Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
E Alta Jan Hansen Oosterhout van HRL, en Janke Gerrits Hesselinga van Nieuwland, zijn na driemaalige proclamatie, warvan de laatste is geschied den 28 jun 1778 HRL, met attestatie van hier vertrokken en getrouwd te Bosum volgens ingebragt getuigenis, vertekend E.A., v. d. m.
E Alta verschenen bij V. van der Plaats het drietal bekroonde prijs-verhandelingen over de uitvoer van het hooi door N. Ypey, E.A. en Sjoerd Meinerts: f. 1:0:0 Daarin belangrijke opgaven omtrent de bevolking van Friesland, 7 jul 1781, (Frl. 1700-1795)
E Bijlsma ontvangt f. 4:7:0 van het gemeentebestuur wegens levering van lantaarns aan de Casernen, 31 Wintermaand 1810. (GAH289)
E Heydkamp ontvangt betaling van het gemeentebestuur 1747; medeweesvoogd hopman Buma bet f. 90:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens 1 jaar huyr van ''t huys de Oude Pienas genaamt, wordende door Rintje de Vos gebruykt; volgt de uitgaave van voorn:huys: no. 1 vroedsman Clinkhamer . -16:0, no. 2. hopman van Vlie, no. 3. Jacob Nauta f. 5:12:0, totale uitgaeve f. 43:11:0; ontvangh f. 90:0:0, resteert f. 46:9:0; den 25 nov betaelt aen de President Diacon een darde van de suivere huyr de sum:15-9-10:en komt dus voor het Weeshuys voor 2/3 parten de sum: f. 30:19:6. Nevensgaande somma is mij voldaan, E.H., 16 may 1730. (GAH1060)
E Kuiper geb 1794 ... , huw.get. bij S. Schiere en F. Schouwenburg, kantoorbediende, wonende te Sneek, neef bruid; BS huw 1817
E Menalda ontvangt restitutie expensen, gedaan aan zwevende kraamvrouw in 1758
E Tulleners kamerbewaarder 1802
E. van Kleffens steenleverancier 1763
E. H Bergsma De raad der gemeente ordrs vergadert zijnde, wierde in aamerking genoomen, dat den tijd waar bij de Eigenaars, en geinteresseerden, van het Coffschip Tettje Witteveen genaamd, bij advertentie in de Couranten gesommeerd waaren om ordre op gedagte schip te stellen, reede ge?xpireerd was, zonder dat voor als nog iemand opgekoomen Waar, om aan gedagte Sommatie te voldoen, dan alleen dat den Burger Brugt Pieter de Jong van de Lemmer, Welke gedagte Schip voormaals gevoerd heeft, aan den Raad eene missive had ingesonden, voornaamentlijk inhoudende dat de reders van gedagte Schip, de Zaak hadden geabandonneert, en dat hij als Schipper uit hoofde van het arrest zich niet bevoegd oordeelde, aan hetzelve iets te kunnen doen, behalven dat hij in den gepasseerden jaare aan de Advocaat E:H:B. te Leeuwarden als Last hebbende van Anthonij Meints in Qlt:te Amsterdam, eene Acte had gepasseerd, waar bij hij geaccordeert had, om het Schip te verkoopen, het geen egter om daar bij genoemde redenen niet Was geschied. den Raad dit alles onvoldoende vindende, en teffens inziende de hooge noodzaakelijkheid ten einde om alle onheilen, welke door eene verdere Verwaarloosing van hetzelve zouden konnen ontstaan, te prevenieeren, dat gedagte Schip:of hersteld of verkogt wierd, en tot het eerste (of herstellen) in t minste geen uitzigt zijnde, aangezien de Eigenaars hetzelve Schip hebben geabandonneert, en den Schipper verklaard er niet aan te konnen doen, heeft den Raad uit Consideratie van dien, als meede dat den Advocaat E:H:B. wegens zijne ppaalende Cooplieden Anthonij Meints in Qlt:als arrestanten daar in volkoomen accordeerden, na rijpe deliberatie goedgevonde gedagte Coffschip door den Fiscaal deezer Stede Publijcq te doen verkoopen, ten voordeele der geene, welke bevonden zal werden tot de penningen uit die verkoop proflueeren, na deductie van alle gemaakte kosten gerechtigd te zijn, en zal den Fiscaal ten dien einde behoorlijk Werden geauthoriseerd, zoo als geauthoriseerd word mitz deezen. en zal hier van Extract aan den Fiscaal werden gesuppediteerd, om hem te strekken voor acte van Authorisatie. (GAH44)
E. P Smith Jan van Kempen van HRL, en Alberdina Jans van Sappemeer, met adtestatie van Commissarissen van Huwelijx Zaaken, gepasseert in Groningen 24 may 1772 en getekent E.P.S., Secrtrs, zijnde de laatste proclamatie hier geschied 24 mei 1772
Ebbe Tjerks ovl 25 aug 1727 HRL, old 40 jaeren
Ebbe Folkerts Gerbranda huwt met Hendriks Sijbrandiis Reitsma, beide van HRL, geproclameerd den 24 apr en 1 en getrout de 8 mei 1757
Ebbeltje Johannes huwt met Marten Fokkes op 5 jan 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Ebe Rinkes zie: Bakker
Ebele Hendriks zie: Drijfhout
Ebele Roelofs zie: Pros?
Ebele Hendriks Drijfhout geb 5 jan 1803 Suameer, ovl 1 jan 1872 HRL, 1e huwt met Aafke Rietveld op 25 feb 1836 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Trijntje Otma op 8 mrt 1860 HRL, vrijwillig matroos in Rijksdienst, thans met onbepaald verlof in 1836, houtvaarder in 1851, zv Hendrik Ebeles D, en Antje Bouwma; BS huw 1836, huw 1860, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-096, bev.reg. HRL 1860-80
Ebele Roelofs Prosé geb 1801 Bergum, ovl 24 jun 1857 HRL, huwt met Elisabeth Hendriks Lesman op 30 jul 1829 HRL, huw.afk. 19 en 26 jul 1829, wonende te HRL, schipper sknecht in 1857, zv Roelof Johannes P, en Antje Ebeles; BS geb 1829, ovl 1857, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-156; oud 38 jaar, geb Bergum en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk H-190; VT 1839
Ebeltje Rimmerts huwt met Maerten Johannes, kind: Johannes Maertens, ged 5ju1753 Westerkerk HRL
Ebert Daues Maandag den 3 jan 1799; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen, en ge?xamineerd navolgende Rapport van de Militaire Wagt, in de Jongstafgeloopen Nagt bij de Zuiderpoorts Post gehad hebbende, en door den Commandant van ''t Guarnizoen alhier, aan de Raad der Gemeente Ingezonden, ten einde om dezelve te Informeeren, noopens ''t geen aan die Wagt gepasseerd was; Morgen Rapport; Van de Zuiderpoortwagt binnen HRL den 31 dec 1798. de burger Arij Ringes en E.D. ; van Makkum zijn om 11 1/2 uur voor de Poort geweest om den vroutmeester te haalen, terwijl ik naar de Burgerwagt Rapport hef laaten doen maaken, om de poort te openen zoo zijn deeze Manschappen over de wal geklommen en ik hef dezelve burgers gearriteert doen heeft de Burger Popte vroutmeester binnen HRL aangehouden op zijn eigens verantwoording bij den Commandant te doen, terwijl het eene Noodzaak en hij ook deeze Manschappen most meede neemen om deeze Burgers te laaten passeeren, doen heb ik deeze Burgers op zijn verantwoording laaten passeeren, en is de Poort geopend en direct weer geslooten; de Hoofd Ronde heeft gevisiteert om 101/4 uur, de Burgers hebben de visiteerronde gedaan om 12 1/2 uur, de Dag Ronde heeft gevisiteert om 5 uur, de Patrouille van de Hoofdwagt zijn gepasseert om 11 1/2, 21/4 en 3 ? uur. de poort is in bijzijn mijner geslooten om 91/4 uur en weer geopend om 6 1/2 uur. Verder geen nieuws. D:Heydemann, Sergeant; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden, uit Consideratie, dat de Persoonen, welke de Stadsvesten hadden beklommen, zulks met geen kwaad oogmerk maar uit groote verlegenheid om den vroedmeester hadden gedaan, behalven dat zij het Sluitgeld van de poort hadden voldaan om den Commandant hier over in het vriendelijke te onderhouden, en de zelve te Persuadeeren, dat deeze zaak niet verder geponseerd mogt worden, zoo als door den Praesident P:de Boer aangenoomen is, zulks te effectueeren. (GAH44)
Eble Geerts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 33:19:0 ter zake geleverde 4 schouw en 34 korven turf, 8 dec 1796, quit. no. 4 (GAH1128); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Roelof Douwes, IJble Uiltjes en Pieter Geeles, wegens geleverde turf aan de stad ten behoeve van de nooddruftigen, ord. 6 feb 1803: f. 493:3:8; (geen boeknr. vermeld)
Eble Gosses huwt met Geertje Klaasses, kind: Gosse Ebles, geb 13 apr 1784, ged 27 apr 1784 Grote Kerk HRL
Ecco Sybes Frieseman geb 2 jul 1811, ged 2 aug 1811 Grote Kerk HRL, zv Sijbe Ecco Frieseman en Alida P. Tulp
Ecke Jarigs Ritske Oenes ende Maeike Fransen, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd E.J. desselfs oom, 8 Nov 1749
Edde Hendriks Edses E.H. Edsjos eigenaar van perceel nr. 1039 te HRL, schreinwerker, woonplaats HRL, legger nr. 195, pakhuis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); E.H. Edsjos van perceel nr. 1193 te HRL, schreinwerker, woonplaats HRL, legger nr. 195, huis en erf, 150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Ede Edsges ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 13 last balsteen, 15 mei 1752: f. 97:10:0; id. 14 3/4 last balsteen 7 1/2 gulden het last, 6 jun 1752: f. 110:12:8; (geen boeknr. vermeld); id. 20 last aan de Zeewerken, 7 3/4 gulden het last, 28 jun 1752: f. 155:0:0; id. 13 last balsteen, 6 nov 1752: f. 94:5:0; (gen boeknr. vermeld)
Ede Jans woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ede Nollis ged 30 mrt 1745 Grote Kerk HRL, zv Nollis Edes, (=IJdes), en Reinouke Teunis
Ede Pieters zie ook: IJde Pieters, huwt met Gertje Cornelis; huwt met Gertje Corneelis, kind: Pieter Edes, ged 5 jul 1750 Westerkerk HRL
Edse van der Veen huwt met Jantje Feenstra, kind: Marten vdV, geb 17mei/jun1803 Rottevalle; BS ovl 1869
Edsge Hylkes de Haan van HRL, huwt met Doetje Abes, van Mackum, geproclameert den 21 okt en 28 dito en getrout den 4 nov 1753
Edsger Feytes mede-voogd Cl. Nauta betaalt f. 16:17:0 aan het Weeshuis door de weesjongenE.F. met pannenbakken bij Gratama verdiend, 30 nov 1756 (GAH1085); president-voogd M. Blok betaalt f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen E.F. met pannenbakken verdiend, 18 nov 1755 (GAH1084)
Edsger Geerts Uitvoerend Bewind bij het dept. Bestuur van de Eems bericht aan het gemeentebestuur dat de volgende personen worden gelast om zich in te schrijven als gewapende burger: E.G., Romke Agema, Pieter Hendriks, Jan Roelofs, Bartel Jacobs, Beert Lieuwes, Sijbren Spannenburg, Rut Wouters, Tjeerd Sjoerds, Paulus Hansen, Daam Jans, Hendrik Jans, Pieter Oedses, Dirk Andries, Johannes Harkes, Pieter Pieters, Jacob Oosterbaan, Simon Gerrits en Pieter Simons, Leeuwarden, 10 sep 1800 (GAH46)
Edsger Jans E.J. en Antje Cornelis, beide van HRL, zijn, na op den 1 nov 1778 HRL, hunne derde afkondiging gehad te hebben ten zelfden dage alhier getrouwd
Edsger Pijters ovl voor 1770; voogden bet f. 27:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 jaar kamershuur agter de Bank van Lening door E.P. bewoond van aug 1767 tot 12 mei 1768. (GAH1099); id. f. 29:0:0 aan dito door de wed. E.P. bewoond, 29 aug 1769. (GAH1100)
Edsger Symons E.S. ende Aeltje Wybes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Douwe Wybes, 22 Jan 1746; huwt met Aaltje Wybes, beyde van HRL, geproclameerd den 23-30 januar en den 6 Februa 1746 en getrouwt; kind: Simon Edsgers, ged 31 jan 1747 Grote Kerk HRL
Edsger Tietes ovl voor 1770; voogden bet f. 28:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 jaar huur vd kamer agter de Bank van Lening door E.T. wed. bewoond, 22 mei 1769. (GAH1100); id. over 1771. (GAH1102); id. over 1772. (GAH1103); E.T. ende Grietje Everts, koomende weegens de bruid desselfs oom Beert Brouwer, 9 May 1744; huwt met Grijtje Everts, beyde van HRL, sijn geproclameerd 10, 17 en 25 May 1744 doen ook getrouwt; kind: Catharina Edsges, ged 21 okt 1755 Grote Kerk HRL, moeder is G. Everts; kind: Tiete Edsgerds, ged 30 mrt 1745 Grote Kerk HRL; huwt met Tjietske Pijters, beide van HRL, geproclameert den 6-13 en getrout den 20 jun 1756; kind: Jan Edsgers, ged 4 dec 1764 Grote Kerk HRL, moeder als Tjitzke P. ; kind: Evert Edgers, ged 25 jul 1747 Grote Kerk HRL; sijn ouders van een Zoontie te doopen genaamt: Pieter Edsgers, ged 27 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Karst Edsgers, ged 20 feb 1759 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Edsgers, ged 19 mei 1763 Westerkerk HRL; kind: Grietje Edsges, ged 3 apr 1766 Westerkerk HRL; kind: Evert Edsges, ged 4 jan 1752 Grote Kerk HRL
Eduard Willems zie: Keizer
Eduard Marius van Beyma ged 12 jun 1755 Westerkerk HRL, zv Julius Mathijs van Beyma en Fokel Helena van Burmania
Eduard Willem Keizer ovl voor 1806, huwt met Lutske Jans Kroonenburg op 30 nov 1794 HRL, komt van Wijckel, laatste afk. 30 nov 1794, in leven hovenier, koopt diverse huizen in 1801-1802; huw Grote Kerk HRL 1794; E.W.K. van Wijckel ende Lutske Jans Kronenburg van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Eelke Jans Kronenburg, deszelfs broeder, 15 nov 1794; ondertrouw HRL; E.W.K. van Wijckel en Lutske Jans Kroonenburg van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 nov 1794 HRL, en zijn getrouwdt ten zelfden dage
Eduardus Nauta tot HRL., voor een sesde part, Allardus Laquert tot HRL. voor een sesde part, Jan Croese tot HRL. voor een sesde part, Teye Pieters Erven voor een vierde part, Jan Wybrens wed. voor vyf vier-en-twintigste parten, en Wybren Jans Nauta voor een vieren-twintigste part, allen eigenaars palats 31, Ternaard, Westdongeradeel, Bodes Harkes is meyer; bron: Cohieren der stemmen 1728
Edzardina Dirks zie: van der Zeef
Edzardina Crop geb 1801 prov, huwt met Roelof Steinvoorte, A 12 mei 1854, maar geen gemeente vermeld; bev.reg. HRL 1851 wijk A-154, wijk B-180
Edzardina van der Zeef geb 1796 Leeuwarden, huwt met Sipke Overberg op 21 mei 1820 HRL, huwelijksafkondigingen 23 en 30 apr 1820 HRL. en Leeuwarden, dienstmeid. wonende te leeuwarden, wonende te HRL. 1827, dv Dirk vdZ, en Anna Geertruida Krop; BS huw 1820, ovl 1827
Eede Egberts ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 12 schouw en 11 korven turf aan het Stadstimmerhuis, 4 nov 1747: f. 46:13:0; (geen boeknr. vermeld)
Eede Jans zie: van der Woude
Eede Jansma huwt met Pierkje Albertus Leliestra, kind: Maaike Eedes J, geb 1776. . ; BS ovl 1812; E.J. en Pierkje Leeliestra, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 31 mei 1772 HRL, en toen getrouwd; kind: Maayke Jansma, geb 12 sep 1773, ged 26 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Dani?l Eedes Jansma, geb 17 aug 1776, ged 1 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Anke AEdes Jansma, geb 3 apr 1779, ged 20 apr 1779 Grote Kerk HRL
Eede van der Weyde geb 1799 ... , ovl 11 jun 1817 HRL, zv Ids vdW, en ...; BS ovl 1817
Eede Jans van der Woude geb 1747 ... , ovl 13 sep 1813 HRL, huwt met Janke Pieters, kinderen: Trijntje, geb 1777 Surhuisterveen, Jaske, geb 1773 Surhuisterveen, IJtje Eedes vdW, geb 1784 Surhuisterveen, Jan Eedes dvW, geb 1777 Surhuisterveen, werkman in 1813, ovl wijk E-142; BS ovl 1813, ovl 1835, ovl 1847, ovl 1848
Eek Jans zie: Visser
Eek Visser geb 12 feb 1811 HRL, voornaam vlgs ovlakte ouders is haar voornaam Eerk, leefde in 1812, dv Jan Folkerts V, en Eeke Jans Koen; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812; geb 12 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan Fockes Visser en Eeke Johannes Koen
Eeke Ages Jan Dirks en E.A., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 2 jul 1775 HRL, en toen getrouwt; kind: Akke Jans, geb 8 dec 1776, ged 29 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Akke Jans, geb 17 nov 1789, ged 8 dec 1789 Grote Kerk HRL
Eeke Baukes Rennert Geerts ende E.B. beide van HRL, komende wegens de bruid de koopman Jan van der Plaats, 6 Nov 1751; ovl 15 jun 1792 HRL, oud 62 jaar; kind: Klaas Rinnerts de Beer, geb 15 nov 1774, ged 13 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Rinnerts, ged 29 sep 1757 Westerkerk; kind: Bauke Rinnerts, ged 21 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Antie Rinnerts, ged 6 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Stijntje Rinnerts, ged 3 sep 1752 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Rinnerts, ged 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Rinnerts de Beer, ged 29 jan 1771 Grote Kerk HRL, moeder is Eeke Baukes
Eeke Berends huwt met Pieter Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Aaltje Pieters, geb 7 okt 1810, ged 28 okt 1810 Grote Kerk HRL
Eeke Betzon geb 11 mei 1810 HRL, dv Marten Jacobs B., en Trijntje Jans Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814; geb 11 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL, dv Marten Jacobus Betzau en Trijntje Jans Zijlstra
Eeke Broers zie: Blom
Eeke Dirks geb 1789 HRL, ovl 29 sep 1858 HRL, ongehuwd, Nederlands Hervormd; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk E-103, 104
Eeke Doedes zie: Nauta
Eeke Douwes ovl 15 sep 1727 HRL, old 73 jaeren
Eeke Edsgers ovl 10 dec 1722, 78 jaar, Laatste huisvrou van Tjerk Feddriks, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Eeke Fransen E.F. van HRL ende IJpe Sipkes van Wijnaam, huw.aang.07 nov 1733 HRL, Comende voor de bruyd Lodewijk Gerrits
Eeke Gerrits zie: Zwerus
Eeke Gerrits Frans Jans ende E.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs aengetroude oom Jan Roels, 8 Apr 1747; huwt met Frans Jansen, beyde van HRL, geproclameert 3, 9 en 16 apr 1747 en doen ook getrouwt
Eeke Gerrijts huwt met Engbert Gros, beide van HRL, geproclameert 12, 19 en 26 en getrout den 28 mei 1754 in de Westerkerk
Eeke Gratama geb 20 jun 1794 HRL, ovl 10 okt 1870 HRL, huwt met Cornelis Pieters Simonsz, (gk), zv Tjepke G, en Elizabeth Wiebenga; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-043; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-050; VT1839
Eeke Hobbes ovl voor 1831, huwt met Claas Foppes (Torenbeek), beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 mrt 1772l; DTB N.H. HRL. 1772, BS ovl 1830; kind: Foppe Klaases, geb 19 jul 1772, ged 16 aug 1772 Grote Kerk HRL
Eeke Jans zie ook: E.J. Proosterbeek; huwt met Jan Jansen, kind: Jan Jans, geb 28 mrt 1791, ged 12 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Anne Jans, geb 6 may 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Zevenhonderd Een en Negentig den 28 mrt is geb Jan Waarvan vader Jan Jansen en Moeder E.J. Afgegeven op den Raadhuiize binnen HRL den 2 mei 1817
Eeke Jans Bauke Jans ende E.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijtze Gerrijts, goede bekende, 17 nov 1792; ondertrouw HRL; Bauke Jansen en E.J., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Eeke Janz Harmen Beerns Blom ende E.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Thomas Lammerts, 30 Nov 1743; huwt met Harmen Beerns Blom, beyde van HRL, zijn geproclameert 1, 8 en 15 desember en getrouwt den 17 dito 1743; Hendrik Beerents ende Arjaantie Tijssen, beyde van hier, huw.aang. 1 mai 1734 HRL, comende wegens de Bruid E.J., desselfs dienstmaagd fiches huw.aang. Gerecht HRL 1734
Eeke Johannes zie: Koen, Mulder
Eeke Joosten zie: Houtsma
Eeke Laases zie: Piekema
Eeke Lieuwes huwt met Roelof Jans, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768
Eeke Martens zie: Betzon
Eeke Meinderts geb 8 dec 1809 HRL, N.H., dv Meindert Jans en Antje Martens; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 8 dec 1809, ged 24 dec 1809 Grote Kerk HRL, dv Meindert Jans en Antje Martens
Eeke Mulder geb 1792 HRL, ovl 9 jan 1816 HRL, dv Johan(nes M, en (Trijntje Jans); BS ovl 1816
Eeke Pieters ged 11 mrt 1766 Grote Kerk HRL, dv Pieter Siebes en Teetske Eeltjes
Eeke Rommerts ovl 1791 Lollum, huwt met Hillebrand Jelles Bruinsma, in leven wonende te Lollum; BS huw 1831
Eeke Simons zie: de Beer
Eeke Thomas begraven Groot Kerkhof, regel 12, nr. 16; Reg. Begr. Hr. Krk. HRL
Eeke Tjepkes zie: Gratama
Eeke Willems huwt met Pijtter Sakes, kind: Willems Pijtters, ged 25 apr 1747 Grote Kerk HRL
Eeke IJpes huwt met Oege Uiltjes; BS ovl 1826
Eeke Baukes Pieters ; ged 12 mei 1754 Grote Kerk HRL, dv Pieter Daniels en Maike Eekes
Eeke Broers Blom geb 1811 HRL, ovl 17 dec 1815 HRL, dv Broer B., en Ake vd Stok; BS ovl 1815; geb 17 jan 1812, ged 2 feb 1812 Grote Kerk HRL, dv Wytse Blom, (moet zijn: Broer Wytses Blom), en Ake van der Stok
Eeke Doedes Nauta geb 4 mrt 1803 HRL, ovl 21 okt 1841 HRL, huwt met Jan Martens Boldewijn op 20 jun 1833 HRL, N.H., dv Doede Eeltjes N, en Lijsbeth Freerks; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1833, ovl 1841; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-051; VT1839
Eeke Gerrits Zwerus geb 1784 HRL, ovl 25 aug 1848 HRL, huwt met Paulus Keyzer, dv Gerrit Z, en Anna Iking; BS ovl 1848
Eeke Intes Heemstra zie ook: Eke IJntes; geb 1767 HRL, ovl 18 jun 1833 HRL, huwt met Christiaan Pieters de Bruin , melktapperse, dv Inte Ipers H, en Tjietske Pieters; BS huw 1833
Eeke Jans Proost huwt met Jan de Vries, kind: Marike Jans de Vries, geb 20 feb 1798, ged 6 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Eeke Johannes Keer zie: E.J. Koen
Eeke Johannes Koen geb 1786 HRL, 1e huwt met Jan Folkerts Visser op 7 mei 1809 Midlum, komt van HRL, 2e huwt met Remke Siebolts Hunia op 13 mei 1812 HRL, huw.afk. 14 en 21 mrt 1813, wonende te HRL. 1812, ovl wijk D-068, N.H., dv Johannes Simons K, en Antie Jans; huw Grote Kerk HRL 1809, huw Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1812, huw 1813, ovl 1862; Jan Visser en E.C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 22 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Eek Jans, geb 12 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, vader als: J. Fockes V., moeder als: E.J. Keer
Eeke Joosten Houtsma geb 1807 onder Almenum, ovl 30 apr 1845 HRL, huwt met Andries Petrus Molenaar op 3 jul 1828 HRL, huw.afk. 15 en 22 jun 1828, wonende te HRL, dienstmeid. dv Joost Johannes H, en Akke Jans; BS huw 1828, ovl 1845, ovl 1849
Eeke Laases Piekema geb 1795 Bolsward, ovl 18 feb 1825 HRL, huwt met Klaas Buwalda, volgs ovlakte 1 kind en wonende te HRL. ; BS ovl 1825; 1838 overlijdens
Eeke Simons de Beer geb 1793 Dokkum, ovl 26 sep 1832 HRL, huwt met Jacobus vd Heide, dv Simon de B., en Trijntje Damstra; BS ovl 1832
Eeke/Yke Ennes molenaar; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:3:0 terzake maalloon voor 1/4 jaar, ordonn. 4, 15 feb 1763. (GAH1093); id. f. 5:1:0, kwit. no. 10, 2 aug 1763. (GAH1093); id. f. 4:10:0 van 11 aug tot 1 nov 1763, kwit. no. 2, 13 dec 1763. (GAH1094); id. f. 6:16:8 verdiend maalloon tot 20 jan 1764, kwit. no. 7, 27 feb 1764. (GAH1094); id. f. 4:6:0, kwit. no. 15, 20 aug 1764. (GAH1094); id. 6- 17-8, kwit. no. 2, 12 feb 1765. (GAH1095); id. f. 5:11:8, kwit. no. 5, 7 mei 1765 (GAH1095); id. f. 4:8:0, kwit. no. 9, 6 aug 1765. (GAH1095); id. f. 4:7:8, kwit. no. 11, 5 nov 1765. (GAH1095); id. f. 5:12:8 van ultimo nov 1765 tot ultimo jan 1766, kwit. no. 5, 14 jan 1766. (GAH1096); id. f. 4:11:8, kwit. no. 8, 6 mei 1766. (GAH1096); id. f. 4:13:4 primo mei tot ultimo jul, kwit. no. 12, 5 aug 1766. (GAH1096); id. f. 4:11:0 ult. aug tot ult. okt, kwit. no. 15, 4 nov 1766. (GAH1096); id. f. 6:6:0 van primo sep 1766 tot ultimo jan 1767, kwit. no. 2, 3 feb 1767. (GAH1097); id. f. 5:11:8 van primo feb tot primo mei 1767, kwit. no. 3, mei 1767. (GAH1097); id. f. 11:2:0 van 7 mei tot 18 nov 1767, kwit. no. 11, 24 nov 1767. (GAH1097); id. f. 17:12:0 van 9 dec 1767 tot 1 nov 1768, kwit. no. 7, 8 nov 1768. (GAH1099); id. f. 17:2:0 wegens 1 jaar maalloon, kwit. no. 15, 1769. (GAH1100); id. f. 22:17:0 over 1771, kwit. no. 8, 7 nov 1771. (GAH1102); id. f. 24:17:0 over 1772, kwit. no. 16, 1772. (GAH1103); id. f. 21:10:0 van 6 nov 1772 tot 26 okt 1773, kwit. no. 11, 8 nov 1773. (GAH1104); id. f. 6:8:0 terzake maalloon van mout als rog van 5 feb tot 8apr17 63 ordonn. 9, 31 mei 1763. (GAH1093); id. f. 6:19:8 tot 27 apr 1764, kwit. no. 13, 15 mei 1764. (GAH1094); id. f. 5:1:0 tot 16 okt 1764, kwit. no. 18. (GAH1094) id f. 18:1:0 van 14 nov 1769 tot 9 okt 1770, kwit. no. 8, 6 nov 1770. (GAH1101); ontvangt van de voogden van het Weeshuis maalloon in 3/4 jaar van primo sep 1766 tot ult. jun 1767, quit. no. 2, (granen), 3 feb 1767: f. 6:6:0 (GAH1097); id. wegens maalloon in 3 maanden van primo feb tot prim. mei 1767 verdiend, quit. no. 3, (granen), mei 1767: f. 5:11:8 (GAH1097); id. wegens maalloon voor de tijd van een half jaar van 7 mei tot 18nov, quit. no. 11, (granen), 24 nov 1767: f. 11:2:0 (GAH1097); id. van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:12:0 wegens verdiend maalloon van 9 dec 1767 tot 1 nov 1768, 8 nov 1768, ord. no. 7 (GAH1099)
Eelckjen Corn Wijngaerden ovl 27 okt 1718, 58 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Eelco Egberdus zie: Napjus
Eelco Offringa ged 16 nov 1673 Jorwerd, huwt met Margrietha Suringar in 1696, procureur postulant in Dronrijp 1699, sekretaris te Sexbierum 1706, zv Gellius of Galenus O, (gk), en Sijke Eelkes Banga, (gk); GJ1988
Eelco Egberdus Napjus huwt met Harmkje Tjamkes Erasmus, kind: Machiel N, geb 15 jan 1808 Holwerd; BS huw 1857
dr. Eelco Ignatius Suringar heeft het burgerrecht gewonnen coram pres. Gonggrijp en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 28 jan 1716. (burgerboek)
Eele Roelofs zie: Driesten
Eelk Tjebbes ontvangt interesse 1800-181; Stadsrentmeester bet f. 20:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 1e classe, no. 13, tegen 4%, Januar. 1775. (GAH1060); id. Jan17 77. (GAH1060); id. jan 1778. (GAH1060)
Eelke Baukes zie: Wiersma
Eelke Beernts huwt met Antje Durks, kinderen: Maatie, oud 2 3/4 jaar, en Jetske en Beerndt Eelkes, allen ged 12 okt 1745 Grote Kerk HRL
Eelke Bernardus en Antie Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 19 nov 1735 HRL, komende voor de bruid Sijtse Harkes, desselfs schoonsuster(!); huw.aang. HRL 1735; huwt met Kaatje Huiberts, beide van HRL, geproclameert 5, 12 en 19 en getrout den 29 May 1754 in de Westerkerk HRL; kind: Minne Eelkes, ged 20 mrt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Pieke Eelkes, ged 25 mrt 1755 Grote Kerk HRL; Jan Cornelis en Mintie Bernardus, beide van HRL, huw.aang. 24 nov 1736 HRL, komende voor de bruyt desselvs Broeder E.B. ; huw.aang. HRL 1736
Eelke Duman geb 17 feb 1811 HRL, ovl 11 nov 1828 HRL, metzelaarsknecht in 1828 vader is dan rijksambtenaar, zv Hendrik D, en Eelkje Eelkes vd Post; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1828; geb 17 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Duman en Eelkje Eelkes
Eelke Eelkoma huwt met Klaaske Dirks, kind: Gerardus Eelkes Eelkoma, ged 30 jul 1765 Grote Kerk HRL
Eelke Emmeriks en Lijsbert Jans, beyde van HRL, huw.aang. 10 dec 1735 HRL, komende Voor de bruid Willem Geerts, desselfs Stijfvaeder; huw.aang. HRL 1735
Eelke Emriks Sjoerd Okkes ende Geertje Willems beyde van HRL, koomende weegens de bruid E.E. sijnde de bruyd des selfs vrouw halfsuster, 8 Feb 1749
Eelke Everts Maandag den 1 okt 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde Verders goedgevonden op Aanklagte der Diaconen van de Gereformeerde Gemeente alhier, aan de Intermediaire Raad der Gemeente van Sneek navolgende Missive te Schrijven; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan de Intermediaire Administrative Raad der Gemeente van de Stad Sneek. Mede Burgers ! Daar de Diaconen van de Herformde Gemeente ter deezer plaatze, zig bij ons beklaagd hebben, dat zij het Huisgezin van eenen E.E. alhier woonagtig, moeten alimenteeren, en dezelve persoon zich volgens hunne opgaave hem zints een en geruimten tijd, als Zeilmakersknegt binnen UWL Stad heeft opgehouden, zonder na zijn Huisgezin om te zien of daar voor als Huisvader de nodige zorg te draagen, zoo is ons zeer vriendelijk versoek, dat GijL:ter mainetien der goede ordre, dezelve E.E. voor UWL:gelieft te roepen en aan hem onzent Weege nadrukkelijk onder het oog te brengen, dat hij ten aller spoedigsten ordre op zijn Huisgezin koomt te Stellen, en zulkjs wel binnen Agt daagen Peremptoir, ofte anderzints dat wij Ons zullen genecesciteerd vinden, verders tegen hem te Procedeeren-zodanig wij in goede Justitie Verstaan zullen te behooren; Wij zullen hierop UWL Berig inwagten, en na onze wederdienst aangebooden te hebben, na toebede van Heil, en aanbod van Broederschap verblijven. HRL den 1 okt 1798. (GAH44); Maandag den 8 okt 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde geleezen eene Missive van de Intermediaire Raad der Gemeente van Sneek, zijnnde van deezen Inhoud; Aan de raad der Gemeente der Stad HRL. Mede Burgers ! Wij hebben de Eer UWLden te berigten dat wij ter voldoening aan UWL:verzoek E.E. voor ons hebben ontbooden, en zijne verpligting omtrent zijn huisgezin onder het oog gebragt, -Waarop hij heeft aangenoomen binnen den bepaalden tijd van agt daagen Zig te HRL te zullen vervoegen, Waar meede aan UWLieder intentie Vermeenende voldaan te hebben, verblijven Wij na toebede van heil en aanbod van Broederschap. Sneek 6 okt 1798. (GAH44)
Eelke Everts ovl voor 1823, huwt met Geertje Pieters op 22 dec 1793 HRL, laatste afk 22 dec 1793, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1793, BS ovl 1822; E.E. ende Geertje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Doede Annes, goede bekende, 7 dec 1793; ondertrouw HRL; E.E. en Geertje Pieters, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 22 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Eelke Everts zie: Zeilstra
Eelke Faber geb 20 jun 1800 HRL, ged 15 jul 1800, N.H., zv Pieter Luitjes F, en Hendrikje Walkes (Dortman); dopen Grote Kerk HRL 1800
Eelke Freerks geb 29 jul 1798, ged 7 aug 1798 Grote Kerk HRL, zv Freerk Pieters en Grietje Sakes
Eelke Gerardus zie: Eelkema
Eelke Groothelm geb 31 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, N.H., zv Jacob Groothelm en Akke van der Meulen; dopen Grote Kerk HRL 1799
Eelke Hendriks zie: Duman
Eelke Jans zie: Leyenaar, van der Post, Wagenaar
Eelke Jans ged 9 sep 1753 Grote Kerk HRL, zv Jan Eelkes en Tjertje Ritskes
Eelke Jans huwt met Trijntje Hansen, kind: Jan Eelkes, geb 15 jan 1797, ged 31 jan 1797 Grote Kerk HRL; kind: Hans Eelkes, geb 21 okt 1798, ged 6 nov 1798 Grote Kerk HRL
Eelke Jans E.J. en Grietje Rinnerts de Beer, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Eelke Jans begraven Klein Kerkhof, regel 19, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Eelke Jans ovl 13 sep 1803 HRL, oud 50 jaar
Eelke Jans ovl voor 1812, huwt met Maartje Eelkes; BS ovl 1811; 1824 overlijdens; E.J. en Maartje Eelkes, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 3 jan 1773 HRL, en toen getrouwd
Eelke Jans rentmeester van het weeshuis ontvangt van de voogden f. 26:0:0 door E.J. als schoenmakersknegt verdiend, 27 jul 1779. (GAH1110); id. f. 7:0:0 bij Jan Sijbrands, meester schoenmaker, verdiend, 8 feb 1780. (GAH1111); id. f. 7:0:0 wegens 1/4 jaar verdiend loon bij Jan Sijbrands, 29 feb 1780. (GAH1111)
Eelke Jans rentmeester van het weeshuis ontv f. 12:0:0 weegens inbreng van Jaane, E. en Marijke Jans, bij haar komste in ''t weeshuis, 30 nov 1779; (GAH1110)
Eelke Jelles timmerman, metselaar 1742-1762, bouwmeester 1741-1766; en ; E.J. en Jeltie Claases, beide van HRL, komende wegens de bruyd desselfs swager Wigle de Vries, 24 Oct 1744; huwt met Jeltje Claases, beyde van HRL, zijn geproclameerd den 25 okt en den 1-8 nov 1744 ook getrouwt; Wybe Teekes van HRL, ende Claaske Jelles van Franequer, koo- mende weegens de bruid desselfs broeder E.J., 23 May 1744; Antie Jelles ende Douwe Arjens, beyde Van HRL, huw.aang. 22 aug 1733 HRL, Comende Voor de bruyd E.J., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Eelke Johannes ged 5 jul 1763 Grote Kerk HRL, zv Johannes Harmens en Eelkje Jans
Eelke Jouwkes zie: Droogsma
Eelke Claases huwt met Claeske Arjens, beyde van HRL, sijn geproclameert 9, 16 en 23 okt 1740 en doe ook getrouwt; E.C. ende Claeske Arjens beide van HRL, komende voor de bruid Cornelis Hendriks, 8 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Eelke Meindertsma huwt met Aafke Epping, meester bakker, wonende te Leeuwarden, kind: Meindert Eelkes M, geb 1803 Dokkum; BS huw 1825
Eelke Pieters zie: Faber, 2x Galema, van Tholen
Eelke Pieters ged 15 apr 1754 Grote Kerk HRL, zv Pieter Eelkes en Clara Jans; E. Pijtters, ged 21 aug 1746 Grote Kerk HRL, zv Pijtter Eelkes en Claara Jansen
Eelke Pieters Geeft met onderdanigh respect te kennen E.P. Rog Verschieter te HRL, dat door het overlijden van Jan Rijx binnen deese Stad een turfdraegers ampt is koomen te vaceeren en dat hij supplnt: daar meede bij dispositie van UEd:Achtb:daar meede gaarne wenschte te worden gebeneficieerd. derhalven versoekt de supplnt seer Eerbiedigh dat UEd:Achtb:hem in plaatse van Jan Rijx tot ordrs Turfdrager believen aen te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, praesenteerende den gewoonlijken Eed in handen van UEd:Achtb:af te leggen q:f:etc:(:was get:) P.F. Reydema, 1741; (In Margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek nomineert mits deesen de supplnt:E.P. tot ordrs turfdrager binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheyt Actum den 24 apr 1747. /:get:/Pier Bretton, Ter ordtie van de magistr:M:V: Idsinga; (Onder Stonde); Op heeden den 24 apr 1747 heeft E.P. den Eed als turfdrager gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr Bretton, In kennisse van mij secrts:/:get:/M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met behoorlijk respect te kennen E.P. Turfdrager te HRL, dat hij door swakheit of magteloosheit niet instaet sijnde de bedieninge Waar te neemen, Wel geneegen soude sijn deselve bedieninge over te dragen op Jan Annes Schipper van deese Stad op Sneecq, sijnde een persoon daar toe seer bequaem; welke sulks ook geerne Wenscht. Dogh vermits sulks niet anders als met consent van UEd:Agtb:kan geschieden:soo versoeken de gedagte beyde persoonen seer Eerbiedigh dat UEd:Agtb:hem Jan Annes in plaatse van E.P. tot ordrs turfdrager believen aen te stellen, op lasten pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staende onder praesentatie om den gewoonen Eed van getrouwigheyt in handen van UEd:Agtb:af te leggen q:f:etc:(:get:) P:F:Reidema 1747/29. ; In margine stonde; de Magistraet der Stad HRL accordeert het versoek ten reqte gedagt, nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt Jan Annes tot ordrs Turfdrager binnen deese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheyt, en tot een geschenk in de Arme Busch tellende de soa (=somma) van twintig car gls:actum den 14 aug 1747/:onder stonde en was get:/Lourens Tabes. Ter ordtie van de Magistr:abs:sec:R:J; de Swart gesw:Clercq. ; Lager Stonde; Op heeden den 14 aug 1747 heeft Jan Annes den Eed als turfdrager in handen van de Burgemr. L:Tabes als comris gepresteerd nae dat alvorens in de Arme busch hadde betaeld de soma van twintig car gls:actum uts:(:onder stonde:) In kennisse van mij gesw:Clercq abs:sec:(get:) R:J:de Swart. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Eelke Pieters president-voogd A. Noordga bet f. 97:12:2 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens inbring van Pieter Eelkes en Claare Jans ten voordele van E.P., vlgs rekening vd curator A. Noordga, 22 feb 1763. (B1 093); voogden bet f. 10:0:0 aan dito als loon door E.P. in 1 jaar bij Folkert vd Plaats verdiend, 16 mei 1767. (GAH1097); id. 25 jun 1768. (GAH1099); id. 13 mei 1769. (GAH1100); id. f. 20:0:0, 22 mei 1770. (GAH1101)
Eelke Pieters van HRL, huwt met IJtje Jans, van Almeenum, sijn geproclameert 17, 24 en 31 mrt 1743 en doen ook getrouwt; E.P. van HRL. ende Ydtje Jans van Almenum, koomende weegens de bruid Hijlke Sijbes, 9 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL
Eelke Rinses Aitse Rinties van HRL, ende Antie Harmens van Dronrijp, huw.aang. 16 apr 1735 HRL, komende voor de bruid E.R. ; huw.aang. HRL 1735
Eelke Rinses huwt met Wytske Jacobs, wonende te Rinsumageest 1802, koopt een huis in 1802
Eelke Ritskes zie: Kronenburg
Eelke Schoonhoven geb 16 jan 1806 HRL, ged 2 feb 1806 HRL, zv Wybe Eelkes en Rigtje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1806
Eelke Walkes ged 26 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, zv Walke Hermanus en Neeltje Eelkes; huwt met Jaapje Pieters op 10 nov 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 3 nov 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; E.W. ende Jaapje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Pieter Jacobs, 19 okt 1793; ondertrouw HRL; ovl 22 aug 1794 HRL, oud 25 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 84; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Eelkes, geb 9 mrt 1794, ged 30 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Eelke Wybes zie: Schoonhoven
Eelke Wilkes E.W. en Jaapje Pieters, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 nov 1793 HRL, en zijn getrouwd 10 dito
Eelke Arjens Ronner geb 3 nov 1784, ged 14 dec 1784 Grote Kerk HRL, zv Arjen Ronner en Gerbrigje Bakker
Eelke Baukes Wiersma geb 10 sep 1808 HRL, ovl 11 mei 1838 Almenum, ged 9 okt 1808, N.H., zv Bauke Paulus en Tetje Tjallings; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1838
Eelke Everts Zeilstra huwt met Antje ... , kind: Andrigje Eelkes Z, geb 1776 Heerenveen; BS huw 1831
Eelke Gerardus Eelkema geb 1795 HRL, ovl 19 okt 1858 HRL, 1e huwt met Pleuntje Harmens vd Zee op 20 mrt 1834 HRL, 2e huwt met Trijntje Bijl op 18 nov 1852 HRL, werkman in 1851, N.H., zv Gerardus E, en Aukje Andries; BS huw 1834, ovl 1850, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-254, wijk H-099, 100, 240, supp wijk G-437; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-107; VT1839
Eelke Jans Kronenburg Eduard Willem Keizer van Wijckel ende Lutske Jans Kronenburg van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd E.J.K., deszelfs broeder, 15 nov 1794; ondertrouw HRL
Eelke Jans Leyenaar geb 1752 Paesens, ovl 16 okt 1837 HRL, huwt met Trijntje Hanzes Houtsma op 27 mrt 1796 HRL, komt van HRL, kinderen: Albert Eelkes L, geb 4 mei 1806 HRL, Tjepkje L, geb 1803 ... , Hans L, geb 21 okt 1798 HRL, Marijke L, geb 21 jul 1801 HRL, N.H., zv Jan L, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1806, BS ovl 1814, ovl 1837, ovl 1849, ovl 1877; eigenaar en gebruiker van wijk A-241, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-131, gebruiker is Andries J. Benjamins, Joodsche Meester, 1814. (GAH204); E.J.L. ende Trijntje Hanses, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hans Paulus, deszelfs vader, 5 mrt 1796; ondertrouw HRL; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); E.L., Sjouwerman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Cornelia Wilhelmina Koning, werkster, wonende te HRL
Eelke Jans van der Post ovl 31 okt 1807 HRL, huwt met Grietje Rinnerts de Beer, kinderen: Eelkje vdP, geb 1786 HRL, Frouwkje Eelkes vdP, geb 24 dec 1790 HRL, Jan Eelkes vdP, geb 1794 HRL, door curatoren wordt herberg, huis stalling en wagenhuis verkocht in 1799, grootouders ovl binnen canton Buitenpost; BS huw 1821, ovl 1822, ovl 1856, ovl 1862; woont in 2e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); kind: Vroukje Eelkes Postma, geb 24 dec 1790, ged 16 jan 1791 Grote Kerk HRL, vader als E. Jans Postma; kind: Jan Eelkes van der Post, geb 14 sep 1794, ged 7 okt 1794 Grote Kerk HRL; Zaturdag den 8 dec 1798. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde bij herhaalinge geleezen eene missive van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland inhoudende Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Het Intermediari Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland Aan: de Rada der Gemeente van HRL; Burgers ! Ingevolge Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 17 nov L.L. zullen moeten bij eenkoomen in UL Stad 15 grondvergaderingen, tot het kiesen van departementale Bestuuren op eene Constitutieoneele wijze volgens de Staatsregeling; Wij gelasten Ulieden om de plaatzen tot die bijeenkomsten te Bepaalen daar toe de nodige voorloopige Schikkingen te maaken en van zulks ten spoedigsten, uiterlijk binnen agt daagen aan ons kennis te geeven. Leeuwarden den 3 dec 1798. Het vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden en geconcludeert, zoo uit Consideratie van het praesente Stringe Saysoen, als om andere moverende redenen, voor dees keer de grondvergaderingen te houden, in de onderscheiden Logementen binnen deeze Stad, als in ?t: Heeren Logement bij de Castelein Hendrik Winter, de Grondvergaderingen no. 1 & 11, in ''t Wapen van Harlinen bij E. v. d. P. no. 2, in ''t Swart Kruis bij J:Jonkman no. 3 & 14, in de Ojevaar bij J: Reinhart no. 4, in Roma bij A:Bolhuis no. 5 en 7, in de Gouden Leeuw bij T:Smith no. 6 & 13, in ''t Posthuis bij T:Dijkstra no. 8, in Benthem bij de weduwe Hoekstra no. 9 & 10, in ''t Schippersgezelschap no. 12, in de Pauw bij T:Hiddema no. 15, en is wijders beslooten van deeze arrangementen aan het Intermediair bestuur, pr missive kennisse te geeven. (GAH44)
Eelke Jans Postma zie ook: E.J. van der Post
Eelke Jans Wagenaar geb 9 sep 1802 HRL, ovl 28 dec 1887 HRL, 1e huwt met Riemke Petrus vd Werf op 18 mei 1823 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1823, 2e huwt met Margjen Rimkema op 13 feb 1840 HRL, ook huwt met Froukje Broersma, huw.get. bij J.H. van Drooge en A.L. Rimkema, aangehuwde broeder bruid. (2x gk) 1842, huisschilder in 1851, DG, zv Jan Cornelis W, en Andrijge Eelkes Zeilstra; BS huw 1823, ovl 1839, huw 1840, huw 1842, ovl 1844, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk F-106; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en glasemaker, wijk F-100; VT1839; E.J.W. eigenaar van percelen nrs. 1543 en 1454 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 760, resp. pakhuis, huis, resp. 36 en 35 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 20 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832. bl. 50)
Eelke Jochems Hannema huwt met Grijtje Hiddes Heeremijt, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24 jun en den 1-8 jul 1742 en getrouwt den 15 dito; E.J.H. ende Grijtie Hiddes Heeremijt beide van HRL, koomende weegens de bruid de vroedsman Rein Sijbeda, 23 jun 1743; ondertrouw N.H. HRL
Eelke Klaases Steenveld geb 25 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL, zv Klaas Geerts Steenveld en Aaltje Jans Kronenberg
Eelke Pieters Faber geb 22 jul 1803 HRL, ged 16 aug 1803, ovl 6 sep 1868 HRL, huwt met Grietje Roelofs vd Velde op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, barbier in 1851, N.H., ovl wijk E-037, zv Pieter Luitjes F, en Hendrikje Walkes (Dortman); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-041; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baardscheerder en paruikmaker, wijk E-037; VT1839
Eelke Pieters Galema geb 18 jan 1804 HRL, ged 30 jan 1804 HRL, N.H., zv Pieter Doekes G, en Hinke Eelkes; dopen Grote Kerk HRL 1804
Eelke Pieters van Tholen huwt met Antje Arjens Steensma, kind: Dieuwke Eelkes vT, geb 1808 St. Jacob; BS ovl 1888
Eelke Ritskes Kronenburg geb 1795 HRL, ovl 29 sep 1836 HRL, 1e huwt met Janke van Slooten, 2e huwt met Janke Alberts Baantjer op 14 okt 1821 HRL, huw.afk. 30 sep en 7 okt 1821, 3e huwt met Tietje Faber op 2 okt 1834 HRL, turfdrager in 1836, zv Ritske Jans K, en Trijntje Alberts Bakker; BS huw 1821, ovl 1832, huw 1834, ovl 1836; geb 23 jun 1794, ged 8 jul 1794 Grote Kerk HRL, zv Ritske Jans Kronenburg en Trijntje Alberts; geb 27 mrt 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL, zv Ritske Jans Kronenburg en Trijntje Alberts Bakker
Eelkie Davids op de belijdenisse des Geloofs ged 25 jan 1754 Grote Kerk HRL, Echte vrou in de Snakkerbuurt
Eelkie Gables huwt met Pijter Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 23-29 mrt en getrout de 5 apr 1761; kind: Gerrijt pieters, ged 28 jul 1761 Grote Kerk HRL
Eelkie Pijters van HRL, huwt met Hendrik Perrison, sergiant onder ''t Battaillon van de heer Generaal major Cornali binnen Namur in garnisoen, geproclameert de f. 12:20:27 aug 1758 en getrout de 7 nov 1758; kind: Maria Hendriks Perrison, ged 9 nov 1758 Westerkerk
Eelkien Abrahams zie: Kortsma
Eelkien Piers huwt met Assuerus Willems, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 mei en de 2 jun en getrout de 9 dito 1765; kind: Pier Ahasuerus, geb 5 mrt 1769, ged 30 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Ahasuerus, geb 9 jun 1774, ged 30 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: Willem Zwerus, geb 14 nov 1776, ged 3 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Fokeltje Assuerus, ged 26 may 1767 Grote Kerk HRL
Eelkien Pijters huwt met Pijter Freerks, beide van HRL, geproclameert de 10-17 en getrout de 24 dec 1758; kind: Harmke Pieters, geb 17 nov 1772, ged 10 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Freerk Pieters, ged 4 nov 1759 Westerkerk HRL; kind: Corneliske Pieters, ged 25 mei 1769 Westerkerk HRL
Eelkien Willems van Franequer ende Pieter Saakes van HRL, huw.aang. 26 sep 1733 HRL, Comende voor de Bruyd desselfs vader Willem Annes; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Eelkien Abrams Kortsma ovl 17 mei 1832 Sneek, huwt met Fokke Thomas Steenstra, dv Abraham K, en Janke Fokkes; BS huw 1834
Eelkje Ahasverus oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-133; VT1839
Eelkje Antonides zie: Hellingwerf
Eelkje Baukes ovl 15 jun 1792 ... , huwt met Rinnert Geerts de Beer; BS huw 1821, ovl 1830
Eelkje Beernts huwt met Pieter Klaases, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800; kind: Dieuke Pieters, geb 19 dec 1790, ged 4 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Pieters, geb 1 jan 1793, ged 22 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Antje Pieters, geb 24 aug 1796, ged 25 okt 1796 Grote Kerk HRL
Eelkje Bentes zie: IJzenbeek; ovl 27 apr 1728, oud 40 jaar
Eelkje Bok ovl 14 mrt 1797 HRL, huwt met Wytze Broers Blom; BS huw 1812; Witze Broers Blom ende Eke Roelofs Bok, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door proc. Feddema onder productie van Procuratie, 10 sep 1791; ondertrouw HRL; Wytse Broers Blom en Eke Roelofs B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd; kind: Broer Wytses Blom, geb 8 jul 1792, ged 24 jul 1792 Grote Kerk HRL
Eelkje Daniels huwt met Jan Gerbens, kind: Pieter Jans, ged 5 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Feikje Jans, ged 1 may 1753 Grote Kerk HRL, 6 Jaar out Sinde; kind: Lisbet Jans, ged 1 may 1753 Grote Kerk HRL, 4 Jaar out sinde; kind: Danels Jans, ged 1 may 1753 Grote Kerk HRL
Eelkje Dirks op 18 mrt 1727 HRL; ovl een kint van haar, oud 6 jaeren
Eelkje Dirks zie: Heslinga
Eelkje Dirks geb 13 sep 1784, ged 5 okt 1784 Grote Kerk HRL, dv Dirk Eelkes en Antje Steffens
Eelkje Dirks geb 1792 HRL, ovl 20 okt 1877 HRL, huwt met Georg Akkerboom op 29 dec 1822 HRL, huw.afk. 15 en 22 dec 1822, dienstmeid. N.H., dv Dirk Cornelis en Aaltje Dirks; BS huw 1822, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124, supp wijk G-437; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-091; VT1839; geb 17 aug 1792, ged 2 sep 1792 Grote Kerk HRL, dv Dirk Cornelis en Aaltje Dirks
Eelkje Dirks huwt met Jan Pieters; BS ovl 1842
Eelkje Douwes zie: Postma
Eelkje Eelkes zie ook: van der Post; huwt met Hendrik Duman, kind: Eelke Hendriks Duman, geb 17 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Eelkje Engeles zie ook: de Boer; huwt met Jan Sipkes, kind: Jaay Jans, geb 13 feb 1811, ged 26 feb 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: Eeke Engles
Eelkje Everts ovl 12 dec 1727 HRL, old 66 jaer
Eelkje Gabes binnenmoeder in 1789; zie ook: Johannes, Johannes; ontv van de rentmeester van het Weeshuis f. 193:7:0, samen met de binnenvader Johan Johansen, terzaake tractement van primo mrt 1789 tot ultimo okt 1789, quit. no. 4, 3 nov 1789. (GAH1121)
Eelkje Gabbes huwt met Jetze Paulus, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 Febrij en de 4 en getrout de 44 mrt 1764
Eelkje Gerrits zie: de Jong
Eelkje Hanses Sipke Johannes en E.H., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 15 nov 1772 HRL; en toen getrouwd; kind: Hijke Sipkes, geb 25 mrt 1776, ged 16 apr 1776 Grote Kerk HRL; moeder als: Eeke H. ; Donderdag den 21 Sept. 1797; Het geregte ordinaris Vergadert zijnde, wierde wijders Grietje Schotanus de Wed. van Jacob Schotanus aangesteld tot meede ordinaris turfmeetster, ende zulks in plaatze voor Eeke H. en heeft ten dien einde de Eed van getrouwe waarneeminge gepaesteerd, in handen van den Burger M:Bos als Praeses. (GAH43)
Eelkje Hayes zie: van Vliet; Jelle Durks Tadema en E.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 Oogstmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Tetje Jelles, geb 17 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL
Eelkje Hendriks zie: van Beemen, Bleeker, Gen?, Roosma, Smit, Zijlstra
Eelkje Hendriks ged 19 apr 1770 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Entes en Grietje Hiddes
Eelkje Heslinga geb 1782 HRL, ovl 4 nov 1834 HRL, huwt met Jan Feersma op 19 feb 1804 HRL, dv Dirk H, en Trijntje vd Meulen; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1834; kind: Frans Jans Feersma, geb 11 aug 1809, ged 22 aug 1809 Grote Kerk HRL
Eelkje Jakobs geb 10 okt 1794, ged 16 nov 1794 Grote Kerk HRL, dv Jakob Ages en Wybrigje Everts
Eelkje Jacobs geb 1736 HRL, ovl 20 sep 1826 HRL, huwt met Age Watses Zijlstra; BS ovl 1826, ovl 1858; huwt met Age Watses, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 aug en de 4 en getrout de 11 sep 1763; kind: Rinske Ages, geb 27 may 1781, ged 26 jun 1781 Grote Kerk HRL; kind: Watze Ages, ged 20 aug 1765 Grote Kerk HRL; kind: Jacobus Ages, ged 24 mrt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Rein Ages, ged 18 okt 1768 Grote Kerk HRL
Eelkje Jans zie: Posthuma, Proosterbeek, van der Wijk
Eelkje Jans ged 22 feb 1752 Grote Kerk HRL, dv Jan Johannis en Tjepkje Alberts
Eelkje Jans geb 14 jan 1789, ged 1 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Jan Dirks en Doetje Berends
Eelkje Jans geb 18 apr 1809 HRL, ovl 7 mrt 1833 HRL, huwt met Sijbe Eeltjes Zeilmaker op 9 aug 1832 HRL, N.H., dv Jan Douwes en Eelkje H. Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1833; Eelkje Jantje Jans, geb 18 apr 1809, ged 25 apr 1809 Grote Kerk HRL
Eelkje Jans ovl 1790 Nes, Ameland, huwt met Tjeerd Heeres Schols; BS huw 1819
Eelkje Jans van Dokkum, huwt met Johannes Harmens, van HRL, geproclameert de 29 jul de 5 en getrout de 12 aug 1759 met attestasie; huw reg. N.H. HRL; kind: Harmen Johannes, ged 26 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Johannes, ged 5 jul 1763 Grote Kerk HRL
Eelkje Jelles zie: Koster
Eelkje Jelles ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL, dv Jelle Eelkes en Rinske Alberts
Eelkje Jobs Foeke Lases van Vlieland ende E.J. van HRL, komende weegens de bruid J.J., matroos, 31 Oct 1744; van HRL, huwt met Foekc Laases, van Flieland, geproclameerd 1, 8 en 15 nov 1744 en doen ook getrouwt; Geeft U.E. Achtbhdn met schuldige Eerbiedt te kennen Uilkjen Wybes gesworen turfmeetster binnen HRL in deesen gest: met de diaconen van de gereformeerde gemeente ten voorsr:steede mijn alimentatorissen, hoe dat zij wel genegen soude zijn, vermits ouderdom en Lichaamsgestelt onbequaem tot het waernemen van die Functie haer Turfmeetstersplaetse over te dragen op de persoon van E.J. jongedogter alhier ter Steede, tot die bedieninge genoegsaem bequaem, Edog sulx niet kunnende geschieden sonder consent van U.E. Achtbhdn. Soo addresseeren de voors: beyde persoonen hun hier meede aen U.E. Achtbhdn met ootmoedig versoek, dat U.E. Agtb:de goetheid gelieven te hebben, van in de voorsr:overdragte te consenteeren, en vervolgens de meede supplnte E.J. aen te neemen en te stellen tot gesworen Turfmeetster deeser Steede, in plaetse van de meede supplnte Uilkjen Wybes, op Lasten, pligten en profijten daertoe staende quo facto etc:(was get), J.M. Tuininga. ; In margine Stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert en nomineert mits deesen de supplnte E.J. tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid actum den 27 apr 1740 (was get) Pier Brettton Ter Ordtie van de magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; E.J. heeft den Eed van getrouwigheid coram praeside P. Bretton gepresteerd den 27 apr 1740. In kennisse van mij secrts (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen E.J. huysvrouw van Foeke Laases varensgesel meede ordrs Turfmeetster binnen HRL, dat sij gaarne deese bedieningh wilde laeten waarneemen door eenen Trijntje Foppes meede alhier, dewelke ''t selve begeert; addresseeren haar der halven aen UEd:Agtb:Ootmoedigh versoekende UEd:Aghtb:gelieven Trijntje Foppes aan te stellen om de turfmeetstersbedieninge aan E.J. als gesubstitueerde waar te neemen presenteerende den Eed van getrouwigheyd te doen. Quo facto (ondertekent:) B. Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het versoek, nomineert de meede supplnte Trijntie Foppes om het turfmeetsters ampt voor E.J. bij substitutie waer te neemen; des doende den Eed van getrouwig-heydt. Actum den 25 nov 1744 /get:/Claas van der Brugh, Ter Ordtie van de Magistr:M. V:Idsinga met haelen; (Onder Stonde); Op heeden den 25 nov 1744 heeft Trijntie Foppes den Eed van getrouwigheyt als subst. turfmeetster gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr. van der Brugh, In Kennisse van mij secretaris (get:) M:V:Idsinga met halen. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft UEd:Achtb:met schuldige Eerbied te kennen Antie Jacobs Huisvrouw van Hendrik Reidhorst tot HRL dat door het overlijden van E.J. een Turfmeetsters bedieninge is Vacant geworden, Waer mee de Supplnte Seer gaerne soude sijn gebenificieerd ten dien einde sigh addresseerende aen UEd:Achtb:gedienstigh versoekende UEd:Achtb:gelieven haer supplnte aan te stellen tot meede ordrs Turfmeetster van deese Stad in plaats van de overleedene op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende quo facto etc:(:onder stonde:) Requisitus (:get:)R:J:de Swart. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het Versoek, eligeert en nomineert mits deesen de supplnte Antie Jacobs tot meede ordrs Turfmeetster van deese Stad op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheyt, Actum den 14 May 1749. (:get:)A:Roosen(:onder stonde:)Ter ordtie van de Magistr:(:get:) abs:sec:R:J:de Swart:Gesw:Clercq; (:Verder Stonde); Op heeden den 14 may 1749 heeft Antie Jacobs den Eed als Turfmeetster in handen van de Hr. Presid:Burgemr. A:Roosen gepresteerd /:onder stonde:/In kennisse van mij (:get:)abs:sec:se- crts R:J:de Swart gesw:Clerck. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Eelkje Johannes geb 7jan7 jan 1785, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL, dv Johannes Simons en Antje Jans
Eelkje Johannes Gerben Pieters van Dongjum en E.J. van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 11 mei 1777 HRL, en ook in den Echten Staat bij ons bevestigd, na vertoonde adtestatie van Dongjum 4may17 77, getekend J. Scrincrius, v. d. m. en A. Without, Schooldienaar
Eelkje de Jong ovl voor 1880, huwt met Teunis Beidschat; BS ovl 1879
Eelkje de Jong geb 4 jan 1810 HRL, ovl 11 jan 1813 HRL; wijk F-030, dv Gerrit dJ, en Antje Kroes; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813; geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL, dv Gerrit J. de Jong en Antje Croes
Eelkje Clases zie: IJsenbeek
Eelkje Kleen oud 48 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-132; VT1839
Eelkje Koerts geb 1 mei 1762 HRL, ovl 6 sep 1820 HRL, huwt met Lieuwe Alles Touwslager vlgs ovlakte met kinderen; BS ovl 1817; 1820 overlijdens; Lieuwe Alles en E.K., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 jun 1793 HRL, en zijn getrouwd ten selfden dage; Lieuwe Alles en E.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Coerts de broeder, 8 jun 1793; ondertrouw HRL; kind: Grietje Lieuwes, geb 29 sep 1793, ged 15 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Alle Lieuwes, geb 2 jan 1797, ged 22 jan 1797 Grote Kerk HRL
Eelkje Lijkles geb 11 aug 1810 HRL, dv Lijkle Thijssen en Aaltje Laases; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 11 aug 1810, ged 11 sep 1810 Grote Kerk HRL, dv Liekle Thijsen en Aaltje Laases
Eelkje Murks ged 7 nov 1758 Grote Kerk HRL, dv Murk Alberts en Sibbeltje Tjalkes; huwt met Jan Antoni vd Bos; BS ovl 1827; Jan Anthonij ende E.M., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Murk Alberts, 23 okt 1790; ondertrouw HRL; Jan Anthony en E.M., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 nov 1790 HRL, en zijn den 9 daaraanvolgende getrouwd; kind: Antonie Jans, geb 25 dec 1793, ged 7 jan 1794 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Jans, geb 25 mrt 1797, ged 4 apr 1797 Grote Kerk HRL; huwt met Willem de Vrugt; BS ovl 1824; kind: Murk Willems, geb 15 jul 1784, ged 3 aug 1784 Grote Kerk HRL, vader als: Willem Josefs; kind: Albert Willems de Vrugt, geb 10 aug 1787, ged 21 aug 1787 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk rha; kind: Hendrik Willems, geb 24 feb 1789, ged 10 mrt 1789 Grote Kerk HRL; Ik Ondergetekende E.M. weduwe Jan Anthonij, groenteverkoopster te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen dochter Sijtske Jans bij mijnen wijlen man in echte Verwekt, OM Zich in het huwelijk te begeven met Johannes Berends Nijhuis, zv Berend Nijhuis en Antie Johannes, Mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer Burgemeester der Stad HRL, in Ondertrouw worden opgenomen, om daar na in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 12 Octr. 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seven & Negentig den Vijf en twintig mrt is Geboren Sijtske, dv Jan Anthonij en E.M. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 okt 1815; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seven & tachtig den Tiende aug is Geboren Albert zv Willem de Vrugt en E.M. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 29 mei 1816
Eelkje Obbes Thiuis Pieters ende E.O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Fonger Jans, goede bekende, 30 apr 1791; ondertrouw HRL
Eelkje Oebles zie: Kamstra; Tijs Pieters en E.O., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Pieter Tijses, geb 15 nov 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Thijses, geb 5 feb 1796, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Thijs Pieters van Vliet en Eelkje Oebeles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Concenteeren aan onzen Dochter Aukje Thijssens van Vliet om Zich in het huwelijk te begeven met U.R.V. zv wijlen Ruurd Johannes, en van F.V., woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816; Ik Ondergetekende Fetje Visser weduwe Ruurd Johannes, woonachtig te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren aan mijn Zoon Ulbe Visser, bij mijnen wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven van Aukje Thijssen van Vliet, dv Thijs Pieters van Vliet, en E.O., alle wonende te HRL. HRL den 7 mei 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses & negentig den Vijfde feb is Geboren Aukje dv Thijs Pieters van Vliet en E.O. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 mei 1816
Eelkje Piers geb 3 apr 1797, ged 16 apr 1797 Grote Kerk HRL, dv Pier Pieters en Johanna Eelkes
Eelkje Pieters ged 19 apr 1756 Grote Kerk HRL, dv Pieter Claazen en Antie Joosten
Eelkje Pijters huwt met Freerk Pijters, kind: Aafke Freerks, ged 17 jan 1762 Westerkerk HRL
Eelkje Pieters geb 13 mrt 1796, ged 22 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv Pieter Johannes en Pietje Sjerks
Eelkje Postma geb 22 jan 1810 Tzummarum/Midlum, ovl 8 jan 1876 HRL, huwt met Job Wassenaar, N.H., dv Douwe P. en ... ; BS ovl 1876; bev.reg. HRL 1851 wijk B-066, wijk D-051, wijk G-271
Eelkje Roelofs ged 3 dec 1767 Westerkerk HRL, dv Roelof Thomas en Dieuwke IJmes
Eelkje Sietses ovl Makkum ... , huwt met Engeltje Pieters, kind: Pieter Eeltjes Zijlstra, geb ... ; BS huw 1828
Eelkje Sytses geb 24 sep 1805 HRL, ged 8 okt 1805 HRL, dv Sijtse Cornelis en IJtje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1805
Eelkje Sikkes huwt met Daniel Goslings, beide van HRL, geproclameert den 7-14 en getrout den 21 dec 1755; begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 3, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Gosling Daniels, ged 22 sep 1757 Westerkerk; kind: Trijntie Daniels, ged 7 jun 1759 Westerkerk HRL; kind: Gosling Daniels, ged 5 mei 1763 Westerkerk HRL
Eelkje Simens huwt met Johannes Laurens, kind: Aaltje Johannes, geb 18 dec 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Simon Johannes Voogt, geb 19 jan 1785, ged 22 feb 1785 Grote Kerk HRL
Eelkje Sjoukes huwt met Claas Jans, kind: Doortje Claases, ged 13 jun 1758 Grote Kerk HRL
Eelkje Sjoukes zie ook: Roodtje; huwt met Jan Jans, kind: Jan Jans, geb 5 mrt 1810, ged 25 mrt 1810 Grote Kerk HRL
Eelkje Smit geb 1792/1801 Workum, ovl 28 feb 1857 HRL, EvL, Rooms Katholiek, dv Hendrik S, en Baukje Kann?; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-034, wijk F-159, wijk H-169
Eelkje Spoelstra huwt met Rein Rosema op 25 mei 1794 Leeuwarden, laatste afk. 18 mei 1794, komt van Leeuwarden, met attestatie vertrokken naar Leeuwarden en aldaar gehuwd vlgs vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1794; Rein Rosema, Strandmeester van HRL, ende E.S. van Leeuwarden, zijnde de aangevinge gedaan door proc. B. Tuininga, 3 may 1794; ondertrouw HRL; Rein Rosema, Havenmeester van HRL, en E.S. van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad 18 may 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden, en zijn aldaar getrouwt 25 may 1794, volgens vertoonde attestatie
Eelkje Stavenga geb 7 mrt 1801 Leeuwarden, ovl 1 mei 1875 HRL, N.H., 1e huwt met Pieter van Vliet, 2e huwt met Johannes Louer, Vst 11 apr 1850 uit Almenum; BS geb en ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk F-188
Eelkje Teunis zie: Koster
Eelkje Teunis van Almenum, huwt met Harmen Tobias van IJenum, in Groningerland, geproclam de f. 11:18:25 en getrout met attestasie de 1 sep 1765; huw reg. N.H. HRL
Eelkje Tjamkes zie: Blombergen
Eelkje Tjerks Murk Jetzes van Almenum en E.T. van Kimswerdt, zijnde de laatste proclamatie geschiedt den 16 den mei 1773 HRL, en deze personen op dato dezes bij ons getrouwd, na vertoonde adtestatie van Kimswerdt van 21mey, getekend G. Horreus, v. d. m., en A. Kruger, schoolmr.
