Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
G Andreae begraven Nieuwe Kerk, regel 6, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
G Buizing ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 179:16:0 ter Saeke kleedwaeren, 29 dec 1808, quit. no. 60 (GAH1140); id. f. 110:9:0, 7 sep 1809, quit. no. 13 (GAH1141)
G Docter mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; Johannes Jans van Vrouwenbuurt en Trijntje Lourens Koster van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 2 jun 1776 HRL, en 9 jun 1776 te Vrouwenparochie getrouwt, volgens attestatie vandaar 18jun, Absente Pastore G.D., ouderling, en A. Kooystra, Coster aldaar
G Geyze woont in 8e quartier, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, may 1805. (GAH650)
G Gonggrijp vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18-40 jaart, ongehuwden 18-45 jaar, 8e kwartier, no. 195; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
G Hingst woont in 1e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804, may 1805. (GAH650)
G Horreus Murk Jetzes van Almenum en Eelkjen Tjerks, van Kimswerd, zijnde de laatste proclamatie geschiedt den 16de mei 1773 HRL, en deze persoonen op dato dezes 23 mei 1773 bij ons getrouwd na vertoonde adtestatie van Kimswerdt van 21mey, getekend G.H., v. d. m., en A. Kruger, Schoolmeester; Jan Sikkes van HRL, en Marijke Johannes van Kimswerd, laatst geproclameert op dato deezes 29 dec 1776 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Kimswerd om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigd, gelijk geschied is op 5 jan 1777 volgens terugge ontvangen adtestatie van Kimswert, getekent G.H., Eccles. Kimsw:
G Jurnes Woensdag den 11 sep 1799. Gelijkheid. Vrijheid. Broeder-schap. Notificatie. de Raad der Gemeente van de Stad HRL aan alle hunne mede Burgeren Heil en Broederschap. Doet te Weeten: Dat den Raad nader overwogen hebbende, de aanschrijvinge van het departementaal Bestuur van de Eems van den 5 sep l. l. bij Notificatie op jongstleden Maandag den 9 deezer gepubliceerd, en geaffigeerd bij Welke Notificatie den Raad ieder Burger, en Ingezeten Welke voormaals de Wapenen gedraagen had, ten ernstigsten vermaand Wilde hebben, dezelve (wapenen) Weder ter bewaaringe der rust, en goede order binnen deeze Plaats op te Vatten; dan daar den Raad tot hun Leedweezen moet ondervinden, dat Zich hier toe maar Weinige Perzoonen opdoen, en tot heeden toe hebben laaten Inschrijven, heeft den Raad op fundament van bovengedagte aanschrijvinge, bij het departementaal Bestuur van de Eems, aan den Raad gedaan, op Last en aanschrijvinge van den Agent van Oorlog der Bataafsche Republiek, van den 3 den deezer, gevolge op een genoomen besluit van het uitvoerend Bewind van den 2 den daar te vooren het Welk daar toe was geauthoriseerd bij decreet van het vertegenwoordigend Ligchaam van den Zelfden dato, na rijpe deliberatie goedgevonden, en verstaan in de eerste Plaats alle Burgers en Ingezeten aan te maanen, om Zich in de Corpsen te formeeren, om de Arme te Versterken, en tegens den reeds gelanden Vijand op te trekken; en in de tweede Plaats, alle Burgers en Ingezetenen in deeze bedrijve Welke tot okt 1787 of na jan 1795 de Wapenen gedraagen hebben, dog boven de Jaaren Zijn, om de in Termen van de Registratie te vallen, te requireeren, Zooals gerequireerd Worden bij deezen, om Zich daadelijk tot Corpsen te formeeren, en Zich de noodige officiers bij meerderheid van Stemmen te Verkiezen, Zullende aan dezelve aan dezelve Burgers de nodige Wapenen Werden gegeeven, om den Plaatzelijken dienst alhier te maintien van rust en Veiligheid Waar te neemen onder de orders van den Collonel van het departement, den Burger C:C:Emmerij te Groningen, en respective Luitenants Collonels H:Beekkerk te Leeuwarden, S. Salverda te Franeker, en M. Busch te Groningen, en de majoors G.J. te Leeuwarden, T:Gonggrijp te Sneek, en T:Tymans te Groningen. Verders word een ieder Burger en Ingezeten, Welke onder deeze Requisitie begrepen is, gelast, om van deezen avond van Ses tot Agt uuren op het Huis der Gemeente te Compareren, om Zijn naam te doen aantekenen, Zullende de non Comparanten, en alle die onwillig Zijn, of naderhand mogten Werden, bevonden tot deeze Requisitie te behooren, Zich Zelven te Imp. nteren hebbende onaangenaame gevolgen, Welke hier uit Jegens dergelijke Weerbarstigen, Zullen voortvloeyen; Hier door Zullen Zij Welke genegen Zijn, tegens den Buitenlandschen Vijand te dienen, gelegenheid hebben, om door daaden hunnen vaderlandsche IJver, aan den dag te leggen, en de Zoodaninge Welke Zich tot den Plaatslijken dienst verobligeren mede betoonen, tot Heil van ''t lieve Vaderland te Willem mede Werken, als bezeffende dat Zij door den Plaatzelijken dienst, de goede ordre mede Kunnen helpen Verzekeren. en ten einde niemand hier van eenige ingnorantie Zal Kunnen Preetendeeren, Zal deeze van de Puye van ''t huis der Gemeente worden afgeleezen, en ten Gewoonen Plaatze geaffigeerd. Aldus geresolveerd, en gearresteert op ''t Huis der Gemeente binnen HRL, den 11 sep 1799. (GAH45)
G Nauta fiscaal-generaal in Friesland 1741
G Steen gebruiker van wijk E-151, zonder beroep; medegebruiker Harent Pieters vd Sluis, sjouwer; eigenaar is IJ. Rodenhuis, 1814. (GAH204)
G Stinstra doctor, woont in 2e quartier, huisno. 158, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1803, may 1804. (GAH650); id. heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, may 1805. (GAH650)
G Stinstra Maandag den 25 Sept. 1797; Het Geregte ordinaris vergadert zijnde, Rapporteerde den Burger Bos, dat in dato den 23 Sept door de wed. Wybenga en G:S. een denunciatie en protest van onschadelijkheid. aan hem als Praeses was gedaan, noopens de door het Geregte aan haar gedane Insinuatie en Penale ordonnantie om het Brugje over de Sloot, bij het end van ht Groendijkje voor Bonke hof te repareren. (GAH43)
G Stinstra med. doctor in 1751, koopt een huis in 1801
G Stinstra woont in 6e quartier, huisno. 24, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650)
G Voorda erven ontvangen interesse 1801-1806; rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 9:3:0 Aan Jacob Hanekuik als gelastigde van Aaltie Jans uit het Weeshuis gegaan m ay 1806 afgegeeven een Holl. Friessche olbigatie no. 89 Resolutie 14 okt 1702 versch. den 1 nov groot aen oud Capitaal 1000 Rentende 2% aen Aeltie Jans gelegateerd door d. Heer V. te Leiden overleeden bij deese obligatie 5 1/2 m. Intres uitgeheerd, 17may18 07 (GAH1139); aan de Weesvoogden Uitgeleverd en afgegeeven door de rentmeester van het Weeshuis een Hoo. Vriessche toonder deeses iblogatie Resolutie 7 mrt 1702 verschijnende den 1 dec 1703, no. 250, Rentende 2% oud Capitaal 1000 gulden toebehorende aen Ruurd Jacobs uit ''t Weeshuis geloopen den 14 may 1806 herkomstig uit de nalatingschap van Wijlen V., 9 may 1809, bewijsstuk no. 6 (GAH1141)
G Willems huwt met Aeltje Durks, kind: Willemke Willems, ged 22 may 1742 Grote Kerk HRL
G. ten Berge geb 1762, doet overlijdensaangifte van Jan Hendriks; BS ovl 1811
G. van Vliet ontvangt van de Stadsrentmeester f. 90:0:0 wegens een gemaakt pulpitum aan het orgel, ord. no. 54, 31 jan 1776. (GAH1060)
G. I Suringar steenleverancier 1755-1762
G. J Lange huwt met Martje Lint; BS geb 1811
G. J Stum begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
G.C. /Johan Georg Coenraad Leers geb 1783 Ahaus, Pruissen, Dld, ovl 22 jun 1834 HRL, 1e huwt met Elizabeth Leemkoel, 2e huwt met Anna vd Werf, 3e huwt met Saske Dirks op 8 okt 1820 HRL; huw.afk. 3 en 10 sep 1820, wonende te HRL, koopman in 1834, doet overlijdensaangifte van Margreta delgrosso in 1811, huw.get. bij D.L. Tolsma en M.J. Bootsma, wonende te HRL, 1818, kind: Fransciscus L, geb 9 mrt 1811 HRL, zv Hendrik Joseph L, (gk), en Geertruida Francisca L, (gk); BS geb en huw 1811, huw 1818, huw 1820, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk E-239, pakhuis, 1814. (GAH204); Georg Coenraad L. en Elisabeth F. Leemkoel, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door proc. Smith 30 apr 1808; ondertrouw HRL; eigenaar en gebruiker van wijk E-239, pakhuis, 1814. (GAH204); G.C.L. en Anna Johannes van der Werf, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL
G.W.H. van Lahen Harmanus Wilhelmus Hendrikus (1812, 1813, 1815); geb 1765 ... , huwt met Anna/Geertje Wayer, kinderen: Christiaan H.H. vL geb 1811 HRL, Helena P.H. vL, geb 1804 ... , huw.get. bij J.D. Numan en C. Bisschop, knoopmaker, wonende te HRL 1815; BS ovl 1812; 1813 overlijdens, huw 1815; eigenaar en gebruiker van wijk E-246, knoopemaker, 1814. (GAH204)
Gaatse Rinses huwt met Symontje Sakles, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 apr en den 6-14 May 1742 en doe ook getrouwt; Gaitse R. ende Symentje Saekles beide van HRL, koomende weegens de bruid Eeltie Rinses des bruidegoms broeder, 28 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Teetske Gaitses, ged 26 jul 1746 Grote Kerk HRL
Gaatske Doedis huwt met Dirk Laurens Koster op 28 mei 1728 St. Anna, komt van St. Anna, belijdenis op 11 aug 1723 St. Anna; bron onbekend
Gaatske Rienks Den 27 okt 1689 zijn aan de gemeente toegevoegd met Attestatie G.R. huisvrouw van Claes Hendriks van HRL, en Maike Lammerts j:d:van HRL. (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108, fiche 1)
Gaatske Sybrens zie: de Boer; Geextraheerd uit het Reg. der gedoopten bij de Roomsch Cath: Gemeente te Makkum. 1793, den 15 okt is ged Zaakjen, Dogter van W.J. en G.S. Afgegeven den tweede apr 1800 en Zeventien, Makkum
Gaatske Sybrens de Boer zie ook: Gatske Sijbrens; huwt met Willem Jansen, wonende te Bolsward; BS huw 1817; Ik Ondergetekende G.S. d. B. weduwe Willem Jans te Mackum, dog thans te HRL, verklaare bij deezen te consenteeren en toe te staan aan mijn meerderjarige dogter Saakje Willems, dienstmeid te HRL, bij mijn wijlen man Willem Jans in Echte verwekt om zich in het Huwelijk te begeeven met Johannes Heins Drost, metselaarsknegt ten gemelde Steede, minderjarige zv Hein Drost en Grietje Berends Echtelieden aldaar, de vader overleeden, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester deezer Stad, in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen plaats hebben om na afloop dezelver in den Huwelijken Staat te worden bevestigt. HRL den 2 mei 1817
Gabbe Andries ovl voor 6 mei 1780; weesvoogden bet f. 26:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door G.A. als wagenmakersknegt bj Pier Jans verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 55:10:0 voor verdiend loon van wijlen G.A. bij Pier Jans wagenmaker te HRL, 6 mei 1780. (GAH1111); id. f. 18:8:0 bi Gosse Sjoerds verdiend, 12 mei 1775. (GAH1106)
Gabbe Douwes ovl 13 jan 1800 HRL, huwt met Gatske Pieters; BS huw 1827, ovl 1831; begraven Groot Kerkhof, regel 12, nr. 24; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; D.G. en Gatske Pieters, beide van HRL, en laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwd; woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts: . -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gabbe Gabini huwt met Adrians Dublinga, kind: Hendrikje G, geb 1775 Schiermonnikoog; BS huw 1815; Extract uit het Doopregister bij de Hervormde Gemeente te Schiermonnikoog. In het Jaar Zeventien hondert, veyfenzeventig den zevenden Zeptember is ged binnen deze Gemeente in de Kerk der herformde een kintje met name ?HendrikjeEn geb den twee en twintigsten aug Van dat Zelvde jaar ? dogter van G. Gabbini en van Adriaantje Dublinga. Gegeven te Schiermonnikoog den 12 mrt 1815
Gabbe Hibbes huwt met Pijttje Wiltjes, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 Novemb 1745 en doen ook getrouwt; Hibbe Gabes ende Marijke Andries beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom desselfs vader G.H. en wegens de bruid Andries Rosa sijnde desselfs vader, 12 dec 1744; Jan Jansen Bostijn van Almenum en Marijke Nannes meede aldaar, huw.aang. , komende voor de Bruit G.H., vertonende de hand van de Bruits vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1737; IJpe Feykes Jenneman en Janke Cornelis Makkema, beyde Van HRL, huw.aang. 7 jan 1736 HRL, komende Voor de bruyd G.H.
Gabbe Hibbes geb 1781 ... , ovl 28 mei 1815 HRL; BS ovl 1815
Gabbe Klasen zie: Sibersma
Gabbe Claassen huwt met Aeltje Simons, kind: Sjouwke Gabbes, ged 25 may 1752 Westerkerk HRL
Gabbe Klaases ged 29 apr 1766 Grote Kerk HRL, zv Klaas Gabbes en Antje Douwes
Gabbe Cornelis Lammert Teyes betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 25:0:0 door de weesjongen G.C. bij hem in 1 jaar met koordewerken verdiend, 5 jan 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd J. van der Sluys betaalt f. 25:0:0 aan, en wegens dito, 4 jan 1746 (GAH1075); mede- weesvoogd B. Rienstra betaalt aan dito f. 30:0:0 door de weesjongen G.C. met koordewerken verdiend, 31 jan 1747 (GAH1076); presidentweesvoogd J. Breton betaalt f. 45:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen G.C. met varen op Noorwegen verdiend, 27 nov 1753 (GAH1082); id. betaalt f. 70:0:0 aan en wegens dito, gevaren hebbende op het schip van Pieter Douwes Metje, 13 mei 1755 (GAH1084)
Gabbe Klasen Sibersma huwt met Tietje Minnes, schippersknecht te Schiermonnikoog, kind: Menno Gabbes S, geb 1797 Schierm''oog; BS huw 1821, ovl 1825
Gabe van Delden geb 1790 Sneek, ovl 6 okt 1818 HRL, hm ... , klokmaker; BS ovl 1818
Gabe Harents geb 12 jun 1792, ged 1 jul 1792 Grote Kerk HRL, zv Harent Pieters en Trijntje Gabes
Gabe Harings geb 6 feb 1794, ged 2 mrt 1794 Grote Kerk HRL, zv Haring Pieters en Trijntje Gabes
Gabe Jacobs zie: Bakker; G.J. en Vokeltje Aukes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 23 jul 1808; ondertrouw HRL; geb 24 jan 1777, ged 11 mrt 1777 Grote Kerk HRL, zv Jakob Sjoukes en Tijtje Kornelis; kind: Jacob Gabes, geb 8 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL, moeder als Fokeltje Obbes
Gabe Pieters geb 2 jun 1795, ged 14 feb 1797 Grote Kerk HRL, zv Pieter Gabes en Marijke Frederiks
Gabe Rintjes zie: van der Zee
Gabe Rintjes ovl voor 1812, huwt met Antje Sipkes; BS ovl 1811
Gabe Sjoerds zie: Rodenhuis
Gabe Sjoukes zie: Rolsma
Gabe Sybesma ovo. 1751; zijn funktie van visafslager wordt overgenomen op 20 okt 1752 door Jacob Jelles, mr. slotmaker; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Gabe Tjepkes geb 12 okt 1782, ged 5 nov 1782 Grote Kerk HRL, zv Tjepke Gabes en Lysbeth Dirks
Gabe Wybrens zie: de Boer
Gabe Jacobs Bakker geb 1777/1779 ... , ovl 9 mrt 1814 HRL, huwt met Fokeltie Obbes(in ondertrouwakte: Aukes), op 7 aug 1808 HRL, wonende te HRL. 1808, ovl wijk H-111, overlijdensaangifte van Hans Paulus in 1811, kinderen: Jacob Gabes geb 8 nov 1809 HRL, Janke Gabes B. geb 11 jun 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, ovl 1814
Gabe Rintjes van der Zee ovl 28 jan 1821 Makkum, huwt met Dieuwke Piebes Glas, in leven beurtschipper, kind: Luitje Gabes vdZ, geb 1803 Makkum, zv Rintje Dooyes en Aukje Martens; BS ovl 1821; 1827 huwelijken
Gabe Sjoerds Rodenhuis geb 1787 HRL, ovl 6 jan 1849 HRL, huwt met Sijtske Dirks Wetzen/Witsing op 13 mei 1813 HRL, metselaarsknecht, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, huw.get. bij H. vd Weide en P. Rodenhuis, 1811, id. bij J.H. vd Weide (gk), en T. Kuipers, (gk), oom bruid. 1838, id. bij G. Hartman en IJ. van Beemen, behuwd neef bruidegom, 1815, id. bij K.S. Rodenhuis en A.A. Koopmans, broeder bruidegom, 1818, zv Sjoerd Gabes R, en Mintje Gerrijts; BS huw 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1818, huw 1838, ovl 1849, ovl 1853; gebruiker van wijk F-203, metzelknegt; medegebruiker Minne Jans wed. ; eigenaar en medegebruiker is Hendrik Meyer, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk B-105; VT1839; G.R. eigenaar van perceel nr. 219 te HRL, metselaarsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 586, huis en erf, 144 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Gabe Sjoukes Rolsma notaris te Bolsward, Johannes Albarda geeft bij hem huw toestemming van Jan Albarda 11mrt819; BS huw 1819
Gabe Wiebrens de Boer huwt met Hinke Hendriks Lammersma, turfdrager, wonende te Bolsward 1835, kind: Maaike, geb 29 jan 1807 Bolsward; BS huw 1835, ovl 1860
Gabriel de Brooy huwt met Berendina de Haan, kind: Johanna Gabriels de Brooy, geb 28 sep 1793, ged 8 okt 1793 Grote Kerk HRL
Gabriel Laases geb 20 okt 1790, ged 9 nov 1790 Grote Kerk HRL, zv Laas Douwes en Antje Gabri?ls
Gabriel Stijoef geb 1788, , huw.get. bij G.G.W. Faber en G. Dun, schoenmaker, wonende te te HRL; BS huw 1819
Gadse Sybrands huwt met Grietje Lieuwes, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 jul en de 5 aug 1764 en getrout de 19 aug in de Westerkerk
Gadse Tjallings huwt met Gooikjen Oenes, beide van HRL, geproclameert den 24 F:en de 3 en getrout den 10 mrt 1754
Gadske Baukes huwt met Tjeerd Jans, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 sep 1756
Gadske Haiszes zie ook: Gadske IJges; huwt met Focke Eerks, kind: Ake Foekes, ged 14 okt 1759 Grote Kerk HRL
Gadske Hendriks huwt met Ane Dooitses, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 26 mei 1760
Gadske Hiddes huwt met Sijbren Freerks, kind: Aaltie Sijbrens, ged 3 jul 1757 Westerkerk HRL; kind: Trijntie Sijbrens, ged 7 sep 1760 Westerkerk HRL; kind: Grietie Zijbrens, ged 23 mrt 1755 Westerkerk HRL
Gadske Jans huwt met Jan Dirks, beide van HRL, geproclameert de 19-26 apr en de 3 en getrout de 17 mei 1761; kind: Durckje Jans, ged 23 jun 1771 Grote Kerk HRL
Gadske Johannes huwt met Jan Jansen, beide van HRL, geproclameert de 8-15 en getrout de 22 jul 1759; kind: Jan Jans, ged 3 jun 1760 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jans, ged 7 jul 1761 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jans, ged 7 dec 1762 Grote Kerk HRL
Gadske Claases huwt met Fokke Jansen, beide van HRL, geproclameert de 10-17 en getrout de 24 aug 1760 in de Westerkerk; ovl 7 nov 1804 HRL, oud 68 jaar; kind: Jan Fokkes, ged 9 nov 1760 Westerkerk HRL; kind: Klaaske Foppes, ged 28 aug 1766 Westerkerk HRL, vader als Foppe J. ; kind: Antie Fokkes, ged 24 dec 1767 Westerkerk HRL
Gadske Cornelis mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; huwt met Claas Arjens Smid. beide van HRL, geproclameert den 14-16 en getrout de 21 aug 1757 in de Westerkerk; kind: Liskien Klaases, ged 25 okt 1757 Grote Kerk HRL; kind: Arjen Claases, ged 14 dec 1759 Grote Kerk HRL
Gadske Cornelis mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Dirk Jans, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 nov en getrout de 7 dec 1760
Gadske Cornelis mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; van HRL, huwt met Gale Harkes van Almenum, geproclameerd de 27 okt en de 3-10 en getrout den 19 nov 1771
Gadske Ottes zie: Overdijk
Gadske Overdijk geb 20 mrt 1794 HRL, ovl 1 okt 1869 HRL, 1e huwt met Dirk Hofstra, 2e huwt met Johannes Adema, (gk), op 14 mrt 1861 HRL, N.H., A 10 mei 1855 Leeuwarden, Vst 11 mei 1857 uit Leeuwarden, dv Otte O, en Grietje de Groot BS huw 1861, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054, wijk D-155, wijk F-220, wijk G-381; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-203; VT1839; Gatske Ottes Overdijk, geb 20 mrt 1794, ged 13 apr 1794 Grote Kerk HRL
Gadske Hiddes de Vries huwt met Sijbrand Freerks de Groot, beide van HRL, geproclameert den 5-12 mei en getrout den 19 dito 1754 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; ovl 11 sep 1793 HRL, oud 75 jaar
Gadtske Corneelis ged 17 apr 1740 Westerkerk HRL, samen met Grietje Corneelis, dv Corneelis Dirks en Romkjen Jacobs
Gaele Belkum geb 15 sep 1765 Bozum, ovl 25 apr 1820, gepensioneerd militair; BS huw 1820
Gaele Broers zie: Bouma
Gaele Klases zie: Terpstra
Gaele Klaases huwt met Tietje Lieuwes, N.H., kind: Klaas Gaeles, geb 1 feb 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802
Gaele Pieters zie: Zandbergen
Gaele Wijgers zie: Galema
Gaele Broers Bouma ovl 29 apr 1829 Hardegarijp, huwt met Baukje Hessels Hommema, in leven kastelein, kinderen: Dirkje B., geb 29 jul 1803 Oudebildtzijl, Pieter Gaeles B., geb 20 dec 1808 Hallum; BS huw 1835, huw 1837, ovl 1848, ovl 1863, ovl 1890
Gaele Pieters Zandbergen geb 1786 Eernewoude, ovl 11 jan 1835 HRL, huwt met Doetje Wopkes vd Stel op 22 nov 1818 HRL, huw.afk. 27 sep en 4 okt 1818, wonende te HRL, huw getuige bij W. M?ller en S.W. vd Stel, schippersknecht, schoonbroeder bruid. 1819, zv Pieter Wiebes Z, en Hinke Jans; BS huw 1818, huw 1819, ovl 1835, ovl 1847
Gaele Wygers Galema geb 1805 Nieuwland, ovl 28 sep 1833 HRL, huwt met Rinske Gerbens de Boer, melktapper, zv Wijger IJsbrands G., en Stijntje Thomas Wiersma; BS ovl 1833
Gaeye Jans huwt met Mettje Wilts, beide van HRL, geproclameerd de 25 dec 1768 en de 1 en getrout de 8 Jannewari 1769; kind: Jan, geb 5 mei 1772, ged 10 mei 1772 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Gayes, geb 13 mrt 1774, ged 20 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Houkje Gayes, geb 3 dec 1776, ged 10 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: dela Gayes, geb 4 okt 1779, ged 9 nov 1779 Grote Kerk HRL
Gajus Andree med. doctor; geboortig van Hitzum, afkomstig van Makkum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR, legt eed af in handen van burg. Jan Dircksen Cuyck, verkrijgt burgerrecht op 7 apr 1685. (burgerboek)
Gajus Andree med. doctor 1801, medevoogd in 1790-1791, ovl voor 1815; ovl voor 7 feb 1801, huwt met Catharina Gratama, (zie aldaar); ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van tigchelsteen, 19 jun 1792: f. 57:6:8; id. wegens geleverd wrak, 5 jan 1785: 64 Caroliguldens; id. wegens geleverde keizel, 30 apr 1793, 9 Caroliguldens; id. wegens geleverde steen 23 feb 1774: f. 155:4:8; geboortig van Blija, betaalt de gerechtigheid van 10-10. aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed in handen van burg. Acronius af op 3 okt 1768. (burgerboek); wed. G.A., rentenierse; gebruikster van wijk A-056 in 1814, eigenaar: W. Ruitinga. (GAH204); G.A. erven eigenaar van wijk D-031; gebruiker D. Nieubuur, med. doctor, 1814. (GAH204); id. van wijk G-319, met tuin; medegebruiker is Johannes Gorter, 1814. (GAH204); id. van wijk G-320; gebruiker is Severinus Weghuis, oliekoekbakker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-321; medegebruiker is Johannes H. Nielsen, wewer, 1814. (GAH204); ontvangt van de rendant f. 32:0:10 wegens geleverde steen voor de nieuwe kerk, ord. no. 114, 5 nov 1777. (GAH1060); afsluiting weesboek: Bij examinatie van voorenstaande Reekening hebben de weesvoogden bevonden in het capittel der Kinderverdiensten door den rendant een abuis te zijn begaan met de post van Jacob Tjeerds te stellen op 75 Cgld, hetwelk 65 Clds zijn moet; welke teveel in ontvang gebragt 10 Gld den rendant bij deeze word gequalificeerd om in zijn volgende Reekening voot uitgaav te stellen. Verders de reekening wel bevindende, hebben wij deezen onderteekend in den Weehuize binnen HRL d. 3 feb 1789. Was Getekend:G.A., IJ. Hoornstra, H. Stapert, S. Rienstra, D. Zijlstra, 3 feb 1789. (GAH1120); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:15:0 terzaake geleverde steen, quit. no. 3, 17 dec 1788. (GAH1121); id. f. 25:12:0, quit. no. 11, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 7:3:0, quit. no. 4, 31 dec 1790. (GAH1122); id. f. 4:5:0, quit. no. 5, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 50:6:0 voor betaalde booter, quit. no. 3; id. f. 44:0:8, quit. no. 4; id. f. 53:5:0, quit. no. 5, alles 14 jul 1790; id. f. 50:10:0, quit. no. 6, 28 sep 1790, en f. 93:6:0, 19 nov 1790, quit. no. 7. (alles GAH1122); id. f. 58:4:0 voor 6 gekogte kyntjes boter, quit. no. 3, 31 may 1791. (GAH1123); id. f. 71:10:0 terzaake gekogte 8/8 ton boter tdv ''t Weeshuis, quit. no. 4, 31 may 1791. (GAH1123); id. f. 79:15:0 voor 8 kyntjes gekogte boter, quit. no. 5, 21 sep 1791. (GAH1123); id. f. 112:17:0 voor gekogte 9 kyntjes boter, quit. no. 7, 30 nov 1791. (GAH1123); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 198:3:0 zijnde de erfportie Antje Aising, van deszelfs wijl:grootvader Albert Aising te Ronalde, (Rolde ?), in ''t Landschp Drenth aanbe?rfd, 15 mrt 1791. (GAH1123); ontv van dito f. 20:18:0 voor geleverde pennen, quit. no. 57, 16 dec 1791. (GAH1123); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, Y. Rodenhuis, B. Fontein, D. IJpey, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P.A., IJ. Hoornsta, 21 jan 1792. (GAH1123); Medicine Docter, huwt met Mejuffer Catharina Gratama, beide van HRL, geproclameerd de 9-12 en getrout de 16 Febrij 1772; kind: Dani?l Harmannus Andrea, geb 6 nov 1772, ged 22 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Tjepke Gajus Andreae, geb 28 sep 1776, ged 15 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Teetske Gajus Andreae, geb 1 nov 1779, ged 16 nov 1779 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Gajus Andreae, geb 4 sep 1781, ged 2 okt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gajus Andreae, geb 13 sep 1782, ged 15 okt 1782 Grote Kerk HRL; bezit een overdekte waegen, belasting f. 12:0:0, 2 mei 1795, 16 jul 1796 16 jun 1797; 1798, (maar is doorgehaald); wel vermeld op 15 jun 1798. (GAH650); lijst ingezetenen 2e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, op lijfrente: f. 300:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 21:0:0 ter zaake geleverde steen, 19 dec 1792, quit. no. 34 (GAH1124); id. f. 71:8:0, 30 nov 1793, quit. no. 27 (GAH1125); Donderdag den 14 feb 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde geleezen een Request door het Collegie van Scholarchen alhier, aan den Raad ingediend, inhoudende eene nominatie ter vervullinge der Vacature, door het overlijden van Doctor G.A. in leven mede Scholarch opengevallen: Werdende ten dien einde door het Collegie van Scholarchen voorgedraagen, Doctoren P:Couperus, W:J:Haanekuik, en C:M: Blok, met verzoek dat den Raad daaruit eene spoedige Electie geliefde te doen; Waar over gedelibereerd Zijnde, is uit de ingediende nominatie, met unanieme Stemmen tot mede Scholarch geeligeerd, en aangesteld Doctr W:J:Haanekuik, Zoo als dezelve daar toe aangesteld word bij deezen, met wijder besluit dat hiervan bij Wijze van Appoinctement op den Requeste, aan het Collegie van Scholarchen zal werden Kennisse gegeeven, en dat aan den nieuw aangestelden Scholarch Extract deezes zal werden gesuppediteert, tot deszelfs Informatie. (GAH44)
Gajus van Boelens Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Gajus Hendrikus Andreae geb 1794 Augsbuurt, huwt met Wapke Popta op 15 nov 1819 HRL, huwelijksafkondigingen 31 okt en 7 nov 1819 Bolsward en HRL, wonende te Bolsward, ontvanger vd registratie het Zegel Successierecht in de Domeinen, huw.get. bij J.J. Haak en A.E. Doedes, ontvanger der hypotheken te Sneek, zv Johannes Petrus A, en Johanna Dibbets; BS huw 1819, huw 1827
Gale Gerbens ged 13 okt 1758 Grote Kerk HRL, zv Gerben Gales en Pietje Alberts
Gale Harkes huwt met Foekje Foppes, beide van HRL, geproclameert den 1 Juni-8 en getrout den 16 dito 1754 in de Westerkerk; kind: Fopke Gales, ged 7 mei 1758 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Gales, ged 10 feb 1756 Grote Kerk HRL
Gale Harkes van Achlum, huwt met Antie Hendriks, van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout met attestasie de 18 mei 1760; kind: Harke Gales, ged 22 mrt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Gales, ged 18 jun 1765 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Gales, ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL
Gale Harkes van Almenum, huwt met Gadske Cornelis, van HRL, geproclameerd de 27 okt en de 3-10 en getrout den 19 nov 1771
Gale Martens huwt met Baetje Feykes, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 May 1739 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; G.M. ende Baatie Feykes, beide van HRL, koomende voor de bruidegom en bruit Augustinus de Graaff, mr. wagenmaker alhier, vertoonende attestatie van des bruidegoms en bruits respt. vaderen 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Galte Arends geboortig van Ackummerzijl, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Schrik op 11 jul 1736. (burgerboek)
Gapke Tijssen huwt met Hibbe Gabbes, beide van HRL, geproclameerd de 25 Jannewari en de 1 en getrout de 8 Febrij 1767
Gasparius Hombert Anno domini 1757 den 20 November, is ged Jacobus, wettige zv Gasparius Hombert en C.H., peter/doopheffer Jacobus Pas en Anna Maria Walen. Voor Extract Conform de 2de Burgemeester gedelegeert tot den Eersten Staat
Gasparius Hombert Anno domini 1757 den 20 November, is ged Jacobus, wettige zv G.H. en Catharina Hofman, peter/doopheffer Jacobus Pas en Anna Maria Walen. Voor Extract Conform de 2de Burgemeester gedelegeert tot den Eersten Staat
Gatse Abes zie Bijl
Gatse Freerx In 1705 koopt Jacob Fransen Roorda een ''heerlijke en wel ter nering staande huisinge'' binnen HRL van zijn vader en van G.F. vanwege de erven van Antie Douwes; zie verder: Jacob Fransen Roorda. (Gen. Jaarb. 1984); FREDERICUS, GEERTRUIDA J
Gatse Claases ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 571:9:0 wegens geleverde 8 overjaarse en 2 spallingvarkens wegende tezamen 3343 pond f. 17 gld en 8 stv per 100 pond, onder korting van 41 pond f. 5 stuivers voor minder gewigt, or. no. 1, 21 okt 1783. (GAH1114)
Gatse Uiltjes ovl 6 okt 1786 Franeker, huwt met Frouwkje Fokkes, kind: Gatske Gatses Posthuma, geb 2 jan 1787 Franeker, varensgezel te Franeker; BS huw 1818
Gatse Abes Bijl geboortig van Friens, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 26 mei 1790. (burgerboek)
Gatske Aarts begraven Groot Kerkhof, regel 1, nr. 13, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Gatske Alberts huwt met Bauke Reinders, kind: Trijntje Baukes, geb 18 apr 1778, ged 17 mai 1778 Grote Kerk HRL
Gatske Dinglums Jan Hendriks ende G.D. beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder Dinglum Arjens en was de bruyegom geadsisteerd met sijn vaeder Hendrik Jansen, 23 Jan 1745; huwt met Jan Hendriks, beyde van HRL, geproclameert den 24-31 jan en den 7 Februa 1745 getrouwt de 9 dito
Gatske Douwes zie: Pot
Gatske Gatses zie: Posthuma
Gatske Gerrits ged 25 sep 1759 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Douwes en Marieke Jans
Gatske Heeres geb 1739 ... , ovl 16 okt 1811 HRL, wonende te op de Ossemarkt, overlijdensaangifte gedaan door Getje Heeres, oud 61 jaar, mogelijk een zuster; BS ovl 1811
Gatske Hendriks geb 2 jan 1804 HRL, ovl 4 feb 1818 HRL, ged 24 jan 1804 HRL, N.H., dv Hendriks Davids en (Aagje Gerbes); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1818
Gatske Hielkes zie: Overmeer
Gatske Jans zie: van Straten, Visser
Gatske Jans ged 15 okt 1748 Grote Kerk HRL, dv Jan Hendriks en Eiskje Oepkes
Gatske Jetzes Simon Pieters en G.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 23 jan 1774 HRL, en toen getrouwd
Gatske Johannes huwt met Hans Johannes Scheer; BS ovl 1842
Gatske de Jong huwt met Murk Tigchelaar; BS ovl 1873
Gatske Klazes geb 27 dec 1799 HRL, N.H., ged 28 jan 1800, dv Klaas Dirks en Aaltje Fokkes; dopen Grote Kerk HRL 1800; geb 24 jan 1797, ged 21 feb 1797 Grote Kerk HRL, dv Klaas Dirks en Aaltje Fokkes
Gatske Liepkes Hessel Paulus ende G.L., beyde van HRL, komende wegens de bruid IJke Goverts Potkast en consenteerde des bruydegoms vaeder in dit huwelijk en vertoonde consent van des bruids moeder, 13 Jun 1744; huwt met Hessel Paulus, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 21 en 28 jun 1744 doen ook getrouwt in de Westerkerk
Gatske Martens zie: Bos
Gatske Minnes ovl 1 jun 1690, 40 jaar, huisvrou van Jijlcke Pieters, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Gatske Pieters ged 11 feb 1748 Westerkerk HRL, dv Pijtter Gerrits en Aefke Beernts; geb 1747 HRL, ovl 14 nov 1831 HRL, huwt met Gabbe Douwes; BS ovl 1831; Gabbe Douwes en G.P., beidevan HRL, en laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwt
Gatske Pot geb 18 apr 1798 Franeker, ovl 25 sep 1872 HRL, huwt met Klaas Plantinga, N.H., dv Douwe P, en Antje Ferwerda; BS ovl 1872; bev.reg. HRL 1860-80
Gatske Ruurds zie ook: Visser; geb 1 may 1787, ged 17 may 1787 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Johannes en Fetje Fokkes
Gatske Sybrandus zie: Visser, de Vries
Gatske Simons zuster van Pieter Simons; weesvoogden bet f. 157:12:2 aan de rentmeester van het Weeshuis de weeskinderen Gatske en Pieter S. van haare wijlen oom Murk Jetzes, in leven koemelker onder Almenum, aanbe?rfd zijnde, de helft van het zuivere provenu van ''t gehouden boelgoed, 29 jan 1788. (GAH1120); id. f. 149:10:0 van deszelfs wijl. :oom Mutk Jetzes aanbe?rfd, zijnde helft de opbreng van de huizing en koemelkerij onder Almenum, na aftrek van het strijk- en verhooggeld, 15 feb 1788. (GAH1120)
Gatske van Straten geb 24 mrt 1792 HRL, ovl 19 mei 1869 HRL, huwt met Sietse Rommerts de Jager op 19 aug 1813 HRL, huw.afk. 8 en 15 aug 1813, winkelier in 1851, dv Jan vS, en Antje van Gunde/van Kampen; BS huw 1813, ovl 1840 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-025; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839; geb 24 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk HRL, dv Jan van Straaten en Antje Jans
Gatske Taekes Harmen Jurjens van HRL, ende G.T. van Wommels, koomende weegens de bruid Hendrik Hendriks met vertooninge van schriftelijke last, 13 Sep 1749; van Wommels, huwt met Harmen Jurjens, van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 Septemb 1749 en den 28 dito getrouwt; worden ook vermeld in de R.K. kerk te Sneek
Gatske Tijssen huwt met Albert Jacobs, kind: Rinske Alberts, ged 8 may 1742 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Alberts, ged 26 apr 1740 Grote Kerk HRL; op belijdenisse ged 3 aug 1753 Grote Kerk HRL, Egte vrou op de Brouwers-Gragt
Gatske Willems ged 30 jun 1765 Grote Kerk HRL, dv Willem Douwes en Rinske Alberts Noordga
Gatske Yeges zie: Visser
Gatske IJges zie ook: G. Haiszes; ovl voor 1812, huwt met Focke Eerks (1755), Fokke Eriks Visser (1811, 1812), beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 mei 1755; DTB N.H. HRL. 1755, BS huw 1811wafk, ovl 1812; kind: Jan Fokkes, ged 2 okt 1757 Westerkerk, vader als F. Eerks; kind: Fettje Fokkes, ged 7 sep 1762 Grote Kerk HRL; kind: IJge Fokkes, ged 2 mei 1756 Grote Kerk HRL, vader als F. Ericks
Gatske IJsbrands zie: Bouma
Gatske Yges geb 3 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL, dv Yge Fokkes en Doutje Abes
Gatske Gatses Posthuma geb 2 jan 1787 Franeker, ovl 18 apr 1866 HRL, huwt met Jan vd Heide op 22 nov 1818 HRL, huw.afk. 8 en 15 nov 1818, dienstmeid. wonende te HRL, N.H., ovl wijk H-110, dv Gatse Uiltjes en Frouwkje Fokkes; BS huw 1818, ovl 1834, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-140, 143, wijk E-212, 264, supp wijk E-342; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker wijk E-180; VT1839
Gatske Hielkes Overmeer geb 1805 Makkum, huwt met Antonius Scholtens op 23 sep 1830 HRL, wonende te HRL, Rooms Katholiek, dv Hielke Wybes O, en Trijntje Matthijssen; BS huw 1830 bev.reg. HRL 1851 wijk E-278
Gatske IJsbrands Bouma ovl voor 1844, huwt met Tjebbe Jarigs deinum, wonende te HRL 1831; BS huw 1831 1843 huwelijken
Gatske Jans Visser geb 18 sep 1789 HRL, ovl 15 aug 1862 Hoorn, 1e huwt met Pieter Jentjes van Ruiten op 1 okt 1812 HRL, huw.afk. 20 en 27 sep 1812 HRL. voor de hoofddeur van het gemeentehuis, 2e huwt met Dirk Jans Bakker op 26 jan 1815 HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1815 HRL. en Enkhuizen, N.H., visvrouw in 1851, dv Jan V, en Aaltje Sijbrens de Groot, vlgs ovlakte 1812 is de nm vd moeder Eeke Jans Koen; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-237, 250, wijk F-175, supp wijk H-266; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-224; VT1839; geb 18 sep 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL, dv Jan Visser en Aaltje Sibrens de Groot; de Burgemeester der Stad Enkhuizen, Provincie Noord-Holland, als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, Certificeert bij dezen, dat twee Huwelijksch geboden van Dirk Jansz Bakker, oud drie en Twintig Jaren, gebooren binnen deze Stad, doch thans woonende te HRL, meerderjarige zv Jan Dirksz Bakker, en Cornelisje Jans beiden woonende alhier, en G.J.V., oud zes en Twintig Jaren, gebooren en woonachtig te HRL Weduwe Pieter Jentjes van Buiten, van beroep Winkelierster, meerderjarige dv Jan Visser en Aaltje Sijbrens de Groot, alhier op den Achtste en Vijftiende jan dezes Jaars, zonder eenige verhindering Zijn ten einde gelopen, en Zijlieden alzo wat ons aangaat wel in den Huwelijken Staat kunnen bevestigd worden. Enkhuizen den 16? jan 1815; Huwelijks Consent. Voor ons Matthijs Reyffert, openbaar Notaris in het district Hoorn, Provincie Noord-Holland recideerende te Enkhuizen en aldaar woonagtig in de Oude Westerstraat Wijk C, nummero Drie honderd Vijf en Veertig in presentie van de na te noemen getuigen zijn gecompareerd: Jan Dirks Bakker, Schipper en zijne huysvrouw Cornelisje Jans, welke bij tot het uitbrengen deezer Acte Authoriseert, wonende zij Comparanten alhier te Enhuizen op de Zuiderhavenwijk ons Notaris bekend. dewelke bij deeze verklaarden te Concenteeren in en volkoomen genoegen te neemen met het Huwelijk dat hunnen meerderjarig zoon Dirk Jans Bakker, Schippersknecht te HRL thans zig bevindende, voorneemens is aan te gaan met de meerderjarige Gatske Visser te HRL woonachtig en voor deezen getrouwd geweest, verzoekende zij Comparanten deeshalve de Heeren Officieren van de BS of wie het anders mogte aangaan de geboden aantekeningen te laten doen en vervolgens het Huwelijk tusschen genoemde hunnen zoon Dirk Jans Bakker en dezelve Gatske Visser te voltrekken en deeze Acte voor personeele toestemming en Consentgeving goedgunstig te accepteeren. Gedaan en gepasseerd te Enkhuizen voormeld ten kantore van ons Notaris den Drie en twintigsten dec des jaars Agttienhonderd en Veertien in presentie van Jan Watering, zeilemaker, en Claas van der Lee, schoenmaker getuigenhiet toe versogt, die deeze Welke in brevet is afgegeven, nevens de respective Comparanten en ons Notaris na gedane duidelijke voorleezing hebben getekend; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en tachtig den Agttiende sep is Geboren Gatske dv Jan Visser & Aaltje Sijbrens de Groot. Afgegeven Op den Raadhuize te HRL den 3 jan 1815
Gatske Martens Bos geb 1788 HRL, ovl 12 mei 1842 HRL, huwt met Gerben Rienks Bauritius op 18 mei 1817 HRL, huw.afk. 27 apr en 4 mei 1817, naaister, dv Marten B., en Trijntje Sijbrens de Groot; BS huw 1817, ovl 1842, ovl 1847; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-115; VT1839; geb 4 may 1788, ged 1 jun 1788 Grote Kerk HRL, dv Marten Bos en Trijntje Sijbrens de Groot; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Zevenhonderd Agt en Tachtig den 4 May is geb Gatske, Dogter van Marten Bos en Trijntje Sijbrens de Groot. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 26 apr 1817; deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte en certificaat van aan de Nationale Militie voldaan te hebben behoren tot de Huwelijksacte van Gerben Rienks Bouritius en G.M.B. dato 18 May 1817. de President Burgemeester der Stad HRL
Gatske Ruurds Visser geb 1787 HRL, ovl 10 mei 1814 HRL; wijk H-108, dv Ruurd Johannes en Getje (Fokkes); BS ovl 1814
Gatske Sybrandus Visser ovl voor 1869, huwt met Willem Krein; BS ovl 1868
Gatske Sybrens de Vries geb 1758 Makkum, ovl 23 aug 1835 HRL, huwt met Willem Jans. dv Sijbren dV, en Hijke Feikes; BS ovl 1835
Gatske Yeges Visser geb 1784 HRL, ovl 3 jan 1856 HRL, huwt met Gerke Hendriks Tiesema op 29 aug 1802, arbeidster in 1856, dv IJege V, en Doutje Abes; hu Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk D-137, 141; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-311; VT1839; kind: Hendrik Gerkes, geb 1 apr 1809, ged 23 apr 1809 Grote Kerk HRL
Gatze Harmens zie ook: Gosse Harmens; ovl voor 1835, huwt met IJtje Tjerks; BS Franeker ovl 1834
Gatze Cornelis zie: IJntema
Gatze Simons weesvoogden betalen f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van G.S., 14 aug 1792 (GAH1124); id. f. 15:0:0, 8 jul 1793 (GAH1125); id. f. 40:0:0, 19 mei 1795 (GAH1127); id. f. 5:0:0, 1 mrt 1796 (GAH1128)
Gatze Cornelis IJntema huwt met IJke Tjerks, kind: Corneliske Gatzes IJ, geb 1782 Parrega; BS ovl 1846
Gatze/Gatse Piebes geb 12 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL, zv Piebe Jacobs en Trijntje Jans; geb 22 dec 1793, ged 12 jan 1794 Grote Kerk HRL, zv Piebe Jakobs en Trijntje Jans
Gatzke Douwes geb 13 jun 1772, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL, dv Douwe Durcks en Rinske Durcks; geb 17 dec 1778, ged 5 jan 1779 Grote Kerk HRL, dv Douwe Dirks en Rinske Dirks; Gatske D., ged 21 dec 1762 Grote Kerk HRL, dv Douwe Dirks en Rinske Dirks
Gatzke Johannes huwt met Harke Cijtzes, kind: Cijtze Harkes, ged 8 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Harkes, ged 30 jun 1767 Grote Kerk HRL
Gautje Douwes geb 21 jan 1784, ged 24 feb 1784 Grote Kerk HRL, dv Douwe Jans en Trijntje Tjeerds
Gautjen Sybrens zie: van der Werf
Gautjen Sybrens van der Werf ovl 16 jul 1801 Workum, huwt met Anne Rinkes vd Werf; BS huw 1832
Gebina Dirkes Wij Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijks proclamatien tusschen Johannes Numan Weduwnaar van Wijpkje Feenstra, oud zes en veertig jaren, van beroep koopman geb te Spaan woonachtig te Leeuwarden, meerderjarigen zv Johannes Henricus Numan en G.D., en: Catharina Bisschop weduwe Johannes Harmens van der Ploeg oud negen en dertig jaren, geb en woonachtig te HRL meerderjarige Dochter geb uit Pieter Bisschop en uit Marijke Gerrits alhier behoorlijk op Zondag den elfden en achttienden juinj dezes jaars Zonder dat daar tegen eenige verhindering ter onzer kennis is gebragt. Leeuwarden den 21 jun 1815; Joannem Theodorum Nortman te Spahn parochie S?gel, zv Joanne Henrice Nortman en G.D., ged anno millesimo Septingetesimo Sexagesimo 9nv decima quinta Maji. S?gel februarii 1807, Josephus Niemann pastor
Gebke Hendriks huwt met Hendrik Pieters, kind: Pieter Hendriks, ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL
Geele Dirks geb 24 feb 1810 HRL, zv Dirk Jacobs en Geeltje Hessels; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 24 feb 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jacobs en Geeltje Hessels, wonende onder Almenum
Geele Jans zie: de Gorter
Geele Claases Wij oud ingeschrevenen Bote Botes Postma en G.C. beide werklieden te HRL, verklaren bij deezen dat Frederik Hes gediend hebbende als Kwartiermeester op ''s Lands Schip van Oorlog Vertrouwen in den Jaar 1797 te Suriname overleeden is, gevende voor redenen van wetenschap dat wij destijds insgelijks in ''s Lands dienst ter Zee waren op een ander Schip de Pollux genaamd meede te Suriname leggende ons egter het overlijden van gemelden Frederik Hes volkomen bekend is. HRL den 25 apr 1816; KLAASSES, GAELE
Geele Jans de Gorter ovl voor 1819, huwt met IJttje Klases Bakker, in leven echtelieden te Vlieland, kinderen: Marten Geeles dG, geb 1799 Vlieland, Aaltje dG, geb 1795 Vlieland; BS huw 1818, ovl 1822, ovl 1879
Geele Klases Terpstra huwt met J/Tieskjen Pieters Tulpke, kind: Antje Geeles T, geb 1790 HRL; BS ovl 1829; gebruiker van wijk F-130, gealimenteerd; medegebruikers Simon Galjard zilversmidsknegt, Gerrijt Oudeboon wed., gealimenteerd, Johannes Vogel wed., Annaatje Pietje, naaister; eigenaar is S.S. Teyema, 1814. (GAH204)
Geeltie Jans ged 15 jul 1760 Grote Kerk HRL, dv Jan Minnes en Richtie Hendriks
Geeltje Bouwes huwt met Dirk Sijbrens, kind: Jan Dirks, ged 25 feb 1741 Grote Kerk HRL
Geeltje Bouwes huwt met Frederik Blok op 28 mei 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797; geb 3 okt 1775, ged 31 okt 1775 Grote Kerk HRL, dv Bouwe Durks en Hijlkjen Simons; kind: Johanna Frederiks Blok, geb 11 feb 1798, ged 13 feb 1798 Grote Kerk HRL
Geeltje Bouwes Wopke Jans ende G.B. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Govert Reynders, 18 Mrt 1747; huwt met Wopke Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 mrt en den 3 apr 1747 en doen ook getrouwt
Geeltje Dirks zie: van Arum, Sleeper
Geeltje Dirks geb 19 jan 1798, ged 4 feb 1798 Grote Kerk HRL, dv Dirk Bouwes en Martje Pieters
Geeltje Dirks begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 15; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Geeltje Ferwerda G.F. eigenaresse van percelen nrs. 1011 en 1012, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 214, beide pakhuizen, resp. 20 en 24 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1538 te HRL, koopvrouw, woonplaats HRL, legger nr. 214, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Geeltje Franszen huwt met Tjebbe Klaases, kind: Trijntje Tjebbes, geb 29 mrt 1773, ged 20 apr 1773; kind: Teeke Tjebbes, geb 5 aug 1775, ged 29 aug 1775 Grote Kerk HRL; kind: Frans Tjebbes, ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Taeke Tjebbes, ged 11 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL
Geeltje Harmens geb 26 mrt 1787, ged 17 apr 1787 Grote Kerk HRL, dv Harmen Hessels en Imke Jacobs; geb 2 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL, dv Harmen Hessels en IJmke Jacobs
Geeltje Hendriks zie: Pekelaar
Geeltje Hendriks geb 14 jul 1788, ged 29 jul 1788 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Jans en Pietje Sibouts
Geeltje Hendriks geb 10 nov 1777, ged 28 dec 1777 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Klaasses en Rinske Doekes
Geeltje Hendriks begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 50; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Geeltje Hessels huwt met Dirk Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810; kind: Geele Dirks, geb 24 feb 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL
Geeltje Jongma ontv vde rentmeester van het Weeshuis f. 17:4:0 ter sake geleverde thee aan de weesmeiden, 9 nov 1762. (GAH1092); id. 18-,-, kwit. no. 33, 27 sep 1763. (GAH1093)
Geeltje Karels geb 25 jul 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL, dv Karel Hendriks en Ytje Baukes
Geeltje Lolkes zie: Wietsma
Geeltje Meinderts zie: Bleeker
Geeltje Meints Jiesk Willems en G.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geeltje Pieters zie: Embdenaar
Geeltje Reitses zie: Klaver
Geeltje Riemers huwt met Abe Hofstra; BS ovl 1860
Geeltje Roodenburg huwt met Adnaar van den Boom, kind: Jeltje van den Boom, geb 9 jun 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Frans Adriaans van der Boon, geb 3 dec 1796, ged 11 dec 1796 Grote Kerk HRL, vader als Adriaan vd Boon
Geeltje Sytzes zie: van Dijk
Geeltje Sjoerds zie: de Groot
Geeltje Sjoerdts huwt met Jacob IJmes, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 jul 1752 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Imke Jacobs, ged 9 apr 1758 Westerkerk HRL; kind: IJeme Jacobs, ged 13 nov 1763 Westerkerk HRL; kind: Sioerdt Jacobs, ged 6 apr 1766 Westerkerk HRL; kind: Sike Jacobs, ged 28 dec 1755 Westerkerk HRL; kind: IJme Jacobs, ged 6 okt 1754 Grote Kerk HRL
Geeltje Sleeper geb 11 feb 1801 HRL, ovl 14 dec 1853 HRL, ongehuwd, N.H., ged 1 mrt 1801 dv Dirk Sijbrens en Wybrigje Sijtzes; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1853 bev.reg. 1851 wijk F-325; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-107; VT1839
Geeltje Dirks van Arum geb 1806 HRL, ovl 27 jul 1814 HRL; wijk F of wijk G-241, dv Dirk Piers vA., en Grietje Sijbrens Sleeper; BS ovl 1814
Geeltje Hendriks Bleeker geb 8 sep 1758 Midlum, ovl 12 feb 1820 HRL, huwt met Jietse Willems Stoker BS ovl 1820, ovl 1853; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negen & tachtig den Sevende jun is Geboren Lijsbeth, dv Jesck Willems en G. Meinderts(!). Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 jun 1816
Geeltje Hendriks Pekelaar geb 1789 HRL, ovl voor 1843, 1e huwt met Daniel Dublinga op 23 okt 1817 HRL, huw.afk. 9 en 16 mrt 1817, dienstmeid. 2e huwt met Gerrit Jans Boeve op 16 mei 1831 HRL, dienstmeid. dv Hendrik Jans P, en Pietje Sijbouts; BS huw 1817, huw 1831, huw 1842
Geeltje Lolkes Wietsma huwt met Hendrikus van Gorkum, wonende te Rauwerd 1818; BS huw 1818, ovl 1838
Geeltje Migchiels Roorda huwt met Jan Harmens van ''t Vlie, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 jun en getrout de 10 dito 1764; ovl 5 jan 1789 HRL, oud 50 jaar; kind: Michiel Jans van Vliet, geb 11 dec 1776, ged 12 jan 1777 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Jans van Vlie, ged 1 okt 1765 Grote Kerk HRL
Geeltje Pieters Embdenaar huwt met Dirk Dijkstra; BS ovl 1834
Geeltje Reits Klaver geb 1764 Dokkum, ovl 2 jun 1816 HRL, huwt met Johannes Bensonides, ook huwt met Jacob Pas op 28 jul 1814 HRL, huw.afk. 3 en 10 jul 1814, vroedvrouw, wonende te HRL, getuige bij geboorte aangifte van levenloos kv Sijbren Bouwes (de Vries), van Anskes Jacobs en van Aaltje Heinsius in 1811, dv Reid Teunis K, en Hinke Jans Elsinga; BS geb 1811, huw 1814, ovl 1816
Geeltje Sjoerds de Groot geb 1798 HRL, ovl 29 mei 1847 HRL, huwt met Cornelis Pieters Bakker op 13 nov 1828 HRL, huwelijksafkondigingen 2 en 9 nov 1828, dienstmeid. dv Sjoerd Jacobs dG, en Aaltje P. Kerkhoven; BS huw 1828, ovl 1846, ovl 1847; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-036; VT1839; geb 7 jul 1797, ged 25 jul 1797 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd Jacobs de Groot en Aaltje Pieters Kerkhoven
Geeltje Sytzes van Dijk geb 16 feb 1793 Leeuwarden, Vst 15 sep 1854 uit Tietjerksteradeel, A 5 sep 1855 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-396
Geeltje Yemes de Groot geb 20 dec 1794, ged 13 jan 1795 Grote Kerk HRL, dv IJeme Jakobs de Groot en Goikje Arjens
Geerd Kerkveld G.K. en Baukje Harings, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad de 22 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geermen Meyer zie ook: gerben meyer; Wij Ondergetekenden Hendrik Meyer, Mr. Timmerman, en Anna Germens, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen Zoon G.M. van beroep Timmerman, en mede alhier woonachtig, om Zich in het Huwelijk te begeven met Dieuke Hielkes Wiersma dv Hielke Minnes Wiersma en IJtje Freriks, de laatstgemelde Overleden. HRL 13 jun 1815; Ik Ondergetekende Hielke Minnes Wiersma, Koopman, wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan Mijnen Minderjarigen Dochter Dieuke Hielkes Wiersma, bij mijnen Wijlen Vrouw in Echte Verwekt, Om Zich in het huwelij te begeven met G. Hendriks M., mede alhier woonachtig, zv Hendrik Meyer en Anna Germens, Echtelieden aldaar. HRL 13 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd drie en negentig den tweede jun is Geboren Geermen zv Hendrik Meyer en Anna Germens. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee ouderlijke consenten behooren tot de Huwelijks acte van Gerben M. en Dieuwke Hielkes Wiersma dato 13 jul 1815 op Fol. 51 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Geert Alberts/Allerts broer van Tjalling Alberts ?; Schelte Haselaar betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 20:0:0 door de weesjongen G. Alberts in 1 jaar bij hem verdiend, 11 mei 1762. (GAH1092); president-voogd Andrijs Wybenga betaalt aan dito f. 26:0:0 door G.A. als timmermansknegt bij Schelte Haselaar in 1 jaar verdiend, 10 mei 1763. (GAH1093); president-voogd Harmanus Videlius bet f. 35:0:0 aan dito wegens 1 jaar loon van G. Allerts als timmermansknegt bij Schelte Haselaar verdiend, 8 mei 1764. (GAH1094); mede-voogd Albert Noordga betaalt f. 47:4:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongens G.A. en Tjalling Alberts verdiend, 19 mei 1761 (GAH1091)
Geert Alberts van HRL, huwt met IJttie Pieters van Dronrijp, geproclameerd de f. 13:20:27 nov en getrout met attestasie den 4 dec 1768
Geert Allerts zie ook: Geert Alberts; ged 11 may 1741 Westerkerk HRL, zv Allert Geerts en Sijtske Tjallings; ged 13 sep 1746 Grote Kerk HRL, zv Allert Geerts en Sijtske Tjallings; mede-weesvoogd L. Spannenburg betaalt f. 132:10:0 aan het Weeshuis door 3 weesjongens met scheepstimmeren verdiend bij Schelto Haselaar, nl: Huyte Sjerps f. 87:10:0, G.A. f. 15:0:0 en Tjalling Allerts f. 30:0:0, 25 apr 1758 (GAH1087); mede-weesvoogd L. Spannenburg betaalt f. 10:10:0 aan het Weeshuis komende voor 1/5 part van zekere graven leggende in de kerk van Tzummarum, toebehorende aan G.A. en Tjalling Alberts, 17 nov 1759 (GAH1088)
Geert Antonij zie: de Boer; (2x)
Geert Arends zie: Huisjemaker
Geert Ates van Almenum ende Akke Foppes van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Age Foppes, deszelfs neef, 24 apr 1790; ondertrouw HRL; G.A. van Almenum en Akke Foppes van Midlum, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 may 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum, en aldaar getrouwd den 16 may 1790 volgens ingekomen verklaaring
Geert Berends Donderdag den 21 mrt 1799. de Raad ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering eenen G.B. Trekschipper van Dockum op HRL, dewelke door de Procr fiscaal R:off:was geciteert, om tien friesche Rijders boete boven Confiscatie der genever ter Zaake dezelve alhier een half anker Genever had ingevoerd zonder hetzelve ten Stads Collecte te hebben aangegeeven, of door de Bierdraagers te laaten Verwerken, dan op betuiging van Zijne onkunde, en Verzoek van moderatie voor Rigeur van Justitie, is dezelve uit Consideratie, dat het den Raad voorkwam dat het geval waarlijk aan onkunde, en geen kwaad opzet toe te schrijven was, voor dees Keer gelibereerd van de boete, dog gecondemneerdt in de Kosten en Confiscatie van de Genever. (b44)
Geert de Boer geb 11 okt 1804 HRL, ged 13 nov 1804 HRL, zie verder ook: Mense Geerts, huwt met Baukje Jans de Jong op 6 sep 1832 HRL, varensgezel, zv (Mense Geerts), en Gertje Jans (de Boer); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1832
Geert ten Bos geb 1727 ... , ovl 23 okt 1813 HRL; wijk G-151; BS ovl 1813
Geert Bos ovl voor 1835 HRL, huwt met Uilkje Arjens, kind: Grietje Geerts B., geb 1772 HRL, Arjen Geerts B, geb 1769 ... ; BS ovl 1826; 1834 huwelijken
Geert Bouwma geb 8 okt 1810 Franeker, huwt met Piet Kliffort, (gk), tigchelaar in 1851 Vst mei 1853 uit Franeker, A 24 nov 1854 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk D-039
Geert Broersma geb 1776/81 HRL, ovl 1 apr 1814 HRL, huw.get. bij C.J. Ferwerda en G.P. Terpstra 1811, ovl wijk F-107, timmerknecht, zv Jan Broers B, en (Rinske Geerts); BS huw 1811, ovl 1812, ovl 1814
Geert van Dam geboortig van Groningen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. L.W. Steensma op 11 aug 1784. (burgerboek)
Geert Dirks zie: Trompetter
Geert Dirks Cornelis Tomas en Durkje Geerts, beide van HRL, huw.aang. 13 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader G.D. ; huw.aang. HRL 1737
Geert Dirks ged 31 mei 1761 Grote Kerk HRL, zv Dirk Geerts en Ake (ook: Aaltje) Cornelis
Geert Durks ovl voor 1832, huwt met Geertje Hendriks, kind: Akke Geerts Tichelaar, geb 1788 HRL; BS Franeker ovl 1831; kind: Aukje Geerts, geb 2 jun 1787, ged 10 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Geerts, geb 8 jul 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Job Geerts, geb 2 aug 1797, ged 29 aug 1797 Grote Kerk HRL
Geert Douwes huwt met Sytske Rinses; kind: Fijke Geerts, geb 18 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL
Geert Epkema huwt met Trijntje Tjallings, kind: Metje Geerts E, geb 1752 St. Jacob; BS ovl 1834
Geert Feikes zie: de Vries
Geert Feitzes zie: de Vries
Geert Folkerts zie: Park
Geert Geerts zie: van Vals
Geert Geerts ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 40 schouw en 29 korven turf ten dienste van het Stadhuis en timmerhuis, 4 apr 1765: f. 152:14:0, (geen boeknr. vermeld)
Geert Geerts G.G. ende Grijttie Hendriks beyde van HRL, koomende weegens de bruydt des selves vaeder Hendrik Melcherts, 12 Apr 1749; huwt met Grijtje Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 apr 1749 en doen ook getrouwt
Geert Gerbrands ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 33:17:0 wegens levering van 19 schouw en 19 korven turf aan het Weeshuis 18 aug 1747 (GAH1076)
Geert Gerrits zie: Fabriek
Geert Gerrijts Wieger Jarigs ende Foekien Taekes, beyde Van HRL, huw.aang. 31 okt 1733 HRL, Comende Voor de bruyd G.G. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Geert Gerrits Anne Sijtses ende Hijlkjen Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 31may 1738 HRL, komende voor de bruid desselfs Oom G.G. ; huw aang. HRL 1738
Geert Gerrijts huwt met Lijsbeth Thomas, kind: Akke Geerts, ged 15 aug 1769 Grote Kerk HRL; kind: Dina Geerts, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL; kind; Gerrijt Geerts, ged 14 jul 1767 Grote Kerk HRL
Geert Gerrits ged 14 jul 1743 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Geerts en Dina Alberts de Roo(s)
Geert Gerrits vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 134, 1 mrt 1804
Geert Gerrijts G.G. en Lijsbeth Thomas beide van HRL, geproclameerd de 18-25Mey en getrout de 1 jun 1766; kind: Gerrijt Geerts, ged 14 jul 1767 Grote Kerk HRL
Geert Gerrits Willem Hendriks ende Trijntie Ritskes beide van HRL, koomende voor de bruid G.G., 25 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL
Geert Gooitsen zie: Bijlsma
Geert Gorrits woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Geert Gorrits G.G. en Swaantje Johannis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 sep 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Hiske Geerts, geb 12 feb 1782, ged 5 mrt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Geerts, geb 4 aug 1783, ged 26 aug 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Geerts, geb 1 jan 1787, ged 16 sep 1787 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Geerts, geb 11 jul 1789, ged 11 aug 1789 Grote Kerk HRL
Geert Gorrits zie: de Groot; G.G. ende Aafke Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sjoerd Roodenhuis, goede bekende, 15 sep 1792; ondertrouw HRL; kind: Gerrit Geerts, geb 4 sep 1792, ged 4 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Geerts, geb 4 sep 1797, ged 17 sep 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Negen den Vijfde jan is Overleden G.G., Oud 55 jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 30 okt 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd twee en negentig den Vierde sep is Geboren Gorrit, zv G.G. en Aafke Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 6 nov 1815
Geert Gorrits ovl voor 1815; wed. G.G. gebruiker van wijk E-142, medegebruiker is Taeke H. Poort, timmerknegt, eigenaar is Jan E. Akkringa, 1814. (GAH204)
Geert Hanses ged 7 mrt 1741 Grote Kerk HRL, zv Hans Minses en Baukjen Geerts
Geert Hanses ovl voor 1812, huwt met Frouwkje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 29 7 ber (= september) en de 6 en getrout de 13 okt 1771; huw reg. N.H. HRL. 1771, BS ovl 1811; kind: Hans Geerts, geb 16 sep 1772, ged 8 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Hans Geerts, geb 28 feb 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL
Geert Hansen huwt met Doutje Claases, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Geert Harmens zie: de Boer, Spandauw
Geert Harmens ged 19 sep 1752 Grote Kerk HRL, zv Harmen Geerts en Aaltje Sakes
Geert Harmens huwt met Antie Jacobs, kind: Harmen Geerts, ged 17 jul 1759 Grote Kerk HRL; kind: Anskje Geerts, ged 3 mei 1763 Grote Kerk HRL
Geert Harmens ged 21 nov 1756 Grote Kerk HRL, zv Harmen Geerts en Janke Jans
Geert Harmens geb 16 apr 1773, ged 30 apr 1773 Grote Kerk HRL, zv Harmen Geerts en Rigtje Willems
Geert Harmens woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met rechts:. -1:0 (GAH650)
Geert Harmens woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Geert Harmens Jan Alberts en Antje Geerts (bij huw : Antje Jacobs), beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder G.H., en vertoonde de bruidegom de schriftelijke approbatie van sijn moeder, 7 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL
Geert Harmens H.G. en Akke Spandauw, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Harmen Geerts, geb 22 feb 1785, ged 13 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Bernardus Geerts, geb 13 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Geerts, geb 17 apr 1789, ged 10 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: Janke Geerts, geb 12 feb 1791, ged 27 feb 1791 Grote Kerk HRL; kind: Bernardus Geerts, geb 22 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jetse Geerts, geb 27 jan 1796, ged 14 feb 1796 GroteKerk HRL
Geert Harmens zie ook: van der Zee; G.H. ende Geertruid Harmens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Dirks, goede bekende, 18 okt 1794; ondertrouw HRL; G.H. en Geertruid Harmens, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 nov 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geert Harmens Floris Jelles ende Lijsbeth Barends, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd G.H., goede bekende, 10 may 1788; ondertrouw HRL
Geert Harmens ovl voor 1815; wed. G.H. gebruiker van wijk B-093, gealimenteerd, medegebruiker is Maartje Eelkes, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); wed. G.H. gebruiker van wijk E-208, medegebruiker Johannes Bakker, sjouwer, eigenaar is F. Pheiffer, 1814. (GAH204)
Geert Harmens geb 1761 ... , ovl 18 nov 1811 HRL, huwt met Pietje Tjietzes, wonende te op de Lanen in 1811, kind: Pleuntje, geb 1790 HRL, zv Harmen Geerts en Anna Nolleman; BS ovl 1811; huw 1834, ovl 1850
Geert Harmens huwt met Metje Geerts, kind: Antje, geb 1773 HRL; BS ovl 1851
Geert Harmens Marten Martens ende Antje Geerts, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder G.H., 15 Apr 1747
Geert Harmens Alef Wybes ende Elske Hiddes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd G.H. vertonende schriftelijk consent van ''s bruids olders, 25 May 1748
Geert Hauwen huwt met Janna Martens, kind: Hauwen Geerts, ged 3 okt 1765 Westerkerk HRL; kind: Tiete Gerrits, ged 2 jun 1767 Grote Kerk HRL, vader als Gerrit H.
