Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
C Bakker bezit een jagt lang 22 voet, belasting: f. 2:4:0, mei 1805. (GAH650)
C Bakker heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sevende quartier, no. 83 mei 1802, mei 1805. (GAH650)
C Beva ovl voor 1815; wed. C.B. eigenaar van wijk C-096; gebruiker is Gosse Douwes wed., gealimenteert, 1814. (GAH204)
C Cau Fredrik Moritz, sergeant onder de comp. van capt. C. alhier guarnisoen houdende ende Rinske Ackringa, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Jan Rutgers Ackringa, 21 may 1791; ondertrouw HRL; Fredrik Moritz, Sergeant onder de comp. van Kapitein C.C., alhier guarnisoen houdende, en Rinske Akkringa, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd den 7 daaraanvolgende; Johannes Gerks, Corporaal in de comp. van capt. C. ende Aaltje Sakes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jelle Agema, goede bekende, 27 aug 1791; ondertrouw HRL; Johannes Gerks, Corporaal in de compagnie van Capitein C. en Aaltje Saakes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd den 18 daaraanvolgende; Christoffel Staubi, soldaat onder de comp. van capt. C. ende Eeuwkje Eeuwes, beide van HRL, zijnde aangaave gedaan door de proc. Stephanij, 19 nov 1791; ondertrouw HRL; Johannes M?ller, soldaat onder de comp. van capt. C. ende Sijke Claases Kleistra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Meindert Abrahams, deszelfs oom, 12 may 1792; ondertrouw HRL
C Christoffels gemeentebestuur vraagt jaarlijks pensioen aan voor C.C., een alles braaf burger, en door zijn leeftijd van 64 jaar, niet meer met zijn handen de kost kan verdienen. Heeft meer dan 25 jaar onafgebroken op ''s Lands jachten gevaren, 10 sep 1804. (GAH50)
C Mazius levert tinnen inktkokers 1808
C Molenaar woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
C Schultz doctor en advokaat, huurt tolhek Ritzumazijl 1803
C Syverda ovl voor 1815; erven C.S. eigenaar van wijk C-012; gebruikers Otte Lubberts vrouw, en Reinder Buwalda, varensgesel, 1814. (GAH204)
C Wolvega hm ... , ovl voor 1804, weduwe verhuurt bedden 1802-1803
C(oenraad) Henema(ns) ovl voor 1832, huwt met Antje Klevi, kind: Regina Coenraads Henemans, geb 1798 HRL; BS ovl 1832; vrouw C.H. gebruiker van wijk A-065, werkster, medegebruiker Aldert G. Krijl, varensgesel, eigenaar is Berend Braammeyer, 1814. (GAH204)
C. van Es gebruiker van wijk F-011, constructeur; eigenaar is Marine, magazijn, 1814. (GAH204)
C. van Geelen De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde den Burger C. v. G., Trekschipper van Leeuwarden op HRL en v. v. ter zaake dezelve eene Missive of brief geaddresseerd aan Salomon Symons, coopman van de Joodsche Natie alhier in plaatze van dezelve volgens adres te bezorgen na Amsterdam had verzonden, op betuiging dat zulks, daar hij meer brieven na Amsterdam te besorgen had, door verzinning, ja Zelfs buiten zijn weeten gebeurd was gelibereerd van de boete, dog verweezen in de kosten van de Citatie, do. 9 may 1799 (GAH45)
C. van Swanenburg Wouter Borgerhof, Corporaal inde comp. van Lt. Collonel C. vS. en de Antje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Floris, deszelfs vader, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; Wouter Borgerhoff, Corporaal onder de Compagnie van Lieutenant Collonel vS., en Antje Pieters, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn den 28 daaraanvolgende getrouwd; Jan batist van Aal, Granadier onder comp. van Collonel commandant vS., ende Susanna Michielsen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Isaac Eichhoorn, goede bekende, 2 jul 1791; ondertrouw HRL; Jan Batist van Aal, Granadier onder de Compagnie van Collonel Commandant vS., en Susanna Michiels, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 jul 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
C. van Wicheren ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 1:11:0 ter bekoming van Nieuwe Coupons bij 2 nationaale Schuldbrieven, 28 okt 1807 (GAH1139)
C. A Rinia Hein Reinders van Zurich en Antje Pieters van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied 1 nov en zijn getrouwt na vertoonde adtestatie van Zurich, getekent C.T. Visscher, v. d. m. in Pingjum en Zurich, en C.A.R., Schoolm. te Zurich
C. G. grave van Wassenaar Trickel heeft kennis gegeven, dat hy met leedweezen altoos gezien hebbende, dat het schoon gedenkstuk, wel eer ter gedagtenis van den Spaanschen stedehouder Casper Robles eerste stigter deezer dyken op den dyk by HRL geplaatst en alom bekend onder naam van de Steene Man, nu ruim een halve eeuw vernielt was geweest zonder ooit hersteld te worden, op zig genomen hadde om het zelfde, volmaakt na de eigenste teekening van het oude, wederom te laaten oprigten, en zulks ook in het voorleden najaar had doen voleinden, en dat hy het zelve aan de beide contributien aanbood. (L.C. 1777)
C. J Smids begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 30; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
C. P Simons gebruiker van wijk C-159, pakhuis; eigenaar is J. vd Veen, 1814. (GAH204); id. van wijk E-113, koopman; eigenaar is G. Pettinga, 1814. (GAH204)
C. T Visscher Hein Reinders van Zurich en Antje Pieters van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 1 nov 1772 HRL, en zijn getrouwd na vertoonde adtestatie van Zurich, getekent C.T. Visscher, v. d. m. in Pingjum en Zurich, en C.A. Rinia, schoolmr. te Zurich; Jan Jansen van Almenum en Auckje Heins van Pingjum, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 24 jan 1773 HRL, en deze personen op heden bij ons getrouwt na ingebragte behoorlijke adtestatie van Pingjum, 21 jan getekent door C.T.V., v. d. m. in Pingjum en M. Feenstra, schooldienaar aldaar
C. W Bakker eigenaar van wijk H-019; gebruiker Dirk de Clerq, candidaat, 1814. (GAH204); id. van wijk H-021; gebruiker Johannes van der Elst, kleermaker, 1814. (GAH204); id. van wijk H-032; gebruiker Pietje Tammes, 1814. (GAH204); id. van wijk I-010; gebruiker Barend A. van Kampen, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk I-011, zoutbrander in zoutkeet ''De Hoop'', 1814. (GAH204)
C.M. de Boer wrakleverancier 1809, samen met J.M. de Boer, (mogelijk een zv Mevis dB ?)
Caatje Antonis ende Berent Jans, beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder Willem Antonis; huw.aang. HRL 1737
Caatje Dirks begraven Kleine Kerk, Klein Kerkhof, regel 3, nr. 29; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Willem Hendriks en K.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 jul 1785 HRL, en zijn getrouwd op den 2 aug daaraanvolgende
Caatje Folkerts zie ook: Levis; oud 45 jaar, geb Nymegen en wonende te HRL. 1839, wijk G-077; VT1839
Caatje F Spoelstra oud 28 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-012; VT1839
Caecilia Hermanus ged 13 dec 1768 Grote Kerk HRL, dv Hermanus Jurjens en Elisabeth Isaks
Campelius Cornelis van der Straaten huwt met Fokeltje Elizabth Munter, kinderen: Petronella vdS, geb 1805 HRL, Lucia Jacoba Barbara vdS, geb 1794 Ameland; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk B-002, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-048; gebruiker Alberts Sieds, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk F-049; gebruiker Rintje Jans van Dijk, varensgesel, 1814. (GAH204); de Weledel Gestrenge Heer Campegius C. vdS., Vaandrig ten dienste van den Staat en Jongvrouwe Foekje Elizabeth Munter, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 dec 1786 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 26, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804; (GAH650)
Carel Blasijgo Woensdag den 4 oct. 1797. Het Geregte extra ordinaris Vergadert zijnde, wierd aan C.B. konstenaar geaccordeert van geduurende de Kermis alhier, met eene Tent te moogen staan, om zijn konsten te vertoonen mits betaalende aan de Armen Vijf en twintig CarGuldens. (GAH43); Donderdag den 19 okt 1797. Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde nog Josepg Francis, Welke geduurende de Kermis alhier met zijne Tent gestaan had om met eene B. konsten te vertoonen Provisioneel gedispenseert van de betaalinge der f. 25, -Waar voor hij geaccordeert was, en zulks Wel op zijne duure betuigenis, dat hij in de Stricte onmogelijkheid Waar iets te konnen geeven, onder aanbod egter, dat wanneer hij in Staat was, ''t zelve te zullen voldoen. (GAH43)
Carel van Bree ovl 16 jun 1808 HRL, huwt met Anna Catharina Widders, kinderen: Jacobus geb 1799 HRL, Carolina vB, geb 1808 HRL, Anna Elisabeth vB, geb 1803 HRL, militair in leven; BS geb 1811, huw 1827, ovl 1859, ovl 1875
Carel Haagstroom Saturdag den 14 okt 1797, ''s voordemiddags Elf Uur; Het Geregte Extra ordrs vergadert zijnde, wierde geleezen eene ontfangen missive van de Raaden van Justitie, ''s Hoffs van Friesland, zijnde van den navolgende inhoud; Burgers ! Na Examinatie van UL Missive en de daar bij gevoegde Informatien ten laste van de gedetineerde C.H., hebben Wij goedgevonden UL te rescribeeren dat wij deeze Saak van dien aart hebben bevonden van niet de Judicature van den nederrechter te booven gaande, overzulks aan UL wel kunnen overlaten, om daar omtrent zoodanig te disponeeren als gijl:in goede Justitie zult Verstaan te behooren; Waar meede Wij UL. beveelen in de bescherminge van God Almagtig en Verblijven. Leeuwarden den 13 okt 1797; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden den Beklaagde C.H. uit zijne detentie te Ontslaan onder voldoeninge der kosten, over zijne apprehentie en detentie gevallen: het welk bij hem aangenoomen, en defacto voldaan zijnde, is hij daadelijk ontslaagen. (GAH43)
Carel Hanzen zie ook: Bouwman; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Acht en tachtig den Veertiende feb is Geboren Sjoukje dv C. Hansen en van Hendrika Palsenburg. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 apr 1814
Carel Hansen Karel H., ged 21 mrt 1747 Grote Kerk HRL, zv Hans Willem Abrams en Hiltje Jans; huwt met Lijsbeth Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 31 mrt en de 7 en getrout de 14 apr 1771 in de Westerkerk; kind: Hessel Carels, geb 30 dec 1772, ged 26 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Abraham Karels, geb 26 mrt 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Sjouwke Karels, geb 17 may 1778, ged 21 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Hans Willem Carels, ged 4 jun 1771 Grote Kerk HRL
Carel Hendriks zie: Raeten, Wijga
Carel Hendriks geb 27 sep 1791, ged 11 okt 1791 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Ennes en Grietje Johannes
Carel Christiaans zie: Brandt; koopt, samen met Fokke Jans en Ane Jans, ieder voor 1/3 deel en alzo tesamen voor het geheel, van G. Stinstra, med. doctor, en Jacob Oosterbaan, koopman, beide te HRL in qualiteit, alsmede erfgenamen van wijlen hunne grootouders Folkert Pieters Schellingwouw en Antje Feddriks, echtelieden indertijd te HRL woonachtig en in die onderscheidinge van dezelver nalatenschap in hun aandeel bekomen in die qualiteit, een huis voor 2525 Car glds en 5 stuivers op 15 nov 1800; verkoopt, samen met Fokke Jans en Ane Jans, een huis aan Barend Visser en zoon voor 1775 Caroliguldens op 14 feb 1801; id. als boven een plak grond aan Hendrik Tob voor 40 Caroliguldens op 7 mrt 1801
Carel Cromhuis burger te Dokkum op 30 jun 1736, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Carel Langepa Otte Jacobs ende Berber Jogchums beide van HRL, komende voor de bruid C.L., 19 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL; C. Langep? en de Janneke Taekes, beide van HRL, huw.aang. 10 jan 1739 HRL, koomende voor de bruit Jan de Reus, mr. chirurgijn; huw.aang. HRL 1739
Carel Lourens ovl 12 jan 1728 HRL, oud 48 jaer
Carel Marcus zie: van Vliet; K.M. en Sijbrigjen Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 jan 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Carel Martel Nicolaus Paulus Schrijnhout ende Grietje Jeltes van der Gragt, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest C.M., goede bekende, 3 may 1788; ondertrouw HRL; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Carel Mulder mogelijk dezelfde als Carel Willems Muller; gebruiker van wijk F-201, commies; eigenaar is Hessel Sietses, 1814. (GAH204)
Carel Scheltens van HRL, huwt met Engeltie Hendriks, van Almenum, geproclameert 9, 16 en 23 Feberwaris 1756
Carel Wedel geb 1737 ... , ovl 12 feb 1813 HRL, oud-chercher, ovl wijk G-325; BS ovl 1813
Carel Berends Kloppenburg geb 1755 HRL, ovl 15 feb 1825 HRL, huwt met Marijke Berends IJkinga, kinderen: Grietje K, geb 1786 HRL, Marijke K, geb 1788 HRL, Regina K, geb 1797 HRL, Neeltje K, geb 8 dec 1788 HRL, weversknecht in 1811; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1814, ovl 1825, ovl 1826, ovl 1839; gebruiker van wijk D-136, wewer, medegebruiker is Jan Tabes Klaver, eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); K.K. en Marijke Berends, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 may 1784 HRL, en zijn getrouwd den 31 may daaraan volgende; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Carel Christianus Brandt geboortig van Schwerin in Meckelenburg, medicinae doctor, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van president-burg. C. van der Brug op 31 dec 1744. (burgerboek)
Carel Ernst Noord C.E.N., soldaat onder de comp. van capt. Ramaker, ende Elizabeth Bernges, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Adam Bernges, de vader, 8 nov 1788; ondertrouw HRL; Hendrik Volgraaff, Corporaal onder de comp. van Major Dolleman ende Anna Catharina Margreta Klotzen, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd C.E.N., desselfs broeder, 27 jun 1789
Carel Friedrich D?Nj?S Richter geb 1808 Gollouw, kon. Pruissen, ovl voor 1893, huwt met Geertje Polleboer en Klaasje Hanses de Vries op 20 jan 1831 HRL, wonende te HRL, varensgezel, wonende te HRL. 1847, zv Johann Gottlieb R, (gk), en Maria Catharina Herfeld, (gk), vader in leven wagenmakersknecht, ovl te Gollouw, moeder ovl te Gollouw; BS huw 1831, ovl 1847, ovl 1892; oud 33 jaar, geb Stettin, (!) en wonende te HRL. 1839, zeevarende, wijk A-092; VT1839
Carel Georg Pieter Kochler geb 25apr179 HRL, ged 28 apr 1799 HRL, zv Johan Wilhelm Kochler, en Johanna Hendrika Flesman/Filesman; dopen Grote Kerk HRL 1799
Carel Hanzen Bouwman ook als: Bouman; ovl voor 1813, huwt met Henderica Palsenburg en Lijsbeth Jacobs, kinderen: Sjouwkje B., geb 1788 HRL, Sjieuwke Karels B., geb 1778 HRL; BS huw 1812, ovl 1846; K.H. Bouman en Hendrika Palzenberg, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den en zijn getrouwd den 11 nov 1781 te HRL; kind: Maria Karels Bouman, geb 27 jan 1784, ged 10 feb 1784 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Carels Bouwman, geb 19 apr 1792, ged 1 may 1792 Grote Kerk HRL; woont in 3e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); Ik Ondergetekende Zijke Jans weduwe Jan Jeens Glinstra, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Jentje Jans Glinstra bij mijnen Wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Sjoukje Carels Bouwman, dv C.H.B. en Hendrika Palsenburg, mede wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester der Stad HRL in ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 21 mrt 1815
Carel Heinrich Reuser woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:4:0 (GAH650)
Carel Hendrik Raeten verkoopt een huis in 1799
Carel Jans Battaard geb 23 dec 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Jan Fran?ois Battard en Catharina de Waard
Carel Jans Timmer geb 1788 Dokkum, ovl 6 dec 1838 HRL, huwt met Geertje Wiegers op 16 nov 1806 HRL, komt van HRL, wonende te aan het Noordijs in 1838, scheepstimmerman in 1811, huw.get. bij S.R. Mooy en D.W. vd Stel, winkelier, oom bruid. 1813, id. bij A. Stuur en P.W. vd Stel, 1816, id. bij G.P. Zandbergen en D.W. vd Stel, oom bruid. 1818, id. bij W. M?ller en S.W. vd Stel, oom bruid. 1819, kinderen: Jan Carels, geb 26 sep 1807 HRL, levenloos kind in 1811, zv Jan Karels en Lipkje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1813, huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1838, ovl 1853; eigenaar en gebruiker van wijk F-088, scheepstimmerman, 1814. (GAH204); C.J.T. eigenaar van percelen nrs. 1465 en 1466 te HRL, scheepstimmerman, woonplaats HRL, legger nr. 682, resp. schuur, huis en erf, resp. 138 en 156 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 26 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); id. van perceel nr. 1468 te HRL, scheepstimmerman, woonplaats HRL, legger nr. 682, huis, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Carel Johannes Aplonius huwt met Aafke Cornelis de Haas, beide van HRL, geproclameerd de f. 8:15:22 jul en getrout de 26 aug 1764 in de Westerkerk HRL; huw.reg. N.H. HRL
Carel Johannes Plonius huwt met Johanna Dirks Danser, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 jul 1761 in de Westerkerk
Carel Marius Roest C.M.R., vaanderich bij ''t Regiment Oranje Friesland van Leeuwarden ende mejuffer Jacoba van der Straten van HRL, sijnde de aangave gedaan door secr. Conradi onder productie van behoorlijke Procuratie, met een gebod in de week, 13 jun 1788; ondertrouw HRL; C.M.R., vaandrig bij ''t Regiment Oranje Friesland, van Leeuwarden en mejuffer Jakoba van der Straten van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie; woont in 2e quartier, huisno. 159, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803. (GAH650); kind: Willem Adriaan Roest, geb 19 apr 1796, ged 3 may 1796 Grote Kerk HRL
Carel Marius van Vliet geb 4 jan 1761 Vlissingen, ovl 12 jun 1821 HRL, huwt met Sijbrigje Jans, zeeman in 1821; BS ovl 1821; 1822 overlijdens; gebruiker wijk G-275, varensgesel; eigenaar is Abraham de Ruiter, 1814 (GAH204)
Carel Wilhelm Oschner sergeant in ''t 2e bataillon van de 4de halve Brigade, huwt met Maria Gerritsen, kind: Fenne Carels Oschner
Carel Willems Muller mogelijk dezelfde als Carel Mulder; huwt met Grietje Lolles op 26 okt 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 26 okt 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; C.W.M. ende Grietje Lolkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Lolkes, deszelfs broeder, 11 okt 1794; ondertrouw HRL; C.W.M. en Grietje Lolkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 oct 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Carellina Tjeerds ged 8 mrt 1768 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Tjeerds en Lucretia Carels Neumans
Carl F. D Johannes zie: Richter
Carolina Berendsen geb 10 jun 1811 HRL, ovl 27 jun 1871 HRL, huwt met Petrus Panbakker op 8 apr 1830 HRL, dv Bernard B., en Antje Driesen; BS geb 1811, huw 1830, ovl 1871; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-063; VT1839
Carolina van Bree geb 1808 HRL, ovl 13 okt 1875 HRL, huwt met Johannes Franciscus Berndes op 5 jun 1828 HRL, huw.afk. 25 mei en 1 jun 1828, Rooms Katholiek, winkelierse in 1851, dv Karel vB., en Catharina Widders; BS huw 1828, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-123, 202; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-009; VT1839
Carolina Broneliske huwt met Jetse Willems op 15 mei 1803 Leeuwarden; huw Grote Kerk HRL 1803
Carolina Diester oud 70 jaar, geb Minden, Pruissen, en wonende te HRL. 1839, wijk C-010; VT1839
Carolina de Haas huwt met Moritz Walter; BS huw 1815; Johan Mauritz Walter ende C. d. H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Christoffel de Haas, 15 jan 1791; ondertrouw HRL; Johan Maurits Walter en C. dH., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 jan 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Een en negentig den 15 jun is Geboren Regina dv Johan Morits Walter & C. d. H. Afgegeven Op den Raadhuize binnen HRL den 10 apr 1815
Carolina Jans zie: Didelhof
Carolina Karels zie: van Bree
Carolina Christoffels Johannes Kresner en C.C., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 8 mei 1774 HRL. en toen getrouwd
Carolina van Straten geb 1802 HRL, ovl 1 okt 1826 HRL, dienstmeid. ongehuwd, dv Janke Bakker; BS ovl 1826
Carolina Elizabeth van Assendelft huwt met Pieter van der Straten; BS ovl 1838; kind: Willem Petrus van der Straten, geb 8 nov 1779, ged 19 nov 1779 Grote Kerk HRL
Carolina F IJpes zie: van der Werf
Carolina Frederika van der Werf geb 9 mrt 1803 HRL, ged 29 mrt 1803, N.H., huwt met Claas Gerrits Severein op 11 mrt 1824 HRL, huw.afk. 15 en 22 feb 1824, dv IJpe Jans vdW, en Hendrika Hendriks Norbruis; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824
Carolina Jans Didelhof geb 1778 HRL, ovl 20 okt 1825 HRL, huwt met Jan Jacobs op 4 sep 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1825
Carst Hendriks Symon Clases ende Liskjen Gerrits beide van HRL, koomende wegens de bruid C.H. en verklaerde dat des bruids vader in dit huwelijk consenteerde, 6 Oct 1743; C.H. ende Sipkjen Hendrix beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Hendrik Fransen, 31 dec 1746; C.H. en de Mayke Hendriks, beyde van HRL, huw.aang. 11 feb 1736 HRL, komende voor de bruid Sijbren Hendriks, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736
Carst Huberts C.H. ende Trijntie Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruid IJpe Zeÿes, (Sijes), 2 May 1750; weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts: jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650); kind: Trijntie Karstes, ged 29 mei 1766 Westerkerk HRL; kind: Hendriks Karstes, ged 3 jun 1755 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Karstes, ged 14 dec 1752 Westerkerk HRL; kind: Hubert Karsten, ged 4 may 1751 Grote Kerk HRL
Carst Jansen en Hiske Pijtters, beide van deese Stadt, huw.aang. 10 nov 1736 HRL; komende voor de Bruit desselvs Broeder Rients Pijtters; huw.aang. HRL 1736
Carst Pieters zie: de Vries
Carst Pieters heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Carst Pijtters van ''t Groudiep, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, a gedane belofte om zich als een eerlijk burger te zullen comporteren, op 7 mei 1688. (burgerboek)
Carst Willems geboortig van Leeuwarden, voor burger aangenomen, hebbende de eed van getrouwigheid afgelegd in handen van burgs. vd Meulen en J.D. Toussaint, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 10 okt 1778. (burgerboek)
Carst Willems huwt met Riemke Harings, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 mei 1768; kind: Baukje Karsten, ged 17 apr 1772 Grote Kerk HRL
Carst Edsgers Tadema geb 1755 ... , ovl 30 mei 1811 HRL, huwt met Trijntje Annes Stephanij, N.H., in leven koorndrager, wonende te op de Laanen in 1811, kinderen: Janneke Carst, geb 1798 HRL, Tjitske Karsten T, geb 16 dec 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1811, huw 1823, huw 1828, ovl 1851, ovl 1869
Carst Pieters de Vries zie ook Daniel Pieters; geb 1742 HRL, ovl 2 jul 1819 HRL, ongehuwd, huw.get. bij T.P. Meppelaar en R.R. de Boer, 1813, verkoopt een huis in 1801; BS huw 1813, ovl 1819
Carsten Pieters geboortig van Norden Ney in Jutland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed van getrouwigheid afgelegd in handen van pres. burg. J. van Slooten, op 6 jul 1778. (burgerboek)
Caspar Dirks Harmen Harmens en Antje Caspars, beide van HRL, huw.aang. 27 okt 1736 HRL, komende voor de bruid des zelve vader C.D. ; huw.aang. HRL 1736
Caspar Heller huwt met Anna van Lent, kind: Trijntje Caspars Heller, geb 21 sep 1797, ged 24 sep 1797 Grote Kerk HRL
Caspar Jans huwt met Joukje Jans, kind: Roelofke Caspers, geb 1783 Heerenveen; BS huw 1857
Caspar Nijhuis C.N. en Geertruid Sharis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 nov 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Caspar A Dinhart huwt met Antje Johannes Gleistra, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 jun en getrout de 7 jul 1765, kind: Adam D, geb 1766 HRL; huw reg. N.H. HRL. 1765, BS ovl 1837; ovl 4 dec 1805 HRL, oud 78 jaar; kind: Fredrik Dinnart, geb 17 jul 1774, ged 2 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Kaspers Dinhart, geb 12 sep 1778, ged 13 okt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Adam Kaspers Tenhart, (is=Dinhart), ged 6 may 1766 Grote Kerk HRL; gecorrigeerd wegens beschuldiging van brutaliteiten gepleegd, omdat het verloten van vlees hem verboden was, 30 dec 1802 (GAH49); Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, C.D. en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Caspar Christiaans Soeter ged 26 sep 1762 Grote Kerk HRL, zv Christiaan Soeter en Lena Claassen
Caspar Jacobus Homberg geb 1788 HRL, ovl 17 okt 1845 HRL, ongehuwd, huw.get. bij J.C. Homberg en T. Steffens, werkman, zoon vd bruidegom 1815, zv Jacobus H en Sjuutje Caspars, (ouders zijn volgens doopreg: Jakobus Kaspers en Sjoerdtje IJsbrands); BS huw 1815, ovl 1845
Caspar Matthijssen Bruin C.M.B. ende Geertie Willems beyde van HRL, koomende weegens de bruid Lammert Martens des bruids geweesen schoonvaeder, 24 dec 1750
Caspara Sophia Louisa Geerts huwt met Dirk Reins Akkerboom, kind: Georgius Dirks Akkerboom, geb 18 dec 1796, ged 8 jan 1797 Grote Kerk HRL
Casparus van den Berg geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. B. van der Meulen op 25 jun 1777. (burgerboek)
Casparus de Vos huwt met Josina Theodora Schepman, kind: Adriaan Gerard, geb 30 mei 1811 HRL, direkteur vd post; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; gebruiker van wijk C-085; eigenaar is P. Huidecoper, 1814. (GAH204); id. van wijk C-087, postcantoor; eigenaar is P. Huidecoper, 1814. (GAH204); kind: Adriaan Gerard Casparus de Vos, geb 30 mei 1811, ged 16 jun 1811 Grote Kerk HRL
Casper Brinkman geboortig van Bilefelt, doch nu jongst gekomen van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Hijlaarda op 7 mei 1703. (burgerboek)
Casper Dirks C.D. ende Maike Johannis beide van deese Stadt, koomende voor de Bruit Sipke Edes, 18 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Maeike Johannes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 19-26 jul en 2 aug en de 4 dito getrouwt 1739; en Jeltie Cobus, beyde van HRL, huw.aang. 24 dec 1735 HRL, komende Voor de bruid Sijbrand Feykes Camsma; huw.aang. HRL 1735
Casper Haaft C.H., soldaat in de compie van capitein van Grein, en Lijsbeth Coppius, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 jan 1783, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Casper Hansen Evert Jurjens en Antie Hanses, beyde van HRL, huw.aang. 9 jul 1735 HRL, komende voor de bruid C.H., desselfs Broeder; huwelijksaangiften HRL 1735; C.H. en Mayke Stevens, beyde van HRL, huw.aang. 1 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd Jan Jansen, desselfs swager; huw aang. HRL 1736
Casper Hendriks C.H. ende Geiske Tjammes (!), beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Gerrits met vertooninge van ''s moeders schriftelijk consent, 16 Nov 1748; huwt met Geiske Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 17-24 Novemb en den 1 desemb en den 3 dito 1748 getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; Andries Hessels ende Trijntie Wobbes, beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd C.H., 1 Nov 1749
Casper Jacobus zie ook: Homberg; geb 20 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Kaspers en Sjoerdtje IJsbrands
Casper Jans ged 11 feb 1749 Grote Kerk HRL, zv Jan Caspers en Antje Jacobs
Casper Johannes zie: Doksma, Schokker
Casper Caspers Lammerts Beernts van HRL, ende Douwtje Gerbens van Franeker, koomende weegens de bruyd C.C., 30 Apr 1746
Casper Christiaens C.C. ende Willemke Jurjens beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs swager Willem Willems, 25 feb 1741; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Willemke Jurjens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 26 feb en 5 mrt en getrouwt den 12 dito 1741; C.C. ende Sijtske Jansen beyde van HRL, koomende weegens de bruid Pijtter Aukes 27 Jul 1748; huwt met Sijtske Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 28 jul en den 4-11 Augusti 1748 en doen ook getrouwt
Casper Claases ovl 5 nov 1787 HRL, oud 38 jaar
Casper Mourits zie C.M. Waks
Casper Poolsen huwt met Willemina Vermeulen, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 Septemb:en getrout de 2 okt 1763 in de Westerkerk
Casper Riva hm ... , kinderen: Johanna R, geb 1778 ... , Mietje Frederiks R, geb 1765 ...; BS ovl 1812
Casper Ruer geboortig van Harpoort, heeft op heden het burgerrecht deser stad gewonnen, nadat hij alvorens aan de burgs. Asperen en Nauta als Commissarissen had beloofd, om zich alleszins als een eerlijk burger te zullen comporteren, op 28 dec 1691. (burgerboek)
Casper Rijdhorst huwt met Mettje Hendriks, mandenmaker te Leeuwarden 1848, wonende te in 1838 ook te Leeuwarden, kind: Elisabeth Berbera, geb 1810 Leeuwarden BS huw 1838, ovl 1848
Casper Smith geb 1763 ... , ovl voor 1826, huwt met Catrina Dorothea Menetre, huw.get. bij P. Rozinga en J.A. de Vries, wonende te HRL, kantoorbediende, 1814, id. bij A.P. Lupke en A. de Boer, 1815; BS huw 1814, huw 1815, ovl 1825; gebruiker van wijk G-059, kantoorbediende; eigenaar is A. Wierdsma, 1814 (GAH204)
Casper A Mettels ovl 23 dec 1790 HRL, oud 25 jaar
Casper A. F Martins zie: Wolbrand
Casper Adolfs Buitendijk geb 13 apr 1793, ged 5 may 1793 Grote Kerk HRL, zv Adolf Buitendijk en Antje Fokkes
Casper Anton Friedrich Wolbrand geb 1799 Klein Flottbeek, denemarken, huwt met Grijtje Visser op 29 okt 1835 HRL, buitenvaarder, wonende te HRL, zv Martin Hinrich W, (gk), en Anna Cath. decken, (gk), vader molenaarsknecht, afwezig of ovl, moeder ovl 6 mei 1824 Klein Flottbeek; BS huw 1835; oud 38 jaar, geb Hamburg, Dld, (!) en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk H-209; VT1839
Casper Bartholomeus Klok geb 1788 HRL, ovl 28 jan 1857 HRL, 1e huwt met Marijke Hesselius op 16 dec 1810 HRL, 2e huwt met Trijntje Hes, huw.get. bij C. Gamers en F.A. Krol, molenaarsknecht, 1814, id. bij H. vd Zee, (gk), en T.J. Tichelaar, (gk), klokmaker, zv Bartholomeus K, en Maartje vd Vleugel; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1838, ovl 1857, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-220; gebruiker van wijk A-206, rogmolenaarsknegt, medegebruiker is wed. Jansen, eigenaar en medegebruiker is Rienk Ruurds Bakker wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); K.K. en Maria Hesselius, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 2 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-304; VT1839; geb 25 nov 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL, zv Bartholomeus Klok en Maartje Klaasses
Casper Hendrik Freunink huwt met Doetje Feddriks, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1763 in de Westerkerk
Casper Johannes Doksma geb 1773 Makkum, ovl 9 aug 1822 HRL, huwt met Akke Doekes, tichelaar in 1822, kind: Johannes D, geb 1810 Harl/Almenum; BS ovl 1822; 1854 overlijdens, ovl 1882
Casper Matijssen Brun huwt met Geertje Willems, beyde van HRL, geproclameerd den 27 desember 1750 en den 3-10 jan en den 11 February 1751 getrouwt in de Westerkerk HRL
Casper Mourits Waks geboortig van ''t Loo in Gelderland, is voor burger deser stede aangenomen nae dat hij de behoorlijke burgereed afgelegd had in handen van pres. burg. de Boer, en de geregtigheid vandien betaeld tot f. 10:10:0 aan de GR, op 4 dec 1741. (burgerboek)
Caspers Johannes ovl HRL. voor 1834, huwt met Trijntje Tjietses, kind: Johannes Caspers Doksma, geb ... ; BS huw 1833
Catalina Chalichetes huwt met Horatio Provana; zie verder bij Botte Broers Buwema. Bron: HRL. Crt dd 11 nov 1983/S. Wobma
Catarina Bloemhof huwt met Hans Ulrich Wif, beide van HRL, geproclameert de 29 okt en de 5 en getrout de 12 nov 1758; kind: Hilbrand Hanses Ulrich Wipf, ged 6 jul 1760 Grote Kerk HRL; vader als H.U. Wipf; kind: Anna Hanses Wip, ged 11 mei 1762 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Hanses Wik, ged 9 jun 1765 Grote Kerk HRL, vader als H.U. Wik, moeder als Anna C.B. ; kind: Christjaan Ulrichs Wip, ged 20 mrt 1768 Grote Kerk HRL, vader als U. Wip; kind: Jacob Ulrichs Wijpf, ged 7 mrt 1769 Grote Kerk HRL, vader als U. Wijpf
Catarina Heins Den 11 mei 1704 tot des Heeren avontmaal toegelaaten C.H. met attestatie van HRL. (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108, fiche 1)
Catarina Rymers ged 22 apr 1799 HRL, ged 30 apr 1799 HRL, dv Rymer Hendriks, later Pool), en Jentje Jakles, (later: Donia); dopen Grote Kerk HRL 1799
Catharijna Emmanuel zie: Steyger
Catharijna Pieters ovl 7 may 1790 HRL, oud 52 jaar; huwt met Govert Rimmerts, kind: Lijsbeth Goverts, geb 18 mei 1777, ged 10 jun 1777 Grote Kerk HRL
Catharijna Steyger geb 18 mei 1802 HRL, ged 18 mei 1802, N.H., dv Emmanuel S, en Rinske Rientses Bilsma; dopen Grote Kerk HRL 1802
Catharina Abrahams zie: van Mellinga
Catharina Aikes zie: Nijhoff
Catharina van Alema Hessel van Toutenburgh, secretaris der stad Workum en C. vA, van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door Dr. Tjallingii met vertooninge van procuratie met versoek van een gebot in de Week den 31 mrt 1747; ovl 1 aug 1791 HRL, oud 71 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 6; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Catharina Altringa geb 17 dec 1790 Franeker, ovl 17 jan 1870 HRL, Rooms Katholiek, ongehuwd, dv Jan A. en ... ; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk G-040, bev.reg. HRL 1860-1880; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-135; VT1839
Catharina Andries ovl voor 1835 Franekeradeel, huwt met Andries Pieters; BS huw 1834
Catharina Annes zie: Ferf
Catharina Antoon/Anthonij zie: Burkels, delgrosso, Mesman, van Ring
Catharina Bakkerus ovl 31 nov 1829 den Helder, huwt met Regnerus Theodorus de Cock; BS huw 1837
Catharina Bartling huwt met Bernardus Jans Terwalen op 23 jul 1793 HRL, laatste afk. 19 mei 1793, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1793; Bernardus Jans ter Weele ende C. B, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Wybe Hendriks, goede bekende, 4 may 1793; ondertrouw HRL; ovl 4 may 1803 HRL, oud 56 jaar; Jan Teutling en C.B., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 23 mei 1773 HRL, en toen getrouwd; Bernardus Jans Terwalen en C.B., beyde van HRL, en hebben de laatste afkondiging gehad den 19 may 1793 HRL, en zijn getrouwd den 23 july
Catharina Bastiaans ovl 1796 HRL, huwt met Fokke Hessels, in leven echtelieden te HRL, kind: Bastiaan Fokkes, geb 1793 HRL, dv Bastiaan Bastiaans, en Jetske Cornelis; BS ovl 1823; 1827 huwelijken
Catharina Baukes oud 89 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk H-148; VT1839
Catharina Beerends huwt met Sipke Tjerks, kind: Antje Sipkes, geb 4 mrt 1797, ged 26 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Catharina Benthem oud 43 jaar, geb Maastricht en wonende te HRL. 1839, wijk G-273; VT1839
Catharina Berends geb 1785 HRL, ovl 1 nov 1847 HRL, huwt met Bernardus Bekker, dv Berend Jans en Maria Berends; BS ovl 1847
Catharina Berends leefde in 1812, vlgs ovlakte een nicht van Janke Wybrens; BS huw 1812
Catharina Berends oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-267; VT1839
Catharina Berends zie: Borgers, Breuker, Vogelzang
Catharina van den Berg geb 16 nov 1802 HRL, N.H., ged 16 nov 1802, dv A.J. vde B., en Wiepkje Pietersen; dopen Grote Kerk HRL 1802
Catharina Bernardus zie: Nijhuis
Catharina Beuker geb 27 jul 1793 HRL, ovl 24 apr 1863 HRL, 1e huwt met Fredrik Johan Repko op 18 apr 1816 HRL, huw.afk. 24 en 31 mrt 1816, 2e huwt met Jan Fluit, RK werkster in 1851, ovl wijk F-015, dv Johannes B., en Akke Kroesen; BS huw 1816, ovl 1842, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk F-045; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-048; VT1839; Wij Ondergetekenden Johannes Jans Beuker en Akke Franciscus Kroes, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toetestaan aan onzen dochter Catharina, om Zich in het huwelijk te begeven met Fredrik Johan Repko, kantoorbediende en mede Woonachtig te HRL. en hebben wij deze met onze Gewone handtekeningen Vertekend. HRL den 19 mrt 1816; Ik Ondergetekende Jan Freerk Repko, Makelaar te HRL, verklare bij dezen aan mijnen Zoon Fredrik Jan Repko, bij mijnen wijlen vrouw in Echte Verwekt, te Consenteeren om Zich in het Huwelijk te begeven met C.J.B., mede woonachtig te HRL. Mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. harlingen den 19 mrt 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier & Negentig den drie en twintig aug is Geboren Catharina, dv Johannes Jans Beuker en Akke Franciscus Kroese. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816
Catharina Bisschop geb 1775 HRL, ovl 10 jan 1847 HRL, huwt met Johannes Harmens vd Ploeg, huwt met Jan Dirks Numan op 29 jun 1815 HRL, huw.afk. 11 en 18 jun 1815, huwt met Anthonij Nieuwenhuis, getuige bij geboorte aangifte van Elisabeth Schuur 1811, dv Pieter B., en Marijke Gerrijts/Jantje Dijkman; BS geb 1811, huw 1815, ovl 1823, ovl 1847; Johannes Harmens en C. Pieters B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL, winkelierse, wijk E-228; VT1839; Wij Burgemeester Officier van den Burgerijke Staat der Gemeente van Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijks proclamatien tusschen Johannes Numan Weduwnaar van Wijpkje Feenstra, oud zes en veertig jaren van beroep koopman geb te Spaan woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige zv Johannes Henricus Numan en Gebina Dirkes, en C.B., weduwe van Johannes Harmens van der Ploeg, oud negen en dertig jaren, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv geb uit Pieter Bisschop en uit Marijke Gerrits alhier behoorlijk op Zondag den elfden en achttienden jun dezes jaars Zonder dat daar tegen eenige verhindering ter onzer kennis is gebragt. Leeuwarden den 21 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en Seventig den 20 dec is Geboren Catharina dv Pieter Bisschop & Marijke Gerrits. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 8 jun 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, twee van overlijden en certificaat van afkondiging in een andere gemeente behoren tot de Huwelijks acte van Johannes Numan en C.B. dato 29 jun 1815 op Fol. 47 van het Register. In kennisse van mij Prest. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Catharina Blommers oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-125; VT1839
Catharina de Boer geb 23 nov 1811 HRL, dv Jacob M. de B., en Anna Wellinga; BS geb 1811
Catharina Boetzelaar ovl voor 1829, huwt met Johannes Sierks Monsma; BS Franeker ovl 1828
Catharina Borcherts huwt met Hilbrand Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 26 dec 1762 en de 2 jannewari en getrout de 9 dito 1763
Catharina Bruining geb 1764 ... , ovl 26 mrt 1812 HRL, huwt met Hendrik Jans Tullener, ovl wijk G-180, dv Engelbert B, en Grietje ... ; BS ovl 1812
Catharina Burgers Gerrijt Gerrijts ende C.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Doekle Hendriks Winia, deszelfs schoonbroeder, 27 jul 1805; ondertrouw HRL
Catharina Burgerts begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 47; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Catharina Burkels geb 1797 Beetgum, ovl 3 okt 1845 HRL, huwt met Jelle Spoelstra op 14 mei 1820 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1820, dienstmeid. wonende te HRL, dv Antoon B, en Elsche Berends Schaafsma; BS huw 1820, ovl 1845, ovl 1858; oud 42 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk D-064; VT1839
Catharina Daniels zie: Hek
Catharina Daniels geb 8 mrt 1806 HRL, ged 30 mrt 1806 HRL, N.H., dv Daniel Watses, en Tjallinkje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1806
Catharina Dekker zuster van Marijke dekker; geb 1766 ... , ovl 3 dec 1815 HRL, huwt met Frans Johannes; BS ovl 1815; 1842 overlijdens; gebruiker van wijk H-192, gealimenteerd; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); thans wonende boven de Kerkpoort, verzoekt vrije inwoning te mogen hebben in de kamer of het huisje agter de Loge, toebehorende aan de koopman Jacob Oosterbaan, waarin haar ouders en laatstelijk haar zuster heeft gewoond. Afgewezen, 15 mrt 1804 (GAH50); Jan van Straaten zal worden geordonneerd om met zijn gezin uit zijn tegenwoordige woning te trekken en te gaan wonen op de kamer boven de Corps de Gards bij de Kerkpoort, waar tot nu toe verbleef C.D., 14 mei 1804 (GAH50); Ik ondergetekende IJmkje Beniers weduwe Pieter Dirks te HRL, verklaare bij dezen te consenteren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon Hendrik Pieters van Weerd panbakkersknegt aldaar om zich in het huwelijk te begeven met Grietje dekker meerderjarige dogter van Frans Johannes en C.D. ten gemelde Stede, mogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der afkondigingen in de Huwelijken staat te worden bevestigt. HRL den 7 aug 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en tagtig den 4 jul is geb Grietje dogter van Frans Johannes en C.D. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 Aug. 1816
Catharina Delgrosso geb 5 dec 1811 HRL, huwt met Pieter Asbeek op 10 mei 1838 HRL, zv Anthonij D, en Johanna van Dijk, haargrootmdr is ook de grtmdr van haar man!; BS geb 1811, huw 1838; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-222; VT1839
Catharina Durks ged 20 jun 1751 Grote Kerk HRL, dv Durk Hessels en Houkjen Sijbrens
Catharina Durx ovl 22 apr 1728 HRL, oud 30 jaer
Catharina Dronkers huwt met Daniel Jansen, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801
Catharina van Dijk oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-018; VT1839
Catharina van Dijk geb 1812 HRL, ovl voor 1888, huwt met Sikke de Jong op 1 jun 1837 HRL, dv Sijtse Jans vD, en Helena Ages Bakker; BS huw 1837, ovl 1887
Catharina Dijkstra oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-291; VT1839
Catharina Edsges ged 21 okt 1755 Grote Kerk HRL, dv Edsge Tietes en Grietje Everts
Catharina Eeses huwt met Willem van Lottum, kind: Johannes Willems van Lottum, geb 9 feb 1798, ged 18 feb 1798 Grote Kerk HRL
Catharina Engelbert zie: Bruining
Catharina Feddema huwt met Klaas Brouwer; BS ovl 1860
Catharina Feytama geb 1757 ... , ovl 2 jul 1816 HRL, huwt met Frans Tjallingii; BS ovl 1816; 1857 overlijdens; Ik Ondergetekende C.F. weduwe Frans Tjallingii, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren in het voorgenomen Huwelijk van mijnen Zoon Tjalling Tjallingii met Mejuffrouw Elisabeth Hannema dv Pieter Hannema en Janke Hijlkes Dreyer, en mede woonachtig te HRL. HRL den 5 jun 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negentig den negen & twintig jan is Geboren Tjalling zv Frans Tjallingii en C.F. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 jun 1816
Catharina Ferdinandus oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-226; VT1839
Catharina Ferf geb 27 jun 1802 Leeuwarden, ovl 14 jan 1880 HRL, huwt met Jean Pierre Theodoor Schuit op 24 mrt 1831 HRL, wonende te HRL, dv Anne F, en van Grietje Willems de Boer; BS huw 1831, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk A-115; oud 37 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-160; VT1839
Catharina Fonk oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-310; VT1839
Catharina Fontein geb 11 sep 1808 HRL, ovl 16 apr 1871 HRL, huwt met Pieter Cool op 30 mei 1838 HRL, A 23 apr 1857 Lochem, dv Freerk Dirks F, en Eva van Dalsen; BS huw 1838, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-017, wijk C-039, bev.reg. HRL 1860-80; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-001; VT1839
Catharina Fontein huwt met Pieter Fontein; BS ovl 1860
Catharina Fontein geb 1793 HRL, ovl 11 mei 1840 HRL, huwt met Pieter Feytama Tjallingii op 14 nov 1819 HRL, huw.afk. 7 en 14 nov 1819, dv Jan F, en Aafke Tjallingii; BS huw 1819, ovl 1840; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-039; VT1839
Catharina Fraterman huwt met Fredrik Kemman, kind: Gerardus Fredriks Kemman, ged 16 sep 1759 Grote Kerk HRL
Catharina Freerks zie: Fontein
Catharina Gautier huwt met Francois de Godefroi, beide van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 en getrout de 27 dito 1759 in de Westerkerk
Catharina Gerkes zie: Molenaar
Catharina Gerrits ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Gerrits en Wendeltie Rimmerts
Catharina Gerrijts Jan Hendrik Volbrink ende C.G., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Warnders deszelfs broeder, 6 sep 1788; ondertrouw HRL; Jan Hendrik Volbrink en C.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 sep 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Catharina Gerrits Harmen Hendriks en C.G., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato zijnde 31 mei 1772 HRL. en toen getrouwd
Catharina Godthelp geb 29 nov 1811 HRL, dv Johannes Melchers G, en Sijtske Hendriks Advokaat; BS geb 1811
Catharina Goemans ovl voor 1849, huwt met Johannes Jans Spoelstra; BS ovl 1848
Catharina Gratama ged 29 apr 1755 Grote Kerk HRL, dv Tjepke Gratama en Rinske Donker; huwt met Gajus Andreae, Medicine Docter, beide van HRL, geproclameerd de 9-12 en getrout de 16 Febrij. 1772, weduwe verkoopt huis in 1801; DTB N.H. HRL 1772; kind: Dani?l Hermannus Andrea, geb 6 nov 1772, ged 22 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Tjepke Andreae, geb 28 sep 1776, ged 15 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Teetske Margaretha Andreae, geb 1 nov 1779, ged 16 nov 1779 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Johannes Andreae, geb 4 sep 1781, ged 2 okt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gajus Andreae, geb 13 sep 1782, ged 15 okt 1782 Grote Kerk HRL; weduwe van Gajus Andreae, med. doctor te HRL; verkoopt aan Harmen Winnekes een huis voor 2100 Caroliguldens op 7 feb 1801; (geen boeknr. vermeld)
Catharina Groen mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; Evert Linneboom ende C.G. beide van HRL, vertonende de fiscaal Dreyer procuratie tot de aangevinge der huwelijx gebooden, 27 Mrt1751; huwt met Evert Linneboom, beyde van HRL, geproclameerd den 28 mrt en den 4-11 apr 1751 ook getrouwdt
Catharina Groote geb 1 mrt 1807 HRL, ged 15 mrt 1807 HRL, zv Jan G, en Rinske Wopkes dopen Grote Kerk HRL 1807
Catharina de Haan geb 1755 Leeuwarden, ovl 18 apr 1838 HRL, huwt met Dooitze Eelkes Hingst, dv Joris Lamberts dH, en Johanna Reintjes Hillinger; BS huw 1838
Catharina Halvemaan ovl voor 1898, huwt met Gerrit Visser; BS ovl 1897
Catharina Hanekroot huwt met Govert deketh; BS ovl 1846
Catharina Hanzes zie: de Jong
Catharina Harmens geb 1779 HRL, ovl 15 mrt 1814 HRL, 1e huwt met Willem Willems, 2e huwt met Rein Pettinga op 2 jul 1812 HRL, huw.afk. 21 en 28 jun 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, werkvrouw in 1812, ovl wijk G-155, dv Harmen Arents en Doutje Hendriks Volbrink; BS huw 1812, ovl 1814, ovl 1831; Willem Willems en Catrina H., beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd deszelfs oom Johannes Hendriks, 25 jan 1806; ondertrouw HRL
Catharina Harmens huwt met Jan Dirk Winkes, beide van HRL, geproclameert de 30 apr en de 7 en getrout de 15 dito 1758
Catharina Haselaar Tjepke Hillema, meede vroedschap en rentemr. der Stad Franequer en C.H., van Haselaar (?), zijnde aangegeeven door de procureur Marnstra, met attestatie dat de geboden tot Franequer waeren aangegeeven, 26 Aug 1747
Catharina Hazelaar huwt met Andries Ox, op 10 jan 1796 HRL, komt van Leeuwarden; huw Grote Kerk HRL 1796; Andries Ox, Grenadier onder de vierde halve brigade 3e Battail-lon in Guarnisoen te HRL, van HRL, ende C.H. van Leeuwarden, zijnde wegens de bruid gecompareerd A. Wiglinghuizen, goede bekende, 26 dec 1795; ondertrouw HRL
Catharina Heins zie: Brouwer
Catharina Heins zie ook: Cristina Steinsma; van HRL, huwt met IJsaak van Ruth, van Franequer, sijn geproclameert den 26 jun en 3-10 jul en getrouwt den 18 okt 1740; kind: Jacobus Isaaks van Rut, ged 15 nov 1740 Grote Kerk HRL; kind: Bonnefaas Izaks van Rut, ged 2 sep 1756 Westerkerk, moeder als Christiana H. ; kind: Anna Sofia Chatharina IJsaaks van Ruth, ged 18 jun 1752 Gro-te kerk HRL, moeder als Christiana Philippina Charlotta H.
Catharina Hendriks zie: Holtevers, Simmer, Smit, Tobe, Westra
Catharina Hendriks huwt met Hessel Pieters, kind: Lijsbeth Hessels, geb 1 mrt 1773, ged 16 mrt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hessels, ged 6 jul 1760 Grote Kerk HRL; kind: Fokke Hessels, ged 4 apr 1763 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Hessels, ged 7 jan 1766 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Hessels, ged 16 jun 1767 Grote Kerk HRL, moeder als Catrina Hendriks; kind: Hendrik Hessels, ged 14 mrt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Hessel Hessels, ged 5 nov 1771 Grote Kerk HRL
Catharina Hendriks ovl HRL., huwt met Hessel Hessels, indertijd echtelieden te HRL; BS huw 1827
Catharina Hendriks huwt met Harmen Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 31 mei 1762
Catharina Heringa ovl voor 1815, huwt met Willem Wink; BS huw 1814, ovl 1858
Catharina Hermanus ovl voor 1837, huwt met Durk van Sweer; BS Franeker ovl 1836
Catharina Hessels geb 11 aug 1811 HRL, dv Hessel Obes en Stijntje Jans; BS geb 1811
Catharina Hobring ovl voor 1731; haar functie van Stads goedvrouw wordt overgenomen door Tjerkjen Jarigs 1730; zie verder aldaar
Catharina Holtevers geb 1795 Dokkum, ovl 16 mrt 1866 HRL, huwt met Jan Kamp op 27 mei 1821 te HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1821, wonende te HRL, dienstmeid. ovl wijk G-339 RK, dv Hendrikus Harmens H, en Elisabeth Geerts; BS huw 1821, ovl 1837, ovl 1866, bev.reg. HaF-52, 54, 214, supp wijk G-398; oud 43 jaar, geb Rinsumageest (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-059; VT1839
Catharina Homberg geb 4 mrt 1777 HRL, ovl 3 jul 1823 HRL, huwt met Elle Faber op 21 okt 1798 HRL, dv Johannes H, en Sjoukje Hayes Feenstra; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1823, huw 1826; kind: Haje Eiles Faber, geb 25 jul 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL, vader als: Eile F., moeder als: Catrijna H.
