Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
F Bakker koperwerker in 1758
F Botterweg predikant 1740-1742
F Dalstra heeft een huisbediende, 2e quartier, no. 206, belasting: f. 1:0:0, mei 1802. (GAH650)
F Drayer weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18-40 jaar, ongetroiuwden 18-45 jaar, 1e kwartier, no. 11, 1 mrt 1804
F Feytama heeft een huisbediende, 2e quartier, huisnr. 69, belasting: f. 1:0:0, mei 1803. (GAH650)
F Leuning gebruiker van wijk E-017, schipper, eigenaar is Bouwe Fontein, 1814. (GAH204)
F Olbeld Donderdag den 14 jun 1798. de Raad der Gemeente Vergadert zijnde, wierde aan den Burger F:O. Directeur van een Troup Commedianten, thans zig te Groningen ophoudende op deszelfs Verzoek aan den Praesident van de Raad gedaan onder de volgende voorwaarden Provisioneel toegestaan om in de Aanstaande Harlinger Kermis, met deszelfs Troup, zijne Toneelkonst alhier te mogen Exerceeren als: Pmo dat hij een behoorlijk Certificaat van den Agent der Nationaale opvoedinge zijner Admissie aan den Raad Produceere; 2de dat hij voor de toelaatinge om zijne Toneeloeffening in de Kermis alhier te doen, in eens ten Profijte der Armen betaale, eene Summa van Een hondert Car Gulden; 3de dat hij ten einde om zijne toelaatinge alhier te obtineeren, aan den Raad behoorlijk Request Praesenteere; en is den Secretaris Feddema gelast hem zulks per:missive te elden. (GAH44)
F. van der Hout ontv. vd Stadsrentmeester f. 75:0:0 tot restitutie voor het afstaan van 2 graven op ''t choor vd nieuwe kerk, kwit. no. 9, ordonn. 29 nov 1774. (GAH1060)
F. (?) B Hingst mogelijk ook: T.B. Hingst; begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 21; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
F. A Scholte levert illuminatieglazen 1808
F.H. (?) Garemijn huwt met Petronella Thurissen, kind: Berendina Garemijn, geb 29 dec 1792 ged 30 dec 1792 Grote Kerk HRL
F.J. van Beyma handelaar in wrak 1807
F.O. de Valcke Jan Gerrits, soldaat in het tweede Bataillon van Z.D.H. de H.P. van Orange en Nassauw in de compagnie van Luitenant Collonel F.O. dV., in garnisoen te Zwol, van Zwol, en Pietje Wopkes van HRL, zijn, na driemaalige proclamatie, welker laatste geweest is den 28 jun 1778 HRL, getrouwd op den 26 jul 1778, op vertoonde attestatie van Zwol, getekend J.W. van Slijpe
Faas Staats geb 14 okt 1776, ged 12 nov 1776 Grote Kerk HRL, zv Staats Faases en Lutske Arendts
Faaschie Ennes ged 27 okt 1771 Grote Kerk HRL, dv Enne Baukes en Grietje Johannes
Faes Pijtters mogelijk een zv Pijtters Faeses; Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen Job Jansen burger en meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt, dat hij geneegen zoude zijn dese sijne bedieninge te transporteren op eenen F.P. meede alhier wonagtig; dog deese overdragt niet kunnende geschieden als met consent en gratie van UEd:Achtb:; soo addresseeren sij beide sig aen UEd:Achtb:, met versoek dat F.P. in plaets van Job Jansen mogt worden aengestelt tot ordrs turf-drager binnen deese Stadt op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus (was getekent) B. Dreyer; (in margine Stonde); de magistraet gehoord het versoek accordeerende het selve eligeert en nomineert mits deesen F.P. in plaets van Job Jansen tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 26 feb 1742. (was get:) J.P. Doncker, Ter Ordtie van de magistr:abs:sec:B. Dreyer; (Laeger Stonde); Op heeden den 26 feb 1742 heeft F.P. den Eed van getrouwigheid als turfdrager gepresteerd in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Doncker. In kennisse van mij gesw:klercq abs:sec:B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen F.P. burger en meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt, dat hij supplnt noch korten geleeden is aengesteld tot meede turfdrager alhier, nu om reedenen deese bedieninge zeer gaern willende transporteeren op eenen Teeke Heins meede alhier wonagtig en tot ''t waerneemen dies bequaem, Edog dit transport niet kunnende geschieden als met toestemminge van UEd:Achtb:, soo versoeken zij beide zupplnten UEd:Achtb:gelieven deese overdragt te accordeeren, en over sulx Teeke Heins in plaets van F.P. tot meede ordrs turfdrager aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus (was get), B. Dreyer; (in margine Stonde); de magistraet accordeerende het versoek ten requeste gemeld eligeert mits deesen de meede supplnt Teeke Heins tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid:actum den 16 apr 1742 (was getekent) Junius Munter, Ter Ordtie van de magistr. M. van Idsinga; (onder Stonde); Op heeden den 16 apr 1742 heeft Teeke Heins den Eed van getrouwigheid in handen van de presid. Burgemr. Agema afgelegt. In kennisse van mij secrts. (was get). M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Jilderen Ruirds ende Sioukjen Pijtters, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs broeder F.P., en vertoonde de Bruidegom sijn vaders consent voor geschrifte, 6 mei 1741; ondertrouw N.H. HRL
Fanneke Jacobs huwt met Jan J. Daams; dopen Grote Kerk HRL 1808
Fans Pieters ged op belijdenisse des geloofs 26 jan 1753 Grote Kerk HRL, Egte man in de baan onder Almenum
Fayke Fransen huwt met Pieter Jansen, kind: Aaltie Pieters, ged 12 feb 1758 Westerkerk
Febrine Egelijns huwt met Jan Frederiks Hartman, kind: Arnoldus Jans Hartman, ged 1 apr 1753 Grote Kerk HRL
Fedde Acronius burgemeester in 1761-1788; president-voogd A. Wybenga bet f. 65:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van Hans Elias bij burg. F.A. in 1 jaar verdiend, 17 mei 1763. (GAH1093); de gansche ontvang is f. 11168:16:8 en de uitgaven f. 9687:4:6, so dat meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1481:12:2, welke meerdere ontvang de rendant bij volgende rekening voor ontvang sal moeten stellen, alsmede de resten te zijner tijd verantwoorden wanneer inkomen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gesworen gemeenten en gecommitteerde vroed schap, benevens de voogden van het Weeshuis. In kennisse derselver handen met die vd rendant en de subscriptie van mij secretaris, 2 dec 1767. Was getekend: Pieter de Bruin, K. Lanting, J.D. Toussaint, B. Jelgersma, Albert Osinga, F.A., Jan Wax, Lammert Hauckema, J. Olivier, Sandt van Nooten, Lourens Tabes, Hendr. Brouwer, H. Videlius, Ands. Wybenga, Evert Wiarda, ter ordonn. vd magistraat S. Rienstra. (GAH1097); dus geblijkt dat de meerder ontvang dan uitgaaf van dec 1772 tot dec 1773 bedraagt f. 767:15:2. Aldus gerekend en gesloten op den Raadhuize binnen HRL voor de Magistraat, gesworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap op 1 dec 1773. In kennisse hunner handen benevens die vd rendant, en de subscriptie van mij sekretaris Albs. de Haas. Was getekend: H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, F.A., S. Blom, Hein Mollema, C. Couperus, B. vd Meulen, Jaane van Slooten, F.J. Kamsma, Sijbout Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi. (GAH1104); slot der rekening: de ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uytgaaff f. 10618:17:10, dus meerder ontvang f. 1100:12:7. Dus geblijkt de meerdere ontvang dan de uitgaaf, welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten in de vergadering der Magistraat, gezworen gemeente en gecommitteerde vroedschappen, ter praesentie der voogden van het Weeshuis, op den raadhuize 29 dec 1780. In kennisse derzelver handen benevens de vertekening van den rendant, en de subscriptie van den secretaris. H.W. van Plettenberg, L.W. Steensma, Sijds Schaaf, Jaane van Slooten, S. Bosscha, S. Rienstra, H. Mollema, E.F. Harkenroth, B. van der Meulen, F.A., J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, H. Radsma, Pierre Peaux, ter ordonn. vd Magistraat A.J. Conradi. (GAH1111); afsluiting weesboek: aldus gedaan etc. den 19 decemb. 1781. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, F.A., L.W. Steensma, C. Aardenburg, Jacob Ruitinga, Klaas Poort, Pieter Tetrode, Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaff, J.H. Olinjus, Klaas Heins, H. de Waart, Jarig Westra, A.J. Conradi, Hein Mollema, Joh. Spannenburg. (GAH1112); id. 28 dec 1782. E.F. Harkenroth, H.W. van Plettenberg, B. van der Meulen, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, Albert W. Bakker, Sjoerd F. Schrik, S. Rienstra, Jaane van Slooten, J.H. Olinjus, S. Hoornstra, F.A., C. Aardenburg, A. Mockema, Hein Mollema, Pieter Tetrode, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); id. 3 feb 1779; A. de Haas, J. van Slooten, E.F. Harkenroth, Sijbout Hoornstra, F.A., J. Tamboezer, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, Sijds Schaaff, S. Bosscha, Klaas Heins, Joost Gonggrijp, Hein Mollema, ter ordonn. vd Magistraat A.J. Conradi. (GAH1109); burger 1740, komende van Makkum; mr. 5 mei 1740; was vroedsman 1754-1788; was gezworen gemeensman en burgemeester (4 maal, waarvan drie volledige vierjarige ambtsperioden). Van de 3 meesters, die in de jaren 1764-1775 werk konden leveren, komt alleen F.A. met de initialen F A voor het eerste merk in aanmerking. In 1780 zijn vier meesters werkzaam. Ook voor het tweede merk komt alleen Acronius in aanmerking. (Naam A-cronius--merk A-kroon). Voet had dit tweede merk geplaatst onder Dokkum nr. 380d (Saco van Aalsum nr. 142) afgaande op de beschrijving van het merk van deze meester in de lijst van het Reg. van de Keurkamer waarin echter de vermelding van de kroon boven de A ontbreekt; bovendien is de eigenares van het betreffende voorwerp (lepel) dat geen stadskeur droeg, een Hannema van de bekende Harlinger familie, die geen betrekking had met Dokkum. Voet, die van deze lezing aangaande het tweede merk op de hoogte werd gebracht, verklaarde zich er geheel mee te kunnen verenigen, dat V 380d naar F. Acronius in HRL diende te worden overgebracht; Werk: met het eerste teken: 2 lepels gedat. 1753/jl. A (1753)/ P.C. ; groentelepel/jl. B (1754)/Gem. Mus. Hannemahuis HRL, Inv. nr. 1327; 11 vorken/jl. R (1769)/P.C. ; geboortelepel gedat. 1767/jl. V (1773)/P.C. ; avondmaalsbeker/jl. X (1775)/N.H. gemeente HRL; lepel gedat. 1764 en 1776/jl. Z (1777)/Gem. Mus. Coopmansh?s, Franeker; lepel gedat. 1766/z. v. m. /P.C. ; troffel gedat. 1771/z. v. m. /Gem. Mus. Hannemahuis HRL, Inv. nr. 149; gesp/ z. v. m. /Gem. Mus. Hannemahuis HRL; met het tweede teken: 6 lepels, 1 vork/jl. C (1780), P.C. ; lepel gedat. 1783/jl. C (1780) P.C. ; lepel gedat. 1803/z. v. m. /P.C. Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij veel tafelzilver en verder theebussen, trekpotten, tabaksdozen, brandewijnskommen, zoutvaatjes, kandelaars, mosterdpotten, snuiters, tabakskomforen, schenkborden, roomkommen, presenteerbladen en een troffel vervaardigde. In het geheel liet F.A. tussen de jaren 1740en 1782 292 porties zilver keuren, veelal bestaande uit meerdere voorwerpen. (Gildeboek 1740- 1788); de uitgaaf bedraagt f. 75733:1:0, de ontvang bedraagt f. 58883:2:4, zodat de meerdere uitgaaf bedraagt f. 16849:18:12, welke de rendant in de ordinaris grote Stadsrekening voor uitgave zal moeten overbrengen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gezworen gemeente en gecommitteerde Vroedschap op den raadhuize binnen HRL. In kennisse des rendants hand, benevens de vertekening van welged vergadering mitsgaders de subscriptie vd gezworen clercq, den 5 Januar 1779. A.J. Conradi, J.D. Toussaint, J. van Slooten, L.W. Steensma, E.F. Harkenroth, Sijds Schaaff, Corn. Aardenburg, F.A., H.W. van Plettenberg, S. Bosscha, J. Tamboeser, Joost Gonggrijp, F. vd Brugh. (GAH1060); geboortig van Mackum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR, legt eed af in handen van burg. Buma, verkrijgt het burgerrecht op 4 mei 1740. (burgerboek); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met burg. Olinjus, 42 dagen vacatien op een ord. Landsdag, 26 mrt 1788: 84 Caroliguldens; id. 7 dagen extraord. Landsdag, 23 apr 1788: 14 Caroliguldens; id. 15 dagen, 2 jul 1788: 30 Caroliguldens; ontvangen van het gemeentebestuur wegens het maken van een burgemeesterlijk kussen, 19 dec 1761: 36 Caroliguldens; ontvangen, samen met burg. Stephani, vacatien, wagenvracht en vertering op een reis naar Leeuwarden op commissie van de Magistratuur, 7 jul 1762: f. 24:16:0; id. restitutie expensen in zijn jl. presidium, 4 okt 1672: f. 45:11:0; id. 4 jul 1763: f. 30:9:0; id. 7 nov 1768: f. 31:6:0; id. 2 apr 1764: f. 38:10:0; id. 25 mrt 1765: f. 6:0:0; id. 21 aug 1769: f. 31:5:0; 21 mei 1770: f. 29:7:0; id. 18 feb 1771: f. 31:43:0; id. 16 nov 1774: f. 41:14:0 . id. 21 aug 1775: f. 46:19:0; id. 22 mei 1776: f. 42:18:0; id. 3 jul 1780: f. 27:0:0; id. 2 apr 1781: f. 24:15:0; id. wegens vacatien over de ords. gehouden Landsdag in 1764, 26 mrt 1764: 84 Caroliguldens; id. over 1765, 25 mrt 1765; id. over 1766, 21 apr 1766; id. over 1767, 27 apr 1767; id. over 1772, 16 mrt 1772; id. samen met burg. L. Tabes, wegens bodenvacatien over de zeedijkszaken over 1764, 14 mei 1764: f. 78:0:0; id. samen met burg. Osinga en de gerechtsboden, over 1770, 15 mei 1771; id. samen met burg. L. Tabes, de sekretaris Idsinga en de gerechtsboden, vacatien over de zaken van de binnenwegen, 21 nov 1764: 52 Caroliguldens; id. met burg. Osinga, sekretaris Idsinga en de gerechtsboden, over 1771, 16 sep 1771; id. met burg. Schaaf, sekretaris Idsinga en de boden, over 1781: 55 Caroliguldens; id. wegens gedane betaling aan de klerken van ''t Landschapshuis wegens het describeren der resolutien bij de Ed. Mog. Heren Staaten van Friesland genomen in 1764, 4 mrt 1765: f. 31:10:0; id. over 1766, 8 apr 1767; id. 18 mrt 1772; id. 17 mrt 1773; id. 7 jul 1783; id. wegens 6 dagen vacatien over de jl. extraords. Landsdag, 6 mei 1765: 12 Caroliguldens; id. 29 okt 1764; id. 3 dagen, 25 mrt 1772: f. 6:0:0; id. 7 dagen, 22 apr 1772: f. 14:0:0; id. 18 mei 1772; id. 4 dagen 29 jun 1772: 8 Caroliguldens; id. 9 dagen, 10 sep 1772: 18 Caroliguldens; id. 7 dagen, 2 nov 1772: 14 Caroliguldens; id. 10 mei 1773; id. 3 dagen, 12 jul 1773: 6 Caroliguldens; id. 17 mrt 1773: 84 Caroliguldens; id. 12dagen, 9 aug 1773: 24 Car glds; id. 2 dagen, 15 nov 1773: 4 Caroliguldens; id. 42 dagen, (nu genoemd: Grote Landdag), 19 apr 1783: 84 Caroliguldens; id. 21 dagen, 5 jul 1783: 42 Caroliguldens; id. 15 dagen, 4 aug 1783: 30 Caroliguldens; id. 16 dagen, 10 dec 1783 32 Caroliguldens; id. samen met burg. Hauckema en de boden Zeeman en Bentfort, wegens vacatien over de zeedijkszaken, 20 mei 1765: 78 Caroliguldens; id. met burg. Olinjus, over 1776, 16 apr 1777: 78 Caroliguldens; id. wegens de extraords. gehouden Landsdag, 21 apr 1766: 22 Caroliguldens; id. 25 mei 1767 18 Caroliguldens; id. wegens 6 dagen vacatien over de jl. extraords. Landsdag, 30 jun 1766: 12 Caroliguldens; id. 31 dagen, 20 jul 1767: 26 Car glds; id. 6 dagen, 9 sep 1767: 12 Caroliguldens; id. 5 dagen, 5 okt 1767: 10 Caroliguldens; id. 11 dagen, 14 dec 1767: 22 Caroliguldens; id. samen met burg. Tabes, sekretaris Idsinga en de gerechtsboden wegens vacatien over de zaken van de Trekweg, 21 nov 1764: 104 Caroliguldens; id. met burg. Osinga, sekretaris Idsinga en de boden, over 1771, 18 sep 1771 id. met burg. Olinjus, sekretaris Conradi en de boden over 1777, 20 okt 1777; id. 2 dagen vacatien tot een gehouden kwartiersvergadering van de volmachten der steden, 27 apr 1767: 8 Caroliguldens; id. vacatien en vertering op een reis naar Leeuwarden om namens het Collegie, bij ged Staten articulen te beantwoorden ter instantie van de officieren van het metselaarsgilde, 14 mrt 1768: 8 Caroliguldens; id. expensen voor 450 pond buskruit met de vaatjes en vracht, 22 mei 1776: 162 Caroliguldens en 9 stuivers; id. expensen bij de aanstelling van de bevelhebberen, 31 mei 1780: 45 Caroliguldens; id. uitschot op een reis naar Leeuwarden ter visitatie van de Trekweg over 1777, 16 jul 1777: 22 Caroliguldens; id. met burg. Schaaf, op een reis wegens de Dokkumer Trekwegrekening, 30 jul 1781: 25 Caroliguldens; rentmeester A.J. Conradi wordt geordonneerd te betalen aan F.A. expensen wegens presidiale kosten, 17 feb 1777: f. 34:2:0; id. 15 dagen op de Landsdag, samen met Plettenberg, 29 sep 1783: f. 30:0:0; vroedsman en mede-weesvoogd L. Spannenburg betaalt f. 97:10:0 aan het Weeshuis wegens verdienste van Jetse Sijtzes bij vroedsman F.A. in 1 1/2 jaar verdiend, 27 nov 1759 (GAH1088); afsluiting Weesboeken: aldus gedaan, gerekend en gesloten op den Raadhuise binnen HRL, in kennisse de handen van de rendant en van de nieuw aangestelde rentmeester C. van Velzen, benevens de vertekeningen van de heren daartoe gecommitteerd, mitsgaders de voogden van het Weeshuis en de subscriptie van mij sekretaris M. van Idsinga, 11 apr 1761: Corn. Aardenburg, L. Tabes, T. Stephani, H. Schaaf, Bern. Jelgersma, S. Altena, H. Videlius, M.K. Blok, Andr. Wybenga, C, van Velzen, J. Olivier, F.A., Alb. Osinga, H. Witterman, H. Brouwer, A. Mockema, Alb. J. Noordga (GAH1090); afsluiting Weesboeken: aldus gedaan, gerekend en gesloten op het Raadhuis binnen HRL in kennisse de handen van de rendante en van de nieuw aangestelde rentmeester Albartus de Haas, benevens de vertekeningen van de heren daartoe gecommitteerd, mitsgaders de voogden van het Weeshuis en de subscriptie van mij secretaris dd 15 jun 1768: Albartus de Haas, L.W. Steensma, Lammert Hauckema, K. Lanting, F.A., Lourens Tabes, Hendr. Witte veen, J. Olivier, Claas Dijkstra, Jean Peaux, Andries Wybenga, H. Videlius, Sijds Schaaff, Sijds Schaaff als gelastigde van de rendante wed. de Bruin, Albert Osinga, M. van Idsinga, Jane van Slooten (GAH1098)
Fedde Adams ged 6 sep 1757 Grote Kerk HRL, zv Adam Sjoerdts en Folkie Feddes
Fedde Asmus zie: Tuinhout; geb 30 may 1785, ged 14 jun 1785 Grote Kerk HRL, zv Asmus Feddes en Fetje Pieters
Fedde Bartels zie: Kies, van der Zee
Fedde Berends zie: de Jong
Fedde Bouwes binnenvader 1785-1787, ovl voor 1787; zie ook: F.B. Poort; president-voogd H. Videlius betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis 68-4 -8 wegens loon van F.B. van 24 jul 1762 tot 16 jul 1763 bij Jelle Eelkes verdiend, 26 jul 1763. (GAH1093); voogden betaalt aan dito f. 73:1:0 wegens verdiend loon van F.B., timmermansknegt bij Jelle Eelkes, van 23 jul 1763 tot 12 mei 1764, 22 mei 1764. (GAH1094); id. f. 88:14:0 van mei 1764 tot mei 1765, 14 mei 1765. (GAH1095); id. f. 144:2:0 van mei 1765 tot 18 apr 1767, 28 apr 1767. (GAH1097); id. f. 86:4:8 voor 1 jaar verdiend loon, 25 jun 1768. (GAH1099); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 100:0:0 als binnenvader tot dagelijkse uitgaaf ten nadere verantwoording, quit. no. 4, 1 jun 1785. (GAH1117); id. quit. no. 8, 28 jun 1785. (GAH1117); id. quit. nos. 9 en 10, resp. 9 aug en 6 sep 1785. (GAH1117); id. quit. no. 12, 4 okt 1785, en: quit. no. 13, 1 nov 1785, en: quit. no. 16, 16 nov 1785. (allen GAH1117); id. quit. no. 22, 5 apr 1786. (GAH1118); id. quit. no. 16, 8 mrt 1787. (GAH1119); id. samen met de binnenmoeder, (Grietje Feykes), deszelfs huisvrouw, f. 145:0:0 ter zaake een half jaar tractement, quit. no. 2, 8 nov 1785. (GAH1117); id. f. 75:0:0 terzaake een half jaar tractement als binnenvader, quit. no. 4, 14 nov 1786. (GAH1118); id. f. 24:6:0 terzaake 9 weken tractement van zijn wijlen huisvrouw, quit. no. 6, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 26:5:0 terzaake 7 maanden theegeld, quit. no. 1, 11 dec 1786. (GAH1119); erven F.B. ontv f. 12:0:0 vd rentmeester van het Weeshuis terzake 1 maand tractement als binnenvader, 12 dec 1786. (GAH1119)
Fedde Bouwes ged 21 mrt 1747 Grote Kerk HRL, zv Bouwe Klaases en Trijntje Feddes
Fedde Bouwes huwt met Tjietske Anes, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771; kind: Bouwe Feddes, geb 30 mrt 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL
Fedde Bouwes zie: Poort
Fedde Buisman geb 2 apr 1792 HRL, ovl 31 mei 1822 HRL, huwt met Anna Volkheimer op 22 jul 1813 HRL, huw.afk. 4 en 11 jul 1813, zeeman in 1822, huw.get. bij H.H. Kiewiet en G.G. Kingma 1814, id. bij J.A. Overzee en J.A. Nijhof 1816, zv Leendert B, en IJbeltje Feddes; BS huw 1813, huw 1814, huw 1816, ovl 1822, ovl 1853; gebruiker van wijk E-091, medegebruiker Rinse Plantinga, varensgesel; eigenaar is Leendert Buisman, 1814. (GAH204)
Fedde Douwes zie ook: T.F. Rinkema; huwt met Trijntje Dirks, kind: Trijntje Feddes, geb 5 apr 1809, ged 11 apr 1809 Grote Kerk; kind: Douwe Feddes, geb 19 apr 1798, ged 13 may 1798 Grote Kerk HRL
Fedde Douwes zie: Rinkema; F.D. van Almenum en Jantje Jans Rinkema van Grootegast, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 14 Wijnmaand 1809; ondertrouw HRL
Fedde Douwes Frans van Esta, P. Sj. Hannema, de boer van wed. Tetrode, Jelle Clases, Hinne Sijtses, Doede Annes, Bauke Paulus, Wybe Sijbes wed., L.T. Tolsma, Claas Arjens, F.D., IJege Visser, Jelke Tjidzes, J.A. van der Werff, D.B. Heslinga, C.A. Jonker, Johannes Harmens, Harmen IJpes, Paulus de Boer, Claas Gorter, Jan Hannema, Claas L. Koster, Cornelis P. Kuiper, Tjeerd Douwes, Jan Clasen Rodje, stemmen in met het verwijderen van 2 tillen, ??n in het zg ''Vierkant'', de andere ''de Zwarte Hekstille'', 27 aug 1804 (GAH50)
Fedde Dreyer ovl voor 1803, huwt met Berendtje Vellinga; BS ovl 1811; weduwe heeft een huisbediende, 1e quartier, no. 11, belasting: f. 1:0:0, mei 1802, 1804, 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; enige personen hebben verzoek ingediend om bij procuratie te mogen fourneren in het 2de termijn van de thans plaats hebbende heffing. Gemraad accoord; betreft Jan Trompetter, commies B. Mars, weduwe van secretaris Albarda, weduwe van F.D., weduwe van dominee Lemke en weduwe C. Brouwer, 29 nov 1803 (GAH489)
Fedde Egberts huwt met Trijntie Joris, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 aug 1763
Fedde Gooytjes mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; ovl Makkum, huwt met Hinke Siebrens, kinderen: IJbeltje Feddes vd Zee, geb 1763 Makkum, Geertje Feddes, geb ... ; BS ovl 1827; 1839 overlijdens
Fedde Gooytzes mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; ontv. vd Stadsrentmeester f. 475:0:0 ter zake het leggen der balken id kerk, kwit. no. 2, ordonn. 1 aug 1774. (GAH1060); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 27:8:0 (GAH650)
Fedde Hanses ovl voor 1826, huwt met Antje Cornelis; BS ovl 1825
Fedde Hendriks zie: Bleeker; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en Seventig den Elfden jun is Geboren Fedde zv Hendrik IJntes en Grietje Hiddes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Fedde Hendriks ged 21 mrt 1760 Westerkerk HRL, zv Hendrik Garrels en wijlen Fettie Machiels
Fedde Hessels zie: Faber
Fedde Jacobs zie: Prins
Fedde Jans zie: Andringa, van Straten
Fedde Jans huwt met Grietje Johannes op 15 mei 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Fedde Jans F.J. van Molquerum en Antje Hijlkes van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 9 feb 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Molquerum om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigd gelijk geschied is op 16 feb 1777 volgens adtestatie van daar, get. R. Fennema, pastor Molq:
Fedde Jappes zie: Stuurman
Fedde Jentjes huwt met Trijntje Eidses, kind: Klaaske Feddes, ged 7 apr 1750 Grote Kerk HRL; kind: Antje Feddes, ged 19 jul 1744 Grote Kerk HRL, moeder als T. Eisses; kind: Jentje Feddes, ged 11 nov 1742 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Feddes, ged 7 mrt 1741 Grote Kerk HRL, moeder als T. eyses; Micchel Bartles en eyskjen eyses, beyde van HRL, komende weegens de bruid F.J., 23 Aug 1749; Arjen Gerrits ende Eelkjen Eises beide van HRL, koomende voor de bruit desselvs swaeger F.J., 22 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL; Douwe Lieuwes ende Pietie Jenties, beide van HRL, huw.aang. 16 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs Broeder F.J. ; huw aang. HRL 1738
Fedde Jurjens geb 11 apr 1806 HRL, ged 11 mei 1806 HRL, N.H., zv Jurjen IJpes en Antje Jarigs; dopen Grote Kerk HRL 1806
Fedde Christoffels huwt met Richtje Tjibbes, kind: Tjibbe Feddes, geb 1 sep 1792, ged 16 sep 1792 Grote Kerk HRL
Fedde Klases huwt met Dieuwke Dirks op 17 jun 1798 Kimswerd, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1797
Fedde Klaases F.C. ende Antje Christiaens beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Christiaen Dirks, 20 May 1747; huwt met Antje Christiaens, beyde van HRL, geproclameerdt den 21-28 May en den 4 jun 1747 en ook getrouwt; ovl 22 jan 1788 HRL, oud 70 jaar; kind: Claas Feddes, ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL; kind: Claas Feddes, ged 18 mei 1756 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Feddes, ged 16 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Christiaans Feddes, ged 10 apr 1753 Grote Kerk HRL; kind: Cristiaen Feddes, ged 12 okt 1751 Grote Kerk HRL; kind: Claas Feddes, ged 9 sep 1749 Grote Kerk HRL
Fedde Leenderts zie: Buisman
Fedde Lieuwes F.L. en Marijke Gerrits, beyde van HRL, komende wegens de bruid Cornelis Tjerks, sijnde de swager van deselve, 12 Jun 1745; huwt met Marike Gerrits, beide van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 jun 1745 en getrouwt den 29 dito
Fedde Martens zie: van der Mey
Fedde Melles ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL, zv Melle Douwes en Hijlkjen Feddes
Fedde Minnes Jacob Bouwes van Midlum ende Grijtie Willems Ridder van HRL, huw.aang. 12 feb 1735 HRL, Comende voor de bruid F.M. ; huw aang. Gerecht HRL 1735
Fedde Minnes huwt met Aeltje Tjallings, kind: Tjalling Feddes, ged 7 feb 1741 Grote Kerk HRL
Fedde Minnes ged 18 feb 1749 Grote Kerk HRL, zv Minne Feddes en Dieuke Annes
Fedde Minnes zie ook: Wagenaar; huwt met Grietje Feikes, beyde van HRL, sijn geproclameert 28 okt de 4-12 nov 1742 en doe ook getrouwt; F.M. ende Goytje (!) Feikes, beide van HRL, koomende voor de bruidegom en bruit de procr. Lanting exhiberende schriftelijke last en procuratie, 27 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Feikie Feddes, ged 13 apr 1749 Grote Kerk HRL; kind: Sijke Feddes, ged 2 may 1747 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Feddes, ged 18 may 1745 Grote Kerk HRL, moeder als G. Feekes
Fedde Minnes betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, nadat hij bij handtasting aan de pres. burg. Agema had belooft sich als een goed burger te sullen gedragen, op 26 sep 1731. (burgerboek)
Fedde Prins geb 13dec181 HRL, zv Jacob P, en Pietje Feddes de Graaf; BS geb 1811
Fedde Riemers zie: Hofstra
Fedde Rients zie: de Wit
Fedde Sybes geb 4 okt 1774, ged 25 okt 1774 Grote Kerk HRL, zv Sijbe Jans en Berber Jakobs
Fedde Sybrens zie: de Graaf
Fedde Symons zie: Houtstra
Fedde Simens huwt met Antje Sijbes, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 apr en doen ook getrouwt (jaar ?); kind: Simon Feddes, ged 26 mei 1757 Westerkerk; kind: Simon Feddes, ged 22 mei 1755 Westerkerk HRL; Als het hoogweerdig Avondmaal gehouden wierd den 24 july 1779, waren tot dezen gemeente opgekomen F.S. & Antje Sybes Egtelieden met Attestatie van HRL, getekent door Dominee A:Reen Mentes, in dato den 26 apr 1779. (lidm. boek Sexb. 1776-1850, inventarisnummer 108 fiche 2)
Fedde Sjoerds woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Fedde Sjoerds zie: Bijl, de Graaf; (ook als Fedde Sijbrens dG)
Fedde van Straten geb 6 mei 1794 HRL, ovl 30 dec 1869 HRL, huwt met Maria Willems Groen op 31 jul 1834 HRL, werkman in 1851, N.H., zv Jan vS, en Anna Jans van Kampen; BS huw 1834, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-199, wijk F-292; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-226; VT1839; geb 1 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL, zv Jan van Straaten en Antje Jans; geb 23 feb 1794, ged 16 mrt 1794 Grote Kerk HRL, zv Jan van Straaten en Antje Jans
Fedde Strikwerda ovl voor 1867, hm ... , kind: Wiebe S, geb 1799 Achlum; BS ovl 1866
Fedde Tjallings zie: Schaafsma
Fedde Tjeerds zie: Posthumus
Fedde Tuinhout geb 1785 ... , huw.get. bij P. Tuinhout en R. van Eeken, militair, broeder bruidegom, wonende te HRL, zv Asmus T, en Fetje Pieters; BS huw 1816
Fedde Valentijns geb 25 mrt 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL, zv Valentijn Henning en Antje Feddes
Fedde IJpes ovl voor 1832, huwt met Sijtske Martens, kind: Asmus Feddes Tuinhout, geb ... ; BS huw 1831
Fedde Innes zie: Wijga
Fedde Bartels Kees F.B.K. eigenaar van perceel nr. 193 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 356, huis, 25 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Fedde Bartels Kies geb 1764 HRL, ovl 2 jan 1825 HRL, huwt met Tjietske Wytses Klaver, schipper; BS ovl 1825
Fedde Barts van der Zee geb 1798 ... , ovl 18 mrt 1816 HRL, zv Bart Feddes vdZ, en Hiltje Feenstra; BS ovl 1816
Fedde Berends de Jong geb 1 feb 1790 Bolsward, ovl 19 sep 1849 HRL, huwt met Jeltje Abes de Jong op 24 mrt 1814 Franeker, commies der stedelijke betaslingen in 1849, huw.get. bij S. van Slooten en H. Blomberg, gortmaker, wonende te HRL. 1815, id. bij N. Reiners, (gk), en B.A. Krijl, (gk), 1840; b sha 1815hu, huw 1840, ovl 1849, BS Franeker huw 1814, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk E-014, grutter, 1814. (GAH204); id. van wijk E-225, grutterij, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, commies der belastingen, wijk F-020; VT1839
Fedde Bouwes Poort binnenvader in 1785-1786; zie ook: Fedde Bouwes; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 100:0:0 tot dagelijkse uitgaaf, quit. no. 10, 14 dec 1785. (GAH1118); id. quit. no. 15, 10 jan 1786. (GAH1118); id. quit. no. 19, 21 feb 1786 (GAH1118); id. quit. no. 27, 23 may 1786. (GAH1118); id. quit. no. 29, 25 jun 1786. (GAH1118); id. quit. no. 32, 7 aug 1786. (GAH1118); id. quit. no. 33, 22 aug 1786. (GAH1118); id. quit. no 37, 19 sep 1786. (GAH1118); id. quit. no. 38, 24 okt 1786. (GAH1118); id. quit no. 42, 7 nov 1786. (GAH1118); id. f. 95:8:0 tot restitutie wegens betaalde zeeplunjen voor de weesjonge Pieter Hendriks Keets, quit. no. 20, 7 mrt 1786. (GAH1118); id. f. 45:0:0 terzaake 1 jaar theegeld, quit. no. 25, 2 may 1786. (GAH1118); id. f. 145:0:0, samen met Trijntje Jansen, terzaake half jaar tractement, quit. no. 1, 2 may 1786. (GAH1118)
Fedde Douwes Rinkema geb 1768 Leeuwarden, ovl 4 jan 1830 HRL, 1e huwt met Trijntje Durks op 18 jun 1797 HRL, wonende te Almenum, 2e huwt met Jantje Jans Rinkema op 29 okt 1809 HRL, komt van Almenum, N.H., melktapper in 1830, landman onder Almenum 1822, kinderen: Anne, geb 3 mrt 1803 Almenum, Trijntje Feddes, geb 5 apr 1809 HRL, Antje, geb 23 mrt 1806 HRL, Tjitske Feddes, geb 14 aug 1804 HRL, Fokke Feddes R, geb 4 mei 1801 HRL, Dirk Feddes R, geb 10julHRL, zv Douwe Hommes en Antje Hiddes; huw Grote Kerk HRL 1797, 1809, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1803, 1804, 1806, 1809, BS ovl 1830, huw 1834, ovl 1841, ovl 1851, BS Franeker huw 1822
Fedde Feddes Bonnema Witmarsum, Stemcohier 1640: F.F.B. tot HRL c. s., eigenaars van Stem nr. 32, gebruiker Symen Sibouts; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd)
Fedde Hendriks Bleeker geb 1 jul 1776 HRL, ovl 19 jan 1861 HRL, 1e huwt met Grietje J. dekker, 2e huwt met Aaltje van Gelder op 11 mei 1815 HRL, huw.afk. 30 apr en 7mei18 15, huw.get. bij A.H. de Vries en A. Dubois 1815 huwelijken, id. bij R. Broekman, (gk) en A.R.M. van Gelder, (gk), oom bruid. 1837, scheepstimmer man in 1851, N.H., wonende te Vijverstraat in 1811, ovl wijk A-147, kinderen: Christanus B., geb 10 jan 1808 HRL, Hendrik Feddes, geb 30 mrt 1805 HRL, Grietje Feddes, geb feb 1811 ... , zv Hendrik IJntes B. en Grietje Hiddes; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1811, huw 1815, huw 1837, ovl 1849, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-143, wijk F-075; gebruiker van wijk A-013, timmerknegt, alsmede Jan Feersma, cargadoor, en Christiaan Lourens wed. ; eigenaar is P. Rodenhuis, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. scheepstimmerman, wijk F-081; VT1839; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en van overlijden tot de Huwelijksacte behoorende van F.H.B. en Aaltje Hendriks dato 11 mei 1815 op Fol. 26 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Fedde Hessels Faber huwt met Idske Taekeles Dijkstra, kind: Trijntje, geb 1785 Kimswerd; BS ovl 1842, ovl 1851
Fedde Innes Wijga geb 1804 Makkum, ovl 12 jul 1842 HRL, huwt met Grietje Wybes Schoonhoven op 6 mrt 1828 HRL, huw.afk. 24 feb en 2 mrt 1828, broodbakker in 1842, zv Inne W, en Attje Pieters Bos; BS huw 1828, ovl 1842; F.W. eigenaar van perceel nr. 992 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 810, huis en erf, 151 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Fedde Jans Andringa huwt met Maaike Jacobs Meestra op 31 aug 1800 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Fedde Jappes Stuurman (vr); ovl voor 1843, huwt met Gerben Nankes Bakker; BS huw 1842
Fedde Martens van der Mey geb 13 jan 1801 HRL, ged 3 feb 1801, N.H., zv Marten Jans vdM, en IJefke Douwes Siderius; dopen Grote Kerk HRL 1801
Fedde Minnes Wagenaar zie ook: Fedde Minnes; koetsier, schoonmaker straten en goten Stadhuis 1740-1741, koetsier 1742-1747
Fedde P. de Moed oud 43 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, pottebakkersknecht, wijk D-094; VT1839
Fedde Riemers Hofstra ovl 3 jan 1817 Workum, . huwt met Trijntje Douwes Visser, in leven trekschipper, kind: Marten Feddes H, geb 1802 Workum; BS huw 1833
Fedde Rients de Wit geb 1773 Midlum, ovl 24 sep 1827 HRL, N.H., huwt met Jeltje Ales, kinderen: Rients Feddes, geb 5 feb 1809 Almenum, Grietje dW, geb 1803 Midlum, Sijbrigje Feddes, geb 9 jun 1804 HRL, werkman in 1827, zv Rients Jans dW, en Grietje Feddes; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1827, huw 1828, ovl 1854, ovl 1867
Fedde Ruurds Weidema ovl 8 feb 1814 Exmorra, huwt met Lolkje Annes Heistra, in leven werkman, kind: Jeltje W, geb 16 dec 1809 Lemmer/Exmorra; BS huw 1832, ovl 1873
Fedde Sjoerds Bijl geb 1755 ... , ovl 10 jun 1815 HRL, huwt met Doetje Bennes, scheepstimmerman; BS ovl 1815; 1816 huwelijken; eigenaar en gebruiker van wijk H-184, timmerman, 1814. (204); eigenaar van wijk H-191, ledig, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-212, pakhuis; eigenaar is P. Huidekooper, 1814. (GAH204)
Fedde Sybrens/Sjoerds de Graaf ovl voor 1826, huwt met Geertje/Gerritje Ottes, kind: Pietje Feddes dG geb 1790 ... ; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1825
Fedde Symons Houtstra huwt met Jantje Baukes Zaagmans, wonende te Franeker; bvsfr1847 overlijdens
Fedde Tjallings Schaafsma geb 1804 HRL, huwt met Japikje Smeding op 15 mei 1834 HRL, metselaarsknecht, dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, huw.get. bij J.J. Reinders, (gk), en H. Harda, (gk), huw 1837, zv Tjalling Poppes S, en Rinkje Barends; BS huw 1834, huw 1837; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk D-149; VT1839
Fedde Tjeerds Posthumus huwt met Antje Pieters Kroes, kind: Jan, geb 1802 Beetsterzwaag, notaris te Beetsterzwaag in 1852; BS ovl 1852
Feddo van der Brugh Fedde Claeses van der Brug, ged 5 jan 1743 Grote Kerk HRL, zv Old Burgemeester Claes Pieters van der Brug en Sibbeltje Feddes van Slooten; de uitgaaf bedraagt f. 75733:1:0, de ontvang bedraagt f. 58883:2:4, zoodat de meerdere uitgaaf bedraagt f. 16849:18:12, welke de rendant in de ordinaris grote Stadsrekening voor uitgave zal moeten overbrengen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gezworen gemeente en gecommitteerde Vroedschap op den Raadhuize binnen HRL. In kennisse des rendants hand, benevens de vertekening van welged vergadering, mitsgaders de subscriptie vd gezworen clercq, den 5 Januar 1779. A.J. Conradi, J.D. Toussaint, J. van Slooten, L.W. Steensma, E.F. Harkenroth, Sijds Schaaff, C. Aardenburg, F. Acronius, H.W. van Plettenberg, S. Bosscha, J. Tamboeser, Joost Gonggrijp, F. vd Brugh. (GAH1060); afsluiting weesboeken: aldus gedaan, gerekend en gesloten op den Raadhuise binnen HRL in kennisse de handen van den rendante en van den nieuw aangestelden rentemeester E.F. Harkenroth benevens de vertekeningen van de Heeren daartoe gecommitteerd, mitsgaders de voogden van ''t Weeshuis en de subscriptie van mij secretaris den 26 jan 1780. L.W. Steensma, P. Aukema als gelastigde van Antje Meyer wed. de Haas, vde B., Sijds Schaaff, E.F. Harkenroth, Joh. Spannenburg, S. Rienstra. (GAH1110); huwt met Bonnefacia van Ruth, beide van HRL, geproclameerd de 17-19 en getrout de 24 aug 1766; kind: Christiana Sibilla vd Brug, geb 22 sep 1772, ged 15 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Feddos van der Brugh, geb 2 sep 1775, ged 17 sep 1775 Grote Kerk HRL; kind: Christiana Sybilla van der Brugh, geb 6 aug 1780, ged 12 sep 1780 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Feddes van der Brug, geb 19 okt 1782, ged 3 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Iza?k Klaas van der Brugh, geb 14 dec 1786, ged 16 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Auke Feddos van der Bruch, geb 22 feb 1789, ged 12 apr 1789 grote Kerk HRL; ovl 7 jul 1790 HRL, oud 47 jaar; weduwe woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (Lijst namen ingezetenen; GAH650)
Feddrick Anskes heeft een zuster Baukje, wonende te Burgwerd in 1691; zij verkopen dan een vierde deel van 7 1/2 pondematen land onder Burgwerd aan Evert Claessens Oosterbaan en Grietie Rinses Roorda; zie verder bij: G.R. Roorda; (Gen. Jierb. 1984); F.A. tot HRL, eigenaar van plaats nr. 147 te Almenum, grootte 15 pondematen, floreen f. 3:17:8, zelf gebruiker, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Feddrik Alberts Bote Sierks van Almenum en Dieuke Cornelis insgelijks van Almenum, huw.aang. 2 may 1733 HRL, komende Voor de bruyd F.A., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Feddrik Allerts Jan Jansen ende Dieuwke Feddriks beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder F.A. den 5 apr 1749; ovl in 1758; in zijn plaats als smidskoolmeter aangesteld Abraham Izacs Roosen, zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Feddrik ayses zie: Mahui
Feddrik Gaukes F.G. met attestatie overgekomen van HRL, en attestatie gegeven na Tzum 29apr17 f. 9; (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108, fiche 1)
Feddrik Pieters huwt met Tietje Cornelis, kind: Antje Feddriks Dijkstra, geb 1778 Sexbierum; BS ovl 1837
Feddrik Sjoerds geb 1777 ... , huw.get. bij S.G. Tichelaar en H. Leenderts, wonende te HRL; BS huw 1815
Feddrik Wybes zie: Calf
Feddrik IJpes zie: Boomsma
Feddrik ayses Mahui ovl 20 mei 1753 ... , ontvangt lijfrente 1740-1753; rendante wed. de Bruin overhandigt aan de nieuw aangestelde rentmeester Albartus de Haas o. a. ses instrumenten, rakende de legaten van F.A.M., zijnde in een bundel tezamen gebonden, 1768. (GAH1098); id. aan E.F. Harkenroth, 1785. (GAH1116)
Feddrik Wybes Calf ovl 1740 HRL; ontvangt van het gemeentebestuur de erven wegens 1 jaar lijfrente, zegge 10 maanden en 12 dagen lijfrente van 200 Caroliguldens verschenen en 12 dagen lijfrente van 200 Caroliguldens, verschenen, 24 mrt 1736, en met het opbrengen van de constitutiebrief, 4 jun 1740: f. 18:2:0; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 2 x 200 Car glds ten zijnen lijve en ten lijve van Tjieskjen Wybes Calf, 5 jun 1730: f. 36:0:0 (GAH283); id. 11 mei 1733 (GAH283)
Feddrik Ypes Boomsma huwt met Sijtske Pieters Zwart, schipper te Sneek 1829, balkvlotter en wonende te HRL. 1836, wonende te Sneek 1840, kinderen: Hendrikje, geb, 1805/6 Sneek, Tjitske Feddes B., geb 1804 Sneek, IJpe B., geb 4 jun 1804 te Sneek; BS ovl 1828; 1829 huwelijken, huw 1836, huw 1840, ovl 1860, ovl 1864; gebruiker van wijk G-294, varensgesel; eigenaar is Jan Eelkes erven, 1814. (GAH204)
Fede Ruurds zie: Weidema
Feertse Gonggrijp (ook wel met eerste letter: T); Do. den 5 sep 1799; Nog Wierde geleezen, eene Missive van den Collonel van de Gewapende Burgermacht van ''t departement de Eems, Zijnde van deezen Inhoud: Vrijheid. Gelijkheid. In Groningen den Eenendertigsten aug 1799 Het Vijfde jaar der Bataavsche Vrijheid: de Colonel der Bataavsche Gewapende Burgermagt in ''t departement van de Eems, Aan de raad der Gemeente van HRL, Medeburgers !! Ik hebbe de Eer Ul door deezen Kennis te geven dat door het Uitvoerend Bewind der Bataavsche Republiek, tot Litutn Colonel de Bataavsche Gewapende Burgermagt bij een Bataillon te Franeker, en derzelven omtrek is aangestelt de Burger Suffridus Salverda, en tot Major bij gemelde Bataillon, F.G. Ik verzoek dus Wegens op ''t vriendelijkste, hun alle adsistentie te Willen Verleenen, en hem Lieutnt Colonel van de nodige locaalen, Welke hij ingevolge Reglement van Ul:mogte vragen behoorlijk te Willen Voorzien. Heil x Broederschap. (Welke aangenoomen is voor Notificatie). (GAH45); Vrijdag den 6 sep 1799; de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde nog geleezen eene missive van het departementaal Bestuur van de Eems Zijnde van navolgenden Inhoud: Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Ingevolge aanschrijving van den Agent van Oorlog der Bataafsche Republiek van den 3 deezer, gevolgd op een den 2de daar bevorens genomen besluit bij het Uitvoerend Bewind, het Welk daartoe is geauthoriseerd bij decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam van die Zelfde datum, hebben Wij goedgevonden Ulieden aan te Schrijven, en te gelasten, gelijk geschiedt bij deezen, om na ten ernstigsten een ieder geexhorteerd te hebben, om Zich tot Corpsen te formeeren, om de Arm?e te Versterken, en tegen den reeds gelanden Vijand op te trekken ingevolge Publicatie van het Uitvoerend Bewind van den 25 Aug. l. l. alle Burgers in Ulieder Bedrijve Welke tot okt 1787 of na January 1795 de Wapenen hebben gedragen, doch boven de Jaaren Zijn om in de Termen van de Registratie te vallen, te requireeren ten einde Zig dadelijk tot Corpsen te formeeren, en Zich de nodige officieren bij meerderheid van Stemmen te Verkiezen, voorts dezelve van de bij Ul. voor handen Zijnde Wapenen, Zo verre toereikende, te voorzien en aan ons van het manqueerende Zonder Verwijl Kennis te geeven, eindelijke die gene hunnen, Welke van Wapenen voorzien Zijn, te noodzaken, den Plaatselijken Dienst tot maintien van rust en Veiligheid Waar te nemen, onder de orders van den Collonel van het departement den Burger C:C:Emmerij te Groningen, en Respective Lieutenants Collenels H:Beekkerk te Leeuwarden, S. Salverda te Franeker, en M:Busch te Groningen, en de Majors G:Jurres te Leeuwarden, T.G. te Sneek, en H:Tymans te Groningen. Blijvende echter de Zodanige, die bij de aanstaande Organisatie Zullen uitvallen en alsnog volgens de voorgaande organisatie de Wapenen dragen, verpligt bij de als nog exterende Corpsen te verblijven tot dat deze Zullen Worden ontbonden, Wanneer de uitvallende Zich onder de Corpsen tot den Plaatselijken Dienst Geformeerd, Zullen moeten begeven; Hier door Zullen Zij, Welke genegen Zijn tegen den buitenlandsche Vijand te dienen, geleegenheid hebben om door daden hunne vaderlandsche IJver aan den dag te leggen, overtuigd dat op eene andere Wijze meede voor de binnenlandsche rust word gezorgd; en andere, die meede het hunne tot heil van het Vaderland Willen Contribu?ren, bezeffen, dat Zij door den Plaatselijken Dienst de goede orde Kunnen helpen Verzekeren. Heil en Broederschap; Leeuwarden, 5 Sept. 1799, Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, Wierde uit Consideratie, dat de voormaalige Schutterij, Welke voor en na den Jaare 1787 ge?xisteerd heeft, na de revolutie tot May 1795 in funtie is geweest, en dus uit hoofde deezer aanschrijvinge, de Wapenen Zouden moeten Werden gegeeven, en daar het niet te negeren is, dat dezelve Schutterij meest al uit Zoodanige leden bestaan heeft van Welke men uit alle omstandigheeden besluiten moet, dat de tegenwoordige order van Zaaken, niet Zijn toegedaan, niet om dat den Raad Zoude Veronderstellen, dat dezelve niet evengoed het hunne ter bewaaring der rust, en goede ordre Zouden toebrengen, als de andersdenkenden, maar om dat het mogelijk Jalouzij, en tweedragt, onder de thans Subsisterende Gewapende Burgermacht Zoude Kunnen Verwekken, na rijpe deliberatie goedgevonden, voor dat Zij dezelve aanschrijvinge Publiek maakte van deeze hunne bedenkelijkheden, het departementaal Bestuur, door navolgende missive Kennisse te geeven; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Wij konnen niet afzijn, voor dat Wij UWL aanschrijvinge van den 5 deezen Publiek maaken UWL:van de Situatie onzer Plaats dien aangaande te informeren, en onze bedenkingen des Wegens aan UWL: op te geeven, voor okt 1787 heeft alhier geene Gewapende Macht bestaan, dan uit Zoodanige Burgers uitmaakende de Stads Schutterij, die uit alle omstandigheden te besluiten, de Orange Partij gedecideert Waaren toegedaan, al thans verre het grootste gedeelte van die. Wel hebben eenige Burgers Zich voor dien tijd alhier in de Wapenhandel geoefend dog nimmer tot een Legaal Corps geformeerd geweest; de voornoemde Schutterij Welke, voor en na den Jaare 1787 aanweezig geweest is, heeft na de revolutie tot may 1795 gefungeerd, Wij moeten betuigen datze bij de revolutie Zich ter bewaaringe der rust uitmuntend gedraagen heeft, dan naar Inhoud van UWL:missive, Zoude hun thans het Geweer inhanden worden gegeeven, het geen Wij in de tegenwoordige tijdsomstandigheid. allergevaarlijkst Zouden achten ten aanzien van de thans Subsisterende Gewapende Burgermacht, en onzes oordeel niet dan tweedragt Konnen Zaayen, daar Wij thans nog het genoegen hebben, van bij de rust bewaard te blijven; Wij neemen derhalven eerbiedig de Vrijheid UWL:Welmeeninge, hier op naarders te vragen. Heil en Broederschap. G. Pettinga en IJpe Feddema. (GAH45)
Feicke Hendricks ged 11 jan 1762 HRL, ovl voor 8 jan 1667 HRL, zv Hendrick Feyckes en Geertie Jacobsdr; GJ (waarschijnlijk Dokter)
Feike Baukes geb 11 mrt 1802 HRL, N.H., ged 30 mrt 1802, zv Bauke Feikes en Jetske Rintjes ??; dopen Grote Kerk HRL 1802
Feike Baukes huwt met Feikje Goverts, kind: Agnietje Feikes, geb 17 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Feikes, geb 19 jan 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Feyke Feykes, geb 8 feb 1779, ged 28 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Feykes, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Feikes, ged 31 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Feike de Boer geb 7 nov 1808 HRL, N.H., ged 4 dec 1808 HRL, zv Marten Feikes de B., en Judikje Tjeerds; dopen Grote Kerk HRL 1808
Feike de Boer mogelijk dezelfde als bovenvermeld; ovl voor 1870, huwt met Dieuwke Tjallings; BS ovl 1869
Feike de Boer mogelijk dezelfde als ondervermeld; ovl voor 1863, huwt met Geertruida vd Zee, kind: Hendrik(us) de B., geb 19 feb 1790 Makkum; BS ovl 1862
Feike Broers remonstreert met verschuldigde eerbiedigheyt Trijntje Sijbes gesworen turfmeetster deser stede, dat zij suppliante wel gene gen was haer gemelde functie over te transporteren op enen F.B. mede alhier ter voors. stede wonagtig, en tot deselve bedieninge seer bequaem, edog dewijle sulks sonder Ued. Agtb: consent en goede gratie niet vermag te geschieden. So koomt den supplt: haer bij desen aen Ued. Agtb:addresseren met ootmoedig versoek ten eynde Haer Agtb:gelieven in dit transport en respect: overdragte gunstelijk te accorderen, en over sulks F.B., in plaet se van des suppliants in voornde functie aen te stellen op Las ten, pligten, profijten en gehoorsaemheden, daer toe staende en aenbehorende quo facto etc: reqtus was getekend S.S. Huysinga. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemeld, eligeert mits desen de persoon van F.B. tot mede ordris turfmeeter binnen dese Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaem heden daer toe staende, mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deses Stads, Actum den 25 Feb. 1733, was getekent J. Agema. Ter ordtie van de Magistraat M. van Idsinga; Nog Stonde; Op heden dato uts heeft F.B. den eed van getrouwigheyt in handen van de presid. burgemr Agama gepresteerd In Kennisse van mij secretaris M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met schuldige eerbiedt te kennen F.B. meede ordrs turfmeetster binnen dese Stadt, dat sij supplnte wel genegen soude zijn dito functie bij substitutie te laaten waernemen door haer dogter Mayke Beuwes, welke daer toe seer bequaam is, en het selve insgelijks van herten is begeerende. Dog vermits zulx buyten consent en approbatie van UEd:Achtb:niet kan geschieden soo verzoeken deselve supplntn seer gedienstelijk UEd: Achtb:gelieven voornde M.B. tot waerneminge van het turfmeet stersampt te qualificeeren en aan te stellen op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staende, q:f:etc, (was get), P. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraet acoordeerende ''s versoek nomineert de meede supplnte Maeyke Beuwes tot ordnrs substituut turfmeetster binnen deese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. Presid. Burgemr. deeses Stads. Actum den 13 apr 1739, (was get), D. de Kempenaer, Ter ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 13 apr 1739 heeft Maeyke Beuwes den Eed van getrouwigheit als substituut turfmeetser gepresteert coram preside de Hr. Kempenaer, In kennisse van mij secrts, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Feike Brouwer F.B. van HRL, en Jetske Folkerts van Workum, laatst geproclameert op dato dezes 20 feb 1774 HRL, en vervolgens van hier met attestatie vertrokken naar Workum om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt gelijk geschied is op 27 feb 1774; Bernard:Lemstra, Eccl. Workum
Feike van der Brugh geb 3 mei 1804 HRL, ged 22 mei 1804 HRL, N.H., zv Jan Bierma vdB, en Klaaske Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1804
Feike Durks ged 15 apr 1768 Grote Kerk Hatl. op belijdenisse des Geloofs, Egte man op de Brede Plaats
Feike Dirks turfschipper; beboet met f. 3:0:0 wegens weigeren van obedientie aan de orders van de binnenhavenmeester, en het daarop gevolgd touwkappen door hem in de Rommelhaven. Na aanhoring geen boete, alleen de kosten, 28 mrt 1801 (GAH49)
Feike Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 75 en 76), 26 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Feike Dirks geb 7 aug 1799 HRL, ged 1 sep 1799 HRL, zv Dirk Feikes, (later: de Boer), en Klaaske Jacobs, (later: Westerwijk); dopen Grote Kerk HRL 1799
Feike Dirks huwt met Baukje Martens, kind: Marten Feikes de Boer, geb 1776 HRL; BS huw 1815; kind: Marten Feikes, geb 16 apr 1776, ged 21 mei 1776 Grote Kerk HRL; kind: Tjitse Feikes, geb 27 aug 1778, ged 8 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: Vroukje Feikes, geb 10 jul 1780, ged 1 aug 1780 grote Kerk HRL; kind: Dirk Feikes, ged 6 Febrij 1770 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en Seventig den Sestiende apr is Geboren Marten zv F.D. en Baukje Martens. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Feike Doeks geb 24 dec 1772, ged 19 jan 1773 Grote Kerk HRL, zv Doeke Heeres en Hijlkjen Thomas
Feike Everts ged 9 may 1752 Grote Kerk HRL, zv Evert Arents en Tjetske Jacobs
Feike Geerts ontvangt van het gemeentebestuur voor 30 schouw baggelaar geleverd aan de beide kerken, ord. 22 aug 1750: f. 65:0:0 (GAH428); id. voor 10 schouw baglaar turf 6 Caroliguldens en 10 stuivers het schouw, 24 aug 1750: 65 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Feike Hendriks zie: de Boer
Feike Hessels ged 27 dec 1739 Grote Kerk HRL, zv Hessel Sijtses en Trijntje Feikes
Feike Jans zie: Baarda, Bierma vd Brugh, Molenaar, Rath
Feike Jans ged 2 sep 1745 Westerkerk HRL, zv Jan Feikes en Antje Pieters
Feike Jans geb 21 sep 1782, ged 8 okt 1782 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendriks en Feikje Everts
Feike Jans geb 12 nov 1777, ged 2 dec 1777 Grote Kerk HRL, zv Jan Freerks en Feikje Sjoerdts
Feike Jansen woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Feike Jans eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204)
Feike Jarigs zie: de Boer
Feike Johannes weesvoogden bet f. 8:5:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van F.J., 4 mrt 1787. (GAH1119)
Feike Klaasen zie ook: Burghout; huwt met Baatje (ook: Baukje) Jans, kind: Gerritje Feikes, geb 10 aug 1810, ged 26 aug 1810 Grote Kerk HRL
Feike Cornelis zie: Zwaal
Feike Cornelis ovl voor 1836 HRL, huwt met Marijke Pieters, kind: Cornelis Feikes Zwaal, geb ... ; BS huw 1835
Feike Cornelissen geb 28 mei 1807 HRL, ged 9 jun 1807 HRL, in onegt geboren, N.H., dv Aaltje Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1807
Feike Lolkes huwt met Marijke Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 15 nov 1763 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; kind: Lolke Feikes, geb 18 mei 1772, ged 28 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukjen Feikes, geb 17 aug 1774, ged 15 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Lolke Feykes, ged 29 nov 1764 Westerkerk HRL; kind: Cornelis Feikes, ged 29 nov 1767 Westerkerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Feike Luitjes ovl voor 1830, huwt met Pieter Meinderts de Vries; BS huw 1829
Feike Martens zie: de Boer
Feike Pieters geb 29 okt 1778, ged 10 nov 1778 Grote Kerk HRL, zv Pieter Feikes en Aaltje Pieters; geb 1 may 1781, ged 15 may 1781 Grote Kerk HRL, zv Pieter Feikes en Aaltje Pieters
Feike Sjoerds geb 15 mey 1779, ged 30 mei 1779 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Feikes en Baukje Wybes; weesvoogden betalen f. 9:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van F.S., 20 dec 1791 (GAH1124); id. f. 35:0:0, 28 may 1793 (GAH1125)
Feike Sjoerds huwt met Corneliske Ameels, beide van HRL, geproclameert den 31 mrt en den 7 en getrout den 15 apr 1754 in de Westerkerk; kind: Ameel Feikes, ged 15 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Johan Feikes, ged 8 nov 1757 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Feikes, ged 13 mrt 1759 Grote Kerk HRL, moeder als Cornelis Amelis; kind: Jan Feikes, ged 27 feb 1755 Grote Kerk HRL, moeder als Kneliske Amelis
Feike Sjoerds Wieger Fredriks ende Johanna Sjoerds, beide van HRL, komende wegens de bruyd F.S. desselfs broeder, 6 Nov 1751
Feike Sjoerdts huwt met Lijsbet Lammerts, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 nov 1752 en doe ook getrouwt
Feike Zwaal geb 1796 HRL, 1e huwt met Tietje Gerrits Hof op 6 jun 1819 HRL, huwelijksafkondigingen 16 en 23 mei 1819, touwslagersknecht, 2e huwt met Aukje Hendriks vd Molen, (gk), op 26 nov 1835 HRL, keerknecht, zv Cornelis Feikes Z, en Janke Martens (Blok); BS huw 1819, ovl 1834, huw 1835
Feike van der Veer oud 55 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk F-219; VT1839
Feike Wybes turfleverancier 1746
Feike Willems en Tijtie Jans, beyde van HRL, huw.aang. 7 apr 1736 HRL, komende voor de bruyd Wigle Pieters; huw.aang. HRL 1736; huwt met Tijttje Jans, kind: Welmoedtje Feikes, ged 26 sep 1743 Westerkerk HRL
Feike Hendriks de Boer geb 1759 Woudsend, ovl 22 jan 1836 HRL, 1e huwt met Lutske Entes de Boer, 2e huwt met Geeske Steffens de Boer, zv Hendrik Feikes de B., en Grietje Hendriks; BS ovl 1836
Feike Jans Baarda geboortig van Bolsward, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. S. Hoornstra op ma. 16 sep 1782. (burgerboek); F.J.B. van Almenum en Lijsbert Willems van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd den 20 daaraanvolgende
Feike Jans Baarda geb 30 sep 1798 Almenum, zilversmid. wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825 lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; vdr: Jan Feikes, mdr: Trijntje Harmens ??
Feike Jans Rath verkoopt een huis in 1800
Feike Jans van Wit ged 15 mrt 1740 grote Kerk HRL, zv Jan Jansen van Wit en Antie Feikes
Feike Jans (?) Jawit ged 15 mrt 1740 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen Jawit en Antje Feikes; DTB N.H. HRL 1740
Feike Johannes Collinga ged 1 sep 1761 Grote Kerk HRL, zv Johannes Collinga en Marijke Isaacs
Feike Pieters Zijlstra hm ... , kind: Sijbeda, geb 1788 Makkum; BS ovl 1847
Feike S Molenaar FEIKE S. (1814), JANS(1823); geb 1777 HRL, ovl 16 apr 1823 HRL, huwt met Akke Willems Schaafsma, varensgezel in 1823, kinderen: Willem Feikes, geb 6 mrt 1808 HRL, Grietje Feikes, geb 4 nov 1805 HRL, Feikje Feikes M, geb 18 mrt 1804 HRL, zv Jan M, en Feikje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, 1808, BS ovl 1823, ovl 1825, huw 1830; gebruiker van wijk G-129, varensgesel; eigenaar is Poppe Menalda wed. 1814. (GAH204)
Feike Sybrands Kamsma geb 7 nov 1786, ged 3 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv Sybrand Feikes Kamsma en Roukje Eyses Faber
Feikie Doekes ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL, dv Doeke Heeres en Hijlkie Thomas
Feikie Feddes ged 13 apr 1749 Grote Kerk HRL, dv Fedde Minnes en Grietje Feikes
Feikien Feikes ende Jacob Tierks, beide van HRL, huw.aang. 11 sep 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Hulscamp; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Feikien IJpes huwt met Jan Jansen, beide van HRL, geproclameerd de f. 11:17:24 mei 1761 en getrout de 31 dito; kind: Johannes Jans, geb 12 nov 1773, ged 14 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans, ged 13 mei 1762 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Jans, ged 5 mrt 1765 Grote Kerk HRL; kind: IJepe Jans, ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Jans, ged 31 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL
Feikje Abrahams zie: Tigchelaar
Feikje Abrahams ovl voor 1832, huwt met Rients Jacobs; BS huw 1831
Feikje Andries geb 1757 ... , ovl 16 mei 1811 HRL, huwt met Tobias Jans, wonende te op de Bildt (straat ?); BS geb 1801, ovl 1825; Tobias Jansen en F.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Feikje Arjens zie: Bakker
Feikje Diedriks huwt met Jetze H. Tolsma; BS ovl 1851
Feikje Doekes huwt met Willem Dirks, kind: Willem Willems, geb 19 mrt 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL
Feikje Doekes ovl 12 dec 1791 HRL, oud 34 jaar; Harmanus Brink en F.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jan 1782 HRL, en zijn den 8 daaraanvolgende getrouwd
Feikje Dijkstra geb 1794/98 HRL, ovl 21 jun 1875 HRL, huwt met Hendrikus Jans Jorna, werkster in 1851, dv Johannes Hilles D, en Dirkje Feikes/Goverts BS ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-111
Feikje Elsloo huwt met Germen Landstra; BS ovl 1881
Feikje Everts Jan Hendriks en F.E., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 9 dec 1781 HRL; kind: Feike Jans, geb 21 sep 1782, ged 8 okt 1782 Grote Kerk HRL
Feikje Everts zie: de Reus
Feikje Feikes zie: Molenaar
Feikje Germens zie: van der Meulen
Feikje Gerrits Fijke(!) en Jan Holkes, beide van HRL, huw.aang. 11 may 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Swager Johannis Eelkes; huw.aang. HRL 1737; huwt met Jan Holkes, kinderen: Sjouwkje en Aeltje Jans, beiden ged 19 jun 1742 Grote Kerk HRL
Feikje Gijsberts zie: de Vries
Feikje Hilbrands zie: van Loon
Feikje Jacobs zie: de Boer
Feikje Jans zie: vd Brug, Roorda, van der Tol
Feikje Jans ged 1 may 1753 Grote Kerk HRL, 6 Jaar out Sinde, dv Jan Gerbens en Eelke Daniels
Feikje Jans ovl voor 1831, huwt met Jan Molenaar; BS huw 1830
Feikje Jans huwt met Dirk Eelkes, beide van HRL, geproclameerd de 25 okt en de 1-8 en getrout de 15 nov 1767
Feikje Jelles zie: Hibma
Feikje Jogchems huwt met Evert Pijtters, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 7 Ber (= september) 1765 in de Westerkerk; kind: Jochemke Everts, geb 5 aug 1772, ged 20 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Everts, geb 7 dec 1774, ged 25 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Everts, ged 17 dec 1767 Westerkerk HRL
Feikje Johannes zie: Dijkstra, 2x de Vries
Feikje Kanné geb 1797 Workum, huwt met Pieter Drost op 21 nov 1819 HRL, huw.afk. 7 en 14 nov 1819, wonende te HRL, dienstmeid. dv Pieter Gerrits C, en Trijntje Jans (Kroontje), voornaam in huwelijksakte ''Feikje'', maar ondertekent met ''Fietje'' (waarschijnlijk van: Sophia); BS huw 1819
Feikje Claases huwt met Marten Clases op 26 okt 1806 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806; Marten Claases van Almenum en F.C. van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 11 okt 1806; ondertrouw HRL
Feikje Martens huwt met Oene Andrijs, kind: Aafke Oenes, ged 14 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Feikje Minnes zie: Tamminga
Feikje Philippus huwt met Gerrit Karels Numan op 19 jan 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806; Gerrijt Carels Numan en F.P., beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd de broeder van de bruidegom Johannes C. Numan, 4 jan 1806; ondertrouw HRL
Feikje Pieters zie: Cann?, van der Tol
Feikje Pieters zie Daniel Pieters
Feikje Pieters huwt met IJde Smit; BS ovl 1837
Feikje Popkes zie: F. Poppes
Feikje Poppes ovl 6 nov 1801 HRL, huwt met Rommert Sietses; BS huw 1814, huw 1822, ovl 1840; begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 81; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Rommert Sijtses van Midlum en F.P. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 may 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Trijntje Rommerts, geb 30 jul 1787, ged 11 sep 1787 Grote Kerk HRL; kind: Poppe Rommerts, geb 11 dec 1789, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Rommerts, geb 16 jul 1792, ged 7 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hinne Rommerts, geb 17 jun 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Rommerts, geb 9 okt 1797, ged 24 okt 1797 Grote Kerk HRL, moeder als F. Popkes
Feikje de Reus geb 1801 Vlieland, ovl 1 feb 1888 HRL, dv Evert dR, en Hillegonda van Lon; BS ovl 1888
Feikje Scheltes huwt met Dirk Cornelis Bleeker; BS huw 1816; Dirk Kornelis en F.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 feb 1782 HRL, en zijn getrouwd den 10 mrt daaraanvolgende; kind: Kornelis Dirks, geb 12 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL; kind: Antje Dirks, geb 23 jun 1790, ged 13 jul 1790 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Dirks, geb 22 dec 1792, ged 8 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Schelte Dirks, geb 23 okt 1795, ged 1 dec 1795 Grote Kerk HRL; Wij Schout Officier van den Burgerlijken Staat der gemeente van Almenum Certificeren bij dezen dat de Huwelijks Proclamatien van Gerrit Tjeerds van der Tol, oud negenentwintig Jaren, Geboren te Zurich wonende te HRL Onlangs te Almenum Meerderjarige zv Tjeerd Gerrits van dr Tol en van Beitske Jelgers, en: Antje Dirks Bleker, oud Vijfentwintig Jaren Geboren en woonachtig te HRL Meerderjarige dv D.B. en van F.S., - op de twee jongstverlopen Zondagen, telkens des middags ten twaalf uren voor de Hoofddeur van ons Huis der gemeente hebben plaats gehad, zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Afgegeven te Almenum den 26 ste feb 1800Sestien; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en negentig den drie en twintig jun is Geboren Antje, dv Dirk Cornelis en F.S. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 feb 1816
Feikje Siebersma ovl voor 1858, huwt met Sijbren Jorna; BS ovl 1857
Feikje Sjoerds geb 1746 ... , ovl 12 feb 1818 HRL, huwt met Jan Freerks; BS ovl 1818; kind: Antje Jans, geb 15 aug 1776, ged 3 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Feike Jans, geb 12 nov 1777, ged 2 dec 1777 Grote Kerk HRL; kind: Frerik Jans, geb 8 okt 1779, ged 2 nov 1779 Grote Kerk HRL; kind: Korneliske Jans, geb 21 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jans, geb 3 jun 1782, ged 18 jun 1782 Grote Kerk HRL
Feikje Tigchelaar geb 1807 Midlum, huwt met Sjoerd Andries Schaafsma, (gk), op 8 dec 1842 HRL, wonende te HRL, dv Abraham Rientses en Johanna Cornelis; BS geb en huw 1842
Feikje Tjamkes zie: Blombergen
Feikje Tuininga zie ook Feikje Tamminga; geb 1752 HRL, ovl 10 mei 1814 HRL, huwt met Jelte Radsma, ovl wijk B-045; BS ovl 1814; 1844 overlijdens; kind: Trijntje Jeltes Radsma, geb 28 jan 1778, ged 2 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Menne Jeltes Radsma, geb 11 jul 1780, ged 1 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Harmanus Jeltes Radsma, geb 14 apr 1783, ged 29 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jeltes Radsma, geb 13 apr 1787, ged 6 may 1787 Grote Kerk HRL, moeder als: Feikje T.
