Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.voorna(a)m(en)  familienaam info
Klaas Minnes Blok ged 24 nov 1771 Grote Kerk HRL, zv Minne Klaases Blok en Janneke Schaaff; geb 24 nov 1771 HRL, ovl 16 dec 1850 HRL, 1e huwt met Johanna Adama, 2e huwt met Janke Zijlstra op 16 dec 1803 HRL; voor het gerecht, koopt een huis in 1800, zeehandelaar, N.H., sekretaris der stad HRL. 1844, maire in 1811, wonende te op de Voorstraat, lid gemeentebestuur in 1806, kinderen: Aurelia Hendrica, geb 27 apr 1808 HRL, Hendrik Schaaf, geb 25 feb 1810 HRL, Johanna Elisabeth geb 14 dec 1811 HRL, Hendrik, geb 26 okt 1806 HRL, Minne, geb 1792 Stavoren, Grietje B., geb 1805 HRL, Klaas B., geb 20 sep 1803 HRL, Janneke B., geb 24 apr 1796 Stavoren, zv Minne Klases B., en Janneke Schaaf; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1810, 1811, BS geb 1811, ovl 1825, ovl 1826, ovl 1827, huw 1844, ovl 1850, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk E-049, , re gattdv1826-1893; eigenaar en gebruiker van wijk C-077, zoutbrander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-082, stokerij, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk C-083; gebruiker is Ernst van Assen, apothecar, 1814. (B2 04); id. van wijk C-114; wagenhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk H-148; gebruiker is Geertje Pieters, 1814. (GAH204); oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sekretaris der stad, wijk E-046; VT1839; heeft 2 huisbedienden, belasting: 2-10., sevende quartier, no. 34, mei 1802, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (GAH650); kind: Hendrik Schaaf Blok, geb 28 feb 1810, ged 1 may 1810 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Elizabeth Klases Blok, geb 14 dec 1811, ged 21 jan 1812 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 57:4:0 ter zaake geleverde mout, 30 jun 1801, quit. no. 4 (GAH1133); rentmeester van het Weeshuis ontvangt van A.J. Conradi als Stadsrentmeester en in die qualiteit op order van burg. B. en wethouders ten dienste van het Stadsweeshuis: 300 Caroliguldens, 26 jan 1810 (GAH1142); id. 12 jul 1810: 1000 Caroliguldens (GAH1142); id. 1 okt 1810 (GAH1142); id. 3 dec 1810 (GAH1142); id. 31 dec 1810 (GAH1142); Op last van de burg. C.B. en wethouders uitgeheerd Aen de Stads Rentemeester A.J. Conradi Eene Summ van 400 Caroliguldens ter Saeke Huurpenn. van de Bank van Leening welke door H. Schouwenburg date den 19 May aen den Rendant voor t Stads Weeshuis was voldaen wort hier weeder voor Uittgaef gesteld f. 400:0:0, 31 dec 1810 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:0:0 ter zaake geleverde jenever, 19 may 1801, quit. no. 23 (GAH1133); id. f. 70:7:8 tot restitutie van uitschot voor 11 schouw en 29 korven turf, 22 sep 1801, quit. no. 3 (GAH1133); id. f. 13:16:0 weegens verschooten penningen bij eene gehouden comparitie, 3 feb 1801, quit. no. 2 (GAH1133); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene Summa van f. 511:16:10, welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend en geslooten in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1810. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout, G. Pettinga, Paulus G. de Boer, Harm: Tamboezer, Wassenaar, C. Mollema, Tjerk van Benthem, C.B. en L.C. van Goch. (GAH1133); op last van de burgemeester C.B. per Reecip betaeld tot Stads behoeften aan de Clercq A. Rasschen f. 2000:0:0, 30 sep 1808, quit. no. 8 (GAH1140); afsluiting Weesboek: bij Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 25 jan 1809, zullende het nadelig Slot in de volgende Rekening voor Uitgaaf worden gebragt. Was getekend: C.B., J.H. Olinjus, Jacobus Hannema, J. Huys, H. Peaux, IJ. Hoornstra, A. Rasschen, gesw:Clercq. (GAH1140); rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de Heer A.J. Conradi als Stads Rentemeester per order d. burgemeester C.B. en Wethouders der Stad HRL: f. 1000:0:0, 3 feb 1809; id. f. 2000:0:0, 4 sep 1809 (GAH1141); id. f. 1000:0:0 3 okt 1809 (GAH1141); id. f. 1500:0:0 en f. 3500:0:0, 30 dec 1809 (GAH1141); id. ter zaeke Restitutie Voor Claaske Dirks Feddema voor deesen gealementeerd In ''t Weeshuis: f. 686:4:12, 3 okt 1809 (GAH1141); rentmeester van het Weeshuis betaalt aan Minne Houttuin in q. (qualiteit) als kerkmeester f. 168:16:8 op order van de burgemeester C.B. en Wethouders ter Saeke het schoonmaeken der kerken, 15 sep 1809, quit. no. 13 (GAH1141); afsluiting Weesboek: bij Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 