Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
H Atsma Van Leeuwaerden ende Swaentie Meynardi Van HRL, huw.aang. 24 okt 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Egbert Heydecamp; huw aang. Gerecht HRL 1733
H Bandsma drukker in 1803-1808; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sevende quartier, no. 73 mei 1802. (GAH650)
H Beuker geb 1808 HRL, ovl 1 okt 1831 tijdelijk hospitaal te Dordrecht, fuselier van het reserve bataillon eerste Compagnie der achtiende afdeeling Infanterie, zv Jacob B., en Susanna Harmens; BS ovl 1831
H Blom gebruiker van wijk A-224, soldaat; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
H Bouma Het Gerechte Extra Ordinair vergadert Zijnde, wierd op een uitgebragt Rapport van den Burger D:Hendriks omtrent de zaak van H:B. goedgevonden te Persisteeren bij de missive van den 11 Aug: L:L:en dus de onderhandeling met dezelve te houden voor afgebrooken vermits de Vacantie reeds ge?xpireerd is. Waarop door den Burger Coulbout navolgende aantekening is gedaan. den ondergetekende verklaart als dat H:B., volkoomen voldaan heeft aan de vereischten als Conrector, met zijn Latijnsche en Fransche Testamonia, en ten overvloede door de getuigschriften van de zeer geleerde Burgers Tinga, Eekama en van Lith die nimmer een persoon tot Conrector zouden Recommandeeren die de bekwaamheden niet en had, die daar toe vereischt wierden. Verders blijft den ondergetekende onverantwoordelijk voor de gevolgen wegens de uitspraak van het Geregte in deezen gedaan. Waar mede de Burger P:de Boer zig conformeerd. (GAH43)
H Broos Anne Kornelis van Sexbierum en Antje Hettes van HRL, met consent van den president Burgemeester laatst geproclameert op vrijdag namiddag zijnde 18 nov 1774 HRL. en vervolgens met at-testatie van hier naar Sexbierum vertrokken en aldaar getrouwd op 20 nov 1774 volgens vandaar ontfangen getuigschrift, getekend P. Wagens, predikant en H.B., Schooldienaar
H Bruinings Able Oebles van de Dragten en Grietje Pieters van HRL, laatst geproclameert 14 nov 1773 HRL. en op dato dezes alhier getrouwd na vertoonde attestatie van de Dragten 15 nov 1773, getekendt H.B., v. d. m. ibidem, en D. Tiezema, coster aldaar
H Burgerhof geb 1786 ... , doet overlijdensaangifte van J. Misdorp, (gk); BS ovl 1811
H Butter luitenant in 1808
H Dortman ovl voor 1746; weesvoogd C. Lanting betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 432:4:2 terzake de erfportie van het weeskind wijlen de wed. H.D., komende van boelpenningen en het eerste termijn van de verkochte huizinge op de Brouwesgraft, 29 jun 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd B. Schaaf betaalt aan dito f. 203:0:0 wegens het laatste termijn van de verkochte huizinge van wijlen de wed. H
H Driessen H.D., waarnemende de post van adjudant bij de Canonniers, beboet met 15 goudguldens wegens gepleegde brutaliteiten in ''de Ooievaar'' aan de vrouw van de castelein Reinhart. Na horing wordt boete kwijtgescholden, kosten van justitie moeten betaald worden, 5 jul 1804 (GAH50)
H Driessen huwt met J. vd Haak, kind: Fetje Jacoba D, geb 1 nov 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803
H Frantzen officier, ontvangt van het gemeentebestuur voor het overnemen van 2 legertenten, 3 okt 1795: 42 Caroliguldens
H Gonggrijp ovl voor 1815; H.G. erven eigenaar van wijk F-007, gebruiker is Thomas Paludanus, 1814. (GAH204); id. van wijk F-008, gebruiker is Sijntje Swanenburg, 1814. (GAH204)
H Gonggrijp bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, 1806; (GAH650)
H Gosliga ovl voor 1636; een eeuw geleden (1635) woonden te Wijnaldum Jouck van Ockinga weduwe Gosliga, met haar kinderen, 1 mei 1735, (Frl. 1700-1795)
H Haitsma Donderdag den 24 May 1798. de Raad ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden her afschrift, van eene missive, den 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad, gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt, op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Conformiteit van het4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselus Tamboeser is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:H. in plaats van de gedimiteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wybrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 Onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa, in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. en tot Adjudant bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44)
H Hempenius gebruiker van wijk B-066, eigenaar is Doekle Vinia, 1814. (GAH204)
H Leyenaar onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van H.L., (reparaties), 31 dec 1810: f. 192:5:0 (GAH1142)
H Lieuwma ovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; wed. H.L. eigenaar en gebruiker van wijk C-051, medegebruiker is F. Lieuwma, zilversmid. 1814. (GAH204)
H Lubeley Michiel Pieters van Roordahuizum en Ackke Hessels van HRL, en laatst geproclameert 13 nov 1774 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Roordahuizum en aldaar op 4 dec getrouwd volgens terugge ontfangen getuigenis vandaar, 4 dec 1774 getekend H.L., v. d. m. en H. van Landbergen, schooldienaar in Roordahuizum
H Mentes Gerrit Mewissen, soldaat onder het 2de Bataillon van Generaal Major Baron Bentinck, in guarnisoen te Leeuwarden, en Hendrikje Wopkes van HRL, laatst geproclameerd 19 jun 1774 HRL, en getrouwd op dato dezes 3 jul 1774, met adtestatie van Leeuwarden, getekend H.M. en T. van Kooten; Bonifacius van der Hellck, Sergeant int 2de Bataillon vant regiment van generaal major Baron Bentinck, in guarnisoen te Leeuwarden en Foekje Beerends de Leeuw, van HRL, laatst geproclameerd 19 jun 1774 HRL, en op dato dezes 10 jul 1774, na vertoonde adtestatie van Leeuwarden, getekend H.M., Eccles. en T. van Kooten, Coster; Johannes Welrum, soldaat onder het 1e bataillon van het regiment van Lieut. Generaal Graave van Rechteren, onder de compagnie van Lt. Collonel de Jongius, in guarnisoen te Leeuwarden, en Marijke Bonnes Zeeman van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 31 jul 1774 HRL, en toen getrouwd na vertoonde adtestatie van Leeuwarden, getekend 24 jul 1774 H.M., Eccles. Leov. :en T. van Kooten, Coster
H Miedema (moet waarschijnlijk Simon zijn); strandmeester, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 14:0:0 (GAH650)
H Mulder ovl voor 1815; wed. H.M. gebruiker van wijk A-196, poortiersche; eigenaar is de Stad, Corps de Garde, 1814. (GAH204)
H Mulder ovl voor 1815; wed. H.M. gebruiker van wijk E-081, winkeliersche; medegebruiker Claas Douwes wed. ; eigenaar is Gerb. Pottinga, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk F-006; gebruiker Samuel Block, Joodsche meester, 1814. (GAH204)
H Radsma Donderdag den 28 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Verscheen na voorafgegaane Citatie, den Burger Hendrik Roelofs, Trekschipper, van Leeuwarden op HRL et V.V. ter zaake uit zijn Schip een pakje aan den Burger H:R. toebehorende Vermiste, en te zoek geraakt was, gecondemneert het Vermiste Pakje te Vergoeden boven de kosten hier over gevallen met Serieuse recommandatie, van in ''t toekoomende Sorgvuldig te weezen, dat dergelijke malheurs niet weder gebeuren. (GAH43)
H Sannes fiscus lath. officier heeft H.S., student te Franeker, in bewaring genomen. Had zich gekleed en uitgegeven voor officier. Na onderzoek blijkt dat niet waar te zijn. Na confessie en verklaring zulks door onkunde te hebben gedaan, beboet met 3 GGlds, boven de kosten, do. 11 mrt 1802; (GAH47)
H Schonenburg ovl voor 1815; wed. H.S. eigenaar en gebruiker van wijk A-043, koopmansche, 1814. (GAH204); Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleezen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, angaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Vetrrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen 4 dagen bij Ulieden worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenten; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind , van den 4 deeZer, Exact te voldoen, de navolgende Burgers en Ingezetenen, te Verzoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren als in het: 1e Quartier: Watze Ruitinga x Xlaas Oosterbaan, 2de Quartier: H. v. S. x Corn:Lautenbach, 3de Quartier: Frans van Esta en Andries de Haas, 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G:de Vries, 5e Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen, 6de Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok, 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de Ingezetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat ik het 2de Quertier gecollecteerd werd: f. 51:6:14, en te Zaamen: f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45)
H Tjardus H.T. eigenaar van percelen nrs. 524-529 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 327, resp. tuin, huis, huis, huis, water als bouwland, houtmolen en erf, resp. 1280, 80, 48, 56, 1200 en 2380 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1, 1, 1, 1, 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 21, 15, 21, nihil, en 400. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109)
H Tuinhout ovl voor 1815; erven H.T. eigenaar van wijk E-061; gebruiker H. Tuinhout wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-067, wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204)
H Tuinhout woont in 8e quartier, huisno. 49, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); woont in 8e quartier, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
H Tuinhout levert lood, ijzer, zand en tapijtwerk 1808-1809
H Tuning heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650)
H Welboren gebruiker wijk C-022, bakker; eigenaar is Johannes Hanekamp, 1814. (GAH204)
H Wetzen mogelijk dezelfde als Johannes van Wetzen; woont in 1e quartier, huisno. 107, heeft 4 huisbedienden, belasting: f. 5:10:0, may 1802 (GAH650)
H. van Beemen ovl voor 1815; erven H. vB. eigenaar van wijk C-093; gebruiker is Age van Beemen, koffijschenker, 1814. (GAH204); id. van wijk C-095, pakhuis self, 1814. (GAH204); meubelmaker f. 1808
H. van Gorkum Johannes Alberts van HRL, en Trijntje Theunis van Bolsward, laatst geproclameert op dato dezes 28 dec 1777 HRL, en 3 jan 1778 te Bolsward getrouwt volgens van daar ontfangene adtestatie 4 feb 1778, get. J.A. Kesler v. d. m., en H. vG., Coster
H. van Landbergen Michiel Pieters van Roordahuizum en Ackke Hessels van HRL, en laatst geproclameert 13 nov 1774 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Roordahuizum en aldaar op 4 dec getrouwd volgens terugge ontfangen getuigenis vandaar, 4 dec 1774 getekend H. Lubeley, v. d. m. en H. vL., schooldienaar in Roordahuizum
H. van der Mey woont in 6e quartier, huisno. 51, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804. (GAH650)
H. F Heerma ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Cornelis Zijlstra, celi curatoren over Alida Bierma, f. 150:1:0 wegens geleverd carsaai, ord. no. 2, 2 mrt 1784. (GAH1115); woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
H. G Cannegieter Harmen Harmensz van HRL, en Dieuwke IJpes van Bolsward, zijnde de laatste proclamatie bij ons geschiedt op dato dezes en deze personen getrouwt na vertoonde adtestatie van Bolsward, getekent 18 nov 1772, H.G.C., v. d. m. Bols:en Obe Postemus, Coster
H. J Croq lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 8:8:0 (GAH650)
H. J Steurbroek maakt kopi?n 1811
H. N Felderhof gebruiker van wijk G-074, kleermaker, eigenaar is J.W. Vettevogel erven 1814. (GAH204)
H. P Remmerts geb 1792 ... , bediende aan ''t kantoor der maire HRL, wonende te HRL. 1812, huw.get. bij P.J. Marinus en S.C. Bouwman; BS huw 1812
H. W Alma lid commissie administratie der financien van het voormalige gewest Friesland; de collecteurs of gaarders, welke tevens als schoolmeester fungeren, worden ten spoedigste gelast die beide posten gecombineerd te blijven waarnemen, met waarschuwing dat alle zodanige gaarders welke zonder genoegzame redenen afstand van hun schoolmeesterspost doen, dadelijk gerekend zullen worden tevens afstand te hebben gedaan van hun post als collecteurs of gaarders, Leeuwarden, 10 mei 1802 (GAH48)
H.A. de Chalmot boekdrukker; gedrukt bij H.A. d. C. : Brief van Petrus Camper aan den zeer ervaren en kundigen heer Jan de Reus, beroemd heelmeester en stadsvroedmeester te HRL, waarin met authentique stukken aangetoond wordt, dat de wateraftapping aan de zwangere huisvrouw van Mr. Evert Rinsma te Kollum tegen alle waarheid den schrijver is aangewreven, 5 stuivers, 20 jun 1767, (Frl. 1700-1795); gedrukt bij H.A. d. C. : Tweede Brief van Petrus Camper aan J. de Reus, waar in de authenticiteit van het relaas aangaande de ziekte en behandeling van de huisvrouwe van Mr. Evert Rinsma te Kollum onweersprekelijk bewezen wordt, 5 stuivers, 12 aug 1767, (Frl. 1700-1795); bij H.A. d. C. en F. van der Plaats verschenen: redevoeringen over Matth. 18-20 van prof. H. Venema te Franeker, uit het Latijn vertaald zijn door ds. G. Lemke te HRL, 13 feb 1773, (Frl. 1700-1795)
H.J. de Graaf schipper op het trekjacht van de heer Bergsma; ontvangt van het gemeentebestuur wegens een reis vandaar naar herwaarts en weer terug met gemeld jacht ter gelegenheid van de verwachte ...; GRAAF, HARM ROELOFS DE
H.J. van Vliet zie H.J. Overmeyer
H.W. van Itsma burgemeester 1746-1759
Haage Blauw geb 27 okt 1775 HRL, inschrijfnummer 2124, 125 ste regiment infanterie gesneuveld Berezina 27 nov 1812; Chateau de Vincennes, Fr
Haai Ables geb 4 okt 1805 HRL, zv Able Johannis en Lijsbeth Reins, ged 10 nov 1805Harl; dopen Grote Kerk HRL 1805
Haantie Harmens Hantie H., ged 9 sep 1755 Grote Kerk HRL, dv Harmen Geerts en Aaltje Zakes; tot een liberale gifte van een onbekende aan de Binnenvader Jan Heins ter hand gesteld agt Dukaten tot vergoeding van de extra ordinaire onkosten aan H.H. een voorwerp van ellende door de voogden gedaen welke gelden expresse ten dien einde gedoneert en daartoe gebruikt sijn en dus hier niet voor ontvang komen, maar alleenlijk Pro Memoria gesteld worden, 1768. (GAH1099)
Haantje Baltus H.B. en Aefke Corneelis beyde van HRL, komende weegens de bruit Haer Broeder Rein Cornelis, 26 Mrt 1746; huwt met Pierke Jans; zie aldaar; ook huwt met Aafke Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd den 27 mrt en den 3-11 apr 1746 en getrouwt; kind: Cornelis Haantjes, ged 5 mrt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Haantjes, ged 4 sep 1746 Grote Kerk HRL
Haantje Bartels H.B. en Maayke Caspars, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 27 dec 1772 HRL en toen getrouwd
Haantje Boltjes huwt met Rinske Corneelis, kind: Rinske Haantjes, ged 1 sep 1750 Grote Kerk HRL
Haantje Harmens ged 7 mrt 1747 Grote Kerk HRL, zv Harmen Beernts en Pijtje Haantjes
Haantje Hilbrands woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen:(GAH650): huwt met Maayke Pieters, kind: Pieter Haantjes, geb 20 jun 1773, ged 11 jul 1773 Grote Kerk HRL; huwt met Mayke Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768; kind: Gepke Haantjes, geb 22 sep 1778, ged 6 okt 1778 Grote Kerk HRL
Haantje Johannes zie: Leyenaar
Haantje Johannis huwt met Hinke Jans, kind: Jane Haantjes, geb 23 apr 1773, ged 11 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Haantjes, ged 29 nov 1768 Grote Kerk HRL
Haantje Johannes woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Haantje Johannes Frans Godefroy en Akke Fransen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest H.J., goede bekende, 12 jan 1788; ondertrouw HRL; Wybes Claasen ende Femme Harmens, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd H.J., goede bekende, 6 jun 1789; ondertrouw HRL
Haantje Johannes huwt met Hendrikie Jansen, beide van HRL, geproclameert de 5-12 en getrout de 19 mrt 1758; Hendrik Meiles ende Meinsje Haantjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader H.J., 9 feb 1788; ondertrouw HRL; kind: Johannes Haantjes, ged 17 mrt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Meynsje Haantjes, ged 30 dec 1766 Grote Kerk HRL
Haantje Klases zie: Vormsma
Haantje Klaases ged 5 dec 1747 Grote Kerk HRL, zv Klaas Jansen en Grijtje Haantjes
Haantje Oedses zie: Westerhoek
Haantje Postma huwt met Eke Sipkes op 21 apr 1798 HRL, komt van St. Anna; huw Grote Kerk HRL 1798
Haantje Wiebes zie ook: de Vries; geb 4 dec 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Wiebe Douwes en Jane Haantjes
Haantje Johannes Leyenaar ovl voor 1829, huwt met Hinke Jans Smit, kinderen: Jane Haantjes L, geb 1771 HRL, Hendrik Haantjes L, geb 1769 HRL; BS huw 1828, ovl 1829
Haantje Klases Vormsma huwt met Dieuwke Jacobs, kind: Suitje Haantjes V, geb 1785 Dokkum; BS huw 1813
Haantje Oedses Westerhoek geb 1801 Hitzum, ovl 26 dec 1848 HRL, huwt met Jantje Dijkstra, werkman, zv Oeds W, en Hiske Pieters; BS ovl 1848; oud 37 jaar, geb Hitzum en wonende te HRL. 1839, wijk A-166; VT1839
Haantje Wiebes de Vries zie ook: Haantje Wiebes; geb 1798 HRL, ovl 13 mei 1823 HRL, ongehuwd, zv Wiebe dV, en Jane Leyenaar; BS ovl 1823
Haaring Andries huwt met Leentje Louws, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Haaske Jans huwt met Saake Jochems, beide van HRL, geproclameert den f. 13:20:0en 27 en getrout den 29 okt 1754
Haaye Andries huwt met Bottje Jelles, beide van HRL, geproclameerd de f. 2:9:16 en getrout de 23 jun 1765; kind: Jelle Hayes, ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Hajes, ged 22 dec 1767 Grote Kerk HRL
Haaye Andries weesvoogden bet f. 142:13:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Martinus Peereboom, Cornelis Pieterse, Servaas Willems, Fredrik en Lieuwe Pieters, Claas Jeltes, Pieter Hendriks Jan Beerents, H.A., Hendrik Johannis en Benjamin Rommerts, 20 aug 1783. (GAH1114); id. f. 75:0:0 aan en door dito zijnde het verdiende loon van Jan Berends, H.A. en Pieter Reins, als gleibakkersgezels bij de burg H.R. Binksma, 18 may 1790. (GAH1122); id. f. 50:0:0 aan en door dito verdiende loon van H.A. en Sikke Jacobs als gleibakkersknegts bij burg. Binksma, 4 jul 1791. (GAH1122); id. f. 50:0:0 verdiend loon van H.A. en Sikke Jacobs, 5 jun 1792 (GAH1124); id. f. 44:0:0, samen met Sikke Jacobs als Gleybakkersknegts bij de heer Binksma, 8 mei 1793 (GAH1125); geb 17 nov 1772, ged 8 dec 1772 Grote Kerk HRL, zv Andries Hajes en Teuntje Cornelis
Haaye Bruins zie: Monsma
Haaye Gerrits weesvoogdeen betalen f. 52:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis verdiend loon van IJpe Plantinga en H.G., 8 may 1810 (GAH1142); id. f. 41:12:0 verdiende Loon van IJpe Plantinga en H.G., 5 may 1807 (GAH1139); rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 75:16:0 van de Weesvoogden verdiende Loonen van H.G., Hendrick Gerrijts en IJpe Plan-tinga, 17 may 1808 (GAH1140); id. f. 41:12:0 verdiende Loon van H.G. en IJpe Plantinga, 30 may 1809 (GAH1141); geb 1 jun 1792, ged 19 jun 1792 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Hajes en Antje eyses
Haaye Jans zie: Brouwer, Klein
Haaye Jansen woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Haaye Jans geb 9 mei 1800 HRL, ged 25 mei 1800, zv Jan Haayes en Hiske Sents; N.H., dopen Grote Kerk HRL 1800
Haaye de Jong huwt met Janke ... , kind: Elisabeth gJ, geb 1800 Dragten; BS ovl 1880
Haaye Klases eigenaar van wijk D-140, gebruiker is Gerrit Meinderts de Wilde, scheepstimmermansknegt, 1814. (GAH204)
Haaye Monsma geb 1798 Stavoren, ovl 26 dec 1850 HRL, huwt met Japikje Hiddes de Vries, boer in 1851, boer en melktapper 1850, zv Bruin M, en Antje vd Velde; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk B-095; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk B-088; VT1839
Haaye Pieters zie ook: de Boer; H.P. van Almenum ende Eeke Hendriks de Haan van Berlicum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Cuiper, goede bekende, 30 aug 1794; ondertrouw HRL; H.P. van Almenum en Eeke Hendriks de Haan van Berlicum, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 sep 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage met vertoonde attestatie; kind: Trijntje Haayes, geb 19 aug 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL
Haaye Tuinhout Donderdag den 19 apr 1798; de Raad der Gemeente ordinaires Vergadert zijnde, Stonde nog ter Vergadering binnen, den Burger H.T. zich beklaagende dat hij van het Stemregt over het ontworpen plan van Staatsregeling uitgeslooten was, waar van hij betuigde de Redenen niet konnen begrijpen, declareerende zich andersints gaarne onder Praestatie van de gerequireerde Verklaaringe van zijn Stem in deezen gebruik te willen hebben gemaakt, met versoek dat zulks ter zijner decharge in de Notulen van den Raad, mogte werden geinsereerd, en Extract dies aan hem werden afgegeeven, welk versoek wierd geaccordeert. (GAH44)
Haaye Wiegers zie: Brouwer
Haaye Clazes van Vliet geb 4 jun 1761 Franeker, ovl 28 dec 1818 HRL, huwt met Tjetje Hillebrands vd Vorm, kind: Eelkje Hayes vV, geb 1785 Franeker; BS ovl 1818; ovl 1826, ovl 1844; gebruiker wijk G-107, timmerknegt; medegebruikers Hendrik Weghuis, sjouwer, gealimenteerd, Berber Jacobs; eigenaar J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Haaye Gerbens Tigchelaar ovl voor 10 nov 1802 HRL, huwt met IJetske Reins, in leven slachter, Nederlands Hervormd kinderen: Haye T, geb 1802 HRL, Gerben Hayes, geb 23 sep 1797 HRL, Tjetje Hayes, geb 11 aug 1800 Harl/Almenum, Pietje Hayes T, geb 1794 HRL, Tjettje Hayes T, geb 1 jul 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800 1802, BS huw 1819, huw 1823, huw 1830, ovl 1839, ovl 1850, ovl 1854, ovl 1855, ovl 1857
Haaye Jans Brouwer huwt met Froukje Wiegers, kinderen: Jan Haayes B, geb 1763 HRL, Wijger Hayes B, geb 1762 HRL, Bonne Hayes B, geb 1773 HRL; BS ovl 1826, ovl 1834
Haaye Wiegers Brouwer geb 1789 HRL, ovl 2 nov 1834 HRL, huwt met Sitina Haagen, huw.get. bij J.C. Metzler en F.J. Leyenaar, wonende te HRL. 1833, schipper, zv Wieger Haayes B, en Frouwkje Hiddes; BS huw 1833, ovl 1834; gebruiker van wijk A-085, stuurman; eigenaar is Jan D. Zeylemaker, 1814. (GAH204); H.W.B. eigenaar van percelen nrs. 128 en 129 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 129, resp. huis, en huis en erf, resp. 49 en 69 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 9. (bron: Kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 1685 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 129, huis, 16 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Haayke Hoffius huwt met Tjepke Abbema, kind: Hijlke Abbema, geb 12 jul 1773, ged 25 jul 1773 Grote Kerk HRL
Habert Doekles ovl 29 okt 1727 HRL, old 40 jaer
Haddij Nathaneels ged 5 nov 1771 Grote Kerk HRL, dv Nathan?el Migchiels en Durckje Kleises
Hade. Willemed ovl 22 dec 1631, 64 jaar, huisvrou van Dirck Willems Keth, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Haebeltie Clases van HRL, en Willem Jans van Franequer, huw.aang. 7 may 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Minses Bruinsma; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Haebeltje Lieuwes Hendrik Ates en H.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 mrt 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Haentje Jans ged 8 feb 1750 Grote Kerk HRL, zv Jan Jans en Antje Haentjes
Haentje Willems Bartle Jans en Maeyke Haentjes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder H.W., 9 Nov 1743; Jan Jansen ende Antje Haantjes, koomende weegens de bruid desselfs vaeder H.W., 9 May 1744; Claas Jansen en Grijtje Haantjes, beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs vader H.W., 1 May 1745; Geeft met schuldige Eerbied te kennen H.W., als dat den supplnt wel genegen zoude zijn desselvs turfdragersfunctie over te dragen op Job Jansen, mr. timmerman alhier. Edog dewijl sodanigen overdragt niet kan geschieden sonder consent van UEd:Achtb:, soo versoeken de supplntn met voorige Eerbied, UEd:Achtb:gelieven Job Jansen in plaets van H.W. tot ordrs turfdrager aen te stellen, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daertoe staende, q:f:etc. (was get), B. Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de persoon van Job Jansen tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 6n apr 1740, (was get), Pier Bretton, Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; den 6 apr 1740 heeft Job Jansen den Eed van getrouwigheit gepresteerd coram praeside P. Bretton, In kennisse van mij secrts, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Schuldige eerbied H.W. Borger deeser Steede, dat door ''t Overlijden van Jan Clasen Cool, in leeven ordris Korenmeter, dezelve functie is Vacant geworden, waar meede de Supplnt hem wederom zeer gaarne Zoude Zien gebenificeerd:Addresseert Sig ten dien fine tot de taefel van UEd Achtbh:met onderdanigst Versoek dat UEd Achtbh:hem Suppliant hier mede gelieven te Vereeren en in des Overledenes plaatze aan te Stellen tot Ordris Koorenmeeter deeser Steede, op lasten, pligten, Voordeelen en gehoorsaamheden daar toe Staande. requisitus (Get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Verzoek nomineert en Stelt mits deesen den Suppliant H.W. tot ordinaris Koornmeeter deeser Steede, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheeden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 9 apr 1759. (was Getekend)Claas van der Brug (onder Stonde) Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga; (Lager Stonde/ H.W. heeft den Eed van Getrouwigheid gepresteerd in handen Van de Heer Presid:Burgemr Van der Brug den 9 apr 1759. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Haeye Boeles H.B. ende Pijtje Fransen, beide van HRL, huw.aang. 25 jan 1738 HRL, komende voor de Bruit Gerrijt Hendriks de Jong; huw.aang. HRL 1738; huwt met Pietje Fransen, kind: Boele Haeyes, ged 22 jul 1749 Grote Kerk HRL; kind: Antje Hayes, ged 4 jan 1746 Grote Kerk HRL; kind: Rikje Haeyes, ged 22 jan 1743 Grote Kerk HRL, moeder als Trijntje F.
Haeye Fockes Ids Haeyes ende Martjen Pieters beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Pieter Martens en vertoonde de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder H.F. tot Franequer, 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Haeye Keimpes Jan Eerks ende Baukjen Haeyes, beide van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder H.K., 5 Nov 1746; Ritske Oenes ende Trijntie Hayes, beide van HRL, huw.aang. 22 feb 1738 HRL, komende voor de Bruit Hayke(!) K., desselvs vader; huw aang. HRL 1738
Haeye Pijtters ged 30 may 1747 Grote Kerk HRL, zv Pijtter Haeyes en Lijsbeth Lieuwes
Haeye Dirks Moolenaar huwt met Tjietske Heidkamp, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 apr 1769
Haeye Simons Blom ged 20 nov 1746 Grote Kerk HRL, zv vroedtsman Simon Blom en Attje Schrale
Haie Jelles huwt met Sijbrichien Dirks, kind: Foekje Haies, ged 14 sep 1760 Westerkerk HRL; kind: Dirk Hayes, ged 16 feb 1766 Westerkerk HRL
Haike Bos huwt met Willem van der Veen, wonende te Leeuwarden 1815; BS Franeker huw 1815
Haike Harms Extract uit het doopboek der Hervormden van de gemeente Onder Pekel A Provincie Groningen. 1782 den 3 feb Geesina dv Harm Klaasens Mulder en H.H. Oude Pekel A den 17 jul 1816
Haike Jansen zie: Visser
Haike Jochems ged 6 jan 1754 Westerkerk HRL, kv Jochem Zacharias en Hiltje Folkerts
Haike Jansen Visser geboortig van Norden, heeft het burgerregt gewonnen en betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 5 mrt 1714. (burgerboek)
Haina Oddens zie ook: Addens; Gerrit Willems van HRL, en H.O. van Groningen, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 4 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL
Haite Schuil H.S. eigenaar van perceel nr. 214 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 611, huis, 58 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Haite Teites huwt met Lijsbeth Roorbach op 7 mei 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Haitse Jorrits zie: Damstra; H.J. ende Claaske Haayes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Claas Haayes, 1 mrt 1794; ondertrouw HRL; H.J. en Klaaske Hayes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 16 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwt 18 dito; gebruiker van wijk F-101, pakhuis, eigenaar is Claas L. Koster, 1814. (GAH204); H.J. en Neeltje Kornelis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 jul 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Sjoukje Haitzes, geb 14 jan 1795, ged 24 feb 1795 Grote Kerk HRL
Haitse Jurjens huwt met Antje ... , kind: Dieuwke Haitses, geb 1795 HRL; BS ovl 1844; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Ma. den 12 aug 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde den Burger Jurjen Smith, in plaatze van H.J., Welke overleeden is, aangesteld tot mede ordinaris turfdrager, en ten dien einde onder Eede genoomen. (GAH45)
Haitse Jurrits huwt met Klaaske Haayes, kind: Durkje Haitses, geb 11 okt 1798, ged 23 okt 1798 Grote Kerk HRL
Haitse Claases en Trijntje Jans, beyde van HRL, komende weegens de bruid Pieter Jansen desselfs schoonbroeder, 26 Oct 1743; H.C. en Meinke Beerns, beyde van HRL, huw.aang. 25 feb 1736 HRL, komende voor de bruyd Pijtter Beerns, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736
Haitse Jorrits Damstra geb 1756 ... , ovl 31 mrt 1816 HRL, huwt met Klaaske Hayes Gortmaker op 18mrt174 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 mrt 1794, in leven winkelier, kinderen: Sjoukje Haitzes D, geb 1795 HRL, Dirk Haitses D, geb 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1816, huw 1822, huw 1825, ovl 1842; eigenaar en gebruiker van wijk F-216, winkelier, 1814. (GAH204); H.J.D., Scheepstimmermansknegt, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Dirk Cornelis Molenaar
Haitze Heeres H.H. van HRL, en Lolkjen Gooitzes van IJlst, op dato dezes 19 mei 1776 laatst geproclameert en alhier in den Echten Staat bevestigd na vertoonde adtestatie van IJlst 13 mei 1776 get. O.E. Kiestra, Coster, IJlst vacant
Haitze van der Meulen geb 1786 HRL, ovl 7 jul 1829 HRL, huwt met Ida Feddes, zeilmakersknecht; BS ovl 1829
Halbe Alberts ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde 10 schouw en 26 korven turf aan de Voorwacht f. 5:7:8 het schouw, 7 sep 1764: f. 57:4:14
Halbe Baukes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 75:0:0 voor 20 schouw geleverde turf f. 3 3/4 gld per schouw, en aan Dirk Douwes cum sociis voor dragen, meeten etc aan de 20 1/2 per schouw een somma van f. 20:10:0 kwit. no. 1, 15 apr 1780. (GAH1111); id. f. 61:6:0 wegens 8 schouw en 9 korven turf, dragen, meten en opsigtersgeld, kwit. no. 7, 2 nov 1783. (GAH1114); id. f. 27:2:4 terzaake leverantie en werkloon voor turf, quit. no. 9, 1 nov 1786. (GAH1118); id. f. 77:11:0 wegens leverantie van 14 schouw turf, met dragen en meten, quit. no. 2, 29 mrt 1788. (GAH1120); id. f. 128:11:12 voor levering van turf in het Weeshuis, 31 mrt 1810, quit. no. 3 (GAH1142)
Halbe Pieters zie ook: Feenstra; geb 6 nov 1795, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv Pieter Baukes en Grietje Tjerks
Halbe Taekes zie: Kuipers
Halbe Taekes huwt met Stijntje Teunis, kind: Geertje Taekes, geb 6 aug 1793, ged 27 aug 1793 Grote Kerk HRL
Halbe Tijes obl. boor 1812, huwt met Wytske Ates, indertijd echtelieden te Minnertsga, kind: Klaaske Halbes, geb 1783 Minnertsga; BS Barradeel huwafk. 1811
Halbe van der Wal huwt met Hotske ... , kind: Jeltje vdW, geb 6 mei 1796 Harl/Welsrijp; BS huw 1872
Halbe Wybes zie: de Vries
Halbe Wopkes zie: van der Zee
Halbe Pieters Feenstra zie ook: Halbe Pieters; geb 1795 ... , ovl 7 jan 1818 HRL, ongehuwd, zv Pieter Baukes F, en ... ; BS ovl 1818
Halbe Taekes Kuipers geb 6 dec 1799 HRL, ged 22 dec 1798 HRL, N.H., huwt met Akke Jans Postma op 26 mei 1825 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1825, touwslagersknecht 1833, huw.get. bij L.J. Timmer en G. Kuipers, broeder bruid. 1820, zv Taeke Halbes K, en Stijntje Rintjes; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1820, huw 1825, ovl 1833, ovl 1853; H.T.K. eigenaar van perceel nr. 74 te HRL, zeilmakersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 392, huis en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32)
Halbe Wopkes van der Zee huwt met Fronika Pingere, werkman en wonende te Leeuwarden; BS huw 1838
Halbe Wybes de Vries geb 1776 Drachten, ovl 11 jun 1822 HRL, huwt met Tjerkje Jans, kind: Jan Halbes dV, geb 1811 Sneek, turfschipper in 1822; BS ovl 1822; 1837 hu, ovl 1859
Halver Torsten zie: Torstensen
Halver Torstensen geb 1803 Ererig, kerspel Horang, Noorwegen, huwt met Hikke Abrams de Haas op 30 aug 1832 HRL, scheepstimmermansknecht, wonende te HRL, zv Torsten Halversen, (gk), en Sille Marie S?rens, (gk), vader landbouwer, wonende te Ererig 1832, moeder ovl 18 dec 1806 Ererig; BS huw 1832
Hanke Jans Michiel Wytses Wassenaar van HRL, ende H.J. van Franequer, 12 Nov1746
Hanke/Nanke Roukes huwt met Jan Arents Benulke, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 apr en de 5 mei en getrout de 26 dito 1765
Hanna de Maree huwt met Hendrik Keller, kind: Hendrik Hendriks Keller, geb 23 dec 1796, ged 25 dec 1796 Grote Kerk HRL
Hanna Schimmels huwt met Toon Teevens, kind: Harmijntje Toons, ged 5 jan 1751 Grote Kerk HRL
Hanna de Vries huwt met Jozef de Jong; BS ovl 1885
Hanna Jakobs Post geb 30 mrt 1777, ged 31 mrt 1777 Grote Kerk HRL, zijnde 2e Paasdag, dv Jakob Post en Geertje van Oosten
Hans Abrahams ovl 9 nov 1778 HRL, huwt met Hiltje Lex, turfarbeider 1754 en 1770, kinderen: Sjoukje Hanses (Bouma), geb ... ; BS huw 1821; ontv van het gemeentebestuur voor het bearbeiden van 25 schouw turf f. 33:13:0 op 28 okt 1754; id. voor 22 schouw en 30 korven, opzichter en drinkgeld: f. 30:11:10 op 1 sep 1770; H. Willem A., huwt met Hiltje Jans, kind: Karel Hanses, ged 21 mrt 1747 Grote Kerk HRL
Hans Akkerman geb 8 jun 1811 HRL, ovl 23 jun 1811 HRL, wonende te bij de Franekerpoort, zv Johannes A., en Fetje Hoogstra; BS geb 1811, overlijdens
Hans Bolman huwt met Marijke Bolman, kind: Tjaltie Hansen B., geb 1757 HRL; BS ovl 1837
Hans Bolta ovl voor 1854, huwt met Jetske Bastiaans van Kampen op 31 aug 1794 Midlum, laatste afk. 24 aug 1794, met attestatie vertrokken naar Midlum, verkoopt huis en hoving in 1798-1803, kind: Hendrik B., geb 1802 Midlum; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1853, ovl 1873, b; H. Gerbens B. van Midlum ende Jetske Bastiaans van Campen, van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Bastiaan van Campen, 9 aug 1794; ondertrouw HRL
Hans Botes huwt met Willemke Jacobs, kind: Klaaske Hanzes, geb 1754 Beetgum; BS huw 1831
Hans Bouwes huwt met IJttie Jelmers, kind: Antje Hanses, ged 4 jan 1759 Grote Kerk HRL
Hans Dirks ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen werk, 1810: fr 3541 en 45 cts; in vermindering van zijn rekening groot fr 3360 van 1810: fr 2628 en 10 cts; wonende te Makkum in 1810; ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen reparatie, samen met Jan Piebes, aan de verwulften van de Franeker Pijp, enz., 30 dec 1805: f. 1872:4:0; id. wegens het vernieuwen der Groote Sluisbrug, 25 jun 1806: f. 2786:0:0; id. wegens aangenomen reparatie, samen met Jan Piebes, aan de zg. Steenenbrug buiten de Bildtpoort, 30 dec 1805: 2460 Caroliguldens; id. wegens aangenomen hoopwerk van timmeren, alsmede daglonen, samen met Schelte Piers, 31 dec 1806: f. 2686:2:10; id. wegens aangenomen reparatie aan de Trekweg, 31 dec 1807: 1390 Caroliguldens; id. wegens aangenomen werk aan de Havenbrug enz., 31 dec 1807: f. 1505:5:0; id. aan de Havenhoofden, ord. 31 dec 1808: 832 Caroliguldens; id. wegens daglonen en timmeren ten dienste van de Zeewerken, 31 dec 1807: f. 101:0:0; id. aangenomen reparatie zuidergevel van de Nieuwe of Grote Kerk, ord. 31 dec 1808: 1975 Caroliguldens; id. het vloeren van enige honderden graven op het Grote Kerkhof ord. 31 dec 1808: 191 Caroliguldens; id. wegens aangenomen werk aan bruggen, 1810, dept. Friesland, 24 mrt 1812: fr 3541 en 45 cts, en fr 2828 en 70 cts; id. ten dienste van de Zeewerken, supplementrekening 1810, 1811: 200 Caroliguldens, en: f. 163:11:14
Hans van Dorpen geb 1794 Pingjum, ovl 13 dec 1847 HRL, huwt met Trijntje Rienks op 29 sep 1814 HRL, huw.afk. 11 en 18 sep 1814, huw.get. bij L.R. Dirks en H.F. Jagersma, balkvlottersbaas, wonende te HRL. 1818, zv Douwe Hanses en Antje Sijbes; BS huw 1814, huw 1818, ovl 1847
Hans Douwes zie: van Dorpen
Hans Eelkes zie ook: Leyenaar; geb 21 okt 1798, ged 6 nov 1798 Grote Kerk HRL, zv Eelke Jans en Trijntje Hansen
Hans Eeltjes zie: Rispens
Hans Elias ged 6 mrt 1742 Grote Kerk HRL, zv Elias Jans en Lijsbet Hansen; president-voogd Andries Wybinga bet f. 90:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake verdiend loon van H.E. als zilversmidsknegt gewerkt van 15 apr 1760 tot 12 mei 1762, 13 jul 1762. (GAH1092); president-voogd A. Wybenga bet f. 65:0:0 aan dito wegens verdiend loon van H.E. bij burg. F. Acronius in 1 jaar verdiend, 17 mei 1763. (GAH1094); president-voogd B. Dreyer betaalt f. 75:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen H.E. in 5 jaren verdiend, 17 jun 1760 (GAH1089); woont in 2e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hans Elias huwt met Antie Joris, kind: Elias Hanses, ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL; kind: Joris Hansen, ged 31 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL
Hans Elias vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 206, 1 mrt 1804
Hans Elias zie: de Wit
Hans Everts huwt met Christina Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout den 22 nov 1767 in de Westerkerk; ovl 26 sep 1803 HRL, oud 62 jaar; kind: Evert Hansen, ged 6 sep 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Jacoba J.
Hans Femmes mogelijk een broer van Geertje Femmes vd Meulen; huwt met Willemke Freerks, beide van HRL, geproclameert de 2-9 en getrout de 16 dec 1764; ovl 3 may 1790 HRL, oud 53 jaar; kind: Klaas Hanses, geb 4 dec 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Femme Hanses, ged 2 apr 1765 Grote Kerk HRL; kind: Femme Hanses, ged 18 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Hansen, ged 19 jul 1768 Grote Kerk HRL; kind: Freerk Hansen, ged 12 nov 1769 Grote kerk HRL; kind: Freerk Hansen, ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Hans Geerts geb 16 sep 1772, ged 8 okt 1772 Grote Kerk HRL, zv Geert Hanses en Vrouwkje Jans; geb 28 feb 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL, zv Geert Hanses en Vrouwkje Jans
Hans George zie: Schmits
Hans Gerbens zie: Bolta
Hans Gonggrijp huwt met Amarinsje Hendriks op 15 mrt 1711 Jac. Par, komt van HRL; bron onbekend
Hans Hanses zie: Rost; (2x)
Hans Hanses ged 31 jan 1741 Grote Kerk HRL, zv Hans Jacobs en Vroukjen Haeitses
Hans Hanzen H.H. van Nieuwerkerk in ''t Sticht Breemen ende Hinke Bouwes van HRL. koomende weegens de bruid Claas Jansen Pot, 30 Nov 1743; van Nieuwerkerk in ''t Stigt van Breemen, huwt met Hinke Bouwes van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 desember 1743 en doen ook getrouwt; kind: Gertje Hansen, ged 25 feb 1749 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hansen, ged 20 okt 1744 Grote Kerk HRL
Hans Hendriks zie: Frens
Hans Hendriks ged 30 mrt 1751 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Hanses en Marike Joosten
Hans Hielkes zie: Overberg
Hans Hylkes huwt met Jeltje Eelkes, kind: Lysbeth Hanses, geb 9 aug 1784, ged 24 aug 1784 Grote Kerk HRL
Hans Houtsma geb 1803 HRL, huwt met Feikje Molenaar op 2 dec 1830 HRL. varensgezel, zv Paulus Hansen H, en Japke Rientses; BS huw 1830; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-200; VT 1839
Hans Jacobs Pijbe Jacobs ende Pijtje Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 3may17 38 HRL, koomende voor de Bruit H.J., desselvs Broeder; huw aang. HRL 1738
Hans Jacobs huwt met Vrouwkje Haeitses, kind: Joeke Hanses, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL; kind: Hans Hanses, ged 31 jan 1741 Grote Kerk HRL
Hans Jacobs ged 14 feb 1764 Grote Kerk HRL, zv Jacob Hanses en Trijntie Anthonijs
Hans Jacobs zie: van der Sluis; oud 49 jaar, geb Noorwegen en wonende te HRL. 1839, matroos, wijk F-110; VT1839
Hans Jacobs woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hans Jacobs huwt met Baye Kramer, zeeman te HRL 1843; BS ovl 1843
Hans Jans zie: Mud
Hans Janzen huwt met Tjietske Heeremijt, kind: Jan Hansen, ged 14 nov 1743 Westerkerk HRL
Hans Jans ged 13 jan 1767 Grote Kerk HRL, zv Jan Hanzen en IJetie Andles
Hans Jans ged 10 feb 1761 Grote Kerk HRL, zv Jan Tabes en Aukje Hanzes
Hans Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:0:0 ter Saeke geleverde 60 korf Aardappels, 22 dec 1807, quit. no. 66 (GAH1139); id. f. 20:5:0 ter Saeke 30 korf Aardappelen, 8 dec 1808, quit. no. 67 (GAH1140)
Hans Jansen huwt met Trijntje Doekes, beyde van HRL, sijn geproclameert 18, 24 en 31 May 1739 en doe ook getrouwt; H.J. ende Trijntie Doekes beide van HRL, koomende voor de bruit Jacob Lolles Kok, mr. schoenmaker, 16 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Doeke Hansen, ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: Pijtje Hansen, ged 15 nov 1746 Grote Kerk HRL; kind: Doeke Hanses, ged 7 apr 1744 Grote Kerk HRL; kind: Stijntje Hanses, ged 20 feb 1741 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hanses, ged 19 apr 1740 Grote Kerk HRL
Hans Jans huwt met Klaaske Jansen, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 octob en den 7 Novemb 1745 en ook getrouwt
Hans Jetses huwt met Antje Tjerks, kind: Jetse Hanses, ged 31 jan 1741 Grote Kerk HRL
Hans Jetses Jan Pieterzen Heertie van Almenum ende Janke Dirks van HRL, komende voor de Bruit H.J., mr. backer alhier, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Hans Johannes zie: Akkerman, Meyer, Scheer
Hans Johannes zie ook: Akkerman; Extract uit her REGISTER van den BURGERLIJKEN STAND der STAD LEEUWARDENOp den vijftienden jun des Jaars Een duizend Zeven honderd achten Zestig is alhier ged Hans waar van Vader is Johannes Hansen en moeder Albertie Jitses. Afgegeven den twaalfden aug Een duizend acht honderd en zestien
Hans Johannes Lieuwe Tjerks ende Sijtske Johannes beide van HRL, koomende voor de bruid desselfs broeder H.J., 24 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Hans Johannes H.J. en IJttje Douwes, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 29 dec 1774 HRL, en toen getrouwd; kind: Johannes Hanses, geb 2 nov 1775, ged 21 nov 1775 Grote Kerk HRL
Hans Johannes huwt met Hiltje Dirks, beide van HRL, geproclameert den 8-16 en getrout den 23 jun 1754 in de Westerkerk; weesvoogden bet f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde f. 50:0:0 aan Hiltje en Zijtske Claases uyt de boedel van H.J. en Hiltje Dirks bij testamentaire dispositie, na versterf van de langst levende, gelegateerd, en f. 25:0:0 jaarlijkse uytkeering, spruitende uyt deselve boedel en onder administratie van Jacob Roorda, 24 feb 1784. (GAH1115)
Hans Johannes huwt met Marijke Sakes op 4 mei 1806 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806; H.J. van HRL, en Maiijke Sakes van Ferwerd, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 apr 1806; ondertrouw HRL
Hans Jurjens zie: Ulberijk
Hans Jarstes ged 3 sep 1744 Westerkerk HRL, zv Karst Hanses en Lijsbet Sijbes
Hans Christiaans huwt met Lijsbeth Hendriks, kind: Gosse Hanses, geb 22 nov 1781, ged 11 dec 1781 Grote Kerk HRL
Hans Klases zie: van der Molen
Hans Clasen ende Sjieuke Oeges, beyde Van HRL, huw.aang. 24 aug 1737 HRL, Coram Praesid:Schaaff, komende Voor de bruyd Abbe Jansen, desselfs buir; huw.aang. HRL 1737
Hans Klaases ged 15 jul 1766 Grote Kerk HRL, zv Klaas Hansen en Aaltje Pieters; ged 11 jun 1754 Westerkerk HRL, zv Claas Hanses en Aaltie Pieters
Hans Claasen woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hans Klaases H.K. en Antje Meyles, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 3 sep 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Aafke Hanses, geb 9 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Hanses, geb 4 jun 1780, ged 13 jun 1780 Grote Kerk HRL; kind: Meile Hanses, geb 14 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Hanses, geb 13 jan 1787, ged 6 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Hanses, geb 5 okt 1791, ged 25 okt 1791 Grote Kerk HRL; Do. den 5 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerden ter Vergadering met desZelfs Zoons, de Burgers H.C., Jan van Straten, Obbe Wijnalda en Gerrijt Oudeboon, Welke door den fiscus geciteerd Waaren, over gepleegde Baldadigheden aan ''t huis van den Burger Jacob Strelitz alhier, en Zijn deZelve daar over ernstig gecorrigerd, met recommandatie Zich daar van in ''t Vervolg te onthouden. (GAH45)
Hans Coenraads zie: IJsbrandi
Hans Martens zie: Gorter
Hans Martens ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL, zv Marten Clazen en Engeltje Hanzen
Hans Meinderts H.M. ende IJttie Teekes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Teeke Ruirds des selvs vaeder, 18 Nov 1747; huwt met IJttje Teekes, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 Novemb en den 3 decemb getrout de 10 dito 1747; kind: Meindert Hanses, ged 26 apr 1757 Grote Kerk HRL; kinderen: Taeke en Pietje Hansen, beiden ged 5 feb 1754 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Hansen, ged 24 sep 1748 Grote Kerk HRL, moeder als Ietje T.
Hans Minnes Saturdag den 9 mrt 1799; de Raad der Gemeente extra ordinaires vergadert Zijnde, Compareerde ter vergadering een jongeling H.M. genaamd, zv Minne Hansen Sjouwerman alhier, gesterkt met dezelve Zijn vader dewelke door den Majoor in de jongstgepasseerde nagt op de Wagt gebragt Was uithoofde dat hij met een geweer bij de Straat geschooten had, Zoo als door hem zelven ook beleeden wierd, dog op Zijne betuiging dat Zulks uit onkunde geschied Was, en Verzoek van verschooning, is dezelve gelibereerd van de boete des betaalende de Kosten van Zijne detentie met een ernstige recommandatie om Zich in ''t vervolg van dergelijke malversatien te onthouden. (GAH44)
Hans Minses huwt met Baukjen Geerts, kind: Geert Hanses, ged 7 mrt 1741 Grote Kerk HRL
Hans Oles zie: Olsen
Hans Olsen geb 1787 Stetter?d, kerspel B?rre, ovl 27 okt 1834 op zee, extract: ''des morgens zes uren aan boord van het Schooner schip ''Union'' op des zelfs retourreis van Newcastle naar HRL is overleden'', zeeman in 1834, zv Ole Nielsen, (gk), en Anne Ols, (gk), vader in leven landbouwer, ovl 13 jul 1821 kerspel B?rre, aldaar begraven, moeder ovl 12 jun 1787 kerspel B?rre, aldaar begraven; BS huw 1833 1834 overlijdens
Hans Paulus zie: Goverts, Houtsma
Hans Paulus ged 11 sep 1753 Grote Kerk HRL, zv Paulus Jansen en Geiske Hansen; H. Poulus, ged 21 jan 1744 Grote Kerk HRL, zv Poulus Jansen en Geeske Hansen
Hans Paulus Eelke Jans Leyenaar ende Trijntje Hanses, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.P., deszelfs vader, 5 mrt 1796; ondertrouw HRL
Hans Paulus geb 1746 ... , ovl 26 dec 1811 HRL, huwt met Fetje Heeres, wonende te in de Waschbleek; bsha181ov, ovl 1813; H.P. en Fettje Heeres, beide van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 8 aug 1773 HRL, en toen getrouwt; kind: Trijntje Hanses, geb 20 apr 1774, ged 3 mei 1774 Grote Kerk HRL
Hans Paulus geb 20 sep 1803 HRL, ged 9 okt 1803, N.H., zv Paulus Hansen en Japke Rientses; dopen Grote Kerk HRL 1803
Hans Pieters zie: de Vries
Hans Pieters ged 22 feb 1752 grote Kerk HRL, zv Pieter Reinderts en Fetje Claases
Hans Pieters geb 22 jul 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL, zv Pieter Okkes en Hylkje Hanses
Hans Pieters turfarbeider 1749, levert zand 1740; Pijter Hansen ende Janke Jans, beyde van HRL, komende wegens de bruidegom des selfs vader H.P. en wegens de bruid desselfs steevader Willem ... ., 13 Mrt 1745
Hans Reinders Adriaan Harmenze Koy van Terschelling ende Grietje Reinders van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder H.R., en vertoonde de Bruidegom een verklaringe van sijn vader tot consent in deesen, 10 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL; Adriaan Barentze van Terschelling ende Antie Reinders van HRL; koomende weegens de bruid desselvs broeder H.R., mr. timmerman, 10 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; H.R. ende Rinske Wybes, beide van HRL, huw.aang. 11 okt 1738 HRL, komende voor de bruid Romke Wassenaer; huw.aang. HRL. 1738
Hans de Ring geb 1774 Workum, ovl 1817 ... , huwt met ... , DG, zv Seerp Rimmerts dR, en Wiepkjen Hayes; GJ1969, bl. 48
Hans Rintjes geb 18 may 1783, ged 3 jun 1783 Grote Kerk HRL, zv Rintje Pieters en Amkje Hanses
Hans Roelofs voogden bet f. 24:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 2 jaer loon door H.R. bi Sijbren de Groot verdiend, mei 1773. (GAH1104); id. f. 36:0:0, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 55:0:0 als stoeldraaigersknegt bj S. de Groot, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 22:0:0, 23 mei 1778. (GAH1109)
Hans Rost geb 11 apr 1804 HRL, ged 1 mei 1804 HRL, ovl 31 jan 1856 HRL, huwt met Womkje Stedehouwer op 21 mei 1835 HRL, metzelaar in 1851, zv Hans Hanses R, en Trijntje Wiersma; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1835, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-228
Hans Seerps zie: de Ring
Hans Sybes ged 11 jan 1763 Grote Kerk HRL, zv Sijbe Hanses en Ietje Hendriks; ged 3 apr 1753 Grote Kerk HRL, zv Sibe Hansen en IJtje Henriks
Hans Sipkes huwt met Baukje Hayes, beide van HRL, geproclameerd de f. 5:12:19 en getrout de 21 dec 1762
Hans Stalman zie Antje Hanses; ovl voor 1742, wonende te Kingmatille
Hans Studerus begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 18; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Hans Teunis zie: Bijl
Hans Teunis ovl voor 1741; huwt met Claeske Fransen; zie aldaar
Hans Teunis H.T. en Beitske Kornelis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 aug 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hans Uilkes ged 24 feb 1761 Grote Kerk HRL, zv Uilke Hanzes en Janke Hanszes
Hans Uldrich zie ook: Wip; H.U. Wiff ovl 28 okt 1790 HRL, oud 60 jaar
Hans Ulrich huwt met Anna Catharina, kind: Hans Ulrich, geb 23 okt 1773, ged 26 okt 1773 Grote Kerk HRL
Hans Ulrich geb 23 okt 1773, ged 26 okt 1773 Grote Kerk HRL, zv Hans Ulrich en Anna Catharina
Hans de Vries hm ... , kind: Klaas Hansen dV, geb 1764 HRL; BS ovl 1824
Hans Warners Broer Tjerds en Sibbeltie Minses, beyde van HRL, Comende voor de bruid Hans Warners, desselfs schoonvaeder; huw.aang. HRL 1735; huwt met Marijke Geerts, beide van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 desember en doe ook getrouwt 1741; H.W. ende Marijke Geerts beide van HRL, komende voor de bruid Hendrik Everts, 2 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL; Hendrik Everts ende Yttie Hanses beide van HRL, komende voor de bruid H.W., desselvs vader, 2 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL; Anthonij Harmens, militaire soldaet, ende Odilia Gerrits, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevaeder H.W., en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van sijn capt. R. Suur, 4 Jul 1750; ovl na 1753, want op 20 mrt 1754 wordt zijn vrouw Marijke Geerts uitdraagster; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Elias Jansen ende Lijsbeth Hanses, beide van HRL, huw.aang. 9 aug 1738 HRL, koomende voor de bruit H.W. desselvs vader; huw aang. HRL 1738
Hans van der Wey huwt met Magdalena ... , kind: Dirk vdW, geb 1777 Tzum; BS ovl 1841
Hans Wybrandus zie: van Straten
Hans Willems huwt met Hiltje Jans, kind: Jan Hanses, ged 3 dec 1743 Grote Kerk HRL
Hans Willems turfarbeider 1746
Hans Wopkes rentmeester van het Weeshuis ontv wegens kinderverdiensten van: Meinert Luitjens f. 26:18:0, H.W. f. 23:15:14, Claas Sanstra f. 6:0:6, Tjalling Allerts f. 26:18:12, Hendrik Hansen f. 18:4:0, Dirk Everts f. 20:0:0, tesamen f. 121:17:0, 15 mei 1762. (GAH1092); huwt met Meinskjen Jans, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 31 May en den 7-14 jun 1744 en getrouwt de 23 dito; H.W. en Meinsken Janz, beyde van HRL, koomende voor de bruid desselfs swaager Jacob Annes mondelinge last hebbende, 30May 1744; Auke Hijlkes en Geertje Hanses, beyde van HRL, komende wegens de bruid desselfs vaeder H.W., 7 Nov 1744; Sijbe Hanses en IJttje Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Hendrik Warners, en compareerde beneffens de bruydegom desselfs vaeder H.W., 11 Mrt 1747
Hans Wouters zie: Bas
Hans IJbeles ovl voor 1818 Pingjum, huwt met Trijntje Douwes, kind: Douwe Hanses van Dorpen, geb 10 jan 1767 Pingjum; BS huw 1817, huw 1835
Hans IJbeles zie ook: van Rees; Geextraheerd uit de Acten van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Arum, Kanton Bolsward, Provincie Vriesland. den eersten jul een duizend zeven honderd en Zeventig een Kind ged van IJbele Hanses en Jantie Klases, met de naam Hans, geb de achtste jun Zeventien honderd en Zeventig. Gegeven te Pingjum den 22 sep 1800 en Vijftien
Hans IJvertsen Jurjen Merkes ende Aagje Johannes, beide van HRL, koomende voor de Bruit H.IJ., 21 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Hans Iwerts huwt met Johanna Alberts, kind: Albert Hanses, ged 15 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Hans A. de Jong rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de Weesvoogden f. 2956:2:0 sijnde ''t eerste gedeelte der Erfportie voor Claaske Feddema thans in ''t Weeshuis wordende gealementeert en haar bij Testamentaire Disposijtie van H.A. d. J. te groningen Aenbeerfd, 11 jul 1808 (GAH1140)
Hans Christoffels Meinssnar huwt met Antje Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 mrt 1741 en getrouwt den 26 dito 1741; Hans Cristoffel Meissnar ende Antie Gerrijts, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Bouwe Gerrits, 4 mrt 1741 fiches ondertrouw N.H. HRL
Hans Coenraads IJsbrandi geb 1797 Franeker, huwt met Eltje Jans Groen op 19 mei 1822 Franeker, schoenmakersknecht, wonende te Franeker, zv Coenraad IJ, en Hitje Hanses Rodenburg; BS Franeker huw 1822
Hans Eelkes Leyenaar zie ook: Hans Eelkes; geb 21 okt 1798 HRL, ovl 14 jun 1877 HRL, huwt met Marijke Jans de Vries op 7 dec 1826 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1826, balkvlotter, N.H., houtsteksknecht in 1851, zv Eelke Jans L, en Trijntje Hanses Houtsma BS huw 1826, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-013; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-010; VT1839
Hans Eeltjes Rispens huwt met Sijtske Gerbens, kind: Eeltje Hanses R, geb 1781 Franeker; BS ovl 1829
Hans Elias de Wit geb 11 feb 1742 HRL, ovl 6 mei 1821 HRL, huwt met Antie Joris, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 mei en getrout de 2 jun 1765; huw.reg. N.H. HRL, BS ovl 18141821 overlijdens
Hans Georg Schmits zie ook: H.G. Schierts; verkoopt een huis aan Claas Hendriks, staande aan de Appelmarkt voor 1200 Caroliguldens op 1 mei 1802; (geen boeknr. vermeld)
Hans Hanses Rost/Ros huwt met Trijntje Klaases Wiersma, voormaals kantoorbediende, doch thans afwezig of ovl 1831 en 1835, kinderen: Hans, geb 1 apr 1804 HRL, Grietje R, geb 5 sep 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, BS huw 1831 1835 huwelijken, ovl 1856; vrouw H.R. gebruiker wijk E-230; eigenaar is T.S. Stephany erven, 1814. (GAH204)
Hans Heinrich Meyer geb 1799 groot Hehlen, ambt Celle, koninkrijk Hannover, huwt met Antje Voordewind, (gk), op 10 mrt 1836 HRL, schoenmakersknecht, wonende te HRL, zv Johan Georg Diederich M, (gk), en Maria Dorothea Rhals, (gk), vader gepensioneerd militair, ovl ambt Celle, moeder ovl ambt Celle; BS huw 1836
Hans Hendrik Metzlar geb 15 nov 1794, ged 23 nov 1794 Grote Kerk HRL, zv Jacob Casper Metzlar en Aletta Margaretha van Kervel; deeze Hans Hendrik Metzlar heeft op den 19jan/jun1797 de naam gekozen zodat hij nu heet H.H. van Wijckel-Metzlar; aantekening bij de doopakte
Hans Hendrik van Wijckel Metzlar zie bij: H.H. Metzlar
Hans Hendriks Bosma Den 15 Augi 1780 Sijn tot Ledematen deser gemeente Aangenomen H.H.B. Cherger aan de Zeedijk en G.J. met attestatie van HRL. (lidmaten Nederlands Hervormd Tzummarum 1780); May 1784 met attestatie vertrokken naar Pietersbierum. (lidmaten Nederlands Hervormd Tzummarum 1784)
Hans Hielkes Overberg geb 1749 Molkwerum, ovl 31 jan 1823 HRL, hm ... ; BS ovl 1823
Hans Jacob Lucas Bos ged 20 aug 1765 Grote Kerk HRL, zv Lucas Bos en IJnskje Obbes; H.J.L. Bosch, ged 7 apr 1744 Grote Kerk HRL, zv Lucas Hansen Bosch en Fokeltje Andrijs
Hans Jacobs van der Sluis geb 1767 HRL, ovl 4 nov 1832 HRL, huwt met Lamkje Lammerts, zv Jacob vdS en ... ; BS ovl 1832; gebruiker van wijk D-035, wewer; eigenaar is directeuren der Comedie, Comedie, 1814. (GAH204)
Hans Jans Mud huwt met Antje Wybrens, kind: Wybren Hanses M, geb 1802 Drachten, wonende te Drachten 1845; BS ovl 1845
Hans Jans Tuinstra geb 25 mrt 1787, ged 1 aug 1805 op belijdenis van ''t geloof, zijnde de ouders Jan Fekkes Tuinstra en de moeder Klaaske Hansen
Hans Jans Tuinstra geb 25 mrt 1787, ged 1 aug 1805 op belijdenis van ''t Geloof, zijnde de ouders Jan Fekkes/Teekkes en Klaaske Hansen; dopen Grote Kerk HRL
Hans Jansen Claver en Tietske Hiddes Heremijt, beyde van HRL, huw.aang. 7 may 1734 HRL, vertonende de Procur:S:Huisinga volle last en procuratie door partijen Contrahenten wedersijds ondergetekend; huw aang. Gerecht HRL 1734
Hans Johannes Akkerman geb 1768 Leeuwarden, ovl 6 apr 1837 HRL, 1e huwt met Anskje Duman op 30 nov 1799 HRL, 2e huwt met Hendrikje Poppes op 22 aug 1816 HRL, huw.afk. 11 en 18 aug 1816, wonende te HRL, wednr., zv Johannes Hanses A., en Albertje Jetzes; huw Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1816, ovl 1837; H.J.A. ende Alida Homburg, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Homburg deszelfs vader, 23 sep 1791; ondertrouw HRL; H.J.A. en Alida Homburg, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 9 oct 1791 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Johannes Michael Akkerman, geb 19 aug 1792, ged 4 sep 1792 Grote Kerk HRL; geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. van Slooten op 19 nov 1788. (burgerboek); gebruiker van wijk D-047, poortier; eigenaar Stad HRL, 1814. (B2 04); Harmen Berends Siderius ende Dieuwke Johannes Ackerman, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder H.A., 2 mei 1789; ondertrouw HRL; zv Johannes A., en Fetje Hoogstra; BS geb 1811, overlijdens; lijst ingezetenen 2e quartier, poortier, links: . -2:0, rechts: . -4:0; jaar ? (GAH650); heeft zich schuldig gemaakt aan verregaande brutaliteiten ten huize van Adam Lentz; wordt ernstig gecorrigeerd, 29 jan 1801 (GAH47); poortier bij de Franeker Poort, heeft zich aan verregaande brutaliteiten schuldig gemaakt, en was ook niet op zijn post geweest bij de poort. Wordt veroordeeld het werk bij de poort 6 weken te verrichten zonder betaling, alsmede de kosten van de citatie, do. 8 apr 1802 (GAH47); is gelast zijn post zelf waar te nemen en niet door anderen te laten bedienen, do. 31 jul 1800 (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 118; 39 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; Maanden Dan 28 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, over Welke Stukken (werven militairen) gedelibereerd Zijnde, is overeenKomstig het Gewigt der Zaake goedgevonden, om alle mogelijke middelen aan te wenden, om het gerequireerde getal Manschappen Welke deeze Stad, voor ieder grondvergadering, Waarop dezelve bij de verdeeling der Bataafsche Republiek in districten gesteld is, moet leveren, aantewerven, en ten dien einde, vaste Werffhuizen te fixeren, en wervers aan te Stellen, en is dies volgens beslooten, de Werfhuizen te bepaalen bij A:Helt op de Wortelhaaven, bij Swaantje Holmans in de drie Hoefijzers, en in het Hoornsche Veerhuis bij Bauke Jans Brugman, en Zijn, tot vaste Wervers aangesteld, de Burgers Bernardus Losser, H.A., Lieuwe Holstein, en Lourens Lentz, en Zal van dit een en ander, ter beKentmaaking aan de goede Ingezetenen, op Morgen Notificatie werden gedaan, en voorloopig het volgende bij Tromslag werden bekentgemaakt ''De Raad der Gemeente van de Stad HRL doet bij deezen bekend maaken, dat de Raad tot vaste Werffhuizen heeft gestelt, ten einde Waar de gerequireerde manschappen, tot ''s Lands dienst, en ter Completering der Staande Arme, Zullen werden aangeworven de drie Hoefijzers bij Swaantje Holmans, bij de sergeant Helt op de Wortelhaaven, in ''t Hoornsche Veerhuis bij Bauke Jans Brugman''. (GAH45); Woensdag den 11 dec 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadadert Zijnde, Wierde geleeZen een missive van den Agent van Oorlog, Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten de Vast gestelde Wervers B:Losser, H:A., L:Holstein en L:Lentz daadelijk op het Huis der Gemeente te ontbieden Zoo als deZelve gecompareerd Zijnde, hun aanbevolen is, alle moogelijke devoirs te doen, tot het aanwerven van de nog resterende Manschappen, Welke deeZe Stad na het getal der Grondvergaderingen, Verplicht is te besorgen, Wijders Zijnde Hospitaas, uit de gestelde WerfhuiZen insgelijks op ''t Huis der Gemeente VerZogt, en na aldaar Verscheenen te Zijn, is aan hun het Zelfde als aan de Wervers gelast. Zijnde Wijders goedgevonden over dat Susjet, de volgende Advertentie, viermaalen, in de Leeuwarder, en Leeuwarder Bataafsche Couranten te doen plaatzen. ?De Raad der Gemeente van de Stad HRL noodigt bij deeZen een ieder uit, Welke genegen is, voor gedagte Stad Manschappen aan te Werven ten dienste van, en ter Completering der Bataafsche Arm?e onder belofte van de gestelde Praemie voor den Werver bij het aanbrengen, van ieder geschikt Perzoon, daadelijk te Zullen voldoen, Zijnde de verdere Conditien ter Secretarije van deZelve Stad dagelijks te zien, HRL, den 11 dec 1799?. (GAH45); Donderdag den 25 apr 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde ter vergadering den Burger H.A., Poortier van de Franekerpoort, dewelke door den fiscus geciteerd Was, om boete en breuken, ter Zaake dezelve den Burger Sijtze Gerrijts Poortier van de Kerkpoort;''s morgens op den 16 apr 1799 zoo door woorden, als met daaden beledigt, en geinjureerd had; dan na gedaane Confessie, en verontschuldiging, Zampt verzoek van moderatie voor Rigeur van Justitie, is dezelve gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de Kosten van de Citatie, en is bij deeze gelegenheid denzelven H.A. gerecommandeert, om ''s Nagts Stipt op Zijne Post te Weezen. (GAH44); Donderdag den 22 feb 1798. Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Wierde nog H.A., uit hoofde dat hij gepasseerde Sondagnagt, Wanneer er een Sluiting gevraagd wierd bij de Poort of als Poortier manqueerde, daar over Onderhouden, en ernstig gerecommandeert, om voor ''t toekoomende goede orde op zijn Zaaken te Stellen. (GAH43)
Hans Johannes Scheer huwt met Gatske Johannes, kind: Jenne Hanses S, geb 1804 Zurich; BS huw 1842
Hans Jurjens Ulberijk geboortig uit Oostvriesland, doch jongst van Leeuwarden inkomende, heeft op heden het burgerrecht deser stede gewonnen, nae dat hij belooft heeft aen handen van burg. Lourens Jacobs als Commissaris, om sich als een eerlijck burger te sullen gedragen, en sich des burgers lasten te submitteren, betalende oock de geregtigheit daertoe staende aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 1 sep 1690. (burgerboek)
Hans Jurriaan Schierts ook JOHANNES/HANS GEORGE, geboortig uit Bohemen, voor burger aangenomen, hebbende de eed gepresteerd in handen van pres. burg. B. vd Meulen, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 24 jun 1772. (burgerboek); (Johannes), ovl voor 1803, huwt met Antje Hibbes Kerkhoven, weduwe levert snuiters in 1802, kind: Anna S, geb 1802 HRL; BS ovl 1811; 1829 overlijdens; Hans George Schierts ende Antje Hibbes Kerkhoven, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 may 1791; ondertrouw HRL; ovl 15 mrt 1803 HRL, oud 61 jaar als Hannes J. Schierdst; H. George S. en Antje Hebbes Kerkhoven, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 7e quartier, huisno. 21, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 33:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 21, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Hans Klaas van der Molen geb 1746 ... , ovl 12 jun 1814 HRL; wijk G-173, huwt met Antje Meiles, kinderen: Meile, geb 1783 HRL, Aafke, geb 1791 HRL, huw.get. bij K.K. de Jong en A.T. Braammeyer, trekschipper van HRL. op Franeker en wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1814, ovl 1856, ovl 1859; eigenaar van wijk G-187; gebruiker Meile H. vd Molen vrouw; medegebruiker Pieter Gerrijts Keyl, varensgesel, 1814. (GAH204)
Hans Martens Gorter ovl voor 1865, huwt met IJmkje Pieters, gruttersknecht, wonende te Franeker in 1814, kinderen: Aukje G, geb 1793 Franeker, Pieter Hanses G, geb 1786 Franeker; BS ovl 1864; BS Franeker huw 1814
Hans Michels Rietsing/Rietsma Onder Wachtmeester, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Hans Minnes Tuyninga ged 23 mei 1762 Grote Kerk HRL, zv Minne Tuyninga en Klaaske Hanses de Jong
Hans Paulus Goverts geb 1776 Makkum, ovl 12 mrt 1840 HRL, 1e huwt met Elisabeth Gerrits Visser, 2e huwt met Klaaske Stevens Berkman op 15 mei 1828 HRL, huwelijksafkondigingen 4 en 11 mei 1828, wonende te HRL, stokersknecht, werkman in 1840, kind: Pierke G, geb 1808 Workum, zv Paulus Hanses G, en Attje Hayes Beyma; BS huw 1828, ovl 1840, ovl 1846; eigeaar van wijk G-259, gebruiker is Allert Douwes Werkman, metzelknegt, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, stokersknecht, wijk H-046; VT1839
Hans Pieters de Vries ovl 1 aug 1798 Stavoren, huwt met Foekje Johannes, kinderen: Klaasje Hanzes dV, geb 1792 HRL, Maatje Hanzes dV, geb 1793 Stavoren, Jantje dV, geb 1799 HRL; bsh 1820 huwelijken, ovl 1830, ovl 1847, ovl 1873
Hans Teunis Bijl geb 1754 Ureterp, ovl 15 mrt 1830 HRL, huwt met Pierkje Hendriks, scheep timmermansknecht; BS ovl 1830; 1837 overlijdens
Hans Uldriks Wipf H.U. Wip, begraven Groot Kerkhof, regel 6, nr. 34; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; H. Ulrichs Wipf, huwt met Catharina Bloemhof, kind: Hilbrand Hanses Wipf, ged 6 jul 1760 Grote Kerk HRL; kind: Anna Hanses Wip, ged 11 mei 1762 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Hanses Wik, ged 9 jun 1765 Grote Kerk HRL, vader als H. Ulrick Wik, moeder als Anna C. Blomhof
Hans Ulrick Wif huwt met Catarina Bloemhof, beide van HRL, geproclameert de 29 okt en de 5 en getrout de 12 nov 1758
Hans W Cornelis zie: Zijlstra
Hans Willem Bouwman Geeven UEd:Achtb:met Eerbied te kennen Johannes Dirks burger en meede ordrs turfdrager binnen deese Stad, en H.W.B. meede alhier woonagtig; dat de eerstgemelde wel geneegen was zijn turfdragersplaaets op de laetstgenoemde te transporteeren, dog sulx niet als met UEd:Achtb:consent kunnende geschieden:soo adresseeren sij beide sig tot UEd:Achtb:ootmoedig versoekende UEd: Achtb:gelieven dit transport te accordeeren en H.W.B. in plaets van Johannes Dirks tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad aen te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden hier toe staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus (was get) B. Dreyer; (in margine Stonde); de magistraet accordeerende het versoek nomineerd mits deesen de meede supplnt H.W.B. tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 15 okt 1742 (!) (was get), Cornelis Veersma Ter Ordtie van de magistr: M. van Idsinga; (Onder Stonde); den 15 aug 1742 (!) heeft H.W.B. den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. Veersma gepresteerd. In kennisse van mij secrts. (get:), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759). {{ de datum 15 okt 1742 moet waarschijnijk zijn 15 aug 1742; deze benoeming stond tussen den andere benoemingen van aug 1742. }}; H.W. Bouman, huwt met Hiltje Janz, kind: Juliana Hanses Bouman, ged 27 mrt 1742 Grote Kerk HRL
Hans Willem Carels ged 4 jun 1771 Grote Kerk HRL, zv Carel Hansen en Lijsbeth Jacobs
