Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Teunis Bosch geb 1785 Amsterdam, ovl 27 mei 1825 HRL, huwt met Antje Taekes Klaver op 5 okt 1815 HRL, huw.afk. 24 sep en 7 okt 1815, werkman, wonende te HRL, zv Marten B., en Susanna Sonsbergen; BS huw 1815, ovl 1825, ovl 1830; gebruiker van wijk C-068, varensgesel, medegebruiker Joeke Mulder, varensgesel; eigenaar is S.S. Teyema, 1814. (GAH204); Op heden den vijftiende aug Eenduizend achthondertvijftien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Kanton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzitting Tjalling Poppes Schaafsma, Timmerknecht, Pieter P. Bakker, werkman, Pieter Werner, Sjouwerman, Andries Onsman, Sjouwerman, Jan Hendrik Keizer, Sjouwerman, Klaas Martens Koster, Slagter, en Andries de Leeuw, werkman, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom. Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van Bekendheid te passeren ten behoeve van T.B., werkman, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Martinus Bos en Catharina Susanna Sonberg gewoond hebbende te Amsterdam. Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde T.B. is geb te Amsterdam den vierentwintigste sep Eenduizend Zeven hondertvierentachtig, dat deselve geen Acte van geboorte of Doop kan produceren, door dien deselve niet is gedoopt, en het houden van geboorte Registers bij de voormalige Regering geen plaats had. Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap, dat zij dese T.B. niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien eene Speciale omgang met deselve hebben, waar door zij zich van den inhoud deses ten volsten overtuigd houden. en hebben de Comparanten nagedane voorlezing de tegenwoordige Akte van Bekendheid. mt ons en onzen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat door den Heere Praesident Burgemeester dezer Stad in dato den Elfde dezer maand Augustus, ten gevolge van het Besuit van Z.M. in dato den negende maand deses jaars nummero dertien, afgegeven, volkomen is gebleken dat dese T.B. onvermogend is, om eenige kosten van gezegelde Stukken welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te kunnen betalen; Op dato in het hoofd deses gemeld. Gratis geregistreerd te HRL den Zeventienden aug 1815 f? 128 recto vak 3; deeze bewijzen bestaande in een acte van bekendheid en van Geboorte en twee cerfiticaten van onvermogen behooren bij de Huwelijks acte van T.B. en Antje Taekes Klases dato 5 Oct 1815 op Fol. 59 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijke Staat der Gemeente HRL; Wij, burgemeesteren der Stad HRL, attesteren mits dezen, ingevolge bij ons ingekomen informatie, dat T.B., van beroep Werkman, geb te Amsterdam, wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van zijn voorgenomen huwelijk. HRL, den 11 aug 1815