Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Geertje Klazes de Vries geb 1796 Grouw, ovl 1 mrt 1883 HRL, 1e huwt met Uilke Teunis de Vries, 2e huwt met Dirk Boonstra op 7 aug 1828 HRL, huw.afk. 6 en 13 jul 1828, won HRL, 3e huwt met Frans de Vries op 11 apr 1850 HRL, wonende te in het schip in 1826, N.H., dv Klaas Pieters dV, en Jetske Jacobs Andringa; BS ovl 1826, huw 1828, ovl 1848, ovl 1867, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk I-031; oud 44 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, wijk G-284; VT1839; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eerste aanleg Zitting houdende te Leeuwarden, Zijnde eene bijlaag overgelegd bij de huwelijksacte van Uilke Teunis de Vries en G.K. d. V. de dato 6 jun 1819, ge?nsereerd in het Huwelijks Reg. van de Gemeente Franeker over den Jare 1819; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden; de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden, heeft op de volgende Acte van Bekendheid het daar achter gestelde vonnis gegeven van inhoud als volgt; Op heden den Zesden Mei des Jaars duizend acht honderd negentien, in het locaal onzer Zittingen op den raadhuize binnen Franeker Compareerden voor ons Agge Fontein, Vrederegter in het Kanton Franeker, Arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland met onzen Griffier geadsisteerd de nagemelde Zeven personen van Competenten Ouderdom geloofwaardig en te Franeker Woonachtig te weten: Marten IJmes IJmessen, Koopman, Jetske Baukes Andringa, deszelfs huisvrouw, Trijntje Baukes Andringa weduwe van Albert Rijtsma, buiten bedrijf, Anne Barts van der Werf Scheepstimmerman, Pietje Klazes de Vries deszelfs huisvrouw, IJsbrand Wybes van der Molen, Koopman en Aafke Annes deszelfs huisvrouw; Gevende te kennen dat zij verzocht zijn eene acte van bekendheid te passeren ten behoeve van Geertje Klazes de Vries, dienstmeid te Franeker woonachtig, meerderjarige dv wijlen Klaas Pieters in leven schipper en IJtske Jacobs, Echtelieden te Grouw en later te Franeker hebbende gewoond, aan welk verzoek voldoende verklaarden de Comparanten te weten, dat gemelde Geertje Klazes de Vries is geb te Grouw op den een en twintigsten nov duizend zeven honderd vijf en negentig, zoo dat zij bereikt heeft den ouderdom van volle drie en twintig jaren, en gaven de Comparanten voor redenen van wetenschap de beide eerstgenoemden dat zij haar van hare Jeugd af hebben opgevoed, de vijfde Comparante dat zij is hare Zuster-de Zevende dat zij bij hare geboorte als vroedvrouw heeft gefungeerd en de drie overige dat ook Zij gedachte Geertje Klazes de Vries van Jongs af hebben gekend, en van het tijdstip harer geboorte volledige kennis dragen, Zijnde Zij buiten Staat daar af eenig ander legaal bewijs over te leggen, naar den Zij in vroeger leeftijd niet ged Zijnde van hare geboorte in de anders daarvan gehoudene registers geene aantekening wordt gevonden; en hebben daarop de Comparanten na voorlezing met ons en onzen Griffier geteekend. (WG), Aefke Anne van der Molen, Marten IJmessen, Jetske Baukes Andringa, Trijntje Baukes Andringa, Anne Barts van der Werf, Pijtje Klazes de Vries, A. Fontein, J. Stinstra, Griffier. Geregistreerd te Franeker den Zesden Mei achttien honderd en negentien folio vijf en Zeventig verso vak twee deel twee ontvangen voor regt en verhooging negen en vijftig Cents, No. 986, 8 mei 1819; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden Zijnde een bijlaag overgelegd bij de Huwelijks Acte van Uilke Teunis de Vries en G.K. d. V. de dato 6 jun 1819, ge?nsereerd in het Huwelijks register van de Gemeente Franeker over den Jara 1819; Op heden den Een en twintigsten Mei des Jaars duizend achttien honderd negentien, in het locaal onzer Zittingen Op den Raadhuize binnen Franeker Compareerden voor ons Agge Fontein, Vrederegter in het Kanton Franeker, Provincie Vriesland, met onzen Griffier geadsisteerd, de nagemelde Vier personen, van Competenten Ouderdom, geloofwaardig, en te Franeker woonachtig, te weten: Marten IJmessen, Koopman, Lieuwe van Lit, timmerman, Alle Aitema Mr Bakker, en Pieter Willemsen, blikslager, verklarende Zeer wel gekend te hebben IJtske Jacobs Andringa, in leven huisvrouw van Klaas Pieters de Vries, turfschipper, en te weten, dat dezelve is ovl te Franeker op den een en twintigsten jan duizend achthonderd ??n, nalatende onder meerdere Kinderen, eene dochter Geertje Klazes de Vries genaamd, dienstmeid ten gemelde Stede woonachtig. en verklaarden Wijders de Comparanten, door genoegzame en afdoende omstandigheden, duidelijk te weten, dat insgelijks de Grootouders van gedachte G.K. d. V. alle Zijn Overleden, te weten hare grootouders van vaders Zijde, Pieter Dirks en Sibbeltje Klazes, in leven Echte lieden te Grouw en die van moeders Zijde Jacob Jurres Andringa en Geertje Johannes, in der tijd Echtelieden te Welsrijp alle ter hunner Woonplaats respectivelijk; zonder dat de Comparanten in Staat Zijn het Juiste tijdstip daar van op te geven; en hebben Zij, na voorlezing, met ons en onzen Griffier geteekend deze acte, die in brevet is uitgegeven, (was get:) Marten IJmes, Lieuwe van Lit, P. W:Willemsen, A:Aitema, A:Fontein, J. Stinstra, Griffier