Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
A Agema Symon Gerrijts Oudeboon en Grietje Dirks, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door A.A., goede bekende, 28 sep 1805; ondertrouw HRL
A Amelander eigenaar van wijk H-071; gebruiker is Jac. Heus, commies bij de convoyen, 1814. (GAH204); bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1805, 1806. (GAH650)
A Bakker won. HRL; (?), 1810
A Benifort woont in 6e quartier, links:. 1-1., rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
A Binksma dezelfde als hieronder vermeld ?; eigenaar en gebruiker van 80 (?)(staan 3 cijfers vermeld tussen nrs 80 en 81), zonder bedrijf, 1814. (GAH204)
A Buitenpost Het Gasthuys van Dr. Popta tot Marsum voor 55 Pondem. en A.B. tot HRL, voor 38 Pondematen, Freerk Cornelis is meyer op stem 7 te Hantumhuisen, Westd''deel; Cohieren der stemmen 1728
A Driessen verschenen bij van der Plaats te HRL: H. Venema ''Korte verdediging van sijne eere en leere tegen professor A.D.'', 3 aug 1735, (Frl. 1700-1795)
A Eggens Evert Jakles de Hoop van HRL, en Geertje Johannes van Bolsward laatst geproclameert op dato dezes, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Witmaarzum en aldaar den 4 den apr 1774 in den Echten Staat bevestigt volgens terug ontvangen attestatie, 5 apr 1774, gegeven te Witmaarzum en getekend A.E., v. d. m., ibidem, en F. Jagersma, Schooldienaar, mede aldaar; hu Grote Kerk ha
A Frauen en Zoon ontv. vd Stadsrentmeester f. 6556:17:0 terzake geleverde hardsteen, arbeidsloon tdv de nieuwe kerk, kwit. no. 6, ordonn. 27 Juny 1774. (GAH1060)
A Haitsma Joost Johannes van Almenum en Sijke Sijbrens van Midlum, met adtestatie getekent Midlum, 13 may 1772 A.H., v. d. m. Midlum, hebben bovengmelde personen hunne laatste afkondiging bij ons gehad 10 mei 1772; Hendrik Hayes en Reinske Reins, beide van Almenum, zijn geproclameert op 4, 11 en 18 oct 1772 HRL, en hebben zig met adtestatie van ons begeven naar Midlum, alwaar de zelve op den 18 oct 1772 in den huw staat zijn ingezegent, ten blijke waarvan de zelve tijdig aan ons adtestatie vertoont hebben van Do. A. Haitsma, getekent Midlum, 18 oct 1772, dus alhier volgens placaat der Ed: Mog:Heeren Staten, Artic:is geboekt; Taekle Cornelis van Midlum en Antje Gerrits Huiselaar van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 25 apr 1772 HRL en deze personen bij ons getrouwt na vertoonde adtestatie van Midlum van 25 apr 1773, getekent Agg:H., Theol. doctor, v. d. m. Midlum en P.L. Galama, Schooldienaar Midlum; Tjerk Taedzes van HRL, en Antje Jans van Midlum, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 25 apr 1773 HRL en zijn hier op dato dezes 2 mei 1773 getrouwt, na gegevens adtestatie van Midlum 29 apr 1773, getekend Agg:H., Theol. doctor, v. d. m. Midlum, en P.L. Galama, Schooldienaar mede aldaar; Pijbe Baukes van Midlum, en Antje Freerks van HRL, laatst geproclameert 26 nov 1775 HRL, en voortz vertrokken naar Midlum met adtestatie om aldaaar in den Echten Staat te worden bevestigt, gelijk 3 dec 1775 is gechied volgens terug ontfangen adtestatie, get:A.H., v. d. m. ibidem; Tiete Foekes van Midlum en Marijke Thomas van Almenum, laatst geproclameert op dato deezes 1 dec 1776 HRL, en ten zelven dage getrouwd na vertoonde adtestatie van Midlum primo december, getekend Agg:A.H., v. d. m. Midlum, en P.L. Galama, Schooldienaar aldaar; Freerk Jans van Almenum en Sijtske Klaases van Midlum, laatst geproclameert en hier getrouwd op dato dezes 15 jun 1777 HRL, na vertoonde attestatie van Midlu, getekent Agg:A.H., Theol. doctor, en P.L. Galama, Schooldienaar aldaar; Willem Jans van Midlum en Meindertje Jakobs van HRL, laatst geproclameert 19 oct 1777 HRL, en op dato dezes 26 oct 1777 getrouwd, na vertoonde adtestatie van Midlum, getekt 12 oct 1777, door Agg:A.H., Theol. Doctor et Ecclesiast Midlumensis, en P.L. Galama, Schooldienaar aldaar
A Kooystra Harmen Jans van Vrouwenbuurt en Trijntje Lourens Koster van HRL, laatst geproclameert op dato deezes en 9 jun te Vrouwenbuurt getrouwt, volgens attestatie vandaar 18jun, absente pastore G. Docter, ouderling, en A.K., Coster aldaar
A Kruger Murk Jetzes van Almenum en Eelkjen Tjerks van Kimswrdt, zijnde de laatste proclamatie geschiedt den 16de may 1773 HRL, en deze persoonen op dato dezes 23 mei 1773 bij ons getrouwd na vertoonde attestatie van Kimswerdt van 21 may 1773, getekend G. Horreus, v. d. m., en A.K., schoolmeester
A Makkema mogelijk dezelfde als Augustinus Mockema; begraven Kleine Kerk, regel 7, nr. 15; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 200:0:0 (GAH650)
A Oosterbaan ovl 28 okt 1790 HRL, oud 30 jaar
A Schauter Rooms pastoor; niet-gecompareerde personen tot inschrijving in het stemregister, gerapporteerd door M. Vellinga, namens de commissie-stembesoignes: 4e kwartier Laas Spannenburg, A.S. en Pieter W. Vettevogel, 21 apr 1803 (GAH49)
A Schouten ook als: J.A. Schouten; zie aldaar; gebruiker van wijk F-018, pastor; eigenaar is Roomsche Gemeente; medegebruiker W. Warnders, 1814. (GAH204); woont in 4e quartier, huisno. 39, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 39, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
A Smids weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 67:10:0 (GAH650)
A Stefaenus rentmeester van het Weeshuis bet f. 30:0:0 aan Been Siderius wegens gedaene diensten als schoolmeester bi absentie van A.S., kwit. no. 4, 21 feb 1775. (GAH1106)
A Wiarda rentmeester betaalt aan de mede-voogd Minne Klases Blok f. 1030:8:11 terzake 10/23 aandeel vd restante coopsom, aan de cessionaris A.W. betaald wegens de 2 plaatsen onder Witmarsum, 6 apr 1762. (GAH1092)
A Wiersma Sjoerd Sippes ende Lijsbert Baukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.W., goede bekende, 10 may 1794; ondertrouw HRL
A Without Gerben Pieters van Dongjum en Eelkje Johannes van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 12 mei 1777 HRL, en ook in den echten staat bij ons bevestigd, na vertoonde adtestatie van Dongjum, 4 may 1777, getekend J. Serincrius, v. d. m. en A.W., Schooldienaar
A(E)Be Jansen Geeft Ued:Achtb:met Schuldige Eerbiedigheyt te kennen Jacob Dirx borger en meede geswooren turfdrager alhier ter Stadt, dat hij om moverende redenen Wel geneegen Soude Sijn, Sijn voornde functie Van ''t Turfdragen Over te draegen aen de persoon van Abe J. Sijn meede borger een man tot het Waerneemen deeser functie genoegsaem bequaem, maer Sulx niet kunnende geschieden als met Consent en approbatie Van Ued:Achtb:Soo Addresseert den Supplnt hem bij deesen aen Ued:Achtb:met ootmoedig Versoek UEd Achtb gelieven in de Versochte Overdragte te Consenteeren en den voornde Aebe J. in plaets van den Supplnt tot geswooren turfdrager aen te Stellen op Lasten plighten en profijtten daer toe Staende het Welke gedagte Aebe J. meede Seer ootmoedig aen Ued:Achtb:Versoekt Quo facto etc: reqtus J:M:Tuininga. ; In margine stonde; de Magistr:accorderende in het transport ten requeste Versogt eligeert de Supplnt Abe J. tot meede ordris turfdraeger deeser Steede, op Lasten Plighten profijtten en gehoorsaemheeden tot voors:bedieninge behorende, mits doende den eed Van getrouwigheyt in handen Van de Hr Praesid:Burgemr deese Stads Actum den 31 jul 1730 Was Vert:Junius Munter ter ordtie Van de Magistr: Arnold van Idsinga. ; Onder stonde; Op Heeden dato uts heeft de Persoon Van Abe J. als turfdrager den Eed in Handen Van de hr Vice Praesiderende Burgemr Munter afgeleght In kennisse van mij Secrts:Was vert Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
A. van den Oever eigenaar van wijk H-237; gebruiker W.H. Werkhoven, commies, 1814. (GAH204)
A. H Visser begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 47; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
A. L Betting capitein; voogden betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 126:16:0 wegens gelden door Pieter Andries als derde timmerman op het fregat van oorlog capt. A.L.B. gevaren, gedurende de tijd van ruim 13 maanden verdiend, 22 jan 1765. (GAH1095); id. f. 56:0:0 herkomstig van water id jaren 1764 en 1765 aan het oorlogsschip ''Prins Willem'' geleverd bij de capt. A.L.B. gevoerd, en door hem betaald, 26 aug 1766. (GAH1096)
A. N Meier huwt met Betting; Stadsrentmeester bet f. 30:3:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 5e classe, no. 6, tegen 6%, may 1774. (GAH1060)
A. R Binxma woont in 8e quartier, . -5:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
A. W Tadema eigenaar van wijk G-057; gebruiker Susanna Andries, winkeliersche, 1814 (GAH204); id. van wijk H-144; gebruiker Willem J. Steenbergen, tichelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk H-145; gebruiker Johannes Garde vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-146; gebruiker Paulus H. Houtsma, sjouwer, 1814. (GAH204)
A.J. van Diepenbrugge Dingsdag den 24 apr 1798; de Raad der Gemeente hunne ordinaris Vergadering houdende, wierde Voorts geleezen aan adres, van den Burger A:J:v. D., meester in den Fransche Spraakkonst, te Bolsward inhoudende van onder approbatie van de Regeeringe alhier, eene Fransche Kostschool te willen oprigten, Solliciteerden ten dien einde, met eenig vast Tractement door de Regeeringe te moogen Werden gebeneficeerd. Waar over gedelibereerd zijnde, wierde in het Versoek ten regarde om eenig vast Tractement te accordeeren gedifficulteerd, en gedagte adres met een dergelijk appoinctement uitgegeeven. (GAH44)
A.R. van Dalsen curator in 1776; ontvangt interesse en is lid van de schepenbank 1804-1811; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met S. Rienstra, als curatoren over de boedel van H. Hejmans f. 9:15:0 wegens geleverde boenders etc., kwit. no. 16, 6 nov 1776. (GAH1107); id. zonder Rienstra, f. 75:7:0 wegens geleverd leer, kwit. no. 2, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 97:15:0, kwit. no. 18, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 85:10:0, kwit. no. 16, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 103:4:0, kwit. no. 9, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 30:15:0, ord. no. 3, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 153:7:0, ord. no. 17, 30 nov 1784. (GAH1115); ontv van IJpe Feddema f. 168:0:0 spruytende uyt zeekere gelden ter dispositie van dhr A.R. vD leggende en door hem aan het Weeshuis geoffereert, 4 mrt 1783. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk A-028, rentenier, 1814. (GAH204); id. van wijk A-082, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-211; gebruiker is Pieter S. Broersma, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-114, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-014; gebruiker is Hendrik Oswald wed., 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:15:8 voor geleverde 3 slagt huiden op de looyerij van van D., 1 nov 1779. (GAH1110); bezit een (overdekte)koetswaagen, belasting: f. 20:0:0, ook vermeld met:12:0:0 2 mei 1795. (GAH650); id. f. 12:0:0, mei 1796, mei 1797, 1798, 1799 1800, 1801, 1802(GAH650); id. f. 13:0:0, 1803. (GAH650); id. f. 13:4:0, 1804, 1805 (GAH650); heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650); heeft twee huisbedienden, 1e quartier, no. 29, belasting: f. 2:10:0, mei 1802, 1804, 1805 (GAH650); woont in 1e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; A.R. vD. als Administrerend medecurator over de twee nagelaten dogters van P. Matak, en Tjeerdtje Janes van Slooten op lyfrenthe zynde meerder dan verpligt tot betalen: f. 800:0:0 . (GAH650); A.R. vD., pro se, en als man en voogd over deszelfs Huisvrouw op Lyfrenthe zynde meerder dan verpligt tot betalen: f. 800:0:0 . (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar en 9 maanden tractement als schepen, 31 Wintermaand 1809: f. 87:9:15; id. 1 jaar tractement, 31 Wintermaand 1810: f. 50:0:0; id. jan en feb 1811, 31 mrt 1811: f. 8:6:10; id. samen met Rienstra, wegens gedane leveranties ten dienste van de Stad, 5 nov 1777: f. 13:0:6; benoemd in het college van burgergecommitteerden: A. de Roock, A.R. v. D., W.S. van Slooten, Jacob Wassenaar, Hijlke Hanekuyk, Jan Fontein, Jan Hannema, Tjipke Gratama, Sijbren Hingst; hebben 3 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen, 14 apr 1804 (GAH50); neemt het aan op 16 apr 1804 (GAH50); vroedsman der gemeente, 11 okt 1804 (GAH50); geleend aan de gemeente door de erven P. Matak 3000,:0 Uitgegeven in obligaties van 500,- 31/4% per 1 mrt 1803 en af te lossen 1 aug 1805 of eerder als de Stadskas zal gedogen. Zo ras de obligaties zijn uitgegeven, de oude intrekken, en 4 af te geven aan de heer du Bois te Amsterdam als man en voogd van Anna Leeuwina Matak, en 2 aan de heer v. D. en de Roock als curatoren over Geertruida Matak, 7 jul 1803 (GAH49); ontvangt interesse van lening ter bestrijding der behoeften van de Stad, ''t Weeshuis enz. voor Truitje Matak wegens geconvert. f. 1000,- over 1804: 50 Caroliguldens; betaalt 1 jun 1805 aan het gemeentebestuur genegotieerde penningen ingevolde Resolutie van het gemeentebestuur van 19 nov 1804 voor rekening der Stad, doch ter ondersteuning van het Stadsweeshuis, teneinde daaruit de achterstallige schulden te voldoen: f. 500:0; ontvangt interesse over 1 obligatie van f. 500,- 5% genegotieert f. 25.000,-ten behoeve van het Stadsweeshuis, over 1806; id. over 1807; id. de aflossing van 1 obligatie door loting, nr. 24: 500 Caroliguldens, interesse: 25 Caroliguldens, en premie volgens conditie: 25 Caroliguldens, 1 jun 1808: 550 Caroliguldens; id. 1 jaar en 9 maanden tractement als lid van de schepenbank, 1809: f. 87:10:0; id. over 1810: 50 Caroliguldens; id. 2 maanden over 1811: f. 8:6:10-
A.T. de Boer begraven Groot Kerkhof, regel 40, nr. 28; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aachje Fransen Tempelaer ovl 20 dec 1667, 31 jaar, wedu van Jan Jans Agricola, + 3 kinderen, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Aadam Berentjes Johannes Berentjes, tamboer onder de comp. van capt. Ramaker van HRL, ende Geertje Ennes van St. Anna Parochie, zijnde wegens de bruid geweest A.B., 14 jun 1788; ondertrouw HRL
Aafie Lambergen van HRL, huwt met Petrus Arnoldus detelef, van Embden, geproclameerd de f. 5:12:19 en getrout met attestasie de 27 mrt 1769
Aafie van Sloten ged 9 dec 1759 Westerkerk HRL, dv Jane van Sloten en Lieukje Thomas Wiarda
Aafje Dirks zie: de Boer
Aafje Eeltjes zie ook: Zeilmaker; geb 21 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Abes en Antje Siebes
Aafje Jakobs huwt met Jakob Beerends, kind: Jakob Jakobs, geb 8 may 1778, ged 26 mai 1778 Grote Kerk HRL
Aafje Dirks de Boer ovl voor 1832, huwt met Douwe Nuttes Visser; BS huw 1831
Aafje/Aatje van den Oever geb 1788 ... , huwt met Hendrik Daniels Keets/Keetstra op 20 okt 1809 te HRL, komt van HRL, getuige bij geboorte aangifte van Hendrik Marten Tietgen in 1811; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811; Hendrik Daniel Keets en A. vdO., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 Wijnmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Rinske Hendriks Keits, geb 29 dec 1810, ged 27 jan 1811 Grote Kerk HRL
Aafke Abrahams ged 24 jan 1764 Grote Kerk HRL, dv Abraham Tjallings en Francijntie Alberts; ged 22 feb 1756 Grote Kerk HRL, dv Abraham Tjallings en Fransijntie Allerts; geb 1763 HRL, ovl 30 mei 1835 HRL, huwt met Nicolaas Webber op 16 feb 1794 HRL, laatste afk. 16 feb 1794; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1835; Nicolaas Webber ende A.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Abraham Tjallings, deszelfs vader, 1 feb 1794; ondertrouw HRL; Rinse Johannes en A.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 may 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 6 naastvolgende; Nicolaas Webber en A.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 feb 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelven dage
Aafke Alberts ged 8 okt 1747 Grote Kerk HRL, dv Albert Jacobs en Meinsje Gerrits
Aafke Alberts ovl 28 may 1788 HRL, oud 30 jaar; ged 3 jan 1758 Grote Kerk HRL, dv Albert Clases en Janke Uilkes
Aafke Ales zie: Hetting
Aafke Annes huwt met IJsbrand Wybes van der Molen, koopman, wonende te Franeker in 1828, vermeld in akte van bekendheid ten behoeve van Uilke Teunis de Vries en Geertje Klazes de Vries; zie verder bij Uilke T. de Vrie
Aafke Arink geb 1 jan 1804 HRL, ovl 28 jan 1879 HRL, huwt met Pieter Boomsma, (gk), Rooms Katholiek, dv Berend A., en Klaaske Ringnalda; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk H-003, 48; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-045; VT1839
Aafke Arjens huwt met Hilbrand Jans, kind: Hilbrand Hilbrands, geb 8 jan 1789, ged 6 feb 1789 Grote Kerk HRL
Aafke Arjens ovl 20 mrt 1797 HRL, huwt met Lieuwe Gellofs; BS huw 1823, ovl 1858; Lieuwe Gerlofs van Almenum ende A.A. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Pieters Zijlstra deszelfs neef; 8 may 1790; ondertrouw HRL; Lieuwe Gerlofs van Almenum en A.A. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraanvolgend; kind: Arjen Lieuwes, geb 13 okt 1794, ged 16 nov 1794 Grote Kerk HRL
Aafke Arjens begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 42; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 22; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aafke Atses geb 5 jan 1808 HRL, ged 26 jan 1808 HRL, N.H., dv Atse Pieters en Antje Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1808
Aafke Aukes zie ook: Zein; geb 26 jul 1795, ged 9 aug 1795 Grote Kerk HRL, dv Auke Bouwes en Dieuke Jans
Aafke Aukes Claas Pieters van Almenum ende A.A. van Wijnaldum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hessel Claasen, deszelfs schoonbroeder, 24 apr 1790; ondertrouw HRL; Klaas Pieters van Almenum en A.A. van Wijnaldum, hebben de laat-ste afkondiging gehad den 9 may 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en te Wijnaldum getrouwd den 23 may 1790 volgens ingekomen verklaaring
Aafke Baukes zie: van der Meulen; geb 29 dec 1782, ged 28 jan 1783 Grote Kerk HRL, dv Bauke Ates en Lysbeth Franssen; huwt met Tjeerd Kerkhoven, kind: Bauke Tjeerds Kerkhoven, geb 31 dec 1810, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL
Aafke Berends zie: Arink
Aafke Bernardus Douwe Thomas van Arum ende A.B. van HRL, zijnde de bruidegom zelven gecompareerd, 6 okt 1792; ondertrouw HRL; Douwe Thomas van Arum en A.B. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 oct 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Arum en aldaar getrouwd op den 28sten volgens vertoonde attestatie
Aafke Bierma weesvoogden bet f. 500:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis bij testament van wijlen burg. Hendrik Schaaff en de vrouwe A.B. aan het Weeshuis gelegateerd, 21 mrt 1780. (GAH1111)
Aafke de Boer geb 16 feb 1792 HRL, ovl 11 jan 1872 HRL, huwt met Anton Pille Lupke op 24 sep 1815 HRL, huw.afk. 10 en 17 sep 1815, dv Paulus de B., en Petronella Jans Hobbema; BS huw 1815, ovl 1872, bev.reg. HRL 1860-1880; Wij Ondergetekenden Paulus de Boer, Koopman, en Pietje Jans, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onzen dogter A. Paulus d. B., mede woonachtig te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met Anthoon Pille Lubke, Van beroep Varensgezel, Geboren te Steinfelt in ''t Hertogdom Oldenburg, wonende te HRL, zv Hinrich Pille Lubke en Anna Maria Oenbring, mogende alzoo Lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 7 sep 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven hondert twee en negentig den Sestiende feb is Geboren Aafke dv Paulus de Boer en Pietje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 sep 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en een ouderlijk consent behoren tot de Huwelijks acte van Anthoon Pille Lupke en A.P. d. B. dato 24 sep 1815 op Fol. 56 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Aafke Boersma oud 36 jaar, geb Bolsward wonende te HRL. 1839, wijk H-168; VT1839
Aafke Boorsma geb 1803 Bolsward, ovl 2 dec 1857 HRL, huwt met Frans Pieters Kerkhoven op 12 jan 1826 HRL, huw.afk. 1 en 8 jan 1826, wonende te HRL, dienstmeid. N.H., dv Johan Frederiks B., en Lijsbeth Jacobs; BS huw 1826, ovl 1857, bev HRL 1851 wijk D-041, wijk H-113
Aafke Bouwes ovl 25apr/15apr/1800/04 HRL, huwt met Hendrik Marcus de Vries, N.H., zv Bouwe Jans en Trijntje Bouwes; ovl jaar 1800 is waarschijnlijk fout, omdat er in 1802 nog een kind wordt gedoopt; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1818, huw 1822, huw 1826, huw 1827, huw 1834, ovl 1852; begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 5, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Hendrik Markus en A.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 aug 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Bouwe Hendriks, geb 19 aug 1788, ged 2 sep 1788 Grote Kerk HRL, vader als H. Merkus; kind: Bouwe Hendriks, geb 16 dec 1790, ged 4 jan 1791 Grote Kerk HRL, vader als H. Merkus; kind: Trijntje Hendriks, geb 11 feb 1794, ged 11 mrt 1794 Grote Kerk HRL, vader als H. Merkus
Aafke Durks geb 10 jun 1753 Bolsward, ovl 7 jul 1820 HRL, huwt met Willem Cornelis vd Meulen; BS ovl 1820; 1836 overlijdens
Aafke Dirks geb 4 mrt 1788, ged 24 mrt 1788 Grote Kerk HRL, dv Dirk Johannes en Aatje Wytses
Aafke Dirks zie ook: Margadant; Freerk Dirks en A.D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 1 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Louisa Fredriks, geb 5 dec 1810, ged 8 jan 1811 Grote Kerk HRL
Aafke Doekes ovl voor 1865, huwt met Andries vd Woude; BS ovl 1864
Aafke Dolleman geb 1 okt 1805 HRL, ged 22 okt 1805 HRL, N.H., dv Gerrit Maurits D, en Aafke Blok; dopen Grote Kerk HRL 1805
Aafke Douwes huwt met Meine Pekema; BS ovl 1842
Aafke Douwes geb 1736 ... , ovl 27 mrt 1811 HRL, huwt met Pieter Jacobus Kerkhoven, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 okt en getrout de 2 nov 1760, wonende te in de Sint Odolphisteeg in 1811; DTB N.H. HRL, BS ovl 1811, ovl 1845; kind: Antie Pieters, ged 4 jan 1761 Westerkerk HRL; kind: Douwe Pieters, ged 25 apr 1762 Westerkerk HRL, vader als P.J. kind: Jacobus Pieters, ged 18 sep 1763 Westerkerk HRL, vader als P.J. ; kind: Aeltje Pieters, ged 22 jan 1765 Grote Kerk HRL
Aafke Eeltjes Abe Harmens en A.E., zijnde de laatste geproclameert op 3jan17 73 HRL, en toen getrouwd
Aafke Epping ovl 10 aug 1811 Leeuwarden, huwt met Eelke Meindertsma; BS huw 1825
Aafke Feitses huwt met Fokele Jans op 13 mei 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Aafke Franses zie: Dijkstra
Aafke Fransen huwt met Tjeerd Claasen, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768 in de Westerkerk; kind: Lijsbeth Tjeerds, ged 19 mrt 1769 Westerkerk HRL; kind: Frans Tjeerds, ged 12 aug 1770 Westerkerk HRL
Aafke Freerks ged 17 jan 1762 Westerkerk HRL, dv Freerk Pijters en Eelkje Pijters
Aafke Geerts geb 8 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL, dv Geert Roelofs en Grietje Sipkes
Aafke Geises begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 36; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aafke Gerkes zie: van Riezen, IJlstra
Aafke Gerrits zie: Dolleman, de Jong, Rietveld
Aafke Gerrits geb 5 may 1784, ged 29 jun 1784 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Hettes en Tjijtje Jans
Aafke Gerrits ovl 6 nov 1816 Makkum, huwt met Pieter Eeltjes Zijlstra, dv Gerrit Ates en Grietje IJntes; bahs1828 huwelijken
Aafke Gerrits Jan Sijbrens van Franequer ende A.G. onder Almenum, sijnde de aengeevinge gedaen door noatris H. Pesma, 19 dec 1750; van Almenum, huwt met Jan Sijbrens van Franequer, geproclameerd den 20-27 desember 1750 en den 3 jan 1751 en den 5 dito getrouwd
Aafke Gieses Daniel Hendriks en A.G., beide van HRL, zijn na op den 15 nov 1778 HRL, hunne derde afkondiging gehad te hebben alhier getrouwd ten zelfden dage
Aafke Gosses huwt met Gosse Ringnalda; BS ovl 1839
Aafke de Groot geb 10 dec 1803 HRL, ged 3 jan 1804 HRL, N.H., ovl 7 dec 1875 HRL, 1e huwt met Coenraad van Hoften op 9 jul 1829 HRL, huwelijksafkondigingen 21 en 28 jun 1829 HRL en Gorinchem, dienstmeid. laatst te Gorinchem, 2e huwt met Saekele Tolsma, huishoudster in 1851, vest. nov 1850 vanuit het Bildt, dv Sjoerd Jacobs dG, en Aaltje Kerkhoven; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1841, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-167, wijk F-226, wijk H-192; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; VT1839
Aafke Hanses zie: van der Molen
Aafke Hanses geb 9 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL, dv Hans Klaases en Antje Meyles; geb 5 okt 1791, ged 25 okt 1791 Grote Kerk HRL, dv Hans Claases en Antje Meiles
Aafke Harings zie: Wagenaar
Aafke Harings geb 3 okt 1799 HRL, ged 22 okt 1799 HRL, dv Haring Heins en Lijsbert Melles, (ook wel: Meyles); dopen Grote Kerk HRL; geb 26 dec 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL, dv Haring Heins en Lijske Meiles
Aafke Harmens zie: Broos, Cornel, Wassenaar
Aafke Harmens huwt met Hendrik derks; BS huw 1814
Aafke Harmens huwt met Dirk Cornelis Lautenbach, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mei 1764; DTB N.H. HRL, BS ovl 1826; kind: Cornelis Dirks, ged 21 mei 1765 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Dirks, ged 24 feb 1767 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Dirks Lautenbag, ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Dirks Lautenbach, ged 16 mei 1771 Grote Kerk HRL
Aafke Hendriks zie: Kalkman, Klaver, Visser
Aafke Hendriks ged 23 mrt 1760 Westerkerk HRL, dv Hendrik Minnes en Geeske Pieters
Aafke Hendriks ged 24 feb 1760 Westerkerk HRL, dv Hendrik Johannes en Marijke Jans
Aafke Hendriks huwt met Meile Reinders, kind: Lijsbeth Meiles, ged 6 jan 1760 Grote Kerk HRL; kind: Antje Meiles, ged 24 jul 1753 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Melles, ged 16 may 1751 Grote Kerk HRL, vader als Melle Reinerts
Aafke Hendriks geb 10 jul 1790, ged 25 jul 1790 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Meiles en Meintje Haantjes
Aafke Hendriks huwt met Tjeerd Tjeerds, kind: Lukretia Tjeerds, geb 15 jan 1774, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL
Aafke Hendriks Kornelis Klaassen van St. Jacobi Parochie en A.H. van HRL, zijnde laatst geproclameert op dato dezes 25 sep 1774 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Jacobi Parochie om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt, zoo als geschied is 2 oct 1774 volgens acte
Aafke Hendriks ovl 24/25 mrt 1787 HRL, oud 66 jaar
Aafke Hendriks huwt met Hinke de Boer; BS ovl 1853
Aafke Hendriks huwt met Jan Zwart; BS ovl 1836; kind: Lyske Jans Zwarts, geb 3 mrt 1790, ged 4 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jans Swarts, geb 28 apr 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans Schwarts, geb 17 sep 1793, ged 8 okt 1793 Grote Kerk HRL; vader als J. Schwarts
Aafke Hendriks ovl voor 1813, huwt met Baltus Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 apr en de 4 en getrout de 11 mei 1760; DTB N.H. HRL. 1760, BS ovl 1812; kind: Hendrik Baltus, ged 22 feb 1761 Grote Kerk HRL
Aafke Hendriks huwt met Hendrik Joosten Klerk, beide van HRL, geproclameerd de f. 1:8:15 sep en getrout de 8 dec 1765
Aafke Hollander ovl voor 1853, huwt met Jacobus Dirks Tolsma; BS ovl 1852
Aafke Hoogterp ovl voor 1868, huwt met Sipke de Groot; BS ovl 1867
Aafke Jacobs zie: Hibma, Kerkhoven
Aafke Jacobs ged 19 apr 1770 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Egte Vrouw
Aafke Jacobs ontvangt interesse 1740-1756
Aafke Jacobs geb 26 nov 1811 HRL, dv Jacob Halbes en Frouwkje Watses; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 25 nov 1811, ged 3 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Jacob Halbes en Froukje Watses
Aafke Jacobs huwt met Hendrik Jacobs, beide van HRL, geproclameert den 20-27 Febr en getrout de 6 mrt 1757
Aafke Jans zie: Altena, Annema, de Haan, Hagersma, Reidmaker, van Wijk
Aafke Jans In het Jaar Een Duizend Seven honderd en Seventig den Een en dertigste mrt is Geboren Aafke, dv Jan Sibrens en Loetske Daams. Afgegeven op den Raaduize binnen HRL den 19 jun 1816
Aafke Jans ged , samen met Johannes Jans, 4 jun 1771 Grote Kerk HRL, dv Jan Stoffels en Gertje Hendriks
Aafke Jans huwt met Berend Meenderings, kind: Geeske Berends Meenderings, ged 15 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Aafke Jans ged 30 jun 1765 Westerkerk HRL, dv Jan Zijbrens en Johanna Johannes
Aafke Jans op belijdenisse des Geloofs Aangenomen en Gedoopt 17 apr 1761 Grote Kerk HRL, Egte Vrou op de Roosegragt
Aafke Jans huwt met Jan van Straaten, kind: Gatske Jans van Straaten, geb 24 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk HRL
Aafke Jans geb 17 nov 1783, ged 23 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Jan Lykles en Trijntje Hendriks
Aafke Jans huwt met Jan Idses, kind: Jeltje Jans, geb 26 aug 1783, ged 12 okt 1783 Grote Kerk HRL
Aafke Jans geb 7 aug 1774, ged 23 aug 1774 Grote Kerk HRL, dv Jan Hendriks en Antje IJdes
Aafke Jans huwt met Gerrit Alberts, kind: Aaltje Gerrits, geb 19 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL; huwt met Gerrijt Alberts, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 jun 1769; kind: Aaltje Gerrijts, ged 24 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Aafke Jans ovl 15 sep 1727 HRL, old 42 jaeren
Aafke Jans geb 10 mei 1801 HRL, ged 31 mei 1801, dv Jan Abes en Sietske Hessels, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801
Aafke Jans huwt met Frans Pieters; BS ovl 1838
Aafke Jans geb 1781 ... , getuige bij geboorte aangifte van Pier Piers; BS geb 1811
Aafke Jans huwt met Haring Wiebes; BS ovl 1833
Aafke Jans huwt met Andries Fransen; BS ovl 1829
Aafke Jans geb 1757 Groningen, ovl 1 feb 1830 HRL, huwt met Geert Gorrits/Gerrits de Groot; BS ovl 1830; 1845 overlijdens; Geert Gorrijts ende A.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sjoerd Roodenhuis, goede bekende, 15 sep 1792; ondertrouw HRL; kind: Gorrit Geerts, geb 4 sep 1792, ged 4 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Geerts, geb 4 sep 1797, ged 17 sep 1797 Grote Kerk HRL; Ik Ondergetekende A.J. weduwe Geert Gorrijts de Groot, wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Gorrijt Geerts de Groot, om Zich in het huwelijk te begeven met Jacoba Jans Raad, van beroep dienstbaar, Geboren te Groningen, wonende te HRL, dv Jan Klases Raad en Willemtie Jacobs. Mogende alsoo lijden dat dezelve door den Heer Pr. Burgemeester deser Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop derselve in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 1 nov 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd twee en negentig den Vierde sep is geb Gorrit, zv Geert Gorrits en A.J. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 6 nov 1815
Aafke Jans huwt met Beernd Harmens, beide van HRL, geproclameert de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1759; kind: Harmen Berents, ged 13 apr 1766 Grote Kerk HRL
Aafke Johannes zie: Boorsma, Petzlar
Aafke Johannis van HRL, huwt met Leendert Teunis, van Noordeinde in Noordhollant, geproclameerd de f. 16:23:30 dec 1770 en getrout sonder Attestasie de 12 mrt 1771 met Premissie van de President A. Osinga; huw reg. N.H. HRL
Aafke Jolles geb 21 feb 1777, ged 25 mrt 1777 Grote Kerk, dv Jolle Joukes en Rinske Jochems
Aafke Joseph zie: Wilhelmij
Aafke Karsten zie: de Kok
Aafke Klases zie: Jellema, vd Schaaf, Wijngaarden
Aafke Klaases geb 3 okt 1790, ged 10 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Klaas Freriks en Aafke Luitjes
Aafke Klaases geb 24 may 1790, ged 13 jun 1790 Grote Kerk HRL, dv Klaas Simens en Rinske Teunis
Aafke Klaases huwt met Klaas Durks, kind: Aukje Klaases, geb 16 okt 1778, ged 10 nov 1778 Grote Kerk HRL
Aafke Klases ovl voor 1832, huwt met Hendrik Geeles; BS huw 1831
Aafke Clases huwt met Fokke Lolkes, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 sep 1756 in de Westerkerk; kind: Fokke Fokkes, ged 22 nov 1757 Grote Kerk HRL, vader al ovl
Aafke Claases huwt met Jan Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 Jannewari 1769 in de Westerkerk
Aafke Klijses ovl voor 1862, huwt met Sake Uilkes de Vrij; BS ovl 1816
Aafke Cornelis zie: Lautenbach, de Jong, Mollema, de Roos, Vorst
Aafke Cornelis huwt met Karel Johannesz, kind: Kaatje Karels, ged 3 nov 1765 Westerkerk HRL
Aafke Cornelis zie ook: Ake Cornelis; huwt met Dirk Geerts, kind: Geertie Dirks, ged 31 jul 1757 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Dirks, ged 2 sep 1759 Grote Kerk HRL; kind: IJmkie Dirks, ged 10 aug 1755 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Dirks, ged 1 jul 1753 Grote Kerk HRL
Aafke Cornelis huwt met Beernt Jans, kind: Jantje Beernts; geb 19 okt 1809, ged 5 nov 1809 Grote Kerk HRL
Aafke Cornelis huwt met Daniel Johannes, kind: Aukje Daniels, geb 16 sep 1809, ged 1 okt 1809 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Daniels, geb 4 sep 1811, ged 17 sep 1811 Grote Kerk HRL
Aafke Cornelis geb 2 nov 1801 HRL, ged 27 dec 1801, N.H., dv Cornelis Joekes, en Beitske Jippes; dopen Grote Kerk HRL 1801
Aafke Cornelis Tijs Roelofs ende A.C. beide van HRL, koomende voor de Bruit Rein Cornelis desselfs Broeder, en vertoonde de Bruidegom een Notule van t'' Consent van desselfs vader Roelof Tijsen, 6 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Tijs Roelofs, beyde van HRL, sij zijn geproclameert 7, 14 en 21 Febr. 1740 en doe ook getrouwt
Aafke Cornelis Haentje Baltus en A.C. beyde van HRL, komende weegens de bruit haer broeder Rein Cornelis 26 Mrt 1746; huwt met Haantje Baltus, beyde van HRL, geproclameerd den 27 mrt en den 3-11 apr 1746 en getroud; kind: Cornelis Haantjes, ged 5 mrt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Haantjes, ged 4 sep 1746 Grote Kerk HRL
Aafke Cornelis huwt met Lucas Bos, beide van HRL, geproclameert den 22-29 Septemb den 6 en getrout den 8 okt 1754; kind: Rinske Lukas Bosch, ged 1 feb 1757 Grote Kerk HRL; kind: Grietie Lucas Bos, ged 13 jan 1761 Grote Kerk HRL; kind: Bauwkie Lucas Bosch, ged 17 jun 1755 Grote Kerk HRL
Aafke Lammerts ovl voor 1819, huwt met Sierk Hepkes Ruiter, echtelieden te Oldeboorn voor 1819; BS huw 1818, ovl 1839
Aafke Leenderts ovl voor 1818, huwt met Albert Knol, in leven echtelieden te Terschelling; BS huw 1817; den derde der Maand okt Zeventien hondert en drie en Zeventig is ged Jan, zv Albert Jansen Knol en A.L., als doopgetuige Staat aangetekent Trijntje Cristiaans Huisvrouw van Cornelis Liuwes. Burgemeester te Terschelling den 7 mrt 1817
Aafke Lieuwes zie: Blom
Aafke Luitjes ovl 5 okt 1790 HRL, oud 41 jaar; Klaas Freerks en A.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 dec 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aafke Klaases, geb 3 okt 1790, ged 10 okt 1790 Grote Kerk HRL; vader als K. Freriks
Aafke Martens geb 11 may 1788, ged 27 may 1788 Grote Kerk HRL, dv Marten Gerbens en Martje Johannes
Aafke Martens Klaas Jansen ende A.M., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Caspers, 14 May 1746; huwt met Klaas Jansens, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 30 May 1746 en doen ook getrouwt
Aafke Michiels geb 23 sep 1775, ged 5 dec 1775 Grote Kerk HRL, tweelingzuster van Trijntje Michiels, dv Michiel Freerks en Auckje Douwes
Aafke Minnes zie: Blok
Aafke van der Molen geb 1791 HRL, ovl 21 nov 1859 HRL, ongehuwd, breidster, N.H., dv Hans vdM, en Antje Meiles; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 132, supp wijk G-402 oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, breidster, wijk E-025; VT1839
Aafke Mollema geb 6 okt 1800 HRL, ovl 30 apr 1819 HRL, ongehuwd, dv Cornelis M, en Holkje vd Ley; BS ovl 1819
Aafke Mulder huwt met Gerrit ... , kind: Trijntje Gerrits, geb 1792/94 HRL; BS ovl 1855
Aafke Murks zie: van Slooten
Aafke Norbruis geb 1761 HRL, ovl 9 okt 1826 HRL, huwt met Jetze Spiering; BS ovl 1826; kind: Marijke Jetses, geb 14 apr 1788, ged 20 may 1788 Grote Kerk HRL, vader als: J. Rinses; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert agt en tagtig den 14 apr is geb Marijke dogter van Jetse Rinses en A.N. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Aafke Oenes ged 14 mrt 1769 Grote Kerk HRL, dv Oene Andrijs en Feikje Martens
Aafke Oenes zie: van der Form; Jelle Claasen Overdijk van HRL. ende A.O. van Parrega, zijnde wegens de bruid geweest Oene Andries, de vader, 3 may 1788; ondertrouw HRL; kind: Klaas Jelles, geb 15 aug 1791, ged 30 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Ate Jelles, geb 23 nov 1793, ged 8 dec 1793 Grote Kerk HRL
Aafke Ottes zie: Overdijk
Aafke Paulus zie: de Boer
Aafke Petzlar geb 1808 HRL, huwt met Jean Marie Sluys op 8 jan 1835 HRL, dv Johannes Theodorus P, en Geertje Jarigs; BS huw 1835
Aafke Piebinga zie ook: Aafke Simons; geb 9 sep 1811 HRL, dv Simon Hoites en Grietje Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1811
Aafke Pieters zie: de Boer, Broersma, Hoekstra, de Jong
Aafke Pieters ged 19 mei 1765 Westerkerk HRL, dv Pieter Jacobs en Ariaantje Bouwes
Aafke Pieters geb 9 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL, dv Pieter Geerts en Lijsbeth Dirks
Aafke Pieters huwt met Lieuwe Berends, kind: Atje Lieuwes, geb 1 feb 1783, ged 25 feb 1783 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Lieuwes, geb 17 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL
Aafke Pieters Hendrik Jans ende A.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Marten Wybes, deszelfs schoonbroeder, 29 jun 1793; ondertrouw HRL; Hendrik Jans en A.P., beyde van HRL, en hebben de laatste afkondiging gehad den 11 jul 1791 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Aafke Polidanus ovl 15 okt 1801 ... , huwt met Harmen Klazes Steinfort, in een ovlakte van 1854 staat zij vermeld als ''Poludanus''; BS huw 1828, ovl 1854, ovl 1856
Aafke Reins zie ook A. de Reus; geb 1771 HRL, ovl 18 jan 1827 HRL, huwt met Johannis Driesen op 5feb18 09 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1827; Johannes Driesen en A.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 jan 1809; ondertrouw HRL; kind: Lijsbeth Johannes, geb 13 jan 1809, ged 5 feb 1809 Grote Kerk HRL
Aafke de Reus zie A. Reins
Aafke Rientses zie: Hofman
Aafke van Riezen geb 1805 Drachten, ovl 13 jul 1874 HRL, huwt met Sijbren Anema, dv Gerke vR, en Grietje Feenstra; BS ovl 1874
Aafke Rinses zie: Rinsma; Geëtraheerd uit het Doop Reg. van het Hervormde Kerkgenootschap van Oudeschoot cum annexis. 1778 (Zeventien honderd Agt en Zeventig) den 21 (??n en twintigsten Junij)is geb en den 12 (twaalfden) jul te Oudechoot ged het kv Rintse Johannes en Antje Intes egtel. te Mildam, gent Afke. Afgegeven te Oudeschoot den 1 ste Mei 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behooren tot de Huwelijks acte van Sibertus Ferdinandus Parant en A.R. dato 18 mei 1815 op Fol. 32 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Aafke Rinses David Berends en A.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 20 daaraanvolgende; kind: Lysbeth Davids, geb 19 nov 1784, ged 5 dec 1784 Grote Kerk HRL
Aafke Rintjes huisvrou van Douwe Jans, ged 3 aug 1770 Grote Kerk HRL, op belijdenisse des Geloofs
Aafke Sibrens begraven Groot Kerkhof regel 17, nr. 14; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aafke Sierks van Arum, huwt met Age Harkes, van Almenum, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout de 30 jun 1765 met attestasie
Aafke Siibrandts ovl 6 sep 1562, huisfrou van Anne Claesz, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Aafke Sybes ovl 8 feb 1803 HRL, oud 63 jaar
Aafke Sybes Simon IJdes Keyser en A.S., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 15 mei 1774 HRL, en toen getrouwt; huw Grote Kerk HRL
Aafke Sybrens huwt met Claas Halma, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 nov 1766; kind: Jan Klaases Halma, ged 8 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Klaases Halma, ged 3 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Aafke Sybrens van Franeker, huwt met Josias Sanders, van HRL, geproclameerd de 21-28 apr en de 5 mei en getrout met attestasie de 19 mei 1765; kind: Grietje Esaias, ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL, vader als Esaias S.
Aafke Sijes ged 20 jun 1758 Grote Kerk HRL, dv Sije Douwes en Antje Geerts; den 15 mrt 1788 compareerde ter Secretarye dezer Stad HRL de proc. Camsma wegens A.S., ongehuwde meerderjarige dogter alhier, dewelke bij deesen verklaart te spieren de Huwelijksproclamatien van Sierd Sjoukes, Schipper aldaar, aangegeeven den 1 mrt 1788 met Fokjen Ulbes om reden dat gemelde Sierd Sjoukes met A.S. een wettige belofte van trouw heeft aangegaan, om welke spieringe te sijn doen. denuntiatie is geschied aan Fokjen Ulbes wonende ten huise van Sierd Sioukes door den Geregts Bode Wiglinghuisen volgens mondeling relaas acte gegeven bij welke spieringe Sierd Sioukes Self in Persoon is present geweest. den 21 May 1790: Comparerende ter Secretarye der Stad HRL de proc. S. Camsma wegens A.S. verklaart van boven staande spieringe tegen Sierd Sioukes gedaan, te desisteren cum expensis, en wat te ... tijden, dat hij Sierd Sioukes met Fokjen Ukbes in de Huwelijken Staat mag worden bevestigd, om welke desistament te zien doen Sierd Sioukes in persoon is geinsinueert per bode Poort; ondertrouw HRL
Aafke Sytses huwt met Hijlke Veltman; BS ovl 1856
Aafke Sytses zie: Krol
Aafke Sikkes zie: Brouwer
Aafke Simons zie ook: Piebinga; geb 9 sep 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL, dv Simon Hoites en Geertje Bouwes
Aafke Sipkes en Douwe Clasen, beyde van HRL, huw.aang. 2 jun 1736 HRL, komende Wegens de bruid desselfs vaeder Sipke Cornelis; huw.aang. HRL 1736; huwt met Douwe Claasen, kind: Gerrijtie Douwes, ged 14 dec 1756 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Douwes, ged 19 jun 1759 Grote Kerk HRL; kind: Sijds Douwes, ged 9 sep 1755 Grote Kerk HRL; kind: Gerben Douwes, ged 27 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: Gerritie Douwes, ged 3 jun 1753 Westerkerk HRL; kind: Sipke Douwes, ged 28 feb 1751 Westerkerk HRL; kind: detje Douwes, ged 22 dec 1748 Westerkerk HRL; kind: Cornelis Douwes, ged 29 jan 1747 Westerkerk HRL; kind: Klaas Douwes, ged 28 apr 1744 Grote Kerk HRL; kind: Auckjen Douwes, ged 28 jan 1742 Westerkerk HRL
Aafke Sipkes zie: Houtsma
Aafke Sjebs zie: de Ring
Aafke Sjoerds zie: de Groot
Aafke van Slooten geb 1796 Bolsward, ovl 21 sep 1859 HRL, huwt met Jan Arjens de Graaf op 6 okt 1822 HRL, huw.afk. 22 en 29 sep 1822, wonende te HRL, N.H., dv Murk Piers en Gretske Harris Jongsma; BS huw 1822, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, 248, 282; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; VT1839
Aafke Smit geb 9 mei 1806 HRL, ged 1 jun 1806 HRL, dv Thomas Coenraad S, en Geertje Pieters vd Veen; dopen Grote Kerk HRL 1806; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-066; VT1839
Aafke Thomas zie: Smit, Stoef
Aafke Thomas begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 21; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aafke Thomas zie ook: Stoef; Rinze Harmanus en A.T., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Hermanus Rinses Smit, geb 1 dec 1810, ged 23 dec 1810 Grote Kerk HRL
Aafke Thomas geb 1731 ... , ovl 26 mrt 1816 HRL, huwt met Leendert Johannes Stuff; BS ovl 1816, ovl 1834; huwt met Leendert Johannis, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 May 1752 en den 9 jul getrouwdt; huwt met Leenert Joannes, kind: Joannes Leenerts, ged 20 okt 1757 Westerkerk; kind: Feikjen Leenderts, ged 29 apr 1762 Westerkerk HRL; kind: Thomas Leenderts, ged 6 dec 1764 Westerkerk HRL; kind: Freerk Leenerts, ged 24 aug 1769 Westerkerk HRL
Aafke Tymens ged 13 jun 1741 Grote Kerk HRL, dv Tymen Pieters en Trijntje Serps (ook: Tjerks); huwt met Jelle Hendriks Baantjer; BS ovl 1826; huwt met Jelle Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 apr 1763; kind: Hendrik Jelles, ged 11 jun 1765 Grote Kerk HRL; kind: Tymen Jelles, ged 21 jul 1767 Grote Kerk HRL; kind: Rinze Jelles, ged 24 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL
Aafke Tjallingii geb 1751 ... , ovl 9 dec 1811 HRL, huwt met Jan Fontein, wonende te bij de Franeker Pijp, dv Tjalling T, en Grietje Fransen; BS ovl 1811; 1823 huwelijken, ovl 1841; geb 16 apr 1751, ovl 9 dec 1811, 60 jaar, huwt met Jan Fontein, wonende bij de Franekerpijp, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Aafke Tjallings zie: Tjallingii
Aafke Tjallings en Jurjen Jansen, beide van HRL, huw.aang. 13 apr 1737 HRL, Coram Preside Munter, komende voor de Bruit desselvs vader Tialling Hijlkes; huw.aang. HRL 1737; huwt met Jurjen Jansen, kind: Pieter Jurjens, ged 11 jan 1757 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jurjens, ged 20 mrt 1753 Grote Kerk HRL; kind: Tjallingh Juriaens, ged 17 nov 1750 Grote Kerk HRL; kind: Tjallingh Jurjens, ged 29 mrt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Tjalling Jurjens, ged 30 apr 1743 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jurjens, ged 16 may 1741 Grote Kerk HRL
Aafke Tjallings zie ook: Braammeyer; Gerrijt Harmanus van Franeker en A.T. van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 26 apr 1806; ondertrouw HRL
Aafke Tjebbes Joseph Hendriks de Wit en A.T., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 5 jun 1774 HRL, en toen getrouwt
Aafke Tjeerds zie: Vink
Aafke Tjeerds huwt met Bouwe Alberts, kind: Meindert Bouwes, ged 25 mrt 1766 Grote Kerk HRL
Aafke Tjeerds ovl HRL. voor 1836, huwt met Bouwe Aukes Zein; BS huw 1835, ovl 1837; huwt met Bouwe Aukes, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 jun 1760; kind: Auke Bouwes, ged 14 apr 1761 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerdt Bouwes, ged 14 dec 1762 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Bouwes, geb 6 jul 1774, ged 19 jul 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Bouwes, geb 9 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Bouwes, geb 6 nov 1780, ged 14 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Janke Bouwes, ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Auke Bouwes, ged 24 okt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Bouwes, ged 10 7ber(=sept) 1771 Grote Kerk HRL
Aafke Tuinhout geb 1811 Jorwerd, ovl 30 nov 1883 HRL, huwt met Willem Hendrik Bouricius van Idema op 26 okt 1843 HRL, dv Wybe T, en Grietje Jans (Margaretha) Fontein; BS huw 1843, ovl 1883; oud 28 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-020; VT1839
Aafke Veldboer ovl voor 1890, huwt met Wiebe Overmeer; BS ovl 1889
Aafke Vink geb 14 jan 1811 HRL, dv Tjeerd Aukes V, en Eimkje Wolbus; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 14 jan 1811, ged 8 feb 1811 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Aukes Vink en Eemkje Wolbus
Aafke Visser geb 1803 Makkum, ovl 4 mrt 1843 HRL, huwt met Tijs Pieters de Moed op 2 okt 1829 HRL, huw.afk. 7 en 14 jun 1829 HRL. en Makkum, dienstmeid. dv Hendrik Wybes V, en Lipkjen Douwes Harda; BS huw 1829, ovl 1843; oud 39 jaar. geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk D-073; VT1839
Aafke van Vliet begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 73; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aafke Wiebenga h, m Oeds Jacobs Odolphi; BS ovl 1859
Aafke Wiebes zie: de Jong, Kroon, Tuinhout
Aafke Wybes geb 1761 Molkwerum, ovl 31 jan 1829 HRL. in een schip liggende binnen deze stad, dv Wybe Jeltes en Pietrik ... ; BS ovl 1829
Aafke Wybrands huwt met Wytse Wouters, beide van HRL, geproclameert de 25 Novemb: en de 2 en getrout de 9 dec 1759; kind: Antje Wytses, ged 23 sep 1760 Grote Kerk HRL
Aafke Wietses zie: de Kok
Aafke Wilhelmij geb 1788 Leeuwarden, ovl 4 feb 1828 HRL, huwt met Johannes Gorter op 27 sep 1807 HRL, komt van Leeuwarden, laatste afk. 20 sep 1807, herbergierse in 1828, dv Joseph W, en Hendrikje Pieters vd Linde; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1828; Johannes Klaases Gorter van HRL. en A.W. van Leeuwarden, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 sep 1807; ondertrouw HRL
Aafke Willems zie: Brink
Aafke Willems Den 7 Febr. 1739 zijn tot de Gemeente toegedaen A.W. met adtestatie van HRL; toegevoegd is: afgegaan. (lidm. boek Sexb. 1619-1776 inventarisnummer 108, fiche 1)
Aafke van Wijk geb 10 jan 1809 HRL, ovl 30 dec 1815 HRL, N.H., dv Jan R. vW, en Pietje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1815; geb 10 jan 1809, ged 29 jan 1809 Grote Kerk HRL, dv Jan Roelofs van Wijk en Pietje Willems
Aafke Yedes huwt met Jogchem Sijbrens, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 7 ber (= september) 1764; kind: Marijke Jochems, geb 23 mei 1773, ged 10 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Jochems, geb 13 nov 1775, ged 12 dec 1775 Grote Kerk HRL; kind: Sibren Jogchems, ged 8 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: IJde Jochems, ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL
Aafke Yedes van HRL, huwt met Jacob Reins, van Arum, geproclameert 23-30 apr de 7-15 en getrout de 21 mei 1758 met attestasie
Aafke Yedes zie: Keizer
Aafke Yeps geb 17 sep 1800 HRL, ged 30 sep 1800, N.H., dv IJep Bernardus en Setske Aukes (Dijkstra); dopen Grote Kerk HRL 1800
Aafke IJmkes zie: Dries
Aafke IJpes medeweesvoogd hopman Buma bet f. 139:12:8 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat het weesmeysje Knirke Pijters van haer moeder A. IJ. dit was aanbeerft, 4 jul 1730. (GAH1060)
Aafke IJpes ovl 12 apr 1801 HRL, huwt met Dirk Wybes van Vliet; BS huw 1824, ovl 1848; Dirk Wybes van Vliet ende A. IJ., beide van HRL, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 75; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Dirk Wybes van Vliet en A. IJ., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Aafke IJpes zie: Schuitmaker
Aafke IJsbrands zie; Feenstra
Aafke Alberts Boom Jogchum Bastiaans Keun en A.A.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 13 mrt 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Aafke Ales Hetting geb 22 okt 1774 Dokkum, ovl 2 mei 1821 HRL, huwt met Lodewijk Strak op 4 mei 1800 Har; huw Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1821, ovl 1840, ovl 1854
Aafke Arjens Wassenaar Hilbrand Jans Zijlstra van Leeuwarden en A.A.W. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 may 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden, en aldaar getrouwd op den 12 may 1782 volgens ingebragt getuigenis
Aafke Baukes van der Meulen geb 1783 HRL, ovl 20 aug 1833 HRL, huwt met Tjeerd Johannes Kerkhoven op 5 jul 1807 HRL, komt van Almenum, schoolhouderse in 1833, dv Bauke Ates en Elizabeth Fransen; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1830, ovl 1833; Tjeerd Kerkhoven van HRL. en A.B. vdM. van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 20 jun 1807; ondertrouw HRL
Aafke Baukes Zein zie ook: Aafke Aukes; geb 1795 HRL, ovl 25 dec 1872 HRL, 1e huwt met Marten Schaafsma op 2 apr 1818 HRL, huw.afk. 15 en 22 mrt 1818, 2e huwt met Martinus Lieuwma op 17 nov 1831 HRL, N.H., dv Auke Bouwes Z, en Bieuwke Lieuwma; BS geb 1818, ovl 1829, huw 1831, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-148, wijk H-138; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-078; VT1839
Aafke Cornelis de Jong geb 1779 Sneek, ovl 25 mrt 1840 HRL, huwt met Jacob Dirks vd Molen/Meulen, dv Cornelis dJ, en Hiske Johannes; BS ovl 1840; 1847 overlijdens; oud 60 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-090; VT1839
Aafke Cornelis Lautenbach geb 9 jul 1799 HRL, ged 25 aug 1799 HRL, ovl 19 aug 1842 HRL, huwt met Broer Wopkes Kleinvogel op 3 nov 1836 HRL, naaister, dv Cornelis Dirks L, en Trijntje Cornelis Beidschat; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1836, ovl 1842, ovl 1850; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-123; VT1839
Aafke Cornelis de Roos geb 1775 ... , ovl 14 sep 1830 vijf uren daaromtrent onder Oosterbierum ovl bevonden te zijn, ouderdom onbekend, doch geschat op 55 jaar, huwt met Berend Jans Braammeyer op 25 mei 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1809, BS ovl 1830, ovl 1856
Aafke Cornelis Vorst geb 4 nov 1786 HRL, ovl 5 mrt 1868 HRL, huwt met Daniel Johannis Stram, N.H., ovl wijk H-015, dv Kornelis V, en Akke Esta; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808 1811, BS ovl 1828, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-020; Daniel Johannes Stram ende A.C.V., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harek J. van der Stok, deszelfs oom, 2nov18 05; ondertrouw HRL
Aafke Dirks Margadant geb 1788 HRL, ovl 21 jul 1837 HRL, 1e huwt met Fredrik Dirks Akkerboom op 16 sep 1810 HRL, 2e huwt met Haaye Gerrits de Boer op 30 okt 1834 HRL, dv Dirk Johannes M, en Antje Wytses; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1837
Aafke Eeltjes Zeilmaker zie ook: Aafke Eeltjes; geb 21 mei 1810 HRL, ovl 22 dec 1843 HRL, huwt met Wietze Baukes Fopma op 18 mei 1837 HRL, dienstmaagd, dv Eeltje Abes Z, en Antje Siebes; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1837, ovl 1843; oud 29 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-150; VT1839
Aafke Fransen Dijkstra geb 1809 Sexbierum, ovl 31 jul 1838 HRL, huwt met Anne Klases Woudema, dv Frans Pieters en aafke Jans; BS ovl 1838
Aafke Gerkes IJlstra geb 1760 Sneek, ovl 23 dec 1838 HRL, huwt met Sijbren Jans Wijkel, wonende te aan de Schritsen 1838, dv Gerke IJ, en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1838, ovl 1858
Aafke Gerrits de Jong geb 4 sep 1804 HRL, ged 23 sep 1804 HRL, N.H., ovl 7 okt 1813 HRL; wijk F, dv Gerrit dJ, en Antie Kroes; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1813
Aafke Gerrits Rietveld geb 1804 Sneek, ovl 22 apr 1859 HRL, 1e huwt met Hendrik Douwes de Haan op 9 apr 1829 HRL, huw.afk. 29 mrt en 5 apr 1829, dienstmeid. wonende te HRL, 2e huwt met Ebele Hendriks Drijfhout op 25 feb 1836 HRL, dv Gerrit R, en Niekeltje Pieters; BS huw 1829, huw 1836, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-096; oud 34 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-108; VT1839
Aafke Harings Wagenaar geb 1799 HRL, ovl 29 nov 1825 HRL, huwt met Foppe Asmus Tuinhout op 20 mei 1821 HRL, huw.afk. 6 en 13 mei 1821, man was turfdrager, dv Haring Heins en Liesbeth Meiles; BS huw 1821, ovl 1825, ovl 1847
Aafke Harmens Broos ovl 17 dec 1807 HRL, huwt met Matthijs Ouendag, zv Harmen B, en Helena Maria Seerps; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1819, huw 1835, ovl 1846; kind: Pieter Matthijs Oudendag, geb 19 okt 1796, ged 4 dec 1796 Grote Kerk HRL, vader M. Tjeerds O. ; kinderen Tjeerd en Doetje Mathijses Oudendag, tweelingen, geb 10 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Aafke Harmens Cornel geb 1775 HRL, ovl 21 mrt 1818 HRL, huwt met Teke/Taeke vd Form op 27 mei 1813 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1813, wonende te Franeker, dv Harmen Klaases C, en Mayke Gerbens; BS huw 1813, ovl 1818, ovl 1843
Aafke Hendriks Kalkman geb 1791 HRL, ovl 7 jan 1828 HRL, werkster, ongehuwd, dv Hendrik Meiles K, en Mietje Hendriks Leyenaar; BS ovl 1828
Aafke Hendriks Klaver geb 1785 HRL, ovl 17 dec 1824 HRL, ongehuwd, dv Hendrik Baltus K, en Klaske Martens; BS ovl 1824
Aafke Hendriks Coenders Tjeerdt Tjeerdtzn Teerdijk en A.H.C., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 6 dec 1772 HRL, en toen getrout; Jan Swarts ende A.H.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Gerrijt Gerrijts, goede bekende, 3 may 1788; ondertrouw HRL
Aafke Hendriks Coenes Jan Swarts en A.H.C., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 may 1788 HRL, en zijn getrouwd den 20 daaraanvolgende
Aafke IJsbrands Feenstra huwt met Paulus Pannebakker; BS ovl 1849; oud 28 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk E-006; VT1839
Aafke Jacobs Hibma Aefke J.H., ged 10 sep 1743 Grote Kerk HRL, dv Jacob Pieters Hibma en Taetske Howerda; geb 1743 HRL, ovl 14 nov 1814 HRL; wijk D-011, dv Jacob H, en ... ; BS ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk D-011, 1814. (GAH204); woont in 2e qaurtier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
Aafke Jacobus Kerkhoven geb 1798 HRL, ovl 9 apr 1853 HRL, huwt met Jacob Simons van der Ley op 14 feb 1828 Hrl, huw.afk. 3 en 10 feb 1828, N.H., dv Jacobus Pieters K, en Janke vd Heide; BS huw 1828, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, 109, wijk G-317; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-153; VT1839; geb 30 okt 1798, ged 20 nov 1798 Grote Kerk HRL, dv Jacobus P. Kerkhoven en Janke Eeuwes
Aafke Jans Altena geb 1782 HRL, ovl 20 jan 1846 HRL, huwt met IJede IJepey op 3 aug 1806 HRL, dv Jan Jans A., en Sijbrigje Kool; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1890, BS ovl 1846; IJdo IJpey van Lier en A.A. van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 26 jul 1806; ondertrouw HRL; geb 26 jun 1778, ged 28 jul 1778 Grote Kerk HRL, dv Jan Altena en Sijbrigje Kool; geb 4 aug 1780, ged 29 aug 1780 Grote Kerk HRL, dv Jan Altena en Sybrigje Kool; kind: Jan Sieds IJpey, geb 31 mrt 1809, ged 23 apr 1809 Grote Kerk HRL, zv IJde IJpey en A.A.