6 van Lentemaand 1810 zullende het voordeelig slot aan de 336- 18-14 in de volgende Rekening voor ontvang worden gebragt. Was getekend: C.K., H. Peaux, Jan G. de Boer, IJ. Hoornstra, A. Rasschen, Gesw:Clercq (GAH1141); Donderdag den 24 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Voorts gedelibereerd over den Requeste door de Cooplieden C.B. en Roelof Meintz aan het departementaal Bestuur van de Eems gepraesenteert, om hunne Houtvlotten, uit Groningerland op hier te mogen vervoeren en Welk Request aan den Raad Was ingesonden om gedagte Cooplieden daar over te Verstaan, en Verder te dienen van berigt, en is na Zulks goedgevonden, navolgend favorabel berigt aan het Zelve Bestuur intezenden. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers !Wij hebben hiernevens Zeer gedienstig de Eer aan UWl:te doen retouneren ''t Request door de Cooplieden C.B., en Roelof Meintz aan UWl:gepraesenteert, nadat Wij de Supplianten over den inhoud dies hebben verstaan, opzigtelijk de Plaats, Waar Zij het hout, alhier Zijnde Zouden Willem opleggen, Kunnen Wij niet dan favorabel op het Zelve berigten, en ingevolge van dien aan UWl: Solliciteren, dat hun Verzoek mag Worden geaccordeert, en dat ten dien einde Zoodanige orders door UWl:mogen Werden gegeeven, dat de ten Requeste gemelde laadingen hout, op hier, vrij en onbelemmerd mogen Werden vervoerd, gelijk mede en Laadinge hout van den Coopman Jan Trompetter ter deezer Steede, Welke dies Wegens op Onze voorschrijvinge, onlangs aan UWl:heeft gerequestreert, en Waaromtrent door UWl:gunstig is gedisponeerd, dog Welke laadinge hout, tot heden toe bij het Collumervallaat is opgehouden geworden: in Verwagtinge dat aan ons Verzoek mag Werden Voldaan, Verblijven Wij UWl:Heil wenschen mede Burgers. HRL, den 24 okt 1799, Ao. 5. (GAH45); K.M.B. eigenaar van perceel nr. 679 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 65, huis en erf, 360 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van percelen nrs. 757-759 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 65, resp. huis, zoutfabriek en erf, pakhuis, resp 20, 670 en 70 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9, 240 en 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van percelen nrs. 1143 en 1144 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 65, resp. stal, huis en tuin, resp. 35 en 860 m2, klasse onbebouwd; beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); Donderdag den 14 feb 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde geleezen een Request door het Collegie van Scholarchen alhier, aan den Raad ingediend, inhoudende eene nominatie ter vervullinge der Vacature, door het overlijden van Doctor Gajus Andreae in leven mede Scholarch opengevallen: Werdende ten dien einde door het Collegie van Scholarchen voorgedraagen, Doctoren P:Couperus, W:J:Haane kuik, en C:M:B., met verzoek dat den Raad daaruit eene spoedige Electie geliefde te doen. Waar over gedelibereerd Zijnde, is uit de ingediende nominatie, met unanieme Stemmen tot mede Scholarch geeligeerd, en aangesteld Doctr W:J:Haanekuik, Zoo als dezelve daar toe aangesteld word bij deezen, met wijder besluit dat hiervan bij Wijze van Appoinctement op den Requeste, aan het Collegie van Scholarchen zal werden Kennisse gegeeven, en dat aan den nieuw aangestelden Scholarch Extract deezes zal werden gesuppediteert, tot deszelfs Informatie. (GAH44); Maandag den 30 apr 1799. de raad ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts geprocedeert, tot het benoemen van een Weesvoogd, en voogdes, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Hendrik Wijbes Blok, en de voogdesse A:Binkes mevrouwe Conradi- en zijn daartoe verkooren C.M.B. als Weesvoogd, en Geertruida A:van Otterloo Huisvrouw van W:Ruitinga, Drogist alhier, als Weesvoogdesse. Zijnde wijders in plaatze van de afgaande voogden der Stads algemeende Armen Dirk Brevo Heslinga en Jelle Jurjens tot Arme Voogden benoemd de Burgers Matthijs Pieters, en Gosling Akkringa en wierde wijders geresolveerd de zoo afgaande als nieuw aangestelde Wees en Armevoogden, op Woensdag Avond op ''t Huis der Gemeente te verzoeken, ten fine om de eerstgemelde voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44); K.B. en mede-eigenaars bezitters van perceel nr. 420 Sexbierum sectie A, sekretaris, woonplaats HRL, legger nr. 27, pakhuis, 108 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 20. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108)