Hans Willem Plettenberg jonker; ovl voor 1803, gezworen gemeensman 1764, burgemeester 1766; geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed staande gepresteerd in handen van pres. burg. S. Schaaff, op 10 feb 1791. (burgerboek); geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. Hauckema, op 18 jun 1759. (burgerboek); afsluiting weesboek: aldus gerekend en gesloten op den raadhuize binnen HRL voor de Magistraat, gezworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap op 1 dec 1773. In kennisse hunner handen benevens die vd rendant, en de subscriptie van mij secr. A. de Haas. Was getekend: H.W. vP., Sijds Schaaf, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, F. Acronius, S. Blom, Hein Mollema, C. Couperus, B. vd Meulen, F. Kamsma, Sijbout Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi. (GAH1104); slot der rekening: ontvang bedraagt f. 11719:10:1 daarentegen de uytgaaff f. 10618:17:10, dus meerder ontvang 1100- 12-7, dus geblijkt de meerdere ontvang dan de uitgaaf te zijn, welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan, enz. 29 decemb. 1780. H.H. vP., L.W. Steensma, Sijds Schaaff, Jaane van Slooten, S. Bosscha, S. Rienstra, H. Mollema, E.F. Harkenroth, B. vd Meulen, F. Acronius, J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, H. Radsma, Pierre Peaux, ter ordonn. A.J. Conradi (GAH1111); id. 28 decemb. 1782; H.W. vP., E.F. Harkenroth, B. vd Meulen, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, Albert W. Bakker, Sjoerd Schrik, Hein Mollema, S. Rienstra, J.H. Olinjus, S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aardenburg, A. Mockema, Pieter Tetrode, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); tadsrentmeester ontv uit hoofde eener negotiatie ter verdere volbouwinge der nieuwe kerk op losrenten bij de Regeering deezer Stad gearresteerd volgens Resolutie van d. 28 Novemb. 1774 tegen 3 percent waar van het eerste jaar zal verschenen zijn d. 1sten Januar. 1776 15. f. 000:0:0, welke penningen belegd en gefourneerd zijn door o. a. H.W. vP. wegens zijn Hoogw. broeder aan de Caap: f. 1000:0:0, 1 jan 1775. [zie Joach. vP. ](GAH1060); id. uit handen van H.W. vP. wegens deszelfs broeder aan de Caap 6. f. 000:0:0 tegen 3 percent gefourneerd, zullende het eerste jaar interessen verschenen zijn d. 1. Aug. 1776, 1 aug 1775. (GAH1060); rekening, bewijs en reliqua stigting nieuwe kerk: meerdere uitgave bedraagt f. 16849:18:12, welke de rendant in de ordinaris grote Stadsrekening voor uitgave zal moeten overbrengen. Aldus gedaan, gerekend enz. 5. Jan. 1779. Was getekend: A.J. Conradi, J.D. Toussaint, J. van Slooten, L.W. Steensma, E.F. Harkenroth, Syds Schaaff, C. Aardenburg, F. Acronius, H.W. vP., Bosscha, J. Tamboeser, Joost Gonggrijp, F. vd Brugh. (GAH1060); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is, een summa van f. 295:9:6. en daar entegens van de gecollecteerde Duiten, tien a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijven berusten. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening, voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend en geslootenin de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL de 25 January 1794. In kennisse van des Rendants, en Rendeerden handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, Frank, J.H. Olinjus, Jetse Lentz, Menno Vink, Pierre Peaux, S. Wyma, H.W. v. P., Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Jan Oosterhout, A. Mockema, J. Albarda, Jan van der Veen. (GAH1125); huwt met Maria Johanna Hermanna Keiser, kind: Petronella Agatha Hanses van Plettenberg, ged 22 okt 1765 Grote Kerk HRL
Hans Willem Cornelis Zijlstra geb 11 feb 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Dirks Zijlstra en Jetske Aarts; geb 1785 ... , ovl 15 jun 1827 Gieten, huwt met Beerta Hendrika Winter op 10 jan 1811 Zuidhorn, laatste procl. 6 jan 1811, komt van HRL, huw.get. bij W.M. Reinbach en S. Zijlstra, 1811, id. bij G.J. Loncq en H.A. Zijlstra, gemeente-ontvanger, broeder bruid. 1823, kind: Gosina Hendrika, geb 15 sep 1811 HRL, zv Cornelis Dirks Z, en ... ; hu Grote Kerk HRL 1811, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1811, huw 1823, huw 1838; levert bier in 1810; eigenaar en gebruiker van wijk E-216, brouwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-217 en wijk E-218, tapperij, 1814. (GAH204); H.W.C.Z. van HRL. en Beerta Hinderika Winter van Zuidhorn, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 22 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Gosina Hendrika Hanses Zijlstra, geb 15 sep 1811, ged 13 okt 1811 Grote Kerk HRL; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van H.Z., (dag. behoeften), 31 dec 1810: 56-4. (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 28:10:0 voor geleverd Bier, 30 dec 1809, quit. no. 66 (GAH1141); H.W.C.Z., koopman te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid van Geboorte af te leggen ten behoeve van het huwelijk van Foekje Heslinga, waaraf Ouders zijn Dirk Breso Heslinga en Trijntje van der Meulen, dat zij is geb aan de Huinjedijk onder den dorpe Nieuwland, den twee en twintigsten sep des Jaars Zeventienhonderd vijf en tachtig
Hans Willems Buma huwt met Hiltje Jans, kind: Jan Hanses Buma, geb 2 may 1745, ged 8 jun 1745 Grote Kerk HRL
Hans Wouters Bas geboortig van Stellingwerf Westeinde, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van presideren-burg. Dirck Sjoerds Bijema op 4 aug 1684. (burgerboek)
Hans Wybrandus van Straten geb 22 mrt 1804 HRL, huwt met Wilhelmina Weddeloper op 4 aug 1822 HRL, huwelijksafkondigingen 14 en 21 jul HRL. en 21 en 28 jul 1822 Leeuwarden, N.H., huisschilder, ged 20 mei 1804 HRL, zv Wybrandus Christiaans vS, en IJpke Hanses; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1822, bev.reg. HRL 1851 wijk A-046, wijk E-241; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huisschilder, wijk E-203; VT1839; H.W. v. S. eigenaar van perceel nr. 1092 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 655, erf, 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van percelen nrs. 1291 en 1292 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 655, resp. huis, huis, resp. 36 en 175 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Hans Ybeles van Rees geb 1770 Pingjum/Arum, ovl 28 nov 1846 HRL, 1e huwt met Trijntje Lolkes Groendijk, 2e huwt met Wijpkje Tjalkes vd Veen op 5 okt 1815 HRL, huw.afk. 24 sep en 1 okt 1815, meester bakker in 1846, levert brood 1803 -1804, zv IJbele Hanses vR, en Jantje Klases; BS huw 1815, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk B-037, bakker, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-086; VT 1839; deeze bewijzen bestaande in twee acten van geboorte en dito van overlijden behoren tot de Huwelijks acte van H. IJ. v. R. en Wipkje Tjalkes dato 5 Oct. 1815 op Fol. 58 van het Register. In kennisse van mij President Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; H.Y. v. R. eigenaar van perceel nr. 694 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 558, huis, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Hansina Ens geb 1809 Leeuwarden, ovl 27 jul 1885 HRL, ongehuwd, dv Sicco E, en Minke Rost; BS ovl 1885
Hansina Sicco zie: Ens
Hansje Alberts geb 1760 ... , ovl 1 mei 1817 HRL, huwt met Hotse Hendriks, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1817; de Schout Officier van den Burgerlijken Stand in de Gemeente Sexbierum, Provincie Vriesland, Certificeert bij deezen, dat de huwelijksche Afkondigingen van: Jelle Luitjes, oud Twee en twintig Jaren, Werkman, geb en woonagtig te HRL, meerderjarige zv Luitje Ulbes en Antje Jelles, de ouders overleden, en: Grietje Hotses, oud negentien Jaren van Beroep Werkster, geb te Pietersbierum, Woonagtig onder Wijnaldum, minderjarige dogter van Hotse Hendriks en Hanskje A. Echtelieden aldaar; Op den laatste Zondag der maand Julij, en Eerste Zondag van dese lopende maand Augustus, in deze Gemeente zijn geeffectueerd, Zonder dat daar tegen eenig Protest of Spiering is gedaan. Aldus opgegeven om te strekken na behoren. Sexbierum den Sevenden aug Achtienhonderd sestien; Wij ondergetekenden Hotze Hendriks en H.A. Echtelieden onder Wijnaldum, verklaaren bij dezen te consenteren aan onzen minderjarigen dogter Grietje Hotzes meede aldaar, om zich in het Huwelijk te begeven met Jelle Luitjes, werkman te HRL mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester der Stad HRL in ondertrouw te worden opgenomen om na afloop der afkondigingen zoo te HRL als in de Gemeente van Sexbierum in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 22 jul 1816; den 10 feb 1797 is geb een dogter van Hotze Hendriks en H.A. Egtelieden alhier en ged den 19 mrt 1797 met naam Grietje. Geëtraheerd uit het register der Geborenen en Gedoopten van den Dorpe Pietersbierum
Hanso Godefridus zie: Gonggrijp
Hanso Godefrfridus Gonggrijp geb 1736 ... , ovl 30 okt 1811 HRL, wonende te op de Zuiderhaven; BS ovl 1811; geb 3 jul 1736, ovl 30 okt 1811, 75 jaar, commies-griffier Admiraliteit, sterfhuis: Zuiderhaven ong., Grote Kerk; vd. Gaast, begraaflijst; bezit een rijdpaard met een zadel, belasting: f. 3:0:0, 2 mei 1795, 1796, 1797, 1798, 1799; (GAH650); heeft 2 huisbedienden, 8e quartier, huisno. 195, belasting: f. 2:10:0 mei 1802, 1803, 1804, 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 500:0:0, f. 100:0:0 en f. 18:0:0; (B65 0); woont in 8e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ook vermeld met rechts:1-2:0 (GAH650)
Hanso Jans Oosterhout geb 25 nov 1783, ged 16 dec 1783 Grote Kerk HRL, zv Jan Oosterhout en Janke Heslinga
Hanso Jonas van Hasenhoek hopman 1762-1768, chirurgijn 1768, ovl na 1768 en voor 1771; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 30:0:0 ter saake een half jaar tractement zijner diensten, (chirurgaele en medicinale), kwit. no. 3, 13 dec 1763. (GAH1094), id. kwit. no. 6, 2 okt 1764. (GAH1094); id. 18 apr 1762. (GAH1092); id. 12 okt 1762. (GAH1092); id. 12 apr 1763, kwit. no. 1 (GAH1093); id. kwit. no. 4, 12 okt 1763. (GAH1093); id. quit. no. 1, 6 apr 1765. (GAH1095); id. quit. no. 4, 1 okt 1765. (GAH1095); id. 8 apr 1766, quit. no. 1. (GAH1096); id. quit. no. 4, 7 okt 1766. (GAH1096); id. quit. no. 1, 14 apr 1767. (GAH1097); id. quit. no. 4, 6 okt 1767. (GAH1097); id. van 1 nov 1767 tot den 1 may 1768, quit. no. 1, 12 apr 1768. (GAH1098); id. quit. no. 1, 5 okt 1768. (GAH1099); id. quit. no. 1, 6 apr 1769. (GAH1100); id. quit. no. 5, 3 okt 1769. (GAH1100); id. aan de wedn van H.J. vH. 1/2 jaer tractement van haer wijlen man als chirurgijn in ''t Weeshuis en 31 mrt 1770 versch, quit. no. 1, 4 apr 1770. (GAH1101); id. f. 13:0:0 voor een koperen reelijf door hem besorgd tdv een weesmeisie, quit. no. 3, 5 okt 1768. (GAH1099); Hendrikus Hoitsma ende Jannetje van Hasenhoek, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs broeder de hopman H., 7 Aug 1751; kind: Wopko Buma Hansos van Hasenhoek, ged 24 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Sijboutie Buma Hansos van Hasenhoek, ged 17 mrt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Willem Beth Hanzos van Hazenhoek, ged 8 jan 1765 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Cornelia Hanzos van Hazenhoek, ged 31 mrt 1767 Grote Kerk HRL; Kind uit put gered: ''Van HRL heeft men, dat aldaar op den 16 mrt 1769 het kv Tys Schild oud 1 en een tweede jaar uit een put gehaald is, zonder in ''t eerste eenige tekens van leven te geven, dat men met het zelve eerst een korten tyd op de schouder van een ander leggende gelopen is, naderhand het zelve spoedig de natte klederen uitgedaan heeft, en het gebragt in de zuikerrafinadery van de burgemeester Aardenberg alwaar men het zelve in een gepaste warmte by een kagchel in warme kleden omwonden, wryvingen met warme doeken en brandewyn ge?xpliveerd heeft, door alle welke middelen het zo verre gebragt is, dat ''t duidelyk bewys van leven gaf, ''t welke verder opgewekt wierd door vlugge geest onder de neus gehouden door den chirurgijn H. ''(L.C. 1769)
Hanssen Laurent geb 1782 HRL, ovl 27 okt 1811 hospitaal te Duinkerken, Framkrijk, matroos bij het bataillon de Gardinage van de Keizerlijke Marine, ovl van 1811 pas in 1829 ingeschreven in de Burg. Stand; BS ovl 1829
Harbert Abeles H.A. en Frederika Kok, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL en zijn getrouwd den 6 nov 1785; kind: Louisa Alberts, geb 27 feb 1796, ged 15 mrt 1796 Grote Kerk HRL, vader als: Albert Abes; moet zijn Harbert A., moeder als F. Cock
Harent Pieters zie ook: van der Sluis; Harint Pieters, ged 18 apr 1752 grote Kerk HRL, zv Pieter Harints en Aukjen Sjerps; ged 5 nov 1754 Grote Kerk HRL, zv Pieter Harents en Auckje Sjierps; ged 26 sep 1762 Grote Kerk HRL, zv Pieter Harents en Auckje Sjerps; H.P. ende Trijntje Gabes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Jan Lourens, goede bekende, 3 May 1788; ondertrouw HRL; Nicolaus Borgaarde ende Claaske Lourens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonbroeder H.P., 19 nov 1791; ondertrouw HRL; H.P. en Trijntje Gabes, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 may 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Pieter Harings, geb 24 apr 1790, ged 13 may 1790 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Harings, geb 26 apr 1791, ged 15 may 1791 Grote Kerk HRL; kind: Gabe Harents, geb 12 jun 1792, ged 1 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Gabe Harings, geb 6 feb 1794, ged 2 mrt 1794 Grote Kerk HRL, vader als G. Harings; kind: Jan Harents, geb 8 jan 1796, is niet ged !; woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -1:0 (GAH650)
Harent Pieters van der Sluis geb 1762 HRL, ovl 24 jun 1833 HRL, huwt met Trijntje Gabes Oosterwerff, korenmeter in 1833, verkoopt een huis in 1798, kinderen: Pieter vdS, geb 1787 HRL, Jan vdS, geb 8 jan 1796 HRL, zv Pieter Warents vdS, en Aukje Sjerps; BS huw 1817, huw 1823, ovl 1833, ovl 1837, ovl 1855, ovl 1871; gebruiker van wijk E-151, sjouwer; medegebruiker G. Steen, zonder beroep; eigenaar is IJ. Rodenhuis, 1814. (GAH204)0); LUIS, JACOB VAN DER
Haring Baarda Jan Beerns ende Grietje Harings beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs vader HB., 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Haring Germens huwt met Tjaltje Tjerks, kind: Maria de Vries, geb 1782/86 Tzum; BS ovl 1853
Haring Gerrijts ged 24 jun 1760 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Gerrijts en IJttie Harings
Haring Gonggrijp ovl voor 1786; wed. H.G. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:6:0 voor kuypen en maken van vaaten, ord. no. 11, 5 apr 1785. (GAH1116); id. f. 20:13:12 wegens het leveren van kuypen, vaten en tobben, ord. no. 15, 1 jul 1783. (GAH1114); id. f. 6:17:0 voor geleverde vaten en kuyploon, ord. no. 34 25 nov 1783. (GAH1114); ontvangt van het gemeentebestuur voor het maken van 12 nieuwe emmers, 4 jun 1783: f. 5:8:0; (geen boeknr. vermeld); huwt met Ynske Klaasses, kind: Jan Harings Gongrijp, geb 24 apr 1782, ged 14 mai 1782 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Harings Gongrijp, geb 4 jun 1783, ged 24 jun 1783 Grote Kerk HRL
Haring Harmens zie: Haringa, Siderius
Haring Heins zie: Wagenaar; ged 8 mei 1757 Westerkerk HRL; als Harig Heins, zv Hein Harings en Hiske IJsbrandts; H.H. en Lijsbeth Meyles, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1781 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aafke Harings; zie aldaar; dopen Grote Kerk HRL; kind: Hein Harings, geb 31(!)nov1782, ged 7 jan 1783 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Harings, geb 26 dec 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Meile Harings, geb 22 apr 1785, ged 3 may 1785 Grote Kerk HRL; kind: Meile Harings, geb 28 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: IJsbrand Harings, geb 30 apr 1789, ged 17 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: IJsbrand Harichs, geb 30 apr 1795, ged 19 may 1795 Grote Kerk HRL, vader als Harich H. ; kind: Reindert Harings, geb 10 jan 1798, ged 30 jan 1798 Grote Kerk HRL; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Haring Heins ovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk G-039, gealimenteerd, 1814. (GAH204)
Haring Jans zie: Tichelaar, van der Zee
Haring Jans ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL, zv Jan Laeses en Neeltje Dirks
Haring Jans ged 19 feb 1754 Grote Kerk HRL, zv Jan Harmens en Gertje Harings
Haring Jelles zie: van der Wal; H.J. ende Trijntje Barends, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Barend Hijlkes, deszelfs vader, 5 mrt 1796; ondertrouw HRL
Haring Johannes zie ook: Nielsen; geb 15 dec 1811, ged 29 dec 1811 Grote Kerk HRL, zv Johannes Hendriks en Johanna Reintjes
Haring Jurjens huwt met Janke Klaasses, kind: Lysbeth Harings, geb 4 jul 1782, ged 28 jul 1782 Grote Kerk HRL
Haring Jurjens ovl voor 1842, huwt met Elisabeth Jans, kind: Jurjen Harings Haringsma, geb 1795 Franeker; BS Franeker ovl 1851
Haring Obbes begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 7, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Haring Oeges huwt met IJmkje Pieters, kind: Gosse Harings, geb 4 jun 1796, ged 12 jul 1796 Grote Kerk HRL
Haring Okkes zie: Okkes
Haring Rintjes ged 8 aug 1762 Westerkerk HRL, zv Rintje Harings en Pietje Johannes; geb 1761 ... , ovl 27 aug 1811 HRL, huwt met Hiske Lieuwes op 22 nov 1807 HRL, komt van HRL, wonende te in de Twaalf Nieuwe Woningen 1811, kinderen: Rintje Harings, geb 18 okt 1808 HRL, Sijke, geb 17 jan 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1811, ovl 1858; wed. H.R. gebruiker wijk H-141, gealimenteerd; eigenaar is P. van Thielen, 1814. (GAH204); Ruurd Teekes ende Joukjen Rintjes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd H.R., deszelfs broeder, 31 okt 1789; ondertrouw HRL; (later met de naam: Wagenaar); Gerrijt Hendriks en Benskjen Rintjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Haring Rintjes, deszelfs broeder, 1 may 1790; ondertrouw HRL; H.R. en Hiske Lieuwes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 nov 1807; ondertrouw HRL; kind: Sijke Harings, geb 17 jan 1810, ged 4 feb 1810 Grote Kerk HRL
Haring Siderius geb 25 nov 1794 HRL, ovl 20 dec 1863 HRL, huwt met Jantje Broers vd Plaats op 9 jun 1825 HRL, huw.afk. 29 mei en 5 jun 1825, N.H., werkman in 1839 te HRL, ovl wijk H-224, huw.get. bij A.H. Hillers en F.S. de Boer, turfdrager, 1839, zv Harmen S, en Luutske Akkerboom(= Dieuwke Akkerman); BS huw 1825, huw 1839, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-123; VT1839
Haring Sipkes huwt met Aefke Jans, kind: Lijsbeth Harings, ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL; kind: Pijtje Harings, ged 2 aug 1740 Grote Kerk HRL
Haring Steffens ovl voor 1815; zie ook: Baarda; wed. H.S. gebruiker van wijk H-107, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); H.S. ende Helena Ackringa, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Jacob Blesma, 23 okt 1790; ondertrouw HRL; H.S. en Helena Akkringa, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 nov 1790 HRL, en zijn den 9 daaraanvolgende getrouwd; kind: Tietje Harings, geb 16 mrt 1791, ged 17 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Ruurd Harings, geb 2 nov 1792, ged 30 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Ruurd Harings, geb 15 may 1796, ged 5 jul 1796 Grote Kerk HRL; kind: Anna Aurelia Haarings, geb 1 sep 1798, ged 14 okt 1798 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Een en negentig den Sestiende mrt is Geboren Tietje dv H.S. en Helena Akkringa. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815, fiche 4)
Haring Taekes huwt met Vrouwkje Cornelis, kind: Taeke Harings, ged 3 jul 1759 Grote Kerk HRL; kind: Jan Harings, ged 1 jul 1762 Westerkerk HRL; kind: Joannes Harings, ged 4 feb 1766 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Harings, ged 11 jun 1754 Westerkerk HRL; kind: Tjietske Haringhs, ged 11 jul 1752 Grote Kerk HRL; kind: Tijtje Haringhs, ged 9 jun 1750 Grote Kerk HRL
Haring Tjibbes ovl 28 aug 1822 Heeg, huwt met Antje Freerks, kind: Harmen vd Zee, geb 1808 Heeg, scheepstimmerman in 1822, zv Tjebbe Jans en IJtje Harings; BS huw 1834, ovl 1859
Haring de Vries huwt met Jeltje Jacobs, kind: Jacob Harings dV, geb 1794 deinum; BS huw 1839
Haring Wiebes huwt met Aafke Jans, kind: Elisabeth Harings, geb 1743 HRL; BS ovl 1833
Haring Wiegers ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:1:12 ter zake arbeidsloon van turf, 26 okt 1793, quit. no. 4 (GAH1125)
Haring Wiegers woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 14:8:0 (GAH650)
Haring Wiegers begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 31; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Haring Wijegers mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 met weedersijds genoegen geheel in gelde in plaets van klederen hem door de voogden toegelegt, kwit. no. 3, 27 sep 1768. (GAH1099)
Haring Wiegers ged 6 nov 1746 Westerkerk HRL, zv Wijger Alberts en Trijntje Harings; H.W. en Antje Pieters, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 13 sep 1772 HRL, en toen getrouwt; kind: Wieger Harings, geb 27 jul 1776, ged 27 aug 1776 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Harings, geb 31 dec 1778, ged 17 jan 1779 Grote Kerk HRL
Haring Wijgers mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Grietje Ruths op 28 feb 1796 HRL, komt van HRL, verkoopt diverse huizen in 1808; huw Grote Kerk HRL 1796; H.W. en Grietje Rutgers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rutger Wouters, deszelfs neeff, 13 feb 1796; ondertrouw HRL
Haring Beerends Siderius geb 17 aug 1774, ged 6 sep 1774 Grote Kerk HRL, zv Beerend Siderius en Grietje Harings van der Werf
Haring Harmens Haringa geb 1804 Workum, huwt met Aaltje Clebec op 10 jul 1828 HRL, huw.afk. 29 jun en 6 jul 1828, wonende te HRL, N.H., panbakker in 1851, A 5 dec 1853 naar Leeuwarden, zv Harmen Cornelis en Dieuwke Sietses; BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-045, 143, wijk D-049, wijk G-279; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-007; VT1839
Haring Heins Wagenaar ovl 7 dec 1807 HRL, huwt met Lijske Meiles, kinderen: IJsbrand, geb 30 apr 1795 HRL, Hendrik Harings, geb 6 apr 1804 HRL, Meile W, geb 1788 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1820, ovl 1859, ovl 1871
Haring Jans Gongrijp ged 1 feb 1756 Westerkerk HRL, zv Jan Harmens Gongrijp en Geertie Harings
Haring Jans van der Zee geb 1796 Heeg/Workum, ovl 6 dec 1859 HRL, huwt met Eva Jans Kuipers op 31 mei 1818 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1818, scheepstimmerman, N.H., zv Jan Tjebbes vdZ, en Jetske Rommerts; BS huw 1818, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, wijk F-078, 170, 251, wijk I-009; oud 43 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk D-088; VT1839; H.J. v. d. Z. eigenaar van perceel nr. 1604 te HRL, scheepstimmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 826, huis en erf, 108 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Haring Jans Tichelaar geb 1772 onder Almenum, ovl 1 mei 1826 HRL, huwt met Akke Pieters Zwart huw.get. bij H. Zeilmaker en S.G. de Groot, bleeker, wonende te HRL. 1815, id. bij J.U. Voets en H.D. Bloemer 1816, id. bij J.A. Stork en T. Karels, oom bruid. 821, id. bij K.J. Krakau en F.S. de Vries, bleeker, wonende te HRL. 1820, koemelker in 1826; BS huw 1815, huw 1816, huw 1820, huw 1821, huw 1826, ovl 1838; gebruiker van wijk I-006, bleeker; eigenaar is Sikke D. Bleeker erven, 1814. (GAH204)
Haring Jelles van der Wal geb 23 mrt 1770 HRL, ovl 11 jan 1819 HRL, huwt met Trijntje Barends Overberg op 20 mrt 1796 HRL, komt van HRL, meester metselaar in 1819, kinderen: Barend, geb 1804 HRL, Jelle Harings, geb 1796 HRL, Tietje Harings vdW, geb 1798 HRL, Jan Harings, geb feb 1811 ... , Lijsbet Harings vdW, geb 1800 HRL, zv Jelle Jurjens vdW, en Elisabeth Harings; huw Grote Kerk HRL 1796, BS geb 1811, ovl 1819, 18126 huwelijken, huw 1836, ovl 1837, ovl 1850, ovl 1859; gebruiker wijk A-092, metzelknegt; medegebruiker Lupkje Jans; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204); H.J. v. d. W., Metzelaarsknecht, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Wilhelmina van der Linde, Naaister, wonende te HRL
Haring Johannes Nielsen zie ook: Haring Johannes; geb 13 dec 1811 HRL, ovl 15 nov 1849 HRL, huwt met Pietje Douwes Blanksma op 20 nov 1834 HRL, panbakkersknecht, korendrager in 1849, zv Johannis Hendriksen N, en Johanna Reintjes (Wagenaar); dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1834, ovl 1849; oud 48 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk D-152; VT 1839
Haring Jurjens Geldersma H.J.G. van HRL, en Lijsbeth Arjens van Britsum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 sep 1783 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 5 oct 1783
Haring Okkes Okkes huwt met Jelmer Jarigs, wonende te Hindeloopen in 1824, kind: Jarig Harings O, geb 1797 Hindeloopen; BS huw 1824, ovl 1826
Haring Steffens Baarda geb 1757 ... , ovl 21 jan 1814 HRL; wijk H-107, huwt met Helena Ruurds Akkringa, zv Steffen Harings B., en Tietje Pieters, kinderen: Ruurd Harings B, geb 1796 HRL, Anna A.H., geb 1799 HRL, Tietje Harings B., geb 1792 HRL; BS ovl 1814; 1815 huwelijken, huw 1819, ovl 1834, ovl 1839
Harke Alberts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 75:0:0 voor 9 schouw en 16 korven Leekster turf ih Weeshuis geleverd, alsmede voor dragen en meten, kwit. no. 6, 15 okt 1764. (GAH1094)
Harke Alberts rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt f. 13:0:0 van Durk Beerns door H.A. als weesjongen bij D.B. met korfmaken verdiend, 15 feb 1735 (GAH1066); mede-weesvoogd Walrighs betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 13:0:0 door de weesjongen H.A. bij D.B. met korfmaken verdiend, 12 feb 1737 (GAH1067); medeweesvoogd C. Lanting idem f. 36:0:0 door de weesjongen H.A. met korfmaken bij Dirk Beerns verdiend, 17 feb 1739 (GAH1069); medeweesvoogd Toussaint betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 22:0:0 door de weesjongen H.A. verdiend, 22 nov 1740 (GAH1070)
Harke Allerts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 103:6:0 wegens geleverde 17 schouw en 9 korven turf f. 5 gld, waaronder gerekend f. 17:4:0 voor het dragen en meten, kwit. no. 3, 29 okt 1767. (GAH1097); ontvangt van de voogden van het Weeshuis wegens geleverde 17 schouw en 9 korven turf f. 5:0:0, waaronder gerekend f. 17:4:0 voor het dragen en meten, quit. no. 5, (branding), 29 okt 1767: f. 103:6:0 (GAH1097)
Harke Durks ovl 24 feb 1728 HRL, oud 50 jaer
Harke Douwes zie: Ulkema
Harke Gales Hendrik Tijssen en Wendeltje Jacobs beyde van HRL, komende wegens de bruid desselfs swaeger H.G., 7 dec 1743
Harke Geerts Jurjen Okkes ende Aeltje Harkes beyde van HRL, komende wegens de bruyd H.G. desselfs vader, 31 dec 1745; Jelle Joukes en Aeltie Jilles beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd H.G. des selfs oom, 17 jan 1750
Harke Geerts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 95:12:0 terzaake leverantie van turf, en f. 12:11:0 voor werkloon van 11 schouw en 38 korven turf, quit. no. 1, 20 jul 1785. (GAH1117); id. f. 238:14:0 ter Saeke 25 13/40 schouw Leekster turf en Arbeidsloon, 20 okt 1806, quit. no. 6 (GAH1138); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde lange turf, met de onkosten, ord. 11 apr 1801: f. 201:16:10; id. wegens 26 schouw en 35 korven lange turf, met het bewerken, 11 okt 1804: f. 215:5:12; (geen boeknr. vermeld)
Harke Gerrits geb 1780 ... , ovl 22 jan 1812 HRL, huwt met Grietje Cornelis, koorndrager in 1812, ovl wijk G-305, gealimenteerd in 1812, kinderen: Sijtske geb 9 okt 1808 HRL, Aukje, geb 27 aug 1806 HRL, zv Gerrijt Harkes en Anskje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS ovl 1812; J.H. (wie is dit ??) aangesteld tot storter, en tot korenmeter H.G. in plaats van Arend Huisjemaker en O. Wijnalda, echter onder voorwaarde dat de aanstelling 3 maanden duurt. Leggen eed van getrouwe waarneming af in handen van volle vergadering, 27 sep 1803 (GAH49); Maandag den 15 jan 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierden de Burgers Cornelis de Boer, en H.G., ter zaake dezelve tegens verbod in de Stad geschooten hadden ieder geboet voor drie CarGuldens boven de kosten. (GAH43)
Harke Johan Fredrik Alco ende Antie Harkes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Harke ..., 18 Oct 1749
Harke Harkes zie: de Groot; (2x)
Harke Harmens zie: Hoogterp
Harke Harmens zv Harmen Harkes; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:1:0 wegens geleeverde karnemelk, 12 feb 1793, quit. no. 4 (GAH1125); id. f. 26:6:0, 9 apr 1793, quit. no. 10 (GAH1125); id. f. 21:12:4, 11 jun 1793, quit. no. 16 (GAH1125); id. f. 23:1:8, 13 aug 1793, quit. no. 19 (GAH1125); id. f. 24:7:8, 15 okt 1793, quit. no. 23 (GAH1125); id. f. 23:8:12, 17 dec 1793, quit. no. 1 (GAH1126); id. f. 18:13:12, 18 feb 1794, quit. no. 6 (GAH1126); id. f. 21:12:4, 15 apr 1794, quit. no. 9 (GAH1126); id. f. 9:12:8, 15 apr 1794 (GAH1126); id. f. 19:10:0, 3 jun 1794, quit. no. 17 (GAH1126); id. f. 21:5:4, 19 aug 1794, quit. no. 28 (GAH1126) id. f. 19:13:4, 21 okt 1794, quit. no. 31 (GAH1126); id. f. 18:17:0, 9 dec 1794, quit. no. 1 (GAH1127); id. f. 20:9:8, 10 feb 1795, quit. no. 5 (GAH1127); id. f. 20:16:0, 14 apr 1795, quit. no. 10 (GAH1127); id. f. 22:11:0, 9 jun 1795, quit. no; 20 (GAH1127); id. f. 18:4:0, 4 aug 1795, quit. no. 27 (GAH1127); id. f. 30:4:8, 6 okt 1795, quit. no. 30 (GAH1127); id. f. 24:14:0, 8 dec 1795, quit. no. 3 (GAH1128); id. f. 24:7:8, 9 feb 1796, quit. no. 9 (GAH1128); id. f. 24:17:4, 5 apr 1796, quit. no. 12 (GAH1128); id. f. 23:1:8, 14 jun 1796, quit. no. 21 (GAH1128); id. f. 19:3:0, 16 aug 1796, quit. no. 24 (GAH1128); id. f. 18:10:0, 26 okt 1796, quit. no. 27 (GAH1128); id. f. 19:11:12, 20 dec 1796, quit. no. 38 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 48:15:0 voor geleverde Carnemelk, 19 apr 1811, quit. no. 11 (GAH1142); id. f. 48:15:0 ter Saeke 780 vat Carnemelk, 10 jul 1810, quit. no. 18 (GAH1142); id. van de 1 jul tot den 16 okt 1810, 5 dec 1810, quit. no. 29 (GAH1142); id. f. 19:6:12, ter zaake geleverde karnemelk, 24 feb 1801, quit. no. 3 (GAH1133); id. 14 apr 1801, quit. no. 6 (GAH1133); id. f. 20:3:0, 23 jun 1801, quit. no. 31 (GAH1133); id. f. 19:6:0, 11 aug 1801, quit. no. 35 (GAH1133); id. f. 25:3:0 ter Saeke geleverde 403 vaten Carnemelk, 15 apr 1806, quit. no. 33 (GAH1138); id. f. 29:9:0 voor 419 vaten Carnemelk, 8 okt 1806, quit. no. 62 (GAH1138); id. f. 26:3:0, ter Saeke geleverde Carnemelk, 31 dec 1806, quit. no. 74 (GAH1138); id. f. 25:3:0, 17 apr 1807, quit. no. 36 (GAH1139); id. f. 26:2:0 voor 418 vaten karnemelk, 31 jul 1807, quit. no. 49 (GAH1139); id. f. 25:11:0 voor 419 vaten Carnemelk, 27 okt 1807, quit. no. 56 (GAH1139); id. f. 27:11:0 voor geleverde Carnemelk, 6 jan 1808 (GAH1140); id. f. 32:10:0, 20 may 1808, quit. no. 39 (GAH1140); id. 13 jul 1808 (GAH1140); id. f. 33:13:0, 11 okt 1808, quit. no. 61 (GAH1140); id. f. 38:10:0, 31 dec 1808, quit. no. 86 (GAH1140); id. f. 39:1:0, 11 apr 1809, quit. no. 19 (GAH1141); id. f. 40:12:0, 13 jul 1809, quit. no. 31 (GAH1141); id. f. 40:12:0, 3 okt 1809, quit. no. 51 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan H.H., (dagelijkse behoeften), 31 dec 1810: f. 51:17:0 (GAH1142); id. f. 50:0:0, 30 dec 1809, quit no. 80 (GAH1141)
Harke Hendriks geb 18 okt 1772, ged 3 nov 1772 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Harkes en Ientje Douwes
Harke Hylkes H.H. en Grietje Hendriks, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie op heden 8 nov 1773 HRL, zijnde den . . dag geschied met consent van den president van den Agtbaaren Magistraat; kind: Hendrik Harkes, geb 16 jan 1775, ged 7 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Harkes, geb 11 dec 1778, ged 5 jan 1779 Grote Kerk HRL
Harke Hogendorp geb 1777 ... , huw.get. bij G.D. Minnema en J.D. de Wit, zwager bruid. werkman onder Almenum; BS huw 1818
Harke Hogerhuis oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wolkammer, wijk E-248; VT1839
Harke Hoogterp geb 1772 ... , ovl 21 jun 1807 Midlum, huwt met Tjietske Daniels la Fleur, kind: Daniel Harkes H, geb 1797 Midlum, in leven boer onder Midlum, huurt stadsland en koopt bouwland 1800-1804, levert stro in 1811; BS huw 1820, huw 1831
Harke Jelles ovl voor 1813, huwt met Grietje ... , ovl wijk G-325, vrouw ovl 6 mei 1812 HRL, toenaam onbekend, heeft dan 3 dochters en 1 zoon; BS ovl 1812
Harke Jelles huwt met Hendrikje Alberts op 14 aug 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808; H.J. van HRL, ende Hendrikje Alberts van Leeuwarden, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 jul 1808; ondertrouw HRL
Harke Johannes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 28:0:0 voor 1 jaar huur van de kamer agter de Bank van Leening, 25 aug 1784. (GAH1115); id. 30 nov 1785. (GAH1117); id. 30 nov 1786. (GAH1118); id. 30 nov 1787. (GAH1119); id. 30 nov 1788. (GAH1120); id. 30 nov 1789. (GAH1121); id. 30 nov 1790. (GAH1122); id. f. 15:10:0 in verminderinge der huur van ''t huis naast de Bank van Leening, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 28:0:0 voor 1 jaar huur, 9 nov 1783 (GAH1114); huwt met Metje Sierks van der Ley, kind: Johannes Harkes, geb 2 okt 1780 ged 24 okt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Tryntje Harkes, geb 2 aug 1784, ged 24 aug 1784 Grote Kerk HRL; kind: Aagje Harkes, geb 2 jan 1788, ged 22 jan 1788 Grote Kerk HRL
Harke Joosten ged 26 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, zv Joost Johannis en Dieuwke Harkes
Harke Jurjens zie: van der Stok; ged 13 nov 1746 Grote Kerk HRL, zv Jurjen Ockes en Aaltje Harkes huwt met Dieuwke Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 mei 1769; kind: Aaltje Harkes, geb 7 apr 1773, ged 30 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Anke Harkes, geb 16 feb 1776, ged 12 mrt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Jurrjen Harkes, ged 6 mrt 1770 Grote Kerk HRL; Gosling Eises Faber van Mackum ende Antje Poppes Wassenaar van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harke Jurjens de oom, 25 apr 1789; ondertrouw HRL; woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harke Meinderts huwt met Jeltje Sjoerds, kind: Dieuwke Harkes, geb 1765 Oosterbierum; BS ovl 1847
Harke Meintes huwt met Jeltje Sjoerds, kind: Meinte Harkes, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Harke Paulus zie: Hoogerhuis
Harke Paulus geb 23 apr 1777, en Tjitske Paulus, geb 12 apr 1780, beiden ged 30 mei 1780 Grote Kerk HRL, kinderen van: Paulus Harkes en Klaaske Douwes
Harke Piers H.P. ende Antje Horatius, beide van HRL, komende wegens de bruid Horatius Johannes ''s bruyds vader, 23 Oct 1751; huwt met Antje Horatius, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 okt en de 7 Novemb 1751 en ook getrouwd; kind: Pier Harkes, ged 17 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: IJttje Harkes, ged 24 okt 1752 Grote Kerk HRL
Harke Pieters ovl 13 sep 1791 HRL, oud 57 jaar
Harke Pieters geb 26 sep 1782, ged 26 nov 1782 Grote Kerk HRL, zv Pieter Harkes en Jeltje Saapes
Harke Pottinga ovl voor 1863, huwt met Mettje vd Ley, kind: Johannes P, geb 2 okt 1780 HRL; BS ovl 1862
Harke Rienks zie ook: Bakker; geb 3 jun 1799 HRL, ged 23 jun 1799 HRL, zv Rienk Ruurds, (later: Bakker), en Aaltje Harkes, (later: Ake van der Stok); dopen Grote Kerk HRL 1799
Harke Sytses eig: cijtses; huwt met Gatzke Johannes, kind: Cijtze Harkes, ged 8 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Harkes, ged 30 jun 1767 grote Kerk HRL
Harke Sytses ged 2 okt 1740 Grote Kerk HRL, zv Sijtse Harkes en Maeyke Dirks geb 1741 ... , ovl 12 aug 1811 HRL, huwt met Susanna Suyen op 2 apr 1797 HRL, wonende te in het Diaconijhuis op het Groot Kerkhof in 1811; huw Grote Kerk HRL 1797, BS ovl 1811; Jan Baukes Komst ende Henke Abrahams Roosen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.S., deszelfs neef, 13 jun 1795; ondertrouw HRL; woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harke Sytses huwt met Antie Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 28 okt en de 4 en getrout de 11 nov 1770; kind: Maayke, geb 11 mei 1772, ged 26 mei 1772 Grote Kerk HRL
Harke Sjoukes ende Tuentie ... ., beide van HRL, huw.aang. 5 mrt 1735 HRL, Comende voor de bruid Jan Jansen Zanstra; huw.aang. HRL 1735
Harke Steffens ged 28 mrt 1752 Grote Kerk HRL, zv Steffen Elias en Janke Jacobs
Harke van der Stok op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 20:0:0 (GAH650)
Harke van der Zee ovl 14 mrt 1787 HRL, oud 18 jaar
Harke Tjerks geb 10 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Pieters en Dieuwke Harkes; geb 1 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Pieters en Dieuke Harkes
Harke Douwes Ulkema geb 1785 Lemmer, ovl 22 apr 1830 Leeuwarden, huwt met Trijntje Jacobs op 6 jan 1811 HRL, komt van HRL, sjouwer in 1830, kind: Auke Harkes, geb 1 dec 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1811, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1830, ovl 1831, ovl 1845
Harke Harkes de Groot huwt met Grietje ... , kind: Harke Harkes dG, geb 1810 HRL; BS ovl 1823
Harke Harkes de Groot geb 1810 HRL, ovl 18 jun 1823 HRL, zv Harke Harkes dG, en Grietje ... ; BS ovl 1823
Harke Jurjens van der Stok geb 20 mrt 1798, ged 8 apr 1798 Grote Kerk HRL, zv Jurjen Harkes van der Stok en Antje Sjoerds de Boer
Harke Jurjens van der Stok ovl voor 1822, huwt met Trijntje Douwes de Roos; BS ovl 1821; H.J. vdS. ende Trijntje Douwes de Roos, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs schoonbroeder Michiel Freerks, 25 sep 1790; ondertrouw HRL; H.J. v. d. v. S., en Trijntje Douwes de Roos, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 oct 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; weesvoogden betalen f. 36:12:12 aan de rentmeester van het Weeshuis door H. v. d. S. aan ''t Weeshuis ge?xhibeerd ter zake Kinderinbreng van de Kinders van Cornelis de Roos, 17 nov 1795 (GAH1127); ovl voor 1818, huwt met Dieuwke Dirks Wassenaar, meester metselaar 1799-1810, betaalt grondpacht van een huisje aan de Stadsvesten 1800-1807, kinderen: Aaltje/Ake Harkes vdS, geb 1776 HRL, Antie Harkes vdS, geb 1776 HRL; BS huw 1817, ovl 1834; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 89:0:0 terzaake een aangenomen hoopwerk van metzelen, quit. no. 26, 14 jul 1789. (GAH1121); weesvoogden bet f. 65:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van Jurjen Jans als metzelaarsgezel werkende bij H.J. vdS., 14 sep 1790. (GAH1122); Rienk Ruurds en Aaltje (!) Harkes van der Stok, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H. vdS., de vader, 22 dec 1792; ondertrouw HRL; Daniel Johannes Arum ende Aafke Cornelis Vorst, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.J. vdS., deszelfs oom, 2 nov 1805; ondertrouw HRL; huwt met Dieuwke Dirks Wassenaar; zie aldaar; Vrijdag den 21 dec 1798; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: Het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland; Burgers ! Wij hebben hier neevens zeer gedienstig de Eer het bijgevoegd Request door de Burgers Gosling Piekinga en H.J. v. d. S. aan UWL: Bestuur gepraesenteerd, Weder Intezenden eene opeenstapeling Van Extraordinaire Bezigheeden, zijn de oorzaak geweest, dat zulks niet voor heeden is geschied, wij kunnen niet dan favorabel op het zelve berigten, terwijl het geposeerde van de Supplianten de zuiverste Waarheeden behelst, en dus hun Verzoek met een volkoomen ruimte kan Werden geaccordeert, het geen wij meede bij deezen Zeer eerbiedig Imploreeren; Wij neemen bij deezen teffens de vrijheid van UWL:te Informeeren, dat wij bij UWL:missives van den 14, en 15 deezer hebben ontfangen, 630 Exemplaaren Quotisatie Biljetten, en 15 Boek ieder van 24 Vel Waarschuwingen ieder vel twee Exemplaaren, maakt een getal van 720. Dat dit getal Exemplaaren in de eerste plaats, met elkander gelijk moest hebben gestaan, en in de tweede plaats voor onze Stad niet half toereikende is, wij zullen van ieder zoort Rudo Calcula niet minder noodig hebben, dan 1600 Exemplaaren, het is daarom dat wij onze Bode Jan Hendriks de Boer tot UWL:zenden met zeer instantelijk verzoek, dat Gijl:de goedheid gelieft te hebben, van dezelve voor ons, van ieder Soort, (Zoo quotisatie Biljetten, als Waarschuwingen)zoo veele Ezxemplaaren te Suppediteeren dat van elks het getal tot 1600 Exemplaaren, word aangevuld, wij zullen in Conformiteit van UWL:aanschrijvene van alles Pertinente Verantwoordinge doen. -Singulier is het, dat wij op het Papier waar in de Waarschuwingen gepakt waaren, het Inleggende briefje geplakt vonden, daar agter het getal na nauwkeurige natellinge niet meer uitmaakt dan 720. HRL den 21 dec 1798 4de Jaar der Battaafsche Vrijheid. (GAH44); Maandag den 31 dec 1798; de Raad ordinaris Vergadert zijnde, Wierde geleezen een Extract uit de besluiten van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland, zijnde van deezen Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Ge?xtraheert uit de Besluiten van het Intermediair Administratif Bestuur van ''t voormaalig Gewest Friesland; Geleezen zijnde, het Request van Gosling Piekinga en H.J. v. d. S., als geauthoriseerde administratoren van de boedel van Wijlen IJpe Jeppes onlangs te HRL overleeden, te kennen geevende, dat IJpe Jeppes, nalaatende vijf kinders (alle reeds publiek onderhoud genietende) eene huizinge heeft gekogt uit den boedel van wijlen Caatje van Lint weduwe Beernd Jans, zonder dat de Wederzijdsche Vertekening Van koop en Reversbrieven heeft plaats ge-had, Veroorzaakt door des koopers dood, dat thans de huizinge Weder zoude moeten werden verkogt, daartoe decreet Verzogte, en de be-lastingen op den Verkoop uit den boedel van wijlen IJpe Jeppes betaald, dat iemand zig aangebooden heeft, om de koop over te neemen, verzoekende verders de Supplianten dat de koop tot voorkooming van onnutte kosten overgaa, op dien persoon vervolgens ingekoomen zijnde, een favorabel berigt van de Raad der Gemeente van HRL, en geconsidereerd zijnde, dat de koop nog niet ten vollen is geperfecteerd, en de kosten van de Verkoop uit den Boedel van wijlen IJpe Jeppes moetende worden betaald in effecte zouden koomen ten laste van ''t publiek arme Bestuur te HRL, dewijl het voordeelige ten profijte van hetzelve word gebragt; Is na deliberatie goedgevonden en Verstaan der Supplianten Versoek te accordeeren gelijk geschied bij deezen, en diensvolgens toe te staan, dat de gemelde Huizinge directelijk overgedraagen Werde in een eigendom, van den geenen, die zig daar toe heeft aangebooden, en dat dus dezelve in de plaats van wijlen IJpe Jeppes werde gesteld als koper; en zal extract deezes worden gezonden aan de Raad der Gemeente van HRL, en uitgegeeven aan de Supplianten om te Strekken tot derzelver authorisatie en narigt respectivelijk; Aldus beslooten binnen Leeuwarden den 24 dec 1798, 4de Jaar der Batt:Vrijheid; Welke aangenoomen is voor kennisgeevinge. (GAH44)
Harke Paulus Hoogerhuis geb 29 apr 1777 HRL, ovl 24 feb 1843 HRL, huwt met Gepke Dirks de Wit op 19 sep 1802 HRL, kramer en wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, wolkammer in 1843, A 12 mei 1835 naar HRL, huw.get. bij R.D. de Wit en H.O. vd Stok 1816, kind: Paulus Harkes, geb 28 apr 1808 HRL, dv Paulus H, en Klaaske ... ; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1816, ovl 1843, ovl 1847, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Harm Beckman zie voor overige gegevens Harmanus Beekman; gebruiker van wijk C-195, kastelein; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204)
Harm Betzouw geboortig van Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. B. van der Meulen op wo. 1 nov 1780. (burgerboek)
Harm Gortmers zie ook: H. Gortmans
Harm Jogchums turfleverancier 1758-1762
Harm Nijssing ovl voor 1815; gebruiker van wijk D-104, gealimenteerd; medegebruiker Rinse D. Tichelaar, sjouwer; eigenaar is Doekle Vinja, 1814. (GAH204)
Harm Simons ged 23 okt 1753 Grote Kerk HRL, zv Simon Jans en Sjouwkien Klaassen
Harm Sipkes H.S. van Bolswerd en Jeltje Pieters van Almenum, laatst geproclameert op dato dezes 30 apr 1775 HRL, en vervolgens vertrokken met adtestatie naar Bolswerd, om aldaar in den echten Staat te worden bevestigd; 10 mei 1775 door den Gerechte te Bolswaard getrouwt volgens adtestatie vandaar 15 jun 1775, getek. Petr:de Kock Secrts
Harm Wennekes (GAH204)//WIJNEKES, HARMEN(burgerboek); zie ook: Winnekers; geb 1759 ... , ovl 18 sep 1815 HRL, huwt met Geertruida Luising, kind: Geertruida Arends W, geb 1797 HRL, koopman in 1815. huw.get. bij J. Prins en P.F. de Graaf, 1811, id. bij J.J. Panbakker en A.H. Kamp wonende te HRL 1813; BS huw 1811, huw 1813, ovl 1815, ovl 1826; geboortig uit Munsterland het burgerrecht dezer stad geaccordeert en heeft ten dien fine de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. Tetrode, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 15 okt 1795. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk D-022, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-028; gebruiker H.F. Schoonhoff, 1814. (GAH204); id. van wijk E-002; gebruiker G. Telsemeyer, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-252, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-253, spinderij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-254, verwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk F-055, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-113; gebruiker Anth. Huisman wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-120, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-123; gebruiker Sijbren Lieuwes, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-124; gebruikers Gerardus van Kempen wed., Rommert Postma, wieldraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-125, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-322; gebruiker Berent Hankes, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-005; gebruiker Harm. Gortmers, wewer, 1814. (GAH204); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van H.W., (kleding), 31 dec 1810: f. 87:13:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 64:1:0 ter Saeke geleeverde kleedbaare waeren, 9 aug 1809, quit. no. 3 (GAH1141); id. f. 25:0:0 30 dec 1809, quit. no. 29 (GAH1141)
Harm Berends Lukje H.B.L., landbouwer, wonende te Sappemeer, oud 47 jaren, verklaarde dat op Vrijdag den zevenden van de Maand Mei, des Jaars achtienhonderd en dertien, in het Huis getekend No. 7, Lett:E, te Sappemeer binnen deze Gemeente ovl is Jacob Jans Schoffelmeer, oud 61 jaren, Praamschipper, wonende te Sappemeer
Harm Dirks Ploeger gebruiker van wijk G-297, wewer; eigenaar is Johannes Harm. vd Ploeg wed., 1814. (GAH204)
Harm Gerrits Stuur in leven huwt met Grietje Alberts Jonker; zie verder aldaar; Extract uit het doopprothocol der Hervormde Kerkgemeente in de Nieuwe Pekel A., berustende ter Secretarie Van het Gemeente Bestuur. In ''t Jaar Een duizend zeven honderd en tagtig op woensdag den zesentwintigsten Van de maand Julij, is Geboren Albert, zv H.G.S. en Grietje Alberts en ged den 30 ste dito. Nieuwe Pekel A., den 4 Novemb. 1815
Harmana van Beemen geb 1791 HRL, ovl 28 jan 1859 HRL, huwt met Hein Tjerks de Groot op 14 mei 1820 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1820, dienstmeid. N.H., winkeliersche in 1851, dv Servaas vB., en Froukje Alles; BS huw 1820, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-229
Harmana Briel ovl 25 jan 1802 ... , wonende te HRL. 1800-1808; huwt met Dirk Wytzma, kind: Sjuck Dirks Wytzma, ged 18 okt 1761 Westerkerk HRL; kind: Wytze Dirks Wytzma, ged 5 dec 1762 Grote Kerk HRL
Harmana Servaas zie: van Beemen
Harmanis Matthijs zie: Ouendag
Harmanis Ouendag geb 2 aug 1802 HRL, ovl 4 aug 1879 HRL, huwt met Grietje Bakker, koopman in 1879, winkelier in 1851, huw.get. bij T. Ouendag en S. Modders, broeder bruidegom, 1835, zv Matthijs O, en Aafke Harmens Broos; BS huw 1835, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk C-040; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-035; VT1839; H.M.O. eigenaar van perceel nr. 91 te HRL, hoedenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 511, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 102 te HRL, hoedenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 511, huis, 24 m2, klase onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, blad 32); id. van perceel nr. 558 te HRL, hoedenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 511, huis en erf, 156 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Harmanna Thomas Lijftingh ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL, dv Thomas Lijftingh en Hemmena Hubbens
Harmannus ten Brug ovl voor 1839, huwt met Jantje Dijkstra; BS ovl 1838
Harmannus Rheen/Rhein ovl 29 jul 1652, 47 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Harmanus van Aalderen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:2:0 wegens geleverde knopen aan het Weeshuis, kwit. no. 7, 15 okt 1765. (GAH1095)
Harmanus Addens gebruiker van wijk G-063; eigenaar Arjen D. Poort, kuiper, 1814. (GAH204); geb 1762 ... , ovl 4 apr 1816 HRL, huwt met Mientje Mesema/Mecima op 28 jul 1793 HRL, laatste afk. 28 jul 1793, komt van HRL, apothecar, huw getuige bij J. Ivangh (gk), en G. Vink, wonende te HRL 1813; kinderen: Hendrik(us), geb 1800 HRL, IJtje A., geb 11 aug 1795 HRL, Harmanus A. geb 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1793, BS huw 1813, ovl 1816, ovl 1854, ovl 1876, bs fr1829 huwelijken; H.A. ende Meinsje Mecima, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M. Vink, deszelfs oom, 13 jul 1793; ondertrouw HRL; H.A. en Meinsje Mecima, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 jul 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Johannes Harmannus Addens, geb 13 sep 1793, ged 8 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Harmanus Harmanus Adelens, geb 15 dec 1797, ged 13 feb 1798 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Harmanus Addens, geb 17 aug 1795, ged 6 sep 1795 Grote Kerk HRL; bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1806. (GAH650); heeft een huisbediende, extraord. belasting: f. 1:0:0, vijfde kwartier, huisnr. 1, mei 1802. (GAH650); lijst ingezetenen 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); wijders werden in plaats van de afgaande weesdiaconen Jan van der Vleugel, H.A. en Watze Hilarius, wederom tot weesdiaconen benoemd: Sijbren Spannenburg, Roelof Peyzel en Jan Bierma van der Brug, met wijder besluit, hen deze avond op het huis der gemeente te verzoeken om de afgaande voor haar gedane diensten te bedanken en de nieuw aangestelde daarin te bevestigen, do. 4 nov 1802. (GAH48); apothecar; gemeenteraad geeft, ingevolge departm. Commissie Geneeskundig Bestuur van het departm. van de Eems opgave van 7 apothecars, waarvan 1 tevens drogist: Doede van der Hout sedert 1771, Jacobus Hannema sedert 1776, Anne J. Tadema sedert 1782, Dirk Lijcklama sedert 1791, H.A. sedert 1794, Jan Heins sedert 1800, (van 1776-1779 Balk, en van 1779-1800 Stavoren), Watze Ruitinga, tevens drogist, is op reis buiten het gewest, maar heeft meer als 20 jaar alhier apotheek gedreven, wo. 25 nov 1801 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, nr. 1, 1 mrt 1804; wordt vermeld op de lijst van fabrikeurs namens de terpentijnstokerij, za. 11 okt 1800 (GAH46); in plaats van de afgaande weesdiaconen Jacob Smith, Jan Luitjes Faber en Fokke Lieuwma zijn benoemd: Jan van der Vleugel, H.A. en Watse Hilarius, do. 30 okt 1800 (GAH46)
Harmanus Addens geb 1798 HRL, ovl 25 feb 1841 Franeker, huwt met Maria Catharina Tuts op 29 mrt 1829 Franeker, timmerknegt, wonende te Franeker in 1829, zv Harmanus A., en Meintje Mecima, BS Franeker huw 1829, ovl 1841; Harmanus Harmanus Adelens, geb 15 dec 1797, ged 13 feb 1798 Grote Kerk HRL, vader is: H. Addens
Harmanus van Aken ovl nov 1813 in het hospitaal te Mentz, huwt met Maria Catharina Hamers; BS huw 1820
Harmanus Anthoni verkoopt op 15 jun 1799 een huizinge aan Reyer Gosses voor 350 Caroliguldens; de vrouw van H.A. is wegens aanhoudend slordig gedrag van heden tot maandag te water en te brood gezet in de Pekelkuip, 30 aug 1804. (GAH50); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 53, 1 mrt 1804
Harmanus Anthonij H.A. en Antje Yedes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 apr 1780 en zijn ten zelfden dage getrouwd
Harmanus Anthonij H.A. en Aukje Hilles, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 23 dec 1781 HRL
Harmanus Anthonij H.A. en Taetske Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd den 13 dec 1785 HRL
Harmanus Augustinus zie: Schultens/Scheltens
Harmanus Bartels huwt met Mayke Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 okt 1760
Harmanus van Beemen H. vB., en Anna Catharina Blom, beide van HRL, zijn, na op den 17 jan 1779 HRL. hunne laatste afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd
Harmanus Beernt mr chirurghijn binnen HRL in 1732, chercher in 1851, huwt met Eelkjen Douwes; zie aldaar; Hendrik van Beemen ende Hiltje Harmens beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vader H.B., mr chirurgijn, 30 Apr 1745
Harmanus Berborg huwt met Antonia Eelkens op 25 nov 1804 Midlum; huw Grote Kerk HRL 1804
Harmanus Bonkes H.B. ende Christina Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Jansen, goede bekende, 7 may 1791; ondertrouw HRL
Harmanus Bonkes H.B. ende Christina Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Jansen, goede bekende, 7 may 1791; ondertrouw HRL; H.B. en Christina Hendriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Harmanus Brink H.B. en Feikje Doekes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jan 1782 HRL, en zijn den 8 daaraanvolgende getrouwd
Harmanus Brookman geb 1810 ... , ovl 18 nov 1811 HRL, wonende te op de Zoutsloot, zv Hendrik B, en ... ; bsha181ov
Harmanus Bruinsma ovl voor 1801, huwt met Hiltje Atses Feersma, kind: Nanning B, geb 1781 Kimswerd; BS ovl 1835; woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Harmanus Buining geb 1794 Groningen, ovl 5 apr 1867 HRL; wijk G-173, huwt met Sjoukje Koning, zv Tjaard B, (gk), en Grietje Hogeboom, (gk); BS ovl 1867
Harmanus Damen geb 18 okt 1809 HRL, ovl 4 sep 1870 HRL, N.H., ongehuwd, zv Rein D, en Margaretha Hoeven; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-112, wijk B-119, wijk F-178; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-106; VT1839; geb 18 okt 1809, ged 7 nov 1809 Grote Kerk HRL, zv Rein Damen en Margarita Hoeve; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 16 apr 1840, no. 80: 150 Caroliguldens; 6 okt 1840, no. 107; 13 jan 1841, no. 15; 2 apr 1841, no. 82; 3 jul 1841, no. 99; 2 okt 1841, no. 110; 5 jan 1842, no. 9; 2 apr 1842, no. 80; 2 jul 1842, no. 95; 3 okt 1842, no. 107; 7 jan 1843, no. 18; 1 apr 1843, no. 84; 4 jul 1843, no. 102; 5 okt 1843, no. 119; 3 jan 1844, no. 21
Harmanus Engelbertus zie: de Vries
Harmanus Frans zie: Nak; (2x)
Harmanus van der Geest Jan Lammerts Trompetter ende Bregtje Tjerks beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Meester H. vdG., bode van de Admiraliteit, 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Harmanus Gerbens ovl 8 feb 1792 HRL, oud 18 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 34; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; geb 20 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL, zv Gerben Andries en Grietje Mulders
Harmanus Gonggrijp Geeft met schuldige Eerbiedt te kennen H.G. Capitein van de Rogmeeters-storters- en dragers sampt beursknegt alhier, dat hij supplnt wel genegen zoude zijn die zijne functien over te dragen op desselvs soon Lolke Harmens Gonggrijp. derhalven dan den supplnt sig tot UEd:Achtb:keert met seer gedienstig versoek UEd:Achtb:gelieven dit transport te accordeeren en over sulx voornde Gonggrijp tot Capitain van de rogmeeters stoters en dragers mitsgaders tot beursknegt te eligeeren, elk ampt op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc, rogatus P. Reidema. ; In margine Stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten Requeste gemeld eligeert en nomineert mits deesen L.H.G. tot capitain van de Rogmeeters Storters en dragers zampt beursknegt binnen deese Stad op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheden daertoe staende, mits doende den Eed van getrouwigheitvoor en aleer deselve deese bedieningen selve waerneeme; des dat den supplnt H.G. de administratie van deese functie op sig neeme ter tijd en wijle desselvs soon L.G. tot bekwaemen ouderdom gekoomen zal zijn. Actum den 9 apr 1740 (was get), Pier Bretton Ter ordtie van de magistr:(get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Harmanus Gonggrijp H.G., med. doctor van Leeuwarden, ende Lydia Catharina Lemke van HRL, zijnde de aangaave gedaan door doct. Gratama op vertoonde Procuratie van de bruidegom en bruid zampt wederzijdsche vaders, 30 may 1788; ondertrouw HRL; H.G., Med. Doctor van Leeuwarden en Lijdia Katharina Lemke van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 jun 1788 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage
Harmanus Gramberg huwt met Katharina van Heemstede, scheepstimmerman te Amsterdam in 1846, kind: Dirk Harmanus G, geb 1811 HRL; BS ovl 1846
Harmanus Groeneweegen oud 46 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, predikant, wijk D-031; VT1839
Harmanus de Haas ontvangt restitutie grondpacht 1802
Harmanus Harmens geb 1793 HRL, ovl 19 sep 1831 HRL, huwt met Maria B?hn, zeehandelaar in 1831, huw.get. bij C. Harmens en A. Ledeboer, broeder bruidegom, 1827 zv Wijger Harmens en Elisabeth Mollema; BS huw 1827, ovl 1831; H.H. eigenaar van perceel nr. 556 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 272, stal, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Harmanus Heitmans H.H., Granadier in de Lijfcompagn:van ''t Eerste Bataillon van het Regiment van Generaal Baron van Nostitz, van HRL, en Lammigjen Voorenkamp van Groningen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 feb 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Harmanus van Hemert huwt met Annaatje Wips, kind; Geert Harmanus van Hemert, geb 25 jan 1794 ged 18 feb 1794 Grote Kerk HRL
Harmanus Hinselman geb 1777 ... , ovl 12 aug 1811 HRL, huwt met Adriaantje Jurjens Postma op 24 mei 1807 HRL, komt van HRL, kinderen: Jurjen, geb 11 apr 1811 HRL, Hendrik H, geb 13 jun 1807 Oudega, wonende te in de Nieuwstraat in 1811, huw.get. bij H. Boekhout en A.G. Overbeek, arbeider, wonende te HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1811, huw 1822, huw 1835, ovl 1836 1866 overlijdens; kind: Jurjen Hermanus Hinselman, geb 11 apr 1811, ged 26 apr 1811 Grote Kerk HRL
Harmanus Holtkamp H.H., Corporaal onder de comp. van capt. Dolleman ende Sjieuwke Fokkes, beide van HRL, 12 jul 1788; ondertrouw HRL; H.H., Corporaal in de comp. van kapitein Dolleman en Sjeuke Fokkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 27 jul 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Harmanus Husselman H.H. en Adriaantje Jurjens Posthumus, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 9 may 1807; ondertrouw HRL
Harmanus Jacobus zie: de Rooy
Harmanus Jansen woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmanus Jans H.J. en Anna Wipf, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 den sep 1781 HRL, en zijn den 23 sep 1781 getrouwd; kind: Hans Ulrich Harmanus, geb 18 jan 1792, ged 7 feb 1792 Grote Kerk HRL, moeder als A. Wip; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & tachtig den Twaalfde jan is Geboren Anna Catharina, dv H.J. & Anna Wips. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816
Harmanus Jans huwt met Trijntje Iedes, kind: Swaantje Manus, geb 16 jan 1798, ged 30 jan 1798 Grote Kerk HRL, vader als Manus J.
Harmanus Jans begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 76; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Harmanus Jans gebruiker van wijk F-093, varensgesel, eigenaar is Marten de Groot, 1814. (GAH204)
Harmanus Josephs zie: Beekman
Harmanus Jurriens huwt met Elisabeth Isaaks (van der Mark), kind: Jurri?n Harmanus, geb 13 okt 1772, ged 20 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Caecilia Hermanus, ged 13 dec 1768 Grote Kerk HRL, vader als Hermanus J.
Harmanus Jurjens zie: IJskamp; Johannes Eeuwes ende Maria Harmanus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.J., 26 jun 1790; ondertrouw HRL
Harmanus Kamp geb 9 feb 1809 HRL, ovl 9 mrt 1883 HRL, huwt met Theodora Ottes de Jong op 18 mrt 1830 HRL, timmerman in 1851, zv Jan Harmens K, en Fokeltje Hendiks Zandman; BS huw 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-131; VT1839
Harmanus Cornelis zie: Wolf
Harmanus Louwrens zie: Nak; (2x)
Harmanus Mulder huwt met Jeltie Jacobs, kind: Cornelis Harmanus Mulder, ged 10 mrt 1761 Grote Kerk HRL
Harmanus Nijhuis huwt met Maria Hendriks, kind: Antje Harmens N, geb 1772 HRL; BS ovl 1837
Harmanus van Olphen H. vO. en Zwaantje Jans, beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes 10 dec 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Jan Hermanus van Olphen, geb 14 okt 1780, ged 24 okt 1780 Grote Kerk HRL
Harmanus Pieters zie: van der Stok
Harmanus Plutschouw geb 1766 ... , ovl 19 sep 1811 HRL, huwt met Anna Jans Houttuin op 21 feb 1796 HRL, komt van HRL, N.H., wonende te in de Kerkstraat in 1811, kinderen: Wilhelmina Harmanus P, geb 1802 HRL, Johannes Harmanus P, en 13 feb 1805 HRL, Fenna Wilhelmina P, geb 29 jul 1801 HRL, Jan Houttuin P, geb 1796 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805, BS ovl 1811, huw 1824, ovl 1833; wed. H.P. gebruiker van wijk G-206, gealimenteerd; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); H.P. ende Anna Houttuin, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Hendriks Plutschouw, 6 feb 1796; ondertrouw HRL; kind: Jan Harmanus Houttuins Plutschouw, geb 19 okt 1796, ged 25 dec 1796 Grote Kerk HRL, vader is H.P., moeder is A.J.H.
Harmanus Plijting ovl 3 dec 1805 HRL, oud 45 jaar
Harmanus Portier Compareerde op den Raadhuise binnen HRL H.P., Coopman en zoutsieder ten voorscr:Steede voor hem en als gelastigde van de verdere zoutsieders aldaar, Versoekende dat Jan Jansen de Boer en Jacob Tjerks tot meede ordinaris zoutdraegers /:die daer toe voor hun waeren genomineert:/ door Achtbaerh:mogten Worden beVestigt en ten dien einde onder Eede gebragt:Waer op de magistraet geresolveert hebbende, heeft sigh de persoonen van Jan Jansen de Boer en Jacob Tjerks laeten welgevallen; en hebbende selve daer op den behoorlijken Eed in handen van de Hr. Presid:Burgemr H:Schaef gepresteerd, Actum uts 2 dec 1748. In kennise van mij abs:sec:R:J:de Swart gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Harmanus Radsma slot der rekening: de ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uytgaaff f. 10618:17:10, dus meerder ontvang f. 1100:12:7; dus geblijkt de meerdere ontvang dan de uitgaaf te zijn welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering der Magistraat, gezwooren gemeente en gecommitteerde vroedschappen ter praesentatie der voogden van het Weeshuis, op den Raadhuize dd. 29 decemb. 1780. In kennisse derzelver handen benevens de vertekening vd rendant, en de subscriptie vd secretaris. E.F. Harkenroth, H.W. van Plettenberg, L.W. Steensma, Sijds Schaaff, Jaane van Slooten, S. Bosscha, S. Rienstra, H. Mollema, B. vd Meulen, F. Acronius, J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, H.R., Pierre Peaux, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1111); id. (zonder vermelding slot der rekening), dd 10 Januar. 1784: E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, Jaane van Slooten, A. Binkzma, H. de Waart, Sjoerd Schrik, Sijbout Hoornstra, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, Klaas Poort, Albert W. Bakker, H.R., S. Rienstra, Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1114); ovl 4 may 1804 HRL, oud 47 jaar; huwt met Magdalena Vos op 9 feb 1794 Heerenveen, lid vd Gemeenteraad 1803-1804, mede-Raad id vroedschap van HRL, laatste afk. 2feb17 94, zijn met attestatie naar Heerenveen vertrokken, aldaar gehuwd volgens vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1794; ovl 30 apr 1804, 53 jaar, Medelid gemeente bestuur, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; H.R., mede raad in de Vroedschap van HRL. en Mejuffer Magdalena Vos van ''s Heerenveen, zijnde de aangave gedaan door burg. de Waart, met een gebod in de week, 25 jan 1794; ondertrouw HRL; H.R., mede-Raad in de vroedschap van HRL, en Juffer Magdalena Vos van ''t Heerenveen, hebben de laatste afkondiging gehad 2 feb 1794 HRL, zijn met attestatie naar ''t Heerenveen vertrokken; heeft een wagen met een kap, belasting: f. 12:0:0, 1798; (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 21, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803. (GAH650); id. weduwe heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier, op Lyfrenthe: f. 100:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is, eene summa van f. 478:16:12. en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze rekening te zien, aan Billion onder den Rendantis, berustende tien Ponden. Welke bovenstaande Summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaf te moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in de vergadering van de magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuizebinnen HRL den 19 January 1793. In Kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, J. Frank, IJpey, Teunis Norbruis, H. Radsma, C.D. Zijlstra, E.F. Harkenroth, Albert W. Bakker, Simon Frieseman, S. Hoornstra, Menno Vink, A. Mockema, A.J. Conradi, J. Albada, Jan van der Veen (GAH1124); afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan Ontvangen is, Eene Summa van f. 412:10:12. Welke dezelve in zijne volgende Rekening voor Uitgaaff zal mogen brengen, en aan hem gevalideerdt worden. Daar in Tegen belooft dezelve weder in Ontvang te zullen brengen Een Summa van 21- 6:0, dien hij bij de gecollecteerde Duiten meerder bevonden heeft, dan ze hem voor toegereekend waaren. Aldus gedaan, geree-kend en geslooten in de Vergadering van den Gerechte der Stad HRL, op den Raadhuise aldaar den 9 mrt 1796. Was getekend: J. IJsbrandi, H.R., Sijbrand Hingst, IJ. Hoornstra, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, IJpe Feddema, rendant, B. Boomsma, A:van Ringh, S. Wyma, G. Pettinga (GAH1127)
Harmanus Rasschen huwt met Hijlkjen Taekes Stephani, beide van HRL, geproclameerd de f. 5:12:19 Febrij en getrout de 7 mrt 1769; kind: Albertus Hermanus Rasschen, ged 16 mrt 1769 Westerkerk HRL; kind: Albertus Rasken, ged 24 jul 1770 Grote Kerk HRL
Harmanus Reins zie: Damen
Harmanus Reuter huwt met Fijke Sijtses, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759
Harmanus Rinses zie: Smit
Harmanus van Roeven ovl 15 okt 1787 HRL, oud 31 jaar
Harmanus van Rooyen huwt met Pietertje Sipkes, N.H., kind: Antje vR, geb 24 mei 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801
Harmanus de Ruiter hm ... , kind: Sijtske dR, geb 1769 HRL; BS ovl 1834; weduwe woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmanus van Santen huwt met Alegonda van Dam op 4 okt 1807 HRL, komt van den Helder; huw Grote Kerk HRL 1807
Harmanus Schuman geb 1794 Naarden, huwt met Anna Margaretha Trip op 6 jan 1825 HRL, huw afk. 19 en 26 dec 1824 HRL, huisknecht en wonende te HRL, zv Anthoon S, (gk), en Petronella Soerman, (gk), vader ovl Almenum 25 aug 1813, moeder ovl Muiden 27 jul 1795; BS huw 1825; gebruiker van wijk G-068, winkelknegt; eigenaar en medegebruiker is Hend. Helmer, drogist, 1814. (GAH204)
Harmanus Siccama burgemeester in 1763-1767; burgemeester 1751-1761, loodgieter 1740-1766; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 50:0:0 terzake 1 jaar loon door Jelle Goitjens bij hem verdiend, 11 mei 1762. (GAH1092); id. voogden bet f. 70:0:0 aan en wegens dito, 19 mei 1764. (GAH1094); ontv f. 23:11:0 van dito voor geleverd tin, kwit. no. 11, 18 okt 1763. (GAH1093); id. f. 24:5:0, alsmede levering van glasen, kwit. no. 17, 6 nov 1764. (GAH1094); id. f. 15:13:0, kwit. no. 9, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 15:7:0 voor het leveren en repareren van tinwerk, kwit. no. 13, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 15:18:0 wegens levering van tin en lood, en reparatien aan de pomp, kwit. no. 9, 10 nov 1767. (GAH1097); id. f. 17:12:0 wegens levering van tinnen lepels en kommen, kwit. no 9, 10 nov 1768. (GAH1099); huwt met Antje Scheltes, kind: Schelte Hermanus Sickama, ged 3 okt 1741 Grote Kerk HRL, vader als H. Minardus S.
