Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Rein Douwes Vettevogel Reinder D.V., ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL, zv Douwe Wytses Vettevogel en Lijsbet Reinders Tadema; geb 1771 HRL, ovl 25 aug 1815 HRL, huwt met Anna Margaretha Hein op 24 apr 1796 Menaldum, wonende te op de Wortelhaven in 1811, met attestatie vertrokken naar Menaldum in 1796, kinderen: Anna Margaretha, geb 18 dec 1805 HRL, Wybrandus Reins V, geb 1804 HRL, Jacomijntje V, geb 27 feb 1801 HRL, Klaas V, geb 1799 ... , Douwe V, geb 10 sep 1798 HRL, zv Douwe Wytses V, en Jacomijntje Vellinga; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811, ovl 1815, huw 1824, ovl 1835, ovl 1847; gebruiker wijk F-031, wolkammer; eigenaar is Laas Spannenburg erven, 1814. (GAH204); R.D.V. en Anna Heins, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de gesw:clercq A. Rasschen op vertoonde procuratie, 2apr17 96; ondertrouw HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 51:14:0 ter Saeke geleverde kleedwaren, 26 jul 1810, quit. no. 3 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van R.V., (kleding), 31 dec 1810: f. 51:16:0 (GAH1142); ontvangtvan de rentmeester van het Weeshuis f. 95:8:0 ter zaake geleverd sajet, 30 jun 1801, quit. no. 11 (GAH1133); id. f. 59:3:0 voor geleverd gaeren, 17 may 1806, quit. no. 9 (GAH1138); id. f. 92:17:0, 31 dec 1806 quit. no. 26 (GAH1138); id. f. 64:16:0 ter Saeke geleverd sajet, 8 jul 1807 quit. no. 11 (GAH1139); id. f. 63:19:0, 8 dec 1807, quit. no. 19 (GAH1139); id. f. 64:19:0 ter Saeke kleedwaeren, 30 jun 1808, quit. no. 13 (GAH1140); id. f. 85:2:0 ter zaeke geleverde sajet, 22 dec 1808, quit. no. 26 (GAH1140); id. f. 72:1:0 voor geleverde kouzen, 9 aug 1809, quit. no. 5 (GAH1141); id. f. 45:14:0, ter Saeke geleverd sajet, 30 dec 1809, quit. no. 23 (GAH1141); kind: Douwe Reins Vettevogel, geb 10 sep 1797, ged 8 okt 1797 Grote Kerk HRL; Vrijdag den 23 Augt 1799, (GR); Is een Weesjongetje Pieter Hendriks genaamd, op aanschrijvinge van de Raaden van Justitite in het voormaalig Gewest Friesland van den 22sten deezer, om dezelve Kinderlijk te Corrigeren, Wegens begaane dieverij van eenige Stringen Sayetten gaarn ten Huize van R.V. alhier, al Waar hij Werkte, verweezen om tot morgen nademiddag met een detentie in de Pekelkuip gestraft te worden. (GAH45); Maandag den 30 okt 1797; Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, wierden ij plaatze van de afgaande Weesdiaconen Tamme de Witt, R.V. en Barend Martens, wederom door den Gerechte tot Weesdiaconen benoemd en aangesteld, de Burgers Marcelus Johannes Tamboezer, Johannes Rinsma, en Pieter Postma met besluit, om op Woensdag avond de afgaande voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de nieuw aangestelde, in hunne Posten te bevestigen, en dezelve gezamentlijk, op de tot hier toe gebruikelijke wijze te defroyeren. (GAH43)