Catharina Hommeling huwt met Hendrik Mikkers, soldaat alhier in guarnisoen, beide van HRL, geproclameert de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763 in de Westerkerk
Catharina Huidekoper geb 1803 HRL, ovl 18 okt 1878 HRL, huwt met Jan Huidekoper op 23 jul 1829 HRL, huw.afk. 12 en 19 jul 1829 HRL. en Franekeradeel, dv Jan H, en Janke IJsenbeek; BS huw 1829, ovl 1878
Catharina Huselaar geb 1770 Franeker, ovl 31 mei 1837 HRL, huwt met Hendrik Alberts Blom, dv Cornelis H, en Jantje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1837; Hendrik Blom van HRL, ende C. Cornelis Husselaar van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vroedsman Rein Faber, 7 may 1791; ondertrouw HRL; kind: Cornelis Hendriks Blom, geb 28 jan 1792, ged 21 feb 1792 Grote Kerk HRL, moeder als: C.C. Huyselaar; kind: Albert Hendriks Blom, geb 10 jun 1796, ged 5 jul 1796 Grote Kerk HRL
Catharina Jacobs zie: de Boer, Homburg, Kuipers, de Zwaan
Catharina Jakobs geb 15 apr 1789, ged 5 may 1789 Grote Kerk HRL, dv Jakob Sibes en Christina Jeltema
Catharina Jans zie: Altringa, Flierl, Fontein, Groote, de Haan, Huidekoper, Kloostra, Kolm, Nak, Oppenkamp, van der Zee
Catharina Jansen oud 29 jaar, geb Antwerpen en wonende te HRL. 1839, wijk C-010; VT1839
Catharina Jans Berend Hilles ende C.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Harmens Tuining, de stevader, 3 jul 1790; ondertrouw HRL
Catharina Jans ovl voor 1834 Dokkum, huwt met Jurjen Bernardus Kroese; BS huw 1833
Catharina Jans huwt met Pieter ... , kind: Johannes Pieters, geb 1799 HRL; BS ovl 1823
Catharina Jans huwt met Hermanus Beuker; BS ovl 1847
Catharina Jans huwt met Abe Jans Hilverda, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 mei 1769; kinderen: Jan en Hendriks Abes, tweelingen, geb 26 okt 1776, ged 19 nov 1776 Grote Kerk HRL
Catharina Jelles zie: Broersma, Jongsma
Catharina Jelles De President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij deezen dat de trouwbelofte tusschen Haye Broers van der Veer, oud negentien Jaren, van bedrijf Varensgezel, wonende te HRL, minderjarige zv Broer Hayes van der Veer, schipper, en van C.J. Echtelieden, wonende aldaar, met zijn ouders geadsisteerd en Trijntje Sijbrens Kingma, oud zeventien Jaren, zonder bedrijf wonende te Workum, minderjarige dv Sijbren Jans Kingma, zonder bedrijf en van Aaltje Teekes Hania Echtelieden wonende aldaar met hare ouders geadsisteerd gedurende de tweeden Zondag der maand nov dezes Jaars is geproclameerd geworden zonder dat ons eenige verhindering tegen dezelve is voorgekomen; Wij ondergetekenden Siebren Jans Kingma, zonder bedrijf, en deszelfs huisvrouw Aaltje Teekes Hania, wonende te Workum, Verklaren mits deezen te Consenteeren aan onze Dochter Trijntje Siebrens Kingma, van bedrijf Naaister, wonende aldaar, om in het huwelijk te treden met de Persoon van Haye Broers, Varensgezel, wonende te HRL en zv Broer Hayes, schipper, en C.J., echtelieden wonende te HRL, en authoriseeren bij deezen de Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL om hunne Proclamatien aldaar te laten gaan, en neeme aan bij de Voltrekking van het huwelijk present te zijn, of een notarieel Consent te passeeren. In Kennisse onder vertekening gedaan te Workum den derden okt 1815; Wij Ondergetekenden Broer Hayes van der Veer, Schipper, en C.J., Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen Volkomen Genoegen te Nemen in het Voorgenomen Huwelijk van onzen Zoon Haye Broers van der Veer, Van Beroep Vrensgezel, met Trijntje Sijbrens Kingma, Geboren en woonachtig te Workum, dv Sijbren Jans Kingma en van Aaltje Teekes Hanja, Echtelieden te Workum; Mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na Afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. en hebben Wij deze met Onze Gewone handtekening Vertekend te HRL den 30 okt 1815; Uit het Doopboek Van de Hervormde Gemeente te Stavoren. Haye, zv Broer Hayes, en C.J., geb te Stavoren den tienden dec Seventien honderd Vijf en Negentig, is ged den 27 ste dec 1795. Mij President Burgemeester van Stavoren den derden okt 1800 en vijftien
Catharina Jelles zie: Broersma, Jongsma
Catharina Jelles JELLES, CATHARINA
Catharina Joekes zie: Leeuwkema
Catharina Johannes zie: Beuker, Godthelp, Homberg, Oolgaard, Roeterman, Velthuis, Walregt
Catharina de Jong huwt met Gerben Bolta; BS ovl 1847
Catharina Jongsma oud 59 jaar, geb Go?nga en wonende te HRL. 1839, wijk G-291; VT1839
Catharina Jongsma geb 1811 Leeuwarden, ovl 18 feb 1859 HRL, huwt met Dirk Hulshoff, dv Jelle Janus Anne v Huitema J, en Akke de Vries; BS ovl 1859
Catharina Joostens zie: Houtsma, Ooy
Catharina Joris zie: de Haan
Catharina Joris huwt met Jan Wittigh, kind: Pieter Louwes Wettigh, geb 4 feb 1791, ged 8 feb 1791 Grote Kerk HRL
Catharina Jorna huwt met Bernardus Wiltetus Jelgersma; BS ovl 1826; huwt met Doctor Bernardus Jelgersma, kind: Bernardus Wiltetus Jelgersma, ged 26xber (dec) 1757 Westerkerk HRL; kind: Zijtske Bernardus Jelgersma, ged 20 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Wiltetus Bernardus Jelgersma, ged 26 dec 1755 Westerkerk HRL; Wij Ondergetekenden Sietske Jelgersma huisvrouw van Albert Rasschen, en Itske Wiarda huisvrou van de Koopman Sjoerd P. Wiarda, beide wonende te HRL, Verklaren bij desen dat aan ons Volkomen bekend is dat Bernardus Jelgersma, Medicinae Doctor te HRL, aldaar is Overleden in de Maand apr 1700 drie en tachtig, en deszelfs huisvrouw C.J. (Grootouders van Gerbrandus Jelgersma Aan Vaders Zijde) is Overleden in de Maand aug 1700 negen en Sestigg. -Gevende voor redenen van Wetenschap dat de Eerstgemelde declarante als dogter van de Overledene, en laatstgemelde als Gebuur dit afsterven Volkomen bekend is. HRL 29 mei 1815
Catharina Jurjens zie: Muller, Schreuder
Catharina Jurjens ovl 4 sep 1826 Franeker, huwt met Willem Cordel; BS huw 1828, ovl 1848; Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den tienden dec des Jaars Een duizend Zevenhonderd een en negentig is alhier geb Jurjen, zv Willem Cordel, en C.J. Afgegeven op den 25 nov Een duizend acht honderd en vijftien; Ik Ondergetekende C.J. weduwe Willem Cordel, woonachtig te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Jurjen Kordel, bij mijnen wijlen man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Martje Fransen, dv Frans Hendriks en Truike Germens Bloemhoff, mede wonende te HRL, mogende alsoo lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester deser Stad in Ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 28 nov 1815
Catharina Jurjens huwt met Muller Jacobs, wonende te HRL 1814; BS huw 1814
Catharina Jurjens huwt met Ruird Sijtses, beide van Almenum, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 Jannewari 1772; kind: Rinske Ruurds, geb 7 sep 1773, ged 5 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jurjen Ruurdts, geb 22 apr 1775, ged 14 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: Durk Ruurds, geb 27 dec 1777, ged 25 jan 1778 Grote Kerk HRL
Catharina Camminga huwt met Taco Sloterdijk, beide van HRL, geproclameerd de 6-8 en getrout de 13 sep 1762; kind: Simon Tacos Sloterdijk, ged 10 nov 1761 Grote Kerk HRL; kind: IJttje Tacos Sloterdijk, ged 8 nov 1763 Grote Kerk HRL
Catharina Kamstra oud 28 jaar, geb Lee en wonende te HRL. 1839, wijk G-027; VT1839
Catharina geb in onegt 28 jun 1794, ged 15 jul 1794 Grote Kerk HRL, moeder is Hendrikje Hessels
Catharina Christoffels zie: Klein
Catharina Kiessel Fredrik Carel Kiessel van HRL, Chirurgijn bij ''t tweede Bataillon van ''t Regiment van baron van Brakel, ende C.K. van Berlicum, zijnde de bruid zelve in Perzoon gecompareerd, 2 apr 1791; ondertrouw HRL; Fredrik Carel Kiessel, Chirurgijn bij het tweede Battaillon van ''t Regiment van Baron van Brakel, van HRL, en C.K. van Berlikum, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 apr 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Catharina Klases zie: Minnema
Catharina Klein geb 21 dec 1806 HRL, ged 6 jan 1807 HRL, dv Christoffel K, en Saakje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1807
Catharina Kloostra geb 1757 ... , ovl 17 jan 1814 HRL, huwt met Sikko IJsenbeek, ovl wijk A-022, dv Jan Wybrens K, en Murkje Jans; BS ovl 1814; 1831 huwelijken
Catharina Cornelis zie: Huselaar, Zijlstra
Catharina Coulbout geb 1803 HRL, huwt met Gerrit Tjeerds Conter op 1 nov 1827 HRL, huw.afk. 21 en 28 okt 1827, naaister, dv Petrus Josephs C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1827
Catharina Cramer ovl voor 1819, huwt met Marten de Boer; BS huw 1818, ovl 1840
Catharina Kuipers geb 1791 Makkum, ovl 9 jun 1827 HRL, huwt met Cornelis Schaafsma op 20 okt 1814 HRL, huw.afk. 9 en 16 okt 1814, man is boekdrukker, dv Jacob K, en Neeltje Wiersma; BS huw 1814, ovl 1827, ovl 1829
Catharina Kup geb 1749 ... , ovl 24 apr 1814 HRL, huwt met Reinder vd Veen, ovl wijk F-202; BS ovl 1814; 1839 overlijdens
Catharina Lammerts huwt met Drijvis Bouwes; BS ovl 1855
Catharina Langen oud 33 jaar, geb Papenburg, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk E-002; VT1839
Catharina Leurs kind: Johannes, in onegt geb op 1 apr 1796, ged 26 apr 1796 Grote Kerk HRL
Catharina Leurs geb 16 jul 1794 Leeuwarden, ovl 2 mrt 1825 HRL, huwt met Roelof Eeles Driesten op 29 feb 1824 HRL, huw.afk. 15 en 22 feb 1824, wonende te HRL, naaister, dv Nicolaas L, en Berendina Sanders; BS huw 1824, ovl 1825
Catharina Lopingius ovl 2 feb 1789 HRL, huwt met Dirk vd Muur; BS huw 1820
Catharina van Maurick Wij President Burgemeester der Stad Zwolle, waarnemende de functie van Officier van den Burgerlijken Staat, Certificeren hiermede, dat de proclamatien van het Huwelijk voorgenomen tusschen Antonij Doyer, (ook: Dojer), geb den agtentwintigsten jan Zeventienhonderd negentagtig, koopman Wonende alhier, zv Asuerus Doyer, Leeraar der Doopsgezinden alhier en van C. v. M., overleden, en: Foekje Heslinga, geb den tweeentwintigsten sep Zeventienhonderd vijfentagtig, Zonder beroep, wonende te HRL, dv Dirk Heslinga, deurwaarder bij de Directe Belastingen en van Trijntje van der Meulen, hebben plaatsgehad voor de Hoofddeur van het Gemeentehuis alhier, op zondagen den negentienden en zesentwintigsten der lopende Maand, Zonder dat daartegen eenige hinder noch opspraak bij ons is ingekomen. Zwolle den dertigsten mei des jaars agttienhonderd en Zestien; Translaat uit het Hoogduits. Koningklijk Pruisisches Groot Hertogdom van den Nederrijn Kreis Crefeld, kanton Crefeld, Gemeente Crefeld, Extract uit het op den Raadhuise alhier Zich bevindende Geboorte Reg. der doopsgezinde Gemeente te Crefeld. 1789 28 jun Geboore: Geboren Antonij Dojer, zv Asuerus Dojer en C. v. M. Crefeld den 16 apr 1816
Catharina van Mellinga ged 15 mrt 1644 Leeuwarden, ovl na 1685, huwt met Frederick van Alema voor 1661, Fries schrijfster, dv Abraham Isbrandi vM, (gk), en Idtscke Ipckama, (gk); GJ ... ; huwt met Fredericus van Alema; zie aldaar
Catharina Mesman geb 3 nov 1799 HRL, ovl 21 jul 1864 HRL, 1e huwt met Bouwe Dirks de Vries op 16 jan 1834 HRL, 2e huwt met Sijtse Dirks Sleeper, ovl wijk A-060, dv Antonie M(esdag), en Renske Andries (Hoedtje); BS huw 1834, huw 1839, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, 60
Catharina Meyer van Reinsdorp oud 85 jaar, geb Zwolle en wonende te HRL. 1839, wijk G-100; VT1839
Catharina Minnema zie ook; J.T. Mennema; geb 1784 Bolsward, ovl 13 mrt 1847 HRL, huwt met Aarnd Jansen Tiemstra en Jan Anthoons Scholtens, dv Klaas M, en ... ; BS ovl 1847; 1849 overlijdens
Catharina Nicolaas zie: Leurs
Catharina Nijhoff geb 8 dec 1802 HRL, N.H., ovl 5 sep 1818 HRL, ged 4 jan 1803, dv Aike Intes N, en (Kaatje Pieters Tollinga); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1818
Catharina Nijhuis zie ook: Catrina Nieuwenhuis; geb 24 aug 1793 HRL, ovl 16 jan 1864 HRL, huwt met Jochem Pieters Leyen op 1 aug 1816 HRL, huw.afk. 21 en 28 jul 1816, turfmeetster in 1851, RK ovl wijk H-365, dv Barend N, en Antje Johannes Dijkstra; BS huw 1816, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-316, wijk H-038; Wij ondergetekenden Pieter Cornelis Leyen, Loots en Klaaske Jochems, Echtelieden te HRL, verklaren bij dezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen zoon Jochem Pieters Leyen, varensgezel meede aldaar, om zich in het Huwelijk te begeven met C. Bernardus N. zonder beroep meerderjarige dogter van B.N. en Antje Johannes meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door de Heer Praes. Burgermeester dezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der afkondigingen in den huweyken Staat te worden bevestigd. HRL den 19 jul 1816; Wij ondergetekenden Bernardus Nijhuis Bontwever, en Antje Johannes Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter C. Bernardus N. zonder beroep om zich in het Huwelijk te begeven met Jochem Pieters Leyen varendsgezel meerderjarige zv Pieter Cornelis Leyen en Klaaske Jochems meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door den heer Praes. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden opgenomen om na afloop der afkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 19 jul 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert twee en negentig den 24 aug is geb Catharina dogter van Bernardus Nijhuis en Antje Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Catharina Nijkel huwt met Daam Jans Reidmaker op 4 jul 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1809; kind: Loetske Daams Reidemaker, geb 18 aug 1809, ged 1 sep 1809 Grote Kerk HRL
Catharina Oeges zie: Houtsma
Catharina Ockes van Almenum, huwt met Dirk Blummers, van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 27 mrt 1769
Catharina Oppenkamp geb 1810 HRL, ovl 3 nov 1855 HRL, huwt met Hendrik Hoogland, dv Jan Berends O, en Helena Petronella Keyzer; BS ovl 1855
Catharina Palsum huwt met Coenraad Hoek, afwezif of ovl in 1834; BS huw 1834
Catharina Petrus zie: Coulbout
Catharina Pieters zie: Bisschop, Jorna
Catharina Pieters ged 14 okt 1756 Grote Kerk HRL, dv Pieter Johannes en Susanna Alberts van Loo
Catharina Pieters huwt met Johannes Wieleman, kind: Pieter Johannes Wieleman, geb 13 jan 1798, ged 6 feb 1798 Grote Kerk HRL
Catharina Plagge Willem Rasser ende C.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Alberts, goede bekende, 13 apr 1793; ondertrouw HRL
Catharina van Poor huwt met Jan Otten, kind: Johanna Margaretha Jans Otten, ged 12 aug 1770 Grote Kerk HRL
Catharina Postuma zie ook: Trijntje Wytzes Posthumus; huwt met Frederik Filbach, kind: Wytse Frederiks Filbach, geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL
Catharina Posthuma huwt met Bouwe Dirks de Vries, wonende te HRL 1836; BS ovl 1836
Catharina Posthumus oud 68 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk F-046; VT1839
Catharina Pugge Willem Rasser en C.P. (?), beyde van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 apr 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 30 dito
Catharina Reiners huwt met Willem vd Meer; BS ovl 1874
Catharina Riet geb 1763 ... , ovl 16 jan 1830 HRL, huwt met Johannes Hendriks Schut en Johannes ten Berg, getuige bij geboorte aangifte van Martje Cramner in 1811, wonende te HRL 1819; BS geb 1811, huw 1819, huw 1834, ovl 1853; Hendrikus Schutte en C.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Oogstmaand 1810; ondertrouw HRL
Catharina van Ring geb 6 feb 1792 HRL, ovl 26 mrt 1861 HRL, ongehuwd, naaister, Rooms Katholiek, ovl wijk F-130, dv Anthonij vR, en Regina/Agatha Bolta; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk A-160, wijk B-170, wijk F-150; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk B-035; VT1839
Catharina Rit Johannes ten Berg en C.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacobus Rit, deszelfs broeder, 1 dec 1792; ondertrouw HRL; Johannes ten Berg en C.R., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Catharina Rolink huwt met Lammert Lammerts, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762
Catharina Schapeling huwt met Cornelis van den Bos, kind: Jakobus van den Bos, geb 9 apr 1773 ged 23 apr 1773 Grote Kerk HRL
Catharina Schattenberg huwt met Petrus van Dalen; BS ovl 1850
Catharina Schouten huwt met Jan Limburg op 1 mrt 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807; Jan Limburg en C.S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 feb 1807; ondertrouw HRL
Catharina Schreuder geb 1793 Leeuwarden, ovl 7 apr 1844 HRL, ongehuwd, dv Jurjen Arends S, en Dina de Vries; BS ovl 1844; oud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-041; VT1839
Catharina Segerts ged 9 may 1752 Grote Kerk HRL, dv Segert Teunis en Aeltje Gerrits
Catharina Siderius geb 19 sep 1810 HRL, dv Tjeerd Douwes S, en Mina Jesan Grindeling dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 19 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Douwes Siderius en Mina Josan Grindeling
Catharina Sybrens (P); zie: Bruinsma, Hingst, Kamsma, Postma
Catharina Simons zie: Wilkens
Catharina Sinia huwt met Junius van Alema, kind: Frederik Junius van Alema, geboren2 jun 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: C. Synja
Catharina Smal huwt met Hendrik Leunis; BS geb 1811
Catharina Smit geb 22 jul 1799 HRL, ged 11 aug 1799 HRL, ovl 22 jun 1819 HRL, dv Hendrik S, en Hiltje Eeuwes; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1819
Catharina Stinstra geb 11 feb 1743 HRL, ovl 2 jan 1814 HRL, huwt met Dirk Freerks Fontein op 17 dec 1769 HRL, DG, ovl wijk G-018, dv Gooitje (Goethius) S, en Aatje Mouter; BS ovl 1814; 1856 overlijdens, geneal. Oosterbaan bl. 75; sterfhuis wijk G-018/Franekereind 18, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Catharina Stuil geb 14 jan 1805 HRL, ged als Ernestina op 27 jan 1805 HRL, N.H., ovl 24 aug 1836 HRL, ongehuwd, werkster, dv Tamme S, en Christina Lodewijks Schey; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1836
Catharina Zijlstra geb 1788 HRL, ovl 13 feb 1858 Franeker, huwt met Sibrand Scheltes Wybenga op 10 jul 1803 Franeker voor het gerecht, wonende te Franeker 1825 dv Cornelis Dirks Z, en Jetske Aarts; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1830, BS Franeker huw 1825, ovl 1858
Catharina Zimmer huwt met Hendrik Zimmer; BS ovl 1839
Catharina Zoutmaat oud 61 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, wijk F-016 en wijk F-017; VT 1839
Catharina Tammes zie: Stuil
Catharina Tjallings Dirk Jansen, corporael militair ende C.T., beyde van HRL, 20 Jun 1750; kind: Trijntie Dirks, ged 12 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks, ged 17 sep 1758 Grote Kerk HRL; kind: Hiltie Dirks, ged 29 jul 1753 Grote Kerk HRL
Catharina Tjallings geb 1794 HRL, huwt met Hendrik Jans Heynes op 8 sep 1822 HRL, huwelijksafkondigingen 25 aug en 1 sep 1822, naaister, dv Tjalling Wybrens en Grietje Willems van Kempen; BS huw 1822
Catharina Tjeerds zie: Siderius
Catharina Vellinga (ook: Trijntje); geb 1767 HRL, ovl 12 mei 1852 HRL, huwt met Petrus Greydanus op 25 mei 1794 HRL, laatste afk. 25 mei 1794, N.H., dv Dirk V, en IJttje Tolsma; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-071; Petrus Greydanus, Conrector der Latijnsche Scholen ende C.V., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door Advocaat Hanekuik onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 16 may 1794; ondertrouw HRL; Petrus Greydanus, conrector der Latijnsche Schoolen en C.V., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 25 may 1794, en zijn getrouwt ten zelven dage; oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-063; VT1839; kind: Johannes Petrus Greidanus, geb 22 aug 1795, ged 8 sep 1795 Grote Kerk HRL; Op heden den 21 jul 1828 compareerden voor ons Mr Jan Daniel van der Plaats Openbaar Notaris, residerende te Leeuwarden Provincie Vriesland in tegenwoordigheid van natenoemen getuigen: de Heer Jacob Tjallingii zonder beroep en Mejuffrouw Philippina Spannenburg Echtelieden te Leeuwarden zijnde de vrouw in dezen geadsisteerd door gemelde haar man en speciaal geauthoriseerd. dewelke bij dezen verklaarden te consenteren in het voorgenomen huwelijk tusschen hunnen Zoon Frans van Esta Tjallingii Koopman en Mejuffrouw Ida Greydanus meerderjarige dochter zonder beroep, dv den WelEedelen heer Petrus Greydanus Rector der Latijnsche Scholen en Mejuffrouw C.V. Echtelieden, alle wonende te HRL van welke declaratie de Comparanten Acte hebben verzogt, waartoe deze is opgemaakt die na Registratie en brevet zal worden afgegeven. Aldus gedaan en gepasseerd te Leeuwarden na duidelijke voorlezing in tegenwoordigheid van Jelle Annes Nijelooi deurwaarder bij de Regtbank en Hendrik Broersma Geemployeerde ten kantore der Zegelhouder beide te Leeuwarden woonagtig welke deze benevens de Comparanten en ons Notaris hebben vertekend; kind: Ida Greydanus, geb 23 dec 1801 HRL; zie verder aldaar; C.V. geeft via notaris Jacob Hanekuyk, huw toestemming voor het huwelijk van haar dochter Ida Greydanus met Frans van Esta Tjallingii; zie verder bij Ida Greydanus; Burgwerd, Sectie A, 1832: wed. P.G. en mede Eigenaars te HRL, eigenaars en vruchtgebruikers van perceel nr. 191, legger nr. 40, Molen en Erf, grootte 15 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wons. Noord); id. van percelen nrs. 192, 193, 194, 195, 215, 216, 217, 219, 220, 221 en 222, legger nr. 40, Weidlanden, grootte resp. 5070 m2, 28570 m2, 47430 m2, 92570 m2, 16750 m2, 12720 m2, 2280 m2, 3130 m2, 36770 m2, 27010 m2 en 52890 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 2, 1/2, 2, 2/3, 1, 1, 2, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 218, legger nr. 40, Huis en Erf, grootte 3690 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27; (bron: KAWons dl. Noord); Burgwerd, Sectie B, 1832: Wed. Petrus Greydanus en Mede-eigenaars te HRL, eigenaars en vruchtgebruikers van perceel nr. 23, legger nr. 60, Weidland, grootte 14110 m2, klasse onbebouwd 2/3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Catharina Vonk geb 1809 Leeuwarden, ovl 16 apr 1891 HRL, huwt met Willem Nolman, dv Maria Rekkenburg; BS ovl 1879; 1891 overlijdens
Catharina Wanders huwt met Harmen Harmens; BS ovl 1848
Catharina de Warm oud 61 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk D-083; VT1839
Catharina Weerdts geb 1 dec 1810 Leeuwarden, huwt met Auke Rodenhuis, (gk), N.H., Vst 26 mrt 1853 uit Leeuwarden, A 25 aug 1853 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-079
Catharina van der Weyde huwt met Pieter Struiks, koopvrouw te Leeuwarden; BS huw 1830
Catharina van der Werp ovl voor 1821, huwt met Schelte Douwes vd Woude; BS huw 1820; kind: Douwe Scheltes vd Woude, geb 20 sep 1777, ged 7 okt 1777 Grote Kerk HRL, bovenstaande gaping (10jun/23 sep 1777) is veroorzaakt door het verven van de Nieuwe Kerk, zijnde daarin dientijd geen dienst gedaan
Catharina Wesman oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-061; VT1839
Catharina Westra geb 22 jul 1794 HRL, ovl 22 dec 1819 HRL, huwt met Meile vd Plaats op 29 jul 1817 HRL, huw.afk. 13 en 20 jul 1817, dv Hendrik Jans W, en Eva Fontein; BS huw 1817, ovl 1819; ovl 23 dec 1819, 25 jaar, huisvrouw van Melle vd Plaats, sterfhuis wijk C-062/Voorstraat 67, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Catharina Wichers oud 36 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk C-044; VT1839
Catharina Wieder oud 64 jaar, geb Maastricht en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; VT1839
Catharina Wietringa huwt met Johannes de Schiffart; BS ovl 1812
Catharina Wijngaarden Adigerus Wijngaarden van deese Stadt ende C.W. van Franequer, koomende weegens de bruid Jelle Roelofs, 19 aug 1741; ondertrouw N.H. HRL
Catharina (?) Brinkman ende Jan Hendrik Bruining, beide van Amsterdam, sijn dese Huwelijk Geboden alhier aengegeven op 12 may 1735 HRL, om redenen dewijl des bruids Vaeder alhier binnen HRL. is Wonagtig, door de Pr. Jacob Tuininga als procuratie hebben voor acte van de Commissaris der Huwelijks Saken binnen Amsterdam; huw.aang. HRL 1735
Catharina (A) Dirks ; zie: Fontein, Vellinga
Catharina A Willems zie: van Enschut, Geit
Catharina Aleida van Enschut geb 1803 Arnhem, ovl 6 dec 1826 HRL, huwt met Frans van Esta Tjallingii op 21 jan 1820 HRL, huw.afk. 2 en 9 jan HRL. en 9 en 16 jan 1820 te Leeuwarden, dv Willem Jan vE, (gk), en Henriette Alpherts, (gk); BS huw 1820, ovl 1826; C.A. v. E., ovl 6 dec 1826 HRL, oud 23 Jaren, zonder beroep, geb te Arnhem, wonende te te HRL, gehuwd aan Frans van Esta Tjallingii, fabrikant aldaar
Catharina Alida Bermans huwt met Fredrik Dodenhuisen, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 jun 1764
Catharina Alida Buhrman zie ook: Borman; huwt met Frederik Doodenhuyzen, kind: Clara Catharina Elisabeth Doodenhuyzen, geb 7 feb 1777, ged 11 mrt 1777 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Christjaan Frederiks Dodenhuysen, ged 11 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Petronella Fredriks Doodenhuysen, ged 12 apr 1767 Grote Kerk HRL, moeder als C.A. Burman
Catharina Alida Burman huwt met Frederik Doodenhuyssen, kind: Jacobus Frederiks Doodenhuyssen, ged 10 jan 1769 Grote Kerk HRL
Catharina Anna Fontein geb 1809 HRL, huwt met Jarig Cornelis Mollema op 30 jul 1840 HRL, dv Dirk F. Pieterszn, en Geertruida A. Matak; BS huw 1840; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-025; VT1839
Catharina Berends Borgers geb 1794 HRL, ovl 22 dec 1822 HRL, huwt met Jan Wever op 29 okt 1820 HRL, huw.afk. 15 en 22 okt 1820, dv Berend B., en Lolkje Johannes; BS huw 1820, ovl 1822, ovl 1860
Catharina Berends Breuker geb 1764 HRL, ovl 21 nov 1838 HRL, huwt met Harmen Jans Kok, dv Berend B., en Berber ...; BS ovl 1838; Harmen Jans Kok ende C. Bernardus Breukens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van Dongen deszelfs schoonbroeder, 2 jun 1804; ondertrouw HRL
Catharina Berends Vogelzang geb 1765/69 HRL, ovl 17 nov 1839 HRL, huwt met Sipke Tjerks Draaisma op 4 dec 1796 HRL, komt van HRL, getuige bij geboorte aangifte van Lammert Gerrits in 1811, man in huw.reg. vermeld als Sipke Freerks, dv Berend V, en Grietje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1796, BS geb 1811, ovl 1839
Catharina Bibiana Buissink Gidion Verwer van HRL. ende C.B.B. van Leeuwarden, sijnde de aangave gedaan door secr. IJ. Feddema onder procuratie van genoegsame procuratie, met een gebod in de week, 12 apr 1788; ondertrouw HRL; Guillaume Ludovicus Verwer, van HRL, en C.B.B., van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 apr 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Huizum en volgens ingekomen verklaaring aldaar getrouwd den 27 apr 1788
Catharina Daniels Hek geb 1757 ... , ovl 5 apr 1812 HRL, huwt met Pieter Jans Hek, ovl wijk B-133, doet overlijdensaangifte van Johanna Mulder in 1811; bsha181ov, ovl 1812
Catharina Dominicus de Vries huwt met Jan Dirks Blummers, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout den 13 nov 1757
Catharina Elisabeth Bonraad huwt met Bernardus van Loon, wonende te HRL; BS huw 1836; oud 52 jaar, geb Schiedam en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk H-027; VT1839
Catharina Elisabeth Brandenburg geb 23 sep 1808 Vlieland, N.H., A 8 mei 1886 Utrecht; bev.reg. HRL 1851 supp wijk C-259, bev.reg. HRL 1860-80
Catharina Elisabeth de Haas geb 1784 ... , huwt met Johannes Stroband op 5 nov 1805 HRL, getuige bij geb aang van Henricus Jacobus Stroband 1811; huw Grote Kerk HRL 1805, BS geb 1811, ovl 1812; Johannes Stroband en C.E.H., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 19 okt 1805; ondertrouw HRL
Catharina Elisabeth Roeterman geb 1772 HRL, ovl 24 jul 1844 HRL, huwt met Hendrik de Wit, koopvrouw HRL. 1828, dv Johannes Ferdinand R, en Grietje Harmens; BS geb en ovl 1828, ovl 1844
Catharina Elisabeth Winter huwt met Christiaan Lodewijks Schleiermacher, wonende te HRL 1829; BS geb 1829, ovl 1849
Catharina F Franses zie: Riga
Catharina Folkerts Levis zie ook: Caatje Folkerts; geb 1796 Nymegen, huwt met Simon Alberts Louenaar op 11 okt 1832 HRL, wonende te HRL, dv Folkert L, (gk), en Henderina Tent, (gk), vader in leven militair, ovl voor de stad Maastricht in een bataille tegen de Fransen in 1800, moeder ovl 1795 Aalst, Gld, in leven beiden wonende te Nymegen; BS huw 1832, ovl 1840
Catharina Francina Riga geb 1799 HRL, ovl 30 apr 1848 HRL, huwt met Anne Willems vd Meulen, dv Frans R, en Grietje ... ; BS ovl 1848
Catharina Geertruida van Gruisen ged 29 nov 1793; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 11 feb 1834, no. 69, grootboeknr. 3866, deel 5: f. 8, -
Catharina Gerkes Molenaar geb 1778 Bolsward, ovl 4 feb 1823 HRL, huwt met Jan Besselinck; BS geb en ovl 1823, ovl 1831; Jan Besselink van HRL, en C.G.M. van Bolsward, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 may 1806; ondertrouw HRL
Catharina Harmens Schuur geb 1799 HRL, ovl 3 jul 1848 HRL, huwt met Johannes Jans Schoenmaker op 6 feb 1820 HRL, huw.afk. 23 en 30 jan 1820 HRL, dv Harmen S, en Janke Bisschop; BS huw 1820, ovl 1848; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-057; VT1839
Catharina Heins Brouwer geb 1775 HRL, ovl 12 jan 1840 Franeker, wonende te Franeker, dv Hein Gerrits B, en Susanna de Haan; BS Franeker ovl 1840
Catharina Helena Hombach geb 17 okt 1799 HRL, ged 26 nov 1799 HRL, N.H., dv Willem H., en Klasina Kriens; dopen Grote Kerk HRL 1799
Catharina Hendrika Simmer geb 1788 Leeuwarden, ovl 5 okt 1865 HRL, huwt met George Casper Dijkhout, wonende te deventer, ovl wijk G-145, dv Hendrik S, en Mietje ... ; BS ovl 1865
Catharina Hendriks Sondag huwt met Gerrijt Alberts Hulst, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout de 26 decem. 1770
Catharina Hendriks Tobe geb 1791 HRL, ovl 12 sep 1819 Leeuwarden in een schip liggende in de gracht, wafelbakster, dv Hendrik T, en Antje Gosses; BS ovl 1819
Catharina Hermanus de Waard ged 9 dec 1766 Grote Kerk HRL, dv Hermanus de Waart en Foekje Jongma; geb HRL., huwt met Jean Fran?ois Battaard op 30 apr 1797 HRL, met attestatie vertrokken; mil. huw HRL. Geref. Gem; kind: Carel Jans Battard, geb 23 dec 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL
Catharina Hillegonde Walregt geb 1793 Groningen, huwt met Engelbert Pol op 26 aug 1821 HRL, huw.afk. 5 en 12 aug 1821, naaister, wonende te HRL, ook in 1831, dv Johannes Gerrits W, (gk), en Tekela Harmens, (gk); BS huw 1821, ovl 1831
Catharina Jacoba de Zwaan geb 10 okt 1810 HRL, dv Jacobus Dz, en Elisabeth Hessels; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 13 okt 1810, ged 21 okt 1810 Grote Kerk HRL, dv Jacobus de Zwaan en Elisabeth Hessels
Catharina Jacobus Homburg CATHARINA JACOBUS (in doodattest); (ook wel: Trijntje Kobes/huwelijksakte van zoon Berend), geb 1779/84 HRL, ovl 21 dec 1827 HRL, huwt met Jan Berends Fikke, getuige bij geboorte aangifte van Johannes Roodtje 1811, dv Jacobus Caspers en Sjoerdje IJsbrands; BS geb 1811, ovl 1827, ovl 1864
Catharina Jans Flierl huwt met Christiaan Kaspers Koster, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1839
Catharina Jans de Haan geb 1805 HRL, Rooms Katholiek, ovl 16 mei 1851 HRL, huwt met Johan Herman Kayzer op 12 jul 1838 HRL, dienstmaagd, dv Jan Tjietses dH., en IJbeltje Tjeerds Dijkstra; BS huw 1838, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-055; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-060; VT1839
Catharina Jans Nak geb 1805 HRL, ovl 29 okt 1844 HRL, huwt met Hermanus Annes Hovenier op 2 aug 1832 HRL, dv Jan N, en Paulina Jans Hulshof; BS huw 1832, ovl 1844
Catharina Jans Siekman ged 1 aug 1758 Grote Kerk HRL, dv Jan Hendrik Siekman en Maria Peereboom
Catharina Jans van der Zee geb 1799 HRL, ovl 27 okt 1829 HRL, huwt met Age Bos op 23 okt 1828 HRL, huw.afk. 12 en 19 okt 1828, dv Jan Harmens vdZ, en Mijntje Lourens Nak; BS huw 1828, ovl 1829
Catharina Jans Hendriks Ringring zie ook: Catharina Jans; Berend Hilles en C.J.H.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 jul 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Catharina Jelles Broersma geb 1771 Stavoren, ovl 9 apr 1836 HRL, huwt met Broer Hayes vd Veer, dv Jelles Nisses B, en Dirkje Aanes; BS ovl 1836
Catharina Joannes Kollinga ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL, dv Joannes Kollinga en Marieke Isaks
Catharina Joekes Leeuwkema geb 1796 Franeker, ovl 8 feb 1825 HRL, huwt met Sipke Folkerts Draaisma op 9 jun 1822 HRL, huw.afk. 26 mei en 2 jun 1822, wonende te HRL, dv Joeke L, en Betje Hilles; BS huw 1822, ovl 1825, ovl 1830
Catharina Johanna van Zeist van Alkmaar, huwt met Jan Claasen, van HRL, geproclameerd de 19-26 sep en de 10 okt en getrout met attestasie de 24 ditto 1762; kind: Johannis Jans, ged 11 sep 1763 Grote Kerk HRL, moeder als Katrijna Johannes v. Z. ; weesvoogden bet f. 42:11:6 aan de rentmeester van het Weeshuis uyt de nalatenschap van Jenne Jans van Glinstra en C.J. vZ., zijnde geweest de vader en steemoeder van Wouter Jennes van Glinstra in ''t Weeshuis behorende, 19 apr 1785. (GAH1116)
Catharina Johanna Velthuis geb 1803 HRL, ovl 20 okt 1814 HRL; wijk G-062, dv Johannes V, en ... ; BS ovl 1814
Catharina Johannes Oolgaard huwt met Johan Schuit op 18 mei 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Catharina Joosten Ooy geb 1775 ... , huwt met Gerrit ter Heyde, getuige bij geboorte aangifte van Fedde Prins in 1811, doet overlijdensaangifte van Pieter Hollander in 1811; BS geb 1811, overlijdens; Gerardus Hendricus ter Heide van Marssum en C.J. van Ooy van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Joost P. Ooy, 14 jul 1804; ondertrouw HRL
Catharina Joostens Houtsma geb 1799 HRL, 1e huwt met Lammert Lammerts vd Zee op 29 nov 1827 HRL, huw.afk. 18 en 25 nov 1827 HRL, dienstmeid. 2e huwt met Bonzen Wiggeles de Visser, (gk), op 2 jun 1842 HRL, dv Joost Johannes H, en Akke Jans; BS huw 1827, huw 1842
Catharina Joris de Haan Dooitze Eelkes Hinxt, capitein ter Zee van HRL, ende C.J. d. H. van Leeuwarden, zijnde de aangaave gedaan A.J. Conradi op vertoonde Procuratie van den bruidegom en bruid. met een gebod in de week, 9 jul 1790; ondertrouw HRL
Catharina Jurjens Muller huwt met Barent Hielkes op 12 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799; Chatarina J.M., ged 18 may 1749 Grote Kerk HRL, dv Jurjen Muller en Rinske Oenes
Catharina Louisa Conradi ovl voor 1863, huwt met Jurjen Piebes Waardenburg; BS ovl 1862
Catharina Lourens Nak Everwijn Asbeek en C.L.N., beide van HRL, laatst geproclameert 26 mei 1776 HRL, en toen getrouwd
Catharina M Davids zie: Haagstee
Catharina Margaretha van Beemen geb 19 may 1792, ged 17 jun 1792 Grote Kerk HRL, dv Servaas van Beemen en Maria Lourens
Catharina Maria Haagstee geb 28 jun 1811 HRL, ovl 22 nov 1812 harl wijk F-130, dv David H, en Marijke Boukes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1812
Catharina Meiles Toussaint geb 23 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL, dv Meile Toussaint en Hijlkjen Ballings
Catharina Petronella Kamsma geb 1788 HRL, ovl 15 feb 1845 HRL, ongehuwd, dv Sijbrand K, en Boukje Faber; BS ovl 1845; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-021; VT1839; geb 12 feb 1788, ged 9 mrt 1788 Grote Kerk HRL, dv Sibrand Feikes Kamsma en Roukje Eises Faber
Catharina Pieters Jorna huwt met Louwrens Lourens Posthumus, wonende te Witmarsum 1836; BS huw 1836, ovl 1866
Catharina Pieters Weezen Harmen Johannes Visser en C.P.W., beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Pieter Weezen, 8 feb 1806; ondertrouw HRL
Catharina S Bleeker oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-154; VT1839
Catharina Simons Wilkens geb 1798 HRL, ovl 22 okt 1832 HRL, huwt met Jan van Loon op 13 mei 1821 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei 1821, dienstmeid. hoedtjemaker, vlgs huw akte onecht kv S.U. Wip, dv Simon W, en Stijntje Uldriks Wip; BS huw 1821, ovl 1832
Catharina Susanna Sonberg Op heden den vijftiende aug Een duizend achthondert vijftien, Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deeze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzitting Tjalling Poppes Schaafsma, Timmerknecht, Pieter Bakker, werkman, Pieter Werner, Sjouwerman, Andries Onsman, Sjouwerman, Jan Hendrik Keizer, Sjouwerman, Klaas Martens Koster, Slagter, en Gerben Andries de Leeuw, werkman, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van Bekendheid te passeren ten behoeve van Teunis Bos, werkman, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Martinus Bos en C.S.S., gewoond hebbende te Amsterdam; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde Teunis Bos is geb te Amsterdam den vierentwintigste sep Eenduizend Zeven hondert vierentachtig, dat deselve geene Acte van geboorte of Doop kan produceren, door dien deselve niet is ged en het houden van Geboorte Registers bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap, dat zij dese Teunis Bos niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien eene Speciale omgang met deselve hebben, waardoor zij zich van den inhoud deses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Akte van Bekendheid. met ons en onsen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat door den Heere Praesident Burgemeester deser Stad in dato den Elfde deser maand Augustus, ten gevolge van het Besluit van Z.M. in dato den negende mrt deses jaars nummero dertien afgegeven, volkomen is gebleken dat dese Teunis Bos onvermogend is, om eenige kosten van gezegelde Stukken welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te kunnen betalen, op dato in het hoofd deses gemeld. Gratis geregistreerd te HRL den Zeventienden aug 1815 f? 128 recto
Catharina Sybrands Hingst geb 15 jul 1783 HRL, ovl 23 jun 1832 HRL, ongehuwd, dv Sijbrand Goukes H, en Elisabeth Stijl; BS ovl 1832; regattdv1826-93; Tzum, Sectie A, 1832: C.H. te HRL, eigenaresse van perceel nrs. 280, 287 en 288, legger nr. 112, Weidlanden, grootte resp. 4335 m2, 24041 m2 en 21435 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 290, 291, 292 en 293, legger nr. 112, Weidlan-den, grootte resp. 23640 m2, 12522 m2, 18575 m2 en 9399 m2, klasse onbebouwd: alle 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 490, legger nr. 112, Huis en Erf, grootte 1682 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. van percelen nrs. 491, 494, 495, 496, 409 en 499, legger nr. 112, Weidlanden, grootte resp. 846 m2, 9302 m2, 4136 m2, 55312m2, 11131 m2 en 21019 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 2, 1/2, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 492, legger nr. 112, Boomgaard, grootte 1583, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 493, legger nr. 112, Tuin, grootte 820 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 497, legger nr. 112, Molen en Erf, grootte 195 m2 klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie B, 1832: C.S.H. te HRL, eigenaresse van percelen nrs. 226, 227, 228, 229, 230 en 232, legger nr. 112, Weilanden, grootte resp. 16328 m2, 27842 m2, 28946 m2, 36486 m2, 23071 m2 en 5174 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 2, 2, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 231, 233 en 234, legger nr. 112, Bouwlanden, grootte resp. 10140 m2, 4629 m2 en 13998 m2, klasse onbebouwd resp 3, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 236, legger nr. 112, Weiland, grootte 15623 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 236a, legger nr. 112, Molen en Erf, grootte 728 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 238, 239, 240, 243, 244, 253, 254, 255, 261 en 262, legger nr. 112, Weilanden, grootte resp. 8774 m2, 15238 m2, 36812 m2, 1645 m2, 1718 m2, 24081 m2, 27269 m2, 23830 m2, 13201 m2 en 17353 m2 klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 241, legger nr. 112, Boomgaard, grootte 1565 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 242, legger nr. 112, Huis en Erf, grootte 2162 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. van perceel nr. 245, legger nr. 112, Bouwland, grootte 39778 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 1099 en 1100 te HRL, legger nr. 292, resp. huis en erf, plaisiertuin, resp. 162 en 189 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 180 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)
Catharina Sybrens Bruinsma geb 1789 Franeker, 1e huwt met Bauke Martens vd Plaats, 2e huwt met Engelbertus Joannes Antonius Wilbing op 17 jul 1825 Franeker, wonende te HRL; dv Sijbren Sijbrens B, en Doetje Hayes Algra; BS Franeker huw 1825
Catharina Wilhelmina Schafferood Christiaan Huperman en C.W.S., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes, zijnde 9 mei 1773 HRL, en toen getrouwt Daniel Fredrik Heck, Muziekmr: en K.W.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 oct 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Catharina Willems Geys Teunes Oosterhout ende C.W.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Georg Geys deszelfs vader, 2 jun 1804; ondertrouw HRL
Catharina Willems Geit huwt met Teunis Oosterhout op 17 jun 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1806
Catharina/Anna Harmens zie: van Heemstede, van Hymert, Schuur
Catharina/Trijntje Folkerts zie: Kronenburg, Levis
Catharina/Trijntje Folkerts Cronenburg huwt met Jan Fredriks Spelkers op 4 mrt 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810; gebruiker van wijk H-001, medegebruiker is Klaas Blauw, lootsman, eigenaar en medegebruiker is Johannes Visser, kastelein, 1814. (GAH204) kind: Renske Frederiks Spelkers, geb 23 jul 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL
Cathrijna Huberts huwt met Harmen Warnders, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 okt 1752 en doen ook getrouwdt
Catje Wybes geb 6 sep 1779, ged 21 sep 1779 Grote Kerk HRL, dv Wybe Wybrens en Baukje Karstens, vnm: Kaatje; huwt met Heert Wybes op 17 jul 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803; weesvoogden bet f. 230:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde den inbreng van C.W., door de voogden der Huiszittende Armen aan ''t Weeshuis opgedragen, 14 dec 1785. (GAH1118)
Catje F Zeeman weesvoogden bet f. 500:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de procureur Rienstra ontvangen, in vermindering der ervenis van wijl: C.Z., 8 sep 1791. (GAH1123); ovl 3 jun 1791 HRL, oud 74 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 3; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weesvoogden betalen f. 316:14:6 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het restantie der ervenis van Wijl:C.M., 2 jan 1792 (GAH1124)
Catje Klaases van der Zijl Jan Pieter Borman van HRL, en C.K. vdZ. van Zweins, laatst geproclameert op dato deezes 19 mei 1776 HRL, en vervolgens met astestatie vertrokken naarZweins, om aldaar in den echten Staat te worden bevestigd; kind: Christiaan Jans Borman, geb 14 nov 1780, ged 19 dec 1780 Grote Kerk HRL, moeder als: Katharina K. vdZ.
Catriena van Dijk geb 1768 HRL, ovl 27 aug 1833 HRL, huwt met Jan Nolles Asbeek, dv Sijtze vD, en Maria Engelen; BS huw 1825, ovl 1833, ovl 1839, ovl 1859; Jan Nolles ende C. vD., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Sijtze van Dijk, 19 mrt 1791; ondertrouw HRL; Jan Nolles en K. vD., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 apr 1791 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Catriena Jans Kolm huwt met Andries Ruurds op 21 okt 1798, komt van Nieuwendam, dv Jan Christiaan K, en Dieuwke ... ; huw Grote Kerk HRL 1798, BS Franeker ovl 1847
Catriena/Catharina Sytzes zie: van Dijk; (2x)
Catrijna Jans Jan Fopkes ende C.J. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Harmen Warners, 27 Aug 1746; huwt met Jan Fopkes, beyde van HRL, geproclameerd den 28 aug en 4-11 sep 1746 en den 14 Februa getrouwt 1747
Catrina Dekker Matthijs Wirten ende C. D, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Bruining, deszelfs schoonbroeder, 8 okt 1791; ondertrouw HRL; Matthijs Warden en C.D., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd den 25 daaraanvolgende
Catrina Hesling huwt met Jan Gros, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 apr 1752 en doen ook getrouwdt
Catrina van den Heuvel oud 34 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL, wijk A-035; VT1839
Catrina Jelgersma meedevoogdes 1766; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:8:0 voor uitschot van 12 ellen cloosterdoek, kwit. no. 9, 1 jul 1766. (GAH1096)
Catrina Johannis van Dronrijp, en IJde Jacobs van HRL, huw.aang. 27 aug 1735 HRL, komende voor de bruid Meine de Swart; huw.aang. HRL 1735
Catrina Klumpers ovl 17 feb 1787 HRL, oud 13 jaar
Catrina Coenraats huwt met Jan Hendrik Folbrink, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 May 1750 en doen ook getrouwd; Jan Hendrik Folbrink ende C.C., beyde van HRL, koomende wegens de bruid Coenraed Beernts desselfs vaeder, 2 May 1750
Catrina Leurs H.T., soldaat, ende Catharina L., beyde tot HRL, koomende weegens de bruid de chergiant Everwijn, 28 Feb 1750; huwt met Hendrik Timmerman, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 mrt 1750 en ook getrouwdt
Catrina Lijkles zie ook: Webber; huwt met Willem Sijbes, kind: Sijbe Willems, geb 25 jan 1811, ged 17 feb 1811 Grote Kerk HRL
Catrina Machiels ged 16 jun 1767 Grote Kerk HRL, dv Machiel Tijssen, naam moeder niet vermeld
Catrina Nieuwenhuis zie ook: Catharina Nijhuis; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk D-150; VT1839
Catrina Dorothea Menetre geb 22 jul 1775 Leeuwarden, ovl 8 mrt 1825 HRL, huwt met Casper Smith; BS ovl 1825
Catrina Francina van Steenwijk geb 11 mrt 1808 HRL, ged 10 apr 1808 HRL, dv Johanna Maria vS; dopen Grote Kerk HRL 1808
Catrina Lykles Webber zie ook: Catrina Lijkles; huwt met Willem Sijbes de Boer op 11 sep 1808 HRL, komt van HRL, wonende te HRL 1839; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1839, ovl 1844; W.S. en Anna Catharina W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 aug 1808; ondertrouw HRL
Catrina Margrieta Feites ged 25 mrt 1750 Grote Kerk HRL, dv Feite Simons en Anna van Rombeek
Catrina Maria geb 29 jun 1811, ged 21 jul 1811 Grote Kerk HRL, in onecht geboren, dv Marike Baukes
Catrina Oeges Houtsma geb 1796 Makkum, ged 16 mei 1796 Makkum id RK-kerk en getuige was Trijntje Broers, een zuster van haar moeder, ovl 27 feb 1835 HRL, huwt met Lieuwe Nicolaas van Dijk op 4 nov 1821 HRL, huw.afk. 21 en 28 okt 1821, dienstmeid. wonende te HRL, dv Oege Jelles H, en Grietje Broers do. reg. RK-krk Makkum; BS huw 1812, ovl 1835, ovl 1838
Catrina Tjallings Sopingius huwt met Dirk Jansen van der Muur, beyde tot HRL, geproclameerd den 21-28 jun en den 5 jul 1750 en doen ook getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; kind: Hiltje van der Muur, geb 8 apr 1773, ged 30 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Dirks van der Muur, ged 26 dec 1759 Grote Kerk HRL, moeder als Catharina T.S. ; kind: Jan Durks van der Muur, ged 11 jan 1761 Grote Kerk HRL; kind: Tjallingkje Durcks van der Muur, ged 20 mrt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Dirks van der Muur, ged 22 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Helena Dirks van der Muur, ged 3 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dircks van der Muur, ged 6 dec 1767 Grote Kerk HRL; ovl 2 mrt 1789 HRL, oud 56 jaar; Gerrit Jansz van der Veen en Catharina S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 jul 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Cayas Slaepcool geboortig uit Holstein, heeft het borgerrecht gewonnen en betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 14 mei 1727. (burgerboek); Cornelis Annes ende Trijntie Pieters beide van HRL, koomende weegens de bruid C.S., 13 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Cecila Sjoerds Jorritsma geb, 1801 Franekeradeel, ovl voor 1865, huwt met Sijtse Paulus de Boer op 5 jun 1828 HRL, huw.afk. 25 mei en 1 jun 1828 HRL. en Franek''dl, dv Sjoerd Tjeerds J, en Hiske Wiebes Wybenga; BS huw 1828, BS Franeker ovl 1864
Cecilia Brouwer geb 1807 Bolsward, ovl 11 jan 1891 HRL, huwt met Hermanus ter Brug, dv Wopke B, en Anna Pieters; BS ovl 1891
Cecilia Harmens zie: IJskamp
Cecilia Hoving geb 1791 prov, Rooms Katholiek, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-041, wijk H-234, 238, 242
Cecilia Sakes zie: Wiets
Cecilia Sjoerds zie: Jorritsma
Cecilia Wiersma oud 45 jaar, geb Galamadammen en wonende te HRL. 1839, wijk F-038; VT1839
Cecilia Wopkes zie: Brouwer
Cecilia Harmanus IJskamp geb 1766 HRL, ovl 20 feb 1834 HRL, huwt met Klaas Jeltes vd Sluis, dv Harmanus Jurjens IJ, en Elizabeth Isaaks vd Mark; dopen Grote Kerk HRL 1806 1808, BS ovl 1834, ovl 1880; Claas Jeltes ende C.H. IJ., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Harmanus IJskamp, 26 apr 1794; ondertrouw HRL; kind: Douwtje Klaases, geb 27 nov 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Cecilia Saakes Wiets geb 18 apr 1799 Koudum/Bakhuizen, ovl 16 jun 1867 HRL, huwt met Uilke Johannes Pannebakker op 28 mei 1820 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1820, wonende te HRL, Rooms Katholiek, ovl wijk G-118, dv Sake W, en Stientje Tietes de Boer; BS huw 1820, ovl 1838, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk H-008, wijk I-011
Cecilia/Sytske van der Haring geb 21 nov 1789 Tzummarum, ovl 5 dec 1858 HRL, huwt met Pieter Minks Ferwerda, Rooms Katholiek, dv Jan vdH, en Janke Klazes; BS ovl 1843; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-192, wijk E-137, wijk H-002, supp wijk A-268
Ceelis Hartenberg huwt met Baukje vd Meulen, kinderen: Johannes Ceelis H, geb 1800 Franeker, IJmkje H, geb 24 okt 1796 Franeker; BS ovl 1839; 1867 overlijdens
Ch Suldan Woensdag den 30 okt 1798. (moet zijn: 31 okt 1798!) de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, de Commissie uit de Raad der Gemeente van de Stad HRL, tot de Zaaken relatijv de naastinge der Kerkgebouwen etc beneffens de Gecommittteerden, uit de respective Kerkgemeenten binnen deeze Stad, op het Huis der Gemeente bijeengekoomen zijnde, wierde door den Burger P:Coulbout als mede Commissaris uit den Raad, als zijnde de Eerste Commissaris G:Pettinga, ten dienste der Stad absent, aan de Comparanten te kennen gegeeven, dat de Commissie uit den Raad, deeze bijeenkomst belegt had, om van de Respective Gecommitteerden, uit de onderscheiden gemeenten, te moogen verneemen de Conclusie welke bij de gemeenten, van ieder derzelver Kerkgenootschap op het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Herformden in gebruik geweest, was gevallen. -Waar na denzelven Comissaris aan de aanweezende gecomitteerden, rond vroeg, bij welke derzelver Rapportes, in deezen voegen wierden uitgebragt: A. van Ringh en J:Germans uit het Kerkgenootschap der Roomsch gezinden: dat bij hun Kerkgenootschap geene aanmerkingen waaren gevallen, en dus zich me het Plan Conformeeren, D:Ohlgard en Ch:S. uit het Kerkgenootschap der Luterschen: ut supra, Levij Jacobs als zijnde de mede gecommitteerde Mozes Salomons absent, uit het Kerkgenootschap der Jooden: Ut supra, P:Huidekoper en B:Boomsma uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden: ten ppaalen Ut supra, dog uit de volgende ampliati?n als Pmo de bepaalinge der tijd wanneer het Contract zal Ingaan, Secundo dat er na sluiten van dit Contract, nimmer eenige belastinge, op het begraaven der Lijken, in de Kerken, door de bezitters derzelve, zal mogen werden gelegt, Tertio dat ingevalle de eigenaars der Westerkerk mogten goedvinden, dezelve binnen de bepaalde tijd van Sestien Jaaren af te breeken ofte amoveeren, de daar voor gestipuleerde Summa van f. 100:0:0 ''s Jaars tot de volle Sestien Jaaren of volle Summa van f. 1600:0:0 egter moest werden betaald, J:H:Olinjus, als zijnde de mede gecommitteerde A:J:Conradi absent, uit het Kerkgenootschap der Herformden, bij deeze Gecommitteerde wierd het Verbaal weegens de Stemminge bij derzelver Gemeente over het bewuste Plan gevallen, voorgeleezen zijnde van deezen inhoud: Verbaal. Wegens de Stemming over het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Hervormden, in gebruik geweest. Op heeden namiddag te 4 uur den 28 deezer maand de Stemgerechte Leeden onzer Gemeente daar toe plechtiglijk opgeroepen, in de Nieuwe Kerk, Verscheenen zijnde, en zich naar het Viertal der Predikanten, op bijzondere plaatzen geplaatst hebben; Werd aan de Vergadering van den Preses Dnus Mentes met een gepaste aanspraak het oogmerk van deeze oproeping voorgesteld, en verzogt dat elk der aanweezenden bij den Predikant van zijn wijk Zijne Stem wilde uitbrengen, over het aangebooden, en reeds voorgeleezen Plan, weegens de Naasting der tot hier toe bij de Hervormden in gebruik geweest zijnde Kerkgebouwen, -hier op overgaande tot de daadelijke Stemming werden door de Predikanten, en ouderlingen de naamen der Stemmers, en hunne uigebragte Stemmen, met de vereischte naauwkeurigheid opgetekend; Na Voleindigde opneeming van de Stemmen, werden de Stembezoignes geleezen, en het bleek dat 20 zich met het Plan, Volledig Conformeerden terwijl 194 tegen de uitkeering aan de andere Kerkgenootschappen (Echter conform het plan) voor het overige zich hebben geconfirmeerd, willende dus de beide Kerken voor het onderhoud derzelver overneemen. Aldus gedaan in de Vergadering van de opgeroepene Gemeente den 28 okt 1798, J:van Assen, srciba; Na welk de Commissaris uit den Raad, ten tweede maal omvraage deed, of de gecommitteerden uit de discenticerende Gemeenten, daar in genoegen naamen. -Waar op bij dezelve Unanim geantwoord wierd, dat zij gecommitteerden Persisteerden bij het ontworpen plan, en die uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden, met bijvoeging der Ampliatien. Waar op de Comparanten uit een gingen en deeze Bezoigne eindigde. (GAH44)
Charles de Meulenmeester huwt met Lijsbeth Binksma op 5 mei 1799 HRL, koopt een huis en bakkerij; huw Grote Kerk HRL 1799; (vermeld als: Clarbys Dikmeulenmeester); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 24:0:0 (GAH650)
Charlotta Johannetta Yda Wildeman geb 24 aug 1774, ged 8 sep 1774 Grote Kerk HRL, dv Gijsbertus Wildeman en Eleonora Philippina Helena Eckhardt
Charlotta Sophia Dronrijp Ephraim van Bergen ende C.S.D. beide van HRL, koomende voor de Bruidegom en Bruid de procr. Lanting, 23 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Ephraim de Berge, beyde van HRL, sijn geproclameert 24, 26 en 31 May 1739 en doe ook getrouwt; kind: Jacob Ephraims van Berge, ged 17 jul 1740 Grote Kerk HRL, moeder als Sophia Charlotta D.
Charlotte van Dellessen huwt met Jeremias Schmid op 16 mrt 1794 HRL, komt van Arnhem, na 3 wettelijke huw.afk. te Zutphen en Arnhem, alhier gehuwd volgens vertoonde attestatien; huw Grote Kerk HRL 1794; Jeremias Schmid. sergeant in guarnisoen te HRL, en C. vD., van Arnhem, zijn na 3 wettige huwelijks afkondigingen zo te Zutphen als te Arnhem, alhier getrouwt 16 mrt 1794 HRL, met vertoonde attestatien
Charlotte Wilhelmina Metzler geb 15 mrt 1789, ovl 14 okt 1808, 19 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaf lijst; geb 15 mrt 1789, ged 18 mrt 1789 Grote Kerk HRL, dv Johannes Coenraad Metsler en Johannetta Elizabehta Grin
Chasimier Limberg huwt met Anna Chatarina Frijba, kind: Johanna Chasimiers Limberg, ged 12 nov 1748 Grote Kerk HRL
Chatarijna Leusing huwt met Theunis Wesling, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 May en den 6 jun 1740 en doe ook getrouwt; huw.reg. N.H. HRL
Chatarina Alberts huwt met Jan Amzing, kind: Wibbina Jans Amzing, ged 25 feb 1749 Grote Kerk HRL
Chatarina Johanna Gre(e)venstein Bonnefaeus van der Haar, van HRL, ende Juffrouw Catharina J.G. van Leeuwarden zijnde aangegeeven door de heer Beyma, secretaris van de Admiraliteit en de heer Tenckink, equipagemeester, 27 jan 1747; van Leeuwarden, huwt met Bonnefaes van der Haar van HRL, sijn geproclameert den 29-31 jan en den 5 feb 1747 en doen ook getrouwt; kind: Catharina Wilhelmina van der Haer, ged 7 nov 1756 Grote Kerk HRL, vader is Raadsfiskaal; kind: Margaretha Elisabeth van der Haar, ged 12 aug 1760 Grote Kerk Hark; kind: Ulbo Bonnefaas van de Haar, ged 30 nov 1755 Grote Kerk HRL; kind: Gijsbrecht Ockers van der Haar, ged 22 sep 1754 Grote Kerk HRL; kind: Anna Bonnefaas van der Haar, ged 23 sep 1753 Grote Kerk HRL; kind: Henricus Bonifacius van der Haar, ged 16 may 1751 Grote Kerk HRL; kind: Daniel Bonifacius van der Haar, ged 2 feb 1749 Grote Kerk HRL; kind: Maria Bonnifacia Nicasia van der Haar, ged 18 feb 1748 Grote Kerk HRL
Chatarina Simons de Haas huwt met Uilke Paulus Aukema, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 mei 1754 in de Westerkerk; kind: Paulus uylkes Aukema, ged 4 dec 1757 Westerkerk HRL; kind: Antie Uilkes Aukema, ged 23 mrt 1760 Westerkerk HRL, moeder als Catharina S. d. H. ; kind: Antie Uilkes Aukema, ged 11 okt 1761 Westerkerk HRL, moeder als Catharina d. H. ; kind: Beatrix uylkes Aukema, ged 10 aug 1755 Grote Kerk HRL
Chatrijna Loodewijks huwt met Klaas Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 nov 1739 en doe ook getrouwt; Claas Jacobs ende C.L., beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs swaeger Abram Hendriks, 7 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL; Saape Theunis ende Catharina L., beyde van HRL, komende wegens de bruyd Cornelis Hendrix, sijnde een aengetroude neeff van deselve, 29 May 1745; huwt met Saape Teunis, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May en den 7-13 jun 1745 en doen ook getrouwt
Chatrijna Lodewijks Carel Jansen, soldaat onder de Compie van Capt. Lubberts, ende Catharina L., beyde tot HRL, koomende weegens de bruid Heere Gerbens, 24 May 1749; huwt met Karel Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 6 May en den 1-8 jun 1749 doen ook getrouwdt
Chatrina Groen mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; Beernt Alpherts ende C.G. beyde van HRL, koomende wegens de bruid Beernt Hendriks Groen desselfs broeder, 27 Jun 1744; huwt met Beernt Alpherts, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 28 jun en den 5-12 jul 1744 en getrouwt den 19 dito
Chatrina Dominicus de Vries ged 1 nov 1746 Grote Kerk HRL, dv Dominicus de Vries en Wijlen Trijntje Alberts
Christ Bernhardus huwt met Hiske Claases, kind: Tettje Christs, ged 25 aug 1736 Westerkerk HRL; kind: Bernardus Christs, ged 30 sep 1742 Westerkerk HRL
Christiaan Bandix geboortig van Holstein, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad n verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. van Slooten op 20 feb 1789. (burgerboek)
Christiaan Beete huwt met Elizabeth Fransen op 22 dec 1793 HRL, komt van HRL, soldaat, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1793; C.B., zoldaat, van HRL, en Elizabeth Fransen, van deventer, hebben de laatste afkondiging gehad 22 dec 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; C. B, soldaat van HRL, ende Elisabeth Fransen van deventer, zijnde de aangevinge gedaan ddor de proc. fiscaal F.S. Stephany, 7 dec 1793; ondertrouw HRL
Christiaan Boerman ovl 29 may 1788 HRL, oud 71 jaar
Christiaan Boormeester verkoopt een huis in 1798; ovl 19 may 1804 HRL, oud 58 jaar; C. Bormeester, Corporaal int 1e Bataillon van generaal Casenbrood onder de Compie van Capitein Zaal, in guarnisoen te Utrecht en Vrouwkje Sijbrandts, van HRL, laatst geproclameert 23 feb 1777 en nu eerst getrouwd, omdat de bruidegom nu eerst zijn paspoort heeft gekregen, en eerder geen verlov om te trouwen konde obtineren, 8 mrt 1778
Christiaan Borman zie ook: Burman; Hendrik Cramer ende Rebecca Heisink beide van HRL, komende wegens de bruidegom Dirk Cramer, sijn broeder, en wegens de bruid C.B., alhier, 9 Oct 1751; huwt met Petronella Bloemmink, kind: Lodewijnna Christiaans Borman, ged 14 jun 1757 Grote Kerk HRL; kind: Hermanus Christiaans Borman, ged 23 mrt 1755 Grote Kerk HRL, moeder als Pieternelle Blommink
Christiaan Brauwernd ovl 3 nov 1794 HRL, oud 32 jaar
Christiaan Burman zie ook: Borman; 1747; Weesvoogden betalen f. 379:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis, zijnde de goederen Romke Burman van desselfs wijlen groot vader C.B., volgens testamentaire dispositie aanbe?rfd, 24 sep 1793 (GAH1125)
Christiaan Dirks ged 9 jul 1741 Grote Kerk HRL, zv Dirk Christiaens en Aukjen Meiles
Christiaan Dirks president-voogd Videlius betaalt f. 5:0:0 zijnde het restant aan de rentmeester van het Weeshuis, door de weesjongen Sikke Lieuwes met kleermaken bij C.D. verdiend, 7 mei 1754 (GAH1083)
Christiaan Dirks ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 2:0:0 voor het maken en leveren van een broodmes ten dienste van het Weeshuis, 5 jan 1751, kwit. no. 5 (GAH1080)
Christiaan Entes geb 1 okt 1797, ged 15 okt 1797 Grote Kerk HRL, zv Ente Hendriks en Gerrijtje Klaases
Christiaan Franses huwt met Tjietske Dirks op 17 dec 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Christiaan Fredriks woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Christiaan Gerrits heeft een zuster Magdalena Gerrits; mede-weesvoogd hopman Hauckema betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 56:0:0 terzake de inbreng van 2 weeskinderen C.G. en Magdalena Gerrits, nu in het Weeshuis ingekomen, 21 aug 1742 (GAH1072); mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt f. 25:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen C.G. met weven verdiend, 1 mrt 1757 (GAH1086)
Christiaan Hanses huwt met Trijntje Douwes op 15 apr 1798 HRL, koopt een huis in 1802; huw Grote Kerk HRL 1798,
Christiaan Hendriks zie: de Vries
Christiaan Hendriks huwt met Jetske Willems, kind: Harmen Christiaans, geb 9 may 1778, ged 26 mai 1778 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Kristiaans, geb 29 aug 1783, ged 16 sep 1783 Grote Kerk HRL; kinderen: Swaantie ruim 6 Jaar, Willem ruim 4 Jaar, Pietje ruim 2 Jaar en Hendrik Christjaans, allen ged 12 apr 1770 Westerkerk HRL; kind: Hendrik Christjaans, ged 4 Febrij 1772 Grote Kerk HRL
Christiaan Hendriks heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1806. (GAH650)
Christiaan Hendriks Pieter Vreke, Canonnier in de comp. artilleristen vanb capt. Hosang en de Piettje Christiaans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.H. deszelfs vader, 29 nov 1794; ondertrouw HRL
Christiaan Hendriks Age Pieters ende Swaantje Christiaans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader C.H., 30 nov 1793; ondertrouw HRL
Christiaan Hendriks ovl voor 1815; wed. C.H. eigenaar en gebruiker van wijk A-215, gealimenteerd, 1814. (GAH204)
Christiaan Hendriks huwt met Jetske Willems, beide van HRL, geproclam; de 27 mrt en de 4 en de 10 apr en getrout de 15 mei 1763 in de Westerkerk; kind: Wybren Christiaans, geb 17 okt 1774, ged 23 okt 1774 Grote Kerk HRL
Christiaan Hiddes geb 30 jun 1798 HRL, N.H., ged 15 jul 1798 HRL, zv Hidde Hendriks en Maaike Jetses; dopen Grote Kerk HRL 1798
Christiaan Huperman C.H. en Catharina Wilhelmina Schafferood, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes, zijnde 9 mei 1773 HRL, en toen getrouwd
Christiaan Jans zie: Puist
Christiaan Jans geb 10 mei 1773, ged 8 jun 1773 Grote Kerk HRL, zv Jan Lieuwes en Trijntje Christiaans
Christiaan Jurjens huwt met IJttie Jans, beide van HRL, geproclameert den 30 okt en 6 en getrout de 13 nov 1757
Christiaan Kaspers zie: Koster
Christiaan Christiaans huwt met Harmke Johannes, kind: Johannes Christiaans, ged 31 mrt 1754 Grote Kerk HRL
Christiaan Christoffels huwt met Grietje Sikkes Bulet, kind: Welmoed Christiaans, geb 21 nov 1779, ged 21 dec 1779 Grote Kerk HRL; kind: Sepkie Christjaans, ged 23 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Welmoed Christjaans, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, moeder als G.S. Builart; kind: Welmoed Christjaans, ged 31 mrt 1772 Grote Kerk HRL, moeder als G.S. Buillert
Christiaan Christoffels lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; ook vermeld met alleen rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 124, 1 mrt 1804
Christiaan Christoffels zie: Kingma; Jan Krop ende Sepkje Christiaans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.C. de vader, 2 apr 1791; ondertrouw HRL; Tjeerd Bouwes en Antje Sikkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.C., des bruids schoonbroeder, 30 mrt 1793; ondertrouw HRL
Christiaan Cornelis zie: Bouman
Christiaan Krans huwt met Roelofke Roelofs op 28 jun 1796 HRL, komt uit het vorstendom Waldeck, soldaat in de compagnie van kpt Mollinger in het 1e Bataillon van de 5e halve Brigade, van Aduard in Groningerland; huw Grote Kerk HRL 1796
Christiaan Lodewijks huwt met Wijpk Gerkes, beide van HRL, geproclameerd de 25 jun en de 2 en getrout den 11 jul 1769
Christiaan Meyer huwt met Maria Broekemans, kind: Doreyetta Willemina Meyer, geb 3 jul 1787, ged ten zelfden dage Grote Kerk HRL
Christiaan Meyer huwt met Janke Meinert van Hoek, beide van HRL, geproclameert 14, 21 en 28 apr 1753 en getrout den 5 mei in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Christiaan Nanners oud 40 jaar, geb Zwolle en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; VT1839
Christiaan Pauli huwt met Elsje Stomp, kind: Coenraad Christiaans Pauli, geb 18 apr 1798, ged 13 may 1798 Grote Kerk HRL
Christiaan Pasma oud 71 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-301; VT1839
Christiaan Pieters zie: de Bruin, Riem, Wreeker
Christiaan Pieters geb 23 may 1789, ged 7 jun 1789 Grote Kerk HRL, zv Pieter Durks en Aaltje Gerrits
Christiaan Pieters geb 7 mrt 1782, ged 26 mrt 1782 Grote Kerk HRL, zv Pieter Christiaans en Gerritje Laases
Christiaan Pieters geb 1760 ... , ovl voor 1812, huwt met Jetske Wybrens, doet overlijdensaangifte van Antje Pieters; BS geb 1811, overlijdens
Christiaan Rief Pieter de Waardt, Soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter van HRL, ende M.R. van Leeuwarden, sijnde wegens de bruid gecompareerd C.R., goede bekende, 13 dec 1788; ondertrouw HRL
Christiaan Riem geb Buschwijler bij Strassburg, ovl 1765 op zee, kind: Pieter, geb 1758 Goudkust; doopregisters Luth. Kerk HRL 1766
Christiaan Rinses ged 21 mei 1754 Westerkerk HRL, zv Rinse Douwes en Janke Christiaans
Christiaan Ruiten oud 36 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-104; VT 1839
Christiaan Symons zie: Schuurmans
Christiaan Smits huwt met Hijke Aukes, kind: Antje S, geb 1812 Marrum, ovl of afwezig in 1839; BS huw 1839
Christiaan Soeter zie ook: C. Zoeter; gewoont hebbende te Leeuwarden, huwt met Lena Claases, ook aldaar, hebben op drie aa een volgende Sondagen geproclameerd waarvan het laaste is geweest den 28 May 1758 so dat de presedent borgemeester Schaaf haar permissie geeft en sijn met attestasie de 31 okt tot HRL. getrout; kind: Jacob Christiaans Soeter, ged 13 jun 1758 Grote Kerk HRL; kind: Jan Christiaans Soeter, ged 20 apr 1760 Grote Kerk HRL; kind: Caspar Christiaans Soeter, ged 26 sep 1762 Grote Kerk HRL
Christiaan Spijker geboortig van ''t graafschap Lingen, voor burger aangenomen, hebbende de eed gepresteerd in handen van pres. burg. B. vd Meulen en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 6 mei 1772. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 104:6:0 voor geleverd hemddoek ord. no. 1, 4 jan 1785. (GAH1116); woont in 7e quartier, links:-1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Christiaan Steynmets huwt met Wybergie Fredriks, beyde van HRL, geproclameerd den 6 May en den 13 dito en den 20 May 1753 getrouwdt
Christiaan Zondervan geb 1801 HRL, ovl 19 jul 1880 HRL, N.H., huwt met Margaretha Catharina de Groot op 8 okt 1827 HRL, huw.afk. 23 en 30 sep 1827 HRL, scheerder in 1827, zv Willem Z, en Louisa Soldan; BS huw 1827, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168
Christiaan Trol huwt met Jieke Jans op 1 jun 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Christiaan Urama huwt met Harmenke Johannis, beyde van HRL, geproklameerd den 3 jun en den 10 dito en den 17 dito en den 24 jun 1753 getrouwt
Christiaan Valkenburg huwt met Hieke Berends Wassenaar op 26 mei 1799 HRL, grenadier 2e Bataillon 4de halve Brigade; huw Grote Kerk HRL 1799; kind: Fertje Christiaans Valkenburg, geb in onegt 22 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL, zijnde opgegeeven vader C.V. en moeder Eke Wassenaar
Christiaan de Vries huwt met Hielkje vd Hoek; BS ovl 1857
Christiaan Wandrup van HRL, huwt met Anna Elisabeth Jurgens, van Amsterdam, geproclameerd de f. 9:16:23 aug 1761 en getrout met attestasie de 10 sep in de Westerkerk
Christiaan Wybrandus geb 6 sep 1789, ged 29 sep 1789 Grote Kerk HRL, zv Wybrandus Christiaans en Mayke Klaasses; geb 13 aug 1791, ged 28 aug 1791 Grote Kerk HRL, zv Wybrandus Christiaans en Mayke Klaasses
Christiaan Wybrands zie ook: de Vries; geb 20 okt 1809, ged 7 nov 1809 Grote Kerk HRL, zv Wybrand Christiaans en Hijlkje Willems
Christiaan Willems zie: Zondervan
Christiaan Willems vroedsman M. van Aarsen bet f. 38:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens kamerhuur agter de Lombart bij C.W. bewoond, 26 aug 1766. (GAH1096); voogden bet f. 40:3:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor huishuur vd woning door Christiaan Wilhelmus gebruikt en van dezelve binnentijds verlaten, 17 nov 1767. (GAH1097)
Christiaan Willems C.W. ende Maeyke Gerrits, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Douwes ?les, 15 Mrt 1749; huwt met Mayke Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 mrt 1749 en ook getrouwdt
Christiaan Intes geb 28 aug 1800 HRL, N.H., ged 9 sep 1800, zv Inte Hendriks en Gerritje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1800
Christiaan Chrisoffels Kingma huwt met Grietje Battard, kinderen: Zepkje (Tjipkje), geb 1768 HRL, Dieuwke Christiaans, geb ... , Welmoed Christiaans, geb ... ; BS geb en ovl 1812, ovl 1847
Christiaan H. H Harmens zie: van Lahen
Christiaan Hendrik Bouman geb 1808 HRL, ovl 26 okt 1843 HRL, huwt met Anna Harmanus Schoonhoff op 31 jan 1833 HRL, thans in dienst bij de mobiele Vriese schutterij, turfdrager in 1843, huw.get. bij S. Schoonhof en J.C. Schrage aangehuwde broeder bruidegom 1842, zv Cornelis B., en Johanna Riva; BS huw 1833, huw 1842, ovl 1843; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk D-085; VT1839
Christiaan Hendrik Alberts Bruining ged 23 mrt 1761 Grote Kerk HRL, zv Albert Bruining en wijlen Christina Hendrijna Ter Soek; ovl voor 1814, huwt met Antie Cornelis; BS ovl 1813; C.B. en Antje Cornelis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Dirk Cornelis, deszelfs oom, 2 feb 1788; ondertrouw 1788; Harrijt Foekes Molenaar en Grietje Jacobs Dijkstra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.B., goede bekende, 28 jul 1792; ondertrouw HRL; C.H.B. en Antje Kornelis, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 feb 1788 HRL, en zijn getrouwd den 19 daaraanvolgende; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Christiaan Hendriks de Vries ovl 17 nov 1807 HRL, huwt met Jetske Willems, kinderen: Pietje Christiaans dV, geb 1768 HRL, Wybrand Christiaan dV, geb 1777 HRL; BS huw 1820, ovl 1831, ovl 1834
Christiaan Hermanus Hendrikus van Lahen geb 1811 HRL, ovl 12 mrt 1813 HRL; wijk E-246, zv Harmanus Wilhelmus Hendrikus vL, en Anna Wayer; BS ovl 1813
Christiaan Jacobus Carpentier C.J.C. ende Elbrigjen Pieters beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Pieter Dirks Klaever, 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Christiaan Jans Borman geb 14 nov 1780, ged 19 dec 1780 Grote Kerk HRL, zv Jan Pieter Borman en Katharina Klaasses van der Zijl
Christiaan Jans Puist huwt met Jetske Oepkes Hijlkema, kind: Jeltje, geb 30 jun 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806
Christiaan Kaspers Koster geb 1800 HRL, ovl 16 feb 1839 Franeker, huwt met Catharina Jans Flierl, arbeider, wonende te Franeker, zv Kasper K, en Christina Hoever; BS Franeker ovl 1839
Christiaan Lodewijks Smits ged 1 may 1742 Grote Kerk HRL, zv Lodewijk Smits en Tetje Durks
Christiaan Pieters Bruin geb 6 feb 1760 ... , ovl 28 apr 1819 HRL, huwt met Eeke Inters Heemstra, huw getuige bij T.P. Meppelaar en R.R. de Boer, oom vd bruid. wonende te HRL. in 1813, gepensioneerde van de staat bij de marine; BS huw 1813, ovl 1819, ovl 1833; eigenaar en gebruiker van wijk F-134, timmerknegt, 1814. (GAH204); weduwe C.P. d. B. eigenaresse van perceel nr. 1365 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 139, huis en erf, 68 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Christiaan Pieters Riem geb 1781 HRL, ovl 11 jan 1829 HRL, huwt met Marike Sjierks Wijnalda, werkman in 1829, N.H., wonende te in ''de 12 Nieuwe Woningen'' in 1811, kinderen: Sjierk Christiaans, geb 17 sep 1808 HRL, Pieter Christiaans, geb 9 mei 1806 HRL, Grietje Christiaans R, geb 1806 HRL, zv Pieter R, en Gerritje Laazes; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS ovl 1811, ovl 1829, ovl 1835, ovl 1887; gebruiker van wijk G-226, militair; medegebruikers Hendrik de Wit, baardscheerder, Tjeerd Piebes de Vries, metzelknegt, IJpe Jelles wwd., gealimenteerd; eigenaar is Tjeerd Cabbeljauw wed., 1814. (GAH204)
Christiaan Pieters Wreeker geb 2 jan 1798 HRL, ovl 9 dec 1819 HRL, panbakkersknecht, zv Pieter W, en Pietje Christiaans; BS ovl 1819
Christiaan Symons Schuurmans geb 10 feb 1800 HRL, ged 25 feb 1800, ovl 23 feb 1847 Oosterwolde, huwt met Eelkje Jans vd Wijk op 15 jun 1826 HRL, huw.afk. 16 en 23 apr 1816, varensgezel, zv Simon Douwes S, en Sipkje Christiaans Kingma; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1826, ovl 1847, ovl 1852
Christiaan Theodorus Frijke De Weledel Gestrenge heer C.T.F., luitenant ter zee in dienst van deezen Staat bij ''t Ed. Mog. College ter Admiraliteit in Friesland, van HRL, en mejuffer Antje Thomas Poo, van Oostvlieland, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 dec 1783 HRL en zijn met attestatie vertrokken
Christiaan Thomas Waterbeek ged 23 jan 1748 grote Kerk HRL, zv Thomas Waterbeek en Tetje Corneelis
Christiaan Wybrands de Vries zie ook: Christiaan Wybrens; geb 20 okt 1809, ged 7 nov 1809 Grote Kerk HRL; geb 20 okt 1809 HRL, ovl 24 mrt 1841 op zee, extract: ''vanwege het departement van Marine en Kolonien te ''s-Gravenhage ontvangen extract eener overlijdensakte opgemaakt aan boord van het pinkschip ''Dirkje Adama'', gevoerd door Otto Mehlen, waaruit geblijkt dat op de reis van HRL naar Groenland C.W. de Vries, des morgens ten zeven ure aan boord van bovengenoemd schip, zeilende op 72? N.B. is overleden'', N.H., ongehuwd, matroos, zv Wybrand Christiaans en Hielkje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-201; VT1839
Christiaans Feddes ged 10 apr 1753 Grote Kerk HRL, zv Fedde Klaassen en Antje Christiaans; Cristiaen Feddes, ged 12 okt 1751 Grote Kerk HRL, zv Fedde Claasen en Antje Cristiaens
Christiaans Lourens ovl voor 1815; huwt met Grietje Hiddes; BS ovl 1817; wed. C.L. gebruiker van wijk A-013, medegebruikers zijn Jan Feersma, cargadoor, en Fedde Bleeker, timmerknegt, eigenaar is P. Rodenhuis 1814. (GAH204); Claas Hendriks Bleeker ende Grietje Claases de Vries, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.L., goede bekende, 9 nov 1793; ondertrouw HRL; Jan Douwes ende Eelkje Hendriks Bleeker, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de stevader C.L., 16 apr 1796; ondertrouw HRL; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Christiaen ten Brenk ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 43:15:0 wegens geleverd neteldoek, kwit. no. 4, 2 mei 1775. (GAH1106)
Christiaen Dirks Fedde Claeses ende Antje Christiaens beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder C.D., 20 May 1747; Rinse Douwes ende Janke Christiaens beyde van HRL, koomende weegens de bruyd C.D. desselfs vaeder, 25 May 1748
Christiaen Gerrits huwt met Lijsbeth Wopkes, kind: Elske Christiaens, ged 24 sep 1748 Grote Kerk HRL
Christiaen Hendriks C.H. en Pietje Pieters beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder Pieter Pieters, 1 Aug 1744; huwt met Pietje Pieters, beyde van HRL, zijn geproclameerd 2, 9 en 16 aug 1744 en doen ook getrouwt
Christiaen Rodenburg huwt met Wilhelmina Rodenburg, kind: Pieter Christiaens Rodenburg, ged 9 dec 1749 Grote Kerk HRL
Christiaen Serpentijn geboortig van Hamburg, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borgereed afgelegd in handen van pres. burg. Schaaf, hebbende de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 11 mei 1767. (burgerboek)
Christiana Philippina Charlotte Steyns huwt met Isak van Ruth, kind: Hiddina Albertina Isaks van Ruth, ged 18 aug 1754 Westerkerk HRL
Christiana Sibilla van der Brug geb 22 sep 1772, ged 15 okt 1772 Grote Kerk HRL, dv Feddo vd Brug en Bonifacia van Ruth; geb 6 aug 1780, ged 12 sep 1780 Grote Kerk HRL, dv Fedde van der Brugh en Bonnifacia van Ruth
Christiana Wilhelmina Beek huwt met Paulus Stroband; BS ovl 1858; Paulus Strooband van HRL, en C.W.B. van Franeker, laatst geproclameert op dato deezes 4 mei 1777 HRL, en alhier getrouwd na vertoonde attestatie van Franeker 28 apr 1777, getekent S. Abbring v. d. m. ibidem, en T. van Nul, Coster in Franeker; kind: Johannes Paulus Stroband, geb 6 mrt 1780, ged 26 mrt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Willem Paulus Strooband, geb 5 apr 1782, ged 23 apr 1782 Grote Kerk HRL; kind: Philippus Paulus Stroband, geb 8 jan 1785, ged 4 feb 1785 Grote Kerk HRL
Christianus Bleeker geb 10 jan 1808 HRL, ovl 9 okt 1812 HRL, ovl wijk A-013, N.H., ged 24 jan 1808 HRL, zv Fedde Hendriks B., en Grietje Johannes dekker; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1812
Christientje Bonnes ovl voor 1838, huwt met Antonie van Dijk; BS ovl 1837
Christina Adams ovl voor 1869, huwt met Hendrik Mulder; BS ovl 1868
Christina Akkringa geb 31 dec 1806 HRL, N.H., ged 1 feb 1807 HRL, dv Eevert A., en Elizabeth Anderens; dopen Grote Kerk HRL 1807
Christina Andries zie: Paskum
Christina Antoon zie; de Vries
Christina Banning huwt met Hartman Eeltjes, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 sep en getrout de 6 okt 1765; kind: Eeltje Hartmans, ged 5 okt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Tijtie Hartmans, ged 6 dec 1768 Grote Kerk HRL
Christina Berends zie: Pol
Christina Bock oud 49 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-030; VT1839
Christina de Boer zie ook Wiersma; geb 1757 Balk, ovl 27 dec 1838 HRL, huwt met Saake Wiets, wonende te op Rapenburg in 1838, dv Tjietse Romkes en Dieuwke Johannes; BS huw 1820, ovl 1838, ovl 1842
Christina Bulderwijk huwt met Wijger Paulus Boereilli, kind: Leena Wijgers Boerelli, ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL
Christina Dirks zie: Vellinga
Christina van Drayen ovl 12 mei 1812 Leeuwarden, huwt met Valentijn Burghart, vader ovl 10 mrt 1794 Leeuwarden, moeder ovl 23 mei 1801 Leeuwarden, namen niet bekend; BS huw 1825
Christina Eeverts zie: Akkringa
Christina Elso zie: Hempenius
Christina Fredriks Ernst Lodewijk Keel, soldaat onder de compagnie van capitein Ramaker, en C.F., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd den 26 daaraanvolgende
Christina Hanekuik geb 7 sep 1713 HRL, huwt met Sierk Taekles Tolsma, DG, dv Hylke Douwes H, en Aagje Everts Hingst; GJ ...
Christina Harmens Johannes Harmens van HRL, en C.H. van Bolsward, getrout 3mey 1772 HRL, alwaar de huwelijksproclamatien mede onverhindert waren geschied, volgens vertoonde attestatie van 29 apr 1772, ge-tekend H.G. Cannegieter
Christina Hendriks zie: Zijlstra
Christina Hendriks ovl voor vele jaren te HRL, huwt met Henricus Harmanus; BS huw 1832
Christina Hendriks Harmanus Bonkes ende C.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Jansen, goede bekende, 7 may 1791; ondertrouw HRL; Harmanus Bonke en C.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Christina Hermanus zie: Noteboom
Christina Hylkes zie: Hanekuik
Christina Hoever ovl voor 1829, huwt met Kasper Koster; BS Franeker huw 1828; Auke IJpey en C.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 apr 1806; ondertrouw HRL
Christina Hover ovl voor 1815, huwt met Auke IJpkes Molenaar; BS huw 1814
Christina Hujdekoper Arjen Beerts Wassenaar van Franequer en Cristina Huidekoper van HRL, huw.aang. 26 jul 1738 HRL, Commissaris Burgemr. Vosma, koomende voor de Bruit en Bruidegom de Rentemr. Lanting; huw.aang. HRL 1738; huwt met Arjen Wassenaar, kind: Hijlkje Arjen Wassenaar, ged 18 feb 1749 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Arjens Wassenaar, ged 18 sep 1742 Grote Kerk HRL, vader als A. Beerts W. ; kind: Beert Arjens Wassenaar, ged 30 aug 1740 Grote Kerk HRL, vader als A. Beerts W, moeder als Stijntje Fransen H. ; Johannes Binsonides van Mackum ende Cristina H. van HRL, huw aang. 30 okt 1733 HRL, komende wegens de bruid de old Burgemr. J: Munter; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Christina Jacobs huwt met Hans Everts, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout den 22 nov 1767 in de Westerkerk
Christina Jansen huwt met Nicolaas Matthijs, kind: Nicolaas Nicolaas, geb 8 feb 1796, ged 28 feb 1796 Grote Kerk HRL
Christina Jans huwt met Michiel Pieters, kind: Jan Michiels, geb 17 feb 1779, ged 16 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Michiels, geb 1 jul 1780, ged 18 jul 1780 Grote Kerk HRL
Christina Jeltema Jakob Sibes en C.J., beide van HRL, gehuwd 20 mei 1787 HRL; kind: Sibe Jacobs, geb 3 okt 1787, ged 23 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Catharina Jakobs, geb 15 apr 1789, ged 5 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: Anne Jeltema, geb 24 okt 1791, ged 15 nov 1791 Grote Kerk HRL
Christina Jochems zie: Affringa
Christina Johannes zie: Petraeus
Christina Cahuis huwt met Douwe Uiterdijk; BS ovl 1883
Christina Koen huwt met ... Trumper, kind: Anna Catharina Trumper, geb 21 sep 1772, ged 6 okt 1772 Grote Kerk HRL
Christina Conradi 4e quartier, no. 194, heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1802, 1803, 1804, 1805. (GAH650)
Christina Kup begraven Groot Kerkhof, regel 4, nr. 31; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Christina Marks zie: Wierda
Christina Nauta zie S.E. Ritsbergen; geb 1743 ... , ovl 14 dec 1827 HRL, huwt met Machiel Jansen; BS huw 1813, ovl 1827, ovl 1838
Christina Oolgaard huwt met Pieter Tuinhout, wonende te HRL 1872; BS ovl 1827
Christina Petraeus geb 12 jan 1807 HRL, ged 10 feb 1807 HRL, ovl 25 okt 1849 HRL, huwt met Pier Sjoerds Schaafsma op 3 jun 1830 HRL, dv Johan Willem P, en Tieltje Hofman; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1830, ovl 1849; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-052; VT1839
Christina Pieters zie: Blok
Christina Pieters geb 26 feb 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL, zv Pieter Klaasses en Tryntje Dani?ls Beeva
Christina Pol geb 5 dec 1800 HRL, huwt met Wiebe Overmeer op 31 mrt 1823 HRL, huw.afk. 16 en 23 mrt 1823, Rooms Katholiek, Vst 26 jun 1854 uit den Bosch, komt niet meer voor in het bev.reg. HRL 1860-80, dv Berend P, en Martha van Dam; BS geb 1823, bev.reg. HRL 1851 wijk I-022
Christina Roskott geb 1768 Nesterland, Oostfriesland, ovl 16 mrt 1828 HRL, huwt met Wermold Petersen; BS ovl 1828; Wij Ondergeschrevenen Wytze Feddema mr. horlogiemaker en IJtje Aukes Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter Wemeltje Feddema om zich in het Huwelijk te begeven met Everhardus Wilhelmus Petersen mr. horlogiemaker te deezer Steede, meerderjarige zv Wermold Petersen Predikant bij de Herformde Gemeente op de Eilande Vlieland en C.R. Echtelieden aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen in gevolge de wet geschieden om na afloop derzelve in den Huwelijken Staat te woren bevestigd. HRL den 26 jul 1816; Extract uit het Doop Reg. der Hervormde Gemeente te Hengelo. No. 366: Zeventienhonderd Een en negentig, den Vierde dec is gedoopt, en geb den dertigste nov Everhardus Wilhelmus, zv Wernold Petersen en C.R. Ehelieden in Borne. Borne den 19de aug 1816
Christina Schey geb 1770 Bergen op Zoom, ovl 1 dec 1822 HRL, huwt met Tamme Stuil op 10 jun 1798 HRL, komt van Kampen; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1822; kind: Karel Tammes Stuil, geb 9 jan 1809, ged 29 jan 1809 Grote Kerk HRL
Christina Schultz ovl 8 jun 1823 Franeker, huwt met Harmen Stedehouwer; BS huw 1835, ovl 1856
Christina Steins Isak van Ruth, kind: Fredrik Casimier Isaks van Ruth, ged 7dec17 49 Westerkerk HRL; kind: Bonifacius IJsaaks van Ruth, ged 1 okt 1747 Westerkerk HRL; moeder als Christiana S.