Harmanus Sijbrig huwt met IJnskje Martens, kind: Anna Harmanus, geb 25 jun 1792, ged 26 jun 1792 Grote Kerk HRL
Harmanus Sjuks zie: Tadema
Harmanus Smit zie ook: Hermanus Rinses Smit; geb 1 dec 1810 HRL, ovl na 1843, 1e huwt met Janke de Boer op 30 apr 1835 HRL, 2e huwt met Aukje Wassenaar op 20 apr 1854 HRL, schoenmaker, zv Rinse Harmens S, en Aafke Thomas Stuf; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1835, ovl 1844, huw 1854; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-126; VT1839
Harmanus Steevens van Amsterdam, huwt met Rinske Jans, van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 mrt 1757 en getrout den 1 nov 1757 met aprobatie sonder attestasie; kind: Geertje Manus; ged 29 jul 1760 Grote Kerk HRL
Harmanus van der Stok geb 10 jul 1810 HRL, zv Pieter Okkes vdS, en Trijntje Harmens Smit; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 10 jul 1810, ged 29 jul 1810 Grote Kerk HRL, zv Pieter Okkes van der Stok en Trijntje Harmens Smit
Harmanus van der Zwaart geb 6 apr 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL, zv Dirk van der Zwaart en Klaasje van Wieringen
Harmanus Tadema geb 27 apr 1810 HRL, zv Sjuk Dirks T, en Fentje Hendriks Koopmans dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 27 apr 1810, ged 6 may 1810 Grote Kerk HRL, zv Sjirk Dirks Tadema en Fentje Harmens Koopman
Harmanus Tamboeser geb 24 dec 1774 HRL, ovl 13 apr 1821 HRL, huwt met Aagje Piekes Stephanus/Taekes Stephanij, trekveerschipper in 1821, huw.get. bij H.R. Snijder en T. Oolgaard 1811, gezworen klerk 1801-1803, kinderen: Marcelis, geb 23 jan 1810 HRL, Sietske, geb 22 dec 1806 HRL, Jan, geb 7 sep 1799 HRL, ged 29 sep 1799 HRL, Stephanus Hermanus T, geb 1804 HRL, Taeke T, geb 1803 HRL, Marcelis T, geb 1 jul 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRLrlingen 1805, 1807, 1810, BS huw 1811, ovl 1821, ovl 1829, ovl 1840, ovl 1854; gebruiker van wijk F-162, commies; medegebruiker Jan Tamboeser; eigenaar is T. Stephany erven, 1814. (GAH204); Bauke Freerks en Trijntje Foppes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.T., goede bekende, 10 nov 1804; ondertrouw HRL; woont in 6e quartier, huisno. 41, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); kind: Marcelis Harmanus Tamboeser, geb 23 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: A. Teekes S. ; afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene Somma van f. 630:7:0, welke dezelve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten, in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de verteekening der 2de gesw:Clercq ter secretarije. Was getekend: IJpe Feddema rendant, G. Pettinga, P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W. Vettevogel, Hendrik W. Blok, Paulus Wellinga, J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus G. de Boer, Marten Bos, S. Wyma, H.T., gesw:Clercq (GAH1128); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene summa van f. 511:16:10 welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan gerekend en geslooten, in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1801. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout, G. Pettinga, Paulus G. de Boer, H.T., Wassenaar, C. Mollema, T. van Benthem, C. Blok, L.C. van Goch (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 1:3:0 ter Saeke S. jacobi Schatt:voor t huis van IJpe Hessels, 23 jan 1806, quit. no 1 (GAH1138); HRL, Donderdag den 15 Augt 1799, ''s avonds Tien uuren; de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, Wierde door de Commissie tot de oproeping der Gewapende Burgermacht, gerapporteerd, dat Zich van de Comp:Jaagers, de Capt Harmanus Tamboezer, Luitnt Henricus Strooband beneffens nog 17, Zoo onderofficiers als Jaagers, Zich vrijwillig hadden aangeboden, en dat 6 Zich Vrijwillig het Lot hadden onderworpen; Dat van de Comp:Artilleristen, Zich twee vrijwillig hadden aangeboden, en 12 door het Lot, dog met goedkeuringe van de meesten dan vermits hun Officier Hendrik Vettevogel Zich excuseerde, Waaren de anderen ook te rug getreeden; Dat van de 1 ste Comp:Fuseliers Zich twee vrijwillig hadden aangeboden, en 7 Zich het Lot onderworpen; Van de 2de Comp:3 vrijwillig, en door het Lot dog met Zeer veel moeite 9 Waaren aangelot; Van de 3de Comp:hadden 7 Zich vrijwillig aangeboden, en 2 door het Lot onderworpen; Die van de 4de Comp:hadden alles ten Sterksten geweigerd, en Wilden Zich nog vrijwillig, nog door het Lot onderwerpen; Dat voorts onder eenige Compagnien de Concocatie vrij onstuimig was toegegaan, Waarop beslooten wierd, hier van op morgen per missive, aan het departementaal Bestuur van de Eems Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 16 Augt 1799. Nadat den Capt Harmanus Tamboezer met Zijn onderhebbende Manchap, of Gewapende Burgers uitgetrokken Was, melde den Commandant M.T., dat hij de aangelotte gewapende Burgers niet mede had doen uittrekken omdat dezelve niet als vrijwillig kunnen Werden geconsidereert, en de aanschrijvingsmissive, niet dan alleen vrijwilligers vorderde ook rapporteerde de Adjudant Vellinga, dat er twee van de Jaagers Waaren absent gebleeven, Waar op de volgende missive aan het departementaal Bestuur van de Eems is gesonden: de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Mede Burgers! Nadat UWL:Commissaris op gisteren van osn vertrokken Was, heeft den Commandant der Gewapende Burgermacht alhier, de Gewapende Burgers Comp:voor Comp:doen oproepen en om dit Werk een meerder aandrang te geeven heeft een Commissaris uit ons midden, bij convocatie geassisteert, dan tot ons Leedweezen moeten wij UWL:betuigen, dat die Zaamenkomst bij Zommige Compagnien vrij onstuimig is toegegaan; Van de Comp:Jaagers zijn 19 Vrijwilligers, 6 Welken Zig door het Lot egter vrijwillig hebben onderworpen, dog bij het uittrekken zijn 2 absent gebleeven; Van de Comp:Artilleristen, hebben twee Zich vrijwillig aangebooden, en 12 door het Lot egter met goedkeuringe van de meesten, dan vermits hun Officier Zich excuseerde Zijnde de anderen ook te rug getreeden; Van de 1 ste Comp:Fusiliers, hebben twee Zig vrijwillig aangebooden, en 7 Zich het Lot onderworpen; Van de 2de Comp:hebben drie Zich vrijwillig aangebooden, en 9 door het Lot, dog met Zeer veel moeite onderworpen; Van de 3de Comp:hebben 7 Zich vrijwillig aangebooden, en 2 door het Lot; de 4de Comp:heeft alles ten Sterksten geweigerd en heeft Zich nog vrijwillig, nog door het Lot Willen onderwerpen; Zie hier Burgers, de Waare gesteldheid van het gepasseerde ; Daar de aanschrijvingsmissive niet spreekt dan van Vrijwilligers heeft de Commandant der Gewapende Burgermacht, gehaesiteert de aangelotte mede te doen uittrekken, de Wijl Zulks mogelijk veele Protestatien Zoude hebben ontmoet, Wij Zenden UWL: hier nevens eene Lijst van de Manschappen, die van deeze morgen uitgetrokken Zijn, en neemen de Vrijheid UWL; te vraagen, hoe den Commandant, Zich ten regarde der anderen Zal hebben te gedraagen het geen Wij Solliciteren, dat UWL:ons met den brenger deezes gelieven te melden. Heil en Broederschap. HRL den 16 Augt 1799, 5de J:D:B:V., P.J. Coulbout en IJ. Feddema (GAH45); Dingsdag den 10 dec 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Wijders geleeZen, een Request van den Burger H.T. Geswooren Clercq ter Secretarije, tenderende VerZoek, uit hoofde der menigvuldige Werkzaamheden, VerKnogt aan desZelfs Post, hetgeen den Suppliant geheel buiten Staat Stelde eenig ander bedrijf ter maintien van Zijn bestaan daar bij te Konnen Waarneemen, van eene vermeerdering van Tractement te moogen hebben tot f. 200:0:0 . Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten het verZoek ten Ppaalen, vooralsnog in deliberatie te houden, en den Spuupliant Provisioneel, voor desZelfs buiten gewoone Werkzaamheden, te honnoreren, met eene summa van eenhondert CarGuldens, ten Welken einde, eene ordonnantie op den Secretaris Feddema, aan hem Zal Werden gesuppedieert. (GAH45); Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevondenhet afschrift, van eene missiveden 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies, eene Lijst aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Conformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Conformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 onder de Jager Comp:Capitain H.T. tot Corporaaql de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wijbrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld, den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. En tot Adjudant bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zee spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede ver -blijven na toebede van Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar de Batt:Vrijheid. (GAH44); Maandag den 10 dec 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Compareerden na voorafgegane Citatie van den fiscus, ter vergadering de Burgers Pieter Willems, Coopman en H.T. Clercq ter Secretarije dewelke na aangehoorde Confessie en na gedaane verzoek van moderatie voor rigeur van Justitie, ter zaake met elkander geperpetreerde Vegterijen, in of omtrent de Herberg Roma op den 3de deezer ieder zijn geboet voor vijf Goud Guldens boven de Costen van de Citatie. (GAH44)
Harmanus Tjaards zie: Buining
Harmanus Tijssen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:16:0 voor geleverde turf, alsmede voor werkloon, kwit. no. 3, 27 okt 1777. (GAH1108); id. f. 60:5:0, ord. no. 2, 6 dec 1777. (GAH1109)
Harmanus van der Weerd zie ook: Manus Jansen; H. v. d. W. en Lijsbeth Rimmerts, van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied 5 jul 1772 HRL, en toen getrouwt; H. d. W., Cofschipper, wonende in de Pekel A, oud acht en dertig Jaren, is verzocht een overlijden te bevestigen van Klaas Doedes ten behoeve van het huwelijk van Gesina Harmens Mulder
Harmanus Wijgers zie: Harmens
Harmanus Wilda ? Amsterdam in 1788; weesvoogden bet f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de heer H.W. ? Amsterdam betaald voor 1 jaar inwooninge in ''t Weeshuis van Minne Harmens, nadat zijn tijd ge?xpireerd was, 25 jan 1788. (GAH1120); id. strekkende tot voldoeninge van ''t accoort met de heer H.W. ? Amsterdam opzigtelijk de weesjonge Gerrijt Wilda, voor 1 jaar inwooninge in ''t Weeshuis, nadat zijn tijd ge?xpireerd was, 29 apr 1789. (GAH1121)
Harmanus Wijdelius zie ook: Harmanus Videlius; H.W. en Anna Braam, de eerste van Sneek en de tweede van HRL, koomende voor de Bruidegom en Bruit de Burgemr. Munter, swager van de bruit, 23 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Harmanus Albertus Rasschen geb 1 dec 1795, ged 25 dec 1795 Grote Kerk HRL, zv Albertus Rasschen en Trijntje Vettevogel
Harmanus Anthony Riedelstein geb 1732 ... , ovl 14 jan 1816 HRL, huwt met Tjietske Jans; BS ovl 1816; gebruiker van wijk D-006; medegebruikers Baukje Dirks, P. Schimmelpenning wed., wed. Kroeger; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Harmanus Anthony Smits geb 1750 Groningen, ovl 27 apr 1826 HRL, huwt met Antje Rinzes, oud-schipper, kinderen: Jacobus Harmens S, geb 1790 HRL, Gesina Harmens S, geb 1794 HRL, vlgs ovlakte 2 kinderen; BS huw 1822, ovl 1826 1831 overlijdens; Ik Ondergetekende H.A. Smit, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Jacob Harmens Smit, mede alhier woonachtig om Zich in het huwelijk te begeven met Hijlkje Daniels Siekman, dv Daniel Siekman en Dirkje Brens, mogende alsoo lijden dat deselve door de Heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in den huw Staat te worden bevestigd. HRL den 21 feb 1815
Harmanus Augustinus Schultens van Groningen geboortig, voor borger dezer stede aangenomen, hebbende de borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. L. Tabes en de gerechtigheid betaald van dien tot f. 10:10:0, op 6 mei 1761. (burgerboek)
Harmanus Beernds Velthuis geb 1739 ... , ovl 22 mrt 1817 HRL, huwt met Susanna van Les, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 apr 1768, kind: Geertruida Harmens, geb 1776 ... , vlgs ovlakte wednr, huw.get. bij P.J. Wever en A.H. Klumpert, behuwd broeder bruidegom, 1815, wonende te HRL, doet overlijdensaangifte van Neeltje Barends in 1811; DTB N.H. HRL. 1768, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1817; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmanus Clasen Bloem ende Lijsbert Beernts, beyde van HRL, huw.aang. 3 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid Hendrik Jansen, desselfs Stijfvader; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Harmanus Engelbertus de Vries geb 24 jun 1810 HRL, zv Lex dV, en Jacoba Engelina Roseboom; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 24 jun 1810, ged 1 jul 1810 Grote Kerk HRL, zv L. de Vries en Jacoba Engelina Roseboom
Harmanus Folkerts de Haas ontv. vd Stadsrentmeester f. 335:2:0 wegens geleverd nieuw koper en ijserwerk aan het orgel, kwit. no. 78, ord. 30 sep 1776. (GAH1060); Geeft met Eerbied te kennen Folkert Jacobs de Haas, mr. slotmaker binnen dese Stad, dat hij supplnt:veele jaren tot volle genoegen van de voogden en van den afleeveraar van de doodkistplanken leverancier en maker is geweest van de hengsels en schroeven aan de doodkisten, dog dat den supplnt nu wel genegen was deese bediening te transporteeren op Zijn zoon H.F. dH, die dit werk al lange heeft gedaen, en daer toe volkoomen capabel, versoekende derhalven UEd:Achtb:gelieven hier in gunstiglijk te accordeeren en alsoo H. dH. aan te Stellen in plaets van Folkert de Haas tot maker en afleeveraer van Hengsels en Schroeven, ten dienste van de doodkisten binnen deese Stad afgeleeverd werdende q:f:/was get:/Folkert Jacobs:B:Dreyer; /In Margine Stonde/; de Magistraat accordeerende het versoek Stelt mits deesen de meede Supplnt H.F. dH. tot Leverancier van de hengsels en Schroeven tot de doodkisten op de ordres en salarien daer toe relatijv, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 4 dec 1754/was get:/S:B:Bosscha(onderston:)Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga; den 4 dec 1754 heeft H.F. dH. den Eed gepresteerd coram Praeside Bosscha In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:0:0 (GAH650); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805, 1 jan 1806. (GAH650); woont in 5e quartier, huisno. 65, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmanus Franciscus Wolf geb 21 nov 1810 HRL, zv Cornelis Johannes W, en Neeltje Hoffius; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 21 nov 1810, ged 9 dec 1810 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Johannes Wolf en Neeltje Hoffius
Harmanus Gerardus Hankers H.G.H. en Maria Kortois, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 aug 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Harmanus Gerrits Munniks ovl voor 1830, huwt met Akke Sjerks, kind: Gerrit Johannes M, geb ...; BS huw 1829
Harmanus Gerryts van der Veen H.G. vdV. van HRL. ende Lolkje Jetzes van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Harmens van der Veen, des bruidegoms vader, 6 apr 1793; ondertrouw HRL; H.G. vdV. van HRL, en Lolkje Jetzes van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 apr 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Franeker en aldaar getrouwd ten zelfden dage volgens vertoonde attestatie
Harmanus Harmens van Rooyen ovl herfst 1786 HRL, huwt met Truike Jacobs Weewer, kinderen: Hendrik Harmanus vR, geb 1783 HRL, Jan Harmanus vR, geb ...; BS ovl 1811, huw 1822, huw 1833, ovl 1836
Harmanus Jacobus de Rooy geb 9 jun 1811 HRL, ovl 9 sep 1876 HRL, huwt met Ietje de Boer, ook huwt met Elisabeth Lubberts Visser op 26 sep 1839 HRL, werkman in 1851, Nederlands Hervormd zv Jacobus dR, en Minke Innes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1839, ovl 1851, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127, wijk G-010, 182, supp wijk G-474; 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-124; VT1839
Harmanus Jans van Hymert huwt met Anna Wips, kind: Anna Catharina vH, geb 1784 HRL; BS ovl 1827; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmanus Jans Knoop geb 1766 HRL, ovl 14 feb 1832 HRL, huwt met Hijke Cornelis op 30 mei 1824 HRL, huw.afk. 16 en 23mei824, weversknecht, ook huwt met Rinske Gerbens; huw.get. bij N. Straatsma en T.J. Ringnalda, behuwd oom bruidegom, 1830, kinderen: Johannes K, geb 7 jun 1799 Sneek, Anna K, geb 14 mrt 1796 Sneek, zv Jan Hendrik Harmens K, en Hinke Jans; BS huw 1824, huw 1830, ovl 1832, ovl 1862, ovl 1877
Harmanus Jeltes Radsma geb 14 apr 1783, ged 29 apr 1783 Grote Kerk HRL, zv Jelte Radsma en Feikje Tuininga
Harmanus Johannes Videlius president-voogd in 1762, stadsrentmeester in 1762, medevoogd in 1767-1772; zie ook: Harmanus Wijdelius; rentmeester 1749-1766; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 92:11:12 terzake 10/23 aandeel id restant huirpenningen vd twee plaatsen onder Witmarsum, 6 okt 1762. (GAH1092); id. f. 100:0:0 tot een geschenk vd burg. Tabes omdat de weeskinderen met zijn huisvrouw ter begrafenis zijn gegaan, 16 nov 1762. (GAH1092); betaalt aan dito f. 297:0:0 terzake de helft der wintermaanden 11 jan en 11 apr versch, vlgs dispositie vd Magistraat, 30 dec 1762. (B109 2); id. f. 198:0:0 zijnde 1/3 deel vd wintermaanden, versch. 11 jan en 11 apr, 21 jul 1762. (GAH1092); id. f. 369:0:0 terzake een gedeelte vd oorties en blanken in een tweede portie, beide vlgs dispositie vd Magistraat, 21 jul 1762. (GAH1092); id. f. 368:0:0, 25 mei 1763. (GAH1093); id. f. 367:6:0, 30 mei 1764. (GAH1094); id. f. 200:0:0 wegens een gedeelte der oortjes en blanken 29 mei 1765. (GAH1095); id. f. 386:2:0, 27 jun 1770. (GAH1101); id. f. 32:12:8 terzake een 1/2 jaar ontvang van gest, mask en koolen, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 69:3:0, 18 mei 1765. (GAH1095); id. f. 77:0:0 terzake verdiend loon van Sikke Willems, metselaarsknegt, bij de stad verdiend in 1761, 28 dec 1761. (GAH1092); id. wegens kinderverdiensten: Tjalling Allerts f. 20:10:4, Aaltje Pijters f. 20:16:12, Sanna Pieters f. 9:10:0, Hendrik Gerrijts f. 3:0:0, Jan Jans Kleine f. 6:11:4, Douwe Wopkes f. 8:4:0, Meinert Luitjens f. 29:3:6, tesamen f. 97:15:10, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 27:10:0 terzake verdiend loon van Hidde Sjoerds, 12 nov 1762. (GAH1092); ontv van dito f. 33:0:0 terzake strijkgelden, trommen etc. bij de verhuiring der landen, 16 nov 1762. (GAH1092); id. f. 10:10:0 bij verhuring van enige losse landen, kwit. no. 6, 11 nov 1767. (GAH1097); id. f. 72:0:0 tot restitutie van ge?xpendeerde gelden, wegens afkoop van twee grondpagten, leggende op de Oude Lombart, betaald aan Hoite Broers en Douwe Hendriks, 6 apr 1762. (GAH1092); betaalt aan dito f. 5:0:0 wegens een legaat door Meinskje Widmers bij testament aan Ytje Pieters gemaakt, 27 dec 1763. (GAH1093); id. f. 68:4:8 wegens loon van Fedde Bouwes van 24 jul 1762 tot 16 jul 1763 bij Jelle Eelkes verdiend, 26 jul 1763. (GAH1093); id. f. 41:12:0 loon van Hendrik Gerrijts, verversknegt, bij Jelle Stijl in de tijd van 1 jaar verdiend, 30 aug 1763. (GAH1093); id. f. 200:18:8 wegens 10/23 part vd huir de Groote Plaats te Witmarsum door Tjalling Meyndert bewaart, zijnde de zuivere huir na aftrek van kosten, 9 aug 1763. (GAH1093); ontv als collecteur vd Re?le Honderdste Penning uit handen van Taedse Abrahams in qualiteit wegens 3/8 van een bleek, waarvan eygenaar is het Weeshuis te HRL: f. 7:13:2, 29 mrt 1763. (GAH1093); betaalt aan dito f. 35:0:0 wegens 1 jaar loon van Geert Allerts als timmermansknegt bij Schelte Haselaar verdiend, 8 mei 1764. (GAH1094); ontv van dito f. 15:0:0 tot restitutie van expensen aan Wiltetus Hendriks wegens kopen en slagten van 3 koebeesten, kwit. no. 2, 13 dec 1763. (GAH1094); id. f. 92:2:0 tot restitutie van uitschot voor 18 schouw geleverde turf ih Weeshuis, gelijk mede voor het bewerken, 13 dec 1763. (B109 4); id. f. 12:10:0 tot betaling der kousen aan 5 jongens bij het uitgaan van het Weeshuis, naar gewoonte gegeven, kwit. no. 9, 15 mei 1764; (GAH1094); id. f. 48:0:0 wegens restitutie van verschoten gelden voor 4 vuur turf, kwit. no. 1, 12 mrt 1765. (GAH1095); id. f. 840:19:14 tot restitutie van verschot door hem gedaan aan Tjepke Gratama, tot betaling van 1/4 aandeel id Bleek buiten de Franeker Poort, door de voogden van Gratama gekogt, voor f. 801:11:0 waarbij komen de kosten van 40 ste penning, consentgelden, proclamatien ter somma van f. 39:8:14, dus tesamen f. 840:19:14. de koopbrief en absolute quitantie bij mij berustend, kwit. no. 6, 8 okt 1765. (GAH1095); id. f. 18:15:0 tot restitutie van verschot gedaan wegens de inkoop van 4 lopen grauwe en witte erwten, kwit. no. 6, 11 mrt 1766. (GAH1096); id. f. 28:16:0 tot restitutie van verschot voor 30 grosharen knopen, kwit. no. 4, 11 mrt 1766. (GAH1096); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gesworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap, benevens de voogden van het Weeshuis. In kennisse derselver handen met die vd rendant, en de subscriptie van mij secr. Pieter de Bruin dd 2 dec 1767. Was getekend: K. Lanting, J.D. Toussaint, B. Jelgersma, Albert Osinga, F. Acronius, Jan Wax, Lammert Hauckema, J. Olivier, Jane van Slooten, Lourens Tabes, Hendr. Brouwer, H.V., Ands. Wybenga, Evert Wiarda, secr. S. Rienstra. (GAH1097); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 28:0:0 wegens hetgeen hij betaald had aan Douwe Pieters voor ''t vullen ve sloot in een Weeshuis stuk los land, kwit. no. 2, 15 mrt 1768. (GAH1098); id. f. 45:14:0 wegens door hem bet kostgelden voor IJtie Johannis van 8 xber1767 tot 11 mei 1768, kwit. no. 5. (GAH1098); id. f. 6:19:0 tot restitutie voor ''t geen hij betaeld had voor ''t repareren der weesbuidels, kwit. no. 1, 3 jan 1769. (GAH1100); id. f. 26:7:0 tot restitutie van kosten gevallen in een reis tot nodige informaties vd Bank van Lening alsmede bi ''t tweemael veranderen vd Cassiers van gemelde Bank, kwit. no. 11, 11 nov 1771 (GAH1102); id. f. 24:15:0 tot betaeling van enige reiskosten, kwit. no. 15, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 40:16:0 tot restitutie van reede betaelde 24 dekens, kwit. no. 12, 26 okt 1772. (GAH1103); geb Heerenveen 1720, zv Johannes Harmens en Jikke Joukes, tr. 30 apr 1741 Anna Braam, weduwe van S.P. Sonnema; burger 17 aug 1740, komende uit Heerenveen; mr. Sneek 20 mrt 1741, mr. HRL 19 apr 1741, (als gildebroeder aangenomen), ovl 1 jun 1774; werd 7 sep 1748 stadsrentmeester. In de Lwd. Crt van 2 jul 1774 komt de volgende advertentie voor:''Fraay gewerkt Goud en Zilver, braave Gereedschappen, Materialen en wat verders tot een aanzienlijke Zilversmederije en Winkel vereischt word, adresseere zig aan ''t Sterfhuis van Harmanus Videlius in Leven Rentemeester en Mr. Zilversmid te HRL, of by de Procureur S. Rienstra aldaar. '' Vervaardigde in 1743 een gildepenning voor het schoenmakersgilde. Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij lepels, vorken en theebussen vervaardigde. (Gildeboek 1741-1774); rekening, bewijs en reliqua gedaan door de Stadsrentmeester A.J. Conradi, wegens den ontvang en uitgaaf door hem gehad en gedaan ter gelegenheid van ''t stigten eener nieuwe kerk binnen HRL, ingevolge de Resolutie van de Agtbare Magistraat, gezworen gemeente en gansche Vroedschap aldaar in dato d. 29. jun 1771. Beginnende met d. 1sten jun 1774 en eyndigende den laatsten decemb. 1778, zijnde deeze Rekening overzulks een vervolg op die welke door Sicco Rienstra wegens de erven van wijlen H.V. gesloten, is den laatsten May 1774 en aan de Drieledige Regeringe verantwoord d. 23. July deszelven jaars. (GAH1060); rekening der Nieuwe Kerk, beginnende met 1e Juny 1774: voor ontvang wordt gesteld het slot der Rekeninge, bij de Drieledige opgenomen, en gedaan door Sicco Rienstra, uit name vd gezamentlijke erfgenamen van wijlen de rentmeester H.V., op 23 jul 1774, waarbij gebleek, zuiver overgeschoten te zijn een summa van f. 19562:15:4, welke summa door den rendant aan de tegenwoordige Rentemeester deels in recipissen, deeld in baren gelde onder behoorlijke quitantie is overgegeven. (GAH1060); Wybe Doekles ende Maria Jans, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd de burgemr. hopman H.V. desselfs Broodheer, en vertoonde de bruidegom ; s vaeders schriftelijk consent, 1 Jun 1748; geb 21 jun 1720, ovl 1 jun 1773, 53 jaar, Stads-Rentemeester en Mr. Silversmid. huwt met Anna Braam, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; president-weesvoogd H.V. betaalt aan het Weeshuis f. 15:0:0 door de weesjongen Joost Paltses met koperslaan bij Hendrik Spannenburg verdiend, 8 aug 1758. (GAH1087)
Harmanus Joseph Beekman geb 3 aug 1766 HRL, ovl 19 okt 1821 HRL, huwt met Riemke Hendriks van Minnema/Beens op 6 feb 1812 HRL, huw.get. bij T.B. vd Vorm en A.H. Cornel 1813, id. bij J.A. Pas en G.R. Klaver 1814, id. bij J. Huisman en A.H. vd Zee, herbergier, 1814, id. bij J.C. Top en G.R. Onrust 1818, gleibakker in 1821, plateelbakkersknecht in 1812, 1e afk. 26 jan 1812 om 12.00 uur, 2e afk. 2 feb 1812 om 12.00 uur voor de hoofddeur, zv Duurk Harmens B., en Bernardina Pas; BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1821, ovl 1828; gebruiker wijk C-195, kastelein, de geslnm is dan: BECKMAN, Harm, 1814, wijk B-204
Harmanus Jurjens IJskamp geb 10 jun 1742 Marssum, ovl 13 jan 1819 HRL, huwt met Elisabeth IJsaaks vd Mark, beide van HRL, geproclameert de 17 en de 24 apr en de 1 en getrout de 12 mei 1768 in de Westerkerk, kinderen: Jurjen Harmanus IJ, geb 13 okt 1773 HRL, IJda Harmanus IJ, geb 1779 HRL, Cecilia Harmanus IJ, geb 1766 HRL; DTB N.H. HRL., 1768 BS ovl 1819, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1844; gebruiker wijk E-117, hovenier; eigenaar en medegebruiker is And. van Hoek, schoolonderwijzer, 1814. (GAH204); Claas Jeltes ende Cecilia Harmanus IJskamp, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader H. IJ., 26 apr 1794; ondertrouw HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); kind: Anna Maria Hermanus IJskamp, ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL
Harmanus Marcelis Tamboezer geb 23 may 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL, zv Marcelis Tamboezer en Jacomina Lieuwma
Harmanus Meinners Bakker H.M.B. van Bolsward, en Wopkjen Rooseboom van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 nov 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Bolsward en aldaar volgens ingekomen verklaaring getrouwd den 3 dec 1786
Harmanus/Harmen Harmens/Harmanus zie: Addens, ten Berg, vd Berg, van Rooyen
Harme Jacobs geb 12 aug 1791 HRL, inschrijfnummer 1905, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Harme Wiggers Nieul geb 14 dec 1785 HRL, inschrijfnummer 1033, 126 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Harmen Aarts ovl 26 apr 1795 HRL, huwt met Metje Geerts, kinderen: Aukje Harmens, geb 1776 Tzummarum/1785 HRL, Dieuwke Harmens Kamsma, geb 1782 Tzummarum; BS huw 1822, ovl 1850; begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 46; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Aart Harmens, geb 14 okt 1789, ged 1 nov 1789 Grote Kerk HRL
Harmen Ages zie: Agema
Harmen Alberts Engbert Beerns en Jetske Alberts, beide van HRL, huw.aang. 16 feb 1737 HRL, komende voor de bruit desselvs Broeder H.A. ; huw.aang. HRL 1737
Harmen Alberts H.A. en Trijntie Abes, beide van HRL, huw.aang. 10 nov 1736 HRL, komende voor de Bruid Douwe Alberts desselfs Steevaeder; huw.aang. HRL 1736; huwt met Trijntje Abes, kind: Albert Harmens, ged 28 apr 1750 Grote Kerk HRL; kind: Abe Harmens, ged 6 okt 1744 Grote Kerk HRL; kind: Ruurdtje Harmens, ged 4 jul 1741 Grote Kerk HRL
Harmen Alberts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 80, 26 jaar, ongehuwd, inwonend bij Arend Bartling, 1 mrt 1804
Harmen Alberts Jan Hendrik Gerrits ende Jetske Alberts beyde van HRL, koo- mende weegens de bruid desselfs broeder H.A. den 28 mrt 1750
Harmen Alderts zie: van der Zee
Harmen Alderts weduwe op lijst ingezetenen 5e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (GAH650)
Harmen Alefs president-voogd Videlius betaalt f. 40:0:0 aan het Weeshuis terzake 1 jaar loon door H.A. verdiend met metselwerk bij Pieter Gerrits, 2 mrt 1756 (GAH1085); id. van mede-weesvoogd Dreyer f. 46:0:0 door de weesjongen H.A. met metselwerk bij Rutger Gosses verdiend, 22 mrt 1757 (GAH1086); president-voogd Jan Breton betaalt f. 36:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen A. bij Pieter Gerrardus met metselwerk verdiend, 30 jan 1753 (GAH1082); president-voogd M.L. Blok betaalt f. 36:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen H.A. met metselen bij Tjerk Jurriens verdiend, 28 jan 1755 (GAH1084)
Harmen Alerts ovl 10 jan 1793 HRL, oud 64 jaar
Harmen Anthonij Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negentig den Seven en twintigste dec is Geboren Jacobus zv H.A. & Antie Rinses. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL 21 feb 1815
Harmen Antonijs ged 24 sep 1754 Grote Kerk HRL, zv Antonij Harmens en Odilla Gerrits
Harmen Anthony lijst ingezetenen 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Harmen Arents Jan Gerrijts ende Aeltie Harmens, beide van HRL, huw.aang. 23 apr 1735 Hrl, komende voor de bruid H.A., desselfs vaeder; huw aang. HRL 1735
Harmen Arends lijst ingezetenen 5e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 14:8:0 (GAH650)
Harmen Arends begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Harmen Arends ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 97:13:0 terzaake geleverde doek quit. no. 14, 26 jul 1791. (GAH1123); id. f. 31:0:0 ter zaake geleverde kleedbare waaren, 17 jul 1792, quit. no. 11 (GAH1124); id. f. 225:10:0 30 sep 1794, quit. no. 11 (GAH1126); id. f. 57:1:0 wegens geleverde linnens, 19 dec 1792, quit. no. 17 (GAH1124) id. f. 184:19:0, 30 jul 1793, quit. no. 4 (GAH1125); id. f. 153:19:0, 30 nov 1793, quit. no. 9 (GAH1125); id. f. 42:5:0 wegens geleverd smaldoek, 24 feb 1795, quit. no. 3 (GAH1127); id. f. 500:17:0 wegens geleverde klederstoffen, 1 dec 1795, quit. no. 14 (GAH1127)
Harmen Arentsen huwt met Geertruida Arents, kind: Grietje Harmens, geb 1787 HRL; BS huw 1814
Harmen Arends mogelijk dezelfde als hierboven; zie ook: Geertruida Luising; huwt met Geertruida Luisens, kinderen: Anna Maria A.H.A., geb 1791 HRL, Geertruida Arends, geb 1797 HRL; BS ovl 1833; 1837 overlijdens; ovl 5 okt 1799 HRL, huwt met Doutje Hendriks Volbring, in leven echtelieden te HRL, kind, Catharina Harmens, geb 1779 HRL; BS huw 1812
Harmen Arents van HRL, huwt met Engeltie Jans van Witmarsum, geproclameerd de 19-26 jun en getrout met attestatie de 3 jul 1763
Harmen Arents huwt met Gryttie Anthoni Beukens, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 jun en getrout de 10 dito 1764
Harmen Arents huwt met Lijsbeth Teisling, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 en getrout de 10 jun 1770
Harmen Arends Harmen Durks ende Jeltje Gooykjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.A., goede bekende, 8 nov 1794; ondertrouw HRL
Harmen Arjens zie ook: de Vries; geb 28 dec 1786, ged 14 jan 1787 Grote Kerk HRL, zv Arjen Roelofs en Antje Harmens Bok
Harmen Aukes zie: Tuinstra
Harmen Auckes geboortig van Grouw, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Croese op 12 dec 1692. (burgerboek)
Harmen Baksma Hendrik Gerrits ende Jacoba Joosten beide van deese Stad koomende voor de Bruit desselvs Curator H.B. meede vroedschap alhier, 14 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Bandsma woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier:20:0:0 (GAH650)
Harmen Beek ovl 5 sep 1791 HRL, oud 25 jaar
Harmen Beerends H.B. en Klaaske Klaases, beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 22 oct 1775 HRL, en toen getrouwd
Harmen Beerends Klaas Arends Nack ende Antie Beerends, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd H.B., goede bekende, 23 may 1789; ondertrouw HRL; Harmen Jansen ende Geertruid Lammerts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.B., goede bekende, 22 may 1790; ondertrouw HRL; Pieter Jans en Marijke Berends Harderwijk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.B., deszelfs schoonbroeder, 20 apr 1793; ondertrouw HRL
Harmen Beerends woont in 3e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Harmen Beernds huwt met Geertruyd Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762
Harmen Beernds ovl 23 jan 1793 HRL, oud 49 jaar
Harmen Beerns en Lijsbert Jurjens, beyde van HRL, huw.aang. 28 jul 1736 HRL, komende voor de bruyd Reunes Jansen, desselfs oom; huw.aang. HRL 1736; huwt met Lijsbet Jurjens, kind: Jurjen Harmens, ged 17 mrt 1744 Grote Kerk HRL
Harmen Beerns huwt met Eelkje Douwes; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731 -1759)
Harmen Beernts Harmen Rutger Velthuis ende Sijtske Klaeses beyde van HRL, komende weegens de bruid H.B., desselfs oom, 5 Apr 1749
Harmen Beernts huwt met Pijtje Haantjes, kind: Haantje Harmens, ged 7 mrt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Berent Harmens, ged 20 okt 1744 Grote Kerk HRL
Harmen Beernts Sierk Cornelis ende Trijntje Harmens beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs vaeder H.B., 13 Feb 1751
Harmen Beernts van HRL, ende Sijke Sijedses van Baerd, vertonende de bruidegom schriftelijk consent van des bruyd vaeder, 30 Aug 1749
Harmen Beins zie: Beerends; huwt met Dirkje Pieters op 6 okt 1805 HRL, komt van Drogeham, kinderen: Bein Harmens, geb 31 jan 1808 HRL, Pieter Harmens, geb 24 sep 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1809; H.B. van Drogeham en Durkje Pieters van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Martens deszelfs vader, 21 sep 1805; ondertrouw HRL
Harmen Berends begraven Groot Kerkhof, regel 32, nr. 48; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 39; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Harmen Berends geb 1756 ... , ovl 16 feb 1819 HRL, werkman; BS ovl 1819; ged 26 okt 1756 Grote Kerk HRL, zv Beerents Harmens en Dieuwke Reins
Harmen Berends geb 18 feb 1774, ged 13 mrt 1774 Grote Kerk HRL, zv Berend Harmens en Antje Jakobs
Harmen Berends H.B. en Tjietske Fransen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 oct 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Harmen Berends huwt met Klaaske Berends, kind: Klara Harmens, geb 1790 ... ; BS ovl 1816
Harmen Berends ovl voor 1815; wed. H.B. gebruiker van wijk G-154, gealimenteert; eigenaar is Roomse Gemeente, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-329, 1814. (GAH204)
Harmen Berends zie: Klumpert, Smith
Harmen Berents ged 13 apr 1766 Grote Kerk HRL, zv Berent Harmens en Aafke Janzen
Harmen van den Berg geb 1743 ... , ovl 31 aug 1815 HRL, huwt met Berber Jacobs Sjolkema, huw.get. bij H. Smael en B. Kloppenburg, wonende te HRL, 1811, kinderen: Martje Harmens, geb 1793 HRL, Marijke, geb 1790 HRL, Stijntje Harmens vdB, geb 1787 HRL, Teuntje vde B., geb 22 nov 1796 HRL, Harmen vdB, geb 1768 ... , Teunes, geb 5 apr 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1811, huw 1815, ovl 1829, ovl 1841, ovl 1848, 187 3ov; gebruiker van wijk G-265; eigenaar is Johannes Proosterbeek, 1814. (GAH204); kind: Marijke Harmens van den Berg, geb 19 jan 1789, ged 3 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Magteltje Harmens van den Berg, geb 30 sep 1791, ged 16 okt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Teuntje Harmens van der Berg, geb 25 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier & negentig den drie en twintig nov is Geboren Teuntje, dv H. v. d. B. & Berber Jacobs. Afgegeven op den Raadhuzie binnen HRL den 10Oct. 1815
Harmen van den Berg geb 1768 HRL, ovl 8 mrt 1838 HRL, huwt met Antje Lolles vd Meulen op 30 mei 1802 HRL, kinderen: Harmen vdB, geb 5 feb 1809 HRL, Grietje vdB, geb 28 okt 1811 HRL, Rinske vdB, geb 16 okt 1806 HRL, Grietje vdB, geb 20 jan 1805 HRL, Willem vdB, geb 10 mei 1803 HRL, Lolle vdB geb 12 mei 1803 HRL, huw.get. bij S.D. de Wit en W.B. Kroes, wever, 1815, id. bij R. Kuipers en T. vd Berg, oud 68 jaar, broer bruid. 1815, zv Harmen vdB, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1806, 1809 1811, BS huw 1815, ovl 1822, ovl 1828, ovl 1856; kind: Harmen Harmens van den Berg, geb 5 feb 1809, ged 26 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Harmens van den Berg, geb 26 okt 1811, ged 5 nov 1811 Grote Kerk HRL
Harmen van der Berg geb 1802 HRL, ovl 23 nov 1812 HRL; wijk H-142, zv ... , en Elisabeth vd Woude, moeder wrsch eerder gehuwd geweest
Harmen Bernts huwt met Dirkje Pieters, kind: Pieter Harmens, geb 24 sep 1809, ged 17 okt 1809 Grote Kerk HRL
Harmen Bonk ovl voor 1815; wed. H.B. gebruiker van wijk G-234, gealimenteert; eigenaar is T.G. Kussendrager, 1814. (GAH204)
Harmen Borcherts geboortig van Nieuwenburg in Munsterland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van president-burg. Bretton op 9 apr 1731. (burgerboek)
Harmen Bouwes zie: de Vries; H.B. ende Anna Somers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Markus, goede bekende, 8 may 1790; ondertrouw HRL; H.B. en Anna Somers, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn getrouwd den 24 daar aan volgende
Harmen Brinkhuys huwt met Grijtie Harings, beide van HRL, geproclameert 2, 10 en 17 en getrout den 24 feb 1754
Harmen Broos ovl voor 1836 Sexbierum, kind: Aafke Harmens B, geb ... ; BS geb en huw 1835
Harmen Bruining huwt met Aaltje Gerrijts, beide van HRL, geproclameert den 16-23 en getrout den 30 mrt 1755; huwt met Sijdske Jans, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 mei en getrout de 4 jun 1758
Harmen Dank Dirk Besling van HRL, en Geesje Westendorp van Steenwijk, huw aang. 14 jul 1736 HRL, komende voor de bruid H.D. ; huw.aang. HRL 1736
Harmen Deurnat geb 3 feb 1810 HRL, ovl 1 jun 1813 HRL; wijk F-228, zv Jan D, en Hiske Fransen Rikkers; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813; geb 3 feb 1810, ged 17 apr 1810 Grote Kerk HRL, zv Jan deurnat en Hiske Fransen
Harmen Dirks zie: Ploeger
Harmen Dirks ged 24 feb 1767 Grote Kerk HRL, zv Dirk Cornelis en Aafke Harmens
Harmen Dirks aangesteld als ratelwachten op grond van het nieuwe reglement: H.D., Ids Gosses, Claas Pieters de Jong, Beernd Nieuwhuis, Pieter Jans, Cornelis Wassenaar, Hessel Andries, Jan Jacobs, 5 dec 1803; (GAH49); gemraad besluit om de haven-of ratelwagten ter beveiliging van de alhier in de haven liggende schepen en ter bewaring der rust, wederom gedurende deze winter, te doen omgaan en wagthouden, ''s avonds van 9 uur tot ''s morgens tot de dag, en daarmee een begin te maken op morgenavond 9 uur tot het presteren van welke wagten gecontinueert en opnieuw benoemd zijn: Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smitt, Barent Hilles, H.D., Johannes Hartmans, Symon van Geit, Berent Nieuwenhuis, Pieter Doekes, Gosse Douwes, Cornelis de Boer, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Ids Gosses, Johannes van Belkum, Pieter Jans en Willem Dirks. en zijn aan hun voorgelezen artt. 21, 22, 23 en 24 uit de Havenmeestersinstructie, als tot hun posten relatie hebbende, waarop zij alle hebben aangenomen, daarop hun post en pligt getrouwelijk waar te nemen, waarbij de nieuw aangestelde is be?digt en de continuerende bij hun voormaals gedane eed hebben gepersisteerd, di, 30 nov 1802 (GAH48); op het stadhuis ontboden de havenwachters om van deze avond 9 uur hun eerste wacht te beginnen en ''s morgens tot de dag rond te gaan: Pieter Doekes, Johannes van Belkum, Barend Hilles, Pieter Jans, Bernardus van Taken, Jurjen Smit, Cornelis de Boer, Johannes Hartmans, Johannes Velthuis, Pieter Jurjens, Barend Nijhuis, Cornelis Jans Wassenaar, Simon van Geit, Gosse Douwes, Ids Gosses, H.D., 30 nov 1801 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 128, 1 mrt 1804; ter beveiliging van de in de haven liggende schepen en ter bewaring van de rust, zullen de ratelwachten deze winter weer wacht houden van 9 uur ''s avonds tot ''s morgens tot de dag. Opnieuw zijn benoemd: Pieter Doekes, Gosse Douwes, Cornelis de Boer, Pieter Jans, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Johannes van Belkum, Ids Gosses, Johannes Hartmans, Bernardus van Taken, Simon van Geit, Barend Nijhuis, Barend Hilles, H.D., Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smidt, ma. 24 nov 1800 (GAH46)
Harmen Dirks woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Dirks H.D. en Grietje Jakobs, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiding gehad den 19 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 20 daaraanvolgende
Harmen Dirks zie ook: Bloemer; Harmanus D. ende Trijntje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Lomans, goede bekende, 2 jun 1792; ondertrouw HRL
Harmen Dirks geboortig van Terhorne, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt een af in handen van burg. Lourens Jacobs Asperen op 12 dec 1688. (burgerboek)
Harmen Dirks geb 9 mei 1803 HRL, ged 29 mei 1803, N.H., zv Dirk Jacobs en Geeltje Hessels; dopen Grote Kerk HRL 1803
Harmen Dirks huwt met Hiske Lieuwes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 mrt en de 1-8 apr 1742 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; H.D. ende Hiske Lieuwes beide van HRL, koomende voor de Bruid Jan Huiberts desselfs neef, 24 mrt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Dirks H.D. van HRL, en Antje Thomas van Dronrijp, en vertoonde de bruydegom een attestatie dat de geboden tot Dronrijp wettig aangegeeven waeren, 14 Sep 1743; van HRL, huwt met Antje Thomas van Dronrijp, sijn geproclameert 15, 22 en 29 sep 1743 en doen ook getrouwt
Harmen Dirks huwt met Hendrikje Gerlofs, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 7 ber (= september) 1764
Harmen Dirks H.D. ende Jeltje Gerrijts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Arends goede bekende, 8 nov 1794; ondertrouw HRL
Harmen Douwes zie: Douwma, Drost
Harmen Douwes ged 16 jul 1771 Grote Kerk HRL, zv Douwe Harmens en IJtje Pieters
Harmen Douwes geboortig van Raert, doch laatste gewoond hebbeende te Wons, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eef af in handen van burg. Asperen op 23 jun 1690. (burgerboek)
Harmen Douwes weesvoogden bet f. 33:7:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van H.D., bij Hein Mollema als gortmaakersknegt gewerkt hebbende, 4 apr 1787. (GAH1119); id. f. 20:0:0 aan en door dito zijnde het verdiende loon van H.D. 8 jul 1788. (GAH1120); id. f. 40:0:0 terzaake twee jaar verdiende loon van H.D. als backersknegt bij Claas Baukes, 18 may 1790. (GAH1122); id. f. 70:0:0 ter zaake verdiende loon van H.D. als bakkersknegt bij L. van der Veen, 15 may 1792 (GAH1124)
Harmen Douwma geb 1796 Noordwolde, ovl voor 1863, huwt met Hendrika Koestra op 3 mei 1818 HRL, huw.afk. 12 en 19 apr 1818, turfschipper, wonende te in zijn schip, geen vaste woonplaats hebbende; BS huw 1818, ovl 1862; H. Douwes Douwma eigenaar van perceel nr. 951 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 172, huis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Harmen Dijkstra ovl voor 1887, huwt met Minke Tjerks vd Zee; BS ovl 1886
Harmen Dijkstra ovl voor 1864, huwt met Antje de Vries; BS ovl 1863
Harmen Eelkes ontvangt van het gemeentebestuur wegens het leveren van 1 1/2 schouw turf aan de Grote Kerk, 11 apr 1755: 12 Caroliguldens; id. 14 schouw en 16 korven aan het Stadstimmerhuis f. 3:13:0 het schouw, 18 nov 1747: f. 52:15:0; id. 14 schouw en 26 korven turf aan het Raadhuis en Stadstimmerhuis f. 3:14:0 het schouw, 1 nov 1753: 54 Caroliguldens en 4 stuivers; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 22:10:0 wegens levering van 3 schouw turf door hem geleverd in het Weeshuis, 16 sep 1745, kwit. no. 5 (GAH1074)
Harmen Eesgis zilversmid; mr. in 1596. (Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Harmen Eeuwes huwt met IJnske Wytses, kind: Klaas Harmens, geb 17 okt 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803
Harmen Eeuwes huwt met Trijntje Beernts, beyde van HRL, sij sijn geproclameert den 25 nov en de 2-9 desemb 1742 en doe ook getrout; huw.reg. Nederlands Hervormd krk-Harl; H.E. ende Trijntie Beerns beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs swager Pijter Joosten, 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Eeuwes ontvangt van het gemeentebestuur wegens 10 schouw en 29 korven turf ten dienste van het Stadhuis en de kerken, 12 sep 1765: 99 Cargld (geen boeknr. vermeld)
Harmen eylerts H. Eilerds, ged 11 dec 1740 Westerkerk HRL, zv Eilerd Jurjens en Antje Harmens; huwt met Antje Arjens Wassenaar, beide van HRL, geproclameerd den 26 Novemb:en de 3 en getrout de 10 dec 1769 in de Westerkerk; huwt met Rinske Teunis, kind: Meye Harmens, geb 14 jun 1779, ged 6 jul 1779 Grote Kerk HRL; kind: Antje Harmens, geb 31 mrt 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL
Harmen Elders H.E. van HRL, en Rinske Theunis van Almenum, laatst geproclameert op dato dezes 15 oct 1776 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha
Harmen Engberts ontvangt van het gemeentebestuur voor 43 3/4 last geleverde balstenen, 6 nov 1752: f. 317:4:0; (geen boeknr. vermeld)
Harmen Evering geb 11 jan 1772 HRL, ovl 25 jul 1821 HRL, 1e huwt met Andrijske Andrijs op 13 nov 1803 HRL, 2e huwt met Baukje Christoffels op 17 nov 1816 HRL, huw.afk. 3 en 10 nov 1816, ovl wijk G-141, huw.get. bij P. IJdes en H. Namles, wonende te HRL. 1811, id. bij J.P. Snijder en E.S. Hoedtje, werkman in 1813, zv Jan Hendriks E, en Aaltje Jans; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1811, huw 1813, huw 1816, ovl 1821; Paulus Jans de Wilde ende Akke Wybes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H. Eveling, goede bekende, 25may18 06; ondertrouw HRL
Harmen Everts woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Evertshuizen Maandag den 7 jan 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde goedgevonden, om aan de respective vrouwen van de Militairen Jan Swarts, Pieter Wellinga, en Jan Ham, Soldaaten van de 1 ste Comp:zampt Gerardus Gerrijts van de 2de Comp:en H.E. Tambour van de 3de Comp:van het 3de Battaillon der 4de halve brigade thans te Groningen in Guarnisoen leggende, ieder toegelegt, Twee CarGuldens, ten einde om hunne reize van hier, na ''t Guarnisoen hunner mannen, te kunnen Vervorderen. (GAH44)
Harmen Feddriks begraven Klein Kerkhof, regel 13, nr. 55; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Harmen Folkerts zie: Stedehouwer
Harmen Freerks zie: Lemsma
Harmen Freerks ovl voor 1838, huwt met Pietje ... , kind: Wytske Harmens, geb 1774 HRL; BS Franeker ovl 1837
Harmen From schipper; (broer van Marten Vrom ?); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 117:0:8 voor 14 schouw en 37 korven Leekster turff, en voor dragen, meeten en andere kosten, ord. no. 3, 17 jun 1782. (GAH1113)
Harmen Gales ovl 4 may 1790 HRL, oud 43 jaar
Harmen Geerts zie: Kamminga, Oostvries, Spandauw, vd Zee
Harmen Geerts huwt met Aaltie Zakes, kind: Hantie Harmens, ged 9 sep 1755 Grote Kerk HRL; kind: Rink Harmens, ged 26 feb 1754 Grote Kerk HRL; kind: Geert Harmens, ged 19 sep 1752 Grote Kerk HRL
Harmen Geerts ged 17 jul 1759 Grote Kerk HRL, zv Geert Harmens en Antie Jacobs
Harmen Geerts mede-weesvoogd Sjoerd Talma betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis wegens een 1/2 jaar loon dat de weesjongen H.G. bij Hendrik Smit had verdiend, 6 apr 1734 (GAH1064)
Harmen Geerts geb 22 feb 1785, ged 13 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Geert Harmens en Akke Spandauw
Harmen Geerts huwt met Rigtje Willems, kind: Geert Harmens, geb 16 apr 1773, ged 30 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Harmens, geb 12 mrt 1777, ged 25 mrt 1777 Grote Kerk HRL
Harmen Geerts ovl 10 jan 1793 HRL, huwt met Anna Nolles, kinderen: Aldert Harmens vd Zee, geb 1775. ., Jan Harmens vdZ, geb ... ., Geert Harmens, geb 1761 ... ; BS huw 1823, huw 1832, huw 1834
Harmen Geerts huwt met Janke Jans, beide van HRL, geprokelameert den 18-26 aug en getrout den 2 sep 1753; kind: Geert Harmens, ged 21 nov 1756 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Harmens, ged 1 sep 1753 Grote Kerk HRL
Harmen Geerts Arjen Klaasen ende Lolkjen Harmens beyde van HRL, koomende wegens de bruyd des selfs vader H. G, 23 oct 1745
Harmen Gerard zie: Zijlstra
Harmen Gerbens H.G. en Trijntje Jansen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 jun 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Antje Harmens, geb 26 jul 1788, ged 12 aug 1788 Grote Kerk HRL; kind: IJpkje Harmens, geb 17 jan 1790, ged 2 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Harmens, geb 1 okt 1791, ged 18 okt 1791 Grote Kerk HRL
Harmen Gerrits zie: Buren, Munniks
Harmen Gerrijts Ulbe Stevens van HRL, ende Antie Cornelis van Oosterbierum, huw aang. 20 apr 1737 HRL, Coram Preside Schrik, komende voor de Bruit desselvs Neeff H.G. vertoonende een Cedultie van de Bruit; huw.aang. HRL 1737
Harmen Gerrits medevoogd B. Dreyer betaalt f. 42:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Pieter Gerrits als weversknegt bij H.G. verdiend, 16 aug 1757 (GAH1086); medevoogd Cl. Nauta betaalt f. 39:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Pieter Willems met bontweven in 1 jaar bij H.G. verdiend, 20 jul 1758 (GAH1087); id. f. 52:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Pieter Gerrits als weeflonen verdiend, 23 sep 1760, (B1 089); (Pieter Gerrits mogelijk dezelfde als Pieter Willems!?)