Feikje Yemes begraven Groot Kerkhof, regel 32, nr. 36; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Feikje IJpes huwt met Daniel Martens, beide van HRL, geproclameert den 3-5 en getrout den 30 aug 1755 in de Westerkerk; kind: Antie Daniels, ged 10 jun 1756 Westerkerk HRL; kind: Durk Daniels, ged 15 nov 1757 Grote Kerk HRL
Feikje IJpes ovl 3 dec 1805 HRL, oud 57 jaar; ovl voor 1812, huwt met Pieter Jans Strauw; BS huwafk. 1811, huw 1817, ovl 1826; huwt met Pieter Jans, kind: Abraham Pieters, geb 28 feb 1785, ged 3apr17 85 Grote Kerk HRL; kind: Hilbrand Pieters, geb 28 aug 1789, ged 27 sep 1789 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Pieters, geb 25 jul 1795, ged 16 aug 1795 Grote Kerk HRL
Feikje Arjens Bakker geb 1802 HRL, ovl 21 apr 1866 Franeker, huwt met Harmen Geerts Kamminga op 27 nov 1825 Franeker, wonende te Franeker in 1825, dv Arjen Dirks B., en Jochemke Everts; BS Franeker huw 1825, ovl 1866
Feikje Cornelis Helmes ged 13 feb 1757 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Helmes en Anskje Martens
Feikje Feikes Molenaar geb 18 mrt 1804 HRL, huwt met Hans Houtsma op 2 dec 1830 HRL, dienstmeid ged 1 apr 1804 HRL, N.H., dv Feike Jans M, en Akke Willems Schaafsma dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1830; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-200; VT1839
Feikje Germens van der Meulen geb 1791 Joure, ovl 28 sep 1824 HRL, ongehuwd, dv Germen vdM, en Janke Wybrens; BS ovl 1824
Feikje Gijsberts de Vries geb 18 jun 1806 HRL, ged 10 jul 1803 HRL, ovl 13 mrt 1833 HRL, ongehuwd, N.H., dv Gijsbert Johannes dV, en IJbeltje Dirks Molenaar; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1833
Feikje Hendriks Tamstra geb 12 nov 1786 Almenum, ovl 25 jan 1821 HRL, huwt met Jan Jacobs Klunder op 27 mei 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1811, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1821, ovl 1830
Feikje Hilbrands van Loon huwt met Arjen Rienks Bouritius; BS ovl 1829
Feikje Jacobs de Boer geb 1805 Stavoren, ovl 28 nov 1837 HRL, huwt met Willem Vaartjes op 22 dec 1831 HRL, dv Gerrit de B., geb Maartje Jacobs; BS huw 1831, ovl 1837
Feikje Jans Roorda geb 2 apr 1796 HRL, ovl 31 dec 1861 HRL, huwt met Klaas Gerrits Burghout op 21 dec 1823 HRL, huw.afk. 23 en 30 nov 1823, inlandse kramer in 1851, N.H., turfmeetster in 1861 en ovl wijk D-098, dv Jan Jansen (Klein), en Hinke Roorda; BS huw 1823, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-040, wijk H-079, supp wijk D-208; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bolloopster, wijk H-084; VT1839
Feikje Jans van der Tol ovl voor 1844, huwt met Bonne Gosses IJlstra, wonende te Almenum 1842; BS ovl 1842, huw 1843
Feikje Jelles Hibma geb 9 aug 1801 HRL, ovl 16 mrt 1837 HRL, huwt met Marten Riewald op 13 aug 1829 HRL, huw.afk. 2 en 9 aug 1829, N.H., ged 6 sep 1801, geslnm in ovlakte als Hidma, dv Jelle Klazes H, en Berber Martens; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1829, ovl 1837
Feikje Johannes Dijkstra geb 1799 HRL, huwt met Reinder Jans Jorna op 12 jan 1826 HRL, huw.afk. 1 en 8 jan 1826, dienstmeid. wonende te HRL. 1838 en werkster, dv Johannes Hilles D, en Dirkje Feikes; BS huw 1826, huw 1838, overlijdens
Feikje Johannes de Vries huwt met Jacob Reinders de Boer; BS ovl 1838; 1856 overlijdens
Feikje Leenderts Stuff zie ook: Feykie Leenderts; geb 1760 HRL, ovl 19 sep 1834 HRL, naaister, ongehuwd, dv Leendert Johannes S, en Aafke Thomas; BS ovl 1834
Feikje Minnes Tamminga zie ook F.M. Tuininga; huwt met Jelte Harmens Radsma; BS ovl 1844; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 45:0:0 (GAH650)
Feikje Pieters van der Tol geb 1792 Kimswerd, ovl 26 feb 1845 HRL, 1e huwt met Jan Stolstra/Stalstra, 2e huwt met Lammert Jans Timmer op 9 jul 1835 HRL, wonende te HRL, dv Pieter Jans vdT, en Grietje Jans; BS ovl 1833; 1835 huwelijken, ovl 1845; oud 45 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-174; VT1839
Feikje Tjamkes Blombergen geb 19 dec 1783, ged 17 feb 1784 Grote Kerk HRL, dv Tjamke Blomberg en Lysbeth Klamstra; geb 1 apr 1779 Bolsward, ovl 21 dec 1838 HRL, huwt met Eeltje Cornelis Tigchelaar op 14 mei 1809 HRL, ged 25 apr 1779 Bolsward, wonende te aan het Kerkhof 1838, dv Tjamke B., en Elizabeth Klamstra; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, Nederlands Hervormd doopreg. Bolswd. 1779, BS ovl 1838; Eeltje Cornelis van Mackum en F.T.B. van HRL, zijnde de aangave geschied door onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Cornelis Eeltjes, geb 11 jun 1810, ged 8 jul 1810 Grote Kerk HRL; rentmeester van het Weeshuis betaalt aan C. Mollema f. 76:0:0 ter Saeke Resteerende portie bij sect. van Reekens voor F.B., 4 feb 1809, quit. no. 1 (GAH1141); id. aan W. Vettevogel f. 9:18:0 voor ''t opmaken van Reckening ter Saeke Erfportie van F.B., 18 dec 1809 (GAH1141)
Feikjen Feikes Tjalling Dirks en F.F. beyde van HRL, komende weegens de bruid Fokke Symons, mr timmerman, 19 Nov 1745; huwt met Tjallingh Dirks, beyde van HRL, proclameerd den 21-28 Novemb en de 5 den desember 1745 en doen ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL
Feikjen Hendriks zie: Reekes, Tamstra
Feikjen Hoites huwt met Thomas Feikes, kind: Hoeitje Thomas, ged 24 dec 1747 Westerkerk HRL
Feikjen Klaasses zie: Bloemsma; Hendrik Eerig ende F.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas IJedes Bloemsma, deszelfs vader, 4 may 1805; ondertrouw HRL
Feikjen Leenderts zie ook: Stuff; ged 29 apr 1762 Westerkerk HRL, dv Leendert Johannes en Aafke Thomas; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Aaltie Saekes, f. 364:0:0 als linnenaaister op 26 ordonnantien van primo jan tot ultimo dec 1810 (GAH1142); id. 12 dec 1809 (GAH1141)
Feikjen Hendriks Reekes ovl 27 jul 1813 Joure, huwt met Thomas Theunis vd Werf, in leven echtelieden te Joure, dv Hendriks Jans R, en Sjuwke Pieters Pietersma vader ovl, gegevens niet bekend, moeder ovl 1 jun 1823 Balk; BS huw 1824, ovl 1842
Feikjen Jans van den Brug geb 28 jun 1811 HRL, huwt met Jan Feddema op 4 mei 1837 HRL, zv Jan vdB en Klaaske Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1837, ovl 1849; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-121; VT1839; geb 27 jun 1811 HRL, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan van der Brug en Klaaske Radsma
Feikjen Klaasses Bloemsma zie ook: Feykje Claases; geb 1783 HRL, ovl 9 dec 1826 HRL, huwt met Hendrik Alberts Erich op 19 mei 1805 HRL, dv Klaas IJedes B., en Antje Rommerts; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, BS ovl 1826, huw 1834
Feite Hoites geb 17 sep 1783, ged 7 okt 1783 Grote Kerk HRL, zv Hoite Feites en Aukje Tyssen; geb 26 feb 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL, zv Hoyte Feytes en Aukje Tyssen
Feite Jacobs ged , samen met Fokeltie Jacobs, 4 dec 1749 Grote Kerk HRL, zv Jacob Joannis en Antje Feites
Feite Johannes ged 13 apr 1766 Westerkerk HRL, zv Joannes Harmens en Barbara Feites; ged 17 dec 1771 Grote Kerk HRL, zv Johannes Harmens en Berber Feites
Feite Simons huwt met Anna van Rombeek, kind: Catrina Margrieta Feites, ged 25 mrt 1750 Grote Kerk HRL
Feite Tjommes huwt met Zitske Jacobs, kind: Atje Feites, ged 24 jan 1741 Grote Kerk HRL
Feite Jakobs Ruitenschild huwt met Fennigje Huisinga, kind: Jakob Feites Ruitenschild, geb 19 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL; kind: Maria Feites Ruitenschild, geb 20 jan 1784, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Lambertus Feikes Ruitenschild, geb 14 mrt 1788, ged 15 apr 1788 Grote Kerk HRL
Feite Jarigs de Boer geb 1778 Makkum, ovl 11 okt 1835 HRL, huwt met Riemke Annes, zv Jarig Feikes de B., en Hiltje Sijbrens; BS ovl 1835; gebruiker van wijk F-199, gleybakkersknegt; medegebruikers Frans Ruel vrouw, nayster, Hinne W. de Boer, Willem Cornelis wed. ; eigenaar is R. van der Veen, 1814. (GAH204)
Feitje Jans geb 1 apr 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Hinke Roda
Feitse Jans huwt met Reintje Sjoukes, kind: Bauke Feitses, geb 1 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL
Feitze Barents geb 19 aug 1795, ged 1 sep 1795 Grote Kerk HRL, zv Barent Abrams (uitlandig), en Neeltje Nemkes
Feitze van Hattum Jan Jansen Blom ende Martje Jans van der Veer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F. vH., goede bekende, met een gebod in de week, 5 mrt 1796; ondertrouw HRL; woont in 6e quartier, links:links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Feitze Rienks geb 17 may 1795, ged 23 jun 1795 Grote Kerk HRL, zv Rienk Pieters en Francina Adolfs
Feitze Roelofs geb 1693 ... , ovl 25 mrt 1759 R''falle 1e huwt met Pijtje Brands in 1716 te Drachten, 2e huwt met Baukje Roelofs in 1755, kind 1e huw: Brand Feitzes, kinderen 2e huw: Roelof Feitzes vdVeen, geb 1733, Lijsbeth Feitzes, Jeltje Feitzes, Klaas Feitzes; R''falle troch. bl. 273
Feitze Schotanus geb 13 nov 1803 Angjewierum/Heerenveen, ovl 27 okt 1879 HRL, huwt met IJbeltje Hijlkema, zeilmakersknecht, zv Sjoerd S, en Paulina Pau; BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 36 jaar, (vnm: Feite S. ), geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk F-123; VT1839
Feitze Sjoerds zie: Schotanus
Feitze Swanenburg ovl 7 dec 1792 HRL, oud 36 jaar
Fejke Hendriks ged 15 jun 1745 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Harmens en Baukjen Lammerts
Fekke Fekkes ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen heiwerk aan het Havenhoofd, ordonn. 21 jun 1808: 1787 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Fekke Gaastra huwt met Anna Buma, kind: Ruurdtje Fekkes G, geb 1795 Workum; BS ovl 1846
Fekke Jans zie: dekker
Fekke Joosten IJpe Feddes ende Klaeske Jurjens, beyde onder Almenum, komende wegens de bruid desselvs oom F.J., 16 Apr 1746; Jan Harmens ende Grietie Antonius, beyde van HRL, koomende weegens de bruid F.J., 24 dec 1750; Reinder Jansen ende Sijdske IJges, beide van HRL, komende wegens de bruid F.J. desselfs goedbekende, 12 Jun 1751; Jan Beerns Dobbe ende Trijntie Joosten, beide van HRL, koomende weegens de bruid F.J. desselvs broeder, 19 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL; Warnner Gerrijts ende Arjaentie Joosten, beyde van HRL, huw.aang. 21 mrt 1733 HRL, Comende voor de bruyd Fecke J., desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Fekke Ofkes zie: Poelstra
Fekke Jans Dekker ovl na 1823, huwt met IJmkje Harmens Nekker, kind: Dirkje Fekkes D, geb 1799 St Anna; BS huw 1824, ovl 1841
Fekke Ofkes Poelstra geb 1795 onder Almenum, huwt met Tietje Allerts Wiersma op 5 apr 1815 HRL, scheepstimmerman, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1815 HRL. en Almenum zv Ofke Fekkes P, en Martje Klases Adama; BS huw 1815
Felix Dienaar soldaat, alhier in garnisoen, huwt met Maria Magdalena Harbay, mede van deese stad, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jul 1764 in de Westerkerk
Felten Gerrits zie ook: G.F. Boomsma; huwt met Lijsbet Walings Kievijt, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 jan en den 4 feb en getrouwt de 6 dito 1742 F.G. ende Lijsbeth Walings Kievijt beyde van HRL, koomende weegens de bruid Douwe Jansen mr bakker, 20 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL; ontvangt van het Weeshuis f. 15:4:0 terzake kuipen van vaatwerk ten dienste van het Weeshuis, 11 mei 1756, kwit. no. 5 (GAH1085); id. f. 30:18:0, 8 nov 1756, kwit. no. 9 (GAH1085); id. f. 10:19:0, 17 mei 1757, kwit. no. 6 (GAH1086); id. 22 nov 1757, kwit. no. 20 (GAH1086); president-voogd Jan Breton betaalt f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Gerrit Pieters met kuypen bij F.G. verdiend, 8 feb 1752 (GAH1081); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 10:7:0 wegens kuipen van vatwerk en leveren van hoepen t. d. v. het Weeshuis, 23 nov 1747, kwit. no. 34 (GAH1076); id. f. 14:19:0 wegens kuipen en repareren van vatwerk t. b. v. het Weeshuis, 14 mei 1748, kwit. no. 15 (GAH1077); id. f. 25:16:0, 7 mei 1754, kwit. no. 8 (GAH1083); id. 5 nov 1754, kwit. no. 19 (GAH1083); id. f. 21:5:0 wegens het kuipen van vatwerk t. b. v. het Weeshuis, 19 nov 1748, kwit. no. 30 (GAH1077); id. f. 11:2:0, 13 mei 1749, kwit no. 16 (GAH1078); id. f. 14:12:0, 11 nov 1749, kwit. no. 32 (GAH1078); id. f. 11:8:0, 12 mei 1751, kwit. no. 19 (GAH1080); id. f. 19:13:0, 9 nov 1751, kwit. no. 31 (GAH1080); mede-weesvoogd Alef van der Meulen betaalt f. 25:0:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de weesjongen Gerrit Pieters in 1 jaar verdiend met kuipen bij V.G. (Boomsma ?), 28 jan 1749 (GAH1078); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 20:16:0 terzake het kuipen van oude en nieuwe vaatwerkewn t. b. v. het Weeshuis, 10 nov 1750, kwit. no. 33 (GAH1079); id. f. 21:13:0 wegens kuypen van vaatwerk t. b. v. het Weeshuis, 8 mei 1753, kwit. no. 13 (GAH1082); id. f. 25:11:0, 13 mei 1755, kwit. no. 6 (GAH1084); id. f. 28:9:0, 4 nov 1755, kwit. no. 14 (GAH1084); id. f. 26:6:0 voor het repareren van vaatwerk in het Weeshuis, 6 nov 1753 (GAH1082); president-voogd M.K. Blok betaalt f. 44:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Gerrit Pieters in het kuypen bij G.V. verdiend, 4 feb 1755 (GAH1084); id. f. 4:0:0 terzake expensen door hem verlegt tot inkoop van een snymes en dissel voor de weesjongen Gerrit Pieters, 3 mrt 1751, kwit. no. 10 (GAH1080); mede-weesvoogd Videlius betaalt f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Gerrit Pieters met het kuipen bij F.G. in 1 jaar verdiend, 6 feb 1753 (GAH1082)
Femke Dirks huwt met Albert Hendriks, beide van HRL, geproclameert den 12-1926 mei en getrout den 30 jun 1754 in de Westerkerk
Femke Fransen ovl 19 nov 1792 HRL, oud 60 jaar
Femke Jans zie: Leyenaar
Femke Jans ovl voor 1834 Bolsward, huwt met Folkert Pieters; BS huw 1833
Femke Klases zie: Gorter
Femke Cornelis geb 28 jan 1800 HRL, N.H., ged 16 feb 1800, dv Cornelis Dirks en Rinske Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1800
Femke Luyes zie: Stoffels
Femke Lutzes oud 62 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk C-013; VT1839
Femke de Vries huwt met Hendrik Noorbruis; BS ovl 1843
Femke Jans Leyenaar geb 1812 HRL, 1e huwt met Johannes Coenraad Metzlar op 27 jun 1833 te HRL, naaister, 2e huwt met Rimke Tonkes Komst, wonende te HRL. 1841, dv Jan Hendriks L, en Johanna Klases Zeilmaker; BS huw 1833, ovl 1838, huw 1840, ovl 1841
Femke Jans Rauwerda geb 20 mrt 1783, ged 18 apr 1783 Grote Kerk HRL, dv Jan Aukes Rauwerda en Akke Dirks Kuipers
Femke Klases Gorter geb 25 aug 1783, ged 16 sep 1783 Grote Kerk HRL, dv Klaas Johannes Gorter en Grietje Sytses; geb 1786 HRL, ovl 14 mrt 1858 HRL, huwt met Gerrit Meyer op 18 okt 1807 HRL, dv Klaas Johannes G, en Grietje Sijtses; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-167, wijk D-146; Gerhard Willem Meyer en F.K.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Produktie van genoegzaam bewijs, 3 okt 1807; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-143; VT1839; kind: Wilhelm Gerrits Meyer, geb 20 mrt 1811, ged 9 apr 1811 Grote Kerk HRL
Femke Luitjes Stoffels geb 1777 Workum, ovl 17 sep 1846 HRL, huwt met Jan Martinus Kroese, getuige bij geboorte aangifte van Jaaytje Samuels in 1811, dv Luitje S, en Anke Aukes; BS geb 1811, ovl 1846, ovl 1859
Femme Hanses ged 2 apr 1765 Grote Kerk HRL, zv Hans Femmes en Willemke Freerks; ged 18 nov 1766 Grote Kerk HRL, zv Hans Femmes en Willemke Freerks
Femme Hansen Hinne Sipkes ende Engeltie Hansen, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselfs broeder F.H., 11 May 1748; F.H. en Nelle Pijtters, beide van HRL, huw.aang. 10 nov 1736 HRL, comende voor de bruit des selvs Broeder Rients Pijtters; huw.aang. HRL 1736
Femme Harmens F.H. weduwe Wybe Panneboeter, aangesteld als turfmeetster in plaats van Trijntje Harmens, die ovl is. Eed van getrouwheid afgelegd in handen van president Paulus G. de Boer, do. 25 mrt 1802. (GAH47)
Femme Holkes Tialling Jansen ende Antie Gerbens, beyde Van HRL, huw.aang. 7 nov 1733 HRL, Comende Voor de bruid F.H., desselfs swager; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Femme Klaases geb 10 mrt 1785, ged 28 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Klaas Femmes en Grietje Jakobs
Femme Cornelis huwt met Andries Scheffer op 11 aug 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799; geb 4 nov 1775, ged 21 nov 1775 Grote Kerk HRL; als Femme, dv Kornelis Hendriks en Vrouwkje Lieuwes
Femmetje van der Does huwt met Nutte Hoedemaker, wonende te HRL. 1878, A 19 mrt 1879 Purmerend; BS ovl 1878
Femmetje Theunis ged 25 aug 1767 Grote Kerk HRL, dv Theunis Anthoni en Hiltje Pieters
Fenna ter Haar huwt met Jan Houttuin, nog in leeven, kind: Anne Jans Houttuin, geb 10 nov 1773, ged 25 jan 1798 Grote Kerk HRL
Fenna W Hermanus zie: Plutschouw
Fenna Wilhelmina Plutschouw geb 29 jul 1801 HRL, ged 30 aug 1801, N.H., dv Hermanus P, en Anna Jans Houttuin; dopen Grote Kerk HRL 1801
Fenne Beernts Jan Harmens ende F.B. beyde van HRL, komende voor de bruid des selfs vaeder Beernt Lammerts, 23 Aug 1749; huwt met Jan Harmens, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 Augusti en den 7 sep 1749 en doen ook getrouwt
Fenne Dirks Wopke Bartels en F.D., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 14 mrt 1772 HRL, en getrouwd op 2 aug 1772
Fenne van Geit geb 1796 HRL, ovl 5 jun 1826 HRL, dv Simon vG, en Jannetje Keets; BS ovl 1826
Fenne Harmens geb 1769 HRL, ovl 29 okt 1826 HRL, huwt met Suffridus Harmens Weghuis, man is weever; BS ovl 1826; 1846 overlijdens; Suffrinus Weghuis en F.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 jan 1807; ondertrouw HRL
Fenne Harmens van Franequer, huwt met Beernt Jans, van HRL, geproclameerd de 25-31 okt en de 8 en getrout met attestasie de 10 nov 1761; huw reg. N.H. HRL
Fenne Jans ovl 8 jun 1791 HRL, oud 42 jaar
Fenne Jans weesvoogden bet f. 14:5:4 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de inbreng van F.J., Johanna, Martje en Gerrit Jans, uyt de nalatenschap van wijlen haar moei Hendrikje van der Linde, 12 apr 1785. (GAH1116)
Fenne Jans huwt met Jan Hendrik Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 mei 1760
Fenne Jochems geb 11 mei 1773, ged 27 mei 1773 Grote Kerk HRL, dv Jochem Hendriks en Sijdske eyberts
Fenne Pieters van Franequer, huwt met Hendrik Corneelis, van HRL, sijn geproclameert den 25 nov en den 2-9 desember 1742 en doe ook getrouwt
Fenne Simons zie: van Geit
Fenne Willems zie: Muller
Fenne Carels Oschner geb 19 feb 1797, ged 21 feb 1797 Grote Kerk HRL, dv Carel Wilhelm Oschner, sergeant in ''t 2e bataillon van de 4de halve Brigade en Maria Gerritsen
Fenne Johannes Brinks geb 13 aug 1781, ged 14 aug 1781 Grote Kerk HRL, dv Johannes Brinks en Martje Giliam
Fenne Willems Muller geb 1802 HRL, ovl 19 apr 1869 HRL, Chr. Afgesch, huwt met Dirk Annes Leeninga op 11 okt 1827 HRL, huw.afk. 30 sep en 7 okt 1827 HRL, werkster, dv Sijtske Cornelis; BS huw 1827, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-097, wijk G-071, 143, 216, supp wijk G-470; oud 39 jaar, geb en wonende te Hrl. 1839, wijk G-156; VT1839
Fennegiena Pik oud 69 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk E-082; VT1839
Fenneke Hayes ovl 29 mrt 1740 HRL, erven ontvangen lijfrente
Fennigje Durks ged 23 jul 1747 Grote Kerk HRL, dv Durk Roelofs en Baatje Douwes
Fennigje Lambertus Huisinga huwt met Feite Jakobs Ruitenschild, kind: Jakob Feites Ruitenschild, geb 19 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL; kind: Maria Feites Ruitenschild, geb 20 jan 1784, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Lambertus Feites Ruitenschild, geb 14 mrt 1788, ged 15 apr 1788 Grote Kerk HRL
Fentje Hendriks zie: Koopmans
Fentje Hettes zie: van der Veen
Fentje Melles geb 1806 Wijnaldum, ovl 6 dec 1812 HRL; wijk D-099, dv Melle Heeres en Lupkje Jacobs; BS ovl 1812
Fentje Wybes zie: de Vries
Fentje Hendriks Koopmans geb 1775 ... , huwt met Sjuk Dirks/Jans Tadema, doet overlijdensaangifte van Geert Antonij in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811; kind: Harmanus Sjerks, geb 27 apr 1810, ged 6 may 1810 Grote Kerk HRL, vader als: Sjerk D.T., moeder als: Fentje Harmens Koopman
Fentje Hettes van der Veen geb 17 dec 1802 HRL, ged 4 jan 1803, N.H., ovl 25 mei 1823 HRL, zv Hette vdV, en Baukje Jacobs, (Hendriks); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1823
Fentje Wybes de Vries geb 9 nov 1800 Bergumerdam, ged 16 dec 1800, ovl 13 mrt 1876 HRL, N.H., huwt met Casper Johannes Schokker op 26 jun 1834 HRL, wonende te HRL, dv Wiebe Pieters dV, en IJmkje Harkema; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1834, ovl 1876, bev.reg. 1851 wijk F-184; oud 39 jaar, geb Bergumerdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-158; VT1839
Ferdinand Fredrik zie: Pfeiffer
Ferdinand Hendriks zie: de Wit
Ferdinand Johan zie: Magrijn
Ferdinand Magrijn geb 1796 Franeker, ovl 23 dec 1838 HRL, huwt met Marijke Sterk, werkman in 1838, wonende te aan de Schritsen, zv Johan M, en Oetske Nannings; BS ovl 1838
Ferdinand Portier huwt met Jelsje Brons; BS ovl 1858
Ferdinand Thone levert illuminatieglazen 1808
Ferdinand de Wit geb 1801 HRL, ovl 29 dec 1828 HRL, huwt met Akke Thomas vd Werf op 25 jan 1824 HRL, huw.afk. 11 en 18 jan 1824, baardscheerder in 1828, zv Hendrik dW, en Catharina Roeterman; BS huw 1824, ovl 1828, ovl 1842
Ferdinand Fredrik Pheiffer huwt met Talia Folkers, kinderen: Willem Diederik, geb 1 okt 1809 HRL, Anna Catharina, geb 10 sep 1807 HRL, Paulus Hermanus, geb 11 mrt 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1807, 1809; eigenaar van wijk E-024; gebruiker P. Tetrode, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-208; gebruiker Johannes Bakker, sjouwer, en Geert Harmens wed., 1814. (GAH204); heeft een huisbediende, 6e quartier, belasting: f. 1:0:0, mei 1803, may 1804; (GAH650); heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); kind: Willem Diderik Ferdinands Pfeiffer, geb 1 okt 1809, ged 17 okt 1809 Grote Kerk HRL; kind: Talea Ferdinands Pheifer, geb 26 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL
Fermer Gerbens ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd cement aan de Zeewerken, 17 sep 1751: 747 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Fertje Christiaans Valkenburg geb 22 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL, zv Christiaan Valkenburg en Eke Wassenaar
Fetje Adrianus zie: Oostendorp
Fetje Alberts zie: de Jong
Fetje Ales geb 28 mei 1772, ged 30 mei 1772 Grote Kerk HRL, dv Ale Franzen en Jetske Cornelis
Fetje Andeles Fettje A., ged 12 feb 1765 Grote Kerk HRL, dv Andele Folkerts en Antje Jacobs; huwt met IJsbrand Willems Brouwer op 9 mrt 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk 9 mrt 1794; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1831; IJsbrand Willems ende F.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Andele Folkerts, 22 feb 1794; ondertrouw HRL; begraven Klein Kerkhof, regel 14, nr. 52; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; IJsbrand Willems en F.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 9 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Job IJsbrands, geb 1 dec 1796, ged 15 jan 1797 Grote Kerk HRL; ingevolge Dispositie van de Regtbank van Eersten aanleg, zitting houdende te Leeuwarden van den 21 apr 1828, de geboorteakte van Job, geb den 1 dec 1796, bij des vaders naam te voegen de familienaam Brouwer, zoo dat de vaders naam van Job na verbetering moet zijn IJsbrand Willems Brouwer. de wethouder officier van den Burgerlijken stand der Stad HRL; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden. de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden, heeft op de navolgende requeste het daar achter gesteld vonnis gewezen van inhoud als volgt. Ontvangen 19 apr 1828. Aan den Heere President van de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden. Geeft zeer onderdanig te kennen Job Brouwer, Zeeman wonende te Oostende Provincie Westvlaanderen, zv IJsbrand Willems Brouwer, en Fettje Andeles, in tijden echtelieden te harlingen, ten deze gebruik makende, van het armregt toegestaan bij Koninklijk Besluit in dato 9 mrt 1815, op grond van bijgaande verklaring Sub. A. -Dat hij voornemens zijnde een huwelijk aan te gaan, eene acte van zijne geboorte geligt hebbende, daar uit tot zijne verwondering heeft gezien, dat zijn vaders familienaam Brouwer, aldaar niet was overgeschreven, Zoo dat hij Requestrant aldaar voorkomt als zv IJsbrand Willems, blijkens bijlage B. -Dat evenwel Zijn vader werkelijk den familienaam van Brouwer heeft gevoerd, Zoo als geblijken kan uit bijlage C., D. en E. Dat hij alzoo gaarne zoude zien, dat het abuis of de omissie waar bij de familie naam van Brouwer id weggelaten, achter de namen van zijnen vader voorkomende in de Registers der geborenen en gedoopten bij de gereformeerde gemeente te HRL, in dato den eerste dec zeventine honderd zes en negentig, wierde verbeterd. -Redenen Waarom hij Zich wendt tot UWEdele gestrenge, met onder danig verzoek dat het UWEdgestrenge mooge behagen, een der Heeren Regters te Committeren, ten einde op het rapport van denzelven en na gehoord te hebben den haar Officier is des Zelfs Conclusie, door de Regtbank worde gelast, dat de familienaam van Brouwer mag worden gevoegd, achter of bij de namen IJsbrand Willems voorkomende in het Reg. van geborenen en gedoopten bij de gereformeerde gemeente te HRL, in dato den eersten dec 17 Zes en Negentig, alles naar aanleiding van art. 99 van het Burgerlijk Wetboek, en Art. 155 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Regtspleging. -Q:f:(was geteekend) S.B. Stienstra-procureur. de Regtbank. -Gezien de Requeste. -Gehoord het rapport van den regter Jonkheer Speelman Wobma ter deeze teregtzitting daartoe gecommitteerd bij des presidents ordonnantie van den 19de dezer maand. Gehoord mede de Conclusie van den Heer Officier Conform dit vonnis. Overwegende dat het verzoek overeenkomstig de wet ingerigt Zijnde kan worden toegestaan. -Gezien art. 99 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede art. 155 van het Wetboek van Burgerlijke regtspleging. -Accordeert het verzoek ten requeste gedaan en Authoriseert den Suppliant om den familienaam van Brouwer bij de namen IJsbrand Willems voorkomende in de registers der geborenen en gedoopten bij de gereformeerde gemeente te HRL in dato den eersten dec 1700 zes en negentig te doen bijvoegen. Magtigt dien ten gevolge den bevoegden Officier van den burgerlijken Stand om van die rectificatie op de registers behoorlijk melding te maken, mits observerende de formaliteiten bij art. 101 en 49 van het Burgerlijk Wetboek en art. 157 van het Wetboek van Burgerlijke regtspleging voorgeschreven. -Aldus gedaan te Leeuwarden den Een entwintigsten apr Eenduizend acht honderd acht en twintig, present de Heeren C. Schultz fungerend president Jonkheer Speelman Wobma en N. Fockema regters. Adema subst. officier(was geteekend) C. Schultz, M. Goslings
Fetje Anskes ged 9 Febrij 1768 Grote Kerk HRL, dv Anske Andries en Antie Hijlkes
Fetje Bonnes zie: IJlstra
Fetje Daniels geb 15 jun 1772, ged 7 jul 1772 Grote Kerk HRL, dv Dani?l Pieters en Hester Willems
Fetje Dirks zie: Wagenaar
Fetje Dirks ovl 31 aug 1768 HRL, huwt met Rein Annes; BS huw 1822
Fetje Everts zie: Vuurmans
Fetje Feikes zie ook: Fetje Taekes; geb 9 jun 1749 Dokkum, ovl 23 nov 1819 HRL, huwt met Hijlke Jarigs de Boer, winkelierse in 1819; BS ovl 1819; 1826 overlijdens
Fetje Gerrits zie: Olenjus
Fetje Gerrijts huwt met Douwe Andries, kind: Auckje Douwes, ged 21 aug 1763 Grote Kerk HRL; kind: Andries Douwes, ged 20 7ber(=sept) 1768 Grote Kerk HRL
Fetje Gonggrijp geb 13 sep 1805 HRL, ovl voor mrt 1811, ged 29 sep 1805 HRL, N.H., dv Jan H.G., en Grietje Klazes Overdijk; dopen Grote Kerk HRL 1805
Fetje Harmens geb 30 jul 1781, ged 21 aug 1781 Grote Kerk HRL, dv Harmen Jans en Fetje Walings
Fetje Harmens geb 12 mrt 1777, ged 25 mrt 1777 Grote Kerk HRL, dv Harmen Geerts en Rigtje Willems
Fetje Heerema zie: Fettie Hessels; geb 1757 HRL, ovl 9 okt 1830 HRL, ongehuwd, dv Hessel H, en Rinske Ruurds; BS ovl 1830
Fetje Heeres ged 2 may 1741 Grote Kerk HRL, dv Heere Hendrijks en Reinskje Sipkes
Fetje Heeres geb 1745 HRL, ovl 7 jun 1813 HRL, huwt met Hans Paulus, ovl wijk F-098; BS ovl 1813; Hans Paulus en F.H., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 8 aug 1773 HRL, en toen getrouwd; kind: Trijntje Hanses, geb 2 apr 1774, ged 3 mei 1774 Grote Kerk HRL
Fetje Hendriks geb 4 apr 1800 HRL, ged 29 apr 1800, N.H., dv Hendrik Tabes en Jeltje Barends; dopen Grote Kerk HRL 1800
Fetje Hessels zie ook: Heerema; ged 5 jul 1757 Grote Kerk HRL, dv Hessel Poppes en Rinske Ruirdts
Fetje Hylkes geb 19 aug 1796, ged 30 aug 1796 Grote Kerk HRL, dv Hijlke Jacobs en Baukje Dirks
Fetje Hilbrands geb 1759 ... , doet overlijdensaangifte van Trijntje Harmens; BS ovl 1811
Fetje Jacobs ovl 25 nov 1727 HRL, old 40 jaer
Fetje Jans ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, dv Jan Antoon en IJbeltje Jacobs
Fetje Jans geb 9 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL, dv Jan Aanes en Evertje Gerrits
Fetje Jans Gerrit Gerrits ende F.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Beernt Jans desselfs swaeger, 30 May 1750; huwt met Gerrit Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd den 31 May en den 7-14 jun 1750 en doen ook getrouwdt
Fetje Jelles huwt met Tjeerd Serps, kind: Hinke Tjeerds, ged 19 feb 1741 Grote Kerk HRL
Fetje Jurjens huwt met Arjen Bottes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 18-25 aug en den 1 sep 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Fetje Kaapstra oud 47 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk A-133; VT1839
Fetje Caspers huwt met Arent Jansen, beyde van HRL; sij sijn geproclameert den 31 jan en den 7-14 feb 1740 en doe ook getrouwt; huw.reg. N.H. HRL
Fetje Klases zie: Bakker, Kingma
Fetje Claases huwt met Pieter Reinderts, kind: Hans Pieters, ged 22 feb 1752 Grote Kerk HRL; kind: Claas Pieters, ged 17 feb 1750 Grote Kerk HRL
Fetje Clases ontvangt interesse 1740-1755
Fetje Cornelis Wij Schout der Gemeente Langweer Certificeren bij dezen dat de huwelijks afkondigingen tusschen Lieuwe Ernst Haarsma oudt negentien jaar, van beroep Werkman, geb en wonende te HRL, minderjarige zv Ernst Alberts Haarsma en Jetske Gerbens, en F.C. oudt agt en twintig jaar, zonder beroep, geb te Langweer en laatst aldaar woonachtig meerderjarige dogter van Cornelis IJsbrands en Helena Jacobus van der Put, in leven Echtelieden te Langweer, alhier behoorlijk Zijn afgekondigd op Zondagen den Veertiende en een en twintigste jan dezes jaars Zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekoomen. Langweer den vijf en Twintigste jan 1816; Ik Ondergetekende Ernst Alberts Haarsma, Scheepstimmerman, wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen minderjarigen Zoon Lieuwe Ernst Haarsma, mede wonende te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met F.C., dv Cornelis IJsbrands en Helena Jacobus van der Put; mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer Presid. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na Afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd; en heb ik deze met mijne Gewone handtekening Vertekend. HRL den 28 nov 1815; Extract uit het Doopregister der Hervormde Gemeente Langweer C: annexis. In het jaar Seventien hondert Zeven en Tagtig den veertien apr is geb Fetje, dogter van Cornelis IJsbrands en Helena van der Put. Echt. te Langweer
Fetje Lammerts dezelfde als hieronder ??; huwt met Barend Watzes; BS ovl 1831
Fetje Lolkes huwt met Jan Antonijs Winkelaar; BS ovl 1832; 1852 overlijdens
Fetje van der Meulen huwt met Johan George Helbig; BS ovl 1857
Fetje Michiels ged 19 mrt 1741 Grote Kerk HRL, dv Michiel Rienks en Marike Taebes
Fetje Piebes huwt met Bonne van Dijk op 2okt180 Wartena, komt van Wartena; hu Grote Kerk HRL 1808
Fetje Piers huwt met Hendrik Joukes Olinjus; BS ovl 1838
Fetje Pieters zie: Hoogstra, Metselaar, Fetje IJedes
Fetje Piters ged 3 apr 1753 Grote Kerk HRL, dv Piter Clasen en IJfke Clasen
Fetje Pieters ged 7 sep 1755 Grote Kerk HRL, dv Pieter Abrahams en Martje Clazen
Fetje Pieters huwt met Gerrit Popkes, kind: Jantje Gerrits, geb 25 aug 1787, ged 11 sep 1787 Grote Kerk HRL
Fetje Pieters huwt met Tjalling Jurjens, kind: Yfke Tjallings, geb 23 jul 1784, ged 8 aug 1784 Grote Kerk HRL
Fetje Pieters Marten Wybes en F.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage
Fetje Pieters zie ook: Tettje Pieters; geb 1757 Sexbierum, ovl 15 okt 1827 HRL, huwt met Asmus Feddes Tuinhout, in ovlakte met geslnm ''Tuinhout'', dv Pieter Freerks en Bregtje Sjoerds; BS ovl 1827; 1831 huwelijken, ovl 1847; kind: Fedde Asmus, geb 30 may 1785, ged 14 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Asmus, geb 15 okt 1787, ged 30 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Asmus, geb 26 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind: Foppe Asmus, geb 23 apr 1797, ged 9 may 1797 Grote Kerk HRL
Fetje Pieters huwt met Albert Tijssens; BS huw 1815; Geextraheerd uit de Registers der gedoopten van den dorpe Burgwerd. 1756 den 29 feb is ged Pieter Alberts zv Albert Tijssen en Tettie P. Echtelieden te Burgwerd van de Trekweg de vader tegenwoordig het kind is geb den 25 februari. Gegeven tot Witmarsum den 14 okt 1815
Fetje Popkes geb 21 feb 1791, ged 13 mrt 1791 Grote Kerk HRL, dv Popkes Wybes en Antje Ruurds
Fetje Reins ovl voor 1834, huwt met Pieter Cornelis; BS huw 1833
Fetje Renaldes oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-101; VT1839
Fetje Sybrens ged 19 nov 1765 Grote Kerk HRL, zv Sijbren Jarigs en Sjouwkje Lieuwes
Fetje Simonsz oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-059; VT1839
Fetje Sipkes huwt met Willem Johannes, kind: Hester Willems, ged 8 dec 1739 Grote Kerk HRL
Fetje Sjerks ovl voor 1813, huwt met Johannes Lammerts, in leven wonende te Franeker; BS huw 1812
Fetje Stapert huwt met Rienk Sleeswijk; BS ovl 1879
Fetje Teekes huwt met Harmen Hendriks, kind: Harmentje Harmens, ged 17 aug 1745 Grote Kerk HRL; kind: Teecke Harmens, ged 28 mrt 1741 Grote Kerk HRL; Fettie T. ende Harmen Hendriks, beide van Hier, huw.aang. 12 jun 1734 HRL, Comende voor de bruid Taeke Hennes, desselfs Vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Fetje Taekes geb 1748 ... , huwt met Hijlke Jarigs, doet overlijdensaangifte van Wybren Martens; BS ovl 1811
Fetje Taekes Rinse Theunis en F.T., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 13 mrt 1774 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha
Fetje Tilstra oud 32 jaar, geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk A-021; VT1839
Fetje Tjallings ovl 18 aug 1727 HRL, oud 70 jaeren
Fetje Tjallings huwt met Bouwe Paulus op 1 jun 1800 HRL, komt van Minnertsga; huw Grote Kerk HRL 1800
Fetje Veenstra Jan Daams en F.V., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 may 1785 HRL, en zijn den 16 daaraan volgende getrouwd
Fetje Wybrandus geb 22 jul 1794, ged 10 aug 1794 Grote Kerk HRL, dv Wybrandus Christiaans en Mayke Klaases
Fetje Yedes zie ook Fetje Pieters; geb 1765/73 ... , ovl 14 jul 1827 HRL, huwt met Hendrik Bouwes Zein, doet overlijdensaangifte van Hieke Ruurds in 1811, turfmeetster te HRL 1826; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1811, huw 1826, ovl 1827, ovl 1835; kind: Ide Hendriks, geb 5 aug 1796, ged 16 aug 1796 Grote Kerk HRL
Fetje Alberts de Jong geb 1778 Makkum, ovl 25 dec 1837 HRL, huwt met Sjierk Andries Schaafsma, dv Albert dJ, en Grietje Eiberts; BS ovl 1837
Fetje Anthonys de Boer geb 24 may 1795, ged 23 jun 1795 Grote Kerk HRL, dv Anthonij Jans de Boer en Akke Geerts
Fetje Arjens Oostendorp geb 1784 HRL, huwt met Sijbout Hendriks Pekelaar op 23 aug 1818 HRL, huw.afk. 9 en 16 aug 1818, wonende te HRL. 1845, dv Adrianus O, en Rikje Douwes; BS huw 1818, ovl 1845; geb 27 okt 1783, ged 18 nov 1783 Grote Kerk HRL, dv Arjen Oostendorp en Rikje Douwes
Fetje Dirks Wagenaar ovl voor 1835 HRL, huwt met Poppe Tjallings Schaafs; aBS ovl 1833, huw 1834
Fetje Durks Siderius geb 23 okt 1788, ged 11 nov 1788 Grote Kerk HRL, dv Durk Siderius en Wytske Ruurds
Fetje Everts Vuurmans geb 1747 ... , ovl 17 mrt 1826 HRL, huwt met Jacob Dirks vd Haak, wonende te Dron rijp, doch zich ophoudende te HRL; BS ovl 1826
Fetje Fokkes Visser geb 1761 HRL, ovl 2 apr 1833 HRL, huwt met Ruurd Johannes Visser, dagloonster te HRL. 1833, dv Fokke V. en ... ; BS geb 1811, huw 1816, ovl 1833, ovl 1839; Wij Ondergetekenden Thijs Pieters van Vliet en Eelkje Oebeles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Concenteeren aan onzen Dochter Aukje Thijssens van Vliet om Zich in het huwelijk te begeven met Ulbe Ruurds Visser zv wijlen Ruurd Johannes, en van F.V., woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816; Ik Ondergetekende F.V. weduwe Ruurd Johannes, woonachtig te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren aan mijn Zoon Ulbe Visser, bij mijnen wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven van Aukje Thijssen van Vliet, dv Thijs Pieters van Vliet, en Eelkje Oebeles, alle wonende te HRL. HRL den 7 mei 1816
Fetje Gerrits Olenjus geb 24 mrt 1799 HRL, ged 14 apr 1799 HRL, ovl 25 jan 1858 HRL, huwt met Dirk Johannes van Seist op 27 jun 1824 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1824, dienstmeid. N.H., dv Gerrit Johannes en IJtje Wouters; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1824, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-279, supp wijk G-382; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-274; VT1839
Fetje J Schaar oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-184; VT1839
Fetje J Tummer oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; VT1839
Fetje Jacoba Driessen geb 1 nov 1803 HRL, ged 15 nov 1803 HRL, N.H., dv H.D., en J. vd Haak; dopen Grote Kerk HRL 1803
Fetje Jakobs Ruitenschilt huwt met Frederikus Wassenaar, kind: Arjen Frederikus Wassenaar, geb 27 jun 1787, ged 17 jul 1787 Grote Kerk HRL
Fetje Jans Scheer zie F.J. Wielinga
Fetje Jans Wielinga (Huw. Akte 1821) geb 1790 HRL, ovl 18 jul 1848 HRL, huwt met Albert Hilverda op 15 jul 1821 HRL, huw.afk. 1 en 8 jul 1821, dv Jan Anes Scheer(zijn ovl akte) en Evertje Gerrits; BS huw 1821, ovl 1848
Fetje Klases Bakker geb 1761 Kollum, ovl 18 nov 1848 HRL, 1e huwt met Jan Gautier, 2e huwt met Sake Jacobs Zwart op 1 apr 1810 HRL, komt van HRL; 1810, dv Klaas B en Pietje vd Meulen; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1848; Jan Joseph Goutier ende F.C.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S. Rienstra, goede bekende, 17 nov 1787; ondertrouw HRL; Sake J. Swart en F.C.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL; oud 79 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-023; VT1839; kind: Joseph Jans Gautier, geb 3 aug 1788, ged 19 aug 1788 Grote Kerk HRL
Fetje Klazes Kingma geb 1767 Tzummarum, ovl 11 mei 1838 HRL, 1e huwt met Jacob Tjeerds Vellinga, 2e huwt met Gerrit Brugsma, dv Klaas K, en Riemke IJtes; BS ovl 1838
Fetje Pieters Hogstra zie: Hoogstra
Fetje Pieters Hoogstra geb 1791 HRL, ovl 2 apr 1857 HRL, huwt met Johannes Akkerman op 16 dec 1810 HRL, dv Pieter H, en Jetske Jagersma; huw Grote Kerk HRL 1810, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk G-091; Johannes Akkerman en F. Hogstra (!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL
Fetje Pieters Metselaar geb 1750 ... , ovl 8 sep 1814 HRL, huwt met Tjalling Jurjens Brameyer, ovl wijk G-205; BS ovl 1814; 1826 overlijdens; sterfhuis wijk G-205/L. Warndersteeg 1, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Fetje/Tetje Fokkes zie ook: Visser; ged Fettje F., ged 7 sep 1762 Grote Kerk HRL, dv Fokke Eerks en Gatske Yges; Ruurd Johannes en F.F., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jan 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Minke Ruurds, geb 1 jun 1784, ged 22 jun 1784 Grote Kerk HRL, moeder als Fetje F. ; kind: Fokke Ruurds, geb 7 jul 1793, ged 28 jul 1793 Grote Kerk HRL, moeder als Fetje F. ; kind: Ulbe Ruurds, geb 24 jan 1796, ged 14 feb 1796 Grote Kerk HRL; kind: Gatske Ruurds, geb 1 may 1787, ged 17 may 1787 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en negentig den Vier & twintig jan is Geboren Ulbe zv Ruurd Johannes en F.F. Afgegeven op den Raadhuizen binnen HRL den 7 mei 1816
Fetske Aukes huwt met Iep Bernardus, kind: Auke Ieps, geb 25 sep 1795, ged 11 okt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Bernardus Ieps, geb 9 aug 1797, ged 22 aug 1797 Grote Kerk HRL
Fettie Bouwes De Magistraat gedelibereert hebbende over de provisionele nominatie van F.B. tot de waarneminge van het Stads Vroedvrouwsampt op den 13n feb 1737 gedaan, heeft goedgevonden en geresolveert de persoon van Acke Boomsma thans wederom hier woonagtig andermaal tot Stads vroedvrouw aan te stellen op Lasten pligten profijtten en gehoorsaamheeden daar toe en aanbehoorende, en aan deselve ten tijde van haar voorige bedieninge bekent geworden. Aldus geresolveert den 20 dec 1738 en geresumeerd staande vergadering, Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de Magistr:ab:sec:P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Fettie Machiels huwt met Hendrik Garrels, kind: Fedde Hendriks, ged 23 mrt 1760 Westerkerk HRL, de moeder ovl
Fettie Migchiels van HRL, huwt met Hendrik Garrels, van de Peeckel, geproclameert den 19-26 sep en de 1 en getrout met attestasie den 17 okt 1756 in de Westerkerk
Fettie Oeges ged 30 dec 1759 Westerkerk HRL, dv Oege Johannes en Grietie Rinties
Fettie Roelofs huwt met Conradus Gijsbertus Benfort, kind: Rudolphina Conradus Benfort, ged 12 nov 1761 Westerkerk HRL; kind: Johan Reinhart Coenraads Bentfort, ged 21 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Coenraads Bentfort, ged 15 mei 1768 Westerkerk HRL
Fettie Jans Backer huwt met Douwe Dirks Siderius, beide van HRL, geproclameert den 17-24 en getrout den 31 mrt 1754
Fettie Jurjens de Jong ged 25 mei 1756 Grote Kerk HRL, dv Jurjen Karsten de Jong en Willemina de Fille
Fettje Alberts huwt met Douwe Alles, beide van Almenum, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 nov 1762; kind: Antje Douwes, ged 16 aug 1763 Grote Kerk HRL, moeder als F. Alles
Fettje Alles zie: F. Alberts
Fettje Alles ged 23 apr 1771 Grote Kerk HRL, dv Alle Folkerts en Aukje Bonnes
Fettje Annes huwt met Folkert Alles, kind: Claas Folkerts, ged 15 feb 1747 Grote Kerk HRL
Fettje Dirks ged 13 sep 1768 Grote Kerk HRL, dv Dirk Barts en Iebeltje Pieters
Fettje Dirks van HRL, huwt met Poppe Tjallings van Mackum, geproclameert den 19-27 mrt en de 2 en getrout met attestatie den 9 apr 1758 in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL; kind: Tjalling Poppes, ged 21 aug 1759 Grote Kerk HRL; kind: Durk Poppes, ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL; kind: Tjalling Poppes, ged 14 mei 1765 Grote Kerk HRL; kind: Antie Poppes, ged 1 sep 1767 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & Sestig den Veertiende mei is Gedoopt Tjalling, zv Poppe Tjallings & F.D. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816
Fettje Gerrits huwt met Sijbout Pieters Renia, wonende te HRL; BS huw 1843
Fettje Hendriks Jan Jacobs en F.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 12 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Jacob Jans, geb 6 jul 1811, ged 27 jul 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: Feitje J. ; geb 12 nov 1786, ged 12 dec 1786 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Hayes en Reinskje Reins
Fettje Jacobs ged 9 dec 1751 Westerkerk HRL, dv Jacob Johannis en Antje Feikes moeder ook als F. Feites; huwt met Wouter Rutgers; BS ovl 1812; huwt met Wouter Rutgers, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mei en getrout de 5 jun 1768; kind: Antje Wouters, geb 15 sep 1774, ged 4 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Wouters, geb 10 mrt 1776, ged 16 apr 1776 Grote Kerk HRL; kind: Antje Wouters, geb 11 jun 1778, ged 23 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Wouters, geb 30 jan 1780, ged 22 feb 1780 Grote Kerk HRL; kind: Antje Wouters, geb 24 nov 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL
Fettje Jans zie: Bakker, Gonggrijp, Scheer, Wielinga
Fettje Jans huwt met Douwe Dirks, kind: Jan Douwes, ged 17 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Antje Douwes, ged 18 mei 1756 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Douwes, ged 8 okt 1754 Grote Kerk HRL
Fettje Jans Hendrik Pieters en F.J., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 6 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; geb 17 jan 1789, ged 1 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Jan Anes en Evertje Gerrits
Fettje Jans Remonstreerd met Eerbied F.J. wedue Meindert Cobus meede goedvrouw binnen deese Stad, dat Acke Boomsma in leeven gewesen Stadsgoedvrouw deeser wereld is ovl de supplnte seer genegen zijnde, als haer agtbaerhedens gunst konde obtineeren dat in desselvs plaetse weederom wierde aengesteld, op lasten en pligten soo des behoort sampt profijtten etc:alwaeromme de supplnte haer aen de tafel van UEd:Agtbaerheden koomt addresseren met ootmoedig versoek ten einde het Ed:Geregte het geliefde te behagen omme de supplnte in plaetse van den overleeden weederom aen te stellen, waer op een gunstige dispositie is verwagtinge quo facto etc:(was get:), H. Wiaerda; (in margine Stonde); de magistraet accordeerende het versoek nomineerd mits deesen de supplnte F.J. tot meede ordrs Stads Vroedvrouw (!) op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 21 may 1742. (Was get) J. Agema, Ter Ordtie van de magistr:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); F.J. ende Meinert Kobus, beyde van HRL, huw.aang. 31 aug 1737 HRL, komende wegens de bruyd Jan de Boer; huw.aang. HRL 1737
Fettje Jogchems ged 12 apr 1768 Grote Kerk HRL, dv Jogchem Meinderts en Tjietske Feddriks
Fettje Johannes huwt met IJpe IJsbrands, beide van HRL, geproclameerd de f. 8:15:22 en getrout den 29 apr 1770 in de Westerkerk
Fettje Jurjens huwt met Jan Jansen de Boer, beide van HRL, geproclameerd de 31 jul en de 7 en de 14 en getrout de 16 aug 1768
Fettje Klases ovl voor 1858, wonende te Franeker in 1837, kind: Klaas, geb 24 aug 1811 HRL, in 1837 geslnm ''de Ruiter''; bsha181ge, BS Franeker huw 1837, ovl 1857
Fettje Claases huwt met Albert Jansz, beide van HRL, geproclameerd de 26-28 apr en getrout de 3 mei 1761
Fettje Cornelis president-voogd T. Radsma betaalt f. 20:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door het weesmeisje F.C. op het tighelwerk van Hanekuyk verdiend, 10 sep 1752 (GAH1081)
Fettje Kramer huwt met Gerben Piekema; BS ovl 1885
Fettje Lammerts dezelfde als hierboven ??; huwt met Beernd Dooitses, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 23 dec 1766 in de Westerkerk; kind: Lijsbeth Barends, geb 17 sep 1773, ged 5 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Barends, ged 11 dec 1768 Westerkerk HRL; kind: Lammert Barends, ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL
Fettje Martens ovl ovl 8 dec 1789 HRL, oud 70 jaar
Fettje Meinerts ovl 4 sep 1727 HRL, old 60 jaeren
Fettje Pettinga oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-113; VT1839
Fettje Pieters geb 10 sep 1741 Dronrijp, ovl 9 dec 1819 HRL, huwt met Pieter Andries Spoelstra; BS ovl 1819
Fettje Reins zie: Kimstra
Fettje Roelofs zie: Visser
Fettje Sakes huwt met Jurrien Carsten, ontv f. 103:8:0 vd rentmeester van het Weeshuis weegens soetemelk door hem in een half jaer aan het Weeshuys gelevert, ord. no. 3, 16 may 1730. (GAH1060)
Fettje Simons Gerrijt Jansen ende F.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Simon Jetzes, de vader, 18 dec 1790; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 44, nr. 80; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Gerrit Jansen en F.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 jan 1791 HRL, en zijn getrouwd den 4 den daaraanvolgende
Fettje Tjallings huwt met Jeltje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 11, 18 en 25 okt 1739 en doe ook getrouwt
Fettje Willems zie: Terpstra
Fettje Jans Bakker geb 1778 Marssum, ovl 13 feb 1856 HRL, huwt met Evert Everts Postma, N.H., dv Jan B., en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 B- 76
Fettje L. de Boer ovl 2 apr 1792 HRL, oud 66 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 16, nr. 14; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Fettje Migchiels Roorda huwt met Dirk Claases Cuperus, beide van HRL, geproclameerd de 25 jul de 1 aug en de 8 en getrout de 15 dito 1762
Fettje R Akkringa ovl 8 dec 1789 HRL, oud 23 jaar
Fettje Reins Kimstra ovl 2 jan 1749 ... , ontvangt lijfrente 1746-1749
Fettje Rienks Roorda Vertoond met Schuldige Eerbiedigheid F.R.R. ordris Turfmeetster binnen deze Stad, dat zij Suppliante door UEd Achtbh Sonderlinge gratie deze bedieninge bij wege Van Substitutie heeft laten Waarneemen door eenen Antje Hiddes, dewelke voor een weinig tijds door de dood is weggerukt geworden:En de Suppliante haar nog in dezelve omstandigheeden bevindende, dat haare teegenwoordigheid tot bevorderinge haarer kostwinnege dagelijx ten huise noodzakelijk is, invoegen het dezelve als nog van gelijken nut en dienstigheid zoude weezen deze bedieninge door een Subst te laten waarnemen, zoo koomt de Suppliante zeer gedienstig daar toe aan UEd:Achtb:voor te Stellen de persoon van Antje Hijlkes, zijnde een jonge dogter daar toe bequaam en inclinerende, en welke haar Versoek bij dat der Suppliante Voegende, zeer Ootmoedig Verwagten dat UEd:Achtb:in dit Voorstel een Welgevallen zullen gelieven te neemen, en haar Antje Hijlkes provisioneel tot Subst Turfmeetster te qualificeren. requisitus (get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Verzoek Stelt mits deesen de meede Suppliante Antje Hijlkes tot Substituit Turfmeetster binnen deese Stad op lasten, pligten en gehoorsaamheden daar toe behorende mits doende den Eed van Getrouwigheid Actum den 21 mrt 1759. (was Get:) Lourens Tabes (onder Stonde) Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Antje Hijlkes heeft den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr L:Tabes den 21 mrt 1759. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsdinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Fettje Willems Terpstra zie T. Kaper (uitgebr. ); huwt met Meindert Wopkes Astra, wonende te HRL 1840; BS ovl 1840
Fettje/Tietje/Christina Roelofs Visser huwt met Gerrit Lammerts Wielinga; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1809, 1811, BS huw 1834
Fetze Klases zie: van der Hey
Fetze Pieters zie: van der Stel
Fetze Klases van der Hey huwt met Beuwe Reintses Reitsma, kind: Lubrig Fetzes vdH, geb 1795 te Sneek; BS ovl 1830
Fetze Pieters van der Stel geb 1773 Sneek, ovl 3 okt 1847 HRL, huwt met Sijke Heins de Groot, huw getuige bij D.T. de Groot enD.K. Bakker, meester boendermaker, oom bruid. wonende te HRL. 1826, id. bij H.T. de Groot en H. van Beemen, oom bruidegom, 1820, kinderen: Hijke Fetzes vdS, geb 1802 Bolsward, Trijntje vdS, geb 1800 Bolsward/Hindeloopen, zv Pieter Jans en Trijntje vd Stel; BS huw 1817, huw 1820, ovl 1826, ovl 1847, ovl 1869; eigenaar en gebruiker van wijk C-079, boendermaker, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-065; VT1839; F. v. d. S. eigenaar van perceel nr. 681 te HRL, boendermaker, woonplaats HRL, legger nr. 647, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Feye Dirks geboortig van Pingjum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. L.W. Steensma op 18 mei 1768. (burgerboek)
Feye Eelkes geboortig van Wartena, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Belooft getrouwigheid in handen van pres. burg. Wijnalda op 25 jun 1703. (burgerboek)
Feye Hilarius huwt met Trijntie Haanstra, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 26 mei 1760 in de Westerkerk
Feye Hilarius oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koperslager, wijk E-123; VT1839
Feye Jans zie: Pronker
Feye Jenties ende Trijntie Eises, beide van HRL, huw.aang. 26 apr 1738 HRL, koo-mende voor de Bruit Bastiaan Bikker; huw.aang. HRL 1738
Feye Pieters zie: Schaafsma
Feye Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 242:1:0 terzaake geleverde 5 varkens, quit. no. 1, 13 okt 1786. (GAH1118); id. f. 366:2:0 terzaake geleverde 6 varkens, quit. no. 2, 26 okt 1787. (GAH1119); id. f. 81:5:0 terzaake geleverde reusels, quit. no. 3, 27 nov 1787. (GAH1119)
Feye Schaafsma ovl voor 1863, huwt met Marijke Koster, kind: Pieter S, geb 4 mrt 1786 Witmarsum; BS ovl 1862
Feye Jans Pronker ovl 9 mei 1821 Terschelling, huwt met Joukje Rinks Wagenaar, in leven loodsman, wonende te Terschelling, kind: Cornelis Feyes P, geb 28 jan 1799 Terschelling; BS huw 1829
Feye Pieters Schaafsma geb 1812 Kimswerd, huwt met Siementje Alberts Hilwerda, (gk), op 15 sep 1836 HRL, timmermansknecht, fuselier 18de afdeling infanterie, wonende te HRL, zv Pieter Feyes S, en Lijsbeth Jans Westra; BS huw 1836; oud 28 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk D-104; VT1839
Feyke Dirks zie: Tadema
Feyke Doedes ende Sipkjen Johannes, beide van HRL, huw.aang. 29 nov 1738 HRL, komende voor de bruid Johannes Fransen, desselvs vader; huw aang. HRL 1738
Feyke Feykes geb 8 feb 1779, ged 28 feb 1779 Grote Kerk HRL, zv Feyke Baukes en Feykje Goverts
Feyke Fransen ovl 26 mrt 1727 HRL, oud 30 jaeren
Feyke Gerbens won. HRL. 1812, zv Gerben Pieters en ... ; BS ovl 1812
Feyke Hendriks Pijtter Sioerds en Gebke Gerbrants, beide van HRL, huw.aang. 5 jan 1737 HRL, Coram Preside Crijtenburgh, komende voor de Bruit F.H. haar Buirman vertonende de handt van de Moeder des bruidegoms tot approbatie; huw.aang. HRL 1737; F.H. en Mayke Tiallings, beyde van HRL, huw.aang. 12 sep 1733 HRL; Comende Voor de bruyd Tialoling Willems desselfs Vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Feyke Jans ged 11 mrt 1766 Grote Kerk HRL, zv Jan Feykes en Leentje Durks
Feyke Jansen ratelwagter, ovl in 1750; in zijn plaats aangesteld Douwe Claesen, portier van de Zuiderpoort, 1 jul 1750. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Feyke Jelles ged 1 aug 1762 Grote Kerk HRL, zv Jelle Eelkes en Rinske Alberts
Feyke Jelles geb 1760 ... , ovl 5 mei 1817 HRL, huwt met Willem Dirks Bloemer, getuige bij geboorte aangifte van Gerrijt Bruining 1811; BS geb 1811, ovl 1817; Willem Durks ende Fijke Jelles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rein Faber deszelfs neef, 3 apr 1790; ondertrouw HRL
Feyke Klaasen geb 1787 ... , ovl 15 feb 1816 HRL; BS ovl 1816
Feyke Minnes ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL, zv Minne Feddes en Duuwke Annes
Feyke Pieters zie: Collinga, Zijlstra
Feyke Sjoerds F.S. en Trijntie Hennings, beyde van HRL, koomende weegens des selvs vaeder Henningh Cornelis, 23 Sep 1747; huwt met Trijntje Hennings, beyde van HRL, geproclameerd den 24 Septemb en den 1-8 okt 1747 en ook getrouwt; Heere Meiles en Antje Hennings, beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs swager F.S., 22 May 1751
Feyke Sjoerdts huwt met Dirkjen Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 11, 18 en 25 okt 1739 en doe ook getrouwt; F.S. ende Dirkjen Jansen, beide van HRL, komende voor de bruid desselvs broeder Pieter Jansen vertoonende attestatie van desselvs moeder, 10 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Sjoerd Feikes, ged 8 okt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Feikes, ged 18 okt 1740 Grote Kerk HRL
Feyke de Waard huwt met Hendrijk Pesma, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 May 1739 en ook getrouwt; hendrik Pesma ende F. dW., beide van HRL, exhibernede P:Reidema een attestatie van de moeder van de bruit, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Feyke Willems Johannes Wilhelmus Joseph van Knoop en Antje Teekes, beyde tot HRL, koomende weegens de bruid F.W., 31 May 1749; Jan Jansen ende Berber Willems, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs broeder F.W., 25 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL
Feyke Wobbes Jan Piers van Almenum ende Akke Feykes van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder F.W., 2 May 1744
Feyke Dirks Kamsma geb 9 jan 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL, zv Dirk Feykes Kamsma en Trijntje Hoites Binksma
Feyke Dirks Tadema geb 27 nov 1781, ged 8 jan 1782 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jansz en Metje Willems; geb 1782 HRL, ovl 5 okt 1827 HRL, 1e huwt met Houwkje Roelofs Hamstra op 28 feb 1802 HRL, 2e huwt met Antje Brouwer op 10 nov 1816 HRL, huw afk. 27 okt en 3 nov 1816, huw.get. bij A.G. Krijl en F.M. Panbakker, huw 1812, id. bij F.H. Koestra en T.S. de Haan, neef bruidegom, 1816, id. bij J.H. de Jong en Y.D. Tadema, broeder bruid. 1814, id. bij G. ten Berg en E.M. Hes, 1819, huistimmerman in 1827, kinderen: Antje Feikes, geb 27 jul 1808 HRL, Metje, geb 10 sep 1810 HRL, Dirk Feikes geb 31 dec 1805 HRL, Antje Feikes T, geb 6 mei 1802 HRL, Roelof Feikes, geb 10 jul 1803 HRL, neemt tussen 1808 en 1811 de naam ''Tadema'' aan, zv Dirk Jans T, en Metje Willems; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1803, 1806, 1808, 1810, BS huw 1812, huw 1814, huw 1816, huw 1819, ovl 1827, ovl 1836, ovl 1841, ovl 1854; eigenaar en gebruiker van wijk B-096, timmerknegt, 1814. (GAH204); kind: Metje Feikes Tadema, geb 10 sep 1810, ged 30 sep 1810 Grote Kerk HRL
Feyke Klaasen Burghout zie ook: Feike Klaases; geb 1774 ... , ovl 7 aug 1826 Amsterdam, huwt met Baukje Jans Hoender, varensgezel in 1828, kinderen: Gerritje Feikes B, geb 10 aug 1810 te HRL, Antje Feikes, geb 4 mrt 1806 HRL, Antje B, geb 26 apr 1804 HRL; huw.get. bij A.K. de Haan en H. Jans, varensgezel, schoonbroeder van de bruid. wonende te HRL 1818; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1810, BS geb 1811, huw 1818, huw 1828, ovl 1844; gebruiker van wijk D-003, varensgesel; eigenaar is T. Kabbeljauw erven, 1814. (GAH204); F.B. varendsgesel, wonende te HRL, is versogt geworden een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Rinske Goykes Overberg; Donderdag den 11 jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, is F.C.B., Matroos in ''s Lands dienst ter zaake dezelve volgens zijne eigene Confessie, een Persoon Jan Freerks Harmanus zoon genaamd ten huize van een vrouwspersoon in de Wandeling Ammenitske genoemd, een stoot op de Borst gegeven had, geboet voor vijf Goudguldens boven de kosten en misen der Justitie. (GAH43)
Feyke Pieters Collinga mr boendermaker, geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in han-den van pres. burg. P. Bretton op 22 okt 1738. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 5:8:0 terzake luywagens ten dienste van het Weeshuis geleverd, 1 dec 1739, kwit no. 33 (GAH1069)
Feyke Sybrands Kamsma huwt met Anna Clases Leistra, beide van HRL, geproclameerd de 24-26 en getrout de 31 aug 1760; huwt met Trijntie Pijters Wervinga, geproclameerd de 28 Febrij en de 7 en getrout de 14 mrt 1762; kind: Sijbrand Feikes Kamsma, ged 4 jan 1763 Grote Kerk HRL; huwt met Geeske Jans de Boer, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 apr 1764; kind: Jan Feikes Kamsma, geb 10 nov 1765, ged 7 jan 1766 Grote Kerk HRL; huwt met Trijntje Sierks Brouwer, beide van HRL, geproclam; de 5-7 en getrout de 12 apr 1772; kind: Dirk Kamsma, geb 1 feb 1773, ged 23 feb 1773 Grote Kerk HRL; (mdr: T.S. Brouwer); huwt met Trijntje Rasschen, ovl voor 1802; BS ovl 1821; ; F.S.K. en Trijntje Albartus Rasschen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 may 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; afsluiting weesboek: meeder ontvangen dan uitgegeven f. 767:15:2. Aldus gedaan etc. Was getekend: Alb. de Haas, H.W. van Plettenberg, Syds Schaaff, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, F. Acronius, S. Blom, Hein Mollema, P. Couperus, B. vd Meulen, Jane van Slooten, F.K., Sierk Laquaart, Sijbout Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, A.J. Conradi, 1 dec 1773. (GAH1104) afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: Albs de Haas, A. Osinga, F. Acronius, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, Lammert Hauckema, H.W. van Plettenberg, B. vd Meulen, F.K., B. Jelgersma, Sijbout Hoornstra, Claas Heins, Sjoerd T. Schrik, Hein Mollema, Pieter Tetrode, A.J. Conradi, 2 dec 1774. (GAH1105); afsluiting Weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. de Haas, Syds Schaaff, F. Acronius, B. vd Meulen, Sijbout Hoornstra, K. Lamring, F.K., Sierk Laquaart, Pieter Tetrode, Hein Mollema, P. Couperus, A. Osinga, C. Aardenburg, Johannes Mecima, Klaas Heins, A.J. Conradi, Sjoerd T. Schrik, 15 jan 1776. (GAH1106); F.S.K. ende Trijntje Albartus Rasschen, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan proc. Camsma onder Productie van behoorlijke verklaaringe, met een gebod in de week, 24 apr 1789; ondertrouw HRL; Gerrit Jans Spitske ende Rinkje Wybes de Boer, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. S.C. op vertoonde Procuratie 20 aug 1791; ondertrouw HRL; ovl 16 jun 1791 HRL, oud 57 jaar; Vettevogel voor weduwe C. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 28:0:0 en f. 40:0:0 (GAH650); weduwe woont 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar?(lijst namen ingezetenen; (GAH650); stadsrentmeester Conradi betaalt resterende interesse vd eerste tontine may 1774 verschenen wegens 1 jaar renthe tegen 5 1/2% van 500 gld kapitaal ten lijve van F.S.C., 4e classe, nr. 12: f. 27:13:8. (GAH1060); id. May 1776 verschenen:27-13-8. (GAH1060)id. May 1777 verschenen: f. 28:3:0 (GAH1060); id. May 1778 verschenen: f. 28:7:8. (GAH1060); 4e quartier, weduwe heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1803, 1804, 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796:H.R. Binksma en Douwe Vettevogel als Administratoren over de goederen van wijl:F:S:C:, f. 28:0:0 (GAH650)
Feykie Scheltes ged 21 jun 1757 Grote Kerk HRL, dv Schelte Alberts en Antje Feikes
Feykje Adam zie: Reinus
Feykje Eppens ovl 1782 HRL, huwt met Jan Jansen; BS huw 1823
Feykje Goverts geb 1745 HRL, ovl 25 jan 1823 HRL, huwt met IJde Abes Faber; BS ovl 1823; huwt met Feike Baukes, kind: Agnietje Feikes, geb 17 jul 1773, ged 3aug17 73 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Feikes, geb 19 jan 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Feyke Feykes, geb 8 feb 1779, ged 28 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Abe Yedes, geb 11 sep 1781, ged 25 sep 1781 Grote Kerk HRL; kind: Abe Ydes, geb 2 jan 1783, ged 21 jan 1783 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Feykes, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL, vader is F.B. kind: Dirkje Feikes, ged 31 mrt 1772 Grote Kerk HRL, vader is F.B.
Feykje Reinius geb 1801 HRL, ovl 18 nov 1812 HRL; wijk B-045, dv Adam R, en Itske Jelles Radsma; BS ovl 1812
Feykjen Yedes en Hidde Sipkes, beyde van HRL, huw.aang. 13 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Hans IJ... (onleesbaar); huw.aang. HRL 1736
Feyte Hoites turfarbeider 1743-1745; ovl in 1750; in zijn plaats als turfdrager aangesteld: Gerben Johannes. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Feytel Michels ovl feb 1727 HRL, als Stads Arme
Feytze Roelofs geb 16 okt 1794, ged 2 nov 1794 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Frouwkje Tjeerds
Fienne Harmens huwt met Melcher Melchers op 22 dec 1793 HRL, komt van HRL. laatste afk. 22 dec 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; Melcher Melchers ende Fenne H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Hendriks deszlefs oom, 7 dec 1793; ondertrouw HRL
Fijke Broers huwt met Reinder Wiebes, kind: Broer Reinders, geb 11 feb 1794, ged 2 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Fijke Everts Geeft met Eerbied UEd:Agtb:te kennen F.E. vrouw van Jan Beernts arbeyder, met deselve gesterkt, dat Foekjen Nauta ''t Dogtertie van de Strandmeester Sipke Nauta ruim een jaer geleeden door UEd:Achtb:is gebeneficieert geworden met de bedieninge als turfmeetster binnen deese Stad, ''t geen door Rikjen Gerbens in leeven huisvrouw van Pijtter Aris Dreyer is waergenoomen, maar door haar versterf koomende te vervallen; met welke vacante post de supplnte tot ondersteuning van haar arm huisgesin geerne wenst bevoorregt te worden, en waer teegen gedaghte Sipke Nauta ook niets heeft, dog buiten toestemminghe van UEd: Achtb:niet kunnende geschieden, soo addresseert sij haar mits deesen tot UEd:Agtbh:Ootmoedigh versoekende UEd:Achtb: gelieven te permitteeren dat F.E. het Turfmeeten van Foekjen Nauta als substituit magh waerneemen, quo facto (get:) B. Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek ten reqte gedt, steld mits deesen tot subst turfmeetster aen F.E. om die bedieninge in plaets van Foekjen Nauta waer te neemen geduirende de Laestgenoemde haer minderjaerigheit, mits doende den Eed van getrouwigheit daer toe staende, Actum den 3 jul 1747. (onder Stonde en was get:) And:Pijtters de Boer, Ter Ordtie van de magistr:abs:sec:R:J:de Swart gesw:clercq; (onder Stonde); Op heeden den 5 jul 1747 heeft F.E. den eed van getrouwigheit als subst turfmeetster deeser Steede in handen van de Hr Presid: Burgemr And:P:de Boer gepresteerd actum uts:In kennisse van mij abs:sec:(:get:)R:J:de Swart gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Jan Beerents, kind: Berent Jans, ged 6 aug 1741 Grote Kerk HRL
Fijke Geerts geb 18 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL, zv Geert Douwes en Sytske Rinses
Fijke Jelles Dirk Everts en F.J., beide van HRL, laatst geproclameert 22mey 1774 HRL, en getrouwd 23mey, zijnde tweede Pinksterdag
Fijke Klaases geb 16 nov 1783, ged 2 dec 1783 Grote Kerk HRL, zv Klaas Berends en Koenigje Lieuwes; kind: Fyke Claases, geb 26 feb 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL; moeder als: Kunnigje L.