Christina Zijlstra geb 10 aug 1811 HRL, dv Hendrik P.Z., en Anna Maria Jurjens; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 10 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL, dv Hendrik P. Zijlstra en Anna Maria Jurjens
Christina Theodorus zie: Petzlar
Christina Tjietses zie: de Boer
Christina de Veer Christina (1783), Catharina (1784); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis door C. dV. wed. van wijlen Evert Beva, in leven banquier binnen deze stad f. 107:15:0 terzake 3 maanden en 18 dagen verschenen interessen ve obligatie groot aan resteerend capitaal 12.000 Cgld bij haar wijlen man ten profijte van het Weeshuis gepasseert, 30 aug 1783. (GAH1114); id. 3.000 Cgld in vermindering van het resteerende capitaal op voorz. obligatie tot haar en haar wijlen mans laste houdende, en waarop nu nog resteerd te betalen een summa van f. 9.000,-, 30 aug 1783. (GAH1114); rentmeester van het Weeshuis ontv f. 125:0:0 van dr W.J. Hanekuyk als gelastigde van C. dV. wed, Evert Beva, terzake een 1/4 jaar huur van het huys de Bank van Leening volgens contract, 13 may 1784 (GAH1115); geb 1720 ... , huwt met Evert Beva, ontvangt lijfrente 1802; ovl 9 dec 1803 HRL, oud 82 jaar
Christina Vellinga geb 1770 HRL, ovl 22 nov 1839 HRL, huwt met Gouke Hingst, dv Dirk V, en IJttje Tolsma; BS ovl 1839; 1851 overlijdens
Christina de Vries geb 17 mrt 1793 HRL, ovl 13 dec 1868 HRL; wijk C-029, ongehuwd, dv Antoon Bartels dV, en Jeltje Molenaar; BS ovl 1868; bev.reg. Harl1851 wijk C-032; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-029; VT1839
Christina de Vries oud 50 jaar, geb Wageningen en wonende te HRL. 1839, wijk H-040; VT1839
Christina Wassenaar Johan Willem Gebel ende C.W., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B. Wassenaar, de vader, 16 may 1789; ondertrouw HRL; Johan Willem Gebel en C.W., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 31 may 1789 HRL, en zijn den 7 jun 1789 getrouwd
Christina Wierman huwt met Warnar van Duyschot, kind: Jan Warnars van Duyschot, ged 19 nov 1747 Grote Kerk HRL
Christina Wilhelmus Jonas Enstrum en C.W., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Christina Willems zie: Rinks
Christina Alida Heslink huwt met Gerhard Coenraad Tjassens op 12 jan 1800 HRL, met attestatie vertrokken naar elders; huw Grote Kerk HRL 1800
Christina Andries Paskum geb 1794 HRL, ovl 18 feb 1836 HRL, huwt met Pieter Vaas (?), ongehuwd (?), dv Andries Hendriks P, en Wijpkjen Gerlofs; BS ovl 1836; 1841 huwelijken
Christina E Jacobs zie: Coeze
Christina E Coese oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-069; VT1839
Christina Elisabeth Ballij huwt met Johannes Hennus Gerhardus Sissingh op 18 mei 1800 HRL, komt van den Haag, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1800
Christina Elisabeth van Eversin huwt met Franciscus de Fran?ois op 27 sep 1796 HRL, komt van Amsterdam; met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1796
Christina Elizabeth Coeze geb 21 dec 1805 Leeuwarden, ovl 30 mei 1867 HRL, 1e huwt met Broer Klazes Plantinga, 2e huwt met Gerhardus Acronius, (gk), ovl wijk G-096, N.H., dv Jacob C, en Anna Catharina Juliana Stein; BS ovl 1842; 1867 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-075, wijk F-006
Christina Elsos Hempenius geb 9 sep 1810 HRL, ovl 23 okt 1826 HRL, naaister, dv Elso H, en Hiske Heerts; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1826; geb 9 sep 1810, ged 30 sep 1810 Grote Kerk HRL, dv Elso Hempenius en Hiske Heerts
Christina Everts Akkringa geb 3 aug 1796, ged 23 aug 1796 Grote Kerk HRL, dv Evert Akkringa en Elizabeth Andrea
Christina Hendriks Fulsma geb 12 apr 1795, ged 14 apr 1795 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Fulsma en Antje Waalings
Christina Hendrina de Jong zie ook: C.H. Tersoek; huwt met Albert Bruining, kind: Frederica Alberts Bruining, ged 23 sep 1759 Grote Kerk HRL
Christina Hendrina Tersoek zie ook: C.H. de Jong; huwt met Albert Bruining, kind: Jacob Alberts Bruining, ged 8 mei 1757 Grote Kerk, en Mevrou Atsma Peet van t selve te willen zijn; kind: Christiaan Hendriks Alberts Bruining, ged 23 mrt 1761 Grote Kerk HRL
Christina Hermanus Noteboom ovl voor 1844, huwt met Dirk Freerks van Getsen; BS huw 1843
Christina Hermina Volkamp ook als: Voskamp; huwt met Johannes vd Veen; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Bastianus Johannes van der Feen, geb 16 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Johannes van der Feen en Christina Hermina Voskamp
Christina Jacoba Jacobs ged 11 dec 1742 Grote Kerk HRL, dv Jacob Johannis en Willemke Teunis
Christina Jochems Affringa geb 1766 Dragten, ovl 8 sep 1847 HRL; aan boord van een schip liggende in de haven dezer stad, huwt met Hinne Lammerts Terpstra, wonende te Dragten 1847, dv Jochem A., en Ike . . ; BS ovl 1847
Christina Louisa Soldan zie ook: Zultan; geb 1775 prov, 1e huwt met Frederik Webber op 11 mrt 1804 HRL, 2e huwt met Willem Sondervan op 19 aug 1810 HRL, komt van HRL, kasteleinse in 1827, N.H., A 4 jul 1853 Leeuwarden; huw Grote Kerk HRL 1804, 1810, BS ovl 1827 bev.reg. HRL 1851 wijk F-177, wijk G-357
Christina Magdalena Oolgaard geb 14 nov 1794 HRL, huwt met Johannes Hendriks Baron op 21 okt 1841 te HRL, A 20 nov 1872 Leeuwarden; BS huw 1841, bev.reg. HRL 1851 wijk B-040, wijk C-191 bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; VT1839
Christina Marks Wierda huwt met Wiebe Wolters vd Veen; BS ovl 1854
Christina Pieters Blok geb 1785 HRL, ovl 16 mrt 1830 HRL, huwt met IJeme de Vries, wonende te Leeuwaren in 1828, dv Pieter Klazes B., en Trijntje Daniels Beva; BS huw 1828, huw 1830
Christina Theodorus Petzlar geb 1801 Brielle, huwt met Jan Hendriks de Vries op 24 aug 1826 HRL, huw.afk. 13 en 20 aug 1826, wonende te HRL, dv Theodorus P, en Geertje Jarigs; BS huw 1826, ovl 1852; oud 39 jaar, geb Brielle en wonende te HRL. 1839, wijk G-135; VT1839
Christina Willems Linterman ged 21 dec 1751 Grote Kerk HRL, dv Willem Linterman en Sjoerdtje Folkerts
Christinus Feddes zie: Bleeker
Christjaan Durcks huwt met Tjitske Claases, kind: Durck Christjaans, ged 23 apr 1765 Grote Kerk HRL
Christjaan Jacobs huwt met Leena Claassen, kind: Elske Chrisjaans, ged 15 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Geertruy Christjaans, ged 2 okt 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Helena C.
Christjaan Christoffels van Wierum, huwt met Grietje Sierks van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout met attestasie den 31 aug 1766
Christjaan Meiles ged 20 sep 1768 Grote Kerk HRL, zv Meile Dirks en Janke Zijbes
Christjaan Zoeter zie ook: C. Soeter; huwt met Lena Claases, kind: Jacob Christjaans Zoeter, ged 29 jan 1764 Grote Kerk HRL
Christjaan Wytzes ged 27 jun 1771 Grote Kerk HRL, zv Wytze Andries en Antje Christjaans
Christjaan Wopkes ged 23 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, zv Wopke Christjaans en Gerrijtie Haantjes
Christjaan Dirks Faber zie ook: Christiaan Durcks; huwt met Tjietske Claases Backer, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 jun 1763
Christjaan Ulrichs Wip ged 20 mrt 1768 Grote Kerk HRL, zv Ulrich Wip en Charina Bloemhof
Christjna Beerts Wassenaar ged 6 sep 1767 Westerkerk HRL, dv Beert Wassenaar en Uke Ages
Christof Antoon Bekker geb 25 may 1796, ged 7 jun 1796 Grote Kerk HRL, zv Sijfert Jakobus Bekker en IJmke Jilts
Christoffel Andries zie: de Haas; geb 7 may 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL, zv Andries Christoffel en Antje Teves
Christoffel Anes ovl voor 1817, huwt met Sijke Pieters, kinderen: Baukje Christoffels geb 1789 HRL, Antje Christoffels Koster, geb 1789 HRL; BS huw 1816, BS Franeker ovl 1825, ovl 1858; kind: Antje Christoffels, geb 24 nov 1781, ged 11 dec 1781 Grote Kerk HRL; kind: Antje Christoffels, geb 8 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Akke Christoffels, geb 12 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Piebe Christofffels, geb 6 nov 1791, ged 29 nov 1791 Grote Kerk HRL
Christoffel Burgaards oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk F-127; VT1839
Christoffel Doekes zie: Postma/Posthuma; C.D. en Hendrikje Jans, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door Productie van genoegzaam bewijs, 12 sep 1807; ondertrouw HRL
Christoffel Engels huwt met Hendrikje Jans, kind: Johanna Christoffels, ged 22 okt 1748 Grote Kerk HRL
Christoffel Fokkes zie: Klein
Christoffel Gunning huwt met Gerritje van Weedel, kind: Janneke Christoffels Gunning, ged 2 feb 1751 Grote Kerk HRL
Christoffel de Haas huwt met Marijke Daniels, kind: Andries Christoffels dH, geb 1760 HRL; BS ovl 1828; Johan Mauritz Walter ende Carolina de Haas, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader C. d. H., 15 jan 1791; ondertrouw HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 20:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links:1-8:0, rechts:. -3:0; jaar )lijst namen ingezetenen; (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 404:7:0 ter zake geleeverd leer, 30 nov 1793, quit. no. 39 (GAH1125); id. f. 129:17:8, 28 jul 1795, quit. no. 11 (GAH1127); id. f. 136:14:0er zake geleverde soolleer, 16 aug 1796, quit. no. 7 (GAH1128); id. f. 99:0:0 ter zaake geleverd leer, 19 may 1801, quit. no. 11 (GAH1133)
Christoffel Harmens zie: Hoogmolen
Christoffel Hees huwt met Anna Maria Poepen, kind: Angenes Katarina Christoffels Hees, ged 16 feb 1758 Westerkerk; kind: Andries Christoffels Hees, ged 30 aug 1759 Westerkerk HRL
Christoffel Heimpe zie ook: Chr. Hempel; Johannes Lukas ende Jeltie Claeses beide van HRL, koomende voor de bruid C.H., 20 may 1741; ondertrouw N.H. HRL
Christoffel Hempel zie ook: Chr. Heimpe; glazemaker/loodgieter 1751-1753; C.H. ende Berber Uilkes, beyde van HRL, huw.aang. 12 jan 1737 HRL, komende Weegens de bruyd Jacobus Nauta, mr. tinnegieter; huw.aang. HRL 1737
Christoffel Hoogmolen geb 1795 HRL, ovl 2 aug 1844 HRL, huwt met Anna Arnoldus vd Zee op 23 mei 1816 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1816, huw.get. bij J. Hoogmeulen en F. Flux, broeder bruidegom 1827, id. bij L.S. Hoog en H. de Haan 1816, zv Harmen H, en Grietje Andries Schernemer; BS huw 1816, huw 1827 1839 huwelijken, ovl 1844; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-130; VT1839; Ik Ondergetekende Riemke Hendriks Weduwe Arnoldus Harmens van der Zee, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren aan mijnen dochter Anna Arnoldus van der Zee bij mijnen Wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met C. Homolen zv Harmen Homolen en Grietje Andries Schermer, beide wonende te HRL. harlingen den 7 mei 1816; Wij Ondergetekenden Harmen Homolen en Grietje Andries Schermer, Echtelieden kooplieden te HRL, verklaren bij desen te Consenteeren aan onsen Zoon C.H., om Zich in het huwelijk te begeven met Anna Arnoldus van der Zee dv Arnoldus Harmens van der Zee en Riemke Hendriks, mede woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en negentig den Agttiende sep is Geboren Christoffel zv Harmen Homolen en Grietje Andries. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 mei 1816. (HBBHarl. 1816, fiche 4)
Christoffel Jacobs zie: de Vries
Christoffel Jans zie: Repko
Christoffel Johannes zie: Kroeger, Kroever, Jweser
Christoffel Johannes ged 29 nov 1740 Grote Kerk HRL, zv Johannes Reinkesen IJtje Daniels
Christoffel Christoffels ovl voor 1815; erven wed. C.C. eigenaar van wijk B-141, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk F-243; gebruiker is Bern. Drost, winkelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-247; gebruiker is Barend Gompert van Gelder, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-249; gebruiker is Pieter Schenkius, 1814. (GAH204)
Christoffel Knikker ovl 10 jan 1814 Arnhem, huwt met Jantje Rauerda, soldaat, kind: Pieter, geb 1811 Leeuwarden; BS huw 1837, ovl 1859
Christoffel Cresselaar ovl 23 jan 1788 HRL, oud 12 jaar
Christoffel Kuipers huwt met Maria Rosa Petraeus, apothekar, wonende te Leeuwarden, kind: Aart Petrus Henricus K, geb 1799 Leeuwarden; BS huw 1823
Christoffel Repko geb 1780 HRL, ovl 20 sep 1831 HRL, huwt met Durkje Cornelis Braaksma op 10 jan 1828 HRL, huw.afk. 23 en 30 dec 1827, zv Jan Frederiks R, en Helena Maria Oswald; BS huw 1828, ovl 1831; C.R. eigenaar van percelen nrs. 1448 en 1449 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 569, resp. huis, huis en erf, resp. 15 en 84 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, b. 49)
Christoffel Schreuder Jelke Tjietzes ende Petronella Dodenhuizen, beide van HRL, zijn de wegens de bruid gecompareerd C.S., deszelfs oom, 8may17 90; ondertrouw HRL; C.S. en Maria Borman, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Anna Pieternella Scheuder, geb 6 mrt 1784, ged 7 mrt 1784 Grote Kerk HRL, vader als: C. Casper S. en moeder als: M. Christiaans B. ; woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Christoffel Sinkelaar zie ook: Stoffel Jans; ovl voor 1865, huwt met Willemke Jans, kinderen: Metje S, geb 14 apr 1792 HRL, Sophia S, geb 1795 Leeuwarden; BS ovl 1864; 1869 overlijdens
Christoffel Snijders geb geb 1788 prov, ovl Leeuwarden tussen 1851-1860, schoenmaker; bev.reg. HRL 1851 wijk C-148
Christoffel Staubi C.S., Soldaat onder de comp. van capt. Cau ende Eeuwkje Eeuwes, beide van HRL, zijnde aangaave gedaan door proc. Stephanij, 19 nov 1791; ondertrouw HRL; C.S. en Eeuwkje Eeuwes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 dec 1791 HRL, en zijn getrouwd op den 6 daar aan volgende
Christoffel Steffens ged 30 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL, zv Steffen Christoffels en Trijntie Ruurds; Kristoffel S., ged 3 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, zv Steffen Kristoffels en Trijntie Ruirds
Christoffel van Sternsee Ro. Kei Ma Havpman Drossardt en Olderman, huwt met Kunera Ropta, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Christoffel Tor huwt met Pietje van Wageningen, kind: Grietje T, geb 1788 HRL; BS ovl 1850
Christoffel Andries de Haas geb 1782 HRL, ovl 17 mei 1843 HRL, huwt met Antje Roelofs van Dijk op 5 feb 1804 HRL, leerlooyer in 1843, huw.get. bij C. Jacobs en G. Cornelis, neef bruidegom, 1811, id. bij M.F. de Boer en R.R. van Dijk, behuwd broeder bruid 1815, id. bij L.L. Buisman en B. Teves, neef bruid 1816, id. bij P. Houttuin en A. ten Zweege, 1816, id. bij J.C. Teves en M.T. van Slooten, neef bruidegom, 1817, kinderen: Andries, geb 21 okt 1809 HRL, Jetske dH, geb 21 okt 1805 HRL, Andries dH, geb 20 mei 1804 HRL, zv Andries dH, en Antje Tevis; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, 1809, BS huw 1811, huw 1815, huw 1816, huw 1817, ovl 1843; eigenaar van wijk G-085, gebruiker is Uilke Siebes Visser, schoenmaker 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-086, leerloyer, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. leerlooier, wijk H-065; VT1839; kind: Andries Christoffels de Haas, geb 21 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:0:0 voor geleverde schootsvelle, 13 jan 1807, quit. no. 14 (GAH1139); id. f. 6:0:0, 6 jan 1808, quit. no. 16 (GAH1140); C.A. d. H. eigenaar van perceel nr. 1717 te HRL, leerlooiersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 262, huis en erf, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Christoffel Doekes Posthuma geb 1767 Bolsward, ovl 12 okt 1857 HRL, huwt met Hendrikje Pieters op 27 sep 1807 HRL, komt van HRL, eerder huwt met Rinske Annes, N.H., huw.get. bij J. Hillers en A. vd Zee, 1818, gleibakkersknecht in 1826, kind: Hinke, geb 1798 Bolsward, zv Doeke P, en Wiebrigje Christiaans; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1818, huw 1823, ovl 1826, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-309, supp wijk G-402; gebruiker van wijk G-145, gleybakkersknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204)
Christoffel Fokkes Klein geb 1773 Groningen, 1e huwt met Saakje Pieters Schouwerwou, 2e huwt met Pierke Goverts op 31 jan 1839 HRL, wonende te HRL, uitdrager in 1849, doodgraver en puistertreder 1802-1807, wonende te op het Groot Kerkhof in 1811, in zijn ovl Meinte Doekes, wonende te agter de Kerk 1811, in zijn huis ovl ook Joris Pieters 1811, mattemaker in 1822, kinderen: Catharina, geb 21 dec 1806 HRL, Fokke, geb 1794 HRL, Sibilla, geb 1802 HRL, Tietje K, geb 1800 HRL, zv Fokke Christiaans (gk), en Sabil Ommelo, (gk); dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1811, huw 1822, ovl 1831, huw 1839, ovl 1845, ovl 1846, ovl 1849; eigenaar en gebruiker van wijk G-233, gealimenteerd, 1814. (GAH204); C. Fokkes K. van HRL, ende Saakje Pieters Schouwerwou van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Lolkes, 4 may 1793; IJebe Jans van HRL. ende Wytske Gerlofs van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.K., deszelfs neef, 4 may 1805; ondertrouw HRL; C.F.K. van HRL, en Saakje Pieters Schouwerwou van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 may 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 20ste, met vertoonde attestatie; hu Grote Kerk ha; oud 66 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, uitdrager, wijk G-207; VT1839; woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Fokke Christoffels Klein, geb 25 apr 1794, ged 11 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Tietje Stoffels Klein, geb 10 feb 1798, ged 25 feb 1798 Grote Kerk HRL; Maandag den 5 aug 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde compareerde na voorafgegaan ontbod, ter vergadering den burger C.K., Doodgraver, alhier, dewelke Scherpelijk gecorrigeerd Wierd, over ter Zaake hij, bij ''t Vervaardigen van ''t Graff, voor de Wijl:Moeder van Simon Jans de Haan, omtrent het Lijk van deszelfs Wijl:vader Jan Simons de Haan Zeer Slordig, en tot Groote ergernis, der nagebleven Zoon gehandelt had met Serieuse recommandatie, in t toekomende Sorgvuldiger te Zijn. (GAH45); Bij den Raad der Gemeente in overweeging genoomen zijnde, dat bij de Algemene beginzelen der Staatsregeling Art 21 bepaald word, dat elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud, van zijnen eerdienst, deszelfs bedienaaren en Gestigten, en bij de Aditoneele Articulen tot de acte van Staatsregeling Art:1 maar alleen bepaald word: de Gemeenten der voormaals Heerschende Kerk blijven geduurende de eerstkomende drie Jaaren, na de aanneeming der Staatsregeling de gewoone Tractementen van derzelver Leeraaren etc bij wijze van Pensioen uit ''s Lands Cas genieten, en aldaar van geene verdere Kerkbedienden gesprooken word behalven dat die penningen ook niet daadelijk aan de Leeraaren, maar aan de Gemeenten bekeeren vind den Raad der Gemeente geene vrijheid van eenige der dienaaren van de voormaals Heerschenden kerk meer uit Stads Casse te Salariseeren, als agtende den Raad zich door bovengedagte 21 Art:van alle de Kerkelijke Bedienaaren ontslaagen te zijn, wijl de wille des volks de hoogste wet uitmaakt, uit Consideratie van welke alles, den Raad na rijpe deliberatie heeft goedgevonden op huiden voor zich op het Huis der Gemeente te ontbieden: IJpe Feddema, organist in de Nieuwe Kerk alhier, Hendrik Vettevogel, voorzanger, Servaas van Beemen, Coster, hoewel dezelve geen vast Tractament geniet, C.K., en Adolf Pas, Puistertreeders, Rommert Claasen Blauw, deurwagter, S:S:Teyema, Coster, en voorzanger in de Wester Kerk, daar deeze post met die van Schoolmeester in het Stads Weeshuis gecombineerd is, zal hier over eene nadere Schikking moeten werden gemaakt, Johannes Hartmans deurwagter van de Wester Kerk en dezelve uit hunne respective posten Stads Wegen te ontslaan, zoo als den Raad dezelve houd voor ontslaagen bij deezen, met betuiginge teffens dat dit ontslag hun tot geene de minste flettisure zal verstrekken; en zal Extract deezes, aan de Kerkenraad van de Herformde Gemeente werden ter Hand gesteld, met verzoek, zulks de Gemeente te Communiceeren, omme dezelve te dienen voor berigt. Aldus geresolveerd op dato ut supra. (GAH44); Maandag den 21 jan 1799; de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, wierden voorts de beide Doodgraavers Adolph Pas en C.K., op het Huis der gemeente ontbooden, en aan dezelve ernstig afgevraagd, of er geen mogelijkheid zijn zoude om de Lijken, welke gedurende de Sterke vorst, in het zoogenaamde Doodemanshuisje, waaren geplaatst, en daar als ''t Waare opeengepakt Stonden, onder de aarde te bezorgen, en gehoord zijnde de redenen van de Doodgraavers voornd: waarom die Lijken niet hadden kunnen begraaven worden, is uit aanmerking der gefundeertheid van dien als meede uit Consideratie der hooge noodzaakelijkheid. egter dat die Lijken onder de aarde geschikt wierden, alzoo dezelve bij ontlaaten weer, zoo geene besmettinge althans een zeer bederfelijke Lugt zouden kunnen veroorzaaken bij den Raad goedgevonden, om aan de Doodgraavers bij haare betoonde bereidwilligheid ter faciliteering van der moeyelijk Werk, in het tegenwoordige Jaargetijde, Twee Stadsarbeiders, op Stads kosten toe te voegen, en is den Bouwmeester Jacobi gelast hier op ordre te Stellen. (GAH44); de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde wijders nog geleezen een request van de doodgraavers A. Pasz en C.K. Continueerende verzoek, dat Zij in de Wintertijd, Wanneer de grond Sterk ingevroosen Was, Zoo als thans Plaats vond, en Zij dus van het begraaven der Lijken, ongelijk veel meer moeite hadden, dan Wel op andere tijden van ''t Jaar, eenig meerder Salaris, of loon mogten genieten; Waar over gedelibereerd Zijnde, wierde goedgevonden, eene Commissie te benoemen, om het zelve Verzoek te overweegen en den Raad te dienen van Advijs en Consideratie, Welke Commissie is gedecerneerd op de Burgers Bos en Wellinga. (GAH44); Maandag den 22 jan 1798; Het gerechte ordrd:Vergadert zijnde, wierde geleezen een Request van C.K., Burger hiet ter Steede, zijnde van den navolgende Inhoud; Aan den Gerechte der Stad HRL; Geeft met eenen Verschuldigden eerbied te kennenC.K., Burger alhier ter steede dat den Supplnt:Vernoomen heeft, als dat Gerardus van Kempen aangesteld Zoude zijn, als Stads adsistent, en daar door koomen te vaceeren deszelfs post als doodgraver, de Supplnt:voormaals ook in Stads bedieninge als Bierdraager geweest zijnde dan om redenen, door UL. daar van ontzet is, welke mooglijk de Supplnt:wanneer alles wel inziende wel had kunnen voorkoomen; en ook wel beseft zijn pligt geweest was; Weshalven de Supplnt:zig door deesen ter Tafel van UWL Wendt, met zeer instantelijk Versoek ja tot groot mainctien van des Supplnts:huisgezin, dat er door UWL ten feveure van gem:Vacante post als doodgraaver op den Supplnt:mooge werden gedisponeert; en dat er duur UWL omtrent het voorgevallene voor deezen, wegens de Supplnt niet over mooge werden gedagt, maar in vergetelheid gesteld, belovende de Supplnt:zig van zijnen pligten te quiten en de ordres van UWL ofte derzelver opvolgers te obedieren en mainctineeren quo facto etc. C. K
Christoffel Jacobs de Vries geb 1785 HRL, ovl 22 aug 1835 HRL, huwt met Grietje Cornelis Schaafsma op 5 dec 1811 HRL, ondertrouw 20 nov 1811, 1e afk. zondag 24 nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 1 dec 1811, smidsknecht, huw.get. bij P.A. de Jong en R. Walter, grofsmid. 1815, zv Jacob Gosses en Agnietje Christoffels de Haas; BS huwafk. en huw 1811, huw 1815, ovl 1835; C.J. d. V. eigenaar van perceel nr. 1520 te HRL, grofsmid. woonplaats HRL, legger nr. 735, huis en erf, 130 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Christoffel Jacobus Charpantie huwt met Elbregtjen Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 January 1742 en doe ook getrouwt
Christoffel Jans Kroeger ovl voor 1830, huwt met Janke Gubbles, kind: Johannes Christoffels K, geb 1807 Franeker; BS Franeker huw 1829; Hendrik Roelofs ter deus ende Angnietje Heins, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd deszelfs steevader C.J.C. 26 jan 1805; ondertrouw HRL
Christoffel Johannes Kroever zie ook: C.J. Kweser; ovl voor 1812, huwt met Lijsbeth Hendriks, kind: Johannes Christoffel K, geb 21 dec 1803 HRL; BS geb 1811, ovl 1828
Christoffel Johannes Kweser zie ook: C.J. Kroeger; huwt met Lijske Hendriks Kalf op 7 nov 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802
Christophorus Rex Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 12 feb 1667 betaelt aen de Notaris C.R. ter causa diensten in''t sterfhuis gedaen (Nanneke Atses wv Tjerk Hiddes de Vries) f. 27:17:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; REX, GERRIJT JANS
Christophorus Valentijn zie: Burghart
Christophorus Valentijn Burghart geb 1801 Leeuwarden, ovl 15 dec 1840 HRL, huwt met Maria Joanna de dekker op 13 okt 1825 HRL, huw.afk. 2 en 9 okt 1825, kuipersknecht, wonende te HRL, kastelein in 1840, zv Valentijn B, en Christina van Drayen moeder wordt in 1840 vermeld als Francina de Hoog; BS huw 1825, ovl 1840
Cicilia Antonetta Wilhelmina kind: Cicilius Antonius Wilhelmianus, geb 21 apr 1804 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804
Cicilius Antonius Wilhelmianus geb 21 apr 1804 HRL, ged 10 jun 1804 HRL, N.H., zv Cicilia Antonetta Wilhelmina; dopen Grote Kerk HRL 1804
Cijsie Levi van HRL, en Natan Levi van HRL, huw.aang. 11 feb 1736 HRL, vertonende de broeder der bruydegom Schriftelijk Consent van des bruids moeder per missive; huw.aang. HRL 1736
Cl Nap weduwe woont in 8e quartier, huisno. 43, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1804, may 1805. (GAH650)
Cl. Hiddes Bleeker gebruiker van wijk H-087, timmerknegt; eigenaar is Cl. IJsenbeek, 1814. (GAH204)
Claa I Hatsma geb 6 apr 1687, ovl 4 weken, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Claara Aerts Gerrit Klaesen ende Klaare Aerts beyde van HRL, koomende weegens de bruid Douwe Ales den 1 nov 1749; huwt met Gerrit Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 2, 9 en 16 nov 1749 en doe ook getrouwt; ovl/begr. 26 mrt 1787 HRL, oud 59 jaar; kind: Dirk Gerrits, ged 24 jun 1756 Westerkerk HRL; doha; kind: Mattheus Gerrijts, ged 8 jan 1761 Westerkerk HRL, moeder als Clare Aats; kind: Hendrik Gerrijts, ged 11 jan 1763 Grote Kerk HRL; kind: Aat Gerrits, ged 25 mrt 1755 Grote Kerk HRL, moeder als K. Aats kind: Aats Gerrits, ged 9 apr 1752 Westerkerk HRL; kind: Klaas Gerrits, ged 18 okt 1750 Westerkerk HRL; kind: Antie Gerrits, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL, moeder als K. Aats; kind: Gerrit Gerrijts, ged 14 apr 1772 Grote Kerk HRL
Claara Jentjes ged 31 jan 1741 Grote Kerk HRL, dv Jentje Dirks en Uilkjen Jans
Claara Corneelis ged 30 may 1744 Grote Kerk HRL, dv Corneelis Geerdts en Dirkje IJdes
Claara Cornelis ged 4 apr 1756, dv Cornelis Hendriks en Grietie Saakes; do. reg. N.H. HRL
Claare Jans van Haarlem, huwt met Pieter Eelkes, van HRL, sijn geproclameert 18, 24 en 31 May en getrouwt den 4 Junius 1739; kind: Eelke Pieters, ged 15 apr 1754 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Pijtters, ged 21 aug 1746 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbert Pieters, ged 6 jun 1741 Grote Kerk HRL; rentmeester van het Weeshuis ontv f. 97:12:2 vd pres. voogd A. Noordga wegens inbreng van Pieter Eelkes en C.J. ten voordeele van Eelke Pieters, volgens gedaane rekening van de curator Albert Noordga, 22 feb 1763. (GAH1093)
Claartje Luitjens ged 13 nov 1770 grote Kerk HRL, dv Luitjen Wybrens en Janke Hartmans
Claas Ages Johannes Armij ende Janneke Ages, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.A. deszelfs broeder, 3 jul 1790; ondertrouw HRL
Claas Alberts huwt met Antie Pieters, beide van HRL, geproclameerd de f. 8:15:23 en getrout de 29 mei 1763; kind: Klaaske Klaases, ged 20 dec 1763 Grote Kerk HRL
Claas Alberts Hendrik Rients ende Grijtje Clases, beide van HRL, komende wegens de bruid C.A. den 28 Augs 1751
Claas Allema huwt met Dieucke Pijtersdr op 15 jul 1612 Gerecht HRL, wonende te Kollum, zv Aebe A., (gk), en Tet Tjaardsdr., (gk), kind: Petrus A., geb ...; geneal. Allema
Claas Andries weesvoogden bet f. 105:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van C.A. als blokmakersknegt, 3 jun 1783. (GAH1114); id. 105 :0:0 aan dito zijnde het verdiende loon van C.A. als blokmakersknegt gewerkt hebbende bij Otte Aukes Overdijk, 21 jun 1785. (GAH1117)
Claas Arends C.A. en Riemke Sijbrens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de stevader Sipke Fokkes, 6 mrt 1790; ondertrouw HRL
Claas Arjens Frans van Esta, P. Sj. Hannema, de boer van wed. Tetrode, Jelle Clases, Hinne Sijtses, Doede Annes, Bauke Paulus, Wybe Sijbes wed., L.T. Tolsma, C.A., Fedde Douwes, IJege Visser, Jelke Tjidses, J.A. van der Werff, D.B. Heslinga, C.A. Jonker, Johannes Harmens, Harmen IJpes, Paulus de Boer, Claas Gorter, Jan Hannema, Claas L. Koster, Cornelis P. Kuiper, Tjeerd Douwes, Jan Clasen Rodje, stemmen in met het verwijderen van 2 tillen, ??n in het zg ''Vierkant'', de ander ''de Zwarte Hekstille'', 27 aug 1804. (GAH50)
Claas Barent van HRL, huwt met Antie Douwes, van Arum, geproclameerd de 4-11 en getrout met attestatie de 18 mei 1760
Claas Baukes ovl 30 jun 1794 HRL, oud 51 jaar; begraven Klein Kerkhof, regel 1, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Claas Baukes weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier:14-8:0 (GAH650)
Claas Baukes weduwe woont 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Claas Baukes weesvoogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake 2 jaar verdiende loon van Harmen Douwes, als backersknegt bij C.B., 18 may 1790. (GAH1122); Maandag den 22 apr 1799. de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde nog de wed. C.B., bij wien vier halve Roggenbrooden, in ''t gewigt te ligt bevonden waaren, uit Consideratie, dat Zulks mogelijk door onattentie van de bewerkers van ''t Zelve, Konde Zijn veroorzaakt, en dus geheel buiten Schuld van de vrouw Zijn, voor dees Keer gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de Confiscatie van ''t brood, Welke na ''t Stadsarmehuis is gezonden. (GAH44)
Claas Beernds Jan vd Horst bet f. 400:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis in vermindering vd erffenis door C.B. bij testament gemaakt, 3 jul 1781. (GAH1112); weesvoogden bet f. 281:0:0 voor het restante der gelden uyt den boedel van wijlen C.B. geproflueert, 16 jul 1782. (GAH1113)
Claas Beerns ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 65:13:0 weegens 24 schou en 13 korven turf door hem in ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 5, 5mey17 30. (GAH1060)
Claas Bentes zie: IJsenbeek
Claas Berends ovl 15 feb 1793 HRL, oud 35 jaar
Claas de Boer gebruiker van wijk A-190, sjouwer; eigenaar is Jacob Lieuwes erven, 1814. (GAH204)
Claas de Boer lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 3:0:0 (GAH650)
Claas de Boer woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Claas Bornstra Van de apotheker is een handtekening bewaard gebleven als ondertekening van een akte van aanstelling tot ''administrator ende voormondt over Magdalena Rouckes dochter''. Het stuk hield in dat Botte Broerszn Buwema de opvoeding en verzorging op zich nam van het kv Roucke Wybes zn. deze Roucke was weduwnaar en zeevarende. de akte is ondertekend door Botte Buwema Roucke Wybes zn en de klerk ter sekretarie C.B. Bron: HRL. Crt dd 11 nov 1893/S. Wobma
Claas Boyens later ook: Roorda; geboortig van Spannum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Tjaard Bouwens op 3 jan 1701. (burgerboek); zv Booyen Claeses en Seetske Jetses Roorda, heeft twee zusters: Neeltje en Pytie Boyens Roorda; hij is in 1698 eigenaar, samen met zijn zusters, van de halve plaats Roordastate. In 1701 verkopen Neeltje, Claes en Pytie een plaats van 64 pondematen te Welsrijp. Een deel van deze plaats was in 1642 door hun pake en beppe gekocht; (Gen. Jierb. 1984); Claes Boyens, gebruiker, en Boyen Clases erven eigenaars van plaats nr. 3 in Tzummarum, groot 55, 5 pondematen, floreen f. 20:14:10, ferskaat de Gemene vaert Noorden. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Claas Bretton ovl 24 jun 1758, wonende te HRL. 1742-1758; b; rentmeester van het Weeshuis ontv f. 400:0:0 zijnde vlgs testamentaire dispositie van wijlen de wed. C.B. aan het Weeshuis gelegateerd, 30 jun 1767. (GAH1097); medeweesvoogd hopman S. Buma bet f. 35:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Pieter Bockes in 1 jaar bij C.B. met hoedmaken verdient had, 21 jun 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis71-8:0 weegens hoeden door hem gelevert tbv het Weeshuys, ord. no. 38, 21 nov 1730. (GAH1060)
Claas Dirks koopt van Hartman Sijbrens een huis voor 300 Caroliguldens op7 jul 1798
Claas Dirks zie ook: Molenaar; C.D. ende Aaltje Fokkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Fokke Eerks, 25 jul 1795; ondertrouw HRL; kind: Geeske Klaases, geb 18 nov 1795, ged 29 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Gatske Klaases, geb 24 jan 1797, ged 21 feb 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en negentig den Agttiende nov is Geboren Geeske, dv K.D. en Aaltje Fokkes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 11 decembr 1815
Claas Dirks ovl voor 1815; C.D. erven eigenaar van wijk E-189; gebruiker Siebren H. Jouwstra, timmerknegt, 1814. (GAH204)
Claas Dirks huwt met Dieuwke Saakes, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 7 ber (= september) en getrout den 5 okt 1766
Claas Doedes Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, C.D. en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en T.S., vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)
Claas Doedes woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; ovl voor 1805, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 227 1 mrt 1804; weduwe erven heeft/hebben een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650); ovl 1804 ... , huwt met Gesina Harmens (Mulder) op 14 nov 1802 HRL, komt van Hindeloopen, in leven schipper te HRL, kind: Anna Elisabeth Klases, geb 13 okt 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827; Op heden den dertigsten aug Eenduisendagthondertsestien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, op den Raadhuise binnen deze Stad, in het locaal van onse gewone Teregtzitting, de Heeren: Harmen de Weerd, Cofschipper, wonende in de Pekel A, oud agtendertig Jaren, Egbert Hendriks de Groot, Smakschipper, oud twee?ndertig Jaren, wonende in de Pekel A, dog beide thans present te HRL, Johannes Leenderts, oud negenenvijftig Jaren, oud Buiten-Schipper, dog thans Havenmeester en Bouwe Rodenhuis, oud sesentwintig Jaren, Brittische vice-Consul, beide wonende te HRL; dewelke ten Verzoeke van mejuffrouw Gesina Harmens Mulder, zonder Beroep, Woonachtig te HRL, Welke gehuwd is geweest met K.D., Schipper, mede bevorens woonachtig te HRL, en ten faveure der Waarheid Verklaarden Dat zij alle de perzv K.D. Schipper, voormaals woonachtig te HRL, en welke gehuwd is geweest met Mejuffrouw Gesina Harmens Mulder, dogter van Wijlen Harmen Mulder, in leven Meester Scheepstimmerman te HRL, wel hebben gekend, en voor hun selven Stelling overtuigd zijn, dat de gemelde K.D. in den Jare Agtienhondertvier is overleden; Gevende redenen van Wetenschap dat het de eerstgemelde Comparant, zeer wel bekend is dat bovengemelde K.D. met een driemastschip in de herfst van den Jare Agtienhondertvier van Riga is Vertrokken, en gedestineerd was ne eene Fransche Haven, dat hij egter eenigen tijd na deszelfs Vertrek in Londen zich bevond, en als toen heeft gehoord, en het welk ook in de Courant en Nieuwspapieren Stond, dat er een dergelijk Schip in de Noordzee was Verongelukt, waar van Slegts Twee Matrosen van de Equipagie waren gered, en dat men toen algemeen, dat Verongelukte Schip Voor dat van K.D. hield, het Welk de comparant daar na, door andere Schippers, die destijds op Zee waren, ook nog genoegsaam was gebleken, hebbende hij ook nimmer van deze K.D. iets meerder gehoord; de tweede Comparant geeft mede voor redenen van Wetenschap, dat het hem bekend is, dat kapitein Klaas Doedes, in de herfst van den Jare Agtienhondert vier van Riga is Vertrokken, en dat hij kort daar na in de Nieuwspapieren in Engeland heeft gelezen, dat een zodanig schip, als dat van K.D., was Verongelukt, het welk men algemeen voor het zijne hield, en dat zich Slegts Twee Matrosen van de Equipagie, zouden hebben gered, dat hij ook nimmer in al dien tijd iets van hem heeft Vernomen; de derde Comparant geeft mede op, dat hem zeer wel bekend is, dat K.D. met een nieuw Pinkschip van Riga na Frankrijk is Vertrokken, dat hij eenigen tijd hier na, in de Couranten heeft gelezen, dat dit Schip in de Noordzee Verongelukjt, en, dat er Slegts twee Matrozen van dat Schip zich hadden gered, dog dat de overige van het Scheepsvolk daar bij alle waren omgekomen, en dat men zedert dien tijd, van hem nimmer iets heeft gehoord of vernomen; de vierde Comparant geeft mede voor redenen van Wetenschap op, dat hij Kantoorbediende zijnde bij de Heeren Barend Visser en Zoon te HRL, ten Verzoeke van Juffrouw Gesina Mulder in het gepasseerde jaar, eenen Brief aan hunnen Correspondent te London hadde Verzonden, ten einde na de perzv haren man K.D. te informeren, dat hij dien ten gevolge in den gepasseerde Jare, uit London heeft ontvangen een Certificaat, afgegeven door de Heeren Standforth en Bluhm, in dato Vierentwintig nov Agtienhondertvijftien, waaruit gebleek dat te London, in de herfst van Agtienhondertvier, berigten waren ingekomen, dat het Russische Schip Elizabeth, gevoerd door Kapitein K.D. was Verbrand, dat de Equipagie van dat Schip, daar mede Verongelukt was, met uitzondering van drie a vier man, Welke van de Boegspriet van het Wrak waren gered, dat een van die geredde personen destijds te London is gekomen, en berigt heeft gebragt, dat de Kapitein Klaas Doedes, beschouwende alle hoop op Ontvlugting, onmogelijk, van het Schip in Zee was gesprongen en alzo Verdronken, dat de persoon welke dit berigt overgebragt een Rusch zoude geweest zijn, wiens Verblijf men niet konde ontdekken, en Welk Certificaat bij hem Comparant allezints geloof Verdient, Soo dat hij aan de Waarheid van het daarin Vermelde geenzints twijfelt; Van al het Welk Wij deze Acte hebben opgemaakt, omme nae aanleiding van Art. 46 en 155 van het Wetboek Napoleon, te Vervangen een Acte van Overlijden, alzo het onmogelijk is, om van de Perzv K.D., een Zodanige Acta van Overlijden te kunnen bekomen, daar het zeer Seker Schijnt, dat hij op Zee is Verongelukt; Een hebben de Comparanten deze Acte na gedane Voorlezing, met ons en onsen Griffier Vertekend
Claas Doedes geboortig van Grouw, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. A. Osinga op 25 okt 1775. (burgerboek); wed. C.D. gebruiker van wijk E-081; eigenaar is Gerb. Pettinga; medegebruikster M. Mulder wed., winkelierse, 1814. (GAH204); erven C.D. eigenaar van wijk H-171; gebruiker Douwe de Haan, varensgesel; medegebruiker Jacob Tuininga wed., 1814. (GAH204)
Claas Doedes Remonstreert met schuldige eerbiedigheit C.D. Burger alhier ter Stede, hoe dat door ''t overlijden van Claas Gardenier in leven meede ordrs turfdrager binnen dese Stadt, dito bedieninge is komen te vaceren maar meede alzoo den supplnt seer geerne soude sijn gebeneficeert, soo addresseert deselve sig bij desen aan Ued Achtb:met onderdanigst versoek dat Ued Achtb:gunstelijk behagen mag hem daartoe te nomineeren en aan te stellen en dat op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande q:f:etc:(was get. ) P.F. Reidema 1737. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert met desen tot meede ordrs turfdrager binnen dese Stad, de persoon van de supplnt C.D. op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daartoe staande mits doende den Eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. deses Stads Actum den 18 nov 1737, (was get. ), D.J. Vosma, Ter Ordtie van de Magistraet M. van Idsinga; Laeger Stonde; Op heden den 18 nov 1737 heeft C.D. den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. Vosma gepresteerd In Kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Wybrigen Simons Brouwer; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); C.D. van St. Anna Parochie en Wybrigje Symons van HRL, huw.aang. 5 may 1736 HRL, vertonende de bruydegom Schriftel:Consent van des bruyds Curator de Hr. Burgemr. Brouwer alhier; huw.aang. HRL 1736; transporteert zijn funktie als turfdrager op 25 sep 1752 over op Jacob Jacobs; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert UEd:Achtbh:met schuldige eerbied de koopman Cornelis Brouwer, capitein van de gezamentlijke turfmeetsters zampt ijtigmeester der turf en appelkorven binnen deze Stad, dat den supplnt:deze bedieningen veele Jaaren door Wybrigje Symons heeft laten waernemen, als zijnde daer toe door UEd:Achtbh:gequalificeerd; dog deese subst. naast eenige dagen ovl zijnde, is des supplnts vrindelijk versoek dat UEd:Achtbh in plaatse van de overledene desselfs man C.D. tot de waerneminge dies voor den supplnt gelieven te qualificeren, welke sulx op ''t nederigste is afwagtende quo facto etc:(get:)S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen de persoon van C.D. tot subst. capitein van de Turfmeetsters Zampt ijtiger der turf en appelkorven binnen deese Stad mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 30 jan 1753 (was get). Hendrk Wassenaer/onder stonde/Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; den 30 jan 1753 heeft C.D. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H. Wassenaar. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 4:0:0 wegens dragen en meten van 4 schouw turf in het Weeshuis geleverd, 23 aug 1740, kwit. no. 6 (GAH1070); id. f. 14:12:0 wegens dragen en meten van 14 schouw en 25 korven turf ten behoeve van het Weeshuis, 27 apr 1747, kwit. no. 6 (GAH1076); id. f. 6:0:0 voor 6 schouw turf ten behoeve van het Weeshuis, 29 apr 1747, kwit. no. 7 (GAH1076); id. f. 23:2:0 terzake 23 schouw en 5 korven turf ten behoeve van het Weeshuis, 21 apr 1751, kwit. no. 4 (GAH1080); id. f. 22:10:0 terzake 22 1/2 schouw turf in het Weeshuis geleverd, 13 okt 1741 (GAH1071); id. f. 23:16:0 wegens 23 schouw en 33 korven turf ten behoeve van het Weeshuis, 27 apr 1744 kwit. no. 4 (GAH1073); id. wegens dragen en meten van 3 1/2 schouw van turf aan de Kleine Kerk, 23 aug 1740: 4 Caroliguldens en 4 stuivers; id. voor 18 3/4 schouw turf aan de Voorwacht, voor de opzichter en aan bier, 6 jun 1742: f. 25:10:0; id. 11 1/5 schouw aan het Raadhuis, 31 jul 1744: 19 Caroliguldens en 10 stuivers
Claas Doedes huwt met Froukje Hendriks, beide van HRL, geproclameert den 31 aug en de 7 en getrout den 14 sep 1755; hureg. N.H. HRL; kind: Hendrik Klaases, ged 16 nov 1756 Grote Kerk HRL, moeder als Froukien H, en ovl
Claas Doedes huwt met Geertje Douwes, beide van HRL, geproclameerd de 7-15 en getrout de 21 mei 1758
Claas Douwes Maandag den 12 nov 1798; de Raad ordinaris vergadert zijnde, Compareerde na voorafgegaane Citatie van den fiscus, ter vergadering van den Raad, de Burger C.D. Trekschipper op Dockum, ter zaake dezelve Passagiers van hier na Franeker had overgevoerd alles strijdig de Reglementen van de Trekschippers en is dezelve na aangehoorde Confessie bij moderatie geboet voor dertig Stuivers boven de kosten der Citatie. (GAH44)
Claas Douwes broer van Anne en Dirk Douwes??; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 127, 36 jaar, ongehuwd, inwonendre bij Dirk Lieuwes, 1 mrt 1804
Claas Douwes Dirk Jetses van Midlum ende Riemke Harings van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd C.D., goede bekende, 21 mrt 1789; ondertrouw HRL
Claas Douwes ovl voor 1821, huwt met Grietje Gerrits; BS ovl 1820
Claas Dijkstra afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten op het Raadhuis binnen HRL in kennis de handen van de rendante de weduwe P. de Bruin, en van de nieuw aangestelde rentmeester Albartus de Haas, benevens de vertekeningen van de Gecommitteerden, mitsgaders de Voogden avn het Weeshuis en de subscriptie van mij secretaris, 15 jun 1768. Was getekend: Albartus de Haas, L.W. Steensma, Lammert Hauckema, K. Lanting, Albert Osinga, F. Acronius, Lourens Tabes, Hendr. Witteveen, Jane van Slooten, J. Olivier, C.D., Jean Peaux, Andries Wybenga, H. Videlius, Sijds Schaaff, en Sijds Schaaff als gelastigde van de rendante de weudwe P. de Bruin (GAH1098)
Claas Aebes zie: Allema, Bakker
Claas Eelderts Ma. den 15 jul 1799; de Raad der Gemeente HRL ordinaris vergadert zijnde, wierde eenen C.E. zijnde een Bedelaar of omlooper, welke geen vaste woonplaats had, wegens gepleegde Brutaliteiten aan, en ten huize van Wiebrigje Everts Huisvrouw van Jacob Ages, varendsgezel alhier, als meede dat dezelve onder verdigte en Leugenachtige voorwendzelen, had rondgeloopen te bedelen, en bij meer andere Burgers, op een Brutaale wijze had zoeken in huis te dringen, gecondemneert voor ses daagen te water en Brood in de Pekelkuip gedetineerd te worden. ''s Daags aan handen en voeten in de Balk geslooten, in dier voegen dat hij Twee Uuren geslooten zal zitten, en dan weeder een uur vrij en is verder beslooten, dat dezelve na deeze detentie, daadelijk de stad, zal werden uitgebragt. (GAH45)
Claas Eilerts ovl 7 feb 1788 HRL, oud 19 jaar
Claas Everts ovl 1666 ... , huwt met Fokje Gosses in 1657 ... , kind: Evert Claases O, geb 1663 ... , DG-Oosterb, schema III
Claas Feddes ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL, zv Fedde Clases en Antie Christiaans; ged 18 mei 1756 Grote Kerk HRL, zv Fedde Clasen en Antie Christiaans; ged 9 sep 1749 Grote Kerk HRL, zv Fedde Claasen en Antje Christiaens
Claas Feddes heeft een broer Douwe Feddes; rentmeester van het Weeshuis betaalt aan Hessel Lammerts f. 10:0:0 wegens 1 jaar kostgeld voor het weesjongetje C.F., 18 okt 1740, kwit. no. 9 (GAH1070); id. 17 jan 1744, kwit. no. 1 (GAH1073); id. 19 jan 1745, kwit. no. 1 (GAH1074); id. 8 feb 1746, kwit. no. 1 (GAH1075); id. 31 jan 1747, kwit. no. 1 (GAH1076); id. 28 nov 1747, kwit. no. 7 (GAH1076); id. 14 okt 1749, kwit. no. 6 (GAH1078); mede-weesvoogd hopman B. Schaaf betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 312:3:4 terzake erfportien van de weeskinderen Douwe en C.F., aanbestorven van wijlen Jan Claasen, korfmaker, 9 mrt 1745 (GAH1074); rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 16:18:0 aan H. Norel terzake expensen door hem verlegt aan Pieter Gerrits en C.F., 13 mei 1749, kwit. bo. 18 (GAH1078); president-weesvoogd Videlius betaalt f. 11:15:0 aan dito door de weesjongen C.F. bij Dirk Christiaans met smeden verdiend, 30 mrt 1751 (GAH1090)
Claas Fockes Lammert Dirks ende Neeltie Claases koomende voor de Bruit desselfs vader C.F., 16 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Claas Fokkes lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Claas Folkerts ged 15 feb 1747 Grote Kerk HRL, zv Folkert Alles en Fettje Annes
Claas Folkerts woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2-; . jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Claas Folkerts ontvangt van het gemeentebestuur voor het maken van een nieuwe vleugel bij de Lammert Warnersbrug, volgens publieke besteding, 27 okt 1745: 19 Caroliguldens; id. verdiend arbeidsloon aan het Stadhuis, 5 apr 1751: f. 15:15:0; id. voor enig gemaakt metselwerk aan de Latijnse School, benevens enig bijwerk, 10 nov 1751: f. 139:10:0; id. arbeidsloon voor het vloeren van enige Stadsstraten, 21 feb 1753: 29 Caroliguldens; id. hoopwerk van metselwerk ten dienste van de Stad, 1 feb 1785: f. 839:9:0; id. wegens aangenomen werk aan het Sarsjeshoofd, 5 okt 1772: f. 225:0:0; id. wegens metzelwerk aan de pijp bij de Sakdragersbrug, 15 sep 1773: f. 203:11:0; id. wegens gedaan metselwerk aan de Franeker Pijp met enig bijwerk, volgens besteding, 29 jun 1754: 275 Caroliguldens en 6 stuivers; id. voor het vervloeren van de Vismarkt volgens publieke besteding, 28 aug 1758: f. 98:5:0; id. wegens verdiend arbeidsloon voor het leggen van de Breemer Trappen en de Wallen, alsmede voor het vloeren van de Bredeplaats, 13 aug 1759: f. 113:7:0; id. verdiend arbeidsloon aan de Kleine Kerk en Havenspoort, 8 nov 1759: 132 Caroliguldens en 7 stuivers; id. verdiend metselloon aan de Kleine Sluis, 17 nov 1760: f. 347:1:0; id. aan de Bildtpoort, 9 dec 1761: f. 690:15:12; id. van de Ossenmarkt, Rinnertspijp en de Put, 9 dec 1761: f. 32:14:0; id. metselwerk bij de Latijnse Scholen en brandspuithuisjes, 28 okt 1754: 22 Caroliguldens en 12 stuivers; president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 58:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Albert Tunis in 2 jaren verdiend met metselwerk bij C.F., 16 okt 1759 (GAH1088); id. wegens aangenomen reparatie aan de Leeuwarder Trekweg over 1802, ord. 1 mrt 1803: 961- 6:0; id. voor het maken van de Kerkpoort, 5 nov 1753: 38 Caroliguldens en 12 stuivers; id. arbeidsloon van metselwerk aan de Kleine Kerk, 5 nov 1753: 143 Caroliguldens; id. wegens arbeidsloon aan het Stadhsuis, volgens rekening, ord. 5 apr 1751: f. 15:15:0 (GAH428); president-voogd B. Dreyer betaalt f. 73:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Albert Tunis in 1 jaar met metselwerk bij C.F. verdiend, 10 jun 1760 (GAH1089); president-voogd T. Radsma netaalt f. 50:0:0 aan dito door de weesjongen Symon Jans Drost met metselwerk bij C.F. verdiend, 20 jun 1752 (GAH1081); president-voogd Breton betaalt f. 50:0:0 aan dito door de weesjongen Hendrik Gerrits op het metselen bij C.F. verdiend, 27 mei 1755 (GAH1084); weesvoogden betalen f. 20:0:0 aan dito door Teefe Sjerps als metselaarsknegt bij C.F. verdiend, 12 okt 1779 (GAH1110); ontvangt van het Weeshuis f. 20:0:0 terzake metselwerk in het Wees huis, 20 nov 1759, kwit. no. 21 (GAH1088); id. f. 54:5:0 terzake verdiend loon van metselwerk aan het Weeshuis, 20 jun 1752, kwit. no. 16 (GAH1081); id. f. 3:2:0, 15jan175, kwit. no. 3 (GAH1083); id. f. 25:14:0, kwit no. 12 (GAH1083); id. f. 7:10:0, 27 mei 1755, kwit. no. 4 (GAH1084); id. f. 92:17:0 kwit. no. 18, 25 nov 1779 (GAH1110); id. f. 16:13:0 wegens metzelwerk aan de Bank van Lening, kwit. no. 4, 25 nov 1779 (GAH1110); id. ten dienste van de Zeewerken, 23 aug 1773: f. 34:3:8; id. 1 jaar lijfrente van 500 Caroliguldens, 8 mrt 1794: 30 Caroliguldens; id. 18 sep 1794; id. 29 sep 1795; id. wegens 42 dagen vacatien op de ord. Grote Landsdag, 30 mei 1793 84 Caroliguldens; id. 31 dagen op 2 extraord. Landsdagen, waaronder een quartierdag, 30 mei 1793: 62 Caroliguldens; id. 16 dagen vacatien op een extraord. Landsdag, 25 jul 1793: 32 Caroliguldens; id. 8 dagen, 16 sep 1793: f. 16:0:0; id. gedane verschotten wegens gedane schrijfdiensten over 1793, 13 feb 1794: 17 Caroliguldens en 4 stuivers; id. presidiale kosten, 12 jan 1795 51 Caroliguldens en 17 stuivers; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuys f. 70:0:0 weegens verdiend loon van Albert Teunis, 19 may 1764. (GAH1094); ontv van dito f. 168:10:0 tersake verdiende loon van metselen, 16 nov 1762. (GAH1092); pres. voogd A. Wybenga bet f. 86:0:0 van K.F. voor loon van Albert Teunis, metzelaarsknegt, in 1 jaar verdient, 17 may 1763. (GAH1093); voogden bet f. 16:10:0 aan dito weegens verdiende loon van Keimpe Gerrits als metselaarsjonge bj C.F. in 15 weken verdiend, 10 feb 1769. (GAH1100); id. f. 30:0:0 aan dito door Johannes Johannes bi C.F. als metsselaersknegt verdiend, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 37:0:0, 3 jun 1776. (GAH1107); id. f. 90:0:0, 9 dec 1777. (GAH1109); mede-weesvoogd M.K. Blok betaalt aan het Weeshuis f. 20:0:0 door de weesjongen Albert Tunis in 1 jaar bij C.F. met metselwerk verdiend, 28 jun 1757 (GAH1086); id. f. 80:0:0 door de weesjongen Hendrik Gerrits met metselwerk bij C.F. verdiend, 28 jun 1757 (GAH1086); president-voogd L. Spannenburg betaalt aan het Weeshuis f. 62:10:0 door de weesjongen Hendrik Gerrits met metselwerk bij C.F. verdiend, 22 jun 1756 (GAH1085); id. f. 26:0:0 door de weesjongen Albert Tunis met metselwerk bij C.F. verdiend, 22 jun 1756 (GAH1085); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 117:4:0 verdiend metselloon aan ''t Weeshuis, ord. no. 10, 5 nov 1776. (GAH1107); id. f. 50:5:0, ord. no. 23 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 23:12:0, kwit. no. 18, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 92:17:0, kwit. no. 18, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 92:5:0 wegens metselwerk aan het Weeshuis gearbeit, 3 dec 1756, kwit. no. 14 (GAH1085); id. f. 54:11:0 voor metselloon aan de Bank van Leening, ord. no. 2, 5 nov 1776. (GAH1107); id. f. 7:0:0, ord. no. 6, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 4:5:0, kwit. no. 2, 23 nov 1778. (GAH1109); id. kwit. no. 4, f. 16:13:0, 25 nov 1779. (GAH1110); verkoopt een huis aan LodewijkMeyer voor 104 Caroliguldens op 13 mei 1797; voogden bet f. 157:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon van J. Bos en Claas Jeltes bij C.F. verdiend, 23 nov 1787. (GAH1119); id. 80 :0:0 wegens verdiend loon van Teeke Sjerps bij K.F., mr metselaar, 11 mei 1782. (GAH1113); id. f. 20:0:0 als metselaarsknecht bij idem 12 okt 1779. (GAH1110); id. f. 28:0:0, 2 jan 1781. (GAH1111)
Claas Foppes gemeentebestuur betaalt aan Tettie Clasen wed. van Tijte Tijtes 1 jaar interesse van 700 Caroliguldens; de obligatie leyt op naam van C.F. en Lijsbeth Rombouts van der Parre, moeder van Ettie Claeses; 10 nov 1734 (GAH283); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 17:5:0 terzake meesterloon sampt kostgeld ten behoeve van het weeskind Hendrikje Sijbrens, 30 mrt 1734, kwit. no. 5 (GAH1064)
Claas Foppes woont in 8e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ook vermeld met alleen rechts: . :0 -8; (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 95, 1 mrt 1804
Claas Foppes zie: Torenbeek; C.F. ende Hempkjen Jacobs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Everts, goede bekende, 16 okt 1790; ondertrouw HRL
Claas Foppes huwt met Eeke Hobbes, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 mrt 1772; kind: Foppe Klaases, geb 19 jul 1772, ged 16 aug 1772 Grote Kerk HRL
Claas Fransen Harmen Jansen ende Lijsbeth Lolles beide van HRL, koomende voor de bruit C.F., 23 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Claas Freerks huwt met Trijntje Rinses; zie aldaar
Claas Freerks woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Freerks C.F. ende Trijntje IJemes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Joris Pieters, goede bekende, 14 may 1791; ondertrouw HRL
Claas Freerks van Almenum, huwt met Marike Ages van HRL, sijn geproclameert 2, 9 en 16 sep 1742 en doe ook getrout; C.F. van Almenum ende Marijke Ages van HRL, koomende voor de bruid desselvs vader Age Jacobs, 25 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Age Klaases, ged 25 jun 1747 Grote Kerk HRL; kind: Freerk Klaases, ged 12 jan 1744 Grote Kerk HRL
Claas Gabbes rentmeester van het Weeshuis bet f. 28:5:0 aan C.G. terzake kleederen en zee equipagie aan Jentie Douwes op ''t oorlogschip besorgd, 21 aug 1764. (GAH1094); huwt met Antje Douwes, beide van HRL, geproclameerd de 31 mei en de 6 en getrout de 13 jun 1762; kind: Aaltje Klaases, geb 21 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Klaases, geb 8 jan 1778, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Klaases, geb 8 dec 1780, ged 16 jan 1781 Grote Kerk HRL; kind: Gabbe Klaases, ged 29 apr 1766 Grote Kerk HRL; kind: Pijtje Claases, ged 10 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Claas Gardenier Remonstreert met schuldige eerbiedigheit Claas Doedes Burger alhier ter Stede, hoe dat door ''t overlijden van C.G. in leven meede ordrs turfdrager binnen dese Stadt, dito bedieninge is komen te vacereb waar meede alzoo den supplnt seer geerne soude sijn gebeneficeert, soo addresseert deselve sig bij desen aan Ued Achtb:met onderdanigst versoek dat Ued Achtb:gunstelijk behagen mag hem daar toe te nomineeren en aan te stellen en dat op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande q:f:etc:, (Was get. ), P.F. Reidema 1737; In amrgine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert mits desen tot meede ordrs turfdrager binnen dese Stad, de persoon van de supplnt Claas Doedes op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daartoe staande mits doende den Eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. dese StadsActum den 18 nov 1737, (Was get. ), D.J. Vosma Ter ordtie van de Magistraet M. van Idsinga; Laeger stonde; Op hedne den 18 nov 1737 heeft Claas Doedes den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. Vosma gepresteerd In Kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Claas Geerts rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 40:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van C.G. en Jochem Douwes, (in zijn plaats stond abusievelijk vermeld Cornelis Dirks), 4 nov 1806 (GAH1138); id. f. 50:16:0 verdiende Loon vanC.G. en Cornelis Dirks, 23 dec 1806 (GAH1138)
Claas Gerbens Donderdag den 22 mrt 1798; Het Gerecht ordinaris Vergadert zijnde, verscheen wijders, na voorafgegane Citatie in ''s Gerechts Vergadering eenen C.G., arbeider alhier, welke onlangs met eenen Jan Jansen, de Huwelijksche gebooden had aangegeeven, en als toen had versweegen dat gedagte Persoon onder Militaire dienst was: daarover ernstig gecorrigeerd met bedreiging dat ingevalle hij zich weder aan dergelijke Malversatien Schuldig maakte, als dan na bevindinge van Zaaken te zullen werden gestraft. (GAH43)
Claas Gerbens Heere Harmanus en Janke Clases beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder C.G., en consenteerde de bruydegoms vaeder ook hier in, 20 jul 1743; ondertrouw N.H. HRL
Claas Gerbens Samuel Hendriks ende Baukjen Pijtters beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom C.G., 22 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Claas Gerbens ovl voor 1815; wed. C.G. gebruiker van wijk B-080, gealimenteerd, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)
Claas Gerbens Wybe Harmens ende Grietje Clases beide hier te HRL, komende wegens de bruid C.G. haar vaeder, 19 Jun 1751
Claas Gerbens Andele Folkerts ende Frijntje Jacobs Schaafsma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.G. deszelfs oom, 26 feb 1791
Claas Gerbrands Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 3e classe, no. 12, 4 1/2%, van f. 500:0:0 kapitaal: f. 22:13:8, verschenen may 1774. (GAH1060); id. verschenen may 1776. (GAH1060); id. verschenen may 1777: f. 23:3:0 (GAH1060); id. verschenen may 1778: f. 23:7:8. (GAH1060)
Claas Gerrits Harmen Rijks ende Mayke Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 25 okt 1738 HRL, komende voor de bruid C.G. ; huw.aang. HRL 1738
Claas Gerrijts Johannis Sipkes van Arum ende Jetske Clases van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vaeder C.G. houtstapelaar, en vertoonde de bruidegom Attestatie van sijn vader Sipke Johannis tot consent in deesen, 23 jan 1740; ondertrouw N.H. HRL
Claas Gerrijts zie ook: de Vries, C.G. ende Tettje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs neef Bartel Jans, 23 apr 1796; ondertrouw HRL
Claas Gerrits Jouke Douwes en Hebbeltje Claeses beide van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder C.G. 23 Jul 1746
Claas Goles ontvangt interesse van een obligatie van 1.000,-ad 3%, 3apr18 01, genegotieerd tot opbouw van de Nieuwe Kerk: f. 30:0:0; id. ord. 6 jan 1802; id. 1 jan 1803; ontvangt 4% interesse van 1.000,-, (betaald aan de wed. Schaaff); (rentestand intussen van 3 1/2 naar 4%), 1804: 40 Caroliguldens; id. over 1805 tm 1808; ontvangt de aflossing zijner obligatie op de Nieuwe Kerk: 1.000,-, interesse tot 1 jan 1810: 40 Caroliguldens, tesamen 1.040,- ; (geen boeknr. vermeld)
Claas Goslings ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 145:13:8 (turf f. 90:0:0, vracht f. 42:17:8, onkosten f. 12:16:0 ). voor 121/4 schou Linde sponturf, met arbeidsloon, quit. no. 2, 13 jul 1790. (GAH1122)
Claas Groen medeweesvoogd hopman Agema bet f. 95:19:2 aan de rentmeester van het Wees huis weegens een half jaar spinloon van C.G., 6 dec 1729. (GAH1060); id. f. 146:0:0, 6 jun 1730. (GAH1060)
Claas Halma huwt met Aafke Sijbrens, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 nov 1766; kind: Jan Klaases, ged 8 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Klaases Halma, ged 3 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Claas Hansen weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Hansen ovl 1 jul 1794 HRL, oud 68 jaar
Claas Hansen van delffsijl en Aeltie Pijters van HRL, komende weegens de bruyd Augustinus de Graaf desselfs curator, 14 Aug 1745; kind: Karst Klaases, ged 2 sep 1760 Grote Kerk HRL; kind: Hans Klaases, ged 15 jul 1766 Grote Kerk HRL; kind: Hans Claases, ged 11 jun 1754 Westerkerk HRL
Claas Hanties Wilhelmus Wever van Suirkersandt ende Aeltie Jetses van HRL, huw.aang. 14 mrt 1733 HRL, Comende Voor de Bruidt C.H., en bekende volmondige Last van haar bruyd te hebben ontfangen. (fiche huw aang. HRL. 1733)
Claas Harmens huwt met Truike Pieters; BS geb 1811
Claas Harmens huwt met Grietje Jans, kind: Trijntie Claaes, geb 3 jan 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL; kind: Robijn Claases, ged 15 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Gerrith Claases, ged 13 mrt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Anna Claases, ged 11 aug 1761 Grote Kerk HRL; kinderen: Hijlke en Robijn Klaases, beiden ged 4 may 1751 Grote Kerk HRL; kind: Jan Claases, ged 11 nov 1749 Grote Kerk HRL; kind: Jan Klaeses, ged 27 nov 1742 Grote Kerk HRL, moeder als Pietje J.
