Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
I. P Goudsmit vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 30; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
I.H. de Groot vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 133; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
I.M. of J.M. van Beyma woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Iacob Frercks Backer ovl ... sep16. ., Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Ian Nollides ovl 10 sep 1741, 63 jaar, Oud burgemeester, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; den 18en Novemb. 1735 Extraordris Jan Geerts van Makkum en Riemke Pijtters van HRL, Comende voor de bruid de Old Burgemr. J.N. vertonende gebr:Heer Burgemrs Schriftelijke attestatie als dat de Huwel. geboden tot Makkum door de bruydegom wettig sijn aengegeven; huw.aang. HRL 1735; Arjen Wouters van Terschelling ende Baukjen Rinnerts Van HRL, huw.aang. 9 nov 1737 HRL, Commissaris Burgemr. Vosma, koomende Voor de bruid desselvs broodheer de Old Bgr. J.N. ; huw.aang. HRL 1737
Ian Romkes Hornstra ovl 3 dec 1726, 53 jaar, Coopman en tichelaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Iarig Soerd Weima ovl 29 apr 1731, 69 jaar, Burgemeester-koopman, huwt met Antje Sierks Hilaarda, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; hm ... ., ovl voor 1761, levert steen, kalk en panne 1746-1760
Ibella Alagonda Zijlstra geb 2 may 1794, ged 1 jun 1794 Grote Kerk HRL, dv Cornelis D. Zijlstra en Jetske Aarts
Ibrahim Achmedi Reiss Donderdag den 28 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierd aan eenen Turksche Capitain van Tunis, Welke des zelfs schip Verlooren had, Zijnde genaamd I.A.R., uit de Correspondentiebeurs gegeeven een Summa van Seeven CarGuldens. (GAH44)
Ida Alderts zie: van der Zee
Ida Allerts geb 19 okt 1811 HRL, dv Allert Harmens, en Baukje Johannes; BS geb 1811
Ida Andries geb 1 mrt 1798, ged 1 apr 1798 Grote Kerk HRL, dv Andries Douwes en Duuwke Jans
Ida Benning geb 1803 HRL, ovl 7 nov 1851 HRL, huwt met Jacobus C. Rooswinkel op 25 sep 1828 HRL, huw.afk. 14 en 21 sep 1828, Rooms Katholiek, dv Hendrik Berends B., en Geertruida van Eerenthuis; BS huw 1828, ovl 1851, bev.reg. HRL 1831 wijk G-188
Ida Feddes geb 1792 Leeuwarden, ovl 20 nov 1827 HRL, huwt met Haitze vd Meulen, man was zeilmakersknecht; BS ovl 1827; 1829 overlijdens
Ida Geson Extract uit het doopregister van den Nederduitschen Gereformeerden Eerendienst der Stad deventer leggende alhier ter secretarie gedeponeerd. deventer den 2 May 1762. Is ged een kind genaamd: Gerrit, Waar van vader Gerrit Hartman en moeder I.G. Voor Extract conform. deventer 10 dec 1814, de Burgemeester van deventer
Ida Greydanus geb 23 dec 1801 HRL, huwt met Frans van Esta Tjallingii op 7 aug 1828 te HRL, huwelijksafkondigingen 27 jul en 3 aug 1828, DG, dv Petrus G, en Catharina Vellinga; BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk H-023; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-017; VT1839; Op heden den 21 jul 1828 compareerden voor ons Mr. Jan Daniel van der Plaats Openbaar Notaris, residerende te Leeuwarden Provincie Vriesland in tegenwoordigheid van natenoemen getuigen: de Heer Jacob Tjallingii zonder beroep en Mejuffrouw Philippina Spannenburg Echtelieden te Leeuwarden zijnde de vrouw in dezen geadsisteerd door gemelde haar man en speciaal geauthoriseerd. dewelke bij dezen verklaarden te consenteren in het voorgenomen huwelijk tusschen hunnen Zoon Frans van Esta Tjallingii Koopman en Mejuffrouw I.G. meerderjarige dochter zonder beroep, dv den WelEdelen heer Petrus Greydanus Rector der Latijnsche Scholen en Mejuffrouw Catharina Vellinga Echtelieden, alle