Fijke Clases huwt met Gerrijt Clases, beide van HRL, geproclameert den 29 jun 6 en getrout den 13 jul 1755; kind: Klaas Gerrijts, ged 13 jan 1756 Grote Kerk HRL, moeder als Fijke K.
Fijke Sytses huwt met Harmanus Reuter, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759
Filippina Johannetta Metsler geb 14 aug 1781, ged 14 aug 1781 Grote Kerk HRL, dv Johannes Koenraads Metsler en Johannetta Elisabeth Grien
Filippus Pors Gerrit Adams ende Sibbeltie Jacobs, beide van HRL, koomende voor de bruidt F.P. desselvs neef, 8 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL
Filippus Sas Schelte Cornelis van Almenum, voor Welke Compareerde ter Secretarie de Fiscael H:Wiaerda, en verklaerde van deselve volle last ontvangen te hebben om de Huwelijks geboden van deselve alhier aen te geeven, met eenen Jouwerke Rienks van Wijnaem voor Welke Compareerde F.S., distelatuer binnen dese Stad; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Fimke Jacobs zie: Visser
Fimke Jans zie: de Bruin
Fimke Jans ovl na 1817, huwt met Watse Arjens; BS huw 1818
Fimke Jans huwt met Jetse Paulus, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 sep 1759; kind: Fimkje Jetses, ged 11 sep 1763 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Fimke van Reinbergen geb 1773 Sneek, ovl 13 mei 1853 HRL, huwt met Frans Wuurman, dv Wytze vR, en Antje Cornelis; BS ovl 1853
Fimke Sybrens geb 1754 ... , ovl 7 mei 1817 HRL, huwt met Hendrik Leyenaar; BS ovl 1817; 1847 overlijdens; kind: Antje Hendriks, geb 25 nov 1783, ged 9 dec 1783 Grote Kerk HRL, vader als: H. Jans; kind: Jan Hendriks, geb 29 nov 1786, ged 12 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Hendriks Leyenaar, geb 30 dec 1788, ged 13 jan 1789 Grote Kerk HRL
Fimke Taekes zie: Buisman
Fimke Wytzes zie: van Reinbergen
Fimke Jacobs Visser huwt met Willem Hanses van Hottinga; BS ovl 1884
Fimke Jans de Bruin ovl 14 dec 1808 HRL, huwt met Hendrik Norbruis; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1837; Hendrik Norbruis ende Femke D. d. B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan IJemes de Groot, goede bekende, 9 jun 1792; ondertrouw HRL; Hendrik Norbruis en F.J. de B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 24 jun 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Dirkje Hendriks Norbruis, geb 14 sep 1792, ged 7 okt 1792 Grote Kerk HRL, vader als H. Teunes N. ; kind: Baukje Hendriks Norbruys, geb 21 jan 1794, ged 9 feb 1794 Grote Kerk HRL, moeder als Femke Janse d. B. ; kind: Marijke Hendriks Norbruis, geb 28 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL; kind: Antoni Teunis Norbruis, geb 4 mrt 1798, ged 25 mrt 1798 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en negentig den Veertiende sep is Geboren Dirkje dv Hendrik Teunis Norbruis en Femke J. d. B. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 9 aug 1815
Fimke Taekes Buisman geb 1789 Bolsward, ovl 11 dec 1871 HRL, huwt met Gerben Oenes Advokaat op 2 mei 1833 HRL, schoolhouderse, wonende te HRL, N.H., dv Taeke Folkerts B, en Saakje Bruinsma; BS huw 1833, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239, supp wijk G-402; oud 49 jaar, (vnm: Femke), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; VT1839
Fimkje Jetses ged 11 sep 1763 Grote Kerk HRL, dv Jetse Poulus en wijlen Fimke Jans
Fimme Klaases zie ook: van Klaarbergen; geb 21 dec 1809 HRL, N.H., dv Klaas Wiebes en Jacoba Adams; dopen Grote Kerk HRL 1809; Finne Klaases, geb 21 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL, dv Claas Wybes en Jacoba Adams
Fimme Pieters huwt met Wybkje Hotses, N.H., kind: Minke Fimmes, geb 3 apr 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801
Fimmeltje Lemstra ovl voor 1865, huwt met Jan Helmers; BS ovl 1864
Finne Harmens geb 1767 Anjum, ovl 1 mei 1826 HRL, huwt met Wybe Clases van Klaarbergen, turfmeetster; BS ovl 1826; 1851 overlijdens; Wybe Claasen ende Femme H., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Haantje Johannes, goede bekende, 6 jun 1789; ondertrouw HRL; kind: Klaas Wybes, geb 24 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Wybes, geb 23 nov 1791, ged 11 dec 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Wybes, geb 4 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL, moeder als Fenne H. ; kind: Jan Wybes, geb 18 okt 1795, ged 10 nov 1795 Grote Kerk HRL
Finne Pijters Hendrik Cornelis van HRL. ende F.P. van Franeker, koomende weegens de bruid Johannes Pijters desselvs broeder, 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pieter Hendriks, ged 7 apr 1744 Grote Kerk HRL, moeder als Fenne P.
Floris Alberts geb 13 aug 1778, ged 30 aug 1778 Grote Kerk HRL, zv Albert Floris en Maartje Simens
Floris Daniels ovl feb 1727 HRL; als Stads Arme
Floris van Duivenboode (Florus in 1799); huwt met Anna Jans Oepkes, N.H., kind: Jan vD, geb 9 okt 1799 HRL, Anna vD, geb 18 nov 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL1799, dopen Grote Kerk HRL 1801; geboortig van Calandsoog, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. Paulus de Boer op 22 sep 1796. (burgerboek); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwariter, no. 171, 1 mrt 1804; kind: Dirk Florus van Duivenbode, geb 22 sep 1797, ged 1 okt 1797 Grote Kerk HRL
Floris Edes huwt met Antje Jacobs, kind: Albert Floris, ged 20 sep 1740 Grote Kerk HRL
Floris Fransen ovl voor 1819, huwt met Kwintie Jansen; BS ovl 1818; F.F. en Trijntje Jans (!), beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 jun 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; koorndrager, gesuspendeerd voor 3 weken wegens zijn brutaal gehouden gedrag, 27 sep 1804 (GAH50)
Floris Jans geb 8 mei 1794 Almenum, ovl 10 mei 1820 HRL, boerearbeider, zv Jan Johannes en Dirkje Floris; BS ovl 1820; geb 8 may 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL, zv Jan Johannes en Dieuke Floris
Floris Jelles zie: Lange(n)dijk; F.J. ende Lijsbeth Barends, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Geert Harmens goede bekende, 10 may 1788; ondertrouw HRL
Floris Jeltes zie: Visser
Floris Jeltes zie ook: F.J. Langedijk; ged 28 jun 1757 Grote Kerk HRL, zv Jelte Jeltes en Jetske Rommerts
Floris Jeltes huwt met Lijsbeth Beerends; kind: Jetske Floris, geb 7 aug 1794, ged 26 aug 1794 Grote Kerk HRL
Floris Jeltes Johannes Daniels ende Jetske Jeltes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F.J., deszelfs oom, 24 may 1795; ondertrouw HRL; F.J. en Lijsbeth Barends, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 may 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jelte Floris, geb 1 mrt 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Frans Florus, geb 28 feb 1791, ged 20 mrt 1791 Grote Kerk HRL; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Floris Pijtters F. Pieters van HRL. ende Antie Scheltes meede aldaar, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs Oom Johannis Remmerts; huw.aang. HRL 1738; huwt met Antje Scheltes, kind: Schelte Floris, ged 12 mrt 1743 Grote Kerk HRL; Jan Jansen ende Hijlkjen Pijtters, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder F.P., 17 sep 1740; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Antje Scheltes, kind: Sijbout Floris, ged 10 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: Tjebbe Floris, ged 27 mrt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Floris, ged 22 nov 1740 Grote Kerk HRL; F.P. ende Attie Harmens, beyde van HRL, huw.aang. 9 may 1733 HRL, vertonende de bruydegom schriftelijk Consent van desselfs moeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733; Andrijs Wytses ende Pijtie Pijters, beide van HRL, huw.aang. 11 sep 1734 HRL, Comende voor de bruid F.P., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Floris Sjoerds ovl voor 1791; ged 23 mrt 1762 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Johannes en Antie Floris; weesvoogden bet f. 42:7:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde 1/3 deel der nalatenschap van wijl: F.S., het weesjongetje Tjerk Sjoerds van deszelve aanbe?rfd, 2 nov 1790. (GAH1122)
Floris Smith F.S., Grofsmidsknegt, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Apollonia Hendriks Balksma, dienstmaagd, wonende te HRL
Floris Yedes ged 6 jan 1756 Grote Kerk HRL, zv IJde Floris en Aukje Geerts; F. IJ. en Foekje Hayes, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 25 apr 1779 ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Aukje Floris, geb 23 nov 1780, ged 10 dec 1780 Grote Kerk HRL; moeder als: Fokje H.
Floris Yedes metselaar 1753-1755
Floris Jeltes Langedijk zie ook: Floris Jeltes; geb 10 jun 1757 HRL, ovl 14 dec 1819 HRL, huwt met ... , vlhs ovlakte met kinderen, huw.get. bij D.P. Visser en R.J. van Kammen, smidsknecht, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1819; eigenaar van wijk G-159, gebruiker is Hendrik Smith, turfdrager, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-162, smidsknegt, 1814. (GAH204)
Floris Jeltes Visser geb 1765 ... , ovl voor 1836, huwt met Sijtske Douwes Koets op 17 mei 1801 HRL, huw.get. bij J.D. Jager en G.K. Wijga, wonende te HRL. 1814, oom bruidegom; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1814, ovl 1835
Focco van Heemstra ovl 16 ... 1662, 62 jaar, Burgemeester en Adm. Commijs Gen., huwt met Marijke Saves, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Focco Heidekamp vader van Hendrik Heidekamp; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); mogelijk dezelfde als Fokke Heidkamp
Focke Ages ontvangt van het gemeentebestuur voor het ... lootsen van het regiment infanterij van de heer collonel van Doys, van Embden tot hierwaarts en weder van hier naar Amsterdam, 22 sep 1733: f. 252:0:0 (GAH283); F.A. en Tjalkjen Wybes, beyde van HRL, huw.aang. 15 aug 1733 HRL, komende wegens de bruid desselfs vaeder Wybe Wybes; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Focke Andries betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 14 dec 1705. (burgerboek)
Focke Dirks rentmeester van het Weeshuis betaalt aan medevoogd H. Mollema f. 156:9:8 wegens gekogte 6 3/4 vierendeel boter van Rinse Lieuwes en F.D. tdv het Weeshuys, kwit. no. 4, 3 jun 1783. (GAH1114)
Focke Freerks F.F. van Leeuwarden ende Aeltje Cents van HRL, komende wegens de bruyd desselfs vaeder Cent IJpes, 30 Jul 1746
Focke Gerbens huwt met Acke Pieters, beide van Almenum, geproclameert den 30 sep en de 2-7 en getrout den 9 okt 1753
Fockien Munter Appoindement staende op het request van F. M
Fockje Jentjes ged 15 jan 1771 Grote Kerk HRL, dv Jentje Willems en Dieuwkje Murcks
Fockje Symons Blom ged 10 nov 1750 Grote Kerk HRL, dv vroetsman Simon Blom en Attje Schrader; ged 13 apr 1745 Grote Kerk HRL, dv vroedsman Symon Blom en Atje Hajes
Fockke Ericks huwt met Clara Norel, kind: Erick Fockkes, ged 2 apr 1754 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Fockke Jans F.J. en Antje Johannes, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 16 nov 1777 HRL, en toen getrouwd; kind: Jan Fokkes, geb 17 aug 1778, ged 8 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Fokkes, geb 12 feb 1780, ged 5 mrt 1780 Grote Kerk HRL
Focko Stapert ovl voor 1747, huwt met Voetia van Alema; begraafboek Westerkerk. (B321 2), vdGaast begraaflijst
Foecke Freerks huwt met Lijsbeth Cornelis, beide van HRL, geproclameert den 30 Novem: en de 7 en getrout den 14 dito 1755; kind: Corneliske Foekes, ged 10 apr 1768 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Foekes, ged 19 sep 1769 Grote Kerk HRL; ontvangt van het Weeshuis f. 10:9:0 terzake maalloon van rogge en weit en mout voor het Weeshuis, 17 feb 1756, kwit. no. 5 (GAH1085); id. f. 8:12:0 terzake maalloon van rogge en mout, 19 aug 1756, kwit. no. 17 (GAH1085); id. f. 8:5:8, 2 nov 1756, kwit. no. 20 (GAH1085); id. f. 9:9:0 wegens maalloon van rogge en weit, 8 feb 1757, kwit. no. 5 (GAH1086); id. 9-18 :0 terzake maalloon van rogge en mout, 7 aug 1753, kwit. no. 18 (GAH1082); id. f. 10:19:0, 4 feb 1755, kwit. no. 5 (GAH1084); id. f. 8:12:0, 17 aug 1755, kwit. no. 16 (GAH1084); kind: Freerk Foekes, ged 23 dec 1756 Westerkerk; kind: Lieuwe Foekes, ged 7 nov 1762 Grote Kerk HRL; kind: Antie Foekes, ged 26 aug 1766 Grote Kerk HRL
Foecke Greidanus huwt met Getje Friso, kind: Johanna Foeckes, geb 1773 Leeuwarden; BS huw 1849
Foecke Taedes Steensma huwt met Trijntie Anthonius, beide van HRL, geproclameerd den 21-28 Novem:en de 5 en getrout den 7 dec 1756
Foeckien Hendricks ged 24 nov 1648 HRL, dv Hendrick Feyckes en Geertie Jacobsdr; GJ (waarschijnlijk Dokter)
Foeckjen Teekes ged 16 dec 1742 Westerkerk HRL, dv Taeke Stephanus en Trijntje Annes
Foeke Alberts Foeke (1757), Fecke (1755, 1758), Folkert (1754); president-weesvoogd Spannenburg betaalt f. 36:0:0 aan het Weeshuis wegens 1 jaar en 2 maanden verdiend loon van metselen door F.A. bij Jurien Ockes, 4 mei 1756 (GAH1085); mede-weesvoogd Blok betaalt aan het Weeshuis f. 46:0:0 door weesjongen F.A. met metselwerk bij Jurien Ockes verdiend, 3 mei 1757 (GAH1086); president-weesvoogd Spannenburg betaalt f. 36:0:0 aan het Weeshuis wegens 1 jaar en 2 maanden verdiend loon van metselen door F.A. bij Jurien Ockes, 4 mei 1756 (GAH1085); mede-weesvoogd Blok betaalt aan het Weeshuis f. 46:0:0 door weesjongen F.A. met metselwerk bij Jurien Ockes verdiend, 3 mei 1757 (GAH1086); mede-weesvoogd Dreyer betaalt aan het Weeshuis f. 27:15:8 door de weesjongen F.A. met metselwerk verdiend bij Jurien Ockes, tot de tijd van zijn weglopen, 17 okt 1758 (GAH1087); president-voogd Jan Breton betaalt f. 36:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen F.A. bij Tjerk Jurriens in 1 jaar verdiend met metselwerk, 30 jan 1753 (GAH1082); president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 28:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen F.A. met metselwerk bij Tjerk Jurriens in 1 jaar verdiend, 29 jan 1754 (GAH1083); president-voogd Cl. Nauta betaalt f. 36:0:0 aan dito door de weesjongen F.A. met metselwerk bij Pieter Gerrardus verdiend, 4 mrt 1755 (GAH1084)
Foeke Aukes huwt met Rinske Johannes, wonende te Oostermeer in 1824, kind: Auke Foekes van Ruiten, geb 1801 Oostermeer; BS huw 1824
Foeke Baukes ovl voor 1839, huwt met Aukje Gabes vd Zee, kind: Bauke Foekes vd Werf geb 1796 Makkum; BS ovl 1838
Foeke Buitenrust ovl voor 1883, huwt met Tjietske Feenstra; BS ovl 1882
Foeke Feddes ontvangt van het gemeentebestuur voor het maaien van het Bolwerk, 24 jan 1752: 25 Caroliguldens; id. over 1740, 23 nov 1740: f. 10:0:0; id. over 1741, 23 nov 1741; id. over 1742, 10 dec 1742; id. over 1750, 16 dec 1750; id. over 1750, ord. 26 dec 1750: f. 40:0:0 (GAH428); id. over 1738, 1 dec 1738: f. 10:0:0 (GAH283); id. over 1739, 23 nov 1739 (GAH283); betaalt aan dito wegens huur van 3 pondematen, 1 eins, 6 penningen en 4 roeden greidland, Allerheiligen 1750: f. 11:10:0 (GAH428); id. nu vermeld 6 pondematen etc., 1749 (GAH427); Rinske Foekes van HRL, ende Sijbe Symons van Sapmeer, huw.aang. 25 okt 1738 HRL; komende voor de bruid desselvs vader F.F. ; huw aang. HRL 1738
Foeke Foekes ged 26 jul 1763 Grote Kerk HRL, zv Foeke Foekes en Tetske Pieters
Foeke Foekes huwt met Tetske Pieters, kind: Foeke Foekes, ged 26 jul 1763 Grote Kerk HRL
Foeke Hannema huwt met Marijke Tjepkes Laanstra, kind: Grietje H, geb 1807 HRL; BS huw 1847
Foeke Harnts huwt met Elizabeth Cornelis, kind: IJbeltje Foekens de vries, geb 1760 HRL; BS ovl 1835
Foeke Johannes huwt met Trijntje Wybes, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 apr 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; F.J. ende Trijntie Wybes beide van HRL, komende voor de bruit desselfs swager Ocke Botes, 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Wybe Foekes, ged 12 sep 1752 Grote Kerk HRL
Foeke Joritsma tot HRL voor een vyfte part, (E), Tryntie Hellinga tot Hantum voor een vyfte part, (E), Age Alles tot Workum voor drie tiende parten, (E), en Foppe Reins tot Midlum voor drie tiende parten, (E), Wybe Wybes, (M), Hantum, Westd''dl, Stem 22; Cohieren der Stemmen 1640 en 1728
Foeke Claases F.C. ende Antje Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruid de chergiant Vriemersen desselfs neev, 21 dec 1748; huwt met Antje Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 dec 1748 en den 5 januar 1749 en de 12 dito getrouwt in de Westerkerk; kind: Klaas Foekes, ged 25 mrt 1753 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Foekes, ged 16 dec 1749 Grote Kerk HRL
Foeke Laases F.L. van Flieland ende Eelkjen Jobs van HRL, komende wegens de bruid Jan Jansen, matroos, 31 Oct 1744; van Flieland, huwt met Eeltje Jobs, van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 nov 1744 en doen ook getrouwt
Foeke Lanting geb 1806 Welsrijp, ovl 10 jun 1891 HRL, huwt met Klaske Jellema, wonende te Franeker 1891, zv Outger L, en Siebrigje ... ; BS ovl 1891
Foeke Outgers zie: Lanting
Foeke Pieters ged 3 may 1767 Grote Kerk HRL, zv Pieter Arriens en Maartje Jacobs; weesvoogden bet f. 45:19:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van F.P. als steenhouwersknegt gewerkt hebbende bij Jelle Agema, 12 jul 1785. (GAH1117)
Foeke Sikkes ged , samen met Trijntje Sikkes, 21 dec 1749 Westerkerk HRL, zv Sikke Simon en Rinske Foekes
Foeke Foekes Postma huwt met Tetske Pijters, beide van HRL, geproclam; de 26 okt en de 2 en getrout de 9 nov 1760 in de Westerkerk
Foekel Sieerps huwt met (waarschijnlijk ) Jetse Jacobs Roorda; zie aldaar
Foekje Broers ovl voor 1828 HRL, huwt met Rimke Wopkes; BS huw 1827; Rimpke Wopkes tot Molquerum ende Foek Broers van HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door Jouke Jelles met vertooninge van genoegsaeme geschriften in deesen, met een gebodt in de week, 6 Mrt 1751; kind: Neeltje Rimkes, ged 18 aug 1771 Grote Kerk HRL
Foekje Brouwer F.B. eigenaresse van perceel nr. 155 te HRL, naaivrouw, woonplaats HRL, legger nr. 132, huis en erf, 85 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Foekje Dirks zie: Heslinga
Foekje Dirks ovl voor 1864, huwt met Jacob Gerbens Velthuis, arbeidster in 1834 en wonende te Franeker; BS ovl 1863; BS Franeker huw 1834
Foekje Douwes zie: van der Werf
Foekje Douwes huwt met Jelle Haeyes, kind: Gerkje Jelles, ged 1 jan 1741 Grote Kerk HRL; Foeckien D. ende Jelle Hayes, beyde van HRL, huw.aang. 18 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Douwe Martens, desselfs Vader; huw.aang. Gerecht. HRL 1733
Foekje Douwes geb 5 feb 1809 HRL, N.H., dv Douwe Barts en Antje Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 5 feb 1809, ged 26 feb 1809 Grote Kerk HRL, dv Douwe Barts en Antje Klaases
Foekje Douwes geb 4 jan 1810, ged 28 jan 1810 Grote Kerk HRL, dv Douwe Barts en Bregtje Simons
Foekje Flux geb 1805 HRL, ovl 1 apr 1828 HRL, huwt met Jan Hoogmeulen op 28 okt 1827 HRL, huw.afk. 14 en 21 okt 1827 HRL, dv Franciscus Jacobus F, en Sijtske Hendriks Boomsma; BS huw 1827, ovl 1828, ovl 1829
Foekje Foppes zie ook: Foekje Fopkes; huwt met Gale Harkes, beide van HRL, geproclameert den 1 jun 8 en getrout den 16 dito 1754 in de Westerkerk; kind: Fopke Gales, ged 7 mei 1758 Grote Kerk HRL
Foekje Fransen zie: Kiewit, Flux
Foekje Fransen huwt met Johan Christoffel Petersen Franks op 23 sep 1804 HRL; hu Grote Kerk HRL 1804; Johan Christoffel Petersen Frank en F.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Frans Pieters deszelfs vader, 8 sep 1804; ondertrouw HRL
Foekje Geerts zie: Westerbaan
Foekje Gerbens zie: Piekema
Foekje Gerrijts ged 27 jul 1756 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Geerts en Dina Alberts
Foekje Haies ged 14 sep 1760 Westerkerk HRL, dv Haie Jelles en Sijbrichien Dirks
Foekje Hayes Floris IJdesz en F.H., beide van HRL, zijn na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 25 apr 1779 HRL, ten zelfden dage getrouwd; kind: Aukje Floris, geb 23 nov 1780, ged 10 dec 1780 Grote Kerk HRL; moeder als: Fokje H.
Foekje Hendriks zie: Schouwenburg, van der Werf
Foekje Hendriks geb 25 dec 1777, ged 13 jan 1778 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Abrahams en Lieutske Durks
Foekje Heslinga geb 1784 Hunjedijk, huwt met Anthonij Doyer op 18 jun 1816 HRL, huw.afk. 2 en 9 jun 1816 HRL. en 9 en 16 jun 1816 Zwolle, wonende te HRL, winkelierse, dv Dirk Briso H, en Trijntje vd Meulen; BS huw 1816; Wij President Burgemeester der Stad Zwolle, waarnemende de functie van Officier van den Burgerlijken Staat, Certificeren hiermede, dat de proclamatien van het Huwelijk voorgenomen tusschen Antonij Doyer, (ook: Dojer), geb den agtentwintigsten jan Zeventienhonderd negentagtig, koopman Wonende alhier, zv Asuerus Doyer, Leeraar der Doopsgezinden alhier en van Catharina van Maurick, overleden, en: F.H., geb den tweeentwintigsten sep Zeventienhonderd vijfentagtig, Zonder beroep, wonende te HRL, dv Dirk Heslinga, deurwaarder bij de Directe Belastingen en van Trijntje van der Meulen, hebben plaatsgehad voor de Hoofddeur van het Gemeentehuis alhier, op zondagen den negentienden en zesentwintigsten der lopende Maand, Zonder dat daartegen eenige hinder noch opspraak bij ons is ingekomen. Zwolle den dertigsten mei des jaars agttienhonderd en Zestien; Voor mij Mr. Lucas Hendrik Coenraad Nilant, Openbaar Notaris, residerende te Zwolle, Hoofdplaats van de Provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen, compareerde de Heer Assuerus Doyer, leeraar der Doopsgezinde Gemeente te Zwolle aldaar woonagtig, dewelke door desen verklaarde Zijne toestemming te geven tot het huwelijk het welk Zijn Zoon de heer Antonij Doyer geb den acht en twintigsten jan Zeventien honderd negen en tagtig, koopman woonachtig te Zwolle, voornemens is aan te gaan met mejuffrouw F.H., geb den zeven en twintigsten sep Zeventien honderd vijf en tagtig Zonder beroep woonagtig te HRL dv den Heer derk Heslinga deurwaarder en deszelfs Ehevrouw Trijntje van der Meulen. Waar van Acte gedaan en gepasseert te Zwolle ten mijnen kantore en brevet, den elfden jun achtien honderd zestien, in tegenwoordigheid van Abraham Voetelink, deurwaarder en Willem Jacobus Bubeck Herbergier, beide woonagtig te Zwolle, hier toe verzogt te getuigen, die deze beneffens comparant en mij Notaris na gedane voorlezing getekend hebben. Geregistreerd te Zwolle den Elfde jun 1816 fol. 129; de Regtbank ten eerster instantie residerende te Leeuwarden, heeft op de navolgende Acte van Notorieteit het daarachter gestelde vonnis gegeven; Op heden den vijftienden Mei achtienhonderd en Zestien Compareerden voor ons Vrederegter van het kanton HRL, Provintie Vriesland de Heeren Cornelis Mollema, Koopman, Gerbrand Pettinga, Koopman, Sikko Popta, Chirurgijn en Vroedmeester, Hans Willem Cornelis Zijlstra, Brouwer, Bouwe Schiere, Koopman, Frans Feersma, Koopman, en Jan Feersma, makelaar, alle van Competenten Ouderdom, en binnen HRL woonachtig, dewelke Verklaarden dat F.H., waaraf Ouders Zijn Dirk Breso Heslinga en Trijntje van der Meulen, geb is aan Huinjedijk onder den dorpe Nieuwland, den twee en twintigsten sep des Jaars Zeventienhonderd vijf en tachtig, -dat dezelve geen Acte van doop of geboorte kan produceeren Vermits Zij van doopsgezinde Ouders Zijnde in hare kindsheid niet is gedoopt, en het houden van geboorteregisters destijds niet in gebruik Was, Gevende de Comparanten voor reden van Wetenschap dat Zij gemelde F.H. benevens hare Ouders zedert lange Jaren gekend hebben, en alzoo van de waarheid dezes ten vollen overtuigd Zijn. Waar na de Comparanten deze acte van bekendheid met ons en Onzen Griffier hebben getekend
Foekje Jacobs zie: Kuiper
Foekje Jacobs huwt met Reinder Goverts, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 Jannewari 1767; kind: Sjuwke Reinders, geb 30 nov 1774, ged 10 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Durkje Reinders, ged 10 nov 1767 Grote Kerk HRL
Foekje Jans zie: van Mantgum, vd Molen, vd Vleugel
Foekje Jans oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Foekje Jans ovl voor 1817, huwt met Willem Jans Zeinstra; BS Franeker huw 1816
Foekje Jans geb 1747 Tzum, ovl 22 mrt 1826 HRL, huwt met Sjouke Rootje, melktapperse; BS ovl 1826; 1860 overlijdens; kind: Jan Sjoukes, geb 15 nov 1782, ged 5 jan 1783 Grote Kerk HRL, vader als: S. Klaasses; kind: Eelkjen Sjoukes, geb 31 jul 1784, ged 22 aug 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Sjoukes, geb 11 okt 1787, ged 20 nov 1787 Grote Kerk HRL; kind: Akke Sjoukes, geb 16 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL
Foekje Jans huwt met Bartle Jansz, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 dec 1771; kind: Jan Bartels, geb 9 nov 1772, ged 8 dec 1772 Grote Kerk HRL
Foekje Johannes zie: de Jong; Lammert Matthijsen en F.J., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 Zomermaand 1810; ondertrouw HRL
Foekje Johannes geb 1761 Winsum, ovl 2 mrt 1834 HRL, 1e huwt met Hans Pieters de Vries, 2e huwt met Willem Rommerts, 3e huwt met Pieter Ruwerts, dv Johannes Giesberts en Maartje Klases; BS ovl 1834; 1847 overlijdens
Foekje Johannes huwt met Ate Jacobs op 23 mei 1802 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803
Foekje Johannes huwt met Willem IJsbrands; BS ovl 1822; huwt met Willem IJsbrands, beide van HRL, geproclameerd de 25-31 okt en getrout de 8 nov 1761
Foekje Johannes huwt met Hartman Hartmans; BS ovl 1833; huwt met Hartman Hartmans, beide van HRL, geproclameert den 7-14 en getrout den 21 aug 1757; kind: Johannes Hartmans, geb 10 jul 1758, ged 20 nov 1783 Grote Kerk HRL; op belijdenis van ''t geloof
Foekje de Jong oud 51 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk A-020; VT1839
Foekje Cornelis zie: Faber
Foekje Cornelis ged 8 sep 1761 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Annes en Jouke Elias
Foekje Cornelis ged 13 feb 1757 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Helmes en Anskje Martens
Foekje Cornelis huwt met Cornelis Aarts Zijlstra; BS ovl 1814; kind: Joukje Kornelis, geb 11 feb 1780, ged 12 mrt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Kornelis, geb 16 okt 1782, ged 8 dec 1782 Grote Kerk HRL, vader als: K. Ates; kind: Arjen Kornelis, geb 5 okt 1784, ged 31 okt 1784 Grote Kerk HRL, vader als: K. Aartse; kind: Aart Cornelis, geb 6 jan 1788, ged 5 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Aart Kornelis, geb 23 mrt 1790, ged 20 apr 1790 Grote Kerk HRL
Foekje Martens zie: Blok, Panbakker
Foekje Munter Remonstreert met Schuldige Eerbied F.M. Soo veel nood gesterkt met haer Vaeder de meede Burgemr J. Munter, hoe dat door het Overlijden van Geertje Tjeerds de bedieninge als klokluidersche en Camerbodinne Van UE Achtb:is komen te vaceeren, en alsoo Sij Supplnte Sich daer meede Seer gaerne Sach begunstigt Soo addresseert Sij Sich mits deesen tot Ued:Ahtb:Seer gedienstelijk Versoekende Ued:Achtb:gelieven haer Supplnt met die Vacante functie te begunstigen en daer toe aen te Stellen op Sodanigen Lasten Plighten Profijtten en gehoorsaemheeden als daer toe en aenbehooren Quo facto etc reqtus Vert: M:A:V:Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr accorderende het Versoek ten requeste gedaen eligeert tot Klokluidersche en Camerbodinne alhier ter Steede met den aenkleeve Van dien de Supplnte F.M. op Lasten Plighten profijtten Sampt Instructie tot voors:bedieninge Specterende mits Stellende gedurende de minderjarigheit Van Voors:F.M. Sodanigh iemant tot Waerneeminge Van dezelve functie tot genoegen Van de Magistr Actum den 17 jul 1730 Was vert: Tjeerd Brouwer ter ordtie Van de Magistr Arnold van Idsinga. ; Onder stonde; Op Heeden dato uts heeft de magistr op het Versoek Van de Hr Burgemr Munter tot Substituit en Waerneeminge Van bovengemelde bedieninge gecontinueert de Persoon van Rinske Heeres tegenwoordig het selwe Waerneemende dogh alles bij provisie en revocatie In kennisse van mij Secrts was vert Arnold van Idsinga. (Aanstelklingen Stad HRL 1730)
Foekje Nauta ged 5 nov 1741 Westerkerk HRL, dv Sipke Nauta en Petronella Munter; huwt met Tjeerd Greidanus, beide van HRL, geproclameerd de 15-17 en getrout de 22 apr 1764; kind: Janke Greidanus, geb 13 jul 1774, ged 9 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Ausonius Tjeerds Greidanus, ged 2 apr 1765 Grote Kerk HRL; kind: Petronella Tjeerds Greidanus, ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL; huwt met Tjardus Greydanus; BS ovl 1853; Geeft met eerbied UEd:Achtb:te kennen Sipke Nauta, Burger Faandrik en Strandmeester binnen HRL als vader en Wettige Voorstander over sijn minderjarige Dogter F.N. dat door ''t versterven van Goykjen Pijters is vacant geworden een turfmeetsters bedieninge, waar meede hij supplnt geerne soude sien dat sijn gemelde dogter meede bevoorregt mogte worden, maer gesien dit niet anders als met UEd:Aghtb:Consent kan geschieden, soo versoekt den supplnt dat UEd:Aghtbh:de vacante turfmeetsters bedieningh van Goykjen Pijtters gelieven te vervullen met sijn Dogter F.N. op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende en aenbehoorende; en aengesien de origle supplnte F.N. niet capabel is deese bedieningh selfs te bekleeden soo werd UEd:Aghtbh:versogt om te consenteeren dat deese bedieninge als substituit door Rikjen Gerbens vrouw van Pijtter Aris magh werden waargenomen quo facto (:get:) B. Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraat accordeert de supplnt sijn versoek en steld mits deesen aen tot meede ordrs turfmeetster F.N., op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende en behoorende en geduirende de minderjarigheit van gemelde F.N. dat deese bedieninge door Rikjen Gerbens als subst turfmeetster werde waergenoomen mits doende den Eed van daer toe staende Actum den 30 mrt 1746 (:get:) Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de magistr:abs:sec:R. de Swart, gesw:clercq. ; Onder stonde; Op Dato als booven heeft Rikjen Gerbens den Eed van getrouwigheit als subst turfmeetster deeser Steede in handen van de Hr. presid. Burgemr. W. Jelgersma gepresteerd, onder stonde, in kennisse van mij abs:sec:R.J. de Swart gesw:clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:Agtb:te kennen Fijke Everts vrouw van Jan Beernts, arbeyder, met deselve gesterkt, dat F.N., ''t Dogtertie van de Strandmeester Sipke Nauta ruim een jaer geleeden door UEd:Achtb:is gebeneficieert geworden met de bedieninge als turfmeetster binnen deese Stad, ''t geen door Rikjen Gerbens in leeven huisvrouw van Pijtter Aris Dreyer is waergenoomen, maar door haar versterf koomende te vervallen; met welke vacante post de supplnte tot ondersteuning van haar arm huisgesin geerne wenst bevoorregt te worden, en waer teegen gedaghte Sipke Nauta ook niets heeft, dog buiten toestemmingh van UEd:Achtb niet kunnende geschieden, soo addresseert sij haar mits deesen tot UEd:Achtb:gelieven te permitteeren dat Fijke Everts het Turfmeeten van F.N. als substituit magh waerneemen quo facto (get:) B. Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek ten reqte gedt, steld mits deesen tot subst turfmeetster aen Fijke Everts om die bedieninge in plaets van F.N. waer te neemen geduirende de Laestgenoemde haer minderjaerigheit, mits doende den Eed van getrouwigheit daer toe staende, Actum den 3 jul 1747. (:onder Stonde en was get:) And:Pijtters de Boer, Ter Ordtie van de magistr: abs: sec:R:J:de Swart gesw:Clercq; (onder Stonde); Op heeden den 5 jul 1747 heeft Fijke Everts den Eed van getrouwigheit als subst turfmeetster deeser Steede in handen van de Hr Presid:Burgemr And:P:de Boer gepresteerd actum uts:In kennisse van mij abs:sec:(:get:) R:J:de Swart, gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Foekje Panbakker/Pannebakker geb 1790 HRL, ovl 30 aug 1868 HRL, huwt met Aldert Krijl op 11 jun 1812 HRL, ovl wijk G-173, huw.afk. 31 mei en 7 jun 1812 voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, dienstmaagd, N.H., dv Marten P, en Baukje Sietses; BS huw 1812, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, 100, 119, wijk H-226, supp wijk G-385, 402
Foekje Piekema geb 19 okt 1794 Workum, ovl 2 feb 1885 HRL, huwt met Dirk Jager, N.H., dv Gerben P, en Fettje Kramer; BS ovl 1885; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, 83, wijk F-112, wijk G-079, wijk H-190, supp wijk H-254
Foekje Revel Jakobus Vloek van HRL, en F.R. van Dokkum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1779 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Foekje Rommerts ovl 3 jun 1789 HRL, oud 46 jaar
Foekje Schouwenburg geb 15 mrt 1793 HRL, ovl 25 feb 1859 HRL, huwt met Simon Schiere op 8 jun 1817, huw.afk. 25 mei en 1 jun 1817, dv Hendrikus vS, en Anna Menalda; BS huw 1817, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-159, regattdv1826-93; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-162; VT1839; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893: 1827, nr. 82; 1828, nr. 53, grootboeknr. 5786 deel 7: 16 Caroliguldens; 1829, nr. 98; 1830, nr. 47; 23 feb 1831, nr. 83; 27 feb 1832, nr. 65; 6 mrt 1833, nr. 71; 11 feb 1834, nr. 63; 17 feb 1835, nr. 57; 13 jan 1836, nr. 34; 19 jan 1837, nr. 24; 3 apr 1838, nr. 86; 25 jan 1839, nr. 41; 20 jan 1840, nr. 35; 24 jan 1841, nr. 25; 12 feb 1842, nr. 61; 31 jan 1843, nr. 56 10 feb 1844, nr. 61; (geen boeknr. vermeld)
Foekje Sybrands zie: Spannenburg
Foekje Taekes huwt met Wijger Jarigs, kind: Grietje Wijgers, ged 22 dec 1744 Grote Kerk HRL; kind: Taeke Wijgers, ged 19 aug 1742 Grote Kerk HRL; Foekien T. ende Wieger Jarigs, beyde Van HRL, huw.aang. 31 okt 1733 HRL, Comende Voor de bruid Geert Gerrijts; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Foekje Ulbes ged 8 mrt 1767 Grote Kerk HRL, dv Ulbe Hendriks en Antje Geerts; huwt met Sied Sjoukes; BS huw 1816, ovl 1825; Sierd Sioukes ende Fokje U., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Allerds, deszelfs neef, 1 mrt 1788; ondertrouw HRL; Sierd Sjoukes en Fokje U., beide van HRL, zijn geproclameerd op den 2 en 9 mrt 1788 HRL en op den 23 may 1790 en zijn getrouwd op den 17 aug 1790, zijnde hunne twee kinderen wettig mee getrouwd; kind: Ulbe Sierds, geb 15 may 1790, ged 31 may 1790 Grote Kerk HRL; Compareerde ter secretarye deezer Stad HRL de proc. Camsma wegens Aafke Sijes, ongehuwde meerderjarige dogter alhier, dewelke bij deesen verklaart te spieren de Huwelijksproclamatien van Sierd Sjoukes, schipper aldaar, aangegeven den 1 mrt 1788 met F.U. om reden dat gmelde Sierd Sioukes met Aafke Sijes een wettige belofte van trouw heeft aangedaan, om welke spieringe te sijn doen denumtiatie is geschied aan F.U., wonende ten huise van Sierd Sioukes voor den Geregts Bode Wiglinghuisen volgens mondeling relaas acte gegeven bij welke spieringe Sierd Sioukes Self in Persoon is present geweest, 15 mrt 1788; ondertrouw HRL; den 21 May 1790: compareerde ter sekretarye der Stad HRL de proc. S. Camsma wegens Aafke Sijes boveng. verklaart van bovenstaande spieringen tegen Sierd Sjoukes gedaan, te desisteren cum expensis en wat te meer ... tijden, dat hij Sierd Sjoukes met F.U. in de Huwelijksen Staat mag worden bevestigd om welke desistament te zien door Sierd Sjoukes in persoon is geinsinueert door bode Poort; ondertrouw HRL; Ik ondergetekende Antje Ages Agema weduwe Rommert Claasen Blaauw te HRL, verklaar bij dezen te consenteren en toe te staan aan mijnen meederjarige dogter Neeltje Rommerts Blaauw, om zich in het Huwelijk te begeeven met Dirk Sierds de Jong, Sjouwerman meede aldaar, zv Sierd Sjoukes en Fokje U. de ouder overleeden, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester dezer Stad in ondertrouw word opgenomen, om na afloop der afkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd, HRL den 18 July 1816; Op heden den vierentwintigsten jun achttienhonderd en Sestien compareerden voor ons Vrederegter van het kanton HRL, Provincie Vriesland, Douwe Cleeb?, gezworen koornmeter, Alida van Elzas, deszelfs huisvrouw, Aafke Sijes Tolsma, arbeidster, Tjietske Fransen, huisvrouw van Cornelis Blokmaker, Jelle Jelles Agema, barbier, Klaas Douwes van der Meulen, gleibakker, en Klaas Rommerts Blaauw, gleibakker, alle van competenten ouderdom, en wonende te HRL. dewelke verklaarden, dat Dirk Sierds de Jong, waaraf ouders Zijn geweest Sierd Sjoukes en F.U., beide overleden, geb is in de maand jul des jaars een duizend zevenhonderd een en negentig. Dat dezelve van Doopsgezinde afkomst Zijnde, alzoo geen doopcedul kan vertoonen, noch eenige acte van geboorte, vermits hij niet in het geboorteregister is aangetekend. Gevende de comparanten voor reden van Wetenschap dat Zij genoemden Dirk Sierds de Jong van Zijne kindsheid af, en Zijne ouders mede sedert lange jaren hebben gekend, en alzoo van de waarheid dezes ten vollen overtuigd Zijn; Waarna de Comparanten deze acte van Bekendheid met ons en onzen griffier hebben getekend, uitgezonderd Tjietske Fransen, welke verklaarde niet te kunnen schrijven. Gratis geregistreerd te HRL den tweeden Juy 1816, F? 160 Vak 8
Foekje de Vries huwt met Jan van Nussen; BS ovl 1829
Foekje Wopkes ovl 23 feb 1791 HRL, oud 54 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 50; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; huwt met Auke Gerbens, kind: Pieter Aukes, geb 2 apr 1773, ged 23 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Aukes, geb 16 apr 1778, ged 12 mai 1778 Grote Kerk HRL; kind: Gerben Aukes, ged 27 okt 1771 Grote Kerk HRL
Foekje IJsbrands zie ook: Brouwer; geb 1 nov 1789, ged 15 nov 1789 Grote Kerk HRL, dv IJsbrand Willems en Janke Willems
Foekje Beerendts de Leeuw Bonifacius van der Hellk, sergeant int 2e Bataillon van ''t Regiment van generaal Major Baron Bentinck, in guarnisoen te Leeuwarden, en F.B. dL. van HRL, laatst geproclameerd 19 jun 1774 HRL, en op dato dezes 10 jul 1774 getrouwd, na vertoonde adtestatie van Leeuwarden, getekend H. Mentes, Eccles:. en T. van Kooten, Coster
Foekje Cornelis Faber geb 1783 HRL, ovl 18 augh 1853 HRL, ongehuwd, dv Cornelis F, en Martje ... ; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk C-207, wijk A-086; gebruiker van wijk F-103, eigenaar is Hendrik B. Komst, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839
Foekje Cornelis Zijlstra Kornelis Aarts en F.C.Z., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 21 mrt ten zelfden dage alhier getrouwd
Foekje Douwes van der Werf geb 4 jan 1810 HRL, ovl 30 okt 1872 HRL, huwt met Rinnert Klases Pan, (gk), op 18 mei 1843 HRL, N.H., dv Douwe Barts vdW, en Bregtje Simons Zwart; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1843, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-084; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-085; VT1839
Foekje Elisabeth Junius Munter ged 1 okt 1765 Grote Kerk HRL, dv Junius Pieter Munter en Lucia Buitenpost
Foekje Fransen Kiewit geb 1784 HRL, ovl 12 apr 1849 HRL, huwt met Arjen Lieuwes op 16 nov 1823 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1823, dv Frans Pieters en Rinske Rimkes; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1858; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-151; VT1839
Foekje Geerts Westerbaan geb 1758 HRL, ovl 28 aug 1822 Franeker, huwt met Walle Thomas Bosga, won Franeker, dv Geert W, en Regina ... ; bshafr1822 overlijdens
Foekje Harmanus Gongrijp ged 6 apr 1744 Grote Kerk HRL, dv vroetsman Harmanus Gongrijp en Beatrix Westra
Foekje Henderiks Jongma huwt met Harmanus de Waard, beide van HRL, geproclameerd de 14-16 en getrout de 21 feb 1762; huwt met Anne Verhoek, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 okt 1768; ovl 27 jun 1778, 30 jaar, huisvrou van Anne Verhoek, Westerkerk; vd Gaast, begraaflijst; kind: Catharina Hermanus de Waart, ged 9 dec 1766 Grote Kerk HRL
Foekje Hendriks van der Werf geb 15 jan 1807 HRL, ged 3 feb 1807 HRL, N.H., ovl 4 jan 1855 HRL, huwt met Roelof Roelofs Postma op 19 jun 1828 HRL, huw.afk. 8 en 15 jun 1828, dv Hendrik Bartels vdW, en Elisabeth Tjeerds Draisma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-243; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-242; VT1839
Foekje IJsbrands Brouwer zie ook: Foekje IJsbrands; geb 1789 HRL, ovl 11 nov 1831 HRL, ongehuwd, dv IJsbrand Willems B en Janke Willems Velthuis; BS ovl 1831
Foekje Isaaks Faber geb 20 dec 1773, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL, dv Isa?ks Jans Faber en Martje Fokkes
Foekje Jacobs Kuiper ovl HRL. voor 1835, huwt met Poppe Eekes Menalda, koopt een huis in 1802; BS ovl 1831; 1834 huwelijken
Foekje Jans van Mantgum ovl 27 dec 1805 HRL, huwt met Bart Jans vd Werf; BS huw 1834, BS Franeker huw 1811
Foekje Jans van der Molen huwt met Jan vd Vleugel op 8 dec 1793 HRL, laatste afk. 8 dec 1793 HRL; komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1793; Jan van der Vleugel en F.J. vdM., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Jansen van der Moolen, 23 nov 1793; ondertrouw HRL; Jan van der Vleugel en F.J. vdM., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 8 dec 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Foekje Jans van der Vleugel geb 1772 HRL, ovl 14 mrt 1844 HRL, huwt met Jan vd Molen, dv Jan vdV, en Doetje ... ; BS ovl 1844
Foekje Johannes de Jong geb 29 mrt 1782 HRL, ovl 29 nov 1821 HRL, huwt met Lammert Matthijsen op 24 jun 1810 HRL, vlgs ovlakte geen kinderen; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1821
Foekje Junius Munter ged 18 okt 1757 Grote Kerk HRL, dv Junius Pieter Munter en Lucia Buytenpost
Foekje Martens Blok geb 1775 HRL, ovl 7 dec 1825 HRL, huwt met Siebe Paulus de Boer op 20 mei 1798 HRL, haar man is meester wolkammer, doet overlijdensaangifte van Berber Jurjens; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1811, huw 1822, ovl 1825, ovl 1828
Foekje Sybrands Spannenburg geb 1808 HRL, ovl 7 apr 1838 HRL, huwt met Jarig Cornelis Mollema op 22 apr 1830 HRL, dv Sijbrand Lazes S, en Maria Poppes Menalda; BS huw 1830, ovl 1838
Foekje Wopkes Veersma huwt met Auke Gerbens Vlieger, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 mei 1769 in de Westerkerk
Foekjen Douwes Geeft met verschuldigde Eerbied te kennen F.D. huisvrouw van Jelle Pijters woonagtig alhier ter stede, met deselve haer man gest:dat sij supplnte geerne wilde zijn gebeneficeerd met het ampt van visafdragen door het overlijden van Lijsbet Rienks vacant geworden; Alwaeromme de supplnte seer gedienstig versoekt UEd:Agtb:gelieven haer in plaets van Lijsbet Rienks aen te stellen tot mede afdraegster van de Vis binnen dese Stadt en zulx op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende q:f: etc, (was getekent) P. Reidema. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van F.D. tot meede afdraegster van de vis binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit. Actum den 30 nov 1740 (was get:), J. Agema, Ter Ordtie van de Raed ab: sec:(get:), P. Reidema; dewijl door ''t overlijden van F.D. in bovenstaende request gemeld deselve bediening is vacant geworden, hebben haer Agtb: goedgevonden in des overleedens plaetse wederom aen te stellen haer man tot afdraeger van de vis. Actum in de vergaderinge van de magistr:den 21 feb 1742. Ter Ordtie van de Magistr:abs:sec: (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Foekjen Fokkes huwt met Wieger Jarighs, kind: Doede Wiegers, ged 9 nov 1751 Grote Kerk HRL
Foekjen Hayes Hendrik Tjallings en F.H., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 27 feb 1774 HRL, en toen getrouwd; kind: Trijntje Hendriks, geb 24 jul 1775, ged 15 aug 1775 Grote Kerk HRL
Foekjen Jans ovl 11 aug 1727 HRL, old 85 jaeren; ovl 27 dec 1805 HRL, oud 54 jaar
Foekjen Rimmerts huwt met Hendrik Beerning, beide van HRL, geproclameert de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759
Foekjen Symons ovl 30 apr 1728 HRL, old 72 jaer
Foekjen Uilkes Sijbe Stoffels en F.U., beyde van HRL, komende wegens de bruid desselfs vaeder Uilke Foekes, 14 Sep 1743; huwt met Sijbe Stoffels, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 sep 1743 en doen ook getrouwt; kind: Stoffel Sijbes, ged 19 may 1744 Grote Kerk HRL
Foekjen Yttiens huwt met Frans Jansen, kind: Jan Fransen, ged 2 okt 1740 Westerkerk HRL
Foekjen Freerks van Alema Seert Tjepkes Gratama, koopman en steenbakker op Grettingaburen koopt ongeveer 22 pondematen bouwland te Almenum voor 6109 Car glds van IJbeltje Harmens Nauta, erfgenaam van wijlen haar broe der Duco Nauta, ontvanger-generael der Admiraliteit en gehuwd met Reinier Gysberts Fontein, woonachtig op Toutenburg, en van F.F. van A., (ex testamento van Foekjen Junius van Alema, in leven wed. wijlen Duco Nauta), gehuwd met F. Stapert, kapitein ter recherche te HRL, 19 mrt 1721. (Frl. 1700-1795); eigenaresse van de plaatsen nrs. 15 en 16 te HRL, grootte resp. 4 en 2, 5 pondematen, floreen resp. f. 0:7:0 en f. 1:3:8, gebruiker voor beide: Heert Riemers, ferskaat resp: de Stadsgragt Westen, en de Stadsragt Zuiden, de Heerewegh Westen, de Dycxdelten. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Foekjen Junius van Alema zie: Foekjen Freerks van Alema
Foekjen Taekes Stephani huwt met Jan Anthoni Rasschen, beide van HRL, geproclameerd de 8-10 en getrout de 15 jul 1764; kind: Albertus Jans Rasken, ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Albertus Hermanus Rasschen, ged 16 mrt 1769 Westerkerk HRL
Fogeltje Hendriks ovl voor 1840, huwt met Pieter Douwes; BS huw 1839
Foke Visser hm, ... , kind: Tettje Fokkes V, geb 1761 HRL; BS ovl 1833
Fokel Berber van Beima ged 29 apr 1759 Grote Kerk HRL, dv Secretaris Julius Matthijs van Beima en Mevrouwe Fokel Heelena van Burmania
Fokel Edicarda van Beyma ged 15 feb 1752 Grote Kerk HRL, dv Julius Matthies van Beyma en Fokel Helena van Burmania
Fokel Helena van Burmania huwt met Julius Mathijs van Beyma, kind: Frederik Hessel van Beyma, ged 1 feb 1757 Grote Kerk HRL; kind: Fokel Berber van Beima, ged 29 apr 1759 Grote Kerk HRL; kind: Eduard Marius van Beyma, ged 12 jun 1755 Westerkerk HRL, de vader Secretaris der Admiraliteit; kind: Titia Apollonia van Beyma, ged 5 mrt 1754 Grote Kerk HRL, vader is Secretaris; kind: Coert Lambertus van Beyma, ged 13 feb 1753 Grote Kerk HRL; kind: Fokel Edicarda van Beyma, ged 15 feb 1752 Grote Kerk HRL
Fokele Jans huwt met Aafke Feitses op 13 mei 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Fokele Reinders geb 18 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL, dv Reinder Pieters en Sofia Joris
Fokele Reinders Kronenburg geb 14 jul 1787, ged 31 jul 1787 Grote Kerk HRL, dv Reinder Pieters Kronenburg en Sophia Joris van Vos
Fokeltie Harmens huwt met Hendrik Geerts, beide van HRL, geproclameert den 15-22 en getrout den 29 sep 1754
Fokeltie Jacobs ged , samen met Feite Jacobs, 4 dec 1749 Westerkerk HRL, dv Jacob Joannis en Antje Feites
Fokeltie Pijtters ende Pijtter Arents, beide van HRL, huw.aang. 27 jul 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Neeff Teunis Jelles; huw aang. HRL 1737
Fokeltje Acker wijnleverancierse 1749; wv burgemeester Wiltetus Jelgersma, in haar plaats als subst. capiteinse van de turfdragers Pijter Alberts op 27 sep 1756; zie verder bij Pijter Alberts. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde 11/4 anker Spaanse wijn ten gebruike van des Heren Heilig Avondmaal, 8 sep 1749: f. 27:10:0
Fokeltje Andries en Lucas Bos, beide van HRL, huw.aang. 8 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Oom Jan Beerns vertonende de handt van haar vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1736; huwt met Lucas Bos, kind: Philippus Andries Bos, ged 20 jan 1750 Grote Kerk HRL; kind: Andrijs Lucas Bosch, ged 28 mrt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Hans Jacob Lucas Bosch, ged 7 apr 1744 Grote Kerk HRL, vader als L. Hansen B. ; kind: Phlip Lucas Bos, ged 25 apr 1741 Grote Kerk HRL
Fokeltje Assuerus ged 26 may 1767 Grote Kerk HRL, dv Assuerus Willems en Eelkie Piers
Fokeltje Douwes ged 6 okt 1744 Grote Kerk HRL, dv Douwe Wybes, (?), en Antje Gerrijts
Fokeltje Everts ovl in 1759, was turfmeetster; haar funktie wordt overgenomen op 11 jun 1759 door Lijsbeth Hendriks; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 terzake 1 jaar kostgeld voor Lammert Sijbrens, 5 aug 1738, kwit. no. 7 (GAH1068) id. 21 jul 1739, kwit. no. 7 (GAH1069); id. 19 sep 7141, kwit. no. 5 (GAH1071); id. 3 okt 1747, kwit. no. 4 (GAH1076); id. 24 sep 1748, kwit. no. 3 (GAH1077); id. 9 sep 1749, kwit. no. 4 (GAH1078)
Fokeltje Gerbens oud 45 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; VT1839
Fokeltje Harda geb 18 sep 1790 Franeker, N.H., A mei 1850 Franeker, vest. 30 okt 1860 van uit Franeker, A 2 mei 1864 Kimswerd; bev.reg. HRL 1851 wijk G-037, supp wijk G-405, oud 49 jaar, geb Kornwerd en wonende te HRL. 1839, wijk H-122; VT1839
Fokeltje Heins zie: Hollander
Fokeltje Hendriks zie: Santman, Zein
Fokeltje Hendriks huwt met Harm Klumper; BS huw 1815, ovl 1833; Op heden den vierentwintgiste July Een duizendachthondert vijftien, Comparereerden voor ons Fungerende Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen dese Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen Jan Jacobs Dijkstra, Turfdrager, Johannes Lingenhouwer, arbeider, Sijno Vink, Sjouwerman, Jacob Alberts, Turfdrager, Jacob Cornelis Blaaw, Turfdrager, Andries Willems van der Meer, Stokersknecht en Willem Dirks Bloem, Turfdrager, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzocht zijn een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van Antje Harmens, werkster, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Harmen Klumper en F.H., gewoond hebbende te HRL; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde Antje Hendriks is geb te HRL den tiende mrt Een duizend zevenhonderd drieentachtig, dat deselve geen Acte van geboorte of Doop kan produceren, door dien deselve niet is ged en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap dat zij dese Antje Hendriks niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien eene Speciale omgang met deselve hare ouders hebben gehad, waardoor zij zich van den inhoud deses ten volsten overtuigd houden. en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid. met ons en onsen Griffier getekend, nadat ons alvorens uit een certificaat door den Heere President Burgemeester deser Stad op het getuigenis van twee geloofwaardige perzonen in dato den twintigste dezer maand July ten gevolge van het besluit van Z.M. in dato den Negende mrt jongstleden No. 13, afgegeven, volkomen is gebleken, dat deze Antje Hendriks onvermogend is, om eenige kosten van gezegelde Stukken welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen, op dato in het hoofd deses gemeld. Gratis geregistreerd te HRL den vierentwintigsten July 1815, F? recto vak 5
Fokeltje Hendriks Pieter Geerts en F.H. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Hendrik Thomas, 29 Oct 1745; huwt met Pieter Geerts, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 Novemb 1745 en doen ook getrouwt; kind: Geert Pijtters, ged 29 sep 1746 Westerkerk HRL; Jan Macchiels ende F.H., beide van HRL, huw.aang. 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid Ruierd Geerts, desselfs Oom; huw aang. Gerecht HRL 1734
Fokeltje Jacobs begraven Kleine Kerk, Klein Kerkhof, regel 8, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Fokeltje Jacobs Jan Sijbes en F.J., beyde van HRL, komende weegens de bruid des selfs vaeder Jacob Dirks, 20 Jan 1748; huwt met Jan Sijbes, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 jan en den 4 Februa 1748 en doen getrouwt; kind: Dirk Jakobs, ged 25 mrt 1753 Grote Kerk HRL; kind: Sijbe Jacobs, ged 3 aug 1749 Grote Kerk HRL
Fokeltje Jacobs huwt met Dirk Arjens, beide van HRL, geproclameert de 1-8 en getrout de 15 okt 1758 in de Westerkerk; kind: Arrijen Dirks, geb 3 okt 1773, ged 26 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Arien Dirks, ged 25 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Dirks, ged 6 jul 1760 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkie Dirks, ged 19 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Dirks, ged 6 jun 1769 Grote Kerk HRL
Fokeltje Jans zie: Lammertsma
Fokeltje Janz en Willem Nannings, beyde van HRL, huw.aang. 12 nov 1735 HRL, komende voor de bruyd Jan Beerns, desselfs Vaeder; huw.aang. HRL 1735; huwt met Willem Nannings, kind: Assuerus Willems, ged 26 jan 1744 grote Kerk HRL
Fokeltje Jans ovl 14 nov 1803 HRL, oud 38 jaar
Fokeltje Jans geb 1811 HRL, ovl 13 apr 1813 HRL; wijk B-138, dv Jan Gerrits en Antie Klumperts; BS ovl 1813
Fokeltje Jans Beernt Jans van HRL, ende F.J. van Tzjummarrum, koomende weegens de bruid Jan Roelofs desselfs swager, 8 Nov 1749; van Tzummarum, huwt met Beerent Jans, van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 Novemb en den 30 dito 1749 getrouwdt
Fokeltje Johannes zie ook: Lucherre; huwt met Hubert Aukes, kind: Auke Huberts, geb 14 apr 1811, ged 12mey18 11 Grote Kerk HRL
Fokeltje Klazes zie: Groot
Fokeltje Cornelis geb 1 jan 1791, ged 25 jan 1791 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Jans en Jantje Cornelis
Fokeltje Cornelis zie: Riemersma; Jan Jansen en F.C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 15 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Grietje Jans Wagenaar, geb 21 nov 1811, ged 8 dec 1811 Grote Kerk HRL
Fokeltje Cornelis van HRL, huwt met Jacob Jochums, van Oostermeer, op 29 nov 1722 te Oostermeer; hij is schipper te HRL en een zv Jochum Jacobs; bron: TIE S19 16, 495; S17 (broer Edse); S21 77, 99. (1742)
Fokeltje Lammertsma geb 15 nov 1797 Bolsward, ovl 1 nov 1877 HRL, huwt met Lammert Buisman, Rooms Katholiek, dv Jan L. en Harmke vd Linde; BS ovl 1877; bev.reg. HRL 1851 wijk G-139, supp wijk H-276; oud 41 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk H-006; VT1839
Fokeltje Leger zie ook: Lucherre; Hubert Aukes en F.L., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; geb 1 nov 1787, ged 20 nov 1787 Grote Kerk HRL, dv Johannes Andries Legeer en Maartje Haanstra
Fokeltje Louwerens ged 17 jun 1749 Grote Kerk HRL, dv Louwerens Claases en Elsk Theunis; dopen Grote Kerk rha
Fokeltje Meyer geb 1739 ... , ovl 24 jan 1817 HRL, huwt met Johannes Plutschouw, vlgs ovl akte weduwe in 1817; BS ovl 1817
Fokeltje Meyes huwt met Oene Hendriks, kind: Hendrik Oenes, ged 2 apr 1765 Grote Kerk HRL
Fokeltje Obbes geb 8 nov 1778, ged 24 nov 1778 Grote Kerk HRL, dv Obbe Stevens en Janke Lukas; geb 1779 ... , ovl 4 jul 1811 HRL, huwt met Gabe Jacobs Bakker op 7 aug 1808 HRL, komt van HRL, wonende te in de Waschbleek in 1808; hu Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1811, ovl 1814; in ondertrouw akte van 23 jul 1808: Vokeltje Aukes; kind: Jacob Gabes, geb 8 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL
Fokeltje Piers geb 12 apr 1801 HRL, ovl 12 mei 1869 Franeker, huwt met Frederik Pieters Fielkens, won, Franeker 1869, N.H., ged 12 apr 1801, geslnm vlgs ovlakte ''Plantenga'', dv Pier IJpes en Richtje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1801, bs fr1869 overlijdens
Fokeltje Pijters huwt met Cornelis Edsgers, beide van HRL, geproclameert de f. 17:24:31 dec 1758 en getrout de 9 Januwari 1759
Fokeltje Pieters huwt met IJede Rinses, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 31 mrt 1766; kind: Tettje IJdes, ged 27 mrt 1770 Grote Kerk HRL
Fokeltje Reus mede-voogdes in 1762; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 24:7:0 terzake betaalde penningen aan F. Lantinga voor geleverd lint, 10 aug 1762. (GAH1092)
Fokeltje Siebes zie: de Boer
Fokeltje Sybrands geb 24 sep 1794, ged 14 okt 1794 Grote Kerk HRL, dv Sijbrand Jeltes en Geertjen Durks
Fokeltje Simons ovl voor 1849, huwt met Cornelis Tichelaar; BS Franeker ovl 1848; huwt met Kornelis Murks, kind: Simon Kornelis, geb 10 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Eeltje Cornelis, geb 15 okt 1787, ged 4 nov 1787 Grote Kerk HRL
Fokeltje Simons zie: Stallinga
Fokeltje Sjoerds zie: Posthumus, Tigchelaar
Fokeltje Steevens huwt met Obbe IJpes, kind: IJpe Obbes, ged 21 jul 1740 Westerkerk HRL
Fokeltje Sytses zie: Hansma
Fokeltje Theunis zie: Koster
Fokeltje Tjeerds huwt met Andrijs Ripperts, beyde van HRL, geproclameert de f. 5:12:19 Maay 1743 en doen ook getrouwt; Andrijs Ripperts ende F.T., beide van HRL, vertoonende de bruidegom attestatie van ''s bruids moeder tot consent in deesen, 4 mei 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Gertje Andrijs, ged 7 jul 1744 Grote Kerk HRL
Fokeltje de Vries oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-122; VT1839
Fokeltje Wybes Jan Harmen Lammert Klomperts en F.W., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 21 feb 1773 HRL, en toen getrouwt
Fokeltje Wybes huwt met Dirk Vossenberg, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 jun en getrout de 5 jul 1767
Fokeltje Wytses Gijsbert Sijtses en F.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van Genoegzaam bewijs, 4 Slagtmaand 1809
Fokeltje Cornelis Riemersma geb 1781 Wommels, ovl 15 jan 1832 HRL, huwt met Jans Jansen Wagenaar op 30 dec 1810 HRL, komt van HRL, dv Cornelis R, en Eeke Eeltjes; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1828, ovl 1832
Fokeltje Elizabeth Munter huwt met Kampelius Cornelis vd Straten; dopen Grote Kerk HRL 1805; Weledele Gestrenge Heer Campegius Cornelius van der Straten, Vaandrig ten dienste van den Staat en de Jonkvrouwe Foekje E.M., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 dec 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Fokeltje Gerards Kloppenburg geb 3 dec 1789, ged 19 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Gerard Kloppenburg en Martje Verdemis
Fokeltje Heins Hollander geb 1783/87 Makkum, ovl 21 dec 1854 HRL, huwt met Ulbe Hiddes Harda, N.H., spinster in 1837, dv Hendrik H, en Pietje Reins; BS huw 1837, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 58 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; VT1839
Fokeltje Hendriks Santman geb 6 sep 1777 HRL, ovl 27 aug 1818 HRL, huwt met Jan Kamp; BS ovl 1818; 1837 overlijdens
Fokeltje Hendriks Zein geb 1805 HRL, ovl 7 dec 1835 HRL, huwt met Gerben Annes Bosma op 13 mei 1830 HRL, dienstmeid. dv Hendrik Bouwes Z, en Tetje Iedes; BS huw 1830, ovl 1835
Fokeltje Hotses Swerms ovl 20 okt 1762, 58 jaar, huisvrouw van Jan de Reus, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst; huwt met Sijrozijn Meester Jan de Reus, kind: Hotse Jans de Reus, ged 24 dec 1741 Westerkerk HRL; F.S. en Jan de Rues, beide van HRL, huw.aang. 7 jan 1735 HRL, extraordrs, komende voor de bruid Pieter Scheltema, desselfs schoonbroeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Fokeltje Hotzes de Reus ged 24 nov 1765 Westerkerk HRL, dv Hotze de Reus en Maartje Haanstra
Fokeltje Johannes Lucherre zie ook: F. Leger; zie ook: Fokeltje Johannes; geb 1787 ... huwt met Hubert Aukes op 23 dec 1810 HRL, getuige bij geboorte-aangifte van Maria; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL1811, BS geb 1811
Fokeltje Klazes Groot geb 1810 Makkum, ovl 15 jan 1849 HRL, huwt met Pieter Gaeles Bouma op 16 dec 1837 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, dv Klaas Gerrits G, en Antje IJemes Baarda; BS huw 1837, ovl 1849; oud 32 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-053; VT1839
Fokeltje Lucas Bos ged 25 jun 1771 Grote Kerk HRL, dv Lucas Bos en IJnskjen Obbes
Fokeltje Siebes de Boer geb 24 apr 1807 HRL, ovl 7 okt 1843 HRL, huwt met Albert Hendriks Hildes/Hillers, N.H., ged 24 mei 1807 HRL, zv Siebe Paulus de B., en Foekje Martens; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1839, ovl 1843, ovl 1844; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-189; VT1839
Fokeltje Simons Stallinga geb 13 feb 1785 Workum, ovl 12 okt 1822 HRL, huwt met Douwe Roelofs Nachtegaal; BS ovl 1822; 1828 overlijdens
Fokeltje Sjoerds Tigchelaar ovl voor 1838, huwt met IJme Sjoerds Baarda; BS huw 1837
Fokeltje Sytses Hansma geb 4 nov 1750 Dokkum, ovl voor 1809, huwt met Berent Feykes Ronner op 16 apr 1769 Dokkum, dv Sytse Douwes H, (gk), en Sjoerdtje Jacobs Verhoek, (gk); GJ ...