Claas Haayes Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, C.H., Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Claas Haayes Haytze Jorrits ende Claaske Hayes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder C.H., 1 mrt 1794; ondertrouw HRL
Claas Heeres ged 2 dec 1764 Grote Kerk HRL, zv Here Clazes en Berber Everts
Claas Heeres zie: de Vries; zie ook: Klaas Herres; C.H. ende Dirkje Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van der Vleugel, goede bekende, 7 dec 1793; ondertrouw HRL
Claas Heeres huwt met Marijke Sjoerds, beide van HRL, geproclameert den 28 decem: en de 4 en getrout de 11 Janewari 1756
Claas Heins ovl 30 okt 1793 HRL, oud 65 jaar; begraven Klein Kerkhof, regel 7, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, Y. Rodenhuis, B. Fontein, Jan Oosterhout, A.D. IJpey, S. Tamboeser, K.H., Jan vd Veen, P. Andreae, IJde Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, Sjoerd T. Schrik, R.W. Meintz, H.R. Binksma, Jan Oosterhout, T.S. Stephanij, K.H., Sijbout Hoornstra, Albert W. Bakker, (?) Wassenaar, J. Frank, J.D. Toussaint, D. Zijlstra, A.J. Conradi, 22 dec 1789 (GAH1121); weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 50:8:0 (GAH650); weduwe woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Heyns apothecar
Claas Hemkes C.H. van HRL, en Ackke Harckes van Minnertsga, deze zijn met Kerkelijke getuygenis van hier naar Minnertsga vertrokken, en daar getrouwt 2 mei 1773 volgens adtestatie van daar, getekend 2 mei 1773 W. de Vries, v. d. m. in Minnertsga
Claas Hendriks woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Hendriks woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Hendriks woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Hendriks woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Hendriks lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 25:4:0 (GAH650)
Claas Hendriks begraven Klein Kerkhof, regel 12, nr. 12; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Claas Hendriks zie ook: Wiersma; C.H. en Jieskje Jans, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd Claas Tytes, goede bekende, 15 jun 1805; ondertrouw HRL
Claas Hendriks C.H. ende Janke Dirks van Seist, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Dirk van Seist, 11 jul 1789; ondertrouw HRL; K.H. en Janke Dirks van Seist, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jul 1789 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende
Claas Hendriks gebruiker van wijk A-142, opperman, eigenaar is Simon J. van Loon, 1814 (GAH204)
Claas Hendriks turfschipper 1763
Claas Hendriks huwt met Truitje Jans, N.H., kind: Akke Clases, geb 3 jul 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802
Claas Hylkes en Janke Alberts, beide van HRL, huw.aang. 3 aug 1737 HRL, Coram Preside Hania, komende voor de Bruit desselvs vader Albert Gerrits; huw.aang. HRL 1737
Claas Hilles huwt met Rinske Andries, beide van HRL, geproclameert de 12-19 en getrout de 27 mrt 1758; kind: Sjoukie Claases, ged 21 jan 1759 Grote Kerk HRL, moeder als R. Annes
Claas Jacobs zie: de Boer, Danser, Feeling, Peen, de Vries, Zoete
Claas Jacobs Cornelis Hendriks ende Trijntie Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 27 jul 1737 HRL, Coram Presid:Schrik, komende voor de Bruit desselvs swager C.J. ; huw.aang. HRL 1737
Claas Jacobs huwt met Berber Leeners, kind: Doetje Claases, ged 30 okt 1742 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Claases, ged 12 apr 1740 Grote Kerk HRL
Claas Jacobs woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Jacobs Jan Sipkes Schoonbergen en Eelkje Engels de Boer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.J. deszelfs schoonbroeder, 30 mrt 1805; ondertrouw HRL
Claas Jacobs Arnoldus Haayes en eyskjen Klases, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.J., deszelfs vader, 10 nov 1804; ondertrouw HRL
Claas Jacobs houtkoper, ende Jeltje Ennes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Pieter Claasen, 5 Nov 1746
Claas Jacobs ged 8 nov 1744 Westerkerk HRL, zv Jacob Claases en Rinske Jans; huwt met Tjietske Arjens, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mrt en getrout de 5 apr 1768; kind: Rinske Klaases, geb 20 dec 1773, ged 28 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Klaases, geb 14 jun 1780, ged 25 jun 1780 Grote Kerk HRL
Claas Jansen Arjen Clases ende Trijntie Foppes, beide van HRL, huw.aang. 16 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit Jan Poppes mitsgaders de vader van de Bruidegom C.J. verclarende volkomen genoegen te nemen in ''t huwelijk van sijn soon; huw.aang. HRL 1738
Claas Jans huwt met ged 3 mrt 1750 Grote Kekr HRL, zv Jan Claasen en Sjoerdtje Sjoerdts; ged 2 apr 1754 Grote Kerk HRL, zv Jan Klases en Sjoerdtje Sjoerds
Claas Jans ged 25 feb 1766 Grote Kerk HRL, zv Jan Jochems en Dieuwke Claases
Claas Jans huwt met Eelkje Sjoukes, kind: Doortje Claases, ged 13 jun 1758 Grote Kerk HRL
Claas Jansen woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Jansen woont in 5e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Jansen woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ook in hetzelfde boek vermeld met rechts:. -1:0 (GAH650)
Claas Jans lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 5:8:0 (GAH650)
Claas Jansen Robijn Leiker ende Klaaske Reitsma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader C.J., 21 apr 1792; ondertrouw HRL
Claas Jans C.J. en Trijntje Durks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied, onder productie van genoegzaam bewijs, 8 nov 1806; ondertrouw HRL
Claas Jansen Gosse Claasen ende Trijntje Sijbrens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.J., goede bekende, 4 jul 1795; ondertrouw HRL
Claas Jans C.J. ende IJpkjen Gerrijts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Fokke Hessels, goede bekende, 10 dec 1791; ondertrouw HRL
Claas Jans Willem Harmanus ende Trijntje Jans Pasz, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.J., goede bekende, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; Harmen Gosses ende Sjoerdtje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.J., goede bekende, 26 nov 1791; ondertrouw HRL
Claas Jansen C.J. ende Grietje Hiddes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom Bruin Rimmerts, 18 dec 1790; ondertrouw HRL; K.J. en Grietje Hiddes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 jan 1791 HRL, en zijn getrouwd den 4 den daaraanvolgende
Claas Jans medeweesvoogd Dirk van Scheltinga bet f. 19:4:0 aan de rentmeester van het Weeshuis bij hem ontvangen van Claas Adams mr wolkammer te Franeker, tot voldoeninge van 3 jaar intres van 160 gld capitaal onder hem berustende ten profijte van ''t kv C.J., volgens testament van Sjerk Johannes over 1727, 1728 en 1729, 9 jan 1730. (GAH1060)
Claas Jans ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-178, gealimenteerd, eigenaar is Marten D. de Groot, 1814. (GAH204)
Claas Jans turfleverancier 1752
Claas Jansen Anne Hijltjes van HRL, ende IJmkjen Sjoerds van Pietersbierum, koomende weegens de bruid desselfs curator C.J., 18 May 1748; Johannes Hijltjes van HRL, ende Trijntje Sjoerds van Pietersbierum, koomende wegeens de bruid K.J., huisman ten voors:Dorpe, 7 dec 1748
Claas Jans van Groningen, huwt met Hinke Coenes van HRL, geproclameert den 7-14 en getrout den 21 Septem: 1755 met attestasie
Claas Jans van Eenrum, huwt met Mayke Cornelis, van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout met Attestatie de 19 jun 1763
Claas Jansen huwt met Sijke Aukes, beide van HRL, geproclameerd de 27 apr en de 4 en getrout de 11 mei 1766; kind: Aucke Klaases, geb 9 dec 1772, ged 27 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Klaases, geb 1 jan 1775, ged 29 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Klaases, geb 16 sep 1778, ged 4 okt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Klaases, ged 7 apr 1767 Grote Kerk HRL
Claas Jarigs zie: Bretton
Claas Jeltes woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Jeltes zie ook: van der Sluis; C.J. ende Cecilia Harmanus IJskamp, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Harmanus IJskamp, 26 apr 1794; ondertrouw HRL; kind: Douwtje Klaases, geb 27 nov 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Claas Jeltes rentmeester van het weeshuis ontv f. 27:9:0 vd weesvoogden wegens inbrneg der weesjonge C.J., 3 jul 1781. (GAH1112); weesvoogden bet f. 37:7:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van C.J., Cornelis Petersen en nog eenige andere kinders volgens opgaaff en ontvang vd binnenvader, 12 jul 1784. (GAH1115); id. f. 40:0:0 aan dito zijnde het verdiende loon van C.J., 23 may 1786. (GAH1118); id. f. 157:0:0 aan dito zijnde het verdiende loon van J. Bos en C.J., als knegts gewerkt hebbende, 23 nov 1787. (GAH1119); id. f. 29:6:0 aan dito wegens 2 jaar revenuen der nalatenschap van Trijntje Oenes, van welke ''t weesjongetje C.J. erfgenaam is, 3 aug 1787. (GAH1119); id. f. 14:13:0 aan dito zijnde 1 jaar revenue van de nalatenschap van Trijntje Oenes, waarvan ''t weesjongetje C.J. erfgenaam is, 29 jun 1788. (GAH1120); weesvoogden bet f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van C.J., 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 56:12:0 voor verdiende loon van Anne Wiltjes, Rients Sjerps, C.J., Cornelis Pieters en Servaas Willems, 4 jun 1782. (GAH1113); id. van Martinus Peereboom, Cornelis Pieterse, Servaas Willems, Frederik en Lieuwe Pieters, C.J., Pieter Hendriks, Jan Beerents, Haaye Andries, Hendrik Johannis en Benjamin Rommerts, 20 aug 1783 (GAH1114)
Claas Johannes uit de Rode Ploeg, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: 3-12 -4. ; (GAH650)
Claas Johannes weesvoogden bet f. 55:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van C.J. tot 28 may 1784 bij Lieuwe Wagenmaker, 8 mrt 1785. (GAH1116); id. f. 78:0:0 aan dito zijnde het verdiende loon van C.J., 23 may 1786. (GAH1118); rentmeester van het Weeshuis betaalt aan de medevoogd IJede Hoornstra f. 49:12:0 terzaake verschooten kostpenningen aan Jan Monses, van C.J., 17 may 1788. (GAH1120)
Claas Johannis ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 14:15:6 voor 12 schouw en 14 korven turff f. 3 5/8 gulden ''t schouw, voor dragen, meeten etc, f. 12:13:4, tezamen f. 57:8:10, ord. no. 5, 26 jul 1780. (GAH1111)
Claas Johannes huwt met Dirkje Hanzen, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 mei 1757
Claas de Jong weesvoogden bet f. 26:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van Harmen Jans, als glasemakersknegt gewerkt hebbende bij C. dJ., 1 aug 1786. (GAH1118)
Claas Jouwkes ged 4 jul 1769 Grote Kerk HRL, zv Jouwke Willems en Beitske Claases
Claas Jouwersma C.J., soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter ende Eke Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Emanuel Mulder, 2 may 1789; ondertrouw HRL; K.J., soldaat onnder de compagnie van kapitein Panneboeter en Eke Pieters, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 may 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Claas Jurjens weesvoogden bet f. 14:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van C.J., 22 nov 1785. (GAH1117)
Claas Caspers ovl voor 1815; wed. K.C. gebruiker van wijk H-097, gealimenteerd; eigenaar is Geref; Diaconie, 1814. (GAH204)
Claas Caspers lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 24:0:0 (GAH650)
Claas Christiaans weduwe woont 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Christiaens huwt met Lijsbet Gouwkes, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 nov 1752 en doen ook getrouwt; kind: Janke Klaases, ged 18 sep 1753 Grote Kerk HRL
Claas Christiaans huwt met Tjerkie Allerts, beide van HRL, geproclameert den 15-22 en getrout den 29 dec 1754; kind: Allert Klaases, ged 1 mrt 1759 Westerkerk HRL; kind: Sibbeltje Claases, ged 30 dec 1755 Grote Kerk HRL
Claas Christoffels huwt met Trijntie Paulus, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout den 30 aug 1767
Claas Clasen zie: de Beer, Bleeker, Duinmeyer, Dijkstra, de Jong, 2x Kingma, Postma, Voordewind, Wassenaar
Claas Claases ged 10 jun 1742 Grote Kerk HRL, zv Claas Hendriks en Antje Jochems
Claas Claasen weesvoogden betalen f. 24:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van C.C., 13 nov 1792 (GAH1124); id. f. 437:2:12 ter zaake verdiende loon van C.C., Wigle Aukes en Pieter Jans, 1 mrt 1796 (GAH1128); schrijver Dirk Kamsma ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:1:0 ter zake verschot aan Thee en Tabak voor Wigle Aukes, K.K. en Pieter Jans, quit. no. 5, 5 mei 1795 (GAH1127)
Claas Claasen ovl 9 jan 1794 HRL, oud 64 jaar
Claas Claasen huwt met Rigtjen Folkerts, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 apr 1740 en doe ook getrout; C.C. ende Rigtie Folkerts beide van HRL, komende voor de Bruit desselfs oom Homme Beerns aldaar, en vertoonde de Bruidegom een cedulle van desselfs vader tot consent in deesen, 2 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Hendrik Klaases, ged 2 apr 1754 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Klaases, ged 26 okt 1751 Grote Kerk HRL; kind: Antje Klaases, ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Klaases, ged 8 okt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Klaases, ged 20 jul 1745 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Klaeses, ged 6 aug 1743 Grote Kerk HRL, moeder als Rixjen F. ; kind: Antje Claeses, ged 8 jan 1741 Grote Kerk HRL
Claas Claasen Pijter Reynders ende Sjoerdtje Claasen, beyde van HRL, koo- mende wegens de bruyd desselfs vaeder C.C., 23 Oct 1745
Claas Claases C.C. ende Trijntie Reyns, beyde van HRL, sijnde de aengevinge bij procuratie gedaen door proc. Pesma, 11 Nov 1747; huwt met Trijntje Reins, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 nov 1747 en ook getrouwt; kind: Rein Claases, ged 20 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Klaases, ged 16 nov 1751 Grote Kerk HRL; kind: Metje Klaases, ged 1 sep 1748 Westerkerk HRL
Claas Clasen huwt met Lijsbeth IJsbrands, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 aug en getrout de 2 sep 1759; kind: Klaas Klaases, ged 4 mei 1760 Westerkerk HRL; kind: IJsebrand Klaases, ged 30 mrt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Antie Klaases, ged 10 apr 1763 Grote Kerk HRL, moeder als L. Jsbrands; kind: Antje Klaases, ged 25 mrt 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Elisabeth Isebrands; kind: Antie Klaases, ged 14 apr 1767 Grote Kerk HRL, moeder als L. Isebrandts; kind: Popkie Klaases, ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Claas Claasen huwt met Antie Annes, beide van HRL, geproclameerd de f. 16:23:31 mei en getrout de 20 jun 1762 in de Westerkerk; kind: Klaas Klaases, ged 20 dec 1763 Grote Kerk HRL
Claas Cornelis zie: Mannik, Riemersma, van Velzen, Voordewind, Wijga, van der Zee
Claas Cornelis Donderdag den 18 okt 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde aan de Huisvrouw van eenen C.C. Lijnslagersknegt alhier, dog thans te Emden werkende, uit de Correspondentiebeurs geaccordeert, een Summa van drie CarGuldens, tot een reispenning, om haar man te bezoeken, welke (zoo als zij zeide) te Embden ziek te bedde lag. (GAH44)
Claas Cornelis woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Cornelis woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Cornelis ovl voor 1815; wed. K.C. gebruiker van wijk G-253; eigenaar is Jan C. Roodje, 1814; (GAH204)
Claas Lodewijks ged 1 mei 1763 Grote Kerk HRL, zv Lodewijk Claases en Lijsbeth Anes
Claas Lodewijks huwt met Sara Abrahams, beide van HRL, geproclameert den 28 Novem:en de 5 en getrout de 12 dec 1756
Claas Luppes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 142:4:0 voor 21 schouw en 22 korven geleeverde turf, alsmede voor meeten en dragen derzelve, kwit. no. 5, 7 sep 1764. (GAH1094)
Claas Martens Als des Heeren Hoogweerdig Avondmaal Staat gehouden te worden op den 13 May 1781, is volgens Attestatie C.M. Opsigter bij de Molen alhier toegelaten, gepasseerd den 30 apr 1781, was get: G:Lemkes praedikant in HRL. (lidm. boek Sexb. 1776-1850, inventarisnummer 108, fiche 2)
Claas Martens geboortig van Hallum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, nadat hij de behoorlijke borgereed heeft gepresteerd in handen van pres. burg. Tabes, op 22 mei 1748. (burgerboek)
Claas Martens ovl 4 sep 1792 HRL, oud 84 jaar
Claas Meiners geboortig van Holwerd, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. burg. de Waart, op 6 mei 1793. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 53:16:0 terzaake chirurginale diensten, 18 nov 1794, quit. no. 4 (GAH1126); Sondag den 15 Septembr 1799. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Wij hebben hier nevens Zeer gedienstig de Eer UWL:te Communiceren, dat Wij agtervolgens UWL:aanschrijvinge van den 5 deezer thans een Veertig tal Burgers tot den Plaatzelijken dienst, ter maintien, en bewaaringe der rust en Veiligheid. gewapend hebben, Welke rede hunne officiers bij meerderheid van Stemmen hebben verkooren, Wij geeven hier van pr:missive mede aan den Collonel Emmerij Kennis, de gewaldige Provoost bij de marine den Burger P. van Thielen heeden van Zijne reise geretourneert Zijnde, hebben Wij hem defacto, de verlangde Informatie noopens de handelwijs, omtrent de Engelsche Krijgsgevangenen, en de Kostgelden Welke hij daar voor geniet afgevraagt, dien Wij hier nevens aan UWLinzenden, Daar de Chirurgijn Maj?r C.M., alhier van deeze nademiddag van de Helder arriveerde, hebben Wij vermeend van hem, en de Schipper die hem overgebragt, heeft de positien onder Eede te moeten inwinnen, en aan UWL:over te zenden, ten einde om UWL:van den toedragt der Zaaken, aldaar te Informeren, op morgen Zal den Schipper met eene missive van M. Zich bij UWL:Vervoegen ter bekoming van een Pas, voor Zijn retour; Verder Kunnen Wij UWL:rapporteren, dat de Engelsche Schepen, Waar van Wij UWL:gemeld hebben, thans uit ons gezigt Verwijdert Zijn, volgens de Cours moeten Zij naar ''t Vlie Zijn gestevend. (GAH45); Saturdag den 21 apr 1798; de Raad Extra ordinaris vergadert zijnde, stonden nog ter vergaderin binnen den Capt. Luit. J:A:van der Straaten, den Luitnent: T: Bakker, 1 ste Chirurgijn, C.M. en 1 ste Schrijver J:B:Hoffinger zig beklaagende dat zij als Engelsche Krijgsgevangenen thans in geen dienst ge?mployeerd zijnde nog bij de Marine op ''s Lands vloot, nog onder den BurgerStand, hunne Stem over het ontwerp van Staatsregeling konden uitbrengen, dan teffens daartoe zeer bereidwillig zijnde, en zich daar voor declareerende-Verzogten zij dat zulks ter hunner decharge-in de Notulen van den Raad mogte werden geinsereerd. (GAH44)
Claas Odolphi C.O. van HRL. ende dettje Tjeerds van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tjeerd Daams, deszelfs vader, 24 apr 1790; ondertrouw HRL; K.O. van HRL, en dettje Tjeerds van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 may 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Claas Oeges ovl 17 feb 1728 HRL, old 50 jaer
Claas van den Oever huwt met Hendrina Schat, kinderen: Arrit, geb 9 nov 1808 HRL, Wilhelmina, geb 29 mrt 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808; eigenaar en gebruiker van wijk E-099, schipper, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
Claas Oving en IJttje Beerns van der Meulen, beide van HRL, huw.aang. 20 okt 1736 HRL, komende voor de bruid IJebe Tjeerds, vertonende Consent van ''s bruids moeder; huw.aang. HRL 1736
Claas Pijters en Sjoerdtie Tjeerds, beyde van HRL, huw.aang. 27 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Bartel Willems; huw.aang. HRL. 1736
Claas Pieters ged 10 jan 1745 Grote Kerk HRL, zv Pieter Klaases en IJfke Claases
Claas Pieters ged 17 feb 1750 Grote Kerk HRL, zv Pieter Reinders en Jetje Claases; fioches dopen Grote Kerk HRL
Claas Pieters betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 1:0:0 ter Zaeke een Jaar grondpagt, 27 may 1807 (GAH1139)
Claas Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 31:10:0 voor 60 korf aardappelen, 3 dec 1806, quit. no. 70 (GAH1138); betaalt aan dito f. 1:16:0 ter Saeke Boete van 6 korf Aardappelen die geen maat konden houde per korf 12 stuivers de helfte voor ''t Weeshuis, 27 nov 1807 (GAH1139)
Claas Pieters koopman, burger te Dokkum op 6 jul 1660, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Claas Pieters woont in 7e quartier, laatste huis na no. 164, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Pieters woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Pieters Saturdag den 29 jan 1752; de magistraat Extraordris vergaderd zijnde, en bij resumptie gedelibereerd hebbende op hunne Resolutie van den 26deeses heeft om te suppleren het getal van de ordinaris Ratelwagten deeser Steede goedgevonden daer toe aan te Stellen gelijk aangesteld worden mits deesen op volgende personen:Johannes Migchiels, Jan Rienks, Marten Everts, Pieter Harings, C.P., Hilbrand Ruirds, Cornelis IJes op Lasten, pligten en profijten, Zampt instructie daer van naeder gemaekt Zullende worden om welke dienst in getrouwigheid en eerlijk waer te neemen hebben dezelve alle den Eed gepresteerd in handen van de Hr praesiderende Burgemr Hogeboom. Actum ter Vergaederinge op dato uts:; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als ratelwagt op 8 dec 1756 over op Claas Ruirds; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Claas Pieters Douwe Heeres en Grietje Arjens Faber, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.P., goede bekende, 13 aug 1791; ondertrouw HRL
Claas Pieters C.P. van Almenum ende Aafke Aukes van Wijnaldum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hessel Claasen, deszelfs schoonbroeder, 24 apr 1790; ondertrouw HRL; K.P. van Almenum en Aafke Aukes van Wijnaldum, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 may 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en te Wijnaldum getrouwd den 23 may 1790 volgens ingekomen verklaaring
Claas Pieters ovl voor 1735; remonstreert met schuldige eerbiedigheyt Sioerd Pieters gesw. roggedrager deser steede, ''t genot van alimentatie hebbende van de Armevoogden binnen HRL ahier, soo voor nood met deselve gesterkt, dat den supplt. wel genegen sijn voors:functie over te transporteren op enen C.P. ter voors:stad, die daar toe seer bequaam is, en het selve hertelijk is begeerende, edog nademaal sulx niet can oft vermag te geschieden, sonder gratie en consent van Ued. Achtb: Soo comt den supplt. gesterkt als voren sijg aen Ued. Achtb:addresseren met ootmoedig versoek ten eynde Ued. Achtb:gelieven gunstelijk in het versogte transport te accorderen en over sulx de persoon van C.P. in des supplts. plaatse als roggedrager deser steede aan te stellen, op lasten, plichten profijten en emolumenten daar toe en aanbehorende, waarop een gunstige dispositie ist wagtende, quo facto etc. was get:H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraat accordeert de supplt. in sijn qualiteit ''t versoek ten requeste gemelt, en stelt over sulx de persoon van C.P. tot mede ordris korendrager deser steede, op lasten, plichten profijtten en gehoorsaamheden daar toe en aen behorende, mits doende den eed van getrouwigheyt aen handen van de presid. burgmr deser stad, actum den 26 Augusti 1733 was get:D.J. Vosma, ter ordtie van de Magistraat, S.S. Huysinga. ; Lager Stonde; den 26 Augusti 1733 heeft de persoon van C.P. den eed van getrouwigheyt als ordris koorndrager gepresteert in handen van de presid. burgmr. Vosma, actum uts. In kennisse van mij secrts, S.S. Huysinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); in zijn plaats: Pieter Tymens; zie aldaar
Claas Pieters weesvoogden bet f. 65:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Jurjen Jans bij C.P., 5 apr 1785. (GAH1116)
Claas Pijters huwt met Antie Romkes, beide van HRL, geproclameert den 11-18 en getrout den 25 Janewarij 1756; kind: Anne Claases, geb 9 mei 1758 Grote Kerk HRL
Claas Pijters huwt met Sjoukie Jacobs, beide van HRL, geproclameert de 13-20 en getrout de 27 aug 1758
Claas Pieters huwt met IJebeltie IJemes, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout de 28 Januwari 1759; kind: Sijke Claases, ged 7 okt 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Grietje Claases, ged 23 aug 1761 Grote Kerk HRL
Claas Pieters huwt met Japke Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mei en getrout de 5 jun 1768; kind: Johannes Klaases, geb 26 sep 1772, ged 18 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Ifke Klaases, ged 16 apr 1769 Grote Kerk HRL; kind: Pijtter Klaases, ged 16 apr 1770 Grote Kerk HRL; kind: Doutje Claases, ged 14 apr 1771 Westerkerk HRL
Claas Pijters zuster van Baukje Pijters ??; van Pingjum, huwt met Sibbeltje Martens, van HRL, geproclameerd de f. 5:12:19 mrt 1769 en getrout met attestasie den 2 Mey
Claas Pieters huwt met Trijntie Lieuwes, beide van HRL, geproclameerd den 24-31 mrt en getrout de 7 apr 1771; kind: Sijtske Klaases, geb 23 nov 1772, ged 29 dec 1772 Grote Kerk HRL
Claas Pijters Pijter Claasen en IJfke Claasen, beyde van HRL, koomende de bruidegom gesterkt met zijn vader C.P. en voor de bruid Meindert Cobus deszelfs steevaeder, 30 May 1744
Claas Plantinga woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Pijper huwt met Mietje Michiels, huw.get. bij R. Pettinga en C. Harmens, zoutdrager, wonende te HRL 1812; BS geb 1811, huw 1812
Claas Reins weesvoogden betalen f. 10:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis, ter zaake verdiende loon van C.R., 18 dec 1792 (GAH1125); id. f. 30:0:0, samen met Pieter Lanting, 12 aug 1794 (GAH1126); id. f. 49:0:0, samen met Pieter Lanting, bij de Huistimmerman Jan Broers, 3 feb 1801 (GAH1133)
Claas Roelofs ged 4 jul 1741 Grote Kerk HRL, zv Roelof Claases en Geertje Jans
Claas Rommerts huwt met Meindertje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mrt en de 5 en getrout de 12 Aprilo 1767
Claas Ruirds Geeft met alle eerbied te kennen Claas Pijters meede ordris Ratelwagt binnen deese Stad, dat hij Supplnt wel geneegen is deze bedieninge te transporteren op eenen C.R., Varendsgezel en Borger dezer Steede, dewelke hier toe van herten is inclinerende; edog zulken transport niet kunnende geschieden zonder approbatie van UEd:Achtbh, Soo addresseeren de Supplianten haar op ''t nedrigste aan UEd:Achtbh tafel, met Ootmoedig Verzoek dat UEd:Achtbh deze overdragte gelieven te Consenteren en C.R. in des eerstgemeldes Suppliants plaatze aan te Stellen tot mede ordris Ratelwagt binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheeden daer toe Staende, welx diende enz:requisitus (was geteekend) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek ten requeste gemeld, nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnt C.R. tot meede ordris Ratelwagt deeser Steede op lasten pligten profijten en gehoorzaamheeden daer toe Staende, mits doende den Eed van Getriouwigheid. Actum den 8 dec 1756. (was get:)Lourens Tabes (onder Stonde) Ter ordtie van de Magistr (get:) M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praeside Tabes den 8 dec 1756 in kennisse van mij Secretaris (was get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Claas Ruirds huwt met Tijttie Watzes, beide van HRL, geproclameert den 9-16 en getrout den 23 Novemb 1755
Claas Ruirds huwt met Tijttie Ulbes, beide van HRL, geproclameert de 5-7 en 12 en getrout de 27 mrt 1758; kind: Janke Klaases, ged 30 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Klaases, ged 9 sep 1760 grote Kerk HRL, moeder als Titje U. ; kind: Janke Klaases, ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL
Claas Scheltes huwt met Itske Reiners, beyde van HRL, geproklameerd den 29 apr en den 6 Mayj en den 13 dito en den 20 may 1753 getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; kind: Jeltje Klaases, ged 6 aug 1754 Grote Kerk HRL
Claas Schoenmaker ovl voor 1804, huwt met Geeske Wiegers; zie aldaar
Claas Sybes ged 1 apr 1759 Grote Kerk HRL, zv Sijbe Hayes en Trijntie Clases
Claas Sybrens Sjoerd Daniels en IJetje Sjoerds Boetijn, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.S., deszelfs oom, 29 dec 1804; ondertrouw HRL; Marten Feykes en Judic Tjeerds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.S., goede bekende, 30 nov 1805; ondertrouw HRL
Claas Symons Donderdag den 4 okt 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Compareerde verders, na voorafgegaane ontbod ter vergadering van de Raad, den Burger C.S., besteller van de Beurtschippers op Amsterdam, ter zaake dezelve brieven welke naar Dockum versonden moesten werden met het Leeuwarder schip had afgegeeven, en dus den geenen, aan welke die brieven geaddresseert waaren op dubbeld Port dreef, waar over dezelve ernstig is onderhouden, en wijders geconcludeert, om in ''t vervolg eene ampele Instructie voor hem te formeeren, waarna hij zich Stipt zoude hebben te gedraagen. (GAH44)
Claas Symons woont in 7e quartier, huisno. 148, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802. (GAH650)
Claas Sytses Sioerd Hendriks van de Dragten ende Akke Sijtses van HRL, koomende voor de bruit desselfs broeder C.S., en vertoonde de bruidegom een attestatie van sijn vader Hendrik Sioerds tot consent in deesen, 7 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL
Claas Simons C.S. ende Sijke Wybes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Heert Rommerts, deszelfs neef, met een gebod in de week, 7 feb 1795; ondertrouw HRL
Claas Simons Evert Strootman en Geertje Theunis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.S. deszelfs schoonbroeder, 3 apr 1790
Claas Simons ged 18 feb 1749 Grote Kerk HRL, zv Simon Claases en Liskje Gerrits
Claas Simons huwt met Tjietske IJmkes, beide van HRL, geproclameerd de f. 4:10:17 en getrout de 24 apr 1763; kind: Simon Klaases, geb 29 sep 1774, ged 18 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Ymke Klaases, geb 19 jul 1778, ged 7 aug 1778 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Klaases, ged 31 okt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Klaases, ged 19 jan 1772 Grote Kerk HRL
Claas Simons Johan Sents van deinum ende Trijntje Willems van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.S., goede bekende, 30 apr 1791
Claas Simons woont in 1e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 106:0:0 (GAH650)
Claas Sjoerds rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 14:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van C.S., 8 dec 1807 (GAH1139); id. f. 25:0:0, 6 dec 1808 (GAH1140); id. f. 24:0:0, 18 dec 1809 (GAH1141)
Claas Steffens ged 24 sep 1765 Grote Kerk HRL, zv Steffen Johannes en IJmkje Claasen; Klaas S., ged 19 apr 1768 Grote Kerk HRL, zv Steffen Johannes en IJmkje Klaasses
Claas Taekes van HRL, ende eytje Clases van Amsterdam, huw.aang. 10 jan 1739 HRL, Comparerende voor deselve des Bruidegoms vader Taeke Jelles exhiberende een attestatie dat de Huwelijksgeboden tot Amsterdam waren aangeschreven; huw.aang. HRL 1738
Claas Teekes geboortig van Bosum, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. W. Buma en de geregtigheid van dien betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op jul 1760. (burgerboek)
Claas Taekes Marten Eewerts ende Lijsbert Claeses, beyde van HRL, koomende wegens de bruid C.T. desselfs vaeder, 29 Mrt 1749
Claas Tjebbes ontvangt interesse 1800-181; Stadsrentmeester bet f. 20:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 1e classe, no. 12, tegen 4%, Januar. 1775. (GAH1060); id. Jan17 77. (GAH1060); id. jan 1778. (GAH1060)
Claas Tjiedses Johannes Gerrijts van Langweer ende Beerntje Clases van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.T., deszelfs vader, 19 jan 1793; ondertrouw HRL
Claas Tjommes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 63:0:0 terzake huir van 5 pondematen greidland gelegen tot Oosterwierum, belast met 1 floreen en door C.T. gebruikt, no. C., 15 mei 1762. (GAH1092); id. over 1766 (GAH1096); id. over 1767. (GAH1097); id. over 1768. (GAH1099); id. over 1769 (GAH1101); id. over 1771. (GAH1102); id. over 1772. (GAH1103); id. over 1778 (GAH1109); rendant brengt (pro memoria) voor rest 2 jaren huir van 5 pondematen greidland tot Oosterbierum door C.T. gebruikt, f. 126:0:0, petri 1763 en 1764 versch, gemeld op het capittel van ontvang der landhuiren met letter C, 1764. (GAH1094); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 189:0:0 terzake huir van pondematen greydland gelegen onder Oosterbierum, Martini 1763 en 1764 verschenen, en 1765 zullende verschijnen, no. C, 1765. (GAH1095)
Claas Thijsen rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 44:16:0 van de weesvoogden wegens 13 Maanden Loon van C.T. werkende als zeilemakersknegt bij Bouwe Schiere, 30 nov 1801 (GAH1133); id. f. 6:7:0 wegens 1 maand gagie van C.T. in dienst bij Pier Hessels, 30 nov 1801 (GAH1133)
Claas de Vries heeft een Phaeton met 1 paard, belasting: f. 3:0:0, may 1795, may 1796. (GAH650); id. belasting: f. 3:6:0, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Watses huwt met Joukie Willems, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 nov 1760 in de Westerkerk
Claas Wybes woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Wybes woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Claas Wiebes ovl voor 1815; wed. C.W. eigenaar en gebruiker wijk A-164, gealimenteerd, 1814. (GAH204)
Claas Wieringa Vrijdag den 13 Sept 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde ter vergadering eenen C.W., Welken ook in de gepasseerde Nagt, door de Burger Wacht gearresteert Was, en boven begaane Brutaliteiten, in ''t Werfhuis ''De Hoop'', Zich tegens de Militaire Wagt verzet had, en is dezelve na gedaane Confessie op Zijne betuiging van beschonken geweest te Zijn, en verzoek van verzagtinge van Straf, mede bij Moderatie gecondemneert, in eene boete van drie Goud Guldens, boven de Kosten aan den fiscus. (GAH45)
Claas Willems zie: Gaasterlander, Hoogstraten, Kuiper, Langedijk, Lieman, Spanjer
Claas Willems IJede IJedes de Ruiter ende Antie Joosten Popta, beide van HRL; huw.aang. 3 jan 1739 HRL, koomende voor de Bruit de Coopman C.W. ; huw.aang. HRL 1739
Claas Willems woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Wopkes remonstreert met schuldige eerbiedigheyt Marten Jansen gesw. roggedrager deser stede, dat hij supplt:met approbatie van U achtb:sijn functie wel wilde over transporteren op eenen C.W. sijnde een persoon daar toe seer bequaam die sulx van herte is begeerende, edog nademaal niet vermag te geschieden sonder Ued. achtb:gratieus consent. Soo komt den supplt:sig bij desen aan Ued. achtb:addresseren met ootmoedigh versoek ten eynde Ued achtb:gelieven in het versogte transport te accorderen, en over sulx de persoon van C.W. in desselfs plaatse aen te stellen op lasten plichten profijten en gehoorsaemheden daertoe en aenbehorende, quo facto etc. Was get: H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemeldt, eligeert mits desen de persoon van C.W. tot mede ordris roggedrager binnen dese stad, op lasten plichten profijtten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den eed in handen van de presid. burgmr. deses stads. Actum den 30 sep 1733, was get: D.J. Vosma, M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 30 sep 1733 heeft C.W. den eed van getrouwigheyt als ordris koorndrager gepresteert in handen van de presid. burgmr. Vosma. In kennisse van mij secretaris M. van Idsinga; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Claas Yekes ged 26 jun 1763 Grote Kerk HRL, zv IJeke Ennes en Sibbeltje Clases
Claas IJkes op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 8:2:0 (GAH650)
Claas IJpes huwt met Antje Lammerts, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 okt 1741 en doe ook getrouwt; C. IJ. ende Antie Lammerts van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Jan Lammerts, 7 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: IJpe Claeses, ged 9 okt 1742 Grote Kerk HRL
Claas IJpes medeweesvoogd Willem Westerhof bet f. 8:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde de 8 ste deel van dat het weesjongetje C. IJ. is aanbeerft, bij testament van wijlen sijn neef Jelle Jansen, in leven wagemaker in de Lange Swage, 28ap1730. (GAH1060)
Claas Arjens Smid huwt met Gadske Cornelis, beide van HRL, geproclameert den 14-16 en getrout de 21 aug 1757 in de Westerkerk
Claas Aukes de Haan ovl voor 1812, huwt met Elisabeth Sijbes Tollinga; BS geb 1811, huw 1815; K.A. dH. van Makkum en Elisabeth Sibes van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 may 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Makkum en aldaar getrouwd den 21 may 1786, volgens ingekomen verklaaring; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Seven den twaalfden jun is Overleden K.A. d. H., Oud Agt en Zestig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 Oct. 1815. (HB Hrl, . 1815, fiche 7)
Claas Bentes IJsenbeek geb 1752 HRL, ovl 12 aug 1835 HRL, 1e huwt met Doetje Spannenburg, 2e huwt met Sijtske Heins, kinderen: Anna Maria/Margareta, geb 1789 HRL, Eelkje, geb 1793 HRL, Nicolaas IJ, geb 25 mrt 1795 HRL, Janke IJ, geb 1791 HRL, Trijntje IJ, geb 1796 HRL, fabrikant in pannen in 1827, huurt stadsland en levert pannen 1800-1811, zv Bente Thomas IJ, en Janke Jansen Builart; BS huw 1827, huw 1832, ovl 1835, ovl 1858 1873 overlijdens; rentmeester betaalt aan de huysvrouw van C.B. IJ. f. 46:0:0 voor het laten breiden van 92 paar kousen, kwit. no. 8, 1 okt 1783. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk C-197, koffijschenker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-054; gebruiker Johannes Jans Panbakker, panbakkerknegt, 1814. (GAH204); is van wijk H-055, panwerk, 1814. (GAH204); id. van wijk H-085; gebruiker Jacobus van Keulen, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-086, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-087; gebruiker Cl. Hiddes Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-138, tuin & zomerhuis; gebruiker Johannes Posthumus, hovenier, 1814. (GAH204); rentmeester van het Weeshuis bet f. 10:1:0 aan de medevoogd Johannis Spannenburg wegens geleverde steentjes, en wegens geleverde pannen en estrikken door de wed. IJ. en C. IJ., ord. no. 3, 24 feb 1784. (GAH1115); id. f. 17:15:0 aan C. IJ. voor geleverde dakpannen, ord. no. 2, 4 jan 1785 (GAH1116); id. f. 20:16:0, quit. no. 14, 6 jan 1786. (GAH1118); id. f. 6:13:0 voor geleverde estrikken, quit. no. 4, 12 dec 1786. (GAH1119); id. f. 24:12:0 wegens geleverde hop, quit. no. 6, 4 apr 1787. (GAH1119); C. IJ. ende Sijtske Heins, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door IJpe Feddema, gesw:clercq als daartoe gelastigd zijnde van den Heere Alema, met een gebod in de week, 23 nov 1787; ondertrouw HRL; K. IJ. en Sijtske Heins, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 dec 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft een beugelchais met 1 paard, belasting: f. 3:0:0, may 1795. (GAH650); id. met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0, may 1796, may 1797. (GAH650); id. een cierebokje met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0, may 1798, may 1799, 1800, 1801, may 1802. (GAH650); id. belasting: f. 7:11:11, may 1803. (GAH650); id. belasting: f. 7:14:0, may 1804. (GAH650); id. nu 1 paard, belasting: f. 3:6:0, may 1805. (GAH650); woont in 8e quartier, huisno. 22, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 6:5:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -2:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:17:0 ter zaake geleverde dakpannen, 19 may 1801, quit. no. 24 (GAH1133); kind: Anna Margaretha Klaases IJzenbeek, geb 18 sep 1789, ged 20 okt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Janke Klaases IJzenbeek, geb 3 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL, moeder is S. Heins; kind: Eelkje Klaases IJsenbeek, geb 1 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Claases IJsenbeek, geb 9 apr 1796, ged 3 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Julia Catharina IJzenbeek, geb 28 jul 1797, ged 22 aug 1797 Grote Kerk HRL; Donderdag den 26 sep 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde Wierde geleezen den Requeste van Barend Visser Coopman ter deezen Stede inhoudende dat hij Zich Schuldig had gemaakt aan Vegterij, gepenpetreerd op ''t Coffijhuis van C. IJ. tegens eenen Martinus Davids Coopman te Leeuwarden, met Verzoek dat den Raad de actie noopens dien, bij moderatie geliefde aftemaaken, Waar over gedelibereerd Zijnde is den Suppliant, op Zijne gedaane Confessie, bij moderatie geboet voor Veertien Goud-Guldens, boven de Kosten aan den fiscus. (GAH45); Donderdag den 28 Sept 1798. de Raad ordinaris vergadert zijndeis voorts aan de Coffijschenker C. IJ. geaccordeert om op Donderdag in de Harlinger Kermis, een Prijs te moogen laaten Verseylen. (GAH44); id. van perceel nr. 1898 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 822, huis en tuin, 700 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)
Claas C. de Jong ovl voor 1815; gebruiker van wijk A-078, poortiersche, eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204)
Claas Clasen Postma koopt een huis in 1797
Claas Clasen Voordewind binnenvader in 1772-1778; huwt met Rintje (waarschijnlijk Richtje) Folkerts, kind: Cornelis V, geb 1750 HRL; BS ovl 1812; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:0:0 wegens uitgave van 26 bakten brood in 1/2 jaer, kwit. no. 12, 31 okt 1772. (GAH1103); id. f. 10:18:0 tersaeke gedane uitgave tot de brouwerij van 1 mei tot 1 nov 1772, kwit. no. 13, 1772. (GAH1103); id. f. 10:8:0, kwit. no. 6, 8 mei 1773. (GAH1104); id. f. 8:18:0 voor gekogte setgest tdv de Weeshuisbrouwerij, kwit. no. 13, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 8:14:0, kwit. no. 11, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 12:10:0 wegens kosten van geconfisceerde twe kinties boter, kwit. no. 2, 21 okt 1772. (GAH1103); id. f. 11:17:8 wegens kosten bi het slagten voorgevallen, kwit. no. 3 17 nov 1772. (GAH1103); id. f. 12:9:0, kwit. no. 3, 23 nov 1773. (GAH1104); id. 30- . :0, kwit. no. 3, 8 mei 1773. (GAH1104); id. f. 12:9:0, kwit. no. 4, 22 nov 1774. (GAH1105); id. f. 30:0:0 aan slagers en andere werklieden, kwit. no. 4, 19 mej 1774. (GAH1105); id. f. 30:0:0 wegens verschot aan werklieden, aan tee en andere verkwikking, kwit. no. 9, 3 jun 1775. (GAH1106); id. wegens 1 jaar geld aan werklieden, kwit. no. 5, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 11:11:0 wegens gedane uitgaaf bij ''t slagten, kwit. no. 1, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 30:0:0 wegens coffi en teegelden voor de Weeshuiswerklieden voor 1 jaer, kwit. no. 8, 4 mrt 1777. (GAH1108); id. f. 30:0:0 voor tee etc. voor het Weeshuiswerkvolk, ord. no. 8, 14 mej 1778. (GAH1109); id. f. 17:0:0 wegens extraord. eetwaren voor 1/2 jaer, kwit. no. 3, 31 okt 1772. (GAH1103); id. f. 36:0:12, kwit. no. 1, 8 mei 1773. (GAH1104); id. f. 16:5:6, kwit. no. 2, 8 nov 1773. (GAH1104); id. f. 17:1:8 en f. 26:8:0, kwits. no. 1 en 2 19 mej en 20 nov 1774. (GAH1105); id. f. 30:18:6, kwit. no. 4, 3 jun 1775. (B110 6); id. f. 38:10:0, kwit. no. 7, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 18:13:0, kwit. no. 4, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 44:6:12, kwit. no. 2, 7 jun 1777. (GAH1108); id. 15- 15-12, kwit. no. 5, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 50:0:0 wegens gedaene uitgaav voor ''t huis en keuken, kwit. no. 2, 12 mei 1772. (GAH1103); id. kwit. no. 3, 16 jun 1772. (GAH1103); id. f. 58:17:0, kwit. no. 6, 8 mei 1773. (GAH1104); id. f. 50:0:0, kwit. no. 3, 1 feb 1774. (GAH1105); id. kwit. no. 6, 3 jun 1775. (GAH1106); id. 2 x, kwits. nos. 2 en 4, resp. 13 feb en 16 apr 1776. (GAH1107); id. f. 52:19:0, kwit. no. 7, 11 jun 1776 (GAH1107); id. f. 50:0:0, kwit. no. 9, 1 okt 1776. (GAH1107); id. f. 50:0:0 tot daegelijkse uitgaav, kwit. no. 6, 4 aug 1772. (GAH1103); id. kwit. no. 7, 6 okt 1772. (GAH1103); id. f. 60:19:11, kwit. no. 8, 31 okt 1772. (GAH1103); id. kwit. no. 2, 6 jan 1773. (GAH1104); id. kwit. no. 4, 23 mrt 1773. (GAH1104); id. kwit. no. 7, 24 aug 1773. (GAH1104); id. f. 42:17:8, kwit. no. 15, 11 nov 1773. (GAH1104); id. 2 x f. 50:0:0, kwits. nos. 6 en 7, 25 jul en 20 sep 1774. (GAH1105); id. f. 52:9:6, kwit. no. 18, 19 nov 1774. (GAH1105); id. f. 50:0:0 en f. 64:0:14, kwits. nos. 2 en 4, resp. 17 jan en 3 jun 1775. (GAH1106) id. kwit. no. 5, 3 jun 1775. (GAH1106); id. f. 54:2:0, kwit. no. 19, 6 dec 1775. (GAH1106); id. f. 82:6:0, kwit. no. 23, 12 nov 1776. (GAH1107); id. f. 50:0:0, kwit. no. 4, 11 feb 1777. (GAH1108); id. kwit. no. 6, 8 apr 1777. (GAH1108); id. f. 63:4:10, kwit. no. 7, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 50:0:0, kwit. no. 20, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 37:13:0, kwit. no. 21, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 25:0:0, ord. no. 5, 14 apr 1778. (GAH1109); id. f. 50:0:0, ord. no. 6, 23 mej 1778. (GAH1109); id. ord. no. 23, 25 nov 1778. (GAH1109); id. ord. no. 2, 1 jun 1779. (GAH1110); id. f. 25:6:0 wegens uitschot van verven en breiden van kousen, 31 okt 1772, kwit. no. 14. (GAH1103); id. f. 6:0:0 voor kleding en verven van kousen, kwit. no. 17, nov 1774. (GAH1105); id. f. 17:18:0 wegens uitgaaf voor kousen, kwit. no. 4, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 11:2:0, kwit. no. 15, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 34:19:0 wegens verschoten breidloon, kwit. no. 5, 8 mei 1773. (B1 104); id. f. 31:12:8, kwit. no. 16, 9 nov 1773 (GAH1104); id. f. 24:10:0, kwit. no 4, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 12:12:0, kwit. no. 16, 20 nov 1774. (GAH1105); id. f. 10:6:8, kwit. no. 8, 3 jun 1775. (GAH1106); id. f. 14:17:0, kwit. no. 21, 5dec17 75. (GAH1106); id. f. 9:18:0, kwit. no. 5, 11 jun 1776. (GAH1107); id. kwit. no. 14 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 14:17:8, kwit. no. 6, 3 jun 1777. (GAH1108); id. 26- 1:0, kwit. no. 21, 18 nov 1777. (GAH1108); id. f. 32:0:0, ord. no. 6, 23 mej 1778. (GAH1109); id. f. 18:0:0, ord. no. 13, 24 nov 1778. (GAH1109); id. f. 15:12:8, ord. no. 6, 11 mei 1779. (GAH1110); id. f. 7:9:8, ord. no. 8, 19 jul 1779. (GAH1110); id. f. 28:13:0 wegens 1/2 jaer speelgelden voor de kinders, kwit. no. 5, 27 okt 1772. (GAH1103); id. f. 31:14:0, kwit. no. 4, 1 mei 1773. (GAH1104); id. f. 31:7:8, zonder kwit. 8 nov 1773. (GAH1104); id. f. 31:13:8, kwit. no. 4, 11 mei 1774. (GAH1105); id. f. 7:2:0 voor speelgoed aan Marten Symons en IJke Pieters, kwit. no. 5, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 35:12:0 voor een 1/2 jaar speelgeld voor de kinders, kwit. no. 6, 1 nov 1774. (GAH1105); id. f. 35:12:0 en f. 30:14:0, kwits. nos. 4 en 5, resp. 2 mej en 31 okt 1775. (GAH1106); id. f. 4:10:0 voor verschoten speelgoed voor de kinders, kwit. no. 6, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 32:6:8 voor een 1/2 jaar, kwit. no. 1 7 mej 1776. (GAH1107); id. f. 6:12:0 en f. 32:0:0 tersaeke speelgelden aan de kinderen, kwits. nos. 2 en 3, resp. 11 jun en 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 9:4:0 voor gegeven speelgoed aan Willemke Willems en Jarig Arjens, kwit. no. 4, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 32:6:8 voor een 1/2 jaar, kwit. no. 4, 29 apr 1777. (GAH1108); id. f. 17:13:8, kwit. no. 5, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 50:10:0 aan speel- en zondagsgelden aan de kinders, ord. no. 4, 5 mej 1778. (GAH1109); id. f. 32:15:0 en f. 22:0:0 voor speelgoed, ords. no. 5 en 6, 3 nov en 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 50:4:0 ter zaake een half jaar speelgelden voor de kinders, ord. no. 4, 4 mei 1779. (GAH1110); id. f. 62:10:0 wegens 1/2 jaer tractement, kwit. no. 4, 31 okt 1772. (GAH1103); d, f. 125:0:0 wegens 1 jaer tractement als binnenvader, kwit. no. 3, nov 1773. (GAH1104); id. f. 62:10:0 voor 1/2 jaar, kwit. no. 3, 19 mei 1774. (GAH1105); id. kwit. no. 6, 15 nov 1774. (GAH1105); id. kwit. no. 3, 2 jun 1775. (GAH1106); id. kwit. no. 6, 5 dec 1775. (GAH1106); id. kwit. no. 3, 11 jun 1776. (GAH1107); id. kwit. no. 6, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 85:0:0 tersaeke een 1/2 jaar tractement, kwit. no. 4, 7 jun 1777. (GAH1108); id. kwit. no. 7, 22 nov 1777. (GAH1108); id. ord. no. 2, 7 apr 1778. (GAH1109); id. ord. no. 5, 25 nov 1778. (GAH1109); id. ord. no. 2, 1 jun 1779. (GAH1110); id. f. 63:0:0 samen met de binnenmoeder voor 3 maanden en 12 dagen tractement, ord. no. 4, 19 jul 1779. (GAH1110); id. f. 9:8:0 tot betaling van het gest, kwit. no. 13, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 15:5:0 van 8 nov 1773 tot 19 mei 1774, kwit. no. 6, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 10:18:0, (zonder termijn), kwit. no. 10, 15 nov 1774. (GAH1105); id. 13 -14:0, kwit. no. 4, 3 jun 1775. (GAH1106); id. f. 11:4:0 voor zetgest en klei, kwit. no. 10, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 12:13:0 wegens gedane uitgaaf tot setgest, kwit. no. 6, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 13:15:0, kwit. no. 4, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 17:7:0 tot restitutie van betaelde zeekleeren voor eenige weesjongens, kwit. no. 17, 1773. (GAH1104); id. f. 19:16:12, kwit. no. 5, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 18:1:8, kwit. no. 7, 3 jun 1775. (GAH1106); id. f. 10:19:0 tot kleding, kwit. no. 20, 5 dec 1776. (GAH1106); id. f. 61:8:12 wegens gedane uitgaaf voor zeekleren voor 4 jongens, kwit. no. 1, 5mrt17 76. (GAH1107); id. f. 18:5:8 wegens verschoten penningen tot zeekleren kwit. no. 7, 3 jun 1777. (GAH1108); id. f. 12:14:0 wegens kleding, kwit. no. 20, 18 nov 1777. (GAH1108); id. f. 65:4:0 wegens gedaene uitgaef tot zeekleren, ord. no. 5, 23 mej 1778. (GAH1109); id. f. 9:18:0, ord. no. 14, 24 nov 1778. (GAH1109); id. f. 27:18:0, ord. no. 7, 11 mei 1779. (GAH1110); id. f. 16:2:8 voor het krooden van kalk, kwit. no. 28, 20 nov 1774. (GAH1105); id. f. 50:0:0 tot uitgaaf voor soetemelk, kwit. no. 2, 17 jan 1775. (B1 106); id. f. 72:0:12 en f. 45:14:0, kwits. nos. 5 en 6, resp. 3 jun en 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 34:10:0 voor melk, kwit. no. 8, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 84:16:4 voor melk en karnemelk, kwit. no. 1, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 40:18:2 voor uitgeschoten melkgelden, kwit. no. 2, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 32:16:4 aan uitschot voor karnemelk, kwit. no. 3, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 30:14:4 voor soetemelk, kwit. no. 1, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 52:10:0, kwit. no. 3, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 70:9:2 voor karnemelk, kwit. no. 4, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 81:16:6, ord. no. 1, 23 mej 1778. (GAH1109); id. f. 45:10:0, ord. no. 4, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 79:10:6, ord. no. 1, 1 jun 1779. (GAH1110); id. f. 24:11:12, ord. no. 3, 19 jul 1779. (GAH1110); id. f. 26:4:0 sijnde de gelden die bi de uitsetting aan de kinders sijn ter hand gesteld, kwit. no. 3, 12 mej 1777. (GAH1108); id. f. 7:6:8 wegens verschoten penningen voor gereedschappen, kwit. no. 26, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 49:1:0 tersaeke verschotene sondagsgelden aan de weeskinderen, kwit. no. 6, 4 nov 1777. (GAH1108); id. f. 8:9:0, ord. no. 5, 19jul179. (GAH1110); id. f. 6:5:0 voor ''t geene door ''t afsterven van wijlen Jan Heins bj sijn gewoon tractement is geaccresseert zijnde van 18 sep tot 12 nov 1776, kwit. no. 1, 11 feb 1777. (GAH1108); id. f. 10:10:0 voor uitschot tot setgest, ord. 5, 23 mei 1778. (GAH1109); id. f. 10:1:0, ord. no. 8, 23 mei 1778. (GAH1109); id. f. 9:4:0, ord. no. 3, 1jun17 79. (GAH1110); id. f. 1:18:0, ord. no. 5, 7 jun 1779. (GAH1110); id. f. 30:14:14 wegens uitschot van andre eetwaren, ord. no. 2, 23 mej 1778. (GAH1109); id. f. 29:4:0, ord. no. 5, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 35:10:12 ord. no. 2, 1 jun 1779. (GAH1110); id. f. 2:19:0, ord. no. 4, 19 jul 1779. (GAH1110); d f. 32:19:0 wegens uitgaef van karnemelk, ord. no. 3, 25 nov 1778; (GAH1109); id. f. 8:12:0 tersaeke werkloon van 10 schou en 38 korven turf vd Diaconij overgenomen uit de kosterj van de Wester Kerk, ord. no 8, 24 okt 1778. (GAH1109); id. f. 30:0:0 wegens verschoten penningen tot ''t droogmaeken van des Weeshuijs Vijever, ord. no. 1, 6 jan 1778. (GAH1109); id. f. 51:15:0 wegens extraord, uitgaef voor het Huis, ord. no. 6, 14 mej 1778. (GAH1109); id. f. 46:4:0, ord. no. 23, 26 nov 1778. (GAH1109); id. f. 47:13:12, ord. no. 5, 1 jun 1779. (GAH1110); id. f. 18:6:8, ord. no. 6, 19 jul 1779. (GAH1110); id. f. 66:2:0 en f. 37:16:8 voor mask, gest en koolen, herkomstig uit de brouwerij, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 30:0:0 zijnde 1 jaar teegeld, ord. no. 4, 13 apr 1779. (GAH1110); id. f. 22:5:0 voor een ton teer en arbeidsloon, ord. no. 7, 19 jul 1779. (GAH1110); Pieter Jansen Buil (!) van Ooster Schelling en Trijntje Cornelis Voordewind van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader C.V., 7 nov 1795; ondertrouw HRL
Claas Cornelis van Velzen huwt met Antje Bartels, beyde van HRL, sijn geproclameert den f. 3:10:018 apr 1740 en doe ook getrout; C.C. vV. ende Antie Bartels, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Aris Pieters, mr. stoeldrayer, 2 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Cornelis Claases van Velsen, ged 19 aug 1753 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Klaases van Velsen, ged 21 sep 1749 Grote Kerk HRL; rekening en bewijs gedaan door C. vV. mede-vroedschap der stad HRL vd ontvang en uitgaaf bij hem gehad en gedaan als rendant van het Weeshuis, beginnende 1 dec 1761 tot 3 dec 1762, opgenomen en gesloten id Magistraat, gesworen gemeente en gecommitteerde vroedschap, ter presentie vd voogden van het Weeshuis, aldus genummerd met rekeningen, ordonnantien en quitantien. (GAH1092); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 313:5:0 wegens geleverde granen, 5 okt 1762. (GAH1092); id. van 3 dec 1762 tot 1 nov 1763. (GAH1093); id. f. 159:16:0 wegens geleverde rogge en weit, 26 okt 1762. (GAH1092); rendant brengt voor uitgaaf f. 2:10:0 terzake vragtloon en reiskosten van het halen vd interessen der obligatien, 1762. (GAH1092); id. f. 100:0:0 terzake 1 jaar tractement, 1 dec 1762. (GAH1092); id. over 1763. (GAH1093); id. f. 500:0:0 wegens 4 last rogge, kwit. no. 4, 11 okt 1763. (GAH1093); brengt in rekening 31/4 lap weit en 4 lap rog f. 30:5:0, kwit. no. 15, 11 okt 1763. (GAH1093); rendant brengt id eerste plaats voor ontvang het slot van rekening vd vroedsman C. vV. overgenomen op twee bijzondere termijnen aan de f. 2565:10:12, als blijkt vlgs rekening bij de Drieledige Regering opgenomen en gesloten 2 dec 1763. (GAH1093); rendant brengt in uitgaaf f. 1:2:0 voor uitschot aan de wed. Hoogland voor dit schrijfboek, waarin deze rekening geschreven is, kwit. no. 27, nov 1764. (GAH1094); geboortig van HRL, dog omtrent 9 jaren gewoond hebbende tot Wijnaem, is op nieuw voor borger deser stede aangenomen, hebbende de behoorlijke borger eed gedaan in handen van pres. burg. Schaaf, zijnde hem uyt liberaliteit en consideratie de jura geschonken, 24 dec 1748. (burgerboek)
Claas Cornelis Voordewind wed. C.C.V. gebruiker wijk D-076; eigenaar is D. Boterwech, 1814. (GAH204); geb 1781 HRL, ovl 11 apr 1814 HRL, huwt met Jeltje Uilkes van Nogeren, wolkammer in 1814, ovl wijk G-024, kinderen: Uilke Klases, geb 4 feb 1808 HRL, Trijntje Klaases, geb 11 nov 1809 HRL, IJnskje, geb 11 nov 1810 HRL, Cornelis, geb 25 jun 1806 HRL, Antje V, geb 1807 te HRL, zv Cornelis Klases V, en IJnskje Sjoukes; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1809, 1810, BS ovl 1814, huw 1833, ovl 1872
Claas D. van der Molen gebruiker van wijk G-144, gleybakkersknegt; eigenaar is Jan vd Veen, 1814. (GAH204)
Claas Dirks Fontein rentmeester van het Weeshuis ontv een Landschapsobligatie t. l. v. de provicie Friesland groot aan capitaal 1.000 Gld van Resolutie den 7 mrt 1702 met no. 443, sijnde herkomstig en gelegateerd aan het Stads Weeshuis door wijlen Froukjen Braam wed. Hindeloopen en door C.F. als geinstuteerde erfgenaam op dato overhandigt. Dus alhier voor pro memorie, 16 mrt 1762. (GAH1092); in proces tegen de gemeente 1746-1754; ovl jun 1787 HRL, oud 70 jaar (?); geb 1711/12 HRL, zv Dirk Pieters en Auckje Reyners Fontein, DG, ged 5 feb 1730, koopman te HRL, grondbezitter, boekhouder vd Friesche Doopsgez. Soci?teit, wonende te op Aldla State te Ried, begraven te Achlum, huwt met Grietje Feddrik van deersum, geb HRL. 17 mei 1703, ged DG 20 jan 1728 HRL, ovl Ried, Andlastate 16 mrt 1775, begraven te Achlum, 1e huwt met Stadhuis HRL. 26 mei 1725 met Romke Jacobs Braam, koopman te HRL, ontvanger-generaal buitendijks, ovl 12 sep 1727 HRL, zv Jacob Romkes Braam en Antje Reyners Fontein, 2e Stadhuis HRL; op 26 mei 1732 met C.D.F. ; DG-geslachts Oosterbaan; verkoop der fraaye bibliotheek van C.F. te HRL, 19/20 nov 1787, (Frl. 1700-1795); gemeentebestuur betaalt aan de procureur-fiscaal Dreyer salarien en expensen verdiend verlegd in de exceptie van de rentmeester Lantingh in qualiteit contra C.F., 5 dec 1746: f. 27:19:12; (geen boeknr. vermeld); gemeentebestuur betaalt aan de rentmeester van HRL, H. Videlius, als rescribent contra C.F., suppliant, 6 feb 1754: 56 Caroliguldens en 12 stuivers; (geen boeknr. vermeld); betaalt aan het gemeentebestuur wegens huur van 8 pondematen greidland, Allerheiligen 1750: f. 30:0:0 (GAH428); id. over 1749 (GAH427); rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt f. 20:4:0 aan de binnenvader H. Norel terzake restitutie van expensen door hem verlegt tot afbetaling van 8 getuigen naar Leeuwarden geweest in het proces tegen de weesvoogden en de koopman C.F., over een reed van een stuk land, 24 jun 1747, kwit. no. 16 (GAH1076); id. aan medeweesvoogd B. Dreyer f. 15:2:0 terzake expensen door hem verlegt in de procedure wegens het Weeshuis tegen C.F., 25 mrt 1749, kwit. no. 12 (GAH1078)
Claas Dirks Molenaar geb 1769 ... , 1e huwt met Aaltje Fokkes op 9 aug 1795 HRL, laatste afk. 9 aug 1795, komt van HRL, 2e huwt met Sietje Engles de Boer op 5 dec 1811 HRL, ondertrouw 30 Oct 1811, 1e afk. zondag 3 Nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 10 Nov 1811, huw.get. bij D.C. Molenaar en A.J. Wielstra, oom bruidegom, 1815, id. bij J.B. Smit en S. Gerrits, zeepziedersknecht, wonende te HRL. 1812, id. bij P.J. van Ruiten en G.J. Visser1812, id. bij G.J. Panjer en F.J. Visser, oom bruid. 1812, id. bij R. Bolhuis en F.Y. Visser, oom bruid. 1814, id. bij U.R. Visser en A.T. vd Vliet, oom bruidegom, 1816, kinderen: Jaay Klases M, geb 23 jul 1811 HRL, Gatske Klases M, geb 27 dec 1799 Hrl, Geeske Klases M, geb 1794 HRL, zv Dirk Cornelis M, en Geeske Klaasen; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1811wafk, hu, huw 1812, huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1821; eigenaar van wijk F-221; gebruiker Dirk Hend. Faber, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-224, keetknegt; eigenaar is F. Tjallingii wed., zoutkeet ''De Hoorn'', 1814. (GAH204); C.D.M., Zoutziedersknegt, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Dirk Cornelis Molenaar; Verklare ik Ondergetekende K.D.M., van beroep Zoutziedersknegt, wonende te HRL, hiermede te Consenteeren aan mijnen Minderjarige dochter Geeske Klaases Molenaar, bij mijnen wijlen Vrouw in Echte verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Sijtse Wymers Hollander, van beroep Varensgezel, zv Wymer Sijbrens Hollander en Aukje Alles. Mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der Proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bebestigd. HRL den 12 dec. br 1815; Wij Ondergetekenden Sijtse Martens Panbakker, Panbakkersknegt, Thijs Pieters van Vliet, Panbakkersknegt, en K.D.M., Zoutziedersknegt, alle wonende te HRL, Verklaren bij dezen dat ons Volkomen bekend is dat Ruurd Johannes is Overleden den Elfde dec Een duizend Agt honderd, gevende voor redenen van Wetenschap dat ons door een dagelijksche omgang met dezelve dit afsterven Volkomen bekend is. HRL den 7 mei 1816
Claas Dirks Sanstra zie ook: Dirk Claas Sanstra; Klaas Durks S., ged 25 apr 1747 Grote Kerk HRL, zv Durk Tjeerdts Sanstra en Antje Klaases; president-voogd A. Wybenga bet f. 63:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als verdiende lonen van Gerrijt Sijtses en C.D.S. als metselaarsknegts bij Jurjen Ockes (vd Stok), verdiend, 31 mei 1762. (GAH1092); voogden bet f. 87:0:0 aan en wegens dito, 15 mei 1764. (GAH1094); voogden bet f. 28:0:0 aan dito door C.D.S. als metselaarsjongen bij Jurjen Ockes(van der Stok)verdiend, 18 mei 1765. (GAH1095); id. 17 mei 1766. (GAH1096); rentmeester van het Weeshuis ontv wegens kinderverdiensten van: Meinert Luitjens f. 26:18:0, Hans Wopkes f. 23:15:14, C.D.S. f. 6:0:6, Tjalling Allerts f. 26:18:12, Hendrik Hansen f. 18:4:0, Dirk Everts f. 20:0:0, tesamen f. 121:17:0, 15 mei 1762. (GAH1092); id. f. 70:0:0 als lonen van C.S. en Harmen Hendriks gedurende 1 jaar bij Jurjen Okkes verdiend, 16 mei 1767. (GAH1097); id. f. 10:0:0 als loon van C.S. bij Jurrien Ockes (vd Stok) verdiend voor 6 weken, 25 jun 1768. (GAH1099)
Claas Durks van Zeist ged 19 mrt 1761 Grote Kerk HRL, zv Durk Johannes van Zeist en Auckje Claases; ged , samen met Janneke Dirks van Zeist, 8 okt 1765 Grote Kerk HRL, zv Dirk Johannes van Zeist en Aukjen Klaazes
Claas Ennes Wijga op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 8:2:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1-8; (GAH650)
Claas Everts Oosterbaan geb 1701 ... , ovl 1762 ... , huwt met Pijtje Jacobs Roorda in 1725, kind: Evert Clases O, geb 1741 ... , zv Evert Claases O, en Neeltie Min-ses Bakker; DG-Oosterbaan, schema V; Pietje Jacobs Roorda, doopsgezind ged HRL. 5 feb 1730, aldaar ovl 7 feb 1748, huwt met C.E.O. 3 nov 1725 HRL. voor het Gerecht; C.E.O. te HRL. geb 13 feb 1701, doopsgezind ged 5 feb 1730 en ovl HRL. 19 jul 1762, zv Evert Claeses Oosterbaan en Neeltje Minses; Claas is in 1736 en later diaken van de Menniste gemeente; hij was ook overman van het grootschippersgilde in 1735, zoutbrander in 1740 en was verder annex met de visserij bij Groenland en in Straat Davis; zie verder: Jacob Fransen Roorda. (Gen. Jaarb. 1984)
Claas Foppes Torenbeek geb 1747 Franeker, ovl 8 feb 1830 HRL, met Eeke Hobbes en Hemkje Jacobs; doet overlijdensaangifte van Grietje Feddes in 1811, kinderen: Foppe Klases T, geb 1773 HRL, Jacob Klases T, geb 1792 HRL; BS ovl 1811, huw 1813, huw 1830, ovl 1833; eigenaar en gebruiker van wijk E-096, timmerman; medegebruiker Jacob K. Torenbeek, boekbinder, 1814. (GAH204); K.F.T., scheepstimmerman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Wilhelmina van der Linde, Naaister, wonende te HRL; K.F.T. eigenaar van perceel nr. 1210 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 694, huis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Claas Foppes Visser op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Claas Gerrits Severein geb 1796 Lemmer, huwt met Carolina Frederica vd Werf op 11 mrt 1824 te HRL, huw.afk. 15 en 22 feb 1824, wonende te HRL, varensgezel, zv Gerrit Gerrits S, en Antje Klases de Haan; BS huw 1824
Claas Gerrits de Vries geb 1768 HRL, ovl 20 jul 1832 HRL, huwt met Tetje Dirks Overdijk op 15 mei 1796 HRL, scheepstimmermansknecht 1832, kinderen: Gerrit, geb 1796 HRL, Iebeltje, geb 1800 HRL, Trijntje Klazes dV, geb 8okt18 01 West-Terschelling, zv Gerrit Klazes dV, en Trijntje Simons; hu Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1832, ovl 1849, ovl 1852, ovl 1853, ovl 1870; gebruiker wijk A-236, timmerknegt; eigenaar is Sipke Houtsma, 1814. (GAH204); K.G. d. V. eigenaar van perceel nr. 1470 te HRL, scheepstimmermansknegt, woonplaats HRL, legger nr. 751, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Claas Gooykes Hindeloopen ovl voor 1763; rentmeester van het Weeshuis ontv een Landsobligatie ten laste vd provincie van Vriesland groot aan captl 1000 gld van Resolutie 7 mrt 1702 met nr. 443, sijnde herkomstig en gelegateerd aan het Stads Weeshuis door wijlen Froukjen Braam wed. H. en door Claas Fontein als geinstitueerde erfgenaam op 16 mrt 1762 overhandigt. (GAH1092); ovl 7 feb 1727, koopman met 2 kinders, huwt met Froukje Jacobs Braam, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst
Claas H. van ''t Vlie ovl 15 jan 1794 HRL, oud 71 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 17, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Claas Heeres de Vries geb 10 jan 1764 HRL, ovl 21 mrt 1819 HRL, huwt met Dirkje Willems de Vries op 22 dec 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 22 dec 1793, huw.get. bij S.F. Parant en A.R. Rinsma, 1815, in huw.reg. vermeld als Klaas Herres, N.H., koopman en doet overlijdensaangifte van Jan Sibrands Reidmaker in 1811, kinderen: Berber Klaases dV, geb 5 jun 1805 HRL, Antje dV, geb 23 nov 1798 HRL, Herre dV, geb 25 jan 1802 HRL, zv Heere Klases en Berber Everts; huw Grote Kerk HRL 1793, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1819, huw 1832, ovl 1864, ovl 1875; gebruiker wijk F-176, winkelier; medegebruikers Trijntje Hoogstra, Grietje Edsgers, gealimenteerd; eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204)
Claas Hendriks van Wielen geb 1744 ... , ovl 18 feb 1816 HRL, huwt met Houkje Heremiet, kind: Hendrik Klazes vW, geb 1779 ... , wonende te op de Kleine Breedeplaats 1811, doet overlijdensaangifte van Minke Heins in 1811; BS ovl 1811; 1816 overlijdens, huw 1830; eigenaar van wijk A-243; gebruiker Cornelis Martens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-075; gebruiker H. van Wielen wed., kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk C-090; gebruiker Bauke Bernardus, boerearbeider, 1814. (GAH204) eigenaar en gebruiker van wijk E-127, horlogiemaker, 1814. (GAH204)
Claas Jacobs de Boer geb 1762 Herbayum, ovl 11 okt 1835 HRL, huwt met Antje Jans, turfdrager in 1835, huw.get. bij BS vd Beest en T. Lammerts, wonende te HRL. 1819, zv Jacob Klaases de B., en Riemke Jans, kinderen: Geeske Klazes, geb 1803 HRL, Jan Klazes de B., geb 1794 Herbayum, IJege Klazes de B., geb 1797 Herbayum; BS huw 1819, ovl 1831, ovl 1835, ovl 1844, ovl 1850; gebruiker van wijk H-133, turfdrager; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814 (GAH204); K.J. d. B. eigenaar van perceel nr. 1745 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 93, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomnen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Claas Jacobs Danser geeft met behoorlijke eerbiet te kennen Sape Jogchums gesworen turfdrager binnen UE en Achtbhn Stadt, hoe dat hij wel genegen was dito functie te transporteren aan eenen C.J.D. mede alhier; Doghdewijl sodanigen transport sonder consent van UE en Achtb: niet kan geschieden, soo versoeken deselve suppltn met vorige eerbiet dat Ue Achtb:deese versogte overdragt gelieven te accorderen, en over sulks de persoon van C.J.D. in plaats van Sape Jogchums aan te stellen op lasten, pligten en gehoorzaamheden daar toe staande, quo facto etc:was vertekent P.F. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat gehoort het versoek eligeert mits deesen de persoon van C.J.D. tot meede gesw:turfdrager binnen deese Stadt op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe staande, mits doende den eedt in handen van de presid. burgemr deses Stadts. Actum den 9e Janrij 1737 was vertekent J. van Crijtenburgh. Ter ordtie van de Magistraat M. van Idsinga. ; Onder stonde; OpHeeden den 9e Janrij 1737 heeft C.J.D. den eedt van getrouwigheit in handen van mij onderges:presid. burgemr der steede HRL gepresteert, was vertekent J. van Crijtenburgh. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); strater in 1762-1765; Jacob Danser ende Sjoerdtje Folkerts beyde van HRL, koomende weegens de bruyd C.D. des bruidegoms oom, 6 Jun 1750; transporteert zijn funktie als turfdrager op 27 dec 1752 over op Jetse Ruirds; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 13:12:0 terzake het dragen en meten van 13 schouw en 25 korven turf in het Weeshuis, 7 mrt 1749, kwit. no. 2 (GAH1078); ontvangt van het gemeentebestuur wegens verdiend arbeidsloon van een gedeelte vervloeren van het Grootkerkhof volgens publ. besteding, 15 sep 1762: 180 Caroliguldens; id. voor het vloeren van de Bredeplaats, 29 jun 1763: f. 143:13:0; id. voor het maken van een straat buiten de Havenpoort, 21 okt 1765: f. 42:0:0
Claas Jacobs Zoete geb 1745 HRL, ovl 28 nov 1825 HRL, huwt met Tjitske ... , laatst huwt met Reinofke Jans Reidmaker op 9 okt 1808 HRL, huw.get. bij G.T. vd Veen en A.J. Reidmaker, schipper, wonende te HRL, behuwd broeder bruid. 1816, id. bij R.T. Bruinsma en R. Bouwes, oom bruid. schuitschipper, 1816, doet overlijdensaangifte van Metje Jacobs, (zijn zuster) in 1811, transporteert militairen 1809, kind: IJske Klazes Z, geb 1781 HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1811, huw 1816, ovl 1825, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk F-177, schipper; medegebruiker Sijbrand Reidmaker, 1814. (GAH204)
Claas Jacobus Nauta huwt met Frederica Gerrijts, beide van HRL, geproclameert den 30 Novemb:en de 7 en getrout den 14 dec 1755; kind: Jacobus Klaases Nauta, ged 2 jan 1757 Grote Kerk HRL
Claas Jans Backer lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier:5-8:0 (GAH650)
Claas Jans Nauta ovl 13 okt 1759 ... , ontvangt lijfrente 1741-1760; de Procr. Lanting wegens C. Jansen N. als Bruidegom, en Sioukien Jans Swart als Bruit, beyde van HRL, huw.aang. 2 feb 1737 HRL, Coram Praeside Crijtenburgh, geeft mits dsen desselvs Huwelijks geboden aan met versoek van een gebodt in de week, en vertoninge van genoegsame last; huw.aang. HRL 1737
Claas Jans Roodtje geb 1778 HRL, ovl 22 jun 1813 HRL, huwt met Trientie Harings, koemelker in 1813, ovl wijk D-067, huurt vergraven land, kinderen: Akke Jans geb 1804 HRL, Grietje R, geb 1808 HRL, Jan Klaasen R, geb 1811 ..., zv Jan Klases R, en ...; BS ovl 1811; 1813 overlijdens, ovl 1831, ovl 1850, ovl 1855; Donderdag den 31 May 1798. de Raad der Gemeente Vergadert zijnde, den Burger C.J.R. Cum Patre gesterkt geciteerd zijnde ter Instantie van den fiscus om boete en breuken tot Tien Gguldens ter zaake dezelve op Saturdag den 19 May 1798 eenen meid Akke genaamd, met het Geweer had gekwetst, waar op de Vader Jan Claasen Rotje gecompareerd zijnde, en betuigde dat zulks bij ongelijk gekoomen was, zonder eenig kwaad opzet, is dezelve op die betuiging gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de kosten van de Citatie. (GAH44)
Claas Jans Schaaf zie ook: Johannes Claases Schaaf; medeweesvoogd Junius Alema betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 62:0:0 door de weesjongen C.J.S. in 1 jaar verdiend met hoedmaken bij Claas Breton, 12 jan 1736 (GAH1066)
Claas Jans Wideman C.J.W. en Antie Romkes Wassenaar, beide van HRL, geproclameerd de 11 -18-25Mey en getrout de 8 jun 1766
Claas Jansen Koning van Oostvlieland, huwt met Janke Johannes Danser, van HRL, geproclameerd de 24-31 mrt en de 7 en getrout met attestasie de 16 apr 1765
Claas Jansen Pot Hans Hansen van Nieuwerkerk in ''t Sticht Breemen, ende Hinke Bruins van HRL, komende weegens de bruid C.J.P., 30 Nov 1743; Albert Beeuwes ende Ypje Lammerts, beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs C.J.P., coopman binnen deese Stadt, 5 nov 1740; ondertrouw N.H. HRL; Tieerd Johannis ende Antie Cornelis, beide van HRL, huw.aang. 7 sep 1737 HRL, komende voor de bruit C.J.P. ; huw.aang. HRL 1737
Claas Jansen Vrijburg geboortig van Uithuisen in Groningerland, voor burger aangenomen en heeft de eed van getrouwe inwoning afgelegd in handen van vice-pres. burg. J.D. Toussaint, en de geregtigheid betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 6 mrt 1778. (burgerboek); weesvoogden bet f. 38:18:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiensten van Jarig Arjens gevaren hebbende bij schipper C.V., 21 mrt 1780. (GAH1111); id. f. 11:18:0 wegens overschot van verdiende gagien van J.A. als cajuitwagter bij K.V. verdiend, 7 sep 1779. (GAH1110); K. Janssen V. en Suzanna Zuyen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; huwt met Maria Magdalena, kind: Zara Klaases Vrijburg, ged 15 aug 1769 Grote Kerk HRL
Claas Jiesses Rienstra C.J.R. van Franequer ende Angenietie Pieters Pook van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd desselfs vader, 19 jul 1788; ondertrouw HRL; K.J.R. van Franeker en Angenietje Pieters Pook van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Claas Jochems Hoffius ged 25 feb 1759 Westerkerk HRL, gelijk met Folkert Jochems Hoffius, zv Jochem Hoffius en Hiltie Folkerts; geb 1761 HRL, ovl 24 dec 1827 HRL, huwt met Janneke Johannes Klok, ontvanger der lantaarngelden 1799-1807, kind: Neeltje H, geb 1788 HRL; BS ovl 1827; 1869 overlijdens; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 70:0:0 terzaake geleverde hoeden, quit. no. 16, 13 jul 1790. (GAH1122); id. f. 29:12:0, 28 jun 1796, quit. no. 5 (GAH1128); eigenaar van wijk F-136, gebruiker is Tonke B. Komst, schipper, 1814. (GAH204); Bonnefacius Ohlgard ende Baukje Hoffius, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.H. deszelfs broeder, 1 feb 1794; ondertrouw HRL; K.H. en Janke Klok, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 mrt 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Neeltjen Klaases Hoffius, geb 29 nov 1787, ged 18 dec 1787 Grote Kerk HRL; Maandagavond den 20 nov 1797; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, Rapporteerde de Praesident Pettinga in ''s Geregts Vergadering dat er menigvuldige klagten inkwaamen wegens het slegt, of geheel niet branden, van verscheidene lantaarns bij nagt, en wel op de gevaarlijkste plaatzen van de Stad, - uit hoofde dies, stelde de Praesident voor, om door H. gesterkt met de adsistenten, ondersoek te laaten doen, of de Lantaarns behoorlijk gevuld worden, en wel zulks op een onverwagte Tijd, wanneer de Lantaarns zullen moeten gevuld zijn. -Het welk Conform dies wierd beslooten, en zulks te doen Visiteeren, op morgen middag te 3 uur. (GAH43); Saturdag den 3 feb 1798; Het Gerechte Extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde, na rijpe deliberatie goedgevonden den Burger C.H. opziender over de Stads Lantaarns, en ontvanger Generaal der Lantaarngelden, mede aan te Stellen, zoo als aangesteld word bij deezen, tot ophalder der Lantaarngelden bij de Particuliere Burgers. (GAH43)
Claas Joosten de Graaf Johannes Gloor van ''s Gravenhage ende Sijke de Graaf van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder C.J. d. G., vide spieringe van deese geboden hierbeneden, 1 Feb 1749
Claas Jurres Wassenaar zie ook: Klaas Jurres; geb 1773 HRL, ovl 19 dec 1832 HRL, 1e huwt met Sjoukje Klazes op 31 jul 1796 HRL, komt van HRL, 2e huwt met Sijke Jarigs de Boer op 23 apr 1812 HRL, afk. 12 en 19 apr 1812 om 12.00 uur voor het Gemeentehuis kinderen: Joukje Klases W, geb 16 dec 1804 HRL, Klaas Klases W, geb 24 jun 1801 HRL, meester verver en glasemaker 1832, zv Jurre Jacobs W, en Joukje Everts Wassenaar; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1812, ovl 1832, ovl 1842, ovl 1877; eigenaar en gebruiker van wijk F-125, verwer, 1814. (GAH204); K.J.W. eigenaar van perceel nr. 1392 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 768, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Claas Lourens Coster geb 1750 ... , ovl 6 okt 1817 HRL, huwt met Jeltje Arends Baksma op 3 jan 1796 HRL, komt van HRL, ook huwt met Jeltje Ulbes, huw.get. bij M.H. Tigchelaar en M.J. Godthelp, wonende te HRL, winkelier, 1814, ontvangt interesse 1804-1810, verkoopt een huis in 1799, meester slager, kind: Louwrens Klases K, geb ... ; huw Grote Kerk HRL 1796, BS huw 1814, ovl 1817 1821 huwelijken, ovl 1825; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 287:4:8 terzake geleverde 4 koeyen, ord. no. 2, 30 nov 1786. (GAH1119); id. f. 382:12:0, quit. no. 4, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 280:9:0 ter zaake geleverde Twee koeyen wegende 1541 Pond, 15 nov 1796, quit. no. 4 (GAH1128); eigenaar van wijk C-119, gebruiker is Evert Tadema, korfmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk F-101, gebruiker is Haitse Jorrits, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-155, slager, 1814. (GAH204); ovl 6 okt 1817, 67 jaar, Mr. Vleeschhouwer, sterfhuis wijk F-155/Schritsen 66, Westerkerk, (op de steen staat zijn vrouw vermeld met de naam: Bakema); vdGaast, begraaflijst; Hendrik Willems Velthuis ende Trijntje Tjallings, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.L.C., deszelfs voogd en oom, 5 may 1792; ondertrouw HRL; C.K. ende Jeltje Baksma, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Rienstra onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 dec 1795; ondertrouw HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 125:0:0 (GAH650); id. als Administrator over de goederen van deszelfs suster, f. 20:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Lourens Klaases Coster, geb 10 apr 1777, ged 4 mei 1777 Grote Kerk HRL, moeder is: Jeltje Ulbes; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 105:0:0 ter saeke geleverde vette koe, 12 dec 1807, quit. no. 4 (GAH1139); id. f. 119:2:8 ter Saeke geleverde vette koe met d. Impost, 22 nov 1808, quit. no. 3 (GAH1140); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:6:0 ter Saeke geleverde 92 pond smeer, 6 jan 1808, quit. no. 1 (GAH1140)
