Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Cornelis van der Burg geb 1751 ... , ovl 19 nov 1813 HRL, huwt met Antje Jacobs vd Zee, kind: Janna Dieuwke vdB, geb 1795 HRL, commies bij het Stedelijk Octrooy in 1813, ovl wijk F-124; BS ovl 1813; 1826 overlijdens, ovl 1856; gebruiker van wijk F-124; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, eerste quartier, no. 12, mei 1802, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links: . -3:0, rechts: . -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); Maandag den 11 decembr 1797; Het Gerecht Ordinaires Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden de Procrs Tuininga en Stephanij in ''s Gerechts Vergadering te doen Compareeren, zoo als dezelve Verscheenen Zijnde, aan haar gedeclareert is, dat daar het Gerechte de Status op de Termijnen, om antwoord te leeveren, in de Procedures tusschen C. v. b. B. Commis, van ''s Lands gemeente Middelen in Westergo, Pratt off Cum Fisco gesterkt Impt: ca (contra) IJeme Jans de Groot, Jan IJemes de Groot, Prose & in Comp:Zampt Seerp IJsbrandii, Gedgden niet wijders nog langer had verleend, dan tot de finaale dispositie toe, ende finaale dispositie rede gevallen zijnde, houd het Gerechte die verleende Status voor opgeheeven, zoo als dezelve nog verklaard dien op te heffen bij deezen, en gelast en ordonneert de Wederzijdsche Procurerus T. en Stephanij, om met die Procedures, de spoedigste voortgang te maaken, zonder eenige Verder delay, alles sub poena van nader dispositie. (GAH43); Donderdag den 29 mrt 1798; Het Gerechte, en Committ? van Waakzaamheid der Stad HRL gecombineerd Vergadert, en bij herhalinge gedelibereerd zijnde over het antwoord van de Societeit Eerbied voor de Wet, op de voorgestelde vragen van het Gerechte en Committ?, wierde goedgevonden de voorgestelde vraagen beneffens het antwoord aan het algemeene Committ? van Correspondentie uit het Administratif bestuur van het voormalig gewest Friesland over te zenden en derzelver Consideratie daar op te vraagen, werdende aan de Burger v. d. B. de vrijheid gelaaten, deszelfs schriftelijk advijs daar bij te doen Insluiten, Zijnde dus in overeenkomst van dien dezelve Stukken Verzonden, met navolgende bijgevoegde missive; Het Gerechte der Stad HRL, gecomposeerd met het Committ? van Waakzaamheid aldaar, Aan de Commissie van Correspondentie uit het Administratif bestuur van het voormalig gewest Friesland; Mede Burgers ! Wij neemen de Vrijheid aan UWL nevensgaande Stukken in te zenden, Waar uit UWL zult kunnen ontwaaren hoe wij ten opzigte der Societeit Eerbied voor de Wet hebben gehandelt, Verders verzoeken wij UWL:Considerati?n hierop te moogen ontfangen, of wij die Societeit moeten dissolveren, dan niet, op Verlangen van het mede Lid van het Committ? van Waakzaamheid C. v. d. B., Senden wij deszelfs advis in Scriptis hier bij waarmede wij na Versoek van UWL:antwoord Spoedig te mogen ontfangen na toebeede van heil, en aanbod van Broederschap, Verblijven. HRL den 29 mrt 1798 4de Jaar der Batt:Vrijheid. (GAH43)