Harmen Gerrijts rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 5:15:12 van de Weesvoogden verdiende Loon van Jetze Gerardus, H.G. en Ruurd Jacobs, 12 aug 1806 (GAH1138); id. f. 73:8:0 verdiende Loonen van H.G. en Piebe Stoffels, 12 apr 1808 (GAH1140); id. f. 68:0:0 verdiende Loon van Piebe Stoffels en H.G., 26 sep 1809 (GAH1141)
Harmen Gerrits woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Gerrits Jan Jansen ende Teetske Gerrits beide van HRL, koomende weegens de bruid H.G., 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Gerrits Harmen Beerns van HRL. ende Pijtie Heins van Almenum koomende weegens de bruid H.G., 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Gerrits Johannes Gerrits en Maria Augustinus beyde van HRL, komende weegens de bruid Frans Jansen, ijserkraemer, vertoonende consent van des bruidegom en bruids vaeder en verklaerde daer en booven de bruydegoms broeder H.G. bekend te zijn dat hun vaeder dit huwelijk consenteerde, 28 dec 1743
Harmen Gerrits huwt met Berber Heins, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; H.G. ende Berber Jans (!) beide van HRL, koomende weegens de bruid Coert Jansen Blauwverver desselvs oom, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Gerrits H.G. enden Grijtie Lieuwes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Theunis Weslings desselfs Broodheer, 6Feb. 1745; huwt met Griettje Lieuwes, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 feb 1745 en doen ook getrouwt
Harmen Gerrits H.G. ende Stijntje Beernds (!), beide van HRL, komende weegens de bruid Harmen Harmens, 18 sep 1751; huwt met Stijntje Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 Septemb en den 3 octob 1751 en den 5 dito getrouwdt
Harmen Gerrijts huwt met Lijsbet Berends, beyde van HRL, geproklameerd den 26 May en den 3 jun en den 10 dito 1753 getrouwt
Harmen Gerrijts huwt met Antje Jans, beyde van HRL, geproklameerd den 26 may en den 3 jun en den 10 dito 1753 getrouwt
Harmen Gerrijts huwt met Sijke Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 5 jun en getrout de 10 dito 1764
Harmen Gerrijts huwt met Maria Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 apr en getrout de 5 mei 1765
Harmen Gonggrijp Jan Britton ende Aukjen Gonggrijp, beide van HRL, huw.aang. 20 sep 1737 HRL, Extraordrs, komende voor de Bruit dessels Broeder H:G versoekende een gebodt in de week; huw.aang. HRL 1737
Harmen Gonggrijp ovl 23 dec 1790 HRL, oud 39 jaar; weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 140, bij haar inwonend Claas Rommerts, (schoonzoon), 24 jaar, gehuwd; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); weduwe bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650); heeft een huisbediende, 7e quartier, belasting: f. 1:0:0, mei 1805. (GAH650); weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 27:12:0 (GAH650); weduwe woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Gongrijp weduwe H.G. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 64:8:0 ter Saeke geleverde kleedbaare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 15 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan weduwe H.G., (kleding), 31 dec 1810: f. 75:16:0 (GAH1142); id. f. 263:9:0 ter zaake geleverde Linnens, 19 may 1801, quit. no. 5 (GAH1133); id. f. 170:14:0 ter zaake geleverde kleedbare waaren, 30 jun 1801, quit. no. 13 (GAH1133); id. f. 123:14:0 31 dec 1805, quit. no. 8 (GAH1138) id. f. 90:10:0, 22 may 1806, quit. no. 13 (GAH1138); id. f. 29:5:0, 23 okt 1806, quit. no. 24 (GAH1138); id. f. 23:4:0, 31 jul 1807, quit. no. 17 (GAH1139); id. f. 61:15:0, 9 jan 1808, quit. no. 3 (GAH1140); id. f. 111:0:0, 30 jun 1808, quit. no. 14 (GAH1140); id. f. 27:0:0, 22 dec 1808, quit. no. 27 (GAH1140); id. 8sep18 09, quit. no. 19 (GAH1141); id. f. 321:15:0, 30 dec 1809, quit. no. 34 (GAH1141)
Harmen Gonggrijp geb 27 okt 1772, ged 20 nov 1772 Grote Kerk HRL, zv Rinia Joosten Gonggrijp en Aake Wassenaar
Harmen Gonggrijp geb 29 sep 1804 HRL, ovl 23 feb 1850 HRL, ged 23 okt 1804 HRL, N.H., huwt met Jantje Andries Hondema op 19 mei 1831 HRL, schoolonderwijzer, huw getuige bij S.A. Hondema en J. Doedes in 1838, id. bij H.B. Smit en W.S. vd Molen, (gk), 1842, commandeur van de korendragers in 1851, zv Joost G, en Barbara Smit; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1831, huw 1838, huw 1842 1850 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zaakwaarnemer, wijk D-045; VT1839
Harmen Gongrijp bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 49:4:0 tersaake lastgelden van 24 nov 1729 tot 28 nov 1730, 28 nov 1730. (GAH1060)
Harmen Gooitjes geb 31 dec 1796, ged 22 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Gooitje Lieuwes en Antje Harmens
Harmen Gortmans zie ook: H. Gortmers; geb 1756 Munsterland, Dld, ovl 11 sep 1822 HRL, hm ... , huw.get. bij J. Huisman en A.J. vd Zee, 1814, id. bij H. Heeres en A.B. Borgers 1820, id. bij J. de Goede, (gk), en G. Huisman, wever, wonende te HRL. 1813, doet overlijdensaangifte van Tjalke Koster in 1811; BS ovl 1811; 1813 huwelijken, huw 1814, huw 1820, ovl 1822, ovl 1828; Gerrijt Gerrijts ende Grietje Teunes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.G. deszelfs broeder, 1 okt 1791; ondertrouw HRL; (Gortmers); gebruiker van wijk H-005, wewer, eigenaar is H. Wennekers, 1814. (GAH204); H. Gotmers en Lijkeltje Teunis Beslingh, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 nov 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; H. Gortmans vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 74; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Harmen Gosses wwont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Gosses zie: de Vries; H.G. ende Sjoerdtje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Jans, goede bekende, 26 nov 1791; ondertrouw HRL; Riemer Hessels van Midlum en IJmkjen Pieters van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.G., zijnde neeff van de bruid 20 sep 1794; ondertrouw HRL; Harmen Gosses en Sjoerdtje Pieters, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 dec 1791 HRL, en zijn getrouwd op den 13 daar aan volgende; kind: Gosse Harmens, geb 5 apr 1793, ged 23 apr 1793 Grote Kerk HRL; kind: Gosse Harmens, geb 16 nov 1794, ged 2 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Wapke Harmens, geb 24 dec 1796, ged 10 jan 1797 Grote Kerk HRL, moeder als Tijtje P. ; kind: Antje Harmens, geb 20 feb 1798, ged 6 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Harmen Gosses ovl voor 1814, huwt met Trijntje Hendriks; BS ovl 1813
Harmen Gosses mogelijk: Kloppenburg; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Haentjes H.H. en Sijtske Pijtters, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Cornelis Dirks, 21 Jun 1749; huwt met Sijtske Pieters, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 jun en den 6 jul 1749 doe ook getrouwt
Harmen Harings zie: van der Zee
Harmen Harkes ovl voor 1791; zie ook: Harke Harmens, zoon; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 22:2:0 weegens geleeverde carnemelk, quit. no. 6, 10 feb 1789. (GAH1121); id. f. 24:17:0, quit. no. 15, 26 apr 1789. (GAH1121); id. f. 18:19:0, quit. no. 25, 23 jun 1789. (GAH1121); id. f. 24:14:0 wegens 152 vaten carnemelk, quit. no. 30, 11 aug 1789. (GAH1121); id. f. 23:4:0 voor geleverde karnemelk, quit. no. 9, 28 dec 1789. (GAH1122); id. wed. H.H. ontv f. 22:18:0, quit. no. 22, 16 feb 1790. (GAH1122); id. f. 21:15:8, quit. no. 29, 13 apr 1790. (GAH1122); id. f. 21:12:4, quit. no. 37, 16 jun 1790. (GAH1122); id. f. 24:14:0, quit. no. 41, 17 aug 1790. (GAH1122); id. f. 24:1:0, quit. no. 46, 18 okt 1790. (GAH1122); id. f. 22:8:8, quit. no. 3, 21 dec 1790. (GAH1123); id. 24-1012, quit. no. 12, 8 feb 1791. (GAH1123); id. f. 21:15:8, quit no. 18, 19 apr 1791. (GAH1123); id. f. 25:10:4, quit. no. 27, 21 jun 1791. (B112 3); id. f. 22:18:4, quit. no. 32, 16 aug 1791. (GAH1123); is, f. 24:17:4, quit. no. 37, 13 sep 1791. (GAH1123); id. f. 24:7:0 wegens 150 vaten carnemelk, quit no. 37, 20 okt 1789. (GAH1121); id. f. 23:17:12 wegens geleverde karnemelk 14 dec 1791, quit. no. 3 (GAH1124); id. f. 20:12:12, 7 feb 1792, quit. no. 5 (GAH1124); id. f. 26:19:8, 17 apr 1792, quit. no. 9 (GAH1124); id. 12 jun 1792, quit no. 15 (GAH1124); id. f. 26:0:0, 7 aug 1792, quit. no. 19 (GAH1124); id. 16 okt 1792, quit. no. 26 (GAH1124); id. f. 22:11:12, 11 dec 1792, quit. no. 31 (GAH1124); id. f. 23:1:0, (vanaf nu als: Harke Harmens), 12 feb 1793, quit. no. 4 (GAH1125); id. f. 26:6:0, (nu: Harke Harmens), 9 apr 1793, quit. no. 10 (GAH1125); id. f. 21:12:4, 11 jun 1793, quit. no. 16 (GAH1125); id. f. 23:1:8, 13 aug 1793, quit. no. 19 (GAH1125); id. f. 24:7:8, 15 okt 1793, quit. no. 23 (GAH1125); id. f. 23:8:12, 17 dec 1793, quit. no. 1 (GAH1126); id. f. 18:13:12, 18 feb 1794, quit. no. 6 (GAH1126); id. f. 21:12:4, 15 apr 1794, quit. no. 9 (GAH1126); id. f. 9:12:8, 15 apr 1794 (GAH1126)
Harmen geb 24 nov 1802 HRL, N.H., ged 14 dec 1802, in onegt geboren, als vader opgegeven Bauke vd Berg, zv Elisabeth Tjeerds; dopen Grote Kerk HRL 1802
Harmen Harmens ende Geeske Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Harmen Blom; huw.aang. HRL 1738
Harmen Harmens en Antje Caspars, beide van HRL, huw.aang. 27 okt 1736 HRL, komende voor de bruid des zelve vader Caspar Dirks; huw.aang. HRL 1736
Harmen Harmens woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Harmens Hendrik Beerns ende Marijke Gerrits beide van HRL, komende voor de bruid H.H., 28 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Harmens Harmen Jansen Bramers ende Maria Westerhof beide van HRL, koomende voor de Bruit H.H., mr. wever, 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Harmens H.H. en IJtje IJmkes, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 13 dec 1772 HRL, en toen getrouwd
Harmen Harmens Dirk Willems ende Douwtjen Gerbens, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd H.H., 5 Sep 1750
Harmen Harmens weesvoogden bet f. 93:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor kostgeld van H.H., 26 okt 1784. (GAH1115)
Harmen Harmens huwt met Geeske Beernds, op 4 jul 1756 HRL; ook R.K. dezelfde datum, maar dan Geeske Berends; H.H. en Geeske Berends, beide van HRL, Geproclameert den 20 en 27 jun en getrout den 4 jul 1756 Grote Kerk HRL. (fiche huw Grote Kerk HRL 1756)
Harmen Harmens huwt met Catharina Wanders, kind: Geertje Harmens, geb 1785 HRL; BS huw 1848
Harmen Harmens H.H. ende Tijttje Griolds, beyde van HRL, komende wegens de bruyd Beernt Beernts, 3 Aug 1748; huwt met Tijttje Grioldts, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 19 Augs 1748 en ook getrouwdt
Harmen Harmens Harmen Gerrijts ende Stijntje Beernds, beide van HRL, komende weegens de bruid H.H., 18 Sep 1751
Harmen Heeres zie: Bakker
Harmen Heeres ged 23 apr 1747 Grote Kerk HRL, zv Heere Harmens en Janke Klaases
Harmen Heeres ged 25 sep 1753 Grote Kerk HRL, zv Heere Harmens en Leentje Ages
Harmen Hendriks zie: Bandsma, Brookman, Dijkstra, de Jong, Kiewiet, van Lahen, Lammertsma, Weghuis
Harmen Hendriks huwt met IJttje Hendriks, kind: Hendriks Harmens, ged 7 jun 1742 Westerkerk HRL
Harmen Hendriks ged 14 jul 1744 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Harmens en Aefke Jans
Harmen Hendriks Fetje Teekes, kind: Harmentje Harmens, ged 17 aug 1745 Grote Kerk HRL; kind: Teecke Harmens, ged 28 mrt 1741 Grote Kerk HRL; H.H. ende Fettie Taekes, beide van Hier, huw.aang. 12 jun 1734 HRL, Comende voor de bruid Taeke Hennes, desselfs vaeder; huw aang. Gerecht HRL 1734
Harmen Hendriks ged 25 nov 1749 grote Kerk HRL, zv Hendrik Harmens en Baukjen Lammerts
Harmen Hendriks ged 11 mrt 1749 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Hendriks en Trijntje Rijks
Harmen Hendriks woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Hendriks woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Hendriks Remonstreren met Schuldige Eerbiedigheid Arjen Sipkes, Beurtschippersknegt en ordris Korendrager binnen dese Stad en H.H. mede alhier, dat de eerstgemelde wel genegen was dezelve bedieninge als Korendrager te transporteren op de laastgenoemde dewelke hier inne bij Substitutie reede veel jaaren heeft geageerd en ''t zelve transport met verlangen te gemoete Siet; Addresseren haar ter dien einde tot UEd:Achtb:E:met instantelijk Versoek dat UEd:Achtb:E: H.H. in des eerstgemeldes Arjen Sipkes plaatse gelieven aan te stellen tot ordris Korendrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staende, q f etc (Was getekent S Rienstra). ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen de meede Supplnt H.H. tot Ordinaris Koorendrager binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden, daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 5 jan 1756; Laeger Stonde; Op heeden den 5 jan 1756 heeft H.H. de Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Praedis:Burgemr H:Schaaf, en in de Armbusch volgens ordre van de Magistraat betaeld de soma van twintig guldens. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Harmen Hendriks H.H. en Anna Johannes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Willemina Harmens, geb 29 jul 1788, ged 17 aug 1788 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Harmens, geb 18 okt 1789, ged 1 nov 1789 Grote Kerk HRL, moeder als Anna J. ; kind: Johannes Harmens, geb 11 jun 1792, ged 26 jun 1792 Grote Kerk HRL
Harmen Hendriks H.H. en Neeltje Kaspars, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 dec 1781 HRL, en zijn den 11 daaraanvolgende getrouwd
Harmen Hendriks H.H. en Marijke Augustinus, beide van HRL, zijn, na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 4 oct 1778 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd
Harmen Hendriks H.H. en Rinske Jans, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 22 aug 1773 HRL, en toen getrouwd
Harmen Hendriks H.H. en Catharina Gerrits, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 31 mei 1772 HRL, en toen getrouwd
Harmen Hendriks begraven Groot Kerkhof, regel 19, nr. 97; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Harmen Hendriks Natz Zeefhouwer, Corporaal onder de comp. van capt. Paats en Marijke Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest deszelfs neef H.H., 25 okt 1788; ondertrouw HRL
Harmen Hendriks Lubbert Beernts ende Antie Wopkes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid H.H. des selvs goede bekende, 2 Jan 1751
Harmen Hendriks voogden bet f. 44:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens loon door H.H. in den tijd van 21/4 jaar als weever bij Jan W. Vettevogel verdiend, 2 apr 1765. (GAH1095); id. f. 25:0:0 in 1 jaar verdiend met weven bij Jan W. Vettevogel, 17 may 1766. (GAH1096); id. f. 70:0:0 als loonen van Claas Zanstra en H.H. gedurende 1 jaar bij Jurgjen Okkes verdient, 16 may 1767. (GAH1097); id. f. 40:0:0 voor 1 jaer verdiende loon van H.H. bi Jurjen Ockes, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 46:0:0, 12 mei 1769 versch. (GAH1100); id. f. 42:0:0 tot de 8e Maert laestleeden doen hi weggelopen is, 22 mei 1770. (GAH1101)
Harmen Hendriks ovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; wed. gebruiker van wijk G-183, gealimenteerd, medegebruiker Berber Jelles, eigenaar is de Stad, turfdragershuis, 1814. (GAH204)
Harmen Hendriks mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; ovl voor 1828, huwt met Leentje ... , zij is ovl 22 sep 1827 HRL, oud 72 jaar, waarvan zowel gebplts als ouders en toenaam onbekend; BS huw 1827
Harmen Hendriks Gerrijt Hendriks Atama ende Aaltje Hendriks Cams, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.H., goede bekende, 29 dec 1787; ondertrouw HRL
Harmen Hendrijks huwt met Marike Douwes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24-31 May en den 7 Junius 1739 en doe ook getrouwt; H.H. ende Marijke Douwes beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs oom Job Douwes, 23 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Hendriks H.H. van HRL, ende Dirkje Dirks van Franeker, koomende weegens de bruyd Jacob Jansen, 2 Jul 1746; van HRL, huwt met Dirkje Dirks van Franequer, geproclameerd 3, 10 en 17 jul 1746 en doen ook getrouwdt
Harmen Hendriks huwt met Jacoba Joosten, beide van HRL, geproclameert den 10-17 en getrout den 24 feb 1754
Harmen Hendriks huwt met Catharina Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 31 mei 1762
Harmen Hendriks van Witmarsum, huwt met Lijsbeth Willems, van HRL, geproclameerd de 20-27 jul en de 3 en getrout met attestasie de 10 aug 1766
Harmen Hendriks Johannes Lambertus Micchels ende Trijntie Cornelis, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd H.H., mr. bakker alhier, 7 dec 1748
Harmen Hendriks Gerrit Dirks ende Trijntie Dirks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd H.H. des selfs swaeger, 1 mrt 1749
Harmen Hendriks Jan Simons ende Ettje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.H., goede bekende, 5 mei 1792; ondertrouw HRL
Harmen Hessels huwt met Imkje Jakobs, kind: Hessel Harmens, geb 2 sep 1780, ged 24 sep 1780 Grote Kerk HRL; kind: Hessel Harmens, geb 10 jan 1782, ged 19 feb 1782 Grote Kerk HRL; kind: Geeltje Harmens, geb 26 mrt 1787, ged 17 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Harmens, geb 1 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote kerk HRL; kind: Geeltje Harmens, geb 2 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL
Harmen Hylkes ged 3 jun 1749 Grote Kerk HRL, zv Hijlke Harmens en Trijntje Sibrandts; ged 8 mrt 1746 Grote Kerk HRL, zv Hijlke Harmens en Trijntje Sijbrens
Harmen Hylkes Jan Jansen ende Klaeske Harmens, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder H.H., 28 Oct 1747; Baerent Naegel ende Claeske Claeses, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd H.H. desselfs oom, 25 Jan 1749; Johannes Ter(?)ming van Franequer ende Janke Harmens van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Vader H.H. van deese Stadt, 25 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL; Evert Jurjens ende Rebecka Pijters beide van HRL, koomende weegens de bruid H.H., 18 may 1743; ondertrouw N.H. HRL; Hendrik Adams en Antie Sijbrens, beide van HRL, huw.aang. 27 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit H.H. ; huw.aang. HRL 1737
Harmen Hilbrands Poulus Jansen ende Geiske Hanses, beide van HRL, huw.aang. 12 mrt 1735 HRL, Comende voor de bruid H.H. ; huw.aang. HRL 1735
Harmen Hoef huwt met Margriete Meyners; zie aldaar
Harmen Hoek oud 34 jaar, (vnm: Harmen), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-164; VT1839
Harmen Homeulen zie ook: H.H. Hoogmolen; eigenaar van wijk D-092, gebruiker is Hendrik Homeulen, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-210, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-211, gebruikers zijn Jan Wijngaarden, kleermaker, Aaltje Sakes, naayvrouw, Albert Bruining, 1814. (GAH204); id. van wijk G-239, gebruiker is Willem Cordel wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); Fredrik Hey ende Antje Berends, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H. Heumeulen, goede bekende, 14 jul 1792; ondertrouw HRL; Harmen Schuur en Johanna Bisschop, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.H. deszelfs curator, 1 nov 1794; ondertrouw HRL; H. Jomeul en Grietje Schermer, beide van HRL, hebben hunne laat-ste afkondiging gehad den 19 may 1782 HRL, en zijn getrouwt den 20 daaraanvolgende; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 10:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 89:12:0 ter Saeke kleedbaere waeren, 22 may 1806, quit. no. 19 (GAH1138); id. f. 16:4:0, 29 dec 1808, quit. no. 40 (GAH1140); id. f. 138:14:0, 7 sep 1809, quit. no. 17 (GAH1141); id. f. 47:4:0, 30 dec 1809, quit. no. 30 (GAH1141); In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en negentig den Agttiende sep is Geboren Christoffel zv Harmen H. en Grietje Andries. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 mei 1816. (HBBHarl. 1816, fiche 4)
Harmen Jaarsma huwt met Antje de Vries, kinderen: Grietje, geb 1807 Nijkerk, Cornelis, geb 1808 Nijkerk; BS ovl 1854; 1858 overlijdens
Harmen Jacobs huwt met IJtskie Jeltes, kind: Willem Harmens, ged 29 mrt 1746 Grote Kerk HRL
Harmen Jakobs geb 21 sep 1773, ged 12 okt 1773 Grote Kerk HRL, zv Jakob Sijbrens en Neeltje uyltjes
Harmen Jacobs H.J., soldaat in de comp. van Lt. Coll. van Till, ende Dirkjen Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Witting, 16 feb 1793; ondertrouw HRL; H.J., soldaat in de compagnie van Lieut. Collonel van Till en Dirkjen Jansen, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 mrt 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Jakob Harmens, geb 14 okt 1793, ged 22 okt 1793 Grote Kerk HRL
Harmen Jacobs turfleverancier en turfarbeider 1803
Harmen Jans zie: Arends, Bonnema, deurnat, Dreunhuizen, Evering, Gonggrijp, Holmans, van Hymert, Kamp, 2x Knoop, Neyzel, van ''t Vliet, Vijselaar
Harmen Jansen Lodewijk Adams ende Antie Willems, beyde van HRL, huw.aang. 17 jul 1734 HRL, comende voor de bruid H.J. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734; Gerrijt Lammerts ende Antie Alberts, beide van HRL, huw.aang. 26 nov 1734 HRL, Comende voor de bruid H.J. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Harmen Jansen Willem Willems ende Wickien Pijbes, beyde Van HRL, huw.aang. 21 9ber(=nov) 1733 HRL, Comende Voor de bruid H.J., desselfs swager; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Harmen Jansen Gerrijt Hendriks ende Stijntie Ewerts, beide van HRL, huw.aang. 12 apr 1738 HRL, Commiss:Hania, komende voor de Bruit H.J. ; huw.aang. HRL 1738; Jan Willems van HRL, ende Agatha Melles van Bolswart, huw.aang. 4 jan 1738 HRL, Commisris Burgemr. Schrik, koomende voor de bruit H.J., vertonende de handt van des Bruits vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1738; Jan Clasen Huisman ende Trijntie Harmens, beide van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit H.J. ; huw.aang. HRL 1738; Berent Berents ende Antie Jansen, beide van HRL, huw.aang. 6 sep 1738 HRL, Comsris Br(=burgemr) Vosma, komende wegens de bruid H.J. ; huw.aang. HRL 1738
Harmen Jansen ende Maartie Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 25 may 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs swager Jan Tijssen; huw aang. HRL 1737
Harmen Jansen Willem Clasen en Antie Clasen, beyde van HRL, huw.aang. 16 jun 1736 HRL, komende voor de bruyd H.J. ; huw.aang. HRL 1736
Harmen Jansen en Grijtie Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 5 may 1736 HRL, komende voor de bruyd desselfs Vaeder Dirk Jansen Roseboom; huw.aang. HRL 1736
Harmen Jans ged 13 aug 1741 Grote Kerk HRL, zv Jan Joosten en Janke Harmens
Harmen Jans ged 28 may 1743 Westerkerk HRL, zv Jan Harmens en Trijntje Hendriks
Harmen Jans huwt met Lukje Franses, kind: Jan Harmens, ged 4 mrt 1749 Grote Kerk HRL
Harmen Jans ged 7 dec 1751 Grote Kerk HRL, zv Jan Harmens en Geertje Harings
Harmen Jans ged 13 okt 1754 Grote Kerk HRL, zv Jan Jans en Claaske Harmens
Harmen Jans ged 9 nov 1766 Grote Kerk HRL, zv Jan Hoites en Antje Harmens
Harmen Jansen huwt met Berber Stoop, kind: Anna Maria Harmens, ged 24 feb 1761 Grote Kerk HRL
Harmen Jans ged 20 sep 1757 Grote Kerk HRL, zv Jan Harmens en Aaltje Jilles
Harmen Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:10:0 ter Saeke geleverde 20 korf Aardappelen, 29 mrt 1808, quit. no. 32 (GAH1140)
Harmen Jans geb 2 apr 1774, ged 26 apr 1774 Grote Kerk HRL, zv Jan Oebles en Geertruy Fokkes
Harmen Jansen woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Jansen woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Jans H.J. en Antje Pieters, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 6 sep 1774 HRL, en toen getrouwd
Harmen Jans ovl 22 aug 1793 HRL, oud 6 jaar
Harmen Jans bontwever, ovl 28 apr 1727 HRL, old 24 jaren
Harmen Jans H.J. ende Antje Henkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruidegom gecompareerd Johannes Haantjes deszelfs en de bruid zelven in perzoon verschenen, 14 nov 1795; ondertrouw HRL; kind: Trijntje Harmanus, geb 8 jun 1796, ged 21 jun 1796 Grote Kerk HRL, vader als Harmanus J., moeder als A. Hemkes
Harmen Jansen H.J. ende Gertruid Lammerts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Berends, goede bekende, 22 may 1790; ondertrouw HRL; H.J. en Geertruid Lammerts, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 jun 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Harmen Jansen Jan Hendriks en Trijntje Sjoerds, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs schoonbroeder H.J., 9 May 1744
Harmen Jans weesvoogden bet f. 45:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van H.J. als verwers en glasemakersknegt bij Albert Bolman, 19 apr 1785. (GAH1116); id. f. 36:12:0 aan dito zijnde het verdiende loon van H.J., 25 apr 1786. (GAH1118); id. f. 26:0:0 aan dito zijnde het verdiende loon van H.J. als glasemakersknegt gewerkt hebbende bij Claas de Jong, 1 aug 1786. (GAH1118)
Harmen Jans hm ... , kind: Berend Harmens, geb 1752 HRL; BS ovl 1812
Harmen Jans huwt met Trijntje IJsbrands op 28 jul 1795 HRL, laatste afk. 26 jul 1795, komt van Leeuwarden, met wettig vertoonde attestatie, soldaat onder het Regiment vd ... ; huw Grote Kerk HRL 1795
Harmen Jans huwt met Aaltje Gerlofs Kramer, wonende te HRL 1816; BS ovl 1816
Harmen Jans geb 11 mrt 1799 HRL, ovl 13 jan 1821 HRL, ongehuwd, zv Jan Harmens en Johanna Harmens (Cordel); BS ovl 1821
Harmen Jansen huwt met Lijsbert Lolles, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24-31 May en 7 jun en getrouwt de 9 dito 1739; H.J. ende Lijsbeth Lolles beide van HRL, koomende voor de Bruit Claas Fransen, 23 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Jansen huwt met Anna Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 apr 1741 en doe ook getrouwt; H.J. ende Antje Clasen beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs broodheer Dirk Bartling, mr. slagter, 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Janzen H.J. ende Jeltje Sjoerds, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Beernt Alpherts, bontweever, 24 Aug 1743; huwt met Jeltje Sjoerdts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 aug en den 1-8 sep 1743 en doen ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL; Wybe Pijtters van HRL. ende Rientske Rientses van Franeker, koomende weegens de bruid H.J., weever tot HRL, 9 Aug 1749
Harmen Jans H.J. ende Aeltje Jansen, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Frans Willem Cardel, 15 Jun 1748; huwt met Aaltje Jans, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 jun 1748 en doe ook getrouwt in de Westerkerk
Harmen Jans H.J. ende Dieuke Dirks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Gerrit Harmens desselfs aengetroude neef, 4 Jan 1749; huwt met Dieuke Dirks, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 januar 1749 en doen ook getrouwdt
Harmen Jans H.J., soldaat, ende Grietje Jacobs, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevaeder Theodorus Bensonides, 15 Feb1749; soldaat, huwt met Grijtje Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd den 16-23 Februar en den 2 mrt 1749 en doen ook getrouwd; huw reg. N.H. HRL
Harmen Jans huwt met Regina Pijters, beide van HRL, geproclameert de 25 Feberwari de 4 en getrout de 11 mrt 1759
Harmen Jansen Jan Ottes van HRL, ende Lumke Dirks meede aldaer, koomende weegens de de bruid desselfs swaeger H.J., 3 May 1749
Harmen Jans huwt met Geertje Sijbolts, beide van HRL, geproclameerd de 30 7 ber (=september) en de 7 en getrout de 14 okt 1770
Harmen Jansen huwt met Tettje Walings, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 okt 1766; kind: Albert Harmens, geb 6 jul 1774, ged 5 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Harmens, geb 30 jul 1781, ged 21 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Jan Harmens, ged 26 may 1767 Grote Kerk HRL; kind: Marieke Harmens, ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL; kind: Waling Harmens, ged 21 jan 1772 Grote Kerk HRL
Harmen Jans van HRL, huwt met Jacob Jetses, van Almenum, geproclameerd de 11-17 en getrout de 24 mei 1761
Harmen Jelles zie: Kroon
Harmen Jeltes later ''Rollema'', ovl 1827 ... , huwt met Anna Sijbrandus Cup op 20 mrt 1796 St. Annapar, komt van St. Annapar; bron onbekend
Harmen Johannes zie: de Jong, Kamminga, Oorthuis, Termos; Videlius
Harmen Johannis ged 27 may 1742 Westerkerk HRL, zv Johannis Andrijs en Frouwkjen Harmens
Harmen Johannes ged 26 okt 1760 Grote Kerk HRL, zv Johannes Harmens en Eelkien Jans
Harmen Johannes zie: Smit; huwt met Antje IJsaks Faber; huwt met Antje Isaks, kind: Johannes Harmens, geb 22 okt 1797, ged 14 nov 1797 Grote Kerk HRL
Harmen Johannes H.J. en Aaltje Fokkes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 Herfstmaand 1809; ondertrouw HRL
Harmen Johannes huwt met Elizabeth vd Gragt, N.H., kind: Leendert Harmens, geb 27 mei 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800
Harmen Johannes H.J. ende Hinke Joosten, beyde van HRL, komende wegens de bruid Pier Heins desselfs curator, 29 Oct 1746; huwt met Hinke Joosten, beyde van HRL, geproclameerd den 30 octob en den 6-13 Novemb 1746 en doen ook getrouw
Harmen Joosten zie: Gonggrijp; (2x)
Harmen Jurjens woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Jurjens H.J. van HRL, ende Gatske Teekes van Wommels, koomende weegens de bruid Hendrik Hendriks met vertooninge van schriftelijke last, 13 Sep 1749; van HRL, huwt met Gatske Taekes, van Wommels, geproclameerd 7, 14 en 21 Septemb en den 28 dito 1749 getrouwdt in de Westerkerk; worden ook vermeld in de R.K. kerk te Sneek
Harmen Kamminga geb 17 nov 1807 HRL, ged 23 feb 1808 HRL, N.H., zv Johannes H.K., en Bouckjen P. van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1808
Harmen Kaspers huwt met Elisabeth Kornelis, kind: Elisabeth Silvius, geb 1791 Lutkewierum; BS ovl 1870
Harmen Christiaans geb 9 may 1778, ged 26 mai 1778 Grote Kerk HRL, zv Christiaan Hendriks en Jetske Willems
Harmen Christiaans bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0; 1805. (GAH650)
Harmen Klaases zie: Cornel, Kamstra, Mulder, Steinfort
Harmen Claas Cornwerd, stem nr. (6), eigenaars de erfgenamen van wijlen H.C. tot HRL, gebruiker Hillebrand Jacobs, dorpsrechter; (bron: Stemcohier 1640 Wons. dl, Cornwerd)
Harmen Claasen woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Klaasen H.K. en Bauwkje Haitzes, beide van HRL, en laatst geproclameert 30 mrt 1777 HRL, en toen getrouwd
Harmen Klases ovl voor 1837, huwt met Binnigje Berends, kind: Klaas Harmens Mulder, geb ... ; BS huw 1836
Harmen Klaases huwt met Elisabeth Jeltes op 25 feb 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 29 dec 1793; huw Grote Kerk HRL 1794; H.C. en Elizabeth Jeltes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJsbrand Wytzes, goede bekende, 14 dec 1793; ondertrouw HRL; H.K. en Elizabeth Jeltes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt 25 feb 1794
Harmen Claases H.K. ende Aukjen Beernts, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs neev IJpe Heeres, 18 Apr 1744; huwt met Aukjen Beernts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 17-26 apr en den 3 May 1744 en den 5 dito getrouwd; kind: Beernd Harmens, ged 24 aug 1756 Grote Kerk HRL; kind: Beern Harmens, ged 28 aug 1753 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Harmens, ged 22 sep 1750 Grote Kerk HRL; kind: Beern Harmens, ged 18 jul 1747 Grote Kerk HRL; kind: Claaske Harmens, ged 2 nov 1745 Grote Kerk HRL
Harmen Claases huwt met Anna Maria Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 Febrij 1764
Harmen Klumper ovl 27 jul 1804 HRL, huwt met Fokeltje Hendriks, in leven wever, kinderen: Anna K, geb 1783 HRL, Geertruida Harmens K, geb 1776 ... ; BS ovl 1812, huw 1815, huw 1830, ovl 1833
Harmen Klumpert Jan Harmens Geerts en Antje Harmens Klumperts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.C., deszelfs vader, 5okt18 05; ondertrouw HRL; Op heden den vierentwintigste July Een duizendachthonderdvijftien Compareerden voor ons Fungerende Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen Jan Jacobs Dijkstra, Turfdrager, Johannes Lingenhouwer, arbeider, Sijno Vink, Sjouwerman, Jacob Alberts, Turfdrager, Jacob Cornelis Blaaw, Turfdrager, Andries Willems van der Meer, Stokersknecht en Willem Dirks Bloem, Turfdrager, alle wonende te HRL, geloofwaardig, en van Competenten Ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzocht zijn eene Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van Antje Harmens, werkster, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest H.K. en Fokeltje Hendriks, gewoond hebbende te HRL; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde Antje Harmens is geb te HRL den tiende mrt Een duizend zeven hondert drieentachtig, dat dezelve geen Acte van geboorte of Doop kan produceren, door dien dezeklve niet is ged en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende Comparanten redene van Wetenschap dat zij deze Antje Harmens niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien eene Speciale omgang met dezelve en hare ouders hebben gehad, waardoor zij zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid. met ons en onzen Griffier getekend, nadat ons alvorens uit een certificaat door den Heere President Burgemeester dezer Stad op het getuigenis van twee geloofwaardige personen in dato den twintigste dezer maand July ten gevolge van het Besluit van Z.M. in dato den negende mrt jongstleden No. 13, afgegeven, volkomen is gebleken, dat deze Antje Harmens onvermogend is, om eenige kosten van gezegelde Stukken welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen, op dato in het hoofd gemeld; Gratis geregistreerd te HRL den vierentwintigsten July 1815, fo. 125 recto vak 5
Harmen Coenraads ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van 17 schouw en 2 korven turf, ''t schouw tegen f. 4:12:8, 26 jul 1736: f. 78:9:0 (GAH283); id. wegens 25 1/2 schouw turf tegen 4 gulden het schouw 9 mrt 1739: f. 108:7:0 (GAH283); id. wegens 21 schouw en 2 korven turf in het Weeshuis geleverd, 6 mei 1734, kwit. no. 1: f. 60:0:0 (GAH1064)
Harmen Kok geb 1753 ... , weversbaas en doet overlijdensaangifte van Pieter Geerts; BS huw 1811; gebruiker van wijk G-284, wewer, eigenaar is A.J. Conradi, 1814. (GAH204)
Harmen Koopmans hm ... , kind: Janke, geb 2 feb 1797 Tzum; BS ovl 1860
Harmen Koops ovl voor 1866, huwt met Johanna Hardonk; BS ovl 1865
Harmen Cordel geb 1790 Franeker, ovl voor 1827, huwt met Maike Gerbens, en met Jetske Hendriks op 8 dec 1814 HRL, huw.afk. 27 nov en 4 dec 1814, huw.get. bij J.H. de Vries en J.T. Gerkes, wonende te HRL, zv Willem C, en Catharina Jurjens; BS huw 1814, ovl 1826
Harmen Cornelis ovl voor 1812, huwt met Pietje Jetzes, indertijd echtelieden te HRL, beide van HRL, geproclameerd de 26 jun en de 3 en getrout de 10 jul 1768, kind: Trijntje Harmens, geb 2 jun 1769 ... ; DTB N.H. HRL. 1768, BS Franeker huw 1811; kind: Kornelis Harmens, geb 6 sep 1772, ged 1 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Wytske Harmens, geb 24 feb 1776, ged 12 mrt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Harmens, ged 4 jul 1769 Grote Kerk HRL; kind: Gepke Harmens, ged 13 nov 1770 Grote Kerk HRL
Harmen Cornelis ovl 15 sprokkelmaand (= februari) 1818 Workum, huwt met Dieuwke Sietses, werkman, kind: Haring Harmens Haringa, geb 1804 Workum; BS huw 1828
Harmen de Korter ovl 16 mrt 1787 HRL, oud 46 jaar
Harmen Koster geb 1732 HRL, ovl 23 nov 1816 HRL, in zijn huis ovl Aaltje Jans, geb 1744; BS ovl 1816; gebruiker van wijk F-045, gealimenteerd, eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204)
Harmen Kroon geb 1785/81 Kimswerd, ovl 13 feb 1857 HRL, huwt met Trijntje Schippers, pakhuisknecht in 1851, N.H., zv Jelle Wiebes en Anke ... ; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104, wijk E-267; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-118; VT1839
Harmen Lammerts H.L. van HRL, en Dieuwke IJpes van Bolswart, zijnde de laatste proclamatie bij ons geschiedt op dato dezes 22 nov 1772 HRL, en deze personen getrouwt na vertoonde adtestatie van Bolswart, getekent 18 nov 1772, H.G. Cannegieter, v. d. m. Bolsw:en Obe Postemus, Coster
Harmen Lieuwes/Lieuma weesvoogden bet f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van H.L. als verwersknegt bij Simon Groen, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 16:16:8 terzaake verdiende loon van H.L., 19 may 1789. (GAH1121)
Harmen Lieuwes ende Lijsbert Sijnnes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Sijbren Alles, 6 Jun 1750
Harmen Lieuwes huwt met Aaltje Simons, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 Jannewa: en getrout de 4 Feberwari 1759; kind: Lieuwkje Harmens, ged 15 jul 1760 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Harmens, ged 31 mei 1762 Grote Kerk HRL
Harmen Lieuwma mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Trijntje Martens, verversknecht te Leeuwarden, kind: Martinus L, geb 1 okt 1805 Leeuwarden; BS huw 1831, huw 1874
Harmen Martens huwt met Hendrikje Daniels, kind: Claeske Harmens, ged 9 feb 1740 Grote Kerk HRL; Jan Wouters ende Trijntie Martens, beide van HRL, huw.aang. 24 jan 1739 HRL, komende voor de bruid H.M. desselvs broeder; huw.aang. HRL 1739
Harmen van Mekeren geb 4 nov 1783, ged 11 nov 1783 Grote Kerk HRL, zv Ryk van Mekeren en Anna Margaretha Weits
Harmen Meyes ovl 1 dec 1727 HRL, old 60 jaer
Harmen Meyes geb 6 nov 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL, zv Meye Harmens en Geeske Jans
Harmen Michiels huwt met Trijntie Jacobs, kind: Sara Harmens, ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Harmen Michiels ged 18 feb 1744 Grote Kerk HRL, zv Michiel Harmens en Geertje Corneelis
Harmen Michiels koopt een huis in 1802
Harmen Michielsen huwt met Antje Doekes, kind: Tetje Schuitinga, geb 26 apr 1792 Lemmer; BS ovl 1858
Harmen Minnes zie: Gnodde, de Wilde
Harmen Minnes huwt met Sijke Gerrijts, kind: Minne Harmens, ged 19 nov 1765 Grote Kerk HRL
Harmen Minnes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 38:18:0 voor 1/4 Ton boter, 17 may 1806, quit. no. 4 (GAH1138); id. 1/2 Ton boter, 12 sep 1806, quit. no. 7 (GAH1138); id. f. 78:5:0 voor geleverde boter, 31 dec 1805, quit no. 10 (GAH1138); id. f. 43:17:0 ter Saeke geleverde 1/4 boter, primo jann 1807, quit. no. 1 (GAH1139); id. f. 68:17:0 ter Saeke geleverde Booter, 8 jul 1807, quit. no. 4 (GAH1139); id. f. 81:7:0, 8 dec 1807, quit. no. 7 (GAH1139)
Harmen Minnes woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Minnes geboortig van Dokkum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van drost H.J. Westra, op 29 dec 1803. (burgerboek); woont in 7e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
Harmen Niessens huwt met Antje ... , kind: Trijntje N, geb 1797 HRL; BS ovl 1843
Harmen Nolman geb 1776 HRL, ovl 21 nov 1828 HRL, huwt met Marijke Berends Rekkenburg wever in 1828, kind: Willem N, geb 1810 HRL; BS ovl 1828; 1879 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk G-043, wewer, 1814. (GAH204); H.N. ende Antje Anthonij, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anthonij Hendriks, deszelfs vader, 11 may 1805; ondertrouw HRL; huwt met Antje Antoons Knipper, kind: Hermanus N, geb 1807 HRL; BS ovl 1837; H.N. en Marijke Beernts Rekkenburg, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1nov18 06; ondertrouw HRL
Harmen Oorthuis oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-150; VT1839
Harmen Ottes zie: Ottema
Harmen Paulus huwt met Tjietske Jans, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 apr en getrout de 4 mei 1766; kind: Paulus Harmens, ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Paulus Harmens, ged 4 jun 1771 Grote Kerk HRL
Harmen Piekes zie: Dirk Piekes; ged 20 aug 1750 Westerkerk HRL, zv Pieke Durks en Aukjen Harmens; voogden bet f. 78:17:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon van Gerben Andries en H.P. tot dato bij wijlen Jacob Jeremias als stoeldraayersknegts verdiend, 11 mrt 1766. (GAH1096); id. f. 28:13:0 wegens lonen van Horatius Pieters & H.P. als stoeldraaiersjongens bij Sijbrand Freerks de Groot verdiend, 16 mei 1767. (GAH1097); id. f. 42:0:0 wegens loon van H.P. en Auke Meinderts beide bi Sijbren de Groot verdiend, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 27:0:0 wegens loon van H.P. bij Sijbren de Groot verdiend, 14 mei 1769. (GAH1100); id. f. 38:2:0, in 1 jaar verdiend, 22 mei 1770. (GAH1101); id.; f. 40:0:0, 1771. (GAH1102); id. f. 105:0:0 voor 2 jaar verdiend loon als stoeldraaiersknegt bij Sijbren de Groot, mei 1773. (GAH1104)
Harmen Pieters H.P. en Lamkjen Berends, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 aug 1779 HRL, en zijn den 19 sep 1779 getrouwd
Harmen Pieters huwt met IJtje Klases, wonende te HRL. 1812, kind: Margaretha Harmens, geb 1783 ... ; BS huw 1812
Harmen Pieters ovl voor 1834, huwt met Anna Klumper; BS ovl 1833
Harmen Pool H.P. en Hijke Kornelis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Harmen Radsma mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; collecteur 1743-1751; huwt met Sjoerdtje Harmens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-28 May en den 4 jun 1741 en doe ook getrouwt; H.R. ende Sjoerdtje Harmens, beide van HRL, koomende voor de Bruid Jan Bierma desselvs neeff, 20 may 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Sjoertje Harmens Ratsma, ged 7 okt 1742 Westerkerk HRL, moeder ovl; huwt met IJtske Jelkes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 apr en den 5 May en 12 dito 1743 en doen ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL; H.R. en Ydske Jelkes, beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs vader Jelke Jans, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntje Harmens Ratsma, ged 27 may 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Tjietske Jeltes; kind: Jelte Harmens Ratsma, ged 12 apr 1744 Grote Kerk HRL, vader als H. Jacobs R., moeder als IJtske Jeltes
Harmen Ratsma mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Antie Tjerks de Boer, beide van HRL, geproclameerd de 22-24 en getrout de 29 jul 1764; huwt met Aafke Stephani, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 mei 1771; kind: Teeke Hermanus Radsma, geb 22 aug 1774, ged 13 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Harmanus Radsma, ged 20 Febrij 1772 Grote Kerk HRL
Harmen Reins ged 18 sep 1753 Grote Kerk HRL, zv Rein IJedes en Trijntje Harmens
Harmen Rengers geboortig van Emsdetten in Munsterland, het burgerrecht geaccordeert en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. J. Tamboeser op 11 ape 1797, en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 (burgerboek)
Harmen Ringers heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650)
Harmen Roelofs zie: Dieters, de Graaf
Harmen Rijx H. Rijks ende Mayke Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 25 okt 1738 HRL, komende voor de bruid Claas Gerrits; huw.aang. HRL 1738; huwt met Maeike Jacobs, kind: Jan Harmens, ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Harmens, ged 28 aug 1742 Grote Kerk HRL; kind: Rijke Harmens, ged 17 jan 1741 Grote Kerk HRL, vader als H. Rijkes; turfarbeider; Geeft met alle schuldige eerbied UEd:Achtb:te kennen, Jacob Geerts, turfdrager alhier, dat hij suppliant voormaals die bedieninge door toestemminge en gunste van UEd:Achtb:bekomen hebbende nu wederom om maverende redenen deselve wel soude willen overdragen op de persoon van H.R., schoenmaker mede alhier, daartoe bequaam. en dewijl UEd:Achtb:toestemminge in desen wort vereischt, soo versoekt de supplnt onderdaniglijk dat UEd:Achtb:in dese overdragte gelieven te accordeeren en voorsr H.R. in sijn plaats tot mede turfdrager aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden mitsgaders den eed van getrouwigheit daer toe staande en behorende, quo facto etc, (Was get. ), Jacob Geerts Requisitus, R.B. Lanting, 1739. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek nomineert mits desen de meede supplnt H.R. tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande mits doende den eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads, Actum den 2 feb 1739, (Was get. ), U. Hania, Ter ordtie van de Magistr., M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 2 feb 1739 heeft H.R. den eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. Hania gepresteert. In kennis van mij secrts, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Hendrik Euselaar ende Trijntje Rijks, beide van HRL, koomende weegens de bruid H.R. desselvs broeder, 10 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Schoenmaker van HRL, huwt met Wobbeltje Ockes, van Almenum, geproclameerd de 29 okt en getrout de 12 nov 1769
Harmen Schuur ovl 18 jun 1815 in de slag bij Waterloo, huwt met Johanna Bisschop op 16 nov 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 nov 1794, wever, koopt een huis in 1798, kinderen: Catharina Harmens S, geb 1799 HRL, Maria, geb 1796 HRL, Johannes, geb 1801 HRL, Elisabeth S, geb 31 jul 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS geb 1811, huw 1816, huw 1820, huw 1835, ovl 1843, ovl 1848, ovl 1859; eigenaar van wijk G-096; gebruikers Jan Wiebes Meelman, metzelknegt, en Rienk Botes wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-232, landmilitair, 1814. (GAH204); H.S. ende Johanna Bisschop, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Homeulen, deszelfs curator, 1 nov 1794; ondertrouw HRL; H.S. en Johanna Bisschop, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 nov 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; weduwe H.S. eigenaresse van percelen nrs. 912 en 913, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 614, resp. huis, huis en erf, resp. 30 en 161 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 915 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 614, huis, 8 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 1661 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 614, huis en erf, 179 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Harmen Segeling huwt met Grietje Jacobs, kind: Marijke Harmens Segeling, ged 19 jun 1759 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Harmens Zegeling, ged 26 mei 1761 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Harmens Zegeling, ged 13 dec 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jan Harmens Zegeling, ged 23 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL
Harmen Segeling zie ook: Zegeling; huwt met Greytje Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd den 14 jan en den dito 21 en 28 dito en den 13 Februarius 1753 getrouwdt; ovl 19 nov 1804 HRL, oud 87 jaar; huwt met Marijtje Abrahams, kind: Gerrit Harmens Segeling, ged 6 jun 1752 Grote Kerk HRL
Harmen Sibbis ende IJmkje Sijberens, beide van HRL, huw.aang. 29 nov 1738 HRL, komende voor de bruid Jurjen Karsten desselvs broodheer; huw.aang. HRL 1738
Harmen Siesling huwt met Feikje ... , kind: Gerritje Harmens S, geb 1811 Jorwerd; BS ovl 1855
Harmen Sybrens geb 14 mrt 1775, ged 11 apr 1775 Grote Kerk HRL, zv Sijbren Harmens en Aaltje Franses; geb 15 jul 1776, ged 30 jul 1776 Grote Kerk HRL, zv Sijbren Harmens en Aaltje Franssen; geb 11 jul 1780, ged 25 jul 1780 Grote Kerk HRL, zv Sybren Harmens en Aaltje Fransen
Harmen Sybrens geb 23 dec 1791, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL, zv Sijbren Harmens en Grietje Gerrits
Harmen Simons H.S. en Saakje Pieters, beide van HRL, getrouwt na voorgaande proclamatien op drie agtereenvolgende Sondagen, waar van de laatste is geweest 17 mei 1772 HRL, en toen getrouwt; kind: Pijtje Harmens, geb 24 feb 1774, ged 13 mrt 1774 Grote Kerk HRL, moeder als S.P. de Groot
Harmen Sjoerds ovl 20 apr 1728 HRL, old 58 jaer
Harmen Sjoerds zie ook: Dijkstra; geb 26 jan 1797, ged 7 mrt 1797 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Pieters en Grietje Haarings
Harmen Spandouw geb 1788 HRL, ovl 17 feb 1841 HRL, 1e huwt met Trijntje Pieters van Calcar, 2e huwt met Akke Sjoukes Rootje op 16 jul 1840 HRL, dv Geert Harmens en Akke Spandauw; BS huw 1840, ovl 1841, ovl 1860; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk B-026; VT1839
Harmen Stedehouwer ovl 28 dec 1814 Franeker, huwt met Christina Schulz, in leven winkelier te Franeker, kind: Womkje S, geb 1803 Franeker, zv Folkert Dirks en Womkje Dirks Kuipers; BS huw 1835, ovl 1856
Harmen Swerus begraven Groot Kerkhof, regel 14, nr. 8, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Harmen van Zanten H. vZ. van de Helder en Alagonda van Dam van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 26 sep 1807; ondertrouw HRL
Harmen van der Zee geb 1796 Workum, niet meer gevonden vanaf 1860; bev.reg. HRL 1851 E207
Harmen van der Zee geb 19 nov 1806 HRL, ovl 21 dec 1856 HRL, ongehuwd, werkman, Rooms Katholiek, zv Geert vdZ, en Geertruida Harmens; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk H-251; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-190; VT1839
Harmen Zijdzes huwt met Fokie Wijdzes, kind: Wytze Harmens, ged 2 okt 1759 Grote Kerk HRL
Harmen Tabes Johan Martin Haun, Soldaat onder de comp. van capt. Dolleman ende Neeltie Simons, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd H.T., desselfs oom, 30 may 1789; ondertrouw HRL
Harmen Tades zie: Hilwerda
Harmen Tammes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 208:17:0 voor 251/4 Schouw turf en Werkloon, 13 okt 1809, quit. no. 4 (GAH1141)
Harmen Tewes ovl voor 1830, huwt met Teekje Ennes op 6 mrt 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1829; H. Teewis ende Teekjen Ennes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Andries de Haas, goede bekende, 20 feb 1796; ondertrouw HRL
Harmen Tjerks huwt met Annickje Boelens, kind: Tjerk Harmens, ged 17 sep 1748 Grote Kerk HRL
Harmen Tobias van IJenum, in Groningerland, huwt met Eelkje Teunis, van Almenum, geproclam de f. 11:18:25 en getrout met attestasie de 1 sep 1765; huw reg. N.H. HRL
Harmen Tuininga geb 1741 ... , ovl 12 jul 1811 HRL. in de Snakkerburen ten huize van Berend Burgers; BS ovl 1811
Harmen van der Tuuk ovl voor 1863, huwt met Trijntje Walles Bergsma; BS ovl 1862
Harmen Vadderke ovl voor 1812, huwt met Antje Pieters; BS ovl 1811
Harmen van der Vegt houtleverancier 1744-1753
Harmen Visser geb 1782 ... , huwt met Elisabeth Theemans, wafelbakker, wonende te HRL, staande met een kraam aan de Voorstraat te Franeker, aldaar ovl een kv 3 jaar in 1821; BS Franeker ovl 1821; H.V. en Elisabeth Harmens Teemans, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL
Harmen van ''t Vliet geb 6 jul 1799 HRL, ged 6 aug 1799 HRL, ovl 10 feb 1880 HRL, huwt met Elisabeth Nijhof op 19 jan 1823 HRL, huw.afk. 5 en 12 jan 1823, scheepstimmerman in 1851, N.H., A 27 mei 1858 Amsterdam, zv Jan vV, en Gerritje A. Overzee; dopen Grote Kerk HRL 1799. BS huw 1823, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-022; VT1839
Harmen Warnders H. Wanders, huwt met Martje Harmens, kind: Martjen Harmens, ged 11 jun 1741 Westerkerk HRL; huwt met Cathrijna Huberts, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 okt 1752 en doen ook getrouwdt; Jan Fopkes ende Catharina Jans, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd H.W., 27 Aug 1746; Lens Gerrijts ende Antie Harmens, beyde van HRL, huw.aang. 13 nov 1734 HRL, komende voor de bruid H.W., desselfs swager; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Harmen Wever huwt met Grietje Doosjes, kind: Jetze, geb 1798 Midlum; BS ovl 1856
Harmen Wybes ged 7 jun 1740 Grote Kerk HRL, zv Wybe Harmens en Janke Gerbens
Harmen Wybes geb 23 nov 1791, ged 11 dec 1791 Grote Kerk HRL, zv Wybe Klases en Fenne Harmens
Harmen de Wilda ovl 15 apr 1792 HRL, oud 68 jaar
Harmen Willems zie: Cordel, Witte
Harmen Willems huwt met Janke Harmens, kind: Douwtje Harmens vdZ, geb 1767 Witmarsum; BS ovl 1839
Harmen Willems H.W. ende Antje Jans, beyde van HRL, komende wegens de bruyd Horatius van Zeyst, 30 Jul 1746; huwt met Antje Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 31 Julj en den 7-14 aug 1746 en getrouwt de 16 dito
Harmen Winnekes zie ook: Wennekers; in 1802: Wijnckes; koopman, koopt en verkoopt huis 1798-1812; heeft een chais met een paard, belasting: f. 3:0:0, 1801, may 1802. (GAH650); id. belasting: f. 3:5:0, may 1803. (GAH650); woont in 2e quartier, huisno. 183, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 57:0:0 ter Saeke geleverd Doek, 23 mrt 1807, quit. no. 6 (GAH1139); id. f. 102:0:0 ter Saeke geleverde kleedbaere waeren, 8 jul 1807, quit. no. 9 (GAH1139)
Harmen Witte ovl 31 hooimaand 1810 HRL, huwt met Elisabeth Barteling en huwt met Aukje de Boer, kinderen: Arent Willems W, geb 1806 HRL, Johannes W., geb 26 jan 1810 HRL, zv Willem W, (gk), en Angele Weidkamp, (gk), vader koopman en ovl 1800 Wissum, Munsterland, moeder ovl 1807 Wissum in Munsterland; BS huw 1817, huw 1826, ovl 1830, ovl 1862, ovl 1881; H.W. en Elisabeth Bartling, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Arend Bartling, deszelfs vader, 6 okt 1804; ondertrouw HRL; Harmanus W. en Aukje Jans de Boer, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door de proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 aug 1808; ondertrouw HRL; weduwe H.W. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 63:5:0 ter Saeke geleverde kleedbare stoffen, 7 dec 1810, quit. no. 7 (GAH1142); id. f. 74:11:0, 30 dec 1809, quit. no. 24 (GAH1141)
Harmen Woltering soldaat onder ''t 2de Battaillon van sijn Hoogheid de heer Luitenant-Generaal Prince van Badendurlach van Leeuwarden, huwt met Dore Jackson, van HRL, geproclameerd de 20-27 jul en de 3 en getrout met attestasie de 17 aug 1766
Harmen IJpes Jan Baarda van Almenum ende Trijntje Harmens van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd H. IJ., deszelfs schoonbroeder, 9 jan 1796; ondertrouw HRL; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 22:0:0, de huur van 5 Pondematen en 3 Pondematen Vergraaven Bouwland, nos. 13 en 14, 3 may 1796 (GAH1128)
Harmen IJsbrands geeft met schuldige eerbiedigheit te kennen H. IJ., een van UE en Achtb ratelwagters hoe hij wel genegen zoude zij dito ampt over te dragen aan eenen Lolke Beerns mede binnen dese Stadt. Edogh dewijl sodanigen overdragt sonder consent van UEd:en Achtb niet kan geschieden, soo versoeken deselve supplianten met vorige eerbiet dat UE en Achtb dese overdragt gelieven te accorderen en over sulks de persoon van Lolke Beerns in plaats van H. IJ. tot ordris ratelwagter aan te stellen op lasten, pligten en gehoorsaamheden daar toe staande q. f. etc, (get) P.F. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemeld, nomineerd mits desen de persoon van Lolke Beerns tot mede ordris gesw ratelwagter binnen dese Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daartoe staande mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deses stads. Actum den 29 apr 1737 (was get. ) Junius Munter, (get. ) M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 29 apr 1737 heeft Lolke Beerns den eed van getrouwigheid in handen van de presid. burgmr Schrik gepresteerd, in kennisse van mij secrts (get. ), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Albert Pijters en Trijntie Sijbes, beyde van HRL, huw.aang. 20 feb 1734 HRL, Comende voor de bruid H. IJ., desselfs moey; huw aang. Gerecht HRL 1734
Harmen A Beucker oud 55 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, houtzaagmolenaar, wijk H-108; VT1839
Harmen Ages Agema hopman in 1730, ovl voor 1768; weesvoogden betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 4:18:0 zijnde de helft der armegelden, herkomstig uit de verkochte vaste goederen van wijlen de old hopman H.A.A., door de erven ten voordele van het Weeshuis gedisponeerd, 3 mrt 1767. (GAH1097); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 weegens dat de weesjongen Thunis Pieters bij Sijbe Jilts met metselwerk had verdient 19 aug 1730. (GAH1060); id. f. 275:0:0 weegens een lijberale gifte van de vroedsman Vosma over het mede gaan ter begrafenis der weeskinderen met wijlen de koopman Johannis Vosma, 22 sep 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 24:5:0 weegens mouten van 97 loope garst tbv ''t Weeshuys, ord. no. 2, 3 jan 1730. (GAH1060); id. f. 20:12:0 weegens hop tot brouwen tbv ''t Weeshuys geleverd, ord. no. 15, 28 nov 1730. (GAH1060); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergaederinge van de Achtb:Magistr, geswooren Gemeente en Gecommitteerde Vroedschap der Stad HRL ter presentie vd voogden voor ''t Weeshuys. In kennisse der ondergeschr. Gecommitteerdens handen beneffens de vertekeningen van den rendant en de subscriptie van mij secres:op heeden op den Raadhuyse in HRL den 30 nov 1730. Was getekend: Vincent Heinsius, Ulbo Hania, Cornelis Veersma, Abraham van Alema, Wiltetus Jelgersma, Claas van der Brug, B. Lanting, Sijbout Buma, H.A.W. Buma, Junius Munter, H. Swerm, Kuyk (?), Sake Sibesma, A. van Idsinga. (GAH1060); weesvoogd hopman A. bet f. 95:19:2 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens een half jaar spinloon van Claes Groen, 6 dec 1729. (GAH1060); id. f. 189:11:0 sijnde een half jaar spinloon van Gerrit Swart, 13 dec 1729. (GAH1060); ontvangen door de voogden van het Weeshuis f. 4:18:0 zijnde de helft der Armegelden, herkomstig uit de verkochte vaste goederen van wijlen de old-hopman H.A.A., door de erven ten voordele van het Weeshuis gedisponeerd, (extraord. ontvang), 3 mrt 1767. (GAH1097); hopman, ontvangt van het gemeentebestuur terzake geleverde bieren ten dienste van de Stad en op ordonn. van de brandmeesters, 20 okt 1731: f. 5:10:0 (GAH283)
Harmen Ages de Haas ged 24 jan 1764 Grote Kerk HRL, zv Age de Haas en Durckje Sopingius
Harmen Alderts van der Zee geb 1807 Minnertsga, ovl 27 jul 1879 HRL, 1e huwt met Maria Hermanus Bloemer op 14 nov 1833 HRL, in dienst bij de 10de afdeling Infanterie, wonende te HRL, 2e huwt met Maria Vaas op 27 feb 1862 HRL, schoenmaker, Rooms Katholiek, zv Aldert Harmens en Baudina Visser; BS huw 1833, huw 1862, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk G-108; oud 32 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-129; VT1839
Harmen Anthoni Beucker mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; van HRL, huwt met Marijke Hendriks, van Workum, geproclameerd de 26 dec 1762 en de 2 en getrout met attestatie de 9 january 1763
Harmen Arends Luisbroek H.A.L. van HRL, en Anna Fenema Geertruida Losingh van Heek uit het Munstersche, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie
Harmen Arents ter Hofstede huwt met Cornelia Arents, beide van HRL, geproclameert de 4-11 en getrout de 18 Xber (= december) 1757
Harmen Arjens de Vries geb 1786 HRL, ovl 2 nov 1827 HRL, huwt met Janke Folkerts Wax op 27 mei 1810 HRL, varensgezel in 1827, wonende te HRL. 1811, zv Arjen Roelofs dV, en Antje Harmens Bok; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1827; gebruiker wijk G-035; eigenaar en medegebruiker is Arij de Vries, schipper, 1814. (GAH204); H.A. dV. en Janke Volkerts, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 12 Bloeymaand 1810; ondertrouw HRL
Harmen Aukes Tuinstra geb 1786 Franeker, 1e huwt met Jeltje Taekes vd Wal, 2e huwt met Leentje Berends Wielinga op 23 mei 1824 Franeker, hovenier te Franeker, zv Auke Harmens T, en Eelkje Kaspers Wetterauw; BS Franeker huw 1824
Harmen Aukes Wassenaar ged 12 mrt 1750 Westerkerk HRL, zv Auke Harmens Wassenaar en Antje Hendriks
Harmen Beernds Hemberg huwt met Tjaltje Wybrens, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1770
Harmen Beerns Blom H.B.B. ende Eeke Jansen beyde van HRL, koomende weegens de bruid Thomas Lammerts, 30 Nov 1743; huwt met Eeke Janz, beyde van HRL, zijn geproclameert 1, 8 en 15 desember 1743 en getrouwt den 17 Dito; Harmen Harmens ende Geeske Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit H.B. ; huw.aang. HRL 1738
Harmen Beernts Bloem en Marijke Jans, beyde van HRL, huw.aang. 2 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid Sipke Aedes, dessels Oom; huw aang. Gerecht HRL 1734
Harmen Berends Klumpert ovl 23 mrt 1808 HRL, huwt met Agnietje Berends, kinderen: Anna Harmens K., geb 1794 HRL, Maria K, geb 9 mrt 1796 HRL; BS huw 1821, ovl 1836, ovl 1869; H.B.C. ende Angenietje Berends Harwijk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lammert Berends, deszelfs broeder, 31 dec 1791; ondertrouw HRL; H.B.C. en Agnietje Beerends Harwijk, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 jan 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Harmen Berends Siderius ovl 7 mei 1801 HRL, huwt met Dieuwke Johannes Akkerman, koffijhuisknegt kinderen: Grietje, geb 1796 HRL, Johannes Harmens S, geb 1793 te HRL, Albertje S, geb 1800 HRL, Haring S, geb 25 nov 1794 HRL; BS huw 1824, huw 1825, ovl 1837, ovl 1839, ovl 1848, ovl 1863; wed. H.S. gebruiker wijk G-248, gealimenteerd; eigenaar is P. Ackerman wed., 1814. (GAH204); H.BS ende Dieuwke Johannes Ackerman, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Hans Ackerman, 2 may 1789; ondertrouw HRL; H.BS en Dieuwke Johannes Akkerman, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 may 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Johannes Harmanus Siderius, geb 19 sep 1789, ged 27 okt 1789 Grote Kerk HRL; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Berends Smith geb 1791 HRL, ovl 2 jul 1857 HRL, 1e huwt met Martje Harmens Smit op 9 aug 1818 HRL, huw.afk. 26 jul en 2 aug 1818, 2e huwt met Antje Goris Faber op 15 okt 1829 HRL, huw.afk. 4 en 11 okt 1829, 3e huwt met Willemke Sjoerds vd Molen, (gk), op 28 jul 1842 HRL, korendrager in 1857, N.H., zv Berend Jans S, en Jeltje Willems; BS huw 1818, huw 1829, huw 1842, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-133; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; VT1839
Harmen Bouwes de Vries geb 1761 Makkum, ovl 16 mrt 1822 Leeuwarden, huwt met Antje Augustina Zomer, pannebakkersknecht 1822, wonende te HRL. 1811, kind: Bouwe dV, geb 1792 HRL; BS huw 1811, ovl 1822, ovl 1844, ovl 1848; eigenaar van wijk B-084; gebruiker Bartle Watses, gealimenteerd, 1814. (GAH204); gebruiker wijk G-327, panbakkersknegt; eigenaar is Auke Bouwes Zeen, 1814. (GAH204); wed. H.B. d. V. eigenaresse van perceel nr. 189 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 745, huis en erf, 35 m2, klasse onbebouwd belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Harmen Clasen Mulder geb 1746 ... , ovl 23 jun 1813 HRL; wijk F-006, huwt met Antje Johannes Feddema op 20 mei 1810 HRL, komt van HRL, meester scheepstimmerman koopt een huis in 1802; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813; geboortig van de Pekel A, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. burg. Harkenroth, op 3 aug 1791. (burgerboek); H.C.M. en Antje Johannes Feddema, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en H.M., vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Extract uit het doopboek der Hervormden van de gemeente Onder Pekel A Provincie Groningen. 1782 den 3 feb Geesina dv H.K.M. en Haike Harms. Oude Pekel A den 17 jul 1816; Kind: Gesina Harmens Mulder, geb 1782 Pekel A; zie verder bij Gesina Harmens Mulder
Harmen Cornelis van Velsen geb 1 dec 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Cornelis van Velsen en Geertje Gongrijp
Harmen Douwes Drost geb 1776 ... , huwt met Antje Roelofs Postma, ondertrouw 25 sep 1811, 1e afk. zondag 29 sep 1811 voo het Huis der Gemeente, 2e afk. 6 oct 1811 komt van Bolsward ?, timmerknecht en wonende te Bolsward 1836 en 1839, zv Douwe Gerrijts D, en Trijntje Okeles; BS huwafk. 1811, huw 1836, huw 1839
Harmen Foekes de Boer huwt met Pietje Jans van Slooten, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 feb 1741 en getrout den 21 dito; H.F. dB. ende Pietje Jans van Sloten, beide van HRL, koomende voor de Bruit Heere Jansen van Slooten desselfs broeder, 4 feb 1741; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Freerks Lemsma geb 1809 HRL, ovl 24 nov 1813 HRL; wijk C-115, zv Freerk eyses L, en Eva Besling; BS ovl 1813
Harmen G Staads won. Leeuwarden, koopt een huis en tuintje 1800
Harmen Geerts Kamminga geb 1794 Steenwijk, huwt met Feikje Arjens Bakker op 27 nov 1825 Franeker, molenaarsknecht, wonende te Franeker, zv Geert Harmens K, (gk), en Jantje Roelofs Kamerling, (gk); BS Franeker huw 1825
Harmen Geerts Louiskam huwt met Aaltje Sakes, beyde van HRL, geproclameerd den 23-30 jan en 6 feb 1752 en ook getrouwd
Harmen Geerts Loukama H.G.L. en Rigtje Willems Ploeg, na vorige proclamatien, waarvan de laatste is geweest op heden, zijnde 10 mei 1772 HRL, getrouwt
Harmen Geerts Oostvries huwt met Pietje Hanenburg, timmermansknegt te HRL 1829; BS ovl 1829
Harmen Gerard Zijlstra geb 1793 Harkstede, huwt met Berendje Ages Zeilmaker op 9 nov 1817 HRL; huw.afk. 26 okt en 2 nov 1817, wonende te HRL, varensgezel, zv Gerard Eebels Z, (gk), en Trijntje Lammerts, (gk); BS huw 1817
Harmen Gerrits Buren geb 1784 Wijnaldum, timmerknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Harmen Gerrits Hoef ovl 12 aug 1657, 64 jaar, Equipage Mr. ter Adm., Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Harmen Gerrits Hoogveld huwt met Bregtje van der Maasen, kind: Anna Harmens Hoogveld, geb 19 dec 1779, ged 2 jan 1780 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Harmens Hoogveld, geb 3 apr 1781, ged 22 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Harmens Hoogveld, geb 30 sep 1783, ged 19 okt 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Brechtje Antonij v. d. M. ; dopen Grote Kerk a; kind: Antony Harmens Hoogvelt, geb 1 feb 1785, ged 27 feb 1785 Grote Kerk HRL; kind: Abraham Harmens Hoogveld, geb 29 feb 1787, ged 18 mrt 1787 Grote Kerk HRL, moeder als: B. Antonid v. d. M.