wonende te HRL van welke declaratie de Comparanten Acte hebben verzogt, waartoe deze is opgemaakt die na Regisatratie en brevet zal worden afgegeven. Aldus gedaan en gepasseerd te Leeuwarden na duidelijke voorlezing in tegenwoordigheid van Jelle Annes Nijelooi deurwaarder bij de Regtbank en Hendrik Broersma Geemployeerde ten kantore der Zegelhouder beide te Leeuwarden woonagtig welke deze benevens de Comparanten en ons Notaris hebben vertekend; de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden heeft op de navolgende acte van Bekendheid het daar achter gesteld vonnis gewezen, van inhoud als volgt: Op heden den tienden jul achttien honderd acht en twintig, Compareerden voor ons Mr. Willem Mourits Reinbach Vrederegter Van het Kanton HRL, Arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland, geadsisteerd met onzen Griffier op den Raadhuize der Stad HRL in het locaal van onze gewone vergaderingen de Heeren Sicco Popta, van beroep Chirurgijn en Vroedmeester, Gouke Hingst, Koopman, Sijbrand Tjallingii, Fabrikant, Jan IJzenbeek, Koopman, Jan Huidekoper, Koopman, Freerk Hoekstra, Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te HRL, en Claas IJzenbeek, Fabrikant, allen van Competenten ouderdom, geloofwaardig, wonende te HRL. Welke als hier toe speciaal verzogte getuigen, verklaarden, dat Mejuffrouw I.G., Zon-der beroep, wonende te HRL, meerderjarige dv den Heer Petrus Greydanus Rector der Latijnsche Scholen en Mejuffrouw Catharina Vellinga, Echtelieden ten genoemden Stede HRL woonachtig, ter dezer Stede HRL is geb den drie en twintigsten dec achttienhonderd ??n, en diens volgens den vollen ouderdom van Zes en twintig Jaren heeft bereikt. Gevende de Comparanten redenen van wetenschap, dat Zij opgenoemnde Heer Petrus Greydanus en Zijne echtgenote Mejuffrouw Catharina Vellinga Vele jaren hebben gekend, en in aldien tijd tot heden toe een onafgebroken Burgerlijk verkeer met dezelve hebben gehad, en uit dien hoofde, gezegde haren dochter, Sedert hare Vroege jeugd hebben gekend, dat daar en boven de eerstgenoemde Comparant in Zijne betrekking als vroedmeester bij de geboorte van gemelde Mejuffer I.G. heeft geadsisteerd, en de Comparanten alle om die redenen en meer andere Verschillende omstandigheden, hun de hier boven opgegeven tijd van hare geboorte noch levendig Kunnen herinneren, en Zich daarom van de Waarheid die volkomen verzekerd en overtuigd houden; Dat dezelve in de onmogelijkheid verkeert om eene Doop Acte, welke haar tot eene geboorte Acte Zoude Kunnen verstrekken, te produceren, aangezien Zij van Doopsgezinde afkomst Zijnde bij hare geboorte niet is ged en het houden van geboorte Registers, bij de toenmalige Regering geen plaats had; Van al het Welk Wij deze Acte van bekendheid hebben opgemaakt, Welke de Comparanten na gedane voorlezing met ons en onzen Griffier hebben geteekend. (was get:) S. Popta, G. Hingst, Sijbrand Tjallingii, Jan S. IJzenbeek, J:Huidekoper, Freerk Hoekstra, Claes IJzenbeek, W.M. Reinbach, Vrederegter, H.J. Smith, Griffier; Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk, Openbaar Notaris, residerende te HRL, Kanton HRL, Arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland, in presentie van de natemelden Getuigen zijn gecompareerd: de Heer Petrus Greydanus, Rector der Latijnsche Scholen, en Mejuffrouw Catharina Vellinga, zonder beroep, zijne Huisvrouw, welke door hare gedagte man tot het passeren en teekenen der tegenwoordige Akte wordt geauthoriseerd, Echtelieden, wonende binnen deze Stad. dewelke verklaarden daarin toe te stemmen, dat hunne Meerderjarige dochter Mejuffrouw Ida Greydanus, zonder beroep alhier, een huwelijk aan te gaan met den Heer Frans van Esta Tjallingii, Fabrikant ter dezer Stede, met observantie der fornialiteiten op het Artikel des huwelijks vastgesteld; Gedaan en Gepasseerd te HRL ten huize van de comparanten in tegenwoordigheid van Nicolaas Pieter Schenkius, Boelgoedshouder, en Jan Baukes Dijkstra, Zoutziedersknecht, beide wonende in deze Stad, als daartoe bevoegd en verzochte Getuigen den 24 jul 1828, en hebben de comparanten benevens de Getuigen en ons Notaris, na voorlezing, deze akte vertekend
