Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.voorna(a)m(en)  familienaam info
Dirkje Jurjens Brens/Brensa ged 24 okt 1758 Grote Kerk HRL, dv Juriaan Brens en Maria Elisabeth Sejaume; geb 1758 Workum, ovl 12 dec 1845 HRL, huwt met Daniel Ziekmans en Sijbren Sjerps Hoedtje, getuige bij geboorte aangifte van Gerrijt Bruining 1811, zv Lodewijk B., en Hiltje Sijbrens; BS geb 1811, ovl 1822, ovl 1828, ovl 1845, ovl 1853; Johan Daniel Ziekman ende D.B., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Wytze Dirks, deszelfs schoonbroeder, 31 okt 1789; ondertrouw HRL; Sibren Seerps Hoedtje en D.J.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 nov 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Johan Dani?l Ziekman en D.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 nov 1789 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraanvolgende; oud 79 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk A-102; VT1839; kind: Tryntje Sibrens Hoedtje, geb 20 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Maria Johans Siekmans, geb 19 jan 1790, ged 23 feb 1790 Grote Kerk HRL, vader als Johan D.S. ; kind: Hylkje Johans Ziekman, geb 27 aug 1791, ged 6 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Johans Siekman, geb 19 okt 1793, ged 29 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Johans Siekmans, geb 10 mrt 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; Ik Ondergetekende Harmen Anthonij Smit, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Jacob Harmens Smit, mede alhier woonachtig om Zich in het huwelijk te begeven met Hijlkje Daniels Siekman, dv Daniel Siekman en D.B., mogende alsoo lijden dat dezelven door de Heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in den huw Staat te worden bevestigd. HRL 21 feberuair 1815; Ik Ondergetekende D.B. Weduwe Johan Daniel Ziekman, wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen dochter Hijlkje Daniels Ziekman, bij mijnen Wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Jacobus Harmens Smith, Matroos wonende te HRL, Mogende alsoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijke Staat te worden bevestigd. HRL 22 feb 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Een en negentig den Seven en twintigste aug is Geboren Hijlkje dv Johan Daniel Ziekman en D.B. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 feb 1815