Harmen Gerrits Leeksma geb 11 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Willems Leeksma en Tjitske Hendriks
Harmen Gerryts Plagge huwt met Helena Hansz, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 okt 1755
Harmen Gosses Kloppenburg geb 14 jan 1759 HRL, ovl 8 mrt 1820 HRL, huwt met Trijntje Hendriks, kinderen: Anna Maria K, geb 1790 HRL, Bernardina K, geb 1784 HRL, Barend Harmens K, geb 1788 HRL, Hendrik K, geb 1794 HRL, huw.get. bij H.L. Huier en M. Kloppenburg, wever, wonende te HRL, oom bruid 1811; BS huw 1811, ovl 1812, ovl 1820, huw 1821, ovl 1828; H.K. ende Trijntje Hendriks, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Hendrik Jansen, 19 jan 1788; ondertrouw HRL; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Gosses de Vries huwt met Sjoerdje/Sjieutje/Stijnjte Pieters, kinderen: Antje Harmens dV, geb 1802 HRL, Pieter Harmens dV, geb 1803 HRL, Japke Harmens dV, geb 1798 HRL; BS ovl 1827; 1828 overlijdens
Harmen H Kok oud 30 jaar, geb Oude Pekel en wonende te HRL. 1839, schipper ter zee, wijk F-002; VT1839
Harmen H. de Wilda Johannes Sjoerds en Trijntje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.H. dW., deszelfs neef, 17 dec 1791; ondertrouw HRL
Harmen Harings van der Zee geb 1808 Heeg, ovl 11 sep 1859 HRL, 1e huwt met Antje Douwes Kerkhoven op 20 mrt 1834 HRL, wonende te Almenum, thans dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, 2e huwt met Sjieuwke Sipkes Spoelstra op 4 feb 1841 te HRL, 3e huwt met Dirkje Zegeling, (gk), scheepstimmerman in 1859, N.H., huw.get. bij T. Termos (gk), en A.M.H. Bambach. (gk), 1843, zv Haring Tjibbes en Antje Freriks; BS huw 1834, huw 1841, huw 1843, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-270, 325, wijk G-330; oud 32 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk G-224; VT 1839
Harmen Harmens ter Berg (of VAN DEN); geb 5 feb 1809 HRL, N.H., zv Harmen tB., en Antje Lolles; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 5 feb 1809, ged 26 feb 1809 Grote Kerk HRL, zv Harmen van den Berg en Antje Lolles; fihes doop dtb 330
Harmen Harmens Tuining Berend Hilles en Catharina Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.H.T., de stevader, 3 jul 1790; ondertrouw HRL; Harmen T. en Antje Berends, beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato deezes 26 feb 1775 HRL, en toen getrouwt; woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804. (GAH650)
Harmen Heeres Bakker geb 1754 HRL, ovl 23 jul 1815 HRL; BS ovl 1815; eigenaar van wijk B-111; gebruiker is Heere Ages Bakker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-152; gebruiker is Johannes Leggenaar, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk B-167, turfdrager; medegebruiker is Johannes Jans de Jong sjouwer, 1814. (GAH204)
Harmen Hendriks Bandsma geb 1764 Franeker, ovl 28 aug 1818 Leeuwarden in het Tugthuis, huwt met Anna Jans (Johannes in 1799), Plutschouw, kinderen: Wilhelmina, (roepnaam waarschijnlijk :Mieke), geb 30 okt 1799 HRL, ged 24 nov 1799 HRL; Hendrik Harmens B. geb 1789 HRL, Johannes Harmens B., geb 1792 HRL, Hille B., geb 1796 HRL, stadsreiniger (stilleveger) in 1818, huw.get. bij J.L. Tuinstra en G.H. Dijkstra in 1816, id. bij H. Akkerman en H. Poppes in 1816; BS huw 1816, huw 1818, huw 1821, huw 1828, ovl 1839, ovl 1853; eigenaar en gebruiker van wijk F-149, winkelier; medegebruiker wed. Wijkkel, 1814. (GAH204); kind: Hiltje Harmens Bandsma, geb 18 okt 1794, ged 11 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Hille Harmens Bandsma, geb 23 feb 1796, ged 20 mrt 1796 Grote Kerk HRL; Wij ondergetekenden H.B., Stilleveger, Jan Roelofs van der Woude, werkman, en Sijtse Sakes Wyma scheepstimmermansknegt alle te HRL woonagtig verklaaren bij dezen dat de grootouders van J.L. met naamen Jelle Sjoerds en IJtje Everts ter dezer Steede ovl zijn, de eerste in den jaare 1779 en de laatste in den jaare 1770. HRL den 22 jul 1816; Wij ondergetekenden H.B., Stilleveger, Jan Roelofs van der Woude, werkman, en Sijtse Sakes Wyma scheepstimmermansknegt, alle te HRL woonagtig, verklaaren bij dezen dat de ouders van Jelle Luitjes met namen Luitje Ulbes in den jaare 1801 en Antje Jelles in den Jaare 1798 ter dezer Steede ovl zijn. HRL den 22 jul 1816; H.B., Stilleveger, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Hendrikje Poppes, Vischvrouw, wonende te HRL
Harmen Hendriks van Beemen ged 12 dec 1747 Grote Kerk HRL, zv Hendrik van Beemen en Hiltje Harmens
Harmen Hendriks Dijkstra geb 1796 Wijnaldum, ovl 4 feb 1848 HRL, 1e huwt met Janke Ottes, 2e huwt met Antje Bernardus, zv Hendrik Harmens D, en Janke Gerrits; BS ovl 1848; oud 43 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; VT1839
Harmen Hendriks de Jong geb 1787 Gordijk, ovl 8 dec 1823 HRL, huwt met Antje Hendrikus, timmermansknegt, in 1832 huw. en ovl akte ''Harmen Jacobs de Jong''; BS ovl 1823
Harmen Hendriks Kiewiet geb 1781 Schiermonnikoog, huwt met Gerbentje Gerbens Kingma op 17 nov 1814 HRL, huw.afk. 30 okt en 6 nov 1814, varensgezel, wonende te HRL, huw.get. bij M.G. Sibersma en A.C. Ras, zv Hendrik derks en Aafke Harmens; BS huw 1814, huw 1821
Harmen Hendriks Knoops ovl 12 apr 1790 HRL, oud 40 jaar
Harmen Hendriks Lammertsma huwt met Hiltje Durks Kleinsma, wever, wonende te Bolsward, kind: Maaike L, geb 26 mei 1810 Bolsward; BS huw 1833, ovl 1875
Harmen Hendriks Swering H.H.S. ende Trijntje Dirks Bolta, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Jans, desselfs swager, 13 sep 1788; ondertrouw HRL; H.H.S. en Trijntje Dirks Bolta, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 28 sep 1788 HRL
Harmen Hendriks/Jans Weghuis ovl 2 apr 1799 HRL, huwt met Trijntje Berends Burgers, wever, kinderen: Hendrik, geb 1781 HRL, Severinus W, geb 1777 HRL, Elisabeth W, geb 1782 HRL; BS huw 1823, huw 1827, huw 1828, ovl 1837, ovl 1846, ovl 1848; begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 51; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Harmen J.W. en Trijntje Berends Burgers, beide van HRL, laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha
Harmen Hessels Wassenaar zie ook: Harmen Hessels; H.H.W. van Almenum en Emke Jakobs van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 oct 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Sijke Harmens Wassenaar, geb 24 sep 1790, ged 22 okt 1790 Grote Kerk HRL
Harmen Hessels Wilda huwt met Wijpkje Ulbes Menalda, beyde van HRL, geproclameerd den 27 mrt en 3-11 apr 1746 en getrouwt
Harmen Jakobs Segeling zie aldaar; geb 15 sep 1784, ged 26 okt 1784 Grote Kerk HRL, zv Jakob Zegeling en Maryke Hendriks
Harmen Jans Alfring huwt met Cornelia Boeles, kind: Everdina Harmens Alfring, ged 28 jan 1749 Grote Kerk HRL
Harmen Jans Baggelaar Dirk Mouwen, soldaat onder de comp. van capt. Evers ende Marike Roelofs, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.B., de oom, 8nov17 88; ondertrouw HRL; H.J.B. van HRL, en IJda Markus de Vries van Franeker, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 may 1785 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Franeker, hier ten zelfden dage getrouwd; kind: Antje Harmens Baglaar, geb 3 nov 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL
Harmen Jans Bonnema huwt met Dieuwke Pieters, kind: Houkje Harmens B., geb 1772 Kimswerd; BS ovl 1832
Harmen Jans Dreunhuizen geb 1801 Leeuwarden, ovl 23 dec 1846 HRL, 1e huwt met Tjietske Tjeerds Faber op 21 mrt 1833 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Eelkje Bleeker, (gk), op 3 dec 1840 HRL, balkvlotter in 1846, is toeziend voogd over O. Vinkelbos in 1842, zv Jan D, en Petronella vd Burg; BS huw 1833, huw 1840, huw 1842, ovl 1846; oud 38 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-108; VT1839
Harmen Jans Gonggrijp geb 17 jul 1789, ged 4 aug 1789 Grote Kerk HRL, zv Jan Harmens Gonggrijp en Grietje Klaasses
Harmen Jans Gonggrijp mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; ovl voor 1823, huwt met Aafke Wietses de Kok; BS ovl 1822; H.J.G. en Aafke Wytzes de Kok, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 1 mei 1774 HRL, en toen getrouwt; kind: Jan Harmens Gonggrijp, geb 6 jun 1775, ged 27 jun 1775 Grote Kerk HRL; kind: Wytse Harmens Gongrijp, geb 29 okt 1778, ged 8 dec 1778 Grote Kerk HRL; kind: Wytze Harmens Gongrijp, geb 29 mrt 1780, ged 21 apr 1780 Grote Kerk HRL
Harmen Jans Gonggrijp huwt met Tetje Walings Faber, kind: Jan G, geb 1767 HRL; BS ovl 1837
Harmen Jans Kok geb 28 apr 1754 HRL, ovl 7 mei 1819 HRL, huwt met Geertruid Lammerts en Catharina Berends Breuker, werkman in 1819, kind: Johannes Harmens K, geb 1791 HRL; BS ovl 1819; 1838 overlijdens, ovl 1839; H.J.K. ende Catharina Bernardus Breukers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van Dorpen, deszelfs schoonbroeder, 2 jun 1804; ondertrouw HRL
Harmen Jans Neyzel/Niesing geb 1774 HRL, ovl 20 okt 1825 HRL, huwt met Antje Hemkes Hoffinga, was werkman in 1825; BS ovl 1825; 1831 overlijdens
Harmen Jans van Vlie ged 1 okt 1765 Grote Kerk HRL, zv Jan Harmens van Vlie en Geeltje Migchiels Roorda
Harmen Jans van het Vliet hopman in 1764; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:5:0 terzake het repareren van glasen, en verven, kwit. no. 14, 6 nov 1764. (GAH1094); id. f. 68:10:0, kwit. no. 12, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 43:12:0, kwit. no. 14, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 128:5:0, kwit. no. 4, 8 nov 1768. (GAH1099); id. f. 52:14:0 wegens verven en maken en vermaken van nieuwe en oude glasen id Bank van Lening, kwit. no. 1, 13 dec 1763. (GAH1094); id. f. 10:4:0 id Bank van Lening, kwit. no. 4, 24 nov 1767. (GAH1097); id. f. 13:3:0, kwit. no. 1, 8 nov 1768. (GAH1099); id. f. 47:8:0 wegens verwen en vergulden, kwit. no. 11, 24 nov 1767. (GAH1097); hopman 1756, glazemaker 1750-1764; hopman in 1730; medeweesvoogd hopman Buma bet f. 90:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens 1jaar huyr van ''t huys de Oude Pienas genaamt, wordende gebruikt door Rintje de Vos; volgt de uitgaave van voorn:huys: no. 1, vroedsman Clinkhamer f. 0:16:0, no. 2, hopman vV., f. 37:3:0, en no. 3, Jacob Nauta f. 5:12:0, tesamen f. 43:11:0 en dus resteert f. 46:9:0 den 23 nov betaelt aen de President Diacon een darde van de suivere huyr de sum:15-9-10:en koomt dus voor ''t Weeshuys voor 2/3 parten de sum:30-19-6, 16 may 1730. (GAH0160); Johannes Oormeyer ende T.H. van ''tV., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder H. van ''tV, 15 mrt 1749; Wybe Willems ende Tjietske Aukes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom H. van ''tV., 24 May 1749; huwt met Geertie IJdes; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731 -1759); huwt met Gertje IJdes de Groot, kind: Sijtske Harmen van ''t Vlie, ged 26 jan 1744 Grote Kerk HRL; H. Jansen van ''t Vlie ende Geertie IJdes, beyde van HRL, Comende voor de bruyd IJde Jansen, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Harmen Jans Vijselaar geb HRL 1661, zv: Jan Jansen Vijselaar, kapitein ter Admiraliteit, en Elisabeth Everts, tr. 1682 Willemtie Nanningsdr; leerl. van Pieter Jacobs Clinckhamer. Mr. 26 mrt 1683, ovl rond 1683. (Gildeboek 1675-1690)
Harmen Jansen Arends geboortig van Wassenerveen in Oostfriesland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Backer op 12 feb 1795. (burgerboek)
Harmen Jansen Baimar H.J.B. en Ytj4e Klaassen, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 14 feb 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd
Harmen Jansen Besling huwt met Elisabeth Gerrits Smits, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mei 1770, kind: Jan B., geb 1778 HRL; DTB N.H. HRL. 1770, BS ovl 1831; Tjeerd Dirks Jubstra van Jubbega ende Hiske Hessels Oudtje van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.B., deszelfs neef, 17 mrt 1792; ondertrouw HRL; Besselinck in 1830
Harmen Jansen Breukers huwt met Rigtie Tijttes, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 May 1768
Harmen Jansen Holmans geb 1757 ... , ovl 18 feb 1817 HRL, huwt met Trijntje IJedes Mooi, sjouwerman in 1812 HRL, kinderen: Elisabeth Harmanus, geb 1790 HRL; Jan Harmanus H, geb 1788 HRL, Zwaantje H, geb 17 jan 1798 HRL, Iede H, geb 26 apr 1792 HRL; BS ovl 1812; 1817 overlijdens, ovl 1836, ovl 1848, ovl 1861 1873 overlijdens; H.H. en Trijntje IJedes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 24 jun 1787; kind: Jan Hermanus Holmans, geb 30 okt 1787, ged 27 nov 1787 Grote Kerk HRL; kind: Lysbeth Harmanus Holmans, geb 21 apr 1791, ged 3 may 1791 Grote Kerk HRL; kind: IJde Harmens Holmans, geb 26 okt 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL
Harmen Jansen Visscher H.J.V. van HRL en IJbeltje Dirks van Winaldum, de 1 ste Proclamatie is gedaan 3 jul 1763. de 2de den 10 dito en de 3de 17 dito. (inventarisnummer 114 Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Harmen Jansen Visscher H.J.V. ende Hendrikjen Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs oom Willem Anthonius, 6 Jul 1748; huwt met Hendrikjen Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 jul 1748 ook getrouwt; H.J.V. van HRL, ende Baukjen Hessels van Achlum, koomende weegens de bruid des selfs neeff IJsbrand Harmens, 23 May 1750; H.J.V. van HRL, huwt met Baukjen Hessels, van Achlum, geproclameerd den 24 May en 31 dito en den 7 jun en ook getrouwdt 1750; huw.reg. N.H. HRL; van Almenum, huwt met IJebeltie Dirks, van Wijnaldum, geproclameerd de 3-10 en getrout met attestasie de 17 jul 1763
Harmen Jansen Wesselink huwt met Marijke Gerrijts Huiselman, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 Febrij en getrout de 4 mrt 1764; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Jansens Camp ovl 4 sep 1800 HRL, huwt met Marijke Berends, kind: Jan K, geb 1777 HRL; Aaltje Harmens K, geb 1793 HRL; BS huw 1813, ovl 1814, huw 1821, ovl 1837; erven H.C. eigenaar van wijk A-166, gebruiker is Willem Cramer, varensgesel, 1814. (GAH204); begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; H.J.C. en Maria Catharina Berends, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 28 jun 1776 HRL, en toen getrouwd; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); erven H.C. eigenaar van wijk A-166; gebruiker Willem Cramer, varensge-sel, 1814. (GAH204)
Harmen Johannes ter Mos geb 1772 HRL, ovl 5 mrt 1832 HRL, huwt met Martje van Kampen op 11 jun 1812 HRL, blekersknecht, huw.afk. 31 mei en 7jun812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, werkman in 1832, huw.get. bij T.B. vd Vorm en A.H. Cornel, 1813, id. bij J.F. de Vries en R. Siderius, boerearbeider, 1817, id. bij J.J. Jekel en P.H. Hoffinga, zv Johannes Harmens tM, en Maria Hendriks Voets; BS huw 1812, huw 1813, huw 1817, huw 1819, ovl 1832, ovl 1841; gebruiker van wijk G-191, winkelier; eigenaar is erven Johannes Harmens ter Mos, 1814. (GAH204)
Harmen Johannes Smit geb 1768 HRL, ovl 27 okt 1827 HRL, 1e huwt met Antje IJzaks Faber op 16 mei 1796 HRL, 2e huwt met Aaltje Fokkes Wijngaarden op 10 sep 1809 te HRL, N.H., poortier in 1827, huw.get. bij H. Koestra en D. Gorter, 1817 id bij L.S. Ruiter en G. Gorter, 1818, kinderen: Martje Harmens S, geb 1796 HRL, Isaak Harmens S, geb 8 mrt 1799 HRL, Geeske Harmens S, geb 1811/12 HRL, Johannes S, geb 1802 HRL, Gertje Harmens, geb 29 apr 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, 1809, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, 1806, BS ovl 1812, ovl 1814, huw 1817, huw 1818, ovl 1827, ovl 1829, huw 1838, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk D-138, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-140; gebruiker Pieter Butter, schipper, 1814. (GAH204); d van wijk F-188; gebruiker Doede vd Veer wed., 1814. (GAH204); H.J.S. ende Antje Isaacs Faber, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Isaac Faber, 23 apr 1796; ondertrouw HRL; kind: Geeske Harmens Smit, geb 15 jan 1812, ged 16 feb 1812 Grote Kerk HRL; kind: Martje Harmens Smit, geb 18 sep 1796, ged 25 sep 1796 Grote Kerk HRL
Harmen Johannes Termos H.J.T. eigenaar van perceel nr. 1567 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 672, huis en erf, 68 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Harmen Johannes Visser H.J.V. en Catharina Pieters Weezen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Pieter Weezen, 8 feb 1806; ondertrouw HRL
Harmen Joostes Gonggrijp H. Gongrijp en Beatrix Westra, beide van HRL, huw.aang. 14 jan 1735 HRL. Extraordrs, komende voor de bruid Jarigh Westra, desself broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735; Harmanus J. Gongrijp, vroetsman, huwt met Beatrix Westra, kind: Foekje Harmanus Gongrijp, ged 6 apr 1744 Grote Kerk HRL; kind: Maatje Harmens Gongrijp, ged 20 dec 1739 Westerkerk HRL; ovl 14 apr 1746 HRL
Harmen Joostes Gonggrijp ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:12:0 terzaake geleverde wollen en linnen stof, quit. no. 5, 15 feb 1786. (GAH1118); id. f. 126:13:0 ter zaake geleverde kleedbaare winkelwaaren, quit. no. 11, 1 dec 1789. (GAH1121); id. aan de weduwe f. 131:15:0, 19 dec 1792, quit. no. 21 (GAH1124); wed. H. G, ontv f. 31:10:6 vd rentmeester van het Weeshuis wegens geleverde lint en linnen, quit. no. 22, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 239:1:0 ter zaake geleverde kleedbaare stoffen, 29 jul 1794, quit. no. 9 (GAH1126); id. f. 134:12:0, 19 mei 1795, quit. no. 4 (GAH1127); id. f. 192:2:0, 8 mrt 1796, quit. no. 2 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:17:14 terzaake het reeel van ''t huys van wijlen Jacob Danser, ord. no. 17, 8 jul 1783. (GAH1114); wed. H.G. eigenaar van wijk C-015, gebruiker is J.C. Metzlar, beroep onleesbaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-020, winkeliersche, medegebruiker is Klaas Overdijk, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester ontv. van Jan W. Vettevogel, alsmede vd adjunct exsecuteur H.G. restant der ingevorderde penningen tot restitutie der kosten tot het vervloeren der graven besteed: f. 14:6:0 23 dec 1778. (GAH1060); ontvangt als Raad en Rentemeester-Generaal van ''t Comptoir der Domeinen van Friesland van de rentmeester van het Weeshuis de somma van f. 5175:0:0 om te strekken tot voldoeninge van het restant der waarde van het 1/6 gedeelte der vastigheden, effecten, en verdere bezittingen toebehoorden aan het Stadsweeshuis alhier ter voldade aan het decreet van den 6 okt 1796 door het Provinciaal Bestuur van Friesland gearresteerd volgens recipis no. 1110, 28 dec 1796 (GAH1128); gemeentebestuur betaalt aan de weduwe wegens geleverd katoen, 2 Wijnmaand 1809: f. 35:12:8; id. wegens geleverde lakens aan de kasernes, ord. 2 Wijnmaand1809: f. 975:6:0; id. over 1810, dept. Frl, 24 mrt 1812: 186 Franc en 37 centimes; id. wegens geleverde kleedbare winkelwaren, over 1810, dept. Frl., 24 mrt 1812: 158 Franc en 13 centimes; majoor 1773-1785, adjunct-executeur 1790, ovl voor 1810; ontvangt van het gemeentebestuur restitutie expensen aan zwevende armen, 12 jul 1784: f. 23:17:8; id. 19 jan 1785: f. 18:8:0; id. 2 mrt 1785: f. 35:6:0; id. 16 jan 1786: f. 15:10:0; id. 2 jan 1787: f. 17:19:0; id. 10 jan 1787: f. 5:0:0; id. 14 feb 1787: f. 38:13:0; id. 27 okt 1790: f. 38:2:0; id. 28 dec 1778: f. 17:18:0; id. 5 mei 1779: f. 9:13:0; id. 23 jun 1779: f. 28:10:0; id. 29 mrt 1781 f. 3:0:0; id. 16 mei 1781: f. 10:11:0; id. 11 jun 1781: f. 7:0:0; id. 9 jul 1781: f. 18:10:8; id. 16 jan 1782: f. 24:0:0; id. 13 mei 1782: f. 8:6:0 en f. 20:16:0; id. 15 sep 1783: f. 14:1:0; id. wegens geleverd buskruit en andere behoeftent. d. v. de schutterij, 15 sep 1784: f. 138:9:0; id. ontvangen verschotten van houwers, patroontassen, snaphanen etc. t. d. v. de schutterij, 3 nov 1784: f. 78:3:0; id. ontvangen salarien en expensen over 1784, 5 jan 1785: f. 111:2:0; id. over 1786, 8 jan 1787: f. 90:15:0; id. ge?xpendeerde gelden t. d. v. de schutterij, 19 sep 1785: f. 32:16:0; id. geleverde goederen tot 2 nieuwe slaapplaatsen op de Adelborstenkamer, 28 sep 1785: f. 34:2:0; id. gedane expensen over 1785, 9 jan 1786: f. 226:7:0; id. expensen t. d. v. de Voorwacht, 18 jan 1786: f. 7:8:6; id. confinatiegelden, sluiten en ontsluiten van delinquenten, als mede kostgelden, 3 mei 1786: f. 24:6:4; id. 4 jun 1787: f. 109:4:0; id. 13 jan 1788: f. 270:18:0; id. 12 jan 1789: f. 250:19:0; id. 11 jan 1790: f. 157:7:9; id. 10 mei 1790: f. 159:2:12; id. 11 jan 1779: f. 46:8:0; id. 12 jun 1782: f. 93:9:0; id. 30 dec 1782: f. 243:17:4; id. 7 jan 1784: f. 172:10:0; id. 2 nov 1773: f. 57:8:0; id. 18 mei 1774: f. 64:5:0; id. 31 okt 1774: f. 37:10:0; id. 19 apr 1775 f. 56:17:0; id. 27 dec 1775: f. 76:4:0; id. 19 dec 1776: f. 81:18:0; id. 2 jul 1777 f. 95:13:0; id. 31 dec 1777: f. 52:13:0; id. 29 jul 1778: f. 74:1:0; id. 29 dec 1779: f. 37:7:0; id. gedane reparatie aan de trommels, 1 mei 1786: f. 5:19:0; id. restitutie voor betaald zilver aan de rotting, 11 jun 1786: f. 69:13:0; id. verschotten aan N.N. Wolf nopens onderwijs aan de Pijpers, 9 okt 1786: f. 41:18:0; id. wegens geleverde bultzakken en kussens en slopen t. d. v. de Burgerwacht, 11 jul 1787: f. 20:8:0; id. reparatie aan de geweren van de schutterij, 25 feb 1788: f. 39:14:0; id. geleverde materialen t. d. v. de schutterij, 8 jan 1787: f. 2:14:0; id. uitgeschoten geld aan de adsistenten, bierdragers enz. bij de afvuring der schutterij tot een tractement aan hen, 29 okt 1790: f. 5:0:0; id. terzake het slatten van het diept lopende van de Vismarktpijp tot de Blauwe Trappen, 13 jul 1787: f. 13:4:0; id. betaalde doodkisten t. d. v. zwevende armen, 16 jan 1788: f. 21:15:0; id. geld voor een doodkist van een zwevende arme, 20 jan 1790: f. 6:0:0; id. restitutie expensen gedaan aan Baatje Agema als zwevende arme, 16 feb 1789: f. 34:1:6; id. aan Egbert Beernt kind, 27 jan 1790: f. 35:8:14; id. terzake gedane verschot, 24 aug 1778: f. 15:11:0; id. 9 sep 1778: f. 16:2:0; id. 30 sep 1778: f. 3:10:0; id. 22 jan 1781: f. 107:17:0; id. 30 jul 1781: f. 89:1:0; 9d, 9 jan 1782: f. 74:18:8; id. 7 mei 1783: f. 267:17:0; id. terzake verlegde expensen wegens het achtervolgen en approhenderen van 3 vreemdelingen, 26 mrt 1781: f. 37:18:8; id. ge?xpendeerde strijkpenningen bij de besteding der kaarsen, 7 nov 1772: f. 3:3:0; (geen boeknrs. vermeld)
Harmen Jurjens Waterhaalder op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:0:0 (GAH650)
Harmen Klaases Cornel huwt met Mayke Gerbens, kind: Aafke Harmens C, geb 1775 HRL; BS geb en huw 1813
Harmen Klases Kamstra geb 1807 HRL, ovl 16 feb 1814 HRL; in wijk H-109, wordt gealimenteerd zv Klaas Alberts K, en Truitje Harmens Klumpert; BS geb en ovl 1812, ovl 1814
Harmen Klazes Steinfort huwt met Aafke Polidanus, kinderen: Klaaske Harmens, geb 1784 Oosterbierum, Botje Harmens, geb 1781 Oosterbierum, old huisman en wonende te Oosterbierum 1828; BS huw 1828, ovl 1854, ovl 1856
Harmen Migchiels Wassenaar huwt met Trijntie Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mei en getrout de 5 jun 1768; kind: Michiel Harmens Wassenaar, geb 30 sep 1773, ged 19 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Michiel Harmens Wassenaar, ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Harmen Minnes Gnodde ovl voor 1839, huwt met Jantje de Jong; BS ovl 1838
Harmen Minnes Wilda H.H.W. en Wijpkjen Ulbes Menalda, beyde van HRL, zijnde aangegeeven aan de burgemr. Jelgersma. 26 Mrt 1746; huwt met Sijke Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 18-26 dec 1763 en getrout de 1 Jannewari 1764; kind: Hijlkje Harmens Wilda, geb 17 sep 1772, ged 6 okt 1772 Grote Kerk HRL; H.M.W. Vrijgesel op belijdenis des Geloofs aangenomen op mei 1762; met Attestatie vertrokken na HRL, Allerheiligen 1763. (inventarisnummer 115 NH-lidmaten Wijnaldum 1617-1850)
Harmen Minnes de Wilde ovl voor 1780; weesvoogden bet . -15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde ''t geene bij slot van rekening door de president Diaken voor de inbreng vd kinderen van wijlen H.M. dW. is betaald, 4 mei 1779. (GAH1110)
Harmen Ottes Ottema geb 17 feb 1792 Burgwerd, huwt met Jeltje Rintjes Visser, schipper, Vst 2 mrt 1858 uit Groningen, A 18 mei 1859 Bolsward; bev.reg. HRL 1851 wijk D-105
Harmen Roelofs Dieters geb 1798 Langakkerschans, huwt met Aaltje Johannes vd Heide op 12 dec 1824 HRL, huw.afk. 28 nov en 5 dec 1824, wonende te HRL, kantoorbediende, zv Roelof Harmens D, en Sietske Klases Blok; BS huw 1824; oud 40 jaar, geb Nieuweschans en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk F-144; VT1839
Harmen Rutgers Velthuis H.R.V. ende Sijtske Klaeses, beyde van HRL, komende weegens de bruid Harmen Beernts desselfs oom, 5 Apr 1749; huwt met Sijtske Claases, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 apr 1749 doen getrouwdt
Harmen Sijves Nauta Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 1 may 1668 Betalt aen de heer H.S.N. ter saecke een jaer costpenningen voor Hidde Tjercks de Vries f. 140:0:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9mt1984; NAUTA, INTE
Harmen Sjoerds Dijkstra zie ook: Harmen Sjoerds; geb 6 feb 1797 HRL, ovl 16 apr 1873 HRL, 1e huwt met Engeltje Wever, 2e huwt met Minke Tjerks vd Zee op 15 jan 1829 HRL, huw.afk. 28 dec 1828 en 4 jan 1829, brugman in 1851, zv Sjoerd Pieters D, en Grietje Harings; BS huw 1829, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-003; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sluiswachter, wijk C-004; VT1839
Harmen Tades Hilwerda ovl voor 1833, huwt met Antje Jans Winkelaar; BS ovl 1832
Harmen Thomas Gonggrijp zv Thomas Gonggrijp, curator over hem is Joost Gonggrijp; gemeentebestuur betaalt aan de curator f. 100:0:0 lijfrente voor Aeltje Antje, Sijbren en H.T.G., 19 jun 1730 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Aeltje, Antje, Sijbren Gonggrijp, 1 jaar lijfrente van 4 x 250 Caroliguldens, 20 mei 1731: f. 100:0:0 (GAH283); id. 22 mei 1732 (GAH283); id. 11 mei 1733 (GAH283); id. 5 mei 1734 (GAH283); id. 25 apr 1735 (GAH283); id. 18 apr 1736 (GAH283); id. 29 jul 1737 (GAH283); id. 11 apr 1738 (GAH283); gemeentebestuur betaalt aan de erven van H.T.G. 11 maanden en 7 dagen lijfrente van 250 Caroliguldens met zijn versterfdag 12 mrt 1739 verschenen, met f. 2:10:0 voor het opbrengen van de brief, 8 apr 1739: f. 25:18:0 (GAH283)
Harmen Thomas Gongrijp ovl 13 sep 1678, 50 jaar, Contrarolleur ter Com, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Harmen Tjeerds Ratsma ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Jacobs Ratsma en Aeltje Martens Tjarda
Harmen(Us) de Waart huwt met Foekje Jongma, beide van HRL, geproclameerd de 14-16 en getrout de 21 feb 1762; kind: Catharina Hermanus de Waart, ged 9 dec 1766 Grote Kerk HRL; geb 1736 HRL, ovl 14 okt 1812 HRL; wijk E-035, heeft geabandonneerde boedel 1798; BS ovl 1812; ; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:6:0 voor geleverde tee, kwit. no. 21, 29 nov 1774. (GAH1105); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en geslooten in de vergadering der Magistraat, gezwooren gemeente en gecommitteerde vroedschappen, ter praesentie vd Weesvoogden. In kennisse der zelver handen, benevens de vertekening vd rendant, en de subscriptie vd secretaris d. 10 Januar. 1784; E.F. Harkenroth, Jaane van Slooten, J.D. Toussaint, Sijds Schaaff, A. Binkzma, H. d. W., Sjoerd T. Schrik, Sijbout Hoornstra, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, Albert W. Bakker, Klaas Poort, H. Radsma, S. Rienstra, Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1114); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, Simon Frieseman, T.S. Stephanij, P. Stroband, Douwe W. Vettevogel, Y. Rodenhuis, J.H. Olinjus, A.J. Conradi, E.F. Harkenroth, Menno Vink, Sybout Hoornstra, Sybren P. Molenaar, H. dW., J. Albarda, Jan vd Veen, 29 dec 1790. (GAH1122); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. dW., Teunis Norbruis, B. Fontein H.R. Binksma, S. Frieseman, Y. Rodenhuis, A.D. IJpey, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ. Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); afsluiting weesboek: Aldus geblijkt, dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is een summa van f. 295:9:6. en daarentegens van de gecollecteerde Duiten, tien a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijven berusten. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 25 January 1794. In kennisse van des Rendants, en Rendeerden handen en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. d. W., Frank, J.H. Olinjus, Jetse Lentz, Menno Vink, Pierre Peaux, S. Wyma, van Plettenberg, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Jan Oosterhout, A. Mockema, J. Albarda, Jan van der Veen. (GAH1125); H. dW., old burgemeester en Gecommitteerde Staat ter Landsdag en Hendrina Winia, beide van HRL, met een gebod in de week, 18 sep 1789; ondertrouw HRL; afsluiting weesboek: Aldus geblijkt, dat er bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is een summa van f. 56:6:12. Welke den Rendant in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H. Olinjus, IJ. Rodenhuis Menno Vink, E.F. Harkenroth, S. Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaf, Dirk Fontein, Teunis Norbruis, H. d. W., Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126); Tamme de Witt ende Trijntje Hoogland, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de burgemeester dW., met een gebod in de week, 8 feb 1794; ondertrouw HRL; H. dW. en Jeltje Stapert, beide van HRL, deze hebben eene proclamatie in de week gehad, en zijn laatst voorgesteld en getrouwt op dato dezes 10 apr 1774 HRL; H. dW., Lid in de Vroedschap en Regeerend Raadsman te HRL, en Aagje Bretton, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 feb 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; H. dW., oud-burgemeester en Gecommitteerde Staat ten Landsdage, en Hendrina Winia, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 sep 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 100:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -5:0 (GAH650); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is eene summa van f. 478:16:14. en dara en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendant is berustende, tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 19 January 1793. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. d. W., J. Frank, IJpey, H. Radsma, Teunis Norbruis, C.D. Zijlstra, E.F. Harkenroth, Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Menno Vink, A.J. Conradi, Jan van der Veen (GAH1124); Donderdag den 8 nov 1798. Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Het Intermediaire Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland, Aan: den raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Wij Zouden UL:hier neevens het Request van den Burger H. d. W., met Last om ons te berigten Welke redenen UWL hebben bewoogen, om den Suppliant op gronden van de Publicatie van den 5 okt deezes Jaars te verbieden om zijn Ambagt als Kleermaaker te Exerceeren. Welk berigt, wij van UWLieden binnen vier daagen na receptie deezes inwagten. Waar over gedelibereerd zijnde, is den Secretaris Feddema gelast, op voorz:missive, een antwoord, ter approbatie van den Raad te ontwerpen, om op morgen afgezonden te worden. (GAH44); Vrijdag den 9 nov 1798. Is na voorafgegaane approbatie van den Raad navolgende missive ter Secretarije ge?xpedieert. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: Het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland. Burgers ! Omme te dienen van berigt, op UWL:missive van den 6 deezer, bij ons den 7 den daar aan volgende ontvangen, hebben wij hier neevens zeer reverentelijk de Eer, van te zeggen, dat wij niet konnende veinsen van UWL:(met dien Eerbied die wij aan UWL:Collegie verschuldigt zijn), te kennen te moeten geeven, dat wij ons niet Imagineeren konnen op welk Fundament gijL:het Request, in Uwe missive vervat van ons vordert wijl de Publicatie van het uitvoerend Bewind van den 5 okt L.L. bij de 5de afdeeling met rond woorden dicteert: ?Dat ieder Burger, welke hangende de deliberatien van het vertegenwoordigend Licghaam over het 53 Articul der Burgerlijke en Staatkundige Grondregels, voor de Staatsregeling geplaatst zoude begeeren een Trafiek op te rigten, of een bedrijf aan te vangen, op zodanige plaatzen alwaar zulks uit hoofde der als nog vigeerende Placaten en ordonnantien, nie geoorloofd is, zig daaromtrent met brieven van voorschrijving van het Administratif Bestuur van het voormaalig Gewest, in het welk hij Zoodanige Trafiek of Bedrijf wil oprigten, of aanvangen, zal moeten vervoegen bij het vertegenwoordigend Ligchaam, ten einde op zulk een verzoek zodanig te disponeeren, als ingevolge de Staatsregeling en overeenkomstig de goede orde, zal bevonden worden te behooren.? Bij de 3de afdeeling, dicteert dezelve Publicatie:?Dat de Provisioneele Commissarien onder toeverzigt van de Municipaliteiten zullen waaken en zorgen, dat hangende de deliberatien van het vertegenwoordigend Ligchaam over de belangrijke zaak der Gilden, de Placaten, ordonnantien, en keuren, voor zoo verre zij haare betrekking hebben tot de Politie ter Vermijding van alle wanorde etc. stiptelijk worden nagekoomen etc?, niemand zal dunkt ons kunnen ontkennen, dat ambachten bedrijven zijn, wij zouden dit gestatueerde, in dat opzigt dus Interpreteeren. Dat het vertegenwoordigend Ligchaam wel voorziende, dat door het abrogeeren der Gilden, wanneer er geen behoorlijke Praecautien genoomen wierden, dikwels onkundige breeke beenen van Ambachtslieden zich zouden opdoen als Meester, welk niet dan tot nadeel der Burgerlijke Maatschappij, en krenking der goede Politie, zouden werken om zulks te Prevenieren wilze hebben dat ieder zich daar omtrent behoorlijk addresseert voor dat hij een bedrijf aanvangt. Dat de Gilde ordonnantien, en Reglementen ter weeringe van alle wanorders, nog moetn blijven vigeeren, word onze oordeels, door de bijlaage Sub A bevestigd. Hier in wordt maar alleen meldinge gemaakt, van twee Scheepslaadingen Balken, die hier Stonden doorgevoerd te worden naar Holland, dus Sluit dit in, dat zulks in ''t geheel geen relatie heeft, tot eenige andere vragten, er word wel gesprooken van de Beurtschippers op Amsterdam, dog hier door moet werden Verstaan, het Wijdschippers Gilde, wijl het een bekende waarheid is, dat ieder zijne goederen bij scheepslaadingen van hier naar Holland mag vervoeren, Zodanig hij verkiest, zonder dat hij daar in de Beurtschippers, als Beurtschippers, behoort te erkennen, maar wel als Gilde Broeders van het Wijdschippers Gilde. Verder is hier uit af te leiden, dat wanneer het Vertegenwoordigend Lichaam van oordeel was, dat de Gilde Wetten zouden zijn vernietigd, en ieder daar omtrent nadat het hem Convenabel was, zoude moogen handelen, dan waare het onnodig dergelijke verzoeken, te Accordeeren. Het is op dit Sustenue, en deeze gronden, dat wij niet alleen H. d. W., maar nog meer andere Ambachtslieden uit hoofde der nog vigeerende Ordonnantien hebben verbooden te werken, voor dat zij zig ingevolge voorzeide Publicatie, behoorlijk zouden hebben geadresseert. H. d. W. erkent zelve voormaals afstand van den Gilde gedaan te hebben, en schijnt ook van gedagten te zijn, dat hij zich addresseeren moet anders waare het overtollig dat hij briewen van voorschrijvinge van UWL:verzogte dat aan hem ter bevorderinge zijner bestaan gepermitteerd wierd, van in middelentijde te moogen voort werken, zoude ons aangenaam zijn, wijl wij geenzints hier mede ten deel hebben gehad, om die man, of iemand anders van hun tijdelijk bestaan te frustreren, maar alleen om na ons inziende Wetten te doen Mainteneeren. en fin zo deeze uitlegging na ons kortzigtig oog gedaan niet juist mag zijn, dan Solliciteeren wij daaromtrent door UWL naauwkeurigen en meerder kundiger oordeel, te moogen werden voorgeligt, wij zullen ons alleszints aan UWL billijke orders, submitteeren. HRL den 9 Nov. 1798. (GAH44); Donderdag den 17 jan 1799. de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende.; Vrijdag den 18 jan 1799. de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moij, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wijbes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden H. d. W., Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haaijes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles. Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Harmen/Harmanus Anthonij zie: Riedelstein/Riddersteen; Smits
Harmenke Freerks huwt met Johannes Jans, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout de 25 sep 1759; huwt met Hendrik Tymons, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 apr 1769 in de Westerkerk; kind: Jan Johannes, ged 7 dec 1762 Grote Kerk HRL, vader is J.J., moeder als Harmentie F.
Harmenke Johannis huwt met Christiaan Urama, beyde van HRL, geproklameerd den 3 jun en den 10 dito en den 17 dito en den 24 jun 1753 getrouwt
Harmenke Jans Brouwer huwt met IJsbrand Wytses, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 apr 1769
Harmens Beens H.B. van HRL, ende Pijtie Heins van Almenum koomende weegrns de bruid Harmen Gerrits, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL; van HRL, huwt met Pietje Heins van Almenum, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en ook getrouwt; kind: Hentje Harmens, ged 20 feb 1753 Grote Kerk HRL, moeder als P. Hentze; kind: Baukje Harmens, ged 31 mrt 1750 Grote Kerk HRL, moeder als P. Hentjes
Harmentie Jans ende Gerrijt Alberts, beide van HRL, huw.aang. 5 mrt 1735 HRL, komende voor de bruid Sijbren Jans, desselfs broeder; huw aang. HRL 1735
Harmentje Gerrtijs huwt met Jan Zeilmaker, kind: Klaaske Jans Zeilmaker, ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL; kind: Janna Jans Zeilmaker, ged 1 sep 1767 Grote Kerk HRL, dr vader ovl
Harmentje Gerrijts huwt met Jan Seilmacker, beide van HRL, geproclameerd de 7-11 en getrout de 14 apr 1765
Harmentje Harmens ged 17 aug 1745 Grote Kerk HRL, dv Harmen Hendriks en Fetje Teekes
Harmentje Johannes Overmeyer ged 25 aug 1761 Grote Kerk HRL, dv Johannes Overmeyer en Trijntje Harmens van Vliet
Harmijntje Toons ged 5 jan 1751 Grote Kerk HRL, dv Toon Teevens en Hanna Schimmels
Harmina Allerts zie: Wiersma
Harmina Geerts geb 1739 ... , ovl 11 sep 1814 HRL, huwt met Jan Smidt, ovl wijk E-123; BS ovl 1814, ovl 1835
Harmina Gerrits zie: Posthuma
Harmina Giezink huwt met Lambartus Brink, kind: Hendrina Lambartus Brink, geb 3may17 87, ged 8 may 1787 Grote Kerk HRL
Harmina Heeres zie: Enninga
Harmina Helmer geb 1792 HRL, ovl 26 feb 1827 HRL, huwt met Franciscus Nak op 14 apr 1814 HRL, huw.afk. 3 en 10 apr 1814, dv Hendrik H, en Klaaske Jans Zeilmaker; BS huw 1814, ovl 1827, ovl 1838
Harmina Hendriks zie: Helmer
Harmina Lourens zie: Nak
Harmina Reinders zie: van der Veen
Harmina van der Veen geb 1788 Franeker, ovl 9 jan 1848 Franeker, huwt met Eliza Wink op 19 jun 1814 HRL, huw.afk. 5 en 2 jun 1814 HRL. en Leeuwarden, wonende te HRL, won Franeker 1848, dv Reinder vdV, en Catharina Cup; BS huw 1814, bsfr 1848 overlijdens
Harmina Allerts Wiersma geb 1805 onder Almenum, ovl 8 dec 1827 HRL, huwt met Klaas Jans Reitsma op 22 feb 1827 HRL, huw.afk. 28 jan en 4 feb 1827 HRL, dv Allert Poulus W, en IJnskje Jacobs; BS huw 1827, overlijdens
Harmina Carolina Forngreen huwt met Klaas Pieters Nap, wonende te HRL 1826; BS ovl 1826
Harmina Gerrits Posthuma geb 1765 Heerenveen, ovl 3 apr 1829 HRL, huwt met Jacob Doedes op 15 nov 1795 HRL, met attestatie vertrokken, dv Gerrit de Boer en Jantje ... ; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1829; Jacob Doedes van Midlum, ende Harmke G. Postma, (!) van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJmke IJpes, goede bekende, 31 okt 1795; ondertrouw HRL
Harmina Heeres Enninga geb 1 jul 1811 HRL, dv Heere E, en Elisabeth Keimpema; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 1 jul 1811, ged 28 jul 1811 Grote Kerk HRL, dv Heere Enninga en Elizabeth Keipema(!)
Harmina Jakobs de Vries geb 25 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Jakob de Vries en Romkje Hendriks
Harmina Jans Oorthuys H.J.O. en Jan Jacob Muller, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 jun en getrout de 6 jul 1766 in de Westerkerk
Harmina Lourens Nak (= Mientje); geb 1761 ... , ovl 23 apr 1817 HRL, huwt met Jan Harmens vd Zee, doet ovl aang. van Abraham van Ringh in 181, dv Lourens N, en Antje Gerrits; BS ovl 1811; 1817 overlijdens, ovl 1830, huw 1832, ovl 1838; Jan Harmens en H.L.N., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 jan 1791 en zijn getrouwd ten zelfden dage
Harmke Hofhuis oud 33 jaar, geb Nieuwe Pekel A en wonende te HRL. 1839, wijk H-171; VT1839
Harmke Jans zie: de Boer
Harmke Jans zie ook: Harmke Johannes; huwt met Sikke Warnders, kind: Tryntje Sikkes, geb 17 apr 1785, ged 3may 1785 Grote Kerk HRL
Harmke Jans geb 1755 ... , ovl 12 okt 1811 HRL, huwt met Martinus Kouwenhoven, ivl ih huis van de wed. Geert Sweerus )=Antje Franzen), achter de Lombard; bsha181ov; kind: Janna Martinus Kouhooven, geb 4 sep 1793, ged 17 sep 1793 Grote Kerk HRL
Harmke Johannes zie: Overmeyer
Harmke Johannes huwt met Christiaan Christiaans, kind: Johannes Christiaans, ged 31 mrt 1754 Grote Kerk HRL
Harmke Johannes zie ook: Harmke Jans; Sikke Warnders en H.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Trijntje Sikkes, geb 15 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Sikkes, geb 19 may 1791, ged 5 jun 1791 Grote Kerk HRL; Donderdag den 25 jan 1798; Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, wierde eindelijk de weduwe van Sikke Warnders ernstig onderhouden over het aanhouden van volk en kwaade geselschappen aan haar Huis met recommandatie zich daar van te onthouden. (GAH43)
Harmke Johannis Gerben Dirks ende H.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Warner Jacobs, 11 Jan 1749; huwt met Gerben Dirks, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 jan en den 2 Febr. 1749 getrouwdt
Harmke van der Llnde huwt met Jan Lammertsma; BS ovl 1877
Harmke Pieters heeft een zuster Corneliske Pieters; zie aldaar
Harmke Pieters geb 17 nov 1772, ged 10 dec 1772 Grote Kerk HRL, dv Pieter Freerks en Eeltje Pieters
Harmke Sakes ovl voor 1880, huwt met Jacob van Zandbergen; BS ovl 1879
Harmke Jans de Boer geb 1777 HRL, 1e huwt met Lubbert Johannes Adema op 15 dec 1799 HRL, 2e huwt met Hendrikus Durks Zweering op 8 dec 1831 HRL, getuige bij geb aang van Antie de boer en Willem Barteles in 1811, dv Jan Lijkles de B., en Trijntje Hendriks; BS geb 1811, huw 1831
Harmke Johannes Overmeyer geb 1763 HRL, ovl 30 dec 1826 HRL, huwt met Sikke Wanders op 4 nov 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1826
Harmkje Tjamkes zie: Erasmus
Harmkje Tjamkes Erasmus huwt met Eelco Egberdus Napjus; BS huw 1857
Harrit eyberts (broer van Hendrikje E. ); weesvoogden bet f. 4:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde kinderinbreng van Hendrikje en H.E. uyt het overschot van haars vaders boedel, 30 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 15:19:0 zijnde het verdiende loon van H.E., 21 nov 1786. (GAH1118); id. f. 96:17:0, 28 feb 1787. (GAH1119)
Harrit Eues huwt met Hiltje Eiberts, kind: IJtske Harrits, ged 16 okt 1740 Grote Kerk HRL
Harrit Everts ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 14:1:0 wegens dragen en meten van 14 schouw en 3 korven turf in het Weeshuis, 4 aug 1753, kwit. no. 6 (GAH1082)
Harrit Sietses geb 22 nov 1807 HRL, ged 15 dec 1807 HRL, zv Sietse Harrits en Antje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1807
Harryt Eeuwis remonstreert reverentelijk H.E. woonachtig alhier ter Stede dat door het overlijden van Jan Sickes in leven meede alhier woonachtig het turfdragersplaats is comen te vaceren en den supplt seer genegen sijnde voors. functie en bedieninge weder door Ued:Achtb:goede gunste en graatie te aanvaarden, en niet vermag te geschieden sonder consent en approbaatie van haar Achtb: Weshalven den supplt. met eerbied versoekt dat haar Achtb:van de goedheyt gelieven te weesen omme den supplt. met het vacante turfdragersplaats van w:Jan Sickes te willen begunstigen, en wederom in de overledenens plaats aan te stellen op soodanige plichten, lasten, profijten en Gehoorsaamheeden daar toe staande en aanbehorende, quo facto etc. was vertekent S.S. Huysinga. ; In margine stonde; de Magistr. accordeerende het versoek ten requeste gemelt, eli-geert mits deesen de persoon van H.E. tot mede ordris. turfdrager binnen dese stad, op lasten, plichten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den eed in handen van de prsid. burg. deses Stads, Actum den 8 nov 1732, was vertekent D.J. Vosma, ter ordtie aan de Magistr. M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op dato uts. heeft de persoon van H.E. den eed van getrouwigheyt in handen van de presid. burg. gepresteert en afgelegt, Actum uts. In kennisse van mij secrts, S.S. Huysinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 16 okt 1758 over op Oene Janz; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur op 28 aug 1767 terzake 10 schouw en 17 korven turf ten dienste van de kerken der Stad: f. 87:15:0; id. voor 11 schouw en 1 korf, 10 sep 1767: f. 91:13:8; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis wegens dragen en meten van 11 7/10 schouw turf in het Weeshuis, 29 okt 1757, kwit. no. 18: f. 12:15:0 (GAH1086)
Harryt Eiberts ged 15 okt 1769 Grote Kerk HRL, zv Eibret Harrijts en Antie Hendriks
Harryt Fockes Molenaar H.F.M. en Grietje Jacobs Dijkstra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Bruining, goede bekende, 28 jul 1792; ondertrouw HRL; H.F.M. en Grietje Jacobs Dijkstra, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 aug 1792 HRL, en zijn getrouwd op den 4 sep 1792 HRL, op de Ladns Kotter ''de Swilker'', volgens vertoonde attestatie
Hart Eilerts ged 15 dec 1744 Grote Kerk HRL, zv Eilert Jurjens en Antje Harmens
Hartman Bangma geb 1795 prov, N.H., pottebakker, verbleef tijdelijk te HRL, na 1860/1880 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040, bev.reg. HRL 1860-1880
Hartman Bastiaans zie: Hoek
Hartman Eeltjes huwt met Christina Banning, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 sep en getrout de 6 okt 1765; kind: Eeltje Hartmans, ged 5 okt 1766 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Tijtie Hartmans, ged 6 dec 1768 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL
Hartman Hartmans huwt met Foekjen Johannes, beide van HRL, geproclameert de 7-14 en getrout den 21 aug 1757, kind: Johannes Hartmans, geb 1759 HRL; DTB N.H. HRL. 1757, BS ovl 1833; kind: Johannes Hartmans, geb 10 jul 1758, ged 18 nov 1783 Grote Kerk HRL; op belijdenis van ''t geloof op den 20 nov 1783; H.H. ende Claaske Jans, beide van HRL, huw.aang. 13 dec 1738 HRL, Commissrs:Burgemr. Jelgersma, koomende voor de Bruit desselvs Broeder Teunis Jans; huw.aang. HRL 1738
Hartman Hoek geb 1805 HRL, huwt met Aaltje Willems vd Meer op 31 dec 1834 HRL, buitenvaarder, dienende bij de 8 ste afdeling Infanterie, ouders weigeren hun toestemming te geven en wonende te te Embden, Dld, zeeman in 1851, N.H., zv Bastiaan H, en Dieuwke Hartmans Jouwstra; BS huw 1834, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk F-300; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-227; VT1839
Hartman Johannes zie: de Jong
Hartman Luytjens geb 26 dec 1773, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL, zv Luytjen Wybrens en Janke Hartmans
Hartman Okkes geb 28 aug 1788, ged 23 sep 1788 Grote Kerk HRL, zv Okke Hartmans en Trijntje Pieters
Hartman Pieters huwt met Jantie Gerrijts, kind: Pieter Hartmans, ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL
Hartman Selstra oud 38 jaar, geb Balk en wonende te HRL. 1839, wijk F-005; VT1839
Hartman Sybrens zie: Joustra; H.S. en Baukje Klaassen Wijngaarden, beide van HRL, zijnde, na op den 20 dec 1778 HRL, hunne laatste afkondiging gehad te hebben, alhier getrouwd op den 27 derzelfder maand; kind: Dieuwke Hartmans, geb 9 jun 1781, ged 8 jul 1781 Grote Kerk HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -2:0 (GAH650); huwt met Jantje Wybes, kind: Sijbren Hartmans, geb 21 okt 1777, ged 4 nov 1777 Grote Kerk HRL; Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: H.S., Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Donderdag den 18 okt 1798 ''s nademiddags; de Commissie ter ontbindinge der Gilden etc uit den Raad op het huis der Gemeente bij een gekoomen zijnde, zijn na vooraf daar toe versogt te weezen voor dezelve gecompareerd, de navolgende overlieden der ontbonden gilden, namentlijk Wegens het Gild van de: Zilversmeeden Tamme de Wit, IJsersmeeden Reinf Fabe, Chirurgijns Sikke Popta, Huistimmerlieden Pieter Minnes, Scheepstimmerlieden H.S., Metzelaars Johannes van Beemen, Bakkers IJpe Roodenhuis, Schoenmakers Gosling Piekenga, Kleermakers Pieter Willems, Vleeschhouwers Meinte Jaager, Schuitschippers Barend Visser, Groot of Wijdschippers Sijbout Hoornstra met deszelfs Adjunct Michiel Jacobs, en is door welgedagte Commissie aan de Comparanten gecommuniceerd dat zijlieden, door den Raadder Gemeente waaren genomineerd respective tot Provisioneele Commissarien, over de ontbonden gilden, en daar toe bij deezen wierden aangesteld, en geauthoriseerd het welk bij hen allen wierd geaccepteert. (GAH44); Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris H.S., en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Hartman Sijes Remonstreert met Schuldige eerbiedigheit H.S. burger binnen dese Stad dat door t overlijden van Jan Harmens in Leeven meede ordris Beestevoyer alhier die bedieninge is vacant geworden en alsoo den Supplnt Zig daer meede zeer Gaerne Saege begunstigd Addresseert hij Sig Mits dsen tot Ued Achtb Seer demoedig Versoekende dat het Uwer Ed Achtb goede gelieffte mag Sijn hem Supplnt tot Meede ordris beestevoyer deeser Steede te nomineeren en aen te Stellen op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe en aenbehoorende waer op Supplnt een favorabel Appt van u Ed Achtb Zal afwagten quo facto etc reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende het versoek ten Requeste Gedaen eligeert Mits desen de persoon van H.S. tot meede ordris beestevoyer deser Steede op Lasten pligten Profijten en gehoorsaemheden daer toe Staende mits doende den eed in Handen van de heer praesid. Br. deses Stads actum den 29 ber (=september) 1729 vert Junius Munter Ter ordtie van de Magistr M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft H.S. den eed van getrouwigheit Gepraesteert in handen van de hr praesid. Burgermr. Munter actum uts In kennisse van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Hartman Yeges huwt met Jetske Dirks, beide van HRL, geproclameert de 28 dec 1760 en de 4 en getrout de 11 Janewari 1761; kind: Ockke Hartmans, ged 3 Jannewari 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: IJge Hartmans, ged 16 feb 1762 Grote Kerk HRL
Hartman Johannes de Jong geb 1786 HRL, ovl 10 jun 1817 HRL, huwt met Kunskje Aukes Meyer op 14 mei 1812 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, timmerknecht, huw.get. bij J. Dijk en A. Meyer, behuwd broeder bruid. 1814, zv Johannes Hartmans dJ, en Grietje Tjitses; BS huw 1812, huw 1814, ovl 1817, ovl 1845; gebruiker van wijk G-207, timmerknegt, medegebruiker is Anne Jurjens sjouwer, eigenaar is Johannes Jac. Kerkhoven, 1814. (GAH204)
Hartman Sybrens Jouwstra geb 1746 Workum, ovl 3 feb 1824 HRL, huwt met Jantje Wybes en Baukje Klazes Wijngaarden, scheepstimmerman 1798-1805, kinderen: Sijbren Hartmans J, geb 1778 HRL, Dieuwke Hartmans J, geb ... ; BS ovl 1824, ovl 1825, ovl 1827, huw 1834; gebruiker van wijk A-004, eigenaar is D. Boomsma & Comp, 1814. (GAH204); eigenaar engebruiker van wijk A-075 en wijk A-076, timmerschuren, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-079, hellingbaas, 1814. (GAH204); Sebastiaan Coenraads Hoek ende Dieuwke Hartmans Jouwstra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.S.J., deszelfs vader, 22 sep 1804; ondertrouw HRL
Hartog Benjamins zie: Cohen
Hartog Bleekroode geb 1806, huw.get. bij A.A. Speyer en F. Berends, (gk), voorzanger Isra?lische gemeente alhier, wonende te HRL; 1842, id. bij M.I. Cats en S.P. Polak, (gk), 1843; BS huw 1842, huw 1843
Hartog Jacobs ovl voor 1841, huwt met Roosje Marcus op 21 sep 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 21 sep 1794, kind: Arn Hartog, geb 1795 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1814, ovl 1840; vrouw H.J. gebruiker van wijk G-092, eigenaar is Jacob van Royen, 1814. (GAH204); H.J. ende Rooske Marcus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Adam Hartog, goede bekende, 6 sep 1794; ondertrouw HRL; H.J. en Rooske Markus. Jooden, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 sep 1794 en zijn getrouwd ten zelfden dage; 8e quartier, huisno. 84, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hartog Cohen geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed gepresteerd op het formu-lier der Joden op 28 mei 1755. (burgerboek)
Hartog Meyer ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 324:0:0 wegens geleverde 4 koeien, vlees en smeer door elkander tot 13 1/2 gld de 100 pond swaar tesamen 2900 pond, kwit. no. 2, 19 nov 1782. (GAH1113); id. f. 348:0:0 voor 3 geleverde vette koeyen, ord. no. 3, 20 nov 1778. (GAH1109); id. f. 333:12:8 voor geleverde 4 koeien in ''t Weeshuis, ord. no. 3, 23 nov 1784. (GAH1115)
Hartog Salomons Dingsdag den 5 dec 1797; Het Gerechte Extra ordrs Vergadert zijnde, wierde in deliberatie genoomen, de Singuliere handelwijs welke plaats gehad had omtrent de koop van een partij van Salvo Calcula 2500 Pond Leidsche kaas bij den Jood H.S., van een Caagschipper gekogt, en hoogstwaarschijnlijk gestrande goederen Waaren, en niet bij eenig Gerecht waaren aangegeven en dus als Zeerooff konden worden geconsidereerd, en op dat fundament, rede bij den Gerechte, in bewaaringe waaren genoomen, beslooten dezelve kaas weder aan gedagte Jood over te geeven des hij sufficiente cautie, voor de waarde derzelve Stelle, ingevalle het gesustineerde van het Geregte worde bewaarheid en er vroef of laat, een Reclamant derzelve mogte opkoomen. (GAH43)
Hartog Benjamin Cohen geb 1758 HRL, ovl 12 mrt 1833 HRL, 1e huwt met Judic Jacobs, 2e huwt met Roosje Salomons Snijder, kinderen: Benjamin Hartog C, geb 1786 HRL, Ysak Hartog V, geb 19 jan 1789 Leeuwarden, koopman in 1833, zv Benjamin C, en Trientje Hartogs; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1833, ovl 1869 gebruiker van wijk E-092, koopman; eigenaar is Jan A. Bakker q. q., 1814; (GAH204); H.B.C. van HRL, en Roosje Salomons van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 feb 1806; ondertrouw HRL; H.B.C. van HRL, en Judik Jakobs van Rotterdam, (Jooden), hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn op vertoonde getuigenis getrouwd den 22 jun 1783; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; H.B.C., hoedemaker, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Mietje Abrahams, waarvan Ouders zijn Abraham Hymans en Hester Jacobs, wonende te Veenendaal
Hartog Jacobs Oostra H.J.O., koopman te Leeuwarden, is verzogt een verklaring af te leggen ten behoeve van Naatje Abrahams Neeteboom, die, dienstmaagd te Leeuwarden, dogter van Abraham Joseph Neteboom en Mietje Jacobs, in de maand dec zeventien hondert agt en tagtig te Amsterdam geb is, kunnende geen Akte van geboorte produceren, omdat destijds van de geboorte van Joodsche meisjes in de publieke Registers geen aantekening gehouden wierd. Voorts verklaarde de Comparant geen bloedverwant van dezelve te zijn. Leeuwarden den zesden feb agttien hondert en zestien; H.J.O.J. verklaart ten behoeve van het huwelijk van Naatje Abrahams Neteboom, dat zij geen bloedverwanten in de opgaande linie in leven heeft, dat gemelde haar vader in de maand jun agttien hondert en elf en haar moeder in de maand jul agttien hondert en agt beide te Amsterdam gestorven zijn
Hasa Hartmans van HRL, huwt met Johan Jacobs Mulder, van Arnhem, geproclameerd de 21-28 mrt de 4 apr en getrout met attestasie de 20 jun 1762 in de Westerkerk
Hattum Eeuwes huwt met Elisabeth Freerks, kind: Metje Bakker, geb 1791 Sneek; BS ovl 1850
Hattum Pieters ovl 12 jan 1789 HRL, oud 20 jaar
Hauck Ruurds (ook Wibranda); hm ... , weduwe in 1589 te HRL; gesl. Walsweer; wed. van Hidde Lolckes te HRL., verkoopt op 17 mrt 1589 land in Naniasate te Oosterlittens aan Rein Ithiesn en Lolck Lolckedr te Bolsward. Op 17 mei 1591 vraagt zij consent op de verkoop van 14 pondematen land te Oosterlittens. In aug 1597 wordt door haar de verkoop geproklameerd van de sate land te Oosterlittens, gebruikt door Isbrant Semmes (man van Jeltke Jelledr, haar omazegger), met raad en consent van Lolcke Hiddes, haar zoon, en Frouck Unya ''zijn Lolckes wijff''. de gebruikers Isbrant Sems en Jelcke Jelledr protesteren; kleinkinderen Hobbe Jelles, Hessel Jelles en Jelcke Jelledr, verspieren. Op 13 mrt 1598 wordt er 10 pondematen land te Britswert, verhuurd door H.R. (in elk geval nu overleden), verkocht door de drie kleinkinderen Hobbe Jelles, Hessel Jelles en Isbrant Sems vanwege Jelcke Jelles, (kinderen van H.R. haar zoon Jelle Hiddes); In 1561/1562 verkoopt Syuerdt Ryuerdtsen 16 pondematen land te Oosterlittens aan Hidde Lolckes en Hauck, zijn huisvrouw. (Ryuerdts). In 1561/1562 verkoopt Claes Ryuerdts 11 pondematen land te Oosterlittens aan Hidde Lolckes en Hauck zijn huisvrouw; Hessel Ryurdts en zijn vrouw Lolck Tyercks Unia verkochten in 1569/1570 9 pondematen land te Oosterlittens (mede-eigenaar Hero Hille Jetlssn) aan Hidde Lolckes en zijn huisvrouw (H.R. ); Op 17 mei 1591 willen Hessel Ryuerdts en Lolck Unya, man en vrouw te Beers, 14 pondematen land te Oosterlittens kopen van Lolcke Hiddes en Frouck Unya ''en dat bij wille'' en consent van H.R. (Gen. Jaarb. 1984/Pier en Sipcke Hoytes); Lolcke Hiddes trouwde in 1572 te Boslward met His Paulus Symonsdr van Bolsward, dv Paulus Symons en Syts Holle Sjoerdsdr. Lolcke trouwde voor de tweede keer, nu met Frouck Tiercksdr Unia, van Beers. In 1631 een ''donatiebrieff tusschen Hidde Lolckes ende H.R. (ouders van Lolcke), echteluyden ter eene, ende Paals Symens ende Syts Holle Sioerdts (ouders van His), ten anderen sijden ende gegeven Lolcke Hiddes ende His Paulus Simonsdr in dato den 20en jan 1572''. Lolcke krijgt als huwelijksgift van zijn vader 120 pondematen land, nl. de plaats ''Rouwerts'' op de Gaastmeer, 50 pondematen veen in Allert Hoornstrasate te Wartena en 20 pondematen land te Oosterlittens. (Gen. Jaarb. 1984/Pier en Sipcke Hoytes)
Hauke Geerts ont vd rentmeester van het Weeshuis f. 96:6:12 weegens soetemelkkaas en booter tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 1, 23 may 1730 (GAH1060); id. f. 114:11:0 voor booter en kees, ord. no. 2, 31 jul 1730. (GAH1060); id. f. 19:14:0 weegens 2 schipponden groene kaas, ord. no. 3, 23 aug 1730. (GAH1060); id. f. 60:18:0 weegens geleverde booter, ord. no. 4, 15 sep 1730 (GAH1060); id. f. 54:16:0 weegens soetemelks en groene kaas, ord. no. 5, 22 sep 1730. (GAH1060); id. f. 557:2:0 weegens 16 vierendeels botter met haar overwigt, mitsgaders 400 ponden grouwe en 1709 ponde soetemelkskaas, ord. no. 6, 24 okt 1730. (GAH1060)
Hauke Heins zie: van Dijk
Hauke Tjerks turfleverancier 1747
Hauke Heins van Dijk huwt met Eelkjen Reinderts, varensgezel, wonende te Makkum, kind: Aaltje Haukes vD, geb 29 sep 1809 Makkum; BS huw 1833
Haukje Antonius huwt met Jarig Gelinde; BS ovl 1812
Haukje Gerbens huwt met Frerik van Lint, kind: Gerben Freriks van Lint, geb 13 mrt 1789 ged 29 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Fredriks van Lint, geb 8 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote kerk HRL; kind: Doetje Freerks van Lint, geb 17 apr 1792, ged 8 may 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Houkje G.
Haukje Pieters huwt met Teede Jans, verkoopt huis, herberg, stalling en wagenhuis 1799
Haukje Jans van Dijk Ids Hendriks van der Weyde en H.J. vD., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hauwe Freerks ged 19 sep 1769 Grote Kerk HRL, zv Freerk Hauwen en Johanna Martens
Hauwen Geerts ged 3 okt 1765 Westerkerk HRL, zv Geert Hauwen en Janna martens
Haye Abbes turfschipper; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:11:0 voor dragen en meeten van 18 schouw turf, ord. no. 1, 5 apr 1785. (GAH1116)
Haye Abes zie: de Vries
Haye Annes IJsbrand Tomas ende Trijntie Pijters, beyde van HRL, huw.aang. 20 jun 1733 HRL, Comende Voor de bruyd H.A. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Haye Bakker geb 16 mei 1802 HRL, N.H., ged 6 jun 1802, rn Zomke Ippes B., en Grietje Jelles; dopen Grote Kerk HRL 1802
Haye Baltes huwt met Sijbrigie Dirks, beide van HRL, geproclameert de 26 Novemb: en de 3 en getrout de 10 dec 1758 in de Westerkerk HRL; huw.reg. N.H. HRL
Haye Beekkerk H.B. van Leeuwarden en Geertruida Toussaint van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 oct 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Rijperkerk en aldaar getrouwd op den 10 oct 1785 volgens ingekomen getuigenis; Do. den 15 aug 1799 ''s nademiddags. de Raad extra ordinaris vergadert Zijnde, op verzoek, van den Burger W:Meurs, meede Lid van het departementaal Bestuur van de Eems verscheen denzelven Burger ter vergadering bij Zich hebbende den Burger H.B., Luitnt:Coll:van de gewapende Burgermacht te Leeuwarden, Zijnde mede ter deezer Vergadering Verzogt, en gecompareerd den Burger Marcelis Tamboezer bij absentie van Dr. H:Westra Commandant van de Gewapende Burgermacht ter deezer Plaatze, de Vergadering dus bij een Zijnde, Wierde door den Burger W:Meurs overgegeeven, navolgende Missive: zie hiervoor bij: W. Meurs. (GAH45); Vrijdag den 6 sep 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, Wierde nog geleezen eene missive van het departementaal Bestuur van de Eems Zijnde van navolgenden Inhoud: Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van harlingen. Burgers ! Ingevolge aanschrijving van den Agent van Oorlog der Bataafsche Republiek van den 3 deezer, gevolgd op een den 2de daar bevorens genomen besluit bij het Uitvoerend Bewind, het Welk daartoe is geauthoriseerd bij decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam van die Zelfde datum, hebben Wij goedgevonden U-lieden aan te Schrijven, en te gelasten, gelijk geschiedt bij deezen, om na ten ernstigsten een ieder geexhorteerd te hebben om Zich tot Corpsen te formeeren om de Arm?e te Versterken, en tegen den reeds gelanden Vijand op te trekken ingevolge Publicatie van het Uitvoerend Bewind van den 25 Aug. l. l. alle Burgers in Ulieder Bedrijve Welke tot okt 1787 of na January 1795 de Wapenen hebben gedragen, doch boven de Jaaren Zijn om in de Termen van de Registratie te Vallen, te requireeren, ten einde Zig dadelijk tot Corpsen te formeeren en Zich de nodige Officieren bij meerderheid van Stemmen te Verkiezen, voorts dezelve van de bij Ul. voorhanden Zijnde Wapenen, Zo verre toereikende, te voorzien en aan ons van het manqueerende Zonder Verwijl Kennis te geven, eindelijk die gene hunner, Welke van Wapenen voorzien zijn, te noodzaken, den Plaatselijken Dienst tot maintien van Rust en Veiligheid Waar te nemen, onder de orders van den Collonel van het departement den Burger C:C:Emmerij te Groningen, en Respective Lieutenants Collonels H.B. te Leeuwarden, S. Salverda te Franeker, en M:Busch te Groningen, en de Majors G: Jurres te Leeuwarden, T:Gonggrijp te Sneek, en H:Tymans te Groningen. Blijvenden echter de Zodanige, die bij de aanstaande Organisatie Zullen uitvallen, en alsnog volgens de voorgaande Organisatie de Wapenen dragen, verpligt bij de als nog exterende Corpsen te verblijven tot dat deze Zullen worden ontbonden, Wanneer de uitvallende Zich onder de Corpsen tot den Plaatselijken Dienst geformeerd, Zullen moeten begeven. Hierdoor Zullen Zij, Welke genegen Zijn tegen den Buitenlandschen Vijand te dienen, geleegenheid hebben om door daden hunne vaderlandsche IJver aan den dag te leggen, overtuigd dat op eene andere Wijze meede voor de binnenlandsche Rust word gezorgd; en andere, die meede tot hunne tot heil van het Vaderland Willen Contribu?ren, bezeffen, dat Zij door den Plaatselijken Dienst de goede orde Kunnen helpen Verzekeren. Heil en Broederschap. Leeuwarden, 5 Sept. 1799, Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid. Waarover gedelibereerd Zijnde, Wierde uit Consideratie, dat de voormaalige Schutterij, Welke voor en na den Jaare 1787 ge?xisteerd heeft, na de revolutie tot May 1795 in functie is geweest en dus uit hoofde deezer aanschrijvinge, de Wapenen Zouden moeten Werden gegeeven, en daat het niet te negeren is, dat dezelve Schutterij meestal uit Zoodanige leden bestaan heeft van Welke men uit alle omstandigheeden besluiten moet, dat de tegenwoordige orders van Zaaken, niet Zijn toegedaan, niet omdat den Raad Zoude Veronderstellen, dat dezelve niet evengoed het hunne ter bewaaring der rust, en goede ordre Zouden toebrengen, als de andersdenkenden, maar om dat het mogelijk Jalouzij, en tweedragt, onder de thans Subsisterende Gewapende Burgermacht Zoude Kunnen Verwekken, na rijpe deliberatie goedgevonden, voor dat Zij dezelve aanschrijvinge Publiek makte van deeze hunne bedenkelijheden, tot de departementaal Bestuur, door navolgende Missive Kennis te geeven. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Wij konnen niet afzijn, voor dat Wij UWS aanschrijvinge van den 5 deezer Publiek maaken, UWL:van de Situatie onze Plaats dies aangaande te informeren, en onze bedenkingen des Wegens aan UWL op te geeve. Voor okt 1787 heeft alhier geene Gewapende Macht bestaan, dan uit Zoodanige Burgers uitmaakende de Stads Schutterij, die uit alle omstandigeheden te besluiten, de Orange partij gedecideert waaren toegedaan, althans verre het Grootste gedeelte van dien. Wel hebben eenige Burgers Zich voor dien tijd alhier, in de Wapenhandel geoefend dog nimmer tot een Legaal Corps geformeerd geweest. de voornoemde Schutterij Welke voor en den Jaare 1787 aanweezig geweest is, heeft na de revolutie tot may 1795 gefungeerd, Wij moeten betuigen dat Ze bij de revolutie, Zich ter bewaaringe der rust, uitmuntend gedraagen heeft, dan naar Inhoud Van UWL:missive, Zoude hun thans Weders het geweer in handen worden gegeeven hetgeen Wij in de tegenwoordige tijdsomstandigeheid. allergevaarlijkst Zouden achten ten aanzien Van de thans Subsisterende Gewapende Burgermacht, en onzes oordeel niet dan tweedragt Kunnen Zaayen, daar Wij thans nog het genoegen hebben, van bij de rust bewaard te blijven. Wij neemen derhalven eerbiedig de Vrijheid UWL:Welmeeninge, hier opnaarders te Vragen. Heil en Broederschap. G. Pettinga en IJ. Feddema. (GAH45); Woensdag den 11 sep 1799. Notificatie van de Puye van ''t huis der Gemeente afgelezen en ter Gewonen Plaatze geaffigeerd. Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Notificatie. de Raad der Gemeente van de Stad HRL aan alle hunne mede Burgeren Heil en Broederschap. Doet te Weeten: Dat den Raad nader overwogen hebbende, de aanschrijvinge van het departementaal Bestuur van de Eems van den 5 sep l. l. bij Notificatie op jongstleden Maandag den 9 deezer gepubliceerd, en geaffigeerd bij Welke Notificatie den Raad ieder Burger, en Ingezeten Welke voormaals de Wapenen gedraagen had, ten ernstigsten vermaand Wilde hebben, dezelve (wapenen) Weder ter bewaaringe der Rust, en goede order binnen deeze Plaats op te Vatten; dan daar den Raad tot hun Leedweezen moet ondervinden, dat Zich hiertoe maar Weinige Perzoonen opdoen, en tot heeden toe hebben laaten Inschrijven, heeft den Raad op fundament van bovengedagte aanschrijvinge, bij het departementaal Bestuur van de Eems, aan den Raad gedaan, op Last en aanschrijvinge van den Agent van Oorlog der Bataafsche Republiek, van den 3 den deezer, gevolgd op een genoomen besluit van het uitvoerend Bewind, van den 2 den daar te vooren het Welk daartoe Was geauthoriseerd bij decreet van het vertegenwoordigende Ligchaam van den Zelfden dato, na rijpe deliberatie goedgevonden, en verstaan in de eerste Plaats alle Burgers en Ingezeten aan te maanen, om Zich in Corpsen te formeeren, om de Arme te Versterken en tegens den reeds gelanden Vijand op te trekken. en in de tweede Plaats, alle Burgers en Ingezetenen in deezen bedrijve Welke tot okt 1787 of na jan 1795 de Wapenen gedraagen hebben, dog boven de Jaaren Zijn, om in de Termen van de Registratie te vallen, te requireeren, Zooals gerequireerd Worden bij deezen, om Zich daadelijk tot Corpsen te formeeren, en Zich de noodige officiers bij meerderheid van Stemmen, te verkiezen, Zullende aan dezelve aan dezelve Burgers de nodige Wapenen Werden gegeeven, om den Plaatzelijken dienst alhier tot maintien van rust en Veiligheid Waar te neemen onder de orders van den Collonel van het departement, den Burger C:C:Emmerij te Groningen, en respective Luitenants Collonels H:B. te Leeuwarden, S. Salverda te Franeker, en M:Busch te Groningen, ende Majoors G:Jurnes te Leeuwarden, T:Gonggrijp te Sneek en H:Tymans te Groningen. Verders word een ieder Burger en Ingezeten, Welke onder deeze Requisitie begrepen is, gelast, om van deezen avond van Ses tot Agt uuren op het Huis der Gemeente te Compareren, om Zijn naam te doen aantekenen, Zullende de non Comparanten, de alle die onwillig Zijn, of naderhand mogten Werden, bevonden tot deeze Requisitie te behooren Zich Zelven te Imp. nteren (?) hebbende onaangenaame gevolgen, Welke hier uit Jegens dergelijke Weerbarstigen Zullen voortvloeijen. Hierdoor Zullen Zij Welke genegen Zijn, tegens den Buitenlandsche Vijand te dienen, gelegenheid hebben, om door daaden hunnen vaderlandsche IJver, aan den dag te leggen, en de Zoodanige Welke Zich tot den Plaatslijken dienst verobligeren mede betoonen, tot Heil van het lieve vaderland te Wilden mede Werken, als bezeffende dat Zij door den Plaatzelijken dienst, de goede ordre mede Kunnen helpen Verzekeren. en ten einde niemand hier van eenige ingnorantie Zal Kunnen Preetendeeren, Zal deeze van de Puye van ''t Huis der Gemeente worden afgelezen, en ter Gewooner Plaatze geaffigeerd. Aldus geresolveerd, en gearresteert op ''t Huis der Gemeente binnen HRL den 11 sep 1799. Donderdag den 17 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde geleezen, eene missive van het departementaal Bestuur van de Eems, Zijnde van deezen Inhoud. Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Alzo de Lieutenant Collonel H.B. aan ons heeft te Kennen gegeven, dat Zommige van de uitgetrokkene Burgers Zich niet ontzien om Zonder behoorlijk verlof naar huis te Keeren, en alzo hunne Posten te verlaten, en dat daar door de hardnekkigheid van die gene, Welke verpligt Zijn ter aflossing van andere uit te trekken meer en meer toeneemt, het Welk niet Kan nalaten grote disorders te Veroorzaaken. Zo is het dat Wij op verzoek van gemelden Lieutenant Collonel Ulieden bij dezen aanschrijven en gelasten, om de Commandanten der Gewapende Burgermacht onder Ulieden Ressort de nodige adsistentie te Verleenen ter vervolging van diegene, Welke Zich aan pligtverzuim in het verdedigen des Vaderlands Schuldig maken, en reeds gemaakt hebben, voor Zo verre Zulks in Ulieder Bedrijve plaats mogte hebben, ten einde de daar omtrent gemaakte Wetten Werden gemaintineerd en de goede order bewaard blijve. Leeuwarden den 14 okt 1799, Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid. (GAH45)
Haye Berkmeer huwt met IJmkje vd Kamp, N.H., kind: Neeltje B., geb 4 jul 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803
Haye Boeles Jan Hendrix ende Trijntie Fransen beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs swager H.B., 27 Nov 1745
Haye Broers huwt met Hemkje Jelles, kind: Broer Hayes vd Veer, geb 1772 Molkwerum; BS ovl 1831; Wij ondergetekenden Siebren Jans Kingma, zonder bedrijf, en deszelfs huisvrouw Aaltje Teekes Hania, wonende te Workum, Verklaren mits deezen te Consenteeren aan onze Dochter Trijntje Siebrens Kingma, van bedrijf Naaister, wonende aldaar, om in het huwelijk te treden met de Persoon van H.B., Varensgezel, wonende te HRL en zv Broer Hayes, schipper, en Catharina Jelles, echtelieden wonende te HRL, en authoriseeren bij deezen de Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL om hunne Proclamatien aldaar te laten gaan, en neeme aan bij de Voltrekking van het huwelijk present te zijn, of een notarieel Consent te passeeren. In Kennisse onder vertekening gedaan te Workum den derden okt 1815; Uit het Doopboek Van de Hervormde Gemeente te Stavoren. Haye, zv Broer Hayes, en Catharina Jelles, geb te Stavoren den tienden dec Seventien honderd Vijf en Negentig, is ged den 27 ste dec 1795. Mij President Burgemeester van Stavoren den derden okt 1800 en vijftien
Haye Dirks molenaar, ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:18:0 terzake maalloon van rogge etc. ten behoeve van het Weeshuis, 5 mei 1761, kwit. no. 6 (GAH1091); id. f. 5:18:8 wegens een 1/4 jaar maalloon ten behoeve van het Weeshuis, 13 aug 1761, kwit. no. 11 (GAH1091); id. f. 5:7:0, 10 nov 1761, kwit. no. 18 (GAH1091); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:2:8 terzake 1/4 jaar maalloon, 20 jan 1762 versch, 1 feb 1762. (GAH1092); id. f. 5:13:0, 1/4 jaar maalloon, 11 mei 1762 (GAH1092); id. f. 4:9:8, 10 aug 1762. (GAH1092); id. f. 4:16:0, 2 nov 1762. (GAH1092)
Haye Dijkstra huwt met Aagje Kuipers; BS ovl 1858
Haye Eiles zie: Faber
Haye Faber huwt met Elisabeth Jans Schaap, tichelaar, wonende te HRL 1830; BS ovl 1830
Haye Faber geb 25 jul 1810 HRL, zv Eile F, en Catharina Homberg; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 25 jul 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL, zv Eile Faber en Catrijna Homberg
Haye Folkerts H.F. van Bergum ende Trijntie Johannes van HRL, koomende weegens de bruyd IJpe Heeres met vertoninge van schriftelijk consent van wedersijdse ouders, 13 Apr 1748
Haye Geerts Zie ook: van der Zee; Extrakt uit het doopboek der herformden in deze Gemeente Makkum. Geboorte Haaye Geerts 27 ste nov 1786. In het jaar Een duizend zevenhondert en zes en tachtig den zeven en twintigste dag der maand nov is geb een zoontje waarvan vader is G.J. en moeder Pietje Hayes is bij den doop genoemd Haye. Makkum den zeven en twintigste jun achtien hondert veertien. (HB Har. 1816, fiche 1)
Haye Gerbens zie: de Groot, Tichelaar
Haye Gerbens H.G. van Almenum en Idske Reins van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 sep 1792 HRL, en zijn getrouwd op den 30 daar aan volgende
Haye Gerbens begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 84; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 72; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Haye Gerkes zie: Feenstra
Haye Gerkes Olphert Everts van HRL, ende Grijtie Johannis, beide van HRL, huw.aang. 10 jan 1739 HRL, koomende voor de bruit desselfs Swager H.G. ; huw.aang. HRL 1739
Haye Gerkes Brommel Douwes ende Pietje Wiltjes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd H.G., 24 Oct 1750
Haye Gerkes weesvoogden bet f. 24:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Thomas Tjebbes bij H.G. met wolkammen had verdient 8 mrt 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 14:7:0 terzake breidgeern door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 1 jul 1749, kwit. no. 23 (GAH1078); id. f. 43:19:0, kwit. no. 13 (GAH1079); id. sajet en breidgaern, 14 aug 1752, kwit. no. 13 (GAH1081); id. f. 25:18:0, 17 apr 1753, kwit. no. 2 (GAH1082); id. f. 45:10:0, 19 nov 1754, kwit. no. 9 (GAH1083); id. terzake sajet, 3 mei 1765, kwit. no. 20: f. 32:3:0 (GAH1065); id. 4 okt 1735, kwit. no. 43: f. 27:1:0 (GAH1065); id. terzake breidgaren, 9 dec 1755, kwit. no. 3 (GAH1085)
Haye Germens huwt met Itske Reins, kind: Pietje Hayes, geb 27 okt 1793, ged 3 dec 1793 Grote Kerk HRL
Haye Gerrits zie: de Boer
Haye Gerrits huwt met Gepke Jentjes, N.H., kind: Jentje Hayes, geb 14 apr 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801
Haye Gerrijts huwt met Aaltie Willems, beide van HRL, geproclameert den 25 jul en de 1 en getrout de 8 aug 1756
Haye Goslings ovl voor 1835, huwt met Marrigje Arnoldus, kind: Mayke Hayes, geb 1796 HRL; BS Franeker huw 1834; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:7:0 voor leverantie van turf en werkloon, quit. no. 4, 2 nov 1785. (GAH1117); id. f. 90:4:0, ter zake leverantie en arbeidsloon van 15 schouw en 38 korven turf, turf f. 73:17:0, arbeidsloon f. 16:7:0, 7 mrt 1793, quit. no. 1 (GAH1125); ontvangt van het gemeentebestuur op 12 okt 1786 voor 15 schouw en 34 korf turf f. 5:0:0 : f. 79:5:0, dragen 16 stuivers, loegen 4 stuivers, meten 6 stuivers, korfkijken 11 stuivers, drinkgeld 11 stuivers, andere kosten f. 21:12:0, tesamen: f. 110:19:0; id. 16 schouw en 13 korf turf 5 Caroliguldens: 81 -12-8, dragen 16 stuivers, loegen 4 stuivers, meten 6 stuivers, korfkijken 11 stuivers en drinkgeld 11 stuivers, andere kosten f. 21:4:0, tesamen: f. 103:18:8; id. aan het Stadstimmerhuis 15 schouw en 30 korven turf: f. 79:17:8, dragen 16 stuivers, loegen 4 stuivers, meten 6 stuivers, drinkgeld 11 stuivers en korfkijken 11 stuivers, tegenschrijven f. 7:10:0, andere kosten f. 20:16:0, tesamen: f. 109:5:8; i, 16 schouw en 2 korven turf 4 1/2 Caroliguldens: f. 69:18:4, dragen 16 stuivers, loegen 4 stuivers, meten 6 stuivers, korfkijken 11 stuivers, drinkgeld 11 stuivers, andere kosten f. 20:17:8; (geen boeknr. vermeld); kind: Mayke Haayes, geb 31 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL
Haye Hayes zie: Tichelaar, Tuinhout
Haye Heinzer geb 1806 HRL, ovl 15 nov 1827 HRL, werkman, ongehuwd, zv Johan Coenraad H, en Maria Jansen; BS ovl 1827
Haye Hendriks geb 1739 Murmerwoude, ovl 5 feb 1822 HRL, huwt met Kaatje Jans; BS ovl 1822; H.H. en Kaatje Jans, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL
Haye Hibbes zie: Gortmaker
Haye Hillebrands huwt met Tetje Jans, kind: Rinske Hayes, geb 1789 ... ; BS ovl 1813
Haye Hobbes huwt met Dirkje Claases, beide van HRL, geproclameerd de 22 Feberwari de 1 en getrout de 23 mrt 1761; woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? lijst namen ingezetenen; (GAH650); kind: Elisabeth Hayes, geb 9 sep 1774, ged 4 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Hayes, ged 14 feb 1765 Westerkerk HRL; kind: Claas Hayes, ged 9 jan 1767 Westerkerk HRL
Haye Jacobs zie: Terpstra
Haye Jacobs lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 8:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Haye Jacobs van Midlum, huwt met Sjoerdtje Baukes, van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout met attestasie de 31 mrt 1765; kind: Jacob Hajes, ged 12 aug 1766 Grote Kerk HRL
Haye Jans houthandelaar, lidmaat 4 dec 1665; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vdGaast/ W.F. Broos)
Haye Jans in proces tegen de gemeente 1748
Haye Jans begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 11, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Haye Jans huwt met Froukje Wiegers, beide van HRL, geproclameert den 25 jul en de 1 en getrout de 8 aug 1756 in de Westerkerk; kind: Wieger hayes, ged 18 aug 1761 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Hayes, ged 11 nov 1764 HRL; in de Westerkerk; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Bonne Hayes, geb 7 jan 1774, ged 28 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hajes, ged 5 sep 1758 Westerkerk; kind: Neeltje Haies, ged 25 nov 1759 Westerkerk HRL; kind: Jan Hajes, ged 30 okt 1763 Westerkerk HRL; kind: Stijntie Hajes, ged 10 nov 1765 Westerkerk HRL; kind: Neeltje Hayes, ged 19 jul 1770 Westerkerk HRL
Haye Jelles Geeft met behoorlijke eerbied te kennen Jelle Hayes, Visopdrager alhier, dat hij Supplnt:ter oorzaake van zijne jaaren en daar door afnemende kragten, mitsgaders andere bezondere en gewigtige reedenen, wel was inclinerende tot resignatie en afstand van voorsr:functie, in faveur van zijnen Zoon H.J., zijnde een jong man van bequame jaaren, daar toe in staat en van herten genegen, invoegen dezelve, in cas van UEd:Achtb:goedkeuringe zig bij deezen Verpligt, tot erkentenisse hier Voor, zijnen Vader, geduirende desselfs leeven de behulpzame hand te bieden en voor ordentelijk onderhoud van deselve te Sorgen. Waarop zij beide UEd:Achtb:favorabile dispositie zijn afwagtende. quo facto etc:requisitus S:Rienstra; (In Margine Stonde:); de Masgistraat accordeerende het Versoek nomineert en stelt mits deesen de meede Supplnt:H.J. tot Visopdrager deeser Steede op de Lasten, pligten profijtten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den Eed van getrouwigheid. en voldoende aan de belofte tot onderhoud van de mede Supplnt:Jelle Hayes ten requeste geinsereerd, wordende de Supplnt:gratieuselijk gelibereerd van de betalinge van armgeld. Actum den 30 jul 1759. (Was Getekend:)J:D:Toussaint Ter Ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; H.J. heeft den Eed van getrouwigheid als Visopdrager gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr Toussaint deesen 30 jul 1759. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Haye Johannes zie: Heinzer
Haye Klazes zie ook: van Vliet; huwt met Tjetje Hillebrands, kind; Klaas Haayes, geb 18 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL
Haye Claeses bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 63:0:0 van 5 pondematen greid onder Ooster Wierum, no. C, 1773. (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 1775 (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. f. 75:0:0, 1784, nu no. 3. (GAH1115); id. 8 sep 1785. (GAH1117); id. 2 sep 1786. (GAH1118); id. 12 mrt 1787. (GAH1119); id. over 1788, 10 okt 1787. (GAH1119); id. 29 jul 1789. (GAH1121); d, 16 aug 1790. (GAH1122); id. 3/5 jaar, 8 jul 1791. (GAH1123); id. 1782. (GAH1113); id. 1783. (GAH1114); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); id. 4/5 jaar, no. 3, 27 nov 1792 (GAH1124); id. 25 okt 1793 (GAH1125); id. 29 jul 1794 (GAH1126); id. 7 dec 1795 (GAH1128); id. 16 sep 1796 (GAH1128); betaalt aan dito f. 31:10:0 wegens een half jaer Schink der Losse Landen van 5 pondematen, Alderheiligen 1772 versch, no. :C, 1773. (GAH1104)
Haye Croes lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 7:4:0 (GAH650)
Haye Miedema geb 1794 Boksum, ovl 27 dec 1858 HRL, huwt met Janke Koopmans, koopman in 1858, zv Pieter M, en Aukje Koopal; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 44 jaar, geb Boxum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk B-046; VT1839
Haye Molenaar huwt met Kaatje ... , kind: Elske Durks M, geb 1787 HRL; BS ovl 1838
Haye Obbis zie ook: H. Hobbes; huwt met Dirkje Klaases, kind: Klaaske Hayes, ged 29 nov 1761 Westerkerk HRL
Haye Oeges zie: Bruinsma
Haye Pieters zie: Miedema, Robijn
Haye Rinses zie ook: de Jong; huwt met Trijntje Martens, kind: Jacobus Hajes, geb 8 jan 1810, ged 13 feb 1810 Grote Kerk HRL
Haye Rintjes zie ook: Haje Rinses; huwt met Trijntje Martens op 23 mrt 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806; H.R. en Trijntje Martens, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 mrt 1806; ondertrouw HRL
Haye Romkes zie: Bakker
Haye Sieds zie: van der Vliet
Haye Simons zilversmid; Mr. in 1582. (Gildeboek: merken der Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Haye Tadema geb 1758, doet overlijdensaangifte van Paul Pietersen, (gk) in 1811, is in dienst als luitenant bij de K.K. Majesteits kanonneerboot no. 6; BS ovl 1811
Haye Tuinhout ovl 27 jul 1811 HRL, huwt met Rijkje Lambsma op 31 mrt 1799 Minnertsga, commies-generaal vd convoyen en licenten bij het departement te HRL; 1799, in leven rijksambtenaar, kind; Dina Lambsma, geb 4 dec 1806 HRL, zv Wybe T, en Elizabeth Tijssen; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1826
Haye Tuinhout huwt met Jacomina Geertruida Rosetta van Rossum, kinderen: Jacomina T, geb 1791 Duinkerken, Elisabeth T, geb ... , Wybe T, geb 1780 ... , Hayo T, geb 14 nov 1779 Franeker; BS huw 1814
Haye Wybes zie: Tuinhout
Haye Willems geeft met eerbied te kennen Douwe Fransen burger en gesw:sakkedrager binnen HRL dat hij wel genegen was dito functie te transporteren aan enen H.W. mede alhier wonagtig. Dog dewijl sodanigen transport sonder consent van Uwe Achtb:niet can geschieden, soo versoeken deselve suppltn met vorige eerbied dat Uwd Achtb:en dese versogte overdragte gelieven te accorderen, en over sulx de persoon van H.W. tot mede ordris graendrager in plaatse van de eerstgenoemde supplt Douwe Fransen aan te stellen, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe staande quo facto etc: getekent M. van Idsinganots:publ:; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek eligeert mits desen de persoon van H.W. tot mede ordris gesw: rogdrager binnen dese stad op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe staande mits doende den eed van getrouwigheid in handen van de presid. burgemr dese stede Actum den 27 aug 1736 get: S. Schrik ter ordtie van de Magistr; In Laeger Stonde; Op heden den 27 aug 1736 heeft H.W. den eed van getrouwigheid in handen van mij onderges:presid. burgemr als ordris rogdrager gepresteerd get: S.C. Schrik. (Aanstellingen Stad HRL 1731 -1759); Jan Minnes en Riksje Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs oom H.W., 25 Feb 1747; Geeft met Eerbied UEd:Achtbh:te kennen Gerlof Jansen Stads Carreman binnen HRL, dat hij supplnt uit oogmerk van wat beeter bestaen, en des te Rasser betaeling sijner Crediteuren wel geneegen was Sig ter See te begeeven, dog sulx sonder UEd: Achtbh:consent over ''t stellen van ordre op deese sijn bediening, niet kunnende geschieden, Addresseert den supplnt:Sig mits deesen aen de taefel van UEd:Achtbh:ootmoedig versoekende UEd Agtbh:gelieven den supplnt te permitteeren dat deese sijn Carremans bedieninge bij provisie en geduirende des supplnts:uitlandigheit mag werden geadministreerd door de persoon van H.W. Sakkedraeger, daer toe genoegsaem Capabel en die dit ook wel begeert q:f:(was get) B:Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende des supplnts versoek en steld mits deesen bij provisie aen als Subst Asch-karreman de persoon van H.W. mits doende den Eed van getrouwigheyt, behoudende daer te boven haar Agtb:aen haer ''t regt om bij mancqument van een goed gedragh en alle jaeren kennisse van des Origles supplnts leven te hebben soodanig te disponeeren als verstaen sullen te behooren Actum den 18 jul 1746. (:get:) Junius Munter Ter ordtie van de magistr:abs:sec:R.J. de Swart gesw:Clercq; (:onder Stonde); den 10 aug 1746 heeft H.W. den Eed als Subst aschkarreman gepresteerd in handen van de Heer Burgemr Bretton, In kennisse van mij secrts:(:get:) M. van Idsinga met sijn Weled:haele. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl in 1752 te HRL; in zijn plaats aangesteld tot koorndrager Arjen Sipkes; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-17 59); WILLEMS, HEIN
Haye Yemes ovl voor 1813, huwt met Aaltje Jans; BS ovl 1812
Haye Abes de Vries geb 1805 ... , ovl 18 okt 1817 HRL, zv Abe Johannes dV, en ... ; BS ovl 1817
Haye Broers van der Veer geb 1797 Stavoren, huwt met Trijntje Sijbrens Kingma op 1 feb 1816 HRL; huw.afk. 5 en 12 nov 1815 HRL. en Workum, wonende te HRL, varensgezel in 1816, zv Broer Hayes vdV, en Catharina Jelles Broersma; BS geb 1816, ovl 1824; de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij deezen dat de trouwbelofte tusschen H.B. v. d. V. oud negentien Jaren, van bedrijf Varensgezel, wonende te HRL, minderjarige zv Broer Hayes van der Veer, schipper, en van Catharina Jelles Echtelieden, wonende aldaar, met zijn ouders geadsisteerd en Trijntje Sijbrens Kingma, oud zeventien Jaren, zonder bedrijf wonende te Workum, minderjarige dv Sijbren Jans Kingma, zonder bedrijf en van Aaltje Teekes Hania Echtelieden wonende aldaar met hare ouders geadsisteerd gedurende de tweeden Zondag der maand nov dezes Jaars is geproclameerd geworden zonder dat ons eenige verhindering tegen dezelve is voorgekomen; Wij Ondergetekenden Broer Hayes van der Veer, Schipper, en Catharina Jelles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen Volkomen Genoegen te Nemen in het Voorgenomen Huwelijk van onzen Zoon H.B. v. d. V., Van Beroep Varensgezel, met Trijntje Sijbrens Kingma, Geboren en woonachtig te Workum, dv Siebren Jans Kingma, en van Aaltje Teekes Hanja, Echtelieden te Workum; Mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na Afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. en hebben Wij deze met Onze Gewone handtekening Vertekend te HRL den 30 okt 1815
Haye Geerts van der Zee geb 1786 Makkum, ovl 21 dec 1845 HRL, 1e huwt met Maria Jans Haarsma op 1 feb 1816 HRL, huw.afk. 21 en 28 jan 1816, 2e huwt met Aukje Sijbrens Molenaar op 4 mei 1823 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1823, wonende te HRL, huw.get. bij K.L. Gonggrijp en A. Gros, kastelein, wonende te HRL, 1817, id. bij J. de Wit en L.A. de Wilde, 1819, zv Geert Jansen en Pietje Hayes; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1816, huw 1817, huw 1819, ovl 1822, huw 1823, ovl 1845, ovl 1860; oud 52 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk E-220; VT1839; H.G. v. d. Z. eigenaar van perceel nr. 1079 te HRL, kasteleyn, woonplaats HRL, legger nr. 825, huis, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)
Haye Gerbens de Groot ovl voor 1815; wed. H.G. dG. gebruiker van wijk D-046, medegebruiker Reinder Gerbens de Groot, eigenaars zijn Pieter Hendriks en Johannes Norel, 1814. (GAH204); H.G. van Almenum ende Itske Reins van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rein Floris deszelfs vader, 8 sep 1792; ondertrouw HRL
Haye Gerkes Feenstra huwt met Alida Johannes Scholijnjes, kind: Sjoukje Hayes F, geb 1744 HRL; BS ovl 1826; kind: Sjoukje Hayes Feenstra, ged 29 jun 1745 Grote Kerk HRL, moeder als A. Schuttingius
Haye Gerrits de Boer geb 1792 HRL, ovl 5 sep 1843 HRL, huwt met Aafke Dirks Margadant op 30 okt 1834 HRL, behorende tot de Mobiele Vriese Schutterij, sjouwerman in 1843, zv Gorrit Hayes en Antje eyses; BS geb 1834, ovl 1837, ovl 1843
Haye H. de Boer oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-110
Haye Hayes Tigchelaar geb 12 aug 1802 HRL, ged 29 aug 1802, N.H., ovl 20 sep 1854 HRL, 1e huwt met Hiske Aukes Vogelzang op 1 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1828 boerearbeider, 2e huwt met Johanna Watses Nauta op 23 jun 1836 HRL, werkman in 1854, zv Haaye Gerbens en IJetske Reins; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, huw 1836, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-178; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-144; VT1839; H.H.T. eigenaar van perceel nr. 1244 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 676, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Haye Hibbes Gortmaker huwt met Durckje Klaases, kinderen: Elisabeth Hayes G, geb 1774 HRL, Klaaske Hayes G, geb 1761 HRL; BS ovl 1832; 1858 overlijdens
Haye Jacobs Terpstra geb jan 1734 Sexbierum, ovl 25 nov 1819 HRL, huwt met Sjoerdtje Baukes, verkoopt een huis in 1802; BS ovl 1819; ; eigenaar en gebruiker van wijk F-152; medegebruiker Tjietze R. Zeldenrijk, schipper, 1814. (GAH204)
Haye Jans Klein geb 1787 ... , huw.get. bij L. Drijvis en E.H. Gortmaker, varensgezel, wonende te HRL; BS huw 1814
Haye Jans Panneboeter H.J.P. en Mayke IJntes, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 may 1781 HRL en zijn getrouwd op den 29 daaraanvolgende
Haye Keimpes Kempenaar geb 24 jan 1812, ged 1 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Keimpe Pieters Kempenaar en Jeltje Hayes
Haye Oeges Bruinsma ovl voor 1845, huwt met Aafke Karsten de Kok, kind: Klaaske B., geb 27 sep 1802 IJlst; BS ovl 1844; 1876 overlijdens
Haye Pieters de Boer ovl 21 dec 1830 ??? Almenum, huwt met Eke Hendriks de Haan op 14 sep 1794 HRL, komt van Almenum, laatste afk. 14 sep 1794, met vertoonde attestatie, N.H., melktapper in 1837 ???, huw.get. bij H.J. ter Mos en M.J. van Kempen, landbouwer te Almenum 1812, kind: Trijntje Hayes de B., geb 23 jun 1800 HRL, zv Pieter Jans en Trijntje Ruurds; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1812, huw 1837, overlijdens
Haye Pieters Robijn geb 1808 Achlum, ovl 18 sep 1884 HRL, 1e huwt met Jiskjen Oosterbaan, 2e huwt met Jetske Sijswerda, koopman in 1856, N.H., Vst 25 jun 1856 uit Arum, zv Pieter R, en Dieuwke Hidma; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk G-255, supp wijk G-400
Haye Rinses de Jong zie ook: Haje Rinses; ovl aan boord barkschip ''Maria van Gent'' te Havana eind 1817, huwt met Trijntje Martens Panbakker, in leven varensgezel, kinderen: Jacobus Hayes, geb 8 jan 1810 HRL, Rintje Hayes dJ, geb 1808 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1833, ovl 1839
Haye Sieds van der Vliet ovl voor 1839, huwt met Trijntje Berends Faber, kind: Aaltje vdV, geb 26 aug 1795 Franeker; BS ovl 1838; 1864 overlijdens
Hayo Tuinhout geb 14 nov 1779 Franeker, ovl 30 jul 1819 Workum, huwt met Grietje (Margaretha) Fontein op 26 aug 1804 HRL, student te Franeker 30 aug 1797, promoveerde aldaar 6 okt 1802, lidmaat DG-gmeente HRL. in mrt 1807, sekretaris van Barradeel, griffier te Sneek, vrederegter in het canton Hindeloopen te Workum, huw.get. bij H. Dibbets en J. Tuinhout, broeder bruid. 1814, kind: Aafke T, geb 1811 Jorwerd, zv Haye T, en Jacomina Geertruida Rosetta van Rossum; BS huw 1814, ovl 1825, ovl 1883, Gen. Oosterbaan bl. 91/92
Haytse Wouters en Aaltie Atses, beide van HRL, huw.aang. 25 apr 1737 HRL, komende voor de bruid Freerk Lucas; huw.aang. HRL 1737
Haytze O. Bonnema (in 1792: en soon: Eeltje Bonnema); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 355:2:0 wegens gekogte graanen en orten, quit. no. 14, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 1095:9:0 terzaake geleverde graanen, quit. no. 7, 11 apr 1787. (GAH1119); id. f. 252:0:0, quit. no 12, 11 sep 1787. (GAH1119); id. f. 420:12:0 wegens geleverde garst en rogge, quit. no. 16, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 854:16:0 terzaake geleverde graanen, quit. no. 7, 11 jun 1788. (GAH1120); id. f. 511:9:0 voor geleverde rogge en garst, quit. no. 7, 26 may 1789. (GAH1121); id. f. 588:19:0, quit. no 11, 24 nov 1789. (GAH1121); id. f. 762:12:0 voor geleverde graanen, quit. no. 6, 2 jun 1790. (GAH1122); id. f. 377:6:8 wegens geleverde 2 last rogge quit. no. 8, 5 okt 1790. (GAH1122); id. f. 189:0:0 voor geleverde rogge, quit no. 12, 30 nov 1790. (GAH1122); id. f. 509:9:0 wegens geleverde rogge en garst, quit. no. 8, 2 aug 1791. (GAH1123); id. f. 443:7:0 ter zaake geleverde rogge en garst, 26 may 1792, quit. no. 7 (GAH1124); id. f. 456:2:0, ter zaake geleverde graanen, 11 dec 1792, quit. no. 11 (GAH1124); id. 645-19 :0, 18 jun 1793, quit. no. 7 (GAH1125)
Hazina Cootstra oud 30 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-027; VT1839
Hebbe Ottes geb 24 apr 1806 HRL, ged 13 mei 1806 HRL, zv Otte Lubberts, en Doetje Hebbes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Hebbeltje Beerns Geeven met Eerbied UEd:Achtb:te kennen Jan W. Sidonides en H. B
Hebbeltje Bernardus zie: Hercelius
Hebbeltje Douwes ged 14 apr 1750 Westerkerk HRL, dv Douwe Klaasen en Rinske Gerrits
Hebbeltje de Groot geb 1779 HRL, 1e huwt met Tijs IJdes Duininga, 2e huwt met Geert Roelofs vd Woude op 11 aug 1818 HRL, huwelijksafkondigingen 19 en 26 jul 1818, dv Simon Hendriks dG, en Trijntje IJpes; BS huw 1818, ovl 1839, ovl 1849; Tijs IJedes Duininga ende H. Simons dG, zijnde de aangave wegens de bruidegom gedaan door Dirk Heslinga en wegens de bruid gecompareerd de vader Simon Hendrik de Groot, 4 jun 1791; ondertrouw HRL
Hebbeltje Hercelius geb 1773 Dokkum, ovl 2 dec 1839 HRL, ongehuwd, dv Bernardus H, en Antje Hendriks; BS ovl 1839
Hebbeltje Claases Jouke Douwes en H.C. beide van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder Claas Gerrtis, 23 Jul 1746; huwt met Jouwke Douwes, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 jul en den 7 Augusti 1746 en den 14 dito getrouwt; huwt met Auke Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 28 jul en de 4 aug en getrout de 11 dito 1765; ovl 9 apr 1793 HRL, oud 66 jaar; kind: Sjoukie Joukes, ged 29 nov 1757 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Jouwkes, ged 6 mei 1755 Grote Kerk HRL; kind: IJtie Joukes, ged 15 apr 1749 Grote Kerk HRL
Hebbeltje Corneelis huwt met Jan Gerrits, kind: Hijlkje Jans, ged 14 mrt 1743 Westerkerk HRL
Hebbeltje Rinzes Hibbeltje R., ged 25 nov 1760 Grote Kerk HRL, dv Rinses Hobbes en Grietje Jans; begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 54; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Hebbeltje Sierks huwt met Hemke Gerrijts, kind: Antie Hemkes, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL; kind: uylkje Hemkes, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL, moeder als Sibbeltje Sjerks
Hebbeltje Simons ged 20 dec 1768 Grote Kerk HRL, dv Simon Hendriks en Trijntie IJpes
Hebbeltje Simons zie: de Groot
Hector Jarichuis Eelcoma ged 29 jun 1763 Grote Kerk HRL, zv Jarichuis Eelcoma en Idzarda van Murray
Hector Livius van Altena huwt met Albertina Pierson, kind: Joannes Petrus geb 1779 Tietjerk; BS ovl 1849
Hector Livius van Altena geb 1808 Dokkum, ovl 15 mei 1830 Oegstgeest en Poelgeest, gewoond hebbende te Leyden, student aan de hogeschool aldaar in de wijsbegeerte, zv Hector Livius vA., en Hillegonda de Haan; BS ovl 1830
Hedzer Jacobs zie: Visser
Hedzer Jacobs Visser huwt met Reintje Tjisses Leystra, wonende te Leeuwarden; BS huw 1842
Heerd van der Woude geb 1779 Frl, huwt met IJtje Kuiper, schipper, na 1860 met gezin niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, wijk D-068
Heere Abrahams geb 15 feb 1784, ged 2 mrt 1784 Grote Kerk HRL, zv Abraham Willems en Antje Heeres
Heere Adams draagt zijn functie van korenweger op 14 nov 1747 over op Gerrijt Jacobs; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Heere Ages huwt met Leentje Ages, kind: Age Heeres Bakker, geb 1757 HRL; BS ovl 1837
Heere Ages geb 1788; zie ook: H.A. Bakker; geb 27 apr 1788, ged 12 may 1788 Grote Kerk HRL, zv Age Heeres en Antje Jeltes
Heere Andries huwt met Elisabeth Everts Oosterbaan op 7 feb 1674 HRL; GJ ...