Eelkje Wybrandus geb 14 aug 1796, ged 28 aug 1796 Grote Kerk HRL, dv Wybrandus Christiaans en Maayke Klaases
Eelkje IJkes zie: IJkema
Eelkje Antonides Hellingwerf ovl voor 1843, huwt met Jan Cornelis Wielinga; BS huw 1842
Eelkje Baukes de Beer geb 18 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL, dv Bauke Rinnerts de Beer en Sjoerdtje Teunis Epping
Eelkje Bentes IJzenbeek geb 1741 HRL, ovl 9 apr 1828 HRL, huwt met Sijtze Drieses vd Zee, verkoopt een huis 1802; BS ovl 1828;
Eelkje Berends Siderius zie ook: Eelkje Berends; ged 30 dec 1759 Grote Kerk HRL, dv Beernt Harmens Siderius en Dieuwke Reins; geb 1760 HRL, ovl 25 jan 1827 HRL, huwt met Pieter Klazes Burghout; BS ovl 1827; Pieter Klaassen Burghout en E.B.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd den 18 daaraanvolgende; kind: Klaas Pieters Burghout, geb 15 apr 1785, (wrschl: mrt), ged 5 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Berend Pieters, geb 12 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL
Eelkje Eelkes van der Post zie ook: Eelkje Eelkes; geb 1786 HRL, ovl 2 mrt 1856 HRL, huwt met Hendrik Duman op 4 feb 1810 HRL, N.H., dv Eelke vdP, en Grietje de Boer; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-227, wijk F-080; Hendrik Fredriks Duman en E.E. vdP., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 13 Louwmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-077; VT1839; kind: Magdalena Dirks, geb 6 jul 1811, ged 28 jul 1811 Grote Kerk HRL
Eelkje Engeles de Boer geb 1783 Warns, ovl 2 sep 1859 HRL, huwt met Jan Sipkes Schoonbergen op 14 apr 1805 HRL, wonende te HRL. 1856, turfmeetster 1835 en 1856, N.H., dv Engele Tjerks en Jay Foppes; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1849, ovl 1856, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-103, 116, 127, supp wijk H-260; Jan Sipkes Schoonbergen en E.E. de B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Jacobs, deszelfs schoonbroeder, 30 mrt 1805; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb Warns en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk H-113; VT1839
Eelkje Hayes van Vliet geb 1785 Franeker, ovl 18 jul 1844 HRL, huwt met Jelle Durks Tadema op 10 sep 1809 HRL, dv Haye Klazes vV, en Tjetje Hillebrands; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1844, ovl 1846; oud 54 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-266; VT1839
Eelkje Hendriks van Beemen ged 4 feb 1755 Grote Kerk HRL, dv Hendrik van Beemen en Hiltje Harmens; geb 1755 HRL, ovl 28 feb 1835 HRL, 1e huwt met Jurjen Gerrits de Jong, 2e huwt met Jelle Jacobi op 8 nov 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 8 nov 1795, dv Hendrik Johannes vB., en Hiltje ... ; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1835, ovl 1855; Jelle Jacobi, bouwmeester, ende E. vB., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de advokaat W.J. Hanekuik onder productie van genoegzaam bewijs, 24 okt 1795; ondertrouw HRL; kind: Gerrit Jurjens de Jong, geb 25 mrt 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jurjens de Jong, geb 19 okt 1782, ged 15 nov 1782 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en tachtig den Vierde apr is Geboren: Trijntje dv Jurjen de Jong en E. v. B. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 8 aug 1815
Eelkje Hendriks Bleeker geb 1770 HRL, ovl 10 okt 1835 HRL, huwt met Jan Douwes, dv Hendrik Klases B., en Grietje Hiddes; dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1835; Jan Douwes ende E.H.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de stevader Christiaan Lourens, 16 apr 1796; ondertrouw HRL; kind: Eelkje Jantje Jans, geb 18 apr 1809, ged 25 apr 1809 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jans, geb 2 aug 1811, ged 18 aug 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: Eeke H.B. ; kind: Douwe Jans, geb 5 feb 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL, moeder als E.H. Bleiker
Eelkje Hendriks Genu huwt met Tjeerd Gosses Jongsma; BS ovl 1848; oud 38 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wasvrouw, wjk H-168''VT 1839
Eelkje Hendriks Roosma geb 1791 Franeker, ovl 11 feb 1839 HRL, huwt met Pieter vd Sluis op 26 feb 1835 HRL, werkster, wonende te HRL, dv Hendrik Tjepkes R, en Antje Sints; BS huw 1835, ovl 1839
Eelkje Hendriks Zijlstra geb 25 dec 1800 HRL, ovl 29 mrt 1826 HRL, huwt met Rintje Gerrits Baantjer op 5 mei 1825 HRL, huw.afk. 24 apr en 1 mei 1825, man is touwslager, ged 11 jan 1801 HRL, dv Hendrik Z, en Anna Maria Jurjens; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, ovl 1826, ovl 1846
Eelkje Jans Posthuma geb 1789 HRL, ovl 10 feb 1847 HRL, huwt met Jacob Everts de Boer op 30 sep 1813 HRL, huw.afk. 19 en 26 sep 1813, dv Jan Dirks en Doetje Berends; BS huw 1813, ovl 1847, ovl 1854
Eelkje Jans Proosterbeek ovl 13 mei/aug 1808 HRL, huwt met Jan Jans de Vries, dv Jan P, en Marijke Bouwens; BS huw 1817, huw 1723, huw 1826, huw 1827, ovl 1848; Jan Jans de Vries en Eeke J.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jan Proosterbeek, 27 nov 1790; ondertrouw HRL; Jan Jansen de Vries en Eeke J.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 dec 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Bernardus Jans Proosterbeek, geb 19 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Jans de Vries, geb 25 apr 1796, ged 10 may 1796 Grote Kerk HRL
Eelkje Jans van der Wijk geb 1801 Leeuwarden, ovl 9 dec 1852 Dronrijp, huwt met Christiaan Symons Schuurmans op 15 jun 1826 HRL, huw.afk. 16 en 23 apr 1826, wonende te HRL, schipperse, dv Jan Wiegers vdW, en Antje Jans Dragster; BS huw 1826, ovl 1852
Eelkje Jelles Koster geb 1767 HRL, ovl 20 dec 1837 HRL, huwt met Teunis Louwrens Koster op 29 okt 1797 HRL, dv Jelle Eelkes en Rinske Alberts; huw Grote Kerk HRL 1797 BS ovl 1837
Eelkje Jillis Dantema geb 28 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL, dv Jillis Dantema en Elisabeth Pieters
Eelkje Jouwkes Droogsma geb 1796 IJlst, ovl 8 feb 1849 HRL, huwt met Gerrit Jans de Boer op 9 aug 1818 HRL, huw.afk. 26 jul en 2 aug 1818, wonende te HRL, dv Jouwke D, en Jeltje Jelles Eelkema; BS huw 1818, ovl 1849; oud 44 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk G-332; VT1839
Eelkje Klaases IJsenbeek geb 1793 HRL, ovl 19 nov 1858 HRL, ongehuwd, DG, dv Claas IJ, en Sijtske Heins; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-014, 201, wijk E-287; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, modemaakster, wijk C-078; VT1839; geb 1 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL, dv Klaas IJsenbeek en Sijtske Heins
Eelkje Kornelis Bruinsveld Hendrik Arjens Tamsma en E.K.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 apr 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Eelkje Oebles Kamstra geb 3 okt 1760 Birdaard, ovl 11 apr 1822 HRL, huwt met Thijs Pieters van Vliet, getuige bij geboorte aangifte van Martentje Sijtses in 1811; BS geb 1811, ovl 1822, ovl 1828, ovl 1833
Eelkje Servaas van Beemen geb 21 apr 1788, ged 11 may 1788 Grote Kerk HRL, dv Servaas van Beemen en Marijke lourens
Eelkje Sjoukes Roodtje zie ook: Eelkje Sjoukes; huwt met Jan Jansen, arbeidster te Almenum in 1836; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836
Eelkje Teunis Koster geb 1784 HRL, ovl 1 mei 1826 HRL. in het water gevonden en alsoo onzeker wanneer zij is ovl, 2e huwt met Bauke van Oosten op 2 mrt 1817 HRL, huw.afk. 16 en 23 feb 1817, 1e huwt met Arend Johannes op 13 jan 1805 HRL, dv Teunis Louwrens K, en Trijntje Jans; huw Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1817, ovl 1826; Arend Johnsen van Arundel en E.T.C. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Teunes Coster, deszelfs vader, 29 dec 1804; ondertrouw HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert drie en tagtig den 28 dec is geb Eelkje dogter van Teunis Lourens Koster en Trijntje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 feb 1817; deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte en een van overlijden, behoren tot de Huwelijksacte van Bauke van Oosten en E.T.K. dato 2 mrt 1817. de president Burgemeester der Stad HRL
Eelkje Tjamkes Blombergen geb 24 nov 1773 HRL, ged 21 dec 1773 Grote Kerk HRL, ovl 12 jun 1829 HRL, huwt met Teetse/Tjietse/Teeke Alberts de Wilde op 25 aug 1799, Nederlands Hervormd; DTB N.H. HRL , huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1807, 1809, 1810, BS ovl 1829; kind: Lijsbeth Teetses, geb 20 apr 1809, ged 14 may 1809 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Tietses, geb 6 nov 1810, ged 3 dec 1810 Grote Kerk HRL, vader als: Tietse A.
Eelkje Ykes IJkema geb 1792 Westhem, 1e huwt met Hendrik Jacobs Kuiper, 2e huwt met Piebe Wiarda op 28 nov 1819 HRL, huw.afk. 14 en 21 nov 1819, winkelierse, wonende te te HRL, gescheiden op 27 sep 1824 HRL, dv IJke Theodorus IJ, en Geertje Eelkes Bangma; BS huw 1819, huw 1824; oud 47 jaar, geb Westhem en wonende te HRL. 1839, winkelierse in ijzerwaren, wijk C-148; V&1839
Eelkjen Douwes remonstreert met schuldige eerbiedighiet E.D. huisvrouw van Harmanus Beernt mr chirurghijn alhier ter Stede, dat door het overlyden van Jacob Dirks gesw. houtmeter alhier, het selve amploy te vaceren, en dewyle de suplte haer gaerne met voors. functie wel weder soude willen laten bekleden, en niet kunnende oft mag sonder consent en gratie van Ued. Agtbaerheden, soo komt deselve haer bij desen aen Ued. Agtbaerheden addresseren met ootmoedig versoek teneinde haer Agtbaerheden gelieven de suplte met gemelde functie als houtmeetster in plaetse van de ovl Jacob Dirks te begunstigen en in desselfs plaetse wederom aen te stellen op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden, daer toe staende en aen behorende, waer op een goede dispositie is verwagtende, quo facto etc. was vertekend, H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versoek ten requeste gemelt, eligeert mits desen de persoon van E.D. tot ordris. houtmeetster binnen dese Stad op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daer toe staende mits doende den eed in handen van de presid. burg. deses Stads, actum den 12e maert 1732 was vertekend Junius Munter ter ordtie van de Magistr. M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 12e maert 1732 heeft E.D. den eed in handen van de pres. burg. gepresteert. In kennisse van mij secr. was vertekend, M. van Idsinga met syne Resp. halen. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied te kennen E.D. huisvrouw van Harmen Beerns, houtmeetster van deese Stad, dat zij ter occagie de bediening als chercher door haar man buiten deese Stad werdende waergenoomen, niet in staat on haer bediening selfs te administreeren, en versoekt derhalven cum mar gest:dat Janke Jans vrouw van Jan Jansen, gleibacker tot de administratie van dit houtmeeten mag werden gesubstitueerd quo facto (:was get:) B:Dreyer; (:In margine Stonde:); de Magistraat accorderende het versoek stelt en authoriseert mits deesen Janke Jans tot substituit houtmeeter binnen deese Stad op de lasten pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande; mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 7 jun 1751. (was:get:)S:B:Bosscha Ter ordtie van de magistr. (get) M:V:Idsinga; (:Laager Stonde:); den 19 jun 1751 heeft Janke Jans den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. Boscha. In kennisse van mij abs:sec:(was get:) S:Rienstra gesw:clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert haar funktie als houtmeetster op 4 apr 1757 over op Trijntje Rienks; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Eelkjen Eeltjes ovl 11sep187 Almenum, huwt met Cornelis Sijtses Riemersma; BS huw 1812, huw 1818, huw 1832, ovl 1861
Eelkjen Engberts van HRL, huwt met Jan Scheltes van Almenum, geproclameerd 2, 9 en 16 nov 1749 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk; Jan Scheltes onder Almenum ende E.E. tot HRL, sijnde de aengevinge gedaen door R. de Swart met vertooninge van schriftelijke last, 1 Nov 1749; kind: Trijntie Jans, ged 14 jun 1757 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Schelte Jans, ged 30 okt 1760 Westerkerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Ietske Jans, ged 5 dec 1754 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk ha; kind: Engbert Jans, ged 14 jan 1753 Westerkerk HRL; DTB N.H. HRL
Eelkjen Geerts gemraad ontvangt missive van de Raad van Justitie, houdende de bekentenissen en bijgevoegde informatie van de gedetineerden Frans Geerts, E.G. en Marijke Hendriks Pieper. Uit hoofde van de jongheid van de gedetineerden en de geringe waarde van het gestolene wordt correctie aan de gemeenteraad overgelaten. de gemeenteraad straft hen met detentie in de Pekelkuip, nl. Frans Geerts tot do. 5 feb 1801, Marijke Hendriks Pieper tot vr. 6 feb 1801 en E.G. tot za. 7 feb 1801, di. 3 feb 1801 (GAH47); uit consideratie van het koude en ongure weer, alsmede uit hoofde van de povere kleding, besluit gemeenteraad de gedetineerden Frans Geerts, E.G. en Marijke Hendriks Pieper, uit detentie te ontslaan, d0. 5 feb 1801. (GAH47)
Eelkjen Heeres zie: Schols
Eelkjen Jacobs Warner Hendriks en E.J., beide van HRL, komende wegens de bruid Pijter Jacobs desselvs broeder, 6 Nov 1751; huwt met Warner Hendrikx, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 Novemb1751 en doen ook getrouwdt
Eelkjen Pieters Kornelis Pieters Kluven en E.P., beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes 12 mrt 1775 HRL en toen getrouwd
Eelkjen Pijtters IJsaak Cornelis van Leeuwaerden ende E.P. van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door R. de Swart met vertooninge van schriftelijke last, 3 Feb 1748
Eelkjen Reinders huwt met Bauke Heins van Dijk, wonende te Makkum; BS huw 1833
Eelkjen Sikkes Remonstreert met Schuldige eerbied Yttje Sierks, ordris turfmeetster binnen deze Stad, dat haar Suppliante van grote dienst Soude sijn om deze hare bedieninge door een Subst te mogen laten waerneemen. Waarom Sij de Vrymoedigheid neemt Sig bij dezen aan UEd:Achtbh:te addresseren, gedienstig verzoekende UEd: Achtbh:gelieven eenen E.S. wonagtig binnen deze Stad en tot sulx capabel, te qualificeren om deze bedieninge als Subst waar te nemen, die ten dien einde Sig bij dezen mede op ''t eerbiedigst aan UEd:Achtbh:presenteert, quo facto etc:/get:/ S Rienstra; (In Margine Stonde/; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en Stelt de mede Supplnte E.S. tot Subst Turfmeetster binnen deese Stad tot kennelijk weederseggen van Haar Achtbh:en sulks op lasten pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 10 apr 1754/was get:/ Wopco Buma/onder Stonde/Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga; (Laeger Stonde/; Jusjurandum praestitit coram Praeside Buma den 10 apr 1754. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Eelkjen Sjoukes geb 31 jul 1784, ged 22 aug 1784 Grote Kerk HRL, dv Sjouke Klaasses en Foekjen Jans
Eelkjen Theunis Lourens Claesen ende E.T., beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs swager Andries Sandstra, 23 Apr 1746; huwt met Louwrens Claases, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 24 apr en den 1-8 May 1746 en den 15 dito getrouwt; kind: Maartie Lourens, ged 23 mrt 1756 HRL; doopregisters N.H. HRL; kind: Sijbe Lourens, ged 22 sep 1757 Westerkerk HRL; kind: Sijbe Louwerens, ged 7 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Zijbe Lourens, ged 9 okt 1763 Westerkerk HRL; kind: Jacob Louwerens, ged 20 jun 1765 Grote Kerk HRL; kind: Theunis Louwerens, ged 27 okt 1754 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Louwrens, ged 5 dec 1752 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Louwerens, ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Louwrens, ged 18 jul 1747 Grote Kerk HRL
Eelkjen Heeres Schols geb 1795 Ameland, huwt met Jan Hoites Stuut op 2 mei 1819 HRL, huw.afk. 28 feb en 6 mrt HRL. en 7 en 14 mrt 1819 Veendam, wonende te HRL, dienstmeid. dv Heere Tjeerds S, en Grietje Poulus; BS huw 1819
Eelse Hettes huwt met Japke Everts, N.H., kind: Pieter Eelses, geb 6 mrt 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802
Eeltie Alberts rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 70:0:0 van de Weesvoogden van het Weeshuis verdiende Loon van E.A. en Eeltie Cornelis, 9 sep 1806 (GAH1138); id. f. 70:0:0 wegens verdiende Loonen van E.A. en Gerrijt Sioerds, 5 may 1807 (GAH1139); geb 5 nov 1786, ged 28 nov 1786 Grote Kerk HRL, zv Albert Andeles en Maartje Eeltjes
Eeltie Dirks Pier Tierx onder Almenum, en Geertje Dirks van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit E.D. ; huw aang. HRL 1738
Eeltie Doedes woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Eeltie Cornelis lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 3:18:0 (GAH650)
Eeltie Lieuwes Pieter Dirks ende Aukjen ... (onleesbaar), beide van HRL, huw aang. 28 dec 1738 HRL, koomende de vader van de Bruidegom Dirk IJmkes verclarende genoegen te nemen in ''t huwelijk van sijn soon, en wegens de Bruit desselfs Swager E.L. ; huw.aang. HRL 1738
Eeltie Rinses Antie Rinses ende Durck Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 10may 1738 HRL, koomende voor de Bruidegom Eeke Jans desselvs Oom, en wegens de Bruit desselvs Broeder E.R. ; huw.aang. HRL 1738; hovenier 1750-1764; Gaitse Rinses ende Symentje Saekles beide van HRL, koomende weegens de bruid E.R. des bruidegoms broeder, 28 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL
Eeltien Gerrits ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:7:0 terzake het kuypen van vaatwerk ten dienste van het Weeshuis, 9 mei 1742, kwit. no. 9 (GAH1061); id. f. 21:6:0, 7 nov 1752, kwit. no. 26 (GAH1081)
Eeltje Abes zie: Zeilmaker; E.A. en Antje Sijbes, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 may 1806; ondertrouw HRL; kind: Aafke Eeltjes, geb 21 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL; vermeld in het nieuwe plan der burgerbewapening, 1e kwartier, nr. 135, 31 jaar, gehuwd; 1 mrt 1804; rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt f. 26:16:0 verdiend loon door de weesjongen E.A., 17 jan 1792 (GAH1124); id. f. 41:12:0, 24 dec 1793 (GAH1126); id. f. 52:0:0, 19 nov 1794 (GAH1126); id. f. 65:0:0 verdiend loon als zeilmakersknegt bij Jan Douwes Zeilmaker, 24 nov 1795 (GAH1127); huwt met Geertruida Johannes, kind: Abe Eeltjes, geb 22 jul 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799
Eeltje Aukes zie: Travailje; bet propijn vd Weeshuislanden aan de rentmeester van het Weeshuis door Yep Feikes f. 2:5:0, Taedse Abrahams f. 5:15:0, Eeuwe Clasen f. 26:0:0, Tjepke Gratama f. 7:15:0, Leendert Harings f. 12:12:8, Folkert Romkes f. 10:15:0, Leendert Harings f. 11:15:0, Eeuwe Clasen f. 14:15:0, E.A. 1- 10:0, Teeke Jans f. 20:0:0, 1762. (GAH1092); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis propijn vd nieuwe 5-jarige inhuring der losse landen, voor het meest gedeelte bij wijlen de rentmeester de Bruin, nog in leven zijnde, ontvangen, anno 1767 november, van 5 pondematen, no. 4: f. 12:12:8, 1768. (GAH1098); id. f. 25:5:0 voor 5 pondematen greidland onder Almenum, no. 4, 1769. (GAH1100); id. no. 4, 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); betaalt aan het Stadsweeshuis een 1/2 jaar Propijn van de nieuwe 5-jaige inhuring der Losse Landen van 5 pondematen, kwit. no. 4, nov 1767: f. 12:12:8 (GAH1098)
Eeltje Baarda geb 28 aug 1810 Sneek, ovl 17 mei 1899 HRL, huwt met Trijntje Hoog, (gk), op 27 nov 1851 HRL; (?), schippersknecht en schelpvisser in 1851, N.H., zv Rients B., en Aaltje Rekus; BS ovl 1899; bev.reg. HRL 1851 wijk F-320, wijk G-147, 155
Eeltje Doedes zie: Nauta
Eeltje Doedes woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Eeltje Doedes huwt met IJttie Sierks, beide van HRL, geproclameert den 22-29 decem: 1754 en getrou7 dec 5 jannewari 1755
Eeltje Doedes huwt met Geertje Watses, beide van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 nov 1762 en getrout de 27 mrt 1763; kind: Johanneske Eeltjes, ged 8 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Doede Eeltjes, ged 27 okt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Watze Eeltjes, ged 11 7ber(= sept) 1770 Grote Kerk HRL
Eeltje Doedes Jan Geerts en Maayke Eeltjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader E.D., 15 dec 1787; onder. tr. HRL; Pier Pieters en Johanna Eeltjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader E.D., 9 okt 1790; ondertrouw HRL
Eeltje Doedes begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 37; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Eeltje Douwes geboortig van Warrega, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed van getrouwigheid af in handen van pres. burg. B. van der Meulen op wo. 22 mei 1782. (burgerboek)
Eeltje Dijkstra geb 29 jun 1776 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Eeltje Engberts geb 1788 HRL, ovl 4 jul 1816 HRL, huwt met Frans Dirks van Laan op 25 nov 1810 HRL, dv Engbert Jans Boutsma en Rinkje Bokkes Overberg huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1816, huw 1844; Frans Dirks en E.E., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Dirk Franses, geb 13 aug 1811, ged 15 sep 1811 Grote Kerk HRL
Eeltje Everts E.E. en Akke Johannes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 21 jul 1776 HRL, en toen getrouwd; kind: Johannes Eeltjes, geb 6 jul 1779, ged 25 jul 1779 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Eeltjes, geb 22 feb 1781, ged 1 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Eeltjes, geb 3 jul 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL
Eeltje Everts zie ook: Geeske Ritskes; ovl 1800 Bolsward, huwt met Geiske Ritskes Hamers, tichelaar, kind: Ritske vdV. (?), geb 6 okt 1787 HRL; BS huw 1826, ovl 1874; E.E. en Geeske Ritskes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Sjoukje Eeltjes, geb 30 apr 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL; kind: Richtje Eeltjes, geb 11 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Ritske Eeltjes, geb 1 jun 1790, ged 15 jun 1790 Grote Kerk HRL, moeder als Geeske R. ; kind: Evert Eeltjes, geb 26 may 1793, ged 11 jun 1793 Grote Kerk HRL; kind: Evert Eeltjes, geb 21 sep 1794, ged 7 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Richtje Eeltjes, geb 8 jan 1797, ged 24 jan 1797 Grote Kerk HRL
Eeltje Faber hm ... , kind: Akke Eeltjes F, geb 1789 Oudebildtzijl; BS ovl 1847
Eeltje Gen?E huwt met Wytske ... , kind: Baukje Eeltjes G, geb 1763 Workum; BS ovl 1844
Eeltje Germens ovl voor 1841, huwt met Jetske Cornelis Bolman; BS ovl 1840
Eeltje Hanses zie: Rispens
Eeltje Hartmans ged 5 okt 1766 Grote Kerk HRL, zv Hartman Eeltjes en Christjna Banning
Eeltje Hiddes zie: de Roos/Witteroos
Eeltje Hiddes ged 3 mrt 1772 Grote Kerk HRL, zv Hidde Koops en Nieske Hendriks
Eeltje Hotses huwt met Jeltje Hartmans, kind: Hotze Eeltjes, ged 2 mei 1758 Grote Kerk HRL; kind: Hesseltje Eeltjes, ged 2 jul 1754 Westerkerk HRL; kinderen: Jeltje Eeltjes, oud 3 Jaar, en Engeltje Eeltjes, jong Gebooren, beiden ged 11 jan 1752 Grote Kerk HRL
Eeltje Hovenier ovl 15 jan 1787 HRL, oud 36 jaar
Eeltje Jans zie: Postma
Eeltje Jelles ged 21 mrt 1747 Grote Kerk HRL, dv Jelle Eeltjes en Simontje Simons
Eeltje Jelles geb 1785 ... , huwt met Simke Jans Rauwerda, schoolonderwijzer te Wijnaldum, zv Jelle Klases en Rinske Philippus; BS Barradeel huwafk. 1811
Eeltje Cornelis E.C. eigenaar van perceel nr. 460 te HRL, houtzaagmolenaarsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 157, huis, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Eeltje Cornelis geb 15 okt 1787, ged 4 nov 1787 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Murks en Fokeltje Simons
Eeltje Cornelis rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 17:10:0 van de weesvoogden wegens 1 Jaar en 2 maanden Loon van E.C., werkende als kuipers jonge bij Jan Galama, 30 nov 1801 (GAH1133); id. f. 35:0:0, 27may18 07, (B1 139); id. f. 35:0:0, 19 dec 1808 (GAH1140); id. f. 70:0:0 verdiende Loon van Eeltie Alberts en E.C., 9 sep 1806 (GAH1138); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan E.C., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 20:12:0 (GAH1142)
Eeltje Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:8:0 ter zake geleverd sajet, 8 mrt 1796, quit. no. 4 (GAH1128)
Eeltje Cornelis zie ook: Tigchelaar; E.C. van Mackum ende Feykje Tjamkes Blombergen van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Cornelis Eeltjes, geb 11 jun 1810, ged 8 jul 1810 Grote Kerk HRL
Eeltje Cornelis zie ook: Riemersma; E.C. van Midlum en Romkje Hendriks van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gosse Hendriks deszelfs curator, 2 nov 1805; ondertrouw HRL
Eeltje Cornelis zie: Akkerboom; E.C. ende Grietje Reins Ackerboom, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Rein Annes Ackerboom, 15 sep 1792; ondertrouw HRL; kind: Rein, geb 27 okt 1799 HRL, ged 17 nov 1799 HRL, N.H., zv E.C. en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1799; E.C. en Grietje Reins Akkerboom, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 sep 1792 HRL, en zijn getrouwd ten selfden dage; kind: Trijntje Eeltjes, geb 3 feb 1809, ged 26 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Oense Eelkes, geb 15 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Eeltjes, geb 12 jul 1793, ged 21 jul 1793 Grote Kerk HRL; kind: Vroukje Eeltjes, geb 7 nov 1795, ged 29 nov 1795 Grote Kerk HRL; kind: Klaasje Eeltjes, geb 24 aug 1797, ged 12 sep 1797 Grote Kerk HRL
Eeltje Cornelis vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, geen huisnummer, maar staande tussen nos. 205 en 206, 1 mrt 1804
Eeltje Cornelis Jacobus S. Germans koopt van Jan Sijbrens Reidmaker en Jacob Wassenaar, notaris, beide te HRL als geauthoriseerde curatoren bonorium over de geabandonneerde boedel van E.C., in die qualiteit, een huis staande op de Brouwersgracht voor 1050 Car glds op 26 okt 1799
Eeltje Lemmes zie: de Vries
Eeltje Lieuwes ged 11 nov 1753 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Willems en Sjoukje Doedes
Eeltje Meinderts huwt met Korsje Willems, kind: Willemke Eeltjes, geb 13 nov 1774, ged 11 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Willem Eeltjes, geb 9 jul 1778, ged 28 jul 1778 Grote Kerk HRL; kind: Meindert Eeltjes, ged 18 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Eeltjes, ged 28 jan 1772 Grote Kerk HRL, moeder als Koesje W.
Eeltje Nauta geb 11 okt 1798 HRL, ovl 16 feb 1879 HRL, huwt met Jetske de Vries en met Sijke Rooda, werkman in 1851, N.H., zv Watze N, en Lutske vd Laan; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk E-107; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-090; VT1839
Eeltje Reinders zie: de Groot
Eeltje Riemersma geb 1787 Burgwerd, ovl 30 mrt 1851 HRL, 1e huwt met Romkje Hendriks Haarsma, 2e huwt met Antje Fokkes, 3e huwt met Angenietje Schulp, werkman, huw getuige bij K.C. Riemersma en B.R. Overdijk, wonende te Almenum 1812, broeder bruidegom, id. bij J.S. Molenaar en T. Luidinga, zaagmolenaar, neef bruidegom, wonende te HRL, 1817, id. bij L. Koster en T. Cornelis, 1818, zv Cornelis R, en Eelkje Kornelis; BS huw 1812, huw 1817, huw 1818, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-177, wijk D-051
Eeltje Rients zie: Baarda
Eeltje Sikkes huwt met Maaike Sietses, kind: 22 dec 1808, ged 31 jan 1809 Grote Kerk HRL; E.S. van Midlum en M. Sibrens van HRL hebben hun laatste afkon diging gehad den 29 apr 1804 en zijn getrouwd op den zelfden datum
Eeltje Sikkes zie: de Boer, Bensonides
Eeltje Simons zie: de Vries
Eeltje Sjoerds E.S. van Oosterend ende Berber ?des van HRL, komende wegens de bruyd Johannes Bensonides, 14 Nov 1744; van Oosterend, huwt met Berber Aedes, van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 nov 1744 getrouwt den 6 desember
Eeltje Sjoerds weesvoogden betalen f. 47:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake verdiende loon van E.S., 9 aug 1796 (GAH1128)
Eeltje Tjallings Geeft met Eerbied UEd:Agtb:te kennen Willem Thomas, ordris turfdrager, dat hij supplnt wel genegen was dito bedieninge te transporteren op eenen E.T. daer toe zeer wel bequaem; en dewijl sodanigen overdragt niet vermag te geschieden sonder consent en gratie van UEd:Achtb:, soo versoeken de supplnten met Eerbied UEd:Agtb:gelieven dese overdragt gunstelijk te accordeeren en over sulx E.T. in plaets van Willem Thomas tot ordris turfdrager aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende q:f:etc, (was get) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek nomineerd en eligeert mits desen de mede supplnt E.T. tot ordris turfdrager binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheid. Actum den 21 dec 1740 (was get:) J. Agema, Ter Ordtie van de magistr. (get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 21 dec 1740 heeft E.T. den Eed van getrouwigheid gepresteerd coram praeside Agema. In kennisse van mij secrts: M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731- 1759); Remonstreeren met Eerbied E.T. burger en meede ordrs turfdraeger, en Marten Gerrits vrijgesel beide alhier wonagtig; dat de eerstgemelde zeer gaerne zijn turfdraegers ampt op de laetstgenoemde zoude willen transporteeren, maer dewijl zulx niet dan met UEd:Achtb:gunst kan geschieden; zoo addresseeren sij haer beide aen UEd:Achtbh:ootmoedig versoekende dat UEd:Achtbh:Marten Gerrits in plaets van E.T. tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad gelieven aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:F:etc:Requisitus (was get), B. Dreyer; (In Margine Stonde); de magistraet gehoord ''t versoek accordeerende ''t zelve eligeert en nomineerd mits deesen Marten Gerrits in plaets van E.T. tot meede ordrs turfdraeger binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit. Actum den 25 feb 1743 (was get:), J. Agema Ter Ordtie van de magistr abs:sec:B. Dreyer; (onder Stonde); Op heeden den 25 feb 1743 heeft Marten Gerrits den Eed van getrouwigheid als turfdraeger in handen van de Hr. presideerende Burgem. Agema afgelegt. In kennisse van mij gesw:klerk geteekend B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); E.T. ende Jeltje Jans, beide van HRL, vertoonende de bruidegom attestatie van des bruids vader, 10 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntje Eeltjes, ged 3 mrt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Aefke Eeltjes, ged 30 aug 1740 Grote Kerk HRL; Anderijs Gerrijts Akker ende Hiske Arjens, beide van HRL, koomende voor de Bruit E.T., 28 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL
Eeltje Watzes zie ook: Nauta; geb 11 okt 1798, ged 28 okt 1798 Grote Kerk HRL, zv Watse Eeltjes en Sutske(!) Sikkes
Eeltje Willems ged 15 jul 1751 Westerkerk HRL, zv Willem Hendriks en Trijntje Ritskes
Eeltje Abels Zeylemaker geb 1773 HRL, ovl 10 mrt 1824 HRL, huwt met Antje Sijbes op 18 mei 1806 HRL, ook huwt met Truike Johannes, kinderen: Sijbe Eeltjes Z, geb 1807 HRL, Melkert Eeltjes, geb 2 mrt 1805 HRL, Aafke Eeltjes, geb 21 mei 1810 HRL, Abe Eeltjes, geb 1 jun 1803 HRL, Johannes Eeltjes, geb 1 jan 1801 HRL, Abe Eeltjes, geb 22 jul 1799 HRL, huw.get. bij M.H. Tigchelaar en M.J. Godthelp 1814, id. bij H. vd Vorm en M. Ponstein, 1814, id. bij G.B. Komst en H.G. Leeksma 1813, id. bij J.B. Smits en R. Valderpoort 1815, zeilmaker in 1824; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1803, 1805, 1807, 1810, BS huw 1813, huw 1814, huw 1815, ovl 1824, ovl 1843, ovl 1856, ovl 1862; eigenaar en gebruiker van wijk A-123, zeylmakersknegt, 1814. (GAH204)
Eeltje Aukes Travailje zie ook: Eeltje Aukes; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 7:5:0 wegens 1 jaar huir van 6 pondematen greidland gelegen op het zuidoost van HRL, belast met 2 1/2 floreen, thans gebruikt bij E.T., 18 jan 1762. (GAH1092); id. no. 3, 14 feb 1763. (GAH1093); E.A.T. bet f. 3:0:0 aan dito wegens huir van 3/8 parten id bleek even buiten de Franeker Poort in het geheel huir doende f. 105:0:0 ''s jaars, welke huirjaren met mei 1766 eindigen, na aftrek van het Re?el, no. 20, 1764. (GAH1094); id. f. 3:0:0 wegens huir van 3 pondematen bouwland leggende bij de Pingjumer Vishorne, no. 19, 1765. (GAH1095); id. over 1766. (GAH1096); id. over 1767. (GAH1097); id. over 1767, 1768. (GAH1099); E.A.T., coopman te Sexbierum ende Elske Jaenes van Slooten te HRL, zijnde de aangeevinge gedaen door notaris H. Pesma, 21Nov17 50; van Sexbierum, huwt met Elske Junius van Slooten, tot HRL, geproclameerd den 22-29 nov en de 6 Dsember 1750 en doen ook getrouwd
Eeltje Cornelis Ackerboom geb 27 mei 1769 HRL, ovl 15 feb 1820 HRL, huwt met Grietje Reins en mogelijk met Klaaske Oolgaard, sjouwerman in 1811, kinderen: Cornelis Eeltjes A, geb 1794 HRL, Vroukje Eeltjes A, geb 1797 HRL, Klaaske A, geb 1802 HRL, Rein Eeltjes A, geb 1805 HRL, Oense Eeltjes, geb 9 sep 1807 HRL, Trijntje Eeltjes geb 3 feb 1809 HRL, Oense Eeltjes, geb 15 nov 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1813, ovl 1815, ovl 1820, ovl 1832, ovl 1879; gebruiker van wijk F-250, sjouwer, alsmede Thomas Koolker wed. ; eigenaar is Ph. Oolgaard erven, 1814. (GAH204)
Eeltje Cornelis Tichelaar zie ook: Eeltje Cornelis; geb 1787 onder Barradeel, ovl 4 dec 1832 HRL, huwt met Feikje Tjamkes Blombergen op 14 mei 1809 HRL, komt van Makkum, huw.get. bij H.W. Ebeling en A.T. Blombergen, kuiper, wonende te HRL. 1815, id. bij G.T. vd Veen en A.J. Reidmaker 1816, kind: Cornelis Eeltjes, geb 11 jun 1810 HRL, zv Cornelis T, en Fokeltje Simons; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1815, huw 1816, ovl 1832, ovl 1838, ovl 1881; eigenaar en gebruiker van wijk A-173, kuiper, 1814. (GAH204); id. van wijk B-170, tuin & zomerhuis, 1814. (GAH204); E.C.T. eigenaar van perceel nr. 136 te HRL, kuiper, woonplaats HRL, legger nr. 679, huis, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32)
Eeltje Doedes Nauta ovl 4 okt 1799 ... , huwt met Geertje Watzes Zondervan, kinderen: Maaike Eeltjes, geb 1764 HRL, Doede Eeltjes, geb ... , Watze Eeltjes N, geb 1771 HRL; BS huw 1819, ovl 1853, ovl 1855
Eeltje Douwes Hania E.D.H. en Ysabella Nasselle, beide van den dorpe Warga, zijn, na aldaar driemaal en wel voor de laatste keer den 9 jun 1782 zonder verhindering geproclameerd te zijn, alhier op vertoonde attestatie getrouwd den 11 jun 1782
Eeltje Haitzes Bonnema zv Haytze Bonnema; eigenaar van wijk A-118; gebruiker is Dirk Trompetter, graanverschieter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-012, pakhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk D-036; gebruikers Berend Nijhuis en Pieter Weesen, wewer, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 708:11:4 ter zaake geleverde graanen, 15 apr 1794, quit. no. 7 (GAH1126); id. f. 193:19:0, 24 dec 1794, quit. no. 13 (GAH1126); id. f. 399:17:0, 29 jun 1795, quit. no. 9 (GAH1127); id. 708-9., 5 dec 1795, quit. no. 14 (GAH1127); id. f. 678:7:8, 2 aug 1796, quit. no. 10 (GAH1128); E.H.B. eigenaar van perceel nr. 270 te HRL, koopman, woonplaats Kimswerd, legger nr. 104, huis en erf, 102 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 710 te HRL, koopman, woonplaats Kimswerd, legger nr. 104, pakhuis, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 84; (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van perceel nr. 713 te HRL, koopman, woonplaats Kimswerd, legger nr. 104, pakhuis en erf, 250 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40)
Eeltje Hanses Rispens geb 1781 Franeker, ovl 2 mei 1829 HRL, huwt met Sipkje Teedes en Namkje Jans Klinkert, scheepstimmerbaas 1829, kind: Sietske Eeltjes, geb 1803/06 Heerenveen, zv Hans Eeltjes R, en Sijtske Gerbens; BS ovl 1829, ovl 1850
Eeltje Hiddes de Roos zie ook E.H. Witteroos; huwt met Matje Jans, kind: Nieske, geb 4 sep 1808 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808
Eeltje Hiddes Witteroos zie ook E.H. de Roos; geb 1770 HRL, ovl 19 jul 1812 HRL, 1e huwt met Aukje Gerrits Rex op 20 mei 1798 HRL, 2e huwt met Martje Jans de Bruins op 15 mei 1808 HRL, ovl wijk E-160, zeilmakersknecht in 1812, N.H., kinderen: Niesje Eeltjes W, geb 1808 HRL, Gerrijt Eeltjes, geb 15 sep 1803 HRL, Hidde Eeltjes, geb 13 apr 1799 HRL, zv Hidde Koops W, en Nieske Eeltjes; huw Grote Kerk HRL 1798, 1808, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1803, 1808, BS ovl 1812, ovl 1829; gebruiker wijk E-160; eigenaar en medegebruiker G.S. Stinstra, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); E.H.W. en Martje Jans de Bruins, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 30 apr 1808; ondertrouw HRL
Eeltje Jans Postma ovl voor 1844, huwt met Sibbeltje Hendriks Bolman; BS huw 1843
Eeltje Lemmes de Vries geb 1770 Makkum, ovl 16 nov 1839 HRL, huwt met Hendrikje Dirks vd Zee, kind: Lemme Eeltjes dV, geb 1808 Makkum, sluiswachter in 1839, wonende te HRL. 1821 en 1833, zv Lammert Eeltjes dV, en Hinke Gerrits; BS ovl 1821, huw 1833, ovl 1834, ovl 1839
Eeltje Pieters de Jong woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met rechts:. -1:0 (GAH650)
Eeltje Reinders de Groot geb 1793 Makkum, huwt met Yetske Pieters Tichelaar op 16 jan 1814 Franeker, arbeider, wonende te te Franeker, zv Reinder Gerbens en Jantje Eeltjes; bsfr814hu
Eeltje Sikkes Bensonides zie E.S. de Boer
Eeltje Sikkes de Boer geb 22 dec 1779 Sexbierum, ovl 10 nov 1823 HRL, ged 16 jan 1780 Sexbierum, kinderen: Sietske, geb 22 dec 1808 HRL, Sijtske, geb 2nov18 06 HRL, Boukje Eeltjes dB, geb 25 nov 1811 HRL, Sjoukje Eeltjes dB, geb 13 jan 1805 Veenwouden, huwt met Maaike Sijbrens Posthuma op 29 apr 1804 HRL, komt van Midlum, huw.get. bij G.P. Zandbergen en D.W. vd Stel, schipper in 1811 en 1818, zv Sikke Eeltjes en Sjoukje Jakles; huw Grote Kerk HRL 1804 dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, do. sexb. 1780, BS geb 1811, huw 1818, ovl 1823, huw 1827, ovl 1872; gebruiker van wijk H-232, schipper; medegebruiker Jelle J. vd Wal, winkelier; eigenaar is Sijbren de Groot erven, 1814. (GAH204); wed. E.S. d. B. eigenaresse van perceel nr. 535 te HRL, tapperse, woonplaats HRL, legger nr. 78, huis, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Eemkje Wolbus huwt met Tjeerd Aukes Vink, kind: Aafke Tjeerds Vink, geb 14 jan 1811, ged 8 feb 1811 Grote Kerk HRL
Eentje Ates zie: Bijlsma
Eentje Louws ged 7 mrt 1758 Grote Kerk HRL, dv Louw Clasen en Trijntie Harmens
Eentje Ates Bijlsma huwt met Hendrik Jelles Fiersen, wonende te Franeker; BS huw 1842
Eerde Pieters zie: Rikkers
Eerde Pieters Rikkers geb 1809 HRL, huwt met Antje Jans Klaver, (gk), op 10 mrt 1836 HRL, kleermaker, hoornblazer bij het 1 ste Bataillon 1 ste afdeling Vriese schutterij, zv Pieter Fransen R, en Richtje Minnes Gleibakker; BS huw 1836
Eerk Jansen huwt met Jeltje Claases, kind: IJmke Eerks, ged 26 apr 1740 Westerkerk HRL; E.J. ende Jeltie Clases, beyde van HRL, huw.aang. 11 jul 1733 HRL, Comende voor de bruyd Hille Clasen; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Eerne Ippes komt van Go?nga, huwt met Rinske Jetses Roorda; zie verder: Rinze Rintzies Roorda
Eertze Klases zie: Woudema
Eertze Klases Woudema geb 1800 Ried, huwt met Trijntje Haayes de Boer op 23 nov 1837 HRL, boere-arbeider, wonende te Sexbierum, zv Klaas Annes en Tietje Eertses; BS huw 1837; oud 39 jaar, geb Ried en wonende te HRL. 1839, landbouwer en winkelier, wijk A-176; VT1839
Eesge Lieuwes Albert Beernts van HRL, ende Teetske ?dsges van Bolsward, koomende weegens de bruid desselfs vader E. L., 15 May 1745
Eetske Reinders zie: Weidema
Eetske Reinders Weidema ovl 25 jan 1837 Midlum, huwt met Sipke Andries Hondema; BS huw 1838
Eeuwe Hendriks begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 52; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Eeuwe Jacobs zie ook: Kerkhoven; geb 22 okt 1792, ged 6 nov 1792 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Pieters en Janke Eeuwes
Eeuwe Johannes zie: van der Heide
Eeuwe Clases mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; koopt dong voor de Stadslanden 1766; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 52:0:0 weegens huur van 6 pondematen terpland onder Midlum geleegen, no. 13, 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 768. (GAH1099) id. f. 60:0:0 voor no. 13, 1769. (GAH1100); id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1778. (GAH1109); id. f. 29:10:0 voor huur van 5 pondematen bouwland onder Midlum, lopende van ''t Midlumerlaantje tot ''t Wijnamerpad, no. 18, 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1099); id. f. 33:0:0 voor no. 18, 1769. (GAH1100); id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1778. (GAH1109); d f. 11:0:0 tersake huir van 2 pondematen greidland geleegen onder Middelum belast met 3/4 floreen, 13 mey 1762. (GAH1092); id.; f. 55:10:0 tersake huir van 6 pondematen greidland geleegen onder Middelum belast met 2 1/2 floreen, 13 mey 1762. (GAH1092); id. f. 26:0:0 propijn van de Weeshuislanden, 1762. (GAH1092); id. f. 14:15:0, 1762. (GAH1092); id. f. 66:10:0 voor 6 pondematen terpland en 2 pondematen greyde, 12 en 13 mrt 1763. (GAH1093); id. propijn van 6 pondematen van de landen in nov 1767 verhuurd, no. 13: f. 30:0:0, 1768. (GAH1099); id. propijn van 5 pondematen bouland van de landen in nov 1767 verhuurd, no. 18, 1768. (GAH1099); id. wegens een half jaer Schink der Losse Landen, Alderheiligen 1772 versch. : no. 13: f. 30:0:0 voor 6 pondematen, 1773. (GAH1104); id. f. 16:10:0 voor no. 18 voor 5 pondematen, 1773. (GAH1104); id. f. 60:0:0 voor 6 pondematen terpland onder Midlum, no. 13, 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. f. 33:0:0 voor 5 pondematen bouwland onder Midlum, no. 18, 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. f. 75:0:0 voor 6 pondematen terpland onder Midlum, no. 20, 1782, mogelijk dezelfde als no. 13. (GAH1113); id. 1783. (GAH1114); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); id. f. 40:0:0 voor 5 pondematen bouwland onder Midlum, no. 25, 1782, mogelijk dezelfde als no. 18. (GAH1113); id. 1783. (GAH1114); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112)
Eeuwe Clases mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Trijntje Jobs, kind: Hiltje Eeuwes Frietema, geb 1770 Wijnaldum; BS ovl 1845
Eeuwe Popkes geb 25 jul 1800 HRL, ged 12 aug 1800, N.H., zv Popke Wybes en Antje Ruurds; dopen Grote Kerk HRL 1800
Eeuwe Hendriks Smit geb 22 feb 1797, ged 14 mrt 1797 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Smit en Hiltje Eeuwes
Eeuwe Jacobs Kerkhoven zie ook: Eeuwe Jacobs; geb 1793 HRL, ovl 6 jun 1830 HRL, ongehuwd, huw.get. bij J. Kerkhoven en A. Bijlsma, broeder bruidegom, kantoorbediende, 1816, id. bij J.P. Matthijssen en A. Kerkhoven, broeder bruid 1828, zv Jacobus Pieters K, en Janke Eeuwes vd Heide; BS huw 1816, huw 1828, ovl 1830
Eeuwe Jans van der Heide geb 1795 ... , ovl 29 apr 1817 HRL, ongehuwd, husaar; BS ovl 1817; geb 24 okt 1794, ged 11 nov 1794 Grote Kerk HRL, zv Jan Eeuwes van der Heide en Trijntje Bokkes
Eeuwe Johannes van der Heide geb 1791 HRL, 1e huwt met Geertje Thomas Creemer, 2e huwt met Baukje Sjoerds de Vries op 25 apr 1833 HRL, varensgezel, zv Johannes Eeuwes vdH, en Marijke Hermanus IJskamp; BS huw 1833
Eeuwe Lieuwes van Leeuwen E.L. v. L., deurwaarder, oud vier en Zestig Jaar, wonende te Beetsterzwaag, vreemd, en geene bloed nog aangehuwde Vrienden, Welke verklaarde Zeer Wel te kennen Wytske Luitsens de Jong, dienstmaagd, wonende te HRL
Eeuwkje Eeuwes Christoffel Staubi, soldaat onder de comp. van capt. Cau ende E.E., beide van HRL, zijnde aangaave gedaan door proc. Stephanij, 19 nov 1791; ondertrouw HRL; Christoffel Staubi, soldaat, en Eeuwkje Eeuwes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 4 dec 1791 HRL, zijnde getrouwd op den 6 daaraanvolgend
Eeuwkje C Pauw gebruiker van wijk C-013; medegebruiker van Oudenhove; eigenaar en medegebruiker Jan M. Kroese, groenteverkoper, 1814. (GAH204)
Eevert Olpherts ged 22 jun 1745 Grote Kerk HRL, zv Olphert Eeverts en Grietje Johanes Schuttingius; Evert O., ged 23 jul 1743 Grote Kerk HRL, zv Olphert Everts en Grietje Schultinius
Eevert Jans Akkringa geb 1765 HRL, ovl 8 jul 1827 HRL, huwt met Elisabeth Anderens, kinderen: Leendert geb 22 jan 1808 HRL, Christina geb 31 dec 1806 HRL, Jacob geb 10 feb 1811 HRL, Mietje Everts A, geb 1798 HRL, Wybrandus A, geb 18 feb 1805 HRL, Dirk A, geb 29 jul 1803 HRL, Michiel A, geb 1 aug 1801 HRL, Michiel geb 29 aug 1800 HRL, collecteur van turf en brandhout, wagenmaker in 1827, N.H., zv Jan Everts A, en van ... ; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1801, 1803, 1805, 1807, 1808, 1811, BS ovl 1823, ovl 1827; kind: Jacob Everts Akkringa, geb 10 feb 1811, ged 3 mrt 1811 Grote Kerk HRL; kind: Christina Everts Akkringa, geb 3 aug 1796, ged 23 aug 1796 Grote Kerk HRL, moeder als E. Andrea; kind: Maria Everts Akkringa, geb 20 okt 1797, ged 13 nov 1797 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-116, wagenmaker, in 1814. (GAH204); lijst ingezetenen 1e quartier, links:niets, rechts:. -1:0; jaar ? (GAH650); betaalt aan het gemeentebestuur het zuivere rendement van ''t Stadscollect der turf en brandhout, 1800: 2972 Caroliguldens; id. 1801: 2406 Caroliguldensen 4 stuivers; betaalt als collecteur van de turf en brandhout het restant der gecollecteerde impositien uit dat middel: f. 467:2:0, verdeeld als volgt: a) van Feddema ontvangen f. 1400. -, b)van A.J. Conradi ontvangen f. 467:2:0, samen over 1802: f. 1867:2:0; (Feddema en Conradi droegen dit af aan de collecteur E. Akkringa!) ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedaan wagenmakerswerk, ord. 30 jun 1801: f. 15:13:12; id. wegens het repareren van kroodwagens over 1801 en 1802, ord. 26 mei 1803: 14 Caroliguldens; id. over 1802 en 1803:ord. 17 okt 1803: 23 Caroliguldens en 11 stuivers; betaalt de collectepenningen op turf en brandhout, 7 okt 1802: 600 Caroliguldens; id. op 24 nov 1802: 800 Caroliguldens; id. als collecteur van de turf en brandhout, van stadswege per 1 mei 1802 ingegaan, 7 okt 1802: 600 Caroliguldens; id. 24 nov 1802: 800 Caroliguldens; id. over 1804: 2672 Caroliguldens en 13 stuivers; id. over 1805: 3218 Caroliguldens, 5 stuivers en 6 penn; id. lopende van mei 1805 tot sep 1806: 6079 Caroliguldens en 8 stuivers; ontvangt wegens geleverde kruiwagens, 1804: 15 Caroliguldens; id. 27 mei 1805: 28 Caroliguldens en 19 stuivers; id. wegens het repareren van kruiwagens, 31 dec 1805: f. 12:8:0; id. 1806: f. 33:18:0; id. wegens geleverd wagenmakerswerk, 31 dec 1807: 32 Caroliguldens en 13 stuivers; id. wegens het vervaardigen van kroodwagens, 31 Wintermaand 1810: 29 Caroliguldens; id. wegens wagenmaken, 31 Wintermaand 1810: f. 29:0:0; betaalt aan het gemeentebestuur de gecollecteerde middelen uit de oude stadswijnen, 1805: 1693 Caroliguldens en 11 stuivers; id. uit de verkleinde wijnmaat, 1805: 1980 Caroliguldens en 3 stuivers; id. uit de bieren 1805: 272 Caroliguldens en 10 stuivers; betaalt het zuiver montant der extraordinaire impositie op de turf aan de f. 1, - per schouw ten behoeve van het Weeshuis, ingegaan 1 jan en geexpireerd 1 sep 1806: 1857 Caroliguldens en 3 stuivers; id. maar dan wegens het eerste jaar der impositie, en dus van 1 jan tot 31 dec 1805, 1806: 3931 Caroliguldens, 19 stuivers en 8 penn; ontvangen ter voldoening zijner presbrief ter transportering van militairen, 14 jan 1804: 44 Caroliguldens en 10 stuivers; benoemd tot collecteur van Turf en Brandhout en Land- en Stadswegen, mei 1803-mei 1804; moet borg stellen; moet bovendien de eed afleggen volgens het Formulier, 26ap1803 (GAH49); ontvangt van het gemeentebestuur als collecteur van Turf en brandhout met ingang van 7 mei 1804: f. 130:0:0 (GAH50); doet rekening van het turf- en brandhoutcollect van mei 1802-mei 1804. Stadsopzichter B. van Beemen zal ze op abuisen onderzoeken, 20 aug 1804 (GAH50); burgers G. Pettinga en M. Roscum rapporteren ter vergadering dat de beschikking en regeling inzake de prompte invordering van de extraord. belasting tot de instandhouding van het Alg. Armbestuur binnen HRL, op 13 apr is geaccordeerd door het Staatsbewind der Bataafse Republiek, en op ma. 14 jun is gepubliceerd: artikel 8 ''dat de belasting op de harde turf of haardbrand alsmede die op de lange of fabrieksturf zal worden ingevorderd door E.A. als collecteur van de turf en brandhout Lands en Stadswege, welke daarvoor genieten zal 5% van de gecollecteerde penningen, do. 17 jun 1802. de collecteur is verplicht de gecollecteerde penningen alle drie de maanden of elk quartaal als ontvanger van de Stads Alg. Armekamer over te brengen, die hun daarvoor een quitantie zal moeten passeren.'' (GAH48); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 202, 1 mrt 1804; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, gehuwd, no. 202, 1 mrt 1804; aan collecteur E.A. is een qualificatie afgegeven tot invordering van de nieuwe belasting op harde of haardturf (met uitzondering van lange of fabrieksturf), ten behoeve van het Weeshuis, 3 dec 1804 (GAH50); krijgt f. 130:0:0 voor de bediening der collecten van turf en brandhout, 26 apr 1803 (GAH49); id. 26 apr 1802, id. 23 apr 1801 (GAH47); als borg van E.A. staan Michiel Jacobs en Marten Bos, 2 mei 1803 (GAH49); aangesteld tot collecteur voor 1 jaar van mei 1802 tot mei 1803 voor turf, brandhout, Lands- en Stadswegen, ma. 26 apr 1802 (GAH47); id. mei 1801-mei 1802, do. 23 apr 1801 (GAH47); id. 1 mei 1800-1 mei 1801, ma. 28 apr 1800 (GAH46); Maandag den 30 apr 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten heeft goedgevonden en geresolveerd, gelijk goedvind en geresolveerd word bij deezen in de eerste plaats te inheereeren;''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de uitkeering der Collecteurs genoomen voorts aan te stellen tot Collecteurs van may 1798 tot may (geen jaartal vermeld): Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, Frans Leemkoel van ''t Beestiaal Lands en Stads Weegen, E.A. van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen, Petrus Janson van de Lands Waag, Cornelis Folkersma van de Oude Stads Wijnen verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder, Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de vijf Specien, Sikke Wijnalda van het Passagiegeld als mede van ''t Klein Zegil en van de vijf Specien van ''t 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7de, 8 ste quartier en Buitenbuurt, de Secretarije de 40 ste en 56 ste penning, beneffens de belasting op de Rijtuigen, alles onder Expresse Conditie en bepaalinge dat dezelve zullen moeten Borge stellen tot volkoomen Contentement, van de Raad der Gemeente. Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf, en Brandhout, de Waag, zullen moeten doen, den Eed, volgens ?f Formulier, staande in ''s Lands Lijst. Dat de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen en ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren: Johannes Rinsma f. 100:0:0, Sikke Wijnalda f. 80:0:0, Frans Leemkoel f. 30:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0:0, dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, de Summa van f. 200:0:0, dat E.A. zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen f. 130:0:0, dat Cornelis Folkersma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder de Summa van f. 140:0:0, dat deeze drie laatstgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren. (GAH44); Maandag den 29 okt 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Zijn in plaatze van de afgaande Weesdiaconen E.A., L:van Goch, en M:Ouwendag, wederom tot Weesdiaconen aangesteld Fokke Lieuwma, Jan Luitjes Faber, en Jacob Smith en zijn de afgegaane onder faveur van het gewoone defroyement, voor haare gedane dienst bedankt en de nieuw aangestelde daar in bevestigd. (GAH44); Maandag den 30 apr 1799. de Raad ordinaris vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten, heeft dezelve goedgegevonden, en geresolveerd, gelijk goedgevonden, en geresolveerd word bij deezen, in de eerste plaats te inhaereren ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de Uitkeeringe der Collecteurs genoomen, voorts aan te Stellen tot Collecteurs: Jan de Boer van ''t Zout, Coffij Thee Havenspecien en Zoete waaren, van May 1799 tot May 1802; Jan de Boer van de Laakenen en Tabak van May 1799 tot May 1802; Tamme de Witt van de zoete wijnen Brandewijn en bieren van May 1799 tot May 1802. En tot Collecteurs voor een Jaar van may 1799 tot May 1800: Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal Lands en Stads weegen; Frans Leemkool van ''t Bestiaal Lands en Stads weegen; E.A. van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen; Petrus Janson van de Lands Waag; Cornelis Folkertsma van de Oude Stads wijnen, verkleinde Wijnmaat, en Stads Daalder; Aan de Secretarije van 40 en 56 Penning, alsmeede de Belasting op de Rijdtuigen; Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de Vijf Specien; Sikke Wijnalda van ''t Passagiegeld, van de Vijf Specien het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quart:en Buitenbuurt, als meede van het Klein Zegel. Alles onder Expresse Conditie, en bepaalinge, dat dezelve zullen moeten Borge stellen, tot volkoomen Contentement van der Raad. Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf en Brandhout, de Waag, Zout, zoete Waaren etc. Lakenen en Tabak wijnen etc zullen moeten doen den Eed volgens ''t Formulier Staande in ''s Lands Lijst. Dat Jan de Boer voor de Bedieninge der Collecten van ''t Zout, Coffij Thee, Haavenspecien uit ''s Lands Tractementen zal genieten eene Summa van Vijfhondert en dartig CarGuldens. Dat dezelve zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Laakenen en Tabak eene Summa van drie hondert, en dartig CarGuldens. Dat Tamme de Witt, als Collecteur van de Zoete wijnen, Brandewijn en Bieren, zal genieten eene Summa van Eenhondert en veertig CarGuldens. Dat Jan de Boer daar en tegens volgens ordre van den Raad, ten dien einde bepaald ieder Jaar zal moeten uitkeeren als Collecteur van ''t Zout, Coffij, Thee etc f. 100:0:0, van de Laakenen en Tabak etc. f. 60:0:0, Tamme de Witt als Collecteur van de Wijnen etc f. 25:0:0 . Dat ook de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen, en ter dispositie van den Raad uit te keeren: Johannes Rinsma, als Collecteur Generaal van de Vijf Specien f. 100:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van de 8 quartieren en de Buitenbuurt f. 80-:0, Frans Leemkool als Collecteur van ''t Beestiaal f. 20:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0:0 Dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal Lands en Stads weegen de Summa van f. 200:0:0 . Dat E.A., zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Turf en Brandhout, Lands en Stads weegen f. 130:0:0 Dat Cornelis Folkertsma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat en Stadsdaalder de Summa f. 140:0:0 . Dat deeze drie laatgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen, ter dispositie van den Raad uittekeeren. (GAH44)