Aafke Jans Annema geb 1768 Oudebildtzijl, ovl 20 okt 1842 HRL, huwt met Arjen Cornelis Kooi, zv Jan Pieters en Eelkje Dirks; BS ovl 1842
Aafke Jans de Haan huwt met Gerrit Sijtzes de Boer; BS ovl 1844
Aafke Jans Hagersma geb 1766 HRL, ovl 24 mrt 1838 HRL, huwt met IJzaak Thomas Zwanenburg, doet overlijdensaangifte van Fokje Teekes, dv Jan Sijbrens en Johanna Johannes; bsha181ov, ovl 1830, ovl 1838; Izaac Thomas Swanenburg en A.J.H., beide van HRL, zijnde de aangave hiervan gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzame bewijzen, 3 apr 1790; ondertrouw HRL
Aafke Jans van der Mey huwt met Gosse Jansz, beide van HRL, geproclameerd de f. 5:12:19 August en getrout de 16 7 ber (= september) 1770
Aafke Jans Reidmaker geb 1777 HRL, ovl 23 jan 1862 HRL, huwt met Gerlof Tjalkes van Veen op 17 jul 1816 HRL, huw.afk. 23 en 30 jun 1816, ovl wijk G-173, N.H., dv Jan Siebrens R, en Loetske Dames (= Luutske Daams); BS huw 1816, ovl 1831, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-044, 202, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-051; VT1839; Ik ondergetekende Joukje Gerlofs Gerlofsma, Wed. van Tjalke Mathijsen Woonachtig te Makkum, verklare door dezen, volle toestemming te geven, dat mijnen Zoon Gerlof Tjalkes van der Veen, Schippersknegt, woonachtig te HRL, een wettig Huwelijk aanga met A.J.R. oud acht en dertig Jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te HRL. en heb ik deze ten blijke van de echtheid met mijne gewone handtekening bekragtigd. Makkum den 25 mei 1816
Aafke Jans Swart huwt met Arrijen Teekes, kind: Janne Arrijens, geb 7 jul 1772, ged 21 jul 1772 Grote Kerk HRL
Aafke Karsten de Kok geb 1779 Tjerkgaast, ovl 3 okt 1844 HRL, 1e huwt met Haye Oeges Bruinsma, 2e huwt met Luitzen Doornstra, dv Karsten dK, en Wobbigje Murks; BS huw 1831, ovl 1844, ovl 1868; oud 63 jaar, geb Tjerkwerd (!), en wonende te HRL. 1839, wijk H-103; VT1839
Aafke Klases Jellema huwt met Frederik Hayes vd Stal; BS ovl 1842
Aafke Klases van der Schaaf ovl voor 1840, huwt met Marten Anskes Pekelsma; BS huw 1839
Aafke Klazes Wijngaarden Aefke K.W., ged 6 apr 1751 Grote Kerk HRL, dv Klaas Wijngaarden en Pleuntje Annes; huwt met Klaas Dirks Kingma; BS ovl 1828; kinderen: Klaas en Dirk Klaases Kingma, tweelingen, geb 28 apr 1788, ged 10 jun 1788 Grote Kerk HRL
Aafke Kleises Lanting ovl 23 jun 1766, 13 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Aafke Koops Oosterholt geb 29 mrt 1776, ged 19 apr 1776 Grote Kerk HRL, dv Koop Oosterholt en Geertje Teunis
Aafke Lieuwes Blom geb 1789 Makkum, ovl 1 dec 1859 HRL, huwt met Jan Cornelis Monsma op 20 jul 1823 HRL, huw.afk. 6 en 13 jul 1823 HRL, wonende te HRL, dv Lieuwe Sipkes B., en Grietje Tabes; BS huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-075; oud 51 jaar, (vnm: Akke), geb Makkum, en wonende te HRL. 1839, wijk C-067; VT1839
Aafke Lieuwes Staal huwt met Hendrik Croes; BS ovl 1847; ovl 19 may 1794 HRL, oud 40 jaar
Aafke Minnes Blok ged 17 dec 1769 Grote Kerk HRL, dv Minne C. Blok en Janneke Schaaff; huwt met Gerrit Maurits Dolleman, wonende te HRL. 1800-1806; dopen Grote Kerk HRL 1805; Gerrit Maurits Dolleman, capitein van een compagnie in het Regiment van Generaal Major de Schepper in Guarnisoen te Maastricht, van Maastricht, en A.B. van HRL, zijnde de aangave gedaan door dr. S. Gratama op vertoonde procuratie, met een gebod in de week, 16 jul 1790; ondertrouw HRL; ovl 18 okt 1805 HRL, oud 36 jaar; Gerrit Maurits Dolleman, kapitein van een compagnie Infanterie in het Regiment van Generaal Major de Schepper, in garnisoen te Maastricht, van Maastricht, en A.B., van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 jul 1790 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; kind: Dionysius Gerrits Dolleman, geb 7 aug 1791, ged 4 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Minne Gerrits Dolleman, geb 9 jul 1793, ged 30 jul 1793 Grote Kerk HRL, vader is capitain onder het Regiment van de Generaal Majoor Schepper; kind: Sijds Mauritz Dolleman, geb 30 jun 1795, ged 28 jul 1795 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Gerrits Dolleman, geb 22 may 1797, ged 13 jun 1797 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rendant f. 20:0:0 wegens een renthe van f. 500:0:0 ten lijve van A.M.B., 2e Tontine, 1e classe, no. 7, tbv de nieuwe kerk, jan 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. jan 1778. (GAH1060); id. f. 15:3:8, 1e Tontine, 1e classe, no. 11, may 1776. (GAH1060); id. f. 15:13:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 15:17:8, may 1778. (GAH1060)
Aafke Oenes van der Form geb 1769 HRL, ovl 5 jan 1829 HRL, huwt met Jelle Klazes Overdijk; BS huw 1829
Aafke Ottes Overdijk geb 1775 HRL, ovl 19 feb 1827 HRL, huwt met Jan Galema op 26 mei 1799 te HRL, zv Otte O, en Sjoukje Sjoukes IJlstra; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1827
Aafke Pieters de Boer geb 1790 Dragten, ovl 11 mrt 1844 HRL, huwt met Ruurd van Dokkum op 30 jan 1820 HRL, huw.afk. 2 en 9 jan 1820, dienstmeid. wonende te HRL, dv Pieter Fokkes en Hinke Freerks; BS huw 1820, ovl 1844, ovl 1883
Aafke Pieters Broersma geb 1793 Joure, ovl 11 aug 1828 HRL, huwt met Klaas Pieters vd Meulen op 3 jun 1821 HRL, huw.afk. 6 en 13 mei 1821, wonende te HRL, dv Pieter Rommerts (Broersma), en Antje Meines Pekema; BS huw 1821, ovl 1828
Aafke Pieters Hoekstra huwt met Kornelis Ennes Wijga, wonende te Dokkum; BS huw 1843
Aafke Pieters de Jong geb 1800 Woudsend, ovl 6 feb 1858 HRL, huwt met Simon Jacobs vd Meer op 24 okt 1834 HRL, wonende te HRL, dv Pieter Piebes dJ, en Trijntje Jelles vd Zee; BS huw 1834, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-108, 93; oud 39 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, wijk D-086; VT1839
Aafke Pieters Leye geb 18 mrt 1793, ged 7 apr 1793 Grote Kerk HRL, dv Pieter Cornelis Leye en Klaaske Jochems
Aafke Reyners Fonteyn mede-weesvoogd Tj. Radsma betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis aan lands obligatie of toner deses groot in kapitaal 500 gulden met no. 4101 Resolutie 28 dec 1709, waarvan de interesse tot 1748 reeds was betaald, herkomende van A.R.F., die dezelve aan het Stadsweeshuis bij monde had toegelegd, (dit pro memoria), 21 mei 1748 (GAH1077); (geen boeknr. vermeld)
Aafke Rientses Hofma geb 5 feb 1811 Klooster-Lidlum, huwt met Taekle Hollander, (gk), en Jan Dirks Hollander, A 26 mei 1854 Almenum, Vst 1 mei 1856 uit Almenum; BS ovl 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk B-055
Aafke Rinses Rinsma zie ook: Afke Rintses; geb 1777 Mildam, ovl 18 sep 1840 HRL, huwt met Siebertus Ferdinand Parant op 18 mei 1815 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1815, wonende te HRL, dv Rinse Johannes R, en Antje Intes; BS huw 1815, ovl 1840; oud 62 jaar, geb Mildam en wonende te HRL. 1839, wijk B-081; VT1839
Aafke Romkes Lanting ged 5 jul 1757 Grote Kerk HRL, dv Romke Lanting en Aafke van der Meulen
Aafke Sibrands Talma ged 12 okt 1762 Grote Kerk HRL, dv Sibrand Talma en Elske Schaaf ontvangt interesse 1800-1811; ontvangt van de Stadsrentmeester f. 15:3:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 1e classe, no. 9, tegen 3%, met f. 3:0:8 accressement, may 1774. (GAH1060); id. may 1776. (GAH1060); id. f. 15:13:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 15:17:8, may 1778. (GAH1060); Stadsrentmeester bet f. 30:0:0 aan de curatoren over Geertje en A.T. wegens 1. f. 000:0:0 kapitaal losrenten, 1. January 1777. (GAH1060); id. 1. Jan. 1778. (GAH1060); Seerp Gratama, Advocaat voor den Hove van Friesland, van Franeker, en A.T. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn onder vertoond getuigenis alhier getrouwd ten zelfden dage; kind: Sibrand Seerps Gratama, geb 20 may 1784, ged 15 jun 1784 Grote Kerk HRL; kind: Hendrina Seerps Gratama, geb 14 dec 1786, ged 9 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Elsje Seerps Gratama, geb 31 dec 1788, ged 10 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Seerps Gratama, geb 26 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hendrik Seerps Gratama, geb 5 jul 1792, ged 24 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Searps Gratama, geb 29 mrt 1794, ged 29 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Elso Seerps Gratama, geb 15 aug 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL; kind: Elsje Seerps Gratama, geb 13 nov 1796, ged 13 dec 1796 Grote Kerk HRL
Aafke Sijes Tolsma A.S.T., arbeidster, wonende te HRL, verklaart ten behoeve van het huwelijk van Dirk Sieds de Jong, door een acte van Bekendheid. dat Dirk Sierds de Jong, geb is in de maand jul des jaars een duizend zevenhonderd een en negentig. Dat dezelve van Doopsgezinde afkomst zijnde alzoo geen doopcedul kan vertoonen, noch eenige acte van geboorte, vermits hij niet in het geboorteregister is aangetekend
Aafke Sikkes Brouwer geb 1791 Longerhouw, ovl 17 mrt 1837 HRL, huwt met Jacob Pieters Poelstra op 30 jul 1809 HRL, komt van Piaam in 1809, dv Sikke Jans B, en Leeuwkje Sikkes Bangma; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1837, ovl 1853; Jacob P. Poelstra van HRL. en A.S.B. van Tzum, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 Hooymaand 1809; ondertrouw HRL
Aafke Sipkes Houtsma geb 16 aug 1799 HRL, ged 10 sep 1799 HRL, ovl 27 feb 1825 HRL, huwt met Johan Fredrik Tuinstra op 1 feb 1824 HRL, huw.afk. 18 en 25 jan 1824 meester bakker, dv Sipke Willems H, en Titia Cornelia Herkamp; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1824, ovl 1825, ovl 1839
Aafke Sjebs de Ring ovl voor 1840, huwt met Daniel Nagtegaal; BS huw 1839, ovl 1863
Aafke Sydses Altena ged 10 mei 1763 Grote Kerk HRL, dv Sijds Altena en Janneke Nollides
Aafke Sytses Krol geb 1762 Dokkum/Aalsum, ovl 26 sep 1826 HRL, 1e huwt met Auke Simons Vink, 2e huwt met Jan Roelofs vd Woude op 11 nov 1813 HRL, huw.afk. 24 en 31 okt 1813, wonende te HRL, 1813, dv Sijtse Sijbes en Baukje Lijkles; BS huw 1813, ovl 1826
Aafke Teekes Stephani ged 30 mrt 1749 Westerkerk HRL, dv Teeke Stephanis en Trijntje Annes, vader als T. Stephanis; huwt met Harmanus Ratsma, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 mei 1771; ovl 29 jul 1793 HRL, oud 44 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 26, nr. 21; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Teeke Hermanus Radsma, geb 22 aug 1774, ged 13 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Harmanus Radsma, ged 20 Febrij 1772 Grote Kerk HRL
Aafke Thijsses Kussendrager geb 3 jul 1797, ged 23 jul 1797 Grote Kerk HRL, Thijs Gijsberts Kussendrager en Jantje Eelkes
Aafke Thomas Stoef geb 1788 HRL, ovl 2 aug 1836 Pingjum, 1e huwt met Rinse Harmens Smith op 3 dec 1809 HRL, 2e huwt met Anne Johannes Dijk op 16 mrt 1826 HRL, huw.afk. 5 en 12 mrt 1826, winkelierse, doet overlijdensaangifte van Jacobus Flux in 1811, dv Thomas Leenderts S, en Trijntje Sijbrens; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1825, huw 1826, ovl 1836; geb 2 okt 1787, ged 16 okt 1787 Grote Kerk HRL, dv Thomas Leenderts Stoef en Trijntje Sibrens
Aafke Tialckes Feite ovl 9nov ... ., Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Aafke Tjallings Braammeyer geb 1777 Franeker, ovl 16 mrt 1822 Franeker, 1e huwt met Gerrit Harmanus Munniks op 18 mei 1806 HRL, 2e huwt met Klaas Klaasen de Jong op 7 mei 1812 HRL, huw.afk. 26 apr en 3 mei 1812 voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, dv Tjalling Jurjens B., en Fetje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1812, huw 1829, ovl 1833, ovl 1875
Aafke Wiebes de Jong ovl voor 1828, huwt met Johannes Jans Bekius; BS huw 1827, overlijdens
Aafke Wietses de Kok geb 2 mrt 1749 HRL, ovl 5 mei 1822 HRL, huwt met Harmen Gonggrijp; BS ovl 1822; Harmen Gonggrijp en A.W. dK., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 1 mei 1774 HRL, en toen getrouwd; kind: Jan Harmens Gonggrijp, geb 6 jun 1775, ged 27 jun 1775 Grote Kerk HRL; kind: Wytse Harmens Gongrijp, geb 29 okt 1778, ged 8 dec 1778 Grote Kerk HRL; kind: Wytze Harmen Gongrijp, geb 29 mrt 1780, ged 21 apr 1780 Grote Kerk HRL
Aafke Willems Brink zie ook: Aafke Willems; geb 1797 HRL, ovl 3 jun 1854 HRL, huwt met Jacob IJemes de Groot op 22 jun 1826 HRL, huw.afk. 11 en 18 mei 1826, dienstmeid. arbeidster in 1851, dv Willem Johannes B, en Antje Jans Hollema; BS huw 1826, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk D-134; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-188; VT1839
Aafke Wybes Kroon geb 1800 Kimswerd, ovl 5 dec 1843 HRL, huwt met Wobbe Wiegers de Boer op 3 mrt 1831 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. dv Wybe Jelles K., en Trijntje Willems; BS huw 1831, ovl 1843, ovl 1858
Aafke Yedes Keizer ovl voor 1830, huwt met Jochum Sijbrens; BS Franeker ovl 1829
Aafke Yeges Visser geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv IJege Fokkes Visser en Douwtje Abes
Aafke Ymkes Dries huwt met Jan Feikes Baarda op 21 jul 1793 HRL, komt van Almenum, laatste afk. 21 jul 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; Jan Feikes Baarda en Aike IJ.D., beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder H. IJ.D., 6 jul 1793; ondertrouw HRL; Jan Feikes Baarda en A. IJ.D., beyde van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 jul 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Aafke Ypes Schuitmaker geb 20 okt 1806 Franeker, ovl 27 jun 1862 HRL, 1e huwt met Sijbren Tjerks Plat, 2e huwt met Cornelis Beidschat op 31 aug 1837 HRL, wonende te HRL, ovl wijk D-152, dv IJpe Lieuwkes S, en Sijke Pieters; BS ovl 1834; 1837 hu, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-159; oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-154; VT1839
Aafko Cornelis de Haas huwt met Carel Johannes Aplonius, beide van HRL, geproclameerd de f. 8:15:22 Jul en getrout de 26 aug 1764 in de Westerkerk
Aage Klaasen geb 26 nov 1809 HRL, N.H., zv Jan Hendriks K, en Grietje Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 26 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendrik Klaassen en Grietje Klaases
Aagie Jacobs huwt met Jan Beernd Volmers, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 May en getrout de 7 jun 1767; kind: Trijntje Jans, geb 24 jul 1775, ged 8 aug 1775 Grote Kerk HRL
Aagie Jans huwt met Stephanes Taekes, kind: Jan Stephanes, ged 13 aug 1758 Westerkerk
Aagie Claazes huwt met Johannes Obbes, beide van dese Stad, geproclameert den 29 Septem: en de 6 en getrout den 13 dito okt 1754; kind: Lijsbeth Johannes, ged 26 dec 1763 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Johannes, ged 22 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Fokeltje Johannes, ged 16 dec 1755 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Johannes, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Johannes, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL
Aagje Ages geb 20 jan 1797 in onegt, ged 28 feb 1797 Grote Kerk HRL, zijnde de ouders (volgens opgave) Age Sijberens en de moeder Lijsbert Durks
Aagje Boomsma geb 1776 HRL, ovl 19 jan 1849 HRL, huwt met Jan Bent, wonende te HRL. 1843, dv Jelle B., en Dieuwke vd Meulen; BS huw 1843, ovl 1849
Aagje Bretton Thomas IJsenbeek en A.B., beide van HRL, en hebben met consent van den Agtb:Magistraat een voorstelling in de week gehad zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 10 jan 1773 HRL. ; Harmanus de Waardt, Lid in de Vroedschap en Regeerend Raadsman te HRL, en A.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 feb 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Aagje Dirks zie: Landstra
Aagje Douwes zie: Hanekuyk
Aagje Everts zie: Hingst
Aagje Gabbes (in doopreg: Aaltje Gerbens); geb 1783 HRL, ovl 6 jan 1823 HRL, huwt met Hendrik Davids de Vries op 14 nov 1802 HRL, dv Gabe Douwes en Gatske Pieters; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1823, huw 1827, ovl 1855; gebruiker van wijk G-109, medegebruiker is Jiellis Siedses wed., gealimenteerd, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)
Aagje Gerrits zie: Bergsma, Groot
Aagje Harkes geb 2 jan 1788, ged 22 jan 1788 Grote Kerk HRL, dv Harke Johannes en Metje Sierks van der Ley
Aagje Hendriks zie: Wassenaar
Aagje Hendriks Lieuwe Harmens Wassenaar van Amsterdam en A.H. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad 24 dec 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Amsterdam
Aagje Hillebrands ovl 25 jul 1751, 75 jaar, wed. v. Johannes Buma, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Aagje Jacobs zie: van Dijk
Aagje Jans zie: Kuipers
Aagje Jans geb 15 feb 1785, ged 15 mrt 1785 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Rinske Sjoerds
Aagje Jelles zie: Boomsma
Aagje Jillis ged 12 dec 1752 Grote Kerk HRL, dv Jillis Jansen en Lijsbet Hendriks
Aagje Johannes zie: Krakau; (2x)
Aagje Johannes geb 19 aug 1810, ged 2 sep 1810 Grote Kerk HRL, dv Johannes Elias en Sjoukje Klaases
Aagje Krakau geb 27 dec 1799 HRL, ged 14 jan 1800, N.H., ovl voor 1811 HRL, dv Johannes Elias K, en Sjoukje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1800
Aagje Krakau geb 18 sep 1801 HRL, ged 6 okt 1801, N.H., dv Johannes Elias K, en Sjouwkje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1801
Aagje Rutgers Piebe Tjeerds en A.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Aagje Ruth huwt met Jan Feikes, kind: Jan Jans, geb 28 okt 1781, ged 13 nov 1781 Grote Kerk HRL
Aagje Ruurds zie: van Pingjum
Aagje Sibbeles huwt met Klaas Klases; BS ovl 1843; kind: Goikjen Klaases, geb 9 apr 1774, ged 31 mei 1774 Grote Kerk HRL
Aagje Taekes zie: Stephanij
Aagje Weymers oud 30 jaar, geb St Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk H-120; VT1839
Aagje Wiemers zie: Bouritius
Aagje Dirks Landstra huwt met Folkert Nittes op 9 aug 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 9 aug 1795, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1795
Aagje Douwes Hanekuyk geb 1738 HRL, ovl 2 mei 1813 HRL, huwt met Heere Everts Oosterbaan, ovl wijk C-166, dv Douwe Hijlkes H, en Geertje Wybes Hanekuyk; BS ovl 1813, DG-Oosterb, schema VII; begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 11; Reg. Begr. Hr. Krk. HRL
Aagje Durks Sandstra Volkert Nuttes van Vlieland ende A.D.S. van HRL, zijnde deeze Huwelijksche Proclamatien aangegeeven door Willem de Vries, 25 jul 1795; ondertrouw HRL
Aagje Everts Hingst geb f. 1685 HRL, ovl mei/jun1723 ... , huwt met Hylke Douwe Hanekuik op 20 dec 1704 HRL, dv Evert Freerks H, en Styntie Hendriks; GJ ...
Aagje Gerrits Bergsma huwt met Lieuwe Sijbrens Roukema, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1827
Aagje Gerrits Groot geb 1782 Zaandam, ovl 26 feb 1841 HRL, huwt met Poppe Meinsma, dv Gerrit G, (gk), en Divertje dekker, (gk); BS ovl 1841; oud 57 jaar, geb Westzaan (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-147; VT1839
Aagje Hendriks Wassenaar ovl 1770 deinum, huwt met Fokke Engbertus Heidkamp; huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1824
Aagje Jacobs van Dijk huwt met Riemer Pieters de Graaf, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1836
Aagje Jans Bretton huwt met Stephanus Taekes Stephani, geproclameert den 5-7 en getrout den 12 okt 1755; DTB N.H. HRL. 1755, BS ovl 1812; ovl 19 jan 1788 HRL, oud 53 jaar; kind: Taeke Stephanus, ged 17 okt 1756 Westerkerk HRL; kind: Jan Stephanus, ged 5 apr 1761 Westerkerk HRL, vader als S.T.
Aagje Jans Kuipers geb 1789 HRL, ovl 17 jun 1858 HRL, huwt met Haye Dijkstra, inlandsche kramer in 1851, Chr. Afges., dv Jan K, en Rinske Sjoerds; BS geb en ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-118, wijk G-361; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-104; VT1839; geb 23 aug 1791, ged 13 sep 1791 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen Kuiper en Rinske Sjoerds
Aagje Johannes Krakau geb 19 aug 1810 HRL, ged 6 okt 1801, ovl 15 jun 1836 Franeker, huwt met Jan Jans Koster op 22 mei 1836 Franeker, dienstmeid en wonende te Franeker 1836, N.H., dv Johannes Elias K, en Sjouwkjen Klases; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1855, BS Franeker huw 1836, overlijdens
Aagje Ruurds van Pingjum geb 1796 HRL, ovl 24 dec 1815 HRL, dv Ruurd Jans P, en An Jans; BS ovl 1815
Aagje Taekes Stephanij geb 30 nov 1778, ged 15 dec 1778 Grote Kerk HRL, dv Teeke Stephani en Sytske Wassenaar; geb 30 nov 1778 HRL, ovl 30 nov 1857 HRL, huwt met Harmanus Tamboezer, doet overlijdensaangifte van Minke Heins in 1811, N.H., dv Taeke S, en Sijtske Wagenaar; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1807, 1810, BS ovl 1811, ovl 1854, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, regattdv1826-93; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-162; VT1839; kind: Marcelis Harmanus Tamboeser, geb 23 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL
Aagje Wiemers Bouritius geb 1790 St Jacob, ovl 20 apr 1848 HRL, huwt met Pieter Simons Brouwer dv Wiemer B., en Grietje Sjoerds; BS huw 1837, ovl 1848
Aagjen Andries huwt met Jan Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1804
Aagjen van Blessum kind: Hielkje Folkerts, geb 9 feb 1798 HRL; BS ovl 1821; gebruiker van wijk G-246, gealimenteert; medegebruiker IJeve Brink, schaarslijper; eigenaar is Johannes Leyenaar, 1814. (GAH204)
Aagjen Gerbens zie: Westerbaan
Aagjen Ruts Douwe Jansen ende A.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Tromp, deszelfs schoonbroeder, 30 okt 1790; ondertrouw HRL; Douwe Jansen en A.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 nov 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Aagjen Templaar Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Aagjen Gerrits Westerbaan ovl 6 sep 1830 Sneek, huwt met Jetse Lijkles Bakker; BS huw 1834, ovl 1845
Aagjie Reinders geboortig van Stiens, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 18 mei 1718. (burgerboek)
Aagtje Sytses en Hendrik Tolner, beyde tot HRL, huw.aang. 19 jan 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Neeff Gerrijt Jacobs; huw.aang. HRL 1737
Aagtje Geerts van Vals geb 30 apr 1795, ged 17 may 1795 Grote Kerk HRL, dv Geert Willems van Vals en Metje Teunis
Aake Doekles zie: Aukje Doekles
Aake Hoekes begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 22, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aake Jans zie: Kamerling
Aake Johannis ged 3 dec 1743 Grote Kerk HRL, dv Johannis Steffens en Wipkjen Hendriks
Aake Klaases huwt met Klaas Dirks, kind: Pleuntje Klaases, geb 14 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL
Aake Harmens Wassenaar geb 1738 ... , ovl 7 mrt 1814 HRL, huwt met Rinia Joosten Gonggrijp, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 en getrout de 10 jun 1764, ovl wijk D-131; DTB N.H. HRL. 1764, BS ovl 1814, ovl 1846; kind: Harmen Gonggrijp, geb 27 okt 1772, ged 20 nov 1772 Grote Kerk HRL, kind: Joost Rijnjas Gongrijp, ged 26 jul 1768 Grote Kerk HRL, vader als Rijnja G. ; kind: Sijtske Rijnjas Gongrijp, ged 21 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Rinjas Gongrijp, ged 18 jul 1771 Grote Kerk HRL
Aake Jans Kamerling geb 30 jan 1800 HRL, ged 16 feb 1800, ovl 12 nov 1846 HRL, huwt met Meyne Lieuwes de Jong op 4 dec 1828 HRL, huw.afk. 23 en 30 nov 1828, dienst meid. N.H., dv Jan Cornelis K, en Meisje Alkes Kramer; dopen Grote Kerk HRL 1800 BS huw 1828, ovl 1846; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; VT1839
Aakke Tabes begraven Groot Kerkhof, regel 12, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aale Eiles Faber geb 10 jul 1791, ged 23 aug 1791 Grote Kerk HRL, zv Eiles Faber en Antje Freerks
Aalic Brands Beima ovl 25. . 1751, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Aalke Jans Den 26 apr 1806, den 3 en 10de Mai zijn onverhinderd geproclameerd Ate Klases en A.J., zijn alle met attestatie vertrokken, en zijn gehuwd 17 Mei 1806 te Wijnaldum. (inventarisnummer 114 Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Aaltie Arents huwt met Rinse Errets, kind: Korneliske Rinses, ged 21 jul 1763 Westerkerk HRL
Aaltie Arents huwt met Lodewijk Clasen, beide van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 okt en getrout den 11 nov 1760; kind: Lodewijk Lodewijks, geb 22 jul 1774, ged 5 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Lodewijks, ged 24 aug 1762 Grote Kerk HRL; kind: Arent Lodewijks, ged 6 jul 1769 Westerkerk HRL; kind: Wickje Lodewijks, ged 15 nov 1771 Grote Kerk HRL
Aaltie Atses en Haytse Wouters, beide van HRL, huw.aang. 25 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit Freerk Lucas; huw.aang. HRL 1737
Aaltie Aukes ovl voor 1819, huwt met Jan Jans; BS huw 1818
Aaltie Bongaard oud 47 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-226; VT1839
Aaltie Brons oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-049; VT1839
Aaltie Douwes huwt met Jacob Zijbes, kind: Zijbe Jacobs, ged 26 okt 1756 Grote Kerk HRL
Aaltie Draisma oud 37 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk A-120; VT1839
Aaltie Gerrits geb 12 jun 1754 HRL, ovl 27 nov 1818 HRL, huwt met Pieter Thijssen; BS huw 1818; kind: Tys Pieters, geb 10 jul 1783, ged 27 jul 1783 Grote Kerk HRL
Aaltie Gerrijts huwt met Jan Jans, beide van HRL, geproclameert den 8-15 en getrout de 22 mei 1757; kind: Gertie Jans, ged 20 aug 1758 Grote Kerk HRL
Aaltie Harmens huwt met Arend Tijssen, beide van HRL, geproclameert den 26 Janne: en de 2 Feber: en getrout den 9 Feberwari 1755
Aaltie Heleveld oud 31 jaar, geb Kuinre en wonende te HRL. 1839, wijk E-039; VT1839
Aaltie Hendriks oud 74 jaar, geb Sapmeer en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; VT1839
Aaltie Hendriks huwt met Hendrik Wulles, beide van HRL, geproclameert den 6-13 en getrout de 2 feb 1757
Aaltie Jans ende Jan Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 22 nov 1738 HRL, Commiss:Burgemr. Jelgersma, koomende voor de Bruit desselfs swager Age Wybes; huw.aang. HRL 1738
Aaltie Jielles huwt met Jan Harmens, beide van HRL, geproclameert den 25 apr en de 2 en 9 en getrout de 16 mei 1756; kind: Harmen Jans, ged 20 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Jans, ged 2 aug 1761 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Jans, ged 29 sep 1765 Grote Kerk HRL
Aaltie Clases ende Pieter Willems, beide van HRL, huw.aang. 12 jul 1738 HRL, Commiss:Burgemr. Kempenaar, koomende voor de Bruit Jacobus Antonides fiches huw.aang. HRL 1738
Aaltie Kranenburg oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-173; VT1839
Aaltie Lemsma oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Aaltie Leysting oud 44 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-085; VT1839
Aaltie Nitterts huwt met Marten Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 apr en getrout de 3 mei 1761; kind: Trijntie Martens, ged 8 aug 1762 Westerkerk HRL
Aaltie Pieters ged 12 feb 1758 Westerkerk, dv Pieter Jansen en Feyke Fransen
Aaltie Ruitsma oud 83 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk C-141; VT1839
Aaltie Ruirds ende Hendrik Jurres, beide van HRL, huw.aang. 21 feb 1739 HRL, komende voor de bruid Ruird Hessels; huw.aang. HRL 1739
Aaltie Sybrens ged 3 jul 1757 Westerkerk, dv Sijbren Freerks en Gadske Hiddes
Aaltie Sijses geb 1743 HRL, ovl 1 jul 1818 HRL, hm ... , vlgs ovlakte weduwe met kinderen; BS geb 1818
Aaltie Simons Hessel Sijbrens ende A.S., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jetse Jelles desselfs Broodheer, 2 May 1750; huwt met Hessel Sibrens Hijngst, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 May 1750 en ook getrouwt
Aaltie Willems huwt met Haye Gerrijts, beide van HRL, geproclameert den 25 jul en de 1 en getrout de 8 Augus 1756
Aaltie A Ruiten oud 40 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-082 VT1839
Aaltien Aerns wed. van Claes Gerrits Buis; vdGaast begraaflijst
Aaltje Addes moet waarschijnlijk zijn: A. Alles of Aukje Alles; zie aldaar; huwt met Sietse Johannes, kind: Lieuwe Sietses, geb 15 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL
Aaltje Ages zie: Bakker
Aaltje Ages mogelijk dezelfde als Aaltje Ages Bakker, geb 1801; zie aldaar; geb 13 sep 1799 HRL, ged 24 sep 1799 HRL, dv Age heeres, (later Bakker), en Antje Jeltes, (later Raap); dopen Grote Kerk HRL 1799
Aaltje Aites begraven Kleine Kerk, regel 6, nr. 15; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aaltje Alberts zie: Draaisma
Aaltje Alberts Geextraheerd uit het Doopboek der Hervormde Gemeente te Workum. Albert Jans en Hotske Jacobs, egtelieden hebben op huiden den 6 Novemb. 1791 alhier hun kind, geb in Workum den 19 okt 1791 laaten doopen met de naam Aaltje. Voor Extract Conform. de President Burgemeester der Stad Workum; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en een van Huwelijksafkondiging in een ander Gemeente behooren tot de Huwelijks acte van Frans Dassel en A.A. dato 9 mrt 1815 op Fol. 12 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; de Schout van de gemeente Almenum Certificeert mits desen dat de Huwelijksafkondigingen van: Frans Dassel oud vijfen twintig Jaren, Werkman geb en wonende te HRL, Meerderjarige zv Pieter Petrus Dassel en Lena Roelofs (=Roedolf), en: A.A. oud drie?ntwintig Jaren, Dienstbaar geb te Workum wonende te HRL en laatste te Midlum, meerderjarige dv Albert Jans en Hotske Jacobs, Op twee onderscheiden Zondagen als op den sesentwintigste feb en vijfden mrt deses Jaars een duisend achthondert en vijftien, telkens des voordemiddags ten twaalf uuren, voor de hoofddeur van Ons huis der gemeente in Almenum hebben plaats gehad zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Gegeven te Almenum den 7 mrt 1815
Aaltje Alberts Tjerk Ennes de Vries van Zaandam en A.A. van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 15 mrt 1778 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Zaandam om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt en zulks is 22 mrt 1778 geschied volgens van daar ontfangene Attestatie, getekent H. Brerco
Aaltje Alberts huwt met Joseph Gautier, beide van HRL, geproclameert den f. 5:12:0en getrout den 19 mei 1754 in de Westerkerk HRL; kind: Joseph Josephs Gautier, ged 29 apr 1755 Grote Kerk HRL, moeder als Alida A.
Aaltje Alderts geb 1801 Wervershoof, huwt met Arend Sterk op 1 sep 1831 HRL, naaister, wonende te HRL, dv Cornelis A. (gk), en Geertje Jans Wayer (gk), vader winkelier te Medemblik, aldaar ovl en begraven 1 apr 1803, moeder ovl 27 mei 1829; BS huw 1831, ovl 1846; oud 38 jaar, geb Wervershoof, wonende te HRL. 1839, wijk E-189; VT1839
Aaltje Alles ged 11 nov 1766 Grote Kerk HRL, dv Alle Lieuwes en Grietje Willems; ged 7 nov 1769 Grote Kerk HRL, dv Alle Lieuwes en Grietje Willems
Aaltje Alles zie ook: van Loon; huwt met Sietse Johannes, kind: Johannes Sietses, geb 27 jul 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Sijtses, geb 18 jan 1798, ged 4 feb 1798 Grote Kerk HRL
Aaltje Andries zie: Hondema, Kelder, Koopmans, Wybenga
Aaltje Andries geb 10 okt 1794, ged 26 okt 1794 Grote Kerk HRL, dv Andries Arjens en Antje Johannes
Aaltje Andries geb 7 mrt 1779, ged 21 mrt 1779 Grote Kerk HRL, dv Andries Dirks en Janke Wytses
Aaltje Andries geb 6 jan 1779, ged 26 jan 1779 Grote Kerk HRL, dv Andries Hayes en Teuntje Kornelis
Aaltje Anes geb 1783 Pietersbierum, ovl 11 jan 1823 HRL, huwt met Dirk van Seist; BS ovl 1823
Aaltje Anskes Jacob Dirks en A.A., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de procr. Wyma onder productie van genoegzaam bewijs, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; oud. 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-212; VT1839
Aaltje Antoons zie: Knipper; Harmen Nolman ende A.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anthonij Hendriks deszelfs vader, 11 may 1805; ondertrouw HRL
Aaltje Anthonij kind: Hendrik, geb 29 jun 1811 HRL; BS geb 1811
Aaltje Aates huwt met Willem Willems van Hoogen, kind: Grietje Willems van Hoogen, geb 17 okt 1790, ged 2 nov 1790 Grote Kerk HRL
Aaltje Bakels huwt met Laurens Ruurdts, kind: Frouwkjen Laurens, geb 8 mei 1773, ged 8 jun 1773; kind: Jacomina Lourens, ged 19 apr 1763 Grote Kerk HRL
Aaltje Baukes en Dirk Baukes, tweelingen, geb 7 aug 1794, geb 16 sep 1794 Grote Kerk HRL, kinderen van Bauke Abrahams en Aaltje Dirks
Aaltje Baukes geb 22 dec 1805 HRL, ged 19 jan 1806, dv Bauke Pieters en Antje Sakes, ??n van een tweeling; dopen Grote Kerk HRL 1806
Aaltje Beernds huwt met Hendrik Lubberts, beide van HRL, geproclameerd de 30 apr en de 7 mei en getrout de 15 dito 1758
Aaltje Beernds huwt met Pieter Reinders, beide van HRL, geproclameerd de 21 okt en de 7 en getrout de 24 nov 1762
Aaltje Beernds mogelijk dezelfde als boven vermeld; ovl/begr. 25 nov 1794 HRL, oud 30 jaar
Aaltje Beernds mogelijk dezelfde als onder vermeld; huwt met Jan Willems Beusink, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1763
Aaltje Berends begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 33; Reg. Gr. Krk. HRL
Aaltje Berends geb 1775 ... , ovl 30 aug 1822 Franeker, huwt met Anthonij Beuker; BS geb 1822, huw 1826, ovl 1828, ovl 1831
Aaltje Berendts Huige Gerrits en A.B., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 17 dezer maand jan 1773 HRL, en toen getrouwd
Aaltje Berning van Epe in Munsterland, huwt met Gerrijt Gerrijts Hankes van HRL, geproclameerd de 29 aug en de 5 en 12 sep en getrout met attestatie de 17 okt 1762
Aaltje de Boer geb 1761 HRL, ovl 22 mrt 1833 HRL, huwt met Hendrik Heilen, dv Gerardus de B., en Marijke Hendriks; BS huw 1822, ovl 1833
Aaltje de Boer geb 1766 ... , huwt met Beerend Hendriks, getuige bij geb aang. van Inskje Jans Groen; BS geb 1811
Aaltje Boomgaard geb 15 mrt 1792 Workum, ovl 20 jan 1867 HRL, 1e huwt met Joannes Henricus Schuhmacher op 30 jun 1831 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Johannes Jans Spoelstra op 25 jul 1839 HRL, wonende te HRL, Rooms Katholiek, ovl wijk H-036, dv Daniel B., en Antje Gerrits; BS huw 1818, huw 1831, huw 1839, ovl 1848, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-138, 143, 293, wijk H-005, supp wijk F-364, supp wijk G-392
Aaltje Bosman huwt met Age Klazes Zeilmaker op 6 dec 1807 Dronrijp, wonende te Dronrijp 1807, laatste afk. 29 nov 1807; huw Grote Kerk HRL 1807; Age Claasen Zeilmaker van HRL. en A.B. van de Rijp, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 21 nov 1807; ondertrouw HRL
Aaltje Bouwes zie: Zoete
Aaltje van Dalsen huwt met Johannes Adema; BS ovl 1812; ovl 9 jan 1805 HRL, oud 62 jaar
Aaltje Daniel zie: Boomgaard
Aaltje van Delden ontvangt interesse 1800-1807; Stadsrentmeester betaalt resterende interesse 2e tontine, 3e classe, no. 8, verschenen Januar. 1775: f. 26:3:0 (GAH1060); id. verschenen Januar. 1778: f. 26:5:0 (GAH1060); id. Jan. 1777. (GAH1060); ontvangt interesse 3e classe 5 1/2 van de tontine, origineel groot 30.000,-, genegotieert tot opbouw van de Nieuwe Kerk, 1800: 26 Caroliguldens en 5 stuivers; id. over 1801; id. over 1802; id. over 1803; id. over 1805; id. over 1806; id. over 1807; id. 1 jaar interesse van 500,-, tontine groot origineel 40.000,- 5 1/2%, genegotieert tot opbouw van de Groote Kerk, 1804: 26 Cargld en 5 stuivers
Aaltje Dirks zie: de Boer, Houtsma, Mulder, Sanstra
Aaltje Durks huwt met Age Sakes Wyma, kind: Durk Ages Wyma, geb 12 jan 1798, ged 28 jan 1798 Grote Kerk HRL
Aaltje Dirks huwt met Bauke Abrahams, kinderen: Dirk en Aaltje Baukes, tweelingen, geb 7 aug 1794, ged 16 sep 1794 Grote Kerk HRL
Aaltje Dirkx geb 28 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL, dv Dirkx Sierks en Grietje Roelofs
Aaltje Dirks huwt met Age Sakes, kind: Trijntje Ages, geb 2 feb 1792, ged 21 feb 1792 Grote Kerk HRL
Aaltje Dirks Jeppe Jobs van Vrouwenbuurt en A.D. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Aaltje Dirks begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aaltje Dirks ovl 30 jun 1804 HRL, oud 46 jaar
Aaltje Dirks ovl 24 nov 1801 HRL, huwt met Dirk Cornelis; BS huw 1822, ovl 1877; kind: Kornelis Dirks, geb 14 dec 1788, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Eelkjen Dirks, geb 17 aug 1792, ged 2 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Antje Dirks, geb 6 jul 1796, ged 24 jul 1796 Grote Kerk HRL
Aaltje Dirks huwt met Johannes Germens Brinksma; BS ovl 1813
Aaltje Doedes zie: Postema
Aaltje Doekes begraven Groot Kerkhof, regel 32, nr. 21; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aaltje Douwes zie: Bouma, Cleb?, de Jong, 2x
Aaltje Douwes zie: de Wit; huwt met Folkert Johannes de Jong
Aaltje Douwes geb 13 dec 1788, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL, dv Douwe Jans en Trijntje Tjeerds
Aaltje Douwes Dani?l Hendriks en A.D., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes zijnde 31 mei 1772 HRL, en toen getrouwd
Aaltje Douwes geb 1794 Bolsward, ovl 23 dec 1822 HRL, dv Douwe Jans en Antje Tjerks; BS ovl 1822
Aaltje Douwes huwt met Mathijs Pietersz, beide van HRL, geproclameerd de 30 jul de 1 en getrout de 6 aug 1769 in de Westerkerk
Aaltje Eerks huwt met Fokke Jans, beide van HRL, geproclameert den 21-28 Septem:en getrout den 5 okt 1755
Aaltje Ennes ovl 12 nov 1814 Sneek, huwt met Thomas Fokkes Steenstra; BS huw 1834
Aaltje Everts begraven Groot Kerkhof regel 24, nr. 16; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aaltje Everts Geven UEd:Achtbh:met schuldige eerbied te kennen deeltje Hendriks ord mede Stoelbewaarster in de Wester Kerk en A.E. meerderjarige ongehuwde dogter beide binnen deze Stad, dat de eerstgemelde wel genegen was hare bedieninge te transporteren op de laastgemelde, die sulx van harten begeert; verzoekende dies volgens UEd:Achtbh:gelieven A.E. in plaatze van deeltje Hendriks aan te stellen tot ordris mede Stoelbewaarster in de Westerkerk binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, (was get:) deeltje Hendriks, requisitus S:Rienstra. ; In margine Stonde; de magistraat accorderende het Versoek, nomineert en stelt mits dezen de mede suppliante A.E. tot mede Stoelbewaarster van de Westerkerk op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 3 aug 1754 (was getekd) Hendrk Schaaf, onderstonde, Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 3 aug 1754 heeft A.E. den Eed gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H:Schaaf, onderstonde, In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Aaltje Eyberts geb 2 mrt 1785, ged 5 apr 1785 Grote Kerk HRL, dv Eybert Jans en Martje Vlielander
Aaltje Feenstra Vrijdag den 18 May 1798. de Raad der Gemeente Vergadert zijnde, wierde voorts een vrouwspersoon A.F. genaamd thuisbehoorende te Leeuwarden, zich alhier ophoudende met bedelen ernstig gecorrigeerd en de Majoor gelast haar de Stad uit te brengen, en aan haar geordonneert niet weder in de stad te komen bedelen. (GAH44)
Aaltje Fokkes zie: Wijngaarden; Claas Dirks ende A.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Fokke Eerks, 25 jul 1795; ondertrouw HRL; kind: Geeske Klaases, geb 18 nov 1795, ged 29 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Gatske Klaases, geb 24 jan 1797, ged 21 feb 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en negentig den Agttiende nov is geb Geeske, dv Klaas Dirks en A.F. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 11 dec 1815
Aaltje Fokkes Harmen Johannes en A.F., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 Herfstmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Geeske Johannes Smit, geb 15 jan 1812, ged 14 feb 1812 Grote Kerk HRL, vader als: H.J. Smit
Aaltje Folkerts zie: Draaisma
Aaltje Fopkes geb 26 feb 1779, ged 21 mrt 1779 Grote Kerk HRL, dv Fopke Martens en Geeske Pieters
Aaltje Foppes zie: Dijkstra
Aaltje Foppes huwt met Abraham Jansz, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 apr en getrout de 5 mei 1771 in de Westerkerk
Aaltje Fortuin huwt met Wytse Fortuin; BS ovl 1870
Aaltje Fransen huwt met Louwerens Ruurds, kind: Ruurt Louwerens, ged 11 nov 1766 Grote Kerk HRL
Aaltje Fransen ged 16 nov 1745 Grote Kerk HRL, dv Frans Alberts en Gertje Pieters; Sijbren Harmens en A.F., beide van HRL, en laatste geproclameert op dato dezes 14 nov 1773 HRL, en toen getrouwd; kind: Harmen Sijbrens, geb 14 mrt 1775, ged 11 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Sijbrens, geb 15 jul 1776, ged 30 jul 1776 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Sybrens, geb 11 jul 1780, ged 25 jul 1780 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Sybrens, geb 25 jun 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL
Aaltje Fransen huwt met Marten Alberts, beide van HRL, geproclameerd de 24 nov en de 1-8 en getrout de 17 dec 1765
Aaltje Freerks zie ook: van der Hout; huwt met Sipke Tjipkes Blok, kind: Geeske Sipkes Blok, geb 2 jan 1809, ged 29 jan 1809 Grote Kerk HRL
Aaltje Gautier E:V:op de Heyligeweg, ged 20 apr 1759 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs
Aaltje Geeles zie: Gorter
Aaltje Gelt zie: Lindeboom
Aaltje Gerardus zie: de Boer
Aaltje Gerlofs zie: Kramer
Aaltje Germens zie: Overmeer
Aaltje Gerrits zie: Heitman, Pierik, Rikkers, de Vries
Aaltje Gerrits zie ook: A.G. de Jong; Extract Uit het Doopboek der Gereformeerde gemeente te Bolsward. 1775 Gerrit Arjans en Martje Beernds hebben haar kind dat geb was den 24 dec 1774 op den 8 Jan:laten dopen en noemen Aaltje. Bolsward den 25 sep 1816
Aaltje Gerrits besloten is nopens de bezwaren door de weesmeiden A.G., Helena Jans, Angnietje Reinders, Hendrikje Lieuwes, Grietje Cornelis en Maayke Hendriks bij de Voogden en Voogdessen van het Stadsweeshuis alhier, tegen de binnenvader in hetzelfde Weeshuis, de burger Jan Johannes ingebracht, en door de weesvoogden aan de president van de gemeenteraad gecommuniceerd, nauwkeurige informatien in te winnen, hetwelk gedemandeerd is aan president Wellinga en secretaris Feddema, do. 18 dec 1800 (GAH46); Wellinga en Feddema hebben informatien ingewonnen over de bezwaren door de weesmeiden A.G. cum sociis tegen de binnenvader in het Stadsweeshuis alhier, Jan Johannes, ingebracht. Gemraad verklaart, na nauwkeurige examinatie van de informatien, en wat in deze materie dienende was, geen reden tot beschuldiging welke voldoende geoordeelt zoude kunnen worden, tegen de binnenvader te vinden. Maar veeleer de aanklachten van A.G. c. s. te moeten beschouwen als alleen maar in het werk gesteld te zijn om haar zelf daardoor mogelijk van straf te bevrijden, al waarom de gemeenteraad heeft goedgevonden aan de Voogden en Voogdessen van het Stadsweeshuis over te laten, om dezelve A.G. benevens Helena Jans, Angnietje Reinders, Hendrikje Lieuwes, Grietje Cornelis en Maayke Hendriks, welke op7 dec l. l. des nachts uit het Weeshuis zijn gegaan, en over de muur bij de Meiden Plaats geklommen, daarover zodanig te corrigeren en straffen, als dezelve zullen verstaan te behoren, en aan de Voogden en Voogdessen dat dezelve alle devoir gelieven aan te wenden om de goede order weder in het Weeshuis te herstellen, en de binnenvader en binnenmoeder zoveel mogelijk in hun macht te mainteneren, za. 20 dec 1800 (GAH46)
Aaltje Gerrits huwt met Pieter Dirks, kind: Christiaan Pieters, geb 23 may 1789, ged 7 jun 1789 Grote Kerk HRL
Aaltje Gerrits huwt met Durk Geerts, kind: Getje Durks, geb 2 jun 1810, ged 19 jun 1810 Grote Kerk HRL
Aaltje Gerrits huwt met Johannes de Lang, kind: Martje Johannes de Lang, geb 4 sep 1811 ged 29 sep 1811 Grote Kerk HRL
Aaltje Gerrits huwt met Johannes Dirks, kind: Johannes Johannes, geb 31 dec 1808, ged 22 jan 1809 Grote Kerk HRL
Aaltje Gerrits geb 2 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Dirks en Dieuke Obbes
Aaltje Gerrits geb 19 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Alberts en Aafke Jans; ged 24 mrt 1772 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Alberts en Aafke Jans
Aaltje Gerrits Jan Zoltman en A.G., beide van HRL, laatst geproclameert op gisteren 7 apr 1776 HRL, zijnde geweest Eerste Paaschdag en getrouwt op 8 apr 1776 HRL
Aaltje Gerrits ovl 13 dec 1787 HRL, oud 66 jaar; ovl 24 okt 1805, oud 54 jaar
Aaltje Gerrits zie ook: Stuurman, Hendrik de Vries en A.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 7 nov 1807; ondertrouw HRL; kind: Hijke Hendriks de Vries, geb 4 mrt 1809, ged 2 apr 1809 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Hendriks de Vries, geb 5 mrt 1810, ged 11 mrt 1810 Grote Kerk HRL
Aaltje Gerrijts zie ook: Eppes; Willem Joukes ende A.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lammert Berends deszelfs schoonbroeder, 4 may 1793; ondertrouw HRL; Willem Joukes en A.G., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Aaltje Gerrits ovl 27 aug 1811 HRL, huwt met Anne Seerps op 31 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 31 mei 1795, wonende te op de Zoutsloot in 1811; hu Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1811; Anne Sjerps ende A.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lammert Beerends deszelfs schoonbroeder, 16may17 95; ondertrouw HRL
Aaltje Gerrits geb 1786 HRL, ovl 3 feb 1858 HRL, huwt met Bouwe Hendriks Zeen op 27 jul 1826 HRL, huwelijksafkondigingen 9 en 16 jul 1826, dienstmeid. Rooms Katholiek, gealimenteerde in 1851, dv Gerrit Jans en Berber Hibbes; BS huw 1826, ovl 1833, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001
Aaltje Gerrits geb 1757 ... , huwt met Victor Clifford, getuige bij geboorte aangifte van Klaas als zv Fettje/Tietje Klases in 1811, wonende te Sexbierum 1819; bsha181ge, huw 1819, ovl 1837
Aaltje Gerrits huwt met Heerke Wiggelenhuizen; BS huwafk. 1811; Heerke Wiggelenhuizen en A.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 may 1788 HRL, en zijn getrouwd den 27 daaraanvolgende; kind: Klaaske Heerkes Wiggelinghuizen, geb 12 okt 1788, ged 4nov17 88 Grote Kerk HRL
Aaltje Gerrits huwt met Harmen Bruining, beide van HRL, geproclameert den 16-23 en getrout den 30 mrt 1755
Aaltje Gooitses geb 8 okt 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL, dv Goosje Lieuwes en Antje Harmens
Aaltje Gorryts geb 25 dec 1784, ged 11 jan 1785 Grote Kerk HRL, dv Gorryt Hayes en Antje Eyses
Aaltje Gorter geb 1795 Vlieland, ovl 4 mrt 1879 HRL, huwt met Hendrik Kloppenburg op 5 jul 1818 HRL, huwelijksafkondigingen 14 en 21 jun 1818, wonende te HRL, dienstmeid. dv Geele Jans dG, en IJttje Klases Bakker; BS huw 1818, ovl 1848, ovl 1879; oud 49 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk D-128; VT1839
Aaltje de Graaf geb 1798 Friens, ovl 21 nov 1856 HRL, huwt met Sijbe van Dorpen op 21 mei 1818 HRL, huwelijksafkondigingen 3 en 10 mei 1818, wonende te HRL, N.H., dv Jan Johannes dG, en Trijntje Gerrits, Egtelieden te Franeker, de Moeder ovl ; BS huw 1818, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-044, wijk F-103, wijk G-182; oud 38 jaar, geb Ezumazijl en wonende te HRL. 1839, wijk H-076; VT1839
Aaltje Harkes zie ook: Aeltje Hendriks; Jurjen Okkes ende A.H. beyde van HRL, komende wegens de bruyd Harke Geerts desselfs vader, 31 dec 1745; huwt met Jurjen Ockkes, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 jan 1746 en doen ook getroud in de Westerkerk; kind: Harke Jurjens, ged 13 nov 1746 Grote Kerk HRL
Aaltje Harkes geb 7 apr 1773, ged 30 apr 1773 Grote Kerk HRL, dv Harke Jurri?ns en Diuwke Dirks
Aaltje Harmens zie: Kamp
Aaltje Harmsen huwt met Adam Manler, kind: Barbara Adams Manler, geb 28 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Aaltje Haukes zie: van Dijk
Aaltje Hayes zie: van der Vliet
Aaltje Hajes ged 22 dec 1767 Grote Kerk HRL, dv Haje Andries en Bottje Jelles
Aaltje Heeres geb 24 nov 1784, ged 18 jan 1785 Grote Kerk HRL, dv Heere Gerrits en Tryntje Klaasses
Aaltje Heeres ovl 25 aug 1803 HRL, oud 84 jaar
Aaltje Heeres huwt met Paulus van Tile, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801
Aaltje Heeres huwt met Sipke Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 28 aug en de 4 en getrout de 11 Septem 1763
Aaltje Heins geb 7 nov 1786, ged 28 nov 1786, Grote Kerk HRL, dv Hein Dirks en Lyske Johannes
Aaltje Heinsius geb 18 jul 1811 HRL, dv Jacob H, en Maatje Ages; BS geb 1811
Aaltje Hendriks zie: van Gelder, Hoffinga
Aaltje Henriks deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte, en een van overlijdenbehoren tot de Huwelijksacte van Jan Alberts Knol en A.H. dato 20 apr 1817. de President Burgemeester der Stad HRL
Aaltje Hendriks (?); huwt met Doeke Harkes, kind: Rinkje Doekes, ged 6 mei 1770 Westerkerk HRL; kind: Hendrik Doekes, ged 2 apr 1772 Grote Kerk HRL
Aaltje Hendriks huwt met Geert Roelofs, kind: Stijntje Geerts, 4 may 1794, ged 25m ay 1794 Grote Kerk HRL; kind: Froukje Geerts, geb 25 sep 1795, ged 11 okt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Stijntje Geerts, geb 30 nov 1796, ged 18 dec 1796 Grote Kerk HRL; kind: Stijntje Geerts, geb 26 okt 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL
Aaltje Hendriks huwt met IJnke Baukes Zoutdrgaer, kind: Tjietske Baukes Zoutdrgaer, geb 30 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL
Aaltje Hendriks geb 6 okt 1778, ged 27 okt 1778 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Abels en Rinske Jelles; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en Seventig den Sesde okt is Geboren Aaltje dv Hendrik Abels en Rinske Jelles. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acte van Geboorte en van overlijden tot de Huwelijksacte behorende van Fedde Hendriks Bleeker en A.H. dato 11 mei 1815 op Fol. 26 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Aaltje Hendriks huwt met Kornelis Tjepkes, kind: Lijsbeth Kornelis, geb 28 jul 1775, ged 27 aug 1775 Grote Kerk HRL; kind: Pier Cornelis, geb 29 dec 1792, ged 13 jan 1793 Grote Kerk HRL; moeder als: Atje H.
Aaltje Hendriks geb 10 jul 1773, ged 24 aug 1773 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Hayes en Rinskje Reins
Aaltje Hendriks ovl 16 feb 1789 HRL, oud 57 jaar
Aaltje Hendriks zie ook: Kamps, Gerrijt Hendriks Atama ende A.H. Cams, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Hendriks, goede bekende, 29 dec 1787; ondertrouw HRL
Aaltje Hendriks mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; geb 1775 HRL, ovl 29 aug 1822 Franeker, huwt met Anthoon Beuker, wonende te HRL. in 1822, dv Hendrik Rotses en Elisabeth ... ; BS Franeker ovl 1822
Aaltje Hendriks mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1761 ... , huwt met Anthonij Beuker, doet overlijdensaangifte van Jan Pieters; BS ovl 1811
Aaltje Hendriks huwt met Hendrik Pieters op 6 jan 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Aaltje Hendriks huwt met Leendert Cornelis; BS huw 1815; kind: Hendrik Leenderts, geb 10 jan 1774, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Leenderts, geb 1 feb 1776, ged 13 feb 1776 Grote Kerk HRL; kind: Kornelia Leenderts, geb 2 mrt 1779, ged 16 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Leenderts, geb 28 may 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Leenderts, geb 1 apr 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Leenderts, ged 20 aug 1771 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Eerste apr is Geboren Hendrikje dv L.C. en Aaltje Hendriks. Afgegeven Op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Aaltje Hendriks huwt met Beernt Dirks, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 Septemb 1746 en doen ook getrouwdt; kind: Dirk Beerns, ged 3 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Beernts, ged 4 jan 1752 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Beerns, ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL
Aaltje Hendriks huwt met Albert Jansen, beide van HRL, geproclameert 9, 16 en 23 okt en getrout den 6 nov 1757 in de Westerkerk
Aaltje Hendrijks ovl 21 mei 1763, 64 jaar, wed. van Jacob Lolles Kok, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Aaltje Hessels van HRL, huwt met Beernd Harmens Olthof, soldaat in ''t Battaillon van de Lt. Glinstra van Leeuwarden, geproclameerd de 21-28 sep en de 5 en getrout met attestasie den 19 okt 1766
Aaltje Hylkes Jan Snijdelaar en A.H., beide van HRL, laatst geproclameert 16 oct 1774 HRL, en toen getrouwd
Aaltje Hinnes zie: van der Veer
Aaltje van ''t Hof ovl 5 may 1787 HRL, oud 64 jaar
Aaltje Hofman ovl 3 dec 1794 HRL, oud 25 jaar
Aaltje Hoites geb 27 jun 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL, dv Hoite Pieters en Anna Bruins
Aaltje Hoites geb 24 mrt 1781, ged 10 apr 1781 Grote Kerk HRL, dv Hoite Pieters en Anna Otilia Bruins
Aaltje Hommes zie: Ruinenburg
Aaltje Jacobs zie: de Bruin, Faber, Heinsius, Kerkhoven, Koolstra, van Slooten, Smit, Veltman
Aaltje Jakobs geb 30 aug 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL, dv Jakob Pieters en Jankje Eeuwes
Aaltje Jakobs huwt met Johannes Wopkes, kind: Rinse Johannes, geb 21 jan 1790, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL
Aaltje Jacobs huwt met Jan Jansen Brink op 18 mei 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1813; Jan Jansen en A.J., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 03 mei 1806; ondertrouw HRL
Aaltje Jacobs ovl 29 okt 1813 Oldeboorn, huwt met Hendrik Douwes de Boer; BS huw 1820
Aaltje Jacobs ovl voor 1813, huwt met Lolle Gooytjes, in leven wonende te HRL; BS huw 1812; kind: Klaaske Lolles, ged 28xber (dec) 1756 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Lolles, ged 16 okt 1760 Westerkerk HRL
Aaltje Jacobs huwt met Adolf Pieters Pas; BS huw 1814; huwt met Adolph Pietersz, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout den 17 mei 1767; kind: Francijntie Adolfs, ged 26 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL
Aaltje Jacobs huwt met Sipke Sakes; BS ovl 1812
Aaltje Jacobs geb 28 aug 1810 HRL, dv Jacob Jans en Margjen Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 28 aug 1810, ged 2 sep 1810 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jans en Margjen Gerrits
Aaltje Jans zie: de Graaf, vd Heide, Kronenburg, Nauta, Olivier, Oosterhout, Smit, Tuinstra, Vinkeles, de Vries, de Wit
Aaltje Jans ged 29 sep 1765 Grote Kerk HRL, dv Jan Harmens en Aaltje Jilles
Aaltje Jans ged 10 apr 1759 Grote Kerk HRL, dv Jan Ericks en Baukie Haies
Aaltje Jans geb 18 mrt 1797, ged 4 apr 1797 Grote Kerk HRL, dv Jan Joris en Beertje Jans, ouders wonende te Slooten
Aaltje Jans geb 28 dec 1795, ged 12 jan 1796 Grote Kerk HRL, dv Jan Adams en IJbeltje Beerends
Aaltje Jans huwt met Dirk Willems Houtsma, kind: Willem Dirks Houtsma, geb 26 apr 1785, ged 31 may 1785 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks, geb 20 nov 1787, ged 23 dec 1787 Grote Kerk HRL
Aaltje Jans Doitse Theunis en A.J., beide van Almenum, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 7 mrt 1779 HRL, alhier getrouwd op den 9 mrt 1777
Aaltje Jans Steffen Arends Smits ende A.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Verlage, goede bekende, 19 nov 1791; ondertrouw HRL; Steffen Arends Smits en A.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 4 dec 1791 HRL, en zijn getrouwd op den 6 daar aan volgende
Aaltje Jans Sije Amelius van Almenum ende A.J. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Lijkles, de vader, 14 may 1791; ondertrouw HRL; Sije Amelius van Almenum en A.J. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 29 may 1791 HRL, en zijn getrouwd den 30 aug 1791 HRL, en zijn getrouwd den 30 aug 1791; kind: Amelis Sijes, geb 18 jun 1791, ged 5 jul 1791 Grote Kerk HRL
Aaltje Jans geb 1738 ... , ovl 26 jun 1812 Zaandijk, huwt met Haye IJemes, wonende te HRL 1812; BS ovl 1812; zie ook A.J., huwt met IJeme Jurjens; ovl 26 jun 1812 Zaandijk, huwt met IJeme Jurjens; BS huw 1822, ovl 1841; kind: Fijke Tymens, geb 10 apr 1775, ged 30 mei 1775 Grote Kerk HRL, vader als Tymen J. ; kind: Tamer Yemes, geb 16 jan 1785, ged 1 feb 1785 Grote Kerk HRL, vader als: Yeme Jurjens; zie ook A.J., huwt met Haye IJemes
Aaltje Jans huwt met Jurjen Folkerts Was op 13 apr 1794 HRL, op ''s lands Kotter van oorlog ''De Snelheid'' volgens attestattie vertoond, getekend door J. Huys en J.W.C. Heynemans, komt van HRL, laatste afk. 13 apr 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; Jurjen Folkerts Wax ende A.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas de Beer, goede bekende, 1 apr 1794; ondertrouw HRL; Jurjen Folkerts Wax en A.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 13 apr 1794 HRL, en zijn ten zelven dage getrouwt op ''s Lands Kotter van Oorlog ''de Snelheid'', volgens vertoonde attestatie, welke getekend was J. Huys en J.W.C. Heynemans
Aaltje Jans huwt met Hijlke Paulus de Vries, wonende te Almenum; BS huw 1843
Aaltje Jans huwt met IJnte Jenses op 10 apr 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Aaltje Jans ovl voor 1838, huwt met Willem Klases Kuiper; BS huw 1837
Aaltje Jans ovl HRL., huwt met Dirk Cornelis de Boer; BS huw 1827
Aaltje Jans geb 1798 HRL, huwt met Elias Roelfs Visser op 12 apr 1819 HRL, huw afk. 7 en 14 feb 1819, wonende te in ''t schip, geen vaste woonplaats hebbende, dv Jan Joris en Beertje Jans (Kuipers); BS huw 1819
Aaltje Jans huwt met Jan Hendriks Evering, in leven echtelieden te HRL; BS huw 1816
Aaltje Jans geb 1744 ... , ovl 9 dec 1811 HRL, ovl in het huis van Harmen Koster aan de Carl Visschersteeg; BS ovl 1811
Aaltje Jans geb 1757 ... , ovl 30 mei 1826 HRL, huwt met Hendrik Bokkes; BS ovl 1826; Hendrik Bokkes en A.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 may 1785 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Aaltje Jans huwt met IJmke Baukes, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803
Aaltje Jans huwt met Jan Jansen; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Jan Jans, geb 13 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL
Aaltje Jans Harmen Jansen ende A.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Frans Willem Cardel, 15 Jun 1748; huwt met Harmen Jans, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 jun 1748 en doe ook getrouwt in de Westerkerk
Aaltje Jans huwt met Jan Hendrik Jansen, beide van HRL, geproclameert de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759
Aaltje Jans huwt met Roelof Jans, beide van HRL, geproclameerd de 26 Febrij: en de 4 en getrout de 11 mrt 1764
Aaltje Jetses huwt met Adam Caspars, kind: Anna Adams, geb 27 may 1798, ged 12 jun 1798 Grote Kerk HRL
Aaltje Jildts geb 20 dec 1777, ged 6 jan 1778 Grote Kerk HRL, dv Jildt Reins en Simkje Jans
Aaltje Jielles ovl 2 dec 1794 HRL, oud 70 jaar
Aaltje Jilts ovl voor 1818, huwt met Pieter Adams Akkringa; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1817
Aaltje Jilles Jelle Joukes en A.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Harke Geerts des selfs oom, 17 jan 1750; huwt met Jouke Jelles, beyde van HRL, geproclameerd den 18-25 Janua en de 1 Feb 1750 doen ook getrouwdt; kind: Zaakje Jelles, ged 17 sep 1758 Westerkerk; kind: Jouke Jelles, ged 27 mei 1756 Westerkerk HRL; kind: Jouke Jelles, ged 27 okt 1754 Grote Kerk HRL; kind: Renske Jelles, ged 15 apr 1753 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Jelles, ged 13 dec 1750 Westerkerk HRL
Aaltje Jochems huwt met Hendrik Johannis, kind: Rink Hendriks, ged 7 sep 1741 Westerkerk HRL
Aaltje Johannes zie: vd Heide, Jorritsma, Kerkhoven, Kleihuis, Krakau
Aaltje Johannis huwt met Johannes Hoites Vollega, kind: Jeltje Johannis, ged 9 jun 1768 Westerkerk HRL
Aaltje Johannes geb 3 nov 1793, ged 19 nov 1793 Grote Kerk HRL, dv Johannes Elias en Sjoukje Klaases
Aaltje Johannes geb 18 dec 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL, dv Johannes Laurens en Eelkje Simens
Aaltje Johannes geb 29 dec 1782, ged 21 jan 1783 Grote Kerk HRL, dv Johannes Kornelis en Sara Douwes
Aaltje Johannes begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 45; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aaltje Johannes zie ook: Stremmelaar; Rimmert Gerrits en A.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Gerrit Remmerts, geb 25 may 1784, ged 8 jun 1784 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Rimmerts, geb 13 may 1788, ged 3 jun 1788 Grote Kerk HRL; Ectract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en tachtig den agttiende mrt is Geboren Wendeltje dv Rimmert Gerrijts en A.J. Afgegeven Op den Raadhuize binnen HRL den 2 May 1815
Aaltje Johannes huwt met Jan Johannes (Frederiks), wonende te Franeker 1835, bij huw Johanna is geslnm moeder ''Andela''; BS geb 1811, BS Franeker huw 1835
Aaltje Johannes huwt met Beernd Jans, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 mei 1767 in de Westerkerk; kind: Pijtie Beerns, ged 7 jun 1768 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Beernds, ged 11 jun 1771 Grote Kerk HRL
Aaltje de Jong ovl voor 1896, huwt met Klaas Johannes Welles; BS ovl 1895
Aaltje Jorritsma geb 1784 Franeker, ovl 22 nov 1858 HRL, huwt met Henderik Bosschasie, dv Johannes J, en Popkje Moons; BS ovl 1858
Aaltje Karels ged 29 sep 1754 Westerkerk HRL, dv Karel Jansen en Hijlkie Piebes
Aaltje Kelder geb 1795 HRL, ovl 18 jul 1834 HRL, huwt met Hille Bandsma op 3 jun 1821 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1821, dv Andries K, en Petronella Versteeg; BS huw 1821, ovl 1834; KELDER, JOHAN WILHELM
Aaltje Kerkhoven geb 1788 HRL, ovl 31 dec 1858 HRL, huwt met Adriaan vd Vliet op 29 mei 1825 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1825, dv Jacobus Pieters K, en Janke Eeuwes vd Heide; BS huw 1825, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-050; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-071; VT1839
Aaltje Kissius geb 1766 Sneek, ovl 23 sep 1819 HRL; BS ovl 1819
Aaltje Klases zie: de Haan, van der Wal
Aaltje Klaases geb 16 jan 1798, ged 28 jan 1798 Grote Kerk HRL, dv Klaas Tiddes en Albertina Antonij
Aaltje Klaases geb 26 aug 1789, ged 8 sep 1789 Grote Kerk HRL, dv Klaas Hendriks en Rikje Minnes
Aaltje Klaases geb 21 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL, dv Klaas Gabes en Antje Douwes; geb 8 jan 1778, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL, dv Klaas Gabbes en Antje Douwes
Aaltje Klaases geb 27 mrt 1775, ged 11 apr 1775 Grote Kerk HRL, dv Klaas Freerks en Trijntje Jelles
Aaltje Klazes huwt met Jetze Dirks Kooy, wonende te HRL 1827; BS ovl 1827
Aaltje Claases huwt met Jan Henderiks, beyde van HRL, geprokelameert 1, 8 en 15 jul 1753 en doen getrout
Aaltje Claases huwt met Nolles Sickes, beide van HRL, geproclameert de f. 9:16:23 apr 1758 en getrout de 11 Janewari 1761
Aaltje Cleb? geb 28 dec 1802 HRL, 1e huwt met Jan Postma op 30 mei 1824 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1824, 2e huwt met Haring Harmens Haringa op 10 jul 1828 HRL; huwafk. 29 jun en 6 jul 1828, ged 6 feb 1803, N.H., wonende te HRL. 1826, A 5 dec 1853 Leeuwarden, dv Douwe C, en Alida van Elsas; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1826, huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-045, wijk D-049, wijk G-279; oud 37 jaar, (geslnm: Clebec), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-007; VT 1839
Aaltje Coenraads zie: Bakker
Aaltje van Koeverden geb 1754 Stavoren, ovl 28 mei 1829 HRL, huwt met Dooitje Thomas Koolker; BS ovl 1829
Aaltje Cornelis zie: Alderts, Blok, de Boer, vd Veer
Aaltje Corneelis ged 13 apr 1749 Grote Kerk HRL, dv Corneelis Pijtters en Rinske Lujtjens
Aaltje Cornelis geb 29 dec 1791, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Dirks en Rinske Doekes; dopen Grote Kerk HRL
Aaltje Cornelis van HRL, huwt met Teeke Tijssen van de Peekel, geproclameert den 20-27 apr en de 4 mei en getrout den 17 aug 1755 met attestatie in de Westerkerk; kind: Swaantie Taekes, ged 16 dec 1760 Grote Kerk HRL; kind: Tijs Taekes, ged 13 jan 1756 Grote Kerk HRL
Aaltje Cornelis huwt met Allert Heins, beide van HRL, geproclameerd de f. 16:23:30 Septemb: en getrout de 7 okt 1759
Aaltje Cornelissen kind: Feike C, geb 28 mei 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807
Aaltje Cornelis huwt met Jetse Willems, beide van HRL, geproclameerd de 25 aug en de 1-8 en getrout de 29 &ber (= september) 1765; kind: Willem Jeltes, ged 1 jul 1766 Grote Kerk HRL, vader als Jelte W. ; kind: Cornelis Jeltes, ged 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL, vader als Jelte W.