Claas Martens Koster geb 1773 HRL, ovl 3 okt 1829 HRL, ongehuwd, slagersknegt, huw.get. bij T. Bos en A.T. Klaver, 1815, id. bij T.P. Schaafsma en C.A. van Hymert, neef bruidegom, 1816, zv Marten Klazes K, en Akke Hijlkes BS huw 1815, huw 1816, ovl 1829; gebruiker van wijk F-233, slagersknegt, medegebruikers zijn Rintje P. vd Post, zeylmakersknegt, Henricus Baader, speelgoedmaker, eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 378:3:0 ter Zaeke geleverde 4 overjaarsche en 1 spalling varken, 30 nov 1808, quit. no. 4 (GAH1140); K.M.K., Slagter, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Teunes Bos
Claas P Leyenaar huwt met Trijntje Freerks; zie aldaar
Claas Pieters Maaskamp huwt met Aukje Uilkes, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 jul en de 7 en getrout de 21 aug 1768 in de Westerkerk; kind: uylke Maaskamp, geb 3 feb 1773, ged 23 feb 1773 Grote Kerk HRL; kind: uylke Klaases Maaskant, geb 22 okt 1774, ged 6 nov 1774 Grote Kerk HRL, moeder als: A.U. Post
Claas Pieters Vriemoet huwt met Lutske IJekes, beide van HRL, geproclameert 5, 12 en 19 en getrout den 21 Janewari 1755
Claas Rommerts Blaauw ovl 10 apr 1803 onder Almenum, huwt met Marijke Dirks Hoogterp, kind: Rommert Klazes B., geb 1794 onder Almenum; BS huw 1820, ovl 1823; wed. C.B. gebruiker van wijk A-191, gealimenteert; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Claas S Weidema begraven Groot Kerkhof, regel 6, nr. 36; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe woont in 1e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Thijssen Swolstra zie ook: Zwolstra; C.T.S. en Akke Piers Dijkstra, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 mrt 1807; ondertrouw HRL
Claas Tytes Advocat C.T.A. ende Antje Christiaans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anthoon Lodewijks, goede bekende, 7 nov 1795; ondertrouw HRL
Claas Weybes de Vries huwt met Grijttie Lieuwes Tjesma, beide van HRL, geproclameerd de 28-30 apr en getrout de 5 mei 1765
Claas Wierds van den Berg geb 1760 Bergum, ovl 18 mrt 1825 HRL, huwt met Anna Sabina Jans vd Werf; kastelein, wonende te in het Schippersgildegezelschap te HRL; in 1811, huw.get. bij B.R. Kroese en A.B. de Boer, wonende te HRL, winkelier in 1816, op 9 mrt 1811 ovl Bart Walstra bij hem in huis; BS ovl 1811; huw 1816, ovl 1825, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-180, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-193; gebruiker is Samuel S. de Jong, koopman, 1814. (GAH204); wed. K.W. v. d. B. eigenaresse van perceel nr. 489, winkelierse, woonplaats HRL, legger nr. 51, huis, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 2048-2050 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 51, resp. weiland, huis en erf, weiland, resp. 7290, 660 en 22260 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 27, en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Claas Wigles de Vries geb 1738 HRL, ovl 4 jul 1816 HRL, huwt met Janke Bartels, beide van HRL, geproclameerd de 25-27 aug en getrout de 1 7 ber (= september) 1771, kinderen: Wigle dV, geb 1774 HRL, Grietje Klases dV, geb ... ., cementmolenaar, kalk- en cementleverancier 1802-1807 zv Wigle Klases dV, ovl 22 dec 1769, en Grietje Klases, ovl 2apr17 72; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1816, huw 1829, ovl 1834; kinderen: Wigle Klaases en Jeltje Klaases de Vries, tweelingen, geb 5 okt 1773, ged 2 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Klaases de Vries, geb 5 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk B-040; kalkverkoper; medegebruikers Wiggle de Vries, werkman, en Pieter van Drie, varensgesel, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 62:5:0 terzaake geleverde cement, steen en kalk, quit. no. 9, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 19:5:0 voor geleverde kalk en steen, quit. no. 2, 19 dec 1785. (GAH1118); id. f. 2:3:0 voor geleverd steengruis, quit. no. 6, 2 jan 1787. (GAH1119); id. f. 33:11:0 wegens geleverde kalk, quit. no. 58, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 79:11:0 voor geleverde Bouwmaterialen, 31 dec 1805, quit. no. 8 (GAH1138); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:7:8 ter zake geleeverde Kalk en Sement, 30 nov 1793, quit. no. 43 (GAH1125); id. f. 4:8:0, 30 nov 1793, quit. no. 2 (GAH1125); id. f. 29:6:0 voor Bouwmaterialen, 26 feb 1807, quit. no. 26 (GAH1139); huwt met Grietje Lieuwes Tjesma, kind: Grietje Klaases de Vries, ged 7 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Klaases de Vries, ged 25 jul 1769 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Claas Willems Hoogstraten ovl voor 1763; wed. C.W.H. ontv f. 77:13:0 vd rentmeester van het Weeshuis ter sake 293 ellen linnen en 23 1/2 elle sarjes du booy, 26 jan 1762. (GAH1092)
Claas Wytzes Klaver zie ook: Klaas Wytses; geb 1788 HRL, ovl 30 aug 1814 HRL, huwt met Antie Wijgers Faber op 18 feb 1810 HRL, turfdrager, ovl wijk F-164; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk F-166, turfdrager, 1814. (GAH204); C.W.K. en Antje Wijgers Faber, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL
Claasje Mulder huwt met Jan Wiese; Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800
Claaske Alberts komt van Winsum, huwt met Sijds Jielles, van HRL, geproclameert 8, 15 en 22 en getrout den 30 mei 1757 met attestatie; kind: Jilles Sijsses, ged 16 apr 1759 Grote Kerk HRL; kind: Albert Sijdses, ged 28 apr 1761 Grote Kerk HRL
Claaske Alles huwt met Fopke Teekes, kind: Doede Fopkes, ged 8 apr 1748 Grote Kerk HRL
Claaske Andries ovl 14 jan 1805 HRL, oud 19 jaar
Claaske Arjens Eelke Clases ende C.A. beide van HRL, komende voor de bruid Cornelis Hendriks, 11 sep 1740; ondertrouw N.H.; huwt met Eelke Claases, beyde van HRL, sijn geproclemeert den 9, 16 en 23 okt 1740 en doe ook getrout; huw.reg. N.H. HRL
Claaske Aukes geb 1762/64 Stiens, ovl 18 jan 1838 HRL, huwt met Oepke Auctijnes Somer en mogelijk huwt met Willem Wilhelmus (alleen in geb akte van Klaas Arnoldus), getuige bij geboorte aangifte van Klaas Arnoldus, 1811, id. van zijn ovl 181, dv Auke Klases en Janke ... ; BS geb 1811, ovl 1812, ovl 1838 1857 overlijdens; huwt met Willem Wilhelmus, kind: Hiltje Willems, geb 14 feb 1787, ged 13 mrt 1787 Grote Kerk HRL
Claaske Beernds huwt met Hendriens Niesing, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 jun en getrout de 10 dito 1764
Claaske Bierman verkoopt een huis in 1799
Claaske Botes huwt met Johannes Berends Wielinga op 25 okt 1807 HRL, wonende te HRL 1807; huw Grote Kerk HRL 1807
Claaske Douwes ovl 5 apr 1792 HRL, oud 38 jaar
Claaske Fekkes en Pieter Cornelis, beyde van HRL, huw.aang. 13 okt 1736 HRL; Coram Preside Hania, komende weegens de bruid desselfs Broeder Dirk Fekkes; huw.aang. HRL 1736
Claaske Folkerts Gerrit Markus ende C.F. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Willem Linterman desselfs swaeger, 13 jun 1750; huwt met Gerrit Markus, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 jun 1750 ook getrouwdt
Claaske Folkerts huwt met Melcher Melchers, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 dito 1755
Claaske Freerks ged 3 aug 1744 Grote Kerk HRL, dv Freerk Pieters en Hijlkje Heeres
Claaske Gerardus ged 4 jan 1759 Westerkerk HRL, dv Gerardus Luppes en Tijtia IJda Prigge
Claaske Gerrits ende Johan Christiaans, beide van HRL, huw.aang. 4 okt 1738 HRL, komende voor de bruid Douwe Alberts desselvs Swager; huw aang. HRL 1738
Claaske Harmens ged 2 nov 1745 Grote Kerk HRL, dv Harmen Claases en Aukje Beerns
Claaske Harmens Jan Jansen ende K.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder Harmen Hijlkes, 28 Oct 1747; huwt met Jan Jansen, beyde van HRL, geproclameert den 29 octob en den 5-12 Novemb 1747 en doen ook getrouwt; kind: Harmen Jans, ged 13 okt 1754 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans, ged 30 jul 1752 Grote Kerk HRL
Claaske Haayes zie ook: Damstra; ged 29 nov 1761 Westerkerk HRL, dv Hayes Obbis (ook: Hobbes), en Dirkje Klaases; Haytze Jorrits ende C. H, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Claas Haayes, 1 mrt 1794; ondertrouw HRL; Haytze Jorrits en K.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 16 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwt 18 dito; kind: Sjoukje Haitzes, geb 14 jan 1795, ged 24 feb 1795 Grote Kerk HRL; kind: Durkje Haitses, geb 11 okt 1798, ged 23 okt 1798 Grote Kerk HRL
Claaske Jacobs rentmeester betaalt aan C.J. ter zaeke een uitzetting, 7 may 1793 quit. no. 5 (GAH1125)
Claaske Jacobs huwt met Johannes Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 May 1739 en doe ook getrouwt; Johannis Jansen ende C.J., beide van HRL, koomende voor de bruit Hendrik Tomas desselfs oom, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Jan Johannis, ged 26 nov 1747 Grote Kerk HRL; kind: Jacobs Johannis, ged 20 mrt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Sjouwkjen Johannis, ged 14 okt 1742 Westerkerk HRL
Claaske Jans ende Hartman Hartmans, beide van HRL, huw.aang. 13 dec 1738 HRL, Commisr. Burgemr. Jelgersma, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Teunis Jans; huw.aang. HRL 1738
Claaske Jans Gerrit Alberts ende C.J., beyde van HRL, zijnde de aengevinge gedaan door de fiscael Dreyer met vertooninge van schriftelijke last, 29 Nov 1749; huwt met Gerrit Alberts, beyde van HRL, geproclameerd den 30 Novemb en 7-14 desemb 1749 ook getrouwdt
Claaske Jans huwt met Beernd Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de f. 13:20:27 dec 1767 en getrout den 3 Jannewari 1768 in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL
Claaske Jeltes huwt met Hendrik Beerns, beide van HRL, geproclameert de 17-24 sep en de 1 okt 1760 en getrout de 13 Jannewari 1761
Claaske Jurres ovl 24 feb 1789 HRL, oud 12 jaar
Claaske Carsten ende Cornelis Persoon, beide van HRL, huw.aang. 25 okt 1738 HRL, Comrs Br. (=burgemr) Jelgersma, komende voor de bruid Arjen Tjepkes, desselvs Swager; huw.aang. HRL 1738
Claaske Clases en Hendrik Adams, beide van HRL, huw.aang. 27 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit Harmen Hijlkes; huw.aang. HRL 1737
Claaske Claasen woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claaske Klaases huwt met Jacob Jurres, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 jan 1745 en ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Grietje Jacobs, ged 6 jun 1751 Grote Kerk HRL; kind: Jurre Jacobs, ged 5 mrt 1747 Grote Kerk HRL
Claaske Claases Frans Sjoerds en C.C., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Teeke Cornelisdes selvs steevader, 8 Jul 1747; huwt met Frans Sjoerds, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 jul 1747 en doen ook getrouwt
Claaske Claases Baerent Naegel ende C.C., beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Harmen Hijlkes des selfs oom, 25 Jan 1749; huwt met Beerent Nagel, beyde van HRL, geproclameerd den 26 januar en den 2-9 feb 1749 den 11 dito getrouwt
Claaske Claases Claes Jansen ende C.C., beide van HRL, koomende weegens de bruid Teeke Cornelis desselfs steevaeder, 14 Nov 1750; huwt met Klaas Jansen, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 nov 1750 en ook getrouwd; kind: Jantje Klaases, ged 18 jul 1758 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Klaases, ged 7 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Klaases, ged 7 sep 1762 Grote Kerk HRL; kind: Tjalkie Klaases, ged 10 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Klaases, ged 26 aug 1755 Grote Kerk HRL; kind: Jan Klaases, ged 31 jul 1753 Grote Kerk HRL
Claaske Claases huwt met Heere Pieters, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 May 1752 doen ook getrouwdt in de Westerkerk
Claaske Cornelis ged 16 okt 1759 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Jans en Geertje Meinerts
Claaske Lammerts ged 29 jun 1751 Grote Kerk HRL, dv Lammert Simons en Antje Claasen
Claaske Louws ged 21 dec 1760 Grote Kerk HRL, dv Louw Claasen en Trijntie Harmens
Claaske Lourens zie ook: Klaaske Lolles; Nicolauw Borgaarde ende C.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonbroeder Harent Pieters, 19 nov 1791; ondertrouw HRL
Claaske Luitjes ovl 7 sep 1793 HRL, oud 9 jaar
Claaske Martens ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL, dv Marten Clasen en Engeltje Hansen; geb 1758 ... , ovl 21 okt 1817 HRL, huwt met Hendrik Baltus Klaver; BS ovl 1817, ovl 1842; Hendrik Baltus Klaver en K.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 may 1785 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Engeltje Hendriks, geb 6 may 1789, ged 26 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: Marten Hendriks, geb 6 okt 1790, ged 31 okt 1790 Grote Kerk HRL; Ik Ondergetekende K.M. weduwe Hendrik Baltus Klaver, wonende te HRL, Verklare bij deze te Consenteeren aan mijnen Zoon Marten Hendriks Klaver bij mijnen wijlen man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeeven met Tjerkje Benjamins Brandis dv Benjamin Willems Brandis en Trijntje Simons, mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd; Verklarende ik egter niet te kunnen schrijven, in praesentie van de Eerste Commies ter Secretarij A. Rasschen; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en Negentig den Sesde okt is Geboren Marten, zv Hendrik Baltus Klaver en K.M. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 dec 1815
Claaske Meyer mogelijk de vrouw van A.N. Betting; Stadsrentmeester bet f. 28:15:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 4e classe, no. 10, 5 3/4%, Januar. 1775. (GAH1060); id. January 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060); Donderdag den 3 jan 1799; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts op voorstel van den Secretaris Feddema, navolgende Advertentie in de Leeuwarder Courant als meede in die van den Drukker M:Koon geplaatst; ?De Raad der Gemeente van de Stad HRL doet bij deezen aan alle de daar bij belang hebbende te weeten, dat er door het overlijden van C.M., een plaats in de 4de Classe van de Tontine naamens genegotieerde gelden ter opbouwinge van de Nieuwe kerk aldaar, is opengevallen, voor welks halve renthe, en accressement, op Donderdag den 10 jan 1799 ''s middags te Twaalff uur, op ''t Huis der Gemeente, ten voorz:Steede zal werden gelot. ?(GAH44)
Claaske Minnes huwt met Wopke Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mrt 1761; kind: Beernt Wopkes, ged 12 jul 1763 Grote Kerk HRL
Claaske Oepkes Douwe Atses ende K.O., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Oepke Klaesens, 27 dec 1749; huwt met Douwe Atses, beyde van HRL, geproclameerd den 28 desemb 1749 en den 4-11 jan 1750 en doen ook getrouwdt; kind: Engeltie Douwes, ged 20 nov 1761 Grote Kerk HRL; kind: Oepke Douwes, ged 5 jan 1764 Grote Kerk HRL; ovl 8 okt 1791 HRL, oud 66 jaar; kind: Grietie Douwes, ged 5 dec 1754 Westerkerk HRL; kind: Trijntie Douwes, ged 18 okt 1768 Grote Kerk HRL
Claaske Pieters ovl 10 sep 1790 HRL, oud 44 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 31; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Claaske Tomas zie: Wijngaarden
Claaske Willems ged 8 aug 1747 Grote Kerk HRL, dv Willem Thomas en Tjamke Claases; Frans Klaassen en K.W., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 13 jun 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Grietje Franses, geb 5 apr 1780, ged 18 apr 1780 Grote Kerk HRL; kind: Willem Franses, geb 7 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL; kind: Tryntje Franses, geb 7 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL; kind: Tjamke Franses, geb 19 apr 1787, ged 8 may 1787 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Franses, geb 6 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL
Claaske Willems ovl 23 sep 1793 HRL, oud 47 jaar
Claaske Breso Feersma geb 23 mei 1811 HRL, ovl 29 apr 1864 HRL, huwt met Sijtse Hoekstra op 21 okt 1841 HRL, ovl wijk C-150, dv Jan F, en Eelkje Hesslinga; BS geb 1811, huw 1841, ovl 1864; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-017; VT1839
Claaske Douwes Vettevogel op belijdenisse ged 20 apr 1753 Grote Kerk HRL, jonge dochter aen de Voorstraat; huwt met Sikke Rienstra, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 jun 1755; begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 60; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Dingsdag den 24 apr 1798. de Raad der Gemeente hunne ordinaris Vergadering houdende, Wierde Wijders geprocedeert tot het benoemen van een Weesvoogd en Voogdesse, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Tjepke Gratama en Voogdesse K.V. - en zijn daar toe gekoosen Tjerk van Benthem als Voogd en Sijtske Jelgersma Huisvrouw van Jacob Beetzel als Voogdesse, -voorts Wierden in plaats van de afgaande voogden der Stads algemeene Armen Tijs Gijses Kussendraager, en Claas Oosterbaan, tot voogden benoemdde Burgers Wijger Harmens en IJede de Ruiter; en wierd verder beslooten de zoo afgaande als nieuwe aangestelde voogden op Morgen avond op het Huis der Gemeente te versoeken, ten einde om de eerstgemelde voor haare goede gedane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44)
Claaske Gerryts de Jong Michiel Jans Plengnath ende C.G. d. J., beide van HRL, zijnde de aangeevinge gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, 12 apr 1794; ondertrouw HRL
Claaske Tomas Wijngaarden huwt met Livius Henrici Prigge op 19 aug 1714 St. Anna, komt van HRL; bron onbekend
Claes Alefs ovl 25 jun 1727 HRL, oud 70 jaer
Claes Boukes geboortig van Oldeboorn, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van prs. L. Hauckema op 18 mei 1774. (burgerboek); wed. K.B. gebruiker van wijk H-129; gealimenteert; eigenaar Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Claes van der Brug C. Pieters v. d. B., huwt met Aukjen Gosses Spannenburg, kind Aukjen Claeses van der Brug, doe 6 jaar, ged 5 feb 1743 Grote Kerk HRL; C. vdB oud burgemeester deeser Steede ende Sibbeltje van Slooten beyde van HRL, 23 jan 1740; ondertrouw N.H. HRL; oldt burgemeester deeser steede huwt met juffrouw Sibbeltje van Slooten, beyde van HRL, sijn geproclameert 24, 26 en 31 jan 1740 en doe ook getrouwt; kind: Fedde Claeses van der Brug, ged 5 feb 1743 Grote Kerk HRL, vader als Old Burgemeester C. Pieters v. d. B., moeder als S. Feddes v. S. ; burgemeester van 1745-1760; b; burgemeester in 1731-1732; zie o. a. Douwe Wybes. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergaderinge van de Achtb. Magistr, geswooren Gemeente en Gecommitteerde Vroedschap der Stad HRL, ter presentie van de voogden van ''t Weeshuys. In kennisse der ongeschr. Gecommitteerdens handen beneffens de vertekeninge van den rendant en de subscriptie van den sectrs op heeden op den Raadhuyse in HRL den 30 nov 1730. Was getekend: Vincent Heinsius, Ulbo Hania, Cornelis Veersma, Ab. van Alema, Wiltetus Jelgersma, C. vde B., B. Lanting, Sijbout Buma, H. Agema, W. Buma, Junius Munter, H. Swerm, Kuyk (?), Sake Sibesma, A. van Idsinga. (GAH1060)
Claes Dirks Symon Gerlofs van Almenum en Jetske Dirks van Tjummarum, huw.aang. 14 jan 1736 HRL, komende Voor de bruid Claas Dirks, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736
Claes Doedes Gerrijt Tjeerds van Pietersbierum ende Trijntie Gerrijts van HRL, komende wegens de bruyd C.D., 23 Apr 1746
Claes Fransen ende IJtie Symons, beide van HRL, huw.aang. 20 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid Cornelis Symons, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1734
Claes Fransen Wybes Teekes ende Folkouw Sickes beide van Almenum koomende weegens de bruid C.F., 17 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Claes Gerrits Hette Jacobs van Franequer ende Gerritje Clases van HRL, koomende weegens de bruid C.G. desselvs vader, 26 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL
Claes Goikes van Hindeloopen, ovl 17 feb 1727 HRL, oud 6 jaren
Claes Harmens en Geeske Tuenis, beyde van HRL, huw.aang. 9 may 1733 HRL, Comende voor de bruyd Gerrijt Dirks; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Claes Harmens huwt met Freerkjen Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 August en den 4-11 sep en getrouwt den 18 dito 1740; huw reg. N.H. HRL; C.H. ende Freerkjen Jans beide van HRL, komende voor de bruid desselvs broeder Paulus Jansen, 27 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL
Claes Hendriks Den 27 okt 1689 zijn aan de gemeente toegevoegd met Attestatie Gaatske Rienks huisvrouw van C.H. van HRL, en Maike Lammerts j:d:van HRL. (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108, fiche 1)
Claes Hendriks Pieter Dirks ende Lijsbert Joostens, beyde van HRL, huw.aang. 31 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd C.H. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Claes Hendriks huwt met Antje Jochems, beyde van HRL, sijn geproclameert 2, 9 en 16 jul 1741 en doe ook getrout; C.H. ende Antie Jogchums beide van HRL, koomende voor de bruid Jogchum Cornelis desselfs vaeder, 1 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Claas Claases, ged 10 jun 1742 Grote Kerk HRL
Claes Jacobs C.J. tot HRL eigenaar van plaats nr. 14 te Almenum, grootte 14 pondematen, floreen f. 2:26:4, gebruikers Jochem Dircx en Eeuwe Pyrs, ferskaat: de Schapedyck Westen. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Claes Jacobs ovl 5 okt 1727 HRL, old 23 jaer
Claes Jacobs turfarbeider 1746
Claes Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 28:1:0 wegens een geleverde kooperen doofketel, kwit. no. 5, 15 jul 1772. (GAH1103)
Claes Jochums huwt met Tijttje Simons, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 jul 1740 en doe ook getrouwt; C.J. ende Tijtje Symons beide van HRL, koomende voor de Bruit ... Aukes, gleibakker alhier, 25 jul 1740; ondertrouw N.H. HRL
Claes Johannes en Saske Jans, beyde van HRL, huw.aang. 5 nov 1735 HRL, Comende voor de bruid Jan Cornelis, desselfs Vaeder; huw.aang. harl 1735
Claes Joosten Tjeerd Takes ende Eke Lieuwes, beyde van HRL, huw.aang. 1 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd C.J., desselfs swager; huw aang. HRL 1736
Claes Claesen Vertoond met Schuldige Eerbied Lammert Roda mede Gesw Turdrager binnen dese Stad dat hij om redenen Seer geneegen is die bedieninge te Transporteren en over te draegen op de Persoon van C.C. burger alhier ter Stad dogh alsoo dit Transport niet vermagh te geschieden Sonder Consent en Approbatie van Ued:Achtb:Soo addresseren Sich die beide Suplntn tot Ued Achtb:Seer Ootmoediglijk Versoekende dat Ued:Achtb:Sich dit Versoghte Transport gelieven te Laeten Wel gevallen, en alsoo de Persoon van C.C. tot ordris gesw Turfdrager deser Steede aen te Stellen Quo facto etc:reqtus M:V:Idsinga. ; In margine Stonde; de Magistraet der Stad HRL accorderede het Versoek ten Requeste gemelt, eligeert mits desen de Persoon Van C.C. tot ordris Turfdraeger deser Steede op Lasten Pligten profijten en Gehoorheeden daer toe Staende mits doende den Eed in Handen van de Heer Praesid:Burgemr deses Stad actum den 12 Febr. 1731. Was Verteekent J:V:Crijtenburgh Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga; Laeger Stonde; Op Heeden den 12 feb heeft C.C. den Eed als ordris Turfdraeger gepraesteert in Handen van de Hr Praesid:Burgemr Crijtenburg in kennisse van Mij Secrts:M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731)
Claes Claesen Midlum, Stemcohier 1640: C.C. eigenaar van plaats nr. 5, TOE SIBBADA, grootte 30 p. m., floreen f. 8:7:0, Claes Aukes gebruiker toe Sibbada; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1640)
Claes Claesen Jan Poppes de Wilda ende Sijtske Gerbens beide van HRL, koomende weegens de bruid C.C. desselvs neef, 15 sep 1742; ondertrouw N.H.
Claes Cornelis ende Tijke Broers, beyde van Hier, huw.aang. 23 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Durk Beerns; huw.aang. HRL 1735
Claes Leistra vroedsman 1769-1770, ovl voor 1771; huwt met Jeltie Jelles Stapert, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 nov 1761; kind: Pieter Claases Leystra, ged 21 sep 1762 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 19:6:0 ter saeke geleverde tee voor de wasmeiden, quit. no. 14, 10 nov 1769 (GAH1100); id. f. 19:4:0, quit. no. 6, 6 nov 1770. (GAH1101); wed. C.L. ontv f. 17:3:0 van dito voor geleverde tee voor de keuken en wasmeiden, quit. no. 9, 8 nov 1771. (GAH1102); id. f. 14:8:0, quit. no. 26, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 6:0:0 tersaeke geleverde 4 pond thee voor de wasmeiden, quit. no. 8, 9 nov 1773. (GAH1104); Tzietse Jelkes van Summeer en Stijntje Foppes van HRL, komende voor de bruid desselfs curator de vroedsman C.L., vertonende de bruidegom schriftelijk consent sijns vaders in desen, 12 May 1751 fiche gemeente HRL
Claes Lodewijks Jan Coenraads Groen ende Antie Lodewijks, beide van HRL, huw aang. 30 apr 1735 HRL; komende voor de bruid C.L., desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Claes Lourens Johannes Rommerts ende Lijsbert Claeses, beyde van HRL, koomende weegens de bruid C.L. desselfs vaeder, 28 Feb 1750
Claes Pijters en Berbera Sioerds Roorda, beyde van HRL, huw.aang. 25 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Here Pijters; huw.aang. Gerecht HRL 1733; Here Pijters en Trijntie Doekes, beyde van HRL, huw.aang. 25 apr 1733 HRL, Comende voor de bruyd C.P. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Claes Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:0:0 voor de inwoning en kost vd weesmeid Antje Tjerks bij accoord voor 1 jaar, kwit. no. 15, 6 nov 1781. (GAH1112); id. kwit. no. 22, 11 nov 1783. (GAH1114); id. f. 40:0:0, 15 jul 1788. (GAH1120)
Claes Poort vroedsman in 1769-1771, mr chirurgijn in 1770; voogden bet f. 15:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 jaar loon van Jacob Dirks bi de vroedsman C.P. verdiend, mei 1769. (GAH1100); id. f. 20:16:0, 22 mei 1770. (GAH1101); id. f. 31:4:0 van mei 1770 tot mei 1771, 1771. (GAH1102); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 100:0:0 ter betaling van het legaat door Hilena Kuik wed. wijlen burg. Ulbe Hanija aan het Weeshuis gelegateerd, 4 jul 1772. (GAH1103); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering der Magistraat, gezwooren gemeente en gecommitteerde vroedschappen, ter praesentie vd voogden van het Weeshuis op den Raadhuize binnen HRL, den 19 decemb. 1781. In kennisse derzelver handen benevens de vertekening vd rendant, en de subscriptie van mij secretaris. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, F. Acronius, C. Aardenburg, Jacob Ruitinga, Klaas Poort, Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaf, J.H. Olinjus, Klaas Heins, H. de Waart, Jarig Westra, A.J. Conradi, Hein Mollema, Joh. Spannenburg, Pieter Tetrode. (GAH1112); id. dd 10 Januar. 1784; E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, Jaane van Slooten, Sijds Schaaff, A. Binkzma, H. de Waart, Sjoerd Schrik, Sijbout Hoornstra, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, K.P., Albert W. Bakker, H. Radsma, S. Rienstra, Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1114); K.P. van Amsterdam, huwt met Hendrica Ekama, van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 jul 1760 en getrout met attestasie de 10 Augustus; kind: Sijds Klaases Poort, geb 17 mei 1777, ged 10 jun 1777 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Claases Poort, ged 5 jan 1762 Grote Kerk HRL; kind: Cornelius Claases Poort, ged 8 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Klaases Poort, ged 7 jul 1767 Grote Kerk HRL; K.P., mede Raad in de vroedschap, en Rinske Douwes de Roos, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 mrt 1785 HRL, en zijn den 15 daaraanvolgende getrouwd
Claes Reyers zie: Mahui
Claes Rinnerts van Almenum ende Jetske Jans insgelijks van onder Almenum, Comende voor de bruid Jan Symons, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Claes Rinnerts ovl 12 sep 1727 HRL, old 58 jaer
Claes Romkes ovl 9 okt 1727 HRL, old 84 jaer
Claes Riuerdts huwt met Lysbeth Johannes, beiden te Berlikum; zie verder: Rinse Jetses Roorda
Claes Scheltes Willem Nannings ende Romkjen Clases, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs swager C.S., 28 Oct 1747
Claes Sybes Den 30 okt 1685 sijn ledematen Geworden met Attestatie C.S. vrijgesel van HRL. (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108, fiche 1)
Claes Sybrens op 6 sep 1727 HRL. ovl de 2 kinders van C.S.
Claes Symens geboortig van Egmarijp, doch zich in de stad omtrent drie jaar hebbende gewoond, het burgerschap deser stede gewonnen, nadat hij alvorens had belooft in handen van burgs. Stantius en Simon Cornelis als Commissarissen, zich als een eerlijk en getrouw burger te zullen gedragen en alle de lasten te zullen dragen en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 20 jan 1696. (burgerboek)
Claes Symens ovl 3 nov 1727 HRL, old 33 jaeren
Claes Sjoerds ovl 6 okt 1727 HRL, old 73 jaer
Claes Sjoerdts Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 10 nov 1672 betaelt aen C.S. off tot desselfs lossinge als slaeff in Barberrien zijnde der kinderen neve f. 450:0:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant dd9 mrt 1984 /Jac. Wobma
Claes Somer geb ... Gluckstadt, huwt met Maertien Hendricks op 27 aug 1648 HRL, soldaat onder capitein Poppe van Burmania; mil. huw gerf. gemeente HRL
Claes Symensz ovl Thomas aven ... 43, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Claes van Zeyst en Anna Chatarina Nijkerk, beyde van HRL, huw.aang. 3 sep 1735 HRL, komende voor de bruid Gerlof Annes, deeselfs Stiffvader; huw.aang. HRL 1735
Claes Tjeerds ovl voor 1730; hm Trijntje Sijbes; zie verder aldaar
Claes Tieerds ende Lijsbert Haytses, beyde van HRL, huw.aang. 31 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Cornelis Ulbes; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Claes Tjeerds van Makkum en Sjoukjen Heres van HRL, huw.aang. 3 sep 1735 HRL, komende voor de bruid Here IJemes desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Claes Tjerks van HRL, en Tettie Harmens van Almenum, huw.aang. 7 may 1735 HRL, Comende voor de bruid Jan Dirks, desselfs broodheer; huw aang. HRL 1735
Claes Wybrens en Geertie Hommes, beide van HRL, huw.aang. 7 may 1735 HRL, komende voor de bruid Doeke Pijters; huw.aang. HRL 1735
Claes Freercx Braem koopman, overlegt een rekening van zijn administratie inzake de kinderen van Grietje Jetses Roorda en Anske Jacobs; zie verder: Rinze Rintzies Roorda; Barend Hiddes de Vries heeft op 3 dec 1679 ten overstaan de bevoegde instanties rekenschap van het weesrekeningboek, van beheer over geld en goed van zijn pupillen Hidde en Tjerk de Vries. de verantwoording van ontvangsten en uitgaven loopt over het tijdsbestek van aug. 1666 tot 3 dec 1679. Hierin staat een post van betaalde huur aan C.F.B. voor het woon- en pakhuis, voldaan op 1 mei 1667. Van deze C.F. zijn, na zijn overlijden, de bezittingen ge?nventariseerd op 27 sep 1680. (RA Lwd, recht. arch. Har R28, 1). Volgens opgaaf had de erflater in HRL zes huizen, waarvan ??n op de Voorstraat. Dit laatste, door Tjerk Hiddes bewoonde huis, is op 22 apr 1648 door C.F.B. voor de prijs van 4001 goudguldens gekocht van Anneke Rippertsdochter. (Har T9, 26). Aan Pietje Jacobs Braam, een kleindv C.F., werd bij de verdeling van de erfenis op 14 aug. 1682, bij loting, het pand aan de Voorstraat, thans no. 14, toebedeeld. (Har R28, 57). de woning werd getaxeerd op f. 2525:0:0. de woningen Voorstraat 10, 12 en 14 met de eigenaars in de 17e eeuw, volgens opgave van de koopbrieven: Har T1, 127v; T7, 175; T9, 26; T8, 29; T3 125; T8 151 en R28, 57). Voorstraat 14: Reyn Ydes 1633, Anneke Rippertsdochter 1642, C.F.B. 1648, Pietje Jacobs Braam huwt met Dirck Sickes 1682. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. (Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984); houthandelaar tot 1680; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw/vd Gaast/W.F. Broos)
Claes G. van Slooten burgemeester 1730-1733; neemt eed af van o. a. Sape Jochums. (Aanstelling Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 235:14:0 weegens sijroop zeep asch olij, en andere winkelwaaren door hem tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 9, 6 jun 1730. (GAH1060); id. f. 252:0:0, ord. no. 20, 14 nov 1730. (GAH1060)
Claes Gerrits Buis zie: Aaltien Aerns
Claes Gerrits Knoop Andries Oolson Sonne ende Geeske Gerrits, beyde van HRL, ko- mende weegens de bruyd desselves broeder C.G.K., 28 dec 1748
Claes Jacobs Braem 1741; houthandelaar 16. . -1747; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vdGaast/W.F. Broos)
Claes Jansen Cosster rentmeester van het weeshuis ontv f. 7:0:0 - vd weesvoogden door C.J.C. verdiend, 6 jan 1778. (GAH1109)
Claes Jurjens Fontein ovl 2 nov 1670, 55 jaar, Burgemeester en Afgev., Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; In het Hannemahuis is een zilveren sieradenkistje te zien, met in het deksel de volgende inscriptie: ''Claes Jurriens Fontein heeft getrout 1646 den 30e Maert op ''t raethuis tot HRL, Antje Reinders Jeddema. Hij heeft haer van Leeuwarden gehaelt met de eerste trekschuit den 29e Maert op een Paaschdan eer dat de trekschepen aen ''t varen waren, alsoo de Magistraet van HRL hem de trekschuit leende en zelfs de paerden daertoe keurde. Het was doe uitermate mooi weder, en also nooit in Fries land een trekschuit was geweest, so was de trekweg als met mensen besait. Dit kistje heeft hij haar op trou gegeven''. (J. Wonma HRL. Courant); ten westen van de graven van Saco van Idsinga en Coenira van Frankena vindt men een zeer groote fraai bewerkt steen, met alle de wapens uitgekapt, met op de rand: Anno 1670 den 2 Nov. is in den Heere gerust den eersamen C.J.F. oud 55 jaren, en is hier begraven; hij was burgemeester en afgevaardigde te Landsdage; Groote Kerk (GAH3212)
Claes Minnes Blok ovl voor 1772; heeft een zoon: Minne Claeses Blok; zie aldaar; rentmeester van het Weeshuis ontv 100 glds sijnde een geschinkt vd coopman Minne Clases Blok tot gedagtenis van wijlen zijn vaeder C.M.B., met wien de weeskinders ter begrafenis hadden gegaen op 10 dec 1771, 15 dec 1771. (GAH1102); huwt met Trijntie Sijbrands, beide van HRL, geproclameert den 28-30 desember 1755 en getrout den 4 jan 1756 in de Westerkerk HRL; Sjoerd Harmens ende Lijsbert Minnes beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs broeder de coopm:C.M.B., 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL; ontvangt van de rendant f. 20:0:0 wegens een jaar renthe van f. 500:0:0 ten lijve van K.M.B., 2e Tontine, 1e classe, no. 8, tbv de nieuwe kerk, jan 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. jan 1778. (GAH1060)
Claes Reyers Mahui ovl 14 jul 1749 ... , ontvangt lijfrente 1741-1749
Claesjen Freerks ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van 23 schouw en 4 korven turf aan de Voorwacht tegen 3 1/2 gulden het schouw, 31 mei 1738: f. 80:17:0 (GAH283)
Claeske Feikes huwt met Heere Martens, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 jul en den 1 aug 1752 getrouwdt
Claeske Folkerts ovl apr 1727 HRL; als Kerk Arme
Claeske Fransen weduwe van Hans Teunis, ged 29 jan 1740 Grote Kerk HRL. op Belijdenis des Geloofs, op de Vijver
Claeske Gosses huwt met Jan Symens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 18-25 okt en den 1 nov 1739 en doe ook getrouwt; Jan Symons ende Claeske Gosses beide van HRL, komende voor de bruid Jan Jansen desselfs swager, 17 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Claeske Harmens ged 9 feb 1740 Grote Kerk HRL, dv Harmen Martens en Hendrikje Daniels
Claeske Hessels ende Jan Ennes, beyde Van onder Almenum, huw.aang. 5 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruid Pijter Hessels, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Claeske Jans Otte Johannes ende C.J., beide van HRL, huw.aang. 20 feb 1735 HRL, komende voor de bruid deselve ... (niet ingevuld); huw; aang. Gerecht HRL 1735
Claeske Jelles Wybe Teekes van HRL, ende C.J. van Franequer, koomende weegens de bruid desselfs broeder Eelke Jelles, 23 May 1744; van Franequer, huwt met Wybe Taekes, van HRL, geproclameerd den 25-31 May en den 7 jun 1744 den getrouwt de 9 dito
Claeske Lijkles huwt met Arjen Aris Dreyer, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 aug 1740 en doe ook getrouwt; Arjen Aris Dreyer ende C.L. beide van HRL, komende voor de Bruit Jan Sickes Bulart, 6 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Geeske Arjens, ged 1 may 1742 Grote Kerk HRL
Claeske Lubberts ovl 26 apr 1728 HRL, old 60 jaer
Claeske Philiipus huwt met Hendrik Alberts, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 okt 1742 en doe ook getrouwt; Hendrik Alberts ende C.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Beernt Alpherts desselfs oom, 6 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Claeske Sikkes huwt met Willem Gerrits, kinderen: Gerrit en Sicke Willems, beiden ged 25 apr 1741 Grote Kerk HRL
Claeske Wessels huwt met Sijtse Andrijs, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 jan en 4-11 feb 1742 en doe ook getrouwt; Sijtse Andrijs en C.W., beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs broeder Sjoerd Wessels, 27 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Geertje Sijtses, ged 31 aug 1745 Grote Kerk HRL
Claeske Anne Huidekooper ovl 25 dec 1730, 56 jaar, huisvrou van Ysack Roosen, gehuwd op 1 apr 1730 te HRL, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Claeske Hanses de Jong Minne Jacobs Tuininga, Meester Chirurgijn van HRL, ende C.H. dJ. van Midlum, koomende weegens de bruyd Hansen de Jonge met vertooninge van schriftelijk consent van des bruids vaeder, en weegens de bruidegom desselfs vaeder Jacob Tuininga, 14 Mrt 1750; ovl 3 aug 1787 HRL, na buiten, oud 66 jaar; kind: Jacob Minnes Tuininga, ged 14 feb 1758 Grote Kerk HRL; kind: Martje Minnes Tuyninga, ged 19 jun 1759 Grote Kerk HRL; kind: Hans Minnes Tuyninga, ged 23 mei 1762 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Minnes Tuyninga, ged 18 dec 1763 Grote Kerk HRL
Clamer Hendrik Ysaak baron van Steding Baron C.H. Y. vS., van Heerde, en Juffrouw Bartha Koen, laatst geproclameerd den 27 jun 1773 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Heerde in Gelderlandt
Clara Haagsma geb 4 mrt 1810 Lemmer, ovl 31 mrt 1881 HRL, huwt met Klaas Minks Stolte op 13 sep 1838 HRL, wonende te HRL, koopvrouw in 1881, N.H., dv Hendrik Cornelis H, en Grietje Dirks Alta; BS huw 1838, ovl 1844, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk E-148; oud 28 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk C-191; VT1839
Clara Hartz ontvangt interesse 1800-1811; Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd tweede tontine, 2e classe, no. 1, 5%, verschenen Januar. 1775 van f. 500:0:0 kapitaal: f. 25:0:0 (GAH1060); id. verschenen jan 1777. (GAH1060); id. verschenen Januar. 1778. (GAH1060)
Clara Hendriks zie: Haagsma
Clara Hendriks zie ook: Vaster; Jan de Witt en C.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Fredriks, goede bekende, 26 apr 1788; ondertrouw HRL; Jan de With en K.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 may 1788 HRL, en zijn getrouwd den 12 daaraan volgende; Berend Tikkel ende C.H., beide van HRL, zijnde aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 Louwmaand 1811; ondertrouw HRL
Clara Jans Pieter Eelkes van HRL, ende C.J. van Haarlem, koomende voor de bruit desselfs swager, 16 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Clara Jobs huwt met Jan Andries Nauta; BS ovl 1854
Clara Keimpes Jan Berends ende C.K., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Harmens, goede bekende, 18 may 1793; on-dertr. HRL; Jan Beerends en K.K., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 jun 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 9jun
Clara van Keulen geb 15 nov 1804 HRL, ged 25 nov 1804 HRL, N.H., dv Jacobus vK, en Sietske Simons; dopen Grote Kerk HRL 1804
Clara van Keulen huwt met Jan van Keulen, kind: Johannes Jans van Keulen, geb 26 feb 1781 ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL
Clara Cornelis ovl voor 27 aug 1732; remonstreert met schuldige eerbiedigheit C.C. huisvrouw van Hendrik Tomas, woonachtigh alhier ter Stad, dat door het over-lijden van Sjoukjen Jacobs Lex het ytigen der ellens en het meten van het linnen van dese Stad is komen te vaceren en de supplte wel genegen was, omme voors. functie te bekleden ende weder te exerceren Edog dewyle nit vermag oft kunnende ge-schieden sonder gratie en goekeuringe van Ued. Achtbaarheden soo komt supplte haar by desen aan Ued. Agtb. adresseren met ootmoedig versoek ten einde haar Agtb. gelieven de supplte. in plaatse van w: de ovl Sjoukje Jacobs Lex tot het ytigen der ellens en het meten der linnens van dese Stad wederom aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaanheden daar toe en aanbehorende waar op een gunstige dispositie is verwag-tende quo facto etc. was vertekend H. Wiaerda, met halen en jaar-getal. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemeld, e-ligeert mits desen de persoon van C.C. tot ytiger van de el-lens en linnenmeester binnen dese Stad op lasten, pligten, pro-fijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende de eed van getrouwigheit in handen van de pres. burg. deses Stads actum de 26. nov 1731 was vertekend Claas van der Brug, ter ordtie van de Magistraat, M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 26. nov 1731 heeft C.C. huisvrouw van Hendrik Tomas in handen van de pres. burg. van der Brug de eed gepresteerd en afgelegt. In kennisse van mij Secr. was vertekend H. Wiaerda; CORNELIS, CORNELIA (W); zie: Koning, Mollema
Clara Meyer Albert Rodijk, soldaat onder de comp. van capt. Paats van HRL, en de C.M. van deventer, zijnde de aangaave gedaan door de sergeant Arnoldus Grijper, 16 aug 1788; ondertrouw HRL
Clara Nak geb 1763 HRL, ovl 8 jul 1818 HRL, huwt met Hendrik Rink; BS ovl 1818; 1851 overlijdens; Hendrik Rink en C.N., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Lourens Nak, 4 may 1793; ondertrouw HRL; Hendrik Rink en K.N., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 mei 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Clara Vincent ovl voor 1814, huwt met Johannes Adams Schillings, in leven echtelieden te HRL; BS huw 1813; huwt met Johannes Adams Schillings, kind: Antje Johannes Schellings, geb 17 mrt 1781, ged 20 mrt 1781 Grote Kerk HRL
Clara Willems Pieter Jans en C.W., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 dec 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Clara A Johannes zie: Bemp
Clara Antoinette Bemp geb 1810 Franeker/Marssum, ovl 11 mrt 1857 HRL, huwt met Jurjen Piebes Waardenburg, N.H., Vst 14 aug 1854 uit Franeker, dv Joannes Jacobus B., en Grietje Minke Jager; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk H-089, 110
Clara Catharina Elisabeth Doodenhuyzen geb 7 feb 1777, ged 11 mrt 1777 Grote Kerk HRL, dv Frederik Doodenhuyzen en Catharina Alida Buhrman (ook: Borman); dopen Grote Kerk ha
Clara Hendriks Norel huwt met Fokke Eerks, beyde van HRL, geproklameerd den 13 dito en den 20 dito en den 27 dito May 1753 getrouwt; kind: Erick Fockkes, ged 2 apr 1754 Grote Kerk HRL
Clara Hendriks Spijting zie ook K.H. Pleting en Plijting; geb 24 okt 1777 HRL, ovl 17 aug 1821 HRL, huwt met Hendrik Weghuis en huwt met Gerrit Driesen; BS ovl 1821; 1826 huwelijken, ovl 1848, ovl 1855
Clare Andries huwt met Manus Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 May en getrout de 7 jun 1767
Clare Hansen ovl 27 mrt 1790 HRL, oud 57 jaar
Clasina Goyers ovl 30 may 1791 HRL, oud 34 jaar
Classen Johannes huwt met Renske Jans, kind: Janneke Johannes, ged 4 mrt 1753 Westerkerk HRL
Claudia Meisjes Watse Jans van HRL, en C.M. van deventer, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 nov 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Claudius Onbelet huwt met Akke Smit, kind: Anna, geb 1793 Leeuwarden; BS ovl 1848
Cleis Lantingh huwt met Aukkien IJsselstein op 24 jan 1669 Midlum, wijnkoper te HRL. 1683, apotecar te HRL. 1669, 10 mrt 1786 ''Antie Ekes weduwe van Jan Feikes Iselstein voor d''ene helfte ende Feico Iselstein, med. doctor te Leeuwarden, Eco Iselstein, dorpsrechter aen. Apr. elx voor haar selve ende Ebeltie Iselstein huisvrouw van Daam Bartouts tot Ferwert wonende sampt Cleis Lantingh apotecaris te HRL, vader en wettige voorstander van sijn minderjarige kinderen bij Auckjen Iselstein in echte verweckt tesamen kinderen en erfgenamen van Jan Feikes Iselstein voor de andere helft, overgedragen aen de Edele hooggeb Heer Jhr Willem van Haren''; gen. Dokter
Clementia Pols ovl 12 jun 1798 Dokkum, huwt met Bote Suiderbaan; BS huw 1826
Cobus Fransen Pieter Schellingh, soldaat in de Compie van major Maneel ende Janke Huberts, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd C.F., 8 Nov 1749; Beinjamin Lenses ende Antie Jacobs beide van deese Stadt, huw.aang. 23 mrt 1737 HRL, komende voor de Bruit Cobis F. ; huw aang. HRL 1737
Coene Geerts ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 19 schouw en 8 korven turf aan de Voorwacht en Armekamer, 6 nov 1747: 73 Cargld; (geen boeknr. vermeld)
Coene Jogchums turfleverancier 1746-1757; van Surhuisterveen, huwt met Gerrijtie Beernts, van HRL, geproclameert 10, 17 en 24 aug 1755 en getrout met attestatie den 21 September; kind: IJpkie Koenes, ged 14 nov 1758 Grote Kerk HRL; kind: Beerent Coenes, ged 1717 feb 1760 Grote Kerk HRL
Coene Sjoerds ged 5 mei 1763 Westerkerk HRL, zv Sjoerd Roelofs en Grietie Ekkes
Coene Willems metselaar 1754-1759; Cornelis IJpes en Arjaantje Lucas beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de Bruydegoms Broeder Eibert Yper, beneffens K.W., mr. metselaar, 4 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Grietje Corneelis, kind: Cornelis Koenes, ged 26 mrt 1741 Westerkerk HRL; Frans Goitiens ende Aefke Willems, beide van HRL, huw.aang. 2 apr 1735 HRL, Komende voor de bruid C.W., desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Coenera van Franckena ovl 4 sep 1694, 67 jaar, huisvrouw van Saco van Idsinga, Grote Kerk vdGaast begraaflijst; onder de bank der Vrouwen van de leraars: den 4 sep 1694 stierf den deuchtrijcken Juffer C. v. F. de huisvrou van Saco van Idsinga mede gedeputeerde Staat van Friesland, oud 67 jaen, en is hier begraven (GAH3212)
Coenraad Backer woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sevende quartier, mei18 03. (GAH650); id. nu: Buitenbuurt, mei 1804. (GAH650)
Coenraad Bakker Hendrik Posthumus van HRL. ende Geertie Willems van Witmaersum koomende weegens de bruid de bootsman C.B. des selfs neef, 26 Apr 1749
Coenraad Bakker weduwe woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts: . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Coenraad Barends zie: van Hoften
Coenraad Bisschop huwt met Margaretha Giedien op 27 jul 1794 HRL, soldaat in de Compagnie vd majoor Milly, alhier in garnizoen, komt van HRL, laatste afk. 27 jul 1794; huw Grote Kerk HRL 1794
Coenraad Boslap soldaat in de comp. van major de Milly in guarnisoen leggende te HRL, ende Margrieta Gudien, beide van HRL, zijnde de bruid zelven in perzoon gecompareerd, 12 jul 1794; ondertrouw HRL
Coenraad Boterweg geb 3 jan 1806 HRL, ged 2 feb 1806 HRL, N.H., ovl 2 apr 1854 HRL, 1e huwt met Dieuwke Wouters Rijpma op 3 jul 1828 HRL, huw.afk. 22 en 29 jun 1828 2e huwt met Antje Jans Zwanenburg op 12 dec 1833 HRL, winkelier in 1851, bakker in 1854, zv Dirk B., en Jeltje Alberts, abus. in het ovl reg. ingeschreven onder de naam Jeltje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1828, huw 1833, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, 241; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman/winkelier, wijk D-027; VT1839
Coenraad Daalmans huwt met ... , kind: Johanna D, geb 26 apr 1785 Leeuwarden; BS ovl 1873
Coenraad Dirks zie: Boterweg, IJsbrandi
Coenraad van Gent van HRL, huwt met Marijke Johannes Bleeker van Sneek, geproclameert de 9-16 en getrout met attestasie de 23 okt 1768; boekhouder van de Armestaat van Sneek; door boekhouder C. v. G. uit Sneek wordt bericht dat de voogden der Alg. Stadsarmen aldaar ten alle tijde garant staan voor het gezin van Ids Gosses, koperslagersknecht, thans wonende te HRL, doch laatst te Sneek, inzake alimentatie, ma. 20 apr 1801. (GAH47)
Coenraad Gerstmeyer C.G. en Bartje Bouwes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 may 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en G. en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Coenraad van Gliet Maandag den 14 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaires Vergadert zijnde, wierde nog beslooten, op verzoek van de Diaconen der Herformde Gemeente alhier, op morgen den 15 deezer, aan de Raad der Gemeente van de Stad Schoonhooven af te zenden navolgende Missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Raad der Gemeente van de Stad Schoonhooven. Mede Burgers ! Daar de Diaconen van de Herformde Gemeente binnen onze Stad, zich bij ons Vervoegd hebben, hen beklaagende dat zij reeds eenigen tijd van het noodige onderhoud hadden moeten voorzien, eenen C. v. G. Van uwe plaats afkomstig, dog thans alhier wonagtig, waar over zij iterative maalen aan de Diaconen der Herformde Gemeente van UWL plaats hadden geschreeven, dog op hunne afgezonden Missives, in ''t geheel geen antwoord bekwaamen het is om deeze redenen Burgers, als mede om dat de voormalige Regeeringe van UWL Plaats omtrent het onderhoud van den bovengemelden C. v. G. eene Acte van Indemniteit heeft gepasseerd, waar af wij de Eer hebben UWL hier nevens eene Authenticque Copia toe te zenden dat wij UWL bij deezen ten vriendelijksten Versoeken dat door UWL:Spoedige ordre mag Werden gesteld, dat de Diaconen van de Herformde Gemeente alhier Van het onderhoud van deeze Persoon ontheeven worden. Na inwagtinge van UWL antwoord, Verblijven wij na toebede van Heil en aanbod van Broederschap. HRL den 15 may 1798. (GAH44); Donderdag den 14 jun 1798. de Raad der Gemeente Vergadert zijnde wierde voorts geleezen, eene missive van de Administrative Municipaliteitder Stad Schoonhoven zijnde van den navolgenden Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; de Administrative Municipaliteit der Stad Schoonhoven, Aan de Administrative Municipaliteit der Stad HRL. Mede Burgers ! Ulieder Missive van den 15 mei l. l. met een daar bijgevoegde Copia Acte van Indemniteit voor C. v. G., hebben wij Wel ontfangen; ter beantwoording daar van dient; dat wij volgens Resolutie niet aan Ulr Verzoek bij gem:missive gedaan kunnen, Refereeren uit Kragte eener Resolutie bij ons gearresteert, Waar bij is bepaald Steden en Dorpen geen Actens van Indemniteit Verleenende aan hunne Ingezeetenen ook niet van het onderhoud te bevrijden, van zodanige onser Medeburgeren, die aldaar tot armoede mogten koomen te Vervallen en alzoo GijL (zoo wij geinformeerd zijn) geen actens Van Indemniteit aan derzelver Ingezeetenen Verleent, die met er woon buiten UWLieder Stad vertrekken, zoo vinden wij ons verpligt ter zaake in UWLr gem:missive Vervat de voorz:deezer Stads Resolutie te observeeren, en na te koomen; Na toewensching van Heil, en Aanbod van Broederschap noemen wij ons., Schoonhoven den 9 jun 1798 het 4de Jr der bat:vr. (GAH44)
Coenraad Haarman huwt met Antje Sakes, kinderen: Philippus Lodewijk, geb 30 mrt 1807 HRL; Hinke, geb 30 mrt 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807
Coenraad Hamstra ovl voor 1840, huwt met Geertruida Berkebijl; BS huw 1839
Coenraad Heinser geb 1763 ... , ovl 17 mrt 1815 HRL, huwt met Maria Jans Haarsma, huw.get. bij J.A. Pas en G.R. Klaver, wonende te HRL, 1814, kroeghouder in 1815, N.H., kinderen: Anna Dorothea H, geb 5 apr 1811 HRL, Anna Catharina, geb 1809 HRL, Haye, geb 1806 HRL, Gertruida H, geb 20 okt 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, huw 1814, ovl 1815; eigenaar en gebruiker van wijk E-018, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk E-220, kroeg, 1814. (GAH204); Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Vijftien den Seventiende mrt is Overleden C.H., Oud 52 Jaren. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 jan 1816
Coenraad Hendriks zie: Meyer
Coenraad Hoek huwt met Catharina Palsum, afwezig of ovl in 1834, kind: Bastiaan H, geb 1780 ... ; BS huw 1834
Coenraad van Hoften geb 1801 Groningen, ovl 1 feb 1841 HRL, huwt met Aafke Sjoerds de Groot op 9 jul 1829 HRL, huw.afk. 21 en 28 jun 1829 HRL en Gorinchem, meester blikslager, zv Barend Martens vH, en Jantje Oeges Lemans; BS huw 1829, ovl 1841; oud 38 jaar, geb HRL. (!() en wonende te HRL. 1839, blikslager, wijk F-179; VT1839; C. v. H. eigenaar van perceel nr. 1040 te HRL, blikslager, woonplaats HRL, legger nr. 311, huis, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Coenraad Johannes zie: Speelziek
Coenraad Johannes zie: Neyssel
Coenraad Joostes zie: Gonggrijp
Coenraad Carpentier geb 1778 ... , hm ... ., huw.get. bij A.Y. Molenaar en IJ.H. Besling, won HRL, timmerman 1814, id. bij N. Walgreen en G. Wyma 1815, kind: Gerrit C, geb 1806 ... ; bsha181ov, huw 1814, huw 1815; gebruiker van wijk G-065, timmerknegt; eigenaar is Johannes H. ter Mos erven, 1814. (GAH204); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 121, 30 jaar, gehuwd inwonend bij Baukje Tietes, (waarschijnlijk zijn mdr), 1 mrt 1804
Coenraad Kerstmeyer C.K. ende Bartje Bouwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Coulbout, goede bekende, 4 may 1793; ondertrouw HRL
Coenraad Kun? huwt met Jantje ... , kind: Pieter, geb 1797 Franeker; BS ovl 1849
Coenraad Leers eigenaar en gebruiker van wijk E-010, koopman, 1814. (GAH204)
Coenraad Lodewijks zie: Meeth
Coenraad Meeth geb 24 sep 1810 Augustinusga, ovl 15 mrt 1872 HRL, huwt met Johanna Habbecothe, werkman in 1851, N.H., Vst 11 mrt 1854 uit Beetsterzwaag, huisknecht, zv Lodewijk M, en Froukje Appelhof; BS ovl 1849, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-103, wijk F-240, 261, wijk G-334; oud 29 jaar, geb Augustinusga en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk A-074; VT1839
Coenraad Michels huwt met Johanna de Kok, kinderen: Marijke Coenraads, geb 1787 HRL, Anna Frederica M, geb 1790 HRL; BS huw 1813, ovl 1830; C.M., granadier onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania, en de Johanna Michiels Kok, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Reuter, 24 nov 1787; ondertrouw HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Agt en tachtig den Agtste jul is Geboren Maria Eva dv C. Migchels en Johanna Kok. Afgegeven op den Raadhuize binnen harlingen den 28 mei 1816
Coenraad Neysel geb 1804 Leer, Oostfriesland, huwt met Meike Wybrens de Wit op 4 mei 1823 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1823, wonende te HRL, schoenmakersknecht, zv Johan Hendrik N, (gk), en Anna Anders, (gk), beide ouders in leven in 1823, vader is commis bij de in- en uitgaande rechten en accijnzen; BS huw 1823
Coenraad Oeges zie: Leeman; Coenraad Oeges, geb 3 mrt 1775, ged 28 mrt 1775 Grote Kerk HRL, zv Oege Jans en Nantje Jans; Coenraad Oeges, geb 8 dec 1777, ged 6 jan 1777 Grote Kerk HRL, zv Oege Jans en Nantje Jans; weesvoogden betalen f. 25:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van C.O. als knegt bij W. Tangerman, 8 may 1793 (GAH1125); id. f. 40:0:0, 1 mei 1795 (GAH1127); id. f. 17:15:0, 24may 1796 (GAH1128); Extract uit het register der Geborenen. In het Een Duizend Seven honderd Vijf en Seventig den derde mrt is Geboren Coenraad, zv Oege Jans en Nantje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 dec 1815
Coenraad Oenis weesvoogden bet f. 35:0:12 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van Trijntje Aukes, C.O. en Pieter Jans, 1 nov 1791 (GAH1123)
Coenraad Oswald oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koperslager, wijk C-060; VT1839; C.O. eigenaar van perceel nr. 609 te HRL, koperslager, woonplaats HRL, legger nr. 509, huis en erf, 114 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Coenraad Piebes zie: Bakker
Coenraad Pieters ovl voor 1826, huwt met Gerritje Jans, kind: Leeuwkje Coenraads, geb 1763 HRL; BS Franeker ovl 1825
Coenraad Poppes Johannes Piebinga van Franeker ende Janke Jacobs van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C. P, deszelfs oom, 9 may 1795
Coenraad Slym huwt met Maria Schoot; BS ovl 1852; gebruiker van wijk F-123, varensgesel; medegebruikers Hidde Bleeker, schoenlapper, Sjouwkje Carels; eigenaar is Rinke Bakker wed., 1814. (GAH204); C.S. en Maria Schoot, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 15 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, zoutmeter, wijk G-023; VT 1839; C.S. eigenaar van perceel nr. 953 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 620, huis en erf, 85 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Coenraad Slothouwer wed. C.S. eigenaresse van percelen nrs. 2059 en 2060 te HRL, woonplaats Leeuwarden, legger nr. 626, resp. weiland, reedje als erf, resp. 8850 en 690 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); id. van percelen nrs. 2062 en 2063 te HRL, woonplaats Leeuwarden, legger nr. 626, resp. weiland, weiland, resp. 10030 en 7240 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: resp. nihil, en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Coenraad Smith ovl voor 1800; zie Petronella Alderts; huwt met Magdalena Snijdering, kind: Anna Magdalena Coenraads Smith, ged 26 okt 1755 Grote Kerk HRL, vader is Corporaal onder de Switsers; huwt met Petronella Tulp, kind: Thomas Coenraads, geb 1773 HRL; BS ovl 1846, ovl 1851; kind: Thomas Schmidt, geb 8 feb 1773, ged 9 mrt 1773 Grote Kerk HRL; moeder als P. Alderts; kind: Thomas Coenraads Smit, ged 14 okt 1762 Westerkerk, moeder als P. Alderts; kind: Hendrik Coenraads Schmidt, geb 25 nov 1775, ged 19 dec 1775 Grote Kerk HRL, moeder als P. Alderts; kind: Aldert Coenraads Smith, ged 6 dec 1764 Westerkerk HRL; kind: Isaac Coenraads Schmidt, ged 24 may 1767 Grote Kerk HRL; kind: Barbara Coenraads Schmidt, ged 30 okt 1770 Grote Kerk HRL
Coenraad Snijder C.S. van HRL, en Grietje Berg van Leeuwarden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 nov 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden en aldaar volgens ingekomen verklaaring getrouwd den 21 nov 1784
Coenraad Speelziek zie ook C. Speleveld; geb 1761 Amsterdam, ovl 4 sep 1834 HRL, huwt met Ida Frederika Hes op 8 jun 1815 HRL, hoedemakersknecht, huw.afk. 21 en 28 mei 1815, huw.get. bij J.C. Homberg en T. Steffens, werkman, wonende te HRL. 1815, zv Johan Jurjens S, en Margaretha Glauers, (gk); BS huw 1815, ovl 1834; Conraad Henrichs Spelsieck, zv Johann Jurgen Spelsieck alias zur M?hlen, geb am 3 Nov. 1765. Blasbein 11 Maii 1789, Pastor Kocker. (tekst is niet te lezen); deze bewijzen bestaande in een acte van Geboorte en van bekendheid behoren tot de Huwelijks acte van Coenraad Speelziek en IJda Fredriks Hes dato 8 jun 1815 op Fol. 42 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Coenraad Speleveld zie ook C. Speelziek; gebruiker van wijk G-227, hoedemakersknegt; eigenaar is M. Ouendag, 1814. (GAH204)
Coenraad Zwertel ovl 1 jul 1783 Leeuwarden, huwt met Elisabeth Visser, kind: Klaas Coenraads Z, geb 1776 Leeuwarden, in ovlakte schoonzoon J.A. Zijlstra als ''Zwervel''; BS huw 1826, ovl 1847
Coenraad Thomas zie: Smith
Coenraad Visser ovl voor 1840, huwt met Akke Tiesema, kind: Jan Coenraads B, geb 1811 Sneek; BS huw 1839, ovl 1844
Coenraad Willems zie ook: Bakker; en Grietie Piebes, beide van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL, komende voor de Bruidegom en Bruit Hillebrant Dirx; huw.aang. HRL 1737; huwt met Grietje Pijbes, kind: Piebe Coenraads, ged 20 aug 1747 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Coenraads, ged 29 apr 1745 Grote Kerk HRL; kind: Pijbe Coenraads, ged 24 jul 1740 Grote Kerk HRL
Coenraad Christiaans Pauli geb 18 apr 1798, ged 13 may 1798 Grote Kerk HRL, zv Christiaan Pauli en Elsje Stomp
Coenraad Dirks IJsbrandi geb 1764 Franeker, ovl 18 nov 1834 Franeker, huwt met Hitje Hanses Rodenburg, wonende te Franeker 1822, kinderen: Hans Coenraads IJ, geb 1797 Franeker, Jeltje Coenraads IJ, geb 1793 Franeker, zv Dirk IJ, en Grietje Pijzel; BS Franeker huw 1822, huw 1826, overlijdens
Coenraad Hendriks Meyer ovl voor 1827, huwt met Johanna Linterman, in leven schoenmaker; BS ovl 1826
Coenraad Joostes Gongrijp geb 18 sep 1796, ged 2 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Joost Gongrijp en Berber Smid; geb 1797 ... , ovl 27 feb 1816 HRL, zv Joost G, en Berber Smith; BS huw 1816; geb 22 apr 1795, ged 10 may 1795 Grote Kerk HRL, zv Joost Gongrijp en Berber Coenraads Smit
Coenraad Kornelis Bontekoe geb 18 sep 1774, ged 6 okt 1774 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Coenraads Bontekoe en Wytske Kornelis Lautenbach
Coenraad Nicolaas Gebhardt Brevet. Voor Mr. Rudolf de Sitter en Jan Fredemann Vi?tor Openbare notarissen residerende te Winschoten in de provincie Groningen is gecompareerd Hinderkij Bartelds, weduwe van Douwe Tjerks, zonder beroep, woonagtig te Oude Pekel A bij ons Notarissen wel bekend, dewelke verklaarde bij deze tegenwoordige acte, hare toestemming te geven tot het huwelijk hetwelk haar minderjarige Zoon Dirk Douwes de Jonge, van beroep Zeeman, woonagtig in de Oude Pekel A voornemens is in te gaan met Maria Cioenraad Nicolaas Gebhardt, zonder beroep, bij hare moeder te HRL woonagtig, zijnde eene dogter van wijlen C.N.G., dien ten gevolge gemelde hare Zoon bij dezen autoriserende om voorschreven huwelijk in te gaan bij den officier van de burgerlijke stand te HRL; evenals of zij zelve daarbij tegenwoordig ware: Waarvan Acte aan de Comparante voorgelezen. Aldus gedaan te Winschoten op heden den derden feb dezes jaarsachttienhonderd zeventien; Extract uit het Doop Reg. van de Zuyderkerk te Amsterdam is geëtraheerd, dat Maria (geb 26 dec), dv C. Nycolaas G. en Barbara Boltjes, op den Zeventienden jan des Jaars 1700 Achtennegentig is Gedoopt. Amsterdam den 2 Janr 1800 Zeventien
Coenraad Oeges Leeman geb 1774 HRL, ovl 20 mei 1829 HRL, huwt met Dieuwke Johannes Pottinga op 28 dec 1815 HRL, huw.afk. 17 en 24 dec 1815, varensgezel, zv Oege Jans en Nantje Jans; BS huw 1815, ovl 1829, ovl 1837; C.O.L. en Dieuwke Johannes Pottinga, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL
Coenraad Piebes Bakker ged 16 Febrij 1772 Grote Kerk HRL, zv Piebe Bakker en Aaltje Wytses de Kok; geb 14 sep 1774 HRL, ovl 12 feb 1819 HRL, huwt met Helena S. Wyma op 27 jul 1800 HRL, huw.get. bij J.A. Petreaus en M. Miedema, brouwer, oom vd bruid. 1821; N.H., vroeger kompasmaker, kinderen: Aaltje geb 1 mei 1809 HRL, Simon 1 mei 1806 HRL, Sijbilla Coenraads B., geb 1801 HRL, Piebo B., geb 6 aug 1803 HRL, wrsch is zijn vrouw een dv Simon Miedema en Janke Wijngaarden; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1809, BS ovl 1819, huw 1821, ovl 1831, ovl 1833, huw 1837; vrouw van C.P.B. gebruiker van wijk D-001; eigenaar Symon Wyma erven, 1814. (GAH204); Coenraad Pijbos Bakker, geb 14 sep 1774, ged 2 okt 1774 Grote Kerk HRL, zv Pijbo Coenraad Bakker en Aaltje Wytzes Kok; kind: Aaltje Coenraads Bakker, geb 1 may 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL; kind: Piebo Coenraads Bakker, geb 6 aug 1803 HRL; Wij ondergetekenden C.P.B. en Gerrit Namles van der Woude beide wonende te HRL Verklaren hier mede dat ons ten vollen bekend is dat Cornelis van Velsen, in leven woonachtig te Amsterdam, aldaar is ovl den 15 mrt 1807
Coenraad Thomas Smith geb 22 jan 1809 HRL, N.H., zv Thomas C.S., en Geertje P. vd Veen; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 22 jan 1809, ged 19 feb 1809 Grote Kerk HRL, zv Thomas Coenraad Smit en Geertje Petrus van der Veer
Coenraad Willems Bakker ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL, zv Willem Backker en Geyske Roukes; geb 8 jun 1771 HRL, huwt met IJebeltje E. Oosterbaan op 31 mei 1795 HRL, laatste afk 31 mei 1795, ijzerwarenhandelaar 1800-1804, kastelein in 1825, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1822 , lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; C.W.B. en IJebeltje E. Oosterbaan, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door dr. E. Oosterbaan, onder productie van Procuratie, met een gebod in de week, 16 may 1795; ondertrouw HRL; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, mei 1806. (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 149:11:0 ter zake geleeverd ijzerwerk en gereedschappen, 17 may 1793, quit. no. 14 (GAH1125); id. f. 122:7:0 ter zake geleverde ijzerwerk, 30 nov 1793, quit. no. 37 (GAH1125); id. f. 95:4:0, 1 jul 1795, quit. no. 26 (GAH1127); id. f. 48:7:0, 5 dec 1795, quit. no. 39 (GAH1127); id. f. 4:19:0, quit. no. 4, (Bank van Leening) (GAH1125); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:3:0 ter zaake geleverde ijserwaaren, 19 may 1801, quit. no. 18 (GAH1133); id. f. 6:6:0, 31 dec 1805, quit. no. 29 (GAH1138); id. f. 2:4:0 wegens reparatie aan een uurwerk, 19 may 1801, quit. no. 21 (GAH1133); kind: Willem Coenraads Bakker, geb 31 dec 1795, ged 19 jan 1796 Grote Kerk HRL
Coenraad Willems Bakker ged 30 jun 1771 Grote Kerk HRL, zv Willem Bakker en Mayke de Haas
Coenraad Willems Bakker huwt met Grietje Piebes, kind: Alef Coenraads Bakker, ged 1 mrt 1750 Grote Kerk HRL; kind: Janke Koenraeds Bakker, ged 5 may 1743 Westerkerk HRL
Coenraed Beernts Jan Hendrik Solbrink ende Catharina Coenraeds beyde van HRL, koomende weegens de bruid C.B. des selfs vaeder, 2 May 1750
Coert Hendriks huwt met Hiltje Feddes, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 desember 1752 en den 7 jan 1753 en den 7 dito getrouwdt; huw reg. N.H. HRL
Coert Hendriks huwt met Maayke Foppes, kind: Anskje Coerts, geb 16 jan 1773, ged 19 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Anskje Koerts, geb 11 feb 1774, ged 22 feb 1774 Grote Kerk HRL, moeder als: M.F. Pettinga; kind: Hendrik Koerts, geb 29 apr 1775, ged 16mei1j775 Grote Kerk HRL; kind: Foppe Koerts, ged 1 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Coert Jans burger te Dokkum op 5 sep 1685, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Coert Jansen Jetse Ottes ende Namkjen Aukes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid C.J., blauwverwer, 5 Sep 1750; huwt met Hendrikje Cobus, beide van HRL, geproclameert den 27 apr den 4 en getrout den 11 mei 1755; Lourens Strek ende Janneke Koerts, beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd desselvs vaeder C.J., 5 Jul 1749; Evert Sterseback, soldaat van ''s-Hertogenbosch, met vertoning van schriftelijk consent van desselfs capt. ende Trijntje Coerts van HRL, komende wegens de bruid desselvs vader C.J., 8 Jan 1751; Harmen Gerrits ende Berber Jans beide van HRL, koomende weegens de bruid C.J., blauwverver, desselvs oom, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL; Geeft met alle onderdanigheid te kennen C.J. Borger dezer Steede, dat thans vacerende is het korenstortersplaets door Dirk Willems in leven Waargenomen en met desselvs dood opengevallen. den Supplnt:een man van hooge jaeren zijnde, welkers verdienste beswaarlijk kan toereiken tot zijn nodig onderhoud, en diesvolgens enige meerdere verdienste ten uitersten noodzakelijk, vindt hem vervrymoedigd zig tot UEd:Achtbh te addresseeren met onderdanigst Verzoek dat UEd:Achtb:hem Supplnt:met deze Vacante functie, welken hij gemakkelijk kan Waarnemen, (daer hij ter contrarie tot andere dingen te Verrigten door zijn Ouderdom) is buiten Staat gesteld, gelieven te begunstigen, en hem aan te Stellen tot ordris Korenstorter dezer Steede, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheeden daer toe staende. quo facto etc:(was get:) S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits deesen den Supplnt C.J. tot meede Roggestorter deeser Steede op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe behorende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 4 jan 1758 (was getekd) Roosen onderstonde. Ter ordtie van de magistr M:V: Idsinga. ; Lager Stonde; den 4 jan 1758 heeft C.J. den Eed als roggestorter gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr A:Roosen. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-17 59); Albert Harmens ende Meynsien Jans, beyde van hier, huw.aang. 21 feb 1733 HRL, Comende voor de bruydt desselfs Broeder C.J. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Coert Lieutjes huwt met Pietje Bartels, kind: Lijsbeth Coerts, geb 13 jan 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL
Coert Hendriks Duman huwt met Tryntje Jans, kind: Hendrik Koerts Duman, geb 21 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL; geb 1739 ... , ovl 16 mrt 1812 HRL, huwt met Maaike Foppes Pettinga, beide van HRL, geproclameerd de 28 okt en de 4 en 11 en getrout de 18 nov 1764, ook huwt met Janke Sietses Bakker (?), kapitein der turfdragers- en meetsters 1809-1811, ovl wijk E-055, mr schoenmaker 1812, kinderen: Knierke D, geb 1766 HRL, Grietje D, geb 1781 /83 HRL, zv Jan Hendriks en Knierke Urks; DTB N.H. HRL. 1764, BS ovl 1812, ovl 1820, ovl 1837, ovl 1855; kind: Knierke Coerts Duman, ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL, moeder is Maike Foppes; wed. C.D. eigenaar en gebruiker van wijk E-055, schoeneverkoopster; mede gebruiker Pieter Lanting, ijkmeester, 1814. (GAH204); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); kind: Anskje Coerts Duman, ged 10 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, moeder is M.F. Pottinga; Vrijdag den 1 sep 1797; Het Gerechte Extra Ordinair vergadert zijnde, wierde voorts goedgevonden, pro memoria te Insereeren, de navolgende Lijst van de Stads amptenaaren, Welke Subject zijn uitkeeringe te doen; Lijst van Amptenaaren die aan de Stads Armekamer moeten Contribueeren als Johannes Oebeles van der Werf f. 200:0:0, Symon Zalverda f. 30:0:0, Dirk Lijcklama f. 30:0:0, C.D. f. 25:0:0, Jan Tobias f. 15:0:0, Hendrik Warnders f. 20:0:0 en Hendrik Vettevogel voor dit jaar f. 39:9:0 te Saamen f. 359:9:0 (GAH43)
jhr. Coert Lambertus van Beyma Thoe Kingma geb 1808 ... , huw.get. bij F.H. van Beyma thoe Kingma, (gk), en A. Noyon, (gk), sekreatris van Haskerland, broer bruidegom, zv Julius Mathijs vBtK, en Agatha W. van Vos; BS huw 1843
Coert Lambertus van Beyma ged 13 feb 1753 Grote Kerk HRL, zv Julius Matthijs van Beyma en Fokel Helena van Burmania; eigenaar en gebruiker van wijk F-002, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-003, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-004; gebruiker is Johannes Rimmerts Hogenburg, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-005, ledig plek grond, 1814. (GAH204); id. van wijk F-095, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-099, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-100, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk F-234; gebruiker is Jan Blom wed., 1814. (GAH204); id. van wijk F-235; gebruikers Berend Jans wed., wafelbakster, en Johannes Berends de Vries, (zv Berend Jans wed. ), wafelbakker, 1814. (GAH204); bezit een overdekte wagen, belasting: f. 13:4:0, mei 1804, mei 1805. (GAH650); heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sevende quartier, no. 115, mei 1802, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (GAH650); woont in 4e quartier, links: . -13:0, rechts:. -1-2; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); uit: geschiedenis van Dokkum: portretje van C.L. v. B., 1753-1820 diameter 4, 1 cm, kopergravure door A. Hulk, 1788. de in HRL geb Beyma was secretaris van Westdongeradeel en leider van de patriotten in Friesland. (bron: geschiedenis van Dokkum, 2004 bl. 251); Donderdag den 5 Octobr 1797. Het Geregte ordinaris vergadert zijnde, wierde nog na rijpe deliberatie goedgevonden, ten fine om de Stads Cas met geene onnutte geldverspillinge(Welke door mogelijke middelen te praevenieeren zijn), te beswaaren, om den Burger C.L. v. B., Lid van de Nationaale Vergadering repraesenteerende het volk van Nederland, ten vriendelijksten te verzoeken van de Comparitie(ingevolge aanschrijvinge der Raad van de Gemeente der Stad Amsterdam dd 19 Sept. 1797)ter benoeminge van een gschikt Persoon, om aan de Nationale Vergadering tot ontfanger van het Verhoogde Last en Veilgeld, te werden voorgedraagen te willen bijwoonen en de Regeeringe van deeze Stad te repraesenteeren en ter bevordering van zulks met de eerste post navolgende missive te depecheeren en dezelve met eene behoorlijke Procuratie te municeeren zijnde de missive van navolgende inhoud. Het Geregte der Stad HRL, Aan: den Burger C.L. v. B., Lid van de Nationaale Vergadering, Repraesenteerende het volk van Nederland. Burger ! In Verwagtinge, dat gij Uw wel zult gelieven te Chargeren, met eene Commissie naamens onse Stad, is het dat wij de vrijheid neemen Uw ten vriendelijksten te verzoeken, dat gij de goedheid gelieft te hebben, Uw op aanstaande dingsdag den 10 okt 1797 te vervoegen ter plaatze als nu nevensgaande copia missive aanwijst, en aldaar wegens onse Stad gelieft te benoemen ten einde om aan de Nationale Vergadering tot ontfanger Generaal van het verhoogde Last en Veilgeld te werden voorgedraagen, den Burger Willem Kooy van Naarden, Van Welke wij geinformeerd zijn, dat een braav Patriot is, en uit dien hoofde bij de omwenteling in den Jaare 1787 veel geleeden heeft, alles onder Conditie dat hij zodanige Cautie Stelle, als tot die gewigtige Post vereischt word, om zulks naar behooren te effectueeren, is het dat wij ons (in de geruste Suppositie van ''t geen boven gezged is), Veroorlooven Uw met bijgaande Procuratie te municeeren. ?Wij hebben gedagt Uw hier toe ten vriendelijksten te moeten verzoeken, ten einde om onze Stads Casse met geene onnutte geldverspillingen van kostbaare Commissien te beswaaren. Na Uw van onse hoogagtinge voor Uw Persoon te hebben verzekert verblijven wij. HRL den 5 okt 1797 3de jaar der Batt: VrijheidEn de Procuratie luide aldus. Het Geregte der Stad HRL, Verklaart bij deezen te Constitueeren, en de magtig te maaken den Burger C.L. v. B., mede Lid van de Nationale Vergadering, Repraesenteerende het volk van Nederland, resideerende in ''s Hage, om zig op dingsdag den 10 octobr 1797; ''s voordemiddags te Elf uur te vervoegen op ''t Huis of Logement van Amsterdam, in ''s Hage voormeld, om aldaar wegens de Stad HRL met gecommitteerden van de Steeden Amsterdam, Rotterdam, Middelburg, Hoorn en Enkhuizen, te bezoigneeren tot de Verkiezing van een geschikt voorwerp om een de Nationale Vergadering Repraesenteerende het volk van Nederland, tot Onfanger Generaal van het verhoogde Last en Veilgeld etc. in ''s Hage te werden voorgedraagen, ten dien einde te benoemen, en te Eligeeren den Persoon hem geconstitueerde nader bij missive van dato als deezen bekent gemaakt, en aangeweezen, des dezelve behoorlijk Cautie Stelle, voorts in deezen alles mede te doen verrigten en helpen beraamen, wat den aard der zaake vordert, en wij Constituanten zelven aanweezig zijnde, zonder konnen moogen en moeten doen alle Welke handelingen wij belooven te zullen approbeeren en onze geconstitueerde Indemneeren, kost en schaadeloos te houden, geevende hem wijders de macht van Substitutie onder verband onzer Stadsgoederen, en Submissie onzer in Qlt:Persoonen naar Rechten. Ter Oirkonde hebben wij hier onder onzen Stads Groot Zegel doen drukken, en deezen door den Praesident onzer Vergadering en eersten be?digde Clercq (ageerende als Secretaris) laten Verteekenen. Aldus gepasseerd in onze Vergadering op de Raadhuize binnen HRL den 5 okt 1797. (GAH43)
Coleta Auri geb 1796 Gend, Belgi?, huwt met Jan Wiebes van Klaarbergen op 17 aug 1817 HRL, huwelijksafkondigingen 3 en 10 aug 1817, dv Constantijn A., (gk), en Izabella Fran?ois, (gk); BS huw 1817
Conrada Lucretia van Hasselt geb 1790 Doesburg, huwt met Gerardus Blok deketh op 27 jun 1811 HRL, 1e huw.afk. zondag 9 jun 1811, ondertrouw 5 jun 1811, 2e afk. 16 jun 1811, wonende te te Doesburg, dv Bartholt vH, (gk), en Bernardina A. Rasch, (gk); bsha181huwafk, huwelijken
Conradus Ludinga zie: Rixtie Cornelis
Conradus Gijsbertus Bentfort bode in 1754-1766; b; huwt met Fettie Roelofs, kind: Rudolphina Conradus Benfort, ged 12 nov 1761 Westerkerk HRL; kind: Johan Reinhart Coenraads Bentfort, ged 21 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Coenraads Bentfort, ged 15 mei 1768 Westerkerk HRL; moeder als Tettje R.