Egberdina Kluiver oud 37 jaar, geb Oosterzee en wonende te HRL. 1839, wijk F-006; VT1839
Egbert Berends turfschipper in 1745
Egbert Burgers oud 48 jaar, geb Kantes (?) en wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk A-066; VT1839
Egbert Godthelp geb 4 jan 1810 HRL, ovl 2 aug 1865 HRL, 1e huwt met Nantje de Boer, (gk), op 2 apr 1840 HRL, 2e huwt met Elsien Smit, kantoorbediende in 1851, N.H., ovl wijk B-036, zv Johannes M.G., en Sietske Hendriks Advokaat; BS huw 1840, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk E-158; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-024; VT 1839
Egbert la Grange gemeentebestuur betaalt aan de burgemeester S. Menalda restitutie van zodanige expensen als hij per wissel tot Amsterdam heeft laten doen aan E. l. G., Spaanse stoelenmaker, wegens leverantie van 48 Spaanse stoelen t. d. v. de Stad, 25 feb 1733: f. 376:4:0 (GAH283)
Egbert Heydekamp H:Atsma van Leeuwaerden ende Swaentie Meynardi Van HRL, huw aang. 24 okt 1733 HRL, Comende Voor de bruyd E.H. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Egbert Hendriks geb 1792 ... , ovl 22 mei 1811 HRL; in het huis van Bart van Dinsen agter de Kerk, zv Hendrik Egberts en ... ; BS ovl 1811; geb 16 dec 1791, ged 29 jan 1792 Grote Kerk HRL, zijnde de moeder Antje Lodewijks en bekend de natuurlijke vader te zijn Hendrik Eiberts
Egbert Jans zie: Greve, Land
Egbert Johannes zie: Godthelp
Egbert Johans ged 9 nov 1749 Grote Kerk HRL, zv Johan Ulrich en Geertruit Marinus
Egbert Land geb 1811 Dokkum, 1e huwt met Antje Sant?e, 2e huwt met Frouwke Stuur, (gk), op 8 okt 1843 HRL, bakker, wonende te HRL, zv Jan Pieter L, en Hijke Egberts BS huw 1843; oud 28 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, brood- en koekbakker, wijk A-037; VT1839
Egbert Middelbos ovl 29 mrt 1790 HRL, oud 52 jaar; E.M. en Sofia Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 apr 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 15 daaraanvolgende
Egbert Sjierks huwt met Bouwkje Zijlstra, kind: Aafke Egberts, geb 19 mrt 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Aafke Egberts, geb 19 mrt 1811, ged 21 apr 1811 Grote Kerk HRL
Egbert Alberts de Wilde zie ook: Egbert Alberts; geb 1773 HRL, ovl 6 dec 1818 HRL, huwt met Maaike Jeltes Visser op 13 nov 1796 HRL, komt van HRL, zoutwerker in 1818, N.H., huw.get. bij H.P. Riem en S.F. Bakker, zoutwerker, 1813, id. bij P.J. van Arum en T.J. de Vries, 1813, kinderen: Pietje Egberts dW, geb 1799 HRL, Antje Egberts dW, geb 1797 HRL, Jelte dW, geb 1811 HRL, Jeltje Egberts, geb 1 sep 1802 HRL, vlgs ovlakte 5 kinderen, zv Albert Egberts en Antje Sijbes; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1813, ovl 1818, huw 1824, ovl 1827, ovl 1862, ovl 1871; gebruiker wijk D-096, zoutmeter; eigenaar is Dirk Boterwech, 1814. (GAH204)
Egbert Hendriks de Groot E.H. d. G., Smakschipper, wonende in de Pekel A, oud twee en dertig Jaren, is verzocht een overlijden te bevestigen van Klaas Doedes ten behoeve van het huwelijk van Gesina Harmens Mulder; GROOT, ELIZABETH DE
Egbert Jan Greve geb 1755 ... , ovl 13 aug 1811 HRL, professor aan de Hooge School te Franeker, ovl in het huis van Watse Ruiting; BS ovl 1811
Egbert Lieuwes Kuipers E.L.K. eigenaar van perceel nr. 226 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 390, huis en erf, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); E. Louwes ! K. eigenaar van perceel nr. 440 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 390, huis, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Egbert/Eibert Alberts/Allerts zie: E. Allerts, de Wilde; is door de gezamenlijke zoutbranders aangesteld als zoutdrager in plaats van de ovl Hessel Douwes; verzoekt als zodanig beëdigd te worden; heeft staande de vergadering de eed van getrouwe waarneming afgelegd in handen van president P.J. Coulbout, als daartoe genomineerde commissaris, ma. 24 mei 1802 (GAH48); zoutdrgaer, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 134, 30 jaar, 1 mrt 1804; huwt met Maaike Jeltes, kind: Jelte Eyberts, geb 5 jan 1811, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL; kind: Antje Egberts, geb 12 jul 1797, ged 30 jul 1797 Grote Kerk HRL
Egbert/Eibert Allerts/Alberts zie ook: Egbert Alberts; zie ook: de Wilde; huwt met Maaike Jetzes/Jeltes, kinderen: Watse geb 20 nov 1808 HRL, Jelte geb 5 jan 1811 HRL, Albert Egberts geb 25 apr 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1811
Egbertina Jurjens zie: de Wit
Egbertina de Wit geb 1788/92 Makkum, ovl 10 aug 1854 HRL, ongehuwd, wasvrouw, N.H., dv Jurjen Andries dW, en Heintje Jacobs; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-077, supp wijk G-402
Eger Jans huwt met Lijsbeth Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 jun en getrout de 4 jul 1762
Egidius Steeling huwt met Anna Jongeboer op 27 okt 1799 HRL, soldaat in de 6de Compagnie 2e Bataillon der 4de halve Brigade; huw Grote Kerk HRL 1799
Eibert Gerrits huwt met Antje Hendriks, kind: Hendrikje Eiberts, geb 21 sep 1776, ged 8 okt 1776 Grote Kerk HRL
Eibert Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur voor het bearbeiden van turf, 1 apr 1757: f. 3:3:0; id. 17 sep 1757: f. 20:9:0; id. 30 sep 1760: 40 Caroliguldens en 17 stuivers; (geen boeknr. vermeld)
Eibert Harrijts huwt met Hiltie Alles, beide van HRL, geproclameerd den 23-30 mei en getrout den 4 jun 1756; kind: Hiltje Eiberts, ged 27 nov 1757 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske eyberts, ged 2 mrt 1760 Grote Kerk HRL; huwt met Antie Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 jun en getrout de 4 jul 1762; kind: Hendrik Eiberts, geb 23 aug 1773, ged 12 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jitske Eiberts, ged 19 mei 1765 Grote Kerk HRL; kind: Harrijt Eiberts, ged 15 okt 1769 Grote Kerk HRL, moeder is A. Hendriks; E.H. en Lijsbert Cornelis, beide van HRL, zijn, na op den 5jan17 79 hunne laatste afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd; Geeven met Eerbied te kennen de voogden van de Camer der huissinttende Armen binnen HRL, dat Wybe Jansen Mooy van sijn turfdraegersbedieninge bij UEd:Achtbh:is ontslagen, en deese Sijn post vacant verklaerd, In welke plaatse de Supplnten zijn gequalificeerd een bequaamn perzoon aan UEd:Achtbh:voor te slaan; uit hoefde dan van Welke qualificatie UEd:Achtbh:wert voorgedragen de persoon van E.H., timmerman, een Jong man van een goed compartiment en hier toe bequaam, Versoekende voorts de Supplnten; beneevens deese E.H. dat het UEd:Achtbh:behaege mag om hem E.H. aan te Stellen tot ordris turfdraeger binnen deese Stad, in de plaetse van Wybe Jansen Mooy op Lasten, pligten profijtten en gehoorsaamheden daer toe Staende, en aenbehorende q:f:(was getekend) B:Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits dezen de suppliant E.H. tot mede ordris Turfdraeger binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staende, mits doende den Eed van Getrouwigheid. Actum den 4aug17 56. (was getekend) Roosen. Ter ordtie van de Magistr (get:) S: Rienstra abs:sec:. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praesid:A:Roosen, den 4 aug 1756. In kennisse van mij gesw:Clercq (was get) S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Eibert Jochems ged 24 mrt 1772 Grote Kerk HRL, zv Jochem Hendriks en Sijtske Eiberts
Eibert Kok huwt met Wopke Foppes, kind: Foppe Eiberts Kok, geb 4 dec 1787, ged 9 dec 1787 Grote Kerk HRL
Eibert Harings Apma van HRL; ende Dirkjen Gerrits van Hindeloopen zijnde aangegeeven door de bruydegom met vertoninge van attestatie dat de geboden tot Hindeloopen wettig waeren aangegeeven, 4 mrt 1747
Eilard Hendriks E.H. ende Rinske Marnstra, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd J.E. Jongma, met vertooninge van ''s bruids vaeders consent, 6 dec 1749; huwt met Rinske Marnstra, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 31 Novemb en de 16 desemb 1749 getrouwdt; kind: Pieter Eilerts, ged 18 nov 1753 Grote Kerk HRL
Eilardus Folcardus Couliboeuf de Bloqueville geb 16 apr 1806 HRL, ged 22 apr 1806 HRL, N.H., zv Louis Pietter CdB en Francina Harkenroth; dopen Grote Kerk HRL 1806
Eildert Piers ovl voor 1843, huwt met Gertje Martens, kind: Dieuke Eilderts Pottinga geb 1784/88 Warrega; BS huw 1842, ovl 1851
Eile Klaases huwt met IJpkje Gerrits, kind: Klaas Eiles, geb 15 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL
Eile Pilgers Faber huwt met Antje Freerks, kind: Kaatje Eiles Faber, geb 20 aug 1788, ged 2 sep 1788 Grote Kerk HRL; kind: Aale Eiles Faber, geb 10 jul 1791, ged 23 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Eiles Faber, geb 2 okt 1794, ged 2 nov 1794 Grote Kerk HRL
Eilert Bargmann geb 1802 Lienen, kerspel Elsleth, groothertogdom Oldenburg, 1e huwt met Wiepkje Cornelis Teves op 11 mrt 1823 HRL, huw.afk. 9 en 16 feb te HRL, en 23 feb en 2 mrt 1823 te Elsfleth, varensgezel, wonende te te Elsfleth, 2e huwt met Antje Leenderts Buisman op 9 aug 1838 HRL, scheepskapitein. wonende te HRL, zv Hinrich B., (gk), dijksbode, wonende te Lienengeneind, 1838, en van Gesche Margarethe Kortlang, (gk), ovl 11 mei 1831 Lienen; 1e vrouw ovl 27 jan 1837 Rotterdam; BS huw 1823, huw 1838
Eilert Hendriks zie: Bargmann
Eilert Hendriks huwt met Froukje Feikes, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 aug en getrout de 2 7 Ber (= september) 1764; kind: Hendrik Eiberts, ged 25 aug 1765 Westerkerk HRL
Eilert Juriens huwt met Bregtie Rommerts, beide van HRL, geproclameerd de 28 7 Ber (= september) en de 5 en getrout de 12 okt 1766
Eilert Klases zie: Smidt
Eilert Klazes Extract uit het doopsboek der herformden in de Gemeente Makkum. Geboorte Sjoukjen Eilerts den 21 jan 1773. In het Jaar een duizend zeven honderd drie en zeventig, den een en twintigste dag der Maand jan is geb een dochtertie Waarvan Vader is E.K. en moeder Grietje IJttes en is bij den doop genaamd Sjoukjen. Afgegeven te Makkum den 14 apr 1815
Eilert Meeter huwt met Akke Munter, kind: Michiel Eilerts Meeter, geb 22 jan 1793, ged 5 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Eilerts Meeter, geb, 14 nov 1795, ged 19 jan 1796 Grote Kerk HRL
Eilert Olthof huwt met Alberdina Mulders, kind: Eilert Eilerts Olthof, ged 18 sep 1763 Grote Kerk HRL
Eilert Plantinga geb 1788 ... , huw.get. bij D.G. vd Woude en T.B. Bakker, houtkopersknecht, wonende te HRL 1812; BS huw 1812
Eilert Schaap geb 1800 ... , ovl 5 mei 1861 Riga, kapitein van het Nederlandsche schip ''de Jonge Bernard'', ovlakte afgegev. door de Geref. Gemeente van Riga, begraven 7 mei 1861 te Riga; BS ovl 1861
Eilert Eilerts Olthof ged 18 sep 1763 Grote Kerk HRL, zv Eilert Olthof en Alberdina Mulders
Eilert Klases Smidt huwt met Grietje IJttes, kind: Sjouwkje Eilerts S, geb 1774 Makkum; BS huw 1815, ovl 1838
Einke Jansen Bente Gerrijts ende Evertie Einkes, beide van HRL, huw.aang. 9 Aprillis 1735 HRL, komende voor de bruid E.J., desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Einse Joltes turfleverancier 1746
Eise Arjens huwt met Johanna Andries, kind: Arjen Eises, geb 27 jun 1782, ged 16 jul 1782 Grote Kerk HRL; kind: Janke Eises, geb 10 jun 1784, ged 22 jun 1784 Grote Kerk HRL; Ma. den 2 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde nog de huisvrouw van E.A. Zijnde in ?S Lands dienst ter Zee, Welke om eenige alimentatie verZogte, niet tegenstaande Zij Zelven beleed te Leeuwarden Verjaard te Zijn, gerenvoyeerd na de Voogden van deZelve Plaats. (GAH45)
Eise Freerks (ook wel: Eide); zie E.F. Leensma; geb 1744 ... , doet overlijdensaangifte van Frans Jacobs; BS ovl 1811; E.F. ende Johanna Gosses, beide van HRL, zijnde wegens de bruidegom gecompareerd deszelfs neef Johannes O. van der Werff, 30 okt 1790; ondertrouw HRL; E.F. en Sara Dirks, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 23 mei 1773 HRL en toen getrouwd; E.F. en Johanna Gosses, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 nov 1790 HRL, en zijn getrouwd den 16 daaraanvolgende; woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; tot bekkenisten aangesteld in het 3e kwartier in plaats van Cornelis Bakker, Beernd Budding, Hendrik Warnders en E.F. : Gerb. Pettinga, Jan Dijkstra, Pieter Warnders en Johannes Broodkorf, 4 jul 1803 (GAH49); Maandag den 9 sep 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde is den Burger E.F. door ''t lot, tegens Abe Rients, aangestelt tot Lantaarnopsteker. (GAH45)
Eise Joukes huwt met Baatje Claases, beide van HRL, geproclameert den 25 mei de 1-8 en getrout de 10 jun 1755; E.J. en Wimke Pieters, beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 21 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Joukje Eises, geb 23 feb 1776, ged 19 mrt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Eises, geb 13 sep 1778, ged 27 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Eises, ged 22 jul 1766 Grote Kerk HRL; kind: Antje Eizes, ged 30 sep 1755 Grote Kerk HRL
Eise Freerks Leensma eigenaar en gebruiker van wijk G-190, schoenmaker, 1814. (GAH204)
Eisert Hiddes Johannes Jansz. Nauta ende Wimpkien Hiddes, beide van HRL, huw aang. 25 okt 1738 HRL, komende voor de bruid dessevls broeder E.H. ; huw.aang. HRL 1738
Eiskje Klases huwt met Arnoldus Haayes; dopen Grote Kerk HRL 1805; Arnoldus Haayes en E.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Jacobs, deszelfs vader, 10 nov 1804; ondertrouw HRL
Eiskje Oepkes zie ook: Eiskje Epkes; Eiske O. en Jan Hendriks, beyde van HRL, huw.aang. 31 aug 1737 HRL; komende de bruydegom alleen en vertoonde attestatie van de bruyds Curator Tjepke Haeyes tot Dronrijp; huw.aang. HRL 1737; huwt met Jan Hendriks, kind: Gatske Jans, ged 15 okt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Oepke Jans, ged 15 jan 1743 Grote Kerk HRL
Eiskjen Eises huwt met Arjen Geerts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23-30 jul en den 6 aug 1741 en doe ook getrouwt; kind: Antje Arjens, ged 3 apr 1746 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Arjens, ged 22 sep 1744 Grote Kerk HRL, vader als A. Gerrits; kind: Gretje Arjens, ged 5 feb 1743 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk ha; kind: Tjitske Arjens, ged 17 okt 1741 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; Arjen Gerrits (!) ende E.E. beide van HRL, koomende voor de bruit desselvs swaeger Fedde Jentjes, 22 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL; Micchiel Bartles ende E.E. beyde van HRL, komende weegens de bruid Fedde Jentjes, 23 Aug 1749; huwt met Michhel Bartels, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 Augusti en den 7 sep 1749 en doen ook getrouwdt; kind: Bartel Michiels, ged 1 may 1750 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL
Eiskjen Feddes ged 29 dec 1746 Westerkerk HRL, dv Fedde ... (onleesbaar wegens doorhaling), en Trijntje Eisens
Eiso Rinsma staatsbode 1752
Eisse Faber weesvoogden bet f. 39:12:8 aan de rentmeester van het Weeshuis door E.F. bi de vroedsman de Vries verdiend, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 89:4:0 als saedelmakersknegt bi de vroedsman de Vries verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 60:0:0 door E.F. bi de heer Tetro op de Loverj (?) verdiend, 28 jul 1778. (GAH1109)
Eisse Hendriks ged 8 dec 1744 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Janzen en Grietje Eisses
Eit Feddema ook als: IJt Feddema; geb 14 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk HRL, zv IJpe Feddema en Alida Zeylstra
Eit Jans Feddema ged 19 nov 1765 Grote Kerk HRL, zv Jan Feddema en Wemeltje Brens
Eite Luitjes de Boer woont in 3e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Eitske Feddes huwt met Jurjen Christiaans op 22 mrt 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Eka Anna Jarichius Eelcoma ged 10 dec 1765 Grote Kerk HRL, dv Jarichius Eelcoma en Idzarda van Murrai
Eke Ages huwt met Cornelis Baukes, kind: Jan Cornelis, ged 1 jun 1756 Westerkerk HRL
Eke Durks huwt met Sjerik Ruierds, kind: Pietie Sjeriks, ged 17 jan 1760 Westerkerk HRL
Eke Dijkstra oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; VT1839
Eke Edsges huwt met Beernt Gerrits, ontvangt van het gemeentebestuur, samen met haar man, 1 jaar interesse van 1500 Caroliguldens, 25 sep 1730: f. 45:0:0 (GAH283)
Eke Helploeg huwt met Fokke Fokkes Posthumus op 13 mei 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Eke Hendriks zie ook: de Haan; huwt met Haaye Pieters, kind: Trijntje Haayes, geb 19 aug 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL
Eke Hendriks Lubbert Gosses Bouwknecht van HRL, en E.H. van Hauwlerwijk, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 may 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Donkerbroek en volgens ingekomen verklaaring aldaar getrouwd den 16 may 1785; hu Grote Kerk ha
Eke Jans Robijn Cornelis ende Teuntie Douwes, beide Van HRL, huw.aang. 21 dec 1737 HRL, komende Voor de bruid E.J. ; huw.aang. HRL 1737; Durck Hendriks ende Antie Rinses, beide van HRL, huw.aang. 10may 1738 HRL, koomende voor de Bruidegom E.J. desselvs Oom, en wegens de Bruit desselvs Broeder Eeltie Rinses; huw.aang. HRL. 1738
Eke Jans ovl 23 mrt 1794 HRL, oud 34 jaar
Eke Kaspers zie: Wetterauw
Eke Klases zie: Jellesma
Eke Lieuwes ende Tjeerd Takes, beyde van HRL, huw.aang. 1 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd Claes Joosten, desselfs swager; huw.aang. HRL 1736
Eke Nolles ovl voor 1840, huwt met Teye Jans Tolsma; BS huw 1839
Eke Pieters zie: Dijkstra
Eke Pieters Claas Jouwersma, soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter, en de E.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Emanuel Mulder, 2 may 1789; ondertrouw HRL; Klaas Jouwersma, soldaat onder de compie van Kapitein Panneboeter, en E.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 may 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Eke Roelofs huwt met Wytse Broers Blom, kind: Roelof Wytses Blom, geb 16 okt 1793, ged 10 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Wietses Blom, geb 19 dec 1794, ged 6 jan 1795 Grote Kerk HRL, moeder als Eelkjen R. ; kind: Pieter Wytzes Blom, geb 15 jul 1796, ged 2 aug 1796 Grote Kerk HRL
Eke Sipkes huwt met Haantje Postma op 21 apr 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Eke Sjoerds huwt met Rinnert de Beer, kind: Antie Rinnerts de Beer, ged 7 jan 1766 Grote Kerk HRL
Eke Sjoerds turfarbeider 1746; Geeft met Eerbied te kennen E.S. burger en meerderjarige vrijgesel binnen deese Stad, hoe door ''t overlijden van Marten Gerrits een turfdraegersbediening is koomen te vaceeren, in welk vacante plaets de supplnt wel wenscht dat hij mogt worden aengesteld, addresseerende hem ten dien einde aen de tafel van UEd Achtbh:met ootmoedigh versoek dat UEd:Achtb:hem supplnt E.S. in plaets van de overleedene Marten Gerrits tot meede ordrs turfdraeger binnen deese Stad gelieven aen te stellen op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc: (was get:), B. Dreyer; (in margine Stonde); de magistraet nomineert en eligeert mits deesen de supplnt E.S. tot meede ordrs turfdraeger binnen deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits deesen den Eed van getrouwigheid. Actum den 24 jun 1743 (was get) And. Pijtters de Boer ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); Op heeden den 24 jun 1743 heeft E.S. den Eed van getrouwigheit als ordrs turfdraeger gepresteerd in handen van de Hren Burgemeesters W. Jelgersma. In kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl in 1751; zijn funktie als ratelwagt wordt op 15 dec 1751 door Teunis Arjens overgenomen; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); zijn funktie als gesworen zakkedrager wordt op 20 dec 1751 overgenomen door Pieter Joosten; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); zijn funktie als turfdrager wordt op 14 jun 1752 overgenomen door Anne Willems; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Schuldige Eerbiedigheit Gerrit Jansen Hemert burger en meede ordris Ratelwagt deeses Steede dat Hij Wel Genegen is die Sijn bedieninge over te draegen op de Persoon van E.S. burger Meede alhier een man daer toe in alle deelen bequaem dog alsoo die overdragte Niet kan Geschieden Zonder Approbatie Van Ued Achtbaerheden Zoo Versoekende die beyde Supplnten Zeer gedienstelijk Ued Achtb gelieven daer in te Consenteeren en alsoo de Meede Supplnt E.S. tot meede Ordris Ratelwagt deser Steede aen te Stellen op Lasten pligten Profijtten en Gehoorsaemheden daer toe Staende Quo facto etc reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende het Versoek ten Requeste gedaen Eligeert mits desen de Persoon van E.S. tot meede ordris Ratelwagt deses Stads op Lasten Pligten profijtten en Gehoorsaemheeden daer toe behorende mits doende den Eed van Getrouwigheit in Handen Van de heer Praesid Burgermr deser Steede Actum den 26 apr 1730 vert J V Crijtenburgh Ter ordtie van de Magistr Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 26 apr 1730 Heeft de Meede Supplnt E.S. als ratelwagt den eed in Handen van de Heer Praesid Br Crijtenburg afgelegt In kennisse vanb mij Secrts vert Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Eke van der Veer oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-231; VT1839
Eke Wassenaar kind: Fertje Christiaans Valkenburg, geb in onegt 22 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL, zijnde de opgegeeven vader Christiaan Valkenburg
Eke Wildschut zie ook Aaltje en Elis. Wybinga; ovl voor 1801, huwt met Andries Wybenga; BS Franeker ovl 1824; Rein Anes Swael van HRL, ende E.W. van Amsterdam, sijnde deese aengevinge weegens de bruydegom gedaen door R. Jans de Swart en weegens de bruyd door haar neef Dirk Seerps Wildschut, met vertoninge van schriftelijke lastgeevinge van de bruydegom tot deese aengeevinge, 8 Apr 1747; ovl 28 jun 1792 HRL, oud 75 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 19; Reg. begrafenissen Grote Kerk Harl; Auke Ottes ende Lijsbert Gerrits beide van HRL, koomende weegens de bruid E.W. desselvs broodheer, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Eke Wouters ged 4 mei 1760 Grote Kerk HRL, dv Wouter Daniels en Trijntie Andries; huwt met Pieter Rinses, kind: Rinse Pieters, geb 12 aug 1782, ged 25 aug 1782 Grote Kerk HRL
Eke IJkes ovl 6 okt 1727 HRL, old 44 jaar
Eke Intes zie ook: Heemstra; ged 20 apr 1767 Westerkerk HRL, dv IJnte IJpes en Tjietske Pieters; woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Eke Alberts Bakker ged 20 jan 1767 Grote Kerk HRL, dv Albert Wymers Bakker en Jetzke Jans
Eke Gerrits Sweerus Paulus Keiser en E.G.S., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Hooymaand 1808; ondertrouw HRL
Eke Hendriks de Haan zie ook: Eke Hendriks; geb 1773 Minnertsga, ovl 12 apr 1837 HRL, huwt met Haye Pieters de Boer op 14 sep 1794 HRL, laatste afk. 14 sep 1794, komt van Berlikum, met vertoonde attestatie, N.H., dv Hendrik Gerrits dH, en Rinske Siebes; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1837; Haaye Pieters van Almenum ende E.H. d. H. van Berlicum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Cuiper, goede bekende, 30 aug 1794; ondertrouw HRL; Haye Pieters van Almenum en E.H. dH. van Berlicum, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 sep 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage met vertoonde attestatie
Eke J Posthumus oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-144; VT1839
Eke Kaspers Wetterauw huwt met Auke Harmens Tuinstra, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1817
Eke Klases Jellesma huwt met Johan Haantjes, winkelierse te Heeg; BS huw 1840
Eke Pieters Dijkstra geb 1811 Welsrijp, huwt met Sikke Johannes de Jong, (gk), op 20 jun 1839 HRL, dienstbode, wonende te HRL, dv Pieter Simons D, en Janke Hendriks BS huw 1839
Eke Rinkes Bakker huwt met Jeltje Klazes Tolsma, kind: Klaas Ebes B., geb 1803 Dronrijp; BS ovl 1860
Ekje Cornelis zie: Bruinveld; huwt met Hendrik Arjens, kind: Tryntje Hendriks, geb 24 nov 1784, ged 21 dec 1784 Grote Kerk HRL; kind: Anna Hendriks, geb 25 nov 1788, ged 23 dec 1788 Grote Kerk HRL; kind: Adriaantje Hendriks, geb 4 jan 1790, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL; kinderen: Arjen en Cornelis Hendriks, Tweelingen, geb 18 jul 1792, ged 21 aug 1792 Grote Kerk HRL
Ekje Cornelis Bruinveld geb 1750 ... , ovl 31 jul 1815 HRL, huwt met Hendrik Arjens Tamsma; BS ovl 1815, huw 1820, ovl 1852, ovl 1855
Ekke Dirks zie: Dijkstra
Ekke Simons zie: Vrieseman
Ekke Teekes geb 3 jul 1811 HRL, dv Teeke Jans en Trijntje Hendriks Tamsma; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 3 jul 1811, ged 21 jul 1811 Grote Kerk HRL, zv Taeke Jans en Trijntje Hendriks Tamsma
Ekke Wessels zie: IJlstra
Ekke Wietses ovl 9 jan 1809 Franeker, huwt met Hillebrand Hendriks; BS huw 1829, ovl 1844 1845 overlijdens
Ekke Dirks Dijkstra geb 1764 Tzummarum, ovl 4 aug 1834 HRL, huwt met Cornelis Martens Braaksma, dv Dirk D, en Geeltje Pieters Embdenaar; dopen Grote Kerk HRL 1802 BS ovl 1834; Cornelis Martens van HRL, ende E.D. van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Doede Annes, goede bekende, 10 nov 1792; ondertrouw HRL
Ekke Hendriks Frieseman E.H. Frijseman ende Berber de Haas, beide tot HRL, sijnde de aangevinge geschied door major A. de Haas, met vertoninge van genoegsame schriftelijke last in deesen, 8 May 1751; kind: Hendrik Ekkos Vriesman, ged 19 okt 1756 Grote Kerk HRL, vader als Vriesman, moeder als B. Simons d. H. ; kind: Beatrix Ekkos Frieseman, ged 10 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Beatrix Ekkos Friesman, ged 16 apr 1765 Grote Kerk HRL; kind: Beatrix Eccos Vriesman, ged 19 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Simon Eccos Frieseman, ged 11 apr 1752 grote Kerk HRL; kind: Beatrix Ekkos Friesman, ged 4 okt 1768 Grote Kerk HRL; transporteert zijn funktie als turfmeter op 11 nov 1754 over op Grietje Arjens tot subst. turfmeetster; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur restitutie van expensen verlegd ten dienste van en onderhoud van het Raadhuis, 20 mei 1754: f. 44:1:0; id. voor het schoonmaken van het Stadhuis, 18 okt 1762: 40 Car glds en 17 stuivers; id. voor gedane expensen tot onderhoud van het Raadhuis, 27 apr 1763: f. 52:13:0; id. 5 sep 1753: f. 39:4:0; id. voor het schoonmaken van het Raadhuis, 31 okt 1763: f. 32:12:10; id. 25 apr 1764: f. 52:1:0; id. 4 nov 1761: f. 40:12:0; id. alsmede van de militaire wachten, 29 aug 1764: f. 27:13:0; id. alleen het Raadhuis, 17 apr 1765: f. 35:8:0; id. 23 sep 1765: f. 31:9:8; id. expensen ten dienste van het onderhoud van het Stadhuis, 7 mei 1766: f. 41:1:0; id. restitutie expensen gedaan bij het schoonmaken van het Raadhuis, 12 aug 1754: f. 36:5:4; id. 28 apr 1755: f. 37:2:0; id. 20 aug 1755: f. 35:17:0; id. 5 jul 1756: f. 25:9:0 id. 16 aug 1756: f. 36:2:0; id. 19 jun 1758: f. 33:7:0; id. 17 okt 1757: f. 45:15:9; id. 4 sep 1758: f. 39:6:0; id. 23 mei 1759: f. 29:11:0; id. 5 sep 1759: f. 43:9:0; id. 14 apr 1760: f. 58:9:0; id. 24 sep 1760: f. 43:15:0; id. 3 jun 1761: 45- 19:0; id. 23 jun 1762: f. 69:17:0; id. tot het dagelijks onderhoud van het Raadhuis en tot inkoop van een koperen asketel en een visketel, 18 apr 1757: 58 Caroliguldens en 17 stuivers; id. voor het schoonmaken van het Raadhuis, 28 jul 1751: f. 27:12:0; id. 21 jun 1752: f. 37:10:0; id. 31 jul 1752: f. 37:17:0; id. 16 apr 1753: f. 52:12:0; id. 7 sep 1766: f. 26:13:0; id. 24 aug 1767: f. 27:10:8; id. 6 aug 1768: f. 43:8:0; id. 18 apr 1770: f. 76:17:0; id. 24 sep 1770: f. 56:1:0; id. 29 nov 1773: f. 27:8:0; id. expensen aan het Stadhuis, 18 mei 1768: f. 44:3:0; id. 15 mei 1771: f. 85:12:0; id. 22 apr 1772: f. 72:15:0; id. 19 mei 1773: f. 60:13:0; id. 22 sep 1773: f. 70:7:0; id. schoonmaken van het Stadhuis en schoorsteenvegen, 30 okt 1771: f. 66:2:0; id. gedane expensen ten dienste van het Stadhuis, 10 mei 1769: f. 43:9:0; (geen boeknr. vermeld); id. betaling der kosten bij de bevestiging der Wees- en Arme-voogden, 29 apr 1773: f. 37:0:8; id. bij het aanstellen van de nieuwe burgerofficieren, 9 jun 1773: f. 43:18:0; (geen boeknr. vermeld); id. verschoten penningen bij het tractement van de heren burgemeesters bij het examen van de Latijnse Scholen, 11 aug 1773: f. 92:1:0; id. resterend tractement volgens rekening, 29 nov 1773: f. 30:2:0; (geen boeknr. vermeld); id. salaris voor het uitmeten der turf ten dienste van de armen 8 jun 1768: f. 14:17:0; (geen boeknr. vermeld); id. voor het afmeten van 33 schouw en 11 korven turf aan de militaire wachten van aug 1761 tot aug 1762, 9 aug 1762: f. 9:19:8; id. van aug 1762 tot aug 1763, 28 jul 1763: f. 9:19:8; id. van aug 1764 tot aug 1765, 12 aug 1765: f. 9:19:8; id. afmeten van 19 schouw en 19 korven turf aan de militaire wachten van aug 1763 tot aug 1764, 15 aug 1764: f. 9:19:8; id. afmeten turf sedert aug 1751 tot aug 1754 6 stuivers het schouw, 29 okt 1754: f. 32:4:0; id. voor afmeten 33 schouw en 11 korven turf aan de militaire wachten van aug 1754 tot aug17 55 6 stuivers het schouw, 29 okt 1755: f. 9:19:8; id. van aug 1755 tot aug 1756, 18 aug 1756; id. van aug 1756 tot aug 1757, 17 aug 1757; id. van aug 1757 tot aug 1758; id. van aug 1758 tot aug 1759; id. van aug 1759 tot aug 1760; id. van aug 1760 tot aug 1761, 25 nov 1761id. wegens afmeten van de turf aan de militaire wachten aug 1765 tot 1766, 10 sep 1766: f. 19:19:8; id. 24 aug 1767: f. 9:19:8; id. 13 jul 1768; id. 5 aug 1771; id. 3 aug 1772; id. 7 jul 1773; id., alsmede 36 schouw en 5 korven aan de Armestaat uitgedeelt, 1 aug 1770: f. 20:15:8; (geen boeknr. vermeld); id. wegens schoorsteenvegen op het Stadhuis, 30 jan 1771: f. 13:16:0; id. betaling van enige verteringen bij het doen van 2 oratien door de scripula van de Latijnse Scholen, 3 apr 1771: f. 21:2:0; (geen boeknr. vermeld); id. betaling van het tractement bij de bevestiging van de be-velhebbers, 12 jun 1771: f. 45:11:0; id. bij het groot examen der Latijnse Scholen, 5 aug 1771: f. 73:10:2; id. 27 jul 1772: f. 74:19:8; (geen boeknr. vermeld); id. tot betaling van vracht, vertering enz. op een reis om een brief over te brengen aan de nieuw beroepen rector, 8 sep 1762: f. 9:15:0; (geen bopeknr. vermeld); ovl 22 dec 1813 HRL, en ligt alhier begraven, Westerkerk; (GAH3213)
Ekke Hendriks Frijsman zie ook; Frieseman/Vrieseman; huwt met Berber de Haas, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 May 1751 en doen ook getrouwdt
Ekko Frieseman huwt met Lysbeth Sibolts, kind: Anke Ekkos Frieseman, geb 3 feb 1779, ged 28 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Sybe Ekkos Frieseman, geb 30 nov 1780, ged 23 jan 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: L. Sybes
Ekko Frieseman ovl voor 1815; zie ook: Vrieseman/Frijsman; wed. E.F. gebruiker van wijk E-186, eigenaar en medegebruiker is Willem D. Ploeg, timmerknegt, 1814. (GAH102)
Ekko Hendriks zie: Frieseman; Geeft met Eerbied te kennen E.H. Frijseman woonende binnen HRL dat hij aan Berbara de Haes, camerbewaerder van het Stadshuis en verderen annexen daer aen dependeerende is getrouwd, en den supplnt geerne inclineerende deese bedieninge uit naem van sijn huisvrouw selfs te administreeren, onder hoope van de gunste van UEd:Achtbh daer in te sullen obtineeren, beloovende den supplnt sig tot dit alles soo veel te bevlijtigen als desselvs vermoogen hem toelaat, onder welke betuigingen den supplnt sig tot de tafel van UEd:Achtbh:koomt te addresseeren instantelijk versoekende UEd:Achtbh:gelieven den suplnt te permitteeren de bedieningen van camerbewaarder clokluiden als anders selfs te administreeren, weegens zijn huisvrouw voorengemeld quo facto(:get:) B:Dreyer E.H. Frijseman; (:In margine Stonde:); de magistraat accorderende het versoek permitteert de supplnt E.H. Frieseman om de bedieningen van sijn vrouw als kaemerbewaerder en klokluider met het geene daer toe behoort waer te neemen, mits doende den Eed van sig daer in getrouwelijk te gedraegen Actum den 2 jun 1751. (:get:)S:B:Bosscha(:onder stonde:) Ter ordtie van de magistr:(:get:) M:V:Idsinga; (Laager Stonde); den 9 jun 1751 heeft E.H. Frijseman na voorleesinge der instructie den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Bosscha(:onder stonde:) In kennisse van mij abs:sec:S Rienstra gesw:clerq:(Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Ekko Sybes zie: Vrieseman
Ekko Vrieseman geb 1794 HRL, ovl 21 dec 1813 HRL; wijk C-047, zv Simon V, en Itske Wiarda; BS ovl 1813
Ekko Vrieseman geb 3 jul 1811 HRL, zv Sijbe Ekko V, en Alida P. Tulp; dopen Grote Kerk HRL 1811
Ekko Simons Frieseman ovl 21 dec 1813, 19 jaar, zv Simon Frieseman en Idske Wiarda, sterfhuis wijk C-047/Voorstraat 35, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; geb 7 feb 1796, ged 1 mrt 1796 Grote Kerk HRL, zv Simon Friesemen en Idske Wiarda
Elberge S Iengonda oud 62 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-090; VT1839
Elbert Heek zv Peter Jacobsz den Jongen en Trijntje Gosens, huwt met Aecht Jacobsdr, kinderen: Jacob Heek, ged 04 sep 1642 Bunschoten, Grietje Heek ged waarschijnlijk Bunschoten; het gezin vertrekt naar HRL, maar er wordt geen datum vermeld; later trouwt Grietje Heeck met Ellert Crijnen. (niet verder vermeld, ook de ouders van E.H. niet); bron: Van wee bin jie d''r ??n?De Bunschoter families van 1600-1912
Elbert(!) Walings en Jan Adolphs Ulenbroek, beyde van HRL, huw.aang. 31 mrt 1736 HRL; komende Voor de bruyd Doris Bensonides; huw.aang. HRL 1736
Elbrechtje Idses geb 1777 Sneek, ovl 28 okt 1847 HRL, huwt met Pieter Bruining, dv Ids ... en ... ; BS ovl 1847; Pieter Bruining en E.I., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Ids Gosses, 5 okt 1805; ondertrouw HRL
Elbregtjen Pieters huwt met Christoffel Jacobus Charpantie, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 jan 1742 en doe ook getrouwt; Christiaan(!) Jacobus Charpentier ende E.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Pieter Dirks Klaever, 6 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL
Elbrigie Pieters huwt met Geert Poppes Vallerpoort, kind: Poppe Geerts Vallerpoort, ged 18 sep 1759 Grote Kerk HRL
Elbrigie Pijtters van HRL, huwt met Wybren Claases, van Almenum, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 jun 1765; ovl 3 jan 1793 HRL, oud 68 jaar
Elbrigie Pytters Claver huwt met huwt met Geert Poppes Vallerpoort, beide van HRL, geproclameerd de 24 jun en de 1 en getrout de 8 jul 1759
Elbrigje Poppes geb 3 feb 1784, ged 24 feb 1784 Grote Kerk HRL, dv Poppe Geerts en Neeltje Jurjens
Elbrigjen Douwes geeft met schuldige eerbiedt te kennen E.D. een van UEen Achtb ordris turffmeetsters, hoe sij supplte wel genegen soude sijn dito ampt over te dragen aan eenen Mayke Cornelis huysvrouw van Abba Jans mede binnen UEd:Achtb Stadt, dogh vermits sulks buyten consent van UEd Achtb niet vermag te geschieden soo versoeken de supplianten seer ootmoediglijk, UEd Achtb gelieven dito overdragt gunstelijk te accorderen en over sulks Mayke Cornelis in plaatse van E.D. tot mede ordris turffmeetster aan te stellen op lasten, pligten, proffijten en gehoorsaamheden daar toe staande, en voorts aan de meede suppliante Mayke Cornelis vergunnen dat sij dito ampt door haar suster Sijtske Cornelis mag laten bedienen:q. f. etc:(was get) P.F. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van Mayke Cornelis tot mede ordris gesw turffmeetster binnen dese Stadt, op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daar toe staande en consenteerd aan Sijtske Cornelis om provisioneelijk bij substitutie die bedieninge waar te nemen mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deses Stad Actum den 8 mei 1737 (was get) Junius Munter, ter ordtie van de Magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 8 Mey 1737 heeftSijtske Cornelis den eed van getrouwigheid in handen van de burgemr Schrik gepresteerd in kennisse van mij secrts (get) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Elbrigtje Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 47; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Eldert Jurjens E.J. ende Sijtske Sybrandus Reitsma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sybrandus Reitsma de broeder, 9 feb 1793; ondertrouw HRL; E.J. en Sytske Sybrandus Reidsma, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 feb 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ele Roelofs Driesten geb 1770 Sneek, ovl 1 nov 1834 HRL; buiten de Bildtpoort onder de Jurisdictie dezer stad, huwt met Akke Baukes Hartenberg, kinderen: Klaas D, geb 14 mrt 1805 Sneek, Roelof vD, geb 1799 Sneek, Lubbert Eles D, geb 1807 Sneek, Bauke Eles D, geb 1803 Sneek, dienaar der justitie in 1834, huw.get. bij J.J. Hilwerda en A. de Haas, wonende te HRL; 1818, id. bij J. Noordkamp en A. vd Sluis 1819, zv Roelof Klaasen D en Geertruid vd Poort; BS huw 1818, huw 1819, huw 1830, ovl 1834, huw 1835, ovl 1844, ovl 1875; E.R. v. D. eigenaar van perceel nr. 288 te HRL, dienaar van justitie, woonplaats HRL, legger nr. 176, huis en erf, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Eleazer Nathan Brandenburg geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burger Wellinga op 15 aug 1799. (burgerboek)
Eleonoor Ch. de Couliboeuff betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van dhr Zijlstra op 18 sep 1806. (burgerboek)
Eleonora Hensel geb 1802 Midlum, ovl 26 jan 1824 HRL, dv Jan Andries H, en Johanna Pieters (Rodenhuis); BS ovl 1824
Eleonora Jans zie: Hensel
Eleonora van Plettenberg ontvangt interesse 1801-1810
Eleonora Fijlipa Helema ovl 17 okt 1793 HRL, oud 59 jaar
Eleonora Johanna Rosee geb 1735 ... , ovl 3 jan 1813 HRL, huwt met Hendrikus Antonius Bauwer, ovl wijk E-044; BS ovl 1813; 1828 overlijdens
Eleonora Philippina Helena Eckhardt huwt met Eerwaarde D?. Gijsbertus Wildeman, kind: Charlotta Johannetta IJda Wildeman, geb 24 aug 1774, ged 8 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Erents Gijsbertus Wildeman, ged 2 okt 1770 Grote Kerk HRL
Elias van der Form geb 4 okt 1802 HRL, ged 19 okt 1802, N.H., ovl 3 nov 1846 HRL, huwt met Tetje Hessels Tichelaar op 22 sep 1822 HRL, huwelijksafkondigingen 1 en 8 sep 1822 HRL en Franeker, zv Cornelis Fransen (vdF, en Trijntje Douwes (Faber); dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1822, ovl 1846, ovl 1857
Elias Gerrits zie ook: Bijlsma; Bolswarder schipper, beloond met f. 3:0:0 uit de correspondentiebeurs wegens het toebrengen van hulp aan de knecht van weduwe Galemkamp, welke op 13 aug 1804 ''s avonds in het stikdonker, in de Brouwersgracht is gevallen, met gevaar voor eigen leven. de president wordt verzocht de penningen uit te reiken en te bedanken voor getoonde moed, vlijt en menslievendheid. 16 aug 1804 (GAH50); huwt met Rigtje Fransen, kind: Gerrit Elias, geb 29 apr 1794, ged 27may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Elias, geb 13 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL; kind: Martijntje Elias, geb 21 may 1798, ged 10 jun 1798 Grote Kerk HRL
Elias Hansen ovl 10 okt 1794 HRL, oud 44 jaar
Elias Hanses ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL, zv Hans Elias en Antie Joris; ovl 20 nov 1789 HRL, oud 23 jaar
Elias Hendriks zie: de Wit
Elias Hendriks woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Elias Hendriks ovl voor 1815; E.H. en Maayke Lieuwes, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 7 jul 1776 HRL, en toen getrouwd; kind: Hendrik Elias, geb 7 apr 1777, ged 6 mei 1777 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Lijas, geb 21 dec 1779, ged 4 jan 1780 Grote Kerk HRL, vader is: Elias H. ; huwt met Grietje Dirks de Boer; BS ovl 1828; kind: Doetje Elias, geb 25 dec 1793, ged 18 sep 1796 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Elias, geb 4 sep 1796, ged 18 sep 1796 Grote Kerk HRL; wed. gebruiker van wijk G-250, gealimenteerd, eigenaar is Jan Groen, 1814. (GAH204); E.H. en Geertje Sijtses, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 28 aug 1787 kind: Sytse Elias, geb 21 okt 1789, ged 10 nov 1789 Grote Kerk HRL, moeder als: Gertje S. ; kind: Lutske Elias, geb 14 dec 1791, ged 10 jan 1792 Grote Kerk HRL; Maandag den 30 apr 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordinaris vergadert zijnde, is Willem Lieuwes door het Gerecht gequalificeerd, om order te stellen, omtrent het huis van E.H. ; (GAH44)
Elias Jakobs geb 25 jun 1787, ged 10 jul 1787 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jansen en Berber Steffens
Elias Jacobs geb 2 aug 1779, ged 30 aug 1779 Grote Kerk HRL, zv Jakob Sjoukes en Tietje Kornelis; ovl 4 feb 1805 HRL, oud 18 jaar
Elias Jansz E. Jansen ende Lijsbeth Hanses, beide van HRL, huw.aang. 9 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit Hans Warners, desselvs vader; huw.aang. HRL 1738; huwt met Lijsbeth Hanzen, kind: Jan Elias, ged 28 apr 1744 Grote Kerk HRL; kind: Hans Elias, ged 6 mrt 1742 Grote Kerk HRL
Elias Johannes zie ook: Krakau; geb 23 okt 1797, ged 7 nov 1797 Grote Kerk HRL, zv Elias Johannes en Sjoukje Klaases
Elias Cornelis zie: van der Form
Elias Roelfs zie: Visser
Elias van der Form oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-020; VT1839
Elias Willoughbij Van het departementaal Bestuur van de Eems Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Ter voldoeninge aan de Missive van de Agent van Inwendige Politie der Bataafsche Republiek in dato 9 dezer gelasten Wij Ul om wanneer Zeker persoon met naame E.W., zich ook noemende Wilbij, oud tusschen de 45 en 50 Jaren, groot 5 voet 8 duim Sterk en robust lijvig, bruins van aangezicht, en zwart hair, Welke zich door Zijn Continueel reisen van Hamburg na Holland ten uittersten Suspect maakt, en om diverse redenen een Emissaris van het Engelsche Gouvernement Schijn te Zijn, en den 26, der voorleeden maand, ook weder naar Holland is vertrokken, alsmede dat dezelve eenige maanden te voren in Holland is geweest, en als thoen gelogeerd heeft, in Zekere herberg, Warschijnlijk bij Crab in de Generaal Elliot op de Wijnhaven te Rotterdam-Zich in Ul. Ressort mogt vertonen, dezelve dadelijk te doen arresteeren Ul. van Zijne papieren te verzekeren en ons daarvan Kennis te geven. Heil en Broederschap, Leeuwarden den 12 Augs 1799, Het Vijfde Jaar der Bataafschen Vrijheid. (GAH45)
Elias Wittenaart huwt met Hendrika Kramers, kind: Aaltje Elias Wittenaart, geb 20 aug 1789, ged 25 aug 1789 Grote Kerk HRL
Elias Daniel Parlo E.D.P. en Sjoukje Jelles Sandstra, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 aug 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Oostvriesland en aldaar getrouwd den 15 dier maand, volgens ingebragte verklaaring
Elias Gerrits Bijlsma geb 1771 HRL, ovl 4 okt 1834 HRL, huwt met Rigtje Fransen vd Vorm, N.H., kinderen: Gerrit, geb 23 mrt 1807 HRL, Gerrit Elias B, geb 17 mei 1804 HRL, Frans B, geb 27 aug 1801 HRL, Akke/Aukje B, geb 1796 te HRL, huw.get. bij A.B. Wielinga en E.R. deventer 1814, id. bij P.J. Kerkhoven en D.W. de Zwart 1815, id. bij D.C. vd Form en J. Doedes oom bruidegom 1819, zv Gerrit B, en Martina Elias, meester blikslager; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, 1807, BS huw 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1819, ovl 1826, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-120, blikslager, 1814. (GAH204); E.G.B. ende Richtje Fransen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sjoerd Sippes, deszelfs familie, 4 may 1793; ondertrouw HRL; woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:0:0 ter Zaeke Blikwerk, 31 dec 1805, quit. no. 17 (GAH1138); E.B. eigenaar van perceel nr. 625, blikslager, woonplaats HRL, legger nr. 131, huis, 32 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); Wij ondergeschrevenen E.G.B. en Richtje Fransen Echtelieden te HRL, verklaaren bij deezen te consenteeren en toe te staan, aan onzen minderjarige dogter Aukje Elias Bijlsma, om zich in het Huwelijk te begeven, met Johannes Jacobus Kerkhoven varendsgezel meede alhier, meerderjarige zv Jacobus Pieters Kerkhoven en Janke Eeuwes van der Heide, Echtelieden meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenoomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop derzelven in den Huwelijke staat te worden bevestigd. HRL den 7 Sept. 1816. (Huwelijkse Bijlagen HRL. 1816, fioche 7); Ik ondergetekende Janke Eeuwes van der Heide huisvrouw van Jacobus Pieters Kerkhoven Coopvaardij Kapitein te HRL, verklaar bij deezen te consenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon Johannes Jacobus Kerkhoven varendsgezel meede aldaar, om zich in het Huwelijk te begeven met Aukje Elias Bijlsma, dogter van E.G.B. mr. Blikslager en Richtje Fransen Echtelieden ten gemelden Steede, mogende alzoo lijden, dat dezelve door de Heer Presdt Burgemeester deeze Stad in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop derzelver in den Huwelijken Staat te worden bevestigd, geschiedende dit consent door mij alleen uit hoofde mijn man Zeevarende is, en in den onmogelijkheid is om deszelfs wil te verklaren. HRL den 7 Sept. 1816; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en negentig den 13 jan is Geboren: Aukje dogter van E.G.B. en Richtje Fransen. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 sep 1816
Elias Hendriks de Wit ovl 23 apr 1797 HRL, huwt met Grietje Zonderven en huwt met Geertje Sijtses Hoffius, kinderen: Dirk, geb 1796 HRL, Doetje, geb 1791/92 HRL, Sijtse Elias dW, geb 1789 HRL, Lutske Elias dW, geb 1791 HRL, in leven werkman; BS huw 1818, huw 1820, huw 1827, ovl 1828, ovl 1846, ovl 1850, ovl 1855; begraven Groot Kerkhof, regel 30, nr. 16; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Elias Johannes Krakau zie ook: Elias Johannes; geb 1797 HRL, 1e huwt met Ruurdje Tjallings Vijversma op 28 nov 1819 Franeker, 2e huwt met Doutje Simons de Vries op 17 nov 1822 Franeker, 3e huwt met Jeltje Coenraads IJsbrandi op 12 nov 1826 Franeker, hovenier in 1819 en wonende te Franeker, huw.get. bij K.J. Krakau en F.S. de Vries, wonende te HRL, timmerman, broeder bruidegom, zv Johannes Elias K, en Sjoukje Klases; BS huw 1820, BS Franeker huw 1819, huw 1822, huw 1826
Elias Roelofs Visser geb 1798 Wartena, huwt met Aaltje Jans op 12 apr 1819 HRL, huw.afk. 7 en 14 feb 1819, schippersknecht, wonende te in het schip, geen vaste woonplts zv Roelof Douwes en Uilkje Jacobs; BS huw 1819
Eliasar Emanuels geboortig van Amsterdam, van de Hoogduitse Joodse Natie, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed van getrouwigheid af volgens formulier coram pres. Vosma op 10 jun 1739. (burgerboek)
Eliazar Jacobs woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts: f. 0:4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met rechts: . -2:0 (GAH650)
Eliazar A Speyer oud 37 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-090; VT1839
Elicebet Bedt ovl, 13 jan 1728, 35 jaar, huisvrouw huwt met Ian van Crytenburg, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst
Eliezabeth Piekenga Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Elijsabeth de Haan ovl 19 jul 1787 HRL, oud 69 jaar
Eling Idses E.I. van HRL, en Antje Sibrens van Makkum, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 oct 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Elisabet Sjoukes ged 24 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, dv Sjouke Jans en Leukje IJmes
Elisabet Pieters Weerds geb 5 jul 1781, ged 8 jul 1781 Grote Kerk HRL, dv Pieter Gerrits Weerds en Hendrina Jakobs
Elisabeta Theresia Jans Kuen ged 26 may 1749 Grote Kerk HRL, dv Jan Kuen en Johanna Theresia Zomers
Elisabeth Abels huwt met Sikke Baukes, beide van HRL, geproclameerd de 30 decemb 1770 en de getrout de 20 jan 1771; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1842; kind: Lutske Sikkes, geb 15 dec 1772, ged 3 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Sjouwkje Sikkes, geb 1 nov 1774, ged 20 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Sikkes, geb 11 nov 1778, ged 29 nov 1778 Grote Kerk HRL; moeder als: Lijsbeth S.