Aaltje Cornelis Johan Hendrik Jacob, granadier onder de comp. van lt. collonel van Burmania, ende A.C., beide van HRL, 26 jan 1788; ondertrouw HRL
Aaltje Krakau geb 1793 HRL, ovl 28 jul 1849 Franeker, huwt met Klaas Pieters Alkema op 18 nov 1838 Franeker, dienstmeid. wonende te Bolsward 1838, dv Johannes Elias K, en Sjoukje Klases; BS Franeker huw 1838, ovl 1849
Aaltje Laases huwt met Liekle Thijsen, kind: Eelkje Liekles, geb 11 aug 1810, ged 11 sep 1810 Grote Kerk HRL
Aaltje Lammerts geb 1765 ... , ovl 27 jan 1813 HRL, huwt met Hendrik Ennes Hoekstra, turfmeetster in 1813, ovl wijk A-229; BS ovl 1813; 1842 overlijdens; kind: Marijke Hendriks, geb 23 jul 1784, ged 24 aug 1784 Grote Kerk HRL; kind: Akke Hendriks, geb 11 jun 1788, ged 22 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Hendriks, geb 27 jun 1791, ged 19 jul 1791 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Hendriks, geb 17 apr 1794, ged 4 may 1794 Grote Kerk HRL, vader als H. Ennerts; In het Jaar Een Duizent een en negentig den 27 jun is geb Lammert zv Hendrik Ennes en A.L. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Aaltje Lentz huwt met Leendert van Kluive op 17 dec 1797 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1797
Aaltje Lijkles Dirk Jetzes van Almenum en A.L. van HRL, laatst geproclameert 15 dec 1776 HRL, en toen getrouwd; kind: Trijntje Dirks, geb 27 feb 1781, ged 3 apr 1781 Grote Kerk HRL
Aaltje Lindeboom geb 1774 Bergum, ovl 11 jun 1856 HRL, huwt met Jan Meyer, DG, dv Gelt L, en Marijkew Wybes; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk F-165; oud 65 jaar, geb Bergum en wonende te HRL. 1839, wijk F-141; VT1839
Aaltje Martens zie: Smit
Aaltje Martens zie ook: Tjardi; huwt met Tjeerd Jacobs Ratsma, kind: Trijntie Tjeerds Ratsma, ged 26 apr 1754 Westerkerk HRL
Aaltje Martens Sake Meinderts en A.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Antje Saakes, geb 8 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk; kind: Bartel Saakes, geb 5 sep 1794, ged 23 sep 1794 Grote Kerk HRL
Aaltje Meinerts huwt met Gerk van Beek, kind: Anna Gerks van Beek, ged 25 feb 1766 Grote Kerk HRL
Aaltje Meinderts Steeven Alberts ende A.M., beyde van HRL, komende wegens de bruyd desselvs vaeder Meyndert Cobus, 14 May 1746; huwt met Steeven Alberts, beyde van HRL, geproclameerd 14, 22 en 30 May 1746 en doen ook getrouwt
Aaltje Merkes ovl 27 jun 1804 HRL, oud 41 jaar
Aaltje Migchiels huwt met Cornelis Jans Beitzegat, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 dec 1771
Aaltje Minnes zie: Foekema, Postma
Aaltje Molenaar geb 23 mrt 1809 Sneek, huwt met Jan Zwaal, N.H., A 6 nov 1872 Nieuwe Diep; bev.reg. HRL 1851 wijk F-287, bev.reg. HRL 1860-80; oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-222; VT1839
Aaltje Molenaar oud 38 jaar, geb Stiens en wonende te HRL. 1839 wijk H-033; VT1839
Aaltje Mossel geb 1794 Franeker, ovl 1 dec 1852 HRL, huwt met Sijbren Sleeper op 12 nov 1820 HRL, huw.afk. 22 en 29 okt 1820, dienstmeid. wonende te HRL, breidster in 1851, dv Wieger M, en Willemke de Vries; BS huw 1820, ovl 1847, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-083; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-080; VT1839
Aaltje Mulder ovl voor 1813, huwt met Dirk Willems Houtsma; BS huw 1812; kind: Aaltje Dirks Houtsma, geb 24 mrt 1793, ged 7 apr 1793 Grote Kerk HRL
Aaltje Nuttes zie: Visser
Aaltje Olpherts ged 21 feb 1747 Grote Kerk HRL, dv Olfert Ewerts en Grijtje Johannis; Aeltje O., ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL, dv Olphert Everts en Grijttje Johannis; geb 1749 HRL, ovl 23 okt 1822 HRL, ongehuwd; BS ovl 1822
Aaltje Ouwes zie: de Boer
Aaltje Pas kamerbodinne 1801; begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 22; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Eodem dato ''s avonds Ses uur. (Saturdag den 15 dec 1798). de Raad der Gemeente extra ordrs vergadert zijnde, wierde in aanmerking genoomen, dat de kamerbodinne A.P., hoogst te Suspecteeren is, van misbruik te maaken van het Emolument van britten en doove koolen aan haar bij voorige Instructie van den Kamerbode Lolkema, onder Zekere bepaalingen geaccordeert, en den Raad aan den eenen kant haar niet willende frustreren van dit voordeel, en aan den anderen kant alle misbruik van dien aard, willende praevenieeren, heeft na rijpe deliberatie goegevonden, de kamerbodinne A.P. te verbieden, Zoo als haar verbooden word bij deezen, van geen Britten, doove koolen nog iets hoegenaamd, van het Stadshuis afte brengen na haar huis nog elders, voor dat zij daar toe Permissie van den Praesident in der tijd heeft bekoomen, en dat geene welke zij Verzoekt voor haar te hebben, aan den Praesident heeft vertoond, mede word de Kamerbodinne A.P. bij deezen ten Serieusten herinnerd, van niet iets op de Praesidiale Rekeningen te Stellen, dan het geene Waarlijk door haar geleverd is, en word Zij bij deeze, ten ernstigsten gewaarschouwd dat wanneer zij het een of ander Poinct, in deezen koomt te overtreeden, als dan de facto te zullen Werden gecasseert, en is wijders omtrent haar beslooten, dat de Eenhondert CarGuldens Welke haar Jaarlijks worden gegeeven, om daar uit de kosten van Luiwaagens, dweilen, zeep etc te hoeden, haar maandelijks pro quota de geheele Summa, door den Secretaris Feddema zullen worden toegeteld; en is eindelijk goedgevonden, dat dit besluit van den Raad aan haar in Praesentie van de Stads Booden, Majoor, en Dienaars, zal worden voorgeleezen, welke bij deezen ernstig worden gelast en geordonneert, om Strict toezigt te houden, dat niets van het voorz: van ''t Stadshuis word afgedraagen, bij poene dat die geene welke naderhand mogte ontdekt worden, zulks gezien te hebben, of daar van kennisse te draagen, zonder zulks den Raad aan te brengen, mede de facto van deszelfs Post zal werden gedeporteerd, veel min dat den Raad verwagt, dat een van de gemelde Stads bedienden met degelijke daaden zig zal bezoedelen. Aldus gedecreteerd, dato ut supra. (GAH44); Ontvangt van het gemeentebestuur voor het meten van turf op de militaire Wachten over 1784: f. 9:19:8, 18 aug 1784; id. over 1785 t/m 1795 in maanden jul en augustus. (geen boeknr. vermeld); Ontvangt van he gemeentebestuur wegens geleverde bezems aan de Burger- en Militaire Wachten, 13 dec 1784: f. 3:11:0, op 17 okt 1785 en 9 okt 1786, beide:: f. 3:10:0, op 15 okt 1787: f. 6:15:0, op 15 okt 1788: 9 Caroliguldens, op 20 okt 1790: f. 2:16:0, op 6 okt 1791: f. 2:5:0, op 8 okt 1792: f. 6:15:0, op 7 okt 1793: f. 5:12:8, op 6 okt 1794: 9 Caroliguldens, op 10 okt 1795: f. 1:18:1; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van bezems aan de Zuider-, Havens-, en Bildtpoort, 19 okt 1789: f. 6:15:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedane expensen bij de ontvangst der 50 ste penning, 4 sep 1794: f. 35:10:10; id. wegens een voorgaande bevelhebberscomparitie, 4 sep 1795: f. 4:8:0; id. wegens expensen bij diverse compatitien, 29 sep 1796: f. 92:5:11; is wegens bezoldiging voor 13 comparitien van bevelhebberen in 1791-1793, waarvan haar wegens ieder comparitie volgens oud gebruik competeert, 12 dec 1793: 5 Caroliguldens en 4 stuivers; (geen boeknr. vermeld); Door de hoge jaren en zwakke toestand van de kamerbodinne A.P., waardoor zij niet dan zeer gebrekkig haar functie kan waarnemen en uit dien hoofde veel door een noodhulp moet worden geassisteerd, veroorzaakt dat voor de atad buitengewone kosten. Wordt per 1 mei ontslagen met behoud van een pensioen van f. 50:0:0 ''s jaars uit de correspondentiebeurs, per kwartaal te betalen, de eerste op 1 augustus, alles uit consideratie van haar veeljarige dienst, 7 apr 1801. (GAH47); Joukje Rintjes gehuwd met Pieter Hendriks, aangesteld in plaats van A.P. tot kamerbodinne op lasten, plichten, profijten, gehoorzaamheden en instructie. Eed van getrouwheid afgelegd in handen van president L. Albada, ma. 27 apr 1801. (GAH47); ontvangt van het gemeentebestuur wegens expensen bij de geboorte van een jonge prins, 23 feb 1774: f. 49:7:0; id. wegens gedane uitschotten, 2 mei 1774: f. 25:18:8, id. op 10 jun 1776: f. 31:12:0, op 9 dec 1776: f. 20:13:0, op 9 jul 1777: f. 37:11:0, op 8 sep 1777: f. 5:1:0, op 10 dec 1777: f. 34:13:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedane expensen en verdiende daglonen sedert 22 nov 1773, 4 mei 1774: f. 31:1:0; id. aan het Stadsraadhuis, 5 dec 1774: f. 21:3:0; id. op 5 okt 1778: f. 7:1:12; id. voor het meten van de turf op de militaire wachten, 24 aug 1774: f. 9:19:8; id. op 30 aug 1775, 9 sep 1776, 20 aug 1777, 26 aug 1778, 30 aug 1779, 30 aug 1780, 8aug17 81, 26 aug 1782, 31 jul 1783; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur voor het schoonmaken van het Stadshuis, 5 sep 1774: f. 37:17:0, id. op 6 nov 1775: f. 42:15:0, op 21 okt 1776: f. 42:16:0, op 29 sep 1777: f. 37:14:0, op 5 okt 1778: f. 34:4:0; id. wegens expensen ten dienste van het Stadshuis, 22 mei 1775: f. 35:11:0, op 20 dec 1775: f. 21:1:0, op 26 feb 1776: f. 23:13:8, op 19 jun 1776: f. 19:8:0, op 22 sep 1778: f. 57:13:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens expensen tot betaling van wijnen bij het uittrekken van de Wachtrollen, 24 jul 1775: f. 34:2:0, id. voor het maken van nieuwe Weesdiacons, 21 nov 1775: f. 20:14:8; id. wegens expensen gedaan bij het bevestigen der burgerbevelhebbers, 19 jun 1776: f. 41:2:0, op 30 jun 1777: f. 63:11:0, op 25 mei 1778: f. 47:11:0; id. expensen gedaan bij de Scholarchenmaaltijd, 28 aug 1776: f. 97:0:0, id. op 17 aug 1778: f. 61:16:0; id. wegens expensen bij het bevestigen der Weesdiaconen, 4 nov 1776: f. 23:7:0, id. op 17 nov 1777: f. 15:9:0; id. wegens gedane uitschot op het grootexamen over 1777, 30 jul 1777: f. 71:6:0; id. wegens leverantie van bezems etc. gedurende 1 jaar, 8 nov 1779: f. 2:5:0, id. op 18 okt 1780, op 4 jul 1781, op 16 okt 1782; id. ten dienste van de Stadspoorten en Hoofdwacht, 27 okt 1783: f. 6:14:8; id. wegens gedane uitschot ten dienstevan de Zeewerken ter gelegenheid van de zware storm, 24 jul 1777: f. 68:11:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar tractement op de kwartalen 1 aug en 1 nov 1800 en 1 feb en 1 mei 1801: 4 x 31 Caroliguldens en 5 stuivers; (geen boeknr. vermeld)
Aaltje Paulus ged 27 apr 1770 Grote Kerk HRL, dv Paulus Allerts en Tietje Baukes; ged 1 dec 1771 Grote Kerk HRL, dv Paulus Allerts en Tijttje Baukes
Aaltje Paulus huwt met Klaas Sjoukes op 9 sep 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807; Claas Sjouwkes en A.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geproduceerd genoegzaam bewijs of consent, 25 aug 1804; ondertrouw HRL
Aaltje Piers geb 2 jan 1807 HRL, ged 18 jan 1807 HRL, dv Pier Gerlofs en Mientje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1807
Aaltje Piers huwt met Gerlof Tjerks, wonende te Almenum; BS Barradeel huwafk. 1811; kind: Akke Gerlofs, geb 28 dec 1781, ged 10 feb 1782 Grote Kerk HRL
Aaltje Pieters zie: Binkma, Kerkhoven, Kooistra, van Weenen, Wreeker
Aaltje Pijtters huwt met Jan Klaasen, kind: Hiltje Jans, ged 15 nov 1746 Westerkerk HRL; kind: Jan Jans, ged 30 may 1741 Grote Kerk HRL
Aaltje Pieters ged 3 jun 1753 Grote Kerk HRL, dv Pieter Harents en Auckje Sjerps
Aaltje Pieters geb 16 mrt 1788, ged 30 mrt 1788 Grote Kerk HRL, dv Pieter Klaases en Trijntje Daniels Beva
Aaltje Pieters huwt met Pieter Feikes, kind: Feike Pieters, geb 29 okt 1778, ged 10 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Pieters, geb 4 dec 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL; kind: Feike Pieters, geb 1 may 1781, ged 15 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Pieters, geb 31 dec 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Binne Pieters, geb 29 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Pieters, geb 25 mrt 1789, ged 7 apr 1789 Grote Kerk HRL
Aaltje Pieters ovl 20 sep 1790 HRL, oud 67 jaar
Aaltje Pijters president-voogd H. Videlius betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis wegens kinderverdiensten: Tjalling Alberts f. 20:10:4, A.P. f. 20:16:12, Sanna Pieters f. 9:10:0, Hendrik Gerrijts f. 3:0:0, Jan Jans Kleine f. 6:11:4, Douwe Wopkes f. 8:4:0, Meinert Luitjens f. 29:3:6, tesamen f. 97:15:10, 9 nov 1762. (GAH1092)
Aaltje Pieters geb 1789 HRL, ovl 10 okt 1828 HRL, ongehuwd; BS ovl 1828
Aaltje Pieters ovl voor 1835, huwt met Wybe Andries; BS huw 1834
Aaltje Pieters geb 7 okt 1810 HRL, dv Pieter Johannes en Eeke Berends; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 7 okt 1810, ged 28 okt 1810 Grote Kerk HRL, dv Pieter Johannes en Eeke Berends
Aaltje Pieters huwt met Anne Annes; BS ovl 1849
Aaltje Pieters zie ook Grietje Pieters; huwt met Pieter Klein, wonende te Leeuwarden;
Aaltje Pieters geb 6 jan 1786 HRL, ovl 16 aug 1821 HRL, ongehuwd, dv Pieter Jurjens en Duurtje Ottes; BS ovl 1821
Aaltje Pieters geb 1786 ... , ovl 27 dec 1815 HRL, huwt met Adam Jans Olivier op 16 dec 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1815; Adam Jans en A.P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Jan Adams Olivier, geb 14 okt 1811, ged 10 nov 1811 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Vijftien den Seven & twintigste dec is Overleden A.P. huisvrouw van Adam Jans Olivier. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL
Aaltje Reidsma mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker van wijk H-224, weesmoeder; medegebruiker Cornelis Poort, weesvader; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. (GAH24)
Aaltje Reinders zie: Kronenburg; (2x)
Aaltje Reiners huwt met Arjen Beernts, kind: Reiner Arjens, ged 31 aug 1745 Grote Kerk HRL
Aaltje Rekenburg geb 1770/79 HRL, ovl 17 jun 1856 HRL, ongehuwd, Rooms Katholiek, gealimenteerd; BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001
Aaltje Rekus huwt met Rients Baarda; BS ovl 1899
Aaltje Rienks zie: de Boer, Stoker
Aaltje Rienks ged 12 mrt 1741 Westerkerk HRL, dv Rienk Heins en Grijtje Antoni
Aaltje Rients Johannes Freerks en A.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jun 1780 HRL, en zijn den 13 naastvolgende getrouwd
Aaltje Rients huwt met Roelof Johannis, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 Jannewari 1768; geb 2 okt 1774, ged 18 okt 1774 Grote Kerk HRL, dv Roelof Johannes en Aaltje Rients; kind: Johannis Roelofs, ged 7 Febrij 1769 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Roelofs, ged 20 aug 1771 Grote Kerk HRL
Aaltje Rikkers geb 1 feb 1806 HRL, ged 9 mrt 1806 HRL, huwt met Johan Heinrich Flieth- ner op 21 dec 1854 HRL, naaister in 1851, A 2 mei 1862 Amsterdam, dv Gerrit R, en Jeltje Hendriks (Reitsma); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-139; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-068; VT1839
Aaltje Rinses zie: de Vries; Jacob Jelles en A.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rinse Gerrijts, deszelfs vader, 25 aug 1804; ondertrouw HRL; kind: Hendrikje Jacobs, geb 27 feb 1809, ged 28 mrt 1809 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jacobs, geb 4 nov 1811, ged 24 nov 1811 Grote Kerk HRL
Aaltje Rinzes Douwe Lovius van Lekkum en A.R. van HRL, deze zijn laatst geproclameert 30 mei 1773 HRL, en vervolgens van hier met adtestatie vertrokken naar Lekkum
Aaltje Rinses ovl 27 dec 1804 HRL, ovl 64 jaar
Aaltje Rintjes huwt met Johannes Dirks, kind: Rintje Johannes, geb 7 apr 1793, ged 30 apr 1793 Grote Kerk HRL
Aaltje Rinties huwt met Gosse Sjoerds, beide van HRL, geproclameert den 8-15 en getrout den 22 jun 1755
Aaltje Roeding huwt met Louwerens Weesenter, beide van HRL, geproclameerd de 23-29 mei en getrout de 5 jun 1763
Aaltje Roelofs huwt met Jan Pieters, echtelieden woonagtig te Leeuwarden, doch thans hier wegens de kermis, kind: Jannike Jans, geb 8 okt 1797, ged 17 okt 1797 Grote Kerk HRL
Aaltje Roelofs geb 10 feb 1775, ged 14 mrt 1775 Grote Kerk HRL, dv Roelof Jochems en Trijntje Jans
Aaltje Roels ovl voor 1838, huwt met Sikke Sierds; BS huw 1837
Aaltje Roelofs huwt met Dirk Wiltjes, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 okt 1763
Aaltje Rommerts zie ook: Faber; geb 20 mrt 1787, ged 17 apr 1787 Grote Kerk HRL, dv Rommert Wybes en Aukje Feyes
Aaltje Roseboom geb 1764 Bolsward, ovl 1 okt 1822 HRL, huwt met Anthonij Volkheimer; BS ovl 1822, ovl 1853
Aaltje Ruurds huwt met Johannes Sjoerds Ferwerda, zich in 1830 ophoudende te Bolsward; BS ovl 1830
Aaltje Ruurds geb 12 jul 1800 HRL, ged 22 jul 1800, N.H., dv Ruurd Johannes en Getje Fokkes (Visser); dopen Grote Kerk HRL 1800
Aaltje Saagmans huwt met Bouwe Ringnalda, wonende te Oosterlittens; BS huw 1832
Aaltje Sakes huwt met Hendrik Snijder; dopen Grote Kerk HRL 1811; gebruiker van wijk F-211, naaivrouw; medegebruikers Jan Wijngaarden, kleermaker, Albert Bruining; eigenaar is Harmen Homeulen, 1814. (GAH204); kind: Adam Hendriks Snijder, geb 31 dec 1811, ged 14 jan 1812 Grote Kerk HRL, moeder als: Aatje S. ; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Feykie Leenderts, f. 364:0:0 als linnenaaister op 26 ordonnantien primo jan tot ultimo dec 1810 (GAH1142); id. f. 92:0:0 ter zaake dagloonen als Wollennaayster op 6 ordonnantien, 31 dec 1810 (GAH1133); id. f. 364:0:0 samen met Janke Fransen, op 26 ordonnantien ter Saeke wol- en linnaaisters, 1806 (GAH1138); id. 15 dec 1807 (GAH1139); id. van 9 feb tot den 13 dec 1808 (GAH1140); id. van 10 jan tot den 12 dec 1809 (GAH1141); id. f. 25:0:0 ter Saeke 1/4 Jaer als Binnenmoeder te hebben gefongeerd, 15 aug 1809, quit. no. 11 (GAH1141)
Aaltje Scheltes van Almenum, huwt met Cornelis Sakes, van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout de 30 aug 1761
Aaltje Schutte Arend Brink, Granadier onder de compagnie van Luitenant Collonel Burmania, van HRL, en A.S. van Zwol, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 jul 1787 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 7 daaraanvolgende
Aaltje Siebes geb 13 feb 1792, ged 11 mrt 1792 Grote Kerk HRL, dv Siebe Jacobs en Adriaantje Hendriks
Aaltje Siebes huwt met Cornelis Gerkes Bakker; BS ovl 1845
Aaltje Sybes ged 4 jun 1765 Grote Kerk HRL, dv Sijbe Haeyes en Trijntie Claases; Aeltje S., ged 7 feb 1764 Grote Kerk HRL, dv Sijbe Hayes en Trijntie Claeses
Aaltje Sybes van Aalsum, huwt met Sijbren Jansen, van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout met Attestasie den 20 mei 1770
Aaltje Sijbouts zie: Hunia
Aaltje Sybrandus huwt met Hendrik Jans Reitsma; BS huwafk. 1811, ovl 1848
Aaltje Sybrens zie: de Groot, Reitsma
Aaltje Sijes huwt met Rienk Johannes Pool, wonende te Drachten; BS huw 1826
Aaltje Sytses zie: Sijtsma
Aaltje Sikkes zie: van der Wiel
Aaltje Simons huwt met Harmen Lieuwes, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 Janewari en getrout de 4 Feberwari 1759; kind: Lieuwkje Harmens, ged 15 jul 1760 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Harmens, ged 31 mei 1762 Grote Kerk HRL
Aaltje Simons zie ook: Brouwer; geb 9 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL, dv Simon Hendriks en Dieuke Andeles
Aaltje Sjoerds Douwe Tjeerds van Almenum en A.S. van Minnertsga, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 mrt 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Sjoerd Douwes, geb 5 nov 1788, ged 23 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Botje Douwes, geb 27 may 1790, ged 15 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Douwes, geb 14 sep 1792, ged 23 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Wietske Douwes, geb 27 dec 1793, ged 14 jan 1794 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Douwes, geb 5 jan 1795, ged 1 feb 1795 Grote Kerk HRL
Aaltje Sjoerds ged 2 nov 1762 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd Jans en Aaltje Willems
Aaltje Sjoerds huwt met Pieter Floris, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 jun en getrout de 1 jul 1770 in de Westerkerk; kind: Antje Pieters, geb 10 okt 1772, ged 29 okt 1772 Grote Kerk HRL
Aaltje Sjoerds zie: Bakker, Okkens
Aaltje van Slooten geb 28 mei 1806 HRL, ged 13 jul 1806 HRL, dv Jacob vS, en Rimke Wiebes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Aaltje Smit geb 1778 HRL, ovl 22 jan 1848 Franeker, huwt met Watse Hilarius, wonende te HRL, koperslagerse in 1838, wonende te HRL. 1820, wonende te Franeker 1848, dv Jan S, en Harmina Geerts; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1820, huw 1838, BS Franeker ovl 1848; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-123; VT1839; kind: Anna Magdalena Watses Hilarius, geb 9 dec 1811, ged 29 dec 1811 Grote Kerk HRL; kind: Teye Watses Hilarius, geb 16 may 1798, ged 3 jun 1798 Grote Kerk HRL
Aaltje Steenbergen ovl voor 1891, huwt met Bernardus IJbema; BS ovl 1890
Aaltje Stevens geb 1 aug 1803 HRL, ged 21 aug 1803, N.H., dv Steven Claasen en Jaantje Lieuwes Bijlsma; dopen Grote Kerk HRL 1803
Aaltje Zakes ged 11 dec 1764 Grote Kerk HRL, dv Zake Zipkes en Zijdske Luitjes; geb 1763 HRL, ovl 15 mrt 1836 HRL, huwt met Johannes Adam Gerkes, dv Sake Sipkes en Sijtske Luitjes; BS huw 1814, ovl 1836, ovl 1862; Johannes Tjerks, (?!), Corporaal in de Comp. van capt. Cau ende A.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jelle Agema goede bekende, 27 aug 1791; ondertrouw HRL; Johannes Gerkes, Corporaal in de compagnie van capitein Cau, en A.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd den 13 daaraanvolgende
Aaltje Zegeling Hendrik Hendriks en A.Z., beide van HRL, en laatst geproclameert 24 oct 1773 HRL, en toen getrouwt
Aaltje Zijlstra ovl 4 feb 1788 HRL, oud 49 jaar
Aaltje Taans wv Wiltje Ages; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 18:11:0 wegens huir van 5 pondematen greidland, belast met f. 1:18:8, thans gebruikt door A.T., 23 jan 1762. (GAH1092)
Aaltje Taedes zie ook: A. Teekes; huwt met Roelof Jans, kind: Jan Roelofs, ged 4 okt 1768 Grote Kerk HRL
Aaltje Taekes zie: Hanja
Aaltje Teekes huwt met Roelof Jans, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 mrt 1767; kind: Taeke Roelofs, ged 1 apr 1770 Grote Kerk HRL
Aaltje Teunis zie: Beva
Aaltje Theunis Potte Jans en A.T., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 29 mrt 1778 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Sloterdijk om aldaar in den echten staat te wroden bevestigt, gelijk met attestatie van den 12 apr 1778 getoond hebben daar geschiedt te zijn
Aaltje Teunis begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 14; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aaltje Teunis Daniel Poulus ende A.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Louwrens Claesen des bruids swager, 28 Jun 1749; huwt met Daniel Paulus, kind: Hendrik Daniels, ged 23 mrt 1756 HRL; doopregisters N.H. HRL 1756; kind: Paulus Daniels, ged 9 mei 1758 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Daniels, ged 14 apr 1761 Grote Kerk HRL; kind: Poulis Daniels, ged 8 jul 1753 Grote Kerk HRL, moeder als A. Tuinnes; kind: Teunis Daniels, ged 5 jul 1750 Grote Kerk HRL
Aaltje Thomas zie: Gonggrijp
Aaltje Tomas Tijte Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert 12, 19 en 26 nov 1741 en doe ook getrouwt; Tijte Jansen ende A.T., beide van HRL, komende voor de bruid Stoffel Cristiaens, desselvs neef, 4 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Susanna Tietes, ged 20 okt 1744 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Tietes, ged 26 mrt 1743 Grote Kerk HRL
Aaltje Tiddes huwt met Johannes van Beemen, kind: Neeltje Johannes van Beemen, ged 30 mrt 1745 Westerkerk HRL
Aaltje Tjallings zie: Eilander
Aaltje Tjallings huwt met Tjalling Dirks op 29 mei 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Aaltje Tjebbes huwt met Jan jansen Sanners, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout de 31 jul 1768
Aaltje Tjeerds zie: Wiersma
Aaltje Tjeerds ged 19 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Annes en Pijtie Klaases
Aaltje Tjeerds huwt met Djoert Wopkes, kind: Pietje Djoerts, geb 28 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL
Aaltje Tjerks Pieter Dirks en A.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 11 nov 1781 HRL; kind: Dirk Pieters, geb 10 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL
Aaltje Tobe begraven Groot Kerkhof, regel 19, nr. 12; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aaltje Tuininga ovl 4 feb 1830 Franeker, huwt met Pijbe Waardenburg; BS huw 1835, ovl 1849
Aaltje Tuinstra geb 1794 onder Almenum, ovl 12 feb 1867 HRL, huwt met Ippe Romkes Butter op 11 jun 1820 HRL, huw.afk. 21 en 28 mei 1820, wonende te HRL, arbeidster in 1851, N.H., ovl wijk G-199, dv Jan Fekkes (T), en Klaaske Hanses; BS huw 1820, ovl 1844, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-208; oud 48 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-199; VT1839
Aaltje Turksma geb apr 1789 Leeuwarden, huwt met Marcus de Groot, NI, Vst 5 apr 1853 uit Leeuwarden, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 f-277
Aaltje Tijssen ovl voor 1855, huwt met Klaas Hilles Oosterbaan; BS huw 1834
Aaltje van der Veer geb 1795 Beetsterzwaag, ovl 4 jul 1859 HRL, huwt met Hessel Postma, wonende te Midlum 1859, dv Hinne vdV, en Dieuwke ... ; BS ovl 1859
Aaltje van der Veer geb 27 sep 1806 HRL, ged 21 okt 1806 HRL, dv Cornelis Jans vdV, en Antje Wiglinghuisen; dopen Grote Kerk HRL 1806
Aaltje van der Vliet geb 26 aug 1795 Franeker, ovl 25 jan 1864 HRL, huwt met Nicolaas Giel, A 5 mei 1861 Grettingharst (?), ovl wijk E-184, dv Haye vdV, en Trijntje Berends (Faber); BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-025; VT1839
Aaltje Walkes zie: Dortman; ged 25 Febrij 1772 Grote Kerk HRL, dv Walke Harmanus en Neeltje Eelkes; Lammert Dreves ende A.W., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door Walke Minnes, de vader van de bruid. op vertoond bewijs, 16 may 1795; ondertrouw HRL; kind: Walke Lamberts, geb 24 feb 1811, ged 19 mrt 1811 Grote Kerk HRL; kind: Dreves Lammerts, geb 13 okt 1795, ged 3 nov 1795 Grote Kerk HRL
Aaltje Wennekers geb 1760 HRL, ovl 30 jun 1829 HRL, huwt met Siebe Visser; BS ovl 1829
Aaltje Wybes ovl 29 may 1789 HRL, oud 77 jaar
Aaltje Wybes Edsger Symons ende A.W., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Douwe Wybes, 22 Jan 1746; huwt met Edsger Symons, beyde van HRL, geproclameerd den 23-30 januar en den 6 Februa 1746 en getrouwt; kind: Simon Edsgers, ged 31 jan 1747 Grote Kerk HRL
Aaltje Wybes Albert van de Graaf, beyde van HRL, geproclameerd den 18-26 desemb 1746 en den 1 janua 1747 en doen ook getrouwt den 31 januari
Aaltje Wybes huwt met Marten Martens, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 apr 1766; kind: Marten Martens, ged 23 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Martens, ged 23 okt 1770 Grote Kerk HRL
Aaltje Wieger zie: Mossel
Aaltje Wijgers ovl 29 jun 1804 HRL, oud 36 jaar
Aaltje Wiersma ovl voor 1864, huwt met Jan de Vries; BS ovl 1863
Aaltje Wietses zie: de Kok
Aaltje Wytzes Abraham Taedses van HRL, en A.W. van Almenum, getrouwt na vorige proclamatien, van welke de laatste was 17 mei 1772 HRL; kind: Riemke Abrahams, geb 18 dec 1774, ged 15 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Tetje Abrahams, geb 26 dec 1776, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Riemke Abrahams, geb 4 feb 1779, ged 16 feb 1779 Grote Kerk HRL
Aaltje Willems zie: Blaauw, van der Meer
Aaltje de Wit geb 1800 HRL, ovl 25 dec 1883 HRL, 1e huwt met Johannes Schuur op 22 jun 1843 HRL, dienstbode, 2e huwt met Hendrik Jans Harmens, (gk), Rooms Katholiek, dv Jan dW, en Clara Hendriks (Vaster); BS huw 1843, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-220, wijk C-127, 132, wijk G-281, 297; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-126; VT1839
Aaltje Wopkes zie: van der Stel; Douwe Martens en A.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 2 jul 1808; ondertrouw HRL; kind: Wopke Douwes, geb 11 aug 1811, ged 1 sep 1811 Grote Kerk HRL
Aaltje Wybanga geb 1753 HRL, ovl 2 okt 1824 Franeker, huwt met Pieter Stinstra, wonende te Franeker 1815 en 1821, verkoopt een huis in 1800, dv Andries W, en Eke Wildschut; BS huw 1821, ovl 1865, BS Franeker huw 1815, ovl 1842
Aaltje Idses zie: de Vries; Adam Dinhart ende A.I., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Binne Alles, goede bekende, 8 okt 1791; ondertrouw HRL; Adam Dinhart en A.I., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd op den 25 daar aan volgend en bij dese ook een kind gewettigt; kind: Alida Adams deinhart, geb 27 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL
Aaltje IJges zie: Visser
Aaltje IJntes ged 2 mei 1769 Grote Kerk HRL, dv IJnte IJpes en Tjietske Pijters
Aaltje Isbrands ged 23 jan 1748 Grote Kerk HRL, dv Jsbrand Jochems en Knierke Hendriks
Aaltje Israel zie: Cats
Aaltje Ages Bakker mogelijk dezelfde als Aaltje Ages, geb 1799; zie aldaar; geb 1801 HRL, ovl 8 apr 1841 HRL, huwt met Jan de Vries op 19 jun 1828 HRL, huw.afk. 8 en 15 jun 1828, dv Age Heeres B., en Antje Jeltes; BS huw 1828, ovl 1841, ovl 1859; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-167; VT1839
Aaltje Alberts Draaisma geb 1792 Franeker, ovl 12 mei 1882 HRL, huwt met Frans Tassel op 9mrt18 15 HRL, huw.afk. 19 en 26 feb 1815, dienstbaar, N.H., wonende te HRL. 1840, dv Albert Jans en Hotske Jacobs; BS huw 1815, huw 1840, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-225, wijk F-177, wijk G-349; oud 47 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk I-022; VT1839
Aaltje Alles van Loon geb 1770 HRL, ovl 21 sep 1848 HRL, huwt met Sijtze Johanes Hoog op 4 jun 1797 HRL, komt van HRL, doet overlijdensaangifte van Martina Jans in 1811, dv Alle T, en Grietje ... ; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811, ovl 1846, ovl 1848, BS Franeker ovl 1864; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-086; VT1839
Aaltje Andeles Brouwer Reinder Yedes de Groot en A.A.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 jun 1785 HRL, en zijn den 3 jul daaraanvolgende getrouwd
Aaltje Andries Hondema geb 1804 Midlum, ovl 27 nov 1852 HRL, huwt met Klaas Jelles Hidma op 30 jan 1834 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, dv Andries Wybes H, en Trijntje Zijlstra; BS huw 1834, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-114, 168; oud 36 jaar, geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-115; VT1839
Aaltje Andries Koopmans geb 1796 HRL, ovl 17 nov 1847 HRL, huwt met Klaas Sjoerds Rodenhuis op 17 mei 1818 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1818, dienstmaagd, dv Andries Arjens en Antje Johannes; BS huw 1818, ovl 1847; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-141; VT1839
Aaltje Antoons Knipper geb 1787 HRL, ovl 21 mrt 1844 HRL, huwt met Gerrit Hankes op 22 aug 1816 HRL, huw.afk. 11 en 18 aug 1816, dv Anton K, en Anna/Antje Hendriks; BS huw 1816, ovl 1844; Op heden den negentiende jul Eenduizend achthondertzestien, Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen Nolke van der Vleugel, Sjouwerman, Jan Tiedes (?), Wever, Pieter Bruining, wever, Jilles Adema, Sjouwerman, Gerrit Gerrits Kleihuis, wever, Antoon Bruins Westerhof, wever, en Willem Dirks Bloemers, schoorsteenveger, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van Aake K., naaister, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Antoon Knipper en Antje Hendriks in leven gewoond hebbende ter dezer Stede; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten, dat genoemde Aake K. is geb te HRL den zevenentwintigste nov Een duizend zevenhondert tweeentachgtig, dat dezelve geen Acte van Geboorte of Doop kan produceren, door dien dezelve van Roomsch gezinde afkomst zijnde, en destijds bij deze gemeente gene aantekening in de Doop Registers wordt gevonden en het houden van Geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende de Comparanten redenen van wetenschap, dat zij deze Aake K. niet alleen van der jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien eene Speciale omgang met dezelve hebben, en hare ouders hebben gehad, waardoor zij zich van den inhoud deses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing, de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat, door den Heere President Burgemeester dezer Stad in dato den vijftiende dezer maand Julij, ten gevolge Z.M. Besluit in dato den negende mrt achttienhondertvijftien nummero dertien, afgegeven, voldoende is gebleken, dat deze Aake K. onvermogend is om eenige kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te kunnen betalen, op dato in het hoofd deses gemeld
Aaltje Arends Bachum geb 3 jan 1774, ged 13 jan 1774 Grote Kerk HRL, dv Arend Johannes Bachum en IJttje Michiels
Aaltje Berends Leuring Antonij Jans Beuker ende A.B.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Berends Leuring, deszelfs broeder, 11 jun 1791; ondertrouw HRL
Aaltje Berends Leusing Anthonij Jans Beuker en A.B.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Aaltje Bouwes Zoete geb 1789 HRL, ovl 27 jan 1854 HRL, huwt met Bartel Jelles Agema op 4 okt 1811 HRL, ondertrouw 11 sep 1811, 1e huwelijksafkondigingen 15 sep 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 22 sep 1811, winkelierse in 1854, dv Bouwe Jacobs Z, en Akke Cornelis Eilander; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk G-018; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-030; VT1839
Aaltje Broers Blom geb 29 dec 1772, ged 12 jan 1773 Grote Kerk HRL, dv Broer Wytzes Blom en Antje Pieters
Aaltje Coenraads Bakker geb 1 mei 1809 HRL, ovl 13 jan 1830 HRL, huwt met Minne Hendriks Merkelbach op 21 feb 1828 HRL, huw.afk. 10 en 17 feb 1828, N.H., dv Coenraad Piebes B., en Helena S. Wyma; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1828, ovl 1830, ovl 1839; geb 1 may 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL, dv C.P. Bakker en Helena S. Weyma
Aaltje Cornelis Blok huwt met Jan Jacobs Schaafsma; BS ovl 1829; Jan Jakobs en A.K.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 may 1779 HRL, en zijn den zelfden dage getrouwd
Aaltje Cornelis de Boer huwt met Jacob Klases vd Woude, wonende te Lekkum in 1829; BS huw 1829, ovl 1871
Aaltje Dirks de Boer ovl 1 jun 1812 ... , huwt met Age Sakes Wyma, dv Dirk Nannings de B., en van Maartje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1823, ovl 1855, ovl 1864
Aaltje Dirks Houtsma geb 1793 HRL, ovl 7 feb 1854 Franeker, huwt met Dirk Jillerts Jellema op 29 mei 1812 HRL, huw.afk. 17 en 24 mei 1812 HRL. en Franeker, wonende te HRL. 1812, dv Dirk Willems H, en Aaltje Mulder; BS huw 1812, bsfr1854 overlijdens; geb 24 mrt 1793, ged 7 apr 1793 Grote Kerk HRL, dv Dirk Willems Houtsma en Aaltje Mulder
Aaltje Dirks Mulder geb 1776 Aalsum, ovl 4 aug 1836 HRL, huwt met Hendrik Pieters Zijlstra, dv Dirk Jans M, en Stijntje Andries; BS ovl 1836
Aaltje Dirks Sanstra geb 1762 HRL, ovl 19 mei 1818 Leeuwarden in het Tugthuis, arbeidster; BS ovl 1818
Aaltje Doedes Postema geb 1796 Wijnaldum, ovl 3 sep 1839 HRL, 1e huwt met Sierk Gerrits Buren, 2e huwt met Johannes Cornelis Zijlstra, dv Doede Baukes P, en Rinske Johannes; BS ovl 1839
Aaltje Douwes Bouma geb 21 dec 1800/1810 Menaldum, huwt met Jacob Jacobs Nontjes op 13 nov 1836 Franeker, Rooms Katholiek, dienstmeid. wonende te Franeker in 1836, A 2 dec 1869 Franeker, dv Douwe Wybes B., en Klaske Johannes; BS Franeker huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk F-236, supp wijk G-424, bev.reg. HRL 1860-80; oud 29 jaar, (vnm: Alida), geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk H-205; VT1839
Aaltje Douwes de Jon geb 1807 Oude Pekela, huwt met Arend Johannes dekker op 24 mei 1827 te HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1827, wonende te HRL, dv Douwe Tjarks, (gk), en Henderktje Bartels, (gk), vader schipper te Oude Pekela, ovl 31 jan 1812, mdr. wonende te HRL; BS huw 1827; oud 30 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk B-030; VT1839
Aaltje Douwes de Jong huwt met Bouwe Betzes Boomsma; BS ovl 1831; 1849 overlijdens
Aaltje Douwes de Wit geb 1762 HRL, ovl 16 mei 1824 HRL, huwt met Folkert Johannes de Jong op 20 jan 1799 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1805, BS ovl 1824, ovl 1853
Aaltje Elias Wittenaart geb 20 aug 1789, ged 25 aug 1789 Grote Kerk HRL, dv Elias Wittenaart en Hendrika Kramers
Aaltje Eltjes de Jong geb 11 may 1796, ged 7 jun 1796 Grote Kerk HRL, dv Eltje Pieters de Jong en Anna Steinfort; geb 30 okt 1797, ged 21 nov 1797 Grote Kerk HRL, dv Eltje Pieters de Jong en Anna Pieters Steinfurt
Aaltje Fokkes Wijngaarden geb 1779 HRL, ovl 1 nov 1846 HRL, 1e huwt met Klaas Dirks Molenaar op 9 aug 1795 HRL, laatste afk. 9 aug 1795, komt van HRL, 2e huwt met Harmen Johannes Smidt op 10 sep 1809 HRL, 3e huwt met Elle Robijns Blanksma op 20 aug 1829 HRL, huw.afk. 9 en 16 aug 1829, N.H., dv Fokke Martens W, en Geeske Pieters; huw Grote Kerk HRL 1795, 1809, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1829, ovl 1846, ovl 1847; oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapperse, wijk D-002; VT1839; A.F.W. huisvr. van Elle Robijn Blanksma eigenaresse van perceel nr. 769 te HRL, legger nr. 61, huis en erf, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van percelen nrs. 1325 en 1326 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 61, resp. huis en erf, huis, resp45 en 78 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 36. (bron: Kad. Atl. Barr. dlen HRL. 1832, bl. 48)
Aaltje Folkerts Draaisma geb dec 1803 Joure, ovl 31 jul 1862 HRL, huwt met Wouter Cornelis Boumans op 14 jun 1827 HRL, huw.afk. 27 mei en 3 jun 1827, wonende te HRL, ovl wijk D-133, zv Folkert Sipkes D, en Marijke van Kiesveld; BS huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-133
Aaltje Foppes Dijkstra geb 1809 Franeker, ovl 6 mei 1858 HRL, huwt met Herre Simons Herrema, (gk), op 27 apr 1843 HRL, wonende te HRL, N.H., dv Foppe IJsbrands en Trijntje Feikes; BS huw 1843, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-198
Aaltje Freerks van der Hout zie ook: Aaltje Freerks; geb 1781/85 Grouw, ovl 30 aug 1856 HRL, huwt met Sipke Tjipkes Blok op 12 jun 1808 HRL, N.H., komt van HRL; in 1808, dv Freerk Dirks vdH en Geeske S. Bakker; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1828, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-198, wijk G-247; oud 58 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-192; VT1839
Aaltje Gerlofs Kramer geb 1780 ... , ovl 2 sep 1816 HRL, huwt met Harmen Jans; BS ovl 1816
Aaltje Germens Overmeer geb 1793 Makkum, ovl 7 aug 1847 HRL, huwt met Bernardus Visser op 10 dec 1820 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1820, wafelbakster, wonende te HRL, dv Germen Wybes en Sijtske Gerrits; BS huw 1820, ovl 1847, ovl 1849
Aaltje Gerrits Brouwer A.G.B., weduwe Pieter Tijssen Mooy, werkster, wonende te HRL, verklaart door dezen de zuivere waarheid te zijn dat Cornelis Koning, Hereknegt, woonagtig te Amsterdam, aldaar is ovl in de maand May Zeventienhonderd vier en negentig, zonder den preciesen dag te kunnen bepalen, en vervolgens aldaar begraven, (welke Cornelis Koning vader is geweest van Cornelia Wilhelmina Koning, thans woonagtig te HRL); Gevende voor redenen van wetenschap, de beide eerste Comparanten, dat zij toenmaals te Amsterdam woonagtig waren, en gezien hebben dat het lijk van Cornelis Koning in de Lijkkoets is gezet; Gedaan en gepasseerd te HRL ten kantore van ons Notaris in tegenwoordigheid van Sipke Sjoukes Hiemstra, Werkman op de Turfhaven, en Cornelis Piers van der Hoefe, Slotmaker in de Grote Kerkstraat
Aaltje Gerrits Eppes huwt met Willem Joukes Posthuma; BS ovl 1832
Aaltje Gerrits Heitman geb 1798 HRL, ovl 6 jan 1830 HRL, koopvrouw, ongehuwd, dv Gerrit H, en Elisabeth Lodewijks; BS ovl 1830
Aaltje Gerrits de Jong geb 1775 Bolsward, ovl voor 1834, 1e huwt met Johannes Dirks de Lange op 28 sep 1800 HRL, 2e huwt met Nolke vd Veer op 20 okt 1816 HRL, wonende te HRL, N.H., getuige bij geboorte aangifte van Hans Akkerman 1811, zv Gerrit Arjens en Martje Berends; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1808, 1811, BS geb 1811, huw 1816, ovl 1833
Aaltje Gerrits Pierik geb 1800 Heerlijkheid Kuinre, 1e huwt met Lolle IJemes vd Meulen, 2e huwt met Gerben Sijbrens Dijkstra op 17 okt 1833 HRL, zv Gerrit P, en Marrigjen Cornelis Koning, (gk), vader schipper te Kuine, ovl 1811 aldaar, moeder wonende te aldaar; BS huw 1825; oud 39 jaar, geb Kuinre en wonende te HRL. 1839, wijk B-085; VT1839
Aaltje Gerrits Stuurman geb 1781 HRL, ovl 10 feb 1868 HRL, huwt met Hendrik de Vries op 22 nov 1807 HRL, ovl wijk G-173, dv Gerrit S, en Dieuwke Obbes; hu Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, BS ovl 1833, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-124 127, 358; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-119; VT1839
Aaltje Gerrits de Vries geb 1770 Leeuwarden, ovl 30 dec 1858 HRL, N.H., huwt met Frans Jacobs de Vries, winkelierse te Leeuwarden 1829, dv Gerrit dV, en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1810, BS geb 1811, huw 1829, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-038, wijk G-161, 194, 192; oud 69 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-189; VT1839; kind: Anna Fransen, geb 20 feb 1810, ged 13 mrt 1810 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Franses, geb 16 nov 1794, ged 14 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Fransen, geb 10 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk HRL
Aaltje H Norel ovl 3 jul 1792 HRL, oud 69 jaar
Aaltje Harmens Kamp geb 1793 HRL, ovl 6 mrt 1814 HRL, huwt met Jan Johannes Panbakker op 13 mei 1813 HRL, winkelierse, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, ovl wijk A-185 dv Harmen K, en Marijke Berends; BS huw 1813, huw 1814; Extract uit het Reg. der Overledenen. In he Jaar Een duizend Acht honderd en Veertien den Sesde mrt is Overleden A.H.K. Oud Een en twintig Jaar, huisvrouw van Jan Johannes Panbakker. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815
Aaltje Harmens de Vries Johan Ludwig Sigfrid en A.H. dV., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 dec 1780 HRL, en zijn getrouwd op den 27 feb 1781
Aaltje Haukes van Dijk geb 29 sep 1809 Makkum, huwt met Jan Jans Fluit op 24 okt 1833 HRL, wonende te HRL, Vst 12 jul 1853 uit Almenum, A 8 mei 1862 Almenum, Rooms Katholiek, zv Hauke Heins vD, en Eelkjen Reinderts; BS huw 1833, bev.reg. HRL 1851 wijk D-132, wijk G-331
Aaltje Hayes Feenstra huwt met Willem Teunis Lande, beide van HRL, geproclameert 16, 23 en 30 Novem en getrout den 7 dec 1755
Aaltje Hendriks van Gelder geb 1779 HRL, ovl 8 aug 1849 HRL, huwt met Fedde Bleeker op 11 mei 1815 HRL, huwelijksafkondigingen 30 apr en 7 mei 1815, dienstbaar, dv Hendrik Abes en Rinske Jelles Lagemeer; BS huw 1815, ovl 1849; oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-081; VT1839
Aaltje Hendriks Hoffinga geb 18 mei 1760 Lippenhuizen, ovl 4 mei 1818 HRL, huwt met Geert Roelofs vd Woude op 8 jun 1800 HRL, komt van Leeuwarden; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1817, ovl 1818, ovl 1849
Aaltje Hendriks van Kampen huwt met Cornelis Abrahams, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 apr en getrout de 7 mei 1769
Aaltje Hendriks Kamps geb 1766 HRL, ovl 30 okt 1830 HRL, huwt met Gerrit Hendriks Atema, dv Hendrik Gerardus en Marijke Teekes; BS ovl 1826; 1830 overlijdens; Gerrijt Hendriks Atama ende A.H. Cams, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Hendriks, geode bekende, 29 dec 1787; ondertrouw HRL; Gerrit Hendriks Atama en A.H.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 jan 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Aaltje Hommes Ruinenburg geb 1751 Bolsward, ovl 7 okt 1826 HRL, ongehuwd; BS ovl 1826
Aaltje Idses de Vries geb 1 mei 1758 Franeker, ovl 22 aug 1822 HRL, huwt met Adam Dinhart; BS ovl 1822, ovl 1837
Aaltje Israel Cats geb 1802 HRL, huwt met Moses Jonas Salomons op 1 mrt 1821 HRL, huw.afk. 11 en 18 feb 1821, dv Israel Levi C, en Evertje Marcus; BS huw 1821
Aaltje J Faber geb 1788 HRL, ovl 27 apr 1864 HRL, huwt met Jan Vlas, wonende te HRL. 1843, ovl wijk F-198, dv Jacob F, en Tettje Akkringa; BS ovl 1843; 1864 overlijdens; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-211; VT1839
Aaltje Jacobs de Bruin geb 1810 Dokkum, ovl 20 mrt 1829 HRL, naaister, ongehuwd, dv Jacob dB, en Janke Klases Oosterbaan; BS ovl 1829
Aaltje Jacobs Koolstra geb 1770 Hitzum, ovl 30 okt 1826 HRL, winkelierse, ongehuwd, dv Jacob Jarigs K, en Geertje Cornelis Bruinsveld; BS ovl 1826
Aaltje Jacobs Smit geb 23 okt 1809 HRL, ovl 12 sep 1837 HRL, N.H., ongehuwd, dv Jacob S, en Anna Helena Groote; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1837; 23 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL, dv Jacob Smit en Anna Helena Grote
Aaltje Jacobs Sprottinga Jacob Claasen van Franeker ende A.J.S. van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de coster Servaas van Beemen, 20 mrt 1790; ondertrouw HRL; Jakob Klaassen van Franeker en A.J.S. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 apr 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Franeker en aldaar getrouwd den 11 apr 1790, volgens ingekomen verklaaring
Aaltje Jacobus Veltman huwt met Gijsbert Jans van Ussen, wonende te HRL 1826; BS ovl 1826
Aaltje Jans Finkeles zie ook: A.J. Vinkeles; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hiernavolgende Acte van Notorieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heden den negende nov Eenduizend acht honderd en Vijftien, Compareerde voor ons Vrederegter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad, in het Locaal van onze gewone Teregtzitting Johannes Leenderts, Havenmeester, Marten Radsma, Horologiemaker, Jacob IJkes Wijga, Molenaar, Tijs Kussendrager, Koopman, Jan Willems Petraeus, Bankier, Johannes Rinsma, Koopman en Jan de Boer, Stads Bode, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt Zijn een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van A.J.F., dienstmaagd, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Jan Israel Finkeles en Maartje Egberts, gewoond hebbende in de Pekela; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten, dat genoemde A.J.F. is geb in de Pekela den sestienden dec Een duizend zevenhonderd een en zeventig, dat dezelve geen Acte van geboorte of Doop kan produceren, daar dezelve niet is gedoopt, en het houden van Geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende de Comparanten redenen van wetenschap, dat deze A.J.F., niet alleen van der jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien dagelijksch eene Speciale omgang met dezelve hebben, waar door Zij Zich van de inhoud deses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Akte van Bekendheid met ons en onzen Griffier geteekend. Geregistreerd te HRL den negenden nov 1815
Aaltje Jans van der Heide geb 24 mei 1802 HRL, ovl 10 sep 1838 HRL, huwt met Piebo Bakker op 10 aug 1828 HRL, huw.afk. 27 jul en 3 aug 1828, N.H., ged 13 jun 1802, dv Jan vdH, en Trijntje Bokkes Overberg; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1838; geb 24 mei 1802 HRL, dv Jan van der Heide en Trijntje Bokkes
Aaltje Jans Kleihuis geb 1793 HRL, ovl 29 mei 1826 HRL, ongehuwd, dv Jan K, en Pietje Wopkes; BS ovl 1826
Aaltje Jans Kronenburg huwt met Klaas Steenveld, koopt in 1797 een halve woning; BS huw 1814; Klaas Steenveld en A.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jul 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Geert Klaases Steenvelt, geb 1 jan 1784, ged 10 feb 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jan Klaases Steenveld, geb 17 jan 1788, ged 17 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Rinse Klaases Steenveld, geb 23 jul 1791, ged 7 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Klaases Steenveld, geb 25 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL
Aaltje Jans Mulder ovl 29 mrt 1793 HRL, oud 42 jaar
Aaltje Jans Nauta ontvangt lijfrente 1754-1766
Aaltje Jans Olivier geb 1798 HRL, ovl 21 feb 1838 HRL, ongehuwd, dv Jan Adams O, en Sibbeltje/IJbeltje Berends Donselaar; BS ovl 1836; 1838 overlijdens
Aaltje Jans Oosterhout geb 9 jul 1803 HRL, ged 26 jul 1803, N.H., huwt met Gerrit van Aalsburg op 28 aug 1828 HRL, huw.afk. 10 en 17 aug 1828, dienstmeid. dv Jan Johannes en Dieuwke Floris; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828
Aaltje Jans Vinkeles zie ook: A.A. Finkeles; geb 1773 Pekel ?, ovl 1 nov 1826 HRL, huwt met Thomas Baukes Bakker op 23 nov 1815 HRL, huw.afk. 12 en 19 nov 1815, dienstbaar, wonende te HRL, man is stadsmajoor, dv Jan Israels V, (gk), en Martje Egberts, (gk); BS huw 1815, ovl 1826, ovl 1846
Aaltje Jans de Vries geb 1758 HRL, ovl 6 mrt 1828 HRL, huwt met Jacob Baukes vd Boom; BS ovl 1828, ovl 1838
Aaltje Jansen Schaaff Kornelis Harings Bontekoe van Makkum en A.J.S. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 apr 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en te Makkum getrouwd den 23 apr 1786, volgens ingekomen getuigenis
Aaltje Johannes Boersma geb 30 apr 1789, ged 9 jun 1789 Grote Kerk HRL, dv Johannes Boersma en Hendrina Johannis Laurens; geb 22 aug 1794, ged 30 sep 1794 Grote Kerk HRL, dv Johannes Boersma en Hendrina Lourens
Aaltje Johannes Burgstra Johannes Jans Fredriks en A.J.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 7nov18 07; ondertrouw HRL
Aaltje Johannes van der Heide geb 7 nov 1805 HRL, ged 24 nov 1805 HRL, huwt met Harm Roelofs Dieters op 12 dec 1824 HRL, huw.afk. 28 nov en 5 dec 1824, naaister, N.H., dv Johannes Eeuwes vdH, en Maria Hermanus IJskamp; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1812, huw 1824, bev.reg. HRL 1851 wijk F-158, 161
Aaltje Johannes van Seist geb 28 apr 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL, dv Johannes van Seist en Akke Rintjes
Aaltje Johannes Stremmelaar zie ook: Aaltje Johannes; geb 6 mei 1749 HRL, ovl 1 aug 1822 HRL, huwt met Rimmert Gerrits Hogenburg; BS huw 1813, ovl 1822, ovl 1839
Aaltje Johannis Storm ontvangt interesse 1800-1811; Stadsrentmeester bet f. 20:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 1e classe, no. 4, tegen 4%, Januar. 1775. (GAH1060); id. January 1777. (GAH1060); id. 1 jan 1778. (GAH1060)
Aaltje Klases de Haan huwt met Lijkle Thijssen Bruinsma op 11 dec 1808 HRL, komt Midlum 1808 huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1810; Lijkle Thijsen Bruinsma van Almenum en A. Laases dH. van Midlum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 nov 1808; ondertrouw HRL
Aaltje Klases van der Wal ovl voor 1840, huwt met Rijkele de Jong; BS ovl 1839
Aaltje Martens Smit huwt met Sako Meinderts Beil; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1853
Aaltje Minnes Foekema zie ook A.M. Postma; geb 1787 Berlikum, ovl 18 okt 1846 HRL, huwt met Schelte Jans Wagenaar, dv Minne Minnes F, en Teuntje Berends; BS ovl 1826; 1846 overlijdens
Aaltje Minnes Postma zie A.M. Foekema
Aaltje Nuttes Visser huwt met Jacob Bouwes op 1 jun 1806 HRL, komt van HRL, afwezig of ovl in 1832, dv Nutte Tjeerds V, en Hijlkje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS huw 1832, ovl 1868; Jacob Bouwes en A.N.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 may 1806; ondertrouw HRL; kind: Hielkje Jacobs, geb 20 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL
Aaltje Ouwes de Boer geb 1801 Firdgum, ovl 27 dec 1831 HRL, huwt met Jouke Jans Siderius, en Jeltje Orsma; BS ovl 1831
Aaltje Pieters Binksma geb 1793 Leeuwarden, huwt met Jelle Laases Wijnalda op 25 mei 1815 HRL; dienstbaar, huw.afk. 14 en 21 mei 1815, wonende te HRL, dv Pieter Ulbes B., en Berber Lieuwes vd Molen; BS huw 1815; Wij Ondergetekenden Laas Wijnalda en Gerrijtje Jelles, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen Meerderjarigen Zoon Jelle Wijnalda mede woonachtig alhier, om zich in het Huwelijk te begeven met A.P.B., geb te Leeuwarden wonende te HRL mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer Presd. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 10 May 1815; Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den negen en twintigsten jul des Jaars Een duisend zeven honderd twee en negentig is alhier geb Aaltie waarvan vader is Pieter Ulbes Binksma en Moeder Berber Lieuwes van der Moolen. Afgegeven den vijftienden apr Een duisend acht honderd en veertien; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en een ouderlijk consent behoren tot de Huwelijks acte van Jelle Wijnalda en A.P.B. dato 25 mei 1815 op Fol. 36 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Aaltje Pieters Kerkhoven geb 1765 HRL, ovl 15 mrt 1838 HRL, huwt met Sjoerd Jacobs de Groot, dv Pieter Jacobus K, en Aafke Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1838, ovl 1850; Sjoerd Jacobs de Groot ende A.P.K., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom Johannes Jacobs, 16 aug 1788; ondertrouw HRL; Sjoerd Jakobs de Groot en A.P.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 sep 1788 HRL, en zijn getrouwd op den 14 daaraan volgende; kind: Pieter Sjoerds de Groot, geb 2 apr 1790, ged 20 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Sjoerds de Groot, geb 4 sep 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: IJpe Sjoerds de Groot, geb 30 nov 1792, ged 25 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Annius Sjoerds de Groot, geb 11 aug 1794, ged 16 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geeltje Sjoerds de Groot, geb 7 jul 1797, ged 25 jul 1797 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Sjoerd de Groot, Schoenmaker te HRL, en A.P.K., Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan onsen Zoon Jacob Sjoerds de Groot om Zich in het huwelijk te begeven met Metje Bartles Wagenaar, dv Bartle Klases Wagenaar en Sijbrigje Dirks, wonende te HRL. Mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer Presid. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der Proclamatien in dn Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 10 nov 1815; Wij Ondergetekenden Bartle Klases Wagenaar, Stalknegt, en Sijbrigje Dirks Tadema, Echtelieden te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren aan onsen dochter Metje Klases Wagenaar, om Zich in ''t huwelijk te begeven met Jacob Sjoerds de Groot, zv Sjoerd de Groot en A.P.K. ; mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer Pt. Burgemeester in Ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 10 nov 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Vierde sep is Geboren Jacob, zv Sjoerd Jacobs de Groot en A.P.K. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 11 nov 1815
Aaltje Pieters Kooistra geb 1771 Burgwerd, ovl 2 mrt 1829 HRL, huwt met Tjebbe Jacobs Ferwerda, dv Pieter Hettes en Antje Wytzes; BS ovl 1829
Aaltje Pieters van Weenen geb 1808 HRL, ovl 27 aug 1841 Franeker, ongehuwd, wonende te HRL. 1841, dv Pieter vW, en Grietje ... ; BS ovl 1841; BS Franeker ovl 1841
Aaltje Pieters Wreeker geb 1807 ... , ovl 20 jul 1812 HRL; wijk G-259, dv Pieter W, en Jetske Christiaans (de Vries); BS ovl 1812
Aaltje Pyters Roorda Vertoond met Eerbied Trijntje Gerrits huisvrouw van Cornelis Jacobus Wetsens, en in deesen met deselve gesterkt, dat de supplnte wel genegen souse weesen om hun bedieninge te doen bedienen en door deesen te substitueren voor haer supplnte, Eenen A.P.R. provisioneel magh werden aangesteld in plaets van de supplnte om het Turfmeeten waar te neemen, en dat op lasten pligten en profijten daer toe staende quo facto etc:Requisitus (vertek:), P. Marnstra. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende ''t versoek nomineert de meede supplnte A.P.R. om ''t Turfmeeters ampt voor Trijntje Gerrits bij substitutie waar te neemen, des doende den Eed van Getrouwigheit. Actum den 17 feb 1745. /:onder stonde en verteekent:/ H. Schaaf Ter ordtie van de Magistr. abs:sec:etc:R. de Swart, gezw. Klercq. ; Onder stonde; Op dato als boven heeft a. P.R. den Eed van getrouwigheyt als subst. Turfmeetersche gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr. H. Schaaf. Actum als voren, In kennisse van mij secrts (get:) abs:sec:R. de Swart gesw:clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Vertoont UEd:Aghtbh:met Verschuldigde Eerbied Trijntje Gerrits huisvrouw van Cornelis Jacobus Wetsens en in deesen met deselve gesterkt, dat eenen A.P.R. voor haar supplnte:heeft bediend en waergenomen haar turfmeetsters bedieninge, dogh die al lange daer uitgescheiden sijnde, soo soude sij supplnte nu wel geneegen, sijn haar turfmeetsters bedieninge te doen waerneemen en door deesen te substitueren eenen Dirkjen Geerts Wed. Cornelis Thomas Woonagtigh alhier ter Steede; Edogh sulx niet kunnende geschied als met toestemminge van UEd:Aghtb:; en de meede supplnte:Dirkjen Geerts sulx ook begeerende; soo is de supplnten beyder versoek seer gedienstig, dat UEd:Aghtb:de meede supplnte Dirkjen Geerts Provisioneel gelieven te substitueren en aen te stellen tot het waerneemen van ''t turfmeetsters bedieninge in plaets van de meede supplnte:Trijntje Geerts, en dat op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, Welx doende etc:(:get:) H. Pesma; (In Margine Stonde); de Magistr:accorderende het versoek nomineert mits deesen Dirkjen Geerts tot subst turfmeetster binnen deese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheyt, actum des 18 may 1746 (:get:) Claas van der Brugh, Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); den 18 may 1746 heeft Dirkjen Geerts den Eed als subst turfmeetster gepresteerd in handen van de Hr. Presid. Burgemr. C. van der Brugh. In kennisse van mij secrts (:get:) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Aaltje Reinders Kronenburg geb 11 aug 1772 HRL, ged 30 aug 1772 Grote Kerk HRL; huwt met Pier Pieters de Bruin op 4 jul 1811 HRL, weduwe, 1e huw afk. zondag 2 Jun 1811 voor het Huis der Gemeente, ondertrouw 29 may 1811, 2e afk. 9 Jun 1811, dv Reinder Pieters en Hiltje Gerrits; BS huw 1811wafk, hu, ovl 1825
Aaltje Reinders Kronenburg geb 1771 HRL, ovl 16 dec 1848 HRL, huwt met Jan Abrahams Steeksma, dv Reinder K, en Sophia Joris de Vos; BS huw 1821, ovl 1845, ovl 1848
Aaltje Rienks de Boer won. HRL; BS huw 1840
Aaltje Rienks Stoker geb 1787 HRL, ovl 6 jan 1843 HRL, huwt met Dirk Watses de Groot op 6 sep 1827 HRL, huw.afk. 26 aug en 2 sep 1827, werkster, dv Rienk Pieters S, en Francina Pas; BS huw 1827, ovl 1843, ovl 1844; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-236; VT1839; geb 27 jan 1789, ged 17 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Rienk Pieters Stooker en Francina Pas
Aaltje Rinses de Vries geb 1786 HRL, ovl 19 apr 1832 HRL, huwt met Jacob Jelles Schoonhoven op 9 sep 1804 HRL, dv Rinse Gerrits dV, en Hendrikje Franzen vd Woude; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1832, ovl 1843
Aaltje Rommerts Faber zie ook: Aaltje Rommerts; geb 16 aug 1787 HRL, ovl 2 dec 1849 HRL, huwt met Bernardus de Vries op 17 aug 1823 HRL, huw.afk. 3 en 10 aug 1823, DG en N.H., dv Rommert Wybes F, en Aukje Feyes; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-219, wijk F-249, wijk G-206; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-141; VT1839
Aaltje Sikkes van der Wiel geb 1810 Leeuwarden, ovl 20 mrt 1836 HRL, ongehuwd, dv Sikke Martens en Aaltje Paulus; BS ovl 1836
Aaltje Simons Brouwer zie ook: Aaltje Simons; geb 1792/96 HRL, ovl 28 mrt 1857 HRL, N.H., ongehuwd, dv Simon B, en Dieuwke Andeles; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-402
Aaltje Sipkes van Sloten ged 7 dec 1760 Westerkerk HRL, dv Sipke Janes van Sloten en Maike Jacobs Kok
Aaltje Sjoerds Bakker geb 1758 Minnertsga, ovl 23 jan 1842 HRL, huwt met Douwe Tjeerds van der Schaaf, N.H., dv Sjoerd B., en Trijntje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1842, ovl 1850, ovl 1853, ovl 1860; oud 82 jaar, geb Minnertsga en wonende te HRL. 1839, wijk H-116; VT1839
Aaltje Sjoerds Okkens geb 1790/94 Stavoren, ovl 24 dec 1859 HRL, 1e huwt met Jan Rienstra, 2e huwt met Arjen Rinia, N.H., dv Sjoerd O, en Trijntje ... ; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 supp wijk H-265
Aaltje Sybouts Hunia geb 1780 Stavoren, ovl 23 aug 1814 HRL; wijk G-204, dv Sijbren Remkes H, en ... ; BS ovl 1814
Aaltje Sybrandus Reitsma mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1755 ... , huwt met Evert Cornelis Hoogzand, getuige bij geboorte aangifte van Geertje Jans in 1811; BS geb 1811, ovl 1842; Evert Cornelis Hoogsand en A.S.R., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob S. Reidsma, deszelfs broeder, 7nov17 89; ondertrouw HRL; kind: Sytske Everts, geb 1 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL
Aaltje Sybrens de Groot huwt met Jan Visser, geslnm in 1862: Bos; BS ovl 1827; 1862 overlijdens; Jan Fokkes Visser en A.S. dG., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Gatske Jans Visser, geb 18 sep 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Fredrik Sibrand Jans Visser, geb 15 sep 1790, ged 10 okt 1790 Grote Kerk HRL, moeder als: Aatje S. d. G. ; kind: Fokje Jans Visser, geb 8 feb 1794, ged 9 mrt 1794 Grote Kerk HRL, moeder als Aatje Sijbrands d. G. ; dopen Grote Kerk HRL; de Burgemeester der Stad Enkhuizen Provincie Noord-Holland, als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, Certificeert bij dezen, dat twee Huwelijksch geboden van Dirk Jansz Bakker oud drie en Twintig Jaren, gebooren binnen deze Stad, doch thans woonende te HRL, meerderjarige zv Jan Dirksz Bakker en Cornelisje Jans beiden woonende alhier, en Gatske Jans Visser, oud zes en Twintig Jaren, gebooren en woonachtig te HRL, Weduwe Pieter Jentjes van Buiten, van beroep Winkelierster, meerderjarige dv Jan Visser, en A.S. d. G., alhier op den Achtste en Vijftiende jan dezes Jaars zonder eenige verhindering Zijn ten einde gelopen, en Zijlieden alzo wat ons aangaat wel in de Huwelijken Staat kunnen bevestigd worden. Enkhuizen, den 16? jan 1815; Extract uit het Reg. van Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en tachtig den Agttiende sep is Geboren Gatske dv Jan Visser & A.S. d. G. Afgegeven op den Raadhuize te HRL den 3 jan 1815
Aaltje Sytses Sijtsma huwt met Ulbe Jacobs Strikwerda, wonende te Almenum 1835 en 1836; BS huw 1835, huw 1836, ovl 1858
Aaltje Taekes Hanja huwt met Sijbren Jans Kingma; BS huw 1816; de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij deezen dat de trouwbelofte tusschen Haye Broers van der Veer, oud negentien Jaren, van bedrijf Varensgezel, wonende te HRL, minderjarige zv Broer Hayes van der Veer, schipper, en van Catharina Jelles Echtelieden, wonende aldaar, met zijn ouders geadsisteerd en Trijntje Sijbrens Kingma, oud zeventien Jaren, zonder bedrijf wonende te Workum, minderjarige dv Sijbren Jans Kingma, zonder bedrijf en van A.T.H. Echtelieden wonende aldaar met hare ouders geadsisteerd gedurende de tweeden Zondag der maand nov dezes Jaars is geproclameerd geworden zonder dat ons eenige verhindering tegen dezelve is voorgekomen; Wij ondergetekenden Siebren Jans Kingma, zonder bedrijf, en deszelfs huisvrouw A.T.H., wonende te Workum, Verklaren mits deezen te Consenteeren aan onze Dochter Trijntje Siebrens Kingma, van bedrijf Naaister, wonende aldaar, om in het huwelijk te treden met de Persoon van Haye Broers, Varensgezel, wonende te HRL en zv Broer Hayes, schipper, en Catharina Jelles, echtelieden wonende te HRL, en authoriseeren bij deezen de Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL om hunne Proclamatien aldaar te laten gaan, en neeme aan bij de Voltrekking van het huwelijk present te zijn, of een notarieel Consent te passeeren. In Kennisse onder vertekening gedaan te Workum den derden okt 1815; Wij Ondergetekenden Broer Hayes van der Veer, Schipper, en Catha-rina Jelles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen Volkomen Genoegen te Nemen in het Voorgenomen Huwelijk van onzen Zoon Haye Broers van der Veer, Van Beroep Vrensgezel, met Trijntje Sijbrens Kingma, Geboren en woonachtig te Workum, dv Sijbren Jans Kingma en van A.T.H., Echtelieden te Workum; Mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na Afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. en hebben Wij deze met Onze Gewone handtekening Vertekend te HRL den 30 okt 1815; Geextraheerd uit het Doopboek der Herformde Gemeente te Workum. Sijbren Jans Kingma en A.T.H., egtelieden hebben op heden den 26 nov 1797 alhier hun kind geb te Workum den 12 nov 1797 laten dopen met de naam Trijntje
Aaltje Teunis Beva geb 21 jul 1773 HRL, ged 8 aug 1773 Grote Kerk HRL, ovl 16 okt 1835 HRL, ongehuwd, dv Teunis Daniels B en Teetske Fokkes van Esta; DTB N.H. HRL , BS ovl 1835
Aaltje Thomas Gonggrijp dv Thomas Gonggrijp; curator over haar is Joost Gonggrijp; ontvangt, samen met Antie en Sijbren Thomas Gonggrijp 1 jaar lijfrente van 3 x 250 Caroliguldens, ord. 26 apr 1751: f. 75:0:0 (GAH428); id. ord. 3 jun 1750 (GAH427); id. 8 apr 1739 (GAH283); id. 20 apr 1740 (GAH283); id. 29 apr 1767; id. 9 mei 1768; id. 17 apr 1769; id. 1 mei 1754; id. 7 apr 1755; id. 10 mei 1756; id. 25 apr 1757; id. 22 mei 1758; id. 18 apr 1759; id. 21 apr 1760; id. 27 apr 1761; id. mei 1762; id. 16 mei 1763; id. 21 mei 1764; id. 29 mei 1765 id. 23 apr 1766; 11 jun 1742; id. 13 mei 1743; id. 18 mei 1744; id. 16 mei 1745; id. 29 mei 1746; id. 29 mei 1747; id. 29 apr 1748; id. 21 apr 1749; id. 3jun17 50; 26 apr 1751; id. 24 apr 1752; id. 30 apr 1753; (geen boeknrs. vermeld); id. aan de erven 5 maanden en 15 dagen van 250 Caroliguldens 10%, met f. 2:10:0 voor het opbrengen van de constitutiebrief, 30 apr 1770: f. 13:19:0; (geen boeknr. vermeld); gemeentebestuur betaalt aan de curator f. 100:0:0 lijfrente voor Harmen Antje, Sijbren en A.T.G., 19 jun 1730 (GAH283); id. 22 mei 1732 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Harmen, Sijbren en Antje G., 1 jaar lijfrente van 4 x 250 Caroliguldens, 20 mei 1731: f. 100:0:0 (GAH283); id. 11 mei 1733 (GAH283); id. 5 mei 1734 (GAH283); id. 25 apr 1735 (GAH283); id. 18 apr 1736 (GAH283); id. 29 jul 1737 (GAH283); id. 11 apr 1738 (GAH283); ovl 16 sep 1769 HRL
Aaltje Tjallings Eilander ovl 3 jul 1806 HRL, hm ... , kind: Akke Cornelis Eilander, geb 1755 ... ; BS huw 1823
Aaltje Tjeerds Wiersma ovl 24 dec 1810 HRL, huwt met Djoerd Wopkes; BS huw 1822, ovl 1836
Aaltje Walings Faber geb 2 dec 1778, ged 20 dec 1778 Grote Kerk HRL, dv Waling Jans Faber en Dieuke Andeles
Aaltje Walkes Dortman geb 1776 HRL, ovl 23 okt 1812 HRL, huwt met Lammert Drijvis/Drevis, ovl wijk F-122, doet overlijdensaangifte van Neeltje Klases in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1811, ovl 1812, huw 1824, ovl 1855, ovl 1857
Aaltje Wietses de Kok geb 15 okt 1746 in de Lemmer, ovl 25 nov 1820 HRL, huwt met Piebe Bakker en met Johannes Jacobs Hogerhuis, koopt een huis in 1799; BS geb 1811, ovl 1820; huwt met Piebe Backer, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 apr 1771 in de Westerkerk; kind: Coenraad Piebos Bakker, geb 14 sep 1774, ged 2 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Coenraad Piebes Bakker, ged 16 Febrij 1772 Grote Kerk HRL; Johannes Jacobs Hogerhuis ende A.W. dK., beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door proc. S. Rienstra op vertoonde proc: van de bruidegom en bruid. met een gebod in de week, 10 sep 1791; ondertrouw HRL; Johannes Jacobs Hogerhuis en A.W. dK., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 18 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Aaltje Willems Blaauw geb 1810 Veendam, huwt met Wiebe Wobbes de Jong op 31 mrt 1842 HRL, won HRL, ouders beiden ovl, dv Willem Tiddes B., (gk), en Aaltje Jans Pik, (gk); BS huw 1842; oud 29 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk E-082; VT1839; den 23 aug 1846 is den Gemeente Kenbaar gemaakt dat met attestatie van lidmaatschap was overgekomen: A.W.B. van HRL. (fiche NH-lidmaatschap ???); den 17 mei 1847 zijn op gedane aanvragen en voorafgaande kennisgeving aan de gemeente, attestatien van lidmaatschap afgegeven aan: A.W.N., vertrokken naar HRL. (NH-lidmaten Tzummarum 1847); den 23 aug 1847 is den Gemeente Kenbaar gemaakt dat met attestatie van lidmaatschap was overgekomen A.W.B. van HRL. (NH lidmaten Tzummarum 1847)
Aaltje Willems van der Meer geb 20 sep 1803 HRL, ged 11 okt 1803, ovl 27 dec 1874 HRL, huwt met Hartman Hoek op 31 dec 1834 HRL, dienstmeid. N.H., dv Willem Barteles dvM, en Trijntje Jans Spleet; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1834, ovl 1874; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-227; VT1839
Aaltje Wopkes van der Stel geb 1787 HRL, ovl 4 dec 1854 HRL, huwt met Douwe Martens vd mei op 10 jul 1808 HRL, komt van HRL, koopvrouw in 1854, N.H., dv Wopke vdS, en Joukjen Wiegers; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1854 bev.reg. HRL 1851 wijk B-180, wijk D-124, wijk E-118, supp wijk G-402; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-099; VT1839
Aaltje Yges Visser geb 18 feb 1787 HRL, ovl 22 mrt 1824 HRL, huwt met Hendrik Grimmerten/ Grimijzer op 9 nov 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS ovl 1811, ovl 1824; Hendrik Grimijser en A.V. van HRL, zijnde de aangaave gedaan onder Productie van genoegzaam bewijs, 25 okt 1806; ondertrouw HRL; kind: IJege Hendriks Grimmersen, geb 23 nov 1809, ged 19 dec 1809 Grote Kerk HRL; geb 5 feb 1787, ged 18 feb 1787 Grote Kerk HRL, dv IJge F. Fisscher en Doutje Abes
Aaltje/Aake Jarigs zie: van der Ley
Aaltjen Pijtters huwt met Dirk Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 28 januar en den 4-11 Februa 1748 en ook getrouwt
Aalve Sytses geb 29 okt 1793, ged 19 nov 1793 Grote Kerk HRL, zv Sijtse Jans en Antje Jans
Aan Geldersma ovl voor 1845, huwt met Catharina vd Heide, (gk, geb te Middelburg); BS ovl 1844
Aan Sytzes zie: Willekes
Aan Sytzes Willekes geb 1785 HRL, ovl 1 mei 1847 HRL, 1e huwt met Antje Jacobs Amerant, 2e huwt met Klara Hermanus Nak op 1 mrt 1827 HRL, huwelijksafkondigingen 11 en 18 feb 1827 HRL. en Minnertsga, wonende te onder Almenum, 3e huwt met Akke J. Roodtje op 1 jul 1841 HRL, huw.get. bij P.T. Faber en M.J. Lammerts 1832, wonende te te Minnertsga/Sexbierum 1825, A 12 mei 1827 HRL, zv Zijtse Gerrits W, en Lutske Jans Beuker; BS huw 1827, huw 1832, huw 1841, ovl 1847, ovl 1850 lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 54 jaar, (vnm: Ane S. ), geb en wonende te HRL. 1839, balkvlotter, wijk H-036; VT1839; Anna Z.W. eigenaar van perceel nr. 1817 te HRL, visscher, woonplaats HRL, legger nr. 790, huis en erf, 100 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Aane Iebes zie: Ale IJemes
Aant Pieters zie: Visser
Aant Pieters Visser huwt met Jantje Jans Postuma, kind: Marijke Aants V, geb 1793 Stavoren BS ovl 1844
Aardt Jarigs ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL, zv Jarig Hendriks en Geertje Durcks
Aarnd Jansen Tiemstra geb 1779 Dokkum, ovl jun 1849 Dordrecht in een kraam, huwt met Catharina Minnema/Trijntje Jans Mennema, wafelbakker te HRL., wonende te HRL; 1840, kind: Janke J, geb 1797 Workum; BS huw 1839, huw 1840, ovl 1849, ovl 1870
Aaron Jacobs Donderdag den 4 Janrij 1798; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen eene missive van de Raaden van Justitie ''s Hoffs van Friesland zijnde van den navolgende Inhoud; Burgers ! Ter rescriptie op UWL missive onderdaar bijgevoegde Informatien betrekkelijk een Zeyl, gevonden ten huize van A.J., diend dat wij al weder ons genoegen betuigen over UL gedrag in deezen gehouden, en verders in het Geregte van HRL genoegzaam Vertrouwen Stellen dat hetzelve in deeze Zaak wel alle moeyte zal aanwenden tot verdere ontdekking van deeze Zaak, Waar toe wij aan UL:de Verzogte vrijheid zeer wel durven toevertrouwen, en niets anders van UL Verwagtende als het geene te doen, dat het Hoff en de Nederrechters ieder in de Zijne behoort te doen; Waartoe ons Verlaatende beveelen wij UWL in de bescherminge van God almachtig & verblijven. Leeuwarden den 5 jan 1798. (GAH43); Donderdag den 25 jan 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde aan den Coopman A.J. op deszelfs verzoek weder te rug gegeeven een zeil onlangs bij hem uit huis gehaald, op Vehemente Suspicie, dat het zeeroof was, en zulks Wel uit Consideratie dat er volgens betuiging van den Fiscus geen onderzoek meer op konde werden gedaan. (GAH43)
Aaron Jacobs huwt met Mietje Eliasar op 1 dec 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; A.J. en Mietje Eleazar van Emrik, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Stephanij onder productie van genoegzaam bewijs, 16 nov 1805; ondertrouw HRL; heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); 8e quartier, huisno. 8, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Aart Arjens lijst ingezetenen 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; ook vermeld met rechts:. -1:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); gemeentebestuur betaalt aan S.J. Wenselaar en Pieter S. Koning wegens tauxatie van de plaats bij A.A. in gebruik, 11 aug 1796: 29 Cargld en 13 stuivers
Aart Folkerts zie: Nauta
Aart Harmens geb 14 okt 1789, ged 3 nov 1789 Grote Kerk HRL, zv Harmen Aarts en Metje Geerts
Aart Hessels ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:4:0 weegens het maaken en het repareren van wielehaspels tbv ''t Weeshuys, ord. no. 42, 21 nov 1730. (GAH1060); Douwe Ales van Almenum ende Lijsbert Jans van HRL, koomende weegens de bruid A.H. desselvs neef, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Aart Cornelis zie: Zijlstra
Aart Cornelis geb 6 jan 1788, ged 5 feb 1788 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Aarts en Foekje Cornelis; geb 23 mrt 1790, ged 20 apr 1790 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Aarts en Foekje Kornelis
Aart Cornelis Zijlstra geb 6 apr 1783, ged 4 may 1783 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Dirks Zijlstra en Jetske Aarts; geb 1790 HRL, ovl 28 jun 1814 HRL; wijk E-083, zv Cornelis Aarts Z, en Foekje Cornelis; BS ovl 1814
Aart Folkerts Nauta geb 1784 ... , huw.get. bij D.R. Bakker en B. Taekes, runmolenaarsknecht, wonende te Almenum in 1812; BS huw 1812
Aart P. H Christoffel zie: Kuipers
Aart Petrus Henricus Kuipers geb 1799 Leeuwarden, huwt met Margaretha van Schouwenburg op 28 aug 1823 HRL, huw.afk. 17 en 24 aug 1823 HRL. en Leeuwarden, wonende te Leeuwarden, zv Christoffel K, en Maria Rosa Petreaus; BS huw 1823
Aart Pieters Nap geb 28 okt 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL, zv Pieter Klaasses Nap en Sytske Aarts
Aartje Dirks (?); begraven Groot Kerkhof, regel 11, nr. 11; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aartje Gerrits zie ook: zie ook Aartje en Ake Gerrits; HRL, Verklare door te Consenteeren en toetestemmen de Huwelijksverbintenis van mijnen voornoemde Zoon Piebe Douwe Pooch met A.G., alzo dezelve met mijn genoegen is. Actum den den 29 apr 1816
Aartje Hendriks huwt met Cornelis Tjipkes, kind: Pier Cornelis, geb 19 apr 1791, ged 8 may 1791 Grote Kerk HRL
Aat Arjens begraven Groot Kerkhof, regel 1, nr. 12, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aat Gerrits ged 25 mrt 1755 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Klaases en Klaare Aats Aats G., ged 9 apr 1752 Westerkerk HRL, dv Gerrit Klaassen en Claara Aats
Aate Jans soldaat, ovl 21 jul 1787 HRL, oud ...