Geert Haveman geb 1801 ... , huw.get. bij E.P. Harkema, (gk), en Y. Siderius, (gk), won HRL, schoolmeester; BS huw 1839; oud 38 jaar, geb Nieuwe Pekel A en wonende te HRL. 1839, schoolonderwijzer, wijk E-163; VT1839; G.H. eigenaar van perceel nr. 1263 te HRL, schoolonderwijzer, woonplaats HRL, legger nr. 276, huis en erf, 147 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Geert Heeres ovl 6 okt 1791 HRL, oud 69 jaar
Geert Heeres huwt met Simontje Leenderts, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jun 1760; kind: Gerben Geerts, geb 25 nov 1774, ged 8 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Geerts, ged 27 sep 1763 Grote Kerk HRL, moeder als Sjmontie Leederts; kind: Heere Geerts, ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Leendert Geerts, ged 8 dec 1767 Grote Kerk HRL
Geert Hendriks zie: Leenstra, Klatter, Velthuis
Geert Hendriks ged 15 apr 1766 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Geerts en Renske Warnders
Geert Hendriks huwt met Benskje Rintjes, kind: Hendrik Geerts, geb 23 feb 1792, ged 18 mrt 1792 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk rha
Geert Hendriks ovl voor 1813 te Twijzel, huwt met Pietje Dirks, kind: Dirk Geerts vd Woude, geb 1759 Twijzel, echtelieden te Twijzel; BS huw 1812
Geert Hendriks turfschipper 1741-1764
Geert Hendriks geb 1786 ... , doet overlijdensaangifte van J. Misdorp, (gk); BS ovl 1811
Geert Herres huwt met Symentje Leenderts, kind: Hiske Geerts, ged 26 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Geert Jakobs geb 20 dec 1790, ged 9 jan 1791 Grote Kerk HRL, zv Jakob Geerts en Joukje Freriks
Geert Jans zie: Broersma, Brouwer, Nijk, Panjer, Wolthuis
Geert Jans geb 14 dec 1783, ged 6 jan 1784 Grote Kerk HRL, zv Jan Reinders en Janneke Folkerts
Geert Jans geb 20 sep 1781, ged 4 sep 1781 Grote Kerk HRL, (geb in sep moet waarschijnlijk aug zijn), zv Jan Broers en Hinke Geerts
Geert Jans ovl 22 jun 1790 HRL, oud 70 jaar
Geert Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 20:17:0 voor 2 schou en 35 korven turf, voor werkloon f. 2:17:8, tesamen f. 23:4:8, kwit. no. 2, 5 sep 1772. (GAH1103)
Geert Jans bierleverancier 1803
Geert Jansen ovl 28 nov 1798 Makkum, huwt met Pietje Hayes, kind: Haye Geerts vd Zee, geb 1786 Makkum; BS huw 1823, ovl 1845; Extrakt uit het doopboek der herformden in deze Gemeente Makkum. Geboorte Haaye Geerts 27 ste nov 1786. In het jaar Een duizend zevenhondert en zes en tachtig den zeven en twintigste dag der maand nov is geb een zoontje waarvan vader is G.J. en moeder Pietje Hayes is bij den doop genoemd Haye. Makkum den zeven en twintigste jun achtien hondert veertien. (HB Har. 1816, fiche 1)
Geert Jans van Aglum, huwt met Lolkje Harmens, van HRL, geproclameerd de 26 aug en de 2 en getrout met attestasie de 9 sep 1764
Geert Jelles ged 13 aug 1752 Westerkerk HRL, zv Jelle Gerrits en Janke Gerrits
Geert Jurjens zie: van der Wal
Geert Keimpes huwt met Dieuwke Claases, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 nov de 7 en getrout de 9 dec 1766
Geert Klaases zie: Steenveld
Geert Klatter geb 29 mrt 1803 HRL, ged 8 mei 1803, N.H., zv Hendrik Geerts K, en Elsje Everts de Jonge; dopen Grote Kerk HRL 1803
Geert Cornelis ged 3 dec 1743 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Thomas en Durkjen Geerts
Geert Cornelis ged 7 apr 1748 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Geerts en Durkjen IJdes
Geert Cornelis zie ook: Gerrit Cornelis; mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt f. 10:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen G.C. met zadelmaken verdiend bij Sijbe de Vries, 2 aug 1757 (GAH1086); mede-weesvoogd Videlius betaalt aan en wegens dito bij Sijbe Wigles, 26 jun 1759 (GAH1088); Weeshuis betaalt f. 7:10:0 aan Sijbe Wigles terzake restitutie van hetgeen hij teveel betaald had voor de weesjongen G.C., 7aug17 59 (GAH1088)
Geert Lammerts zie: Pekelaar
Geert Lieuwes zie: Telenga
Geert Martens zie: Fenema
Geert Menses zie: de Boer
Geert Oedses huwt met Swaantje Hayes, turfschipper en wonende te Groningen 1840, kind: Liskje Geerts, geb 1795 Surhuisterveen; BS ovl 1840
Geert Olthof G.O. en Ytje Gerbens van der Veen, beide van HRL, laatst geproclameert 26 sep 1773 HRL, en toen getrouwt; G.O. van HRL, en Saakje Hoekema van Goutum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 may 1780 HRL, en daarvan attestatie genomen om te Goutum te trouwen, gelijk volgens ingebragt getuigenis geschied is den 15may daaraanvolgende
Geert Park geb 9 sep 1806 HRL, ged 30 sep 1806 HRL, N.H., zv Folkert Jansen P, en Antje Jans Rademaker; dopen Grote Kerk HRL 1806
Geert Pijtters ged 29 sep 1746 Westerkerk HRL, zv Pijtter Geerts en Fokeltje Hendriks
Geert Pieters zie ook: Luidinga; geb 21 feb 1795, ged 15 mrt 1795 Grote Kerk HRL, zv Pieter Geerts en Frietske Jarigs
Geert Pieters ovl 9 jan 1793 HRL, oud 24 jaar; ged 18 okt 1768 Grote Kerk HRL, zv Pieter Geerts en Hiltje Jans
Geert Poppes zie: Valderpoort; (2x)
Geert Reinders ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 74:14:4 voor 12 schouw turff en 16 korven Leeksterturff, mitsgaders voor dragen en meeten, kwit. no. 2, 29 apr 1780. (GAH1111); id. f. 68:18:0 voor geleverde turf en werkloon, ord. no. 1, 6 dec 1777. (GAH1109); id. f. 99:9:0, ord. no. 3, 6mrt17 78. (GAH1109); id. f. 130:3:10 voor 14 schouw en 17 korven turf, quit. no. 6, 18 jul 1786. (GAH1118)
Geert Rekkers huwt met Jetske Pieters, kind: Hiltje Geerts Rekkers, geb 3 mrt 1775, ged 26 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Geerts, ged 31 aug 1766 Grote Kerk HRL; kind: Jakomijntje Geerts, ged 17 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Geert Rinderts zie: de Beer
Geert Rinnerts huwt met Tryntje Daniels, kind: Rinnert Geerts, geb 17 jan 1780, ged 8 feb 1780 Grote Kerk HRL; huwt met Hijke Walles, kind: Sjoerd Geerts, geb 15 feb 1797, ged 7 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Geert Rinses Vertoont UEd:Achtb: met onderdanig Respect G.R. meede ordrs koorndrager deeser Stede, als dat de supplnt wel geneegen zoude weesen om sijne bedieninge als koorndrager deeser Steede op de persoon van Tymen Tijssen burger binnen deese Stadt te transporteeren en over te dragen en alsoo sulx niet kan geschieden als met consent van UEd:Achtb: Soo versoekt de voorn. Tymen Tijssen dat UEd:Achtb:hem believen aen te stellen tot meede ordrs koorndrager deeser Steede en dat op lasten, pligten en profijten en gehoorsaemheden daer toe staende quo facto etc: Requisitus, (was geteekent) P. Marnstra. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het transport ten requeste gemeld eligeert en nomineert mits deesen de meede supplnt Tymen Tijssen tot meede ordrs koorndrager deeser Steede op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 26 jun 1741. (was get) J. Donker Ter Ordtie van de magistr. M. van Idsinga; (Onder Stonde); den 26 jun 1741 heeft Tymen Tijssen den Eed van getrouwigheid in handen van de Heer Presid. Burgemr. Donker gepresteerd. In kennisse van mij secrts. (was get:) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Geert Roelofs zie: Hamstra, van der Woude
Geert Roelofs huwt met Aaltje Hendriks, kind: Stijntje Geerts, geb 4 may 1794, ged 25 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Froukje Geerts, geb 25 sep 1795, ged 11 okt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Stijntje Geerts, geb 30 nov 1796, ged 18 dec 1796 Grote Kerk HRL; kind: Stijntje Geerts, geb 26 okt 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL
Geert Roelofs woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Geert Roelofs woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Geert Roelofs G.R. ende Grietje Sipkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Simon Gerrijts, goede bekende, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; G.R. en Grietje Sipkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aafke Geerts, geb 8 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL
Geert Roelofs geboortig van Oostermeer, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Frank, op 10 sep 1792. (burgerboek)
Geert Roelofs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 85:10:0 voor geleverde turf en werkloon, kwit. no. 1, 22 dec 1773. (GAH1105); id. f. 72:0:0 voor 12 schou turf en werkloon, kwit. no. 3, 3 feb 1776. (GAH1107); id. f. 40:12:0, ord. no. 4, 6 mrt 1779. (GAH1110)
Geert Rijnjes Geeft UEd:Achtb:met eerbied te kennen G.R., Burger en zeevarends persoon binnen deze Stad; dat ene Simon Sybrens mede alhier wonagtig enige jaaren als Loodsman heeft geageerd op Texel, ''t Vlie, de Vlieter, de Jetting etc:, dog korts door UEd:Achtbh:om moverende redenen van de exercitie dier bedieninge gedemitteerd, en den Supplnt:daar gaarne toe inclinerende, neemt de Vrymoedigheid Sig by dezen aan UEd:Achtbh:te addresseren met gedienstig Versoek UEd:Achtbh:gelieven hem Suppliant (tot wedervervullinge van de Vacante plaats)aan te Stellen tot Loodsman van deze Stad, op Texel, ''t Vlie, de Vlieter, de Jetting etc:, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, quo facto etc:(get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat geinformeerd zynde van des Suppliants bequaamheid. accordeert desselvs Verzoek, en Stelt mits dezen dezelve tot ordris:Loodsman van deze Stad op Texel, ''t Vlie, de Vlieter, de Jetting etc:, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden mitsgaders Reglement en ordtie daar op bepaald, des doende den Eed van getrouwigheid; Actum den 30 okt 1754 (was getekd) Age D: Hogeboom, onderstonde, Ter ordtie van de magistr S:Rienstra abs: sec:. ; Lager Stonde; Op heden den 30 okt 1754 heeft G.R. van de getrouwigheid als Doopsgezind gepresteerd, om deze Loodsmansbedieninge na Vermogen waar te nemen; In kennisse van mij gesw:Clercq S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Geert Schokker huwt met ... , kind: Johannes Geerts S, geb 1777 Oudehaske; BS ovl 1843
Geert Sickes huwt met Sijke Wyberens, beide van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 may 1739 en doe ook getrouwt; G.S. ende Sijke Wyberens, beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs Broeder Jan Wyberens, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Geert Sytses geb 6 okt 1810 HRL, zv Sijtse Harrits en Antje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 6 okt 1810, ged 28 okt 1810 Grote Kerk HRL, zv Sijtse Harrits en Antje Jans
Geert Swerus ovl voor 1815; eigenaar en gebruiker van wijk D-133, gealimenteerd, 1814. (GAH204)
Geert Zijlstra geboortig van Munnikezijl, het burgerrecht verleend en heeft de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. van Slooten, en de jura voldaan tot summa van f. 10:10:0 aan de GR, op 19 nov 1788. (burgerboek); Pier Johannes ende Jetske Annes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd G.Z., goede bekende, 12 apr 1788; ondertrouw HRL
Geert van Vals geb 10 okt 1807 HRL, ged 27 okt 1807 HRL, zv Geert W. vV, en Klaaske Tjerks; dopen Grote Kerk HRL 1807
Geert Westerbaan zie ook: Geert Gerrijts; ovl voor 1823, huwt met Elisabeth Thomas, ook huwt met Regina ... ., kinderen: Akke Geerts W, geb 1766 HRL, Foekje Geerts W, geb 1758 HRL; BS ovl 1834, BS Franeker ovl 1822
Geert Willems zie: van den Bosch, van Vals
Geert Wopkes zie: van der Stel
Geert van der Woude geb 1808 Jelsum, huwt met Sweitse Prosee, N.H., Vst 7 nov 1851 uit Leeuwarden, A 10 mei 1856 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk F-054, wijk G-160, 193
Geert van Wijk huwt met Baafje Bruining op 6 mrt 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Geert Wyma huwt met Hiltje ... , kind: Taetske W, geb 1807 Berlikum; BS ovl 1886
Geert IJdes ged 31 okt 1758 Grote Kerk HRL, zv IJde Floris en Aukje Geerts
Geert IJdes zie: Steensma
Geert Anthony de Boer geb mrt 1808 (?) ... , ovl 6 mei 1811 HRL, wonende te Vijverstraat, zv Anthonij de B., en Akke Geerts; BS ovl 1811
Geert Antony de Boer geb 17 jan 1803 HRL, ged 27 jan 1803, ovl 11 mei 1828 HRL; in zee aan het strand deser stad dood gevonden is en vermist sedert 2 mei huwt met Rink Ruurds vd Veer op 9 aug 1827 HRL, huw.afk. 29 jul en 5aug18 27 HRL, varensgezel, N.H., wonende te in de Vijverstraat 1828, zv Antony Jans Db., en Akke Geerts (Westerbaan); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1827, ovl 1828
Geert Arends Huisjemaker geb 1794 HRL, ovl 27 okt 1840 HRL, huwt met Marijke Barentsma op 19 jul 1818 HRL, huw.afk. 5 en 12 jul 1818, korenmeter in 1840, zv Arend H, en Voske Ruurds; BS huw 1818, ovl 1840; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korenmeter, wijk D-087; VT1839; G.A. Huisemaker, geb 13 may 1794, ged 3 jun 1794 Grote Kerk HRL, zv Arend Huisemaker en Voske Ruurds
Geert Baukes de Beer geb 21 nov 1796, ged 3 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Bauke de Beer en Sjoerdtje Teunis Epping; dopen Grote Kerk HRL
Geert Claasen Steenveldt boode ter Admiraliteit van Friesland, huwt met Maayke Eerts van Hoeke, beyde van Minderga, en met adistatje getrouwt den 23 jul 1741 in de Westerkerk; kind: Antje Geerts Steenveld, ged 13 sep 1750 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Geerts Steenveldt, ged 21 aug 1746 Grote Kerk HRL; kind: Claes Geerts Steenveldt, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL
Geert Dirks Trompetter geb 12 mrt 1800 HRL, ged 29 mrt 1801, N.H., ovl 23 jan 1840 HRL, 1e huwt met Sijbrigje Tjeerds Stoker op 25 jan 1824 HRL, huw.afk. 11 en 18 jan 1824, huistimmerman, 2e huwt met Anna Zabinna Steenstra op 12 okt 1837 HRL, keetknecht in 1840, zv Dirk T, en Janneke Klases; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1824, huw 1837, ovl 1840; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk G-326; VT1839
Geert Dirks van der Woude geb 13 may 1792, ged 27 may 1792 Grote Kerk HRL, zv Dirk Geerts van der Woude en Sijtske Broers
Geert Feikes de Vries Geert Feikes (1814), Geert Feitzes (1825); geb 1788 ... , ovl 24 mrt 1825 HRL, huwt met Grietje Jans Krof op 29 okt 1809 HRL, komt van Leek, laatste afk. 21 okt 1809en met attestatie vertrokken, leyker in 1825, schipper en wonende te HRL. 1811, kind: Sipkjen, geb 21 mei 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1825; gebruiker wijk F-238, varensgesel; eigenaar is S. Schuurmans, 1814. (GAH204); G.F. dV. van de Leek en Grietje Jans Crof van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 7 Wijnmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Sipkje Geerts de Vries, geb 21 mei 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL
Geert Gerrits Fabriek geb 1808 Aalsum, ovl 17 mrt 1866 HRL, huwt met Leena Jansen, (gk), op 6 dec 1838 HRL, schippersknecht, wonende te HRL, schipper in 1866 en wonende te HRL, ovl wijk E-243, zv Gerrit Geerts F, en Ietje Sibes Krol; BS huw 1838, ovl 1866; oud 32 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-035; VT1839
Geert Gerryts Symkuil huwt met Antie Hendriks Sondag, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout de 26 decemb. 1770
Geert Gooitsens Bijlsma geb 1808 Bolsward, huwt met Trijntje Scheltes Runia, (gk), op 23 feb 1837 HRL, schipper en soldaat bij de 14de afdeling infanterie, wonende te Sneek, zv Gooitsen Dirks B, en Rinske Geerts; BS huw 1837
Geert Gorrits de Groot ovl 5 jan 1809 HRL, huwt met Aafke Jans en Zwaantje Johannes, kinderen: Hendrikje Geerts dG, geb 1797 HRL, Gorrit Geerts dG, geb 1793 te HRL, Jan Geerts dG, geb 1794 HRL, Pietje dG, geb 29 dec 1799 HRL, Hiske Geerts dG, geb 1787 HRL, Johannes Geerts dG, geb 1789 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1815, huw 1826, ovl 1828, ovl 1837, ovl 1845, ovl 1856
Geert Harmens de Boer geb 1774 HRL, ovl 28 mrt 1826 HRL; in zijn schip, huwt met Trijntje Sijbrens op 2 aug 1807 Arum, wonende te HRL. 1807, laatste afk. 26 jul 1807, turfschipper, kind: Rigtje de B., geb 1812 Leeuwarden, (gk); hu Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1826, huw 1853; G.H. dB. van HRL. en Trijntje Sijbrens van Arum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 11 jul 1807; ondertrouw HRL
Geert Harmens Krul huwt met Antje Jacobs, beide van HRL, geproclameert den 10-17 en getrout den 24 aug 1755
Geert Harmens Spandauw ovl 22 jan 1802 Winschoten, huwt met Akke Bernardus Spandauw, kinderen: Janke Geerts S, geb 1791 HRL, Bernardus S, geb 1794 HRL, Jetze Geerts S, geb 1800 HRL, Harmen S, geb 1788 HRL, Geertje Geerts S, geb 1802 ... , hij ovl onder de naam Geert Harmens HRL; BS ovl 1812, huw 1824, ovl 1841, ovl 1843, ovl 1848, ovl 1857
Geert Harmens van der Zee huwt met Geertruida Harmens Vrelink op 2 nov 1794 HRL, komt van HRL, laatste 2 nov 1794, kinderen: Harmen, geb 19 nov 1806 HRL, Albertus Gerrits vdZ, geb 1796 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1839, ovl 1856
Geert Hendriks Leenstra geb 1811 Franeker, huwt met Jetske Christoffels de Haas op 26 okt 1843 HRL, bakker, wonende te HRL, zv Hendrik Geerts L, en Hiltje Jacobs de Vries; BS huw 1843; oud 28 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-007; VT1839
Geert Hindriks Velthuis geb 1809 Veendam, ovl voor 1878, huwt met Hiltje Willems vd Meer op 5 feb 1835 HRL, turfschipper, wonende te in het schip, zv Hindrik Wytses V, (gk), en Margjen Geerts, (gk); BS huw 1835, ovl 1877
Geert Jacobs van Dijk Op heden den Zestiende der maand jul Een duisend achthondert en Zestien, Compareerden voor ons Schout der gemeente Lemmer G.J. v. D. oud vijfenveertig Jaar Commissaris der veeren, en Albert Vultens Beekerk, oud vijfenveertig Jaar Mr Bakker ingezetenen dezer Gemeente, en bij ons als geloofwaardige personen bekend, Welke Verklaarden Zeer Wel te Weten dat de Ouders van Piet Zietzes, voor Lange Jaren Zijn overleden; Waar om zij Comparanten also daartoe verzogt zijnde, dese Verklaring met ons hebben Vertekend te Lemmer ten dage en Jare als boven
Geert Jans Brouwer geb 1779 ... , ovl 24 jul 1826 HRL, huwt met Hiltje J. vd Bill, kinderen: Albert, geb 12 nov 1808 HRL, Hillebrandus, geb 27 feb 1811 HRL, Jan Geerts B, geb 1807 St Jacob, turfdrager in 1826, huw.get. bij L.J. Brandes en K.L. Rondaan, monsmakersknecht, wonende te HRL 1812; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS huw 1812, ovl 1826, ovl 1832; gebruiker van wijk G-198, moutersknegt; medegebruiker Simon H. Piebinga, sjouwer; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links: . -1 1/2:0, rechts: . -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier:7-4:0 (GAH650); kind: Hillebrandus Geerts Brouwer, geb 27 feb 1811, ged 10 mrt 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: H. Jans Bil
Geert Jans Nijk geb 1792 ... , huw.get. bij W.R. de Boer en A.Y. de Groot, turfverkoper, wonende te HRL; BS huw 1819
Geert Jans Panjer geb 1788 Pekel A, huwt met Fokje Jans Visser op 12 nov 1812 HRL, huwelijksafkondigingen 18 en 25 nov 1812 HRL. en Pekel A, wonende te Pekel A 1812, huw.get. bij D.J. Bakker en G.J. Visser, behuwd broeder bruid. 1815id bij R.S. Hunia en E.J. Koen, 1813, schipper te HRL. 1827, zv Jan Geerts, (gk), en Pietje Jans, (gk); BS huw 1812, huw 1813, huw 1815, ovl 1827; gebruiker van wijk D-084, schipper; eigenaar is Douwe de Roos, 1814. (GAH204)
Geert Jans Wolthuis geb 1792 Bundo, Oostfriesland, huwt met Roelofje Smit, ook huwt met Antje Tjabrings Kramer op 17 jun 1829 HRL, huw.afk. 31 mei en 7 jun 1829, wonende te HRL, ook huwt met Jetske Jacobs Feenstra, koek- en banketbakker 1826, zv Jan Hinderks W, (gk), en Heidina Geerts Heyen, (gk); BS ovl 1826; 1829 huwelijken; G.J.W. eigenaar van perceel nr. 1002 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 800, huis en erf, 114 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); G.J.W. en mede-eigenaren bezitters van perceel nr. 1383 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 801, huis en erf, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Geert Jurjens van der Wal geb 1796 HRL, ovl 29 nov 1860 HRL, huwt met Sjoukje Noordkamp, ook huwt met Tjerkje Brandes op 26 mei 1859 HRL, ook huwt met Tetske Gerbranda, ook huwt met Fokeltje Theunis Koster op 9 jun 1822 HRL, huw.afk. 10 en 17 jun 1822, huw.get. bij L. Koster en J.M. Bos, schoonbroeder bruid 1820, is in 1842 voogd over Teunis Koster, DG, zv Jurjen Jelles vdW, en Jeltje Geerts; BS huw 1820, huw 1822, huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-251, wijk G-257, wijk H-090, 129; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk G-255; VT1839
Geert Klaases Steenveld geb 1 jan 1784, ged 10 feb 1784 Grote Kerk HRL, zv Klaas Steenvelt en Aaltje Jans Kroonenburg; geb 3 mrt 1784 HRL, ovl 9 mei 1823 HRL, huwt met Hiltje Philips Hayes Steioef op 26 mrt 1809 HRL, bakker in 1812, ovl wijk H-030, huw.get. bij D.P. Visser en R.J. van Kammen, meester bakker, 1812, id. bij J.R. Kronenburg en S. Godthelp, neef bruidegom, 1814, id. bij J. Steenveld en H. Couperus, broeder bruidegom, 1814, id. bij C. Bouwmans en E. Stoker, 1816, kinderen: Klaas, geb 24 mrt 1810 HRL, Klaas, geb 22 mrt 1811 HRL, zv Klaas S, en Aaltje Jans Kronenburg; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS huw 1812, huw 1814, huw 1816, ovl 1823; gebruiker van wijk H-029, bakker; eigenaar is erven Kl. Steenveld, 1814. (GAH204); G.C.S. van HRL. ende Hiltje Philip Steioef van Franeker, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 11 Lentemaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Klaas Geerts Steenveld, geb 24 mrt 1810, ged 15 apr 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: H.P. Hayes; kind: Klaas Geerts Stenevelt, geb 22 mrt 1811, ged 14 apr 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: H.P. Hayes; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 146:16:0 ter saeke geleverd brood in de maanden sep en okt 1810, 5 dec 1810, quit. no. 32 (GAH1142)
Geert Lammerts Pekelaar geb 1800 Veendam, huwt met Riemke Jans vd Zee op 19 okt 1823 HRL, huw afk. 7 en 14 sep HRL. en 28 sep en 5 okt 1823 Veendam, varensgezel, wonende te HRL, zv Lammert Geerts P, (gk), en Immigje Hendriks, (gk), vader ovl of absent, mdr, ovl Veendam 3 mrt 1822 onder de naam Immegiena Hendriks Mulder; BS huw 1823, ovl 1838; G.L.P. eigenaar van perceel nr. 1218 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 524, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Geert Lieuwes Telenga geb 1778 Franeker, ovl 24 mrt 1847 Franeker, huwt met Neeltje Everts Riewald, wonende te Franeker, kind: Grietje Geerts T, (gk), geb 1814 Franeker, huwt met H.R. Riewald, zv Lieuwe Geerts en Berber Epkes; BS Franeker huw 1839
Geert Martens Fenema ovl voor 1830, huwt met Cornelia Fredericus Tuardy; BS ovl 1829
Geert Pieters Kloppenburg hm ... , kind: Grietje K, geb 1793 ... ; BS ovl 1816; G.K. ende Martje Verdeenis, beide van HRL, sijnde de aangaave gedaan door Hanekuik op vertoonde procuratie van den bruidegom en bruid. 26 sep 1789; ondertrouw HRL; ovl 22 jan 1794 HRL, oud 42 jaar; G.K. en Trijntje Heermans, beide van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 4 jul 1773 HRL, en toen getrouwd; kind: Pieter Geerts Kloppenburg, geb 3 feb 1776, ged 25 feb 1776 Grote Kerk HRL, moeder als T. Hendriks Heeremans; kind: Antje Geerts Kloppenburg, geb 30 apr 1777, ged 27 mei 1777 Grote Kerk HRL; kind: Fokeltje Gerards Kloppenburg, geb 3 dec 1789, ged 19 jan 1790 Grote Kerk HRL, mdr: M. Verdenis; kind: Pieter Geerts Kloppenburg, geb 5 jun 1780, ged 4 jul 1780 Grote Kerk HRL, moeder als: T.H. Heerema; G.K. en Martje Verdenes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 oct 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Geerts Kloppenburg, geb 4 sep 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL, moeder is Martje Lieuwes Verdenis; kind: Petronella Geerts Cloppenburg, geb 14 nov 1793, ged 17 dec 1793 Grote Kerk HRL, moeder als M. Verdenus
Geert Pieters Luidenga zie ook: Geert Pieters; geb 1796 HRL, ovl 3 jan 1850 Dordrecht, huwt met Janke Baukes Tolsma op 7 apr 1822 HRL, huw.afk. 24 en 31 mrt 1822, huw.get. bij J.S. Molenaar en T. Luidenga, balkvlotter, broeder bruid. 1817, houtkopersknecht 1850 HRL, zv Pieter Geerts L, en Fritske Jarigs Dijkstra; BS huw 1817, huw 1822, ovl 1850; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, houtsteksknecht, wijk F-015; VT 1839; G.P. Ludinga eigenaar van perceel nr. 1940 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 430, huis en erf, 104 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Geert Poppes Valderpoort geb 5 mei 1799 HRL, ged 19 mei 1799 HRL, ovl 29 dec 1846 HRL, huwt met Aukje Stoker op 25 jun 1820 HRL, huw.afk. 11 en 18 jun 1820, huw.get. bij H. Oorthuis en J.P. Valderpoort, verwer, broer bruid. 1820, zv Poppe Geerts V, en Neeltje Jurjens; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1820, ovl 1838, ovl 1846, ovl 1853; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verversknecht, wijk H-047; VT1839
Geert Poppes Valderpoort huwt met Elbrigie Pijtters Claver, beide van HRL, geproclameerd de 24 jun en de 1 en getrout de 8 jul 1759; kind: Poppe Geerts Vallerpoort, ged 18 sep 1759 Grote Kerk HRL
Geert Reinders Kok ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 157:1:0 ter zaake geleverde turf met arbeidsloon, 4 may 1796, quit. no. 2 (GAH1128)
Geert Rinderts de Beer ovl 27 jun 1805 HRL, huwt met Hieke Walles Hettema, kinderen: IJmkje, geb 1785 HRL, Rinnert, geb 1802 HRL, Klaas de B., geb 1794 HRL, Sjoerd Geerts de B., geb 1800 HRL, in leven winkelier te HRL, zv Rinder de B., en Eelkje Baukes; BS huw 1824, huw 1826, ovl 1828, ovl 1849, ovl 1851; wed. G. dB. eigenaar en gebruiker van wijk H-180, winkelierse, 1814. (GAH204); G. de B., en Hyke Walles Hettema, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Ymkje Geerts de Beer, geb 9 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Rinnert Geerts de Beer, geb 18 nov 1787, ged 11 dec 1787 Grote Kerk HRL; kind: Walle Geerts, geb 6 feb 1792, ged 6 mrt 1792 Grote Kerk HRL; woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Geert Roelofs Hamstra geb 1768 ... , ovl 21 mrt 1815 HRL, huw.get. bij J.B. Smits en R. Valderpoort 1815, id. bij J.J. van Ruiten en T. Ennes, wonende te HRL, winkelier, 1813; BS huw 1813, huw 1815, overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk B-014, zeepziedersknegt, 1814. (GAH204)
Geert Roelofs van der Woude geb 1767 Oostermeer, ovl 8 jan 1849 HRL, 1e huwt met Aaltje Hendriks Hoffinga, 2e huwt met Antje Hendriks Hoffinga op 8 jun 1800 HRL, 3e huwt met Hebbeltje de Groot op 11 aug 1818 HRL, huw.afk. 19 en 26 jul 1818, wonende te HRL, huw.get. bij B.R. Kroes en A.B. de Boer, schipper, neef vd bruid. 1816, id. bij H.H. Zwaal en J.D. Venema, 1820, N.H., koopt een huis in 1802, kinderen: Froukje Geerts vdW, geb 1796 HRL, Hendrik Geerts, geb 7 apr 1805 HRL, Stijntje Geerts vdW, geb 26 okt 1798 HRL, Roelof Geerts, geb 23 jan 1802 HRL, zv Roelof Wobbes vdW en Stijntje Geerts; huw Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1849, ovl 1873; eigenaar en gebruiker van wijk A-033, schipper, 1814. (GAH204); oud 73 jaar, geb Oostermeer en wonende te HRL. 1839, wijk A-033; VT1839; R.R. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 341 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr, . 803, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Geert Sipkes IJsbrandi G.S. IJ. en Anna Willems, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 10 jan 1773 HRL, en zijn deze personen vervolgens met Kerkelijk getuygenis vertrokken naar Oosterlittens, alwaar dezelve zijn getrouwt den 17 den jan 1773 volgens adtestatie van daar aan ons teruggebragt, en getekent Oosterlittens 18 jan 1773 door Henricus Grevenstein, v. d. m. ibidem
Geert Willems van den Bosch geb 1787 HRL, ovl 9 okt 1856 HRL, huwt met Elisabeth Simons Wiarda, N.H., timmerman, metselaar in 1856; BS huw 1844, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk D-139, wijk H-097; oud 50 jaar, geb Balk (!) en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-065; VT1839
Geert Willems van Vals ged 23 feb 1766 Grote Kerk HRL, zv Willem van Vals en Jantje Geerts; N.H., 1e huwt met Metje Teunes Klaver op 20 jul 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 20 jul 1794, 2e huwt met Klaaske Tjerks op 17 jan 1802 HRL, kinderen: Geert, geb 10 okt 1807 HRL, Tjerk, geb 12 mei 1806 HRL, IJpe vV, geb 14 dec 1803 HRL, Jantje vV, geb 19 dec 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1804, 1806, 1807, BS ovl 1811; wed. G. vV. gebruiker wijk H-140, gealimenteerd; eigenaar is J.D. Toussaint wed., 1814. (GAH204); G.W. vV. en Mettje Teunis Claver, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader, 5 jul 1794; ondertrouw HRL; kind: Aagtje Geerts van Vals, geb 30 apr 1795, ged 17 may 1795 Grote Kerk HRL; woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Seven den Vijf en twintig sep is Overleden G. v. V. in den ouderdom van Veertig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 22 nov 1815
Geert Ydes Steensma geb 1752 HRL, ovl 25 feb 1824 HRL, huwt met Sijtske Jelles vd Schaaf; BS ovl 1822, ovl 1824
Geertie Beernts ende Sijbe Jielts, beyde van HRL, huw.aang. 3 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Jan Alberts, desselfs schoonsoon; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Geertie Buma huwt met Hanso Jonas van Hasenhoek, kind: Wopko Buma Hansos van Hasenhoek, ged 24 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Sijboutie Buma van Hasenhoek, ged 17 mrt 1761 Grote Kerk HRL, moeder als Guirtie B. ; kind: Willem Beth Hanzos van Hazenhoek, ged 8 jan 1765 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Cornelia Hanzos van Hazenhoek, ged 31 mrt 1767 Grote Kerk HRL
Geertie Daniels en Jacob Joosten, beide van HRL, huw.aang. 11 may 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader Daniel Gombergen; huw.aang. HRL 1737; huwt met Jacob Joosten, kind: Stijntje Jacobs, ged 9 nov 1745 Grote Kerk HRL; kind: Joost Jacobs, ged 8 dec 1739 Grote Kerk HRL
Geertie Everts ovl 12 jun 1614 ... , huwt met Arjen Claassen; GJ ...
Geertie Harmens en Jacob Fransen, beyde van HRL, huw.aang. 18 dec 1733 HRL, Comende voor de bruid Tieerd Harmens desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Geertie Hendriks huwt met Jan Stoffels, beide van HRL, geproclameert den 15-22 en getrout den 29 Feberwari 1756; kind: Grietje Jans, geb 7 mei 1774, ged 26 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jans, ged 29 mrt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Anne Jans, ged 23 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL; kinderen: Aafke en Johannes Jans, beiden ged 4 jun 1771 Grote Kerk HRL
Geertie Hommes en Claes Wybrens, beide van HRL, huw.aang. 7 may 1735 HRL, komende voor de bruid Doeke Pijters; huw.aang. HRL 1735
Geertie Jansen Tierk Jurjens ende G.J., beyde van HRL, huw.aang. 7 feb 1733 HRL, Comende voor de bruyd Jan Jansen; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Geertie Jans huwt met Johannes Wagenaar, kind: Lijsbeth Johannes Wagenaar, ged 20 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Johannes Wagenaar, ged 5 mei 1761 Westerkerk HRL; kind: Aeltje Johannes Wagenaar, ged 14 mrt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Janna Johannis Wagenaar, ged 9 may 1752 Grote Kerk HRL, vader als J. Jacobs W. ; kind: Johannis Jacob Johannis Wagenaar, ged 14 nov 1748 Westerkerk HRL
Geertie Jans ged 20 nov 1757 Westerkerk HRL, dv Jan Harmens en Geertie Harings
Geertie Jansonius van Leeuwarden ende Pijter eyberts van HRL, huw.aang. 30 may 1733 HRL, Comende voor de bruyd de fiscaal Wiaerda, als Vertonende schriftelijk Consent van desselfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Geertie Jenties van Pijtersbierum, huwt met Jacob Sjoerds de Vries, van HRL, geproclameert den 11-18 en getrout den 25 mei 1755 met attestasie; kind: Sjoerd Jacobs, ged 30 mrt 1756 HRL, v: J.S., m: G.J. ; doopregisters N.H. HRL 1756; kind: Pijter Jacobs, ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL, vader als J.S. en moeder als Gertie J.
Geertie Johannes huwt met Beernt Hendrik Polster, beide van HRL, geproclameerd de 26 apr de 3 en getrout de 11 mei 1761
Geertie Keimpes huwt met Dirk Martens, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 dec 1765; DTB N.H. HRL. 1765, BS ovl 1839; kind: Trijntje Durcks, geb 30 dec 1772, ged 17 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Janke Durks, geb 13 jul 1774, ged 24 jul 1774 Grote Kerk HRL; kind: Janke Dirks, ged 14 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL; kind: Marten Durks, ged 6 mei 1770 Grote Kerk HRL
Geertie Meinerts huwt met Jan Jansen, beide van HRL, geproclameert den 10-17 en getrout den 24 jul 1757
Geertie Molenaar oud 53 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk G-102; VT1839
Geertie Peimans Wessel Keimpes ende G.P., beide van HRL, koomende weegens de bruid Yme Tjallings en vertoonde deselve een attestatie van consent van ''s bruids vader, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Geertie Pijters ende Pieter Lieuwes, beyde van HRL, huw.aang. 10 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Petrus Marnstra, desselfs vader; huw aang. Gerecht HRL 1733
Geertie Pieters en Jacob Pieters, beiden ged 2 nov 1756 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jacobs en Adriaantje Bouwes; ged 10 okt 1762 Westerkerk HRL, dv Pieter Jacobs en Arjaantie Bouwes
Geertie Regts huwt met Rein Tjeerds, beide van HRL, geproclameerd den 29 may de 5 en getrout de 12 jun 1757; kind: Tjeerd Reins, ged 3 Janewari 1764 HRL, moeder vermeld als: Gertje Rekz; doopregisters N.H. HRL 1763; kind: Simontje Reins, ged 8 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Lupkie Reins, ged 26 apr 1761 Grote Kerk HRL
Geertie Reidhorst huwt met Jacob Reinalda, beide van HRL, geproclameert de 1-8 en getrout de 15 Jannewaris 1758; kind: Magdalena Jacobs Reinalda, ged 6 jan 1761 Grote Kerk HRL
Geertie Reidses huwt met huwt met Simon Wetterau, beide van HRL, geproclameert 12, 19 en 26 en getrout den 28 Xber (= december) 1756
Geertie Rinkes zie: Bakker
Geertie Samuels huwt met Klaas Martens, kind: Marten Klaases, ged 7 sep 1756 Grote Kerk HRL
Geertie Seerps van Cimswert, ende Sipke Dirks, huw.aang. 19 mrt 1735 HRL, Comende voor de bruid Jacob Tuininga, desselfs oom; huw.aang. HRL 1735
Geertie Sybrens huwt met Pijter Paulus, beide van HRL, geproclameert de 12-19 en getrout de 26 jun 1757
Geertie Sipkes huwt met Arrien Theunis op 07 feb 1697 HRL, heeft een zoon Teunis Arjens; huw HRL. ; Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen G.S., burgerse en visafdraegster binnen deese Stadt, dat sij om importante reedenen wel genegen was deese haer bedieninge op haar zoon Teunis Arjens te transporteeren, en aengemerkt dit zonder UEd:Achtb: gunst en gratie niet kan geschieden. Soo versoeken zij beide zupplnten dat deese bedieninge van G.S. op Teunis Arjens mag worden overgedragen, en Teunis Arjens over sulx tot visafdrager binnen deese Stadt aangesteld op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende q:f:etc:Requisitus B. Dreyer; (in margine Stonde); de magistraet gehoord het versoek accordeerende het selve eligeert en nomineert mits deesen Teunis Arjens in plaets van G.S. tot afdrager van de vis binnen deese Stadt op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehorende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 2 may 1742 (was get:), Junius Munter Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); Op heeden den 8 may 1742 heeft Teunis Arjens als visafdrager binnen deese Stadt den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. Presid:Burgemr. Munter afgelegt. In kennisse van mij gesw: klerck B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Geertie Teunis Remonstreren met schuldige Eerbied de gesamentlisce diakenen der gereformeerde gemeente binnen HRL, als alimentators van Jettie Alberts ordinaris turfmeetster alhier ter Stede, dat de origle supplnte vermits haare swascheit en hoge ouderdom zeer genegen is haar turfmeetsters bedieninge over te draagen aan G.T. meerderjarige vrijster binnen deze Stad, zijnde een vrouwsperzoon daar toe bequaam en die zulks mede is verlangende dog zulken transport niet kunnende geschieden zonder consent van UEd:zeer onderdanig verzoekende consent en approbatie in deze overdragte en dat alzoo gemelde G.T. door UEd:Agtb:tot mede ordinaris turfmeetster dezer Steede mag worden benoemt en aangestelt op lasten pligten profijten en gehoorzaamheden daar toe staande onder praesentatie om den Eed daartoe staande in handen van UEd:Agtb:te praesteren quo facto etc (:get:) H:Pesma. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende ''t verzoek nomineert en eligeert mits deezen de mede supplnte G.T. tot mede ordrs turfmeetster binnen deze Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den eed van getrouwigheit en alvoorens in de armebusch betalende de som van twintig car:gls Actum den 15 nov 1747 (was get:) en (:onder Stonde) Simon Hiddema, ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; de twintig car:gls:zijn door G.T. in de armebusch betaald en heeft dezelve voorts den Eed van getrouwigheit hares dienstes in handen van de Hr. praesid:Burgemr. S. Hiddema gepresteert Actum den 17 nov 1747, In kennisse van mij abs:sec:R:D. Swart gesw: Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); haar functie als turfmeetster wordt op 30 jul 1753 overgenomen door haar zuster Mayke Teunis; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Geertie IJdes Geeft UEd:Agtb:met verschuildigde Eerbied te kennen G.Y. huisvrouw van de Burger hopman Harmen Jans van Vliet binnen HRL hoe dat door het overlijden van Hinke Jocchums een ordris Turf meetsters plaets is koomen te Vaceren, met welke bedieninge den supplnte seer gaerne soude sijn ver?erd, ten dien fine sigh addresseerende aan de Tafel van UEd:Agtb:seer gedienstelijk versoekende UEd:Achtb:gelieven den supplnte /:in plaetze van de overleedene:/ aen te stellen tot meede ordris Turfmeetster van deese Stad op lasten pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende quo etc:(:onder stonde) Requisitus/:get:/R:J:de Swart gesw:Clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraet gehoort het versoek nomineert en Eligeerd mits deesen de supplnte G.Y. tot meede ordris Turfmeetster van deese Stad, op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 30 dec 1750/:was get:/ Hendr:Wassenaar(:onder stonde:)Ter Ordtie van de Magistr:/get:/abs:sec:R:j:de Swart; (:Lager Stonde:); Op heeden den 30 dec 1750 heeft G.Y. den Eed als ordris Turfmeetster gepresteerd in handen van de Heer Presid. Burgemr. H Wassenaar. In kennisse van mij secrts abs:sec:R:J:de Swart gesw: Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Harmen Jansen van ''t Vlie ende G. IJ., beyde van HRL, huw.aang. 5 dec 1733 HRL, Comende voor de bruid IJde jansen, desselfs broeder fiches huw.aang. Gerecht HRL 1733
Geertie Clases Winsma Geeft met schuldige eerbied te kennen Idske Jelgersma gest:met haar vader de Burgemr. Wiltetus Jelgersma binnen dese Stadt, hoe door ''t overlijden van G.C.W. huysvrouw van Sjoerd Talma het poortiersampt van de Suiderpoort deser Stede is vacant geworden, en de supplnte geerne met dito bedieninge wenschte te zijn gebeneficieert, Soo addresseert deselve sig bij deesen aan UEd: Achtb:seer gedienstig versoekende UEd:Achtb:gelieven haar supplnte, in de plaats van G.C.W. aan te stellen tot poortierse van de Suiderpoort deser Stede, op Lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daartoe staande q:f:etc, (get. ), P. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek ten requeste gedaan eligeert mits desen tot poortierse van de Suiderpoort deser Stede Idske Jelgersma op Lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, Actum den 18 jun 1738, (was get. ), Hendrik Schaaff. Ter ordtie van de Magistr:ab:sec:P. Reidema. ; Onder stonde; Op heden den 21 jun 1738 heeft Douwe Clasen den Eed van getrouwigheit als subst:poortier van de Suiderpoort, afgelegt in handen van de Hr. presid. Burgemr. Schaaff, nae dat deselve op mondelinge voorslag van de supplnt door de magistraat daar toe was geapprobeert. In Kennisse van mij clercq:ab:sec:(get), P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Geertie Hermanus Milrim ged 5 nov 1754 Grote Kerk HRL, dv Hermanus Milrum en Jeltie ... (niet ingevuld)
Geertie Rinkes Bakker geb 20 jul 1770 HRL, ol. 28 dec 1818 HRL, huwt met Hidde Hendriks Bleeker op 23 dec 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1818; Hidde Hendriks Bleeker en G.R.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Wintermnd 1810; ondertrouw HRL
Geertje Abrahams zie ook: Brouwer; Marten Heeres en G. A, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Heere Martens, geb 23 aug 1810, ged 9 sep 1810 Grote Kerk HRL; geb 25 may 1788, ged 8 jun 1788 Grote Kerk HRL, dv Abraham Willems en Antje Heeres
Geertje Ages zie: de Groot, Wyma
Geertje Ages geb 8 jul 1809, ged 8 aug 1809 Grote Kerk HRL, dv Age Jans en Dieuke Klaases
Geertje Ages gebruiker van wijk F-086, naaister; eigenaar Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)
Geertje Alberts Wij Ondergetekenden Jan Alberts Bakker, Koopman te HRL en Hidde Dirks (=Hendriks) Bleeker, Schoenmaker aldaar, Verklaren bij desen dat ons ten vollen bekend is dat Pieter Pieters is Overleden in den Jare 1765 en G.A. (deszelfs huisvrouw) in den Jare 1764. HRL 23 jan 1815
Geertje Alberts geb 4 feb 1798, ged 20 feb 1798 Grote Kerk HRL, dv Albert Andeles en Maartje Eeltjes
Geertje Alberts zie ook: van der Woude; geb 29 aug 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk HRL, dv Albert Jans en Maatje Rinkes
Geertje Alberts van Frouwen Parochje, ovl voor 1814, huwt met Minne Vink, van HRL, geproclameerd de f. 15:22:29 7 ber (= september) 1771 en getrout met Attestasie den 1 okt 1771; DTB N.H. HRL. 1771, BS huw 1813; kind: Grietje Minnes Vink, geb 1773, ged 3 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Antje Minnes Vink, geb 12 dec 1777, ged 20 jan 1778 Grote Kerk HRL
Geertje Alberts geb 1760 ... , ovl 26 mrt 1813 HRL; in een schip, huwt met Jan Roelofs vd Woude, zonder vaste woonplaats; BS ovl 1813; kind: Albertje Jans, geb 27 jan 1788, ged 4 mrt 1788 Grote Kerk HRL; e. l. te Noordwolde
Geertje Alberts huwt met Andle Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd den 6, 13 en 20 May 1753 getrouwt; kind: Albert Annes, ged 30 jan 1757 Grote Kerk HRL, vader als Anne P. ; kind: Antje Andeles, ged 5 jan 1762 Grote Kerk HRL
Geertje Ambrosius zie: Jansma
Geertje Andries Uiltje Jacobsz en G.A., beide van HRL, zijn na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 21 mrt 1779 alhier getrouwd den 30 mrt 1779
Geertje Anes Pijter Aukes ende G.A. beide van HRL, koomende weegens de bruid Doytse Anes desselfs broeder, 17 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Pieter Aukes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 18 en 25 nov en den 2 dec 1742, en doe getrouwt
Geertje Annes gebruiker van wijk B-156; eigenaar Jan Dirks van Weerd, 1814. (GAH204)
Geertje Antonius Geertje (huw), GRIETIE, (ondertrouw); Jan Harmens ende Grietie A. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Fokke Joosten den 24 dec 1750; huwt met Jan Harmens, beyde van HRL, geproclameerd den 27 dec 1750 en den 3 en 10 jan 1751 en doen ook getrouwt
Geertje Arends geb 1776 ... , huwt met Jurjen Jans op 15 nov 1807 HRL, wonende te HRL. 1807, getuige bij geboorte aangifte ... 1811, wonende te HRL, 1825, samenwonend met Jurjen Jans en 1 kind in onecht; huw Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, ovl 1825; Jurjen Jans en G.A., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 31 okt 1807; ondertrouw HRL
Geertje Aukes zie: Kerkstra
Geertje Barres huwt met Klaas Pieters, kind: Maayke Klaases, geb 6 sep 1773, ged 19 sep 1773; kind: Barre Klaases, geb 13 sep 1776, ged 29 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Klaases, geb 7 sep 1779, ged 24 okt 1779 Grote Kerk HRL, moeder als: G. Baaris; kind: Pieter Klaases, geb 22 dec 1783, ged 18 jan 1784 Grote Kerk HRL
Geertje Barteles huwt met Jan Fransen, wonende te Bolsward 1826; BS ovl 1826
Geertje Baukes geb 13 jul 1739 Warga, ovl 2 dec 1819 HRL. in hun schip, hebbende geen vaste woonplaats; BS ovl 1819
Geertje Baukes geb 1774 ... , ovl 23 aug 1817 HRL, huwt met Johannes Hendriks Risthuysen op 18 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 18 mei 1794, ook huwt met Bartle Jans; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1817, huw 1826, huw 1831, ovl 1842, ovl 1848; Johannes Hendriks Ritshuisen ende G.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJege Visser, goede bekende, 3 may 1794; ondertrouw HRL; Johannes Hendriks Risthuysen en G.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 18 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Geertje Baukes zie: Kramer
Geertje van Beemen geb 1794 HRL, ovl 9 aug 1829 HRL, huwt met Douwe Sijbrens de Vries op 1 sep 1825 HRL, huw.afk. 21 en 28 aug 1825, naaister, dv Servaas Tjeerds vB, en Froukje Allers; BS huw 1825, ovl 1829; geb 17 okt 1793, ged 29 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Servaas Tjeerds van Beemen en Vroukje Alles
Geertje van Beemen geb 7 nov 1793 HRL, ovl 13 mei 1858 HRL, huwt met Hendrik Zonsveld op 17 jun 1816 HRL, huw.afk. 2 en 9 jun 1816, N.H., dv Baerend Hendriks vB., en Hendrikje Cornelis Bijtschat; BS huw 1816, ovl 1858, bev.reg. Ha851 wijk A-164, supp wijk H-265; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; VT1839; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en negentig den Sevende nov is Geboren Geertje dv Berend Hendriks van Bemeen en Hendrikje Beidschat. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 29 mei 1816; Voor mij Jan Frelich, openbaar Notaris, in de Residentie en Arrondissement van Amsterdam, en in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen. Compareerden Jan Zonsveld, kistenmaker, en Jacoba Elisabet Smit Echtelieden, en Zij Jacoba Elisabet Smit zelve ten deesen met haare Voornoemde man geassisteerd en hiertoe door hem geauthoriseerd, Woonende binne deese Stad, in de Oud Neertwijnen N? 16, en Zijnde ouders van Henk Zonsveld, Schippersknegt, oud bijna dertig Jaaren, Woonende te HRL, Arrondissement Leeuwarden, provincie Vriesland. en Verklaarden Zij Comparanten bij deesen aan gemelde hunne Zoon, uitdrukkelijk hunne toestemming te Verleenen, om met G. v. B., meerderjaarig, Zonder beroep, Woonende te HRL Voornoemd, Een Wettig huwelijk aan te gaan, Welk huwelijk tusschen hun met Volkomen genoegen Van hun Comparanten is beraamd en besloten. Zijnde de Comparanten derhalven allezinds te Vreden daar mede, dat hunne gemelde Zoon, de Vereischte afkondigingen en de dadelijke Voltrekking van de gemelde Verbintenis, Volgens de Voorschriften der Wet bekomen. Gepasseerd in Amsterdam Voornoemd, ten Comptoire van mij Notaris, in Praesentie Van Hendrik Steuven en Hendrik Schooneveld, beiden Woonende binnen deese Stad, als getuigen, die deese, Welke in brevet Word uitgegeven, nevens den Comparant, als declareerende de twede Comparante niet te kunnen Schrijven noch tekenen, met mij Notaris, na gedane Voorlesing, hebben ondertekend den zeven en twintigsten May Agttienhonderd en Zestien
Geertje van Beemen ovl 9 mrt 1790 HRL, oud 60 jaar; begraven Nieuwe Kerk, regel 6, nr. 29; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Geertje Beernds Den 7 apr 1756 is door de magistraat geaccordeerd dat G.B., poortierse van ''t Noorderhoofd dito bedieninge zelfs mag waarnemen om welks getrouwelijk te verrigten sij den Eed heeft afgelegd in handen van de Heer Presid:Burgemr. Wopco Buma; sijnde sij rede met deze bedieninge gebeneficeerd geworden den 11 dec 1726; te zien in ''t Dag:Resolutieboek van 1719 tot 1731, fol:84. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Geertje Bentes huwt met Beernd Gerrijts Hanckes, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771
Geertje Berends ovl voor 1826, huwt met Gerrit Berends Hankes; BS Franeker ovl 1825
Geertje Berends zie: van Beemen, Wielinga
Geertje Bernardus zie: Kerkveld
Geertje Betzes huwt met Gerrit Jans; BS huw 1815; Extract uit het Doopboek der Roomsch Katolijken in den Gemeente Makkum. Geboren Sjouke Gerrits den 13 sep 1784. In het Jaar een duizend zeven hondert vier en tachtig den dertiende dag der maand sep is geb een kind waar van vader is Gerrit Jans en moeder G.B. en is bij den doop genoemd Sjouke. Afgegeven te Makkum den 23 apr 1815
Geertje Bloemer geb 16 aug 1796 HRL, ovl 13 mei 1869 HRL, 1e huwt met Dirk Johannes Visser op 29 jul 1821 HRL, huw.afk. 8 en 15 jul 1821, dienstmeid. 2e huwt met Johannes Alderts vd Zee op 22 jan 1835 HRL, wonende te HRL. 1849, wafelbakster in 1851, Rooms Katholiek, dv Hermanus Manus B., en Trientje Douwes; BS huw 1821, huw 1835, ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk F-163
Geertje de Boer geb 6 sep 1800 Joure, N.H., Vst 14 apr 1859 uit Lemmer, A 19 okt 1859 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-302
Geertje Bouwes geb 1781 ... , ovl 22 apr 1817 HRL, huwt met Simon Hoites Piebinga op 5 jun 1796 HRL, vlgs ovlakte wednr, dv Bouwe Aukes Zein, en Aafke Tjeerds; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1817, huw 1835, ovl 1853; kind: Aafke Simons, geb 9 sep 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL; Gertje Bouwes, geb 9 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk HRL, dv Bouwe Aukes en Aafke Tjeerds; kind: Richtje Simons, geb 22 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje B.
Geertje Buma Izaak van Ruth, ijkmeester van het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit in Friesland, en G.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Geertje Dekker ovl 27 dec 1804 HRL, oud 52 jaar; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 157, 1 mrt 1804
Geertje Dirks zie: Jubstra, Stalstra, de Vries, Wassenaar, IJpey
Geertje Dirks van HRL, ende Pier Tierx onder Almenum, huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Eeltie Dirks; huw.aang. HRL 1738
Geertje Dirks huwt met Heert Paulus, kind: Richtje Heerts, geb 19 jan 1797, ged 12 feb 1797 Grote Kerk HRL
Geertje Durks huwt met Sijbrand Jeltes, kind: Fokeltje Sijbrands, geb 24 sep 1794, ged 14 okt 1794 Grote Kerk HRL
Geertje Dirks huwt met Jan de Vries, kind: Sytske Jans de Vries, geb 3 jan 1790, ged 16 feb 1790 Grote Kerk HRL
Geertje Dirks Jan Jansen en G.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geertje Dirks Melle Lijkles en G.D., beide van HRL, hebben hunne laatste af-kondiging gehad den 13 jul 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Melles, geb 9 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL, vader als: M. Nicolaas
Geertje Dirks IJeme Pieters en G.D., beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes 24 dec 1775 Har, en toen getrouwd
Geertje Dirks ovl 31 dec 1792 HRL, oud 40 jaar; ovl 14 may 1790 HRL, oud 32 jaar
Geertje Dirks Jan Jansen en G.D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 14 jan 1809; ondertrouw HRL
Geertje Dirks geb 1768 ... , huwt met Doeke Jans Hovenier op 29 mei 1796 HRL, doet ovl aang van Grietje Hendriks in 1811, komt van HRL. in 1796; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1807, bsha181ov, ovl 1817; kind: Bartel Doekes, geb 27 jun 1810, ged 10 jul 1810 Grote Kerk HRL; kind: Durk Doekes, geb 27 apr 1798, ged 15 may 1798 Grote Kerk HRL
Geertje Dirks Jarigh Hendriks ende G.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Pieter Dirks, 26 Apr 1749; huwt met Jarig Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 27 apr en den 4-11 May 1749 en den 18 dito getrouwt; kind: Aardt Jarigs, ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Durck Jarigs, ged 26 feb 1754 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje D. ; kind: Hendrik Jarighs, ged 10 nov 1750 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje Durks
Geertje Doksma geb 1804 Kimswerd, ovl 16 jan 1844 HRL, huwt met Jetze Hermanus Wever, dv Hendrik Johannes D, en Jetske Jans Dijkstra; BS ovl 1844; 1856 overlijdens; oud 35 jaar, geb Wons (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-267; VT1839
Geertje Douwes zie: de Ring, van der Schaaf
Geertje Douwes geb 14 sep 1792, ged 23 okt 1792 Grote Kerk HRL, dv Douwe Tjeerds en Aaltje Sjoerds
Geertje Douwes Jan Reinders van Pingjum en G.D. van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 25 may 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Pingjum en aldaar getrouwd den 1jun17 83 volgens vertoond getuigenis
Geertje Douwes geb 30 nov 1787 Sneek, ovl 17 okt 1822 HRL, ongehuwd, dv Douwe Symons en Sophia Johannes; BS ovl 1822
Geertje Douwes huwt met Claas Doedes, beide van HRL, geproclameerd de 7-15 en getrout de 21 mei 1758
Geertje Douwes huwt met Jurjen Ockes, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 jul 1770
Geertje Dijkstra oud 35 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-189; VT1839
Geertje Eelkes zie: Bangma
Geertje Elting Arjen Klaassen Bekker van HRL, en G.E. van Groningen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 feb 1783 HRL, en op vertoonde attestatie getrouwd den 18 mrt daaraanvolgende
Geertje Ennes Johannes Berentjes, Tamboer onder de comp. van capr. Ramaker van HRL, ende G.E. van St. Anna Parochie, zijnde wegens de bruid geweest Adam Berentjes, 14 jun 1788; ondertrouw HRL; Johannes Berentjes, Tamboer in de Comp. van Ramaker, van HRL, en G.E. van Anna parochie, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 jun 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Geertje Ernst zie: de Boer
Geertje Everts zie: Bouwknegt
Geertje Feddes ovl 1805 Makkum, huwt met Gerrit Lemmes de Vries, dv Fedde Gooitjes en Henke Siebrens; BS huw 1827
Geertje Folkerts ged , samen met Janneke Folkerts, 12 sep 1743 Westerkerk HRL, dv Folkert Saekes en Grijtje Jans
Geertje Folkerts ovl 17 aug 1766, 27 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Geertje Folkerts huwt met Pieter Rintjes; BS ovl 1835
Geertje Fransen huwt met Hendrik Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768
Geertje Geerts zie: Spandauw
Geertje Geerts ovl 16 nov 1789 HRL, oud 57 jaar
Geertje Gerardus zie: van Kempen
Geertje Gerbens ovl 26 mrt 1727 HRL, old 29 jaeren
Geertje Germens geb 1727 ... , ovl 13 mei 1812 HRL, huwt met Sake Sakes, ovl wijk D-006; BS ovl 1812, ovl 1831
Geertje Gerrits zie: Driesen, Hankes, Oostra
Geertje Gerrits ged 20 apr 1749 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Jacobs en Maatje Hendriks
Geertje Gerrits huwt met Sijbren Harmens, kind: Harmen Sijbrens, geb 23 dec 1791, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL
Geertje Goverts huwt met Sijbren Hijlkes, beide van HRL, geproclameerd de f. 8:15:22 en getrout de 29 aug 1762; kind: Hijlke Sijbrands, ged 26 apr 1768 Grote Kerk HRL; kind: Govert Sijbrens, ged 17 jun 1770 Grote Kerk HRL
Geertje Groenland huwt met Jan Boelens, wonende te HRL; BS ovl 1862
Geertje Hankes geb 1801 HRL, 1e huwt met Petrus Laurenze op 7 nov 1824 HRL, huw.afk. 24 en 31 okt 1824, 2e huwt met Sipke Hiddes de Weerd op 30 apr 1835 HRL, dv Gerrit Berends H, en IJefke Simons; BS huw 1824, ovl 1831, huw 1835; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-209; VT1839
Geertje Hanses Auke Hijlkes en G.H. beyde van HRL, komende wegens de bruid desselfs vaeder Hans Wopkes, 7 Nov 1744; huwt met Auke Hijlkes, beyde van HRL, proclameerd 8, 15 en 22 nov 1744 getrout den 24 dito
Geertje Harings Jan Harmens Gonggrijp ende G.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broodheer Johannes Hijlkema, mr. brouwer, 2 Nov 1748; huwt met Jan Harmens Gonggrijp, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 nov 1748 en doen ook getrouwt; kind: Geertie Jans, ged 20 nov 1757 Westerkerk HRL; kind: Bauke Jans Gongrijp, ged 9 dec 1759 Westerkerk HRL; kind: Germen Jans Gongrijp, ged 31 jan 1762 Westerkerk HRL; kinderen: Bauke en Geertie Jans Gonggrijp, ged 18 dec 1763 Westerkerk HRL, de moeder ovl ; kind: Haring Jans, ged 19 feb 1754 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje H. ; kind: Harmen Jans, ged 7 dec 1751 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Jans, ged 19 aug 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje H.
Geertje Harkes Freerk Jans ende G.H. beide van HRL, komende wegens de bruid Joannes Freeks desselfs swager, 18 dec 1751; huwt met Freerk Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 26 desember 1751 en den 2 jan 1752 den 18 dito getrouwdt
Geertje Harmens ovl 8 jun 1804 HRL, oud 28 jaar; ovl 17 apr 1794 HRL, oud 55 jaar
Geertje Harmens geb 1785 HRL, ovl 10 apr 1848 HRL, huwt met Hendrik Drost, dv Harmen Harmens en Catharina Wanders; BS ovl 1848
Geertje Harmens van Welsrijp, huwt met Hendrik Dirks Roosboom, van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 sep met attestasie 1759
Geertje Heins Gertie H. en Gerrijt Offringa, beyde van HRL, huw.aang. 5 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Jan Heins, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736; huwt met Gerrit Offringa, kind: Geertje Gerrits Offringa, ged 3 nov 1743 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Geertje Hendriks zie: Baron, Doksma, Drijfhout, Norel, de Vries, Zwaal
Geertje Hendriks begraven Klein Kerkhof, regel 8, nr. 18; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Geertje Hendriks Taeke Klaases ende G.H., beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 28 jun 1806; ondertrouw HRL
Geertje Hendriks ovl voor 1832, huwt met Geert Durks; BS Franeker ovl 1831; kind: Aukje Geerts, geb 2 jun 1787, ged 10 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Geerts, geb 8 jul 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Job Geerts, geb 2 aug 1797, ged 29 aug 1797 Grote Kerk HRL
Geertje Hendriks ovl voor 1834 HRL, huwt met Jan Bretel; BS huw 1833, ovl 1835
Geertje Hendriks ovl 3 mrt 1752 HRL, ont. lijfrente 1749-1752
Geertje Hendriks ovl voor 1831, huwt met Jan Johannes Plantinga; BS huw 1830
Geertje Hendriks geb 20 aug 1805 HRL, ged 1 sep 1805HRL, N.H., dv Hendriks Geerts en Berendje Beerends; dopen Grote Kerk HRL 1805
Geertje Hendriks Pier Beernts en G.H. beyde van HRL, komende de fiscaal Dreyer weegens de bruid en bruydegom met attestatie, 9 May 1744; huwt met Pier Beerns, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 25 May 1744 en doen ook getrouwt
Geertje Hendriks van Pingjum, huwt met Jan Jansen van HRL, geproclameert 1, 8 en 16 en getrout den 23 jun 1754 met attestasie in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL
Geertje Hendriks huwt met Lolke Oedses, beide van HRL, geproclameert de 23-30 Septemb: en getrout de 7 okt 1759 in de Westerkerk
Geertje Hermanus zie: Bloemer
Geertje Hessels geb 1782 ... , doet overlijdensaangifte van Akke Sijbrens in 1811; BS ovl 1811
Geertje Hessels huwt met Johannes Jansen, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 feb 1752 en den 29 dito getrouwdt
Geertje Hinkcamp Johan Caspar Nessler, Corporaal in ''t 2de Bataillon Infanterij van Lt. Generaal Graave van Rechteren, en G.H., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 30 oct 1774 HRL, en toen getrouwd
Geertje Hoites/Huytes huwt met Beerend/Barend Klaases op 23 dec 1810 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812; Barend Klases en G.H., beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Antje Berends, geb 13 sep 1811, ged 6 okt 1811 Grote Kerk HRL
Geertje Jacobs zie: Houtkoper
Geertje Jakobs geb 25 jun 1781, ged 31 jul 1781 Grote Kerk HRL, dv Jakob Adams en Hendrina Murks
Geertje Jacobs Geeft met Eerbied te kennen G.J. huisvrouw van Jacob Joosten, Kleermaeker te HRL, en met deselve gesterkt, dat Jeltie Gerrits vrouw van Wopke Johannes haer toesegginge gedaen heeft om haer Turfmeetsters bediening waer te neemen, als UEd:Agtbaer heeden daer in geliefden te Consenteeren; de supplnte die Voordeeltie seer noodigh voor haar arm huisgesin weesende addresseerdt haar dieshalven mits deesen aen de Taefel van UEd:Achtbh:ootmoedigh versoekende UEd:Achtbh:gelieven te Consenteeren dat G.J. de bedieninge als Turfmeetster voor Jeltie Gerrits koomt waer te neemen, quo facto (:was get:) B: Dreyer; (:In Margine Stonde:); de Magistraet accordeert ''t versoek ten Requeste gedagt, Steld mits deesen tot Substituit Turfmeetster aen de persoon van G.J. huisvrouw van Jacob Joosten, om die bedieninge Waer te neemen in plaets van Jeltje Gerrits huisvrouw van Wopke Johannes, mits doende den Eed van getrouwigheyt, Actum den 10 mrt 1749 (:was verteekent:)Lourens Tabes/:onder Stonde:)Ter ordtie van de Magistraet/:get:/abs:secrts R:J:De Swart gesw:Clercq; /:Lager Stonde:/; Op heeden den 10 mrt 1749 heeft G.J. den Eed van getrouwigheyt als Substituit Turfmeetstersche deeser Steede in handen van de Hr. Presid:Burgemr. L:Tabes gepresteerd, actum uts:(onder stonde) in kennisse van mij (:get:)abs:sec:R:J:De Swart gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Geertje Jacobs geb 31 dec 1805 HRL, ged 25 jan 1806 HRL, N.H., dv Jacob Dirks en Antje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1806
Geertje Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 ter zaake en voldaade van haar uitzetting uyt het Stadsweeshuys, kwit. no. 7, 3 jan 1764. (GAH1094)
Geertje Jacobs huwt met Jan Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 Jannewari 1764
Geertje Jans zie: Baantjer, Beidschat, de Boer, Dijksma, Gonggrijp, Hop, Koehoorn, Visser, Vlaaming
Geertje Jans van HRL, ende Pijter Thomas van Ter Schelling, huw.aang. 23 mrt 1737 HRL, komende wegens de bruid Nanning Willems; huw.aang. HRL 1737
Geertje Jans huwt met Johannes Jurriaans, kind: Folkert Johannes, ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL
Geertje Jans geb 26 okt 1792, ged 18 nov 1792 Grote Kerk HRL, dv Jan Haayes en Hiske Sints
Geertje Jans zie ook: Geertje Johannes; huwt met Ysbrand Wytses, kind: Wytse Ysbrands, geb 21 aug 1784, ged 5 sep 1784 Grote Kerk HRL
Geertje Jans Dirk Foppes en G.J., beide van Dronrijp, hebben aldaar hunne laatste afkondiging gehad den 11 may 1783 HRL, en zijn op vertoonde getuigenis alhier getrouwd op den 18 dier maand; kind: Foppe Dirks, geb 15 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Gertje J.
Geertje Jans Poppe Jans van HRL, en G.J. van Franeker, laatst geproclameert op dato dezes 12 jun 1774 HRL, en getrouwt met adtestatie van Franeker, getekend S. Abbring, Ecclesiast Franeq:en Jacob van Nul, Coster
Geertje Jans begraven Groot Kerkhof, regel 39, nr. 38; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Geertje Jans geb 23 apr 1811 HRL, dv Jan Berends en Jeltje Thijsen; BS geb en huw 1811
Geertje Jans huwt met Jan Stoffels; BS ovl 1835
Geertje Jans huwt met Willem Pieters op 30 dec 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804; Willem Pieters en G.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs steevader Andries Folkerts, 15 dec 1804; ondertrouw HRL
Geertje Jans huwt met Abe Jeltjes de Jong, wonende te Franeker 1814; BS ovl 1846; BS Franeker huw 1814
Geertje Jans geb 1768 ... , ovl 20 mrt 1816 HRL; BS ovl 1816
Geertje Jans huwt met Roelof Claasen, beyde van HRL, sijn geproclemeert den 21-28 aug en den 5 sep 1740 en getrout den 11 dito in de Westerkerk; Roelof Clases en G.J. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs halfbroeder Tjalling Jans, 20 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Claas Roelofs, ged 4 jul 1741 Grote Kerk HRL
Geertje Jans Oene Jacobs van Mackum en G.J. van HRL, sijn de aengevinge gedaen door procr Marnstra met vertoninge van attestatie en een gebod op den 9 deeses tot Maccum wettig waeren aengegeeven, 12 Jun1745; kind: Houkje Oenes, ged 25 okt 1746 Grote Kerk HRL
Geertje Jans huwt met Arent Harmen Geerts, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Geertje Jarigs geb 1779 HRL, ovl 15 mrt 1825 HRL, huwt met Johannes Theodorus Petzlar; BS ovl 1825; 1828 overlijdens
Geertje Jelles ged 28 feb 1762 Westerkerk HRL, dv Jelle Gerrijts en Janke Gerrijts; ged 14 feb 1751 Westerkerk HRL, dv Jelle Gerrits en Janke Gerrits Gertje J., ged 5 feb 1741 Grote Kerk HRL, dv Jelle Gerritz en Janke Gerrits
Geertje Jelles geb 20 jul 1781, ged 7 aug 1781 Grote Kerk HRL, dv Jelle Jakobs en Joukje Sipkes Ysbrandi
Geertje Jelles ovl 17 jul 1792 HRL, oud 36 jaar
Geertje Jelles Obbe Lucas Bos ende G.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Wytze IJsbrands, goede bekende, 3 sep 1791; ondertrouw HRL
Geertje Jelles Jan Annes ende G.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef Jurjen Fongers, 2 Nov 1748; huwt met Jan Annes, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 nov 1748 en doen ook getrouwd
Geertje Jenties huwt met Sake IJedes, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 20 aug 1765
Geertje Jetzes zie: Baarda, Lentz, van der Werf
Geertje Jetses ged 28 apr 1740 Westerkerk HRL, dv Jetse Wouters en Marijke Claases
Geertje Jilles geb 9 may 1781, ged 24 may 1781 Grote Kerk HRL, dv Jilt Reins en Simkje Jans; Hendrik Gerrits Feenstra van HRL, en G.J. van Hallum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Hendriks, goede bekende, 14 dec 1805; ondertrouw HRL
Geertje Jobs zie: Plekker
Geertje Johannes zie: Faber, Hornyus, Houstra, Tigchelaar
Geertje Johannes huwt met Johannes Migchels, kind: Jan Johannes, geb 9 okt 1811, ged 29 okt 1811 Grote Kerk HRL
Geertje Johannes zie ook: Geertje Jans; IJsbrand Wytses en G.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 oct 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geertje Johannes Evert Jakles de Hoop van HRL, en G.J. van Bolswaard, laatst geproclameert op dato dezes 20 mrt 1774 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Witmaarzum, en aldaar den 4 den apr 1774 in den Echten Staat bevestigt, volgens terugontvangen adtestatie, 5 apr 1774, gegeven te Witmaarzum, en getekend A. Eggen, v. d. m. ibidem en F. Jagersma, Schooldienaar mede aldaar
Geertje Johannes ovl voor 1829, huwt met Jacob Jurjens Andringa; BS huw 1828
Geertje Johannes huwt met Auke Sijbrens, wonende te Sneek; BS huwafk. 1811
Geertje Johannes van Leeuwarden, huwt met Pieter Douwes, van HRL, sijn geproclameert 11, 18 en 26 dezember 1740 en doe ook getrouwt; Pijtter Douwes van HRL. ende G.J. van Leeuwarden, koomende voor de Bruit Jacob IJedes van HRL, 10 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Antje Pieters, ged 28 jan 1744 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje J. ; kind: Douwe Pieters, ged 18 sep 1742 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje J.