Ida Hardenburg De Weleerw. Welgeleerde Heer Laurentius Johannes Flerison, predikant te Wijnaldum, van Wijnaldum, en Mejuffer I.H., van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 mrt 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Wijnaldum en aldaar getrouwd ten zelfden dage volgens ingebragt getuigenis
Ida Hendriks zie: Benning
Ida Olivier ovl voor 1812, huwt met Gerbrandus Pettinga; BS huwafk. 1811, ovl 1842, ovl 1858; ovl 3 aug 1792 HRL, oud 26 jaar; begraven Klein Kerkhof, regel 2, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ida Petrus zie: Greydanus
Ida Terdeus geb 17 dec 1810 HRL, ovl 7 sep 1878 HRL, huwt met Jogchum Joannes Huizinga op 18 apr 1833 HRL, dienstbaar, Rooms Katholiek, dv Johannes Roelofs T, en maria (Marijke) Hendriks; BS huw 1833, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-269; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-212; VT1839
Ida Visser geb 1789 HRL, ovl 4 okt 1867 HRL, 1e huwt met Johannes Durks Dijkstra op 21 jul 1814 HRL, huw.afk. 10 en 17 jul 1814, 2e huwt met Jacob Bonnema op 7 jan 1836 HRL, hij is sleper, N.H., ovl wijk H-035, dv Johannes V, en Geertruida Schoonbergen; BS huw 1814, ovl 1830, huw 1836, ovl 1867, bev r HRL 1851 wijk H-035; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-035; VT1839
Ida Alderts van der Zee geb 1811 HRL, huwt met Gerrit Sijtses Wesling, (gk), op 19 nov 1840 HRL; dv Aldert Harmens vdZ, en Baukje Johannes Visser; BS huw 1840; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-107; VT1839
Ida Anna van Assen geb 1797 HRL, ovl 9 jun 1832 HRL, ongehuwd, dv Johannes Wijnandus vA, en Anna Klasina Jongsma; BS ovl 1832
Ida F Frederik zie: Hes
Ida Frederika Hes geb 1793 HRL, ovl 17 mei 1868 HRL, 1e huwt met Coenraad Speelziek op 8 jun 1815 HRL, huw.afk. 21 en 28 mei 1815, 2e huwt met Frans Hendriks Ringsma op 31 okt 1839 HRL, ovl wijk G-173, Herst. EvL, dv (Fredrik H), en Antje Rekkenburg; BS huw 1815, ovl 1834, huw 1839, ovl 1847, ovl 1868, bev r HRL 1851 wijk G-073, wijk H-071, 84, 107, supp wijk G-402; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-207; VT1839; de Regtbank ter eerster instantie Residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende Akte van Notorieteit het daar agter gesteld Vonnis gegeven van inhoud als Volgt: Op heden den negende Mei Een duizend achthondert Vijftien, Compareerden voor ons Fungerende Vrederegter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzittngen Matthijs Ouendag, Meester Hoedemaker, Pieter Winkelhaak, zonder beroep, Wouter Burgerhoff, Koopman, Hendrik Duman, Helbardier, en Bonne Hayes Brouwer, Meester Schoenmaker, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van IJ.F.H., dienstmaagd, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Frederik Hes en Antje Berends Hekkenburg, de Vader overleden, de moeder mede te HRL woonachtig; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde IJ.F.H. is geb te HRL den eersten mei Een duizend zeven hondert twee en negentig, dat dezelve geen Acte van geboorte of Doop Kan produceren, door dien dezelve niet is ged en het houden van geboorte registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap, dat zij deze