Aatie Aates komt van HRL, huwt met Hendrik Alkes, van Vlieland, geproclameert 8, 15 en 22 Jannewari en getrout met attestatie de 7 mrt 1758
Aatje Freerks geb 1782 ... , doet ov. aang van Marten de Boer; BS ovl 1811
Aatje Gerrits zie ook: Aartje en Ake Gerrits; Uit het Doopboek der Gereformeerde Gemeente te Bolsward. 1787 Gerrit Baukes en Antje Hendriks hebben haar kind dat geb was den 5 apr laaten dopen den 22 dito en noemen Aatje. Bolsward den 29 apr 1816
Aatje Hendriks huwt met Lammert Gosses Doringa; BS huw 1860
Aatje Tromp ovl jun 1727 HRL. als Kerke Arme
Aattje Jacobs geb 1 jan 1808 HRL, ged 26 jan 1808 HRL, N.H., dv Jacob Folkerts en Wytske Sjoukes; dopen Grote Kerk HRL 1808
Aaytse Ariens Mahui houthandelaar, lidmaat 4 dec 1665, lidmaat 1692; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vdGaast/W.F. Broos); Midlum, Floreencohier 1700: Ayse A.M. eigenaar van Losse Landen nr. L17, grootte 12, 16 p. m., floreen f. 6:0:0, Alle Hobbes gebruiker; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1700); Schalsum, Floreencohier 1700: A.A.M. eigenaar van plaats nr. (1), grootte 92 p. m., floreen f. 29:14:0, Claes Jansen gebruiker, ferskaat ''t BLAUHUISDe Rydwegh Z. ; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1700); Witmarsum, Floreencohier 1700: Eyse A.M. eigenaar van plaats nr. (15), grootte 47 p. m., floreen f. 16:3:0, Eyse Ariens Mahui gebruiker ferskaat: sate sonder huisinge; de oarspronklike h?sstee lei nei alle gedachten op it Fliet, s?d fan FC128; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); id. van plaats nr. (144), grootte 26 p. m., floreen f. 10:18:10, Sytse Hettes gebruiker, ferskaat: tot FYLENS; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); A.A. eigenaar van plaats nr. 95 te Pietersbierum, floreen f. 0:14:0, gebruiker Sybren Nannes, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); A.A., Tierck, Jancke en Tryntie Feddericx, eigenaars van plaats nr. 17 te Wijnaldum, grootte 64 pondematen, floreen f. 13:7:0, gebruiker Rein Jans, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); A.A., houtcoper, eigenaar van plaats nr. 61 te Almenum, grootte 17, 5 pondematen, floreen f. 4:24:8, zelf gebruiker en Pyter Cornelis, holtmolenaar, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Abbe Gosses broer van Douwe Gosses; mede-weesvoogd Walrighs betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 28:0:0 door de weesjongen Jan Minnes bij O.G. met timmeren verdiend, 23 jun 1739 (GAH1069)
Abbe Jans zie: Zwart
Abbe Jans huwt met Maayke Corneelis, kind: Jan Abbes, ged 29 may 1740 Grote Kerk HRL; turfarbeider 1743-1762; A.J. ende Swaantje Jansen, beide van HRL, koomende voor de bruid de old-burgemeester H. Schaaf, 19 Feb 1746; huwt met Swaantje Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 Februa en den 6 mrt en getrouwt den 13 dito 1746; huwt met Elske Harmens, beide van deese stad, geproclameert den 18-25 mei en getrout den 1 jun 1755; Lammert Teyes en Sijdske Dirks Sandstra, beide van HRL, komende wegens de bruid A.J., desselfs goedbekende, 21 Aug 1751; Geeft met schuldige eerbiedigheit te kennen Johannes Jansen een van U Ed. Achtb. Ratelwagters hoe dat hij welgenegen zoude zijn dito ambt over te dragen op eenen A.J. mede binnen dese Stad. Edog dewijl sodanigen overdragt sonder consent U Ed en Achtb:niet kan geschieden soo versoeken deselve supplnten met vorige eerbiet dat U Ed Achtb:dese overdragt gelieven te accorderen en over sulx de persoon van A.J. in plaats van Johannes Jansen tot ordnrs ratelwagter aan te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande ano facto etc, was getekend B. Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het voorstel eligeert mits desen de persoon van A.J. tot mede ordrs ratelwagt binnen dese stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. deses Stads, Actum den 21 aug 1737. Was get Hendrik Schaaff; Ter ordtie van de Magistr M. van Idsinga; Onder Stonde. Op heden den 21 aug 1737 heeft A.J. den eed van getrouwigheit als ratelwagt gepresteerd coram pro side H. Schaaff , In kennisse van mij Secr. M. v. Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Mayke Cornelis; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Schuldige Eerbied te kennen Saekjen Piers jongedogter binnen deese Stad, dat deeser weereld is overleeden Maeike Cornelis in leeven appelmeetster binnen deese Stad, waerdoor deselve bedieninge is vacant geworden waer meede de supplnte sig gaerne sag begunstig en addresseert sig derhalven aen UEd: Achtb:met ootmoedig versoek dat UEd:Achtb de supplnte tot appelmeetster deeser Steede gelieven te nomineeren en aen te stellen op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende quo facto etc: (in margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de supplnte Saekjen Piers tot appelmeetster binnen deese Stad, op lasten pligten profijtten en Gehoorsaemheeden daer toe staende, mits doende alvoorens den Eed van Getrouwigheyd. Actum den 20 may 1744 (was get:) D.J. Vosma Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); de Magistraet aen Saekjen Piers gepermitteerd hebbende om deese bedieninge door A.J. als subst. te laeten waerneemen, soo heeft deselve A.J. den Eed van Getrouwigheid afgelegd in Handen van de Hr. Burgemr. Jelgersma. Actum den 1 jun 1744. In kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als ratelman op 19 dec 1753 over op Jan Eelkes; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); IJpe Heeres ende Doutien Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 28 may 1735 HRL, Comende voor de bruid A.J. ; huw.aang. HRL 1735; Hans Clasen enende Sjieuke Oeges, beyde Van HRL, huw.aang. 24 aug 1737 HRL, Coram Praesid:Schaaf, komende Voor de bruyd A.J., desselfs buir; huw.aang. HRL 1737
Abbe Johannes geb 5 jul 1781, ged 17 jul 1781 Grote Kerk HRL, zv Johannes Abbes en Trijntje Everts
Abbe Cats ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Pieter Cats ter zaake geleverde kleedbare stoffen, f. 1027:7:0, 26 may 1792, quit. no. 8 (GAH1124)
Abbe Rinses cuiper, ovl voor feb 1733; substituit Ytigmeester, mr cuiper en borger faendrik te HRL; gehuwd met Janke Jans; in zijn plaats aangesteld Tiebbe Herkes; zie Ate Freerks en Tiebbe Herkes. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 47:8:0 weegens het kuipen van vaatwerk door hem tbv ''t Weeshuys gedaan, ord. no. 25, 21 nov 1730. (GAH1060); Geeft met Schuldige Eerbied te kennen Freerk Ates IJtiger der vaten binnen deese Stad dat door t overlijden Van Lammert Rinses, Subst. IJtiger de Zelve Substitutie is Comen te Vaceeren en derhalven Noodig Zijnde dat een ander die bedieninge Waerneeme Soo Versoekt den Supplnt dat Ued Achtb de Persoon Van A.R. gelieven te Nomineeren tot Subst. IJtiger der Vaten binnen deese Stad welke persoon Zulx insgelijx zeer Submisse van Ued Achtb zal afwagten Quo facto reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende het versoek ten requeste gedaen eligeert Mits desen de persoon van A.R. tot Subst. IJtiger der vaten binnen HRL op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende Mits doende den Eed Van getrouwigheit in Handen van de hr praesid Burgermr binnen deeses Stads actum den 7e xber (=december) 1729 vert Jacobus Corver Ter ordtie van de Magistr abs sec vert M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 7e xber 1729 heeft de persoon Van A.R. den eed als Subst IJtiger der Vaten Gepraesteert in handen Van de hr praesid Br Corver In kennisse van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Abbe Jans Zwart geb 1770 Westerschelling, ovl 4 sep 1837 HRL, huwt met Albert Heyns Sluik, zv Jan Z, wn Anke Harmens; BS huw 1827, ovl 1837, ovl 1851
Abe Abenga geb 7 okt 1799 Blija, ovl 7 jun 1861 HRL, 1e huwt met Jantje Wybrens Kamminga, 2e huwt met Lolkje Dijkstra (gk), op 18 jun 1857 HRL, houtsteksknegt en houtstekker, N.H., ovl wijk I-016, zv Gerben Abes, en Trijntje Sasses; BS huw 1857, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-081, wijk I-009, 11 en 20; won. HRL. 1839, houtsteksknecht, oud 40 jaar, geb te Blija, wijk I-015; VT1839
Abe Abes zie: Posthumus
Abe Altena A.A. eigenaar van perceel nr. 965 te HRL, woonplaats HRL legger nr. 9, huis en erf, 145 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Abe Douwes zie: Noordbeek
Abe Eeltjes geb 6 jan 1803 HRL, ged 1 feb 1803, N.H., zv Eeltje Abes en Antje Siebes; dopen Grote Kerk HRL 1803
Abe Gerbens zie: Abenga
Abe Gerbens huwt met Anderske Anders, kind: Gerben Andries de Vries, geb 1784 Sint Jacob; BS huw 1814
Abe Gosses huwt met Bent Olpherts, kind: Gosse Abes Schipper, geb 1774 Pingjum; BS ovl 1852
Abe Harmens (niet vermeld van waar), en IJdske Jacobs, van HRL, huw.aang. 28 jan 1736 HRL, komende Voor de bruid Pieter debarias, (?); huw aang. HRL 1736
Abe Harmens ged 6 okt 1744 Grote Kerk HRL, zv Harmen Alberts en Trijntje Abes A.H. en Aafke Eeltjes, zijnde laatst geproclameert op 3 jan 1773 HRL, en toen getrouwd
Abe Hylkes ovl voor 1813, huwt met Maaike Jacobs, kind: Jantje Abes, geb 1769 Almenum; BS ovl 1838; BS Franeker huw 1812; kind: Hijlke Abes, geb 3 feb 1774, ged 6 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Antje Abes, geb 20 apr 1776, ged 27 mei 1776 Grote Kerk HRL; kind: Antje Abes, geb 17 feb 1779, ged 23 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Abes, geb 23 may 1781, ged 10 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Japke Abes, geb 26 okt 1782, ged 15 dec 1782 Grote Kerk HRL; kind: Sijpkie Abes, ged 14 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Abes, ged 19 mrt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkje Abes, ged 14 jul 1771 Grote Kerk HRL
Abe Hieltjes ovl voor 1786; van Almenum, huwt met Maaike Jacobs, van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 7 ber (= september) 1765, kind: Sipkje Abes, geb 1768 Almenum; DTB N.H. HRL. 1765, BS ovl 1850; kind: Jannetje Abes, ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 34:10:0 weegens huur van 3 1/2 pondematen greideland en 4 pondematen bouwland, leggende in ''t Noorden van HRL aan de Schapedijk onder Almenum, no. 10, 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1099); id. f. 11:5:0 voor 3 1/2 pondematen, no. 10, nov 1767. (GAH1099); id. f. 57:0:0 voor 3 1/2 pondematen greid en 4 pondematen bouland om de noord van HRL, nos. 10 en 10 1/2, 1769. (GAH1100); id. mei 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773 (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. 1778. (GAH1109); id. 1779: f. 60:0:0 (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1785, nu no. 17. (GAH1116); id. f. 60:0:0, 1782. (GAH1113); id. 1783. (GAH1114); id. 1781. (GAH1112); de rentmeester brengt voor ontvang de propijn van de nieuwe 5 jaarige inhuuring der Losse Landen, voor het meest gedeelte bij wijlen de rentmeester de Bruin, nog in leven zijnde ontvangen: f. 17:5:0 van 7 1/2 pondematen, no. 10, nov 1767. (GAH1098); weesvoogden bet f. 60:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens A.H. erven het restante propijn 1st Petri 1778 reeds ingegaan ter summa van 30 Cgld en gelijke summa van 30 Cgld wegens propijn Petri 1783 ingegaan, 18 jan 1785. (GAH1116); betaalt aan de rentmeester wegens een half jaer Schink der losse landen op Alderheiligen 772 versch. :no. 10 en 10 1/2, van 7 1/2 pondematen, 1773. (GAH1104)
Abe Hofstra huwt met Geeltje Riemers, kind: Jan, geb 1797 Spannum; BS ovl 1860
Abe Jacobs van Witmaersum ende Bregtje Harmens van HRL, koomende weegens de brud Tjeerd Serps desselfs oom, 18 Apr 1750
Abe Jans geb 16 apr 1804 HRL, ged 10 jul 1804 HRL, N.H., zv Jan Abes en Sietske Hessels; dopen Grote Kerk HRL 1804
Abe Jeltjes zie: de Jong
Abe Jeltjes turfleverancier 1740-1744
Abe Johannes zie: de Vries
Abe Johannes Donderdag den 10 okt 1799. de raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde Wijders ter vergadering, den Burger Henricus Strooband, Luitnt:onder de Gewapende Burgermacht alhier, thans Guarnisoen houdende te Workum, Zich beklaagende dat de Burgers Jacob de Boer, Gerlof de Vries, Sijtse Gerrijts, A.J. en Berend Jansen, Welke twee eerstgemelde op ontslag van de Majoor Jurres, en de drie laatstgenoemde, met Verlof uit hun Guarnisoen Vertrokken Waaren, en Schoon het Verlof der drie laatstgemelde geexpireerd Was, tot nog toe niet Waaren Wedergekeert, Verzoekende den Comparant door den Raad te mogen Werden geassisteert, ten einde om gedagte Perzoonen te noodzaaken, van hun Guarnisoen Weder te betrekken, Waarover gedelibereerd Zijnde, is goedgevonden, dezelve Burgers daadelijk op het Huis der Gemeente te ontbieden, en aan dezelve hunne Verplichting voor ogen te houden, en in Cas van Weigering, hendoor eene Militaire Escorte, na hun Guarnisoens Plaats te doen Transporteeren; Op Welk ontbod de Burgers Sijtse Gerrijts en Berend Jansen, als Zijnde Abe Johannes buiten de Stad, gecompareerd Zijn, en daadelijk aangenoomen hebben, van na hunne Guarnisoens Plaatzen, vrijwillig te Zullen Vertrekken; Zijnde voorts Jacob en Boer, en Gerlof de Vries, met hunne Vaders gesterkt, ter Vergadering gecompareerd, Welker vaders Sustineerden, dat hunne Zoons, uit hoofde van het ontslag van de Majoor Jurres ongehouden Waaren, om Weder te behoeven uit te trekken; Waarover nader gedelibereerd Zijnde in geconcludeert, gedagte Jacob de Boer en Gerlof de Vries, te gelasten, van Zich niet buiten de Stad te begeeven, voordat niet de elucidatie, over hunne beswaaren van het departementaal Bestuur van de Eems gevraagd Had, Zijnde ten dien einde aan welgedagte Bestuur navolgende missive Ingezonden, met bijvoeging van eene Copia van het ontslag van de Majoor Jurres. (GAH45)
Abe Johannes ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk D-150, medegebruiker is Albert Egberts wed., eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204)
Abe Johannes A.J. ende Tjietske Reins, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Nijhuis, goede bekende, 30 jun 1792; ondertrouw HRL; A.J. en Tjietske Reins, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 jul 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Abe Cuperus huwt met Antje Kuipers, kind: Hiltje Abes C, geb 1795 Franeker; BS ovl 1839
Abe Lenses Abbe L. Van Makkum, ende Sjoukjen Tjeerds Hannema Van HRL, huw aang. 23 nov 1737 HRL, Comsris(=Commissaris) Br. (=Burgemr) Schrik komende voor de bruid desselvs Steevader Wouter Hessels; huw.aang. HRL 1737; huwt met Sjoukje Tjeerdts, kind: Lens Abes, ged 16 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbet Abes, ged 26 mrt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Truy Abels, ged 17 may 1740 Grote Kerk HRL, vader als Abel L.
Abe Meinardi geboortig van ''t Heerenveen, bert de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 11 mei 1711. (burgerboek)
Abe Minnes huwt met Antje IJdes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 jul en de 5-12 aug 1742 en doen ook getrouwt; A.M. ende Antie IJdes, beide van HRL, komende weegens de bruid Minne Abes des bruidegoms vaeder, 28 jul 1742; ondertrouw N.H. HRL
Abe Oepkes van Kimswert, en Antje Willems van Almenum, komende wegens de bruyd Willem Hayes ''s bruids vader, 23 Oct 1751
Abe Posthumus geb 1803 HRL, ovl 29 dec 1846 HRL, huwt met Hendrik Jans Volbring op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, boereknecht, huw.get. bij J.H. Kok en A. Knoop, 1837, id. bij J.H. Knoop en G.U. Visser, (gk), wever in 1846, zv Abe Johannes P, en Tjietske Reins Pettinga; BS huw 1828, huw 1837, ovl 1846, ovl 1849; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk H-041; VT1839
Abe Rients Maandag den 9 sep 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde is den Burger Eise Freerks door ''t lot, tegens A.R., aangestelt tot Lantaarnopsteker; (GAH45)
Abe Rientjes huwt met Jeltje Jans op 10 jan 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796; A.R. ende Jeltje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Haantjes, deszelfs neef, 26 dec 1795; ondertrouw HRL; kind: Rients Abes, geb 15 nov 1796, ged 29 nov 1796 Grote Kerk HRL
Abe Thomas zie: van Slooten
Abe Wijpkes huwt met Jans Wybinga, zie aldaar
Abe Yedes geb 11 sep 1781, ged 25 sep 1781 Grote Kerk HRL, zv Yede Abes en Feikje Goverts; geb 2 jan 1783, ged 21 jan 1783 Grote Kerk HRL, zv Yde Abes en Feikje Goverts
Abe Douwes Noordbeek huwt met Tjetje Klazes, kind: Antje N, geb 1773 Nieuwland; BS ovl 1837
Abe Jans Hilverda huwt met Catharina Jans, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 mei 1769; kinderen: Jan en Hendrik Abes Hilwerda, tweelingen, geb 26 okt 1776, ged 19 nov 1776 Grote Kerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 60:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:4:0, rechts:. -8:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Abe Jeltjes de Jong huwt met Geertje Jans, schipper te Franeker 1814, kind: Jeltje Abes dJ geb 1793 Franeker; BS ovl 1846; BS Franeker huw 1814
Abe Johannes Dijkstra zie ook A.J. Posthumus; huwt met T.R. Pettinga
Abe Johannes Posthumus zie ook: J.A. Dijkstra; ovl 13 jun 1803 HRL, huwt met Tjietske Reins Pettinga, in leven werkman, kind: Abe P, geb 1803 HRL, wordt in 1827 in ovlakte genaamd ''Johannes Abes Dijkstra''; BS ovl 1827; 1828 huwelijken, ovl 1846; ovl 5 jun 1803 HRL, oud 36 jaar
Abe Johannes de Vries hm ... , kinderen: Jieke Abes dV, geb 1796 IJlst, Haye Abes dV, geb 1805 ... ; BS ovl 1817; 1849 overlijdens
Abe Thomas van Slooten geb 22 mrt 1792 HRL, ovl 4 mei 1865 HRL, huwt met Rinske Gooikes Overberg op 16 mrt 1815 HRL, huw.afk. 5 en 12 mrt 1815, matroos, huw.get. bij P. Dijkstra en D.J. vd Stok, 1815, id. bij M. van Slooten en S.G. vd Woude, broeder bruidegom, 1819, id. bij D.H. de Boer en M.B. Oorthuis, schipper, schoonbroeder bruid. 1820, ovl wijk C-020, koopman in 1865, zv Thomas vS, en Sipkje Wyma; BS huw 1815, huw 1819, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-132; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-128; VT1839; geb 22 mrt 1792, ged 24 apr 1792 Grote Kerk HRL, zv Thomas van Slooten en Sijpkje Abes; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd twee en negentig den twee en twintigsten mrt is Geboren Abe zv Thomas van Slooten en Sijpkje Abes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 mrt 1815; deze bewijzen bestaande in een ecte van Geboorte, een van bekendheid en twee ouderlijke consenten behoren tot de Huwelijksacte van A.T. v. S. dato 16 mrt 1815 op Fol. 13 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en Sipkje Abes Echtelieden woonachtig te HRL, Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onse Zoon A.T. v. S., van beroep Matroos, mede wonende te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met Rinske Goykes Overberg, Zonder beroep, wonende te HRL, Zijnde een dv Goyke Bokkes Overberg en van Marijke van der Vorm, Echtelieden, Winkelier, mede alhier woonachtig. HRL den 4 mrt 1815; Wij Ondergetekenden Goyke Bokkes Overberg en Marijke van der Vorm, Echtelieden winkeliers te HRL Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onsen dochter Rinske Goykes Overberg, Zonder beroep, mede alhier woonachtig, om Zich in het huwelijk te begeven met A.T. v. S., van beroep Matroos, wonende te HRL, zv Thomas van Slooten en Sijpkjen Abes, Echtelieden, mede alhier woonachtig. HRL den 4 mrt 1815
Abel Dirks A.D. ende Tjamke Claeses beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Jeremias, mr stoeldraayer, 3 May 1749; huwt met Tjamke Klaases, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 May 1749 en doen ook getrouwdt; Freerk Bootes ende Antje Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruid A.D., mr. schoenmaker, 14 Mrt 1744; Jacob Eiberts ende Neeltje Johannes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef A.D., 27 Jul 1748; woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van het gemeentebestuur wegens het vermaken van de stadsbrandspuiten, ord. 4 feb 1751: f. 32:2:0 (GAH428); id. 31 dec 1766: f. 15:7:0; id. 14 jan 1754: f. 17:18:0; id. 6 jan 1755: f. 18:11:0; id. 5 jan 1756: f. 92:5:0; id. 3 jan 1757: f. 44:16:0; id. 2 jan 1758: f. 27:19:8; id. 3 jan 1759: 39 Caroliguldens; id. 31 dec 1759: f. 32:12:0; id. 31 dec 1760: f. 77:19:0; id. 20 mei 1748: f. 52:18:0; id. 8 feb 1751: f. 32:2:0; id. 8 jan 1753: f. 15:1:0; id. 2jan17 65: 63 Caroliguldens en 2 stuivers; id. 30 dec 1765: 51 Caroliguldens en 2 stuivers; id. wegens het maken van een nieuwe en repareren van oude slangen van de Stads brandspuiten, ord. 23 feb 1750: f. 121:17:0 (GAH427); id. wegens gedane reparaties en leverantien aan en ten dienste van de brandspuiten en deszelfs bedienden, 29 dec 1762: f. 159:0:0; id. voor het maken en repareren van slangen en zuigers etc. ten dienste van de brandspuiten, 30 dec 1761: f. 80:18:0; id. 31 dec 1763: f. 178:12:0
Abel Hendriks zie: van Gelder
Abel Hendriks geb 6 sep 1775, ged 26 sep 1775 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Abels en Rinske Jellis; geb 2 sep 1776, ged 15 okt 1776 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Abels en Rinske Jelles
Abel Jacobs waarschijnlijk een broer van Antie Jacobs; door Olphert Posthumus te Berlikum wordt ''rekening, bewijs en reliqua'' gedaan over de nagelaten kinderen van Jacob Cornelis Beidschat, zie ook: Olphert Posthumus; geneal. Dokter
Abel Jans zie: Bolhuis
Abel Meinderts zie: de Jong
Abel Poppes zie: van der Hout; A.P. en Geertje Symons, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 26 okt 1805; ondertrouw HRL
Abel Sints geb 25 dec 1807 HRL, ged 10 jan 1808 HRL, N.H., zv Sint Jans en Rinske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1808
Abel Tibalt ovl Beetgum ... , huwt met Antje Hendriks, kind: Jetske Ables T, geb ...; BS huw 1826
Abel Wytzes ged 5 jul 1757 Grote Kerk HRL, zv Wytze Hendriks en Geeske Abels
Abel Hendriks van Gelder geb 1776 HRL, ovl 17 okt 1836 HRL, huwt met Neeltje van Gelder, kind: Anna Abels vG, geb 1807 ... , besteller van het Amsterdammer veer, zv Hendrik Abels en Rinske Jelles Lagemeer; BS ovl 1812; 1836 overlijdens, huw 1837; eigenaar en gebruiker van wijk F-081, varensgesel, medegebruiker Hendrik R. Jongsma, turfdrager, 1814. (GAH204); A.H. v. G. eigenaar van perceel nr. 1477 te HRL, beurtschipper, woonplaats HRL, legger nr. 230, huis en erf, 86 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Abel Jans Bolhuis geb 1746 ... , ovl 18 apr 1811 HRL, huwt met Antje Rinnerts de Beer, wonende te in de Romastraat, kastelein 1799-1811, kinderen: Jantje Abels B., geb 28 sep 1794 HRL, Rinnert B., geb 1796 ... , neef van Hendrik F. Duman, (1775); BS ovl 1811; 1814 huwelijken, huw 1826, ovl 1830, ovl 1867; A.J.B. ende Antje Rinnerts de Beer, beide van HRL, zijnde de aangeevinge gedaan door de proc. IJpe Feddema op vertoonde last 27 apr 1793; ondertrouw HRL; wed. A.B. gebruiker van wijk G-112, kasteleinsche; medegebruiker Rinnert Bolhuis, kantoorbediende, (moeder is kasteleinse); eigenaar is Roma Directeuren, 1814. (GAH204); A.B. en Antje Rinnerts de Beer, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 may 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, vierde quartier, no. 106mei 1802, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. :0 -4; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); kind: Jantje Abels Bolhuis, geb 28 sep 1794, ged 21 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Rindert Abels Bolhuis, geb 1 jan 1796, ged 8 mrt 1796 Grote Kerk HRL; Maandag den 24 sep 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde Is aan A.B. Castelein in Roma geaccordeert om in de aanstaande Harlinger Kermis, een Prijs te moogen laaten Verkolven. (GAH44); Zaturdag den 8 dec 1798. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde bij herhaalinge geleezen eene missive van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland inhoudende Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Het Intermediari Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland Aan: de Rada der Gemeente van HRL. Burgers ! Ingevolge Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 17 nov L.L. zullen moeten bij eenkoomen in UL Stad 15 grondvergaderingen, tot het kiesen van departementale Bestuuren op eene Constitutieoneele wijze volgens de Staatsregeling. Wij gelasten Ulieden om de plaatzen tot die bijeenkomsten te Bepaalen daar toe de nodige voorloopige Schikkingen te maaken en van zulks ten spoedigsten, uiterlijk binnen agt daagen aan ons kennis te geeven. Leeuwarden den 3 dec 1798. Het vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid. Waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden en geconcludeert, zoo uit Consideratie van het praesente Stringe Saysoen, als om andere moverende redenen, voor dees keer de grondvergaderingen te houden, in de onderscheiden Logementen binnen deeze Stad, als in ?t: Heeren Logement bij de Castelein Hendrik Winter, de Grondvergaderingen no. 1 & 11, in ''t Wapen van Harlinen bij Eelke van der Post no. 2, in ''t Swart Kruis bij J:Jonkman no. 3 & 14, in de Ojevaar bij J: Reinhart no. 4, in Roma bij A:B. no. 5 en 7, in de Gouden Leeuw bij T:Smith no. 6 & 13, in ''t Posthuis bij T:Dijkstra no. 8, in Benthem bij de weduwe Hoekstra no. 9 & 10, in ''t Schippersgezelschap no. 12, in de Pauw bij T:Hiddema no. 15, en is wijders beslooten van deeze arrangementen aan het Intermediair bestuur, pr missive kennisse te geeven. (GAH44)
Abel Meinderts de Jong won. Terschelling, koopt timmerwerf, loods, schuur, scheepshelling, woonhuis en stalling in 1800-1802
Abel Poppes van der Hout geb 2 dec 1782 HRL, ovl 21 sep 1869 HRL, huwt met Geertj Simons Jager op 10 nov 1805 HRL, huw.get. bij J.C. K?lsen en G.W. Nauta, oom bruid. 1816, DG, stadstamboer 1809-1810, schoenmaker 1851, kinderen: Lijske vdH., geb 1808 HRL, Tjietske Abels vdH., geb 15 jan 1806 HRL, zv Poppe vdH, en Liesbet (Abels); huw Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1816, ovl 1869, ovl 1880, ovl 1900, bev.reg. HRL 1851 wijk H-018; gebruiker van wijk F-038, schoenlapper, eigenaar is F. Leemkoel q. q., 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-014; VT1839
Abele Uiltjes geb 1743 ... , ovl 10 nov 1811 HRL, huwt met Antje Dirks vd mei op 31 mei 1801 HRL, wonende te in het Gereformeerd Diaconijhuis 1811, turfleverancier 1803, kind: Uiltjes Eebeles, geb 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801 BS ovl 1811, ovl 1827; geboortig van Eernewoude, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. burg. Binksma op 25 mei 1791. (burgerboek); Roelof Johannes van Bergum ende Antje Ebeles van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader E.U., 23 apr 1796; ondertrouw HRL; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Abelius Wierdsma eigenaar van wijk G-059; gebruiker Casper Smith, kantoorbediende, 1814. (GAH204); id. van wijk G-078; gebruiker G. Groenewoud, bakkersknegt, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650); woont in 4e quartier, huisno. 147, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); A.W. op Lyfrenthe vertoond een hondert Gulden, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier, op ''t Lyf van Doetje Jacobs waar af moeder is geweest Ytje Johannes: f. 100:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Abeltie Piebes oud 33 jaar, geb Pekel A en wonende te HRL. 1839, wijk C-037; VT1839
Abeltje Abes geb 20 apr 1776, ged 27 mei 1776 Grote Kerk HRL, 2e Pinksterdag, dv Abe Hijlkes en Maayke Jakobs
Abeltje Harmens Johannes Bensonides ende A.H., beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd Sijbren Feykes Camsma, haar Broodheer, 13 Apr 1748; huwt met Johannis Bensonides, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 apr 1748 en den 12 May getrouwt in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL
Abelus Wiersma huwt met Doettje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mrt 1768; kind: Jakob Wiersma, geb 5 jun 1772, ged 14 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Simon Abelus Wiersma, ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL
Able Johannes zie: Hoog; Abbe J. en Lijsbert Reins, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.C. van Goch als goede bekende, 27 okt 1804; ondertrouw HRL
Able Oebles A.O. van de Dragten en Grietje Pieters van HRL, en laatst geproclameert 14 nov 1773 HRL, en op dato dezes 23 nov 1773 alhier getrouwd, na vertoonde adtestatie van Dragten, 15 nov 1773 getekendt H. Bruinings, v. d. m. ibidem, en D. Tiezema, Coster aldaar
Able Hendriks de Groot A.H. d. G. eigenaar van perceel nr. 164 te HRL, stuurman, woonplaats HRL, legger nr. 250, huis en erf, 100 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Able Johannes Hoog huwt met Lijsbeth Reinders Houma op 18 nov 1804 HRL, wonende te HRL. 1811, kinderen: Trijntje Ables, geb 1 dec 1807 HRL, Haai Ables, geb 4 okt 1805 HRL, Johannes Dijkstra, geb 1 jun 1793 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1811, ovl 1814, ovl 1863; gebruiker van wijk E-088, militair, eigenaar is Claas Heins erven, 1814 (GAH204)
Abr Ferwerda (erven); uitgever te Leeuwarden; verschenen bij A.F. te Leeuwarden: Jac. Bosch, Trouwhartige waarschuwing tegen het doodlijk vergift van J. Stinstra''s boek tegen de geestdrijverij, 10 apr 1751, (Frl. 1700- 1795); gedrukt bij A.F. en G. Tresling te Leeuwarden: Onderrigt aan den lezer door Evert Rinsma, organist en dorpsrigte te Kollum en zijn huisvrouw Beerentje Johannes, nopens de onwaarheden welke in het relaas van den chirurgijn Quetsius, aan prof. Camper gedaan, werden gevonden en door den prof. in een 2de brief aan de vroedmeester Jan de Reus te HRL, gedateerd Klein Lankum, 30 jul 1767 nog verders werden gezogt te rechtveerdigen en verdedigen, 3 stuivers, 22 aug 1767, (Frl. 1700-1795); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het plaatsen van een advertentie in de Leeuwarder Couranten, ord. 1 jun 1801: f. 18:17:0; id. 3 apr 1801: f. 13:6:0; id. Anno 1802: f. 22:3:0; id. over 1803: 30 Caroliguldens; id. Anno 1806, 25 mrt 1807: f. 41:3:0; id. over 1807, ord. 8 feb 1808: 35- 10:0; id. over 1808, ord. 16 Sprokkelmaand 1809: 32 Caroliguldens; id. over 1809, ord. 31 Wintermaand 1809: 26 Caroliguldens en 3 stuivers; id. over 1810, dept. Frl, 24 mrt 1812: fr 62 en 79 cents; id. 29 dec 1787: f. 25:9:0; aan de erven, 31 Wintermaand 1809: f. 26:3:0; (geen boeknr. vermeld)
Abraham Abrahams zie: van Buuren
Abraham Alema won. HRL. 1746-1747; geboortig van Ommen, mr zilversmid. betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR, en verkrijgt het burgerrecht, 30 apr 1721. (burgerboek); geb 1698/99, zv Fredericus van Alema en Catharina van Mellinga, tr. Maartje Hoites; leerl. van Wyger Freerks Mockema, 1714. Hij bracht een deel van zijn gezellentijd elders door en vestigde zich op 30 apr 1721 weer in HRL, komende van Ommen. Mr. 11 dec 1721, ovl 1 jul 1773, was vroedsman 1724-1773. Was gezworen gemeensman 1jan-eind 1733. Hoewel er tussen zijn meesterproef in 1721 en zijn overlijden in 1772 heel wat jaren verliepen, heeft hij weinig zilversmidswerk gemaakt en zal zijn merk dus niet veel voorkomen. Mogelijk werd zijn gebrek op den duur erger (hij had aan zijn rechter hand drie en aan zijn linker hand twee vingers die ''krom, stijf en onbekwaam'' waren). Vast staat dat hij reeds in 1726 zijn zilversmidsgereedschappen van de hand deed en hoewel aanvankelijk niet onbemiddeld, door verkwisting en misbruik van sterke drank in de ergste armoede verviel. Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij tussen de jaren 1722 en 1725 zoutvaatjes, trekpotten, komfoortjes, kandelaars, snuiters, vorken en lepels vervaardigde. (Gildeboek 1714-747); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergaederinge van de Achtb:Magistr, geswooren Gemeente en Gecommitteerde Vroedschap der Stad HRL ter presentie vd voogden voor ''t Weeshuys. In kennisse der ondergeschr. Gecommitteerdens handen beneffens de vertekeningen van den rendant en de subscriptie van mij secres:op heeden op den Raadhuyse in HRL den 30 nov 1730. Was getekend: Vincent Heinsius, Ulbo Hania, Cornelis Veersma, A. vA., Wiltetus Jelgersma, Claas van der Brug, B. Lanting, Sijbout Buma, H. Agema, W. Buma, Junius Munter, H. Swerm, Kuyk (?), Sake Sibesma, A. van Idsinga. (GAH1060); Jan IJdes Wijngaarden ende Baukjen Rippers beyde van HRL, koomende weegens de bruid de vroedsman A.A. 2 mei 1744; het gemeentebestuur betaalt aan K. Lantingh expensen aan de ontvanger Idsinga wegens een balk gekocht door de bouwmeester ten dienste van de stad en wegens depositiegelden in proceduren tegen Tuininga, aan de bode Zeeman wegens zomergeld in de Stadswaag, alsmede aan slaapkostgelden van A., sampt aan de procureur Lantingh wegens enige diensten voor gedachte A., 14 mrt 1746: 104 Caroliguldens en 5 stuivers; procureur fiscaal B. Dreyer ontvangt van het gemeentebestuur restitutie expensen in de zaak A.A. gedaan voor het Hof van Friesland, 29 mrt 1747: 17 Caroliguldens en 9 stuivers; zilversmid te HRL, koopt van Heltie Harmens Nauta, huisvrouw van Reiner Gysberts Fontein op Toutenburgh, voor 500 GGlds en 4 zilveren ducatons een huis, ''De Katouw'' genaemt aen de Zuidkant van de Lanen, hebbende de Molenstraat ten Oosten en de Lanen ten Noorden, 3 nov 1720, (Frl. 1700-1705)
Abraham Aenes huwt met Lijsbert Dirks, kind: Ariaantje Abrahams, ged 10 okt 1741 Grote Kerk HRL
Abraham Annes en Lijsbert Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 21 jan 1736 HRL, komende voor de bruyd Pieter Hessels; huw.aang. HRL 1736
Abraham Anthonij zie: van Ringh
Abraham Aron zie: Speyer
Abraham Asjes betaalt de gerechtheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen vd drost H.J. Westra op 3 okt 1803. (burgerboek)
Abraham Asses verzoekt om als snikschipper van HRL op Sneek en v. v. te varen, aangekocht van Sijtse Heins. Moet een attestatie overleggen nopens onbesproken gedrag, gepasseerd door 2 of 3 eerlijke en onpartijdige personen, 22 sep 1803 (GAH49); na ingekomen gunstig attestatie van Drost en Gerechte van Bolsward mag A.A. schipper worden van HRL op Sneek en v. v. Krijgt ook het burgerrecht, 3 okt 1803 (GAH49)
Abraham Atses vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 63, 39 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Abraham Baukes ovl 3 mrt 1728, oud 55 jaer
Abraham Baukes zie ook: Zaagmans; geb 29 jan 1792, ged 26 feb 1792 Grote Kerk HRL, zv Bauke Abrahams en Mayke Dirks
Abraham Benjamins zie: Cohen
Abraham Blok oud 45 jaar, geb Middelharnis en wonende te HRL. 1839, koopman en slagter, wijk B-043; VT1839
Abraham Boerman Maandag den 27 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde geleezen , eene Missive van het departementaal Bestuur van de Eems, zijnde van deezen inhoud. Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers !Ter beantwoordinge van UWL:Missive van den 21 deezer dienst, dat wij de daar bij gevoegde Lijsten, hebben gesteld in handen van eene Personeele Commissie, ten einde dezelve te examineeren, en wel bevindende, de betaaling van de goedgedaane Manschappen bij wijze van voorschot aan UWL te bevorderen, terwijl wij UWL:bij deezen tevens informeeren, dat onder ons reeds berustende, eene Lijst van drie persoonen, met name Berend Hendriks, Thijesse Freerks Bastiaan. F.B. en A.B., welke op den 11 nov L.L. van HRL herwaards, en op de dag daar aan volgende, van hier naar Utrecht zijn opgezonden, en aldaar door den Inspecteur Generaal zijn goedgedaan uitgezondert de eerstgemelde Berend Hendriks, welke als onder de maat zijnde, schijnt afgekeurd te zijn. Eindelijk gelasten wij Ul:bij deezen, om stiptelijk zorge te draagen, dat met de Sluizen onder UL bedrijve , niet werde gestroomd, dan na dat door ons daar toe nadere aanschrijvinge zal zijn gedaan. Welk aangenoomen is, voor Notificatie. (GAH45)
Abraham Boon ovl voor 1856, huwt met Trijntje Tjebbes Boersma; BS ovl 1855
Abraham Bouman Carel Bouman ende Sijtske Harmens beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom des selfs vader A.B. wegens de bruid Jan Harmens, haar broeder, 21 Sep 1748
Abraham Elkan van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed van getrouwigheid af in handen van de drost H.J. Westra op 18 okt 1804. (burgerboek)
Abraham Folkerts zie: Zijlstra
Abraham Gomperts zie: van Messel
Abraham Hanses huwt met Marike Everts, beide van HRL, geproclameerd de 26 mei en de 1 en getrout de 8 jun 1760
Abraham Hendriks geb 11 apr 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Abrahams en Lieutske Durks
Abraham Hymans Voor Wulphert van Ginkel J. Z:openbare Notaris, residerende te Veenendaal, Canton Rhenen, Provincie Utrecht, en voor de hierna te noemen Getuigen, Compareerden A.H. Koopman en Hester Jacobs Echtelieden, wonende te Veenendaal, in het voornoemde Canton, Zijnde Zij vrouwe tot het passeeren en teekenen dezes, door haren gemelden man geauthoriseerd. en verklaarde Zij Comparanten hunne formeele en uitdrukkelijke toestemming te geeven, dat haar lieder dochter Mietje Abrahams, geb te Alphen, in de maand aug des jaars zeventien honderd vier en negentig, thans wonende te HRL, in Vriesland, een Huwelijk aanga, in den vorm en met de plechtigheden in Zoodanig geval vereischt wordende, met den persoon S. Salomon de Jong, Koopman en Winkelier, wonende te HRL voornoemd. Waar van Acte Gedaan en gepasseerd te Veenendaal 1816
Abraham Jans zie: de Groot, Steegsma
Abraham Jans ged 24 mrt 1744 Grote Kerk HRL, zv Jan Jacobs en Antje Fokkes
Abraham Jans geb 11 aug 1784, ged 31 aug 1784 Grote Kerk HRL, zv Jan Harmens en Antje Pieters
Abraham Jansz huwt met Aaltje Foppes, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 apr en getrout de 5 mei 1771 in de Westerkerk
Abraham Jouvenaz huwt met Alida Broekmans, kind: Willem Abrahams Jouvenaz, geb 17may17 88, ged 20 may 1788 Grote Kerk HRL
Abraham Caesarius Oegeklooster, Floreencohier 1700: A.C., (nu Hendricus[[de tafoeging is yn it skreaune SC1640 mei in oare h?n byskreaun]]), eigenaar van Stem nr. 3, gebruiker Oege Foppes; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Abraham Kaels geb 26 mrt 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL, zv Karel Hansen en Lijsbeth Jakobs
Abraham Clases turfleverancier 1752-1761
Abraham Clases A.C. van Makkum ende Emke Gerrits van HRL, koomende voor de bruit desselvs oom Romke Hotses die een verklaringe van des bruits Moeder vertoonde, verklarende de comparanten dat hunne proclamatien tot Mackum meede door 7 dagen zijn aangegeven, 20 okt 1742; indertr. N.H. HRL
Abraham Cornelis Rein Jansen ende Hijlkjen Abrahams van Almenum, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder A.C. 26 Apr 1749
Abraham Kortsma ovl voor 1835, huwt met Janke Fokkes, kind: Eelkien Abrams K, geb ... ; BS huw 1834
Abraham Lipmans zie: de Vries
Abraham Matak huwt met Anna Agneta Muntz op 27 jun 1790 HRL, sous-luitenant van de Artillery ten dienste van deze landen, van de Willemstad, met mejuffr. A.A. Muntz van HRL, vertrokken met attestatie; mil. huw geref. gemeente HRL; A.M., Sous Lieutenant van de Artillerie ten dienste deezer Landen, Guarnisoen houdende in de Willemstad, ende mejuffrouw Anna Agneta Muntz van HRL, zijnde de aangaave geschied door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 19 jun 1790; ondertrouw HRL; A.M., Sous-Lieutenant van de Artillerij ten dienste deezer landen, van de Willemstad, en Mejuffer Anna Agneta Muntz van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 jun 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Abraham van der Moer oud 39 jaar, geb Zierikzee en won HRL. 1839, architekt, wijk A-027; VT1839
Abraham Philippus won. Bolsward, koopt obligaties van gemeentebestuur 1801
Abraham Pieters geb 1785 ... , huwt met Sijke Jelles, wonende te onder Almenum, geslnm vader in 1818 ''Strauw'', zv Pieter Jans en Feykje IJpes; BS Barradeel huwafk. 1811; geb 28 feb 1785, ged 3 apr 1785 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans en Feikje Ypes
Abraham Rients zie: Tichelaar
Abraham Rientses ovl voor 1843, huwt met Johann a Cornelis, kind: Feikje Tigchelaar, geb 1807 Midlum; BS huw 1842
Abraham van Ringh geb 1803 ... , ovl 18 sep 1811 HRL, wonende te op de Zuiderhaven, zv Anthonij vR, en (Agatha Bolta); BS ovl 1811
Abraham de Ruiter oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boekhandelaar, wijk E-016; VT1839
Abraham Samuel A.S. van HRL; ende Lijsie Heymans van Lehr, in Oostfriesland, zijnde wegens de bruid gecompareerd den Parnassijn Levy Jacobs en den coopman Jacob Isaacs, 6 nov 1790; ondertrouw HRL; A.S. van HRL, en Lijsje Heymans van Lehr in Oostfriesland, Jooden, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 nov 1790 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd op vertoonde attestatie
Abraham Sanders oud 34 jaar, geb Winschoten en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk B-015; VT1839
Abraham Spieringshoek A.S. van Rotterdam en Yfke Spannenburg van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Abraham Steegsma geb 1794 Franeker, ovl 18 okt 1828 HRL, huwt met Janneke Gerrits Rietveld op 23 mei 1824 HRL, huw.afk. 9 en 16 mei 1824, wonende te HRL, werkman, zv Jan Abrahams S, en Aaltje Reinders Kronenburg; BS huw 1824, ovl 1828
Abraham Stevens wed. A.S. eigenaresse van percelen nrs. 427-429 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 649, resp. erf, erf, en huis, resp. 68, 15 en 42 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, nihil en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Abraham Storm ontvangt interesse 1800-1807; Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 2e classe, no. 7, tegen 5%, Januar. 1775. (GAH1060); id. January 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060)
Abraham Teedses ovl voor 1786; zie ook: A.T. Bleeker; erven huren land buiten Franekerpoort 1800-1801; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:0:0 voor ''t bleekloon voor ''t Weeshuys, kwit. no. 7, 24 mei 1780. (GAH1111); id. over 1781, kwit. no. 5, 12 mei 1781. (GAH1112); id. kwit. no. 2, 7 mei 1782. (GAH1113); id. over 1783 kwit. no. 3, 27 mei 1783. (GAH1114); id. over 1778, ord. no. 3, 5 mej 1778. (B1 109); id. over 1779, ord. no. 3, 4 mei 1779. (GAH1110); id. ord. no. 14, van 1783 tot 1784, 18 mei 1784. (GAH1115); id. aan de wed., quit. no. 2, 23may17 85. (GAH1117); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 5/8 parten in de bleek buyten de Franeker Poort alhier: f. 93:15:0, af aan Re?el: f. 17:1:4, resteert f. 76:13:12, no. 27, over 1782. (GAH1113); id. over 1783. (GAH1114); id. 1784. (GAH1115); wed. bet f. 76:13:0 na korting van het Re?el, 23 may 1785. (GAH1117); ontv van dito f. 26:5:0 tersaeke een half jaar schink volgens acoort aan hem gegeven, ord. no. , 23 jun 1778. (GAH1109); A.T. van HRL. en Aaltje Wytzes van Almenum, getrouwd na voorgaande proclamatien op drie agter eenvolgende dagen, waarvan de laatste is geweest 17 mei 1772 HRL; kind: Riemke Abrahams, geb 18 dec 1774, ged 15 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Tetje Abrahams, geb 26 dec 1776, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Riemke Abrahams, geb 4 feb 1779, ged 16 feb 1779 Grote Kerk HRL; A.T. en Ytje Jakobs, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 mey 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Abraham Tjallings zie: Hofman
Abraham Tjallings ovl 12 sep 1794 HRL, oud 66 jaar; begraven Groot Kerkhof regel 29, nr. 18; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Abraham Tjallings Nicolaas Webber ende Aafke Abrahams, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.T., deszelfs vader, 1 feb 1794; ondertrouw HRL
Abraham Tjallings weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van IJnte Rintjes als schoenmakersgezel bij A.T., 17 may 1791. (GAH1123)
Abraham Tjallings huwt met Francina Alberts, beyde van HRL, geproklameerd den 13 Mij en den 20 dito en den 27 dito 1753 en den 3 jun getrouwt; kind: Aefke Abrahams, ged 22 feb 1756 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Abrahams, ged 24 jan 1764 Grote Kerk HRL
Abraham Tjallings huwt met Mayke Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 okt en getrout de 4 nov 1764; kind: Annaatje Abrahams, ged 8 feb 1767 Grote Kerk HRL
Abraham van der Valk ovl voor 1811, hm ... , weduwe ijzerwarenhandelaarse 1810
Abraham de Vries huwt met Eva Michiels, wonende te Leeuwarden, koopman, kind: Heintje Abrahams dV, geb 1790 Leeuwarden; BS huw 1817
Abraham Willems zie: Brons, (2x) Brouwer
Abraham Willems ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:0:0 ter saeke geleverd bier, 31 dec 1805, quit. no. 16 (GAH1138); id. f. 28:10:0 ter Saeke geleverde 7 1/2 ton bier, 19 may 1806, quit. no. 38 (GAH1138); id. f. 35:10:0 voor geleverd bier, 23 feb 1807, quit. no. 18 (GAH1139); id. f. 52:10:0, 6 jan 1808, quit. no. 5 (GAH1140); id. f. 13:2:0, 30 dec 1809, quit. no. 70 (GAH1141)
Abraham Willems geb 16 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL, zv Willem Abrahams en Atje Freriks
Abraham Willems woont in 4e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
Abraham Willems woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Abraham Willems A.W. van Midlum en Antje Heeres van HRL, zijn, na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 25 oct 1778 HRL, ten zelfden dage getrouwd op vertoond getuigenis van Midlum; hu Grote Kerk ha; kind: Pieter Abrahams, geb 20 jul 1779, ged 3 aug 1779 Grote Kerk HRL; kind: Antje Abrahams, geb 27 aug 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL; kind: Heere Abrahams, geb 15 feb 1784, ged 2 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Abrahams, geb 25 may 1788, ged 8 jun 1788 Grote Kerk HRL
Abraham IJmes en Jan IJmes, tweelingen, geb 30 mei 1776, ged 9 jul 1776 Grote Kerk HRL, zv IJme Broers en Sjoukje Hanses
Abraham Isaacs zie: de Vries
Abraham Ysrael geboortig van ''s Hage, heeft het burgerregt binnen deze stad gewonnen, nar dat getrouwigheit aan pres. burg. Crijtenburg belooft, en de geregtigheit daer toe staende betaald had tot f. 10:10:0 aan de GR, op 1 aug 1735. (burgerboek)
Abraham Abrahams van Buuren geb 1771 ... , koopman, wonende te HRL, huw.get. bij B.G. van Messel en H.A. de Vries; BS huw 1817
Abraham Adrianus Fonck huwt met Elizabeth Binksma op 2 feb 1794 HRL, laatste afk. 2 feb 1794, chirurgijn op ''s lands uitlegger, gecommandeerd wordende door de lt Huys, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1794; A.A.F., chirurgijn op ''s lands uitlegger, gecommandeert wordende door de luitenant Huys, ende Elizabeth Binksma, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door proc. IJpe Feddema, met een gebod in de week, 25 jan 1794; ondertrouw HRL; A.A.F., chirurgijn op ''s lands uytlegger, gecommandeert wordende door Lieutenant Huys, en Elizabeth Binksma, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 2 feb 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Abraham Adrianus Vonk huwt met Elizabeth Bielsma, kind: Janke Abrahams Vonk, geb 18 jun 1794, ged 6 jul 1794 Grote Kerk HRL
Abraham Aron Speyer geb 1804 Amsterdam, 1e huwt met Marianna Abrahams Cohen op 26 sep 1833 HRL, koopman, wonende te HRL, thans dienende bij de mobiele Vriese schutterij, 2e huwt met Frederika Barends, (gk), op 15 sep 1842 HRL, koopman te HRL. 1841, zv Aron Salomons S, (gk), en Klaartje Elken Kan, (gk); BS huw 1833, ovl 1841, huw 1842; oud 36 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-209; VT1839
Abraham Baukes Zaagmans zie ook: Abraham Baukes; geb 1792 HRL, huwt met Trijntje Sikkes vd Woude op 24 nov 1822 Franeker, timmerman, wonende te Almenum, zv Bauke Abrahams en Maaike Dirks; BS Franeker huw 1822
Abraham Baukes Wijngaarden vroedsman in 1765, 1777; huwt met Baukje Oenes, kind: ged 2 feb 1745 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 7:9:8 terzake geleverde koorde en knopen, kwit. no. 1, 23 apr 1765. (GAH1095); id. f. 2:0:0 wegens verdiende parsloon en en ''t leveren van knopen kwit. no. 1, 7 jan 1777. (GAH1108); Stadsrentmeester ontv uit hoofde eener negotiatie ter verdere volbouwinge der nieuwe kerk op losrenten bij de Regeering deezer Stad gearresteerd volgens Resolutie van d. 28. nov 1774 tegen 3 percent waar van het eerste jaar zal verschenen zijn d. 1sten Januar. 1776, een summa van 15000 Caroliguldens, welke penningen belegd en gefourneerd zijn door o. a. A.W. : 1. f. 500:0:0, 1jan17 75. (GAH1060); ovl voor 1812, erven ontvangen lijfrente 1766, ontvangt interesse 1801-1811; Stadsrentmeester bet f. 45:0:0 interesse van 3% rente van f. 1500:0:0 als losrente, 1. Jan. 1777. (GAH1060); id. 1. Jan. 1778. (GAH1060); Ritske Oenes ende IJmkjen Jans, beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen weegens de bruid door A.W. vertoonende schriftelijke last in deesen daer toe, 31 oct 1750; Johannes Klok ende Neeltje Abrahams Wijngaarden, beide van HRL; komende wegens de bruyd desselfs vader A.W., 30 Oct 1751; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 200:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Abraham Benjamin Cohen ovl 5 sep 1828 Leeuwarden, huwt met Sara Elias, kind: Marianna Abrahams, geb 1807 Leeuwarden, in leven koopman; BS huw 1833, ovl 1841; A.B.C., koopman te Leeuwarden, is verzogt een verklaring af te leggen ten behoeve van Naatje Abrahams Neeteboom, die, dienstmaagd te Leeuwarden, dogter van Abraham Joseph Neteboom en Mietje Jacobs, in de maand dec zeventien hondert agt en tagtig te Amsterdam geb is, kunnende geen Akte van geboorte produceren, omdat destijds van de geboorte van Joodsche meisjes in de publieke Registers geen aantekening gehouden wierd. Voorts verklaarde de Comparant geen bloedverwant van dezelve te zijn. Leeuwarden den zesden feb agttien hondert en zestien
Abraham Cornelis Beitsma geb 1762 ... , huwt met Maria Wolfs, kind: Anna Abrahams B, geb 1796 Dokkum, huw.get. bij G.J. Keyser en M.J. de Vries, wonende te HRL 1813; BS huw 1813, ovl 1828
Abraham Floris Valk huwt met Alida Cicilia Groeneveld, kind: Johanna Carolina Abrahams Valk, ged 13 okt 1771 Grote Kerk HRL
Abraham Folkerts Zijlstra geb 1794 Sexbierum, ovl 11 sep 1855 HRL, huwt met Hendrikje Klazes Overberg, tuinier, N.H., zv Folkert Z, en Pietje Hendriks; BS geb en ovl 1855, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk I-007; oud 45 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, tuinier, wijk I-011; VT1839
Abraham Frederiks de Ruiter geb 1777 IJlst, ovl 23 jan 1834 HRL, huwt met Gerritje Pieters op 15 sep 1799 HRL, koopman in 1834, huw.get. bij S. Boon en M.S. de Haan, won HRL, 1816, id. bij B.R. Kroes en A.B. de Boer, 1816, grutter in 1825 kinderen: Rinske, geb 24 okt 1808 HRL, Pieter, geb 16 sep 1810 HRL, Tjistke, geb 7 jan 1806 HRL, Pieter dR, geb 8 jul 1804 HRL, Fredrik dR, geb 5 nov 1801 HRL, Tjitske dR, geb 5 jan 1800 HRL, zv Frederikus Martinus en Reinskjen Tomas; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1804, 1808, 1806, 1810, BS huw 1816, huw 1825, ovl 1834, ovl 1869; eigenaar van wijk E-242; gebruiker Jelle Hanekamp, geweermaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-068, handelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk F-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-135; gebruiker Jan Beukering, sjouwer, 1814. (GAH204); d van wijk G-139; gebruiker Cornelis Schaafsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-155; gebruiker Cornelis Martens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-156; gebruiker Wytske Folkerts, 1814. (GAH204); id. van wijk G-275; gebruiker Carel Marius van Vliet, varensgesel, 1814 (GAH204); kind: Pieter Abrahams de Ruiter, geb 16 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL; Arum, Sectie A, 1832: Erven Abraham Fredrik de Ruiter, Grutte te HRL, eigenaars en vruchtgebruikers van perceel nr. 654, legger nr. 188, Bouwland, grootte 14460, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); Witmarsum, Sectie A, 1832: Erven A. d. R., Grutter te HRL, eigenaars en vruchtgebruikers van perceel nr. 900, legger nr. 193, Bouwland, grootte 930 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); erven A.F. d. R. eigenaars van percelen nrs. 130 en 132 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, resp. pakhuis en huis, resp. 48 en 120 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 60. (bron: Kad. TL. Barr. dl. en HRL, 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 513 te HRL, woonplaats HRL, grutter, legger nr. 591, huis en erf, 130 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 1017 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, huis en erf, 270 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1364 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 591, huis en erf, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); id. van percelen nrs. 1500 en 1501 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, resp. pakhuis of stal en erf, huis en erf, resp. 90 en 120 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 20 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); id. van percelen nrs. 1578 en 1579 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, resp. stal, huis en grutterij, resp. 45 en 290 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en H75/G70. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van percelen nrs. 1600 en 1601 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, resp. huis en erf, huis, resp. 35 en 28 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52); id. van perceel nr. 1686 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, huis, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van perceel nr. 1695 te HRL, (grutter), woonplaats HRL legger nr. 591, erf, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (Bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van percelen nrs. 1776 en 1777 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, resp. huis en erf, huis, resp. 36 en 16 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54); id. van perceln nr. 2096 en 2097 te Harligen, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, resp. weiland, weiland, resp. 12060 en 13790 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beiden nihil. (bron: Kad. Atl. Barr. dl, . en HRL. 1832, bl. 58); erven A.F. d. R. met mede-eigenaren bezitters van perceel nr. 2809 te HRL, legger nr. 592, (grutter), woonplaats HRL, water als weiland, 880 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); A.F. d. R. (het gebouw aan Wieger Harmens), eigenaar van perceel nr. 558 te Sexbierum Sectie A, gortmaker, woonplaats HRL, legger nr. 282, cementmolen en erf, 260 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 240. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); erven A.F. d. R. eigenaars van percelen nrs. 560, 560A en 564 te Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 282, resp. weiland, weiland, erf, resp. 8750, 8120 en 740 m2, klasse onbebouwd: alle 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); id. van percelen nrs. 561-563 te Sexbierum sectie A, (het gebouw aan J.A. van der Werf), woonplaats HRL, legger nr. 282, resp. huis en erf, tuin, pelmolen, resp. 290, 550 en 144 m2, klasse onbebouwd: 1, 2 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27, nihil, en 400. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110)
Abraham Gerrits van Danswijk geb 8 dec 1779, ged 28 dec 1779 Grote Kerk HRL, zv Gerrit van Danswijk en Sepkje Rinses
Abraham Gomperts van Messel geb 1775 HRL, ovl 18 mrt 1836 HRL, ongehuwd, vleeschhouwer, zv Gompert vM, en Sara Philips; BS ovl 1836
Abraham Harmens Hoogveld geb 29 feb 1787, ged 18 mrt 1787 Grote Kerk HRL, zv Harmen Gerrits Hoogveld en Bregtje Antonis van der Mazen
Abraham Isaacs Roosen zie ook: Abram Isacks; huwt met Janke Ferrits, kind: Hinke Abrahams R, geb 1775 ... ; BS ovl 1812; huwt met Janke Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 jul 1769 in de Westerkerk; kind: Hinke Abrahams Roosen, ged 5 nov 1771 Grote Kerk HRL, moeder is J. Pieters; Geeft met alle Onderdanigheid te kennen Izac Roosen, Burger dezer Steede, dat door ''t Overlijden van Feddrik Allerts de bedieninge van ordris Smidskoolmeeter binnen deze Stad is opengevallen en den Suppliant zeer gaarne zoude Zien dat Sijn Soontje A.I.R. daer mede wierde gebeneficeerd, Soo neemt de Supplnt:deswegens de Vrymnoedigheid zig op het onderdanigste aan UEd:Achtb:te addresseren, met gedienstig Verzoek dat UEd:Achtb: gemelde zijn Soon A.I.R. gelieven aan te Stellen tot ordris Smidskoolmeter binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daer toe Staande:dog aangemerkt dat deze A.I.R. geen bequame jaaren heeft om deze functie selv te bekleeden, Soo presenteert den Supplnt Sig in persoon op ''t nedrigste voor UEd:Achtb:, om deze bedieninge wegens Sijn Soon bij Substitutie waar te neemen ter tijd ende Zoo lange gemelde desselvs Soon genoegsame jaaren heeft bereikt en UEd:Achtb:in des Suppliants dienst genoegen neemen, Verzoekende UEd:Achtbh qualificatie ten dien fine. requisitus (was Get:) S: Rienstra; (In Margine Staat voor Appt); de Magistraat accorderende het Versoek, Nomineert en Stelt mits deesen A.I.R. tot ordinaris meter van de Smidskool binnen deze Stad op lasten, pligten profijtten en gehoorsaamheeden daar toe staande:Authoriserende tot de Waarneeminge van die functie geduirende desselvs minderjarigheid en tot Haar Achtb:kennelijk Wederseggen de meede Supplnt Izac Roosen, die daar toe den Eed in forma zal hebben af te leggen Actum den 15 mrt 1758. (was get:) Claas van der Brug/onder stonde/Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 15 mrt 1758 heeft Izac Roosen den Eed van Getrouwigheid als Subst smidskoolmeeter gepresteerd in handen van de Heer Burgemr H:Wassenaar In kennisse van mij Secretaris M:V: Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met behoorlijke eerbied Izac Rooden Borger binnen deze Stad, dat by de aanstellinge Van desselvs soon A.I.R. tot ordris Smidskoolmeter dezer Stede, het UEd Achtb. heeft geliefd, geduirende desselvs minderjarigheid den Suppliant tot de Waarneminge Van die functie te qualificeren, gelyk den Supplnt:dan ook tot dees tijd tot zig daar inne na Vermogen heeft gequeeten, en daar in gaarne zoude voortgaan, zoo hij niet tot zijn leedwezen ondervond, dat de exercitie Van dit Werk te onereus is voor een man van Sijne jaaren; het welke oorzaak is dat den Suppliant de Vrymnoedigheid neemt, in zijne plaatze aan UEd Achtb. voor te Stellen de persoon van Jacob Jacobs borger binnen deze Stad, dewelke door zijne jongere jaaren daar toe veel capabeler is dan den Suppliant, en hier toe van herten inclinerende:Verzoeken ten dien einde beide zeer gedienstig, dat UEd. Achtb. Jacob Jacobs in plaatze Van Izac Roosen (geduirende de minoriteit van desselvs soon/gelieven te qualificeren tot de Waarneminge Van ''t Smidskoolmeeten binnen deeze Stad; requisitus (get:) S:Rienstra; in margine Staat; de magistraat accorderende het Versoek Authoriseert mits dezen Jacob Jacobs tot de Waarneminge van ''t Smidskoolmeten, geduirende de minderjarigheid van A.I.R., mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 11 jul 1759. (was get:)Hendk Schaaff, onderstonde, Ter ordtie van de magistr S:Rienstra abs:sec:. ; Lager Stonde; Op dato heeft Jacob Jacobs den Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van de Hr Presid:Burgemr H:Schaaff; in kennisse Van my gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Abraham Isaacs de Vries geb 1809 HRL, ovl 10 mrt 1896 departement van de Seine, arrondissement Parij, adres Rue de Picpus 76, huwt met Branca Drukler, zv Isaac dV, en debora Mossel; BS ovl 1897
