Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Anthony Dete(l)(r)meyer geb 1759 ... ., huw.get. bij J.F. Berndes en E. Hoogmolen, koopman, won HRL. in 1814, kleermaker 1801-1810; BS huw 1814; geboortig van Ebenbuuren (= Ibbenburen) in het graafschap Lingen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. L.W. Steensma op 7 apr 1779. (burgerboek); eigenaar en gebruiker, met comp., van wijk C-128, kooplieden, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 123:6:8 wegens geleverd doek, marsailje etc, ord. no. 10, 15 jun 1784. (GAH1115); id. f. 68:14:0 wegens geleverd linnen en marseille, quit. no. 7, 4 okt 1785. (GAH1117); id. 105 :0:0 wegens geleverd doek en linnen, quit. no. 9, 18 jul 1786. (GAH1118); id. f. 283:14:0 terzaake geleverd linnen, quit. no. 9, 11 jul 1787. (GAH1119); id. f. 139:15:0 terzaake geleverde kleding, quit. no. 13, 11 jun 1788. (GAH1120); id. f. 151:7:0 terzaake geleverd catoen, quit. no. 20, 5aug17 88. (GAH1120); id. f. 36:12:0 wegens geleverd Silesies linnen, quit. no. 26, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 209:5:0 wegens geleverd linnen, quit. no. 8, 4 aug 1789. (GAH1121); id. 1117:0 wegens geleverde kleerbaare winkelwaaren, quit. no. 8, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 89:8:0 wegens geleverde doeken, quit. no. 10, 4 jan 1791. (GAH1123); id. f. 237:7:0 ter zaake geleverde doek, 6 dec 1791, quit. no. 3 (GAH1124); id. f. 246:13:0, 19 feb 1793 (GAH1125); id. f. 176:19:0, 14 jan 1794, quit. no. 1 (GAH1126); id. f. 614:3:0, 2 jun 1795, quit. no. 6 (GAH1127); id. f. 70:0:0, 2 jun 1795, quit. no. 7 (GAH1127); id. f. 283:8:8, 16 aug 1796, quit. no. 8 (GAH1128); heeft een huisbediende, 7e quartier, no. 61, belasting: f. 1:0:0, mei 1802, 1804, 1805. (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 61, bij hem inwonend H. Schoonhoff, 34 jaar, ongehuwd, en Anthoon determeyer, 27 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde kleedbare stoffen voor de dienaars, ord. 15 mei 1801: f. 123:11:0; id. wegens geleverd laken voor de gerechtsdienaars over 1801, ord. 23 jun 1803: f. 101:12:0; id. wegens geleverd laken in het jaar 1803, ord. 4 mrt 1805: f. 82:4:6; id. over 1810, ord. 31 Wintermaand 1810: 130 Caroliguldens; id. wegens geleverd laken enz. tot klederen voor de Gerechtsdienaars in het jaar 1805 en 1807, 6 apr 1807: f. 217:15:8; id. wegens het leveren van nieuwe bedlakens ten dienste van de militairen, 1810, dept. Frl, 24 mrt 1812: fr 1103 en 39 1/2 cts; id. wegens levering van bruin carsaay, 1810, dept. Frl, 24 mrt 1812: fr 238 en 82 1/2 cts; id. wegens geleverde kleedbare waren, 1810, dept. Frl, 24 mrt 1812: fr 476 en 7 cts; id. wegens geleverd laken ten dienste van de Stad, 28 jun 1790 16 Caroliguldens; id. 31 Wintermaand 1809: f. 130:14:0; id. wegens geleverde kisten tot berging van lakens en dekens, 19 jan 1796: f. 5:10:0; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 36:8:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 160:7:0 ter saeke geleverde kleedbare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 10 (GAH1142); id. f. 68:2:0, 22 may 1806, quit. no. 15 (GAH1138); id. f. 84:9:0, 8 jul 1807, quit. no. 13 (GAH1139); id. f. 206:16:0, 9 jan 1808, quit. no. 9 (GAH1140); id. f. 193:11:0, 8 sep 1809, quit. no. 20 (GAH1141); id. f. 270:0:0 ter Saeke geleverd Carzaay, 31 dec 1806, quit. no. 27 (GAH1138); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan A.D., (kleding), 31 dec 1810: f. 226:11:0 (GAH1142); Donderdag den 9 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde eindelijk geleezen eene Missive van den Vice-Admiraal de Winter, van Amsterdam, inhoudende dat de gelden aan de f. 1085:15:8 welke de Stad HRL Competeerden, wegens gesuppediteerde vivres, aan de Vlottillie, door den Contra Admiraal Castagnier gecommandeert, bij den Solliciteur Militair J:A. van Alpen te Amsterdam gereed laagen, waar op beslooten wierd en :te disponeeren, aan de ordre van de Cooplieden A.D. & Comp. en is ten dien einde Adzignatie aan dezelve afgegeeven met een Advisbrief geschreeven aan den Solliciteur van Alphen. (GAH45)