Geertje Johannis Steffen Gerrits ende G.J., beyde van HRL, komende wegens de bruyd Wilhelmus van Cassel, 16 Oct 1745; huwt met Steffen Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 17, 24 en 31 okt 1745 en doen ook getrouwd
Geertje de Jong oud 33 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839
Geertje de Jong huwt met Dirk Wiersma, wonende te HRL 1871; BS ovl 1871
Geertje Kaarsten ged 30 jul 17845 Grote Kerk HRL. op Belijdenis des Geloofs, jonge Dogter in t Weeshuis
Geertje Keimpes Donderdag den 13 Sept. 1798; de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde eene G.K., ter zaake dezelve een doopzedul gehaald hadde bij Doms. Metzlar, onder voorwendsel dat zulks voor Echtelieden en dus Weegens een kind in Echte gebooren waar daar het tegengestelde Naderhand gebleeken was, Waarheid te zijn, over deze malversatie en als ''t Waare gepleegde bedriegerij zeer scherpelijk gecorrigeerd. (GAH44)
Geertje van Kempen leefde in 1812, dv Gerardus vK, en Antje Harmens (Nijhuis); BS huw 1812
Geertje Kerkstra geb 1798 Sexbierum, ovl 17 mrt 1837 HRL, huwt met Anna van Straten, dv Auke K, en Trijntje Pieters; BS ovl 1828; 1837 overlijdens
Geertje Christiaans huwt met Wouter Gerbens, kind: Trijntje Wouters, geb 16 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Annigje Wouters, ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Wouters, ged 14 apr 1767 Grote Kerk HRL
Geertje Christiaans Pieter Everts van Makkum en G.C. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd den 6nov17 85
Geertje Klaases zie: van Smeden, de Vries, Wijga
Geertje Klaases ged 3 may 1740 Grote Kerk HRL, dv Klaas Harmens en Piettje Jans
Geertje Klaasses huwt met Eble Gosses, kind: Gosse Ebles, geb 13 apr 1784, ged 27 apr 1784 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Geertje Klaassen huwt met Evert Huberts, kind: Hubert Everts, geb 25 aug 1780, ged 26 aug 1780 Grote Kerk HRL
Geertje Clasen ovl 13 aug 1790 HRL, oud 57 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 70; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Geertje Claeses ook als: Getje Klaasses; huwt met Cornelis Tobias, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 Jannewari 1769; kind: Maayke Kornelis, geb 7 sep 1774, ged 27 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Tobias Cornelis, ged 11 apr 1769 grote Kerk HRL
Geertje Cornelis zie: Bruinsveld, Lautenbach, de Vries
Geertje Corneelis huwt met Michiel Harmens, kind: Harmen Michiels, ged 18 feb 1744 Grote Kerk HRL
Geertje Kornelis geb 2 feb 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Jans en Jannigje Kornelis; dopen Grote Kerk HRL
Geertje Cornelis ovl 30 may 1794 HRL, oud 69 jaar
Geertje Cornelis zie ook: G.C. Bosma; IJede Claasen en G.C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 nov 1807; ondertrouw HRL
Geertje Cornelis ovl voor 1838, huwt met Bauke Sagemans; BS Franeker huw 1837
Geertje Cornelis huwt met Sietze Aukes; BS geb 1811
Geertje Cornelis IJde Pijtters ende G.C. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs broeder Ulbe Cornelis 28 dec 1748; huwt met IJde Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd den 29 desemb17 48 en den 5-12 januar 1749 en ook getrouwt; kind: Baukien IJdes, ged 6 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Edes, ged 5 jul 1750 Westerkerk HRL, vader als Ede P., moeder als Gertje C.
Geertje Cornelis huwt met Simon Jans, beide van HRL, geproclameert de 10-17 en getrout de 24 sep 1758; ovl voor 2 okt 1764 HRL; ; doopregisters HRL. N.H. 1764; kind: Symentie Simons, ged 29 jun 1762 Grote Kerk HRL
Geertje Kramer geb 1794 HRL, ovl 5 okt 1859 HRL, ongehuwd, dv Bauke K, en ... ; BS ovl 1859; oud 46 jaar, geb Stavoren (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-110; VT1839
Geertje Lomans ovl 27 jan 1791 HRL, oud 67 jaar
Geertje Machiels zie: Jansen
Geertje Manus ged 29 jul 1760 Grote Kerk HRL, dv Manus Steevens(ook als Harmanus Steerens), en Rinske Jans
Geertje Martens geb 24 mrt 1794, ged 20 apr 1794 Grote Kerk HRL, dv Marten Dirks en Antje Seyes
Geertje Meiles ovl 12 mei 1808 Joure, huwt met Pieter Martens; BS huw 1821
Geertje Meinerts Cornelis Jansen van Almenum ende G.M. van HRL, sijnde aangegeven door notaris Pesma, vertonende genoegsame last in desen, 23 Oct1751; kind: Tetske Cornelis, ged 28 feb 1758 Grote Kerk HRL; kind: Claaske Cornelis, ged 16 okt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Cornelis, ged 27 jul 1762 Grote Kerk HRL; kind: Leentje Cornelis, ged 4 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kinderen: Trijntie oudt 3 Jaar en Antie Cornelis, beiden ged 10 dec 1754 Grote Kerk HRL; ovl voor 1829, huwt met Cornelis Jans Beidschat; BS huw 1828, ovl 1833; kind: Hendrikje Cornelis, ged 10 Jannewari 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Hendrikje Cornelis, ged 5 okt 1756 Grote Kerk HRL
Geertje Meinderts huwt met Jan Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 sep 1761
Geertje Melles geb 1805 ... , ovl 26 feb 1813 HRL; wijk D-098, dv Melle Heeres en Lupkje Jacobs; BS ovl 1813
Geertje Meyer weesvoogden betalen f. 28:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ingekomen bij ''t transport van G.M. in ''t Weeshuis, 13 jul 1794 (GAH1126)
Geertje Michiels geb 1749 HRL, ovl 3 dec 1825 HRL, huwt met Pieter Lodewijks; BS ovl 1825
Geertje Minnes ovl 19 jun 1813 Sneek, huwt met Fredrik Bruikman; BS huw 1821, ovl 1843, ovl 1853
Geertje Murks zie: Tigchelaar
Geertje Odolphi geb 1788 Oosterend, ovl 28 jul 1859 HRL, huwt met Jentje Jacobs Larooy, wonende te Irnsum 1859, dv Oeds Jacobs O, en Aafke Wiebenga; BS ovl 1859
Geertje Oedses zie: Odolphi
Geertje Oeges Pieter Steffens en G.O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sasker Oeges, deszelfs broeder, 8 nov 1794; ondertrouw HRL
Geertje Ollema ovl 25 dec 1768, 51 jaar, huisvrouw van de Burgemeester J.D. Toussaint, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; huwt met Johan Daniel Toussaint op 20 okt 1741 HRL; Harl. Crt; kind: Johan Daniel Toussaint, ged 3 aug 1755 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Johans Toussaint, ged 17 sep 1752 grote Kerk HRL, vader old-Burgemeester; kind: Joannes Philippus Toussaint, ged 25 okt 1750 Grote Kerk HRL; kind: Anna Johans Toussaint, ged 14 jul 1748 Westerkerk HRL; kind: Meile Johans Toussaint, ged 21 okt 1742 Grote Kerk HRL
Geertje van Oosten huwt met Jakob Post, kind: Hanna Jakobs Post, geb 30 mrt 1777, ged 31 mrt 1777 Grote Kerk HRL, zijnde 2e Pinksterdag
Geertje Oosterhout geb 5 okt 1806 HRL, ged 4 nov 1806 HRL, N.H., dv Teunis O, en Catharina Geis; dopen Grote Kerk HRL 1806
Geertje Petrus zie: van der Veen
Geertje Piers zie ook: de Bruin; geb 2 jul 1792, ged 17 jul 1792 Grote Kerk HRL, dv Pier Pieters en Johanna Eeltjes
Geertje Piers woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Geertje Pieters zie: Scheltema, van der Stok
Geertje Pieters ged 29 jan 1765 Grote Kerk HRL, dv Pieter Cornelis en Grietje Jans
Geertje Pieters huwt met Dirk Klaasses, kind: Jakob Dirks, geb 7 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL
Geertje Pieters geb 9 mrt 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL, dv Pieter Dirks en Maartje Jans
Geertje Pieters ovl 23 jul 1727 HRL, old 65 jaeren
Geertje Pieters Jan Hendriks Kagel van de Pekel A. ende G.P. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Jansen Postma, deszelfs oom, 9 nov 1805; ondertrouw HRL
Geertje Pieters zie ook: Geertje Alberts Puisma; Jan Sweitzer ende G.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Frans Sweitzer, goede bekende, 5 feb 1791; ondertrouw HRL
Geertje Pieters geb 20 okt 1742 HRL, ovl 23 okt 1822 HRL, huwt met Eelke Everts op 22 dec 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 22 dec 1793; huw Grote Kerk HRL 1793, BS ovl 1822; gebruiker van wijk H-148; eigenaar is K. Blok, 1814. (GAH204); Eelke Everts ende G.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Doede Annes, goede bekende, 7 dec 1793; ondertrouw HRL; Eelke Everts en G.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 22 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Geertje Pieters huwt met Johannes Roelofs; BS ovl 1820; Johannes Roelofs Bosman van Groningen en G.P. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 jan 1782 HRL, en zijn den 19 feb 1782, op vertoonde attestatie, getrouwd; kind: Roelof Johannes, geb 29 sep 1784, ged 19 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Minke Johannes, geb 14 mrt 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL
Geertje Pieters huwt met Pijbe Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 18 en 24 May 1739 en den 31 May getrouwt; Piebe Jacobs ende G.P., beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs vader Pieter Wybes, 9 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pieter Pijbes, ged 21 may 1748 Westerkerk HRL, moeder als Gertje P.
Geertje Pieters huwt met IJde Tjeerds, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 desember 1744 en doen ook getrout; zij wordt in de ondertrouwakte vermeld als G.P., en in het huw reg. als Tjepkjen Sjoerds
Geertje Pieters huwt met Frans Alberts, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 desemb 1744 en den 3 jan 1745 doen ook getrouwt; kind: Albert Fransen, ged 7 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Albert Fransen, ged 4 feb 1749 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Fransen, ged 16 nov 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje P.
Geertje Pijters huwt met Jan Lolkes, beide van HRL, geproclameerd de f. 10:17:24 jan en getrout de 7 Febrij 1762 in de Westerkerk; kind: Lolke Jans, ged 6 dec 1763 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Jans, ged 20 aug 1765 Grote Kerk HRL
Geertje Plekker geb 9 mrt 1806 Midlum, ovl 2 apr 1865 HRL, huwt met Rommert Radema, (gk), Dirk W. Jansen en Douwe Rinkema, N.H., ovl wijk B-161, dv Job P, en Jaike ...; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk H-004, wijk I-016, supp wijk G-411; oud 43 jaar (!), geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk H-049; VT1839
Geertje Ploegstra huwt met Marten Heerpels; BS ovl 1871
Geertje Polleboer geb 1811 Wijckel, ovl 18 nov 1892 HRL, 1e huwt met Geert Schokker, (gk), op 24 jun 1841 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, 2e huwt met Carel Richter, dv Sake Meines P, en Sjieuwke Botes Nijdam; BS huw 1841, ovl 1892
Geertje Popkes zie: de Vries
Geertje Poppes zie: Valderpoort, Zijlstra
Geertje Poppes geb 4 jul 1793, ged 16 jul 1793 Grote Kerk HRL, dv Poppe Sijtses en Froukje Murks
Geertje Pyman huwt met Wessel Keimpes, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 20 en 27 May 1742 en doe ook getrouwt in de Westerkerk
Geertje Raap ovl voor 1870, huwt met Johannes Velkers; BS ovl 1869; kind: Sybren Johannes Felkens, geb 22 sep 1790, ged 17 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Nieske Johannes Felkens, geb 28 aug 1792, ged 11 sep 1792 Grote Kerk HRL
Geertje Reinders ovl 14 jun 1792 HRL, oud 42 jaar
Geertje Reins huwt met Rein Jentjes Pettinga; BS ovl 1831
Geertje Reinders huwt met Jan Gerrits, wonende te Schiermonnikoog; BS huw 1841
Geertje Rimmerts zie: Hogenbrug
Geertje de Ring geb 12 feb 1808 HRL, ged 28 feb 1808 HRL, N.H., dv Douwe dR, en Tietje Lolkes; dopen Grote Kerk HRL 1808
Geertje Rinkes huwt met Johan Willem Arend op 6 mei 1804 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Geertje Rintjes Vrijdag den 6 apr 1798; Het Gerechte extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde geleezen eene Memorie Van de Voogden en Voogdessen van ''t Stads Weeshuis alhier Contineerende dat een Weesmeid G.R. genaamd (oud 19 Jaaren) zich zoo verre in onkuisheid hadde verloopen, dat zij reede in de 5de maand Swanger was, zoo als zij zeide van een Soldaat Zandwijk genaamd, egter dat zij naderhand weder vleeschelijke gemeenschap hadde gepleegd met een Matroos Jan Jansen genaamd, Vaarende op een Coff, welke voor eenige daagen uit de Haaven was Vertrokken, en waar door zij onzuiver en bedorven was geworden, welke zo verre haar Swanger en onzuiverheid betrof, door een Attestatie Van de Chirurgijn Cup wierd bevestigd dat de Voogden hadden beschouwd, dat dit als zaaken van kwaaden gevolge zijn, ten Exempel van anderen behoorden te werden gestraft en diesvolgens overeenkomstig de Instructie voor hun Weeshuis van den Jaare 1668 en wel Speciaal het 10de Articul van dezelve, gedagte G. Rinkes hadden gecondemneert de verdere Inwoninge in het Stads Weeshuis Verbeurt te hebben, beneffens de uitzettinge van dien, met Versoek dat het Gerechte deeze Sententie als oppervoogden van het Weeshuis geliefden te approbeeren; Waar over gedelibereerd zijnde wierde uit Consideratie Van de belangrijkheid der zaake, goedgevonden, de Sententie der Weesvoogden en Voogdessen, volkoomen te approbeeren, en dezelve Memorie met een dergelijk appoinctement uit te geeven. (GAH43)
Geertje Roelofs huwt met Cornelis Linstra; BS ovl 1843
Geertje Rommerts en Gerrit Rommerts, beiden geb 25 may 1784, ged 8 jun 1784 Grote Kerk HRL, kinderen van Rommert Gerrits en Aaltje Johannes
Geertje Ruurds zie: van der Geest
Geertje Sakes zie: Polleboer
Geertje van der Schaaf geb 12 mrt 1785/90 Almenum, ovl 9 jan 1860 HRL, ongehuwd, werkster, N.H., wonende te HRL. 1844, dv Douwe Tjeerds vdS, en Aaltje Sjoerds Bakker BS huw 1844, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-006, wijk H-209; oud 48jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk H-116; VT1839
Geertje Scheltes geb 1786 Almenum, ovl 9 jul 1846 HRL, huwt met Gosses Abes Schipper op 31 jul 1808 HRL, komt van HRL, dv Schelte Jacobs en Grietje Martens; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1846, ovl 1852; Gosse Abes en G.S., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 jul 1808; ondertrouw HRL
Geertje Scheltes huwt met Gosse Abes, kind: Grietje Gosses, geb 30 mrt 1811, ged 19mey18 11 Grote Kerk HRL
Geertje Servaas zie: van Beemen
Geertje Sybes geb 1785 HRL, N.H., bev.reg. HRL 1851 wijk E-103, 104, wijk H-108, supp wijk G-437
Geertje Sybes geb 1789, doet overlijdensaangifte van Jacobus Hessels; BS ovl 1811; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; VT1839
Geertje Sybes huwt met Beernt Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 30 jan en den 6-13 feb 1752 en doen ook getrouwt
Geertje Sijbolts huwt met Harmen Jans, beide van HRL, geproclameerd de 30 7 ber (= september) en de 7 en getrout de 14 okt 1770
Geertje Sybrands ged 5 jan 1749 Grote Kerk HRL, dv Sijbrand Jans en Antje Wouters
Geertje Sybrandts huwt met Theunis Jilts, kind: kind: Jilts Theunis, ged 29 feb 1752 Grote Kerk HRL
Geertje Sybrens zie: Kuiper, Sleeper, Spannenburg, Talma, de Wit
Geertje Symons zie ook: Jager; Abel Poppes en G.S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 26 okt 1805; ondertrouw HRL
Geertje Sytses Elias Hendriks en G.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 28m ay 1787; kind: Lutske Elias, geb 14 dec 1791, ged 10 jan 1792 Grote Kerk HRL
Geertje Sytses ged 31 aug 1745 Grote Kerk HRL, dv Sijtse Andrijs en Claaske Wessels
Geertje Sytses huwt met Dirk Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 August en getrout de 2 7 ber (= september) 1770 in de Westerkerk; kind: Jan Dirks, geb 26 dec 1773, ged 23 jan 1774 Grote Kerk HRL
Geertje Sytses zie: Hoffius, Wyma
Geertje Sytzes geb 1762 Makkum, ovl 30 nov 1828 HRL, huwt met Tijs Sjerps; BS ovl 1828
Geertje Sytzes ovl 27 dec 1792 HRL, oud 34 jaar
Geertje Sikkes zie: Wijnalda
Geertje Simons zie: Vink
Geertje Sipkes Heere Roelofs van HRL, en G.S. van Bolswerd, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 sep 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoond getuigenis
Geertje Sjierks zie: Dijkstra
Geertje Sjoerds geb 10 okt 1784, ged 26 okt 1784 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd Jakobs en Sytske Pieters
Geertje Sjoerds zie: de Vries
Geertje Slagter ovl 19 nov 1790 HRL, oud 21 jaar
Geertje Smit oud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-110; VT1839
Geertje Stalstra geb 1795 Franeker, ovl 3 mei 1833 HRL, huwt met Willem Hamers, dv Dirk Siebes S, en Tjietske Pieters (Faber); BS ovl 1833
Geertje Steffens geb 1763 HRL, ovl 6 mei 1829 HRL, huwt met IJede Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1805 BS ovl 1829; IJede Pieters en G.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Steffen Christoffels, deszelfs vader, 30 jul 1791; ondertrouw HRL; kind: Pieter IJedes, geb 24 jun 1792, ged 8 jul 1792 Grote Kerk HRL
Geertje van der Stel geb 10 okt 1800 HRL, ovl 21 okt 1872 HRL, huwt met Dirk Kuipers op 21 jan 1821 HRL, huw.afk. 7 en 14 jan 1821, N.H., dv Wopke vdS, en Joukje Wiegers (Rijpma); BS huw 1821, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk E-131, wijk F-062, 78, wijk G-244, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-070; VT1839
Geertje van der Stok geb 24 jan 1808 HRL, ged 21 feb 1808 HRL, N.H., dv Pieter Okkes vdS, en Trijntje (Harmens Smit); dopen Grote Kerk HRL 1808
Geertje Suffrinus geb 1786 ... , ovl 4 sep 1870 HRL, ongehuwd, wonende te HRL; BS ovl 1870
Geertje van Swijten ovl 15 feb 1788 HRL, oud 65 jaar
Geertje Sybes geb 28 aug 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL, dv Sybe Reins en Grietje Piers
Geertje Sybrens geb 25 jun 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL, dv Sybren Harmens en Aaltje Fransen
Geertje Zeilstra oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-307; VT1839
Geertje Zijlstra geb 6 sep 1801 HRL, ged 20 sep 1801, N.H., ovl 16 jan 1880 HRL, huwt met Gerrit Eden op 31 aug 1822 HRL, huw.afk. 21 en 28 jul 1822, dv Poppe Z, en Froukje (Murks); dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk B-095, wijk G-321, wijk H-050, supp wijk B-218
Geertje Zijlstra huwt met Sijtze Zijlstra; BS ovl 1840
Geertje Zondervan huwt met Eeltje Doedes Nauta; BS ovl 1855
Geertje Tammes zie: de Wit
Geertje Teeddes ovl jun 1727 HRL. als Kerke Arme
Geertje Teekes zie: Kuipers
Geertje Taekes zie ook: Grietje Taekes; huwt met Robijn ... , kind: Antje Robijns, geb 1757 HRL; BS ovl 1828
Geertje Teunis geb 17 dec 1791, ged 10 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv Teunis Reins en Grietje Jelles
Geertje Teunis zie: Geertje Oosterhout; zie: Gertje Oosterhout; huwt met Koop Jans Oosterhout; BS huw 1815; Koop Jans en G.T., beide van Almenum, laatst geproclameert op dato dezes 26 dec 1773 HRL, en toen getrouwt; kind: Jan Koops Oosterhout, geb 24 apr 1774, ged 17 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Koops Oosterholt, geb 29 mrt 1776, ged 19 apr 1776 Grote Kerk HRL; kind: Akke Koops Oosterhout, geb 27 okt 1780, ged 5 dec 1780 Grote Kerk HRL; kind: Teunes Coops Oosterholt, geb 25 okt 1781, ged 20 nov 1781 Grote Kerk HRL; kind: Richtje Koops Oosterhout, geb 18 dec 1784, ged 18 jan 1785 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd tachtig den Seven en twintig okt is Geboren Akke dv Coop Oosterhout & G.T. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815
Geertje Theunis Evert Strootman en G.T., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Simons, deszelfs schoonbroeder, 3 apr 1790; ondertrouw HRL
Geertje Tewes begraven Groot Kerkhof, regel 39, nr. 49; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Bauke Gerbens Graauid en en G.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geertje Thomas zie: Creemer
Geertje Thomas huwt met Bote Sijbrens; BS ovl 1858
Geertje Tigchelaar geb 1779 HRL, ovl 2 dec 1855 HRL, huwt met Arend van der Pijp op 17 nov 1816 HRL, huw.afk. 3 en 10 nov 1816 HRL. en Franeker, wonende te Franeker, dv Johannes Jans T, en Aukje Klases; BS huw 1816, ovl 1855, bev.reg. Ha18 51 wijk A-156, wijk D-086; oud 61 jaar, (vnm: Geertruida), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-082; VT1839
Geertje Tigchelaar geb 1797 Zweins, ovl 19 mei 1873 HRL, huwt met Jan de Vries, dv Murk T, en Gatske de Jong; BS ovl 1873
Geertje Tjallingdr Steffen Mijnnaar, soldaet, ende G.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruid haer broeder Wijger Tjallings, 19 Apr 1749; huwt met Steffen Mijnaart, soldaat, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 apr en den 4 May 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Geertje Tjeerds ovl voor 1731; haar functie van klokluiderse en kamerbodinne wordt overgenomen door Foekje Munter; zie verder aldaar
Geertje Tjeerds ovl 17 mrt 1804 HRL, oud 56 jaar
Geertje Tjeerds Jan Hendriks Nieuwhof van Amsterdam, en G.T. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5apr18 06; ondertrouw HRL
Geertje Tjeerds huwt met Heere Rintjes; BS ovl 1812
Geertje Thijssen Meilen Hansen en G.T., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Slagtmaand 1810;
Geertje Uilkes ged 2 mrt 1745 Grote Kerk HRL, dv Uilke Pieters en Maartje Harmens
Geertje Ulbes ovl 11 jan 1805 HRL, oud 50 jaar
Geertje Verhuis geb 1775 ... , huwt met Doede vd Veer op 6 jun 1802 HRL, getuige bij geboorte aangifte van Antje Cornelia Winkelhaak in 1811; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1811
Geertje de Vries geb 12 okt 1784 HRL, ovl 22 jan 1860 HRL, huwt met Jurjen IJskamp, winkelierse in 1860, N.H., dv Sjoerd dV, en Sietske Bakker; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk D-179, wijk F-230, wijk G-047, wijk H-022; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-181; VT1839
Geertje Watses geb 4 may 1794, ged 18 may 1794 Grote Kerk HRL, dv Watse Eeltjes en Lutske Sikkes
Geertje Watses ovl 29 sep 1799 ... , huwt met Eeltje Doedes Nauta, beide van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 nov 1762 en getrout de 27 mrt 1763; DTB N.H. HRL. 1763, BS huw 1819, ovl 1853; begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 42; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Johanneske Eeltjes, ged 8 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Doede Eeltjes, ged 27 okt 1767 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje W. ; kind: Watze Eeltjes, ged 11 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje W.
Geertje van der Werf oud 43 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-151; VT1839
Geertje Wessels huwt met Jan Jijlts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23-30 aug en den 6 sep 1739 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Jan Jijlts ende G.W., beide van HRL, komende voor de bruid desselvs swager Jan Bierma, 22 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Wessel Jans, ged 6 aug 1745 Grote Kerk HRL, vader als J. Jilles, moeder als Gertje W. ; kind: Jilt Jans, ged 1 may 1742 Grote Kerk HRL, vader als J. Jilts
Geertje Weyer huwt met Cornelis Alders; BS ovl 1848
Geertje Wybes zie: Hanekuyk, Meelman, van Velzen
Geertje Wybrens huwt met Berend Jans, verkoopt een huis in 1799; Berendt Jans Verlage van HRL, en G. Wybrandts van Bolswerd, laatst geproclameert op dato dezes 27 nov 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Bolswerd om aldaar in den echten staat te worden bevestigt, gelijk op 27 nov geschied is door het Ed. achtbaar gerechte der Stede Bolswardt volgens ontfangene adtestatie van daar van 19 dec 1777, getekent Petrus de Kok
Geertje Wiegers geb 1776 Dokkum, ovl 16 aug 1853 HRL, huwt met Karel Jans Timmer op 16 nov 1806 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1853, bev.reg. Ha18 51 wijk C-094; Karel Jans en G.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL
Geertje Willems Sjoerd Okkes ende G.W., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Eelke Emricks sijnde de bruyd desselfs vrouw halfsuster, 8 Feb 1749; huwt met Sjoerd Okkes, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 Februa 1749 en ook getrouwd
Geertje Willems Hendrik Posthumus van HRL, ende G.W. van Witmaersum, koomende weegens de bruid de bootsman Coenraed Bakker desselfs neef, 26 Apr1749; van Witmarsum, huwt met Hendrik Posthumus, van HRL, geproclameerd den 27 apr en den 4-11 May 1749 den 18 dito getrouwdt in de Westerkerk
Geertje Willems Caspar Matthijssen Bruin ende G.W., beyde van HRL, koomende wegeens de bruid Lammert Martens des bruyds geweesen schoon-vaeder, 24 dec 1750; huwt met Casper Matijssen Brun, beyde van HRL, geproclameerd den 27 desemb 1750 en den 3-10 jan 1751 en den 11 feb getrouwdt in de Westerkerk
Geertje Willems huwt met Simon Willems, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 Octob:en getrout de 6 nov 1768
Geertje de Wit geb 7 mrt 1806 HRL, ged 30 mrt 1806 HRL, dv Tamme dW, en Trijntje Hoogland; dopen Grote Kerk HRL 1806
Geertje Wyma geb 1784 HRL, ovl 8 nov 1864 HRL, naaister, ongehuwd, N.H., ovl wijk G-083, dv Age W, en Aaltje de Boer; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-137, wijk G-031, 354, 367; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-123; VT1839
Geertje Wyma geb 15 dec 1790 HRL, ovl 19 mrt 1865 HRL, 1e huwt met Niels Walgreen op 9 mrt 1815 HRL, huwelijksafkondigingen 26 feb en 5 mrt 1815, 2e huwt met Bernardus Hofhuis op 7 mrt 1824 HRL, huw.afk. 22 en 29 feb 1824, groenvrouw in 1865, ovl wijk B-109, dv Sijtse Sakes W, en Grietje Entes Nauta; BS huw 1815 1824 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-124; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, groentenverkoopster, wijk B-109; VT1839; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd en negentig den Vijftienden dec is Geboren Getje dv Sijtse Sakes Wyma en van Grietje Entes Nauta. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 22 feb 1815; deze acte van Geboorte behoort bij de Huwelijksacte van Niels Walgreen en G.S.W. dato 9 mrt 1815 op Fol. 11 van het Register, ontbrekende egter de acte van Geboorte van gemelde Walgreen welke bij de aangifte van ondertrouw wel is vertoond en overgegeven, dog in het ongereede is geraakt, en men volstrekt niet in staat is, uit hoofde dese man in Zweden is geb hetzelve te kunnen bezorge. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Geertje IJmkes zie: van der Veen
Geertje IJpey geb 8 jul 1800 HRL, ged 27 jul 1800, N.H., dv Dirk Anneus IJ, en Magdalena Reinalda; dopen Grote Kerk HRL 1800
Geertje Intes huwt met Sijtse Sakes, kinderen: Sake en Tijtje Sijtses, tweelingen, geb 30 apr 1793, ged 14 may 1793 Grote Kerk HRL; fichhes dopen Grote Kerk HRL
Geertje A. de Boer oud 66 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-105; VT1839
Geertje Abrahams Brouwer zie ook: Geertje Abrahams; geb 1788 ... , ovl 1 sep 1814 HRL, huwt met Marten Heeres van Dijk op 20 mei 1810 HRL, ovl wijk E-112; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, ovl 1830; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en Veertien den Eerste sep is ovl G.A.B. huisvrouw van Martinus Heeres van Dijk. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 May 1815
Geertje Ages de Groot geb 8 jul 1809 HRL, ovl 3 nov 1838 HRL, N.H., dv Age Jans dG, en Dieuw ke Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1838
Geertje Alberts van der Woude zie ook: Geertje Alberts; geb 29 aug 1810 HRL, ovl 25 jan 1812 HRL; wijk A-128, dv Albert Jans en Maartje Rinkes; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812
Geertje Berends Wielinga geb 1791 HRL, ovl 24 jul 1865 Franeker, huwt met Kasper Aukes Tuinstra op 14 sep 1817 Franeker, wonende te Franeker, dv Berend Johannes W, en Mintje Ages (Zeilmaker); BS Franeker huw 1817, ovl 1865
Geertje Bernardus Kerkveld huwt met Lambertus Smith, wonende te Bolsward in 1821; BS huw 1821, ovl 1835
Geertje Cornelis Bosma geb 1785 HRL, ovl 28 mei 1831 HRL, huwt met IJde Klaases Bloemsma op 6 dec 1807 HRL, komt van HRL, dv Cornelis Arjens B., en Tjaltje Hansen; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1831
Geertje Cornelis Bruinsveld huwt met Jacob Jarigs Koolstra; BS ovl 1826
Geertje Cornelis Lautenbach geb 1794 HRL, ovl 19 aug 1834 HRL, huwt met Pieter Buisman op 21 mei 1820 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1820, dv Cornelis L, en Trijntje Beidschat; BS huw 1820, ovl 1834, ovl 1858; geb 4 feb 1794, ged 23 feb 1794 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Lautenbach en Trijntje Beidschat
Geertje Cornelis Rood van Almenum, huwt met Michiel Harmens Wassenaar, van HRL, sijn geproclameerd de 14 en den 28 apr en den 5 May 1743 en getrouwt den 12 dito; Migchiel Harmens Wassenaar van HRL, ende G.C.R. van Almenum, koomende weegens de bruid Cornelis Claeses Rood, olislager, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Geertje Cornelis van Velsen geb 3 aug 1792, ged 21 aug 1792 Grote Kerk HRL, dv Cornelis van Velsen en Geertje Gongrijp
Geertje Cornelis de Vries geb 1796 HRL, ovl 22 jun 1858 HRL, huwt met Jacob Jansen Post op 24 mei 1827 HRL, huw.afk. 22 en 29 apr 1827 HRL, naaister in 1858, N.H., dv Cornelis Jans dV, en Jantje Cornelis; BS huw 1827, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 79, 360; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; VT1839
Geertje Dirks Jubstra huwt met Allert Paulus op 8 mei 1796 HRL, komt van HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1800; Allard Paulus van Almenum ende G.D.J. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Tjeerd Jubstra, 23 apr 1796; ondertrouw HRL
Geertje Dirks de Vries geb 18 sep 1809 HRL, ovl 4 jan 1813 HRL; wijk E-059, N.H., dv Dirk Hiddes dV, en Weltje de Wit; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1813; geb 18 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL, dv Dirk H. de Vries en Weltje de Wit; DTB330
Geertje Dirks Wassenaar huwt met Hidde Dirks de Vries; BS ovl 1846
Geertje Eelkes Bangma ovl na 1818, huwt met IJk Theodorus IJkema, wonende te te Tjerkwerd; BS geb 1819, huwelijken
Geertje Ennes de Vries huwt met Wybe Dirks Vliet, beyde van HRL, sijn geproclameert den 30 jul en den 6-13 aug 1741 en doe ook getrouwt; Wybe Dirks Vliet ende G.E. dF., beide van HRL, komende de Fiscael Wiaerda met een attestatie van des bruidegoms Vaeders consent, 29 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL
Geertje Ernst de Boer geb 1803 Bolsward, ovl 9 nov 1833 HRL, ongehuwd, dienstmeid. dv Ernst Feikes de B., en Trientje Sijbrens; BS ovl 1833
Geertje Everts Bouwknegt geb 1792 HRL, ovl 6 aug 1867 HRL, huwt met Arjen Andries Koopmans op 16 mei 1824 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1824, N.H., ovl wijk G-069, dv Evert B., en Klaaske Beidschat; BS huw 1824, ovl 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-065, wijk H-015; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-024; VT1839; geb 24 jan 1790, ged 16 feb 1790 Grote Kerk HRL, dv Evert Bouwknegt en Klaaske Beidschat
Geertje Everts Oosterbaan ovl 10 dec 1790 HRL, oud 78 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel; 15, nr. 10; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Geertje Femmes van der Meulen mogelijk een zuster van Hans Femmes; zie aldaar; huwt met Wilhelmus Flamand, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 nov 1764
Geertje Folkerts Schellingwouw ovl 17 aug 1766 HRL, huwt met Jacob Oosterbaan; BS huw 1823, ovl 1846; bij ovl 76 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Geertje Geerts Spandauw geb 1802 ... , ovl 15 jan 1812 HRL; wijk D-093, dv Geert Harmens S, en Akke Spandauw; BS ovl 1812
Geertje Gerrits Driesen geb 1798 HRL, ovl 18 apr 1855 HRL, huwt met Rintje Johannes Nielsen op 23 feb 1826 HRL, huw.afk. 12 en 19 feb 1826, weefster, N.H., dv Gerrit D, en Klaaske Hendriks Spijting; BS huw 1826, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-252; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-250; VT1839
Geertje Gerrits Offringa ged 3 nov 1743 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Offringa en wijlen Geertje Heins; ovl 14 feb 1804 HRL, oud 62 jaar; Johannes Frank en G.O., beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes 17 jun 1774 HRL, en toen getrouwd; fixhes huw Grote Kerk HRL
Geertje Gerrits Oostra huwt met IJpe Dirks Hollander, wonende te Bolsward; BS huw 1828
Geertje H Baron geb 13 aug 1787 HRL, ovl 6 apr 1869 HRL, huwt met Heere/Herre Huitema, dv Hendrik B., en Berber (Jurjens Bakker); BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-171; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-164; VT1839
Geertje Heins Mollema geb 13 sep 1775, ged 8 okt 1775 Grote Kerk HRL, dv Hein Mollema en Janna Sofia Raschken
Geertje Hendriks Drijfhout geb 17 sep 1808 HRL, ovl 3 jan 1881 HRL, huwt met Rinse Willems de Wilde op 5 jun 1834 HRL, dienstmeid. dv Hendrik Ebeles D, en Antje Bouwma; BS huw 1834, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk B-014; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk I-023; VT1839
Geertje Hendriks Zwaal geb 7 sep 1801 HRL, ged 29 sep 1801, N.H., ovl 11 apr 1813 HRL; wijk H-012, dv Hendrik Z, en Minke Vink; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1813
Geertje Hendriks de Vries geb 1793 HRL, ovl 12 jun 1858 HRL, huwt met Bouwe Symons van Hoek op 14 jan 1830 HRL, werkster in 1858, N.H., dv Hendrik Jelles dV, en Trijntje Andeles; BS huw 1830, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, wijk H-025; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-021; VT1839
Geertje Jacobs Houtkoper geb 11 okt 1777, ged 28 okt 1777 Grote Kerk HRL, dv Jakob Jakobs Houtkoper en Antke Kornelis Beitschat; geb 1776 ... , ovl 30 apr 1816 HRL, 1e huwt met Lieuwe Alkes Wiggerts op 24 okt 1802 HRL, 2e huwt met Aldert Gerrits Krijl, ondertrouw 16 Oct 1811 1e afk. zondag 13 Oct 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 27 Oct1811, dv Jacob Jacobs H, en Antje Kornelis Beidschat; hu Grote Kerk ha, BS huw 1811wafk, hu, ovl 1816
Geertje Jans Baantjer geb 23 apr 1810 HRL, ovl 15 nov 1885 HRL, huwt met Marten Douwes van der mei op 19 jun 1834 HRL, N.H., dv Jan Berends B., en Jeltje Thijses Zwolstra; BS huw 1834, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk B-104, wijk D-145, wijk E-101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-105; VT1839
Geertje Jans Beidschat en Kornelis Jans Beidschat, tweelingen, geb 26 jun 1782, ged 13 aug 1782 Grote Kerk HRL, d/zv Jan Kornelis Beidschat en Ruurdje Reinders; geb 1792 ... , ovl 23 aug 1815 HRL, dv Jan B., en Ruurdje Reinders; BS ovl 1815; geb 6 jul 1791, ged 26 jul 1791 Grote Kerk HRL, dv Jan Cornelis Beitschat en Ruurtje Reinders
Geertje Jans de Boer geb 6 aug 1782 HRL, ovl 7 sep 1819 HRL, huwt met Bernardus Hoffius op 30 nov 1817 HRL, huw.afk. 16 en 23 nov 1817, dienstmeid. N.H., dv Jan Lijkles de B., en Trijntje Hendriks de Boer, kind: Geert dB, geb 11 okt 1804 HRL, de vader zou vlgs de moeder zijn Mense Geerts, kind in onegt geboren; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1817, ovl 1819, ovl 1839
Geertje Jans de Boer Jan Berends Bos, mede Raad in de Vroedschap der Stede Bolsward, van Bolsward, en G.J. dB. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 may 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Bolsward en aldaar in den Egt bevestigd volgens ingekomen verklaaring van den 5 jun 1786
Geertje Jans Brouwer geb 1798 HRL, ovl 8 nov 1841 HRL, ongehuwd, dv Jan Haayes en Hiske Sints; BS ovl 1841; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Geertje Jans Dijksma geb 1756 ... , ovl 3 apr 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817
Geertje Jans Gonggrijp Geertie J.G., ged 18 dec 1763 Grote Kerk HRL, gelijk met Bauke Jans Gonggrijp, dv Jan Harmens Gonggrijp en Wijlen Geertje Harings; geb 1758 HRL, ovl 3 mei 1825 HRL, huwt met Cornelis Klazes van Velzen; BS ovl 1825; kind: Antje Kornelis van Velzen, geb 4 feb 1782, ged 5 mrt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jan Kornelis van Velzen, geb 1 may 1784, ged 18 may 1784 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Kornelis van Velzen, geb 8 aug 1787, ged 26 aug 1787 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Cornelis van Velsen, geb 3 aug 1792, ged 21 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Christijna Cornelis van Velzen, geb 9 may 1796, ged 29 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Cornelis van Velsen, geb 1 dec 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL; ?Ik Ondergetekende G.G. weduwe Cornelis van Velzen, wonende te HRL, verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Minderjarigen dochter Johanna Christina van Velsen bij mijnen wijlen man in Echte Verwekt, en mede woonachtig te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met Pieter Pieters Louenaar, werkman alhier, zv Pieter Pieters Louenaar en Janke Jetzes, mogende alzoo lijden dat deselve door den Heer President Burgemeester der Stad HRL in ondertrouw worden opgenomen om na afloop der bij de Wet vereischt Wordende proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL, den 23 jan 1815, G.G; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd ses en negentig den negende mei is Geboren Johanna Christina dv Cornelis van Velsen en Geertje Gonggrijp. Afgegeeven op den Raadhuize te HRL 24 jan 1815
Geertje Jans Hop van HRL, ovl 31 mrt 1796 HRL, huwt met Willem van Kempen van Leeuwarden, geproclameerd de 19-26 jun en de 3 jul en getrout met consent van burgemeester Sijds Altena de 1 sep 1763; DTB N.H. HRL. 1763, BS ovl 1812, huw 1822
Geertje Jans Koehoorn ovl voor 1833, huwt met Sander Mattheus Jorna; BS huw 1832
Geertje Jans Onius zie: Geertje Jansonius; huwt met vroedsman Heiman Heimans, kind: Jan Hendrik Heimans, ged 8 apr 1742 Grote Kerk HRL
Geertje Jans Visser ovl 18 okt 1798 Franeker, huwt met Dirk Foppes Bakker; BS huw 1824, ovl 1828
Geertje Jans Vlaaming huwt met Jan Gerlofs de Vries; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Gerlof Jans de Vries, geb 28 aug 1811, ged 1 sep 1811 Grote Kerk HRL
Geertje Jetses van der Werf huwt met Taekele Michiels Andringa, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1825
Geertje Jetzes Baarda geb 1774 Baard, ovl 7 apr 1827 HRL, huwt met Tjeerd Meintes Kooistra, dv Jetze Jans B., en Trijntje Ages; BS ovl 1827; 1880 overlijdens
Geertje Jetzes Lentz geb 1776 HRL, ovl 6 apr 1826 HRL, huwt met Jan Cornelis Postma op 10 apr 1796 HRL, dv Jetze L, en Trijntje ... ; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1826; Jan Cornelis Posthumus van Dockum ende G.J.L. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jetze Lentz, 26 mrt 1796; ondertrouw HRL
Geertje Johannes Faber geb 1759 Dokkum, ovl 31 dec 1823 HRL, huwt met Hille Pieters Tichelaar; BS ovl 1824, ovl 1827
Geertje Johannes Houstra geb 1778 Kornwerd, ovl 1 mrt 1828 HRL, huwt met Tjeerd Pieters Zijlstra en huwt met Jan Gerbens Fluitman; BS ovl 1828; 1829 huwelijken, ovl 1847
Geertje Johannes/Jans Hornyus geb 1777 Leeuwarden, ovl 1 apr 1837 HRL, huwt met Johannes Michiels, dv Johannes H, en Jetske Eebles; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1837
Geertje Klaases van Smeden geb 1810 HRL, ovl 16 apr 1833 HRL, ongehuwd, dv Klaas vS, en Tjitske vd Zee; BS ovl 1833
Geertje Klazes de Vries geb 1796 Grouw, ovl 1 mrt 1883 HRL, 1e huwt met Uilke Teunis de Vries, 2e huwt met Dirk Boonstra op 7 aug 1828 HRL, huw.afk. 6 en 13 jul 1828, won HRL, 3e huwt met Frans de Vries op 11 apr 1850 HRL, wonende te in het schip in 1826, N.H., dv Klaas Pieters dV, en Jetske Jacobs Andringa; BS ovl 1826, huw 1828, ovl 1848, ovl 1867, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk I-031; oud 44 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, wijk G-284; VT1839; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eerste aanleg Zitting houdende te Leeuwarden, Zijnde eene bijlaag overgelegd bij de huwelijksacte van Uilke Teunis de Vries en G.K. d. V. de dato 6 jun 1819, ge?nsereerd in het Huwelijks Reg. van de Gemeente Franeker over den Jare 1819; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden; de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden, heeft op de volgende Acte van Bekendheid het daar achter gestelde vonnis gegeven van inhoud als volgt; Op heden den Zesden Mei des Jaars duizend acht honderd negentien, in het locaal onzer Zittingen op den raadhuize binnen Franeker Compareerden voor ons Agge Fontein, Vrederegter in het Kanton Franeker, Arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland met onzen Griffier geadsisteerd de nagemelde Zeven personen van Competenten Ouderdom geloofwaardig en te Franeker Woonachtig te weten: Marten IJmes IJmessen, Koopman, Jetske Baukes Andringa, deszelfs huisvrouw, Trijntje Baukes Andringa weduwe van Albert Rijtsma, buiten bedrijf, Anne Barts van der Werf Scheepstimmerman, Pietje Klazes de Vries deszelfs huisvrouw, IJsbrand Wybes van der Molen, Koopman en Aafke Annes deszelfs huisvrouw; Gevende te kennen dat zij verzocht zijn eene acte van bekendheid te passeren ten behoeve van Geertje Klazes de Vries, dienstmeid te Franeker woonachtig, meerderjarige dv wijlen Klaas Pieters in leven schipper en IJtske Jacobs, Echtelieden te Grouw en later te Franeker hebbende gewoond, aan welk verzoek voldoende verklaarden de Comparanten te weten, dat gemelde Geertje Klazes de Vries is geb te Grouw op den een en twintigsten nov duizend zeven honderd vijf en negentig, zoo dat zij bereikt heeft den ouderdom van volle drie en twintig jaren, en gaven de Comparanten voor redenen van wetenschap de beide eerstgenoemden dat zij haar van hare Jeugd af hebben opgevoed, de vijfde Comparante dat zij is hare Zuster-de Zevende dat zij bij hare geboorte als vroedvrouw heeft gefungeerd en de drie overige dat ook Zij gedachte Geertje Klazes de Vries van Jongs af hebben gekend, en van het tijdstip harer geboorte volledige kennis dragen, Zijnde Zij buiten Staat daar af eenig ander legaal bewijs over te leggen, naar den Zij in vroeger leeftijd niet ged Zijnde van hare geboorte in de anders daarvan gehoudene registers geene aantekening wordt gevonden; en hebben daarop de Comparanten na voorlezing met ons en onzen Griffier geteekend. (WG), Aefke Anne van der Molen, Marten IJmessen, Jetske Baukes Andringa, Trijntje Baukes Andringa, Anne Barts van der Werf, Pijtje Klazes de Vries, A. Fontein, J. Stinstra, Griffier. Geregistreerd te Franeker den Zesden Mei achttien honderd en negentien folio vijf en Zeventig verso vak twee deel twee ontvangen voor regt en verhooging negen en vijftig Cents, No. 986, 8 mei 1819; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden Zijnde een bijlaag overgelegd bij de Huwelijks Acte van Uilke Teunis de Vries en G.K. d. V. de dato 6 jun 1819, ge?nsereerd in het Huwelijks register van de Gemeente Franeker over den Jara 1819; Op heden den Een en twintigsten Mei des Jaars duizend achttien honderd negentien, in het locaal onzer Zittingen Op den Raadhuize binnen Franeker Compareerden voor ons Agge Fontein, Vrederegter in het Kanton Franeker, Provincie Vriesland, met onzen Griffier geadsisteerd, de nagemelde Vier personen, van Competenten Ouderdom, geloofwaardig, en te Franeker woonachtig, te weten: Marten IJmessen, Koopman, Lieuwe van Lit, timmerman, Alle Aitema Mr Bakker, en Pieter Willemsen, blikslager, verklarende Zeer wel gekend te hebben IJtske Jacobs Andringa, in leven huisvrouw van Klaas Pieters de Vries, turfschipper, en te weten, dat dezelve is ovl te Franeker op den een en twintigsten jan duizend achthonderd ??n, nalatende onder meerdere Kinderen, eene dochter Geertje Klazes de Vries genaamd, dienstmeid ten gemelde Stede woonachtig. en verklaarden Wijders de Comparanten, door genoegzame en afdoende omstandigheden, duidelijk te weten, dat insgelijks de Grootouders van gedachte G.K. d. V. alle Zijn Overleden, te weten hare grootouders van vaders Zijde, Pieter Dirks en Sibbeltje Klazes, in leven Echte lieden te Grouw en die van moeders Zijde Jacob Jurres Andringa en Geertje Johannes, in der tijd Echtelieden te Welsrijp alle ter hunner Woonplaats respectivelijk; zonder dat de Comparanten in Staat Zijn het Juiste tijdstip daar van op te geven; en hebben Zij, na voorlezing, met ons en onzen Griffier geteekend deze acte, die in brevet is uitgegeven, (was get:) Marten IJmes, Lieuwe van Lit, P. W:Willemsen, A:Aitema, A:Fontein, J. Stinstra, Griffier
Geertje Klazes Wijga geb 1797 HRL, huwt met Jelte Dirks Jager op 12 mei 1814 HRL, huw.afk. 1 en 8 mei 1814, slagerse te HRL. 1844, wonende te HRL. 1829 en 1838, dv Klaas IJkes W, en Jetske Douwes Ridder; BS huw 1814, ovl 1829, huw 1838, huw 1844; geb 22 nov 1796, ged 6 dec 1796 Grote Kerk HRL, dv Klaas IJkes Wijga en Jetske Douwes Ridder
Geertje Kornelis Wassenaar geb 12 apr 1777, ged 29 apr 1777 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Michiels Wassenaar en Simkje Sijbrens
Geertje M Popma oud 36 jaar, geb Warga en wonende te HRL. 1839, wijk A-007; VT1839
Geertje Machiels Jansen geb 1777 Leeuwarden, ovl 10 aug 1838 HRL, huwt met Jurjen Hendriks Baron op 20 mei 1813 HRL, dienstbaar, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, wonende te te HRL, dv Machiel J, en Stijntje Everts Ritsbergen; BS huw 1813, ovl 1838, ovl 1851, gen. Nauta
Geertje Minnes Hoekstra huwt met Bauke van Smeden, wonende te Franeker in 1832, wonende te Workum 1840; BS huw 1832, ovl 1840
Geertje Minnes van der Veer zie ook G.M. vd Veen; geb 1783 ... , ovl 29 okt 1812 HRL; wijk G-264, huwt met Hendrik Geerts Baron, dv Minne Hanses vdV, en Hielkje Lieuwes; BS ovl 1812
Geertje Petrus van der Veen geb 1775 Dokkum, ovl 2 feb 1851 HRL, huwt met Thomas Coenraads Smith, Nederlands Hervormd dv Petrus vdV, en Aafke ... ; BS ovl 1851; 1853 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-061
Geertje Petrus van der Veer oud 64 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-066; VT1839; huwt met Thomas Coenraad Smit, kind: Coenraad Thomas Smit, geb 22 jan 1809, ged 19 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: IJpe Thomas Smit, geb 12 jan 1812, ged 26 jan 1812 Grote Kerk HRL, moeder als: Aatje P. v. d. V.
Geertje Piers de Bruin zie ook: Geertje Piers; geb 1 jun 1793 HRL, ovl 26 nov 1824 HRL, huwt met Jan Arjens Oostendorp op 26 jul 1818 HRL, huw.afk. 12 en 19 jul 1818, dienstmeid. dv Pier Pieters (dB), en Johanna Eeltjes; BS huw 1818, ovl 1824
Geertje Pieters Scheltema geb 1755 ... , ovl 13 apr 1817 HRL, huwt met Ocke vd Stok; BS ovl 1817; 1829 overlijdens; Reinder Ysenbeek en G.S., beide van HRL, zijn, na op den 18 apr 1779 HRL, hunne laatste afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Dirk Reinders Ysenbeek, geb 15 feb 1780 (!), ged 22 feb 1785 Grote Kerk HRL; kind: Ake Okkes van der Stok, geb 13 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL, moeder is Geertje Scheltema; Okke Jurjens van der Stok van Almenum en G.P.S. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 apr 1784 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Pieter Okkes van der Stok, geb 1 feb 1785, ged 22 feb 1785 Grote Kerk HRL; kind: Bouwe Okkes van der Stok, geb 9 mrt 1789, ged 29 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Okkes van der Stok, geb 24 okt 1792, ged 11 nov 1792 Grote Kerk HRL, moeder is G. Pieters S. ; kind: Bouwe Okkes van der Stok, geb 17 jan 1795, ged 6 feb 1795 Grote Kerk HRL, moeder is G. Pieters S. ; Wij Schout Officier van den Burgerlijke Staat der gemeente van Almenum, Certificeeren bij dezen dat de Huwelijks afkondigingen van: Rients Dirks de Wit, oud twee en twintig Jaren, Geboren, en woonagtig Onder Almenum, Meerderjarige zv Dirk Rientses de Wit, en van Boukje Jans van Dijk, beide in leven, en: Henke Ockes van der Stok, oud drie?ntwintig Jaren, weduwe van Klaas Norel, geb en woonagtig te HRL, Meerderjarige dv Ocke van der Stok, en van G.P.S., op den vierden Zondag, en achten-twintigste jan , en eerste Zondag, Vierde feb deses Jaars, hebbende plaats gehad, voor de Hoofddeur Van Ons Huis der gemeente, telkens des middags ten twaalf uren, Zonder dat daar tegen eenig Protest of Spiering is gedaan. Afgegeven te Almenum den 7de Febr. 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd twee & negentig den twee en twintig okt is Geboren Hinke, dv Ocke van der Stok en G.P.S. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816. (fiche 2)
Geertje Popkes de Vries geb 1788 HRL, ovl 10 jul 1872 Franeker, huwt met Andreas Assenberg op 23 nov 1817 Franeker, dienstmaagd. wonende te Franeker 1817, dv Popke Wybes dV, en Antje Ruurds; BS Franeker huw 1817, ovl 1872
Geertje Poppes Valderpoort geb 22 jun 1792 HRL, ovl 23 jan 1862 HRL, huwt met Minne Dirks Vellinga, DG, ovl wijk F-182, dv Poppe V, en Neeltje Jurjens; BS ovl 1862; bev r HRL 1851 wijk F-321; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-057; VT1839; geb 22 jun 1792, ged 8 jul 1792 Grote Kerk HRL, dv Poppe Geerts Valderpoort en Neeltje Jurjens
Geertje Ruurds van der Geest geb 1791 ... , ovl 1 jun 1815 HRL, dienstbode; BS ovl 1815; geb 6 may 1791, ged 9 aug 1791 Grote Kerk HRL, dv Ruurd van der Geest en Rigtje Jakobs
Geertje Seerps Bokma ovl 19 sep 1779, 68 jaar, huisvrouw van Sipke Dirks IJsbrands, Westerkerk HRL; vdGaast, begraaflijst
Geertje Sibrands Talma ook wel: Grietje Talma; geb 10 dec 1760, ged 13 jan 1761 Grote Kerk HRL, dv Sibrand Talma en Elsie Schaaf; geb 10 dec 1761 HRL, ovl 31 jan 1839 HRL, huwt met Johan Daniel Toussaint, ontvangt interesse 1800-1811, dv Sijbrand T, en Elsje Schaaf; BS ovl 1839; ovl 1845, regattdv1826-93; kind: Elsje Toussaint, geb 8 mrt 1783, ged 20 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Toussaint, geb 9 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL; kind: Sibrand Johans Toussaint, geb 7 aug 1787, ged 28 aug 1787 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans Toussaint, geb 16 apr 1790, ged 11 may 1790 Grote Kerk HRL; Stadsrentmeester bet f. 15:3:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 1e classe, no. 12, tegen 3%, met accressement f. 3:0:8, May17 76. (GAH1060); id. f. 15:13:0, may 1777. (GAH1060); id. may 1778. (GAH1060); Stadsrentmeester bet f. 30:0:0 aan de curatoren over G. en Aafke T. wegens 1. f. 000:0:0 kapitaal losrenten, 1. January 1777. (GAH1060); id. 1. Jan. 1778. (GAH1060); Johan Daniel Toussaint en G.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 jul 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; Geertje Talma is nog maar in haar derde levensjaar als haar vader, de distillateur Sijbrand Talma, overlijdt. Haar moeder, de burgemeestersdochter Elsje Schaaf, hertrouwde de 1e mei 1768 met de distillateur-wijnhandelaar Jan Hannema. Dit huwelijk duurt maar kort, Elsje Schaaf overlijdt 25 nov van hetzelfde jaar. Geertje Talma erft dan op 8-jarige leeftijd twee woningen aan de Voorstraat en een complex gebouwen in de St. Christoffelsteeg. de panden aan de Voorstraat worden in de 18 eeuwse belastingcohieren omschreven als de nummers 1 en 2 in het 6e kwartier, de respectievelijke tegenwoordige nummers 60 en 58. de gebouwen in de St. Christoffelsteeg bestaan uit een jeneverstokerij, een wijnpakhuis en een stal met wagenhuis. Grootvader Hendrik Talma neemt de voogdijschap over de jonge Geertje op zich en Jan Hannema houdt de stokerij en handel gaande tot Geertje''s huwelijk met Johan Dani?l II. Vanaf deze tijd lijken de zaken minder goed te gaan. Johan Toussaint heeft waarschijnlijk niet de nodige handelsgeest of beschikt niet over voldoende vakmanschap want in de negentiger jaren worden woningen en bedrijf van de hand gedaan. Jan Hannema, distillateur en koopman van huis uit, kan de druk der tijden echter wel doorstaan en koopt op 12 nov 1794 de stokerij met de bijgebouwen en het woonhuis ten oosten van de St. Christoffelsteeg voor ''twaalf duisend goud guldens in klinkende munte sonder lands obligatien''. de betalingsvoorwaarde zal gesteld zijn met het ook op de politieke toestand, het jaar 1794 was de vooravond van de revolutie. Het pand op de hoek Voorstraat-Simon Stijlstraat werd 12 nov 1792 al verkocht aan lt. kolonel ter zee Dooi-tze Hingst. Waarschijnlijk had wel schrijversbloed, want dat we nu weten hoe de omwenteling in HRL z''n beslag kreeg, is zijn verdienste. Van hem is het handschrift van het verslag van ''Februaridagen 1795''. Open blijft de vraag nog wiens beeltenis het geboortehuis van Geertje Talma draagt. de dakkapel is versierd met een houtsnijwerk, voorstellende het omkranste profiel van een jongeman waarvan wel eens is verondersteld dat het de beeltenis van Simon Stijl zou zijn. Blijkens de belastingkohieren heeft Stijl hier echter niet gewoond. Mogelijk heeft Elsje Schaaf het kunststuk laten maken ter nagedachtenis en posthuum eerbewijs aan haar jonggestorven echtgenoot Sijbrandt Talma; bron: HRL. Crt
Geertje Sierks Dijkstra geb 16 aug 1795 Midlum, ovl 18 jun 1868 HRL, huwt met Anne Barts vd Werf op 17 jul 1834 HRL, wonende te HRL, ovl wijk G-173, N.H., dv Sierk Harmens D, en Wietske Gerbens; BS huw 1834, ovl 1868, bev.reg. HRL 1861 wijk E-115; oud 44 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk F-056; VT1839
Geertje Sikkes Wijnalda geb 1792 HRL, ovl 12 sep 1858 HRL, huwt met Brand Jans Hoffinga op 19 mei 1825 HRL, huw.afk. 1 en 8 mei 1825, dv Sikke Everts W, en Leentje Beidschat; BS huw 1825, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-061; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; VT1839
Geertje Simons Jager geb 1777 Franeker, ovl 30 mei 1856 HRL, huwt met Abel Poppes van der Hout op 10 nov 1805 HRL, DG, dv Simon J, en Sijtske Jurjens; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-018; oud 62 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-014; VT1839
Geertje Simons Vink ovl 1809 Aalsum, huwt met Siebe Johannes Krol, ouders ovl te Aalsum; BS huw 1828
Geertje Stevens Damast Hendrik Harmens ende G.S.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Steven Damast, 24 nov 1792; ondertrouw HRL; Hendrik Harmens en G.S.D., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging den 9 dec 1792 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geertje Sybes Dijkxma huwt met Dirk Jacobs Danser, kind: Jacob Dirks Danser, ged 16 sep 1751 Westerkerk HRL; kind: Sijbe Dirks Danser, ged 17 mrt 1746 Westerkerk HRL; kind: Rinske Dirks, ged 21 jan 1744 Grote Kerk HRL, vader als Dirk Jacobs, de moeder als Gertje Dijxsma; kind: Sijbbe Dirks, ged 3 sep 1741 Westerkerk HRL, vader als D.J.
Geertje Sybrands Spannenburg geb 1805 HRL, ovl 3 dec 1854 HRL, huwt met Jan Feerks Hoekstra op 14 jun 1827 HRL, huw.afk. 3 en 10 jun 1827 HRL, dv Sijbrand Laases S, en Maaike Menalda; BS huw 1827, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-039; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-034; VT1839
Geertje Sybrens Kuiper geb 1763 Witmarsum, ovl 31 mrt 1851 HRL, huwt met Jacob Idses de Boer, N.H., dv Sijbren K, en ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk G-044; oud 75 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, wijk G-051; VT1839
Geertje Sybrens Osinga huwt met Laas Tjebbes Spannenburg; BS ovl 1859; ovl 6 jun 1791 HRL, oud 42 jaar; Laas Spannenburg en G.O., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 1 jan 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Tjebbe Laases Spannenburg, geb 7 dec 1775, ged 1 jan 1776 Grote Kerk HRL; kind: Sijbrandt Laases Spannenburg, geb 9 feb 1778, ged 1 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Laases Spannenburg, geb 14 okt 1780, ged 12 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Tjebbe Laases Spannenburg, geb 3 okt 1782, ged 3 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Doedtje Laases Spannenburg, geb 29 dec 1788, ged 25 jan 1789 Grote Kerk HRL
Geertje Sybrens Sleeper geb 1758 HRL, ovl 12 nov 1837 HRL, huwt met Hein Poort, dv Sijbren Dirks S, en Antje Sipkes; BS ovl 1837
Geertje Sybrens de Wit geb 1781 Sneek, ovl 1 nov 1813 HRL, huwt met Johannis Bruggen op 24 jun 1807 HRL, komt van HRL, ovl wijk B-123; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1809, BS ovl 1813; kind: Marike Johannes Brugge, 26 aug 1809, ged 17 sep 1809 Grote Kerk HRL; Extract uit het register van Overleedenen. In het Jaar Een Duizend Agthondert en dertien den 1 nov is overleeden G. d. W. oud twee en dertig jaar, huisvrouw van Johannes Brugge. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 okt 1816
Geertje Sytses Hoffius ovl 27 dec 1792 ... , huwt met Elias Hendriks de Wit; BS huw 1818, ovl 1846
Geertje Teekes Kuipers geb 6 aug 1793 HRL, ovl 5 mei 1821 HRL, huwt met Lammert Jans Timmer op 28 mei 1820 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1820, dv Teeke Halbes K, en Stijntje Rintjes; BS huw 1820, ovl 1821, ovl 1837
Geertje Teewes Drost Albert Pieters ende G.T.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder, 29 jan 1791; ondertrouw HRL; Albert Pieters en G.T.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 feb 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geertje Thijsen Zwolstra geb 28 mrt 1786 Franeker, ovl 19 jul 1865 HRL, huwt met Meile Hansen vd Molen op 25 nov 1810 HRL, komt van HRL, N.H., ovl wijk G-187, dv Thijs Z, en Symentje ... (Riens); huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-191; oud 53 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-187; VT1839
Geertje Thomas Creemer ovl 6 dec 1830 Antwerpen, Belgi?, huwt met Eeuwe Johannes vd Heide; BS huw 1833
Geertje Tjeerds van Beemen ged 27 okt 1761 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd van Beemen en Tjaltie Baukes
Geertje Wiebes Meelman geb 1773 HRL, ovl 29 apr 1835 HRL, huwt met Pieter Hibbes Kerkhoven, dv Wybe Jans M, en Jetske Teunis Reitsma; BS ovl 1835; 1850 overlijdens, ovl 1856
Geertje Wopkes Buma won. HRL. 1800-1804; ontvangt van de rendant f. 30:3:8 wegens 1 jaar renthe ten lijve van G.W.B., 1e Tontine, 5e classe, no. 9, tbv de nieuwe kerk, may 1776. (GAH1060); id. f. 30:13:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 30:17:8, may 1778. (GAH1060)
Geertje Wybes Hanekuyk huwt met Douwe Hijlkes Hanekuyk; BS ovl 1813; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 30:0:0 (GAH650)
Geertje Wybes van Velzen ovl voor 1862, huwt met Marten Alberts vd Veer; BS ovl 1861
Geertje Ymkes van der Veen geb 1790 Kiesterzijl, ovl 6 mrt 1844 HRL, huwt met Jacob Blaauw, dv IJmke vdV, en ... ; BS ovl 1844
Geertje/Gerritje Ottes geb 1756 Workum, ovl 19 mei 1825 HRL, huwt met Fedde Sijbrens/Sjoerds de Graaf; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1825
Geertje/Getje Minnes zie: Hoekstra, vd Veen, vd Veer
Geertru(I)Da Nieuwenhuis ovl 13 sep 1804 HRL, oud 65 jaar; dv Evert Nieuwenhuis en Trijntje Stapert, huwt met Jacob Jans Roorda op 6 aug 1758 HRL. voor het Gerecht; zie verder: Jacob Jans Roorda. (Gen. Jaarb. 1984)
Geertruda Marinus huwt met Johan Sibrichwust, kind: Jacob Johans Sibrichwust, ged 24 sep 1748 Grote Kerk HRL
Geertrui Jansen ged 6 apr 1761 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Marijke Alberts; geb 1761 HRL, ovl 7 jan 1822 den Bosch, 1e huwt met ... , 2e huwt met Machiel van Engelen, wonende te te den Bosch 1822, dv Jan Jansen en ... ; BS ovl 1822
Geertrui Albertus Raschen geb 16 apr 1794, ged 13 may 1794 Grote Kerk HRL, dv Albertus Raschen en Trijntje Vettevogel
Geertrui Norel Vettevogel geb 7 apr 1807 HRL, ged 26 apr 1807 HRL, ovl 28 jul 1811 HRL, wonende te op de Voorstraat, dv Hendrik Jans V, en Akke Pieters Vettevogel; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1811
Geertruid Abrahams oud 51 jaar, geb te Amsterdam, wonende te HRL. 1839, wijk C-043; VT1839
Geertruid Beerends Antoon Harings en G.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 mrt 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geertruid Beernts Albert Gerrits ende G.B. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Teunis Weslings, 29 Oct 1746; huwt met Albert Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd den 30 okt en den 6-13 nov 1746 en doen ook getrouwt; huwt met Arent Hesling, beide van HRL, geproclameert de 29 okt en de 5 en getrout de 12 nov 1758; huwt met Harmen Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762
Geertruid Dirks huwt met Hidde Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mei 1762 in de Westerkerk; kind: Antie Hiddes, ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje D.
Geertruid Everts huwt met Beernt Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May den 22 dito 1752 getrouwdt
Geertruid van Hagen oud 61 jaar, geb Elbersen (?) en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839
Geertruid Hamsink Gerrit Jan Hendriksen, soldaat in het Regiment van Generaal Majoor Nostitz, van HRL, en G.H., van Oldenzaal, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 nov 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Geertruid Harmens Gerrijt Gerrijts en G.H., beide van HRL, komende wegens de bruid Beernd Gerrijts desselfs curator, 24 Jul 1751; huwt met Gerrit Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd den 25 jul en den 1-8 Augusti 1751 en ook getrouwdt
Geertruid Harmens huwt met Nolles Malser, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 mei 1761
Geertruid Harmen zie ook: Vrelink; Geert Harmens ende G.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Dirks, goede bekende, 18 okt 1794; ondertrouw HRL; Geert Harmens en G.H., beidevan HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 nov 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geertruid Jans van Amsterdam, huwt met Alle Romkes, van HRL, geproclameerd de f. 13:20:27 nov 1768 en getrout met attestatie den 19 feb 1769 in de Westerkerk
Geertruid Lammerts ovl 21 jan 1793 HRL, huwt met Harmen Jans Kok; BS huw 1820, ovl 1839; Harmen Jansen ende G.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Berends, goede bekende, 22 may 1790; ondertrouw HRL; bij ovl 29 jaar oud; Harmen Jansen en G.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 jun 1790 HRL, en zijn getroiuwd ten zelfden dage
Geertruid Loiters huwt met Engbert Borcherts, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 January en getrout de 1 Feberwari 1761
Geertruid Ottes huwt met Cornelis van Raam, kind: Otto Cornelis van Raam, ged 30 nov 1760 Westerkerk HRL
Geertruid van der Poort huwt met Roelof Klasens Driesten; BS ovl 1834
Geertruid Reneman huwt met Frans Nicolaas Canter; zie verder: Anna Clara Canter
Geertruid Rondaan zie ook: Jakobus Huberts; huwt met Jakobus Houbers, kind: Petrus Jakobus Houbers, geb 16 jul 1781, ged 22 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Petrus Jakobus, geb 12 dec 1782, ged 15 dec 1782 Grote Kerk HRL
Geertruid Stijl huwt met Johan van Idzinga op 9 apr 1797 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1797; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 8:8:0 (GAH650)
Geertruid Verdonk huwt met Mathijs Heintjes op 13 okt 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; Matthijs Heintjes en G.V., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes van der Mande, opperschipper op ''s lands galei ''De Breidel'', goede bekende, 28 sep 1805; ondertrouw HRL
Geertruid Willems ovl 14 nov 1727 HRL, old 94 jaer
Geertruid Willems huwt met Hendrik Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 30 apr en de 7 en getrout de 15 mei 1758
Geertruid Anthony Vuurpijl Tjerk Dirks en G.A.V., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 19 sep 1773 HRL, en toen getrouwt
Geertruid Daniels Heins huwt met Paulus Jansen Wolfers, kind: Paulus Wolfers, geb 17 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL
Geertruid Everts Lindeboom Jan Geern en G.E.L., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 apr 1781 HRL, en zijn getrouwd op 16, (Tweede Paaschdag)
Geertruid Sybrants Huisinga ged 30 mei 1769 Grote Kerk HRL, dv Sijbrant Huisinga en Maria Margaretha ten Brink
Geertruida Alberts zie: Puisma
Geertruida Aldert zie: van der Zee
Geertruida Andries zie: Koopmans, van der Spoel
Geertruida Andries huwt met Ruurd Duman, kind: Fredericus Duman, geb 30 dec 1811, ged 12 jan 1812 Grote Kerk HRL
Geertruida Anthonij zie: Huisman
Geertruida Arens zie: Wennekes
Geertruida Arends huwt met Harmen Arentsen; BS ovl 1814
Geertruida Barends zie ook: van Hoften; geb 23 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL, zv Baarend Martens en Jantje Oeges
Geertruida Berkebijl ovl voor 1840, huwt met Coenraad Hamstra; BS huw 1839
Geertruida Daam zie: Reidemaker
Geertruida Duikers huwt met Pieter Joseph Hamers, wonende te Sneek; BS huw 1820
Geertruida Everts zie: Oosterbaan
Geertruida Feenstra huwt met David Spree, wonende te Sneek; BS huw 1839
Geertruida Foppes zie: de Vries; (2x)
Geertruida Frans zie: Smit
Geertruida van Gaalen geb 4 jul 1809 HRL, N.H., dv Willem vG, en Trijntje J. Bolman; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 4 jul 1809, ged 9 jul 1809 Grote Kerk HRL, dv Jan van Gaalen en Hiltje Jans Bolman, (dus niet: Willem v. G. en Trijntje J.B.
