Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Foppe Cornelis de Vries zie ook: Foppe Cornelis; geb 29 sep 1762 HRL, ovl 27 apr 1824 HRL, huwt met Grietje Johannes, huw getuige bij G.G.W. Faber en J.F. de Vries, oom bruid. 1812, id. bij C.F. de Vries en G.D. van Laan, oom bruidegom, 1814, id. bij A. Boling en Y. Jacobs, 1814, meester metselaar in 1812, N.H., koopt een huis 1799 zijn vrouw is vroedvrouw, kinderen: Johannes Foppes dV, geb 1795 HRL, Cornelis Foppes dV, geb 1792 HRL, Geertruida Foppes dV, geb 13 mrt 1805 HRL, Melle Foppes dV, geb 1797 HRL, Jetske dV, geb 1799 HRL, Geertruida dV, geb 28 jan 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1892, 1805, BS huw 1812, ovl 1813, huw 1814, ovl 1824, ovl 1827, ovl 1830, ovl 1837, ovl 1879, ; eigenaar en gebruiker wijk F-040, metzelaar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-050, pakhuis, 1814. (GAH204); F.C. dV. en Grietje Johannes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 nov 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Johannes Foppes de Vries, geb 4 dec 1790, ged 26 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Foppes de Vries, geb 10 dec 1792, ged 13 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Foppes de Vries, geb 5 nov 1794, ged 23 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Melle Foppes de Vries, geb 31 dec 1796, ged 15 jan 1797 Grote Kerk HRL; kind: Jetse Foppes de Vries, geb 7 apr 1798, ged 22 apr 1798 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Robijn Hendriks Leyker, Bakker, en Klaaske Klases Reidsma, naaivrouw, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen minderjarigen dochter Trijntje Klases Reidsma om Zich in het huwelijk te be-geven met Johannes Foppes de Vries. F. d. V., van beroep metzelaar, zv F.C. d. V. en van Grietje Johannes, Echtelieden te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heere President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 12 sep 1815; Wij Ondergetekenden F.C. d. V., Mr. Metzelaar, en Grietje Johannes, Van beroep Vroedvrouw, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onsen minderjarigen Zoon Johannes Foppes de Vries, om Zich in het huwelijk te begeven met Trijntje Robijns Leyker, dv Robijn Hendriks Leyker en Klaaske Klases Reidsma, mede wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heere President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen; om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 12 sep 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en Negentig den Vijfde nov is Geboren Johannes, zv Foppe Cornelis de Vries en Grietje Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 12 sep 1815; weduwe F.C. d. V. eigenaresse van perceel nr. 1533 te HRL, vroedvrouw, woonplaats HRL, legger nr. 741, pakhuisje, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1536 te HRL, vroedvrouw, woonplaats HRL, legger nr. 741, huis en erf, 65 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)