Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Simon Sjoerds Wyma procureur fiscaal in 1784; geb 1745 ... , ovl 15 mrt 1814 HRL, huwt met Sibilla Johannes Huisman, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 nov 1770, kinderen: Sjoerd Simons W, geb 1782 HRL, Helena Simons W, geb 1784 HRL, old-procureur in 1814, gaarder of ontvanger 1801-1811, verkoopt diverse huizen 1797-1801, ovl wijk D-001; DTB N.H. HRL. 1770, BS ovl 1814, ovl 1849, 1851 ov; kind: Helena Simons Wyma, geb 22 sep 1775, ged 15 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Simons Wyma, geb 18 jan 1782, ged 29 jan 1782 Grote Kerk HRL; erven S.S. eigenaar van wijk B-154, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk B-163, tuin & zomerhuis; gebruiker Jacobus Schotanus wed; 1814. (GAH204); id. van wijk D-001; gebruiker Coenraad P. Bakker vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk D-038; gebruiker IJpe vd Werf, kuipersknegt, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 62:17:0 voor salarien en expensen in den boedel van wijlen Jan Boomsma, ord. no. 1, 10 feb 1784 (GAH1115); id. f. 110:18:0 wegens gevallene kosten in de procedure vd weesvoogden contra Pieter Cornelis Kuyper, ord. no. 2, 8 mrt 1785. (GAH1116); id. f. 379:19:8 tot restitutie van bij de voogden teveel ontvangene gelden uyt de nalatenschap van Douwe Harmens Siderius cum uxore, volgens gemaakte scheidinge, ord. no. 3, 4 jan 1785. (GAH1116); Gerbrand Pettinga van HRL. ende Doetje Spoelstra van Leeuwarden, zijnde de aangave gedaan door proc. S.W. op vertoonde Procuartie, 15 feb 1794; ondertrouw HRL; heeft een chais met 1 paard, belasting: f. 3:0:0, may 1795. (GAH650); id. belasting:3-6:0, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, huisno. 141, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links: f. 0:4:0, rechts:. -8:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 120:0:0 (GAH650); kind: Maria Weyma, geb 18 nov 1773, ged 14 dec 1773 Grote Kerk HRL; moeder als: Sibbeltje J. ; afsluiting weesboek: Aldus geblijkt, dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is een summa van f. 295:9:6. en daarentegens van de gecollecteerde Duiten, tien a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijven berusten. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 25 January 1794. In kennisse van des Rendants, en Rendeerden handen en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, Frank, J.H. Olinjus, Jetse Lentz, Menno Vink, Pierre Peaux, S.W., van Plettenberg, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Jan Oosterhout, A. Mockema, J. Albarda, Jan van der Veen. (GAH1125); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 190:11:0 wegens inkoop van twee vette koeyen, 2 dec 1794, quit. no. 2 (GAH1126); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als mede-weesvoogd f. 26:13:8 ter zake Verschootene Intressen bij ''t ontvangen der obligatien uit de boedel van wijlen Mejuffr. van Velsen, 10 nov 1795, quit. no. 8 (GAH1127); ontvangt als mede-weesvoogd van de rentmeester van het Weeshuis ter zake gekogte booter, 16 aug 1796, quit. no. 1 (GAH1128); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan Ontvangen is Eene Summa van f. 412:10:12. Welke dezelve in zijne volgende Rekening voor Uitgaaff zal mogen brengen, en aan hem gevalideerdt worden. Daar in Tegen belooft dezelve weder in Ontvang te zullen brengen Een summa van f. 21:6:0, dien hij bij den gecollecteerde Duiten meerder bevonden heeft, dan ze hem voor toegereekend waaren. Aldus gedan, gereekend en geslooten in de Vergadering van den Gerechte der Stad HRL op den Raadhuise aldaar den 9 mrt 1796. In Kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de Subscriptie van den Secretaris. Was getekend: J. IJsbrandi, H. Radsma, Sijbrand Hingst, IJ. Hoornstra, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, IJpe Feddema, rendant, B. Boomsma. A:van Ringh, S.W., G. Pettinga (GAH1127); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene somma van f. 630:7:0, welke dezelve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gereekend en geslooten in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de verteekening der 2de gesw:Clercq ter secretarije. Was getekend: IJpe Feddema rendant, G. Pettinga, P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W. Vettevogel, Hendrik W. Blok, Paulus Wellinga, J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus G. de Boer, Marten Bos, S.W., H. Tamboezer, gesw:Clercq (GAH1128)