Geertruida Gelsma Simon Veen van Franeker en G.G. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 oct 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Geertruida Gerbens zie: Bloemhof
Geertruida de Graaf huwt met Jacobus Wilhelmus van der Graaf, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1799
Geertruida Haersma dv Ericus Meyerts Haersma en Anna Clara Canter, ovl 16 jun 1762, huwt met dr. Titus van Sloterdijk in dec 1722; zie verder: T. van Sloterdijk. (Gen. Jaarb. 1984/Haersma); HAARSMA, GRIETJE MARTENS
Geertruida Habrios van HRL, en Daniel Heyns, Predicant tot Lollum en G.H. van HRL, huw.aang. 2 aug 1738 HRL, Commissrs:Burgemr. Vosma, koomende voor de Bruidegom en Bruit de procr. Marrenstra vertoonende Attestatie van derselver olderen; huw.aang. HRL 1738
Geertruida Harmens oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-109; VT1839
Geertruida Harmens zie: Klumpert
Geertruida Harms oud 56 jaar, geb en wonende te HRL 1839; wijk F-080; VT1839
Geertruida Heinsius Geertrui Daniels H., ged 9 nov 1762 Grote Kerk HRL, dv Daniel Heinsius junior en debora Hartman; ontvangt interesse 1801-1803; Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 1e classe, no. 6, 3%, van f. 500:0:0 kapitaal, verschenen may 1774: f. 15:3:8. (GAH1060); id. verschenen may 1776. (GAH1060); id. verschenen May 1777: f. 15:13:0 (GAH1060); id. verschenen may 1778: f. 15:17:8. (GAH1060); Paulus Wolferts van St. Jakobi Parochie, en G.H. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 feb 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar St. Jakobi Parochie en aldaar getrouwd den 3 mrt 1782, volgens ingebragt getuigschrift; Jan Adam Keizer en G.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 feb 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geertruida Helmer geb 19 mei 1810 HRL, huwt met Johannes Jansen op 23 sep 1830 HRL, Rooms Katholiek, dv Hendrik G.H., en Antje Jans Bretel; BS huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk E-135; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-032; VT1839
Geertruida Hendriks zie: Helmer
Geertruida Huisman geb 1792 HRL, ovl 13 jan 1849 HRL, 1e huwt met Johannes de Goede op 25 feb 1813 HRL, 2e huwt met Johannes Dijkstra op 26 okt 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 okt 1823, dv Anthonij H, en Antje Hendriks Stuver; BS huw 1813, huw 1823, ovl 1849; oud 49 jaar, (vnm: Truike), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; VT1839
Geertruida Jacobs zie: Schaap, de Vries
Geertruida Jans zie: van Royen
Geertruida Jans zie: Hendrik Bruinsvelt
Geertruida Jeltes zie: Koopmans
Geertruida Johannes zie: Andela, van der Bel, Klumpers, Toussaint
Geertruida Johannes ovl 19 apr 1805 HRL, huwt met Eeltje Abes Zeilmaker, N.H., dv Johannes Melchers Gotthelp, en Sophia Philippus Kouda; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1803 1805BS huw 1829
Geertruida Jorritsma oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-009; VT1839
Geertruida Caude Frans Hendriks en G.C., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geertruida Klumpers geb 1794 Borne, ovl 28 mrt 1833 HRL, huwt met Marten van Hoften op 30 jul 1820 HRL, huw.afk. 16 en 23 jul 1820 HRL en Baarderadeel, wonende te Weidum, dienstmeid. dv Johannes K, (gk), en Johanna Laarhuis, (gk); BS huw 1820, ovl 1833
Geertruida Kok ontvangt lijfrente 1754-1765
Geertruida Laases zie: Spannenburg
Geertruida van der Linde zie T.G. Blauwhof, huwt met Frans Hendriks, kind: Martje Franzen, geb 1784 HRL; BS huw 1815, ovl 1832
Geertruida van der Linden huwt met Hijlke Hijlkema, wonende te HRL 1847; BS ovl 1847
Geertruida Luizing geb 1747 Heek, Westfalen, Dld, ovl 25 okt 1826 HRL, huwt met Harmen Arends Wennekers; BS ovl 1826; 1837 overlijdens
Geertruida Martens zie: Schonenberg
Geertruida Munter Geertruydt Junius M., ged 29 apr 1755 Grote Kerk HRL, dv Junius Pieter Munter en Lucia Buitenpost; Doctor Junius van Alema, mede-advocaat voor den Hove van Frieslandt, gewoond hebbende te Franeker en Juffer G.M. van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 12 apr 1778 HRL, en toen getrouwdt na vertoonde adtestatie van Franeker 5 apr 1778, getekent J. Mensinga, Eccles. Franeq:en J. van Nul, Coster; kind: Maria Machteld van Alema, geb 20 jan 1779, ged 2 feb 1779 Grote Kerk HRL
Geertruida Nieuwveen huwt met Gerard Arnolds Herklots; dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811; kind: Sophia Gerards Herklots, geb 15 dec 1809, ged 16 jan 1810 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Gregorius Gerards Herklots, geb 3 okt 1811, ged 29 okt 1811 Grote Kerk HRL
Geertruida Oosterbaan geb 14 mei 1789 Leeuwarden, ovl 12 sep 1865 Franeker, 1e huwt met Jan Adam Visser Bender op 8 aug 1811 Leeuwarden, gescheiden 15 mei 1820 HRL; 2e huwt met Jan Folkerts Lonneman op 30 mrt 1821 HRL, huw.afk. 18 en 25 mrt 1821, 3e huwt met Jan IJzenbeek op 28 apr 1831 HRL, A 25 jun 1855 Wijnaldum, A 1 jun 1862 Roptazijl, wonende te Franeker 1865, dv Evert O, en Pietje Oosterbaan; BS huw 1820, huw 1821, huw 1831, BS Franeker ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk D-016; oud 50 jaar, geb HRL. (!), en wonende te HRL. 1839, wijk D-013; VT1839
Geertruida Reidmaker geb 20 nov 1805 HRL, ged 3 dec 1805 HRL, dv Daam Jans R, en Catharina Nikkel; dopen Grote Kerk HRL 1805
Geertruida Sambolt ovl voor 1812, huwt met Jan Huier; BS huwafk. 1811, huwelijken
Geertruida Scholte oud 31 jaar, geb Grieth (?) en wonende te HRL. 1839, wijk G-060; VT1839
Geertruida Sharis Caspar Nijhuis en G.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 nov 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getouwd
Geertruida Smit geb 26 dec 1810 Bolsward, ovl 29 jun 1883 HRL, huwt met Hein Hendriks Drost, dv Frans S, en Anke Jelbersma; BS ovl 1883; bev.reg. HRL 1851 wijk F-074; oud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-125; VT1839
Geertruida Stip huwt met Bouke Hilverson; BS ovl 1875
Geertruida van der Zee geb 1805 HRL, ovl 7 mrt 1838 HRL, ongehuwd, dv Aldert vdZ, en Baukje Visser; BS ovl 1838
Geertruida van der Zee ovl voor 1863, huwt met Feike de Boer; BS ovl 1862
Geertruida Tjallingii geb 19 nov 1752 HRL, ovl 26 mrt 1819 HRL, huwt met Frans (Fokkes) van Esta Tjallingii; BS ovl 1819; 1825 overlijdens; ovl 22 mrt 1819, 66 jaar, huisvrouw van Frans Fokkes van Esta, sterfhuis wijk H-017/Zuiderplein 1, Grote Kerk; vdGaast begraafplaats
Geertruida Toussaint Haye Beekkerk van Leeuwarden en G.T. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 oct 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Rijperkerk en aldaar getrouwd op den 16 oct 1785 volgens ingekomen getuigenis
Geertruida Toussaint geb 4 jun 1786 HRL, ovl 20 nov 1867 HRL; wijk E-036, ongehuwd, N.H., dv Johan Daniel T, en Geertje Talma; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk E-040, 310, supp wijk B-210; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-021; VT1839
Geertruida Vettevogel geb 1796 HRL, ovl 26 jul 1831 HRL, huwt met Pieter Pieters Dijkstra op 14 jun 1827 HRL, huw.afk. 27 mei en 3 jun 1827 HRL, dv Wytze Jans V, en Maria Elisabeth Heinsius; BS huw 1827, ovl 1831, ovl 1848; geb 11 jul 1795, ged 26 jul 1795 Grote Kerk HRL, dv Wytse Jans Vettevogel en Maria Elisabeth Heinsius
Geertruida de Vries geb 28 jan 1802 HRL, ged 14 feb 1802, N.H., ovl voor 1806, dv Foppe Cornelis dV, en Grietje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1802
Geertruida Wierts geb 1810 Leeuwarden, huwt met Auke Rodenhuis, (gk), N.H., na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-353
Geertruida Wytzes zie: Vettevogel
Geertruida Willems (C.); zie: van Gaalen, Hankes
Geertruida Willems begraven Klein Kerkhof, regel 6, nr. 14; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Geertruida Adriana Matak geb 22 nov 1786 Herp, huwt met Dirk Fontein op 15 jun 1807 HRL, wonende te Leiden 1807, wonende te HRL. 1841, ontvangt interesse 1804-1805; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1841, VT1839, regattdv1826-93; Dirk Fontein van HRL, en Mejuffer G.A.M. van Leyden, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door doctor Jacob Hanekuik, 29 may 1807; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb Herp en wonende te HRL. 1839, wijk A-025; VT1839
Geertruida Alberts Puisma geb 1752 ... , ovl 28 nov 1817 HRL, huwt met Jan Zweitser; BS huw 1813, ovl 1817, ovl 1831; Jan Sweitser en Geertje A.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 feb 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Gepke Jans Sweitser, geb 10 jul 1791, ged 24 jul 1791 Grote Kerk HRL
Geertruida Andries Koopmans geb 1785 Bolsward, ovl 6 apr 1850 HRL, 1e huwt met Rommert Hillebrands Bruinsma op 19 mei 1831 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Ruurd Duman op 11 aug 1805 HRL, naaister in 1851, N.H., dv Andries Arjens K, en Antje Johannes; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1811, BS huw 1831, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk F-285; geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-073; VT1839
Geertruida Andries van der Spoel huwt met Ruurd Fredriks Duman; BS ovl 1812; Ruurd Fredriks van Duman en G.A. vdS., zijnde de aangave gedaan door den gesw:clercq A. Rasschen, 27 jul 1805; ondertrouw HRL
Geertruida Antonetta Anthony zie: van Otterloo
Geertruida Antonetta van Otterloo geb 1756 Wilp, Gld, ovl 12 aug 1826 HRL, huwt met Watse Ruitinga, man was apothecar, dv Anthony vO, (gk), en Johanna Rensen, (gk); BS ovl 1826; 1848 overlijdens; ovl 15 aug 1826, 70 jaar, huisvrouw van Watze Ruitinga, sterfhuis wijk A-055/Noorderhaven 101, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; Watze Ruitinga van HRL, en G.A. vO. van Zutfen, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 jun 1786 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Zutfen getrouwd den 2 jul 1786; kind: Beitske Doedonia Watses Ruitinga, geb 2 nov 1790, ged 7nov17 90 Grote Kerk HRL; kind: IJpe?s Watses Ruitinga, geb 16 aug 1793, ged 25 aug 1793 Grote Kerk HRL; Maandag den 30 apr 1799; de raad ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts geprocedeert, tot het benoemen van een Weesvoogd, en voogdes, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Hendrik Wybes Blok, en de voogdesse A:Binkes mevrouwe Conradi- en zijn daartoe verkooren Claas Minnes Blok als Weesvoogd, en G. A:v. O. Huisvrouw van W:Ruitinga, Drogist alhier, als Weesvoogdesse; Zijnde wijders in plaatze van de afgaande voogden der Stads algemeende Armen Dirk Brevo Heslinga en Jelle Jurjens tot Arme Voogden benoemd de Burgers Matthijs Pieters, en Gosling Akkringa en wierde wijders geresolveerd de zoo afgaande als nieuw aangestelde Wees en Armevoogden, op Woensdag Avond op ''t Huis der Gemeente te verzoeken, ten fine om de eerstgemelde voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44); de Burgemeester Beambte tot de zaken van de Burgerlijken Stand, der Stad Vlissingen, certificeert bij deezen, dat de huwelijks afkondigingen van: Henricus Johannes van Es, oud vier en twintig jaren, van beroep Boekhouder bij het departement van de marine, wonende te Vlissingen, meerderjarige zv Pieter van Es, en van Zwana Geerharda Brons, beiden nog in leven, en: Beidske Doedonia Ruitinga, oud zes en twintig jaren, partikuliere, wonende te HRL, meerderjarige dv Watse Ruitinga, en van G.O., beiden nog in leven, op den elfden Mei jongstleden, voor de eerste maal, en op den dertienden derzelve maand, voor de twee maal binnen deze Gemeente, ingevolge de bepalingen der wet zijn gedaan, en dat ons tegen voorschreven huwelijk geene oppositien zijn ingekomen. Vlissingen, den 21 mei 1817
Geertruida Arends Wennekes geb 1797 HRL, ovl 6 jul 1833 HRL, huwt met Bernardus Leemkoel op 9 aug 1818 HRL, huw.afk. 26 jul en 2 aug 1818, dv Harmen Arends en Geertruida Luising; BS huw 1818, ovl 1833, ovl 1844
Geertruida Barends van Hoften zie ook: Geertruida Barends; geb 1793 HRL, ovl 23 sep 1832 HRL, huwt met Anne Dirks van Fliet op 19 feb 1829 HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1829, dv Barend Martens vH, en Janke Oeges Leemans; BS huw 1829, ovl 1832, ovl 1848
Geertruida Christina Brongers ovl voor 1827, huwt met Ewardus Roelofs Meints op 16 nov 1806 Leek, wonende te op de Leek in 1806; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1826; Evardus Roelof Meintz van HRL. en G.V.B. van de Leek, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 25 okt 1806; ondertrouw HRL
Geertruida Foppes de Vries geb 13 mrt 1805 HRL, ovl 28 sep 1813 HRL; wijk F-048, ged 31 mrt 1805 HRL, N.H., dv Foppe Cornelis dV, en Grietje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1805 BS ovl 1813
Geertruida Harmens Hamburg Hendrik W. Drost en G.H.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 12 Bloeimaand 18 1-; ondertrouw HRL
Geertruida Harmens Klumpert geb 1776 ... , ovl 6 feb 1812 HRL, huwt met Klaas Alberts Kamstra, doet overlijdensaangifte van Neeltje Barends in 1811, ovl wijk G-277, gealimenteerd, dv Harmen K, en Fokeltje Hendriks; BS ovl 1811; 1812 overlijdens, ovl 1814, huw 1834, ovl 1837
Geertruida Harmens Vrelink geb 1767 ... , ovl 18 mrt 1847 HRL, huwt met Geert Harmens vd Zee op 2 nov 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 2 nov 1794, wonende te HRL. 1839, dv Harmen ... , en ... ; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1839, ovl 1847, ovl 1856
Geertruida Jacoba Everts Roorda geb 1 may 1794, ged 3 jun 1794 Grote Kerk HRL, dv Evert Roorda en Everarda Wyborgh
Geertruida Jacobs Schaap huwt met Gerrit Gosses Boltje; BS ovl 1834
Geertruida Jans van Rooyen geb 3 mrt 1794 HRL, ovl 13 jun 1862 HRL, huwt met Jurjen Michiels Boch op 30 mei 1833 HRL, ovl wijk D-142, N.H., dv Jan Harmanus vR, en Pietje Sipkes de Weerdt; BS huw 1833, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-104, 168, wijk E-145, supp wijk D-193; oud 45 jaar, (vnm: Truike), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-075; VT1839
Geertruida Jeltes Koopmans ovl Bolsward, maar juiste tijdstip niet bekend, huwt met Johannes Melles; BS huw 1824, ovl 1837
Geertruida Johanna Clara van Andringa geb 1765 Beetsterzwaag, ovl 26 nov 1826 HRL, huwt met Adam Coenradus Helbach, laatste afk 13 jul 1794 en met attestatie vertrokken, haar man was plaatsmajoor, dv Sibius vA., en Agnesina Alida Pols; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1826, ovl 1841; Henricus Braunius, Luitenant ter Zee onder ''t Ressort van ''t Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit in Friesland, en Mejuffer G.J.C. v. A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 feb 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Jakob:Parochie, en aldaar ten zelfden dage getrouwd volgens vertoond getuigenis; de Weledel Gestrenge Heer Adam Coenraad Helbach, Lieutenant in het eerste Bataillon van het Regiment van de Lieutenant Generaal van Brakel, guarnisoen houdende te Haarlem, van Haarlem, en de Weled:vrouwe G.J.C. vA. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 jul 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Geertruida Johannes Andela geb 9 mrt 1791 HRL, ovl 3 aug 1870 HRL, huwt met Hermanus Alberts Rouing op 8 jan 1829 HRL, huwelijksafkondigingen 28 dec 1828 en 4 jan 1829, werkster, Rooms Katholiek, dv Johannes A. en Tjietske Pettinga; BS huw 1829, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk G-156, wijk H-075, supp wijk F-365, supp wijk G-449, 467
Geertruida Johannes van der Bel geb 1801 Purmerland, huwt met Mark Johannes de Jager op 19 jun 1829 te HRL, huw.afk. 17 en 24 mei Dantumadeel en 7 en 14 jun 1829 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, laatste te Driesum, dv Johannes Gibbes vdB (gk), en Geertruida Kemp, (gk), vader predikant te Schellingwoude, aldaar ovl en begraven 30 jun 1805, moeder wonende te Amsterdam in 1829; BS huw 1829; oud 37 jaar, geb Purmerend (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-136; VT1839
Geertruida Josina van Eerensthuis geb 1773 Dronrijp, ovl 3 apr 1832 HRL, huwt met Hendrik Benning, dv Fredericus Dominicus vE, (ook: Fredericus Anthonij vE), en Itje Hajes (Lepstra); BS ovl 1832; 1851 overlijdens
Geertruida Lamina Reen van Loon G.L.R. v. L. en mede E, eigenaars van perceel nr. 333 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 427, huis en erf, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 2064 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 427, moestuin, 800 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Geertruida Martens Schonenberg geb 1753 HRL, ovl 29 aug 1825 HRL, huwt met Jaco(us) van Germen en huwt met Johannes Visser, vlgs ovlakte 5 kinderen; BS huw 1821, ovl 1825, ovl 1849, ovl 1851; Johannes Harmens Visser en G. Matthijssen S., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 13 dec 1772 HRL, en toen getrouwt
Geertruida/Truike Gerbens Bloemhof zie ook: G.G. van der Linde en Blauwhof; zie ook: Truike Gerbens; ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL, zv Gerben Bloemhof en Martje Jans; geb 1770 HRL, ovl 24 apr 1832 HRL, huwt met Jacob Everts vd Linde op 15 okt 1797 HRL, ook huwt met Frans Hendriks, N.H., wonende te HRL. 1812, dv Gerben B., en Martje Jans; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1812, ovl 1832, ovl 1834, ovl 1844; Frans Hendriks en G.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Jacobs van der Linde, geb 13 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL, moeder als T.G. Blomhof; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Elfde mrt is Geboren Martje, dv Frans Hendriks en Truike G.B. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 28 nov 1815; Ik Ondergetekende Catharina Jurjens weduwe Willem Cordel, woonachtig te HRL, verklare bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Jurjen Kordel, bij mijnen wijlen man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Martje Fransen, dv Frans Hendriks en T.G.B., mede wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der bij de Wet Vereischt worden Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 28 nov 1815. (Huwelijkse Bijlagen HRL. 1815, fiche9)
Geertruidt Hidding huwt met Willem Elberts, kind: Gerrit Jan Willems, ged 4 nov 1749 Grote Kerk HRL
Geertruidt Jans Johannes Smith ende G.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Theunis Jansen, 15 Nov 1749; huwt met Johannis Smidt, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 Novemb 1749 en de 16 desember getrouwdt
Geertruit Marinus huwt met Johan Ulrich, kind: Egbert Johans, ged 9 nov 1749 Grote Kerk HRL
Geertruit Scheltes ged 11 okt 1740 Grote Kerk HRL, samen met Dieuwke Scheltes, dv Schelte Sipkes en Trijntje Jacobs; huwt met Isaac Jans Faber, kinderen: Geertruy en Jan Jans Faber, beiden ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL, de moeder ovl ; ovl voor 1802, huisvrouw van Ysaac Jans Faber; zie Dieuwke Scheltes en Lolke Sijbrens
Geertruy Everts huwt met Beernd Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 sep 1761
Geertruy Fokkes huwt met Jan Oebles, kind: Harmen Jans, geb 2 apr 1774, ged 26 apr 1774 Grote Kerk HRL
Geertruy Geerraarts Valentijn Miem, soldaat onder de comp. van capt. Dolleman ende G.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom Pieter Bisschop, 30 aug 1788; ondertrouw HRL; Valentijn Miem, soldaat in de compagnie van kapitein Dolleman en G. Geraard, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 sep 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geertruy Christjaans ged 2 okt 1768 Grote Kerk HRL, dv Vhristjaan Jacobs en Helena Claasen
Geertruy Tammes ovl 6 jul 1792 HRL, oud 43 jaar; huwt met Jan Hansen Bouman, kind: Tamme Jans Bouman, geb 3 jan 1787, ged 28 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Jans Bouwman, geb 2 feb 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL
Geertruy Theodorus zie: Kennis
Geertruy de Vries geb 21 aug 1806 HRL, ged 7 sep 1806 HRL, dv Jacobus dV, en Pietje Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Geertruy van der Weide geb 9 sep 1801 HRL, ged 20 sep 1801, N.H., ovl 22 nov 1864 Franeker, huwt met Sijbren Lieuwes Roukema op 18 nov 1827 Franeker, dienstmeid. wonende te HRL. 1827, bolloopster en wonende te Franeker 1864, dv Ids Hendriks vdW en Doutje Jelles (Bakker); dopen Grote Kerk HRL 1801, BS Franeker huw 1827, ovl 1864
Geertruy Idses zie: van der Weide
Geertruy Berends Burgers Lucas Gerrits Broning en G.B.B., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 23 jan 1774 HRL, en toen getrouwt
Geertruy Chrisitna Theodorus Kennis ovl voor 1828, huwt met Wouter Christiaan Keyzer; BS huw 1827
Geertruy Christina Hankes geb 31 mrt 1801 HRL, ovl 12 okt 1869 HRL, 1e huwt met Sipke Hiddes de Weerd op 30 aug 1827 HRL, huw.afk. 19 en 26 aug 1827, 2e huwt met Antonius Knipper op 28 dec 1854 HRL, dv Willem H, ovl in 1802 te HRL, en Lena Keyzer; BS huw 1827, ovl 1836, huw 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-304, 263
Geertruy Isaacs Faber dv Ysaac Jans Faber en Geertruid Scheltes; zie Ysaac Jans Faber; ged , samen met Jan Isaacs Faber, 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL, dv Isaac Jans Faber en Wijlen Geertruy Scheltes
Geertruyd Maria Magnus van Aarssen huwt met Douwe Jans Faber, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 apr en getrout de 6 mei 1770; ovl 15 nov 1792 HRL, oud 51 jaar; kind: Jan, geb 7 sep 1772, ged 6 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Magteld Faber, geb 28 okt 1773, ged 23 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Magnus Douwes Faber, geb 28 apr 1775, ged 23 mei 1775 Grote Kerk HRL
Geerts Jan Brouwer geb 1807 St. Jacob, ovl 3 nov 1832 Maastricht, soldaat bij de 4e Compagnie van het eerste Bataillon der achtste Afdeeling Infanterie zv Geert Jans B, en Hiltje vd Bil; BS ovl 1832
Gees Freerks zie: de Groot
Geesje Benes ovl 13 dec 1819 ter Idzard, huwt met Klaas Willems Kuiper, boerin te Idzard, dv Bene Lukas Baas, en Sjoukje Jacobs; BS huw 1837
Geesje Duinmeyer geb 1807 Vlieland, ovl 24 jan 1825 HRL, ongehuwd, dv Hendrik D, en Antje Arjens Nan; BS ovl 1825
Geesje Hendriks zie: Duinmeyer
Geesje Jans geb 10 feb 1796, ged 10 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv Jan Aarents en Jantje Jans
Geesje Pieters huwt met Jan Willems, kind: Gezina Jans, ged 11 mei 1760 Grote Kerk HRL
Geesje Westendorp van Steenwijk, en Dirk Besling van HRL, huw.aang. 14 jul 1736 HRL, komende voor de bruyd Harmen Dank; huw.aang. HRL 1736
Geesje Wiegers zie: Steenstra
Geesje Alderiks Wolwedijk ged 25 aug 1748 Grote Kerk HRL, dv Alderik Albertus Wolwedijk en Griettje Davidts
Geesje Jans Scholte en Jan van Bergel, beide van HRL, huw.afk. 19 jul 1737 HRL, Coram Preside Hania, komende voor de bruit de Comijn Klein; huw aang. HRL 1737
Geesje Wiegers Steenstra geb 1749 ... , ovl 27 nov 1814 HRL, huwt met Klaas Klaasen de Jong, ovl wijk A-068; BS ovl 1814; 1833 overlijdens, ovl 1838
Geesjen Kiers oud 41 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk E-316; VT1839
Geeske Abels huwt met Wytse Hendriks, geproclameert den 26 September en de 5 en getrout den 12 okt 1755; kind: Hendrik Wytzes, ged 23 mrt 1756 HRL; Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL 1756; kind: Abel Wytzes, ged 5 jul 1757 Grote Kerk HRL; kind: Aeltje Wytses, ged 19 nov 1758 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Wytzes, ged 18 mei 1760 Grote Kerk HRL; kind: Aeltje Wytses, ged 21 feb 1762 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Wytses, ged 8 mei 1763 Grote Kerk HRL
Geeske Anes geb 1741 ... , overlijdensaangifte van Ruth Wouters in 1811; BS ovl 1811
Geeske Annes zie: Gerbranda
Geeske Arends geb 1741 ... , ovl 28 nov 1814 HRL; wijk H-157, huwt met Jan Sjoerds; BS huw 1814, overlijdens; kind: Elske Jans, geb 9 sep 1778, ged 20 sep 1778 Grote Kerk HRL
Geeske Arjens zie: Bosch
Geeske Arjens ged 1 may 1742 Grote Kerk HRL, dv Arjen Aris en Claeske Lijkles
Geeske Bartels huwt met Dirx Kuyk, wonende te HRL. rond 1698
Geeske Beernds huwt met Harmen Harmens, op 4 jul 1756 HRL; ook R.K. zelfde datum, maar dan Geeske Berends
Geeske Berends Willem van Luik van Franeker ende G.B. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Simon van Luik, 24 nov 1792; ondertrouw HRL; Willem van Luik van Franeker, en G.B. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 dec 1792 HRL, en met attestatie vertrokken
Geeske de Boer ovl voor 1876, huwt met Daniel Hollenga; BS ovl 1875
Geeske Dirks zie: Pieters
Geeske Durks Hendrik Coerts en G.D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 25 okt 1806; ondertrouw HRL
Geeske Doedes ged 28 jul 1761 Grote Kerk HRL, dv Doede Jans en Antie Hendriks; dopen Grote Kerk HRL
Geeske Drost ovl voor 1835 HRL, huwt met Hendricus Jans; BS huw 1834
Geeske Dublinga ovl 13 aug 1787 HRL, oud 58 jaar; Johannes Ruurds Sanstra en G. Ambrosius D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 apr 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Geeske Engels huwt met Hendrik Christjaans, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 Jannewari en getrout de 3 Febrij. 1765
Geeske Engels huwt met Willem Willems, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 jan 1763
Geeske Ewerts ende Hendrik Jans, beide van HRL, huw.aang. 28 sep 1737 HRL, Commissris Burgemr. Schaaff, komende voor de Bruit desselvs vader (naam niet vermeld); huw.aang. HRL 1737
Geeske Feddes ged 16 mei 1754 Westerkerk HRL, dv Fedde Claases en Antie Christiaans
Geeske Feikes zie: de Boer
Geeske Fokkema geb 28 mrt 1797 Scharnegoutum, ovl 24 jun 1881 HRL, huwt met Hermanus van der Heide op 14 nov 1819 HRL, huw.afk. 24 en 31 okt 1819, wonende te HRL, Nederlands Hervormd dv Jan Doekes F, en Berber Sjoerds; BS huw 1819, ovl 1881, bev.reg. Ha18 51 wijk E-171
Geeske Folkerts zie: de Jong
Geeske Fransen huwt met Jan Pieters; BS huw 1815; Op heden den vierentwintigste July Een duizend achthondert vijftien, Compareerden voor ons Fungerende Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen, Jan Jacobs Dijkstra, turfdrager, Johannes Lingenhouwer, arbeider, Syno Vink, Sjouwerman, Jacob Alberts, turfdrager, Jacob Cornelis Blaaw, turfdrager, Andries Willems van der Meer, Stokersknecht en Willem Dirks Bloem, turfdrager, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom. Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van Pieter Jans, weversknecht, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Jan Pieters en G.F. gewoond hebbende te HRL. (voor rest van de tekst: zie Pieter Jans); FRANS, GERRIT
Geeske Geerts Matthijs Romersheim, soldaat in de Compie van majoor O.J. Alberda in het Regiment van Gen. Luitenant B. Lewe, thans guarnisoen houdende tot HRL, en G.G. meede ten voors. Steede koomende weegens de bruid Arent Lammerts, soldaat onder de Compie van het bovengemelde Regiment en Compie, 9 Nov 1748; huwt met Matthijs Romersheim, soldaat onder de Compagnie van de Majoor O.J. Alberda, beyde tot HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 nov 1748 en doen ook getrouwt
Geeske Geerds Warner Willems Dirks, van Groothuisen, en G.G. van Embden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 apr 1782 HRL, en zijn alhier op vertoonde attestatie getrouwd den 18 mrt 1783
Geeske Gerlofs huwt met Jan Gerrijts, beide van HRL, geproclameert den 23-30 mei en getrout den 7 jun 1756
Geeske Gerrits Andries Oolsoonsonne ende G.G. beyde van HRL, komende weegens de bruyd desselfs broeder Claes Gerrits Knoop, 28 dec 1748; huwt met Andries Oolsonsonne (misschien Olssen ?), beyde van HRL, geproclameerd den 29 desemb 1748 en den 5-12 jan en den 21 dito 1749 getrouwt
Geeske Gosses zie: van der Werf
Geeske Groenendijk huwt met Bauke Vlas; BS ovl 1855
Geeske Hansen Poulus Jansen ende Geiske Hanses, beide van HRL, huw.aang. 12 mrt 1735 HRL, Comende voor de bruid Harmen Hilbrands; huw.aang. HRL 1735; huwt met Paulus Jansen, kind: Hans Paulus, ged 11 sep 1753 Grote Kerk HRL; kind: Jan Poulus, ged 3 jun 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Geiske H. kind: Janke Poulus, ged 19 jul 1746 Grote Kerk HRL, moeder als Geiske H. ; kind: Hans Poulus, ged 21 jan 1744 Grote Kerk HRL; kind: Jan Paulus, ged 8 nov 1740 Grote Kerk HRL, moeder als Geiske H.
Geeske Harmens zie: Smit
Geeske Harmens Jan Hendrik Volbrink en G.H., beide van HRL, laatst geproclameert 20 aug 1775 HRL, en toen getrouwd
Geeske Harmens begraven Groot Kerkhof, regel 16, nr. 16; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Geeske Harmens ovl 10 mrt 1788 HRL, oud 50 jaar; ovl 21 feb 1789 HRL, oud 14 jaar
Geeske Harmens Berend ten Holt ende G.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Berends goede bekende, 4 okt 1788; ondertrouw HRL; Berend ten Holt en G.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 okt 1788 HRL, en zijn den 9 nov 1788 getrouwd
Geeske Harmens begr. 2 sep 1802 HRL, huwt met Nolles Berends Klumper; BS huw 1828, ovl 1843
Geeske Harmens van Winsum, huwt met Hendrik Gerrtijs van HRL, geproclameerd de 19-26 mei en getrout met attestasie de 2 jun 1765
Geeske Hendriks Harmen Harmens ende G.H., beide van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Harmen Blom; huw.aang. HRL 1738
Geeske Hendriks zie ook: ter Hofstede; Willem Jurjens ende G.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Bartels, goede bekende, 17 sep 1791; ondertrouw HRL; Willem Jurjens en G.H., beyde van HRL, hebben de laatste af-kondiging gehad op den 2 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geeske Hendriks Beernt Gerrits Jonkman van Kampen ende G.H. van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef Cornelis Fransen vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van de capt. Beusingh, 31 dec 1746; van HRL, huwt met Beernt Gerrits Jonkman, van Kampen, geproclameerd 1, 8 en 15 januar en den 17 dito 1747 getrout
Geeske Jacobs zie: Blesma
Geeske Jacobs ovl voor 1845, huwt met Dirk Pelsma; BS huw 1844, ovl 1865
Geeske Jans zie: Fokkema, Teuteling
Geeske Jans ovl 26 sep 1792 HRL, oud 83 jaar
Geeske Jans ovl voor 1829, huwt met Meye Harmens; BS ovl 1822; BS Franeker ovl 1828; huwt met Meye Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 jul 1771; kind: IJmkje Meyes, geb 11 nov 1773, ged 7 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Meyes, geb 6 nov 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Ymkje Meyes, geb 2 jan 1780, ged 1 feb 1780 Grote Kerk HRL; kind: Barent Meyes, geb 9 nov 1786, ged 28 nov 1786 Grote Kerk HRL
Geeske Jans huwt met Pieter Heeres, beyde van Almenum, geproclameerd 13, 20 en 27 feb 1752 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk
Geeske Jans huwt met Fokke Harmens, beide van Almenum, geproclam; de 23-30 aug en de 6 en getrout de 20 sep 1761
Geeske Johannes zie: van der Meulen, Vogel
Geeske Johannes ovl 30 okt 1792 HRL, oud 40 jaar
Geeske Johannes van Almenum, huwt met Dijderik Daniels, van HRL, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1759
Geeske Klazes zie: de Boer, Molenaar, Wagenaar
Geeske Clases ende Johannis Jansen, beide van HRL, 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid Roelof Clases, desselfs suster; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Geeske Klaases geb 18 nov 1795, ged 29 dec 1795 Grote Kerk HRL, dv Klaas Dirks en Aaltje Fokkes; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en negentig den Agttiende nov is Geboren Geeske, dv Klaas Dirks en A.F. Afgevenen op den Raadhuize binnen HRL den 11 dec 1815
Geeske Klaases Johannes Harkes van Balk en G.K. van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes, en vervolgens met attestatie van hier, naar Balk vertrokken, om aldaar in den huw staat te worden ingezegend en op 14 nov 1773 te Balk getrouwd volgens attestatie van daar van 16nov, get. C. Jongsma, v. d. m. en IJgram Edgers, schoolmeester
Geeske Klaasen huwt met Dirk Cornelis Molenaar, wonende te HRL 1811; BS huwafk. 1811, huwelijken; huwt met Dirk Cornelis, beide van HRL, geproclameert de 10-17 en getrout de 24 aug 1760; kinderen: Kornelis Durks, geb 8 jul 1766 en Klaas Durks, geb 8 jul 1769, beiden ged 15 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Dirks, geb 15 jan 1775, ged 31 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Antie Durks, ged 26 apr 1763 Grote Kerk HRL; kind: IJebeltje Durks, ged 17 okt 1771 Grote Kerk HRL
Geeske Koers geb 1788 ... , getuige bij geboorte aangifte van Bauke Remkes Komst; BS geb 1811
Geeske Koning huwt met Joseph Houtsma; BS ovl 1865
Geeske Cornelis geb 29 jul 1804 HRL, ged 21 aug 1804 HRL, N.H., dv Cornelis Dirks en Janke Jorrits; dopen Grote Kerk HRL 1804
Geeske Lomans huwt met Hendrik Mikkel op 25 okt 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 25 okt 1795; huw Grote Kerk HRL 1795; Hendrik Mikkel, soldaat ten dienste van deeze Landen ende G.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Hendrik Lomans, 10 okt 1795; ondertrouw HRL
Geeske Martens zie: Kaptein, Osinga, Wijngaarden
Geeske Martens ged 17 apr 1772 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, wed. op ''t groot kerkhof
Geeske Martens Johannes Saakes en G.M., beide van HRL, deze hebben met consent van den Agtb:Magistraat een huwelijxvoorstel in de week gehad en zijn laatst geproclameert op dato dezes 9 jun 1774 Hatl; kind: Janneke Johannes, geb 20 aug 1776, ged 3 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Getje Johannes, geb 7 jul 1778, ged 21 jul 1778 Grote Kerk HRL; kind: Saake Johannes, geb 15 feb 1788, ged 23 mrt 1788 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses & Seventig den twintig aug is Geboren Janneke, dv Johannes Sakes en G.M. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 31 okt 1815. (HBB HRL. 1815, fiche 8)
Geeske Martens huwt met Jan Regts, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 okt en getrout de 4 nov 1770; kind: Lupkje Jans, ged 24 7ber(=sept) 1771 Grote Kerk HRL
Geeske Meinderts zie: Hatting, Ellenga
Geeske Meintes geb 7 okt 1795, ged 20 okt 1795 Grote Kerk HRL, dv Meinte Doekes en Sijtske Oenes
Geeske Ockes huwt met Pieter Christiaans, beide van HRL, geproclameert 8, 12 en 15 okt en getrout de 31 Xber (= december) 1758 in de Westerkerk; kind: Grietie Pieters, ged 26 feb 1760 Grote Kerk HRL
Geeske Paulus zie: Houtsma
Geeske Pieters zie: Bos, Steenstra
Geeske Pieters ged , samen met Antje Pieters, 9 okt 1749 Westerkerk HRL, dv Pieter Alberts en Baukjen Okkes
Geeske Pieters geb 1743 Groningen, ovl 3 okt 1822 HRL, huwt met Fokke Martens Wijngaarden; BS ovl 1822; 1846 overlijdens; kind: Aaltje Fokkes, geb 26 feb 1779, ged 21 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Antje Fokkes, geb 9 aug 1783, ged 5 okt 1783 Grote Kerk HRL
Geeske Pieters geb 1768 ... , ovl 23 mrt 1813 HRL; wijk G-109, dv Dirk Pieters en ...; BS ovl 1813
Geeske Pieters Hendrik Minnes ende G.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs broeder Reinder Pieters, 13 Mrt 1751; huwt met Hendrik Minnes, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 mrt 1751 en doen ook getrouwd in de Westerkerk; kind: Aafke Hendriks, ged 23 mrt 1760 Westerkerk HRL; kind: Minne Hendriks, ged 5 okt 1766 Westerkerk HRL; kind: Minne Hendriks, ged 14 aug 1755 Westerkerk HRL; kind: Pieter Hendriks, ged 30 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Grietje Hendriks, ged 12 okt 1752 Westerkerk HRL; kind: Grietje Hendriks, ged 15 jul 1751 Westerkerk HRL
Geeske Proters huwt met Jan Everts Lindeboom, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en 13 en getrout de 15 nov 1763
Geeske Reinderts van HRL, huwt met Freerk Hendriks, van Kornwerd, sijn geproclameert den 29 desember 1739 en de 3-10 Januarius 1740 en den 12 dito getrouwt in de Westerkerk; Freerk Hendriks van Cornwerd ende Geiske(!) R. van HRL, koomende voor de bruit Wouter Jetses aldaar, 5 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL
Geeske Rinses zie: Bootsma
Geeske Ritskes huwt met Eeltje Everts, kind: Richtje Eeltjes, geb 11 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Ritske Eeltjes, geb 1 jun 1790, ged 15 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Evert Eeltjes, geb 26 may 1793, ged 11 jun 1793 Grote Kerk HRL; kind: Evert Eeltjes, geb 21 sep 1794, ged 7 okt 1794 grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Eeltjes, geb 30 apr 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL
Geeske Ritskes zie ook: Hamers; ged 17 sep 1765 Grote Kerk HRL, dv Ridske Keimpes en Rigtsie Gerrijts; Teunis H. van der Meulen ende G.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Ritske Keimpes, deszelfs vader, 3 aug 1796; ondertrouw HRL; Eeltje Everts en G.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geeske Rijpema ovl 19 aug 1751, 53 jaar, wv Jan van Krijtenburg, Grote Kerk; Gaast begraaflijst
Geeske Sipkes zie: Blok
Geeske Steffens zie: de Boer
Geeske Tuenis en Claes Harmens, beyde van HRL, huw.aang. 9 may 1733 HRL, Comende voor de bruyd Gerrijt Dirks; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Geeske Tiemons gebruiker van wijk D-088; eigenaar is Sikke IJsenbeek, 1814. (GAH24); geb 1754 ... , ovl 10 apr 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817
Geeske Wiebes huwt met Marten Zijlstra; BS ovl 1840
Geeske Wiegers ged 31 aug 1749 Westerkerk HRL, dv Wijger Alberts en Trijntje Harings; huwt met Klaas Klaassen, kind: Klaas Klaases, geb 12 feb 1781, ged 13 mrt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Tryntje Klaases, geb 21 feb 1782, ged 19 mrt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Tetje Klaases de Jong, geb 13 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 tot een uitsetting in plaets van kleren aen haer toegelegt, kwit. no. 5, 13 aug 1771. (GAH1102)
Geeske IJdes zie ook: Mooimans; geb 17 sep 1791, ged 4 okt 1791 Grote Kerk HRL, dv IJde Hendriks en Neeltje Wytses
Geeske Yeves zie: Jetske Ewes; huwt met Jan Brink
Geeske IJntes zie: de Boer
Geeske Yeps Willem Alberts van Almenum en G.Y. van Pietersbierum, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 may 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Geeske Annes Gerbranda geb 23 dec 1806 HRL, ged 13 jan 1807 HRL, N.H., ov. 5 jan 1894 HRL, huwt met Hendrik Andries Onsman op 26 mei 1831 HRL, dienstmeid. dv Anne Reins en Marike Jans Volbring; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1831, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk E-183; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-151; VT1839
Geeske Arjens Bosch geb 1798 HRL, huwt met Thomas Fokkes Steenstra op 7 feb 1834 HRL, werk ster, dv Arjen Geerts B., en Berber Hendricus; BS huw 1834
Geeske Berends Meenderings ged 15 Jannewari 1769 grote Kerk HRL, dv wijlen Berend Meenderings en Aafke Jans
Geeske Berents Bakker ged 6 sep 1763 Grote Kerk HRL, dv Berent Jans Bakker en Hotske Pieters Scheltema; Geeske Barents Backker, ged 9 jun 1768 Westerkerk HRL, dv Barent Backker en Hotzke Pieters
Geeske Feikes de Boer huwt met Otte Durks de Jong, wonende te Gaast in 1830; BS huw 1830, ovl 1883
Geeske Folkerts de Jong geb 12 dec 1800 HRL, huwt met Klaas Lieuwes de Jong op 26 feb 1829 HRL, huw.afk. 15 en 22 feb 1829, naaister, N.H., dv Folkert Johannes dJ, en Aaltje Douwes de Wit, ged 30 dec 1800; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1829
Geeske Freerks de Groot huwt met Willem de Boer, beide van HRL, geproclam; de 24-31 en getrout den 7 jun 1767 in de Westerkerk, wed. verkoopt een huis in 1798 koopt, als weduwe van Willem de Boer, een huis van Thomas Westerhuis voor 3300 Caroliguldens op 24 nov 1798; (geen boeknr. vermeld)
Geeske Gosses van der Werf geb 1785 ... , ovl 11 jun 1821 Franeker, dienstmaagd, wonende te Franeker, dv Gosse Douwes en Grietje Jacobs Wassenaar; BS Franeker ovl 1821
Geeske H Biese oud 33 jaar, geb Hoogezand en wonende te HRL. 1839, wijk B-006; VT1839
Geeske Harmens Smit geb 1811/12 HRL, ovl 25 sep 1812 HRL; wijk D-138, dv Harmen S, en Aaltje Fokkes (Wijngaarden); BS ovl 1812; geb 15 jan 1812, ged 16 feb 1812 Grote Kerk HRL, dv Harmen Johannes Smit en Aaltje Fokkes
Geeske Hendricus Drost Hendericus Gerrits en G.H.D., beide van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 12 jun 1774 HRL, en toen getrouwd
Geeske Hendriks ter Hofstede geb 1756 HRL, ovl 7 okt 1831 HRL, huwt met Willem Jurjens ten Bokkel, en met Baltus Mols; BS huwafk. 1811, huw 1824, ovl 1831, ovl 1852, ovl 1853
Geeske Jacobs Blesma geb 1795 HRL, ovl 1 mei 1838 HRL, dienstmaagd, ongehuwd, dv Jacob B., en Antje Johannes; BS ovl 1838; geb 25 sep 1794, ged 14 okt 1794 Grote Kerk HRL, dv Jakob Blesma en Antje Johannes
Geeske Jacobs Blesma ged 2 mei 1769 Grote Kerk HRL, dv Jacob Blesma en Elisabeth Klein
Geeske Jans de Boer huwt met Feike Sijbrands Cams, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 apr 1764; kind: Jan Feikes Kamsma, ged 10 nov 1765, ged 7 jan 1766 Grote Kerk HRL
Geeske Jans van Dooren ged 10 apr 1753 Grote Kerk HRL, dv Jan van Dooren en Trijntje van Dooren
Geeske Jans Teuteling geb 1778 HRL, ovl 19 mrt 1828 HRL, ongehuwd, werkster, dv Jan T, en Kaatje Barteling; BS ovl 1828
Geeske Johannes van der Meulen geb 1789 HRL, ovl 10 aug 1830 HRL, huwt met Jan van Zandvoort op 20 jan 1814 HRL, huw.afk. 19 en 26 dec 1814, dv Johannes vdM, en Grietje Rients; BS huw 1814, ovl 1830; geb 30 nov 1789, ged 20 dec 1789 Grote Kerk HRL, dv Johannes van der Meulen en Grietje Rientses
Geeske Johannes Vogel geb 1790 HRL, ovl 6 apr 1836 Franeker, huwt met Henricus Koenraads Balt op 15 mei 1814 Franeker, wonende te Franeker 1814, dv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS Franeker huw 1814, ovl 1836; geb 18 jun 1787, ged 3 jul 1787 Grote Kerk HRL, dv Johannes Vogel en Trijntje Wopkes Leyenaar; geb 12 okt 1788, ged 26 okt 1788 Grote Kerk HRL, dv Johannes Vogel en Trijntje Leienaar
Geeske Klases Molenaar geb 1795 HRL, huwt met Sijbren Wymers Hollander op 28 dec 1815 HRL, dienstbaar, huw.afk. 17 en 24 dec 1815, dv Klaas Dirks M, en Aaltje Fokkes; BS huw 1815; Verklare ik Ondergetekende Klaas Dirks Molenaar, van beroep Zoutziedersknegt, wonende te HRL, hiermede te Consenteeren aan mijnen Minderjarige dochter G.K.M., bij mijnen wijlen Vrouw in Echte verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Sijtse Wymers Hollander, van beroep Varensgezel, zv Wymer Sijbrens Hollander en Aukje Alles. Mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der Proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bebestigd. HRL den 12 dec. br 1815; Wij Ondergetekenden Wymer Sijbrens Hollander en Aukje Alles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onzen Zoon Sijbren Wymers Hollander, Om Zich in ''t huwelijk te begeven met G.K.M., van beroep dienstmaagd en mede woonachtig te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door den heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na Afloop der bij de wet vereischt wordende proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd, . HRL den 9 dec 1815. (HH HRL. 1815, fiche 10)
Geeske Klazes de Boer geb 1803 HRL, ovl 2 apr 1850 HRL, N.H., huwt met Johannes Groen op 11 sep 1834 HRL, naaister, dv Klaas Jacobs de B., en Antje Jans; BS geb 1834, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-302; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-294; VT1839
Geeske Klazes Wagenaar ovl 15 jan 1786 ... , huwt met Ruurd vd Geest; BS huw 1819, ovl 1830; kind: Tjeerd Ruurds van der Geest, geb 18 okt 1779, ged 7 dec 1779 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Ruurds van der Geest, geb 1 apr 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Jeigje Ruurds van der Geest, geb 16 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL
Geeske Laases Wynalda geb 28 jun 1781, ged 10 jul 1781 Grote Kerk HRL, dv Laas Wynalda en Anna Maria Vogel
Geeske Martens Kaptein huwt met Johannes Sakes de Ruiter, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1841
Geeske Martens Osinga geb 1785 Sneek, ovl 2 jan 1848 HRL, huwt met Douwe Hendriks Balk, turfmeetster en wonende te HRL. 1844, dv Marten Tjerks O, en Riekje Jans Hikkema; BS huw 1844, ovl 1848; oud 54 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk G-260; VT1839
Geeske Martens Wijngaarden geb 23 sep 1800 HRL, ged 7 okt 1800 HRL, N.H., ovl 9 aug 1825 HRL, huwt met Hendrik Westerhuis op 26 okt 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 okt 1823, man was meester boendermaker, dv Marten Folkerts W, en IJbeltje (Johannes) Pakedet; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, ovl 1825, ovl 1852
Geeske Meinderts Ellenga geb 1775 ... , ovl 11 jan 1815 HRL, huwt met Jacob Harkes op 16 sep 1806 te HRL, laatste afk. 31 aug 1806, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1815
Geeske Meinderts Ettinga Jacob Harkes van de Helder en G.M.E. van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 aug 1806; ondertrouw HRL; geb 1775 ... , ovl 11 jan 1815 HRL, huwt met Jacob Harkes op 16 sep 1806 te HRL, laatste afk. 31 aug 1806, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1815
Geeske Meinderts Hatting huwt met Pieter Wesselius op 16 mei 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796
Geeske P Baksma eigenaar van wijk F-083; gebruiker is Okke Fransen wed., gealimenteert 1814. (GAH204); id. van wijk F-087; gebruiker Rein Annes wed., gealimenteert, 1814. (GAH204) id. van wijk F-089; gebruiker Andries K. Vlietstra, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-090, winkelierse, 1814. (GAH204)
Geeske Paulus Houtsma geb 24 dec 1806 HRL, ovl 6 jun 1873 HRL, huwt met Abraham Willems Brons op 14 nov 1833 HRL, dienstmeid. N.H., ged 1 jan 1807 HRL, dv Paulus Hansen H, en Japke Rientses; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, huw 1833, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-107, wijk A-074, wijk G-335, supp wijk G-452; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; VT1839
Geeske Pieters Bos geb 1812 Oldekerk, huwt met Reinder Jans Park op 17 jan 1839 HRL, wonende te Surhuizum, dv Pieter Harmens B., (gk), en Ludske Jans Brandsma, (gk), ouders beiden ovl; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb Surhuizum en wonende te HRL. 1839, wijk G-034; VT1839
Geeske Pieters Steenstra koopt een huis in 1800
Geeske Pieters Stinstra Marten Baksma van Franeker ende G.P.S. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Ocke van der Stok, deszelfs neef, 16 apr 1791; ondertrouw HRL
Geeske Rinses Bootsma ovl 3 mei 1821 Midlum, huwt met Taeke Gerrits vd Tol, dv Rinse Andries en Neeltje Sijnes; BS huw 1831, ovl 1846, ovl 1866
Geeske Ritskes Hamers geb 1763 HRL, ovl 20 apr 1819 HRL, huwt met Theunis van der Meulen op 18 aug 1805 HRL, ook huwt met Eeltje Everts; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1819, ovl 1874
Geeske S Fokkens oud 43 jaar, geb Goutum en wonende te HRL. 1839, wijk E-141; VT1839
Geeske Sipkes Bakker zie Grietke S. Bakker
Geeske Sipkes Blok geb 2 jan 1809 HRL, N.H., ovl 13 okt 1854 HRL, huwt met Klaas Alberts Smit op 28 jan 1830 HRL, dv Sipke Tjipkes B., en Aaltje Freerks van der Hout; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1830, ovl 1854; geb 2 jan 1809, ged 29 jan 1809 Grote Kerk HRL, dv Sipke Tjepkes Blok en Aaltje Freerks
Geeske Steffens de Boer ovl voor 1837, huwt met Feike Hendriks de Boer; BS ovl 1836
Geeske Ydes Mooimans geb 1791 HRL, ovl 30 mei 1834 HRL, huwt met Lammert Jans Timmer op 21 mei 1829 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1829, naaister, dv IJde Hendriks M, en Neeltje Wytses Tromp; BS huw 1829, ovl 1834, ovl 1837
Geeske Yntes de Boer huwt met Jan Harmens Urk, inlandse kramer, wonende te Lemmer; BS huw 1840
Geinkje Durks ook als: Goykje Dirks; huwt met Gerrit Gerrits, kind: Marten Gerrits, ged 7 aug 1753 Grote Kerk HRL
Geis Hendriks zie: Lammertsma
Geis Baarta van Borg huwt met Jan Welling, kind: Henderika Michielia Welling, geb 15 jun 1797 ged 20 jun 1797 Grote Kerk HRL
Geis Hendriks Lammertsma ovl 1 mrt 1836 Bolsward, huwt met Mettje Meines Trip, laatst te Bolsward BS huw 1838
Geise Jans Avontuur geb 20 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL, dv Jan Dirks Avontuur en Antonette Danij
Geiske Fokkema zie ook: Geiske Sijbes; geb 1811 HRL, huwt met Willem Barteles Wagenaar op 20 jun 1839 HRL, dienstmaagd, dv Sijbe Doekes F, en Trijntje Jacobus Visser; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-126; VT1839
Geiske Gijsbert zie: de Vries
Geiske Hendriks zie: Tijsema
Geiske Jans zie: Burggraaf
Geiske Jans huwt met Casper Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 17-24 Novemb en den 3 desemb 1748 en doen ook getrouwt
Geiske Jentjes geb 1 nov 1777, ged 7 dec 1777 Grote Kerk HRL, dv Jentje Willems en Dieuke Murks
Geiske Roukes van Leeuwarden, huwt met Willem Backer, van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout met attestasie de 21 nov 1762; kind: Coenraad Willems Backker, ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL
Geiske Sybes zie ook: Fokkema; geb 12 jan 1811, ged 27 jan 1811 Grote Kerk HRL, dv Sijbe Doekes en Trijntje Koops
Geiske de Vries geb 1797 Stavoren, ovl 9 okt 1838 HRL, ongehuwd, dienstmaagd, dv Gijsbert dV, en IJbeltje Molenaar; BS ovl 1838
Geiske Yeps Willem Alberts van Almenum en G. IJ. van Pietersbierum, zijnde wegens de bruid vertoond een attestatie gepasseerd door de dorpregter Ulrik H. Lourens, 23 apr 1791; ondertrouw HRL
Geiske Hendriks Tijsema geb 1775 Workum, ovl 13 mrt 1827 HRL, huwt met Jan Hotses de Reus op 16 jun 1799 HRL, komt van Workum, dv Hendrik Tijsen T, en Martje Gerkes; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1827, huw 1835, ovl 1839
Geiske Jans Burggraaf geb 1799 HRL, ovl 7 mei 1832 HRL, 1e huwt met Folkert Oosterbaan op 23 nov 1823 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov HRL en 9 en 16 nov 1823 Gaasterland, dienstmeid. 2e huwt met Pieter Tjeerds Faber op 16 dec 1830 HRL, dv Jan Jacobs B, en Trijntje Klases Bakker; BS huw 1823, ovl 1826, huw 1830, ovl 1832; geb 15 may 1798, ged 27 may 1798 Grote Kerk HRL, dv Jan Jacobs Burggraaf en Trijntje Claases
Gelantie Keimpes medeweesvoogd Willem Westerhof bet f. 45:7:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens de nalatingschap vd boedel van G.K., koomende also hier ten profijte van ''t Weeshuys, 8 mrt 1730. (GAH1060); Remonstreert met Schuldige Eerbied G.K. burgerse binnen deese Stad en meede ordris turfmr dat Sij Supplnte wel genegen is dito Functie over te dragen op de Persoon Van Tettje Alberts insgelijx burgerse alhier, die Zulx meede van herten is begeerende dog alsoo dito Transport niet kan geschieden Zonder Consent van Ued Achtb Soo versoeken de Zelve Supplntn Zeer ootmoedig dat Ued Achtb de mede Supplnte Tettje Alberts gelieven aen te Stellen tot mede ordris turfmr binnen deses Stad, in plaetse van gemelte G.K. alles op Lasten, Pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende Quo facto etc reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende het versoek ten Requeste gemeld eligeert mits desen de persoon van Tettje Alberts tot meede ordris turfmeetster binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende mits doende den eed Van Getrouwigheit in handen van de Hr praesid. Br deses Actum den 1 feb: 1730 ter ordtie van de Magistr abs sec vert M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden 1 feb 1730 heeft T.A. den eed als meede ordris turfmr gepraesteert in handen van de heer Br Van Slooten actum uts In kennisse van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Gelfske Hiddes zie: de Vries
Gelfske Hiddes de Vries geb 1779 Arum, ovl 17 dec 1848 HRL, huwt met Tjeerd Pieters Faber, arbeidster te HRL; in 1834, dv Hidde dV, en Tjietske Wiarda; BS huw 1834, ovl 1848, ovl 1859; oud 61 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk G-277; VT1839
Gellantje Willems geb 12 sep 1780, ged 26 sep 1780 Grote Kerk HRL, dv Willem Bouwes en Akke Holkes
Gellof/Gerlof Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 76:0:0 ter saake het leeveren van een vet koebeest, kwit. no. 9, 13 nov 1764. (GAH1094); 1763
Gelske Fokkes zie: de Jong
Gelske de Groot huwt met Klaas de Groot; BS ovl 1851
Gelske Hendriks ged 10 mei 1763 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Roelofs en Akke Sijds
Gelske Piers ged 2 okt 1755 Westerkerk HRL, dv Pier Sijbrens en Jetske Bouwes
Gelske Sikkes zie: Busman
Gelske Wierds zie: Wiets
Gelske Wiets geb 1778 Dronrijp, ovl 1 dec 1841 HRL, huwt met Tjalling Tuinstra, dv Wierd W, en ... ; BS ovl 1841; oud 60 jaar, (vnm: Gerritje), geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk B-078; VT1839
Gelske Fokkes de Jong geb 1801 Heerenwal, ovl 2 feb 1843 HRL, huwt met Albert Rodenburg, dv Fokke dJ, en Grietje Wapstra; BS ovl 1843
Gelske Sikkes Busman ovl 2 okt 1822 Bakkeveen, huwt met Hendrik Jans Buschman, dv Sikke Sierds en Aaltje Roels; BS huw 1837
Gelt Lindeboom huwt met Marijke Wybes, kind: Aaltje, geb 1774 Bergum; BS ovl 1856
Georg Berend G.B., soldaat in de compie van majoor Breidenbach, en Maria Elizabeth Schieren, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 jul 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Georg Dirks zie: Akkerboom
Georg Dirks Akkerboom geb 1796 HRL, ovl 3 sep 1858 HRL, huwt met Eelkje Dirks op 29 dec 1822 HRL, huwelijksafkondigingen 15 en 22 dec 1822, pakhuisknecht, N.H., werkman in 1851, zv Dirk Reins A., en Caspara Sophia Louise Geerling; BS huw 1822, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-091; VT1839; Georgius Dirks Akkerboom, geb 18 dec 1796, ged 8 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Dirk Reins Akkerboom en Caspara Sophia Louisa Geerts
Georg Frederik Ebbeling geb 1799 Zwartsluis, ovl voor 1872, huwt met Willemina Jeekel op 9 sep 1830 HRL, arbeider, wonende te HRL, huw.get. bij H. vd Zee, (gk), en T.J. Tigchelaar, (gk), wonende te HRL. 1838, zv Hendrik Eppl?e E, (gk), arbeider, wonende te Workum 1830, en Cornelia Zweerens, (gk), ovl Meppel op 26 dec 1809; BS huw 1830, huw 1838, ovl 1871
Georg Jacob Keil geb 1758 ... , ovl 20 mei 1816 HRL, huwt met Elisabeth Jelgerhuis, kinderen: Dorothea, geb 1796 HRL, Johannes, geb 1788 HRL, Gertje K, geb 1792 HRL, Vroukje K, geb 18 jul 1802 HRL, Georg Jacobus K, geb 25 mrt 1800 HRL, Maria Elisabeth K, geb 1794 HRL, huw.get. bij P. Schenkius en S. Schuurmans, kleermaker, 1814, id. bij K.D. Schiere en S. Schenkius, 1815, koopt een huis in 1802, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, BS huw 1814, huw 1815, ovl 1816, ovl 1847, ovl 1858; weesvoogden bet f. 19:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van Johannes van der Laan, als kleermakersgezel gewerkt hebbende bij K., 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 28:5:0, 18 may 1790 (GAH1122); id. f. 40:0:0, 3 may 1791. (GAH1123); G.J.K. eigenaar en gebruiker van wijk E-028, kleermaker, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 5:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Johannes Keil, geb 25 jun 1787, ged 31 jul 1787 Grote Kerk HRL, vader als: Jurch J.K. ; kind: Gertje Georgs Keil, geb 21 mrt 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Georgs Keil, geb 11 feb 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Georgs Keil, geb 13 jul 1791, ged 21 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Georgs Keil, geb 7 jan 1793, ged 3 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Maria Elizabeth Keyl, geb 16 feb 1794, ged 23 mrt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Dorothea Georgs Keil, geb 4 mrt 1796, ged 1 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Georgs Keil, geb 16 okt 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden G.J.K., Mr. Kleermaker en Albert Bolman, Koopman, beide te HRL, Verklaren bij desen dat Ons volkomen bekend is dat Klaas Douwes Wiersma in de maand mrt des Jaar 1792 te Wier is Overleleden. en hebben ey deze met onse Gewone Handtekening Vertekend. HRL den 13 jun 1815
Georg Jacob Keil geb 25 mrt 1800 HRL, ged 29 apr 1800, N.H., zv Georg Jacob K, en Elisabeth Jelgerhuis; dopen Grote Kerk HRL 1800
Georg Karel Kramp G.K.K. en Maria Catharina Gerstmeyer, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Georg Lodewijk Genk nr. 1082, geb 26 aug 1807, Luthers, aangekomen op 9 mei 1852 van Leeuwarden, ontslagen 22 jul 1853, domicilie van onderhoud is HRL. (Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans 1834-1859)
Georg Willem Geis huwt met Anna Maria Elfrink, kind: Anna Alida/Maria, geb 1782 HRL, zadelmaker 1801-1808; BS ovl 1844; kind: Anne Myke Geis, geb 28 feb 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL, vader als: Willem G. ; kind: Lambertus Willems Geis, geb 3 aug 1788, ged 26 aug 1788 Grote Kerk HRL, vader als W. G; Teunes Oosterhout ende Catharina Willems Geys, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.G. deszelfs vader, 2jun18 04; ondertrouw HRL; woont in 1e quartier, zadelmaker, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar? (lijst namen ingezetenen; (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 4:16:0; ook vermeld als Sjours W.G. ; (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur voor het overkleden van een stoel, 18 jun 1794: f. 6:18:0; (geen boeknr. vermeld); id. wegens gedaan zadelmakerswerk, ord. 30 jun 1801: 2 Caroliguldens en 12 stuivers; iv, over 1804: f. 1:2:0; id. over 1805: f. 7:13:0 en f. 5:14:0; id. over 1806: f. 21:1:0; id. ord. 31 dec 1808: f. 4:2:0; id. ord. 31 dec 1807: f. 15:9:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het repareren van patroontassen van de schutterij, 10 feb 1790: f. 6:18:0; id. reparatie aan stoelen, 19 jun 1792: f. 15:10:0; id. wegens geleverde materialen aan patroontassen, 16 jun 1788: f. 29:18:0; (vermeld als: Willem G. Geis); (geen boeknr. vermeld); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 181, bij hem inwonend A. Geis, (waarschijnlijk een zoon), 24 jaar, ongehuwd; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Georg Willems Oosterhout geb 9 okt 1805 HRL, ged 20 okt 1805 HRL, zv Teunis O, en Catharina Willems Geis; dopen Grote Kerk HRL 1805
Georg Wolfgang Karel Duco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg huwt met Juliana Agatha baronesse thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, kind: baronesse Jacoba Paulina tS en H, geb 1806 Beetgum; BS ovl 1835
Georg, W Teunis zie: Oosterhout
George Espelbach ovl 29 mrt 1575, 63 jaar, Ridder Gouverneur Grietman van Barradeel Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ridder, en gouverneur van HRL, de plaats van het choor der oude kerk stond, is thans Kerkhof, vandaar dat de zommige grafkelders buiten de kerk zijn geraakt bij de laatste bouwing; onmiddellijk ten oosten van de kosterijdeur vond met voor weinig jaren een nog zeer fraaye grafzerk van buitengewone grootte, door het leggen van een steenen voetpad is weggeraakt. Zij vertoonde een gewapende Ridder levensgroot, verbeeldende G. v. E., Gouverneur van HRL en van ''s Keizerswege Grietman over Barradeel en daaronder het navolgende grafschrift: Hoc lumuls (?) situs est Nobilis ac Stremuns Dominus d Georgius ab Espelbach Eques auratus, qui post navatam fidelem operam, sub invietissimo Imp: Carlo V, ac potentissimo Hispania Rege Philippo II yns filio, vaviis bellis in Germania Hungaria Walliaque(?) gestis tandem satrapae Harlinganus & Grietmannus in Barradeel feliciter obiit anno DMDLXXV 29 Martie hetatis Suae (?) anno LXIII expleto; (Groote Kerk (GAH3212)
George Casper zie: Dijkhout
George Mansvelt ovl 9 sep 1790, 42 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
George Maxwell ovl 14 sep 1790 HRL, oud 42 jaar
George Bonaventura Couliboeuf de Bloqueville geb 30 jul 1808 HRL, ged 9 aug 1808 HRL, zv Pietter Louis CdB, en Francina Harkenroth; dopen Grote Kerk HRL 1808
George Casper Dijkhout geb 1784 Kassel, Dld, ovl 5 sep 1868 HRL, huwt met Catharina Hendrika Simmer, wonende te deventer 1865, ovl wijk G-346 en wonende te HRL, zv Johan Hendrik D, (gk), en Anna Catharina ... , (gk); BS ovl 1865; 1868 overlijdens
George Jansen Scholte G.J.S. ende Grietje Jansen van Swyten, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbe Douwes, deszelfs neef, 12 jul 1788; ondertrouw HRL; Gerrit J.S. en Grietje Jans van Swyten, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 jul 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
George Johannes Hempel ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL, zv Johannes George Hempel en Janneke Jansen
George Nicolaas Postma geb 19 jan 1788, ged 26 feb 1788 Grote Kerk HRL, zv Nicolaas Postma en Anna Geerling
Georgius Fontein medicinae doctor, burger te Dokkum op 13 nov 1674, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Georgius Jacobs zie: van Blesma, Keil
Georgius Lem(b)ke ovl voor 1818, huwt met debora Mulder, kind: Theodora/Doroth? Ernestina L, geb 1762 St. Anna; BS ovl 1817; 1832 overlijdens; kind: Dukonia Micha?la Lemke, ged 30 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Duconia Micha?la Lemke, ged 8 dec 1768 Westerkerk HRL; wed. G.L. gebruiker van wijk E-130, eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); ovl 17 feb 1792 HRL, oud 70 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 60:0:0 (GAH650); weduwe woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1:0 (GAH650)
Georgius Jacobs Blesma ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL, zv Jacob Blesma en Elisabeth Klein; geb 25 okt 1764 HRL, ovl 3 nov 1824 HRL, huwt met IJefke Gerrits van Swigten op 5 aug 1794 HRL, laatste afk. 3 aug 1794, kastemaker in 1824, huw.get. bij C.J. Ferwerda en G.P. Terpstra 1811, Nederlands Hervormd; hu Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1811, ovl 1821, ovl 1824, ovl 1825; gebruiker van wijk G-111, timmerknegt; eigenaar is Jacob Willems wed. erven, 1814. (GAH204); G.J.B. ende Liefke van Swigchum, zijnde wgens de bruid gecompareerd Gosse Claver, goede bekende, 19 jul 1794; ondertrouw HRLG.B. huwt met Sietske van Swichum, kind: Helena Elisabeth Blesma, geb 27 mei 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Helena Elizabeth Blesma, geb 7 aug 1796, ged 23 aug 1796 Grote Kerk HRL, moeder als Liefke van Zwichum; kind: Jacobus Georgius Blesma, geb 9 nov 1797, ged 12 dec 1797 Grote Kerk HRL; kind: Maria Georgius Blesma, geb 18 okt 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL, moeder als Liefke van Swichum; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); Op heden den Negen en twintigsten jul Achtienhonderd en twaalf Compareerde voor ons Vrederegter van het Canton HRL departement Vriesland: Jan Park, schipper, Arjen Geerts Bos, turfdrager, G.B., schrijnwerker, Wybe Wagenaar, bakkersknegt, Sipke Sjoukes Hiemstra, werkman, Cornelis Piers van der Hoefe, slotmaker, Floris Smith, grofsmidsknegt, alle van Competenten ouderdom en wonende te HRL. dewelke verklaarden mits dezen, dat Apollonia Hendriks Balksma, dienstmaagd wonende te HRL, (waaraf ouders zijn Hendrik Allards Balksma, turfdrager en Itje Douwes Reidsma, Echtelieden ten gemelden Stede woonagtig), is geb op den Negentienden jun Zeeventienhonderd negentig binnen meergemelde stad. Dat dezelve geen Acte van Doop of Geboorte kan produceeren, alzo zij van Doopsgezinde afkomst Zijnde bij haare Geboorte niet is gedoopt, en het houden van Acten van Geboorte bij die Godsdienstige Gezindheid niet regulier en bij de voormalige Regering in deze stad in het geheel niet pleeg te geschieden. Gevende de Comparanten voor redenen van wetenschap, dat Zij de gemelde Apollonia Hendriks Balksma van haren jeugd af aan hebben gekend, en een specialen omgang met dezelve hebben gehad, en nog hebben, waardoor Zij Zich van den inhoud dezer ten volsten overtuigd houden. en hebben de Comparanten met uitzondering van Floris Smith die verklaarde niet te kunnen schrijven, met ons en onzen Griffier na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid vertekend
Georgius Lemke Oosterhout geb 28 jan 1792, ged 26 feb 1792 Grote Kerk HRL, zv Jan Oosterhout en Magdalena Henrika Lemke
Gepke Ages huwt met Johan Jans, beide van HRL, geproclameert den 21-28 desemb: en de getrout den 4 jan 1756
Gepke Bakker oud 29 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-005; VT1839
Gepke Bonnes zie: van Dijk
Gepke Durks zie: de Wit
Gepke Dirks geb 16 feb 1781, ged 11 mrt 1781 Grote Kerk HRL, dv Dirk Rintses en Berber Jans
Gepke Douwes zie: Wayer
Gepke Ebles huwt met Jacob Cornelis Beidschat; gen. Dokter
Gepke Engels ende Wouter Clasen, beyde van HRL, huw.aang. 6 nov 1734 HRL, komende wegens de bruid Jan Gerrits, weewer en vertoonde de bruydegom attestatie van desselfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Gepke Gerbens huwt met Pijtter Sjoerdts, kind: Jane Pijtters, ged 30 jul 1748 Westerkerk HRL; kind: Catharina Pieters, ged 22 jun 1745 Grote Kerk HRL; Gebke Gerbrants en Pijtter Sioerds, beide van HRL, huw.aang. 5 jan 1737 HRL, Coram Preside Crijtenburgh, komende voor de Bruit Feyke Hendriks haar Buirman vertonende de handt van de moeder des bruydegoms tot approbatie; huw.aang. HRL 1737
Gepke Gerrits Minne Cornelis en G.G. beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs swaeger Vlas IJdes, 22Fb1744; huwt met Minne Corneelis, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23 feb en den 1-8 mrt 1744 en den 10 dito getrouwt
Gepke Haantjes geb 22 sep 1778, ged 6 okt 1778 Grote Kerk HRL, dv Haantje Hillebrands en Mayke Pieters
Gepke Harmens ged 13 nov 1770 Grote Kerk HRL, dv Harmen Cornelis en Pietje Jetzes
Gepke Harmens huwt met Corneelis Pieters, beyde van Almenum, sijn geproclameert den 23-30 sep en den 7 okt 1742 doe ook getrouwt; Cornelis Pieters ende G.H., beyde van Almenum, koomende wegens de bruyd Willem Pieters, 22 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Gepke van Hateren ovl voor 1887, huwt met Opke Hendriks Vriesema; BS ovl 1886
