Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Marijke Hilbrands van der Vorm ged 26 mrt 1765 Grote Kerk HRL, dv Hilbrand van der Vorm en Rinske Sjoerds; geb 1763 HRL, ovl 26 dec 1850 HRL, huwt met Gooike Bokkes Overberg, dv Hilbrand vdV, en Rinske ... ; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk A-084; oud 77 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-099; VT1839; Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en Sijpkje Abes, Echtelieden woonachtig te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onsen Zoon Abe Thomas van Slooten, van beroep Matroos, mede Wonende te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met Rinske Goykes Overberg, Zonder beroep, wonende te HRL, Zijnde een dv Goyke Bokkes Overberg en van M. v. d. V., Echtelieden, Winkeliers, mede alhier Woonachtig. HRL den 4 mrt 1815; Wij Ondertegekenden Goyke Bokkes Overberg en Marijke v.d. V. Echtelieden winkeliers te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onsen dochter Rinske Goykes Overberg, Zonder beroep, mede alhier woonachtig, om Zich in het huwelijk te begeven met Abe Thomas van Slooten, van beroep Matroos, wonende te HRL, zv Thomas van Slooten en Sijpkje Abes. HRL den 4 mrt 1815; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft opde hier navolgende acte vanb Notorieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven, van inhoud als volgt: Op heeden den drirentwintigsten feb Een duisend agt hondert Vijftien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Canton HRL Provintie Vriesland, op den Raadhuise binnen deeze Stad in het locaal van onse gewone Teregtsitting, Watse Hilarides Meester Koperslager, Jan van der Heide Meester Verwer en Glazemaker, Cornelis de Boer Buitenschipper, Feyke Burghout varendsgesel, Beerend Oorthuis Koopman, Hendrik Leyenaar Meester Metselaar en Romke Butter old Buitenschipper, alle wonende te HRL, Geloofwaardig en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven, dat zij versogt zijn, een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van Rinske Goykes Overberg, zonder Beroep wonende te HRL, wiens ouders Sijn Goyke Bokkes Overberg Koopman en Maria v. d. V. Egtelieden wonende te HRL; Welk verzoek zij mids deezen voldoende verklaeren te weeten, dat genoemde Rinske Goykes Overberg, is geb den drieentwintigste sep Eendduisend Seeven hondert vier en t negentig te HRL, dat deselve geen Acte van Geboorte of Doop Kan produceren, Vermids dezelve van Doopsgesinde afkomst zijnde, bij hare Geboorte niet is gedoopt, en het houden van Geboorte Acten, bij die Godsdienstige Gesindheid. toenmaals niet regulier, en bij de voormalige Regering alhier, geheel niet pleegde geschieden; Gevende de Comparanten redenen van Weetenschap dat zij alle ten tijde van hare Geboorte mede te HRL in hare buurt wonende, zich uit onderscheidene omstandigheden zulks kunnen herinneren, als hebbende gemelde Rinske Goykes Overberg, niet alleen van der Jeugd af aan gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met deselve en haere ouders hebben gehad, waar door zij zich van den inhoud deeses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorleezing, de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier getekend