Abraham Jans van Dalen ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL, zv Jan van Dalen en Maria Schipbergen
Abraham Jans de Groot geb 27 feb 1805 HRL, ged 5 mrt 1805 HRL, N.H., zv Jan Jansen (dG), en Maaike Jans (Groenhof); dopen Grote Kerk HRL 1805
Abraham Jans Vrij geb 31 aug 1784 HRL, inschrijfnummer 3538, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Abraham Jansen Faber huwt met Trijntie Martens, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 mei 1769 in de Westerkerk
Abraham Joseph Neeteboom Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijks-afkondigingen tusschen: Mozes Levie de Beer, oud een en dertig Jaren, van beroep Koopman, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige zv Levie Jacobs de Beer en Rebecca Izaaks, en Naatje Abrahams Neeteboom, oud zeven en twintig Jaren, dienstmaagd, geb te Amsterdam, laatst woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige Dochter, geb uit A.J.N. en Mietje Jacobs, beide ovl al hier behoorlijk zijn afgekondigd, op zondagen dan twaalfden en negentienden dag der maand mei des Jaars eenduizend acht honderd en zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 22 May 1816; Op heden den zesden feb agt tien hondert en zestien compareerden voor Ons Theodorus Kluerda Wierdsma Vrederegter van het Kanton Leeuwarden N? 1., Provintie Vriesland, 1? Liepman Joseph de Jong, oud 38 jaar, 2? Levij Alexander Canter, oud 53 jaar, 3? Hartog Jacobs Oostra, oud 54 jaar, en 4? Abraham Levij de Beer oud 39 jaar alle kooplieden en te Leeuwarden woonagtig; Welke verklaarden, (na dat vooraf ten gevolge van het besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid van den 9. mrt 1815 N? 13, aan Ons uit het schriftelijk Attest van de Heer Praesident Burgemeester dezer stad in dato den 29. jan 1816 de behoeftige toestand van Naatje Abrahams Neeteboom gebleken was), dat gemelde Naatje Abrahams Neteboom dienstmaagd te Leeuwarden dogter van A.J.N. en Grietje Jacobs in tijden Echtelieden geen bloedverwanten in de opgaande linie in leven heeft, dat gemelde haar ouders haar vader in de maand jun agttien hondert en elf en haar moeder in de maand jul agttien hondert en agt beide te Amsterdam gestorven zijn, kunnende geen Akte van versterf produceren om dat dat daar van geen aantekening in de publieke Registers gevonden wordt; Voorts verklaarden de Comparanten geen bloedverwanten van dezelve te zijn; Van al het welk Wij deze Akte hebben opgemaakt, welke de Comparanten met Ons en Onzen Griffier hebben vertekent te Leeuwarden op dato als vooren
Abraham Laurens Wijs geb 12 dec 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL, zv Laurens Theodorus Wijs en Tjeertje Janes van Slooten
Abraham Levij de Beer A.L. d. B., koopman te Leeuwarden, is verzogt een verklaring af te leggen ten behoeve van Naatje Abrahams Neeteboom, die, dienstmaagd te Leeuwarden, dogter van Abraham Joseph Neteboom en Mietje Jacobs, in de maand dec zeventien hondert agt en tagtig te Amsterdam geb is, kunnende geen Akte van geboorte produceren, omdat destijds van de geboorte van Joodsche meisjes in de publieke Registers geen aantekening gehouden wierd. Voorts verklaarde de Comparant geen bloedverwant van dezelve te zijn. Leeuwarden den zesden feb agttien hondert en zestien; A.L. d. B. verklaart ten behoeve van het huwelijk van Naatje Abrahams Neteboom, dat zij geen bloedverwanten in de opgaande linie in leven heeft, dat gemelde haar vader in de maand jun agttien hondert en elf en haar moeder in de maand jul agttien hondert en agt beide te Amsterdam gestorven zijn
Abraham Leypmans de Vries geb 1787 HRL, ovl 9 jun 1864 Lemmer, huwt met Sara Jacobs de Vries, touw slager en wonende te HRL. 1843 en 1844, zv Leypman dV, en Henderina van Bons; BS huw 1843, huw 1844, ovl 1864; gebruiker wijk G-108, koopman; medegebruiker Willem Jans, gleybakkersknegt; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-258; VT1839; A. Lipmans d. V. eigenaar van percelen nrs. 1762 en 1763 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 728, resp. huis, huis en erf, resp. 55 en 55 m5, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Abraham Louwerens Lents ged 26 mrt 1743 Grote Kerk HRL, zv Louwerens Lents en Dirkjen Annes
Abraham Rients Tichelaar huwt met Maike Hendriks Plekker, wonende te Midlum, tichelknecht, kind: Rients Abrahams T, geb 1803 HRL; BS Franeker ovl 1821
Abraham Taedses Bleeker zie ook: A.T. ; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:0:0 wegens 1 jaar bleekloon van linnen, kwit. no. 3, 27 mei 1783. (GAH1114)
Abraham Tjallings Hofman ovl voor 1862, huwt met Sibbeltje Jans Laansma, kind: Tjalling Abrahams H, geb 9 nov 1801 Oosterbierum; BS ovl 1861
Abraham Willems Brons huwt met Gezina Lambertus, kind: Willem Abrahams B, geb 1773 Makkum; BS ovl 1831
Abraham Willems Brouwer geb 1755 Midlum, ovl 26 apr 1828 HRL, huwt met Antje Heeres, brouwer in 1828, huw.get. bij D.G. vd Woude en T.B. Bakker, wonende te HRL. 1812, id. bij M.H. van Dijk en J.J. Wijngaarden 1815 huwelijken, levert brood, bier en kaas aan militairen 1803-1805; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1828, sch lett-w; gebruiker van wijk B-104, brouwersknegt; eigenaar is T. Paludanus, 1814. (GAH204)
Abrahams Frederiks zie: de Ruiter
Abrahams Cornelis zie: Beitsma
Abrahams Willems Brons geb 16 sep 1809 HRL, ovl 19 mrt 1869 HRL, huwt met Geeske Paulus Houtsma op 14 nov 1833 HRL, huw.get. bij S.P. Schellingwou en T.J. vd Molen, (2x gk), N.H., metselaar, zv Willem Abrahams B, en Atje Freerks Smeden/Smeetzel; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1833, huw 1842, ovl 1869, bev.reg. Ha wijk B-107, wijk A-074, wijk G-335, supp wijk G-452; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaarsknecht, wijk B-065; VT1839
Abram Alberts medeweesvoogd Scheltinga bet f. 123:6:10 aan de rentmeester van het Weeshuis tersaake het twede termin van ''t huys in de Bottapotekerstraat weegens A.A. die voorn. huysinge van de wees en arme voogden heeft gekoft, 9 jan 1730. (GAH1060)
Abram Annes zie: de Haas
Abram Boomgaarden huwt met Jeltje Zents, kind: Anna Abrams Boomgaarden, ged 5 dec 1752 Grote Kerk HRL
Abram Hendriks Claas Jacobs en Catharina Lodewijks beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs swaeger A.H., 7 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL; Abraham H. van Midlum en Mayke Gosses van HRL, huw.aang. 17 dec 1735 HRL, komende Voor de bruyd Minne Gosses, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Abram Isacks zie ook: A.I. Roosen; huwt met Janke Pijters, kind: Antie Abrams, ged 12 jun 1770 Grote Kerk HRL
Abram Annes de Haas huwt met Tietje Harmens Groeneboom, visser, wonende te Workum, kind: Hikke Abrams dH, geb 1811 Workum; BS huw 1832
Abram Karels Bouman ged 25 feb 1749 Grote Kerk HRL, zv Karel Bouman en Sijtske Harmens
Abygael Hendriks ged 26 jan 1762 Grote Kerk Harlzv Hendrik Rients en IJpkie Sikkes
Achza Johannes zie: Kamminga
Achza Johannes Kamminga geb 22 mrt 1799 Leeuwarden, ovl 17 feb 1861 HRL, 1e huwt met Douwe Jans Faber, 2e huwt met Watze Dijkstra, Vst 9 apr 1858 uit Leeuwarden, N.H., ovl wijk E-185, dv Johannes K, en Aukje Hoff; BS huw 1842, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk F-356
Acke Boomsma De Magistraat gedelibereert hebbende over de provisionele nominatie van Fettie Bouwes tot de waarneminge van het Stads Vroedvrouwsampt op den 13n feb 1737 gedaan, heeft goedgevonden en geresolveert de persoon van A.B. thans wederom hier woonagtig andermaal tot Stads vroedvrouw aan te stellen op Lasten pligten profijtten en gehoorsaamheeden daar toe en aanbehoorende, en aan deselve ten tijde van haar voorige bedieninge bekent geworden. Aldus geresolveert den 20 dec 1738 en geresumeerd staande vergadering, Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de Magistr:ab:sec:P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreerd met Eerbied Fettje Jans wedue Meindert Cobus meede goedvrouw binnen deese Stad, dat A.B. in leeven gewesen Stads goedvrouw deeser wereld is ovl de supplnte seer genegen zijnde, als haer agtbaerhedens gunst konde obtineren dat in desselvs plaetse weederom wierde aengesteld, op lasten en pligten soo des behoort sampt profijtten etc:alwaeromme de supplnte haer aen de tafel van UEd:agtbaerheden koomt addresseeren met ootmoedig versoek ten einde het Ed:Geregte heeft geliefd te behagen omme de supplnte in plaetse van den overleeden weederom aen te stellen, waer op een gunstige dispositie is verwagtinge quo facto etc:(was get:), H. Wiaerda. ; (in margine Stonde); de magistraet accordeerende het versoek nomineerd mits deesen de supplnte F.J. tot meede ordrs. Stads Vroedvrouw (!) op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 21 may 1742. (Was get) J. Agema Ter Ordtie van de magistr. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Acke Gerbens huwt met Gerrijt Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 jun 1765; ovl 5 jan 1803 HRL, oud 70 jaar; kind: Jacob Gerrits, geb 31 mei 1773, ged 22 jun 1773 Grote Kerk HRL
Acke Gerlofs Tjerk Joosten ende A.G. beyde onder Almenum, komende weegens de bruid Symon Gerlofs, 10 Oct 1744; huwt met Tjerk Joosten, beyde van Almenum, sijn geproclameerd 11, 18 en 25 okt 1744 en doe ook getrouwt
Acke Gerrijts ende Willem Beerns, beide van HRL, huw.aang. 10 apr 1734 HRL, Comende voor de bruid Gerrijt Sijtses, desselfs Vaeder; huw aang. Gerecht HRL 1734
Acke Jans huwt met Jacob Jetses Roorda; zie aldaar
Acke Jarigs van Almenum, huwt met Dirk Hessels, van Franquer, geproclameerd de 27 apr en de 4 en 11 en getrout met attestasie de 20 mei 1760; huw.reg. N.H. HRL
Acke Clasen huwt met Jan Jansen, beide van HRL, geproclameert de 5-12 en getrout de 19 nov 1758
Acke Minnes Folkert Baerents van Baelen van HRL, ende A.M. van Sneecq, sijnde de aengeevinge gedaen door de apothecarius T. Tjallingii met vertonninge van schriftelijk consent van weedersijdse ouders, 13 mrt 1751
Acke Pieters ovl 19 aug 1787 HRL, oud 36 jaar
Acke Pieters huwt met Focke Gerbens, beide van Almenum, geproclameert den 30 sep en de 27 en getrout den 9 okt 1753
Acke Schulten geboortig van Oostvriesland, het burgerrecht verleend en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Strooband, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 9 sep 1789. (burgerboek)
Acke Sickes huwt met Johannis Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 29 Novemb:en de 6 en getrout de 13 dec 1767
Acke Syds huwt met Hendrik Roels, beide van HRL, geproclameerd de 27 Febrij en de 6 en getrout de 13 mrt 1763 in de Westerkerk; kind: Gelske Hendriks, ged 10 mei 1763 Grote Kerk HRL
Acke Tijsses ged , samen met Durk Tijsses, 26 sep 1747 Grote Kerk HRL, dv Tijs Nannings en Lukpjen Sipkes
Acke Uilkes huwt met Isbrand Joosten Gonggrijp, beide van HRL, geproclameerd de f. 1:8:15 en getrout de 23 mei 1763; kind: Baukje IJsbrands Gonggrijp, ged 3 feb 1767 Grote Kerk HRL; kind: Antie Isebrands Gonggrijp, ged 12 nov 1769 Westerkerk HRL
Acke Wiebes huwt met Paulus Jans de Wilde op 9 jun 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807; Paulus Aans de Wilde ende Akke Wybes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Evelings, goede bekende, 25 may 1805; ondertrouw HRL
Acke P Bakker met 2 kinderen, ovl 1 aug 1743, 36 jaar, huisvrouw van Wytze S. Vettevogel, Westerkerk HRL; vdGaast begraaflijst
Ackke Bonnes ged 25 sep 1742 Grote Kerk HRL, dv Bonne Theunis en Etje Hendriks
Ackke Doekes huwt met Jan Bartels, beide van HRL, geproclameerd de 28 aug en de 4 en getrout de 11 sep 1763; kind: Bartel Jans, ged 25 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Doeke Jans, ged 19 mrt 1769 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk ha; kind: Antje Jans, ged 26 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Ackke Gerrits Gerrit Harmens en A.G., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 9 apr 1775 HRL. en toen getrouwt
Ackke Harckes Claas Hemkes van HRL, en A.H. van Minnertsga, deze zijn met Kerkelijke getuygenis van hier naar Minnertsga vertrokken, en daar getrouwt 2 mei 1773 volgens adtestatie van daar, getekend 2 mei 1773 W. de Vries, v. d. m. in Minnertsga
Ackke Hessels Michiel Pieters van Roordahuizum en A.H. van HRL, laatst geproclameert 13 nov 1774 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Roordahuizum, en aldaar op 4 dec 1774 getrouwd, volgens terugge ontfangen getuygenis van daar, 4 dec 1774 getekend H. Lubeley, v. d. m., en H. van Landbergen, Schooldienaar in Roordahuizum
Adam Akkringa ovl voor 1818, huwt met Antie Pieters, echtelieden te HRL, kind: Pieter Adams A., geb 1777 Steenwijk; BS huw 1817
Adam Akkringa geb 25 sep 1802 HRL, N.H., ged 10 okt 1802, zv Pieter Adams A., en Aaltje Jilts; dopen Grote Kerk HRL 1802
Adam Albada ovl voor 1863, huwt met Sophia van Temmen; BS ovl 1862
Adam Bernges Carel Ernst Noord, soldaat onder de comp. van capt. Ramaker, ende Elizabeth Bernges, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest A.B., de vader, 8 nov 1788; ondertrouw HRL
Adam Dedes huwt met Jancke Lammerts, kind: Lammert Albada, geb 28 mrt 1753 Sneek; BS huw 1814
Adam Goslings ged 29 jan 1765 Grote Kerk HRL, zv Gosling Aadms en Baukje Folkerts
Adam Hartog zie: Meyer; ook wel: Hertog; Isaak Davids en Breine Gomperts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.H., goede bekende, 3 sep 1791; ondertrouw HRL; Hartog Jacobs ende Rooske Marcus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.H., goede bekende, 6 sep 1794; ondertrouw HRL; woont in 7e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; A.H.M., meester slager te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Samuel Salomon de Jongh, Koopman, wonende te HRL, waaraf de ouders zijn Salomon Emanuel Manheim en Mietje Samuels
Adam Hendriks zie: Mulder, Snijder
Adam Hertog zie: A. Hartog
Adam Hoek huwt met Metje Lodewiks, kind: Lodewijk Adams H, geb 3 mei 1799 Midlum; BS ovl 1860
Adam Jacobs ZIE; van Hoek
Adam Jans zie: Knoop, Olivier
Adam Jans A.J. en Aaltje Pieters, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; geb 13 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL, zv Jan Adams en IJbeltje Beerends; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negen en tachtig den dertiende sep is Geboren Adam zv Jan Adams en IJbeltje Beerends. Afgegeven op den Raaduize binnen HRL den 16 mei 1816
Adam Johannes zie: van der Meulen, Reunius
Adam Jordan ook als: Andreas Jordan; huwt met Jaantje Bakker, kind: Albert J, geb 12 apr 1794 HRL; BS ovl 1822
Adam Caspers zie ok: Dinhart; huwt met Aaltje Jetses, kind: Anna Adams, geb 27 may 1798, ged 12 jun 1798 Grote Kerk HRL; Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., A.C. ; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44); CASPARUS, ADRIAAN G
Adam Cohen A.C. eigenaar van perceel nr. 1127 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 156, huis, 98 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atl. Barrdl. en HRL. 1832, bl. 45)
Adam Cohen geb 1788 HRL, ovl 11 dec 1857 HRL, huwt met Sara Levij van Amerongen, (gk), op 5 aug 1821 HRL, huw.afk. 1 en 8 jul HRL en 15 en 22 jul 1821 Naarden, koopman in 1851, NI, huw.get. bij E. Kramer, (gk), en A. de Vries, (gk), 1843, zv Nathan Eliasar C, en Mietje Salomons Cohen; BS huw 1821, ovl 1822, huw 1843, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-276
Adam Cohen ovl voor 1863, hm ... , kind: Sijbrigje C, geb 1 apr 1784 HRL; BS ovl 1862
Adam Koopmans huwt met ... , kind: Rebekka K, geb 1807 Bolsward; BS ovl 1880
Adam Kraft geb 1809 Leeuwarden, ovl 13 jan 1899 HRL, huwt met Elizabth Leicht; BS huw 1899
Adam Kraner huwt met Trijntje Annes, kind: Anne Adams Kraner, geb 26 jun 1790, ged 6 jul 1790 Grote Kerk HRL
Adam Lentz de vader van A.L. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; ovl 26 grasmaand (= apr) 1810 HRL, huwt met Anna Catharina Diemers, en met Trijntje Jongeboer op 30 mei 1802 HRL, in leven koffijhuishouder te HRL, ook verver en glasemaker, kinderen: Lourens Adams L, geb 1776 HRL, Neeltje, geb 7 sep 1802 HRL, zv Lourens L, en Trijntje Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1827, huw 1828, ovl 1832, ovl 1860; ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 173:2:0 wegens aangenomen verwen, ord. no. 4, 1 aug 1774. (GAH1060); A.L. en Kaatje Diemes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 14 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Laurens Adams Lentz, geb 11 jun 1776, ged 2 jul 1776 Grote Kerk HRL, moeder als Catharina Diemers; kind: Elisabeth Adams Lentz, geb 7 jun 1778, ged 23 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Adams Lentz, geb 12 jul 1781, ged 31 jul 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: Anna K.D. ; kind: Dirkje Adams Lents, geb 1 nov 1783, ged 25 nov 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Anna K.D. ; kind: Roelof Adams Lentz, geb 10 okt 1789, ged 3 nov 1789 Grote Kerk HRL; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Adam Lentz ovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; erven A.L. eigenaar van wijk E-174, gebruiker is Hendr. Bakker, oud schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-175, gebruiker is Melle de Vrind wed., 1814. (GAH204); wed. A.L. gebruiker van wijk E-221, medegebruikers zijn IJsak Jacobs van Gilsen, koopman, en Schoone Salomons, koopvrouw, eigenaar is Sietze van Dijk erven, 1814. (GAH204)
Adam Lourens zie: Lentz
Adam Manler huwt met Aaltje Harmsen, kind: Barbara Adams Manler, geb 28 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Adam van der Meulen geb 5 apr 1801 HRL, ovl 25 aug 1869 HRL, huwt met Neeltje Lammerts Sprietsma op 10 dec 1820 HRL, huw.afk. 26 nov en 4 dec HRL. en Dokkum, bestellersknecht, N.H., ged 21 apr 1801, zv Johannes Adams Westerwal, en Neeltje Stevens Bergsma; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1820, ovl 1869
Adam Moy Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, A.M., Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Adam Nathan zie: Cohen
Adam Pieters zie: Akkringa
Adam Prikkenaar ovl voor 1836, huwt met Rinske Tjietses, kind: Elisabeth Adams P, geb 1758 Franeker; BS ovl 1830; 1835 huwelijken
Adam Reinius in 1843: Johann Adam R; geb 1767 Stadt Wetzlaar, Dld, ovl 17 aug 1843 HRL, huwt met IJtske Jeltes Radsma op 10 mei 1801 HRL, veerschipper in 1843, kinderen: Maria Catharina, geb 9 nov 1808 HRL, Jelle R., geb 6 okt 1804 HRL, Feykje R, geb 1801 HRL, zv Johan Fredrik Cassiodorus R, (gk), en Maria Catharina R?hlin, (gk); huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1808, BS ovl 1812, ovl 1813, ovl 1843, ovl 1844; vrouw A.R. eigenaar en gebruiker van wijk B-025, 1814. (GAH204); A.R. eigenaar van wijk G-055; medegebruikers Dirk Feykes de Boer, schoenmaker, Luitje Walstra, koekebakkersknegt, 1814. (GAH204); oud 73 jaar, geb Wetzelaar en wonende te HRL. 1839, trekschipper, wijk B-025; VT1839; A.R. eigenaar van perceel nr. 466 te HRL, trekschipper, woonplaats HRL, legger nr. 564, huis en erf, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); A.R. eigenaar van percelen nrs. 1580 en 1581 te HRL, trekschipper, woonplaats HRL, legger nr. 564, resp. huis, huis, resp. 30 en 36 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Adam Ruirich zie ook: Roerich; geboortig van Wildongen in het Waldeckse, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. S. Altena op 21 mei 1764. (burgerboek); weesvoogden bet f. 29:18:8 aan de rentmeester van het Weeshuis voor de laatste helft de coopsumma ve huys id Pieter Molentie Steeg aan A.R. (nu: R?erich) en D. Venema verkogt, 22 jan 1781. (GAH1112)
Adam Rutgers ged 24 jun 1749 Grote Kerk HRL, zv Rutger Goslinghs en Tetje Piers
Adam Sjoerds metselaar 1764; huwt met Folkie Feddes, kind: Fedde Adams, ged 6 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Jan Adams, ged 4 jul 1760 Grote Kerk HRL; kind: Iefke Adams, ged 27 nov 1753 Grote Kerk HRL; kind: Sjoert Adams, ged 10 dec 1754 Grote Kerk HRL
Adam Snatz huwt met Baukje Alberts, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763
Adam Snijder(s) hm ... , kind: Catharina, geb 1790 HRL; BS ovl 1857; van Hessen, voor burger aangenomen en heeft de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. burg. P. Couperus, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 7 jun 1775. (burgerboek); gegageerde, heeft 1 hond, may 1806. (GAH650)
Adam Stark hm ... , kind: Maria Theresia S, geb 1795 Nassau, Dl; BS ovl 1815
Adam Sterk eigenaar en gebruiker van wijk G-023, slaapsteehouder, 1814. (GAH204)
Adam Zelle huwt met Minke Boukje van Slooten, kind: Herman Otto Z, geb 1810 Leeuwarden; BS ovl 1894
Adam Terwocht/Tervocht geb 1782 Baambrugge, ovl 27 dec 1825 HRL, huwt met Elisabeth Tjeerds Bakker op 17 mei 1807 HRL, komt van Amsterdam, schoolmeester in 1825, vlgs ovlakte geen kinderen; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1825, ovl 1853; eigenaar van wijk A-240; gebruiker Frans Anthonij Posthuma, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-101, school, 1814. (GAH204); id. van wijk E-115, schoolonderwijzer, 1814. (GAH204); A.T. en Elisabeth T. Bakker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs, 1 may 1807; ondertrouw HRL
Adam Tjeerds zie: Stoker
Adam Velink van HRL, ende Anna Maria Coopmans tot Rijs in Gaesterland, sijnde de aengevinge gedaen door R.J. de Swart met vertooninge van des bruidegoms vaeders consent in deesen, gepasseert voor de kerkenraad van Zwolle, 18 Apr 1750; kind: Franciscus Adams Veling, ged 27 mei 1756 Grote Kerk HRL
Adam ter Wagt zie A. Tervogt
Adam Caspers Dinhart zie ook: Adam Caspers; ged 6 may 1766 Grote Kerk HRL; als A.K. Tenhart, zv Kasper Tenhart en Antie Johannes; geb 1766 HRL, ovl 6 sep 1837 HRL, huwt met Aaltje Idses de Vries, kinderen: Alida D, geb 28 jun 1803 HRL, Dirk D, geb 9 okt 1802 HRL, sluismansknecht, zv Caspar D, en Antje Johannes Gleistra; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1822, huw 1826, ovl 1830, ovl 1837; gebruiker van wijk G-238, sjouwer; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); A.D. ende A.I., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Binne Alles, goede bekende, 8 okt 1791; ondertrouw HRL; A.D. en Aaltje Idses, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd op den 25 daar aanvolgende en bij deese ook een kind gewettigd; hu Grote Kerk ha; ook wel: dennart; zv A.D. en Douwe Kerkhoven beschuldigd van een trog van Claas Rodje op ene brutale wijze in het water te hebben gegooid. Eis: 6 dagen Pekelkuip. Na ootmoedige schuldbekentenis en smeking om genade voor deze keer scherp gecorrigeerd, 22 okt 1804 (GAH50); kind: Alida Adams deinhart, geb 27 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL
Adam Coenradus Helbach geb 1763 Nymegen, ovl 8 mrt 1841 HRL, 1e huwt met Jeltje Boeff, 2e huwt met Geertruida Johanna Clara van Andringa, luitenant ih 1e Bataillon van het Regiment vd luitenant van Brakel, garnizoen te Haarlem, komt van Haarlem, laatste afk. 13 jul 1794, met attestatie vertrokken, huw getuige bij G.J. de Feyter en M. Suiderbaan, aangehuwde neef bruid. 1826, gepensioneerd kapitein en oud plaatsmajoor der 2e klasse in 1841, toenmaals luitenant in dienst der staat en wonende te Schijndel en verkoopt een huis in 1801, zv Jan Peter H, (gk), en Maria Geertruida Veltkamp, (gk); huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1826, ovl 1841,; A.C.H., vaandrich in ''t 2de Batt. van het Regiment Infanterij van Gen. Major Baron van Brakel van HRL, ende Jonkvrouwe Jeltje Boeff van ''t Vlie, 16 jul 1790; ondertrouw HRL; A.C.H., Luitenant in het eerste Bataillon van ''t Regiment van Lt. Generaal van Brakel in Guarnisoen te Haarlem, van Haarlem, en de Vrouwe Johanna Clara van Andringa, van HRL, zijnde de aangaave deezer Huwelijks Proclamatien geschied door doct. Johannes Albarda onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 4 jul 1794; ondertrouw HRL; de Weled. Gestrenge Heer A.C.H., Vaandrig in het tweede Bataillon van het Regiment Infanterie van Generaal Major Baron van Brakel, van HRL, en de Weled. Jonckvrouwe Jeltje Boeff van ''t Vlie, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 aug 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Oudkerk en volgens ingekomen verklaaring aldaar getrouwd den 8 aug 1790; de Weled. Gestrenge Heer A.C.H., Lieutenant in het eerste Bataillon van het Regiment van Lieutenant General van Brakel in guarnisoen te Haarlem, van Haarlem, en de Weled. Vrouwe Geertruida Johanna Clara van Andringa, van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 jul 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; oud 77 jaar, geb Nymegen en wonende te HRL. 1839, kapitein plaatsmajoor, wijk H-223; VT1839; A.C.H. eigenaar van percelen nrs. 2009 en 2010 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 283, resp. tuinhuis stal en tuin, huis en plein, resp. 580 en 640 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Adam Hartog Meyer geb 1758 HRL, ovl 15 okt 1823 HRL, huwt met Beele Moses Goldsmits, slager; BS geb 1811, ovl 1817, ovl 1822, ovl 1823; eigenaar en gebruiker van wijk C-189, slager; medegebruiker Marcus Adam Meyer, 1814. (GAH204); A.H.M. en Bela Moses, Jooden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 27 aug 1782
Adam Hendriks Mulder geb 1793 HRL, ovl 1 feb 1838 HRL, kastelein, ongehuwd, zv Johan Hendriks M, en Trijntje Jans; BS ovl 1838; A.H.M. eigenaar van perceel nr. 221 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 469, stal, 77 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van perceel nr. 406 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 469, huis en erf, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl en HRL. 1832, bl. 36)
Adam Hendriks Snijder geb 24 dec 1811 HRL, ovl 8 apr 1837 HRL, ongehuwd, ged 14 jan 1812 te HRL, zv Hendrik S, en Aaltje Saakes Personides; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1837; geb 31 dec 1811, ged 14 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Snijder en Aatje Sakes
Adam Jacobs van Hoek geb 1770 ... , huw.get. bij J. Visser en H.M. Hoek, houtmolenaar, oom bruid. wonende te onder Franekeradeel; BS huw 1817
Adam Jans Knoop geb 3 okt 1799 HRL, ged 6 okt 1799 HRL, ovl 26 nov 1846 HRL, huwt met Elske Gerrits Oudeboon op 5 nov 1840 HRL, werkman, zv Jan Jansen K, en Pietje Adams; tijdens zijn geboorte in 1799 zat zijn vader als matroos in Engeland als krijgsgevangene; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1840, ovl 1846; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-228; VT1839
Adam Jans Olivier geb 1788 HRL, ovl 2 mei 1836 HRL, 1e huwt met Aaltje Pieters op 16 dec 1810 HRL, 2e huwt met Sjoukje Cornelis de Vries op 6 jun 1816 HRL, huw afk. 19 en 26 mei 1816, metselaarsknecht, huw.get. bij G.A. Huisjemaker en M. Barentsma, korendrager, 1836, kind: Jan, geb 14 okt 1811 te HRL, zv Jan Adams O, en IJbeltje Barends; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1816, huw 1818, ovl 1836; gebruiker van wijk F-026, metzelknegt; eigenaar is Dirk W. Jager, 1814. (GAH204); kind: Jan Adams Olvier, geb 14 okt 1811, ged 10 nov 1811 Grote Kerk HRL
Adam Louwerens Lens ged 31 aug 1745 Grote Kerk HRL, zv Louwerens Lens en Durkje Annes
Adam Stitterts Bontekoe ged 23 apr 1747 Grote Kerk HRL, zv Stittert Adams Bontekoe en Trijntje Werps; ovl 1 jun 1789 HRL, oud 42 jaar; A.B., en Anna Wassenaar, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Adam Tjeerds Stoker geb 1786 Franeker, ovl 17 jun 1864 HRL, 1e huwt met Sibbeltje Fransen op 6 aug 1812 HRL, stokersknecht, huw.afk. 19 en 26 jul 1812 HRL. voor de hoofddeur van het gemeentehuis, wonende te HRL. 1812, korendrager in 1864, N.H., ovl wijk F-219, zv Tjeerd Reins en Liesbeth Adams Prikkenaar; BS huw 1812, huw 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-243, wijk C-198, wijk D-166, wijk E-249, supp wijk G-377; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; VT1839
Adigerus Wijngaarden A.W. van deese Stadt ende Catharina Wijngaarden van Franequer, koomende weegens de bruid Jelle Roelofs, 19 aug 1741; ondertrouw N.H. HRL
Adnaar van den Boom huwt met Geeltje Roodenburg, kind: Jeltje van den Boom, geb 9 jun 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799
Adolf Adam zie: Hartog, Meyer
Adolf Dol schoenmaker; president-voogd B. Dreyer betaalt f. 25:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Willem Hendriks met schoenmaken in 1 jaar verdiend bij A.D., 3 jun 1760 (GAH1089); medeweesvoogd Videlius betaalt f. 16:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Willem Hendriks met schoenmaken bij A.D. verdiend, 1 mei 1759 (GAH1088)
Adolf Adams Hartog A.A.H. van HRL, en Mietje Meyer van Groningen, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Slagtmnd 1810; ondertrouw HRL
Adolf Adams Meyer geb 1786 ... , ovl voor 1841, huwt met Mietje Meyer Levij op 25 nov 1810 HRL, komt van HRL, huw.get. bij S.S. de Jong en M. Abrahams, slager en wonende te HRL; 1816, in huwelijksakte van 1810 is de geslnm ''Hartog''; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, huw 1840; gebruiker van wijk G-058, slager; eigenaar is B. van Beemen wed., 1814. (204)
Adolf Benjamin Mancq geb 1811 Rotterdam, huwt met Johanna Dirks Smit op 14 nov 1833 HRL, matroos 1e klasse op Z.M. schip ''de Zeeuw'', thans ter reede van Texel, zv Lodewijk M, (gk), en Marianne Frederika Frock, (gk), vader in leven korporaal in Franse dienst, ovl Rusland 28 nov 1812, moeder ovl Rotterdam op 17 aug 1832, grtvdr mdrzijde: ovl in Duitsland, grtmdr mdr-zijde: ovl in Duitsland; BS huw 1833; oud 28 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-243; VT1839
Adolf Pieters Pas zie ook: Adolph Pietersz; huwt met Aaltje Jacobs, kinderen: Francina Adolfs P, geb 1767 HRL, Jacob Adolphs P, geb 1780 HRL; BS huw 1814, ovl 1844; Rienk Pieters Stooker ende Francina Pasz, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader A.P., 9 aug 1788; ondertrouw HRL; Willem Dirks ende Pietje Jaykema, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.P., goede bekende, 21 jul 1792; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 22; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Bij den Raad der Gemeente in overweeging genoomen zijnde, dat bij de Algemene beginzelen der Staatsregeling Art 21 bepaald word, dat elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud, van zijnen eerdienst, deszelfs bedienaaren en Gestigten, en bij de Aditoneele Articulen tot de acte van Staatsregeling Art:1 maar alleen bepaald word: de Gemeenten der voormaals Heerschende Kerk blijven geduurende de eerstkomende drie Jaaren, na de aanneeming der Staatsregeling de gewoone Tractementen van derzelver Leeraaren etc bij wijze van Pensioen uit ''s Lands Cas genieten, en aldaar van geene verdere Kerkbedienden gesprooken word behalven dat die penningen ook niet daadelijk aan de Leeraaren, maar aan de Gemeenten bekeeren vind den Raad der Gemeente geene vrijheid van eenige der dienaaren van de voormaals Heerschenden kerk meer uit Stads Casse te Salariseeren, als agtende den Raad zich door bovengedagte 21 Art:van alle de Kerkelijke Bedienaaren ontslaagen te zijn, wijl de wille des volks de hoogste wet uitmaakt, uit Consideratie van welke alles, den Raad na rijpe deliberatie heeft goedgevonden op huiden voor zich op het Huis der Gemeente te ontbieden: IJpe Feddema, organist in de Nieuwe Kerk alhier, Hendrik Vettevogel, voorzanger, Servaas van Beemen, Coster, hoewel dezelve geen vast Tractament geniet, Christoffel Klein, en A.P., Puistertreeders, Rommert Claasen Blauw, deurwagter, S:S:Teyema, Coster, en voorzanger in de Wester Kerk, daar deeze post met die van Schoolmeester in het Stads Weeshuis gecombineerd is, zal hier over eene nadere Schikking moeten werden gemaakt, Johannes Hartmans deurwagter van de Wester Kerk en dezelve uit hunne respective posten Stads Wegen te ontslaan, zoo als den Raad dezelve houd voor ontslaagen bij deezen, met betuiginge teffens dat dit ontslag hun tot geene de minste flettisure zal verstrekken; en zal Extract deezes, aan de Kerkenraad van de Herformde Gemeente werden ter Hand gesteld, met verzoek, zulks de Gemeente te Communiceeren, omme dezelve te dienen voor berigt. Aldus geresolveerd op dato ut supra. (GAH44); Op 27 sep 1801 is te HRL ovl A.P., de vader van Jacob Adolfs Pasz, waardoor is vacant geworden de doodgraversplaats. Verzoeker J.A.P. heeft het ambt van zijn vader geruimte tijd waargenomen, ter ondersteuning van zijn oude moeder, die in armoede is gedompeld. Verzoekt om de post te mogen overnemen en zolang zijn moeder leeft, der verdienste aan haar uit te keren, om zo van publiek onderhoud verschoont te blijven. Raad accoord en benoemd hem, do. 10 dec 1801. (GAH47); Maandag den 21 jan 1799; de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, wierden voorts de beide Doodgraavers A.P. en Christoffel Klein, op het Huis der gemeente ontbooden, en aan dezelve ernstig afgevraagd, of er geen mogelijkheid zijn zoude om de Lijken, welke gedurende de Sterke vorst, in het zoogenaamde Doodemanshuisje, waaren geplaatst, en daar als ''t Waare opeengepakt Stonden, onder de aarde te bezorgen, en gehoord zijnde de redenen van de Doodgraavers voornd:waarom die Lijken niet hadden kunnen begraaven worden, is uit aanmerking der gefundeertheid van dien als meede uit Consideratie der hooge noodzaakelijkheid. egter dat die Lijken onder de aarde geschikt wierden, alzoo dezelve bij ontlaaten weer, zoo geene besmettinge althans een zeer bederfelijke Lugt zouden kunnen veroorzaaken bij den Raad goedgevonden, om aan de Doodgraavers bij haare betoonde bereidwilligheid ter faciliteering van der moeyelijk Werk, in het tegenwoordige Jaargetijde, Twee Stadsarbeiders, op Stads kosten toe te voegen, en is den Bouwmeester Jacobi gelast hier op ordre te Stellen. (GAH44); Donderdag den 7 feb 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde wijders nog geleezen een request van de doodgraavers A. Pasz en Christoffel Klein Continueerende verzoek, dat Zij in de Wintertijd, Wanneer de grond Sterk ingevroosen Was, Zoo als thans Plaats vond, en Zij dus van het begraaven der Lijken, ongelijk veel meer moeite hadden, dan Wel op andere tijden van ''t Jaar, eenig meerder Salaris, of loon mogten genieten; Waar over gedelibereerd Zijnde, wierde goedgevonden, eene Commissie te benoemen, om het zelve Verzoek te overweegen en den Raad te dienen van Advijs en Consideratie, Welke Commissie is gedecerneerd op de Burgers Bos en Wellinga. (GAH44)
Adolf Rienks Stoker geb 6 jan 1793, ged 29 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Rienk Pieters Stoker en Fransina Adolfs pas
Adolph Binnendijk woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Adolph Blanken huwt met Maria Verhey, tweelingen Arnolda Francoisa en Maria Adolphs Blanken, beiden ged 25 mei 1769 Westerkerk HRL
Adolph Buitendijk A.B. ende Antje Fokkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Barend Martens, deszelfs neef, 14 jul 1792; ondertrouw HRL; kind: Casper Adolfs Buitendijk, geb 13 apr 1793, ged 5 may 1793 Grote Kerk HRL
Adolph Dollee geboortig van Ypenbuurt (= Ibbenburen) in graafschap Lingen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 en verkrijgt het burgerrecht op 21 mei 1755. (burgerboek)
Adolph Johannes zie: van der Veen
Adolph Pietersz zie ook: A.P. Pas; huwt met Aaltje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout den 17 May 1767; kind: Francijntie Adolfs, ged 26 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL
Adolph Schaeff ontvangt van het gemeentebestuur terzake verdiend arbeidsloon van gipswerk aan het Stadhuis, 4 dec 1780: 197-1. ; (geen boeknr. vermeld)
Adolph Johannes van der Veen geb 1788 Noordwolde, ovl 21 feb 1836 HRL. aan boord van zijn schip liggende in de Turfhaven, 1e huwt met Tjietske Davids de Vries 2e huwt met Liskje van Slooten op 24 sep 1829 HRL, huw.afk. 13 en 20 sep 1829, wonende te HRL, turfschipper in 1836, zv Johannes Adolph dV, en Hendrina Wybes de Vries; BS huw 1829, ovl 1836
Adriaan van de Boon huwt met Geeltje Rodenburg, kind: Frans Adriaans van de Boon, geb 3 dec 1796, ged 11 dec 1796 Grote Kerk HRL
Adriaan Gillis zie: Camper
Adriaan van Klinken huwt met Saapsche Jacobs, kind: Beitske, geb 1794/6 Leeuwarden; BS ovl 1856
Adriaan Luder geb 20 mrt 1799 HRL, ged 28 apr 1799 HRL, kv Jan Luder en Elisabeth Frederique van der Waal; dopen Grote Kerk HRL 1799
Adriaan de Roock geb 15 feb 1748 ... , equipagemeester 1801-1811; regattdv1826-93, sch lett-r; ovl 04 feb 1834 HRL wijk C-138, oud bijna 86 jaar, gepensioneerd kapitein ter Zee, geb te Zalt Bommel, wonende te HRL, wednr van Hendrina van Beuker, en zv Gerhard de Roock (gk) en Ester van Heyningen, (gk), beiden ovl; BS ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-137, 1814. (GAH204); id. van wijk C-138, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); Samuel Adrianus van Overveldt, Capiteyn ter Zee en Jacoba Gesina van Scheltinga, beide van HRL, zijnde deeze huwelijksche geboden aangegeeven door equipagemeester dR., met een gebod in de week, 1 feb 1788; ondertrouw HRL; de Weledele Gestrenge Heer A. dR., capitein ter zee en Equipagemeester bij het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit in Friesland, en de Weledel Geboren Juffer Hendrina van Beucker, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 sep 1784 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Gerhard Adriaans de Roock, geb 10 nov 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL; woont in 7e quartier, huisno. 101, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier, op Lyfrenthe: f. 1050:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 140, legger nr. 129, Weiland, grootte 27090 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 144, legger nr. 129, Weiland, grootte 49990 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van percelen nrs. 155 en 157, legger nr. 129, grootte resp. 28830 en 18960 m2, klasse onbebouwd beide 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 156, legger nr. 129, Molen en Erf als Erf, grootte 310 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 164, legger nr. 129, Boomgaard, grootte 1800 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 165, legger nr. 129, Huis en Erf, grootte 1540, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van percelen nrs. 166 en 167, Weiland, grootte resp. 1710 en 74280 m2 klasse onbebouwd beide 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Oosterend, Sectie C, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 274, legger nr. 116, Weiland, grootte 2880 m2, klasse onbebouwd 5; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Akkrum, Sectie A, 1832: Adriaan d. R., Lid der Staten van Vriesland te HRL, eigenaar van de percelen nrs. 137, 138, 139, 140 en 141, legger nr. 159, Weilanden, grootte resp. 37500 m2, 14920 m2, 56850 m2, 26680 m2 en 20370 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 2, 3, 2; (bron: Kad. Atlas Uting. dl 1832); id. perceel nr. 142, Watermolen, grootte 192 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. percelen nrs. 143, 144, 145 en 148, legger nr. 159, Weilanden, grootte resp. 9600 m2, 1460 m2, 1920 m2 en 6480 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 2, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. perceel nr. 146, legger nr. 159, Huis en Erf, grootte 1150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 33; (bron: Uting. dl. 1832); id. perceel nr. 147, legger nr. 159, Boomgaard, grootte 2530 m2, klasde onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. percelen nrs. 206 en 207, legger nr. 159, Weilanden, grootte resp 69760 m2 en 47540 m2, klasse onbebouwd resp. 3 en 2; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); Akkrum, Sectie B, 1832: A. d. R., Lid der Staten, te HRL, eigenaar van de percelen nrs. 277, 278, 279, 281, 282, 283 en 284, legger nr. 160, Weilanden, grootte resp. 37050 m2, 47020 m2, 10930 m2, 1330 m2, 5630 m2, 7150 m2 en 27710 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. perceel nr. 280, legger nr. 160, Watermolen, grootte 154 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. percelen nrs. 285, 288, 294 en 304, legger nr. 160, Hooiland, grootte resp. 63510 m2, 24660 m2, 31240 m2 en 36800 m2, klasse onbebouwd: alle 1; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); Oldeboorn, Sectie D, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 357, legger nr. 176, Hooiland, grootte 53130 m2, klasse onbebouwd 1/2; (bron: Kad. Atlas Uting. dl, 1832); Witmarsum, Sectie C, 1832: A. d. R. te HRL, als Administrateur, legger nr. 191, Weidland, grootte 17420 m2, klasse onbebouwd 2/3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); id. van perceel nr. 686, legger nr. 191, Weidland, grootte 420 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); eigenaar van perceel nr. 601 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 587, stal en wagenhuis, 168 2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 603a te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 587, steeg, erf, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 605 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 587, huis en tuin, 320 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 240. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); Saturdag den 4 aug 1798; de Raad extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde door den Praesident Marten Bos, ter Vergadering voorgesteld, dat de Equipagiemeester d. R. aan hem hadde gecommuniceerd, den Inhoud eener Missive bij dezelve van den Commissaris Directeur van ''s Lands Marine, resideerende te Amsterdam, (den Burger G:J:Jacobson), ontvangen tendeerende dat den Scheepstimmerman P. Schuit door de Municipaliteit van HRL genoodzaakt wierde, boven zijne Contributie, nog Wagtgelden te betaalen, met Verzoek aan den Equipagiemeester om de Municipaliteit in het vrindelijke onder het oog te willen brengen, Dat de voor:P: Schuit in zijne Qlt:als Scheepstimmerman twee brandspuiten onder deszelfs directie had, waar van hij in tijd van nood eene zoo wel, tot welzijn van de Stad, als van ''s Lands gebouwen zou gebruiken, en dat het met de post niet bestaanbaar was, dat hij (Pr. Schuit) de gewoone Burgelijke Wagten en Togten, Waarnaame, en Verdere reedenen en motiven daar bij vermeld, over Welk voorstel gedelibereerd zijnde, wierde bij den Raad goedgevonden en geconcludeert, omtrent dit Susjet bij hunne voorige genoomen besluiten, te persisteeren, en dat zulks door de Commissarien, over de Wagtgelden, aan de Equipagiemeester d. R. zal Werden gecommuniceerd, met alle mogelijke Elucidatie teffens Welke de redenen en motiven geweest zijn, waarom den Raad de Scheepstimmerman P:Schuit op Wagtgeld gesteld heeft, en tot de betaalinge dies door gepaste middelen van Rechten, wil Constringeeren. (GAH44); A. d. R. eigenaar van percelen nrs. 25 en 26 Sexbierum sectie A, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 16700 en 12490 m2, klasse onbebouwd 3/5(67, 33), en 4/5(75, 25). (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 102); id. van perceel nr. 37 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, weiland, 12380 m2, klasse onbebouwd 4/5(80, 20), belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 103); id. van perceel nr. 134 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, bouwland, 5810 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van perceel nr. 147 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, bouwland, 6120 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van percelen nrs. 155 en 156 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 3250 en 13140 m2, klasse onbebouwd: beide 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl 104); id. van percelen nrs. 161-166 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, resp. bouwland, bouwland, weiland, huis en erf, boomgaard, bouwland, resp. 15000, 15810, 21110, 1010, 1400 en 3340 m2, klasse onbebouwd: 2, 2, 2, 1, 2, en 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil, nihil, nihil, 36, nihil en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van perceel nr. 172 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, bouwland, 12110 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van percelen nrs. 181 en 182 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 14430 en 14070 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van percelen nrs. 203 en 204 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 15510 en 19350 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105); id. van perceel nr. 207 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, bouwland, 12590 m2, klasse onbebouwd 1/2, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105); id. van percelen nrs. 214 en 215 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 13730 en 14900 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105); id. van perceel nr. 830 te Sexbierum Sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, opvaart als bouwland, 2030 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 114); id. van perceel nr. 318 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, bouwland, 3540 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd:nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 127); id. van percelen nrs. 371, 378 en en 382 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, 3 x bouwland, resp. 15380, 9670 en 15940 m2, klasse onbebouwd: alle 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL, 1832, bl. 128); id. van percelen nrs. 777-779 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, 3 x weidland, resp. 15080, 30600 en 36120 m2, klasse onbebouwd resp. 5, 5, en 4/5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 133); id. van percelen nrs. 807-818 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, resp. 6 x weidland, watermolen en erf, 5 x weidland, resp. 27580, 16120, 14230, 11910, 9950, 9910, 220, 4990, 11900, 13970, 8100 en 16180 m2, klasse onbebouwd resp. 4/5, 5 x 5, 1, 5, 4, 4, 3, 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 133); id. van percelen nrs. 821-833 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, resp. bouwland, huis en schuur en erf, boomgaard, bouwland, 3 x weidland, 6 x bouwland, resp. 3390, 2670, 2660, 1180, 5280, 12300, 11620, 9740, 9970, 9790, 8220, 6770 en 8750 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 2, 2, 3, 4 x 4, 3, 3, 2, en 2, belastbaar inkomen bebouwd nr. 822: 45, rest: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 133/135)
Adriaan Schoft De woningen Voorstraat 10, 12 en 14 met de eigenaars in de 17e eeuw volgens opgave van de koopbrieven: har T1, 127v; T7, 175; T9, 26; T8, 29; T3, 125; T8, 151 R28, 57. Voorstraat 10, links van de Drie Romersteeg: A.S. 1598, Jan van der Horst 1631, Dionisius Pontanus 1645 en Baltis Caspar Sterck, stadschirurgijn in 1685. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; SCHOKKER, CASPER JOHANNES
Adriaan van der Vliet A. v. d. V. eigenaar van perceel nr. 1895 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 725, huis en erf, 430 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)
Adriaan van der Vliet geb 1779 Rotterdam, ovl 1 jan 1843 HRL, huwt met Aaltje/Janneke Kerkhoven op 29 mei 1825 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1825, wonende te HRL, ook huwt met Jane Frances Grandt, huw.get. bij J.S. vd Ley en A. Kerkhoven, behuwd broeder bruid. 1828, id. bij D. vd Hout Brouwer en J. van Loon 1836, id. bij A. Knuyse en J.W.C. van Loon, 1839, kargadoor in 1843 zv Adriaan vdV, (gk), en Maria Blaauw, (gk); BS ovl 1823; 1825 huwelijken, huw 1828, huw 1836, 1839 hu, ovl 1843, ovl 1858; oud 60 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, cargadoor, wijk H-071; VT1839
Adriaan van der Vliet geb 1806 Rotterdam, 1e huwt met Anna Magdalena Hilarius op 22 sep 1831 HRL, kargadoor, wonende te HRL, 2e huwt met Geertruida de Boer op 27 apr 1837 HRL, wonende te HRL, zv Adriaan Jansz vdV, (gk), en Cornelia van Andel, (gk)vdr wonende te Londen, moeder wonende te Rotterdam 1831; oud 33 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, cargadoor, wijk E-222; VT1839
Adriaan Gerard de Vos geb 30 mei 1811 HRL, zv Casparus dV, en Josina Theodora Schepman; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 30 mei 1811, ged 16 jun 1811 Grote Kerk HRL, zv Casparus de Vos en Josina Theodora Schepman
Adriaan Gilles Camper ovl voor 1821, huwt met Theodora Aurelia gravin van Limburg Stirum, president curator van het atheneum te Franeker, wonende te op Klein Lankum te Franeker, ontvangt lijfrente 1801-1811; BS Franeker huw 1818, ; stadsrentmeester Conradi betaalt resterende interesse vd eerste tontine May 1776 verschenen, 2e classe, 3 1/2, no. 7: f. 17:13:8. (GAH1060); id. May 1777 verschenen: f. 18:3:0 (GAH1060); id. May 1778 verschenen: f. 18:7:8. (GAH1060); ontvangt 1 jaar lijfrente 2e classe 3 1/2% van f. 500:0:0, (origineel groot 40.000,-), genegotieerd tot opbouw van de Nieuwe Kerk, 1801: f. 24:15:0, alsmede 18 stuivers en 2 penningen; id. over 1802: 26-16 -8, alsmede f. 6:0:2; id. over 1803: f. 27:9:6; id. over 1804: f. 30:4:0; id. over 1805: f. 33:2:0; id. over 1806; id. over 1807: f. 33:16:0; Paulus G. de Boer en P.J. Coulbout rapporteren ter vergadering, als commissarissen tot de Trekwegszaken, dat zij met A.G.C., Wendtholt en verdere belanghebbenden bij de doorvaart onder de wipbrug omtrent Franeker in conferentie waren geweest, welke zich niet ongenegen hadden betoond in te accorderen dat de wipbrug weggenomen werd en dat een vaste brug of tille er voor in de plaats gemaakt werd, maar dat er vooraf enige bepalingen worden gemaakt, op welke wijze die verandering zouden moeten worden in gericht en hoe de vaste brug of tille zou moeten worden gesitueert. Belanghebbenden worden verzocht hun voorwaarden te willen opgeven, 6 aug 1802 (GAH48); ondergetekenden, L. R
Adriaan Harmenze Koy van Terschelling ende Grietje Reinders van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Hans Reinders, en vertoonde de Bruidegom een verklaringe van sijn vader tot consent in deesen, 10 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Adriaan Willem van Broekhuizen A.W. vB. van Nymegen en Anna Maria Pas van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 mrt 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Adriaanke Freerks Dijkstra zie ook: Adriaantje Freeriks; geb 1789 HRL, ovl 5 nov 1846 HRL, huwt met Take Dirks Bakker op 30 nov 1817 HRL, huw.afk. 16 en 23 nov 1817, dienstmeid. dv Freerk Jans en Grietje Berends Vogelzang; BS huw 1817, ovl 1846, ovl 1871; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1849, wijk E-140; VT1839
Adriaantie Bakker oud 69 jaar, geb Texel en wonende te HRL. 1839, wijk H-121; VT1839
Adriaantje Aebitsch huwt met Bernhardus Jelgersma, beide van HRL, geproclameerd de 30 dec 1770 en de 1 en 6 en getrout de 8 jan 1771; Petrus Jacobus Schelwald en A.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 jul 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Nicolaus Jelgersma, geb 27 may 1773, ged 22 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Johan Karel Bernhardus Jelgersma, ged 5 nov 1771 Grote Kerk HRL
Adriaantje Allards geb 1792 HRL, ovl 28 jan 1813 HRL; wijk A-098, dv Allard Hendriks en Baukje Uilkes; BS ovl 1813
Adriaantje Ariens ged 18 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, dv Wijlen Arien Hendriks en Dirkjen Dirks
Adriaantje Berends rentmeester van het weeshuis bet f. 26:0:0 aan Pieter Claasen terzaake 1 jaar kostgeld van A.B., quit. no. 32, 22 aug 1787. (GAH1119); id. 7 sep 1786, quit. no. 34. (GAH1118)
Adriaantje Bouwes huwt met Pieter Jacobs, kinderen: Jacob Pieters en Geertie Pieters, beiden ged 2 nov 1756 Grote Kerk HRL
Adriaantje Freerks zie ook: Dijkstra; geb 3 nov 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL, dv Freerik Jans en Grietje Beerends
Adriaantje Gerbens zie: Bleeker
Adriaantje Gerbens Douwe Johannes van Midlum en A.G. van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 oct 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie
Adriaantje Gerrits geb 3 jan 1801 HRL, ged 8 feb 1801, N.H., dv Gerrit Lieuwes en Antje Harmens; dopen Grote Kerk HRL 1801
Adriaantje Hendriks geb 4 jan 1790, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Arjens en Ekje Kornelis
Adriaantje Hendriks zie ook: Arriaantje Hendriks; ovl voor 1823, huwt met Sijbe Jacobs vd Meulen; BS Franeker huw 1822; Sijbe Jacobs van Almenum ende A.H. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs curator Engbert Jans, 10 nov 1787; ondertrouw HRL; kind: Jakob Sybes, geb 16 sep 1790, ged 10 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Sijbes, geb 23 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Tietje Sijbes, geb 29 dec 1796, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL
Adriaantje Jacobs zie: Schuitemaker
Adriaantje de Jong oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; VT1839
Adriaantje Jurjens zie: Posthumus
Adriaantje Pieters ovl 19 dec 1804 HRL, ovl 67 jaar
Adriaantje Schuitemaker geb 1812 Midwoud, ovl voor 1880, huwt met IJme Willems Lijn op 27 okt 1842 HRL, dv Jacob S, (gk), en Maartje Meereboer, (gk), vader onderwijzer te Workum, moeder ovl voor 1843; BS huw 1842, ovl 1879
Adriaantje Berends Wernderls geb 3 dec 1778, ged 29 dec 1778 Grote Kerk HRL, dv Berend Werndels en Helena Laurens
Adriaantje Gerbens Bleeker ovl 8 apr 1826 Midlum, huwt met Douwe Johannes Bekius, dv Gerben Jans B. en Grietje Jans; BS huw 1827, ovl 1830
Adriaantje Jurjens Posthumus geb 1787 Oudega, ovl 6 feb 1836 HRL, 1e huwt met Harmanus Hinselman, 2e huwt met Uldrik Jacobs Wip op 22 sep 1822 HRL, huw.afk. 8 en 15 sep 1822, wonende te HRL, bolloopster in 1835, wonende te HRL. 1807, dv Jurjen Salves P, en Hiltje Remmelts; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1822, huw 1835, ovl 1836; Harmanus Husselman (!) en A.J.P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 9 may 1807; ondertrouw HRL; kind: Jurjen Hermanus Hinselman, geb 11 apr 1811, ged 26 apr 1811 Grote Kerk HRL
Adriaantje Lieuwes Bijlsma zie ook: Adriaantje Lieuwes; geb 19 mei 1778 HRL, ovl 30 nov 1818 HRL, huwt met Steven Klaasen de Vries op 16 mei 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812, ovl 1818
Adriaantje/Jaantje Lieuwes zie ook: Bijlsma; hm Steven Klases, kind: Lijsbeth Stevens, geb 3 dec 1809, ged 25 dec 1809 Grote Kerk HRL
Adriaen Barentze A.B. van Terschelling ende Antie Reinders van HRL, koomende weegens de bruid desselvs broeder Hans Reinders, mr. timmerman, 10 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Adriaen Barentze van Terschelling, huwt met Antje Reinders van HRL, zijn geproclameert 11, 18 en 25 Novemb:en getrouwt den 9 dec 1742; kind: Reinouw Adriaens Barentzee, ged 18 aug 1743 Grote Kerk HRL; vader als A. Barentzee
Adriaen Danzer geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Jacobides op 31 mei 1699. (burgerboek)
Adriaen Juriens Idsegahuizen (Skuzum), Stemcohier: A.J. tot HRL, eigenaar van stem nr. (5), gebruiker Marten Hilles; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Zuid 1640)
Adriana van Andringa geb 17 dec 1733 Dokkum, ovl 12 mrt 1818 HRL, huwt met ... van Riel; BS ovl 1818; Fran?ois van Riel en Juffer A. vA., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 nov 1779 en zijn getrouwd den 7 dec 1779 HRL. naastvolgende
Adriana Anthony geb 1774 HRL, ovl 5 nov 1846 HRL, huwt met Arent Beernts Wagenaar op 16 nov 1806 HRL, 1806, dv Anthoon Hermanus (Riddersteen), en Pietje Harmens; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS huw 1841, ovl 1846; Age Beerts (Arent Beerts bij huw ) Wassenaar en Ariaantje Anthonij, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL; kind: Pietje Aages Wassenaar, (vdr als Aage Beernts W. ), geb 29 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL
Adriana Berends zie: Vredenburg
Adriana Dublinga huwt met Gabbe Gabini; BS huw 1815; Extract uit het Doopregister bij de Hervormde Gemeente te Schiermonnikoog. In het Jaar Zeventien hondert veyfenzeventig den zevenden Zeptember is ged binnen deze Gemeente in de Kerk der hervormde een kintje met name ? Hendrik ? en geb den twee en twintigsten aug van dat Zelvde jaar ? dogter van Gabbe Gabbini en van Adriaantje D. Gegeven te Schiermonnikoog den 12 mrt 1815
Adriana Engelkeng huwt met Johannes Norel, kind: Jacobus Johannes Norel, geb 3 jun 1797, ged 11 jun 1797 Grote Kerk HRL
Adriana Jansen geb 1756 ... , huwt met Jacob Riet, getuige bij geboorte aangifte van Hendrik jacobs; BS geb 1811