IJ.F.H., niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met dezelve en hare ouders hebben gehad waardoor zij zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid. met ons en onzen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat van den Heere President Burgemeester dezer Stad op het getuigenis van twee geloofwaardige personen in dato den derde dezer maand, ten gevolge van het Besluit van Z.M. in dato den negende mrt Jongstleden No. 13 afgegeven, volkomen is gebleken, dat deze IJ.F.H. onvermogend is, om eenige Kosten van gezegelde Stukken welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen; op dato in het hoofd dezes gemeld. Gratis geregistreerd te HRL den tienden mei 1815 fo. 118 recto vak 3; deze bewijzen bestaande in een acte van Geboorte en van bekendheid behoren tot de Huwelijks acte van Coenraad Speelziek en IJ.F.H. dato 8 jun 1815 op Fol. 42 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijke Staat der Gemeente harlingen
Ida Jacobs Zaal zie ook: Zwaal; huwt met Hendrik(us) Strooband op 10 mei 1807 Leeuwarden, komt van Leeuwarden, laatste afk. 3 mei 1807; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1858; Henricus Stroband van HRL, en IJ.J. Zaal van Leeuwarden, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 18 apr 1807; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-072; VT1839; kind: Henricus Jacobus Stroband, geb 12 okt 1811, ged 10 nov 1811 Grote Kerk HRL
Ide Hendriks geb 5 aug 1796, ged 16 aug 1796 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Bouwes en Fetje IJdes
Ids Durks zie ook: Monsma; huwt met Anna Katharina Boetzelaar, kinderen: Elske en Johannes Idses, tweelingen, geb 27 sep 1787, ged 28 okt 1787 Grote Kerk HRL
Ids Dirks weduwe, molenaar, woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ids Eeltjes gemraad ontvangt een brief van de chirurg-majoor J.C.N. Moensch met verzoek hem satisfactie te willen geven over een gebeurtenis die hier heeft plaatsgehad. Verleden week, 14 mei, heeft Claas Hendriks zich bij dr. Nieuwbuurt vervoegd, alwaar hij vroeg waar de chirug-majoor woonde. Nieuwbuurt verklaarde dat hij dat is en de attestatien moest afgeven. Claas Hendriks vroeg een attestatie, en ook voor ene Coenraad (Bakker ??) namens I.E., aan een bloedspuwing laborerende. Claas Hendriks kan dat getuigen en betaalt voor iedere attestatie f. 1:5:0 Moensch merkt dit aan als bedrog en verzoekt tegemoetkoming. Originele attestatie wordt meegezonden, alsmede een bewijs wat betaald is. Verzoekt onderzoek in te stellen. Nieuwbuurt wordt hierover verstaan, 4 jun 1800 (GAH46)
Ids Fongers huwt met Rinske Roelofs, kind: Gertje Idses, ged 15 sep 1761 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Idses, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Ids Gosses koperslagersknecht, aangesteld als ratelwachten op grond van het nieuwe reglement: Harmen Dirks, I.G., Claas Pieters de Jong, Beerns Nieuwhuis, Pieter Jans, Cornelis Wassenaar, Hessel Andries Jan Jacobs, 5 dec 1803 (GAH49); gemraad besluit om de haven-of ratelwagten ter beveiliging van de in de haven liggende schepen en bewaring der rust, wederom gedurende deze winter te doen omgaan en wagthouden ''s avonds van 9 uur tot ''s morgens tot de dag, en daarmee een begin te maken op morgenavond 9 uur tot het presteren van welke wagten, gecontinueert, en op nieuw benoemd zijn: Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smitt, Barent Hilles, Harmen Dirks, Johannes Hartmans, Simon van Geit, Berent Nieuwhuis, Pieter Doekes, Gosse Douwes, Cornelis de Boer, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, I.G., Johannes van Belkum, Pieter Jans en Willem Dirks. en zijn hen voor gelezen de artt. 21, 22, 23 en 24 van