Coop Oosterhout huwt met Getje/Geertje Teunis, kind: Akke Koops O, geb 1781 HRL; BS huw 1815, ovl 1836; geboortig van Almenum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. J. Tamboeser, op ma. 15 nov 1784. (burgerboek); ovl 16 mrt 1789 HRL, oud 44 jaar; kind: Jan Koops Oosterhout, geb 24 apr 1774, ged 17 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Koops Oosterholt, geb 29 mrt 1776, ged 19 apr 1776 Grote Kerk HRL; kind: Akke Koops Oosterhout, geb 24 dec 1778, ged 19 jan 1779 Grote Kerk HRL, moeder a; s: Getje T. ; kind: Akke Koops Oosterhout, geb 27 okt 1780, ged 5 dec 1780 Grote Kerk HRL; kind: Teunis Coops Oosterholt, geb 25 okt 1781, ged 20 nov 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: Geertje T. ; kind: Richtje Koops Oosterhout, geb 18 dec 1784, ged 18 jan 1785 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd tachtig den Seven en twintig okt is Geboren Akke dv C.O. & Geertje Teunis. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815
Copius ten Zwegen Op den Zesden apr des jaars agttien honderd zestien Compareerde voor mij Adam Houtkoper Openbaar notaris resideerende te Amsterdam Trijntje Spoor weduwe C. t. Z. wonende binnen deeze stad, in de Blomstraat boven no. 1. dewelke verklaarde te Consenteeren, en volkoomen genoegen te neemen in het huwelijk t welk haare kleindogter Trijntje ter Zwegen, oud 19 Jaaren (zijnde een dogter van wijlen Willem ter Zwegen en Trijntje Jans Gelinde in der tijd echtelieden) voornemens is aan te gaan met den Persoon van Jan Dirks Buysman, kantoorbediende, oud 20 Jaaren, beiden woonachtig te HRL, en aldaar gedomicilieerd, verzoekende derhalven dat aan hun de bij de wet gerequireerde Huwelijksche Proclamatien worden verleend. Gedaan en Gepasseerd te Amsterdam voornoemd, ten kantoore van mij notaris, des voormiddags in presentie van Casper Speelmeyer, buitenaffaires, Fredrik Engelking, mede buitenaffaires, beiden wonende alhier, als getuigen, die deze acte (welke in brevet zal worden uitgegeven) naa gedaane voorlezing nevens de Comparante en mij notaris hebben getekend; Extract uit het Reg. van de eylands Kerk is geëtraheerd, dat C. t. Z. op den dertienden jan des Jaars 1700zesentachtig is begraven. Amsterdam den 8 apr 1816
Corn Godschalk leden van de Commissie Roomse Armevoogden- en Weeshuis: C.G., requisiteur, A. delgrosso, president, Pieter Warnders, Johannes O. van der Werff, Jan Bettels, H. Wennekes, S.T. Jorritsma, P.D. Hollander, H.R. Bauer, P.J. Coulbout; betreft verzoek om ondersteuning; IJ. Rodenhuis en Jacobus Hannema als gelastigden van het gemeentebestuur; adviseren geen ondersteuning te verlenen, 1 mrt 1804 (GAH50)
Corneelia Elijsabet van Woudenberg huwt met Hendrijk Tijbout, kind: Hendrik Corneelis Tijbout, ged 3apr17 40 Grote Kerk HRL
Corneelis Dirks ged 26 mrt 1741 Westerkerk HRL, zv Dirk Corneelis en Marijke Willems
Corneelis Durks huwt met Sijtske Pijtters, kind: Neeltje Corneelis, ged 16 jan 1748 grote Kerk HRL
Corneelis Geerts ged 28 jan 1746 Grote Kerk HRL. op Belijdenis des Geloofs, jongman op de Schritzen
Corneelis Hendriks huwt met Jeltje Freerks, kind: Hendrik Corneelis, ged 18 aug 1740 Westerkerk HRL; en Jeltie Freerks, beyde van HRL, huw.aang. 27 Febrij 1734 HRL, Comende voor de bruid Gerrijt Gerrijts, desselfs swager; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Corneelis Hendriks ende Trijntie Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 27 jul 1737 HRL, Coram Preside Schrik, komende voor de Bruit desselvs swager Claas Jacobs; huw.aang. HRL 1737; huwt met Trijntje Gerrits, kind: Dieuwke Corneelis, ged 13 sep 1750 Westerkerk HRL; kind: Hendrik Corneelis, ged 25 apr 1747 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Corneelis, ged 24 mrt 1743 Westerkerk HRL; kind: Welmoed Corneelis, ged 16 okt 1740 Westerkerk HRL
Corneelis Jans ged 14 mrt 1741 Grote Kerk HRL, zv Jan Tjeerdts en Symontje Symons
Corneelis Jetses ged 7 jun 1742 Westerkerk HRL, zv Jetse Wouters en Marijke Claases
Corneelis Coen huwt met Cornelia Marcelli, kind: Joost Corneelis Coen, ged 31 okt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Sophia Corneelis Coen, ged 10 may 1746 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Sophia Corneelis Koen, ged 10 nov 1744 Grote Kerk HRL
Corneelis Lautenbach C.L. ende Janke Jans, beide van HRL, komende weegens de bruid Teeke Stephanus, 5 Feb 1746; huwt met Janke Jans, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 Febru en getroudt de 22 dito 1746; kind: Jan Cornelis Lautenbach, ged 27 okt 1750 Grote Kerk HRL; kind: Goitje Corneelis Loutenbach, ged 16 jul 1748 Westerkerk HRL
Corneelis Louwerens en Berber Fransen, beide van HRL, huw.aang. 20 jul 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Oom Johannis van Beemen; huw.aang. HRL 1737; huwt met Berber van Beemen, kind: Maatje Corneelis, ged 4 okt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Frans Corneelis, ged 13 okt 1744 Grote Kerk HRL, moeder als B. Fransen; kind: Lauwerens Cornelis, ged 17 jul 1742 Grote Kerk HRL, vader als C. Lauwerens
Corneelis Pijtters huwt met Rinske Lujtjens, kind: Aaltje Corneelis, ged 13 apr 1749 Grote Kerk HRL; huwt met Rinske Lujtjes, kind: Pieter Corneelis, ged 12 okt 1750 Grote Kerk HRL; kind: Maayke Corneelis, ged 17 sep 1744 Westerkerk HRL, moeder als R. Luitsens
Corneelis Pieters huwt met Gepke Harmens, beyde van Almenum, sijn geproclameert den 23-30 sep en den 7 okt 1742 doe ook getrouwt; C.P. ende Gepke Harmens, beyde van Almenum, koomende wegens de bruyd Willem Pieters, 22 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Corneelis Pijtters C.P. ende Trijntie Gerbens, beyde van HRL, komende weegens de bruyd des selvs swaeger Tjalling Jansen, 4 mrt 1747; huwt met Trijntje Gerbens, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 mrt 1747 en doen ook getrouwt
Corneelis Sjerps ged 7 jun 1745 Grote Kerk HRL, zv Sjerp Hoites en Aukje Joosten
Corneelis Teunis ged 14 dec 1751 Grote Kerk HRL, zv Teunis Jansen en Antje Jans
Corneelis Tjeerds ged 11 dec 1742 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Joukes en Antje Corneelis
Corneelis Tjeerds ged 9 aug 1746 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Corneelis en Pijttje Jacobs
Corneelis Tjerks en Antie Gerrijts, beyde van HRL, huw.aang. 25 aug 1736 HRL, komende voor de bruyd Jan Jansen, desselfs Neeff; huw.aang. HRL 1736; huwt met Antje Gerrits, kind: Janke Corneelis, ged 11 jul 1747 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje Corneelis, ged 8 mrt 1746 Grote Kerk HRL
Corneelis IJsbrands huwt met Aefke Douwes, beyde van HRL, geproclameerd 17, 24 en 31 januar 1745 en doen ook getrouwt
Corneelis Tomas Waterbeek ged 26 jan 1742 Grote Kerk HRL, zv Tomas Waterbeek en Tetje Corneelis
Corneelis Wigles de Vries ged 11 sep 1746 grote Kerk HRL, zv Wigle de Vries en Grietje Klaases; ged 22 dec 1745 Westerkerk HRL, zv Wigle de Vries en Grietje Klaases
Corneeliske Jacobs huwt met Freerk Pieters, kind: Jacob Freerks, ged 4 sep 1742 Grote Kerk HRL
Corneille Craan geb 27 jan 1754 HRL, inschrijfnummer 271, 123 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Corneles Pyters Bonck burger te Dokkum op 12 jun 1697; komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Cornelia Alberda won. Slooten in 1812, dv Jan A., en Dieuwke de Schiffart; BS ovl 1812
Cornelia Alefs ged 9 okt 1759 Grote Kerk HRL, dv Alef Fransen en Jetske Cornelis
Cornelia Anthonij zie: Huisman
Cornelia Antonijs huwt met Pieter Beernts, kind: Mensie Pieters, ged 7 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Beerentje Pieters, ged 12 jun 1770 Grote Kerk HRL
Cornelia Arents huwt met Harmen Arents ter Hofsteede, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 18 Xber (= dec) 1757
Cornelia van Bassum oud 56 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; VT1839
Cornelia Bleeker geb 30 sep 1803 HRL, N.H., ged 23 okt 1803, dv Pieter Cornelis B., en Dieuwke Alberts; dopen Grote Kerk HRL 1803
Cornelia Boeles huwt met Harmen Jans Alfring, kind: Everdina Harmens Alfring, ged 28 jan 1749 Grote Kerk HRL
Cornelia Bokkes zie: Blom
Cornelia Daniels Pieter Jansen ende C.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Joosten des selfs swaeger met een gebod in de week, 14 Feb 1750; huwt met Pieter Jansen, beyde van HRL, geproclameerd den 22-24 Feb en den 1 mrt 1750 doen getrouwdt
Cornelia Daniels Remonstreert met alle onderdanigheid Baukjen Rinnerts ongehuwde dogter binnen HRL dat door ''t overlijden van IJttje Sierks in leven gesworen turfmeetster binnen deze Stad dito bedieninge is vacant geworden; de suppliante hier toe van herte inclinerende neemt de vrymoedigheid sig mits dezen aan UEd: Achtbh:te addresseren, ootmoedig versoekende UEd:Achtbh:gelieven dezelve bedieninge op des supplinantes persoon te defere-ren en haar in des overledenens plaatse aan te stellen tot ordris turfmeetster binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande. Een aangezien de sup-plnte haar tegenwoordig dienstbaar bevindt so soude het haar van de grootste ulititeit en nuttigheid wezen gedagte bedieninge provisioneel door een gesubstitueerde te laten waarnemen waartoe sij Eerbiediglijk aan UEd Achtbh:koomt voor te stellen de perzv C.D., dewelke door ''t ongeluckig verlies van haar wijl:man de verdienste welke hier uit nog voortkoomt tot onderhoud van haar zelve ende beide kinderen waar mede sij is blijven sitten ten uitersten nodig is, praesenterende haar perzoon bij dezen:q:f:etc:was get S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het versoek eligeert en stelt mits dezen de suppliante Baukje Rinnerts tot mede ordris turfmeetster binnen deze Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staende; en qualificeert provisioneel tot ''t waarnemen van dezelve de mede Suppliante C.D. mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 19 jan 1756. /was get:/Hendr Schaaff onderstonde Ter ordtie van de Magistr get:S. Rienstra abs:sec:; Laeger Stonde; op Heeden den 19 jan 1756 hebben de beide suppliantes Baukjen Rinnerts en C.D. de eerstgemelde corperelijk ende laaste more mennonitorum den Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H. Schaaf. In kennisse van mij gesw:clercq (:get:) S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Cornelia Dirks van Groningen, huwt met Jaob Lints soldaat in de Compagni van de majoor O. Alberda van Stukgard, met attestatie getrouwt den 6 Augusti 1748
Cornelia Dirks Pijtter Edsges ende C.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom Cornelis Edsgers desselvs broeder en wegens de bruyd B. Rienstra, stadsbouwmeester, 8 Apr 1747
Cornelia Dooitjes zie: Koolker
Cornelia Douwes zie ook: Steenstra; geb 22 dec 1810, ged 13 jan 1811 Grote Kerk HRL, dv Douwe Cornelis en Janke Sietses
Cornelia Dusein geb 1795 Leeuwarden, ovl 26 jan 1848 HRL, huwt met Dirk Jans van Straten op 20 jun 1825 HRL, huw.afk. 29 mei en 5 jun HRL en 5 en 12 jun 1825 Leeuwrden, wonende te aldaar, dv Joseph D, en Grietje Mulder; BS huw 1825, ovl 1848
Cornelia Duzijn oud 44 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-016; VT1839
Cornelia Fransen zie: Dijkstra
Cornelia Fredericus zie: Ruardy
Cornelia Gersema huwt met Jan Gerrits Veenstra, wonende te Lollum 1836; BS ovl 1836
Cornelia Huis geb 19 mei 1802 HRL, ged 6 jun 1802, N.H., dv Johan Nicolaas H, en Jacoba Lucia Burenstein; dopen Grote Kerk HRL 1802
Cornelia Huisman geb 3 okt 1801 HRL, ovl 10 dec 1875 HRL, huwt met Willem Dikmans op 14 nov 1824 HRL, huw.afk. 31 okt en 7 nov 1824, dienstmeid. Rooms Katholiek, dv Anthonij H, en Antje (Stuver); BS huw 1824, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-242
Cornelia Jaannes ged 25 okt 1764 HRL, dv Jaannes Pieters, en Tjitske Cornelis; doopregisters N.H. HRL 1764
Cornelia Jans zie: Alberda, Pol
Cornelia Johannes zie: Sandstra, Huis
Cornelia Johannes ged 30 jul 1754 Westerkerk HRL, dv Johannes Michels en Trijntie Cornelis
Cornelia Johannes Hendrik Holtkamp, Granadier in de compagnie van G.G. Baron van Haersolte, int Regiment van Lieut. generaal Prince van Baden Durlach en C.J., beide van HRL, laatst geproclameert 23 oct 1774 HRL, en toen getrouwd
Cornelia de Jong ovl voor 1878, huwt met Johannes Tolsma; BS ovl 1877
Cornelia Josephs zie: Dusein
Cornelia Klases zie: Reske
Cornelia Clasen ovl 8 dec 1727 HRL, old 45 jaer
Cornelia Crans huwt met Cornelis Acronius; BS ovl 1857
Cornelia Lammerts huwt met Jan Hendrik Wolbers, beide van HRL, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1759
Cornelia Lammerts huwt met Hendrik Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 7 ber (= september) en getrout de 5 okt 1766; kind: Hendrik Hendriks, ged 5 may 1767 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Hendriks, ged 4 jul 1771 Grote Kerk HRL
Cornelia Marcelli huwt met Cornelis Coen, kind: Joost Cornelis Coen, ged 31 okt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Sophia Corneelis Coen, ged 10 may 1746 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Sophia Corneelis Koen, ged 10 nov 1744 Grote Kerk HRL
Cornelia Mersje huwt met Hendrik Muller, kind: Andries Hendriks Muller, geb 5 feb 1798, ged 6 feb 1798 Grote Kerk HRL
Cornelia van der Meulen geb 14 sep 1808 Oldeberkoop, huwt met Steffen Lambert vd Brug, A 27 jul 1875 Kaatsheuvel; bev.reg. HRL 1860-80
Cornelia Meyer huwt met Willem Baalman; BS geb 1811
Cornelia Mollema geb 1792 HRL, 1e huwt met Dirk Greydanus op 30 nov 1826 HRL, huw.afk. 12 en 19 nov 1826, 2e huwt met Dirk Beth op 24 nov 1836 HRL, wonende te HRL. 1828, dv Cornelis M, en Holkje Jarigs vd Ley; BS huw 1826, ovl 1828, huw 1836
Cornelia Murks geb 31 jan 1810 HRL, dv Murk Jacobs en Grietje Doedes; dopen Grote Kerk HRL 1810; C.M. en Hendrina Murks, tweelingen, geb 31 jan 1810, ged 4 mrt 1810 Grote Kerk HRL, dv Murk Jacobs en Grietje Doedes
Cornelia Pieters zie: Bleeker, Weezen
Cornelia Pieters geb 10 feb 1763 IJlst, ovl 12 mrt 1819 HRL, ongehuwd; BS ovl 1819
Cornelia Pieters Hendrik Jansen ende C.P., beide van HRL, koomende weegens de bruid Pieter Cornelis des selves vaeder, 19 Sep 1750; huwt met Hendrik Jansen, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 Septemb en den 4 okt 1750 en doen ook getrouwdt
Cornelia Pijters van HRL, Doede Ockes, van Suirch, geproclameerd de 3-11 en getrout met attestasie de 17 mei 1761 in de Westerkerk; kind: Marijke Doedes, ged 1 okt 1765 Grote Kerk HRL
Cornelia Pol geb 1794 Makkum, huwt met Murk Herkes Visser op 3 feb 1825 HRL, huw.afk. 16 en 23 jan 1825 HRL, wonende te HRL, dv Jan P. en Rinske Jentjes; BS huw 1825
Cornelia de Raaf ovl voor 1860, huwt met Jan Dirks Molanus; BS ovl 1859
Cornelia Reinders geb 1801 Nietap, ovl voor 1865, huwt met Dirk Reins Akkerboom op 9 jul 1835 HRL, dv Juike R, (gk), en Aaltje Everts Nanninga, (gk), vader laatst bakker, thans ovl of afwezig, moeder wonende te Leek, (1835); BS huw 1835, ovl 1864; oud 30 jaar, geb Leek en wonende te HRL. 1839, wijk A-184; VT1839
Cornelia Reske geb 15 nov 1811 HRL, dv Klaas Bouwes R, en Jantje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1811; Cornelia Feddes Reske, geb 15 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL, vader als: Fedde B.R.
Cornelia Rienks zie: Sleeswijk
Cornelia Rinses ged 21 jul 1765 Grote Kerk HRL, dv Rinse Wopkes en Cijtske Cornelis
Cornelia Roquette huwt met Hendrik Toussaint; Harl. Crt
Cornelia Salomons zie: Heins
Cornelia Seinstra geb 1785 ... , A 10 dec 1851 Amsterdam met consent, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-278
Cornelia Sekoma Jakob Wybesz van HRL, en C.S. van Medemblik, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 apr 1779 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar ...
Cornelia Sijbouts huwt met Albert Teunes (in huwelijksakte: van Veen), op 9 nov 1806 HRL, komt van HRL, tapperse in 1841 en wonende te HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1841; Allert Teunes en C.S., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan onder Productie van genoegzaam bewijs, 25 okt 1806; ondertrouw HRL; kind: Sijke Alberts, geb 6 nov 1810, ged 20 nov 1811 Grote Kerk HRL
Cornelia Sjerks ovl voor 1828, huwt met Johannes Velthuis; BS huw 1827
Cornelia Sjoerdts en Wijpke Pijters, beyde van HRL, huw.aang. 27 may 1736 HRL, Comende voor de bruyd desselfs vaeder Sjoerd Jansen van der Hout fiches huw.aang. HRL 1736; Fokke Lolkes en C.S., beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder Sjoerd van der Hout, 21 aug 1745; huwt met Fokke Lolkes, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 Augti en den 5 sep 1745 doe ook getrouwt
Cornelia Sleegers huwt met Wouter Siebolts op 12 aug 1798 HRL, komt van Groningen, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1798
Cornelia Sleeswijk geb 1803 Lemmer, ovl 4 apr 1879 HRL, huwt met Guitje Hendriks vd Goot, dv Rienk S, en Fettje Stapert; BS ovl 1879
Cornelia Tilstra ovl voor 1866, huwt met Symen Steenstra; BS ovl 1865
Cornelia Tjeerds zie: Hiddema
Cornelia Verwerda oud 28 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839
Cornelia Vroom Gerrit Freerks Voerman van Meppel ende C.V. van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Piers, beurtschipper op Amsterdam et vice versa, 24 Oct1750
Cornelia Wedemeyer huwt met Albartus Holsinger, kind: Lena Elizabet Holsinger, geb 16 feb 1794, ged 18 feb 1794 Grote Kerk HRL
Cornelia Bokkes Blom huwt met Johannes Westendorp; BS ovl 1836
Cornelia Dooitjes Koolker ovl voor 1844, huwt met Jacob Cornelis Janssen; BS ovl 1843
Cornelia Douwes Steenstra zie ook: Cornelia Douwes; geb 22 dec 1810 HRL, huwt met Taeke Karstes Huitema op 28 nov 1839 HRL, dienstmaagd, A mei 1850 Anjum, N.H., dv Douwe Cornelis S, en Jantje Sietses Posthuma; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk B-141; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-168; VT1839
Cornelia Elizabeth Boullaard huwt met Gerrit Wilhelm van Winsheim, kind: Johan Pieter vW, geb 10 nov 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799
Cornelia Fransen Dijkstra geb ... ., ovl 21 jan 1812 Leeuwarden, huwt met Jan Jansen Hiddema op 10 mei 1801 HRL, wonende te HRL 1812; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1812
Cornelia Fredericus Ruardy geb 1796 ... , ovl 29 aug 1829 HRL, huwt met Geert Martens Fenema; BS ovl 1829
Cornelia Gerrits Singels ged 15 dec 1748 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Singels en Lijsbet Dingling
Cornelia Hendriks Merkelbach geb 19 nov 1791, ged 4 dec 1791 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Merkelbach en Rinske Everts
Cornelia Hendriks Teemans geb 1802 Harl/11 okt 1798 Leeuwarden, 1e huwt met Bouwe Simons Piebenga, 2e huwt met Adam Tjeerds op 12 aug 1841 HRL, koorndragerse in 1851 N.H., dv Hendrik T, en Juliana Kel; BS ovl 1833; 1841 huwelijken, bev.reg. HRL 1851 wijk D-166, wijk E-249, supp wijk G-377, VT 1839; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; VT1839
Cornelia Johannes Sandstra huwt met Jan de Boer, wonende te HRL 1844; BS ovl 1844; oud 44 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-176; VT1839
Cornelia Livia van Scheltinga geb 16 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL, dv Martinus van Scheltinga en Wiskjen van Bouricius
Cornelia Pieters Nak geb 31 aug 1796, ged 25 sep 1796 Grote Kerk HRL, dv Pieter Klaasen Nak en Sijtske Aarts
Cornelia Pieters Weezen geb 1796 HRL, ovl 24 jun 1836 HRL, huwt met Johannes Harmanus Knoop op 11 mei 1826 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1826, dienstmeid. dv Pieter W en Gezina Harmens; BS huw 1826, ovl 1836, ovl 1862
Cornelia Salomons Heins geb 26 nov 1811 HRL, dv Salomon Heins en Martina Willems Rink, getuigen Nieskje Rintjes huisvrouw van Pieter Werner, oud 37 jaar en Pietje Koostra huisvrouw van Anne Leninga, oud 31 jaar; BS geb 1811; ovl 4 nov 1814 HRL; wijk B-001), dv Salomon H, en Christina Willems (Rink); BS ovl 1814
Cornelia W Reyers oud 40 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk C-062; VT1839
Cornelia Wilhelmina Koning geb 1796 HRL, huwt met Ruurd Douwes op 25 jan 1816 HRL, huw.afk. 5 en 12 nov 1815, dv Cornelis K, en Froukje Faber; BS huw 1816; Ik Ondergetekende Froukje Faber huisvrouw van Frans Anthonij Posthuma, wonende te HRL, Verklare te Consenteeren aan mijn Voordogter C.W.K., om Zich in het huwelijk te begeven met Ruurd Douwes, van beroep Varensgezel, wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat de zelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na Afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 1 nov 1815; Op heden den sesentwintigste okt Een duizend achthondertvijftien, Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen, Willem Daniels Ploeg, timmerknecht, Eelke Leyenaar, sjouwerman, Pieter Pieters Schellingwouw, schoenmaker, Rinnert van der Werf, stuurman, Jan Bakker, matroos Age Sibrands Hollander, sjouwerman, en Hidde Hendriks Bleker, schoenmaker, alle wonende te HRL geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven, dat zij verzogt zijn een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van C.W.K., werkster, wonende te HRL, waar af ouders zijn geweest, Cornelis Koning, overleden, en Froukje Faber nog in leven te HRL en woonachtig; Welk verzoek zij mids dezen voldoende Verklaren te weten dat genoemde C.W.K. is geb te HRL den dertgiste jan Een duizend Zevenhonderd en vijfennegentig, dat deszelfs geen Acte van Geboorte of Doop kan produceren, doordien zij van Doopsgezinde afkomst zijnde, bij hare geboorte niet is gedoopt, en het houden van Geboorte Registers toenmaals bij die godsdienstige gezindheid niet regulier, en bij de voormalige Regering alhier geheel geen plaats had; Gevende de Comparanten Redenen van Wetenschap dat zij deze C.W.K. niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien eene Speciale omgang met deselve en hare ouders hebben gehad, en noch met haar moeder hebben, waardoor zij zich van den inhoud deses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid. met ons en onsen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat door den Heere Praesident Burgemeester dezer Stad in dato den drie en twintigste dezer maand okt ten gevolge van het Besluit van Zijne Majesteit in dato den negende mrt deses jaars nummero dertien afgegeven, volkomen is gebleken, dat deze C.W.K. onvermogend is, om eenige kosten van gezegelde Stukken welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen; op dato in het hoofd deses gemeld; Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk Openbaar Notaris residerende te HRL Canton HRL Arrondissement Leeuwarden Provintie Vriesland in presentie van de na te melden Getuigen zijn gecompareerd Elizabeth Jacobs Zijlstra, hisvrouw van Egle Saskers Schaap, zonder beroep, Aaltje Gerrits Brouwer, weduwe Pieter Tijssen Mooy, werkster, en Johannes van Belkum, Koorndrager, alle wonende in deze Stad, en aan mij Notaris bekend; dewelke verklaarden door dezen de zuiveren waarheid te zijn dat Cornelis Koning, Hereknegt woonagtig te Amsterdam, aldaar is ovl in de Maand May Zeventienhonderd vier en negentig, zonder den preciese dag te kunnen bepalen, en vervolgens aldaar begraven; (welke Cornelis Koning vader is geweest van C.W.K. thans woonagtig te HRL); Gevende voor redenen van wetenschap de beide eerste comparanten dat zij toenmaals te Amsteddam woonagtig waren, en gezien hebben dat het lijk van Cornelis Koning in de Lijkkoets is gezet, en de derde of laatste comparant dat hij door omgang met Vroukje Cornelis Faber Moeder van C.W.K. ten tijde van het versterf van Cornelis Koning zulk zeer wel het overlijden van dezelven door het horen lezen van brieven als anderszins kan herinneren, zodat alle de comparanten zich ten volsten van den inhoud dezes overtuigd kunnen houden. Gedaan en gepasseerd te HRL ten kantore van ons Notaris in tegenwoordigheid van Sipke Sjoukes Hiemstra, werkman op de Turfhaven en Cornelis Piers van der Hoefe, Slotmaker in de Grote kerkstraat beide wonende in deze Stad, als verzogte Getuigen den Vier en twintigsten okt Achtienhonderd en Vijftien. en hebben de Comparanten behalven of met uitzondering van Johannes van Belkum, die verklaarde nie te kunnen schrijven nog tekenen, en dit niet geleerd te hebben, benevens de gemelde Getuigen en ons Notaris, na gedane voorlezing te tegenwoordige Acte en brevet getekend, die na gedane Registratie aan Cornelia Wilhelmina Koning zal worden ter hand gesteld om te strekken naar behoren
Cornelia Willems Hommering geb 21 nov 1787, ged 25 nov 1787 Grote Kerk HRL, dv Willem Hommering en Lammertje Constant
Cornelis Aarts zie Zijlstra; K.A. en Foekje Kornelis Zijlstra, beide van HRL, zijn na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 21 mrt 1779 ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Joukje Kornelis, geb 11 feb 1780, ged 12 mrt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Arjen Kornelis, geb 5 okt 1784, ged 31 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Aart Cornelis, geb 6 jan 1788, ged 5 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Aart Kornelis, geb 23 mrt 1790, ged 20 apr 1790 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 271:5:0 terzaake geleverde zoete waren en oly, quit. no. 59, 30 nov 1790. (GAH1122); bij hem ''de glasen ingegooid'' met sneeuwballen door Douwe van der Woude en Jan Antony, 5 mrt 1803. (GAH50); ontvangen van het gemeentebestuur bij anticipatie tot hoeding der kosten van de touwpluiserij, volgens besluit van het gemeentebestuur 500 Cargls, kwit. 18 feb 1803; bekkenist van het 3e kwartier; Roelof Meints en C.A. is ontslag verleend als bekkenisten van het 8e kwartier wegens hun toereikende jaren, 20 dec 1804. (GAH50); vermeld in het nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 30, 1 mrt 1804; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 109:0:0 ter zake geleverde winkelwaaren, 19 mei 1795, quit. no. 16 (GAH1127); id. f. 110:18:0., 5 dec 1795, quit. no. 35 (GAH1127)
Cornelis Abbes ovl 20 may 1803 HRL, oud 71 jaar; lijst ingezetenen 7e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650); Andries Gebel te HRL koopt van C.A. te HRL een huizinge voor 190 Caroliguldens op 16 okt 1802
Cornelis Abbes mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; turfarbeider 1766-1776; Geeven met eerbied te kennen Jan Annes en C.A. de laetste Soo veel nood cum patre gesterkt alle binnen HRL; dat eerstgemelde wel geneegen is om sijn turfdraegers bediening te transporteeren aan laetsgenoemde, dogh sonder UEd:Achtb:toestemminge van geen effect kunnende wesen; Soo koomen de suppltn haar mits deesen aen de taefel van UEd:Achtb:te addresseeren instantelijk versoekende UEd:Achtb:gelieven C.A. in plaats van Jan Annes aen te stellen tot meede ordris turfdraeger binnen deese Stad op daar toe staande Lasten en profijten quo facto (:getekent:), B:Dreyer; (:In Margine Stonde:); de Magistraet accordeerende het versoek nomineert en stelt mits deesen C.A. tot meede ordris turfdraeger deeses Steede, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheit, en betaelende tot een recognitie in de armebusch ter somma van twintigh Car:gls. Actum den 16 sep 1750/:get:/S:Bosscha/:onder stonde:/Ter Ordtie van de magistr/:get:/M:V:Idsinga; (Laeger Stonde); den 16 sep 1750 heeft C.A. den Eed van getrouwigheyt als turfdraeger gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr S:Bosscha en de recognitie van 20 gls:in de armbusch gestooken /: onder stonde:/In kennisse van mij secretaris, /:getekt:/M:V: Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het bearbeiden van 10 schouw turf f. 55:0:0 op 3 nov 1758; id. voor 12 schouw turf f. 20:7:0 op 28 nov 1759; id. voor 4 schouw en 10 korven ten dienste van het Raadhuis f. 15:10:16 op 3 sep 1782; ontv van het Weeshuis f. 19:15:0 wegens dragen en meten van 4 schouw en 30 korven turf in het Weeshuis op 16 mrt 1756. (GAH1085)
Cornelis Abbes mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Trijntie Abbes, beide van deese stad, geproclameert den 29 Septem:en de 6 en getrout den 13 okt 1754
Cornelis Abbes mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Lucretia Koops, beide van HRL, geproclameert 9, 16 en 23 feb 1755 en getrout den 10. feb 1755 in de Westerkerk HRL
Cornelis Abrahams huwt met Doutje Hendirks, kind: Zijtske Cornelis, ged 24 apr 1768 Grote Kerk HRL
Cornelis Abrahams ovl voor 1791; komt van Leeuwarden, huwt met Sjieuwke Harmens van HRL, geproclameerd de f. 12:18:25 apr en getrout met attestatie de 2 mei 1762; huw.reg. N.H. HRL; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 93:15:0, af: Re?el f. 17:1:4 = f. 76:13:12, de huur van 5/8 gedeeltens in de bleek, buiten de Franequerpoort, no. 27, 26 may 1786. (GAH1118); id. f. 106:5:0 af: Re?el f. 19:6:6 = f. 86:18:10, 9 jun 1787. (GAH1119); id. 21 jun 1788, nu no. 28, 21 jun 1788. (GAH1120); id. 28 may 1789. (GAH1121); Tjeerd Johannes bet f. 86:14:10 aan dito als curator over de zv C.A., de huur voor 5/8 gedeelten in de bleek bij de Franekerpoort, 4/5 jaar, 1 aug 1790. (GAH1122); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:0:0 terzaake verdiende bleekloon, quit. no. 27, 23 may 1786. (GAH1118); id. wegens 1 jaar bleekloon, quit. no. 26, 5 jun 1787. (GAH1119); id. f. 12:10:0 de restant huurpenningen van de Bleek, 21 jun 1788. (GAH1120); id. f. 36:0:0 terzaake bleekloon, quit. no. 41, 21 jun 1788. (GAH1120); id. f. 24:0:0, quit. no. 21, 26 may 1789. (GAH1121); id. f. 36:0:0 aan de erven C.A. voor 1 jaar bleekloon, quit. no. 39, 2 aug 1790. (GAH1122)
Cornelis Abrahams huwt met Aaltje Hendriks van Kampen, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 apr en getrout de 7 mei 1769
Cornelis Acronius geb 21 nov 1808 Leeuwarden, ovl 17 nov 1857 HRL, huwt met Cornelia Crans, (gk), steenhouwer, Vst 10 feb 1854 uit Leeuwarden, N.H., zv Tjeerd A., en Jacomina Rinking; bev.reg. HRL 1851 wijk C-161, wijk D-075, wijk G-353, BS ovl 1857
Cornelis Ages ontvangt van het gemeentebestuur wegens het transporteren van 11 en 18/40 schouw turf herwaarts van Oudega voor de beide kerken, 4 sep 1755: f. 17:10:0; id. wegens 11 en 1/4 schouw turf ten dienste van de beide kerken, 7 aug 1756: 17 Caroliguldens en 16 stuivers; id. 12 schouw en 6 korven ten behoeve van beide kerken, 17 sep 1757: f. 18:5:0; id. van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 65:16:0 terzake 12 1/2 schouw turf door hem in het Weeshuis geleverd, 23 okt 1753, kwit. no. 9. (GAH1082)
Cornelis Ages van Almenum, ende Tjepkje Tjerks van HRL, zijnde wegens de bruid geweest IJeb Steffens, goede bekende, 16 may 1789; ondertrouw HRL; K.A. van Almenum en Tjepkjen Sierks (!) van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 31 may 1789 HRL, en zijn getrouwd den 1 jun 1789 HRL; kind: Sierk Kornelis, geb 26 apr 1790, ged 18 may 1790 Grote Kerk HRL, moeder als T. Sierks
Cornelis Alberda secretaris in 1734-1741, ovl voor 1745; ontvangt van het gemeentebestuur f. 18:0:0 wegens een rekening gesterkt met quitantien, van verschot door hem gedaan bij de verhuring en landslasten van omslag, pagt en Floreen, waar uit blijkt dat 18 stuivers overig was, 27 jun 1741. (GAH1071); betaalt aan het gemeentebestuur f. 7:12:7 voor een aantal morgens land te St. Jacobi Parochie omgeslagen op 23 sep 1740 en 13 feb 1741, 11 apr 1741, aldus Cornelis Claas Schenkius (GAH1071); id. f. 12:6:12 voor 1 jaar Floreen, 27 jun 1741, St. Jac. Parochie (GAH1071); id. f. 12:3:8 voor een geheel jaar Bilpagt, 16 jun 1741, St. Jac. Parochie (GAH1071); de erven van C.A. betalen aan de rentmeester van het Stadsweeshuis, onder korting van pacht, f. 12:11:14, korting der Floreen f. 12:6:12, korting van omslag f. 7:12:8, korting van propijn f. 4:11:6, te-samen f. 37:2:8, afgetrokken van de f. 40:15:0 blijft over zuiver geld f. 3:12:8, tot betaling van 1 jaar huur van 2 morgern Billandt leggende tot Sint Jacobi Parochie, 30 mei 1742 (GAH1072); id. f. 40:15:4 onder korting van een jaar pacht f. 12:6:10, 1 jaar Floreen f. 12:6:12, van 3 omslagen f. 7:12:7, tesamen f. 32:5:13, resteert zuiver geld f. 8:9:7, 8 jun 1744 (GAH1073); weduwe betaalt f. 12:6:12 wegens Symon Jobs kind nu in het Weeshuis te HRL, voor 1 jaar Floreen, 28 apr 1744 (GAH1073); id. 10 jun 1745 (GAH1074); id. f. 41:3:0 onder korting van pacht f. 12:3:8, floreen f. 12:6:12, omslagen f. 5:1:10, tesamen f. 29:11:14, resteert f. 11:11:2, 15 jun 1745 (GAH1074); betaalt aan Cornelis Claas Schenkius f. 5:1:10 wegens de gulden de morgen de 9 feb en 25 apr 1745, omgeslagen 28 jun 1745; betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 21:8:4 wegens 1 jaar huur van 2 morgen staateland liggende onder St. Jacobi Parochie, 23 jun 1734 (GAH1064); id. pachtfloreen wegens 1 jaar huur van 2 morgens land, liggende onder St. Jacobi Parochie, 15 jun 1734 (GAH1065)
Cornelis Albarda geb 1797, huw.get. bij J. Albarda en A. Westra, broeder bruydegom, griffier bij het vredegerecht in kanton Hindeloopen, wonende te Workum, zv Hendrik Jans Westra, en Dieuwke Pesma; BS huw 1819
Cornelis Alberts zie: Boonstra; geb 14 mrt 1811, ged 31 mrt 1811 Grote Kerk HRL, zv Albert Tomas en Trijntje Cornelis
Cornelis Alberts ovl voor 1812, huwt met Hiske Jacobs, indertijd echtelieden te Sneek, kind: Gepke Cornelis de Jong, geb 1780 Sneek; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1852
Cornelis Alders huwt met Geertje Wayer/Weyer, kinderen: Anna geb 1800 HRL, Aaltje geb 1801 Wervershoof, Marijtje, geb 1797 Wervershoof; BS ovl 1848
Cornelis Andries zie ook: Smit; huwt met Martentje Pieters, kind: Andries Cornelis, geb 16 jan 1811, ged 12 feb 1811 Grote Kerk HRL; doop stb 330
Cornelis Andries geb 16 feb 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL, zv Andries Hajes en Teuntje Cornelis
Cornelis Anes zie bij de weduwe Houkjen Olingius
Cornelis Annes Jan Willems ende Antie Beerns, beyde van HRL, Comende voor de bruyd C.A., desselfs swager; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Cornelis Annes C.A. van HRL. ende Houckien Dirx onder Vrouwen Parochie op Bildtzijl, huw.aang. 17 jan 1733 HRL, Comende voor de Bruyd Pieter Scheltema als Last van de Bruyd hebbende volgens eigen verklaaringe; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Cornelis Annes stads meester timmerman, ovl 23 apr 1736 HRL; ?; ontvangt van het gemeentebestuur wegens ge?xpendeerde penningen ten dienste van de Stadshavens, (op de Zeewerken), 3 aug 1739: f. 62:10:0 en f. 22:8:0; id. 3 aug 1729: f. 240:18:0; id. 17 aug 1729: f. 219:7:8; id. 7 sep 1729: f. 209:8:8 en f. 83:9:4; id. 12 okt 1729: f. 91:2:0 en f. 132:2:8; id. 12 jan 1730: f. 27:10:0; id. 15 feb 1730: f. 22:1:0; id. 10 mei 1730: f. 27:0:0; id. 21 jun 1730: f. 208:5:8; id. 5 jul 1730: f. 202:7:8; id. 19 jul 1730: f. 165:15:0; id. 2 aug 1730: f. 137:5:8 en f. 9:0:0; id. wegens geleverde olde steen ten dienste van de Zeewerken, 11 jan 1734: f. 140:5:0; id. per absentie van de bouwmeester, expensen gedaan ten behoeve van de Zeewerken, 24 aug 1734: f. 161:3:0; id. ten dienste van de Stad, 17 aug 1729: f. 84:15:0; id. 7 nov 1729: 130 -6-8; id. 12 jan 1730: f. 9:0:0 en f. 66:16:5; id. 15 feb 1730: f. 42:2:0 en 24 -12-8; id. 19 apr 1730: f. 75:0:0 en f. 44:0:0 en f. 26:6:0; id. ten dienste van het Bolwerk, 17 aug 1729: f. 16:0:0; id. 30 jul 1729: f. 8:5:0; id. 7 sep 1729: f. 15:0:0; id. verlegde arbeidslonen ten dienste van het Bolwerk, 12 sep 1729: f. 19:15:0; id. 9 nov 1729: f. 13:2:0; id. 7 dec 1729: f. 4:16:0; id. 12 jan 1730: f. 4:4:0; id. 15 feb 1730: f. 10:16:0; id. 22 mrt 1730: f. 30:14:8; id. 19 apr 1730: f. 6:0:0; id. 10 mei 1730: f. 10:0:0; id. 21 jun 1730: f. 20:5:0; id. 5 jul 1730: f. 7:5:0 en f. 5:11:0; id. 2 aug 1730: f. 8:5:0; id. arbeidsloon aan sjouwers gespendeerd, 22 mrt 1730: f. 37:12:0 id. arbeidsloon aan leykers gespendeerd, 22 mrt 1730: f. 30:14:0; id. 12 okt 1729: f. 36:4:0; id. arbeidsloon aan timmerlieden gespendeerd, 22 mrt 1730: f. 68:8:8; id. 5 jul 1730: f. 67:7:0; id. aan de Stadstimmerlieden, 19 jul 1730: f. 71:10:8; id. wegens geleverd ijzer en houtwerk 30 mei 1731: f. 48:0:0; id. gespendeerd arbeidsloon ten dienste van de Stad, 7 dec 1729: f. 18:4:0 en f. 38:13:0; id. 10 mei 1730: f. 95:8:0 en f. 49:6:0; id. 21 jun 1730: f. 144:17:12; id. 2 aug 1730: f. 70:18:0; id. wegens geleverde balken ten dienste van de Stad, 5 jan 1733: f. 47:0:0; id. terzake het maken en weder afbreken van de dam buiten de Franequer pijpen, 9 mrt 1733: f. 205:0:0; id. wegens ge?xpendeerde penningen aan de Trekweg, 3 jul 1729: f. 12:0:0; id. 17 aug 1729: f. 21:12:0; id. 7 sep 1729: f. 27:11:0; id. terzake arbeidsloon aan de Trekweg, 12 okt 1729: f. 22:18:0; id. 7 dec 1729: f. 13:10:0; id. 12 dec 1729: f. 3:12:0; id. 21 jun 1730: f. 9:18:0; gemeentebestuur betaalt aan de erven van C.A. voor 12 weken tractement van 1 feb tot zijn versterfdag 23 apr 1736, 7 mei 1736: f. 60:0:0; van: ? tot ? : B283
Cornelis Annes ''s Nademiddags. Compareerden voor Commissarien L. Albada en M. Bos op ''t Huis der Gemeente de gezamenlijke geinteresseerden of Contribuanten tot onderhoud der Put, op de Hoek van de kleine breede plaats bij de Huizinge wel eer door de weduwe C.A. bewoond, en is bij deselve unanim goedgevonden, alzoo aan gedagte Put eenige nodige reparatie vereischte, uit hoofde van het weinige gerijf, welke de meeste naastleegers daar van hadden om dezelve Put, met goedkeurige van de Regeeringe te dempen; het geene geaccordeert is. HRL, 4 jul 1799 (GAH45)
Cornelis Annes huwt met Jouke Elias, kind: Foekje Cornelis, ged 8 sep 1761 Grote Kerk HRL; weduwe (Joukjen Elias), op lijst ingezetenen 8e quartier, links: . -1:0, rechts: . -2:0; jaar ? (GAH650); zie ook: Joukjen Elias; kind: Ake Cornelis, ged 4 dec 1759 Grote Kerk HRL; kind: Anne Cornelis, ged 29 dec 1763 Westerkerk HRL
Cornelis Annes C.A. ende Trijntie Pieters beide van HRL, koomende weegens de bruid Caye Slaepkool, 13 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Cornelis Annes geboortig van Olde Bildtzijl, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van president Buma op 8 jan 1755. (burgerboek)
Cornelis Annes Daniel Pijttersen ende Gerrijtje Oedskes beyde van HRL; koomende weegens de bruyd C.A., 22 jan 1746
Cornelis Arends Den ondergetekende 1 ste Officier van Z.K. Hoogheid Fregat van oorlog de ?van der Werff? Permitteert bij deezen Constapel C.A. op het genoemde Fregat dienende om Zig met Anna Rekkelijk in den Echte Staat te mogen begeven. HRL 27 jan 1815
Cornelis Arjens zie: Bosma, Jonker
Cornelis Arjens vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18-40 jaar, ongetroueden 18-45 jaar, 4e kwartier, no. 19, 1 mrt 1804
Cornelis Ariens ontvangt van het Weeshuis f. 63:3:0 wegens verven en glazemaken in het Weeshuis, kwit. no. 9, 7 nov 1758. )(GAH1087)
Cornelis Arrijens huwt met Pietje Piebes, kind: Piebe Cornelis, geb 8 jun 1776. ged 25 jun 1776 Grote Kerk HRL
Cornelis Arjens lijst ingezetenen 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Cornelis Arjens huwt met Sjoukje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 mei 1771
Cornelis Arjens Hendrik Arjens van St. Jacobi Parochie ende Grietje Hanses van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs zuster Tjaltje Hansen huisvrouw van C.A., 29 sep 1804; ondertrouw HRL
Cornelis van Assen het college van scholarchen meldt aan de Raad dat op de Latijnse school het examen heeft plaatsgehad en een prijs van bevordering is uitgeloofd aan de zeer neerstige leerling G. deketh, die van de praeceptor naar de conrectorschool is gepromoveerd. Openlijke lof werd toegekend aan C. v. A. wegens zijn uitmuntende vorderingen en lijflijke ijver, ma. 15 feb 1802. (GAH47)
Cornelis Ates huwt met Foekje Kornelis, kind: Kornelis Kornelis, geb 16 okt 1782, ged 8 dec 1782 Grote Kerk HRL
Cornelis Aukes zie: van Houten, Schaafsma
Cornelis Aukes vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 207, 1 mrt 1804
Cornelis Bakker begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Cornelis Bakker hm ... kind: Antje, geb 1806/1810 Bolsward; BS ovl 1854
Cornelis Bakker Jan Johannes ende IJnskjen Symons, beide van HRL, huw.aang. 7 feb 1739 HRL, komende voor de bruid C.B. ; huw.aang. HRL 1739
Cornelis Bakker koopt een huis in 1799, mogelijk dezelfde als Cornelis A. Bakker(?)
Cornelis Barteles huwt met Sijke Scheltes; BS geb 1811
Cornelis Bartels C.B. en Sijke Jansen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende; kind: Wijpkje Kornelis, geb 8 jan 1795, ged 3 feb 1795 Grote Kerk HRL
Cornelis Bartels woont in 3e quartier, links: . -1 1/2-, rechts: . -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van de aangaaff der 83 1/3 Penning of 1 1/5 Procento, woont in 3e quartier, geen jaartal vermeld; wrsch tussen 1795-1805. (GAH650)
Cornelis Bartels zie: van der Meer
Cornelis Baukes begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 39; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Cornelis Baukes huwt met Eke Ages, kind: Jan Cornelis, ged 1 jun 1756 Westerkerk HRL
Cornelis Baukes huwt met Jitske Freerks, N.H., kinderen: Bauke Cornelis, geb 4 aug 1801 HRL, Bauke Cornelis geb2 aug 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1801; kind: Sijtske Kornelis, geb 18 dec 1794, ged 23 jan 1794 Grote Kerk HRL; kind: Antje Kornelis, geb 25 aug 1796, ged 13 sep 1796 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Cornelis, geb 23 okt 1798, ged 6 nov 1798 Grote Kerk HRL
Cornelis Baukes lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier:30:0:0 (GAH650)
Cornelis Baukes ovl voor 1815; C.B. erven eigenaar van wijk H-030; gebruiker Jan Popkes, wewer, 1814. (GAH204)
Cornelis Baukes turfschipper 1754-1761
Cornelis Baukes woont in 4e quartier, links: f. 1:0:8, rechts: . -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen, GAH650)
Cornelis Beidschat geb 2 feb 1808 HRL, ovl 14 apr 1862 HRL, huwt met Aafke IJpes Schuitmaker op 31 aug 1837 HRL, N.H., korendrager in 1851, ovl wijk D-152, ged 16 feb 1808 HRL, zv Teunis Cornelis B., en Maatje Hendriks Huiving; dopen Grote Kerk HRL 1808, Burgerlijks Stand 1837 huwelijken, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-159; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk D-154; VT1839
Cornelis Bernardus zie: Proosterbeek
Cornelis Blauw Hendrik Drost en Susanna de Boer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.B., goede bekende, 14 may 1791; ondertrouw HRL; Berend Hendriks Heiling ende Antje Berends de Boer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.B., goede bekende, 28 may 1791; ondertrouw HRL; Pieter Jarig Gelinde ende Martje Lolles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C. Jacobs B., goede bekende, 1aug17 95; ondertrouw HRL
Cornelis Blok ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 71:19:0 terzake geleverde verfwaren en arbeidsloon van verven, 9 nov 1762. (GAH1092)
Cornelis Blom Pieter Loman van HRL, en Jetske Jeltes van Leeuwarden, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 30 mei 1773 HRL, en deze personen op dato dezes bij ons getrouwt na vertoonde attestatie van Leeuwarden van 31 mei 1773, getekend door C.B., Eccles. Leov. en T. vban Kooten, coster aldaar
Cornelis de Boer C. d. B. Buitenschipper, wonende te HRL, is versogt geworden een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeven van het huwelijk van Rinske Goykes Overberg
Cornelis de Boer Maandag den 15 jan 1798. Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierden de Burgers C. d. B., en Harke Gerrijts, ter zaake dezelve tegens verbod in de Stad geschooten hadden ieder geboet voor drie CarGuldens boven de kosten. (GAH43)
Cornelis Bolink geb 1766 ... , ovl 21 sep 1814 HRL, huwt met Vroukje Boon en Martje Kramers, (gk), ovl wijk C-174, kind: Arie B., geb 1792 den Helder; BS huw 1814, overlijdens; gebruiker van wijk C-174, opziener vd Landswerken; eigenaar is Bauke J. Komst wed., 1814. (GAH204)
Cornelis van den Bos huwt met IJda Catharina Schapeling, kind: Jakobus vd Bos, geb 9 apr 1773 ged 23 apr 1773 Grote Kerk HRL
Cornelis Bouman huwt met Johanna Riva, wijnwerker, wonende te HRL. 1841, bierdrager in 1844, kinderen: Wouter Cornelis, geb 1802 HRL, Christiaan Hendrik B., geb 1808 HRL; BS huw 1841, ovl 1843, huw 1844, ovl 1851; gebruiker van wijk G-311, huisknegt; eigenaar is M. Vellinga, 1814. (B20 4); oud 66 jaar, geb Vlymen en wonende te HRL. 1839, wijnwerker, wijk B-133 VT1839; Extract uit een Doop Reg. der R.C. Gemeente van Vlymen, berustende ter Secretarij aldaar, waarin men onder anderen vindt het volgende. 31 okt 1773: Baptizatus est Cornelius, filius legitimus Walteri Jacobi Boumans et Maria Cornelii Meesters, Susceptrix Joanna Adriani Jonkers, nomine Johanna Henrici Meesters. Vlymen den 21 jun 1816
Cornelis Bouwes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 wegens het leveren van sijldoek tot broeken en het herstellen daarvan, kwit. no. 17, 19 nov 1765. (GAH1095); id. f. 3:11:8, kwit. no. 22, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 7:12:0 voor geleverde sacken, zeildoeken en schorldoeken, kwit. no. 13, 24 nov 1767. (GAH1097) ; id. f. 12:11:0 wegens geleverd Vlaams linnen en seildoek, kwit. no. 25, 10 nov 1772. (GAH1103); id. f. 13:7:0 voor een mamiering tot gebruik vd weeshuisvijver ''Machael'' met de brouwers, kwit. no. 22, 5 dec 1775. (GAH1106); gebruiker van wijk G-093, winkelier; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204)
Cornelis Bouwes zie: Schiere
Cornelis Bouwes zie: Zoete; Aukje Tjepkes Blok en C.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL
Cornelis Bouwmans geb 1774 Vlymen, huwt met Elizabeth Stoker op 11 jul 1816 HRL, herenknecht, wednr, wonende te HRL., huw.afk. 30 jun en 7 jul 1816, huisknecht in 1825, vlgs ovlakte 4 kinderen, zv Walter Jacobi B., (gk), en Maria Cornelia Meester, (gk); BS huw 1816, ovl 1825
Cornelis Brouwer ovl voor 1802, huwt met Hinke Hanekuyk; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 28:12:0 in betaling van zout ih Weeshuis geleverd, kwit. no. 4, 20 dec 1763. (GAH1094); weduwe heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, tweede quartier, no. 167, mei 1802, mei 1803, mei 1804. (GAH650); woont in 2e quartier, links: . -4:0, rechts: . -8-; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier:60:0:0 (GAH650)
Cornelis Buma van Aardenburg huwt met Wobbina ... , kind: Sibout BvA, geb 1771 HRL; BS ovl 1836
Cornelis van der Burg geb 1751 ... , ovl 19 nov 1813 HRL, huwt met Antje Jacobs vd Zee, kind: Janna Dieuwke vdB, geb 1795 HRL, commies bij het Stedelijk Octrooy in 1813, ovl wijk F-124; BS ovl 1813; 1826 overlijdens, ovl 1856; gebruiker van wijk F-124; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, eerste quartier, no. 12, mei 1802, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links: . -3:0, rechts: . -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); Maandag den 11 decembr 1797; Het Gerecht Ordinaires Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden de Procrs Tuininga en Stephanij in ''s Gerechts Vergadering te doen Compareeren, zoo als dezelve Verscheenen Zijnde, aan haar gedeclareert is, dat daar het Gerechte de Status op de Termijnen, om antwoord te leeveren, in de Procedures tusschen C. v. b. B. Commis, van ''s Lands gemeente Middelen in Westergo, Pratt off Cum Fisco gesterkt Impt: ca (contra) IJeme Jans de Groot, Jan IJemes de Groot, Prose & in Comp:Zampt Seerp IJsbrandii, Gedgden niet wijders nog langer had verleend, dan tot de finaale dispositie toe, ende finaale dispositie rede gevallen zijnde, houd het Gerechte die verleende Status voor opgeheeven, zoo als dezelve nog verklaard dien op te heffen bij deezen, en gelast en ordonneert de Wederzijdsche Procurerus T. en Stephanij, om met die Procedures, de spoedigste voortgang te maaken, zonder eenige Verder delay, alles sub poena van nader dispositie. (GAH43); Donderdag den 29 mrt 1798; Het Gerechte, en Committ? van Waakzaamheid der Stad HRL gecombineerd Vergadert, en bij herhalinge gedelibereerd zijnde over het antwoord van de Societeit Eerbied voor de Wet, op de voorgestelde vragen van het Gerechte en Committ?, wierde goedgevonden de voorgestelde vraagen beneffens het antwoord aan het algemeene Committ? van Correspondentie uit het Administratif bestuur van het voormalig gewest Friesland over te zenden en derzelver Consideratie daar op te vraagen, werdende aan de Burger v. d. B. de vrijheid gelaaten, deszelfs schriftelijk advijs daar bij te doen Insluiten, Zijnde dus in overeenkomst van dien dezelve Stukken Verzonden, met navolgende bijgevoegde missive; Het Gerechte der Stad HRL, gecomposeerd met het Committ? van Waakzaamheid aldaar, Aan de Commissie van Correspondentie uit het Administratif bestuur van het voormalig gewest Friesland; Mede Burgers ! Wij neemen de Vrijheid aan UWL nevensgaande Stukken in te zenden, Waar uit UWL zult kunnen ontwaaren hoe wij ten opzigte der Societeit Eerbied voor de Wet hebben gehandelt, Verders verzoeken wij UWL:Considerati?n hierop te moogen ontfangen, of wij die Societeit moeten dissolveren, dan niet, op Verlangen van het mede Lid van het Committ? van Waakzaamheid C. v. d. B., Senden wij deszelfs advis in Scriptis hier bij waarmede wij na Versoek van UWL:antwoord Spoedig te mogen ontfangen na toebeede van heil, en aanbod van Broederschap, Verblijven. HRL den 29 mrt 1798 4de Jaar der Batt:Vrijheid. (GAH43)
Cornelis Buwalda geb 1 jan 1789 Lemmer, huwt met Wibbigje van Zandbergen, rijkscommies, Vst 21 mei 1856 uit Nieuwland, A 20 apr 1858 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-138, wijk A-050
Cornelis Daams ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als mr. kleermaker f. 109:8:0 ter zaake verdiende dagloonen op 7 ordonnantien, 31 dec 1801 (GAH1133)
Cornelis Damen burger te Dokkum op 3 jun 1713, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Cornelis Daniels geb 21 jan 1807 HRL, ovl 3 jun 1828 ziekenzaal garnisoen Groningen, ged 17 feb 1807 HRL, N.H., fuselier in de derde Compagnie van het depot Bataillon der achtste afdeeling Infanterie, zv Daniel Johannes, en Aafke Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1828
Cornelis Dirks zie: de Boer, Lautenbach, Molenaar, Zijlstra, 2x
Cornelis Dirks ende Mayke Carsten, beyde van HRL, huw.aang. 4 apr 1733 HRL, Comende voor de bruyd Jan Alberts; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Cornelis Dirks ged 21 mei 1765 Grote Kerk HRL, zv Dirk Cornelis en Aafke Harmens
Cornelis Dirks geb 12 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL, zv Dirk Kornelis en Feikje Scheltes; geb 22 dec 1792, fed. 8 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Dirk Cornelis en Feykje Scheltes
Cornelis Dirks huwt met Rinske Doekes, kind: Aaltje Cornelis, geb 29 dec 1791, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Maartje Kornelis, geb 30 sep 1794, ged 14 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Maartje Kornelis, geb 1 sep 1796, ged 11 sep 1796 Grote Kerk HRL
Cornelis Dirks rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 50:16:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van Claas Geerts en C.D., 23 dec 1806 (GAH1138); id. f. 57:16:0 verdiende Loonen van Willem Alberts, C.D. en IJtzen Gerhardus, 24 may 1808 (GAH1140)
Cornelis Dirks mede-weesvoogd Toussaint betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 24:0:0 door de weesjongen C.D. bij Wytse Cornelis met potmaken verdiend, 19 feb 1737 (GAH1067); mede-weesvoogd J. Tuininga betaalt f. 55:0:0 aan en wegens dito, 10 apr 1742 (GAH1072); mede-weesvoogd R. Blok betaalt aan dito f. 49:0:0 door de weesjongens C.D. en Wybe Willems bij Wytse Cornelis met pottebakken verdiend, 25 feb 1738 (GAH1068); id. f. 25:0:0 door de weesjongen C.D. bij Wytse Cornelis met pottenbakken verdiend, 2 feb 1739 (GAH1069); mede-weesvoogd G. Kleyn betaalt aan dito f. 70:0:0 wegens C.D. en Wybe Willems bij Wytse Cornelis verdiend, 10 mrt 1740 (GAH1070); mede-weesvoogd Jacobus Dronrijp betaalt f. 35:0:0 aan dito door de weesjongen C.D. in 1 jaar verdiend, 14 feb 1741 (GAH1071); mede-weesvoogd Benj. Schaaf betaalt f. 55:0:0 aan en wegens dito, 3 feb 1744 (GAH1073); mede-weesvoogd C. Lanting betaalt f. 50:0:0 aan dito door de weesjongen C.D. bij schipper Claas Foekes met er zee varen verdiend 28 dec 1744 (GAH1074); mede-weesvoogd Jelle van der Sluis betaalt f. 97:7:0 door de weesjongens Wybe Dirks(Willems ?) en C.D. in een reis naar Straat Davids verdiend, 17 aug 1745 (GAH1074); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door Wytse Cornelis f. 30:0:0 door de weesjongen C.D. en Wybe Willems met pottebakken bij Wytse Cornelis in 1 jaar verdiend, 31 jan 1736 (GAH1066)
Cornelis Dircks burger te Dokkum op 9 jul 1697, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Cornelis Dirks woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst ingezetenen; (GAH650)
Cornelis Dirks woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst ingezetenen; (GAH650)
Cornelis Dirks C.D. van HRL, ende Rimkjen Jacobs van Tzummarum, compareerende de Bruidegom met een attestatie dat de huwelijksgebooden tot Tzummarum waren aangeschreven, 11 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL; kinderen: Grietje en Gadtske Corneelis, beiden ged 17 apr 1740 Westerkerk HRL, moeder als Romkje J.
