Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56voorna(a)m(en)  familienaam info
Tjerkje Benjamins Brandes geb 3 sep 1794 HRL, ovl 4 jun 1874 HRL, 1e huwt met Marten Hendriks Klaver op 4 jan 1816 HRL, huw.afk. 24 en 31 dec 1815, 2e huwt met Rients Wagenaar op 16 nov 1843 HRL, N.H., dv Benjamin Willems B., en Trijntje Simons (vd Brug); BS huw 1816, ovl 1842, huw 1843, ovl 1848, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, wijk H-083, 90, 104, 129; geb 18 sep 1793, ged 1 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Benjamin Brandes en Trijntje Simons; Ik Ondergetekende Klaaske Martens weduwe Hendrik Baltus Klaver, wonende te HRL, Verklare bij deze te Consenteeren aan mijnen Zoon Martens Hendriks Klaver, bij mijnen wijlen man in echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met T.B.B., dv Benjamin Willems Brandes en Trijntje Simons, mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd; Verklare ik egter niet te kunnen schrijven in praesentie van de Eerste Commies ter Secretarij A. Rasschen; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den Agttiende sep is Geboren Tjerkje, dochtr van Benjamin Willems Brandis en T.S. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 okt 1815