Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Johanna Titia Albarda ook als: Titia Johanna Albarda; geb 3 okt 1762 Ferwerd, ovl 10 jan 1841 HRL, huwt met Willem Sandt van Nooten op 13 mrt 1791 te St Annapar., komt van St. Annaparochie, zv Jan A., en Dieuwke Schiffart; BS ovl 1841; regattdv 1826-93; in 1839: Titia Johanna, oud 77 jaar, geb Ferwerd, wonende te HRL. 1839, wijk D-019; VT1839; geb 3 okt 1762, huisvrouw van Willem Sant van Nooten, ovl 10 jan 1841; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893, in 1827 onder nrs. 23 en 24; id. 1828 no. 15, op eigen naam in het Grootboek ingeschreven, grootboekno. 628, deel 1: rente 70 glds; id. 1829 no. 3; id. 1830 no. 61; id. 1831 no. 36; id. 1832 no. 29; id. 12 feb 1833 no. 14; id. 31 jan 1834 no. 23 id. 17 jan 1835 no. 24; id. 19 jan 1838 no. 62; id. 9 feb 1837 no. 68; id. 5 mrt 1838 no. 75; id. 2 feb 1839 no. 73; id. 20 jan 1840 no. 68; id. 22 feb 1841 no. 16; id. 1828 no. 16, grootboek boeknr. 4766, deel 7: rente 35 glds, id. 1829 no. 74; id. 1830 no. 55; id. 1831 no. 43; id. 1832 no. 28, id. 12 feb 1833 no. 13, behoort aan de heer Albarda te Bolsward: 35 Caroliguldens; id. 31 jan 1834 no. 22; id. 17 jan 1835 no. 23; id. 19 jan 1836, no. 61; id. 12 jan 1837, no. 1; id. 5 mrt 1838 no. 74; id. 2 feb 1839 no. 74; id. 20 jan 1840 no. 67; (doorgehaald in het grootboek, maar abusievelijk gedaan; de persoon op wiens lijf de lijfrente gevestigd is is nog in leven en de houder van het certificaat is de heer Andrae, inspekteur te Leeuwarden); id. 15 jan 1839 no. 12 de weduwe f. 300:0:0 pensioen; id. 27 jul 1839 no. 107; id. 31 dec 1839 no. 117; id. 2 jul 1840 no. 91; id. 4 jul 1838 no. 95