Cornelis Dirks ovl 15 aug 1794 HRL, oud 73 jaar
Cornelis Durks huwt met Pijtter Edgers, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 apr 1747 en doen ook getrouwt
Cornelis Dirks ovl voor 1815; wed. C.D. gebruiker van wijk F-224, gealimenteerd; medegebruiker Iebeltje de Vries, uitdraagster, Auke Cornelis wed., gealimenteerd; eigenaar is J.H. Olinjus, 1814. (GAH204)
Cornelis Dirks C.D. ende Janke Jorrits, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tjalling Douwes, deszelfs neef, 7 may 1791; ondertrouw HRL; K.D. en Janke Joris (!), beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 may 1791 HRL, en zijn getrouwd den 29 daaraanvolgende; kind: Jorrit Cornelis, geb 2 dec 1793, ged 7 jan 1794 Grote Kerk HRL
Cornelis Durks huwt met Franske Hijlkes, beide van HRL, geproclam. de 27 Septemb:en 4 okt en getrout de 11 dito 1761; kind: Marijke Cornelis, ged 9 nov 1762 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkie Cornelis, ged 14 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Riemke Cornelis, ged 4 jul 1769 Grote Kerk HRL
Cornelis Dirks Harmen Haantjes en Sijtske Pijtters beyde van HRL, koomende weegens de bruyd C.D., 21 Jun 1749; Johannes Martens ende IJebeltje Rimmerts beide van HRL, komende wegens de bruyd C.D., 2 Oct 1751; kind: Stijntje Corneelis, ged 26 jan 1751 Grote Kerk HRL
Cornelis Dirks Hendrik Melchers ende IJttie Cornelis beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs vaeder C.D., 10 Apr 1751
Cornelis Douwes zie: de Roos
Cornelis Douwes vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 32, ongehuwd, inwonend bij Dirk van der Woude, 1 mrt 1804
Cornelis Douwes ovl 10 sep 1791 HRL, oud 47 jaar
Cornelis Douwes ged 29 jan 1747 Westerkerk HRL, zv Douwe Claases en Aafke Sipkes; ovl 9 dec 1790 HRL, oud 42 jaar
Cornelis Draisma oud 55 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-032; VT1839
Cornelis Dronrijp Tekent verschillende verzoeken tot aanstellingen, o. a. van Pieke Zacharias. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Cornelis Duinker woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Cornelis Ecama schrijf- en rekenmeester in 1751, ovl voor 1772; ontvangt van het gemeentebestuur restitutie ge?xpendeerde huur van een kamer, gebruikt tot een school, 25 jul 1753: f. 31:18:0; (geen boeknr. vermeld); id. 1 jaar tractement, 1 mei 1751: f. 315:0:0 (GAH428); id. 8 kwartlen tractement, het eerste verschenen, 1 aug 1748, het laatste 1 mei 1750 kwit. op 8 ordonn. : f. 630:0:0 (GAH427); id. wegens gedane diensten en expensen door hem gedaan ten dienste van de Stad, 23 nov 1735: f. 6:10:0 (GAH283); bij V. van der Plaats verkocht de bibliotheek van wijlen C.E., stads schrijf- en rekenmeester, en van J. van Hasenhoek, chirurgijn en burgerhopman, aldaar, 14/16 okt 1771, (Frl. 1700-1795); huwt met Antje Dirks, kind: Dirk Corneelis Eekama, ged 21 feb 1745 Grote Kerk HRL, vader als Cornelius E. ; kind: Elisabeth Cornelius Eekema, ged 2 okt 1742 Grote Kerk HRL, vader als Cornelius Eekema; Cornelisis Ekama en Antie Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 5 nov 1735 HRL, komende voor de bruid IJsbrand Dirks, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Cornelis Edsges huwt met Fokeltje Pijters, beide van HRL, geproclameert de f. 17:24:31 dec 1758 en getrout de 9 jan 1759; Pijtter Edsges ende Cornelia Dirks beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom C.E. desselvs broeder en weegens de bruyd B. Rienstra, stadsbouwmeester, 8 Apr 1747; Freerk Stoffels ende Hijlkjen Watses Meetje beyde van HRL, koomende weegens de bruid C.E. desselfs oom, 24 Oct 1750; Heere Meiles ende Rinske Jochums beide van HRL, koomende voor de bruit C.E., schooldienaar, 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; verkrijgbaar bij C.E. en Jan Hoogland te HRL: de nieuwe uitgevonden of ontdekte goudmijn, benevens een grondig onderwijs om uit de ware breedte de ware lengte te vinden, door C.E. mathemathicus aldaar, 17 jun 1761, (Frl. 1700-1795); alle degene die begerig zijn om de proeven van de wiskundige langstens te zien door tafels van de beweeginge over de gantsche aardkloot, opgemaakt door C.E., getrokkene uit het voekje gemaat de Goudmijn om de ware Langte uit de ware Breedte te vinden, allen die begerig is om het ge?amineert te hebben, die kome bij den autheur C.E., school- en rekenmeester tot HRL in de Vijverstraat, die zal het ten dank aantonen, 10 dec 1763, (Frl. 1700-1795)
Cornelis Eekema Broer Baukes ende Lijsbert Urks beyde van HRL, koomende weegens de bruyd C.E., stadsschoolmeester, 4 dec 1745
Cornelis Eeltjes geb 12 jul 1793, ged 21 jul 1793 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Cornelis en Grietje Reins Akkerboom
Cornelis Eeltjes zie ook: Tigchelaar; geb 11 jun 1810, ged 8 jul 1810 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Cornelis en Feikje Blombergen
Cornelis Eeltjes zie: Akkerboom
Cornelis eyes C.E. ende IJtske Pijtters beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs neef Lourens Lens, 24 Oct 1750; huwt met Jetske Pieters, beyde van HRL, geproclameerd den 25 octob en den 1-8 Novemb 1750 en doen getrouwdt; transporteert zijn funktie als ratelwagt op 28 dec 1757 over op Jetze Ruirds; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); mede-weesvoogd Walrighs betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 51:6:0 door de weesjongens C.E. en Willem Gerrits bij de weduwe Sijbema mt gleibakken verdiend, 11 jun 1739 (GAH1069)
Cornelis Elias zie: van Loon
Cornelis Emmeriks ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 4 1/2 last balsteen ten dienste van de stenen muur, 4 jan 1742: f. 31:10:0; (geen boeknr. vermeld); huwt met Antje Stoffels, kind: Emmerik Corneelis, ged 6 may 1742 Westerkerk HRL; Steven Elias van Amsterdam ende Janke Jacobs van HRL, huw.aang. 16 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit C. E; huw.aang. HRL 1738; C. Emmerix ende Antie Stoffels, beyde van HRL, huw.aang. 11 jul 1733 HRL, vertonende de bruydegom schriftelijk Consent van desselfs ouderen; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Cornelis Engberts zie: Schaap
Cornelis Ennes geb 20 apr 1794, ged 11 may 1794 Grote Kerk HRL, zv Enne IJkes en Bregje Jeltes
Cornelis Ennes zie ook: Wijga; huwt met Tjitzke Klaases, kind: IJemke Cornelis, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL; weduwe C.E., ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:15:8 ter zaake maalloon, 17 feb 1795, quit. no. 3 (GAH1127); id. f. 5:14:0, 9 jun 1795, quit. no. 8 (GAH1127); id. f. 6:2:8, 1 sep 1795, quit. no. 10 (GAH1127); weduwe betaalt aan het gemeentebestuur de huur van ''t grasland aan het Bolwerk en de Singel, binnenkant, mei 1800: f. 7:0:0; id. over 1801; (geen boeknr. vermeld)
Cornelis Eskes C.E. van Swol ende Antie Tjeerds van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de notaris Pesma, 28 Jun 1749
Cornelis Everts zie: de Vries
Cornelis Faber huwt met Martje ... , kind: Foekje Cornelis F, geb 1783 HRL; BS ovl 1853
Cornelis Feddes huwt met Teuntje Jans, beide van deese stad, geproclameert den 18-25 mei en getrout den 1 jun 1755
Cornelis Feersma leverancier van bezems, dweilen, olij, katoen, keersen, kalk en zand, 1740-1757, old burgemeester; heeft een dochter Engeltje Cornelis, geb f. 1706, Grote Kerk; vd. Gaast, begraaflijst; huwt met Antje Jans Faina, zie aldaar; old-burgemeester in 1740, 1750; burgemeester in 1741; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde behoeften tot onderhoud der Latijnse school, 8 mei 1754: f. 4:16:0; id. voor levering van bezems en dweilen in de Latijnse scholen, 23 jun 1755: f. 4:17:0 id. alsmede het schoonhouden, 30 aug 1756; 4 Caroliguldens en 10 stuivers; id. wegens geleverde winkelwaren tot onderhoud en ten dienste van Latijnse Scholen, 24 aug 1757: f. 5:8:8-; id. voor levering van bezems, dweilen, olij etc. tot de Latijnse scholen en het Commissarishuisje, ord. 18 jul 1750: f. 7:8:0 (GAH428); id. wegens levering van kalk en zand bij de stenen baar bij de Bildtpoort, 20 sep 1747: f. 18:19:8; id. geleverde olij, katoen, kaarsen etc. aan de vuurtoren, 2 dec 1740 f. 91:11:0; id. keersen, teer en andere vettewaren tot de vuurtoren, 2 aug 1740: f. 124:6:8; id. voor kaarsen aan de cathegitatie bij Harkenroth, sampt het Commissarishuisje, 2 dec 1740: 13 Caroliguldens en 8 stuivers; id. keersen aan de cathechisatie van dominee Harkenroth, 2 aug 1740: f. 16:7:0; id. 5 dec 1739: f. 8:5:0 (GAH283); id. voor kaarsen en olij ten dienste van de stad, 29 apr 1741: f. 254:12:8; id. keersen ten dienste van het Raadhuis, 2 aug 1740: f. 180:12:8; id. 2 dec 1740: f. 66:7:8; id. olij aan de Stadswerken, 2 dec 1740: 139 Car glds en 5 stuivers; id. olij en servies, 2 dec 1740: f. 33:3:8; id. wegens geleverde bezems, dweieln etc. ten dienste van het Raadhuis, ord. 18 jul 1750: f. 18:13:0 (GAH428); id. ord. 2 jun 1751: f. 7:18:0 (GAH428); id. wegens leverantie van 4 ton pleisterkalk ten dienste van de stad, ord. 26 aug 1750: f. 5:0:0 (GAH428); id. wegens levering van keersen, luiwagens, schordeldoek, dweilen en zeep, leren lappen en bezems ten gebruik van de Stad, ord. 6 aug 1749: f. 60:3:0 (GAH427); id. ord. 16 apr 1750: f. 48:8:0 (GAH427); id. wegens geleverde teer, kalk, zand etc. ten dienste van de Stad, ord. 16 apr 1750: f. 77:0:0 (GAH427); id. 5 apr 1736: f. 125:12:8 (GAH283); id. strijkgeld op de besteding van het opvullen onder de Beurs ge?xpendeert19 sep 1729: f. 11:4:0, (B2 83); id. wegens geleverd teer ten dienste van de stad, 27 sep 1729: f. 46:1:0 (GAH283); id. van 4 ton teer, 23 aug 1730: f. 33:0:0 (GAH283); id. 17 sep 1731: f. 69:10:0 (GAH283); id. 17 nov 1732: f. 61:15:0 (GAH283); id. 1 ton teer, 14 dec 1731: f. 47:5:0 (GAH283); id. als old-burgemeester, wegens leverantie van olij, keersen, teer etc. ten dienste van de stad, 29 nov 1736: f. 265:4:0 (GAH283); id. 25 apr 1737: f. 224:13:14 (GAH283); id. 10 jul 1737: f. 161:7:2 (GAH283); id. 4 dec 1737: f. 109:6:8 (GAH283); id. 15 feb 1738: f. 277:17:12 (GAH283); id. 10 jul 1738: f. 340:10:12 (GAH283); id. 6nov17 38: f. 73:8:8 (GAH283); id. 22 jul 1739: f. 163:9:8 (GAH283); id. 5 dec 1739: f. 137:1:0 (GAH283); id. 24 jul 1736: f. 163:3:1 en f. 236:12:12 (GAH283); id. 4 dec 1738: f. 201:2:6 (GAH283); id. wegens leverantie van keersen aan het Raadhuis, 5 dec 1739: f. 101:10:0 (GAH283); id. geleverde kalk en zand ten diuenste van de Stad, 25 sep 1747: f. 122:13:8; id. wegens levering van keersen aan de Grote Kerk, 2 aug 1740: 132 Caroliguldens en 4 stuivers; id. 5 dec 1739: f. 34:2:4 (GAH283); id. wegens geleverde teer ten dienste van het dak van de Grote Kerk, 30 dec 1748 f. 52:14:8; id. oli, keersen, bezems en dweilen aan het Commissarishuisje en de Grote School, 2 aug 1740: f. 4:12:12; id. 5 dec 1739: f. 4:1:0 (GAH283); id. 5 dec 1739: f. 2:14:0 (GAH283); id. samen met burgemeester A. de Boer, secretaris Isinga en de boden Peima en Zeeman vacatien over de wekelijkese betaling van het Stadswerkvolk over okt tm dec 1741, 29 dec 1741: f. 31:17:0; id. over jul tm sep 1742, 8 okt 1742; id. over apr tm jun 1743, 1 jul 1743; is, met burgemeester Krijtenburg, secretaris Idsinga en de boden Jelmersma en Scheltema, vacatien over het zaterdags afbetalen van het Stadswerkvolk van jan tm mrt 1731, 2 apr 1731: f. 31:17:0 (GAH283); id. 7 dec 1739: f. 24:9:0 (GAH283); id. restitutie expensen presidium, 27 aug 1742: 19 Caroliguldens en 8 stuivers; id. 15 mei 1743: f. 15:16:0; id. 3 okt 1729: f. 13:15:0; id. 3 jul 1730: f. 12:2:0 (GAH283); id. 2 apr 1731: f. 39:14:0 (GAH283); burgemeester te HRL in 1744, old-burgemeestr in 1745; ontvangt van het gemeente bestuur restitutie expensen presidium, 17 feb 1744: f. 31:6:0; id. wegens geleverde tabak bij diverse vergaderingen van de regering, 17 feb 1744: f. 14:13:0; id. 23 dec 1744: f. 15:16:0; id. 17 mei 1745: f. 5:14:0; id. voor pijpen en tabak in het verlopen jaar bij verscheiden comparities van de 3 leden geleverd, 2 jan 1743: f. 5:8:0; id. 15 mei 1743: f. 10:8:0; id. 11 nov 1743: f. 18:4:0; id. wegens geleverde raapolie ten dienste van het guarnisoen, ord. 4 aug 1750: f. 17:7:0 (GAH428); id. voor levering van teer ten dienste van de Zeewerken, 19 apr 1731: f. 41:5:0 (GAH283); id. wegens levering van teer en hars, 18 mrt 1733: f. 17:10:0 (GAH283); id. 28 dec 1733: f. 66:0:0 (GAH283); id. expensen door hem gedaan over het verzoeken van de approbatie van de Classis van Franequer op het beroep van ds. B. Brouwer tot predikant dezer stede: aan de Classis f. 80:0:0, aan de koster f. 7:6:0, voor de maaltijd f. 44:0:0, aan de voerman f. 3:0:0, aan de bode f. 2:17:0, tesamen: f. 147:3:0, 3 jul 1730 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met burg. Krijtenburg en de boden Jelmersma en Scheltema, vacatien over de Zeedijkszaken anno 1730, 1 apr 1731: f. 78:0:0 (GAH283); id. samen met burgemeester A. de Boer en de boden Peima en Zeeman vacatien over de Zeedijkszaken voor 1743, 4 mei 1744: f. 78:0:0; id. over de binnenwegen anno 1730, 1 sep 1730: f. 52:0:0 (GAH283); id. wagenvracht en vertering bij de visitatie van de binnenwegen, 1 jul 1744: f. 10:7:0; id. 8 jun 1744: f. 27:6:0; id. met burgemeester A. de Boer, secretaris Idsinga en de boden Peima en Zeeman vacatien over de binnenwegen voor 1744, 30 sep 1744: f. 52:0:0; id. over de Trekwegszaken anno 1730, 1 sep 1730: f. 104:0:0 (GAH283); id. verteringen op een reis naar Leeuwarden om de Dokkumer Trekwegsrekening te sluiten, 1 jul 1744: f. 18:15:0; id. 1 jul 1748: f. 26:2:0; id. schipvracht en vertering op een reis om de Trekwegswerken op te nemen, 9 sep 1744: f. 26:9:0; (geen boeknr. vermeld); id. samen met burgemeester de Boer, secretaris Idsinga en de boden Zeeman en Peima, vacatien over de Trekweg over 1744, 30 sep 1744: f. 104:0:0; id. wegens levering van 2 ton teer aan de Moddermolen, 3 jul 1770: f. 16:10:0 (GAH283); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:8:0 wegens keersen, rosijnen en suiker in het Weeshuis door hem geleverd, 13 mei 1749, kwit. no. 15 (GAH1078); id. f. 25:14:0 terzake keersen en potas en winkelwaren in het Weeshuis geleverd, 27 jan 1750, kwit. no. 6 (GAH1079); id. 14 sep 1751, kwit. no. 26 (GAH1080); id. f. 13:18:0 wegens levering van winkelwaren in het Weeshuis, 3 nov 1750, kwit. no. 27 (GAH1079); id. samen met burgemeester Schaaf, vacatien, schipvracht en vertering op een reis naar Leeuwarden om voor Commissaris uit het Hof artikelen te beantwoorden contra Sjoerd Talma over de afpeil, 11 mrt 1744: f. 13:3:0; id. wagenvracht, vacatien en vertering op een reis naar Leeuwarden om reprob. artikelen te beantwoorden contra Jacob Tuininga, 12 okt 1744: f. 6:0:0
Cornelis Feikes ged 29 nov 1767 Westerkerk HRL, zv Feike Lolkes en Marijke Cornelis
Cornelis Feykes zie ook: Zwaal; C.F. ende Janke Martens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Rommert Claasen, 17 nov 1792; ondertrouw HRL; kind: Dirk Cornelis, geb 10 feb 1809, ged 14 feb 1809 Grote Kerk HRL; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 71, gehuwd, 1 mrt 1804
Cornelis Feyes zie: Pronker
Cornelis Fockes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 wegens 100 pond vlas door hem tbv ''t Weeshuys geleevert, ord. no. 19, 4 apr 1730. (GAH1060)
Cornelis Folkerts en Hendrika Sibella Folkerts, tweelingen, geb 6 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL, z/dv Folkert Cornelis en Johanna Pieters van der Linden
Cornelis Folkerts huwt met Jaapje Jacobs de Jong, kind: Folkert Cornelis Koudenburg, geb 1798 Vlieland; BS ovl 1841
Cornelis Folkertsma koopt van doctor H. Westra een huisvoor 1100 Caroliguldens op 3feb17 98; (geen boeknr. vermeld); huwt met Elisabeth van Bachum; zie aldaar; kind: Grietje Folkertsma, geb 25 apr 1799 HRL, ged 21 mei 1799; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Fokje Cornelis Folkertsma, geb 15 sep 1796, ged 4 okt 1796 Grote Kerk HRL; woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; gewezen collecteur; gemeentebestuur betaalt aan L. Albada wegens gedane verschotten over het prefecteren der borgtochten van F., ord 11 aug 1800: f. 43:18:0; (geen boeknr. vermeld); Maandag den 30 apr 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten heeft goedgevonden en geresolveerd, gelijk goedvind en geresolveerd word bij deezen in de eerste plaats te inheereeren, ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de uitkeering der Collecteurs genoomen voorts aan te stellen tot Collecteurs van may 1798 tot may (geen jaartal vermeld): Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, Frans Leemkoel van ''t Beestiaal Lands en Stads Weegen, Evert Ackringe van de Turf en Brandhout Lands Weegen, Petrus Janson van de Lands Waag, C.F. van de Oude Stads Wijnen verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder, Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de vijf Specien, Sikke Wijnalda van het Passagiegeld als mede van ''t Klein Zegil en van de vijf Specien van ''t 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7de, 8 ste quartier en Buitenbuurt, de Secretarije de 40 ste en 56 ste penning, beneffens de belasting op de Ruytuigen, alles onder Expresse Conditie en bepaalinge dat dezelve zullen moeten Borge stellen tot volkoomen Contentement, van de Raad der Gemeente; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf, en Brandhout, de Waag, zullen moeten doen, den eed, volgens ''t Formulier, staande in ''s Lands Lijst. Dat de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen, en ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren: Johannes Rinsma f. 100:0:0, Sikke Wijnalda ?80:0:0, Frans Leemkoel ?30:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0:0, dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, de Summa van f. 200:0:0, dat Evert Akkringa zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen f. 130:0:0, dat C.F. zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder de Summa van f. 140:0:0, dat deeze laatstgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren. (GAH44); Maandag den 30 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten, heeft dezelve goedgegevonden, en geresolveerd, gelijk goedgevonden, en geresolveerd word bij deezen, in de eerste plaats te inhaereren ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de Uitkeeringe der Collecteurs genoomen, voorts aan te Stellen tot Collecteurs: Jan de Boer van ''t Zout, Coffij Thee Havenspecien en Zoete waaren, van May 1799 tot May 1802; Jan de Boer van de Laakenen en Tabak van May 1799 tot May 1802; Tamme de Witt van de zoete wijnen Brandewijn en bieren van May 1799 tot May 1802. en tot Collecteurs voor een Jaar van may 1799 tot May 1800: Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal Lands en Stads weegen; Frans Leemkool van ''t Bestiaal Lands en Stads weegen; E.A. van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen; Petrus Janson van de Lands Waag; C.F. van de Oude Stads wijnen, verkleinde Wijnmaat, en Stads Daalder; Aan de Secretarije van 40 en 56 Penning, alsmeede de Belasting op de Rijdtuigen; Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de Vijf Specien; Sikke Wijnalda van ''t Passagiegeld, van de Vijf Specien het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quart:en Buitenbuurt, als meede van het Klein Zegel. Alles onder Expresse Conditie, en bepaalinge, dat dezelve zullen moeten Borge stellen, tot volkoomen Contentement van der Raad; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf en Brandhout, de Waag, Zout, zoete Waaren etc. Lakenen en Tabak wijnen etc zullen moeten doen den Eed volgens ''t Formulier Staande in ''s Lands Lijst; Dat Jan de Boer voor de Bedieninge der Collecten van ''t Zout, Coffij Thee, Haavenspecien uit ''s Lands Tractementen zal genieten eene Summa van Vijfhondert en dartig CarGuldens; Dat dezelve zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Laakenen en Tabak eene Summa van drie hondert, en dartig CarGuldens; Dat Tamme de Witt, als Collecteur van de Zoete wijnen, Brandewijn en Bieren, zal genieten eene Summa van Eenhondert en veertig CarGuldens; Dat Jan de Boer daar en tegens volgens ordre van den Raad, ten dien einde bepaald ieder Jaar zal moeten uitkeeren als Collecteur van ''t Zout, Coffij, Thee etc f. 100:0:0, van de Laakenen en Tabak etc. f. 60:0:0, Tamme de Witt als Collecteur van de Wijnen etc f. 25:0:0; Dat ook de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen, en ter dispositie van den Raad uit te keeren: Johannes Rinsma, als Collecteur Generaal van de Vijf Specien f. 100:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van de 8 quartieren en de Buitenbuurt f. 80-:0, Frans Leemkool als Collecteur van ''t Beestiaal f. 20:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0 -; Dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal Lands en Stads weegen de Summa van f. 200:0:0; Dat Eevert Ackringa, zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Turf en Brandhout, Lands en Stads weegen f. 130:0 -; Dat C.F. zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat en Stadsdaalder de Summa f. 140:0:0; Dat deeze drie laatgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen, ter dispositie van den Raad uittekeeren. (GAH44)
Cornelis Foppes zie: de Vries
Cornelis van der Form De President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier meede, op het getuigenis van Wybren Luitjes Westerbaan en C. v. d. F. werklieden ter deezer Steede woonagtig, dat Sjouke Gerrijts en Hendrikje Leenderts meede aldaar, zich met elkander in het Huwelijk zullende begeven en onvermogend zijn, ter bekostiging van gezegelde Stukken, welke bij het opneemen in ondertrouw vereischt worden, heb ik deeze ter voldoening aan het Besluit van Z.M. van den 9 mrt ll. No. 13 afgegeven om te strekken naar behoren. HRL den 18 apr 1815
Cornelis Fransen zie: de Vries
Cornelis Fransen Jan Cornelis en Aeltie Fransen, beyde van HRL, huw.aang. 27 aug 1735 HRL, komende voor de bruid C.F., desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Cornelis Fransen ged 9 apr 1754 Grote Kerk HRL, zv Frans Cornelis en Lolkien Ockkes
Cornelis Franses geb 23 nov 1788, ged 16 dec 1789 Grote Kerk HRL, zv Frans Sibouts en Antje Cornelis
Cornelis Fransen zie: van der Vorm; Cornelis Fransen ende Trijntje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom I.J.F., 9 may 1789; ondertrouw HRL; K.F. en Trijntje Douwes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 may 1789 HRL, en zijn getrouwd op den 1 jun daaraanvolgende; kind: Frans Cornelis, geb 17 jan 1790, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Cornelis, geb 25 sep 1792, ged 16 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Cornelis, geb 2 jun 1796, ged 21 jun 1796 Grote Kerk HRL
Cornelis Fransen huwt met Trijntie Sipkes, beide van HRL, geproclameert den 17-24 F. en getrout den 3 mrt 1754
Cornelis Fransen geb 21 okt 1811 HRL, zv Frans Cornelis en Liesbert Andries; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 2 okt 1811, ged 15 nov 1811 Grote Kerk HRL, zv Frans Cornelis en Lijsbeth Andries
Cornelis Fransen Beernt Gerrits Jonkman van Kampen ende Geeske Hendrix van HRL koomende weegens de bruyd desselfs neef C.F. vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van Capt. Beusingh, 31 dec 1746
Cornelis Fransen Jan Jansen ende Dieuke Sijbes beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs oom C.F., 17 Jul 1751
Cornelis Freerks zie: de Boer
Cornelis Freerks huwt met Marike Jans, kind: Freerk Cornelis, ged 16 may 1747 Grote Kerk HRL; C.F. van Almenum ende Marijke Jans van HRL, huw.aang. 23 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Jansen, desselfs broeder fiches huw.aang. Gerecht HRL 1734
Cornelis Gabbes lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 3:18:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; mede-weesvoogd Alef van der Meulen betaalt f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de weesjongen C.G. in 1 jaar met koordewerken verdiend bij Lammert Feyes, 12 mrt 1748 (GAH1077); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 186, 1 mrt 1804
Cornelis Gamers geb 1785 den Bosch, ovl 25 dec 1834 HRL, huwt met Franske Aukes Krol op 14 apr 1814 HRL, huwelijksafkondigingen 27 mrt en 3 apr 1814, wonende te HRL, huw.get. bij W. Driso en T. Simons 1814, id. bij F.R. Eerenbeef en T.J. Siedses, 181 7, balkvlotter in 1834, zv Lambertus G, (gk), en Catharina Collet, (gk); BS huw 1814, huw 1817, ovl 1834, ovl 1842; gebruiker van wijk A-210, varensgesel, medegebruiker Age Jans de Groot, schipper, eigenaar is Simon J. van Loon, 1814. (GAH204)
Cornelis Geerts zie ook: C.G. Crol; weesvoogd Walrigs betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 28:0:0 door de weesjongen C.G. in 1 jaar bij Haye Pijters met verven verdiend, 12 apr 1736 (GAH1066); id. f. 36:0:0 door mede-weesvoogd Toussaint voor dito, 16 apr 1737 (GAH1067)
Cornelis Geerts C.G. en Sjieuwke Hendriks, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 20 dec 1772 HRL. en toen getrouwd
Cornelis Geerts huwt met Dirkjen IJdes, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 jan 1742 en doe ook getrouwt; C.G. ende Dirkjen IJdes beyde van HRL, koomende weegens de bruiddesselfs broeder IJde IJdes, 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Geert Cornelis, ged 7 apr 1748 Grote Kerk HRL; kind: Claara Corneelis, ged 30 may 1744 Grote Kerk HRL, vader als Corneelis Geerdts
Cornelis Geerts Geeft met Eerbied UEd:agtb:te kennen C.G. Stokersknecht te HRL dat door ''t verongelukken van Douwe Wybes is vacant geworden een Sakkedraegers bedieninge; waer meede de supplnt hem geerne sag dat hij wierd vereerd addresseerende ten dien eynde sig aan de tafel van UEd:agtb:gedienstig versoekende UEd:agtb gelieven C.G. aan te stellen in plaets van Douwe Wybes tot meede ordrs koorn of sakkedraeger binnen deese Stad, op daer toe staande pligten en profijtten:quo facto: was geteek B:Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek, eligeert mits deesen de supplnt C.G. tot meede ordrs Roggedraeger binnen HRL, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid:Actum den 14 sep 1746 was geteekend Pier Bretton onderstonde Ter ordtie van de Magistr:en was get:M. van Idsinga; Laeger Stonde; den 14 sep 1746 heeft C.G. den Eed gepresteerd, coram praeside Bretton:In kennisse van mij secrts:en was geteekend M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Eerbied C.G., ordris Korendrager binnen deze Stad; dat den Supplnt zig teegenwoordig in Soodanige omstandigheeden bevindt, dat het hem van zeer groote dienst en nuttigheid soude zijn, indien UEd:Achtb:hem geliefden te permitteren, deze bedieninge voor enigen tijd door een subst. te laten waarnemen; zoo neemt dezelve de Vrymoedigheid zig deswegens aan UEd:Achtb:te addresseeren, met onderdanigst Verzoek dat UEd:Achtb:hem deze gunste gelieven te bewijzen van de perzv Willem Simons als subst. Korendrager te qualificeren en aan te Stellen, die ten dien einde zig mede op ; t eerbiedigste aan UEd Achtbh praesenteert; q:f:(was getekend) S:Rienstra; In Margine Stonde/; de Magistraat accorderende het Verzoek, Authoriseert de mede supplnt Willem Simons, om de bedieninge van Korendrager als Subst. waer te neemen, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 7 sep 1757. (was Get: Lourens Tabes (onderstonde) Ter ordtie van de magistr (Get:) M; V; Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praeside Tabes dato uts:In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Cornelis Gerbens huwt met Tjerkje Aukes Snipstra, beyde van HRL, geproklameerd den 13 May en den 20 dito en den 27 May 1753 getrouwdt; kind: Antie Cornelis, ged 1 mei 1757 Grote Kerk HRL; kind: Gerben Cornelis, ged 26 jun 1759 Grote Kerk HRL, moeder als T.A. ; kind: Auke Cornelis, ged 17 mrt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Riemke Cornelis, ged 15 apr 1755 Grote Kerk HRL, moeder als T.A.
Cornelis Gerkes zie: Bakker
Cornelis Gerkes Hille Pieters ende Gooykje Cornelis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.G. deszelfa vader, 8 may 1790; ondertrouw HRL
Cornelis Gerrits zie: de Mol
Cornelis Gerrits ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 45:0:0 terzake 5 lopen grauwe orten ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 5 nov 1740, kwit. no. 13 (GAH1070)
Cornelis Gerrits huwt met Rinske ... , kind: Gerrit Cornelis de Boer, geb 1786 Arum; BS huw 1843
Cornelis de Haan huwt met Tietje Johannes, kind: Jan dH, geb 1785 Lemmer; BS ovl 1838
Cornelis Haantjes ged 5 mrt 1748 Grote Kerk HRL, zv Haantje Baltes en Aefke Cornelis
Cornelis Haantjes balsteenleverancier in 1752
Cornelis de Haas Extract. Uit het Doopregister van de Westerkerk te Amsterdam is geëtraheerd, dat C. d. H., zv Adrianus de Haas en Helena Verduyn op den Tweede nov des jaars 1700 Een en Tachtig is Gedoopt. Amsterdam den 5 jan 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van geboorte en een consent behooren tot de Huwelijksacte van C. d. H. en Anna Reklufs dato 27 jan 1815 op Fol. 6 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van de Burgerlijke Staat der Gemeente HRL
Cornelis Hardenberg ontvangt interesse 1804
Cornelis Harings ged 11 jun 1754 Westerkerk HRL, zv Haring Taekes en Vroukje Cornelis
Cornelis Harings ovl 11 dec 1790 HRL, oud 64 jaar
Cornelis Harings ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 49:8:0 voor geleverde sajet, ord. no. 12, 25 nov 1783. (GAH1114); Op heeden den 28 mrt 1789 compareerde ter secretarye de procr. Bartle Tuininga wegens Bregtje Tjeerds, laatst wed. van Gerben Hendriks te HRL, en verklaarde te spieren de huwelijksproclamatien van Cornelis Harings, mr. wolkammer alhier, aangegeven met Hinke Huites op den 25 mrt 1789. Gedaagte en de nun-tieerde vermits de gadagte aan den imp. door trouwbeloften verbonden is om welke spieringe te zien doen de gedagde in perzoon gedenumtieerd is per bode Poort volgens vertoond Relaas. Proc. Hanekuik wegens Cornelis Harings, gedaagte en denunt. protesteerde de nullitata en onschadelijkheid van vorenstaande spieringe door Bregtje Tjeerds wed. Gerben Hendriks per procu-ratorem Tuininga gedaan en verklaart sig daar tegens te opponeren met versoek van Libel, Borge voor plichtskosten, procuratie en verdere qualificatie in regten nodig bij gebreke dies zal den gedagde Exceptie stellen. Tuininga wegens de imp. dient bij monde van Libel, 28 mrt 1789; ondertrouw HRL
Cornelis Harings huwt met Romkje Jacobs, beide van HRL, geproclameert de 23-30 apr en getrout de 7 mei 1758 in de Westerkerk
Cornelis Harkes zie: Bolman; C.H. ende Trijntje Baukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbe Tjerks, goede bekende, 5 dec 1789; ondertrouw HRL; K.H. en Trijntje Baukes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 dec 1789 HRL, en zijn getrouwd den 22daaraan volgende; kind: Tjietske Cornelis, geb 9 feb 1790, ged 2 mrt 1790 Grote Kerk HRL
Cornelis Harmens zie: Jaarsma, Wolf
Cornelis Harmens geb 20 sep 1796 HRL, ovl 19 sep 1880 HRL, huwt met Aletta Ledeboer op 31 mei 1827 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1827 HRL, huw.get. bij D.J. Zeilmaker en C. Ledeboer, zwager bruid. 1828, id. bij P.A.G. Waardenburg en A.S. Harmens, broeder bruid. 1825, id. bij A. Harmens en D. Lambsma Tuinhout, broeder bruidegom, 1826, id. bij A. Harmens en B. Fontein, broeder bruidegom, 1839, zeehandelaar in 1851, zv Wieger H, en Elisabeth Mollema; BS huw 1825, huw 1826, huw 1827, huw 1828, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-048; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk E-045; VT1839; geb 27 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Wieger Harmens en Elizabeth Mollema; C.H. eigenaar van percelen nrs. 1141 en 1142 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 271, resp. huis en tuin, huis, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 150 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)
Cornelis van der Heide huwt met Janna ... , kind: Catharina vdH, geb 1784 Middelburg, (gk); BS huw 1844
Cornelis Helmes huwt met Anskje Martens, kind: Feikje Cornelis Helmes, ged 13 feb 1757 Grote Kerk HRL
Cornelis Hendriks zie: Albarda, Blom, Haagsma, de Jong, Koenstra, Schokker, Teemans
Cornelis Hendriks en Arjen Hendriks, Tweelingen, geb 18 jul 1792, ged 21 aug 1792 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Arjens en Ekjen Cornelis
Cornelis Hendriks Eelke Clases ende Claeske Arjens beide van HRL, komende voor de bruid C.H., 8 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Cornelis Hendriks C.H. en Froukje Lieuwes, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 16 mei 1773 HRL, en toen getrouwd; kind: Sijtske Kornelis, geb 7 mrt 1774, ged 22 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Fenne Kornelis, geb 4 nov 1775, ged 21 nov 1775 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerdtje Kornelis, geb 27 feb 1778, ged 7 apr 1778 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Kornelis, geb 29 may 1781, ged 17 jun 1781 Grote Kerk HRL
Cornelis Hendriks medeweesvoogd hopman Buma bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge C.H. in 1 jaar met metselwerk bij Anske Sibes had verdient, 13 jun 1730. (GAH1060)
Cornelis Hendriks ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:15:0 voor geleverde stoven, quit. no. 4, 26 aug 1769. (GAH1100); id. f. 9:0:0, quit. no. 27, 10 nov 1772. (GAH1103); id. f. 9:0:0, ord. no. 8, 1 nov 1774. (GAH1105); id. f. 7:10:0, ord. no. 12, 24 okt 1775. (GAH1106); id. f. 7:10:0 voor 30 stuks stoven, quit. no. 18, nov 1773 (GAH1104)
Cornelis Hendriks turfarbeider 1758-1763; Geeft met Eerbied UEd:Agtbh:te kennen Hendrik Thomas turfdrager te HRL dat hij gaarne geneegen is deese sijn bedieninge te transporteeren op des selvs zoon C.H. sijnde een jongman daar toe bequaem en begeertigh; maar sulx van geen effect kunnende zijn, sonder dat de supplntn haer in UEd:Agtbh: gunst bevinden, in hoope dies addresseeren sij haar aan de tafel van UEd:Agtbh:Ootmoedig versoekende UEd:Agtbh:gelieven C.H. in plaats van Hendrik Thomas tot meede ordrs turfdrager alhier aan te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en aanbehoorende quo facto (get:) B. Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistr:Accordeerende in ''t versoek ten reqte gedaan, nomineert en eligeert mits deesen den meede supplnt C.H. tot ordrs Turfdrager in plaats van hendrik Thomas op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende alvorens den Eed van getrouwigheyt, Actum den 24 mrt 1745 (get:) Hendr. Schaaf, Ter ordtie van de magistr:abs:sec:R. de Swart gesw:klercq; (onder Stonde); Op heeden den 24 mrt 1745 heeft C.H. den Eed van getrouwigheyt als ordrs Turfdrager gepresteert in handen van de Hr. Presid. Burgemr. H. Schaaf actum uts:In kennisse van mij (get:) abs:sec: R. de Swart 1745 gesw:clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731 -1759); HENDRIKS, CORNELIS
Cornelis Hendriks huwt met Tijttie Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 apr 1763 in de Westerkerk; kind: Trijntie Cornelis, ged 1 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Cornelis, ged 10 mei 1768 Grote Kerk HRL
Cornelis Hendriks huwt met Trijntje Dirks, beide van HRL, geproclameerd de f. 1:8:15 en getrout de 23 mei 1763 in de Westerkerk; kind: Durck Cornelis, ged 4 may 1766 Westerkerk HRL; kind: Baukje Cornelis, ged 19 apr 1768 Grote Kerk HRL
Cornelis Hendriks huwt met Janke Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 mei 1765; kind: Gerrit Kornelis, geb 10 jul 1776, ged 30 jul 1776 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Cornelis, ged 3 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Antie Cornelis, ged 10 okt 1769 Grote Kerk HRL
Cornelis Hendriks Saape Theunis ende Catharina Lodewijx beyde van HRL, komende wegens de bruyd C.H. sijnde een aangetroude neef van deselve, 29 May 1745
Cornelis Hesseling C.H. ende Grijtie Klaeses, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Beernt Hendriks, mr. weever, 3 Jan 1750; huwt met Grietje Claases, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 jan 1750 doe getrouwt
Cornelis Hessels Pieter Watses Meetie ende Hijlkjen Remmerts, beide van HRL, huw aang. 13 sep 1738 HRL, koomende wegens de bruit Remmert Huiberts desselvs vader en Compereerden tot bewijs van ''t Consent van des bruidegoms vader C.H., Jacob Wybrens en de steevader van de Bruidegom; huw.aang. HRL 1738
Cornelis Hylkes zie: Posthuma
Cornelis Hilles geb 25 mrt 1791, ged 19 apr 1791 Grote Kerk HRL, zv Hille Pieters en Goikjen Cornelis
Cornelis van der Hurk ovl 30 dec 1812 Dokkum, huwt met Ager de Bruin, kind: Elisabeth vH, geb 1800 Kampen; BS huw 1824, ovl 1832
Cornelis Huselaar huwt met Jantje ... , kind: Catharina H, geb 1770 Franeker; BS ovl 1837
Cornelis Jaarsma geb 1808 Nijkerk, ovl 7 mrt 1854 HRL, ongehuwd, bakkersknecht en bakker, zv Harmen J, en Antje de Vries; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk C-016; oud 32 jaar, geb Oosternijkerk en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-016; VT1839
Cornelis Jacob(u)s zie: Bakker, Ferwerda, Koster, Vettevogel, 2x Wetzens
Cornelis Jacobs en Trijntie Gerrijts, beyde van HRL, huw.aang. 7 mai 1734 HRL, comende voor de bruid Roelof Jansen, desselfs schoonvaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Cornelis Jacobs Arent Lammerts ende Antie Cornelis, beyde van hier, huw.aang. 7 feb 1733 HRL, Comende voor de bruyd C.J. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Cornelis Jacobs en Tettie Martens Mesdag, huw.aang. 14 mei 1735 HRL, welke personen voor den Geregte Sijn getrouwd; huw.aang. HRL 1735
Cornelis Jacobs ged 4 okt 1768 Grote Kerk HRL, zv Jacob Klaassen en IJttie Klaassen
Cornelis Jacobs ged 2 nov 1751 Grote Kerk HRL, zv Jacob Sakes en Antje Jochems
Cornelis Jacobs huwt met Dina Gerrijts, kind: Jacobus Cornelis, ged 4 sep 1759 Grote Kerk HRL
Cornelis Jacobs weesvoogden betalen f. 28:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis verdiende loon van Johannes Jacobs en C.J., 24 nov 1810 (GAH1142)
Cornelis Jacobs woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts: f. 0:2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met rechts:. -1:0 (GAH650)
Cornelis Jakobs C.J. en Stijntje Hendriks, beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 7 jul 1776 HRL, en toen getrouwd
Cornelis Jacobs zie ook: Zwart; C.J. ende Lijsbert Anthonius Overzee, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Anthony Overzee, 23 apr 1796; ondertrouw HRL
Cornelis Jacobs Pieter Daniels ende Rigtje Johannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.J., goede bekende, 21 apr 1792; ondertrouw HRL
Cornelis Jacobs Arjen Gosses ende Teuntje Hoytes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest C.J., goede bekende, 18 apr 1789; ondertrouw HRL
Cornelis Jacobs huwt met Bautje Foekes, beide van HRL, geproclameert de 4-11 en getrout de 18 nov 1759
Cornelis Jans zie: Beidschat, 2x Faber, de Groot, de Jong, Oldaens, Radersma, Schaafsma, Sturman, van der Veer Vorst, de Vries, Wagenaar, Weidema, Wielinga, Wordtman
Cornelis Jans Jan Dirksen ende Grijtie Cornelis, beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1737 HRL, Commisris Vosma, komende voor de Bruit desselvs vader C.J. ; huw.aang. HRL 1737
Cornelis Jans ged 21 nov 1749 Grote Kerk HRL. op Belijdenis des Geloofs, Egte man Bij de Nieuwe Straat
Cornelis Jans ged 29 okt 1763 Westerkerk HRL, zv Jan Cornelis en Sijtske Dirks
Cornelis Jans Corneles J., ged 24 sep 1769 Grote Kerk HRL, zv Jan IJemes en Lijsbeth Korneles; ged 2 nov 1760 Grote Kerk HRL, zv Jan IJmes, (mog. Tymes) en Lijsbeth Cornelis
Cornelis Jans huwt met Jantje Klaasses, kind: Sijtske Cornelis, geb 8 may 1788, ged 27 may 1788 Grote Kerk HRL
Cornelis Jans huwt met Janke Sijbes, kind: Jan Cornelis, geb 6 may 1810, ged 20may18 10 Grote Kerk HRL
Cornelis Jans geb 5 jun 1773, ged 20 jun 1773 Grote Kerk HRL, zv Jan Lourens en Albertina Willems
Cornelis Jans mr. ijsersmid. 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Cornelis Jansen woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Cornelis Jans woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Cornelis Jans lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Cornelis Jans C.J. en Trijntje Tjeerds, beide van HRL, laatst geproclameert 16 jan 1774 HRL, en toen getrouwd
Cornelis Jans C.J. en Sijtske Pieters, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 27 sep 1772 HRL, en toen getrouwd
Cornelis Jans ovl okt 1783 HRL, huwt met Antje Sakes de Ruiter, in leven lijnslager, kind: Jan Cornelis Wagenaar, geb 1780 HRL; BS huw 1832, ovl 1839
Cornelis Jans ovl voor 1812, huwt met Sijtske Rinses, indertijd echtelieden te Hantum, kind: Jantje Cornelis, geb ... ; BS Barradeel huwafk. 1811
Cornelis Jans geb 1767 ... , huw.get. bij W. Faber en P. Kleemans, boerearbeider, won Almenum; BS huw 1819
Cornelis Jans hm ... , kind: Jacob Cornelis J, geb 1769 Stavoren; BS ovl 1843
Cornelis Jans huwt met IJtje Scheltes, politie-agent, wonende te IJlst; BS huw 1844
Cornelis Jansen zou niet met de moeder (Akke K. Oosterhout) gehuwd zijn; dopen Grote Kerk HRL 1808
Cornelis Jans huwt met Sietske Fransen, kind: Janke Cornelis, geb 29 nov 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807
Cornelis Jansen geb 12 aug 1801 HRL, ged 18 aug 1801, N.H., zv Daniel Jansen en Catharina Dronkers; dopen Grote Kerk HRL 1801
Cornelis Jansen huwt met Lolkjen Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 okt 1740 en doe ook getrouwt; C.J. ende Lolkjen Jans, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Hendrik Berents, wever binnen deese Stadt, 15 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Jan Cornelis, ged 25 jul 1741 Grote Kerk HRL
Cornelis Jansen C.J. ende Antje Jilts, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs broeder Bauke Jilts, 26 Oct 1748; huwt met Antje Jilts/Jielles, beyde van HRL, geproclameerd den 27 okt en den 4-11 nov 1748 en doen ook getrouwt; DTB N.H. HRL, BS ovl 1822; kind: Martje Cornelis, ged 1 sep 1754 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Kornelis, ged 20 dec 1750 Grote Kerk HRL
Cornelis Jans huwt met Swopkie Dirks, beide van HRL, geproclameerd den 25 apr en de 2 en getrout den 9 mei 1756
Cornelis Jans van Oostvlielant, huwt met Sjoukie Jacobs, van HRL, geproclameert den 24 apr de 1 en getrout den 8 mei 1757 met attestasie; huw.reg. N.H. HRL
Cornelis Jans C.J. van Almenum ende Geertje Meinerts van HRL, sijnde aangegeven door de notaris Pesma, vertonende genoegsame last in desen, 23 Oct 1751; huwt met Geertje Meinderts, kind: Hendrikje Cornelis, ged 10 Jannewari 1764; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Hendrikje Cornelis, ged 5 okt 1756 Grote Kerk Hark; kind: Tetske Cornelis, ged 28 feb 1758 Grote Kerk HRL; kind: Claaske Cornelis, ged 16 okt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Cornelis, ged 27 jul 1762 Grote Kerk HRL; kind: Leentje Cornelis, ged 4 mrt 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje Meinderts; kinderen: Trijntie, oudt 3 Jaar en Antie, beiden ged 10 dec 1754 Grote Kerk HRL
Cornelis Jans huwt met Hijlkje Jogchems, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 dec 1764 en de 6 jan en getrout de 8 dito 1765; kind: Jan Cornelis, ged 26 nov 1765 Grote Kerk HRL, moeder als Hijke J.
Cornelis Jansz meester smid. huwt met Fokje Wybes, beide van HRL, geproclam; de 6-13 en getrout de 20 jan 1771 in de Westerkerk
Cornelis Jarigs Lieuwe Harmens van Bolswart ende Antie Cornelis van HRL, huw aang. 10 may 1738 HRL, koomende wegens de Bruit desselvs vader C.J., en vertoonde de Bruidegom Attestatie van sijn moeder tot Consent van ''t huwelijk; huw.aang. HRL 1738
Cornelis Jarigs zie: Blokmaker; C.J. en Tjietske Fransen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Ocke Fransen, 23 apr 1796; ondertrouw HRL, dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Piebe Cornelis, geb 26 nov 1811, ged 15 dec 1811 Grote Kerk HRL; kind: Jarig Cornelis, geb 23 apr 1797, ged 9 may 1797 Grote Kerk HRL
Cornelis Jelles ged 3 aug 1759 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloof, Jongeman Op de Breedeplaats
Cornelis Jelles huwt met Idske Jans, beide van HRL, geproclameerd de 15-23 en getrout de 29 mrt 1761
Cornelis Jellis burger te Dokkum op 20 jun 1761, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Cornelis Jeltes ged 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL, zv Jelte Willems en Aaltje Cornelis
Cornelis Jeltes zie ook: Visser; huwt met Tjaltje Hendriks, kind: Doedje Cornelis, geb 1 apr 1810, ged 22 apr 1810 Grote Kerk HRL, allen wonende te Midlum
Cornelis Jentjes zie: Timmerman
Cornelis Jentjes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 24:3:0 weegens een gestreept stuk bontgoed door hem tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 12, 14 mrt 1730. (GAH1060)
Cornelis Jogchems ovl voor 1838, huwt met Tjaltie Hansen Bolman op 29 sep 1804 HRL, komt van St. Jacob; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1837
Cornelis Joekes zie ook: Foekes; huwt met Beitske Jippes, N.H., kinderen: Jantje Cornelis, geb 17 mrt 1803 HRL, Aafke Cornelis, geb 2 nov 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803
Cornelis Johannes zie: van Beemen, van Gorkum, Knegje, Norel
Cornelis Johannis en Jurjen Johannis, tweelingen, geb 12 sep 1798, ged 14 okt 1798 Grote Kerk HRL, zv Johannis Dirks en Sijke Jurjens
Cornelis Johannes woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Cornelis Johannes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 208:0:0 als mr kleermaker in ''t Weeshuis terzaake 52 weeken dagloon ? f. 4 per week, quit. no. 1, 791. 1791. (GAH1123)
Cornelis Johannes geb 26 okt 1805 HRL, ged 10 nov 1805 HRL, N.H., zv Johannes Dirks en Aaltje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1805
Cornelis Johannes huwt met Sjoukie Jans, beide van HRL, geproclameert den 25 jul en de 1 en getrout de 8 aug 1756; kind: Joannes Cornelis, ged 2 okt 1757 Grote Kerk HRL; won. op de Lanen op 4 aug 1758, bij dopen van zijn vrouw; kind: Johannes Cornelis, ged 4 mrt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Jan Cornelis, ged 6 jun 1762 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Cornelis, ged 8 mrt 1767 Grote Kerk HRL
Cornelis de Jong in proces tegen de gemeente 1740
Cornelis de Jong huwt met Hinke Johannes, kind: Aafke Cornelis dJ, geb 1779 Sneek; BS ovl 1840
Cornelis de Jong huwt met Grietje ... , kind: Johanna Cornelis dJ, geb 1798 Sneek; BS huw 1870
Cornelis Callenborn geb 1 sep 1811 HRL, ovl 5 okt 1811 HRL, wonende te in de St. Jacobstraat, zv Pieter C, en Marijke Cornelis Bosma; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811; geb 1 sep 1811, ged 17 sep 1811 Grote Kerk HRL, zv Pieter Callenborn en Marike Cornelis
Cornelis Klaasen zie: van Keulen, Schaaf, v. Velzen, Voordewind, 2x, van der Zee
Cornelis Claesen C.C. tot HRL, eigenaar van plaats nr. 4 te Almenum, grootte 3 pondematen, floreen f. 0:24:8, gebruiker Jacob Poppes, ferskaat: Wynamer vaert en Blince tillen Zuiden. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); id. van plaats nr. 4 te Almenum, grootte 2, 5 pondematen, floreen f. 1:0:0, gebruiker Jacob Poppes, ferskaat: Wynamer vaart Zuiden. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); id. van plaats nr. 34 te Almenum, grootte 6 pondematen, floreen f. 1:21:0, gebruiker Jacob Poppes, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad; Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Cornelis Claasen Donderdag den 22 Augt 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Wierde in nadere en serieuse overweging genoomen, het geval Welk exteerde ontrent het in Zee gevonden en alhier aangebragte Tjalkschip ''de Jonge Roelof'' genaamd, toebehoorende aan Schipper C.C. van het Eiland Schiermonnikoog, Welk Schip onlangs, met nog eenige andere Schepen door de Engelschen bij gedagte Eiland Was Weggenoomen, en hetgeen naderhand, door Schipper Douwe Wybes Quest van deeze plaats ontrent de hoogte van Wierum, drijvende in Zee gevonden, door dezelve geborgen, en vervolgens na deeze Haven opgezonden Was; den Raad teffens in aanmerking neemende de ongelukkige Wijze, op Welke den eersten bezitter dit zijn eigendom en eenig middel van bestaan Was afgenoomen, alsmede dat den berger het ook niet als een eigentlijk Zeevond Scheen te beschouwen, dewijl dezelve, het Weder tegens een billijke belooning voor Zijne moeite had overgegeeven heeft den raad het zelve ook alzoo(te Weeten als een Zeevond) niet geconsidereert, over die na rijpe deliberatie goedgevonden en Verstaan, gedagte Schip aan den eigenaar C.C. meergemeld, onverhindert te laaten volgens Zonder eenige aanspraak op de 1/10 te maaken, Welk anders billijk Zijn Zoude, Wanneer het Waarlijk een Zeevond Was. (GAH45)
Cornelis Claases ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:0:0 ter zaake 1 jaar Loon als Brouwer, 19 may 1801, quit. no. 2 (GAH1133); id. f. 208:0:0 als mr. schoenmaker in het Weeshuis ter zaake Dagloonen, 31 dec 1801, op 13 ordonnantien (GAH1133)
Cornelis Klaases geb 14 dec 1775, ged 31 dec 1775 Grote Kerk HRL, zv Klaas Ruurds en Janneke Cornelis
Cornelis Claazen woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Cornelis Claasen woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Cornelis Clasen bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650)
Cornelis Klaases C.K. en Arriaantje Engels, beide van HRL, en laatst geproclameert op 14 dec 1777 HRL, en toen getrouwd
Cornelis Klazes begraven Groot Kerkhof, regel 42, nr. 52; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Cornelis Claasen weesvoogden bet f. 36:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van C.C. als metzelaarsgezel bij Gerryt Oudeboon, 17 may 1791. (GAH1123); id. f. 40:0:0 ter zaake verdiend loon van C.C., 3 may 1794 (GAH1126); id. f. 45:0:0, 19 mei 1795 (GAH1127); id. 1 jun 1796 (GAH1128)
Cornelis Klazes huwt met Hielkje Roelofs, kind: Jantje Cornelis, geb 1763 St Annaparochie; BS ovl 1846
Cornelis Clasen huwt met Aukje Foekes, beide van HRL, geproclameerd de 30 jul en de 6-13 en getrout de 20 aug 1758 in de Westerkerk
Cornelis Clazes huwt met Jetske Foppes, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1759; kind: Antje Cornelis, ged 1 jun 1760 Grote Kerk HRL; kind: Foppe Cornelis, ged 19 okt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Feikes, ged 29 nov 1767 Westerkerk HRL
Cornelis Claasen huwt met Doetje Jans, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 dec 1770 en getrout de 1 jan 1771 in de Westerkerk
Cornelis Klok ovl voor 1889, huwt met Feikje de Reus; BS ovl 1888
Cornelis Kobus transporteert zijn funktie van turfdrager op 17 okt 1757 over op Hessel Paulus; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-17 59); huwt met Trijntje Geerts(?), kind: Marike Cornelis, ged 12 apr 1746 Grote Kerk HRL
Cornelis Koenes ged 26 mrt 1741 Westerkerk HRL, zv Koene Willems en Grietje Corneelis
Cornelis Konincx ovl 5 mrt 1597, Stadssecretaris, huwt met Bauck Sijtsedr, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst; Bron: de Oude Trekweg en de Koningsbuurt/J. Wobma/Harl. Crt. : als buurtnaam komt de naam voor het eerst voor in een akte van 15 feb 1588, waarin Roleff Frises uit HRL twee kamers koopt op de ''Conincx buyren''. de volledige naam van Conincx is te vinden in het proclamatieboek van het rechterlijk archief van Franekeradeel. Hobbe Reyns van HRL koopt dan ''Vier pondematen landt nevens C.C. tichelwerck, de Franecker Vaert ten noorden''. de kleiverwerkende industrieen aan de Trekvaart moeten in de (late) middeleeuwen al bestaan hebben. In het zg. register van aanbreng voor belastingheffing uit 1511 is al sprake van vertichelde landenonder Midlum, waaronder 10 pondematen ''''t welck verdorven is, daer die steenoven op staet''. Dirck Gerbrandts zn van Aeluwe Saete geeft in 1546 op: ''Een ende twintich pondematen nije landt op ende vyt tichelers landen''. de vele tichelwerken rondom HRL (aan de Bolswardervaart stonden ze ook), zijn vrijwel altijd eigendom van welgestelde Harlingers. Voor zover het nog is na te gaan was daarvan het Conincx tichelwerk het eerste dat aan de zuidzijde van de Trekvaart stond. C.C. was in het laatste kwart van de 16e eeuw stadssekretaris van HRL. In deze funktie treedt hij op 20 feb 1574 voor het Hof van Friesland als getuige op. Voor hetzelfde Hof wordt hij op 15 jul 1575 be?digd als curator over de kinderen van Taecke Nannings zn. Tot taak van de 16e eeuwse stadssekretaris behoorde o. a. het bijhouden van de weesrekeningboeken. Een macaber grafschrift: tijdens de restauratie van de N.H. Kerk, de dom van Almenum, kwam in het najaar van 1958, van onder een dubbel plankier een gedeeltelijke van onder de kansel een zerk bloot te liggen met een Latijnse inscriptie, welke door ir. F.E. van Ruyen, voor zover leesbaar, als volgt is genoteerd: Principium vitae Lachesis mih(i) vindico, sortem, Nascendi tribuo namq(ue) cuiq(ue) suan Sed vitae filum agglomere mini sedula Clotho, Ducendae vitae me quia stringit amor Antropos abrumpo filum lacrymabile Nonae, Et decimae quia ego mors cita mo(er) a vocor, Testis es ingenio Corneli maxime Konincx Fila tuae vitae nam mihi rupta manent, Vt Consul fueris, & Secretarius Vrbis, Et tumido d(e) deris certa repagla mari, Vt Tutot fueris, Pupillum & maxima cura Non tamen euasit Atropon haec Arete Pulueribus puluis jam iungeris, ossaq(ue) vermis, rodit, & in busti carcere foeto(r) eris, Disce mori quisquis vita felicior orbe hoc viuis: disce heic viuere disce (mori?). Quisquis erit mortis ferit hunc f(aix?) ..., Siue sit hic Iuvenis siue sit (isde senex?), Aspicis heic patris cineres qu(i?) ..., Appositus gelid? dontum(ula) ..., Gregoris Conincx qua ..., Praestanis ciner(es?) ..., Parca ferox quid agisi? cur fu ..., Evolitas? Pater heic ..., Obijt x Aprilis ann(o), ..., Hora sexta vesp(ertina?) ... Vertaling: Ik, Lachesis, maak voor mij aanspraak op het begin van het leven, want ik deel ieder bij zijn geboorte zijn lot toe. Maar ik, de ijverige Clotho, heb tot taak de levensdraad op te winden, omdat het varlangen het leven te besturen mij daartoe dringt. Ik, Atropos, breek de jammerlijke draad af op het negende of tiende uur, want ik word snelle dood en Noodlot genoemd. Gij zijt er getuige van, C.C., zeer groot van geest, want de draden van uw leven blijven gebroken bij mij achter. Al zijt ge burgemeester en secretaris van de stad geweest en hebt ge de woeste zee met vaste hand bedwongen, al waart ge voogd en uiterst zorgzaam voor uw pupillen, toch is die deugd niet aan Atropos ontkomen. Tot stof weergekeerd, wordt ge ter aarde besteld , de worm knaagt aan Uw gebeente en in de gevangenis van het graf zult ge opgaan in stank. Leer ook gij te sterven, die nog gelukkig uw leven op deze wereld leeft: leer hier te leven en (te sterven?). Voor altijd staat vast, dat ieder die leeft, door de (zeis?) van de dood wordt getroffen en ..., of het nu deze jongeling of (gene grijsaard?) is. Hier ziet gij de as van een vader (die?)..., bijgezet in de ijskoude ... Gregoris Conincx ... de as van de voortreffelijke ... Woeste schikgodin, wat doet gij? Waarom vliegt gij heen ...? de vader hier ... Overleden 10 apr van het jaar 1597 op (zondag?) ... om 6 uur (''s avonds). Rechts: Hier leyt .../.../... de(n) 29 Ianvary sterf/ die eerbare ende eerentricken Bavck Sytzes dr syn wyff/. Cornelis overleed 10 apr 1597; in een akte van 2 okt 1589 komt naar voren dat C. in dat jaar dijkgraaf van de vijfdelen was. Op de lijst van Harlinger burgemeesters, samengesteld door F.E. van Ruyen, komt hij als zodanig niet voor, consul zal waarschijnlijk als raadgever bedoeld zijn. C. was gehuwd met Bauck Sytses; zij woonde aan de N. zijde van de Grote Bredeplaats, thans nr. 31; KONING, CORNELIS
Cornelis Koorn Op heden den Negentiende mrt Eenduizendagthondert seeventien Compareerden voor ons Mr Willem Mourits Reinbach, Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, geadsisteerd met onsen Griffier, op den Raadhuise binnen dese Stad, en het locaal van onse gewone Teregtzitting, Albert van Eeken, koopman, oud tweeenveertig Jaren, Cornelis Jarigs Blokmaker, oud veertig Jaren, van Beroep Blokmakersknegt, Wybren Gerbens Vellinga, oud drieendertig Jaren, Voerman, en Wybe Jans Postma, oud vijfenveertig Jaren, Koemelker, alle wonende te HRL; dewelke ten Verzoeke van Jan Alberts Knol, koopman woonagtig te HRL, en welke gehuwd is geweest met Grietje Symons Stammes, welke laatstgenoemde, sij Comparanten voor hunne Selven, Stellig overtuigd zijn, dat in de maand okt Achtienhondert Sestien, op eene Reis van het Nieuwediep na Herwaards in Zee is verdronken, gevende de Comparanten redenen van Wetenschap, dat zij gezamenlijk uit de mond van C.K., Schipper, woonagtig op de Helder hebben Vernomen, dat hij met zijn voerend Schuite Scheepje den tweeentwintigste okt Achtienhondert Sestien, uit het Nieuwediep is gevaren, voornemens Sijnde van daar zijne Reis naar HRL Voort te Setten, aan boord hebbende een Passagier, Grietje Simons Stammes genaamd. Dat hij op die Voyagie in den vroegen morgen van genoemde tweeentwintigste okt Achtienhondert Sestien, het ongeluk heeft gehad, om op een wrak van een Verongelukt Schip te Zeilen, Waar door zijn Schip is gezonken en alzo Verloren geraakt, Sijnde genoemde Schipper C.K. en Sijn knegt gelukkig gered, dog dat de Voornoemde Passagier Grietje Simons Stammes, ofschoon alle mogelijke hulp tot hare redding aangewend, daarbij ongelukkig is ongekomen en Verdronken; Van al het Welk Wij dese Acte hebben opgemaakt, omma nae aanleiding van Artikel 66 en 155 van het Wetboek Napoleon te Vervangen, een Acte van Overlijden, alzo het omme gelijk is, om van de Persoon van Grietje Simons Stammens, een zodanige Acte van overlijden te kunnen bekomen daar het zeer zeker is, dat Zij op Zee is verongelukt; en hebben de Comparanten nagedane Voorlezing dit Proces Verbaal met ons en onsen Griffier getekend, uitgezondert Albert van Eeken, die verklaarde nooit hebben kunnen Schrijven, nog Zijne naam Vertekenen
Cornelis Cornelis zie: Lautenbach, Postma, Rinia, (2x) de Vries, Zijlstra
Cornelis Cornelis Sake IJdes ende Janneke Cornelis, beide van HRL, huw.aang. 21 okt 1737 HRL, komende Voor de bruid dessels vader C.C. ; huw aang. HRL 1737
Cornelis Cornelis IJke Symons en Tetske Tjerks(?), beide van HRL, huw.aang. 22 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Oud Oom C.C. ; huw.aang. HRL 1736
Cornelis Cornelis ged 10 mei 1768 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Hendriks en Tietje Cornelis
Cornelis Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 16:9:0 terzake ton boter met hun overwicht in het Weeshuis geleverd, 1 nov 1735, kwit. no. 5: f. 16:9:0 (GAH1065)
Cornelis Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur wegens glasemaken op het Tolhuis aan Kingma Tille, 24 jul 1804: 2 Caroliguldens en 17 stuivers
Cornelis Cornelis geb 9 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Cornelis en Trijntje Douwes
Cornelis Cornelis hooymeter in 1753; zijn funktie wordt overgenomen door Jelger Hessels, koemelker, op 27 aug 1753; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Schuldige eerbiedigheit C.C. wonagtig op Grettingabuurt hoe dat door het overlijden van W: Johannes ?. in Leeven Geswooren Hooylaeger binnen dese Stad die bedieninge is comen te Vaceeren en also den Supplnt Sig daer Mede Seer gaerne Sag begunstigd So Addresseert hij Sig mits desen aen Ued Achtbaerheden met Seer gedienstig Versoek Ued achtb gelieven hem C.C. tot Geswooren Hoylaeger te nomineeren en aen te Stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe Staende quo facto etc reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de magistr Accordeerende het Versoek ten Requeste gemelt eligeert mits desen de Persoon van C.C. tot geswooren hoylaeger binnen dese Stad en de Jurisdictie van dien, op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe Staende mits doende den eed in handen van de heer praesid Burgermr deses Stads Actum den 27 jul 1729 vert J:V:Crijtenburg Ter ordtie van de Magistr. Abs:sec M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft C.C. den eed van Getrouwigheit Gepraesteert in handen van de Hr Praesiderende Br Crijtenburg In kennisse van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Cornelis Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur voor het ontsteken van en oppassen op lantaarns bij het Klein Verlaat van mei 1743 tot mei 1744, 11 mei 1744: 4 Caroliguldens; id. van mei 1744 tot mei 1745, 10 mei 1745; id. van mei 1745 tot mei 1746, 4 mei 1746; id. van mei 1746 tot mei 1747, 8 mei 1747
Cornelis Cornelis Jan Cristiaans ende Aeltje Huyberts beyde van HRL, koomende wegens de bruid C.C. desselfs oom, 15 Feb 1744; Sijbren Jocchums van HRL; ende Trijntje Cornelis van Midlum, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder C.C., 20 dec 1749
Cornelis Cornelis huwt met Trijntje Douwes op 9 nov 1806 HRL, wonende te Almenum 1806, kinderen: Douwe Cornelis, geb 2 nov 1809 HRL, Douwe Cornelis, 2 nov 1810 HRL, Douwe Cornelis, geb 2 mrt 1807 HRL, Cornelis, geb jun 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1810, 1811; C.C. van Almenum ende Trijntje Douwes van Midlum, zijnde de aangaave gedaan onder productie van genoegzaam bewijs, 25 okt 1806; ondertrouw HRL; kind: Cornelis Cornelis, geb 9 jun 1811 HRL; DTB N.H. HRL 1811; kind: Cornelis Cornelis, geb 9 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Cornelis, geb 2 nov 1809, ged 28 nov 1809 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Cornelis, geb 2 nov 1810, ged 28 nov 1810 Grote Kerk HRL
Cornelis Cornelis C.C. ende Baukjen Alberts beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom de proc. r Pesma en weegens de bruyd fiscaal Dreyer 15 Jun 1748; huwt met Baukjen Alberts, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 jun en den 2 jul 1748 getrouwt in de Westerkerk
Cornelis Coster ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 336:13:0 wegens ''t leveren van 7 overjaaerse varkens, ord. no. 1, 14 okt 1774. (GAH1105); id. f. 392:6:0 voor geleverde 4 varkens en 3 spallingen, ord. no. 1, 24 okt 1782. (GAH1113); id. f. 29:10:0 wegens geleverde reusels, quit. no. 1, 4 mrt 1788. (GAH1120)
Cornelis Cuperus was ytiger der maten en gewigten; in zijn plaats Willemke Teu-nis; zie aldaar; (2 mei 1731); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het ijtigen en repareren van Stadsgewigten, 18 okt 1730: f. 2:0:0 (GAH283)
Cornelis Lambertus zie: Gamers
Cornelis Lemke geb 1794 HRL, ovl 28 jul 1830 in de Caserne van het garnisoen te Charloi, sergeant-majoor vd 1e Compagnie 1e Bataillon 18 divisie Infanterie, huwt met Trijntje Lirschky; BS ovl 1830
Cornelis Liuwes Den derde der Maand okt Zeventien hondert en drie en Zeventig is ged Jan, zv Albert Jansen Knol en Aafke Leenderts, als doopgetuige Staat aangetekent Trijntje Cristiaans Huisvrouw van C.L. Burgemeester te Terschelling den 7 mrt 1817
Cornelis Lieuwes ovl 1763 HRL, huwt met Baukje Jans, kind: Hijke Cornelis, geb 1769 te HRL; BS huw 1824
Cornelis Linstra huwt met Geertje Roelofs, kind: Jan L, geb 1795 Sneek; BS ovl 1843
Cornelis van Loenen huwt met Sietske Pieters de Jong op 21 sep 1806 HRL, komt van Rotterdam; huw Grote Kerk HRL 1806
Cornelis Loeterbag geb 1784 Hoorn, huwt met Dorothe Meill op 4 jun 1813 Franeker, wonende te Hoorn zv Pieter L, (gk), en Anna Ris, (gk); BS Franeker huw 1813
Cornelis van Loon geb 1773 Haarlem, ovl 28 okt 1831 HRL, huwt met Gesina de Jong, huw.get. bij J.D. Keets en I.C. Olivier 1814, zeehandelaar in 1831, huw.get. bij H.J. de jong en K.A. Meyer, wonende te HRL. 1812, oom bruidegom, zv Elias vL (gk), en Anna Pellens, (gk); BS huw 1812, huw 1814, ovl 1831, ovl 1846; gebruiker van wijk C-009, koopman, medegebruikers zijn Gijsbert Jansen, kleine negotie, S. Beekkerk, verificateur, eigenaar is Jacob Rein hard erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-236, gebruiker is Cornelis B. v. d. Meer, schipper, 1814. (GAH204)
Cornelis van Loonen C. v. L. van Rotterdam en Zijtske Tjietzes de Jong van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 aug 1806; ondertrouw HRL
Cornelis van Loon C. v. L. eigenaar van perceel nr. 487, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 423, pakhuis en erf, 135 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 492, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 423, huis en erf, 132 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 2026 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 423, huis en erf, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57); id. van perceel nr. 2026 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 423, huis en erf, 143 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Cornelis Ludinga ged 1 jan 1688, ovl 14 apr 1757, 69 jaar, Pres. van Welsrijp-BaiomAkkrum en Terhorne, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Cornelis Martens zie: Tuimelaar
Cornelis Martens woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Cornelis Martens zie ook: Braaksma; C.M. van HRL. ende Ekke Dirks van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Doede Annes, goede bekende, 10 nov 1792; ondertrouw HRL
Cornelis Martens gebruiker van wijk A-243, sjouwer; eigenaar is Claas H. van Wielen, 1814. (GAH204); id. van wijk G-155, sjouwer; eigenaar is A. de Ruiter, 1814. (GAH204); C.M., Werkman, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Pieters Schellingwou
Cornelis Martens weesvoogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van C.M. en Rimmert Hiddes op de lijnbaan van Reinder Jansen Zeilmaker, 17 aug 1784. (GAH1115); id. f. 90:0:0, 21 jun 1785. (GAH1117); id. f. 55:0:0 zijnde het verdiende loon van C.M., gewerkt hebbende op de Baan van Reinder Zeilmaker, 13 jun 1786. (GAH1118); id. f. 60:4:0 zijnde het verdiende loon van C.M., 18 sep 1787. (GAH1119); id. f. 70:0:0, 1 jul 1788. (GAH1120)
Cornelis Martens koopt een huis in 1801
Cornelis Martens geb 1772 Geertruidenberg, ovl 1 sep 1836 HRL, huwt met Immetje Jans Spitske, huw.get. bij C. Gamers en F.A. Krol, wonende te HRL. 1814, neef vd bruidegom, id. bij P. Brouns, (gk), en A.M. Maasen, (gk), zeepziedersknecht, wonende te HRL. 1812, kinderen: Pieter M, geb 1805 HRL, Jan M, geb sep 1809 HRL, zv Pieter Martens, (gk), en Maria Otterspeer, (gk)''BS huw 1812, huw 1814, ovl 1836, ovl 1859, ovl 1879
Cornelis Martens huwt met Antje Tjeerds, kind: Pieter Bleeker, geb 1763 HRL; BS ovl 1836; kinderen: Sara Margaretha Cornelis en Johanna Henrica Cornelis beiden ged 6 dec 1757 Grote Kerk HRL; kind: Marten Cornelis, geb 9 dec 1772, ged 26 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Frans Cornelis, ged 11 mei 1760 Grote Kerk HRL; kind: Margarita Cornelis, ged 25 jan 1763 Grote Kerk HRL; kind: Durk Cornelis, ged 8 apr 1756 Westerkerk HRL; kind: Marten Cornelis, ged 3 apr 1752 Grote Kerk HRL; kind: Marten Cornelis, ged 5 aug 1749 Grote Kerk HRL; kind: Sjouwkje Cornelis, ged 10 nov 1767 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Cornelis, ged 18 jul 1769 Grote Kerk HRL
Cornelis Menses Jentje Pieters van Mackum en Willemke Bastiaans van HRL, huw aang. 1 nov 1738 HRL, komende wegens de bruid C.M., blauwverver, en vertoonde de bruydegom Consent van sijn vaeder Pieter Jentjes met verklaeringe van de schoolmr. B:Stapert; huw.aang. HRL 1738
Cornelis Metzlar transporteert militairen 1807
Cornelis Molenaar geboortig van Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. burg. Schaaff, op 14 aug 1794. (burgerboek)
Cornelis Monses zie ook: Monsma; kind: Antje Cornelis, geb 2 mrt 1811, ged 7 apr 1811 Grote Kerk HRL; dv Cornelis Monses en Hiltje J. Haga
Cornelis Murks huwt met Fokeltje Simons, kind: Eeltje Cornelis, geb 15 okt 1787, ged 4 nov 1787 Grote Kerk HRL; kind: Simon Kornelis, geb 10 may 1785, ged 7jun17 85 Grote Kerk HRL
Cornelis Murks rentmeester van het Weeshuis bet f. 20:2:0 aan de medevoogd IJde Hoornstra tot restitutie van betaalde kostgeld aan C.M. wegens ''t weeskind Murk Jacobs, 7 feb 1787. (GAH1119)
Cornelis Nijkamp ovl voor 1835, huwt met Berbera Davids, kind: David N, geb ... ; BS geb en huw 1834
Cornelis Oudeman C.O. ende Doetie Dirks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Hendriks sijnde de des geweesen swaeger van de bruyd, 13 Sep 1749; huwt met Doetje Dirks, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 sep 1749 en doen ook getrouwdt
Cornelis Peizel huwt met Grietje Tjebbes, kind: Roelof P, geb 1777 Grouw; BS ovl 1842
Cornelis Persoon ende Claaske Carsten, beide van HRL, huw.aang. 25 okt 1738 HRL, Comsrs:Br. Jelgersma, komende voor de bruid Arjen Tjepkes desselvs Swager; huw.aang. HRL 1738
Cornelis Petersen huwt met Trijntje Pieters Dijkstra, kind: Klaaske Cornelis P, geb 1799 /1803 Berlikum; BS ovl 1858
Cornelis Piers zie: Draaisma, van der Hoeve
Cornelis Piers huwt met IJefke Sijbrens, kind: Antje Cornelis, geb 24 aug 1809, ged 1 sep 1809 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Cornelis, geb 6 okt 1810, ged 21 okt 1810 Grote Kerk HRL
Cornelis Piers turfleverancier 1755
Cornelis Pieters zie: Bakker, 2x Bul, Callenborn, Kuiper, Leyen, Loetarbag, Martens
Cornelis Pieters ged 19 jul 1768 Grote Kerk HRL, zv Pieter Cornelis en Grietje Jans
Cornelis Pieters geb 17 mrt 1797, ged 2 apr 1797 Grote Kerk HRL, zv Pieter Cornelis en Klaaske Jochums
Cornelis Pijters ovl 22 jan 1728 HRL, old 30 jaer
Cornelis Pieters Johannes Cornelis Oosterhof en Martje Lieuwes Verdenus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.P., deszelfs neef, 19 may 1804; ondertrouw HRL
Cornelis Pieters geboortig van St Anna Parochie, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, na de belofte van getrouwigheid in handen van pres. burg. Fopma als Commissaris gepresteerd op 23 mei 1701. (burgerboek)
Cornelis Pieters weesvoogden bet f. 56:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor derdiend loon van Anne Wiltjes, Rients Sjerps, Claas Jeltes, C.P. en Servaas Willems, 4 jun 1782. (GAH1113); id. f. 142:13:0 voor verdiend loon van Martinus Peereboom, C.P., Servaas Willems, Fredrik en Lieuwe Pieters, Claas Jeltes, Pieter Hen driks, Jan Beerents, Haaye Andries, Hendrik Johannis en Benjamin Rommerts, 20 aug 1783. (GAH1114); id. f. 37:7:0 wegens verdiende loon van Claas Jeltes, C.P. en nog eenige kinders, volgens opgaaff vd binnenvader, 12 jul 1784. (GAH1115); IETERS, CORNELIS
Cornelis Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 290:0:0 terzaake geleverde 2000 pond rundvlees en smeer, quit. no. 8, 23 nov 1788. (GAH1120)
Cornelis Pieters verlegt zoden 1765
Cornelis Pieters turfleverancier 1802
Cornelis Pijters Symon Willems ende Janke Jans, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd C.P., 13 Nov 1745
Cornelis Pijtters C.P. ende Mayke Poppes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Poppes, 2 dec 1747; huwt met Maeyke Poppes, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 desemb 1747 en den 9 jan 1748 getrouwt
Cornelis Pijtters huwt met Trijntje Goverts, beide van HRL, geproclameert 3, 10 en 17 desember 1752 en getrout den 25 sep 1753
Cornelis Pieters Jurjen Jansen van Makkum ende Hiltje Dirks van HRL, koomende weegens de bruid C.P., bleeker, 13 Aug 1746
Cornelis Pijtters Jelle Hendriks ende Lijsbert Cornelis, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder C.P., 14 dec 1748
Cornelis Poort geb 1749 ... , ovl 11 jan 1817 HRL, hm ... , vlgs ovlakte weduwnaar, huw.get. bij J.H. de Vries en J.T. Gerkes, weesvader, wonende te HRL 1814; BS huw 1814, ovl 1817; gebruiker van wijk H-224, weesvader; medegebruiker Aaltje Reidsma, weesmoeder; eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als binnenvader f. 22:10:0 ter zaeke 1/2 jaar theegeld, 2 may 1810, quit. no. 12 (GAH1142); id. 6 nov 1810, quit. no. 25 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als binnenvader, samen met Jeltie Rimmerts als binnenmoeder, ter Saeke 1/4 Jaar Tractement, 6 feb 1810, quit. nos. 1 en 2 (GAH1142); id. 2 may 1810, quit. nos. 3 en 4 (GAH1142); id. 31 jul 1810, quit. no. 5 (GAH1142); id. 6 nov 1810, quit. no. 6 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:10:0 ter Zaeke 1/2 Jaar theegeld, 8 nov 1809, quit. no. 57 (GAH1141); id. f. 25:0:0 ter Saeke 1/4 jaar Tractement als binnenvader van het Weeshuis, 15 aug 1809, quit. no. 4 (GAH1141); id. f. 50:0:0, samen met de binnenmoeder, 31 okt 1809, quit. no. 5 (GAH1141)
Cornelis Prins huwt met IJbetje Dirks Posthumus; BS ovl 1847
Cornelis van Raam geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. H. Brouwer, op 24 dec 1760. (burgerboek); huwt met Geertruid Ottes, kind: Otto Cornelis van Raam, ged 30 nov 1760 Westerkerk HRL
Cornelis Reinders zie: de Jong
Cornelis Renia oud 34 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839
Cornelis Reus geb 1809 Terschelling, ovl 3 dec 1875 HRL, huwt met Alida Buisman, zv Teunis dR, en Trijntje Bakker; BS ovl 1875
Cornelis van Riel huwt met Dina Wielandt, kind: Berendina vR, geb 14 aug 1804 HRL, 1e luitenant bij het 4de Bataillon Artillerie; dopen Grote Kerk HRL 1804
Cornelis Rienks zie: Valk
Cornelis Rinnerts zie: Vinja
Cornelis Rinses Jan Jansen en Attie Wybes beyde van HRL, komende voor de bruyd C.R., desselfs Oom, 3 aug 1736. (fiche huw.aang. HRL. 1736)
Cornelis Rinses ged 1 mei 1770 Grote Kerk HRL, zv Rinse Cornelis en Antie Jacobs
Cornelis Roelofs zie: van Dijk, Kromhout, Peizel
Cornelis de Roos huwt met Hijke Feikes, kind: Douwe Cornelis dR, geb 1776 HRL; BS ovl 1826; weesvoogden betalen f. 36:12:12 door Harke van der Stok aan ''t Weeshuis ge?xhibeerd ter zake kinderinbreng van de kinders van C. d. R., 17 nov 1795 (GAH1127)
Cornelis Saakes huwt met Rinske Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 7 ber (=sep tember) en getrout de 4 okt 1767; kind: Saake Cornelis, ged 15 nov 1768 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Cornelis, ged 15 jan 1771 Grote Kerk HRL
Cornelis Sakes ged 28 may 1741 Grote Kerk HRL, zv Sake IJdes en Janneke Cornelis
Cornelis Sakes van HRL, huwt met Aaltje Scheltes, van Almenum, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout de 30 aug 1761
Cornelis Sas geboortig van Weert, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de eed van getrouwigheid als borger afgelegd in handen van pres. burg. Aardenburg, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 3 sep 1770. (burgerboek)
Cornelis Schaafsma geb 1789 HRL, ovl 15 mei 1829 HRL, huwt met Catharina Kuipers op 20 okt 1814 HRL, huw.afk. 9 en 16 okt 1814, boekdrukker in 1829, huw.get. bij S.M. vd mei en M.B. Wagenaar, 1812, id. bij P. Wiarda en E.Y. IJkema schoonbroeder bruid. 1819, zv Jan Jacobs S, en Aaltje Cornelis Blok; BS huw 1812, huw 1814, huw 1819, ovl 1829; gebruiker van wijk C-157, drukker; eigenaar en medegebruiker is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204)
Cornelis Scheltema ovl voor 1807, hm ... , weduwe levert wrak 1806; ontvangt van het gemeentebestuur als mede-voogd van het Claarkampster Weeshuis 1/3 der huur van de 7 pondematen, de Goudakker genaamd, over 1787, 1788 en 1789, 25 nov 1789: 100 Caroliguldens en 10 stuivers; (geen boeknr. vermeld)
Cornelis Scheltes ovl voor 1752, erven; houtzager 1744-1751; ovl voor 1730; gemeentebestuur betaalt aan de erven van J.S. wegens gezaagde balken tdv de Stad, 20 jul 1729: f. 58:0:0 (GAH283); id. 6sep17 30: f. 73:10:0 (GAH283); id. tdv de Zeewerken, 8 okt 1732: f. 67:0:0 (GAH283); holtmolenaar, eigenaar van plaats nr. 3 te HRL, grootte 3 pondematen, floreen f. 1:0:0, zelf gebruiker, ferskaat: de Bolswarder vaart Westen. (bron: predik. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Cornelis van Scheltinga president depart. bestuur, geeft Gemraad opdracht om voor het eiland Ameland te leveren: 20 lopen rogge, 100 korven aardappelen, alsmede een hoeveelheid brandhout en turff. de Haarlemmermer schipper Jan Bouwknegt zal voor vervoer zorgen, aangezien zijn vaartuig zeer geschikt is voor deze expeditie. Schipper doet het voor 75 Caroliguldens en zal de twee boden aan boord goed verzorgen. Duurt de reis langer dan 3 dagen, dan 4 Caroliguldens per dag extra. Gemraad akkoord, 11 dec 1803 (GAH49)
Cornelis Schiere huwt met Antje Gerlofs, kind: Simon, geb 1790 HRL; BS ovl 1859
Cornelis Schokker geb 1800 St Jansga, ovl 21 apr 1849 HRL. aan boord van een schip liggende in de haven dezer stad, 1e huwt met Margie Gerrits Mink, 2e huwt met Minke Hendriks Stint, zeeman te Lemmer, zv Hendrik Cornelis S, en IJbeltje Jans Haga; BS ovl 1849
Cornelis Sierks ged 23 jul 1754 Westerkerk HRL, zv Sierk Cornelis en Trijntie Harmens
Cornelis Sierks ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:0:0 terzake verdiend loon als brouwersknegt in een 1/2 jaar, kwit. no. 5, 12 apr 1763. (GAH1093)
Cornelis Sietses ovl deinum voor 1836, huwt met Tjetske Ates, kind: Jacob Cornelis, geb ...; BS huw 1835
Cornelis Sietses zie ook: Beidschat; geb 9 mrt 1794, ged 1 apr 1794 Grote Kerk HRL, zv Sietse Cornelis en Jeltje Simons
Cornelis Sybrands zie: Wybenga
Cornelis Sybrens ged 27 apr 1760 Grote Kerk HRL, zv Sijbren Cornelis en Catharina Wetterau
Cornelis Symons IJtie Symons ende Claes Fransen, beide van HRL, huw.aang. 20 nov 1734 HRL, Comende voor de bruid C.S., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Cornelis Simons ovl voor 1812, huwt met Jacoba Jans Hellinga op 27 dec 1795 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1811, huw 1813; C.S. ende J. Jansen, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de Bruid onder Productie van genoegzaam bewijs, 12 dec 1795; ondertrouw HRL
Cornelis Sipkes ged 8 okt 1754 Grote Kerk HRL, zv Sipke Sijbrens en Francijntje Fransen
Cornelis Sjierks huwt met Janke de Roos; BS geb 1811
Cornelis Sjierks zie: Vorst
Cornelis Sjoerds zie: Kamstra
Cornelis Sjoukes zie: Gorter
Cornelis Smid huwt met Janneke Gerbens, beide van HRL, geproclameert de 2-9 en getrout de 16 dito 1760
Cornelis Smit medeweesvoogd hopman S. Buma bet f. 122:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde een half jaar spinloon van C.S., 26may 1730. (GAH1060); id. f. 174:9:12, 26 may 1730. (GAH1060)
Cornelis Smit ovl voor 1866, huwt met Hendrikje ... , kind: Wopke S, geb 26 mei 1803 Marrum; BS ovl 1865
Cornelis Sorgdrager ontvangt lijfrente 1751-1765
Cornelis Steenstra huwt met Elisabeth ... , kind: Douwe, geb 2 feb 1778 Leeuwarden; BS ovl 1860
Cornelis van Steenwijk huwt met Barbara de Koning, kind: Stephanus, geb 23 nov 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Stephanus Cornelis van Steenwijk, geb 23 nov 1810, ged 11 dec 1810 Grote Kerk HRL
Cornelis Steringa oud 28 jaar, geb Rinsumageest en wonende te HRL. 1839, rijkscommies, wijk G-048; VT1839
Cornelis Stoockers Erven C.S. en Tettie Clases wed. van Tytte comm., beyde tot HRL, eigenaars van plaats nr. 186 te Almenum, grootte 7, 5 pondematen floreen f. 2:14:0, gebruiker is Ofke Feddes, ferskaat: Boolswarder vaert Oosten. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Cornelis van der Straten woont in 8e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -5:0 (GAH650)
Cornelis van der Zeep geboortig van Leeuwarden, tot burger dezer stede aangenomen, en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Schaaff, en de geregtigheid betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 1 jun 1785. (burgerboek)
Cornelis Zijlstra geb 10 apr 1808 HRL, ged 3 mei 1808 HRL, N.H., ovl 26 aug 1862 HRL, huwt met Djoke Folkerts Bijlsma, ovl wijk B-050, bolloper in 1862, zv Cornelissen Z, en Inskje Johannes Postma; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1862 bev.reg. HRL 1851 wijk B-059, supp wijk A-293
Cornelis Zijtses zie: Riemersma
Cornelis Teekes huwt met Janke Martens; BS geb 1811
Cornelis Teunis zie: Beidsschat, Reus
Cornelis Teunis woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Cornelis Tewes ovl voor 1847, huwt met Antje Jans vd mei op 7 sep 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 7 sep 1794, N.H., schipper en wonende te HRL. 1817, kinderen: Teevis Cornelis, geb 4 mei 1804 HRL, Johanna Cornelis, geb 21 aug 1801 HRL, Wijpkje Cornelis, geb 28 dec 1799 HRL, Baukje Cornelis, geb 1795 HRL, Jan Cornelis T, geb 1796 Akkrum; huw Grote Kerk HRL 1794 dopen Grote Kerk 1801, 1804, BS ovl 1812, huw 1816, huw 1817, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk A-132, schipper, 1814. (GAH204); C. Teeuwis ende Antje Jans van der Mey, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jan Scheltes van der Mey, 23 aug 1794; ondertrouw HRL; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Baukje Kornelis, geb 28 dec 1794, ged 8 feb 1795 Grote Kerk HRL; C.J. Teves eigenaar van perceel nr. 503 te HRL, koopvaardij kapitein, woonplaats HRL, legger nr. 674, huis en erf, 230 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); Ik ondergetekende Antje Jans van der Mey, huisvrouw van C. Teeuwis buitenschipper te HRL, verklaare bij dezen te consenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige dogter Baukje Teeuwis zonder beroep om zich in het Huwelijk te begeeven met Leendert Leenderts Buisman van beroep Zeeman meederjarige zv Leendert Jans Buisman Beurtschipper van HRL op Amsterdam en v. v. en IJbeltje Feddes Echtelieden meede aldaar, moogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen geschiede om na afloop derzelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd, geschiedende dat Consent door mij alleen uit hoofde mijner man door Zeevaart absent is, en in de onmogelijkheid is deszelfs wil te verklaren. HRL den 12 jul 1816; Wij ondergeschreven Leendert Jans Buisman Beurtschipper van HRL op Amsterdam en v. v. en IJbeltje Feddes Echtelieden te HRL, verklaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarige zoon Leendert Leenderts Buisman van beroep Zeeman, om zich in het Huwelijk te begeven met Baukje Teeuwis meerderjarige dogter van C.T. buitenschipper en Antje Jans van der mei Echtelieden meede aldaar moogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen geschieden om na afloop in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 12 jul 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vier en negentig den 28 dec is geb Baukje dogter van C.T. en Antje Jans van der Mey. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 jul 1816
Cornelis Thomas en Durkjen Geerts, beide van HRL, huw.aang. 13 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader Geert Dirks; huw.aang. HRL 1737; ovl voor 1747, huwt met Dirkjen Geerts; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Durkjen Geerts, kind: Geert Cornelis, ged 3 dec 1743 Grote Kerk HRL
Cornelis Tichelaar ovl voor 1849, huwt met Fokeltje Simons, kinderen: Fokje Cornelis T, geb 1779 HRL, Eeltje Cornelis T, geb 1787 onder Barradeel; BS ovl 1832, BS Franeker ovl 1848
Cornelis Tjebbes huwt met Antie Pijtters, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 jul 1759
Cornelis Tjeerds zie: Acronius, Brouwer
Cornelis Tjeerds eigenaar, nomine uxoris, tot HRL voor een vierde part, (E), Secretaris Rodenhuis Erven, (E), voor een vierde part, Jan Gerbens(E), nomine uxoris voor een vierde part, en Meynske Sybrens, voor een vierde part, meyer is Jan Jurjens, betreft plaats no. 6 te Goutum in 1728. (Cohieren der Stemmen 1728)
Cornelis Tjerks huwt met Marike Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 24 jun 1752 en den 27 dito getrouwdt; Fedde Lieuwes en Marijke Gerrits, beyde van HRL, komende wegens de bruid C.T. sijnde de swager van deselve, 12 Jun 1745
Cornelis Tobias huwt met Geertje Claeses, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 Jannewari 1769; kind: Maayke Kornelis, geb 7 sep 1774, ged 27 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Kornelis, geb 13 aug 1778, ged 8 sep 1778 Grote Kerk HRL, moeder als: Getje Klaasses; kind: Tobias Cornelis, ged 11 apr 1769 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Cornelis, ged 29 jan 1771 Grote Kerk HRL, moeder als Getje C.
