Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Sjoerd Piebes Wiarda geb 1761 IJlst, ovl 20 jan 1826 HRL, huwt met Anna Pieters Nauta, ook huwt met Itske Everts Wiarda op 19 nov 1809 HRL, komt van HRL, kinderen: Trijntje, geb 6 dec 1806 HRL, Joukje W, geb 18 dec 1794 HRL, Baukje W, geb 15 okt 1803 HRL, Willem W, geb 15 apr 1801 HRL, Piebe W, geb 1792 HRL, koopman te HRL; in 1826, huw.get. bij J.H. Baron en G.M. Jansen, 1813, id. bij J.A. Oostendorp en G.P. de Bruin, 1818, id. bij T. Hilarius en J.W. Nauta, oom bruid. 1820, koopt/verkoopt een huis 1800-1802, zv Piebe Thomas W, en Baukje Sipkes vd Werf; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1807, BS huw 1813, huw 1818, huw 1819, huw 1820, huw 1826, ovl 1861; geboortig van IJlst, tot burger deser stede aangenomen, en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Schaaf en de jura betaald met f. 10:10:0 aan de GR, op 17 jun 1790. (burgerboek); eigenaar en gebruiker wijk A-103, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk A-104; gebruiker Hendrik J. Bron, wijnstekersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-047, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-149; gebruiker D. Kortlang wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk E-050; gebruiker H. Leyenaar, metzelaar, 1815. (GAH204); id. van wijk E-116; gebruiker Jan Huidecoper, koopman, 1814. (GAH204); S.P.W. ende Anna Pieters van der Meulen (!), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Pieter Jeltes van der Meulen, met een gebod in de week en zondag tweemaal te Proclameren, ten einde de bruid en bruidegom, sondagnamiddag in den eersten Staat konnen worden bevestigd, 6 sep 1791; ondertrouw HRL; S.P.W. en Itske E. Wiarda, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 28 Wijnmaand 1808; S.P.W. en Anna Pieters van der Meulen, (!), beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806; (GAH650); woont in 4e quartier, huisno. 232, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 132:0:0 (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 5:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:4:0, rechts:. -8:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Piebe Sjoerds Wiarda, geb 15 jul 1792, ged 3 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Joukje Sjoerds Wiarda, geb 18 dec 1793, ged 26 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Sjoerds Wiarda, geb 29 sep 1795, ged 18 okt 1795 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Sijtske Jelgersma huisvrouw van Albartus Rasschen, en Itske Wiarda huisvrouw van de Koopman S.P.W., beide wonende te HRL, Verklaren bij dezen dat aan ons Volkomen bekend is dat Bernardus Jelgersma, Medicinae Doctor te HRL, aldaar is Overleden in de maand apr 1700 drie en tachtig, en deszelfs huisvrouw Catharina Jorna (Grootouders van Gerbrandus Jelgersma Aan Vaders Zijde), is ovl in de Maand aug 1700 negen en Sestig. Gevende voor redenen van Wetenschap dat de Eerstgemelde declarant als dogter van de Overledenen, en laatstgemelde als Gebuur dit afsterven Volkomen bekend is. HRL den 29 mei 1815