Elisabeth Adams zie: Prikkenaar
Elisabeth Aikes zie: Nijhof
Elisabeth Alberts ovl voor 1835 HRL, huwt met Jurjen Jurjens; BS huw 1834
Elisabeth Alberts geb 12 sep 1807 HRL, ged 4 okt 1807 HRL, dv Albert Rentjes, en Corneliske Sijbouts; dopen Grote Kerk HRL 1807
Elisabeth Anderens geb 2 jul 1772 HRL, ovl 20 jul 1820 HRL, huwt met Evert Akkringa; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, 1811, BS ovl 1820; kind: Jacob Everts Akkringa, geb 10 feb 1811, ged 3 mrt 1811 Grote Kerk HRL; kind: Christina Everts Akkringa, geb 3 aug 1796, ged 23 aug 1796 Grote Kerk HRL, moeder als E. Andrea; dopen Grote Kerk HRL; kind: Maria Everts Akkringa, geb 20 okt 1797, ged 13 nov 1797 Grote Kerk HRL
Elisabeth Andries huwt met Pieter Andries Klein; BS ovl 1853
Elisabeth Ansdijk oud 67 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, wijk F-073; VT1839
Elisabeth Anthonij zie: Berting, Overzee, Westerhof
Elisabeth Arnoldus zie: Grieper
Elisabeth Aukes huwt met Jan Sievertsz op 10 dec 1797 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1797 BS ovl 1855
Elisabeth ayzes zie: Lycklama ? Nijeholt
Elisabeth van Bachum huwt met Cornelis Folkerts, verkoopt huis en bakkerij in 1801; dopen Grote Kerk HRL 1799; huwt met Cornelis Folkertsma, kind: Fokje Cornelis Folkertsma, geb 15 sep 1796, ged 4 okt 1796 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk
Elisabeth Balster zie: Kool
Elisabeth Banga geb 1794 Franeker, huwt met Joannes Stinstra op 12 mei 1815 Franeker, dv Tjeerd B., en Lieuwkje Koster; BS Franeker huw 1815
Elisabeth Barteles zie: Klok
Elisabeth Barteling ovl 24 okt 1807 HRL, huwt met Harmen Witte; BS huw 1826, ovl 1830; Herman (!) Witte en E.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Arend Bartling deszelfs vader, 6 okt 1804; ondertrouw HRL
Elisabeth van Beemen geb 1767 HRL, ovl 6 feb 1832 HRL, huwt met Klaas Wiebes IJnsma; hu Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1832, ovl 1859, ovl 1877
Elisabeth Bergsma oud 70 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-101; VT1839
Elisabeth Beuker oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-207; VT1839
Elisabeth Bleeker geb 1804 HRL, ovl 31 jan 1890 HRL, N.H., dv Klaas B., en Grietje de Vries, (ook als Grietje Ottes Vallinga); BS ovl 1890; bev.reg. HRL 1851 wijk F-009, wijk D-165, wijk G-359; oud 36 jaar, (vnm als: Lijske), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-146; VT1839
Elisabeth van Blei huwt met Joannes Raust, kind: Maria Joannes Raust, ged 24 apr 1759 Grote Kerk HRL
Elisabeth Blok oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-150; VT1839
Elisabeth Bonkamp Jacobus Piersson Predikant binnen deese Stadt ende E.B. beide van HRL, met versoek van een gebod in de week, 12 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Jacobus Pierson, predikant binnen deese stadt, beyde van HRL, sij zijn geproclameerdt 14, 16 en 21 Febr. 1740 en doe ook getrouwt
Elisabeth Bonnes zie: Posthuma
Elisabeth Braak ovl 18 feb 1779, 54 jaar, huisvrouw van Dirk Wildschut, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Elisabeth Broers zie: van der Plaats
Elisabeth Brouwer geb 1780 HRL, ovl 16 aug 1851 Antwerpen, wed. van Bonuventura Michael Reyns, kantwerkster, wonende te Antwerpen in 1851; BS ovl 1851; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-148; VT1839
Elisabeth Brouwer geb 1786 HRL, ovl 27 apr 1869 HRL, huwt met Roelof Brouwer op 18 aug 1814 HRL, huw.afk. 7 en 14 aug 1814, dv Jacobus Johannes B, en Liesbeth Johannes; BS huw 1814, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-107, 111, 169, supp wijk G-437
Elisabeth Buma geb 1810 Sneek, ovl 7 jun 1887 HRL, huwt met Johannes Trogsma, dv Tjeerd B, en Froukje ... ; BS ovl 1887
Elisabeth Buma van HRL, huwt met Petrus van Fikken, bedienaar des Goddelijken Woords tot Oosterhaule, geproclameert de 14-16 en getrout met attestatie de 21 jannuwari 1759; won. HRL. 1800-1808; ontvangt van de rendant f. 27:13:0 wegens 1 jaar renthe ten lijve van E.B., 1e Tontine, 4e classe, no. 5, tbv de nieuwe kerk, may 1776. (GAH1060); id. f. 28:3:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 28:7:8, may 1778. (GAH1060); dv Wopko Buma; Geeft met Schuldige eerbied te kennen E.B. gest:met haer vaeder de Burgemr. W. Buma, dat deeser weereld is overleeden Antje Feikis en daer door vacant is geworden het commissaris off opschrijvers ampt van de trekwesgtollen binnen deese Stad waer meede de supplnte geerne begunstigd soude willen zijn, en versoekt der halven seer gedienstelijk dat UEd:Achtb:deese gunst aen haer gelieven te doen van haer aen te stellen tot de vacante bedieninge op soodaenige lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden als daer toe en aenbehooren. en dewijl de persoon van Gerrijt Offringa deese functie als subst van de overledene heeft waergenoomen sijnde daer toe door UEd:Achtb: gequalificeerd en be?digd soo versoekt de supplnte dat UEd: Achtb:denselven in die substitutie gelieven te laeten continueeren, waer toe hij Offringa ook bij deesen sijn dienst komt aenbieden; (in margine Stonde); de Magistraat accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de supplnte E.B. tot commissarissche van de tollen der trekschepen van hier afvaerende, op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende alvoorens den Eed van Getrouwigheyd wordende de meede supplnt Gerrit Offringa bij provisie aengesteld om deese bedieninge als substituit waer te neemen. Actum den 3 jun 1744 (was geteekend) Hendr. Schaaf Ter ordtie van de magistr. M. van Idsinga; (onder Stonde); Op Heeden den 3 jun 1744 heeft Gerrit Offringa gepersisteerd bij den eed van Getrouwigheyd voormaels gepresteerd Actum uts:coram praesid. H. Schaaf. In kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Elisabeth Butter geb 1795 Stavoren, ovl 4 feb 1845 HRL, huwt met Pieter Martens Schaaf op 7 jun 1821 HRL, huw.afk. 27 mei en 3 jun 1821, wonende te HRL, dv Romke Eppes B, en Grietje Jelles de Jong; BS huw 1821, ovl 1845
Elisabeth van Dalen geb 1805 Leeuwarden, ovl 16 nov 1851 HRL, huwt met Bernard Heinrich Witte op 5 mrt 1829 HRL, huw.afk. 22 feb en 1 mrt 1829, koopvrouw in 1851, Rooms Katholiek, dv Anna vD; BS huw 1829, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-008, wijk G-162, wijk H-009; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-004; VT1839
Elisabeth Dahmen geb 30 mei 1773 ged 17 jun 1773 Grote Kerk HRL, dv Wilhelm Dahmen en Elisabeth Gerrtisheim
Elisabeth Daniels geb 1756 Franeker, ovl 30 mrt 1828 HRL, huwt met Hendrik Hoffius; BS huw 1828
Elisabeth Deine huwt met Johannes Hulskes; BS ovl 1868
Elisabeth Dirks geb 1804 Franeker, 1e huwt met Hendrikus vd Linde, 2e huwt met Johannes Bernardus Pieper op 16 sep 1838 Franeker, dienstmeid. wonende te Franeker, laatste te HRL, dv Dirk Gerlofs en Trientje Jans; BS Franeker huw 1838
Elisabeth Dirks ovl 12 mrt 1816 Holwerd, huwt met Jan Pietersen Scheltes; BS huw 1832, ovl 1850
Elisabeth Douwes zie: Steenstra, Sijswerda
Elisabeth Douwes ged 19 jun 1759 Grote Kerk HRL, dv Douwe Klaassen en Aafke Sipkes
Elisabeth Draisma oud 57 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-228; VT1839
Elisabeth van Eeken oud 69 jaar, geb Blokzijl en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Elisabeth Eeltjes huwt met Lodewijk Bosheyer, wonende te Leeuwarden 1832; BS huw 1832, ovl 1844
Elisabeth Eiles zie: Faber
Elisabeth Everts zie: Oosterbaan
Elisabeth Faber geb 2 jul 1806 HRL, ged 13 jul 1806 HRL, N.H., dv Hendrik F, en Jeltje Barends; dopen Grote Kerk HRL 1806
Elisabeth Fedderiks Gerben Wigles ende Lijsbert F. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs neef Theunis Rimmerts, 7 dec 1748; huwt met Gerben Wiggeles, geproclameerd 8, 15 en 22 desemb 1748 en doen ook getrouwdt; DTB N.H. HRL, BS ovl 1829; kind: Willemiena Catharina Gerbens, ged 20 mrt 1759 Grote Kerk HRL
Elisabeth Frantzen geb 1762 HRL, ovl 11 aug 1834 HRL, huwt met Dirk Meinderts van Laan, dv Frans Jans en Hieke ... ; BS ovl 1834; 1844 overlijdens, ovl 1855; kind: Hijke Dirks, geb 11 dec 1796, ged 2 jan 1797 Grote Kerk HRL
Elisabeth Frederik zie: Meyer
Elisabeth Freerks huwt met Hattum Eeuwes; BS ovl 1850
Elisabeth Gaeles zie: Smal
Elisabeth Geerts ovl na 1820, huwt met Hendrikus Harmsen (Holtevers); BS huw 1821
Elisabeth Gerrits zie: Smits, Visser, de Vries
Elisabeth Gerrijts ovl 22 apr 1805 HRL, oud 65 jaar
Elisabeth Gerrijts geb 1787 HRL, huwt met Gerrit Gobertus op 10 nov 1814 HRL, huwelijksafkondigingen 30 okt en 6 nov 1814, zv Gerrit Jans en Berber Hibbes; BS huw 1814
Elisabeth Gerritsheim huwt met Wilhelm Dahmen, kind: Elisabeth Dahmen, geb 30 mei 1773, ged 17 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Geertruy, geb 12 nov 1774, ged 13 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Arnoldus Wilhelms Damen, ged 19 mei 1768 Westerkerk HRL, moeder als E. van Gerretsheim; kind: Wilhelm Wilhelms Dhamen, ged 14 aug 1770 Grote Kerk HRL
Elisabeth Grieper geb 1792 Maastricht, huwt met Johannes Muller op 29 aug 1816 HRL, huw afk. 18 en 25 aug 1816, wonende te HRL, dienstmeid. dv Arnoldus G, en Anna Gerrits Westerbaan; BS huw 1816; Extract uit de Doop Registers van de Nederduitsche hervormde gemeente binnen Maastricht berustende ter Secretarij dezer Stad; 1792 den 1 febr:Elisabeth geb:den 30 jan , dogter van Arnoldus Grieper en Anna Gerrits Westerbaan. Getuige was Hermanus Rutten. Maastricht, den 5 aug 1816
Elisabeth Groenemons Pieter Witten, soldaat in de compagnie van capitein Paets en E.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 jul 1786 HRL, en zijn getrouwd den 25 dier maand; kind: Johanna Katrina Witte, geb 10 apr 1788, ged 13 apr 1788 Grote Kerk HRL
Elisabeth Groenewold ovl voor 1863, huwt met Jan Douwes vd Zee; BS ovl 1862
Elisabeth Hackmeester huwt met Johannes Scherm, wonende te onder Lemmer; BS huw 1838
Elisabeth ter Hal huwt met Jan Hendriks Velthuys, beide van HRL, geproclameert den 17-24 en getrout den 31 okt 1756
Elisabeth Harings geb 1743 HRL, ovl 18 nov 1833 HRL, huwt met Jelle Jurjens van der Wal, metzelaar (!) en leverancierse van materialen, dv Haring Wiebes en Aafke Jans; BS ovl 1833; 1840 overlijdens
Elisabeth Harmens zie: Holmans, Hoogmolen, Prins, Schuur, Silvius, Weshuis
Elisabeth Harmens geb 1784 ... , huwt met Jan Ales, getuige bij geboorte aangifte van Ida Allerts; BS geb 1811
Elisabeth Harmens ZIE: a. m. a. h. Arends
Elisabeth Hayes zie: Gortmaker, de Jong
Elisabeth Hayes geb 9 sep 1774, ged 4 okt 1774 Grote Kerk HRL, dv Haye Hobbes en Durckje Klaases
Elisabeth Heins zie: Drost
Elisabeth Hendriks zie: Faber, Leunis, Meyer, Rhee, de Windt, Zeilmaker
Elisabeth Hendriks huwt met Simon Arends, kind: Hendrik Simons, geb 9 feb 1812, ged 25 feb 1812 Grote Kerk HRL
Elisabeth Hendriks geb 1759 HRL, ovl 25 mei 1829 HRL, huwt met Jan Willems vd Ploeg; BS huw 1829
Elisabeth Hendriks geb 1792 HRL, huwt met Philippus Jacobus van de Sande. (gk), op 30 dec 1813 HRL, groenteverkoopster, huw.afk. 19 en 26 dec 1813, dv Alida Hendriks; BS huw 1813
Elisabeth Hengey oud 45 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-160; VT1839
Elisabeth Hessels zie: Dries
Elisabeth Hessels geb 1 mrt 1773 HRL, ovl 11 jan 1820 HRL, huwt met Jacobus Frans de Zwaan op 22 okt 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1820; ged 16 mrt 1773 Grote Kerk HRL, dv Hessel Pieters en Catharina Hendriks; kind: Catrina Jacobus de Zwaan, geb 13 okt 1810, ged 27 okt 1810 Grote Kerk HRL
Elisabeth Heublij David Juich (?), soldaat onder de Compie van Capt. Sturler, thans alhier in guarnisoen, ende E.H., beyde van HRL, present met vertooninge van schriftelijk consent van de commanderende off: van de Compie, met een gebod in de Week, 6 Jan 1748
Elisabeth Hylkes zie: Wiersma
Elisabeth Holden huwt met Pieter Tetrode; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Elisabeth Ellen Pieters Tetrode, geb 8 jul 1811, ged 4aug18 11 Grote Kerk HRL
Elisabeth Hoornstra verkoopt een huis in 1797; ovl 8 mrt 1803 HRL, oud 60 jaar; Gerhardus Eppinga en E.H., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 7 mrt 1779 HRL; ten zelfden dage getrouwd; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 60:0:0 (GAH650)
Elisabeth ter Horst SABILLA MOZES; huwt met Benjamin/Benedictus vd Woude, wonende te Franeker 1829; BS ovl 1829; 1882 overlijdens
Elisabeth van der Hout huwt met Pieter Postma; BS ovl 1859
Elisabeth Houting geb 1780 ... , ovl 9 okt 1811 HRL, ovl in het huis van Claas Blaauw op de Schritzen; BS ovl 1811
Elisabeth Huidekoper geb 1740 HRL, ovl 14 mrt 1824 Franeker, wonende te Franeker, dv Jan Annes H, en Fokje Pieters Oudaan; BS Franeker ovl 1824
Elisabeth van der Hurk geb 1800 Kampen, ovl 19 mrt 1832 HRL, huwt met Jan Folkerts Park op 21 nov 1824 HRL, huw.afk. 26 sep en 3 okt 1824, wonende te HRL, dv Cornelis vdH en Ager de Bruin; BS huw 1824, ovl 1832
Elisabeth Huyffer oud 48 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-031; VT1839
Elisabeth Jacobus/Johannes zie: Brouwer, Hannema, Zijlstra
Elisabeth Jans zie: Huidekoper, Joustra, v. Keulen, van Noord, Nota, Schaap, van Vals
Elisabeth Jansen oud 50 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-131; VT1839
Elisabeth Jans ovl voor 1852, huwt met Haring Jurjens; BS Franeker ovl 1851
Elisabeth Jans geb 1765 ... , huwt met Paulus Beva, getuige bij geboorte aangifte Johannes Dau; BS geb 1811; Paulus Daniels Beva en E.J., beide van HRL, hebbn hunne laatste afkondiging gehad den 10 dec 1780 HRL, en zijn getrouwd den 12 daar aanvolgende
Elisabeth Jelgerhuis geb 28 nov 1765 Leeuwarden, ovl 11 feb 1819 HRL, huwt met Georg Jacob Keil, dv Jouke J, en Gertje Lentz; BS ovl 1819; 1823 huwelijken, ovl 1858; kind: Johannes Keil, geb 25 jun 1787, ged 31 jul 1787 Grote Kerk HRL, vader als: Jurch J.K. ; kind: Gertje Georgs Keil, geb 21 mrt 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Georgs Keil, geb 11 feb 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Georgs Keil, geb 13 jul 1791, ged 21 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Georgs Keil, geb 7 jan 1793, ged 3 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Maria Elizabeth Keyl, geb 16 feb 1794, ged 23 mrt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Dorothea Georgs Keil, geb 4 mrt 1796, ged 1 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Georgs Keil, geb 16 okt 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL
Elisabeth de Jode oud 47 jaar, geb Woldrichem en wonende te HRL. 1839, wijk F-092; VT1839
Elisabeth Johannes (J); zie: Bakker, 2x Broodkorf, vd Heide, Lingenhouwer, Norel, Offringa, Ziekmans
Elisabeth Johannes ged 3 jan 1758 Grote Kerk HRL, dv Johannes Hilles en Amelia Jans
Elisabeth Johannes ovl 21 may 1805 HRL, oud 70 jaar
Elisabeth Johannes geb 1770 ... , huwt met Albert Gonggrijp op 26 mrt 1809 HRL, komt van HRL, getuige bij geboorte aangifte van Sjuwke Sijtzes; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; Albert Gonggrijp en E.J., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan onder productie van genoegzaam bewijs, 11 Lentemaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Tetje Alberts Gongrijp, geb 13 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Elisabeth Johannes geb 2 feb 1802 HRL, ged 14 feb 1802, N.H., dv Johannes Eeuwes en Marijke Harmens; dopen Grote Kerk HRL 1802; geb 20 okt 1810, ged 4 nov 1810 Grote Kerk HRL, dv Johannes Eeuwes en Maria Harmens
Elisabeth Johannes huwt met Martinus Sanheim; BS ovl 1813; Johan Martin Sanheim, soldaat in de compagnie van capitein Paets, en E.J., beide van HRL, hebbende de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 16 aug 1789 HRL; kind: Johannes Johans Sanheim, geb 1 dec 1791, ged 20 dec 1791 Grote Kerk HRL; kind: Epke Johans Sanheym, geb 17 okt 1794, ged 4 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Johans Sanheim, geb 13 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL
Elisabeth Johannes ovl voor 1818, huwt met Jacobus Johannes Brouwer, in leven echtelieden te HRL; BS huw 1814, huw 1817, ovl 1827, ovl 1869; kind: Rommert Jakobus, geb 26 apr 1783, ged 13 may 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Elisabeth J.
Elisabeth de Jong geb 1800 Drachten, ovl 25 apr 1880 HRL, 1e huwt met Gjalt Veninga, 2e huwt met Joris van Slooten, wonende te HRL. 1880, dv Haaye dJ, en Janke ... ; BS huw 1880
Elisabeth de Jong huwt met Gerben Pausma; BS ovl 1846
Elisabeth Jonker ovl voor 1879, huwt met Wouter Erich; BS ovl 1878
Elisabeth Joustra geb 1812 Sneek, huwt met Klaas Annes vd Werf, (gk), op 17 mei 1838 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, dv Jan Meints J, en Antje Franses Hoefnagel
Elisabeth Kaas ? ovl voor 1835, huwt met Freerk Klases de Bruin; BS huw 1834
Elisabeth Casper zie: Rijdhorst
Elisabeth Keimpema huwt met Heere Enninga, wonende te HRL. 1829 en 1834; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1811, BS huw 1829, huw 1834; kind: Harmina Heeres Enninga, geb 1 jul 1811, ged 28 jul 1811 Grote Kerk HRL
Elisabeth Kevelaar begraven Groot Kerkhof, regel 7, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Elisabeth Clamstra/Klamstra huwt met Tjamke Bloemberg, beide van HRL, geproclameerd de 26 mei en de 2 en getrout de 9 jun 1771; DTB N.H. HRL, BS ovl 1838; kind: Antje Blomberg, geb 13 jul 1772, ged 28 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Blomberg, geb 24 nov 1773, ged 21 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Antje Tjamkes Blomberg, geb 4 mrt 1775, ged 28 mrt 1775 Grote Kerk HRL, moeder als: Lijsbeth K. ; kind: Feikje Tjamkes Blomberg, geb 19 dec 1783, ged 17 feb 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: Lysbeth K. ; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en Seventig den Vierden mrt is Geboren Antje dv Tjamke Blomberg en Lijsbeth K. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815
Elisabeth Klases zie: Bleeker, van der Wey
Elisabeth Klein huwt met Jacobus Blesma, beide van HRL, geproclameerd de 25 apr en de 2 en getrout de 9 mei 1762; ovl 11 jan 1790 HRL, oud 54 jaar; kind: Georgius Jacobs Blesma, ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Jacobs Blesma, ged 2 mei 1769 Grote Kerk HRL
Elisabeth van Klinken mogelijk dezelfde als Betje vK; geb 1774 ... , getuige bij geboorte aangifte van Kristiaan; BS geb 1811
Elisabeth Klok huwt met Johannes Hes op 10 jun 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811; Johannes Hes ende Lijsbert B.K., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Bartel Klok, deszelfs vader, 19 may 1804; ondertrouw HRL; kind: Bartholemeus Johannes Hes, geb 17 feb 1811, ged 10 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Elisabeth Koch oud 34 jaar, geb Bonda, (Bunde ?), Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-142; VT1839
Elisabeth Kool geb 1796 Wolvega, 1e huwt met Lodewijk Wytses Blom, 2e huwt met Pieter Buisman op 2 feb 1837 HRL, wonende te Kimswerd, N.H., A 22 jun 1860 Kiestrazijl, dv Balster W. K, en Trijntje Wessels Heerns; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk G-009
Elisabeth Cornelis zie: van der Hurk, Mollema
Elisabeth Cornelis zie ook: Liesbeth Cornelis; ovl voor 1838, huwt met Pieter Assenberg, wonende te Franeker 1817; BS Franeker huw 1817 1837 overlijdens; Pieter Assendelft (!)en Lysbert C. beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rintje Tjepkes deszelfs oom, 26 apr 1788; ondertrouw HRL
Elisabeth Kornelis huwt met Harmen Kaspers; BS ovl 1870
Elisabeth Kortlang geb 14 nov 1811 HRL, ovl 26 jul 1812 HRL; wijk B-025, dv Lubbert K, en Tietje de Groot; dopen Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1812; geb 14 nov 1811, ged 3 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Lubbert Kortlang en Tietje de Groot
Elisabeth Coulbout geb 1794 HRL, ovl 15 feb 1836 HRL, huwt met Johannes Bonnema op 13 jul 1815, dv Pieter C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1815, ovl 1836, ovl 1850; Wij Ondergetekenden Willem Lieuwes Bonnema, Trekschipper van HRL op Dockum, en Trijntje Jans, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onzen Zoon Johannes W. Bonnema Om Zich in het huwelijk te begeven met E.C., dv Petrus Coulbout en Anna Wijngaarden, alle wonende te HRL. HRL den 27 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vier en negentig den Sevende mei is Geboren Elisabeth dv Pieter Coulbout en Anna Wijngaarden. Afgegeven te HRL den 27 jun 18815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee ouderlijke consenten behoren tot de Huwelijks acte van Johannes Bonnema en E.C. dato 13 jul 1815 op Fol. 52 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Elisabeth Courteaux Hendrik Coesman, Soldaat onder de compagnie van Lieutenant Collonel de Gerstein, en E.C., hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 dec 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Elisabeth Lammerts zie: Pollema
Elisabeth Leemkoel ovl voor 1835, huwt met Johan Georg Coenraad Leers; BS ovl 1834; Georg Coenraad Leer en Elisabeth F. Leemkoel, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door proc. Smith 30 apr 1808; ondertrouw HRL
Elisabeth Leicht huwt met Adam Kraft; BS ovl 1899
Elisabeth Leunis geb 6 nov 1811 HRL, ovl 11 nov 1811 HRL, wonende te in de Nieuwstraat, dv Hendrik L, en Catharina Smal; bsha181ge, overlijdens
Elisabeth Lieuwes Meindert Bartles van Witmarsum en E.L. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Produktie van genoegzaam bewijs, 30 apr 1807; ondertrouw HRL
Elisabeth Lingenhouwer geb 1793 HRL, ovl 14 mrt 1813 HRL; wijk G-107, dv Johannes L, en Jeltje Lammerts; BS ovl 1813
Elisabeth Lodewijks woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Elisabeth van Loon ovl voor 1815, huwt met Pieter Tassel, mogelijk dezelfde als Lina Roedolfs/Roelofs ??; BS Franeker huw 1814
Elisabeth Lubberts zie: Kortlang, Visser
Elisabeth Luitjes De President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij dezen dat de trouwbeloften tusschen Jarig Jans Dijkstra, oud zeven en veertig Jaren, van bedrijf Varensgezel, wonende te Workum, meerderjarige zv wijlen Jan Wiebes en Tjietske Pieters, weduwnaar van Iets Pieters, en: L.L., oud dertig Jaren, zonder bedrijf, wonende te HRL, meerderjarige dv Luitje Stoffels en van Anke Aukes, weduwe van Gerben Wielinga, gedurende de twee agtereenvolgende Zondagen en welke laatste maal op den derden Zondag der maand jan deezes Jaars is geproclameerd geworden, zonder dat ons eenige verhindering tegen dezelve is voorgekomen. Workum den 24 jan 1800 vijftien !; zie: van der Zee; Extract uit het Reg. der Gedoopten bij de Roomsch Catholijke Gemeente te Bakhuizen c. a. :Den ??n en twintigsten sep duizend zevenhonderd vijf en zeventig, is ged Lijsbeth, wettige dogter van Luitje Stoffels en Anke Auckes. de Schout van de Gemeente Balk
Elisabeth Lijcklama à Nijeholt geb 13 jan 1785 Arum, ovl 4 sep 1829 HRL, 1e huwt met Gosling Braaksma, 2e huwt met Johannes Ruitinga, dv Ayso LaN, en Mintje Wiarda; BS ovl 1829; regattdv. 1826-93
Elisabeth van Marsum ovl 22 okt 1750 ... , ontvangt lijfrente 1745-1750
Elisabeth Martens zie: van der Veer
Elisabeth Meetman van HRL, huwt met Hendricus Cleebe, van Groningen, geproclameerd de f. 3:10:17 en getrout met attestasie de 31 jul 1763
Elisabeth Meyer geb 11 mei 1800 HRL, ged 27 mei 1800, ovl 20 sep 1859 HRL, huwt met Frans Cornelis Blokmaker op 6 jun 1824 HRL, huw.afk. 23 en 30 mei 1824, N.H., dv Frederik M, en Marijke Holmans; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1824, ovl 1831, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-148
Elisabeth Meyer huwt met Jan de Vries, wonende te Leeuwarden 1861; BS ovl 1861
Elisabeth Meyer Gerrijt Tamper, soldaat in de comp. van Major van Till, ende E.M. beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Andries Burgerhoff, sergeant onder voorn:comp, 19 jun 1790; ondertrouw HRL; Gerrit Tamper, soldaat in de compagnie van Major van Till, en E.M., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 jul 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Elisabeth Meyer geb 1786 HRL, 1e huwt met Wybe IJemes de Jong op 6jun181 HRL, ondertrouw 22 mei 1811, 1e huw.afk. zondag 29 mei 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 2 jun 1811, 2e huwt met Pier Mulder op 20 okt 1816 te HRL, huw.afk. 6 en 13 okt 1816, dv Hendrik M, en Anna Gerbens; BS huw en huwafk. 1811, huw 1816, ovl 1831; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vijf en tagtig den 21 nov is geb Elisabeth dogter van Hendrik Meyer en Anna Gerbens. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 okt 1816
Elisabeth Michiels zie: Schaffenraad
Elisabeth Mollema geb 16 jun 1773, ged 18 jul 1773 Grote Kerk HRL, ovl 31 mei 1811 HRL; huwt met Wijger Harmens, wonende te op de Voorstraat in 1811, koopt en verkoopt een huis 1802; DTB N.H. HRL, BS ovl 1811, ovl 1831; Wieger Harmens en E.M., beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door de advokaat W.J. Hanekuik, met een gebod in de week, 15 dec 1792; ondertrouw HRL; Wieger Harmens en E.M., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Harmanus Wiegers, geb 2 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Hein Wijgers Harmens, geb 30 jun 1794, ged 20 jul 1794 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Wiegers Harmens, geb 27 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL
Elisabeth Moses geb 5 feb 1800 IJlst, ovl 20 sep 1818 HRL, ongehuwd, dv Moses Ruurds en ... ; BS ovl 1818
Elisabeth Muller begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Elisabeth van der Murk huwt met Harmanus IJskamp; BS ovl 1844
Elisabeth Nagel oud 49 jaar, geb Nijkerk en wonende te HRL. 1839, wijk F-192; VT1839
Elisabeth van Noord geb 1799 Leeuwarden, ovl 28 apr 1859 HRL, huwt met Jacob Poppes Hemminga, N.H., dv Jan vN, en Uilkje Habbema; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk G-316; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-114; VT1839
Elisabeth Norel geb 1794 ... , ovl 11 mrt 1812 HRL; wijk C-048, dv Johannes N, en Dirkje Cornelis (Buma); BS ovl 1812
Elisabeth Nijhof geb 11 dec 1799 HRL, ged 14 jan 1800, N.H., huwt met Harmen van Vliet op 19 jan 1823 HRL, huw.afk. 5 en 1 jan 1823, dienstmeid. A 27 mrt 1858 Amsterdam, vader geeft huw toestemming vanuit Frankrijk via notaris Jacques Laurens te Cette, dv Aike Intes N, en Kaatje Pieters Tollinga; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-022; VT1839
Elisabeth Offringa ovl voor 1863, huwt met Foppe Huitema, wonende te Leeuwarden 1828; BS huw 1828, ovl 1862
Elisabeth Paulus huwt met Marten Nolkes; BS huw 1816; Geextraheerd uit het doopboek der Hervromde Gemeente te IJlst. 1773 den 16 may ''t zv Marten Nolkes en E.P. geb den 21 apr genaamt Nolke. Voor extract Conform afgegeven door mij President Burgemeester van IJlst den Zestiende sep 1816 zestien
Elisabeth Peaux geb 21 mei 1800 Burgwerd, N.H., Vst 8 okt 1859 uit Heerenveen, A 21 okt 1869 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk E-287, bev.reg. HRL 1860-80; oud 36 jaar, geb Burgwerd en wonende te HRL. 1839, wijk E-048; VT1839
Elisabeth Peters huwt met Bartel Koster, wonende te Leeuwarden; BS huw 1840
Elisabeth Piekinga Bente van der Zee en E.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Elisabeth Pieters zie: Alkama, Coulbout, Hannema, Kann?, van der Post, Siderius, Tetrode, vd Werf
Elisabeth Pieters huwt met Jillis Dantema, kind: Eelkje Jillis Dantema, geb 28 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL
Elisabeth Pieters huwt met Ruurd Stephanus, kind: Trijntje Ruurds, geb 9 dec 1792, ged 25 dec 1792 Grote Kerk HRL
Elisabeth Pieters oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-093; VT1839
Elisabeth Pieters huwt met Douwe Jorrijts op 1 mei 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1804
Elisabeth Pieters huwt met Jacob Dijkstra, wonende te HRL 1843; BS ovl 1843
Elisabeth Pieters huwt met Jan Michiels vd Heide; BS ovl 1836; Lijsbeth Pieters, huwt met Jan Migchiels, beide van HRL, geproclameerd de f. 3:10:17 en getrout de 24 mrt 1765 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Elisabeth Pieters Jan Luitjens en E.P., beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaan door burgemeester W. Buma met versoek van een gebod in de Week, 24 Apr 1745; huwt met Jan Luitjen, beyde van HRL, geproclameerd den 25-27 apr en den 2 May 1745 en doen getrouwt
Elisabeth Rauwerda huwt met Hendrik Eisma; BS ovl 1879
Elisabeth Ree geb 18 dec 1799 HRL, ged 7 jan 1800, N.H., ovl 20 dec 1821 HRL, dv Hendrik Philippus R, en Berber Jelles Jelgersma; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1821
Elisabeth Reins zie: Otma, Peifer
Elisabeth Reins geb 1780 ... , huwt met Abe Johannes op 8 nov 1804 HRL, doet overlijdensaangifte van Martina Jans in 1811; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1811; Abbe (!) Johannes en Lijsbert R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.C. van Goch, goede bekende, 27 okt 1804; ondertrouw HRL
Elisabeth Riedhout oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-094; VT1839
Elisabeth Rintjes zie: deventer
Elisabeth Robutter oud 45 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk D-148; VT1839
Elisabeth Romkes zie: Butter
Elisabeth Rooth oud 47 jaar, geb Maastricht en w. on. HRL. 1839, gouvernante, wijk A-022; VT1839
Elisabeth Ruurds zie ook: van Dijk; zie ook: Lijsbeth Ruurds; huwt met Ruurd Pieters, geb Johannes Ruurds, geb 18 jun 1810, ged 1jul18 10 Grote Kerk HRL
Elisabeth Saagmans huwt met Bernardus Bourgondie; BS ovl 1812
Elisabeth Schoot geb 1793 ... , huwt met Pieter Dormans, doet overlijdensaangifte van Hemke Jacobs; BS ovl 1811
Elisabeth Schuur geb 31 jul 1811 HRL, huwt met Wouter Paulus Keyzer, (gk), op 7 mei 1835 HRL, naaister, dv Harmen S, en Johanna Bisschop; BS geb 1811, huw 1835; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-147; VT1839
Elisabeth Sibes Klaas Aukes de Haan van Makkum en E.S. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 may 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Makkum en aldaar getrouwd den 21 may 1786, volgens ingekomen verklaring
Elisabeth Sybes zie: Tollinga
Elisabeth Sybrens geb 1773 Workum, ovl 23 sep 1847 HRL, huwt met Walle Walles, dv Sijbren ... , en Trijntje ... ; BS ovl 1847
Elisabeth Sybrens zie: Hoedtje
Elisabeth Sikkes zie: de Groot
Elisabeth Silvius geb 1791 Lutkewierum, ovl 6 jan 1870 HRL, huwt met Simon de Bruin, dv Harmen Kaspers en Elisabeth Kornelis; BS ovl 1870
Elisabeth Simons zie: Gallard, de Groot, 2x de Haas, Stijl, Wiarda
Elisabeth Sjierks geb 1758. ., ovl 8 jan 1818 HRL, huwt met Tjalke Jans Koster, dv Sjierk Kooltjer, en ... ; BS ovl 1818; 1824 huwelijken; kind: Jan Tjalkes, geb 16 jun 1788, ged 29 jun 1788 Grote Kerk HRL, moeder als Lyske S.
Elisabeth Sjoerds zie: Wiarda
Elisabeth van Slooten huwt met Joris van Slooten; BS ovl 1880
Elisabeth Stapert Lucas van Coppenolle van Edam ende E.S. van HRL, koomende voor de Bruit en Bruidegom de procr Wiaerda, vertoonende procuratie van deselve, 16 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Elisabeth Stevens zie: de Vries
Elisabeth Stijl geb 24 mei 1749 HRL, ovl 3 jul 1823 HRL, huwt met Sijbrand Goukes Hingst koopt een huis in 1797, dv Symon S, en Grietje Hannema; BS geb 1823, ovl 1851,; sterfhuis wijk D-020/Noordijs 21, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Elisabeth Zijlstra geb 1769/71 Molkwerum, ovl 27 dec 1855 HRL, huwt met Jan Schaap, N.H., dv Jacob Jans Z, en Antje Feddes Tadema; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; E.J.Z., huisvrouw van Egle Saskers Schaap, zonder beroep, wonende te HRL, verklaart door dezen de zuivere waarheid te zijn dat Cornelis Koning, Hereknegt, woonagtig te Amsterdam, aldaar is ovl in de maand May Zeventienhonderd vier en negentig, zonder den preciesen dag te kunnen bepalen, en vervolgens aldaar begraven, (welke Cornelis Koning vader is geweest van Cornelia Wilhelmina Koning, thans woonagtig te HRL). Gevende voor redenen van wetenschap, de beide eerste Comparanten, dat zij toenmaals te Amsterdam woonagtig waren, en gezien hebben dat het lijk van Cornelis Koning in de Lijkkoets is gezet. Gedaan en gepasseerd te HRL ten kantore van ons Notaris in tegenwoordigheid van Sipke Sjoukes Hiemstra, Werkman op de Turfhaven, en Cornelis Piers van der Hoefe, Slotmaker in de Grote Kerkstraat
Elisabeth ter Zweege geb 5 aug 1801 HRL, ged 23 aug 1801, N.H., dv Willem tZ, en Trijntje Gelinde; dopen Grote Kerk HRL 1801
Elisabeth Theemans huwt met Harmen Visser, wonende te HRL 1821; BS Franeker ovl 1821; Harmen Visser en R. Harmens Teemans, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 van Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL
Elisabeth Terpstra huwt met Dirk Reins Akkerboom, wonende te HRL 1864; BS ovl 1864
Elisabeth Terpstra huwt met Johann Ahrend Bolte, wonende te HRL 1874; BS ovl 1874
Elisabeth Thomas Liesbeth T. en Geert Gerrijts (later: Westerbaan), beide van HRL, geproclameerd de 18-25Mey en getrout de 1 jun 1766; huwt met Geert Westerbaan; BS ovl 1834; kind: Gerrijt Geerts, ged 14 jul 1767 Grote Kerk HRL, moeder als Lijsbeth T. ; kind: Akke Geerts, ged 15 aug 1769 Grote Kerk HRL, moeder als Lijsbeth T. ; kind: Dina Geerts, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL, moeder als Lijsbeth T.
Elisabeth Tjallingii geb 18 jan 1797 HRL, ovl 31 aug 1818 HRL, dv Frans T, en Catharina Feytama; BS ovl 1818
Elisabeth Tjallings geb 1748 HRL, ovl 14 sep 1830 HRL, huwt met Johannes Leggenaar; BS ovl 1830; Johan Georg Leechner, soldaat onder ''t Regiment van Generaal Major van Sommerlate, in de Compagnie van Luitenant-Collonel Visscher, van Groningen, en E.T. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 apr 1779 HRL; kind: Michiel Johannes Lickener, geb 24 sep 1779, ged 5 okt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Johannes Lechner, geb 11 aug 1782, ged 27 aug 1782 Grote Kerk HRL
Elisabeth Tjeerds (L); zie: Bakker, Banga, Buma
Elisabeth Tjeerds zie ook: van der Woude; Rein Dirks Ackerboom en E.T., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Dirk Reins, geb 29 aug 1811, ged 15 sep 1811 Grote Kerk HRL
Elisabeth Tjeerds N.H., kind: Harmen, geb 24 nov 1802 HRL, in onegt geboren, als vader opgegeven Bauke vd Berg; dopen Grote Kerk HRL 1802
Elisabeth Tuinhout geb 1783 ... , huwt met Tjalling Tjallingii, getuige bij geboorte aangifte van Pieter Dirk Matak Fontein; BS geb 1811
Elisabeth Tijlmans ovl 4 jul 1792 HRL, oud 40 jaar
Elisabeth van Vals geb 1800 HRL, ovl 17 apr 1847 Franeker, wonende te Franeker, dv Jan vV, en Antje Pieters; BS Franeker ovl 1847
Elisabeth van der Veer geb 12 nov 1798 Makkum, ovl 26 apr 1861 HRL, N.H., huwt met Philippus Jans Scheffer op, spinster, ovl wijk H-224, dv Marten Alberts vdV, en Geertje Wybes van Velzen; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk B-146, supp wijk H-266
Elisabeth Velkes huwt met Frans Kranzen; BS ovl 1851
Elisabeth Verheul geb 30 okt 1807 HRL, ovl 1 jan 1824 HRL, dv IJpe V, en Anskje Anskes Posthuma; BS ovl 1824
Elisabeth Vermeersch ovl 31 jan 1761, 74 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Elisabeth Visser ovl jul 1786 Leeuwarden, huwt met Coenraad Zwartel; BS huw 1826, ovl 1847
Elisabeth Visser ovl voor 1866, huwt met Marten Klaver; BS ovl 1865
Elisabeth Vossenberg huwt met Frans Ruel; BS ovl 1821; Frans Franssen en Lijsbert Dirks V., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 nov 1786 HRL, en zijn op den naastvolgenden 28 nov getrouwd; VOSSENBERGH, GERRIT PIETERS
Elisabeth de Vries huwt met Anthonij de Vries op 8 nov 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Elisabeth de Vries geb 23 nov 1809 HRL, ovl 5 jan 1889 HRL, 1e huwt met Sije Douwes Douwma op 10 nov 1836 HRL, dienstmaagd, 2e huwt met Johann Eilers op 30 jul 1840 HRL, winkelierse in 1851, N.H., dv Steven Klases dV, en Adriana Bijlsma; BS huw 1836, ovl 1839, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk F-162; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; VT1839
Elisabeth de Vries oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-333; VT1839
Elisabeth de Waard huwt met Barend Wijga; BS ovl 1837
Elisabeth Wagenaar ovl voor 1885, huwt met Sijtse Sijtsma; BS ovl 1884
Elisabeth Wagenaar geb 1762 Lemmer, ovl 15 apr 1826 HRL, huwt met Jan Pol; BS ovl 1826
Elisabeth van der Wal oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-125; VT1839
Elisabeth de Warm oud 55 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kinderschoolhouderse, wijk D-083; VT1839
Elisabeth Watses zie ook: Nauta; geb 30 okt 1796, ged 13 nov 1796 Grote Kerk HRL, dv Watse Eeltjes en Lutske Sikkes
Elisabeth Weghuis geb 1782 HRL, ovl 13 okt 1837 HRL, huwt met Anthonius Harmens Beuker op 1 jun 1823 HRL, huw.afk. 11 en 18 mei 1823 HRL. en 18 en 25 mei 1823 Almenum, weverse, dv Harmen Jans W, en Trijntje Burgers; BS huw 1823, ovl 1827, ovl 1847
Elisabeth Wernshoven ovl 4 aug 1790 HRL, oud 44 jaar
Elisabeth Wicken Andries Sneider, soldaat in de compagnie van Capitein Evers, van HRL, en E.W. van Maastricht, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 dec 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Elisabeth Wybes zie: Meelman
Elisabeth Wiersma huwt met Pieter Taekes de Boer, wonende te Witmarsum 1874; BS ovl 1874
Elisabeth Willems zie: Kramer, Rink, ter Zweege
Elisabeth Willems ovl HRL. 1815, huwt met Burgert Hendriks van Dieteren, dv Willem Hermanus en Pietje Wybes; BS huw 1833; Burgert Hendriks en E.W., beide van HRL, en laatst geproclameert 9 jul 1775 HRL, en toen getrouwt
Elisabeth Willems huwt met Akke Hendriks Kramer; BS ovl 1835
Elisabeth Willems zie ook: Lijsbeth Willems; geb 1746 ... , ovl 13 feb 1817 HRL, huwt met Pier A. Dijkstra; BS ovl 1817; Pier Abes Dijkstra en Lijsbeth W., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 sep 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Elisabeth Wiltjes zie: Ploegsma
Elisabeth de Winkel huwt met Lambert Cousin, kind: Johanna Geertruyd Lamberts Cousin, ged 4 Febrij 1770 Westerkerk HRL
Elisabeth van der Woude geb 1769 Wolvega, ovl 8 jun 1856 HRL, huwt met Rein Dirks Akkerboom op 13 mei 1810 HRL, komt van HRL, EvL, dv Tjeerd vdW, en Eva ... ; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-180; oud 66 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, wijk E-150; VT1839
Elisabeth Wybenga huwt met Tjepke Gratama, verkoopt een huis in 1800
Elisabeth Idema ovl 20 aug 1817 Huizum, huwt met Henricus Rooswinkel; BS huw 1828, ovl 1881
Elisabeth Iedes zie: Bakker
Elisabeth IJpes zie: Verheul
Elisabeth Isaaks zie ook: van der Mark; huwt met Harmanus Jurri?ns, kind: Jurri?n Harmanus, geb 13 okt 1772, ged 27 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Caecilia Hermanus, ged 13 dec 1768 Grote Kerk HRL, vader als Hermanus J.
Elisabeth Isebrands huwt met Klaas Klaases, kind: Antje Klaases, ged 25 mrt 1766 Grote Kerk HRL
Elisabeth Adams Lentz geb 7 jun 1778, ged 23 jun 1778 Grote Kerk HRL, Adam Lentz en Anna Kaatje Diemers; geb 12 jul 1781, geb 31 jul 1781 Grote Kerk HRL, dv Adam Lentz en Anna Kaatje Diemers
Elisabeth Adams Prikkenaar geb 1758 Franeker, ovl 5 sep 1830 HRL, huwt met Tjeerd Reins Stoker, getuige bij geboorte aangifte van levenloos kv Willem Baalman in 181, N.H., dv Adam P, en Rinske Tjietses; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, ovl 1830, ovl 1837, ovl 1844
Elisabeth Amadea Catharina Sophia van Wijdenbrug ged 5 okt 1766 Grote Kerk HRL, dv Grijpman en Raad Fiscaal Ernst Willem van Wijdenbrug en Lorisa Wijdenbrugh Gebooren Assenburg
Elisabeth Annes de Haan van HRL, huwt met Dooitse Eelkes Hingst, van Dockum, geproclameerd de 19-26 Febrij en getrout met attestasie de 5 mrt 1769; huw.reg. N.H. HRL
Elisabeth Anthony Berting geb 1792 HRL, ovl 16 feb 1831 HRL, 1e huwt met Philippus Jacobus van der Sande op 30 dec 1813 HRL, gescheiden 12 okt 1815 HRL, 2e huwt met Willem Vaartjes op 22 jun 1817 HRL, huw.afk. 8 en 15 jun 1817, dv Anthonij B. en Aaltje Hendriks; BS huw 1815, huw 1817, ovl 1831; In Naam der Hoge Overheid ! de Regtbank ter Eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft het navolgende vonnis gegeven Tusschen Anna Elizabeth Antoni B., Eischersche bij explooet van den 1sten apr 1815 behoorlijk daartoe gequalificeerd door de Regtbank van Eerster instantie te Leeuwarden bij vonnis van den 21 mrt 1815, wonende te HRLen domicilium hebbended ten huize van mr. Sjoerd Jacobus van Overveld, Advokaat, hebbende in deezen tot Procureur Mr. Nicolaas van Giffen, beide te Leeuwarden, Contra Jacob Philippus van der Zandt, haeren man, verweerder. de Eischersche Concludeerde ten einde het huwelijk tusschen haar en haar man te worden gedissolveerd , en zij dierhalven geauthoriseerd om Zich ten dien einde voor den officier van den Burgerlijken Stand van haare woonplaats te vervoegen, en haren man te doen dagvaarden, ten einde Eindelijk dezelve mogt worden gecondemneerd in de kosten. de Verweerder Concludeerde tot niet ontvangbaarheid de Eischersche Zeide tot adstructie van hare Conclusie dat het door eenige gehoudene getuigen haar genoegzaam Consteerde, Zo als ook uit de bewijzen verders overlegd, dat zij zodanig door Hare man mishandeld was dat zij het recht had ingevolge art. 231 van den Code Napoleon echtscheiding te vorderen. de Verweerder ontkend zulks. Wat de daadzaken aangaat, is de vraag is de Eischersche gestadig door Haren man mishandeld. Het punt in richte is: kan de Eischersche om deezes reedenen echtscheiding vorderen. Is de actie volgens de wetten geinsteterend en behandeld. de heer Wielandt doet rapport in deze zaak. de fungerende officier concludeert ?ten einde het huwelijk tusschen partijen zal worden ontbonden, en de Eischersche geauthoriseerd om Zich voor den officier van den burgerlijken stand van Partijen woonplaats te vervoegen, ten einde de Echtscheiding worde uitgesproken, en voorts ten einde de Regtbank der verweerder Condemnerende in de kosten?. de Regtbank voornd gehoord de Conclusie van de Eischersche in cas van Echtscheiding genomen. Gelet op het geen door haar tot adstructie die eisch, en ter ontbinding van haar huwelijk met den verweerder is bijgebragt. Mede gelte op het geen van de kant des verweerders daar tegen is aangevoerd. Gezien het vonnis door de Coorectionele kamer dezer Regtbank in dato 11 mrt 1815 tegen den verweerder gewezen, waarbij dezelve uit hoofde dat hij op onderscheidene tijden Zijne huisvrouw heeft mishandeld en geslagen, tot eene gevangen zetting voor een maand en eene boete van acht guldens is veroordeeld. Voorts gelet op de bewijzen door Partijen op de teregtzitting van 18 mei ll. bijgebragt ter voldoening aan het Interlocutoir vonnis van 25 apr bevirens. Overwegende dat door de Eischersche genoegzaam is beweezen dat de verweerder Zich meer dan eenmaal aan het slaan en mishandelen van haar heeft Schuldig gemaakt. Overwegende voorts dat deze mishandelingen van dien aard Zijn, dat dezelve de verdere Zamenleving voor Partijen ondraaglijk maken, en ingevolge art. 231 van het burgerlijk wetboek, eenen genoegzamen grond dat Echtscheiding opleveren. Gehoord het rapport van den heer regter Vrielandt als Commissaris in deezen. Gehoord de Conclusie van den fungerende officier Ekma door hem Schriftelijk overgegeven, en Zijnde overeenkomstig dit vonnis. Gelet op art. 258 van gemelde burgerlijk wetboek. Regt doende ter eerster instantie Condemneert den verweerder te gehengen en te gedogen dat het huwelijk tusschen hem en de Eischersche bestaande, dadelijk werde ontbonden, auctoriseert die ten gevolge, de Eischersche omme Zich te vervoegen voor den Officier van den Burgerlijken Stand der Stad HRL ten einde de voorschreeven ontbinding te doen uitspreken. en Condemneert den verweerder in de kosten over deeze procedure gevallen. Aldus gedaan te Leeuwarden den zesden jun een duizend agthondert en vijftien, present de Heeren Gosliga praesident, Wielandt, Wartna en de Wal, regters. Geregistreerd te Leeuwardenden twee en twintigsten jun 1815 deel 5 fol. 66 verso Cas 8 ontvangen vijf guldens Elf Stuivers voor regt en verhogingen. Op heden den vierden okt des Jaars Een duizend agthondert en vijftien, heb ik ondergetekende deurwaarder bij het Vredegeregt van het kanton HRL, aldaar woonagtig in wijk G-026, ten verzoeke van A.E.A.B., Fruitverkoopster te HRL, behoorlijk door de Regtbankgeauctoriseerd, om tegen hare man te ageren, domicilie hebbende ten haren huize, geinsenneert aan Jacob Philippus van der Sandt haar man, een vonnis tusschen hen geveld op den Zesden jun ll door den Regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden, geregestreerd op de expeditie voor vijf guldens en Elf Stuivers bij den ontvanger H:Beekkerk bij welk vonnis genoemde van der Zandt geregtelijk van haar requirante is gescheiden welker termijn van appel reeds op den zesden sep ll is verstreeken. en heb ik diensvolgens, genoemde Jacob Philippus van der Sandt gedagvaard om te Compareeren, voor Burgemeesteren van HRL op het Stadhuis aldaar op donderdag den twaalfden okt eerstkomende des middags om twaalf uur, ten einde de Echtscheiding in genoemde vonnis tusschen hen gecondemneerd te horen uitspreken-derzelven insinuerende dat zowel bij zijn afwezigheid als tegenwoordigheid de uitspraak voortgang zal hebben. en heb ik Exploiet dezes doende tevens Copij gelaten, Zo als ook van voornoemde vonnis daar de gedaagte niet te HRL aanwezig was, ten huize van den heer K:Blok, Burgemeester aldaar, die het origineel heeft geviseerd. Bote Tuininga, deurwaarder; Zijnde dit bewijs copie van de Echtscheiding van A.E.A.B. en Philippus Jacobus van der Sande dato 12 okt 1815 op Fol. 60 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Elisabeth Anthony Overzee geb 1772 HRL, ovl 7 mei 1852 HRL, huwt met Cornelis Jacobs Zwart op 8 mei 1796 HRL, N.H., dv Anthoon O, en Pietje Fransen; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1826, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; Cornelis Jacobs ende Lijsbert Anthonius O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Anthonij Overzee, 23 apr 1796; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-183; VT1839
Elisabeth Anthoons Westerhof geb 20 aug 1787 HRL, ovl 3 jun 1824 HRL, huwt met Sipke Gerrits Spoelstra op 16 nov 1815 HRL, huw.afk. 29 okt en 5 nov 1815 HRL, en 5 en 12 nov 1815 Kimswerd, naaister, dv Anthoon Bruins W, en Maria Nak; BS huw 1815, ovl 1824, ovl 1849; Wij Schout der Gemeente Arum testeseren mits dezen dat den Huwelijksgeboden van Sipke Gerrits Poelstra, oud dertig jaren, van beroep wever, geb en wonende te Kimswerd, zv Gerrit Jans en Sjoukje Sipkes, en E.A.W., oud agt en twintig jaren, van beroep naaister, Geboren en wonende te HRL, dv Anthoon Bruin Westerhof, en Maria Nak, op den eersten en tweeden Zondag der tegenwoordige Maand nov dezes jaars Agttienhonderd vijftien telkens des middags ten twaalf uuren voor de hoofddeur van ons huis der Gemeente Zijn geproclameerd, Zonder dat er in gemelde tijds verloop eenigen verhinderingen hoe ook genaamd ter onzer kennisse aangaande dit huwelijk is gebragt. Aldus gecertificeerd te Pingjum den 15de nov 1815; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie der Regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Sneek. Op heden den negen en twintigste apr des jaars een Duizend Agt honderd en vijftien, compareerde voor ons J. Albarda, Vrederegter van het Canton Bolsward, Arrondissement Sneek, Provincie Vries-land, geadsisteerd met onzen Griffier ter plaatse onzer gewone Zitting op den Raadhuize binnen Bolsward, Sipke Gerrits Poelstra, van bedrijf weever, woonagtig te Kimswerd, dewelke ons te kennen gaf voornemens te Zijn in ''t huwelijk te Zullen treden met Lijsbert Antoons W., van bedrijf naaister, wonende te HRL, en ons derhalven verzogt een Acte van Notorieté op te maaken, uit hoofde hij niet in de mooglijkheid was Zijnen ouderdom anders te kunnen bewijzen. en ten voorschreven einde hij comparant ons verzogt de verklaring van zeven getuigen dewelke hij had medegebragt, te willen afneemen met namen: Arjen Arjens de Graaf, van beroep boer, oud twee en zeventig jaren, woonagtig te Bolsward, Bouwe Sipkes Sipkema, oud zes en zestig jaren, zonder bedrijf, woonagtig te Bolsward, Jan Westra, oud negen en veertig jaren, van beroep logementshouder, woonagtig te Bolsward, Simon Jarichs Adema, oud veertig jaren, van beroep boer, wonende te Kimswerd, Meye Dooitzes Velsen, oud drie en dertig jaaren, vrijgezel, wonende te Kimswerd, IJpe Harmens van der Tol, oud dertig jaren, van bedrijf boerenarbeider, wonende te Kimswerd, Jan Ekes van der Zee, oud zeven en twintig jaren, vrijgezel, woonende te Kimswerd, dewelke ons eenparig verklaarden zeer wel te kennen Sipke Gerrits Poelstra, van bedrijf weever, woonachtig te Kimswerd, en dat hij in den jaare een Duizend Zeven honderd en vijf en tachtig te Kimswerd is geb en wel bepaaldelijk den tweeden jan van het gemelde jaar. Dat voorschrevene Sipke Gerrits Poelstra is de zv wijlen Gerrit Jans, in den jaare een Duizend Agt honderd en een te Kimswerd ovl en van Sjoukje Sipkes, wonende te Kimswerd in der tijd Echtelieden bij getuigen allen bekend gevende redenen van wetenschap dat Zij getuigen allen met hun in der tijd eene gemeenzame verkering hebben gehad en zij deswegens zig zeer wel kunnen herinneren de geboorte van Sipke Gerrits Poelstra voornoemd. Dat wijders de reden waarom Sipke Gerrits Poelstra geene Geboorte Acte kan vertoonen hier in bestaat dat er van deszelfs Geboorte geene Aantekening in het Doopboek der Catholieken van de Gemeente de Comparant is behoorende was geschied. Waarvan en van al het bovenstaande wij deze Acte hebben opgemaakt welke de comparanten met ons en onzen Griffier hebben getekend. Uitgezondert Bouwe Sipkes Sipkema welke verklaard heeft niet te kunnen schrijven. Voor uitgifte conform, C. de Kok, Griffier; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seven en Tachtig den Een en twintig aug is Geboren Elisabeth, dv Anthoon Westerhoff en Maria Nak. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 okt 1815
Elisabeth Berbera Rijdhorst geb 1810 Leeuwarden, ovl 29 feb 1848 HRL, 1e huwt met Dirk Jager, (gk), op 10 mei 1838 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. 2e huwt met Johannes Jacob Jeekel, dv Casper R, en Mettje Hendriks; BS huw 1838, ovl 1848
Elisabeth Bonnes Posthuma geb 1796 Hindeloopen, ovl 2 jan 1823 HRL, huwt met Hielke Everts vd Burg op 17 mei 1818 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1818, dienstmeid. wonende te HRL, dv Bonne Bonnes en Marijke Wolnek; BS huw 1818, ovl 1823
Elisabeth Broers van der Plaats geb 1803 HRL, ovl 20 jan 1849 HRL, huwt met Johannes Bernardus Antoons Beuker op 25 mei 1826 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1826, dienstmeid. dv Broer Jans vdP, en IJtje Tjeerds; BS huw 1826, ovl 1849
Elisabeth Catharina Kortrijk geb 1811 Leeuwarden, ovl 11 jul 1797 HRL, huwt met Douwe Cornelis vd Heide, dv Hiltje Wiegers K; BS ovl 1897
Elisabeth Clazina van Assen geb 7 nov 1810 HRL, dv Ernst vA., en Wiebkje Agatha Rodengius; dopen Grote Kerk HRL 1810; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-007; VT1839; geb 7 nov 1810, ged 3 dec 1810 Grote Kerk HRL, dv Ernst van Assen en Wybkjen Agatha Reddingius
Elisabeth Cornelis Mollema geb 14 sep 1803 HRL, huwt met Philippe Adrien Braams op 31 mei 1827 HRL; huw.afk. 20 en 27 mei 1827, dv Cornelis M, en Holkje Jarigs vd Ley; BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk B-003; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-003; VT1839
Elisabeth Cornelius Eekema ged 2 okt 1742 Grote Kerk HRL, dv Cornelius Eekema en Antje Dirks
Elisabeth Douwes Sijswerda ovl 1793 Franeker, huwt met Hermanus Jans Burman, indertijd echtelieden te Franeker, dv Douwe S, en Befke Alberts; BS huw 1828, ovl 1878
Elisabeth Elleen Tetrode geb 8 jul 1811 HRL, dv Pieter T, en Elisabeth Holden; dopen Grote Kerk HRL 1811; E. Ellen, geb 8 jul 1811, ged 4 aug 1811 Grote Kerk HRL, dv Pieter Tetrode en Elisabeth Holden
Elisabeth Everts Oosterbaan geb 9 okt 1637 HRL, ovl 9 feb 1701 HRL, 1e huwt met Freerk Jacobs Hingst 2e huwt met Heere Andries, meester zeilmaker, op 7 feb 1674 HRL, dv Evert Arjens O. en Styntie Sickes
Elisabeth Fredriks Kock Johannes Franssen Riemersma van HRL, en E.F.K. van ''t Heerenveen, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 mrt 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; Johannes Fransen Riemersma van HRL, en E.F.C. van ''t Vlek Heerenveen, sijnde de aangave gedaan door Simon Douwes op vertoonde Procuratie van de bruidegoms vader en moeder Frans Johs Riemersma en Jetske Rouwkes, 1 mrt 1788; ondertrouw HRL
Elisabeth Gabri Chabron Johan Hendrik Hanssen, Corporaal in de compagnie van capt. van der Feltz, in guarnisoen te HRL, en E.G.C., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Vriendelijke mededeling van Gerard van der Heide te Franeker: Moet zijn Chapron. dv Gabriel Chapron schermmeester der academie en herbergier.rnWerkelijke naam was Pieter Keiser. Maar nadat hij op 1 dec 1763 als schermmeester was benoemd paste hij zijn naam aan. Werd ook wel Gabriel de waanzinnige genoemd en samen met zijn schoonzoon zoiets als duo list en bedog gezien. Er zijn diverse strafzaken.
Elisabeth Gaeles Smal geb 1779 Gorinchem, ovl 3 jan 1834 HRL, huwt met Teye Alberts vd Ploeg, dv Geele S, (gk), en Mieke ... ; BS ovl 1834; 1840 overlijdens
Elisabeth Gerrits Smits huwt met Harmen Besselinck; BS ovl 1831
Elisabeth Gerrits Visser geb 1765 Warns, ovl 11 aug 1827 HRL, huwt met Hans Paulus Goverts, man is stokersknecht, dv Gerrit Sieses V, en Pierkje Sijbouts; BS ovl 1827, ovl 1846
Elisabeth Gerrits de Vries geb 1742 ... , ovl 14 jun 1814 Hrl, huwt met Sjoerd Wijnia, ovl wijk E-056; BS ovl 1814
Elisabeth Harmanus Holmans geb 1790 HRL, ovl 25 feb 1848 HRL, huwt met Hendrik Sietses vd Laan op 5 okt 1817 HRL, huw.afk. 21 en 28 sep 1817, ook huwt met Hendrik Roorda, dv Harmen H, en Trijntje IJedes Mooi; BS huw 1817, ovl 1848, ovl 1857; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-213; VT1839
Elisabeth Harmens Prins ovl 6 okt 1826 ... , huwt met Dirk Arjens Boonstra; BS huw 1828, ovl 1848
Elisabeth Hayes Gortmaker geb 1774 HRL, ovl 12 feb 1858 HRL, huwt met Lammert Drijvis op 8dec18 14 HRL, huwelijksafkondigingen 27 nov en 4 dec 1814, winkelierse, ChrAfges, dv Haye Hibbes en Durckje Klaases; BS huw 1814, ovl 1855, ovl 1858
Elisabeth Heins Drost geb 1795 HRL, ovl 19 apr 1819 HRL, huwt met Jelle Johannes Spoelstra op 26 apr 1818 HRL, huw.afk. 12 en 19 apr 1818, naaister, dv Hein D, en Grietje Berends; BS huw 1818, ovl 1819, ovl 1858
Elisabeth Hendriks Stomp ged 21 nov 1769 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Stomp en Janke Claases
Elisabeth Hendriks Zeilmaker geb 1799 HRL, ovl 14 mei 1867 HRL, huwt met Broer Baukes Kramer op 31 jan 1833 HRL, ovl wijk H-224, dv Hendrik Hendriks Z, en Antje (Cornelis Frank); BS huw 1833, ovl 1844, ovl 1867; oud 40 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-086; VT1839
Elisabeth Hendriks de Windt geb 1806 HRL, ovl 4 okt 1837 HRL, huwt met Johan Hendriks Holsderber op 17 nov 1836 HRL, dienstmaagd, dv Hendrik dW, en Jeltje Barends van Gelderen; BS huw 1836, ovl 1837
Elisabeth Hessels Dries geb 13 nov 1799 Almenum, ovl 1 dec 1855 HRL, 1e huwt met Johannes Bonnema op 13 jun 1839 HRL, schipper, 2e huwt met Jelle Spoelstra op 6 okt 1853 HRL, ook huwt met Jan Pieters Tigchelaar, naaister in 1851, Vst 19 okt 1853 uit Midlum, A 13 jan 1853 Midlum, Rooms Katholiek, wonende te Franeker 1837, dv Hessel Imkes D, en Antje Reinerts; BS huw 1839, huw 1853, ovl 1855, ovl 1858, BS Franeker ovl 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 124, wijk G-117
Elisabeth Hylkes Wiersma geb 15 mrt 1805 HRL, ged 7 apr 1805 HRL, ovl 23 feb 1874 HRL, huwt met Simon Klases Kuipers op 14 mei 1835 HRL, dienstmeid. dv Hijlke Minnes (W), en Elisabeth Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1835, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-138; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-142; VT1839
Elisabeth Iedes Bakker geb 1797 HRL, ovl 18 apr 1843 HRL, huwt met Hendrik Thomas Westerhuis op 16 feb 1826 HRL, huw.afk. 5 en 12 feb 1826, dv IJede B., en Trijntje Tjipkes Blok; BS huw 1826, ovl 1843, ovl 1852; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-005; VT1839; geb 29 mrt 1797, ged 25 apr 1797 Grote Kerk HRL, dv Iede Bakker en Trijntje Tjepkes, thans echtelieden
Elisabeth Izacs van der Mark huwt met Harmanus Jurjens IJskamp, beide van HRL, geproclameerd de 17 en de 24 apr en de 1 en getrout de 12 mei 1768 in de Westerkerk; kind: Anna Maria Hermanus IJskamp, ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL
Elisabeth Jacobus Hannema geb 23 jan 1790 HRL, ovl 10 mei 1863 HRL, huwt met Jacobus Hanekuyk op 2 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823, DG, ovl wijk G-027 en wijk G-028, dv Jacob H, en Rinske Hijlkes Dreyer; BS huw 1823, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-016, regattdev1826-93; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-027; VT1839
Elisabeth Jans Schaap geb 1781 Franeker, ovl 29 jan 1830 HRL, huwt met Haye Faber, dv Jan Lolkes S, en Geertje ... ; BS ovl 1830
Elisabeth Janssen de Groot Tjalke Siepkes van Pietersbierum, en E.J. dG. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 aug 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Pietersbierum en aldaar volgens ingekomen getuigschrift getrouwd den 29 aug 1784; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796: f. 5:8:0 (GAH650)
Elisabeth Johan Hendriks Sichman zie ook: Lijsbeth Siekman; Ype Simons en E.J.H.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Elisabeth Johanna Schaffenraad ovl 1801 HRL, huwt met Evert Strootman, dv Michiel Coenraads S, en Elizabeth Barbara Steinbinnerin; BS huw 1827, ovl 1874; begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 41 als Liesbet S. ; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Evert Hendrik Strootman en J.E. Schaffenrood, beide van HRL, zijn, na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 20 sep 1778 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd
Elisabeth Johanna Johannes van der Heide geb 20 okt 1810 HRL, ovl 5 jun 1812 HRL; wijk E-200, dv Johannes Eeuwes vdH, en Maria Harmans IJskamp; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812
Elisabeth Johannes Broodkorf geb 1791 Maastricht, ovl 7 jul 1834 HRL, huwt met Pieter Harents van der Sluis op 23 nov 1817 HRL, huw.afk. 9 en 16 nov 1817, dienstbaar, wonende te HRL, dv Johannes B, en Sara Catharina Adams Snijder; BS huw 1817, ovl 1834, ovl 1855
Elisabeth Johannes de Haan Rintje Sijbrens van Workum en E.J. d. H. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Hijltjes de Haan, deszelfs vader 20 mrt 1790; ondertrouw HRL; Rintje Sybrens van Workum en E.J. dH. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 apr 1790 HRL, en zijn op vertoonde attestatie ten zelfden dage getrouwd
Elisabeth Johannes Ziekmans huwt met IJpe Symons de Groot; BS ovl 1832; 1844 overlijdens
Elisabeth Johannes Ulberg geb 4 mrt 1812, ged 15 mrt 1812 Grote Kerk HRL, dv Johannes Ulberg en Klaaske Zwertel
Elisabeth Johannis Kamp huwt met Albertus Raskens, kind: Joanna Sophia Albertus Raskens, ged 26 jan 1744 Westerkerk HRL
Elisabeth Johans Siekmans geb 10 mrt 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL, dv Johan Daniel Siekmans en Dirkjen Brens; fioches dopen Grote Kerk HRL
Elisabeth Klases van der Wey geb 1774 Tzum, ovl 9 feb 1814 HRL; wijk B-172, dienstbaar; BS ovl 1814
Elisabeth Kornelis Molenaar geb 1 feb 1796, ged 1 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Molenaar en Anna Gillis
Elisabeth Lammerts Pollema geb 6 jun 1803 HRL, ovl 11 aug 1881 HRL, 1e huwt met Jan Wybes Postma op 28 dec 1826 HRL, huw.afk. 17 en 24 dec 1826, 2e huwt met Jurjen vd Heide op 9 sep 1841 HRL, N.H., dv Lammert Oeges P, en Sijtske Jacobs Visser; BS huw 1826, ovl 1839, huw 1841, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-188; VT1839
Elisabeth Louwrens Koster geb 1746 HRL, ovl 30 okt 1825 HRL, huwt met Jelmer Akker; BS ovl 1825; kind: Laurens Jelmers Akker, geb 16 dec 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL, vader als: J. Egberts A. en moeder als: Lysbeth L.K.