Heere Annes geboortig van Arum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Jacobides op 5 jun 1699. (burgerboek)
Heere Atzes ovl 15 apr 1811 Leeuwarden, huwt met Gertje Uilkes, timmerman, indertijd echtelieden te Leeuwarden, kind: IJke Heeres de Roos, geb 1785 Lemmer; BS huw 1828
Heere Deddes ontvangt van het gemeentebestuur wegens het leveren en aanbrengen van enige balstenen ten dienste van de Zeewerken, 27 jun 1765: f. 73:8:12
Heere Durcks ged 9 aug 1761 Grote Kerk HRL, zv Durck Christiaans en Trijntie Heeres; ged 5 okt 1751 Grote Kerk HRL, zv Durk Cristiaens en Trijntje Heeres
Heere Dirks ovl 26 apr 1740; gemeentebestuur betaalt aan de erven 1 jaar en 26 dagen lijfrente van 300 Caroliguldens, geconstitueerd 30 mrt 1709, met 2 Caroliguldens en 10 stuivers voor het opbrengen van de constitutiebrief, 14 okt 1740: 31 Caroliguldens en 9 stuivers; wonende te Hindeloopen in 1733; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 300 Caroliguldens, 23 mei 1732: f. 27:0:0 (GAH283); id. 8 mei 1733 (GAH283); id. 31 mei 1734 (GAH283); id. 20 jun 1736 (GAH283); id. 5 jun 1737 (GAH283); id. 3 jun 1738 (GAH283); id. 21 mei 1739 (GAH283); ovl 26 apr 1740 ... ; ontvangt lijfrente 1740
Heere Durks ovl 22 feb 1728 HRL, oud 50 jaer
Heere Doekes ged 28 apr 1763 Westerkerk HRL, zv Doeke Heeres en Hijlkie Thomas; weesvoogden bet f. 45:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde verdiend loon van H.D. als sleefmakersknegt bij Douwe Andries, 15 jun 1781. (GAH1112); id. f. 13:11:0, 18 jun 1779. (GAH1110); id. f. 39:5:8 (niet vermeld bij wie), 17 jun 1783. (GAH1114)
Heere Douwes zie: de Vries
Heere Enninga geb 1773 ... , ovl 30 nov 1819 Leeuwarden, huwt met Elisabeth Keimpema, kinderen: Harmina, geb 1 jul 1811 HRL, Tietje E, geb 4 jan 1804 HRL; Petrus Heeres E, geb 1807 HRL, meester smid in 1811, huw.get. bij R. vd Veen en S. Bijlstra, wonende te HRL. 1814, id. bij R.R. Zijlstra en W.R. Hogenbrug 1815, id. bij J.C. K?lsen en G.W. Naura 1816, koopt een huis en woning in 1802; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1811, BS geb 1811, huw 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1829, huw 1834; geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed in handen van burger L. Albada op 30 sep 1802. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-105, ijsersmid. 1814. (GAH204); kind: Harmina Heeres Enninga, geb 1 jul 1811, ged 28 jul 1811 Grote Kerk HRL; koopt van Jan Schiere en Tjepke Gratama als geauthoriseerde curatoren over de gerepudieerde boedel van wijlen Hoite Pieters in die qualiteit een huis en woning voor 1204 Caroliguldens op 25 sep 1802; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd en gerepareerd ijzerwerk, 21 okt 1812: fr 175 en 77 cents; id. 1 feb 1813: fr 25 en 93 cents; id. 1 mei 1813: fr 157 en 20 cents; id. 9 jul 1813: fr 63 en 74 cents; id. 21 okt 1812: fr 49 en 56 cents; )geen boeknr. vermeld); id. ten dienste van de militairen, 1 feb 1813: fr 79 en 90 cents; id. 1 mei 1813: fr 3 en 36 cents; (geen boeknr. vermeld)
Heere Everts zie: Oosterbaan
Heere Freerks ook als: Herre Freerks; ged 8 jun 1755 Grote Kerk HRL, zv Freerck Pieters en Hijkie Heeres; ovl 22 feb 1808 HRL, huwt met Mayke Dirks, wonende te HRL. in1811, kinderen: Hijlkje Heeres, geb 1785 HRL, Douwtje Heeres, geb 1789 HRL; BS huw 1811wafk, hu, huw 1821, ovl 1843; kind: Doutje Herres, geb 16 feb 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL; vader als: Herre F; kind: Frerik Herres, geb 30 apr 1788, ged 20 may 1788 Grote Kerk HRL, vader als: Herre F. ; kind: Hylkje Heeres, geb 6 jun 1790, ged 22 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Durkje Herres, geb 4 may 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL; kind: Doutje Herres, geb 27 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL; woont in 8e qaurtier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Heere Geerts ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL, zv Geert Heeres en Simentie Leenerts
Heere Geerts huwt met Ertje Jans op 12 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Heere Geerts H.G. ende Leeuwkje Simons, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Alberts deszelfs schoonbroeder, 16 apr 1796; ondertrouw HRL; weesvoogden betalen f. 14:0:6 aan de rentmeester van het Weeshuis ter Zaeke Inbring van Symentie Heeris Uit haar vaders nalatingschap H.G., 5 feb 1810 (GAH1142); kind: Simontje Heeres, geb 9 sep 1796, ged 25 sep 1796 Grote Kerk HRL
Heere Gerbens ged 29 aug 1741 Grote Kerk HRL, zv Gerben Heeres en Botje Martens
Heere Gerbens H.G. van HRL, ende IJttie Claeses van Franeker, zijnde aangegeeven door de bruydegom met schriftelijke verklaeringe van de bruid. 31 Oct 1750; van HRL, huwt met IJttje Claases van Franequer, geproclameerd 1, 8 en 15 Novemb 1750 en doen ook getrouwd; Carel Jansen, soldaat onder de Compie van Capt. Lubberts ende Catharina Lodewijks, beyde tot HRL, koomende weegens de bruid H.G., 24 May 1749; betaalt aan het gemeentebestuur wegens huur van een stuk greidland aan de Schapedijk, dit in de rekening van 1750 voor ordonnantie gebracht, Allerheiligen1750: geen bedrag genoemd (GAH428); id. over 1749: f. 11:0:0 (GAH427); gemeentebestuur ontvangt van de ontvanger der boelgoederen M. van Idsinga de gearresteerde penningen tot betaling van de landhuur van H.G., welke huurpenningen zullen verschijnen op Allerheiligen 1750 t/m 1753 en hier voor ontvang gebracht, 9 jan 1750: f. 44:0:0 (GAH427)
Heere Gerrits huwt met Tryntje Klaasses, kind: Aaltje Heeres, geb 24 nov 1784, ged 18 jan 1785 Grote Kerk HRL
Heere Gerrits huwt met Leeuwkje Simons op 1 mei 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796
Heere Goslings ontv. vd rentmeester van het weeshuis f. 56:11:0 voor geleverde 15 schouw turf en f. 15:17:0 aan werkloon, kwit. no. 7, 19 nov 1779. (GAH1110) id. f. 72:8:0 voor geleverde turf en werkloon, kwit. no. 7, 19 nov 1779 (GAH1110)
Heere Harmens weduwe woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Heere Harmens huwt met Janke Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21 jul en den 28 dito en den 4 aug en getrouwt den 11 dito 1743; H.H. en Janke Clases beyde van HRL, komende weegens de bruid desselvs vaeder Claes Gerbens, en consenteerde de bruydegoms vaeder ook hier in, 20 jul 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Klaas Heeres, ged 10 dec 1748 Grote Kerk HRL, moeder als Sjouwkje K. ; kind: Harmen Heeres, ged 23 apr 1747 Grote Kerk HRL
Heere Harmens H.H. ende Leentje Ages, beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs vader Age Jaanes, 4 Sep 1751; huwt met Leentje Ages, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 sep 1751 en doen ook getrouwdt; kind: Age Heeres, ged 18 jan 1757 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Heeres, ged 25 sep 1753 Grote Kerk HRL
Heere Heeres ovl voor 1882, huwt met Jeltje Rheuman; BS ovl 1881
Heere Hendrijks huwt met Reinskje Sipkes, kind: Fetje Heeres, ged 2 may 1741 Grote Kerk HRL
Heere Hobbes zie: Huitema
Heere Hoites turfschipper 1748-1762; van Eernewoude, huwt met Anskjen Tjeerds van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 jan 1741 en getrouwt den 22 dito; H.H. van Ernewoude ende Anskjen Tjeerds van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader Tjeerd Pijtters old sleefmaker alhier, 31 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL
Heere Hommes verkoopt een huis 1797
Heere Jacobs HEERE (1750), HEERT (1769); Heert J., ged 27 aug 1769 Grote Kerk HRL, zv Jacob Heerts en Marijke Sikkes; weesvoogden bet f. 15:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van H.J. als timmermansknegt gewerkt hebbende, 27 jun 1785. (GAH1117)
Heere Jans zie: Bakker
Heere Jelles burger te Dokkum op 31 okt 1739, komt van HRL; (burgerboe Dokkum 1754-1798)
Heere Jelles huwt met Lijsbert Haeitses, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 jan 1741 getrouwt den 24 dito; H.J. ende Lijsbet Haitses beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs buirman Lieuwe Tjerks, 31 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL
Heere Klases zie: de Vries
Heere Claasen lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts: f. 0:4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Heere Clases ook als: Herre Clazes; Willem Sijdzes ende Tjietske Heeres, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.C., deszelfs vader, 31 may 1794; ondertrouw HRL
Heere Claasen mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; verkoopt een huis in 1797
Heere Klases mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; ovl voor 1833, huwt met Berber Everts, kind: Klaas Heeres de Vries, geb 10 jan 1764 HRL; BS huw 1832; kind: Claas Heres, ged 2 dec 1764 Grote Kerk HRL; kind: Evert Heeres, ged 14 jan 1766 Grote Kerk HRL
Heere Martens zie ook: van Dijk; geb 23 aug 1810, ged 9 sep 1810 Grote Kerk HRL, zv Marten Heeres e Geertje Abrahams
Heere Martens huwt met Claeske Feikes, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 jul 1752 en den 1 aug getrouwdt
Heere Martens Claas Harmens ende Grijtie Heeres, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd haar vaeder H.M., 28 May 1746
Heere Martens huwt met Riemke Wilties, beide van HRL, geproclameert den 20-27 mrt en de 4 apr en getrout den 20 jul 1756
Heere Meiles huwt met Rinske Jochhems, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 May 1740 en doe ook getrouwt; H.M. ende Rinske Jochums, beide van HRL, koomende voor de bruit Cornelis Esgers, schooldienaar, 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Gertje Heeres, ged 26 okt 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Hinke Jocchems; kind: Gertje Heeres, ged 22 nov 1746 Grote Kerk HRL, moeder als Hinke J. ; kind: Meile Heeres, ged 30 sep 1742 Grote Kerk HRL, moeder als Hinke J. ; H.M. en Antje Hennings beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs swaeger Feike Sjoerds, 22 May 1751; huwt met Antje Hennings, beyde van HRL, geproclameerd den 23-31 May en den 6 jun 1751 en doen ook getrouwd; huwt met Jiecke Jans, beide van HRL, geproclameert de 1-8 en getrout de 15 okt 1758 in de Westerkerk; Sierk Cornelis en Sijke Jocchems, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swaeger H.M., 7 May 1746; weduwe woont in 6e quartier, huisno. 123, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805; (GAH650); weduwe woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Heere Ockes ged 20 feb 1742 Grote Kerk HRL, zv Ocke Heeres en Lijsbet Lucas
Heere Ockes huwt met Janneke Jans, kind; Marten Heeres van Dijk, geb 24 aug 1786 onder Almenum/Harl; BS huw 1815; ovl 7 aug 1788 HRL. Herre O., oud 41 jaar; H.O. en Janneke Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondigingn gehad den 20 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en tachtig den twee en twintig aug is Geboren Martinus zv H.O. en Janneke Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 May 1815
Heere Pieters huwt met Trijntje Doekles, kind: Marijke Heeres, ged 12 jan 1745 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Heeres, ged 19 jan 1740 Grote Kerk HRL, moeder als T. Doekes; huwt met Claaske Claases, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 May 1752 doen ook getrouwdt in de Westerkerk; Claes Pijters en Berbera Sioerds Roorda, beyde van HRL, huw aang. 25 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd H.P. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733; H.P. en Trijntie Doekes, beyde van HRL, huw.aang. 25 apr 1733 HRL, Comende voor de bruyd Claes Pijters; huw.aang. Gerecht HRL 1733; Remonstreert met schuldige eerbiedigheit H.P., Sleefmaker en burger tot HRL, dat sijn vader met name Pijter Pijters als ge?digde Rattelman binnen dese Stad welgenegen was, omme ''t selve Rattelmans plaats aan den supplnt over te transporteeren edog wijl sulx niet vermag te geschieden, soo versoekt den selven dat het geseide amploietie op desselfs zoon H.P. mag worden overgetransporteerd op Lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daartoe staande door gratie en consent van UEd Agtbaarheden, in plaatse van sijn vader quo facto etc, (was get: ), H. Wiaerda; de Magistraat accordeert de suppliant sijn versoek eligeert mits desen de persoon van H.P. tot meede gesw:Ratelwagter binnen dese Stadt in plaatse van sijn vader P.P. op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den Eedt van getrouwigheit des dat sijn vader Pijter Pijters ook ten voordele van de supplnt H.P. resignere van ''t beestevoyerampt, waartoe de supplnt bij desen ook wordt aangesteld in sulken gevalle, Actum den 19n nov 1738, (was get), Wiltetus Jelgersma. Ter ordtie van de magistr. ab:sec:(get), P. Reidema. ; Onder stonde; Op heden den 19n nov 1738 heeft H.P. den Eedt van getrouwigheit als meede ratelwagter en beestevoyer gepresteert in handen van de Hr. presid. Burgemr. Jelgersma, Actum den 19 nov 1738 als voren. In kennisse van mij gesw:clercq (was get), P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeven met Eerbied te kenne Herre P. mr. Sleefmaker en meede ordris Ratelman en Beeste Voyer binnen deese Stad, en Arjen Aris Dreyer mr. Bontweever meede alhier, dat eerstgemelde wel geneegen is deese bedieningen op laetstgenoemde te transporteren, ''t geene de laetste ook begeert; addresseerende haar derhalvena en de taefel van UEd:Achtb:instantelijk versoekende UEd:Achtbh gelieven hier in te consenteeren, en alsoo Arjen Aris aen te stellen in plaats van Herre P. tot meede ordris Raetelwagt en Beeste Voyer binnen deese Stad, op daer toe staende Lasten en Voordeelen quo facto (:was get:) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek steld mits deesen Arjen Aris tot meede ordris Raetelwagt en Beeste Voyer binnen deese stad, op Lasten, pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheit. Actum den 16 dec 1750 /:was get:/Hendr. Wassenaar(:onder stonde:) Ter Ordtie van de magistr:/g:get:/abs:sec:R:J:de Swart, gesw. Clercq (:Lager Stond:e); Op heeden den 16 dec 1750 heeft Arjen Aris als ordris Raetelwagt en Beeste Vooyer den Eed gepresteerd in handen van de Hr. Presid. Burgemr H:Wassenaar. /:onder stonde:/In kennisse van mij sekrts: /:get:/abs; Sec: R:J:de Swart gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Jan Feykes en Antje Pieters, beyde van HRL, komende wegens de bruid desselfs broeder H.P., sleefmaeker, 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Heere Rintjes huwt met Geertje Tjeerds, kind: Rintje Heeres, geb 1772 Firdgum; BS huw 1812
Heere Roelofs H.R. van HRL, en Geertje Sipkes van Bolswerd, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 sep 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoond getuigenis
Heere Romkes Johannes Baltus en Sara Broers, beyde van HRL, huw.aang. 21 apr 1736 HRL, komende voor de bruyd H.R., desselfs Oom; huw aang. HRL 1736
Heere Ruierts ged 4 mrt 1766 Grote Kerk HRL, zv Ruiert Heeres en Hiltje Doekes ovl 29 nov 1804 HRL, oud 38 jaar
Heere Schuursma ovl voor 1867, huwt met Popkje Feenstra; BS ovl 1866
Heere Sytzes weesvoogden betalen f. 47:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van H.S., 15 may 1792 (GAH1124)
Heere Sjoerds ovl 1795 Groningen, huwt met Johanna Henricus Dunen, kind: Hendrik Heeres, geb 1786 Leeuwarden; BS huw 1820, ovl 1855
Heere Tjeerds zie: Schols
Heere Wybes Jan Tjepkes van de Draghten ende Wytske Fockes van HRL, komende weegens de bruid H.W., 24 Apr 1745
Heere Wybrens metselaar; op belijdenisse des Geloofs ged 31 jan 1755 Grote Kerk HRL, Egt: man op de Noorderhaven; meester metselaar 1747-1763; DG-Oosterbaan schema V; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 28:0:0 wegens verdiend loon van Gerrijt Douwes, 19 mei 1764. (GAH1094); ontv van dito f. 18:16:0 terzake het maken van een nieuwe bakoven en enig uitschot, kwit. no. 21, 20 nov 1764. (GAH1094); voogden bet f. 33:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Gerrijt Douwes bij H.W. als metselaarsjongen gedurende 1 jaar verdiend, 18 mei 1765. (GAH1095); id. f. 35:0:0, 17 mei 1766. (GAH1096); ontv van dito f. 14:9:0 wegens gedaan metselwerk in en aan het Weeshuis, kwit. no. 11, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 85:6:0, kwit. no. 26, 17 nov 1774. (GAH1105); id. f. 33:15:0 wegens gedaan metselwerk aan de ''Bank van Lening'', kwit. no. 4, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 4:17:0, kwit. no. 2, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 14:16:0 terzake verdiend metselloon, kwit. no. 9, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 34:10:0, kwit. no. 3, 16 nov 1774. (GAH1105); voogden bet f. 35:0:0 aan dito wegens loon van Keimpe Gerrits als metselaarsjonge bij H.W. verdiend, 16mei167. (GAH1097); id. f. 30:0:0, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 85:0:0 tersaeke 2 jaer loon van Johannes Jans bi H.W. als metselaarsknegt verdiend, mei 1772. (GAH1103); id. f. 52:0:0 voor 1 jaer 17 mei 1773. (GAH1104); id. f. 60:0:0, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 70:0:0, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 26:0:0, nu als Jan Jans vermeld, 7 jun 1777. (GAH1108) ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 20:0:0 terzake aangenomen metselwerk voor ''t leggen ve vloer id School, kwit. no. 4, 5 okt 1773. (GAH1104); id. f. 66:15:0 wegens verdiend metselloon aan de vijever, kwit. no. 18, 8 nov 1774. (GAH1105); weesvoogden bet f. 60:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Jaane Jans als metselaarsknegt verdiend bij H.W., 18 jun 1779. (GAH1110); huwt met Gettje Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd de 20-27 Novemb en den 4 desemb 1746 en de 11 dito getrouwt; Jan Jansen Mulder ende Baukjen Johannes, beyde van HRL, koo- mende weegens de bruid H.W., gleybakker, 30 Nov 1743; H.W. ende Gettje Pijtters, beyde van HRL, koomende weegens de bruit Pijtter Douwes, 12 Nov 1746; weduwe woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Lijsbeth Alberts, kinderen: Rinske en Wybren Heeres, beiden ged 18 feb 1755 Grote Kerk HRL; Here Wyberens, Bruidegom, Lijsbeth Alberts Bruit, beyde van HRL, huw.aang. 17 nov 1736 HRL, Coram Preside Schaaff, komende voor de Bruit desselvs swager Dirk Wybrens; huw.aang. HRL 1736; H.W. ende Antie Jans, beide van HRL, huw.aang. 17 May 1738 HRL., koomende voor de Bruit Rintie Baltus
Heere Wybrants ovl voor 1724, huwt met Auckjen Everts Oosterbaan, kind: Evert Heeres Oosterbaan, geb 1709 ... ; DG-Oosterbaan, schema V
Heere IJmes ged 22 jan 1743 Grote Kerk HRL, zv IJme Heeres en Antje Tomas, vader ook als: IJve H.
Heere Ages Bakker geb 1788 HRL, ovl 2 jun 1849 HRL, 1e huwt met Atje Gerrits Kok op 13 mei 1810 HRL, 2e huwt met Jannetje Kikkert op 23 apr 1835 Ha, huw.get. bij J.A. Bakker en N.J. Sprietsma, 1814, huistimmerman in 1849, kind: Age, geb 11 apr 1811 HRL, zv Age Heeres B., en Antje Raap; hu Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1814, huw 1835, ovl 1849; gebruiker van wijk B-111, timmerknegt; eigenaar is Harmen H. Bakker, 1814. (GAH204); H.A.B. en Attje Gerrijts, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaambewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-173; VT1839; kind: Age Heeres Bakker, geb 11 apr 1811, ged 28 apr 1811 Grote Kerk HRL, vader als: H. Aris B. ; H.A.B. eigenaar van perceel nr. 150 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 24, huis, 77 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van percelen nrs. 1384-1386 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 24, resp. huis, huis en erf, huis, resp. 25, 50 en 42 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 15, 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Heere Douwes de Vries geb 1805 Hindeloopen, ovl 24 jan 1864 HRL, huwt met Sjoerdtje Fokke op 14 mei 1835 HRL, dienende bij de 8 ste afdeling Friese schutterij en wonende te HRL, werkman in 1864, ovl wijk H-079, zv Douwe Stoffels dv en Trijntje Heeres; BS huw 1835, ovl 1864
Heere Everts Oosterbaan geb 1736 ... , ovl 1807 ... , huwt met Aagje Douwes Hanekuyk, professor en doctor, ontvangt interesse 1804-1811, zv Evert Heeres O, en van Grietje Simons Stinstra; BS ovl 1813; , DG-Oosterbaan, schema VI; erven H.O. eigenaar van wijk C-166, ledig, 1814. (GAH204); woont in 7e quartier, huisno. 149, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); predikant, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 260:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; erven H.O. eigenaresse van perceel nr. 543 te HRL, legger nr. 506, huisje, 95 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Heere Harings Huitema H.H.H. eigenaar van perceel nr. 29 te HRL, balkvlotter, woonplaats HRL, legger nr. 332, huis en erf, 66 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); mogelijk dezelfde als Heere Hobbes Huitema; zie hieronder
Heere Hobbes Huitema mogelijk deselfde als Heere Harings Huitema; zie hierboven; geb 1793 Herbayum, ovl 30 dec 1857 HRL, huwt met Geertje Baron, balkvlotter in 1851, wonende te HRL. 1842, zv Hobbe H, en Janskje Jacobs; BS huw 1842, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-171; oud 46 jaar, geb Herbayum en wonende te HRL. 1839, wijk B-164; VT1839
Heere Jansen van Slooten Harmen Foekes de Boer ende Pietje Jansen van Sloten, beide van HRL, koomende voor de Bruit H.J. vS. desselfs broeder, 4 feb 1741; ondertrouw N.H. HRL; Jentie Gerrijts ende Jaepjen Douwes, beide van HRL, huw.aang. 21 may 1735 HRL, komende voor de bruid H.J. s. Sloten; huw.aang. HRL 1735
Heere Martens van Dijk zie ook: Heere Martens; geb 23 aug 1810 HRL, ovl 19 apr 1830 HRL, kleermakersknecht, ongehuwd, zv Marten Heeres vD, en Geertje Abrahams; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1830
Heere Tjeerds Schols ovl 8 jun 1805 Nes, Ameland, huwt met Grietje Poulus, kind: Eelkjen Heeres S, geb 1795 Ameland, zv Tjeerd Heeres S, en Eelkje Jans; BS huw 1819
Heere/Hendrik/Herke Dirks huwt met Klaaske Sipkes, N.H., kinderen: Baukje Heeres, geb 1804 HRL, Baukje Herkes, geb 31 okt 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1815, ovl 1834
Heerens E. van Kool oud 43 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, wijk G-022; VT1839
Heerje Alberts geb 10 mei 1807 HRL, ged 26 mei 1807 HRL, zv Albert Jans en Maartje Rinkes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Heerke Jans geb 23 dec 1776, ged 12 jan 1777 Grote Kerk HRL, zv Jan Scheltes en Wytske Heerkes
Heerke Liskes komt ''bij HRL'', burger van Dokkum op 25 sep 1697, komt van Zurich. (byurgerboek Dokkum 1574-1798)
Heerke Romkes weesvoogden bet f. 22:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van H.R., 27 may 1788. (GAH1120)
Heerke Sipkes zie: Feikens
Heerke Tjepkes geboortig van Tzummarum tot burger deser stede aangenomen en heeft de eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. burg. Oosterhout en de daartoe staande jura bet f. 10:10:0 op wo. 21 mei 1788. (burgerboek)
Heerke Jans Smeedingh Jan Hendrik Rieringh ende Trijntje Heerkes Smeedingh, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd H.J.S. des selvs vaeder, 11 Nov1747
Heerke Johannes Wiglenhuizen Herke J. Wiglinghuysen, ged 9 jun 1743 Grote Kerk HRL, zv Johannis Wiglinghuysen en Ruurdtje Broers; ovl voor 1833, huwt met Hieke Piers en Aaltje Gerrits, kinderen: Annette/Antje, geb 1780 Berlikum, Klaaske Heerkes W, geb 12 okt 1788 HRL, Ruurdje Herkes W, geb 1765 HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1855, bs fr 1832 overlijdens; H.W. ende Aaltje Gerrijts, beide van HRL, sijnde de aangave gedaan door desselfs broeder A. Wiglinghuisen, 10 may 1788; ondertrouw HRL; H. Wiggelenhuizen en Aaltje Gerrits, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 may 1788 en zijn getrouwd den 27 daar aan volgende; woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Klaaske Heerkes Wiggelinghuizen, geb 12 okt 1788, ged 4 nov 1788 Grote Kerk HRL, moeder is: A. Gerrits; Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud. Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !!Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven. 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene ingeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten, ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten. 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen vier dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenttien. Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid. Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het HeilZaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind , van den 4 deeZer, Exact te voldoen, de navolgende Burgers, en IngeZetenen, te VerZoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren, als in het: 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan; 2de Quartier: H. van Schouwenburg x Corn:Lautenbach; 3de Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas; 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G: de Vries; 5de Quartier: Roelof van Dijk x H.W. ; 6de Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok; 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat gecollecteerd was in het 5de Quartier: f. 18:6:6, en te Zaamen f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn f. 394:13:12. (GAH45); Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur. de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H.W. en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden. de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd. Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)
Heerke Sipkes Feikens geb 1799 Mantgum, ovl voor 1839, 1e huwt met Antje Jans Visser, 2e huwt met Hielkje Sipkes Boomsma op 7 okt 1832 Franeker, boer te Mantgum in 1832, zv Sipke Annes F, en Martje Heerkes Gosliga; bsja1838 overlijdens, bs fr1832
Heert Glandorp geb 18 jan 1808 HRL, ged 2 feb 1808 HRL, N.H., zv Hendrik G, en Grietje Heerts; dopen Grote Kerk HRL 1808
Heert Hendriks zie: Glandorp
Heert Jans zie: de Vries
Heert Kroon geb 7 jan 1804 HRL, ged 5 feb 1804 HRL, N.H., zv Menke Jans K., en Sijpkjen Heerts; dopen Grote Kerk HRL 1804
Heert Lammerts ovl 28 feb 1805 HRL, oud 64 jaar
Heert Meintes zie ook: Tigchelaar; huwt met Grietje Jans, kind: Meinte Heerts, geb 2 apr 1791, ged 19 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jan Heerts, geb 4 jun 1794, ged 17 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Heerts, geb 13 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Heert Meintes woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Heert Menkes zie: Kroon
Heert Paulus huwt met Geertje Dirks, kind: Richtje Heerts, geb 19 jan 1797, ged 12 feb 1797 Grote Kerk HRL
Heert Reins houtzager 1753; H.R. ende IJffke Poulus, beyde van Almenum, koomende weegens de bruid Beernt Gerrits desselfs goede bekende, 1 May 1751; huwt met IJfke Poulus, beyde van Almenum, geproclameerdt 2, 9 en 16 May 1751 en doen ook getrouwdt
Heert Rommerts ovl voor 1813, huwt met Antje Reinders; BS ovl 1812; huwt met Antje Reinders, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 jun en getrout de 7 jul 1771; kind: Sipkje Heerts, geb 10 mrt 1781, ged 1 apr 1781 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 34:15:0 voor het maaken en leveren van smits ijzerwerk, ord. no. 41, 30 nov 1784. (GAH1115); id. 48-11 :0, quit. no. 7, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 34:11:0, quit. no. 57, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 50:19:0 voor geleverd ijserwerk en reparatie van dien, quit. no. 48, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 70:16:0, quit. no. 61, 25 nov 1788. (GAH1120); Claas Simons ende Sijke Wybes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.R., deszelfs neef, met een gebod in de week 7 feb 1795; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 5 mrt 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde goedgevonden H.R., mr. ijsersmid bij de Zuiderpoort te doen Insinueeren om geen ruischernen meer buiten de Zuiderpoort te houden-nog kruiwaagens met vuilnis voor zijn deur bij de Publicque Staar te zetten bij poene van drie Carguldens boete. (GAH43)
Heert Simons H.S. en Trijntje Kornelis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 nov 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Heert Wybes huwt met Caatje Wybes op 17 jul 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Heert Jans de Vries ovl voor 1830, huwt met Berber Berends Schrage; BS ovl 1829
Heert Meintes Bleeker H.M.B. ende Grietje Born, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Isk Willems, deszelfs schoonbroeder, 8 may 1790; ondertrouw HRL; H.M.B. en Grietje Born, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraanvolgende
Heert Meintes Tichelaar zie ook: Heert Meints; geb 1763 HRL, ovl 4 mei 1829 HRL, huwt met Grietje Jans Born, huw.get. bij J.J. Jager en G.R. van Dijk, werkman in 1829, kinderen: Hendrikus, geb 1802 HRL, Meinte, geb 1791 HRL, zv Meinte Heerts Bleeker en Elisabeth ... ; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, huw 1814, ovl 1829 1854 overlijdens; gebruiker van wijk G-126, tichelknegt; eigenaar is C. Jonker, 1814. (GAH204)
Heert/Heerre Sybes geb 8 jun 1772, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL, zv Sijbe Heerts en Bregtje Fopkes; geb 3 sep 1776, ged 24 sep 1776 Grote Kerk HRL, zv Sijbe Heerts en Brechtje Fopkes; weesvoogden betalen f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van H.S., 15 apr 1794 (GAH1126); id. f. 39:18:0 5 apr 1796 (GAH1128)
Heike Jacobs zie: Weyer
Heike Jacobs Weyer geb 1791 HRL, ovl 19 okt 1824 HRL, huwt met Jacob Jansen Post op 25 apr 1824 HRL, huw.afk. 4 en 11 apr HRL. en 11 en 18 apr 1824 Leeuwarden dv Jacob W, en Symontje Monses; BS huw 1824, overlijdens; geb en ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv Jacob Weyer en Symontje Monses
Heilkje Jacobs Zoete zie ook: Hielkje Jacobs; geb 20 sep 1809 HRL, ged 8 okt 1809 HRL, ovl 15 aug 1868 HRL; wijk C-046, huwt met Willem Wybes Schoonhoven op 22 nov 1832 HRL, dienstmeid dv Jacob Bouwes Z, en Aaltje Nuttes Visser; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-147; oud 30 jaar, (vnm: Hijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-181; VT1839
Heiltje Doolweert en Willem van Castel, beide van HRL, huw.aang. 20 jul 1737 HRL, Commissaris Hania, komende voor de Bruit desselvs Broeder Pieter Doolweert, met versoek van een gebod in de week; huw.aang. HRL 1737; huwt met Wilhelmus van Kassel, kind: Johanna Wilhelmus van Kassel, ged 27 feb 1741 Grote Kerk HRL
Heiltje Reins geb 1745 ... , ovl 28 aug 1817 HRL, hm ... , vlgs ovlakte weduwe; BS huw 1817
Heiltje Tjerks huwt met Wybren Gerbens op 5 jun 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1804
Heiltje Reins Daams geb 16 okt 1797, ged 31 okt 1797 Grote Kerk HRL, dv Rein Daams en Margarita Haas
Heiltje Tjerks Oude geb 1779 HRL, ovl 6 aug 1825 HRL, huwt met Wybren Gerbens Vellinga, dv Tjerk O, en IJtje Ruurds; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1825, ovl 1830, ovl 1858
Heiltje Wieroos van Bockholt ovl 28 feb 1680, 58 jaar, Tweede wijf van Otte Hendrik Kup, Westerkerk HRL; vdGaast begraaflijst
Heiman Elias geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 19 jul 1728. (burgerboek)
Heiman Heymans vroedsman 1744-1774; vroedsman en koopman 1744-1762; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 8:11:0 weegens geleeverde tinnen knoopen, kwit. no. 25, 20 nov 1764. (GAH1094); id. f. 10:10:0 ter sake geleeverde evooren kammen, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 19:1:0 wegens geleverde gespen en kammen, kwit. no. 10, 18 okt 1763. (GAH1093); id. f. 11:4:0 weegens geleeverde kammen tdv ''t Weeshuis, quit. no. 4, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 9:13:0, quit. no. 30, 10 nov 1772. (GAH1103); id. f. 9:14:0 weegens een sachenet gemaakt en geschilderd en andere gevervde en geleeverde goederen, quit. no. 1, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 20:2:0 weegens het opmaken van het bord in de Groote Kerk behorende bi twe graeven van Allert Jacobs zoon, nu behorende het Stads Weeshuis, quit. no. 14, 15 nov 1770. (GAH1101); id. f. 10:10:0 voor geleverde luiwagens en stoffers, ord. no. 3, 1774. (GAH1105); Stadsrentmeester betaalt f. 42:0:0 aan de redders der boedel van H.H. wegens ''t nummeren der stoelen, opzien over het verwen etc, kwit no. 113, ord. 5 nov 1777. (GAH1060); Claes Norel ende Lijsbert Johannes, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd de vroedsman H.H., 29 Oct 1746; huwt met Geertje Jans Onius, kind: Jan Hendrik Heimans, ged 8 apr 1742 Grote Kerk HRL; Heiman Heimans ende Geertie Jansonius, beide van HRL, huw.aang. 11 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid Hendrik Norel; huw aang. Gerecht HRL 1734
Heiman Johannes zie: Kinderman
Heiman Johannes Kinderman ovl 2 jun 1828 Franeker, huwt met Baukje Johannes Monsma, schoenmaker, kind: Sara Heimans K, geb 1812 Franeker, (gk); BS huw 1837
Hein Abes huwt met Hiltje Pieters, N.H., kinderen:Jan Heins geb 13 apr 1807HRL, Luitje Heins, geb 10 feb 1805HRL, Rintje Heins, geb 20 apr 1803HRL, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1807; betaalt aan het gemeentebestuur 7 Caroliguldens wegens 1 jaar huur van de binnenkant van het Bolwerk, mei 1806; vermeld in het nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, nr. 40, 29 jaar, gehuwd; 1 mrt 1804
Hein Aukes huwt met Grietie Klases, kind: Klaas Heins, ged 19 dec 1756 Grote Kerk HRL; kind: Regine Heins, ged 9 jul 1758 Grote Kerk HRL; kind: Jantie Heins, ged 5 jan 1755 Grote Kerk HRL; kind: Aukjen Heins, ged 13 jan 1754 Grote Kerk HRL; kind: Hotske Heins, ged 26 nov 1752 Grote Kerk HRL
Hein Bersie zie ook: Hendrik Berse; huwt met Tietje Lambertus, kind: Hendrik Lambertus B., geb 28 mrt 1811 HRL; BS geb 1811; OOK als: Hendrik Bertree, huwt met Sietske Harmens, kind: Hendrik Lambertus geb 27 mrt 1811 HRL, dopen Grote Kerk HRL 1811
Hein Blavier huwt met Grietje Sibouts, kind: Wiebe B., geb 24 feb 1804 HRL; BS ovl 1876
Hein Dirks huwt met Lyske Johannes, kind: Aaltje Heins, geb 7 nov 1786, ged 28 nov 1786 Grote Kerk HRL
Hein Drost ovl 1 dec 1810 HRL, huwt met Grietje Berends, in leven echtelieden te HRL, kinderen: Bernardus, geb 1787 HRL, Jan D, geb 1789 HRL, Elisabeth Heins D, geb 1795 HRL, Berber D, geb 17 mrt 1792 HRL, Pieter D, geb 1791 HRL; BS geb 1811, huw 1817, huw 1818, huw 1819, ovl 1822, ovl 1840, ovl 1853, ovl 1861; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 324:10:0 wegens geleverd doek tdv het Weeshuys, kwit. no. 13, 4 jul 1780. (GAH1111); id. f. 165:17:0, kwit no. 17, 26 sep 1780. (GAH1111); id. f. 212:7:0, kwit. no. 7, 19 jun 1781. (GAH1112); id. f. 224:3:0, kwit. no. 2, 27 dec 1782. (GAH1113); id. f. 131:0:0, kwit. no. 6, 12 okt 1782. (GAH1113); id. f. 157:10:0, ord. no. 24, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 185:0:0 wegens geleverd hembddoek tv het Weeshuis, ord. no. 13 31 aug 1784. (GAH1115); id. f. 123:18:0, quit. no. 11, 26 sep 1786. (GAH1118); id. f. 51:19:8 wegens 2 stukken doek tbv het Weeshuis, kwit. no. 2, 20 mrt 1781. (GAH1112); id. f. 185:15:0, kwit. no. 5, 8 jul 1782. (GAH1113); id. 172- 1:0 voor geleverde 6 stukken doek, kwit. no. 9, 21 okt 1783. (GAH1114); id. f. 326:14:0 voor 14 stukken doek, quit. no. 7, 23 may 1786. (GAH1118); id. f. 189:1:0 wegens geleverd doek, quit. no. 1, 15 jan 1787. (GAH1119); id. f. 106:13:0 voor geleverd linnen, quit. no. 5, 13 mrt 1787. (GAH1119); id. f. 56:5:0, quit. no. 7, 5 jun 1787. (GAH1119); id. f. 149:7:8 wegens geleverde 350 ellen linnen, kwit. no. 2, 11 mrt 1783, kwit. no. 2, 11 mrt 1783. (GAH1114); id. f. 179:13:0 voor geleverd linnen, kwit. no. 4, 1 jul 1783. (GAH1114); id. f. 137:10:0 voor geleverde 250 ellen linnen, ord. no. 8, 18 may 1784. (GAH1115); wed. H.D. gebruiker van wijk H-200, poortiersche Zuiderpoort; eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204); Hendrik Horstink en Trijntje Ruurds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.D., goede bekende, 9 apr 1791; ondertrouw HRL; H.D. en Grietje Berends Beuling, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 13 oct 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; krijgt wegens zijn veelvuldige moeite, voor het gedurig uit en insluiten ''s avonds na het eerste sluiten van de poort van de askarremannen, gedurende deze winter, uit de wachtgelden en wel uit consideratie omdat hij in het geheel geen vast tractement als poortier geniet, en is verders aan hem voor deze moeite, hetzij daaraan veel of weinig te doen is, ''s jaarlijks toegelegd 2 ducatons of f. 10:10:0, do. 13 mrt 1800 (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 255, bij hem inwonend Hendrik Drost, 20 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:17:0 ter Saeke geleverde kleedbare winkelwaeren, 20 sep 1809, quit. no. 22 (GAH1141); Saturdag den 21 apr 1798; de Raad Extra ordinaris vergadert zijnde, wierde den Burger H.D. Poortier van de Zuiderpoort alhier, ter zaake dezelve op gisteravond de sleutels van de Poort, niet van de Wagt had afgehaald, nog de Poort in Praesentie van een der Wagtdoende Burgers had geslooten, daar over ernstig gecorrigeerd. (GAH44); Ik Ondergetekende Gaadske Sijbrens de Boer weduwe Willem Jans te Mackum, dog thans te HRL, verklaare bij deezen te consenteeren en toe te staan aan mijn meerderjarige dogter S.W. dienstmeid te HRL, bij mijn wijlen man Willem Jans in Echte verwekt om zich in het Huwelijk te begeeven met Johannes Heins Drost, metselaarsknegt ten gemelde Steede, minderjarige zv H.D. en Grietje Berends Echtelieden aldaar, de vader overleeden, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester deezer Stad, in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen plaats hebben om na afloop dezelver in den Huwelijken Staat te worden bevestigt. HRL den 2 mei 1817; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Zeven hondert Agten Tagtig den 5 dec is geb Johannis, Waarvan vader H.D. en Moeder Geertje Beerends. Afgegeven binnen HRL den 2 May 1817
Hein Dultes woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hein Freerks ovl 23 sep 1755; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met IJttje Jans, 1 jaar lijfrente over 2 x 400 Caroliguldens, 1 jan 1754: 72 Caroliguldens; id. 2 jan 1741; id. 3 jan 1742; id. 2jan743; id. 6 jan 1744; id. 4 jan 1745; id. 3 jan 1746; id. 2 jan 1747; id. 3 jan 1748; id. 6 jan 1749; id. 7 jan 1750 (GAH427); id. 6 jan 1751 (GAH428); id. 3 jan 1752; id. 3 jan 1753; id. 5 jan 1755; id. 4 jan 1730 (GAH283); id. 3 jan 1731 (GAH283); id. 7 jan 1732 (GAH283); id. 5 jan 1733 (GAH283); id. 6 jan 1734 (GAH283); id. 30 dec 1734 (GAH283); id. 26 dec 1735 (GAH283); id. 2 jan 1737 (GAH283); id. 6 jan 1736 (GAH283); id. 7 jan 1739 (GAH283); id. 13 jan 1740 (GAH283); id. aan de erven wegens 8 maanden, 3 weken en 3 dagen van 400 Caroliguldens: f. 26:12:0, opbrengen constitutiebrieven: f. 2:10:0, totaal 1 okt 1755: f. 39:10:0; id. no. 36, op wiens lijf was gecotinueerd 30 dec 1753: 400 Caroliguldens; id. nos. 28 en 10, 2 mei 1754: 300 Caroliguldens; id. samen met IJttje Jans, over 2 x 300 Caroliguldens, 6 mei 1754: 57 Car gld; id. 5 mei 1755; id. 5 mei 1741; id. 17 mei 1742; id. 6 mei 1743; id. 4mei17 44; id. 5 mei 1745; id. 2 mei 1746; id. 3 mei 1747; id. 5 mei 1748; id. 5 mei 1749; id. 2/4 mei 1750 (GAH427); id. 3 mei 1751; id. 8 mei 1752: 56 Caroliguldens; id. 2 mei 1753; id. 5 mei 1734 (GAH283); id. 6 mei 1733 (GAH283); id. 9 mei 1735, (B2 83); id. 7 mei 1736 (GAH283); id. 8 mei 1737 (GAH283); id. 5 mei 1738 (GAH283); id. 4 mei 1739 (GAH283); id. 4 mei 1740 (GAH283); id. 1 jaar lijfrente over 300 Caroliguldens, 14 mei 1732: f. 28:10:0 (GAH283); id. aan de erven 4 3/4 maand lijfrente van 300 Caroliguldens: f. 10:8:0
Hein Freerks ovl voor 1838, huwt met Stijntje Hollander; BS ovl 1837
Hein Gerrtis zie: Brouwer
Hein Gerrits huwt met Lysbeth Dirks, kind: Gerritje Heins, geb 9 may 1791, ged 24 may 1791 Grote Kerk HRL
Hein Gerrits weduwe H.G. vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 184, 1 mrt 1804
Hein Gerrits huwt met Lyske Jans, kind: Trijntje Heins, geb 23 mrt 1788, ged 30 mrt 1788 Grote Kerk HRL
Hein Gerrits H.G. en Lijsbeth Hendriks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 nov 1782 HRL, en zijn getrouwd den 19 daaraanvolgende; kind: Angenietje Heins, geb 2 okt 1784, ged 5 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Heins, geb 11 jan 1793, ged 22 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Heins, geb 5 sep 1794, ged 16 sep 1794 Grote Kerk HRL
Hein Harings geb 31(!)nov1782, ged 7 jan 1783 Grote Kerk HRL, zv Haring Heins en Lysbeth Meiles
Hein Harings zie ook: Hein Harmens; H.H. ende Hiske Ysbrands beyde van HRL, komende wegens de bruid Wipke Jans, 29 May 1745; huwt met Hiske IJsbrandts, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May en 7-13 jun 1745 doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Harig (!) Heins, ged 8 mei 1757 Westerkerk HRL; kind: IJsbrand Heins, ged 13 mrt 1760 Westerkerk HRL; kind: IJtie Heins, ged 3 okt 1748 Westerkerk HRL
Hein Harmens zie ook: Hein Harings; huwt met Hiske IJsbrandts, kind: Joukjen Heins, ged 23 jul 1754 Westerkerk HRL
Hein Hendriks zie: Drost
Hein Hylkes ged , samen met Angenietie Hijlkes, 2 sep 1755 Grote Kerk HRL, kinderen van Hijlke Sijbes en Riemje Jacobs
Hein Jaans zie: van der Meulen
Hein Jaans H.J. van Almenum en Sietske Lieuwes van Achlum, hebben hunne laatste afkondiging gehad 30 jun 1782 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage
Hein Jans H.J. van Almenum, en Teetske Johannes van HRL, koomende weegens de bruyd Bauke Martens, 17 Jun 1747; van Almenum, huwt met Taetske Johannis, van HRL, geproclameerd den 18-25 jun en den 2 jul 1747 doen ook getrouwt; kind: Johannes Heins, ged 16 okt 1756 Westerkerk, moeder als Tetje J. kind: Itske Heins, ged 26 mrt 1761 Westerkerk HRL; kind: Johanniske Heins, ged 23 mei 1765 Westerkerk HRL; kind: Jan Heins, ged 21 feb 1754 Westerkerk HRL; kind: Jan Heins, ged 8 apr 1751 Westerkerk HRL
Hein Jelles Symon Douwes ende Trijntie Reinders, beide van HRL, huw.aang. 16 okt 1734 HRL, komende voor de bruid H.J., desselfs swager; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Hein Joukes en Tijtie Piers, beyde van HRL, huw.aang. 28 jul 1736 HRL, komende voor de bruyd Pier Wouters, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1736; huwt met Tetje Piers, kind: Albert Heins, ged 22 sep 1748 Grote Kerk HRL; kind: Pier Heines, ged 18 okt 1744 Westerkerk HRL; kind: Rinske Heins, ged 2 dec 1742 Grote Kerk HRL
Hein Klazes zie: van der Molen
Hein Martens ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL, zv Marten Pieters en Antje Heins; ged 15 okt 1748 Grote Kerk HRL, zv Marten Pijtters en Antje Heins
Hein Mollema mede-voogd in 1768, 1778, 1784-1786, voogd in 1774, ovl voor feb 1787; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 79:8:0 terzake geleverde grauwe orten, kwit. no. 14, 10 jul 1764. (GAH1094); id. f. 90:13:8 wegens geleverde weyt en erwten, kwit. no. 10, 14 okt 1765. (GAH1095); id. f. 247:19:0 wegens levering van rogge en grauwe erweten in het Weeshuis geleverd, kwit. no. 22, 25 nov 1766. (GAH1096); id. f. 721:19:0 wegens geleverde orten en gort, ord. no. 37, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 679:1:0, quit. no. 28, 29 nov 1785. (GAH1117); id. f. 691:2:0 aan de wed. H.M. voor geleverde orten, gort etc, quit. no. 9, 15 jan 1787. (GAH1119); id. f. 126:13:0 wegens uitschot gedaan voor 36 lopen rogge tdv het Weeshuis, kwit. no. 10, 18 nov 1768. (GAH1099); id. f. 54:9:0 wegens 14 lopen rogge, kwit. no. 8, 20 jul 1769. (GAH1100)id. f. 107:1:0 wegens 25 1/2 lopen rogge f. 41/4 gld per lopen onder korting van wat ondermaat, kwit. no. 9, 20 jul 1769. (GAH1100); id. f. 141:2:0 wegens 36 lopens rogge met de kosten van dien, kwit. no. 10, 20 jul 1769. (GAH1100); id. f. 72:9:0 voor 18 loopen rogge, kwit. no. 11, 20 jul 1769 (GAH1100); id. f. 86:5:0 wegens 25 loopens rogge f. 3:9:0 per loopen, kwit. no. 5, 8 mei 1770. (GAH1101); id. f. 73:5:0 wegens 22 loopens rogge, kwit. no. 6, 8 mei 1770. (GAH1101); id. f. 72:9:0 wegens 18 lopens rogge met de kosten van dien, kwit. no. 7, 22 aug 1770. (GAH1101); id. f. 44:19:0 wegens geleverde rogge, kwit. no. 13, 18 nov 1770. (GAH1101); id. f. 120:10:0 wegens 19 loopens rogge, kwit. no. 12, 16 nov 1771. (GAH1102); id. f. 195:4:0 wegens 32 loopens rogge f. 6:2:0 per loopen, kwit. no. 2, 21 jan 1772. (GAH1102); id. f. 128:0:0 wegens 20 loopen rogge f. 6:8:0 per lopen, kwit. no. 4, 10 mrt 1772. (GAH1103); id. f. 56:14:0 wegens 9 loopens rogge, kwit. no. 8, 21 mei 1772. (GAH1103); id. f. 47:0:0 voor 10 loopen rogge, kwit. no. 9, 1 sep 1772. (GAH1103); id. f. 46:16:0 voor 9 loopens rogge, kwit. no. 10, 22 sep 1772. (GAH1103); id. f. 125:8:0 voor 24 loopens rogge, kwit. no. 11, 20 okt 1772. (GAH1103); id. f. 194:6:0 wegens geleverde rogge kwit. no. 4, 30 mrt 1773. (GAH1104); id. f. 69:12:0 wegens 16 loopens rogge kwit. no. 8, 25 mei 1773. (GAH1104); id. f. 83:5:0 wegens 18 loopens rogge, kwit. no. 14, 16 nov 1773. (GAH1104); id. f. 51:7:0 voor geleverde rogge, kwit. no. 2, 11 jan 1774. (GAH1105); id. f. 133:4:0 voor 37 loopens rogge, kwit. no. 3, 1 mrt 1774. (GAH1105); id. f. 134:3:0 wegens 37 1/8 loopen rogge, kwit. no. 4, 12 apr 1774. (GAH1105); id. f. 264:0:0 voor 60 loopens rogge, kwit. no. 2, 28 mrt 1775. (GAH1106); id. f. 160:10:0 voor geleverde rogge, kwit. no. 2, 6 feb 1776. (GAH1107); id. f. 330:13:0 voor 81 loop rogge aan het Weeshuis geleverd, kwit. no. 4, 24 mej 1776. (GAH1107); id. 296-18 :0 voor 62 loopen rogge, kwit. no. 7, 4 sep 1781. (GAH1112); id. 331- 4:0 wegens geleverde 72 lopen rogge f. 4:12:0 ''t lopen, kwit. no. 8, 2 okt 1781. (GAH1112); id. f. 212:8:0 voor gekogte rogge tdv het Weeshuis, kwit. no. 8, 27 may 1783. (GAH1114); id. f. 224:0:0 voor 56 lopen rogge, kwit. no. 13, 16 sep 1783. (GAH1114); id. f. 221:8:0 voor 54 lopen rogge voor ''t Weeshuis gekogt, kwit. no. 14, 18 nov 1783. (GAH1114); id. f. 265:15:0 wegens uytgeschoten geld voor 63 lopen rogge, ord. no. 12, 15 jun 1784. (GAH1115); id. f. 221:8:0 voor 54 lopen rogge f. 4 gld 2 stv ''t lopen, ord. no. 13, 7 sep 1784. (GAH1115); id. f. 271:12:0 wegens verschotene penningen voor 32 lopen rogge en 40 lopen garst, ord. no. 1, 14 dec 1784. (GAH1116); id. f. 275:18:0 voor gekogte 68 lopen rogge tot gebruik van ''t Weeshuis, or. no. 4, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 303:1:0 voor gekogte rogge tdv ''t Weeshuis, kwit. no. 8, 8 aug 1776. (GAH1107); id. f. 324:10:0 wegens geleverde graenen, gort, orten etc, kwit. no. 17, 11 nov 1769. (GAH1100); id. f. 392:13:0 wegens geleverde orten en gort, kwit. no. 10, 15 nov 1770. (GAH1101); id. f. 136:15:0, kwit. no. 21, 24 nov 1771 (GAH1102); id. f. 401:12:0, kwit. no. 17, 10 nov 1772. (GAH1103); id. f. 444:5:0, kwit. no. 12, 22 nov 1774. (GAH1105); id. f. 456:18:0 kwit. no. 11, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 556:5:0, alsmede rogge, kwit. no. 11, 12 nov 1776. (GAH1107); id. f. 442:3:0 wegens geleverde erwten en gort, ord. no. 10, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 604:12:0, ord. no. 5, 10 feb 1784. (GAH1115); id. f. 4:7:0 tersaeke een gekogte mosstermoolen tdv het Weeshuis, kwit. no. 6, 12 jun 1770. (GAH1101); id. f. 52:6:0 tot restitutie van sijn uitschot wegens kostgelden van Baukie en Hendrik Bonnes, die om besmettelijke ongemakken een geruime tijd buiten het Weeshuis sijn opgevoed, kwit. no. 7, 21 aug 1770. (GAH1101); id. f. 36:8:0 voor sijn gedaene uitschot wegens betaelde kostgelden van Johannes Hofvius, die de tijd van 26 weeken buitten het Weeshuis om quaad seer was onderhouden, kwit. no. 18, 19 nov 1770. (GAH1101); id. f. 177:17:0 wegens geleverde 36 loopens rooy, kwit. no. 2, 5 mrt 1771. (GAH1102); id. f. 166:13:0 wegens 33 loppens rooy, kwit. no. 4, 15 mei 1771. (GAH1102); id. f. 292:13:0 wegens 51 loop rooy, kwit. no. 7, 17 sep 1771. (GAH1102); id. f. 144:3:0 tot restitutie van reede betaalde 36 loopens garst, kwit. no. 11, 13 nov 1771. (GAH1102); id. f. 108:18:0 19 loopen rogge, kwit. no. 7, 23 jun 1772. (GAH1103); id. f. 143:4:0 voor 38 lopen gekogte winter garst, kwit. no. 11, 17 jun 1783. (GAH1114); id. f. 156:10:0 voor 38 lopen garst, kwit. no. 15, 18 nov 1783. (GAH1114); id. f. 345:9:0 voor gekogte rogge en garst tdv ''t Weeshuis, quit. no. 1, 23 may 1785. (GAH1117); id. f. 273:9:0 wegens geleverde rogge en garst, kwit. no. 2, 2 feb 1773. (GAH1104); id. f. 228:10:0, kwit. no. 7, 26 aug 1777. (GAH1108); id. f. 453:2:0 kwit. no. 2, 2 may 1780. (GAH1111); id. f. 300:14:0, kwit. no. 3, 29 jan 1782. (GAH1113); id. f. 236:15:0 wegens geleverde rogge, quit. no. 5, 17 nov 1785 (GAH1117); id. f. 264:10:0, quit. no. 7, 25 apr 1786. (GAH1118); id. f. 202:15:0, quit. no. 10, 13 jun 1786. (GAH1118); id. f. 82:10:0 wegens geleverde garst, kwit. no. 7, 11 mei 1773. (GAH1104); id. f. 473:19:0 en f. 14:12:0 tersaeke geleverde gort, orten en weit tdv het Weeshuis, kwit. no. 26 en 27, nov 1773. (GAH1104); id. f. 31:10:0 wegens gedaene uitgaav ve stuk kleiland, kwit. no. 14 20 nov 1773. (GAH1104); afsluiting weesboek: aldus gerekend en gesloten op den raadhuize binnen HRL voor de Magistraat, gezworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap op 1 dec 1773. In kennisse hunner handen benevens die vd rendant, en de subscriptie van mij secr. A. de Haas. Was getekend: H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, F. Acronius, S. Blom, H.M., C. Couperus, B. vd Meulen, Jane van Slooten, F. Kamsma, Sijbout Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi. (GAH1104); id.; slot der rekening: ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uytgaaff 10. f. 618:17:10, dus meerder ontvang f. 1100:12:7; dus geblijkt de meerdere ontvang dan de uytgaaf te zijn welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus etc, dd 29 decemb. 1780. H.W. van Plettenberg, L.W. Steensma, Jaane van Slooten, Sijds Schaaff, S. Bosscha, S. Rienstra, H.M., E.F. Harkenroth, B. vd Meulen, F. Acronius, J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, H. Radsma, Pierre Peaux, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1111); id. zonder vermelding van overschot, dd 19 decemb. 1781. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, F. Acronius, L.W. Steensma, C. Aardenburg, Jacob Ruitinga, Klaas Poort, Pieter Tetrode, Sijbout Hoornstra, J.H. Olinjus Sijds Schaaff, Klaas Heins, H. de Waart, Jarig Westra, A.J. Conradi, H.M., Joh. Spannenburg. (GAH1112); id. 28 decemb. 1782. E.F. Harkenroth, Jaane van Slooten, H.W. van Plettenberg, B. vd Meulen, L.W. Steensma Sijds Schaaff, Albert W. Bakker, Sjoerd Schrik, S. Rienstra, J.H. Olinjus, S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aardenburg, A. Mockema, H.M. Pieter Tetrode, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); id. 10 Januar. 1784. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, Jaane van Slooten, Sijds Schaaff, A. Binkzma, H. de Waart, Sjoerd Schrik, Sijbout Hoornstra, J.H. Olinjus, L.W. Steensma, Klaas Poort, Albert W. Bakker, H. Radsma, S. Rienstra, H.M., A.J. Conradi. (GAH1114); id. 3 feb 1779; was getekend A. de Haas, J. van Slooten, E.F. Harkenroth, Sijbout Hoornstra, F. Acronius J. Tamboeser, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, Sijds Schaaff, S. Bosscha, Klaas Heins, Joost Gonggrijp, H.M., ter ordtie vd Magistraat, A.J. Conradi. (GAH1109) rentmeester van het Weeshuis ontv f. 11:14:0 vd voogden wegens korting van impost van 18 loopen gort door de mede-voogd H.M. besorgd, 8 nov 1774. (GAH1105); id. f. 18:4:0 van 56 lopen gort, 4 jun 1776. (GAH1107); id. f. 5:12:0 wegens korting van 28 lopen garst f. 4 stv per lopen, 28 nov 1780. (GAH1111); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 204:0:0 voor geleverde 3 slagt beesten f. 68 gld ''t stuk, kwit. no. 2, 22 nov 1774. (GAH1105); id. f. 41:7:0 voor verschootene penningen voor 149 1/2 pond varkensreusels, kwit. no. 3, 22 nov 1774. (GAH1105); id. f. 89:4:0 voor verschoten penningen voor reusels, kwit. no. 9, 3okt17 75. (GAH1106); id. f. 122:0:0 kwit. no. 10, 31 okt 1775. (GAH1106); id. f. 83:0:0, kwit. no. 1, 6 feb 1776. (GAH1107); id. f. 137:0:0, kwit. no. 3, 16 okt 1777. (GAH1108); id. f. 138:12:0, kwit. no. 24, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 185:0:0 wegens verschot aan varkens smeer, ord. no. 9, 10 nov 1778. (GAH1109); id. f. 12:9:0 wegens een kijntie booter met de overwigt, kwit. no. 2, 3 jan 1775. (GAH1106); id. f. 92:3:8 wegens gekogte booter, kwit. no. 3, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 86:13:0 voor verschoten penningen wegens 4 vierendeels boter, kwit. no. 8, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 17:5:0 wegens gekogte boter tdv het Weeshuis, kwit. no. 3, 27 mei 1783. (GAH1114); id. f. 156:9:8 wegens gekogte 6 3/4 vierendeel boter van Rinse Lieuwes en Focke Dirks, kwit. no. 4, 3 jun 1783. (GAH1114); id. f. 230:11:0 wegens geleverde boter, kwit. no. 5, 1 jul 1783. (GAH1114); id. f. 165:13:0 voor verschoten penningen van boter, kaas en mout, ord. no. 14, 26 okt 1784. (GAH1115); id. f. 160:9:8 voor kaas en boter, ord. no. 1, 23 dec 1783. (GAH1115); id. f. 75:0:0 van uytgeschoten geld voor 4 schippond kaas, ord. no. 2, 10 feb 1784. (GAH1115); id. f. 23:5:0 zijnde uytgeschoten gelden voor 2 kintjes boter met de overwigt, ord. no. 3, 24 feb 1784 (GAH1115); id. f. 63:16:0 voor 3 schippond 121 pond kaas f. 18 3/4 gld ''t schippond door hem uytgeschoten, ord. no. 5, 15 jun 1784. (GAH1115) id. f. 208:14:0 voor geleverde boter, ord. no. 6, 21 jul 1784. (GAH1115); id. f. 120:0:8 wegens uytgeschoten geld voor 10 1/16 vierendeel boter, ord. no. 8, 21 sep 1784. (GAH1115); id. f. 186:0:0 wegens betaalde boter, reusels en mout, ord. no. 9, 16 nov 1784. (GAH1115); id. f. 77:17:0 voor verschoten penningen wegens 3/4 ton boter met overwigt, ord. no. 10, 23 nov 1784. (GAH1115); id. f. 230:17:0 wegens betaalde kaas tdv het Weeshuis, ord. no. 11, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 191:14:0 tot restitutie van uytgeschoten gelden wegens gekogte reusels, ord. no. 1, 10 feb 1784. (GAH1115); id. f. 156:13:12 wegens uytgeschoten geld voor 10 stuks 1/16 ton boter, ord. no. 1, 14 dec 1784. (GAH1116); id. f. 250:18:0 voor gekogte en betaalde boter en kaas, quit. no. 1, 14 jun 1785. (GAH1117); id. f. 107:7:0 voor gekogte en betaalde boter, quit. no. 2, 21 jun 1785. (GAH1117); id. f. 88:0:0, quit. no. 9, 16 nov 1785. (GAH1117); id. f. 60:5:0 tersaake geleverde soetemelkskaas door Leendert Gerryts, quit no. 10, 16 nov 1785. (GAH1117); id. f. 178:18:0 terzaake restitutie wegens gekogte en betaalde boter en reusels, quit. no. 11, 23 nov 1785. (GAH1117); id. f. 123:9:0 wegens geleverde boter, quit. no. 12, 29 nov 1785. (B1 117); id. f. 76:7:0 terzaake restitutie voor betaalde soetemelkskaas, quit. no. 2, 15 feb 1786. (GAH1118); id. f. 99:19:0 tot restitutie van betaalde boter en kaas, quit. no. 5, 1 apr 1786. (GAH1118); id. f. 93:3:0 tot restitutie voor betaalde boter, quit. no. 6, 23 may 1786. (GAH1118); id. f. 163:9:0 tot restitutie voor boter en kaas, quit. no. 8, 20 jun 1786. (GAH1118); id. f. 77:16:0 restitutie voor betaalde kaas, ord. no. 9, 27 jun 1786. (GAH1118); id. f. 329:15:0 wegens betaalde boter en kaas, quit no. 11, 18 jul 1786. (GAH1118); id. f. 146:14:0 tot restitutie voor betaalde kaas, quit. no. 15, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 7:6:0 wegens verschoten penningen voor 2 buik schaepenvlees kwit. no. 3, 17 jan 1775. (GAH1106); id. f. 461:11:0 wegens geleverde gort en orten, kwit. no. 9, 11 nov 1777 (GAH1108); id. f. 308:0:0, kwit. no. 8, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 412:15:0, kw it. no. 1, 27 dec 1782. (GAH1113); id. f. 504:7:0, kwit. no. 21, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 25:15:0 voor gekogt spek tdv ''t Weeshuis, kwit. no. 4, 16 okt 1777. (GAH1108); id. f. 582:0:0 van geleverde boter en kaas aan ''t Weeshuis, kwit. no. 5, 20 nov 1781. (GAH1112); id. f. 417:19:0, kwit. no. 1, 2 jul 1782. (GAH1112); id. f. 226:13:0, kwit. no. 6, 29 sep 1783. (GAH1114); id. f. 176:1:0, kwit. no. 7, 14 okt 1783. (GAH1114); id. f. 181:11:0 wegens 3/4 vierendeel boter, kwit no. 8, 14 okt 1783. (GAH1114); id. f. 51:16:0 wegens gekogte booter tdv ''t Weeshuis, ord. no. 6, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 232:3:0 voor verschoten penningen voor 8 1/2 vierendeelen booter ih Weeshuis, kwit. no. 2, 23 okt 1782. (GAH1113); id. f. 51:16:0 weegens 2 vierendeel booter, ord. no. 2, 15 dec 1778. (GAH1110); id. f. 302:3:0 wegens uytgeschoten geld voor 43 lopen wintergarst en 36 lopen rogge, kwit. no. 9, 27 aug 1782. (GAH1113); id. f. 354:15:0 voor geleverde rogge en garst, kwit. no. 1, 2 jan 1783. (GAH1114); id. f. 371:3:0 voor verschoten penningen aan Bendert Aldriks en Andries Gerbens voor geleverde boter en kaas, kwit. no. 3, 12 nov 1782. (GAH1113); id. f. 89:12:8 voor gekogte booter en kaas, ord. no. 4, 8 jun 1779. (GAH1110); weesvoogden bet f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Laurens Jurjens bij de medevoogd H.M., 29 jul 1783 (GAH1114); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 248:3:0 voor verschoten gelden wegens gekogte rogge, boter en reusels, kwit. no. 6, 8 apr 1783. (GAH1114); id. f. 23:8:4 voor gekogte reusels, ord. no. 1, 16 mrt 1779. (GAH1110); id. f. 95:14:0, ord. no. 4, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 376:18:0 wegens verschotene penningen wegens garst en boter, ord. no. 9, 20 apr 1784. (GAH1115); id. f. 98:16:0 wegens geleverde boter aan ''t Weeshuis door Ritske Jans van Oosterend, kwit. no. 2, 13 mei 1783. (GAH1114); id. f. 229:5:0 voor geleverde rogge en garst tbv het Weeshuis, ord. no. 2, 6 jan 1778. (GAH1109); id. f. 240:11:0, ord. no. 3, 6 jan 1778. (GAH1109); id. f. 460:0:0 wegens geleverde garst en orten, ord. no. 12, 23 nov 1778 (GAH1109); id. f. 126:2:0 wegens gekogte reusels voor ''t (Wees)huis, ord. no. 1, 14 apr 1778. (GAH1109); id. f. 107:17:0 voor geleeverde garst en ''t mouten van dezelve, ord no. 2, 5 jan 1779. (GAH1110); id. voor verschooten kostgeld van 4 kinderen door wijlen Harmen de Wilde nagelaaten, ord. no. 2, 13 apr 1779. (GAH1110); weesvoogden bet f. 26:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Pieter Hendriks bij de medevoogd H.M., 26 okt 1784 (GAH1115); weesvoogden bet f. 76:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verkogte garst en weit te weeten 9 loopen garst en 10 lopen weit, aan H.M., 10 feb 1784. (GAH1115); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 zijnde uitgeschoten geld aan Roelof Moutmaker voor onderwijs in ''t brouwen aan de nieuwe ingekomen schoenmaker, ord. no. 6, 24 feb 1784. (GAH1115); id. f. 8:6:0 voor geleverde graanzakken, ord. no. 8, 9 mrt 1784. (GAH1115); weesvoogden bet f. 20:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van Lourens ... hebben gewerkt als knegt bij H.M., 21 jun 1785. (GAH1117); id. f. 33:7:0 zijnde het verdiende loon van Harmen Douwes, bij H.M. als gortmaakersknegt gewerkt hebbende, 4 apr 1787. (GAH1119); id. f. 28:17:10 bij de medevoogd H.M. ingehouden van Sijbren Gerrijts, op rekening van verscheenen landhuur, 21 jun 1785. (GAH1117); id. f. 228:1:0 terzaake restitutie voor gekogte en betaalde granen quit. no. 3, 10 jan 1786. (GAH1118); id. f. 20:10:0 terzaake restitutie wegens verschoten penningen bij ''t instelleren der nieuw aangestelde binnenmoeder, quit. no. 35, 7 sep 1786. (GAH1118); H.M. en Janna Sophia Rasschen, beide van HRL, hebbende met consent van den Agtbaren Magistraat een voorstel in de week gehad zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 12 jul 1772 HRL, en toen getrouwt; kind: Elisabeth Mollema, geb 16 jun 1773, ged 18 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Heins Mollema, geb 13 sep 1775, ged 8 okt 1775 Grote Kerk HRL; huwt met Corneliske Jacobs Hibma, kind: Cornelis Heins Mollema, ged 22 jan 1765 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Hein Molles geboortig van de Dragten, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft borgereed gepresteerd in handen van pres. Buma, op 4 jan 1755. (burgerboek); van HRL, huwt met Wijpkie Clases Hibma, van Kimswert, geproclameert den 24 novem:en de 13 en getrout den 8 dezember 1754; huw.reg. N.H. HRL; weduwnaar, is op belijdenisse des Geloofs Aangenomen en Gedoopt 17 apr 1761 Grote Kerk HRL, wonende te op de Brouwersgragt
