Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Hendriks de Boer mogelijk dezelfde als ondervermeld; geb 1762 Bunde, Oostfriesland, ovl 19 apr 1842 HRL, 1e huwt met detje Jans, 2e huwt met Jantje Jacobus Schotanus op 23 jul 1829 HRL, huw.afk. 12 en 19 jul 1829, wonende te HRL, huw.get. bij G.E. Woesthoff, (gk), en C.M. Reyding 1812, id. bij Johannes Visser en S.S. Feikema 1812, id. bij J. M?ller en B.J. Posthuma 1814, stadsbode in 1842, zv Hindrik Okken, (gk), en Femke Jans, (gk), kinderen: Marijke de B., geb 1798 HRL, Okke de B., geb 10 nov 1802 HRL; BS huw 1812, huw 1814, ovl 1842, ovl 1850, ovl 1862, ovl 1889; eigenaar en gebruiker van wijk A-154, stadsbode, 1814. (GAH204); Berent Feykes Ronner van Dockum en Janke Dirks Zijlstra van HRL, zijnde de aangave geschied door bode J. de B., onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 may 1808; ondertrouw HRL; oud 77 jaar, geb Bonda (Bunde) en wonende te HRL. 1839, stadsbode, wijk A-154; VT1839; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); Maandag 1 jul 1799. Nog wierde aan de Booden Boekholt en J. d. B. toegelegd, een summa van f. 21:0:0 voor extra moeite en het ombrengen, der Waarschouwingen, wegens de geldheffing der 4 Prcto over de bezittingen, des daar mede de ombrenging voor ''t 4e Termijn ook begreepen zal zijn. (GAH45); Dingsdag den 10 dec 1799 ?S voordemiddags. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde voorts geleeZen een Request van de Boden F.B., en J.H. d. B., inhoudende verZoek, van eene Gratificatie voor extra diensten te mogen erlangen alsmede dat uit hoofde der bekrompenheid van hun bestaan, het oproepen bij de Publicque VerKoopingen, Weder bij hunne Post gevoegd mogt Werden, Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten, het Zelve Request te stellen in handen van eene Commissie uit den Raad, ten einde van deZelve (te Weeten den Raad) te dienen van Consideratie, en Aldus, Welke Commissie is gedecerneerd op de Burgers P:de Boer en L:Albada. (GAH45); Sondag den 29 dec 1799. Zijn vervaardigt, om op Morgen, met den bode J.H. d. B., afgeZonden te Worden de Penningen, op den 27sten deeZer IngeZamelde, ten behoeve van die IngeZetenen der Bataafsche Republiek, Welke door de Plaats gehat hebbende rampen der oorloogs noodlijdend Zijn geworden, met bijvoeging van navolgende Missive, aan den ontvanger H:Beekkerk. Burger ! Ingevolge aanschrijvinge van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, in dato den 19 dec L.L. Zenden Wij tot UW over f. 394:13:12 binnen deeZe Stad en Jurisdictie van dien ten behoeve van die IngeZetenen Welke door de onlangs plaats gehad hebbende rampen des oorlogs nooddruftig geworden Zijn ingezamelde. In verwagting dat gij aanbrenger deeZes, de behoorlijke Quitantie ter Zumma bovengemeld Zult doen toekoomen, verblijven Wij. HRL den 29 dec 1799 Ao. 5. (GAH45); Nog Zijn in gereedheid gebragt, om op morgen insgelijks, met de bode J.H. d. B. verZonden te Worden, aan het departementaal Bestuur van de Eems, de oplossingen, der Remarques, Welke bij de Nationaale Rekenkamer gevallen Zijn, op de bij de voorzeide Bestuur ingediende Rekeningen van den Raad Wegens het Vervaardigen van de Batterijen alhier, Welke stukken ter Secretarije Zijn gedeponeerd. HRL, den 29 dec 1799. (GAH45); Dingsdag den 7 jan 1800. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde, wierde nog beslooten, navolgende missive aftezenden aan de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig gewest Friesland. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland. Burgers !Daar onze ontvangers, met de receptie van de wederhelft van het 5de Termijn der Geldheffinge bij wijze van voorbetaalinge op Donderdag den 9 jan eerstkoomende, een aanvang zullen maaken, en wij tot nog met de daartoe benoodigde recipissen en quitantien niet door UWL:gemunieerd zijn, Verzoeken wij dat gijL: den Brenger deezes onze Boode J.H. d. B., welke wij ten dien einde aan UWL: afzenden gelieft meede te geeven 430 recipissen, en een gelijk getal Recipissen, hier op ons veilig verlaatende, verblijven wij na hebbende van Heil, en aanbod van Broederschap. (GAH45); J.H. d. B. eigenaar van perceel nr. 140 te HRL, stadsbode, woonplaats HRL, legger nr. 86, huis en erf, 196 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); J. d. B., Stadsbode te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aaltje Jans Finkeles, dienstmaagd, wonende te HRL; Vrijdag den 21 dec 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: Het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland. Burgers ! Wij hebben hier neevens zeer gedienstig de Eer het bijgevoegd Request door de Burgers Gosling Piekinga en Harke Jurjens van der Stok aan UWL:Bestuur gepraesenteerd, Weder Intezenden eene opeen-stapeling Van Extraordinaire Bezigheeden, zijn de oorzaak geweest, dat zulks niet voor heeden is geschied, wij kunnen niet dan favorabel op het zelve berigten, terwijl het geposeerde