Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-05-12 08:15:16voorna(a)m(en)  familienaam info
Akke Jans Vettevogel Ackke J.V., ged 2 sep 1760 Grote Kerk HRL, dv Jan Wytzes Vettevogel en Gertje Hendriks Norel; Laas Tjebbes Spannenburg ende A.J.V., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Vettevogel onder Productie van genoegzaam geblijk, met een gebod in de week, 15 dec 1792; ondertrouw HRL; Laas Tjebbes Spannenburg en A.J.V., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; geb 1760 ... , huwt met Laas Tjebbes Spannenburg, wonende te HRL. 1812, ovl wijk F-032, getuige bij geboorte aangifte van Jan Agema in 1811; BS geb 1811, ovl 1812; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als Weesvoogdes f. 50:0:0 ter Saeke 1/2 Jaar geld en verdere benodigdheeden In Haar precidium, 19 may 1806, quit. no. 37 (GAH1138); kind: Jan Laases Spannenburg, geb 16 jul 1794, ged 8 aug 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Laases Spannenburg, geb 25 apr 1797, ged 16 may 1797 Grote Kerk HRL; Ik Ondergetekende A.V. Weduwe Laas Spannenburg, wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Minderjarigen Dochter Geertje Spannenburg, bij mijnen Wijlen Man in Echte Verwekt, en mede wonende te HRL, Om Zich in het huwelijk te begeven met Gerbrandus Jelgersma, wonende te HRL, beroepen Predikant te Kimswert. Mogende alzoo Lijden dat deselven door den Heer Presd. Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na afloop der bij de Wet vereischte Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 30 mei 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Seven en negentig den Sestiende mei is Geboren Geertje dv Laas Tjebbes Spannenburg en A.V. Afgegeven te HRL den 30 mei 1815