Hein Obbes zie: de Jong
Hein Poort ovl voor 1838, huwt met Geertje Sijbrens Sleeper; BS ovl 1837
Hein Reinders H.R. van Zurich en Antje Pieters van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied 1 nov en zijn getrouwt na vertoonde adtestatie van Zurich, getekent C.T. Visscher, v. d. m. in Pingjum en Zurich, en C.A. Rinia, Schoolm. te Zurich
Hein Sints eig: cints; zie: Tolsma
Hein Sjoerds ovl voor 1833, huwt met Trijntje Pieters, kind: Lolkje Heins Heinsma, geb ... ; BS huw 1832
Hein Tammen geb 1776 ... , ovl 26 sep 1818 HRL, schoolmeester geweest te Dortmeyer en Worpen (??), thans sjouwer; BS ovl 1818
Hein Tjallings geb 1809 Makkum, ovl 30 nov 1823 HRL, zv Tjalling Heins en Antje Sietses; BS ovl 1823
Hein Tjerks ovl voor 1837, huwt met IJke Tjerks, kinderen: Sijke Heins de Groot, geb 1769 Hindeloopen, Tjerk Heins dG, geb 4 mei 1762 Hindeloopen; BS ovl 1835, huw 1836
Hein Wagenaar huwt met Hiske ... , kind: IJtje Heins, geb 1750 ... ; BS ovl 1812
Hein Wyberens Gerrit Jansen ende Angenietje Heins, de eerste van HRL. en de tweede van Tzummarum, komende voor de Bruit desselfs vader H.W. 6 mei 1741; ondertrouw N.H. HRL; Jan Hendriks Tengers ende Berber Heins beide van HRL, komende weegens de bruid desselvs vader H.W., 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL; Marten Pijtters ende Antie Heins, beide van HRL, komende weegens de bruid H.W. desselvs vader, 25 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Hein Wijgers zie: Harmens
Hein Wytses H.W. ende Lijsbert Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Hendrik Rients, 14 Oct 1747; huwt met Lijsbet Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 okt 1747 en doen ook getrouwt; Oeds Gijsberts ende Attie Werps, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef H.W., 23 Nov 1748; kind: Hendrik Heins, ged 12 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Hendericus Heins, ged 7 nov 1752 Grote Kerk HRL; kind: Wytze Heins, ged 15 nov 1750 grote Kerk HRL; kind: Rinske Heins, ged 29 apr 1749 Grote Kerk HRL
Hein van der Wolde repareert spiegelblaker 1740
Hein Isebrandts ook als: Hein Harings; zie aldaar; huwt met Hiske Isebrandts, kind: Joukjen Heins, ged 15 may 1746 Westerkerk HRL
Hein Cints Tolsma ovl 22 nov 1812 Midlum, huwt met Grietje Jacobs Postma, in leven arbeider, kinderen: Sent Heins T, geb 1806 HRL, Jacob Heins T, geb 1804 Wijnaldum; BS huw 1816, huw 1833, ovl 1845, ovl 1849
Hein Gerrits Brouwer ovl voor 1830, huwt met Susanna Johannes de Haan, kind: Catharina Heins B, geb 1775 HRL; BS Franeker ovl 1829, ovl 1839; woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; ook vermeld met alleen rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Hein Hendriks Drost geb 7 apr 1811 HRL, huwt met Geertruida Smit, zv Hendrik D, en Geertje Harmens; BS geb 1811, ovl 1883; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baardscheerder, wijk F-125; VT 1839
Hein Jaans van der Meulen ovl voor 1823, huwt met Sietske Lieuwes; BS ovl 1822
Hein Jacobs Brouwer huwt met Lijsbeth Jans Trompetter, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 nov en getrout de 4 dec 1757
Hein Klazes van der Molen geb 1799 Hindeloopen, ovl 24 dec 1848 Hemelum, 1e huwt met Anna Hendriks Duman, 2e huwt met Douwtje Gerkes Tiesema op 12 mei 1836 HRL, wonende te Almenum, molenaarsknecht en wonende te HRL. 1848, geslnm in huwelijksakte ''Molenaar'', zv Klaas Sakes vdM, en Janke Heins Vlas; BS huw 1836, ovl 1847 1848 overlijdens; oud 40 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, molenmaker, wijk G-308; VT1839
Hein Obbes de Jong geb 1775 in het Meer, Schoterland, ovl 11 jan 1846 HRL, huwt met Elisabeth Ruurds van Dijk op 28 jul 1825 HRL, huw.get. 10 en 17 jul 1825 wonende te HRL, werkman, zv Obbe Klazes dJ, en Jieke Heines (Walstra); BS huw 1825, ovl 1846, ovl 1855; oud 65 jaar, geb Heerenveen (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-073; VT1839
Hein Piers Olinjus ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL, zv Pier Heins Olinjus en Jeltje Schrijver
Hein Romkes van Hettinga H.R. vH., en Rinske Ruurds Bakker, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anske Alles Dijkstra, goede bekende, 6 jul 1805; ondertrouw HRL
Hein Tjerks de Groot geb 1791 Hindeloopen, ovl 26 mrt 1836 HRL, huwt met Harmina Servaas van Beemen op 14 mei 1820 HRL, huwelijksafkondigingen 30 apr en 7 mei 1820, metselaarsknegt, wonende te HRL, doodgraver in 1836, zv Tjerk Heins dG, en Grietje vd Zee; BS huw 1820, ovl 1836, ovl 1859; H.T. d. G. eigenaar van perceel nr. 1561 te HRL, doodgraver, woonplaats harlingen, legger nr. 253, huis en erf, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Hein Willems Hollander ovl jun 1797 Makkum, huwt met Pietje Jouws, kind: Stijntje Heins H, geb 1788 Makkum, pannebakker; BS huw 1825
Hein Wygers Harmens geb 1794 ... , huw.get. bij A. Harmens en D. Lambsma Tuinhout, wonende te Medemblik, koopman, broeder bruidegom, zv Wijger Harmens en Elisabeth Mollema; BS huw 1826; geb 30 jun 1794, ged 20 jul 1794 Grote Kerk HRL, zv Wijger Harmens en Elisabeth Mollema
Hein Ypkes Geitema H.Y.G. eigenaar van perceel nr. 1197 te HRL, landbouwer, woonplaats Kubaard, legger nr. 229, huis en erf, 126 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Heina/Heenna Ottes zie: Addens
Heina/Heenna Ottes Addens zie ook: Oddens; huwt met Gerrit Willems van Hoek op 19 nov 1809 HRL, komt van Groningen in 1809, vertrokken met attestatie, woont te HRL. 1827, huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, ovl 1827; kind: Antje Gerrits, geb 10 dec 1809, ged 24 dec 1809 Grote Kerk HRL
Heine Blok steenleverancier 1762; b
Heiner Hendriks woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Heinrich Joseph Albert Lichtendahl geb 1807 Wezel, koninkrijk Pruissen, Dld, ovl 27 jun 1895 HRL, 1e huwt met Anna Catharina Rasch op 8 okt 1835 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Janke Siebes Miedema, (gk), op 30 jun 1853 HRL, schoenmaker in 1848, koop man in 1895, visser te HRL. in 1853, zv Heinrich L, (gk), en Johanna Holzes, (gk), vader in leven gepensioneerd ontvanger te Vreden, mdr. wonende te te Wesel; BS huw 1835, ovl 1848, huw 1853, ovl 1895
Heintje Abrahams zie: de Vries
Heintje Jacobs huwt met Jurjen Andries de Wit; BS ovl 1854
Heintje Jolkes huwt met Nies Nieses Post, (m); BS huw 1843
Heintje Pieters zie: Vormer
Heintje Abrahams de Vries geb 1790 Leeuwarden, ovl 10 aug 1817 HRL, 1e huwt met Benjamin Hartog Cohen op 12 dec 1811 HRL, ondertrouw 27 nov 1811, 1e afk. 1 dec 1811 zondags voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 8 dec 1811, 2e huwt met Barend Gomperts van Messel op 10 aug 1817 HRL, huw.afk. 20 en 27 jul 1817, wonende te HRL. 1832, dv Abraham dV, en Eva Michiels, beiden wonende te te Amsterdam in 1811; BS huwafk. en huw 1811, huw 1817, ovl 1832; oud 51 jaar, geb Amsterdam(!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-176; VT1839
Heintje Pieters Vormer geb 1795 Franeker, huwt met Wopke Johannes Leyenaar op 15 mei 1817 Franeker, wonende te Franeker 1817, wonende te op Koningsburen 1844, dv Pieter Reins V, en Antje Cornelis; BS huw 1844, BS Franeker huw 1817
Heitje Wiggers huwt met Hidde Harda; BS ovl 1879
Helegonda Elizabeth Jans Luder geb 4 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL, dv Jan Luder en Elizabeth Frederique van der Waal
Helena Ages zie: Bakker
Helena Ages geb 26 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL, dv Age Jans en Dieuke Klaases
Helena Boumans ovl 6 jan 1827 Sneek, huwt met Antonius Anskes Spijkerman Knoop; BS huw 1828
Helena Bruining huwt met Johannes Gerkes Huisman; BS ovl 1812
Helena Gerardus (P.H. ); zie: van Lahen, Mulder
Helena Gerrits zie: Hartman
Helena Hamers mogelijk dezelfde als Leentje Hamers; geb 1777 Bronsem, ovl 14 okt 1844 HRL, huwt met Johannes Wilhelmus Schoot, dv Pieter Josephs H, en Geertruida Duikers; BS ovl 1844
Helena geb 1783 ... , ovl 19 jan 1812 HRL; ten huize van de castelein S.D. Schuurmans wijk F-245, Vijverstraat; BS ovl 1812
Helena Jacobs zie: van der Put
Helena Jans geb 1780 HRL, ovl 28 mrt 1826 HRL, 1e huwt met Gerrijt Klaasen Burghout op 13 mei 1810 HRL, 2e huwt met IJme Sjoukes de Groot, e huwt met Auke Klazes de Haan op 12 apr 1818 HRL, huw.afk. 22 en 29 mrt 1818, vlgs ovlakte 3 kinderen, dv Jan Michiels (vd Heide), en Lijsbert Pieters; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1818, ovl 1826, ovl 1828, huw 1829, ovl 1853; IJeme Sjouwkes en Leena J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Frans Gerrijts deszelfs schoonbroeder, 2 jun 1804; ondertrouw HRL; Gerrijt Burghout en Leentje J., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Gerritje Gerrits Berghout, geb 10 jan 1812, ged 2 feb 1812 Grote Kerk HRL
Helena Jans geb 29 jul 1811 HRL, dv Jan Beerends en Adriana Vredenburg; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 29 jul 1811, ged 18 aug 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan Berends en Adriana Vredenburg
Helena Jansz huwt met Harmen Gerrijts Plagge, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 okt 1755
Helena Kemper huwt met Johannes Garse op 14 dec 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Helena Claasen huwt met Christiaan Soeter, kind: Jan Christiaans Soeter, ged 20 apr 1760 Grote Kerk HRL
Helena Lammerts geb 1754 ... , ovl 17 sep 1813 HRL; wijk E-210; BS ovl 1813
Helena Laurens huwt met Berent Werndels, kind: Adriaantje Berents, geb 3 dec 1778, ged 29 dec 1778 Grote Kerk HRL
Helena Ludinga ged 22 jan 1688, ovl 30 mrt 1765, 83 jaar, dogter van Dr. Ludinga + 10 kinders, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Helena Machiels Wij Ondergetekenden Hendrik Conradi, Schoenmaker en H.M. Egtelieden wonende te Franeker, Verklaren bij dezen Onzen Ouderlijke toestemming te geeven aan onzen Zoon Leenhardus C. wonende te HRL, ten einde een Wettig Huwelijk aan te gaan met Sjouwkje J. Stoef wonende te HRL ten bewijze waar van wij dezen passeeren voor Acte van Consent om te Strekken naar behoren. Franeker den 23 aug 1816; Extract uit het Doopregister der Lutherse Kerk te Groningen. Leenardus geb d. 10 mei 1793, ged d. 19 Mey, Vader Hendrik Coenradi Moeder Helena Michaelis. Groningen den 13 aug 1816
Helena Minks zie: Meppelaar
Helena Odolphi geb 1776 Wommels, ovl 31 mei 1827 HRL, huwt met Herre Douwes vd Zee, en huwt met Siebe Siebes op 8 mrt 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1827, ovl 1840; Siebe Siebes van Schraard ende H.O. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Pieters, deszelfs neef, 16 jan 1796; ondertrouw HRL
Helena Outhuis huwt met Lutzen Wassenaar, wonende te HRL 1843; BS ovl 1843; oud 39 jaar, geb Heiloo en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; VT1839
Helena Pieters zie: Hamers
Helena Ruurds zie ook: Akkringa; H. Ruirts, ged 18 jan 1763 Grote Kerk HRL, dv Ruirt Rurgers en Amelia Klein
Helena Simons zie: Wyma
Helena ter Steege ovl voor 1865, huwt met Sijbren Post; BS ovl 1864
Helena Tichelaar geb 1807 Tzum, huwt met Hendrik Alkema, A 9 mrt 1860 Arum, N.H., Vst 16 mei 1854 uit Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-207, wijk I-020
Helena Verduyn Extrakt uit het Doopregister van de Westerkerk te Amsterdam is geëtraheerd, dat Cornelis zv Adrianus de Haas en H.V. op den Tweeden nov des jaars 1700 Een en Tachtig is Gedoopt
Helena Wiggers geb 1743 ... , ovl 1 mei 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817; gebruiker van wijk E-137; eigenaar is Jan Galama, 1814. (GAH204)
Helena IJdema huwt met Johannes Kestens, wonende te Sneek; BS huw 1841
Helena A Bakker geb 2 mrt 1783 Medemblik, ovl 29 mei 1862 HRL, huwt met Sijtse Jans van Dijk op 16 dec 1810 HRL, komt van HRL, ovl wijk C-021, woonde in 1812 te HRL, dv Age Heeres B., en Antje Raap; huw Grote Kerk HRL 1810, bs 1812 overlijdens, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk C-021; Sijtse Jans van Dijk en H. Ages B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb Medemblik en wonende te HRL. 1839, wijk B-047; VT1839
Helena A Jans zie: Luder
Helena Adriana Hanedoes begraven Groot Kerkhof, regl 32, nr. 28; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Helena Adriana Luder geb 27 sep 1804 HRL, ged 23 okt 1804 HRL, dv Jan L, en Elizabeth Frederique vd Waal; dopen Grote Kerk HRL 1804
Helena C Ledel oud 34 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, wijk C-053; VT1839
Helena Catrina van der Haar van HRL, huwt met Daniel Jans Louwens van Amsterdam, geprokelameert den 29 Julius en den 5 aug 12 en den 19 aug getrout
Helena Charlotta van Rossum ovl voor 1815, huwt met Reinier de Klerk Dibbitz op 3 okt 1784 St. Anna, komt van Franeker; BS huw 1814; Op heden den vijf en Twintigste apr Een duizend acht honderd zestien Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, de Heeren Simon Lambsma Ontvanger der Directe belastingen van de Gemeente Minnertsga woonachtig ten genoemden dorpe, Pieter Fontein Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Sexbierum woonachtig onder genoemden dorpe, Johannes Lambertuas Huber Vrederechter van het Canton Dronrijp, en aldaar woonachtig, Wybo Tuinhout Griffier bij het Vredegerecht van het Canton Sneek, en aldaar woonachtig, Pieter Sannes Rentenier wonende te deinum, Jan Huidekoper koopman en Tjalling Tjallingii Pieterzoon zonder beroep, beide wonende te HRL, alle geloofwaardig, en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van bekendheid te passeren ten behoeve van Mejffrouw Bauwkje Maria Dibbetz, Zonder beroep wonende ter dezer Stede HRL, waar af ouders zijn geweest de Heer Rienier de Klerk Dibbetz en Mevrouw H.C. v. R. in der tijd Egtelieden gewoond hebbende te Sint Omer; Aan welk verzoek zij mits dezen voldoende verklaren te weten dat Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz voornoemd geb is te Duinkerken den vierden mei Een duizend Zeven honderd een en negentig en dus den vollen Ouderdom van vier en twintig Jaren heeft bereikt, gevende zij voor redenen van Wetenschap, dat zij gemelde Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz van der Jeugd af aan hebben gekend, en een speciale omgang met dezelve, en haar wijlen Ouderes hebben gehad, waar door Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Heeren Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid vertekend
Helena Dirks van der Muur ged 3 nov 1754 Grote Kerk HRL, dv Dirk Johannes van der Muur en Catharina Tjallings Sopingius; ovl 21 jul 1794 HRL, oud 39 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 48; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Helena E Georgius zie: Blesma
Helena Elisabeth Blesma geb 27 mei 1799 HRL, ged 16 jun 1799 HRL, ovl 8 mrt 1821 HRL, ongehuwd, dv Georgius Jacobs B., en IJefke Gerrits van Swigten, (in doopakte: Sietske van Swichum); dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1821; geb 7 aug 1796, ged 23 aug 1796 Grote Kerk HRL, dv Georgius Blesma en Liefke van Zwichum
Helena Gerhardus Mulder geb 1773 HRL, ovl 24 apr 1835 HRL, huwt met Jelte Doekes vd Ley op 2 jun 1799 HRL, dv Gerhardus M, en Rigtje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1814, ovl 1835
Helena Gerrits Hartman geb 10 jul 1810 HRL, ovl 22 aug 1818 HRL, dv Gerrit H, en Sietske Jacobus; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1818; geb 10 jul 1810, ged 15 jul 1810 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Hartman en Sietske Jacobus
Helena Jacobus van der Put huwt met Cornelis IJsbrands; BS huw 1816; Wij Schout der Gemeente Langweer Certificeren bij dezen dat de huwelijks afkondigingen tusschen Lieuwe Ernst Haarsma oudt negentien jaar, van beroep Werkman, geb en wonende te HRL, minderjarige zv Ernst Alberts Haarsma en Jetske Gerbens, en Fetje Cornelis oudt agt en twintig jaar, zonder beroep, geb te Langweer en laatst aldaar woonachtig meerderjarige dogter van Cornelis IJsbrands en H.J. v. d. P., in leven Echtelieden te Langweer, alhier behoorlijk Zijn afgekondigd op Zondagen den Veertiende en een en twintigste jan dezes jaars Zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekoomen. Langweer den vijf en Twintigste jan 1816; Ik Ondergetekende Ernst Alberts Haarsma, Scheepstimmerman, wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen minderjarigen Zoon Lieuwe Ernst Haarsma, mede wonende te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met Fetje Cornelis, dv Cornelis IJsbrands en H.J. v. d. P. ; mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer Presid. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na Afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd; en heb ik deze met mijne Gewone handtekening Vertekend. HRL den 28 nov 1815; Extract uit het Doopregister der Hervormde Gemeente Langweer C: annexis. In het jaar Seventien hondert Zeven en Tagtig den veertien apr is geb Fetje, dogter van Cornelis IJsbrands en H. v. d. P., Echt. te Langweer
Helena Jacobus Wijngaarden huwt met Gerrijt Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 26 mei 1760 in de Westerkerk
Helena Jans Spiegelmaker ged 2 dec 1760 Grote Kerk HRL, dv Jan Spiegelmaker en Trijntie Jans
Helena M Hendriks zie: Repko
Helena Maria Oswald geb 1755 ... , ovl 1 nov 1811 HRL, huwt met Jan Repko, wonende te op de Breedeplaats in 1811, dv Johan Coenraad O, en IJbeltje Reitses; BS ovl 1811, huw 1828, ovl 1852; Jan Freerks Repko en H.M.O., beide van HRL, zijn, na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 6 sep 1778 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Vijf en twintigste aug is Geboren Fredrik Johan, zv Jan Freerks Repko en H.O. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816
Helena Maria Repko geb 1811 Franeker, ovl 21 dec 1890 HRL, huwt met Pieter Abrahams de Ruiter op 30 jun 1831 HRL, wonende te HRL, ook wonende te HRL. 1846, dv Hendrik Johan R, en Sijke Reinders vd Veen; BS huw 1831, ovl 1846, ovl 1890
Helena Maria Seerps ovl voor 1836 te Sexbierum, huwt met Harmen Broos; BS huw 1835
Helena Michaels van Otterloo geb 9 dec 1788, ged 11 jan 1789 Grote Kerk HRL, dv Micha?l Dirk van Otterloo en Johanna Alida Burenstein
Helena Minks Meppelaar geb 15 mrt 1803 Workum/HRL, ovl 7 nov 1883 HRL, huwt met Douwe Hermanus Burman op 1 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1828, dienstmeid. N.H., Vst 5 mei 1854 uit Leeuwarden, A 30 mei 1856 Almenum, Vst 1 okt 1860 uit Franeker, dv Mink Hilles M, en Durkje Sijbrens (Baanstra); BS huw 1828, ovl 1878, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175, wijk F-016, supp wijk A-298
Helena P. /Lena Wouters zie: Keyzer
Helena Palliena Hendrika van Lahen geb 1804 ... , ovl 15 jun 1812 HRL; wijk E-246, dv Gerardus Wilhelmus H. vL, en Geertje Wayer; BS ovl 1812
Helena Petronella/Lena Keizer geb 1780 HRL, ovl 16 apr 1824 HRL, huwt met Jan Berends Oppenkamp op 12 dec 1811 HRL, ondertrouw 27 Nov 1811, 1e afk. zondag 1 dec 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 8 dec 1811, dv Wouter K, en Geertruida Catharina Kennis; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1824, huw 1827, ovl 1854, ovl 1855
Helena Ruurds Akkringa zie ook: Helena Ruirts; geb 1755 ... , ovl 12 jan 1817 HRL, huwt met Haring Steffens Baarda, vlgs ovlakte weduwe, dv Ruurd A., en Amelia Klein; BS ovl 1817; 1819 huwelijken, ovl 1834, ovl 1839; Haring Steffens ende H.A., zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Jacob Blesma, 23 okt 1790; ondertrouw HRL; Haring Steffens en H.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 nov 1790 HRL, en zijn den 9 daaraanvolgend getrouwd; kind: Tietje Harings, geb 16 mrt 1791, ged 17 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Ruurd Harings, geb 2 nov 1792, ged 30 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Ruurd Harings, geb 15 may 1796, ged 5 jul 1796 Grote Kerk HRL; kind: Anna Aurelia Harings, geb 1 sep 1798, ged 14 okt 1798 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en negentig den Sestiende mrt is Geboren Tietje dv Haring Steffens en H.A. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Helena S/Helena M Johannes zie: Herbig, Oswald
Helena Scheltes Stinstra (Hijlkje in 1799); geb 1776 HRL, ovl 19 jan 1850 HRL, huwt met Willem Lodewijks Groen, N.H., later RK, dv Schelte S, en Maria ... ; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1805, 1810, BS ovl 1822, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-038
Helena Simons Wyma geb 1784 HRL, ovl 10 jan 1849 HRL, huwt met Coenraad Piebes Bakker op 27 jul 1800 HRL, dv Simon Sjoerds W, en Sibella Huisman; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1849; geb 22 sep 1775, ged 15 okt 1775 Grote Kerk HRL, dv Simon Sjoerds Wyma en Sibbeltje Johannes; kind: Aaltje Coenraads Bakker, geb 1 may 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL; kind: Piebo Bakker, geb 6 aug 1803 HRL, kantoorbediende, zv Coenraad Bakker en H.W., wonende te HRL 1828, binnen de gemeente van HRL voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de Loting van 1822, is ten deel gevallen het Nummer 122 hetwelk, tot heden, niet opgeroepen zijnde hem tot geenen dienst heeft verpligt. Geregistreerd No. 1646
Helena Sophia Herbich/Herbig geb 1781 Leeuwarden, ovl 19 feb 1833 HRL, ongehuwd, schoolhouderes, dv Johan George H, en Fetje vd Meulen; BS ovl 1833; gebruiker van wijk E-030, schoolhoudster, medegebruiker is wed. J.C.M. Moench, eigenaar is J. Altena erven, 1814. (GAH204)
Helena Tjallings Tresling ontvangt interesse 1800-1811; Stadsrentmeester bet f. 20:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0 2e tontine, 1e classe, no. 1, tegen 4%, Januar. 1775. (GAH1060); id. 1. jan 1777. (GAH1060); id. 1. Jan. 1778. (GAH1060)
Helena/Hylkje Scheltes zie: Stinstra; huwt met Willem Lodewijks Groen; kind: Schelte Willems, geb 14 mrt 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Hijltje S.
Hella Cornelis zie: Zijlstra
Hella Alagonda Zijlstra geb 1795 HRL, ovl 22 mrt 1837 HRL, huwt met Gozewijn Jan Loncq op 29 mei 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823 HRL, dv Cornelis Dirks Z, en Jetske Aarts; BS huw 1823, ovl 1837
Helmer Jans ovl voor 1865, huwt met Gezina Siegers; BS ovl 1864
Hemke Gerrits ovl voor 1815; zie ook: Hoffinga; wed. H.G. gebruiker van wijk D-109, gealimenteerd, medegebruiker Tjeerd Bouwes, sjouwer, eigenaar is Sipke Hoffinga, 1814. (GAH204); huwt met Sibbeltje Sierks, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 nov 1767; kind: Sjierk Hemkes, geb 16 apr 1772, ged 5 mei 1772 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Hemkes, geb 13 apr 1774, ged 26 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Hemkes, geb 29 apr 1781, ged 15 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hemkes, geb 23 nov 1783, ged 23 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hemkes, geb 21 may 1788, ged 17 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Antie Hemkes, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, moeder als Hebbeltje S. ; kind: uylkje Hemkes, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL, moeder als S. Sjerks; bijgenaamd Lap, aangesteld tot gezworen waker in plaats van Dirk Jans, 11 okt 1804 (GAH50)
Hemke Jelles Geeft met eerbied te kennen H.J. meerderjarig ongetrouwd Jongman, wonende op ''t Heerenfeen, dat hij Suppliant van zijn Vaeder Jelle Hemkes Schipper en Coopman aldaar in koop bekoomen heeft zeker Veerschip met de geregtigheid dies, om te Vaaren van de Stad HRL op ''t Heerenfeen, Ylst, Balk ende Joure et vice Versa, met exclucie van alle andere, volgens UEd:Achtb:Resolutie in dato den 13 dec 1729, waar bij de respve Schippers van dito Veer meede Verpligt worden bij de aanvaardinge den Eed van Getrouwigheid te presteren; en den Supplnt zeer gaarne genegen wezende dit selve Veer te bekleeden en in zijns Vaders plaatze te treeden, Versoekt over zulx zeer gedienstig dat hij door UEd Achtb:daar toe mag worden gequalificeerd; presenterende den supplnt om den Eed te willen presteren, van dito Veer zoo ten aanzien van ''t transport van goederen menschen, Coopmanschappen, also ontrent ''t vorderen van een reedelijke Vragt, in alle Getrouwigheid te sullen bekleeden en waernemen. q:f:etc:requisitus (was get:) S:Rienstra en H. J
Hemke Pieters zie: Schimmelpenning
Hemke Gerrits Hoffinga geb 1746 ... , ovl 6 aug 1811 HRL, huwt met Sibbeltje Sjierks van Midlum, kinderen: Sipke Hemkes H, geb 1775 HRL, Antje Hemkes H, geb 1767 HRL, Pietje Hemkes H, geb 1786 HRL, Uiltje Hemkes, geb 1768 ... , in leven sjouwerman, wonende te in de Scheerstraat 1811; bsha181ov, huw 1819, huw 1825, ovl 1831, ovl 1835
Hemke Pieters Schimmelpenning geb 1800 HRL, ovl 13 sep 1826 HRL, huwt met Trijntje Hendriks de Vries op 11 aug 1822 HRL, huw.afk. 28 jul en 4 aug 1822, huw.get. bij J. de Wit en L.A. de Wilde, 1819, id. bij J.H. de Vries en M.H. vd Berg, 1820, korendrager in 1826, zv Pieter Hendriks S, en Uilkje Hemkes (Hoffinga); BS huw 1819, huw 1820, huw 1822, ovl 1826; geb 12 okt 1798, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL, zv Piet Hendriks Schimmelpenning en Uilkje Hemkes
Hemkje Jacobs geb 1761 ... , ovl 4 jun 1811 HRL, huwt met Klaas Poppes Torenbeek, wonende te op de Vijver in 1811; BS ovl 1811; 1830 overlijdens; Claas Foppes ende H.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Everts, goede bekende, 16 okt 1790; ondertrouw HRL
Hemkje Jelles (mogelijk hetzelfde als Himkje); huwt met Haye Broers; BS ovl 1831
Hemme Beerns Claas Clasen ende Rigtie Folkerts beide van HRL, komende voor de Bruit desselvs oom H.B. aldaar, en vertoonde de Bruidegom een Cedule van desselvs vader tot consent in deesen, 2 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Hemme Johannes geb 23 jul 1772, ged 16 aug 1772 Grote Kerk HRL, zv Johannes Hemmes en Trijntje Berends
Hemme Johannes van der Meulen geb 19 sep 1787 HRL, ovl 25 jun 1864 HRL, huwt met Trijntje Radsma op 24 jun 1810 HRL, zadelmaker in 1851, ovl wijk A-114, huw.get. bij J.H. Baron en G.M. Jansen, 1813, id. bij J. van Zandvoort en G.J. vd Meulen, broer bruid. 1814, id. bij B. vd Meulen en M. van Gorkum, broer bruidegom 1818, id. bij J. de Groot en A. vd Hoek, oom bruid. 1820, kind: Grietje, geb 17 sep 1811 HRL, zv Johannes vdM, en Grietje Rientses; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1818, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-105; eigenaar en gebruiker van wijk A-114, zadelmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-044; gebruiker Minne Radsma, wolkammer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-065, wagenhuis, 1814. (GAH204); H. Johannes vdM. en Trijntje Jelles Radsma, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 8 Zomermaand 1810; ondertrouw HRL; geb en wonende te HRL. 1839, zadelmaker, wijk A-114; VT1839; kind: Grietje Hermanus van der Meulen, geb 17 sep 1811, ged 3 nov 1811 Grote Kerk HRL; geb 19 sep 1787, ged 7 okt 1787 Grote Kerk HRL, zv Johannes van der Meulen en Grietje Rientses; H.J. v. d. M. eigenaar van perceel nr. 169 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 443, huis en erf, 81 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van percelen nrs. 259 en 260 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 443, resp. stal of pakhuis, en huis en erf, resp. 42 en 36 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 8 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 265 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 443, huis en erf, 66 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); Hems J. v. d. Meulen eigenaar van percelen nrs. 402 en 403 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 443, resp. pakhuis, huis en erf, resp. 54 en 194 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 432 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 443, huis en erf, 161 m2, klasse onbebouwd 1, belast-baar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Hemme Johannes van der Meulen geb 14 apr 1781, ged 6 may 1781 Grote Kerk HRL, zv Johannes van der Meulen en Sijke Bouwes
Hemmena Hubbens huwt met Thomas Lijftingh, kind: Harmanna Thomas Lijftingh, ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL
Hemmes Johannes zie: van der Meulen
Hencke Pieters ov. 16. ., huisvrou van Meile Alberts + 2 Kinders, Westerkerk; vd Gaast begraaflijst
Henddrik Jans geb 3 feb 1808 HRL, N.H., ged 8 mrt 1808 HRL, zv Jan Martens en Sjoerdtje Hendriks Faber; dopen Grote Kerk HRL 1808
Henderica Koelmans huwt met Johan Andries Frey op 15 dec 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 15 dec 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; Johan Andries Frey, soldaat in de comp. van capt. Mulier ende H.K., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Swik, 30 nov 1793; ondertrouw HRL; Johan Andries Frey, zoldaat in de compagnie van capitain Mulier en H.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Henderica van Lint ovl voor 1819, huwt met Regt Walings; BS huw 1818, ovl 1829; Regt Walings ende H. vL., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Hendrik van Lint, de vader, 3 may 1788; ondertrouw HRL; Regt Walings en H. vL., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 may 1788 HRL, en zijn getrouwd den 25 daaraanvolgende; kind: Doetje Regts, geb 31 may 1790, ged 20 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Waling Regts, geb 12 apr 1792, ged 29 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Waling Richts, geb 8 nov 1793, ged 1 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Antje Regts, geb 23 sep 1797, ged 8 okt 1797 Grote Kerk HRL
Henderica Palsenburg huwt met Carel Hanzen Bouwman; BS ovl 1846; Karel Hansen Bouman en Hendrika P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd den 11 nov 1781 HRL; kind: Maria Karels Bouman, geb 27 jan 1784, ged 10 feb 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: Henderyka P. ; Ik Ondergetekende Zijke Jans weduwe Jan Jeens Glinstra, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Jentje Jans Glinstra, bij mijnen Wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Sjoukje Carels Bouwman dv Carel Hansen Bouwman en H.P., meede wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 21 mrt 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Acht en tachtig den Veertiende feb is Geboren Sjoukje dv Carel Hansen en van H.P. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 apr 1814
Hendericus Breil zie ook: Breyl; huwt met Gerritje IJ. Hoornstra op 23 jun 1805 Terkaple, beroepen predikant van Terkaple en Akmarijp, van HRL; huw Grote Kerk HRL 1805
Hendericus Gerrits H.G. en Geeske Hendriks Drost, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 12 jun 1774 HRL
Hendericus Huisman geb 1796 HRL, ovl 13 feb 1874 HRL, huwt met Maria Batzal op 8 aug 1819 HRL, huw.afk. 25 jul en 1 aug 1819, blauwverversknegt, winkelier in 1851, Rooms Katholiek, zv Antonie H, en Antje (Stuver); BS huw 1819, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk G-033, 34; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk G-043; VT1839; H.H. eigenaar van perceel nr. 1613 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 331, huis en erf, 85 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1831, bl. 52)
Hendericus Jans begraven Groot Kerkhof, regel 40, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Hendericus Kleemans zie ook: H. Clemens; geb 1761 ... , ovl 18 jan 1826 HRL, huwt met Mintje Sikkes vd Zee, kinderen: Henderina Hendricus K, geb 1790 HRL, Jantje K, geb 22 dec 1804 HRL, Pierkje K, geb 1 nov 1800 HRL, Sipkje K, geb 1795 HRL, koekebakkersknecht in 1826, huw.get. bij P. Louwenaar en J.C. van Velzen, wonende te HRL, 1815, id. bij P.A. de Jong en R. Walter, 1815, id. bij J.J. Tuininga en A. Schillings, wonende te HRL, koekebakkersknecht, 1813, id. bij W.L. IJlstra en A. Jans 1814, doet overlijdensaangifte van Anna Barteles in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1805, bsha181ge, huw 1813, huw 1814, huw 1815, huw 1824, ovl 1826, ovl 1841, ovl 1889; kind: Hendrina Hendrikus Kleman, geb 17 feb 1789, ged 10 mrt 1789 Grote Kerk HRL, moeder als Meindertje S. ; kind: Sipkje Henderikus Kleman, geb 21 dec 1795, ged 26 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Pierkje Hendricus Kleman, geb 1 nov 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL; weduwe H.K. eigenaresse van perceel nr. 1342 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 373, huis en erf, 73 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Hendericus Kroes begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 58; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Hendericus Oorthuis geb 21 aug 1787 HRL, ovl 27 aug 1872 HRL, huwt met Jetske Valderpoort op 10 dec 1820 HRL, huw.afk. 29 okt en 5 nov 1820, N.H., huw.get. bij W. IJ. de Jong en E. Meyer, 1811, id. bij J.T. van Slooten en M.B. Oorthuis, broeder bruid. 1813, id. bij G.P. Valderpoort en A.J. Stoker, 1820, id. bij J.P. Strak en R.T. van Reenen, 1836, timmerman, A 26 jul 1854 Amsterdam, Vst 29 dec 1854 uit Amsterdam, A 23 mrt 1855 Amsterdam, Vst 11 nov 1858 uit Amsterdam, zv Berend O, en Beitske Bakker; BS huw 1811, huw 1813, huw 1820, huw 1836, ovl 1838, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-098, wijk E-278, supp wijk G-437; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk B-090; VT1839; H.B.O. eigenaar van perceel nr. 201 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 502, huis, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Hendericus Jans van der Geest geb 16 apr 1794, ged 13 may 1794 Grote Kerk HRL, zv Jan van der Geest en Marijke de Waart
Hendericus Jans Knoop H.J.K. van HRL, ende Martha van Dam van Leeuwarden, zijnde de aangeevinge gedaan door Evert Lindeboom op vertoonde Procuratie, 7 aug 1790; ondertrouw HRL; H.J.K. van HRL, en Martha van Dam van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 aug 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden en aldaar volgens ingekomen verklaaring getrouwd den 5 sep 1790
Henderijna Boevings huwt met Jan Peyma, kind: Johannes Jans Peyma, ged 21 feb 1741 Grote Kerk HRL
Henderik Bosschasie huwt met Aaltje Jorritsma; BS ovl 1858
Henderik Hube oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-049; VT1839
Henderik Karels zie: Lesmann
Henderik Riemers geb 13 jul 1797, ged 13 aug 1797 Grote Kerk HRL, zv Ruimer Henderiks en Jentske Jakles, vader is Riemer H.
Henderik Karels Lesmann ovl 20 mei 1805 (begraven) Wieuwerd, huwt met Trijntje Klasens, werkman, kind: Lijsebet, geb 1799 Wieuwerd; BS huw 1829, ovl 1858
Henderika Bayes huwt met Martinus Meill; BS Franeker huw 1813, BS ovl 1845
Henderika Egges zie: van der Laan
Henderika Gosses zie: de Haan
Henderika de Haan geb 2 jun 1809 HRL, ovl 12 jul 1870 HRL, 1e huwt met Hendrik Johannes Terdeus op 8 okt 1829 HRL, huw.afk. 27 sep en 4 okt 1829, 2e huwt met Lieuwe Hoog op 3 okt 1839 HRL, kasteleinsche in 1870, dv Gosse Tjiedses dH, en Riemke Hendriks van Minnema; BS huw 1829, ovl 1837, huw 1839, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-200; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-195; VT1839
Henderika van Putten huwt met Wybe Douwes, kind: Janneke Wybes, geb 3 nov 1781, ged 20 nov 1781 Grote Kerk HRL
Henderika Egges van der Laan geb 1808 Oude Pekel A, huwt met Hendrik Willems Bakker op 2 sep 1841 HRL, winkelierse, wonende te HRL, dv Egge Harms, (gk), en Trijntje Hendriks Gelling, (gk), vdr. ovl, mdr. wonende te HRL. ; BS huw 1841; oud 30 jaar, geb Oude Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk F-252; VT1839
Henderika Michielia Welling geb 15 jun 1797, ged 20 jun 1797 Grote Kerk HRL, dv Jan Welling en Geysbarta van Borg
Henderika Urselina van Beek geb 24 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL, dv Nicolaas van Beek en Johanna van Drunen
Henderikje Jentjes ged 6 jun 1740 Westerkerk HRL, dv Jentje Fransen en Marijke Jacobs
Henderikus Horrij oud 33 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kleermakersknecht, wijk B-083; VT1839
Henderikus Dirks Schiere geb 21 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL, zv Dirk Schiere en Hinke Klaases
Henderina van Beemen Tymen Jacobs en H. v. B. beyde van HRL, koomende weegens de bruid en bruydegom Jacob Tjallings, mr timmerman met procuratie, 21 aug 1745; huwt met Symon Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 Augusti en den 5 sep 1745 doe ook getrouwt
Henderina Gerrits zie: van Danswijk; geb 7 dec 1777, ged 30 dec 1777 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Abrahams en Sepkje Rinzes
Henderina Handt oud 33 jaar, geb Arle (?) en wonende te HRL. 1839, wijk E-154; VT1839
Henderina Harmens zie: Gortmans
Henderina Henddricus zie: Kleemans
Henderina Hendriks Gerben Jacobs ende H.H., beyde van HRL, komende weegens de bruid Claes Beernts, 3 May 1749; huwt met Gerben Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 May 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Henderina Jans ged 20 jul 1745 Grote Kerk HRL, dv Jan Hendriks en Vroukjen Ruirds
Henderina Meyer zie: Bon
Henderina Meyers Lipman Benjamin en H.M., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 25 mei 1777 HRL, zijn de een Jood en een Joodin
Henderina Mulder ovl 11 mrt 1787 HRL, oud 44 jaar, voor Diaconie
Henderina Murks ovl voor 1832, huwt met Jacob Adams Hoek; BS huw 1831, ovl 1832; kind: Geertje Jakobs, geb 25 jun 1781, ged 31 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Murk Jacobs; zie verder aldaar; (GAH44)
Henderina Murks H.M. en Cornelia Murks, tweelingen, geb 31 jan 1810, ged 4 mrt 1810 Grote Kerk HRL, dv Murk Jacobs en Grietje Doedes; geb 16 sep 1805 HRL, ged 29 sep 1805 HRL, N.H., wrsch gehuwd met Murk Sijbrens de Vries op 29 jul 1830 HRL, in de huwelijksakte staat dat zij 16 jaar is op het moment van het huw, maar er wordt geen dispensatie vermeld, zodat het waarschijnlijk 26 jaar moet zijn, dv Murk Jacobs en Grietje Doedes; dopen Grote Kerk HRL 1805
Henderina Siderius geb 8 dec 1772, ged 31 jan 1773 Grote Kerk HRL, dv Berent Siderius en Grietje Harings van der Werf
Henderina Voorst huwt met Jan Breunis, kind: Lamberts Jans, ged 3 mrt 1750 Grote Kerk HRL
Henderina Westendorp ovl voor 1818, huwt met Jan Gerrits de Boer; BS huw 1817, ovl 1844
Henderina van der Woude geb 1806 Wolvega, ovl 6 mrt 1898 HRL, huwt met Joseph vd Heide, dv Benjamin vdW, en Sibilla/Elisabeth ter Horst; BS ovl 1898
Henderina van Idsinga ontvangt lijfrente 1764-1766
Henderina Harmens Gortman geb 1792 HRL, ovl 3 sep 1828 HRL, huwt met Jelle Harmens Beuker, dv Harmen G, en ... ; BS ovl 1828
Henderina Hendricus Kleemans zie ook: Rinske Clemens; geb 1790 HRL, ovl 1 feb 1826 HRL, huwt met Bartele Barteles Postma op 20 mei 1810 HRL, dv Hendricus K, en Mintje Sikkes (vd Zee); huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, ovl 1826; geb 17 feb 1789, ged 10 mrt 1789 Grote Kerk Har, dv Hendrikus Kleman en Meindertje Sikkes
Henderina Jacobs Steensma geb 1806 Midlum, ovl 21 feb 1848 HRL, huwt met Jacob Alles Wiersma op 18 aug 1831 HRL, wonende te HRL, dv Jacob Rientses S, en Stijntje Jacobs Hoek; BS huw 1831, ovl 1848; oud 34 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-300; VT1839
Henderina Jans van Haarlem huwt met Jacob Andries Roozen, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 jan 1752 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk
Henderina Meyer Reindorp zie ook H.M. de Vries; huwt met Lipman Benjamins de Vries; BS ovl 1830
Henderinna Henderiks huwt met Willem Coornelis, beyde van HRL, geprokelameert 8, 15 en 22 jul 1753 en doen getrout
Hendirk Tijssens ovl 3 apr 1728 HRL, old 79 jaer
Hendrgerryts Koster mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; (2x); gebruiker van wijk G-251, gealimenteerd, eigenaar is Jan Fontein, tuin 1814. (GAH204)
Hendrica Antoon zie: Tingnagel
Hendrica Dirks zie: Mulder
Hendrica Ekama van HRL, huwt met Claas Poort van Amsterdam, geproclameerd de f. 6:13:20 jul en getrout met attestasie de 10 aug 1760; kind: Sijds Klaases Poort, geb 17 mei 1777, ged 10 jun 1777 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Claases Poort, ged 5 jan 1762 Grote Kerk HRL; kind: Cornelius Claases Poort, ged 8 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Klaases Poort, ged 7 jul 1767 Grote Kerk HRL, moeder als H. Ekoma
Hendrica Fes Arend Brink, Granadier onder de comp. van lt. collonel van Burmania ende H.F., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Schockard, 11 apr 1789; ondertrouw HRL; Arend Brink, Granadier onder de compagnie van Lt. Collonel van Burmania, en H.F., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging den 26 apr 1789 HRL, en zijn den 28 daaraanvolgende getrouwd
Hendrica Hendriks zie: Heyner, Meyer, Norbruis
Hendrica Joukes zie: Olinjus
Hendrica Olinjus dv Jouke Hendriks O, en ... ; ovl 20 dec 1804 HRL, oud 21 jaar; geb 10 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Jouke Hendriks Olinjus en Jannetje de Nijs
Hendrica Theemans huwt met Johannes Doksma, wonende te HRL 1882; BS ovl 1882
Hendrica Tingnagel geb 10 mrt 1804 HRL, obl. 25 jul 1870 HRL, naaister, ChrAfgesch, N.H., dv Antoon T, en Antje Hiemstra; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-283, wijk H-235; oud 35 jaar, geb Eestrum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk A-165; VT1839
Hendrica Verhey huwt met Jan Frankok, kind: Isabella Jans Frankok, ged 3 jan 1751 Grote Kerk HRL
Hendrica Hendriks Heyner geb 1794 HRL, ovl 12 jul 1835 HRL, 1e huwt met Sjoerd Jans Bakker op 17 mei 1818 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1818, dienstbaar, 2e huwt met Gerrit Piebes Schuur op 23 aug 1827 HRL, huw.afk. 5 en 12 aug 1827 HRL, werkster, dv (Johan) Hendriks H, en Hinke Zandstra; BS huw 1818, huw 1827, ovl 1835, ovl 1849
Hendrica Hendriks Huiselman geb 12 mrt 1793, ged 7 apr 1793 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Huiselman en Jantje Wijgers
Hendrica Johans Heyner geb 11 dec 1793, ged 29 dec 1793 Grote Kerk HRL, dv Johan Hendrik Heinner en Hinke Sandstra
Hendrica Sera van Hoxbergen Dores Lukassen, Grenadier onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania ende H.S. v. H., sijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Schochard, goede bekende, 6 sep 1788; ondertrouw HRL
Hendrich Wiebes 1779, den 17 apr wurde von Wiebe Gerds aus Boeckzetel, aus seinen Ehefrau Tietje Hendrichs geb und am 18. getauft und wurde Hendrich genannt. Hatshusen, im departement Oostvriesland am 12 apr 1810
Hendrich Wilhelm Bohmers geb 1791 Wattenscheid. Dld, ovl 8 feb 1843 HRL, huwt met Sijtske Houtsma op 21 jul 1822 HRL, huw.afk. 7 en 14 jul 1822, wonende te HRL, fabrikant in 1843, zv Christiaan B., (gk), en Regina Hunneman, (gk), vader ovl te Wattenscheid op 19 mrt 1820, moeder geeft toestemming vanuit H?rde; BS huw 1822, ovl 1843; W.B. eigenaar van percelen nrs. 1917-1919 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 102, resp. katoenfabriek, plaiziertuin, huis, resp. 156, 430 en 80 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 100, nihil, 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Hendrick Hendricks zie: Alkema, 2x Drost, Eeckholt, Faber, Frens, Grendel, Heep, Holtevers, Koestra, Lichtendahl, Patroon, Rolwagen, Smit, Strooband, Tobe, Verhoeven, de Vries, Zeilmaker, 2x Zwaal, 2x
Hendrick Hendriks zie ook: Hendrikje Hendriks; geb 09 jun 1793 HRL, ged 10 apr 1799 HRL, zv/dv Hendrik Johannes en Grietje Alles; dopen Grote Kerk HRL 1799
Hendrick Sioerdts geboortig van HRL, doch enige jaren buiten de stad gewoond hebbende, het burgerrecht deser stede gewonnen, nadat hij eerst belooft en verklaart had in handen van burg. Croese als Commissaris om zich alleszins als een eerlijk burger te zullen comporteren, en alle de lasten mee helpen dragen, waarop hij dan tot mede borger onder die praesentatie is aangenomen en heeft ook de gerechtigheid betaalt aan de f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 2 jul 1694. (burgerboek)
Hendrick Hendricks Eeckholt van Ludingakerk, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, nadat hij de behoorlijke burgereed in handen van pres. burg. Beernt Ulbes Wassenaar heeft gepresteert op 25 apr 1683. (burgerboek)
Hendrick Jansen van Hassel ovl 30 sep 1652, Silversmidt, huwt met Suzanna Jelmers en Trijntje Riencksdr, Westerkerk, vdGaast begraaflijst
Hendrick Jansen Winter geboortig van de stad Veerde, heeft op dato het burgerrecht deser stede gewonnen, na dat hij alvoren den behoorlijcken eedt in handen van Commissaris Pauw hadde gepresteert, en den geregtigheyt daartoe staande betaalt aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 28 dec 1685 (burgerboek)
Hendricus Eerdmans geb 16 feb 1784 Bolsward, ged 10 mrt 1784 Bolsward, zv Dirk E, en Magdalena Kramer; Nederlands Hervormd doopregister Bolsward 1784
Hendricus Gerrits woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendricus Heep geb 1775 Dokkum, ovl 7 jan 1849 HRL, huwt met Wilhelmina Hendriks ten Hulst, logementshouder, kinderen: Joseph Hendricus H, geb 1809 Dokkum, Hendricus H, geb 1812 Dokkum, zv Joseph H, en ... ; BS huw 1832, ovl 1839, ovl 1849; Op 7 aug 1814 verscheen in de Leeuwarder Courant het bericht: Mr. J.H., notaris, zal op woensdag 31 aug 1814 bij de definitieve toewijzing, des middags ten twee uren precies, in het natemelden logement, publiek, presenteren en verkopen: zeker uitmuntend en zeer beklant logement, kolfbaan en zeer sposieus Erf, Het Huis en Hof ROMA genaamd, staande in de Romastraat, binnen HRL, thans in huring bij de weduwe A. Bolhuis, tot den 12e Mei 1816, en alsdan vrij te aanvaarden. Waarop geboden is de zeer geringe som van f. 2055. Koper werd H.H., die bijna 40 jaar Kastelijn-eigenaar zou blijven. Bron: Harlinger Courant 11 nov 1983/S. Wobma; oud 64 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk G-112; VT1839; H.H. eigenaar van perceel nr. 900 te HRL, logementhouder, woonplaats HRL, legger nr. 277, stal en erf, 250 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van percelen nrs. 1667-1670 te HRL, logementhouder, woonplaats HRL, legger nr. 277, resp. plaisiertuin, kolfbaan, huis, zomerhuis, resp. 730, 210, 175 en 25 m2, klasse onbebowud: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 27, 90 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Hendricus Heep geb 1812 Dokkum, huwt met Gosina Johannes Feites op 12 jul 1832 HRL, wonende te HRL, kantoorbediende, koopman in 1836, zv Hendricus H, en Willemke Hendriks ten Hulst; BS huw 1832, ovl 1836; oud 28 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, koopman in manufakturen, wijk C-064; VT1839
Hendricus geb 23 may 1798 in onecht zijnde de moeder Hendrikje Poppes
Hendricus Jans ovl voor 1835, huwt met Geeske Drost, kind: Barbera Hendriks, geb ... ; BS huw 1834
Hendricus Josephs zie: Heep
Hendricus Cleebe van Groningen, huwt met Elisabeth Martinus van HRL, geproclameerd de f. 3:10:17 en getrout met attestasie de 31 UJuli 1763
Hendricus Lansink H.L. ende Tjietske Aukes, beide van HRL, komende wegens de bruid Fokke Gerbens desselfs curator, 10 Jul 1751; huwt met Tjietske Aukes, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 25 jul 1751 en doen ook getrouwd
Hendricus Nicolaas zie: Vulsma
Hendricus Niesing huwt met Claaske Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 jun en getrout de 10 dito 1764
Hendricus Pijnaart huwt met Antje Meines, kind: Johanna Jacoba P, geb 6 feb 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1805
Hendricus Roester geb 1800 prov, huwt met Rebecca de Vries, slijter, N.H., A 25 aug 1857 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-203, wijk F-276
Hendricus Rosema H.R. van Franequer ende Antie Sents van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Teeke Hendriks, goede bekende, 24 okt 1789; ondertrouw HRL; Hendrik R. van Franeker en Antje Sints van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 nov 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Hendricus van Schouwenburg banquier in 1787-1791; Zie ook: H. van Schonenburg; ovl 12 mei 1813 HRL, huwt met Anna Menalda, kinderen: Jacob Kuiper, geb 1797 HRL, Foekje S, geb 1793 HRL, Hermanus, geb 1802 HRL, Maria vS, geb 4 feb 1803 HRL, Margaretha vS, geb 1800 HRL, Poppe Menalda geb 1806 ... , in leven bankhouder, huurt de Bank van Lening 1810-1811, zv Hermanus vS, en Magrita Lingelmans; BS huw 1817, huw 1823, huw 1834, ovl 1850, ovl 1859, ovl 1872; bij ovl 52 jaar, sterfhuis wijk A-042/Noorderhaven 75, Westerkerk; vd Gaast begraaflijst; geboortig van Nymegen, geaccordeert het burgerrecht en heeft de eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. burg. Binksma, en de daartoe staande jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op ma. 9 jul 1787. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6000:0:0 terzaake gerede verschootene penningen blijkens de obligatie daar af door hem a dato deezes gepasseerd, 15 jun 1787. (GAH1119); id. f. 3000:0:0, 19 jul 1787. (GAH1119); id. f. 2000:0:0, 14 sep 1787. (GAH1119); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 425:0:0 terzaake 1 jaar huur van de Bank van Leening, 14 may 1788. (GAH1120); id. 13 may 1789. (GAH1121); id. 12 may 1790. (GAH1122); id. 17 may 1791. (GAH1123); id. f. 500:0:0, 15 may 1792 (GAH1124); id. 22 may 1793 (GAH1125); id. 12 may 1794 (GAH1126); id. 19 mei 1795 (GAH1127); id. 14 nov 1796 (GAH1128); id. f. 180:0:0 terzaake 1 jaar intrest f. 3% van f. 6. f. 000:0:0, 23 jul 1788. (GAH1120); id. 22 jul 1789. (GAH1121); id. 21 jul 1790. (GAH1122); id. 20 jul 1791. (GAH1123); id. 27 jul 1792 (GAH1124); id. 24 jul 1793 (GAH1125); id. 23 jul 1794 (GAH1126); id. 21 jul 1795 (GAH1127); id. 10 aug 1796 (GAH1128); id. f. 90:0:0 terzaake 1 jaar intrest f. 3% van f. 3. f. 000:0:0, 23 jul 1788. (GAH1120); id. 22 jul 1789. (GAH1121); id. 21 jul 1790. (GAH1122); id. 27 jul 1792 (GAH1124); id. 24 jul 1793 (GAH1125); id. 23 jul 1794 (GAH1126); id. 21 jul 1795 (GAH1127); id. 10 aug 1796 (GAH1128); id. f. 60:0:0 terzaake 1 jaar intrest f. 3% van f. 2. f. 000:0:0, 15 sep 1788. (GAH1120); id. 14 sep 1789. (GAH1121); id. 20 sep 1790. (GAH1122); id. 14 sep 1792 (GAH1124); id. 18 sep 1793 (GAH1125); id. 15 sep 1795 (GAH1127); id. 14 sep 1796 (GAH1128); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 2e quartier, huisno. 192, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802; (GAH650); id. huisno. 110, may 1803, may 1804, may18 05. (GAH650); woont in 2e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; jaar (lijst namen ingezetenen; (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier, op Lyfrenthe: f. 200:0:0; in hetzelfde boek ook vermeld met: f. 165:0:0 (GAH650); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 400:0:0 ter Saeke Een Jaar Huur van de bank van Leening, verscheenen den 13 mrt 1810, 19 may 1810 (GAH1142); id. 16 may 1808 (GAH1140); op last van de burgemeester C. Blok en Wethouders Uitgeheerd(?) Aen de Stads Rentemeester A.J. Conradi Eene Summ van f. 400:0:0 ter Saeke Huurpenn. van de bank van Leening Welke door H.S. date den 29 may 1810 aen den Rendant voor t Stadsweeshuis was voldaen Wort hier weeder voor Uitgaef gesteld, 31 dec 1810 (GAH1142); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 500:0:0 wegens 1 Jaar huur van de Bank van Leening may 1801 verscheenen, 9may 1801 (GAH1133); id. f. 390:0:0 wegens 1 Jaar huur van de Bank van Leening may 1801 Ingegaan, hetgeen hij in avance betaalen moest, 21 aug 1801 (GAH1133); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis 9 maanden Intrest van f. 4000:0:0 f. 3% van den 15 jun 1800 tot 15 mrt 1801, dus f. 90:0:0, alsmede 101/4 maand Intressen van f. 2000:0:0 f. 3% van den 15 jun 1800 tot 21ap11801: f. 51:5:0, tesamen: f. 141:5:0 (GAH1133); id. Intressen van f. 3000:0:0, verschenen den 10 jul 1801 als voor: 10 Maanden 3%: f. 765:0:0, en 2 maand 4%: f. 20:0:0, tesamen: f. 95:0:0 (GAH1133); id. Intrest van f. 2000:0:0, versch. den 14sep: 8 maand f. 3%: f. 40:0:0, en 4 maand f. 4%: f. 26:13:4, tesamen: f. 66:12:4 (GAH1133); id. f. 4000:0:0 in vermindering der obligatie groot f. 6000:0:0 van dato den 15 jun 1787, 7 apr 1801 (GAH1133); id. f. 2000:0:0, zijnde het restant van bovengedagte obligatie van den 15 jun 1787, 9 may 1801 (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:5:0 ter zaake geleverde steen, 19 may 1801, quit. no. 25 (GAH1133); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 400:0:0 ter zaeke een Jaar huur v. d. bank van Leening verscheenen may 1806, 17may 1806 (GAH1138); id. versch. 12 may 1807, 20 may 1807 (GAH1139); id. 15may 1809 (GAH1141); Maandag, 10 jun 1799: de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde Compareerde na voorafgegaane Citatie van den Fiscus ter Vergadering den Burger H. v. S. bankhouder alhier, waar over den Fiscus zich beklaagde dat dezelve op Twee Horlogien, geld beleend had waar van den aanklaager hem Bankhouder door een Briefje geinformeerd had, dat gestoolen Waaren, met ordre om dezelve aan te houden, en is den Beklaagde, na zich ge?xcuseert te hebben dat die Horologien ten minsten wel een half jaar na de Waarschouwing in de Bank gebragt waaren, en Zulks hem dus door langkheid van tijd was doorgesloopen, voor dees keer, met eene ernstige recommandatie van in ''t vervolg zodanige orders van den Fiscus nauwkeurig te observeeren, van verdere Straf vrijgekend (GAH45); Ried, Sectie C, 1832: wed. H. v. S. eigenaresse van perceel nr. 211, legger nr. 206, Bouwland, grootte 16830 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 946 en 948, legger nr. 206, Huizen en Erven, grootte resp. 300 m2 en 132 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 27; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 947, legger nr. 206, Steenoven en Erf, grootte 6620 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 320; (bron Kad. Atlas Franekeradeel 1832); wed. H. v. S. eigenaresse van perceel nr. 353 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 610, huis en erf, 150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); ontvangt van het gemeentebestuur(geen reden vermeld) op 19 sep 1796: 14 Caroliguldens; id. wegens levering van steen tdv de Zeewerken, 31 Wintermaand 1810: f. 78:19:0; (geen boeknrs. vermeld)
Hendricus Willems ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL, zv Willem Cornelis en Hendrina Hendrikus
Hendricus Anastatius Geermans geb 1802 HRL, ovl 10jul855 HRL, ongehuwd, werkman in 1851, Rooms Katholiek, zv Franciscus G. en ... ; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-137
Hendricus Ferdinand Oosterhout geb 21 dec 1811 HRL, ovl 18 jun 1812 HRL; wijk B-145, zv Akke Koop O; BS geb 1811, ovl 1812
Hendricus Jacobus Strooband geb 12 okt 1811 HRL, dv Hendrius P, en Ida Jacoba Zwaal; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 12 okt 1811, ged 10 nov 1811 Grote Kerk HRL, zv Henricus Stroband en Ida Jacoba Zaal
Hendricus Nicolaas Vulsma geb 12 nov 1810 HRL, huwt met Johanna vd Zee op 14 jan 1836 HRL, schoenmakersknecht, flankeur bij de 2e afdeling infanterie, wafelbakker in 1851, Rooms Katholiek, huw.get. bij D.J. Dijkstraven M.A. vd Zee, (2x gk), 1842, A 14 dec 1858 Gorinchem, zv Nicolaas Hendriks V, en Sietske Hendriks; BS huw 1836, huw 1842, bev.reg. HRL 1851 wijk G-244, 362, wijk I-021, supp wijk G-462a; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk C-118; VT1839
Hendricus/Hendrik Dirks zie: Eerdmans, Faber, Sweering
Hendriena Meyers ovl voor 1842, huwt met Lipman Benjamins de Vries, wonende te HRL. 1825, NI; BS huw 1825, huw 1841
Hendrijck Jansen huwt met Trijntie Rijrneke; zie aldaar
Hendrijck Jansen van Lassel ook met de naam: van Hassel; ovl 30 sep 1652, 79 jaar, Silversmidt, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Hendrijk Arjens huwt met Grietje Simons, kind: Simon Hendrijks, ged 15 dec 1740 grote Kerk HRL
Hendrijk Jans ged 31 may 1740 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendrijks en eyskje Epkes
Hendrijk Tijbout huwt met Corneelia Elijsabeth van Woudenberg, kind: Hendrik Corneelis Tijbout, ged 3 apr 1740 Grote Kerk HRL
Hendrijna Johans van Beuker Henderina Magrieta Johannis Beuker, ged 8 jun 1745 Grote Kerk HRL; dv Johannis Arnold Beuker en Johanna Geertruid Beuker; ged 26 mrt 1754 Grote Kerk HRL, dv Johan Arnold Beuker en Johanna Beuker; ovl 6 aug 1789 HRL, oud 35 jaar; Weledel Gestrenge Heer Adriaan de Roock, Capitein ter zee en Equipagemeester bij het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit in Friesland en de Weledel Gebooren Juffer H. vB., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 sep 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Gerhard de Roock, geb 10 nov 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL
Hendrik Aans geb 13 okt 1795, ged 10 nov 1795 Grote Kerk HRL, zv Aan Hendriks en Marijke Tjepkes Blok
Hendrik Abels zie H.A. Zeilmaker; ovl 16 dec 1786 Amsterdam, huwt met Rinske Jelles Lagemeer, kinderen:Aaltje van Gelder, geb 1779 HRL, Abel Hendriks vG, geb 1776 HRL, Jeltje Hendriks, geb 1783 HRL, Trijntje Hendriks vG, geb 1785 Amsterdam; BS huw 1820, ovl 1828, ovl 1835, ovl 1836, ovl 1849; kind: Abel Hendriks, geb 6 sep 1775, ged 26 sep 1775 Grote Kerk HRL; kind: Abel Hendriks, geb 22 sep 1776, ged 15 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Hendriks, geb 6 okt 1778, ged 27 okt 1778 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en Seventig den Sesde okt is Geboren Aaltje dv H.A. en Rinske Jelles. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Hendrik Abrahams huwt met Luurdske Durks, kind: Maayke Hendriks, geb 29 sep 1772, ged 13 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Maayke Hendriks, geb 18 okt 1773, ged 2 nov 1773 Grote Kerk HRL, moeder als: Lioetske H. ; kind: Abraham Hendriks, geb 11 apr 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Foekje Hendriks, geb 25 dec 1777, ged 13 jan 1778 Grote Kerk HRL
Hendrik Abrams ovl 12 apr 1803 HRL, oud 72 jaar; H.A. van Almenum en Grietje Alberts van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hendrikje Hendriks, geb 28 dec 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL
Hendrik Abrahams van Almenum, huwt met Klaaske Harmens van HRL, geproclameerd de 25 Febrij: en de 4 en getrout de 11 mrt 1770; kind: Hendrikje Hendriks, ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Hendrik Abrahams Johannes Muller, soldaat onder de comp. van capt. Cau, ende Sijke Claasen Kleistra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.A., deszelfs oom, 12 may 1792; ondertrouw HRL
Hendrik Adams en Claaske Clases, beide van HRL, huw.aang. 27 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit Harmen Hijlkes; huw.aang. HRL 1737
Hendrik Adams ovl voor 1731; medeweesvoogd Dirk van Scheltinga bet f. 225:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde de helfte der coopschat van de verkogte huysinge van wijlen H.A. ten provijte van sijn weeskind Trintje Hendriks, 26 okt 1730. (GAH1060)
Hendrik Addens geb 1800 HRL, ovl 30 jan 1854 HRL, 1e huwt met Albertje Siderius op 6 jun 1824 HRL, huwelijksafkondigingen 23 en 30 mei 1824, 2e huwt met Lolkje de Vries op 10 aug 1837 HRL, metselaar, zv Hermanus A., en Mientje Mesema; BS huw 1824, huw 1837, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk A-188; VT1839; Hein A. eigenaar van perceel nr. 66, metzelaar, woonplaats HRL, legger nr. 1, huis en erf, 55 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 31)
Hendrik Adrianus zie: Oostendorp
Hendrik Advokaat huwt met Metje Goossens, kind: Sijtske Hendriks A., geb 1774 HRL; BS huw 1848
Hendrik Ages huwt met Grietje Hanses op 24 okt 1804 Sint Jacob, komt van Sint Jacob, laatste afk. 14 okt 1804; huw Grote Kerk HRL 1804
Hendrik Alberts zie: Blom, Erich, Foekema, Sluik, de Wilde
Hendrik Alberts ged 20 jan 1761 Grote Kerk HRL, zv Albert Klaassen en Janke Uilkes
Hendrik Alberts ged 24 aug 1760 Grote Kerk HRL, zv Albert Louws en Sipke (!) Hendriks
Hendrik Alberts geb 22 apr 1789, ged 10 may 1789 Grote Kerk HRL, zv Albert Egberts en Antje Sibes