van de Supplianten de zuiverste Waarheeden behelst, en dus hun Verzoek met een volkoomen ruimte kan Werden geaccordeert, het geen wij meede bij deezen Zeer eerbiedig Imploreeren. Wij neemen bij deezen teffens de vrijheid van UWL:te Informeeren, dat wij bij UWL:missives van den 14, en 15 deezer hebben ontfangen, 630 Exemplaaren Quotisatie Biljetten, en 15 Boek ieder van 24 Vel Waarschuwingen ieder vel twee Exemplaaren, maakt een getal van 720. Dat dit getal Exemplaaren in de eerste plaats, met elkander gelijk moest hebben gestaan, en in de tweede plaats voor onze Stad niet half toereikende is, wij zullen van ieder zoort Rudo Calcula niet minder noodig hebben, dan 1600 Exemplaaren, het is daarom dat wij onze Bode J.H. d. B. tot UWL:zenden met zeer instantelijk verzoek, dat Gijl:de goedheid gelieft te hebben, van dezelve voor ons, van ieder Soort, (Zoo quotisatie Biljetten, als Waarschuwingen)zoo veele Ezxemplaaren te Suppediteeren dat van elks het getal tot 1600 Exemplaaren, word aangevuld, wij zullen in Conformiteit van UWL:aanschrijvene van alles Pertinente Verantwoordinge doen. -Singulier is het, dat wij op het Papier waar in de Waarschuwingen gepakt waaren, het Inleggende briefje geplakt vonden, daar agter het getal na nauwkeurige natellinge niet meer uitmaakt dan 720. HRL den 21 dec 1798 4de Jaar der Battaafsche Vrijheid. (GAH44); J.H. d. B. ontvangt van het gemeentebestuur f. 7:10:0 wegens criminele informatie, 23 dec 1802. (GAH288); Woensdag den 10 jan 1798. Het Gerechte extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde beslooten omden adsistent J.H. Provisioneel aan de Interim als Boode aan te Stellen en ten dien einde onder Eede te neemen. (GAH43); Maandag den 15 jan 1798. Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts overgegaan tot het benoemen van een Gerechts Boode in plaatze van Dirk Schiere welke van die post gedimitteerd was, -Waar bij goedgevonden wierd, dat de Gerechtsleeden bij beslooten briefjes zouden Stemmen Welk door den President en 1 ste gesw:Clercq zouden werden geopend, waar in geprosedeerd zijnde, wierde bevonden, dat de burgers J.H., en Hidde Eeltjes ieder met drie Stemmen waaren genomineerd, de Stemmen dus tusschen gedagte Persoonen Stekende, wierde wijders beslooten om dezelve, om de post te doen looten het welk ge?ffectueerd zijnde, is het lot gevallen op den Burger J.H., Welke agtervolgens dies tot Gerechts bode is aangesteld. (GAH43); Donderdag den 18 jan 1798. Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, Wierde beslooten om de vacante Post als Gerechtsdienaar (door de bevordering van den Burger J.H. tot Stads Bode opengevallen) weder met een geschikt Perzoon te vervullen: dan uit hoofde der groote menigte van Sollicitanten, wierde goedgevonden, eenige van de geschiktste, en na meeninge van het Gerechte de bekwaamste voorwerpen, in nominatie te brengen bij welke Bezoigne bij Pluraliteit van Stemmen voornamelijk in aanmerking gekoomen zijn, de Burgers: Auke Dirks, Sijbe de vries, en Gerardus van Kempen. Uit welke nominatie Vervolgens, bij beslooten briefjes den Burger Gerardus van Kempen, met seven tegen een Stem, tot Gerechtsdienaar is ge?ligeerd, en aangesteld. (GAH43); Donderdag den 25 jan 1798. Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden en beslooten dat de afgaande Stads Dienaar J.H., welke aangesteld is tot Stads Boode, zijn Slegste Pak kleeren aan zijn opvolger Gerardus van Kempen zal afgeeven, waar bij aan de laatstgemelde nog een nieuw Pak kleeren zal werden toegevoegd. (GAH43); Dingsdag den 13 mrt 1798. Het Gerechte Extra ordinaires Vergadert zijnde. Daar wij ons Verpligt vinden, ons van de aan ons opgelegde Last te moeten quiten, en geheel onkundig zijn, over Welke Zaaken en onderwerpen in UWL Societeit word gehandelt, of zij Politique of gemeentebestgezinde zijn, of alleen tot tijdverdrijf, of tot voor of tegenwerking der zo gelukkige ommekeer van Zaaken, Welke ons den 22 jan 1798 heeft aangebragt, Zijn Strekkende, en wij UWL bijeenkomst buiten noodzaaklijkheid. niet gaarne zouden willen Stooren, zo is het dat wij UWL:bij deezen Serieuslijk koomen afvraagen: 1mo tot wat einde en oogmerk gij Uwe Societeit hebt opgericht, 2do over wat zaaken, of Welke de onderwerpen zijn, Waar bij UWL in ''t algemeen over gehandelt word, 3 tio of gij voor of tegen de Een en ondeelbaarheid der Bataafsche Republicq zijt. Wij Verwagten en des noods eischen van UWL: dat gij ons deeze onze vraagen, binnen Agt daagen Peremptoir, Schriftelijk zult beantwoorden, en met uwer aller naamsvertekeningen bekragtigen. Het Gerechte der Stad HRL en het Committ? van Waakzaamheid aldaar. HRL den 15 mrt 1798, 4de jaar der Bataafsche Vrijheid. Relateer ik ondergetekende, Gerechtsbode de origineele van bovenstaand, aan den Burger Jacobus Hannema, als mede directeur der Societeit, Eerbied voor de Wet te hebben overhandigt; Actum den 16 mrt 1798 om elf uur voor noen. (get: J.H. d. B. ). (GAH43)