Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Heins Drost geb 1789 HRL, ovl 9 aug 1840 HRL, huwt met Saakje Willems Krijn op 18 mei 1817 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1817, metselaarsknecht in 1840, huw.get. bij P. Drost en S.P. Cann?, broeder bruidegom 1819, zv Hein D, en Grietje Berends; BS huw 1817, huw 1819, ovl 1840, ovl 1868; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk C-108; VT1839; J.H.D. eigenaar van perceel nr. 642 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 179, huis en erf, 180 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); Ik Ondergetekende Gaadske Sijbrens de Boer weduwe Willem Jans te Mackum, dog thans te HRL, verklaare bij deezen te consenteeren en toe te staan aan mijn meerderjarige dogter S.W. dienstmeid te HRL, bij mijn wijlen man Willem Jans in Echte verwekt om zich in het Huwelijk te begeeven met J.H.D., metselaarsknegt ten gemelde Steede, minderjarige zv Hein Drost en Grietje Berends Echtelieden aldaar, de vader overleeden, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester deezer Stad, in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen plaats hebben om na afloop dezelver in den Huwelijken Staat te worden bevestigt. HRL den 2 mei 1817; 1814. Nationale Militie, Canton HRL, gemeente idem, Prpvincie Vriesland. de Gouverneur van de Provincie Vriesland verklaart: dat Drost, Johannes, geb te ? den 5 dec 1788 van beroep Militair zv Hein en van Grietje Berends van beroep ? wonende te ? of ovl te ? den ? binnen de ? van ? voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen het Nummer 738, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot genen dienst heeft verpligt. Gegeven te Leeuwarden den 13 Mei 1817. Signalement: Lengte 5 V 3 d., Aangezigt klein, Voorhoofd id. Oogen Bruin, Neus klein, Mond id., Kin rond, Haar en Wenkbraauwen Bruin, Merkbare teekenen Een pevel(?) op ''t linker oog; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Zeven hondert Agten Tagtig den 5 dec is geb Johannis, Waarvan vader Hein Drost en Moeder Geertje Beerends. Afgegeven binnen HRL den 2 May 1817; deeze papieren bestaande in twee acten van Geboorte een Huwelijkconsent en Cerfificaat van aan de Nationale Militie voldaan te hebben, behooren tot de Huwelijksacte van J.H.D. en Saakje Willems Krein dato 18 May 1817. de President Burgemeester der Stad HRL