de havenmeestersinstruktie, als tot hun posten relatie hebbende, waarop zij allen hebben aangenomen daarna hun post en pligt getrouwelijk waar te nemen ten welke einde de nieuw aangestelde be?digt is, en de continuerende bij hunne voormalige gedane eed hebben gepersisteerd, di. 30 nov 1802 (GAH48); ter beveiliging van de in de haven liggende schepen en ter bewaring van de rust zullen de ratelwachten deze winter weer wacht houden van ''s avonds 9 uur tot ''s morgens tot de dag. Opnieuw zijn benoemd: Pieter Doekes, Gosse Douwes, Cornelis de Boer, Pieter Jans, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Johannes van Belkum, I.G., Johannes Hartmans, Bernardus van Taken, Simon van Geit, Barend Nijhuis, Barend Hilles, Harmen Dirks, Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smidt, ma. 24 nov 1800 (GAH46); aangesteld tot havenwachter op grond van het nieuwe reglement: Jan Harmens, Henning Lolkes, Gosse Douwes, Willem Dirks, Johannes Velthuis, Pieter Jurjens, Gerrit en Johannes Hartmans, Cornelis Bouman, Jurjen Johannes Smit, Beernd Hilles, Hans Rost, Pieter Doekes, Johannes van Belkum, Heert Meinderts en S. v. G., 5 dec 1803 (GAH49); op het Stadhuis ontboden de havenwachten om van deze avond 9 uur hun eerste wacht te beginnen en ''s morgens tot de dag rond te gaan: Pieter Doekes, Johannes van Belkum, Barend Hilles, Pieter Jans, Bernardus van Taken, Jurjen Smit, Corn. de Boer, Johannes Hartmans, Johannes Velthuis, Pieter Jurjens, Barend Nijhuis, Cornelis Jans Wassenaar, Simon van Geit, Gosse Douwes, I.G. en Harmen Dirks, ma. 30 nov 1801 (GAH47); boekhouder van de Armestaat van Sneek; door boekhouder C. van Gent uit Sneek wordt bericht dat de voogden der Alg. Stadsarmen aldaar ten alle tijde garant staan voor het gezin van I.G., koperslagersknecht, thans wonende te HRL, doch laatst te Sneek, inzake alimentatie, ma. 20 apr 1801. (GAH47); Maandag den 4 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, Tjalke Coster, Cornelis de Boer, Gerrijt Harkes, Pieter Jurjens, Symon Geit, Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, Johannes van Belkum, Jacob Alberts, I.G., Joh?s Velthuis, Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43)
Ids Harmens zie: Houttuin; I.H. van HRL, en Japke Meinderts van Achlum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn op vertoond getuigenis getrouwd ten zelfden dage; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Meindertje Idses, geb 5 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & tachtig den Vijfde mei is Geboren Meindertje dv I.H. en Japke Meinderts. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 mei 1816
Ids Haajes ovl 16 feb 1789 HRL, oud 32 jaar
Ids Haeyes huwt met Maartje Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 nov en de 2-9 desember 1742 en doe ook getrouwt; I.H. ende Maartjen Pieters beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Pieter Martens en vertoonde de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder Haye Fokkes tot Franequer, 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Ids Hendriks zie: van der Weide
Ids Jacobus zie: van der Meer
Ids Jacobs huwt met Pietje ... , kind: Jacob Idses de Boer, geb 1751 Ried; BS ovl 1827
Ids Jans geb 9 dec 1786, ged 21 jan 1787 Grote Kerk HRL, zv Jan Idsers en Aafke Jans
Ids van der Meer geb 1801 Wolvega, ovl 16 jun 1858 in een vaartuig onder Midlum, schippersknecht, zv Jacobus vdM, en Aaltje ... ; BS ovl 1858; bevrHa 1851 wijk A-190, wijk B-069; oud 36 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-061; VT1839