Elisabeth Louwrens Tuininga geb 1783 HRL, ovl 24 sep 1856 HRL, huwt met Pieter van Noorden op 19 mei 1822 HRL, huw.afk. 5 en 12 mei 1822, winkelierse, dv Louwrens T, en Teertske Ruurds; BS huw 1822, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-054; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-045; VT1839
Elisabeth Lubberts Visser geb 1804 Embden, Oostfriesland, ovl 20 jul 1851 HRL, 1e huwt met Sipke Hemkes Hoffinga op 6 okt 1825 HRL, huw.afk. 18 en 25 sep 1825, wonende te HRL, 2e huwt met Harmanus Jacobus de Rooy op 26 sep 1839 HRL, dv Lubbert J0- hans V, en Akke Folckerts; BS huw 1825, huw 1839, ovl 1851; oud 35 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-124; VT1839
Elisabeth Luitjes van der Zee geb 1776 Hindeloopen/Bakhuizen, ovl 25 apr 1829 HRL, 1e huwt met Gerben Klazes Wielinga, 2e huwt met Jarig Jans Dijkstra op 25 jan 1816 HRL, huw.afk. 7 en 14 jan 1816 HRL. en 14 en 21 jan 1816 Workum, wonende te HRL. 1812, ovl wijk E-093, dv Luitje Stoffels en Anke Aukes; BS ovl 1812; 1816 huwelijken, ovl 1829, ovl 1858
Elisabeth Magdalena Andries zie: Gebel
Elisabeth Magdalena Gebel geb 1790 HRL, ovl 6 sep 1853 HRL, huwt met Jan Jans van Glinstra op 11 jun 1812 HRL, huwelijksafkondigingen 24 en 31 mei 1812 HRL, 31 mei en 7 jun 1812 Makkum, dienstmaagd, Evl, dv Andries G., en Antje Sijbrens Sleper; BS huw 1812, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-010; VT1839
Elisabeth Piebes Postma geb 29 jul 1798, ged 19 aug 1798 Grote Kerk HRL, zv Piebe Pieters Postma en Antje Hendriks Bleker
Elisabeth Pierres Peaux ged 1 Jannewari 1770 Westerkerk HRL, dv Pierre Peaux en Elisabeth Siccama
Elisabeth Pieters Alkama ovl voor 1848, huwt met Jacob van Sloten op 10 nov 1807 HRL, wonende te Franeker, laatste afk. 8 nov 1807; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1847; Jacob van Slooten van HRL, en Elisabeth Pieters Alkema van Franeker, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 24 okt 1807; ondertrouw HRL
Elisabeth Pieters van Geessel Jan Willems en E.P. vG., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 2 aug 1772 HRL, en toen getrouwt
Elisabeth Pieters Kanné geb 1796 Workum, ovl 5 okt 1830 HRL, huwt met Joannes Spoelstra op 6 dec 1818 HRL, huw.afk. 15 en 22 nov HRL. en Bolsward en 22 en 29 nov 1818 Workum, wonende te HRL, dv Pieter Gerrits K, en Trijntje Jans Kroontje; bsha181hu, ovl 1830, ovl 1838
Elisabeth Pieters van der Post geb 1788 Slooten, ovl 29 mrt 1846 HRL, huwt met Dirk Hansen vd Wey op 28 okt 1810 HRL, komt van HRL, vroedvrouw in 1846, dv Pieter vdP, en Geertje ... ; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1846; Dirk Hansen van der Wey en E.P. vdP., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 13 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb Slooten en wonende te HRL. 1839, vroedvrouw, wijk D-040; VT1839
Elisabeth Pieters Siderius huwt met Hessel Douwes Reidsma; BS huwafk. 1811, ovl 1837
Elisabeth Pieters Tollinga geb 1773 Leeuwarden, ovl 6 mrt 1854 HRL, huwt met Rimmert Ruurds Noordhuis op 18 sep 1796 HRL, komt van HRL, N.H., dv Pieter T, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1808, BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-018; oud 66 jaar, geb Schenkeschans (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; VT1839
Elisabeth Pieters van der Werf geb 1760 Bolsward, ovl 8 okt 1838 HRL, huwt met Ruurd Steffens Drayer, visvrouw in 1838, dv Pieter vdW, en IJbeltje Douwes; BS ovl 1838; 1847 overlijdens
Elisabeth Reinders Peifer ovl voor 1842, huwt met Bartele Jelles Lemstra; BS huw 1841
Elisabeth Reins Otma geb 26 feb 1801 Workum, ovl 3 mei 1873 HRL, huwt met Cornelis Pieters Leyen op 2 jun 1825 HRL, huw.afk. 22 en 29 mei 1825, wonende te HRL, N.H., dv Rein O, en Pietje Teekles Hobma; BS huw 1825, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-111; oud 38 jaar, (vnm: Bettie), geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-093; VT1839
Elisabeth Rintjes Deventer geb 1787 HRL, ovl 23 nov 1835 HRL, huwt met Age Beerends Wielinga op 17 nov 1814 HRL, huw.afk. 6 en 13 nov 1814, dv Rintje Tjepkes D, en Siertje Gerrits Bakker; BS huw 1814, ovl 1835
Elisabeth Ruurds van Dijk zie ook: Elizabeth Ruurds; geb 1772 Woudsend, ovl 4 nov 1855 HRL, 1e huwt met Ruurd Pieters Zwart op 15 mei 1797 HRL, 2e huwt met Hein Obbes de Jong op 28 jul 1825 HRL, huw.afk. 10 en 17 jul 1825, werkster, wonende te HRL, N.H., dv Ruurd Stevens vD, en Fokje Johannes Feikes; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, huw 1825, ovl 1830, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168
Elisabeth Sikkes de Groot geb 1790 HRL, ovl 15 jan 1847 HRL, huwt met Lieuwe Minnes vd Veer op 7 mei 1812 HRL, huwelijksafkondigingen 26 apr en 3 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis en de maire van Almenum, dv Sikke dG, en Janke Klazes; BS huw 1812, ovl 1847, ovl 1883; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-014; VT1839
Elisabeth Simons Gallard/Galjaard geb 1801 Groningen, huwt met Pieter Jacobus Struiks op 15 jul 1830 HRL, koopvrouw, wonende te HRL, dv Simon G, en Lutske Gerrits Oudeboon; BS huw 1830; oud 39 jaar, (geslnm: Gailjard), geb Groningen en wonende te HRL. 1839, koopvrouw, wijk C-038; VT1839
Elisabeth Simons de Groot geb 28 aug 1808 HRL, ged 13 sep 1808 HRL, N.H., huwt met Tabe Hilverda, (gk), op 18 nov 1841 HRL, dienstmaagd, dv Simon IJpes dG, en Sjoukje Feersen (moet zijn: Tijses) Kussendrager; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1841, ovl 1844
Elisabeth Simons de Haas Evert Wiarda ende Lijsbert Simons d. H., beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaen door pres. burgemeester J. Agema, vertoonende schriftelijke verklaeringe van de bruidegom en sijnde de volle oom van de bruid. met een gebod in de week, 25 Apr 1750; ovl 30 dec 1779 HRL, huwt met Evert Montes Wiarda, beyde van HRL, geproclameerd de 26-38 apr en den 3 May 1750 en doen ook getrouwdt; DTB N.H. HRL. 1750, BS huw 1824; kind: Govert Everts Wiarda, ged 29 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Beatrix Everts Wiarda, ged 2 nov 1755 Westerkerk HRL
Elisabeth Simons Wiarda geb 18 okt 1784, ged 31 okt 1784 Grote Kerk HRL, dv Simon Wiarda en Sytske Harmens; geb 1786 HRL, ovl 6 dec 1858 HRL, huwt met Geert Willems Bos, N.H., dv Simon W, en Sijtske Harmens; BS huw 1844, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-139, wijk H-097
Elisabeth Sjoerds Wiarda geb 1789 HRL, ovl 15 okt 1828 HRL, huwt met Rintje Steensma op 2dec18 10 HRL, dv Sjoerd W, en Judith Catharina Heins; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1828, ovl 1837, regattdv1826-93; Rintje Ruurds Steensma en E.S.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; geb 18 jun 1789, ged 12 jul 1789 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd Everts Wiarda en Judith Catharina Heins
Elisabeth Sybes Tollinga geb 1753 Dokkum, ovl 6 sep 1826 HRL, 1e huwt met Klaas Aukes de Haan op 19 okt 1815 HRL, huw.afk. 8 en 15 okt 1815, wonende te HRL, 2e huwt met Johannes Petrus Mulder, getuige bij geboorte aangifte van Ecco Vrieseman in 1811, dv Sijbe Botes T, en Rinske Rintjes; BS geb 1811, huw 1815, ovl 1826, ovl 1828
Elisabeth Sybrens Hoedtje geb 1789 HRL, ovl 10 jan 1848 HRL, 1e huwt met Philip Jean Snijder op 28 okt 1813 HRL, naaister, huw.afk. 17 en 24 okt 1813, 2e huwt met Sijbren Sakes Saakstra op 15 jun 1837 HRL, dv Sijbren Seerps H, en Dirkje Jurjens Brens; BS huw 1813, ovl 1828, huw 1837, ovl 1848, ovl 1849; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-142; VT1839
Elisabeth Taekes Plantinga geb 31 jul 1792, ged 21 aug 1792 Grote Kerk HRL, dv Taeke Jans Plantinga en Tetje Rinses
Elisabeth Tjeerds Bakker geb 1769 HRL, ovl 27 jan 1853 HRL, huwt met Adam Tervogt op 17 mei 1807 HRL, N.H., zv Tjeerd B., en IJtje Jans; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-066; Adam Terwogt en E.T.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs, 1 may 1807; ondertrouw HRL; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-022; VT1839
Elisabeth Valentinus Slothouber ged 10 mrt 1765 Grote Kerk HRL, dv Valentinus Slothouber en Trijntje Rienstra
Elisabeth Watses Nauta geb 26 nov 1801 HRL, ged 13 dec 1801 HRL, ovl 8 sep 1886 HRL, huwt met Evert Hendriks Postma op 28 jun 1827 HRL, huw.afk. 17 en 24 jun 1827 N.H., dv Watse Eeltjes N, en Lutske Sikkes Schaafsma; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1827, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk F-113, 323; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-085; VT1839
Elisabeth Willems Kramer geb 1799 Vlieland, ovl 14 feb 1856 HRL, huwt met Pieter Duinmeyer op 21 dec 1823 HRL, huw.afk. 30 nov en 7 dec HRL. en 7 en 14 dec Vlieland, wonende te HRL, dv Willem Alkesz K, en Antje Reinders; BS huw 1823, ovl 1856; oud 42 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk B-106; VT1839
Elisabeth Willems Rink geb 1771 HRL, ovl 30 nov 1825 HRL, huwt met Johannes Velthuis, dv Willem R, en Neeltje Willems; BS ovl 1825; 1827 huwelijken, ovl 1849; Johannes Velthuis ende Lysbert R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Rink, de vader, 16 jun 1792; ondertrouw HRL
Elisabeth Wiltjes Ploegsma geb 29 okt 1800 Hitzum, ovl 4 jan 1873 HRL, ongehuwd, Vst 17 dec 1856 uit Hitzum, koopvrouw in 1851; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-266
Elisabeth Wybes Meelman geb 1794 HRL, ovl 4 jun 1866 HRL, huwt met Hendrik Willems ten Bokkel op 5 sep 1824 HRL, huw.afk. 22 en 29 aug 1824, ook huwt met Hendrik Kuipers en Hendrik Franses Boekhout op 21 jun 1832 HRL, N.H., winkelierse in 1851, ovl wijk E-109, dv Wybe Jans M, en Jetske Teunis(Reits- ma); BS huw 1824, ovl 1828, huw 1832, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-109, wijk G-158, supp wijk G-409
Elisabeth/Lieske Jans van Keulen geb 1777 HRL, ovl 5 feb 1836 HRL, huwt met Jan Antoni Posthuma op 7 nov 1802 HRL, dv Jan vK, en Klara vd Bosch; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1811, BS ovl 1836, ovl 1855; Elisabeth Jans van Keulen, geb 5 nov 1775, ged 7 nov 1775 Grote Kerk HRL
Elisabeth/Lijsbeth Douwes geb 1771 HRL, ovl 13 nov 1833 HRL, huwt met Hijlke Minnes Wiersma op 14 sep 1800 HRL, dv Douwe Jans en Jantje Eelkes; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1833; kind: Hijlke Hijlkes, geb 8 mrt 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL
Elisabeth/Lijsbeth Tjeerds Draaisma geb 1779 Franeker, ovl 2 nov 1857 HRL, 1e huwt met Hendrik Barteles vd Werf op 30 mrt 1806 HRL, komt van Franeker, 2e huwt met Bente Ruurds vd Veer op 13 feb 1820 HRL, huw.afk. 30 jan en 6 feb 1820, wonende te HRL, 3e huwt met Jan Harms Kappen op 13 okt 1822 HRL, huw.afk. 15 en 22 sep HRL en 22 en 29 sep 1822 Nieuwe Pekel A, N.H., dv Tjeerd Johannes en Judichje Zacharias, 3e man afwezig of ovl; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1807, 1810, BS huw 1820, huw 1822, ovl 1855, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk H-218
Elisabeth/Sabilla Mozes zie: ter Horst
Elise de Mol oud 63 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-170; VT1839
Eliza Petrus zie: Prillevitz
Eliza Prillevitz geb 1790 Zaltbommel, ovl voor 1853, huwt met Sipkje Jacobi op 6 jun 1816 HRL, huw.afk. 26 mei en 2 jun 1816, huw.get. bij J.S. vd Ley en A. Kerkhoven, boekverkoper, steevdr bruidegom, wonende te HRL, 1828, id. bij M.J.J. de Koning (gk), en I. de Jong, (gk, 1837, zv Petrus P., en Isabella B. Oudkerk, (gk); BS huw 1816, huw 1828, huw 1837, ovl 1852; oud 49 jaar, geb Zaltbommel en wonende te HRL. 1839, boekverkoper, wijk C-036; VT1839; Wij ondergetekenden Petrus Prillevitz en Izabella Benjamina Oudkerk Echte Lieden woonende te ZBoemel, verklaaren bij dezen te Consenteeren in het aan te gaane Wettig Huwelijk van onse Zoon E.P. met Mejuffrouw Sijpkje Jacobi Weduwe van Simon van der Ley. Zboemel den 20 Mei 1800 en Zestien; 1790. In het Jaar Een duizend zeeve hondert Negentig den eersten apr is ged Eliza zv Petrus Prillevitz en Isabella Benjamina Oudkerk. ZaltBoomel den 18? mei 1816
Eliza Schaffenroth begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 25; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Eliza Willems zie: Wink
Eliza Wink geb 1791 Leeuwarden, ovl voor 1849, huwt met Harmina vd Veen op 19 jun 1814 HRL, koopman, huw.afk. HRL. en Leeuwarden 5 en 12 jun 1814, huw getuige bij R. vd Veen en S. Bijlstra, behuwd zoon bruidegom, wonende te Franeker 1814, zv Willem W, en Catharina Heringa; BS huw 1814, BS Franeker ovl 1848
Elizabet Ackersloot betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 6 mei 1715. (burgerboek)
Elizabeth Bakker geb 12 jun 1806 HRL, ged 29 jun 1806 HRL, dv Johannes B., en Jetske Thijsens Stoef; dopen Grote Kerk HRL 1806
Elizabeth Bernges Carel Ernst Noord, soldaat onder de comp. van capt. Ramaker, ende E.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Adam Bernges, de vader, 8 nov 1788; ondertrouw HRL
Elizabeth Binksma huwt met Abraham Adrianus Fonck op 2 feb 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 2 feb 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; Abraham Adrianus Fonck, chirurgijn op ''s lands uitlegger gecommandeert wordende door de lt. Huys, ende E.B., beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door proc. IJpe Feddema, met een gebod in de week, 25 jan 1794; ondertrouw HRL; Kornelius Poort en E.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 jun 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hendrika Kornelius Poort, geb 31 dec 1786, ged 28 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hendrika Cornelis Poort, geb 15 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL; Abraham Adrianus Fonck, chirurgijn op ''s lands uytleggers, gecommandeert wordende door Lieutenant Huys, en E.B., beide van HRL, hebbende laatste afkondiging gehad 2 feb 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelven dage; kind: Janke Abrahams Vonk, geb 18 jun 1794, ged 6 jul 1794 Grote Kerk HRL
Elizabeth Bokkes ged 15 Febrij 1769 Westerkerk HRL, dv Bokke Gooitjes en Rinske Hijlkes
Elizabeth Eickhoorn Jochum Vredeveld, bombardier onder de comp. vam Luit. Collonel de Chastillon, van Leeuwarden ende E.E. van HRL, zijnde tot de aangaave gequalificeerd Jan Fontein, 22 may 1790; ondertrouw HRL
Elizabeth Eikhoorn Jochum Vredeveld, Bombardier in de compagnie van Lieutenant Collonel Castillon, van Leeuwarden, en E.E. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 4 jul 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en volgens ingekoomen verklaaringe te Leeuwarden getrouwd den 11 jul 1790
Elizabeth Faber geb 20 jan 1803 HRL, ged 6 feb 1803, N.H., dv Eile F, en Catharina Homberg; dopen Grote Kerk HRL 1803
Elizabeth Franses zie: Nak, Tjallingii
Elizabeth Fransen geb 10 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk HRL, dv Frans Jacobs en Aaltje de Vries
Elizabeth Fransen huwt met Christiaan Beete op 22 dec 1793 HRL, komt van deventer, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1793; Christiaan Bete, soldaat van HRL, ende E.F. van deventer, zijnde de aangevinge gedaan door proc. fiscaal F.S. Stephanij, 7 dec 1793; ondertrouw HRL; Christiaan Beete, zoldaat, van HRL, en E.F. van deventer, hebben de laatste afkondiging gehad 22 dec 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Elizabeth Fransen ovl voor 1839, huwt met Bauke Ates; BS ovl 1833; 1838 huwelijken
Elizabeth Gerrits Sjoerd Winia en E.G., beide van HRL, zijn na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 4 oct 1778 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd
Elizabeth van der Gragt huwt met Harmen Johannes, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800
Elizabeth Hendriks geb 1 jul 1798, ged 17 jul 1798 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Hendriks en Antje Cornelis
Elizabeth Hendriks huwt met Willem Jans op 19 jan 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 17 jan 1794; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1828; Willem Jansen ende Lijsbert H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Hendrik Rients, 4 jan 1794; ondertrouw HRL
Elizabeth Hoogmolen geb 1787 HRL, ovl 23 feb 1827 HRL, huwt met Johannes Franciscus Berndes op 17 mrt 1814 HRL, huw.afk. 6 en 13 mrt 1814, koopvrouw, dv Harmen H, en Grietje Andries Schernemer; BS huw 1814, ovl 1827
Elizabeth Jansen ovl 9 feb 1807 HRL, huwt met Hermanus Nak, stadsvroedvrouw 1800-1806; BS huw 1827, ; Harmanus Nak en E.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 10 nov 1776 HRL
Elizabeth Jeltes huwt met Harmen Klaases op 25 feb 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 29 dec 1793; huw Grote Kerk HRL 1794; Harmen Claasen en E.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJsbrand Wytzes, goede bekende, 14 dec 1793; ondertrouw HRL; Harmen Klaases en E.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 29 dec 1793 HRL, en zijn getrouet 25 feb 1794
Elizabeth Jiesk zie: Stoker
Elizabeth Jorna huwt met IJpe Jongma, boerin te Leeuwarden 1864; BS ovl 1864
Elizabeth Joukes huwt met Beekma, Jelgerhuis
Elizabeth Kamminga oud 69 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-142; VT1839
Elizabeth Klaassen Reinier van Urk, soldaat in de compagnie van Luitenant Collonel van Gerstein, in ''t eerste Battaillon van het Regiment van Generaal Major van Nottitzt, van HRL, en E.K. van Maastricht, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 mrt 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Elizabeth Klases geb 28 nov 1799 HRL, ovl voor feb. 1801, ged 17 dec 1799 Ha, dv Klaas Jeltes en Cicilia Hermanus IJskamp, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1799
Elizabeth Klases ovl 22 mei 1824 Harl/Leeuwarden, huwt met Wopke Freerks Hoekstra, wonende te te HRL 1811; BS huwafk. 1811, huw 1825, ovl 1848
Elizabeth Klases geb 6 feb 1801 HRL, ged 24 feb 1801, N.H., dv Klaas Jeltes en Cecilia Hermanus IJskamp; dopen Grote Kerk HRL 1801
Elizabeth Cornelis huwt met Foeke Harnts; BS ovl 1835
Elizabeth Letfring Pieter Sjoerdts van Anna Parochie en E.L. van HRL, laatst geproclameert op dato dezes, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Anna Parochie om aldaar in den huw Staate te worden bevestigd, gelijk zulks geschied op 12 nov 1775, blijkens eene van daar terug ontvangen adtestatie, getekend J. van Assen, Eccl. in Anna Parochie
Elizabeth Louwrens zie: Koster, Tuininga
Elizabeth Lubberts geb 2 feb 1782, ged 17 mrt 1782 Grote Kerk HRL, dv Lubbert Johannis en Akke Folkerts
Elizabeth Michiels Hendrik Arjens en E.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Elizabeth Michaels huwt met Jarig Snijdood, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801
Elizabeth Molenaar huwt met Andreas Henricus Cup op 3 jan 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802
Elizabeth Nak geb 8 nov 1808 HRL, ged 22 nov 1808 HRL, N.H., dv Frans N, en Trijntje Annes; dopen Grote Kerk HRL 1808
Elizabeth Oosterwerf E.O. eigenaresse van perceel nr. 797 te HRL, tappersche, woonplaats HRL, legger nr. 507, huis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 41)
Elizabeth Piekes huwt met Evert Jans Rozinga; BS ovl 1828
Elizabeth Pieters zie: Tollinga; huwt met Rimmert Ruurds Noordhuis
Elizabeth Posthumus huwt met Hendrik van Dalen; zie aldaar; dopen Grote Kerk HRL 1799
Elizabeth Romkes huwt met Ippe Annes Butter; BS ovl 1826
Elizabeth Ruurds geb 29 sep 1807 HRL, ged 11 okt 1807 HRL, ovl 11 mei 1811 HRL, wonende te op de Laanen 1811, dv Ruurd Pieters en Liesbert Ruurds; dopen Grote Kerk HRL 1807
Elizabeth Stevens ovl 10 nov 1809 Amsterdam, huwt met Klaas Jans de Vries; BS huw 1820, huw 1830, ovl 1852
Elizabeth Stoker geb 1788 HRL, ovl 1 dec 1825 HRL, huwt met Cornelis Bouwmans op 11 jul 1816 HRL, huw.afk. 30 jun en 7 jul 1816, dienstbaar, dv Jiesk Willems S, en Geeltje Meinderts (Bleeker); BS huw 1816, ovl 1825; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negen & tachtig den Sevende jun is Geboren Lijsbeth, dv Jesck Willems en Geeltje Meinderts(!). Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 jun 1816
Elizabeth Teetses geb 6 nov 1810, ged 3 dec 1810 Grote Kerk HRL, dv Teetse Alberts en Eelkje Blombergen
Elizabeth Tobias geb 1785 HRL, ovl 5 dec 1825 HRL, ongehuwd, dv Tobias Jans en Feikje Andries; BS ovl 1825
Elizabeth Tijssen ovl voor vele jaren te Sneek, huwt met Wybe Tuinhout, echtelieden te Sneek; BS huw 1826
Elizabeth Wiebenga huwt met Tjepke Gratama; BS ovl 1870
Elizabeth Yemes geb 5 jul 1806 HRL, ged 20 jul 1806 HRL, dv IJeme Sjoukes en Leena Jans; dopen Grote Kerk HRL 1806
Elizabeth Anthonys de Boer geb 5 okt 1797, ged 12 nov 1797 Grote Kerk HRL, dv Anthonij Jans de Boer en Akke Geerts
Elizabeth Barbara Steinbinnerin ovl HRL. voor 1828, huwt met Michiel Coenraads Schaffenraad; BS geb en huw 1827
Elizabeth Cornelia Tijs huwt met Johannes Cruits, kind: Johannes Johannes Cruits, geb 29 okt 1793 Grote Kerk HRL
Elizabeth Dorothea Som geb 30 mrt 1782, ged 16 apr 1782 Grote Kerk HRL, dv Machil Som en Anna Gerbrands
Elizabeth Douwes Steenstra geb 25 mrt 1808 HRL, ged 10 apr 1808 HRL, N.H., huwt met Klaas Kolhorn, (gk) op 22 sep 1842 HRL, dv Douwe Cornelis S, en Jantje Sijdses; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1842; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-041; VT1839
Elizabeth eyles Faber geb 2 okt 1794, ged 2 nov 1794 Grote Kerk HRL, dv eyle Faber en Antje Freerks
Elizabeth Frederique van der Waal huwt met Jan Luder; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804; kind: Helegonda Elizabeth Jans Luder, geb 4 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL
Elizabeth Jakobs van Gorkum Klaas Klaases en E.J. vG., na voorgaande proclamatien op drie agtereenvolgende sondagen, waarvan de laatste is geweest 17 mei 1772 en toen getrouwt; Klaas Klaases en E.J. vG., beide van HRL, getrouwd na vorige proclamatien van welke de laatste was 17 mei 1772, en toen getrouwd
Elizabeth Jans Nota huwt met Sijbren Sibrandus Reitsma; Sijbren Sijbrandus Reidsma en Lijsbeth J.N., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatien geschied op dato dezes 23mey17 73 HRL, en toen getrouwt
Elizabeth Jans Scheltema huwt met Sjoerd Hannema; BS ovl 1825; geb 14 jul 1718, ovl 12 apr 1789, 70 jaar, geh. 3 nov 1743, huisvrou van Sjoerd Hannema, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ovl 21 apr 1789 HRL
Elizabeth Johannes Bakker geb 1799 HRL, ovl 28 jul 1831 HRL, ongehuwd, dv Johannes B., en Maria Johannes Beugelaar; BS ovl 1831; geb 7 sep 1798, ged 25 sep 1798 Grote Kerk HRL, dv Johannes Bakker en Marike Johannis
Elizabeth Johannes Offringa huwt met Jan Swart, wonende te Leeuwarden; BS huw 1837
Elizabeth Joukes Beekma ovl 9 mei 1820 Workum, huwt met Marten Feddes Hofstra; BS huw 1833
Elizabeth Pieters Hannema geb 1788 HRL, ovl 6 jul 1825 HRL, huwt met Tjalling Tjallingii Franszoon op 21 jun 1816 HRL, huw.afk. 9 en 16 jun 1816, dv Pieter Sjoerd H, en Janke Hielkes Dreyer; BS huw 1816, ovl 1825; Ik Ondergetekende Catharina Feytama weduwe Frans Tjallingii, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren in het voorgenomen Huwelijk van mijnen Zoon Tjalling Tjallingii met Mejuffrouw E. Hannema dv Pieter S. Hannema en Janke Hijlkes Dreyer, en mede woonachtig te HRL. HRL den 5 jun 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Agt en tachtig den Vijf & twintigste jun is Geboren Elisabeth dv Pieter Sjoerds Hannema en Janke Hielkes Dreyer. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 jun 1816
Elizabeth Pieters Postma geb 28 jan 1794, ged 25 feb 1794 Grote Kerk HRL, dv Pieter Postma en Antje de Reus
Elizabeth S Feitama ovl 4 mrt 1674, 8 jaar, oudste dv Sijbrand Pieters Feyama, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Elizabeth Theodora Heins geb 1751 Mentz, ovl 24 dec 1826 HRL, huwt met Johannes Voust; BS ovl 1826
Elkan Speyer oud 43 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-305; VT1839
Elkan Izaak Levie Kan weduwe E.I.L.K. eigenaresse van perceel nr. 1015 te HRL, woonplaats Leeuwarden, legger nr. 354, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Elke Jans zie: Dantuma
Elkse Idses en Johanna Idses, tweelingen, geb 27 sep 1787, ged 28 okt 1787 Grote kerk HRL, dv Ids Durks en Anna Katharina Boetzelaar
Elle Robijns zie: Blanksma
Elle Robijns Blanksma geb 1790 Arum, ovl 30 nov 1847 HRL, 1e huwt met Tjietske Jans Posthuma op 11 mei 1815 HRL, huw.afk. 23 en 30 apr HRL en 30 apr en 7 mei 1815 Almenum, 2e huwt met Antje Jacobs Ferwerda op 22 nov 1818 HRL, huw.afk. 8 en 15 nov 1818, 3e huwt met Aaltje Fokkes Wijngaarden op 20 aug 1829 HRL, huw afk. 9 en 16 aug 1829, doodgraver in 1847, zoutbrandersknecht in 1815, zv Robijn Andries B., en Rinske Johannes; BS huw 1815, huw 1818, huw 1829, ovl 1847; gebruiker van wijk I-009, keetknegt; eigenaar is H.J. Westra, zoutkeet ''''t Schaap'', 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, hovenier en grafmaker, wijk D-004; VT1839; de Schout van de Gemeente Almenum Certificeert dat de Huwelijks afkondigingen tusschen: E.R.B. oud vijfentwintig Jaren, Zoutbranderknegt, wonende te HRL, meerderjarigen zv Robijn Andries Blanksma en van Renske Johannes, en: Tjitske Jans, oud Negenentwintig Jaren, wonende te Achlum, meerderjarige dv Jan Willems en van Hiske Tjeerds, voor de hoofddeur van ons huis der gemeente hebben plaats gehad op den dertigsten apr en zevende Mey, zijnde twee onderscheiden zondagen, deses Jaars achtien honderd en vijftien Telkens der Middags ten twaalf uren, zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Almenum den 10 May 1815; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende Acte van Notorieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt; Op heden den agtentwintigste mrt Een duizend agthondert Vijftien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Canton HRL, Provintie Vriesland op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onse gewone Teregtsitting, Johannes Nieuwman Schuitschipper, Jan Walings Faber, Meester Bakker, Sjoerd van der Weide Meester Bakker, Pieter Sjouwkes Broersma huisknegt, Bouwe Harmens de Vries zoutbrandersknegt, IJeme de Groot Helbardier bij he departement der Convoyen en Licenten te HRL, benevens Jouke de Boer Soutbrandersknegt alle wonende te HRL, Geloofwaardig en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn, een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van E.R.B. Soutbrandersknegt, wonende te HRL Wiens ouders zijn geweest Robijn Andries Blanksma en Rinske Hannes gewoond hebben te Arum. Welk verzoek zij mids deezen voldoende Verklaren te Weeten, dat genoemde E.B. is geb te Arum, den negende mrt Een duizend Seeven hondert negentig, dat deselve geen Acte van geboorte of Doop kan produceren, daar dezelve niet is ged en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had. Geven de de Comparanten reedenen van Weetenschap dat zij deese E.R.B. niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met dezelve en zijne ouders hebben gehad, waar door zij zich van den inhoud deeses ten vollen overtuigd houden. en hebben de Comparanten na gedane Voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier getekend; deeze bewijzen bestaande in een acte van geboorte en die van bekendheid benevens een certificaat van Huwelijksafkondiging behoren tot de Huwelijksacte van E.R.B. en Tjietske Jans dato 11 May 1815 op Fol. 29 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Elle Wessels IJlstra geb 26 mei 1800 HRL, ged 5 jun 1800, N.H., ovl 17 feb 1866 HRL, 1e huwt met Antje Jans Timmer op 18 nov 1827 HRL, huw.afk. 4 en 11 nov 1827 HRL; smidsknecht, 2e huwt met Iebeltje Klazes de Vries op 17 jan 1839 HRL, turfdrager in 1851, ovl wijk E-208, zv Wessel Lolkes IJ, en Pietje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1827, ovl 1838, huw 1839, ovl 1849, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-247; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager en winkelier, wijk F-088; VT1839
Ellert Jans timmerman 1742-1749; Wybe Nammens van Wartena ende Trijntie Jacobs van HRL, koomende weegens de bruyd E.J., 15 Jan 1746
Ellert Jurjens huwt met Antje Harmens, beyde van HRL, sijn geproclameert 17, 24 en 31 jul 1740 en getrouwt den 6 Augustus; E.J. ende Antje Harmens beide van HRL, komende voor de bruid Meye Harmens, 16 jul 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Hart Eilerts, ged 15 dec 1744 Grote Kerk HRL, vader als Eilert J. ; kind: Harmen Eilerds, ged 11 dec 1740 Westerkerk HRL, vader als Eilerd J.
Ellert Jurriens E.J. en Grietje Reinders, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato deezes 19 mrt 1775 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha
Elsche Berends zie: Schaafsma
Elsche Berends Schaafsma ovl na 1819, huwt met Antoon Burkels, wonende te Leeuwarden 1845; BS huw 1820, ovl 1845
Else Heerkes huurt binnenkant wallen 1800-1801, koopt rog- en weitmolen en stalling in 1800
Elsie Schaaf gemeentebestuur betaalt aan de erven van E.S. 1 jaar interesse van 1000 Caroliguldens, 13 mei 1751: f. 35:0:0 (GAH428); id. op 13 mei 1750 (GAH427); id. van 600 Caroliguldens, 26 aug 1750: f. 21:0:0 (GAH428); id. op 25 aug 1749 (GAH427)
Elsie Wessels huwt met IJsbrand Feenstra, wonende te Franeker; BS ovl 1861
Elsien Smit huwt met Egbert Godthelp, wonende te HRL 1865; BS ovl 1865
Elsijna de Jonge geb 1766 ... , ovl 13 aug 1815 HRL, huwt met Hendrik Klatter; BS ovl 1815
Elsje Folkerts geb 1754 Gron, ovl 29 nov 1837 HRL, huwt met Johannes van Asperen; BS huw 1837
Elsje de Hol huwt met Wijnand Hoekers op 20 aug 1801 Hierde, komt van Amsterdam, met attestatie vertrokken naar Hierde; huw Grote Kerk HRL 1801
Elsje Jans ged 6 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, dv Jan Louws en Mayke Symons
Elsje Johan zie: Toussaint
Elsje Steen ovl 12 dec 1810 ... , huwt met Brouwerstein ... , kind: Stijntje B, geb 1758 ... ; BS huw 1819
Elsje Stomp huwt met Christiaan Panli, kind: Coenraad Christiaans Panli, geb 18 apr 1798, ged 13 may 1798 Grote Kerk HRL
Elsje Toussaint geb 1783 HRL, ovl 6 apr 1845 HRL, ongehuwd, dv Johan Daniel T, en Grietje Talma; BS ovl 1845; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-021; VT1839; geb 8 mrt 1783, ged 20 apr 1783 Grote Kerk HRL, dv Johan Daniel Toussaint en Geertje Talma
Elsje Louwrens Louw geb 1790 HRL, ovl 3 feb 1830 HRL, huwt met Willem Sjoerds Gorter op 14 mrt 1819, huw.afk. 24 en 31 jan 1819 HRL. en 21 en 28 feb 1819 Heerenveen, dv Louwrens Pieter L, en Christina Brouwerstein; BS huw 1819 1830 overlijdens, ovl 1834
Elsje Seerps Gratama geb 31 dec 1788, ged 10 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Seerp Gratama en Aafke Talma
Elsjen Jansen Hendrik Hoits, Corporaal in de compagnie van Majoor Breidenbach garnisoen houdende te HRL, en E.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Elsjen Reinoldus huwt met Jan Adams, beide van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 en getrout den 24 Februwari 1756; kind: Jantje Jans, ged 13 jun 1756 Grote Kerk HRL
Elsk Theunis huwt met Louwerens Claases, kind: Fokeltje Louwerens, ged 17 jun 1749 Grote Kerk HRL
Elske Adams komt van HRL, huwt met Potte Jans van Molquerum, geproclameert de 30 dec 1759 en de 6 en getrout de 13 jannewari 1760; kind: Jan Pottes, ged 23 dec 1760 Grote Kerk HRL; kind: Japke Pottes, ged 6 dec 1763 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Pottes, ged 10 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Froukje Pottes, ged 20 nov 1770 Grote Kerk HRL
Elske Annes Jilles Sieses en E.A., beide van HRL, zijnde, na op den 9may17 79 hunne laatste afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Anne Jilles, geb 23 jul 1781, ged 4 sep 1781 Grote Kerk HRL
Elske Barends huwt met Johan Vogel, kind: Pieter Johans Vogel, geb 24 may 1783, ged 13 jul 1783 Grote Kerk HRL
Elske Beernts Beernd Hendriks ende E.B. beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs vader Beernt Rutgers, 15 Mei 1751; huwt met Beernt Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 31 May 1751 en doen ook getrouwt
Elske Berends Evert Veldman en E.B., beide van HRL, zijn na driemaalige proclamatie waarvan de laatste geschied is den 7 jun 1778 HRL, getrouwd op den 8, zijnde de tweede Pinksterdag
Elske Dirks zie: Molenaar
Elske Durks huwt met Jille Sydses, kind: Syds Jilles, geb 7 nov 1779, ged 23 nov 1779 Grote Kerk HRL
Elske Dirks Jochem Jakobs en E.D., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 22 nov 1772 HRL. en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha; kind: Jakob Jochems, geb 30 mei 1774, ged 14 jun 1774 Grote Kerk HRL
Elske Feddes ovl 16 jan 1780 Dokkum, huwt met Leendert Stelwagen; BS huw 1823
Elske Gabbes Remonstreert met alle onderdanigheid E.G. Burgeresse dezer Steede, dat door ''t overlijden van Albertje Willems desselfs bedieninge als Turfmeetster is vacant geworden, tot Suppletie waar van de Suppliante haar perzoon zeer gaarne zag ge?mployeerd, verzoekt diens volgens zeer gedienstig dat UEd:Achtb:haar in plaatze van de Overledene gelieve aan te stellen, tot ordris Turfmeetster binnen dese Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daer toe Staande. Een aangezien eenen Aaltje Willems de dienst van bovengedagte bedieninge reeds de tijd van 14 a 15 jaeren heeft waargenomen bij substitutie zonder enigen opspraak, en zeer gaarne daarinne zouden blijven continueren. uit oorzake van noodwendigheid aan Verdienste en daar te boven Dusdanigen Continuatie de eerstgemelde Suppliante van bezonder nut en dienst kunnende wezen, Soo vervrymoedigen Sij haar gelijkelijk UEd Achtbh:om ''t selve op ''t onderdanigste te Smeken q:f:etc:S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek eligeert en Stelt mits dezen, de Suppliante E.G. in plaatze van w:Albertje Willems, tot mede ordris Turfmeetster binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed getrouwigheid. en wort de mede suppliante Aaltje Willems gequalificeerd dezelve bedieninge provisioneel als Subst waar te nemen, des doende insgelijks den Eed van Getrouwigheid. Actum den 5 may 1756. (was Geteekend) Wopco Buma onderstonde Ter ordtie van de magistrr:(was get:) S:Rienstra abs:sec:; Lager Stonde; Op heden op dato uts:hebben E.G. en Aaltje Willems bovengemeld beide den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. W:Buma. In kennisse van mij Gesw:Clercq (was get:) S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Elske Gerrits zie: Oudeboon
Elske Gerrijts ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Pieters en Neeltje Louws
Elske Gerrits ged 26 sep 1748 Westerkerk HRL, dv Gerrit Keimpes en IJfke Corneelis
Elske Goslings ged 1 mei 1763 Grote Kerk HRL, dv Gosling Adams en Baukje Folkerts
Elske Harmens Hendrik Jarigs van Holwerd en E.H. van HRL, komende weegens de bruid desselfs broeder Jan Harmens, 16 May 1744; kind: Jarigh Hendriks, ged 27 jul 1745 Grote Kerk HRL
Elske Harmens huwt met Salomon Gerlofs Bulaard, beyde van HRL, geproclameerd den 25 jun en den 2-9 jul 1752 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk
Elske Harmens huwt met Abbe Jans, beide van dese stad, geproclameert den 18-25 mei en getrout den 1 jun 1755
Elske Heeres ontvangt lijfrente 1765
Elske Hendriks zie: Pekelaar
Elske Hendriks huwt met Hendrik Ottes, kind: Jan Hendriks, ged 22 sep 1757 Westerkerk HRL
Elske Hendriks huwt met Sybe Baukes, kind: Janke Sybes, geb 8 jan 1783, ged 11 feb 1783 Grote Kerk HRL
Elske Hendrix ovl 12 apr 1728 HRL, old 20 jaer
Elske Hennings zie: Henning
Elske Hennings geb 17 jan 1802 HRL, ged 31 jan 1802, N.H., dv Henning Lolkes en Akke Jans; dopen Grote Kerk HRL 1802; geb 3 mrt 1793, ged 24 mrt 1793 Grote Kerk HRL, dv Henning Lolkes en Antje Jans
Elske Hessels zie ook: E. Wessels; huwt met Lolke Hennings, kind: Henning Lolkes, ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: IJttie Lolkes, ged 10 nov 1767 Grote Kerk HRL, moeder als E. Hessels
Elske Hiddes Alef Wybes ende E.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Geert Harmens vertonende schriftelijk consent van ''s bruids olders, 25 May 1748; huwt met Alef Wybes, beyde tot HRL, geproclameerd den 26 May en den 2-9 jul 1748 en den 14 okt getrouwt in de Westerkerk kind: Hijke Alefs, ged 20 mei 1760 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Alefs, ged 25 sep 1753 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Alefs, ged 29 feb 1752 Grote Kerk HRL
Elske Jaenes zie: van Slooten
Elske Jacobs huwt met Lolke IJlstra; BS ovl 1849
Elske Jans ged 24 jun 1742 Grote Kerk HRL, dv Jan Harmens en Trijntje Freerks
Elske Janz huwt met Louw Taekes, kind: Leentje Louws, ged 16 apr 1743 Grote Kerk HRL
Elske Jans geb 16 may 1787, ged 28 may 1787 Grote Kerk HRL, dv Jan Jakobs en Willemke Lolkes
Elske Jans geb 9 sep 1778, ged 20 sep 1778 Grote Kerk HRL, dv Jan Sjoerds en Geeske Arents
Elske Jans huwt met Douwe vd Meulen; BS ovl 1837; ontv v rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 in plaatse van een ordinaire uytzettinge uyt het Weeshuys, ord. no. 7, 11 may 1784. (GAH1115)
Elske Jans van Sexbierum, huwt met Gerrijt Gerrijts, van HRL, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout met attestasie de 13 mei 1759; huw.reg. N.H. HRL; den 6 mei 1759 hebben hun derde voorstel gehadt Gerrijt Gerrijts te HRL en E.J. te Sixbierum en is Attestatie afgegeven. (microfiches huw Sexbierum/Barr. dl)
Elske Johannes huwt met Jan Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24 sep en den 1-8 okt 1741 en doe ook getrouwt
Elske Junius van Slooten tot HRL, huwt met Eeltje Aukes Travaille, van Sexbierum, geproclameerd den 22-29 nov en den 6 desember 1750 en doen ook getrouwdt
Elske Christiaens ged 24 sep 1748 Grote Kerk HRL, dv Christiaen Gerrits en Lijsbeth Wopkes
Elske Christjaans ged 15 jun 1766 Grote Kerk HRL, dv Christjaan Jacobs en Leena Claassen
Elske Klazes zie: Blok, Kingma
Elske Klaasses huwt met Douwe Jans, kind: Klaas Douwes, geb 28 dec 1777, ged 27 jan 1778 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Douwes, geb 21 nov 1782, ged 17 dec 1782 Grote Kerk HRL
Elske Klaases geb 24 mrt 1807 HRL, ged 12 apr 1807 HRL, dv Klaas Douwes en Janke Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1807
Elske Clases van HRL, huwt met Sinne Heeres van ter Horne, geproclameert den 28 Septem:en de 5 en 12 en getrout met attestasie den 19 okt 1755 in de Westerkerk; kind: Minke Sinnes, ged 12 jul 1757 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Zinnes, ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL
Elske Martens huwt met Johannes Jacobs, kind: Jacob Johannes, ged 9 nov 1756 Grote Kerk HRL; kind: Janke Johannes, ged 16 dec 1760 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Johannes, ged 12 apr 1763 Grote Kerk HRL
Elske Meinderts geb 1753 Witmarsum, ovl 23 dec 1826 HRL, huwt met Jelle Sieses; BS ovl 1826
Elske Pekelaar geb 1786 HRL, ovl 30 mei 1843 HRL, huwt met Johannes Holstein op 1 jun 1823 HRL, huw.afk. 11 en 18 mei 1823, naaister, dv Hendrik Jans en Pietje Siebolts; BS huw 1823, ovl 1843; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-146; VT1839
Elske Pieters huwt met Yede Teunis, kind: Marij Yedes, geb 29 nov 1782, ged 22 dec 1782 Grote Kerk HRL
Elske Pieters huwt met Jetse Frederiks op 24 jul 1804 HRL, komt van Almenum; hu Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805; Jetse Fredriks van Franeker ende E.P. van Almenum, zijnde de bruid in persoon gecompareerd met productie van genoegzaam bewijs of consent, 2 jun 1804; ondertrouw HRL
Elske Pieters Jan Sluyter van Leeuwarden ende E.P. van HRL, koomende wegens de bruyd desselfs broeder Pieter Pieters Plas, 9 Nov 1743; van HRL, huwt met Jan Sluyter, van Leeuwarden, sijn geproclameert 10, 17 en 24 nov 1743 en getrout den 15 desember 1743
Elske Pieters Beernt Beernts ende E.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs neef IJsbrand Harmens, 28 Mrt 1750; huwt met Beernt Beernts, beyde van HRL, geproclameerd den 29 mrt en den 5-12 apr 1750 en doen ook getrouwdt
Elske Pieters huwt met Teunes Hesseling, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 3 jun 1770
Elske Reinders ged 1 apr 1751 Westerkerk HRL, dv Reinder Taekes en Sipkje Cornelis
Elske Schaaf ovl eind okt 1768; ovl 25 nov 1768, 33 jaar; vdGaast begraaflijst; begraven 2 nov 1768 HRL; in de Grote Kerk; BS ovl 1839; zie: Hendrik Schaaf; van HRL, huwt met Jan Hannema, van Franeker, geproclameerd de 24-26 apr en getrout met attestasie den 1 mei 1768; DTB N.H. HRL. 1768, BS ovl 1839; huwt met Sijbrandt Talma, beide van HRL, geproclameert de 18-20 en getrout de 25 jun 1758; kind: Geertie Sibrands Talma, ged 13 jan 1761 Grote Kerk HRL, moeder als Elsie S. ; kind: Aafke Sibrands Talma, ged 12 okt 1762 Grote Kerk HRL
Elske Taekes Jakob Dirks en E.T., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 7 mrt 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Janke Jakobs, geb 29 dec 1781, ged 25 jan 1782 Grote Kerk HRL
Elske Tietes geb 1755 ... , ovl 31 aug 1827 HRL, huwt met Jacob Dirks Lootsma; BS geb en ovl 1826, ovl 1827, huw 1834
Elske Vellinga huwt met Klaas de Haas, kind: Dirk Klaases de Haas, geb 30 nov 1782, ged 17 dec 1782 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Klaases de Haas, geb 2 dec 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Elske Viers huwt met Rinse Rinsma; BS ovl 1833
Elske Wessels huwt met Lolke Hennings, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 dito mei 1759; DTB N.H. HRL. 1759, BS huw 1814; kind: Willemke Lolkes, ged 26 mei 1760 Grote Kerk HRL, vader als L. Hennes; kind: Wessel Lolkes, ged 21 feb 1762 Grote Kerk HRL
Elske Wessels huwt met Jan Pijters, beide van HRL, geproclameert den 20 May 26 dito en de derde 3 jun 1753 en getrout den 18 September; huw.reg. N.H. HRL
Elske Durks Molenaar geb 1787 HRL, ovl 18 jan 1838 HRL, ongehuwd, dv Haye M, en Kaatje ... ; BS ovl 1838
Elske F. de Jong oud 39 jaar, geb Herewal en wonende te HRL. 1839, wijk B-158; VT1839
Elske Gerrits Oudeboon geb 1796 Wildervank, huwt met Adam Jan Knoop op 5 nov 1840 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, ook te HRL. in 1846, dv Gerrit Simons en Swaantje Lippes Hossel, ouders ovl voor 1841; BS huw 1840, ovl 1846
Elske Jaenes van Slooten ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 59:11:0 voor geleverde winkelwaren, kwit. no. 9, 16 nov 1768. (GAH1099); id. f. 177:9:0, kwit. no. 13, 16 nov 1769. (GAH1100); id. f. 77:0:0, kwit. no. 3, 21 feb 1775. (GAH1106); id. 69 :0:0, kwit. no. 22, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 75:1:0, kwit. no. 18, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 98:8:0 wegens geleverde haken en ogens en andere winkelwaren, kwit. no. 8, 8 nov 1770. (GAH1101); id. f. 62:15:0, kwit. no. 13, 9 nov 1773 (GAH1104); id. f. 38:6:0 wegens geleverde mutsen en garens, kwit. no. 11, 8 nov 1771. (GAH1102); id. f. 30:13:0 wegens geleverde manjetten, kwit. no. 20, 1772. (GAH1103); id. f. 27:18:0 voor geleverde garens en linten, kwit. no. 15, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 22:0:0, ord. no. 15, 24 nov 1778. (GAH1109); Eeltie Aukes Travaille, coopman te Sexbierum, ende E.J. vS. te HRL, zijnde de aangeevinge gedaen door notaris H. Pesma, 21Nov17 50
Elske Janes van Slooten geb 12 sep 1753, ovl 14 okt 1760, 7 jaar, dv Jane Jans van Slooten, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Elske Janes van Slooten huwt met Pieter Jansen Trompetter, kind: Tjetje Pieters Trompetter, ged 15 jan 1743 Grote Kerk HRL
Elske Jans Dantuma geb 1779 HRL. (Damwoude ?), ovl 4 mrt 1825 HRL, 1e huwt met Ruth Wouters op 20 jun 1802 HRL, 2e huwt met Klaas Rommerts Blaauw op 11 aug 1814 HRL, huw.afk. 31 jul en 7 aug 1814, dv Jan Sjoerds en Geeske Arents; huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1814, ovl 1825
Elske Klases Kingma geb 1786 HRL, ovl 3 dec 1822 HRL, dv Klaas Dirks K, en Aaltje Klases Wijngaarden; BS ovl 1822
Elske Klazes Blok geb 1756 Heerenveen, ovl 8 mrt 1829 HRL, huwt met Douwe Jans; BS ovl 1829
Elske Martinus Scheltinga ged 10 jan 1769 Grote Kerk HRL, dv Martinus Scheltinga en Wiskie van Bouricius
Elskke Jans ovl 24 nov 1727 HRL, old 70 jaer
Eltje Jans zie: Groen
Eltje Klases huwt met Andries Hayes op 25 nov 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Eltje Pieters zie: van der Perk
Eltje Jans Groen geb 10 dec 1799 HRL, ovl 21 jun 1857 Franeker, huwt met Hans Coenraads IJsbrandi op 19 mei 1822 Franeker, dienstmaagd, wonende te Franeker, N.H., ged 29 dec 1799 HRL, dv Jan Johannes G, en Jantje Meiles Faber; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS Franeker huw 1822, ovl 1857
Eltje Pieters de Jong zie ook: A.P. Steinfort; huwt met Anna P. Steinfort, zeilmaker te Leeuwarden; E.P. d. J. ende Anna Steinforth, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Arjens Tamsma, goede bekende, 17may 1794; ondertrouw HRL; kind: Pieter Eltjes de Jong, geb 29 dec 1794, ged 17 feb 1795 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Eltjes de Jong, geb 11 may 1796, ged 7 jun 1796 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Eltjes de Jong, geb 30 okt 1797, ged 21 nov 1797 Grote Kerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierd Verder geleeZen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene Ingezetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordelen, Welke deze Inzameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen vier dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenttien; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind, van den 4 deeZer, Exact te voldoen, de navolgende Burgers, en IngeZetenen, te VerZoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren als in het: 1 ste Qwuartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan; 2de Quartier: H:van Schouwenburg x Corn:Lautenbach; 3de Quartier: Fran van Esta x Andries de Haas; 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x JAC: g:de Vries; 5de Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen; 6de Quartier: Hendrik Smitk x Ocke van der Stok; 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes; en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema en E. d. J
Eltje Pieters van der Perk huwt met Gerrit Ferwerda, wonende te Franeker; BS huw 1837
Elzo Hempenius geb 7 nov 1790 Leeuwarden, ovl 1810 in Franse dienst, huwt met Hiske Heerds op 1 apr 1810 Franeker, N.H., dv Hendrik H. (gk), en Eeke Beekmans, (gk), kind: Christina, geb 9 sep 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810, gen. Hempenius; kind: Christina Elsos Hempenius, geb 9 sep 1810, ged 30 sep 1810 Grote Kerk HRL
Elzo Hendriks zie: Hempenius
Emanuel Meyer E.M. en Briene Michiels, Jooden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 apr 1782 HRL, en zijn getrouwd den 12may daaraanvolgende
Emanuel Mulder Claas Jouwersma, soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter en de Eke Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant E.M., 2 may 1789; ondertrouw HRL
Emanuel Leonardus Fontein geb 1800 ... , huw.get. bij F.P. Schaafsma en S.A. Hilwerda, timmerman wonende te HRL; BS huw 1836; oud 39 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk F-198; VT1839
Emerentiana Nieuwenboer huwt met Lammert Severijn, wonende te HRL 1864; BS ovl 1864
Emilia Gilles zie: Menalda
Emilia Menalda geb 1805 Groningen, ovl 7 nov 1827 HRL, huwt met Jacob Kuiper van Schouwenburg, dv Gilles M, (gk), en Janneke Hesselink, (gk); BS ovl 1827, ovl 1859
Emilia Winsemius van Leeuwaerden, en Jan Arjens de Wilda van hier, huw.aang. 1okt17 34 HRL, Vertonende schriftelijk Consent van de bruid per missive; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Emke Gabes broer van Johannes Gabes ?; betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis als curator over de erven van Jan Jans f. 63:0:0 terzake voldoening van een bewust accoord tussen de weesvoogden en wijlen Jan Jans gemaakt over vergraven of verleggen van een sloot, 18 mei 1735 (GAH1065); id. samen met Johannes Broers, als curator over de kinderen van Jan Jans f. 46:16:10 terzake opschot van penningen gedaan aan Albert de Roo bij het aanvaarden der huurjaren en wiens kinderen in het Weeshuis worden gealimenteerd, 18 mei 1735, kwit. no. 3 (GAH1085); id. met Johannes Broers, als curatoren over de kinderen van Jan Jans f. 52:16:0, met nog een reëel cedul tot f. 13:4:0 en dus tot voldade van 1 jaar huur van 9 pondematen land leggende tot Sexbierum, 6 jun 1736 (GAH1066)
Emke Gerrits Abraham Clases van Makkum ende E.G. van HRL, koomende voor de bruit desselfs oom Romke Hotses die een verklaringe van des bruits moeder vertoonde, verklarende de comparantendat hunne proclamatien tot Mackum meede voor 7 dagen zijn aangegeven, 20 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Emke Jakobs Harmen Hessels Wassenaar van Almenum en E.J. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 oct 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Emke Pieters huwt met Jan Jakobs, kind: Jakob Jans, geb 31 aug 1780, ged 19 sep 1780 Grote Kerk HRL
Emmanuel Steiger geb 1747 ... , ovl 17 mrt 1817 HRL, huwt met Rinske Rientses Bilsma, kinderen: Berber, geb 20 sep 1806 HRL, Catharijna S, geb 4 mei 1802 HRL, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1806, BS ovl 1817; gebruiker van wijk A-228, gealimenteerd; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); Pieter de Kooning, soldaat ten dienste dezzer Lande ende Grietje Gerrijts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd E.S., goede bekende, 31 okt 1795; ondertrouw HRL; E.S. en Sytske Pieters, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 feb 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Emme Jacobs Jan Huberts ende E.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Hessel Poulus, 18 Oct 1749; huwt met Jan Huberts, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 okt en 2 Novemb 1749 en 3 dito getrouwdt
Emmerik Corneelis ged 6 may 1742 Westerkerk HRL, zv Corneelis Emmeriks en Antje Stoffels
Emmetie Jacobs en Hendrik Beerns, beide van HRL, huw.aang. 1 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder Marten Jacobs; huw.aang. HRL 1736
Emmetje Hendriks zie: Pool
Emmetje Fokkes van Elsta Willem Andreas Hubert, Luitenant in het Regiment van sijn Exelentie Luitenant Generaal B. Leewe, ende E.F. v. E., beyde tot HRL, sijnde de aengeevinge gesdaan door de proc. B. Dreyer bij schriftelijke procuratie, met een gebod in de week, 20 Sep 1748; huwt met Willem Andreas Hubert luitenant in het Regiment van sijn Exelentie van de Heer Luitenent Generaal B:Leeve, beyde tot HRL, geproclameerd den 29 sep en den 1-6 okt 1748 en doen ook getrouwt
Emmetje Hendriks Pool geb 1769 Pietersbierum, ovl 11 dec 1831 HRL, huwt met Simme Jans de Groot op 11 feb 1813 HRL, huw.afk. 24 en 31 jan 1813 HRL, 31 jan en 7 feb 1813 maire van Arum, wonende te HRL. 1813, dv Hendrik Hessels en Sijke Riemers; BS huw 1813, ovl 1831, ovl 1852
Engbert Beernts Hendrik Beernts en Marijke Gerrits beyde van HRL, koomende Weegens de bruid E.B. desselfs swaeger, 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Engbert Berends E.B. en Wendeltje Heddes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 oct 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 26 oct 1783 HRL; kind: Grietje Egberts, geb 30 okt 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL
Engbert Borcherts huwt met Geertruid Leiters, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 january en getrout de 1 Feberwari 1761; huwt met Trijntie Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 17-21 en getrout de 31 okt 1762
Engbert Gros huwt met Eeke Gerrijts, beide van HRL, geproclameert 12, 19 en 26 en getrout den 28 mei 1754 in de Westerkerk
Engbert Hendriks zie: van der Meulen
Engbert Jans zie: Boutsma
Engbert Jans ged 14 jan 1753 Westerkerk HRL, zv Jan Scheltes en Eelkjen Engberts
Engbert Jans huwt met Rinkje Bokkes, kind: Jan Engberts, geb 24 dec 1780, ged 16 jan 1781 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Engberts, geb 27 may 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Bokke Engberts, geb 22 sep 1784, ged 12 okt 1784 Grote Kerk HRL
Engbert Jans geb 20 nov 1777, ged 16 dec 1777 Grote Kerk HRL, zv Jan Engberts en Antje Brugs
Engbert Jans ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk E-105, medegebruikers zijn Marten H. van Dijk, wijnwerker, Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes en Jan Douwes, eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204)
Engbert Jans Sijbe Jacobs van Almenum ende Adriaantje Hendriks van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs curator E.J., 10 nov 1787; ondertrouw HRL
Engbert Kolling huwt met Barta Johannes, beide van HRL, geproclam; de 8-15 en getrout de 22 okt 1769; E.K. en Lolkje Saapes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 may 1780 HRL, en zijn den 15 naastvolgende, zijnde tweede Pinksterdag, getrouwd
Engbert Thijses zie: Nieuw
Engbert Tijssen ovl voor 1815; wed. E.T. eigenaar en gebruiker van wijk D-152, naaister, 1814. (GAH204)
Engbert Beernds Kok huwt met Antje Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 Febrij 1765
Engbert Hendriks van der Meulen huwt met Sjoukje Dikhuizen, kind: Johannes Engberts vdM, geb 1804 Giekerk; BS ovl 1851
Engbert Jans Boutsma ovl voor 1829, huwt met Rinkje Bokkes Overberg, kind: Rinske B., geb 1790 ... , Eeltje Engberts, geb 1788 HRL; BS ovl 1811; 1817 overlijdens, ovl 1828, huw 1844
Engbert Jans Bouwsma ovl 14 jun 1791 HRL, oud 38 jaar
Engbert Jansen Pol huwt met Sijbrigje Hessels, beyde van HRL, geproclameerd den 25 jun en den 2-9 jul 1752 en doen ook getrouwdt
Engbert Thijses Nieuw ovl 1807 Engeland, huwt met IJnskje Pijters de Boer op 13 nov 1803 HRL; matroos in 1807, kind: Pieter Engberts, geb 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1815, huw 1828, ovl 1850
Engberth Minning geb 9 jun 1799 HRL, ged 16 jun 1799 HRL, zv Jan Minning en Frouwkje Bontekoe; dopen Grote Kerk HRL 1799
Engel Gerrits huwt met Teetske Arends, beyde van HRL, sijn geproclameert den 17-24 sep en de 1 okt 1741 en den 8 dito getrouwt; E.G. ende Tetske Anes (!) beide van HRL, komende voor de bruid desselvs Vaeder Ane Martens, 16 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Gerrit Engels, ged 27 jan 1756 Grote Kerk HRL; kind: Beytske Engels, ged 25 sep 1753 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Engels, ged 29 dec 1750 Grote Kerk HRL; kind: Ariaentje Engels, ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Engels, ged 30 nov 1745 Grote Kerk HRL; Dirk van Veen van Alkmaar, ende Beydske Arends van HRL, komende weegens de bruyd E.G. des selfs swager, 19 Nov 1744
Engel Jans ovl 27 mrt 1728 HRL, old 38 jaer
Engel Jans van Hofmar in Munsterland, huwt met Hendrik Boekhold, van HRL, geproclameerd den 24-31 okt en den 7 Novemb 1745 en doen ook getrouwt
Engel Cornelis geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Lou-rens Asperen als Commissaris op 22 jul 1689. (burgerboek)
Engel Meerbeek ovl voor 1814, huwt met Maria Theresia Meerbeek; BS ovl 1813
Engel Molenaar Woensdag den 9 okt 1799. de raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, wierde geleezen eene ontvangen missive van het departementaal Bestuur van de Eems van den 8sten deezer, Zijnde van deezen woordelijken inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Bij ons Zijnde ingekomen eene Missive van de Plaatselijke Regeering van het Vlieland van den 5e deezer te Kennen gevende de Verlegene toestand der bewoners van dat Eiland ter Zaake het gebrek aan de eerste en noodzakelijkste levensmiddelen, Welker Zeer geringe voorraad binnen drie dagen geheel Zoude Zijn geconsumeerd, hebben Wij met overleg van den Commissaris van het Uitvoerend Bewind bij dit Bestuur toegestaan den uitvoer van levensmiddelen voor den tijd van agt dagen toereikende ten behoeve van de inwoners van opgedagte Eiland, en ten dien einde aan de Schipper E.M. heeft nevensgaand paspoort verleend het Welke Wij Verzoeken aan dezelve ter hand te Stellen, terwijl van deeze onze vergunning aan de Commissaris tot het Werk der Convoyen en Licenten binnen Ulieder Stad Kennis hebben gegeeven en denzelven versogt de nodige praecantie omtrent deeze uitvoer te neemen, als meede om Communicatie met Ulieden te regelen en het nodig toezigt te Stellen, dat op grond van deeze onze Vergunning geene meerdere quantiteit van mondbehoeften derwaarts worden uitgevoerd, dan tot onderhoud der bewoners van meergedagt Eiland bedraagende volgens de volkstelling 730 Zielen voor den tijd van agt dagen bij Ulieden nodig geoordeeld wordt. Leeuwarden, den 8e okt 1799, 5e J:D:B:V
Engel Pieters ovl 15 jul 1727 HRL, old 45 jaeren
Engel Albertus Klinkert Johannes Sieghfried Stolts van Peingjum ende Trijntie Piers van HRL, koomende weegens de bruid E.A.K., 26 Apr 1749
Engelbert Berends zie: Arink, Pol
Engelbert Bruining huwt met Grietje ... , kind: Catharina B, geb 1764 ... ; BS ovl 1812
Engelbert Franken huwt met Josina Burenstein, kind: Aldert Engelberts Franken, geb 24 jan 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL
Engelbert Pol geb 1796 HRL, ovl 28 apr 1831 HRL, huwt met Catharina Hillegonde Walregt op 26 aug 1821 HRL, huw.afk. 5 en 12 aug 1821, wafelbakker, zv Berend P, en Martha van Dam; BS huw 1821, ovl 1831
Engelbert Berends Arink geb 1805 HRL, ovl 18 okt 1812 HRL; wijk B-026, zv Berend A., en Klaaske Gosses Ringnalda; BS ovl 1812
Engelbertus Joannes Antonius Wilbing geb 1788 Vreeden, Dld, huwt met Catharina Sijbrens Bruinsma op 17 jul 1825 Franeker, wever, wonende te Franeker, zv Gerard Henricus W, (gk), en Maria Francisca Engsing, (gk); BS Franeker huw 1825
Engele de Boer huwt met Neeltje ... , kind: Eelkje, geb 1783 Warns; BS ovl 1859
Engele Jans zie: Schoonbergen
Engele Jans heier in 1756
Engele Klaases zie: Peen
Engele Rientses zie: Posthumus
Engele Tjerks ovl voor 1812, huwt met Jay Foppes, indertijd echtelieden te Hindeloopen, kind: Sietse Engels (de Boer), geb 24 dec 1779 Warns; BS huw en huwafk. 1811; weduwe woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Engele Jans Schoonbergen geb 29 okt 1808 HRL, ged 14 nov 1808 HRL, N.H., huwt met Janna van Keulen, (gk), op 16 jul 1835 HRL, dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, turfdrager in 1856, tapper in 1851, zv Jan Sipkes S, en Eelkje Engeles de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-080; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk H-085; VT1839
Engele Klaases Peen geb 2 apr 1805 HRL, ovl 18 apr 1819 HRL, zv Klaas Jacobs P, en Sierdtie Engeles de Boer; BS ovl 1819
Engele Rientses Posthumus ovl voor 1842, huwt met Tietje Broers Postma, kind: Trijntje Postmus, geb 1801 Kimswerd; BS huw 1841, ovl 1874
Engelina M Johannes zie: Hes
Engelina Maria Hes geb 1797 HRL, ovl 10 dec 1848 HRL, huwt met Gerhardus ten Berg op 21 feb 1819 HRL, huw.afk. 7 en 14 feb 1819, dv Johannes H, en Theresia de Bos; BS huw 1819, ovl 1848, ovl 1853; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-145; VT1839
Engeltie Doedes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:0:0 wegens 1 jaar kostgeld voor het weeskind Grietje Jans, 18 apr 1752, kwit. no. 2 (GAH1081); dat, dat begint op 22 apr 1749, kwit. no. 2 (GAH1078); id. 20 apr 1751, kwit. no. 2 (GAH1070); id. wegens haar kindskind G.J., 5 mei 1750, kwit. no. 2 (GAH1079); president-voogd Jan Breton betaalt aan dito f. 91:15:0 terzake inbring van Grijtie Jans nalatenschap, dogter van Jan Rijkx, zijnde het aandeel van de nalatenschap E.D. en Ottie Joosten, 9 jan 1753 (GAH1082)
Engeltie Hardenberg oud 37 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk D-094; VT1839
Engeltie Hendriks van Almenum, huwt met Carel Scheltens van HRL, geproclameert den 9-16 -23 Feberwari 1755 en getrout den 10 Feberwari 1756
Engeltie Huiberts geb 4 okt 1673, ovl 2 aug 1728, 55 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Engeltie Jacobs ged 2 nov 1768 Grote Kerk HRL, dv Jacob Hanzes en Trijntie Antonius
Engeltie Jans ged 17 nov 1761 Grote Kerk HRL, dv Jan Jarigs en Yttie Antonius
Engeltie Jans van Witmarsum, huwt met Harmens Arents, van HRL, geproclameerd de 19-26 jun en getrout met attestatie de 3 jul 1763
Engeltie Piekes huwt met Hijlke Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 mei 1763; kind: Pieter Hijlkes, ged 8 jan 1765 Grote Kerk HRL; kind: Pijtter Hijlkes, ged 8 apr 1766 Grote Kerk HRL
Engeltie Sickes van Jorvert, huwt met Hilbrand Ruirds, van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout met attestasie de 22 aug 1762 in de Westerkerk; kind: Grietje Hilbrands, geb 22 feb 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Evert Hillebrands, geb 21 dec 1775, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL; kind: Ruurd Hilbrands, ged 29 jul 1766 Grote Kerk HRL; kind: Evert Hilbrands, ged 18 apr 1769 Grote Kerk HRL
Engeltje Alberts ged 5 mrt 1772 Grote Kerk HRL, dv Albert Dirks en Berber Freriks
Engeltje Arjens geb 13 okt 1802 HRL, N.H., ged 21 okt 1802, dv Arjen Jansen, en Jantje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1802
Engeltje Bartholomeus zie: Klok
Engeltje Douwes zie: Duivis
