Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Minne Vink geb 1745 HRL, ovl 22 nov 1826 HRL, huwt met Jetske Broers Broersma, ook huwt met Geertje Alberts, van Frouwenparochje, geproclameerd de f. 15:22:29 7 ber (= september) en getrout met Attestasie den 1 okt 1771, kinderen: Aukje Minnes V, geb 1785 HRL, Grietje V, geb 1776 HRL, huw.get. bij A. Houtingh, (gk), en A.P. Metzelaar, 1812, id. bij B.L. de Boer en F.R. vd Woude, lid vd Raad van HRL, 1817, id. bij G.J. vd Velde en IJ. Addens, oom bruid. 1818, id. bij G.R. vd Woude en H. de Groot, 1818, old-burgemeester en ontvangt interesse; DTB N.H. HRL. 1771, BS huw 1812, huw 1813, huw 1817, huw 1818, ovl 1826, ovl 1827; eigenaar van wijk A-188; gebruiker Gerardus Smeding, zijlemakersknegt 1814. (GAH204); id. van wijk B-109; gebruiker Jan vd Molen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-139; gebruiker Oene Klaasen Advokaat, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-128; gebruiker Fred. Meyer, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk E-009; gebruiker A. delgrosso, schoorsteenveger, 1814. (GAH204); id. van wijk G-083; gebruiker Servaas van Beemen, koster, 1814. (GAH204); id. van wijk G-088; gebruikers Bauke Fopma, kleermakersknegt, Marten Fokkes vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-110, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-285; gebruiker Atse P. Bergsma, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-286; gebruiker Gerrit Bekker, wewer, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-010; gebruiker Olphert S. Duinker, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-011; gebruiker Lourens Tuininga wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk H-012, tuinier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-025; gebruiker Albert Abeles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-192; gebruiker Cath. dekker, gealimenteerd, 1814. (GAH204); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 29 dec 1790. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptie van de Heeren Rendeerden, de Magistraat en Gecommitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, Simon Frieseman, T.S. Stephanij, P. Stroband, Douwe W. Vettevogel, IJ. Rodenhuis, J.H. Olinjus, A.J. Conradi, E.F. Harkenroth, M.V., Sybout Hoornstra, Sybren P. Molenaar, H. de Waart, J. Albarda, Jan vd Veen. (GAH1122); Harmanus Addens ende Meinsje Mecima, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.V., deszelfs oom, 13 jul 1793; ondertrouw HRL; M.V. en Jetske Broers, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 feb 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 180:0:0 (GAH650); id. in qualiteit: f. 66:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Grietje Minnes Vink, geb 1773, ged 3 mei 1774 Grote Kerk HRL, moeder als: Geertje Alberts; kind: Antje Minnes Vink, geb 12 dec 1777, ged 20 jan 1778 Grote Kerk HRL, moeder als: Geertje Alberts; afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is een summa van f. 295:9:6. en daar entegens van de gecollecteerde Duiten, 10 a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijven berustende. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 25 January 1794. In kennisse van des Rendants, en Rendeerden handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, Frank, J.H. Olinjus, Jetse Lentz, M.V., Pierre Peaux, S. Wyma, van Plettenberg, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Jan Oosterhout, A. Mockema, J. Albarda, Jan van der Veen. (GAH1125; afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is een summa van f. 56:6:12. Welke den Rendant, in zijn volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H. Olinjus, IJ. Rodenhuis, M.V., E.F. Harkenroth, S. Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaff, Dirk Fontein, Teunis Norbruis, H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is eene summa van f. 478:16:14. en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendant is berustende, tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL 19 january 1793. In Kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, J. Frank, IJpey, Teunis Norbruis, H. Radsma, C.D. Zijlstra, E.F. Harkenroth, Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, M.V., A. Mockema, A.J. Conradi, J. Albarda, Jan van der Veen (GAH1124); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 81:10:0 ter Saeke geleverde Erwten, 31 dec 1810, quit. no. 35 (GAH1142); id. f. 139:9:0, 6 sep 1808, quit. no. 43 (GAH1141); id. f. 28:0:0, 30 dec 1809, quit. no. 88 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Wees van M.V., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 111:5:0 (GAH1142); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde is volkomen wel bevonden, zijnde deeze opneming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 14 Januar. 1807, zullende dit Schadelijk Slot in de volgende Rekening voor uitgave worden gebragt. Was getekend: Sikko B. IJzenbeek, Minno Vellinga, IJ. Hoornstra, M.V., L.C. van Goch, H. Peaux, Wijger Harmens, A.J. Conradi (GAH1138)