Ids Wiarda geb 30 nov 1795 HRL, ovl 17 aug 1862 HRL, huwt met Agatha Schijf op 16 apr 1820 HRL, huw.afk. 2 en 9 apr 1820, cargadoor, N.H., ovl wijk H-177 zeehandelaar in 1862, zv Sjoerd W, en Judith Catharina Heins; BS huw 1820, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk H-172; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, cargadoor, wijk H-177; VT1839; geb 30 nov 1795, ged 25 dec 1795 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd E. Wiarda en Judith Catharina Heins; I.W. en mede-eigenaars, bezitters van percelen nrs. 788-790 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 786, resp. huis, zoutkeet, en zoutkeet, resp. 20, 320 en 330 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9, 150 en 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 807 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 786, pakhuis of bergplaats, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 1102 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 786, huis en erf, 156 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van perceel nr. 1450 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 786, pakhuis, 184 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 70. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van perceel nr. 1959 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 786, pakhuis, 104 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 42. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van percelen nrs. 1961 en 1962 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 785, resp. plaiziertuin, huis, resp. 330 en 220 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil en 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Ids IJpes huwt met Sara Baukes, beide van HRL, geproclameerd de 28 mrt en de 4 en getrout de 12 apr 1762 in de Westerkerk
Ids Harmens Houttuin ovl voor 1842, huwt met Japke Meinderts Zondervan, kind: Meindertje Idses H, 1786 HRL; BS huw 1816, ovl 1838, ovl 1841
Ids Hendriks van der Weyde geb 1758 ... , ovl 1 aug 1816 HRL, huwt met Doutje Jelles Bakker op 21 okt 1800 HRL, ook huwt met Houkje Jans, kinderen: Sjoerd, geb 1 aug 1810 HRL, Bauke, geb 29 mrt 1808 HRL, Jelle Idses vdW, geb 28 jan 1804 HRL, Baukje vdW, geb 3 nov 1802 HRL, Geertruy vdW, geb 9 sep 1801 HRL, Hendrik vdW, geb 1786 HRL, Johannes Idses vdW, geb 30 jul 1792 Sneek, Eede vdW, geb 1799 ... , Beitske Idses vdW, geb 1798 HRL, huistimmermansknecht in 1816, N.H., was eerst vd Roomse Religie; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, 1804, 1808, 1810, BS ovl 1816, ovl 1817, huw 1822, ovl 1830, ovl 1831, ovl 1852, ovl 1855, ovl 1874, BS Franeker huw 1826; eigenaar en gebruiker van wijk G-169, timmerknegt, 1814. (GAH204); I.H. vdW. en Haukje Jans van Dijk, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Sjoerd Idses van der Weide, geb 1 sep 1810, ged 11 sep 1810 Grote Kerk HRL; weduwe I.H. v. d. W. eigenaresse van perceel nr. 1635 te HRL, turfmeetster, woonplaats HRL, legger nr. 784, huis en erf, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel HRL. 1832, bl. 52)
Ids/Iedske Sjoerds zie: Wiarda
Idsert Hettinga Pingjum, Stemcohier 1640: I.H. tot HRL, eigenaar van stem nr. (15), gebruiker Jelger Haitsma; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Idske Abbema huwt met Douwe van Baren; BS ovl 1887
Idske Bruins Teunis Blok en I.B., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 29 aug 1773 HRL. en toen getrouwt
Idske Dirks zie ook: IJtske Dirks Agema; Thomas Westerhuis ende I.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jelle Agema, 27 jun 1795; ondertrouw HRL; oud 68 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; kind: Dirk Tomas Westerhuis, geb 17 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL
Idske Doedes geb 25 dec 1772, ged 26 jan 1773 Grote Kerk HRL, dv Doede Fopkes en Janke Jans