Adriana Jekel geb 1806 HRL, ovl 26 jan 1837 HRL, 1e huwt met Jan Johannes Nielsen op 23 feb 1826 HRL, huw.afk. 12 en 19 feb 1826, werkster, 2e huwt met Jan Faber op 17 okt 1833 HRL, dv Johannes Leonardus J, en Maria Theresia vd Bosch; BS huw 1826, huw 1833, ovl 1837
Adriana Johannes zie: Jekel
Adriana Kuik ovl 11 jun 1755 ... , ontvangt lijfrente 1754-1755; Johannis Akema ende A. Kuyk, beide van HRL, huw.aang. 27 sep 1737 HRL, Extraordrs, komende voor de Bruidegom desselvs oom Reinicus Akema, en voor de Bruit de Burgemr. Hania, met versoek van een gebot in de week; huw.aang. HRL 1737
Adriana Smits ovl na 1819, huwt met Mathias Heuffer; BS huw 1820, ovl 1854
Adriana Teetses zie: Wijngaarden
Adriana Wijngaarden geb 1811 Witmarsum, ovl 17 apr 1867 HRL, huwt met Doeke Meinderts Brouwer, ovl wijk H-113, dv Teetse W, en Hinke ... ; BS ovl 1849; 1867 overlijdens
Adriana Berends Vredenburg geb/1778 ... , ovl 21 sep 1811 HRL, huwt met Jan Beerends op 20 mei 1810 HRL, komt van HRL, wonende te in de Lammert Warnderssteeg in 1811, mogelijk zuster van Grietje en Baukje Berends; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, overlijdens; Jan Berends de Smit en A.B.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoehgzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Helena Jans, geb 29 jul 1811, ged 18 aug 1811 Grote Kerk HRL
Adriana Gerardus Luppes ged 6 mrt 1755 Westerkerk HRL, dv Gerardus Luppes en Titia Ida Prigge
Adriana Johanna van der Stad geb 1788, huwt met Johan Carel Wiese, getuige bij geboorte aangifte van Johanna Adriana Wiese; BS geb 1811
Adriana Lumijna Gey ovl 25 okt 1794 HRL, oud 38 jaar; begraven Kleine Kerk, Klein Kerkhof, regel 6, nr. 9, huisvrouw van Sijbrand van Vos; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Adrianus Beerendsen geb 1799 HRL, huwt met Anna Fredriks Hes op 19 sep 1819 HRL, huw.afk. 5 en 12 sep 1819, zv Bernardus B, en Anna Driesten; BS huw 1819, ovl 1837
Adrianus Bernardus zie: Beerendsen
Adrianus Eisma huwt met Jetske Buwalda, kinderen: Bauke Adrianus E, geb 1791 Franeker, Pieter Adrianus E, geb 26 feb 1799 Franeker, uurwerkmaker, wonende te Bolsward 1828; BS Franeker huw 1828, BS ovl 1878
Adrianus Gerritse soldaat; beschuldigd van insolentien gepleegd te hebben ten huize van zijn zwager Johannes de Lange en zijn zuster. Na gedane confessie veroordeeld tot 4 etmaal te water en te brood in het zogenaamde Jan Drents Gat, 21 mrt 1803 (GAH49)
Adrianus de Haas Extract. Uit het Doopregister van de Westerkerk te Amsterdam is geëtraheerd, dat Cornelis de Haas, zv A. d. H. en Helena Verduyn op den Tweede nov des jaars 1700 Een en Tachtig is Gedoopt. Amsterdam den 5 jan 1815
Adrianus Jans zie: Oostendorp
Adrianus Maas ovl voor 1859, huwt met Grietje Jaarsma; BS ovl 1858; oud 41 jar, (vnm: Adriaan), geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk A-150; VT1839
Adrianus Petrus Matak geb 17 jan 1782, ged 22 jan 1782 Grote Kerk HRL, zv Dierk Pieter Matak en Tjertje van Slooten
Adrianus/Arjen Jans Oostendorp zie ook: Arjen Oudendorp; geb 1757 Leeuwarden, ovl 15 jan 1827 HRL, 1e huwt met Rikje Douwes, 2e huwt met Maaike Eeltjes Nauta op 5 mei 1805 HRL, schilder 1800-1809, huw.get. bij G.B. Komst en H.G. Leeksma, wonende te HRL. 1813, id. bij J.C. K?lsen en G.W. Nauta, meester verver, oom bruid. 1816, id. bij D.C. vd Form en J. Doedes, oom bruid. 1819, id. bij S.J. Jorna en J.W. Bakker 1819, kinderen: Hendrikus O, geb 1790 HRL, Jan O, geb 1788 HRL, Fetje O, geb 1784 HRL, Mintje Adrianus O, geb 1790 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1813, huw 1816, huw 1818, huw 1819, huw 1825, ovl 1827, ovl 1848, ovl 1853; eigenaar van wijk D-083; gebruiker Wouter Scheltes wed. ; medegebruiker Pieter Gerbens wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-163, schilder, 1814. (GAH204); A.O. ende Maayke Eeltjes, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de bruidegom onder productie van genoegzaam bewijs, 20 apr 1805; ondertrouw HRL; woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Douwe Arjen Oostendorp, geb 7 okt 1779, ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL, moeder is: Rikje Douwes; kind: Rinske Arjens Oostendorp, geb 14 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL, moeder is: R. Douwes; kind: Fetje Arjens Oostendorp, geb 27 okt 1783, ged 18 nov 1783 Grote Kerk HRL, moeder is: Rikje Douwes; kinderen: Mintje Arjens Oostendorp en Hendrikus Arjens Oostendorp, tweelingen, geb 30 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: debora Arjens Oostendorp, geb 19 jun 1795, ged 19 jul 1795 Grote Kerk HRL, moeder als Richtje D. ; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 43:5:0 ter Saeke verf en Dagloonen, 13 jan 1807, quit. no. 11 (GAH1139); id. f. 5:0:0 gewerkt aen de Eereboog, 31 dec 1808, quit. no. 92 (GAH1140)
Adrien Dirks geb.08 mei 1791 HRL, inschrijfnummer 5122, 123 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; geb 08 mei 1791 HRL, inschrijfnummer 2735, 126 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Adrien van der Hoop geb 1778 Amsterdam, 1e huwt met Anthonia Immerentia Weveringh, 2e huwt met Dieuwke Fontein op 11 jul 1834 HRL, koopman en wonende te Amsterdam, Ridder vd Orde vd Nederlandse Leeuw, lid vd Raad van Amsterdam, zv Jean Corneille vdH, (gk), en Agnes dedel, (gk), vader in leven minister van marine, ovl 13 mrt 1825 den Haag, mdr. begraven te Amsterdam op 27 dec 1810, grtvdr vaderszijde Adriaan vdH, en grtmdr vaderszijde Susanna Sophia deedel. grtvdr moederszijde Salomon dedel en grtmdr moederszijde Agneta Maria Boreel; BS huw 1834
Aebe Adses ovl voor 1838, huwt met Rinske Jacobs, kind: Tietje Eertses, geb ...; BS huw 1837
Aebe Kramer huwt met Tjietje ... , kind: Gerben K, geb 1797 Suawoude; BS ovl 1846
Aebe Oenes zie: Sijbesma
Aebe Oenes Sijbesma huwt met Johanna Dirks Steenstra, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1864
Aebeltje Davids zie ook: Fenema; geb 5 mrt 1798, ged 18 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv David Jans en Wytske Jeltes
Aebeltje Davids Fenema zie ook: Aebeltje Davids; geb 1799 HRL, ovl 28 okt 1846 HRL, huwt met Jan Dirks Bakker op 10 okt 1824 HRL, huw.afk. 12 en 19 sep 1824, dienstmeid. dv David Jans de Vries, en Wytske Jelles; BS huw 1824, ovl 1846
Aeble Sybes zie: de Wilde
Aeble de Wilde geb 18 jan 1808 HRL, ged 7 feb 1808, N.H., ovl 21 feb 1813 HRL; wijk B-051, zv Sijbe Alberts dW, en Sjoukje Eebles; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1813
Aecht Jacobsdr huwt met Elbert Heeck; gezin vertrekt naar HRL van Bunschoten; datum wordt niet vermeld; zie ook Elbert Heeck; bron: Van wee bin jie d''r één? de Bunschoter families van 1600-1912
Aede Gerbens en Hyke Gerbens, zynde geb het laatstgenoemde kind den 7 jun 1780, (Hyke) en het eerst genoemde den 30 okt 1776, ged 20 jun 1780 (Aede), Grote Kerk HRL, dv Gerben Entes en Ymkjen Aedes
Aede Jans ged Suameer 1 jun 1732, zv Jan Gabes en Maaike Aedes (Bloemker), in 1773 te HRL, de weduwe in 1785 te Franeker; bron: pers. co- hier 175 v
Aede Jans Waks geb 4 jan 1782, ged 5 feb 1782 Grote Kerk HRL, zv Jan Waks en Tetje Gosses
Aefjen Harmens huwt met Jan Holman, kind: Jan Jans Holman, ged 14 jun 1750 Westerkerk HRL
Aefke Beens huwt met Pieter Beens, kind: Antje Pieters, ged 5 dec 1743 Westerkerk HRL
Aefke Blinxma van Dronrijp, huwt met Klaas Scheltes van der Mey, van HRL, geproclameerd den 31 jan en den 1-8 Febru. en getrouwt den 8 dito 1750
Aefke Douwes huwt met Cornelis IJsbrands, beyde van HRL, geproclameert 17, 24 en 31 januar 1745 en doen ook getrouwt
Aefke Eeltjes ged 30 aug 1740 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Tjallings en Jeltje Jans
Aefke Fockes huwt met Hendrik Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert den 18-25 jun en den 2 jul en getrouwt de 4 dito 1741; Hendrik Jansen ende A.F. beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs schoonbroeder Marten martens, 17 jun 1741; ondertrouw N.H. HRL
Aefke Gerrits huwt met Sierk Sijberens, kind: Sijberen Sierks, ged 17 may 1740 Grote Kerk HRL
Aefke Gerrijts ovl 18 okt 1727 HRL, old 65 jaer
Aefke Hendriks huwt met Hendrik Annes, kind: Jan Hendriks, ged 1 may 1742 Grote Kerk HRL
Aefke Hendriks huwt met Rein Gerlofs, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 May 1748 en doen ook getrouwd in de Westerkerk
Aefke Hendriks Rein Gijsberts ende A.H., beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Sijbe Piers, 11 May 1748; huwt met Rein Gijsbert, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 May 1748 en doek ook getrouwdt in de Westerkerk; kind: IJmkien Reins, ged 22 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: IJmkie Reins, ged 3 dec 1754 Grote Kerk HRL, vader als R. Gijsberts; kind: Gijsbert Reins, ged 23 feb 1751 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Reins, ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL
Aefke Hendriks Meyle Reyners tot Franequer ende A.H. van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door des bruids vaeder Hendrik Guardenier, 7 dec 1748; kind: Hendrik Meiles, ged 20 sep 1757 Grote Kerk HRL, vader als M. Reinderts
Aefke Huyberts Geeft Ued Achtb met Schuldige eerbiedigheit te kennen A.H. huisvrouw van Jan Schonebeek Mr. Chirurgijn en borger faendrik binnen HRL. in desen met de selve gesterkt keurmeestersche vant Spek en vlees alhier ter Stad dat Sij Supplnte om moverende redenen wel Genegen Soude Sijn om dito functie te Transporteeren en over te dragen op haer Soon Jan Jansen Schonebeek en dat Vermits minderjarigheit van ged haer Soon voors. Functie in middelen tijde mogte worden bediend bij haer man Jan Schonebeek voors. Edog t Eene nog andere niet kan geschieden als met Consent en approbatie van Ued Achtb alwaer omme de Suppliante Seer ootmoedig Versoekt Ued Achtb gelieven niet alleen in de versogte overdragte maer ook in de Substitutie ten requeste gemeld te accordeeren en haer Zoon Jan Schonebeek voor keurmr. vant Spek en vlees in haer suppliantes plaetse aen te Stellen, en haer man geduurende de minderjarigheit van haer Zoon tot Substituut vant Selve Functie ofte ander Sints Soo Lange Ued Achtb het Selve Verstaen Sullen alles op Lasten pligten en profijten daer toe Staende quo facto etc reqtus vert J M Tuininga. ; In margine stonde; de Magistr accordeerende in t transport ten Requeste Versogt Eligeert de persoon van Jan Jansen Schonebeek tot merk en keurmr vant vlees en Spek alhier ter Stede van tijd tot wordende gebragt om verkogt te worden alles op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden Sampt Instructie tot voors. bedieninge Specteerende met verder Consent dat gemelte functie geduurende de minderjarigheit van Genoemde Jan Jansen door des Selvs Vader Jan Schonebeek worde bediend en waergenomen Mits doende den eed daer toe Staende actum den 21 aug 1729 vert J V Crijtenburg ter ordtie van de Magistraet Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dan 21 augstus 1729 heeft Jan Schonebeek den eed als gesubstitueerde keurmr ten requeste breder vermeld gedaen in handen Van de Hr. praesiderende Br. Crijtenburg In kennisse van Mij Secr. vert. Arnold van Idsinga. (Aanstelingen Stad HRL 1729)
Aefke Jacobs Aafke J. ende Dirk Jansen, beide van HRL, huw.aang. 17 jan 1739 HRL; koomende voor de Bruit desselfs swager Jochum Jochums; huw.aang. HRL 1739; huwt met Dirk Jans, kind: Rinske Dirks, ged 14 jun 1740 Grote Kerk HRL
Aefke Jans huwt met Jelte Ottes, kind: Jan Jeltes, ged 11 jun 1741 Westerkerk HRL; Aefke J. ende Jelle Ottes, beyde van HRL, huw.aang. 15 mai 1734 HRL; Comende voor de bruid Ruerd Jansen, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1734
Aefke Jans huwt met Haring Sipkes, kind: Lijsbeth Harings, ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL; kind: Pijtje Harings, ged 2 aug 1740 Grote Kerk HRL
Aefke Jans huwt met Hendrik Harmens, kind: Rinske Hendriks, ged 3 jun 1749 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Hendriks, ged 14 jul 1744 Grote Kerk HRL
Aefke Jansen huwt met Teunis Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 9, 16 en 23 aug 1739 en doe ook getrouwt; Teunes Jans ende A.J. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs broeder Folkert Jansen, 8 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL
Aefke Johannis Hendrik Harmens ende Aeffke Johannes, beide van HRL, komende weegens de bruid Louw Teekes, desselvs neef, 28 Sep 1743; huwt met Hendrik Harmens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 sep en den 6-13 okt 1743 en getrouwt den 3 November
Aefke Cornelis Hendrik Gerrits ende A.C. beide van HRL, komende weegens de bruid Hijlke Bouwes desselfs neef, 31 Aug 1743; huwt met Hendrik Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 sep 1743 en doe ook getrouwt
Aefke Meinerts van HRL, en Roeloff Takes van St. Anna Parochie, huw.aang. 27 aug 1735 HRL, vertonende Jacob Dirks Schriftelijke attestatie tot onderling Consent; huw.aang. HRL 1735
Aefke Pijbes ged 9 feb 1751 Grote Kerk HRL, dv Pijbe Baukes en Anna Maria Hoites
Aefke Rommerts huwt met Beerent Jans, beyde van Midlum, met attestasie getrouwt den 17 January 1741 hebben haar 3 huwelijkse proclmatien gehadt in 4 voorschreven doop; kind: Jan Beents, ged 19 dec 1741 Grote Kerk HRL
Aefke Syberens huwt met ged 8 nov 1740 Grote Kerk HRL, dv Sijberen Jochems en Antje Jans
Aefke Syberens huwt met Jacob IJdes, kind: Gertje Jacobs, ged 9 okt 1742 Grote Kerk HRL
Aefke Syberens ovl 6 nov 1727 HRL, old 44 jaer
Aefke Sijes ende Foppe Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid IJpe Sijes, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Aefke Tjebbes ged 19 jun 1740 Westerkerk HRL, dv Tjebbe Douwes en Doetje Willems
Aefke Tjebbes huwt met Romke Lantingh, kind: Tjebbe Romkes Lantingh, ged 16 may 1747 Grote Kerk HRL
Aefke Wassenaar Focco Heidekamp beroepen leeraar in de gemeente te Metslawier en Nieuwier en A.W. van HRL, sijnde aangegeven door des bruids vader de presid:Burgem:Wassenaar, met een gebod in de week, 10 Jul1751; van HRL, huwt met Focco Heidekamp, Beroopen Leeraar in de Gemeente te Metslawier en Nieuwier, geproclameerd 11, 13 en 18 jul 1751 en doen ook getrouwdt
Aefke Willems ende Frans Goitiens, beide van HRL, huw.aang. 2 apr 1735 HRL, Komende voor de bruid Coene Willems, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Aefke Willems en Johannes Pijters, beyde van HRL, huw.aang. 17 sep 1735 HRL, Comende Voor de bruyd Willem Hayes desselfs Vaeder; huw aang. HRL 1735; huwt met Johannes Pieters, kind: Willem Johannes, ged 10 jan 1741 Grote Kerk HRL
Aefke Willems ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL, dv Willem Thomas en Tjamke Claases; ged 4 sep 1742 Grote Kerk HRL, dv Willem Thomas en Tjamke Claases
Aefke Cornelis Cuperus huwt met Dirk Geerts Cloppenburg, beyde van HRL, zijn geproclameerd 13, 20 en 27 aug 1752 en doen ook getrouwd
Aefke Tjebbes van der Meulen Romke Lantingh ende A.T. vdM., beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaan door de bruidegom selfs met vertoninge van schriftelijke verklaringe van desselfs moeders en des bruids curators consent in toestemminge in deesen, met versoek van een gebod in de Week, 7 May 1745; huwt met Romke Bartele Lantingh, beyde van HRL, geproclameerd 9, 11 en 16 May 1745 en doen ook getrouwt; kind: Aafke Romkes Lanting, ged 5 jul 1757 Grote Kerk HRL; kind: Bartel Romkes Lanting, ged 3 mrt 1753 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Romulus Lantingh, ged 5 okt 1745 Grote Kerk HRL
Aefke Tjerx Sanstra ovl 2 may 1727 HRL, old 62 jaren
Aefke Wigles de Vries ged 7 mrt 1745 Grote Kerk HRL, dv Wigle de Vries en Grietje Klaases
Aege Claasen A.C. ende Leentje Gerbens, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs oom Dirk Jacobs Danser, 14 Sep 1748; huwt met Leentje Gerbens, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 sep 1748 en doen ook getrouwt; zie ook: A.K. Zeilmaker; kind: Gerben Ages, ged 1 feb 1757 Grote Kerk HRL; kind: Rimmert Ages, ged 25 mei 1758 Westerkerk HRL; kind: Janke Ages, ged 29 mei 1760 Westerkerk HRL; kind: Aegje Ages, ged 15 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Anne Ages, ged 8 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Aeges, ged 17 jun 1749 Grote Kerk HRL; mede-weesvoogd Jacobus Dronrijp bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de weesjongen A.C. in 1 jaar met zeilmaken verdiend, 28 apr 1741. (GAH1071); Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een duizend Seven honderd Seven en Vijftig den Eerste feb is ged Gerben zv A.G. en Leentje Gerbens. Afgeveven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Aegge Alberts geb 6 jul 1797, ged 11 jul 1797 Grote Kerk HRL, zv Albert Arends en Baukje Agges
Aeghjen Bouwes Jetse Jelles ende A.B. bijde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de procr Pesma sijn hyer toe bij procuratie van beyde gelastigd, 27 Mrt 1745; huwt met Jetse Jelles Boomsma, beyde van HRL, geproclameerd den 28 mrt en de 4-11 apr 1745 en doen getrouwd; DTB N.H. HRL, BS ovl 1812
Aegidius Smael geb 8 dec 1751 Maastrigt, ovl 2 mrt 1823 HRL, huwt met Annemie Pelger, huw getuige bij H. Kloppenburg en A. Gorter, wonende te HRL. 1818, gepensioneerd militair, kind: Hendrik S, geb 1791 Maastricht; BS geb 1811, huw 1818 1823 overlijdens
Aegje Ages ged 15 nov 1763 Grote Kerk HRL, dv Age Clazes en Leentje Gerbens
Aegje Jacobs ged 7 nov 1747 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jans en Trijntje Jans; ged 24 mrt 1744 grote Kerk HRL, dv Jacob Jans en Trijntje Jans
Aegje Rutgers ged 6 nov 1753 Grote Kerk HRL, dv Rutger Tjerks en Janke Pieters
Aegjen Andrijs Jan Pijtters ende A.A. beide van HRL, komende voor de bruit IJke Goverts Potkast, 17 dec 1740; ondertrouw N.H.; huwt met Jan Pieters, beyde van HRL, sijn geproclemeert den 18 en 26 decemb. 1740 en de 1 jan 1741, en doe ook getrouwt; DTB N.H. HRL 1740
Aegjen Beerns Pieter Gerrits van HRL, ende A.B. van Oosterbierum koomende weegens de bruid Auke Pieters van Wijnaam, 19 aug 1741; ondertrouw N.H. HRL; van Oosterbierum, huwt met Pieter Gerrijts van HRL, sijn geproclameert den 20-27 aug en den 3 sep 1741, en doe ook getrouwt in de Westerkerk HRL; kind: Gatske Pijtters, ged 11 feb 1748 Westerkerk HRL, moeder als Aefke B. ; kind: Antje Pieters, ged 5 aug 1742 Westerkerk HRL
Aegjen Johannis huwt met Jurjen Merkus, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 okt en den 5 nov en getrouwt den 7 nov 1741; huw reg. N.H. HRL; Jurjen Merkes ende A.J. beide van HRL, koomende voor de Bruit Hans IJversen, 21 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Aegjen Pieters Dirk Jansen ende A.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Sijbren Sipkes, 27 Jan 1748
Aelke Wybrandtsdr huwt met Bonne Jacobs; zie aldaar
Aeltie Beernts van Sneek, en Frans Pijters van HRL, huw.aang. 24 sep 1735 HRL, vertonende de bruidegom Schriftelijk Consent; huw.aang. HRL 1735
Aeltie eyberts Beernt Hendrix van HRL. ende A.E. van Tzummarrum koomende weegens de bruyd Jan Ottes, meester bontweever alhier, 21 Oct 1747
Aeltie Foppes ovl 9 jun 1690, wedu van Joost Jurjens Havestadt, huisvrouw van Willem Tiercks, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Aeltie Fransen en IJpke Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 5 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Alle Lubbes; huw.aang. HRL 1736
Aeltie Fransen en Jan Cornelis, beyde van HRL, huw.aang. 27 aug 1735 HRL, komende voor de bruid Cornelis Fransen, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Aeltie Freerks ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van bier aan de turf- en rogdragers op ord. van de brandmeesters, 27 mrt 1736: f. 10:2:0 (GAH283)
Aeltie Harmens ende Jan Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 23 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Harmen Arents, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Aeltie Hendriks en Jacobus Roelants, beide van HRL, huw.aang. 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid Hendrik Warners, desselfs Vader; huw aang. Gerecht HRL 1734
Aeltie Hendriks ende Jan Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 31 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Jan Hendriks; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Aeltie Jans rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 9:3:0 aan Jacob Hanekuik als gelastigde van A.J. uit het Weeshuis gegaen may 1806 afgegeeven een Holl. Friessche obligatie no. 89 Resolutie 14 okt 1702 verscheenen den 1 nov groot aen oud Capitaal 1000 Rentende 2% aen A.J. gelegateerd door d:heer Voorda te Leiden overleeden, bij deese obligatie 5 1/2 m. Intres uitgeheerd, 17 mrt 1807 (GAH1139)
Aeltie Jetses A.J. van HRL ende Wilhelmus Wever van Suirkersandt, huw.aang. 14 mrt 1733 HRL, Comende Voor de bruidt Claas Hanties, en bekende volmondige Last van haar bruyd te hebben ontfangen. (fiche huw aang. HRL. 1733)
Aeltie Cornelis ende Benne Sakes, beyde van HRL, huw.aang. 3 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Johannis Cornelis, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Aeltie Midverda Hendrik Jansen Jongma van HRL, ende A.M. van Fraeneker, zijnde de aengeevinge gedaen door notaris H. Pesma, 31 Oct 1750
Aeltie Pijters Claas Hansen van delfzijl en A.P. van HRL, komende weegens de bruyd Augustinus de Graaf desselfs curator, 14 Aug 1745; kind: Karst Klaases, ged 2 sep 1760 Grote Kerk HRL; kind: Hans Klaases, ged 15 jul 1766 Grote Kerk HRL; kind: Hans Claases, ged 11 jun 1754 Westerkerk HRL
Aeltie Wybes en Dirk Jelles, beyde van HRL, huw.aang. 19 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Wybe Wybes, desselfs Vaeder; huw.aang. HRL 1736
Aeltje Andeles ged 16 may 1762 Westerkerk HRL, dv Andele Bonnes en Hiltje Hendriks
Aeltje Annes ovl 19 jan 1728 HRL, oud 28 jaer
Aeltje Ates ged 11 aug 1750 Grote Kerk HRL, dv Ate Folkerts en Tjitske Ennes
Aeltje van Beemen Hendrik Krins van Amsterdam en A. v. B. van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Jarigs van der Ley, 8 May 1745; van HRL, huwt met Hendrik Krins van Amsterdam, geproclameerd 9, 16 en 23 May getrouwt den 4 jul 1745
Aeltje Berents Johan Fredrick Landbeecq ende A.B. beyde van HRL, komende weegens de bruyd Sjouke Ferwerda, 17 Apr 1745; huwt met Johan Fredrik Landbeek, beyde van HRL, geproclameerd den 19-25 apr en den 2 May getrouw 6 den 16 Dito 1745
Aeltje Durks huwt met Jan Jansen, kind: Teetske Jans, ged 23 jan 1742 Grote Kerk HRL
Aeltje Durks huwt met Willem G..., kind: Willemke Willems, ged 22 may 1742 Grote Kerk HRL
Aeltje Dirks huwt met Wijnant Wijzema, kind: Dirk Wijnants Wytzema, ged 1 okt 1748 Grote Kerk HRL
Aeltje Dirks Claas Swerus ende A.D. beyde van HRL, koomende voor de bruid en bruydegom de fiscaal Dreyer en boode Zeeman D.P. over ''t gerecht geproclameerd, 25 Oct 1749
Aeltje Doekes ovl 18 nov 1727 HRL, old 50 jaeren
Aeltje Douwes ged 18 okt 1744 Westerkerk HRL, dv Douwe Arjens en Antje Jelles
Aeltje Douwes huwt met Bartel Bartels Postma, beide van HRL, geproclameerd den 21-28 May en 4 jun 1752 ook getrouwdt
Aeltje Everts ged 17 apr 1742 Grote Kerk HRL, dv Evert Jansen en Rienkjen Sijdtses
Aeltje Everts ged 25 feb 1744 Grote Kerk HRL, dv Evert Jurjens en Rebekka Pieters
Aeltje Fockes van Bolsward, ende Salomon Hoytes van HRL, huw.aang. 22 jan 1735 HRL, komende wegens de bruid Johannes van Zeist; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Aeltje Foppes ged 6 dec 1739 Grote Kerk HRL, dv Foppe Dirks en Wytske Bruyns
Aeltje Fransen huwt met IJpke Douwes, kind: Douwe IJpkes, ged 22 may 1740 Grote Kerk HRL
Aeltje Gerrits Zeeger Theunis ende A.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Oene Fockkes, 26 Oct 1748; huwt met Zeeger Theunis, beyde van HRL, geproclameerd den 27 okt en den 4-11 nov 1748 en doen ook getrouwt; kind: Catharina Segerts, ged 9 may 1752 Grote Kerk HRL; kind: Janke Zeegers, ged 27 jan 1750 Grote Kerk HRL
Aeltje Gerrits Hendrik Jansen ende A.G. beide van HRL, komende wegens de bruid Jelle Gerryts desselvs broeder, 28 Aug 1751; huwt met Hendrik Jansen, beyde van HRL, geproclameerd den 29 Augusti en den 5-12 Septemb 1751 en doen ook getrouwdt; kind: Gertje Hendriks, ged 24 sep 1754 Grote Kerk HRL
Aeltje Harmens Jan Jansen Groen ende A.H. beyde van HRL, komende weegens de bruid Beernt Alpherts, bontweever, en vertoonde consent van des bruids olders tot Heek in Munsterland, 1 Aug 1744; huwt met Jan Janzen Groen, beyde van HRL, sijn geproclameerd 2, 9 en 16 aug 1744 en doen ook getrouwt
Aeltje Harmens huwt met Hendrik van Beemen, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 May 1745 en doen ook getrouwt
Aeltje Hendriks zie ook: Aaltje Harkes; huwt met Jurjen Okkes, kind: Okke Jurjens, ged 16 dec 1749 Grote Kerk HRL
Aeltje Hendriks Frans Adriaans (!), ende A.H. beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder Hendrik Warners, 23 May 1744; huwt met Frans Arjaans, beide van HRL, sijn geproclameerd den 25-31 May en den 7 jun 1744 en doen ook getrouwt
Aeltje Hendriks Thomas Jans ende A.H. beyde van HRL, komende wegens de bruyd Jurjen Jans, 14 Nov 1744; huwt met Thomas Jansen, beyde van HRL, geproclameerd 14, 22 en 29 nov 1744 en getrouwt de 1 desember; kind: Marijke Thomas, ged 22 aug 1745 grote Kerk HRL
Aeltje Hylkes ged 18 jun 1743 Grote Kerk HRL, dv Hijlke Urks en Antje Sijtses
Aeltje Hylkes ged 15 dec 1750 Grote Kerk HRL, samen met Jacob Hijlkes, dv Hijlke Sijbes en Riemkjen Jacobs; ged 16 may 1741 Grote Kerk HRL, samen met Franske Hijlkes, dv Hijlke Sijbes en Riemke Jacobs
Aeltje Huyberts Jan Cristiaans ende A.H. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom Cornelis Cornelis, 15 Feb 1744; huwt met Jan Cristiaens, bijde van HRL, geproclam 16, 18 en 23 feb 1744 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Huibert Jans, ged 23 jan 1746 Westerkerk HRL
Aeltje Jans ged , samen met Sjouwkje Jans, 19 jun 1742 Grote Kerk HRL, dv Jan Holkes en Feikje Gerrits
Aeltje Jans huwt met Jelger Hessels, kind: IJbeltje Jelgers, ged 26 nov 1748 Grote Kerk HRL
Aeltje Jans ged 28 dec 1755 Grote Kerk HRL, dv Jan Eelkes en Tjertie Ritskers
Aeltje Jans ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL, dv Jan Bartels en Antie Taekes
Aeltje Jans Teert Hendriks ende A.J. beide van HRL, koomende voor de bruid desselfs Steevader Gerrit Beerns, 7 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL
Aeltje Jans Wanneer Lammert Warners zijn testament laat opmaken op 9jul16 39 door T. Faber, notaris publukis, zijn zijn vrouw en enigste(?) dochter niet meer in leven. Uit het testament: ''Soo besteecke ick, testator, de stadswesen offe weeshuys alsmede de huyssittende armen beyder deser stede, elx vijfticg carolus guldens'' en verder: ''maecke ick tot erfgenamen mijn wijlen docgter Lijsbeths kinderen met name Warner, Andries en A.J. bij wijlen Jan Hotses in ecgte getoghen''. Zie verder het verhaal bij Lammert Warners. Bron: Harlinger Courant 13 nov 1981/J. Wobma
Aeltje Jans ovl 20 okt 1727 HRL, old 60 jaer
Aeltje Jans huwt met Tevis Hendriks, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 apr en doe ook getrouwt
Aeltje Jans Dirk Dirks en de A.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Caspers, 1 Jul 1747; huwt met Dirk Dirks, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 17 jul 1747 en doen ook getrouwt
Aeltje Jans huwt met Bernardus Fok, beide van HRL, geproclameert den 13-20 en getrout den 27 jul 1755
Aeltje Jelles huwt met Jan Rijks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 jun en den 5-12 Julius en doe ook getrouwt 1739 in de Westerkerk; Jan Rijks ende A.J. beide van HRL, koomende voor de Bruit Hillebrandt Dirks, Coster van de Kleine of Wester Kerk alhier, 27 jun 1739; ondertrouw N.H. HRL
Aeltje Joosten Reyn Gerlofs ende A.J. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jelle Pijtters, 4 May 1748
Aeltje Cents Foeke Freerks van Leeuwarden ende A.C. van HRL, komende wegens de bruyd desselfs vaeder Cent IJpes 30 Jul 1746
Aeltje Klempenhof ovl 14 dec 1688, 43 jaar, huisv. van Jacob Sanstra, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Aeltje Corneelis ged , samen met Andries Willems en Trijntje Hendriks, 30 jan 1749 Grote Kerk HRL, in het Burger Weeshuis
Aeltje Cornelis ovl/begr. 23 mrt 1728 HRL, oud 73 jaer
Aeltje Cornelis Freerk Wybes ende A.C. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs oom Jan Alberts, 17 May 1749; kind: Wybe Fredriks, ged 15 jul 1750 Westerkerk HRL
Aeltje Menalda van HRL, ende Doctor Mathias Smit van Franequer, huw.aang. 2dec17 34 HRL. Extraordrs, Comende voor de bruid Haer broeder de Hr. Burgemr. Sikke Menalda; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Aeltje Oepkes huwt met Stoffel Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert den 19-26 jul en den 2 aug 1739 en doe ook getrouwt; Stoffel Pieters ende A.O., beide van deese Stadt, koomende voor de Bruit desselfs vader Oepke Clases, 18 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Oepke Stoffels, ged 18 dec 1742 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Stoffels, ged 8 dec 1739 Grote Kerk HRL
Aeltje Pieters ged 14 sep 1745 Grote Kerk HRL, dv Pieter Hendriks en Leentje Tabes
Aeltje Pieters ged 22 jan 1765 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jacobus en Aafke Douwes
Aeltje Pieters Gerrit Gerrits ende Uilkjen Hemkes, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs oom Johannes Lodewijks als meede des selfs moeder A.P., 13 Jun 1744
Aeltje Rienks Gerrijt Sjoerds van Wijnnaem ende A.R. van HRL, komende weegens de bruyd Jacob Folkerts desselfs buurman, 29 oct 1746
Aeltje Saakes huwt met Harmen Geerts Louiskam, beyde van HRL, geproclameerd den 23-30 jan en 6 Februa 1752 en ook getrouwt; kind: Hantie Harmens, ged 9 sep 1755 Grote Kerk HRL; kind: Rink Harmens, ged 26 feb 1754 Grote Kerk HRL; kind: Geert Harmens, ged 19 sep 1752 Grote Kerk HRL
Aeltje Sakes Freerk Intes van Tirns ende A.S. van HRL, koomende wegens de bruid haar vaeder Sake Jcobs, 18 dec 1745; van HRL, huwt met Freerk IJntes, van Terns, geproclameerd den 19-26 desember 1745 en den 2 januar 1746 en doe ook getrouwt; kind: Freerkje Freerks, ged 22 nov 1746 Grote Kerk HRL, vader als F. IJntes
Aeltje Sybrandts huwt met Dirk Hessels, kind: Janke Dirks, ged 12 aug 1745 Grote Kerk HRL
Aeltje Simons huwt met Gabbe Claassen, kind: Sjouwke Gabbes, ged 25 may 1752 Westerkerk HRL
Aeltje Teunis huwt met Willem Ages, kind: Jane Willems, ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL
Aeltje Theunis Andries Tjeerds Sanstra ende A.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom Jan Hendriks, mr. brouwer, fiche gemeente HRL; huwt met Andrijs Tjeerds Sanstra, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 May 1744 en doen ook getrouwt; kind: Trijntje Andrijs, ged 2fb1745 Grote Kerk HRL
Aeltje Tomas ovl 29 jan 1728 HRL, old 38 jaer
Aeltje Tjaarda Salomon Stapert ende A.T., beide van HRL, compareerde tot ''t aengeeven van deeser huwelijksgeboden de fiscael Dreyer, als van bruidegom en bruid daer toe speciael bij procuratie ver- sogt, geblijkende uit deselve dat des bruidegoms moeder tot dit huwelijk consent heeft verleend, 21 Sep 1743; huwt met Salomon Stapert, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 sep en den 6 okt en getrouwt den 8 dito 1743; huw reg. N.H. HRL; Tjeerd Radsma ende A.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs oom R.H. Brouwer, 1 Nov 1749
Aeltje Tjallings huwt met Fedde Minnes, kind: Tjalling Feddes, ged 7 feb 1741 Grote Kerk HRL
Aeltje Tjarda TJARDA 1749, TJARDI, AALTJE MARTENS, 1819, 1835; ovl 5 apr 1798 ... , huwt met Tjeerd Radsma, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 nov 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk DTB N.H. HRL. 1749, BS huw 1819, ovl 1835; kind: Marten Tjeerds Ratsma, ged 3 dec 1761 Westerkerk HRL, moeder als Aaltje M.T. ; kind: Harmen Tjeerds Ratsma, ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL, vader als T. Jacobs R., moeder als Aeltje M. Tjarda
Aeltje Tjebbes van Bolswaart, huwt met Beerend Pelster, van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout met attestasie de 30 dec 1764
Aeltje Tjeerdts huwt met Sjoerd Annes, kind: Aukje Sjoerds, ged 28 nov 1752 Grote Kerk HRL
Aeltje Wybes ged 21 jan 1744 Grote Kerk HRL, dv Wybe Harmens en Janke Jelles
Aeltje Wybes zuster van Antie Wybes; huwt met Jan Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 okt 1741 en getrouwt den 31 dito; Jan Gerrits ende A.W., beyde van HRL, zijnde aangegeeven door Wybe Wybes, mr. bakker, vaeder van de bruid. 14 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Wybe Jans, ged 4 mrt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jans, ged 2 feb 1749 Grote Kerk HRL; kind: Simke Jans, ged 7 feb 1747 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Jans, ged 23 nov 1745 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Jans, ged 17 dec 1743 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Jans, ged 4 dec 1742 Grote Kerk HRL
Aeltje Wytses ged 19 nov 1758 Grote Kerk HRL, dv Wytse Hendriks en Geeske Abels; ged 21 feb 1762 Grote Kerk HRL, dv Wytse Hendriks en Geeske Abels
Aeltje Willems (mogelijk dezelfde als Albertje Willems; zie aldaar); Remonstreert met verschuldigde Eerbied Rixtje Hanses wed. wijlen Willem Borger meede ordinaris turfmeetster binnen deese Stad, en soo veel nodig met de Diakenen der Gereformeerde Gemeente alhier ter steede gesterkt, van wien sij teegenwoordig wort gealimenteerd, en in die qlt:dat sij supplnte (vermits haer swakheit:) seer geneegen is haer turfmeetstersbedieninge over te draegen aen eenen Albertje Willems bejaerde vryster meede alhier tot HRL wonagtig; sijnde een vrouwspersoon daer toe bequaem en die sulks ook is verlangende, edog kunnende sulken transport niet geschieden sonder sonsent van UEd:Achtbh soo sijn deese supplnten beide te rade geworden hun hier over aen UEd:Achtbh:te addresseeren met onderdanig versoek dat UEd: Achtbh: deese overdragte gelieven te approbeeren, en dat alsoo gemelde Albertje Willems door UEd:Achtbh:tot meede ordinaris turfmeetster deeser Steede mag werden benoemt en aengesteld op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheeden daer toe aenbehoorende onder presentatie om den Eed daer toe staende in handen van UEd:Achtbh:te presenteeren quo facto etc:(was getee kend), H. Pesma. ; In margine stonde; de Magistraet gehoord het versoek nihil Actum den 25 mrt 1744 (was get:) And. Pijtters de Boer, Ter ordtie van de magistr: M. van Idsinga; (onder Stonde); de Magistraet naeder gedelibereerd hebbende over het versoek ten Request gemeld accordeert mits deesen het versogte transport en nomineert diesvolgende de meede supplnte Albertje Willems tot ordrs turfmeetster binnen deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende alvoorens den Eed van Getrouwigheyd in handen van de presid:Burgemr. Actum den 15 apr 1744; (laeger Stonde); Ingevolge de permissie door de Magistraet aen Albertje Willems verleend heeft A.W. den Eed van Getrouwigheyd in handen van de Hr. Burgemr. Schaef afgelegt om dit turfmeetsters plaets als substituit waer te neemen. Actum den 18 apr 1744. In kennisse van mij secrts (was get:), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); op 5 mei 1756 wordt haar funktie als substituit turfmeetster verlengd; zie bij Elske Gabbes. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Aeltje Willems Hendrik Poulus ende A.W., beide van HRL, komende wegens de bruid Yke Goverts, 31 Aug 1743; huwt met Hendrik Paulus, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 sep 1743 en doen ook getrouwt
Aeltje Willems Gerrijt Jaspers ende A.W., beyde van HRL, koomende wegens de bruyd haar neef Yke Symons, 16 Apr 1746
Aeltje Willems Jan Jetses ende A.W., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Hendrik Alberts, 12 Sep 1750; huwt met Jan Jetses, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 Septemb 1750 en doen ook getrouwdt
Aeltje Willems zie ook: Antje Willems, huwt met Sjoerd Jans; huwt met Sjoerd Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 8 en getrout de 15 nov 1761; kind: Aaltje Sjoerds, ged 2 nov 1762 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sjoerds, ged 18 okt 1768 Grote Kerk HRL
Aeltje Johannes Wagenaar ged 14 mrt 1756 Grote Kerk HRL, dv Johannes Wagenaar en Geertie Jans
Aeltje Tiddes Roda zie ook: A.T. Roorda; Johannes van Beemen van Almenum ende A.T.R. van HRL, vertoonende de procr. Pesma een attestatie van Bruidegom en bruid. 16 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Frans Johannis van Beemen, ged 10 jan 1747 Grote Kerk HRL; kind: Frans Johannis van Beemen, ged 20 feb 1742 Grote Kerk HRL, moeder als A.T. Rooda
Aeltje Tiddes Roorda zie ook: A.T. Roda; huwt met Johannis van Beemen, kind: Frans Johannis van Beemen, ged 23 apr 1743 Grote Kerk HRL
Aen Oenes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 10:10:0 voor huir van 5 pondematen land, om het zuidoosten van HRL gelegen, no. 6, 1764. (GAH1094); id. over 1766. (GAH1096)
Aene Jelles inkoper haverstro 1743
Aentie Dirks huwt met Dirk Agema, heeft een zoon Age Dirks Agema; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Aert Arjens van St. Vrouwenparochie ende Trijntie Jogchums van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Cornelis desselfs neef en vertoonde de bruidegom een schriftelijk consent van desselfs moeder en des bruids vader, 28 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Jetske Aats, ged 29 dec 1750 Grote Kerk HRL, vader als Aat A.
Aetje Ates weesvoogden bet f. 11:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor inbreng van A.A. reeds den 15e sep 1778 in ''t Weeshuis aangenomen, 4 jan 1780. (GAH1111); Willem Willems van Hoeven en A.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 nov 1787 HRL, en zijn getrouwd op den 13 daaraanvolgend
Aetje Willems huwt met Teunis Poulus, beyde van HRL, sijn geproclameert den 12 mrt en den 23-25 jul 1741 en doe ook getrouwt
Agatha Bolta geb 1761 Almenum, ovl 21 dec 1847 HRL, huwt met Anthonij van Ringh, dv Gerben B., en Catharina de Jong; BS ovl 1847; Antony van Ring, Medicinae Doctor, en A.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 aug 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Wijnaldum en aldaar volgens ingekomen verklaaring getrouwd ten zelfden dage; de Heer Anthonij van Ringh, medicinae doctor en de Juffer A.B. beidden van HRL, den 14 aug 1785 alhier in den Echt bevestigt nadat geproduceerd hadden attestatie van HRL, waeruit gebleek, dat zij op den 7. 9. en 14. Augustij 1785 aldaar onverhindert over de kerk geproclameerd waren. (inventarisnummer 114, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Agatha Bolta geb 1761 Almenum, ovl 21 dec 1847 HRL, huwt met Anthonij van Ringh, dv Gerben B., en Catharina de Jong; BS ovl 1847; Antony van Ring, Medicinae Doctor, en A.B., beide van HRL, hebben laatste afkondiging gehad den 14 aug 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Wijnaldum, en aldaar, volgens ingekomen verklaaring, getrouwd ten zelfden dage
Agatha Gerben zie: Bolta
Agatha Jans ie: de Boer, Schijf
Agatha Johannes zie: Westendorp
Agatha Melles van Bolswaart, ende Jan Willems van HRL, huw.aang. 4 jan 1738 HRL, koomende voor de bruit Harmen Jansen vertonende de handt van des Bruits vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1738
Agatha Franciscus Kroeze geb 1771 HRL, ovl 31 mrt 1842 HRL, huwt met Johannes Jans Beuker, dv Franciscus K, en Catharina ... ; BS ovl 1842; 1854 overlijdens, ovl 1880
Agatha Jans de Boer geb 1796 HRL, ovl 26 apr 1836 HRL, ongehuwd, dv Jan Gerrits dB, en Joukje Jans Bretel; BS ovl 1836; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-101; VT1839
Agatha Johannes Westendorp geb 1793 Balk, ovl 17 jul 1834 Leeuwarden, 1e huwt met Bernardus Strekker, 2e huwt met Jacob vd Linden, dv Johannes W, en Cornelia Bokkes Blom; BS ovl 1836
Agatha Margaretha Sandt van Nooten geb 1796 HRL, huwt met Johan van Borcharen op 13 okt 1843 HRL, wonende te te HRL, dv Willem SvN, en Titia Johanna Alberda; BS huw 1843; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-019; VT1839; geb 29 nov 1795, ged 12 jan 1796 Grote Kerk HRL, dv Willem Sandt van Nooten en Titia Johanna Albarda
Agatha Wilhelmina van Voss huwt met Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, wonende te op Kingmastate onder Zweins in 1841 en 1843; BS huw 1841, huw 1843
Age Abrams president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Taak Holsten, (ook: Tjerk Holsum), met schoenmaken verdiend bij A.A. in 1 jaar; 13 mrt 1753. (GAH1082)
Age Ages zie: de Groot
Age Alberts geboortig van Woudsend, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR, en legt de eed af in handen van burg. Hiddema, verkrijgt het burgerrecht op 30 dec 1747. (burgerboek) Jelle Jans van HRL, ende Grietie Harkes van Bolsward, koomende weegens de bruid A.A., meester schoenmaker alhier, den 25 apr 1750; ontvangt van het Weeshuis f. 2:14:0 terzake het touwen van 9 schootsvellen ten behoeve van het Weeshuis, kwit. no. 8, 2 aug 1757 (GAH1086); president-voogd T. Radsma betaalt f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Rients Harings met schoenmaken bij A.A. verdiend, 24 jul 1753 (GAH1082); id. f. 7:0:0 aan dito door de weesjongen Tjerk Holsum (ook: Taak Holsten), in 10 weken met schoenmaken bij A.A. verdiend, voor dat hij uit het Weeshuis was gelopen, 24 jul 1753 (GAH1082); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:14:0 terzake van enig schoenmakersgereedschap ten dienste van het Weeshuis, 13 mrt 1753, kwit. no. 9 (GAH1082); president-voogd Jan Breton betaalt f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Rients Harings met schoenmaken bij A.A. in 1 jaar verdiend, 3 sep 1754 (GAH1083)
Age Andries huwt met Trijntje Jans, kind: Trijntje Ages, ged 14 okt 1753 Grote Kerk HRL
Age Annes zie: Zeilmaker
Age Bakker geb 11 apr 1811 HRL, ovl 30 sep 1832 Haarlem, zv Heere Ages B., en Atje Gerrits (Kok), kurassier bij de 9de Afdeeling; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1832; geb 11 apr 1811, ged 26 apr 1811 Grote Kerk HRL, zv Heere Aris (= Ages), en Atje Gerrits
Age Baron ovl voor 1847, huwt met Jaantje Riddersteen; zie ook A.B. Wassenaar; BS ovl 1846
Age Berends geb 16 feb 1789, ged 1 mrt 1789 Grote Kerk HRL, zv Beernd Johannes en Mintje Ages
Age Berends zie: Wassenaar, Wielinga
Age Bos geb 14 mrt 1804 HRL, ovl 27 mei 1875 HRL, 1e huwt met Catharina Jans vd Zee op 23 okt 1828 HRL, huw.afk. 12 en 19 okt 1828 HRL, 2e huwt met Trijntje Dorenstra op 28 jan 1830 HRL, 3e huwt met Rigtje de Haan, (gk), op 5 nov 1874 HRL, tapper in sterke dranken te HRL. 1868, werkman in 1874, winkelier en uitdrager in 1851, N.H., zv Obbe Lucas B, en Japikje (Ages); BS huw 1828, ovl 1829, huw 1830, ovl 1868, huw 1874, ovl 1875, bevrHRL 1851 wijk A-238, wijk C-198, wijk F-098; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-228; VT1839
Age Boukes zie: Camstra
Age Dirks zie: Agema
Age Ferwerda gebruiker van wijk D-008, stalknegt, medegebruikers Evert Groenia wed., Anske V. Stallinga, sjouwer, eigenaar is F. Tjallingii wed., 1814. (GAH204)
Age Foekes huwt met Pijttie Hilles, beide van HRL, geproclameert den 28 mei en de 4 en getrout de 11 jun 1758; kind: Taike Ages, ged 26 feb 1760 Grote Kerk HRL
Age Foppes Geert Ates van Almenum ende Akke Foppes van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.F. deszelfs neef, 24 apr 1790; ondertrouw HRL
Age van der Geest geb 11 aug 1799 HRL, ged 8 sep 1799 HRL, zv Jan van der Geest en Maria de Waardt; dopen Grote Kerk HRL 1799
Age Harkes van Almenum ende Trijntie Hijles van HRL, huw.aang. 21 jun 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs Neef Lammert Gerrits; huw.aang. HRL 1738
Age Harkes Rein Feites ende Sijtske Harkes beide van HRL, koomende voor de Bruid desselfs broeder A.H., 20 may 1741; ondertrouw N.H. HRL
Age Harkes van Almenum, huwt met Aafke Sierks, van Arum, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout de 30 jun 1765 met attestasie
Age Heeres zie ook: Age Heeres Bakker; ged 18 jan 1757 Grote Kerk HRL, zv Heere Harmens en Leentie Ages; A.H. en Antje Jelles, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 nov 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en te Medemblik getrouwd den 8 dec 1782 volgens inge- bragt getuigenis; kind: Aaltje Ages, geb 13 sep 1799 HRL, ged 24 sep 1799 HRL, dv Age Heeres en Antje Jeltes; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Jelte Ages, geb 7 nov 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL; kind: Heere Ages, geb 27 apr 1788, ged 12 may 1788 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Ages, geb 14 mrt 1791, ged 27 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Aages, geb 14 sep 1795, ged 27 sep 1795 Grote Kerk HRL; adsistent, woont in 5e qaurtier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden A.H., Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Age Jaenes binnenvader in 1730; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 21:18:0 weegens kinderenverdienst den incoop van gest en mask van 3 nov 1729 tot 1 feb 1730, 7 feb 1730. (GAH1060); id. f. 29:0:0 van 1 feb tot 1 mei 1730, 3 mei 1730. (GAH1060); id. f. 20:11:0 van 3mey tot 24 jul 1730, 25 jul 1730. (GAH1060); id. f. 25:8:8 van 25 jul tot 1 nov 1730, 1 nov 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 119:8:0 weegens verschot bij hem gedaan tot den incoop van diverse kleyn behoeften tbv ''t Weeshuys zedert den 1 nov 1729 tot den 7 feb 1730 toe, volgens sijn boek daar af sijnde door de weesvoogden opgeaddeert, ord. no. 2, 7 feb 1730. (GAH1060); id. f. 89:4:0 van 7 feb tot 1 mei 1730, ord. no. 5, 2 mei 1730. (GAH1060); id. f. 92:5:8 van 2may tot 26 jul 1730, ord. no. 11, 26 jul 1730. (GAH1060); id. f. 116:19:0 sedert 26 jul tot 1 nov 1730, ord no. 16, 31 okt 1730. (GAH1060); id. f. 31:19:0 tersaake verschot van speel en des sondagsgelden aan de weesmeyden door hem gedaen, ord. no. 6, 2 mei 1730. (GAH1060); id. f. 33:8:0 aan de weeskinderen, ord. no. 17, 31 okt 1730. (GAH1060); id. f. 112:10:0 weegens 1/2 jaar zijns tractements, 2 mei 1730, ord. no. 3, 2 mei 1730. (GAH1060); id. ord. no. 9, 1 nov 1730. (GAH1060); Jacob Harmens ende Leentie Ages beide van HRL, koomende voor de Bruit A.J. desselfs vader, 4 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL; Pijter Jansen van HRL. ende Janke Jans (!) van Bolswardt koomende weegens de bruid A.J., 23 jun 1742; ondertrouw N.H. HRL
Age Jacobs ged 15 jun 1745 Grote Kerk HRL, zv Jacob Ebbes en Doetje Andrijs
Age Jacobs Claes Freerks van Almenum ende Marijke Ages van HRL, koomende voor de bruid desselvs vader A.J., 25 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; Alle Symens en Trijntie IJemes, beide van HRL, huw.aang. 17 aug 1737 HRL, komende voor de Bruit A.J. ; huw.aang. HRL 1737; Freerk Jans ende Trijntie Siberens, beide van HRL, huw.aang. 17 may 1738 HRL, komeende voor de Bruit A.J., pannebacker; huw.aang. HRL 1738
Age Jans zie: de Groot, Hofman, Klaasen, Kuiper
Age Jans huwt met Dieuke Klaases, kind: Geertje Ages, geb 8 jul 1809, ged 8 aug 1809 Grote Kerk HRL; kind: Helena Ages, geb 20 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL
Age Jans geb 5 jan 1801 HRL, ged 18 jan 1801, N.H., zv Jan Ages Hofman en IJtje Epkes; dopen Grote Kerk HRL 1801
Age Jelles zie: Agema
Age Johannes zie: van Beemen
Age Johannes ged 11 mei 1761 Grote Kerk HRL, zv Johannes Alberts en Neeltje Ages
Age Johannes Ulbe Claasen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:18:0 strekkende tot restitutie van 2 floreen schattinge, door hem per abuis betaald van een stuk Weeshuisland bij A.J. cum soc. in huur en gebruik, quit no. 2, 22 feb 1786. (GAH1118); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 153:17:0 terzaake geleverde boeselder en linnen, quit. no. 16, 11 okt 1787. (GAH1119); id. f. 26:14:0 wegens geleverde boeselaar, quit. no. 2, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 10:16:0, quit. no. 1, 30 dec 1788. (GAH1121); id. f. 127:4:0 terzaake geleverde 4 pies linnen, quit. no. 5, 30 jun 1789. (GAH1121); A.J. en Welmoed Jans, beide van Almenum, laatst geproclameert op dato dezes 10 apr 1774 HRL, en toen getrouwd
Age Johannes van Almenum, huwt met Bautje Floris, van Midlum, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 dec 1767 met attestasie
Age Klazes zie: Westra, Zeilmaker, (2x)
Age Klaases ged 25 jun 1747 Grote Kerk HRL, zv Klaas Freerks en Marijke Ages
Age Cornelis Fokke Oenes ende Attje Ages beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs vaeder A.C., 3 Oct 1750; Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen A.C. burger en ingeseeten van deese Stadt, dat zeedert eenige tijd alhier is overleeden Cornelis Ulbes in leeven meede ordrs turfdrager alhier, met welke bedieninge den supplnt zeer gaerne zoude zien, dat hij meede begunstigd wierde, dog ''t zelve niet anders als met UEd: Achtb:consent en gratie te kunnen bekoomen; zoo addresseert den supplnt hem mits deesen aen UEd:Achtb:met ootmoedig versoek ten einde den supplnt A.C. in plaets van den overleedene Cornelis Ulbes tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt mag worden aengestelt op Lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus, (was get), B. Dreyer; (in margine Stonde); de magistr:gehoord het versoek accordeerende het selve, eligeerd en nomineerd mits deesen A.C. in plaets van den overleedene Cornelis Ulbes tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 11 jun 1742 (was get), J. Agema. Ter Ordtie van de magistr:abs:sec:B. Dreyer; (Onder Stonde); Op heeden den 11 jun 1742 heeft A.C. als turfdrager den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Agema afgelegt. Actum den 11 jun 1742. In kennisse van mij gesw:klerck, B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); draagt zijn funktie als korendrager over op Jan Sickes, 28 jul 1751; zie bij Jan Sickes. (Aanstellingen Stad HRL 1731-17 59); Geeft UEd:Achtbh met schuldige eerbied te kennen Jacob Folkerts een van UEd:Achtb:Ratelwagters, hoe hij suppliant wel genegen soude sijn dit ampt over te dragen aan eenen A.C. meede binnen deese Stad. Edog dusdanigen overdragt sonder UEd Achtbh consent niet kunnende geschieden, soo versoeken dezelve supplianten dat UEd:Achtbh desen overdragt gelieven te accorderen, en over sulks den persoon van A.C. in plaats van Jacob Folkerts tot ordris Ratelwagter aan te stellen, op Lasten, pligten en gehoorsaamheden daer toe staende; quo facto etc get:S:Rienstra; (:In margine Stonde:); de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen tot meede ordris Ratelwagt deeser Steede de persoon van A.C. op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 28 jul 1751. (:was get:) Lourens Tabes (onder stonde) Ter ordtie van de Magistr. (:get:)M:V:Idsinga; (:Lager Stonde:); Jus jurandum preastitit coram Praeside Tabes den 28 jul 1751. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 6 mrt 1752 over op Arjen Clasen; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur wegens dragen, meten, loegen etc van 4 schouw en 39 korven turf, ord. 1 aug 1749: f. 9:11:0 (GAH427); id. aan de kosterij, 1 aug 1749: 8 Caroliguldens en 12 stuivers; id. 10 schouw en 13 korven, met opzichter en voor bier, 11 okt 1747: f. 16:12:0; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 18:15:0 wegens meten en dragen van 16 schouw en 28 korven turf in het Weeshuis, 10 aug 1745, kwit. no. 3 (GAH1074)
Age Lieuwes ovl 28 jun 1628, Grootschipper, + 2 kinderen, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Age Obbes zie: Bos
Age Obbes geb 26 feb 1802 HRL, ged 9 mrt 1802 HRL, N.H., ovl voor 1805, zv Obbe Lucas en Jacobje Ages; dopen Grote Kerk HRL 1802
Age de Oude huwt met Innigje Zwarteveen, kind: Gerardus dO, geb 19 nov 1794 Lemmer; BS ovl 1873
Age Pijters ged 9 mrt 1762 Grote Kerk HRL; zv Pijter Ages en Maike IJedes
Age Pieters zie ook: Postma; huwt met Weltje Pieters, kind: Romkje Ages, geb 9 feb 1809, ged 28 mrt 1809 Grote Kerk HRL
Age Pieters woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Age Pieters A.P. ende Janna Lammerts de Reus, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Stephanij onder Productie van Procuratie, met een gebod in de week, 18 may 1795; ondertrouw HRL; kind: Maayke Ages, geb 28 may 1795, ged 30 jun 1795 Grote Kerk HRL
Age Pieters A.P. ende Swaantje Christiaans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Christiaan Hendriks, 30 nov 1793; ondertrouw HRL
Age Reinalda ovl voor 1778; weesvoogden bet f. 300:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde een legaet door wijlen de koopman A.R. aan het Weeshuis gelegateert, 18 mrt 1777. (GAH1108); Gosse Pijtters en Trijntje Reynalda, beyde van HRL, komende weegens de bruid A.R., desselfs broeder, 14 Aug 1745
Age Rintjes zie: Dijkstra
Age Rommerts zie: Radema
Age Rommerts geb 17 okt 1778, ged 3 nov 1778 Grote Kerk HRL, zv Rommert Klaasses en Antje Ages
Age Sakes Jan Jansen en Pietje Gerbens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.S., goede bekende, 2 nov 1805; ondertrouw HRL
Age Sakes vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 180, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); krijgt f. 3:0:0 uit de Correspondentiebeurs wegens het redden van een kind, welke met een houtwagen te water was geraakt, en waarbij hij liefderijke pogingen had aangewend, en zulks met het beste succes, 14 apr 1803. (GAH49)
Age Sakes woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Age Sakes zie ook: Wyma; huwt met Aaltje Dirks, kind: Trijntje Ages, geb 2 feb 1792, ged 21 feb 1792 Grote Kerk HRL
Age Sybes huwt met Dieuke Jansen, beide van HRL, geproclameert den 15-22 en getrout de 29 Janewari 1758
Age Sybrens ged 29 jun 1769 Westerkerk HRL, zv Sijbren Wymes en Jantje Ages
Age Sybrens huwt met Dieuwke Jans op 26 nov 1809 HRL, komt van HRL, ook huwt met IJtje Pieters op 1 feb 1807 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1807, 1809; A.S. en Dieuwke Jans, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 11 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Sjoukje Ages, geb 12 apr 1810, ged 13 may 1810 Grote Kerk HRL
Age Sybrens woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets: jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Age Sybrens zie ook: Hollander; A.S. ende IJefke Luitjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Luitje Wybrens, deszelfs vader, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; A.S. van Almenum en IJtje Pieters van HRL, zijnde de aangaave gedaan door Productie van genoegzaam bewijs, 17 jan 1807; ondertrouw HRL
Age Sybrens zie: Vlieger; A.S. van HRL. en Sijtske Rienks van Franeker, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 18 Lentemaand 1809; ondertrouw HRL
Age Solkes zie: Tromp
Age Teunes Obbe Lucas ende Jacobkje Ages, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.T., de vader, 28 apr 1792; ondertrouw HRL
Age Thomas zie: Vallinga
Age Tjallings huwt met Antje ... , kind: Jeltje Ages, geb 1765 Dronrijp; BS ovl 1843
Age Watses zie: Zijlstra
Age Watzes woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Age Watzes huwt met IJtje Jacobus, kind: Frans Ages, geb 26 mei 1772, ged 23 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Ages, geb 27 may 1781, ged 26 jun 1781 Grote Kerk HRL
Age Watses huwt met Eelkie Jacobus, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 aug en de 4 en getrout de 11 sep 1763; kind: Watze Ages, ged 20 aug 1765 Grote Kerk HRL; kind: Jacobus Ages, ged 24 mrt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Rein Ages, ged 18 okt 1768 Grote Kerk HRL
Age Watses geb 29 aug 1802 HRL, ged 19 sep 1802, N.H., zv Watse Ages en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1802
Age Wybes Jan Gerrijts ende Aaltie Jans, beide van HRL, huw.aang. 22 nov 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselfs Swager A.W. ; huw aang. HRL 1738; Jan Beerns van HRL, ende Riemke Sijtses van Makkum, huw.aang. 2 okt 1734 HRL, Comende voor de bruid A.W. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Age Wybes ovl 11 apr 1791 HRL, oud 23 jaar
Age Willems zie: van der Zee
Age Wijngaarden oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-152; VT1839
Age A Zeilmaker oud 42 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839
Age Ages de Groot geb 1806 HRL, ovl 20 feb 1840 HRL, werkman, zv Age dG, en Dieuwke Klaases; BS ovl 1840
Age Annes Zeilmaker geb 1799/1809 HRL, N.H., ovl 18 feb 1850 HRL, huwt met Thomaske Sakes de Vries, zv Anne Dirks en Helena ... ; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk G-293
Age Beerends Wielinga geb 1789 HRL, ovl 11 aug 1828 HRL, huwt met Elisabeth Rintjes deventer op 17 nov 1814 HRL, matroos, huw.afk. 6 en 13 nov 1814, huw.get. bij B.B. Koopmans en L.A. Zeilmaker, 1815, id. bij D. Dublinga en G.H. Pekelaar, 1817, id. bij L.J. Dijkstra en H.J. Wijngaarden, 1817, id. bij J.H. vd Wal en A.R. deventer, schoonbroeder bruid. 1819, stoeldraaier in 1828, zv Berend Johannes W, en Mintje Ages Zeilmaker; BS huw 1814, huw 1815, huw 1817, huw 1819, ovl 1828, ovl 1835; weduwe A.B.W. eigenaresse van perceel nr. 619 te HRL, wieldraaister, woonplaats HRL, legger nr. 778, huis en erf, 97 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Age Beernts Wassenaar zie ook Baron; geb 9 feb 1780, ged 7 mrt 1780 Grote Kerk HRL, zv Beert Wassenaar en Oeke Ages; geb 22 feb 1783, ged 9 mrt 1783 Grote Kerk HRL, zv Beert Wassenaar en Ocke Ages; huwt met Adriana Anthony (Riddersteen) op 16 nov 1806 HRL, komt van HRL, kinderen: Oeke, geb 14 feb 1808 HRL, Pietje, geb 29 jan 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, od Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS huw 1841, ovl 1846; vrouw A.W. gebruiker wijk F-042; medegebruiker Gerrit Jans Tichelaar, landmilitair; eigenaar is L. Spannenburg erven, 1814. (GAH204); A.B.W. en Ariaantje Anthonij, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL; kind: Pietje Aages Wassenaar, geb 29 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Adriaantje A.