Gepke Holthof GEPKE (1814), EPKE WIETSES (1820); geb 19 apr 1782 Westernijkerk, hm ... , vlgs ovlakte met kinderen, ovl 19 aug 1820 HRL, sjouwer; BS ovl 1820; gebruiker van wijk H-004, koemelker, eigenaar is Ulbe Jacobs, 1814. (GAH204)
Gepke Jans zie: Zweitser
Gepke Jentjes huwt met Haye Gerrits, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801
Gepke Jouws huwt met Hendrik de Jong, kind: Jouw Hendriks de Jong, geb 26 nov 1797, ged 6 dec 1797 Grote Kerk HRL
Gepke Claases huwt met Pieter Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 Jannewari en getrout de 1 Feberwari 1761
Gepke Cornelis zie: de Jong
Gepke Nankman huwt met Mathijs Hess op 18 mei 1800 HRL, komt van Groningen; huw Grote Kerk HRL 1800
Gepke Pieters zie: Terpstra
Gepke Rimmerts Rinnert de Beer en G.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 jul 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Gepke Ruurds zie: van Dijk
Gepke Ruurds huwt met Jan Bonnes; BS huw 1815; de Regtbank in eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende Acte van Notorieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heden den Eersten Mei Een duizend agthondert Vijftien, Compareerden voor ons fungerend Vrederegter van het Canton HRL Provintie Vriesland op den Raadhuize binnen dese Stad in het Locaal van onse gewone Teregtzitting, Hendrik Minnes Minnema, Schipper, Douwe Wybes Quest Buitenschipper, Pieter Fransen Rikkerts, Meester Bakker, Jakkle Johannes Jager, Meester Slager, Lolke Sijbrens Swaal en Schelte Piers van der Hoef, beide Meesters Huistimmerlieden alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn Een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van Bonne Jans van Dijk varendsgezel en wonende te HRL, Wiens ouder zijn geweest Jan Bonnes en G.R., gewoond hebbende te Dragten; Welk verzoek zij mids dezen Voldoende Verklaren te Weten dat genoemde Bonne Jans van Dijk is geb te Dragten den Elfde feb Een duizend zeeven hondert Seeventig dat dezelve geen acte van geboorte of Doop Kan produceren, door dien dezelve niet is ged en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende zij Comparanten redene van Wetenschap dat zij dien Bonne Jans van Dijk niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar boven dien eene Speciaale omgang met dezelve en zijne ouders hebben gehad, waardoor zij zich van den inhoud deses ten vollen overtuigd houden; en hebben de Comparanten nae gedaene Voorlezing, de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier ondertekend, op dato Voornoemd zijnde ons alvorens uit een Certificaat, door den Heer Burgemeester deeser Stad, in dato den agtiende apr deeses jaars afgegeven, Voldoende gebleeken dat Voornoemde Bonne Jans van Dijk, onvermogend is om eenige Kosten van gezegelde Stukken die bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen. Geregistreerd te HRL Gratis den tweeden Mei 1815 fo. 116 retto Vak 2
Gepke Zijtses ovl 31 mrt 1727 HRL, old 60 jaeren
Gepke Zweitser geb 1792 HRL, olv. 18 jan 1831 HRL, huwt met Jna Lijkles de Boer op 1 jul 1813 HRL, huw.afk. 13 en 20 jun 1813, hoedjemaakster in 1831, dv Jan Z, en Geertruida Alberts Puisma; BS huw 1813, ovl 1831, ovl 1856
Gepke Thijssen ovl voor 1813, huwt met Rommert Klases Overdijk, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1812; ovl 14 aug 1804 HRL, oud ...; kind: Getje Rommerts, geb 1 mrt 1787, ged 3 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Rommerts, geb 3 mrt 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Thijs Rommerts Overdijk, geb 16 mrt 1791, ged 3 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Berber Rommerts, geb 19 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL
Gepke Wasmand ovl 13 jan 1791 HRL, oud 42 jaar
Gepke Wytses (ook als: Epke); zie: Holthoff, Olthof
Gepke Yedes ovl voor 1844, huwt met Andries Jans Postma; BS huw 1843
Gepke Bonnes van Dijk geb 1799/1801 HRL, ovl 6 mei 1856 HRL, 1e huwt met Jan Jansen Park op 19 dec 1833 HRL, dienstmeid. 2e huwt met Engberts Nieuw op 19 mei 1842 HRL, dv Bonne Jans vD, en Wipkje Wiebes Kwest; BS huw 1833, huw 1842, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk D-155, wijk D-160
Gepke Cornelis de Jong geb 1780 Sneek, ovl 15 mrt 1852 HRL, huwt met Jan Gonggrijp op 30 mei 1811 HRL, 1e huw.afk. zondag 19 May 1811 voor het huis der Gemeente 2e afk. 26 May 1811, ondertrouw 15 May 1811, dv Cornelis Alberts en Hiske Jacobs; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175; oud 58 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, tabakskerver, wijk A-115; VT1839
Gepke D Weye oud 62 jaar, geb Jelsummen wonende te HRL 1839; wijk H-112; VT1839
Gepke Douwes Wayer geb 1773 deinum, ovl 25 dec 1840 HRL, ongehuwd, dv Douwe W, en Antje ... ; BS ovl 1840
Gepke Durks de Wit geb 1781 Almenum, ovl 13 dec 1847 HRL, huwt met Harke Paulus Hoogerhuis op 19 sep 1802 HRL, dv Dirk dW, en Baukje van Dijk; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1847; oud 58 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk E-248; VT1839
Gepke Jans Sweitser geb 10 jul 1791, ged 24 jul 1791 Grote Kerk HRL, dv Jan Sweitser en Geertje Alberts Puisma
Gepke Pieters Terpstra geb 1787 ... , huwt met Cornelis Jacobs Ferwerda op 27 dec 1811 HRL, ondertrouw 11 dec 1811, 1e afk. zondag 15 dec 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 22 dec 1811, dv Pieter Dirks T, en Siebrig Pieters BS huw 1811wafk, huwelijken
Gepke Ruurds van Dijk geb 1792 HRL, ovl 8 apr 1831 HRL, huwt met Jakle Johannes Jager op 10 mrt 1814 HRL, huw.afk. 26 feb en 6 mrt 1814, dv Ruurd vD, en Marijke Jans Leyenaar; BS huw 1814, ovl 1831, ovl 1843
Gepke Volkerts Wadman G.V.W. eigenaar van percelen nrs. 1378 en 1379 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 758, resp. huis en erf, huis, resp. 123 en 80 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomnen bebouwd resp. 9 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Gepkjen Klaases huwt met Hendrik Alberts Koster, kind: Klaas Hendriks Koster, geb 1 feb 1794, ged 1 apr 1794 Grote Kerk HRL
Geradus Hendriks ged 29 mei 1763 Westerkerk HRL, zv Hendrik Jarigs en wijlen Grietie Zijtses; huwt met Trijntje Gerardus, kind: IJtse Gerardus, geb 21 may 1791, ged 21 jun 1791 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Gerardus, geb 28 jul 1794, ged 12 aug 1794 Grote Kerk HRL
Gerard Arnolds zie: Herklots
Gerard Gijze geeximeerde perzonen welke dagelijks hunne Rijdtuigen ter bevordering van hun bestaan verhuuren, nadere aangaaf, bezit 1 open wagen met 2 paarden, belasting: f. 7:14:0, 1804, 1805. (GAH650); bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650)
Gerard Hoesak Klaas Jurres van Grouw en IJke Feikes van HRL, laatst geproclameert 25 aug 1776 HRL, en primo sep 1776 getrouwd te Sloterdijk buyten Amsterdam volgens vertoonde adtestatie van daar, getekend 1 sep 1776 G.H., v. d. m. ibidem
Gerard Meyer waarschijnlijk dezelfde als VERDEROP (?) vermeld; gebruiker van wijk A-015, houtsteksknegt; eigenaar en medegebruyker P. Fontein & zn, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-039; gebruiker Pieter Hessels Reidsma wed., 1814 (GAH204)
Gerard Picus ovl 22 jul 161., . 9 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Gerard van Velsen predikant; ovl 13 jun 1782, 85 jaar, Herv. predikant van HRL; vdGaast begraaflijst; predikant in 1753; weesvoogden bet f. 250:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis geoffereerd voor ''t medegaan der weeskinderen bij de begravenis van wijlen ds. J. vV., 2 jul 1782. (GAH1113); huwt met Luwkje Riepama, zie aldaar, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Gerard Arnolds Herklotz huwt met Geertruida Nieuwveen, kinderen: Sophia, geb 15 dec 1809 HRL, Hendriks Gregorius, geb 3 okt 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811; eigenaar en gebruiker van wijk H-223, koopman, 1814. (GAH204); kind: Sophia Gerards Herklots, geb 15 dec 1809, ged 16 jan 1810 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Gregorius Gerards Herklots, geb 3 okt 1811, ged 29 okt 1811 Grote Kerk HRL
Gerardina M Jansen oud 42 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schoolhouderse, wijk D-031; VT1839
Gerards Gillis Woldring won. Groningen, koopt greidland 1799; G.G.W., geb HRL. jun 1756 en ovl na 1806, ''mede lid van de Ge-swooren Gemeente van Groeningen'', zv luit. kol. Jan Gerard Woldringh en Maria Johanna Vermeersch, huwt met Anna Catharina Roorda (3e prokl. voor het Gerecht op 17apr) 1784; zie verder: Anna Catharina Roorda. (Gen. Jaarb. 1984); ged 22 jun 1756 Grote Kerk HRL, zv Jan Gerard Woldringh en Maria Gijsberta Johanna Woldringh geb Vermeersch
Gerardus Ages zie: de Oude
Gerardus Barbas geb 1777 ... huwt met Rinske Hoornstra op 26 okt 1802 Utrecht, gescheiden op 10 jul 1813 HRL, voormalig schipper te HRL, wonende te te HRL. 1813, deurwaarder Willem Dirks Jager betekent ''exploit van insinuatie'' op 5 jul 1813; BS huw 1813, ovl 1828
Gerardus Baukes zie ook: Komst; geb 24 apr 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL, zv Bauke Jans en Nijsje Tammes
Gerardus Benning ovl voor 1819, huwt met Alegonda Damen, kind: Anna Catrina B., geb 1793 Leeuwarden; BS huw 1818, ovl 1827
Gerardus Berends zie: Arink
Gerardus Berendsen geb 1799 HRL, ovl 27 mrt 1813 HRL; wijk C-038, zv Bernardus B., en Anna Dries(t)en; BS ovl 1813
Gerardus Berkenbosch G.B. en Tytje Steffens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Gerardus de Boer huwt met Marijke Hendriks, kind: Aaltje de B., geb 1761 HRL; BS ovl 1833
Gerardus Daams ovl 18 apr 1809 HRL, huwt met Grietje Klazes op 23 dec 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 2 mrt 1794, in leven zonder vast beroep, Rooms Katholiek, later N.H., kinderen: IJepkje D, geb 29 sep 1795 HRL, Klaaske, geb 15 aug 1806 HRL, Dirk D, geb 18 nov 1800 HRL, Johanna Gerardus D, geb 1799 HRL, vader was van de Roomsche Religie (1800); ouders mogelijk Dirk Dames, geb f. 1735, ovl 10 jan 1813 Franeker, en Tjietske Reins, (geen krtjs); huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1806, BS huw 1821 1835 huwelijken, ovl 1866, BS Franeker ovl 1813; G. Dames ende Grietje Claases, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tiete Claases deszelfs broeder, 15 feb 1794; ondertrouw HRL; G. Dames, en Grietje Klaases, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwd den 23 dec 1794; kind: Johanna Gerhardus Dames, geb 23 feb 1798, ged 13 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Gerardus Dames vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, geen nummer, maar vermeld tussen nos. 109 en 112, 1 mrt 1804; huwt met Grietje Klaases, kind: Ipkje Gerardus Dames, geb 29 sep 1795, ged 20 okt 1795 Grote Kerk HRL
Gerardus Eelkema ovl 25 wijnmaand 1809 HRL, huwt met Aukje Andries, kinderen: Eelke, geb 1795 HRL, Trijntje E, geb 1802 HRL, Aukje E, geb 16 jun 1811 HRL, Klaaske E, geb 28 sep 1807 HRL, Klaaske E, geb 2 okt 1804 HRL, Andries E, geb 13 jul 1802 HRL, schoolonderwijzer, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1804, 1807, BS geb 1811, huw 1827, ovl 1829, huw 1834, ovl 1858; G. Eelkes E. ende Aukje Andries, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Jans, goede bekende, 2 mrt 1793; ondertrouw HRL
Gerardus Felsemeyer zie ook: Telsemeyer; oud 60 jaar, geb Mettingen en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-002; VT1839
Gerardus Felt Philip Kevel ende Wijpkje Felt, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest G.F. de vader, 27 feb 1790; ondertrouw HRL
Gerardus van Gent ontvangt van het gemeentebestuur het halve overschot van de Trekwegstollen van Leeuwarden naar Pijphorne volgens liquidatie, 18 aug 1756: f. 12:10:0; id. tot vergoeding van de halve schade door het stilleggen van de Bolswarder trekschepen in 1756, bij hem geleden als huurder van de Trekwegstollen Pijphorne volgens akkoord met de heren Gecommitteerden gesloten, 26 sep 1757: f. 31:10:4; (geen boeknr. vermeld)
Gerardus Gerrijts Maandag den 7 jan 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde goedgevonden, om aan de respective vrouwen van de Militairen Jan Swarts, Pieter Wellinga, en Jan Ham, Soldaaten van de 1 ste Comp:zampt G.G. van de 2de Comp:en Harmen Evertshuizen Tambour van de 3de Comp:van het 3de Battaillon der 4de halve brigade thans te Groningen in Guarnisoen leggende, ieder toegelegt, Twee CarGuldens, ten einde om hunne reize van hier, na ''t Guarnisoen hunner mannen, te kunnen Vervorderen. (GAH44)
Gerardus Henrici zie: Drost, Steensma
Gerardus van Kempen geb 1771 ... , ovl 29 jan 1812 HRL, huwt met Antje Harmens Nijhuis, huwt met Lijsbert Harmens op 23 aug 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 23 aug 1795, stadsassistent in 1812, gerechtsdienaar 1801-1810, ovl wijk C-103, kinderen: Geertje vK, geb ... , Grietje Gerardus vK, geb 1798 HRL, zv Willem vK, en Geertje Jans; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1812, ovl 1837; wed. G. vK. gebruiker van wijk G-124, medegebruiker is Rommert Postma, wieldraayersknegt, eigenaar is H. Wennekes, 1814. (GAH204); Gerardus Willems van Cempen en Lijsbeth Harmens, beide van HRL; zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Jurjens, deszelfs schoonbroeder, 8 aug 1795; ondertrouw HRL; gerechtsdienaar, ontv van het Gembest, samen met de andere gerechtsdienaars, 1 jaar tractement, nov 1802: f. 317:12:0; ontv 1 jaar tractement, samen met gerechtsdienaar Sjouke, over 1804: f. 317:12:0; Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschrift, van eene missive, den 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente der Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wybrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal G. v. K. ; mrt 12 onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa, in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld, den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. en tot Adjudant, bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB geliebe zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. Harlijgen den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met G. Rikkers wegens 8 maanden tractement als gerechtsdienaars f. 250:0:0, 1811; (GAH491); Dingsdag den 2 jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, is aan de doodgraaver G. v. K. geordonneert, over binnen agt daagen een Staat aan de Voogden der Stads algemeene Armen in te leeveren, noopens het overstaan der dooden, en ''t gebruik der Sternzee baar; en de gelden daarvoor bij hem ontfangen, aan de voogden te overhandigen. Wijders alle maanden een Staat van die gelden aan gedagte voogden in te leeveren; (GAH43); Donderdag den 18 jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, Wierde beslooten om de vacante Post als Gerechtsdienaar (door de bevordering van den Burger Jan Hendriks tot Stads Bode opengevallen) weder met een geschikt Perzoon te vervullen: dan uit hoofde der groote menigte van Sollicitanten, wierde goedgevonden, eenige van de geschiktste, en na meeninge van het Gerechte de bekwaamste voorwerpen, in nominatie te brengen bij welke Bezoigne bij Pluraliteit van Stemmen voornamelijk in aanmerking gekoomen zijn, de Burgers: Auke Dirks, Sijbe de vries, en G. v. K. Uit welke nominatie Vervolgens, bij beslooten briefjes den Burger G. v. K., met seven tegen een Stem, tot Gerechtsdienaar is ge?ligeerd, en aangesteld. (GAH43); Maandag den 22 jan 1798; Het gerechte ordrd:Vergadert zijnde, wierde geleezen een Request van Christoffel Klein, Burger hiet ter Steede, zijnde van den navolgende Inhoud; Aan den Gerechte der Stad HRL; Geeft met eenen Verschuldigden eerbied te kennenChristoffel Klein, Burger alhier ter steede dat den Supplnt:Vernoomen heeft, als dat G. v. K. aangesteld Zoude zijn, als Stads adsistent, en daar door koomen te vaceeren deszelfs post als doodgraver, de Supplnt: voormaals ook in Stads bedieninge als Bierdraager geweest zijnde dan om redenen, door UL. daar van ontzet is, welke mooglijk de Supplnt:wanneer alles wel inziende wel had kunnen voorkoomen; en ook wel beseft zijn pligt geweest was; Weshalven de Supplnt:zig door deesen ter Tafel van UWL Wendt, met zeer instantelijk Versoek ja tot groot mainctien van des Supplnts:huisgezin, dat er door UWL ten feveure van gem:Vacante post als doodgraaver op den Supplnt:mooge werden gedisponeert; en dat er duur UWL omtrent het voorgevallene voor deezen, wegens de Supplnt niet over mooge werden gedagt, maar in vergetelheid gesteld, belovende de Supplnt:zig van zijnen pligten te quiten en de ordres van UWL ofte derzelver opvolgers te obedieren en mainctineeren quo facto etc. C. K
Gerardus Leembeek huwt met Truike Lodewijks, kind: Gerrit, geb 1800 Leeuwarden; BS ovl 1855
Gerardus Leembeek geb 1800 Leeuwarden, ovl 26 feb 1855 HRL, huwt met Maria Snijders, (gk), justitiedienaar in 1851, N.H., huw.get. bij L.J. Bars? en M.J. van Kampen, (gk), 1842; dv Gerardus L, en Truike Lodewijks; BS huw 1842, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-070
Gerardus Meewezen huwt met IJmkje Vliegendehond, kind: Trufina/Fenna, geb 10 jun 1809 Leeuwarden; BS ovl 1855
Gerardus Melchior zie: Schrage
Gerardus Muntz geb 30 aug 1772, ged 10 sep 1772 Grote Kerk HRL, zv Johan Willem Muntz en Maria Binkes
Gerardus Pettinga geb 1795 HRL, ovl 25 feb 1845 Utrecht, 1e huwt met Jeannetta Westra op 29 aug 1822 HRL, huw.afk. 18 en 25 aug 1822, 2e huwt met Joanna Greydanus op 28 jan 1836 HRL, wijnhandelaar in 1845, huw.get. bij W.J. van Ancum en M.G. Pettinga, broeder bruid. 1827, zv Gerbrandus P, en Doetje Spannenburg; BS huw 1822, huw 1827, ovl 1834, huw 1836, ovl 1845; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijnhandelaar, wijk E-032; VT1839; G.P. jr, eigenaar van perceel nr. 607 te HRL, wijnhandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 528, pakhuis, 126 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 70. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 1228 te HRL, wijnhandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 528, stal en erf, 65 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van percelen nrs. 1232 en 1233 te HRL, wijnhandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 528, resp. pakhuis, huis en tuin, resp. 44 en 250 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); G.P. jr eigenaar van perceel nr. 1615 te HRL, wijnhandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 528, huisje, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Gerardus Reinking huwt met Jetske Eisma, kind: Jan Gerardus Reinking, geb 27 jul 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL
Gerardus Remking geboortig van Leeuwarden, geaccordeert het burgerrecht en heeft de eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. burg. Oosterhout op ma. 17 sep 1787, en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek)
Gerardus Rinkes geb 1759 Bronsum (= Brunssum), ovl 22 jan 1832 HRL, huwt met Margaretha/Grietje Timmermans, koopman te HRL. 1832, verkoopt een huis in 1802, levert garens in 1810, kinderen: Hendricus, geb 1786 te HRL, Maria Catharina, geb 1790 HRL, Maria Johanna R, geb 1787 Brunssum, Jacobus R, geb 8 nov 1799 HRL, Agnes R, geb 30 dec 1796 te HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1832, ovl 1852, ovl 1858, ovl 1865, ovl 1867, ovl 1874; geboortig van Aken, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. J. van Slooten, op wo. 16 jun 1784. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-065, koopman, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: 7-4. :0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 51:15:0 ter Sake geleverde kleedbare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 19 (GAH1142); id. f. 55:12:0, 31 dec 1806, quit. no. 3 (GAH1138); id. f. 39:19:0, 22 may 1806, quit. no. 20 (GAH1138); id. f. 30:10:0, 18 sep 1806, quit. no. 22 (GAH1138); id. f. 73:9:0 voor geleverde Gaerens naelden etc., primo jan 1807, quit. no. 2 (GAH1139); id. f. 4:2:0 ter Saeke kleedbaere stoffen, 14 jul 1807, quit. no. 16 (GAH1139); id. f. 25:0:0, 5 jul 1808, quit. no. 21 (GAH1140); id. f. 44:2:0, 25 aug 1809, quit. no. 11 (GAH1141); id. f. 19:9:0, 30 dec 1809, quit. no. 41 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van G. Rinkius, (kleding), 31 dec 1810: f. 20:16:0 (GAH1142); G.R. eigenaar van perceel nr. 632 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 581, huis en erf, 230 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL; 1832, bl. 39)
Gerardus Schrage geb 1810 HRL, ovl 26 aug 1840 HRL, ongehuwd, koopman, zv Melchior S, en Maria Josepha Joosten; BS ovl 1840; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-112; VT1839
Gerardus Smeding huwt met Anke Eedes Jansma op 14 okt 1810 HRL, komt van HRL, wonende te HRL 1818; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1818; gebruiker van wijk A-188, zeylemakersknegt; eigenaar is Minne Vink, 1814. (GAH204); G.S. en Anke Eerdes Jansma, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL
Gerardus Veldt huwt met Rigtsje Gerbens, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 apr 1752 en den 30 dito getrouwdt
Gerardus Veldt Geeft met alle onderdanigheid te kennen G.V. wonagtig alhier, dat voor enige dagen dezer waareld ovl is Jan de Wit, in leven gesworen korendrager binnen deze Stad, door welken dood gevolgelyk dezelve bedieninge is vacant geworden, tot weder vervullinge waar van den Suppliant zyn perzoon gaarne Sag geemployeerd, edog Sulx buiten Sonderlinge gratie Van UEd Achtbh niet kunnende deelagtig worden, neemt dezelve de Vrymoedigheid Sig aan UEd Achtb tafel te addresseren, met gedienstigst Verzoek, UEd. Achtb gelieven hem Suppliant in des overledens plaatze aan te Stellen, tot ordris Korendrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daar toe Staande:En aangezien de Suppliant Sig tegenwoordig in omstandigheden bevindt, dat het hem van grote dienst en nuttigheid zoude weezen gedagte bedieninge door een Subst te laten waarnemen, Soo Versoekt dezelve Seer ootmoedig dat UEd Achtb daar toe gelieven te qualificeren de persoon van Johannis Janzen Jongman binnen deze Stad, daar toe bequaam en inclinerende, presenterende zyn persoon by dezen Seer gedienstelyk, quo facto etc:(get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Versoek, nomineert en Stelt mits dezen de Supplnt G.V. tot mede ordris Korendrager dezer Stede, mits doende den Eed van getrouwigheid. alles op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande. Wordende de mede Supplnt Johannis Janzen gequalificeerd om deze bedieninge als Subst waar te neemen, mits insgelyks doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 9 feb 1756, (was get:) Hendk Schaaf, onder stonde, Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 9 feb 1756 hebben G.V. als originele, en Johannis Jansen als gesubstitueerde korendrager den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr H:Schaaf, In kennisse Van my Secretaris (get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met eerbied G.V. ordris Korendrager binnen deze Stad, dat den Suppliant zig voor ''t tegenwoordige in zodanige omstandigheden bevindt, dat het hem van zeer grote dienst en nuttigheid Soude zyn, indien UEd Achtb:hem geliefden te permitteren, deze bedieninge Voor enigen tyd door een Subst te laten Waarnemen; Soo neemt dezelve de Vrymoedigheid zig deswegens aan UEd Achtb te addresseren, met onderdanigst Versoek, dat UEd Achtb hem deze gunste gelieven te bewijzen, van de persoon van Freerk Janz als Subst Korendrager te qualificeren en aan te Stellen, die ten dien einde zig mede op ''t eerbiedigst aan UEd. Achtb:presenteert, en derselver gunstig appt: met Verlangen te gemoete ziet. quo facto (get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Versoek Authoriseert de mede Supplnt Freerk Janz om de bedieninge Van korendragen als Subst waar te neemen, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 7 sep 1757, (was get:)Lourens Tabes, onderstonde, Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Preside Tabes, dato uts:, In kennisse Van my Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Gerardus Willems zie: van Kempen
Gerardus Willems huwt met Anna Catharina Reinharts, kind: Johan Reinhart S, geb 1772 Sneek; BS huw 1815; Geëtraheerd uit het Doopboek van de Gereformeerde Gemeente te Sneek. In het jaar Een duizend zeven honderd vijf en Zeventig den Zes en twintigsten nov is ged een kind genaamd Johan Reinhart, zv G.W. en Anna Catharina Reinharts, hier geb den twee en twintigsten nov daar tevoren. Afgegeven aan de Secretarije van de Stad Sneek den 13 apr 1815
Gerardus Baukes Komst geb 1792 HRL, ovl voor 1841, huwt met Hiltje Gerrijts Leeksma op 30 dec 1813 HRL, huw.afk. 5 en 12 dec 1813 HRL. en 19 en 26 dec 1813 Leeuwarden, wonende te Leeuwarden 1813, ook huwt met Luitje Everts Oosterveld, huw.get. bij P. Dijkstra en D.J. vd Stok, zv Bauke Jans K, en Nijsje Tammes; BS huw 1813, huw 1815, huw 1840
Gerardus Berends Arink geb 1803 HRL, ovl 5 mrt 1840 HRL, 1e huwt met Antje Sipkes Altena op 1 jun 1826 HRL, huwelijksafkondigingen 21 en 28 mei 1826, 2e huwt met Richtje Johannes de Jong op 12 mei 1836 HRL, timmerknecht, zv Berend A., en Klaaske Gosses Ringnalda; BS huw 1826, huw 1836, ovl 1840; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk H-077; VT1839
Gerardus Blok Deketh geb 1790 HRL, huwt met Conrada Lucretia van Hasselt op 27 jun 1811 HRL, 1e huw.afk. zondag 9jun181 voor het huis der Gemeente, ondertrouw 5 jun 1811, 2e afk. 16 jun 1811, zv Petrus D, en Grietje Blok; BS huwafk. en huw 1811; staat in het boek: akten, verklaringen en naamlijst van gepensioneerden te HRL 1826-1893, onder 1827. no. 18, Klaas Blok, ged 24 mrt 1771, staat in dat grootboekno. 5247, deel 6, rente 70 Caroliguldens, is ingeschreven als: G.D.B., samen met Gerrit Maurits Dolleman die als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen bij wijlen zijn huisvrouw Aafke Blok in echt verwekt en Klaas Blok, alle erfgenamen van wijlen Minne en Janneke Schaaf, in leven echtelieden ieder voor 1/3 gedeelte; geb 23 okt 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL, zv Petrus deketh en Grietje Blok
Gerardus Eelkes Eelkoma ged 30 jul 1765 Grote Kerk HRL, zv Eelke Eelkoma en Klaaske Dirks
Gerardus Fredriks Kemmen ged 16 sep 1759 Grote Kerk HRL, zv Fredrik Kemman en Catharina Fraterman
Gerardus Gerbens Landstra geb 27 may 1790, ged 6 jul 1790 Grote Kerk HRL, zv Gerben Gerbens Landstra en Lysbeth Gerardus Althuisius
Gerardus Hendriks Lemans ged 3 apr 1770 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Gerardus Lemans en Hendrikje Wolters Schipper
Gerardus Jarichuis Eelkoma ged 2 sep 1755 Grote Kerk HRL, zv Jarichuis Eelkoma en Idzerda Murrai
Gerardus Jarighuis Eelkema ged 10 jul 1759 Grote Kerk HRL, zv Jarighuis Eelkema en Idzarda van Murray
Gerardus Johannes Michielsz ged 9 nov 1756 Grote Kerk HRL, zv Johannes L. Michielsz en Trijntie Cornelis
Gerardus R Johannes zie: Smidt
Gerardus Reinart Smidt geb 1790 HRL, ovl 24 dec 1837 HRL, ongehuwd, zv Johan Reinhart en Grietje Goverts Vogelzang; BS ovl 1837
Gerben Abes zie: de Vries
Gerben Abes ovl voor 1862, huwt met Trijntje Sasses, kind: Abe Abenga, geb 7 okt 1799 Blija; BS ovl 1861
Gerben Ages ged 1 feb 1757 Grote Kerk HRL, zv Age Klaasses en Leentie Gerbens; Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een duizend Seven honderd Seven en Vijftig den Eerste feb is ged Gerben zv Age Klases en Leentje Gerbens. Afgegeven Op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Gerben Ages zie: Zeilmaker; ontvangt van het gemeentebestuur ter voldoening zijner presbrief ter transportering van militairen, 14 jan 1805: 44 Caroliguldens en 10 stuivers; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 64, 1 mrt 1804
Gerben Ages schipper, van Makkum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft burgereed gepresteerd in handen van pres. burg. Binksma, op wo. 26 mrt 1788. (burgerboek)
Gerben Ages huwt met Pietje Harmens op 29 apr 1810 Midlum, komt van Almenum, wonende te HRL 1805; huw Grote Kerk HRL 1810
Gerben Aljes Woensdag den 9 okt 1799. de Raad der Gemeente extraordinaris Vergadert Zijnde, wierde nog geleezen, eene missive van het departementaal Bestuur van de Eems, Zijnde van deezen Inhoud: Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Ter onzer Vergadering tot het obtineren van Paspoorten vertoond Zijnde drie Certificaten door Ul. ten dien einde afgegeven aan Tjetze Alberts, Popke Minnes en G.A., alle inwoonders van Ul. Stad om ieder een lading Zout naar Campen te transporteren hebben Wij nodig geoordeelt voor en aleer op het Verzoek van de vertooners te disponeren mitz dezen Ulieden berigt te Vragen op Welke Wijze dezelve voornemens Zijn hunne reys derwaarts te doen, en in hoeverre de Verzending van het Zout noodzaaklijk is en teffens ons te adviseren of aan evengemeld Verzoek Zoude Kunnen Werden voldaan. Leeuwarden, den 8 okt 1799, 5e Jr d. B.V. (GAH45)
Gerben Alles Saturdag den 12 okt 1799. de Raad extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Wijders goedgevonden, na Ingenoomen berigt van de Schippers aan het departementaal Bestuur van de Eems, in te Zenden navolgende missive. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Ter beantwoordinge van UWl:missive van den 8sten deezer, is dienende dat de Schippers Tjietze Alberts, Popke Minnes en G.A., aan ons te Kennen gegeeven hebben, voorneemen te Zijn op deeze Wijze de reise met Zout na ''t voormaalig Gewest over IJssel te doen dat Zij met hunne grootere Schepen van hier vaaren over ''s Heeren Veen, na Assen Zijl op de Lende, en van daar het Zout met Kleine Scheepjes Transporteeren na Campen ''t geen alles binnendoor gaat, en vervoerd Word door Zoodaanige Plaatzen, alwaar geen viand is, in hoe verre het Verzenden van dit Zout volstrekt noodzaakelijk is Kunnen of durven Wij niet Strict bepaalen, omdat Wij daar Zelven onkundig van Zijn, maar dit Kunnen Wij UWl: door ondervinding voor eene Zeekere Waarheid opgeeven, dat er bij Continuatie aan gansch Jaar door eene menigte Ladingen Zout, van hier na ''t voormaalig Overijsel Verzonden Worden en dat Zulks Wel het meeste Plaats heeft in het na Jaar, Zooals hier eene bekende Zaak is, dus Zouden Wij Van advijs dat het Verzoek van bovengedagte Schippers, behoorde te Werden geaccordeert, behalven dat Zoo verre dezelve bij ons bekent Zijn en geene Suspicie op haare Perzoonen valt, van eenig Kwaad oogmerk hier bij te hebben. HRL den 12 okt 1799, Ao. 5. (GAH45)
Gerben Andrijs ged 25 apr 1745 Grote Kerk HRL, zv Andrijs Wytses en Pietje Pieters
Gerben Andries vermeld in het nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 183, 20 jaar, ongehuwd, inwonend bij Sijbout Aardenburg, 1 mrt 1804
Gerben Andries weduwe op lijst ingezetenen 5e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (GAH650)
Gerben Andries zie: Wieldraier; wieldraayer 1781-1784, wonende te HRL, kind: Pieter Gerbens geb 1782 HRL; BS ovl 1812; zie ook: G.A. Wieldraier; Jacob Jeremias betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 35:8:8 door de weesjongen G.A. in 1 jaar bij hem verdiend, 15 mei 1762. (GAH1092); president-voogd A. Wybenga bet f. 44:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon door G.A. in 1 jaar verdiend bij Jacob Jeremias, 17 mei 1763. (GAH1093); Jacob Jeremias betaalt aan dito f. 52:0:0 wegens 1 jaar verdiend loon van G.A., 19 mei 1764. (GAH1094); voogden betaalt aan dito f. 63:15:0 bij Jacob Jeremias als stoeldraayersknegt in 1 jaar verdiend, 14 mei 1765. (GAH1095); id. f. 62:10:0 wegens loon van G.A. van mei 1765 tot 11 mrt 1766 verdiend, en f. 16:7:0 als verdienste van Harmen Piekes van 12 mei 1765 tot 11 mrt 1766, bij wijlen Jacob Jeremias als stoeldraayersknegts, 11 mrt 1766. (GAH1096); voogden bet f. 80:0:0 aan dito voor loon door G.A. als stoeldraaiersknegt bij Sietse Martens in 1 jaar verdiend, 16 mei 1767. (GAH1797); id. f. 75:0:0 voor loon door Auke Meinderts bij G.A. als stoeldraaiersknegt verdiend, 1773. (GAH1104); id. f. 72:0:0, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 55:0:0 als wieldraaierknegt, 11 jun 1776. (GAH1107); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:3:0 terzake het repareren van stoelen, kwit. no. 23, 16 nov 1773. (GAH1104); id. f. 3:2:8, kwit. no. 16, 6 dec 1774. (GAH1106); id. f. 7:5:0, kwit. no. 3, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 15:9:0 wegens geleverde stoelen, kwit. no. 21 24 nov 1781. (GAH1112); ontvangt van de rendant f. 140:0:0 terzake het draajen der colommen, met de proppen, stempels enz tdv de nieuwe kerk, ord. no. 13, 13 feb 1775. (GAH1060); id. f. 2:11:0 wegens reparatie van stoelen, quit. no. 53, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 3:17:12, quit. no. 51, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 1:2:0 terzaake geleverde toussel/touffel (?) en bijlstelen quit. no. 70, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 2:8:0 terzaake geleverde sponzen en doekens, quit. no. 54, 30 nov 1790. (GAH1122); ovl voor 1797; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde stoelen, 10 okt 1785: 10 Caroliguldens; id. reparatie aan stoelen, 19 jun 1786: f. 4:9:0; id. 22 jun 1789: f. 14:12:0; id. voor het verstellen van oude stoelen, 30 mei 1787: f. 5:7:0; id. wegens leverantie van gedraaid werk ten dienste van de Stad, 28 jun 1790: 3 Caroliguldens en 14 stuivers; id. wegens wieldraaien, 12 jan 1781: 5 Caroliguldens en 10 stuivers; id. verdiend arbeidsloon en geleverde materialen ten dienste van de vuurtoren, 15 apr 1784: 7 Caroliguldens en 10 stuivers; id. voor een geleverde form van 17 duim ten dienste van de nieuwe draaibrug, 4okt17 83: 10 Caroliguldens; id. voor het draaien van 5 balusters op de Havenburg, 21 apr 1784: 7 Caroliguldens en 10 stuivers; id. wegens het maken van pilasters ten dienste van de Zeewerken 29 dec 1792: f. 12:0:0; id. weduwe levert clossen, 4 jan 1797: 40 Cargld id. geleverde 5 eeken pylaars tot de zeewerken, 2 nov 1795: 22-10 :0; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 7:5:0 wegens repareren van stoelen in het Weeshuis, 25 nov 1779, kwit. no. 3. (GAH1110); president-voogd Videlius betaalt f. 27:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen G.A. in 1 jaar verdiend, 19 mei 1761. (GAH1091); mede-weesvoogd Dreyer betaalt f. 20:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen G.A. met stoeldraaien bij Jacob Jeremias verdiend, 20 mei 1760. (GAH1089); door de voogden van het Stadsweeshuis voor loon van G.A. als stoeldraayersknecht bij Sietse Martens in ??n jaar verdiend f. 80:0:0, 17 mei 1767, (kinderverdiensten). (GAH1097)
Gerben Andries ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 100:12:0 terzaake geleverde 4 ton boter met 44 ton overwicht, 30 sep 1785, quit. no. 5. (GAH1117)
Gerben Andries huwt met Grietje Harmanus Mulders, beide van HRL, geproclam; de 28 Ap: en de 5 en getrout de 12 mei 1771; kind: Hermanus Gerbens, geb 20 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Gerbens, geb 4 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk; kind: Pieter Gerbens, geb 2 nov 1782, ged 22 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Gerbens, ged 26 jan 1772 Grote Kerk HRL
Gerben Andries Roelof Pieters ende Neeltje Andries, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.A., de broeder, 22 dec 1792; ondertrouw HRL
Gerben Anderies ovl 20 okt 1794 HRL, oud 49 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 13, nr. 45; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Gerben Annes zie: Bosma
Gerben Arjens ovl 1 feb 1733 HRL; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar in-teresse van 700 Caroliguldens, 4 mei 1731: f. 66:10:0 (GAH283); id. 10 apr 1732 (GAH283); id. 6 mei 1732 (GAH283); gemeentebestuur betaalt aan de erven van G.A. terzake 296 dagen lijfrente op zijn versterfdag verschenen, met nog f. 2:10:0 voor het opbrengen van de constitutiebrief, 16 feb 1733: f. 56:11:8 (GAH283); op 1 feb 1733 is ovl G.A. op wiens lijf stond 700 Caroliguldens kapitaal volgens constitutiebrief van 10 apr 1730 waardoor de Stad jaarlijks profiteert f. 66:10:0 (GAH283)
Gerben Arjes G.A. van Almenum en Tietje Harmens van Midlum, zijnde de aangaaf geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 14 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL
Gerben Atis Pieter Aris ende Rikjen Gerbens, beide van HRL, huw.aang. 9 Aprillis 1735 HRL, komende voor de bruid G.A., desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735; Jouke Douwes van Sexbierum ende Arjaantje Gerbens van HRL, huw.aang. 6 nov 1734 HRL, komende wegens de bruyd desselfs vaeder G. Ates, en vertoonde de bruydegom attestatie van desselfs vaeder
Gerben Ates ontvangt van het gemeentebestuur terzake leverantie van 9 schouw en 20 korven turf ''t schouw tegen f. 7:5:0 ten dienste van de kosterij, 13 aug 1734: f. 68:17:8 (GAH283)
Gerben Adses ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van 5 schouw turf in de kosterij, 3 sep 1729: f. 36:14:0 (GAH283); id. aan de Kleine Kerk, 13 sep 1729: f. 22:0:0 (GAH283)
Gerben Aukes zie: de Groen, Vlieger
Gerben Aukes ged 27 okt 1771 Grote Kerk HRL, zv Auke Gerbens en Foekje Wopkes
Gerben Aukes G.A. en Vroukje Lieuwes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 jul 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Trijntje Gerbens, geb 6 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Gerbens, geb 5 mrt 1793, ged 30 apr 1793 Grote Kerk HRL; kinderen: Lieuwe Gerbens en IJtje Gerbens, geb 25 jul 1787, ged 21 aug 1787 Grote Kerk HRL
Gerben Aukes Johan Heinrich Christoffel Jonas Rooy ende Wilhelmina Dhamen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.A., goede bekende, 16 may 1789; ondertrouw HRL
Gerben Bloemhof huwt met Martje Jans, kind: Geertruida/Truike Gerbens B., geb 1770 HRL; BS ovl 1832; kind: Truyke Gerbens Bloemhof, ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL
Gerben Bolta huwt met Catharina de Jong, kind: Agatha B., geb 1761 Almenum; BS ovl 1847
Gerben Dirks zie: IJpma
Gerben Dirks G.D. ende Harmke Johannes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Warner Jacobs, 11 Jan 1749; huwt met Harmke Johannis, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 jan 1749 en den 2 Febr. getrouwt
Gerben Dokter mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 31 mrt 1726 Vrouwenparochie, ovl 19 aug 1811 Vrouwenparochie, huwt met Trijntje Jacobs Beidschat op 26 nov 1758 Vrouwenparochie, landbouwer, eig. huis ''Kuyk'' gemeente-ontvanger, volmacht Bildtpollen kerkvoogd 1756-1787, eerste dijkvolmacht Bildtpolder 1763; gen. Dokter
Gerben Douwes ged 27 aug 1754 Grote Kerk HRL, zv Douwe Claasen en Aafke Sipkes
Gerben Aebes zie: Kramer
Gerben Edses turfschipper 1740-1745
Gerben Edsgers ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 10 schouw turf aan de beide kerken 7 Caroliguldens het schouw, 23 aug 1740: f. 70:0:0; id. f. 66:4:0 het arbeidsloon daaronder begrepen, 4 aug 1731 (GAH283); id. voor 7 schouw turf, 2 sep 1730: f. 56:0:0 (GAH283); id. 17 jul 1732: f. 69:15:0 (GAH283); id. 10 1/2 schouw turf, 3 sep 1738: f. 84:0:0 (GAH283); id. aan de kosterij van de Kleine Kerk, alsmede dragen, loegen en meten, 5 aug 1741: f. 30:11:0; id. 4 schouw turf, sep 1745: 27 Caroliguldens; id. 9 schouw turf, 11 aug 1735: f. 83:5:0 (GAH283); id. 11 schouw turf, 7aug17 36: f. 93:10:0 (GAH283); id. 6 1/2 schouw aan de kosterij, 27 jul 1741: 48 Caroliguldens en 15 stuivers, (geen boeknr. vermeld); id. 3 aug 1729: f. 36:14:0 (GAH283); id. 10 1/2 schouw, 10 aug 1737: f. 81:7:8 (GAH283); id. 9 1/2 schouw aan de beide kerken, f. 5:10:0 het schouw, 7 aug 1744: 52 -5:0; id. 6 schouw aan de Grote Kerk, met dragen, loegen en meten, drinken en opzichtersgeld, 25 aug 1745: f. 50:8:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis voor levering van 9 schouw en 21 korven turf in het Weeshuis, 20 aug 1734, kwit. no. 7: f. 61:15:0 (GAH1065); id. 6 schouw en 38 korven, 15 aug 1736, kwit. no. 10: f. 41:14:0 (GAH1066); id. f. 21:6:0 voor 3 schouw en 2 korven turf ten behoeve van het Weeshuis, 10 aug 1737, kwit. no. 3 (GAH1067); id. f. 37:19:0 wegens 6 schouw en 13 korven turf ten behoeve van het Weeshuis, 6 sep 1738, kwit. no. 8 (GAH1068); id. f. 22:1:0 wegens 3 schouw turf, kwit. no. 5 (GAH1069); id. f. 28:0:0 terzake 4 schouw turf, 23 aug 1740, kwit. no. 5 (GAH1070); id. f. 21:15:0 wegens 3 schouw en 22 korven, 4 aug 1741, kwit. no. 3 (GAH1071); id. f. 18:7:0 wegens 3 schouw , 14 sep 1741, kwit. no. 7 (GAH1071)
Gerben Eekma ovl voor 1835 Sneek, huwt met Trijntje Stapert, kinderen: Sjoerdtje E, geb 1791 Sneek, Aurelia E, geb ... ; BS huw 1834, ovl 1843
Gerben Entes huwt met Ymkjen Aedes, kinderen: Hyke en Aede Gerbens, zijn geb het eerstgenoemde kind, den 30 okt 1776, en het laatst genoemde den 7 jun 1780, ged 20 jun 1780
Gerben Faber huwt met Sjouwkje ... , kind: Tjitske Cornelis F, geb 1782 HRL; BS ovl 1848
Gerben Focker van Almenum, huwt met Trijntie Hanses de Jong van Midlum, geproclameerd de 15-23 en getrout met attestasie de 29 mrt 1761
Gerben Folkerts woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerben Folkerts Anthoon Albrechts Duboa ende Antje Mulder, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.F., goede bekende, 19 dec 1795; ondertrouw HRL
Gerben Geeles ontvangt van het gemeentebestuur verdiend arbeidsloon van het maken en repareren van krodenwielen etc., 2 jun 1762: 30 Caroliguldens en 7 stuivers; (geen boeknr. vermeld)
Gerben Gales van Scharnegoutum, huwt met Pijtie Alberts van HRL, geproclameert den 11-18 en getrout met attestasie den 25 mei 1755; kind: Gale Gerbens, ged 13 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Albert Gerbens, ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL; kind: Beitske Gerbens, ged 30 mei 1756 Grote Kerk HRL
Gerben Geerts geb 25 nov 1774, ged 8 dec 1774 Grote Kerk HRL, zv Geert Heeres en Simontje Leenderts
Gerben Gerbens zie: Kingma
Gerben Germens ovl voor 1813, huwt met Trijntje Herkes; BS ovl 1812
Gerben Gerrits ged 2 may 1751 Westerkerk HRL, zv Gerrit Gerrits en Namkjen Gerbens
Gerben Gerrits Sikke Jansen ende Japke Douwes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd G.G. deselvs aengetroude neeff, 15 Apr 1747; Willem van Cassel ende Wickjen Pijtters beyde van HRL, koo- mende weegens de bruyd desselfs oom G.G., 7 Oct 1747
Gerben de Groot G. d. G. eigenaar van perceel nr. 409 te HRL, slagter, woonplaats HRL, legger nr. 252, stal, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van percelen nrs. 412 en 413, slagter, woonplaats HRL, legger nr. 252, resp. plaisiertuin, en huis, resp. 330 en 42 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen resp. nihil en 15. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. 36)
Gerben Hanses huwt met Berber Klazes Hoekstra, wonende te o. a. te HRL; GJ. Walsweer
Gerben Harmens geb 15 mrt 1787, ged 3 apr 1787 Grote Kerk HRL, zv Harmen Gerbens en Trijntje Jans
Gerben Hayes zie: Tichelaar
Gerben Heeres huwt met Bottje Martens, sijn geproclameert den 29 May en 6-12 jun en getrouwt den 19 dito 1740; G.H. van HRL. ende Bottie Martens aldaar, koomende voor de Bruit selve en vertoonde een attestatie dat haar vader vermits in consentheit hier in niet (?), 28 may 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Heere Gerbens, ged 29 aug 1741 Grote Kerk HRL
Gerben Heeres huwt met Lijsbeth Jans, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 apr en getrout de 6 mei 1764
Gerben Heens begraven Groot Kerkhof, regel 23, nr. 23, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Gerben Hendriks zie: Meyer
Gerben Hendriks huwt met Tjitske Pijters, kind: Hendrik Gerbens, ged 24 mrt 1767 Grote Kerk HRL
Gerben Hendriks huwt met Martje Jans, kind: Hendrik Gerbens, geb 17 nov 1774, ged 29 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Gerbens, geb 5 jan 1776, ged 16 jan 1776 Grote kerk HRL
Gerben Hendriks zie: Bregtje Tjeerds; G.H. en Bregtje Tjeerds, beide van HRL, laatst geproclameert 22 mei 1774, en getrouwd 23 mei 1774, 2de Pinxsterdag; hu Grote Kerk ha; kind: Tjeerd Gerbens, geb 4 jan 1775, ged 31 jan 1775 Grote Kerk HRL
Gerben Hendriks huwt met IJttie Hanses, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 okt 1764
Gerben Hillebrands zie: Terpstra
Gerben Jacobs zie: Faber, van der Linden, Velthuis
Gerben Jacobs ged 25 okt 1742 Grote Kerk HRL, zv Jacob Jansen en Janke Gerbens
Gerben Jacobs ged 22au1752 Grote Kerk HRL, zv Jacob Gerbens en Sjoertje Folkerts
Gerben Jacobs ged 29 sep 1757 Westerkerk HRL, zv Jacob Jacobs en Grietie Gerbens; ged 22 jan 1756 Westerkerk HRL, zv Jacob Jacobs en Grietie Gerbens
Gerben Jacobs G.J. ende Henderina Hendriks, beyde van HRL, komende weegens de bruid Claes Beernts, 3 May 1749; huwt met Henderina Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 May 1749 en doen ook getrouwd in de Westerkerk
Gerben Jans zie: Aukes, Bleeker, eyzenga, Fluitman, Klamstra, de Leeuw, Reidsma, 2x
Gerben Jans Egte man in ''t Wortelstratje, ged 15 apr 1768 In de Grote Kerk HRL; op belijdenisse des Geloofs
Gerben Jans huwt met Maayke Minnes, kind: Maayke Gerbens, geb 16 sep 1773, ged 14 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Gerbens, ged 16 aug 1763 Grote Kerk HRL; kind: Minne Gerbens, ged 12 feb 1765 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerbens, ged 8 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Gerbens, ged 15 nov 1768 Grote Kerk HRL
Gerben Jansen woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; (komt 2x voor)
Gerben Jansen woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; (komt 2x voor)
Gerben Jansen G.J. en Trijntje Herkes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 aug 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Tryntje Gerbens, geb 21 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL
Gerben Jans G.J. en Klaaske Freerks, beide van HRL, laatst geproclameert 2 nov 1777 HRL, en getrouwd 4 nov 1777; kind: Hylkje Gerbens, geb 29 nov 1786, ged 19 dec 1786 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en tagtig den negen en twintigste nov is geb Hielkje dogter van G.J. en Claaske Freerks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 May 1816
Gerben Jans begraven Groot Kerkhof, regel 23, nr. 25, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Gerben Jans geb 1786 ... , ovl 24 sep 1811 HRL. in het keizerlijk hospitaal der Marine; BS ovl 1811
Gerben Jansen huwt met Trijntje Wouters, beyde van HRL, sijn geproclameert den 19-26 jul en den 2 aug 1739 en doe ook getrouwt; G.J. ende Trijntie Wouters beide van HRL, komende voor de Bruit desselfs vader Wouter Arents, en vertoonde de bruidegom attestatie van sijn vader tot consent in deesen, 18 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Jan Gerbens, ged 21 feb 1747 Grote Kerk HRL; kind: Wouter Gerbens, ged 21 apr 1744 Grote Kerk HRL; kind: Jan Gerbens, ged 5 mrt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Gerbens, ged 6 feb 1742 Grote Kerk HRL; kind: Wouter Gerbens, ged 28 jun 1740 Grote Kerk HRL
Gerben Jelmers ovl 13 okt 1727 HRL, old 68 jaeren
Gerben Jeltes zie: Hilwerda; (2x)
Gerben Jeltes G.J. van Midlum en Simontje Alberts van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 27 nov 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en getrouwd ten zelfden dage volgens vertoonde attestatie
Gerben Johannes zie: Brinksma, Koop
Gerben Johannis ende Fokkie Andrijs, beyde van HRL, huw.aang. 5 dec 1733 HRL, Comende voor de bruid ... (onleesbaar Andrijs, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Gerben Johannis ged 25 aug 1744 Grote Kerk HRL, zv Johannis Jacobs en Hinke Gerbens
Gerben Johannes Geeft UEd:Achtb met schuldige eerbied te kennen G.J. borger alhier ter Stede, dat door ''t overlyden van Teunis Wouters desselvs bedieninge als turfdrager is komen te vaceren, waar mede den supplnt hem gaarne souDe sien vereerd, addresserende sig derhalven tot UEd:Achtb:gedienstig versoekende UEd:Achtb:gelieven hem in plaats van w:Teunis Wouters aan te stellen tot ordris turfdrager binnen dese Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, quo facto etc:(was get) S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits desen de supplnt G.J. tot mede ordris turfdrager dezer Stede op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheyd, Actum den 18 okt 1751 (was get) Lourens Tabes, (onder stonde) Ter ordtie van de Magistr. (get:) M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; den 18 okt 1751 heeft G.J. den Eed van getrouwigheid als ordris turfdrager gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. L: Tabes. In kennisse van my secretaris (get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie op 21 aug 1752 over op Hendrik Cramer zie aldaar; kan ook de andere Gerben Johannes zijn; zie hieronder. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Gerben Johannes Geeft UEd:Achtb:met Verschuldigde Eerbied te kennen G.J. burger alhier ter steede, hoe dat door het overlijden van Feyke Hoytes een turfdragersplaets is koomen te Vaceeren, waer meede de supplnt seer gaerne soude zijn vereerd ten dien einde sig addresseerende aen de taefel van UEd:Achtb:met ootmoedigh versoek UEd:Achtb:gelieven hem G.J. aen te stellen (:in plaetse van de overleedene Feitze Hoytes:)tot meede ordris Turfdrager binnen deese Stad, op lasten, pligten en profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, quo facto etx:(:onder stonde:) Requisitus /:get:/R:J:de Swart gesw:Clercq; (:In margine Stonde:); de Magistraat accordeerende het versoek, nomineert en eligeert mits deesen G.J. tot meede ordris turfdraeger binnen deese stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheidt. Actum den 21 dec 1750 (:was get:) Hendr:Wassenaar, /:onder stonde:/ Ter Ordtie van de Magistr. (:get:), M:V:Idsinga; (:Lager Stonde:); Jus jurandum praestitit coram praeside Wassenaar den 21 dec 1750 (:onder stonde:), In kennisse van mij secretaris /:was get:) M: V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie op 21 aug 1752 over op Hendrik Cramer zie aldaar; kan ook de andere Gerben Johannes zijn; zie hierboven. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Gerben Johannes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:17:0 voor geleverde gereed-schappen, ord. no. 10, 11 nov 1777. (GAH1108)
Gerben Johannes ontvangt lijfrente 1754-1765
Gerben de Jong geb 1777 Grouw, ovl 18/19 okt 1838 HRL, ''den nagt van den achttienden op den negentienden der maand okt dezes jaars aan het strand der zee alhier verdronken en alzoo is overleeden'', (6 mensen tegelijk verdronken), schipper, zv Sjoerd Blij en Sijtske Jelles; BS ovl 1838
Gerben Jurjens ged 21 aug 1770 Grote Kerk HRL, zv Jurjen Alles en Wytske IJdes
Gerben Klases zie: Wielinga
Gerben Claasen ovl voor 1815; id. van wijk B-149, gebruiker is Matt. Heuffer wed., 1814. (GAH204); wed. G.K. eigenaar en gebruiker van wijk E-093, groenteverkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk F-207, gebruikers zijn Magnus Severin vrouw, Pietje Hanenburg, 1814. (GAH204)
Gerben Coenes ontvangt van het gemeentebestuur wegens het leveren van een schouw turf in de Grote Kerk, 8 apr 1754: 7 Caroliguldens en 10 stuivers; id. 2 schouw 6 Caroliguldens en 10 stuivers het schouw, aan de kosterij van de Grote Kerk, 15 mrt 1763: 13 Caroliguldens
Gerben Koop geb 1806 Surhuizum, ovl 10 nov 1879 HRL, hm ... , turfschipper, wonende te te Marum 1879, zv Johannes K, en ... ; BS ovl 1879
Gerben Cornelis ged 26 jun 1759 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Gerbens en Tjerkie Aukes
Gerben Cornelis ovl voor 1731; wed. bet f. 56:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van 8 pondematen lant leggende om Zuyd oost van HRL, weegens 1 jaar huyr 13 jun 1730. (GAH1060); id. f. 39:4:0 voor dito, 13 jun 1730. (GAH1060); id. f. 32:10:0 weegens 6 pondematen lant leggende om Zuyd oost van HRL:sijnde 1 jaar huyr, 13 jun 1730. (GAH1060); id. f. 30:16:0 wegens 1 jaar huys van 5 pondematen lant leggende mede om Zuyd oost van HRL, 13 jun 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:5:0 weegens soetemelk door haar aan ''t Weeshuys geleevert, ord. no. 5, 6 jun 1730. (GAH1060); weduwe G.C. betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 56:0:0 terzake 1 jaar huur van 8 pondematen land leggende om zuidoost van HRL, 20 mei 1734 (GAH1064); id. voor 8 andere pondematen, 20 mei 1734: f. 39:4:0 (GAH1064); id. 1 jaar huur van 6 pondematen leggende om de zuidoost van HRL, 20 mei 1734: f. 32:10:0 (GAH1064); id. 1 jaar huur van 5 pondematen leggende om de zuidoost van HRL, 20 mei 1734: f. 30:16:0 (GAH1064)
Gerben Kramer geb 1797 Suawoude, ovl 17 sep 1846 HRL, huwt met Japikje Romein, zv Aebe K, en Tjietje ... ; BS ovl 1846; 1857 overlijdens
Gerben Lenses ged 20 feb 1741 Grote Kerk HRL, zv Lens Gerrits en Antje Harmens
Gerben Lieuwes geb 28 okt 1778, ged 8 nov 1778 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Jaspers en Atje Gerbens
Gerben Lieuwes geb 29 mei 1800 HRL, zv Lieuwe Sipkes en Grietje Tabes
Gerben Meyer zie ook: Geermen Meyer; geb 2 jun 1793 HRL, ovl 9 apr 1860 HRL, huwt met Dieuwke Wiersma op 13 jul 1815 HRL, huw.afk. 18 en 25 jun 1815, timmerman in 1851, N.H., huw get. bij P. Mulder en E. Meyer, broer bruid. 1816, id. bij K. Trompetter en W. Meyer, broeder bruid. 1817, id. bij J.P. Metzelaar en F.B. Braammeyer, zv Hendrik M, en Anna Gerbens Postma; BS geb 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1819, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-202; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-172; VT1839; G.M. eigenaar van perceel nr. 1270 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 447, huis en erf, 85 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Gerben Nankes zie: Bakker
Gerben Oebles huwt met Lutske Nolles, kind: Otte Gerbens, geb 16 aug 1783, ged 30 sep 1783 Grote Kerk HRL
Gerben Oenes zie: Advokaat
Gerben Oepkes ovl Leeuwarden voor 1834, huwt met Aukje Sijbrens, kind: Sijbren Gerbens Dijkstra, geb ... ; BS huw 1833
Gerben Pausma huwt met Elisabeth de Jong, kind: Anna P, geb 1756 HRL; BS ovl 1846
Gerben Piekema huwt met Fettje Kramer, kind: Fokje P, geb 19 okt 1794 Workum; BS ovl 1885
Gerben Pieters ged 8 sep 1740 Westerkerk HRL, zv Pieter Aris en Rigtsje Gerbens
Gerben Pieters ged 12 sep 1752 Grote Kerk HRL, zv Pieter Doekes en Aukjen Gerbens
Gerben Pieters zie: Kussendrager; ovl in dec 1758; zijn funktie als kussendrager wordt op 11 dec 1758 overgenomen door Albert Bruining en op 27 dec 1758 wordt als substituit kussendrager aangesteld Evert Goslings; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Gerben Pieters G.P. van Dongjum en Eelkje Johannes van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 11 mei 1777 HRL, en ook in den echten Staat bij ons bevestigd, na vertoonde adtestatie van Dongjum, 4 may 1777, getekend J. Scrincrius, v. d. m. en A. Without, schooldienaar
Gerben Pieters G.P. ende Joosje Oeges, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Caspers, deszelfs neef, 1 okt 1791; ondertrouw HRL; G.P. en Joosje Oeges, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 16 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Johannes Caspers en Geertje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder G.P., 28 dec 1805; ondertrouw HRL
Gerben Pieters ged 10 apr 1742 Grote Kerk HRL, zv Pieter Sjoerdts en Gerbrantje Gerbens; geb 1743 ... , ovl 14 jan 1812 HRL, wonende te op ''t Groot Kerkhof, ovl wijk G-099, kinderen: Feyke Gerbens, wonende te HRL. 1812, Sijdske Gerbens, Pieter Gerbens, wonende te Woerden 1812, zv Pieter Gerbens en Sjoukje Jochems; BS ovl 1812
Gerben Pieters huwt met Sjoukie Reins, (mogelijk Sjoukje Lens; zie onder), beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 nov 1768 in de Westerkerk; kind: Sijtske Gerbens, geb 30 aug 1773, ged 7 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Gerbens, geb 5 apr 1784, ged 11 may 1784 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerbens, ged 7 nov 1769 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerbens, ged 11 dec 1770 Grote Kerk HRL
Gerben Pieters huwt met Sjouwkje Lens, kind: Teekje Gerbens, geb 20 feb 1777, ged 4 mrt 1777 Grote Kerk HRL, moeder mogelijk Sjouwkje Reins; (zie boven)
Gerben Plat huwt met Grietje ... , kind: Tjerk Gerbens P, geb 1757 St. Jacob; BS geb 1829
Gerben Reidsma geb 19 jan 1806 HRL, ovl voor 1812, ged 9 feb 1806 HRL, zv Jan Klases R, en Tjitske Gerbens; dopen Grote Kerk HRL 1806
Gerben Rienks zie: Bouritius
Gerben Roelofs zie: Schoef
Gerben Romkes geb 27 mei 1780, ged 25 jun 1780 Grote Kerk HRL, zv Romke Johannes en Pietje Gerbens
Gerben Sietses houthandelaar, wonende te Stavoren 1805
Gerben Sybrens huwt met Hinke Pijters, beide van HRL, geproclameert den 22-29 decem: 1754 en getrout den 5 jan 1755
Gerben Sybrens zie: Dijkstra
Gerben Simons zie: Tigchelaar
Gerben Sipkes Geeft met Eerbied te kennen G.S. vrijgezel binnen deze Stad dat door ''t overlijden van Tjalling Sopingius in leven Koster van de grote kerk alhier die functie is komen te vaceren; waer meede den Supplnt hem gaarne Soude Zien vereerd; Addresseert hem ten dien einde tot UEd Achtb gedienstig versoekende dezelve gelieven hem Supplnt aan te Stellen tot koster van de groote kerk binnen deze Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe Staende quo facto etc:/was get:/S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraet accorderende het versoek nomineert en Stelt mits deesen den Supplnt:G.S. tot koster van de groote kerk op lasten pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 16 jun 1753. /was get: Harms Siccama onderstonde Ter Ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heeden den 17 jun 1753 heeft G.S. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr H:Siccama In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Gerben Sjierks zie: Dijkstra
Gerben Sjoerds zie: de Jong
Gerben Stoffels remonstreerd met eerbied G.S. mede gesworen Sackedrager binnen dese Stad, dat den suplt. seer genegen was die bedieninge over te transporteren, op de persoon van Pijters Gerrits, mede alhier woonachtigh en synde een jong man daar toe seer bequaem die sulks ook is begerende, en dewyle niet vermag te geschieden sonder en goedkeuringe van Ued. Agtbaarheden addresseren met ootmoedig versoek ten einde haer Agtbaarheden in dit transport en respe. overdragte gunstelijk gelieven te accorderen en dien te neffens de persoon van Pyter Gerrits in des suplts. plaets tot mede ord. ris Sackedrager van dese Stad aen te stellen op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daer toe staende en aenbehorende quo facto etc. was vertekend, H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraat accordeert het versoek ten requeste gemelt eligeert mits desen de persoon van Pyter Gerrits tot mede ord. ris gesworen korendrager binnen dese Stad op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daer toe staende mits doende den eed in handen van de pres. burg. deses Stads, actum den 26 Sept. 1731, was vertekend Joost Agema, ter ordtie van de Magistraat, M. van Idsinga; Nog Stonde; Op heden den 26 Sept. 1731 heeft Pyter Gerrits den eed als ord. ris Corendrager deser Steede gepresteert in handen van de president burg. Agema, in kennisse van my secr., was vertekend, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Gerben Tites ovl HRL. voor 1834, huwt met Lieske Lieuwes, kind: Nankje Germens, geb 1771 ... ; BS huw 1833
Gerben Tjeerds geb 30 okt 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Douwes en Sijtske Rinses
Gerben Tjeerds zie ook: de Vries; gebruiker van wijk D-148, varensgesel; eigenaar is Rinse van Bergum erven, 1814. (GAH204); huwt met Stijntje Harmens, kind: Wytske Gerbens, geb 5 may 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL
Gerben Tjommes zie: Eekma Stam
Gerben Trogsma huwt met Grietje de Jong, kind: Johannes T, geb 1810 Sneek; BS ovl 1887
Gerben Velthuis geb 26 aug 1802 Franeker, ovl 22 sep 1863 HRL, huwt met Getje/Geertje vd Werf, schoenmaker, Rooms Katholiek, ovl wijk E-151, zv Jacob V, en Foekje Dirks; BS ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk E-182; oud 37 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk E-151; VT1839
Gerben Wybes geb 9 dec 1788, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL, zv Wybe Sekeles en Trijntje Gerbens
Gerben Wybrens zie: Vellinga
Gerben Wybrens woont in 2e quartier, huisno. 157, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1803. (GAH650)
Gerben Wiggeles G.W. ende Lijsbert Feddriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef Theunis Rimmerts, 7 dec 1748; huwt met Elisabeth Fedderiks, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 desemb 1749 en doen ook getrouwt, kind: Wilhelmina Gerbens, geb 1757 HRL; DTB N.H. HRL. 1748, BS ovl 1829; kind: Willemina Catharina Gerbens, ged 20 mrt 1759 Grote Kerk HRL
Gerben Wouters van Almenum, huwt met IJttie IJsbrands, van HRL, geproclameerd de 19-26 mei en getrout de 2 jun 1771; kind: Wouter Gerbens, geb 12 apr 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Nanck Gerbens, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL; Hendrik Christiaans ende Grietje Berends, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.W., deszelfs steevader, 26 jul 1794
Gerben Yedes slatter in 1756
Gerben IJmkes ovl voor 1830, huwt met Dieuwke Gerbens, kind: IJfke Gerbens, geb ... ; BS huw 1829
Gerben IJntes zie: de Vries
Gerben Abes de Vries geb 1784 St. Jacob, ovl 1 sep 1825 HRL, huwt met Hiske Lieuwes op 14 jul 1814 HRL, bakkersknecht, huw.afk. 3 en 10 jul 1814, huw.get. bij H.S. vd Laan en E.H. Holmans, 1817, pakhuisknecht in 1825 HRL, vlgs ovlakte vrouw 2 kinderen, zv Abe Gerbens en Anderske Anders; BS huw 1814, huw 1817, ovl 1825
Gerben Ages Zeilmaker geb 1757 HRL, ovl 8 sep 1834 HRL, huwt met Hijlkje Harmens, ook huwt met IJnskje Pieters Nieuw op 25 mei 1815 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, zeilmakersknecht in 1825, wonende te wijk E-164 in 1812, huw.get. bij M.H. van Dijk en J.J. Wijngaarden, 1815, id. bij B.J. Groen en R.A. Mol neef bruidegom, 1816, id. bij L.J. Dijkstra en H.J. Wijngaarden, steevdr bruid. 1817, id. bij W.L. Westerbaan en G.P. Plas, 1818, zv Age Klases Z, en Leentje Gerbens; BS ovl 1812; 1815 huwelijken, huw 1816, huw 1817, huw 1818, ovl 1825, ovl 1834; lijst ingezetenen 8e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (GAH650); G.A.Z., zeilemakersknegt, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bernardus Berend Koopman, varendsgezel, wonende te HRL
Gerben Andries de Leeuw G.A. d. L., werkman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Akte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Teunis Bos, werkman, wonende te HRL. (Ondertekend als Gerbrandus d. L. ); Gerbrandus d. L., geb 1790 ... , huwt met Margaretha Harmens op 26 nov 1812 HRL, huw.afk. 1 en 8 nov 1812 HRL. voor de hoofddeur van het gemeentehuis zv Jan dL, en Hijke Bolta; BS huw 1812; gebruiker van wijk F-175, medegebruiker is Hendrik Eebeles, sjouwer, eigenaar is T.S. Stephanij erven, 1814. (GAH204)
Gerben Andries Posthuma huwt met Grietje Hermanus Mulder, kinderen: Pietje Gerbens P, geb 1772 HRL, Neeltje Gerbens P, geb 7 nov 1785 HRL; BS ovl 1858; 1869 overlijdens
Gerben Andries Wieldraier zie ook: Gerben Andries; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:16:0 tersake gemaakte en geleverde stoelen, kwit. no. 29, 25 nov 1783. (GAH1114)
Gerben Annes Bosma geb 12 jul 1805 Noordwolde, ovl 2 jul 1880 HRL, 1e huwt met Fokeltje Hendriks Zein op 13 mei 1830 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Johanna Sijtzes Hoog op 12 mei 1837 HRL, 3e huwt met Antje Postma op 21 mrt 1839 HRL, N.H., molenmakersknecht in 1851, N.H., werkman in 1835, A 8 sep 1851 Almenum, stoker in een stoomhoutzaagmolen in 1870, zv Anne Gerbens B, en Antje Kleizen; BS huw 1830, ovl 1835, huw 1837, ovl 1838, huw 1839, ovl 1870, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk D-112, wijk G-324, 256, 347; oud 34 jaar, geb Noordwolde en wonende te HRL. 1839, molenaarsknecht, wijk H-001; VT1839
Gerben Aukes de Groen ovl 2 jan 1794 HRL, huwt met Frouwkje Lieuwes, in leven zeeman, kinderen: Lieuwe Gerbens G, geb 1794 HRL, Sietske Cornelis, geb 1773 ... ; BS ovl 1822; 1833 huwelijken, ovl 1837; bij ovl 37 jaar; invent. HRL. nr. 320
Gerben Aukes Vlieger geb 1774 HRL, ovl 4 sep 1812 HRL; wijk F-085, werkman; BS ovl 1812
Gerben Dirks IJpma ovl voor 1844, huwt met Sijtske Tjeerds Smid. komt in geen enkel register voor, ook niet in wijk H-029; BS huw 1843, bev.reg. HRL 1851 wijk H-029
Gerben Eekma Stam geb 1811 Sneek, huwt met Antje Bakker op 2 mei 1834 HRL, med. doctor en vroedmeester, wonende te Franeker, laatst te Bolsward, zv Tjomme S, en Aurelia Eekma; BS huw 1834
Gerben Freriks van Lint geb 13 mrt 1789, ged 29 mrt 1789 Grote Kerk HRL, zv Frerik van Lint en Haukje Gerbens
Gerben Gerbens Kingma huwt met Aukje Rinses, kind: Gerbentje Gerbens K, geb 1790 Workum; BS huw 1814, ovl 1837
Gerben Gerbens Landstra huwt met Lysbeth Gerhardus Althuisius, kind: Gerhardus Gerbens Landstra, geb 1 sep 1788, ged 7 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Gerardus Gerbens Landstra, geb 27 may 1790, ged 6 jul 1790 Grote Kerk HRL