Engeltje Douwes ged 20 nov 1761 Grote Kerk HRL, dv Douwe Atzes en Klaaske Oepkes geb 1757 HRL, ovl 19 sep 1833 HRL, huwt met Lodewijk Jans Hoekveld, dv Douwe Atzes en Klaaske Pieters; BS ovl 1833; gebruiker van wijk F-098, gealimenteerd; medegebruiker Jan Liekles de Boer wed., gealimenteerd, Pieter Weina, gealimenteerd; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); Lodewijk Hoekteld, soldaat onder de comp. van capt. Schummelketel ende E.D. beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rinze Gerrijts, goede bekende, 16 may 1789; ondertrouw HRL; Lodewijk Hoekveld, soldaat in de compie van Kapitein Schummelketel, en E.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 31 may 1789 HRL, en zijn getrouwd den 1 jun 1789
Engeltje Duivis geb 1788 Noordwolde, ovl 6 mrt 1865 HRL, huwt met Cornelis Woodman, ovl wijk H-224, dv Douwe D, en Aaltje ... ; BS ovl 1865
Engeltje Eeltjes ged 11 jan 1752 Grote Kerk HRL, samen met Jeltje Eeltjes oud 3 jaar, dv Eeltje Hotzes en Jeltje Hartmans
Engeltje Foppes ovl 26 nov 1804 HRL, oud 58 jaar
Engeltje Gjalts huwt met Jan Feenstra; BS ovl 1847
Engeltje Gijsberts ovl 27 sep 1727 HRL, old 67 jaeren
Engeltje Hanses Hinne Sipkes ende E.H., beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselfs broeder Femme Hansen, 11 May 1748; huwt met Henne Sipkes, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 May 1748 en doen ook gwtrouwd in de Westerkerk; huwt met Marten Claases, beide van HRL, geproclameert 10, 17 en 24 Feber: en getrout den 3 mrt 1754; kind: Claaske Martens, ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL, moeder is: E.H. ; kind: Hans Martens, ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL; kind: Sipke Hinnes, ged 15 apr 1749 Grote Kerk HRL
Engeltje Harmanus Bernardus Johannes en E.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Jans, goede bekende, 9 may 1789; ondertrouw HRL; Bernardus Johannis en E.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 may 1789 HRL, en zijn getrouwd den ten zelfden dage
Engeltje Hendriks zie: Homan
Engeltje Hendriks zie ook: Klaver; geb 6 may 1789, ged 26 may 1789 Grote Kerk HRL; dv Hendrik Baltes en Klaaske Martens
Engeltje Hendriks geb 18 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Innes en Grietje Karels
Engeltje Hendriks Jan Walles en E.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 29 jun 1783
Engeltje Hendriks ovl 5 jun 1787, oud ... jaar
Engeltje Hendriks huwt met Jan Arjens (Poort), beide van HRL, geproclameerd de 18-25 nov en de 2 en getrout de 11 dec 1770; DTB N.H. HRL, BS ovl 1849; kind: Hiltje Jans, geb 5 nov 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL
Engeltje Hendriks Sjoerd Gijsberts ende E.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Hendrik Tijssen en vertoonde de bruydegom consent in geschrift van sijn vaeder, 12 Sep 1750; huwt met Sjoerd Gijsberts, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 Septemb 1750 en doen ook getrouwdt
Engeltje Homan geb 2 aug 1804 Sneek, ovl 4 jan 1874 HRL, huwt met Taede Pieters de Moed, arbeidster in 1851, N.H., dv Hendriks H, en Sietske ... ; BS ovl 1847; 1874 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-077, 97, 175, wijk G-173
Engeltje Jacobs zie: Nieuwland
Engeltje Jacobs ovl 14 sep 1793 HRL, oud 20 jaar
Engeltje Jacobs huwt met Bauke Jochems, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 aug en den 4 sep 1740 en den 11 okt getrouwt; Bauke Jochums ende E.J., beide van HRL, koomende voor de Bruit Doede Dirks van deese Stadt, 20 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL
Engeltje Jans geb 1772 Sneek, ovl 15 mei 1813 HRL, huwt met Dirk Heeres op 26 sep 1802 HRL, ovl wijk G-155; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1813
Engeltje Jans ovl voor 1828, huwt met Klaas Christiaans; BS huw 1827; huwt met Claas Christiaans, beide van HRL, geproclameert den 11-18 en getrout den 25 mei 1755
Engeltje Klok geb 1786 HRL, ovl 10 feb 1848 HRL, ongehuwd, dienstbode, dv Bartholomeus K, en Maartje vd Vleugel; BS ovl 1848; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-017; VT1839
Engeltje Cornelis zie: Rinia
Engeltje Lammerts Douwe Ales (!) ende E.L., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Lammert Jansen desselvs vaeder, 9 Jan 1751; huwt met Douwe Alles, beyde van HRL, geproam: 10, 17 en 24 jan 1751 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk; ovl 13 jan 1803 HRL, oud 76 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 6, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Lammert Douwes, ged 6 mrt 1757 Westerkerk HRL, vader als D. Ales; kind: Antie Douwes, ged 4 okt 1759 Westerkerk HRL, vader als D. Alef; kind: Hidde Douwes, ged 10 okt 1754 Westerkerk HRL, vader als D. Ales; kind: Lammert Douwes, ged 30 jan 1752 Westerkerk HRL, vader als D. Alefs
Engeltje Lieuwes zie: Nauta
Engeltje Minks zie: Ferwerda
Engeltje Pieters ovl Makkum ... , huwt met Eeltje Sietses; BS huw 1828
Engeltje Pieters ovl 9 jun 1788 HRL, oud 67 jaar
Engeltje Ruurds zie ook: Riewald; geb 18 feb 1790, ged 9 mrt 1790 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Hillebrands en Trijntje Jans; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negentig den Agttiende feb is Geboren Engeltje dv Ruurd Riewald en Trijntje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 mei 1815
Engeltje Steffens geb 1766 HRL, ovl 14 dec 1835 HRL, huwt met Albert Sietses Musschenplukker op 16 mei 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1835, huw 1837, ovl 1855
Engeltje Steffens geb 27 mei 1773, ged 8 jun 1773 Grote Kerk HRL, dv Steffen Fransen en Antje Hendriks; geb 23 apr 1775, ged 9 mei 1775 Grote Kerk HRL, dv Steffen Franssen en Antje Hendriks
Engeltje Steffens kind: Steffen, geb in onecht den 11 jul 1798, ged 24 jul 1798 Grote Kerk HRL
Engeltje Tjeerds zie: Smit; Fredrik Graphorn en E.T., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 4 apr 1807; ondertrouw HRL
Engeltje Warnders huwt met Pieter Hansz, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 jun 1768; ovl 1 jun 1790 HRL, oud 42 jaar
Engeltje Wever ovl voor 1874, huwt met Harmen Dijkstra; BS ovl 1873
Engeltje Willems zie: Unia
Engeltje Cornelis Feersma ovl 31 mrt 1728, 22 jaar, dogter van Cornelis F., Westerkerk; (vd. Gaast, begraaflijst
Engeltje Cornelis Rinia geb 10 feb 1803 Wijnaldum, ovl 24 aug 1868 HRL, huwt met Meyer L. Schippers, (gk), Herst. EvL, Vst 13 mei 1850 uit Almenum, A 12 mei 1851 Almenum, ovl wijk H-078, dv Cornelis R, en Sipkje Arjens; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk H-244, wijk I-006; oud 36 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk E-184; VT1839
Engeltje Hendriks Klaver zie ook: Engeltje Hendriks; geb 1801 HRL, ovl 4 dec 1823 HRL, ongehuwd, dv Hendrik Baltus K, en Klaaske (Martens); BS ovl 1823
Engeltje Hendriks Roosinga Matthijs Pieters Bosman en E.H.R., beide van Almenum, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 31 jan 1773 HRL, en toen getrouwt
Engeltje Jacobs Nieuwland huwt met Sjoerd Jans Sloterdijk, naaister, wonende te Haag; BS huw 1842
Engeltje Lieuwes Nauta ovl 25 sep 1807 Dronrijp, huwt met Pieter Bos; BS huw 1819
Engeltje Minks Ferwerda geb 1795 Franeker, ovl 2 mrt 1828 HRL, huwt met Sjoerd Harmens Dijkstra werkster in 1828, dv Mink F, en Sijtske Wybes Hoekstra; BS geb en ovl 1828, ovl 1843
Engeltje Ruurds Riewald zie ook: Engeltje Ruurds; geb 1790 HRL, ovl 19 feb 1868 HRL, huwt met Lolke IJlstra op 1 jun 1815 HRL, dienstbaar, huw.afk. 21 en 28 mei 1815, N.H., A 20 jan 1854 Sexbierum, Vst 29 jan 1855 uit Almenum, ovl wijk F-200, dv Ruurd Hillebrands en Trijntje Jans Huizenga; BS huw 1815, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-222, wijk F-252, supp wijk G-402; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-232; VT1839; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van Lolke Wessels IJlstra en E.R.R. dato 1 jun 1815 op Fol. 39 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Engeltje Tjeerds Smit geb 10 mei 1787 Wijnaldum, ovl 10 feb 1821 HRL, 1e huwt met Friedrich Graphorn op 19 apr 1807 HRL, komt van HRL, 2e huwt met Jan Baukes Komst op 23 jul 1820 HRL, huw.afk. 9 en 16 jul 1820, wonende te HRL, dv Tjeerd Siedses en Trijntje Eeltjes; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1820, ovl 1821, ovl 1858
Engeltje Willems Bins zie E.W. Unia
Engeltje Willems Unia zie ook E.W. Bins; geb 1783 Arum, ovl 16 nov 1855 HRL, huwt met Meindert Sijbrens Wijkel op 15 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei HRL. en 25 mei en 1 jun 1823 Barradeel, wonende te HRL, N.H., dv Willem U, en Jantje Nannes; BS huw 1823, ovl 1855, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk E-249; VT1839
Enne Baukes huwt met Grietje Johannes, kind: Teekje Ennes, geb 1772 onder Almenum; BS huw 1813; kind: Bauke Innes, geb 25 jun 1773, ged 6 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Faaschie Ennes, ged 27 okt 1771 Grote Kerk HRL, vader als B. Ennes
Enne Blomberg koopt een huis in 1802
Enne Ennes ontvangt van het Weeshuis f. 107:0:0 terzake 300 pont vlas door hem in het Weeshuis geleverd, 27 mei 1756, kwit. no. 21 (GAH1085); id. f. 63:0:0 terzake 180 pont vlas 7 stuivers het pont door hem aan het Weeshuis geleverd, 24 jul 1757, kwit. no. 20 (GAH1086); id. f. 105:0:0 terzake 300 pont vlas 7 stuivers het pont ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 2 sep 1755, kwit. no. 5 (GAH1084)
Enne Ennes zie: Wijga
Enne Jans ged 15 apr 1768 Grote Kerk HRL; op belijdenisse des Geloofs, Egte vrou op de Noorderhaven; huwt met Folkert Jansen Wax, beide van HRL, geproclameerd de f. 7:11:0en getrout de 13 apr 1765; kind: Klaaske Folkerts Waks, geb 18 jan 1774, ged 22 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Folkerts, ged 26 jan 1766 Grote Kerk HRL; kind: Jurjen Folkerts Waks, ged 13 nov 1768 Westerkerk HRL; kind: Maria Folkerts Wax, ged 7 apr 1771 Westerkerk HRL
Enne Cornelis zie: Wijga
Enne Lourens Seerp Hoytes en Aukjen Joosten, beyde van HRL, huw.aang. 19may 1736 HRL, komende voor de bruyd E.L., des bruyds Stijfvader; huw.aang. HRL 1736
Enne Pieters zie: Haarsma
Enne Tjeerds bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 14:0:0 weegens 1 jaar huyr van 2 pondematen lant, leggende onder Midlum, 1 jun 1730. (GAH1060)
Enne Wijga ENNE (1814), INNE, (1867); geb 15 mrt 1786 HRL, ovl 13 mrt 1867 HRL, huwt met Trijntje Wielsma/Wielenga op 21 mei 1809 HRL, kleermaker in 1851, N.H., ovl wijk E-240, meester kleermaker 1812 en wonende te Kleine Kerkstraat, (aangever), zv Hendrik W, en Grietje ... ; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk E-274; eigenaar en gebruiker van wijk E-240, kleermaker, 1814. (GAH204); vrouw E.W. gebruiker wijk H-032; eigenaar is Keimpe T. Dijkstra, 1814. (GAH204); E.W. en Trijntje IJsbrands Wielsma, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 Bloei maand 1809; ondertrouw HRL; kind: IJsbrand Ennes Wijga, geb 22 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL, moeder als: T. Wijlsma; E.H.W. eigenaar van perceel nr. 1013 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 808, huis en erf, 47 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Enne IJkes huwt met Sibbeltje Claases, kind: Jacobus IJkes, ged 4 okt 1767 Grote Kerk HRL
Enne IJkes zie ook: Wijga; huwt met Bregje Jelles, kind: Jelte Ennes, geb 8 jan 1789, ged 10 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jelte Ennes, geb 9 may 1792, ged 27 may 1792 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Ennes, geb 20 apr 1794, ged 11 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Maartje Ennes, geb 7 nov 1796, ged 20 nov 1796 Grote Kerk HRL
Enne Cornelis Wijga geb 1759 ... , molenaarsknecht en huw.get. bij K.H. Wijga en T. Meelman, neef bruidegom, wonende te HRL, 1812, id. bij J.D. Jager en G.K. Wijga neef bruid. 1814; BS huw 1812, huw 1814
Enne Ennes Wijga huwt met Symontje Jans, kind: Minke, geb 1790 Midsland, Terschelling; BS ovl 1857
Enne Pieters Haarsma huwt met Tjietske Jans, kind: Jantje Ennes H, geb 1767 St. Anna; BS ovl 1828
Enne Ykes Wijga huwt met Bregtje Jelles, huurt binnenkant Bolwerk 1804-1806, N.H., koopt stalling 1799, kind: Klaas Ennes, geb 8 apr 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800; kind: Jelte Ennes Wijga, geb 4 jun 1787, ged 17 jun 1787 Grote Kerk HRL, moeder als B. Jeltes; kind: IJke Ennes Wijga, geb 25 jun 1790, ged 10 aug 1790 Grote Kerk HRL; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Enske Karels ged 1 mei 1757 Westerkerk, dv Karel Jans en Hijlkie Piebes
Ente Hendriks zie ook: Bleeker; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Gerritje Klaases Bleeker, kind: Klaas Entes, geb 21 okt 1798, ged 15 nov 1798 Grote Kerk HRL; ged 31 mei 1768 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Entes en Grietje Hiddes
Ente Walles Sijtse Sakes ende Grietje Entes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd E.W., desselfs vader, 6 jun 1789; ondertrouw HRL
Ente Hendriks Bleeker geb 1769 HRL, ovl 5 sep 1827 HRL, 1e huwt met Janke Jelmers Akker, 2e huwt met Tjitske Sijbes op 29 mrt 1827 HRL, huw.afk. 4 en 11 mrt 1827 HRL; werkman in 1827, huw.get. bij U.K. Dreyer en A.H. Bleeker, broeder vd bruid. schoenlapper 1815, id. bij B. van Oosten en E.T. Koster, varensgezel, neef bruid. 1817, kinderen: Liesbeth, geb 15 aug 1808 HRL, Hendrik Intes B., geb 28 jan 1810 HRL, zv Hendrik Entes B., en Grietje Hiddes; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS huw 1815, huw 1817, huw 1827, ovl 1835, ovl 1858; IJnte J.B. en Janke Jelmers Akker, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 14 nov 1807; ondertrouw HRL
Entje Engberts ontvangt van het gemeentebestuur terzake 21 schouw en 19 korven turf in het Stadstimmerhuis a f. 4:4:0, 1 sep 1770: f. 90:4:0; (geen boeknr. vermeld)
Ento Anthoni Johannis Mecima ged 12 nov 1771 Grote Kerk HRL, zv Johannis Mecima en Antje Vink
Epe Wybes geboortig van Maccum, heeft het burgerschap gewonnen, na de belofte van getrouwigheit aan handen van pres. burg. Wijnalda gepresteert op 27 jun 1703, bet f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek)
Epeus Pieters zie: Rodenhuis
Epeus Rodenhuis geb 26 sep 1810 HRL, ovl 27 mei 1812 HRL; wijk A-012, zv Pieter R, en Margaretha Minses; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812; geb 26 sep 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL, zv Pieter Rodenhuis en Margrieta H. Mentes
Ephraim de Berge E. van Bergen (!) ende Charlotte Sophia Dronrijp beide van HRL, koomende voor de bruidegom en bruid de procr. Lanting, 23 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Charlotta Sophia Dronrijp, beyde van HRL, sijn geproclameert 24, 26 en 31 May 1739 en doe ook getrouwt; kind: Jacob Ephraims van Berge, ged 17 jul 1740 Grote Kerk HRL, moeder als Sophia Charlotta D.
Epke Jelles ovl voor 1834 HRL, huwt met Grietje Attes, kind: IJtje Epkes, geb 1769 HRL; BS ovl 1831; 1833 huwelijken; van Almenum, huwt met Grijttie Jenties, van HRL, geproclameerd de 24-31 mei en de 7 en getrout de 14 jun 1761; Jan Hoffman ende IJtje Epkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader E.J., 18 feb 1792; ondertrouw HRL; ovl 30 may 1794 HRL, oud 70 jaar
Epke Lieuwes huwt met Dieuke Mathijssen, beide van Almenum, geproclameert den 29 Septem:en de 1 en de 6 okt 1754 getrout; Johannes Jansen, soldaat onder de comp. van capt. Ramaker ende Antje Epkes van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd E.L., de vader, 26 apr 1788; ondertrouw HRL; ovl 27 dec 1803 HRL, oud 81 jaar
Epke Lourens zie: Tichelaar
Epke Wietses (ook als: Gepke); zie: Holthoff
Epke Wytses zie ook: E.W. Olthof; huwt met Sietske Sipkes, kind: Wytse Epkes, geb 18 sep 1810, ged 9okt18 10 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 30:10:0 ter Saeke geleverde Soetemelkskaas, 5 dec 1810, quit. no. 27 (GAH1142)
Epke Franssen van der Tuin E.F. vdT. van HRL, en Maayke Sipkes van Franeker, laatst geproclameert op dato dezes 25 apr 1773 HRL, en hebben getuygenis ontvangen van hier naar Franeker
Epke Johans Sanheym geb 17 okt 1794, ged 4 nov 1794 Grote Kerk HRL, dv Johan Martijn Sanheym en Elizabeth Johannes
Epke Louws Tichelaar geb 1800 Franeker, ovl 14 feb 1825 HRL, ongehuwd, werkman, zv Louw T, en ... ; BS ovl 1825
Epkie Allerts huwt met Johannes Christiaans, beide van HRL, geproclameerd de 28 jul en de 4 aug en getrout de 11 dito 1765; kind: Allert Johannes, ged 15 jul 1766 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Johannes, ged 12 dec 1769 Grote Kerk HRL
Eppe Gerrits huwt met Riemke Jans, kind: Antje Eppes, ged 10 may 1740 Grote Kerk HRL
Eppe Haakema oud 28 jaar, geb Garrelsweer en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-070; VT1839
Eppe Jans ged 24 apr 1742 Grote Kerk HRL, zv Jan Annes en Waltje Epkes
Eppe Johannes geb 16 apr 1807 HRL, ged 5 mei 1807 HRL, N.H., ovl 29 apr 1827 Franeker geslnm in ovlakte ''Dijkstra'', dienstmeid. wonende te Franeker 1827, dv Johannes Klaases (Dijkstra), en Trijntje Jans (de Vries); dopen Grote Kerk HRL 1807, BS Franeker ovl 1827
Erbrigje Pieters huwt met Pieter Tomas, kind: Pietje Pieters, ged 1 aug 1752 Grote Kerk HRL
Erick Fockkes ged 2 apr 1754 Grote Kerk HRL, zv Fockke Ericks en Wijlen Clara Norel
Erick Jans oud 2 jaaren, ged , samen met Rinske Jans, 13 jan 1750 Grote Kerk HRL, zv Jan Eriks en Baukjen Hayes
dr. Ericus Meyerts Haersma geb f. 1647 Oostermeer ''een week voor Mey op een Sondach''. Hij overleed te Driesum op 26 sep 1710 en werd ook te Driesum begraven. Ericus trouwde te HRL 20 feb 1676 met Anna Clara Canter, ged te Leeuwarden 5 aug 1653, ovl 26 jan 1724. Ericus was volmacht op de Landsdag voor Dantumadeel, ouderling te Driesum en lid van de synode op het Heerenveen. In 1688 werd hij burgemeester van HRL, hij was ook lid van de Raad van Admiraliteit. Zij woonden vaak op Canter state te Driesumerterp onder Driesum. Na het overlijden van Ericus schreef zijn vrouw in haar bijbel: ''Ao 1710, 26 sept. op een Vreydag omtrent een ure is myn waerde en lieven man de heer Ericus van Haersma in leven Raadt ter Admiraliteit in Vrieslandt en Burgemeester tot HRL in het vier en sestigste jaer synes ouderdom op Driesumterp in de Heere ontslapen tot groote droefheidt van my en, myne kinderen en in den agsten okt tot Driesum in de kerck begraven''. Kinderen: Sjoerdje, ged Leeuwarden 3 dec 1676, Aukje, geb 19 oct 1680, (niet verder uitgewerkt), Aurelia, ged 4 jan 1682, (niet verder uitgewerkt), Frans, ged Leeuwarden 8 feb 1684, (nit verder uitgewerkt), Geertruida. Ericus was een zv Meyert Eerckes Haersma en Sjoertie Piers Rinckema. (Gen. Jaarb. 1684/ Haersma); HAARSMA, ERNST ALBERTS
Ermke Johannes huwt met Sikke Zwendels, kind: Johannes Sikkes Zwendels, geb 15 jun 1788 ged 29 jul 1788 Grote Kerk HRL
Ernst Alberts Zie ook: Haarsma; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses & Negentig den Twintigste jun is Geboren Lieuwe, zv E.A. en Jietske Germens. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 28 nov 1815
Ernst van Assen geb 26 jan 1778 St Annaparochie, ovl 1 aug 1868 HRL, huwt met Wiebkje Agatha Rodengius/Reddingius op 25 mei 1803 Engelum, laatste afk. 22 mei 1803, zv Johannes Wijnandus vA., en Anna Clasina Jongsma, apothecar, N.H., raadslid in 1840, doet overlijdensaangifte van Geertrui Norel Vettevogel in 1811, huw.get. bij D.J. Gorter en H.J. Posthuma, 1829 id bij W. Gronemeyer en J. Popta, 1829; ovl in wijk C-018, kinderen Elisabeth vA geb 7 nov 1810 HRL, Anna Clasina vA, geb 15mr1805 HRL, zv Johannes Wijnandus vA, en Anna Clasina Jongsma; hu Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1810, BS ovl 1811, huw 1829, huw 1840, ovl 1868, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-010, 51; gebruiker van wijk C-063, apothecar; eigenaar is Klaas Blok, 1814. (GAH204); oud 62 jaar, geb St. Anna en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk F-007; VT1839; bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1805. (GAH650); heeft een huisbediende, extraord. belasting: f. 1:0:0, mei 1803, mei18 04, tweede quartier, huisnr. 185. (GAH650); geb 26 jan 1778, ovl aug 1868; komt voor op lijst: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893, in 1827 onder no. 91; id. 1828, grootboekno. 1157, deel 2: 59 Caroliguldens rente; id. 1829, no. 62; id. 1830, no. 68; id. 1831, no. 79; id. 1832, no. 41; id. 13 feb 1833, no. 16; id. 7 feb 1834, no. 28; id. 7 apr 1836, no. 79; id. 9 feb 1837, no. 73; id. 22 jan 1838, no. 64; id. 25 jan 1839, no. 48; id. 20 jan 1840, no. 28; id. 2 mrt 1841, no. 41; id. 12feb842, no. 49; id. 31 jan 1843, no. 48; id. 10 feb 1844, no. 53; id. 1 feb 1862, (!), no. 13; apotheker; verzoekt permissie tot het oprichten en drijven van een apotheek, belovende alvorens die te exerceren, genoegzame bewijzen van bekwaamheid te suppediteren. Toestemming verleend, 7 feb 1803 (GAH1803); aangesteld tot bekkenist in het 2e kwartier in plaats van de ovl S. IJsbrandi, 13 jun 1803 (GAH49); aangesteld tot Weesdiaconen Harm Tamboezer, E. v. A. en Sijbout Aardenburg in plaats van de afgaande Sierdsma, Pijke Piekinga en P. Hoogstra, 31 okt 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 185, gehuwd, 26 jaar 1 mrt 1804; kind: Elizabeth Clazina van Assen, geb 7 nov 1810, ged 3 dec 1810 Grote Kerk HRL; E. v. A. eigenaar van perceel nr. 1472 te HRL, apothecar, woonplaats HRL, legger nr. 16, huis en tuin, 420 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Ernst Feikes zie: de Boer
Ernst Harms geb 1801 Groningen, ovl 14 okt 1829 van het verongelukte kofschip ''Maria Hendriks Wilhelm'' van HRL, in zee is gevallen en is verdronken, huwt met Joukje Klazes Wassenaar op 4 jan 1827 HRL, huw.afk. 17 en 24 dec 1826, wonende te HRL, stuurman, zv Harm Ernst, (gk), en Griet- je Egberts, (gk), vader ovl 30 jan 1818 Antwerpen, moeder ovl 7 okt 1818 ... , grtvdr (m-zijde): Egbert Egberts, ovl 20 apr 1824 Groningen, grtmdr (m-zijde): Jantje Poppes, ovl 19 okt 1795 Groningen; BS huw 1827, ovl 1829
Ernst Jansen ende Trijntie Hanses, beide van HRL, huw.aang. 16 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit Dirk Clasen; huw.aang. HRL 1738
Ernst Johannes zie: van Assen
Ernst Jongsma huwt met IJke Posthuma, kind: Anna Klasina J, geb 1753 Leeuwarden; BS huw 1840
Ernst Muller huwt met Harmke Johannes Overmeier op 4 nov 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Ernst Albertus Martsma E.A.M., scheepstimmerknecht, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve vn het huwelijk van Klaaske Tjerks, naaister, wonende te HRL
Ernst Augustus Jenths ende Juffr:Maria Eva Kleyn, beyde tot HRL, koomende weegens de bruid Sijds Schaef met vertooninge van moeders consent, 23 Mrt1748
Ernst Augustus Jentsch huwt met Maria Eva Klein, beyde tot HRL, geproclameerd den 24-31 mrt en den 7 apr 1748 en doen ook getrouwt
Ernst Carel Colff E.C.C., Commissaris van de Huwelijkszaaken te Medemblik en Antje Pieters Asmus, van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 16 mrt 1777 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Medemblik om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt gelijk geschied is op 25 mrt 1777 volgens ontfangen adtestatie van Commissarissen van Huwelijkszaaken te Medemblik, 1 apr 1777, getekent N. Bourgonje, secretaris
Ernst Feikes de Boer huwt met Trientje Sijbrens, kind: Geertje Ernst dB, geb 1803 Bolsward; BS ovl 1833
Ernst Fredrik Meyer E.F.M. en Marijke Jans Holmans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd den 6 nov 1785; kind: Gerrit Fredriks Meyer, geb 17 jan 1788, ged 5 feb 1788 Grote Kerk HRL, vader als: F.E.M.
Ernst Lodewijk Keel E.L.K., soldaat onder de compagnie van capitein Ramaker, en Christina Fredriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd den 26 daaraanvolgende
Ernst Willem van Wijdenbrugh Johan Willem van der Haar en Juffrouw Margaretha van Wijdenbrugh (!), de bruidegom te Coudum en de bruid te HRL, sijnde aengegeeven door E.W.W. wegens de bruid en wegens de bruidegom de heer Rengers, met een gebod in de week, 4 Jun 1751; Mr. E.W. vW. van HRL, en Jongvrouwe Louisa Elizabeth Spengler Murdel, van Hasselt, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 apr 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Hasselt, en volgens ingebragte verklaaring aldaar getrouwd den 12 apr 1787; kind: Pieter Beerndts van Wijdenbrug, ged 17 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Amadea Catharina Sophia van Wijdenbrug, ged 5 okt 1766 Grote Kerk HRL; huwt met Lorisa Wijdenbrugh Gebooren Assenburg, kind: Henrietta Lorisa van Wijdenbrugh, ged 3 feb 1761 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Ernstes van Wijdenbrug, ged 21 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL, vader is Grijpman en Raad Fiskaal
Errit Karels zie: Numan
Ertje Jans huwt met Heere Geerts op 12 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Ertje Klazes zie: Kamstra
Ertje Klazes Kamstra geb 1803 HRL, ovl 20 feb 1862 HRL, huwt met Hille Berends Braams op 22 jun 1837 HRL, huwt met Johannes Hendrikus Schur op 3 jul 1834 HRL, huwt met Regnerus de Leeuw, wordt gealimenteerd, ovl wijk B-138, dv Klaas Alberts K, en Geertruida Harmens Klumpert; BS ovl 1812; 1834 huwelijken, ovl 1836, huw 1837, ovl 1849, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-149
Erven Roorda betalen overgebleven gelden burgerbewapening terug aan de gemeente 1805
Esger Karstes geb 18 jun 1794, ged 6 jul 1794 Grote Kerk HRL, zv Kaarst Esger en Trijntje Annes
Esger Pieters geb 2 feb 1780, ged 22 feb 1780 Grote Kerk HRL, zv Pieter Esgers en Grietje Douwes
Esger Tjites huwt met Tjitske Pieters, kind: Theuntje Esgers, ged 6 mei 1760 Grote Kerk HRL
Etie Hendriks rentmeester van het Weeshuis bet f. 5:0:0 aan de Diaconie der Gereformerde Gemeente alhier weegens alimintaesje voor 2 kinders (Hendrik en Baukje Bonnes), met quad seer besmet, nagelaten door Bonne Teunis en E.H., quit. no. 2, 6 mrt 1770. (GAH1101); huwt met Bonne Theunis, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 August en den 4 sep en getrouwt den 27 sep 1740; kind: Hendrik Bonnes, ged 26 apr 1757 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Bonnes, ged 16 jun 1754 Westerkerk HRL; kind: Theunis Bonnes, ged 20 feb 1752 Grote Kerk HRL; kind: Marike Bonnes, ged 5 apr 1750 Grote Kerk HRL; kind: Janke Bonnes, ged 22 jan 1747 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Bonnes, ged 23 aug 1744 Grote Kerk HRL; kind: Ackke Bonnes, ged 25 sep 1742 Grote Kerk HRL; Geeft UEd:Agtbh:met verschuldigde Eerbied te kennen E.H. huysvrouw van Bonne Teunis, vaerendspersoon binnen deese Stad woonagtig dat sij supplnte wel geneegen soude weesen de functie als geswooren uitdraegster binnen deese Stad, met den aenkleeve van dien waer te neemen; vermits de ontfanger Saco H:van Idsinga aen haer supplnte:tot de koopenschap van uitdragerij credijt gedenkt te geeven, Edog sulks buiten consent van UEd:Agtbh:niet kunnende geschieden, soo is de supplnte te raede geworden haer hier over aen UEd:Agtbh:te addresseeren. Met Ootmoedig versoek UEd:Agtbh:gelieven de suppliante tot meede geswooren uitdraegster te eligeren en authoriseeren, op lasten, pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende, presenterende de supplnte den Eed om in cas van eenige tauxatie van goederen sulks getrouwelijk te sullen doen en nae vermogen waer te neemen; waer op de supplnte een favorabel appt van UEd:Agtbh:is afwagtende, quo facto etc:(onder Stonde) reqtus(was get), H. Pesma. P1745P: (in margine Stonde); Sij gesteld in handen van de ontfr Saco H:van Idsinga omme hier op sijn goedbedunken te seggen binnen twee daegen nae insinuatie deeses omme sulx geschiet voorts gedisponeert te worden, Actum den 13 oct 1745 (was get:) Pier Bretton Ter ordtie van de magistr:abs:sec:R.J.D. Swart f. 10:1745:13 gesw. clercq; (onder Stonde); de Magistraat gehoort het versoek van de supplnte en het berigt en acceptatie van de Hr S:H:van Idsinga ontfr der Boelgoederen deeser Steede, Accordeerende het versoek ten requeste gedagt, nomineert en eligeert de supplnte E.H. tot meede gwswooren uitdraegster van deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden, mits doende den Eed van getrouwigheit daer toe staende Actum den 18 oct 1745 (was get:) Pier Bretton Ter ordtie van de magistr abs:sec:R:J:D:Swart gesw: clercq f. 10:1745:18; (Lager en ... Stonde); Op heeden den 19 okt 1745 heeft E.H. den Eed van getrouwigheit als geswooren uitdraegster in handen van de Hr. presideerend Burgemr Pier Bretton gepresteerd In kennisse van mij abs:sec: R:J:D:Swart gesw:clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Bonne Teunis en Etje H., beide van HRL, koomende voor de Bruit Berent Berends bontwever, 20 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL
Etienne Babois ovl voor 1845, huwt met Jacoba Bakker, kind: Johanna, geb te Ezumazijl; BS huw 1844, ovl 1859
Etje Alles geb 20 jul 1772, ged 4 aug 1772 Grote Kerk HRL, dv Alle Folkerts en Auckje Bonnes
Etje Daniels huwt met Durk Sweeris, kind: Gerritje Durks, ged 1 jun 1749 Grote Kerk HRL
Etje Douwes ged 20 jun 1745 Grote Kerk HRL, dv Douwe Lujtjes en Nijske Piers
Etje Groenewoud huwt met Jan Jacob Roester; BS ovl 1870
Etje Jacobs geb 11 dec 1808 HRL, N.H., ged 8 jan 1809 HRL, dv Jacob Alberts en Hendrikje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1808; geb 11 dec 1808, ged 8 jan 1809 Grote Kerk HRL, dv Jacob Alberts en Hendrikje Johannis
Etje Jans zie: Hoekstra, Velthuis
Etje Jans ged 15 dec 1743 Grote Kerk HRL, zv Jan Zacharias en Beitske Jans ged 2 sep 1742 Grote Kerk HRL, dv Jan Zacharias en Beitske Jans; huwt met Johannes Jans, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 mrt en getrout de 1 apr 1770; kind: Jan Johannes, geb 5 sep 1773, ged 21 sep 1772 Grote Kerk HRL; kind: Beitske Johannes, ged 23 apr 1771 Westerkerk HRL
Etje Jans geb 29 jan 1788, ged 12 feb 1788 Grote Kerk HRL, dv Jan Aits en Dina Willems; geb 1 feb 1793, ged 17 feb 1793 Grote Kerk HRL, dv Jan Aits en Dina Willems
Etje Jansen geb 1763 HRL, ovl 5 feb 1826 HRL, huwt met Klaas Salverda op 3 jun 1810 HRL, haar man was kleermakersknecht; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1826, ovl 1841; Klaas Salverda en E.J., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 Bloeymaand 1810; ondertrouw HRL
Etje Klazes geb , 1741 ... , ovl 29 mrt 1816 HRL, huwt met Albert Jacobs; BS ovl 1812; 1816 overlijdens
Etje Klases ontvangt lijfrente 1740-1766; gemeentebestuur betaalt aan Tettie Clases weduwe Tijte Tijtes 1 jaar interesse van 700 Caroliguldens: f. 21:0:0; de obligatie leyt op naam van Claas Foppes en Lijsbet Rombouts van der Parre, moeder van Ettie Claeses, zie ook aldaar; 10 nov 1734. (GAH283)
Etje Menses zie: Bakker
Etje Waslander huwt met Johannes Hofman; BS ovl 1837
Etje Willems ende Gerrijt Ewerts, beyde van HRL, huw.aang. 10 jan 1733 HRL, comende voor de bruyd Gerrijt Hillebrands; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Etje B. van Slooten oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-178; VT1839
Etje Jans Hoekstra geb 1779 ... , huwt met Johannes Agema op 6 jun 1802 HRL, getuige bij geboorte aangifte van Klaas Sibrandi, 1811, dv Jan H, en Maaike Hoffman; huw Grote Kerk HRL 1802, 1809, 1811, BS geb 1811; kind: Jan Johannes Agema, geb 30 jan 1809, ged 19 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jan Johannes Agema, geb 19 mrt 1811, ged 9 apr 1811 Grote Kerk HRL
Etje Jans Velthuis geb 1793 HRL, ovl 20 apr 1835 HRL, 1e huwt met Jan Klazes de Boer op 11 dec 1828 HRL, huw.afk. 30 nov en 7 dec 1828, winkelierse, 2e huwt met Pieter Tijssen van Vliet op 1 jun 1817 HRL, huw.afk. 18 en 25me18 17, dv Jan Eits V, en Dina Willems; BS huw 1817, huw 1828, ovl 1835, ovl 1844
Etje Menses Bakker geb 27 okt 1807 HRL, ovl 15 jun 1855 HRL, 1e huwt met Walter Sparreboom, 2e huwt met Sijbren Annes vd Werf op 29 nov 1832 HRL, kinderschoolhouderse in 1851, dv Mense Wessels B., en Lieuwkje Thomas van Slooten; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1832, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-179
Ettie Arents huwt met Willem Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 20 en 27 May en 3 jun 1753 getrouwt in de Westerkerk HRL; kind: Hendrik Willems, ged 21 feb 1754 Westerkerk HRL
Ettje Andries zie: Schaafsma
Ettje Jans Jan Simons ende E.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Hendriks, goede bekende, 5 may 1792; ondertrouw HRL; Jan Simons en E.J., beide van HRL, getrouwd op den 20 may 1792 HRL
Ettje Lammerts huwt met Johannis Wederspan, kind: Assweerus Johannis Wederspan, ged 20 aug 1748 Grote Kerk HRL
Ettje Schaafsma geb 1809 Zurich, ovl 15 jul 1866 HRL; in een schip liggende in de stadsgracht, dv Andries Gerbens S, en Mintje Broers Rodenhuis; bs 1866 overlijdens
Ettje Sjoukes huwt met Pieter Feddes, beide van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 Mei 1764 en getrout de 1 jul in de Westerkerk
Euphemia Hermanus zie: Bonke
Euphemia Hermanus Bonke geb 1800 Zwolle, ovl 3 feb 1827 HRL, huwt met Jan Klazes de Boer op 26 mrt 1825 HRL, huw.afk. 13 en 20 mrt 1825, wonende te HRL, man is winkelier, dv Hermanus B., en Christina Hendriksen; BS huw 1825, ovl 1827, ovl 1844
Eurelia Blink geb 1787 ... , huwt met Jan Bader, getuige bij geboorte aangifte van Anna Barteles; BS geb 1811; Jan Johannes Bader van HRL. en A. Sijbrens B. van Franeker, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 3 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL
Eva Adama huwt met Jan de Bruin; BS ovl 1854
Eva Alberts Hendrik Sijbrens en E.A. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan Jansen desselvs neef den 1 May 1751; huwt met Hendrik Sijbrens, beyde van HRL, geproclameerd den 2, 9 en 16 May 1751 en doen ook getrouwt
Eva Andries zie: Onsman
Eva Augustus zie: van Dalsen
Eva Bartholomeus zie: Klok
Eva Besling ook genaamd IJefke B. ; geb 1775 HRL, ovl 21 feb 1844 HRL, dv Harmanus B., en Elisabeth Gerrits Smits, huwt met Freerk eyses Lemsma, huwt met Auke IJpkes Molenaar op 20 okt 1814 HRL, huw.afk. 2 en 9 okt 1814; BS huw 1814, ovl 1829, ovl 1844; Fredrik eyses ende E.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 2 jan 1808; ondertrouw HRL
Eva van Dalsen geb 18 jan 1777 HRL, ovl 10 sep 1846 Franeker, huwt met Freerk Dirks Fontein, wonende te HRL. 1846, doch verblijf houdende te Franeker, dv Augustinus Robbertus vD, en Dieuwke Pesma; BS ovl 1846; regattdv1826 -1893; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-020; VT1839; geb 18 jun 1777; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 1827, no. 20; 1828, no. 36, grootboeknr. 6068, deel 7: f. 240,- ; 1829, no. 47; 1830, no. 18; 10 feb 1831, no. 31; 23 feb 1832, no. 63; 6 mrt 1833, no. 68; 11 feb 1834, no. 72; 5mrt18 35, no. 67; 13 jan 1836, no. 39; 19 jan 1837, no. 29; 22 jan 1838, no. 38; 24 jan 1839, no. 16; 20 jan 1840, no. 58; 11 mrt 1841, no. 67; 12 feb 1842, no. 26; 31 jan 1843, no. 28; 10 feb 1844, no. 37
Eva Dirks zie: Fontein
Eva Emmenes Donderdag den 19 jul 1798; de Raad der Gemeente ordinaires vergadert zijnde, verscheen nog ter Vergadering eenen E.E. huisvrouw van Anthoon van den Berg, Soldaat onder de Guarde te Leeuwarden te kennen geevende, dat haar door een vrouwspersoon, welk bij haar te Leeuwarden gelogeerd Was geweest, een vrouwenrok Waar ontnoomen. Welk vrouwspersoon zij op hier nagereisd zijnde, de rok door bezorging van de Slaapvrouw uit het zogenaamde Bedelaarsquartier, weder had te rug bekoomen en dat den dief Weggevlugt was, geevende Zij hier van den Raad kennisse, met Verzoek van te moogen Werden onderrigt, hoe zij zig in deezen verder moest gedraagen, Waar op gedagte vrouw geinjungeerd is, om maar Weder na Leeuwarden te vertrekken. (GAH44)
Eva Fontein Arum, Sectie A, 1832: E.F. te HRL, eigenaresse van perceel nr. 157, legger nr. 77, Huis en Erf, grootte 2310 m2, klasse onbe-bouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 158, legger nr. 77, Boomgaard, grootte 1220 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 159, legger nr. 77, Tuin, grootte 740 2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 172 en 174, legger nr. 77, Bouwlanden, grootte resp. 5840 m2 en 11220 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wons dl. ); id. van perceel nr. 175, legger nr. 77, Weiland, grootte 1440 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 535, legger nr. 77, Weiland, grootte 18320 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 538 en 539, legger nr. 77, Weilanden, grootte resp. 16880 m2 en 2850 m2, klasse onbebouwd: beide 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 687, legger nr. 77, Weiland, grootte 22210 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 688, 690 en 691, legger nr. 77, Bouwlanden, grootte resp. 14620 m2, 13750 m2 en 13330 m2, klasse onbebouwd: alle 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 689, legger nr. 77, Molen en Erf, grootte 220 m2 klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 699, 700 en 702, legger nr. 77, Bouwlanden, grootte resp. 12080 m2, 13120 m2 en 21320 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 701, legger nr. 77, Weiland, grootte 11910 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 704, 705 en 706, legger nr. 77, Bouwlanden, klasse onbebouwd resp. 3/4, 3 en 3/4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 708, 709 en 712, legger nr. 77, Bouwlanden, grootte resp. 13020 m2, 11670 m2 en 3360 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 710, 711, 713 en 714, legger nr. 77, Weilanden, grootte resp. 20860 m2, 830 m2, 17990 m2 en 18750 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 1/2 en 1/2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 720, legger nr. 77, Bouwland, grootte 14270 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel )
Eva Fontein geb 1773 HRL, ovl 3 nov 1856 HRL, huwt met Hendrik Jans Westra, DG, dv Dirk F, en Catharina Stinstra; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-002; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-017; VT1839; geb 26 feb 1773, weduwe van Hendrik Westra, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826- 1893; 1 jan 1840, no. 1: f. 1445:0:0; id. 3 jul 1841, no. 97; id. 5 jan 1842, no. 8; id. 5 jul 1843, no. 104; id. 6 jul 1842, no. 96; id. 1 jul 1846, no. 21; id. 15 jan 1839, no. 11, ambtenarenpensioen; id. 5 jul 1839, no. 101; id. 2jul18 40, no. 96; id. 2 jan 1841, no. 6; id. 4 jul 1838. no. 96; id. 6 jan 1843, no. 9; id. 6 jul 1844, no. 94; id. 9 jan 1845, no. 11; id. 1 jul 1845, no. 20; id. 2 feb 1846, no. 1; id. 17 jan 1844, no. 17; (geen boeknr. vermeld)
Eva Heins geb 1810 HRL, ovl 21 mei 1847 HRL, ongehuwd, dv Hein ... , en ... ; BS ovl 1847; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Eva Hendriks zie: Knipper
Eva Hendriks Willem Jans en E.H., beide van HRL, laatst geproclameerd 18mey 1777 HRL, en toen getrouwd
Eva Hendriks huwt met Rinse Wopkes, beyde van HRL, geproklameerd den 6 en 13 en den 20 May 1753 getrouwt; kind: Eva Rinses, ged 28 mei 1754 Westerkerk HRL, de moeder ovl
Eva Herberts geb 8 may 1793, ged 4 jun 1793 Grote Kerk HRL, dv Herberts Abels en Anna Frederica Koch
Eva Jans zie: Fontein, Kuipers
Eva Jans geb 24 sep 1795, ged 3 nov 1795 Grote Kerk HRL, dv Jan Roelofs en Hinke Aukes
Eva Jans geb 5 jan 1794, ged 25 feb 1794 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Rinske Sjoerds
Eva Jans Dirk Kuikenbrink en E.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 30 jul 1775 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha
Eva Jans huwt met Roelof Meinderts, beyde van HRL, sijn geproclaqmeert den 22-29 jan en den 5 feb 1741 en doe ook getrout in de Westerkerk; Roelof Meinderts van HRL. ende E.J. meede van daar, koomende voor de Bruit desselfs vader Jan Hansen, 21 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Durkje Roelofs, ged 19 aug 1762 Westerkerk HRL; kind: Jetske Roelofs, ged 8 jul 1744 Westerkerk HRL, vader als R. Meinerts
Eva Jans huwt met Gerrijt Jurjens Hulsker, beide van HRL, geproclameert den 24-31 aug en getrout den 7 sep 1755
Eva van Maurik van Amsterdam ende Tjerk Nieuwenhuys van deese Stad, huw.aang. 15 sep 1736 HRL, aangegeeven door de procr. Lanting op Attestatie dat de geboden tot Amsterdam Wettelijk aangeteekend waeren; huw.aang. HRL 1736
Eva Meinerts weesvoogden bet f. 54:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens erfportie van E.M. uyt de nalatenschap van haar ouders, 21 mrt 1780. (GAH1111); geb 28 sep 1772, ged 13 okt 1772 Grote Kerk HRL, dv Meinert Roelofs en Hendrikje Jans
Eva Michiels huwt met Abraham de Vries, wonende te Leeuwarden; BS huw 1817
Eva Molenaar oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-047; VT1839
Eva Mulder geb 1782 ... , ovl 8 okt 1817 HRL, hm ... , vlgs ovlakte weduwe; BS huw 1817
Eva Pijters ovl 24 sep 1727 HRL, old 30 jaer
Eva Rinses ged 28 mei 1754 Westerkerk HRL, dv Rinse Wopkes en Eva Hendriks ovl 20 mrt 1799 HRL, huwt met Oepke Minnes; BS huw 1822, ovl 1850; begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Eva Salomons oud 51 jaar, geb Weener (?) en wonende te HRL. 1839, wijk F-138; VT1839
Eva Salomons zie: Swaap
Eva Sjoerds zie: van der Weide
Eva Voormeulen ov. . 24 mei 1811 Leeuwarden, huwt met Johan Fredrik Trip; BS huw 1825
Eva Wiebes zie: Meelman; Pieter van Klaveren en E.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 apr 1808; ondertrouw HRL
Eva Willems zie: Bloemers
Eva A Braak ovl 4 jan 1777, 60 jaar, wed. van R. van Dalsen, Westerkerk HRL; vdGaast begraaflijst; Robertus van Dalsen van HRL. en E.B. van HRL, koomende voor de Bruidegom en Bruit de procr. Romke Lanting als daartoe schriftelijk gelast, en vertoonde het consent van wederzijdse ouders met een gebod in de week, 18 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL
Eva Andries Onsman geb 2 aug 1811 HRL, dv Andries O, en Grietje Arjens; dopen Grote Kerk HRL 1811 geb 2 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL, dv Andries Onsman en Grietje Arjens
Eva Bartholomeus Klok geb 1798 HRL, ovl 21 nov 1826 HRL, huwt met Bouwe Obbes Vinkelbos op 9 dec 1821 HRL, huw.afk. 25 nov en 2 dec 1821, dienstmeid. dv Bartholomeus K, en Maartje Klazes vd Vleugel; BS huw 1821, ovl 1826, ovl 1840
Eva Hendriks Knipper geb 14 aug 1802 HRL, ovl 7 aug 1822 HRL, zv Hendrik K, en Catharina Sijbrandi; BS ovl 1822
Eva Jans Fontein geb 1791 HRL, ovl 4 jul 1841 HRL, huwt met Simon Sijbrands Hingst op 24 sep 1823 HRL, huw.afk. 14 en 21 sep 1823, dv Jan F., en Aafke Tjallingii; BS huw 1823, ovl 1841; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-020; VT1839
Eva Jans Kuipers geb 1797 HRL, ovl 11 jul 1854 HRL, huwt met Haring Jans vd Zee op 31 mei 1818 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1818, N.H., dv Jan Jans K, en Rinske Sjoerds; BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-078; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-088; VT1839
Eva Rozina Scherbaum geb 18 jan 1774, ged 23 jan 1774 Grote Kerk HRL, dv Andreas Scherbaum en Mintje Hanses
Eva Salomons Swaap geb 1806 Amsterdam, huwt met Isaac Jesayas Spier op 29 mei 1828 HRL, huw.afk. 11 en 18me1828 Amsterdam en HRL, wonende te Amsterdam, dv Salomon Sadok, (gk), en Annaatje Wolf, (gk); BS huw 1828
Eva Sjoerds van der Weide geb 1798 HRL, ovl 15 dec 1888 HRL, ongehuwd, N.H., dv Sjoerd Jans vdW, en Hendrikje Roelofs vd Zee; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk F-180, 242; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-155; VT1839; geb 13 sep 1798, ged 7 okt 1798 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd van der Weide en Hendrikje Roelofs
Eva W Bloemers geb, 1805 HRL, ovl 12 jan 1845 HRL, huwt met Dirk Tolsma, dv Willem B, en Sophia Hendriks; BS ovl 1845; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-022; VT1839
Eva Wiebes Meelman geb 1778 HRL, ovl 12 feb 1853 HRL, huwt met Pieter van Klaveren, winkelierse in 1853, dv Wybe M, en Jetske Reitsma; BS huw 1840, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-123; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-121; VT1839
Eva/Yfke Scheltema ovl 13 nov 1752 HRL, huwt met Freerk Fontein; BS huw 1823, ovl 1839; geb 6 mrt 1711, ovl 13 nov 1752, 41 jaar, huisvrouw van Freerk Fontein, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Everarda Wybrigs zie ook: Wyborgh; huwt met Evert Roorda; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Gerbrecht Everts Roorda, geb ... jul 1795, ged 25 aug 1795 Grote Kerk HRL
Everardus Deppe zie bij: J.H. Steinfort; huwt met Johanna Henderica Steinfort (won. Groningen), op 7 dec 1794 te HRL, komt van HRL, bombardier id Compagnie artilleralisten van kapitein Hosang, laatste afk. 30ov1794; huw Grote Kerk HRL 1794; E.D., bombardier in de comp. artilleristen van capt. Hosang ende Johanna Henderika Steinfort, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Wybe Dirks Blom, goede bekende, 15 nov 1794; ondertrouw HRL; Evert deppe, bombardier in de Comp. Artilleristen van Capitein Hosang en Johanna Henderica Steinfurth, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 nov 1794 HRL, en zijn getrouwd op den 7dec; Johannes Strooband, gelegitimeerde procureur te Leeuwarden schrijft verzoek namens Johanna Steinfurth, van hier geboortig, nagelaten dv wijlen de admiraliteitsbode Pieter Stein furth, hoofdzakelijk inhoudende klachten, dat zij hoog zwanger is en door haar man E.D., bombardier onder de 3e Cie van het 4e Bataillon Artilleristen te Groningen garnizoen houdende is verstoten, onder voorwendsel dat niet hij maar een ander haar bezwangerd heeft. Strooband vraagt de gemeenteraad een brief te schrijven aan de Raad van de administartie van het betreffende bataillon teneinde haar man over te halen haar aan te nemen, zoals een man behoort te doen. Gemraad zal brief schrijven en schrijft o. a. dat zij altoos een voorbeeld van zedelijkheid is geweest, en dat dergelijke beuselachtigheden nergens op slaan, 8 jan 1801 (GAH47); ontvangen brief van de Raad van de administratie van het 4e bataillon, inhoudende dat bombardier E.D. volhoudt zijn vrouw niet weer tot zich te nemen, 15 jan 1801 (GAH47)
Everardus Meints geb 1783 HRL, ovl 16 sep 1826 HRL, huwt met Geertruida Cristina Brongers op 16 nov 1806 Leek, vertrokken naar Leek met attestatie, huw getuige bij S. Posthuma en A.R. Meintz, trekschipper, wonende te HRL. 1812, zv Roelof (Rudolphus W. )M, en Tjitske Suwardus Posthumus; huw Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1812, ovl 1826; geb 28 jan 1783, ged 4 mrt 1783 Grote Kerk HRL, zv Roelof Willem Meints en Tjitske Sivardus Posthuma; gebruiker van wijk E-064; eigenaar is R.W. Meints wed., 1814. (GAH204); E. Roelof M. van HRL. en Geertruida Christina Brongers van de Leek, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 25 okt 1806; ondertrouw HRL
Everardus Epeus Wielinga van Scheltinga ged 4 Febrij 1770 Westerkerk HRL, zv Pierius van Scheltinga en Sjoertje Hexenius
Everdina Alberts huwt met Klaas Jans, kind: Agnieta Klaases, ged 7 apr 1749 Grote Kerk HRL
Everdina van der Gaast geb 1810 Franeker, ovl 10 mrt 1876 HRL, huwt met Hidde Tjeerds Faber op 7 dec 1837 HRL, slakkebakster, wonende te HRL, N.H., dv Trijntje Mozes vdG; BS huw 1837, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-131; oud 29 jaar, (vnm: Evertje), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-070
Everdina Kleynhoff Baron Willem Lodewijk van Mijnborgen, vaandrig in ''t Regiment van Generaal Major van Brakel van HRL, ende Jonkvrouwe E.K. van Cuilenburg, zijnde de aangaave gedaan door Adjudant Raydt, met een gebod in de week, 25 feb 1791; ondertrouw HRL; Baron Willem Lodewijk van Wijnbergen, Vaandrig in ''t Regiment van Generaal Major van Brakel, van HRL, en de jonkvrouwe E.K. van Kulenburg, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 mrt 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Everdina Mein huwt met Arent Hendriks van Urk, kind: Hendrik Arents van Urk, ged 15 aug 1765 Grote Kerk HRL
Everdina Meulenkamp Arent Vruink, soldaat in ''t Regiment van Lt. Generaal Onderwater laatst in guarnisoen gelegen hebbende te HRL, en E.M., van Reurls, zijn, na op den 15 nov 1778 HRL, hunne derde afkondiging gehad te hebben, met getuigenis daarvan vertrokken naar Reurls
Everdina Michiels Klaas Gerrtis en E.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 dec 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Everdina Harmens Alfring ged 28 jan 1749 Grote Kerk HRL, dv Harmen Jans Alfring en Cornelia Boeles
Everdt Linneboom E.L. ende Catharina Groen, beide van HRL, vertonende de fiscaal Dreyer procuratie tot de aangevinge der huwelijx gebooden, 27 Mrt1751; huwt met Catharina Groen, beyde van HRL, geproclameerd den 28 mrt en den 4-11 apr 1751 ook getrouwdt
Everharda Wyborgh ook als: E. Wybrighs; huwt met Mr. Evert Jacobs Roorda; zie aldaar; (Gen. Jaarb. 1984); kind: Geertruida Jacoba Everts Roorda, geb 1 may 1794, ged 3jun17 94 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Everts Roorda, geb 4 may 1797, ged 30 may 1797 Grote Kerk HRL; kind: Gerbrecht Everts Roorda, geb 30 jul 1795, ged 25 aug 1795 Grote Kerk HRL
Everhardus Deketh ged 23 aug 1722, ovl 10 apr 1796, 73 jaar, Vendumeester bij de Marine Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; woont in 8e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen. (GAH650); id. woont in 1e quartier, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Claas Heins, als curatoren over de minderjarige nagelaten kinderen van Daniel Heinsius in die qualiteit terzake het overgeven of afstaan van 3 graven op het Groot Kerkhof op no. 42, 45 en 6, 21 apr 1773: f. 90:0:0
Everhardus Wilhelmus Petersen geb 30 nov 1792 Borne, ovl 13 jan 1872 HRL, huwt met Wemeltje Feddema op 23 sep 1816 HRL, huw.afk. 28 jul en 4 aug 1816 HRL, en Vlieland, ook huwt met Sophia Maria Waldorp, N.H., ijzerkramer in 1872, horlogiemaker 1841 HRL, zv Wermold P, en (Christina Roskott); BS huw 1816, ovl 1841, ovl 1872, bev.reg. HRL 1860-80; oud 49 jaar, geb Borne en wonende te HRL. 1839, horlogemaker, wijk C-039; VT1839; E.W.P. eigenaar van perceel nr. 566 te HRL, uurwerkmaker, woonplaats HRL, legger nr. 526, huis, 150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); Ik ondergetekende Wermold Petersen, Predikant bij de hervormden op het eiland Vlieland, present te HRL, verklare hiermede te consenteren in het huwelijk van mijn zoon E.W.P., horloge- en Uurwerkmaker, wonende te HRL, voornemens is aantegaan met Wemeltje Feddema, dogter van Wytze Jans Feddema, verzoekende daartoe competente Autorisatie om aan dat huwelijk alle de vereischte formalia te besteden, waartoe en tot al het nodige een ieder bij dezen door mij ondergetekende word gequalificeerd. In kennisse mijn gewone handtkening HRL den 29 mrt 1816; Wij Ondergeschrevenen Wytze Feddema mr. horlogiemaker en IJtje Aukes Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter Wemeltje Feddema om zich in het Huwelijk te begeven met E.W.P. mr. horlogiemaker te deezer Steede, meerderjarige zv Wermold Petersen Predikant bij de Herformde Gemeente op de Eilande Vlieland en Christina Roskott Echtelieden aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen in gevolge de wet geschieden om na afloop derzelve in den Huwelijken Staat te woren bevestigd. HRL den 26 jul 1816; den Burgemeester van den Eilande Vlieland, Certificeert hier mee-de, dat de Huwelijks afkondigingen van E.W.P. en Wemeltje Feddema, beyde woonagtig te HRL op den 28 jul en 4de deser onverhindert Zijn afgeloopen; waar van wij desen ten eynde het Huwelijk tusschen genoemde Everhardus Wilhelmus Petersen en W.F. Zoude kunnen worden Voltrokken, hebben afgegeven. Vlieland den Vierde aug 1816; Extract uit het Doop Reg. der Hervormde Gemeente te Hengelo. No. 366: Zeventienhonderd Een en negentig, den Vierde dec is gedoopt, en geb den dertigste nov Everhardus Wilhelmus, zv Wernold Petersen en Christina Roskott Ehelieden in Borne. Borne den 19de aug 1816
Evert Alderts zie: Hovinga
Evert Annes zie: Nauta
Evert Annes E.A. ende Tzietske Jacobs beide van HRL, aangegeven door R.J. de Swart, vertoonende schriftelijke last in desen den 8 May 1751
Evert Arents huwt met Tjetske Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd den 9, 16 en 23 May 1751 en doen ook getrouwt; kind: Gertje Everts, ged 23 okt 1753 Grote Kerk HRL; kind: Feike Everts, ged 9 may 1752 Grote Kerk HRL
Evert Arents huwt met Anna Baarents de Leeuw, beide van HRL, geproclameerd de f. 1:8:15 en getrout de 23 mrt 1761
Evert Arjens zie: Oosterbaan
Evert Berkman huwt met Sophia Johannis, kind: Nicolaas Everts Berkman, ged 27 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Lena Everts Berkman, ged 22 apr 1760 Grote Kerk HRL
Evert Bernardus zie: Brink
Evert Bouwknegt geb 8 okt 1803 HRL, ged 25 okt 1803, N.H., ovl 28 dec 1891 HRL, huwt met Gees- je Biese, (gk), schipper, huw.get. bij J.O. Bijlsma en J.J. Bouwknegt broeder bruid 1828, zv Jan Everts B., en Sijbrigje IJmes; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk B-006, supp wijk I-069, (schip); oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk B-006; VT1839
Evert Bouwknegt ovl 21 jun 1792 HRL, huwt met Klaaske Beidschat, kind: Geertje Everts B., geb 1792 HRL; BS huw 1824, ovl 1867; bij ovl 52 jaar; E.B. en Klaaske Beidschat, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 nov 1784 HRL, en zijn den 19 dec 1784 getrouwd; woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; ook vermeld met alleen rechts: . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); kind: Cornelis Everts Bouwknegt, geb 28 nov 1787, ged 18 dec 1787 Grote Kerk HRL, moeder als: K. Kornelis B. ; kind: Geertje Everts Bouwknegt, geb 24 jan 1790, ged 16 feb 1790 Grote Kerk HRL
Evert Deddes zie: de Jonge
Evert Douwes zie: de Boer
Evert Edsges ged 4 jan 1752 Grote Kerk HRL, zv Edsge Tijtes en Grietje Everts ged 25 jul 1747 Grote Kerk HRL, zv Edgers Tijtes en Grijtje Everts
Evert Eelkes begraven Groot Kerkhof, regel 43, nr. 46; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Evert Eeltjes geb 26 may 1793, ged 11 jun 1793 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Everts en Geeske Ritskes; geb 21 sep 1794, ged 7 okt 1794 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Everts en Geeske Ritskes
Evert van Emden huwt met Kunira Hopman, balkvlotter; BS ovl 1884
Evert Everts zie: Postma
Evert Farmsbach E.F. van HRL. ende Sijtske Allards van Bolsward, vertoonende de bruydegom notariele acte van consent sijner ouders tot Wessem woonende en compareerde voor de bruid desselfs vaeder Allard Jans, 2 mei 1744; van HRL, huwt met Sijtske Allerts van Bolsward, sijn geproclameerd 3, 10 en 17 May 1744 en doen ook getrouwt
Evert Flink Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 3e classe, no. 9, 4 1/2%, verschenen May 1774: f. 22:13:8. (GAH1060); id. verschenen May 1776. (GAH1060); id. verschenen May 1777: f. 23:3:0 (GAH1060); id. verschenen may 1778: f. 23:7:8. (GAH1060); ontvangt interesse 3e classe 4 1/2% van de tontine(orig. groot 40.000 gulden), genegotieerd tot opbouw van de Nieuwe Kerk, 1801: f. 29:15:0, alsmede f. 18:0:2; id. over 1802: f. 31:16:8, alsmede f. 6:0:2; id. over 1803: f. 32:9:6; id. over 1805: f. 38:2:0; id. over 1806: f. 38:2:0; id. over 1807: f. 38:16:0; id. over 1808; id. over 1809: f. 39:5:0; id. over 1810: f. 42:0:0; id. over 1811: f. 42:18:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt interesse van de Tontine (orig. groot 30.000 gulden 4 1/2% genegotieerd tot opbouw van de Groote Kerk, 1804: 35 Cargld en 4 stuivers
Evert Freerks zie: Hingst
Evert Gerrits zie: van der Linden, Wagenaar
Evert Gerrits huwt met Berber Freerks, kind: Trijntje Everts, geb 8 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL
Evert Goslings zie: Akkringa
Evert Goslings ged 14 sep 1766 Grote Kerk HRL, zv Gosling Everts en Stijntje Jacobs
Evert Goslings Beernt Jansen ende Attje Jansen beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom E.G., 9 May 1744; Geeft met schuldige Eerbied te kennen Hidde Brouwer Stads Tamboer alhier, dat hij supplnt dito Bedieninge eenige tijd heeft laeten waerneemen door Ulbe Corneelis Metselaer binnen deese Stad, en vermits wandevoir van deselve nuw tot het waerneemen van dat Ampt heeft gedespicieerd de persoon van E.G. stoeldrayer binnen deese Stad, welke daer toe seer wel in staat en genoegsaem bequaem is:welk hij derhalwen mits deesen aen UEd: Agtb:tot het waerneemen van het Ampt van Stads Tamboer, welgevallen sal. Geevende hij E.G. meede te kennen dat hij geerne dat Ampt als Stads Tamboer soude willen bedienen en als subst: waerneemen. Weshalven de suppleanten beide seer gedienstig versoeken dat UEd:Agtb:hem E.G. tot Substituit Stads Tamboer sullen believen aen te stellen, op lasten plighten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende q:f:etc:(was get) P.F. Reydema N:P:1745/27; (in margine Stonde); de Magistraat accordeerende het versoek nomineert de meede supplnt E.G. tot subst Stads Tamboer op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende alvoorens den Eed van Getrouwigheyt:Actum den 13 aug 1745 (was get:) Wopco Buma Ter ordtie van de Magistraat M. van Idsinga; (onder stonde); Op heeden den 13 aug 1745 heeft E.G. den Eed van getrouwigheyt als subst Tamboer gepresteerd in Handen van de Hr. presid. Bur-gemr. W:Buma, in kennisse van mij secretaris M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); draagt zijn funktie als substituit tamboer op 5 sep 1755 over op zijn zoon Jan Everts; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Schuldige eerbiedigheid Albert Bruining, Kussendraeger van de Borgerwagt binnen deze Stad; dat hem suppliant van zeer groote dienst ende Nuttigheidt zoude weezen de-zelve bedieninge provisioneel door een subst. te laeten Waerneemen, waer toe aen UEd:Achtb:Voorsteldt de persoon van E.G., wiens goed comportement en bequaamheid UEd:Achtb:bewust is door de langduirige Waarneminge die hij gedaan heeft voor wijl:Gerben Pieters; praesenterende gedagte E.G. mits dezen zijn persoon ten dien einde aan UEd:Achtbh:met gedienstig Versoek van behoorlijke qualificatie ten fine bovengemeld. q:f:(was Get:) S; Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek nomineert de meede Supplnt E.G. tot Subst. kussendraeger van de borger Wacht op lasten pligten en gehoorsaamheeden daar toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 27 dec 1758. (was Get:) J:D:Toussaint/onderstonde/Ter ordtie van de magistr: M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit Coram Praeside Toussaint den 27 dec 1758 In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur gedane uitschotten aan de Voorwacht en Adelborstenkamer t. d. v. de Stad, 28 jul 1766: f. 15:6:0; id. terzake geleverde dweilen en bezems t. d. v. de Voorwacht, 27 jul 1767: f. 15:15:0; id. mitsgaders het schoonhouden van de Adelborstenkamer, 25 jul 1768: f. 16:10:0; id. 24 jul 1769: f. 16:0:0; id. gedane expensen t. d. v. het onderhoud van de Adelborstenkamer, 1 aug 1759: 14 Caroliguldens; id. 27 jul 1761: f. 14:18:0; (geen boeknr. vermeld)
Evert Groenewoud geb 20 jan 1788 HRL, boereknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Evert Groenia ovl voor 1815; wed. E.G. gebruiker van wijk D-008, medegebruiker Age Ferwerda, stalknegt en Anske Stallinga, sjouwer, eigenaar is F. Tjallingii wed., 1814. (GAH204)
Evert Hansen zie: Koetzier; ged 6 sep 1768 Grote Kerk HRL, zv Hans Everts en Jakoba Jacobs; E.H. ende Lolkjen Jacobs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jacob Piebes, 4 may 1793; ondertrouw HRL; E.H. en Lolkje Jacobs, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 may 1793 HRL en getrouwd ten zelfden dage; kind: Janke Everts, geb 20 feb 1794, ged 11 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Evert Heeres zie: Oosterbaan
Evert Heeres ged 14 jan 1766 Grote Kerk HRL, zv Heere Claases en Berber Everts
Evert Hendriks zie: van Eeken, Merkelbach, Postma, Strootman, Voordewind
Evert Hendriks ged 3 jan 1747 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Gerbens en Antje Gerbens
Evert Hendriks geb 14 apr 1798, ged 6 may 1798 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Jelles en Trijntje Andeles
Evert Hendriks weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van Minne Harmens bij E.H. verdiend, 20 jul 1784. (GAH1115)
Evert Hendriks ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 102:18:8 terzaake leverantie van 15 3/4 schouw turf, met dragen en meten, quit. no. 4, 5 aug 1788 (GAH1120)
Evert Hersebak van ''s Hertogenbosch, huwt met Trijntje Coerts, van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 jan 1752 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk
Evert Hillebrands geb 21 dec 1775, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL, zv Hillebrand Ruurds en Engeltje Sikkes; ged 18 apr 1769 Grote Kerk HRL, zv Hilbrand Ruirds en Engeltje Sikkes
Evert Hoekstra geb 21 feb 1809 Warga, huwt met Aukje Brandtje, koopman, N.H., Vst 2 mei 1860 uit Leeuwarden, A 28 jul 1860 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk E-291
Evert Huiberts huwt met Geertje Klaassen, kind: Hubert Everts, geb 25 aug 1780, ged 26 sep 1780 Grote Kerk HRL; ovl 31 jul 1790 HRL, oud 46 jaar
Evert Jacobs ovl 23 apr 1728 HRL, old 68 jaer
Evert Jans zie: Akkringa, Bouwknegt, 2x van Eeken, Jouwer, Oosterbaan, Rozinga, van der Brug
Evert Jans huwt met Rinskje Zijtses, kind: Zijtse Everts, ged 16 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Everts, ged 11 may 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Rymke S. ; kind: Aeltje Everts, ged 17 apr 1742 Grote Kerk HRL, moeder als Rienkjen S.