Hendrik Alberts de oude of afgezette turfdragers in hun posten hersteld, waardoor het getal der turfdragers op 40 komt, en na uitsterven op 36, zoals het voormaals pleegde te zijn: Daniel Hendriks, Hendrik Egberts, Rinse Gerrits, Jan Jansen, Andries Martens, Wouter Theunis, Ruurd Heerkes, H.A., Roelof Roelofs, Jan Jacobs, Henning Lolkes, Fokke Martens, Pieter Durks, Jacob Houtkoper, Haring Wiegers, Okke Fransen, Johannes Hoffius, Harmen Heeres, 16 mei 1803 (GAH49); Roomse Armevoogden verzoeken een huis in de Nijstraat, als eigenaar staat te boek ene H.A., te mogen afbreken wegens bouwvalligheid. aangezien met buiten staat is het pand voor totale ruine te beveiligen. Verzoek afgewezen, 31 okt 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 101, 1 mrt 1804
Hendrik Alberts en Grietje Alberts, tweelingen, geb 25 jan 1779, ged 2 feb 1779 Grote Kerk HRL, zv Albert Petersen en Sofia Koude
Hendrik Alberts Johannes van deursen ende Antie Fransen beyde van HRL, koomende weegens de bruyd H.A. den 26 jul 1749; Pijtter Jetses ende Trijntie IJemes beyde van HRL, komende weegens de bruyd desselfs steevader H.A. den 21 dec 1748; Jan Jetses ende Aeltje Willems beyde van HRL, koomende weegens de bruyd H.A. den 12 sep 1750
Hendrik Alberts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 1:6:0 weegens ''t repareren van de krooden, ord. no. 14, 10 okt 1730. (GAH1060); ontvangt van het gemeentebestuur verdiend arbeidsloon en geleverde materialen van wielen tot het Stadskanon, 19 okt 1746: f. 61:4:0; id. wegens gedane reparaties aan kroden etc ten dienste van de stad, 8 feb 1751: 28 Caroliguldens en 3 stuivers; krodenmaker, ontvangt van het gemeentebestuur door de boelgoed van H.A. terzake gedane reparatie aan kroden etc ten dienste van de stad, ordonn. 8 feb 1751: f. 28:3:0 (GAH428); id. wegens gemaakte roopaerden en kroodwagens ten dienste van de Stad, 26 nov 1729: f. 53:3:0 (GAH283); id. terzake het repareren van Stadsropaerden, 9nov17 30: f. 16:10:0 (GAH283); id. van Stadskroodwagens, 27 jun 1735: . -13:0 (GAH283); id. wegens leverantie van een nieuw wiel op Rapenburg''s batterie, 6 nov 1737 (GAH283); ontvangt van het Stadsweeshuis voor het maken en repareren van kroden ten dienste van het Weeshuis, 21 sep 1734, kwit. no. 24 (GAH1064); id. voor het maken van een berrij, 26 okt 1734, kwit. no. 27: f. 3:0:0 (GAH1064)
Hendrik Alberts H.A. en Claaske Philippus beyde van HRL, koomende weegens de bruid Beernt Alpherts desselfs oom, 6 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Claeske Philippus, beide van HRL, sijn geproclameert den 7, 14 en 21 okt 1742, en doe ook getrouwt
Hendrik Alberts huwt met Trijntie Rinses, beide van HRL, geproclameert de 25 nov en de 2 en getrout de 9 dec 1759
Hendrik Alberts van HRL, huwt met Antie Harmens, van Franequer, geproclameerd de 13-20 en getrout met attestatie de 27 jul 1760
Hendrik Alberts huwt met Antje Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 sep 1765
Hendrik Alberts Marten Claases ende Berber IJmes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selves steevaeder H.A., 27 Nov 1745
Hendrik Alberts Willem Rasser ende Catharina Plagge, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.A., goede bekende, 13 apr 1793; ondertrouw HRL
Hendrik Alkema huwt met Doutje Reidsma, kind: Klaas Hendriks A., geb 1800 Schraar; BS ovl 1847
Hendrik Alkeszn zie: Kramer
Hendrik Alkes komt van Vlieland, huwt met Aatie Aates, van HRL, geproclameert 8, 15 en 22 Jannewari en getrout met attestatie den 7 mrt 1758
Hendrik Allerts zie: Balkstra, van Leeuwen
Hendrik Allards lijst ingezetenen 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (GAH650)
Hendrik Allards H.A. en Ytje Douwes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondigingen gehad den 19 jun 1785 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Hendrik Allards komt van HRL, huwt met Jantie Hendriks, van Franeker, geproclameert 2, 9 en 16 en getrout met attestatie den 25 nov 1755; huw reg. N.H. HRL; kind: Grietie Hendriks, ged 8 mrt 1757 Grote Kerk HRL; kind: Allert Hendriks, ged 25 jul 1758 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Hendriks, ged 8 jul 1766 Grote Kerk HRL, vader als H. Alles
Hendrik Allards Sjoerd Tjerks ende Reinouke Allards, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder A.H., 3 nov 1787; ondertrouw HRL; Sierd Sioukes ende Fokjen Ulbes beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.A., deszelfs neef, 1 mrt 1787; ondertrouw HRL
Hendrik Allards Teede Gooytjes ende Tytje Tjerks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.A., goede bekende, 14 jul 1792; ondertrouw HRL
Hendrik Allards bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1805. (GAH650)
Hendrik Andeles ged 27 okt 1748 Westerkerk HRL, zv Andele Bonnes en Hiltje Hendriks
Hendrik Andries zie: Damhuis, Onsman, Paskum
Hendrik Andries ged 20 apr 1755 Grote Kerk HRL, zv Andries Jochemz en Jitske Hilles
Hendrik Andries ged 23 dec 1756 Westerkerk HRL, zv Andries Johannes en Anskien Hendriks
Hendrik Andries ovl voor 1812, huwt met Wijpkje Jacobs, kind: Hendrik Andries Paskum, ... ; BS ovl 1811
Hendrik Andries vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 34, 22 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804
Hendrik Anes vader in ''t Armhuis, lijst ingezetenen 4e quartier, links:. -1-8, rechts: . -3:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); van Almenum, huwt met Doettje Sjoukes van HRL, geproclameerd de 28 Ap: en de 5 en getrout de 12 mei 1771; kind: Tjaltje Hendriks, geb 24 jun 1772, ged 14 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Sjouke Hendriks, geb 6 sep 1773, ged 19 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Hendriks, geb 8 apr 1775, ged 7 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Hendriks, geb 27 jan 1777, ged 23 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hendriks, geb 19 feb 1781, ged 11 mrt 1781 Grote Kerk HRL; H.A., binnenvader van het Stads Armehuis, met zijn vrouw, worden provisioneel bedankt door de gemeenteraad voor hun diensten na het ontslag. Houden hun tractement tot mei 1800. Burgers Albada en P. Wellinga cum secretaris gesterkt, de nova gecommitteerd om de rekening met de voogden der Stads Alg. Arme, bij finaal akkoord te liquideren. President-voogd Gosling Akkringa wordt verzocht een commissie uit de voogden te benoemen en met de commissie uit de Raad alle liquiditeiten te vereffenen, 14 mrt 1800. (GAH46)
Hendrik Anes geb 24 feb 1805 HRL, ged 17 mrt 1805 HRL, zv Ane Hendriks, en Maria Tjepkes; dopen Grote Kerk HRL 1805
Hendrik Annes huwt met Aefke Hendriks, kind: Jan Hendriks, ged 1 may 1742 Grote Kerk HRL
Hendrik Antonij vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 29, 29 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Hendrik Antonis ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedane diensten voor de stad, 3 mei 1730: f. 14:7:0 (GAH283)
Hendrik Anthoni huwt met Lolkien Julianus, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 jannewari en getrout de 1 feberwari 1761
Hendrik Anthonis huwt met Antje Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 sep 1764
Hendrik Arents ende Antie Eyberts, beide van HRL, huw.aang. 14 may 1735 HRL, komende voor de bruid Jan Harmens, desselfs oom; huw.aang. HRL 1735
Hendrik Arends Jan Hendriks ende Antie Stoffels beide van HRL, koomende weegens de bruid H.A. bontweever, 6 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL; Frans Claasen ende Janke Louwrens beide van HRL, komende weegens de bruid H.A., bontweever, 10 aug 1743; ondertrouw N.H. HRL
Hendrik Arjens zie: Bos, Osinga, Poort
Hendrik Arjens Maandag den 22 jan 1798. Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog beslooten H.A. te doen Insinueeren om de voet van ''t Bolwerk nevens zijn tuin binnen veertien daagen in order te maaken bij poene van drie CargUldens boete. (GAH43)
Hendrik Arjens zie ook: Tamsma; huwt met Ekje Kornelis, kind: Tryntje Hendriks, geb 24 nov 1784, ged 21 dec 1784 Grote Kerk HRL; kind: Anna Hendriks, geb 25 nov 1788, ged 23 dec 1788 Grote Kerk HRL; kind: Adriaantje Hendriks, geb 4 jan 1790, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL; kinderen: Arjen en Cornelis Hendriks, Tweelingen, geb 18 jul 1792, ged 21 aug 1792 Grote Kerk HRL
Hendrik Arjens geboortig van Dokkum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het bugerrecht. Legt eed af in handen van burg. L.W. Steensma op 10 mei 1779. (burgerboek)
Hendrik Arjens geb 12 jan 1802 HRL, N.H., ged 26 jan 1802, zv Arjen Jobs, en Doetje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1802
Hendrik Arjens H.A. en Elizabeth Michiels, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hendrik Arjens H.A. van St. Jacobi Parochie ende Grietje Hanses van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs zuster Tjaltje Hansen huisvrouw van Cornelis Arjens, 29 sep 1804; ondertrouw HRL
Hendrik Asselinus zie: Kuypers
Hendrik Ates geboortig van Sneek, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van Menelaus Hillebrandts als Commissaris op 20 nov 1688. (burgerboek)
Hendrik Ates H.A. van Sneek en Jetske Jans van HRL, hunne laatste afkondiging gehad den 12 aug 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Sneek en volgens ingekomen getuigschrift aldaar getrouwd den 19 aug 1781
Hendrik Ates H.A. en Haebeltje Lieuwes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 mrt 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hendrik Atses zie: Spiekerman
Hendrik Atses huwt met Grietje Jacobs, zie aldaar
Hendrik Atses vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 94 1/2, 1 mrt 1804
Hendrik Atses ovl voor 1815; eigenaar en gebruiker van wijk G-244; medegebruiker is Sietse Rommerts Jager, kastelein, 1814. (GAH204)
Hendrik Aukes zie: van der Molen
Hendrik Aukes geb 21 sep 1783, ged 21 okt 1783 Grote Kerk HRL, zv Auke Pieters en Antje Hendriks
Hendrik Aukes H.A. en Riemke Haayes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lucas P. Ooy, goede bekende, 11 jan 1806; ondertrouw HRL
Hendrik Baarda geb 15 sep 1792 HRL, ovl 31 dec 1820 HRL; BS ovl 1820
Hendrik Bakker gebruiker van wijk E-174, oud schipper; eigenaar is Adam Lentz erven, 1814. (GAH204)
Hendrik Bakker ovl 18 jan 1790 HRL, oud 60 jaar
Hendrik Baltus huwt met Minke Jans, beide van HRL, geproclameerd de 27 Febrij:en de 6 en de 13 en getrout de 29 mrt 1763; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 48:15:0 terzake 10 schouw turf f. 4:17:8 het schouw, en dragen f. 10:0:0, tesamen f. 58:15:0, 5 jun 1762. (GAH1092); id. f. 16:10:0 terzake 70 korven turf, 20 jul 1762. (GAH1092); id. f. 19:19:0 voor 2 schouw en 34 korven Leekster baggelaartdv het Weeshuis, alsmede voor werkloon, 21 jun 1768. (GAH1099); id. f. 40:9:0 voor 5 schouw en 22 korven turf tdv het Weeshuis, als mede voor werkloon, kwit. no. 1, 6 dec 1768. (GAH1100); H.B. en de Grijtie Jans, beide Van HRL, huw.aang. 26 okt 1737 HRL, komende wegens de bruid Rein Jansen; huw.aang. HRL 1737
Hendrik Baltus zie ook: Klaver; ged 22 feb 1761 Grote Kerk HRL, zv Baltus Hendriks en Aafke Hendriks; huwt met Klaaske Martens, geb 6 may 1789, ged 26 may 1789 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:14:0 terzaake gemaakt ijserwerk, quit. no. 57, 2 nov 1790. (GAH1122)
Hendrik Bartels ovl voor 1803, huwt met Trijntje Eelkes, kind: Leentje Hendriks Meise geb 1796 Aalsum, grootouders ovl Embden, Oostfriesland; BS geb 1820, huwelijken
Hendrik Bartels zie: van der Werf; H.B. van HRL. en Lijske Tjeerds van Franeker, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 mrt 1806; ondertrouw HRL; kind: Tjeerd Hendriks, geb 26 feb 1810, ged 25 feb 1810 Grote Kerk HRL; kind: Bart Hendriks, geb 13 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL
Hendrik Baukes ovl voor 1824, huwt met Antje Douwes, kind: Yetske Hendriks, geb 1777 HRL; BS Franeker huw 1823; kind: IJetske Hendriks, geb 31 aug 1776, ged 17 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Hendriks, geb 3 dec 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL; kind: Jopke Hendriks, geb 13 feb 1784, ged 9 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Antje Hendriks, geb 24 nov 1786, ged 24 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Hendriks, geb 24 sep 1791, ged 30 okt 1791 Grote Kerk HRL
Hendrik Baukes zie: Komst
Hendrik van Beemen huwt met Saske Harings Houtman, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 apr 1772
Hendrik van Beemen ovl voor 1813, huwt met Johanna Barbera Koen op 13 dec 1801 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1812
Hendrik Beerends ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 192:2:0 ter zaeke geleverde 29 lopen Rogge, 13 jan 1807, quit. no. 1 (GAH1139)
Hendrik Beerents ende Arjaantie Tijssen, beyde van hier, huw.aang. 1 mei 1734 HRL, Comende wegens de Bruid Eeke Jans, desselfs dienstmaagd; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Hendrik Beernds H.B. ende Marijke Tjepkes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Martinus Clijver, deszelfs swager, 13 sep 1788; ondertrouw HRL; Berend van Holt ende Geeske Harmens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.B., goede bekende, 4 okt 1788; ondertrouw HRL; H.B. en Marijke Tjepkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 28 sep 1788 HRL
Hendrik Beerning huwt met Foekjen Rimmerts, beide van HRL, geproclameert de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759
Hendrik Beerns en Emmetie Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 1 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder Marten Jacobs; huw.aang. HRL 1736
Hendrik Beerns huwt met Claaske Jeltes, beide van HRL, geproclameert de 17-24 sep en de 1 okt 1758 en getrout de 13 janewari 1761
Hendrik Beernts Hendrik Alberts ende Joukjen Oeges beyde van HRL, koomende weegens de bruid H.A., bontweever, 15 Aug 1744
Hendrik Beernts Hindrik B. ende Marijke Gerrits beide van HRL, komende voor de bruid Harmen Harmens, 28 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; Is voor het gerechte rat. off. ordonnantie gegeeven dat de huwelijks geboden Welke hier vooren op de 28 passato Waaren aangegeeven van H.B. en Marijke Gerrits, bij provisie en tot naeder order geblijk zullen blijven opgeschort, also aan de Hr. presid: Burgemr. Veersma is ter ooren gekomen dat de bruydegoms vaeder nog in leeven is, waar van hij geen consent heeft getoond, 4 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL; H.B. en Marijke Gerrits beyde van HRL, koomende Weegens de bruid Engbert Beernts desselfs swaeger, 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Marijke Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 january 1741 en doe ook getrouwt; Jilles van deursen ende Maertje Gerrits beyde van HRL, komende wegens de bruyd des selvs swager H.B., 13 Nov 1745
Hendrik Beernts huwt met Dirkjen Dirks, beyde van HRL, geproclameerd den 29 apr en den 6 May en den 13 dito 1753 en doen ook getrouwt
Hendrik Beernts huwt met Marike Hendriks Elzing op 11 apr 1802 HRL, komt van Dokkum, verkoopt een huis in 1801; huw Grote Kerk HRL 1802
Hendrik Bemmer geb 26 mrt 1774, ged 19 apr 1774 Grote Kerk HRL, zv Jan Bemmer en Lijsbeth Michiels Roorda
Hendrik Benning geb 1774 Solsbergen, ovl 26 jul 1840 HRL, huwt met Geertruida van Eerenthuis, kinderen: Ida, geb 1803 HRL, Frederik B., geb 8 aug 1799 HRL, Pieter B., geb 23 dec 1808 HRL, zv Otto B., (gk), en Anna Catharina Ross, (gk); BS ovl 1840; 1851 overlijdens, ovl 1866, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk B-074, wewer, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb Rheine, Westfalen (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-027; VT1839; H.B. eigenaar van perceel nr. 470 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 48, huis en erf, 147 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Hendrik Berends woont in 3e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Hendrik Berends woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Hendrik Berends zie: van Beemen, Heiling, van Minnema, Oorthuis, van der Veen
Hendrik Berents Cornelis Jansen ende Lolkjen Jans beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom H.B. wever binnen dese Stadt, 15 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Hendrik Berents Jan Martens ende Berber Bockes beide van HRL, koomende de Bruidegom gest: met Hendriks Berents stuirman bij schipper Jan Poppes dewelke verklaarde van des Bruidegoms ouders tot Koningsbergen wel gehoort te hebben dat zij tot dit huwelijk van haar soon consenteeren en exhibeerde de bruidegom een verklaringe van voormde:Jan Poppes het selve assermerende, koomende wegens de bruit P.B. houtstapelaar desselfs broeder, 12 nov 1740; ondertrouw N.H. HRL
Hendrik Berkman huwt met Liesbet Hendriks, kind: Hendrikje Hendriks Berkman, geb 7 feb 1798, ged 27 feb 1798 Grote Kerk HRL
Hendrik Bernardus zie: Drost
Hendrik Berse zie ook: Hein Bersie; geb 1789, muzikant, huw.get. bij P.J. Marinus en S.C. Bouwman, BS huw 1812; gebruiker van wijk F-128, musikant; medegebruikers Benjamin Cohen, koopman, Sipke Pieters Altena, timmerknegt, Bauke Folkerts, korendrager, Jacob Alberts, turfdrager, Hendrik Hendriks wed., Riemer Hendriks vrouw; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Hendrik Bertree huwt met Sietske Hermens, kind: Hendrik Lambertus Henriks Bertree, geb 27 mrt 1811, ged 9 apr 1811 Grote Kerk HRL
Hendrik Beukens huwt met Doutje Cuperus, kind: Jan Nicolaas Hendriks Beukens, ged 22 jun 1769 Westerkerk HRL
Hendrik Bijker ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:8:0 terzake geleverde 24 pond seemleer f. 27 stuivers, kwit. no. 10, 19 mei 1764. (GAH1094); id. f. 31:4:0 f. 26 stuivers, 30 okt 1764, kwit. no. 17. (GAH1094)
Hendrik Bisbink woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Hendrik Bisschop huwt met Grietje de Haan, kind: Joseph , geb 1781 Leeuwarden; BS ovl 1847; Henricus B., en Grietje Joosten de Haan, beide van HRL, hebben gehad den 30 oct 1785 HRL; hunne laatste afkondiging en zijn daarop ten zelfden dage getrouwd
Hendrik Bisschop mogelijk dezelfde als bovenvermeld; soldaat in 1801
Hendrik Bisschop mogelijk dezelfde als ondervemeld; huwt met Maria Louws op 10 aug 1800 Kimswerd; huw Grote Kerk HRL 1800
Hendrik Blanke huwt met Anna Posthumus op 21 sep 1800 HRL, met attestatie vetrokken; huw Grote Kerk HRL 1800
Hendrik Bleeker geb 24 apr 1800 ... , ovl 11 jul 1820 HRL, zv Klaas B., en Grietje de Vries; BS ovl 1820
Hendrik Bleeker ovl voor 1862, hm ... , kind: Fedde Hendriks B., geb 11 jul 1776 HRL; BS ovl 1861
Hendrik Blok (SCHAAF erbij in 1810); geb 26 okt 1806 HRL, ged 23 nov 1806 HRL, N.H., zv Klaas B., en Janke Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1806; geb 28 feb 1810, ged 1 may 1810 Grote Kerk HRL, zv Klaas Blok en Janneke Zijlstra
Hendrik Blomsma ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis voor Slotemaeken aen ''t Weeshuis f. 20:3:0 en Aen de Bank (van Lening) f. 4:7:0, tesamen f. 24:10:0, 30 dec 1809, quit. no. 9 (GAH1141)
Hendrik Boekholdt van HRL, huwt met Engel Jans van Hofmar in Munsterland, geproclameerd den 24-31 okt en den 7 nov 1745 en doen ook getrouwt; H.B. ende Lijsbert Sambergh beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan Roelofs met vertooninge van ''s bruids vaeders consent Jan Sambergh, 26 Sep 1750; huwt met Lijsbeth Sambergh, beyde van HRL, geproclameerd den 27 sep en den 4-11 okt 1750 en ook getrouwt
Hendrik Boelens ovl voor 1863, huwt met Grietje ... , kind: Jan B., geb 1792 Wolvega; BS ovl 1862
Hendrik de Boer geb 1806 HRL, ovl 29 dec 1873 HRL, ongehuwd, zv Jan dB, en Trientje Tjallings; BS ovl 1873
Hendrik de Boer geb 19 feb 1790 Makkum. ovl 1 jun 1862 HRL, huwt met Baukje Vallinga, logementhouder, ovl wijk D-073, zv Feike dB, en Geetruida vd Zee; BS ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-078
Hendrik de Boer huwt met Grietje ... , kind: Pietje/Petronella dekker, geb 1768 HRL; BS ovl 1850
Hendrik Bokkes geb 1751 ... , ovl 7 apr 1814 HRL, huwt met Aaltje Jans, ovl wijk G-173, kind: vlgs ovlakte geen kinderen; BS ovl 1814; 1826 overlijdens; H.B. en Aaltje Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 may 1785 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Hendrik Bonnes ovl voor 1773; zie: Baukie Bonnes; voogden bet f. 8:17:8 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van H.B. bij Jarig Gelinde, 19 feb 1771. (GAH1102); id. f. 4:7:0 door H.B. verdiend tot aan sijn overlijden, 25 apr 1772. (GAH1103); ged 26 apr 1757 Grote Kerk HRL, zv Bonne Theunis en Ettje Hendriks
Hendrik ter Boogen H. tB. en Marijke Bruins Westerhof, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd den 10 feb 1782 HRL; huw Grote Kerk HRL
Hendrik Boomsma huwt met IJtje ... , kind: Sijtske B., geb 1779 HRL; BS ovl 1846
Hendrik Bos geb 1812 HRL, ovl 12 mei 1861 HRL; wijk F-045, werkman, ongehuwd, zv Arjen Geerts B., en IJttje Jans; BS ovl 1861; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-045; VT1839
Hendrik Bos H.B. ende Maryke Doedes beide van HRL, komende wegens de bruyd Wybren Sijbrens, haar goedbekende, 23 Oct 1751; huwt met Marijke Doedes, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 okt en den 7 7 nov 1751 en dito getrouwt; kind: Doede Hendriks Bos, ged 20 jan 1752 Westerkerk HRL, moeder als Marike D.
Hendrik Bouwes ged 10 7ber(=sept) 1771 Grote Kerk HRL, zv Bouwe Aukes en Aafke Tjeerds
Hendrik Bouwes ovl voor 1815; wed. H.B. eigenaar en gebruiker van wijk G-228, gealimenteert, 1814. (GAH204)
Hendrik Bouwes zie: Zeen; H.B. ende Tettje IJedes beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Elias, goede bekende, 20 apr 1793; ondertrouw HRL; H.B. en Tetje IJedes, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 may 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; kind: Ide Hendriks, geb 5 aug 1796, ged 16 aug 1796, ged 16 aug 1796 Grote Kerk HRL; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Hendrik Bouwhuis huwt met Voskje Ruirds, kind: Romke Hendriks Bouwhuis, geb 6 may 1783, geb 20 may 1783 Grote Kerk HRL
Hendrik Brands ovl 5 jan 1830 ... , huwt met Geertje Ambrosius Jansma; BS huw 1830
Hendrik Brandsma ovl voor 1901, huwt met Rinske Wenning; BS ovl 1900
Hendrik Braunius geboortig van Slooten, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van president S. Schaaff op wo. 26 nov 1783. (burgerboek); ovl 10 may 1792 HRL, oud 31 jaar; Henricus B., Luitenant ter zee, onder ''t Ressort van ''t Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit in Friesland, en mejuffer Geertruida Johanna Clara van Andringa, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 feb 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Jakob:Parochie en aldaar ten zelfden dage getrouwd volgens vertoond getuigenis
Hendrik Breebink huwt met IJsabella Fredriks, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 desember 1752 en den 7 jan 1753 en den 7 Dito getrouwt
Hendrik ten Brink ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:7:0 terzake doek aan het Weeshuis geleverd, kwit. no. 4, 28 apr 1763. (GAH1093); id. f. 12:0:0, kwit. no. 2, 30 apr 1765. (GAH1095); id. f. 12:9:8, kwit. no. 6, 29 apr 1766. (GAH1096); id. f. 32:8:0 terzake 24 pond seems leer f. 27 stuivers, kwit. no. 6, 27 sep 1763. (GAH1093); id. f. 29:5:0 wegens geleverd 44 ellen linnen, kwit. no. 8, 11 okt 1763. (GAH1093); id. f. 27:10:0 wegens geleverd katoen tdv het Weeshuis, ordonn. no. 9 30 jun 1772. (GAH1103); id. f. 42:0:0 wegens geleverd kamerdoek en Hollands doek, kwit. no. 13, 27 okt 1772. (GAH1103)
Hendrik Brookman hm ... , kind: Harmanus B, geb 1810 ... ; bsha181ov
Hendrik Brouwer burgemeester/vroedsman 1759-1765; b
Hendrik Brouwer koopt een huis in 1798
Hendrik Brugts zie: Idsinga
Hendrik Bruin(k)ing ovl voor 1832, huwt met Berber Jelles Jelgersma op 18 feb 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Hendrik Bruining zie H. Ting
Hendrik Bruinsvelt ovl 8 sep 1676, Schout bij nacht, huwt met Geertruida Jans, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 9 feb 1669 van de heere Franciscus Conter raed en adjunct fiscael in''t college ter admiraliteit een aendeel van wijlen admirael de Vries (Tjerk Hiddes) uit provenu van''t verkochte canon ende verdere goederen van''t schip de Essex, door de schout bij nacht B. op de Engelsen verovert f. 750:0:0; Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Hendrik Buis banquier in de Bank van Leening in 1784; geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. E.F. Harkenroth op ma. 25 aug 1783. (burgerboek); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 425:0:0 terzake 1 jaar huur van het huis de Bank van Leening, 25 aug 1784. (GAH1115); id. 1 sep 1785. (GAH1117); id. 4 sep 1786. (GAH1118); id. f. 318:15:0 wegens 9 maanden huur va de Bank van Leening van 12 aug 1786 tot 12 may 1787, 15 jun 1787. (GAH1119); id. f. 270:0:0 terzake 1 jaar intrest op een obligatie groot 9.000 Cgld versch. 30 aug 1784, 25 aug 1784. (GAH1115); id. 1 sep 1785. (GAH1117); ontv van dito 2.000 Cgld tot drijving der Bank van Leening, vlgs obligatie, 30 nov 1784. (GAH1115); nieuwe rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de afgaande rentmeester een obligatie met acte van cessie ten laste H.B., banquier in de Bank van Leening, en Petronella Maria de Nerre, egtelieden te HRL in dato 30 aug 1783, groot 9.000 Cgld f. 3%, 1785. (GAH1116); id. nog een obligatie ten laste H.B. cum uxore de dato 9 mrt 1784, groot aan capitaal 2.000 Cgld f. 3% ''s jaars, 1785. (GAH1116); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 60:0:0 intresse van f. 2. f. 000:0:0 wegens een obligatie, 1 sep 1785. (GAH1117); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis 3.000 Cgld tot voldoening en inlossing van een obligatie groot 3. f. 000:0:0 dd 19 nov 1785, 15 jan 1787. (GAH1119); id. 2.000 Cgld dd 9 mrt 1784, 2 feb 1787. (GAH1119); id. 1.000 Cgld in vermindering ve obligatie groot f. 9. f. 000:0:0 van 30 aug 1783, 20 feb 1787. (GAH1119); id. 1.000 Cgld van dito, 6 mrt 1787. (GAH1119); id. 4.000-,-, van dito, 27 mrt 1787. (GAH1119); id. 3. f. 000:0:0 tot afbetaling van het restant der obligatie van 30 aug 1783, 15 jun 1787. (GAH1119)
Hendrik Burgerts ovl voor 1834 HRL, huwt met Maria Hermanus, kind: Burgert Hendriks van Dieteren, geb ... ; BS huw 1833
Hendrik Bus geboortig van Atens aan de Weeser in Oldenburgerland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van president-burg. van Slooten op 7 jul 1734. (burgerboek)
Hendrik Busscher huwt met Anna Elisabeth Nijssing, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 Febrij en getrout de 1 mrt 1767
Hendrik van Dalen huwt met Elizabeth Posthumus, kind: Antje van Dalen, geb 4 aug 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799
Hendrik Damen geb 5 feb 1803 HRL, ovl 26 nov 1870 HRL, ged, 22 feb 1803, N.H., zadelmaker, 1e huwt met Jarig Harings Okkes op 4 jan 1824 HRL, huw.afk. 14 en 21 dec 1823, 2e huwt met Trijntje Ruurds Drayer op 15 mei 1828 HRL, huwelijksafkondigingen 4 en 11 mei 1828, zv Reinder D, en Margaretha Hoeve; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1826, huw 1828, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-013; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zadelmaker, wijk B-010; VT1839; H.D. eigenaar van perceel nr. 454 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 159, huis en erf, 98 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Hendrik Dane ontvangt wegens gemaakte kosten bij de werving voor de Armee door E. Faber in 1806, 20 apr 1807: f. 14:5:0; id. de koopschat van zijn huizinge de Hopzak genaamd, door de regering aangekocht tot een hospitaal voor de mariniers: 600 Caroliguldens, en voor zegelkosten koopbrief: f. 25:2:0, tesamen 625 Car glds en 2 stuivers; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 40, 1 mrt 1804; geboortig van Nymegen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van drost H.J. Westra op 21 jul 1803. (burgerboek); Fredrik Papa ende Wilhelmina Hinkelman, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.D., goede bekende, 9 jun 1804; ondertrouw HRL; heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650); heeft een huisbediende, 8e quartier, belasting: f. 1:0:0, mei 1805. (GAH650); heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650)
Hendrik Daniels zie: Keets, Keetstra
Hendrik Daniels ende Berber Eiberts, beide van HRL, huw.aang. 2 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit Tymen Jacobs dessels swager met een gebot in de week; huw.aang. HRL 1738; huwt met Berber Eiberts, kind: Hiltie Hendriks, ged 13 apr 1760 Grote Kerk HRL; kind: Pier Hendriks, ged 2 dec 1755 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Hendriks, ged 30 may 1748 Westerkerk HRL; kind: Daniel Hendriks, ged 19 aug 1745 Westerkerk HRL; kind: eybert Hendriks, ged 28 aug 1742 Grote Kerk HRL; kind: Daniel Hendriks, ged 2 aug 1740 Grote Kerk HRL
Hendrik Daniels huwt met Grietje Johannes, kind: Daniel Hendriks, ged 8 apr 1759 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Hendriks, ged 6 sep 1761 Grote Kerk HRL; kind: Grietie Hendriks, ged 2 mei 1756 Grote Kerk HRL; kind: Dani?l Hendriks, ged 10 okt 1752 Grote Kerk HRL, moeder als G. Jans; kind: Pieter Hendriks, ged 9 aug 1768 Grote Kerk HRL
Hendrik Daniels Geven UEd:Achtbh:met Schuldige eerbied te kennen IJpke Siccama en H.D. beide binnen deze Stad; dat de eerstgemelde wel genegen sijn bedieninge als ordris korendrager te transporteren op den laastgemelden, die sulx meede van herten is begerende; addresseren haar ten dien fine aan de tafel van UEd:Achtbh met ootmoedig versoek UEd:Achtb:gelieven in gemelden transport te consenteren in de persoon van H.D. in plaatse van IJpke Siccama aan te stellen tot meede ordris korendrager binnen deze Stad op lasten, pligten, profijten, en gehoorsaamheden daer toe Staande, q:f:etc: was getekend:S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat gehoord het versoek eligeert en nomineert mits desen de persoon van H.D. tot meede ordris korendrager binnen deze Stad, op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande; mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende in de Armbusch de soma van twintig Cargls:; Actum den 15 dec 1751. was get:Harms Siccama onder stonde, Ter ordtie van de magistr get:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; H.D. heeft den Eed van getrouwigheid als ordris korendrager gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H Siccama en de Geregtigheid volgens boovenstaande appoint:in de armbusch betaeld den 15 dec 1751. In kennisse van mij secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); laat zijn funktie als ordris korendrager transporteren op 6 sep 1758 op Marten Douwes tot substituit-korendrager; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Hendrik Daniels H.D. en Antje Bokkes, beide van HRL, en laatst geproc; ameert op dato dezes 6 oct 1776 HRL, en toen getrouwd
Hendrik Daniels ovl 17 mrt 1789 HRL, oud 15 jaar; ovl 15 mrt 1805 HRL, oud 36 jaar
Hendrik Daniels Sijbe de Vries bet f. 15:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake 1 jaar loon door H.D. bij hem verdiend, 11 mei 1762. (GAH1092); president-voogd Andrijs Wybenga bet f. 55:0:0 aan dito wegens loon van Hidde Sjoerds en H.D. als wevers bij Jan Ysaks in 1 jaar verdiend, 14 jun 1763. (GAH1093); voogden bet f. 62:2:0 aan dito door H.D. tot 12 mei 1765 als wever verdiend, 18 mei 1765. (GAH1095); voogden bet f. 87:19:0 aan dito door H.D. als wever verdiend, 13 mei 1766. (GAH1096); id. f. 14:0:0, 26 aug 1766. (GAH1096); president-voogd L. Spannenburg betaalt aan het Weeshuis f. 51:19:12 terzake verdiend loon van Meynerd Luytjens f. 16:1:4, H.D. f. 16:9:8, Daniel Daniels f. 2:14:0 en Huyte Johannes 16-15., 17 nov 1759 (GAH1088); president-voogd Albert Noordga betaalt f. 15:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake verdiend loon van H.D. als zadelmakersknecht, 2 jun 1761 (GAH1091)
Hendrik Daniels voogden bet f. 58:4:0 aan en wegens dito, 7 aug 1764. (GAH1094); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Jan Allerds, f. 44:0:0 voor 5 1/2 schouw geleykte Dragtster baggelaar ih Weeshuis geleverd, alsmede voor dragen en meten, kwit. no. 2, 28 jun 1764. (GAH1094) id. f. 84:7:0 samen met Jacob Tijsen, voor 111/4 schouw Pekel turf f. 6 1/2 gulden, ih Weeshuis geleverd, gelijk mede voor dragen en meten, kwit. no. 3, 29 jun 1764. (GAH1094); Geeft met schuldige onderdanigheit te kennen H.D. binnen deese Stadt woonagtig hoe door ''t overlijden van Bauke Pieters van der Haven een ordrs turfdragersplaats is koomen te vaceeren en de supplnt daar meede geerse soude sijn begiftigt. Weshalven sig bij desen aan UEd:Achtb:addresseert met gedienstig versoek dat het UEd:Agtb:behaagen mag de supplnt tot meede ordrs turfdrager binnen dese Stadt aan te stellen, op Lasten pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande q:f:etc, (get:), P. Reidema. ; In margine Stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van H.D. tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den eed in handen van de Hr. Presid. Burgemr. deses Stads Actum den 4 aug 1738, (Was get:), D.J. Vosma. Ter Ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Praestitit jus jurandium Coram presid. Vosma den 4 aug 1738. In Kennisse van mij secretaris get, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur voor het dragen, loegen, meten enz. van turf, 2 jun 1757: 28 Caroliguldens en 9 stuivers; id. 10 sep 1764: f. 14:7:4; id. voor 24 schouw en 2 korven aan het Stadstimmerhuis, alsmede voor opzichter en bier, 29 okt 1750: f. 32:8:0; id. voor het bewerken van 18 schouw en 25 korven turf ten dienste van het Stadstimmerhuis, 7 apr 1768: f. 24:15:0; id. 15 schouw en 21 korven f. 1:16:0 het schouw, 29 jun 1778: f. 20:3:0; id. 2 1/2 vuren turf aan de Kleine Kerk, 20 aug 1772: f. 7:11:8; id. 3 schouw en 15 korven, 6 feb 1775: f. 5:1:4; id. 22 schouw turf aan het Raadhuis 33 stuivers, 29 mrt 1773: f. 36:6:0; id. 3 schouw en 3 korven in het Diaconijhuis, 1 aug 1774: f. 4:12:4; id. 14 schouw en 2 korven turf 33 stuivers het schouw, 28 aug 1782: f. 23:3:10; id. 12 schouw en 16 korven ten dienste van het Raadhuis 33 stuivers, 23 sep 1783: f. 20:9:2; id. voor dragen, meten en loegen, opzichter en bier voor 24 schouw en 2 korven turf geleverd aan het Stadstimmerhuis, ord. 29 okt 1750: f. 32:8:0 (GAH428); ontvangt van het Weeshuis voor dragen en meten van 11 9/10 schouw turf in het Weeshuis, 8 apr 1757, kwit. no. 6: f. 11:18:0 (GAH1086)
Hendrik Daniels ged 23 mrt 1756 HRL, zv Daniel Paulus en Aaltje Teunis; doopregisters N.H. HRL 1756
Hendrik Davids zie: de Vries
Hendrik ter Deus Ook: Terdeus; gebruiker van wijk D-107, sjouwer; eigenaar is Berend Bruining erven, 1814. (GAH204)
Hendrik Dinkelbergh H.D., soldaat onder de compie van overste lt. Burmania onder het Regiment van de lt. Collonel Schwartsenbergh in guarnisoen tot HRL, en Mayke Jans van HRL, komende weegens de bruyd Jan ... , desselvs vaeder, 5 Apr 1747
Hendrik Dirks en Rinske Daniels, beide van HRL, huw.aang. 14 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid Ruird Hotses, desselfs Swager; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Hendrik Dirks ged 18 nov 1746 Grote Kerk HRL; op Belidenis des Geloofs, Egte man bij de Suyder Poort
Hendrik Dirks ende Trijntje Harmens Gongrijp, beide van HRL, huw.aang. 9 Aprillis 1735 HRL, komende voor de bruid Sijbe Jijlts, desselfs Stijffvaeder; huw.aang. HRL 1735; huwt met Trijntje Harmens, kind: Dirk Hendriks, ged 30 aug 1746 Grote Kerk HRL
Hendrik Dirks geb 29 sep 1787, ged 23 okt 1787 Grote Kerk HRL, zv Dirk Hendriks en Rimke Johannes
Hendrik Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 126, inwonend bij Symon Jurjens, 1 mrt 1804
Hendrik Dirks president-voogd Videlius betaalt f. 13:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Sicke Lieuwes in 1 jaar verdiend met smeden bij H.D., 12 dec 1752 (GAH1082); president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 12:10:0 aan en wegens dito, 3 apr 1753 (GAH1082); mede-weesvoogd Jac. Dronrijp betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 25:0:0 door de weesjongen Freerk Wybes met ijzer smeden verdiend bij H.D., 2 jun 1744 (GAH1073); id. f. 18:0:0, 7 nov 1747 (GAH1076); mede-weesvoogd C. Lanting betaalt f. 27:10:0 aan en wegens dito, 26 jan 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd J. Tuininga betaalt f. 27:10:0 aan en wegens dito, 13 jul 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd J. van der Sluis betaalt f. 27:10:0 aan en wegens dito, 21 dec 1746 (GAH1075); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 27:12:0 wegens ijzerwerk door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 7 jun 1746, kwit. no. 14 (GAH1075); id. f. 12:19:0, 7 feb 1747, kwit. no. 6 (GAH1076); id. f. 56:10:0, 7 nov 1747, kwit. no. 25 (GAH1076); id. f. 18:19:0, 10 dec 1748, kwit. no. 1 (GAH1078)
Hendrik Dirks geb 24 apr 1785, ged 31 may 1785 Grote Kerk HRL, zv Dirk Hendriks en Tryntje Smids
Hendrik Dircks huwt met IJmkje (mog. ) Jarigs, kind: Isaac Hendriks, geb 23 mrt 1773, ged 6 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jarig Hendriks, ged 3 apr 1770 Grote Kerk HRL
Hendrik Dirks woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Dirks geb 1778 HRL, ovl 19 nov 1820 HRL, ongehuwd, boerearbeider; BS ovl 1820
Hendrik Derks huwt met Aafke Harmens, kind: Harmen Hendriks Kiewiet, geb 1781 Schiermonnikoog; BS huw 1814
Hendrik Durks H.D. ende Sijtske Gerbens beyde van HRL, zijnde aangegeeven door Beernt Willems ende Arjen Arjens weegens de bruidegom en door Meynke Ritskes weegens haar dogter de bruid. 9 Sep 1747; huwt met Sijtske Gerbens, bijde van HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 Septemb 1747 en den 9 jan getrouwt 1748
Hendrik Djurres Maandag den 24 jun 1799. Voorts wierde aan H.D. op deszelfs verzoek geaccordeert, van zijnen Post als Boelgoedsroeper Ses weeken bij Substitutie te moogen laaten bedienen, door den Persoon van Johannes Rinsma (GAH45); Dingsdag den 20 Augt 1799; Voort Wierde Taede Jans Dijkstra aangesteld tot roeper bij de Boelgoeden, in plaatze van H.D. Welke voor dezelve Post bedankt hadde, en Zulks op de Instructie daar af Zijnde, en voordeelen daar toe Staande, en is dezelve door den Praesident P:J:Coulbout, ten dien fine daadelijk onder Eede genoomen. (GAH45); Donderdag den 8 feb 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts H.D., zv den Burger Djurre Hendriks, (in plaatze van Taeke Stephanij Welke overleeden Was), aangesteld tot Roeper bij de boelgoederen, op het salaris daar toe Staande , en op Instructie zoo als het Gerechte zoude goedvinden voor hem te dormeeren en Praestatie van den ordinairen Eed van getrouwheid. (GAH43); Op huiden den 12 feb 1798 heeft H.D., de Eed van getrouwe bedieninge gepraesteert in handen van den Praesident Pettinga. In kennisse van mij 1ste gesw:Clercq, IJ. Feddema. (b43)
Hendrik Doekes ged 2 apr 1772 Grote Kerk HRL, zv Doeke Harkes en Aaltje Hendriks
Hendrik Doekes geb 1779 Franeker, ovl 26 sep 1831 HRL, ongehuwd, varensgezel, zv Doeke Hendriks en Anna Gerrits de Boer; BS ovl 1831
Hendrik Donker ovl voor 1800, huwt met Antje Fransen op 31 jan 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796; H.D. ende Antje Fransen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Frans IJnken deszelfs neef, 16 jan 1796; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Donderdag den 19 apr 1798; de Raad der gemeente ordinaires Vergadert zijnde, wierd den Burger H.D. als Koorndraager onder eede genoomen. (GAH44); Sondag den 13 may 1798. de Raad der Gemeente extra ordinaires Vergadert Zijnde, verscheen Wijders in de Vergadering, den Burger H.D., dewelke Verklaarde in ''t geheel geene Last, nog ordre aan de Procr:B:Tuininga gegeven te hebben, om op zijn Comparants naam, Request te praesenteeren om Berend Tikken Cum uxore Pericule Petentis uit deszelfs huis te zetten. (GAH44); Maandag den 19 nov 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde eindelijk Folkert Baukes, in plaatze van wijlen H.D., tot mede ordinaris koorndraager aangesteld, en heeft ten dien einde den eed van getrouwe bedieninge gepraesteerd, als meede de Burger Verklaaring afgelegd, en verteekent. (GAH44); Donderdag den 15 mrt 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts H.D. provisioneel aangesteld tot koorndraager om met die post te aanvaarden Zodra hij van zijn voorgenoomen reise na Noorweegen geretourneerd zoude zijn. (GAH43)
Hendrik Douwes zie: de Boer, Faber, de Haan
Hendrik Douwes ged 8 jan 1754 Grote Kerk HRL, zv Douwe Hendriks en Soertje (!) Gerrits
Hendrik Douwes huwt met Klaaske Dirks, kind: Sjoerdje Hendriks, geb 22 aug 1779, ged 14 sep 1779 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerdtje Hendriks, geb 1 jan 1782, ged 22 jan 1782 Grote Kerk HRL
Hendrik Douwes woont in 3e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:1-8:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Douwes ovl voor 1815; wed. H.D. gebruiker van wijk A-057, werkster; medegebruiker Uldrik Hilbrands, kleine negotie, Akke Doekes; eigenaar en gebruiker is Jan Dirks van Weerd, 1814. (GAH204)
Hendrik Douwes hm ... ., kind: IJtje Hendriks, geb 14 apr 1780 HRL; BS ovl 1819
Hendrik Drayer vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 68, gehuwd, 36 jaar, 1 mrt 1804
Hendrik Drees geb 1773 Ransenbuttel, Oldenburg, Dld, 1e huwt met Cornelia Wildschut, 2e huwt met Anna Hoites Lieuwma op 5 en 12 sep Heerenveen en 12 en 19 sep 1819 HRL, wonende te Heerenveen, koopman, zv Johan D, (gk), en Grietje Ronnon, (gk); BS huw 1819
Hendrik Dreyer mogelijk dezelfde als hieronder vemeld; gebruiker van wijk F-183, schoenmakersknegt; eigenaar is S. (?). F.N. Metzlar erven, 1814. (GAH204)
Hendrik Drost aangesteld tot de bediening van de brandspuiten de ambtenaren H.D., kalkmeter, en Jan Dijkstra, waagdraaier, do. 29 dec 1803 (GAH49); Maandag den 14 jan 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde wierde in nader overweging genoomen, den Requeste van de Burgers Jan Nak, en Gerrijts Gerrijts als kalkkruyers, en H.D. als Kalkmeeter, ten deerende verzoek, dat de kalk, welke hier in de haaven in Scheepen ingelaaden en na buiten Vervoerd word, door hun mogte werden verwerkt, in plaatze dat thans zulks door de arbeiders van de Kalkwerken geschied, Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden gedagte Request met navolgende Appoinctement uit te geeven: ?De Raad der Gemeente diffciculteert in het verzoek der Supplianten, Wanneer dezelve niet door den kooper of verkooper, worden gerequireerd?. (GAH44)
Hendrik Drost geb 20 aug 1783 HRL, ovl 4 dec 1823 HRL, huwt met Geertje Harmens, kind: Hein D, geb 7 apr 1811 HRL, huw.get. bij B. Drost en M. de Haan, broer bruidegom 1812, id. bij J.H. Drost en S.W. Krijns, broeder bruidegom 1817, id. bij G. Drost en J.W. Bloemers, neef bruidegom 1817, id. bij J. Spoelstra en E. Drost, broeder bruidegom 1818, baardscheerder in 1823, zv Hendrik D, en Grietje Berends; BS geb 1811, huw 1812, huw 1817, huw 1818, ovl 1823, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk F-080, baardscheerder, 1814. (GAH204); H.H.D. en Geertruida Harmens Hamburg, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 12 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 255, 20 jaar, ongehuwd, inwonend bij Hein Drost, 1 mrt 1804
Hendrik Drost woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 138, 1 mrt 1804
Hendrik Duinmeyer huwt met Antje Arjens Nan, wonende te HRL. 1825, kind: Geesje D, geb 1807 te Vlieland; BS ovl 1825
Hendrik Duitrom geb 1754 ... , ovl 31 jan 1812 Franeker in het Clara Kamstra-Weeshuis, huwt met Sjieuwke Bijlstra, kind: Siebe Hendriks D, geb 1788 ... ; bsha181huwaf, huw 1814, BS Franeker ovl 1812
Hendrik Duyverman geb 1799 Leiden, huwt met Mintje Lammertsma op 12 mei 1837 HRL, wonende te te Leiden, zadelmaker, zv Johannes D, (gk), ovl 27 dec 1826 Leiden, en Magdalena Sterkeman, (gk), mdr. wonende te Leiden 1837; BS huw 1837
Hendrik Duman begraven Groot Kerkhof, regel 6, nr. 17; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; H.D. ende Knierke Orks van deinum, beide van HRL, huw.aang. 29 nov 1738 HRL, komende voor de bruidegom Johannes van Seist ende Andrijs Jelmersma voor de bruid vertonende attestatie van deselve en Consent van des bruids vader; huw.aang. HRL. 1738
Hendrik Aegidius zie: Smael
Hendrik Aesges huwt met IJes Tijpkes, kind: Goeikjen Hendriks, ged 30 aug 1740 Grote Kerk HRL
Hendrik Ebeles gebruiker van wijk F-175, sjouwer; eigenaar is T.S. Stephany erven, 1814. (GAH204)
Hendrik Ebes oud 32 jaar, geb Pekel A, wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk C-037; VT1839
Hendrik Ebles zie: Drijfhout
Hendrik Eerig H.E. ende Feykje Claases, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas IJedes Bloemsma, deszelfs vader, 4 may 1805; ondertrouw HRL
Hendrik Eertmans meester leidekker, ontvangt van het gemeentebestuur wegens arbeidsloon en enige geleverde materialen aan de leidaken van de beide kerken, 2 mei 1757: f. 185:2:12; id. aan de kerk en het Stadhuis, 17 okt 1757: f. 96:4:0; (geen boeknr. vermeld)
Hendrik Eeverts H.E. ende Reinouke Minnes beide van HRL, vertoonende de fiskael Dreyer ten dien einde schriftelijke geblijk, en verdere qualificatie op zijn persoon leggende tot ''t aengewen deeser huwelijksgeboden, 26 Oct 1743; huwt met Reinouke Minnes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 27 okt en den 3 en 10 nov 1743 en doen ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL
Hendrik Eeverts huwt met IJtie Hanses, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 desember 1741 en getrouwt den 3 January 1742; H.E. ende Yttie Hanses beide van HRL, komende voor de bruid Hans Warners desselvs vader, 2 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL; Hans Warners ende Marijtje Geerts beide van HRL, komende voor de bruid H.E., 2 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Hendrik Egberts de oude of afgezette turfdragers in hun posten hersteld, waardoor het getal der turfdragers op 40 komt, en na uitsterven op 36, zoals het voor maals pleegde te zijn: Daniel Hendriks, H.E., Rinse Gerrits, Jan Jansen, Andries Martens, Wouter Theunis, Ruurd Heerkes, Hendrik Allerts, Roelof Roelofs, Jan Jacobs, Henning Lolkes, Fokke Martens, Pieter Durks, Jacob Houtkoper, Haring Wiegers, Okke Fransen, Johannes Hoffius, Harmen Heeres, 16 mei 1803 (GAH49)
Hendrik Eiberts geb 23 aug 1773, ged 12 sep 1773 Grote Kerk HRL, zv Eibert Harrits en Antje Hendriks
Hendrik Eiberts ged 25 aug 1765 Westerkerk HRL, zv Eibert Hendriks en Vroukje Feikes
Hendrik Eiberts H.E. en Antje Lodewijks Groen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 24 nov 1793 HRL, en zijn getrouwd 1 dec 1793 en hunne twee kinderen wettig mede getrouwt; kind: Eibert, geb 16 dec 1791, ged 29 jan 1792 Grote Kerk HRL, moeder is Antje Lodewijks, en bekend de natuurlijke vader te zijn Hendrik Eiberts; kind: Jetske Hendriks, geb 4 okt 1793, ged 3 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Hendriks, geb 2 mrt 1796, ged 3 apr 1796 Grote Kerk HRL
Hendrik Eiberts huwt met Antje Lodewijks Groen op 1 dec 1793 HRL, komt van HRL, laats- te afk. 24 nov 1793, N.H., hunne 2 kinderen wettig mede getrouwt, kinderen: Lodewijk Hendriks, geb 26 okt 1802 HRL, Egbert Hendriks, geb 1792 ... , Lodewijk Hendriks, geb 27 jul 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1793 dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, BS ovl 1811; H.E. ende Antje Lodewijks Groen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Lodewijk Jans Groen, 9 nov 1793; ondertrouw HRL
Hendrik Eiberts huwt met Antje Lodewijks, kind: Jetske Hendriks, geb 6 okt 1794, ged 26 okt 1794 Grote Kerk HRL
Hendrik Eiberts Ruird Hotses ende Jeltie Jans beide van HRL, komende wegens de bruid desselvs swager H.E., 1 Feb 1744; Marten Jansen ende Janke Cornelis beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselvs aengetrouwde oom H.E., 9 Apr 1746
Hendrik Eiberts woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Eigelaar Dingsdag den 16 okt 1798. de Raad Extra ordinaris Vergadert zijnde, Compareerde voorts na voorafgegaane Citatie van den Fiscus ter Vergadering van den Raad, den Burger H.E., Trekschipper van Leeuwarden op HRL & V.V. Welke na gedaane Confessie, dat hij eenen Johannes Lingenhouwer, die hem(volgens zijn eigen zeggen), eerst voor een Luisebosch uitgescholden had, door drift een Slag voor de mond had gegeeven, op verzoek Van moderatie voor rigeur van Justitie, als mede uit Consideratie van ''s mans andersints goed gedrag, -bij Verzachtinge gecondemneert, in een boete van drie Goud guldens boven de kosten vann de Citatie. (GAH44); Woensdag den 4 okt 1797; Het Geregte extra ordinaris Vergadert zijnde, zijn de trekschippers Willem Brands en H.E., vaarende van Leeuwarden op HRL en V.V. terzaake dezelve op gepasseerde vrijdag den 29 Sept. 1797 ''s middags te een uur veels te laat Waaren gevaaren, ieder beboet voor 2 G:Gldns, boven de kosten. (GAH43)
Hendrik eyberts ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 51:10:0 terzake tot voldade van Kapitaal en interessen van zodanige obligatie als tot last van de boedel van wijlen Symon Douwes was, en wiens nagelaten 2 kinderenin het Weeshuis worden gealimenteerd, 9 jun 1750, kwit. no. 4 (GAH1079)
Hendrik Eisma geb 1809 Leeuwarden, ovl 16 nov 1879 HRL, huwt met Trijntje Visser, zv Thomas E, en Elisabeth Rauwerda; BS ovl 1879
Hendrik Elevelt huwt met Pietje Jacobs Brouwer, kind: Hendrik Smit, geb 1811 Joure; BS huw 1864
Hendrik Elias geb 7 apr 1777, ged 6 mei 1777 Grote Kerk HRL, zv Elias Hendriks en Maayke Lieuwes
Hendrik Elias huwt met Grietje Dirks, kind: Doetje Elias, geb 25 dec 1793, ged 18 sep 1796 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Elias, geb 4 sep 1796, ged 18 sep 1796 Grote Kerk HRL
Hendrik Ennes H.E. en Berber Kaude, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 dec 1780 HRL, en zijn getrouwd den 12 daaraanvolgende; kind: Willem Hendriks, geb 21 okt 1779, ged 2 nov 1779 Grote Kerk HRL, moeder als: Barbara Kaudi
Hendrik Ennes H.E. en Grietje Karels, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Hendrik Ennes huwt met Aaltje Lammerts, kind: Marijke Hendriks, geb 23 jul 1784, ged 24 aug 1784 Grote Kerk HRL; kind: Akke Hendriks, geb 11 jun 1788, ged 22 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Hendriks, geb 27 jun 1791, ged 19 jul 1791 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Hendriks, geb 17 apr 1794, ged 4 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Regina Hendriks, geb 9 jun 1797, ged 25 jun 1797 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizent een en negentig den 27 jun is geb Lammert zv H.E. en Aaltje Lammerts. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Hendrik Ennes huwt met Grietje Johannes, kind: Carel Hendriks, geb 27 sep 1791, ged 11 okt 1791 Grote Kerk HRL
Hendrik Ennes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:0:0 als mr schoenmaker in het Weeshuis terzaake 8 weeken dagloon, quits. no. 1 en 2, 1788. (GAH1120); id. f. 208:0:0 terzaake 52 weeken dagloon, 1789. (GAH1121); id. 1790, quit. no. 1. (GAH1122); id. quit. no. 1-13, 1791. (GAH1123); id. quit. nos. 1 tot 13, 1792 (GAH1124); id. 1793 (GAH1125); id. quit. nos. 1 tot 13, 1794 (GAH1126); id. f. 224:0:0 voor 56 weken, quit. nos. 1-14, 1795 (GAH1127); id. f. 12:0:0 terzaake 1 jaar loon als brouwer, quit. no. 4, 30 mrt 1790 (GAH1122); id. quit. no. 4, 5 apr 1791. (GAH1123); id. 26 mrt 1793, quit. no. 4 (GAH1125); id. 24 mrt 1794 (GAH1126); id. 11 mrt 1795, quit. no. 6 (GAH1127); id. 22 mrt 1796, quit. no. 6 (GAH1128); id. f. 224:0:0, 28 feb 1795, 26 jan 1796, 23 feb, 22mrt, 19apr, 24may, 14jun, 12jul, 9aug, 1sep, 4okt, 1nov, 29nov, 26 dec 1796, 1796 (GAH1128); Donderdag den 30 Augt. 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts de huisvrouw van H.E., Schoenmaker in het Stads Weeshuis alhier, noopens eenige onbetaamelijke Expressien bij haar op de ordrs Weekmarkt gebeezigd, zeer ernstig gecorrigeerd met recommandatie zig daar van in ''t Vervolg te onthouden. (GAH44)
Hendrik Ennes ovl 25 mrt 1793 HRL, oud 49 jaar; weduwe H.E. geaccordeert om provisioneel, pro deo, in de kelder onder het Valkje te blijven wonen, tot nader opzeggens toe, do. 24 apr 1800 (GAH46)
Hendrik Ennes woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets, jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Hendrik Ennes zie: Hoekstra, Wijga
Hendrik Enters huwt met Berbera Koudij, kind: Kristina Hendriks, geb 11 may 1778, ged 30 jun 1778 Grote Kerk HRL
Hendrik Entes huwt met Grijttie Hiddes, beide van HRL, geproclameerd de 24 nov en de 1 en getrout de 8 dec 1765; kind: Ente Hendriks, ged 31 mei 1768 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Eelkje Hendriks, ged 19 apr 1770 Grote Kerk HRL; kind: Antje Hendriks, ged 26 mrt 1772 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; Extract uit het register der Gedoopten. In het jaar Een duizend Seven honderd twee en Seventig den Ses en twintigste mrt is ged Antie dv H.E. en Grietje Hiddes. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Hendrik Ernst ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 10:0:0 wegens 1 jaar kostpenningen voor het weeskind Lammert Sijbrens, 13 sep 1740, kwit. no. 8 (GAH1070)
Hendrik Euzelaer huwt met Trijntje Rijks, beyde van HRL, sijn geproclameert 11, 18 en 25 nov 1742 en doe ook getrout in de Westerkerk; H.E. ende Trijntie Rijks beide van HRL, koomende weegens de bruid Harmen Rijks desselvs broder, 10 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Hendrik Hendriks Euzelaer, ged 12 sep 1743 Westerkerk HRL
Hendrik Everts (vanaf 1765: weduwe H.E. ); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde rongen aan de Zeewerken, 30 dec 1754: f. 143:10:0; id. 12 mei 1756: f. 143:16:2; id. 22 dec 1756: f. 276:1:0; id. 29 dec 1757: f. 130:7:5; id. 3 jan 1759: f. 99:12:0; id. 19 dec 1759: f. 103:15:0; id. 29 dec 1760: f. 26:14:4; id. 21 dec 1761: f. 91:6:0; id. 12 jan 1763: f. 199:16:5; id. 31 dec 1763: f. 179:7:5; id. 30 dec 1765: 118 -1-3; id. 12 dec 1753: f. 100:19:0; id. wegens geleverd ijzerwerk aan de Zeewerken, 13 dec 1751: 145- f. 17:12:0 id. 5 jul 1752: f. 94:8:0; id. 25 okt 1752: f. 180:15:0; id. 27 jun 1753 f. 44:4:0; id. wegens geleverde rongen ten dienste van het Weeshuis, 6okt17 50, kwit. no. 24: f. 3:19:0 (GAH1079); id. wegens geleverde rongen aan de Stad, 24 dec 1753: f. 27:12:0; id. wegens geleverd ijzerwerk, 28 nov 1772: f. 23:3:6; id. wegens 2 geslagen haardplaten tot gebruik op het Stadhuis, 12 mei 1755: f. 16:2:0; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 wegens 1 jaar kostgeld voor Lammert Sijbrens, 21 aug 1742, kwit. no. 4 (GAH1072); id. 11 aug 1744, kwit. no. 4 (GAH1073); id. 7 sep 1745, kwit. no. 4 (GAH1074); id. 9 aug 1746, kwit. no. 4 (GAH1075)
Hendrik Everts Albert Jacobs ende Meintje Gerrits beide van HRL, koomende voor de Bruit H.E. panneboeter te HRL, 22 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Hendrik Everts begraven Kleine Kerk, Klein Kerkhof, regel 1, nr. 24; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Hendrik Everts Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschriftvan eene missive, den 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van Ul de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies, eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal H.E. ; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wybrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 Onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes gevanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa, in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld, den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. en tot Adjudant bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44)
Hendrik Everts ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL, zv Evert Jans en Janke Andries
Hendrik Everts huwt met Sjoukje Arents, N.H., kind: Arent Hendriks, geb 9 apr 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800
Hendrik Everts president-voogd A. Wybenga bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van Hendrik Jansen op rekening, ontvangen van H.E., weversknegt, 17 mei 1763. (GAH1093)
Hendrik Everts zie: Huiven
Hendrik Faber Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, H.F., Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Hendrik Faber huwt met Grietje Dirks, kinderen: Dirk Hendriks F, geb 1781 HRL, Hendrik F, geb 1781 HRL; BS ovl 1845; kind: Dirk Hendriks Faber, geb 25 sep 1781, ged 9 okt 1781 Grote Kerk HRL
Hendrik Faber huwt met Jeltje Barends, kind: Elisabeth, geb 2 jul 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806
Hendrik Feddes zie: Bleeker
Hendrik Feemans geb 1766 ... , ovl 2 mei 1826 HRL, sjouwerman, ongehuwd; BS ovl 1826
Hendrik Feikes zie: de Boer; (2x)
Hendrik Feikes ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 19 schouw en 13 korven turf in het Stadstimmerhuis a f. 4:15:0 het schouw, 2 okt 1772: f. 91:15:14; id. 20 schouw a f. 4:5:0 het schouw, 14 okt 1772: 85 :0:0; id. 20 schouw en 11 korven a f. 4:0:0, 29 okt 1772: f. 81:2:0; (geen boeknr. vermeld)
Hendrik Fink ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 34:1:0 ter Saeke geleverde 2 Schouw Lindeturf en werkloon, 29 jul 1807, quit. no. 3. (GAH1139)
Hendrik Fluks geb 31 jul 1807 HRL, ovl 27 feb 1886 HRL, huwt met Trijntje Posthuma Bleeker op 22 dec 1831 HRL, grofsmid en ijzerk ... (ramer ?), zv Frans F, en Sijtske Hendriks; BS huw 1831, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk C-146; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk C-154; VT1839
Hendrik Fontein geb 28 okt 1810 HRL, ovl 22 jun 1886 HRL, huwt met Anna Lewina Fontein, (gk), op 6 feb 1840 HRL, zeehandelaar 1851, huw.get. bij S.S. Wybenga en A. Fontein, broeder bruid 1833, id. bij A. vd Hoop en D. Fontein, broeder bruid 1834, id. bij P. Cool en C. Fontein, broeder vd bruid. 1838, id. bij S.W.H.A. van Beyma thoe Kingma en E.M. Fontein, broeder bruid 1841, zv Freerk F, en Eva van Dalsen; BS geb 1833, huw 1834, huw 1838, huw 1840, huw 1841, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk A-033; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-020; VT1839
Hendrik Foppe geb.04 jul 1793 HRL, inschrijfnummer 871, 126 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Hendrik Foppes H.F., soldaat in de compagnie van capitein Paets, en Sytske Strik, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 16 aug 1789; H.F., soldaat onder de comp. van capt. Paats ende Sytske Strik, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Rintien Pieters deszelfs stevader, 1 aug 1789; ondertrouw HRL; kind: Foppe Hendriks, geb 24 jul 1791, ged 9 aug 1791 Grote Kerk HRL, moeder als S. Lauwrens
Hendrik Frank ook als: Hendrik Hendriks; huwt met Voske Abes, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 9 en 16 jun 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; H.F. ende Foske Abes beide van HRL, komende weegens de bruid Jacob Sijbes desselvs oom, 1 jun 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Hendrik Hendriks Frank, ged 11 feb 1745 Westerkerk HRL
Hendrik Franses zie: Boekhout, 2x Fluks, Geermans
Hendrik Fransen ende Fokjen Ulbes, beide Van HRL, huw.aang. 22 mrt 1738 HRL, komende voor de bruid Sjoerd Sijtses; huw.aang. HRL 1738; kind: Frans Hendriks, ged 1 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Hendrik Fransen ontvangt van de rentmeester vd Weeshuis f. 5:10:0 wegens reparatie aan ''t Huis naast de Lombard door onweer veroorsaakt, 2 mrt 1762. (GAH1092); president-voogd Cl. Nauta betaalt aan het Weeshuis f. 5:3:0 door de weesjongen Geert Cornelis met timmerwerk bij H.F. verdiend, welke door zwakte niet in staat was zijn tijd uit te dienen, 9 dec 1755 (GAH1085)
Hendrik Fransen Carst Hendrix ende Sipkjen Hendrix beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs vaeder H.F., 31 dec 1746
Hendrik Frederiks zie: Duman, Fontein, Hillers
Hendrik Fredriks Maandag den 15 okt 1798. de Raad ordinaris vergadert zijnde, Compareerde ter Vergadering eenen H.F., boendermakersknegt welke Weegens begaane brutaliteiten in de verleeden nagt, door de Burgerwacht in verzekering was genoomen, over dit zijn wanbedrijf ernstig gecorrigeerd, met recommandatie, zich daarvan in ''t vervolg te onthouden, en wijders gecondemneert, in de Kosten der Apprehentie. (GAH44)