Gerben Hayes Tichelaar geb 23 sep 1797 HRL, ged 25 mei 1800, N.H., ovl 6 apr 1855 HRL, huwt met Pietje IJebs vd Werf op 13 jun 1819 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, werkman, N.H., zv Haaye Gerbens en Idske Reints; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1819, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-170; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, arbeider, wijk A-168; VT1839
Gerben Hillebrands Terpstra ovl 14 jan 1815 Leeuwarden, huwt met Lolkje Joosten, kalkbrandersknecht te Leeuwarden 1828, kind: Joseph Gerbens T, geb 1787 Franeker; BS huw 1828, ovl 1829
Gerben Jacobs Faber geb 1796 Oosterbierum, 1e huwt met Jekke Pieters Heistra, 2e huwt met Tjaltje Allerts Wiersma op 11 jun 1829 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei HRL en Minnertsga, boer, wonende te Almenum, zv Jacob Jans en Beitske Gerbens; BS huw 1829
Gerben Jacobs van der Linde geb 25 may 1810, ged 5 jun 1810 Grote Kerk HRL, zv Jacob van der Linde en Truike Gerbens
Gerben Jans Aukes huwt met Popkjen Hijlkes Tromp, mastmaker, wonende te Woudsend; BS huw 1839
Gerben Jans Bleeker ovl voor 1828, huwt met Grietje Jans, kind: Adriaantje Gerbens B, geb . BS huw 1827
Gerben Jans eyzenga ovl voor 1854, huwt met Marijke Edgers, kind: Klaas Gerbens E, geb 1811 Warga; BS huw 1853
Gerben Jans Fluitman geb 1803 Gaast, ovl 22 dec 1847 HRL, huwt met Sietske Eeltjes Rispens op 4 jun 1829 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1829, wonende te HRL, panbakkersknecht, zv Jan Gerbens F, en Geertje Johannes Houstra; BS huw 1829 1847 overlijdens, ovl 1850; oud 35 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, pannebakker, wijk E-230; VT1839
Gerben Jans Reidsma geb 17 dec 1811 HRL, zv Jan Klaasen R, en Tjietske Gerbens; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; geb 17 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Jan K. Reidsma en Tjietske Gerbens
Gerben Jansen Clamstra huwt met Mayke Minnes, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 nov 1762
Gerben Jeltes Hilverda geb 1762 ... , ovl 21 mrt 1815 HRL, huwt met Symontje Alberts Stinstra, kinderen: Albert Gerbens H, geb 2 okt 1793 Almenum, Jelte Gerbens H, geb 1800 Midlum; BS geb 1811, ovl 1815, huw 1821, huw 1825, ovl 1835, 1838 ov1846 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk B-017, tichelaar, 1814. (GAH204)
Gerben Johannes Brinksma geb 1810 HRL, ovl 19 nov 1813 HRL; wijk D-115, zv Johannes Germens B, en Aaltje Durks; BS ovl 1813
Gerben K Jorna oud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, veerschipper, wijk F-136; VT1839
Gerben Klases Wielinga geb 1778 ... , ovl 6 feb 1812 HRL, huwt met Liesbet Luitjes vd Zee, sjouwerman no ovl wijk E-093, kinderen: Klaas W, geb ... ., Anna W, geb 14 nov 1804 HRL, zv Klaas Hessels en Trijntje Gerbens; BS ovl 1812; 1816 huwelijken, ovl 1892; de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij dezen dat de trouwbeloften tusschen Jarig Jans Dijkstra, oud zeven en veertig Jaren, van bedrijf Varensgezel, wonende te Workum, meerderjarige zv wijlen Jan Wiebes en Tjietske Pieters, weduwnaar van Iets Pieters, en: Lijsbert Luitjens, oud dertig Jaren, zonder bedrijf, wonende te HRL, meerderjarige dv Luitje Stoffels en van Anke Aukes, weduwe van G.W., gedurende de twee agtereenvolgende Zondagen en welke laatste maal op den derden Zondag der maand jan deezes Jaars is geproclameerd geworden, zonder dat ons eenige verhindering tegen dezelve is voorgekomen. Workum den 24 jan 1800 vijftien !; Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd & Twaalf den Sesde feb is Overleden G. Klases W. in den Ouderdom van Vier en dertig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 5 jan 1816
Gerben Nankes Bakker ovl voor 1843, huwt met Fedde Happes Stuurman, (vr); BS huw 1842
Gerben Oenes Advokaat geb 17 jan 1802 HRL, ovl 28 dec 1852 HRL, huwt met Fimke Taekes Buisman op 2 mei 1833 HRL, ged 31 jan 1802, zv Oene Klases A., en Ninke Gerbens, panbakker in 1851, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1833, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; VT1839
Gerben Pyters Kussendrager zie ook: Gerben Pyters; schoonmaker 1740-1750, schoonmaker raadhuis 1743-1758;
Gerben Rientses Bouritius geb 1787 Franeker, ovl 26 mei 1847 HRL, huwt met Gatske Jans Bos op 18 mei 1817 HRL, huw.afk. 27 apr en 4 mei 1817, wonende te HRL, meester grofsmid. huw.get. bij G. ten Berg en E.M. Hes 1819, id. bij J.P. Metselaar en F.B. Braammeyer 1819, id. bij M.J. vd Wal, (gk), en M.C. Gonggrijp, (gk), 1840, id. bij T. Koster en G.C. Akkerboom, oom vd bruidegom 1842, zv Rienk Jans B., en Theodora Gerbens; BS geb 1817, huw 1819, huw 1840, huw 1842, ovl 1847; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk B-115; VT1839; G.B. eigenaar van perceel nr. 165 te HRL, smidsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 120, huis, 57 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); 1814. Nationale Militie, canton franeker, Gemeente Sexbierum, Provincie Vriesland. de Gouverneur van de Provincie Vriesland verklaart?: dat Boerisius, G.R., geb te ? den ? van beroep ? zv ? en van ? van beroep ? wonende te ? of ovl te ? den ? binnen de ? van ? voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deelge gevallen het Nummer 1676, het welk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot genen dienst heeft verpligt. Signalemant: Lengte 5 V. 6 D:3 St., Aangezigt lang, Voorhoofd Smal, Oogen bruin, Neus klein, Mond id. Kin rond, Haar donkerbruin, Wenkbraauwen id. Merkbare teekenen :0 Gegeven te Leeuwarden den 8 Mei 1817; Extract uit het doopboek van de Gemeente der Hervormden te Franeker. In het Jaar Een duizend Zeven honderd agt en tagtig den derden dec is ged Een Zoon geb te Franeker den veertiende nov van hetzelfde Jaar Waarvan vader en moeder Zijn Rienk Jans en Theodora Gerbens en genaamd Gerben. Franeker den 17 apr 1817; deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte en certificaat van aan de Nationale Militie voldaan te hebben behoren tot de Huwelijksacte van Gerben R.B. en Gatske M. Bos dato 18 May 1817. de President Burgemeester der Stad HRL
Gerben Roelofs Schoef zilversmid; mr. in 1596. (Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Gerben S. de Vries oud 44 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, zaakwaarnemer, wijk C-158; VT1839
Gerben Simons Tigchelaar huwt met Akke Sijbrands, wonende te Franeker in 1815 en is schipper, kind: Antje Gerbens T, geb 1791 HRL; BS ovl 1839; BS Franeker huw 1815
Gerben Sipkes Wassenaar koster Grote Kerk 1755-1764; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 49:3:0 voor geleverd neteldoek en langes, kwit. no. 6, 10 apr 1764. (GAH1094); id. f. 25:4:0 wegens levering van 21 ellen neteldoek f. 24 stuivers, kwit. no. 3, 18 feb 1766. (GAH106); huwt met Baatie Dirks Agema, beide van HRL, geproclameert 22, 24 en 29 aug 1756 en getrout den 5 sep 1756
Gerben Sjierks Dijkstra geb 3 mrt 1786 HRL, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezMinnga/Sexb. 1825
Gerben Sybrens Dijkstra geb 1777 Bolsward, ovl 22 okt 1846 HRL, 1e huwt met Sijke Lolles de Jong op 14 nov 1802 Bolsward, 2e huwt met Dirkje Keimpes Kingma op 23 apr 1809 HRL, 3e huwt met Antje Puug, ook huwt met Aaltje Gerrits Pierik op 17 okt 1833 HRL, wonende te HRL. 1809, gleibakker 1833 HRL, huw.get. bij G.P. Burghout en T.C. Bolman, wonende te HRL. 1813, id. bij H.H. Bandsma en G.H. de Haas, 1813, id. bij F. Tassel en A. Alberts 1815, id. bij K.L. Gonggrijp en A. Gros 1817, kind: Sijbren D, geb 1812 HRL, (gk), zv Sijbren Gerbens D, en Akke Reins; huw Grote Kerk HRL 1802, 1809, BS huw 1813, huw 1815, huw 1817, huw 1833, ovl 1846, ovl 1863; gebruiker van wijk G-165, gleybakkersknegt; eigenaar is Pieter Aukes van Vliet wed., 1814. (GAH204); G.D. en Dirkje Keimpes Kingma, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 8 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, gleibakkersknecht, wijk B-085; VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, geen no. (vermeld tussen nos. 222 en 223), 1 mrt 1804
Gerben Tjeerds de Vries geb 9 apr 1774 HRL, ovl 6 mei 1821 HRL, huwt met Stijntje Harmens vd Berg op 24 jul 1803 HRL, schippersknecht in 1821, voornaam vrouw in huw.reg. ''Haukje'', kinderen: Wytske Gerbens, geb 8 mei 1809 HRL, Tjeerd, geb 8 nov 1811 HRL, Berbera Germens, geb 2 sep 1806 HRL, zv Tjeerd Andries en Wytske Gerbens; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1806 1809, 1811, BS ovl 1812, ovl 1821, huw 1832; kind: Tjeerd Germens de Vries, geb 5 nov 1811, ged 24 nov 1811 Grote Kerk HRL
Gerben Walles Bootsma geb 25 mrt 1783, ged 21 apr 1783 Grote Kerk HRL, zv Walle Gerbens Bootsma en Antje Ydses
Gerben Wybrens Vellinga geb 3 feb 1806 HRL, ged 25 feb 1806 HRL, ovl voor 1883, huwt met Sipkje Aukes Koolker op 23 jan 1834 HRL, schatter van het slachtvee, thans dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, zv Wybren Gerbens en Neeltje Tjerks; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1830, huw 1834, ovl 1882; G.W.V. eigenaar van perceel nr. 771 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 714, huis en erf, 98 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van perceel nr. 309 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 341, weiland, 15370 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 106)
Gerben Yntes de Vries geb 1785 ... , huwt met Lemke Jans de Vries, huw.get. bij D.B. de Jong en P.H. Yigchelaar, wonende te Almenum, 1814; BS huw 1814, ovl 1852
Gerbentie Lieuwes huwt met Rein Feites, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout den 17 May 1767
Gerbentje Gerbens zie: Kingma
Gerbentje Gerbens Kingma geb 1790 Workum, ovl 15 okt 1837 HRL, huwt met Harmen Hendriks Kiewiet op 17 nov 1814 HRL, huw.afk. 30 okt en 6 nov 1814, dienstbaar, wonende te te HRL, ook huwt met Hendrik Tijsema, dv Gerben Gerbens K, en Aukje Rinses; BS huw 1814, ovl 1837
Gerbertje Klaases huwt met Hendrik Allers Venster, kind: Klaas Hendriks Venster, geb 30 nov 1795, ged 3 jan 1796 Grote Kerk HRL
Gerbrand Ages G.A. en Uilkjen Harmens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 18 nov 1781 HRL
Gerbrand Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis ter sake 71/4 schouw turf en voor ''t bewerken: f. 35:7:0, 13 okt 1762. (GAH1092)
Gerbrand van Ornia wordt afgebeeld op een paneel, gemaakt in olieverf, van 102 x 88 cm, 1601. Burgemeester van Dokkum, die zich liet portretteren in het begin van de 17de eeuw. Van O. was tevens burgemeester van HRL. In de hal van het oude stadhuis hangt ook het portret van zijn vrouw Titia van Tritzum. (bron: geschiedenis van Dokkum, 2004, bl. 182)
Gerbrand Johan Wyburg Julius Matthijs van Beyma van HRL, ende Freule Fokel Helena van Burmania van Weidum, zijnde aangegeeven door de commijs Beucker weegens de bruidegom en door de capitain G.J.W. weegens de bruid. 8 May 1751
Gerbrandt Miedema geb 4 feb 1773, ged 2 mrt 1773 Grote Kerk HRL, zv Simon Miedema en Janke Gerbrandts
Gerbrandus Anssa dr medecinen, burger te Dokkum op 21 sep 1648, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Gerbrandus Antonius zie: van Ring
Gerbrandus Gerardus zie: Pettinga
Gerbrandus Jelgersma geb 1792 Weidum, huwt met Geertje Spannenburg op 20 jun 1815 HRL, predikant te Kimswerd, huw.afk. 4 en 11 jun 1815, wonende te HRL, zv Wiltetus Bernardus J, en Maria Meinsma; BS huw 1815; Ik, Ondergetekende Akke Vettevogel Weduwe Laas Spannenburg Wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Minderjarigen Dochter Geertje Spannenburg, bij mijnen Wijlen Man in Echte Verwekt, en mede wonende te HRL, Om Zich in het Huwelijk te begeven met G.J., mede wonende te HRL, beroepen Predikant te Kimswert; Mogende alzoo Lijden dat dezelven door den Heer Presdt Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na afloop der bij de Wet Vereischte Proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL, den 30 mei 1815; Wij Ondergetekenden Sijtske Jelgersma huisvrouw van Albert Rasschen, en Itske Wiarda huisvrou van de Koopman Sjoerd P. Wiarda, beide wonende te HRL, Verklaren bij desen dat aan ons Volkomen bekend is dat Bernardus Jelgersma, Medicinae Doctor te HRL, aldaar is Overleden in de Maand apr 1700 drie en tachtig, en deszelfs huisvrouw Catharina Jorna (Grootouders van Gerbrandus Jelgersma Aan Vaders Zijde) is Overleden in de Maand aug 1700 negen en Sestigg. -Gevende voor redenen van Wetenschap dat de Eerstgemelde declarante als dogter van de Overledene, en laatstgemelde als Gebuur dit afsterven Volkomen bekend is. HRL 29 mei 1815; Gemeente Jorwerd. Extract uit het doopregister van het dorp Weydum. 1791 den 17 jul is ged een zv Wiltetus Bernardus Jelgersma Predikant te Weydum en Maria ? Meinsma Echtelieden, Zijnde alhier gebooren den 20 jun 1791, en is door den Vader ged Zijnde genoemd Gerbrandus. de Schout van de Gemeente Jorwerd, 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, vijf van overlijden een ouderlijk consent behoren tot de huwelijks acte van G.J. en Geertje Spannenburg dato 20 jun 1815 op Fol. 46 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Gerbrandus Meinsma Wij Ondergetekenden Sijtske Jelgersma huisvrouw van A. Raschen en Sijtske Heins huisvrouw van Klaas IJsenbeek, beide wonenden te HRL, verklaren bij dezen dat aan ons uit hoofde van Familiebetrekkingen volkomen bekend is, dat Maria de Haga huisvrouw van G.M. (Grootmoeder van Gerbrandus Jelgersma van Moeder Zijde)in den Jare 1700 Agt en Vijftig te Amsterdam is Overleden; en hebben wij deze Met onze Gewone handtekening Vertekend. HRL den 29 mei 1815; Wij Ondergetekenden A. Rasschen, Eerste Commis ter Secretarij en Sijtske Jelgersma Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen dat G.M., woonachtig te Weydum, aldaar is Overleden in den Jare 1790, Gevende voor Redenen van Wetenschap dat ons uit hoofde van Familiebetrekkingen dit afsterven Volkomen bekend is. en hebben wij deze met onse handtekening Vertekend. HRL den 29 mei 1815
Gerbrandus Pettinga Geb 3 jul 1767 Leeuwarden, ovl 13 dec 1842 HRL, 1e huwt met IJda Olivier, 2e huwt met Doetje Oedses Spoelstra op 9 mrt 1794 Leeuwarden, laatste afk. 2 mrt 1794 en met attestatie vertrokken naar Leeuwarden, ald. gehuwd vlgs overtoonde attestatie, lid vd Raad, huurt greide 1800 -1811, landbouwer in 1842, wijnkoper in 1825, huw.get. bij L.K. van Goch en H. Gabini, wonende te HRL, 1815, id. bij A.P. Lupke en A. de Boer, 1815, kinderen: Gerardus P, geb 1795 HRL, Tetje, geb 1788 HRL, Martinus, geb 1791 HRL, IJda Johanna P, geb 1793 HRL, Maaike Gerbrandus P, geb 1798 HRL, zv Gerardus P, en Tetje Hoornstra huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1815, ovl 1825, huw 1827, ovl 1842, ovl 1845, ovl 1847, ovl 1858; kind: Martinus Gerbrands Pettinga, geb 24 nov 1790, ged 28 dec 1790 Grote Kerk HRL; geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwe inwoning inwoning gepresteerd in handen van pres. burg. Tamboeser, op wo. 7 feb 1787. (burgerboek); eigenaar van wijk E-081; gebruikers H. Mulder wed., winkeliersche, en Claas Doedes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-102, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-113; gebruiker C.P. (?). Simons, koopman, 1814. (GAH204) eigenaar en gebruiker van wijk G-040, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-041; gebruiker Pieter Douwes de Vries, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-054, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-056, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-076, stalling, 1814. (GAH204); G.P. van HRL. ende Doetje Spoelstra van Leeuwarden, zijnde de aangave gedaan door proc. S. Wyma op vertoonde procuratie, 15 feb 1794; ondertrouw HRL; G.P. van HRL, en Doedtje Spoelstra van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad 2 mrt 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden en aldaar getrouwt 9 mrt 1794, volgens vertoonde attestatie; oud 72 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijnhandelaar, wijk E-113; VT1839; heeft een chais met een paard, belasting: f. 3:0:0, 2 may 1795, may 1796, may 1797, may 1798, may 1799, 1800; (GAH650); id. een chais met twee paarden, belasting: f. 7:0:0, 1801, may 1802, id. belasting: f. 7:11:11, may 1803, id. met 1 paard, belasting: f. 3:6:0, may 1804, may 1805; (B6 50); heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 4e quartier, huisno. 143, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802. may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 120:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 112:10:0 ter zake geleeverde Tarw, 5 dec 1795, quit. no. 13 (GAH1127); id. f. 242:0:0 ter zake geleverde rogge, 27 sep 1796, quit. no. 12 (GAH1128); id. f. 48:0:0 ter zaake geleverde kaarsen, 5 dec 1795, quit. no. 40 (GAH1127); id. f. 87:0:0 wegens geleverde orten en boonen, 27 sep 1796, quit. no. 25 (GAH1128); id. f. 120:10:0, 9 sep 1806, quit. no. 57 (GAH1138); id. f. 97:13:0 ter Saeke geleverde Erweten, 30 jun 1808, quit. no. 43 (GAH1108); id. f. 100:2:0 ter Sake geleverde Erweten en boonen, 22 dec 1808, quit. no. 70 (GAH1140); id. f. 99:7:0 ter Saeke geleverde Erweten, 28 aug 1809, quit. no 40 (GAH1141); id. f. 89:12:0, 30 dec 1809, quit. no. 13 (GAH1141); afsluiting weesboek: Dys geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan Ontvangen is, Eene Summa van f. 412:10:12, Welke dezelve in zijne volgende Rekening voor Uitgaaff zal mogen brengen, en aan hem gevalideerdt worden. Daar in Tegen belooft dezelve weder in Ontvang te zullen brengen Eene Summa van f. 21:6:0, dien hij bij de gecollecteerde Duiten meerder bevonden heeft, dan ze hem voor toegereekend waaren. Aldus gedaan, gereekent en geslooten in de Vergadering van den Gerechte der Stad HRL, op den Raadhuize aldaar den 9 mrt 1796. In Kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de Subscriptie van den Secretaris. Was getekend: J. IJsbrandi, Radsma, Sijbrand Hingst, IJ. Hoornstra, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, IJpe Feddema, rendant, B. Boomsma, A:van Ringh, S. Wyma, G.P. (GAH1027); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene Soma van f. 630:7:0 welke dezel- ve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten brengen; Aldus gedaan, gereekend, en geslooten in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de verteekening der 2e gesw:Clercq ter secretarije. Was getekend: IJpe Feddema, rendant, G.P., P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W. Vettevogel, Hendrik W. Blok Paulus Wellinga, J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus G. de Boer, Marten Bos, S. Wyma, H. Tamboezer (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 53:18:0 voor geleverde Erwten en Meel, 31 dec 1810, quit. no. 49 (GAH1142); id. f. 129:0:0 ter saeke geleverde erwten, 31 dec 1805, quit. no. 1 (GAH1138); id. f. 177:7:0 voor geleverde 16 lopen Erwten 1/8 lopen meel, 19 may 1806, quit. no. 36 (GAH1138); id. f. 98:17:0 voor geleverde Erwten en Meel, 31 dec 1806, quit. no. 75 (GAH1138); id. f. 132:12:0 ter Saeke geleverde Erweten en Boonen, 8 dec 1807, quit. no. 60 (GAH1139); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van G.P., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 18:18:0 (GAH1142); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dan bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene summa van f. 511:16:10 welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan gerekend en geslooten, in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1801. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout, G.P., Paulus G. de Boer, Harm:Tamboezer, Wassenaar, C. Mollema, T. van Benthem, C. Blok, L.C. van Goch (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 107:17:0 voor geleverde behoeften, 8 jul 1807, quit. no. 45 (GAH1139); AAN: de Commissie, tot de Administratie der Finantien in het voormalig Gewest Friesland: Burgers! In gedienstig antwoord op UWL:missive van den 14e deezer, hebben wij de Eer UWL te melden, dat wij bij den ontfangst van het 1e Termijn der Heffing van 4 ten hondert, over elks bezittingen, wat moeite wij ook aanwenden, niemand konden Permoveeren welke zich tot den ontvangst dies wilde laaten Employeeren eensdeels om dat er in ''t geheel geen Salaris voor den ontvanger bepaald wierd, en anderdeels om dat wanneer iemand het nogal avantuuren wilde, Zulks op zich te neemen zonder eenige Verzekering of hij uit voor zijne moeite en zorg zoude beloond worde het den zodanigen zeer beswaarlijk zoude vallen om eene Sufficiente Borge te Stellen, zoo hebben Twee Leeden van onzen Raad (namentlijk de Burgers Lambert Albada en G.P. ) door minnelijke intercessie van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland, de moeite op zich genoomen, des de geheele Raad, voor de goede bezorging der Penningen Instond, dezelven Burgers, hebben onder gelijke bepaaling het Tweede Termijn ook ontvangen dus zullen UWL:wel gelieven te penetreeren, dat wij in ''t geheel niet tegens deeze ontvangers kunnen hebben, en het is daarom dat wij hun weder verzogt hebben onder dezelve Conditie zich met den ontvangst van het 3e Termijn te willen Chargeeren het geen ook bij hun aangenoomen is, wijders dienst reverentelijk tot UWL:narigt, dat door bovengedagte onze ontvangst, in het 1e Termijn zijn uitgegeeven 474 recipissen, en in het 2e Termijn 437, dat de overgebleeven recipissen (tot 56 stuks) van het 1e Termijn bij den ontvangst van het 2e termijn, weder ge?xployeerd zijn, en dat er van het 2e Termijn, nog over zijn 37 recipissen zoo als UWL:uit de volgende berekening zal geblijken, voor het 1e Termijn: zijn ontvangen Recipissen 530, uitgegeeven 474, dus over: 56; voor het 2e Termijn 418, uitgegeeven 437, Rest: 37, welke onder ons zijn berustende, 20 may 1799, P. Wellinga, IJpe Feddema. (GAH45); de Burgers P.J. Coulbout en G.P. wierden gecommitteerd, om alles te schikken, en in order te brengen, wat tot de bijeenkomst der Grondvergaderingen op den 28 May eerst koomende zal vereischt worden, 20 may 1799 (GAH45); Sondag, 9 jun 1799: de Raad der Gemeente Extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde door den Praesident den Burger G.P. aan de Vergadering gecommuniceerd dat den Lt Collonel Pacque Commandant van het Guarnisoen alhier; zich bij hem (Praesis) vervoegd had, Insteerende op eene vriendelijke wijze op grond van het 5de Articul, des 9 den Hoofdeels van het Reglement voor de Bataafsche Gewapende Burgermacht, in dato den 4 may L.L. bij het Vert egenwoordigend Ligchaam des Bataafschen Volks geaviesteerd, dat de Sleutels van de Stads poorten aan hem als Commandant van het Guarnisoen mogten worden overgegeeven, aangezien dezelve bij gedagte Art:ter zijner verantwoordinge wierden gesteld, - welke instantie of vriendelijk aanzoek bij den Raad in overweeging genoomen zijnde, wierde uit aanmerking van het 2de articul der Generaale bepaalingen omtrent de Introductie van voorz:Reglement, alwaar uitdrukkelijk bepaald word, dat de tot hiertoe gesubstiteerd hebbende gewapende Burgermacht, in ieder Plaats, in volkooming werking, en verantwoording zal blijven, ter tijd en wijle dezelve Plaatelijk, door een op den voet van ''t Constitutioneel Reglement gewapend Burgercorps zal zijn vervangen, als meede uit Consideratie, dat de Sleutels der Stads Poorten tot dus verre altoos na bezette Wagt ''s Nagts aan de Gewaapende Burgermacht waaren aanvertrouwd geweest, het dus strijdig ''t laatste aangehaalde Articul zijn zoude wanneer dezelve haar afgenoomen wierden, voor dat zij op eene zoodanige wijze als bij ''t zelve Art:bepaald word vervangen is, behalven dat de gewapende Burgermacht zulks zoude kunnen opvatten als een decline omtrent het vertrouwen welke in haar behoord gesteld te worden, na rijpe deliberatie goedgevonden en geresolveerd den Luitent Coll:Pacque nog Staand deeze Vergadering op het Huis der Gemeente te verzoeken en aan dezelve in heuse en vriendelijke Termen te kennen te geeven dat den Raad vermeend op Fundament der vooren gededuceerde reedenen en motiven, geene vrijheid te hebben, voor als nog tot de overgaave der Sleutels van de Stads Poorten te moeten besluiten, en dus het verzoek of Instantie van hem Commandant beleefdelijk te declineeren, Zoo als dit geresolveerde staande Vergadering in bewerkstelligd, en ge?ffectueerd en wijders beslooten aan den Commandant Pacque op deszelfs verzoek Extract van dit geresolveerde te Suppediteeren. (GAH45); Maandag, 10 jun 1799: nog wierd door den Burger S.S. Teijema, Schoolmeester in het Stads Weeshuis alhier eene memorie aan den Raad overgegeven, inhoudende deszelfs beswaaren omtrent het niet ontvangen van zijn Tractement en eenige voorstellen desweegens bij hem gedaan wordende, welke memorie is gesteld in handen van den Burger G.P. en den Secretaris Feddema, om den Raad daar op te dienen van deszelfs Consideratien. (GAH45); Bekendmaking: de raad der Gemeente van de Stad HRL aan alle hunne Medeburgeren Heil en Broederschap. Doet bij deezen bekend maaken dat er ter voldoening aan de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek de dato den 30 nov 1798 op maandag den 17 jun 1799 een aanvang zal worden gemaakt, met den ontvangst van het derde Termijn der vier prco van de Bezittingen ingevolge voorz:Publicatie geheeven wordende, en dat met deeze ontvangst zal worden gecontinueerd ''s Maandags, Dingsdags, Donderdags en Vrijdags, den 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27 en 28 jun ''s voordemiddags van 10 tot 12 , en ''s nademiddags van 2 tot 5 uur; Dat de Commissie tot den ontvangst van het derde Termijn deezer Geldheffinge zal bestaan uit die zelfde Leeden van den Raad bij wien het eerste en Tweede Termijn ontvangen is, namentlijk de Burgers Lambt Albada en G.P., welke een ieder Burger en Ingezeeten van deeze Stad en Jurisdictie van dien, daar voor wel zal gelieven te erkennen en te respecteeren; En ten einde dit ter kennisse van ieder Burger en Ingezeeten koomen mag zal deeze van de Puije van ''t Huis der Gemeente worden afgeleezen en ter gewooner plaatze aangeplakt; Aldus gearresteerd en gedecreteerd op ''t Huis der Gemeente binnen HRL den 11 jun 1799. (GAH45); Donderdag den 13 jun 1799, ''s avnonds half agt uuren. den Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde wierde door den Burger G.P., als President van den raad, aan de vergadering gecommuniceerd, dat aan hem gepraesenteert was een arrest, zijnde van deezen inhoud: ''om te dienen op Regtdag den 15 jun 1799 te harlingen des morgens te: x uur; Fredrik Willem Sapp? woonende te Amsterdam als gelastigde bij procuratie van den 12 jun 1799 gepasseerd voor de Notaris Pieter Cornelis Heidwiller aldaar door den heer Jan Geraud Coopman woonende binnen Amsterdam (domiciliëeerende ten huize van Fredrik Calander te HRL) en wel in qlt:als Correspondent van en Caverende voor de reders, en uitrusters van ''t Fransche kaperschip ''Le Serpent'' Capt Pietter Louis denijs leggende te HRL arresteren''. Contra: Dirk Christiaans van Pruisisch Territoir, thans zig bevindende te harlingen en aldaar leggende met het schip ''de Jonge Remmert'' bij hem als schipper gevoerd arresteerde, en: Marten Wijbes Vliet Brugman van de Kettingsbrug te HRL Inthimeerde, om niet met deszelfs schip ''de Jonge Remmert'' en de Ladinge Steenkool etc. uit de Haven van HRL naar elders te vertrekken voor en aleer de Fransche Consul te Amsterdam zal hebben gedetermineerd en uitgesprooken het verschil over bovengemelde kaperschip tusschen de uitrusters en reeders van de kaper ''Le Serpent'', captn Pierre Louis denijsals orig:arrest en gem:Schipper Dirk Christiaans als arresteerde ofte de procedures daar over al verder in vervolg te entameeren finaal zullen zijn afgedaan, terwijl de orig:arrest daar omtrent in alles Salvo Jure willen blijven, om in vervolg zodanig te ageren als zullen verstaan te behooren, met inthimatie aan den Brugman met verzoek van daar op Consent te willen verleenen, egter dat hem dit arrest van dien aard was voorgekoomen, dat hij voor zig swaarigheid gevonden had van he verzogte Consent, daar op te accordeeren, en uit dien hoofde, de Raad hadde geconvoceerd, om derzelver Consideratien daar over in te neemen, waar op den inhoud van ''t zelve arrest bij den raad in Serieuse overweeging genoomen zijnde, wierde bij onderzoek bevonden dat hetzelve geene beswaaren van Penninglijke Schulden of de Praestatie van eenige daad tegens de arresteerde inhield, welke na het oordeel van den Raad in de Termen vielen, dat den arresteerde of deszelfs schip , daar over op Autoriteit van een ondergeschikte Rechtbank (zoo als den Raad de hunne Cinsidereert)kon of vermogte te werden aangehouden of gearresteerd , althans dat den Raad hunne regtbank in deezen als een forum Incompetens beschouwde behalven dat den Raad vermeende in het zekere en door overtuigende bewijzen geinformeerd te zijn dat de verschillen, tusschen de origineele arrestanten en den arresteerde, rede door het Bataafsche Gouvernement ten voordeele der laatstgenoemde waaren getermineerd; En eindelijk dat zij ook de qualt:van den Lastgeever tot dit arrest niet voldoende oordeelde, uit aanmerking van dit alles na rijpe deliberatie heeft goedgevonden, van te moeten verklaaren in het verzogte Consent niet te konnen accordeeren zoo als zij Raaden verklaaren bij deezenen zal hier van ten fine van decharge Extract worden afgegeeven aan den Burger Sapp?. (GAH45); Voorts wierden de Burgers G.P. en Paulus de Boer gecommitteerd, om naamens de Stad HRL, als Floreen pligtige mede te procedeeren, tot de Stemminge van Volmachten, op de Vijfdeelen Zeedijken, buitendijks, wegens de Stad, en de Burgers Lambert Albada en Marten Bos, ten zelven einde weegens den Dorpe Almenum; Zijnde aan de Burgers P. en de Boer navolgende acte van qualificatie gesuppediteert; de raad der Gemeente van de Stad HRL ordinaris vergadert zijnde, heeft na deliberatie goedgevonden, uit hun midden te benoemen, en te Committeeren, de Burgers Paulus de Boer en G.P., om naamens de Stad HRL als floreenpligtige op morgen 5 jul 1799, zig te vervoegen op ''t Huis der Gemeente alhier bij de stemminge tot Volmachten, op de Vijfdeelen Zeedijken, buitendijks, en diesweegens de Stad belangens waar te neemen, en meede tot het Stemmen van Volmachten te Procedeeren, en alles te verrigten wat den aard der Zaake mede brengt, alle welke doeningen den Raad verklaart te zullen approbeeren en bekragtigen; En zal Extract deezes aan gedagte Commissie worden gesuppediteert om dezelve te verstrekken voor genoegzaame qualificatie; HRL, 4 jul 1799. (GAH45); Maandag den 6 jan 1800. de Raad der Gemeente ordrs vergadert Zijnde, wierde verder goedgevonden; Ma. den 15 jul 1799; Wierde door deBurgers G.P. en M. Bos, gerapporteerd, dat zij, beneevens eene Commissie uit de Raad der Gemeente van de Stad Leeuwarden op gepasseerde Donderdag den 11 deezer, met eene Commissie uit de Raad der Gemeente van Menaldumadeel, op Dronrijp in Conferentie waaren geweest, over het uitdiepen der Trekvaart tusschen de beide Bruggen in gemelden Dorpe alwaar zich droogten, en ondiepten hebben gezet die veele belemmering aan de Scheepvaart toebrengen, dat de Commissie uit de Raad der gemeente van Menaldumadeel na veele discussien over deeze uitdieping geproponeerd had om dezelve voor rekening van de Steeden Leeuwarden, en HRL beneffens Menaldumadeel, gezamentlijk te effectueeren, hoewel dezelve Commissie anders wal van oordeel was, dat die uitdiepinge, alleen ten laste van Menaldumadeel zoude moeten koomen, egter dat zij in dien gevalle, de Floreenpligtige van het gansche district, zouden moeten oproepen en convoceeren, het geen niet alleen een groote Vertraging, aan dit zoo noodzakelijk werk zoude toebrengen, maar ook dikwels ten gevolge konde hebben, dat de zaak ten ppalen geheel afgeslaagen wierd, zijnde verders bij dezelve Commissien beslooten omtrent dit Susjet bij eene Zaamenkomst op ''t Huis der Gemeente te Leeuwarden, op Woensdag den 17 deezer finaal te Concludeeren, waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden den Burger G.P. verders te Committeeren, en te authoriseeren om bovengedagte Convocatie op ''t Huis der Gemeente te Leeuwarden meede te frequenteeren en diesweegens namens de Stad HRL omtrent meergedagte Uitdieping zodanige Schikkingen te maakenals hij te raade en dienstig voor de Stads belangen oordeelen, doch alles ongepraejudiceert en zonder Consequentie voot ''t toekoomende, noopens het geene beslooten mag werden, dat de Stad HRL zal Contribueeren. En zal Extract deezes, aan den Burger G.P. werden afgegeeven, om hem te dienen voor acte van Authorisatie. (GAH45); Saturdag den 20e jul 1799; de Raad der gemeente extra ordnrs vergadert zijnde, wierd door den Burger G.P. gerapporteert, dat hij agtervolgende Commissie, den 15e deezer op hem gedecerneert, op Woensdag den 14 Julij, op ''t Huis der gemeente te Leeuwarden, in conferentie was geweest, met eene Commissie uit de Raad der gemeente van dezelve Stad, en de Commissie uit de Raad der gemeente van Menaldumadeel, over de bekende zaak der uitdiepinge van de Trekvaart tusschen de beide Bruggen, in den Dorpe Dronrijp, egter dat op die zaamenkomst, niets finaals had kunnen werden beslooten, omdat de gecommitteerden uit de raad der gemeente van Menaldumadeel (of wel .... deszelfs Secretaris) geene Convocatievan den Raad der gemeente van het zelve district had doen beleggen, om aan dezelve raad verslag van het Verhandelde, bij de zaamenkomst op den 11 deezer te Dronrijp te doen, en uit dien hoofde tot niets gemagtigd waaren, verzoekende den Rapporteur (den burger G.P. ) de nara te moogen werden geauthoriseert, om het bekende en herhaald onderwerp van uitdieping bij eene Conferentie met dezelve gecommitteerden op Maandag den 22e deezer te Leeuwarden op ''t Huis der gemeente, finaal af te doen en ingevalle de Raad der gemeente van Menaldumadeel zig op geene billijke voorwaarden, hier toe wil laaten vinden als dan met gecommitteerden uit de raad der gemeente van Leeuwarden de Consert te ageeren, om zich gezamentlijk over de handelwijs van die, van Menaldumadeel te beklaagen, bij het departementaal bestuur van de Eems, met versoek van Fenaale ordonnantie tegens die van Menaldumadeel; Waar over gedelibereerd zijnde is Conform dies geconcludeert, en den Burger G.P. tot voorzeide einders de nova gemagtigd, en geauthoriseerd zoo als geauthoriseerd word mits deezen onder inhasie der Last, omtrent dit Susjet rede bij hem ontvangen. En zal Extract deeses aan den voorzeiden Burger G.P. worden gesuppedieert, om hem te dienen voor acte van Authorisatie. (GAH45); Donderdag den 15 Augt 1799; Wijders Wierde bij den Raad, en Commandant Tamboezer goedgevonden om de Gewapende Burgermacht Comp:voor Comp:van deezen avond op het huis der Gemeente op te roepen, ten fine om zonder Verwijl, aan voorenstaande aanschrijvinge te voldoen, en om dit Werk meerder Kragt en aandrang bij te Zetten, wierde beslooten dat de Burgers G.P. en L. Albada als Commissarissen uit den Raad den Commandant Tamboezer, bij de convacatie der Gewapende Burgermacht Zullen assisteren. (GAH45); Maandag den 2 sep 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde nog goedgevonden, aan den Burger Frans Twentrop, uit Commisseratie (Condideratie ??) van deszelfs armoedige toestand, uit de Correspondentie Beurs te accordeeren, ''s weeks een Car Gulden, tot Weder opzeggens toe en is den Burger G.P. gequalificeerd Zulks aan hem af te geeven. (GAH45)
Gerbrandus Pettinga (vervolg) Do. den 5 sep 1799; Wijders Wierde beslooten ter voldoeninge aan de aanschrijvinge van de Commissie tot de Administratie der Financien, in het voormalig Gewest Friesland, de dato den 29 aug l. l. de Burgers L. Albada en G.P. te verzoeken, van Zich met de receptie van het 4de Termijn der heffing van de Vier PerCo over de bezittingen Weder te Willen Chargeren, het geen bij hem geaccepteerd Zijnde, Zijn dezelve daar toe gequalificeerd, en is voorts goedgevonden om ingevolge het gestatueerde bij Publicatie van het uitvoerend Bewind van den 23 Augt l. l. ten op Zichte van het aannemen der fournissementen, Welke bij Anticipatie Kunnen Werden gedaan navolgende Notificatie van de Puie van ''t Huis der Gemeente afteleezen, en ter gewoonen Plaatze te affiqeren; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Notificatie. de Raad der Gemeente van de Stad HRL aan alle hunne mede Burgeren Heil en Broederschap; Doet te Weeten, dat de Burgers Lambert Albada en G.P., Welke als leden uit den Raad gechargeerd Zijn geweest met de receptie der drie eerste Termijnen van de loopende heffing der 4 PrCento over de Bezittingen, agter volgens de Publicatie van het uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, van den 23 aug l. l. Zullen vaceren tot den ontvangst der fournissementen, Welke een ieder Burger en Ingezeten Verkiezen zal, onder de gestatueerde Korting, bij Anticipatie te voeldoen geduurende de maand sep ''s Maandags en Donderdags voor de middags van Elf tot twaalff uuren, aanvang te neemen op Maandag den 9 Septbr 1799 Werdende een ieder Burger en Ingezeten, nogmaal ten vriendelijksten uitgenoodigt deszelfs fournissementen, Zooveel mogelijk bij Anticipatie te voldoen, ten einde om te Willen mede Werken, dat het lieve Vaderland uit deszelfs dringenden nood word gereddet. en op dat dit ter Kennisse van een ieder Komen mag, Zal deeze van de Puie van ''t Huis der Gemeente worden afgeleezen en ten gewoonen Plaatze geaffigeerd. G. Pettinga en IJ. Feddema; Nog Wierde goedgevonden, navolgende Missive aftezenden, aan de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland. Burgers ! Het is uit bezef van waare vaderlands Liefde en Wel vooral daar het vaderland thans in gevaar is dat de leeden uit onzen Raad (de Burgers Albada en G.P. ) welke men den ontvangst der 3 eerste Termijnen van de Heffing der 4 PrCto gechargeerd Zijn geweest, de receptie van het 4de of laatste Termijn ook op Zich hebben genoomen, en tevens een aanvang Zullen maaken met de in Cassering der fournissementen, Welke hun bij Anticipatie (ingevolge Publicatie van den 23 Augt l. l. ) Zullen Werden aangeboden alles op dien voet, en voorwaarde, Zoo als de drie eerste Termijnen bij hun ontvangen Zijn, verder Zal den inhoud van UWL:Missive bij hun Werden in agt genoomen. HRL, den 5 Septbr 1799. Heil en Broederschap. (GAH45); Vrijheid. Gelijkheid. Broederschap. Notificatie. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, aan alle hunne mede Burgeren Heil en Broederschap. Doet te Weeten Dat hunne medeleden, de Burgers Lambert Albada en G.P., Welke gechargeerd Zijn geweest met de receptie der drie eerste Termijnen, van de heffinge der vier ten hondert over de bezittingen, agten volgens de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 2 sep l. l. op Dingsdag den 10 sep eerst Koomende een aanvang Zullen maaken, met den ontvangst van het 4de of laatste Termijn van dezelve heffinge en daartoe Zullen Vaceren, geduurende de thans loppende maand sep van deeze Week, Dingsdag, Donderdag en Vrijdag, en de volgende Weeken ''s Maandags, Dingsdags, Donderdags en Vrijdags, ''s voordemiddags van tien tot Twaalff en ''s nademiddags van twee tot Vijf uuren. Verwagtende den raad, dat ieder Burger en Ingezeten deeze hunne benoemde ontvangers, in der zelver qualiteiten, Wel Zal gelieven te erkennen en te respecteren. en ten einde dit ter Kennisse van de goede Ingezetenen moge Koomen, zal deeze van de Puie van ''t Huis der Gemeente worden afgeleezen, e ten gewoonen Plaatze geaffigeerd. Aldus geresolveerd den 9 sep 1799. Nog Wierde beslooten, uit hoofde dat de gedrukte Waarschouwings Billetten, bij geene mogelijkheid. Zoo spoedig Kunnen werden ingevuld, en om gebragt, navolgende Bekentmaakinge, van deeze nademiddag bij Tromslag te doen. ''De Raad der Gemeente, doet bij deezen nogmaals bekentmaaken, dat hunne medeleden, de Burgers Lambert Albada en G.P., op morgen den 10 deezer een aanvang Zullen maaken met den ontvangst van het 4de Termijn, der heffing van de vier ten hondert over de bezittingen, en daarmede Continuering, deeze loopende maand September, ''s Maandags, Dingsdags, Donderdags en Vrijdags ''s voordemiddags van Tien tot twaalff, en ''s nademiddags van twee tot Vijf uuren''. (GAH45); Vrijdag den 20 Septembr 1799. de Raad der Gemeente van HRL. Waar over gedelibereerd Zijnde, is goedgevonden de Burgers G.P. en M. Bos als ordinaris gecommitteerden tot de Trekwegs Zaaken, te benoemen, en te qualificeren, om Zich ingevolge bovenstaande aanschrijvinge (17 sep 1799), op Maandag den 23 Sept na Leeuwarden te begeven, en Zich ter geprefigeerder tijd op ''s Landshuis te Sisteren, ten einde om de voorgestelde Conferentie mede bij te Woonen, met Wijdere Last en Qualificatie, om op voorstel, en Inductie, van gecommitteerden uit het departementaal Bestuur, de Zaak in questie, in dezelve aanschrijving Vervat, ditmaal te termineren Welke doeninge den Raad verklaart te Zullen approbee-ren, en bekragtingen. en Zal Extract van dit besluit aan de Zelve Gecommitteerden, Werden gesuppediteert, om hun te verstrekken voor acte van qualificatie. (GAH45); Donderdag den 24 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Wierde Wegens Jan Reinders als Brugwagter van de Vischmerkts en Raadhuis Bruggen Klagten ingediend, dat hij in Seventien Weeken geene betaalinge, noopens de Waarneeminge Zijner Post, van Marten Wybes Vliet, die Zulks als Brugwagter van de Kettingsbrug, volgens desZelfs Instructie Verplicht Was te doen, ontvangen had en dus dat hem Jan Reinders van deZelve Competeerde tot f. 2:0:0 pr week, eene Summa van f. 34:0:0 Welke Marten Wybes Vliet gedeclareerd had, in de tegenswoordige tijdsomstandigheid. onmoogelijk Van Zijne Post te Konnen uitkeeren; den Raad overwegende, dat de Zeevaart op deeze Plaats, al eenen geruimen tijd Zeer Slap, en Kwijnende Was geweest, en door de Invasie der Engelschen op het Bataafsche Grondgebied, in Noord Holland en elders, genoegZaam geheel had Stil gestaan, het geen notoir ten gevolge moest hebben, dat de Inkomsten der Brugwachters alhier, in ''t Generaal, en die van de Kettingsbrug in ''t bijZonder, Zeer Vermindert moesten Zijn, dus dat den Brugwachter Marten Wybes Vliet, in de tegenwoordige conjunctuure van tijden Zijne aangegaane Verbintenis bovenvermeld onmoogelijk Konde Praesteren, behalven dat deZelve met een Zeer talrijk Huisgezin is beswaard; Heeft den raad uit Consideratie van dien na rijpe deliberatie beslooten, den Brugwagter Marten Wybes Vliet van de betaalinge den ten agteren Zijnde 17 Weeken te libereren, en Zulks aan Jan Reinders, uit de Zoogenoemde Correspondentie Beurs te Vergoeden, en bovendien nog aan Jan Reinders drie Weeken bij anticipatie, uit deZelve Beurs te Verschieten, Zonder dat Marten Wybes Vliet Verplicht Zal Zijn, het Zelve te restitueren, Zoo dat hij in ''t geheel voor twintig Weeken word vrijgesteld, des dat hij na expiratie, der laatstgemelde drie Weeken, Wederom Prompt aan Zijne Verplichting Voldoe; Zijnde den Burger G.P., als Administrerende de Correnpondentie Beurs, door den Raad gequalificeerd, deeze veertig Car Guldens aan Jan Reinders te voldoen. (GAH45); Ried, Sectie C, 1832: G.P., Wijnkoopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 106, legger nr. 188, Weidland, grootte 20160 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Wo. den 27 Novembr 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, rapporteerde de Commissie tot de bezorging der Inquartiering uit den Raad, dat thans de Casernen gereed Waaren, en dat het gansche Guarnisoen, Zooal niet geheel, egter op Zeer Weinige manschappen na, daar in Zouden Konnen Werden geborgen, Schoon niet alles Zoo Commoot Was, dat ieder Comp:op Zig Zelven afZonderlijk Konden Wierden geincaserneerd, dat Zij Commissarien van deeze Nademiddag hier van Kennisse hadden gegeeven aan de Majoor H. van Papendrecht, Commandant van het Guarnisoen alhier, Welke hun daarop berigt had, dat hij op de Wijze, Zooals de Raad de schikking gemaakt had, Zijn volk niet geincaserneerd Wilde hebben, dat hij voor ieder Comp:eene bijzondere Casern eischte, en niets hebben Wilde dat het Volk als ''t Waare in de eene Casern hunnacht Logements Zoude neemen, en in eene andere Casern hunne menage houden; de Raad overweegende de enorme Kosten Welke reeds gemakt Zijn om de Casernen en fournitures daar toebehoorende in gereedheuid te brengen, en Wijders in aanmerking neeemende, dat hier omtrent geene andere Schikkingen Kunnen werden gemaakt, heeft uit Consideratie van dien, na rijpe deliberatie goedgevonden de Majoor van Papendrecht op ''t Huis der Gemeente te verZoeken, en dezelve nogmaal de ingereedheid gebragte Casernen aan te bieden, en bij Weigering van dien, aan dezekve te declareren, dat den Raad voorneemens Was, nog van deezen avond alle inquartieringe te doen Cesseeren, en geene Burgers daar meede meer te beswaaren, maar dat hij Commandant, als dan Zelven ingevolge het Marschreglement, voor Zijn Volke moest Zorgen; de Majoor van Papendrecht ter vergadering gecompareerd Zijnde Zijn overeenkomstig het beslootene aan hem de ingereedheid gebragte Casernen nogmaal aangebooden, Welk aanbod door deZelven van de hand geweeZen Zijnde, is aan hem door de President G.P. gecommuniceerd, dat den Raad vastelijk beslooten hadde, nog van deeze avond de inquartieringe te doen Cesseeren, en Zoo Wanneer dat uit eenige Kwaade gevolgen, of disorders mogten Koomen te resulteeren, den Raad hem Majoor als Commandant van ''t Guarnisoen daarvoor responsabel stelde; Waar op Wijders bij den Raad beslooten is, om een Lid uit hun midden te Committeeren, om Zich geassisteert met den Secretaris Feddema op morgen na Leeuwarden te begeeven, en hun aldaar naamens den Raad te addresseeren, aan den Commissaris van het Uitvoerend Bewind bij het departement van de Eems, ten fine om Welgedagten Commissaris te Informeeren, van al het gepasseerde, tusschen den Raad, en voorzegden Commandant van Paapendrecht, alsmeede om aan den Zelven Commissaris te Kennen te geeven, de reedenen Waarom den Raad Zich genecessiteerd heeft gevonden, de Burgers en Ingezetenen deezer Plaats, booven deszelfs Verpligtinge bij het Marsch Reglement bepaald, met Inquartiering te moeten beswaaren, en eindelijk de intercessie van Welgedagten Commissaris in deezen op de reverenste Wijze te verZoeken ten fine het den zelven behaagen mooge door Zijne invloed den Commandant van Paapendrecht te Willen disponeerenin de Schikkingen bij den Raad ten aanzien der incasernering gemaakt te berusten ofte anderZints dat hij Commandant Zelven voor Zijn guarnisoen Zorge; Beloovende den Raad al het geen wat in deezen door voorzeide hunne Commissie Wort verrigt te Zullen approbeeren. en Zal Extract deezes aan dezelve Worden afgegeeven, om hun te dienen voor Acte van Qualificatie; Aldus geresolveerd en gedecreteerd op dato ut supra. (GAH45); Ma. den 9 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaires Vergadert Zijnde, Wierde verders in overweeging genoomen, de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, de dato den 1 dec 1799 Waar bij gearresteert Word, dat op den dag, Welke Zijn Zal den 19 dec eerstkomende, er een Plechtig Nationaal Feest Zal Worden gevierd, ter gedagtenis der getroffen Capitulatie, tusschen den Generaal en chef Brune en den Hartog van York opZigtlijk het verlaaten van het Bataafsche Grondgebied den laatstgemelde met de gecombineerde Engelsche en Russische Legers, en is ten regarde der bepaalingen bij deZelve Publicatie gemanifesteerd. Welke op den Zelven Plechtigen dag, in agt genoomen moeten Worden, en de voorloopige Schikkingen daar omtrent te maaken, na deliberatie bij den Raad goedgevonden, ter bevordering van dien, eene Commissie van twee Leden uit hun midden te benoemen, om daar af op Rapport, en ter approbatie van den Raad, een Plan te ontwerpen, Welke Commissie bij Pluraliteit van Stemmen is gedecerneert, op de Burgers G.P. en Coulbout; Nog Wierde beslooten, ter Voldoeninge aan 4de Articul van voorzeide Publicatie, den Burger Freerk Hoekstra alhier ter verzoeken, van het doen der redevoering daar bij bepaald, op Zich te Willen neemen, en Zoo deZelve Zulks mag aanneemen, daartoe te qualificeren. (GAH45); Dingsdag den 10 dec 1799 ?S voordemiddags. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Rapporteerden de Burgers G.P. en P. Coulbout, dat Zij ingevolge het Besluit van den Raad op gisteren genoomen, ten einde om ter voldoeninge aan het 4de Articul der Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafschen Republiek de dato den 1 dec L.L. tot het Executeren der Redevoering daarbij bepaald, uit hoofde van der Zelver bijzondere Kundigheden en Talenten, den Burger Freerk Hoekstra Leeraar bij de Doopsgezinden alhier te verzoeken, Zich bij dien Zelfden Burger hadden vervoegd, aan Welken Zij gedagte verzoek en ?S Raads Welmeeninge hadden voorgedraagen, Welke Zich daaraf hadde gedeclareerd, aan het Zelve verzoek, en de Welmeeninge van den Raad, in deeZen Wel te Willen voldoen, het geen den Raad niet dan hoogst aangenaam Zijnde, is bij deZelve Wijders beslooten, van dit hun genoegen door Extract deeZes, aan den Burger Freerk Hoekstra te kennen te geeven, en deZelve verder tot de Executie, van de aan hem verzogte te doene Redevoering, bij deeZen te qualificeren. (GAH45); Maandag den 6 jan 1800. de Raad der Gemeente ordrs vergadert zijnde, wierde verder goedgevonden, op Instantie van de Burgers Lambertus Albada en G.P., om op Donderdag den 9 jan een aanvang te maaken, met den ontfangst der wederhelft van het 5de Termijn der Geldheffinge, bij wijze van voorbetaalinge en zulks door de volgende Notificatie bekend te maaken; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Notificatie; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, aan alle hunne mede Burgeren Heil en Broederschap; Doet te weeten: Dat den Raad overwoogen hebbende dat de wederhelft van het 5de Termijn der Geldheffinge bij wijze van voorbetaalinge, volgens Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 29 okt des gepasseerden Jaars 1799, gearresteerd voor den 15 jan eerstkoomende moet werden geincasseerd, uit dien hoofde op instantie van hunne mede Leeden, de Burgers Lambertus Albada en G.P., welke met de receptie deezer Geldheffing zijn gechargeerd heeft beslooten dat gedagte Burgers tot den ontfangst van voorz: wederhelft zullen vaceeren op donderdag, vrijdag, Maandag en Dingsdag den 9e, 10e, 13e en 14de jan voordemiddags van Tien tot Twaalf en ?S nademiddags van Twee tot vijf uuren, en op Woensdag den 15 jan ?S nademiddags van Twee tot Vijf uuren; en ten einde, dit ter kennisse van de goede Ingezetenen koomen mag zal deeze van de Puije van ''t Huis der Gemeente worden afgeleezen en ter gewooner Plaatze aangeplakt; Aldus geresolveerd, en gedecreteerd, den 6 jan 1800. (GAH45); Donderdag den 9 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde uit Consideratie, dat dezelve vrouwen, door het opligten en vertrek van hunne Mans, om onder de Bataafsche Armee, ondergestooken te worden, thans van hun bestaan beroofd waaren, goedgevonden uit Commisseratie aan de vrouw van Hendrik van Wielen, Roelof Roelofs, en IJpe Jelgersma bij Provisie uit de Correspondentie Beurs te accordeeren ieder Dartig Stuivers ?S weeks, en den Burger G.P. te qualificeeren zulks aan gedagte vrouwen uit te reiken. (GAH45); Maandag den 27 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde Verders beslooten uit Consideratie dat den Persoon van Roelof Roelofs , welke den 7 jan ll. was opgeligt, en vervolgens naar Utrecht vervoerd thans weder geretourneerd waar om onder het Guarnisoen alhier ondergestooken te werden, dus zijn Tractement trok, en weder voor zijn Huisgezin konde Zorgen, de 30 Stuivers ?S weeks welke deszelfs Huisvrouw uit de Correnpondentie Beurs geduurende de absentie van haare Man, genooten had, in te trekken, en daar van de Burger G.P. kennisse te geeven. (GAH45); Dingsdag den 10 apr 1798; Nadat het Gerechte, door den Commissaris belast met het werk der Reorganisatie (den Burger J:G:Kramer) ontbonden van hunnen Eed, ontslaagen en uit een gegaan was, wierden dezelve eenigen tijd daar na, door welgedagten Commissaris verzogt den Raadzaal weder binnen te treeden, na zulks geschied zijnde, Communiceerde den Commissaris in gepaste Termen aan hun te weeten de Burgers Paulus de Boer, Lambert Albada, Marten Bos, Paulus Wellinga, Djurre Hendriks, Pieter Coulbout en G.P., dat zij Leden van het voormalig ge?xisteert hebbende Gerechte thans door hem Commissaris wierden aangesteld, om de Publicque Zaaken deezer Stad, als Raad der Gemeente te Administreeren tot zo lange daar in ''t zij door het uitvoerend Bewind, ''t zij door eene In te voerene Constitutie, of op eene andere wettige wijze zoude zijn voorzien op Instructie hier onder Staande, zijnde den 1 ste Clercq Feddema, mede binnen verzogt, en aan dezelve door den Commissaris gelast zijne functie Provisioneel te blijven waarneemen; (Instructie niet overgenomen); Waar op bij de Nieuw aangestelde Raad der Gemeente de verklaaring agter Art. 2 (:De Leden van de Raaden der Gemeente en derzelver Ministers zullen in handen van de door het Administratif benoemde Commissaris afleggen en ondertekenen, de navolgende Verklaaring: ?Ik verklaare, te hebben een onveranderlijken afkeer, tegen het Stadhouderschap, de Aristocratie, de Regeeringloosheid en het Foederalisme?. )in de Instructie vermeld wierde vertekent, en vervolgens de belofte agter Art. 14 (:De Leeden van de Raaden der Gemeente en derzelver Ministers zullen bij het aanvaarden hunner Bedieningen, in handen van den Commissaris afleggen de navolgende Belofte:?Ik belove op mijn Burgertrouw dat ik mij met alle vermoogens naar den inhoud dezer Instructie Stiptelijk zal gedraagen?. )volgende in handen van den Commissaris afgelegd, voorts wierde in Conformiteit van Art. 3 (:De Raaden der Gemeente zullen dadelijk uit hun midden benoemen een Praesident in tegenwoordigheid van opgemelde Commissaris, en zullen zij al meede hunnen Secretaris benoemen, onder approbatie deezer Vergadering); In tegenwoordigheid van den Commissaris bij beslooten briefjes, overgaan tot het benoemen van een Praesident, welke briefjes door den Commissaris geopend zijnde wierd bevonden dat het Praesidium bij Pluraliteit van Stemmen was gedecerneert, op den Burger Paulus de Boer; Eindelijk wierde door den welgemelden Commissaris door afleezinge en affixie eener bekendmaking aan de Burgeren en Ingezetenen dezer plaats kennisse gegeven, dat voorzeide Burgers Paulus de Boer, Lambt. Albada, Marten Bos, Paulus Wellinga, Djurre Hendriks, Pieter Coulbout, en G.P. door hem tot Raaden der Gemeente van deeze Stad Waaren aangesteld, met Last, en in naame van het Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland om dezelve persoonen in hunnen respective Qualiteiten daar voor te erkennen en te respecteeren. (GAH44); Donderdag den 12 apr 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierden nog de Burgers Djurre Hendriks en G:P., gecommiitterd om een ontwerp te maaken, ten fine hoe op de beste wijze, aan het 9de en 10de Articul (:resp. :Zij zullen binnen den tijd van veertien daagen na derzelver Organisatie aan het Administratif Bestuur opgeeven, de naamen van alle de ambptenaaren, en Bediendens van dit voormalig Gewest en deszelfs administratif Bestuur binnen hun Ressort aanweezig, beneevens derzelver Qualiteiten en daar bij teevens aanduiden de zodanigen welke zij als nutteloos of onwaardig beschouwen, met de redenen daar toe moveerende, en: Zij zullen al meede gehouden zijn binnen den tijd van veertien dagen, na derzelver Organisatie van alle nutteloos en of onwaardige plaatzelijke Amptenaaren en Bediendens in hunnen Bedrijve eene Lijst aan dit Bestuur in te zenden, en zo spoedig mogelijk, immers binnen vier Weeken na hunne Organisatie derzelver posten en Bedieningen met waardige en kundige Vaderlanders te voorzien, en dadelijk van dezelve af te neemen de Verklaaring hier vooren gemeld in Art. 2, en vervolgens binnen den tijd van veertien daagen daar naa van dit hun Verrigte aan het Administratif Bestuur kennis geeven, met opnoeming en aanduiding van de benoemde en aangestelde perzoonen) der Instructie voor de Raad der gemeente werde voldaan. (GAH44); Vrijdag den 13 apr 1798; de Raad extra ordinaris vergadert zijnde, wierde na deliberatie goedgevonden ende zulks wel uit Consideratie, dat ieder der Leeden van de Raad voormaals het Gerechte uitgemaakt hebbende, in zijne wijk of verdeelinge der Stad ten opzigte der Polijcije het best bekend is, dat die verdeelinge of Commissien zullen verblijven zoo als dezelve op den 2 maij 1796 en vervolgens bepaald zijn, namentlijk het Noordoosten der Stad, P:Wellinga welken telkens wanneer hij eenige Commissie heeft, zijnen Successor in ''t Praesidium bij zig zal moogen assumeeren. Ten Noordwesten: G:P. & P:J:Coulbout, Ten Zuidoosten: L:Albada & M:Bos, Ten Zuidwesten: D:Hendriks & P:de Boer, van ''t Stadshuis: G:P. & L. Albada, tot de Zaaken van de Zeewerken: D:Hendriks, P:de Boer en L:Albada, tot de Zaaken van de Stads Lantaarns: D:Hendriks en L:Albada, tot de Zaaken van de Trekweg, en binnen Weegen: M:Bos en G:P. Tot de Gildens: G:P. en Coulbout: Grootschippers, Smalschippers, en Bakkers; Wellinga onder de bepaalinge als boven, Chirurgijns, Huistimmerlieden en Metzelaars; D:Hendriks en P:de Boer: Kleermakers, Schoenmakers & Scheepstimmerlieden; M:Bos & L:Albada, Zilversmeeden, Ijzersmeeden en Vleeschouwers; Voorts wierde den Burger L:Albada bij den Burger G:P. benoemd tot de Commissie der Finantien. (GAH44)
