Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-05-12 08:15:16voorna(a)m(en)  familienaam info
Gatske Jans Visser geb 18 sep 1789 HRL, ovl 15 aug 1862 Hoorn, 1e huwt met Pieter Jentjes van Ruiten op 1 okt 1812 HRL, huw.afk. 20 en 27 sep 1812 HRL. voor de hoofddeur van het gemeentehuis, 2e huwt met Dirk Jans Bakker op 26 jan 1815 HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1815 HRL. en Enkhuizen, N.H., visvrouw in 1851, dv Jan V, en Aaltje Sijbrens de Groot, vlgs ovlakte 1812 is de nm vd moeder Eeke Jans Koen; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-237, 250, wijk F-175, supp wijk H-266; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-224; VT1839; geb 18 sep 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL, dv Jan Visser en Aaltje Sibrens de Groot; de Burgemeester der Stad Enkhuizen, Provincie Noord-Holland, als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, Certificeert bij dezen, dat twee Huwelijksch geboden van Dirk Jansz Bakker, oud drie en Twintig Jaren, gebooren binnen deze Stad, doch thans woonende te HRL, meerderjarige zv Jan Dirksz Bakker, en Cornelisje Jans beiden woonende alhier, en G.J.V., oud zes en Twintig Jaren, gebooren en woonachtig te HRL Weduwe Pieter Jentjes van Buiten, van beroep Winkelierster, meerderjarige dv Jan Visser en Aaltje Sijbrens de Groot, alhier op den Achtste en Vijftiende jan dezes Jaars, zonder eenige verhindering Zijn ten einde gelopen, en Zijlieden alzo wat ons aangaat wel in den Huwelijken Staat kunnen bevestigd worden. Enkhuizen den 16? jan 1815; Huwelijks Consent. Voor ons Matthijs Reyffert, openbaar Notaris in het district Hoorn, Provincie Noord-Holland recideerende te Enkhuizen en aldaar woonagtig in de Oude Westerstraat Wijk C, nummero Drie honderd Vijf en Veertig in presentie van de na te noemen getuigen zijn gecompareerd: Jan Dirks Bakker, Schipper en zijne huysvrouw Cornelisje Jans, welke bij tot het uitbrengen deezer Acte Authoriseert, wonende zij Comparanten alhier te Enhuizen op de Zuiderhavenwijk ons Notaris bekend. dewelke bij deeze verklaarden te Concenteeren in en volkoomen genoegen te neemen met het Huwelijk dat hunnen meerderjarig zoon Dirk Jans Bakker, Schippersknecht te HRL thans zig bevindende, voorneemens is aan te gaan met de meerderjarige Gatske Visser te HRL woonachtig en voor deezen getrouwd geweest, verzoekende zij Comparanten deeshalve de Heeren Officieren van de BS of wie het anders mogte aangaan de geboden aantekeningen te laten doen en vervolgens het Huwelijk tusschen genoemde hunnen zoon Dirk Jans Bakker en dezelve Gatske Visser te voltrekken en deeze Acte voor personeele toestemming en Consentgeving goedgunstig te accepteeren. Gedaan en gepasseerd te Enkhuizen voormeld ten kantore van ons Notaris den Drie en twintigsten dec des jaars Agttienhonderd en Veertien in presentie van Jan Watering, zeilemaker, en Claas van der Lee, schoenmaker getuigenhiet toe versogt, die deeze Welke in brevet is afgegeven, nevens de respective Comparanten en ons Notaris na gedane duidelijke voorleezing hebben getekend; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en tachtig den Agttiende sep is Geboren Gatske dv Jan Visser & Aaltje Sijbrens de Groot. Afgegeven Op den Raadhuize te HRL den 3 jan 1815