Evert Jans ged 18 apr 1758 Grote Kerk HRL, zv Jan Everts en Ymkie Kaspers
Evert Jans geb 2 apr 1792, ged 22 apr 1792 Grote Kerk HRL, zv Jan Everts en Janke Sijbrens
Evert Jans weduwe woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Evert Jans ovl voor 1830, huwt met Janke Tjepkes, kind: Lijsbert Everts, geb 1790 HRL; BS Franeker ovl 1829
Evert Jans geb 1742 ... , ovl 6 apr 1816 HRL, huwt met Truike Hielkes, kind: Hielke Everts vd Burg, geb 1797 Lemmer, in leven zeilmakersknecht; BS ovl 1816, huw 1818, huw 1831
Evert Jans geb 23 jul 1804 HRL, ged 5 aug 1804 HRL, zv Jan Everts en Janke Sijbrens; dopen Grote Kerk HRL 1804
Evert Jans van HRL, huwt met Janneke Jansen, van Haarlem, sijn geproclameert den 16-23 sep en de 4 nov 1742, doe getrouwt; E.J. van HRL. ende Janneke Jansen van Haarlem, koomende voor de Bruid Beernt Beernts, 15 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Evert Jans huwt met Janke Andries, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 7 Ber (= september) 1764; kind: Andries Everts, geb 6 mrt 1777, ged 8 apr 1777 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Everts, ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL
Evert Jans huwt met Jouwer Sijbes, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 nov en getrout de 6 dec 1767; kind: Wybrigje Everts, ged 6 jun 1769 Grote Kerk HRL
Evert Johannes ged 17 apr 1767 Grote Kerk HRL, zv Johannes Abbes en Trijntie Everts
Evert Jurjens en Antie Hanses, beyde van HRL, huw.aang. 9 jul 1735 HRL, komende voor de bruid Casper Hansen, desselfs Broeder; huw.aang. HRL 1735; huwt met Rebekka Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert den 19-26 May en den 3 jun 1743 en doen ook getrouwt; E.J. ende Rebecka Pijters beide van HRL, koomende weegens de bruid Harmen Hijlkes, 18 may 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntie Everts, ged 14 mrt 1758 Grote Kerk HRL, vader als E. Jurriaans; kind: Anne Everts, ged 3 sep 1754 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Everds, ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: Jurjen Everts, ged 30 may 1747 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Everts, ged 8 feb 1746 Grote Kerk HRL; kind: Aeltje Everts, ged 25 feb 1744 Grote Kerk HRL; Geeft met schuldige Eerbiedigheit te kennen Berber Eiberts als dat naest eenige jaeren geleeden, haer agtbaerheden de goedheit hebben gehadt, van haer suppliante te begunstigen met een ordinaris koorndragersampt binnen dese Stadt, en alsoo de supplnte nu volwassen zijnde niet in staet is die bedieninge in persoon waer te nemen; Soo versoekt de supplnte seer onderdaniglijk, dat het uwe Achtbaerheden gelieven mag de persoon van E.J. in haer supplnts plaetse tot ordrs koorndrager aen te stellen, als zijnde een persoon tot het waernemen van die bedieninge ten volsten bequaem, en dat op sodanige Lasten, pligten, profijten en gerechtigheden daertoe staende quo facto etc. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de persoon van E.J. tot meede ordrs geswooren Rogdrager binnen dese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit Actum den 4 nov 1739, (was get), Wopco Buma, Ter ordtie van de Magistr, M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 4 nov 1739 heeft E.J. den Eed van getrouwigheit als ordrs rogdrager gepresteerd coram praesid. Buma, in kennisse van mij secrts, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft UEd:Achtb:met schuldige Eerbied te kennen E.J., jongman en ordrs Sakkedrager alhier, dat hij supplnt wel genegen zoude zijn dito zijne bedieninge te transporteren op eenen Ype Broers mede alhier wonagtig; Edog zodanigen overdragt niet kan nog vermag te geschieden zonder consent en gratie van UEd: Achtb:zoo versoeken de beide supplntn met vorige eerbied UEd: Achtb:gelieven dese overdragt gunstelijk te accorderen en over zulx Ype Broers in plaets van E.J. tot ordrs Sakkedrager aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende q. f. etc:(was get:) reguisitus B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accorderende het versoek nomineert en eligeert mits desen de mede supplnt Ype Broers tot mede ordrs Rogdrager binnen dese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den behoorlijken Eed van getrouwigheyd Actum den 14 feb 1741 (was get:) Pier Bretton Ter Ordtie van de magistr. (get:), M. van Idsinga; (Onder Stonde); den 14 den Feb1741 heeft Ype Broers den Eed van getrouwigheid als rogdrager gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr. P. Bretton. In kennisse van mij secrts (was get:), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Evert Jurres geb 14 sep 1778, ged 4 okt 1778 Grote Kerk HRL, zv Jurre Jakobs en Joukje Everts; ged 13 okt 1771 Grote Kerk HRL, zv Jurre Jacobs en Jouwkje Everts
Evert Jurriaans huwt met Rebecca Pieters, kind: Trijntie Everts, ged 14 mrt 1758 Grote Kerk HRL
Evert Keyzer ovl 17 apr 1805 HRL, oud 45 jaar
Evert Kingma ovl voor 1859, huwt met Grietje Boeserooy; BS ovl 1858
Evert Claases zie: Oosterbaan; (3x)
Evert Klaases zie ook: E.K. de Vries; In het Jaar Een Duizend sevenhondert seven tagtig den seven twintigste dec is geb Evert zv Klaas Gerbens en Johanna Everts. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 mei 1816
Evert Klaassen E.K. en Sjoukjen Jakles de Hoop, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Evert Claesen ovl 21 feb 1727 HRL, old 69jaren
Evert Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 2500 schansen rijs, 17 aug 1730: f. 37:10:0 (GAH283)
Evert Cornelis zie ook: Hoogzand; ovl 22 sep 1794 HRL, oud 32 jaar; huwt met Aaltje Sibrandus Reitsma, kind: Sijtske Everts, geb 1 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL
Evert Cornelis woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Evert Kuiper zie ook: E. Keizer; ovl voor 1847, huwt met Lutske Kronenburg; BS ovl 1846
Evert Lenerts geb 1790 Wijnaldum, boereknecht onder Wijnaldum, huwt met Maartje Pieters, zv Lenert Everts en IJtje Bernardus Koster; BS Barradeel huwafk. 1811
Evert Leenderts bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 75:0:0 voor 3 pondematen greidland, 2 1/2 pondematen dito en 1 1/2 pondematen bouwland onder Midlum aan de Halle, nos. 22 en 24, 1784. (GAH1115); id. 1 jun 1785. (GAH1117) id. 2 jun 1786. (GAH1118); id. 5 jun 1787. (GAH1119); id. 16 may 1788, nu nos. 23 en 24. (GAH1120); id. 20 may 1789. (GAH1121); id. 27 may 1790, 2/5 jaar. (GAH1122); id. 25 may 1791, 3/5 jaar. (GAH1123); id. nu nos. 22 en 24, 1782. (GAH1113); id. 1783. (GAH1114); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); id. nu nos. 23 en 24, 4/5 jaar, 25 may 1792 (GAH1124); id. 24 may 1793 (GAH1125); id. 26 may 1794 (GAH1126); id. 20 mei 1795 (GAH1127); id. 19 may 1796 (GAH1128); id. f. 37:10:0 over dito, een half jaar Geschenk wegens de prolongatie der huurjaaren, voor 5 jaar, 1 may 1792 (GAH1124)
Evert Lindeboom woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Evert Lindeboom geb 1763 ... , ovl 23 feb 1814 HRL, huwt met Grietje Jurres, huw.get. bij P.N. Esser, (gk), en M.E. Slymen, (gk), wonende te HRL. 1813, id. bij P.J. vd Sande, (gk), en E. Hendriks, 1813, baardscheerder in 1814, ovl wijk G-178; BS huw 1813, ovl 1814, ovl 1828; wed. E.L. eigenaar en gebruiker van wijk G-178, baardscheerdersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-179, gebruikers zijn Anthonij Beuker, metzelknegt en Ph. S. v. d. Sande, sjouwer, 1814. (GAH204); Hendericus Jans Knoop van HRL. ende Martha van Dam van Leeuwarden, zijnde de aangeevinge gedaan door E.L., op vertoonde Procuratie, 7 aug 1790; ondertrouw HRL
Evert Lourens loodsman op Texel, ''t Vlie, de Vlieten, de Jetting etc, ovl begin 1750; in zijn plaats benoemd Simon Sijbrens op 29 jun 1750; zie aldaar. Bron: Aanstellingen Stad HRL 1731-1759; LOURENS, FEIKJE
Evert Montes zie: Wiarda
Evert Nawien huwt met Hiltje Meyers, kind: Albertus Everts Nawien, ged 29 jan 1765 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Everts Nauwing, ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL, vader als E. Nauwing, moeder als H. Meyes
Evert Nieuwenhuis levert wrakke steen 1742; ovl 22 sep 1768, Old Capitein Admiraliteit, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; huwt met Trijntje Stapert, kind: Geertruda N., zie aldaar. (Gen. Jaarb. 1984); NIEUWENHUIS, FOEKJE
Evert Obbes zie: Wijnalda
Evert Oepkes huwt met Akke Wijpkes, kind: Susanna Everts, geb 1 mei 1773, ged 18 mei 1773 Grote Kerk HRL; BS ovl 1846; kind: Oepke Everts, geb 29 sep 1775, ged 17 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Wijpkje Everts, geb 21 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Everts, ged 2 mei 1769 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Everts, ged 19 jul 1770 Westerkerk HRL; geboortig van Bolsward, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. B. van der Meulen, op 12 aug 1771. (burgerboek)
Evert Paulus zie: Wellinga
Evert Paulus schoonmaker Grote Kerk 1750-1755; Tobias Veldhuis en Antje Beernds, komende wegens de bruid E.P., beide van HRL, 15 May 1751
Evert Piebes zie: Laverman
Evert Piebes geb 29 okt 1811 HRL, geslnm vader ook ''Pieters'', zv Piebe Jacobs en Sjouwkje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 29 okt 1811, ged 17 nov 1811 Grote Kerk HRL, zv Piebe Jacobs en Sjoukje Gerrits
Evert Pieters zie: Baarda
Evert Pieters weduwe woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Evert Pieters woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
Evert Pieters geboortig van Baard, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. Osinga, op 8 mei 1765. (burgerboek)
Evert Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:18:0 tersaeke 4 schouw en 28 korven turf, alsmede voor bewerken, kwit. no. 2, 31 mei 1771. (GAH1102); weesvoogden bet f. 93:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis herkomstig uyt de boedel van wijlen E.P. en dus de inbreng van Pieter Eeverts, 26 apr 1774. (GAH1105); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 75:0:0 voor 15 schou turf en voor werkloon, kwit. no. 2, 30 mrt 1775. (GAH1106); id. f. 102:2:8 voor 16 schou turf en 21 korven f. 51/4 gld per schouw alsmede voor werkloon, kwit. no. 2, 3 feb 1776. (GAH1107); id. f. 50:18:8 voor geleverde 8 7/8 schou turf en werkloon, kwit. no 2, 18 mrt 1777. (GAH1108); id. f. 112:19:0 voor 18 schouw Leekster turf met dragen en meeten, kwit. no. 1, 6 apr 1781. (GAH1112); id. f. 95:17:0 voor geleverde turf en werkloon, ord. no. 4, 24 mrt 1778. (GAH1109); id. f. 106:10:0, ord. no. 2, 27 feb 1779. (GAH1110); id. f. 101:4:0 terzaake leverantie en werkloon van 13 schouw en 18 korven turf, quit. no. 5, 1 jun 1786. (GAH1118); id. 660308 terzaake leverantie en werkloon van 9 schouw en 15 korven turf, quit. no. 4, 8 may 1787. (GAH1119); id. f. 104:7:0, quit. no. 5, voor 17 schouw en 12 korven Leekster turf. (GAH1119)
Evert Pieters weesvoogden bet f. 26:18:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van Wybe Jansen by E.P. verdiend, 12 jul 1784. (GAH1115)
Evert Pijters huwt met Gerrijtie Ruirds, beide van dese Stad, geproclameert de 30 apr en de 7 en getrout de 15 mei 1758 in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL; kind: Pieter Everts, ged 16 dec 1759 Westerkerk HRL; kind: Gerrijt Everts, ged 9 dec 1770 Westerkerk HRL, de moeder ovl
Evert Pijtters huwt met Feikje Jogchems, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 7 ber (= september) 1765 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; kind: Jochemke Everts, geb 5 aug 1772, ged 20 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Everts, geb 7 dec 1774, ged 25 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Everts, ged 17 dec 1767 Westerkerk HRL
Evert Pijters huwt met Margaretha Jacobs Wigchers, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 aug en getrout de 1 7 ber (= september) 1771
Evert Reins zie: Strandstra
Evert Reinders balsteenleverancier 1754
Evert Reins bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 5:0:0 wegens landshuur no. 26, zijnde 3 pondematen greidland bij de Pingjumer Vishorne, 1782. (GAH1113); id. over 1783. (GAH1114); id. 1784. (GAH1115); id. f. 12:0:0, 25 okt 1785. (GAH1117); id. versch. 12 nov 1787, 29 okt 1888. (GAH1120); id. f. 11:10:0 versch. 12 nov 1788, 29 okt 1788. (GAH1120); id. f. 23:0:0 over 1789 en 1790 nu no. 27, resp. 1/5 en 2/5 jaar, 24 nov 1790. (GAH1122); id. 3/5 jaar, 8 may 1792 (GAH1124); id. f. 21:10:0, 20 nov 1793 (GAH1125); id. f. 21:10:0, twee jaren huur over 1794 en 1795, na aftrek van ''t Re?el, 30 dec 1795 (GAH1128); id. f. 5:15:0 een half jaar geschenk wegens 3 Pondematen greide onder Pingjum, 8 may 1792 (GAH1124)
Evert de Reus huwt met Hillegonda van Lon, kinderen: Feikje dR, geb 1801 Vlieland, Taekje dR, geb 1803 Vlieland; BS ovl 1888; 1894 overlijdens
Evert Roorda huwt met Everarda Wybrigs, kind: Jacob Everts Roorda, geb 28 mei 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; woont in 1e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; (in buiten de provincie), op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier, op Lyfrenthe: f. 200:0:0 (GAH650); huwt met Everarda Wyborgh, kind: Geertruida Jacoba Everts Roorda, geb 1 may 1794, ged 3 jun 1794 Grot Kerk HRL; kind: Gerbrecht Everts Roorda, geb 30 jul 1795, ged 25 aug 1795 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Everts Roorda, geb 4 may 1797, ged 30 may 1797 Grote Kerk HRL, moeder als E. Wyborgh; Donderdag den 2 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde nog beslooten, om over de Penningen aan de f. 1534:5:0 Wegens uitbetaalde Soldijen, aan de Stedelijke Schutterijen, alhier, thans ten dienste der Stad gereed leggende aan het Bureau ter betaalinge der Nationaale Arm?e te disponeeren, aan de ordre van de Substituut ontvanger E.W. alhier, en ten einde Adsignatie aan dezelve af te geeven. (GAH45); Vrijdag den 3 jan 1800. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Leeden van het Bureau van Betaalinge der Nationaale Arm?e in ''s Hage; Burgers ! Wij hebben ons, op zijn tijd, zeer vereerd gevonden met UWL:missive van den 24 dec 1799 in overeenkomst van UWL ordre, of liever de aan ons gegeven keuse, hebben wij de vrijheid genoomen op huiden de f. 1524:5:0 Pr adsignatie aan den Burger E.R. /:of ordre/op UWL: te trekken Waar af wij de Eer hebben UWL:bij deezen te adviseren, en in verwagtinge dat onze traitte door UWL:gehonoreerd zal werden, met waare hoogagtinge verblijven. HRL den 3 jan 1800, Ao. 6. (GAH45); Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschrift, van eene missive, den 22 deezer aan de Commissie ter algemeente directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente der Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan der organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798: onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 Onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wybrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangesteld Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 Onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa, in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld, den Burger E.R. met rang van 1 ste Luitenant. en tot Adjudant, bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt: Vrijheid. (GAH44); Maandag den 11 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde eindelijk geleezen een Extract uit de Notulen van de Commissie van Correspondentie uit het Administratief Bestuur van het voormalig gewest Friesland, zijnde van den navolgenden Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Extract uit de Notulen van de Commissie van Correspondentie uit het Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Friesland; Zitting van Woensdag den 6 jun 1798; Ter Vergadering geleezen zijnde den Requeste van de Burgers A. van Ring, en B:Boomsma, geweezen Leeden van de Municipaliteit van HRL met het daar op gegeeven Berigt, van den Raad der Gemeente. Weder berigt van de Burgers A. van Ring, en B:Boomsma, met eene bijlaage Sub D. zijnde Verklaaring van gecommitteerden uit de Kiesers van HRL, den 19 feb 1796 gefungeert hebbende, en eindelijkhet door den Raad der Gemeente ingeleverdeduplicq luidende Fiat Insertio; Waar over gedelibeerd zijnde, is goedgevonden en verstaan, den Raad der Gemeente van HRL te qualificeeren, zoo als zulks geschied bij deezen, om aan de Burgers A. van Ring, en B:Boomsma, afbetaling te doen wegens agterstallige Tractamenten aan hun in qualiteit als geweezen Leeden van de Municipaliteit van HRL Competeerende en wel volgens bijgaande Specificatie, overeenkomstig het bij gecommitteerdens uit de Kiesers genoomen besluit op den 19 Febr. 1798; en zal Extract deezes aan den Raad der Gemeente van HRL tot hunne qualificatie, en aan de Burgers A. van Ring en B. Boomsma tot haare Informatie worden afgegeeven. Accordeert met voorsch: notulenIn kennisse van mij Secretaris (get:) H:W:Alma; Specifique opgaave door de Burgers A. van Ring & B:Boomsma, wegens te goede hebbende Tractamenten; Door de Commissie benoemd tot regulering der Tractamenten, zoo voor de geweezen Leeden der Municipaliteit, als het Geregt van HRL volgens Publicatie van de Repraesentanten van het voormalig Gewest de dato den 4 Sept 1795:is het Tractament voor ijder Lid der Eerstgenoemde gesteld op f. 375:0:0 mits dan alle ontvangenJura & Emolumenten ten voordeele van Stads Cas zouden koomen; Wijders vermits 2 der Leeden uit de Municipaliteit met namen Westra & E.R. niet langer dan vier manden hebben gefungeerd, is door gedagte Commissie bepaald dat voorn:Burgers pro rato van dien tijd, in dat Tractament zonder deelen en de overschietende penningen de Competentie der andere Ses Leeden, voor hunne meerdere Werksaamheeden zouden Vergrooten; Op deeze Basis dan, als zijnde het Wettig besluit dier Commissie hebben de Specificanten deeze berekening gefundeert in deeser voegen. Premitif Tract:voor elkd er Leeden f. 375:0:0 de ontfangen Jura en Emolumenten. Waar aan de Rekening en Verantwoording aan een Commissie uit de Raad der Gemeente deezer Stad hebben gedaan, zijn in ''t geheel voor alle Leeden f. 1490:10:14 Waar van elk der Specificanten in Vermindering van Tractament heeft ontfangen f. 228:2:9. Resteert dus voor ijder, hier van f. 146:17:7. Het volle Tractament voor de Burgers Westra & E.R. is voor ijder f. 375:0:0 . Waar af voor hun aandeel voor den tijd van 4 maanden of 1/3 deel bedraagt f. 250:0:0 Resteert dus f. 500:0:0 Van welke Somma elk der Specificanten toebehoord 1/6 deel zijnde f. 83:6:10; ommestaande Tractament f. 146:17:7. Zijnde dus hunne gehele Competentien als Leeden der Municipaliteit. Nu hebben dezelve nog te goede voor den tijd, dewelke in het Geregt zittinge hebbende gehad, van den 22 jan tot den 18 apr 1796 Zijnde 87 daagen belopende also f. 89:7:10. Waar in gekort word voor ontfangen Jura etcen van mede Rekening en Verantwoording aan den Raad der Gemeente hebben gedaan eene Summa f. 48:6:13. Resteert dus hier van f. 41:0:13. Blijkende dus, de gehele Somma van ijders Competentie te weezenEen Somma Van Tweehondert Een en zeventig gulden vier Stuivers en Veertien penningen; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden hetzelve aan te neemen voor Qualificatie, en wijders beslooten, de Burgers A. van Ring en B:Boomsma naar Inhoud dies hunne agterstallige Tractamenten te voldoen, en ten dien einde behoorlijke Ordonnantien aan hun te Suppediteeren. (GAH44)
Evert Ruirts huwt met Maike Gabbes, kind: Neeltje Everts, ged 8 okt 1758 Westerkerk HRL; kind: Rinske Everts, ged 30 dec 1759 Westerkerk HRL
Evert Ruurds ovl voor 1829, huwt met Maaike Cornelis en huwt met Grietje Simons, kinderen: Rinske Everts Riewald, geb 1759 HRL, Neeltje Everts Riewald, geb 1777 HRL; BS ovl 1827; 1828 huwelijken, BS Franeker ovl 1839
Evert Ruirds huwt met Grietje Simons, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout den 31 May 1767 in de Westerkerk
Evert Scheltes huwt met Aukje Symons, indertijd echtelieden te Makkum, kind: Scheltje Everts, geb volgens getuigenis van haare vrienden Koppermaandag 1756 te Makkum; dopen Grote Kerk rha
Evert Sietses geb 28 feb 1804 HRL, ged 13 mrt 1804 HRL, ovl voor jul 1805 HRL, zv Sietse Johannes en Aaltje Alles; dopen Grote Kerk HRL 1804
Evert Sybrens Ewert Sijbrands van HRL, ende Anna Gerrits van Alkmaar, huw.aang. 14 mrt (vermeld is: feb) 1739 HRL, komende voor de bruidegom en bruid desselvs Oom van de bruidegom Jan Beerns steenvoerder en vertonende Attestatie dat aldaar de geboden waeren aangetekent fiches huw.aang. HRL 1739; huwt met Anna Gerrits, kind: Trijntje Everts, ged 9 feb 1745 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Everts, ged 22 may 1743 Westerkerk HRL, moeder als Antje G. ; kind: Trijntje Everts, ged 22 jan 1741 Grote Kerk HRL, moeder als Antje G.
Evert Sytses zie: Hoog
Evert Sjoerds ovl voor 1838, huwt met Berber Fokkema; BS ovl 1837
Evert Staalstra ovl voor 1801, erven ontvangen interesse 1800-1804; Stadsrentmeester bet 2 x f. 26:5:0 wegens 1 jaar rente van 2 x f. 500:0:0, 2e tontine, 3e classe, nos. 5 en 6, tegen 5%, Januar. 1775. (GAH1060); Stadsrentmeester bet f. 26:5:0 van no. 5, met daarenboven ''t halve accressement der portien onder no. 15 (die is afgestorven en bij loting is toebedeeld aan no. 5) ter summa van f. 13:2:8, dus in ''t geheel: f. 39:7:8, January 1777. (GAH1060); id. jan 1778. (GAH1060); id. f. 26:5:0 van no. 6, jan 1777. (GAH1060); id. jan 1778. (GAH1060)
Evert Sterseback soldaat van ''s Hertogenbosch met vertoning van schriftelijk consent van desselfs capt, ende Trijntje Coerts van HRL, komende wegens de bruid desselvs vader Coert Jansen, 8 Jan 1752
Evert Teunes huwt met Mayke Alles, komt van Grouw, laatste afk. 23 nov 1794 en met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; E.T. van Grouw en Mayke Alles van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Alle Bientjes, deszelfs vader, 8 nov 1794; ondertrouw HRL; E.T. van Grouw en Mayke Alles van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 nov 1799 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Evert Vellinga oud 52 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; VT1839
Evert Veltman E.V. en Elske Berends, beide van HRL, zijn, na driemaalige proclamatien, waarvan de laatste geschied is op den 7 jun 1778 HRL, getrouwd op den 8, zijnde de tweede Pinksterdag; hu Grote Kerk ha
Evert de Vries huwt met Wytske ... , kind: Cornelis Everts dV, geb 1772 Leeuwarden; BS ovl 1847
Evert Wellinga geb 1787 Bolsward, ovl 10 jun 1853 HRL, huwt met Jantje Jurjens Geuken op 5 jun 1808 HRL, komt van HRL, kind: Rigtje, geb 7 okt 1810 HRL, koperslager in 1853, huw.get. bij S.R. Mooy en D.W. vd Stel, 1813, levert koperwerk 1811, zv Paulus W, en Rigtje Dijkstra; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1813, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-079; gebruiker wijk A-175, koperslager; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); E.P.W. van HRL. en Jantje J. Geuker van Almenum, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 may 1808; ondertrouw HRL; kind: Richtje Everts Wellinga, geb 7 okt 1810, ged 28 okt 1810 Grote Kerk HRL
Evert Wybes ovl voor 1827, huwt met Klaaske Jans, kind: Wybe Everts Bleeker, geb 1778 Franeker; BS Franeker huw 1826
Evert Wybes ovl voor 1845, huwt met Maria Wax; BS ovl 1844
Evert Wijnalda woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Evert IJpes ged 27 okt 1757 Westerkerk, zv IJpe Everts en Jikke Meinerts
Evert IJpes woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Evert Alderts Hovinga ovl voor 1843, huwt met Akke Alles Geuker; BS huw 1842
Evert Annes Nauta bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 99:0:0 twee jaaren huur van 5 1/2 pondematen land onder Berlikum gelegen, no. 6, 19 okt 1785. (GAH1117); id. 17 okt 1787. (GAH1119)
Evert Arjens Oosterbaan geb 27 aug 1608 HRL, ovl 7 sep 1647 ... , huwt met Styntie Sickes op 30 mei 1630 HRL, zv Arjen Claassen en Geertie Everts; geb HRL op 27 aug 1608, lijnslager op het Noorderbolwerk te HRL, overl. aldaar 7 sep 1647, gehuwd HRL op 30 mei 1630 met Stijntie Sickes, hebben een zoon Arjen Everts Oosterbaan, geb 22 mrt 1631, zie aldaar; E.A. is een zv Arjen Clases en Geertie Everts; bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland; OOSTERBAAN, EVERT HEERES
Evert Bernardus Brink geb 10 feb 1759 HRL, ovl 25 nov 1824 HRL, huwt met Baukje Johannes Postma, huw.get. bij S.G. Tichelaar en H. Leenderts 1816, id. bij C. Bouwmans en E. Stoker 1816, id. bij R.H. Baarda en T.J. Bijl, gepensioneerd commies 1819; BS huw 1815, huw 1816, huw 1819, ovl 1824, ovl 1835; gebruiker van wijk H-127, gealimenteert; eigenaar Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); E.B. en Baukje Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 sep 1781 HRL, en zijn den 25 daaraanvolgend getrouwd; E.B. wordt vermeld als getuige, samen met Gerrit Lammerts Wielinga in een notari?le akte wegens het overlijden van Klaas Klasen, gehuwd met Anna Francina Blombergen
Evert Claases Oosterbaan geb aug 1663 HRL, ovl 15 feb 1727 HRL, 1e huwt met Grietie Rinses Roorda, 2e huwt met Neeltie Minses Bakker in 1700, kind: Claas Everts O, geb 1701 HRL en huwt met met Pietje Jacobs Roorda, (zie aldaar), zv Claas Everts en Fokje/Foekje Gosses; DG-Oosterbaan, schema IV; huwt met Grietie Rinses Roorda op 15 dec 1688 HRL voor het Gerecht; (gen. Jierb. 1984); Britsum, Floreencohier 1700: E.C.O. nom. ux., eigenaar van plaats (30) te Britsum, gebruiker is Sierck Roelofs, ferskaat: een sathe lands onder Stiens gelegen, grootte niet vermeld, floreen: f. 1:0:0; (bron: Kad. Atlas Leeuw''dl 1700); Stiens, Floreencohier 1700: E.C.O. nom. ux., eigenaar van plaats nr. (70) te Stiens, grootte 72 pm, floreen f. 33:21:0, gebruiker Sierck Roelofs, ferskaat: een sathe lands, de Gemeene rijdwegh Z en W; (bron: Kad. Atlas Leeuw''dl 1700); Stiens, Floreencohier 1700: E.C.O. eigenaar van plaats nr. (74) te Stiens, grootte 47 pm, floreen f. 19:21:0, gebruiker Roelof Sierds, ferskaat: een sathe lands; (bron: Kad. Atlas Leeuw''dl 1700); Berlikum, Floreencohier 1700: E.C.O. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (8), grootte 3 p. m., floreen f. 1:7:0, gebruiker is Schelte Jarigs, ferskaat: de Laan N. ; (bron: Kad. Atlas Menald''dl, 1700); Wommels, Floreencohier 1700: E.C.O., eigenaar van plaats nr. (30), grootte 86 p. m., floreen f. 21:7:0, gebruiker Oeds Hessels, ferskaat: de kerkelanden O. ; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1700); Schraard, Floreencohier: E.C. eigenaar van plaats nr. (5), grootte 80 p. m., floreen f. 33:7:0, gebruiker Bauke Pyters, ferskaat: een zate; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Zuid. 1700); Burgwerd, Floreencohier 1700: E.C.O. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (57), grootte 7, 5 p. m., floreen f. 2:21:0, Oeds Hessels tot Wommels gebruiker, ferskaat: de gasthuislanden Z. ; (bron: Kad. Atlas Wons dl. Noord)
Evert Claases Oosterbaan geb 29 may 1798, ged 24 jun 1798 Grote Kerk HRL, gelijk met zijn zuster Jetske Claases Oosterbaan, zv Claas Oosterbaan en Petronella Nauta
Evert Clases Oosterbaan geb 1741 ... , ovl 1774 ... , huwt met Jetske Steensma, kinderen: IJebeltje O, geb 13 feb 1772 HRL, Klaas Everts), geb 1767 HRL, koopman in 1755, zv Claas Everts O, en Pijtje Jacobs Roorda; DG-Oosterbaan, schema IV, BS ovl 1822, BS Franeker ovl 1826
Evert Cornelis Hoogzand zie ook: Evert Cornelis; ovl voor 1812, huwt met Aaltje Sijbrandus Reitsma, kind: Sijtske H, geb 1790 HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1841, ovl 1842; E.C. Hoogsand en Aaltje Sijbrandus Reidsma, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob S. Reidsma, desselfs broeder, 7 nov 1789; ondertrouw HRL
Evert Douwes de Boer geb 25 mrt 1758 Pingjum, ovl 2 mrt 1818 HRL, huwt met Janke Jacobs, kinderen: Jacob Everts, geb 1786 Pingjum, Douwe Everts de B., geb 1802 Makkum; BS ovl 1818; 1826 overlijdens, ovl 1854
Evert E Posthuma oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-085; VT1839
Evert Edsgers Tadema geb 1754 HRL, ovl 16 nov 1826 HRL, huwt met Hendrikje Johannes van Kampen, huw.get. bij B. van Kampen en V. de Vries, oom bruidegom, huw 1813, id. bij A.Y. Molenaar en IJ.H. Besling, 1814, korfmaker in 1826; BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, ovl 1826, ovl 1830; gebruiker van wijk C-119, korfmaker; eigenaar is Klaas L. Koster, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:2:0 terzaake het repareren en leveren van korven, quit. no. 69, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 7:11:0 voor het maaken en verstellen van korven, quit. no. 46, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 4:4:0 voor ''t maaken van korven, quit. no. 63, 30 nov 1790. (GAH1122); rentmeester van het Weeshuis bet f. 3:13:6 aan Frans Arjens als curator over de boedel van E.T., wegens maaken van korven, quit. no. 34, 23 aug 1791. (GAH1123); E.E.T. en Hendrikje Johannes van Campen, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonbroeder Rein Berends, 2 jan 1790; ondertrouw HRL; E.E.T. en Hendrikje Johannes van Kampen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 jan 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Johannes Everts Tadema, geb 2 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL
Evert Everts Postma geb 1768 ... , ovl 14 apr 1814 HRL, huwt met Tietje Jans Bakker, en Tjamkjen Wates Reidsma op 2 nov 1799 HRL, doet overlijdensaangifte van Pieter van Kampen in 1811, huw.get. bij J.E. de Boer en E.J. Posthuma, herenknecht, wonende te HRL. 1813, ovl wijk D-008, ten onrechte in de BS ingeschreven als ''Groenia'' (huwelijksakte 1829), kinderen: Atje, geb 23 feb 1808 HRL, Atje, gfeb. 26mrt181 HRL, Jan Everts P, geb 1802 te Marssum, Rinske Everts P, geb 1805 Marssum; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1811, huw 1813, ovl 1814, ovl 1840, ovl 1841, ovl 1856; kind: Atje Everts Postma, geb 26 mrt 1811, ged 26 apr 1811 Grote Kerk HRL
Evert Freerks Hingst geb 7 nov 1660 ... , huwt met Styntie Hendriks in 1696 ... , kind: Aagje Everts H, geb f. 1685 HRL, koopman te HRL, 12-man ald, diaken der DG, mede-oprichter Friese D.G. Societeit, zv Freerk Jacobs H, en Elisabeth Everts Oosterbaan; GJ ...
Evert Geerts Bullinga E.G.B., 47 Jaren, schoenmaker van beroep, wonende te Sappemeer, verklaarde dat op vrijdag den zevenden van de Maand Mei, des Jaars achtienhonderd en dertien, in het Huis getekend No. 7, Lett:E, te Sappemeer, binnen deze Gemeente ovl is Jacob Jans Schoffelmeer, oud 61 Jaren, Praamschipper van beroep, wonende te Sappemeer zijnde man van Doetje Reinders te Sappemeer woonachtig, waarop deposanten deze Acte met mij verteekend hebben naa dat hun dezelve is voorgelezen. Sappemeer den 6 nov 1815
Evert Gerrits van der Linde geb 1810 Hoevelaken, huwt met Akke de Groot op 14 jan 1836 HRL, werkman zv Gerrit vdL, (gk), en Jannejte Sergo, (gk), vader im leven schoenmaker te HRL, ovl aldaar 23 mei 1834, moeder wonende te HRL 1836; BS geb en huw 1836
Evert Gerrits Wagenaar ovl voor 1833, hm ... , kind: Homme Everts W, geb ... ; BS huw 1832
Evert Goslings Akkringa zie ook: Evert Goslings; ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedane expensen ten dienste en onderhoud van de Adelborstenkamer, 28 jul 1760: f. 14:10:0; id. wegens geleverde bezems en dweilen en het reinigen van de Adelborstenkamer volgens rekening, 25 jul 1763: f. 15:1:0; id. wegens het leveren van bezems en dweilen, mits het schoonmaken van de Adelborstenkamer, 24 jul 1765: f. 14:15:0; id. wegens gedane expensen ten dienste van en onderhoud van de Adelborstenkamer volgens rekening, 23 jul 1764: f. 14:11:0
Evert Hansen Koetzier zie ook: Evert Hansen; geb 1769 ... , ovl 24 aug 1816 HRL, huwt met Lolkje Jacobs Schuur, gleibakkersknecht in 1816, huw.get. bij A.G. Krijl en F.M. Panbakker, wonende te HRL. 1812, id. bij H.A. vd Molen en S.G. Hof, 1814; BS geb 1811, huw 1812, huw 1814, ovl 1816, huw 1817; gebruiker van wijk H-082, eigenaar is F.T. van Esta, ledig, 1814. (GAH204)
Evert Heeres Oosterbaan geb 1709 ... , ovl 1762 ... , huwt met Grietje Simons Stinstra in 1733, kind: Heere Everts O, geb 1736 ... , zv Heere Wybrants en Auck-jen Everts Oosterbaan; DG-Oosterbaan, schema V
Evert Hendriks van Eeken geb 1730 ... , ovl 11 mei 1814 HRL; wijk C-145, (eigenaar en gebruiker is zijn zoon Albert), huwt met Jacoba Hollander kinderen:Albert, geb 1775 Blokzijl, Jacob, geb 1776 Blokzijl, Jan, geb 1769 Blokzijl, Roelofke, geb 1780 Blokzijl; BS ovl 1814
Evert Hendriks Merkelbach geb 9 nov 1789 HRL, huwt met Suitje Harmens Vormsma op 20 mei 1813 HRL, meester bakker, huw.afk. 9 en 16 mei 1813, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, huw.get. bij J.A. Bakker en N.J. Sprietsma, wonende te Sexbierum, 1814 id bij M. Merkelbach en J. Zegeling, broer bruid. 1814, id. bij D. Lautenbach en A. Merkelbach, broer bruid. 1816, id. bij J. Riewald en I. Heemstra, 1820, zv Hendrik M, en Rinske Everts (Riewald); BS huw 1813, huw 1814, huw 1816, huw 1820, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; geb 9 nov 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Merkelbach en Rinske Everts
Evert Hendriks Postma geb 22 apr 1799 HRL, ovl 13 okt 1874 HRL, huwt met Elisabeth Watzes Nauta op 28 jun 1827 HRL, huw.afk. 17 en 24 jun 1827 HRL, pakhuisknecht in 1851, EvL, hereknecht in 1827, zv Evert Strootman en Elisabeth Johanna Schaffenraad; BS huw 1827, ovl 1874, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk F-113, 323
Evert Hendriks Strootman ovl 1799 HRL, huwt met Elisabeth Johanna Schaffenraad, in leven moutmaker, kind: Evert Postma, geb 22 apr 1799 HRL; BS huw 1827, ovl 1874; E.S. en Geertje Theunis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Simons deszelfs schoonbroeder, 3 apr 1790; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 41; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; E.H.S. en Johanna Elisabeth Schaffenrood, beide van HRL, zijn, na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 20 sep 1778 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd; woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts: f. 0:2:0, jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Evert Hendriks Voordewind geb 1811 Langweer, ovl 16 jun 1865 HRL, huwt met Antje Klases vd Zee op 15 okt 1841 HRL, matroos, ovl wijk H-191 en is dan werkman, zv Hendrik Cornelis V, en Antje Everts Hettinga; BS huw 1841, ovl 1865; oud 28 jaar, geb Langweer en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; VT1839
Evert Jakles de Hoop E.J. dH. van HRL, en Geertje Johannes van Bolswaard, laatst ge-proclameert op dato dezes 20 mrt 1774 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Witmaarzum, en aldaar den 4 den apr 1774 in den Echten Staat bevestigt, volgens terugontvangen adtestatie 5 apr 1774, gegeven te Witmaarzum en getekent A. Eggen, v. d. m. ibidem, en F. Jagersma. Schooldienaar, mede aldaar; hu Grote Kerk ha
Evert Jans Bouwknegt huwt met Doetje Klazes Houtkoper, kinderen: Jan Everts B, geb 1767 HRL, Berber B., geb 1776 HRL, Johannes B. geb nov 1782 HRL; BS ovl 1823, ovl 1846, ovl 1848; E.J.B. en Doettje Claases beide van HRL, geproclameerd de 18-25 mei en getrout de 1 jhun 1766; kind: Jacoba Bouwknegt, geb 27 jul 1772, ged 18 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Barbara Everts Bouwknecht, geb 1 feb 1775, ged 12 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Barbara Everts Bouwknegt, geb 20 apr 1776, ged 12 mei 1776 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Everts Bouwknecht, geb 26 dec 1777, ged 25 jan 1778 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Everts Bouwknecht, geb 30 nov 1782, ged 29 dec 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jan Everts Bouwknegt, ged 25 jan 1767 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Everts Bouwknegt, ged 28 aug 1768 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Everts Bouwknegt, ged 3 dec 1769 Grote Kerk HRL; kind: Lubbert Everts Bouwknegt, ged 17 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Evert Jans van der Brug medegebruiker van wijk E-195, zeylmakersknegt; eigenaar en gebruiker Pieter Jans Brouwer wed., winkelierse, 1814. (GAH204)
Evert Jans van Eeken geb 27 jul 1808 HRL, ged 16 aug 1808 HRL, ??n van een tweeling, zv Jan vE, en IJnskje Meinderts Metting; dopen Grote Kerk HRL 1808; geb 16 aug 1797, ged 15 okt 1797 Grote Kerk HRL, zv Jan Everts van Eken en IJnskje Meinderts Etting
Evert Jans Jouwer geb 7 mei 1807 HRL; ?, ovl 31 jan 1819 HRL, zv Jan J, en Bartje Jans BS ovl 1819
Evert Jans Rozinga huwt met Elizabeth Piekes, kind: Petrus R, geb 1766 Bolsward; BS ovl 1828
Evert Jansen Lindeboom Roelof Hendriks ter deus en Dieuwke Jansen Leyenaar, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonzoon E.J.L., 3 jan 1789; ondertrouw HRL
Evert Jansen Oosterbaan ovl 1710 ... , 1e huwt met Antje Simons Stijl, 2e huwt met Jinke Seerps, kind: Auckjen Everts O, geb 1786 ... , zv Jan Everts O, en Aukje Wouters; DG-Oosterbaan, schema IV
Evert Jansen Wijnalda huwt met Sjoerdtje Sikkes Westra, beide tot Franeker, geproclameerd de 27 nov en de 4 en de laaste de 11 dec 1757 en getrout met attestasie den 18 dito tot HRL, kind: Sikke Everts W, geb 1760 HRL; DTB N.H. HRL. 1757, BS ovl 1834
Evert Johan Jacobs de Tombe geb 1800 Utrecht, huwt met Johanna Elisabeth Blok op 30 mei 1839 HRL, direkteur der posterijen, wonende te HRL, zv Jan Fran?ois dT, (gk), en Susanna Maria Elisabeth Wentholt, (gk); BS huw 1839; oud 40 jaar, geb Utrecht en wonende te HRL. 1839, direkteur der posterijen, wijk E-044; VT1839
Evert Klases Oosterbaan geb 1801 HRL, huwt met Tietje Taekeles Andringa op 13 nov 1825 Franeker, bakker, wonende te Franeker, zv Klaas O, en Petronella Nauta; BS Franeker huw 1825
Evert Klazes de Vries zie ook: Evert Klaases; geb 1788 HRL, ovl 11 mei 1828 HRL, huwt met Hinke Sipkes Altena op 23 mei 1816 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1816, panbakkersknecht, huw.get. bij G. de Leeuw en H. Harmens, werkman, 1812, id. bij P.S. Altena en M.G. Adema, schoonbroeder bruidegom, 1818, id. bij H.W. Ebeling en A.T. Blombergen, besteller, 1815, id. bij Z.A. Vogelzang en A.E. de Bruin, 1818, zv Klaas Gerbens en Johanna Everts; BS huw 1812, huw 1815, huw 1816, huw 1818, ovl 1828, ovl 1832; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van E.K. d. V. en Hinke Sipkes Altena op F? 30 dato 23 Mei 1816. de President Burgemeester der Stad HRL
Evert Montes Wiarda president-voogd in 1764; E.W. ende Lijsbert Simons de Haas, beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door presid:burgemr. J. Agama, vertoonende schriftelijke verklaeringe van de bruidegom en sijnde de volle oom van de bruid. met een gebod in de Week, 25 Apr 1750; ovl 4 apr 1779 HRL, huwt met Elisabeth Simons de Haas, beyde van HRL, geproclameerd den 26-28 apr en den 3 May 1750 en doe ook getrouwdt, kind: Sjoerd Everts W, geb 17 jun 1763 ... ; DTB N.H. HRL. 1750, BS huw 1824; kind: Tomas Everts Wiarda, ged 8 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Simon Everts Wiarda, ged 13 apr 1760 Westerkerk HRL; kind: Sjoerd Everts Wiarda, ged 3 jul 1763 Grote Kerk HRL; kind: Govert Everts Wiarda, ged 29 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Beatrix Everts Wiarda, ged 2 nov 1755 Westerkerk HRL; kind: Itske Everts Wiarda, ged 15 jul 1753 Westerkerk HRL; kind: Thomas Everdts Wiarda, ged 8 sep 1750 Grote Kerk HRL; afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gesworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap, benevens de voogden van het Weeshuis. In kennisse derselver handen, met die vd rendant, en de subscriptie van mij secr. Pieter de Bruin dd 2 dec 1767. Was getekend, K. Lanting, J.D. Toussaint, B. Jelgersma, Albert Osinga, F. Acronius, Jan Wax, Lammert Hauckema, J. Olivier, Jane van Slooten, Lourens Tabes, Hendr. Brouwer, H. Videlius, Ands. Wybenga, E.W., secr. S. Rienstra. (GAH1097); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 34:8:0 wegens verdiend loon van Hendrik Gerrijts, blauwverversknegt bij Jelle Stijl, 27 mrt 1764. (GAH1094); rentmeester van het Weeshuis bet f. 6:4:0 aan de medevoogd Evert Wiarda wegens verschot aan medicinalia tdv de weeskinderen, van mevrouw van Reimershuisen te Vollenhove ontboden, en gebruikt, kwit. no. 23, 19 nov 1765. (1095); id. f. 9:0:0 wegens geleverde tee, kwit. no. 20, 12 nov 1776. (GAH1107); id. f. 19:10:0 voor geleverde tee tdv de wasmeiden, kwit. no. 11, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 12:0:0, ord. no. 22, 25 nov 1778. (GAH1109); geb Staveren 25 aug 1715, zv Thomas Montes Wiarda en Itske Everts Corff, tr. 1. 1747 Broertje vd Meulen, 2. 1750 Elisabeth de Haas; mr. Bolsward 12 apr 1747, mr. HRL 1767 (als gildebroeder aangenomen), ovl 13 mrt 1776. Dhr K.A. Citroen deelt mede, dat E.W. van Staveren op 31 mrt 1740 zilversmid-poorter te Amsterdam werd, en blijkens het kohier Pres. Quot. in 1742 op de Kolk woonde, wijk 19, nr. 1811. Reeds voor 1745 oefent E.W. het goudsmidsbedrijf uit ten plattelande (Staveren?) in Friesland. Zijn werk brengt hij ter keuring in Bolsward o. a. 3 a- vondmaalsbekers van 1745, eigendom van de Doopsgezinde Gemeente van Staveren. Hij legt tegenover het Bolswarder gilde op 12 apr 1747 zijn meesterproef af. Na 1747 komt zijn naam echter niet meer in het gildeboek voor. Van 1747 tot 1767 verschijnt de naam E.W. herhaaldelijk in de Harlinger keurloonboekjes, in het gildeboek blijft zijn naam echter ontbreken (ook in de akte van 19 dec 1757, die door alle gildebroeders wordt ondertekend, met uitzondering van twee, die uitdrukkelijk met name als absent worden aangegeven). Eerst vanaf jan 1767 schijnt hij zich definitief in HRL gevestigd te hebben. In het rekeningboekje staat dan deze aantekening: ''Op huiden den 23 jan. 1767 ... tot meede gildebroeder opgenomen de meester Silversmid Evert Wiarda, die deswegen aen de gilde heeft voldaen exempt de jura voor Politsimeesteren.'' deze laatsten hebben n. l. niet te compareren, omdat hij reeds een wettige proef had afgelefd te Bolsward. Kort daarop wordt hij Harlinger keurmeester en neemt aan alle andere werkzaamheden van het gilde deel. Hij werd in apr 1773 eigenaar van een perceel in de Voorstraat N.Z. tussen Raadhuis- en Vismarktpijpen. (deze bruggen zijn verdwenen met de Voorstraatgracht); Voet vermeldde in zijn Harlinger meesterslijstje twee zilversmeden met de naam Evert Wiarda. In wezen is het maar één persoon. Het meesterteken dat W. in 1745 gebruikte bij de avondmaalsbekers, waar zojuist sprake van was, bevatte twee hoofdletters: EW. Werk: 3 avondmaalsbekers gedat 1745 (keur Bolsward)/jl. K (1745)/Doopsgez. gemeente staveren, Cat. Z.T. 1927. 194. Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij voornamelijk lepels en vorken vervaardigde, en in geringere mate brandewijnskommen en trekpotten. (Gildeboek 1767-1775)
Evert Obbes Wijnalda geb 11 mrt 1785 HRL, timmerman, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Evert Paulus Beva bankier in Bank van Leening in 1782, kerkvoogd in 1775, ovl voor 13 mei 1784; E.P.B. ende Trijntje Abrahams Stikkersma beyde van HRL, koomende weegens de bruid de vroedsman Wijngaarden des selvs neef, 14 Jan 1747; huwt met Trijntje Abrahams Stikkersma, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 jan 1747 toen ook getrouwt; huwt met Christina de Veer; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 145:19:8 tot suppletie van ''t capitaal aan hem id Bank van Leening op intres gegeven, kwit. no. 1, 26 jun 1781. (GAH1112); betaalt aan dito f. 500:0:0 terzake 1 jaar huyshuur van het huys ''De Bank van Leening'', 16 apr 1782. (GAH1113); id. 13 mei 1783. (GAH1114); id. f. 420:0:0 terzake 1 jaar intressen ve obligatie groot aan capitaal 14.000 Cgld ten zijnen laste houdende, 16 apr 1782. (GAH1113); id. 13 mei 1783. (GAH1114); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis door E.B. in leven bankier binnen dese stad 2.000 Cgld in vermindering eener obligatie ten zijnen laste en profijte van ''t Stads Weeshuis leggende, groot aan capitaal 14.000 Cgld, 13 mei 1784. (GAH1114); ontv van dito f. 251:5:0 tot voldoeninge van het nadeel gevallen op de bij boelgoed verkogte panden id Bank van Leening overge-staan ingevolge het 3e Artikel van het contract deswegens gemaakt, kwit. no. 5, 25 nov 1783. (GAH1114); ontvangt van de rendant f. 100:0:0 tot hoeding der kosten voor het opredden en schoonmaken der nieuwe kerk, ord. no. 11, 9 jan 1775. (GAH1060); id. f. 150:0:0, ord. no. 21, 22 May 1775. (GAH1060); id. f. 100:0:0, ord. no. 53, 15 jan 1776. (GAH1060); dr. W.J. Hanekuyk bet f. 125:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als gelastigde van Catharina de Veer wed. E.B. terzake 1/4 jaar huur van het huys de Bank van Leening, volgens contract, 13 may 1784. (GAH1115); weduwe woont in 1e quartier, links: f. 1:0:8, rechts: . -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); (weduwe), lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier:60:0:0 (GAH650)
Evert Piebes Laverman huwt met Tjetske Willems Miedema, wonende te Huizum; BS huw 1839
Evert Pieters Baarda huwt met Baukje Pieters Bakker op 30 sep 1806 HRL, wonende te HRL. 1806, laat- ste afk. 28 sep 1806, koopt een huis in 1802; huw Grote Kerk HRL 1806; E.B. van HRL. en Baukje Pieters Bakker van Sixbierum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Lautenbach, goede bekende, 13 sep 1806; ondertrouw HRL; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, agtste quartier, no. 29, mei 1802, mei 1803, mei 1804. (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; ook vermeld met alleen rechts: . -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 60:0:0 (GAH650); Het Avondmaal des Heeren hier den 3 may 1807 moetende bekend worden, zijn bij die gelegenheid tot ons met Attestatien overgekomen E.B. van HRL en Baukje Pieters deszelfs Huisvrouw, van Vrouwen Parochie. (lidmatenboek Sexbierum 1776-1859)
Evert Reins Strandstra huwt met Evertje ... , kind: Rein Everts S, geb 1790 Pingjum; BS ovl 1842
Evert Rinderts de Beer ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL, zv Rindert Klaassen de Beer en Sijttie Everts
Evert Sikkes Wijnalda geb 17 feb 1794, ged 4 mrt 1794 Grote Kerk HRL, zv Sikke Everts Wijnalda en Leentje Cornelis Beidschat
Evert Simons Frieseman geb 5 nov 1784, ged 30 nov 1784 Grote Kerk HRL, zv Simon Frieseman en Itske Wiarda; geb 28 sep 1787, ged 23 okt 1787 Grote Kerk HRL, zv Simon Frieseman en Itske Wiarda
Evert Simons Wiarda geb 14 may 1788, ged 3 jun 1788 Grote Kerk HRL, zv Simon Wiarda en Sijtske Harmens
Evert Sjoerds Wiarda geb 6 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Everts Wiarda en Judith Catharina Heins; ovl 9 sep 1803 HRL, oud 19 jaar
Evert Stevens Berkman ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL, zv Steven Everts Berkman en Riemke Femmes
Evert Sytses Hoog geb 23 jul 1805 HRL, ged 6 aug 1805 HRL, ovl 9 apr 1892 HRL, huwt met Antje Feddes Rinkema op 11 nov 1827 HRL, huw.afk. 21 en 28 okt 1827 HRL en Minnertsga, N.H., pakhuisknecht in 1851, zv Sijtse Johannes H, en Aaltje Alles (Towslager)dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1827, ovl 1885, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk G-147; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk F-049; VT1839; E.S.H. eigenaar van perceel nr. 1532 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 313, huis, 18 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Evert Thomas Wiarda E.T.W. van Stavoren ende Broertje Alefs van der Meulen van HRL; sijnde de aengevinge gedaan door proc. R. Lanting met vertooninge van genoegsaeme procuratie, met versoek van een gebod in de Week, 23 dec 1746; van Stavoren, huwt met Broertje Alefs van der Meulen, van HRL, sijn geproclameerd den 26-29 desemb 1746 en den 5 januar 1747 en doen ook getrouwt; kind: Idtsk Everds Wiarda, ged 7 nov 1747 Grote Kerk HRL
Evertddes de Jonge geb 1801 Veendam, huwt met Sipkje Watses Nauta op 12 jun 1841 HRL, zeeman, wonende te HRL, zv dedde Jans, (gk), en Klaasjen Everts, (gk), vader ovl voor 1842, moeder wonende te Veendam 1841; BS huw 1841
Evertie Einkes ende Bente Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 9 Aprillis 1735 HRL; komende voor de bruid Einke Jansen, desselfs vaeder; huw aang. HRL 1735
Evertie IJnses en Benjamins Lenses, beyde Van HRL, huw.aang. 10 sep 1735 HRL, komende Voor de bruid IJnse Everts, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Evertje van Dokkum geb 1789 HRL, ovl 22 jun 1839 HRL, huwt met Hendrik Taekes Poort op 14 mei 1812 HRL, dienstmaagd, wonende te Kimswerd in 1812, huw.afk. HRL en Kimswerd 3 en 10 mei 1812 om 12 uur, dv Wiebe vD, en Fokje Steensma; BS huw 1812, ovl 1839, ovl 1854
Evertje Everts kind: Leena Everts, geb 29 dec 1778, ged 2 mrt 1779 Grote Kerk HRL
Evertje Gerrits zie: Brouwer
Evertje Gerrits huwt met Lammert Berends, kind: Gerrit Lammerts, geb 6 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Lammerts, geb 15 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL
Evertje Gerrits ged 25 feb 1751 Westerkerk HRL, dv Gerrit Roelofs en Riemke Jans; ged 13 jan 1750 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Roelofs en Rinskjen Jans; ovl 3 mei 1801 HRL, huwt met Jan Anes Scheer; bsha181huwafk, huw 1821, ovl 1848; begraven Groot Kerkhof, regel 16, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Jan Aanes en E.G., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage kind: Riemke Jans, geb 7 may 1785, ged 29 may 1785 Grote Kerk HRL; kind: Tetje Jans, geb 17 jan 1789, ged 1 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Jans, geb 9 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL
Evertje Gerrits geb 24 nov 1809 HRL, N.H., dv Gerrit Lammerts en Tietje Roelofs; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 24 nov 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Lammerts en Tietje Roelofs
Evertje Jacobs zie: van der Linde
Evertje Marcus ovl voor 1844, huwt met Isra?l Levi Cats; BS huw 1843, ovl 1847
Evertje Michiels ovl 6 feb 1792 HRL, oud 82 jaar; Ewertje M., ende Johannis Arents, beide van HRL, huw.aang. 9feb17 37 HRL, coram Praesid:Crijtenburgh, komende voor de Bruit des-selvs Broeder Jan Michiels; huw.aang. HRL 1737
Evertje Wiebes zie ook: van Dokkum; geb 5 mrt 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL, dv Wybe Wytses en Fokje Taekes
Evertje Gerrits Brouwer huwt met Lammert Berends Wielinga; BS ovl 1834
Evertje Jacobs van der Linde geb 2 mrt 1800 HRL, ged 11 mrt 1800, N.H., huwt met Douwe Siebes Visser op 2 jul 1820 HRL, huw.afk. 16 en 23 apr 1820, wonende te HRL. 1843, dv Jacobus vdL, en Truitje Blomhof; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1820, huw 1843, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-006; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-004; VT1839
Everwijn Asbeek E.A. en Catharina Lourens Nak, beide van HRL, laatst geproclameert 26 mei 1776 HRL. en getrouwt 27 mei 1776 HRL, zijnde 2e Pinksterdag
Everwijn Harmens Haegenauw sergiant, ende Tijttje Jans, beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd Tjalling Dirks, 21 Sep 1748
Everwijn Harmens Hagenauw serjant, huwt met Tijtje Jans, beyde tot HRL, geproclameerd den 29 Septemb en den 1-6 okt 1748 en den 8 dito getrouwt; sergiant, ende Tijttje Jans, beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd Tjalling Dirks, 21 Sep 1748; kind: Johannis Everwijns Hagenauw, ged 30 jun 1750 Grote Kerk HRL; kind: Johannis Everwijns Hagenauw, ged 15 jun 1749 Grote Kerk HRL
Everwyn Drabbe E.D. gehuwd, bibliothecaris der hoogeschool te Franeker en Jonkvrouwe Joanna Cornelia Vriemoet, waarop verzen verschijnen bij Jacob Brouwer aldaar van H.J. Arntzenius, Johannes Hobbema, Jan. Terpstra, 21 mrt 1756, (Frl. 1700-1795)
Ewardus Roelofs zie: Meints
Ewert Jansen Gerrijt Hendriks ende Neeltie Beerns, beyde van HRL, huw.aang. 2 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid E.J., desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Ewert Jansen en Riemke Sijtses, beide van HRL, huw.aang. 27 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader Sijtse Hessels; huw.aang. HRL 1737; Hendrik Hendriks ende Antie Tuenis, beyde van HRL, huw.aang. 31 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd E.J. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Ewerwijn Harmens huwt met Tijtje Jans, kind: Jacob Everwijns, ged 20 jul 1752 Westerkerk HRL
Ewoud A Hermanus zie: Groen
Ewoud Adrianus Groen geb 7 apr 1801 HRL, ged 10 mei 1801, N.H., zv Hermanus Nivolaas G, en Maria van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1801
eybert Batenburg huwt met Johanna Oudenamzel, kind: Antonia eyberts Batenburg, ged 20 okt 1761 Grote Kerk HRL
eybert Dirks ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedane expensen aan de Draaibrug, 29 sep 1783: f. 199:9:0
eybert Gleybacker ovl jun 1727 HRL. als Stads Arme
eybert Hendriks ged 28 aug 1742 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Dani?ls en Berber eyberts
Eybert Jans huwt met Martje Vlielander, kind: Aaltje Eyberts, geb 2 mrt 1785, ged 5 apr 1785 Grote Kerk HRL
eybert Jans ovl 9 aug 1727 HRL, old 20 jaeren; invent. rn. 320
eybert Jans transporteert militairen 1807
Eybert Klaasses huwt met Martjen Vlielander, kind: Grietje Eyberts, geb 12 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL
eybert IJpes huwt met Lijsbet Sjoerds, beyde van HRL, sijn geproclameerd 5, 12 en 19 May 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; E. IJ. ende Lijsbert Sjoerds beide van HRL, koomende weegens de bruid Cornelis van Velsen, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Dieuke Jansz, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout den 28 jul 1754 in de Westerkerk; Cornelis IJpes en Arjaantje Lucas, beyde van HRL, zijnde aangegeeven door des Bruydegoms Broeder E. IJ., beneffens Koene Willems, mr. metselaar, 4 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL
eyberts Harings ovl 19 mrt 1727 HRL, old 68 jaren
eylardus Folkardus Harkenroth Rentmeester van het Weeshuis 1779-1784, burgemeester 1778; advokaat/predikant 1740, verkoopt diverse huizen 1801; reekening, bewijs en reliqua van den ontvang en uytgaaff van ''t Stads Weeshuys te HRL, lopende van 1 dec 1783 tot 1 dec 1784. Gedaan voor de Edele Agtbare Magistraat mitsgaders Raadsleden en Gecommitteerde Vroedschappen, alsmede ter presentie der voogden van voornoemde Weeshuis op den Raadhuyse binnen HRL door E.F.H. als rentemeester van ''t gemelde Weeshuis. (GAH1115); id. van 1 dec 1784 tot 1 may 1785. (GAH1116); id. van 1 dec 1781 tot 1 dec 1782. (GAH1113); id. van 1 dec 1782 tot 1 dec 1783. (GAH1114); id. van 1 dec 1779 tot 1 dec 1780. (GAH1111); id. van 1 dec 1780 tot 1 dec 1781. (GAH1112); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:9:0 voor geleverde tee, ord no. 19, 1774. (GAH1105); id. f. 27:7:0, ord. no. 26, 1775. (GAH1106); id. f. 13:4:0, ord. no. 25, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 25:0:0, ord. no. 30, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 12:0:0, kwit. no. 14, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 24:0:0, ord. no. 7, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 23:0:0, ord. no. 20, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 20:16:0 voor geleverde thee tot gebruyk van het weeshuis voor de waschmeiden, ord. no. 45, 27 nov 1780. (GAH1111); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend:IJpe Feddema, Simon Frieseman, T.S. Stephanij, P. Stroband, Douwe W. Vettevogel Y. Rodenhuis, J.H. Olinjus, A.J. Conradi, E.F.H., Menno Vink, Sijbren P. Molenaar, H. de Waart, J. Albarda, Jan vd Veen, Sijbout Hoornstra, 29 dec 1790. (GAH1122); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F.H., H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, Y. Rodenhuis, B. Fontein, A.D. Ypey, Jan Oosterhout, Jan vd Veen, S. Tamboeser, Klaas Heins, P. Andreae, IJde Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); rendant brengt f. 100:0:0 in rekening terzake 1 jaar tractement als rentemeester hem door haar Achtbaarhedens toegelegt, ord. no 8, 26 nov 1782. (GAH1113); id. 1783. (GAH1114); id. 27 nov 1780. (GAH1111); id. ord. no. 6, 1781. (GAH1112); rendant brengt in rekening f. 2:10:0 voor het haalen der intressen, is geaccordeerd en voor onkosten voor het afgeloste capitaal, 26 nov 1782. (GAH1113); id. 27 nov 1780. (GAH1111); id. 20 nov 1781. (GAH1112); id. f. 8:10:0 als boven, mitsgaders voor 2x reis en jaerkosten geexpendeerd bij het beleggen van penningen ten profijte van het Weeshuys op ''s Lands Comptoir der losse renthen, 1783. (GAH1114); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: E.F.H., H.W. van Plettenberg, B. vd Meulen, Syds Schaaff, L.W. Steensma, Albert W. Bakker, Sjoerd T. Schrik, S. Rienstra, J.H. Olinjus, Jane van Slooten, S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aardenbrug, A. Mockema, Hein Mollema Pieter Tetrode, A.J. Conradi, 28 dec 1782. (GAH1113); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: E.F.H., J.D. Toussaint, Jane van Slooten, Syds Schaaff, H.R. Binkzma, Sjoerd T. Schrik, H. de Waart, Sijbout Hoornstra, L.W. Steensma, J.H. Olinjus T. Poort, Albert W. Bakker, H. Radsma, S. Rienstra, Hein Mollema, A.J. Conradi, 10 jan 1784. (GAH1114); afsluiting weesboek: uitgaaf bedraagt f. 75733:1:0, en de ontvang f. 58883:2:4, zodat de meerdere uitgaaf bedraagt f. 16849:18:12, welke de rendant id ordinaris grote Stadsrekening voor uitgave zal moeten overbrengen. Aldys gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gezworen gemeente en gecommitteerde vroedschap op den Raadhuize binnen HRL. In kennisse des rendants hand, benevens de vertekening van welged vergadering, mitzgaders den Subscriptie vd gezworen clercq den 5 Jan 1779. Was getekend: A.J. Conradi, J.D. Toussaint, J. van Slooten, L.W. Steensma, E.F.H., Syds Schaaff, C. Aardenburg, F. Acronius, H.W. van Plettenberg, S. Bosscha, J. Tamboeser, Joost Gonggrijp, F. vd Brugh. (GAH1060); afsluiting weesboek: de meerder ontvang bedraagt f. 558:1:10, aldis gedaan, gerekend en gesloten enz. 3 Feb 1779. Was getekend: A. dH, J. van Slooten, E.F. Harkenroth, Sijbout Hoornstra, F. Acronius, J. Tamboeser, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, Sijds Schaaf, S. Bosscha, Klaas Heins, Joost Gonggrijp, Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1109); ontv. vd rentmeester van het Weeshuis f. 2:8:0 voor een gros geleverde pijpen aan ''t weeshuis, ord. no. 6, 25 nov 1779. (GAH1110); rendante wed. Alb. de Haas draagt f. 1237:6:14 over aan de nieuw benoemde rentmeester van het weeshuis E.F.H. zijnde de meerdere ontvang vd jaarrekening, 1779. (GAH1110); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten op den Raadhuise binnen HRL. In kennisse de handen van den rendante en van den nieuw aangestelden Rentmeester E.F.H. benevens de vertekeningen, mitsgaders de voogden van ''t Weeshuis en de Subscriptie van mij secretaris den 26 jan 1780. Was getekend L.W. Steensma, P. Aukema als gelastigde van Antje Meyer wed. de Haas, F. vd Brugh, Syds Schaaff, E.F.H., Joh. Spannenburg, Rienstra. (GAH1110); afsluiting weesboek: meerder ontvang f. 1100:12:7 dan uiijtgaaf; Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering der Magistraat , gezworen gemeente en gecommitteerde vroedschappen, ter presentie der voogden van het Weeshuis, op den Raadhuize d. 29. dec 1780. In kennisse derzelver handen benevens de vertekening van den rendant, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: H.W. van Plettenberg, L.W. Steensma, Syds Schaaff, Jaane van Slooten, Bosscha, Rienstra, Hein Mollema, E.F.H., vd Meulen, F. Acronius, J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, A. (?) Radsma, Pierre Peaux A.J. Conradi. (GAH1111): afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekend enz. 19. dec. 1781. Was getekend: E.F.H., J.D. Toussaint, F. Acronius, L.W. Steensma, C. Aardenburg, Jacob Ruitinga, Klaas Poort, Pieter Tetrode, J.H. Olinjus, Sijbout Hoornstra, Syds Schaaff, Klaas Heins, H. de Waard, Jarig Westra, Hein Mollema, Joh. Spannenburg, A.J. Conradi. (GAH1112); de Wel Edele Gestrenge Heer en Mr. Hendrik Philip Stambke, capitain ter Recherche bij ''t Edele Mog:Collegie ter Admiraliteit in Friesland en mede Advocaat voor den Hove van deeze Provincie, van HRL, en Vrouwe Anna Petronella van Heel van Rotterdam, zijnde de aangaave gedaan door den Heere Burgemeester E.F.H., met een gebod in de week, 26 okt 1792; ondertrouw HRL; Laurens Theodorus Wijs en de Tjeerdtje Janes van Slooten, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door doct. E.F.H. op vertoonde Procuratie van de Bruidegom en Bruid. met een gebod in de week, 18 mrt 1790; ondertrouw HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 3e quartier, en H:P:Stambke als Administratoren over de nalaatenschap van wijl: Maria Lex wed. Jacob Willems: f. 842:0:0 (GAH650); id. voor zig zelf: f. 60:0:0 (GAH650); E.F.H. en H.R. Binksma als Administratoren over de goederen van Nicolaas Jelgersma op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier:155:0:0 (GAH650); woont in 3e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendantmeerder ontfangen dan uitgegeeven is, een summa van f. 56:6:12. Welke den Rendant in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, regekent en geslooten in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse deses Rendants, en Rendeerdens handen, en de suscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H. Olinjus, IJ. Rodenhuis, Menno Vink, E.F.H., S. Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaff, Dirk Fontein, Teunis Norbruis, H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi (GAH1126); afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is, eene summa van f. 478:16:14. en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendant is berustende tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus, gedaan, gerekend en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen harlingen den 19 January 1793. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den Secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, J. Frank, IJpey, Teunis Norbruis, Radsma, C.D. Zijlstra, E.F.H., Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Menno Vink, A. Mockema, A.J. Conradi, J. Albarda, Jan van der Veen (GAH1124); Donderdag den 2 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde wijders geleezen, een Request door den executeur en Grerechts Dienaaren aan den Raad gepraesteert inhoudende verzoek om betaalinge weegens de bewaaringe, of sequestratie van den Boedel van Dr. E.F.H., te moogen ontvangen, welk Request in overweeging genoomen zijnde, wierde beslooten het zelve aan de Raaden van Justitie in het voormaalig Gewest Friesland over te zenden, met eene bijgevoegde Missive inhoudende verzoek, dat in Cas de Penningen in de Boedel van wln: Maria Lex mogten voor handen zijn, daar uit Provisioneel de betaalinge te doen. (GAH45); Vrijdag den 3 jan 1800; Ingevolge Besluit van gisteren, is het Request van de Executeur, en Gerechts Dienaars aan de Raaden van Justitie in het voormaalig Gewest Friesland ingezonden, met bijvoeging van navolgende Missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Raaden van Justities in het voormaalig Gewest Friesland; Burgers ! Onzen Executeur, en Gerechts Dienaars, het bijgevoegde Request aan ons gepraesenteerd hebbende, neemen wij zeer eerbiedig de vrijheid. hetzelve ter lecture aan UWL:over te zenden, uit hetzelve zal UWL:Geblijken dat denzelven Executeur zedert den 28 nov des jaars 1798 de Boedel van Dr. E.F.H. in Sequestratie heeft gehouden, zonder dat of zijne Dienaaren, immer eenige betaalinge hebben ontfangen en uit dien hoofde pr Requeste aanvraage bij ons hebben gedaan, daar deeze zaak nog in decis is hangende, en bij eindelijke Terminatie derzelve Zal moeten geblijken tot wiens Laste de Kosten daar over gevallen Zullen moeten koomen, twijffelen wij egter niet, of UWL zullen met ons instemmen, dat de Bewaarders dier boedel, waarvan de meesten of het grootste gedeelte hun Salaris zeer noodig hebben, dienden in middelen tijde hunne betaalinge te erlangen, insgelijks vertrouwen wij dat UWL:ons zullen avoueren dat deeze verschotten niet van den Executeur en nog minder van ons te vergen zijn, het is daarom dat wij UWL:eerbiediglijk koomen Proponeeren, of dezelve niet provisioneel uit de nagelaten Boedel van wijl: Maria Lex tot Conservatie van welke deeze Sequestratie is gefixeert, zonder behoorlijk betaald te werden; Zijnde wijders ons verzoek Zoo gijl:zulks gelieft goed te vinden, en daar in te accordeeren, dat wij dan door UWL:moogen werden geauthoriseerd, de daartoe vereischte Penningen uit dezelve Boedel onder genoegzaam geblij te Ligten- en fin verzoeken wij zeer reverentelijk dat gijl:in dit bijzonder geval daar de reise thans bijna ondoenlijk is, ons gelieft te Excuseeren dat wij deeze Missive niet met eene Boode, maar pr Post overzenden, Solliciteerende teffens UWL:dat gij Uw antwoord, aan ons op dezelve wijs gelieft te doen geworden; Waar meede wij, na UWL:in Godes Heilige Protectie aanbevolen te hebben met de meeste respect verblijven. (GAH45); Voor de afhandeling: zie Maria Lex; (GAH45); Maanden den 13 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde geleezen eene Missive van de Raaden van Justitie, in het voormaalig Gewest Friesland, zijnde van deezen inhoud; Burgers ! Uwe Missive van den 3 deezer, is ons wel geworden, voor de Lecture van, waaren wij onkundig dat de zoo kostbaare Sequestratie van den Boedel van E:F:H., als nog blijft voortduuren, wij kunnen niet voor bij UL:bij deeze gelegenheid te doen reflecteeren, dat het mooglijk beeter waare geweest, op eene minder kostbaare wijze voor het belang der minderjaarige Erfgenaamen, van Maria Lex zorgen, het welk onze eragtens door eene genoegzaame Borgstellinge van de kand van E:F:H. of misschien ook door eenig ander middel niet ondoenlijk waare geweest, te minder nog, daar een aantal effecten tot den Boedel van Maria Lex behoorende bij den Procr:Generaal in bewaaringe zijn, thans nog zouden wij ter voorkoominge van meerdere kosten, het niet geheel vreemd vinden, dat deeze door UWL: ondernoomene Sequestratie met overleg van E:F:H., op de geschikste wijze en met de veiligheid der voorsch Erfgenaamen, meest overeenkomstige wijze, wierde opgeheeven: Wat betreft de door UL:van ons gevraagde Authorisatie om de tot dus verre gemaakte kosten uit den boedel zelve te ligten daaromtrent maaken wij Zwaarigheid UL: verzoek in te willigen, om reedenen dat wij mooglijk na den afloop deezer gansche Zaak bij een regtelijk vonnis zullen moeten beslissen, ten wiens Laste de gemaakte kosten behooren te koomen; Waar meede wij Ulieden beveelen in Godes bescherming, en verblijven UL:goede vrienden. Leeuwarden den 10 jan 1800; Waar over gedelibereerd zijnde, wierde beslooten den Secretaris Feddema te gelasten, om al het geen noopens dit Susjet gepasseerd was na te zien, en eene Missive tot antwoord te ontwerpen, alles op approbatie van den Raad. (GAH45); Dingsdag den 21 jan 1800. den Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde, wierde door den Secretaris Feddema ter vergadering voorgeleezen, eene bij hem ontworpen Missive, om ingevolge Besluit van Maandag den 13 deezer te dienen, tot antwoord op de Missive van de Raaden van Justitie in het voormalig Gewest Friesland van den 10 jan daar te vooren, zijnde van navolgende inhoud; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan de Raaden van Justitie in het voormalig Gewest Friesland. Burgers ! UWL:gerespecteerde Missive van den 10 deezer, is bij ons wel ontfangen, duid het ons niet kwalijk, dat wij met allen gepasten eerbied, ronduitzeggen, van ons te hebben moeten verwonderen, dat Gijl:voor de Lecture van onze Missive van den 3 deezer, onkundig waard dat de zoo kostbaare Sequestratie der Boedel van Dr. E.F.H., nog bleef voortduuren, daar wij in het geruste idee verseerden, dat Gijl:diesweegens van alles, volkoomen door ons waart geinformeerd, -wij konden ook, het zij ons gepermitteerd te zeggen, in geen ander denkbeeld vallen, en wel om de volgende redenen: zoals wij vermeenen op goede gronden te moogen sustineeren-Toen er herhaalde klagten bij ons waaren ingekoomen, over de zoo veel gerugt maakende zaak betrekkelijk de Administratie der nagelaaten Boedel van wijL:Maria Lex en wij uit dien hoofde ex officio vermeenden verplicht te zijn, daar na onderzoek te moeten doen, en ons voor de belangens der minderjaarige Erfgenaamen, te moeten Intresseeren, hebben wij ter bereiking van dat doeleinde, en de bij ons genoomen maatregelen, daaromtrent in dato den 29 nov 1798 door eene Ampele Missive, den Hoove kennisse gegeeven teffens daar bij inzendende eene staat in welke Situatie wij dien boedel hadden bevonden; Dat onze gehouden Conduite in dat geval bij den Hoove geapprobeerd wierd, hebben wij vermeend gerustelijk te moogen afleiden, uit eene aan ons ingezonden Missive de dato 6 dec 1798, begeleidende een Extract uit een Resolutie op dien zelfden dato, bij den Hove over dat Susjet genoomen, -Hier meede hielden wij de Sequestratie voor gewettigd, en de zaak ten Ppaalen aanhangelijk voor den Hoove, en uit dit oogpoinct het geval beschouwende, is er door ons, nog ten regarde der Boedel van H., nog die van Dr. Stambke iets verder verrigt, dan op dispositie of Speciaale Authorisatie van den Hoove-Wij achten ons in dit gevoelen te meer gesterkt, door een dispositie van den Hoove, in dato den 17 jan 1799 op den Requeste van Dr. E:F:H., gevallen van welke stukken wij hier neevens Authenticque Copien Inzenden, en kortheidshalven de vrijheid neemen UWL:daar toe Eerbiediglijk te renvoijeeren, na den ontvangst van dit Dispositif vermeenden wij, dat er voor ons, niet meer overbleef te doen, dan alleen de Boedel in bewaaringe te houden, in afwagtinge dat H. Borge tot Contentement van de Procr Generaal zoude Stellen, en wij na zulks door UWL:zouden werden geauthoriseerd, om de Sequestratie op te heffen; Terwijl deeze zaak wijder voor den Hoove geventileerd moest worden, konden wij ons niet verbeelden, dat het vorderen van eene zodanige Borgtogt onze zaak kon zijn, maar vermeenden die alleen te weezen van den Procr Generaal, -in deeze Suppositie moeten wij betuigen dat wij ons bevreemd vonden, over de Passage in UWL: Missive voorkoomende, daar toe betrekking hebbende ook hadden wij in den beginne, ons nimmer durven voorstellen, dat deeze Sequestratie van een zoo langen duur geweest zou zijn; Hoe ongaarne wij UWL:attentie, anderzints, met langwijlige details, zouden willen ophouden, hebben wij egter vermeend, om onze denkwijze, en Sustenues, in dit geval voor UWL:open te leggen, ons in deezen niet te konnen bekorten; en fin, neemen wij zeer referentelijk de vrijheid. over een Tweede Passage in UWL:Missive geavanceerd, waar bij GijL:u gelieft te expliceeren, van het niet geheel vreemd te zullen vinden, dat de door ons ondernoomene Sequestratie met overleg van E:F:H., op de geschikste, en met de veiligheid der Erfgenaamen meest overeenkomt op wijze wierde opgeheeven, UWL:met voorigen Eerbied te verzoeken, van ons te willen melden, en daartoe Speciaal te Authoriseeren, noopens al het geen UWL:dienstig zouden oordeelen, dat tot menagement van kosten in deezen behoorde te werden gedaan, Wij hebben vermeend dit verzoek aan UWL:te moeten doen, om in deezen niet anders te handelen, als wij omtrent de Sequestratie der Boedel van Dr Stambke gedaan hebben, in afwagtinge van hier op met UWL:antwoord te moogen werden vereerd. Verblijven wij na UWL:in Godes Heilige Protectie aanbevoolen te hebben met diep respect; Welke Missive met unanieme Stemmen bij den Raad prout jacet geapprobeert zijnde, is wijder beslooten dezelve onverwijld door eene der Booden aan de Raaden van Justitie te doen overbrengen. (GAH45); Donderdag den 30 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Wierde geleezen eene Missive van de Raaden van Justitie, in het voormalig Gewest Friesland, zijnde van deezen inhoud; Burgers ! Bij het afzenden onzer Missive van den 10 deezer Was geenzints onze verwagtinge, dat wij met opzigt tot de door UL:in den Jaare 1798 ondernoomen Sequestratie des boedels van E:F:H., immer met UL:in eenige verdere Correspondentie Zouden behoeven te treeden; de Uwe egter van den 21 deezer, maakt zulks noodzakelijk en verpligt ons, om UL:eenigzints meer gedetailleerd te herinneren, hoe zig ten minsten, Zoo ver ons betreft het beloop deezer Zaak heeft toegedraagen; Het was op den 29 nov 1798 dat GijL:ons bij Missive informeerde, dat E:F:H. meede administrator was over den Boedel bij wijlen Maria Lex nagelaaten, dat GijL:? verpligt had geoordeelt om van derzelven betrekkelijk die administratie eenige opening te vraagen; Bij gedagte Uwe Missive was gevoegd eene korte opgaave van den Staat, dier boedel door E:F:H. aan UWL gesuppediteerd; Teffens ook, wierden wij verwittigd, dat GijL:den Boedel van E:F:H. thoen reeds onder Sequestratie had gesteld; Na examinatie van deeze Uwe Missive, en de daar nevensgaande opgaave wierd E:F:H. door ons bij Res:van den 6 dec 1798, gelast om op den 19 dier maand in onze Vertrekkaamer alhier ten overstaan, van Commissarien uit ons midden, aan den Procr. Generaal van dit voormalig Gewest te doen oplossinge van den Staat des Boedels, van wijlen Maria Lex voorts aan denzelven te geeven visie van alle de Stukken, papieren, effecten, Contante penningenen en van alles, wat verder tot voorsch:Boedel eenige betrekking hebbende onder hem E:F:H. mogt berustende zijn; Van deeze onze Resolutie gaaven wij UL:bij missive kennis, ten einde GijL:aan hem E:F:H. ter bekoominge der Gerequireerde Stukken tot deszelfs gequestreerde boedel den vereischten toegang zoude verleenen; Dit geschiede, en ook H. verscheen, op de door ons bepaalde tijd, om aan onze Resolutie te voldoen; Na het afloopen deezer Comparitie in het desweegens bij ons ingekoomen rapport van de Procr. Generaal wierd deeze door ons gelast, om in zijn qlt:de drie administratooren der nalatenschap van wijlen Maria Lex volgens de gewoone Stijl van procedeeren voor ons te doen dagvaarden om aan hem ratt off:te doen rekening bewijs en reliqua van hunne gehouden administratie voor zoo verre het aandeel der minderjaarige Erfgenaamen van meergem:Maria Lex betreft; en het zal aan UWL:zeeker niet onbekend zijn dat de procedures hierover geventileerd, op dit oogenblik nog op onze beslissinge wagten; Op het request door E:F:H. intusschen bij ons ingediend, hebben wij gemeend destijds niet anders overeenkomstig deszelfs verzoek te kunnen disponeeren, dan onder de bepaalingen-in het daar opgegeven dispositie voorkoomende zonder hem daar door in zijn regt, ten principaalen enigzints te willen praejudiceeren; In hoe verre nu door hem aan deeze bepaalingen alof niet voldaan zij, is ons tot op heeden nimmer legaal gebleeken, en het gevolg hier van is, dat wij ook notoir van de voortduuring der Sequestratie zijner boedel Legaal onkundig moesten zijn, tot zoo lang wij daar van bij Uwe Missive van den 3de deezer wierden verwittigd; Wij weeten niet, dat van onzen kant, behalven het hier voorengemelde iets van eenig aanbelang in deeze Zaak is verrigt en wij houden ons overtuigd dat GijL:bij eene bedaarde overweeging van onze ten deezen gehoudene Conduite zult moeten avoueren, dat de Sequestratie des boedels van E:F:H. reeds plaats had, voor dat wij van de reedenen welke daar toe aanleiding hadden gegeeven eenige kennis droegen; Het zal UL:dan zeeker, ook niet meer verwonderen, dat wij bij onze voorige Missive aan UWL:te kennen gaaven het niet geheel vreemd te zullen vinden, dat de door UWL:ondernoomen Sequestratie met overleg van E:F:H. op de geschiktste en met de Veiligheid der Erfgenaamen meest overeenkomstige wijze, als nog wierde opgeheeven; Wij hebben gemeend uit hoofde van importante kosten, door deeze Sequestratie veroorzaakt, UWL:dit met een enkel woord te moeten zeggen, schoon wij het eeven zeer, met onze Regterlijke Posten als met de gewoonte van dit Hoff Strijdig Zouden oordeelen, UWL:daar toe de middelen voor te Schrijven of onze Speciaale Authorisatie ten dien opzigte bij Missive aan UWL:te verleenen; Waar meede verblijven UWL:goede vrienden. Leeuwarden den 28 jan 1800; Welk aangenoomen is voor Notificatie. (GAH45)
eylardus Folkardus Harkenroth (vervolg) Woensdag den 28 November 1798. de raad der Gemeente extraordinaris Vergadert zijnde, op verzoek van de Burgers Jacob van Slooten Coop-man, en Broer IJemes Varendsgezel alhier, de eerstgemelde weegens zijne Huisvrouw, en de laatstgenoemde prose Erfgenaamen of vrugttrekkers der nalatenschap van wln:haare oude Moeye Maria Lex, in deeze Vergadering gecompareerd zijnde om te kennen geevende dat zij met den Procr:Generaal van dit voormalig Gewest, hadden geconsuleert, over de Singuliere Conduite der Administratoren over de Boedel van wln:haare oude Moeye voornd:de Advocaaten H:P: Stambke, en E:F:H., waar van de eerstgemelde zich rede geabsenteerd had-Dat de Procr:Generaal hun Comparanten had aangeraaden, dat zij zich bij de Raad der Gemeente moesten vervoegen, en van dezelve te verzoeken om daadelijk bij de Advocaat H. onderzoek van zaaken te doen, en de boedel van den absenten Advocaat Stambke, in Sequestratie te neemen, Verders met de boedel van H. na bevindinge van zaaken te handelen zoo als zij met een eigenhandig briefje van de Procr:Generaal bevestigden; Over Welk verzoek geldelibereerd zijnde, is geconcludeert ende boedel van den absenten Advocaat Stambke daadelijk in Sequestratie genoomen, en na dat de Advocaat H. eerst bij monde gehoord was tegens dezelve in deezer voegen gedisponeerd; de Raad der Gemeente van de Stad HRL geinformeerd zijnde, dat de Advocaat Henrij Phijlip Stambke, mede Administrator over de nagelaaten boedel van wijl:Maria Lex zich op een zinguliere Wijze van hier geabsenteert heeft behalven dat daar bij Zaaken voorkoomende welke de absentie van de Advocaat Stambke ten hoogten Suspect maaken, en den Raad gantsch onkundig zijnde, Welke effecten en gelden van de nagelaten boedel van wijl:Maria Lex onder de Advocaat Stambke berustende zijn, oordeelt den Raad ex officio Verpligt te zijn om voor het belang van onmondige Weezen te moeten waaken, en dus ten nauwkeurigsten Inquisitie te moeten doen, hoe en omtrent he met de Importante nagelaaten Boedel van Wln:meergem Maria Lex geleegen is; Daarom is het dat den Raad ex officio den mede Administrator Dr E:F:H. ter deezer Steede Woonagtig gelast, en ordonneert om van deeze nademiddag te drie uur Precijs, met alle de Stukken, effecten, en wat tot voorz:boedel relatie heeft, voor Commissarien Cum Secretario gesterkt, op het huis der Gemeente te Compareeren, en van alles dien aangaande oplossing, en verantwoording te doen, ten einde den Raad mag weeten hoe en omtrent het met meergemelde Boedel geleegen is, en wat onder den geabsenteerde Advocaat Stambke is berustende, om daar van den Hove van het voormalig Gewest Friesland te informeeren; Verder is bij den Raad beslooten, dat zoo wanneer de Advocaat H. in voorz:Qualt:hier aan niet Exact voldoet, zij tegens hem zal disponeeren, Zodanig zij ter mainctien der Justitie en tot Conservatie der onmondigen goederen zal oordeelen te behooren; Aldus gedecreteerd op het Huis der Gemeente den 28 nov 1798; en zijn eindelijk tot de Commissie waar voor de Advocaat H. zig zoude hebben te Verantwoorden, benoemd de Praesident en Sequens van den Raad, de Burgers P:J:Coulbout, em P: Wellinga gesterkt met den secretaris Feddema; Woensdag den 28 nov 1798 ''s nademiddags drie uur; de Commissarien P:J:Coulbout en P:Wellinga Cum secretario gesterkt op ''t Huis der Gemeente bij eengekoomen zijnde, is voor dezelve gecompareerd de Advocaat H., Welke aan gedagte commissarien van alle de Stukken en effecten tot de boedel van wln: Maria Lex volgens zijne opgaaff behoorende Visie had gegeeven en na hij beleeden had dat er geene meerder effecten bij den boedel waaren, als meede dat den absenten Advocaat Stambke geene effecten dien boedel aangaande, onder zich had berustende maar dezelve alle, aan hem H. had gesuppedieert, is de Staat des boedels door voorzeide Commissarien Cum secretario gesterkt in deezer voegen opgemaakt. (GAH44); Zo na Moogelijk naauwkeurige Berekening over den tegenwoordige Staat der Nagelaaten boedel van WijL:Maria Lex weduwe Jacob Willems in leeven Uidraagster te HRL; Volgens bijgaande Authenticque Copia Staat, en Inventaris waar van de Origineele ter Secretarie berustende is, heeft de Boedel van Wijl:Maria Lex bij haar overlijden gerendeert, en Waar van het Collateraale Successie regt, aan den Lande betaald is, eene Somma van f. 84297:7:10 Om de waare Staat des boedels te vinden, moet van deeze nalaatenschap afgetrokken worden: Het betaalde Collaterale Successie Regt f. 2107:8:12, de Lijfrenthe brieven welke Wel op het Inventaris voor Profijtelijk gebragt zijn, dog van de voordeelige Staat des boedels moeten werden gededuceert, om dat dezelve aan de Erfgenaamen op wiens Lijven ze geconstitueerd Waaren, zijn gelegateerd, bedraagende te zaamen: f. 3321:18:0; de Vastigheeden, of immobile Effecten, welke na het Re?el uitgerekend te zaamen uitmaaken: f. 1873:15:0; dus rest voor de Mobile Effecten f. 76. f. 994:5:14; de Mobile Effecten bedragen volgens Pag 1: f. 76994:5:15; de Boedel Bedraagt thans volgens bijgaande Korte Staat, eene Summa van: f. 56401:10:4, Dus Manqueert er aan Capitaal de Summa van f. 20592:15:10; de Erflatersche Maria Lex is blijkens ''t Inventaris overleeden den 24 jul 1791 en de Intressen van ''t Importante Capitaal, zijn tot haar Versterfdag berekend, Zoo als uit ''t zelve Inventaris Consteert; Dus moet hier vandaan de Intrest van dit verbaazende Capitaal aan de f. 76994:5:14 berekend worden; Men zal de Stelling maaken van den 24 jul 1791 tot den 24 jul 1798, is Seven Jaaren en de Intrest tot de Modique Prijs van Drie Procento berekenen (hoewel er Capitaalen onder zijn, die hooger Renthe doen) maakt voor een Jaar eene Summa van f. 2309:16:6, Dus voor Seven jaar f. 16168:12:10. Men mag veilig Stellen dat de Immobile Effecten bestaande (zoo als uit het Inventaris geblijkt) in drie huizen, Jaarlijks na deductie der Lasten en het onderhoud zuiver anbrengen f. 150:0:0, Is voor Seven Jaar f. 1050:0:0, Maakt eene Summa van f. 17218:12:10; de Uitgaaven, welke Jaarlijks uit de Revenuen gedaan zijn, of moeten worden, bestaan in de volgende Posten: de Erflaatersche hadde aan haare beide nagelaaten Susters, Hiltje en Trijntje Lex, gelegateerd, een Inkoomen van vier CarGuldens ''s Weeks ieder; Verder hadde zij aan de Kinds kinderen van haare Susters, Wanneer dezelve den 26 ste Jaarige Ouderdom, geadempleerd hadden, gelegateerd, ieder deszelfs Contingent van de Revenuen, Jaarlijks, met dien Verstande dat de Portien voor de kinds kinderen Welke de 26 Jaaren, nog niet bereikten moest Staan blijven, en het Capitaal accresseeren; Zij hadde aan die persoon, Welke haar boedel Zoude koomen te Administreeren voor het Eerste en laatste Jaar der Administratie besprooken Jaarlijks f. 60:0:0 en voor alle de tusschen Jaaren f. 30:0:0 zonder dat deselve iets verder, in uitgaave mogt brengen; Eene der Susters Hiltje Lex heeft geleefd tot den 12 may 1792, dus de f. 4:0:0 ''s weeks genooten voor den tijd van 42 1/2 Week is: f. 170:0:0 Trijntje Lex leeft nog, en heeft dus tot den 24 jul 1798 genooten, voor Seven Jaaren de Summa van f. 1456:0 -; Vier der Kinds kinderen van de Zusters der Erflaatersche hebben de Jaaren bereikt van hun Contingent der Jaarlijksche Revenuen te konnen trekken, deeze heeft men zonder ooit eenige Rekening te doen Jaarlijks met f. 100:0:0 afgezouten; Een daar van genaamd Sijbrigje IJemes, heeft van den beginne af getrokken, dus tot den 24 jul 1798 f. 700:0:0 Een ander genaamd Hiltje IJemes van 1794 tot 1798: f. 400:0:0 Een derde genaamd Riemke Wybes ut supra: f. 400:0:0 Een vierde genaamd Broer IJemes van 1797 af: f. 100:0:0 Dit zijn de Uitgaaven, en buiten dezelve konnen er geene van eenige Consideratie zijn: f. 3226:0 -; Dan heeft eene der Legetarissen ons verhaald, en Verder konnen wij hier niet voor instaan, dat hij geinformeerd Was, dat er Salvo Caleula f. 3000:0:0 met het verbouwen van een Huis (Zoo als hij het noemde) Verspild was, onder welke verbouwing onder anderen meer dan voor hondert guldens aan jenever aan de Werklieden, Zou Verschonken zijn deeze Summa zullen Wij hier eens bij voegen. Dus rendeeren de uitgaaven: f. 6226:0 -; Slot van Rekening; Manqueert aan Capitaal: f. 20. f. 592:15:10 en aan Intrest: f. 17. f. 218:12:10, Dus aan Capitaal en Intrest: f. 37. f. 811:8:4; Hier van moet gededuceert worden de uitgaaf van: f. 6226:0:0; Dus manqueert er aan Capitaal en Intrest: f. 31. f. 585:8:4. Een en dartig Duizend Vijfhondert vijf en Tagtig CarGuldens Agt Stuivers en Vier penningen, waar van de meede Administrator Dr. E:F:H., in ''t geheel geen Verantwoording weet te doen als alleen dat hij Zegt f. 2200:0:0 bij Cas te hebben, dog wat Staat op dit Zeggen te maaken is, zal de uitkomst bevestigen; Als men nu nog eens in Consideratie nam, dat de Administratoren over het 1 ste Jaar na deductie der Uitgaaven van de Revenuen overhielden om het niet te ruim te neemen f. 1600:0:0 en Zulks ten voordeele der Boedel hadden uitgezet, zoo als hun pligt was, en men zoo van Jaar tot Jaar eens voortrekende, zou het deficit nog merkelijk grooter Worden; Aldus opgemaakt bij ons ondergetekende Commissarien uit, en Secretaris van de Raad der Gemeente van de Stad HRL den 29 Novembr 1798. PS. hier van moet nog afgetrokken worden het Tractament van de Administratoren aan de f. 240:0:0 Welk gecommitteerd was. Was get: P:Wellinga, P:J:Coulbout, IJpe Feddema; de voorzeide Commissarien gesterkt als vooren na genoomen Visie der effecten tot den meergemelden Boedel van Wln:Maria Lex behoorende en na aangehoorde Confessie van de Advocaat H., het Verbaazende deficit Welke bij den boedel, zoo aan Capitaal, als Intrest mankeerde gebleeken zijnde, is bij dezelve beslooten om alle de effecten Relatijv voorz:Boedel, in tegenwoordigheid van de Advocaat Harkenroth, in een kisje te Sluiten en hetzelve kisje met het Stads Zegil, beneffens dat van de Advocaat H., te doen verzegelen, zoo als dadelijk ter uitvoer wierd gebragt. -Voorts wierde in deeze netelige zaak bij voorz:Commissarien geresolveerd en bewerkstelligd om den Advocaat H. Provisioneel in zijn eigen huis te doen bewaaren, en in verzekering te houden, als mede om deszelfs eigen boedel in Sequestratie te neemen tot dat de Commissie Rapport van het gebezoigneerde, aan den raad zoude hebben gedaan ten fine den Raad, in deezen wijder zoude kunnen disponeeren, zodanig zij in goede Justitie zoude verstaan te behooren. (GAH44); Donderdag den 29 nov 1798; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts door den Burgers P:J:Coulbout en P:Wellinga Cum Secretario gesterkt , aan de Vergadering gerapporteerd, het voorgevallene omtrent hunne gehouden bezoigne met de Advocaat H., en ''t geen noopens dien door hun was verrigt, hier vooren geinsereerd; Waar over gedelibereerd zijnde, is na goedkeuringe en volkoomen approbatie, van het verrigte der Commissarien goedgevonden en geresolveerd, alles ten opzigte van de Advocaat H., zoo ten regarde van de Provisioneele bewaaringe van zijn Perzoon, als de Sequestratie zijnes boedels, in die Staat te houden, zoo als het door welgedagte Commissarien gebragt was, voorts de opgemaakte Staat des Boedels, aan de Raaden van Justitie van het voormalig Gewest Friesland, beneffens eene ampele Missive en alle Stukken, wat in deezen ter materie en voorligtinge dienen kan in te zenden, ten fine om zoo mooglijk arme Weduwen, en ouderlooze Weezen recht te doen verschaffen; NB. de Missive is geregistreerd in het ordinaire Copiaboek. (GAH44); Vrijdag den 7 dec 1798; de Raad der Gemeente extra ordinaires Vergadert zijnde, Wierde geleezen, eene Ontvangen missive van de Raaden van Justitie, van het voormalig Gewest Friesland, beneffens een Extract uit het Hoffs Resolutieboek, zijnde dezelve Stukken van deezen inhoud als de missive; Burgers ! Wij hebben goedgevonden Ul. bij dezen te laaten toekoomen Copia resolutie genoomen tegen Dr. E:F:H. en Ul. te verzoeken, en Ambtshalven te ordonneeren, ons aan voornde:H. wiens Boedel thans bij Ul. in Sequestratie is, in Zo verre toegang tot dezelve te verleenen dat hij in Staat gesteld worde om aan ''s Hoffs ordonnantie in gedagte resutie Vervat te voldoen; Waartoe ons verlatende, beveelen wij UL:in de bescherminge van God Almachtig en verblijven. Ul. goede vrienden. Leeuwarden den 6 dec 1798; Ge?xtraheert Uit het ''s Hoffs Resolutie Boek, beginnende met den Jaare 1792; den 6 dec 1798; Het Hoff van ''t voormalig Gewest Friesland ordonneert den Advocaat E.F.H. woonagtig te HRL, om op woensdag den 19 dec 1798 ''s morgens te 10 uur praecijs te Compareeren in ''s Hoffs Vertrekkamer op de Concellarie binnen Leeuwarden, en aldaar voor Commissarien uit gedagten Hove, aan den Procr Generaal van dit voormalig Gewest te doen oplossinge van den Staat des Boedels van wijlen Maria Lex voorts aan denzelven te geeven Visie van alle de Stukken, papieren effecten, Contante penningen en van alles wat verder tot voors: boedel eenige betrekking hebbende onder hem E:F:H. mag berustende zijn, zullende het Hoff bij gebreeke dies nader tegen hem H. disponeeren; Na gedaane Collatie tegens de principale deezes, voor zooverre geëtraheerd is, uit voors:Boek met het zelve bevonden accordeeren. Actum den 6 dec 1798. A.L. van Andringa, Ter ordtie van den Hove; Waar over gedelibereerd zijnde, is geconcludeert Conform de aanschrijvingsmissive te handelen en het ingezonden Extract te houden voor Notificatie. (GAH44); Saturdag den 22 dec 1798 ''s Nademiddags vier uur; de Raad der Gemeente extraordinaris Vergadert zijnde op verzoek en ten koste van de Advocaat E:F:H., dewelke ter vergadering verschijnende, te kennen gaff dat hij ingevolge ''s Hoffs Resolutie de dato den 6 dec l. l. zig voor Commissarien uit den Hove, naamens zijne Administratie over den Boedel van wijl:Maria Lex had gedechargeerd en dat dezelve Commissarien hem hadden gezegd dat wat den Hove aanging, hij Comparant, gaan konde, waar het hem beliefde, -Dat hij Comparant (E:F:H. )hier op, aan welgedagte Commissarien uit den Hove, hadde gevraagd of de Sequestratie van zijne Boedel hier meede dan ook opgeheeven Was, zouden dezelve Commissarien zich daar op tegens hem H. hebben gedeclareerd, dat den Hove geene Legaale Kennis droeg dan zijn Comparants boedel onder Sequestratie Was. -Versoekende hij Comparant dus, dat uit hoofde zijner decharge, en de vooren verhaalde Conversatie met Commissarien uit den Hove, de Sequestratie zijner boedel door de Raad der Gemeente, mogte werden opgeheeven, -Den Comparant E:F:H., hier op verzogt zijnde, van te willen buiten staan, is uit Consideratie, dat het den Raad zeer vreemd, ja zelfs onwaarschijnlijk voorkwam, dat den Hove in dit Importante geval finaal zoude disponeeren, zonder den Raad der Gemeente daar van kennisse te geeven, als Supponeerende den Raad dat den Hove in deezen wal zoude handelen zoo als in alle andere gevallen de Crimineele Justitie betreffende plaats heeft, na rijpe deliberatie goedgevonden, aan de Advocaat H. in Substantie te antwoorden dat de Raad der Gemeente difficulteerde zonder speciale Authorisatie van den Hoove aan zijn verzoek te voldoen, egter dat het hen aangenaam zoude zijn, zoo hij zig daar over aan den Hove geliefde te adresseeren het geen aan hem Weder binnenstaande door de Praesident Pettinga is te kennen gegeeven. (GAH44); Donderdag den 3 jan 1799; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Geëtraheerd uit de Besluiten van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland; Geleezen zijnde, de Requeste van mr. E. Folc:H., woonende te HRL, te kennen geevende, dat zijn boedel is in Sequestratie genoomen door de Raad der Gemeente van voorsch:Stad, en dat hij daar door buiten staat is om eene goede bereekening over zijnen boedel te maaken, en voor den 1e jan 1799 te betaalen het eerste Termijn van de Heffing van vier ten hondert, van zijne bezittingen volgens Publicatie van den 30 nov 1798 Verzoekende om die reedenen prolongatie van tijd tot betaalinge van voorsch:eerste Termijn tot dat het Tweede moet worden betaald, of tot agt daagen nadat de Sequestratie ten zijnen huize zal zijn opgeheeven, voorts geconsidereerd zijnde, dat de Suppliant in de volstrekte onmooglijkheid is gesteld, om aan de vereischtens van gedagte publicatie noopens het fourneeren van het Eerste Termijn der heffing te voldoen, door de maatregulen van voorziening, welke de Raad der Gemeente teegen den Suppliant heeft genoomen; Is na deliberatie goedgevonden, en verstaan, aan den Suppliant te accordeeren, gelijk geschied bij deezen prolongatie van den tijd tot betaalinge van het eerste Termijn der voorngemelde heffinge der tijd waar op het Tweede Termijn van dezelve moet worden gefourneerd, of tot den agtste dag na de opheffinge der Sequestratie van zijne goederen, indien dezelve voor den gepraefigeerden tijd tot betaalinge van het Tweede Termijn mogt invallen; Voorts de Raad der Gemeente van HRL te Authoriseeren, gelijk dezelve geauthoriseerd word bij deezen, om des Suppliants fournissement van het Eerste Termijn der geldheffing te ontvangen op den tijd in deezen bepaald, en hetzelve met de fournissementen van het Tweede Termijn te doen, overbrengen, aan den Comptoire der Lijfrenthen; en zal Extract deezes worden gezonden aan de Raad der Gemeente van HRL en uitgegeeven aan den Suppliant tot authorisatie en narigt respective. Leeuwarden den 27 dec 1798, 4de Jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44); Maandag den 4 mrt 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde nog geleezen eene missive van de Commissie der Finantien, uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalige gewest Friesland Zijnde van navolgende Inhoud; Burgers ! Alzoo bij Rese (= Resolutie) van 6 jan 1796 aan de Curatoren over den perzoon en goederen van Thomas van Slooten geaccordeert is, om bij de voldoening van het 2de termijn 50 ste penn:tevens te voldoen het Eerste Termijn:- en Wij nodig hebben te weten of Zulks geeffectueerd is; -Zoo requireeren wij dien aangaande berigt van Ul:binnen agt dagen a dato dezes:-alsmeede od Wegens F:H. ook voldaan zijn het 1 ste en 2de termijn in de heffing van de 4 pcto voor betaling. Heil en Broederschap. Leeuwarden den 1 ste mrt 1799 5de J:dr B:Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, wierde goedgevonden den Burger Simon Frieseman als Curator over de Perzoon, en goederen van Thomas van Slooten, en Doctr E:F:H. op het Huis der Gemeente te Verzoeken en dezelve over den Inhoud dier missive te verstaan, Zoo als ook daadelijk is geschied, -hebbende den eerstgemelde door genoegzaame bewijzen getoond, aan het gerequireerde voldaan te hebben, en den laatst genoemde betuigd, niet te hebben voldaan, uithoofde dat hij Zich daar toe buiten de mogelijkheid bevond, door dien Zijne boedel nog onder Sequestratie was, waar over hij Zich bij Requeste aan het Intermediair Administratif Bestuur had geaddresseert, -Zijnde wijders beslooten, hiervan op morgen pr missive aan voorzeide Commissie Kennisse te geeven. (GAH44); Dingsdag den 5 mrt 1799; Ingevolge besluit van gisteren, is navolgende missive aan de Commissie van Finantien, uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalige Gewest Friesland afgezonden; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Commissie van Financien uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalig Gewest Friesland; Burgers ! Ter voldoeninge aan den Inhoud van UWL:missive van den 1sten deezer, hebben Wij hier neevens Zeer gedienstig de eer te berigten, dan ten opzigte van het gerequireerde, omtrent de Curatoren over de Perzoon en goederen, van Thomas van Slooten, om bij de voldoeninge van het 2de Termijn der 50 ste Penn:teevens te voldoen het 1 ste Termijn, Zeker een Abuis Zal Zijn, wij supponeeren, dat UwL: hiermede Zullen bedoelen, de heffing der 25 ste Penning, gearresteerd den 22 okt 1795, en dit Zoo Zijnde, Zoo als het niet anders Zal kunnen Weezen, dan hebben de Curatoren ons getoond, dat zij het 1 ste x 2de Termijn, op Zijn tijd hebben voldaan, ende resterende vier Termijnen in eens, om van de gestatueerde Korting te Profiteeren, - ontrent de Perzv E:F:H., deeze heeft ons betuigd, voor zich zelven niet voldaan te hebben, uithoofde dat hij Zich buiten de mogelijkheid bevond, door dien Zijn boedel nog onder Sequestratie Was, dat hij hier over request gepraesenteerd had, Waar op hij nog geen berigt had ontvangen dan ten aanzien van Zijne Qualiteit, als Administrator, over de nagelaten boedel van Wijl:van Marijke Lex had hij voldaan, volgens Zijne betuigenis. Waarmede vermeenende, aan het gerequireerde van UWL:te hebben beantwoord, verblijven wij na toebede van Heil. HRL den 5 mrt 1799 5de J:d:B:V:. (GAH44)
eyldert Jans geb 1742 ... , ovl 10 feb 1813 HRL; wijk E-169, korendrager; BS ovl 1813
eyle Klazes huwt met Jisseltje ... , kind: Bregtje eyles, geb 1757 Dragten; BS ovl 1848
eylerd Faber geb 1755 ... , ovl 20 nov 1813 HRL, huwt met Catharina Homberg op 21 okt 1798 HRL, koopman in 1813, koopt een huis 1797-1799, N.H., ovl wijk A-204, kinderen: Haye, geb 25 jul 1810 HRL, Sjoukje F, geb 16 nov 1805 HRL, Elizabeth F, geb 20 jan 1803 HRL, Johannes Michael, geb 14 okt 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1805, 1810, BS ovl 1813, huw 1826; wed. E.F. gebruiker van wijk A-204, eigenaar Johannes Homberg wed., 1814. (GAH204); bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806, may 1806; (GAH650); lijst van de aangaaff der 83 1/3 Penning of 1 1/5 Procenta, 5e quartier, wrschl tussen 1795-1805. (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Haje Eiles Faber, geb 25 jul 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 131, 1 mrt 1804; verzoekt namens de Leeuwarder trekschippers om schadeloosstelling wegens een volgens zijn zuster te klein ontvangen bedrag voor een goede gepreste wannevracht aan militairen; van de hand gewezen, 26 apr 1804 (GAH50); (geen boeknr. vermeld); vraagt, ook namens zijn confraters, toestemming om het hooi te mogen opslaan in Franeker stalling in plaats van in de Leeuwarder Stalling wegens gebrek aan opslagruimte, 6 aug 1804 (GAH50); verzoekt, uit naam van het gehele corps schippers in plaats van 8 uur ''s vrijdags morgens om 7 uur te mogen rijden bij besloten water, tot gerief van de ingezetenen en tot voordeel van de schippers ten aanzien van de postbrieven, welke op die dag arriveren, 13 jan 1803 (GAH49); verzoek op 15 jan 1803 doorgezonden naar gemeentebestuur Leeuwarden en op 24 jan 1803 Leeuwarden ook accoord (GAH49); E.F. zal, met trekschipper Jan Adams Abrahams, het postrijden waarnemen van HRL op Leeuwarden gedurende het gesloten water, zijnde de tegenwoordige gecommitteerden van de huishouding der trekschippers, en dat alle andere schippers zich van postrijden hebben te onthouden, 17 feb 1803 (GAH49); (geen boeknr. vermeld); koopt van Heere Hommes en Jan Jacobs een huis voor 275 Caroliguldens op 9 sep 1797; (geen boeknr. vermeld); Jan Tamboezer, koopman te HRL, koopt van L. Albeda en T. Stephanij beiden in qualiteit als geauthoriseerde curatoren honorium over de geabandonneerde boedel van E.F. in die qualiteit een huis voor 160 Caroliguldens op 30 nov 1799; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens werving voor de Armee gehouden bij kastelein H. Dane in 1806, 20 apr 1807: f. 14:5:0; (geen boenr. vermeld); Woensdag den 4 jul 1798. den Raad gedifficulteerd hebbende, den burger E.F. Coopman alhier, in het Stemregister in te Schrijven of een Acte van Burgerschap af te geeven, uit Condiseratie dat dezelve bij den Raad beschouwd Wierde als een Bankbreukige, is aan dezelve navolgende declaratie afgegeeven; de Raad der Gemeente van de Stad HRL Verklaart bij deezen gedifficulteert te hebben den Burger E.F. Coopman alhier, in het Stemregister van deeze Stad in te Schrijven, of een Acte van Burgerschap af te geeven, ende zulks wel om redenen, en op Fundament dat dezelve na sustenue van de Raad valt in de Termen van een Bankbreukige te zijn, en dus volgens de Staatsregeling van de Stemminge uitgeslooten is, alzoo hij voormaals te Leeuwarden Woonagtig zijnde, deszelfs Boedel heeft geabandonneert, zonder dat hij voor als nog gerehabiliteert is; Datum onder onzen Stads Zegil aan de Causus, Zampt Precides ac Secretarii SubScritien op het Huis der Gemeente binnen HRL den 4 jul 1798. (GAH44); den Raad der Gemeente Extra ordinaris vergadert zijnde, wierde geleezen een Request door den Burger E.F. aan het departement van Huishoudelijke zaaken uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalig Gewest Friesland, gepraesteert, tendeerende beklag dat men hem geweigerd had, in de Stemregisters in te schrijven en eene acte van Burgerschap af te geeven, en door gedagte departement in handen van den Raad gesteld, om daarop te dienen van berigt binnen vier en Twintig uuren zonder dat voorzeide departement gerekend willen hebben den Raad daar voor te verhinderen, om den Burger F. in de Stemregisters in te schrijven; Waar over gedelibereerd zijnde wierde gedifficulteerd voor als nog zoo lange deeze zaak litis pendent was den Burger F. in de Stemregisters in te schrijven, Zijnde voorts goedgevonden, aan meergedagte departement navolgende berigt te Zenden; Aan het departement van Huishoudelijke Zaaken uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaals Gewest van Friesland; Om te dienen van berigt op den Requeste van E.F. Coopman te HRL Zegt de Raad der Gemeente van dezelve Stad, met alle verschuldigde Eerbied, Dat het er Wel verre af is, dat zij uit eene Personeele haat den Suppliant zoude hebben geweigerd in de Stemregisters in te tekenen, of aan hem een Acte van Burgerschap af te geeven, als zijnde dit een grondbeginzel welke bij den Raad ten sterksten verfoeid word, en na dezelver oordeel, niet op hen kan Werden toegepast, maar veel eer op den Suppliant behoorde te Worden geapplieert, Vermits dezelve zich Veroorloofd bij Zijn Request eende zodanige bijlage te voegen welke tot de zaak in Questie in ''t geheel geene relatie heeft in in deezen tot niets anders kan verstrekken, dan om eene Personeele haat aan te duiden; den Raad verklaart om geen ander redenen, dan zo Zij vermeend die, welke op de Staatsregeling gegrond zijn gedifficulteert te hebben, om aan des Suppliants Verzoek te voldoen, zo als den voorzitter van den Raad ook aan den Suppliant betuigd heeft, dat zoodra hij een Acte van rehabiliteit vertoonde, aan hem geene acte van Burgerschap of Stembevoegdheid zoude werden geweigerd, den Suppliant hadde dus zijne bij den Requeste gefourneerde Bewijzen aan den Raad moeten Produceeren, en wanneer den Raad als dan hadde geweigerd den Suppliant in de Stemregisters in te tekenen, hadde hij zich daar over met grond bij zijnen Competenten Regter kunnen beklaagen; Dan daar den Suppliant, de zaak voor UWL Commissie heeft gebragt, betuigd den Raad dat in Cas UWL:van Oordeel zijn, dat den Suppliant door zijne geproduceerde bewijzen genoegzaam aangezuiverd is, zij aan UWL ordre om den Suppliant als Stembevoegde Burger te erkennen, geredelijk zal obedieren. Waar meede den Raad persisteert voor berigt. (GAH44); Donderdag den 12 jul 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wiede door den Praesident, ter vergadering gecommuniceerd dat de Rescriptie, op het Request door den Burger E.F. aan het departement van Huishoudelijke Zaaken uit het Intermediair Bestuur van het voormalig Gewest Friesland gepraesteert en in vooren op Pag. 128 in de Notulen geinsereerd, door gedagte departement aan den Raad weder was ingezonden met Copia van het appoinctement op den requeste van den Burger F. gegeeven, zijnde van den navolgende Inhoud; ?Het departement gezien het Berigt van de Raad der Gemeente van HRL, difficulteert voor als nog zig in deezen verder in te laaten. Actum den 9 jul 1798. ?(GAH44); Vrijdag den 2 feb 1798; Het Gerechte Extra Ordinaires Vergadert zijnde, wierde voorts na voorgaand ontbod in ''s Gerechts Vergadering den Commissaris P: Lanting ernstig onder het oog gebragt, waarom hij het Gerecht niet had geinformeerd, doen onlangs E.F. met zijn gekogt Trekschip, als Schipper na Leeuwarden was gevaaren, zonder dat hij daar toe door het Gerechte was aangesteld of geapprobeerd, en verders hem gelast de Praesident te informeeren wanneer Faber Weeder onderneemt of tendeert om te vaaren ten einde, om in dien gevalle Verder Werde gedisponeerd naar behooren. (GAH43); Maandag den 2 apr 1798; Het Gerechte der Stad HRL ordrs Vergadert zijnde, wierde na deliberatie goedgevonden de Burger E.F. de Stads Wapenen (welken hij weigert over te geeven) door middelen van Executie te doen afvorderen, zijnde ten dien einde Commissie op de Executeur afgegeeven. (GAH43)
eymbert Tijssen Ik Ondergetekende Cornelis van der Vorm, Scheepscapitein, woonachtig te HRL, Verklare hier mede dat E.T. in den Jare Een duizend Agt honderd en Seven bij mij heeft Gevaren, en dat dezelve in de Maand sep van dat Jaar is Verdronken met het Overzeilen van de Sloep en in Dortmouth is begraven, . HRL den 24 apr 1815
eyse Douwes Meile Symons van HRL, en Grijtie Jacobs van Franequer, huw.aang. 17 sep 1735 HRL, komende voor de bruid E.D. ; huw.aang. HRL 1735
eyse Epey geb 6 aug 1751 Heerenveen, ovl 16 sep 1820, hm ... , vlgs ovlakte zonder kinderen; BS ovl 1820
eyse Geerts E.G. van de Oude Pekel A, en Hiltje Pieters van HRL, laatst geproclameert en hier getrouwt op dato dezes 28 nov 1773 HRL, na vertoonde attestatie uyt Pekel A, van 22 nov 1773, getekent P. Mees, Ecclesiastes
eyse Gerrits geb 9 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Hayes en Antje eyses
eyse Willems huwt met Hielkje ... , kind: Roukje eyses Faber, geb 1762 Makkum; BS ovl 1833
eyskje Epkes (= Oepkes); huwt met Jan Hendrijks, kind: Hendrijk Jans, ged 31 may 1740 Grote Kerk HRL
eyskje Freerks geb 1751 ... , ovl 12 jan 1815 HRL, huwt met Jurjen Christiaan Sepllekers BS ovl 1815
eyt Jacobs huwt met Jeltje Olpherts, visserman te Ameland 1849, kind: Jan eyts Visser, geb 1809 Ameland; BS ovl 1849
Eytje Clases Claas Taekes van HRL. ende E.E. van Amsterdam, huw.aang. 10 jan 1739 HRL, Commissaris Burgemr. Hania, Comparerende voor deselve des Bruidegoms vader Taeke Jelles exhiberende een attestatie dat de Huwelkijks geboden tot Amsterdam waren aangeschreven; huw aang. HRL 1739
eyze Pieters zie: de Vries
eyze Ates de Vries geb 1805 Witmarsum, ovl 20 aug 1827 HRL, boerearbeider, ongehuwd, zv Ate Pieters dV, en Maria eyzes (Faber); BS ovl 1827