Gerbrandus Pettinga (vervolg) G.P. eigenaar van perceel nr. 1107 te HRL, wijnhandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 529, huis en erf, 196 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); Woensdag den 30 okt 1798. (moet zijn: 31 okt 1798!) de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, de Commissie uit de Raad der Gemeente van de Stad HRL, tot de Zaaken relatijv de naastinge der Kerkgebouwen etc beneffens de Gecommittteerden, uit de respective Kerkgemeenten binnen deeze Stad, op het Huis der Gemeente bijeengekoomen zijnde, wierde door den Burger P:Coulbout als mede Commissaris uit den Raad, als zijnde de Eerste Commissaris G:P., ten dienste der Stad absent, aan de Comparanten te kennen gegeeven, dat de Commissie uit den Raad, deeze bijeenkomst belegt had, om van de Respective Gecommitteerden, uit de onderscheiden gemeenten, te moogen verneemen de Conclusie welke bij de gemeenten, van ieder derzelver Kerkgenootschap op het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Herformden in gebruik geweest, was gevallen. -Waar na denzelven Comissaris aan de aanweezende gecomitteerden, rond vroeg, bij welke derzelver Rapportes, in deezen voegen wierden uitgebragt: A. van Ringh en J:Germans uit het Kerkgenootschap der Roomsch gezinden: dat bij hun Kerkgenootschap geene aanmerkingen waaren gevallen, en dus zich me het Plan Conformeeren, D:Ohlgard en Ch:Suldan uit het Kerkgenootschap der Luterschen: ut supra, Levij Jacobs als zijnde de mede gecommitteerde Mozes Salomons absent, uit het Kerkgenootschap der Jooden: Ut supra, P:Huidekoper en B:Boomsma uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden: ten ppaalen Ut supra, dog uit de volgende ampliati?n als Pmo de bepaalinge der tijd wanneer het Contract zal Ingaan, Secundo dat er na sluiten van dit Contract, nimmer eenige belastinge, op het begraaven der Lijken, in de Kerken, door de bezitters derzelve, zal mogen werden gelegt, Tertio dat ingevalle de eigenaars der Westerkerk mogten goedvinden, dezelve binnen de bepaalde tijd van Sestien Jaaren af te breeken ofte amoveeren, de daar voor gestipuleerde Summa van f. 100:0:0 ''s Jaars tot de volle Sestien Jaaren of volle Summa van f. 1600:0:0 egter moest werden betaald, J:H:Olinjus, als zijnde de mede gecommitteerde A:J:Conradi absent, uit het Kerkgenootschap der Herformden, bij deeze Gecommitteerde wierd het Verbaal weegens de Stemminge bij derzelver Gemeente over het bewuste Plan gevallen, voorgeleezen zijnde van deezen inhoud: Verbaal. Wegens de Stemming over het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Hervormden, in gebruik geweest. Op heeden namiddag te 4 uur den 28 deezer maand de Stemgerechte Leeden onzer Gemeente daar toe plechtiglijk opgeroepen, in de Nieuwe Kerk, Verscheenen zijnde, en zich naar het Viertal der Predikanten, op bijzondere plaatzen geplaatst hebben; Werd aan de Vergadering van den Preses Dnus Mentes met een gepaste aanspraak het oogmerk van deeze oproeping voorgesteld, en verzogt dat elk der aanweezenden bij den Predikant van zijn wijk Zijne Stem wilde uitbrengen, over het aangebooden, en reeds voorgeleezen Plan, weegens de Naasting der tot hier toe bij de Hervormden in gebruik geweest zijnde Kerkgebouwen, -hier op overgaande tot de daadelijke Stemming werden door de Predikanten, en ouderlingen de naamen der Stemmers, en hunne uigebragte Stemmen, met de vereischte naauwkeurigheid opgetekend; Na Voleindigde opneeming van de Stemmen, werden de Stembezoignes geleezen, en het bleek dat 20 zich met het Plan, Volledig Conformeerden terwijl 194 tegen de uitkeering aan de andere Kerkgenootschappen (Echter conform het plan) voor het overige zich hebben geconfirmeerd, willende dus de beide Kerken voor het onderhoud derzelver overneemen. Aldus gedaan in de Vergadering van de opgeroepene Gemeente den 28 okt 1798, J:van Assen, srciba; Na welk de Commissaris uit den Raad, ten tweede maal omvraage deed, of de gecommitteerden uit de discenticerende Gemeenten, daar in genoegen naamen. -Waar op bij dezelve Unanim geantwoord wierd, dat zij gecommitteerden Persisteerden bij het ontworpen plan, en die uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden, met bijvoeging der Ampliatien. Waar op de Comparanten uit een gingen en deeze Bezoigne eindigde. (GAH44); Saturdag den 16 mrt 1799. ''s avonds; de Raad extra ordinaris vergadert Zijnde, Communiceerde den Burger P., als Praeses, dat de Stads Majoor de Vries, hem aangediend had, dat hij(te weten de Majoor)den schipper Rienk Ages Hermanides, door Assistentie van Militaire magt had gearresteerd en na de Wagt laaten brengen ter Zaake dezelve hem hadde geslaagen, en mishandelt, bij gelegenheid dat hij twee fransche Militairen op de Haaven aan de Caag had gebragt. Waar over gedelibereerd Zijnde Wierd beslooten, nog deezen avond eenig Preparatoir onderzoek op de aanklagte van de Majoor te doen, het Welk geeffectueerd Zijnde, gebleek dat Zommige van de gecompareerde getuigen, Juist niet Zeer ten voordeele van de aanklaager deponeerden, maar den aanklaager, en gearresteerde beide Verdagt hielden, van te veel sterke drank gebruikt te hebben, en dat daar door voornamentlijk na hun oordeel de quaestie Zoude ontstaan Zijn. Waarmede dit onderzoek voor deezen avond verder Wierd gestaakt, en den gearresteerde op vrije voeten gesteld, om Partijen op Maandag eerstkomende nader te hooren. (GAH44); G.P., koopman te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid van Geboorte af te leggen ten behoeve van het huwelijk van Foekje Heslinga, waaraf Ouders zijn Dirk Breso Heslinga en Trijntje van der Meulen, dat zij is geb aan de Huinjedijk onder den dorpe Nieuwland, den twee en twintigsten sep des Jaars Zeventienhonderd vijf en tachtig; G.P. eigenaar van percelen nrs. 377 en 378 Sexbierum sectie A, wijnkoper, woonplaats HRL, legger nr. 256, beide weiland, resp. 13610 en 28780 m2, klasse onbebouwd 3 en 2/3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 107); id. van percelen nrs. 383-393 Sexbierum sectie A, wijnkoper, woonplaats HRL, legger nr. 256, resp. weiland, tuin, huis en erf, boomgaard, water als bouwland, weiland, weiland, weiland, weiland, weiland, weiland, resp. 2560, 198, 750, 1180, 480, 22170, 12730, 25530, 18920, 390 en 42720 m2, klasse onbebouwd 2, 2, 1, 1, 1, 2/3(67, 33), 2/3, 2/3, 3, 1, en 2/3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil, behalve 385: 63. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 107); id. van perceel nr. 469 te Sexbierum sectie A, wijnkoper, woonplaats HRL, legger nr. 256, weiland, 36180 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. van perceel nr. 487 Sexbierum sectie A, wijnkoper, woonplaats HRL, legger nr. 256, huis en erf, 400 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); Vrijdag den 12 Janrij ''s Avonds 1798; Het Gerechte der Stad HRL extra ordinaires Vergadert zijnde, verscheen er nog in ''s Gerechts Vergaderinge eene Commissie uit de Brandmeesters, zich beklaagen dat bij de jongst ontstaande Brand in de Herberg Roma, door Manquement, aan goede ordre, de Brandmeesteren en Trompethouders niet naar behooren waaren gewekt, als mede dat de klok van de Groote kerk niet waare geklipt. Waardoor de Manschappen welke bij de brandspuiten behoorden te assisteeren, op verre na niet waaren gecompareerd, het welk groote Confusie had kunnen Veroorzaaken, en van de Schaadelijkste gevolgen zijn, wanneer de Brand van eenig aanbelang waare geweest, versoekende dat daaromtrent, eenig redres mogt worden gemaakt; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden, eene Commissie te benoemen, om hierop ondersoek te doen, en ordre te Stellen, en zijn tot deeze Commissie benoemd de Burgers D:Hendriks, en G:P. (GAH43); Donderdag den 18 Jannr 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts door de Burgers P. en Tamboezer, ter Vergadering uitgebragt navolgende Rapport; Aan het Gerechte der Stad HRL. Burgers ! de ondergetekenden Ulieder meede Leeden, /door den mond van den Praesident den 11 deezer, naamens deeze Vergadering Verzogt zijnde, om ons te vervoegen bij den Burger J.R. Fungeerende in qualiteit, als Boelgoedsontfanger, ten einde nauwkeuriglijk te onderzoeken, de Staat en Toestand van gedagte Comptoir, en of daar uit niet weder konden worden gerestitueerd, de aan vermelde Comptoir uit Stads Casse Verschotene gelden/deelen Ulieden het navolgende mede voor Rapport: dat door ons zeer nauwkeuriglijk onderzogt zijn, de Boeken van het vermelde Comptoir, en bevonden dezelve in de juiste ordre: naar Examinatie gebleek het ons ten duidelijksten, dat op het voorige Jaar, tot 1 nov In het Burger Maandboek op onderscheidene Persoonen (grootendeels Houtkoopers, en veel al bekend voor Valide Lieden) eene Praetentie is van f. 6245, - en 14 daagens Boek f. 809, -, zijnde dus te Zaamen f. 7054, -; Daar en tegen is op gedagte Sum geen schuld, als zijnde de Houtveilingen(waar uit grootendeels deeze praetentien zijn voortgekoomen) voldaan wat betreft het 14 daagens boek, hier van is het overgenoeg bekend, dat zulke penningen dadelijk naar dat de goederen verkogt zijn, aan hun wien goederen hebben laaten verkoopen, worden uitgeteld, zijnde het daar en tegen zeeker, dat veelen wien in het 14d: Boelhuis koopen zeer zelden binnen drie maanden betaalden; Dat de Houtkopers niet op de tijd de gelden hebben bezorgd, is ten deele toe te schrijven, omdat Zijlieden doorgaans (om de reisen te Vermijden) van de eene Veiling tot den andere) hiermede Wagten: en in de gepasseerde Herfst zeer laat in de tijd (zoo als men verwagt had) geene houtveilingen zijn gehouden, ook kunnen zij Lieden met Recht de Gelden tegen ''s Procento (volgens Boelarticulen)(naar de Ses Weeken binnen welke anders moeten betaalen)de tijd van 6 maanden te laaten Staan zonder dat, (ten zij invalide Persoonen zijnde) kunnen worden aangesprooken, Een gedeelte der penningen kunnen in de eerstkoomende Maand feb worden ingevordert, dog de grootste helft is niet voor de Maand apr ontvangbaar: Wat het Boel Comptoir Zedert den 1 Noveembr betreffe, wij zullen niet ontkennen, dat er Zedert dien tijd nog al aanmerkelijke Verkoopingen zijn gehouden dan bestaan (behalven een Klein Burger boelgoed waar van al mede onder korting door de Verkoopers de gelden zijn ontvangen en de 14d:boelgoeden, welke als vooren is gezegd, dadelijk worden voldaan)uit goederen van alhier in Avazie Zijnde Scheepen, welke gelden mede door de Verkoopers ter goedmaking van kosten, spoedig worden ingevorder, Zijnde de bijkas en van tijd tot tijd door het Comptoir ingebeurdwordende gelden nauwelijks toereikende; -wij erkennen tevens wel(en zulks brengen wij U Lieden met een groot genoegen onder het oog, dat de Stuiver gelden nog al eene aanmerkelijke Sum uitmaaken, als zijnde zulks in den voorigen Jaare geweest, Zoo van Particulieren, Hout- en 14dg:Boelgoederen eene Summa van drie Duizend Zeven hondert en tien Guldens, tien Stuivers, dan zulks is niet toereikende geweest, om het Capitaal van f. 7054 :0:0, hetgeen het Comptoir had kunnen bij Cas hebben, indien allens Rigtig Was voldaan, te kunnen Stoppen, Uit al het vooren gemelde, Zal het/:onses inziens/UWL genoeg geblijken, dat het verschot, Zo uit Stads Cas als van Twee particulieren tegen maandgeld ontfangen Zeer noodzakelijk was, en voor als nog door ht Comptoir aan het Stads Comptoir niet kan wroden gerestitueerd, ten zij men(zoo als wij UWLieden voorstellen, behoudens beter weeten)voor het Boelgoedscomptoir onder Guarantie van de stad, bij Particulieren, voor Twee a drie maanden tegen behoorlijk maandgeld, tragte te bekoomen, eene Summa van drie duisent gulden; Hiermede Vermeenen Wij aan Ulieder intentie te hebben voldaan, en noemen ons naar toebede van Heil Ulieder Medeburgers G:Pettinga, J:Tamboeser; Waarover gedelibereerd, en gedagte Burgers voor hun gedaan Rapport bedankt zijnde, goedgevonden wierd, dezelve Commissie te authoriseeren, zoals geauthoriseerd worden bij deeze om voor de tijd van drie maanden, ten behoeve der Stad, een Summa van drie duizend Guldens te negotieeren. Wordende de Verdere Schikking als mede de bepaaling der Intrest hieromtrent aan gedagte Commissie, overgelaaten. (GAH43); Maandag den 22 jan 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog uit aanmerking dat hier ter Steede voornaamentlijk ontstaande uit hoofde der menigte van binnengragten, geduuriglijk Menschen op eene zeer ongelukkige wijze in het Waater omkoomen, goedgevonden om eene Commissie te benoemen ter fine om zo mooglijk middelen uit te vinden waar door Zodanige ongelukkigen Welke in het water koomen te vallen, daadelijk hulp en reddinge zoude kunnen werden toegebragt, alles op Rapport aan het Gerechte, en is deeze Commissie gedecerneerd op de Burgers G:P. en Tamboezer. (GAH43); Sondag den 4 feb 1798; Het Gerechte Extra ordinair Vergadert zijnde, Rapporteerde den Burger Paulus de Boer, dat hij op gisteren in gesprek was geweest met de Commissie van Correspondentie uit het Intermediaire Administratif Bestuur van Friesland bij welke gelegenheid. gedagte Commissie aan hem te kennen gegeeven had, dat zij gaarne Wenschte en Verlangde hoe eer hoe liever, met eene Commissie uit het Gerechte van deeze plaats over een en ander zaaken te Spreeken en te Bezoigneeren Proponeerende wijders, dat tot die Commissie mogten werden genomineerd, de Burgers G:P. en D:Hendriks, alzoo zij Supponeerden dat die Burgers, wel de meeste Kennisse zouden draagen van die Zaaken. Waar over gedelibereerd zijnde, wierd met unanieme Stemmen goedgevonden aan het verlangen van Welgedagte Commissie daadelijk te voldoen, en dies volgens de Burgers P. en Hendriks te nomineeren, en te Authoriseeren zoo als genomineerd, en geauthoriseerd worden bij deeze om zich op morgen naar Leeuwarden te begeeven en aldaar met Welgedagte Commissie uit het Intermediaire Administratif bestuur van Friesland te Spreeken, over Zodanige Zaaken, als hun zal werden voorgehouden; En zal extract deezes aan hun Werden gesuppediteert, om haar te verstrekken voor Authorisatie. Aldus gedecreteerd op dato als boven. (GAH43); Donderdag den 8 feb 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierden de Burgers P. en Hendriks in commissie gesteld, om zich op aanstaande Dingsdag naar Leeuwarden te begeeven, om aldaar bij het Intermediair Administratif bestuur van Friesland te verzoeken: Pmo eene ordonnantie in Cas van Anticipatie op de fortificatiepenn:uit propijn der Zeewerken maij verschijnende, ter summa van f. 4000:0:0; Sdo om de opgemaakte Rekeningen, noopens de Verschotten, en nog te betaalen gelden, Wegens Scheepsvragten, etc te Produceeren, en daar op ordonnantie te Verzoeken. (GAH43); Donderdag den 15 feb 1798; Het Gerechte Ordrs:Vergadert zijnde, Wierde nog aan de Burger J: Tamboezer en G:P. door het Gerechte een Schuldbrief gepasseerd van een duizend en vijfhondert CarGuldens, voor de tijd van drie maanden, tegens een maandelijksche Intrest van 8 Stuivers pr Cto ende zulks wel uit hoofde, dat gedagte Burgers, op haar eigen naam eene gelijke Summa tegens dezelfde Intrest hedden genegotieerd van de notaris Sijbe Visser, ten fine om voor de stad te werden ge?mployeerd, ingevolge Authorisatie de dato den 18 Janrij 1798 op haar Verleend. (GAH43); Donderdag den 1 mrt 1798; Het gerechte der Stad HRL ordinaris Vergadert zijnde, wierde door de Burgers G:P. en Tamboezer ter Vergadering uitgebragt navolgend Rapport, in Scriptis; Rapport aan het Gerechte der Stad HRL; Burgers ! de ondergetekenden, gecommitteerd, om te examineeren het Request, door de Burger A.J. Conradi, ontfanger van het Verhoogde Last en Veilgeld ter deezer Steede Resideerende behelzende Verzoek dat Eensdeels (om aangevoerde redenen) mag gelibereerd worden van de Jaarlijksche uitkeering aan de Correspondentie aan de f. 180:0:0 :en anderdeels dat aan hem mag gerestitueerd worden de f. 180:0:0 : welke door den zelven wegens de rekening van het voorige Jaar aan de Correspondentiebeurs heeft uitgekeerd:-brengen ter deezer Vergadering het navolgende voor Rapport en Praeadvies:- Dat van gedagte Post, door den Lande word gegeven f. 300:0:0 : voor de Administratie, Waar van aan P:v:d:Straaten als Ontfanger voor deeze Stad word voldaan f. 80:0:0 : dat den Burger A:J. Conradi ontfanger Generaal voor dit gewest is:-Dat de zelve ''s jaarlijks met alle de onderscheidene ontvang van Friesland moet afrekenen:- dat denzelven vervolgens de gelden aan het gener:Comptoir in ''s Haage ten sijnen noed, en pericule moet doen bezorgen voor welke bezorging, en ter hoeding van porten, Papier, en boeken, word voldaan 56 guldens: welke Sum onzes inziens Slegts Toereikende zal zijn, indien het genoeg is, om te voldoen; - Dat vervolgens overblijven voor de geheele Administratie de Summa van f. 40:0:0 : hebbende Zinds den jaare 1794 de uitkeering aan de Correspondentiebeurs Zijn aanvang genoomen, en wel om redenen dat den old Secretaris M:van Idsinga(aan wien door A:J:Conradi) een aanmerkelijke Sum ''s jaars wierd uitgeteld, was overleeden, en ten dien tijde in de volle voordeelen van het boelgoeds Comptoir kwaame; wij erkennen Burgers, dat f. 40:0:0 geene bezolding is, voor Zulk eene administratie, voor al niet, naardien den ontvanger ontbloot is van die voordeelen Welke dezelve voormaals genoot, weshalven wij Concludeeren dat het Eerste voorstel namelijk de bevrijding van de uitkeering Aan de Correspondentiebeurs behoorde te worden geaccordeerd, dog omtrent het tweede versoek namelijk om Restitutie van f. 180:0:0 welke in den voorigen Jaare zijn uitgekeerd, behoorde te worden geweezen van de hand, en wel om redenen dat den Ontfanger Conradi in dat Jaar nog groote voordeelen uit het Boelgoeds ontfang heeft genooten: En dat hier van aan den ontfanger Conradi, bij Extract Resolutie kennisse zal worden gegeven, dit voor Rapport van Uwe Heilwenzende Medeburgeren; Waarover gedelibereert, en de Commissarien voor hun uitgebragt rapport bedankt zijnde, wierde beslooten, zich met het zelve Rapport te Conformeeren en dies volgens het Request van den Burger Conradi met het navolgende Appoinctement uit te geeven: ?Het Gerechte Libereerd den Suppliant ingevolge het 1 ste Poinct van deszelfs Versoek van de jaarlijksche uitkeeringe van de f. 180:0 - te beginnen met het Jaar primo 1798 verscheenen, Werdende het tweede poinct geweezen van de hand. (GAH43)
Gerbrandus Pettinga huwt met Tetje Hoornstra, kind: Gerbrandus P, geb 1767 Leeuwarden; BS huw 1842
Gerbrandus Antonius van Ring geb 1787 HRL, ovl voor 1863, huwt met Aukje de Boer op 15 dec 1817 HRL; huw.afk. 30 nov en 7 dec 1817, commies ter recherche bij het departement der Convoyen en licentien, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825 en was toen rijkscommies, huw.get. bij J.J. de Boer en K. Feddema, neef vd bruid. wonende te HRL, 1811, zv Anthony dR en Agatha Bolta; BS huw 1811, huw 1817, ovl 1862, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Gerbrandus Bruining Jansonius ovl voor 1837, huwt met Hubertina Faber, kind: Wytske J, geb 1809 Kollum; BS Franeker huw 1836
Gerbrandus/Brand Johannes Hoekstra geb 1773 Midlum, ovl 6 feb 1827 HRL, huwt met Tjietske Dirks Terpstra, sjouwerman in 1827, kinderen: Riemke, geb 1805 Wijnaldum, Johannes Brands, geb 1799 HRL; BS ovl 1813; 1827 overlijdens, ovl 1847
Gerbrantje Gerbens huwt met Pieter Sjoerdts, kind: Gerben Pieters, ged 10 apr 1742 Grote Kerk HRL
Gerbrecht Everts Roorda geb 30 jul 1795, ged 25 aug 1795 Grote Kerk HRL, dv Evert Roorda en Everarda Wyborgh
Gerbrig Gerbens ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Dirk Sijtses, (echtgenoot) 1 jaar lijfrente van 2x 500 Caroliguldens kapitaal de 26 feb 1732 op hun resp. lijven, verschenen 17 mrt 1732: f. 100:0:0 (GAH283); id. 12 mrt 1731 (GAH283); id. 29 mrt 1734 (GAH283); id. 9 mrt 1735 (GAH283); id. 18 mrt 1737 (GAH283); id. 10 mrt 1738 (GAH283); id. 25 feb 1739 (GAH283); id. 14 mrt 1740 (GAH283); id. 11 mrt 1736 (GAH283); id. 6 mrt 1741; id. 12 mrt 1742; id. 11 mrt 1743; id. 9 mrt 1744; id. 8 mrt 1745; (geen boeknr. vermeld); id. 1 jaar lijfrente van 500 Caroliguldens, 23 mrt 1733: f. 50:0:0 (GAH283); ovl op 31 jan 1746/26 feb 1746 HRL; op haar lijf stond een kapitaal van 500 Cargld 10% per jaar volgens constitutiebrief van feb 1730; de lijfrente 50 Caroliguldens vervalt aan de gemeente; id. aan de erven 11 maanden en 4 dagen lijfrente van 500 Car; glds volgens constitutiebrief van 26 feb 1730, met f. 2:10:0 voor het opbrengen van de constitutiebrief, 28 feb 1746: f. 48:14:0, (geen boeknr. vermeld)
Gerbrig Symons geb 21 jul 1776 Witmarsum, ovl 10 mei 1820 HRL, huwt met Johannes IJemes Alkama, dv Simon Joukes en IJtje Wiersma; BS ovl 1820; 1835 huwelijken, ovl 1845
Gerbrigje Anes zie: Terpstra
Gerbrigje Bakker geb 1 nov 1810 Sneek, ovl 13 jan 1885 HRL, huwt met Harke Pottinga, (gk), op 9 aug 1838 HRL, wonende te HRL, dv Jetse Lijkles B., en Aagje Gerbens Westerbaan; BS huw 1838, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk C-053
Gerbrigje Bakker huwt met Arjen Ronner, kind: Eelke Arjens Ronner, geb 3 nov 1784, ged 14 dec 1784 Grote Kerk HRL
Gerbrigje Jetzes zie: Bakker
Gerbrigje Terpstra geb 1808 Dongjum, ovl 15 jul 1876 HRL, huwt met Paulus Tolsma, dv Ane T, en Antje Bruinsma; BS ovl 1876
Gerd Heinrich Eden geb 1791 Carolinesylk, huwt met Geertje Zijlstra op 31 aug 1822 HRL, huw afk. 21 en 28 jul 1822, varensgezel, wonende te HRL, zv Everman Johan E, (gk), ovl , en Geschke ... , (gk), ovl 14 feb 1812 Carolinesylk; BS huw 1822; oud 45 jaar, geb Carlinzijl (?) en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk G-307; VT1839
Gerdina Jansen ovl 23 dec 1813 Leeuwarden, huwt met Pieter Broekman; BS huw 1832
Gerhard Telsemeyer zie ook: Felsemeyer; huwt met Anna Maria Alida Harmens Arends, koopman te HRL. 1837, wonende te HRL. 1814 wijk E-002, kinderen: Hermanus Gerhardus T, geb 8 okt 1810 HRL, Anna Gertruy T, geb 1810 HRL; BS geb 1811, ovl 1814, huw 1834, ovl 1837; Gerardus Tilsemeyer eigenaar van perceel nr. 735 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 665, pakhuis of stal, 94 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); Gerhardus Telsemeyer eigenaar van percelen nrs. 997-1000 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 665, resp. blaauwververij, plaisiertuin, pakhuis, huis, resp. 119, 290, 35 en 172 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen resp. 36, nihil, 26 en 150. (bron: Kad. Atl. Barr. en. dl. en HRL. 1832, bl. 43); Gerardus T. eigenaar van perceel nr. 1570 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 665, katoenfabriek en erf, 114 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 50. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Gerhard Walbrich Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 22 apr 1668 van de Heere G.W. ontvangen generaal van de provincie van Frieslandt voor een jaer interest van 20.000 gulden: f. 1000:0:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984
Gerhard Adriaans de Roock geb 10 nov 17187, ged 2 dec 1787 Grote kerk HRL, zv Adriaan de Roock en Hendrina van Beucker
Gerhard Coenraad Tjassens huwt met Christina Alida Heslink op 12 jan 1800 HRL, kapitein ih 3de Bataillon der 6de halve Brigade, met attestatie vertrokken naar elders; huw Grote Kerk HRL 1800
Gerhard J Gerhards zie: Rolvink
Gerhard Johan Rolvink wordt ook genoemd ''Gerrit Roelving'' in 1830; zie hieronder; geb 1788 ... , huw.get. bij K. Straatsma en T.J. Ringnalda, weversknecht, wonende te HRL; BS huw 1830; geb 1787 Vreden, Munsterland, 1e huwt met Tjietske Cornelis Bolleman op 12 jul 1832 HRL, wever, wonende te HRL, 2e huwt met Anna Knoop op 23 apr 1840 HRL, wever te HRL. 1834, zv Gerhard R, (gk), en Johanna Wegman, (gk), vader werkman te Vreden, wonende te aldaar en aldaar ovl 13 mei 1802, moeder wonende te Vreden, aldaar ovl 28 jan 1797; BS ovl 1826; 1832 huwelijken, ovl 1834, huw 1840; oud 52 jaar, geb Vreede, Munster en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-287; VT1839
Gerharda Berendsen geb 1802 HRL, ovl 28 nov 1847 HRL, ongehuwd, dv Berend B., en Anna Driesten; BS ovl 1847
Gerhardus Althusius G.A. eigenaar van perceel nr. 1061 te HRL, boer, woonplaats Gaastmeer, legger nr. 10, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Gerhardus ter Berg geb 1793/96 HRL, ovl 13 feb 1853 HRL, 1e huwt met Engelina Maria Hes op 21 feb 1819 HRL, huw.afk. 7 en 14 feb 1819, 2e huwt met Antje de Boer, huw.get. bij J.J. Panbakker en A.B. de Vries, wonende te HRL, wever in 1851, werkman in 1853, zv Johannes tB., en Catrina Ried; BS huw 1815, huw 1819, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk B-145; VT1839
Gerhardus Drost geb 1792 HRL, ovl 21 apr 1827 HRL, huwt met Jeltje Willems Bloemers op 16 nov 1817 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1817, kalkmeeter in 1827, huw.get. bij J.U. Voets en H.D. Bloemer in 1816, id. bij J.H. Kok en G.P. Weezen, wever in 1820, zv Hendrik D, en Susanna Bernardus de Boer BS huw 1816, huw 1817, huw 1820, 187ov
Gerhardus van Dijk oud 33 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-030; VT 1839
Gerhardus Eppinga geboortig van Collum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. F. Acronius op 14 nov 1774. (burgerboek); geb Kollum 1744, zv Quirijn Eppinga, konvooimeester, tr. 1779 Elisabeth Hoornstra; burger 14 nov 1774; mr. 12 mrt 1774, ovl v??r 19 mei 1787 (Lwd. Crt). Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij brandewijnskommen, gespen, peperbussen, lepels en verken vervaardigde. Leerjongens: 1n 1785 2 leerlingen, w. o. Jacob Jans Vettevogel. (Gildeboek 1774-1785); ovl 15 feb 1787 HRL, oud 72 jaar; G.E. en Elizabeth Hoornstra, beide van HRL, zijn na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 7 mrt 1779 HRL. ten zelfden dage alhier getrouwd; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier, belasting: f. 60:0:0 (GAH650) woont in 6e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerhardus Hofstede oud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijnbereider, wijk A-042; VT1839
Gerhardus Johannes zie: van der Velde
Gerhardus Luppus Luitenant in het Regiment van zijn Doorluchtigheit Prinse van Braaswijk en Beeveren ten dienste van deesen Staat van HRL, en Juffr. Titia IJda Prigge tot Midlum, sijnde de aengevinge gedaen door proc. Tuininga, met vertooninge van behoorlijke verklaeringe dat deselve huwelijksproclamatienop den 19e Oct 1749 aldaer wettig waeren aengegeven en versoek van een gebodt in de Week, 25 oct 1749; kind: Claaske Gerardus, ged 4 jan 1759 Westerkerk; kind: Adriana Gerardus Luppes, ged 6 mrt 1755 Westerkerk HRL; kind: Lieuwe Gerrardus Luppes, ged 16 dec 1751 Westerkerk HRL
Gerhardus Müller huwt met Rigtje Pieters, kind: Helena Gerhardus M, geb 1773 HRL, Johan nes M, geb 1773 HRL; BS huw 1814, ovl 1835; kind: Johannes M?ller, geb 13 apr 1773, ged 18 apr 1773 Grote Kerk HRL; in het Jaar Een Duizend Sevenhondert drie en zeventig den 13 apr is geb Johannes zv G.M. en Richtje Pieters. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 15 aug 1816
Gerhardus Sybrandus zie: Groenewoud
Gerhardus Theunis ovl voor 1813, huwt met Sjoukje Karels Bouwman op 5 okt 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Gerhardus Gerbens Landstra geb 1 sep 1788, ged 7 okt 1788 Grote Kerk HRL, zv Gerben Gerbens Landstra en Lysbeth Gerhardus Althuisius
Gerhardus Johannes van der Velde geb 1795 HRL, ovl voor 1877, huwt met IJtje Addens op 5 jul 1818 HRL, huw.afk. 21 en 28 jun 1818, huisknecht, zv Johannes Gerrits vdV, en Janke Johannes; BS huw 1818, ovl 1876
Gerhardus Sybrandus Groenewoud geb 4 okt 1789 deinum, ovl 19 aug 1865 HRL, huwt met Apolonia Hendriks Balkstra op 26 okt 1815 HRL, huwelijksafkondigingen 1 en 8 okt 1815, wonende te HRL, korendrager in 1851, N.H., ovl wijk G-204, huw.get. bij W. Wagenaar en J.U. Eikhout, bakkersknecht, wonende te HRL. 1812, zv Johannes G, en Sjieuwke Duursma vd bles; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-008, wijk G-036, wijk H-148; gebruiker van wijk G-078, bakkersknegt, eigenaar is Ab. Wierdsma, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb deinum en wonende te HRL. 1839, korenmeter, wijk E-235; VT1839; Extract uit het Doopboek van den dorpe deinum Gemeente Marssum. den 4 okt 1789 is geb te deinum een zv Ds. Johannes Groenewoud en Sjuke van der Bles, genoemd G.S; G.S.G. eigenaar van perceel nr. 808 te HRL, koornmeter, woonplaats HRL, legger nr. 249, huis en erf, 110 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 1577 te HRL, koornmeter, woonplaats HRL, legger nr. 249, huis en erf, 119 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Gerk van Beek huwt met Aaltje Meinerts, kind: Anna Gerks avn Beek, ged 25 feb 1766 Grote Kerk HRL
Gerke Annes huwt met Theodora Jans, kind: Jeltje Gerkes Molenaar, geb 1767 Bolsward; BS ovl 1832
Gerke Anthonij zie: de Vries
Gerke de Beer huwt met Catharina ... , kind: Wietske Gerkes geb 1765 Bolsward; BS ovl 1838
Gerke Gerkes Weduwe w:G.G. overlijdt in 1729; in haar plaats als turfmeester benoemd Houkje Willems; zie verder aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Gerke Gerrits Hendrik Warnders ende Wytske Gerkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.G. deszelfs vader, 5 may 1792; ondertrouw HRL
Gerke Hendriks zie: Tiesema
Gerke Hendriks huwt met Gatske IJeges Visser, kind: Hendrik Gerkes, geb 1 apr 1809, ged 23 apr 1809 Grote Kerk HRL
Gerke Molenaar geb 1759 Workum, ovl 13 dec 1837 HRL, huwt met Fokje Reins Loots, zv Sijbe M, en Atje Foukes; BS ovl 1837
Gerke Reinders woont in 3e quartier, links:. - 1/2:0; rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerke Reinders ovl voor 1822, huwt met Baukje Sjoerds; BS ovl 1821; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 44:0:0, samen met Teede Jansen, van 8 pondematen greidland onder Almenum, no. 12, 29 jun 1785. (GAH1117); id. 8 jul 1786. (GAH1118); id. f. 65:10:0, 1/5 jaar, 31 dec 1789. (GAH1122); id. 2/5 jaar, 12 apr 1791. (GAH1123); id. 3/5 jaar, 9 jul 1792 (GAH1124); id. Petry 1792 versch., 18 jun 1793 (GAH1125); id. Petry 1793 verschenen, 24 nov 1793 (GAH1125); id. f. 4:0:0 door hen in het voorgaande jaare te weinig betaald, 29 jun 1785. (GAH1117); G.R. en Baukje Sjoerds, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 jan 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; geeximeerde perzonen welke dagelijks hunne Rijdtuigen ter bevordering van hun bestaan verhuiren: 2 overdekte wagens en 1 chais, 1803; (GAH650)
Gerke Reinders G.R. en Tjitske Sybes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 apr 1781 HRL, en zijn op den 8 daaraanvolgende getrouwd; kind: Tjitse Gerkes, geb 13 mrt 1782, ged 5 may 1782 Grote Kerk HRL
Gerke van Riezen huwt met Grietje Feenstra, kind: Aafke vR, geb 1805 Drachten; BS ovl 1874
Gerke Sybes geb 14 nov 1809, ged 12 dec 1809 Grote Kerk HRL, zv Sijbe Teunis en Hendrikje Johannis
Gerke Sybes zie: Molenaar, Zwart
Gerke Teunis huurt tollen aan Koetille 1808-1811
Gerke de Vries geb 1799 HRL, ovl 11 nov 1855 HRL, ongehuwd, kleermaker, zv Anthonij dV, en Jeltje Molenaar; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk C-032; oud 40 jaar, (vnm: Gerbrandus), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk C-029; VT1839
Gerke IJlstra hm ... , kind: Aafke Gerkes IJ, geb 1760 Sneek; BS ovl 1838
Gerke Hendriks Tiesema geb 1772 Workum, ovl 1 sep 1843 HRL, huwt met Gatske IJ. Visser op 29 aug 1802 HRL, werkman in 1843, N.H., huw.get. bij J. Reyersen en A. IJ. Visser, wonende te HRL. 1812, behuwd broeder bruid. kinderen: Hendrik Gerkes, geb 1 apr 1809 HRL, Douwtje Gerkes T, geb 23 aug 1804 Almenum, IJege T, geb 3 jan 1803 HRL, zv Hendrik T, en Martje Gerkes; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1803, 1804, 1809, BS huw 1812, ovl 1843, ovl 1856; gebruiker van wijk C-101, sjouwer; eigenaar is P.S. Hannema wed., 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-311; VT1839; G. Tiesema, 56 jaren, sjouwerman, geloofwaardig, wonende te te HRL. 1828, vermeld in een akte van bekendheid ten behoeve van Dirk Arjens Boonstra; zie aldaar verder
Gerke Siebes Zwart geb 14 nov 1809 HRL, N.H., huwt met Antje Izaks van Asperen op 24 mrt 1831 HRL, slepersknecht, Vst nov 1850 uit Heerenveen, A 26 nov 1856 Workum, zv Sijbe Teunis Z, en Hendrikje Johannes Belstra; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206
Gerkje van Dokkum ovl voor 1862, huwt met Jan Klasen; BS ovl 1861
Gerkje Jelles ged 1 jan 1741 Grote Kerk HRL, dv Jelle Haeyes en Foekje Douwes
Gerlandtje Arjens zie: Faber
Gerlandtje Arjens Faber ovl voor 1823, huwt met Pieter Abes vd Werf; BS Franeker huw 1822
Gerlantje Willems zie: Agema; Cornelis Norel en G.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 13 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL
Gerlantje Willems Agema geb 1780 HRL, ovl voor 1845, 1e huwt met Cornelis Johannes Norel op 28 mei 1809 HRL, 2e huwt met Wytze Wybens van Dokkum op 12 nov 1812 te HRL, huwelijksafkondigingen 5e zondag okt en 1e zondag nov 1812 voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, dv Willem Bouwes A., en Akke Holkes; huw Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1812, ovl 1844
Gerlof Alberts dezelfde als: Roelof Alberts; zie aldaar; president L. Spannenburg betaalt f. 22:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Jacob Harkes met blauwverven verdiend bij G.A., 5 mrt 1753 (GAH1082); president-voogd Cl. Nauta betaalt f. 33:0:0 aan en wegens dito in 1 jaar verdiend, 29 apr 1755. (GAH1084)
Gerlof Ates ook bekend als: Gerlof Wates; huwt met Grietje Willems op 28 okt 1804 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1804; G.A. en Grietje Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Wiilem Jans deszelfs vader, 13 okt 1804; ondertrouw HRL
Gerlof Doris zie: Krol
Gerlof Freerks ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 25:4:0 terzake 6 lopen grauwe orten ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 17 dec 1743, kwit. no. 2 (GAH1073); id. f. 22:10:0 wegens 5 lopen grauwe orten door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 15 jan 1745 kwit. no. 5 (GAH1074)
Gerlof Hanses zie: Boonstra
Gerlof Huidekoper ovl 11 nov 1793 HRL, oud 21 jaar; invnet. nr. 320
Gerlof Jacobs zie: de Vries
Gerlof Jens zie: de Vries
Gerlof Jansen balsteenleverancier 1741-1743
Gerlof Jansen Geeft met Eerbied UEd:Achtbh:te kennen G.J. Stads Carreman binnen HRL, dat hij supplnt uit oogmerk van wat beeter bestaen, en des te Rasser betaeling sijner Crediteuren wel geneegen was Sig ter See te begeeven, dog sulx sonder UEd: Achtbh: consent over ''t stellen van ordre op deese sijn bediening niet kunnende geschieden, Addresseert den supplnt:sig mits deesen aen de taefel van UEd:Achtbh:ootmoedig versoekende UEd Agtbh: gelieven den supplnt te permitteeren dat deese sijn Carremans bedieninge bij provisie en geduirende des supplnts: uitlandigheit mag werden geadministreerd door de persoon van Haye Willems Sakkedraeger, daer toe genoegsaem Capabel en die dit ook wel begeert q:f:(was get) B:Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende des supplnts versoek en steld mits deesen bij provisie aen als subst Asch-karreman de persoon van Haye Willems mits doende den Eed van getrouwigheyt, behoudende daer te boven haar Agtb:aen haer ''t regt om bij mancqument van een goed gedragh en alle jaren kennisse van des Origles supplnts leven te hebben soodanig te disponeeren als vaststaen sullen te behooren Actum den 18 jul 1746. (:get:) Junius Munter Ter ordtie van de magistr:abs:sec:R.J. de Swart gesw:clercq; (onder Stonde); den 10 aug 1746 heeft Haye Willems den Eed als subst aschkarreman gepresteerd in handen van de Heer Burgemr Bretton, In kennisse van mij secrts:(:get:) M. van Idsinga met sijn Weled:haele. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreren met Eerbied G.J. Aschkarreman en Sybren Jochums beide Burgers Woonagtig alhier ter Stede, dat de Eerstgemelde Seer Gaarne zijn Karremans bediening op de laastgemelde Soude overdragen die ''t selve mede is begeerende, dog zulx sonder UEd Agtb:consent niet kunnende nog meugende geschieden Zoo adresseren Zij haar beide hier over aan UEd:Agtb:Zeer Gedienstig Versoekende UEd:Agtb:Gelieven Sijbren Jochums in plaatse van G.J. aan te Stellen tot aschkarreman Van dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande quo facto etc:(onder stonde) Requisitus (:get:)R:J:de Swart Gesw: Clercq. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende ''t Versoek nomineert en eligeert mits desen de mede Supplnt Sijbren Jochums tot Aschkarreman binnen dese Stad op lasten pligten profijten en Gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den Eed van GetrouWigheit in handen van de Hr. Presid:Burgemr. en betalende in de armebusch tot een Gratificatie Veertig Car Gls. Actum den 2 Jul 1749 (:Was Getekent:)J:Agema onder stonde ter ordtie Van de Magt:(:get:) M:V:Idsinga. ; Onder stonde; den 2 Jul 1749 heeft Sijbren Jochums den Eed gedaan in handen van de Hr. presid:Burgemr. J:Agema en den 40 gls:in de armbusch betaalt onder stonde. In kennisse van mij secrts M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Roelof Jansen ende Maetie Gerrijts, beyde van HRL, huw.aang. 9 may 1733 HRL, Comende Voor de bruyd G.J. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Gerlof Klasen zie: Boonstra; G.C. en Neeltje Gerbens, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 13 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Grietje Gerlofs, geb 1 apr 1810, ged 16 apr 1810 Grote Kerk HRL
Gerlof Claases van HRL, huwt met Mettje Oebles, van Franeker, geproclameerd de 24-31 aug en getrout met attestasie den 7 sep 1766; kind: Sijke Gerlofs, ged 21 jun 1767 Grote Kerk HRL
Gerlof Cornelis zie: Schiere
Gerlof Cornelis huwt met Baukjen Scheltes, kind: Nijske Gerlofs, geb 17 apr 1773, ged 18 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Gerlofs, geb 8 jan 1776, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL; kind: Antje Gerlofs, geb 1 okt 1779, ged 19 okt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Nieske Gerlofs, ged 14 apr 1771 Westerkerk HRL
Gerlof Cornelis ovl 16 jul 1791 HRL, oud 53 jaar
Gerlof Piers geb 20 mei 1805 HRL, ged 16 jun 1805 HRL, zv Pier Gerlofs en Mintje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1805
Gerlof Pieters koopman 1741-1743
Gerlof Schiere geb 1783 ... , huw.get. bij W.H. Schreuder en M.B. Schiere, steenbakker, neef bruid. wonende te HRL, id. bij S. Schiere en F. Schouwenburg, fabrikant, zv Cornelis S, en Antje Gerlofs; BS huw 1817; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 152, 22 jaar, ongehuywd, inwonend bij Jan Schiere, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Gerlof Simons G.S. en Atje Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Gerlof Simons van Almenum, huwt met Marijke Lieuwes, van HRL, geproclameerd den 8-15 en getrout de 22 mei 1757; ovl 16 nov 1794 HRL, oud 62 jaar
Gerlof Sipkes ged 15 apr 1760 Grote Kerk HRL, zv Sipke Benedictus en Wijpkie Harmens
Gerlof Tjalkes zie: van Veen
Gerlof Tjerks ovl voor 1812, huwt met Aaltje Piers, in leven koemelker onder Almenum, kind: Pier Gerlofs, geb 1779 Wijnaldum; BS Barradeel huwafk. 1811; kind: Akke Gerlofs, geb 28 dec 1781, ged 10 feb 1782 Grote Kerk HRL
Gerlof Wijgers ende Hijlkjen Sjoukes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs oom de vroedsman Jan Overzee, 15 Mrt 1749
Gerlof IJsaaks zie: van Asperen
Gerlof Doris Krol geb 1801 Workum, ovl 9 jan 1849 in het schip liggende binnen deze stad, huwt met Hijlkje Willems Groendijk, schipper en wonende te Workum 1849, zv Doris K, en Nieskje ... ; BS ovl 1849
Gerlof Hanses Boonstra geb 1791 Leeuwarden, ovl 3 nov 1845 HRL, huwt met Neeltje Gerbens Posthuma op 28 mei 1809 HRL, wonende te HRL. 1809, kind: Grietje Gerlofs, geb 1 apr 1810 HRL, zv Klaas Lieuwes, en Trijntje Gerloffs; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1845, ovl 1869, ovl 1887
Gerlof Jacobs de Vries Saturdag den 28Sept 1799 voormiddag. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde nog geleezen, en in deliberatie gebragt, eene missive Vertekend door eenige van de uitgetrokkene gewapende Burgers uit naam van het geheele uitgetrokkene detachement van deeze Plaats, Waar bij dezelve Verzoeken, om hoe eer hoe liever, te mogen Werden afgelost, en Zich voornamentlijk beklaagen, dat den Hoornblaaser Jacob de Boer, en den Jaager G. d. V. op eerste Requisitie van hunne ouders door den Majoor der Gewapende Burgers van Leeuwarden, Jurres, Zijn ontslaagen. Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten over dit Susjet navolgende missive te depecheren aan den Luitnt:Coll:S: S:Paque; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan den Luitent:Collonel S:S:Paque Commanderende de Troupes, in het voormaalig Gewest Friesland. Burger ! Wij hebben ons vereert gevonden, met UWe missive van den 26 deezer, hoe gaarne Wij ook het detachement gewapende Burgers Van hier uitgemarcheerd door Remplacement van anderen Zagen afgelost, is het niet mogelijk dat voor als nog aan dit laatste Kan Werden voldaan, door dien de georganiseerden, uit hoofde der Weerspannigheid van den groot gedeelte van dien, nog tot geen Corps geformeerd Zijn, en de Zoodaanigen Welke bij de Organisatie Zijn uitgevallen tot den Plaatzelijken dienst, en bewaaringe der Rust alhier noodwendig dienen te Verblijven. Dan hebben Wij heeden eene missive ontvangen, Vertekend door eenige Schutters uit naam van evengedagte detachement Waar in dezelve de dringendste Instantien doen om afgelost te Worden, en hun ongenoegen niet Weinig doen blijken, over een geval Welke onder hun detachement heeft plaatsgehat, hierin bestaande dat den Hoornblaazer Jacob de Boer en de Jager G. d. V., door den Maj?r Jurres Commanderende te Stavoren, Zijn ontslaagen, Zoo als UW uit bijgaande acte in originali Zal geblijken, in hoe verre dien Commandant tot het geeven van een Zoodaanig ontslag bevoegd is, Willen Wij niet beoordeelen maar alleen het zelve ter Uwer Kennisse brengen, met Minzaam Verzoek dat door UWe Intercessie, het Zij door Weder terugzending der twee evengemelde Perzoonen het Zij door aflossing der anderen, of door eenig ander middel, Zooals UW het Convenabelst voorKomt, meergedagte detachement Weder bevredigt word, de Luitent:Strooband, heeft ons in eene Particuliere brief gemeld, dat hij over Zijn Perzoon gaarne blijven wil. (GAH45); Saturdag den 28 Sept 1799 ''s avonds. de Raad der Gemeente extra ordrs Vergadert Zijnde, wierde geleezen eene missive van de Majoor G. Jurres Commandant der Stad Stavoren en Environs, op heeden geschreeven uit het hoofdquartier aldaar Waarbij dezelve Zich beklaagd, over het ontslag, door hem, aan den Hoornblaaser Jacob de Boer, en Jaager G. d. V. op Instantie van derzelver ouders verleend, met Kennisgeeving daarin (als ''t Waare) misleid te Zijn: Waar over gedelibereerd Zijnde is beslooten, van dezelve missive Copia in te Zenden, aan den Commandant S:S:Pacque, met bijvoeging van de volgende missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan den Luitent Collonel S:S:Pacque, Commanderende de Troupes in ''t voormaalig Gewest Friesland. Burger ! Nadat Wij van deeze avond eene missive aan UW hedden gedepecheerd, ontvingen Wij eene missive van de Maj?r Jurres Waaraf Wij de Eer hebben UW hiernevens Copia in te Zenden, uit dezelve Zal UW geblijken, dat hij Zich beklaagt, over het ontslag, van de beide Jongelingen, Waarover Wij UW gemeld hebben, Wij Zullen Uw berigt hier over op morgen, met het een uur Schip Inwagten, Daar Wij Zeker geinformeerd Zijn, dat er huiden voordemiddag eene affaire met de Engelschen op de Lemmer is voorgevallen, verzoeken Wij dat UW ons daar van eens de uitslag gelieft te berigten. HRL, den 28 sep 1799, Ao. 5. (GAH45); Donderdag den 10 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde Wijders ter vergadering, den Burger Henricus Strooband, Luitnt:onder de Gewapende Burgermacht alhier, thans Guarnisoen houdende te Workum, Zich beklaagende dat de Burgers Jacob de Boer, G. d. V., Sijtse Gerrijts, Abe Johannes en Berend Jansen, Welke twee eerstgemelde op ontslag van de Majoor Jurres, en de drie laatstgenoemde, met Verlof uit hun Guarnisoen Vertrokken Waaren, en Schoon het Verlof der drie laatstgemelde geexpireerd Was, tot nog toe niet Waaren Wedergekeert, Verzoekende den Comparant door den Raad te mogen Werden geassisteerd, ten einde om gedagte Perzoonen te noodzaaken, van hun Guarnisoen Weder te betrekken. Waarover gedelibereerd Zijnde, is goedgevonden, dezelve Burgers daadelijk op het Huis der Gemeente te ontbieden en aan dezelve hunne Verplichting voor oogen te houden, en in Cas van Weigering, hendoor eene Militaire Escorte, na hun Guarnisoen te doen Transporteeren. Op Welk ontbod de Burgers Sijtse Gerrijts en Berend Jansen, als Zijnde Abe Johannes buiten de Stad, gecompareerd Zijn, en daadelijk aangenoomen hebben, van na hunne Guarnisoens Plaatzen, vrijwillig te Zullen Vertrekken; Zijnde voorts Jacob de Boer, en G. d. V., met hunne Vaders gesterkt ter vergadering gecompareerd, Welker Vaders Susteneerden, dat hunne Zoons, uit hoofde van het ontslag van de Majoor Jurres ongehouden Waaren, om Weder te behoeven uit te trekken; Waarover nader gedelibereerd Zijnde is geconcludeert, gedagte Jacob de Boer en G. d. V. te gelasten, van Zich niet buiten de Stad te begeeven, voordat niet de elucidatie, over hunne beswaaren van het departementaal Bestuur van de Eems gevraagd Had, Zijnde ten dien einde aan welgedagte Bestuur navolgende missive IngeZonden met bijvoeging van eene Copia van het ontslag van de Majoor Jurres. (GAH45); de Raad der Gemeente van HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers! Ingevolge Ul. aanschrijvinge en Lastgeving van den 6 okt L.L. hebben Wij vermeend (bevalven anderen, Welke bereids verzonden Zijn naar hunne Corpsen), te moeten verpligten tot hun vertrek, de twee Jongelingen, met Name G. d. V., en Jacob de Boer, dan hunne ouderen hebben Zig hier tegen, bij Woorde dog tevens Zeer bescheiden aangeKant, en Wel om redenen Wijl gedagte Jongelingen onder de agtien Jaaren Zijn, en dus niet op grond van de Wet tot het uittrekken Kunnen verpligt worden, en ten tweden van dat genoemde Jongelingen, Door den Majoor Georgius Djurres uit den dienst Zijn ontslagen, blijkens Copia Autenticq hier nevens overgelegt, Dan bij ons is ontvangen eene missive van den Zoo evengenoemden Majoor Georgius Jurres, Welke de terugzending dezer Jongelingen Verlangde, en Wel om dat dezelve door den Capitain Pieter Willems ter Verkrijging van het ontslag, der voorheen genoemden schijne misleid te Zijn, over het een en andere hebben Wij ons vervoegd aan den Luit:Collonel S:S:Pacque, als veronderstellende toen, dat het aan het Militaire behoorde dan Wij hebben geen antwoord bekoomen, Daar Egter de ondersteuning van het Vaderland Spoed Vereist, dog Wij niet gaarn wenzen onregtvaardigheden Uittevoeren, Zoo Versoeken Wij Ulieder Elucidatie, hoe Wij ons in dezen Zullen hebben te gedraagen, In Afwagting van Welk Wij Verblijven naar toebede van Heil. HRL, den 10 okt 1799, Ao. 5. (GAH45); Copia. den Lt Stroband Commanderende het detachement te Warns, word gelast aanbrenger deezes aftegeeven Jacob de Boer, Hoornblaazer, en G. d. V., Jager, beide van HRL, en dezelve uit de rolle van Zijn detachement afteschrijven. Stavoren, 27 sep 1799, (Was get:) Georgius Jurres, Major. (GAH45); huwt met Janke IJsenbeek op 22 aug 1802 HRL, ijzerkramer 1802-1806; huw Grote Kerk HRL 1802; woont in 7e quartier, huisno. 27, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); Wijders compareerde na voorafgegaane Citatie van den fiscus ter Vergadering van den Raad den Burger G.J. d. V., cum patre Jacob Gerlofs de Vries gesterkt dewelke door den fiscus geciteerd was, om boete en breuken, ter zaake dezelve op Zaturdag avond den 11 may 1799 ''s avonds na bezette Wagt, zonder in functie te zijn, met een zijdgeweer op Straat was geweest, na gedaane Confessie, en verzoek van moderatie geboet voor Twee Goud guldens boven de kosten, do. 9 may 1799 (GAH45); de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering Pieter Hessels, VerwersKnegt alhier, Welke door den fiscus geciteert Was, om boeten en breuken, ter Zaake dezelve den Jongeling J.G. d. V. een slag aan het hoofd had gegeeven, en is dezelve na aangehoorde Confessie, en betuiging dat Zulks uit drift gebeurd Was, op Zijn Verzoek Van moderatie, voor dees Keer gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de Kosten van de Citatie, met recommandatie Zich in ''t Vervolg van dergelijke malversaties te onthouden. (GAH45)
Gerlof Jans Corvinus geboortig van Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg; Toussaint op 23 jun 1760. (burgerboek); van HRL, huwt met Trijntie Roelofs van Collum, geproclameerd de 25-31 okt en getrout met attestasie de 8 nov 1761 in de Westerkerk; G.C. wordt hospes in de herberg ''De Valk'' te HRL, 12 mei 1760, (Frl. 1700-1795)
Gerlof Jans de Vries geb 28 aug 1811 HRL, ovl 16 okt 1811 HRL, wonende te agter de Kerk, zv Jan Gerlofs dV, en Geertje Jans Vlaaming; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811; geb 28 aug 1811, ged 1 sep 1811 Grote Kerk HRL, zv Jan Gerlofs de Vries en Geertje Jans Vlaaming
Gerlof Klaassen van Steinfort huwt met Metje Oebles, kind: Klaas Gerlofs van Steinfort, geb 28 jun 1774, ged 12 jul 1774 Grote Kerk HRL; kind: Sijke Gerlofs van Steinfoort, geb 17 jun 1778, ged 5 jul 1778 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Gerlofs van Steinfoort, geb 9 feb 1782, ged 7 apr 1782 Grote Kerk HRL; kind: Oeble Gerlofs van Steinvorden, ged 12 mrt 1769 grote Kerk HRL
Gerlof Klasen Boonstra geb 1784 ... , huw.get. bij H.H. Kiewiet en G.G. Kingma; BS huw 1814; gebruiker van wijk B-012, varensgesel; eigenaar is Jelmer Akker wed., 1814. (GAH204); oud 55 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk H-143; VT1839
Gerlof Pieters Schellinkwou G.P.S., doopsgezind ged HRL. 25 jan 1728 en ovl in nov 1741, huwt met Jetske Rinses Roorda voor het Gerecht op 31 dec 1730 HRL, houtkoper, broer van Folkert. Gerlof maakt in 1741 testament, en dan leeft er nog 1 dochter: Trijntje. (Gen. Jaarb. 1984/Roorda); houthandelaar van 16. . -1741, doopbel. 25 jan 1728; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vdGaast/W.F. Broos)
Gerlof Tjalkes van der Veen geb 1789 Makkum, ovl 1 mei 1831 HRL, huwt met Aafke Jans Reidmaker op 17 jul 1816 HRL, huw.afk. 23 en 30 jun 1816, wonende te HRL, huw.get. bij A. Roelofs en L. Jans, wonende te HRL. 1815, schipper in 1831, zv Tjalke Mathijsen en Joukje Gerlofs Gerlofsma; BS geb 1815, huw 1816, ovl 1831; Ik ondergetekende Joukje Gerlofs Gerlofsma, Wed. van Tjalke Mathijsen Woonachtig te Makkum, verklare door dezen, volle toestemming te geven, dat mijnen Zoon G.T. v. d. V., Schippersknegt, woonachtig te HRL, een wettig Huwelijk aanga met Aafke Jans Reidmaker, oud acht en dertig Jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te HRL. en heb ik deze ten blijke van de echtheid met mijne gewone handtekening bekragtigd. Makkum den 25 mei 1816; In het Jaar een duizend zeven hondert zeven en tachtig den zeventiende dag der maand October, is Geboren G.T. v. d. V., waarvan ouders zijn T.M. en Joukje Gerlofs Gerlofsma. Afgegeven te Makkum den 28 Mei 1816
Gerlof Ysaaks van Asperen geb 1749/1750 Kimswerd, ovl 21 apr 1818 HRL, huwt met Sibbeltje Thomas op 28 aug 1803 HRL, komt van Almenum, kinderen: Rinse, geb 22 okt 1806 HRL, Thomas Gerlofs vA., geb 4 feb 1805 HRL, in leven melktapper, waarschijnlijk wonende te in het Geref. Diaconijhuis, doet in 1811 overlijdensaangifte van Eebele Uiltje, andere aangever is Pieter Klaases, 64 jaar, ook wonende te in het Diaconijhuis, evenals de overledene; hu Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1806, BS ovl 1818, huw 1834, ovl 1838
Gerlof/Gelles Wates ook bekend als: Gerlof Ates; huwt met Grietje Willems Steenbergen, afwezig of ovl in 1835, kind: Grietje Gerlofs W, geb 13 feb 1808 HRL, Rigtje Gelles W, geb 1805 HRL, zv Wate Johannes en Rigtje Tietes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1830, huw 1835, ovl 1888
Gerloff Annes Claes van Zeyst en Anna Chatarina Nijkerk, beyde van HRL, huw.aang. 3 sep 1735 HRL, komende voor de bruid G.A., desselfs Stiffvader; huw.aang. HRL 1735
Gerlofke Johannes Albarda geb 5 aug 1787, ged 28 aug 1787 Grote Kerk HRL, dv Johannes Albarda en Mintje van der Meulen
Gerlofke Wierdts Wiarda van Bolsward, huwt met Barent Alefs van der Meulen, van HRL, geproclameerd den 19-26 nov en den 3 desember 1752 en doen ook getrouwdt; kind: Grietje Barends van der Meulen, ged 24 aug 1756 Grote Kerk HRL; kind: Alef Barends van der Meulen, ged 19 dec 1758 Grote Kerk HRL; kind: Mintje Barends van der Meulen, ged 11 mei 1762 Grote Kerk HRL, vader is Coopman; kind: Jacomina Barends van der Meulen, ged 18 aug 1765 Grote Kerk HRL; kind: Wierd Barends van der Meulen, ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL
Gerls Gosses dv Gosse Gosses en Baeffke Nannes, boeren op Wybemasate te Britzaerd onder Wommels, geb omstreeks 1612, huwt met Aernt Tymenssn te HRL. ; (Gen. Jaarb. 1984/Pier en Sipcke Hoytes); GOSSES, GERRIT
Gerlske Siercks Donia huwt met Tjalle Sipckes Fopma; zie aldaar; bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland
Germen Andries ovl voor 1833; weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 162, 1 mrt 1804
Germen Annes zie: Zeilmaker
Germen Folkerts geb 1745 ... , ovl 26 mrt 1817 HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr; BS ovl 1817; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 239, 1 mrt 1804
Germen Landstra huwt met Feikje Elsloo, kind: Maria L, geb 14 dec 1789 Wommels; BS ovl 1881
Germen Lieuwes zie: Blom
Germen Marcus huwt met Trijntje Groen, kind: Jacoba Germens, geb 16 nov 1804 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804
Germen van der Meulen huwt met Janke Wybrens, kind: Feikje Germens vdM, geb 1791 Joure; BS huw 1824
Germen Reinders zie: de Groot, Hoekstra
Germen Zeilmaker geb 8 sep 1806 Sneek, ovl 15 nov 1890 HRL, huwt met Aafke Ruiter, (gk), op 23 aug 1832 HRL, wonende te HRL, werkman, zv Anne Ages Z, en Oetske Dirks Mesdag; BS huw 1832, ovl 1890, bev.reg. HRL 1851 wijk D-148; oud 32 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wever, wijk F-183; VT1839
Germen Wybes zie: Overmeer
Germen Jans Gongrijp ged 31 jan 1762 Westerkerk HRL, zv Jan Harmens Gongrijp en Geertie Haarings
Germen Jans Klamstra huwt met Klaaske Freerks, kind: Hielkje Germens K, geb 1786 HRL; BS huw 1816; kind: Dani?l Gerbens Klamstra, geb 23 mrt 1778, geb 7 apr 1778 Grote Kerk HRL
Germen Lieuwes Blom geb 29 mei 1801 HRL, ovl 18 mrt 1862 HRL, huwt met Jieke Sjoerds vd Form op 31 jul 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 jul 1828, ook huwt met Symontje Egles Schaap, N.H., balkvlotter in 1851, ovl wijk B-162, ged 15 jun 1800, zv Lieuwe Sipkes B., en Grietje Tabes; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828, ovl 1847, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-222; oud 38 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839; Gerben L.B., houtvlotter, geb te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van zijn voorgenomen huwelijk; Certificaat Nationale Militie: Gerben L.B., geb 29 mei 1800 HRL, werkman, zv Lieuwe Blom, pakhuisknecht en Grietje Tabes, wonende te HRL, de inschrijving voor de nationale militie in het jaar 1819 verzuimd hebbende, zonder loting is ingelijfd geworden bij de 8e Afd. Inf. in 1820, den tijd van 5 Jaren hebbende gediend, behoorlijk uit den dienst ontslagen is. Geregistreerd No. 1503
Germen Reinders de Groot geb 1790 Makkum, 1e huwt met Froukje Gerrits vd Burg, 2e huwt met Trijntje Willems Hoffenberg op 30 jun 1836 HRL, wonende te HRL, N.H., tichelaar in 1851, A mei 1853 Sneek, zv Reinder Gerbens en Jantje Eeltjes de Groot; BS ovl 1831; 1836 huwelijken, ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk D-164, wijk G-246; oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-198; VT1839
Germen Reins Hoekstra ovl voor 1823, huwt met Pietertje Heins, N.H., kinderen: Rein, geb 12 apr 1809 HRL, Dieuwke, geb 21 jun 1807 HRL, Rein H, geb 15 feb 1805 HRL, Trijntje Gerbens, geb 3 mrt 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1805, 1807, 1809, BS Franeker huw 1822; kind: Rein Gerbens Hoekstra, geb 12 apr 1809, ged 30 apr 1809 Grote Kerk HRL
Germen Wybes Overmeer huwt met Sietske Gerrits, wonende te Makkum 1820, varensgezel, kinderen: Wiebe O, geb 1801 Makkum, Aalthe Germens O, geb 1793 Makkum; BS huw 1820, ovl 1847, ovl 1889
Germentje Gerrits ovl 29 apr 1790 HRL, oud 12 jaar
Gerrardus Henrici Steensma bevestigd in Oudega, Nijega en Opende, gewezen schoolmeester in ''t gereformeerd Weeshuis te HRL op 13 apr 1704. (lidmatenboek Oudega, Nijega en Opende/RA)
Gerrardus Johannis van Beuker ged 7 nov 1747 Grote Kerk HRL, zv Johannis Arnold van Beuker en Johanna Geertruid van Beuker; Gerardus J. van B., ged 17 dec 1743 Grote Kerk HRL, zv Johannis Arnold van Beuker en Johanna Geertruidt van Beuker
Gerredina Willemina Buisman huwt met Hermanus Verkroodt; dopen Grote Kerk HRL 1803
Gerriet de Vries ovl 1 may 1789 HRL, oud 35 jaar
Gerriettje Plas ovl 24 okt 1787 HRL, oud 21 jaar
Gerrit van Aalsburg geb 1802 Spijk, huwt met Aaltje Jans Oosterhout op 28 aug 1828 HRL, huwelijksafkondigingen 10 en 17 aug 1828, arbeider, wonende HRL 1828; zv Jan vA, (gk), en Aagje van Kley (gk), beiden wonende te te Spijk, buurt Gorinchem; BS huw 1828
Gerrit Abrahams huwt met Sepkje Rinzes, kind: Henderina Gerrits, geb 7 dec 1777, ged 30 dec 1777 Grote Kerk HRL
Gerrit Adams G.A. ende Sibbeltie Jacobs beide van HRL, komende voor de bruidt Filippus Pors desselfs neef, 8 jul 1741; ondertrouw N.H.; huwt met Sibbeltje Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert den 9, 16 en 23 jul 1741, en doe ook getrouwt; kind: Trijntje Gerrits, ged 7 jan 1744 Grote Kerk HRL
Gerrit Ages ontvangt van het gemeentebestuur, samen Yet Jans, wegens het slatten der Rie, 13 sep 1792: 119 Caroliguldens
Gerrit Alberts zie: Bruining, de Haan
Gerrit Alberts zie: Jacob Alberts
Gerrit Alberts schipper, ontvangt van het gemeentebestuur wegens een vracht sponturf en expensen sampt wegens verdiende vracht voor het overvaren van de turf, 4 sep 1736: f. 243:15:8. (GAH283)
Gerrit Alberts begraven Kleine Kerk, Klein Kerkhof, regel 11, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Gerrit Alberts ontvangt van het gemeentebestuur wegens het maken en repareren van glasen ten dienste van de stad, 25 mei 1748: 53 Caroliguldens en 1 stv; id. voor het verstellen van stadsglasen, 17 mrt 1749: f. 15:4:0; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 13:6:0 terzake reparatie van glazen in het Weeshuis, 21 nov 1752, kwit. no. 33. (GAH1081); id. f. 22:14:0 terzake het stoppen van oude en maken van nieuwglazen in het Weeshuis, 8 dec 1850, kwit. no. 3. (GAH1080); id. 17- 10:0, 20 nov 1753, kwit. no. 44. (GAH1082); id. f. 24:7:0 wegens het maken en repareren van glazen in het Weeshuis, 30 nov 1751, kwit. no. 39. (GAH1080); id. f. 2:2:0, 10 dec 1754, kwit. no. 1. (GAH1084); id. 18 mei 1735, kwit no. 22: f. 3:19:0 (GAH1065); id. 24 apr 1736: f. 3:15:0 (GAH1066); id. 28 dec 1736 kwit. no. 10: f. 10:10:0 (GAH1067); id. 15 okt 1737, kwit. no. 25: f. 8:4:0 (GAH1067); id. 1 jul 1738, kwit. no. 11: f. 6:1:0 (GAH1068); id. 23 dec 1739, kwit. no. 9: f. 3:19:0 (GAH1069); id. f. 11:18:0, 13 dec 1740, kwit. no. 1 (GAH1071); id. f. 3:17:0, 21 nov 1741, kwit. no. 23 (GAH1071); id. f. 7:14:0, 6 nov 1742, kwit. no 26 (GAH1072); id. f. 10:6:0, 10 nov 1744, kwit. no. 13 (GAH1073); id. f. 7:10:0, 23 nov 1745, kwit. no. 21 (GAH1074); id. f. 39:16:0, 22 nov 1746, kwit. no. 39 (GAH1075); id. f. 45:12:0, kwit. no. 26, 7 nov 1747 (GAH1076); id. ten dienste van het Weeshuis in het Washuis gedaan, 17 nov 1739, kwit. no. 30: f. 6:11:0 (GAH1069); id. f. 25:6:0 wegens het maken van nieuwe en het stoppen van oude glazen in het Weeshuis, 26 nov 1748, kwit. no. 36 (GAH1077); id. f. 17:7:0 wegens het verven en repareren van glazen aan het Weeshuis, 23 dec 1749, kwit. no. 3 (GAH1079)
Gerrit Alberts geb 1767, sjouwer, huw.get. bij S.B. vd Beest en T. Lammerts, wonende te HRL; BS huw 1819
Gerrit Alberts ende Claeske Jans beyde van HRL, zijnde aangevinge gedaen door de fiscaal Dreyer met vertooninge van schriftelijke last 29 nov 1749; huwt met Claaske Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 30 Novemb. en 7 en 14 1749 desemb. ook getrouwt
Gerrit Alefs ged 29 feb 1752 Grote Kerk HRL, zv Alef Wybes en Elske Hiddes
Gerrit Allerts zie: Krijl
Gerrit Anthonis ged 7 apr 1760 Grote Kerk HRL, zv Anthoni Harmens en Odille Gerrijts
Gerrit Arents huwt met Wendeltie Rimmerts, beide van HRL, geproclameert de 28 okt de 4 Novem:en getrout de 20 nov 1759 in de Westerkerk HRL
Gerrit Arrien zie: Bos
Gerrit Arjens huwt met IJnske IJntes, kind: Doetje Gerrits, ged 2 jul 1741 Grote Kerk HRL
Gerrit Arjens ged 22 sep 1744 Grote Kerk HRL, zv Arjen Gerrits en Eiskjen Eisses
Gerrit Arjens geboortig van Vrouwenbuurt, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Jacobides op 5 jun 1699. (burgerboek)
Gerrit Arjens ovl voor 1817, huwt met Martje Berends, kind: Aaltje Gerrits de Jong, geb 1775 Bolsward; BS huw 1816, overlijdens; Extract Uit het Doopboek der Gereformeerde gemeente te Bolsward. 1775 G. Arjans en Martje Beernds hebben haar kind dat geb was den 24 dec 1774 op den 8 Jan:laten dopen en noemen Aaltje. Bolsward den 25 sep 1816
Gerrit Ates ovl Makkum, huwt met Grietje IJntes, kind: Aafke Gerrits, geb ... ; BS huw 1828
Gerrit Baltes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 12:0:0 tersaake maalloon van rogge en mout door hem tdv ''t Weeshuys gemaele, ord. no. 4, 12 feb 1730. (GAH1060); Johannis Caspers en Tietske Jans, beyde van HRL, huw.aang. 18 dec 1733 HRL, Comende voor de bruid G.B., desselfs neeff; huw aang. Gerecht HRL 1733
Gerrit Barts zie: van der Werf
Gerrit Baukes ovl 16 okt 1803 Bolsward, huwt met Antje Hendriks, kind: Aaltje Bijlsma, geb 1787 Bolsward; BS huw 1823, ovl 1839; Uit het Reg. der Begravenen in de Gemeente Bolsward. 1803 den 16 okt is G.N. begraven. Bolsward den 29 apr 1816; Uit het Doopboek der Gereformeerde Gemeente te Bolsward. 1787 G.B. en Antje Hendriks hebben haar kind dat geb was den 5 apr laaten dopen den 22 dito en noemen Aatje. Bolsward den 29 apr 1816
Gerrit Baukes turfschipper 1757-1762; b
Gerrit Beerns IJde Rinses en Baukjen Jans beide van HRL, komende voor de bruid G.B. desselvs neef, 15 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Beerns Tevis Hendriks ende Aeltje Jans beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs steevader G.B., 7 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Beymer hm ... , kind: Janke Gerrits B., geb 1795 St Annaparochie; BS ovl 1846
Gerrit Bekker geb 1751 Munsterland, Dld, huwt met Lijsbert Gerrits Huselaar, kind: Bernardus, geb 1796 HRL; BS ovl 1825; 1849 overlijdens; gebruiker van wijk G-286, wewer, gealimenteert; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Gerrit Berends zie: Hankes, (2x) Schukking
Gerrit Bijlsma geb 23 mrt 1807 HRL, ged 12 apr 1807 HRL, ovl 1 mrt 1859 HRL, 1e huwt met Jetske Swart op 12 nov 1835 HRL, 2e huwt met Trijntje de Beer, (gk), blikslager, zv Elias Gerrits B, en Rigtje Fransen vd Vorm; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-122; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blikslager, wijk C-120; VT1839
Gerrit Bijlsma ovl voor 1836, huwt met Martina Elias, kind: Elias Gerrits B. geb 1771 HRL; BS ovl 1834; 1835 huwelijken
Gerrit Blesma geb 2 apr 1801 HRL, ged 26 apr 1801, N.H., zv Georgius Jacobs B., en IJefke van Swichum; dopen Grote Kerk HRL 1801
Gerrit Bloemsma geb 20 okt 1807 HRL, ged 3 nov 1807 HRL, N.H., zv Jan Hendriks B., en Jeltje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1807
Gerrit Boekholt huwt met Fokje ... , kinderen: Janke B., geb 1793 Birdaard, Siebren B., geb 1810 Birdaard; BS ovl 1880; 1896 overlijdens
Gerrit de Boer huwt met Jantje ... , kind: Harmina Gerrits Posthuma, geb 1765 Heerenveen; BS ovl 1829
Gerrit de Boer huwt met Maartje Jacobs, kind: Feikje de B., geb 1805 Stavoren; BS ovl 1837
Gerrit Bonnes ged 23 aug 1744 Grote Kerk HRL, zv Bonne Teunis en Ettje Hendriks
Gerrit Boorsma huwt met Trijntje ... , kind: Japke, geb 1782 Peins; BS ovl 1852
Gerrit Bos geb 1793 HRL, ovl 7 sep 1836 HRL, werkman, ongehuwd, zv Arrien Geerts B., en Barbera Hendriks; BS ovl 1836
Gerrit Bosvogel G.B., Bombardier onder ''t Corps Artilleristen van majoor Matack en Anna Ruurds, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Gerrit Brans G.B. van Groningen en Tjepkjen Harmens van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 may 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Gerrit ten Brink ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:12:0 terzake geleverde 47 pond seemleer tot 25 stuivers het pond, kwit. no. 12, 26 aug 1766. (GAH1096); id. f. 105:0:0 wegens geleverd veif stukken doek, kwit. no. 12, 21 nov 1775. (GAH1106); id. f. 146:14:0 voor geleverd catoen, linnen en Kameriks doek tdv het Weeshuys, kwit. no. 4, 8 mei 1781. (GAH1112); id. f. 100:18:0 wegens geleverd linnen tdv het Weeshuys, kwit. no. 9, 23 okt 1781. (GAH1112); id. f. 69:11:0 wegens geleverd doek en carsay, ord. no. 1, 14 apr 1778. (GAH1109); id. f. 39:11:0 wegens geleeverd doek, ord. no. 2, 4 mei 1779. (GAH1110); id. f. 43:15:0, ord. no. 11, 15 nov 1779. (GAH1110); G. Christiaans Brink en Grietje Jans, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 20 jun 1773 HRL. en toen getrouwd
Gerrit Brugs turfschipper 1754; b
Gerrit Brugsma huwt met Fetje Klazes Kingma, winkelier HRL 1838; BS ovl 1838
Gerrit de Bruin huwt met Maria Elizabeth Stouthout, kind: Baukje dB, geb 10 nov 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1805; G. Jans de B., en Maria Elisabeth Stouts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Norbruis, geode bekende, 7 sep 1805; ondertrouw HRL
Gerrit Burgholt zie: Burghout
Gerrit Diekman huwt met Kaatje ... , kind: Marijke D, geb 1774 Leeuwarden; BS ovl 1844
Gerrit Dirks zie: Briso Heslinga
Gerrit Dirks huwt met Hittje Hendriks, kind: Hendrik Gerrits, ged 29 jan 1743 Grote Kerk HRL
Gerrit Dirks huwt met Hitje Andries, kind: Willem Gerrits, ged 23 mrt 1745 Grote Kerk HRL; kind: Andrijs Gerrits, ged 30 jun 1740 Westerkerk HRL
Gerrit Dirks geb 19 mrt 1782, ged 16 apr 1782 Grote Kerk HRL, zv Dirk Willems en Antje Gerrits
Gerrit Dirks G.D. ende Trijntie Dirks beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Harmen Hendriks desselfs swaeger, 1 Mrt 1749
Gerrit Doekes geb 1762 ... , huw.get. bij B.D. vd Beest en T. Lammerts, werkman, wonende te HRL; BS huw 1819
Gerrit van Doorn ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Jan van Doorn, wegens geleverde ijzeren pilaren en rondijzer etc. ten dienste van de stad, 3 okt 1759: f. 90:17:0
Gerrit Douwes Dirk Jacobs ende Neeltie Douwes, beide van HRL, huw.aang. 9 nov 1737 HRL, komende voor de bruid G.D., desselvs broeder; huw.aang. HRL 1737
Gerrit Douwes ged 6 jun 1747 Grote Kerk HRL, zv Douwe Klaases en Rinske Gerrits
Gerrit Douwes geb 20 feb 1790, ged 21 mrt 1790 Grote Kerk HRL, zv Douwe Klaasses en IJmkje Harkes
Gerrit Douwes woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 102, 1 mrt 1804
Gerrit Douwes huwt met Marijke Jansz, beide van HRL, geproclameert den 27 apr den 4 en getrout den 11 mei 1755 in de Westerkerk, kind: Klaaske Gerrits, geb 1768 HRL; DTB N.H. HRL. 1755, BS ovl 1825; kind: Douwe Gerrijts, ged 15 sep 1757 Westerkerk; kind: Gatske Gerrits, ged 25 sep 1759 Grote Kerk HRL; kind: Jan Gerrijts, ged 12 jul 1761 Westerkerk HRL; kind: Antie Gerrijts, ged 20 nov 1763 Westerkerk HRL; kind: Klaaske Gerrijts, ged 21 jul 1768 Westerkerk HRL; Extract uit het register der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Agt en Sestig den Een en twintig jul is Geboren Klaaske, dv G.D. en Marijke Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 jan 1816
Gerrit Douwes huwt met Trijntje Johannes, kind: Froukje Gerrits vd Burg, geb 1789 Peins; BS ovl 1831
Gerrit Driesen huwt met Klaaske Hendriks Spijting, kind: Geertje Gerrits D, geb 1799 HRL, ovl of afwezig in 1826; BS huw 1826
Gerrit van Dijk Christiaan Bruining, beschuldigd van zijn zuster Baafje Bruining te hebben geklopt en mishandeld; Baafje Bruining beschuldigd haar broer Christiaan Bruining eerst te hebben geattacqueerd; G. v. D. beschuldigd zich in die twist te hebben gestoken en Christiaan Bruining te hebben geslagen. Na ondervraging geen boete, alleen de kosten en streng gecorrigeerd, 14 feb 1803 (GAH49)
Gerrit Edsgers Teunis Poulus ende Tettie Willems beide van HRL, koomende voor de Bruit G.E., 11 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Elias geb 29 apr 1794, ged 27 may 1794 Grote Kerk HRL, zv Elias Gerrits en Rigtje Fransen
Gerrit Elias zie: Bijlsma; (2x)
Gerrit Engberts G.E. van HRL, ende Leentie Gerrits van deinum, koomende wegens de bruyd Beernt Beernts, 8 Jan 1746; van HRL, huwt met Leentje Gerrits van deinum, geproclameerd 9, 16 en 23 janua en getrout den 30 dito 1746
Gerrit Engels ged 27 jan 1756 Grote Kerk HRL, zv Engel Gerrits en Teertske Aanes; ged 29 dec 1750 Grote Kerk HRL, zv Engel Gerrits en Teetske Aenes
Gerrit Engelsma geb 1808 Akmarijp, ovl 30 okt 1872 HRL, huwt met Freerkje de Boer, boer te Achlum, zv Thomas, E en Lolkjen Tjaardema; BS ovl 1872
Gerrit Entes zie: Reitsma
Gerrit Eppes van HRL, huwt met Tjietske ... (geen naam vermeld) van Almenum, geproclameerd den 13 dito en den 20 dito en den 27 dito 1753 getrouwt; ovl 17 okt 1792 HRL, oud 74 jaar
Gerrit Everts G.E., soldaat onder de comp. van capt. Paats van HRL, ende Jannesje Oetings van Maastrigt, zijnde de aangaave gedaan door Popko Wybes, goede bekende, 2 okt 1790; ondertrouw HRL
Gerrit Evertsen G.E., soldaat in de compagnie van kapitein Paats, van HRL, en Jannesje Ootings van Maastricht, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 oct 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Gerrit van der Feen geb 1757 Dordrecht, hm ... , kind: Johannes vdF, geb ...; BS geb en huw 1811boren (AR besch. )
Gerrit Ferwerda ovl 6 dec 1817 Franeker, huwt met Eltje Pieters vd Perk, kind: Johanna Gerrits F., (gk), geb 1814 Franeker; BS huw 1837
Gerrit Ferwerda G.F. van Holwerd en Anna Maria Smit, van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 jan 1787 HRL en zijn met attestatie vertrokken naar Holwerd en volgens ingebragte verklaaring aldaar getrouwd den 14 jan 1787
Gerrit Fokkes huwt met IJttie Lammerts, beide van Harel, geproclameert den 9-16 en getrout den 23 Novem 1755
Gerrit Fokkes weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerrit Foppes zie ook: Donjema; huwt met Aukje Johannes, kind: Foppe Gerrits, geb 1 jan 1809, ged 29 jan 1809 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Gerrits, geb 17 nov 1810, ged 9 dec 1810 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 26, 37 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Gerrit Fransen Oostrum, Floreencohier 1700; G.F. wed. van wijlen ds. Cornelis Friesius tot HRL, eigenaresse van plaats nr. (8), grootte 76 p. m., floreen f. 24:0:0, gebruiker is Andris Sytses, ferskaat: ''t Pad W., de Zeedyck Z. ; (bron: Kad. Atlas Oost. dl. )
Gerrit Fransen geb 21 mrt 1784 HRL, inschrijfnummer 1385, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Gerrit Gabes ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 2 schouw turf, waaronder arbeidsloon begrepen is, 29 okt 1787: f. 20:0:0; (geen boek nr. vermeld)
Gerrit Geerts zie: Fabriek
Gerrit Geerts huwt met Dina Alberts de Roo, beyde van HRL, geproclameert 7, 14 en 21 okt 1742 en doe getrouwt; G.G. ende Dina Alberts de Roo beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs swager Sijbren Jogchums, 6 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Foekje Gerrijts, ged 27 jul 1756 Grote Kerk HRL; kind: Antie Gerrits, ged 25 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Albert Gerrits, ged 24 dec 1752 grote Kerk HRL; kind: Rinske Gerrits, ged 7 sep 1749 Grote Kerk HRL; kind: Frouwkje Gerrits, ged 24 sep 1747 Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Gerrits, ged 24 aug 1745 Grote Kerk HRL; kind: Geert Gerrits, ged 14 jul 1743 Grote Kerk HRL, moeder mogelijk als G.G. de Roos
Gerrit Georgius zie: Blesma
Gerrit Gerardus zie: Leembeek
Gerrit Gerrits zie: Hankes, Hartman, Keyser, Kuiper, de Mol, Postma, Souverein, 2x de Vries
Gerrit Gerrits Roeloff Jansen en Marijke Huygens, beyde van HRL, huw.aang. 10 okt 1733 HRL, Comende voor de Bruid G.G. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733; Jan Andrijs ende Aukjen Jurjens, beide van HRL, huw.aang. 12 feb 1735 HRL, komende voor de bruid G.G. ; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Gerrit Gerrijts ged 14 apr 1772 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Klaassen en Clare Aats
Gerrit Gerrits ged 1 feb 1746 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Gerrits en Goikjen Dirks
Gerrit Gerrits ende Goikjen Dirks Rienstra, beide van HRL, huw.aang. 13 sep 1738 HRL, koomende voor de bruit desselvs vader Dirk Pijtters; huw.aang. HRL 1738; huwt met Geinkje Durks, kind: Marten Gerrits, ged 7 aug 1753 Grote Kerk HRL; huwt met Goikjen Dirks; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731 -1759); kind: Marten Gerrits, ged 10 may 1750 Grote Kerk HRL, moeder als Goykjen Durks; kind: Gerrit Gerrits, ged 1 feb 1746 Grote Kerk HRL, moeder als Goikjen D. ; kind: Dirk Gerrits, ged 3 apr 1742 Grote Kerk HRL, moeder als Goikjen Dirks; kind: Swopkjen Gerrits, ged 31 may 1740 Grote Kerk HRL, moeder als Goeykjen D.
