Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Georgius Jacobs Blesma ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL, zv Jacob Blesma en Elisabeth Klein; geb 25 okt 1764 HRL, ovl 3 nov 1824 HRL, huwt met IJefke Gerrits van Swigten op 5 aug 1794 HRL, laatste afk. 3 aug 1794, kastemaker in 1824, huw.get. bij C.J. Ferwerda en G.P. Terpstra 1811, Nederlands Hervormd; hu Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1811, ovl 1821, ovl 1824, ovl 1825; gebruiker van wijk G-111, timmerknegt; eigenaar is Jacob Willems wed. erven, 1814. (GAH204); G.J.B. ende Liefke van Swigchum, zijnde wgens de bruid gecompareerd Gosse Claver, goede bekende, 19 jul 1794; ondertrouw HRLG.B. huwt met Sietske van Swichum, kind: Helena Elisabeth Blesma, geb 27 mei 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Helena Elizabeth Blesma, geb 7 aug 1796, ged 23 aug 1796 Grote Kerk HRL, moeder als Liefke van Zwichum; kind: Jacobus Georgius Blesma, geb 9 nov 1797, ged 12 dec 1797 Grote Kerk HRL; kind: Maria Georgius Blesma, geb 18 okt 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL, moeder als Liefke van Swichum; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); Op heden den Negen en twintigsten jul Achtienhonderd en twaalf Compareerde voor ons Vrederegter van het Canton HRL departement Vriesland: Jan Park, schipper, Arjen Geerts Bos, turfdrager, G.B., schrijnwerker, Wybe Wagenaar, bakkersknegt, Sipke Sjoukes Hiemstra, werkman, Cornelis Piers van der Hoefe, slotmaker, Floris Smith, grofsmidsknegt, alle van Competenten ouderdom en wonende te HRL. dewelke verklaarden mits dezen, dat Apollonia Hendriks Balksma, dienstmaagd wonende te HRL, (waaraf ouders zijn Hendrik Allards Balksma, turfdrager en Itje Douwes Reidsma, Echtelieden ten gemelden Stede woonagtig), is geb op den Negentienden jun Zeeventienhonderd negentig binnen meergemelde stad. Dat dezelve geen Acte van Doop of Geboorte kan produceeren, alzo zij van Doopsgezinde afkomst Zijnde bij haare Geboorte niet is gedoopt, en het houden van Acten van Geboorte bij die Godsdienstige Gezindheid niet regulier en bij de voormalige Regering in deze stad in het geheel niet pleeg te geschieden. Gevende de Comparanten voor redenen van wetenschap, dat Zij de gemelde Apollonia Hendriks Balksma van haren jeugd af aan hebben gekend, en een specialen omgang met dezelve hebben gehad, en nog hebben, waardoor Zij Zich van den inhoud dezer ten volsten overtuigd houden. en hebben de Comparanten met uitzondering van Floris Smith die verklaarde niet te kunnen schrijven, met ons en onzen Griffier na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid vertekend