Cornelis van Toorn van HRL, ende Ientje Pieters van Meppel, huw.aang. 28 dec 1737 HRL; komende voor hun beiden de vroedtsman Age Hogeboom, vertonende Certificatie dat de Huwelijksgeboden tot Meppel bij de E Kerkenraad reede waren aangetekent; huw.aang. HRL 1737
Cornelis Toutenburg oud 48 jaar, geb Britswerd en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-154; VT1839
Cornelis Trompetter Douwe Jansen ende Aagjen Ruts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.T., deszelfs schoonbroeder, 30 okt 1790; ondertrouw HRL
Cornelis Ulbes Geeft met Eerbied Ued:Achtb:te kennen Age Cornelis burger en ingeseeten van deese Stadt, dat zeedert eenige tijd alhier is overleeden C.U. in leeven meede ordrs turfdrager alhier, met welke bedieninge den supplnt zeer gaerne zoude zien, dat hij meede begunstigd wierde, dog ''t zelve niet anders als met UEd: Achtb:consent en gratie te kunnen bekoomen, zoo addresseert den supplnt hem mits deesen aen UEd:Achtb:met ootmoedig versoek ten einde den supplnt Age Cornelis in plaets van den overleedene C.U. tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt mag worden aengesteld op Lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus, (was get), B. Dreyer; (in margine Stonde); de Magistr:gehoord het versoek accordeerende het selve, eligeerd en nomineerd mits deesen Age Cornelis in plaets van den overleedene C.U. tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 11 jun 1742 (was get), J. Agema. Ter Ordtie van de magistr:abs:sec:B. Dreyer; (Onder Stonde); Op heeden den 11 jun 1742 heeft Age Cornelis als turfdrager den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Agema afgelegt. Actum den 11 jun 1742. In kennisse van mij gesw:klerck B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Wytse IJsbrands en Doetje Cornelis, beyde van HRL, vertoonende de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder IJsbrand Sakles tot Risserkamp(?) en koomende weegens de bruyd desselfs vaeder C.U., tamboer, 14 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; Claes Tieerds ende Lijsbert Haytses, beyde van HRL, huw.aang. 31 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd C.U. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Cornelis Veersma zie ook: Feersma; old-burgemeester, oom van Freerk Ates; zie aldaar; afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gereekent en gesloote in de vergaderinge van de Achtb:Magistr, geswooren Gemeente en Gecommitteerde Vroedschap der stad HRL ter presentie van de voogden van ''t Weeshuys. In kennisse der ondergeschr. Gecommitteerdens handen beneffens de vertekeningen van den rendant en de subscriptie van mij sectrs:op heeden op den Raadhuyse in HRL den 30 nov 1730. Was getekend: Vincent Heinsius, Ulbo Hania, C.V., Abraham van Alema, Wiltetus Jelgersma, Claas van der Brug, B. Lanting, Sijbout Suma, H. Agema, W. Buma, Junius Munter, Sake Sibisma, H. Swerm, Kuyk (?), A. van Idsinga. (GAH1060); tekent benoeming van Berbera Symons de Haes als klokluiderse, kamerbodinne en turfmeetster in 1741; zie bij BS de Haes; Pijtter Joris en Dieuke Tjerks, beide van HRL, koomende voor de bruid de Burgemr. C.V., desselvs broodheer, 5 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Cornelis van Velsen woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Cornelis van Velsen Eibert Ypes ende Lijsbert Sjoerds beide van HRL, koomende weegens de bruid C. vV., 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Cornelis van Velsen remonstreert met eerbied C. vV. alhier ter stede, hoe dat door ''t overlijden van Lourens ... seker coorenmeeetersplaets is komen te vaceren, en alsoo den supplt:vermeent de vereiste bequaemheden tot ''t waernemen dier bedieninge genoegsaem deelagtig te sijn. Soo is den supplt:te raede geworden sig aen de tafel van Ued Agtbh:te addresseren met ootmoedig versoek Ued Agtbh: gelieven hem met voors:vacante bedieninge te favoriseren en bevestigen, op sodanige lasten, pligten, en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende quo facto etc:get:S. Huisinga. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende ''t versoek eligeert mits desen de supplt:C. vV. tot mede corenmeter binnen dese stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deses stads, Actum den 1 Juny 1735, get:S. Menalda, ter ordtie van de Magistraet M. van Idsinga; Op heden den 1 May 1735 heeft C. vV. den eed van getrouwigheit als ordris corenmeter gepresteert, coram Preside Menalda. In kennise van mij secrets, get: M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Wessel Gerrits ende Hinke Tijssen, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd des selfs oom C. vV., 10 Aug 1748; den 2 aug 1741 heeft de magistraet aen C. vV. gepermitteerd om tot het rogstortent te substitueren Beernt Jansen, die ten dien einde den Eed van getrouwigheid heeft gepresteerd actum uts: In Kennisse van ons ondergs. presid. Burgemr. en Secrts: (Was geteekent) J. Agema, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl in 1757; zijn funktie als korenstorter wordt op 9 nov 1757 overgenomen door Jelle Dirks; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Cornelis van Velsen mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; voogden bet f. 4:19:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon van C. vV, van 28 sep 1767 tot 12 mei 1768 verdiend, 1768. (GAH1099); id. f. 10:10:0 wegens loon van C. vV. bi Arent Wouters als bakkersknegt verdiend in 1 jaer, 22 mei 1770. (GAH1101); id. f. 21:0:0 bij Arent Baksma (=Wouters), 1771. (GAH1102); id. f. 20:0:0 bij Arent Wouters, 14 mei 1772. (GAH1103); wed. C. vV. gebruiker wijk E-177; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); ELZEN, CORNELIS KLAZES VAN
Cornelis Vettevogel geb 7 okt 1807 ... , zv Jacob Jans V, en Jacomina Lieuwma, erkend bij huw ouders; BS huw 1813
Cornelis Vink zou de vader zijn van Maria Elisabeth Rinskes, geb 19 jan 1810 HRL maar is niet met de moeder gehuwd; dopen Grote Kerk HRL 1810; Maria Elisabetha, geb 19 jan 1810, ged 13 feb 1810 Grote Kerk HRL, in onegt, de moeder Rinske Tjedt, voor vader opgegeven C.V.
Cornelis Visser huwt met Akke Hovenier, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1864
Cornelis Visser geb 1804 Franeker, huwt met Akke Doekes Baksma op 15 nov 1838 HRL, werkman, wonende te HRL, zv Neeltje Cornelis; BS huw 1838; oud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-237; VT1839
Cornelis Vogel huwt met Grietje de Haan op 16 dec 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804; C.V. en Grietje Joosten de Haan, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Hendriks, broeder van de bruid. 1 dec 1804; ondertrouw HRL
Cornelis Vonk van Leeuwarden, huwt met Lijsbeth Cornelis, van HRL, geproclameert 16, 23 en 30 janua en getroud den 13 Februar 1746
Cornelis Voordewind geb 1750 HRL, ovl 24 jun 1812 HRL, huwt met IJnskje Sjouwkes, kinderen: Rigtje V, geb 8 dec 1789 HRL, Trijntje Cornelis V, geb ... , Klaas Cornelis V, geb 1781 HRL, vlgs ovlakte vrouw geen kinderen!, ovl wijk G-173, sjouwerman in 1812, zv Klaas Klasen V, en Rintje Folkerts; BS ovl 1812; 1820 huwelijken, huw 1833, ovl 1868; kind: Richtje Cornelis voor de Wind, geb 14 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL
Cornelis Vorstenburg huwt met Riemke Sjoerds Feenstra, kinderen: Teunis Cornelis V, geb 1775 Bolsward, Grietje Cornelis V, geb 1780 HRL, Sjoerdje V, geb 1 apr 1799 HRL, Saakje Cornelis V, geb 1788 HRL; BS huw 1813, ovl 1840, ovl 1843, ovl 1878
Cornelis Walters zie: Bouwmans
Cornelis Wassenaar Het Geregte Ordrs:vergadert zijnde, wierde nog den Burger Johannes Lingenhouwer aangesteld tot oppasser van de beide Vuurlantaarns in plaatze van Jielles Joh?s Adema, en C.W. Weder aangesteld tot Lantaarnopsteeker in plaatze van J.L., en zijn dezelve beide tot Maandag den 4 decembr 1797. Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, Tjalke Coster, Cornelis de Boer, Gerrijt Harkes, Pieter Jurjens, Symon Geit, Jan Spitske, C.W., Johannes van Belkum, Jacob Alberts, Ids Gosses, Joh?s Velthuis, Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43)
Cornelis Watses geboortig van Dronrijp, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borgereed gepresteerd in handen van burg. Aardenburg, en de gerechtigheid van dien betaald tot f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 15 mei 1771. (burgerboek); van Dronrijp, huwt met Trijntje Jans, van Almenum, geproclameerd de 28 Septem:de 5 en getrout met attestasie de 12 okt 1760; kind: Antje Cornelis, ged 28 apr 1761 Grote Kerk HRL
Cornelis van der Weide geb 14 mei 1794 HRL, ovl 29 mei 1859 HRL, ongehuwd, werkman, jun 1852 tijdelijk in de Colonien, N.H., zv Wieger Cornelis en Jerske Innes BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-183, 47, wijk G-282; nr. 1074, geb 14 mei 1793, Hervormd, aangekomen 9 mei 1852 van Leeuwarden, ontslagen 2 mei 1856, domicilie van onderhoud is HRL; (Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans 1834-1859); oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sjouwerman, wijk A-170; VT1839; wed. C.W. v. d. W. eigenaresse van perceel nr. 146, woonplaats HRL legger nr. 783, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32)
Cornelis Wiegers zie: Harmens, van der Weide
Cornelis Wijgers huwt met IJttie Claasses, kind: Wijger Cornelis, ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL
Cornelis Wygers Corneelis Wijgers, ged 3 aug 1744 Grote Kerk HRL, zv Wijger Corneelis en Pietje Gerrits; huwt met IJttje Klazes, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mei en de 5 en getrout de 12 jun 1768 in de Westerkerk, kind: Wieger Cornelis vd Weide, geb 1769 HRL; DTB N.H. HRL. 1768, BS huw 1826; kind: Pietje Kornelis, geb 13 mei 1776, ged 4 jun 1776 Grote Kerk HRL
Cornelis Willems zie: van der Meulen
Cornelis Willems geboortig van Franequer, heeft op heden het burgerrecht alhier ter stede gewonnen, nadat hij aen handen van burg. Wildschut had belooft, van meninge te sijn om sich alleszins als een eerlijck burger te sullen comporteren en oock alle des burgers lasten mede helpen dragen, soo als een deugtsame burger betaamt, betalende onder die belofte ook de geregtigheit daertoe vastgestelt tot f. 10:10:0 aan de GR, op 14 nov 1692. (burgerboek)
Cornelis Wordtman geb 1794 Ameland, ovl 2 sep 1858 HRL, huwt met Engeltje Douwes, werkman, zv Jan W, en Jeike Hogstra; BS ovl 1858; 1865 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, 224, 226, 266, wijk B-179, 195, wijk D-137
Cornelis Wybenga ovl voor 1841, huwt met Tjalkje Dijkstra, kind: Metje Cornelis W, geb 1800 Wijnaldum; BS ovl 1840
Cornelis Wingaerden ovl 1 nov 1666, 51 jaar, Mr. Koekebacker, Grote Kerk; vdGaast begraaf lijst
Cornelis Wijngaarden ovl 3 apr 1708, 67 jaar, Old burgemeester, huwt met Sijbrechtje Nijkerk, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Cornelis Yes huwt met Idske Pieters, kind: Imke Cornelis, ged 10 jul 1759 Grote Kerk HRL
Cornelis Yes Saturdag den 29 jan 1752: de Magistraat Extraordris vergaderd Zijnde, en bij resumptie gedelibereerd hebbende op hunne Resolutie van den 26 deeses heeft om te suppleren het getal van de ordinaris Ratelwagten deeser Steede goedgevonden daer toe aan te Stellen gelijk aangesteld worden mits deesen de volgende personen Johannes Micchels, Jan Rienks, Marten Everts, Pieter Harings, Claas Pieters, Hilbrand Ruirds en C. IJ., op Lasten, pligten en profijten, Zampt instructie daer van naeder gemaeckt Zullende worden en Welke dienst in getrouwigheid en eerlijk waer te neemen hebben dezelve alle den Eed gepresteerd in handen van de Hr praesiderende Burgemr Hogeboom. Actum ter Vergaderinge op dato uts. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759). huwt met Idske Pieters, kind: Pieter Cornelis, ged 20 apr 1755 Westerkerk HRL; kind: Antje Cornelis, ged 24 okt 1752 Grote Kerk HRL
Cornelis IJmes zie: Toutenburgh
Cornelis IJpes C. IJ. en Arjaantje Lucas, beyde van HRL, zijnde aangegeeven door des Bruydegoms Broeder Eibert IJpes, beneffens Koene Willems, mr. metselaar, 4 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Marike Corneelis, ged 28 may 1743 Westerkerk HRL
Cornelis IJpes ende Rinske Sakes, beide van HRL, huw.aang. 24 jan 1739 HRL, komende voor de bruid desselvs vader Sake Jacobs; huw.aang. HRL 1739
Cornelis IJsbrands huwt met Helena Jacobus vd Put, kind: Fokje Cornelis, geb 1788 Langweer; BS huw 1816; Wij Schout der Gemeente Langweer Certificeren bij dezen dat de huwelijks afkondigingen tusschen Lieuwe Ernst Haarsma oudt negentien jaar, van beroep Werkman, geb en wonende te HRL, minderjarige zv Ernst Alberts Haarsma en Jetske Gerbens, en Fetje Cornelis oudt agt en twintig jaar, zonder beroep, geb te Langweer en laatst aldaar woonachtig meerderjarige dogter van C. IJ. en Helena Jacobus van der Put, in leven Echtelieden te Langweer, alhier behoorlijk Zijn afgekondigd op Zondagen den Veertiende en een en twintigste jan dezes jaars Zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekoomen. Langweer den vijf en Twintigste jan 1816; Ik Ondergetekende Ernst Alberts Haarsma, Scheepstimmerman, wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen minderjarigen Zoon Lieuwe Ernst Haarsma, mede wonende te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met Fetje Cornelis, dv C. IJ. en Helena Jacobus van der Put; mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer Presid. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na Afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. en heb ik deze met mijne Gewone handtekening Vertekend. HRL den 28 nov 1815; Extract uit het Doopregister der Hervormde Gemeente Langweer C: annexis. In het jaar Seventien hondert Zeven en Tagtig den veertien apr is geb Fetje, dogter van C. IJ. en Helena van der Put. Echt. te Langweer
Cornelis IJsbrands ovl 5 sep 1727 HRL, old 50 jaeren
Cornelis Innes huwt met Tjitzke Klaases, kind: Klaas Cornelis, geb 5 jan 1773, ged 24 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Inne Kornelis, geb 3 aug 1784, ged 22 aug 1784 Grote Kerk HRL
Cornelis A Bakker won. HRL. (?) 1808, mogelijk dezelfde als Cornelis B. (?)
Cornelis Aarts Zijlstra geb 1782 ??, ovl 14 nov 1811 HRL, huwt met Foekje Cornelis, wonende te bij de Havenpoort in 1811, kind: Aart Cornelis Z, geb 1790 HRL; in de ovl akte staat als leeftijd bij overlijden: 29 jaar, maar dat is zeer waarschijnlijk niet juist; BS ovl 1811, ovl 1814; heeft een huisbediende, extraord. belasting: f. 1:0:0, mei 1802, mei18 03, agste quartier, huisnr. 31. (GAH650); lijst ingezetenen 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 14:8:0 (GAH650)
Cornelis Alberts Boonstra geb 16 mrt 1811 HRL, ovl 24 sep 1882 HRL, huwt met Tetje Bouma op 21 mei 1835 HRL, verversknecht, zv Albert Thomas B., en Trijntje Cornelis Vorst; BS huw 1835, ovl 1882, dopen Grote Kerk HRL 1811; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en winkelier, wijk A-116; VT1839
Cornelis Andries Smit zie ook: Cornelis Andries; ovl 16 apr 1833 Willemsoord, huwt met Marigje Pieters Postma, zeeman in 1833, kinderen: Andries Cornelis, geb 16 jan 1811 HRL, Jan Cornelis S, geb 1805 Nes, Ameland, Berber Cornelis S, geb 1799 Ameland; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1826, huw 1837, ovl 1839; eigenaar en gebruiker van wijk D-056, varensgesel, 1814. (GAH204)
Cornelis Annes Sijlstra huwt met Joukie Elias Grem, beide van HRL, geproclameert de 3-10 en getrout de 17 dec 1758
Cornelis Arjens Bosma mogelijk dezelfde als Arjen Cornelis Bosma ??; geb 1753 Franeker, ovl 23 mrt 1827 HRL, huwt met Tjaltje Hansen, kinderen: Geertje Cornelis B, geb 1785 HRL, Marijke Cornelis B., geb 1792 HRL, scheepstimmermansknegt; BS ovl 1827; 1831 overlijdens, ovl 1862; weduwe C.A.B. eigenaresse van perceel nr. 1537 te HRL, legger nr. 116, huis en erf, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel een HRL. 1832, bl. 51)
Cornelis Arjens Jonker geb 1748 St. Jacob, ovl 22 okt 1829 HRL, huwt met Simkje Pieters Bakker, en met Anna Ferwerda op 18 dec 1808 Leeuwarden, laatste afk. 11 dec 1808, komt van HRL, huw.get. bij G.R. vd Woude en H. de Groot, 1818, koopt en verkoopt diverse huizen 1799-1802; huw Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1818, ovl 1829; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:9:0 terzaake leverantie en werkloon van 2 schouw sponturf, quit. no. 8, 4 okt 1786. (GAH1118); eigenaar van wijk A-175, gebruiker is Evert Wellinga, koperslager, 1814. (GAH204); id. van wijk A-230, gebruiker is Anth. Fransen, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk A-232, gebruiker is Andries Jacobs wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-037, gebruiker is Lodewijk Coster, 1814. (GAH204); id. van wijk E-172, gebruikers zijn Willem Sluikman, varensgezel, Gerrit N. van der Woude, koperslagersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-029, gebruikers zijn Cornelis van Dijk vrouw, Jacob Blauw, sjouwer, Dirk van der Woude wed., 1814. (GAH204); id. van wijk F-191, gebruiker is Sjoerd Jacobs de Vries, varensgesel 1814. (GAH204); id. van wijk F-219, gebruikers zijn Johannes A. van Kampen, varensgesel, Jan Hendr. Schoenmaker, sjouwer, Karst Edsgers wed., Henning Lolkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-087, kooper, medegebruiker is P. Tetrode wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-089, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-093, gebruiker is Cornelis Bouwes, winkelier, 1814 (GAH204); id. van wijk G-126, gebruiker is Heert M. Tichelaar, tichelknegt, 1814. (GAH204); C.A.J. van HRL, en Anna Ferwerda van Leeuwarden, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 25 nov 1808; ondertrouw HRL; C.A.J. en Simke Pieters Bakker, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 sep 1780 en zijn den 8sten oct naastvolgende getrouwd; heeft een chais, belasting: f. 3:5:0, may 1803. (GAH650); id. belasting: f. 3:6:0, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 48:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 2 apr 1798; Het gerechte der Stad HRL ordrs Vergadert zijnde, stonden wijders in ''s Gerechts Vergadering binnen de Burger C.J. en Dirk IJpei, klaagende dat den Burger Jan Willem Nagel weigerachtig Was, om zijne boete als Bekkenist te betaalen, waar op goedgevonden wierd den Burger J:W:Nagel hier over te Verstaan. (GAH43)
Cornelis Arriens Visser C.A.V. van HRL, en Trijntje Saapes van Franeker, zijnde hier laatst geproclameert op gisteren 11 apr 1773 HRL, en op dato dezes 12 apr 1773 hier getrouwt met adtestatie van Franeker van 28 feb 1773, getekent J. Mensinga, Eccles. ibidem en Jacob van Nul, Coster te Franeker
Cornelis Aukes van Houten geb 1795 HRL, ovl 30 jul 1841 HRL, huwt met Jouwkje Hilles Weyzenbach op 22 okt 1820 HRL, huw.afk. 8 en 15 okt 1820, korendrager in 1841, zv Auke Cornelis vH, en IJmkje Huberts; BS huw 1820, ovl 1841, ovl 1864; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk G-254; VT1839
Cornelis Aukes Schaafsma geb 1750 HRL, ovl 27 jan 1823 HRL, huwt met Sjoukje Meinderts, kind: Grietje Cornelis, gb. 1785 ... , ook huwt met Sjoerdje van Laan; BS geb en huwafk. 1811 1820 overlijdens, ovl 1823, ovl 1830; gebruiker van wijk G-139, timmerknegt; eigenaar is Abraham de Ruiter, 1814. (GAH204); lijst ingezetenen 7e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Cornelis Barteles van der Meer geb 1765 Sappemeer, ovl 3 jan 1828 HRL, huwt met Jeltje Fredriks Klander op 5 jul 1826 HRL, huw.afk. 18 en 25 jun 1826, wonende te HRL, ook huwt met Sijke Jans vd Mey, beurtschipper op Amsterdam, zv Bartelt Cornelis, (gk), en Willemke Jacobs, (gk); BS ovl 1818; 1826 huwelijken, ovl 1828; eigenaar van wijk A-128; gebruiker Allert J. van der Woude, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-236, schipper; eigenaar is Corn. van Loon, 1814. (GAH204)
Cornelis Beerents van Beemen geb 13 nov 1796, ged 27 nov 1796 Grote Kerk HRL, zv Beerent van Beemen en Hendrikje Cornelis Beidschat
Cornelis Bernardus Proosterbeek geb 1786 HRL, ovl 18 nov 1858 HRL, huwt met Akke Jetzes Tolsma, werkman N.H., zv Bernardus Jans P, en Klara Tromp; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk F-153, 205, wijk G-159, 246, 282; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-123; VT1839; geb 12 nov 1786, ged 12 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv Bernardus Jans Proosterbeek en Klara Tromp; Maandag den 15 jan 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, is de jonge genaamd C.B.P. weegens gepleegde Wanbedrijven, vrij veel na dieverij sweemende, gecondemneert om twee daagen in de Pekelkuip te water, en brood gedetineerd te worden. (GAH43)
Cornelis Bouwes Schiere zie ook: Cornelis Bouwes; ovl voor 1801, huwt met Anna Jans Walig, erven huren plak grond voor taanderij 1800-1801, wonende te HRL. 1751-1754, kinderen; Jan Cornelis S, geb 1746 HRL, Grietje Cornelis S, geb 1748 HRL, Bouwe Cornelis S, geb 1750 ... ; BS ovl 1826; 1829 huwelijken, b; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 7:3:0 wegens geleverde seildoeken broeken, kwit. no. 12, 16 nov 1774. (GAH1105); ontvangt van de Stadsrentmeester f. 24:14:0 wegens geleverd zeildoek, ord. no. 47, 16 aug 1775. (GAH1060); id. f. 24:16:0, ord. no. 67, 20 May 1776. (GAH1060) id. f. 5:4:0 wegens een geleverd nieuw zeildoekskleed, ord. no. 68, 20 May 1776. (GAH1060); C.BS van HRL. ende Anna Jans Wagens(!) van de Helder, koomende de Bruidegom met een procuratie voorschrevenen van de Helder gepresteert door de Bruit tendeerende ten einde als nu is geschiedt, 4 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde zeilen tdv de kerk, 28 feb 1774: f. 19:11:0; id. wegens het verstellen van de brandspuiten, 6 jan 1777: f. 4:0:8; id. wegens reparatie aan de brandspuiten 8 jan 1771: f. 73:9:0; id. wegens gedane leverantie tdv de Stad, 5 nov 1777: f. 23:17:0; id. tdv de Zeewerken, 21 dec 1778: f. 23:2:0 en f. 48:12:0; id. 26 dec 1779: f. 23:6:0; id. 11 dec 1780: f. 20:16:0; id. wegens gedane reparatie tdv de Stad, 7 jan 1782: f. 6:9:4; id. wegens geleverd zeildoek tdv de Stad, 21 jun 1784: f. 40:2:0; id. tdv de Zeewerken, 19 dec 1781: f. 28:16:2; id. 10 dec 1783: f. 10:6:0; (geen boeknrs. vermeld)
Cornelis Bouwes Zoete geb 1787 HRL, ovl 30 sep 1859 HRL, huwt met Aukje Tjepkes Blok op 23 dec 1810 HRL, huw.get. bij B. Agema en A.B. Zoete, wonende te HRL, 1811, id. bij R.T. Bruinsma en R. Bouwes, broder bruid. winkelier, 1816, id. bij J. Jaspers en A. Agema, (2x gk), trekveerschipper, 1838, zv Bouwe Cornelis Z, en Akke Cornelis Eilander; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1816, huw 1838, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-088, wijk H-195, supp wijk G-402; eigenaar van wijk D-030; gebruiker Nolke vd Veer, trekschipper, 1814. (GAH204); id. van wijk G-249; gebruiker Lolke S. Zwaal, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. trekveerschipper, wijk C-117; VT1839
Cornelis Claas Schenkius namens het Harlinger Weeshuis betaalt door secretaris Cornelis Alberda f. 7:12:7 aan C.C.S. wegens de gulden per morgen de 23sep, 10 nov 1740 en 13 feb 1741 over St. Jacobi Parochie omgeslagen, 11 apr 1791 (GAH1071)
Cornelis Claeses Rood Migchiel Harmens Wassenaar van HRL, ende Geertie Cornelis Rood van Almenum, koomende weegens de bruid C.C.R., olislager, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Cornelis Coenraads Bontekoe huwt met Wytske Cornelis Lautenbach, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 mei 1768 in de Westerkerk HRL; kind: Coenraad Kornelis Bontekoe, geb 18 sep 1774, ged 6 okt 1774 Grote Kerk HRL
Cornelis Cornelis den Oude Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: Een 64e part aent schip voor desen bij Albert Symens ende laatst bij C.C. dO. gevoert welck schip met man en all ongelukkiglijck is wegh gebleven. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; OUDE, GERARDUS DE
Cornelis Cornelis Postma geb 1803 Medemblik, ovl 15 jul 1831 Antwerpen, Be, huwt met Anna Jans Faber op 30 nov 1826 HRL, huw.afk. 19 en 26 nov 1826, wonende te HRL, kleermakersknecht, zv Cornelis Alderts, (gk), en Geertje Wajers, (gk); BS huw 1826, huw 1835, ovl 1839
Cornelis Cornelis Rinia ovl voor 1839, huwt met Sipkje Arjens/Adriaans Zijlstra, kinderen: Engeltje Cornelis R, geb 10 feb 1803 Wijnaldum, Cornelis Cornelis R, geb 1805 Wijnaldum; BS huw 1838, ovl 1868
Cornelis Cornelis Rinia geb 1805 Wijnaldum, 1e huwt met Trijntje Cornelis vd Boom, 2e huwt met Hiltje Tjallings Steensma, (gk), op 1 nov 1838 HRL, wonende te HRL, laatst te Almenum, zv Cornelis Cornelis R, en Sipkje Adriaans Zijlstra; BS huw 1838
Cornelis Cornelis Tof C.C.T. en Marijke Gerrits Felt, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 7 mrt 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd
Cornelis Cornelis de Vries geb 21 nov 1798 HRL, ovl 21 okt 1870 HRL, 1e huwt met Lijsbrth Ages Westra, 2e huwt met Wiepkje vd mei op 13 nov 1834 HRL, werkman in 1851, Nederlands Hervormd pakhuisknecht te HRL. 1833, zv Cornelis Johannes dV, en Janke Cornelis; BS ovl 1833; 1834 huwelijken, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk I-013; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk E-211; VT1839
Cornelis Cornelissen Zijlstra ovl voor 1812, huwt met IJnskje Posthuma op 22 jun 1807 HRL, komt van HRL, levert tabak in 1810, kinderen: Johannes, geb 23 mrt 1810 HRL, Sicco Z, geb 9 dec 1811 HRL, Cornelis, geb 10 apr 1808 HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS geb 1811; wed. C.C.Z. eigenaar en gebruiker van wijk C-005, winkeliersche, 1814. (GAH204); C.C.Z. en IJnskje J. Posthuma, beide van HRL, zijnde aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 jun 1807; ondertrouw HRL; begraven Klein Kerkhof, regel 13, nr. 15; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Johannes Cornelis Zijlstra, geb 23 mrt 1810, ged 17 apr 1810 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:12:0 ter Saeke geleverde Azijn, 31 dec 1810, quit. no. 41 (GAH1142); id. f. 22:0:0, 6jul18 08, quit. no. 50 (GAH1140); id. f. 5:10:0, 29 dec 1808, quit. no. 76 (GAH1140); id. f. 4:6:0 voor geleverde Winkelwaeren, 30 dec 1809, quit. no. 79 (GAH1141)
Cornelis Cornelisz Klein huwt met Antje Steffens, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 dec 1771 en 5 Janewari en getrout de 18 Febrij 1772
Cornelis D Schiere onderzoek door secretaris Conradi naar de oorsprong van f. 5:0:0 welke jaarlijks zijn betaald onder ''Wallen'' voor eenplek grond bij de Kleine Kerk, gebruikt tot taanderij, eerst door C.D.S., en vervolgens door zijn zoon B. Schiere, de tegenwoordige gebruiker. Verzoekt ontheven te worden van betaling, vermits de grond niet verder benodigd is, 24 jan 1803 (GAH49); op 27 jan 1803 bericht Conradi dat de overeenkomst slechts bestaat uit huur en verhuur, opgericht in 1761 voor f. 8:0:0, in 1775 voor f. 14:0:0 en in 1776 voor f. 5:0:0 . B. Schiere wordt vrijgesteld, te meer daar de schutting waar mee die grond omheind is, is geruineerd en genoegzaam geamoveerd 24 jan 1803 (GAH49)
Cornelis Dirks de Boer geb 1764 HRL, ovl 14 mei 1821 HRL, 1e huwt met Rinske Doekes, 2e huwt met IJemkje Jacobs Reidsma op 29 nov 1807 HRL, wonende te HRL 1807; N.H., huw getuige bij J.R. de Boer en S. Hoogzand, schipper, 1811, id. bij A.J. Tange en M.R. Zeba 1812, laatst korendrager, kinderen: Jacobus de B., geb 17 nov 1809 HRL, Sijbrigje Cornelis, geb 2 mrt 1810 HRL, Jacoba de B., geb 15 nov 1809 HRL, Maartje Cornelis de B., geb 12 mrt 1802 HRL, Femke Cornelis, geb 28 jan 1800 HRL, zv Dirk Cornelis de B., en Aaltje Jans; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1809, BS huw 1811, ovl 1812, ovl 1821, ovl 1822, huw 1827, ovl 1872, ovl 1887; C.D. de B., en Rinske Doekes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Laas Douwes, goede bekende, 8 jan 1791; ondertrouw HRL; C.D. dB. en IJmkje Jacobs Reidsma, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 14 nov 1807; K.D. de B., en Rinske Doekes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 jan 1791 HRL, en zijn getrouwd den 25 daaraanvolgende; kind: Jacoba Cornelis de Boer, geb 17 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL, mdr: IJ.J. Reidsma; kinderen: Dirk en Sijbrigje Cornelis de Boer, tweelingen, geb 22 jan 1812, ged 16 feb 1812 Grote Kerk HRL; gemraad besluit om de haven of ratelwagten ter beveiliging van de in de haven liggende schepen en ter bewaring der rust, weder om gedurende deze winter, te doen omgaan en wagthouden, ''s avonds van 9 uur tot ''s morgens tot de dag, en daarmee een begin te maken op morgenavond 9 uur tot het presteren van welke wagten, gecontinueert en opnieuw benoemd zijn: Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smitt, Barent Hilles, Harmen Dirks, Johannes Hart mans, Symon van Geit, Berent Nieuwenhuis, Pieter Doekes, Gosse Douwes, C. d. B., Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Ids Gosses, Johannes van Belkum, Pieter Jans en Willem Dirks. en zijn aan hun voorgelezen artt. 21. 22. 23 en 24 uit de Havenmeestersinstructie als tot hun posten relatie hebbende, waarop zij alle hebben aangenomen, daarop hun post en pligt getrouwelijk waar te nemen waarbij de nieuw aangestelde is be?digt en de continuerende bij hun voormaals gedane eed hebben gepersisteerd, di. 30 nov 1802 (GAH48); op het stadhuis ontboden de havenwachters om van deze avond 9 uur hun eerste wacht te beginnenen ''s morgens tot de dag rond te gaan: Pieter Doekes, Johannes van Belkum, Barend Hilles, Pieter Jans, Bernardus van Taken, Jurjen Smit, C. d. B., Johannes Hartmans, Johannes Velthuis, Pieter Jurjens, Barend Nijhuis, Cornelis Jans Wassenaar, Simon van Geit, Gosse Douwes, Ids Gosses, Harmen Dirks, ma. 30 nov 1801 (GAH47); ter beveiliging van de in de haven liggende schepen en ter bewaring der rust, zullen de ratelwachten deze winter weer wacht houden van 9 uur ''s avonds tot ''s morgens tot de dag. Opnieuw zijn benoemd: Pieter Doekes, Gosse Douwes, C. d. B., Pieter Jans, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Johannes van Belkum, Ids Gosses, Johannes Hartmans, Bernardus van Taken, Simon van Geit, Barend Nijhuis, Harmen Dirks, Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smidt, ma. 24 nov 1800 (GAH46); Maandag den 4 decembr 1797. Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, Tjalke Coster, C. d. B., Gerrijt Harkes, Pieter Jurjens, Symon Geit, Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, Johannes van Belkum, Jacob Alberts, Ids Gosses, Johs Velthuis, Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43)
Cornelis Dirks Enkhuyser C.D.E. van Texel ende Sijtske Pijtters Bus van HRL, komende weegens de bruit desselfs neef Johannes Ferwerda, 18 Feb 1747; van Texel, huwt met Sijtske Pijtters Bul van HRL, geproclameert den 19-26 feb en den 5 mrt en getrout den 19 dito 1747
Cornelis Dirks Lautenbach geb 1765 HRL, ovl 3 okt 1826 HRL, huwt met Trijntje Cornelis Beidschat kinderen: Dirk L, geb 1792 HRL, Aafke Cornelis L, geb 9 jul 1799 HRL, Grietje Cornelis L, geb 1794 HRL, Cornelis L, geb 18 aug 1795 ... , Antje L, geb 15 dec 1803 HRL, Baukje L, geb 3 sep 1801 HRL, huw getuige bij H. van Beemen en T. van Arum, meester schoenmaker, oom bruidegom, 1813, id. bij T. Sjoerds en B. Wopkes, 1811, id. bij J. Steenveld en H. Couperus, neef bruid. 1814, id. bij R. Beidschat en T.Y. de Groot, oom bruidegom 114, aanspreker in 1814, zv Dirk L, en Aafke Harmens; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1804, BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, ovl 1818, ovl 1826, ovl 1834, ovl 1842, ovl 1845; eigenaar en gebruiker van wijk D-023, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Johannes Stuf en S.C. Reidsma, van wijk G-245, tuin 1814. (GAH204); C. Dirks L. ende Trijntje Cornelis Beitschat, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Jan Beitschat, 4 apr 1789; ondertrouw HRL; Jan Everts Bouwknegt ende Neeltje Gerrijts Spitske, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.L., goede bekende, 8 may 1790; ondertrouw HRL; woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 5:12:0; in hetzelfde boek vermeld met: f. 6:12:0 (GAH650); kind: Dirk Cornelis Lautenbach, geb 18 sep 1792, ged 7 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Cornelis Lautenbach, geb 4 feb 1794, ged 23 feb 1794 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Kornelis Lautenbach, geb 18 aug 1795, ged 1 sep 1795 Grote Kerk HRL; Maandag den 30 Sept 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Wijders beslooten, aan het departementaal Bestuur van de Eems in te Zenden, navolgende missive. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Ingevolge UWl:aanschrijvinge van den 23 deezer, Koomen Wij UWl: hier neevens op te geeven, de naamen van alzoodaanige Perzoonen, Welke Halstarrig Weigeren de Waapenen ter bewaaringe van inwendige rust, en order, op te Vatten te Weeten Matthijs Ouwendag, mr Hoedemaaker, IJege Visser, Castelein, C.L., mr Schoenmaker, Hendrik Swaal, Coopman, Jan Visser, Stads Tamboer ten einde UWl: daarvan Kennisse aan het Uitvoerend Bewind Kunnen geeven, opdat met dezelve Perzoonen Kan Werden gehandelt, overeenkomstig UWl: aanschrijvinge; Daar Gijl:ons, in UWe missive van den 27 Augt 1799 hebt gelieven te melden, dat Gijl:omtrent het employ, van de Gewapende Burgers tot het Waarneemen van Guarnisoensdienst te Leeuwarden, een besluit van het uitvoerend bewind hat ontvangen, dat de Raad der Gemeente daar voor moest blijven Zorgen, tot dat op eene voor-dragt deswegens door gemelde Bewind, aan het Vertegenwoordigend Ligchaam gedaan, Zou Zijn gedisponeerd, en UWl:niet twijffelende, of daaromtrent Zoude favorabel, door het Vertegenwoordigend Ligchaam gedisponeerd Werden. Wijders dat UWl Copia van onze missive aan het uitvoerend Bewind had gesonden en ons van het resultaat daar van, Zoud informeeren, Zoo neemen Wij reverentelijk de Vrijheid UWl. door deesen te vragen, of door dat Susject, bij het Vertegenwoordigend Ligchaam is gedisponeerd, Zoo Jaa, dat Gijl:alsdan aan ons gelieft Kennisse te doen toeKoomen, hoe die dispositie is gevallen, de Wijl Wij daar na Zeer verlangende Zijn, al Zoo bij Continuatie van onze Gewapende Burgers Guarnisoensdienst moeten doen. Waaraan Wij rede aan vrij notabele Summa besteed hebben, en onse financien uitgeput Zijnde, niet meer toelaaten dergelijke Verschotten te doen, Wij verzoeken hierop Spoedig met UWl:antwoord vereert te mogen Worden. HRL, 30 sep 1799, Ao. 5. (GAH45); Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen 4 dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenten; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerkin deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind, van den 4 deeZer, Exact te Voldoen, de navolgende Burgers, en IngeZetenen, te Verzoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZen Collecte te Willen Chargeren als in het: 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan; 2de Quartier: H. van Schonenburg x C.L. ; 3de Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas; 4e Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G:de Vries; 5e Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen; 6e Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok; 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, Alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennis te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat gecollecteerd was in het 2de Quartier: f. 51:6:14, en te Zaamen f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45); Wij Ondergetekenden Albartus Rasschen, Eerste Commis ter Secretarij en C.L., Mr. Schoenmaker, beide Woonachtig te HRL Verklaren hier mede ten vollen Overtuigd te Zijn dat Pieter Jentjes van Ruiten, Echtgenoot van Gatske Visser, in de maand mrt des afgelopen Jaars is Overleden te Oostwolde. HRL den 3 Jan: 1815; erven C.D.L. eigenaars van perceel nr. 506 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 403, huis en erf, 198 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Cornelis Dirks Molenaar geb 1767 ... , ovl 29 apr 1812 HRL. ih Hospitaal der Marine, huwt met Janke Jorrits Damstra, matroos in ''s rijks dienst in 1812, huw.get. bij K.D. Molenaar en S.E. de Boer, wonende te HRL. 1811, doet overlijdensaangifte van Karst Edsgers in 1811, kinderen: Durk Cornelis M, geb 1793 te HRL, Geeske Cornelis, geb 29 jul 1804 HRL, Klaas Cornelis, geb 31 dec 1801 HRL, zv Dirk Cornelis en Geeske Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, bsha181hu, ovl 1812, ovl 1828, ovl 1830; huwt met Anna Gillis, kind: Elisabeth Kornelis Molenaar, geb 1 feb 1796, ged 1 mrt 1796 Grote Kerk HRL; Ik Ondergetekende Janke Jorrits Damstra Weduwe C.D.M., wonende te HRL, verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon D.C.M., bij mijnen wijlen Man in Echte Verwekt, om zich in het huwelijk te begeven met Ansk Jarigs, mede wonende te HRL, mogende dus Lijden dat dezelven door den Heer Burgemeester der Stad HRL in ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 31 mei 1815; Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en twaalf den negen en twintigste apr is Overleden C.D.M. Oud Vijf en Veertig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 30 mei 1815; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende akte van notirieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heden den Twintigste Mei Een duizend achthondert Vijftien Compareerde voor ons fungerende Vrederegter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewonen Teregtzittingen, Claas Dirks Molenaar, Zoutziedersknegt, Haitze Jorrits Damstra, Scheepstimmermansknegt, Jan Edes van der Woude, Werkman, Jan Taekes Pannebakker, Matroos, Hendrik Jelles de Vries, Scheepstimmermansknegt, Zijtze Johannes Hoog, Werkman en Cornelis Sjerks Vorst, zonder beroep, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn, een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van Dirk Cornelis Molenaar, Werkman, wonende te HRL, wiens ouders zijn C.D.M. Overleden en Janke Jorrits Damstra, nog in leven, ter dezer Stede HRL woonachtig; Welk verzoek zij mids dezen, voldoende verklaren te weten dat genoemde Dirk Cornelis Molenaar is geb te HRL den tienden dec Een duizend zeven hondert negentig, dat dezelve geen Acte van Geboorte of Doop Kan produceren, door dien dezelve niet is gedoopt, en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap dat zij deze Dirk Cornelis Molenaar, niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met dezelve en zijn ouders hebben gehad waar door zij zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane Voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid. met ons, en onzen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat door den Heere Praesident Burgemeester dezer Stad in dato van tien dezer maand mei ten gevolge van het Besluit van Z.M. in dato den negende mrt jongstleden No. 13 afgegeven, volkomen is gebleken, dat deze Dirk Cornelis Molenaar onvermogend is, om eenige Kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen, op dato in het hoofd dezes gemeld. Gratis geregistreerd te HRL den twintigste mei 1815 fol. 117 V? C
Cornelis Dirks Zijlstra geb 1804 HRL, ovl 20 feb 1829 HRL, ongehuwd, zv Dirk Cornelis Z, en Dirkje Adema; BS ovl 1829
Cornelis Dirks Zijlstra havenmeester in 1774, ontvanger der doodkistgelden in 1782, medevoogd in 1791; geb 1750 HRL, ovl 30 mei 1825 HRL, huwt met Jetske Aarts, oud-schepen, gekwalificeerde kollekteur der Kon. Ned. Loterij in 1825, solliciteur bij de marine, ontvangt interesse 1800, 1811, kinderen: Dirk Cornelis Z, geb 1776 HRL, Helle Alagonda Z, geb 1795 HRL, Sijtske Z, geb 1790 ... , Hans W.C. Z, geb 1785 ... , Akke/Aukje Z, geb 1781 ... , Catharina Z, geb ... ., Catharina Z. geb 1788 HRL, zv Dirk Cornelis Z, en Aukjen Sijtzes; BS huwafk. en huw 1811, huw 1823, ovl 1825, ovl 1837, ovl 1844, BS Franeker ovl 1858; kind: Dirk Kornelis Zijlstra, geb 4 mei 1775, ged 23 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: Aart Kornelis Zijlstra, geb 6 apr 1783, ged 4 may 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hans Willem Cornelis Zijlstra, geb 11 feb 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Maria Johanna Harmanna Zijlstra, geb 5 apr 1787, ged 1may17 87 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Cornelis Zijlstra, geb 20 mrt 1790, ged 13 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Ibella Alagonda Zijlstra, geb 2 may 1794, ged 1 jun 1794 Grote Kerk HRL; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 171:6:0 wegens last- en moddergeld over 1773, 3 jan 1774. (GAH1105); id. f. 156:16:0 over 1774, 6 jan 1775 (GAH1106); id. f. 151:19:8 over 1775, 6 jan 1776. (GAH1107); id. f. 206:13:8, over 1776, 25 jan 1777. (GAH1108); id. f. 190:2:8 over 1779, 11 jan 1780. (GAH1111); id. f. 135:15:0 over 1780, 15 jan 1781. (GAH1112); id. over 1781, 23 jan 1782. (GAH1113); id. f. 147:9:0 over 1782, 14 jan 1783. (GAH1114); id. f. 195:7:0 over 1777, 28 jan 1778. (GAH1109); id. over 1778, 12 jan 1779. (GAH1110); id. f. 206:2:0, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 172:3:0, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 183:9:8 door hem gecolledteerd van primo jan. tot ultimo dec 1785, bedraagende 1/2 stv van ''t last, over 7339 lasten, 26 jan 1786. (GAH1118); id. f. 149:12:8 voor 5983 lasten, 1 feb 1787. (GAH1119); id. f. 151:18:8 voor 6077 last, 25 jan 1788. (GAH1120); id. f. 132:11:8 voor 5303 last, 27 jan 1789. (GAH1121); id. f. 115:9:8 voor 4619 last, 21 jan 1790. (GAH1122); id. f. 143:3:8 voor 5727 last f. 1/2 stv, 18 jan 1791. (GAH1123); id. het moddergeld van primo January tot ultimo dec 1791, bij zijn ed. ten voordeele van het Weeshuis gecollecteerd, a 1/2 st pr last over 5942 lasten: f. 148:11:0, alsmede het geene bij zijn ed. in die tijd ten voordeele van het Weeshuis wegens het ophoopt schepel is ontfangen: f. 71:16:0, af: voor de administratie: f. 7:10:0, resteert: f. 212:17:0 (GAH1124); id. f. 144:3:0 aan moddergeld over 5766 lasten, en f. 45:18:0 aan opgehoopt schepel, af: voor de administratie: f. 7:10:0, resteert: f. 182:11:0, 21 jan 1793 (GAH1125); id. f. 127:10:0 aan moddergeld over 5100 lasten, en f. 48:18:0 aan opgehoopt schepel, af: voor de administratie: f. 7:10:0, resteert f. 168:18:0, 25 feb 1794 (GAH1126); id. f. 145:0:8 aan moddergeld voor 5801 lasten, en f. 70:10:0 aan opgehoopte scheepel, af: voor de administratie: f. 7:10:0, resteert: 208:0 8; 5 feb 1795 (GAH1127); id. f. 68:11:8 voor 2743 lasten, en f. 59:5:0 voor opgehoopt scheepel, af: voor de administratie: f. 7:10:0, resteert: f. 120:6:8, 25 jan 1796 (GAH1128); id. van primo jan 1796 tot jun 1796 voor 1200 lasten: f. 30:0:0, en over dezelfde periode opgehoopt scheepel: f. 12:3:0, af: voor een half jaar administratie: f. 3:15:0, resteert: f. 38:8:0, 12 jul 1796 (GAH1128); id. f. 116:1:0 wegens ''t ophoopt schepel over 1773, 3 jan 1774. (GAH1105); id. f. 76:1:0 over 1774, 6 jan 1775. (GAH1106); id. f. 52:6:0 over 1775, 6 jan 1776. (GAH1107); id. f. 36:18:0 over 1776, 25 jan 1777. (GAH1108); id. f. 48:12:0 over 1779, 11 jan 1780. (GAH1111); id. f. 36:12:0 over 1780, 15 jan 1781. (B1 111); id. f. 18:3:0 over 1781, 23 jan 1782. (GAH1113); id. f. 11:8:0 over 1782 14 jan 1783. (GAH1114); id. f. 49:2:0 over 1777, 28 jan 1778. (GAH1109); id. 31- 16:0 over 1778. (GAH1110); id. f. 30:6:0, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 9:0:0, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 52:0:0, 26 jan 1786. (GAH1118); id. f. 12:10:0, 1feb17 87. (GAH1119); id. f. 47:8:0, 25 jan 1788. (GAH1120); id. f. 57:12:0, 27 jan 1789. (GAH1121); id. f. 39:0:0, 21 jan 1790. (GAH1122); id. f. 41:19:0, 18 jan 1791. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk E-049, collecteur, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-139; gebruiker Hendr. Simons de Groot wed., vischvrouw, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:14:0 wegens 3 doodskisten, kwit. no. 29, 23 nov 1774. (GAH1105); id. f. 21:10:0 voor geleverde doodkisten, kwit. no. 4, 17 dec 1777. (GAH1108); id. f. 63:0:0 voor geleverde doodkisten in 1779 en 1780, kwit. no. 4, 22 jan 1782. (GAH1113)id. 57-5 -8 in 1781 en 1782, kwit. no. 6, 7 jan 1783. (GAH1114); id. f. 13:15:0, ord. no. 6, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 19:13:0, ord. no. 6, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 29:7:0, quit. no. 3, 1 feb 1787. (GAH1119); id. f. 11:3:0, quit. no. 17, 12 jan 1790. (GAH1122); id. f. 8:4:12, quit. no. 1. (GAH1123); id. f. 8:4:12, voor 1 doodkist, 31 jan 1792, quit. no. 5 (GAH1124); id. f. 19:7:0 ter zaake geleverde doodkisten, 6 may 1794, quit. no. 7 (GAH1126); id. f. 8:5:0, ter zake een doodkist voor Romke Lanting, 12 jan 1796, quit. no. 5 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met W. Heerma, f. 150:1:0 als curatoren over Alida Bierma wegens geleverd carsaai, ord. no. 2, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 5:13:12 wegens geleverd kisthout, quit. no. 1, 26 jan 1786. (GAH1118); id. f. 22:0:0, quit. no. 2, 22 jan 1788. (GAH1120); Bij examinatie van de Reekening hebben de weesvoogden bevonden in het capittel der Kinderverdiensten door den rendant een abuis te sijn begaan met de post van Jacob Tjeerds te stellen op 75 Cglshetwelk 65 gld sijn moet; welke teveel in ontvang gebragte 10 gld den rendant bij deezen word gequalificeerd om in sijn volgende Reekening voor uitgaav te stellen. Verders de reekening wel bevonden hebbende, hebben wij deezen onderteekend in den Weeshuize binnen HRL, 3 feb 1789. Was getekend: C.D.Z., G. Andreae, S. Rienstra, IJ. Hoornstra, H. Stapert. (GAH1120); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecomitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 22 dec 1789. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptie van de Heeren Rendeerden, de Magistraat, en Gecomitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, Sjoerd T. Schrik, T.S. Stephanij, Albert W. Bakker, Sybout Hoornstra, (?) Wassenaar, R.W. Meintz, H.R. Binksma, J. Frank, Klaas Heins, J.D. Toussaint, C.D.Z., J. Albarda, A.J. Conradi. (GAH1121); Stadsrentmeester ontvangt vd burgmr K. Lanting als administrateur vd correspondentiebeurs een summa van f. 2500:0:0 in de 2e tontine voor meergem. beurs genegotieerd op de lijven van Frans Tjallingii, P. Lanting, Jan Douwes Zeilmaker en Cornelis D. Zijlstra in de tweede, en ten lijve van Jan Westra id derde classe, 1sten July 1774. (GAH1060); Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 2e classe, no. 13, tegen 5%, Januar. 1775. (GAH1060); id. January 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060); C.Z. en Jetske Aarts, deze hebben een Huwelijks voorstelling in de week gehad met consent van den Agtbaaren Magistraat, en getrouwt den 8 mei 1774 HRL; heeft 1 hond, belasting:2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 31, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 120:0:0 (GAH650); C.D.Z. als curator over de boedel van capt. Steffers, zal zich adresseren aan ''t Provinciaal bestuur, op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 31:3:0 ter zaake verschooten penningen aan Jan Douwes, varende op ''s Lands cotter ''de Snelheid'', 30 aug 1792, quit. no. 6 (GAH1124); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is eene summa van f. 478:16:14. en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat ag-ter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendantis berustende tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten, in de vergadering van de Magistraat, en de gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 19 January 1793. In Kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, J. Frank, A. IJpeij, Teunis Norbruis, H. Radsma, C.D.Z., E.F. Harkenroth, Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Menno Vink, A. Mockema, A.J. Conradi, J. Albarda, Jan van der Veen (GAH1124); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde, is volkomen wel bevonden, zijnde deeze opnemingge geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 8 Januar. 1808, zullende het voordelig Slot in de volgende Rekening voor ontvang worden gebragt. Was getekend: Minno Vellinga, C.D.Z., IJ. Rodenhuis, H. Peaux, Jan Willem Douwes, L.C. van Goch, A.J. Conradi (GAH1139)
Cornelis Dirks Wetzens ovl 22 jun 1792 HRL, oud 18 jaar; geb 26 nov 1773, ged 7 dec 1773 Grote Kerk HRL, zv Dirk Cornelis Wetsen en Trijntje Rients; ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL, zv Dirk Cornelis Wetsen en Trijntie Rients
Cornelis Douwes de Roos geb 28 okt 1806 HRL, ovl 2 nov 1839 HRL, huwt met Grietje Klazes Bleeker op 19 jun 1829 HRL, huw.afk. 31 mei en 7 jun 1829, timmerknecht in 1839, ged 9 nov 1806 HRL, N.H., zv Douwe Cornelis dR, en Antje Dirks Wijngaarden; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1839, ovl 1849
Cornelis Eeltjes Akkerboom geb 1794 HRL, ovl 1 mei 1832 Utrecht in het Groot Rijkshospitaal, huwt met Maaike Dirks Bakker op 27 okt 1814 HRL, huwelijksafkondigingen 9 en 16 okt 1814, schutter bij de Vierde Compagnie Eerste Bataillon der Eerste Afdeeling Vriesche Schutterij in 1832, huw.get. bij T.D. Bakker en A.F. Dijkstra, korendrager, broeder bruidegom, 1817, zv Eeltje A., en Grietje Reins; BS huw 1814, huw 1817, ovl 1832, ovl 1866; Beetgum, sectie B: eigenaar van perceel 32, legger 2, soort gebruik: boomgaard, oppervlakte 1640 m2, klaase onbebouwd: 1; (bron: Kad. Atlas Menald''dl, 1832)
Cornelis Eeltjes Tigchelaar geb 11 jun 1810 HRL, ovl 4 apr 1881 HRL, huwt met Johanna Galjard, (gk), op 14 aug 1834 HRL, kuiper, N.H., pakhuisknecht in 1851, zv Eeltje Cornelis T, en Feikje Blombergen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk E-150; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk E-121; VT1839
Cornelis Engberts Schaap ovl voor 1835, huwt met Wijke Gerrits Boltje; BS ovl 1834
Cornelis Ennes Wijga molenaar in 1783; zie ook: Cornelis Ennes; huwt met Tjietske Claeses Backer, beide van HRL, geproclameerd de 12-14 en getrout de 19 mrt 1769; kind: Claas Cornelis Wiga, ged 24 mrt 1771 Westerkerk HRL; ovl 28 nov 1791 ... , huwt met Aafke Pieters Hoekstra en huwt met Tjitske Klasen Bakker, zij (T.K. Bakker) huurt grasland aan het Bolwerk en Singel 1800-1801, kind: Klaas Cornelis W, geb 5 jan 1773, ged 24 jan 1773 Grote Kerk HRL; BS huw 1821, huw 1843,; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:5:0 voor 1/4 jaar maalloon tot 25 jan aan het Weeshuis verdiend, kwit. no. 2, 27 mrt 1781. (GAH1112); id. f. 7:7:8 voor maalloon van graan tot 30 apr incluis, kwit. no. 3, 8 mei 1781. (GAH1112); id. f. 6:1:8 van 1 mei tot St. Jacob, kwit. no. 4, 21 aug 1781. (GAH1112); id. f. 8:8:0 voor 1/4 jaar maalloon van rogge en mout, kwit. no. 13, 3 dec 1782. (GAH1113); id. f.