Age Boukes Camstra geb 14 apr 1810 Leeuwarden, huwt met Hendrikje Faber, (gk), smidsknecht, Vst 3 nov 1852 uit Franeker, A 12 mei 1855 Franeker, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-215, wijk E-134
Age Dirks Agema kerkvoogd in 1772, arbeider in 1751-1752; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:4:0 wegens geleverde hard steen en enig arbeidsloon, kwit. no. 1, Bank van Lening, 11 okt 1763. (GAH1093); id. f. 8:18:0 wegens geleverde steen en arbeidsloon aan het huis ''De Lombard'', kwit. no. 2, 8 okt 1765. (GAH1095); id. f. 12:3:0 wegens 2 stenen palen;''t zetten en vastgieten aan het huis der Lombart geleverd, kwit. no. 1, 4 nov 1766. (GAH1096); wed. A.A. eigenaar van wijk B-029; gebruiker Willem Siebes de Boer, varensgezel, 1814. (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur voor het schoonmaken van de kerk en meer andere expensen: 150 Caroliguldens dd 25 mei 1772; ontvangt van het gemeentebestuur wegens arbeidsloon ten dienste van de stad, 27 dec 1752: 3 Caroliguldens en 12 stuivers; id. 23 aug 1751: f. 15:13:8; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde steen en houwen van steen, 6 jan 1755: 30 Caroliguldens en 10 stuivers; id. voor het houwen en bereiden van steen, alsmede het leveren van steen tot het nieuw gebouw aan het Raadhuis, 3 feb 1755: f. 298:5:0; id. wegens het leveren en bereiden van hardsteen ten dienste van de stadspoorten, 8 dec 1755: 30 Caroliguldens en 2 stuivers; id. wegens het maken van een stenen waterbakje op het Stadhuis, 27 dec 1756: 12 Caroliguldens en 10 stuivers, id. voor arbeidsloon en geleverd hardsteen ten dienste van de Raadhuistoren, 5 jan 1757: 1142 Caroliguldens en op 21 nov 1752: 123 Caroliguldens, 10 stuivers en 8 penn; id. verdiend arbeidsloon en geleverde stenen palen ten dienste van de stad, 18 dec 1758: f. 163:19:0; id. 19 dec 1759: f. 109:9:0; id. 18 jan 1768: f. 107:4:0; id. wegens verdiend arbeidsloon voor steenhouwen ten dienste van de stad, 3 dec 1760: 57 Caroliguldens, 7 stuivers en 8 penn; id. wegens arbeidsloon en leverantie van hardsteen, lood en soldeersel aan de Put bij de Havenspoort en andere Stadswerken, 11 jan 1762: f. 634:17:0; id. wegens vernieuwing van de Bildtpoort, 11 jan 1762: 1013 Glds en 1 stv; id. wegens verdiend arbeidsloon van het steenhouwen ten dienste van de stads werken, 27 dec 1762: 832 Caroliguldens en 10 stuivers; id. verdiend arbeidsloon van de stadswerken volgens rekening, 29 dec 1763: 54 Caroliguldens en 16 stuivers; id. wegens geleverde steen en arbeidsloon ten dienste van de stad, 4 feb 1765: f. 132:16:8; id. 20 apr 1766: f. 23:2:0; id. 29 apr 1767: f. 382:11:0; id. 30 dec 1772: f. 16:14:0; id. 12 feb 1770: f. 1650:19:12; id. 12 jun 1771: f. 995:13:0; id. 25 mei 1772: f. 67:3:0; id. wegens het zetten van een steen in een muur van het Geitje Stek, 2 dec 1754: 7 Caroliguldens en 3 stuivers; id. wegens verdiend arbeidsloon en een stuk steen geleverd op de Noordermuur ten dienste van de zeewerken, 19 dec 1757: f. 3:7:8; id. wegens geleverde steen, lood en arbeidsloon ten dienste van de Stad, 24 mei 1769: 273 Caroliguldens en 10 stuivers; id. wegens geleverde stenen palen ten dienste van de Zeewerken, 11 jan 1768: 34 Car glds en 3 stuivers; id. steenhouwerswerk ten dienste van de zeewerken, 23 dec 1782: f. 14:12:0; id. arbeidsloon geleverde steen aan de Zuiderpoort en metselwerk, 17 dec 1753: 79 Caroliguldens en 3 stuivers; id. aan de Franekerpijpen, 17 dec 1753: 260 Caroliguldens; id. aan de Franekerpoort, 17 dec 1753: 87 Caroliguldens en 5 stuivers; weduwe ontvangt van het gemeentebestuur verdiende daglonen voor haar werkvolk, 23 feb 1774: 25 Caroliguldens en 2 stuivers; id. 23 feb 1774: f. 113:8:12; id. verdiend arbeidsloon en geleverde steen, 10 feb 1773: f. 80:6:12
Age Dirks Agema ende Neeltje Jelles beyde van HRL, sijnde de aangevinge gedaan door R.J. de Swart met vertooninge van des bruidegoms moeders en des bruids vaders consent den 6 dec 1749; huwt met Neeltje Jelles, beyde van HRL, geproclameerd den 7, 9 en 14 desemb. 1749 en doe ook getrouwt; kind: Jelle Ages Agema, ged 21 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Antie Ages Agema, ged 7 sep 1756 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Ages Agema, ged 29 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Minke Ages Agema, ged 13 mei 1760 Grote Kerk HRL; Geeft met veel eerbied te kennen Aentie Dirks weduwe van wijlen Dirk Agema, winkelierse binnen deser Stad, dat vermits door ''t overlijden van Tjerk Swijnstra het doodgraversampt deser Steede is koomen te vaceeren, sij supplnte geerne soude zien en van herten wenscht, dat haer soon A.D.A. daer meede wierde gebenificeerd, waeromme de supplnte de vrijheit neemt haer Eerbiedig aen de Tafel van UEd:Achtb:te vervoegen met onderdanig versoek UEd:Achtb:believen haer supplntes soon A.D.A. aen te stellen tot ordinaris doodgraver binnen deese Stad in plaetse van de overleedene Tjerk Swijnstra, en dat op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe en aenbehoorende; schoon wel des supplntes opgedagte soon nog niet tot bequaeme Jaeren is gekoomen, en geen kragten genoeg heeft om die bedieninge selver waer te neemen, soo is hij eevenwel al so oud en sterk, dat hij met drie Jaeren in Staet sal sijn het doodbegraeven selve te kunnen waerneemen, als hij het gelijk heeft van UEd:Achtb:daermeede begiftigt te worden:Stellende de supplnte UEd:Achtb:voor de persoon van Jan Jogchums, schoorsteenveeger binnen deese Stad, om het ampt dan bij provisie waer te neemen. dewelke sijn versoek bij dat van de supplnte voegende, seer gedienstig versoeke UEd believen hem, die met een swaer huisgesin van een vrouw en ses kinderen beset is, die niets heeft om deselve van te onderhouden, die werk hebbende maer een gering daghuir wint, en veel tijd moetende ledig zijn niets wint, waer door hij in groote armoede sugt; tot ondersteuninge van sijn lijdend huisgesin als substituit doodgraever aen te stellen ter tijdt A.D.A. in staet zal sijn selve die bedieninge te kunnen waerneemen; hierdoor souden UEd:Agtb: hem en sijn huisgesin aen brood en aen een ordentelijk bestaen helpen presenteerende hij als substituit de Eed van Getrouwigheit aen UEd Agtb te presteren q:f:etc:(was get), P. Reidema; In margine Stonde; de magistraet gehoort t versoek te Requeste gemeld accordeerende t zelve eligeerd en nomineerd mits deesen A.D.A. tot meede ordrs doodgraver binnen deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende eligeerende tot ''t waerneemen deeser bedieninge de persoon van Jan Jogchums, schoorsteenveeger geduirende de tijd dat gemelde A.D.A. in staet zal zijn deese bedieninge selve waer te neemen mits dat deese gesubstitueerde voor af den eed van getrouwigheit sal hebben te doen. Actum den 15 may 1743 (was get) Cornelis Veersma Ter Ordtie van de magistraet abs:sec:B. Dreyer; (onder Stonde); op heeden den 15mey heeft Jan Jogchums als gesubstitueerde doodgraver den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. Presid. Burgemeester Veersma gepresteerd. In kennisse van mij gesw: klerk abs sec B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met verschuldigde Eerbied te kennen A.D.A., dat hij supplnt haest ruim 4 jaeren door UEd:Achtb:is begunstigt met het doodgraversampt alhier ter Steede, welke bedieninge seedert dien tijd bij eenen Jan Jochums als subst waargenoomen vermits de supplnt doen om sijn jongheyt nog niet in staat was. de supplnt nu geneegen Weesende deese bedieninge selfs waer te neemen en daar toe ook wel capabel zijnde; soo versoekt den supplnt dat UEd:Achtb:hem sulx ook gelieven te accordeeren quo facto etc:/:onder stonde:/Requisitus R:J:de Swart; (In margine Stonde); de Magistraet accordeert des supplnts versoek mits doende alvoorens den behoorlijken Eed daar toe staende Actum den 14 aug 1747. (get:) Lourens Tabes/:onder Stonde:/Ter ordtie van de Magistr:abs:sec:/:get:/R:J:de Swart gesw:Clercq; (Lager Stonde); Op heeden den 14 aug 1747 heeft A.D.A. den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. Burgemr. L:Tabes gepresteerd actum uts:(onder Stonde) In kennisse van mij abs:sec:/:get:/R:J:de Swart gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Age Dirks Hoogeboom burgemeester/pannenleverancier 1749-1755; tekent o. a. benoeming van Antie Heeres tot subst. turfmeetster in 1749, en Ypke Siccama tot roggedrager in 1754. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Jacob Jelles en IJtie Johannis, beide van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Schoonbroeder de vroetsm:H; huw.aang. HRL 1737; Cornelis van Toorn van HRL, ende Ientje Pieters van Meppel, huw.aang. 28 dec 1737 HRL, komende voor hun beiden de vroetsman A.H., vertonende Certificatie dat de Huwelijksgeboden tot Meppel bij de E Kerkenraad reede waren aangetekent; fiuches huw.aang. HRL 1737
Age Durks Agema op Belijdenisse des Geloofs ged 4 aug 1752 Grote Kerk HRL, Eghte Man Bij ''t kerkhof
Age Heeres Bakker zie ook: Age Heeres; geb 1757 HRL, ovl 5 mrt 1837 HRL, huwt met Antje Jelles/Jeltes Raap, wonende te wijk C-249 in 1812, huw.get. bij D. Dreyer en T.W. de Wit, 1823 kinderen: Heere Ages B., geb 1788 HRL, Jelte Ages B., geb 1792 HRL, Aaltje Ages B., geb 1801 HRL, Hiltje Ages B., geb 1795 HRL; Janneke Ages B., geb 2 jun 1805 HRL, Trijntje Ages B., geb 1792 HRL, Leentje Ages B., geb 2 mrt 1783 Medemblik, Aaltje Ages, geb 13 sep 1799 HRL, ged 24 sep 1799 HRL, zv Heere Ages, en Leentje Ages; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1805, BS ovl 1812, ovl 1814, huw 1823, ovl 1837, ovl 1841, ovl 1844, ovl 1849, ovl 1862; eigenaar en gebruiker van wijk E-249, uitdrager, 1814. (GAH204); A.H.B. eigenaar van percelen nrs. 24-26 te HRL, woonplaats HRL, gebruik resp. huis, huis, huis en erf, resp. 42, 28 en 63 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 9 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 30 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 22, huis, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 227 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 22, huis en erf, 108 m253, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 650 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 22, huis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 995 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 22, huis en erf, 148 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Age Jans de Groot geb 1777 ... , ovl 2 aug 1814 HRL, huwt met Dieuwke Klaases, schipper, ovl wijk A-210, kinderen: Geertje Ages, geb 8 jul 1809 HRL, Age Ages dG, geb 1806 HRL, Jan Ages dG, geb 1797 Hindeloopen; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1814, huw 1820, ovl 1840, ovl 1841; gebruiker van wijk A-210, schipper, medegebruiker is Cornelis Gamers, varensgesel, eigenaar is Simon J. van Loon, 1814. (GAH204)
Age Jans Hofman ovl Riga ... , huwt met Hendrika Wessels, kind: Jan Ages H, geb 1766 te Leeuwarden; BS huw 1833, overlijdens
Age Jans Kuiper geb 1789 HRL, inlandsche kramer in 1851, na 1860 niet meer gevoden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-107
Age Jellis Agema copiist ter sekretarie; gecontinueerde copiist blijft als zodanig in funktie, 13 dec 1802 (GAH49); krijgt extraord. douceur van f. 25:0:0 wegens buitengewone werkzaamheden gedurende de verandering van de regering op 13 dec 1802, 13 jun 1803 (GAH49); wordt aangesteld tot 2e gezworen klerk wegens de sukkelende en zwakke toestand van Harmanus Tamboezer, 5 jan 1801 (GAH47); stemming over benoeming van een nieuwe raads-of gerechtsbode, naast Jan de Boer, in plaats van de ovl Frans Boekhout. A.J.A. wordt gesteund door Marten Bos en Gebr. Pettinga, en Jacob de Boer door: L. Albada, Paulus de Boer, P. Coulbout en P. Wellinga. Legt direkt in handen van Paulus Wielinga de eed van getrouwe waarneming af. Gebr. Pettinga verklaart dat hij tegen de benoeming is omdat Jac. de Boer niet de vereiste leeftijd van 20 jaar heeft bereikt. ma. 1 jun 1801 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 153, 30 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar tractement over 1808 aan de 300 Caroliguldens, met 2 maanden over 1807 aan de 50 Caroliguldens, ord. 31 dec 1808, no. 22: 350 Caroliguldens; id. over 1809, ord. 31 dec 1809, no. 19: 300 Car glds; id. van 1 Louwmaand tot 1 Wintermaand 1810, (11 maanden), : 275 Caroliguldens; id. 31 Lentemaand 1809: f. 75:0:0; id. 30 Zomermaand 1809; id. 30 Herfstmaand 1809; id. 31 Wintermaand 1809; id. 31 Lentemaand 1810; id. 30 Zomermaand 1810; id. 30 Herfstmaand 1810; 1/4 jaar tractement 31 Wintermaand 1810: f. 50:0:0; beklag van de copiist A.A., houdende dat velen hem verdacht houden en dus zijn eer en goede naam schenden, van schuldig te zijn aan de diefstal onlangs ter sekretarie aan de armbus gepleegd. Hem werd door de boden bovendien de toegang tot de bodekamer ontzegd. President Zijlstra moet de zaak corrigeren, 14 mei 1804 (GAH50); ontvangen wegens buitengewone werkzaamheden sedert de vestiging der nieuwe regering, ord. 16 jun 1803: 25 Caroliguldens; ontvangt deel jaartractement (jaarloon f. 300:0:0 ), 1803: f. 265:10:0; ontvangt 1 jaar tractement als copiist, op kwartalen feb, mei, aug en nov 1804: 300 Caroliguldens; id. over 1805; id. over 1806; id. over 1807; geb 18 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL, zv Jelle Ages Agema en Rinske B. Lanting, ovl 20 sep 1811 HRL, wonende te bij de Kerkpoort, huwt met Sjeuke Sjoerds Feikema op 4 mei 1800 HRL, kinderen: Sjoerd geb 21 dec 1806 HRL, Jelle A., geb 30 mrt 1801 HRL; DTB N.H. HRL , huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1807, BS ovl 1811, ovl 1833
Age Johannes van Beemen geb 31 aug 1783, ged 21 sep 1783 Grote Kerk HRL, zv Johannes van Beemen en Hinke Ages; geb 1783 HRL, ovl 18 nov 1833 HRL, ongehuwd, huw.get. bij J. Jacobi en J. Lanting, neef vd bruid. 1811; BS huw 1811, ovl 1833; zv Johannes vB, en Hinke Ages; BS ovl 1833; gebruiker van wijk C-093, koffijschenker; eigenaar is erven H. van Beemen, 1814. (GAH204); geb 13 nov 1776, ged 22 dec 1776 Grote Kerk HRL, zv Johannes van Beemen en Hinke Ages
Age Klases Zeilmaker ovl voor 1830, huwt met Leentje Gerbens, kinderen: Gerben Ages Z, geb 1757 HRL, Janke Ages Z, geb 2 mrt 1765 HRL, Anne Ages Z, geb 1765 ... ; BS ovl 1822; 1829 huwelijken, ovl 1834
Age Klazes Zeilmaker huwt met Aaltje Bosman op 6 dec 1807 Dronrijp, komt van HRL, laatste afk. 29 nov 1807; huw Grote Kerk HRL 1807; A.C.Z. van HRL. en Aaltje Bosman van de Rijp, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 21 nov 1807; ondertrouw HRL
Age Klazes Westra ovl voor 1834, huwt met Sjuwkje Paulus, kind: Lijsbeth Ages W, geb 1803 Kimswerd; BS ovl 1833
Age Petrus Holsteyn geb 12 aug 1775, ged 27 aug 1775 Grote Kerk HRL, zv Petrus Holsteyn en Johanna Lieuwes; Aage Pieters Holstein, geb 10 aug 1781, ged 4 sep 1781 Grote Kerk HRL
Age Pieters Postma zie ook: Age Pieters; ovl voor 1859, huwt met Weltje Romkes Seldrijk op 4 dec 1803 HRL, komt van Midlum, laatst militair of ovl, kinderen: Pieter Ages, geb 14 mrt 1804 HRL, Romkje P, geb 19 feb 1808 HRL, Romke Ages, geb 9 feb 1809 HRL, IJtje Ages, geb 26 sep 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, 1809, BS ovl 1814, huw 1832, ovl 1858, ovl 1884
Age Rintjes Dijkstra huwt met Klaasje Pijtters, kind: Thomas Ages D, geb 14 apr 1796 Achlum; BS ovl 1882
Age Rommerts Radema geb 27 feb 1792 Wijnaldum, huwt met Sjerpje Postma, werkman in 1851, N.H., wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, A 13 mei 1850 Almenum, A 14 mei 1857 Almenum; BS ovl 1849; bev.reg. HRL 1851 wijk D-137, wijk G-275, 317, lijst ingez Minnga/Sexb. 1825; oud 47 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-272; VT1839
Age Sakes Wyma zie ook: Age Sakes; ovl 29 jun 1812 Franeker, huwt met Aaltje Dirks de Boer, kinderen: Geertje W, geb 1784 HRL, debora W, geb 5 nov 1804 HRL, Saakje Ages W, geb 15 jan 1802 HRL, schuitschipper en in leven wonende te Franeker, zv Sake Sakes W, en Gerritje Germens; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1804, huw 1823, huw 1827, ovl 1855, ovl 1864; kind: Durk Ages, geb 12 jan 1798, ged 28 jan 1798 Grote Kerk HRL
Age Simons de Haas wachtmeester 1747-1766; majoor, huwt met Dirkjen Harmens Sopingius, beyde van HRL, geproclameerd 24, 26 en 31 desember 1747 en doen ook getrouwt; A. d. H. ende Dieuke Sopingius, beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaen door fiscaal B. Dreyer met vertooninge van procuratie en ''s moeders curatoren consent van de bruidegom en bruyds consent, 23 dec 1747; kind: Barbara Ages de Haas, ged 5 jun 1757 Grote Kerk HRL; kind: Simon Ages de Haas, ged 18 jan 1761 Grote Kerk HRL; kind: Janke Ages de Haas, ged 9 sep 1766 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Ages de Haas, ged 24 jan 1764 Grote Kerk HRL; kind: Beatrix Ages de Haas, ged 21 okt 1753 Westerkerk HRL; kind: Janke Aeges de Haas, ged 18 may 1752 Westerkerk HRL; kind: Beatrix Aeges de Haas, ged 24 feb 1750 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Aeges de Haas, ged 14 jul 1748 Westerkerk HRL; Dirk Jansen, corporaal militair ende Catharina Tjallings, beyde van HRL, aangegeeven door de executeur A. d. H. met schriftelijk consent van des bruids vaeder Tjalling Sopingius, 20 Jun 1750; Ekko Hendriks Frijseman ende B. d. H., beide tot HRL, sijnde de aangevinge geschied door major A. de Haas, met vertoninge van genoegsame schriftelijke last in deesen, 8 May 1751; Geeft met Eerbied UEd:te kennen Symon de Haas majoor en Executeur binnen HRL dat hij deese sijne bedieningen nu verscheiden jaeren hebbende waergenomen, dog vermits desselfs aanhoudende ongesteldheid des ligchaams wel geneegen was deese ampten te transporteren op sijn zoon A.S. dH. zijnde een jongman daer toe volkoomen Capabel en welke tot deesen ook seer is begeerende dog buyten UEd:agtb:consent niet kunnende geschieden soo addresseren sij hun beide mits deesen aan de taefel van UEd:agtb:ootmoedig versoekende UEd: agtb gelieven deese overdragt te accordeeren en alsoo A.S. dH. in plaats van sijn vaeder Symon de Haas aan te stellen tot Majoor en Executeur deeser Steede op lasten pligten profijten en gehoorsaam heeden daer toe staande en oft gebeurde dat de supplnt Symon de Haas weeder tot gesondheid mogt geraaken Soo zoude hij in sulken geval wel geneegen zijn de bediening van majoor nu en dan weegens sijn zoon wel te willen waerneemen ''t Welk hij versoekt dat UEd:agtb hem bij deesen meede gelieven te accorderen onder Stonde quo facto en was geteekend B:Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt A. dH. tot Wagtmr deesen Steede, en Executeur van deesen Gerechte op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staande; mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid Actum den 12 oct 1746 was geteekd And:Pijtters de Boer, onder Stonde Ter ordtie van de magistr:en was geteekend M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); A. dH. Executeur der Steede HRL beloove en neeme aan bij deesen om alle gelden welke door mij in die qual:van tijd tot tijd zullen worden ingevorderd, in getrouwigheid en promptelijk te tellen en te betaelen aan de gene daer dezelve behooren onder verband mijner goederen en submissie aan de parate executie van de Ed. Achtb:magistraat deeser Steede. en tot verseekeringe van Haar Achtb soo verklaeren wij Joost Agema meede Burgemeester der Stad HRL ende Beatrix Agema wed. w:Simon de Haas in leeven Wachtmeester en Executeur tot HRL ons tezaemen en ieder voor''t geheel te stellen tot Waere borgen voor de goede administratie van boovengemelde Executeur A. dH. aannemende derhalven voor alle Wanbetaelinge der ingevorde penningen in te staan en dezelve als eigen schuld goed te doen en betaelen onder renunciatie van de beneficien van divisie en discussie ende ik Beatrix Agema specialijk meede met renunciatie van het senat:cons:Vellij:van Welkers kragt wij beyde in praesentie van naegenoemde getuigen duydelijk zijn onderrigt, zampt onder verband onser goederen en submissie als booven. des soo neeme ik A. dH. weederom aan mijne borgen deesen aangaande kost en schaedeloos te ontheffen onder verband en submissie als vooren. In kennisse onse handen met die van de secrts M:V: Idsinga beneffens Joost Zeeman Geregts Boode en Jan Sijbrens ordris Geregtsadsistent in harlingen den 4 mrt 1750. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); A. dH., executeur der Stede HRL belove en neme aan by dezen, om alle gelden welke by my in die qlt:van tyd tot tijd zullen worden ingevorderd, in getrouwigheid en promptelyk te tellen en te betalen aan de geene daar dezelve behoren onder Verband mijner goederen, en Submissie aan de parate Executie van de Ed Achtb:magistraat dezer Stede:En tot Verzekeringe van haar Achtb:zoo Verklaren Wy Uilke Aukema mr Silversmid en Albartus de Haas mr backer, beide Borgers binnen deze Stad, ons te zamen en yder voor ''t geheel te stellen tot waare borgen voor de goede administratie van bovengemelde Executeur A. dH. ; aannemende derhalven voor alle Wanbetalinge der ingevorderde penningen in te staan, en dezelve als eigen Schuld goed te doen en betalen, onder renunciatie van de beneficien van divisie en discussie zampt onder Verband onzer goederen en Submissie als boven:Des soo neeme ik A. dH. wederom aan mijne borgen dezen aangaande kost en schadeloos te onthoeffen, onder Verband en Submissie als voren. In kennisse onze handen den 1 nov 1757. uylke Aukema, Albartus de Haas, A. de Haas. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Age Solkes Tromp huwt met Uilkje Lijkles de Jong, kind: Tjitske Ages T, geb 24 mei 1810 Woudsend; BS ovl 1899
Age Sybrens Hollander geb 1770 HRL, ovl 2 jan 1835 HRL, 1e huwt met Rinske Roelofs op 18 mei 1800 HRL, 2e huwt met Siedske Rients op 9 apr 1809 HRL, ook huwt met IJefke Luitjes, en Durke Jans (Schipper), op 26 nov 1809 HRL, komt van HRL, ook huwt met IJtje Pieters op 1 feb 1807 HRL, komt van Almenum, werkman in 1835, huw.get. bij P. IJedes en H. Namles, 1811, id. bij S.W. Hollander en G.K. Molenaar 1815, id. bij R. Douwes en C.W. Koning 1816, kind: Sjouwkje Ages H, geb 12 apr 1810 HRL, zv Sijbren H, en Jantje Ages, huw Grote Kerk HRL 1800, 1807, 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1815, huw 1816, ovl 1835, ovl 1838, ovl 1854; gebruiker van wijk C-161, sjouwer, eigenaar en medegebruiker is Jan Schiere, pakhuis, wijk C-161, 1814. (GAH204); A.S.H., Sjouwerman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Cornelia Wilhelmina Koning, werkster, wonende te HRL
Age Sybrens Vlieger huwt met Sijtske Rienks Vlieger, gedomicilieerd te HRL. 1849, schipper zonder vaste woonplaats; BS huw 1835, ovl 1849
Age Thomas Vallinga huwt met Atje Hogema, kind: Baukje V, geb 16 sep 1795 Gaast; BS ovl 1873
Age Watzes Zijlstra zie ook: Age Watzes; geb 1733 ... , ovl 31 jul 1817 HRL, huwt met Eelkje Jacobus, kinderen: Jacob Ages Z, geb 1767 HRL, Rein Ages Z, geb 1768 HRL, Rinske Z, geb 1779 HRL; BS huw 1817, ovl 1827, ovl 1847, ovl 1858; gebruiker wijk G-181; eigenaar is Johannes Jacobus Kerkhoven, 1814. (GAH204)
Age Willems van der Zee geb 1794 Workum, huwt met Hitje Johannes de Buhr op 10 okt 1819 HRL, huw.afk. 26 sep en 3 okt 1819, koffijhuisbediende, wonende te HRL, zv Willem Annes en Janke Ages; BS huw 1819
Age/Ale Andries ontvangt van het gemeentebestuur 1/3 part der gedane reparatie aan de Blekersbrug buiten de Bildtpoort, 12 sep 1785: f. 35:7:0; id. samen met Melle Baukes, wegens het ledigen van het Noorderhoofd en heiwerk aan het zelve, 5 okt 1784: f. 1293:16:0; id. zonder Bauke Melles, voor het ontledeigen van 17 roeden en 4 voeten in het Noorderhoofd, 3 jul 1790: f. 439:17:8; id. wegens aangenomen heiwerk, 1 apr 1777: f. 1293:15:0; id. achter de stenen muur bij de Noordermolen, 23 apr 1781: 442 Caroliguldens; id. wegens het heien van een post tussen het Zuiderhoofd en het Geitjes Stek, 10 jul 1780: f. 922:11:0 id. wegens gedane leverantie volgens rekening, 21 jul 1777: f. 3000:4:0
Agen Ludinga (HAGEN); dv Do. Ludinga Richie, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Agen Direx Kritenburgh ovl 21 jul 1682, Burgh. Chirurgijn, huwt met Grietje Gerrits, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Agenes Zuildens zie: Agnes Swildens
Agenesina Alida Pols huwt met Sibius van Andringa; BS ovl 1826
Ager de Bruin huwt met Cornelis Hurk, wonende te Dokkum 1832; BS huw 1824, ovl 1832
Ageus Ei(d)sma vroedsman in 1768; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 140:0:0 terzake 2 vette koebeesten tdv het Weeshuis geleverd, ordonn. no. 4, 23 nov 1768. (GAH1099); betaalt aan de Voogden van het Weeshuis f. 100:0:0 zijnde een present door de burg. A.E. en Grietje Haukema uit de boedel van haar wijlen vader burg. L.H. gedaan, 27 apr 1779. (GAH1110); Teunis Lieuwes bet f. 6:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens een eeuwige rente herkomstig uyt de plaats bij de Pingjumer Vishorne, tans de old burgemeester E. te Franeker toebehorende, 7 jul 1784. (GAH1115)
Ageus Ennema weesvoogden betalen f. 50:8:10 aan de rentmeester van het Weeshuis door Johannes Andringa en A.E. als curatooren over Sijtske Andries Schiere aan ''t Weeshuis ge?xtradeert, 10 nov 1793 (GAH1127)
Agge Fontein Vrederegter in het Kanton Franeker, Arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland in 1828; vermeld in akte van bekendheid ten behoeve van Geertje Klazes de Vries; zie verder aldaar
Agge Martens burger te Dokkum op 30 dec 1654, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Agge Sytses burger te Dokkum op 28 dec 1644, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Agnes Gerardus zie: Rinkes
Agnes Rinkes geb 30 dec 1796 HRL, ovl 20ja1874 HRL, ongehuwd, Rooms Katholiek, dv Gerardus R, en Margaretha Timmermans; BS ovl 1874; bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, supp wijk G-483; oud 42 jaar, (vnm: Angnietje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; VT1839
Agnes Swilders ook als: Zuilkers; huwt met No? Wilhelm Fluitman op 30 jul 1809 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810; N.W. Sluitman en A. van Swildens, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 15 Hooymaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Jacobus Willem Sluitman, geb 27 sep 1810, ged 16 okt 1810 Grote Kerk HRL, vader als: No? Willem S., moeder als: Agenes Zuilders
Agnes Witte oud 45 jaar, geb Wessum, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-096; VT1839
Agnieta Klaases ged 7 apr 1749 Grote Kerk HRL, dv Klaas Jans en Everdina Alberts
Agnietje Andrijs Roelof Jacobus Wetzens ende A.A. beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de procr Pesma met verklaeringe van de bruidegom en bruid. 20 Nov 1745; huwt met Roelof Jacobus Wetsen, beyde van HRL, geproclameerd den 21 en 28 nov en den 5 desember 1745 en getrouwd de 28 dito; kind: Jacobus Roelofs, ged 6 feb 1748 Grote Kerk HRL; Pieter Gerrits ende A.A. beyde van HRL, koomende weegens de bruid IJve Heeres desselvs oom den 9 May 1750
Agnietje Berends geb 1759 HRL, ovl 4 dec 1833 HRL, huwt met Harmen Berends Klumper, dv Berend ... , en Neltje ... ; BS ovl 1833; 1836 overlijdens
Agnietje Dirks Johannes Jans en A.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 4 nov 1781 HRL; huwt met Johannes Jans, kind: Jan Johannes, geb 13 aug 1782, ged 3 sep 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: Angenes D. ; kind: Antje Johannes, geb 24 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: Angenes D.
Agnietje Feikes geb 17 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL, dv Feike Baukes en Feikje Goverts
Agnietje Heins ovl 5 nov 1805 HRL, oud 23 jaar
Agnietje Heins van Tzummarum, huwt met Gerrit Jansen van HRL, sijn geproclameert 17, 14 en 22 May 1741 en doe ook getrouwt
Agnietje Heins Hendrik Roelofs ter deus ende A.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs steevader Christoffel Jans Croeger, 26 jan 1805; ondertrouw HRL
Agnietje Hylkes ged 25 jul 1752 Grote Kerk HRL, dv Hijlke Sijbes en Riemke Jacobs
Agnietje Christoffels zie ook: de Haas; huwt met Jakob Gosses, kind: Antje Jakobs, geb 8 aug 1788, ged 24 aug 1788 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Jakobs, geb 16 mrt 1795, ged 5 apr 1795 Grote Kerk HRL
Agnietje Kramer huwt met Johannes Wijnands, wonende te Leeuwarden 1812; BS huw 1812
Agnietje Pijters ged 1 apr 1770 Grote Kerk HRL, dv Pijter Sjoerds en Antie Tjeerds
Agnietje Christoffels de Haas zie ook: Angenietje Christoffels; geb 10 jun 1757 HRL, ovl 8 jul 1821 HRL, huwt met Jacob Gosses de Vries, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1821, ovl 1839; Jakob Gosses en A.C. dH., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 sep 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Trijntje Jacobs, geb 24 jul 1793, ged 20 aug 1793 Grote Kerk HRL
Agnis Arjens ged 22 mrt 1768 Grote Kerk HRL, dv Arjen Arjens en Agnis Christoffels, de moeder ovl
Agnis Christoffels huwt met Arjen Arjens, kind: Agnis Arjens, ged 22 mrt 1768 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Ahasuerus Oosterbaan AHASUERUS in 1788-1790, SWERUS in 1814, ovl voor 1815; huwt met Baudewiena Jacobs Hibma, kind; Jacob(us) O, geb 1790 HRL; BS ovl 1832, ovl 1862; A.O. en Bouwdewina Hibma, beidevan HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 may 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Ahasuerus Oosterbaan, geb 11 mrt 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Ahasverus Oosterbaan, geb 9 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL; geboortig van Sneek, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Binksma, op wo. 9 apr 1788. (burgerboek); wed. S.O. eigenaar van wijk F-024; gebruiker Jan J. Hilverda, bakker, 1814 (GAH204); weesvoogden bet f. 42:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake twee jaaren verdiende loon van Marten Feykes als backersknegt bij A.O., 20 jul 1790. (GAH1122); Ahasuerus O. en Bauwdewina Hibma, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door doct:Hanekuik onder Productie van behoorlijke Procuratie, 9 may 1788; ondertrouw HRL
Ahasverus E Sweris zie: Koersen
Ahasverus Everhardus Koersen geb 1807 den Helder, ovl voor 1890, huwt met Wytske Gerbens de Vries op 15 nov 1832 HRL, varensgezel, wonende te HRL, zv Sweris K, en Maria van Beek; BS huw 1832, ovl 1889; oud 32 jaar, (vnm: Sweris), geb den Helder en wonende te HRL. 1839, wijk G-170; VT1839
Aike Intes zie: Nijhof
Aike Intes Nijhof zie ook: Nieuhof; geb 1763 ... , huwt met Kaatje Pieters Tollinga en Antje vd Werf, huw.get. bij C.R. Valk en H.J. de Bruin, kofschipper, wonende te Workum, 1817, kinderen: Inte Aikes, geb 8 nov 1805 HRL, Catharina, geb 8 feb 1802 HRL, Elisabeth, geb 11 dec 1799 HRL, Trijntje N, geb 1793 HRL, Jikke aykes N, geb 1795 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1805, BS huw 1816, huw 1817, ovl 1818, ovl 1838, ovl 1858; Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen, dat de Huwelijksen Afkondigingen tusschen Jacob Anthonij Overzee, oud vier en twintig Jaren, van beroep Varensgezel, geb en woonachtig te HRL, meerderjarigen zv Anthonij Jacobs Overzee en Trijntje Freerks Echtelieden aldaar en: Jikke aykes Nijhof, oud een en twintig Jaren, Dienstmaagd, geb en thans woonachtig te HRL, meerderjarige dochter geb uit A.E.N. te Marrum, en Caatje Pieters overleden, alhier behoorlijk zijn afgekondigd, op Zondagen den negen en twintigsten sep en Zesden October, des Jaars een duizend acht honderd zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 9 okt 1816; Wij Ondergeschrevenen Anthonij Jacobs Overzee en Trijntje Freerks Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarigen zoon Jacob Anthonij Overzee, varendsgezel alhier, om zich in het Huwelijk te begeeven met Jikke aykes Nijhof, dienstmeid. geb en woonagtig ten gemelde Steede, meerderjarige dogter A.E.N. en Caatje Pieters, moogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer Presdt. Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der Huwelijkslijksafkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 25 sep 1816
Aiso Lijcklama à Nijeholt huwt met Baukje Blanksma; BS ovl 1873
Aiso Ypey koopt een huis in 1802; geboortig van Dragten, het burgerrecht dezer stede verleend, en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. de Waard, en de gerechtigheid betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 25 apr 1793. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk A-159, sjouwer, 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Aitse Rinties van HRL, ende Antie Harmens van Dronrijp, huw.aang. 16 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Eelke Rinses; huw.aang. HRL 1735
Ajen Alberts ged 20 okt 1743 Grote Kerk HRL, zv Albert Jacobs en Mensjen Gerrits
Ajetta Reeman ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 in plaets van haer uitsetting aan kleding, kwit. no. 3, 21 mrt 1776. (GAH1107)
Ake Altena gebruiker van wijk E-173, zonhoedenaaister; eigenaar J. Altena erven, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-035
Ake Foekes ged 14 okt 1759 Grote Kerk HRL, dv Foeke Eerks en Gadske Hainzes
Ake Gerrits zie: Bijlsma
Ake Gerrits zie ook: Aartje en Ake Gerrits; Ik ondergetekende Vader van mijn Zoon P.D.P., thans wonende te HRL, Verklare door te Consenteeren en toetestemmen de Huwelijksverbintenis van mijnen voornoemde Zoon Piebe Douwe Pooch met A.G., alzo dezelve met mijn genoegen is. Actum den den 29 apr 1816
Ake Harkes zie: van der Stok; huwt met Rienk/Rients Ruurds Bakker
Ake Hendriks huwt met Johan Zwarts, kind: Hendrik Johan Zwarts, geb 4 sep 1788, ged 23 sep 1788 Grote Kerk HRL
Ake Jakobs ged 2 apr 1754 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jacobs en Janke Annes; huwt met Johannes Wopkes, kind: Wopke Johannes, geb 21 feb 1780, ged 14 mrt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Johannes, geb 15 jan 1788, ged 5 feb 1788 Grote Kerk HRL
Ake Cornelis zie ook: Aafke Cornelis; huwt met Dirk Geerts, kind: Geert Dirks, ged 31 mei 1761 Grote Kerk HRL
Ake Cornelis ged 4 dec 1759 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Annes en Joukie Elias
Ake Wymers huwt met Johannis Pijtters de Waard, kind: Johanna Johannis de Waard, ged 12 may 1746 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Johannes de Waart, ged 16 aug 1740 Grote Kerk HRL; moeder als Acke Wijnes
Ake IJses geb 1802 HRL, ovl 16 jan 1848 HRL, ongehuwd, dv IJ ... , en Johanna Gosses; BS ovl 1848
Ake Gerrits Bijlsma geb 1787 Bolsward, ovl 10 apr 1839 HRL, 1e huwt met Piebe Douwes Pooch op 16 mei 1816 HRL, huw.afk. 5 en 12 mei 1816, wonende te HRL, dienstbaar, 2e huwt met Cornelis vd Meulen op 10 aug 1823 HRL, huw.afk. 27 jul en 3 aug 1823, wonende te HRL, bolloopster in 1839, wonende te HRL. 1822, dv Gerrit Baukes en Antje Hendriks; BS huw 1816, ovl 1822, huw 1823, ovl 1839
Ake Harkes van der Stok geb 1776 HRL, ovl 6 jan 1834 HRL, huwt met Rients Ruurds Bakker, dv Harke vdS, en Dieuwke Wassenaar; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1834, ovl 1848 Rienk Ruurds en Aaltje (!) H. vdS., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harke van der Stok, de vader, 22 dec 1792; ondertrouw HRL; Rienk Ruurds en Aaltje H. vdS., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 jan 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Sjuke Rienks, geb 24 aug 1810, ged 9 sep 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Aaltje v. d. S. ; kind: Ruurd Rienks, geb 23 feb 1793, ged 24 mrt 1793 Grote Kerk HRL; moeder als Altje H. v. dS. ; kind: Dieuwke Rienks, geb 22 sep 1797, ged 8 okt 1797 Grote Kerk HRL, moeder als Aaltje H. v. d. S. ; dopen Grote Kerk HRL
Ake Jakobs Houtkoper Johannes Wopkes en A.J.H., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 2 may 1779 HRL, ten zelfden dage getrouwd
Ake O. van der Stok geb 1790 HRL, huwt met Broer Wytses Blom op 11 feb 1810 HRL, Vst 18 nov 1852 uit Alkmaar, A 5 dec 1855 Alkmaar, Vst 18 nov 1857 uit Alkmaar, A 15 nov 1851 Alkmaar, N.H., doet overlijdensaangifte van Neeltje vd Weide in 1811; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248, 254, wijk H-092; Broer W. Blom en Aafke (!) O. vdS., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 27 Louwmnd 1810; ondertrouw HRL; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-090; VT1839; kind: Eeke Wytses Blom, geb 17 jan 1812, ged 2 feb 1812 Grote Kerk HRL; geb 13 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL, zv Okke van der Stok en Geertje Scheltema
Akke Alberts van Franeker, huwt met Sikke Douwes van der Werf, van HRL, geproclameerd de 18-25 aug en de 1 en getrout met Attestasie de 8 7 ber (= september) 1771
Akke Alles zie: Geuker
Akke Alles ovl voor 1834, huwt met Jurjen Hendriks Geuker; BS ovl 1833
Akke Andries zie: Koopmans
Akke Andries op belijdenisse des Geloof ged 2 aug 1754 Grote Kerk HRL, huis Vrou van Pieter Keimpes de Jong op de Nieuwe haven
Akke Andries rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 47:16:0 van de Weesvoogden verdiende Loonen van Neeltie Ferwerda, Tettie Symens, A.A., Hotske en Lieuwke Gerrijts, 31 may 1808 (GAH1140)
Akke Arjens geb 10 aug 1806 HRL, ged 24 aug 1806 HRL, N.H., dv Arjen Jansen, en Jantje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1806
Akke Baukes zie: Blom, Hartenberg
Akke Beernts geb 4 sep 1806 HRL, ovl 26 feb 1871 HRL, werkster, N.H., ged 30 sep 1806 HRL, dv Beernt Tikkel en Jeltje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198, 200, wijk D-172, wijk E-274, wijk F-102, wijk G-182, supp wijk H-265
Akke Bernardus zie: Spandauw
Akke Bootsma ovl voor 1868, huwt met Tjeerd van Leer; BS ovl 1867
Akke Dirks zie: Kuiper, Stalstra
Akke Durks ged 3 jun 1753 Grote Kerk HRL, dv Dirk Roelofs en Baatje Douwes
Akke Dirks begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 28; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Akke Doekes zie: Baksma, van Esta
Akke Doekes geb 1779 HRL, ovl 14 dec 1854 HRL, huwt met Casper Johannes Doksma, dv Jan Sikkes en Marijke Johannes Scheer; BS ovl 1822; 1854 overlijdens; gebruiker van wijk A-057; medegebruiker Uldrik Hilbrands, kleine negotie, Hendrik Douwes wed. ; eigenaar is Jan Dirks van Weerd, 1814. (GAH204)
Akke Doekes geb 11 jan 1802 HRL, ovl voor 1807, ged 2 feb 1802, N.H., dv Doeke Jans (hovenier), en Geertje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1802
Akke Donia geb 9 aug 1807 Almenum, ovl 28 aug 1851 HRL, huwt met Simon Hiddes de Weerd op 26 feb 1835 HRL, wonende te Almenum, arbeidster, N.H., dv Teunis Reinders D, en Klaaske Jakles; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk H-054
Akke Dorenja oud 32 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; VT1839
Akke Douwes zie: Blanksma, Uiterdijk, van der Zee
Akke Douwes zie: Hanja
Akke Douwes geb 10 dec 1756 HRL, ovl 20 jan 1821 HRL, huwt met Hendrik Nijboer op 12 jun 1802 HRL, oom, huwt met Rienk Romkes Brouwer, wonende te Almenum 1811; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1821, huw 1824, ovl 1865, BS Barradeel huwafk. 1811; Rinke Romkes en A.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Douwe Rienkes, geb 19 jun 1787, ged 17 jul 1787 Grote Kerk HRL
Akke Douwes Rients Tjerks ende A.D. beyde onder Almenum, koomende wegens de bruyd Jan Heyns, 30 Apr 1746; huwt met Rients Tjerks, beyde van Almenum, sij zijn geproclameerd 1, 8 en 15 May 1746 en doen ook getrouwt
Akke Duman geb 4 jan 1806 HRL, ged 28 jan 1806 HRL, N.H., dv Hendrik D, en Jantje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Akke Eelkama begraven Groot Kerkhof, regel 3, nr. 26; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Akke Eeltjes zie: Faber
Akke Ernst zie: Haarsma
Akke Feykes Jan Piers van Almenum ende A.F. van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Feyke Wobbes, 2 mei 1744; van HRL, huwt met Jan Piers van Almenum, sijn geproclameerd 3, 10 en 17 May 1744 en doen ook getrouwt; kind: Pier Jans, ged 7 apr 1748 Grote Kerk HRL, moeder als Aukjen F.
Akke Feikes huwt met Jan Piers, kinderen: Pier en Aukjen Jans, beiden ged 12 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: Pier Jans, ged 22 jun 1745 Grote Kerk HRL
Akke Folckerts geb 1759 Heerenveen, ovl 18 apr 1836 HRL, huwt met Lubbert Johans; BS ovl 1836, ovl 1851; kind: Elizabeth Lubberts, geb 2 feb 1782, ged 17 mrt 1782 Grote Kerk HRL
Akke Foppes Geert Ates van Almenum ende A.F. van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Age Foppes deszelfs neef, 24 apr 1790; ondertrouw HRL
Akke Foppes geb 10 nov 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL, dv Foppe Gerrits en Klaaske Sjoukes
Akke Foppes Geert Ates van Almenum en A.F. van Midlum, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 may 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en aldaar getrouwd den 16 may 1790, volgens ingekomen verklaaring
Akke Franciscus zie: Kroeze
Akke Fransen binnenmoeder in 1787-1789; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 61:18:0 voor 23 weken tractement, quit. no. 7, 1 nov 1787. (GAH1119); id. f. 70:0:0 terzake een half jaar tractement, quit. no. 2, 6 may 1788. (GAH1120); id. f. 46:13:6 terzake 4 maanden tractement als binnenmoeder, quit. no. 2, 28 feb 1789. (GAH1121)
Akke Fransen Frans Godefroy en A.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Haantje Johannes, goede bekende, 12 jan 1788; ondertrouw HRL
Akke Geerts zie: Tichelaar
Akke Geerts ged 15 aug 1769 Grote Kerk HRL, dv Geert Gerrijts en Lijsbeth Thomas; huisvrouw van Anthonij de Boer, (in 1811 en later: Westerbaan), verkoopt aan Bonifacius Oolgaard en Eduard Keizer, in qualiteit als Gecommitteerden wegens de Herstelde Lutherse Gemeente te HRL een huis staande op de Ossenmarkt voor 420 Caroliguldens op 20 jun 1801; (geen boeknr. vermeld); kind: Tietje Anthonijs de Boer, geb 24 may 1795, ged 23 jun 1795 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Anthonijs de Boer, geb 5 okt 1797, ged 12 nov 1797 Grote Kerk HRL
Akke Gerbens zie: Dijkstra
Akke Gerbens ovl 12 mrt 1790 HRL, oud 73 jaar
Akke Gerlofs geb 28 dec 1781, ged 10 feb 1782 Grote Kerk HRL, dv Gerlof Tjerks en Aaltje Piers
Akke Gerrits zie: de Jong, Munnike, de Vries
Akke Gerrits huwt met Roelof IJnses; BS ovl 1838
Akke de Groot geb 11 jan 1807 HRL, ged 26 jan 1807 HRL, N.H., huwt met Evert vd Linde op 14 jan 1836 HRL, dienstmaagd, A 17 mei 1853 Almenum, vest. 25 jan 1854 vanuit Almenum, A 8 jun 1854 Almenum, vest. 18 sep 1854 vanuit Almenum A 11 apr 1855 Almenum, vest. 9 jun 1857 vanuit Almenum, wonende te Midlum 1864, dv Tjerk Heins dG, en Grietje Dirks vd Zee; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1836, huw 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-176
Akke Harings ovl 13 nov 1788 HRL, oud 70 jaar
Akke Harmens huwt met Pieter Dirks, kind: Dirk Pieters, ged 19 okt 1752 Westerkerk HRL
Akke Harmens huwt met Roelof Arjens de Vries op 11 nov 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804; Roelof Arjens de Vries en A.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Arjen de Vries onder productie van genoegzaam bewijs, 27 okt 1804; onder. tr. HRL
Akke Haayes huwt met Jan Jansen Pol, wonende te Makkum 1823; BS ovl 1823
Akke Heeres ovl voor 1832, huwt met Teunis Thomas vd Werf; BS huw 1831
Akke Hendriks zie: Duman, Vast
Akke Hendriks geb 1790 HRL, ovl 19 feb 1823 HRL, ongehuwd, dv Hendriks Ennes (Hoekstra), en Aaltje Lammerts; BS ovl 1823; geb 11 jun 1788, ged 22 jun 1788 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Ennes en Aaltje Lammerts
Akke Hendriks huwt met Izak Gerlofs van Asperen, wonende te Franeker; BS huw 1831
Akke Hendriks ovl voor 1814, huwt met Jacob Jacobus Weewer; BS huw 1813, ovl 1839; huwt met Hittje Jans, beide van HRL, geprokelameert den 15-29 jul en getrout den 4 aug 1753; kind: Jakobus Jakobs, geb 9 dec 1789, ged 15 dec 1789 Grote Kerk HRL
Akke Hylkes huwt met Marten Claasen, beide van Amsterdam, hebben haar drie Proclamasies aldaar gehadt waar de laatste is geweest de 7 mei 1769 en sijn met attestasie getrout den 14 mei 1769; in huw.reg. vermeldt als Aka Hielkes, huwt met Marten Klazes Coster, beide van Amsterdam, hebben haar drie proclamaties gehadt, waar de laatste is geweest de 7 mei 1769 en sijn met attestatie getrout de 14 mei 1769; DTB N.H. HRL, BS ovl 1829; ovl 31 jul 1794 HRL, oud 53 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 31; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Klaas Martens, geb 20 jun 1773, ged 4 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Janke Martens, geb 2 dec 1774, ged 1 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Martens, geb 27 feb 1778, ged 22 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Martens, ged 28 jan 1772 Grote Kerk HRL
Akke Holkes ovl voor 1813, huwt met Willem Bouwes Agema, in leven echtelieden te HRL; BS huw 1812; kind: Bouwe Willems, geb 18 okt 1776, ged 5 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Gellantje Willems, geb 12 sep 1780, ged 26 sep 1780 Grote Kerk HRL
Akke Hommes begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 90; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Akke Hovenier geb 1794 HRL, ovl 11 mrt 1864 Franeker, huwt met Cornelis Visser, wonende te te Franeker; BS Franeker ovl 1864
Akke de Jager oud 35 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; VT1839
Akke Jans zie: Boetje, Kuindersma, vd Meulen, Postma, Roordtje, Vijver
Akke Jans huwt met Hette Orks Cleisma, kind: Ork Hettes Cleisma, ged 11 jan 1748 Westerkerk HRL
Akke Jans geb 19 mrt 1798, ged 8 apr 1798 Grote Kerk HRL, dv Jan Dirks en Doetje Beerents
Akke Jans zie ook: Aukje Jans; huwt met Henning Lolkes, kind: Antje Hennings, geb 3 okt 1795, ged 18 okt 1795 Grote Kerk HRL
Akke Jans huwt met Bernardus Jurres, kind: Jurre Bernardus, geb 6 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Wikje Bernardus, geb 13 mrt 1792, ged 3 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jan Bernardus, geb 25 nov 1793, ged 22 dec 1793 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd twee en negentig den dertiende mrt is Geboren Wikje dv Bernardus Jurjens en A.J. . Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Akke Jans huwt met Hendrik Johannes, kind: Mayke Hendriks, geb 2 feb 1784, ged 24 feb 1784 Grote Kerk HRL
Akke Jans geb 18 dec 1783, ged 22 feb 1783 Grote Kerk HRL, dv Jan Sikkes en Marijke Johannes
Akke Jans geb 8 dec 1776, ged 29 dec 1776 Grote Kerk HRL, dv Jan Dirks en Eeke Ages; geb 17 nov 1789, ged 8 dec 1789 Grote Kerk HRL, dv Jan Dirks en Eeke Ages
Akke Jans huwt met Hendrik Korper; BS ovl 1848
Akke Jans zou op 14 mei 1809 te HRL. trouwen met Douwe Teunis van Almenum, zij woont te Midlum 1809, bruidegom voor huwdat. ovl; huw Grote Kerk HRL 1809; Douwe Theunis van Almenum en A.J. van Midlum, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL
Akke Jans ovl voor 1846, huwt met Reitze Jelles Huisman; BS ovl 1845
Akke Jans huwt met Johannes Kaspers op 30 apr 1809 HRL, komt van Almenum; hu Grote Kerk HRL 1809; Kasper Johannes en A. J, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 8 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL
Akke Jans ovl voor 1843, huwt met Joost Johannes Houtsma, wonende te Kimswerd 1827; BS huw 1827, huw 1842, ovl 1854; Joost Johannes ende A.J., beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Caspers, de vader van de bruidegom, 9 nov 1793; ondertrouw HRL
Akke Jans ovl 28 feb 1803 HRL, huwt met Joris Symons; BS huw 1829; ovl 28 feb 1803 HRL, oud 73 jaar
Akke Jans huwt met Augustinus Harmens, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en doen ook getrouwt; Augustinus Harmens ende A.J. beide van HRL, koomende weegens de bruid Johannes Hendriks desselvs oom, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Akke Jelles Johannes Jans ende A.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom desselfs vaeder Jan Alles en weegens de bruid Taedse Abrahams desselfs broodheer, 24 dec 1750; huwt met Johannis Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 27 desember 1750 en den 3-10 Januar 1751 en den 12 dito getrouwd in de Westerkerk
Akke Jeltes ovl 22 jul 1811 Bolsward, huwt met Arjen Andries; bsa 1820 huwelijken
Akke Jeltes huwt met Johannes Gerrits; BS ovl 1851
Akke Jetses zie: Tolsma
Akke Jochems zie: Zwart
Akke Johannes zie: Alkema, van Kampen, Piers, Ulberg, 2x
Akke Johannes geb 30 jun 1791, ged 19 jul 1791 Grote Kerk HRL, dv Johannes Haantjes en Grietje Abes
Akke Johannes geb 16 okt 1810, ged 28 okt 1810 Grote Kerk HRL, dv Johannes Reinders en Grietje Antonides
Akke Johannes Eeltje Everts en A.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 21 jul 1776 HRL, en toen getrouwd; kind: Johannes Eeltjes, geb 6 jul 1779, ged 25 jul 1779 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Eeltjes, geb 22 feb 1781, ged 1 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Eeltjes, geb 3 jul 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL
Akke Johannes huwt met Jarig Wielstra; BS ovl 1859; Extract uit het Doopregister der Hervormde Gemeente van Stavoren. Ansk dv Jarig Eilerts en A.J. gebooren te Stavoren den vijf en twintigste mrt is ged den dertiende apr Zeventien hondert Negen en tachtig. de Maire van Stavoren
Akke Johannes Bente B. Hankes en A.J., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Wijnmaand 1809
Akke Johannes Hendrik Colle, Corporaal int 2de Battaillon van Baron de Nostitz, Collonel Commandant het Regiment van generaal major Acronius, onder de compagnie van capt. V. van Altena, thans in guarnisoen te deventer, van Lille, en A.J. van HRL, laatst geproclameert 25 jul 1773 HRL, en op dato dezes 15 aug 1773 alhier getrouwd, na vertoonde attestatie van Lille, 8 aug 1773, getekend J.A. Toclaar, v, d, m.
Akke Joosten Foppe Romkes van HRL, en A.J. van Terbant, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 jan 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar ''t Heerenveen en aldaar getrouwd den 2 feb 1783 volgens vertoond getuigenis; kind: Romke Foppes, geb 31 okt 1783, ged 9 dec 1783 Grote Kerk HRL
Akke Jorrits ovl voor 1843, huwt met Johannes Lammerts; BS huw 1842
Akke Jurjens zie: van der Stok
Akke Christoffels geb 12 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL, dv Christoffel Anes en Sijke Pieters
Akke Klases zie: Bootsma, Hoekstra, Kingma
Akke Claases ged 3 okt 1745 Grote Kerk HRL, dv Claas Jans en Grijtje Haantjes
Akke Klaassen Foppe Atses van Stavoren en A.K. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 jul 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Akke Klaases Francis van Gerve en A.K., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 13 okt 1776 HRL, en toen getrouwd
Akke Klaases huwt met Hette Douwes, geeft toestemming tot het huwelijk van haar dochter Neeltje Hettes in 1747; GJ1969, bl. 76
Akke Clases geb 3 jul 1802 HRL, ged 17 jul 1802 HRL, N.H., dv Claas Hendriks en Truitje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1802
Akke Koops zie: Oosterhout
Akke Cornelis zie: Eilander; huwt met Bouwe Jakobs, kind: Jakob Bouwes, geb 27 nov 1782, ged 29 dec 1782 Grote Kerk HRL; de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem, verklaart bij dezen dat de twee Huwelijks afkondigingen van: Rijckele Tjerks Bruynsma, oud negen twintig Jaren, Schipper, geb te IJst, wonende aldaar, meerderjarige zv Tjerk Bruynsma en Riickeltje Postuma, Echtelieden, mede aldaar woonachtig, en: Rinske Bouwes, oud Vijf & twintig Jaren, Winkelierster, geb en wonende te HRL, meerderjarige dv Bouwe Jacobs en A.C., beide overleden. ? Alhier te Haarlem behoorlijk Zijn geschied, namelijk de eerste op den Agt & twintigste der vorige en de tweede op den Vierde dezer maand, beiden des voormiddags ten half twaalf uren Zonder dat daartegen eenige verhindering is ingekomen. Haarlem den Zevende feb 1800 & Zestien; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en Negentig den Agttiende dec is Geboren Rinske, dv Bouwe Jacobs en A.C. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 19 jan 1816
Akke Lases zie ook: de Haan; huwt met Pier Jelles, kind: Laas Piers, geb 18 aug 1811, ged 17 sep 1811 Grote Kerk HRL
Akke Lammerts ovl voor 1806 Amsterdam, werkvrouw, kind: Lammert Lammerts vd Zee, geb 1800 Herbayum, dv Lammert Lieuwes en Jantje Jarigs; BS huw 1827
Akke van Loon geb 30 nov 1790 Vrouwenparochie, ovl 24 mei 1860 HRL, N.H., huwt met Jouke Terpstra, dv Sjoerd vL, en Frouwkje Knaap; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk F-150, 321; oud 49 jaar, geb Vrouwenbuurt (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-130; VT1839
Akke Magiels ovl 3 apr 1789 HRL, oud 50 jaar
Akke Martens ged 21 apr 1745 Grote Kerk HRL, dv marten Pieters en Antje Heins
Akke van der Meulen huwt met Jacob Eelkes Groothelm, kind: Eelke G, geb 31 okt 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Marten Jacobs Groothelm, geb 21 dec 1796, ged 25 dec 1796 Grote Kerk HRL
Akke Minnes geb 17 jun 1798, ged 17 jul 1798 Grote Kerk HRL, dv Minne Hanses en Hijlkjen Lieuwes
Akke Molenaar oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-220; VT1839
Akke Moses zie: van der Gaast
Akke Munter huwt met Eilert Meeter, kind: Michiel Eilerts Meeter, geb 22 jan 1793, ged 5 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Eilerts Meeter, geb, 14 nov 1795, ged 19 jan 1796 Grote Kerk HRL
Akke Oenes ovl 18 jan 1794 HRL, oud 50 jaar
Akke Paulus Hendrik Lans, Granadier in de comp. van overste Burmania, en A.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 oct 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; hu Grote Kerk ha; kind: Baukje Hendriks Lans, geb 19 jul 1788, ged 22 jul 1788 Grote Kerk HRL
Akke Piers huwt met Johannis Dirks, kind: Dirk Johannis, ged 12 mrt 1743 Grote Kerk HRL
Akke Piers geb 15 mei 1775, ged 5 jun 1775 Grote Kerk HRL, 2e Pinksterdag, dv Pier Johannes en Tijtje Ages; geb 26 okt 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL, dv Pier Johannes en Tjytje Ages
Akke Piers geb 1778/81 HRL, ovl 31 okt 1858 HRL, huwt met Pieter Hendriks dekker op 22 jan 1804 HRL, Rooms Katholiek, gealimenteerde in 1851, dv Johannes Piers en Janke Stam; huw Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1825, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-252; VT1839
Akke Pieters zie: Beyma, Dijkstra, Krolis, Vettevogel, Zwart
Akke Pieters ged 12 jul 1768 Grote Kerk HRL, dv Pieter Douwes en IJtie Jacobus
Akke Pieters huwt met Wytse Jans Vettevogel, kind: Johannis Wytses Vettevogel, ged 20 feb 1743 Westerkerk HRL; kind: Douwe Wytses Vettevogel, ged 15 may 1740 Westerkerk HRL
Akke Pieters zie ook: Aukje Pieters; huwt met Pieter Simons, kind: Simon Pieters, ged 7 apr 1767 Grote Kerk HRL
Akke Pieters huwt met Albert Reinders, kinderen: Bregtje Alberts, geb 7 mrt 1785 en Reinder Alberts, geb 2 okt 1782, beiden ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL
Akke Pieters geb 2 jul 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL, dv Pieter Dirks en Ymke Benier
Akke Pieters huwt met Willem Cordel, naaister, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1823
Akke Reins ovl 20 sep 1826 Bolsward, huwt met Sijbren Gerbens Dijkstra, dv Rein Paulus en Janke Ates; BS huw 1832, huw 1833, ovl 1846
Akke Riemers zie: de Schaaf
Akke Rienks zie ook: de Boer; geb 21 dec 1791, ged 10 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv Rienk Wiebes en Annigje Pieters
Akke Rients huwt met Willem de Ruiter op 11 aug 1799 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800
Akke Rinses huwt met David Berends, kind: Atje Davids, geb 23 dec 1782, ged 5 jan 1783 Grote Kerk HRL
Akke Rintjes geb 1743 Bolsward, ovl 14 mrt 1828 HRL, huwt met Johannes Durks van Seist; BS ovl 1828; kind: Dirk Johannes van Zeist, geb 7 may 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Johannes van Seist, geb 28 apr 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL, vader als: J. van Seist; kind: Aukje Johannes van Zeist, geb 6 nov 1787, ged 27 nov 1787 Grote Kerk HRL, vader als J. van Zeist; kind: Dirk Johannes van Seist, geb 23 okt 1788, ged 11 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Johannes van Seist, geb 7 apr 1791, ged 24 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Johannes van Seist, geb 25 jul 1795, ged 11 aug 1795 Grote Kerk HRL
Akke Rintjes geb 1755 ... , doet overlijdensaangifte van Wouter Keizer; BS ovl 1811
Akke Roelfs zie: Wildervank
Akke Ruurds Rommert Jeltes en A.R., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 25 jun 1775 HRL, en toen getrouwt
Akke Schommelaar begraven an noordkant vd kerk tot Makkum, 20 nov 1803 Makkum, kind Rigtje Piers S, geb 1786 Makkum; begraafreg. kerkhof Makkum, BS huw 1821
Akke Seyes geb 1749 ... , ovl 21 sep 1813, huwt met Rommert Wiebes Faber, ovl wijk E-086, zie ook Aukje Feyes; bsha113ov, huw 1823
Akke Sets zie: A. Staats
Akke Sierks ovl 21 okt 1787 HRL, oud 62 jaar
Akke Sybes geb 1757 Workum, ovl 29 aug 1822 HRL, huwt met Frans Hibbes Kerkhoven op 25 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 24 mei 1795; hu Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1822; Frans Hibbes Kerkhoven ende A.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Bartels, goede bekende, 9 may 1795; ondertrouw HRL
Akke Sybrands huwt met Gerben Simons Tigchelaar, wonende te Franeker 1815; BS Franeker huw 1815, ovl 1839
Akke Sybrens geb 1809 ... , ovl 27 nov 1811 HRL, wonende te in de Weeshuisstraat, dv Sijbren Pieters en ... ; BS ovl 1811
Akke Sybrens ovl voor 1829, huwt met Dirk Arjens; BS huw 1828; in leven gehuwd met Dirk Arjens, echtelieden te Oldeboorn en aldaar ovl; zie verder bij Dirk Arjens Boonstra
Akke Sijbrings ovl 1798, huwt met Pieter Warnders Huizenga; BS huw 1829, ovl 1884
Akke Sytses Dirk Cornelis van HRL, ende A.S. van Leeuwaerden, huw.aang. 14 aug 1734 HRL, vertonende de bruidegom schriftelijke attestatie tot onderling Consent; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Akke Sytses Sioerd Hendriks van de Dragten ende A.S. van HRL, koomende voor de bruit desselfs broeder Claas Sijtses, en vertoonde de bruidegom een attestatie van sijn vader Hendrik Sioerds tot consent in deesen, 7 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL
Akke Sikkes Jan Berends van Losser en A.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1779 HRL, en zijn den 24, zijnde tweede Pinksterdag, getrouwd
Akke Sjerks ovl voor 1830, huwt met Harmanus Gerrits Munniks; BS huw 1829
Akke Sjierks Martinus van Houten en A.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 sep 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Akke Sjoerds huwt met Durk Jetses, kind: Sjoedt Durks, ged 16 apr 1771 Westerkerk HRL
Akke Sjoerds zie: van Loon, van Ring
Akke Sjouwes huwt met Ocke Jurjens, beide van HRL, geproclameerd de 28 okt en de 4 en getrout de 11 nov 1770; kind: Jurjen Okkes, geb 10 jun 1774, ged 5 jul 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jurjen Ockkes, ged 22 dec 1771 Grote Kerk HRL
Akke Smit huwt met Claudius Onbelet; BS ovl 1848
Akke Staats Beerend Jans en A.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 jul 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan Beerends, geb 30 jun 1783, ged 13 jul 1783 Grote Kerk HRL; moeder als: A. Sets
Akke Sybrens Pieter Warnders en A.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Akke Zijlstra huwt met Douwe Zijlstra; BS ovl 1848
Akke Zijlstra huwt met Jouke Bolton Schuil, wonende te HRL 1842; BS ovl 1842
Akke Zijlstra ovl voor 1888, huwt met Broer Tjitse Schuil; BS ovl 1887
Akke Teunis zie: Donia
Akke Thomas zie: van der Werf
Akke Thomas huwt met Hendrik Harms; BS ovl 1842
Akke Tiesema ovl voor 1845, huwt met Coenraad Visser, wonende te Sneek 1839 en 1844; BS huw 1839, huw 1844, overlijdens
Akke Tjerks zie: de Groot
Akke Tobias Arjen Tjepkes en A.T., beyde van HRL, koomende wegens de bruid Sipke Arjens, veerschipper, 29 Aug 1744; huwt met Arjen Tjepkes, beyde van HRL, geproclameerd den 30 aug en den 6-13 sep 1744 en doen ook getrouwt
Akke Tolsma geb 1794 Oosterend, ovl 1 mrt 1851 HRL, N.H., huwt met Cornelis Bernardus Proosterbeek, wonende te HRL. 1844, dv Jetze Hartmans T, en Feikje Diedriks; BS huw 1844, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk F-205; oud 44 jaar, geb Oosterend en wonende te HRL. 1839, wijk D-123; VT1839
Akke Tolstra oud 55 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839
Akke Uiterdijk geb 1805 Dokkum, ovl 4 aug 1883 HRL, 1e huwt met Hielke Terpstra, 2e huwt met Bouwe Scherpenzeel, 3e huwt met Jacob Korttje, dv Douwe U, en Christina Cahuis; BS ovl 1883
Akke Ulberg geb 29 dec 1806 HRL, ged 11 jan 1807 HRL, ovl voor 1810, dv Johannes U, en Klaaske Coenraads; dopen Grote Kerk HRL 1807
Akke Ulberg geb 1 sep 1809 HRL, ovl 5 aug 1825 HRL, N.H., vader in leven stalknecht, dv Johannis U, en Klaaske Zwenkel; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1825; geb 1 sep 1890, ged 17 sep 1809 Grote Kerk HRL, dv Johannes Ulberg en Klaaske Zwertel
Akke Vlappen Maandag den 9 sep 1799. Wijders Wierde een vrouwspersoon A.V. genaamd, te huis behoorende te Sneek, Welke uit hoofde van haare slordige Conduite in ''t gepasseerde voorjaar uit de Stad gebannen Was, gecondemneert, drie etmaal te Water, en brood in de Pekelkuip gedetineerd te Worden, en als dan daadelijk Weder de Stad te verlaaten. (GAH45)
Akke Voets huwt met Berend Gerrits Hankes, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1825
Akke de Vries huwt met Jelle Janus Anne van Huitema Jongsma; BS ovl 1859
Akke van der Vijver/Vorien geb 1797 Franeker, ovl 24 nov 1856 HRL, huwt met Sjoerd Pieters vd Meulen, dv Jan V, en Sijtske ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040
Akke Wiebes zie: van der Schel
Akke Wijpkes ovl 25 mrt 1791 HRL, oud 52 jaar; huwt met Evert Oepkes, kind: Susanna Everts, geb 1 mei 1773, ged 18mey 1773 Grote Kerk HRL; kind: Oepke Everts, geb 29 sep 1775, ged 17 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Wijpkje Everts, geb 21 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Everts, ged 2 mei 1769 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Everts, ged 19 jul 1770 Westerkerk HRL
Akke Wytses huwt met Douwe Gerben Hoekstra, kind: Ate Douwes Hoekstra, geb 24 nov 1777, ged 25 jan 1778 Grote Kerk HRL
Akke Wigchers ovl voor 1865, huwt met Jacob vd Helm; BS ovl 1864
Akke Wildervank geb 1807 Heerenveen, ovl 14 okt 1859 HRL, huwt met Sijbren Ages Vlieger dv Roelf Willems W, en ... ; BS ovl 1859
Akke Willems zie: Schaafsma
Akke Willems geb 1737 Kimswerd, ovl 16 feb 1832 HRL, huwt met Hendrik Klases Koestra BS ovl 1832, ovl 1844; kind: Hette Hendriks, geb 22 jan 1774, ged 10 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Hette Hendriks, geb 22 apr 1777, ged 6 mei 1777 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Hendriks, geb 11 apr 1780, ged 25 apr 1780 Grote Kerk HRL; kind: Sierk Hendriks, ged 12 nov 1771 Grote Kerk HRL
Akke Wopkes zie: Bleeker
Akke IJdes huwt met Rein Simons Miedema; BS ovl 1826
Akke IJmkes huwt met Bauke Jisses, kind: Tjitske Baukes, geb 24 sep 1777, ged 7okt17 77 Grote Kerk HRL, bovenstaande gaping (10jun/23 sep 1777) is veroorzaakt door het verven van de Nieuwe Kerk, zijnde daarin in dien tijd geen dienst gedaan; kind: IJmke Baukes, ged 14 jan 1772 Grote Kerk HRL, vader als B. Iesses
Akke IJmkes ovl 7 feb 1791 HRL, oud 49 jaar
Akke IJmkes zie: Smit
Akke IJnses zie ook: van der Zee; geb 15 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL, dv IJnse Roelofs en Baukje Gerbens
Akke IJntes zie: Koestra
Akke IJpes ovl 7 apr 1789 HRL, oud 57 jaar
Akke Alles Geuker geb 1812 Dronrijp, 1e huwt met Evert Alderts Hovinga, 2e huwt met Hendrik Jans Smit op 22 sep 1842 HRL, schipperse, wonende te HRL, dv Alle Jurjens en Wibbigje Martens Bos; BS huw 1842
Akke Andries Koopmans geb 1788 Bolsward, huwt met Albert Roelofs Gort op 16 dec 1820 HRL, huw afk. 12 en 19 nov 1820, dienstmeid. wonende te HRL, dv Andries Arjens en Antje Johannes; BS huw 1820
Akke B Tikkel oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-167; VT1839
Akke Baukes Blom geb 1806 HRL, ovl 15 okt 1814 HRL; wijk B-063, dv Bauke Jans B., en Stijntje Gerrits; BS ovl 1814
Akke Baukes Hartenberg geb 1773 Sneek, ovl 10 jun 1844 HRL, huwt met Eele Roelofs Driesten, dv Bauke Lazes en Janke ... ; BS ovl 1844; oud 67 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-131; VT1839
Akke Bernardus Spandauw geb 1754 HRL, ovl 16 sep 1823 HRL, huwt met Geert Harmens Spandauw; BS ovl 1823, ovl 1848, ovl 1857; Geert Harmens en A.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Harmen Geerts, geb 22 feb 1785, ged 13 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Bernardus Geerts, geb 13 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Geerts, geb 17 apr 1789, ged 10 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: Janke Geerts, geb 12 feb 1791, ged 27 feb 1791 Grote Kerk HRL; kind: Bernardus Geerts, geb 22 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jetse Geerts, geb 27 jan 1796, ged 14 feb 1796 Grote Kerk HRL
Akke Cornelis Eilander zie ook: Akke Kornelis; geb 1755 ... , ovl 3 aug 1815 HRL, huwt met Bouwe Jacobs Zoete, doet ovl aang van Metje Jacobs in 1811, wonende te HRL. 1811, schoonzuster van Klaas en Metje Jacobs, dv Aaltje Tjallings E; BS huwafk. 1811, ovl 1815, huw 1823, ovl 1854, ovl 1859
Akke Dirks Kuiper huwt met Jan Aukes Rauwerda, wonende te Oosterbierum; BS Barradeel huwafk. 1811; Jan Rauwerda van HRL, en A.D.K. van Rauwerd, zijn na driemaalige proclamatie, waarvan de laatste geschied is den 31 may 1778 HRL en te Rauwerd getrouwd den 7 jun 1778, volgens vandaar vertoonde attestatie; kind: Auke Jans Rauwerda, geb 6 apr 1779, ged 4 mei 1779 Grote Kerk HRL, vader als: J. Aukes R., moeder als: A.D. Kuipers; DTB N.H. HRL kind: Janke Jans Rauwerda, geb 24 jul 1781, ged 14 aug 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: A.D. Kuipers; kind: Femke Jans Rauwerda, geb 20 mrt 1783, ged 18 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Auke Jans Rauwerda, geb 11 jan 1788, ged 10 feb 1788 Grote Kerk HRL
Akke Dirks Stalstra geb 1780 Salverd, ovl 19 jun 1845 HRL, huwt met Hendrik van Varel op 13 mei 1804 HRL, dv Dirk S, en Tjietske Faber; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1845
Akke Doekes Baksma geb 1806 HRL, huwt met Cornelis Visser op 15 nov 1838 HRL, werkster, dv Doeke B., en Getje Dirks; BS huw 1838; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-237; VT1839
Akke Doekes van Esta geb 30 jun 1743 HRL, ovl 19 okt 1818 HRL; BS ovl 1818; huwt met Johannes Daniels, kind: Daniel Johannes, geb 7 sep 1782, ged 1 okt 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: Aukje D.E.