Gerrit Gerrits dezelfde als hieronder ??; huwt met Wendeltje Willems, kind: Grietje Gerrits, ged 14 jun 1750 Westerkerk HRL
Gerrit Gerrits dezelfde als hierboven ??; huwt met Wendeltie Rimmerts, kind: Catharina Gerrits, ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL
Gerrit Gerrits woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerrit Gerrits G.G. en Antje Jeroens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 apr 1784 HRL, en zijn den 12 dec daaraanvolgende getrouwd
Gerrit Gerrits G.G. en Ybeltje Douwes Boltha, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1779 HRL, en zijn den 24, zijnde twee Pinksterdag getrouwd
Gerrit Gerrits ovl 28 jun 1790 HRL, oud 30 jaar
Gerrit Gerrits Pieter Anthonij Groes ende Trijntie IJpes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd G.G., mr metselaar, 10 May 1749
Gerrit Gerrits Geeft UEd; Achtb:onderdaniglijk te kennen Poulus Daniels ordrs turfdrager en Burger alhier, dat hij supplnt zeer gaerne genegen zoude zijn dese bedieninge te transporteren op eenen G.G., mede alhier wonagtig; en vermits dese overdragt niet kan nog vermag te geschieden sonder UEd:Achtb:consent en gratie. Soo addresseren deselve sig bij desen aen UEd:Achtb:met ootmoediglijk versoek ten einde ''t UEd:Achtb:goedgunstig behage mag in dese overdragt te accorderen, en over sulx G.G. in plaets van Poulus Daniels tot ordrs turfdrager aen te stellen, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daertoe staende en aenbehoren q. f. etc:(was getekent) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accorderende het versoek eligeert mits desen de mede supplnt G.G. tot mede ordrs turfdrager binnen dese Stad in plaets van Poulus Daniels op lasten, pligten profijten en gehoorsaemheden, daertoe staende. Actum den 1 mrt 1741 (was get:) Pier Bretton Ter Ordtie van de magistr:ab:sec: (get:) P. Reidema; (Onder Stonde); Praestitit Jus Jurandum Coram Praeside Pier Bretton. Actum op den Raedhuise in HRL den 1 mrt 1741. In Kennisse van mij gesw. clerqc (get:) P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 20:5:0 wegens dragen en meten van 20 schouw turf aan het Weeshuis, 27 mrt 1752, kwit. no. 2 (GAH1081); id. f. 22:13:0 van 22 schouw en 26 korven turf, 23 mrt 1754, kwit. no. 2 (GAH1083); id. f. 15:1:0 voor dragen en meten van 15 schouw en 3 korven turf in het Weeshuis, 15 jun 1757, kwit. no. 12 (GAH1086); ontvangt van het gemeentebestuur voor dragen, meten en loegen van 27 schouw turf, geleverd aan de Voorwacht, ord. 3 okt 1749: f. 36:5:0 (GAH427); id. voor het bearbeiden van turf, 29 jun 1757: f. 13:5:0; id. voor dragen, meten en loegen, 4 dec 1749: 23 Caroliguldens en 10 stuivers; ontvangt van het Weeshuis f. 12:6:0 terzake het mouten, dragen en slepen van een last garst ten behoeve van het Weeshuis, 11 feb 1755, kwit. no. 6 (GAH1084)
Gerrit Gerrits vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 84, 1 mrt 1804
Gerrit Gerrits vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 139, 1 mrt 1804
Gerrit Gerrits aangesteld tot de bediening van de brandspuiten de ambtenaren G.G. en Jan Nak, kalkkroders, Willem Pleiting en Sijtse Gerrits, koolmeters, do. 29 dec 1803 (GAH49); Maandag den 14 jan 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde wierde in nader overweging genoomen, den Requeste van de Burgers Jan Nak, en G.G. als kalkkruyers, en Hendrik Drost als Kalkmeeter, tendeerende verzoek, dat de kalk, welke hier in de haaven in Scheepen ingelaaden en na buiten Vervoerd word, door hun mogte werden verwerkt, in plaatze dat thans zulks door de arbeiders van de Kalkwerken geschied, Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden gedagte Request met navolgende Appoinctement uit te geeven: ?De Raad der Gemeente diffciculteert in het verzoek der Supplianten, Wanneer dezelve niet door den kooper of verkooper, worden gerequireerd?. (GAH44)
Gerrit Gerrits president-voogd B. Dreyer betaalt f. 20:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Jenne Jans in 1 jaar verdiend met schoenmaken bij G.G., 20 mei 1760 (GAH1089)
Gerrit Gerrits G.G. en Maartje Taedes beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs oom Nanning Willems, 9 May 1744; huwt met Maatje Taedes, beyde van HRL, sijn geproclameerd 10, 17 en 25 May 1744 en doe ook getrouwt
Gerrit Gerrits G.G. ende Uilkjen Hemkes beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs oom Johannes Lodewijks alsmeede desselfs moeder Aeltje Pieters, 13 Jun 1744; huwt met Uilkjen Hemkes, beyde van HRL, sijn geproclameerd 14, 21 en 28 jun 1744 en doen ook getrouwt
Gerrit Gerrits G.G. enden Jeltie Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruid Dirk Jacobs desselfs oom, 10 May 1749; huwt met Jeltje Jans, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 26 May 1749 en getrouwd
Gerrit Gerrits G.G. ende Fettje Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruid Beernt Jans des selvs swaeger, 30 May 1750; huwt met Fetje Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 31 May en den 7-14 jun 1750 en doen ook getrouwdt
Gerrit Gerrits G.G. ende Namkjen Gerbens beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Frans Gerbens, 13 Feb 1751; huwt met Namke Gerbens, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 feb 1751 en ook getrouwdt; kind: Jan Gerrijts, ged 7 mei 1758 Westerkerk; kind: Frans Gerrits, ged 12 aug 1759 Westerkerk HRL; kind: Gerrijt Gerrijts, ged 19 jan 1755 Westerkerk HRL, moeder als Tjamkje G. ; kind: Fungerke Gerrits, ged 24 jun 1753 Westerkerk HRL; kind: Gerben Gerrits, ged 2 may 1751 Westerkerk HRL
Gerrit Gerrits G.G. en Geertruid Harmens beide van HRL, komende wegens de bruid Beernd Gerryts desselfs curator, 24 Jul 1751; huwt met Geertruid Harmens, beyde van HRL, geproclameerd den 25 jul en den 1-8 Augusti 1751 en ook getrouwd
Gerrit Gerrits G.G. ende Janke Gerbens beide van HRL, komende wegens de bruid Doeke Piers desselfs swager, 24 dec 1751; huwt met Janke Gerbens, beyde van HRL, geproclameerd den 26 desember 1751 en den 2-9 jan 1752 en den 11 dito getrouwdt
Gerrit Gerrits van HRL, huwt met Hinke Janssen van Makkum, zijn geproclameerd 3, 10 en 17 sep 1752 en doen ook getrouwdt
Gerrit Gerrijts huwt met Grijtie Jans, beide van deese stad, geproclameert den 19-26 mei en getrout den 3 jun 1754 in de Westerkerk
Gerrit Gobertus geb 1781 Rotterdam, huwt met Elisabeth Gerrijts op 10 nov 1814 HRL, zeeman, wonende te HRL, huwelijksafkondigingen 30 okt en 6 nov 1814, zv Isaac G, (gk), en Johanna van Berkel, (gk); BS huw 1814; gebruiker van wijk E-068, varensgesel, medegebruiker Gerrit Burghout wed., eigenaar is Jan Galama, 1814. (GAH204)
Gerrit de Groot ovl voor 1838, huwt met Dievertje dekker, kind: Klaas Gerrits G, geb ...; BS huw 1837
Gerrit de Groot hm ... , kind: Oetske Gerrits dG, geb 1793 HRL; BS ovl 1830
Gerrit Gijsberts ende Gerritje Lieuwes, beide van HRL, zijn wettig aangegeven 6 aug 1735 HRL, komende weegens de bruid Hendrik Cornelis; huw.aang. HRL 1735; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde turf sampt meten en dragen, en een vaatje bier, 3 apr 1732: f. 122:3:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Johannes van Seyst, voor trompetblazen van de Raadhuistoren bij de vreugdebedrijven over de verheffinf van zijn Hoogheid de Prince van Oranje tot Stadhouder van Holland en Westfriesland, 28 jun 1747: f. 3:0:0; (geen boeknr. vermeld)
Gerrit Hankes woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerrit Hankes ovl voor 1817, huwt met Doetje Josephs, kinderen: Gerrit Gerrits G, geb 1789 HRL, Grietje Hankes, geb 1791 HRL; BS ovl 1813; 1816 huwelijken, ovl 1833; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert negen en tagtig den 24 apr is geb Gerrit zv G.H. en Doetje Josephs. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 Aug. 1816
Gerrit Harkes zie: de Groot; Gerrijt Jansen en Grietje Gerrijts de Groot, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.H. deszelfs vader, 10 aug 1805; ondertrouw HRL; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na geinsereerde acte van Notorieteit het daarachter gestelde vonnis gegeven; Op heden den tweeden Mei een duizend agt honderd vijftien, Compareerden voor ons fungerend Vrederegter van het Canton HRLProvintie Vriesland op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewoone teregtzitting Folkert Reins Gerbranda Schoenmnakersknegt, Jacob Jelles Schoonhoven Schoenmakersknegt, Hedde Koops Sjouwerman, Teunes Wouters, koorndrager, Arnoldus Pieters Pannebakker, Jacobus Fransen de Zwaan, schoenmakersknegt en Anske Alles Dijkstra Bakkersknegt alle wonende te HRL geloofwaardig en van Competenten Ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van Sijdske Gerrijts de Groot Werkvrouw wonende te HRL wiens ouders Zijn geweest G.H. en Antje Oedses Doornstra gewoond hebbende te HRL; Welk verzoek Zij mits dezen voldoende verklaren te weeten dat genoemde Sijdske Gerrijts de Groot is geb den sestiende mei Een duizend zevenhonderd twee en negentig te HRL, dat dezelve geen Acte van geboorte of doop kan produceren vermits dezelve van doopsgezinde afkomst Zijnde, bij hare geboorte niet is ged en het houden van geboorte Acten bij die Godsdienstige gezindheid toenmaals niet regulier, en bij de voormalige regering alhier geheel niet pleegde geschieden, gevende de Comparanten redenen van Wetenschap dat zij alle ten tijde van hare geboorte mede te HRL in hare buurt Wonende, Zich uit onderscheidene omstandigheden Zulk kunnen herinneren, als hebbende gemelde Sijdske Gerrijts de Groot, niet alleen van der Jeugd af aan gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met dezelve en hare Ouders hebben gehad, Waar door Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid met ons en onze Griffier Getekend, Zijnde ons alvorens uit een Certificaat door den Heer Burgemeester van deze Stad afgegeven voldoende gebleken dat voornoemde Sijdske Gerrijts de Groot onvermogend is om eenige Kosten van gezegelde Stukken, die bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te kunnen betalen, hebbende de Comparanten Hidde Koops en Theunis Wouters verklaard niet te kunnen schrijven. Gratis geregistreerd te HRL den zesden mei 1815 f? 137 Verso vak 1; Maandag den 4 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, Tjalke Coster, Luitje Saskers, Cornelis de Boer, G.H., Pieter Jurjens, Symon Geit, Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, Johannes van Belkum, Jacob Alberts, Ids Gosses, Joh?s Velthuis, Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43); Vrijdag den 6 apr 1798; Het Gerecht extra ordinaris Vergadert zijnde, zijnde agtervolgens ''s Gerechts besluit van den 19 mrt L.L. tot Stille Wagten, aan en onder eede genoomen, de Burgers Johannes Hartmans, Anthoon van Aaken, Pieter Doekes, Beernd Hilles, Johannes van Belkum, Johannes Velthuis, G.H., Nicolaas van Brigade, en op huiden voor dezelve navolgende Provivioneele Instrictie gearresteerd; ?Provisioneele Instructie voor de Stille Wagten in deeze Stad; Er zullen provisioneel Agt persoonen benoemd en aangesteld worden, die ''s nagts door deze Stad zullen ronden, onder de benaaming van Stille Wagten, deese zullen vier om vier elkander Vervangen en wel op zodanige uuren als met de verdeeling der Nagten het best overeenkomt mits dat Van deeze Schikkinge aan het Gerechte en Commandant der gewapende Burgermacht behoorlijke Communicatie Worde gedaan; Van deeze gemelde Wachten zullen alle avonden Straks na het luiden van de laatste poortklok vier moeten Compareeren, voor de Tooren van ''t Stadshuis, bij de Burgerwagt, en direct ijder van hun een geheel vierde van de Stad of Quartier rond gaan, en wel om hun route zodanig te regulen, dat zij om het half uur elkander op zeekere plaatzen of poincten zo niet ontmoeten althans weeten te vinden; de Wachten die voor de middernagt ronden zullen de andere die naar middernagt moeten loopen bijtijds wekken, maar niet eerder moogen afgaan voor dat de laatste praesent zijn, Welke Verpligt zullen Weezen, zig zoo Wel ''s Avonds bij hun aankoomen?s middernagts bij hun Verwisselen, en ''s morgens bij hun afgaan, aan de Burgerwagt te Vertoonen om daar door voor te koomen, dat niemand van hen te laat koome of te vroeg afgaat; deeze persoonen zullen bij provisie gewapend zijn met een Sabel, ter hunner Verdediging en met een Ratel om in cas van geweld of Suspicie, alarm te kunnen maaken, des dat deeze Waapenen, zoo Veel mooglijk is, bedekt worden gedraagen, en nimmer dan in tijd Van nood gebruik van te maaken zoodraa zodanige Seinen, met de Ratel gehoord, of anders op de gezegde plaatzen pr monde door een van de vier Wagten, enig Vermoedens Van geweld of dieverij in zijn wijk:gedaan word, zullen de andere drie zig ter Stond op het gerugt of men de mondelijke afspraak bij hunne Spitsbroeders Vervoege, aan hen alle mogelijke adsistentie door en inmiddels de Burger Wagt daar van Verwittigen; Ten einde aan deeze Wagten alle moed, Couragie en Activiteiten in te boezemen in het opspooren van Booswigten(vermetel genoeg om hunne handen aan geweld of roverij te besoedelen) aan te tasten en des noods te aprehendeeren, zullen de Wagten die al zulken daad of bravoure ter uitvoer brengen, ook konnen profijteeren van de praemie in de Notificatie van het Gerechte de dato den 8 mrt L.L. bepaald, mits dat dezelve aan gemelde of zoortgelijke euvel-daaden Schuldig bevonden en overtuigd worden, in gedagte Notificatie breeder gededuceerd; en om ter maintien van goede order en ter bewaringe der Wettige Eigendommen der goede burgerij, tot welke heilzame eindens deeze praecautien met loopen van Stille Wagten zijn inzigt, te beter te beantwoorden word aan dezelve Wel ernstig gelast om bij aanhoudenheid. een ijder in zijn wijk te ronden, of rond te Loopen, en Wel Speciaal alle Steegen en Straaten door passeeren: gelijk aan hun wel serieus Verboden word, in eenig huis ''t zij op Vermeende twist, of nog minder om Sterke drank te gebruiken, in te gaan, bij Poene dat hij hier aan zig of anders aan het te veel gebruiken van Sterke Drank Schuldig maakt naar bevindinge van Zaaken zal gecorrigeerd of gestraft worden; Dat aan deeze Wagten voor hun Tractament zal toegelegd worden en door de Ontfanger der Wagtgelden betaald worden ''s Weeks 28 Stuivers; Eindelijk dat het Gerechte dezer Stad aan zig reserveerd het regt Van ampliatie en alteratie niet alleen maar te booven als de noodzaaklijkheid van zulke buitengewoone maatregulen te neemen niet meer Existeren der Wagten weder in te trekken en dus deeze Instructie geheel buiten werking te brengen, welke uittrekking de thans aangestelde en op den 20 mrt 1798 be?digde Wagten zig moeten laaten Welgevallen?. (GAH43)
Gerrit Harmens zie: Poelhuis, Smit
Gerrit Harmens G.H. en Ackke Gerrits, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 9 apr 1775 HRL, en toen getrouwd
Gerrit Harmens zie ook: Munniks; G. Harmanus van Franeker en Aafke Tjallingis van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 26 apr 1806; ondertrouw HRL
Gerrit Harmens ovl voor 1803, huwt met Marijke Folkerts
Gerrit Harmens ovl 1794 ... , huwt met Trijntje IJpes, kind: Marijke Jacobs de Vries, geb 1786 HRL; BS huw 1813
Gerrit Harmens huwt met Trijntje Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 mei 1740 en doe ook getrouwt; G.H. ende Trijntie Gerrits beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Jan Beerns, 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Harmens huwt met Trijntje Lammerts, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 jan 1741 en getrouwt den 5 Februarij; G.H. ende Trijntie Lammerts beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs Steevader, 14 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Harmens van HRL, huwt met Janneke Alberts van Wessem, in Munsterland, sijn geproclameert den 28 apr en den 5-12 May 1743 en doen ook getrouwt; G.H. van HRL. ende Janneke Alberts van Wessum in Munsterland koomende weegens de bruid desselvs neef Dirk Bartling, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Harmens ende Antje Reinders beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselfs neev Jacob Claasen, bontweever, 24 aug 1743
Gerrit Harmens G.H. en Regina Pijtters, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Jan Blom, 6 May 1747; huwt met Regina Pijtters, beyde van HRL, geproclameert 7, 14 en 21 May 1747 en doen ook getrouwt
Gerrit Harmens G.H. ende Trijntje Baukes, beide van HRL, komende wegens de bruid Bauke Pijters desselfs vader, 14 Aug 1751; huwt met Trijntje Baukes, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 aug 1751 en doen ook getrouwdt
Gerrit Harmens Harmen Jansen ende Dieuwke Dirks, beyde van HRL, komende weegens de bruyd G.H. desselfs aengetroude neef, 4 Jan 1749
Gerrit Harmens Jan Hendrik Wolberts van HRL, ende Anna Rink van Wuller in Munsterland, koomende weegens de bruid G.H. vertoonende schriftelijk consent van des bruids vaeder, 29 Aug 1750
Gerrit Harmens Gerrit Jansen ende Antje Jansen, beyde van HRL, koomende weegens de bruid G.H. des bruids oom, 23 Jan 1751
Gerrit Hartman geb 1763 deventer, 1e huwt met Sietske Jacobus van Beemen, 2e huwt met IJk Jacobs op 5 jan 1815 HRL, huw.afk. 25 dec 1814 en 1 jan 1815, kinderen: Albertina H, geb 27 dec 1808 HRL, Jacobus, geb 1788 HRL, Helena, geb 10 jul 1810 HRL, Wilhelmina, geb 8 sep 1804 HRL, Johannes H, geb 4 feb 1802 HRL, IJda Albertina H, geb 2 mei 1800 HRL, huw.get. bij G.S. Rodenhuis en S.D. Wetzen, geemployeerde in ''t magazijn van vivres voorv:de Keizerlijke Marine, wonende te HRL, neef bruid. 1813, N.H., id. bij H.B. vd Veer en T.S. Kingma, neef bruidegom, 1816, id. bij H.J. Dreyer en A.W. Faber, commies bij de stedelijke belasting, 1818, id. bij T. Hilarius en J.W. Nauta, oom bruid. 1820, wijnwerker in 1825, bierdrager in 1843; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1804, 1808, 1810, BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1818, huw 1820, huw 1825, huw 1843, ovl 1848, ovl 1851 1853 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk F-182, commies bij de stadsbelasting, 1814. (GAH204); G.H., Corporaal onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania en de S.J., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Wetsen deszelfs oom, 9 aug 1788; ondertrouw HRL; Gerrijt Fransen Rikkers en Jeltje Hendriks, beide van HRL, zijn de weegens de bruid gecompareerd G.H., 22 feb 1806; ondertrouw HRL; G.H., Corporaal in de comp. van Lt. Collonel van Burmania, en Sytske Jakobus, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 77 jaar, geb den Haag (!) en wonende te HRL, wijnwerker, wijk F-182 VT1839; kind: Albertina Gerrits Hartman, geb 27 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL; kind: Helena Gerrits Hartman, geb 10 jul 1810, ged 15 jul 1810 Grote Kerk HRL; kind: Jakobus Gerrits Hartman, geb 3 dec 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jan Gerrits, geb 26 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL; Extract uit het doopregister van den Nederduitschen Gereformeerden dienst der Stad deventer, leggende alhier ter secretarie gedeponeerd. deventer den 2 mei 1762. Is ged een kind genaamd: Gerrit. Waar van vader Gerrit Jan Hartman en moeder Ida Geson. Voor extract conform. deventer 10 dec 1814; deze bewijzen bestaande in twee acten van geboorte en een van overlijden behooren tot de Huwelijksacte van G.H. en IJ. Jacobi dato 5 jan 1815 op Fol. 2 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van de Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; G.H. eigenaar van perceel nr. 1037 te HRL, stadswijnwerker, woonplaats HRL, legger nr. 274, huis en erf, 94 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Gerrit Hartman geb 20 mei 1791 HRL, inschrijfnummer 2025, 125 ste regiment infanterie gesneuveld Berezina 27 nov 1812; Chateau de Vincennes, Fr
Gerrit Haukes koopt een huis in 1799
Gerrit Hayes Maandag den 19 mrt 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde eindelijk uit name en van Weegens de Stads Armevoogden van Bolsward aan den Praesident van het Gerechte gedaan navolgende denuntiatie; Pauper; Uit naame ende van Weegens de Stads Armevoogden te Bolsward, te denuntieeren aan den Praesident van het Gerechte en praesident der Armevoogden te HRL, dat zich alhier zints eene geruime tijd, heeft opgehouden, zekere persoon met naame G.H. uit UWLieder Stad, dat hij zich niet langer kunnende erneren, Zich aan ons heeft geaddresseerd met versoek van eenig onderhoud het welke wij ons verpligt gevonden hebben aan denzelven provisioneel te laaten toekoomen, dan daar derzelve tot UWL behoort doen hier af bij deezen te weeten, en zulks agtervolgens ''s Lands Ordtie met Verzoek ons daar van Cost en Schaadeloos te ontheffen Protesterende in Cas van onverwagte Weigering van Costen Schaaden en Intressen reeds gehad en geleeden, en nog te lijden tot de volle prestatie toe, Verwagtende deeze nagedaane Exploict met relaas te rug Actum Bolsward den 18 mrt 1798; Het welk door de praesident aan het Gerechte voorgedraagen zijnde wierd beslooten dat door de mond van de Praesident, daar op zoude Werden geantoord dat zoveel den Gerechte aanging, aan het gerequireerde zoude Werden voldaan. (GAH43)
Gerrit Hayes zie ook: Gorryt Hayes; ovl 21 jan 1806 HRL, huwt met Antje eyses, in leven arbeider, kind: Haye Gerrits de Boer, geb 1792 HRL; BS huw 1834, ovl 1843; G.H. en Antje Eises, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Baartje Gerrits, geb 21 jun 1788, ged 8 jul 1788 grote Kerk HRL; kind: Haje Gerrits, geb 1 jun 1792, ged 19 jun 1792 Grote Kerk HRL; kind: eyse Gerrits, geb 9 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL
Gerrit Heeres ovl voor 1812, huwt met ... , kinderen: Alert Gerrits (Krijl), geb 1747 ... , Pieter Gerrits K, geb 1745 ... ; BS huw 1811waf, huwelijken
Gerrit Heerkes woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerrit ter Heyde geb 1774 ... , huwt met Catharina Joosten Ooy, kinderen:Johannes Frederikus tH, geb 24 sep 1811 HRL, Franciscus Josephus tH, geb 1806 HRL, schoenmaker in 1829, doet overlijdensaangifte van Pieter Hollander in 1811 en is dan koopman, huw.get. bij J. Prins en P.F. de Graaf 1811 id bij P. Rozinga en J.A. de Vries, 1814, id. bij P.S. van Altena en M.G. Adema, 1818, id. bij A.P. Bisschop en S. Gubbels, linnenverkoper in 1810; BS geb 1811, hu, huw 1814, huw 1818, huw 1829,; eigenaar en gebruiker van wijk E-250, koopman, medegebruiker is Hendrik ter Heyde, 1814. (GAH204); Gerardus Hendricus t. H., van Marsum, en Catharina Joosten van Ooy, van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Joost P. Ooy, 14 jul 1804; ondertrouw HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 96:4:0 ter Saeke geleverde kleedbare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 21 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van G. t. H., (kleding), 31 dec 1810: f. 59:10:0 (GAH1142)
Gerrit Heitman ovl voor 1812; huwt met Lijsbeth Lodewijks, zijn vrouw was koopvrouw te HRL. in 1827 kinderen: Aaltje Gerrits H, geb 1798 HRL, Pietje Gerrits H, geb 1806 HRL; BS geb 1811, ovl 1827, ovl 1830, ovl 1832; wed, eigenaar en gebruiker van wijk G-080, gealimenteerd, 1814. (GAH204); weduwe G.G. eigenaresse van perceel nr. 1704 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 286, huis en erf, 86 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Gerrit Hemkes geb 13 apr 1774, ged 26 apr 1774 Grote Kerk HRL, zv Hemke Gerrits en Sibbeltje Sjierks; geb 29 apr 1781, ged 15 may 1781 Grote Kerk HRL, zv Hemke Gerrits en Sibbeltje Sierks
Gerrit Hendriks zie: Adema, Atema
Gerrit Hendriks Maandag den 10 dec 1798; de raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde wijders den Burger G.H. nadat dezelve vooraf den Burger Verklaaringe gepraesteerd en vertekend had, tot mede ordinaris Koorndraager aangesteld, en onder Eede genoomen. (GAH44)
Gerrit Hendriks ged 12 aug 1760 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Gerrits en Lutske Tjallings
Gerrit Hendriks huwt met Lysbeth Hendriks, kind: Angenietje Gerrits, geb 21 jul 1783, ged 22 jul 1783 Grote Kerk HRL
Gerrit Hendriks geb 11 okt 1774, ged 27 okt 1774 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Kornelis en Neeltje Kornelis
Gerrit Hendriks woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerrit Hendriks turfarbeider 1764
Gerrit Hendriks huwt met Hesseltie Eelkes, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 21 en 28 jan 1742 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL; G.H. ende Hesseltje Eelkes beide van HRL, komende voor de bruid desselvs geweezen swaeger Sipke Cornelis, 13 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Hendriks huwt met Antje Reinders, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 aug en den 1-8 sep 1743 en doen ook getrouwt
Gerrit Hendriks G.H. ende Pijttie Jans, beyde van HRL, koomende wegens de bruid Sipke Saekes desselfs oom, 24 May 1749; huwt met Pijtje Jans, beyde tot HRL, geproclameerd den 26 May en de 1-8 jun 1749 doe ook getrouwt
Gerrit Hendriks huwt met Janke Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 aug en den 3 Septemb 1752 en den 12 dito getrouwdt
Gerrit Hendriks huwt met Grietje IJpes, beyde van HRL, geproklameerd den 29 dito en den 6 may en den 13 dito 1753 getrouwt
Gerrit Heslinga geb 1789 ... , huw.get. bij A. Doyer en F. Heslinga, medicinae doctor, wonende te Niezijl, broeder bruid. zv Dirk Briso H, en Trijntje vd Meulen; BS huw 1816
Gerrit Hettes G.H. en Sara Cornelis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jun 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; G.H. van HRL, en Tietje Jans van Pietersbierum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 jun 1783 HRL, en zijn op vertoonde attestatie alhier getrouwd den 9 dier maand; kind: Aafke Gerrits, geb 5 may 1784, ged 29 jun 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: Tjijtje J.
Gerrit ten Heuvel huwt met Dirkje de Klerk, kind: Dirkje Gerrits ten Heuvel, ged 14 apr 1750 Westerkerk HRL
Gerrit Hiddes zie: Kingma
Gerrit Hofstede ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 116:5:0 voor 6 stukken doek, quit. no. 15, 2 aug 1791. (GAH1123); id. f. 100:0:0 terzake geleverde linnen 6 dec 1791, quit. no. 1 (GAH1124); id. f. 178:18:8, 26 jun 1792, quit. no. 9 (GAH1124)
Gerrit Hollander geb 1770 ... , boer, wonende te Tzum, huw.get. bij D.L. Tolsma en M.J. Bootsma oom bruidegom; BS huw 1818
Gerrit Hoornstra geb 5 jun 1772, ged 28 jun 1772 Grote Kerk HRL, zv IJde Hoornstra en Goikjen vd Meulen
Gerrit Huiselaar zie ook: Huselaar; ovl 3 apr 1787 HRL, oud 69 jaar
Gerrit Jacobs huwt met Sijtske Jacobs, kind: Rense Gerrits, ged 8 feb 1752 Grote Kerk HRL
Gerrit Jakobs geb 5 dec 1778, ged 22 dec 1778 Grote Kerk HRL, zv Jakob Gerrits en Trijntje Bartels
Gerrit Jacobs Saake van der Mey als Curator over Hendrik Jacobs, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 4:12:0; in hetzelfde boek vermeld als Curator over G.J. ; (GAH650)
Gerrit Jacobs Lammert Jansen ende Martjen Andrijs beide van HRL, koomende weegens de bruid G.J., 9 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Jacobs G.J. van Kolhorn en Trijntje Andrijs van HRL, zijnde aangegeeven door een zedultje, 26 nov 1740; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Jacobs begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 50; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Gerrit Jacobs Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Gerrit Jacobs Klaas Pijtters ende Marijke Jacobs, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broeder G. Ja., 14 Oct 1747; Frans Adams ende Antje Jacobs, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broeder G.J., 21 Oct 1747
Gerrit Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:8:0 weegens 16000 wortels door hem tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 1, 6 dec 1730. (GAH1060)
Gerrit Jacobs meester ijzersmid 1745-1747; IJge Symons ende Sijtske Andrijs, beyde van HRL, huw.aang. 6 nov 1734 HRL, komende wegens de bruyd G.J., mr. Smid; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Gerrit Jacobs turfarbeider 1750; Geeven met eerbied UEd:Agtb:te kennen Jacob Willems turfdrager en G.J., Sleefmaker beide te HRL dat eerst gemelde wel geneegen was deese sijn bediening te transporteeren op laastgenoemde, dog buyten UEd:Agtb:consent zulx niet kunnende geschieden; soo adresseeren derhalven de supplnten haar mits deesen aen de tafel van UEd:Achtb:Ootmoedig versoekende UEd:Achtb gelieven G.J. in plaats van Jacob Willems aan te stellen tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en aanbehoorende quo facto /:get:/B. Dreyer; /In margine Stonde:/ de Magistraat accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt G.J. tot meede ordrs Turfdrager binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheyt en tot een geschenk in de Armebusch tellende de somma van twintigh Car gls:Actum den 15 feb 1747/:get:/Claas van der Brugh /:onder stonde:/Ter ordtie van de Magistr:/:get:/M. van Idsinga; /:Verder Stonde:/ de twintigh Car gls:zijn door G.J. in de Armebusch Betaald en heeft deselve voorts den Eed van getrouwigheyt gepresteerd in handen van de Heer Presid. Burgemr. van der Brugh, den 15 feb 1747 /:get:/M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 1 mrt 1752 over op Sebastiaen Kuin; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Gerrit Jacobs van HRL, huwt met Tjeerdtje Pieters, van Spannum, sijn geproclameert 7, 14 en 21 May 1741 en getrout den 4 Junij; G.J. van HRL. ende Tjeerdtje Pijtters van Spannum, koomende voor de Bruit desselfs broeder Pijtter Pijtters, en vertoonde een verklaringe van des Bruits vader Pijtter Sijlstra te Hennaard, 6 may 1741; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Jacobs G.J. ende Sijtske Jogchums, beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs swager Gerrit Jansen, 15 May 1751; huwt met Sijtske Jochems, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 May 1751 en doen ook getrouwdt; kind: Saakie Gerriths, ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Gerrits, ged 7 okt 1755 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Gerrijts, ged 18 jun 1754 Westerkerk HRL
Gerrit Jans zie: van Aalsburg, Bloemsma, de Boer, Boeve, de Bruin, Faber, Feenstra, de Feyter, de Jong, Kleihuis, Spitske, Spoelstra, Steenwijk, Tichelaar, Winter, de Wit
Gerrit Jans ovl in den jaare een duizend Agt honderd en een te Kimswerd, huwt met Sjoukje Sipkes, kind: Sipke Gerrits Poelstra, geb 2 jan 1785 Kims werd; zie verder aldaar
Gerrit Jans ged 10 sep 1741 Westerkerk HRL, zv Jan Gerrits en Tetie Edes
Gerrit Jans ged 2 feb 1749 Grote Kerk HRL, zv Jan Gerrits en Aeltje Wybes
Gerrit Jans geb 3 okt 1792, ged 23 okt 1792 Grote Kerk HRL, zv Jan Botes en Antje Jans; geb 11 okt 1796, ged 22 nov 1796 Grote Kerk HRL, zv Jan Botes en Antje Jans
Gerrit Jans huwt met Fokje Oenes, kind: Hendrik Gerrits, geb 30 aug 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL
Gerrit Jans geb 6 okt 1781, ged 30 okt 1781 Grote Kerk HRL, zv Jan Gerrits en Baukje Jans; ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL, zv Jan Gerrijts en Bauwkje Jans
Gerrit Jans geb 20 jan 1775, ged 24 jan 1775 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Dirkje Rinzes
Gerrit Jansen woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerrit Jansen woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerrit Jansen woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerrit Janssen G.J. en Marijke Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 dec 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Gerrit Jansen G.J. van HRL, en Jeltje Jakobs van Groningen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jul 1784 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage
Gerrit Janssen G.J. en Berendina Hendriks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 sep 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Gerrit Jans begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 23, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Gerrit Jans ovl 6 jan 1792 HRL, oud 42 jaar; ovl 16 apr 1728 HRL, old 60 jaer
Gerrit Jans Johannes Pieters Lengennauwer ende Jeltje Lammerts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.J. des bruids oom, 22 feb 1794; ondertrouw HRL
Gerrit Jansen G.J. ende Fettje Simons, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Simon Jetzes de vader, 18 dec 1790; ondertrouw HRL; G.J. en Fetje Simons, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 jan 1791 HRL, en zijn getrouwd den 4 den daaraan volgende
Gerrit Jans weesvoogden bet f. 14:5:4 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de inbreng van Fenne, Johanna, Martje en G. Jans uyt de nalatenschap van haar moei Hendrikje van der Linde, 12 apr 1785. (GAH1116)
Gerrit Jans huwt met Grietje Gerrits op 25 aug 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; G.J. en Grietje Gerrijts de Groot, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Herkes deszelfs vader, 10 aug 1805; ondertrouw HRL
Gerrit Jans ovl 18 feb 1808 HRL, huwt met Berber Hibbes, in leven sjouwerman, kinderen: Elisabeth Gerrits, geb 1787 HRL, Aaltje Gerrits, geb 1786 HRL; BS huw 1814, huw 1826
Gerrit Jans huwt met Geertje Betzes, kind: Sjouke Gerrits Tichelaar, geb 1785 Makkum; BS huw 1815; Gemeente Makkum. Extract uit het Doopboek der Roomsche-Katolijken in den Gemeente. Geboren Sjouke Gerrits den 13 sep 1784. In het Jaar een duizend zeven hondert vier en tachtig den dertiende dag der maand sep is geb een kind waarvan vader is G.J. en moeder Geertje Betzes en is bij den doop genaamd Sjouke. Afgegeven te Makkum den 23 apr 1815
Gerrit Jans uit zijn geabandonneerde boedel wordt een woning verkocht in 1801
Gerrit Jansen huwt met Sjoerdtje Dirks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 feb 1740 en den 6 mrt en doe ook getrouwt; G.J. ende Sjoerdtje Dirks beide van HRL, komende voor de bruid desselvs vader Dirk Jansen Roseboom, 19 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Jansen huwt met Antje Jochums, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 May en getrout den 29 dito 1740; G.J. ende Antie Jochums, beide van HRL, komende voor de Bruit desselfs vader Jochum Meyes, 7 may 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Meye Gerrits, ged 25 mrt 1755 Grote Kerk HRL; kind: Jochemke Gerrits, ged 24 okt 1752 Grote Kerk HRL; kind: Janke Gerrits, ged 12 apr 1746 Grote Kerk HRL; kind: Jochem Gerrits, ged 2 jun 1744 Grote Kerk HRL; kind: Jan Gerrits, ged 14 mrt 1741 Grote Kerk HRL
Gerrit Jansen van HRL, huwt met Agnietje Heins, van Tzummarum, sijn geproclameert 7, 14 en 22 May 1741 en doe ook getrouwt; G.J. ende Angenietje Heins de eerste van HRL. en de tweede van Tzummarum, komende voor de bruit desselfs vader Hein Wyberens, 6mai1j1741
Gerrit Janzen G.J. van HRL, ende Baukjen Gerbens van Tzummarum, koomende weegens de bruid Jan Beernts, bontweever, vertoonende attestatie dat de geboden tot Tzummarum wettig waeren aangegeeven, 2Mey 1744; van HRL, huwt met Baukjen Gerbens, van Tzummarum, zijn geproclameert 3, 10 en 17 May 1744 en doen ook getrouwt
Gerrit Jans G.J. van HRL; ende Willemke Fokkes van Almenum, sijnde de aengeevinge gedaan door de bruidegom met vertooninge van schriftelijk consent van ''s bruyds moeder, 23 dec 1747; van HRL, huwt met Willemke Fokkes, van Almenum, geproclameerd den 24-31 desember 1747 en den 4 jan 1748 en doek ook getrouwt
Gerrit Jansen Hendrik Hendriks ende Berber Heins, beyde van HRL, koomende weegens de bruid G.J., bontwever, 31 Aug 1748
Gerrit Jansen Jan Beernts van HRL, ende Sijtske Jans van Tzjum, koomende wegens de bruyd desselfs neev G.J., 21 dec 1748
Gerrit Jansen G.J. ende Tettie Roukes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs moeder Trijntie Poulus, 8 Nov 1749; huwt met Tettje Rouwkes, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 Novemb 1749 en den 30 dito getrouwdt
Gerrit Jans G.J. ende Antje Jansen, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Gerrit Harmens des bruids oom, 23 Jan 1751; huwt met Antje Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 jan en den 7 feb 1751 en doen ook getrouwd
Gerrit Jansma ovl voor 1831, huwt met Trijntje Jans, kind: Ambrosius Gerrits J, geb ...; BS huw 1830
Gerrit Jaspers G.J. ende Aeltje Willems (!), beyde van HRL, koomende wegens de bruyd haar neef IJke Symons, 16 Apr 1746; huwt met Marike Willems, beyde van HRL, geproclameerd den 17-24 apr en den 1 May 1746 en doen ook getrouwdt
Gerrit Jelles ged 27 may 1742 Westerkerk HRL, zv Jelle Gerrits en Janke Gerrits
Gerrit Jentjes ged 16 okt 1742 Grote Kerk HRL, zv Jentje Gerrits en Jaappjen Douwes
Gerrit Jetses G.J. en Anskje Jetses, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 sep 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Gerrit Jochems huwt met Frouwkjen Johannis, kind: Antje Gerrits, geb 9 mei 1773, ged 30 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Antie Gerrijts, ged 9 apr 1769 Grote Kerk HRL
Gerrit Johannes zie: de Lange, van Temmen, Zwartjes
Gerrit Johannes zie: Olingius; huwt met IJtje Wouters, kind: Tetje Gerrits, geb 22 jun 1797, ged 4jul17 97 grote Kerk HRL
Gerrit Johannes geb 5 sep 1772, ged 29 sep 1772 Grote Kerk HRL, zv Johannes Pieters en Antje Melis
Gerrit Johannis Fopke Jans ende Trijntie Jans, beide van HRL, koomende voor de bruit G.J., wever te HRL, 5 nov 1740; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Johannes Janke Pieters Peek en Sijbrigje Johannes Postma, beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.J., goede bekende; ondertrouw HRL
Gerrit Johannes huwt met Janke Alberts, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 jan 1741 en getrouwt den 24 dito; G.J. ende Janke Alberts beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs vader Albert Gerrits, varendspersoon, 7 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit de Jong huwt met Antje IJeves op 20 mei 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Gerrit Joukes zie: Cuperus
Gerrit Jurjens zie: de Jong
Gerrit Jurjens huwt met Trijntje Beernts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 20-27 May en den 3 jun 1742 en doe ook getrouwt; G.J. ende Trijntie Beerns beide van HRL, koomende voor de bruid Jan Gerrits desselvs oom, 19 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Kaderius huwt met Mijntje van der Linden, kind: Johannes Gerrits Kaderius, geb 14 jun 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL
Gerrit Carpentier geb 1806 ... , ovl 9okt181 HRL, zv Coenraad C, en ... , wonende te bij de Romestraat; BS ovl 1811
Gerrit Keimpes G.K. ende IJffke Corneelis, beyde van HRL, komende wegens de bruyd Wytse Vettevogel, 29 Oct 1745; huwt met IJfke Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 nov 1745 en doen ook getrouwdt; Pieter Carsten ende Antie Keimpes, beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselvs broeder G. K, 24 Oct 1750; kind: Pieter Gerrits, ged 6 feb 1753 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Gerrits, ged 8 okt 1750 Westerkerk HRL; kind: Elske Gerrits, ged 26 sep 1748 Westerkerk HRL; kind: Keimpe Gerrits, ged 11 jun 1747 Westerkerk HRL
Gerrit Klaasses huwt met Grietje Jans, kind: Kobusje Gerrits, geb 19 may 1783, ged 3 jun 1783 Grote Kerk HRL
Gerrit Klazes begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 35; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 33, nr. 37; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Gerrit Klaasen ovl voor 1812, huwt met Aukje Heins, kinderen: Hotske Gerrits, geb 1783 HRL, Sjieuwke Gerrits, geb 1788 HRL; BS huwafk. 1811, huw 1812; kind: Pietje Gerrits, geb 15 feb 1782, ged 26 mrt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Hotske Gerrits, geb 26 feb 1783, ged 18 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Richtje Gerrtis, geb 11 may 1784, ged 30 may 1784 Grote Kerk HRL; kind: Sjeuke Gerrits, geb 24 okt 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL
Gerrit Claases G.K. ende Klaare Aerts, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Douwe Ales, 1 Nov 1749; huwt met Claara Aerts, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 nov 1749 en doen ook getrouwt; kind: Dirk Gerrits, ged 24 jun 1756 Westerkerk HRL; kind: Mattheus Gerrijts, ged 8 jan 1761 Westerkerk HRL; kind: Hendrik Gerrijts, ged 11 jan 1763 Grote Kerk HRL; kind: Aat Gerrits, ged 25 mrt 1755 Grote Kerk HRL; kind: Aats Gerrits, ged 9 apr 1752 Westerkerk HRL; kind: Klaas Gerrits, ged 18 okt 1750 Westerkerk HRL, moeder als C. Aats; kind: Antie Gerrits, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL, K. Aats
Gerrit Coenraad zie: Carpentier
Gerrit Cornelis zie: de Boer
Gerrit Cornelis zie ook: Geert Cornelis; mede-weesvoogd Cl. Nauta betaalt f. 10:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen G.C. met zadelmaken bij Siebe Wiggles (de Vries)verdiend, 27 jun 1758 (GAH1087)
Gerrit Kornelis geb 10 jul 1776, ged 30 jul 1776 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Hendriks en Janke Gerrits
Gerrit Cornelis Hendrik Martens ende Wijpkjen Cornelis beide van HRL, komende voor de bruid desselvs halfbroeder G.C., 8 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Kroese geb 1756 ... , huw.get. bij H. Zonsveld en G.B. van Beemen, scheepstimmerman, wonende te HRL; BS huw 1816
Gerrit Lammerts zie: Wielinga; geb 6 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL, zv Lammert Berends en Evertje Gerrits; G.L. en Tietje Roelofs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Jager, goede bekende, 27 apr 1805; ondertrouw HRL; kind: Evertje Gerrits, geb 24 nov 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Gerrits, geb 31 mei 1811, ged 16 jun 1811 Grote Kerk HRL
Gerrit Leenbeek oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, justitiedienaar, wijk F-134; VT1839
Gerrit Leenderts zie: Buisman
Gerrit Leenderts de rendant brengt voor uytgave zodanige gelden als door dezelve op ordonn. van de weesvoogden betaalt heeft: anno 1767 den 8 xber aan G.L. f. 33:0:0 voor 4 lopen grauwe orten, quit. no. 1. (GAH1098)
Gerrit Lemmes zie: de Vries
Gerrit Lieuwes zie: Hof
Gerrit Lieuwes huwt met Tetje Lieuwes, kind: Lieuwe Gerrits, geb 17 feb 1778, ged 3 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Tietje Gerrits, geb 20 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL
Gerrit van der Linde ovl voor 1840, huwt met Janneke Sergo, kind: Evert Gerrits, geb 1810 te Hoevelaken; BS geb 1811, huw 1839; gebruiker van wijk D-105, schoenmakersknegt, eigenaar is Jacob van der Linde, 1814. (GAH204)
Gerrit Markus G.M. ende Claeske Folkerts, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Willem Linterman des selfs swaeger, 13 Jun 1750; huwt met Claaske Folkerts, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 jun 1750 ook getrouwt
Gerrit Mathijsen geb 2 dec 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL, zv Mathijs Lukas en Grietje Jansen
Gerrit Maurits zie: Dolleman
Gerrit Meinderts zie: de Wilde
Gerrit Melis huwt met Hesje Martens op 2 okt 1796 HRL, grenadier in de compagnie van cpt Katwinkel, van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796
Gerrit Mewissen G.M., soldaat onder het 2de Bataillon van Generaal Major Baron Bentinck, in guarnisoen te Leeuwarden, en Hendrikje Wopkes van HRL, laatst geproclameerd 19 jun 1774 HRL, en getrouwd op dato dezes 3 jul 1774, met adtestatie van Leeuwarden, getekend H. Mentes en T. van Kooten
Gerrit van der Mey huwt met Sietske ... , kind: Grietje Gerrits vdM, geb 1755 HRL; BS ovl 1831
Gerrit de Mol geb 1775 Katwijk aan Zee, ovl 4 nov 1824 HRL, 2e huwt met Anna Westerveld op 28 okt 1821 HRL, huw.afk. 14 en 21 okt 1821, wonende te HRL, varensgezel, weduwnaar, 1e huwt met Louisa Hasenoot, kinderen: Dirkje, geb 17 apr 1811 HRL, Kornelis Gerrits dM, geb 1806 Katwijk aan Zee, zv Gerrit Gerrits dM, (gk), en Dirkje Cornelis de Reus, (gk), vader ovl Katwijk 7 aug 1820, moeder ovl Katwijk 15 feb 1781; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1821, ovl 1824, ovl 1829, ovl 1847; gebruiker van wijk H-186, varensgesel; eigenaar is Sake Wierdsma, 1814 (GAH204); kind: Dirkje Gerrits de Mol, geb 17 apr 1811, ged 30 apr 1811 Grote Kerk HRL, moeder is: L. Hasenoot
Gerrit Mosken begraven Groot Kerkhof, regel 23, nr. 30, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Gerrit Namles zie: van der Woude
Gerrit Nieuwenhuis oud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-195
Gerrit Nuttes zie: Vsiser
Gerrit Nijhuis zie ook G.H. Nieuwenhuis
Gerrit Obbes zie: van der Meulen
Gerrit Offringa en Geertie Heins, beyde van HRL, huw.aang. 5 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Jan Heins, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736; huwt met Geertje Heins, kind: Geertje Gerrits Offringa, ged 3 nov 1743 Grote Kerk HRL, moeder ovl ; G.O. ende Lubkjen Douwes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Schelte Sipkes des selvs neeff, 9 dec 1747; huwt met Lubkjen Douwes, beyde van HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 desemb 1747 en doen ook getrouwt; kind: Jan Gerrits Offringa, ged 13 okt 1748 Grote Kerk HRL; Geeft met Schuldige eerbied te kennen Elisabeth Buma gest:met haer vaeder de Burgemr. W. Buma, dat deeser weereld is overleeden Antje Feikis en daer door vacant is geworden het commissaris off opschrijvers ampt van de trekwegstollen binnen deese Stad waer meede de supplnte geerne begunstigd soude willen zijn, en versoekt der halven seer gedienstelijk dat UEd:Achtb:deese gunst aen haer gelieven te doen van haer aen te stellen tot de vacante bedieninge op soodaenige lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden als daer toe en aenbehooren. en dewijl de persoon van G.O. deese functie als subst. van de overleedene heeft waergenoomen sijnde daertoe door UEd:Achtb:gequalificeerd en be?digd soo versoekt de supplnte dat UEd:Achtb:denselven in die substitutie gelieven te laeten continueerende, waer toe hij O. ook bij deese sijn dienst komt aenbieden; (in margine Stonde); de Magistraat accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de supplnte Elisabeth Buma tot commissarissche van de tollen der trekschepen van hier afvaerende, op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende alvoorens den Eed van Getrouwigheyd wordende de meede supplnt G.O. bij provisie aengesteld om deese bedieninge als substituit waer te nemen. Actum den 3 jun 1744 (was geteekend) Hendk. Schaaf, ter ordtie van de magistr. M. van Idsinga; (onder Stonde); Op Heeden den 3 jun 1744 heeft G.O. gepersisteerd bij den Eed van Getrouwigheid voormaels gepresteerd Actum uts:coram praesid. H. Schaaf. In kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Gerrit Onnes G.O. van Veendam en Dorothea Klaases van HRL, getrouwt 12mey 1772 HRL, na voorafgaande proclamatien, waarvan de laatste geweest is 29 mrt jongstleden
Gerrit Overbeek huwt met Neeltje Hendriks, kind: Antje Gerrits O, geb 1783 HRL; BS huw 1831; ovl 27 sep 1792 HRL, oud 38 jaar
Gerrit Paulus zie: de Boer
Gerrit van der Pende G. vdP. van ''s Gravenhage en Dirkjen Nicolai van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Louwerens desselvs neef, 9 feb 1743; N.H. HRL
Gerrit Piebes zie: Schuur
Gerrit Pieters zie: Burghout, Kann?, Steenstra, vd Veen, Vossenbergh
Gerrit Pieters Stemcohier 1640, nr. 21. JISMA, eigenaar is G.P. coopman tot HRL, gebruiker Aucke Willems. (bron: Prekad. Atlas 1640, Barradeel en HRL)
Gerrit Pieters geb 1 jan 1793, ged 22 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Pieter Klaases en Eelkje Beernts
Gerrit Pieters geb 31 dec 1783, ged 20 dec 1784 Grote Kerk HRL, zv Pieter Feikes en Aaltje Pieters
Gerrit Pieters huwt met Tjitske Jakobs; kind: Pieter Gerrits, geb 13 jan 1782, ged 10 feb 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Gerrits, geb 12 jan 1784, ged 22 feb 1784 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Gerrits, geb 17 jan 1789, ged 1 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Gerrits, geb 21 jan 1792, ged 12 feb 1792 Grote Kerk HRL
Gerrit Pieters huwt met Aukje Hendriks, kind: Albert Gerrits, geb 19 sep 1778, gedoopt3 nov 1778 Grote Kerk HRL
Gerrit Pieters G.P. en Baukjen Tjeerdts, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 21 feb 1773 HRL, en getrouwt 28 feb 1773 HRL; kind: Pieter Gerrits, geb 8 mrt 1774, ged 22 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerrits, geb 29 sep 1778, ged 20 okt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Gerrits, geb 12 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Gerrits, geb 27 dec 1781, ged 15 jan 1782 Grote Kerk HRL
Gerrit Pieters van Dokkum, huwt met Renske Cornelis, van Almenum, geproclameerd de f. 9:16:23 jul 1752 en getrouwdt den 27 Augustus
Gerrit Plantema geb 20 feb 1802 Engwierum, rijkscommies, N.H., Vst 11 mei 1850 uit Ooststellingwerf, A 13 aug 1850 Birdaard; bev.reg. HRL 1851 wijk H-147
Gerrit Plantinga geb 1789 Rinsumageest, ovl 20 mrt 1849 HRL, ongehuwd, werkman, zv Tjitze P, en Minke ... ; BS ovl 1849; oud 55 jaar, geb Hallum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-049; VT1839
Gerrit Popkes huwt met Fetje Pieters, kind: Jantje Gerrits, geb 25 aug 1787, ged 11 sep 1787 Grote Kerk HRL
Gerrit Popkes geb 2 okt 1790, ged 9 nov 1790 Grote Kerk HRL, zv Popke Minnes en Antje Gerrits
Gerrit Reins zie: Bleeker
Gerrit Reinders zie ook: Kroese; huwt met IJmkje Meiers, kind: Reinder Gerrits, geb 29 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL; Dingsdag den 26 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde wijders G.R., van Zijne Post als Koorndraager ontslaagen en weder in Plaatze van Wijlen Zijne Schoonvader Meye Harmens als Graanstorter aangesteldt, en ten dien einde onder Eede genoomen. (GAH44)
Gerrit Reinders woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerrit Rietveld ovl 29 apr 1820 Amsterdam, huwt met Liekeltje Pieters, tabakskerver, kinderen: Aafke, geb 1804 Sneek, Janneke R, geb 1798 Sneek; BS geb 1824, huw 1829, ovl 1859, ovl 1867
Gerrit Rikkers geb 1778 Franeker, ovl 25 apr 1852 HRL, huwt met Jeltje Hendriks Reitsma op 9 mrt 1806 HRL, kinderen: Aaltje, geb 11 feb 1806 HRL, Trijntje Gerrits R, geb 1809 HRL, huw.get. bij J.R. de Boer en S. Hoogzand, wonende te HRL, 1811, id. bij J.J. de Boer en K. Feddema, 1811, id. bij K.D. Molenaar en S.E. de Boer, neef bruid. 1811, id. bij J.H. Gleibach en G.G. Kuiper, zwager bruidegom, 1811, id. bij W. Wagenaar en R.S. Mulder, agent van policie, 1814, zv Frans Pieters en Trijntje Hanekroot; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1811, huw 1814, ovl 1852 bev.reg. HRL 1851 wijk C-139; gebruiker van wijk A-176, agent der policie; eigenaar is M. Houttuin, 1814. (GAH204); G.F.R. en Jeltje Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Hartmans, 22 feb 1806; ondertrouw HRL; oud 61 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, policiebediende, wijk A-068; VT1839; kind: Frans Gerrits Rikker, geb 23 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met G. van Kempem, wegens 8 maanden tractement als gerechtsdienaars op 5 ordonnantien f. 250:0:0, 1811. (GAH491); G.R. eigenaar van perceel nr. 1236 te HRL, policiedienaar, woonplaats HRL, legger nr. 575, huis en erf, 138 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl47)
Gerrit Rimmerts ovl 12 dec 1794 HRL, oud 7 jaar; geb 13 may 1788, ged 3 jun 1788 Grote Kerk HRL, zv Rimmert Gerrits en Aaltje Johannes
Gerrit Rinses zie: Heringa, Ongeboer; de Vries
Gerrit Roelofs G.R. ende Riemke Jans beide van HRL, komende wegens de bruid Arent Jans desselfs broeder, 28 Sep 1743; huwt met Riemke Janz, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 sep en den 6-13 okt 1743 en doen ook getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; kind: Dieuke Gerrits, ged 25 nov 1755 Grote Kerk HRL; kind: Evertje Gerrits, ged 25 feb 1751 Westerkerk HRL; kind: Evertje Gerrits, ged 13 jan 1750 Grote Kerk HRL, moeder als Rinskjen J. ; kind: Rijkje Gerrits, ged 9 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Gerrits, ged 3 aug 1744 Grote Kerk HRL
Gerrit Roelving zie ook: G.J. Rolvink
Gerrit Rommerts zie: Kool
Gerrit Rommerts en Geertje Rommerts, beiden geb 25 may 1784, ged 8 jun 1784 Grote Kerk HRL, kinderen van Rommert Gerrits en Aaltje Johannes
Gerrit Rondaan ovl voor 1839, huwt met Maartje Reinders (M. Jacobs) de Boer; BS ovl 1838
Gerrit Schukking geb 1793 Groningen, ovl voor 1858, huwt met Tjetje Hayes Tigchelaar op 24 aug 1823 HRL, huw.afk. 10 en 17 aug 1823, varensgezel, wonende te HRL, zv Berend Jelles S, (gk), en Aukje Jans Smit, (gk), vader ovl Groningen 20 nov 1811, moeder ovl Groningen 28 jun 1819 onder de naam Antje Jans Smit, (de naam zou zijn: Outje Jans); BS huw 1823, ovl 1857
Gerrit Severin ovl voor 1815; wed. G.S. gebruiker wijk B-143, gealimenteerd; eigenaar is Berend Pol, 1814. (GAH204)
Gerrit Siebers geb.01 mei 1786 HRL, inschrijfnummer 1985, 125 ste regiment infanterie gesneuveld Berezina 27 nov 1812; Chateau de Vincennes, Fr
Gerrit Syberens van Almenum, huwt met Maeike Gerbens, van Holwert, sijn geproclameert 12, 19 en 26 jun 1740 en doe ook getrouwt; G.S. van Almenum en Mayke Gerbens van Holvert, vertoonende de bruidegom een attestatie dat de huwelikxgeboden tot Holvert waren aangegeven, 11 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Teetske Gerrijts, ged 6 jan 1756 Grote Kerk HRL; kind: Teedtske Gerrits, ged 27 jan 1754 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Gerrits, ged 29 okt 1752 Grote Kerk HRL; kind: Teetske Gerrits, ged 14 jul 1750 Grote Kerk HRL; kind: Teetse Gerrits, ged 1 apr 1749 Grote Kerk HRL; kind: Goikje Gerrits, ged 4 sep 1746 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Gerrits, ged 12 may 1744 Grote Kerk HRL; kind: Oeke Gerrits, ged 22 aug 1741 Grote Kerk HRL
Gerrit Sybes ged 28 sep 1758 Westerkerk HRL, zv Sijbe Simons en Rinske Foekes
Gerrit Sybrens houthandelaar 1750-1763
Gerrit Sybrens huwt met Itske Tichelaar op 7 aug 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1850; G.S. en Idske Reins, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 23 jul 1808; ondertrouw HRL
Gerrit Sybrens ovl voor 1835, huwt met Jeltje Sijbrens, kind: Sijbren Gerrits Gerritsma, geb 1783 Noorder-Drachten; BS Franeker huw 1834
Gerrit Symons huwt met Martje Roelofs op 28 okt 1810 HRL, komt van HRL, kind: Pietje Gerrits, geb 12 sep 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1811; G.S. en Martje Roelofs van Dijk, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 13 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Pietje Gerrits, geb 12 sep 1811, ged 6 okt 1811 Grote Kerk HRL
Gerrit Sijses geb 1769 ... , huw.get. bij B.H. de Vries en R.J. Scheer; BS huw 1811
Gerrit Sytses geb 1804 ... , ovl 21 aug 1811 HRL, wonende te bij de Roode Ploegspijp, zv Sietse Bernardus en (Sietske Jans); BS ovl 1811
Gerrit Sytzes zie: de Boer, Nijdam, Visser
Gerrit Simens huwt met Swaantje Lippes, kind: Simen Gerrits, geb 22 feb 1781, ged 13 mrt 1781 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk rha; kind: Rinse Gerrits, geb 22 jul 1783, ged 5 aug 1783 Grote Kerk HRL; moeder als: S. Philippus; kind: Wendeltje Gerrits, geb 10 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL, moeder als Z. Filippus
Gerrit Simons ged 19 dec 1752 Grote Kerk HRL, zv Simon Claases en Liskjen Gerrits
Gerrit Simons zie: Jongsma, Oudeboon
Gerrit Singels huwt met Lijsbet Dingling, kind: Cornelia Gerrits Singels, ged 15 dec 1748 Grote Kerk HRL
Gerrit Sipkes ged 7 sep 1756 Grote Kerk HRL, zv Sipke Sijbrens en Francijntje Franssen
Gerrit Sipkes zie: van der Tol
Gerrit Sjoerds turfleverancier 1810; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 56:5:0 ter Saeke geleverde 7 Schouw turf met de Arbeidsloonen, 14 apr 1808, quit. no 1 (GAH1140); id. f. 93:6:0 voor 12 Schouw leekster turf met d. arbeidsloonen, 23 mrt 1809, quit. no. 1 (GAH1141)
Gerrit Sjoerds zie: Mijnheer
Gerrit Sjoukes geb 6 jul 1808 HRL, N.H., zv Sjouke Sipkes en Berendina Gerrits van Danswijk; dopen Grote Kerk HRL 1808
Gerrit Smit zie Swaantje Holmans
Gerrit Souverein geb 1804 Makkum, ovl 25 aug 1840 Leeuwarden, weduwnaar in 1840, matroos, extract:matroos der eerste klaase van Zijner Majesteis kannonneerboot ''Nimmer'', zv Gerrit S, en Antje de Haan; BS ovl 1840
Gerrit Spitske geb 1786 HRL, ovl 23 feb 1852 HRL, kantoorbediende, ongehuwd, N.H., zv Jan S, en Sjoerdtje Krol; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk G-136; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk D-057; VT 1839
Gerrit Stoffels In Leeven gesw. Rogmr. te HRL, ovl in 1729; in zijn plaats aangesteld tot gesw. Rogmeter Watse Jentjes, Vrijgesel, even buiten dese Stad woonende; volledige tekst: zie Watse Jentjes; 6 jul 1729. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Gerrit Stoffels zilversmid; schijnt te Dokkum gewerkt te hebben. (Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Gerrit Swart medeweesvoogd hopman Agema bet f. 189:11:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde een half jaar spinloon van G.S., 13 dec 1730. (GAH1060); medeweesvoogd hopman Buma bet f. 147:11:0 aan dito weegens een half jaar spinloon van G.S., 24 jun 1730. (GAH1060)
Gerrit Sweris woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerrit Zantman huwt met Geertje ... , kind: Stijntje Gerrits, geb 1776 HRL; BS ovl 1854
Gerrit Zegeling geb 1792 HRL, ovl 29 dec 1852 HRL, huwt met Frouwkje Oepkes Zijlstra op 17 mrt 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 mrt 1822, werkman, N.H., zv Jacob Z en Dirkje Jans; BS huw 1822, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-100, 117; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-117; VT1839; geb 3 jul 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL, zv Jacob Zegeling en Dirkje Jans
Gerrit Zwerus huwt met Anna Iking, kind: Eeke Gerrits Z, geb 1784 HRL; BS ovl 1848; G.S. en Antje Franssen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Gerrit Tadema geboortig van Dockum, voor borger aangenomen nae dat alvoorens de borgereed hadde gepresteerd in handen van pres. burg. H. Schaaf, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 17 jun 1744. (burgerboek)
Gerrit Taekes zie: Tol
Gerrit Teerling woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerrit Telgman huwt met Grietje Hankes op 15 jun 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 15 jun 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; G.T. ende Grietje Hankes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Freerk IJnken, deszelfs swager, 31 May 1794; ondertrouw HRL; G.T. en Grietje Hankes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 15 jun 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Gerrit Terheyden G.T. eigenaar van perceel nr. 996 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 671, huis en erf, 133 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Gerrit Teunis van HRL, en Reinouke Wybes van Makkum, huw.aang. 3 aug 1736 HRL, komende voor de bruyd Wybe Tjeerds, desselfs vaeder; huw aang. HRL 1736
Gerrit van Themmen zie ook: van Temmen; eigenaar en gebruiker van wijk E-077, kleermaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-063, 1814. (GAH204); id. van wijk E-084, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-044; gebruiker Willem D. Jager, 1814. (GAH204)
Gerrit Thomas zie: Engelsma
Gerrit Tilstra huwt met Trijntje ... , kind: Rinske Gerrits T, geb 1789 Dongjum; BS ovl 1842
Gerrit Tjallings Pijter Matthijssen ende Sjoukjen Clases, beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs broodheer G.T., 21 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Tjebbes ged 28 may 1747 Westerkerk HRL, zv Tjebbe Gerrits en Trijntje Wybrens
Gerrit Tjeerds zie: Conter, van der Tol
Gerrit Tjeerds Geextraheerd uit de Registers der gedoopten van den dorpe Zurich; 1796 den 25 jul is een Kind geb tot Zurich waar van vader is Tjeerd Gerrijts en moeder Beitske Jelgers Echtelieden tot Zurich en den 12 nov 1796 is het kind ged met de naam Gerrit de moeder getuige. Tot Witmarsun den feb 1816
Gerrit Tjerks zie: Tigchelaar
Gerrit Tjitzes zie: Plantinga
Gerrit Veltsma zie ook: G. Feltsma; medeweesvoogd hopman Buma bet f. 121:7:0 aan de rentmester van het Weeshuis weegens het twede termin des coopschats van een huys in de Karremansstraat door de weesvoogden aan G.V. verkogt, 26 mei 1730 (GAH1060)
Gerrit Visser geb 1810 Vlieland, ovl 17 mei 1897 HRL, huwt met Catharina Halvemaan, zv Nutte V, en Maaike Rienks; BS ovl 1897
Gerrit Visser G.V. van HRL. en Meggelien de Jonge van Groningen, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL
Gerrit de Vries hm ... , kind: Aaltje Gerrits dV, geb 1770/90 Leeuwarden; BS ovl 1858
Gerrit de Vries huwt met Aafke ... , kind: Akke Gerrits dV, geb 1788 Weidum; BS ovl 1847
Gerrit de Vries huwt met IJnskje Zijlstra, kind: Douwe Gerrits, geb 1795 Zurich; BS ovl 1851
Gerrit Walta huwt met Hiltje Harmanus Broos, kind: Pietje Gerrits W, geb 1797 Sexbierum; BS ovl 1831
Gerrit Waterhaalder ovl voor 1740; zie bij: Jetske Oostveen
Gerrit van der Werf hm ... kind: Hiltje vdW, geb 1798 Joure; BS ovl 1869
Gerrit Wessels geboortig van HRL, voor borger aangenomen , hebbende de borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. Jelgersma en de gerechtigheid van dien betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 10 feb 1768 (burgerboek)
Gerrit Wybrens zie: Bouma
Gerrit Wielinga huwt met Pierkje ... , kind: Minke Gerrits W, geb 1794 Makkum; BS ovl 1838
Gerrit Wytses ged 7 aug 1742 Grote Kerk HRL, zv Wytse Harmens en Maeike Dirks
Gerrit Willems zie: van Hoek, Kok, Leeksma, Meyer, van der Ploeg
Gerrit Willems ged 25 apr 1741 Grote Kerk HRL, samen met Sicke Willems, zv Willem Gerrits en Claeske Sikkes
Gerrit Willems geb 21 okt 1788, ged 11 nov 1788 Grote Kerk HRL, zv Willem Gerrits en Antje Freriks
Gerrit Willems geb 28 jun 1787, ged 15 jul 1787 Grote Kerk HRL, zv Willem Siedses en Leentje Gerrits
Gerrit Willems G.W. van HRL, en Haina Oddens (zie ook: Addens) van Groningen, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 4 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Antje Gerrits, geb 10 dec 1809, ged 24 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Margarita Gerrits, geb 30 nov 1811, ged 15 dec 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: Anna Addens
Gerrit Willems gebruiker wijk B-164, schipper; medegebruiker Bernardus Drost; eigenaar is Lambertus Atlas, 1814. (GAH204)
Gerrit de Wit geb 1803 HRL, ovl 16 okt 1858 HRL, huwt met Trijntje Landman op 17 jan 1839 HRL, tichelaar in 1858, Rooms Katholiek, zv Jan dW, en Klara Vaster; BS huw 1839, ovl 1858, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk G-125; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-156; VT1839
Gerrit Wopkes van Oosterlittens, heeft op heden het burgerrecht deser stede gewonnen, nadat hij alvorens aan burg. J. Croese als Commissaris belooft had, om zich alleszins als een eerlijk burger te zullen comporteren en alle lasten mede helpen dragen, op welke belofte hij dan ook als burger alhier is aangenoemen, en heeft ook de gerechtigheid voldaan aan de f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 12 jan 1693. (burgerboek)
Gerrit Yeps geb 19 mrt 1787, ged 15 apr 1787 Grote Kerk HRL, zv IJep Steffens en Grietje Klaasses; geb 21 nov 1788, ged 21 dec 1788 Grote Kerk HRL, zv Iep Steffens en Grietje Claasses
Gerrit Abrahams van Danswijk geb 1754 ... , ovl 10 feb 1814 HRL, huwt met IJda Lolkes IJlstra op 14 okt 1810 HRL, komt van HRL, koopt een huis in 1798, ovl in wijk A-064; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, ovl 1849; wed. G. vD. eigenaar en gebruiker van wijk A-064, winkeliersche, 1814. (GAH204); G. v. D. en IJtje Lolkes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; G.A. vD. en Sepkje Rinses, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 19 mei 1776 HRL, en toen getrouwd; kind: Abraham Gerrits van Danswijk, geb 8 dec 1779, ged 28 dec 1779 Grote Kerk HRL; heeft een huisbediende, 1e quartier, no. 192, belasting: f. 1:0:0, mei 1802. (GAH650); woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts: . -3:0; jar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 4:4:0 (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 192, 1 mrt 1804; koopt van de erven van Simon Stijl een huis voor f. 262:3:0 op 1 dec 1798; wed. G. v. D. eigenaresse van perceel nr. 370 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 160, huis en erf, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Gerrit Alberts Bruining geb 13 mrt 1809 HRL, ovl 29 nov 1861 HRL, huwt met Aaltje Jans van Dokkum, (gk), op 26 nov 1840 HRL, touwslager in 1840, ovl wijk A-246, zv Albert B, en Marijke Gerrits; BS huw 1840, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-235
Gerrit Alberts de Haan geb 12 nov 1808 Wijnaldum, milicien, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Gerrit Ambrosius Jansma geb 1777 Leeuwarden, ovl 28 apr 1838 HRL, huwt met Jan Klases de Vries op 9 dec 1830 HRL, komt van HRL, geslnm vlgs ovlakte ''Jaansma'', dv Ambrsius Gerrits J, en Sijtske Plantinga; BS huw 1830, ovl 1838, ovl 1842
Gerrit Barts van der Werf geb 1784 HRL, ovl 15 feb 1856 HRL, huwt met Rigtje Jacobs de Vrij op 3 okt 1803 HRL, wonende te Heerenveen 1856, zv Bart Gerrits en Froukje Jans van Mantgum; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1856
Gerrit Beerents Hankes G.B.H., geb 1801 HRL, ovl 20 jun 1826 Franeker wijk EW 33, metselaarsknecht, wonende te Franeker, zv Beerent H, en IJmkje Jans, beiden ovl voor 1827; bdfr1826
Gerrit Berends Hankes geb 1770 ... , ovl 5 jul 1817 HRL, huwt met IJefke Simons, kinderen: Bernardus H, geb 1806 HRL, Geertje H, geb 1801 HRL, turfdrager in 1817, huw.get. bij H.J. Beekman en R.H. Minnema/Beens, koopman, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1817, ovl 1823, huw 1824; eigenaar en gebruiker van wijk B-027, turfdrager, 1814. (GAH204); Frans IJking ende Neeltje Hankes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.H. de broeder, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; de Raad der Gemeente ordrs vergadert zijnde is in plaatze van wijl:Willem Rasje, tot mede ordrs Turfdraager aangesteld, den Burger G.H., en ten dien einde Daadelijk onder Eede genoomen, zijnde de nieuw aangestelde van zijne Post als Koorndraager ontslaagen, ma, 3 jun 1799 (GAH45)
Gerrit Brongers Bosch huwt met Douwtje Klaases, kind: Matijs, geb 10 sep 1772, ged 22 sep 1772 Grote Kerk HRL
Gerrit Carels Bouwman geb 19 apr 1792, ged 1 may 1792 Grote Kerk HRL, zv Carel Hansen Bouwman en Hendrica Paltsenburg