Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Albert Jans Bolman ged 21 jan 1755 Grote Kerk HRL, zv Jan Bolman en Trijntie Geertz geb 1755 HRL, ovl 30 apr 1837 HRL, huwt met Klaaske Salsburg op 26 apr 1808 HRL, ook huwt met Antje Pijkes Venema, laatste afk. 24 apr 1808, huw.get. bij H. Rinkes en IJ. Mols, koopman te HRL, 1811, id. bij M. Pettinga en L.T. vd Meulen 1811, id. bij A. Houtingh, (gk), en A.P. Metzelaar 1812, id. bij M.H. Wiersma en J. Zeilmaker 1814, id. bij K.D. Schiere en S. Schenkius, neef vd bruidegom 1815, koopt en verkoopt diverse huizen 1800-1802, zv Jan B., en Trijntje Geerts Wilts, kind: Trijntje, geb 30 jul 1808 HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1811, huw 1812, huw 1814, huw 1815, ovl 1836, ovl 1837; kind: Jan Alberts Bolleman, geb 23 okt 1778, ged 27 okt 1778 Grote Kerk HRL, vader als A. Bolleman en moeder als Aukje Pieters; eigenaar en gebruiker van wijk C-057, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-038; gebruiker Boldewijn de Wit, 1814. (GAH204); id. van wijk F-017; gebruiker is N. de Vries, 1814. (GAH204); id. van wijk F-056; gebruiker Teunis C. Furstenburg, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-064; stal en wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-002, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-005, pakhuis, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 45:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van Harmen Jans als verwers en glasemakersknegt bij A.B., 19 apr 1785. (GAH1116); id. f. 30:6:0 aan en door dito zijnde het verdiende loon van Sijbren Stephanij bij A.B. als verwersknegt gewerkt hebbende, 4 apr 1787. (GAH1119); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 34:10:0 terzaake ''t maaken en repareren van glaasen, quit. no. 56, 25 nov 1788. (GAH1120); id. f. 46:19:0 quit. no. 42, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 1:7:0, quit. no. 1, 22 dec 1789. (GAH1121); id. f. 2:6:0, quit. no. 3, 15 dec 1789. (GAH1122); A.B. en Claaske Jacobs van Salsburg, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder productie van genoeg- zaam bewijs, 9 apr 1808; ondertrouw HRL; A.J.B. en Auckje Pieters, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 26 jun 1774 HRL, en toen getrouwd; kinderen: Trijntje en Pieter Alberts Bolman, tweelingen, geb 3 aug 1775, ged 8 aug 1775 Grote Kerk HRL; A.B. en Antje Rijkers Jongma, beide van HRL, hebben hunne laat te afkondiging gehad den 11 jun 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; bezit een zeiljagt van 23 voet, belasting: f. 2:0:0, 2 mei 1795. (GAH650); bezit een kotter van 30 voet lang, belasting: f. 6:0:0, mei 1796; (GAH650); bezit een jacht van 30 voet en een kotter van 30 voet, belasting: ieder f. 6:0:0, 1x wel doorgehaald, 1x niet doorgehaald, 1798. (GAH650); in 1799 weer vermeld (GAH650); heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sevende quartier, no. 78 mei 1802, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); A.B. en D. Feenema op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier:54:0:0 (GAH650); Wij Ondergetekenden Georg Jacob Keil, Mr. Kleermaker en A.B., Koopman, beide te HRL, Verklaren bij dezen dat ons volkomen bekend is dat Klaas Douwes Wiersma in de maand mrt des Jaar 1792 te Wier is Overleden. en hebben wij dese met ons Gewone Handtekening Vertekend. HRL den 13 jun 1815; A.B. eigenaar van perceel nr. 477 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 103, pakhuis, 105 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 604 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 103, huis en erf, 120 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van percelen nrs. 745 en 746 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 104, resp. huis, zomerhuis en tuin, resp. 270 en 370 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 150 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van perceel nr. 860 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 103, pakhuis, 70 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 863 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 103, pakhuis, 52 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 1010 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 103, pakhuis, 30 2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)