Akke Douwes Blanksma geb 1804 Makkum, ovl 7 aug 1826 HRL, dienstmeid. dv Douwe IJsbrand B., en Stijntje Aukes Dijkstra; BS ovl 1826
Akke Douwes van der Zee ovl 22 jun 1824 Pietersbierum, huwt met Rinse Jans Harkema, dv Douwe Arjens vdZ, en Okje Gerbens; BS huw 1832, ovl 1851
Akke Douwes Vettevogel ged 22 okt 1769 Grote Kerk HRL, dv Douwe Wytses Vettevogel en Jacomijntie Reins Fellinga; Wybrandus Holwerda, Predikant te Minnertsga, van Leeuwarden, ende A.D.V. van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Vettevogel onder Productie van behoorlijk bewijs, 4 mrt 1791; ondertrouw HRL; Wybrandus Holwerda, Beroepen Predikant te Minnertsga, van Leeuwarden en A.D.V. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 mrt 1791 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Leeuwarden getrouwd ten zelfden dage
Akke Eeltjes Faber geb 1789 Oudebildtzijl, ovl 18 dec 1847 HRL, 1e huwt met Sjerp Rommerts, 2e huwt met Tjietze Jochems Elzinga, dv Eeltje F., en ... ; BS ovl 1847; oud 48 jaar, geb Oudebildtzijl en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-055; VT1839
Akke Ernst Haarsma geb 5 jan 1791 HRL, ovl 17 mrt 1820 HRL, ongehuwd, dv Ernst Albertus H, en ... ; BS ovl 1820
Akke Francisucs Croese oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-208; VT1839; Johannes Jans Beuker ende A.F.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de stevader Jurjen Harmens, 2 nov 1793; ondertrouw HRL; Wij Ondergetekenden Johannes Jans Beuker en A.F.K., Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toetestaan aan onzen dochter Catharina, om Zich in het huwelijk te begeven met Fredrik Johan Repko, kantoorbediende en mede Woonachtig te HRL. en hebben wij deze met onze Gewone handtekeningen Vertekend. HRL den 19 mrt 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier & Negentig den drie en twintig aug is Geboren Catharina, dv Johannes Jans Beuker en A.F.K. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816
Akke Geerts Tichelaar geb 1788 HRL, ovl 7 mrt 1831 Franeker, huwt met Johannes Jans Draaisma, wonende te Franeker, dv Geert Durks en Geertje Hendriks; BS Franeker ovl 1831
Akke Geerts Westerbaan geb 1766 HRL, ovl 24 okt 1834 HRL, huwt met Anthonij Jans de Boer, ook huwt met ... Westerbaan, verkoopt een huis in 1801, N.H., dv Geert W, en Elisabeth Thomas; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1808, BS ovl 1834, ovl 1852
Akke Gerbens Dijkstra geb 1803 Bolsward, ovl 5 dec 1833 HRL, huwt met Simon Jacobs vd Meer op 23 mei 1828 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1828, wonende te HRL, dienstmeid. dv Gerben Sijbrens D, en Sijke Lolles (de Jong); BS huw 1828, ovl 1833, ovl 1848
Akke Gerrits de Jong huwt met Ruurd Feikes Stookstra; BS ovl 1840
Akke Gerrits Munnike geb 4 dec 1807 Franeker, ovl 22 jun 1875 HRL, huwt met Rients F. de Wit op 14 mei 1829 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1829, naaister, wonende te HRL, Vst 4 feb 1854 uit Barradeel, A 21 mei 1859 Almenum, Vst 13 mei 1860 uit Sexbierum, N.H., dv Gerrit M, en Aafke Tjallings Brameyer; BS geb 1829, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk D-170, wijk G-175, supp wijk G-437, supp wijk I-036, (schip); oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-206; VT1839; A.G.M. eigenaresse van percelen nrs. 971-974 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 473, 4 x huis en erf, resp. 55, 60, 52 en 65 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27, 36, 36 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Akke Gerrits de Vries geb 1788 Weidum, ovl 18 jan 1847 HRL, huwt met Hendrik Sijbrens, dv Gerrit dV, en Aafke ... ; BS ovl 1847; oud 52 jaar, geb Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk H-137; VT1839
Akke Hendriks Vast geb 3 okt 1761 HRL, ovl 19 jul 1818 HRL, huwt met Steven Obbes van der Bos op 19 sep 1802 HRL, vlgs ovlakte wed. met 1 kind; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1818
Akke Hessels Wassenaar ged 15 nov 1768 Grote Kerk HRL, dv Hessel Harmens Wassenaar en Zijtske Pijters Nauta
Akke J Doksma oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-256; VT1839
Akke J Koestra oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-065; VT1839
Akke J Postema oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; VT1839
Akke Jans Boetje geb 1804 Herbayum, 1e huwt met Johan Bernard Georg Helmer op 18 sep 1828 HRL, huw.afk. 7 en 14 sep 1828, wonende te HRL, dienstmeid. Rooms Katholiek, ook huwt met Sikke de Jong, (gk), dv Jan Pieters B., en Marijke Harings; BS huw 1828, ovl 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk E-266, wijk F-027
Akke Jans Kuindersma geb 1779 Lutkewierum, ovl 11 nov 1848 HRL, huwt met Fokke Jans Miedema, melktapperse, dv Jan K, en ... ; BS ovl 1848; oud 60 jaar, geb Lutjewierum en wonende te HRL. 1839, wijk D-043; VT1839
Akke Jans van der Meulen geb 4 apr 1765 onder Almenum, ovl 15 mrt 1823 HRL, huwt met Minne vd Veen op 10 mei 1807 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1823; Minne L. van der Veen van HRL. ende A.J. vdM. van Almenum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 25 apr 1807; ondertrouw HRL; huwt met Teunis Willems, kind: Willem Teunis, geb 23 sep 1787, ged 16 okt 1787 Grote Kerk HRL
Akke Jans Postma geb 1798 HRL, ovl 26 mrt 1853 HRL, huwt met Halbe Takes Kuipers op 26 mei 1825 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1825, N.H., dv Jan Dirks P, en Doetje Berends; BS huw 1825, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-008, wijk G-168
Akke Jans Roodtje geb 1804 HRL, ovl 27 sep 1850 HRL, huwt met Aan Sijtzes Wilkes op 1 jul 1841 HRL, Rooms Katholiek, dv Claas Jans R, en Trientie Harings; BS geb 1841, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-037; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839
Akke Jans Vettevogel Ackke J.V., ged 2 sep 1760 Grote Kerk HRL, dv Jan Wytzes Vettevogel en Gertje Hendriks Norel; Laas Tjebbes Spannenburg ende A.J.V., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Vettevogel onder Productie van genoegzaam geblijk, met een gebod in de week, 15 dec 1792; ondertrouw HRL; Laas Tjebbes Spannenburg en A.J.V., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; geb 1760 ... , huwt met Laas Tjebbes Spannenburg, wonende te HRL. 1812, ovl wijk F-032, getuige bij geboorte aangifte van Jan Agema in 1811; BS geb 1811, ovl 1812; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als Weesvoogdes f. 50:0:0 ter Saeke 1/2 Jaar geld en verdere benodigdheeden In Haar precidium, 19 may 1806, quit. no. 37 (GAH1138); kind: Jan Laases Spannenburg, geb 16 jul 1794, ged 8 aug 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Laases Spannenburg, geb 25 apr 1797, ged 16 may 1797 Grote Kerk HRL; Ik Ondergetekende A.V. Weduwe Laas Spannenburg, wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Minderjarigen Dochter Geertje Spannenburg, bij mijnen Wijlen Man in Echte Verwekt, en mede wonende te HRL, Om Zich in het huwelijk te begeven met Gerbrandus Jelgersma, wonende te HRL, beroepen Predikant te Kimswert. Mogende alzoo Lijden dat deselven door den Heer Presd. Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na afloop der bij de Wet vereischte Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 30 mei 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Seven en negentig den Sestiende mei is Geboren Geertje dv Laas Tjebbes Spannenburg en A.V. Afgegeven te HRL den 30 mei 1815
Akke Jochems Zwart huwt met Johannes Jans Born op 23 nov 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Akke Joh Vettevogel ovl 27 mei 1788, 20 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Akke Johannes Alkema geb 11 jan 1806 Wons, ovl 26 jun 1878 HRL, huwt met Lammert Heiner op 25 mei 1826 HRL, huwelijksafkondigingen 14 en 21 mei 1825, wonende te HRL, N.H., zv Johannes Postma, en Gelbrig Simons, (vdr in huwelijksakte vermeld als: Alkema); BS huw 1826, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk E-157; oud 33 jaar, geb Winderweer ?, wonende te HRL. 1839, wijk E-129; VT1839
Akke Johannes van Kampen geb 16 okt 1810 HRL, ovl 24 feb 1884 HRL, huwt met Wietze Fopma op 18 apr 1844 HRL, N.H., dv Johannes Reinders en Grietje Anthonides; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1844, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk F-313; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-214; VT1839
Akke Johannis Vettevogel ovl 3 jun 1788 HRL, oud 20 jaar; ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL, dv Johannis Vettevogel en Klaaske van der Meulen
Akke Jurjens van der Stok geb 16 mrt 1801 HRL, ged 5 apr 1801, N.H., ovl 7 dec 1826 HRL, huwt met Anne Jans Hiddema op 6 apr 1826 HRL, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1826, dv Jurjen Okkes vdS, en Hiltje Klazes vd Veen; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, ovl 1840
Akke Klases Bootsma geb 1780 HRL, ovl 4 nov 1853 Franeker, 1e huwt met Leendert Dirks Vijlstra, 2e huwt met Koop Jans van Dijk op 27 aug 1837 Franeker, wonende te Franeker 1837, dv Klaas Simkes B., en IJbeltje Pieters; BS Franeker huw 1837, ovl 1853
Akke Klases Hoekstra geb 1807 Midlum, huwt met Sjouke Jans Glas op 16 jun 1836 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, dv Klaas Gerbens H, en Rinkje Redmers Bergsma; BS huw 1836
Akke Klases Kingma ovl voor 1842, huwt met IJsbrand Gooitsens Feenstra; BS huw 1841, ovl 1861
Akke Koops Oosterhout geb 27 okt 1780, ged 5 dec 1780 Grote Kerk HRL, zv Koop Oosterhout en Geertje Teunis; geb 24 dec 1778, ged 19 jan 1779 Grote Kerk HRL, dv Koop Oosterhout en Getje Teunis; dopen Grote Kerk HRL; geb 1781 HRL, ovl 21 mei 1836 HRL, huwt met Reinder Thomas Voorman op 6 apr 1815 HRL, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1815, dienstbaar, visvrouw in 1836, kind: Hendricus O, geb 21 dec 1811 HRL, de moeder zou niet met de vader van het kind gehuwd zijn (Cornelis Jansen); dv Koop O, en Getje/Geertje Teunis; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1812, huw 1815, ovl 1836; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd tachtig den Seven en twintig okt is Geboren Akke dv Coop Oosterhout & Geertje Teunis. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en een van overlijden behoren tot de Huwelijksacte van Reinds Thomas Voerman en A.K.O. dato 6 apr 1815 op Fol. 20 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Akke Lases de Haan zie ook: Akke Lases; ovl voor 1844, huwt met Pier Jelles Tiggelaar op 22 apr 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1843; Pieter Jeltes Tigchelaar van Almenum en A.L. d. H. van Midlum, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL
Akke Moses van der Gaast geb 1802 HRL, ovl 1 apr 1876 HRL, huwt met Tjietze Jonkhof op 20 jan 1825 HRL, huwelijksafkondigingen 9 en 16 jan 1825, huishoudster in 1851, vest. 28 mei 1852 uit Wymbritseradeel, A 20 mei 1853 Hommerts, dv Mozes Ruurds vd G, en Lolkje Jacobs; BS huw 1825, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-131; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-247; VT1839
Akke Pieters Beyma huwt met Wytse Jans Vettevogel; BS ovl 1814
Akke Pieters Dijkstra huwt met Klaas Thijsen Zwolsma op 5 apr 1807 HRL, wonende te HRL 1807; huw Grote Kerk HRL 1807; Claas Thijssen Swolstra en A.P.D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 mrt 1807; ondertrouw HRL
Akke Pieters Krolis huwt met Sjierk Knossen; BS ovl 1853
Akke Pieters Zwart geb 1770 HRL, ovl 17 dec 1838 HRL, 1e huwt met Sikke Dirks Bleeker, 2e huwt met Haring Jans Tichelaar, wonende te aan de Cingel, dv Pieter Z, en Tjetske Hendriks Voets; BS huw 1826, ovl 1838
Akke Pieters Vettevogel ged 21 jan 1766 Grote Kerk HRL, dv Pieter Wytses Vettevogel en Trijntie Reins Vellinga; geb 1765 HRL, ovl 1 nov 1828 HRL, huwt met Hendrik Jans Vettevogel, dv Pieter Wytzes V, en Trijntje Vellinga; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1828 Hendrik Jans Vettevogel en A.P.V., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied door doct:Hanekuik op vertoonde Procuratie van den Bruidegom en Bruid. en consent der wederzijdsche vaders, 19 sep 1789; ondertrouw HRL; Hendsrik Jans Vettevogel en A.P.V., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 oct 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Trijntje Hendriks Vettevogel, geb 26 jan 1791, ged 8 feb 1791 Grote Kerk HRL, moeder is Akke P.V. ; kind: Jan Hendriks Vettevogel, geb 25 okt 1792, ged 11 nov 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Akke P.V. ; kind: Trijntje Hendriks Vettevogel, geb 10 okt 1794, ged 2 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hendriks Vettevogel, geb 7 feb 1796, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL
Akke Riemers de Schaaf geb 1810 Dronrijp, huwt met Job Piers Reversma op 27 nov 1836 Franeker, dienstmeid. wonende te HRL, dv Riemer Pieters dS, en Aagje Jacobs van Dijk; BS Franeker huw 1836
Akke Rienks de Boer zie ook: Akke Rienks; geb 27 dec 1795 HRL, ovl 11 feb 1861 HRL, huwt met Arjen Tamsma op 30 jul 1820 HRL, huw.afk. 22 en 29 aug 1819, ovl wijk A-217, dv Rienk Wybes de B., en Annigje Pieters; BS huw 1820, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-216; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-212; VT1839
Akke S. de Vries woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Akke Sjoerds van Ring huwt met Sijbe Jacobs op 25 mei 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Akke Sjoukes Rootje geb 1793/96 HRL, ovl 14 mrt 1860 HRL, 1e huwt met Harmen Spandouw op 16 jul 1840 HRL, 2e huwt met Bernardus Spandouw op 10 mrt 1842 HRL, N.H., dv Sjouke Klases R, en Foekje Jans; BS huw 1840, huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-200, wijk E-273, 307, wijk G-116, supp wijk G-437; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-026; VT1839
Akke Thomas van der Werf geb 1795 Joure, ovl 23 sep 1842 HRL, 1e huwt met Ferdinand de Wit op 25 jan 1824 HRL, huw.afk. 11 en 18 jan 1824, dienstmeid. wonende te HRL, 2e huwt met Johannes Schuur op 12 mei 1831 HRL, wonende te HRL, dv Thomas Theunis vdW, en Feikjen Hendriks Reekes; BS huw 1824, huw 1831, ovl 1842, ovl 1843
Akke Wiebes van der Schel geb 1790 Arum, ovl 24 mrt 1880 HRL, huwt met Dirk Jans Oudeboon, spinster en wonende te HRL. 1844, N.H., ovl wijk D-143, dv Wiebe vdS, en Tjietske ... ; BS huw 1843, huw 1844, ovl 1880; oud 53 jaar, geb Arum en wonende te Hrl. 1839, wijk H-050; VT1839
Akke Willems Schaafsma geb 1773 Makkum, ovl 5 jun 1825 HRL, huwt met Feike Jans Molenaar, dv Willem Meyer Bijlstra en Grietje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1825, huw 1830
Akke Wopkes Bleeker geb 1807 Makkum, ovl 20 jan 1848 HRL, huwt met Jan Jans de Jong, dv Wopke B., en Maaike Andries; BS ovl 1848; oud 33 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-071; VT1839
Akke Ymkes Dries ovl 23 dec 1794 HRL, oud 29 jaar
Akke Ymkes Smit geb 28 aug 1801 HRL, ged 8 sep 1801, ovl 4 jul 1831 HRL, huwt met Simon Jansen Douwes op 10 jul 1828 HRL, huw.afk. 15 en 22 jun 1828, dienstmeid. dv IJmke Baukes S, en Aaltje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1828, ovl 1831
Akke Ynses van der Zee zie ook: Akke IJnses; geb 17 dec 1797 HRL, ovl 19 jun 1858 HRL, huwt met Jan Hillers op 17 mei 1818 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1818, naaister in 1858, N.H., dv IJnse Roelofs vdZ, en Baukje Germens; BS huw 1818, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-159, wijk D-161, wijk G-127, supp wijk G-402; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-022; VT1839
Alagonda Damen geb 27 aug 1801 HRL, ged 15 sep 1801, N.H., dv Rein D, en Margaretha Hoeve; dopen Grote Kerk HRL 1801
Albartus Binksma dezelfde als hierboven vermeld ?; huwt met Sipkje Nauta, collecteur 1803-1807, wonende te Franeker in 1851, N.H., kinderen: Petrus, geb 26 aug 1808 HRL, Hotze geb 17 feb 1803 HRL, Suffridus Nauta, geb 13 feb 1806 HRL, Trientje B., geb 31 jan 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1806, 1808; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 102:10:0 terzaake geleverd zajet, quit. no. 1, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 206:7:0, quit. no. 14, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 307:8:0, quit. no. 12, 30 may 1788. (GAH1120); id. f. 218:14:0, quit. no. 30, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 163:1:0 wegens geleverd sajet en gaaren, quit. no. 6, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 91:2:8 wegens geleverde gaarens, quit. no. 5, 4 jan 1791. (GAH1123); id. f. 139:11:8, quit no. 23, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 155:10:0 ter zaake geleverde sajet, 19 dec 1792, quit. no. 20 (GAH1124); id. f. 128:1:0, 30 nov 1793, quit. no. 10 (GAH1125); id. f. 42:5:0 ter zake geleeverd gaarn, 24 feb 1795, quit. no. 2 (GAH1127); id. f. 28:12:0 wegens geleverde stopgaarns, 9 aug 1796, quit. no. 6 (GAH1128); weesvoogden bet f. 47:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake 2 jaaren verdiende loon van Wigle Aukes als wolkammersgezel bij A.B., 20 jul 1790. (GAH1122); A.B. en Sipje Nauta, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 jun 1786 HRL, en zijn getrouwd op den 5 dier maand; woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van de aangaaff der 83 1/3 Penning of 1 1/5 Procento, woont in 7e quartier, geen jaartal vermeld; wrsch tussen 1795-1805. (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 7:12:14 ter Saeke belastinge, (Bank van Leening), 9 jun 1806, quit. mo. 1 (GAH1138); id. f. 6:0:0 ter Saeke de Sint Jacobi Schatting, 22 okt 1806, quit. no. 2 (GAH1138); id. 1 sep 1807, quit. no. 1 (GAH1139); id. f. 4:5:10 belastinge ter Saeke St. Jacobi Schatting voor ''t huis van IJpe Hessels, 9 jun 1806, quit. no. 2 (GAH1138); id. f. 20:0:0, met M. Smit, in qualit:ter Zaeke Re?ele belastinge v. d. bank van leening van ''t huis bewoond door Steeven Claases in de Karmenstraat bij weege van Antecipatie, voot 1807 in d. verponding te korten, 4 nov 1806, quit. no. 7 (GAH1138); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 48:0:0 ter Saeke geleverde thee In 1806 en 1807, 21 jan 1808, quit. no. 27 (GAH1140); id. f. 24:0:0, 18 jan 1809, quit. no. 3 (GAH1141); id. f. 24:10:0, 30 dec 1809, quit. no. 69 (GAH1141); kind: Janke Albertus Binksma, geb 22 apr 1787, ged 17 may 1787 Grote Kerk HRL; kind: Michiel Albartus Binksma, geb 17 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Albertus Binksma, geb 27 apr 1792, ged 28 may 1792 Grote Kerk HRL; kind: Michiel Albertus Binksma, geb 18 jun 1794, ged 8 jul 1794 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Albertus Binksma, geb 27 sep 1797, ged 24 okt 1797 Grote Kerk HRL
Albartus Holsinger huwt met Cornelia Wedemeyer, kind: Lena Elizabet Holsinger, geb 16 feb 1794, ged 18 feb 1794 Grote Kerk HRL
Albartus Rasschen A. Raskens huwt met Elisabet Johannis Kamp, kind: Joanna Sophia Albertus Raskens, ged 26 jan 1744 Westerkerk HRL; ovl 6 jan 1767, 62 jaar, Kamerbewaarder Admiraliteit, huwt met Lijsbeth Kampen, Grote Kerk; vdGaast Begraaflijst; Stadsrentmeester bet f. 65:0:0 aan de wed. A.R. wegens het afstaan van 2 1/2 graf tdv de nieuwe kerk, ord. no. 48, 20 dec 1775. (GAH1060); Melle Martini ende Hiltje Kampen, beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de kamerbewaarder R., 7 Nov 1744; kind: Hermannus Albertus Rasker, ged 22 okt 1747 Westerkerk HRL, moeder als Lijsabet Kamp; kind: Jan Antonius Albertus Rasschen, ged 10 apr 1740 Grote Kerk HRL
Albartus Petrus Deketh geb 4 okt 1796, ged 22 nov 1796 Grote Kerk HRL, zv Petrus deketh en Gesina Barbara Felting
Albartus Simons de Haas geb 9 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL, zv Simon de Haas en Rinske Akkringa
Albartus Simons de Haas vroedsman in 1765, rentmeester van het Weeshuis 1765-1778, ovl voor 25 nov 1779; huwt met Trijntie Hoogland, beide van HRL, geproclameert den 29 aug en de 5 en getrout en 12 sep 1756; kind: Trijntie Albartus de Haas, ged 28 nov 1758 Grote Kerk HRL, moeder ovl ; huwt met Antie Thomas Meyer, beide van HRL, geproclameert de 16-23 en getrout de 3 sep 1759; kind: Simon Albertus de Haas, ged 18 jan 1761 Grote Kerk HRL; kind: Tomas Albertus de Haas, ged 5 sep 1762 Grote Kerk HRL; kind: Govert Albertus de Haas, ged 15 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje, geb 5 jun 1772, ged 28 jun 1772 Grote Kerk HRL, mdr: A.T. Meyer; kind: Govert Albertus de Haas, ged 2 dec 1764 Grote Kerk HRL; kind: Beatrix Albartus de Haas, ged 20 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Govert Albartus de Haas, ged 18 Febrij 1770 Grote Kerk HRL; Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; voogden bet f. 9:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens loon door Jacob Dirks Danser bij de vroedsman A. dH. verdiend van 12may 1763 tot dato jan 1765, 12 mrt 1765. (GAH1095); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1256:0:4. Aldus gedaan, gereekend en geslooten op den Raadhuyse binnen HRL. In kennisse de handen van den rendant en van de nieuw aangestelde rentemeester A. dH., beneevens de verteekeningen van de Heeren daartoe gecommitteerd, mitsgaeders de voogden van ''t Weeshuys, en de subscriptie van mij secretaris den 15 jun 1768. Was getekend: A. dH., L.W. Steensma, Lammert Hauckema, K. Lanting, F. Acronius, Lourens Tabes, Hendr. Witterman, J. Olivier, Jean Peaux, Claas Dijkstra, Andries Wybenga, H. Videlius, Syds Schaaff (als gelastigde vd rendante wed. P. de Bruin), Albert Osinga, Jane van Slooten, M. van Idsinga. (GAH1098); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 607:2:2. Aldus gedaan etc. Was getekend: A. dH., Hendr. Schaaf, Lammert Haukema, B. Jelgersma, Hidde Brouwer, Jarig Westra, Syds Schaaff, Sierk Laquaart, C. Aardenburg, Jane van Slooten, L.W. Steensma, Lourens Tabes, Jean Peaux, Magnus van Arssen, Hein Mollema, M. van Idsinga, 2 dec 1769. (GAH1100); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1651:12:10. Aldus gedaan etc. Was getekend: A. dH., Lammert Hauckema, F. Acronius, L.W. Steensma, Lourens Tabes, Jarig Westra, Hein Mollema, Sijds Schaaff, B. vd Meulen, K. Lanting, A. Osinga, Hendr. Schaaf, J. Olivier, Frederik Hoogland, Sierk Laquaart, M. van Idsinga, 5 dec 1770. (GAH1101); afsluiting weesboek: Aldus gedaan etc. Was getekend: A. dH., L.W. Steensma, F. Acronius, Jane van Slooten, Pierre Peaux, Hendr. Schaaf, Menno Tuininga, Sierk Laquaart, J.D. Toussaint, A. Osinga, Lammert Hauckema, B. Jelgersma, Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaff, Hein Mollema, M. van Idsinga, 4 dec 1771. (GAH1102); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 582:14:6. Aldus gedaan etc. Was getekend: A. dH., K. Lanting, Jane van Slooten, B. vd Meulen, F. Acronius, Sijds Schaaff, A. Wijngaarden, Hein Mollema, Lammert Hauckema, H.W. van Plettenberg, A. Osinga, B. Jelgersma, Joost Gonggrijp, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi, 2 dec 1772. (GAH1103); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 676:15:2. Aldus gedaan etc. Was getekend: A. dH., H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, F. Acronius, S. Blom, Hein Mollema, P. Couperus, B. vd Meulen, Jane van Slooten, F. Kamsma, Sijbout Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi. (GAH1104); afsluiting weesboek: Aldus gedaan etc. Was getekend: A. dH., A. Osinga, F. Acronius, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, Lammert Hauckema, H.W. van Plettenberg, B. vd Meulen, F. Kamsma, B. Jelgersma, Sijbout Hoornstra, Claas Heins, Sjoerd T. Schrik, Hein Mollema, Pieter Tetrode, A.J. Conradi, 2 dec 1774. (GAH1105); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. dH., Syds Schaaff, F. Acronius, B. vd Meulen, Sijbout Hoornstra, K. Lanting, F. Kamsma, Sierk Laquaart, Pieter Tetrode, Hein Mollema, P. Couperus, A. Osinga, C. Aardenburg, Johannes Mecima, Klaas Heins, Sjoerd T. Schrik, A.J. Conradi, 15 jan 1776. (GAH1106); afsluiting weeshuis: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. dH., B. vd Meulen, Syds Schaaff, K. Lanting, C. Aardenburg, J.H. Olinjus, Pieter Tetrode, Sierk Laquaart, J. van Slooten, J.D. Toussaint, A. Acronius, L. Haukema, Sijbout Hoornstra, Klaas Heins, Sjoerd T. Schrik, A.J. Conradi, 4 dec 1776. (GAH1107); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. dH., K. Lanting, J.H. Olinjus, Sijbout Hoornstra, B. Jelgersma, Pieter Tetrode, Sierk Laquaart, L.W. Steensma, F. Acronius, J.D. Toussaint, H. de Waart, P. Couperus, Johannes Mecima, Pierre Peaux, Hein Mollema, A.J. Conradi, 3 dec 1777. (GAH1108); afsluiting weesboek: de meerder ontvang bedraagt f. 558:1:10, aldis gedaan, gerekend en gesloten enz. 3 Feb 1779. Was getekend: A. dH, J. van Slooten, E.F. Harkenroth, Sijbout Hoornstra, F. Acronius, J. Tamboeser, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, Sijds Schaaf, S. Bosscha, Klaas Heins, Joost Gonggrijp, Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1109); Reekening, bewijs en reliqua van den ontvang en uitgav van het Stads Weeshuis binnen HRL loopende van de Maent jun tot de Maent nov 1768, door de weeshuis'' rentmeester A. dH., 3 dec 1768. (GAH1099); id. van 3 dec 1768 tot den 2 dec 1769. B(1100); id. van 2 dec 1769 tot 11 nov 1770. (GAH1101); id. van 11 nov 1770 tot 2 dec 1771. (GAH1102); id. van 2 dec 1771 tot 2 dec 1772. (GAH1103); id. van 2 dec 1772 tot 28 nov 1773. (GAH1104); id. van 28 nov 1773 tot 1 dec 1774. (GAH1105); id. van 1 dec 1774 tot 5 dec 1775. (GAH1106); id. van 5 dec 1775 tot 4 dec 1776. (GAH1107); id. van 4 dec 1776 tot 3 dec 1777. (GAH1108); id. van 1 dec 1777 tot 1 dec 1778. (GAH1109); id. van 1 dec 1778 tot 1 dec 1779 door de wed. van A. dH. (GAH1110); rendant brengt voor ontvang het slot van de voorige Rekening ter somma van f. 1256:0:4 blijkbaer uit de laatst voorige Rekening bj drie Leedege Regeering opgenomen en gesloten den 15 jun 1768. (GAH1099); rendant brengt voor uitgaav f. 100:0:0 weegens 1 jaarlijks tractementals rentemeester van ''t Weeshuis, nov. 1769. (GAH1100); id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. 1778. (GAH1109); id. 1779. (GAH1110); rendant brengt voor uitgaav wegens verlies van quade duiten f. 66:10:0 quit. no. 3, 6 mrt 1770. (GAH1101); id. f. 42:0:0 wegens verlies van verkogte ongangbaere duiten, ord. no. 23, 5 dec 1775. (GAH1106); rendant stelt voor uitgaav weegens een reis na Leuwaerden tot het haelen der intressen van de Landschapsobligaeties: f. 2:10:0 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108) id. 1778. (GAH1109); id. 1779. (GAH1110); de rendant IJ. Feddema stelt pro memorie dat door hem van de voorgaande rentemeester is ontfangen een thoonder deezes obligatie, ten laste de provincie van Friesland, van Resol. den 12 apr 1704, gedateerd den 11 dec 1704 en geq. met no. 897, zijnde groot 200 Cgld, en voormaals door de burgerhopman Sijbout Buma aan ''t Weeshuis gelegateerd, en bij den rentemeester de Haas in den jaare 1774, onder de contanten gebragt, daar de zelve onder de effecten had behoren gesteld te worden, 1785. (GAH1117); wed. A. dH. ontv. vd rentmeester van het Weeshuis f. 28:1:0 voor geleverde jenever, ord. no. 21, 25 nov 1779. (GAH1110); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten op den Raadhuise binnen HRL. In kennisse de handen van den rendante en van den nieuw aangestelden Rentmeester E.F.H. benevens de vertekeningen, mitsgaders de voogden van ''t Weeshuis en de Subscriptie van mij secretaris den 26 jan 1780. Was getekend L.W. Steensma, P. Aukema als gelastigde van Antje Meyer wed. de Haas, F. vd Brugh, Syds Schaaff, E.F.H., Joh. Spannenburg, Rienstra. (GAH1110); Age de Haas, executeur der Stede HRL belove en neme aan by dezen, om alle gelden welke by my in die qlt:van tyd tot tijd zullen worden ingevorderd, in getrouwigheid en promptelyk te tellen en te betalen aan de geene daar dezelve behoren onder Verband mijner goederen, en Submissie aan de parate Executie van de Ed Achtb:magistraat dezer Stede:En tot Verzekeringe van haar Achtb:zoo Verklaren Wy Uilke Aukema mr Silversmid en A. dH., mr backer, beide Borgers binnen deze Stad, ons te zamen en yder voor ''t geheel te stellen tot waare borgen voor de goede administratie van bovengemelde Executeur A. ge de Haas; aannemende derhalven voor alle Wanbetalinge der ingevorderde penningen in te staan, en dezelve als eigen Schuld goed te doen en betalen, onder renunciatie van de beneficien van divisie en discussie zampt onder Verband onzer goederen en Submissie als boven:Des soo neeme ik Age de Haas wederom aan mijne borgen dezen aangaande kost en schadeloos te onthoeffen, onder Verband en Submissie als voren. In kennisse onze handen den 1 nov 1757. uylke Aukema, A. dH., Age de Haas. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759). Albert W. Backer pro se in qualt voor A.S. dH., op lijst der Persoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 13:14:0 (GAH650)
Alberdina Baron oud 30 jaar, geb Zwartsluis en wonende te HRL. 1839, wijk C-089; VT1839
Alberdina Jans zie: Hagers
Alberdina Jans Jan van Kempen van HRL, en A.J. van Sappemeer, met adtestatie van Commissarissen van Huwelijx Zaaken gepasseert in Groningen 24 may 1772 en getekent E.P. Smith, secretaris, zijnde de laatste proclamatie hier geschied 24 may 1772 en getrouwd 26 may 1772
Alberdina Mulders huwt met Eilert Olthof, kind: Eilert Eilerts Olthof, ged 18 sep 1763 Grote Kerk HRL
Alberdina Jans Hagers ovl voor 1813 HRL, huwt met Jan van Kempen; BS huw 1812, ovl 1841; Vrijdag den 17 aug 1798. de Raad der gemeente Extra ordinaris Vergadert zijnde, zijn de Turfmeetsters G.J. en Dina (=A.J.H. ), de Weduwe van Kempen, ter zaake dezelve misbruik hadden gemaakt in ''t meeten der Turf, voor den Raad ontbooden en gecompareerd, en is de eerstgemelde agt dagen de bedieninge van haare post ontzegd, en de laatstgenoemde uit hoofde van haare betuiging haarer onkunde, ernstig gecorrigeerd, met serieuse bedreiging, dat in Cas zij zig aan dergelijke malversatien weder schuldig maakten, als dan na Exigentie van zaaken, ten ernstigsten te zullen worden gestraft. (GAH44)
Albert Abeles ovl voor 1815; is waarschijnlijk dezelfde als Harbart Abeles; wed. A.A. is gebruiker van wijk H-025, gealimenteert; eigenaar is M. Vink 1814. (GAH204)
Albert Adam zie: Jordan
Albert Aising medevoogd G. Andreae bet f. 198:3:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de erfportie van A.A., van deszelfs wijl:grootvader Albert Aising te Ronalde, (Rolde ?), in ''t landschap Drenth aanbe?rfd, 15 mrt 1791. (GAH1123)
Albert Alberts zie: Sluik
Albert Alberts A.A. van Pingjum ende Rinske Jeppes van HRL, hebbende den bruidegom wegens de bruid genoegzaame last vertoond, 4 may 1793; ondertrouw HRL; A.A. van Pingjum en Rinske Jeppes van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 may 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Pingjum en aldaar, na vertoonde attestatie, getrouwd
Albert Andeles A.A. en Maartje Eeltjes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 jul 1780 en zijn ten zelfden dage getrouwd; lijst ingezetenen 5e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650); kind: Andle Alberts, geb 22 jul 1781, ged 7 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Andele Alberts, geb 1 mrt 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Eeltje Alberts, geb 5 nov 1786, ged 28 nov 1786 Grote Kerk HRL; kind: Andele Alberts, geb 20 jan 1790, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Willem Alberts, geb 2 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Alberts, geb 4 feb 1798, ged 20 feb 1798 Grote Kerk HRL
Albert Andries A.A. van HRL, en Wytske Fokkes van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 2 jun 1782 daaraanvolgend
Albert Annes ged 30 jan 1757 Grote Kerk HRL, zv Anne Pieters en Geertie Alberts, vader mogelijk Andle P.
Albert Arends huwt met Baukje Ages op 6 nov 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796; kind: Aegge Alberts, geb 6 jul 1797, ged 11 jul 1797 Grote Kerk HRL; kind: Arend Alberts, geb 26 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL
Albert Bakker geb 11 mei 1807 HRL, ged 26 mei 1807 HRL, N.H., zv Jan A.B., en detje Johannes Beekes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Albert Bakker oud 50 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, molenmaker, wijk D-132; VT1839
Albert Beerts A.B. van HRL. ende T. ?sges van Bolsward, koomende weegens de bruid des selfs vader ?dsge Lieuwes, 15 May 1745; van HRL, huwt met Taetske Aesges van Bolsward, geproclameerd 16, 23 en 30 May 1745 doe ook getrouwt in de Westerkerk HRL
Albert Beeuwes huwt met IJtje Lammerts, beyde van HRL, sijn geproclameert 6, 13 en 20 nov 1740 en doe ook getrout; A.B. ende Ypje Lammerts beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs Claas Jansen Pot coopman binnen deese Stadt, 5 nov 1740; ondertrouw N.H. HRL; Keimpe Johannes ende Mayke Beeuwes beide van HRL, kooemnde weegens de bruid desselfs broeder A.B., 30 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL
Albert Bernards zie: Grijpsma, Eerdmans
Albert Betting huwt met Antie Jogchems, kind: Betting Alberts, ged 7 okt 1766 Grote Kerk HRL
Albert Bloem geb 10 okt 1796 HRL, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Albert de Boer begraven Klein Kerkhof, Kleine Kerk, regel 2, nr. 28; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Albert de Boer geb 1776 Steggerda, ovl 19 mei 1849 aan boord van een schip liggende in de haven alhier, schipper, wonende te HRL; in 1831, kinderen: Jantien de B., geb 20 nov 1808 Lemmer/Noordwolde, Jan Benen de B., geb 1806 Noordwolde, zv Jacob de B., en Grietien Alberts; BS huw 1831, ovl 1849, ovl 1874
Albert de Boer huwt met Antje Jochums, kind: Betting Alberts de B., geb 1766 HRL; BS huw 1846
Albert Bouwes geboortig van Urk, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 6 feb 1713. (burgerboek)
Albert Bouwes zie: Hoeksma
Albert Brouwer geb 12 nov 1808 HRL, ovl 23 sep 1832 in huis no. 23 wijk 2, aan het oude delft, zijnde het tijdelijk hospitaal, N.H., ged 4 dec 1808 HRL; zv Geert Jans B, en Hiltje Jans vd Bill; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1832
Albert Bruining huwt met Maria Tjerks Roosma, beide van HRL, geproclameerd de 24 apr en de 1 en getrout de 8 mei 1763; kind: Dames Alberts Bruining, ged 9 jun 1765 grote Kerk HRL; kind: Jannetie Alberts Bruining, ged 26 aug 1766 Grote Kerk HRL, moeder als A.T. Rosema; kind: Baafie Alberts Bruining, ged 5 jan 1768 Grote Kerk HRL; Albartus, ovl 31 mrt 1788 HRL, oud 53 jaar; Geeft onderdaeniglijk te kennen A.B. thans binnen deze Stad, dat door ''t overlijden van Benjamin Schaaf in leeven Waagmeester binnen deze Stad, die bedieninge is vacant geworden, en den supplnt:seer inclinerende tot voorsr:functie is sijn gedienstig en onderdanig versoek dat UEd:Achtb:dezelve op sijn persoon gelieven te defereren en gem suppliant aan te stellen tot waagmeester binnen deese Stad, op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staende quo facto etc was get: S: Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen den supplnt:A.B. tot waagmr deeser Steede op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 16 jun 1753. (get:Harms. Siccama onder stonde Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga; Laeger Stonde; Op Heeden den 17 jun 1753 heeft A.B. den Eed van getrouwigheid als waagmeester gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr H:Siccama. In kennisse van mij secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Eerbied A.B., waagmeester deser Steede, dat UEd Achtbh:de goedheid hebben gehad dese bedieninge op sijn supplnts persoon te defereren, dog voor ''t tegenwoordigesig in sodanige omstandigehden bevindende, dat het hem van seer groote nuttigheid soude sijn, indien UEd:Achtb:hem geliefden te permitteren, om deze bedieninge voor eenige tijd door een substituit te laten waernemen, soo neemt dezelve de vrymoedigheid om ten dien eynde sig op ''t onderdanigst aan UEd:Achtbh:te addresseren, met versoek dat UEd:Achtbh:hem nog deze gunst gelieven te bewijsen van de persoon van Jacob Simons Blom bij provisie als subst. waagmeester te qualificeren en aan te stellen, die ten dien einde sig mede op ''t eerbiedigst aan UEd: Achtb: presenteert quo facto (was get:)S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek, stelt mits deesen Jacob Simons Blom bij provisie tot subst. waagmeester van deese Stad op lasten en pligten daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 2 jul 1753. (was get:) Wopco Buma onder stonde/Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga; /Laeger Stonde/; Op Heeden den 2 jul 1753 heeft Jacob Simons Blom den Eed van getrouwigheid als subst. waagmeester gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr W:Buma. In kennisse van mij Secretaris M:V: Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Schuldige Eerbiedigheid A.B., Waagmr. en Borger dezer Steede, dat voor eenige dagen dezer Weereld ovl zijnde Gerben Pijters in leven Kussendrager van de Borgerwagten, dezelve bedieninge is vacant geworden, en den supplnt:zeer genegen zijnde en inclinerende tot voorsr:bedieninge, neemt de vrymoedigheid zig mits dezen aan UEd:Achtb:te addresseren, met onderdanigst verzoek, dat UEd:Achtb:hem hier mede gelieven te beneficeren, en den supplnt:aan te stellen tot Kussendrager van de Borgerwagten dezer Steede, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, q:f:etc:(get:) S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het Versoek, nomineert en stelt mits dezen den supplnt:A.B. tot Kussendrager van de Borgerwagt, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 11 dec 1758; (was get:) J:D:Toussaint, ter Ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jus jurandum praestitit coram Preside Toussaint, den 11 dec 1758; In kennisse van mij Secretaris (get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); draagt zijn functie als kussendrager van de Borgerwagten op 27 dec 1758 provisioneel over op Evert Goslings; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Christina Hendrina Tersoek, kind: Jacob Alberts Bruining, ged 8 mei 1757 Grote Kerk HRL, mevrou Atsma Peet van t selve te willen zijn; kind: Christiaan Hendrik Alberts Bruining, ged 23 mrt 1761 Grote Kerk HRL, de moeder als C. Hendrijna Ter Soek, en ovl
Albert Dirks zie: Buuren; Donkel
Albert Dirks ontvangt van het gemeentebestuur 26 mei 1794 wegens levering van 20 schouw en 20 korven turf f. 4-15. : f. 97:7:18, voor dragen en meten f. 26:13:0, korfkijken en drinkgeld 1 Carglg en 2 stuivers, 2 vrachten schrijven voor de adsistenten: 4 Caroliguldens, tesamen: f. 129:2:8; id. 5 jun 1794: 18 schouw en 30 korven lange turf f. 4, 74 Caroliguldens: f. 89:1:4, arbeidsloon dragen en loegen: f. 25:17:8, korfkijken en drinkgeld: f. 3:2:0, tesamen 118 Caroliguldens en 12 penn
Albert Dirks meester timmerman, ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:0:0 wegens 135 stuks blauwe stenen tdv het Weeshuis bezorgd, ordonn. no. 12, 8 nov 1770. (GAH1101); id. f. 78:2:0 wegens levering van 386 stuks blauwe vloerstenen, ordonn. no. 3, 12 jul 1771. (GAH1102); id. f. 58:7:0 terzake verdiend loon als timmerman van dec 1769 tot okt 1770 aan het Weeshuis, ordonn. no. 13, 8 nov 1770. (GAH1101); id. f. 43:6:0 wegens verdiend timmerloon, ordonn. no. 10, 6 nov 1771. (GAH1102); id. f. 17:0:0 wegens verdiend loon aan de Bank van Lening, kwit. no. 3, 8 nov 1770. (GAH1101); id. f. 54:17:0, ordonn. no. 2, 7 nov 1771. (GAH1102); id. f. 63:0:0 terzake aangenomen timmerwerk ih Meidenhuis, ordonn. no. 4, 12 jul 1771. (GAH1102); id. f. 40:0:0 voor het leggen en leveren ve houten vloer id voorkamer vd Bank van Lening, ordonn. no. 1, 28 aug 1771. (GAH1102); voogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van 3 jaar loon van Durk Meinderts bij A.D. als timmermansjonge verdiend, 14 mei 1772. (GAH1103); ontv. vd Stadsrentmeester f. 470:0:0 terzake verdiend timmerloon aan de nieuwe kerk, kwit. no. 26, 16 aug 1775. (GAH1060); id. kwit. no. 27, ordonn. 16 aug 1775: f. 170:0:0 (GAH1060); id. kwit. no. 28: f. 61:12:0 (GAH1060); id. voor ''t vermaken der kruiscosijnen, kwit. no. 29, ordonn. 16 aug 1775. (GAH1060); ontvangt van het gemeentebestuur voor het maken van mallen tot gebruik der nieuw te bouwen kerk, 28 dec 1772: f. 66:13:12; id. wegens gedane diensten, 1 mei 1776: f. 24:3:0; id. 1 apr 1778: f. 3:0:0; id. verdiend arbeidsloon ten dienste van de Zeewerken, 23 aug 1773 f. 25:1:0; id. timmerwerk ten dienste van de Zeewerken, 5 aug 1776: f. 248:10:0; id. wegens aangenomen werk ten dienste van idem, 5 nov 1777: f. 818:0:0
Albert Dirks huwt met Neeltje Dirks, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en ook getrouwt; A.D. ende Neeltje Dirks beide van HRL, koomende weegens de bruid Dirk Jeppes desselvs vader die meede verklaerde dat de bruidegoms moeder dit huwelijk accordeerde, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Albert Dirkx A.D. ende Antje Taekes beide van HRL, komende wegens de bruyd Lieuwe Hiddes desselvs oom, 30 Oct 1751; huwt met Antje Taekes, beyde van HRL, geproclameerd den 31 okt en 7-14 Novemb 1751 en ook getrouwdt; kind: Dirkje Alberts, ged 26 dec 1760 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Alberts, ged 10 jul 1763 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Alberts, ged 24 aug 1755 Grote Kerk HRL; kind: Hessel Alberts, ged 13 jun 1752 Grote Kerk HRL; kind: Teekjen Alberts, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Albert Dirks huwt met Berber Freerks, beide van HRL, geproclameerd de 25 aug en de 1 en getrout de 8 7 ber (= september) 1771; kind: Engeltje Alberts, ged 5 apr 1772 Grote Kerk HRL
Albert Doedes woont in 5e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Albert Doedes scheepstimmerknechten genegen te werken aan een nieuw oorlogsschip te HRL, adresseren zich bij Minne E. Bakker te IJlst en A.D. te HRL, 21 feb 1770, (Frl. 1700-1795); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd hout ten dienste van de nieuwe bruggen voor de Stad, 10 feb 1773: f. 29:17:8; id. wegens uitschot, 15 jul 1778: f. 124:6:0 en: f. 196:0:0; id. aan het Stadswerkvolk, 12 aug 1778: f. 140:17:0; id. 30 sep 1778: f. 75:13:8; id. 9 nov 1778 f. 117:0:0; id. wegens geleverde houtwaren aan Roptazijl, 25 jun 1781: f. 718:6:0; id. ten dienste van de Zeewerken, 5 aug 1776: f. 338:5:0; id. 10 nov 1777: f. 282:0:0; id. 11 dec 1780: f. 345:17:0; id. wegens geleverde balsteen ten dienste van de Zeewerken, 1 sep 1773: f. 116:5:0; huwt met Rinske Dirks Agema, beide van HRL, geproclameerd de 8-10 en getrout de 13 mrt 1761, kind: Hiske Alberts Vuurman, geb 1762 HRL; DTB N.H. HRL. 1761, BS ovl 1827; weesvoogden bet f. 17:2:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Dirk Pieterse en A.D., 31 aug 1784. (GAH1115); id. f. 12:0:0 aan en door dito zijnde het verdiende loon van Tjeerd Sjoerds als timmermansknegt bij A.D., 25 jan 1785. (GAH1116)
Albert Doedes A.D. ende Attje Martens beyde van HRL, koomende weegens de des selvs neef Hendrik Minnes Block, 7 Oct 1747; huwt met Attje Martens, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 okt 1747 en doen ook getrouwt
Albert Donkel geb 1791 HRL, ovl 1 jan 1859 HRL, huwt met dette Aukes van Houten op 25 aug 1814 HRL, arbeider in 1851, huw.afk. 14 en 21 aug 1814, zv Dirk Alberts en Baukje Siebrens; BS huw 1814, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk D-008
Albert Douwes geb 25 nov 1791, ged 15 jan 1792 Grote Kerk HRL, zv Douwe Klaases en IJmkje Harkes
Albert Draaisma huwt met Hotske Iedes, (moet wrsch zijn Hotske Jacobs/zie Aaltje Alberts hierboven vermeld), kind: Aaltje Alberts D, geb 1801 Workum; BS ovl 1882
Albert van Eeken geb 1775 Blokzijl, ovl 9 mei 1844 HRL, huwt met Grietje Johannes Oswald op 25 mei 1800 HRL, huw.get. bij A. Houtingh, (gk), en A.P. Metzelaar, wonende te HRL. 1812, id. bij T. Repko en IJ. Oswald, oom bruidegom, 1817, koopman in 1844, mattenverkoper 1810, kinderen: Jacoba/Japikje vE, geb 1801 HRL, Johanna vE, geb 5 sep 1802 HRL, zv Evert vE, en Jacoba Hollander; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1812, huw 1817, ovl 1844, ovl 1850; eigenaar van wijk A-109; gebruiker is Jacob van Eeken, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-110; gebruiker is Michiel Jacobs vd Lee wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-145, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Jan L. Faber, van wijk D-031; gebruiker Luitje P. Faber, zonder bedrijf, 1814. (GAH204); id. van wijk E-103; gebruiker J.C. Fokkens, commies; 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Schelte vd Hoeven, van wijk E-207; gebruiker is Tjepke Gabes, boerenarbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-160; gebruiker Jacob H. Kerkhoven wed., 1814. (GAH204); oud 65 jaar, geb Blokzijl en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-130; VT1839; heeft een huisbediende, 7e quartier, mei 1803, belasting: f. 1:0:0 (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde matten ten dienste van de Franse Commandant, 1810, ord. 31 Wintermaand 1810: f. 24:18:0; id. wegens geleverde huisraden, 31 Wintermaand 1810: f. 24:16:0; (geen boeknr. vermeld); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 93, 32 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; A. v. E. eigenaar van perceel nr. 256 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 196, huis en erf, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 1. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 261 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 196, huis en erf, 189 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 541 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 196, pakhuis en erf, 76 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 589 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 196, huis, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 1297 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 196, huis, 25 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van percelen nrs. 223 en 224 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 87, resp. weiland, bouwland, resp. 11650 en 11130 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105); id. van percelen nrs. 554 en 555 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 87, resp. weiland, weiland, resp. 7980 en 16370 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 110); id. van perceel nr. 651 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 87, weiland, 15690 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van perceel nr. 97 Sexbierum Sectie E, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 87, weiland, 20290 m2, klasse onbebouwd 4, belstbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 148); A. v. E., koopman, oud tweeenveertig Jaren, wonende te HRL, verklaart op Verzoeke van Jan Alberts Knol, koopman, woonachtig te HRL, er van overtuigd te zijn, dat Grietje Symons Stammes, in de maand okt 1816 in zee is verdronken. (huwelijkse bijlagen HRL. 1817, fiche 2)
Albert Eelkes zie: Leyenaar
Albert Eerdmans geb 23 dec 1783 Bolsward, ged 29 jan 1794 Bolsward, huwt met Wapke Martens Steensma, meester zilversmid HRL. 1822, zv Bernardus Hendriks E, en Djeuke Jacobs Alberda; Nederlands Hervormd doopregister Bolsward 1783, BS ovl 1822
Albert Egberts geb 25 apr 1806 HRL, ged 25 mei 1806 HRL, N.H., zv Egbert Alberts en Maike Jeltes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Albert Egberts ovl voor 1815; wed. (Antje Sijbes), A.E. gebruiker van wijk D-150; eigenaar is Roomse Gemeente, 1814. (GAH204); begraven 25 may 1795 op het Groot Kerkhof, regel 2, nr. 30; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Albert Egberts woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Albert Egberts zie ook: de Wilde; huwt met Antje Sybes, kind: Teetske Alberts, geb 14 jan 1780, ged 22 feb 1780 Grote Kerk HRL; kind: Taetse Alberts, geb 17 apr 1783, ged 6 may 1783 Grote Kerk HRL; kind: Aale Alberts, geb 27 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk harl kind: Hendrik Alberts, geb 22 apr 1789, ged 10 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: Ale Alberts, geb 10 may 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur terzake 2 schouw turf in het Diaconijhuis, 26 nov 1771: f. 16:0:0; (geen boeknr. vermeld)
Albert Eiberts huwt met Antje Siebes, kind: Siebe Alberts, geb 30 okt 1776, ged 12 nov 1776 Grote Kerk HRL
Albert Ekkel geb 1779 ... , huw.get. bij H.R. Westveld en D.H. Norbruis, stuurman; BS huw 1815
Albert Entes Jan van Besten, mr. chirurgus en Hycke Jelles Heerma, echtelieden tot Minnertsga, kopen voor 480 Caroliguldens 23/24 van 2 pondematen bouwland, de Goudberg genaemt, onder dit dorp gelegen, van echtelieden Janke Sioukes van Besten en A.E., huisman aldaar, 14 mei 1719, (Frl. 1700-1795)
Albert Ernst zie: Haarsma
Albert Everts zie: van Eeken, Kuipers
Albert Feekes en Wijpkjen Lodewijks, beide Van HRL, huw.aang. 15 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd Johannes Lodewijks; huw.aang. HRL 1736
Albert Fekkes mogelijk: Fokkes, maar slecht leesbaar; A.F. ende Hendrikjen Pijbes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs steevaeder Keimpe Bouwes, 1 Jun 1748
Albert Floris ged 20 sep 1740 Grote Kerk HRL, zv Floris Edes en Antje Jacobs; ovl voor 1803, huwt met Maartje Simons Schiere, kind: Simontje Stinstra, geb 1769 HRL; BS ovl 1838; kind: Tjertje Alberts, geb 2 feb 1774, ged 10 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Floris Alberts, geb 13 aug 1778, ged 30 aug 1778 Grote Kerk HRL; kind: Tjetje Alberts, geb 30 jul 1781, ged 19 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Antje Alberts, ged 25 feb 1766 Grote Kerk HRL; kind: Antje Alberts; zie Maartje Simons; kind: Symentje Alberts, ged 30 mei 1769 Grote Kerk HRL
Albert Fockes zie: A. Fekkes
Albert Fransen ged 9 jun 1744 Grote Kerk HRL, zv Frans Alberts en Teupke Dirks
Albert Fransen ged 7 mei 1754 Westerkerk HRL, zv Frans Albertz en Gertje Pieters; ged 4 feb 1749 Grote Kerk HRL, zv Frans Alberts en Gertje Pijtters
Albert Freerks zie: Dijkstra; (2x)
Albert Freerks zie ook: A.F. Dijkstra; huwt met Hendrikje Aukes op 8 jul 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811; A.F. en Hendrikje Aukes, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 23 Zomermaand 1810; ondertrouw HRL; A.F. en Hendrikje Aukes beide van HRL hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 jun 1810 en zijn op dato getrouwd; kind: Freerk Alberts, geb 3 feb 1811, ged 26 feb 1811 Grote Kerk HRL
Albert Geerts zie: Brouwer
Albert Geerts ALLERT (1747-1750, 1754), ALDERT (1752-1753); Allert G. ende Sijtske Tjallings Tjallinga, beide Van HRL, huw aang. 19 okt 1737 HRL, Commisaris Burgemr., komende voor de Bruit IJke Goverts (later: Potkast); huw.aang. HRL. 1737: huwt met Sijtske Tjallings, kind: Geert Allerts, ged 13 sep 1746 Grote Kerk HRL; kind: Tjalling Allerts, ged 28 jan 1744 Grote Kerk HRL, vader als Allert G. ; kind: Geert Allerts, ged 11 may 1741 Westerkerk HRL; molenaar in 1742, ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 7:8:0 terzake maalloon van rogge en mout ten behoeve van het Weeshuis, 20 feb 1742, quit. no. 3 (GAH1072); id. f. 8:1:0, 15 feb 1746, kwit. no. 7 (GAH1075); id. f. 8:18:0, 11 feb 1744, kwit. no. 6 (GAH1073); id. f. 6:17:0, 9 feb 1745, kwit. no. 6 (GAH1074); id. f. 9:8:0, 7 nov 1747, kwit. no. 22 (GAH1076); id. f. 8:12:0, 26 nov 1748, kwit. no. 22 (GAH1077); id. f. 8:13:0, 8 dec 1750, kwit. no. 2 (GAH1080); id. f. 12:6:0, 6 nov 1753, kwit. no. 20, van 3 aug tot 30okt; id. f. 10:19:0 van 2 aug tot 28okt, kwit. no. 18 (GAH1083); id. f. 6:7:0 wegens maalloon van rogge en weyt, 27 jan 1750, kwit. no. 4 (GAH1079) id. van rogge en mout, 21 nov 1752, kwit. no. 27 (GAH1081); id. f. 7:16:0 wegens maalloon van rogge en weit, 11 feb 1738, kwit. no. 2 (GAH1068); id. f. 7:14:0 wegens maalloon van rogge en mout, 9 feb 1740, kwit. no. 5 (GAH1070); id. f. 8:17:0 zijnde 1 jaar maalloon ten behoeve van het Weeshuis, 17 feb 1739, kwit. no. 4 (GAH1069); id. 21 feb 1741 (GAH1071); id. f. 10:4:0, 16 dec 1751, kwit. no. 2 (GAH1084)
Albert Gerbens zie: Hilwerda
Albert Gerbens ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL, zv Gerben Gales en Pietie Alberts
Albert Gerrits Claas Hijlkes en Janke Alberts, beide van HRL, huw.aang. 3 aug 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader A.G. ; huw.aang. HRL 1737
Albert Gerrits ged 24 dec 1752 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Geerts en Dina Alberts
Albert Gerrits geb 19 sep 1778, ged 3 nov 1778 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Pieters en Aukje Hendriks
Albert Gerrits A.G. ende Geertruid Beernts beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Theunis Wesling, 29 Oct 1746; huwt met Geetruid Beernt, beyde van HRL, geproclameerd den 30 octob: en den 6-13 Novemb 1746 en doen ook getrouwt
Albert Goedkoop huwt met Trijntje ... , kind: Aukje Alberts G, geb 1801 Workum; BS ovl 1842
Albert Gonggrijp mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; huwt met Sintje Petrus, kind: Tymen G, geb 1803 HRL; BS ovl 1812
Albert Gonggrijp mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1773 ... , huwt met Elisabeth Johannes op 26 mrt 1809 HRL, wonende te Agter de Nakene Mannen in 1811, wonende te HRL. 1809, kind: Tetje, geb 13 feb 1811; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811; A.G. en Elisabeth Johannes, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan onder Productie van genoegzaam bewijs, 11 Lentemaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Tetje Gongrijp, geb 13 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Albert Gonggrijp geb 6 apr 1807 HRL, ovl 20 nov 1813 HRL; wijk D-052, ged 28 apr 1807 HRL, zv Joost G, en Berber Coenraads; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1813
Albert Gorrits Gerrit Johannis ende Janke Alberts beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs vader A.G. varendpersoon, 7 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL
Albert van der Graaf A. vd. G. ende Attje Wybes beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de bruid en bruydegom, met toestemming van de bruids vaeder, 14 dec 1746; huwt met Antje Wybes, beyde van HRL, geproclameerd den 18-26 desemb 1746 en den 1 januar 1747 en doen ook getrouwt den 31 januar
Albert de Grave ovl voor 1732; gemeentebestuur betaalt aan de weduwe A. d. G. wegens de verruiling van de oude klok in de Kleine Kerk, 5 nov 1731: f. 77:16:0 (GAH283)
Albert Grijpsma geb 1799 Blokzijl, ovl 15 nov 1835 in het huis staande op de Vloeddijk te Kampen, huwt met Frouke Ruurds Zwart op 2 okt 1828 HRL, huwelijksafkondigingen 14 en 21 sep 1828, wonende te HRL, zeilmaker, schipper in 1835, zv Bernard G, (gk), en Ida Vos, (gk); BS huw 1828, ovl 1835
Albert Hannes van de Lemmer en Sickien Arjens van HRL, huw.aang. 19 jan 1737 HRL; komende voor de Bruit dessevls vader Arjen Tiepkes; huw aang. HRL 1737
Albert Hanses ged 15 mrt 1740 Grote Kerk HRL, zv Hans Iwerts en Johanna Alberts DTB N.H. HRL 1740
Albert Harmens zie: Rouing, Stuur
Albert Harmens ende Meynsien Jans, beyde van hier, huw.aang. 21 feb 1733 HRL, Comende voor de bruyd desselfs Broeder Coert Jansen; huw aang. Gerecht HRL 1733
Albert Harmens ged 28 apr 1750 Grote Kerk HRL, zv Harmen Alberts en Trijntje Abes
Albert Harmens geb 6 jul 1774, ged 5 aug 1774 Grote Kerk HRL, zv Harmen Jans en Tetje Walings
Albert Haeyes Hendrik Stiphout ende Antje Jacobs beyde van HRL, komende weegens de bruid A.H., 28 Mrt 1744
Albert Heeres ovl 12 jun 1787 HRL, oud 19 jaar
Albert Heeres coopman in 1772; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 500:0:0 weegens de halve koopschat van de tiggelklei uit des Weeshuis lands groot 2 pondematen onder Midlum met no. 12, 30 sep 1772. (GAH1103); id. f. 500:0:0, 3 jun 1773. (GAH1104); weesvoogden bet f. 15:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens vergraeven klej door de koopman A.H., gegraeven uit het aan hem verkogte kleiland, 14 feb 1775. (GAH1106); weesvoogden bet f. 25:16:10 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdienste van Anne Jans op ''t tichelwerk van A.H., 14 jan 1783. (GAH1114)
Albert Heeres timmerman 1753-1755
Albert Heyns zie: Sluik
Albert Heins ged 22 sep 1748 Grote Kerk HRL, zv Hein Joukes en Tetje Piers
Albert Hendrix zie: Hillers, van der Meulen
Albert Hendriks Exhibeert met alle eerbied Ypke Siccama meerderjarig Vrijgezel binnen deze Stad, dat voor enige dagen alhier ovl is enen Nolles Yedes, in leven korendrager hier ter Stede, en dieshalven deze bedieninge door dezelve dood vacant geworden; den supplnt: daar seer gaarne toe inclinerende en dezelve op zyn persoon wel zoude zien gedefereerd, keert zig tot UEd:Achtbh:met ootmoedig Versoek UEd:Achtbh:gelieven hem supplnt met deze bedieninge te begunstigen en (in plaatze van W:Nolles Yedes) aan te stellen tot ordris Korendrager binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande; en aangezien het den supplnt:van grote dienst en nuttigheid zoude zyn deze bedieninge door een subst. te laten waarnemen, Soo insisteert hy nogmaals zyn gedienstig Versoek, ten einde UEd:Achtbh:daar toe gelieven te qualificeren enen A.H. Vrygezel binnen deze Stad wonagtig, die zig op ''t eerbiedigste by desen aan UEd:Achtbh:praesenteert; quo facto etc:(was get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Versoek nomineert en stelt mits dezen Ypke Siccama tot mede ordris Roggedrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande; nominerende voorts tot subst. Korendrager de mede supplnt:A.H., mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 14 okt 1754. (was get:) Age D:Hogeboom, (onderstonde), Ter ordtie van de magistr:(get:)M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; A.H. heeft den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. Praesid:Burgemr. A:Hogeboom, den 14 okt 1754. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Albert Hendriks ALBERT (1787), ALLARD (1779, 1788-1791, 1814); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:8:0 voor geleverde verf en dagloon, quit. no. 44, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 25:9:0, quit. no. 51, 11 nov 1788. (GAH1120); id. f. 173:0:0 terzaake aangenoomen hoopwerk van verwen, quit. no. 34, 29 feb 1789. (GAH1121); id. f. 12:15:12 terzaake verfloon, quit. no. 50, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 5:11:10, quit. no. 67, 30 nov 1790. (GAH1122); id. f. 40:15:8, quit. no. 61, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 64:0:0 terzaake aangenomen hoopwerk van verwen voor de Bank van Leening, quit. no. 3, 25 aug 1789. (GAH1121); wed. A.H. gebruiker van wijk A-100, gealimenteerd, medegebruiker is Albert Janes Baantjer, varensgesel, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 101:0:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis weegens verdiend loon van Allert H. bij Pieter Postma als verwersknegt, 5 okt 1779. (GAH1110); id. f. 80:0:0 wegens verdiend loon van A.H. 1 dec 1781. (GAH1112)
Albert Hendriks huwt met Femke Dirks, beide van HRL, geproclameert 12, 19 en 26 mei 1754 en getrout den 30 jun in de Westerkerk
Albert Hendriks huwt met Lijsbeth Hendriks, beide van HRL, geproclameert den 18-25 Jannewari en den 1 en getrout den 8 Feberwari 1756 in de Westerkerk
Albert Hes geb 4 sep 1808 HRL, ged 21 sep 1808 HRL, N.H., zv Johannes H, en Elisabeth Klok; dopen Grote Kerk HRL 1808
Albert Hessels ovl 3 mrt 1791 HRL, oud 50 jaar; A.H. en Sytske Sibrandus Reidsma, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 apr 1787 HRL, en zijn getrouwd den 9 daaraanvolgende
Albert Hiddes huwt met Trijntje Fokkes, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 25 jun 1752 en den 27 dito getrouwdt
Albert Hilwerda oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-184; VT1839
Albert Jaanes zie ook: Baantjer; ged 23 mrt 1766 Grote Kerk HRL, zv Jane Alberts en Janke Jans; A.J. ende Grietje Tjeerds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Durks (?), deszelfs broeder, 1 okt 1791; ondertrouw HRL; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Albert Jacobs huwt met Gatske Tijssen, kind: Rinske Alberts, ged 8 may 1742 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Alberts, ged 26 apr 1740 Grote Kerk HRL
Albert Jakobs A.J. en Auk Sipkes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1779 HRL, en zijn den 6 jun 1779 getrouwd
Albert Jacobs weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door A.J. bi Pieter Post verdiend, 12 mei 1775. (GAH1106)
Albert Jacobs ovl voor 1815; wed. A.J. gebruiker van wijk G-282, gealimenteerd, eigenaar is Sijtze G. Willekes, 1814. (GAH204)
Albert Jacobs geb 1797 ... , ovl 17 nov 1811 HRL, wonende te de op Schritzen, zv Jacob Alberts en ... ; BS ovl 1811; geb 9 mrt 1797, ged 25 apr 1797 Grote Kerk HRL, zv Jacob Alberts en Dieuwke Symons
Albert Jacobs huwt met Etje Claases, kind: Klaas Alberts Kamstra, geb 1779 ... ; BS ovl 1812
Albert Jacobs turfleverancier in 1754
Albert Jacobs geb 3 jan 1803 HRL, ged 18 jan 1803, N.H., zv Jacob Alberts en Hendrikje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803
Albert Jacobs rentmeester van het weeshuis ontv f. 26:0:0 vd weesvoogden wegens verdiende weefflonen van Jan en A.J., 27 feb 1781. (GAH1112)
Albert Jacobs huwt met Meinsje Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23-30 apr en den 7 May 1741 en doe ook getrouwt; A.J. ende Meintje Gerrits beide van HRL, koomende voor de Bruit Hendrik Everts, panneboeter te HRL, 22 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Aafke Alberts, ged 8 okt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Alberts, ged 21 sep 1745 Grote Kerk HRL, en den 28 sep 1745 door de vader weeder Jacob (Alberts) Hernoemd; kind: Arjen Alberts, ged 20 okt 1743 Grote Kerk HRL
Albert Jacobs A.J. en Hendrikje Hendriks, beide alhier, komende wegens de bruid Beernd Hendriks desselfs goedbekende, 22 May 1751; huwt met Hendrikjen Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 23-30 May en den 6 jun 1751 en den 13 dito getrouwd
Albert Jacobs huwt met Sijke IJzaks, beide van HRL, geproclameert de 13-20 en getrout de 27 mei 1759; kind: Jacob Alberts, ged 10 sep 1761 Westerkerk HRL; kind: Duuwke Alberts, ged 17 mei 1763 Westerkerk HRL; kind: Fokke Alberts, ged 13 jun 1765 Westerkerk HRL; kind: Michiel Alberts, ged 29 dec 1767 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Alberts, ged 13 nov 1770 Grote Kerk HRL
Albert Jacobs ovl 8 aug 1727 HRL, old 93 jaeren
Albert Janes zie: Baantjer, Bakker, Bolman, Buschman, van der Veen, van der Woude
Albert Jansen Jan Cristoffels ende Romkjen Clases, beyde van HRL, huw.aang. 15 aug 1733 HRL, komende wegens de bruid A.J., kalkman; huw aang. Gerecht HRL 1733
Albert Jans ged 17 mrt 1765 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Marike Alberts; ged 19 feb 1754 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Marijke Alberts
Albert Jans op belijdenisse des Geloofs Gedoopt 16 apr 1762 Grote Kerk HRL, Egte man agter de Groote Kerk
Albert Jans huwt met Maatje Rinkes, kind: Geertje Alberts, geb 29 aug 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk HRL
Albert Jans geb 8 apr 1773, ged 27 apr 1773 Grote Kerk HRL, zv Jan Alberts en Trijntje Gerrits
Albert Jans woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Albert Jans zie ook: Bruining; A.J. en Marijke Gerrijts, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 22 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL
Albert Jans weesvoogden bet f. 44:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens circa 2 jaer verdiend loon van A.J. bi Douwe Arjens als schoenmakersknegt, mei 1773. (GAH1104); id. f. 47:0:0, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 32:10:0 in 1 jaer verdiend, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 40:0:0 aan dito op de lojerj van P. Tetrode, 7 jun 1777. (GAH