Fokeltje Teunis Koster geb 1791 HRL, ovl 24 jul 1837 HRL, huwt met Geert Jurjens vd Wal op 9 jun 1822 HRL, huw.afk. 10 en 17 jun 1822, dv Teunis K, en Trijntje Jans; BS huw 1822, ovl 1837, ovl 1860; geb 4 jun 1789, ged 30 jun 1789 Grote Kerk HRL, dv Teunis L. Koster en Trijntje Jans
Fokeltje Tjeerds Posthumus geb 1799 Franeker, huwt met Sijtze Berends Wielinga op 12 mei 1822 Franeker, dv Sjoerd Sjoerds P, en Metje Wessels Cuperus; BS Franeker huw 1822
Fokie Dirks ged 2 mei 1758 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jurriaans en Dieuwke Wobbens
Fokie Wijdzes huwt met Harmen Zijdzes, kind: Wytze Harmens, ged 2 okt 1759 Grote Kerk HRL
Fokje Barents ged 8 apr 1753 Grote Kerk HRL, dv Barent Lammerts en Metje Teunis
Fokje Berends geb 1751 ... , ovl 15 mrt 1814 HRL, huwt met Bonifacius vd Helling, ovl in wijk G-151; BS ovl 1814
Fokje Franses zie: Postuma
Fokje Gosses huwt met Claas Everts op 1657 ... ; DG-Oosterbaan, schema III
Fokje Harmens huwt met Sijbe Martens de Boer; BS ovl 1855
Fokje Hayes Freerk Lijkles ende F.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sake S. van der Mey, deszelfs neef, 9 jul 1791; ondertrouw HRL; Freerk Lijlles en F.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Fokje de Jager oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; VT1839
Fokje Jans zie: van Dokkum, Roester, Visser, 2x
Fokje Jelkes zie: van der Veer
Fokje Johannes huwt met Ruurd van Dijk; BS ovl 1855
Fokje Klases zie: Cuperus
Fokje Cornelis zie: Tichelaar
Fokje Cornelis ovl 23 nov 1791 HRL, oud 64 jaar
Fokje Cornelis geb 1788 Langweer, huwt met Lieuwe Ernst Haarsma op 2 feb 1816 HRL, huw afk. 3 en 10 dec 1815, dv Cornelis IJsbrands en Helena Jacoubs vd Put; BS huw 1816
Fokje Lieuwes geb 27 sep 1772, ged 13 okt 1772 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Lijkles en Sijke Sipkes
Fokje Oenes geb 31 dec 1780, ged 6 feb 1781 Grote Kerk HRL, dv Oene Fokkes en Hendrikje Everts; geb 1781 HRL, ovl 8 jan 1830 HRL, huwt met Gerrit Jans Feenstra op 8 mei 1803 HRL, dv Oene Fokkes en Hendrikje Everts Faber; hu Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1811, BS ovl 1830; kind: Hendrik Gerrits, geb 30 aug 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL
Fokje Pieters zie: Oudaan
Fokje Pieters huwt met Lolle Siebes, in leeven echtelieden te Dronrijp, kind: Martje Lolles, geb 19 jul 1756, ged 25 jan 1798 Grote Kerk HRL
Fokje Reins zie: Loots
Fokje Roelfs zie: Dijters
Fokje Roester geb 1791 Leeuwarden, ovl 19 sep 1870 HRL, huwt met Thijs Notting, dv Jan Jacobs R, en Etje Groenewoud; BS ovl 1870
Fokje Rooster geb 16 jun 1791 Leeuwarden, huwt met Tijs Willems Notting, turfmeetster in 1844 en wonende te HRL, koopvrouw te HRL. in 1826, N.H., werkster te HRL. in 1838; BS ovl 1826; 1838 huwelijken, huw 1844, bev.reg. HRL 1851 wijk F-256; oud 47 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, turfmeetster, wijk F-215; VT1839
Fokje Ruel geb 8 feb 1747 Leeuwarden, ovl 7 mei 1820 HRL, huwt met Jacobus Flux; BS ovl 1820, ovl 1827
Fokje Scheffer huwt met Jan de Boer, wonende te Buitenpost; BS ovl 1870
Fokje Sikkes geb 13 nov 1799 HRL, ged 1 dec 1799 HRL, ovl voor 1805 HRL, N.H., dv Sikke Klases en Sjoukje Hayes; dopen Grote Kerk HRL 1799
Fokje Zwart huwt met Jan Hofstra; BS ovl 1860
Fokje Taekes zie: van Dokkum, Steensma
Fokje Teekes geb 2 apr 1811, ged 21 apr 1811 Grote Kerk HRL, dv Teeke Wybes en Grietje Sijbrandts van Pel
Fokje Taekes Wybe van Dokkum en F.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 sep 1784 en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Wytse Wybes van Dokkum, geb 20 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL, vader als: W. Wytses v. D. ; kind: Taeke Wybes, geb 12 dec 1786, ged 9 jan 1787 Grotre Kerk HRL; kind: Evertje Wybes, geb 5 mrt 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL; vader als Wybe Wytses; kind: Jan Wiebes, geb 9 aug 1792, ged 28 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Ruurd Wiebes, geb 19 dec 1794, ged 6 jan 1795 Grote Kerk HRL, vader als Wiebe Wytses; kind: Mettje Wybes, geb 7 feb 1798, ged 25 feb 1798 Grote Kerk HRL
Fokje van der Veer geb 1795 Leeuwarden, ovl 21 sep 1840 HRL, huwt met Boote de Jong, dv Jelje Jans en Dieuwke Slaaf; BS ovl 1840
Fokje Visser leefde in 1812, dv Jan V, n Eeke Jans Koen; BS ovl 1812
Fokje de Vries geb 12 jun 1804 HRL, ovl 20 dec 1875 HRL; wijk G-172, huwt met Jacobus Singeler, (ook bekend als: de Bree); dv K. dV, en Sjoukje Hayes BS ovl 1875, bevrHRL 1851 wijk D-142
Fokje Wybes huwt met Cornelis Jansz, Meester Smid. beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 jan 1771 in de Westerkerk
Fokje Wierdsma ovl 25 nov 1790 HRL, oud 64 jaar
Fokje Wierdsma begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Fokje Willems zie: Steenbergen
Fokje IJges zie ook: Visser; geb 21 jun 1793, ged 7 jul 1793 Grote Kerk HRL, dv IJge Fokkes en Douwtje Abes
Fokje Cornelis Folkertsma geb 15 sep 1796, ged 4 okt 1796 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Folkertsma en Elizabeth van Bachum
Fokje Cornelis Tichelaar geb 1779 HRL, ovl 15 jun 1848 Franeker, huwt met Meinte Meintes Postma, wonende te Franeker, dv Cornelis T, en Fokeltje Simons; BS Franeker ovl 1848
Fokje Franses Postuma geb 5 okt 1806 HRL, ged 14 okt 1806 HRL, N.H., huwt met Sijtse Poppes Zijlstra op 15 dec 1831 HRL, dienstmeid. dv Frans Anthonij P, en Frouwkje Cornelis Faber; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1831, ovl 1841; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-082; VT1839
Fokje Jans van Dokkum geb 1811 HRL, ovl 21 dec 1834 HRL, ongehuwd, dv Jan Wiebes vD, en Klaaske Wiglenhuizen; BS ovl 1834; geb 3 feb 1812, ged 1 mrt 1812 Grote Kerk HRL, dv Jan Wybes van Dokkum en Klaaske Herkes
Fokje Jans Visser geb 1795 HRL, ovl 23 feb 1827 HRL; ih door haar bewoonde schip, huwt met Geert Jans Panjer op 12 nov 1812 HRL, huw.afk. 18 en 25 nov 1812 HRL. en Pekel A, schipper, dv Jan V, en Aaltje Sijbrens de Groot BS huw 1812, ovl 1827; geb 8 feb 1794, ged 9 nrt 1794 Grote Kerk HRL, dv Jan Fokkes Visscher en Aatje Sijbrands de Groot
Fokje Klases Cuperus huwt met Sake Bavius, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1824
Fokje Pieters Oudaan ovl voor 1825, huwt met Jan Annes Huidekoper; BS Franeker ovl 1824
Fokje Reins Loots huwt met Gerke Molenaar, wonende te HRL 1837; BS ovl 1837
Fokje Roelfs Dijters geb 1790 ... , ovl 25 mrt 1815 HRL; BS ovl 1815
Fokje S Blom ovl 10 okt 1804 HRL, oud 68 jaar
Fokje Taekes Steensma geb 1760 Midlum, ovl 19 mei 1839 HRL, huwt met Wybe Wytzes van Dokkum, N.H., getuige bij geboorte aangifte van Fokje Taekes van Dokkum 1811, dv Taeke Jacobs S, en Evertje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1807, BS geb 1811, huw afk, huw 1827, ovl 1839, ovl 1844
Fokje Teekes van Dokkum geb 2 apr 1811 HRL, ovl 18 jun 1811 HRL, wonende te op de Vijver, dv Teeke Wiebes vD, en Grietje Sijbrands Pol; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811
Fokje Willems Steenbergen geb 1788 HRL, ovl 20 apr 1847 HRL, huwt met Jan Holmans op 27 dec 1811 HRL, ondertrouw 13 Nov 1811, 1e afk. zondag 17Nov181 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 24 Nov 1811, dv Willem S, en Grietje Ysaks van Gruisen; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1847; oud 50 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-163; VT1839
Fokje Yeges Visser zie ook: Fokje IJges; geb 1794 ... , ovl 22 jan 1816 HRL, huwt met Rinnert Bolhuis op 7 apr 1814 HRL, huw.afk. 27 mrt en 3 apr 1814, wonende te HRL, dv IJege V, en Doutje Abes; BS huw 1814, ovl 1816
Fokjen Cuiper weesvoogden bet f. 20:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van Tjietze Romkes, als backersknegt gewerkt hebbende bij F.J., 20 may 1788. (GAH1120)
Fokjen Stoffels van HRL, huwt met Gerrijt Wolf, van Groningen, geproclameert den 25 Janewari en de 1-8 feb 1756 en getrout met attestasie den 16 maart
Fokjen Ulbes ende Hendrik Fransen, beide van HRL, huw.aang. 22 mrt 1738 HRL, komende voor de bruid Sjoerd Sijtses; huw.aang. HRL 1738; kind: Frans Hendriks, ged 1 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Fokke Alberts ged 13 jun 1765 Westerkerk, zv Albert Jacobs en Sijke Isaks; weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde verdiend loon van F.A. als timmermansknegt bij Jan Ellerts, mr timmerman, 17 jun 1780. (GAH1111); id. f. 35:0:0, 11 mei 1782. (GAH1113); id. f. 145:0:0 door en aan dito, zijnde het verdiende loon van F.A., 31 jan 1786. (GAH1118)
Fokke Annes zie: van Gunst
Fokke Arends zie: Faber; (2x)
Fokke Eerks op belijdenisse des Geloofs Gedoopt 16 apr 1762 Grote Kerk HRL, Egte Man de op Spekmerk; huwt met Clara Hendriks Norel, beyde van HRL, geproklameert den 13 dito en den 20 dito en den 27 dito May 1753 getrouwt; huwt met Gadske IJeges, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 mei 1755 kind: IJge Fokkes, ged 2 mei 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jan Fokkes, ged 2 okt 1757 Westerkerk, moeder is G. IJ. ; kind: Ake Fockes, ged 14 okt 1759 Grote Kerk HRL, moeder als G. Haiszes; kind: Fettje Fokkes, ged 7 sep 1762 Grote Kerk HRL, moeder is G. IJges; Claas Dirks ende Aaltje Fokkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader F.E., 25 jul 1795; ondertrouw HRL
Fokke Engbertus zie: Heidkamp
Fokke Eriks zie: Visser
Fokke Faber geb 1 apr 1807 HRL, ged 19 apr 1807 HRL, N.H., ovl voor 1810, zv Arend Jans F, en Neltje Fokkes Jagersma; dopen Grote Kerk HRL 1807
Fokke Faber geb 27 feb 1809 HRL, ovl 15 jul 1855 HRL, ongehuwd, pakhuisknecht, N.H., woonde samen met Janke Daniels en heeft een aantal kinderen erkend, zv Arend F, en Neeltje S. Jagersma; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-173; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; VT1839; geb 27 feb 1809, ged 26 mrt 1809 Grote Kerk HRL, zv Arend Faber en Neeltje Sikkes (= Fokkes) Jagersma
Fokke Feddes zie: Rinkema
Fokke geb 18 mei 1800 HRL, N.H., zv Hiltje ... , in onegt geb en ged 27 mei 1800; dopen Grote Kerk HRL 1800
Fokke Fokkes zie: Posthumus
Fokke Fokkes ged 22 nov 1757 Grote Kerk HRL, zv Fokke Lolkes en Aafke Clases
Fokke Gerbens betaalt aan het gemeentebestuur wegens huur van 6 pondematen bouwland, Allerheiligen 1750: f. 14:0:0 (GAH428); id. over 1749 (GAH427)
Fokke Gerbens Douwe Jansen ende Antie Gerbens beide van Almenum, koomende wegens de bruid F.G. desselfs broeder, 25 Jan 1744
Fokke Gerbens huwt met IJttie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 25 jun en de 2 en getrout de 9 jul 1769; GERBENS, FOKKE
Fokke de Haan huwt met Joukje Schoonhoven, kind: Johannes dH, geb 19 mrt 1791 Oldeboorn; BS ovl 1870
Fokke Harmens huwt met Geeske Jans, beide van Almenum, geproclameerd de 23-30 aug en de 6 en getrout de 20 sep 1761
Fokke Heidkamp geb 15 may 1778, ged 14 jun 1778 Grote Kerk HRL, zv Hendrikus Heidkamp en Margaetha Boelkens; geb 1779 HRL, ovl 13 nov 1846 Franeker, 1e huwt met Anna Louisa Zelle, 2e huwt met Lijsbeth Johannes Monsma op 13 apr 1828 Franeker, commissaris van het trekveer van Franeker op HRL, wonende te Franeker 1828, zv Hendrikus H, en Margaretha Boelkes; BS Franeker huw 1828, ovl 1846
Fokke Hemkes ovl 25 sep 1727 HRL, old 69 jaer
Fokke Hendriks zie: Heidkamp
Fokke Hessels ged 4 apr 1763 Grote Kerk HRL, zv Hessel Pieters en Chatarina Hendriks
Fokke Hessels verkoopt een huis in 1802
Fokke Hessels ovl 1803 HRL, huwt met Trijntje/Catharina Bastiaans, in leven koorndrager te HRL, kinderen: Trijntje Fokkes, geb 1794 HRL, Bastiaan Fokkes, geb 1793 HRL; BS ovl 1823; 1827 huwelijken; kind: Hessel Fokkes, geb 12 dec 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL; moeder is: Trijntje Bastiaans; kind: Bastiaan Fokkes, geb 26 nov 1792, ged 11 dec 1792 Grote Kerk HRL; F.H. ende Anna Catharina van Campen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Bastiaan van Campen, deszelfs vader, 29 dec 1787; ondertrouw HRL; F.H. en Anna Katharina van Campen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 jan 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Claas Jans en IJpkjen Gerrijts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F.H., goede bekende, 10 dec 1791; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 43, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Cathrijna Fokkes, geb 6 jul 1795, ged 19 jul 1795 Grote Kerk HRL; Donderdag den 25 okt 1798; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, is den koorndrager F.H., op aanklagte van den Captn geboet voor een daalder, en zulks wel ter oorzaake, dat dezelve meerder loon genoomen had, dan het Reglement voor de Koornwerkers dicteert. (GAH44)
Fokke Hessels huwt met Grietje Ottes, kind: Tjamkje Fokkes, geb 21 jan 1799 HRL; BS huw 1824
Fokke Hetses huwt met Okje Sjoerds, kind: Pietje Fokkes, geb 3 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL
Fokke Hoites ged 7 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, zv Hoite Jans en Grietje Fokkes
Fokke Huites zie: Lieuwma
Fokke Jagersma Evert Jakles de Hoop van HRL, en Geertje Johannes van Bolswaard, laatst geproclameert op dato dezes 20 mrt 1774 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Witmaarzum, en aldaar den 4 den apr 1774 in den Echten Staat bevestigt, volgens terugontvangen adtestatie, 5 apr 1774, gegeven te Witmaarzum, en getekend A. Eggen, v. d. m. ibidem en F.J., Schooldienaar mede aldaar; ovl voor 1819, huwt met Anke Leenderts Popta, in leven echtelieden te Witmarsum, kind: Neeltje Fokkes, geb 1780 Witmarsum, Hendrikje Fokkes J, geb 1788 Witmarsum; BS huw 1818, ovl 1831, ovl 1853
Fokke Jans zie: Faber, Miedema
Fokke Jans van Bolswart, ende Sjoukjen Tjepkes van HRL, huw.aang. 21 apr 1736 HRL, komende voor de bruid Pieter Cornelis; huw.aang. HRL 1736
Fokke Jans huwt met Aurelia van Aarssen, kind: Jan Fokkes, geb 6 sep 1772, ged 29 sep 1772 Grote Kerk HRL
Fokke Jans ovl 21 jan 1728 HRL, old 70 jaer
Fokke Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 51:8:0 van geleverd ijserwerk kwit. no. 7, 18 okt 1763. (GAH1093); id. f. 46:3:0, kwit. no. 10, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 41:12:0 ter saeke repareren en leveren van ijserwerk, kwit. no. 18, 17 nov 1770. (GAH1101)
Fokke Jans Pieter Doekes ende Hendrikje Eelkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F.J., deszelfs steevader, 2 may 1795; ondertrouw HRL
Fokke Jans aannemer van hoopwerk 1803, koopt en verkoopt huis 1800-1801
Fokke Jans huwt met Aaltje Eerks, beide van HRL, geproclameert den 21-28 Septem: en getrout den 5 okt 1755
Fokke Jansen huwt met Gadske Claases, beide van HRL, geproclameert de 10-17 en getrout de 24 aug 1760 in de Westerkerk; kind: Jan Fokkes, ged 9 nov 1760 Westerkerk HRL; kind: Antie Fokkes, ged 24 dec 1767 Westerkerk HRL
Fokke Johannes zie: Olinjus
Fokke Johannis Fokke Teunis en Marijke Johannis, beide van HRL, huw.aang. 1 okt 1735 HRL, wegens de bruyd F.J. ; huw.aang. HRL 1735
Fokke Johannes woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Fokke de Jong huwt met Grietje Wapstra/Walstra, kinderen: Gelske Fokkes dJ, geb 1801 Heerenwal, Trijntje Fokkes dJ, geb 1810 Leeuwarden; BS ovl 1843
Fokke Carsten bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 14:19:0 tersake 1 jaar kamerhuir na aftrek van 13 stuivers lantaarngeld, 21 mey 1762. (GAH1092); F.K. ende Maike Clazen beide van HRL, komende wegens de bruid Willem Tomas desselvs swager, 24 Feb 1748; huwt met Maeyke Klaases, beyde van HRL, geproclameerd den 25 feb en den 3-10 mrt 1748 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Fokke Christoffels zie: Klein
Fokke Klein koopt een huis in 1802
Fokke Lefferts zie: de Jong
Fokke Lolkes F.L. en Cornelis Sjoerds, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfds vaeder Sjoerd van der Hout, 21 Aug 1745; F.L. huwt met Corneelia Sjoerdts, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 Augst en den 5 sep 1745 doe ook getrouwt
Fokke Lolkes F.L. en Bregtje Arjens, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jurjen Carsten des selvs oom, 9 May 1750; huwt met Breghtje Arjens, beyde van HRL, geproclameerd den 10-17 en 19 May 1750 en doen ook getrouwdt; Louw Reinders ende Mintje Hansen, beide van HRL, komende wegens de bruyd F.L. haar goedbekende, 23 Oct 1751
Fokke Lolkes huwt met Aafke Clases, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 sep 1756 in de Westerkerk; kind: Fokke Fokkes, ged 22 nov 1757 Grote Kerk HRL
Fokke Martens zie: Wijngaarden
Fokke Martens ged 15 apr 1768 Grote Kerk HRL, op belijdenisse des Geloofs, Egte man op de Heilige weg
Fokke Martens ged 9 jan 1752 Grote Kerk HRL, zv Marten Martens en Antje Geerts huwt met Geeske Pieters, kind: Aaltje Fokkes, geb 26 feb 1779, ged 21 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Antje Fokkes, geb 9 aug 1783, ged 5 okt 1783 Grote Kerk HRL
Fokke Martens woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Fokke Martens Geeft met Onderdanigheid te kennen Hendrik Heidekamp gesterkt met Sijn Vader Focco Heidekamp, dat door het afsterven van Jelle Lijkles in leven meede doodgraver binnen deeze Stad, dezelve bedieninge is Vacant geworden; om welke wederom te Vervullen de Suppliant van herten is inclinerende; Verzoekende dienshalven zeer gedienstig, dat UEd:Achtb:hem daar mede gelieven te beneficeren; dan Vermits de Supplnt:door zijn jongheid voor als nog deze functie selvs niet kan Waarneemen, zoo presenteert dezelve ten dien einde de persoon van F.M., die thans de Vacante post is waarneemende en de Vereischte bequaamheeden heeft, in hoope en Verwagtinge dat UEd:Achtb:zulx mag Welgevallen, en den Supplnt:tot origle en deze F.M. als gesubstitueerde doodbegraver binnen deeze Stad aan te Stellen en te qualificeren, op Lasten en voordeelen daar toe staande q:f:etc:(was Get:) S: Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek, nomineert en Stelt mits deesen den Supplnt:Hendrik Heidcamp tot meede ordris doodgraever deeser steede op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheeden daar toe Staende; Authoriserende Haar Achtb:provisioneel en tot Haar Agtb:kennelijk weederseggen, tot de Waarneminge deeser bedieninge de meede Supplnt:F.M. die daar toe den Eed van getrouwigheid zal hebben te doen. Actum den 4 jul 1759. (was Getek:) Wopco Buma (onder Stonde) Ter ordtie van de Magistr: M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; F.M. heeft den Eed van getrouwigheid als doodgraver afgelegd Volgens bovenstaande appt in handen van de Heer vice presid: Burgemr W:Buma den 4 jul 1759. In kennisse van mij Secretaris M: V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Fokke Martens eigenaar van wijk G-143; gebruiker Gerrit P. Burghout, militair, 1814. (GAH204)
Fokke Martens mogelijk ook: Fekke Martens; huwt met Saartje Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 okt 1741 en doe ook getrouwt; F.M. ende Saartje Pijtters, beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs steevaeder Reyer Jansen, 7 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pieter Fokkes, ged 22 aug 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Saare P.
Fokke Oenes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 25:0:0 terzake 1 jaar loon door Symon Jans bij hem verdiend, 15 mei 1762. (GAH1092); id. f. 38:5:8, 19 mei 1764. (GAH1094); president-voogd Andrijs Wybenga bet f. 20:0:0 aan en wegens dito als weversknegt, 17 mei 1763. (GAH1093); voogden bet f. 44:14:0 aan en wegens dito, 18 mei 1765. (GAH1095); id. f. 53:0:0, 17 mei 1767. (GAH1097); voogden bet f. 79:0:8 aan dito als loon van Simon Jans en Keimpe Gerrits bij F.O. in 1 jaar verdiend als weversknegts, 17 mei 1766. (GAH1096); F.O. ende Attje Ages, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs vaeder Age Cornelis, 3 Oct 1750; huwt met Attje Ages, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 okt 1750 en doen ook getrouwdt; kind: Zijtske Fokkes, ged 24 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Oene Fockkes, ged 3 jun 1754 Westerkerk HRL; kind: Sijtske Fokkes, ged 22 may 1752 Grote Kerk HRL
Fokke Olinjus geb 29 jan 1803 HRL, ged 22 feb 1803 HRL, N.H., zv Johannes A. O, en Maaike F. Faber; dopen Grote Kerk HRL 1803
Fokke Reinders geb 1746 ... , ovl 11 jan 1817 HRL, hm ... , vlgs ovlakte weduwnaar; BS ovl 1817
Fokke Reins Zie ook: Foppe Reins; ovl voor 1803, huurt visserij Roptazijl 1800-1808
Fokke Ruurds zie ok: Visser; geb 7 jul 1793, ged 28 jul 1793 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Johannes en Fetje Fokkes
Fokke Scheltes ged 18 mrt 1747 Grote Kerk HRL, zv Schelte Bruins en Lamkje Gerrits
Fokke Symons Tjalling Dirks en Feykjen Feykes, beyde van HRL, komende weegens de bruid F.S., mr. timmerman, 19 Nov 1745; Willem Jentjes en Jeltje Hessels, beide van HRL, komende wegens de bruid F.S., 28 Aug 1751
Fokke Steensma F.S. van Bolswerd, en Sjouke Kornelis van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 may 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken, en volgens ingekomen verklaaringe te Bolswerd getrouwd den 22 may 1785
Fokke Teunis en Marijke Johannis, beide van HRL, huw.aang. 1 okt 1735 HRL, wegens de bruyd Fokke Johannis; huw.aang. HRL 1735
Fokke Thomas zie: Steenstra
Fokke Thomas Varensgezel te Vlieland; zie verder bij Trijntje Pieters. (GAH43)
Fokke Tjeerds zie: van Esta
Fokke Tjeerds houthandelaar tot 1767, doopbel. 5 feb 1735; (Harl. houthandelaren 17e rn 18e eeuw, vdGaast/W.F. Broos)
Fokke Wybes ovl voor 1844, huwt met Loltje Hoites op 28 aug 1808 HRL, komt van HRL; kind: Wybe Sikkes, geb 9 okt 1809 HRL, komt ook voor als Sikke Wybes; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1829, huw 1843; F.W. en Lolkje Hoites, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 aug 1808; ondertrouw HRL
Fokke Wilhelmi ovl 8 apr 1788 HRL, oud 60 jaar
Fokke Annes van Gunst geb 1783 HRL, ovl 26 dec 1849 HRL, 1e huwt met Jantje ... , 2e huwt met Sjouwkje Baukes Wieringa, zv Anne Annes en Aaltje Pieters; BS ovl 1847; 1849 overlijdens
Fokke Christoffels Klein geb 1794 HRL, ovl 8 jun 1849 HRL, 1e huwt met Maartje Alberts van Buuren, 2e huwt met Baukje Sakes de Jong op 8 jul 1827 Franeker, wonende te Franeker, bierbrouwersknecht in 1849, zv Christoffel K, en Saakje Pieters Schouwerwou; BS ovl 1849; 1854 overlijdens, BS Franeker huw 1827; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, brouwersknecht, wijk G-182; VT 1839; geb 25 apr 1794, ged 11 may 1794 Grote Kerk HRL, zv Christoffel Fokkes Klein en Saakje Schouwerwou
Fokke Engbertus Heidkamp/Heidekamp Focco Heidekamp, beroepen leeraar in de gemeente te Metslawier en Nieuwier, en Aafke Wassenaar van HRL, sijnde aangegeven door des bruids vader de predik:burgemeester Wassenaar, met een gebod in de week, 10 Jul 1751; beroepen Leeraar in de Gemeente te Metslawier en Nieuwier, ovl 1780 deinum, huwt met Aagje (Aefke in 1751) Hendriks Wassenaar van HRL, geproclameerd 11, 13 en 18 jul 1751 en doen ook getrouwdt, kind: Titia Cornelia H, geb 12 nov 1762 HRL; DTB N.H. HRL. 1751, huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1824
Fokke Eriks Visser ovl voor 1812, huwt met Gatste IJges, kinderen: Jan V, geb 1760 ... , IJege V, geb 1756 HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1812
Fokke Feddes Rinkema geb 4 mei 1801 HRL, ged 17 mei 1801, N.H., houtmolenaarsknecht, wo. Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Fedde Douwes R, en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1801, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Fokke Fokkes Posthumus huwt met Eke Helploeg op 13 mei 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Fokke Huites Lieuwma geb 1769 HRL, ovl 13 sep 1831 HRL, huwt met Magdalena Munniks, en huwt met Lolkje Wiegers op 17 dec 1797 HRL, huw.get. bij J.J. Vettevogel en J. Lieuwma, broer bruid. 1813, zilversmid in 1831, zv Hoite L, en Frietje Fokkes; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1813, ovl 1831; F.L. eigenaar van perceel nr. 591 te HRL, zilversmid. woonplaats HRL, legger nr. 417, huis en erf, 115 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); wed. H. Lieuwma eigenaar en gebruiker van wijk C-051, medegebruiker is F.L., zilversmid. 1814. (GAH204); Maandag den 29 okt 1798; de raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde aan Popke Wybes, Huistimmermansknegt alhier, welke volgens ingekoomen Attestatien een Jonge meid Sibbeltje Gerrijts genaamd, met veel gevaar, uit het water gered had, de Premie van een Silver Lepel toegelegt, om dezleve bij F.L. te laaten vervaardigen. (GAH44); Maandag den 29 okt 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Zijn in plaatze van de afgaande Weesdiaconen Evert Akkringa, L:van Goch, en M:Ouwendag, wederom tot Weesdiaconen aangesteld F.L., Jan Luitjes Faber, en Jacob Smith en zijn de afgegaane onder faveur van het gewoone defroyement, voor haare gedane dienst bedankt en de nieuw aangestelde daar in bevestigd. (GAH44)
Fokke Jans Faber ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 19:15:0 voor geleverd ijserwerk, kwit. no. 18, 18 nov 1771. (GAH1102); id. f. 4:12:0 tersaeke geleverd ijserwerk aan de Bank van Leening, kwit. no. 12, 16 nov 1771. (GAH1102); ontv. vd Stadsrentmeester f. 937:10:0 terzake gemaakt en geleverd ijzerwerk voor de nieuwe kerk, kwit. no. 35, ordonn. 16 aug 1775. (GAH1060); id. f. 47:2:0, kwit. no. 100, ordonn. 5 nov 1777. (GAH1060); id. f. 7:13:0, kwit. no. 124, ordonn. 21 dec 1778. (GAH1060); huwt met Aurelia van Aarssen, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 apr en getrout de 7 mei 1769; F.J.F. en Johanna Pieters, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 7 mei 1775 HRL; kind: Jan Fokkes Faber, geb 16 may 1778, ged 2 jun 1778 Grote Kerk HRL, moeder is: J.P., kind: Metje Fokkes Faber, geb 14 jul 1779, ged 27 jul 1779 Grote Kerk HRL; kind: Antje Fokkes Faber, ged 9 okt 1770 Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd ijzerwerk ten dienste van de Zeewerken, 5 nov 1777: f. 45:14:0; (geen boeknr. vermeld)
Fokke Jans Miedema geb 1783 Minnertsga, ovl 4 jun 1847 HRL, 1e huwt met Jietske Sikkes de Boer, 2e huwt met Akke Jans Kuindersma, zv Jan M, en Antje Tilstra; BS ovl 1847, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk D-043, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk D-044, stalling, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb Minnertsga en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk D-043; VT1839
Fokke Lefferts de Jong geb 1789 Ureterp, Vst 22 nov 1858 uit Oldeboorn, A 21 mei 1859 Joure; bev.reg. HRL 1851 wijk B-119
Fokke Louwerts Niewoltz Ministerie Candidatus van HRL, ende Juffer Anna ten Oever van Roon in Drenth, sijnde de aengevinge gedaen door proc. Pesma met vertoninge van genoegsaeme attestatie en teostemminge van vaders consent in deesen, 16 Oct 1745
Fokke Martens Wijngaarden geb 1753 HRL, ovl 9 jan 1825 HRL, huwt met Geeske Pieters, kind: Aaltje Fokkes W, geb 1779 HRL, meester metselaar in 1799; BS ovl 1825; huw 1829, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk G-050, metzelknegt; medegebruiker Grietje Cornelis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-170; gebruiker Tjerk Heins de Groot, timmerknegt, 1814. (GAH204)
Fokke Ruurds Visser zie ook: Fokke Ruurds; geb 1794 HRL, ovl 26 jul 1832 in het kamp bij Oirschot, 1e huwt met Hendrikje Fransen op 31 mei 1819 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, werkman, 2e huwt met Anna Aurelia Harings Baarda op 25 feb 1821 HRL, huw.afk. 14 en 21 jan HRL. en 4 en 11 feb 1821 Barradeel, schutter bij het 1 ste Bataillon der 1 ste Afdeling Vriesche Schutterij, huw.get. bij J. Visser en H.M. Hoek, broeder bruidegom, 1817, id. bij G.G.W. Faber en G. Dun, broeder bruidegom, 1819, zv Ruurd V, en Get- je Fokkes Visser; BS huw 1817, huw 1819, ovl 1820, huw 1821, ovl 1833, ovl 1834
Fokke Thomas Steenstra ovl 3 aug 1826 Sneek, huwt met Eelkien Abrams Korstma, steenhouwer, kind: Thomas Fokkes S, geb 1781 Sneek, zv Thomas Jeltes en Sjieuwke Dirks; BS huw 1834
Fokke Tjeerds van Esta huwt met Neltje Fransen, kind: Frans Fokkes vE, geb 1751 HRL, levert hout 1752-1761; BS ovl 1825;
Fokkie Andrijs ende Gerben Johannis, beyde van HRL, huw.aang. 5 dec 1733 HRL, Comende voor de bruid Freerk Andrijs, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Fokkien Hayes van HRL en Sierk Geerts Kloppenburg van Westergeest, komende voor de bruid Willem Bouwes Westerhoff, desselfs neef, ondertrouw 25 feb 1735; ondertrouw HRL
Fokkje Fopkes zie ook: Foekje Foppes; huwt met Gale Harkes, kind: Lijsbeth Gales, ged 10 feb 1756 Grote Kerk HRL
Fokkje Jents huwt met Jielles Tjietses, beide van Almenum, geproclameerd de 22-29 apr en de 6 en getrout de 27 mei 1764; kind: Wytske Jilles, ged 9 dec 1764 Grote Kerk HRL, vader als Jille T.
Fokkje Sikkes geb 20 jul 1804 HRL, ged 29 jul 1804 HRL, dv Sikke Klaases en Sjoukje Hajes; dopen Grote Kerk HRL 1804
Fokko Dirks Kortlang geb 28 jan 1797, ged 28 feb 1797 Grote Kerk HRL, zv Dirk Kortlang en Hiltje Heidkamp; dopen Grote Kerk rha
Foktie Caspers Arend Jansen ende F.C. beide van HRL, koomende de Bruidegom gesterkt met zijn vader Jan Arents, en weegens de Bruit Ritske Oenes, vertoonende geblijk van des Bruits moeder Bregtie Thomas 30 jan 1740; ondertrouw N.H. HRL
Folkert Alberts ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Sijbren Bastiaans, voor 22 1/12 last balstenen f. 7:15:0 het last, 3 jul 1752: 171 Caroliguldens en 3 stuivers
Folkert Alberts turfleverancier; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 43:14:0 terzake 11 1/2 schouw turf door hem in het Weeshuis geleverd, 15 sep 1750, kwit. no. 9. (GAH1079)
Folkert Alberts zie: Mulder
Folkert Alles huwt met Fettje Annes, kind: Claas Folkerts, ged 15 feb 1747 Grote Kerk HRL
Folkert Alles huwt met Antje Wouters op 21 mrt 1802 HRL, wonende te Almenum, kinderen: Wouter Folkerts, geb 8 feb 1805 HRL, Alle Folkerts, geb 3 feb 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805
Folkert Ates ged 1 apr 1749 Grote Kerk HRL, zv Ate Folkerts en Tjitske Innes
Folkert Ates vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 2, 1 mrt 1804
Folkert Ates zie: Nauta; Pieter Abrahams ende Tjietske Folkerts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader F.A., 1 jun 1805; ondertrouw HRL; lijst ingezetenen 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Folkert Ates geb 2 sep 1806 HRL, ged 14 sep 1806 HRL, ovl voor 1811, zv Ate Harmens en Antje Folkerts, dopen Grote Kerk HRL 1806
Folkert Ates geb 19 jun 1810 HRL, zv Ate Folkerts en Antje Harmens; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 19 jun 1810, ged 8 jul 1810 Grote Kerk HRL, zv Ate Folkerts en Antje Harmens; geb 5 jan 1812, ged 19 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Ate Harmens en Antje Folkerts
Folkert Aukes geb 22 apr 1793, ged 28 may 1793 Grote Kerk HRL, zv Auke Folkerts en Hijlkjen Abes
Folkert Bakker eigenaar van wijk E-119; gebruiker is Siebren Pieters wed., hoedjemaker, 1814. (GAH204)
Folkert Baukes Barend Pieters ende Binke Baukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F.B. deszelfs broeder, 1 dec 1787; ondertrouw HRL
Folkert Baukes F.B. en Dieuwke Okkes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 16 nov 1777 HRL; kind: Bauke Folkerts, geb 10 okt 1778, ged 3 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Okke Folkerts, geb 22 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Folkerts, geb 19 jun 1787, ged 10 jul 1787 Grote Kerk HRL
Folkert Baukes geb 1746 HRL, ovl 27 dec 1812 HRL, korendrager, ovl wijk G-105; BS ovl 1812; Maandag den 19 nov 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde eindelijk F.B., in plaatze van wijlen Hendrik Donker, tot mede ordinaris koorndraager aangesteld, en heeft ten dien einde den eed van getrouwe bedieninge gepraesteerd, als meede de Burger Verklaaring afgelegd, en verteekent. (GAH44)
Folkert Beernts geboortig van Sneek, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. S. Hiddema op 3 jul 1748. (burgerboek)
Folkert Broers F.B. ende Hiltie Jurres beide van HRL, koomende voor de Bruit Albert Seerps, desselfs swager, 3 sep 1740; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Hiltje Jurris, beyde van HRL, sijn geproclameert 4, 11 en 18 sep en getrouwt den 20 dito 1740
Folkert Dirks zie: Stedehouwer
Folkert Doekeles molenaar, ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 7:5:0 terzake maalloon van rogge en mout ten behoeve van het Weeshuis, 6 nov 1742, kwit. no. 19 (GAH1072); id. f. 6:12:0, 10 nov 1744, kwit. no. 18 (GAH1073); id. f. 6:8:0, 9 nov 1745, kwit. no. 24 (GAH1074); id. f. 7:6:0, 1 nov 1746, kwit. no. 18 (GAH1075)
Folkert Douwes ged 8 jun 1755 Grote Kerk HRL, zv Douwe Fransen en Antie Folkerts
Folkert Draisma oud 66 jaar, geb Balk en wonende te HRL. 1839, pottebakker, wijk A-120; VT1839
Folkert Fennema huwt met Meike Alberts de Boer, kind: Anne Folkerts F, geb 1810 Suameer; BS ovl 1850
Folkert Folkerts zie: Postma
Folkert Folkerts huwt met Tjietske Folkerts, beide van HRL, geproclameerd de 12-16 en getrout de 19 okt 1760 in de Westerkerk
Folkert Goslings ged 19 okt 1766 Grote Kerk HRL, zv Gosling Adams en Baukje Folkerts
Folkert Gratama gemeentebestuur betaalt aan de rentmeester der Stad Leeuwar 44, 10 en 8 tot voldoening van de gerechte helft van f. 89:0:0 als door de koopman F.G. aan deze Stad zijn gerestitueert voor het overbrengen van de halve aarde over de Trekweg neffens zijn land, gelegen tussen zijn tichelwerk en heet panwerk van de burgemeester Hania, 11 jan 1734 (GAH283)
Folkert Hemminga huwt met Froukje Sjoerds, kind: Jacob, geb 1799 Beets; BS ovl 1860
Folkert Hendriks zie: Meeter
Folkert Hendriks mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 34:9:0 voor 5 schou en 12 korven turf, alsmede voor werkloon, quit. no. 3, 2 okt 1772. (GAH1103)
Folkert Hendriks mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; balsteenleverancier 1761-1763
Folkert Huidekoper ovl 24 sep 1792 HRL, oud 23 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 26, nr. 6; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Folkert Jacobs zie: Oosterbaan
Folkert Jacobus ged 27 aug 1748 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Folkerts en Janke Freerks
Folkert Jacobs meester slotmaker 1749
Folkert Jacobus F.J. en Jeltje Jacobs, beide van HRL, zijnde laatst geproclameert op dato dezes 27 jun 1773 HRL, en toen getrouwd
Folkert Jansen zie: Blauw, Jurritsma, Koudenburg, Oltman, Park
Folkert Jans ged 22 okt 1769 Westerkerk, zv Jan Reinders en Janneke Folkerts
Folkert Jans huwt met Enne Jans, kind: Jan Folkerts, ged 26 jan 1766 Grote Kerk HRL
Folkert Jans Claes Claesen ende Trijntie Jans, beide van HRL, koomende weegens de bruid F.J., desselvs broeder, 2 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL
Folkert Jansen Teunes Jans ende Aafke Jansen beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs broeder F.J., 8 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL
Folkert Jans geb 1743 ... , ovl 12 sep 1817 HRL, vlgs ovlakte wednr; BS ovl 1817
Folkert Jans geb 1796 Medemblik, ovl 26 apr 1846 HRL, huwt met Romkje Dirks Wiersma, zv Jan Douwes en Tjamkje Folkerts; BS ovl 1846; 1851 overlijdens; oud 45 jaar, geb Medemblik en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; VT1839
Folkert Jansen ende Truy Jans, beide van HRL, huw.aang. 21 mrt (vermeld staat feb) 1739 HRL, komende voor de bruid Beerend Jans; huw aang. HRL 1739; huwt met Truy Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-30 mrt en 5 apr en getrouwt den 9 jun 1739; kind: Pieter Folkerts, ged 30 nov 1745 Grote Kerk HRL; kind: Jan Folkerts, ged 1 okt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Marike Folkerts, ged 16 feb 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Folkert Jennes zie: Bakker
Folkert Jennes huwt met Richtje Wytses, kind: Wytse Folkerts, geb 28 feb 1783, ged 25 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Willemke Folkerts, geb 25 okt 1786, ged 21 nov 1786 Grote Kerk HRL; kind: Wytske Folkerts, geb 20 aug 1789, ged 1 sep 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jacobje Folkerts, geb 21 okt 1791, ged 8 nov 1791 Grote Kerk HRL
Folkert Jennes huwt met Neeltje Hendriks op 18 apr 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802
Folkert Johannes ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jurriaans en Geertje Jans
Folkert Johannes zie ook: de Jong; huwt met Antje Johannis, kind: Johannes Folkerts, geb 26 mrt 1794, ged 13 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Folkerts, geb 3 sep 1791, ged 18 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Folkerts, geb 17 may 1788, ged 10 jun 1788 Grote Kerk HRL, vader als F.J.
Folkert Johannes woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Folkert Jurritsma geb 1788 Leeuwarden, ovl 15 jan 1858 HRL, huwt met Gesina Jonker, Vst 6 apr 1855 uit Leeuwarden, zv Jan J, en Geertruida ... ; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk D-011
Folkert Klaeses ged 6 aug 1743 Grote Kerk HRL, zv Klaes Klaesen en Rixjen Folkerts
Folkert Claasen medeweesvoogd Westerhof bet f. 11:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Sijbren Christiaans bij F.C. met metselen verdient had, 23 feb 1730. (GAH1060); Jan Wax van Hindeloopen ende Maertje Folkerts van HRL, koomende wegens de bruid desselfs vaeder F.C., 14 Sep 1743
Folkert Cornelis zie: Koudenburg
Folkert Cornelis huwt met Johanna Pieters van der Linden, kinderen: Cornelis en Hendrika Sibella Folkerts, geb 6 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL
Folkert van Messel geb 1805 HRL, ovl 15 okt 1831 HRL, schoenmakersknecht, ongehuwd, zv Samuel Gomperts vM, en Jannetje Tobias Benjamins; BS ovl 1831
Folkert Nittes huwt met Aagje Dirks Landstra op 9 aug 1795 HRL, komt van Vlieland, laatste afk. 9 aug 1795, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1795
Folkert Oosterbaan geb 1801 HRL, ovl 3 dec 1826 HRL, huwt met Geiske Jans Burggraaf op 23 nov 1823 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov HRL. en 9 en 16 nov 1823 Gaasterland, wonende te Bakhuizen, verwer en glazemaker, zv Jacob O, en Baukje Stelwagen; BS huw 1823, ovl 1826
Folkert Pieters koopman in hout 1751-1763
Folkert Pieters ovl Bolsward voor 1834, huwt met Femke Jans, kind: Taeke Folkerts Buisman, geb 1 jan 1751 Bolsward; BS huw 1833
Folkert van der Plaats ovl 15 jun 1806, 59 jaar, boekhandelaar, Grote Kerk; vdGaast begraaf lijst; ovl voor 1818, huwt met Anna Toussaint, kind: Meile vdP, geb 1787 HRL, boekverkoper 1801-1806; BS huw 1817, ovl 1873; kind: Jan Dani?l van der Plaats, geb 25 jun 1780, ged 1 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Folkerts van der Plaats, geb 28 feb 1783, ged 20 apr 1783 Grote Kerk HRL; voogden bet f. 10:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als loon door Eelke Pieters in 1 jaar verdiend bij F. vdP., 16mei167. (GAH1097); id. 25 jun 1768. (GAH1099); id. 13 mei 1769. (GAH1100); id. f. 20:0:0, 22 mei 1770. (GAH1101); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 19:12:0 voor geleverde schrief pennen en schoolbehoeften, kwit. no. 19, 12 nov 1776. (GAH1107); id. samen met Klaes Zweris, f. 15:9:0 voor geleverd papier etc, kwit no. 12, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 7:10:0 voor geleverd schrijfboek en pennen, kwit. no. 25, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 20:7:0 voor geleverd papier en schoolboeken, kwit. no. 25, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 4:14:0, voor een riem papier, kwit. no. 34, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 11:10:0 voor geleverde schrijefgereedschappen, ord. no. 24, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 19:12:0, ord. no. 9, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 62:10:0 wegens geleverde boeken, quit. no. 30, 20 jul 1787. (GAH1119); weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdienst van Taeke Stephani als boekdrukkersknegt bij F. vdP., 16 jan 1784. (GAH1115); woont in 4e quartier, huisno. 36, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802. (GAH650); woont in 7e quartier, huisno. 73, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 400:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links:. -13:0, rechts:1. 2. -; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Meyle Folkerts van der Plaats, geb 21 mrt 1787, ged 8may17 87 Grote Kerk HRL; kind: Jan Volkerts van der Plaats, geb 22 dec 1790, ged 25 jan 1791 Grote Kerk HRL; Maandag den 24 sep 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts den Boekverkooper V. v. d. P. op deszelfs Versoek bij Requeste gedaan, geaccordeert om in de maand dec deezes Jaars een Loterij van boeken, ter waarde van Omtrent twee duisend gulden te moogen onderneemen. (GAH44)
Folkert Reitsma zie S.S. Reitsma
Folkert Reins zie: Gerbranda; Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, F.R., Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Folkert Romkes ovl voor 1779; bet propijn aan de rentmeester van het Weeshuis vd Weeslanden vd huirders: Yep Feikes f. 2:5:0, Taedse Abrahams f. 5:15:0, Eeuwe Clasen f. 26:0:0, Tjepke Gratama f. 7:15:0, Leendert Harings f. 12:12:8, F.R. f. 10:15:0, Leendert Harings f. 11:15:0, Eeuwe Clasen f. 14:15:0, Eeltje Aukes f. 1:10:0, Teeke Jans f. 20:0:0, 1762. (GAH1092); ontv van dito f. 46:1:0 terzake 1/2 jaar leverantie van 254 vaten suip f. 3 1/2 st en 190 schoven stro, 8 jun 1762. (GAH1092); id. f. 50:1:0 wegens 286 vaten suip, 16 nov 1762. (GAH1092); id. f. 42:0:0 wegens levering van 236 1/2 vat suip f. 3 1/2 stv in 1 jaar geleverd, kwit. no. 1, 31 mei 1763. (GAH1093); betaalt aan dito f. 21:10:0 terzake huir van 4 pondematen bouwland onder Midlum, no. 16, 1764. (GAH1094); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1767. (GAH1097); id. over 1768. (GAH1098); id. f. 25:0:0 over 1769. (GAH1100); id. over 1770. (GAH1101); id. over 1771. (B110 2); id. over 1772. (GAH1103); id. over 1773. (GAH1104); id. over 1774. (GAH1105); id. over 1775. (GAH1106); id. over 1776. (GAH1107); id. over 1777. (GAH1108); id. f. 35:0:0 over 1780, nu no. 23, 1780. (GAH1111); id. over 1781 (GAH1112); id. over 1782. (GAH1113); id. over 1783. (GAH1114); wed bet f. 25:0:0 over 1778, nu nr. 16. (GAH1109); id. over 1779, vanaf nu echter no. 23. (GAH1110); ontv van dito f. 47:3:0 terzake geleverde 269 vaten zuip van 13 mei tot 11 nov 1763, 10 jan 1764, kwit. no. 2. (GAH1094); id. f. 42:19:0 wegens 245 1/2 vaten zuip f. 3 1/2 stv, kwit. no. 5, 10 jul 1764. (GAH1094); id. f. 44:13:0 wegens 251 vaten zuip in een 1/2 jaar, kwit. no. 7, 20 nov 1764. (GAH1094); id. f. 44:0:0 wegens geleverd zuip in een 1/2 jaar, tot 10 mei 1765, kwi t. no. 3, 21 mei 1765. (GAH1095); id. f. 42:0:0, kwit. no. 5, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 42:5:0 voor 241 1/2 vaten zuip van 12 dec 1765 tot 9 mei 1766, kwit no. 2, 27 mei 1766. (GAH1096); id. f. 46:9:0 wegens 147 vaten zuip van 15 nov 1768 tot 12 mei 1769, kwit. no. 4, 28 mei 1769. (GAH1100); id. f. 45:18:0 voor geleverde zuip, kwit. no. 7, 12 nov 1769. (GAH1100); id. f. 44:0:0 van 12 mei tot 11 nov 1766, kwit. no. 3, 18 nov 1766. (GAH1096); id. f. 42:6:0 wegens karnemelk geleverd ih Weeshuis van 12 nov 1766 tot 12 mei 1767, kwit. no. 3, 16 mei 1767. (GAH1097); id. f. 43:11:8 van 12 mei tot 12 nov 1767, kwit. no. 6, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 41:19:0 van 13 nov 1767 tot 10 mei 1768, kwit. no. 3, 17 mei 1768. (GAH1098); id. f. 45:8:4 van meitot nov 1768, kwit. no. 3, 13 nov 1768. (GAH1099); bet propijn vd nieuwe 5-jarige inhuring der losse landen, voor het meest gedeelte bij wijlen rentmeester de Bruin nog in leven zijnde ontvangen, van 3 pondematen, no. 14: f. 9:10:0 en 4 pondematen, no. 16: f. 6:12:10., 1768. (GAH1098); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 19:0:0 voor 3 pondematen bouland aan de Hal, no. 14, 1769. (GAH1100); id. over 1770. (1101); id. over 1771. (GAH1102); id. over 1772. (GAH1103); id. over 1773. (GAH1104); id. over 1774. (GAH1105); id. over 1775. (GAH1106); id. over 1776. (GAH1107); id. over 1777. (GAH1108); id. f. 25:0:0 over 1780, nu no. 21, 1780. (GAH1111); id. over 1781. (GAH1112); id. over 1782. (GAH1113); id. over 1783. (GAH1114); wed. bet over 1778 f. 19:0:0, nu nr. 14. (GAH1109); id. over 1779, vanaf nu echter no. 21. (GAH1110); jaerschink der losse landen, Alderheiligen 1772 versch., no. 14, 3 pondematen: f. 9:10:0, en no. 16 wegens 4 pondematen: f. 12:10:0, 1773. (GAH1104); F.R. onder Almenum ende Antje Jobs van Wijnnaam, koomende wegens de bruid desselfs vaeder Job Douwes, 24 Apr 1751
Folkert Saekes huwt met Grijtje Jans, kinderen: Geertje en Janneke Folkerts, beiden ged 12 sep 1743 Westerkerk HRL; F.S. ende Grijtie Jans, beide van HRL, huw.aang. 24 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Willems, desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Folkert Sakes Saake Folkerts ende Marijke Tjepkes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Tjepke Lijkles en vertoonde de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder F.S., 24 jun 1741; ondertrouw N.H. HRL
Folkert Samuels zie: van Messel
Folkert Scheltes zie: van der Hoef
Folkert Sybes zie: Visser
Folkert Sipkes ged 4 jan 1746 Grote Kerk HRL, zv Sipke Folkerts en Neeltje Sibrandts; ged 1 aug 1741 Grote Kerk HRL, zv Sipke Folkerts en Neeltje Sijberens
Folkert Sipkes zie: Draaisma
Folkert Sjoerds zie: Zijlstra
Folkert Tabes ged 5 aug 1760 Grote Kerk HRL, zv Tabe Folkerts en Lijsbeth IJpes
Folkert Trasburg koopman te Sneek 1801
Folkert van der Vorm huwt met Dieuwke Jans, kind: Bauke Folkerts vdV, geb 1775 HRL; BS ovl 1832
Folkert de Vries mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; vrouw F. dV. gebruiker wijk H-074; medegebruiker Anske Pieters vrouw, beiden gealimenteerd; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Folkert de Vries mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Marijke Baukes, kind: Frans Folkerts dV, geb 1806 HRL; BS huw 1835
Folkert Wax huwt met Inne Jans Salverda/Hendrikje Jans, kinderen: Maria W, geb 1772 HRL, Janke Folkerts W, geb 4 jun 1784 HRL, Klaaske W, geb 1773 HRL; BS ovl 1822; 1844 overlijdens, ovl 1859; kind: Jurjen Folkerts Waks, ged 13 nov 1768 Westerkerk HRL, moeder als Enne Jans
Folkert Wijgers woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Folkert Wijgers woont in 7e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804, may 1805. (GAH650)
Folkert Wieger F.W. van HRL, en Rinske Lolkes van Menaldum, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 apr 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Lolke Folkerts, geb 9 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL; kind: Mayke Folkerts, geb 9 mrt 1795, ged 31 mrt 1795 Grote Kerk HRL; Maandag den 6 aug 1798. de Raad ordinaris Vergadert zijnde, is den Burger Pieter Doekes welke volgens deszelfs eigen Confessie Zijne Buurman F.W., een stoot op de Borst gegeeven had, daar over ernstig gecorrigeerd, en voor dees keer gelibereerd van boete, mdog verweezen in de kosten van de Citatie. (GAH44); Maandag den 13 aug 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde de Huisvrouw van F.W. ter zaake dezelve haare Buurvrouw, een Slag aan het Hoofd gegeven had, daar over ernstig gecorrigeerd, en voor dees keer gelibereerd van de boete, omdat haar buurvrouw, volgens ingewonnen berigt van den fiscus, aanleiding tot die twist gegeeven had, zijnde zij verder verweezen in de kosten van de Citatie. (GAH44)
Folkert de Wit transporteert militairen 1807
Folkert Yebles Tjerk IJkes van Wons en Antie Jans van HRL., huw.aang. 18 jul 1735 HRL, komende voor de bruid F. IJ., desselfs neeff; huw.aang. HRL 1735
Folkert IJpes zie: Oostra
Folkert Alberts Mulder ovl 16 mei 1836 Gorredijk, huwt met Pietertje Piers, arbeider te Gorredijk; BS huw 1837
Folkert Ates Nauta huwt met Pietje Jacobs van Gorcum, kinderen: Trijntje Folkerts N, geb 1780 HRL, Ate Folkerts N, geb 1785 HRL, Tjietske Folkerts N, geb 1779 HRL; BS ovl 1832; 1838 overlijdens, ovl 1847
Folkert Baerends van Baelen van HRL, ende Acke Minnes van Sneecq sijnde de aengeevinge gedaen door de apothecarius T. Tjallingii met vertoninge van Schriftelijk consent van weedersijdse ouders 13 Mrt 1751
Folkert Cornelis Koudenburg geb 1798 Vlieland, ovl 21 mei 1841 Woerden, huwt met Wiepkje Alkes Kramer en Trijtje Brok, kinderen: Trijntje, geb 1 okt 1809 Vlieland, Mayke Folkerts K, geb 1808 Vlieland, zv Cornelis Folkert en Jaapje Jacobs de Jong; BS ovl 1832; 1841 overlijdens, ovl 1860
Folkert Dirks Stedehouwer ovl voor 1836 Schingen, huwt met Womkje Dirks Kuipers, kind: Harmen S, geb ...; BS huw 1835
Folkert Folkerts Postma huwt met Attje Jogchums Hoekstra, arbeider, wonende te Hallum; BS huw 1843
Folkert Hendriks Meeter geb 18 jan 1791 Bolsward, ovl 26 feb 1821 HRL, hm ... , vlgs ovlakte kinderen nalatende; BS ovl 1821
Folkert Jacobs de Haas Geeft met Eerbied te kennen F.J. dH., mr. slotmaker binnen dese Stad, dat hij supplnt:veele jaren tot volle genoegen van de voogden en van den afleeveraar van de doodkistplanken leverancier en maker is geweest van de hengsels en schroeven aan de doodkisten, dog dat den supplnt nu wel genegen was deese bediening te transporteeren op Zijn zoon Harmanus Folkerts de Haas, die dit werk al lange heeft gedaen, en daer toe volkoomen capabel, versoekende derhalven UEd:Achtb:gelieven hier in gunstiglijk te accordeeren en alsoo Harmanus de Haas aan te Stellen in plaets van F. dH. tot maker en afleeveraer van Hengsels en Schroeven, ten dienste van de doodkisten binnen deese Stad afgeleeverd werdende q:f:/was get:/Folkert Jacobs:B:Dreyer; /In Margine Stonde/; de Magistraat accordeerende het versoek Stelt mits deesen de meede Supplnt Harmanus Folkerts de Haas tot Leverancier van de hengsels en Schroeven tot de doodkisten op de ordres en salarien daer toe relatijv, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 4 dec 1754/was get:/S:B:Bosscha(onderston:)Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga; den 4 dec 1754 heeft Harmanus Folkerts de Haas den Eed gepresteerd coram Praeside Bosscha In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Folkert Jakobus de Haas ged 30 nov 1745 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Volkerts de Haas en Janke Freerks Kroon; geb 1748 ... , ovl 22 apr 1816 HRL, huwt met Roelofke Blom op 5 mei 1805 HRL, huw.get. bij J. Leyenaar en J.D. de Vries, wonende te HRL, meester slotmaker, aangetrouwde neef vd bruid. 1811, id. bij L.B. Walstra en J.D. de Vries, neef bruid. 1814; huw Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1811, huw 1814, ovl 1816, ovl 1822; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:0:0 wegens een ijseren relijf, ord. no. 9, 4 okt 1774. (GAH1105); id. f. 30:18:0 voor het maeken en repareren van sloten en sluetels ord. no. 13, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 9:6:0, ord. no. 18, 23 nov 1785. (GAH1117); id. ord. no. 20, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 3:16:0 wegens reparatie van slooten, quit. no. 43, 21 nov 1786. (GAH1118); id. f. 10:4:0, quit. no. 62, 25 nov 1788. (GAH1120); id. f. 13:6:0, ord. no. 36, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 9:6:0 voor slotmakerswerk, ord. no. 25, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 18:13:0 voor geleverd ijserwerk tot het nieuwe stek en poort van ''t Weeshuis, ord. no. 3, 30 nov 1784. (GAH1115); eigenaar van wijk F-066, gebruiker is Jan Johannes Leyenaar, metzelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-046, gebruiker is Lammert B. van Gelding, blikslager, 1814 (GAH204); id. van wijk G-051, smederij, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-052, slotemaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-142, agterhuis, 1814. (GAH204); F. d. H. ende Roelofje Blom, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd ende aangave gedaan door Hendrik J. Smith onder productie van genoegzaam bewijs, 20 apr 1805; ondertrouw HRL; Bote Lourens Tuininga en Grietje Folkerts de Haas, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader F. dH., 29 mrt 1806; ondertrouw HRL; zijn vrouw ovl 21 mrt 1803 HRL, oud 56 jaar; (naam niet vermeld); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Jeltje Jakobs, kind: Janneke Folkerts de Haas, geb 25 apr 1774, ged 15 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Saakje Folkerts de Haas, geb 30 apr 1776, ged 19 mei 1776 Grote Kerk HRL; kind: Saakje Folkerts de Haas, geb 14 feb 1778, ged 10 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Jakobus Folkerts de Haas, geb 18 mrt 1781, ged 3 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Sijke Folkerts de Haas, geb 5 nov 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Folkerts de Haas, geb 25 dec 1786, ged 21 jan 1787 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:4:0 ter zaake gedane reparatie aan de schel, 6 may 1794, quit. no. 14 (GAH1126); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan F. d. H. (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 25:8:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:14:0 ter zaake reparatie aan slooten, 19 may 1801, quit. no. 19 (GAH1133); id. f. 11:0:0 ter zaeke slotmaken, 31 dec 1805, quit. no. 12 (GAH1138); id. f. 10:0:0, 26 feb 1807, quit. no. 27 (GAH1139); id. f. 11:4:0, 6 jan 1808, quit. no 14 (GAH1140); id. f. 5:8:0, 18 jan 1809, quit. no. 1 (GAH1141); id. aen t Weeshuis f. 6:10:0, d. Bank f. 1:8:0, ''t huis in d. Karmanstraat . -14:0, tesamen f. 8:12:0, 30 dec 1809, quit. no. 11 (GAH1141)
Folkert Jans Koudenburg geb 1803 Vlieland, huwt met Tetje Jelles Tadema op 9 jul 1832 HRL, zeeman, wonende te HRL, zv Jan Folkerts K, en Jetje Jacobs Kleyn; BS geb en huw 1832
Folkert Jans Oltman ovl voor 1828, huwt met Willemke Tjerks; BS ovl 1827
Folkert Jans Park geb 1775 HRL, ovl 23 nov 1846 HRL, huwt met Antje Jans Reidmaker, ook huwt met IJtje Eedes vd Woude op 20 jul 1817 HRL, huw.afk. 22 en 29 jun 1817, huw.get. bij J. van Zandvoort en G.J. vd Meulen, schipper, 1814, id. bij A. Roelofs en L. Jans, 1815, N.H., kinderen: Sijbrand, geb 26 nov 1809 HRL, Reinder, geb 3 nov 1811 HRL, Geert, geb 9 sep 1806 HRL; Loetske P, geb 1 mei 1805 HRL, Jan Folkerts P, geb 1802 HRL, zv Jan Reinders en Janneke Folkerts; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1805, 1806, 1809, 1811, BS huw 1814, huw 1815, huw 1817, huw 1824, ovl 1835, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk F-187, schipper, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk F-160; VT1839; kind: Sijbrand Folkerts Park, geb 26 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Reinder Folkerts Park, geb 3 nov 1811, ged 17 nov 1811 Grote Kerk HRL; F.J.P. eigenaar van perceel nr. 1028 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 519, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Folkert Jansen Blauw geboortig van HRL, doch veel jaren tot Amsterdam woonachtig zijnde geweest en aldaar borger zijnde, alhier zijn borgerrecht weder vernieuwd, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 28 mei 1738. (burgerboek)
Folkert Jansen Waxz ged 14 jul 1746 Westerkerk HRL, zv Jan Waxz en Maritje Folkerts; huwt met Enne Jans, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 14 apr 1765; kind: Klaaske Folkerts Waks, geb 18 jan 1774, ged 22 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Maria Folkerts Wax, ged 7 apr 1771 Westerkerk HRL
Folkert Jennes Bakker ovl 12 sep 1817 HRL, huwt met Rigtje Wytzes, sjouwerman, kinderen: Sipkje 1787 HRL, Wytske Folkerts B, geb 1788 HRL, Jacoba Folkerts B, geb 1792 HRL; BS huw 1826, ovl 1828, ovl 1859, ovl 1865
Folkert Jochems Hoffius ged 25 feb 1759 Westerkerk HRL, gelijk met Klaas Jochems Hoffius zv Jochem Hoffius en Hiltie Folkerts
Folkert Johannes de Jong zie ook: Johannes Fokkes; geb 1761 Surhuizum, ovl 21 aug 1825 HRL, huwt met Aaltje Douwes de Wit op 20 jan 1799 HRL, dienstknegt, N.H., kinderen: Froukje Folkerts dJ geb 7 aug 1799 HRL, Douwe Folkerts, geb 22 okt 1805 HRL, Geeske Folkerts, geb 12 dec 1800 HRL; vlgs ovlakte 4 kinderen; zv Johannes Folkerts en Froukje Goffes; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1800, 1805, BS ovl 1825, huw 1826, ovl 1853; ook huwt met Antje Johannes, kinderen: Johannes Folkerts dJ, geb 1796 HRL, Jacob Folkerts dJ, geb 1792 HRL, wonende te HRL 1821; BS huw 1817 1822 huwelijken, ovl 1838; kind: Jakob Folkerts, geb 3 sep 1791, ged 18 sep 1791 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk B-030, stalknegt, 1814. (GAH204)
Folkert Johannes Wagenaar ged 5 mei 1761 Westerkerk HRL, zv Johannes Wagenaar en Geertie Jans
Folkert Lammerts Nijkerck ovl feb 1681, . 2 jaar, Oud Burgemeester, huwt met Sjoeke Wybes, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Folkert Nicolaas van Loon Pieter Huidecoper als tijdelijk Administrator over het ... . erfdeel van F. vL. en Arnoldus van Loon, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 250:0:0 (GAH650); F.N. v. L. eigenaar van perceel nr. 1825 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 424, schiphuis, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)
Folkert Pieters Schellinkwou zie ook bij G. Stinstra; F.P.S., doopsgezind ged HRL. 5 jul 1727 en ovl in 1767, houtkoper, zv Pieter Gerlofs en Meyke Folkerts Gerbranda, 1e huwt met Rinske Rinses Roorda, dv Rinse Rinses Roorda, 2e huwt met Antje Feddricks Nieuwenhuis; (Gen. Jaarb. 1984); houthandelaar 18e eeuw, 17. . -1767, doopbel. 5 jul 1727; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vdGaast/W.F. Broos)
Folkert Reins Gerbranda Zie ook: Folkert Reins; geb 1778 HRL, ovl 31 dec 1826 HRL, 1e huwt met Jacoba Willems Rosier, 2e huwt met Leentje Pieters Kramer op 27 jul 1826 HRL, huwelijksafkondigingen 9 en 16 jul 1826, schoenmaker in 1826, kinderen: Willem Folkerts G, geb 1807 HRL, Antje Folkerts G, geb 1805 HRL, Tetske G, geb 1808 HRL, zv Rein Folkerts G, en Teetske Annes Bootsma; BS huw 1826, ovl 1827, ovl 1828, ovl 1833, ovl 1836, ovl 1850; gebruiker van wijk D-002, schoenlapper, medegebruiker is Willem Johannes wed., winkeliersche, eigenaar is M. Blok erven, 1814. (GAH204); geb 24 apr 1778 HRL, inschrijfnummer 5150, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; F.R.G., Schoenmakersknegt, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Sijdske Gerrijts de Groot
Folkert Scheltes van der Hoef geb 23 jul 1801 HRL, ovl 20 nov 1860 HRL, huwt met Antje Scheltes Blok op 25 mei 1823 HRL, huw.afk. 11 en 18 mei 1823, huistimmerman in 1851 N.H., zv Schelte Piers en Saakje Folkerts; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1847, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-031, wijk F-059, wijk G-194
Folkert Sipkes Draaisma geb 1774 Balk, ovl 21 okt 1840 HRL, huwt met Marijke van Kiesveld, (ook Kistveld), pottenbakker in 1840, wonende te Joure of HRL. in 1830, kinderen: Sipke Folkerts D, geb 1798 Joure, Aaltje Folkerts D, geb 1803 Joure, zv Sipke D, en Christina ... ; BS huw 1827, ovl 1830, ovl 1840, ovl 1862; Tzum, Sectie C, 1832: F.D., Pottebakker te HRL, eigenaar van perceel nr. 628, legger nr. 58, Bouwland, grootte 20112 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 628a, legger nr. 58, Kleihuisje, grootte 20 m2, klaase onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); F.S.D. eigenaar van perceel nr. 15 te HRL, pottebakker, woonplaats HRL, legger nr. 175, pottefabriek, 130 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. eigenaar van perceel nr. 86 te HRL, pottebakker, woonplaats HRL, legger nr. 175, schuur, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 14. (bron: Kad. Atkl. Barr. dl, en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 122 te HRL, pottebakker, woonplaats HRL, legger nr. 175, schuur of pakhuis, 210 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32)
Folkert Sjoerds Zijlstra ovl voor 1845, huwt met Pietje Hendriks, kinderen: Abraham Folkerts, geb 1794 Sexbierum, Hiske Z, geb 1791 Midlum; BS huw 1844, ovl 1855, ovl 1871
Folkert Sybes Visser geb 1801 Dokkum, ovl voor 1827, huwt met Pietje Sjierks Koestra op 9 jun 1822 HRL, huw.afk. 19 en 26 mei 1822, houtstekersknecht, wonende te HRL; zv Sijbe Folkerts V, en Antje Douwes (van Goor); BS huw 1822, huw 1826
Folkert Ypes Oostra geb 1763 Dokkum, ovl 10 dec 1842 HRL, huwt met Marijke Jacobus Folkerda koperslager en wonende te Dokkum 1829, kind: Sijtske O, geb 12 nov 1809 Dokkum, zv IJpe Folkerts en Helena ... ; BS huw 1829, ovl 1842, ovl 1875
Folkertje Jans zie: Blankaart
Folkertje Willems zie: Lisse
Folkertje Jans Blankaart geb 1799 HRL, ovl 28 mei 1826 HRL, huwt met Fredrik Carel Wilhelm Tiedge op 16 dec 1821 HRL, huw.afk. 2 en 9 dec 1821, dienstmeid. dv Jan B., en Johanna van Kempen; BS huw 1821, ovl 1826
Folkertje Willems Lisse huwt met Jouke Sijbouts Stuurmans, wonende te HRL 1838; BS ovl 1838
Folkje Feddes huwt met Adam Sjoerds, kind: Fedde Adams; ged 6 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Jan Adams, ged 1 jul 1760 Grote Kerk HRL; kind: Iefke Adams, ged 27 nov 1753 Grote Kerk HRL; kind: Sjoert Adams, ged 10 dec 1754 Grote Kerk HRL
Folkje Feddes huwt met Teunis Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 decemb: 1770 en getrout de 6 jan 1771
Folkouw Sickes Wybe Teekes ende F.S. beide van Almenum, koomende weegens de bruid Claes Fransen, 17 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Fonger Fransdr overl. tussen 1585/1586, huwt met Dirck Bartholomeusz van Hemert; zie aldaar; bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland; FRANSEN, FRANCINA
Fonger de Haan huwt met Rinske Reitsma, kind: Hillegonda, geb 1777 Leeuwarden; BS ovl 1850
Fonger de Haan geb 1793 ... , huw.get. bij H.J. vd Zee en E.J. Kuipers, scheepstimmermansknecht, wonende te HRL; BS huw 1818
Fonger Jans Thijs Pieters ende Eelkjen Oebles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F.J., goede bekende, 30 apr 1791; ondertrouw HRL; Douwe Tjebbes van Workum ende Trijntje Lolkes van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F.J., goede bekende, met een gebod in de week, 27 aug 1791; ondertrouw HRL; F.J. en Anna Hendriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraan volgende; kind: Berber Fongers, geb 31 jul 1789, ged 22 sep 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jan Fongers, geb 4 jan 1792, ged 28 feb 1792 Grote Kerk HRL; woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Fongerke Joukes ged 22 dec 1744 Grote Kerk HRL, dv Jouke Douwes en Arjaantje Gerbens
Fongertie Sybren Sybrens ovl 12 nov 1669, 31 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Fonika Pingers huwt met Halbe Wopkes vd Zee, wonende te Leeuwarden; BS huw 1838
Fopke Gaeles ged 7 mei 1758 Grote Kerk HRL, zv Gale Harkes en Fokkie Foppes; F.G. en Janke Piebes, beide van HRL, zijn na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 25 oct 1778 HRL, alhier getrouwd den 30 mrt 1779
Fopke Jans huwt met Trijntje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 6, 13 en 20 nov 1740 en doe ook getrouwt; F.J. ende Trijntie Jans beide van HRL, koomende voor de bruit Gerrit Johannis, wever te HRL, 5 nov 1740; ondertrouw N.H. HRL
Fopke Teekes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 18:11:0 voor 5 pondematen greidland, no. 4, 1764. (GAH1094); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1766. (GAH1096); id. over 1767. (GAH1097); id. over 1768. (GAH1098); huwt met Claaske Alles, kind: Doede Fopkes, ged 8 apr 1748 Grote Kerk HRL
Foppe Ages ende Anskien Tieerds, beide van HRL, huw.aang. 4 sep 1734 HRL, Comende voor de bruid Keimpe Tieerds, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1734
Foppe Anskes ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 5 last straatbalsteen ten dienste van de stad, 25 aug 1755: 21 Caroliguldens; kind: Hijlke Anskes, ged 2 apr 1758 Westerkerk HRL
Foppe Arjens huwt met Hiltje Johannes, kind: Arjen Foppes, geb 30 nov 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL
Foppe Asmus zie ook: Tuinhout; geb 23 apr 1797, ged 9 may 1797 Grote Kerk HRL, zv Asmus Feddes en Fetje Pijters
Foppe Atses F.A. van Stavoren en Akke Klaassen van HRL, hebben hunne laatste afkondigingen gehad den 24 jul 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Foppe Baukes zie: de Boer
Foppe Bouwes huwt met Doettje Thomas, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3-10 en getrout de 17 jun 1770
Foppe Bouwes van West-Terschelling, huwt met Janke Pieters van HRL, geproclameerd de 19-26 dec 1762 en de 2 janewari en getrout met attestatie de 27 feb 1763; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:9:0 wegens geleverde schoen gespen, kwit. no. 4, 1 nov 1768. (GAH1099); id. f. 9:12:0 wegens geleverde knopen in soorten, kwit. no. 6, 14 apr 1772. (GAH1103)
Foppe Dirks zie: Bakker
Foppe Dirks ende Wytske Bruins, beide van HRL, huw.aang. 3 jan 1739 HRL, Commiss:Burgemr. Hania, koomende voor de Bruit Okke Bouwes; huw.aang. HRL 1739; huwt met Wytske Bruyns, kind: Aeltje Foppes, ged 6 dec 1739 Grote Kerk HRL
Foppe Dirks geb 15 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL, zv Dirk Foppes en Gertje Jans
Foppe Dirks geeft Ued. Achtb. met onderdanigh respect te kennen Johannes Wybes burger en meede ord. ris roghstorter binnen Ued. Achtb. Stad, als dat hy genegen was ''t selve ampt over te dragen op den persoon van F.D., burger en vrygesel alhier ter Stad, dog overmits dat niet geschieden kan buiten kennisse van Ued. Achtb. Soo is desselfs supplt. en F.D. beyder versoek Ued. Achtb. gelieven kan de overdragte te consenteren, en ''t selve ampt op gemelde F.D. te transporteren onder belofte en aenneminge om sig allessints willig en gereed by syn werk te holden, en de coopluiden te bedienen, presenterende dien te neffens syn eedt daar toe staende in handen van de president te doen en de geregtigheden daar toe staende te betalen waar op als nogh een goede dispositie van Ued. Achtb. syn verwagtende, quo facto etc, was vertekend W.B. Veersma. ; In margine stonde; de Magistraat acoorderende het versoek ten requeste gemelt eligeert mits desen de persoon van F.D. tot mede ord. ris rogstorter deser Steede op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamhedendaar toe staande mits doende den eed in handen van de pres. burg. deses Stads, actum den 16 jul 1731, was vertekend Vincent Heinsius, ter ordtie van de Magistraat, was vertekend, M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft F.D. den eed van getrouwigheit maar menn. gepresteert in handen van de pres. burg. Heinsius, actum uts in kennisse van my secr., was vertekend, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad harlingen 1731-1759); Maandagh den 13 Febr 1735: de Magistraat vergaedert zijnde, is gehoort het mondeling versoek van Pieter Thymens, Oede Pieters en F.D. alle gesw:ratelwagten binnen deese stad ten eynde aan hun mogt worden gepermitteert om hun respve functien door gesubstitueerdens te laaten waarneemen, waer op goedgevonden en geresolveert is de suppltn versoek om reedenen daerbij geallegeerd te accorderen is zijn vervolgens de personen van Ymke Dirx in plaats van Pijter Tymens, Ype Heeres voor Oede Pieters en Hendrik Clasen voor F.D. door de presid. burgemr van Slooten onder eede genomen. In kennisse van mij secrets, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft UEd:Achtb:met behoorlijke Eerbied te kennen Schelte Sipkes borger alhier ter Steede hoe dat door het overlijden van F.D. een Ratelwaghtersplaets is koomen te vaceeren, met welke bedieninge den supplnt seer gaerne soude sijn vereert. Alwaaromme den supplnt seer onderdanigh versoekt, dat UEd:Achtb:hem gelieven aen te stellen tot meede ordrs Ratelwagter van deese Stad op lasten, pligten profijten en gehoorsaemheeden daar toe en aenbehoorende, quo facto etc:/:was get:/Reqtus R:J:de Swart; (In Margine Stonde); de Magistraat accordeerende het versoek, nomineert mits deesen den supplnt Schelte Sipkes tot meede ordrs Ratelwacht deeser Steede op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staende, mits doende alvorens den Eed van getrouwigheyt, Actum den 31 jul 1747. /:onder stonde en was get:/And:Pijtters de Boer Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga; (Verder Stonde); Op heeden den 31 jul 1747 heeft Schelte Sipkes den Eed als ratelwagt gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. de Boer /:onder Stonde:/In kennisse van mij secrts/:get:/M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); door zijn ovl in 1751 wordt zijn funktie als rogstorter op 27 dec 1751 overgenomen door Schelte Pieters Scheltema; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Foppe Feikes F.F. van HRL, en Leentje Muurling van de Lemmer, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 nov 1783 en zijn met attestatie vertrokken naar Grouw, en aldaar, volgens ingekomen getuigschrift gehuwd den 30 nov 1783
Foppe Foppes huwt met Sedske Reiners Pybema; hebben een dochter Grietie; zie verder: Rinze Rintzies Roorda
Foppe Gerrits zie: Donjema
Foppe Gerrijts ende Aefke Sijes, beide van HRL, huw.aang. 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid IJpe Sijes, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Foppe Gerrits huwt met Klaaske Sjoukes, kind: Sjouke Foppes, geb 24 dec 1775, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL; kind: Akke Foppes, geb 10 nov 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL
Foppe Gerrits geb 23 sep 1805 HRL, ovl voor 1809, ged 8 okt 1805 HRL, N.H., zv Gerrit Foppes en Aukje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1805; geb 1 jan 1809, ged 29 jan 1809 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Foppes en Aukje Johannes
Foppe Hendriks geb 24 jul 1791, ged 9 aug 1791 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Foppes en Sijtske Lauwrens
Foppe Huitema ovl 16 sep 1807 Leeuwarden, huwt met Elisabeth Offringa, schipper, kind: Bouwe Foppes H, geb 1806 Leeuwarden; BS huw 1828, ovl 1862
Foppe Jans huwt met Gadske Klaases, kind: Klaaske Foppes, ged 28 aug 1766 Westerkerk HRL
Foppe Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:13:0 weegens schoenmaekergereedschap door hem tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 21, 21 nov 1730. (GAH1060)
Foppe Jans huwt met Willemke Jans, kind: Trijntje Foppes, geb 1773 HRL; BS ovl 1837; F.J. en Willemke Jans, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 29 nov 1772 HRL, en toen getrouwd
Foppe Klazes zie: Torenbeek; huwt met Rinske Paulus (de Vries); zie aldaar
Foppe Koerts ged 1 mrt 1768 Grote Kerk HRL, zv Koert Hendriks en Maike Foppes
Foppe Cornelis zie ook: de Vries; zie ook: Grietje Johannes; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 18, 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen metselwerk aan pijpen enz. door de Stad, ord. 31 dec 1808: f. 914:6:8; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 147:11:0 ter Saeke metselwerk, primo jan 1807, quit. no. 12 (GAH1139); id. f. 81:4:0, 6 jan 1808 quit. no. 17 (GAH1140)
Foppe Molenaar huwt met Leeuwkje Coenraads, optekenaar der tollen en wonende te Franeker 1803-1809, kind: Gerritje Fokkes M, geb 1803 Franeker; BS ovl 1847; BS Franeker ovl 1825
Foppe Pieters huwt met Trijntje Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert 6, 13 en 20 desember 1739 en doe ook getrouwt; F.P. ende Trijntje jacobs, beide van HRL, komende de fiskael Wiaerda dewelke verklaerde dat de bruidegoms vader in ''t huwelijk consenteerde en comende voor de bruid desselvs broeder Hendrik Jacobs, 5 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL
Foppe Reins zie ook: Fokke Reins; Maandag den 25 Sept. 1797; Het Geregte ordinaris vergadert zijnde, verscheen wijders in ''s Geregts vergadering den Burger Foppe R., Sluiswagter van de Roptazijl, Verzoekende van in deeze zijne post als mede in het gebruik der bij hem gehuurde Visscherij te mogen Continueeren, onder offerte van de tijd van Vijf Jaaren, ''s Jaarljks tien CarGuldens huur van de Visscherij meerder te willen geeven dan thans door hem besteed wierd, het welk aan hem is geaccordeert. (GAH43)
Foppe Reyns bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 135:0:0 weegens 1 jaar huyr van 5 stucken lant groot 19 pondematen onder den dorpe Midlum leggende, 14 jun 1730. (GAH1060)
Foppe Romkes F.R. van HRL. en Akke Joosten van Terbant, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 jan 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar ''t Heerenveen en aldaar getrouwd den 2 feb 1783 volgens vertoond getuigenis; kind: Romke Foppes, geb 31 okt 1783, ged 9 dec 1783 Grote Kerk HRL
Foppe Sakes zie: Visser
Foppe Sybrens geboortig van Pingjum, voor burger aangenomen, hebbende de eed van getrouwwigheid gepresteerd in handen van pres. burg. A. Osinga en de gerechtigheid bet f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 16 nov 1774. (burgerboek)
Foppe Symons ende Sierkjen Sierks, beyde van HRL, huw.aang. 30 jun 1736 HRL, komende Weegens de bruid Beernt Hendrix; huw.aang. HRL 1736; huwt met Sjierkje Sjierks, kind: Sjierk Foppes, ged 11 aug 1744 Grote Kerk HRL
Foppe Simons geb 1 may 1789, ged 26 may 1789 Grote Kerk HRL, zv Simon Foppes en Neeltje Andries
Foppe Simons ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL, zv Simon Foppes en Steffentie Jelles
Foppe Sjoerds rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 28:16:0 van de weesvoogden verdiende Loon van F.S., 19 jun 1810 (GAH1142)
Foppe Steevens F.S. ende Jesk Sjoerds, beyde van HRL, koomende wegens de bruid Meyndert Orks sijnde van desleve een goedbekende, 8 Feb 1749; huwt met Jesk Sjoerdts, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 Febru 1749 en ook getrouwt; kind: Sjoerd Foppes, ged 6 mrt 1753 Grote Kerk HRL; kind: Sjouwke Foppes, ged 22 dec 1750 Grote Kerk HRL, moeder als Jisk S. ; kind: Sjoerd Foppes, ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Tjeske S. ; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:8:0 terzake 8 stukken lint en veters, kwit. no. 4, 24 jan 1764. (GAH1094); id. f. 22:4:0 wegens 12 stukken lint, kwit. no. 8, 11 mei 1773. (GAH1104); id. f. 11:2:0 voor geleverd swart lint, kwit. no. 2, 28 jan 1777. (GAH1108); voogden bet f. 11:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 jaer loon van Sikke Teyes bi F.S. verdiend, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 12:10:0, 14 mei 1769. (GAH1100); id. f. 25:0:0 van mei 1769 tot mei 1771, 1771. (GAH1102); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:16:0 voor geleverde veters, kwit. no. 11, 26 sep 1775. (GAH1106)
Foppe Tjeerds De woningen Voorstraat 10, 12, en 14 met de eigenaars in de 17e eeuw, volgens opgave van de koopbrieven (RA Lwd, recht. arch. Har T1, 127v; T7, 175; T9, 26; T8, 29; T3, 125; T8, 151 en R28, 57). Voorstraat 12: Jan Dolfijn 1597, F.T. 1634 en Jan Foppes 1685. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; TJEERDS, FRANS
Foppe Tzitzes ged 7 nov 1754 Westerkerk HRL, zv Tzitze Jelkes en Stijntie Foppes
Foppe IJsbrands huwt met Trijntje Feikes, werkman en wonende te Slappeterp, kind: Antje/Aaltje Foppes Dijkstra, geb 1809 Franeker; BS huw 1843, ovl 1858
Foppe Asmus Tuinhout geb 1797 HRL, ovl 31 jul 1847 HRL, 1e huwt met Aafke Wagenaar op 20 mei 1821 HRL, huw.afk. 6 en 13 mei 1821 HRL, 2e huwt met Neeltje Rommerts Blaauw op 21 sep 1826 HRL, huw.afk. 10 en 17 sep 1826, 3e huwt met Neeltje Schoonbergen op 24 mrt 1831 HRL, turfdrager in 1847, huw.get. bij M. Wagenaar en L.H. Meise, 1820, id. bij IJ. Wagenaar en T.K. Haagstra, koemelkersknecht, 1820, id. bij IJ. Wagenaar en J.S. vd Berg, schoonbroeder bruidegom, 1820, zv Asmus Feddes T, en Fetje Pieters; BS huw 1820, huw 1821, huw 1823, huw 1826, huw 1831, ovl 1847; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-079; VT1839; F.T. eigenaar van perceel nr. 1343 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 697, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Foppe Baukes de Boer geb 15 feb 1805 HRL, ged 5 mrt 1805 HRL, N.H., zv Bauke Freerks de B., en Trijntje Foppes; dopen Grote Kerk HRL 1805
Foppe Cornelis de Vries zie ook: Foppe Cornelis; geb 29 sep 1762 HRL, ovl 27 apr 1824 HRL, huwt met Grietje Johannes, huw getuige bij G.G.W. Faber en J.F. de Vries, oom bruid. 1812, id. bij C.F. de Vries en G.D. van Laan, oom bruidegom, 1814, id. bij A. Boling en Y. Jacobs, 1814, meester metselaar in 1812, N.H., koopt een huis 1799 zijn vrouw is vroedvrouw, kinderen: Johannes Foppes dV, geb 1795 HRL, Cornelis Foppes dV, geb 1792 HRL, Geertruida Foppes dV, geb 13 mrt 1805 HRL, Melle Foppes dV, geb 1797 HRL, Jetske dV, geb 1799 HRL, Geertruida dV, geb 28 jan 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1892, 1805, BS huw 1812, ovl 1813, huw 1814, ovl 1824, ovl 1827, ovl 1830, ovl 1837, ovl 1879, ; eigenaar en gebruiker wijk F-040, metzelaar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-050, pakhuis, 1814. (GAH204); F.C. dV. en Grietje Johannes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 nov 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Johannes Foppes de Vries, geb 4 dec 1790, ged 26 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Foppes de Vries, geb 10 dec 1792, ged 13 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Foppes de Vries, geb 5 nov 1794, ged 23 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Melle Foppes de Vries, geb 31 dec 1796, ged 15 jan 1797 Grote Kerk HRL; kind: Jetse Foppes de Vries, geb 7 apr 1798, ged 22 apr 1798 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Robijn Hendriks Leyker, Bakker, en Klaaske Klases Reidsma, naaivrouw, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen minderjarigen dochter Trijntje Klases Reidsma om Zich in het huwelijk te be-geven met Johannes Foppes de Vries. F. d. V., van beroep metzelaar, zv F.C. d. V. en van Grietje Johannes, Echtelieden te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heere President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 12 sep 1815; Wij Ondergetekenden F.C. d. V., Mr. Metzelaar, en Grietje Johannes, Van beroep Vroedvrouw, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onsen minderjarigen Zoon Johannes Foppes de Vries, om Zich in het huwelijk te begeven met Trijntje Robijns Leyker, dv Robijn Hendriks Leyker en Klaaske Klases Reidsma, mede wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heere President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen; om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 12 sep 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en Negentig den Vijfde nov is Geboren Johannes, zv Foppe Cornelis de Vries en Grietje Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 12 sep 1815; weduwe F.C. d. V. eigenaresse van perceel nr. 1533 te HRL, vroedvrouw, woonplaats HRL, legger nr. 741, pakhuisje, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1536 te HRL, vroedvrouw, woonplaats HRL, legger nr. 741, huis en erf, 65 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Foppe Dirks Bakker geb 1796 Franeker, ovl 13 okt 1828 HRL, huwt met Jantje Jans Dijkstra op 22 nov 1818 HRL, huwelijksafkondigingen 8 en 15 nov 1818, wonende te HRL, hovenier in 1828, huw.get. bij L.J. Dijkstra en H.J. Wijngaarden, wonende te onder Midlum, 1817, id. bij T.D. Bakker en A.F. Dijkstra, broeder bruidegom, wonende te HRL, 1817, zv Dirk Foppes B., en Geertje Jans Visser; BS huw 1817, huw 1818, ovl 1828
Foppe Eiberts Kok geb 4 dec 1787, ged 9 dec 1787 Grote Kerk HRL, zv Eibert Kok en Wopke Foppes
Foppe Gerrits Donjema geb 1 jan 1809 HRL, huwt met Martje Corth op 24 nov 1842 HRL, N.H., zv Gerrit Foppes D. en Aukje Johannis vd Veer, gleibakker; dopen Grote Kerk HRL 1809, bsha142hu, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-129, 151
Foppe Klases Torenbeek geb 19 jul 1772 HRL, ged 16 aug 1772 Grote Kerk HRL; ovl 29 mrt 1833 HRL, huwt met Hiltje Johannes Visser op 3 apr 1803 HRL, ook huwt met Rinske Paulus de Vries, huw.get. bij J.K. Torenbeek en T.L. Visser, 1813, id. bij B.T. Schaafsma en T.H. IJsenbeek 1816, timmermansknecht 1833, kinderen: Paulus Foppes T. geb 21 aug 1799 HRL, ged 8 sep 1799 HRL, Antje Foppes, geb 23 mei 1804 HRL, zv Klaas T. en Eeke Hobbes; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804, BS geb 1811, huw 1813, huw 1816, ovl 1833, ovl 1847, ovl 1887; gebruiker van wijk D-085, timmerman; eigenaar is Jan L. vd Veen, 1814. (GAH204)
Foppe Sakes Visser ovl voor 1841, huwt met Romkje Piers Kramer; BS huw 1840
Former Johannes zie: Schultetus
Former Tjisses ovl voor 1817, huwt met Wijpkje Foppes, kind: Tjisse Former, geb 1789 Tzummarum; BS Franeker huw 1816
Former Johannes Schultetus huwt met Antje Sjoerds Tuinstra, kind: Johannes Former S, geb 1782 Waaxens; BS ovl 1838
Fou Minnes Sanfirden, Floreencohier 1700: F.M. tot HRL eigenaar voor 1/2, Focke Lases 2/6 ende Dirck Wybes 1/6, van plaats nr. (44), grootte 15 p. m., floreen f. 5:12:8, gebruiker Focke Lases, ferskaat: de HOGE FENNE, met noch 10, 5 oude p. m. onder deselve Hoge fenne, 3 p. m. op Diep sloots wal, 1, 5 p. m. het DOUWE LANDT, Sandvirder meer O., de Oerdyck W., de Tien kamp schar O. ; (bron: Kad. Atlas Wymbr. dl, 1700)
Foukje Johannes Oosterhof geb 1800 HRL, ovl 7 feb 1844 HRL, huwt met Marten Jelles Hidma op 19 nov 1829 HRL, huw.afk. 8 en 15 nov 1829, dienstmeid. dv Johannes Cornelis O, en Janneke Cornelis de Ruiter; BS huw 1829, ovl 1844, ovl 1857; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-092; VT1839
Fouwkje Oentjes geb 1742 ... , ovl 19 jan 1817 HRL, huwt met Rein Annes Akkerboom, verkoopt een huis in 1800; BS ovl 1817;
Francijntie Alberts zie: Francina Alberts
Francina Adolfs zie ook: Pas; huwt met Rienk Pieters, kind: Feitze Rienks, geb 17 may 1795, ged 23 jun 1795 Grote Kerk HRL; Francijntie A., ged 26 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL, dv Adolf Pieters en Aaltje Jacobs
Francina Alberts huwt met Abraham Tjallings, beyde van HRL, geproclameerd den 13, 20 en 27 May 1753 en den 3 jun getrouwt; kind: Aafke Abrahams, ged 24 jan 1764 Grote Kerk HRL, moeder als Francijntie A.
