Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Claas Bentes IJsenbeek geb 1752 HRL, ovl 12 aug 1835 HRL, 1e huwt met Doetje Spannenburg, 2e huwt met Sijtske Heins, kinderen: Anna Maria/Margareta, geb 1789 HRL, Eelkje, geb 1793 HRL, Nicolaas IJ, geb 25 mrt 1795 HRL, Janke IJ, geb 1791 HRL, Trijntje IJ, geb 1796 HRL, fabrikant in pannen in 1827, huurt stadsland en levert pannen 1800-1811, zv Bente Thomas IJ, en Janke Jansen Builart; BS huw 1827, huw 1832, ovl 1835, ovl 1858 1873 overlijdens; rentmeester betaalt aan de huysvrouw van C.B. IJ. f. 46:0:0 voor het laten breiden van 92 paar kousen, kwit. no. 8, 1 okt 1783. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk C-197, koffijschenker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-054; gebruiker Johannes Jans Panbakker, panbakkerknegt, 1814. (GAH204); is van wijk H-055, panwerk, 1814. (GAH204); id. van wijk H-085; gebruiker Jacobus van Keulen, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-086, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-087; gebruiker Cl. Hiddes Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-138, tuin & zomerhuis; gebruiker Johannes Posthumus, hovenier, 1814. (GAH204); rentmeester van het Weeshuis bet f. 10:1:0 aan de medevoogd Johannis Spannenburg wegens geleverde steentjes, en wegens geleverde pannen en estrikken door de wed. IJ. en C. IJ., ord. no. 3, 24 feb 1784. (GAH1115); id. f. 17:15:0 aan C. IJ. voor geleverde dakpannen, ord. no. 2, 4 jan 1785 (GAH1116); id. f. 20:16:0, quit. no. 14, 6 jan 1786. (GAH1118); id. f. 6:13:0 voor geleverde estrikken, quit. no. 4, 12 dec 1786. (GAH1119); id. f. 24:12:0 wegens geleverde hop, quit. no. 6, 4 apr 1787. (GAH1119); C. IJ. ende Sijtske Heins, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door IJpe Feddema, gesw:clercq als daartoe gelastigd zijnde van den Heere Alema, met een gebod in de week, 23 nov 1787; ondertrouw HRL; K. IJ. en Sijtske Heins, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 dec 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft een beugelchais met 1 paard, belasting: f. 3:0:0, may 1795. (GAH650); id. met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0, may 1796, may 1797. (GAH650); id. een cierebokje met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0, may 1798, may 1799, 1800, 1801, may 1802. (GAH650); id. belasting: f. 7:11:11, may 1803. (GAH650); id. belasting: f. 7:14:0, may 1804. (GAH650); id. nu 1 paard, belasting: f. 3:6:0, may 1805. (GAH650); woont in 8e quartier, huisno. 22, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 6:5:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -2:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:17:0 ter zaake geleverde dakpannen, 19 may 1801, quit. no. 24 (GAH1133); kind: Anna Margaretha Klaases IJzenbeek, geb 18 sep 1789, ged 20 okt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Janke Klaases IJzenbeek, geb 3 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL, moeder is S. Heins; kind: Eelkje Klaases IJsenbeek, geb 1 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Claases IJsenbeek, geb 9 apr 1796, ged 3 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Julia Catharina IJzenbeek, geb 28 jul 1797, ged 22 aug 1797 Grote Kerk HRL; Donderdag den 26 sep 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde Wierde geleezen den Requeste van Barend Visser Coopman ter deezen Stede inhoudende dat hij Zich Schuldig had gemaakt aan Vegterij, gepenpetreerd op ''t Coffijhuis van C. IJ. tegens eenen Martinus Davids Coopman te Leeuwarden, met Verzoek dat den Raad de actie noopens dien, bij moderatie geliefde aftemaaken, Waar over gedelibereerd Zijnde is den Suppliant, op Zijne gedaane Confessie, bij moderatie geboet voor Veertien Goud-Guldens, boven de Kosten aan den fiscus. (GAH45); Donderdag den 28 Sept 1798. de Raad ordinaris vergadert zijndeis voorts aan de Coffijschenker C. IJ. geaccordeert om op Donderdag in de Harlinger Kermis, een Prijs te moogen laaten Verseylen. (GAH44); id. van perceel nr. 1898 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 822, huis en tuin, 700 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)