Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Hendrik Jans Vettevogel broer van Wytse Jans Vettevogel; ged 28 jun 1767 Grote Kerk HRL, zv Jan Wytses Vettevogel en Geertje Hendriks Norel; geb 8 jun 1767 HRL, ovl 7 nov 1832 HRL, huwt met Akke/Aukje Pieters Vettevogel, kinderen: Geertrui Norel, geb 7 apr 1807 HRL, Trijntje V, geb 12 sep 1799 HRL, Jan V, geb 29 jul 1804 HRL, om- en oproeper in 1832, huw.get. bij J.J. Vettevogel en J. Lieuwma, meester banketbakker, broeder bruidegom, 1813, id. bij W. Burgerhof en A. Rekkenburg, 1816, voorzanger Groote Kerk en ontvangt tractement 1801-1809, zv Jan Wietses V, en Geertje Norel; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1807, BS huw 1813, huw 1816, ovl 1832, ovl 1864, regattdv1826-93; eigenaar van wijk D-144; gebruiker Willem van Fulpen wed., 1814. (GAH204); ebruiker wijk F-192, koekbakker; eigenaar Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); H.J.V. en Akke Pieters Vettevogel, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied door doct:Hanekuik op vertoonde Procuratie van den Bruidegom en Bruid. en consent der wederzijdsche vaders, 19 sep 1789; ondertrouw HRL; H.J.V. en Akke Pieters Vettevogel, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 oct 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft een jagt lang 20 voet, belasting: f. 2:3:0, may 1803. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:1:8, rechts: f. 0:3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Trijntje Hendriks Vettevogel, geb 26 jan 1791, ged 8 feb 1791 Grote Kerk HRL, moeder is Akke P.V. ; kind: Jan Hendriks Vettevogel, geb 25 okt 1792, ged 11 nov 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Akke P.V. ; kind: Trijntje Hendriks Vettevogel, geb 10 okt 1794, ged 2 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hendriks Vettevogel, geb 7 feb 1796, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL; Donderdag den 15 Augt 1799, ''s avonds Tien uuren; de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, Wierde door de Commissie tot de oproeping der Gewapende Burgermacht, gerapporteerd, dat Zich van de Comp:Jaagers, de Capt Harmanus Tamboezer, Luitnt Henricus Strooband beneffens nof 17, Zoo onderofficiers, als Jaagers, Zich vrijwillig hadden aangeboden, en dat 6 Zich vrijwillig het Lot hadden onderworpen; Dat van de Comp:Artilleristen, Zich twee vrijwillig hadden aangeboden, en 12 door het Lot dog met goedkeuringe van de meesten dan Vermits hun officier H.V. Zich excuseerde, Waaren de anderen ook te rug getreeden; Dat van de 2 ste Comp:Fusiliers Zichtwee vrijwillig hadden aangeboden, en 7 Zich het Lot onderworpen; Van de 2de Comp:3 vrijwillig, en door het Lot dog met Zeer veel moeite 9 Waaren aangelot; Van de 3de Comp:hadden 7 Zich vrijwillig aangeboden, en 2 door het Lot onderworpen; Die van de 4de Comp:hadden alles ten Sterksten geweigerd, en Wilden Zich nog vrijwillig, nog door het Lot onderwerpen; Dat voorts onder eenige Compagnien de Convocatie vrij onstuiming was toegegan Waarop beslooten wierd, hier van op morgen per missive, aan het departementaal Bestuur van de Eems Kennisse te geeven. (GAH45); H.V. eigenaar van perceel nr. 893 te HRL, stadsomroeper, woonplaats HRL, legger nr. 717, pakhuis, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 1309 te HRL, stadsomroeper, woonplaats HRL, legger nr. 717, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); Donderdag den 23 aug 1798; Bij den Raad der Gemeente in overweeging genoomen zijnde, dat bij de Algemene beginzelen der Staatsregeling Art 21 bepaald word, dat elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud, van zijnen eerdienst, deszelfs bedienaaren en Gestigten, en bij de Aditoneele Articulen tot de acte van Staatsregeling Art:1 maar alleen bepaald word: de Gemeenten der voormaals Heerschende Kerk blijven geduurende de eerstkomende drie Jaaren, na de aanneeming der Staatsregeling de gewoone Tractementen van derzelver Leeraaren etc bij wijze van Pensioen uit ''s Lands Cas genieten, en aldaar van geene verdere Kerkbedienden gesprooken word behalven dat die penningen ook niet daadelijk aan de Leeraaren, maar aan de Gemeenten bekeeren vind den Raad der Gemeente geene vrijheid van eenige der dienaaren van de voormaals Heerschenden kerk meer uit Stads Casse te Salariseeren, als agtende den Raad zich door bovengedagte 21 Art:van alle de Kerkelijke Bedienaaren ontslaagen te zijn, wijl de wille des volks de hoogste wet uitmaakt, uit Consideratie van welke alles, den Raad na rijpe deliberatie heeft goedgevonden op huiden voor zich op het Huis der Gemeente te ontbieden: IJpe Feddema, organist in de Nieuwe Kerk alhier, H.V., voorzanger, Servaas van Beemen, Coster, hoewel dezelve geen vast Tractament geniet, Christoffel Klein, en Adolf Pas, Puistertree ders, Rommert Claasen Blauw, deurwagter, S:S:Teyema, Coster, en voorzanger in de Wester Kerk, daar deeze post met die van Schoolmeester in het Stads Weeshuis gecombineerd is, zal hier over eene nadere Schikking moeten werden gemaakt, Johannes Hartmans deurwagter van de Wester Kerk en dezelve uit hunne respective posten Stads Wegen te ontslaan, zoo als den Raad dezelve houd voor ontslaagen bij deezen, met betuiginge teffens dat dit ontslag hun tot geene de minste flettisure zal verstrekken; en zal Extract deezes, aan de Kerkenraad van de Herformde Gemeente werden ter Hand gesteld, met verzoek, zulks de Gemeente te Communiceeren, omme dezelve te dienen voor berigt. Aldus geresolveerd op dato ut supra. (GAH44); Vrijdag den 1 sep 1797; Het Gerechte Extra Ordinair vergadert zijnde, wierde voorts goedgevonden, pro memoria te Insereeren, de navolgende Lijst van de Stads amptenaaren, Welke Subject zijn uitkeeringe te doen; Lijst van Amptenaaren die aan de Stads Armekamer moeten Contribueeren als Johannes Oebeles van der Werf f. 200:0:0, Symon Zalverda f. 30:0:0, Dirk Lijcklama f. 30:0:0, Coert Duman f. 25:0:0, Jan Tobias f. 15:0:0, Hendrik Warnders f. 20:0:0 en H.V. voor dit jaar f. 39:9:0 te Saamen f. 359:9:0 (GAH43); Donderdag den 9 nov 1797; Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, wierde geleezen een adres van den Luitn:van de Burger Artilleristen H.V., inhoudende hoofdzaakelijk dat hij en zijn artilleristen, zig in hunnen Eer beledigt vonden, door dien men hun ter gelegenheid. dat op vrijdag den 3 deezer, het Canon van de Stad Wal gelost, Waar op de heugelijke tijding, der getroffen vreede, tusschen den Keiser van het Duitsche Rijk, en de Fransche Republicq, tot die Verrigtinge, niet ge?mployeerd, maar den Stads Constapel gebruikt had. (GAH43)