Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Wytses Vettevogel geb 1735 HRL, ovl 4 apr 1814 HRL; wijk C-050, huwt met Antie Sints op 12 jan 1806 HRL, ook huwt met Geertje Hendriks Norel, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759, koopman 1799-1800, kinderen: Hendrik Jans V, geb 1767 HRL, Jacob Jans V, geb 1774 HRL, zv Wytse Jans V, en Akke Pieters Beyma; DTB N.H. HRL. 1759, huw Grote Kerk HRL 1806, bs1813 huwelijken, ovl 1814, ovl 1815, ovl 1832; kind: Jakob Jans Vettevogel, geb 14 dec 1773, ged 25 dec 1773 Grote Kerk HRL, moeder is: G.H. Norel; kind: Ackke Jans Vettevogel, ged 2 sep 1760 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jans Vettevogel, ged 31 okt 1762 Grote Kerk HRL, moeder is Gertje N. ; kind: Hendrik Jans Vettevogel, ged 28 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jans Vettevogel, ged 12 nov 1769 Grote Kerk HRL, moeder is G. Norel; sterfhuis wijk C-050/Voorstraat 41, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; kind: Wytze Jans V, ged 25 nov 1764 HRL, moeder is Grietje Norel; doopregisters N.H. HRL 1764; dezelfde als Johannes W. Vettevogel ?? (waarschijnlijk niet !); voogden bet f. 44:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon door Harmen Hendriks id tijd van 21/4 jaar als wever bij J.W.V. verdiend, 2 apr 1765. (GAH1095); id. f. 25:0:0 aan en wegens dito, in 1 jaar verdiend, 17 mei 1766. (GAH1096); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:6:0 wegens geleverde sajetten tdv het Weeshuis, kwit. no. 7, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 80:6:0, ord no. 26, voor geleverd stopgaren, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 16:11:0, quit. no. 10, 23 nov 1785. (GAH1117); id. f. 8:0:0, quit. no. 17, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 16:10:0 wegens geleverd boesel, kwit. no. 22, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 6:9:0, kwit. no. 23, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 10:0:0 wegens geleverde boeselaar, kwit. no. 17, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 79:10:0 wegens geleverd boesel, ord. no. 18, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 92:4:0, quit. no. 27 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 89:2:0 tersaeke geleverd carsay, kwit. no. 8, 23 aug 1774. (GAH1105); d, f. 63:8:0 voor geleverd blau wollen goed, kwit. no. 13, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 78:8:0 voor geleverd wollen goed, kwit. no. 18, 18 nov 1777. (GAH1108); id. f. 93:6:0 wegens geleverde kleedbare winkelwaren, kwit. no. 3, 8 feb 1780. (GAH1111); id. f. 87:1:0, kwit. no. 14, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 159:0:0, ord. no. 16, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 21:18:0 voor geleverde stof tot kleeding, quit. no. 3, 25 jun 1785. (GAH1117); id. f. 54:7:0 voor geleverde kleedbaare winkelwaaren, quit. no. 34, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 7:19:8, 27 dec 1791, quit. no. 2 (GAH1124); id. f. 182:8:0, 17 may 1793, quit. no. 2 (GAH1125); id. f. 103:6:0, 3 jun 1794, quit. no. 5 (GAH1126); id. f. 63:4:0, 14 jul 1807, quit. no. 15 (GAH1139); id. f. 7:4:0, 30 dec 1809, quit. no. 28 (GAH1141); id. f. 18:17:0 wegens geleverde knopen en schapen grauw, kwit. no. 1, 2 jan 1781. (GAH1112); id. f. 79:1:0 voor geleverde knopen en boesel, kwit. no. 1, 27 dec 1781. (GAH1113); id. f. 75:12:0, kwit. no. 1, 11 dec 1782. (B1 114); erven J.W.V. eigenaar van wijk A-139; gebruiker Marijke Hendriks, kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk A-148; gebruikers Jan Tjebbes de Groot, sjouwer, en Johannes Brouwer, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-220; gebruiker Doede E. Mokken, gealimenteerd, 1814. (GAH204); d van wijk B-021; gebruiker Wopke Eggerts wed., gealimenteerd, en wed. Croege, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk C-050; gebruiker wed. Jan W. Vettevogel, 1814. (GAH204); id. van wijk E-194; gebruiker Anne Lenige, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk F-023; gebruikers Lieuwe M. vd Veer, schoenmaker, Frans Andries de Boer, sjouwer, kantoor van Stadsbelastingen, 1814. (GAH204); id. van wijk F-128; gebruikers Benjamin Cohen, koopman, Sipke Pieters Altena, timmerknegt, Hendrik Berse, musikant, Bauke Folkerts, korendrager, Jacob Alberts, turfdrager, Hendrik Hendriks wed., Riemer Hendriks vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk F-192; gebruiker Hend. Vettevogel, koekbakker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-062; gebruikers Klaas Gonggrijp, Johannes Velthuis, turfdrager, Walle Walles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-074; gebruiker H.N. Felderhof, kleermaker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-107; gebruikers Hendrik Weghuis, sjouwer, gealimenteerd, Haaye Cl. van Vliet, timmerknegt, Berber Jacobs, 1814. (GAH204); id. van wijk G-108; gebruikers Abraham L. de Vries, koopman, Willems Jans, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-206; gebruikers H. Plutschouw wed., gealimenteerd, Hendrik Jetses wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-308; gebruiker Hendrik Teemans, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-309, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-312; gebruiker Jan Douwes Faber wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-330; gebruikers Thijs Alberts, sjouwer, Douwe T. Dijkstra tichelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-331; gebruikers Hend. Smal, wewer, Johannes Elias Krakau, sjouwer, Pieter Gabbes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-332, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-073; gebruiker Gerrijt J. Olinjus, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-074; gebruikers Anske Pieters vrouw, gealimenteerd, Folkert de Vries vrouw, gealimenteerd, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 122:7:0 terzaake geleverde zeeplunjes, quit. no. 2, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 24:10:0 terzaake geleverde 2 stukken grein, quit. no. 7, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 28:19:4 voor geleverde grein en damast, quit. no. 1, 24 dec 1790. (GAH1123); id. f. 22:8:0 ter Saeke kleedbare waeren, 5 jul 1808, quit. no. (GAH1140); id. f. 6:15:0, 29 dec 1808, quit. no. 33 (GAH1140) id. f. 7:10:0 voor geleverde waeren, 27 mrt 1809, quit. no. 6 (GAH1141); betaalt aan de Stadsrentmeester f. 571:3:0 de penningen door hem (J.W.V. ) vd eygenaars der graven opgehaald wegens het herstellen en vervloeren dier graven, 27 sep 1777. (GAH1060); id. f. 64:16:0 wegens ''t vervloeren der graven, door hem vd eygenaars derzelve zedert 27 Sept. 1777 nog opgehaald, 7 aug 1778. (GAH1060); id. alsmede vd adjunct executeur H. Gonggrijp ''t restant der ingevorderde penningen tot restitutie der kosten tot het vervloeren der graven besteed, 23 dec 1778. (GAH1060); J.W.V. van HRL. en Antje Sents van Franeker, zijnde de aangave gedaan door gesw:clercq Rasschen, 28 dec 1805; ondertrouw HRL woont in 7e quartier, huisno. 89, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 184:0:0; in hetzelfde boek ook vermeld met: f. 180:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van J.V., (kleding), 31 dec 1810: f. 12:15:0 (GAH1142)