Francina Beuker geb 1806 HRL, ovl 15 feb 1824 HRL, ongehuwd, dv Johannes B., en Akke Franzen (Kroeze); BS ovl 1824
Francina Harkenroth huwt met Louis Pierre Couliboeuf de Blocqueville op 18 apr 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808
Francina de Hoog huwt met Valentijn Burgaad; BS ovl 1840
Francina Johannes zie: Beuker
Francina Lentz van Leeuwarden, huwt met Jan Dirk Cramer, van HRL, geproklameerd den 8 apr en den 15 dito en den 23 dito 1753 en doen ook getrouwt
Francina Nicolaas zie: Webber
Francina Adolfs Pas geb 1767 HRL, ovl 27 jun 1844 HRL, huwt met Rienk Pieters Stooker, werkman in 1827, dv Adolf P, en Aaltje ... ; BS huw 1827, ovl 1844; Rienk Pieters Stooker ende F.P., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Adolph Pasz, 9 aug 1788; ondertrouw HRL; Rienk Pieters Stoker en F.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 71 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-136; VT1839; kind: Aaltje Rienks Stooker, geb 27 jan 1789, ged 17 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Rienks Stooker, geb 17 aug 1790, ged 7 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Adolf Rienks Stoker, geb 6 jan 1793, ged 29 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Janke Rienks, geb 8 dec 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL
Francina Fransen Twentrop geb 4 mrt 1797, ged 28 mrt 1797 Grote Kerk HRL, dv Frans Twentrop en Johanna Norbruis
Francina Johanna Dichnis Kijle huwt met Jan Dijkstra, kind: Dichnis Cornelis Jans Dijkstra, geb 25 jan 1798, ged 28 jan 1798 Grote Kerk HRL
Francina Nicolaas Webber geb 8 jun 1802 HRL, ged 27 jun 1802, N.H., huwt met Jan Aegles Schaap op 11 mei 1825 HRL, huw.afk. 24 apr en 1 mei 1825, dv Nicolaas W, en Aafke Abrahams; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk E-120, 173, wijk F-003, wijk G-160; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-072; VT1839
Francis van Gerve F. vG. en Ackke Klaases, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 13 ooct 1776 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha
Franciscus de Boer geb 1799 HRL, huwt met Antje Hendriks Helmer op 25 feb 1821 HRL, huwelijksafkondigingen 11 en 18 feb 1821, pan- en estrikbakker, zv Jan de B., en Joukje Jans Bretel; BS huw 1821, overlijdens
Franciscus de François huwt met Christina Elisabeth van Eversin op 27 sep 1796 HRL, komt van Parijs; huw Grote Kerk HRL 1796
Franciscus Fransen huwt met Lijsbeth Wyberens, beide van HRL, geproclameert den 24-31 mrt en de 7 en getrout den 9 apr 1754
Franciscus Frisius ovl eind 1744, pensionaris 1741-1744; ontvangt van het gemeentebestuur vacatien, salarien en expensen verdiend en verlegd in diverse zaken, 31 okr 1742: f. 83:7:0; id. 4 mrt 1743: f. 76:15:0; gemeentebestuur betaalt aan de erven van wijlen F.F. de rest adviesgelden volgens openstaande rekening, 23 dec 1744: 11 Caroliguldens en 2 stuivers; advokaat voor het Hof van Friesland, ontvangt van het gemeentebestuur terzake salarien en expensen bij hem verdient en verleit tussen de fiscaal van de Provincie contra burgemeester Munter, 24 nov 1732: f. 12:7:0 (GAH283); id. door hem verleit ten dienste van de magistraat dezer stede, 7 feb 1734: f. 61:6:0 (GAH283); id. in verscheidene proceduren voor het Hof geventileert, 18 apr 1735: f. 84:5:0 (GAH283); id. in de proceduren voor het Hof gediend hebbende over de onkosten van de Slatting van het Diept lopende van de Franequerpijpen tot de Grote Sluys, 5 nov 1736: f. 230:0:0 (GAH283); id. voor het Hof tegen Folkert van der Plaats geventileert over de St Jacobij Schatting, 5 jul 1737: f. 166:5:0 (GAH283); id. in causa van de Magistraat contra Gerlof IJemes c. s. over het slatten van het Noordijs, 1 jun 1739: f. 92:14:0 (GAH283); gemeentebestuur betaalt aan de havenmeester Jac. Dronrijp tot restitutie van expensen door hem gedaan tot betaling van pleitkosten aan dr. F. over de proceduren tegen Jan Aukes Backer, 8 jan 1738: f. 172:5:0 (GAH283)
Franciscus Geermans hm ... , kind: Hendricus Anastatius, geb 1802 HRL; BS ovl 1855
Franciscus Conter Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 9 feb 1669 ontvangen van de Heere F.C. raed en adjunct fiscael in''t college ter admiraliteit een aendeel van wijlen admirael de Vries (Tjerk Hiddes) uit provenu van''t verkochte canon ende verdere goederen van''t schip de Essex, door de schout bij nacht Bruinsveld op de Engelsen verovert f. 750:0:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; CONTER, GERRIT TJEERDS
Franciscus Kroeze huwt met Catharina ... , kind: Akke Franciscus K, geb 1771 HRL; BS ovl 1842
Franciscus Marcus Joods paruikmaker, van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 28 okt 1729. (burgerboek)
Franciscus Adams Veling ged 27 mei 1756 Grote Kerk HRL, zv Adam Veling en Anna Maria Koopmans
Franciscus Johannes Tolsma geb 12 jul 1799 Almenum, boereknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Franciscus Josephus ter Heyde geb 1806 HRL, huwt met Maria Jansen op 24 sep 1829 HRL, huw.afk. 13 en 20 sep 1829, schoenmaker, zv Gerrit tH, en Catharina Joosten Ooy; BS huw 1829
Franciscus Josephus/Frans Gerrits zie: ter Heyde, Swerus
Franciscus Ludorius Hubertus Kamps F.L.H.K., Luitenant ten dienste van deezen Staat onder ''t Regiment van Collonel de Schepper ende Mejuffer Hendrina Tetrode, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door Doct:J. Gratama, met een gebod in de week, 15 aug 1788; ondertrouw HRL; Weled. Getsr. Heer F. Ludovicus H.K., Luitenant in dienst van deeze staat onder ''t Regiment van Collonel de Schepper en mejuff. Hendrina Tetrode, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en hebben daarvan attestatie verzocht en bekomen om voor ''t Ed. Gerecht deezer Stad in den Egt bevestigd te worden gelijk ten zelfden dage geschied is, volgens ingekomen verklaaring
Franciscus Pieters Kerkhoven geb 1800 HRL, ovl 8 feb 1856 HRL, huwt met Aafke Johan Boorsma op 12 jan 1826 HRL, huw.afk. 1 en 8 jan 1826, smidsknecht in 1851, Rooms Katholiek, grofsmid in 1856, zv Pieter Hibbes K, en Getje Wybes Meulman; BS huw 1826, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk D-041, wijk H-113; oud 39 jaar, (vnm: Frans), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-168; VT1839
Franciska Hannen oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-090; VT1839
Francisucs Leers geb 9 mrt 1811 HRL, zv Johan Georg Coenraad L, en Anna vd Werf; BS geb 1811
Francke Jans zie: Franckema
Francke Jans Franckema geb 1811 Molkwerum, huwt met Jetske Harings vd Zee, (gk), op 21 okt 1841 HRL, stuurman, wonende te HRL, zv Jan Jurjens en Tjietske Pieters; BS huw 1841
Francois Bacot Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 6 dec 1675 Betaelt aen F.B. ter saecke een pruyck voor ende ten behoeven van Hidde Tjercks f. 20:0:0. Zie verder Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Francois van der Boom geb.03 dec 1792 HRL, inschrijfnummer 5481, 126 ste regiment infanterie ook 123 ste regiment infanterie, inschrijfnummer 5421; Chateau de Vincennes, Fr; geb 03 dec 1798 HRL, inschrijfnummer 5421, 123 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Francois Marie Noel Jussetin de Boisseant huwt met Wilhelmina Wax op 23 jul 1797 HRL, komt van Almenum, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1797; kind: Trecia Jussetin de Boisreant, geb 13 dec 1796, ged 3 jan 1797 Grote Kerk HRL, dv Franciscus Maria Natalis Jussetin de Boisreant en Wijpkje Jans Wax; de 23 jul 1797 zijn na vertoonde attestatie van HRL alhier in den Huwelijken Staat bevestigd F.M.N.J. d. B. en Wilhelmina Wax. (inventarisnummer 114, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Frank Halstra zie ook: Helstra; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805. (GAH650)
Frank Helstra zie ook: Halstra; levert brood aan militairen in 1804; woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 66:0:0 (GAH650); id. nog: f. 4:4:0 (GAH650); Maandag den 17 decembr 1798. de Raad ordrs Vergadert zijnde, is nog aan Andries Gerbens toegestaan een Vaste legplaats, voor de Wal van F.H. (GAH44)
Frank Janssen F.J. en Janke Janssen Koster, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 jun 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Frank Stalstra ovl 12 dec 1805 HRL, oud 40 jaar
Frans Adams ende Antje Jacobs beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broeder Gerrit Jacobs den 21 okt 1747; huwt met Antje Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd den 22 en 29 okt en den 5 Novemb. 1747 en doen getrouwt
Frans Adriaans F.A. ende Aeltje Hendriks beyde van harl komende weegens de bruid desselfs vaeder Hendrik Warners, 23 May 1744
Frans Ages geb 26 mei 1772, ged 23 jun 1772 Grote Kerk HRL, zv Age Watzes en IJtje Jacobus
Frans Alberts geboortig van Oostfriesland, doch nu 13 jaren te Ferwerd gewoond hebbende, heeft op heden het burgerregt deser stede gewonnen onder belofte om sich alleszints als een eerlijck burger te sullen comporteren en sich des burgers lasten onderwerpen, betalende de geregtigheit daer toe staende, alles in handen van burg. Tjaerd Bouwens als Commissaris, f. 10:10:0 aan de GR, op 31 mrt 1690. (burgerboek)
Frans Alberts mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; F.A. ende Teuke Dirks beide van HRL, koomende weegens de bruid Hendrik Zacharias desselvs steevader, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Teupke Dirks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 apr en de 5 en 12 May 1743 en doe ook getrouwt; kind: Albert Fransen, ged 9 jun 1744 Grote Kerk HRL, moeder als Teupke D.
Frans Alberts mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Geertje Pieters, beyde van HRL, geproclameerd den 20 en 27 desember 1744 en den 3 jan 1745 doen ook getrouwt; kind: Albert Fransen, ged 7 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Albert Fransen, ged 4 feb 1749 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Fransen, ged 16 nov 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje P.
Frans Alberts huwt met Mettje Izacs, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 dec 1770; kind: Isaak Franses, geb 26 sep 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Franses, geb 25 nov 1775, ged 19 dec 1775 Grote Kerk HRL; kind: Isak Franses, geb 18 dec 1784, ged 18 jan 1785 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Fransen, ged 14 mei 1771 Grote Kerk HRL
Frans Ales ged 12 jul 1763 grote Kerk HRL, zv Ale Fransen en Jetske Cornelis
Frans Andries zie: de Boer; Frans Andries en Hendrina Alegonda Merkelbach, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 22 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Andries Franses, geb 9 apr 1810, ged 29 apr 1810 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 112, 18 jaar, ongehuwd, inwonend bij Taedze Heeres, 1 mrt 1804
Frans Anthony vrouw van F.A. en de meid van wed. Posthumus, Liskjen Fransen genaamd, beboet ieder tot 15 GGlds wegens het vechten met elkaar aan de publieke straat. Na verontschuldigingen boetes teruggebracht tot 1 GGld per persoon, te steken in de armebus, 13 sep 1804. (GAH50); F.A. heeft maandagavond, met 2 anderen, bij zeer donker weer, een vreemdeling uit het water gered. Hij heeft de man ook in zijn huis opgenomen en gelaafd. Krijgt uit de Correspondentiebeurs f. 3:0:0, de anderen f. 2:0:0, 23 dec 1802. (B49; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 141, 31 jaar, gehuwd 1 mrt 1804
Frans Arjens ovl voor 1805, weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier no. 76, 1 mrt 1804
Frans Arjens lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, op lijfrente, 2e quartier: f. 100:0:0 (GAH650)
Frans Arjens begraven Groot Kerkhof, regel 12, nr. 6, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Frans Arjens ovl voor 1815; eigenaar van wijk G-024; gebruiker Rimmert R. Noordhuis, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-007, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:13:6 als curator over de boedel van Evert Tadema, wegens maken van korven, quit. no. 34, 23 aug 1791. (GAH1123); ovl voor 1818, huwt met Antie Hielkes; BS ovl 1817; zijn weduwe bezit twee honden, belasting: f. 4:0:0, 1805, 1806. (GAH650)
Frans Arjaans huwt met Aeltje Hendriks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 en 31 May en den 7 jun 1744 en doen ook getrouwt
Frans Arjens van HRL, huwt met Dieuwke Abrahams Plecker van Midlum, geproclameerd de 27 sep en de 4 en getrout met attestasie de 11 okt 1767
Frans Arjens Tjalling Poppes ende Rinkje Barends, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F.A. deszelfs oom, 9 jul 1791; ondertrouw HRL
Frans Arjens Jan Eeuwes van der Heide ende Trijntje Bokkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom F.A., 14 jun 1794; ondertrouw HRL
Frans Baukes woont in 4e quartier, links: . -8:0, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Frans Baukes zie: Fopma
Frans Beernts Jan Hendrik Rutgers ende Lysbeth Fransen beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs vader F.B., 15 May 1751
Frans Bernardus zie: Smit
Frans Bijlsma geb 27 aug 1801 HRL, N.H., ged 13 sep 1801, zv Elias Gerrits B, en Rigtje Fransen vd Form; dopen Grote Kerk HRL 1801
Frans Dassel zie ook: F. Tassel; de Schout van de Gemeente Almenum Certificeert mits desen dat de Huwelijksafkondigingen van: F.D. oud vijf en twintig jaren, Werkman, geb en wonagtig te HRL, meerderjarige zv Pieter Petrus Dassel en Lena Roelofs, en Aaltje Alberts oud drie en twintig Jaren, Diennstbaar geb te Workum woonende te HRL en laatst te Midlum, meerderjarige dv Albert Jans en Hotske Jacobs, Op twee onderscheiden als op den sesentwintigste feb en vijfden mrt deses Jaars een duizend achthondert en vijftien voor de hoofddeur van ons huis der gemeente in Almenum hebben plaats gehad zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Gegeven te Almenum den 7 mrt 1815; Is geextraheerd uit het doopboek der Gemeente van Amersfoort van de Rhoomsche katholijke religie, het volgende: den 11 nov 1789 Frans, zv P. Petrus Dassel en Lena Roedolf; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en een van Huwelijksafkondiging in een ander Gemeente behoren tot de Huwelijksacte van F.D. en Aaltje Alberts dato 9 mrt 1815 op Fol. 12 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Frans Dirks zie: Siersma
Frans Dirks zie ook: van Laan; F.D. en Eelkje Engberts, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Dirk Franses, geb 13 aug 1811, ged 15 sep 1811 Grote Kerk HRL; geb 6 feb 1787, ged 27 feb 1787 Grote Kerk HRL, zv Dirk Meinderts en Lysbeth Franses
Frans Elias zie: Bijlsma
Frans Erich huwt met Berbera Toremans, kind: Wouter E, geb 1804 Dokkum; BS ovl 1878
Frans Feyt geb 1752 ... , ovl 21 jun 1817 HRL, gepensioneerd sergeant; BS ovl 1817
Frans Ferdinand zie: Minkes
Frans Florus geb 28 feb 1791, ged 20 mrt 1791 Grote Kerk HRL, zv Florus Jeltes en Lysbeth Beerends
Frans Fokkes zie: van Esta
Frans Folkerts zie: de Vries
Frans Fontein van F.F. resteert nog een aflossing van de anno 1803 genegotieerde f. 5000:0:0 ten behoeve van het Stadsweeshuis 4% van f. 150:0:0, 1804; ontvangt aflossing van zijn kapitaal aan de f. 150:0:0 met de verschenen interesse tot 8 mrt 1805: f. 162:16:0; ontvangt wegens een verkochte premie voor de Franse school, 1807: f. 4:5:0; (geen boeknr. vermeld)
Frans Franses zie: M?ller, Ruel
Frans Fransen ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL, zv Frans Fransen en Trijntie Beernds
Frans Fransen F.F. en Lijsbert Dirks Vossenberg, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 nov 1786 HRL, en zijn op den naastvolgende 28 nov getrouwd
Frans Fransen huwt met Trijntje Reitses, beyde van HRL, sijn geproclameert 4, 11 en 18 sep 1740 en doe ook getrout; F.F. ende Trijntie Reitses beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Lijkele Reitses van hier, 3 sep 1740; kind: Jeltje Fransen, ged 10 okt 1741 Grote Kerk HRL
Frans Fransen huwt met Hinke Alberts, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759
Frans Fransen huwt met Trijntie Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 nov 1766; kind: Frans Fransen, ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Fransen, ged 10 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL
Frans Galenkamp ovl voor 1815, huwt met Tjeerdtje Ruurdts, kinderen: Johannes G, geb 1799 HRL, Johanna Elisabeth G, geb 1791 ... ; BS ovl 1811; 1813 overlijdens; wed. F.G. eigenaar van wijk E-012, gebruiker is Johannes K. Dijkstra, bakker, 1814. (GAH204); F. Gallenkamp en Tjeerdtje Ruurds, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 jun 1786 HRL en ten zelfden dage getrouwd; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 7:4:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Frans Geerts gemraad ontvangt missive van de Raad van Justitie, houdende de bekentenissen en bijgevoegde informatie van de gedetineerden F.G., Eelkjen Geerts en Marijke Hendriks Pieper. Uit hoofde van de jongheid van de gedetineerden en de geringe waarde van het gestolene wordt correctie aan de gemeenteraad overgelaten. de gemeenteraad straft hen met detentie in de Pekelkuip, nl. F.G. tot do. 5 feb 1801, Marijke Hendriks Pieper tot vr. 6 feb 1801 en Eelkjen Geerts tot za. 7 feb 1801, di. 3 feb 1801 (GAH47); uit consideratie van het koude en ongure weer, alsmede uit hoofde van de povere kleding, besluit gemeenteraad de gedetineerden F.G., Eelkjen Geerts en Marijke Hendriks Pieper, uit detentie te ontslaan, d0. 5 feb 1801; (GAH47)
Frans Gerbens Gerrit Gerrits ende Namkjen Gerrits beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder F.G., 13 Feb 1751
Frans Gerrijts ged 19 okt 1762 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Lammerts en Johanna Fransen
Frans Gerrits ged 12 aug 1759 Westerkerk HRL, zv Gerrit Gerrits en Namkien Gerbens
Frans Gerrits ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 26:16:0 wegens ijzerwerk door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 25 nov 1749, kwit. no. 41 (GAH1078)
Frans Gerrijts huwt met Hiltje Wybes, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771
Frans Gerrijts IJeme Sjouwkes en Leena Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F.G. deszelfs schoonbroeder, 2 jun 1804; ondertrouw HRL
Frans Godefroy binnenvader in 1787, FRANCOIS DE GODEFROI (1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 52:0:0 ter saeke 1 jaar kostgeld voor twe kinders aan hem toegestaen als oom van deselve, ord. no. 2, 8 mrt 1774. (GAH1105); id. ord. no. 6, 28 mrt 1775. (GAH1106); id. ord no. 1, 21 mrt 1776. (GAH1107); id. ord. no. 6, 4 mrt 1777. (GAH1108); id. kwit. no 3, 6 jun 1778. (GAH1109); id. f. 41:14:0 voor kostgeld van 2 kinderen, ord no. 10, 29 apr 1783. (GAH1114); id. 52 :0:0, ord. no. 7, 19 mrt 1782. (GAH1113); id. 12 jan 1779, kwit. no. 3. (GAH1110); id. kwit. no. 5, 18 apr 1780. (GAH1111); id. kwit. no. 3, 20 mrt 1780. (GAH1112); id. 13 apr 1779, kwit. no. 3 (GAH1110); id. f. 26:0:0 voor kostgeld van Jan Gautier, ord. no. 9, 21 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 26:0:0 voor kostpenningen, en f. 27:8:0 voor uytsetting, dus te samen f. 53:8:0, ord. no. 8, 1 mrt 1785. (GAH1116); id. f. 100:0:0 tot nader verantwording, quit. no. 7, 11 jan 1787. (GAH1119); id. quit. no. 14, 6 feb 1787. (GAH1119); id. quit. no. 47, 27 nov 1787. (GAH1119); id. quit. no. 6, 11 dec 1787. (GAH1120); id. quit. no. 9, 8 jan 1788. (GAH1120); id. quit. no. 16, 5 feb 1788. (GAH1120); id. quit. no. 18, 4 mrt 1788. (GAH1120); id. quit. no. 24, 8 apr 1788. (GAH1120); id. quit. no. 26, 22 apr 1788. (GAH1120); id. quit. no. 28, 6 may 1788. (GAH1120); id. quit. no. 31, 20 may 1788. (GAH1120); id. quit. no. 40, 11 jun 1788. (GAH1120); id. quit, 42, 15 jul 1788. (B112 0); id. quit. no. 44, 12 aug 1788. (GAH1120); id. quit. nos. 47, 48 en 49, resp. 14sep, 14 okt en 29 okt 1788. (GAH1120); id. quit. no. 1, 9 dec 1788. (GAH1121); id. quit. no. 7, 18 feb 1789. (GAH1121); id. tot dagelijkse uitgaaff, quit. no. 19, 4 apr 1787. (GAH1119); id. quit no. 23, 1 may 1787. (GAH1119); id. quit. no. 24, 9 may 1787. (GAH1119); id. quit. no. 28, 26 jun 1787. (GAH1119); id. quit. no. 31, 1 aug 1787. (GAH1119); id. quit no. 33, 22 aug 1787. (GAH1119); id. quit. nos. 35, 36, 37 dd 18sep, 23 okt en 30 okt 1787. (GAH1119); id. f. 45:0:0 terzaake theegeld, quit. no. 25, 24 may 1787. (GAH1119); id. 27 may 1788, quit. no. 38. (GAH1120); id. f. 37:10:0 terzaake 10 maanden theegeld, quit. no. 9, 6 mrt 1789. (GAH1121); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 133:4:10 tot restitutie van deszelfs meerdere uitgaaff dan ontvang, quit. no. 16, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 106:12:10, quit. no. 27, 6 may 1788. (GAH1120); id. f. 27:3:0 terzaake verschot bij ''t instelleren derzelve, quit. no. 1, 2 jan 1787. (GAH1119); id. f. 21:11:8 terzaake verschot bij het instelleren der weesmoeder, quit. no. 6, 5 jun 1787. (GAH1119); id. f. 75:0:0 wegens een half jaar tractement, quit. no. 5, 9 may 1787. (GAH1119); id. 1 nov 1787, quit. no. 6. (GAH1119); id. 6 may 1788. (GAH1120); id. f. 145:0:0 samen met de binnenmoeder Eelkje Gabes(?), quit. no. 4, 4 nov 1788. (GAH1120); id. f. 50:0:0 ter zaake 4 maanden tractement, quit. no. 1, 28 feb 1789. (GAH1121); id. f. 42:15:0 terzaake gekogte reusels, quit. no. 2, 7 okt 1788. (GAH1120); id. f. 88:18:0, quit. no. 3, 21 okt 1788. (GAH1120); id. f. 65:5:12, quit. no. 5, 29 okt 1788. (GAH1120); id. f. 33:16:0, quit. no. 6, 4 nov 1788. (GAH1120); huwt met Catharina Gautier, beide van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 en getrout de 27 dito 1759 in de Westerkerk; F.G. en Akke Fransen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Haantje Johannes goede bekende, 12 jan 1788; ondertrouw HRL
Frans Gooitjens smid in 1745; mogelijk dezelfde als: H.S. Goodtje??; Tetske Fokkes binnen der Stad per Procr. Marnstra verklaert te spieren, Sodanige Huwelijksproclamatien als op dato den 2 apr deses jaers 1735 ter Secretarie Sijn aengegeven door F.G. en Aefke Willems om redenen als dat de voorn:F.G., niet alleen nae voorgaende Troubeloften door lang Conversatie met deselve Tetske Fokkes is geschied en gedaen, en voorts dat deselve van de voorn: F.G. is beslaepen geworden eneen kv deselve ter werelt heeft gebragt, en nog in levenden Lijve is, Actum ter Secretarie; huw aang. HRL 1735; F. Goitiens ende Aefke Willems, beide van HRL, huw.aang. 2 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Coene Willems, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735; mede-weesvoogd C. Lanting betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 56:0:0 door de weesjongen Hendrik Sijbrens met smeden bij F.G. verdiend, 19 jan 1745 (GAH1074): ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 63:0:0 terzake ijzerwerk door hem gemaakt en geleverd t. d. v. het Weeshuis, 19 jan 1745, kwit. no. 1 (GAH1074); id. voor het maken van nieuw en repareren van oud ijzerwerk t. d. v. het Weeshuis, 1 dec 1750, kwit. no. 40: f. 32:9:0 (GAH1079)
Frans Hendriks geb 21 aug 1791, ged 6 sep 1791 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Ulbes en Antje Fransen
Frans Hendriks geb 15 aug 1784, ged 5 sep 1784 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Neelissen, (= Nielsen), en Janke Franssen
Frans Hendriks geb 10 dec 1774, ged 29 dec 1774 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Tijssen en Janke Franssen
Frans Hendriks zie: Boekhout, Meyer, Nielsen, Ringsma
Frans Hendriks ged 1 mrt 1740 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Fransen en Fokjen Ulbes DTB N.H. HRL 1740
Frans Hendriks Freerk Piers ende Grietje Arjens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom F.H., 14 ayg 1790; ondertrouw HRL
Frans Hendriks ovl 11 nov 1794 HRL, huwt met Geertruida Germens Bloemhof/van der Linde, kinderen: Sibbeltje Fransen, geb 1787 HRL, Jurjen C. (?), geb 1791 Leeuwarden, Hendrikje Fransen, geb 1795 HRL; BS huw 1812, huw 1815, huw 1819, ovl 1834; bij ovl 37 jaar oud; F.H. en Geertruid Bloemhof, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Elfde mrt is Geboren Martje, dv F.H. en Truike Germens Bloemhoff. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 28 nov 1815; Ik Ondergetekende Catharina Jurjens wed. Willem Cordel, woonachtig te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Jurjen Kordel, bij mijnen wijlen man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Martje Fransen, dv F.H. en Truike Germens Bloemhoff, mede wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 28 nov 1815
Frans Hettes zie: Koestra
Frans Heuffer geb 1787 Geertruidenberg, ovl 7 jan 1843 HRL, huwt met Neeltje Kloppenburg op 18 jul 1811 HRL, 1e huw.afk. zondag 12 may 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 19 May 1811, ondertrouw 8 May 1811, huw.get. bij D.W. de Vries en N.T. Koster, 1824, id. bij G.B. Blom (gk), en M. de Wit, (gk), wonende te HRL. 1839, zv Matthijs H, en Adriana Smit, (gk); BS huw 1811wafk, hu, huw 1824, huw 1839, ovl 1843; gebruiker van wijk G-314, wewer, eigenaar Jan Gastrik, 1814. (GAH204)
Frans Hibbes zie: Kerkhoven
Frans Hibbes ovl voor 1815; wed. F.H. gebruiker van wijk D-082, winkeliersche, eigenaar en medegebruiker is Arent L. van der Pijp, trekschipper, 1814. (GAH204); begraven Klein Kerkhof, regel 4, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Frans Hoytinga ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 30:16:4 tersaake geleverde boter, quit. no. 4, 20 sep 1785. (GAH1117)
Frans Huisser oud 53 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, kleermakersknecht, wijk G-314; VT1839
Frans Jacobs lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Frans Jacobs zie ook: de Vries; ged 11 aug 1767 Grote Kerk HRL, zv Jacob Fransen en Minke Allerts geb 1767 ... , ovl 5 jul 1811 HRL, huwt met Aaltje Gerrits de Vries, wonende te in de Kerkstraat 1811, in leven timmerman, kinderen: Anna Franses, geb 2 feb 1811 HRL, Minke Franses, geb 4 jul 1799 HRL, Minke, geb 23 aug 1806 HRL, Liekse Fransen, geb 1789 HRL, Hendrikus Franses, geb 20 dec 1803 HRL, Jacob Fransen dV(ries ?), geb 1795 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804, 1806, 1810, BS ovl 1811, ovl 1813, huw 1817, huw 1829, ovl 1851, ovl 1858; wed. eigenaar van wijk G-079, gebruiker is Douwe Cleb?, bakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-164, gebruikers zijn Hendrik Tabes de Windt, smidsknegt, en Dirk Pieters de Vos, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-189, winkeliersche, 1814. (GAH204); kind: Anna Fransen, geb 20 feb 1810, ged 13 mrt 1810 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Franses, geb 16 nov 1794, ged 14 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Fransen, geb 10 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk HRL
Frans Jacobus van HRL, huwt met Sijtske Cornelis, van Almenum, geproclameert den 28 Octo:en de 4-11 nov 1753 getrout
Frans Janssen ged 17 apr 1772 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Egte man
Frans Jansen huwt met Foekjen IJttiens, kind: Jan Fransen, ged 2 okt 1740 Westerkerk HRL
Frans Jans huwt met Lamtje Jansen, kind: Jan Frans, ged 12 feb 1750 Westerkerk HRL
Frans Jans ged 7 dec 1751 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Marike Fransen
Frans Jansz woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met rechts:. -1-8; (GAH650)
Frans Jans ovl 8 feb 1791 HRL, oud 70 jaar
Frans Jans Reinder IJdes de Groot ende Pytje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest F.J., de broeder, 25 apr 1789; ondertrouw HRL
Frans Jans Hendrik Jans ende Neeltje Beernds, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd F.J. desselfs oom, 31 okt 1789; ondertrouw HRL
Frans Jans ovl voor 1815; wed. erven eigenaar van wijk B-123, gebruiker is Bauke Beuker, metzelaar, 1814. (GAH204)
Frans Jans turfleverancier 1806
Frans Jans huwt met Hieke ... , kind: Elizabeth Frantzen, geb 1762 HRL; BS ovl 1834; huwt met Hijlkie Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de f. 7:15:21 mei en getrout de 16 jul 1758 in de Westerkerk; huwt met Hijlkjen Hendriks, kinderen: Lijsbeth, out ruim 9 Jaar, en Janke Oud 12 Jaar, beiden ged 28 apr 1772 Grote kerk HRL, de moeder ovl
Frans Jansen F.J. ende Eeke Gerrits, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs aengetroude oom Jan Roels, 8 Apr 1747; huwt met Eeke Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 3, 9 en 16 apr 1747 en doen ook getrouwt
Frans Jans van HRL, huwt met Susanna Suyen, van Middelburg, geproclameerd de 22-29 mrt en de 5 en getrout met attestasie den 19 apr 1767 in de Westerkerk
Frans Jansen Johannes Gerrits en Maria Augustinus, beyde van HRL, komende weegens de bruid F.J., ijserkraemer, vertoonde consent van des bruidegom en bruids vaeder en verklaerde daer en booven de bruydegoms broeder Harmen Gerrits voorn. bekend te zijn dat hun vaeder dit huwelijk consenteerde, 28 dec 1743
Frans Jelles geb 1 okt 1796, ged 13 nov 1796 Grote Kerk HRL, zv Jelle Lieuwes en Antje Fokkes
Frans Jeltes ged 23 okt 1763 Westerkerk HRL, zv Jelte Clases en Douwtje Fransen
Frans Jeltes Remonstreert met schuldige eerbiedigheit Tjeerd Jansen Sanstra meede burger binnen UEd:Achtb:Stadt hoe F.J. meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt wel genegen was deselve sijne functie op hem supplnt over te dragen, dog vermits sulx buiten consent van UEd:Achtb:niet vermag te geschieden. Soo versoeken zij supplntn UEd Achtb:gelieven hem Tjeerd Jansen Sanstra in plaatse van de meede supplnt:F.J. tot mede ordinaris Turfdrager binnen deese Stadt aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande, q:f:etc., (was get. ), P. Reidema 1738. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert mits deesen de persoon van Tjeerd Jansen Sanstra tot mede ordrs gesw:turfdrager binnen dese Stadt op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daertoe staende, mits doende den Eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads. Actum den 15 dec 1738, (was get. ), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de Magistr, (get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 15 Xbr (dec) 1738 heeft Tjeerd Jansen Sanstra den Eed van getrouwigheit als ordrs turfdrager gepresteert coram praesid. Jelgersma, In kennisse van mij secretaris, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Frans Jetses zie: Roorda
Frans Johannes zie: Leers, Tolsma, de Vries
Frans Johannes ovl voor 1817, huwt met Catharina dekker, kind: Grietje dekker, geb 1784 HRL; BS huw 1816, ovl 1842; Ik ondergetekende IJmkje Beniers weduwe Pieter Dirks te HRL, verklaare bij dezen te consenteren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon Hendrik Pieters van Weerd panbakkersknegt aldaar om zich in het huwelijk te begeven met Grietje dekker meerderjarige dogter van F.J. en Catharina dekker ten gemelde Stede, mogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der afkondigingen in de Huwelijken staat te worden bevestigt. HRL den 7 aug 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en tagtig den 4 jul is geb Grietje dogter van F.J. en Catharina dekker. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 Aug. 1816
Frans Callankamp F.C. en Tjeerdtje Ruurds, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 jun 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Frans Claases ged 3 jun 1754 Westerkerk HRL, zv Claas Harmens en Grijtie Heeres
Frans Klaassen F.K. en Klaaske Willems, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 13 jun 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Grietje Franses, geb 5 apr 1780, ged 18 apr 1780 Grote Kerk HRL; kind: Willem Franses, geb 7 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL; kind: Tryntje Franses, geb 7 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL; kind: Tjamke Franses, geb 19 apr 1787, ged 8 may 1787 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Franses, geb 6 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL
Frans Klaasen zie: Wender; F.C. en Sara Jelles, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd Pieter Bruining, goede bekende, 15 jun 1805; ondertrouw HRL
Frans Klaazes huwt met Janke Louwrens, beyde van HRL, sijn geproclameert f. 11:18:25 aug 1743 en ook getrouwt den 10 September; F.C. ende Janke Louwrens beide van HRL, komende weegens de bruid Hendrik Arends, bontwever, 10 aug 1743; ondertrouw N.H. HRL
Frans van Klingen ovl voor 1835, huwt met Anna Gerkes; BS ovl 1834
Frans Cordel geb 1798 Franeker, ovl 9 jun 1845 HRL, huwt met Doetje Elias de Wit op 10 jul 1828 HRL, huw.afk. 22 en 29 jun 1828, wonende te HRL, werkman, zv Willem C, en Catharina Jurjens; BS huw 1828, ovl 1845, ovl 1850; oud 43 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-200; VT1839
Frans Cornelis zie: Blokmaker, van der Form, (2x)
Frans Cornelis huwt met Rixje Aeges, kind: Thomas Fransen, ged 25 jul 1741 Grote Kerk HRL
Frans Corneelis ged 13 okt 1744 Grote Kerk HRL, zv Corneelis Louwerens en Berber Fransen
Frans Cornelis ged 11 mei 1760 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Martens en Antje Tjeerds
Frans Cornelis geb 17 jan 1790, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Fransen en Trijntje Douwes
Frans Cornelis mede-weesvoogd J. Alema betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 15:0:0 door de weesjongen F.C. bij Reyner Intes met wagenmaken verdiend, 15 mei 1738 (GAH1068); mede-weesvoogd Walrighs betaalt aan dito f. 45:0:0 door de weesjongens F.C. en Age Claases verdiend, 12 mei 1739 (GAH1069); mede-weesvoogd C. Lanting betaalt f. 48:0:0 aan dito door de weesjongen F.C. met wagenmaken bij Augustinus Pieters (de Graaf)in 2 jaar verdiend, 10 jul 1742 (GAH1072); mede-weesvoogd Jac. Dronrijp betaalt f. 60:0:0 aan, en wegens dito, 19 mei 1742 (GAH1073); mede-weesvoogd B. Schaaf betaalt f. 69:6:0 aan, en wegens dito, 17 mei 1746 (GAH1075); mede-weesvoogd Lanting betaalt f. 32:0:0 aan dito door de weesjongen F.C. met wagenmaken bij Douwe Lieuwes met groot half jaar verdiend, 16 mei 1747 (GAH1076); mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt f. 36:0:0 aan dito door de weesjongen F.C. met varen bij Pieter Metje in 1 jaar verdiend, 2 jan 1748 (GAH1077); id. f. 56:0:0 aan dito door de weesjongen F.C. als ondertimmerman op een reis naar Groenland verdiend, 22 okt 1748 (GAH1077); mede-weesvoogd Alef van der Meulen betaalt f. 9:0:0 aan dito door de weesjongen F.C. bij Pieter Keimpes (de Jong?) verdiend, 31 dec 1748 (GAH1078); mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt 42 :0:0 aan dito door de weesjongen F.C. op een reis naar Straat Davids verdiend, 12 aug 1749 (GAH1078); rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt aan Hendrik Norel f. 8:12:0 terzake restitutie van reisgeld aan de weesjongens F.C., Pieter Gerrits en Stoffel Wiggeles, verschoten naar Amsterdam om haar te verhuren, 11 feb 1749 (GAH1078)
Frans Cornelis F.C. en Gerritje Haantjes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 oct 1780 HRL, en zijn op den 3de daaraanvolgende getrouwd; kind: Aukje Franses, geb 17 may 1782, ged 2 jul 1782 Grote Kerk HRL
Frans Cornelis ovl 23 okt 1790 HRL, oud 65 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Frans Cornelis F.C. en Grietje Jans, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 7 feb 1772 HRL, en toen getrouwd
Frans Cornelis zie ook: van der Form; F.C. van HRL. en Lijsbert Andries van Midlum, zijnde de aangave gedaan onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Cornelis Franses, geb 21 okt 1811, ged 15 nov 1811 Grote Kerk HRL
Frans Cornelis ovl HRL; voor 1836, huwt met Lolkjen Okkes, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 octob:en den 5 Novemb:en den 12 dito 1752 getrouwt, kind: Tjietske Fransen Ludinga, geb 1773 HRL; DTB N.H. HRL, BS huw 1835, ovl 1846; kind: Antie Fransen, ged 8 jun 1762 Grote Kerk HRL; kind: Okke Fransen, ged 10 feb 1767 Grote Kerk HRL; kind: Antie Fransen, ged 25 mei 1756 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Fransen, ged 9 apr 1754 Grote Kerk HRL
Frans Cornelis huwt met Aukje IJemes, beide van HRL, geproclameert den f. 5:12:0en getrout den 19 mei 1754 in de Westerkerk
Frans Cornelis Rein Pijters ende U.C., beide van HRL, komende weegens de bruid desselfs broeder Frans Cornelis, 11 dec 1751
Frans Cornelis huwt met Antie Oepkes, beide van HRL, geproclameerd de 25 nov en de 2 en getrout de 9 dec 1764
Frans Kranzen huwt met Elisabeth Velkes, kind: Wilhelmina K, geb 1777 Leeuwarden; BS ovl 1851
Frans Croese huwt met Trijntie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 7ber(= september) 1770 en getrout de 7 okt in de Westerkerk
Frans Crop geb 1804 prov, huwt met Tjietske Feddes, logementhouder, A 12 mei 1851 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-001
Frans Kuthe huwt met Grietje Carels op 16 nov 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Frans Ludenga geb 1798 HRL, ovl 30 aug 1842 Havanna, 1e huwt met Antje Lolkes Stornebrink op 13 jul 1826 HRL, huw.afk. 2 en 9 jul 1826, 2e huwt met Jannigje Rietveld op 28 apr 1835 HRL, varensgezel, was matroos in 1842, extract overlijdensregister: ''aangehouden in het huis van gezondheid voor den koophandel in Havanna, waaruit blijkt dat Frans Ludenga, matroos, van de Hollandsche brik ''Neptunus'', kapitein Hoekstra, behoorende aan het huis van de Heeren Harmens en Zn, op den dertigsten aug des vorigen jaars in bovengenoemd gebouw van gezondheid te Havanna is overleden'', zv Okke Fransen L, en Trijntje Oepkes; BS huw 1826, ovl 1831, huw 1835, ovl 1843, ovl 1867; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-095; VT1839
Frans Matthijs zie: Heuffers
Frans Mathijssen ged 10 nov 1754 Grote Kerk HRL, zv Matthijs Fransen en Janke Tjeerds; huwt met Hendrikje Jans, kind: Janke Franses, geb 26 aug 1780, ged 3 sep 1780 Grote Kerk HRL
Frans Mathijsen voogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van F.M. bi Broer Wybrens verdiend, 1771. (GAH1102); id. f. 36:0:0 in circa 2 jaer verdiend, mei 1773. (GAH1104); id. f. 55:0:0 bij Broer Wybrens, timmerman, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 45:0:0, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 60:0:0, 7jun17 77. (GAH1108)
Frans Michiels huwt met Gerritje Sierks, kind: Antonij Fransen, ged 4 jul 1741 Grote Kerk HRL
Frans Muller geb 1790 Strockerau, Hongarije, ovl 9 feb 1842 HRL, 1e huwt met Henrietta Margarieta Hamburg, 2e huwt met Sijtske Folkerts Oostra op 12 mrt 1829 HRL, huw.afk. 1 en 8 mrt 1829, wonende te HRL, schoenmaker in 1842, zv Frans M, (gk), en Maria Brouwensteene, (gk), vader landbouwer, ovl en gewoond hebbende te Stockerau, ovl 1823, moeder ovl aldaar 1809; oud 50 jaar, geb Stokstra, Oostenrijk, (!), en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk E-055; VT1839; F.M. eigenaar van perceel nr. 1170 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 471, huis, 147 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Frans Nak gebruiker van wijk E-193, varensgesel; eigenaar is Thomas IJsb. Bakker, 1814. (GAH204)
Frans Nielsen geb 1784 HRL, ovl 27 aug 1836 HRL, huwt met Gerritje Antoons Posthuma op 2 mrt 1823 HRL, huw.afk. 16 en 23 feb 1823, sjouwerman, zv Hendrik N, en Janke Fransen, echtgenote staat vermeld als Gerritje Gerritsen in ovl 1836, moet echter zijn Gerritje Antoons(Posthuma); BS huw 1823, ovl 1836; geb 5 okt 1776, ged 29 okt 1776 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Nielsen en Jan Franssen; geb 15 aug 1784, ged 5 sep 1784 Grote Kerk HRL, (ged als: F.H. Neelissen), zv Hendrik Neelissen en Janke Franssen
Frans Obkerken geboortig van Tirol, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwe iwoning in handen van pres. Harkenroth, op 29 mei 1779. (burgerboek)
Frans Okkes zie: Ludenga
Frans Okkes geb 8 dec 1792, ged 23 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Okke Fransen en Froukje Geerts
Frans Pieters ook FRANSISCUS; zie: Kerkhoven, Kievit, Rikkers, 2x Tassel
Frans Pieters Gerrijt Alberts en Jetske Clases, beide van HRL, huw.aang. 18may 1737 HRL, komende voor de Bruit F.P. ; huw.aang. HRL 1737
Frans Pieters van HRL, en Trijntie Tijssen meede aldaar, huw.aang. 19 jan 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder Tymen Tijssen; huw.aang. HRL 1737
Frans Pijters van HRL, en Aeltie Beernts van Sneek, huw.aang. 24 sep 1735 HRL, vertonende de bruidegom Schriftelijk Consent; huw.aang. HRL 1735
Frans Pieters ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jansen en Tjalke Fransen
Frans Pieters F.P. en Rinsk Rimkes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jun 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Reinouw Franses, geb 6 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL
Frans Pieters trufarbeider 1741-1756; remonstreert met alle schuldige eerbeid Claes Claesen burger en althans gesworen turfdrager binnen HRL hoe dat hij suppliant om redenen wel genegen sude wesen sijn genoemde functie als turfdrager over te dragen op de persoon van F.P. mede wonagtig alhier ter stede dogh wetende dat sulks buiten consent en approbatie van Haer Agtbh:niet vermagh en kan geschieden. Soo adresseren de beide suppltn:bovengenoemd sigh bij desen aen Haer Agtbh:ootmoedig versoekende ten einde het Haer Agtbh:gelieven mag in ''t versogte transport gunstiglijk te accorderen en over sulks F.P. in de mede supplts:plaetse tot ord. ris gesworen mede turfdrager wederom aen te stellen en sulks op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende quo facto etc:requisitus, M. van Idsinga. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versoek ten requeste gemeld, eligeert mits desen de persoon F.P. tot mede ordris gesworen turffdrager deser stede, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den eed in handen van de presid. burgemeester deses stads, Actum den 20 dec 1734, was get:Tjeerd Brouwer, ter ordtie van de Magistr. M. van Idsinga; Nog Stonde; Op heden dato uts: heeft F.P. den eed in handen van de presid. burgmr Brouwer gepresteert In kennisse van mij secretaris (was get:)M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 27 jun 1757 over op Arjen Hendriks; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Frans Pieters huwt met Aafke Jans, kind: Aafke Franses Dijkstra, geb 1809 Sexbierum; BS ovl 1838
Frans Pieters Johan Christoffel Petersen Frank en Foekje Fransen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F.P., deszelfs vader, 8 sep 1804; ondertrouw HRL
Frans Reins zie: Eerenbeef
Frans Riga huwt met Grietje ... , kind: Catharina Francina, geb 1799 HRL; BS ovl 1848
Frans Rinses ovl 27 aug 1793 HRL, oud 6 jaar
Frans Robijns ovl voor 1836, huwt met Sara Jacobs Wever; BS ovl 1835
Frans Roelofs huwt met Antje Jans op 20 nov 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Frans Rostel geb 1790 ... , huw.get. bij J.D. Bongaard en T.O. Hoekstra, wever, wonende te HRL; BS huw 1818
Frans Ruel huwt met Elisabeth Vossenberg, kind: Frans R, geb 22 jan 1789 HRL; BS huw 1821; vrouw F.R. gebruiker wijk F-199, naaister; medegebruikers Hinne W. de Boer, Feite Jarigs de Boer, gleybakkersknegt, Willem Cornelis wed. ; eigenaar is R. vd Veen, 1814. (GAH204)
Frans Ruel geb 22 jan 1789 HRL, ovl 26 okt 1821 HRL, ongehuwd, zv Frans R, en Elisabeth Vossenberg; BS ovl 1821
Frans Sanders geb 21 okt 1809 Leeuwarden, huwt met Dievertje Stel, (gk), Vst 5 nov 1852 uit Groningen, A 1 jun 1853 Groningen, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk H-027
Frans Servaes zie: van Beemen
Frans Sibolts ged 2 okt 1760 Westerkerk HRL, zv Sibolt Fransen en Janneke Hendriks; F. Sijbolds, ged 15 dec 1763 Westerkerk HRL, zv Sijbold Fransen en Janneke Hendriks
Frans Sijbouts ovl voor 1815; wed. F.S. gebruiker van wijk H-109, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); F.S. en Antje Kornelis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Sybolt Franses, geb 15 jun 1783, ged 29 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Franses, geb 26 jan 1785, ged 20 feb 1785 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Franses, geb 23 nov 1788, ged 16 dec 1788 Grote Kerk HRL; kind: Sijboud Franses, geb 4 dec 1792, ged 25 nov 1792 Grote Kerk HRL
Frans Sijbouts zie: de Vries
Frans Sipkes ged 17 apr 1753 Grote Kerk HRL, zv Sipke Sijbrens en Fransijntie Fransen
Frans Sjoerds F.S. ende Claeske Klaeses beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Teeke Cornelis des selvs steevader, 8 Jul 1747; huwt met Claaske Claases, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 jul 1747 doen ook getrouwt
Frans Smit F.S., soldaat in de compagnie van capitein Dolleman en Henrika van Winsum, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 15 daaraanvolgende
Frans Smit geb 1783 Laar, Westfalen, Dld, ovl 4 dec 1830 HRL, 1e huwt met Wilhelmina Jans Voeds, 2e huwt met Anna Harmens Klumper op 21 okt 1830 HRL, wonende te te HRL, huw.get. bij J.B. Oppenkamp en H.P. Keyzer, wonende te HRL. 1811, wever in 1830, zv Bernardus S, (gk), en Catharina deutering, (gk), vader ovl 1793 Laar, moeder ovl 1800 Laar; BS huw 1811, ovl 1826, huw 1830, ovl 1833; vrouw F.S. gebruiker wijk G-260; eigenaar is Jelle Boomsma, 1814. (GAH204); MITS, FRANS
Frans Steffens ged 27 jan 1767 Grote Kerk HRL, zv Steffen Fransen en Antje Hendriks; F.S. ende Antje Sipkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Sipke Hiddes, 17 may 1791; ondertrouw HRL; F.S. en Antje Sipkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Frans Sweitser Jan Sweitser ende Geertje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F.S., goede bekende, 5 feb 1791; ondertrouw HRL
Frans Zeeman huwt met Martha Jacobs Kuiper; zie aldaar; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:10:0 voor een 1/2 anker wijn bij verscheidene comparitien ih Weeshuys gebruykt, kwit. no. 16 7 nov 1780. (GAH1111); id. f. 580:0:0 terzaake geleverd linnen, quit. no. 8, 21 jun 1786. (GAH1118); woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Frans Zweitser ovl 22 okt 1793 HRL, oud 40 jaar
Frans Tassel Zie ook: F. Dassel; geb 1790 Amersfoort, huwt met Aaltje Alberts op 9 mrt 1815 HRL, werkman huw.afk. 19 en 26 feb 1815, wonende te HRL. 1840, schipper in 1844, zv Pieter Petrus T, en Lina Roelofs, (gk); BS huw 1815, huw 1840, huw 1844; oud 49 jaar, geb Amersfoort en wonende te HRL. 1839, balkvlotter, wijk I-022; VT1839
Frans Templaar Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Frans Tiedeman F.T., soldaet ende Froukjen Micchiels, beyde tot HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door notaris Pesma met vertooninge van genoegsaeme schriftelijk consent van capt. Du Chesnoy, 4 Jul 1750; huwt met IJbeltje Andries, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 jul 1750 en doen ook getrouwd
Frans Tjallingii heeft een overdekte Waegen, belasting: f. 12:0:0, 2 maiy 1795, may17 96, may 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802 (GAH650); id. belasting: f. 13:0:0, may 1803; (GAH650); id. belasting: f. 13:4:0, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, huisno. 170, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier, op Lyfrenthe aan den Lande te fourneren: f. 800:0:0 (GAH650); ovl 22 okt 1810 ... , huwt met Catharina Feytama, kinderen: Sijbrand, geb 1783 HRL, Pieter Feytama T, geb 1792 HRL, Elisabeth T, geb 19 jan 1797 HRL, Tjalling T, geb 29 jan 1790 HRL, Grietje T, geb 8 jun 1794 HRL; BS huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1827, ovl 1857; wed. eigenaar van wijk B-001; gebruiker Sijbren Tjallingii, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-007, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-134 en wijk C-135, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-007, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-008; gebruiker Evert Groenia wed. ; medegebruikers Age Ferwerda, stalknegt, Anske V. Stallinga, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-014, 1814. (GAH204); id. van wijk D-015, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk D-034, gleybakkerij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-037, houtschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-220, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-224, zoutkeet ''de Hoorn''; gebruiker Claas D. Molenaar, keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-225, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-328, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester ontv f. 2500:0:0 vd burgmr K. Lanting als administrateur vd correspondentiebeurs ter zake 5 actien id tweede tontine voor meergem. beurs genegotieerd op de lijven van F.T., P. Lanting, Jan Douwes Zeilmaker, en Cornelis D. Zijlstra id tweede, en ten lijve van Jan Westra id derde classe, 1 jul 1774. (GAH1060); Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 2e classe, no. 12, tegen 5%, Januar. 1775. (GAH1060); id. Jan17 77. (GAH1060); id. Jan1778. (GAH1060); id. f. 22:13:8, 1e tontine, 3e classe, no. 15, tegen 4%, may 1776. (GAH1060); id. f. 23:3:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 23:7:8, may 1778. (GAH1060); Nijkerk, Sectie B, 1832; weduwe Feytama Tjallingii te HRL, eigenaresse van perceel nr. 625, legger nr. 370, Bouwland, grootte 19650 m2, klasse onbebouwd 1/2; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 640, 641, 646 en 647, legger nr. 370, Bouwlanden, grootte resp. 19960 m2, 9940 m2, 7440 m2 en 13840 m2, klasse onbebouwd alle: 2; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 642, legger nr. 370, Gracht als Bouwland, grootte 1100 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 643, legger nr. 370, Boomgaard, grootte 1420 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 644, legger nr. 370, Huis en Erf, grootte 750 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 645, legger nr. 370, Weiland, grootte 2680 m2, klasse 2; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 650, 653, 654 en 655, legger nr. 370, Bouwlanden, grootte resp. 14640 m2, 23590 m2, 11620 m2 en 12120 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 2, 2, en 2; (bron: Kad. Atlas Oostl. dl. ); id. van percelen nrs. 651 en 652, legger nr. 370, Weilanden, grootte resp. 16200 m2 en 12760 m2, klasse onbebouwd beide 2; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 657 en 659, legger nr. 370, Bouwlanden, grootte resp. 7810 m2 en 19190 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 2/3; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 658 en 660, legger nr. 370, Weilanden, grootte resp. 11220 m2 en 28130 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3 en 2/3, (67, 33); (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); In het jaar Een Duizend Agt honderd en Tien den Twintigste okt is Overleden F.T. in den ouderdom van drie en sestig Jaar. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 4 jun 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negentig den negen & twintig jan is Geboren Tjalling zv F.T. en Catharina Feytama. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 jun 1816
Frans Tjallingii van Esta zie ook: F. van Esta Tjallingii; geb 21 jan 1797 Leeuwarden, ovl 10 dec 1874 HRL, 1e huwt met Catharina Aleida van Enschut op 21 jan 1820 HRL, huw.afk. 2 en 9 jan HRL. en 9 en 16 jan 1820 Leeuwarden, wonende te HRL, 2e huwt met Ida Greydanus op 7 aug 1828 HRL, huw.afk. 27 jul en 3 aug 1828, fabrikant in 1851, huw getuige bij D.J. Zeilmaker en C. Ledeboer, 1828, id. bij W. Gronemeyer en J. Popta, 1829, id. bij S. Pottinga en P.R. van Enschut, 1830, id. bij M. Goslings en A. Greidanus, aangehuwde broeder bruid. 1835, zv Jacobus T., en Philippina Spannenburg; BS ovl 1819; 1820 huwelijken, ovl 1826, huw 1828, huw 1829, huw 1830, huw 1835, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk H-023; oud 41 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk H-017; VT1839; eigenaar van wijk H-015; gebruikers Lubbert Adema, sjouwer, Bauke F. de Boer, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-016; gebruikers Bartle Cl. Wagenaar, stalknegt, Jan H. Gleybach, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-017, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk H-018, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-056; gebruiker Jan B. Vredenburg, schoenmakersknegt 1814. (GAH204); id. van wijk H-057, panwerk, 1814. (GAH204); id. van wijk H-058; gebruiker Sietze M. Panbakker, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-059, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-060; gebruiker Thijs P. van Vliet, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-061; panwerk, 1814. (GAH204); id. van wijk H-062, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-076; gebruiker Bauke van Oosten, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-077; gebruiker Cornelis A. Harenst (??), timmerknegt, 1814 (GAH204); id. van wijk H-078, wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-079; gebruiker Ate H. Piebinga, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-080; gebruiker Andries H. de Vries, panbakkersknegt, Hidde Sippes de Weerd, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-081, schuur ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-082; gebruiker Evert H. Koetzier, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-083; gebruiker Auke IJpes vd Molen, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-084; gebruiker Pieter Tassel, uitdrager, 1814. (GAH204); geb 11 jan 1790, ged 2 feb 1790 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Tjallingy en Filippina Spannenburg; F.J. Tjallinge, ged 10 feb 1790 Leeuwarden in de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Leeuwarden, zv Jacobus Tjallinge en Philippina Spannenburg; F.J. v. E.T. eigenaar van perceel nr. 1720 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 686, huis en erf, 380 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van percelen nrs. 1858-1862 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 686, resp. schuur, huis, huis en erf, huis en erf, huis, resp. 36, 40, 45, 54 en 36 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6, 15, 9, 9 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55); id. van percelen nrs. 1865-1881 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 686, resp. huis, schuur, huis, panwerk en erf, schuur, erf, tuin en huisje, huis, huis, huis, pakhuis of bergplaats huis, huis, panwerk en erf, huis, pakhuis en tuintje, plaisiertuintje, resp. 48, 45, 40, 1130, 112, 112, 310, 20, 20, 16, 25, 42, 36, 1060, 35, 230 en 147 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 6, 15, 260, 20, nihil, 9, 9, 9, 9, 6, 15, 15, 240, 15, 14 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)
Frans Tjebbes ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL, zv Tjebbe Klaasen en Geeltje Fransen
Frans Twentrop woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Johanna Norbruis, kind: Teuntje Fransen Twentrop, geb 28 jan 1794, ged 18 feb 1794 Grote Kerk HRL; kind: Francina Fransen Twentrop, geb 4 mrt 1797, ged 28 mrt 1797 Grote Kerk HRL; Maandag den 2 sep 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde nog goedgevonden, aan den Burger F.T., uit Commisseratie (Consideratie??) van deszelfs armoedige toestand, uit de Correspondentie Beurs te accordeeren ''s weeks een Car Gulden, tot Weder opzeggens toe en is den Burger Pettinga gequalificeerd Zulks aan hem af te geeven. (GAH45); Maandag den 25 nov 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering, ingevolge de aan hem gegeeven ordre den Majoor Jacob de Vries, met de Kinderen van F.T., Welks vader onlangs in Militaire dienst Was overgegaan, en dus van Zijne Kinderen thans in de bitterste armoede Verserende Verwijdert: uit Consideratie Van Welks, als mede dat gedagte Kinderen, door het vertrek van hun Vader, van alle bijstand Waaren beroofd, en dus als Sweevende armen moesten Werden aangemorken, is na rijpe deliberatie beslooten, om dezelve kinderen Provisioneel uit de Beurs, voor de Sweevende Armen te onderhouden, en dezelve op de menageuste Wijze door de voogden der Roomsche Gemeente, als tot deszelfs Kerkgenootschap behoorende, te doen uitbesteden, Waar over geraadpleegd Zijnde, met de Praesident voogd Jan Bertels, heeft dezelve de besorging daar van op Zich genoomen. (GAH45); Ma. den 2 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde verders beslooten, om de goederen van F.T., (thans als soldaat in ?S Lands dienst Zijnde), Provisioneel in bewaaringe te doen neemen, en derder de Zelve aan te schrijven, om iemand te Qualificeren, Welke ordre op Zijne boedel stelle. (GAH45)l
Frans van der Form oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-072; VT1839
Frans Weering geb 1789 HRL, ovl 14 feb 1812 Antwerpen in het Hospitaal, matroos in rijksdienst; BS ovl 1812
Frans Werner oud 42 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-132; VT1839
Frans Willems zie: Cordel, Leemkoel, Nak
Frans Willems geb 22 feb 1806 HRL, ged 11 mrt 1806 HRL, zv Willem Pieters en Baukje Fransen; dopen Grote Kerk HRL 1806
Frans Wuurman huwt met Fimke van Reinbergen; BS ovl 1853
Frans IJka zie: IJkere, Frans, en IJking, Frans; geb 1763 ... , huw.get. bij S.D. de Wit en W.B. Kroes, wever, wonende te HRL; BS huw 1815
Frans IJken zie ook: F. IJking; de President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier meede, op het getuigenis van F. IJ. en Poppe Zijlstra werklieden ter deezer Steede woonagtig, dat Sierd de Wit en Wikje Bernardus meede aldaar, zich met elkander in het Huwelijk zullende begeven, onvermogend zijn tot bekostiging van gezegelde Stukken, welke bij het opneemen in ondertrouw vereischt worden, heb ik deeze ter voldoening aan het Besluit van Z.M. van den 9 mrt ll. No. 13, afgegeven om te strekken naar behoren; Maandag den 4 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, verzogte wijders eene Commissie uit de gezamentlijke Turfdraagers alhier, in ''s Gerechts Vergadering te moogen binnen Staan, het welk aan hun geaccordeert wierd: binnenstaande gaaven dezelve te kennen, dat zij onder haar Corpus, een fonds hadden geformeerd, en opgericht, waar uit het Doodvat voor ieder Turfdraager, en ook voor deszelfs vrouwen, welke kwaamen te overlijden, zoude werden betaald, verzoekende zij dus om van de Impositien, welke ten voordeele van de Stads algemeene armen, op de Doodvaten gesteld is, te moogen werden gelibereerd, en daar het geval thans exteerde, dat de Huisvrouw, van den Turfdraager F. IJ. overleeden was, dat hun verzoek noopens dien voor de Eerste maal mogt plaats vinden: Waar over rondgevraagd zijnde, wierd unanim geconcludeert om het laatste gedeelte van het versoek dier Commissie uit Consideratie der behoeftige toestand van den persoon voor wien het gevraagd wierd, voor dit maal te accordeeren, en het eerste algemeene verzoek, voor als nog in deliberatie te houden. (GAH43)
Frans IJkere zie: IJka, Frans en IJking, Frans; gebruiker wijk G-263 en wijk G-264, wewer; eigenaar is Johannes Proosterbeek, 1814. (GAH204)
Frans IJking zie ook: Frans IJnken; zie ook: Frans IJken; geb 1764 ... , ovl 1 sep 1815 HRL, huwt met Stijntje Jans en huwt met Neeltje Gerrits, turfdrager in 1815, kind: Sjoerdje Fransen IJ, geb 1795 /97 HRL; BS ovl 1815; 1821 huwelijken, ovl 1823, ovl 1852; F. IJ. ende Neeltje Hankes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Hankes, de broeder, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; F. IJ. en Neeltje Harkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Frans IJnken zie ook: Frans Iking; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Frans IJnten Gerrit Telgman ende Grietje Hankes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F. IJ., desselfs swager, 31 May 1794; ondertrouw HRL; Hendrik Donker ende Antje Fransen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F. IJ., deszelfs neef, 16 jan 1796; ondertrouw HRL
Frans Adriaans van de Boon geb 3 dec 1796, ged 11 dec 1796 Grote Kerk HRL, zv Adriaan van de Boon en Geeltje Rodenburg
Frans Andries de Boer geb 1783 Kimswerd, ovl 12 mei 1829 HRL, huwt met Hendrina Hendriks Merkelbach op 7 mei 1809 HRL, wonende te HRL. 1809, huw.get. bij D. Lautenbach en A. Merkelbach, werkman, wonende te HRL. 1816, kind: Andries Fransen, geb 9 apr 1810 HRL, huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, ovl 1829; gebruiker van wijk F-023, sjouwer, medegebruiker Lieuwe M. vd Veer, schoenmaker; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, kantoor van Stads Belastingen, 1814. (GAH204)
Frans Anthony Posthuma geb 14 jun 1772 HRL, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL; ovl 23 mei 1849 HRL, huwt met Frouwkie Cornelis Faber op 21 nov 1797 HRL, N.H., sjouwerman in 1806, kinderen: Antnohij Fransen P, geb 23 dec 1803 HRL, Dorothea Fransen P, geb 1811 HRL, Fokje Franses, geb 5 okt 1806 HRL, zv Anthonij Fransen P, en Frouwkje Jans (Hamstra); huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, BS ovl 1813, ovl 1849, ovl 1860; gebruiker van wijk A-240, sjouwer; eigenaar is Adam Terwocht, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839; F.A.P., sjouwerman, geloofwaardig, van Competente ouderdom, en wonende te HRL, is versogt eene Acte van Notori?teit te passeren, ten behoeve van het huwelijk van Frans Eerenbeef, Pottebakkersknegt, wonende te HRL
Frans Arjens Bakker woont in 2e quartier, links: . -3:0, rechts: . -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Frans B. de Boer oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-100; VT1839
Frans Baukes Fopma geb 1756. ., ovl 28 aug 1826 HRL, huwt met Dieuwke Jacobs Greidanus, kinderen: Bauke Fransen F, geb 1782 Spannum, Jacob F, geb 1783 HRL, huw.get. bij S.R. de Jager en G. van straten, werkman, wonende te HRL. 1813 id bij T.P. Schaafsma en A.C. van Hymert 1816, koopt een huis en herberg in 1801; BS huw 1813, huw 1816, ovl 1825, ovl 1826, ovl 1844; gebruiker van wijk D-079, sjouwer, eigenaar is Jacob Reinard erven, 1814. (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het ophogen van de Middelumerdijk tot aan het Middelumerpijpje, 26 apr 1813: fr 198 en 95 cents; (geen boeknr. vermeld); koopt van H.J. Albarda een huis en herberg voor 1091 Caroliguldens op 27 sep 1800; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 166, 1 mrt 1804
Frans Conradus Hendriks Meyer geb 1786 Altenberger, Dld, ovl 27 okt 1826 HRL, huwt met Klaasje Hanzes de Vries op 5 nov 1820 HRL, huw.afk. 22 en 29 okt 1820, wonende te HRL, varensgezel in 1826, zv Hendrik M, (gk), en Clara Tromcond, (gk), vader ovl 13 mrt 1812 Altenberger, moeder ovl 30 aug 1800 Altenberger; BS huw 1820, ovl 1826, ovl 1847
Frans Cornelis Blokmaker geb 22 mei 1802 HRL, ovl 12 apr 1858 HRL, huwt met Elisabeth Meyer op 6 jun 1824 HRL, huw.afk. 23 en 30 mei 1824, N.H., huw.get. bij J.C. de Vries (gk), en Y.P. van Arum, (gk), 1838, id. bij M.J. vd Wal, (gk), en M.C. Gonggrijp, (gk), 1840, smid in 1851, ged 13 jun 1802 HRL, in ovlakte vrouw staat van hem ''gehuwd met/zegge weduwe van F.B.'', zv Cornelis Jarichs B., en Tjietske Fransen (Ludinga); dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1824, huw 1838, ovl 1840, ovl 1858, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-148; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk A-006; VT1839
Frans Cornelis van der Form ovl voor 1830, huwt met Aukje Jans Blaauw, kind: Cornelis Fransen vdF, geb ... ; BS huw 1829
Frans Cornelis van der Form geb ..., huwt met Liesbert Andries Kleisma op 12 aug 1810 Midlum, komt van HRL, tichelaarsknegt in 1811, huw.get. bij S.A. Hondema en J. Doedes, kind; Cornelis Fransen, geb 21 okt 1811 HRL, hu Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1837, huw 1838
Frans Dirks van Laan zie ook: Frans Dirks; geb 1786 ... , ovl voor 1845, huwt met Eeltje Engberts op 25 nov 1810 HRL; komt van HRL, kind: Dirk, geb 13 aug 1811 HRL, huw.get. bij J.B. Smit en S. Gerrits, boekbindersknecht, wonende te HRL, 1812, id. bij C.F. de Vries en G.D. van Laan broer bruid. 1814, id. bij S.J. Brouwer en J. de Ruiter, 1815, id. bij B. Otto en W. vd Linden, behuwd broeder bruid. 1815, id. bij C. Jacobs en G. Cornelis, neef bruid. 1811, doet overlijdensaangifte van Baukje L. Stelwagen 1811, huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1811, huw 1812, huw 1814, huw 1815, ovl 1816, ovl 1818, huw 1844; gebruiker van wijk E-179, boekverkoper, eigenaar is Jan T. Swanenburg 1814. (GAH204)
Frans Dirks Siersma geb 1780 HRL, ovl 28 nov 1816 HRL; BS ovl 1816
Frans Ferdinand Minkes geb 1785 Lippenstein, ovl 24 dec 1844 HRL, huwt met Hiltje Abels Cuperus, zv Ferdinand M, (gk), en ... ; BS ovl 1844
Frans Fokkes van Esta (Tjallingii) geb 1751 HRL, ovl 12 jul 1825 HRL, huwt met Geertruid Tjallingii, fabrikeur van pannen en estrikken, zv Fokke Tjeerds vE, en Neeltje Fransen; BS ovl 1825; ovl 74 jaar oud, wijk H-017/Zuiderplein 1, Grote Kerk; vd Gaast, begraaf lijst; bezit een overdekte wagen, belasting: f. 12:0:0, 2 mei 1795, 1796, 1797 1798, 1799, 1800, 1801, 1802. (GAH650); id. belasting: f. 13:0:0, 1803. (GAH650); id. belasting: f. 13:4:0, 1804, 1805; (GAH650); heeft een huisbediende, 4e quartier, no. 160, 1 mei 1802, 1803, 1804, 1805, belasting: f. 1:0:0 (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier, belasting: f. 300:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: . -8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:10:0 ter zaake geleverde dakpannen, 6 may 1793, quit. no. 13 (GAH1126); ontvangt van het gemeentebestuur terzake geleverd wrak en puin ten dienste van de Trekweg, 21 jun 1784: f. 18:0:0; id. wegens geleverde steen ten dienste van de Zeewerken, 30 dec 1782: f. 660:9:0; id. wegens gedane leverantie ten dienste van de Trekweg, 5 nov 1777: f. 56:8:0; id. wegens geleverde 84 last wrak ten dienste van de Trekweg, 24 apr 1782: f. 117:12:0 (geen boeknrs. vermeld); raadslis, ontvangt van het gemeentebestuur wegens presidiale uitgaven, 9 aug 1804: f. 31:6:8; id. wegens gedane uitgaven ter gelegenheid van het groot Examen der Latijnse en Franse Scholen, 9 aug 1804: f. 47:3:0; id. restitutie van gedane kosten op een reis van gecommitteerden tot de Dokkumer Trekwegsrekening enz., 22 jul 1805: 34 -9:0; id. wegens presidiale uitgaven, ord. 4 apr 1805: f. 8:9:4; id. 31 dec 1805: f. 34:2:0; (geen boeknrs. vermeld); id. wegens tractement als lid van het gemeentebestuur wegens 5 maanden, 1804: f. 108:7:0; id. verschenen 1feb, mei, aug en nov 1805: 260 Caroliguldens; id. over 1806; id. samen met zijn opvolger IJ. Rodenhuis: f. 260:0:0; (geen boeknrs. vermeld); betaalt aan het gemeentebestuur 500 gulden wegens genegotieerde penningen ingevolde Resolutie van het gemeentebestuur dd 19 nov 1804 voor rekening der Stad, doch ter ondersteuning van het Stadsweeshuis, teneinde daaruit de achterstallige schulden te voldoen, 1 nov 1804; (geen boeknrs. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur interesse over 1 obligatie van f. 500:0:0 genegotieerd 25.000 gulden ten behoeve van het Stadsweeshuis, 1806: 25 Caroliguldens; id. over, 1807 tm 1811; (geen boeknrs. vermeld); id. wegens geleverde steen in 1808, ord. 31 Wintermaand 1808: 812- 12-8; id. wegens geleverd puin, 1810, ord. 31 Wintermaand 1810: 48 Caroliguldens; id. wegens geleverd wrak en puin, 21 jun 1784: 18 Caroliguldens; id. wegens geleverd wrak, 7 apr 1796: f. 27:16:0; (geen boeknrs. vermeld); F. v. E., P. Sj. Hannema, de boer van de weduwe Tetrode, Jelle Clases Hinne Sijtses, Doede Annes, Bauke Paulus, Wybe Sijbes weduwe, L.T. Tolsma, Claas Arjens, Fedde Douwes, IJege Visser, Jelke Tjidses, J.A. van der Werff, D.B. Heslinga, C.A. Jonker, Johannes Harmens, Harmen IJpes, Paulus de Boer, Claas Gorter, Jan Hannema, Claas L. Koster, Cornelis P. Kuiper, Tjeerd Douwes, Jan Clases Rodje, stemmen in met het verwijderen van 2 tillen, ??n in het zg ''Vierkant'', de ander ''de Zwarte Hekstille'', 27 aug 1804 (GAH50); stelt voor aan Claaske Jansge?xpendeerde verschotten slechts voor een gedeelte aan de gemeente te voldoen, zodanis als de rekening was ingediend, 1 okt 1804 (GAH50); advokaat Hanekuyk dient request in inz. koopman F. v. E.T. met zeer langwijlig betoog van de schuldloosheid in he violeren van een biddag, waarvoor hij was beboet tot f. 12:0:0 gemeentebestuur biedt excuses aan, 10 mrt 1803 (GAH49); Hendrik Wybes, Dirk C. Zijlstra en F. v. E.T. stellen voor tot brandmeester te benoemen bij de brandspuit no. 3, Hendrik Wyblok Blok in plaats van de ovl S. IJsbrandi, 20 jun 1803 (GAH49); wachtmeester L. Holstein was met de Stadssleutels en een rapport waarin de datum 30 jun was geplaatst in plaats van 7 bij president F. v. E.T. geweest. Bij die gelegenheid had Holstein een min decente houding met gedachten en hoofd, 2 jan 1804 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 160, 1 mrt 1804; M.K. Blok betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 5:5:6 door het weesmeisje Aaltie Minnes op het tigchelwerk van F. v. E.T. in 2 rekendagen verdiend, 21 sep 1756 (GAH1085); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:0:0 ter Saeke geleverde dakpannen, primo jan 1807, quit. no. 1 (GAH1139); id. f. 4:17:0, 6 jan 1808, quit. no. 2 (GAH1140); Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administra -tie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen dees oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, en Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen vier dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenttien; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafschen Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het HeilZaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind, van den 4 deeZer, Exact te Voldoen, de navolgende Burgers, en IngeZetenen, te verzoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren als in het: 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan; 2e Quartier: H. van Schouwenburg x Corn:Lautenbach; 3de Quartier: F. v. E. x Andries de Haas; 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G:de Vries; 5de Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen; 6de Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok; 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes; en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema en Eltje de Jong; Alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat gecollecteerd was in het 3de Quartier: f. 48:18:8, en te Zaamen f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45)
Frans Folkerts de Vries geb 9 jun 1805 HRL, ged 2 jul 1805 HRL, ovl 26 mei 1835 HRL, werkman zv Folkert dV, en Marijke Baukes; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1835
Frans Gerrits Rikker geb 23 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Rikker en Jeltje Reitsma
Frans Gerrits Swerus geb 1786 HRL, ovl 24 sep 1813 HRL; wijk D-133, zv Gerrit S, en Antje Franssen (IJten); BS ovl 1813
Frans H. /Frans W Nak F.H.N. en Trijntje Annes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 may 1806; ondertrouw HRL; geb 1788 HRL, ovl 5 nov 1838 HRL, 1e huwt met Trijntje Annes op 18 mei 1806 HRL, 2e huwt met Harmina Helmer op 14 apr 1814 HRL, wever, huw.afk. 3 en 10 apr 1814, 3e huwt met Regina Pieters Huizenga op 4 jun 1829 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1829, huw.get. bij F.S. Schuman en A.H. Helmer, behuwd broeder bruid. 1814, id. bij L. Nak en M.H. Helmer, schoonbroeder bruid. 1819, spinbaas in 1838, kinderen: Elizabeth N, geb 8 nov 1808 HRL, Harmanus N, geb 13 nov 1811 HRL, Hermanus N, geb 28 jul 1807 HRL, zv Willem N, en Anna Hanraadts; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, 1811, BS huw 1814, huw 1819, huw 1829, ovl 1838; gebruiker van wijk E-199, wewer; eigenaar is Jan Altena erven, 1814. (GAH204); kind: Hermanus Fransen Nak, geb 16 nov 1811, ged 24 nov 1811 Grote Kerk HRL
Frans Hendrijk Slinker huwt met Anna Catrijna Salvert, beyde van denemarken, sijn geproclameert den den 20-27 mrt en de 3 apr en de 5 dito getrouwt 1740 met consent van de heer burgemeester P. Breton, doe ter tijdt president; F.H. Slingker ende Anna Catrina Salvelt(!) van delmkast uit denemarken, koomende wegens de Bruit desselfs vader, dewelke met twee getuigen als Willem Joosten, wever, en Willem Hayes, huisman even buiten deese Stadt, bevestigde dese bruit sijn dogter te zijn, 19 mrt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Frans Hendriks Boekhout ovl 5 apr 1801 HRL, huwt met Anna vd Werf, in leven stadsbode te HRL, kinderen: Hendrik B., geb 1789 HRL, Jan B., geb 1791 HRL, mdr: Lijsbet Jans; BS huwafk. 1811, ovl 1827, huw 1832, ovl 1839; wed. F.B. eigenaar en gebruiker van wijk D-100, gealimenteert, 1814. (GAH204); begraven Groot Kerkhof, regel 44, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 7e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); Maandag 1 jul 1799. Nog wierde aan de Booden B. en Jan de Boer toegelegd, een summa van f. 21:0:0 voor extra moeite en het ombrengen, der Waarschouwingen, wegens de geldheffing der 4 Prcto over de bezittingen, des daar mede de ombrenging voor ''t 4e Termijn ook begreepen zal zijn. (GAH45); Dingsdag den 10 dec 1799 ?S voordemiddags. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde voorts geleeZen een Request van de Boden F.B., en Jan Hendriks de Boer, inhoudende verZoek, van eene Gratificatie voor extra diensten te mogen erlangen alsmede dat uit hoofde der bekrompenheid van hun bestaan, het oproepen bij de Publicque VerKoopingen, Weder bij hunne Post gevoegd mogt Werden, Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten, het Zelve Request te stellen in handen van eene Commissie uit den Raad, ten einde van deZelve (te Weeten den Raad) te dienen van Consideratie, en Aldus, Welke Commissie is gedecerneerd op de Burgers P:de Boer en L:Albada. (GAH45); Maandag dan 30 apr 1798. de Raad der Gemeente vande Stad HRL ordrs vergadert zijnde, wierde jongers Gerrijt de Boer, Arend Jansen en Pier Adams Akkringa, ter zaake gepleegde Straatschennerij en baldadigheid ernstig gecorrigeerd, met recommandatie, ingevalle zij zich weder aan dergelijke Excessen schuldig maaken als dan corpe relijk te zullen worden gestraft. Zijnde eene Jonge Joseph Willems genaamd, welke mede bij dat Complot geweest was, uit hoofde dat hij de vrouw van de Bode F.B. volgens zijn eigen Confessie met een Lat op een deerlijke wijze gekwetst had, gecondemneert voor twee dagen te waater en brood in de Pekelkuip. (GAH44); Maandag den 1 apr 1799. de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde door de Bode B., uit naame ende van wegens Dirk van der Sluis Boekdrukker te Leeuwarden, navolgende Protest aan den Raad geexploicteerd. Alzoo ik Dirk van der Sluis meester Boekdrukker binnen Leeuwarden, ben ontwaar geworden, dat mijn dochter Maria Dirks van der Sluis heeft Kunnen goedvinden, Zonder mijn voorweeten en Consent, in de maand jan laatstleden bij den Raad der Gemeente te HRL, de Huwelijksche Proclamatien aan te geeven op naam van Maria Dirks van HRL, met Bastiaan Smith Corporaal in de eerste Compagnie van het 3de Battaillon der 4de halve Brigade, en dezelve op die Manier bij voorschreven Raad aangetekend Zijn, Zonder eenig geblijk van mijn vaderlijke toestemming en Zonder bewijs, dat Zij Maria Dirks van der Sluis, en half jaar Jaar te HRL had gewoond, alle Strijdig ''s Lands ordtie en andere Wetten, omtrent de Huwelijken ge?maneerd. Zoo is ''t dat ik Dirk van der Sluis als vader, deeze handelwijs geenzins Approbeeren tegen die Wederrechtelijke aantekening der Proclamatien en daar opvolgende onwettige Solemnisatie, van ''t Huwelijk van genoemden mijn Dochter Maria Dirks van der Sluis met Bastiaan Smit bovengemeld, ten Sterksten Protesteere, en dat Huwelijk uit dien Hoofde houde voor Nul, en van geener waarde, met Reservatie van Recht, om des Wegens tegen mijn Dochter Maria Dirks van der Sluis en Bastiaan Smit ten allen tijde te ageeren, als overeenkomstig ''s Lands Wetten, ter maincti?n van mijn vaderlijke macht Zal verstaan te behooren. Wordende voorts, ten einde hier van behoorlijk effect te hebben, den Exploicteur gelast, de Inhoud deezes, aan den Raad der Gemeente van HRL voorteleezen, en naar Inhoud het Protest te effectueeren, met Schriftelijk Relaas en Forma, Actum Franeker den 26 mrt 1799. Dirk van der Sluis, requisitus. (NB44)
Frans Hendriks Oswald geb 7 mrt 1792, ged 27 mrt 1792 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Oswald en Pietje Tjallingii
Frans Hendriks Ringsma geb 1792 HRL, ovl 1 jul 1847 HRL, 1e huwt met Jantje Jans vd Wijk, 2e huwt met IJda Fredriks Hes op 31 okt 1839 HRL, werkman, zv Hendrik Ulbes R, en Antje Franses Ludinga; BS huw 1839, ovl 1847; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-207; VT1839
Frans Hettes Koestra geb 1798 Haarlem, ovl 21 jun 1836 op zee, huwt met Trijntje Scheltes de Haan op 14 mrt 1816 HRL, huw.afk. 3 en 10 mrt 1816, wonende te HRL, varenspersoon in 1836, is aangespoeld, opgevischt en begraven, zv Hette Hendriks K, en Johanna Fransen Souverein; BS huw 1816, ovl 1836, ovl 1859; Op heden den Vijf en twintigste feb Een duizend Agt honderd en Sestien Compareerde voor ons President Burgemeester Officier van de Burgerlijke Staat der Gemeente van HRL Johanna Suicherin weduwe Hette Koetstra, dewelke Verklaarde Genoegen te nemen in het Voorgenomen huwelijk tusschen haar Zoon F.H.K. bij haar wijlen Man in echte Verwekt, met Trijntje Scheltes de Haan, dv Schelte Klases en Bregtje Tjeerds, van beroep dienstbaar, alle wonende te HRL; Ik ondergetekende Bregtje Tjeerds woonachtig te Makkum, wed. van Schelte Klazes de Haan, verklare door dezen genoegen te nemen en volkomen toe te staan dat mijnen dochter Trijntje Scheltes de Haan, een wettig huwelijk aanga met F.H. Koestra woonachtig te HRL. Waarvan deze Strekken om te dienen na behoren. Makkum den 1 mrt 1816; Extract uit het Doopboek der Nederduitsch gereformeerde Gemeente, berustende ter Secretarije der Stad Haarlem; Op den dertigsten nov des Jaars 1700 Zeven en Negentig is geboren, en den Eersten dec deszelven Jaars ged Frans, zv hette Hendriks Coestra, en van Johanna Suicherin. Haarlem, 16de jun 1814
Frans Hibbes Kerkhoven ovl voor 1823, huwt met Akke Sijbes op 25 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 24 mei 1795; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1822; F.H.K. ende Akke Siebes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Bartels, goede bekende, 9 may 1795; ondertrouw HRL
Frans J. van Enschut oud 33 jaar, geb Harderwijk en wonende te HRL. 1839, griffier kantongerecht, wijk D-016; VT1839
Frans Jacobs de Vries zie: Frans Jacobs; huwt met Aaltje Gerrits de Vries; weduwe F.J. d. V. eigenaresse van percelen nrs. 1620-1623 te HRL, woonplaats Leeuwarden, legger nr. 738, resp. huis, huis en erf, huis, huis, resp. 36, 63, 70 en 49 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 39, 9, 15 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Frans Jacobus Esta van Tjallingii zie ook: F. Tjallingii van Esta; Certificaat Nationale Militie: geb 21 jan 1797 Leeuwarden, kantoorbediende, zv Jacobus Tjallinge en Philippina Spannenburg, wonende te Leeuwarden, binnen de gemeente van Leeuwarden voor de Nat. Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de Loting van 1817 is ten deel gevallen het Nummer 65 hetwelk, tot heden, niet opgeroepen zijnde hem tot geenen dienst heeft verpligt. Geregistreerd No. 1640; Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk, Openbaar Notaris, residerende te HRL, Kanton HRL, Arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland, in presentie van de na te melden Getuigen zijn gecompareerd de Heer Petrus Greydanus, Rector der Latijsche Scholen en Mejuffrouw Catharina Vellinga zonder beroep, zijne Huisvrouw, welke door hare gedagten man tot het passeren en teekenen der tegenwoordige Akte wordt geauthoriseerd, Echtelieden, wonende binnen deze Stad. dewelke verklaarden daarin toe te stemmen, dat hunne Meerderjarige Dochter Mejuffrouw Ida Greydanus, zonder beroep alhier, een huwelijk aangaat met den heer Frans van Esta Tjallingii, Fabrikant ter dezer Stede, met observantie der formaliteiten op het Artikel des huwelijks vastgesteld. Waarvan Akte. Gedaan en gepasseerd te HRL ten huize van de Comparanten in tegenwoordigheid van Nicolaas Pieter Schenkius, Boelgoedshouder, en Sake Baukes Dijkstra, Zoutziedersknecht, beiden wonende in deze Stad, daartoe bevoegd en verzochte Getuigen den 24 July 1828, en hebben de Comparanten benevens de Getuigen en ons Notaris, na voorlezing de akte vertekend; Op heden den 21 jul 1828 compareerden voor ons Mr. Jan Daniel van der Plaats, openbaar notaris, residerende te Leeuwarden Provincie Vriesland in tegenwoordigheid van natenoemen getuigen: de Heer Jacob Tjallingii zonder beroep en Mejuffrouw Philippina Spannenburg Echtelieden te Leeuwarden zijnde de vrouw in dezen geadsisteerd door gemelde haar man en speciaal geauthoriseerd. dewelke bij dezen verklaarden te consenteren in het voorgenomen Huwelijk tusschen hunnen Zoon F. v. E.T. Koopman en Mejuffrouw Ida Greydanus meerderjarige dochter zonder beroep, dv den WelEdelen heer Petrus Greydanus Rector der Latijnsche Scholen en Mejuffrouw Catharina Vellinga Echtelieden, alle wonende te HRL van welke declaratie de Comparanten Acte hebben verzogt, waartoe deze is opgemaakt die na Registratie en brevet zal worden afgegeven. Aldus gedaan en gepasseerd te Leeuwarden na duidelijke voorlezing in tegenwoordigheid van Jelle Annes Nijelooi deurwaarder bij de Regtbank en Hendrik Broersma Geemployeerde ten kantore der Zegelhouder beide te Leeuwarden woonagtig welke deze benevens de Comparanten en ons Notaris hebben vertekend; Ried, Sectie C, 1832: F. v. E.T., Steenkooper te HRL, eigenaar van perceen nr. 737a, legger nr. 227, Opvaart als Weiland, grootte 870 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 738, legger nr. 227, Weidland, grootte 6700 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 744, legger nr. 227, Opvaart als Weiland, grootte 1630 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 745, legger nr. 227, Tigchelwerk en Erf, grootte 7530 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 320; (bron Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 745a, legger nr. 227, Koepel, grootte 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 746, 746a, 747, 748 en 748a, legger nr. 227, Huizen en Erven, grootte resp. 115 m2, 30 m2, 132 m2, 200 m2 en 20 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 15, 15, 45 en 15; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832)
Frans Jans Beidschat geb 27 apr 1790, ged 8 jun 1790 Grote Kerk HRL, zv Jan Kornelis Beidschat en Ruurtje Reinders; geb 10 jan 1797, ged 31 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Jan Cornelis Beidschat en Ruurdtje Reinders
Frans Jans Feersma geb 11 aug 1809 HRL, ovl 2 mei 1829 HRL, cargadoor, N.H., zv Jan F, en Eelkje Hesslinga; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1829; geb 11 aug 1809, ged 22 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Jan Feersma en Eeltje Heslinga
Frans Jans Feersma geb 19 nov 1751 HRL, ovl voor 1835, huwt met Angenietje van Bachum, kinderen: Jan F, geb 1780 HRL, Arend Fransen F, geb 1784 HRL, huw.get. bij C.F. de Vries en H.R. de Groot, oom bruid. winkelier 1812, id. bij J. IJ. Wijga en A.A.M. van Bachum, behuwd broeder bruid. mr paruikmaker, 1812, id. bij F.J. Repko en C.J. Beuker, tabaksverkoper 1816, id. bij T. Repko en IJ. Oswald, 1817, winkelier 1824 en koopman in 1811, doet overlijdensaangifte van Helena A. Oswald in 1811; BS ovl 1811, huw 1812, huw 1816, huw 1817, ovl 1824, ovl 1825, ovl 1827, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-017, koopman, medegebruiker Dirk W. Blom, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-056, gebruiker is Arent Feersma, horlogiemaker, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); president-diaken; tekent kwitantie waarin hij verklaart voor de Gereformeerde Gemeente te hebben ontvangen f. 854:17:14, 8 aug 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18-40 jaar, 18-45 jaar, 8e kwartier, no. 3, bij hem inwonend Arend Feersma, 19 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); weduwe F.F. eigenaresse van perceel nr. 1171 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 211, huis en erf, 92 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Frans Jans van der Heide geb 20 feb 1804 HRL, ovl 3 mei 1813 HRL; wijk E-180, ged 19 mrt 1804 HRL, zv Jan vdH, en Trijntje Bokkes Overberg; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1813
Frans Jansen de Daver mr ijserkramer, geboortig van Langeromme in Frankrijk, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Vosma op 11 jun 1733. (burgerboek)
Frans Jetses Roorda geboortig van Tzummarum, heeft het burgerrecht deser stad gewonnen, nadat hij als voren de behoorlijke burgereed bij manuale stipulatie in handen van burg. Theodorus Stantius had gepresteerd op 14 sep 1696, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek); IId, /F.J.R., ?ntfanger fan Barradiel, berne Tsjummearum om 1640 hinne en st. 10 sep 1719 (begr. te Tsjummearum), boasket Gerj. Barradiel 17 okt 1665 Rinske Sipkes Ennema, dochter fan Sipke Keimpes Ennema en Wytske Wybes Meilema te Pitersbierrum. Frans syn besit fan goed 20 pmt. yn sate 16 fan Ysbrechtum (1698) komt fansels by de Ennema''s wei, lukas it besit yn stimmen 27 en 31 fan Raard. Ek de stimmen 25 en 27 fan Wytamrsum en in part fan stim 9 fan Pitersbierrum hearre yn 1698 ta it besit fan Frans. Yn 1673 is Frans Minniste lidmaat te Harns; yn 1696 wurdt hy boarger fan dy st?d. D?r set er him er te wenjen. Yn 1697 keapet Frans ''sekere woninge'' oan''e Droogstraat. Yn 1698, 1701 en 1705 fine wy him as diaken by de Minnisten. Frans testearret yn 1719. Hy wol hawwe dat keapman Foppe Goitjens Braam de f?dij op him nimt oer syn fjouwer pakesizzers; dy man wurdt yndie letter dat jier as sadanich oansteld. Ut dat boask: 1, Jacob, folget IIIc. (Gen. Jierboekje 1894); Sneek, Floreencohier 1700: de schepen Wybrandus Meppel nom. ux., Keympe Martens en Ybeltie Martens tot Sneek, Gatse Ymes, Keympe Ymes, Inne Ymes tot Bosum, de kinderen van Tryntie Ymes en F.F.R. tot HRL, eigenars van plaats nr. (49), grootte 23 p. m., floreen f. 5:0:0, gebruiker Fonger Sickes, ferskaat: omtrent halff-wegen Ylst; 12 p. m., het old weeshuys van Sneek O., de Sneker kerkeplaats en de geestelijke staat W. ; de Geeuw Z., de Rydweg van Sneek na Ylst na Ylst N. ; 11 p. m. in ''t Ynga, de Geeuw N. ; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1700)
Frans Johannes Riemersma Johannes Fransen Riemersma van HRL. ende Elisabeth Fredriks Cocq van ''t vlek Heerenveen, sijnde de aangave gedaan door Simon Douwes op vertoonde Procuratie van de bruidegoms vader en moeder F.J.R. en Jetske Rouwkes, 1 mrt 1788; ondertrouw HRL
Frans Johannes de Vries geb 1787 Smilde, ovl 1 mei 1867 HRL. in het schip liggende in de Noorderhaven, 1e huwt met Trijntje Hanzes Frens, 2e huwt met Geertje de Vries op 29 aug 1819 HRL, huw.afk. 8 en 15 aug 1819, varensgezel, wonende te HRL, turfschipper in 1849, zv Johannes Willems Gort, (gk), en Jantje Frens; BS huw 1819, ovl 1849, ovl 1867; oud 52 jaar, geb Noordwolde(!) en wonende te HRL. 1839, turfschipper, wijk E-092; VT1839; F.J. d. V. eigenaar van perceel nr. 1214 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 740, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Frans Johannis van Beemen ged 10 jan 1747 Grote Kerk HRL, zv Johannis van Beemen en Aaltje Tiddes Rooda; ged 23 apr 1743 Grote Kerk HRL, zv Johannis van Beemen en Aeltje Tiddes Roorda; ged 20 feb 1742 Grote Kerk HRL, zv Johannis van Beemen en Aeltje Tiddes Rooda
Frans Josephs Gautier ged 6 jun 1769 Grote Kerk HRL, zv wijlen Joseph Gautier en Antje Jans
Frans Klaasen Wender geb 1748/50 HRL, ovl 18 apr 1812 HRL, huwt met Sara Jelles op 30 jun 1805 HRL, doet overlijdensaangifte van Hans Paulus in 1811 en is dan wever, zv Klaas Fransen en ... ; huw Grote Kerk HRL 1805, BS geb 1811, ovl 1812
Frans Laessen Hannema Het overgedragen weesrekeningboek van Barend Hiddes begint met de opsomming van de waarde van de op 2 jan 1667 in het ouderlijk huis aanwezige gelden en goederen. Het grootste gedeelte van hete weesrekeningboek bestaat uit gedane batelingen vanaf de sterfdatum van Tjerk Hiddes, maar vermeldenswaard zijn enige posten van de aangetroffen gelden en waardepapieren: Een obligatie de dato den 1e mei 1661 holdende tot lasten van de koopman F.L.H. f. 600:0:0; hierop was verschenen 2 jaar rente tegens 4 1/2%. Zie verder het verhaal bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac/Wobma
Frans Martinus Wassing F.M.W. en Hendrikje Jans, beide van HRL, zijn na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 28 feb 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd
Frans Pieters Kiewiet geb 1757 HRL, ovl 27 sep 1826 HRL, huwt met Rinske Rimkes Kleinvogel/ de Vries, werkman in 1826, huw.get. bij W. Brandij en M. Polstein, schippersbode, 1817, id. bij A.K. de Haan en H. Jans, 1818, id. bij D. Bron en J. Zwart, 1819, id. bij A. vd Meulen en N.L. Sprietsma, 1820, kinderen: Reino Franses, geb 6 okt 1790 HRL, Feokje Fransen K, geb 1784 HRL, Tjaltjen Fransen K, geb 1785 Franeker; BS huw 1817, huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1826, ovl 1828, ovl 1842, ovl 1849, ovl 1859; gebruiker van wijk A-209, varensgesel, gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); Wij Ondertegekenden Popke Minnes Wiersma (=Minnema), schipper, en F.K., Bode van ''t Schuitschippersgild, beide wonende te HRL, Verklaren hier mede dat aan hun ten vollen bekend is dat Wijpkje Wybes huisvrouw van Bouwe Jans van Dijk ter dezer Stede is Overleden in den Maand apr 1804, Zonder de juiste dag te bepalen, gevende voor redenen van Wetenschap dat de eerstgemelde uit hoofde van Familiebetrekking en de tweede als Vriend bij deszelfs begravenis Zijn tegenwoordig Geweest. HRL den 23 mei 1815
Frans Pieters Rikkers huwt met Trijntje Gerrits Hanekroot, kinderen: Liskje Fransen R, geb 1782 Franeker, Pieter Fransen R, geb 1774 Franeker, Gerrit R, geb 1778 Franeker; BS ovl 1834; 1846 overlijdens, ovl 1852
Frans Pieters Rikkers geb 1803 HRL, ovl 27 mrt 1843 HRL, huwt met Janna Hilarius op 5 mei 1831 HRL, bakker, winkelier te HRL. 1843, zv Pieter Fransen R, en Richtje Minnes Gleibakker; BS huw 1831, ovl 1843; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-117; VT1839; P.F. Rikkerts, Meester Bakker, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bonne Jans van Dijk
Frans Reins Eerenbeef geb 1791 St. Annaparochie, ovl 14 nov 1837 HRL, huwt met Trijntje Jans Siedses op 9 feb 1817 HRL, gescheiden 17 jan 1828 HRL, pottebakkersknecht, wonende te HRL, huw.afk. 25 jan en 2 feb 1817, mosterdmolenaar in 1837, touwslagersknecht in 1828, zv Dirkjen Fransen; BS geb 1817, huw 1828, ovl 1837; Ik ondergetekende Jan Jan Siedzes, rentenier, wonende in de Rottevalle, verklare bij desen te permitteeren en toe te staan aan mijn kindkinds Trijntje Jans Siedzes, dienstmaagd, wonende te HRL, dv mijn Zoon Jan Jans Siedzes Schipper en Wietske Boodzes beide thans afwezig en met hun Schip vertrokken buiten dit Koningrijk, om haar in den Huwelijken Staat te begeeven met F.E. pottebakkersknecht wonende te HRL waar af deze om te mogen Strekken naar behooren. Gegeven te Rottevalle den eenendertigsten der Maand okt eenduizend achthonderd en zestien; Toegevoegd aan deze toestemming: Bovenstaande toestemming aan Trijntje Jans Siedzes wordt insgelijks door mij ondergetekende huisvrouw van daar in gemelde Jan Siedzes en grootmoeder van genoemde Trijntje Siedzes aan haar gegeven. Rottevalle den 16 dec 1816. Alleen met een merk vermits zij verklaarde geen schrijven te hebben geleerd; Op heden den Seevenentwintigste dec Achtienhondert Sestien, Compareerden voor ons Mr. Willem Mourits Reinbach, Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, geadsisteerd met onsen Griffier, op den Raadhuise binnen dese Std in het locaal van onse gewone Vergadering, de Volgende personen, alle geloofwaardig, van Competenten ouderdom, en wonende te HRL, te weten: Michiel Pieters Dreso, koopman, Hendrik Fredriks Luxemburg, meester boendermaker, Frans Anthonij Posthuma, sjouwerman, Jan Pieters Schone, sjouwerman, Hendrik Cornelis Blom, baardscheerder, Jan Harmens Gonggrijp, baardscheerder, Johannes Mulder, pottebakkersknegt. Welke aan ons hebben te kennen gegeven, dat Sij Versogt Zijn, eene Acte van Notori?teit te passeren, ten behoeve van F.E., Pottebakkersknegt, wonende te HRL; Aan Welke Versoek Sij mids desen Voldoende verklaren te weten dat Voornoemde F.E., van beroep Pottebakkersknegt, wonende te HRL, meerderjarige zv Dirkje Fransen, Werkvrouw wonende te HRL, Sijnde de Vader onbekend, is geb te St. Anna Parochie, den Agtentwintigste mrt Eenduizend seevenhondert, negenentachtig, en diensvolgens den ouderdom heeft bereikt van Seevenentwintig Jaren; gevende Sij Comparanten voor redenen van Weetenschap dat Sij de meergenoemde F.E., zedert Sijne Vroege Jeugd hebben gekend, en zich uit Verschillende omstandigheden, de juiste dag van zijne geboorte kunnen herinneren; zijnde deselve niet in Staat, een ander legaal bewijs, daar af te produceren, door dien deselve, ofschoon van Gereformeerde afkomst zijnde, egter bij Sijne Geboorte niet is gedoopt, en het houden van geboorte Registers, destijds bij de Voormalige Regering geen plaats had; Sijnde ons en de Comparanten, uit een Certificaat, door den Heere President Burgemeester deser Stad de dato den Vijfden dec Achtienhondert Sestien, en den Zevende van dezelve maand en Jare geregistreerd, ten gevolge van Zijne Majesteits Besluit in dato den negende mrt Achtienhondert vijftien nummer dertien afgegeven, Voldoende is gebleken, dat deze F.E. onvermogend is om eenige Kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in Ondertrouw vereischt worden, te kunne betalen; en hebben de Comparanten de tegenwoordige Acte van Notori?teit, na gedane Voorlezing met ons, en onse grifier Getekend, uitgesonderd Johannes Mulder, die Verklaarde nooit te hebben kunnen Schrijven nog zijne naam Vertekenen; deeze papieren bestaande in twee acte van geboorte en een huwelijks Consent behoren tot de Huwelijksacte van F. Reins E. en Trijntje Jans Siedzes dato 4 feb 1817. de President Burgemeester der Stad HRL
Frans Servaes van Bemen ovl 19 nov 1732; huwt met Tettie Rommerts; heeft een zoon: Servaas van Beemen, geb 1698; zie aldaar; rentmeester van het Weeshuis ontv f. 450:0:0 vd medeweesvoogd en hopman Buma weegens het jaarlijks propien dat de wed. Francois van Beemen alle jaaren moet uitkeeren, volgens accoord met de Heeren drie Leeden gemaakt was, 19 sep 1730. (GAH1060)
Frans Sybouts de Vries huwt met Antie Cornelis de Vries, kinderen: Cornelis Fransen dV, geb 1790 HRL, Jetske Fransen dV, geb 20 aug 1786 HRL; BS huw 1812, ovl 1829, ovl 1832; kind: Jetske Franses de Vries, geb 26 dec 1786, ged 28 jan 1787 Grote Kerk HRL
Frans Symens Bootsma burger te Dokkum op 31 aug 1709, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Frans Willem Cardel Harmen Jansen ende Aeltje Jansen beyde van HRL, koomende weegens de bruyd F.W.C., 15 Jun 1748
Frans Willems Karel van HRL, ende Lijsbert Willems Hoextra van HRL, koomende weegens de bruid Beernt Alberts met vertooninge van ''s bruids vaders consent, 29 May 1745; huwt met Lijsbet Willems Hoextra, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May den 7 en 13 jun 1745 doen ook getrouwt
Frans Willems Leemkoel geb 1749 Emsdetten, Westfalen, Dld, ovl 10 aug 1833 HRL, huwt met Trijntje Alberts Beuving/Brevink, huw.get. bij H. Rinkes en IJ. Mols, 1811, id. bij B. Drost en M. de Haan, koopman, oom bruidegom, wonende te HRL. 1812, id. bij J.J. Panbakker en A.H. Kamp, 1813, id. bij P. Rozinga en A.J. de Vries, 1814; bsha181ge, hu, huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1833, ovl 1844; eigenaar van wijk A-186, gebruiker is Klaas Wiebes van Klaarbergen, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk D-064, zoutkeet ''de Valk'', gebruiker is Anth. ter deus, keetknegt, 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk D-066, pakhuizen, 1814. (204); eigenaar en gebruiker van wijk E-015, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-226, gebruiker is Jasper Ramaker, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk E-227, pakhuis, gebruiker is Jan Galama, 1814. (GAH204); id. van wijk F-038, gebruiker is Abel P. v. d. Hout, schoenlapper, 1814. (GAH204); id. van wijk G-047, tapperij van J. van Dongen, 1814. (GAH204); id. van wijk G-048, brouwerij, gebruiker is Jan van Dongen, 1814. (GAH204); F.W.L. en Janke Douwes, beide van HRL, en laatst geoproclameert 4 jun 1775 HRL, en getrouwd 5 jun 1775, zijnde 2de Pinksterdag; woont in 5e quartier, huisno. 27, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, 1 may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 50:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 55:8:0 ter Saeke geleverde winkelwaeren, 31 dec 1810, quit. no. 44 (GAH1142); id. f. 86:0:0, 28 aug 1809, quit. no. 44 (GAH1141); id. f. 51:3:0, 30 dec 1809, quit. no. 65 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van F.L., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 60:5:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:9:0 ter Saeke 1/4 Ton Siroop, 19 may 1806, quit. no. 39 (GAH1138); id. f. 44:1:0 voor geleverde 235 pond Siroop, 18 sep 1806, quit. no. 59 (GAH1138); id. f. 24:0:0 voor geleverde Siroop, 31 dec 1806, quit. no. 77 (GAH1138); Maandag den 30 apr 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten heeft goedgevonden en geresolveerd, gelijk goedvind en geresolveerd word bij deezen in de eerste plaats te inheereeren, ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de uitkeering der Collecteurs genoomen voorts aan te stellen tot Collecteurs van may 1798 tot may (geen jaartal vermeld): Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, F.L. van ''t Bestiaal Lands en Stads Weegen, Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen, Petrus Janson van de Lands Waag, Cornelis Folkersma van de Oude Stads Wijnen verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder, Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de vijf Specien, Sikke Wijnalda van het Passagiegeld als mede van ''t Klein Zegil en van de vijf Specien van ''t 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7de, 8 ste quartier en Buitenbuurt, de Secretarije de 40 ste en 56 ste penning, beneffens de belasting op de Rijtuigen, alles onder Expresse Conditie en bepaalinge dat dezelve zullen moeten Borge stellen tot volkoomen Contentement, van de Raad der Gemeente; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Bestiaal, Turf, en Brandhout, de Waag, zullen moeten doen, den eed, volgens ''t Formulier, staande in ''s Lands Lijst, Dat de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen en ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren: Johannes Rinsma f. 100:0:0, Sikke Wijnalda f. 80:0:0, F.L. f. 30:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0:0, dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, de Summa van f. 200:0:0, dat Evert Akkringa zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen f. 130:0:0, dat Cornelis Folkersma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder de Summa van f. 140:0:0, dat deeze drie laatstgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren. (GAH44); F.W.L. eigenaar van perceel nr. 64 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 405, huis en erf, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van percelen nrs. 751, 751A, 752 en 753 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 405, resp. pakhuis en erf, huis, huis, zoutfabriek en huis, resp. 178, 32, 12 en 380 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 26, 15, 9 en 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); is van percelen nrs. 1067-1070 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 405, resp. huis ene rf, stal, stal, huis en erf, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 36, 45 en 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1540 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 405, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); Maandag den 30 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten, heeft dezelve goedgegevonden, en geresolveerd, gelijk goedgevonden, en geresolveerd word bij deezen, in de eerste plaats te inhaereren ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de Uitkeeringe der Collecteurs genoomen, voorts aan te Stellen tot Collecteurs: Jan de Boer van ''t Zout, Coffij Thee Havenspecien en Zoete waaren, van May 1799 tot May 1802; Jan de Boer van de Laakenen en Tabak van May 1799 tot May 1802; Tamme de Witt van de zoete wijnen Brandewijn en bieren van May 1799 tot May 1802. en tot Collecteurs voor een Jaar van may 1799 tot May 1800: Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal Lands en Stads weegen; F.L. van ''t Bestiaal Lands en Stads weegen; Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen; Petrus Janson van de Lands Waag; Cornelis Folkertsma van de Oude Stads wijnen, verkleinde Wijnmaat, en Stads Daalder; Aan de Secretarije van 40 en 56 Penning, alsmeede de Belasting op de Rijdtuigen; Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de Vijf Specien; Sikke Wijnalda van ''t Passagiegeld, van de Vijf Specien het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quart:en Buitenbuurt, als meede van het Klein Zegel. Alles onder Expresse Conditie, en bepaalinge, dat dezelve zullen moeten Borge stellen, tot volkoomen Contentement van der Raad; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf en Brandhout, de Waag, Zout, zoete Waaren etc. Lakenen en Tabak wijnen etc zullen moeten doen den Eed volgens ''t Formulier Staande in ''s Lands Lijst; Dat Jan de Boer voor de Bedieninge der Collecten van ''t Zout, Coffij Thee, Haavenspecien uit ''s Lands Tractementen zal genieten eene Summa van Vijfhondert en dartig CarGuldens; Dat dezelve zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Laakenen en Tabak eene Summa van drie hondert, en dartig CarGuldens; Dat Tamme de Witt, als Collecteur van de Zoete wijnen, Brandewijn en Bieren, zal genieten eene Summa van Eenhondert en veertig CarGuldens; Dat Jan de Boer daar en tegens volgens ordre van den Raad, ten dien einde bepaald ieder Jaar zal moeten uitkeeren als Collecteur van ''t Zout, Coffij, Thee etc f. 100:0:0, van de Laakenen en Tabak etc. f. 60:0:0, Tamme de Witt als Collecteur van de Wijnen etc f. 25:0:0; Dat ook de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen, en ter dispositie van den Raad uit te keeren: Johannes Rinsma, als Collecteur Generaal van de Vijf Specien f. 100:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van de 8 quartieren en de Buitenbuurt f. 80-:0, F.L. als Collecteur van ''t Beestiaal f. 20:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0 -; Dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal Lands en Stads weegen de Summa van f. 200:0:0; Dat Evert Ackringa, zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Turf en Brandhout, Lands en Stads weegen f. 130:0 -; Dat Cornelis Folkertsma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat en Stadsdaalder de Summa f. 140:0:0; Dat deeze drie laatgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen, ter dispositie van den Raad uittekeeren. (GAH44); id. eigenaar van perceel nr. 2102 te HRL, weiland, woonplaats HRL, legger nr. 405, weiland, 7430 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); F.K. eigenaar van perceel nr. 536 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 222, weiland, 12980 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110)
Frans(:) Anth zie: Posthuma
Frans/Franciscus Jacobus zie: Flux; Franciscus Jacobus en Sijdske Hendriks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 sep 1804; ondertrouw HRL
Frans/Franciscus Jacobus Fluks geb 1780 HRL, ovl 25 aug 1827 HRL, huwt met Sijtske Hendriks Boomsma, huw.get. bij J.E. de Boer en E.J. Posthuma, 1818, id. bij S.J. Bakker en H.H. Heinner 1818, id. bij J.P. Mulder en E.S. Tollinga 1815, id. bij L. Westerhof en M.B. Bettels, neef bruid 1821, meester smid in 1827, wonende te op de Noorderhaven in 1811, kinderen: Foekje F, geb 1805 HRL, Jacobus F, geb mei 1810 ... , Hendrik F, geb 31 jul 1807HRL, zv Jacobus F, en Foekje Ruel; BS ovl 1811; 1813 huwelijken, huw 1815, huw 1818, huw 1821, ovl 1827, ovl 1828, ovl 1846, ovl 1886; eigenaar en gebruiker van wijk C-153, ijsersmid. 1814. (GAH204); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 60, ongehuwd, 21 jaar, inwonend bij Jacobus Flux, (waarschijnlijk vader), 1 mrt 1804; weduwe F. Hendriks F. (grofsmid), eigenaresse van perceel nr. 573 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 216, huis en erf, 126 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van percelen nrs. 639-641 te HRL, (grofsmid), woonplaats HRL, legger nr. 216, resp. stal, huis en erf, en huis en erf, resp. 105, 42 en 120 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27, 15 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 1684 te HRL, (grofsmid), woonplaats HRL, legger nr. 216, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Frans/Francsicus Jansen zie: de Boer, de Daver, Feersma, 2x vd Heide
Fransijntie Allerts huwt met Abraham Tjallings, kind: Aefke Abrahams, ged 22 feb 1756 Grote Kerk HRL
Fransijntje Fransen mogelijk dezelfde als Francina Fransen; zie aldaar; huwt met Sipke Sijbrens, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 May en den 4 jun en den 11 dito 1752 getrouwdt; Klaas Pietersen Man van Medemblik, en F.F. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 may 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Gerrit Sipkes, ged 7 sep 1756 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje Sipkes, ged 15 nov 1757 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje Sipkes, ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje Sipkes, ged 16 sep 1760 Grote Kerk HRL; kind: Joost Sipkes, ged 4 mei 1762 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Sipkes, ged 8 okt 1754 grote Kerk HRL; kind: Sipke Sipkes, ged 17 jan 1764 Grote Kerk HRL, de vader ovl ; kind: Frans Sipkes, ged 17 apr 1753 Grote Kerk HRL
Fransina Frapmans ovl voor 1803, huwt met Andreas Henricus Cup op 23 mrt 1800 HRL, komt van Meppel; huw Grote Kerk HRL 1800
Franske Aukes zie: Krol
Franske Gerrits zie: Hof
Franske Hylkes ged 16 may 1741 Grote Kerk HRL, samen met Aeltje Hijlkes, dv Hijlke Sijbes en Riemke Jacobs; huwt met Cornelis Durks, beide van HRL, geproclameerd de 27 Septemb:de 4 okt en getrout de 11 dito 1761; kind: Marijke Cornelis, ged 9 nov 1762 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkie Cornelis, ged 14 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Riemke Cornelis, ged 4 jul 1769 Grote Kerk HRL
Franske Jans ovl voor 1829, huwt met Reinder Gerkes; BS huw 1828
Franske Aukes Krol geb 1788 Koudum, ovl 14 jan 1842 HRL, huwt met Cornelis Gamers op 14 apr 1814 HRL, dienstbaar, wonende te HRL. 1814, huw.afk. 27 mrt en 3 apr 1814, dv Auke Jans K, en Jel Bores Heineman; BS huw 1814, ovl 1842; oud 51 jaar, (vnm: Francina), geb Koudum en wonende te HRL. 1839, wijk F-084; VT1839
Franske Gerrits Hof geb 1803 HRL, ovl 24 apr 1875 HRL, huwt met Johannes J. Petting op 16 mei 1850 HRL, dv Gerrit H, en Tetje Kremenus (= Cuperus); BS ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-203
Franske Hendriks Nielsen geb 25 jun 1779, ged 13 jul 1779 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Nielsen en Janke Fransen
Franskje de Boer oud 44 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk G-237; VT1839
Franskje Douwes geb 1770 HRL, ovl 23 nov 1816 HRL; BS ovl 1816
Franskje Jacobs geb 1798 Stavoren, ovl 23 mrt 1856 HRL, 1e huwt met Sjoerd Sipkes de Boer, 2e huwt met Piet vd Peppel, (gk), op 6 jun 1854 HRL, wonende te HRL, N.H., dv Jacob Reinders en Feikje Johannes; BS huw 1844, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-232, 242, 254
Fransoys Visser burger te Dokkum op 4 feb 1730, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1754-1798)
Franszoon, Tjalling Tjallingii geb 29 jan 1790 HRL, ovl 5 jul 1821 HRL, huwt met Elizabeth Pieters Hannema op 21 jun 1816 HRL, huw.afk. 9 en 16 jun 1816, huw.get. bij M. Blok en G. Tjallingii, broeder bruid. 1818, id. bij F. Fontein Jz en I. Hannema, neef bruidegom, 1819, koopman in 1821, zv Frans T., en Catharina Feytama; BS huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1821, ovl 1825; Ik Ondergetekende Catharina Feytama weduwe Frans Tjallingii, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren in het voorgenomen Huwelijk van mijnen Zoon T.T. met Mejuffrouw Elisabeth Hannema dv Pieter Hannema en Janke Hijlkes Dreyer, en mede woonachtig te HRL. HRL den 5 jun 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negentig den negen & twintig jan is Geboren Tjalling zv Frans Tjallingii en Catharina Feytama. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 jun 1816
Frederica Dodenhuis geb 24 apr 1805 HRL, ged 12 mei 1805 HRL, N.H., dv Jacob D, en Sofia Willems; dopen Grote Kerk HRL 1805
Frederica Gerrijts huwt met Claas Jacobus Nauta, beide van HRL, geproclameert den 30 Novem: en de 7 en getrout den 14 dec 1755; kind: Jacobus Klaases Nauta, ged 2 jan 1757 Grote Kerk HRL
Frederica Jacobs zie: Dodenhuis
Frederica Fredriks Klander geb 4 may 1794, ged 27 may 1794 Grote Kerk HRL, dv Fredrik Klander en Anna Andries Ruitenbach
Frederica Maria Hendriks Piekenbroeck ged 28 dec 1745 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Piekenbroeck en Louisa Juliana van Schack
Frederick Borman ovl 15 apr 1698, 44 jaar, Faendrich en mr kleermaker, met 3 kinderen, huwt met Lutske Cassarius, Westerkerk HRL; vdGaast begraaflijst
Frederick Delingi huwt met Trijntje Jans op 16 jun 1796 HRL, komt van Maastricht, korporaal id Compagnie vd capitein de Wilde; huw Grote Kerk HRL 1796
Frederick Gerhard Dubbert geb 18 nov 1786, ged 21 nov 1786 Grote Kerk HRL, zv Frederik Dubbert en Jenneke Storksel
Fredericus van Alema geb HRL, huwt met Catharina van Mellinga voor 1661, jur. stud. Franeker 11 dec 1657, lid G.S., burgemeester van Bolsward 1684; GJ ... ; heeft een zoon: Abraham; zie aldaar
Fredericus Anthonij zie: van Ernsthuis
Fredericus geb 19 dec 1794 in onegt, ged 3 feb 1795 Grote Kerk HRL, zijnde de moeder Jantje Arends
Fredericus Gastrik huwt met Maria Rooswinkel, kind: Johannes Henricus, geb 1787 ... ; BS ovl 1848
Fredericus Piekenbroek ovl 7 mei 1778, 67 jaar, Bedienaar van ''t H. Evangelium b. d. Herv. gemeente , Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Fredericus Tangerman vroedsman in 1775-1777, 1780, 1783, ovl voor 1785; loodgieter in 1766; huwt met Trijntie Sipkes IJsbrandi, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 dec 1765; kind: Sipke Tangerman, geb 1 nov 1774, ged 4 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Willem Fredriks Tangerman, ged 5 apr 1767 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Fredericus Tangerman, ged 18 dec 1768 Grote Kerk HRL; kind: Sipke Fredericus Tangerman, ged 13 okt 1771 Grote Kerk HRL; ook huwt met Neeltje Bontekoe; geboortig van Groningen, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. Osinga, en de geregtigheid vandien betaald tot f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 22 apr 1765. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 24:7:0 tersaeke geleverde 194 pond lood tot de plaets te Sottrum, kwit. no. 2, 1768. (GAH1099); id. f. 2:8:0 wegens repareren van loden pompen, kwit. no. 3, 5 nov 1771 (GAH1102); id. f. 14:0:0 wegens geleverd lood en arbeidsloon aan de Bank van Lening, kwit. no. 3, 7 nov 1771. (GAH1102); id. f. 2:2:8, kwit. no. 8, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 26:9:0, aan het Weeshuis, kwit. no. 8, 1773. (GAH1103); id. f. 35:11:0, kwit. no. 10, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 5:17:0, kwit. no. 22, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 17:14:0, kwit. no. 27, 27 nov 1790. (GAH1111); id. f. 6:12:0, kwit. no. 43, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 12:12:0, kwit. no. 4, 7 jan 1783. (GAH1114); id. 3- 18:0, kwit. no. 26, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 30:9:0 aan de wed. F.T., ord. no. 39, 30 nov 1784. (GAH1115); voogden bet f. 40:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 jaer loon door Marten Symons bi F.T. verdiend, 1773. (GAH1104); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 2:18:0 wegens loodgieten aan het Weeshuis, kwit. no. 2, 3 jan 1775. (GAH1106); ontvangt van de Stadsrentmeester, samen met S. Feima, f. 2933:10:0 terzake aangenomen ley- en loodwerk aan de nieuwe kerk, ord. no. 1, 1 aug 1774. (GAH1060); ontv van dito f. 112:7:0 voor geleverd lood, leidekken enz, ord. no. 40, 16 aug 1775. (GAH1060); id. f. 85:6:0, ord. no. 79, 30 sep 1776. (GAH1060); id. f. 2:10:0, ord. no. 119, 25 mrt 1778. (GAH1060); id. f. 105:1:0, ord. no. 120, 21 dec 1778. (GAH1060); id. f. 1:0:0 wegens arbeidsloon, ord. no. 109, 5 nov 1777. (GAH1060); F.T., mede-vroedschap deezer Stad en Neeltje Bontekoe, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 jul 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; zijn vrouw T.S. IJsbrandi doet op 21 nov 1766 belijdenisse des Geloofs, wonende te in de St Jacobs Straat
Fredericus Anthony van Ernsthuis zie ook: van Eerenthuis; ovl 5 mei 1779 ... , huwt met Ida Hayes Lepstra, kinderen: Amarentia Anna; geb 1775 Bolsward, Geertruida Josina vE, geb 1773 Dronrijp; BS huw 1819, ovl 1832, ovl 1848
Frederik van Alema huwt met Maria Machtel Pierson, beide van HRL, geproclameert den 5-7 en getrout den 12. mei 1754 in de Westerkerk HRL; kind: Junius Frederiks van Alema, ged 29 jun 1756 Grote Kerk HRL
Frederik Asmus geb 1794 HRL, ovl 1 jan 1814 HRL; wijk A-065; BS ovl 1814; geb 9 apr 1793, ged 23 apr 1793 Grote Kerk HRL, zv Asmus Feddes en Tjaltje Pieters; dopen Grote Kerk rha
Frederik Bakker geb 5 feb 1801 HRL, ged 1 mrt 1801, N.H., zv Pieter Pieters B, en Rinske Pieters Postma; dopen Grote Kerk HRL 1801
Frederik Blok huwt met Geeltje Bouwes op 28 mei 1797 HRL, grenadier 2e Bataillon 4e Halve Brigade; huw Grote Kerk HRL 1797; kind: Johanna Frederiks Blok, geb 11 feb 1798, ged 13 feb 1798 Grote Kerk HRL
Frederik Daniels zie: Dublinga
Frederik Doodenhuysen geboortig van Klijner in het Waldeckse, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. S. Altena op 5 sep 1763. (burgerboek); huwt met Catharina Alida Bormans, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 jun 1764; kind: Clara Catharina Elisabeth Doodenhuyzen, geb 7 feb 1777, ged 11 mrt 1777 Grote Kerk HRL, moeder als: Buhrman; kind: Johannes Christjaan Frederiks Dodenhuysen, ged 11 mrt 1766 Grote Kerk HRL, moeder als C.A. Burmans; kind: Petronella Frederiks Doodenhuysen, ged 12 apr 1767 Grote Kerk HRL, moeder als Burman; kind: Jacobus Frederiks Doodenhuissen, ged 10 dec 1769 Grote Kerk HRL, moeder als C.A. Burman
Frederik Dubbert (mogelijk: Dubblinga); woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Jenneke Storksel, kind: Frederick Gerhard Dubbert, geb 18 nov 1786, ged 21 nov 1786 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Coenraad Dubbert, geb 6 feb 1789, ged 24 feb 1789 Grote Kerk HRL, vader als F. Alexander D., moeder als Johanna Storks; kind: Johannetta Zophia, geb 2 mrt 1791, ged 27 mrt 1791 Grote Kerk HRL, vader als F. Alexander D., moeder als J. Storkel; DTB N.H. HRL kind: Fredrik Alexander Dubbert, geb 20 dec 1796, ged 21 feb 1797 Grote Kerk HRL, moeder als J. Dubbert
Frederik Ebbeling oud 40 jaar, geb Zwartsluis en wonende te HRL. 1839, aardewerker, wijk G-261; VT1839
Frederik Franks zie: Diepenbos
Frederik Gastrik geb 26 okt 1811 HRL, ovl 29 okt 1811 HRL, zv Jan G, en Maria Koelman; BS geb 1811, overlijdens
Frederik Graphorn geb 19 mrt 1809 HRL, ovl 6 sep 1858 HRL, huwt met Martje Hendriks Westveld op 25 nov 1841 HRL, zeeman in 1851, A 7 jul 1855 Amsterdam, vest. 13 aug 1866 uit Amsterdam, zv Friedrich G., en Engeltje Tjeerds Smit; BS huw 1841, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-091, 130, wijk G-244
Frederik Hagemann geb 16 aug 1808 Sarst?dt, in Hannover, ovl 2 feb 1864 HRL, huwt met Neeltje Dijkstra, (gk, geb in 1814), ovl wijk. wijk F-129, kleermaker, zv Christoffel H. (gk), en Theodora Baksma, (gk); BS ovl 1864
Frederik Hayes zie: van der Stal
Frederik Hendriks zie: Benning, Gros, Linger
Frederik Hoogland vroedsman in 1769-1775, ovl voor 1776; Fredrik Jans H., ged 21 jan 1744 grote Kerk Hark, zv Jan Hoogland en Barbara Fredriks Schotsman; ovl voor 1846, huwt met Antje Stephani, beide van HRL, geproclameerd de 20-22 en getrout de 27 okt 1771, kind: Trijntje H, geb 8 okt 1772 HRL, ged 12 nov 1772 Grote Kerk Harkl; huwreg. N.H. HRL. 1771, BS Franeker ovl 1845; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:11:0 voor geleverde schriefboeken, papier en pennen, quit. no. 11, 8 nov 1769. (GAH1100)id. f. 8:1:0, quit. no. 24, 24 nov 1771. (GAH1102); id. f. 17:12:0 wegens geleverde school- en schrijfboeken etc, quit. no. 16, 16 nov 1770. (GAH1101); id. f. 31:13:0 wegens boeken en papier, quit. no. 25, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 21:0:0 wegens geleverde pennen en papier, quit. no. 19, nov 1773. (GAH1104); id.; f. 28:4:0 wegens geleverde schoolbehoeften etc, ord. no. 20, 1774. (GAH1105); id. f. 12:4:0, ord. no 24, 1775. (GAH1106); afsluiting weesboek: meeder ontvangen dan uitgegeven f. 1651:12:10. Aldus gedaan, gereekend en geslooten op den Raadhuyse binnen HRL. In kennisse de hand van den rendant, benevens de verteekeningen van de Heeren daer toe gecommitteerd, mitsgaeders de voogden van ''t Weeshuys en de subscriptie van mij secretaris, den 5 dec 1770. Was getekend: Albartus de Haaas, Lammert Hauckema, F. Acronius, L.W. Steensma, Lourens Tabes, Jarig Westra, Hein Mollema, Sijds Schaaff, B. vd Meulen, K. Lanting, Alb. Osinga, Hendr. Schaaf, J. Olivier, F.H., Sierk Laquaart, M. van Idsinga. (GAH1101); boedelredders van wijlen F.H. ontv f. 9:19:0 vd rentmeester van het Weeshuis voor geleverde schoolbehoeften, ord. no. 21, 12 nov 1776. (GAH1107); ontv. vd Stadsrentmeester f. 56:4:0 ter zake het drukken van obligatien, plans der tontine enz. ten dienste der nieuwe kerk, kwit. no. 22, ord. 9 aug 1775. (GAH1060); Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd 2e tontine, 3e classe, no. 10 en 13, 51/4%, verschenen January 1775 van f. 500:0:0 kapitaal: 2 x f. 26:5:0 (GAH1060); id. verschenen January 1777. (GAH1060)
Frederik Hoogterp ovl voor 1865, huwt met Petronella de Leeuw; BS ovl 1864
Frederik Jans huwt met Dieuwke Harkes op 23 jan 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Frederik Jelkes geb 27 jul 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL, zv Jelke Tjietses en Peternella Dodenhuizen
Frederik Jetses geb 21 apr 1805 HRL, ged 28 mei 1805 HRL, N.H., zv Jetse Frederiks en Elske Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1805
Frederik Caland koopt een huis van Julius Mathijs van Beyma voor f. 605:10:0 op 22 sep 1798; F. Kalander huwt met Anna Andries, kind: Frederika Frederiks Kalander, geb 9 feb 1790, ged 23 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Frederica Frederiks Clander, geb 28 jan 1792, ged 14 feb 1792 Grote Kerk HRL, moeder als A. Ruitenbach
Frederik Christoffels zie: Hagemann
Frederik Klander ook: Calander; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; zie ook verslag bij Gerbr. Pettinga inzake kaperschip ''Le Serpent'' (GAH45); kind: Frederica Fredriks Klander, geb 4 may 1794, ged 27 may 1794 Grote Kerk HRL
Frederik Kroon huwt met Anthonia Lats, vertaler Frans 1810-1811, wonende te HRL 1811; BS huw 1811
Frederik Metting huwt met Hiltje Carels Bouman, kind: Sufke Frederiks M, geb 1809 HRL; BS ovl 1832
Frederik Metting oud 61 jaar, geb Winschoten en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-183 VT1839
Frederik Meyer geb 1752 ... , ovl 22 okt 1817 HRL, in ovlakte als Ernst Friedrich M, huwt met Marijke Holmans, kinderen: Elisabeth, geb 1800 HRL, Jan M, geb 1 mrt 1802 HRL, N.H., in leven matroos, huw.get. bij J.H. Holmans en F.W. Steenbergen, wonende te HRL, oom bruidegom, 1811, id. bij H.S. vd Laan en E.H. Holmans, oom bruid. werkman, 1817; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1811, huw 1817, huw 1824, huw 1828, ovl 1831, ovl 1859, ovl 1875; gebruiker van wijk D-128, gegagimenteerd; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Zwaantje Frederiks Meyer, geb 11 dec 1790, ged 4 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind: Frederik Frederiks Meyer, geb 19 apr 1793, ged 7 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Zwaantje Frederiks Meyer, geb 9 okt 1796, ged 30 okt 1796 Grote Kerk HRL
Frederik Reydema bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 voor huur vd vooropkamer van het huis op de Schritsen, 12 mei 1764. (GAH1094); id. f. 30:0:0 over 1765. (GAH1095); de huurpenningen van F.R. mei 1766 versch., hebben rede in de voorgegane rekening voor ontvang gebragt, dewijl die een jaar vooruit had betaald, 25 nov 1766. (GAH1095); rest f. 5:0:0 wegens huur vd voorbovenkamer door F.R. bewoond, mei 1767 versch, 1767. (GAH1097)
Frederik Reinders geb 1778 ... , huw.get. bij P.J. Eedes en P.B. Nuisker, varensgezel, wonende te HRL; BS huw 1815
Frederik de Ruiter zou vlgs opgaveniet gehuwd zijn met Joukje Pieters, kind: Pieter, geb 13 nov 1808 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808
Frederik Ruurds zie: Duman
Frederik Schabeler geb 1771 ... , huw.get. bij C. Speelziek en I.F. Hes, winkelier, wonende te HRL. 1815, doet overlijdensaangifte van Jan Hendriks in 1811; BS ovl 1811; 1815 huwelijken
Frederik Schulte ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:0:0 wegens geleverde 30 el dopjes, kwit. no. 8, 19 apr 1764. (GAH1094)
Frederik Sloterdijk ontvangt lijfrente 1740-1764
Frederik Stapert Capitein ter Recherche van ''t Ed:Mog:Collegie ter Admiraliteit in Frijslant, en Juffr:Petronella van der Wolt, naa exhibitie van Akte in dato den 19 Janrij 1737 voor de Procr. Marnstra gepasseert, welke Akte bij mij wert overgelevert met versoek van een gebot in de week, huw.aang. 19 jan 1737 HRL; huw.aang. HRL. 1737
Frederik Tammes zie: de Wit
Frederik Tesner hm ... , kind: Otto Frederik T, geb mei 1806 ... , wonende te bij de Zuiderpoort; bsha181ov
Frederik Tesner huwt met Louisa Catharina Frederika Tiedge; zie aldaar
Frederik Visser leefde in 1812, zv Jan V, en Eeke Jans Koen; BS ovl 1812
Frederik Vliethoorn heeft het burgerregt gewonnen en betaalt het regt daertoe staende tot f. 10:10:0 aan de GR, op 19 jul 1728. (burgerboek)
Frederik Webber ovl voor 1811, huwt met Christina Louise Soldan op 11 mrt 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Frederik Willems zie: Brons, de Wilde
Frederik de Wit geb 1797 HRL, ovl 3 feb 1855 Franeker, wonende te Franeker, zv Tamme dW, en Trijntje Hoogland; BS Franeker ovl 1855; geb 14 dec 1796, ged 8 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Tamme de Wit en Trijntje Hoogland
Frederik Alex Dubert geboortig van detmoldt, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. J. van Slooten op wo. 12 nov 1788. (burgerboek); Donder den 15 nov 1798; de Raad ordinaires vergadert zijnde, wierde voorts aan F. Dubbeek, om de deerniswaardige toestand, waar in dezelve zich met zijn talrijk Huisgezin bevind, tot Provisioneele ondersteuninge uit de Correspondentiebeurs toegelegt, drie Carguldens. (GAH44); Woensdag den 21 Novembr 1798; Ingevolge besluit van Maandag den 19 deezer is aan de Diaconen van de Herformde Gemeente alhier, navolgende Insinuatie gedaan; de Raad der Gemeente van de Stad HRL van de Preesident Diacon der Herformde Gemeente aldaar in het vriendelijke geininformeerd zijnde, dat Broederen Diaconen Difficulteerden of liever Weigerden de Aliementatie aan het bedroefd Huisgezin van F. Dubbeek uit hoofde dat denzelven?s Lands Gagie zoude trekken, -dan de Nood van gedagte Huisgezin, tot die hoogte gesteigerd zijnde, dat daar in onverwijld behoort te werden voorzien, gelast en des noods ordonneert den Raad, de Broederen Diaconen voornoemd, om zonder uitstel Provisioneel het Huisgezin van F.D. te Aliementeeren alles egter onder zodanige Praecantien, als de Broederen Diaconen in dergelijke gevallen gewoon zijn te neemen, om Zodanige Penningen te konnen repeteeren. en zal dit besluit aan de Diaconen werden geinsinueert en Extract deezes aan hun werden gesuppediteert. Actum den 21 Novembr 1798. (GAH44)
Frederik Aug Arnolds van Kersen geb 8 jun 1810 HRL, zv Arnold K, en Maria Rochen; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 8 jun 1810, ged 1 jul 1810 Grote Kerk HRL, zv Arnold van Kersen en Marij Rochen
Frederik Daniels Dubblinga geb 1761 ... , ovl 12 okt 1814 HRL, huwt met Trijntje Jans de Graaf, kinderen:Rintje D, geb 24 sep 1802 HRL, Jochum D, geb 28 aug 1801 HRL, Daniel D, geb 1793 Stavoren, N.H., koopt een huis in 1801, schipper in 1814, ovl wijk C-039, huw.get. bij A.J. Tange en M.R. Zeba 1812; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, BS huw 1812, ovl 1814, ovl 1815, huw 1817; geboortig van Schiermonnikoog, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van in handen van burg. P.J. Coulbout als Commissaris op 8 feb 1801. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-039, schipper; medegebruiker Thomas Leenderts wed., 1814. (GAH204); heeft een huisbediende, 7e quartier, no. 110, belasting: f. 1:0:0, mei 1802, 1804, 1805. (GAH650); (mogelijk ook als: Dubbert); dient request in om, nu de zo lang gewenste en thans getroffen vrede met Groot Brittanien en de Bataafse Republiek, een vaste beurt van deze stad op Londen en v. v. te mogen aanleggen, en dat hij voornemens is het thans bij hem gevoerd wordende schip geheel te doen approprieren of anderszins een geschikt schip daartoe nader in te kopen. Verzoekt gunstig te disponeren en ook brieven van voorschrijving en recommandatie aan de regering van Londen of anderszins, waar hij zich zal moeten adresseren, ma. 26 apr 1802 (GAH48); Na deliberatie besloten het gevraagde te verlenen, gezien voor vele kooplieden in de stad, welke kleine partijen goederen begeren af te zenden, niet alleen zouden orostueren, maar ook kooplieden als te Leeuwarden en elders in het departement, 26 apr 1802 (GAH48); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 110, 1 mrt 1804; koopt van Pieter Postma een huis voor 1800 Caroliguldens op 14 mrt 1801
Frederik Franks Diepenbos huwt met Beitske Hessels, kleermaker, wonende te Balk; BS huw 1842
Frederik Frederiks Meyer geb 19 apr 1793, ged 7 may 1793 Grote Kerk HRL, zv Frederik Meyer en Maaike Jans Holmans
Frederik Hayes van der Stal huwt met Aafke Klases Jellema, kind: Klaas vdS, geb 1793 Sneek; BS ovl 1842
Frederik Hendrik Ammon geb 1771, huw.get. bij F. van Esta Tjallingii en C.A. van Enschut, neef bruid. wonende te HRL; BS huw 1820
Frederik Hendriks Duman geb.08 nov 1799 HRL, ged 24 nov 1799 HRL, N.H., zv Hendrik Frederiks en Jantje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1799
Frederik Hendriks Gros geb 1789 Heerenveen, huwt met Trijntje Jelles Vijverstra op 28 jul 1822 Franeker, schoenmakersknegt, wonende te Franeker, zv Hendrik G, en Grietje Wijngaarden; BS Franeker huw 1822
Frederik Hessel van Beyma ged 1 feb 1757 Grote Kerk HRL, zv Julius Mathijs van Beyma, Secretaris ter Admiraliteid. en Fokel Helena van Burmania
Frederik Jacobs Dodenhuis geb 11 jul 1802 HRL, ged 1 aug 1802, N.H., zv Jacob D, en Sofia Willems; dopen Grote Kerk HRL 1802; geb 16 feb 1798, ged 6 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv Jacob Doodenhuisen en Jannetje van Dasselaar
Frederik Johannis Schoenmaker predikant te Dingslaken, ontvangt van het gemeentebestuur tot weder opbouwing van de afgebrande kerk binnen zijn dorp, 8 aug 1729: f. 15:0:0 (GAH283)
Frederik Junius van Alema geb 2 jun 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL, zv Junius van Alema en Catharina Synja
Frederik Pieters Feenstra geb 1782 ... , huwt met Tjitske Jans de Bruin op 11 mrt 1804 HRL, huw.get. bij J. Schoffelmeer en J.O. Dui(n)ker, turfschipper, neef bruid. zonder vaste woon-of verblijfplaats, kinderen: Pieter, geb 21 dec 1807, Teuntje, geb 21 dec 1807 HRL, Pieter, geb 6 mrt 1810 HRL, Pieter, geb 9 jun 1811 HRL, Grietje F, geb 27 sep 1805 HRL, zv Pieter Baukes en ... ; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, 1810, 1811, BS huw 1815, ovl 1818
Frederik Pieters Fielkens ovl voor 1870, huwt met Fokeltje Piers (Plantinga); BS Franeker ovl 1869
Frederik Pieters Gelinde geb 22 feb 1811 HRL, zv Pieter G, en Wilhelmina Doedes; dopen Grote Kerk HRL 1811; en Jarig Pieters Gelinde, tweelingen, geb 22 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, zv Pieter Glinde en Wilhelmina Doeds
Frederik Theodoor Ernst grave van Limburg Stirum De Hooggeb Heer F.T.E. Grave vLS., kapitein in het Regiment van generaal major Baron de Nostitz, en de Weledele Geborene Jonkvrouwe Katharina Wilhelmin van der Haer, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 mrt 1782 HRL, en zijn, attestatie daarvan verzocht hebbende, ten zelfden dage getrouwd voor den Weled. Gerechte deeser Stad, ten huise van de bruid. volgens ingekomen getuigschrift
Frederik Willems Brons geb 22 mrt 1811 HRL, 1e huwt met Johanna Gerrijts Donjema op 23 mei 1839 HRL, 2e huwt met Rigtje de Boer op 17 nov 1853 HRL, scheepstimmerman in 1853, zv Willem Abrahams B, en Atje Freeks Smeetzel; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1839, huw 1853; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-177; VT1839
Frederik Willems de Wilde geb 20 dec 1799 Sexbierum, ovl 21 dec 1865 HRL, 1e huwt met Marijke vd Vorm, 2e huwt met Pietje vd Vorm op 6 jul 1837 HRL, visserman, wonende te HRL, 3e huwt met Wietske Blaauw op 10 dec 1857 HRL, werkman in 1851, N.H., ovl wijk F-130, huw.get. bij H.B. Braams en W.P. Weezen, leiker, 1821, zv Willem Pieters dW, en Corneliske Feddriks; BS huw 1821, huw 1837, huw 1857, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-336; oud 40 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, visserman, wijk G-325; VT1839
Frederik/Freerk Friedrich zie: Graphorn, Lemsma
Frederik/Freerk Jacobs zie: de Bruin, Dodenhuis, Hingst
Frederik/Freerks Dirks zie: Fontein, vd Hout, Waringa
Frederika Bork oud 31 jaar, geb Zuiderstabel (?) en wonende te HRL. 1839, wijk G-044; VT1839
Frederika geb 6 mei 1811 HRL, dv Stijntje Martinus; BS geb 1811
Frederika Hendriks zie: van Rooyen
Frederika Kog zie ook: Kok; geb 1763 ... , ovl 3 feb 1826 HRL, huwt met Herbert Abels, man in leven schipper, vlgs ovlakte 3 kinderen; BS ovl 1826; 1840 overlijdens; kind: Leena Herberts, geb 6 dec 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Eva Herberts, geb 8 may 1793, ged 4 jun 1793 Grote Kerk HRL
Frederika Kok zie ook: Kog; Harbert Abeles en F.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd den 6 nov 1785; kind: Louisa Alberts, geb 27 feb 1796, ged 15 mrt 1796 Grote Kerk HRL
Frederika van Rooyen geb 15 mrt 1810 HRL, dv Hendrik Harmanus vR, en Antje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1810
Frederika Frederiks Kalander geb 9 feb 1790, ged 23 feb 1790 Grote Kerk HRL, dv Frederik Kalander en Anna Andries; F.F. Clander, geb 28 jan 1792, ged 14 feb 1792 Grote Kerk HRL, dv Frederik Clander en Anna Ruitenbach
Frederika Sophia Wilhelmina de Lang huwt met Auke Tuinstra, wonende te HRL. 1824, wonende te Franeker 1815; bsha124hu, huw 1826, ovl 1839, BS Franeker huw 1815
Frederikus Doekles zie: van Hettinga
Frederikus Martens zie: de Ruiter
Frederikus Wassenaar huwt met Fetje Jakobs Ruitenschilt, kind: Arjen Frederikus Wassenaar, geb 27 jun 1787, ged 17 jul 1787 Grote Kerk HRL
Frederikus Bastiaans van Kampen Fredericus Bastjaans van Campen, ged 28 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, moeder als M. IJemes; geb 10 feb 1781, ged 27 feb 1781 Grote Kerk HRL, zv Bastiaan van Kampen en Maike Yeves; geb 4 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: M. IJemes
Frederikus Doekles van Hettinga geb 22 jun 1811 HRL, ovl 5 jan 1814 HRL; wijk E-001, zv Doekle vH, en Reinou de Lang; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1814; geb 22 jun 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL, zv Doekle van Hettinga en Reino de Long
Fredrik Abraham zie: de Ruiter
Fredrik Arjens ovl 30 okt 1787 HRL, oud 34 jaar
Fredrik Arnolds zie: van Kersen
Fredrik Beerends geb 12 mrt 1787, ged 1 apr 1787 Grote Kerk HRL, zv Beerend Jans en Kaatje Hendriks van Lint
Fredrik Boumeester huwt met Marijke Pijters, beide van HRL, geproclameerd de f. 7:14:21 en getrout de 23 dito dec 1760
Fredrik Bruikman ovl 23 jun 1809 Sneek, huwt met Geertje Minnes, kinderen: Anna Fredriks B, geb 1797 Sneek, Maria Christina B, geb 1786 Bolsward, Klaaske Fredriks B, geb 1801 Sneek, in leven leerlooiersknecht; BS geb 1821, ovl 1827, ovl 1843, ovl 1853
Fredrik van Dam heeft een huisbediende, 7e quartier, belasting: f. 1:0:0, mei 1802, 1805. (GAH650); vermneld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 141, 35 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; beklag van de kasteleins Abel Bolhuis, Jacob Reinhart, H. Winter, W.H. Calfsbeek, T. Hiddema, J.H. Camminga, H. van Beemen, F. v. D., Claas IJsenbeek, P.Z. de Jong, Ruurd van Dijk, inz. de te heffen f. 1:0:0 per schouw harde-of haardturf ten behoeve van het Weeshuis, aangezien zij hierdoor groot nadeel zullen lijden. Verzoeken om extentie of moderatie, 20 dec 1804 (GAH50); moet eerst be?digde opgave verstrekken hoeveel turf zij voor hun logement gebruiken en voor hun particulier gebruik. Verzoek vervolgens afgewezen, 27 dec 1804 (GAH50)
Fredrik Dilling F.D. en Anna Maria Dahmen, beide van HRL, laatst geproclameert 24 jul 17741 HRL, en toen getrouwd
Fredrik Dinnart geb 17 jul 1774, ged 2 aug 1774 Grote Kerk HRL, zv Caspar Dinnart en Antje Johannes (Gleistra)
Fredrik Douwes huwt met Berber Joukes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24-26 sep en den 1 okt 1741 en doe ook getrouwt; F.D. ende Berber Joukes beide van HRL, koomende weegens de bruid Jan Joukes desselfs broeder, 23 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Berber Freerks, ged 23 okt 1742 Grote Kerk HRL
Fredrik Duman geb 30 dec 1811 HRL, ovl 28 jul 1812 HRL; wijk F-153, zv Ruurd D, en Geertruida Andries vd Spoel; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812; eigenaar van wijk B-150; gebruiker Anne Sjerps, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); geb 30 dec 1811, ged 12 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Duman en Geertruida Andries
Fredrik Dijkstra hm ... , kind: Jan Fredriks, geb 1787 HRL; BS ovl 1849
Fredrik Dijkstra geb 1809 ... , huw.get. bij E. Wiersma, (gk), en P.S. Dijkstra, (gk), touwslager, wonende te HRL; BS huw 1840
Fredrik Fijlbach zie ook: Fielbach; gebruiker van wijk A-098, sjouwer, eigenaar is Doopsgezinde Gemeente, medegebruiker Romke Siebes, sjouwer, gealimenteerd, 1814. (GAH204)
Fredrik Giel huwt met Anna Bernei, kind: Nicolaas, geb 1795 Franeker; BS ovl 1855
Fredrik Hes ovl nov 1797 Suriname, huwt met Antje Berends Rekkenburg, kinderen: Grietje Fredriks H, geb 1794 HRL, Anna Fredriks H, geb 1796 HRL; Ida Frederika H, geb 1793 HRL; BS huw 1815, huw 1816, huw 1819, ovl 1837, ovl 1841, ovl 1868; F.H. ende Antje Berends, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Heumeulen, goede bekende, 14 jul 1792; ondertrouw HRL; kind: Grietje Fredriks Hes, geb 20 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL, vader als F. Ates H. ; de Regtbank ter eerster instantie Residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende Akte van Notorieteit het daar agter gesteld Vonnis gegeven van inhoud als Volgt: Op heden den negende Mei Een duizend achthondert Vijftien, Compareerden voor ons Fungerende Vrederegter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzittngen Matthijs Ouendag, Meester Hoedemaker, Pieter Winkelhaak, zonder beroep, Wouter Burgerhoff, Koopman, Hendrik Duman, Helbardier, en Bonne Hayes Brouwer, Meester Schoenmaker, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van IJda Fredriks Hes, dienstmaagd, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest F.H. en Antje Berends Hekkenburg, de Vader overleden, de moeder mede te HRL woonachtig; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde IJda Frederiks Hes is geb te HRL den eersten mei Een duizend zeven hondert twee en negentig, dat dezelve geen Acte van geboorte of Doop Kan produceren, door dien dezelve niet is ged en het houden van geboorte registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap, dat zij deze IJda Fredriks Hes, niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met dezelve en hare ouders hebben gehad waardoor zij zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid. met ons en onzen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat van den Heere President Burgemeester dezer Stad op het getuigenis van twee geloofwaardige personen in dato den derde dezer maand, ten gevolge van het Besluit van Z.M. in dato den negende mrt Jongstleden No. 13 afgegeven, volkomen is gebleken, dat deze IJda Fredriks Hes onvermogend is, om eenige Kosten van gezegelde Stukken welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen; op dato in het hoofd dezes gemeld. Gratis geregistreerd te HRL den tienden mei 1815 fo. 118 recto vak 3; Wij oud ingeschrevenen Bote Botes Postma en Geele Claases, beide werklieden te HRL, verklaren bij deezen dat F.H. gediend hebbende als Kwartiermeester op ''s Lands Schip van Oorlog Vertrouwen in den Jaar 1797 te Suriname overleeden is, gevende voor redenen van wetenschap dat wij destijds insgelijks in ''s Lands dienst ter Zee waren op een ander Schip de Pollux genaamd meede te Suriname leggende ons egter het overlijden van gemelden F.H. volkomen bekend is. HRL den 25 apr 1816; HES, GRIETJE F
Fredrik Hielkes zie: Wiersma
Fredrik Jansen huwt met Doutje Jansen, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 dito mei 1755
Fredrik Johan zie: Fielbach
Fredrik Johans ovl voor 1812, huwt met Janke Wybrens, in leven te Hichtum, kinderen: Johan Frederiks Boorsma, geb 1757 Oosterlittens, Jetse Frederiks geb 1775 Burgwerd; BS ovl 1845; BS Barradeel huwafk. 1811
Fredrik Kemman huwt met Catharina Fraterman, kind: Gerardus Fredriks Kemman, ged 16 sep 1759 Grote Kerk HRL
Fredrik Koning geb 1761 ..., huw.get. bij J.A. Pas en G.R. Klaver, varensgezel, wonende te HRL 1814; BS huw 1814; gebruiker van wijk A-053, blaauwverwersknegt, medegebruikers zijn J.A. Werndlij, rentenier, Jacob Pas, grafmaker, eigenaar en medegebruiker Joh. Bensonides wed., vroedvrouw, 1814. (GAH204)
Fredrik Coolman ovl 7 mrt 1793 HRL, oud 60 jaar
Fredrik de Lang eigenaar van wijk G-313, gebruiker is Hendrik Bandsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-239, kastelein, 1814. (GAH204)
Fredrik Langenhorst geb 1795 Betterbach, huw.get. bij IJ.M. vd mei en IJ.H. de Roos, huistimmermanbaas, wonende te HRL. 1828, id. bij S. Schoonhof en J.C. Schrage 1842; BS huw 1828, huw 1842, VT1839; oud 44 jaar, geb Betterbech en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk G-048; VT1839
Fredrik Ludwig zie: Roos
Fredrik Lijflander geb 1788 Stavoren, ovl 28 apr 1831 HRL, huwt met Trijntje Harings, touwslagersknecht, zv Stoffel L, en Antje Hendriks; BS ovl 1831
Fredrik Meyer F.M., Sjouwerman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Wilhelmina van der Linde, Naaister, wonende te HRL
Fredrik Moritz F.M., sergeant onder de comp. van capt. Cau, alhier guarnisoen houdende ende Rinske Ackringa, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareert de oom Jan Rutgers Ackringa, 21 may 1791; ondertrouw HRL; F.M., Sergiant onder de comp. van Kapitein C. Cau, alhier guarnisoen houdende en Rinske Akkringa, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd den 7 daaraanvolgende; kind: Maria Dorothea Moritz, geb 13 aug 1791, ged 30 aug 1791 Grote Kerk HRL, vader als Georg F.M. ; kind: Rinske Georgius Morritz, geb 30 jun 1793, ged 16 jul 1793 Grote Kerk HRL, vader als Georgius F.M., de moeder als R. Piers A.
Fredrik Papa F.P. ende Wilhelmina Hinkelman, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Dane, goede bekende, 9 jun 1804; ondertrouw HRL
Fredrik Piers zie: van der Hoef; ged 27 mei 1770 Westerkerk HRL, zv Pier Fredriks en Antje Scheltes; F.P. ende Grietje Arjens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJsbrand Wytzes, goede bekende, 14 aug 1790; ondertrouw HRL; kind: Antje Frederiks, geb 27 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind: Durkje Freriks, geb 22 feb 1792, ged 6 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Freeriks, geb 5 mrt 1794, geb 23 mrt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Pier Freeriks, geb 19 aug 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL, moeder als G. Andries; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Fredrik Pieters zie: Bakker, Feenstra, Fielkens, Gelinde
Fredrik Pieters heeft een broer Lieuwe Pieters; weesvoogden bet f. 142:13:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Martinus Peereboom, Cornelis Pieterse, Servaas Willems, F. en Lieuwe Pieters, Claas Jeltes, Pieter Hendriks, Jan Beerents, Haaye Andries, Hendrik Johannis en Benjamin Rommerts, 20 aug 1783. (GAH1114)
Fredrik Reiman huwt met Trijntie Lolkes, beide van HRL, geproclameerd de 26 jul en de 2 en getrout de 9 aug 1761 in de Westerkerk; kind: Grietie Fredriks Reichman, ged 24 jun 1762 Westerkerk HRL, vader als F. Reichman
Fredrik Samuels zie: Schuman
Fredrik Scherrer Geboortig van Gilberg in Toergoi, huwt met Magdalena de Monserand, kind Pijtter Fredriks Scherrer, ged 11 feb 1748 Grote Kerk HRL, Waar van Peeter is Geweest Pijtter Rouw en Meeter Antonet
Fredrik Sybrands Claas Ottes ende Antje Rommerts, beyde van HRL, koomende weegens de bruid schipper F.S., 28 Oct 1747
Fredrik Sijfkes F.S. van Winschoten en Hiltje C. Boumans van HRL, zijnde de aangaaf geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 12 Oogstmaand 1809; ondertrouw HRL
Fredrik Stoffels zie: Lijflander
Fredrik van der Vliet oud 29 jaar, geb Bristol, GB, en wonende te HRL. 1839, wijk H-071; VT1839
Fredrik Wybes Jan Ottes van HRL. ende Harmijntie Eises van Wolvega, koomende voor de bruid F.W. desselvs swager, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Fredrik Wiersma geb 1 aug 1798 HRL, ovl 2 jan 1882 HRL, huwt met Janneke Carst Tadema op 27 nov 1828 HRL, huw.afk. 16 en 23 nov 1828, schoenmaker, N.H., zv Hielke Minnes W, en IJetje Frederiks; BS huw 1828, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk B-128, wijk H-119; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-180; VT1839
Fredrik Willems geb 22 mrt 1811, ged 27 apr 1811 Grote Kerk HRL, zv Willem Abrahams en Atje Freriks
Fredrik Wolter huwt met Trijnte Meinerts, beide van HRL, geproclameerd de 22-24 en getrout de 29 7 ber (= september) 1771
Fredrik Abrahams de Ruiter geb 5 nov 1801 HRL, huwt met Jeltje Sjoerds Schaafsma op 1 mei 1825 HRL; huw.afk. 17 en 24 apr HRL. en Minnertsga, ook huwt met Corneliske Teppema, (gk), winkelier in 1851, huw.get. bij R.A. de Ruiter, (gk), en F.R. Lamminga, (gk), broeder bruidegom, 1843, boekverkoper 1836, N.H., ged 12 nov 1801, zv Abraham dR, en Gerritje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, huw 1843, ovl 1836, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk E-022, wijk D-047, 104
Fredrik Alexander Dubbert geb 20 dec 1796, ged 21 feb 1797 Grote Kerk HRL, zv Alexander Dubbert en Janneke Dubbert; (moet zijn: Storkel)
Fredrik Carel Kiessel F.C.K. van HRL, Chirurgijn bij ''t tweede Bataillon van ''t Regiment van baron van Brakel, ende Catharina Kiessel van Berlicum, zijnde de bruid zelve in Perzoon gecompareerd, 2 apr 1791; ondertrouw HRL; F.C.K., Chirurgijn bij het tweede Battaillon van ''t Regiment van Baron van Brakel, van HRL, en Catharina Kiessel van Berlikum, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 apr 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Fredrik Casimier Isaks van Ruth ged 7 dec 1749 Westerkerk HRL, dv Isak van Ruth en Christina Steins
Fredrik Dirks Akkerboom geb 1786 HRL, ovl 18 sep 1828 HRL, huwt met Aafke Dirks Margadant op 16 sep 1810 HRL, zv Dirk A., en Louiza Sophia Geerling, huw.get. bij C.E. Akkerboom en M.D. Bakker, neef vd bruidegom, varensgezel, 1814 werkman in 1828, kind: Louisa Fredriks geb 8 dec 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1828, ovl 1837; gebruiker van wijk C-139, beurtschippersknegt; eigenaar Tjeerd Kabbeljauws wed, 1814. (GAH204)
Fredrik Dominicus Benning geb 8 aug 1799 HRL, ovl 8 okt 1866 HRL, huwt met Anna Nak op 27 apr 1823 HRL, huw.afk. 13 en 20 apr 1823, kleermaker, Rooms Katholiek, ovl wijk H-001, dv Hendrikus Berends B., en Geertruida Eerenthuis; BS huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-028, wijk F-235, 259, 301; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-135; VT1839; F.H.B. eigenaar van perceel nr. 1239 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 47, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Fredrik Hendrik Boersma F.H.B. van St. Anna Parochie ende Jeltje Johannes van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anne Jetzes deszelfs neef, 25 apr 1789; ondertrouw HRL; F.H.B. van Anna Parochie en Jeltje Johannes van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 may 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Anna Parochie aldaar volgens ingekomen verklaaring getrouwd den 17 may 1789
Fredrik Hendriks Duman geb 1749 HRL, ovl 28 feb 1827 HRL, huwt met Antje Ruurds Parkement, huw getuige bij J.R. Parkement en R.F. Kievit, werkman, neef vd bruidegom 1813, kinderen: Hendrik Fredriks D, geb 1775 HRL, Ruurd Fredriks D, geb 1777 Molkwerum; BS huw 1813, ovl 1826, ovl 1827, ovl 1842; F.H.D. en Antje Ruurdts Parkement, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 8 jan 1775 HRL, en toen getrouwd; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 204, bij hem inwonend Ruurd Duman, 27 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; kind: Gertje Fredriks Duman, geb 3 dec 1796, ged 25 dec 1796 Grote Kerk HRL
Fredrik Jans Westerveld ovl 3 jan 1806 HRL, huwt met Janke Jans Koster, kinderen: Jantje Fredriks W, geb 1799 HRL, Anna W, geb 1788 HRL; BS huw 1820, ovl 1852; erven wed. F.J.W. eigenaars van perceel nr. 534 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 780, huis, 77 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Fredrik Johan Fielbach zie ook: Fijlbach; geb 14 apr 1776 Nassau Dietz, Dld, ovl 10 jul 1820 HRL, huwt met Catharina Posthumus, kinderen: Wietske, geb 5 aug 1809 HRL, Wytze, geb 1810 HRL, Andreas, geb 21 jan 1807 HRL, Johannes Frederik, geb 1802 Amsterdam, in leven koorndrager; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS ovl 1820, huw 1828, ovl 1853, ovl 1859, ovl 1864; kind: Wytse Frederiks Filbach, geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL
Fredrik Johan Repko geb 1791 HRL, ovl 24 dec 1842 HRL, huwt met Catharina Johannes Beuker op 18 apr 1816 HRL, kantoorbediende, huw.afk. 24 en 31 mrt 1816, huw getuige bij J.P. Leyen en C.B. Nijhuis, 1816, id. bij T. Repko en IJ. Oswald, 1817, werkman in 1842, zv Jan Freerks R, en Helena Maria Oswald; BS huw 1816, huw 1817, ovl 1842; geb 25 aug 1791 HRL, inschrijfnummer 1565, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-048; VT1839; Wij Ondergetekenden Klaas J. Gonggrijp, mr. schoenmaker en F.J.R., zonder beroep te HRL woonagtig, verklaaren bij dezen dat Johannes van der Ploeg op den 22 okt 1813 in eene der Hospitaalen te Magdenburg als Militair overleeden is, geevende voor redenen van wetenschap dat wij ons destijds als Militairen in Magdenburg bevonden, en hebben de ik laatstgemelde oog getuige van deszelfs overlijden geweest. HRL den 5 jun 1815; Wij Ondergetekenden Johannes Jans Beuker en Anna Franciscus Kroese, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toetestaan aan onzen dochter Catharina, om Zich in het huwelijk te begeven met Fredrik Johan Repko, kantoorbediende en mede Woonachtig te HRL. en hebben wij deze met onze Gewone handtekeningen Vertekend. HRL den 19 mrt 1816; Ik Ondergetekende Jan Freerk Repko, Makelaar te HRL, verklare bij dezen aan mijnen Zoon F.J.R., bij mijnen wijlen vrouw in Echte Verwekt, te Consenteeren om Zich in het Huwelijk te begeven met Catharina Johannes Beuker, mede woonachtig te HRL; Mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. harlingen den 19 mrt 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Vijf en twintigste aug is Geboren Fredrik Johan, zv Jan Freerks Repko en Helena Oswald. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816; F.R. eigenaar van perceel nr. 1531 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 570, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Fredrik Ludwig Roos huwt met Margaretha Storm, sergeant onder het Regiment vd generaal Geusau, van HRL, laatste afk. 31 aug 1794 en zijn met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1794; F.L.R., Sergeant onder ''t Regiment van Generaal Geusau van HRL; ende Margarieta Storm van Arnhem, zijnde de aangaave gedaan door castelein Hendrik Winter onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 23 aug 1794; ondertrouw HRL
Fredrik Martinus de Ruiter geb 1756 HRL, ovl 27 jan 1824 HRL, huwt met Reinskjen Tomas Zwanenburg huw.get. bij J.H. Bandsma en K. Watses, schoenmaker, 1818, vlgs ovl akte vrouw 1 kind: Abrahams Frederiks dR, geb 1779 IJlst; BS huw 1818, ovl 1824, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk G-276, schoenlapper, 1814. (GAH204)
Fredrik Piers van der Hoef begraven 6 mrt 1796 HRL, huwt met Grietje Arjens Brouwer, kind: Dirkje vdH, geb 29 feb 1796 HRL; BS huw 1821, ovl 1853, ovl 1880; begraven Groot Kerkhof, regel 40, nr. 38; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Fredrik Samuel Schuman geb 1788 Suriname, huwt met Antje Hendriks Helmer op 15 sep 1814 HRL, huw.afk. 4 en 11 sep 1814, winkelknecht, huw.get. bij L.R. Dirks en H.F. Jagersma, 1818, id. bij L. Nak en M.H. Helmer, schoonbroeder bruid 1819, zv Cornelis van Kn?ffel, (gk); BS huw 1814, huw 1818, huw 1819; erven F.S. eigenaars van perceel nr. 1543 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 612, huis en tuintje, 490 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Fredrik Sibolts Ferdinand F.S.F. en Grietje Simons Schiere, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 mrt 1785 HRL, en zijn getrouwd den 22 daaraanvolgende
Fredrik Sibrand Jans Visser geb 15 sep 1790, ged 10 okt 1790 Grote Kerk HRL, zv Jan Visser en Aatje Sibrandts de Groot
Fredrik Willem Sappé Donderdag den 13 jun 1799 ''s avonds half agt uuren; den Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde wierde door den Burger Gerbrand Pettinga, als President van den Raad, aan de vergadering gecommuniceerd, dat aan hem gepraesenteert was een arrest, zijnde van deezen inhoud: ''Om te dienen op Regtdag den 15 jun 1799 te HRL des morgens te x uur; F.W.S. woonende te Amsterdam als gelastigde bij procuratie van den 12 jun 1799 gepasseerd voor de Notaris Pieter Cornelis Heidwiller aldaar voor den Heer Jan Geraud Coopman woonende binnen Amsterdam, (dom cit eligeerende ten huize van Fredrik Calander te HRL) en wel in qlt:als Correspondent van en Caverende voor de reders, en uitrusters van ''t Franse kaperschip ''Le Serpent'' Captn Pierre Louis denijs leggende te HRL arrestn. Contra: Dirk Christiaans van Pruisisch Territoir, thans zig bevindende te HRL en aldaar leggende met het schip ''de Jonge Remmert'' bij hem als schipper gevoerd arresteerde, en: Marten Wybes Vliet Brugman van de Kettingsbrug te HRL Inthimeerde; Om niet met deszelfs schip de Jonge Remmert en de Ladinge Steenkool etc. uit de Haven van HRL naar elders te vertrekken voor en aleer de Fransche Consul te Amsterdam zal hebben getermineerd en uitgesprooken het verschil over bovengemelde kaper ''Le Serpent'', captn Pierre Louis denijs als orig: arrest en gem:Schipper Dirk Christiaans als arresteerde ofte de procedures daar over al verder in vervolg te entameeren finaal zullen zijn afgedaan, terwijl de orig:arrest daar omtrent in alle salvo Jure willen blijven, om in vervolg zodanig te ageren als zullen verstaan te behooren, met inthimatie aan den Brugman met verzoek van daar op Consent te willen verleenen, egter dat hem dit arrest van dien aard was voorgekoomen, dat hij voor zig swaarigheid gevonden had van het verzogte Consent , daar op te accordeeren, en uit dien hoofde, de Raad hadden geconvoceerd, om derzelver Consideratien daar over in te neemen, waar op den inhoud van ''t zelve arrest bij den Raad in Serieuse overweeging genoomen zijnde, wierde bij onderzoek bevonden dat hetzelve geene beswaaren van Penninglijke Schulden of de Praestatie dad tegens de arresteerde inhield welke na het oordeel van den Raad in de Termen vielen, dat een arresteerde of deszelfs schip daar over op Autoriteit van een ondergeschikte Rechtbank (zoo als der Raad de hunne Considereert) kon of vermogte te werden aangehouden of gearresteerd, althans dat den Raad hunne regtbank in deezen als een forum Incompetens beschouwde behalven dat den Raad vermeende in het zekere en door overtuigende bewijzen geinformeerd te zijn dat de Verschillen, tusschen de origineele arrestanten en den arresteerde, rede door het Bataafsche Gouvernement ten voordeele der laatstgenoemde waaren getermineerd. en Eindelijk dat zij ook de qualt: van den Lastgeever tot dit arrest niet voldoende oordeelde, uit aanmerking van dit alle na rijpe deliberatie heeft goedgevonden, van te moeten verklaaren in het verzogte Consent niet te konnen accordeeren zoo als zij Raaden verklaaren bij deezen en zal hier van ten fine van decharge Extract werden afgegeeven aan den Burger S.'' (GAH45)
Freedrik Ruirdts huwt met Beerentje Piers, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 nov 1739 en doe ook getrouwt; F.R. ende Beerentje Piers beyde van HRL, komende wegens de bruid Jacob Dirks, knoopmaker die meede Curator was over de bruydegom, 7 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Anne Freerks, ged 10 mrt 1748 Westerkerk HRL; kind: Pier Freerks, ged 23 feb 1744 Westerkerk HRL; kind: Ruurd Freerks, ged 10 apr 1742 Grote Kerk HRL; kind: Antje Freerks, ged 31 jan 1741 Grote Kerk HRL
Freeerk eyses zie: Lemsma
Freek Harrits ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 240:6:0 weegens 108 loope rogge f. 441/4 stv per loopen, door hem aan het Weeshuys gelevert, ord. no. 6, 16 mrt 1730. (GAH1060)
Freerck Jans ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL, zv Jan Cornelis en Sijdske Durcks
Freerik Olferts geb geb 8 dec 1795, ged 22 dec 1795 Grote Kerk HRL, zv Olfert Symens en Sijtske Freeriks
Freerk Alberts geb 3 feb 1811 HRL, zv Albert Freerks en Hendrikje Aukes; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 3 feb 1811, ged 26 feb 1811 Grote Kerk HRL, zv Albert Freerks en Hendrikje Aukes
Freerk Alkes geboortig van Holwert, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Brouwer op 23 mei 1736. (burgerboek)
Freerk Andrijs Fokkie Andrijs ende Gerben Johannis, beyde van HRL, huw.aang. 5 dec 1733 HRL, Comende voor de bruid F.A., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Freerk Arends en Antje Jans Nijsing beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs steevader, 13 feb 1790; ondertrouw HRL; F.A. en Antje Jans Nijsing, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 feb 1790 HRL, en zijn getrouwd den 2 mrt daaraanvolgend
Freerk Arjens weesvoogden bet f. 2:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Dirk Ajens bij F.A. op het schip verdiend, 14 apr 1778. (GAH1109)
Freerk Arjens Diederik Reynold Brouw, soldaat onder de comp. van capt. Bruce en de Lijsbert Bockes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom F.A., 4 aug 1792; ondertrouw HRL
Freerk Ates ende Sijtske Pijters, beide van HRL, huw.aang. 5 apr 1738 HRL, komende voor de Bruit Ocke Jarigs; huw.aang. HRL 1738; huwt met Sijtske Pieters, kind: Ate Freerks, ged 20 jun 1752 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Freerks, ged 6 feb 1748 Grote Kerk HRL; kind: Aete Freerks, ged 12 apr 1746 Grote Kerk HRL; kind: Ate Freerks, ged 15 jan 1743 Grote Kerk HRL
Freerk Ates F.A., vrijgesel en ijtigmeester van de vaten binnen dese stad geeft Ued. Agtbaerheden met alle eerbiedigheyt te kennen, dat het Ued. Agtb. belieft heeft, den suppliant voormaels te begunstigen met de voorm. functie en daer benevens tot het waernemen en bedienen van het selve ijtigmeesterfunctie als substituit aen te stellen Abbe Rinses Cuiper in sijn leven Mr. Cuiper en borger faendrik alhier ter stede, dan door desselfs versterven de substitutie van meergemelde functie id komen te cesseren, en den suppliant wel gaerne soude sien dat Tiebbe Herkes, sijnde een knegt van w. Abbe Rinses voors. in vavuer van desselfs wed. Janke Jans als substituit het functie van ijtigen van de vaten binnen dese stad quam waer te nemen sijnde hij een persoon tot het waernemen dies, genoegsaem capabel, edog sulks niet kunnende geschieden als met consent en approbatie van Ued. Agtbh. soo versoekt den suppl. seer ootmoedig dat het Ued. Agtbh. believen mogte den persoon van Tiebbe Herkes ten requeste vermeld, als substituit ijtigmeester van de vaten binnen de stad aen te stellen in plaets van de ovl Abbe Rinses en sulks in vavuer en ten voordele van Janke Jans wed. van de laetstgemelde alles op pligte en lasten daertoe staende, en tot revocatie van Ued, Agtbh. quo facto etc. requisitus, was vertekend M. van Idsinga, 7 jan 1733. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versoek ten requeste vermeld, eligeert mits desen de persoon van Tiebbe Herkes tot substituit ijtigmr. van de vaten binnen dese stad in vacuer en ten voordele van Japke Jans wed. van w. Abbe Rinses, en sulks op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheyt daer toe staende, mits dat deselve Tiebbe Herkes den eed van getrouwigheyt aflegge in handen van Presid. Burgem. deses stads, Actum 7 jan 1733, was vertekent W. Heinsius, ter ordonn. van de Magistraat M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 12 Jannuari 1733 heeft Tiebbe Herkes den eed van getrouwigheyt afgelegt Coram Commissario Heinsius, Actum dato uts, in kennis van mij secr., was getekend M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met schuldige eerbiedigheit Gerlof Jansen, burger en ingeseten deses stad, en F.A. mede wonagtig tot HRL, dat de laestgenoemde supplt. met consent en approbatie van sijn moeder Doetie Hayes wed. w. Ate Freerks, wonende tot Arum, genegen was, sijn employ als Stadskarreman over te transporteren op de eerste gemelde Gerlof Jansen, dewelke daertoe vermeent genoegsame bequamheit te hebben, dog vermits niet kan geschieden sonder consent en gratie van haer Agtbaerheden, so souden de suppltn ootmoedig versoeken dat haer Agtbh. geliefden in ''t versogte transport te accorderen en over sulks de persoon en medesupplt Gerlof Jansen in desen gedagt wederom als mede Stadskarreman quamen aen te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, waer op de suppltn haer Agbth. goede dispositie sullen afwagten qua facto (was getekent) H. Wiarda. ; Onder stonde; Cornelis Veersma, old burgem. tot HRL, volle oom van de medesuppliant F.A. ., ende Doetie Hayes als moeder en wettige voorstanderse over hun soon vorengemeld, verklaeren te samen en elk in ''t bijsonder voor ''t geheel onder afstand van alle beneficien en privilegien in de wetten volgens dese provincie en regten uitgedrukt. Dat wij niet alleen in ''t versogte transport komen accorderen, maer daer en bovende Agtb. Magistraat ten allen tijde sullen ontheffen en voor deselve in Regte te treden, en guaranderen ingevalle genoemde F.A. bij sijn meerderjarigheit enige de minste uitvlugt of aenspraek wilde doen, en hem op de minderjarigheit qaum beroepen onder verband van onse goederen met submissie ''s Hof van Friesland en alle Geregten ter eerste instantie, in kennis onse handen en gewone vertekeningen hier onder gestelt, praesiderende fiscael H. Wiarda, als schrijver deses, Datum HRL den 4 May 1734. (was get Cornelis Veersma, Doetie Hayes quod. attestor H. Wiarda. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek, eligeert mitsdesen de persoon van Gerlof Jansen tot mede aschkarreman binnen dese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende , mits doende den eed om sig getrouw en vlijtig in deselve functie te gedragen, in handen van Presid. Burgm., Actum den 5 May 1734, was get. D.D. Kempenaer, ter ordtie van de Magistraat M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 5 May 1734 heeft Gerlof Jansen den eed aschkarreman gepresteert in handen van Presid. Br. D.D. Kempenaer, in kennisse van mij secr. M. van Idsinga. (Aanstelling Stad HRL 1731-1759) geeft Ued. Agtbaarheden met alle Eerbiedigheyt te kennen F.A. vrijgesel en ijtigmeester van de vaten binnen dese Stad dat het Ued. Agtb:belieft heeft, den suppliant voormaels te begunstigen met de voornde:functie en daer benevens, tot het waernemen en bedienen, van het selve ijtigmeestersfunctie als substituit aen te stellen Abbe Rinses Cuiper in sijn leven Mr Cuiper en borger faendrik alhier ter stede, dan door desselfs versterven de substitutie van meergemelde functie is komen te cesseren, en de supplt. wel gaerne soude sien dat Tiebbe Herkes, sijnde een knegt van w: Abbe Rinses voors. in vavuer van desselfs wed. :Janke Jans als substituit het functie van Ytijgen van de vaten binnen dese Stad quam waer te nemen dies, genoegsaem capabel, edog sulks niet kunnende geschieden als met Consent en approbatie van Ued. Agtbh: soo versoekt den supplt. seer ootmoedig dat het Ued. Agtbh:believen mogte den persoon van Tiebbe Herkes ten requeste gemeld, als substituit Ytigmeester van de vaten binnen dese Stad aen te stellen in plaets van de ovl Abbe Rinses en sulks in vavuer en ten voordele van Janke Jans wed. van de laatstgemelde, alles op pligte en lasten daer toe staende en tot revocatie van Ued. Agtbh:quo facto etc. requisitus, was vertekend H. Tuininga, primo 1733. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versoek ten requeste gemeld, eligeert mits desen de persoon van Tiepke Herkes tot substituit Ytigmr: van de vaten binnen dese Stad in vavuer en ten voordele van Janke Jans wed. van w:Abbe Rinses, en sulks op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheyt daer toe staende mits dat deselve Tiebbe Herkes den eed van getrouwigheyd aflegge in handen van de presid. burgemr: deses Stads, Actum den 7 Jannuari 1733 was vertekend V. Heinsius, ter ordtie van de Magistraet M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den12 Jannuari 1733 heeft Tiebbe Herkes den eed van getrouwigheyt afgelegt coram commissaris Heinsius, Actum dato uts. In kennisse van mij secrt. was vertekend M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); geeft met onderdanigheit te kennen F.A., ijtigmr der vaeten en burger binnen HRL, als dat hij supplt:enige jaeren geleden door Haer Agtbh:is aengestelt en begunstigt met genoemde functie als ijtigmr der vaeten alhier, welk officie tot nog toe door Haer Agtbh:consent is geadministreert bij de persoon van Janke Jans wed. van w:Abbe Rinses, in leven mr kuiper binnen dese stad, dog den supplt:nu vermenende selfs de jaeren en bequaemheit te hebben bekoomen om met permissie van Haer Agtbh:dito bedieninge te kunnen waernemen, dogh wetende dat sulks buyten Haer Achtbh:toelatinge niet ken en vermagh te geschieden. Soo koomt den supplt:bij desen gedienstelijk aen Haer Agtbh: versoeken ten einde Haer Agtbh:gelieven hem supplt:bovengemeld tot het administraeren van soors:officie te qualificeren, en ten dien einde hem als originele ijtigmr der vaeten binnen dese Stad onder ede te nemen, quo facto etc:get:M.J. van Idsinga. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versoek authoriseert mits desen de supplt:F.A. tot ijtiger van de vaeten binnen dese stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den eed van getrouwigheyt in handen van de presid. burgemr deses stads; Actum den 2 mei 1735, get: C.G. van Sloten, ter ordtie van de Magistr., M. van Idsinga; Nog Stonde; Op heden den 2 mei 1735 heeft F.A. als ijtigmr der vaeten den eed van getrouwigheit in handen van de presid. burgemr. van Sloten gepresteert; In kennis van mij secrets get:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar tractement zijnes diensten als ijtiger der vaten, 1 mei 1751: f. 80:0:0 (GAH428); id. 8 kwartalen tractement, waarvan het eerste verscheen 1 aug 1748 en het laatste 1 mei 1750, kwit. op 8 ordonn, mei 1750: f. 160:0:0 (GAH427); Geeft met Schuldige Eerbied te kennen F.A. IJtiger der vaten binnen deese Stadd dat door t overlijden Van Lammert Rinses, Subst IJtiger de Zelve Subst is Comen te Vaceeren en derhalven Noodig Zijnde dat een ander die bedieninge Waerneeme Soo Versoekt den Supplnt dat Ued Achtb de Persoon Van Abbe Rinses gelieven te Nomineeren tot Subst IJtiger der Vaten binnen deese Stad welke persoon Zulx insgelijx zeer Submisse van Ued Achtb zal afwagten Quo facto reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende het versoek ten requeste gedaen eligeert Mits desen de persoon van Abbe Rinses tot Subst. IJtiger der vaten binnen HRL op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende Mits doende den Eed Van Getrouwigheit in Handen van de hr praesid Burgermr binnen deeses Stads actum den 7e Xber (=december) 1729 vert Jacobus Corver Ter ordtie Van de Magistr abs sec vert M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 7e xber 1729 heeft de persoon Van Abbe Rinses den eed als Subst. IJtiger der Vaten Gepraesteert in handen Van de hr praesid Br Corver In kennisse van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Freerk Aukes zie: Molenaar
Freerk Aukes Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert een en negentig den 12 apr is geb Freerk zv Auke IJpes en Johanna Hendriks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 Sept. 1816
Freerk Baukes ovl 21 jun 1804 HRL, oud 72 jaar
Freerk Baukes zie ook: de Boer; geb 20 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv Bauke Freerks en Aukje Tjeerds
Freerk Beernds huwt met Trijntie Minnes, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 mei 1769
Freerk Bootes F.B. ende Antje Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruid Abel Dirks, mr schoenmacker, 14 Mrt 1744; huwt met Antje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameerd 15, 22 en 29 mrt en getrouwd den 14 apr 1744; ovl/begr. 13 nov 1789 HRL, oud 73 jaar; kind: Pieter Freerks, ged 15 apr 1755 Grote Kerk HRL; kind: Boote Freerks, ged 19 jan 1751 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Freerks, ged 3 apr 1746 Grote Kerk HRL; kind: Jan Freerks, ged 21 apr 1744 Grote Kerk HRL
Freerk Bootes huwt met Hiske Willems, kind: Boote Freerks, ged 2 okt 1742 Westerkerk HRL
Freerk Dirks woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 176, 1 mrt 1804
Freerk Dirks gebruiker van wijk H-120, gealimenteerd; eigenaar isGeref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Freerk Dirks zie ook: Akkerboom; F.D. en Aafke Dirks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 1 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Louisa Fredriks, geb 5 dec 1810, ged 8 jan 1811 Grote Kerk HRL; kind: Frederik Dirks, geb 12 dec 1786, ged 31 dec 1786 Grote Kerk HRL
Freerk Doedes zie: Mokken
Freerk eyses ovl voor 1815; wed. F. IJ. eigenaar en gebruiker van wijk C-115, winkeliersche, 1814. (GAH204); F.E. ende Eva Besling, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 jan 1808; ondertrouw HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 80, 28 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804
Freerk Foekes ged 23 dec 1756 Westerkerk, zv Foeke Freerks en Lijsbeth Cornelis
Freerk Fontein ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 346:14:0 ter zaake geleverde pelde garst, 2 jun 1801, quit. no. 26 (GAH1133); id. f. 24:0:0, 31 dec 1805, quit. no. 7 (GAH1138); id. f. 23:0:0, 19 may 1806, quit. no. 45 (GAH1138)
Freerk Fontein Jan Tobias, commissaris der beurtschippers van HRL op Amsterdam en v. v., had een kajuit verhuurd aan 2 personen tegelijk, met name Doetje Johannes Albada en F.F. Na confessie geexcuseerd van de boete, doch gecondemneerd in de kosten, do. 4 sep 1800 (GAH46)
Freerk Fontein Jan Fontein op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 2457:12:0, waar van f. 1000:0:0 op lijfrenthe, op naam van F.F., nog f. 1000:0:0 op lijfrenthe op namen van Tjalling Fontein, het overige op Losse renthen (GAH650)
Freerk Fontein leent geld aan gemeente bestuur t. b. v. Stadsweeshuis in 1803
Freerk Fontein Janszoon geb 23 sep 1786 HRL, ovl 25 dec 1834 HRL, huwt met Ingena Hannema op 18 nov 1819 HRL, huw.afk. 7 en 14 nov 1819, zeehandelaar in 1843, huw.get. bij T. Tjallingii en E.P. Hannema 1816, id. bij S.S. Hingst en E.J. Fontein, broeder bruid. 1823, zv Jan F, en Aafke Tjallingii; BS huw 1816, huw 1819, huw 1823, ovl 1834, ovl 1843, regattdv1826-93; geb 23 sep 1786, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; in 1827, no. 65; id. 1828, no. 12, grootboeknr. 1170, deel 2: 80 Caroliguldens; id. 1828, no. 115; id. 1829, no. 94; id. 1830, no. 31; id. 17 feb 1831, no. 51; id. 8 mrt 1832, no. 82; id. 27 feb 1833, no. 55; id. 11 feb 1834, no. 74; (geen boeknr. vermeld); Franeker, Sectie C, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 11, legger nr. 167, Opvaart als Bouwland, grootte 1590 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. eigenaar van perceel nr. 13, legger nr. 167, Bosch en Bouwland, grootte 340 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1832); Franeker, Sectie C, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 19, 25, 26, 27, 29, 32, 36, 38 en 39, legger nr. 167, Weilanden, grootte resp. 19460 m2, 3520 m2, 17890 m2, 13520 m2, 12930 m2, 33470 m2, 5680 m2, 17260 m2 en 32950 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2 en 2/3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie C, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 20, 21, 28, 30, 31, 33, 34 en 35, legger nr. 167, Bouwland, grootte resp. 3100 m2, 10040 m2, 27160 m2, 13760 m2, 12290 m2, 21140 m2, 18290 m2, en 700 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1, 2/3, 2/3, 2, 2, 2, en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie C, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 22, legger nr. 167, Pleiziertuin, grootte 5560 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie C, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 23, legger nr. 167, Huis en Erf, grootte 2320 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 63; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie C, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 37, legger nr. 167, IJster of Weiland, grootte 1010 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie C, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van de percelen nrs. 40, 66, 67, 68, en 75, legger nr. 167, Weilanden, grootte resp. 14780 m2, 28530 m2, 23010 m2, 5080 m2, 17340 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 3, 4 en 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker Sectie C, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 41 en 74, legger nr. 167, Bouwland, grootte resp. 11660 m2 en 11710 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3 (67, 33) en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie C, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 99, legger nr. 167, Bouwland, grootte 11890 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 108, legger nr. 167, Weiland, grootte 13180 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 110, legger nr. 167, Plazier Tuin, grootte 4850 m2, klasse onbebouwd 1; Bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 111, legger nr. 167, Huis, grootte 1520 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 180; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 112, legger nr. 167, Bouwland, grootte 1360 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie D, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 364, legger nr. 167, Tuin, grootte 650 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 365, legger nr. 167, Huis, grootte 1190 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 366, legger nr. 167, Boomgaard, grootte 1300 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 367, legger nr. 167, Weiland, grootte 680 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); od. perceel nr. 368, legger nr. 167, Moestuin, grootte 310 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie D, 1832: F.J.F. Koopman te HRL en mede-eigenaren van perceel nr. 369, legger nr. 169, Opvaart als Bouwland, grootte 2070 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie D, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 370, legger nr. 167, Bouwland, grootte 24510 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Fran. dl1832); id. percelen nrs. 376, 406 en 407, legger nr. 167, Weilanden, grootte resp. 3440 m2, 12840 m2 en 19130 m2, klasse onbebouwd resp. 4, 4/5 (67, 33) en 4/5; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie B, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 381a en 382, legger nr. 80, Weilanden, grootte resp. 18942 m2 en 16709 m2, klasse onbebouwd: beide 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 542 en 543, legger nr. 80, Weilanden, grootte resp. 21910 m2 en 25730 m2, klasse onbebouwd: beide 4; (Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 545, 546, 547 en 548, legger nr. 80, Weilanden, grootte resp. 8385 m2, 31550 m2, 13416 m2 en 9455 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 4 en 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 560 en 561, legger nr. 80, Weidlanden, grootte resp. 14743 m2 en 9990 m2, klasse onbebouwd resp. 3 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 572, legger nr. 81(!), Weidland, grootte 3660 m2, klasse onbebouwd 2; (Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 695, legger nr. 81(!), Weidland, grootte 22864 m2 klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 708 en 714, legger nr. 80, Weidlanden, grootte resp. 19676 m2 en 12174 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 730, legger nr. 80, Dooyummer Laan als Weg, grootte 4370 m2, onbelast; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van de percelen nrs. 397-399 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 221, resp. 90, 133 en 240 m2, resp. pakhuis, plaisiertuin, en pakhuis, klasse onbebouwd: alle 3, belastbaar inkomen bebouwd resp. 42, nihil, en 48. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 791 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 221, pakhuis, 70 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 934 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 221, zoutkeet, 430 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van percelen nrs. 936-939 te HRL, legger nr. 221, resp. pakhuis en erf, stal en wagenhuis, huis en tuin, huis, resp. 75, 75, 450 en 84 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 42, 45, 300 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 970 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 221, pakhuis, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van percelen nrs. 510 en 511 Sexbierum sectie A, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 105, resp. weiland, weiland, resp. 12600 en 11650 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. van perceel nr. 515 Sexbierum sectie A, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 105, weilnd, 10350 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109)
Freerk van Getsen huwt met Bregtje Klazes, kind: Pieter, geb 25 sep 1790 Franeker, optekenaar der tollen te Franeker 1809-1811; BS ovl 1860; ontvangt van het gemeentebestuur als optekenaar der tollen te Franeker 1/4 jaar tractement, 31 Wintermaand 1809: f. 17:10:0; id. een half jaar, 30 Zomermaand 1810: f. 35:0:0; id. 31 Wintermaand 1810; id. 30 jun 1811; id. als Commissaris van het Franeker Veer te Franeker een half jaar tractement van 1 jul tot 31 dec 1811: f. 35:0:0; hij wordt opgevolgd door Foppe Molenaar als optekenaar der tollen, 1809; (geen boeknr. vermeld)
Freerk Geukes huwt met Stijntie Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 26 mei 1760
Freerk Hansen ged 12 nov 1769 Grote Kerk HRL, zv Hans Femmes en Willemke Freerks; kind: Freerk Hansen, ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Freerk Harings zie: van der Zee
Freerk Harmens ovl voor 1835 Heeg, huwt met Riemke Harms, kind: Antje Freerks, geb ... ; BS huw 1834
Freerk Hauwen huwt met Johanna Martens, kind Hauwe Freerks, ged 19 sep 1769 Grote Kerk HRL
Freerk Heeres en Lijsbert Clases, beyde van HRL, huw.aang. 10 jan 1733 HRL, comende voor de bruyd Sweerd Uerds; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Freerk Hendriks van Kornwerd, huwt met Geiske Reinderts van HRL, sijn geproclameert den 29 desember 1739 en den 3-10 Januarius en den 12 dito 1740 getrouwt in de Westerkerk; F.H. van Cornwerd ende Geiske Reinders van HRL, koomende voor de bruit Wouter Jetses aldaar, 5 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL
Freerk Hendriks Jurjen Jansen ende Anneke Hendriks beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs oom F.H., 24 Aug 1743
Freerk Hessels zie: Foekema
Freerk Hofma ovl voor 1867, huwt met Jacobje Gerbens, kind: Sjoukje H, geb Lippenhuizen; BS ovl 1866
Freerk van der Hout van de Leek ende Antie Jochems tot HRL, koomende wegens de bruidegom en bruid de koopman F. vd. H. met vertoninge van verklaeringe van des vaders consent en attestatie dat de geboden op den 22 deeses wettig waeren aengegeven op de Leek, 24 Oct 1744 ; ovl 1 feb 1790 HRL, oud 89 jaar; Wijnant Heering (mog. : Haring), ende Bolette Roelofs beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs broodheer F. vdH., 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Freerk Jacobus ged 17 feb 1750 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Folkerts en Janke Freerks
Freerk Jacobs huwt met Sibbeltje Cornelis, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 mei 1757
Freerk Jannes F.J. en Doedtje Freerks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Freerk Jans zie: de Boer, Fontein Janszoon, Gastrik, Hoekstra, Repko, Visser, Westerveld
Freerk Jans ged 7 feb 1740 Grote Kerk HRL, zv Jan Harmens en Trijntje Freerks
Freerk Jans ende Trijntie Siberens, beide van HRL, huw.aang. 17 may 1738 HRL, komeende voor de Bruit Age Jacobs, pannebacker; huw.aang. HRL 1738; huwt met Trijntje Sijbrandts, kinderen: Jan, Sijbren, Gerritje en Willemke Freerks, allen ged 4 jun 1748 Westerkerk HRL
Freerk Jans ged 20 apr 1760 Grote Kerk HRL, zv Jan Gerbens en Bettje Freerks
Freerk Jans woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Freerk Jans Remonstreert met eerbied Gerardus Veldt ordris Korendrager binnen deze Stad, dat den Suppliant zig voor ''t tegenwoordige in zodanige omstandigheden bevindt, dat het hem van zeer grote dienst en nuttigheid Soude zyn, indien UEd Achtb:hem geliefden te permitteren, deze bedieninge Voor eenige tyd door een Subst te laten Waarnemen; Soo neemt dezelve de Vrymoedigheid zig deswegens aan UEd Achtb te addresseren, met onderdanigst Versoek, dat UEd Achtb hem deze gunste gelieven te bewijzen, van de persoon van F.J. als Subst Korendrager te qualificeren en aan te Stellen, die ten dien einde zig mede op ''t eerbiedigst aan UEd Achtb:presenteert en derselver gunstig appt met Verlangen te gemoete ziet. quo facto (get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Versoek authoriseert de mede Supplnt F.J. om de bedieninge Van korendrager als Subst waar te neemen, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 7sep17 57, (was get:) Lourens Tabes, onderstonde, Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jurjurandum praestitit coram Preside Tabes, dato uts:In kennisse van my Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Freerk Jans F.J. van Almenum en Sijtske Klaases van Midlum, laatst geproclameert en hier getrouwd op dato dezes 15 jun 1777, na vertoonde adtestatie van Midlum, getekent Agg:Haitsma Theol. doctor en P.L. Galama, Schooldienaar aldaar
Freerk Jans ovl voor 1815; erven eigenaar van wijk C-176, gebruiker is Dirk W. Visser, schipper, 1814. (GAH204)
Freerk Jans ovl voor 1815; wed. F.J. gebruiker van wijk G-257, medegebuiker is Jan Dijkman vrouw eigenaar is Lodewijk Meyer, 1814. (GAH204)
Freerk Jansen balsteenleverancier 1751
Freerk Jansen koopt een huis in 1800
Freerk Jans ovl voor 1816, huwt met Grietje Berends Vogelzang, schoenmaker, kind: Adriaanke Freerks, geb 1789 HRL; BS huw 1815, ovl 1846; F.J. en Grietje Berends, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 apr 1787 HRL, en zijn getrouwd den 9 daaraanvolgende; kind: Jan Freriks, geb 10 jul 1787, ged 31 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Adriaantje Freeriks, geb 3 nov 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL; kind: Beerend Freriks, geb 25 aug 1792, ged 11 sep 1792 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Andele Jans Dreyer en Baukje Berends Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen dat aan ons ten vollen bekend is dat F.J. in leven wettige man van Grietje Berends en wonende te HRL, aldaar is Overleden in de Maand feb 1795, gevende voor redenen van wetenschap dat wij beiden uit hoofde van familiebetrekkingen bij deselfs afsterven en begravenis hebben tegenworodig geweest. HRL den 14 nov 1815
Freerk Jans Fredrik J, soldaat onder de compie van Capt. Suur in ''t Regiment B. Leeve, in guarnisoen tot HRL, en Antje Hotses van voors:Stadt komende weegens de bruid Jacob Hettes, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van de commanderende officier van de Compagnie, de luitenant L. Fledderus, 4 Jan 1749; huwt met Antje Hotses, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 jabuari 1749 en den 21 dito getrouwdt
Freerk Jans F.J. ende Geertje Harkes, beide van HRL, komende wegens de bruid Johannes Freerks desselfs swager, 18 dec 1751; huwt met Geertje Harkes, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 desember 1751 en den 2 jan 1752 den 18 dito getrouwdt
Freerk Jennes ovl 16 mrt 1804 HRL, oud 62 jaar; woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Doetje Freriks, kind: Antje Freriks, geb 19 jul 1792, ged 12 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Antje Freriks, geb 25 apr 1787, ged 20 may 1787 Grote Kerk HRL
Freerk Johannis F.J. ende Joukjen Douwes, beyde van HRL, comparerend des bruidegoms vaeder en de bruids moeder, 13 Feb 1745; huwt met Joukjen Douwes, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 Februar 1745 en doen ook getrouwdt; kind: Trijntie Freerks, ged 19 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Freerks, ged 6 jan 1754 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Freerks, ged 10 okt 1752 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Freerks, ged 15 dec 1750 Grote Kerk HRL, moeder als Sjouwkje D. ; kind: Johannis Freerks, ged 10 dec 1748 Grote Kerk HRL
Freerk Klases zie: de Bruin, van der Meulen
Freerk Klaases ged 12 jan 1744 Grote Kerk HRL, zv Klaas Freerks en Marijke Ages
Freerk Cornelis ged 16 may 1747 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Freerks en Marike Jans
Freerk Leenerts ged 24 aug 1769 Westerkerk HRL, zv Leenert Joannes en Aafke Thomas
Freerk Lijkles huwt met Antje Baukes, kind: Jan Freerks, geb 28 nov 1772, ged 15 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Freriks, geb 25 aug 1779, ged 7 sep 1779 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Freriks, geb 15 may 1783, ged 9 jun 1783 Grote Kerk HRL
Freerk Lijkles zie ook:de Boer; F.L. ende Fokje Haayes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sake S. van der Mey, deszelfs neef, 9 jul 1791; ondertrouw HRL; F.L. en Fokje Hayes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1791 en zijn getrouwd ten zelfden dage; Olphert Simons ende Sijtske Freerks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader F.L., met een gebod in de week, 15 sep 1792; ondertrouw HRL; F.L. en Wytske Webber, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 aug 1808; ondertrouw HRL; woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Betting Freerks, geb 21 jul 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: W. Nicolaas
Freerk Lolkes Hidde Sipkes ende Jaapjen Jacobs beyde van HRL, koomende weegens de bruid F.L. desselfs steevaeder, 11 Jan 1749; Hessel Jarigs en Jaapjen Jacobs, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevaeder F.L., 9 May 1744
Freerk Lucas huwt met Vrouwkje Michiels, kind: Lucas Freerks, ged 20 dec 1744 Grote Kerk HRL; kind: Jurjen Freerks, ged 17 dec 1741 Grote Kerk HRL; Haytse Wouters en Aaltie Atses, beide van HRL, huw.aang. 25 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit F.L. ; huw.aang. HRL 1737
Freerk Martinus woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Freerk Minnes F.M. ende Mettje Oebles Cuipers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Roelof van Dijk, goede bekende, 2 okt 1790; ondertrouw HRL; Franke M. en Metje Oebles Kuiper, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 oct 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Freerk Nicolaas zie: de Boer
Freerk Pijters Pijter Gales en Rinske Pijters, beide van HRL, huw.aang. 28 jul 1735 HRL, Comende voor de bruid Freerk Pijters, desselfs Broeder; huw.aang. HRL 1735
Freerk Pieters huwt met Corneeliske Jacobs, kind: Jacob Freerks, ged 4 sep 1742 Grote Kerk HRL
Freerk Pieters ged 5 jan 1755 Westerkerk HRL, zv Pieter Freerks en Lolkjen Zijbrens; F. Pijtters, ged 17 dec 1747 Westerkerk HRL, zv Pijtters Freerks en Lolkjen Sijbrens; ged 23 may 1741 Grote Kerk HRL, zv Pieter Freerks en Lolkjen Sijberens
Freerk Pijters huwt met Eelkje Pijters, kind: Aafke Freerks, ged 17 jan 1762 Westerkerk HRL
Freerk Pieters ged 4 nov 1759 Westerkerk HRL, zv Pieter Freerks en Eelkien Pieters
Freerk Pieters woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Freerk Pyters Geeft UEd Achtb:met Schuldige eerbied te kennen Roelof Tjerks mede gesworen Korendrager alhier, dat hy gaarne zag dat zyn swager F.P., Varendsgezel mede alhier, beswaard met een groot huisgezin, en om het zelve zoo veel mogelijk te maincteneren, als Substituit Van de Supplnt in die bedieninge mogte worden aangesteld, zynde tot het waarnemen dies mede wel bequaam, en hier tot UEd Achtb:consent wordende Vereischt, zoo Versoekt de Supplnt met reverentie UEd Achtb:toestemminge in deezen, en dat zyn Voornoemde Swager F.P. tot zijn Substituit Korendrager mag worden aangesteld, op lasten, pligten, profijten, gehoorzaamheden en den Eed van getrouwigheid daar toe Staande, ''t welk mede de eerbiedige begeerte is van Voorsr F.P. q:f:etc. requisitus R:B: Lanting. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Verzoek, Authoriseert de mede Supplnt F.P. om de bedieninge van Korendragen als Subst waar te neemen, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 7 sep 1757, (was get:)Lourens Tabes, (onderstonde/Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praeside Tabes dato uts. In kennisse van my Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Freerk Pieters Geeft UEd:Achtbaerheden met schuldige Eerbiet te kennen Pieter Freerks, Raetelaer binnen deese Stadt van de Havenwagt, dat hij supplnt wel genegen zoude zijn om gemelte zijn functie over te draegen aen sijn zoon F.P. sijnde een persoon tot het waernemen van gemelte functie bequaem daer ter contrarie den supplnt die bedieninge zeedert dat zijn eene hand in de moddermolen heeft bezeerd niet wel bedienen kan, en naedemael zulx niet kan geschieden als met consent en approbatie van UEd: Achtbaerheden, zoo versoekt de supplnt beneffens zijn zoon F.P. seer ootmoedig UEd:Achtbaerheden gelieven hem F.P. tot Raetelman in plaets van sijn vaeder Pieter Freerks aen te stellen op lasten pligten en profijten daer toe staende quo facto etc: was getekent J.M. Tuininga. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert en nomineert mits deesen de meede supplnt F.P. tot ordrs Ratelwagt binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheit Actum den 21 nov 1740 (was getekent), J. Agema Ter Ordtie van de magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 21 nov 1740 heeft F.P. den eed van getrouwigheit als ordrs Ratelwagt gepresteerd voor de Hr. Presid. Burgemr. Agema. In kennisse van mij secrts (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Freerk Pieters F.P. en Grietje Sakes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Reyndert Freerks, geb 30 sep 1791, ged 16 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Freerks, geb 1 sep 1794, ged 23 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Freerks, geb 29 jul 1798, ged 7 aug 1798 Grote Kerk HRL
Freerk Pijters F.P. wyf onder Almenum, old 67 jaer
Freerk Pieters huwt met Hijlkjen Heeres, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 20 en 27 May 1742 en doe ook getrouwt; F.P. ende Hijlkjen Heeres, beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs Broeder Ype Heeres, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntie Freerks, ged 11 jul 1758 Grote Kerk HRL; kind: Heere Freercks, ged 8 jun 1755 Grote Kerk HRL; kind: Antje Freerks, ged 24 jul 1753 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Freerks, ged 26 jul 1750 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Freerks, ged 17 sep 1747 Grote Kerk HRL; kind: Claaske Freerks, ged 3 aug 1744 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Freerks, ged 8 jan 1743 Grote Kerk HRL
Freerk Rinkes F.R. en Doedtje Dirks Siderius, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 8 mrt 1778 HRL, en toen getrouwt
Freerk Ruirds mr bakker in 1764-1781, ovl medio aug 1782; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:0:0 terzake bakloon van weiten als roggenbrood, vlgs kwit. 5 jan 1762. (GAH1092); id. f. 9:10:0 voor 17 bakten roggen en 2 bakten weitenbrood van 6 jan tot 10 apr 1762, vlgs kwit., 4 mei 1762. (GAH1092); id. 26 mei 1763, kwit. no. 7. (GAH1093); id. kwit. no. 10, 1 mei 1764. (GAH1094); id. f. 9:0:0 voor 18 bakten brood van 4 mei tot 30aug, 26 okt 1762. (GAH1092); id. f. 11:0:0 terzake 22 bakten brood, 4 jan 1763. (GAH1093); id. 10 jan 1764, kwit. no. 6. (GAH1094); id. f. 8:10:0 wegens loon van 17 bakten brood, id. no. 11, 6 aug 1763. (GAH1093); id. f. 8:0:0 wegens 16 bakten brood van 4 mei tot 31 aug 1764, 4 sep 1764. (GAH1094); id. f. 18:0:0 wegens 36 bakten brood en weggen van 7 sep 1764 tot 29 apr 1765, kwit. no. 4 30 apr 1765. (GAH1095); id. kwit. no. 2, 31 dec 1765. (GAH1096); id. f. 8:10:0 voor 16 bakten brood en een dito weggen f. 10 stuivers, 29 apr 1766, kwit. no. 7. (GAH1096); id. voor 17 bakten brood het bakt tot 10 stv, van 3 mei tot 1sep, kwit. no. 13, 1 sep 1766. (GAH1096); id. f. 22:0:0 van 44 bakten roggen en weitenbrood van 8 sep 1766 tot 26 mei 1767 kwit. no. 5, 26 mei 1767. (GAH1097); id. f. 13:0:0 wegens 26 bakten brood f. 10 stuivers ijder bakt van 2 jun tot 21 nov 1767, kwit. no. 10, 24 nov 1767 (GAH1097); id. f. 19:0:0 wegens 38 bakten brood, kwit. no. 3, 28 jun 1768. (GAH1099); id. f. 25:10:0 wegens bakloon van 51 bakten brood 18 stuivers ''t bakt, van jul 1768 tot mei 1769, kwit. no. 5, 26 mei 1769. (GAH1100); id. f. 27:0:0 wegens bakloon van 30 mei 1769 tot 19 apr 1770, kwit. no. 2, 24 apr 1770. (GAH1101); id. f. 15:10:0 wegens 31 bakten brood tdv het Wees huis gedaen van 27 apr tot 10 nov 1770 ingesloten, kwit. no. 12, 17no v1770. (GAH1101); id. f. 17:10:0 tersaeke bakloon van roggen en weiten brood tot 3 mei 1771 incluis, kwit. no. 3, 7 mei 1771. (GAH1102); id. 25:0 - . wegens 50 bakten brood van 11 mei 1771 tot 19 feb 1772, kwit. no. 3 3 mrt 1771. (GAH1102); id. f. 16:0:0 voor 32 bakten brood f. 10 stuivers ieder bakt, kwit. no. 9, 6 nov 1781. (GAH1112); id. f. 12:0:0 wegens 24 bakten brood van 29 dec 1780 tot 1 may 1781 f. 10 stuivers ieder bakt, kwit. no 11, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 18:10:0 voor 37 bakten brood ih Weeshuis, kwit. no. 6, 30 apr 1782. (GAH1113); id. aan de erven van F.R. f. 12:10:0 wegens verdiend loon als bakker ih Weeshuis van mei tot 30 aug 1782, kwit. no. 11, 10 sep 1782. (GAH1113)
Freerk Scheer F.S. en Klaaske Bennes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 jan 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Freerk Schiere ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 9:10:0 terzake katoenen garens in het Weeshuis geleverd, 14 dec 1735, kwit. no. 4 (GAH1066); id. f. 32:7:0 terzake linnen door hem tbv het Weeshuis geleverd, 28 okt 1737, kwit. no. 28 (GAH1067); id. wegens levering van 2 stukken doek tbv het Weeshuis geleverd, 25 mrt 1738, kwit. no. 12: f. 57:8:0 (GAH1068)
Freerk Schotsman hopman in 1730; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis . -15:0 weegens de leverantie van dit nieuw schrijfboek, sonder ord., 6 dec 1730. (GAH1060); id. f. 24:16:0 weegens schrijfgereedschappen en schoolboeken door hem tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 22, 24 nov 1730. (GAH1060); huwt met Trijntje Dirks; vdGaast begraaflijst; weesvoogd, betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis: f. 45:10:0 terzake spinloon verdiend van Jacob Lakeman, 22 sep 1734 (GAH1064); id. f. 40:0:0 door de weesjongen Robijn Johannes bij Beern Alberts met weven verdiend, 3 aug 1734 (GAH1064); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 653:12:14 terzake de magistraat tot HRL had geprocedeerd volgens de resolutie van Ed. Moog., dat deze gelden voormaals onder de Roomse Kerk gehoren zouden komen voor de helft ten voordele van het Stadsweeshuis binnen HRL, 18 aug 1734 (GAH1064); pro memoria: betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis een Lands obligatie ten laste der provincie in kapitaal 256 gulden, met no. 383, van Resolutie de 19 jul 1704, de interesse zullende verschijnen 21 jul 1735 (GAH1064); id. een recipis gepasseerd van Jan Wybrens Wijngaard, ontvanger van de Stadshuiszittende Armen in HRL wegens een obligatie ten laste van Grietie Jelles wed. van Hibbe Yaebes, groot in kapitaal 227 gulden, waar aan het Stadsweeshuis de helft competeerd, de interesse tegen 3 1/2% verschijnt 6 mei 1735, 18 aug 1735 (GAH164); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 339:4:0 terzake het derde en laatste termijn van het huis ''De Oude Pinas'' genaamd, van Dirk Hugens gekocht en betaald het Weeshuis voor 2/3 deel in eigendom geweest hebbende, 24 aug 1734 (GAH1064); ontvangen van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 205:16:0 terzake 8 witte stukken carsayen door hem tbv het Weeshuis geleverd, 7 sep 1734, kwit. no. 32 (GAH1064); id. f. 1:10:0 wegens het maken en leveren van dit nieuwe schrijfboek, zonder ordonn., 7 dec 1733 (GAH1064); id. f. 1:0:0, 5 dec 1738 (GAH1068) en 1069); id. 5 dec 1739 (GAH1070); id. 5 dec 1741 (GAH1072); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 50:0:0 door de weesjongen Jacob Tjallings in 1 jaar verdiend bij Hendrik Jans met timmerwerk, 26 mei 1735 (GAH1065); id. f. 10:0:0 door de weesjongen Ofte Teunis in . . jaar bij Hendrik Jans met timmerwerk verdiend 26 mei 1735 (GAH1065); id. f. 28:0:0 door de weesjongen Matheus Romkes in 1 jaar verdiend bij Gelinda met gleibakken, 26 mei 1735 (GAH1065); id. f. 55:0:0 door de weesjongen Jelle Pieters in 1 jaar verdiend bij Gelinda met gleibakken, 26 mei 1735 (GAH1065); id. f. 49:5:4 die hem waren behandigd van de diaconen der gereformeerde kerken alhier, die zij abusievelijk uit het sterfhuis van Hijlkje Meynerts, wiens nagelaten dochter in het Weeshuis gealimenteerd wordt, 14 jun 1735 (GAH1065); id. f. 129:11:4 terzake de 2 laatste termijnen van de verkochte huizinge in de Karremansstraat, komende van de kinderen Janke Jans en Hendrik Minnes, wordende in het Weeshuis gealimenteerd, 12 jul 1735 (GAH1065); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 9:2:0 restitu-tie door hem gedaan aan de boedel van Otte Jurriens wegens nog openstaande schulden, 12 jan 1734, kwit. no. 3 (GAH1064); id. wegens de inkoop van klomphout tbv het Weeshuis, 28 mei 1734, kwit. no. 15 (GAH1064); id. terzake boeken en papier tbv het Weeshuis geleverd, 9 nov 1734, kwit. no. 40: f. 19:15:0 (GAH1064); id. 18 nov 1738, kwit. no. 19: f. 14:11:0 (GAH1068); id. 30 okt 1742, kwit. no. 20: f. 12:19:0 (GAH1072); betaalt door de old-hopman S. f. 7:5:0 terzake verschot door hem gedaan tot inkoop van klomphouten, 28 jun 1735, kwit. no. 30 (GAH1065); ontvangen van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 1:2:0 terzake het maken en leveren van dit nieuwe schrijfboek, zonder ordonn., 4 dec 1735 (GAH1065); id. 2 dec 1736: f. 1:4:0 (GAH1067); id. zonder ordonn. 5 dec 1735: f. 1:4:0 (GAH1066); id. 5 dec 1741, zonder ordonn. : f. 1:0:0 (GAH1071) id. wegens levering van schrijf-school- en vraagboeken tbv het Weeshuis geleverd, 22 nov 1735, kwit. no. 45 (GAH1065); id. 19 nov 1737, kwit. no. 30: f. 12:18:0 (GAH1067); id. f. 12:18:0 terzake enige cathechisatieboekjes tbv het Weeshuis geleverd, 24 apr 1736, kwit. no. 12 (GAH1066); id. f. 22:12:0 wegens schoolboeken, pennen en papier tbv het Weeshuis geleverd, 17 nov 1739, kwit. no. 29 (GAH1069); id. 22 nov 1740, kwit. no. 32: f. 10:16:0 (GAH1070); id. alsmede leyen tbv het Weeshuis 21 nov 1741, kwit. no. 20: f. 10:16:0 (GAH1070); old-hopman in 1732, ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde schriefboeken, papier, pennen, inkt etc. tdv de Stad, ord. 20 aug 1749: f. 145:2:0 (GAH427); id. 14 mei 1730: f. 74:8:0 (GAH283); id. 16 mei 1731: 109-19 :0 (GAH283); id. 13 jul 1733: f. 192:0:0 (GAH283); id. 2 jun 1734: f. 135:5:0, (B2 83); id. 9 aug 1735: f. 230:4:4 (GAH283); id. 10 jul 1737: f. 113:19:8 (GAH283); id. 10 jul 1738: f. 89:12:0 (GAH283); id. 22 jul 1739: f. 216:11:0 (GAH283); id. tdv de sekretarie, 10 jul 1732: f. 115:7:0 (GAH283); id. alsmede aan de rentmeester en bouwmeester, 24 jul 1736: f. 81:2:8 (GAH283); gemeentebestuur betaalt aan de erven van F.S. wegens leverantie van boeken, papier etc. tdv de Stad, ord. 16 apr 1750: f. 22:14:0 (GAH427); id. beloning voor het logeren en oppassen der classicale predikanten de predikdienst door het vertrek van ds. Siccama vacant geworden hebben waargenomen, 2 jul 1732: f. 50:0:0 (GAH283); hopman in 1740, vanaf apr 1750: erven S. ontvangen van het gemeentebestuur wegens leverantie van boeken, papier, pennen sampt drukken van de Latijnse Schoolwetten, 27 jun 1740: f. 127:11:0; id. levering van boeken, papier, pennen etc. aan de Stad, 18 jul 1741: 101 Cargld en 18 stuivers; id. sep 1743: f. 122:16:0; id. 4 dec 1745: f. 114:4:0; id. 18 jul 1746: f. 110:17:8; id. 12 jul 1747: f. 108:10:4; id. 19 sep 1748: f. 122:13:0 id. 20 aug 1749: f. 145:2:8; id. 16 apr 1750: 22 Caroliguldens en 14 stuivers; id. wegens geleverd papier, pennen en inkt aan de secretarie, de rentmeester en de bouwmeester, 6 jul 1742: f. 136:13:8; id. voor het drukken van enige dingen en geleverd papier, pennen etc. : 16 jul 1744: 135 Caroliguldens en 4 stuivers; (geen boeknrs. vermeld)
Freerk Simons zie: Boomsma
Freerk Sjoerds zie: Unia
Freerk Sjoukes geb 17 dec 1796, ged 1 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Sjouke Freerks en Neeltje Klaases
Freerk Stoffels F.S. ende Hijlkjen Watses Meetje, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Cornelis Edsgers desselfs oom, 24 Oct 1750; huwt met Hijlkjen Watses Meetje, beyde van HRL, geproclameerd den 25 okt en den 1-8 Novemb 1750 en den 15 dito getrouwt; kind: Trijntie Freerks, ged 2 jun 1757 Westerkerk; kind: Stoffel Fredriks, ged 26 okt 1752 Westerkerk HRL
Freerk Tjeerds Den 2 aug 1741 heeft de magistraet aen Tjerk Swijnstra gepermitteerd om tot rogstorter te substitueren F.T., dewelke daer op den Eed van getrouwigheid heeft afgelegt. In kennisse van ons ondergs. presid:Burgemr. en Secrts uts. (Was geteekent), J. Agema en M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreerd met eerbied F.T. alhier woonagtig, hoe door ''t overlijden van Albert Seerps de bedieninge van een havenwagt is vacant geworden, waer meede den supplnt gaern soude sien dat meede begunstigd wierde, addresseerende sig ten dien einde aen UEd:Achtb:ootmoedig versoekende dat den supplnt F.T. in plaets van den overleedene Albert Seerps tot havenwagt binnen deese Stadt mag worden aengesteld op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus (was get:), B. Dreyer. ; In margine stonde; de magistraet gehoord ''t versoek accordeerende ''t zelve eligeert en nomineerd mits deesen F.T. in plaets van de overleedene Albert Seerps tot havenwagt binnen deese Stadt, op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daertoe staende en aenbehoorende mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid. Actum den 29 okt 1742 (was get) Hendrik Schaeef Ter Ordtie van de magistr:abs:sec:B. Dreyer; (Onder Stonde); Op heeden den 29 okt 1742 heeft F.T. den Eed van getrouwigheid als havenwagt binnen deese Stadt gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr. Schaef. In kennisse van mij gesw:klerck abs: sec:B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL); TJEERDS, FROUWKJE
Freerk Ulbes zie: Smit; Doede Eeltjes ende Lijsbert Fredriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader F.U., 14 may 1794; ondertrouw HRL
Freerk Wybes ende Aeltje Cornelis, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom Jan Alberts, 17 May 1749; kind: Wybe Fredriks, ged 15 jul 1750 Westerkerk HRL
Freerk Wijgers zie: Mockema
Freerk Wigers ged 12 apr 1751 Grote Kerk HRL, zv Wiger Cornelis en Pietje Gerrits
Freerk IJntes van Terns, huwt met Aaeltje Sakes, van HRL, geproclameerd den 19-26 dec 1745 en den 2 jan 1746 en doe ook getrouwt; van Tirns ende Aeltje Saakes van HRL, koomende weegens de bruid haer vaeder Sake Jacobs, 11 dec 1745; kind: Freerkje Freerks, ged 22 nov 1746 Grote Kerk HRL
Freerk Allards Scheltinga ovl 8 apr 1746, 45 jaar, Coopman, huwt met Rinske J. Roorda, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst; Rinske Jacobs Roorda, geb HRL. 7 apr 1702, doopsgezind ged 9 feb 1726 en ovl HRL. 18 apr 1759, huwt met F.A.S., koopman, op 12 aug 1724 HRL. voor het Gerecht, Geref. ged HRL. 24 feb 1701 en aldaar doopsgezind ged 27 jan 1725, ovl 8 apr 1746 HRL, begr. in de Groote Kerk, zv Dr. Allardus Scheltinga en Inskien Ruirds Terpstra; zie verder: Jacob Fransen Roorda. (Gen. Jaarb. 1984); Jan Jansen en Janke Jans, beide van HRL, huw.aang. 14 may 1735 HRL; komende voor de bruid F.S., Coopman alhier, Sijnde desselfs broodheer; huw.aang. HRL 1735; weduwe ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd touwwerk tdv de Stad, 23 sep 1750: 22 Caroliguldens en 10 stuivers (GAH428); ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 41 garnierdelen, 28 dec 1733: f. 41:0:0 (GAH283)
Freerk Aug G. van Dalsen zie: Fontein
Freerk Aukes Molenaar geb 1791 HRL, ovl 29 mei 1827 HRL, 1e huwt met IJtje Hendriks dekker op 6 okt 1816 HRL, huw.afk. 2 en 9 sep 1816, 2e huwt met Stijntje Heins Hollander op 8 apr 1825 HRL, huw.afk. 3 en 10 apr 1825, pannebakkersknecht wonende te HRL. 1824, huw.get. bij H.A. vd Molen en S.G. Hof, broeder bruidegom, wonende te HRL, 1814, id. bij A.S. Appel en A. Dirks, 1817, zv Auke IJpes M, en Janna Hendriks; BS huw 1814, huw 1816, huw 1817, ovl 1824, huw 1825, ovl 1827
Freerk Baukes de Boer zie ook: Freerk Baukes; geb 1796 HRL, ovl 3 apr 1877 HRL, 1e huwt met Tietje Harings vd Wal op 29 mei 1834 HRL, 2e huwt met Antje Lijkles de Boer, op 30 jun 1839 HRL, schuitschipper in 1851, huw.get. bij H.D. Zweering en H.J. de Boer, neef bruid 1831, zv Bauke Freerks de B., en Aukje Tjeerds; BS geb 1831, ovl 1837, huw 1839, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk C-128, supp wijk I-040, (schip)
Freerk Clases van der Meulen ovl voor 1799, uit zijn boedel wordt een huis verkocht 1798
Freerk Dirks Fontein zie ook: Jan Fontein; geb mrt 1714 HRL, ged 28 jan 1736 DG, huwt met Rijkje Jans Huidekoper; vdGaast begraaflijst, Genal. Oosterbaan; ovl 15 mrt 1793 HRL, huwt met Eva Scheltema, kinderen: Dirk F, geb 1746 HRL, Jan F, geb 1749 ... ; BS huw 1823, ovl 1839; ovl 9 mrt 1793, 77 jaar, zoutbrander, Grote Kerk; vd. Gaast, begraaflijst; huwt met Iefke Jans Scheltema, (= Eva), zie aldaar; vdGaast begraaflijst; bij ovl 77 jaar oud; ontvangt van het gemeentebestuur terzake het leiken van 27 achterstallige pramen modder uit de sloot lopende van de Franequer piep naar de paardestalling, met nog f. 8:8:0 terzake het slatten en verder leiken van dito sloot, ord. 8 okt 1749: f. 28:14:0 (GAH427)
Freerk Dirks Fontein geb 31 dec 1777 HRL, ovl 28 feb 1843 HRL, huwt met Eva van Dalsen, huw.get. bij M. vd Plaats en C. Westra, oom bruid. 1817, zeehandelaar in 1843, kinderen: aug Go?tius van Dalsen, geb 1 nov 1811 HRL, Anna F, geb 1799 HRL, Catharina F, geb 1808 HRL, Hendrik F, geb 28 okt 1810 HRL, Baudina F, geb 7 aug 1809 HRL, Dieuwke F, geb 1800 te HRL, Dirk F, geb 7 dec 1801 HRL, Augusta F, geb 1807 HRL, zv Dirk F, en Catharina Stinstra; BS geb 1811, huw 1817, huw 1825, huw 1833, ovl 1843 1846 overlijdens, ovl 1864, ovl 1871, ovl 1886, ovl 1887, regattdv1926-93; eigenaar en gebruiker van wijk A-019, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-020, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-027, pakhuis, 1814. (GAH204); oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk A-020; VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 26, 26 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; geb 31 dec 1777, wonende op de Noorderhaven in 1833, huwt met Eva van Dalsen, ovl 1843; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; in 1827, no. 96; id. 1828, no. 66 grootboeknr. 1171, deel 2: 40 Caroliguldens; id. 1829, no. 56; id. 1830, no. 81; id. 10 feb 1831, no. 30; id. 21 feb 1832, no. 62; id. 6 mrt 1833, no. 67; id. 11 feb 1834, no. 71; id. 5 mrt 1835, no. 65; id. 13 jan 1836, no. 37; id. 19 jan 1837, no. 27; id. 22 jan 1838, no. 36; id. 24 jan 1839, no. 18; id. 20 jan 1840, no. 57; id. 11 mrt 1841, no. 68; id. 12 feb 1842, no. 25; id. 31 jan 1843, no. 27; lid van het schoolbestuur zijn: Hijlke Hanekuyk, Fr. Hoekstra, A. van Ring, F.F. en Jac. Wassenaar, 19 jan 1804 (GAH50); de ''Plaatselijke School Commissie'' bestaat uit dezelfde personen als hier vermeld, nu als curatoren over de Franse School, 9 feb 1804 (GAH50); genegotieerde penningen ingevolge Resolutie van het gemeentebestuur 10 jan 1803 tot redding van het Stadsweeshuis 4%, 1803: 150 Car. glds; ongelukkig overlijden van Pieter Tetrode, wiens ongeluk de regering hartelijk betreurt; was een braaf, kundig en nuttig lid. ook voor de ganse maatschappij. In zijn plaats Haaye Tuinhout. Heeft op 4 dec 1803 bedankt en op 9 dec 1803 is aangesteld F.F., 10 dec 1803 (GAH49); burger Tuinhout maakt enige difficulteit in het accepteren van zijn post als lid van het schoolbestuur. F.F. in zijn plaats benoemd, do. 8 dec 1803 (GAH49); neemt benoeming als lid van het schoolbestuur aan, ma. 12 dec 1803 (GAH49); aangesteld Dirk C. Zijlstra als brandmeester uit een nominatie bestaande uit Jan W. Houtsma, Dirk C. Zijlstra en F.F., 15 dec 1803 (GAH49); missive van het dept. Bestuur, waarin meegedeeld wordt dat benoemd zijn in de plaatselijke schoolcommissie: Hijlke Hanekuyk, ds Freerk Hoekstra, Jacob Wassenaar, dr A. van Ring, en F.F. ; schoolopziener van Weemen krijgt hetzelfde bericht, 19 dec 1803 (GAH49); door acceptatie van F.F. is het college van het plaatselijk schoolbestuur voltallig geworden, bestaande uit: F.F. Jacob Wassenaar, Hijlke Hanekuyk, ds Freerk Hoekstra en dr. A. van Ringh. Kennisgeving hiervan aan de Franse meester en kostschoolhouder Couliboeuf de Bloqueville, de stadsmeester der Nederduitse school Wytze Feddema, de meester in het Stadsweeshuis Jan Sijbrens Reidmaker, 22 dec 1803 (GAH49); bezit een rijdpaard, 1802, belasting: f. 3:0:0 (GAH650); id. 1803, belasting: f. 3:5:0 (GAH650); id. 1804, 1805, belasting: f. 3:6:0 (GAH650); heeft 2 huisbedienden, 6e quartier, huisnr. 26+27, belasting: f. 2:10:0, 1 mei 1802, 1803, 1804, 1805. (GAH650); Oosterend, Sectie B, 1832: F.D.F., Zeehandelaar te HRL, eigenaar van percelen nrs. 70, 72, 74, 74a, 75, 79, 80a, 82 en 102, legger nr. 45, Weilanden, grootte resp. 39730 m2, 23250 m2, 43800 m2, 25810 m2, 14620 m2, 3910 m2, 760 m2, 3330 m2 en 57030 m2, klasse onbebouwd 1, behalve nr 75: 2; (bron: Kad. Atlas Henn. dl., 1832); Oosterend, Sectie B, 1832: F.D.F., Zeehandelaar te HRL, eigenaar van perceel nr. 80, legger nr. 45, Boomgaard, grootte 1410 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Oosterend, Sectie B, 1832: F.D.F., Zeehandelaar te HRL, eigenaar van perceel nr. 81, legger nr. 45, Huis en Erf, grootte 2240 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Henn dl, 1832); Oosterend, Sectie C, 1832: F.D.F., Zeehandelaar te HRL, eigenaar van percelen nrs. 355, 388, 391 en 405, legger nr. 45, Weilanden grootte resp. 32650 m2, 19240 m2, 21523 m2 en 63300 m2, klasse onbebouwd 3 voor nrs. 355 en 388, klasse onbebouwd 2 voor nrs. 391 en 405; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Franeker, Sectie C, 1832: F.D.F., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 98, legger nr. 168, Plaziertuin, grootte 7170 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 98a, legger nr. 168, Moestuin, grootte 2170 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Fran. d; . 1832); id. perceel nr. 109, legger nr. 168, Gracht als Bouwland, grootte 430 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 158 en 159, legger nr. 168, 2 huizen, grootte beide 160 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 15; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 160, legger nr. 168, Tuin, grootte 960 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 164, legger nr. 168, Weiland, grootte 9550 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie A, 1832: F.D.F., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 197, 198, 199 en 200, legger nr. 81, Weidlanden, grootte resp. 25705 m2, 29835 m2, 34974 m2 en 27633 m2, klasse onbebouwd alle 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 206 en 207, legger nr. 81, Weidlanden, grootte resp. 30104 en 26667, klasse onbebouwd beide 2; (bron: Kad. Atlas Fran. dl 1832); id. van percelen nrs. 209, 210, 212, 213 en 214, legger nr. 81, Weidlanden, grootte resp. 22742 m2, 5208 m2, 718 m2, 20018 m2 en 22782 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 211, legger 81, Molen en Erf, grootte 266 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 18320; id. van perceel nr. 217, legger nr. 81, Tuin, grootte 261 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen 222, 223, 227 en 228, legger nr. 81, Weidlanden, grootte resp. 3321 m2, 1397 m2, 21050 m2 en 13764 m2, klaase onbebouwd resp. 1, 1, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 224, legger nr. 81, Huis en Erf, grootte 1190 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. van perceel nr. 224, legger nr. 81, Tuin, grootte 1136 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 507, 508, 509 en 510, legger nr. 81, Bouwlanden grootte resp. 7661 m2, 14527 m2, 17960 m2 en 17581 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 511, 512, 514, 515, 516 en 519, legger nr. 81, Weidlanden, grootte resp. 33092 m2, 45607 m2, 2122 m2, 10421 m2, 646 m2 en 16751 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1/2, 1, 1, 1 en 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 513, legger nr. 81, Molen en Erf, grootte 310 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 517, legger nr. 81, Huis en Erf, grootte 1225 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 518, legger nr. 81, Boomgaard, grootte 2231 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie B, 1832: F.D.F., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 183, 184, 185, 186, 187 en 188, legger nr. 81, Weidlanden, grootte resp. 39174 m2, 22029 m2, 29781 m2, 26732 m2, 10181 m2 en 3062 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 3, 2, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); F.D.F. eigenaar van percelen nrs. 296 en 297 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 220, resp. stal, en zomerhuis en tuin, resp. 80 en 460 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 322 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 220, huis en erf, 552 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 330. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 538 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 220, pakhuis en erf, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 70. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 1163 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 220, huis, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1727 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 220, huis en erf, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van perceel nr. 1960 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 220, pakhuis, 98 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 42. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van perceel nr. 670 te Sexbierum Sectie A, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 106, weiland, 30280 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 183, bl. 112); id. van perceel nr. 673 te Sexbierum Sectie A, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 106, weiland, 14010 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)
Freerk Dirks van der Hout geb 1743 Oosterzee, ovl 22 mrt 1827 HRL, kind: Aaltje, geb 1781/85 Grouw, scheepstimmerman; BS ovl 1827; 1828 overlijdens, ovl 1856
Freerk Dirks Waringa geb 29 mei 1807 Oldeboorn, huwt met Cornelia Heeringa, (gk), commies, N.H., Vst 29 mrt 1854 uit Workum, A 3 dec 1856 Sneek met gezin; bev.reg. Ha18 51 wijk A-139, wijk G-005, 245
Freerk Doedes Mokken geb 1800 HRL, ovl 24 feb 1827 HRL, touwslagersknecht, ongehuwd, zv Doede Eeltjes M, en Elizabeth Freerks; BS ovl 1827
Freerk Ennes de Vries huwt met IJebeltie Sijbrands, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 Septem:en getrout den 3 okt 1756
Freerk eyses Lemsma ovl voor 1815, huwt met Eva Harmanus Besling, kinderen:Freerk Freerks L, geb 1811 HRL, Harmen Freerks L, geb 1809 HRL, zv IJse Freerks L, en Johanna Gosses; BS ovl 1813; 1814 huwelijken, overlijdens; weduwe F.E. van L. eigenaresse van perceel nr. 635 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 407, huis en erf, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Freerk Freerks Lemsma geb 1811 HRL, ovl 19 jul 1814 HRL; wijk C-115, zv Freerk eyses L en Eva Besling; BS ovl 1814
Freerk Harings van der Zee geb 1795 ... , huw.get. bij H.J. vd Zee en E.J. Kuipers, scheepstimmermansknecht, wonende te HRL, neef bruidegom; BS huw 1818
Freerk Hendriks Linger zie ook: Zinger; huwt met Hinke Harrits Ploegsma op 29 jun 1806 HRL, komt van Gorredijk huw Grote Kerk HRL 1806
Freerk Hendriks Zinger F.H.Z. van de Gorredijk en Hinke Harrijts Ploegsma van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 jun 1806; ondertrouw HRL
Freerk Hessels Foekema huwt met Antie Fekkes, wonende te HRL 1813 wijk H-019; BS ovl 1813
Freerk Jacobs de Bruin geb 1805 Dokkum, huwt met Margaretha Marcelis Tamboezer op 25 mei 1826 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1826 HRL en Leeuwarden, timmermansknecht won HRL, zv Jacob dB, en Janke Klases (Oosterbaan); BS huw 1826; oud 34 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-029; VT1839; Frederik d. B. eigenaar van percelen nrs. 1548 en 1549 te HRL, timmerman, oonplaats HRL, legger nr. 137, resp. huis, huis, resp. 66 en 77 m2, klasse onbebouwd; beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Freerk Jacobs de Haas ged 11 sep 1753 Grote Kerk HRL, zv Jacob Folkerts de Haas en Janke Freerks Kroon; ged 7 feb 1747 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Folkerts de Haas en Janke Freerks Kroon
Freerk Jacobs Hingst ovl 3 jul 1669 ... , huwt met Elisabeth Everts Oosterbaan op 4 apr 1659 te HRL, kind: Evert Freerks H, geb 7 nov 1660 ... , zv Evert Freerks H en Styntie Hendriks; GJ ...
Freerk Jans de Boer geboortig van Sapmeer in Groningerland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrechtLegt eed af in handen van pres. burg. Wopco Buma op 12 aug 1745. (burgerboek)
Freerk Jans Hoekstra geb 1761 Dokkum, ovl 31 mrt 1837 HRL, huwt met IJnskje Terpstra, kinderen: Maaike, geb 1792 Zaandam, Jan Freerks, geb 2 mrt 1799 HRL, Rinske, geb 1790 Holwerd, emeritus predikant vd Doopsgezinden in 1837, huw.get. bij D. Beth en G. Mollema, leraard DG-gemeente, 1819, id. bij D. Greydanus en C. Mollema, 1826, id. bij F. van Esta Tjallingii en I, Greydanus, neef bruid. 1828, zv Jan Freerks H., en Rinske Bennes; BS huw 1819, huw 1826, huw 1828, ovl 1837, ovl 1857, ovl 1859; gebruiker van wijk E-020, Doopsgez. Leraar, eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); dominee woont in 6e quartier, huisno. 2, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 100:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; F.H., predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te HRL, wordt vermeld in akte van bekendheid ten behoeve van Ida Greydanus, dv Petrus Greydanus en Catharina Vellinga; Ma. den 9 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaires Vergadert Zijnde, Wierde verders in overweeging genoomen, de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, de dato den 1 dec 1799 Waar bij gearresteert Word, dat op den dag, Welke Zijn Zal den 19 dec eerstkoomende, er een Plechtig Nationaal Feest Zal Worden gevierd, ter gedagtenis der getroffen Capitulatie, tusschen den Generaal en Chef Brune en den Hartog van York opzigtlijk het verlaaten van het Bataafsche Grondgebied den laatstgemelde met de gecombineerde Engelsche en Russische Legers, en is ten regarde der bepaalingen bij deZelve Publicatie gemanifesteerd. Welke op den Zelven Plechtigen dag, in agt genoomen moeten Worden, en de voorloopige Schikkingen daar omtrent te maaken, na deliberatie bij den Raad goedgevonden, ter bevordering van dien, eene Commissie van twee Leden uit hun midden te benoemen, om daar af op Rapport, en ter approbatie van den Raad, een Plan te ontwerpen, Welke Commissie bij Pluraliteit van Stemmen is gedecerneert, op de Burgers G. Pettinga en P. Coulbout; Nog Wierde beslooten, ter voldoeninge aan 4de Articul van voorzeide Publicatie, den Burger F.H. alhier te verzoeken, van het doen der redevoering daar bij bepaald, op Zich te Willen neemen, en Zoo deZelve Zulks mag aanneemen, daartoe te qualificeren. (GAH45); Dingsdag den 10 dec 1799, ?S voordemiddags. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Rapporteerden de Burgers G. Pettinga en P. Coulbout, dat Zij ingevolge het Besluit van den Raad op gisteren genoomen, ten einde om ter voldoeninge, aan het 4de Articul der Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafschen Republiek de dato 1 dec L.L. tot het executeren der Redevoering daarbij bepaald, uit hoofde van der Zelver bijzondere Kundigheden en Talenten, den Burger F.H., Leeraar bij de Doopsgezinden alhier te verZoeken, Zich bij dien Zelfden Burger hadden vervoegd, aan Welken Zij gedagte verzoek in ?S Raads Welmeeninge hadden voorgedraagen, Welke Zich daaraf hadde gedeclareerd, aan het zelve verzoek, en de Welmeeninge van den Raad, in deezen, Wel te Willen voldoen, het geen den Raad niet dan hoogst aangenaam Zijnde, is bij deZelve Wijders beslooten, van dit hun genoegen door Extract deeZes, aan den Burger F.H. te Kennen te geeven, en deZelve verder tot de Executie van de aan hem verzogte te doene Redevoering, bij deeZen te qualificeren. (GAH45); Maandag den 16 dec 1799. de Raad ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Wijders geleeZen, een Addres of Memorie, door den Burger F.H. Leeraar bij de Doopsgezinden alhier bij den Raad ingediend, Zijnde van den navolgenden Inhoud; Aan de Leden van den Raad der Stad HRL, gecommitteerd tot regeling van het aanstaande volksfeest binnen gemelde Stad. Medeburgers Raaden ! Zonder mij eeniger maate in Ul. bestuur te Willen indringen, of aan Uwe goede Zorg en Wijsheid te twijffelen, Zult gij het niet Kwalijk neemen, dat Wij elkanderen onze aanmerkingen mede deelen, die Strekken Kunnen tot de goede orde en luister, van de aanstaande Plechtigheid. Ingevolge hiervan meen ik de Vrijheid Ul. voor te Slaan, om ingevalle de Raad mogt goedvinden het Doopsgezinde Kerkgebouw tot de te houden redevoering te Verkiezen, (Zullende naar mijne gedagten Zulks door den Kerkenraad niet geweigerd Worden, en ook dat gebouw tot gemelde einde Zeergeschikt bevonden Worden) om als dan hier van, aan de Burgerij niet door gedrukte Programma?s, maar door eene gewoone Publicatie van de Pui van het Stadshuis Kunnen te geeven, ?S daags voor de Plechtigheid. Welke Publicatie (onder verbetering) op deeZen Zin Zoude Kunnen loopen, Dat volgens inhoud van de Publ:van het U.B. der B:R op Donderdag den 19 deeZer ?S morgens ten 10 uur, een Plechtige Redevoering door mijn Perzoon gedaan Zoude Worden, in het Kerkgebouw der Doopsgezinden, dat alle Burgers en Ingezetenen tot deeZe Plegtigheid Worden uitgenoodigd; dat alle Plaatsen, in gmelde Kerk voor den eersten bezitneemer Zonder op en staan behalven de afgeschutte; dat ieder ten ernstigsten gewaarschuwd Wordt tegen het moedwillig maaken van gedrang Van gedruisch, of ander de Plegtigheid en aandagts Stoorende beweegingen, dat de Dienaars der Policie gelast Zullen worden daarop naauwkeurig te letten, en de Wederhoorigen buiten te Zetten, dat Kinders niet te veel vooraan Zijn, of op Plaatzen voor ouderlieden moeten afstaan, enz:; Met verschuldigde achting blijf ik, Uw Medeburger F.H. (GAH45); Welk Addres in Serieuse overweging genoomen Zijnde, is na rijpe deliberatie bij den Raad geconcludeerd, om bij hun genoomen besluit, regarderende het Employ der Nieuwe Kerk alhier op Donderdag den 19 deeZer te Persisteren, en gedagte Burger F.H., ten vriendelijksten te verzoeken, in deeZe gemaakte Schikking van den Raad genoegen te Willen neemen Zullende den Raad van hunnen Kant, door alle gepaste middelen tragten te revenieren Wat denZelve Burger F.H., in deeZen Zoude Kunnen onaangenaam Zijn, of obsteren als Willende den Raad gaarne alle difficulteiten daaromtrent op Zich neemen; en Zal aan denZelven Burger F.H. Extract deeZes Werden ter hand gesteld, om hem van ''s Raads besluit, en Welmeeninge te Informeren; Woensdag den 18 dec 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde beslooten, ten einde om aan de goede IngeZetenen, op eene legale WijZe te doen bekentmaaken door Wien, en Waar ter Plaatze, op den heugelijken dag van morgen de Plechte redevoering Staat gedaan te Werden, navolgende Notifi-ctie, van de Puye van ''t Huis der Gemeente afteleeZen en ter ge-ooner plaatze te affigeren; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Notificatie; de Raad der Gemeente van de Stad HRL aan alle hunne Mede Burgers Heil en Broederschap; Doet te Weeten: Dat het uitvoerend Bewind der Bataafsche Repu-bliek, bij Publicatie van den 1sten dec L.L. rede afgekon-digt, en aangeplakt overeenkomstig het decreet, van het Vertegenenwoordigend Ligchaam des Bataafschen Volks, de dato den 16 nov daar te vooren, heeft gelieven Vast te stellen, dat er op Morgen den 19 den deeZer, een Algemeen Plechtig Nationaal Feest Zal werden gevierd, door de gantsche Bataafsche Republiek; Dat het Zelfde Bewind bij de vierde afdeeling, van gedagte Publicatie heeft goedgevonden te bepaalen, dar er bij die gelegenheid. ''s voordemiddags ten Tien uuren in alle Gemeenten der Bataafsche Republiek, in daartoe geschikte openbaare gebouwen, eene Plechtige Redevoering Zou werden uitgesproken, invoegen bij gedagte Articul bepaald; Welk Addres in Serieuse overweging genoomen Zijnde, is na rijpe deliberatie bij den Raad geconcludeerd, om bij hun genoomen besluit, regarderende het Employ der Nieuwe Kerk alhier op Donderdag den 19 deeZer te Persisteren, en gedagte Burger F.H., ten vriendelijksten te verzoeken, in deeZe gemaakte Schikking van den Raad genoegen te Willen neemen Zullende den Raad van hunnen Kant, door alle gepaste middelen tragten te revenieren Wat denZelve Burger F.H., in deeZen Zoude Kunnen onaangenaam Zijn, of obsteren als Willende den Raad gaarne alle difficulteiten daaromtrent op Zich neemen; en Zal aan denZelven Burger F.H. Extract deeZes Werden ter hand gesteld, om hem van ''s Raads besluit, en Welmeeninge te Informeren; Dat de Raad, binnen deeZe Plaats daartoe Stadswege geen geschikter Locaal hebbende, dan ''t Kerkgebouw der Nieuwe of Zoogenoemde groote Kerk ''t Zelfde Locaal, tot gedagten Einde heeft gemeend te moeten Employeren; Dat den Raad Wijders, uit aanmerking van desZelfs bijzondere kundigheden, en Talenten als een daartoe Zeer geschikt Perzoon, heeft VerZogt den Burger F.H. alhier, om in deeZen als Politieq Redenaar Zich tot het Spreeken deeZer Plechtige Redevoering met geene daartoe verder vereischt word, te Willen Preteren, het Welke den Zelven geredelijk heeft gelieven te accepteren; Dat den Raad al verder beslooten heeft, hier van niet alleen door deeZe Notificatie aan de goede IngeZetenen Kennis te geeven, maar ook deZelve tot het bijwoonen dier Plechtige Redevoering ten minnelijksten uit te noodigen, ten Einde aan de gemanifesteerde Wil der geeerbiedigde Volks vertegenwoordigers ter dank en Kenninge aan het Albestuurend OpperweZen, voor de Reddinge des Lieven Vaderlands, in den Jongsten Nood, in deZelve Publicatie, Zoo duidelijk aan den dag gelegt, Werde Voldaan, en de Gemoederen van een ieder tot alle betamelijke Vrolijkheid daar over op deeZen Plechtigen dag, Werde voorbereid; Dat den Raad, eindlijk goedgevonden heeft ter Zorgvuldige weering van al hetgeen, deeZe Plechtigheid. Zoude Konnen ontluisteren, bij deeZen ten Strictsten, en Serieusten te verbieden, alle moedwillig gedrang, gedruisch, en in een woord, alle Bewegingen Welke den Spreker of toehoorderen, Zouden Konnen stooren, of ergerlijk Zijn, werdende de Dienaaren der Justitie, en verdere Stads Suppoosten, Welke den Raad goedvind dat hier bij Assisteren Zullen, ten ernstigstegn gelast, van daar op nauKeurig toezicht te houden, en de Baldaadigen, of moetwilligen, Daadelijk het Locaal te doen ruimen; en ten einde Zulks, ter Kennisse van de goede IngeZetenen Koomen mag, Zal deeZe van de Puye, van ''t Huis der Gemeente worden afgelezen, en ter gewoone Plaatze aangeplakt; Aldus geresolveerd, en gedecreteert op ''t Huis der Gemeente binnen HRL, den 18 dec 1799 het 5de Jaar der Bataafsche Vrijheid. (GAH45); Maandag den 13 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde wijders beslooten om van de Redevoering gedaan door F.H. op den dag van het Nationaal Feest den 19 dec ll. thans in Druk zijnde aan den Commissaris, en Leeden van het departementaal Bestuur van de Eems Zampt Secretaris, en Commis ter Secretarije in te zenden, ieder een Exemplaar met bijvoeging van de vol gende Missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Wij hebben hier neevens, zeer gedienstig de Eer, aan UWL:te doen toekoomen Tien Exemplaaren van de Redenvoering alhier gedaan door F.H. op den dag van het Nationaal Feest, -dezelve zijn door ons gedestineerd als: 1 Exemplaar voor den Commissaris bij UWL:Bestuur voor ieder Lid van UWL:vergadering een Exemplaar; 1 voor den Secretaris, bij UWL Bestuur; 1 voor den Commis van der Let; Wij neemen reverentelijk de vrijheid UWL:te solliciteeren dat gijlde distributie hier van op Uw gelieft te neemen. Waar mede met diep respect verblijven UWL Heil wenschende mede Burgers. (GAH45); F.H. eigenaar van perceel nr. 602 te HRL, Doopgezind Leraar, woonplaats HRL, legger nr. 305, huis en erf, 250 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Freerk Klases de Bruin ovl voor 1835, huwt met Elisabeth Kaas (?), kind: Jacob dB, geb 1773 ... ; BS huw 1834
Freerk Lykles de Boer geb 1733 ... , ovl 13 feb 1812 HRL, huwt met Antje Baukes, ovl wijk B-104, old schipper in 1812, zv Lijkle Pieters en Baukje ... , kinderen: Wybe Freerks de B., geb 1775 HRL, Bauke Freerks de B., geb 1765 te Eernewoude, Lijkle Freerks de B., geb ... , Cornelis Freerks de B., geb ... , Sijdske Freerks de B., geb 1767 Eernewoude, Baukje Freerks dB geb ... ; BS ovl 1812; 1827 overlijdens, ovl 1831, ovl 1839
Freerk Lykles de Boer geb 1785 HRL, ovl 24 jul 1818 Leeuwarden in het Tugthuis, varens gezel; BS ovl 1818; gebruiker van wijk A-160, varensgesel; eigenaar is Klaas Posthumus, 1814. (GAH204)
Freerk Nicolaas de Boer ovl voor 1843, huwt met Wietske Liekles Webbes, kinderen: Liekle, geb 6 nov 1808 HRL, Betting Freerks, geb 21 jul 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808 1810, BS huw 1842, ovl 1860
Freerk Sjoerds Unia huwt met Bentje Willems Unia, werkman HRL 1833; BS ovl 1833
Freerk Ulbes Smit ovl 6 okt 1807 Makkum, huwt met Jeltje Jacobs Tadema, kinderen: Atsje Freriks U, geb 1776 Makkum, Dutje Freerks Smitzel, geb 1787 Makkum, Atje Freerks Smit, geb 17 sep 1789 Makkum, Lijsbeth Freerks, geb 1772 ... , zv Ulbe Rasmus en Otje Douwes; BS huw 1819, huw 1822, huw 1823, ovl 1826, ovl 1845, ovl 1868
Freerk Wygers Mockema geb Sneek 1641, zv: Wijger Gooities en Lysbeth Poppes; tr. v??r 17 jan 1669 met Titia Dirks Roorda (doopdatum eerste kind); is leerl. Sneek 1655, mr. Sneek 1664. Mr. HRL 28 mrt 1667 (als gildebroeder aangenomen), ovl voor 20 aug 1679 (weesboek HRL R.A. P47); heeft een zoon: Wieger Freerks Mockema; zie aldaar; Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij zoutvaatjes, brandewijnkommen, bekers en mengelen vervaardigde. Leerjongens tussen 1667 en 1672: 2 leerlingen, w.o. Abraham Isacks van der Fuyck, 1667. (Gildeboek 1667-1675)
Freerkje de Boer huwt met Gerrit Engelsma, wonende te Achlum 1872; BS ovl 1872
Freerkje Dirks huwt met Migchiel Wassenaar, beide van HRL, geproclameerd de 24 Novemb:en de 1 en getrout de 8 dec 1771
Freerkje Freerks ged 22 nov 1746 Grote Kerk HRL, dv Freerk IJntes en Aaltje Saakes
Freerkje Johannis ged 6 okt 1748 Westerkerk HRL, dv Johannis Freerks en Lijsbet Lammerts
Freerkje Willems ovl 12 sep 1794 HRL, oud 6 jaar; inventarisnummer 320
Freerkjen Beerts ende Bartel Wopkes, beide van HRL, huw.aang. 26 jan 1737 HRL, komende voor de Bruit Jochum Cornelis; huw.aang. HRL 1737; F.B. ende IJde Alberts, beyde van HRL, huw.aang. 3 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid Minse Geerts; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Freerkjen Jans huwt met Claes Harmens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 aug en den 4-11 sep 1740 en getrouwt den 18 dito; Claes Harmens ende F.J. beide van HRL, komende voor de bruid desselvs broeder Poulus Jansen, 27 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL
Freerks Simons Boomsma geb 1774 IJlst, ovl 27 jul 1826 HRL, huwt met IJtje Nieses Oppedijk, scheepstimmerman, kinderen: Simon Freerks B, geb 1810 IJlst, Webeltje B., geb 1803 IJlst, Nieske B., geb 1812 IJlst, zv Simon Jans B., en Wiebeltje Willems; BS ovl 1826; 1827 overlijdens, huw 1835, huw 1853, ovl 1862
Fremer Ottes F.O. en Antje Dirks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 1 oct 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelfden dage
Frerik Botes geb 18 nov 1783, ged 16 dec 1783 Grote Kerk HRL, zv Bote Freriks en Lipkje Steffens
Frerik geb 18 jan 1808 HRL, N.H., ged 2 feb 1808 HRL, zv Grietje Freriks; dopen Grote Kerk HRL 1808
Frerik Herres geb 30 apr 1788, ged 20 may 1788 Grote Kerk HRL, zv Herre Freriks en Mayke Dirks
Frerik Jans huwt met Janke Jans, kind: Antje Freriks, geb 17 feb 1788, ged 4 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Freerks, geb 21 nov 1796, ged 11 dec 1796 Grote Kerk HRL
Frerik Jans geb 8 okt 1779, ged 2 nov 1779 Grote Kerk HRL, zv Jan Freriks en Feikje Sjoerds
Frerik Hendriks van Lint ged 7 okt 1751 Westerkerk HRL, zv Henrik van Lint en Dutje Jans; ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL, zv Hendrik van Lint en Doedtie Jansen; huwt met Haukje Gerbens, kind: Gerben Freriks van Lint, geb 13 mrt 1789, ged 29 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Frederiks van Lint, geb 8 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Freerks van Lint, geb 17 apr 1792, ged 8 may 1792 Grote Kerk HRL
Frerik Jakobus Schotanus geb 6 mrt 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Schotanus en Grietje Freriks; geb 15 may 1791, ged 29 may 1791 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Schotanus en Grietje Freriks
Frerikje Everts huwt met Antje (??) Jetses, kind: Jetse Antjes (??), geb 19 okt 1781, ged 13 nov 1781 Grote Kerk HRL
Friedrich Graphorn ovl voor 1815; huwt met Engeltje Tjeerds Smit op 19 apr 1807 HRL, wonende te HRL. 1807, kind: Fritz Friedrich, (= Frederik) 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1820, ovl 1858; wed. F.G. gebruiker van wijk A-007, medegebruikers Jappe R. van Veer, schipper, eigenaar en medegebruiker is Marten van Vliet, 1814. (GAH204); Fredrik G. en Engeltje Tjeerds, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 4 apr 1807; ondertrouw HRL
Friedrich Ottos zie: Tiedge
Friedrich Carl Wilhelm Tiedge geb 1800 HRL, ovl 22 mei 1837 HRL, 1e huwt met Folkertje Jans Blankert op 16 dec 1821 HRL, huw.afk. 2 en 9 dec 1821, 2e huwt met Hiltje Hendriks Dijkstra op 18 nov 1827 HRL, huw.afk. 21 en 28 okt 1827 HRL, blokmaker in 1837, zv Otto Hendrik Martin T, en Marija Theodora Elisabeth Sieberts; BS huw 1821, ovl 1826, huw 1827, ovl 1837
Fritske Jarigs Pieter Geerts ende F.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hilbrand Andries de stevader, 16 aug 1788; ondertrouw HRL; Pieter Geerts en F.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 31 aug 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Trijntje Pieters, geb 16 jul 1789, ged 18 aug 1789 Grote Kerk HRL; kind: Lysbeth Pieters, geb 7 mrt 1791, ged 27 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Geert Pieters, geb 21 feb 1795, ged 15 mrt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Jarigje Pieters, geb 7 sep 1797, ged 24 sep 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar een Duizend Sevenhondert negen en tagtig den 16 jul is geb Trijntje dogter van Pieter Geerts en Vritske J. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 mei 1817
Frouck Cornelis huwt met Izack Abrahams; zie aldaar
Frouke/Truike Lucas zie ook: Abbringa; huwt met Hendrik Markus, kind: Durk Hendriks, geb 7 feb 1810, ged 20 feb 1810 Grote Kerk HRL
Froukie Jans huwt met Arnoldus Wiglinkhuisen, kind: Ruirtje Arnoldus Wiglinkhuisen ged 8 dec 1768 Westerkerk HRL
Froukie Jans huwt met Jan Beerends, beide van HRL, geproclameert de 12-19 en getrout de 26 dito nov 1758
Froukie Jans huwt met Rinnert Wybes de Beer, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 31 mei 1762 in de Westerkerk; kind: Wiebe Rinnerts, ged 17 apr 1763 Westerkerk HRL
Froukie Wybes huwt met Sijtse Drieses, beide van HRL, geproclameert den 18-25 mei en de 1 J:en getrout den 8 jun 1755
Froukien Pijters huwt met Hendrik Pijters, beyde van HRL, geproclameerd den 28 januarius en den 4 Februarius en den 11 dito 1753 en den 20 dito getrouwdt
Froukien Wybrens ende Hendrik Jansen, beide van HRL, huw.aang. 7 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid D. van der Mast; huw.aang. Gerecht HRL. 1734
Froukien van der Wolt geb 21 nov 1702, ovl ... ., jongste dochtje van Hugo van der Wolt en Levina Winter, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Froukje Allerts zie: van Leeuwen
Froukje Alles ovl 12 sep 1799 HRL, huwt met Servaas van Beemen; BS huw 1820, ovl 1859; Servaas van Beemen ende F.A., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes van Beemen, goede bekende, 21 feb 1789; ondertrouw HRL; begraven Nieuwe Kerk, regel 6, nr. 29; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Servaas van Beemen en V.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 mrt 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Tjaltje Servaas van Beemen, geb 6 jun 1789, ged 23 jun 1789 Grote Kerk HRL, vader als: S. Tjeerds v. B. ; kind: Harmina Servaas van Beemen, geb 3 aug 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Servaas van Beemen, geb 17 okt 1793, ged 29 okt 1793 Grote Kerk HRL, vader als S. Tjeerds v. B. ; kind: Tjeerd Servaas van Beemen, geb 10 jan 1797, ged 24 jan 1797 Grote Kerk HRL
Froukje Annes huwt met Klaas Jans op 18 sep 1808 HRL, wonende te HRL. in 1808, kind: Tietje, geb 6 okt 1804 Arum in onegt; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk 1805; Klaas Jans van Almenum en F.A. van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 sep 1808; ondertrouw HRL
Froukje Baarents geb 1 jan 1801 HRL, N.H., ged 1 feb 1801, dv Beerent Jans en Aafke Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1801
Froukje van Beemen begraven Nieuwe Kerk, regel 6, nr. 29; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Froukje Berends zie: Braammeyer
Froukje Braam huwt met Simon Stinstra; BS ovl 1821
Froukje Eeuwes huwt met Pieter Matthijssen, wonende te den Haag, waarschijnlijk een zuster van Janke Eeuwes vd Heide en Johannes Eeuwes vd Heide, (huwget); BS geb en huw 1828; Pieter Mathijsen ende F.E., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Eeuwes de broeder, 19 sep 1795; ondertrouw HRL
Froukje Faber huwt met Cornelis Koning; BS huw 1816; Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk Openbaar Notaris residerende te HRL Canton HRL Arrondissement Leeuwarden Provintie Vriesland in presentie van de na te melden Getuigen zijn gecompareerd Elizabeth Jacobs Zijlstra, hisvrouw van Egle Saskers Schaap, zonder beroep, Aaltje Gerrits Brouwer, weduwe Pieter Tijssen Mooy, werkster, en Johannes van Belkum, Koorndrager, alle wonende in deze Stad, en aan mij Notaris bekend; dewelke verklaarden door dezen de zuiveren waarheid te zijn dat Cornelis Koning, Hereknegt woonagtig te Amsterdam, aldaar is ovl in de Maand May Zeventienhonderd vier en negentig, zonder den preciese dag te kunnen bepalen, en vervolgens aldaar begraven; (welke Cornelis Koning vader is geweest van Cornelia Wilhelmina Koning thans woon-gtig te HRL); Gevende voor redenen van wetenschap de beide eerste comparanten dat zij toenmaals te Amsteddam woonagtig waren, en gezien hebben dat het lijk van Cornelis Koning in de Lijkkoets is gezet, en de derde of laatste comparant dat hij door omgang met V. Cornelis F. Moeder van Cornelia Wilhelmina Koning ten tijde van het versterf van Cornelis Koning zulk zeer wel het overlijden van dezelven door het horen lezen van brieven als anderszins kan herinneren, zodat alle de comparanten zich ten volsten van den inhoud dezes overtuigd kunnen houden. Gedaan en gepasseerd te HRL ten kantore van ons Notaris in tegenwoordigheid van Sipke Sjoukes Hiemstra, werkman op de Turfhaven en Cornelis Piers van der Hoefe, Slotmaker in de Grote kerkstraat beide wonende in deze Stad, als verzogte Getuigen den Vier en twintigsten okt Achtienhonderd en Vijftien. en hebben de Comparanten behalven of met uitzondering van Johannes van Belkum, die verklaarde niet te kunnen schrijven nog tekenen, en dit niet geleerd te hebben, benevens de gemelde Getuigen en ons Notaris, na gedane voorlezing te tegenwoordige Acte en brevet getekend, die na gedane Registratie aan Cornelia Wilhelmina Koning zal worden ter hand gesteld om te strekken naar behoren; F.C.F., geb 1771 ... , ovl 17 dec 1817 HRL, huwt met Frans Anthonij Posthuma op 21 nov 1797 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, BS ovl 1817, ovl 1849, ovl 1860; Ik Ondergetekende F.F. huisvrouw van Frans Anthonij Posthuma, wonende te HRL, Verklare te Consenteeren aan mijn Voordogter Cornelia Wilhelmina Koning, om Zich in het huwelijk te begeven met Ruurd Douwes, van beroep Varensgezel, wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na Afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 1 nov 1815
Froukje Feikes huwt met Eilert Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 aug en getrout de 2 7 ber (= september) 1764; kind: Hendrik Eiberts, ged 25 aug 1765 Grote Kerk HRL, vader als Eibert H.
Froukje Folkerts zie: de Jong
Froukje Geerts zie ook: van der Woude; geb 25 sep 1795, ged 11 okt 1795 Grote Kerk HRL, dv Geert Roelofs en Aaltje Hendriks
Froukje Gerrits zie: Appelhof, van der Burg
Froukje Goffes ovl jul 1789 Surhuizum, huwt met Johannes Folkerts; BS huw 1826
Froukje Gooitjes huwt met Laas Sanders, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 Febrij. 1770; kind: Sanne Laases, geb 9 aug 1775, ged 5 sep 1775 Grote Kerk HRL
Froukje Hendriks huwt met Jacobus Wilhelmus Schippers; BS ovl 1879
Froukje Hendriks huwt met Claas Doedes, beide van HRL, geproclameert den 31 aug en de 7 en getrout den 14 sep 1755; kind: Hendrik Klaases, ged 16 nov 1756 Grote Kerk HRL, moeder ovl
Froukje Herbig geb 1781 Leeuwarden, ovl 5 jul 1857 HRL, ongehuwd, N.H., dv Johan George H, en Fetje vd Meulen; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk G-038; oud 59 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-150; VT1839
Froukje Hiddes Sijtse Sipkes Poelstra (!), ende F.H. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Wigle de Vries, 31 Jul 1745; huwt met Sijtse Sipkes, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 Augusti 1745 doen ook getrouwt
Froukje Jans geb 21 mrt 1793, ged 9 apr 1793 Grote Kerk HRL, dv Jan Minnes en Martje Pieters
Froukje Jans ovl voor 1812, huwt met Pieter Andeles, indertijd echtelieden Tzummarum; BS Barradeel huwafk. 1811
Froukje Jans geb 31 okt 1805 HRL, ged 17 nov 1805 HRL, dv Jan Freerks en Trijntje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1805
Froukje Johannes zie: Herbig, Oosterhof
Froukje Kussendrager zie: Sjoukje Tijsses Kussendrager
Froukje Liewes ged 18 may 1751 Grote Kerk HRL, dv Liewe Tjerks en Sijtske Johannis
Froukje Lieuwes mogelijk een zuster van Antje Lieuwes? (dezelfde huw datum); Cornelis Hendriks en F.L., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 16 mei 1773 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha; kind: Sijtske Kornelis, geb 7 mrt 1774, ged 22 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Fenne Kornelis, geb 4 nov 1775, ged 21 nov 1775 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerdtje Kornelis, geb 27 feb 1778, ged 7 apr 1778 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Kornelis, geb 29 may 1781, ged 17 jun 1781 Grote Kerk HRL
Froukje Lieuwes huwt met Jan Jansen op 18 mrt 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Froukje Minnes zie: de Jong
Froukje Moses zie: Bloq
Froukje Mozes geb 1743 Enkhuizen, ovl 24 jan 1830 HRL, huwt met Levij Meyer Spier; BS ovl 1830, ovl 1838
Froukje Oenses huwt met Rein Annes, beide van HRL, geproclameerd de 30 apr en de 7 en getrout de 14 mei 1769
Froukje Palmer zie ook: Palsen; huwt met Wytze Blok; BS ovl 1841
Froukje Piebinga ovl 4 aug 1832 Dokkum, huwt met Willem Meintsma; BS huw 1837
Froukje Postema geb 1805 Hindeloopen, huwt met Klaas Johans Haantjes, (gk), op 21 mei 1840 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL. 1840, A 13 nov 1851 Amsterdam, N.H., dv Cornelis Hijlkes P, en Grietje Abrahams; BS huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk C-190, wijk F-081; oud 35 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk H-236; VT1839
Froukje Pottes ged 20 nov 1770 Grote Kerk HRL, dv Potte Jans en Elske Adams
Froukje Sentjes zie Antje Sentjes
Froukje Siedzes huwt met Johannes Alles Haanstra, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1813
Froukje Sietses zie: Beidschat
Froukje Sietzes ovl 8 nov 1806/1816 HRL, huwt met Goris Wybes Faber; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1811wafk, huw 1819, huw 1829, ovl 1859; Goris Wybes van Almenum en V.S. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 apr 1787 HRL, en zijn getrouwd den 9 daaraanvolgende; kind: Sytse Goris, geb 19 jan 1789, ged 10 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Goris, geb 12 sep 1792, ged 30 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Antje Goris, geb 30 jul 1795, ged 18 aug 1795 Grote Kerk HRL
Froukje Sjoerds huwt met Folkert Hemminga; BS ovl 1860
Froukje van der Zee geb 25 mrt 1802 Workum, ovl 23 mei 1865 HRL, huwt met Jan Roodbeen op 5 nov 1857 HRL, dienstbode in 1851, N.H., ovl wijk E-176, dv Jan Tjibles vdZ, en Jetske Rommerts; BS huw 1857, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, wijk F-251; oud 37 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-023; VT1839
Froukje Zwart geb 1812 HRL, huwt met Pieter Callenborn op 21 nov 1839 HRL, naaister, dv Janke Simons Z; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-165; VT1839
Froukje Teekes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 weegens 1 jaar kostgeld van ''t weeskindt Trintje Reyners, ord. no. 3, 18 jul 1730. (GAH1060)
Froukje Teekes huwt met Joost Beernts, beyde van HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 okt 1745 doen ook getrouwt
Froukje Wybrens huwt met Pieter Martens de Boer, wonende te Joure; BS ovl 1831
Froukje Wiegers geb 1729 ... , ovl 8 feb 1812 HRL, huwt met Haaye Jans Brouwer, beide van HRL, geproclameert den 25 jul en de 1 en getrout de 8 Augus: 1756, ovl wijk C-188, dv Wieger Bakker en Neeltje IJedes; DTB N.H. HRL. 1756, BS ovl 1812, ovl 1834; kind: Jan Hajes, ged 5 sep 1758 Westerkerk; kind: Neeltje Haies, ged 25 nov 1759 Westerkerk HRL; kind: Neeltje Hayes, ged 11 nov 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Bonne Hayes, geb 7 jan 1774, ged 28 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Wieger Hayes, ged 18 aug 1761 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hajes, ged 30 okt 1763 Westerkerk HRL; kind: Stijntie Hajes, ged 10 nov 1765 Westerkerk HRL; kind: Neeltje Hayes, ged 19 jul 1770 Westerkerk HRL
Froukje Wijga geb 23 nov 1808 HRL, N.H., ged 11 dec 1808 HRL, ovl voor 1812, dv Ruurd Innes W, en Metje Tevis Spoelstra; dopen Grote Kerk HRL 1808
Froukje Allerts van Leeuwen geb 1786 HRL, ovl 16 apr 1831 HRL, huwt met Anne Barts vd Werf op 14 mei 1826 Franeker, dienstmeid. wonende te Franeker 1826, dv Allert Hendriks vL, en (Baukje Uilkes); BS ovl 1831; 1848 overlijdens, BS Franeker huw 1826
Froukje Berends Braammeyer geb 1802 HRL, ovl 16 okt 1828 HRL, huwt met Jacob Pieters Metzelaar op 4 apr 1819 HRL, huw.afk. 21 en 28 mrt 1819, dv Berend B., en Aafke Cornelis de Roos; BS huw 1819, ovl 1828
Froukje Folkerts de Jong geb 1799 HRL, ovl 12 sep 1853 HRL, huwt met Bartele Jacobs Noorman op 18 mei 1826 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1826, dienstmeid. dv Folkert Johannes dJ, en Aaltje Douwes de Wit; BS huw 1826, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-270, 282; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-020; VT1839
Froukje Geerts van der Woude zie ook: Froukje Geerts; geb 1796 HRL, ovl 14 jan 1849 HRL, huwt met Bauke Lijkles de Boer op 29 jun 1817 HRL, huw.afk. 15 en 22 jun 1817, dv Geert Roelofs vdW, en Aaltje Hendriks Hoffinga; BS huw 1817, ovl 1849; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-033; VT1839
Froukje Gerrits Appelhof ovl voor 1840, huwt met Lodewijk Meeth; BS huw 1839, ovl 1842
Froukje Gerrits van der Burg geb 1789 Peins, ovl 10 dec 1831 HRL, huwt met Germen de Groot, dv Gerrit Douwes en Trijntje Johannes; BS ovl 1831
Froukje Minnes de Jong huwt met Jelle Rients, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803
Froukje Moses Bloq huwt met Marcus Mendels, wonende te Lemmer; BS huw 1844
Froukje of Veronica Tymens ovl 13 jul 1816 Joure, huwt met Ruurd Harmens Schaap; BS huw 1829, ovl 1830
Froukje Pieters Dirksen geb 1807 Sneek, ovl 10 mrt 1839 HRL, dienstmaagd, dv Pieter Dirks D, en Antje ... ; BS ovl 1839
Froukje Ruurds Zwart geb 14 jan 1802 HRL, ged 7 feb 1802, huwt met Albert Grijpsma op 2 okt 1828 HRL, huw.afk. 14 en 21 sep 1828, N.H., woonde later (? 1835) in Enkhuizen, dv Ruurd Pieters Z, en Lisbeth Ruurds van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1835
Froukje Sietses Beidschat geb 7 mrt 1801 HRL, ovl 25 mei 1871 HRL, huwt met Pieter Ennes Wijga op 22 mei 1825 HRL, huwelijksafkondigingen 8 en 15 mei 1825, N.H., dv Sijtse Cornelis B., en Jeltje Simons Swart; BS huw 1825, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk H-184; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-197; VT1839
Froukjen Alderts Vrouwkje A., ged 1 mrt 1754 Grote Kerk HRL, dv Aldert Jochems en Hinke Ebes; Rinze Hedsers van Almenum ende F.A. van Bergum, zijnde aangaave gedaan door de bruidegom onder productie van bewijs dat de geboden tot Bergum waren aangegeven, 14 dec 1790; ondertrouw HRL; Rinse Hedsers van Almenum en V.A. van Bergum, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 jan 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Froukjen Annes Johannes Andrijs ende F.A., beide Van HRL, huw.aang. 2 nov 1737 HRL, Commissaris Br. (=burgemr) Vosma, komende Voor de bruid Sjoerd Arjens; huw.aang. HRL 1737
Froukjen Foekes huwt met Monse Piebes, beide van HRL, geproclameert den 13-20 en getrout den 27 okt 1754
Froukjen Gerrijts Ocke Fransen ende F.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Homme Lolkes, goede bekende, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; ovl 28 mrt 1793 HRL, oud 25 jaar; Okke Fransen en F.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Frans Okkes, geb 8 dec 1792, ged 23 dec 1792 Grote Kerk HRL
Froukjen Gomperts Salomon Iza?ks en F. Gombregts, Jooden, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 oct 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Froukjen Harmens huwt met Johannis Andrijs, kind: Andrijs Johannis, ged 5 jan 1749 Westerkerk HRL; kind: Harmen Johannis, ged 27 may 1742 Westerkerk HRL
Froukjen Hiddes huwt met Sijtse Hessels, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 jun 1752 en doen ook getrouwdt
Froukjen Jans huwt met Waling Janszen, beide van HRL, geproclameert den 30 Jannewari en de 6 en getrout den 13 Febr. 1757; kind: Vrouwkje Walings, ged 4 sep 1759 Grote Kerk HRL, moeder ovl ; dopen Grote Kerk HRL
Froukjen Micchiels Frans Tiedman, soldaat, en F.M., beyde tot HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door notaris Pesma met vertooninge van genoegsaeme schriftelijk consent van de capt. Duchesnoy, 4 Jul 1750; begraven Klein Kerkhof, regel 12, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Froukjen Ruurdts Wybe Fongers ende F.R., beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Pieke Zacharias, 13 dec 1749; huwt met Wybe Fongers, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 desemb 1749 en getrouwd den 6 janua 1750
Froukjen Willems Sloterdijck ovl 2 sep 1699, 55 jaar, wedu van Beert Ulbes Wassenaar, huisvrou van Jacob Classen Hatsma, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Heeg, Floreencohier 1700: F.S. eigenares van plaats nr. (79), grootte 4 p. m., floreen f. 0:21:0, gebruiker Rein Douwes, ferskaat: in een stuck van 12 pm, mandelich met de ontv. Simon Lambertii e. a., de Honger schar W. ; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel 1700); Heeg, Floreencohier 1700: F.S. eigenaresse van plaats nr. (78), grootte 7 p. m., floreen f. 3:14:0, gebruiker Rein Douwes, ferskaat: opt oost van Heech, de Graft O., Tollevaar Z., het Nau Vaar N. ; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel 1700)
Frouwkie Hoites ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL, dv Hoite Keimpes en Janke Hendriks Witter
Frouwkie Cornelis zie: Faber, Posthuma
Frouwkie Jans Mengerhuisen ged 13 nov 1753 Grote Kerk HRL, dv Jan Mengerhuisen en Lijsbeth Kogt
Frouwkje Atsez zie: Koudenburg
Frouwkje Bontekoe huwt met Jan Minning, kind: Engberth Minning, geb 9 jun 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRLrlingen 1799; kind: Jan Eingbert Mennink, geb 19 jul 1797, ged 23 jul 1797 Grote Kerk HRL
Frouwkje Brandsma oud 42 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk H-223; VT1839
Frouwkje Broers geb 1807 HRL, ovl 25 jan 1848 HRL, huwt met Hendrik Jacobus Hobma op 21 mei 1829 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1829, dv Broer IJemes B, en Aukje Jans Faber; BS huw 1829, ovl 1848; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-030; VT1839
Frouwkje Dirks geb 1744 ... , ovl 31 okt 1814 HRL, huwt met Simon Dirks, ovl wijk H-203; BS ovl 1814
Frouwkje Dirks huwt met Rindert Feitses; dopen Grote Kerk HRL 1808
Frouwkje Eelkes zie: van der Post
Frouwkje Fokkes huwt met Gatse Uiltjes; BS huw 1818
Frouwkje Gerrits ged 24 sep 1747 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Geerts en Dina Alberts
Frouwkje Hiddes ovl voor 1835, huwt met Wieger Haayes Brouwer; BS ovl 1834
Frouwkje Jans zie: Hamstra, Posthuma, van zer Zee, 2x
Frouwkje Jans geb 1741 ... , ovl 6apr811 HRL, huwt met Geert Hansen, wonende te in het DGDiaconijhuis op de Zoutsloot, mogelijk zuster van Durk Jans ??? BS ovl 1811; huwt met Geert Hansen, beide van HRL, geproclameerd de 29 7 ber (= september) en de 6 en getrout de 13 okt 1771; kind: Hans Geerts, geb 16 sep 1772, ged 8 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Hans Geerts, geb 28 feb 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL; Maandag den 11 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, Compareerde Voorts ter Vergadering een Jongeling Mense Geerts genaamd, zijnde gesterkt met deszelfs Moeder F.J., welke door den Fiscus geciteerd Was, ter zaake dezelve de dogter van den Opzigter Jacob Dantuma een slag aan het hoofd gegeeven had: dan dezelve ter zijner defensie bijbrengende, dat gedagte meisje hem herhaalde maalen gescholden en beledigt had, in dezelve voor dees keer met een ernstige Correctie vrijgelaaten. (GAH44)
Frouwkje Jurjens huwt met Simon Zwart; BS ovl 1848
Frouwkje Knaap huwt met Sjoerd van Loon, BS ovl 1860
Frouwkje Koudenburg geb 1799 Vlieland, ovl 3 jan 1878 HRL, huwt met Gerrit Tol op 30 dec 1858 HRL, N.H., dv Atze K, en Antje Kei; BS huw 1858, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-437; oud 39 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk G-107; VT1839
Frouwkje Lieuwes ovl 4 grasmaand 1809 HRL, huwt met Gerben Aukes de Groen; BS ovl 1822; 1833 huwelijken, ovl 1837; Gerben Aukes en F.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 jul 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kinderen: Lieuwe Gerbens en IJtje Gerbens, beiden geb 25 jul 1787 beiden ged 21 aug 1787 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Gerbens, geb 6 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Gerbens, geb 5 mrt 1793, ged 30 apr 1793 Grote Kerk HRL
Frouwkje Murks Vrouwkje Murcks, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL, dv Murck Alberts en Sibbeltje Tjalkes; geb 1770 HRL, ovl 4 okt 1835 HRL, huwt met Poppe Sietzes Zijlstra, dv Murk Alberts en Sibbeltje Tjalkes; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1835; Poppe Sijtzes ende F.M., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Murk Alberts, de vader, 5 jun 1790; ondertrouw HRL; Poppe Sijtses en V.M., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 jun 1790 HRL, en zijn getrouwd den 27 daaraanvolgende; kind: Sibbeltje Poppes, geb 5 may 1810, ged 20 may 1810 Grote Kerk HRL; kind: Syts Poppes, geb 21 aug 1790, ged 12 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Poppes, geb 4 jul 1793, ged 16 jul 1793 Grote Kerk HRL; kind: Murk Poppes, geb 23 aug 1795, ged 6 sep 1795 Grote Kerk HRL
Frouwkje Oepkes zie: Zijlstra
Frouwkje Paulus zie: Wellinga
Frouwkje Pieters zie: Broersma, Dirksen
Frouwkje Pieters huwt met Wobbe Oedses Harkema; BS ovl 1849
Frouwkje Posthuma geb 1 jul 1807 HRL, ged 14 jul 1807 HRL, N.H., dv Roelof Roelofs P, en Trijntje Simons; dopen Grote Kerk HRL 1807
Frouwkje Roelofs zie: Posthuma
Frouwkje Ruurds zie: Parkement, Wijga, 2x Zwart
Frouwkje Salomons zie: van Messel
Frouwkje Scheltes zie: de Vries
Frouwkje Sjoerds huwt met Ate Pieters; BS ovl 1848
Frouwkje Uilkes ged 8 apr 1762 Westerkerk HRL, dv Uilke Hanses en Janke Hanjes
Frouwkje de Vries geb 1789 Leeuwarden, ovl 4 mei 1848 HRL, huwt met Klaas Krakau op 1 okt 1820 HRL, huw.afk. 17 en 24 sep 1820, wonende te HRL, naaister, dv Schelte Doedes dV, en Hiltje Jans Rinkink; BS huw 1820, ovl 1826, ovl 1848; oud 50 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-220; VT1839
Frouwkje Watses huwt met Jacob Halbes; dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811; kind: Doetje Jacobs, geb 7 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Jacobs, geb 25 nov 1811, ged 3 dec 1811 Grote Kerk HRL
Frouwkje Wytses ovl 16 apr 1805 HRL, oud 68 jaar
Frouwkje Eelkes van der Post geb 24 dec 1790 HRL, ovl 12 feb 1822 HRL, dv Eelke vdP, en Grietje de Beer; BS ovl 1822
Frouwkje Jans Hamstra ovl 3 sep 1807 HRL, huwt met Anthonij Fransen Posthuma, (Postma in 1771), beide van HRL; geproclameerd de 28 Ap:en de 5-12 en getrout de 20 mei 1771; huw reg. N.H. HRL. 1771, BS huw 1823, ovl 1836, ovl 1849 kind: Frans, geb 14 jun 1772, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL
Frouwkje Jans van der Zee huwt met Johannes vd Werf; BS ovl 1852
Frouwkje Oepkes Zijlstra geb 1786 HRL, ovl 6 sep 1839 HRL, huwt met Gerrit Jacobus Zegeling op 17 mrt 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 mrt 1822, dv Oepke Minnes en Eva Rinses; BS huw 1822, ovl 1839, ovl 1852
Frouwkje Paulus Wellinga geb 1791 Bolsward, ovl 10 feb 1853 HRL, huwt met Paulus Antonius Boone op 29 apr 1810 HRL, komt van HRL, N.H., dv Paulus W, en Sijtske Jans Faber; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1823, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124; Paulus Boone en F.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 48 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; VT1839
Frouwkje Pieters Broersma geb 1799 Joure, ovl 18 mei 1853 HRL, 1e huwt met Willem Lijkles de Boer op 9 mei 1824 HRL, huw.afk. 18 en 25 apr 1824, dienstmeid. wonende te HRL, 2e huwt met Wubbe Jurjens Veel op 14 jan 1837 HRL, 3e huwt met Eelke Jansz Wagenaar, DG, dv Pieter Rommerts (Broersma), en Antje Meines Pekema BS huw 1824, huw 1837, ovl 1842, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-106; oud 40 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-114; VT1839
Frouwkje Ruurds Parkement geb 15 jun 1756 HRL, ovl 8 nov 1819 HRL, huwt met Robijn Klaasen; bsha18 11 (bl. 83), huw 1813, ovl 1819
Frouwkje Salomons van Messel geb 1805 HRL, ovl 5 apr 1837 HRL, huwt met Isaac Abrahams Wilda op 12 apr 1827 HRL, huw.afk. 1 en 8 mrt 1827 HRL, dv Salomon Gomperts vM, en Jantje Tobias Benjamins; BS huw 1827, ovl 1837
Frouwkje Tjeerds Spanjaard geb 1760 Franeker, ovl 7 jun 1837 HRL, huwt met Roelof Roelofs vd Velde getuige bij geboorte aangifte van Jan Leer 1811; BS geb 1811, ovl 1832, ovl 1837
Frouwkje Wetzens de Jong huwt met Jacob van Wartena op 11 sep 1809 Wartena, komt van HRL. 1809, laatste afk. 3 sep 1809, en met attestatie vertrokken naar Wartena en aldaar gehuwd vlgs vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1809; Jacob Halbes van Wartena en F.W. dJ. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 Oogstmaand 1809; ondertrouw HRL
Frouwkjen Harmens Andries Hendriks en F.H., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes, zijnde 6 jun 1773 HRL, en toen getrouwd
Frouwkjen Johannes huwt met Gerrit Jochems, kind: Antje Gerrits, geb 9 mei 1773, ged 30mey 1773 Grote Kerk HRL; kind: Antie Gerrijts, ged 9 apr 1769 Grote Kerk HRL
Frouwkjen Laurens geb 8 mei 1773, ged 8 jun 1773 Grote Kerk HRL, dv Laurens Ruurdts en Aaltje Bakels
Frouwkjen Ruurds Wijga geb 21 aug 1811 HRL, dv Ruurd Innes W, en Metje Tevis Spoelstra; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 21 aug 1811, ged 8 sep 1811 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Innes Wijga en Metje Tevus Spoelstra
Frytsen Gosses huwt met Anne Minderts Jager op 22 mei 1774 Lytsew?ld; GJ1988
Fungerke Gerrits ged 24 jun 1753 Westerkerk HRL, dv Gerrit Gerrits en Nankje Gerbens
Fytje Beernts Wassenaar ged 18 Febrij 1772 Grote Kerk HRL, dv Beernt Wassenaar en Oeke Ages