Idske Douwes ovl 9 jun 1792 HRL, oud 18 jaar
Idske Harmens huwt met Jelte Dirksz, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 26 dec 1763
Idske Heeres huwt met Luppe Jacobs, kind: Reinske Luppes, ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL; ovl 2 apr 1793 HRL, oud 64 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 20; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Idske Hendriks zie: Roosma
Idske van Hoek rentmeester van het Weeshuis betaalt aan de huissintende Armen f. 40:0:0 ter zake uitsetting voor I. v. H., 12 mei 17985, quit. no. 6 (GAH1127)
Idske Jans huwt met Cornelis Jelles, beide van HRL, geproclameerd de 15-23 en getrout de 29 mrt 1761
Idske Johannes Broer Rinses van Workum en I.J. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 apr 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Workum en aldaar door ''t Ed. Gerechte getrouwd den 9 may 1786, volgens ingekomen verklaaring
Idske Lourensz van Zapmeer, huwt met Antie Wybes, van HRL, geproclameerd de f. 5:12:19 nov en getrout met Attestasie den 24 dec 1769; Egte man, ged 25 jan 1771 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs; kind: Grietje Idses, ged 27 aug 1771 Grote Kerk HRL
Idske Meinsma geb 20 aug 1808 Makkum, ovl 18 dec 1888 HRL, huwt met Anthonij Wielenga, (gk), dv Poppe Andries M, en Aagje Gerrits Groot; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, 140, wijk B-020
Idske Pieters huwt met Cornelis IJes, kind: Imke Cornelis, ged 10 jul 1759 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Cornelis, ged 20 apr 1755 Westerkerk HRL
Idske Pieters ovl voor 1829, huwt met Jacob Hofman; BS huw 1828; kind: Jeltje Jakobs Hoofman, geb 27 apr 1779, ged 11 mei 1779 Grote Kerk HRL
Idske Pieters huwt met Cornelis IJes, kind: Antje Cornelis, ged 24 okt 1752 Grote Kerk HRL
Idske Poppes zie: Meinsma
Idske Poppes huwt met Andries Douwes; BS ovl 1838
Idske Reinders Jan Alberts van Almenum ende I.R. van HRL, koomende weegens de bruid Hijltie Abbes, 12 dec 1750
Idske Scheltes huwt met Johan Jansen, kind: Schelte Johans, ged 27 jun 1745 Grote Kerk HRL
Idske Sytzes zie: Molenaar
Idske Sipkes geb 1 dec 1790, ged 26 dec 1790 Grote Kerk HRL, dv Sipke Sjoukes en IJke Idzes; Itske S., geb 20 dec 1792, ged 6 jan 1793 Grote Kerk HRL, dv Sipke Sjoukes en IJke Idsens
Idske Stapert en Hendrik Akema, beide van HRL, huw.aang. 6 sep 1737 HRL, Extraord. rs, komende voor deselve de procr. Marrenstra met attestatie van deselve en toestemminge van derselver ouderen, en bij deesen aan de Hr. Burgemr. Schaaff vertoont bekende een gebot in de week; huw.aang. HRL 1737
Idske Taekeles zie: Dijkstra
Idske G Oudeboon oud 42 jaar, geb Wildervank en wonende te HRL. 1839, wijk G-228; VT1839
Idske Hendriks Roosma geb 1794 Franeker, ovl 17 jun 1841 HRL, huwt met Johannes Dirks Tjomsma op 5 jul 1818 HRL, huw.afk. 21 en 28 jun 1818, dienstmeid. wonende te te HRL, dv Hendrik R, en Antie Sints; BS huw 1818, ovl 1841, ovl 1852
Idske Lodewijks Bakker ged 14 jan 1751 Westerkerk HRL, dv Lodewijk Bakker en Trijntje Tjerks
Idske Sytzes Molenaar geb 1783 Workum, ovl 12 jan 1843 HRL, 1e huwt met Douwe Sients vd Ploeg 2e huwt met Douwe Rienks Brouwer op 24 okt 1824 HRL, huw.afk. 10 en 17 okt 1824, 3e huwt met Sijbren Thomas vd Ploeg, dv Sijtze Jelles M, en Leentje Ernst; BS huw 1824, huw 1841, ovl 1843; oud 57 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-322; VT1839
Idske Taekeles Dijkstra geb 1767 Kubaard, ovl 1 mei 1842 HRL, huwt met Fedde Hessels Faber, dv Taekele Jans D, en Geertje ... ; BS ovl 1842; 1851 overlijdens; oud 72 jaar, geb Kubaard en wonende te HRL. 1839, wijk G-322; VT1839
Idske Wiltetus Jelgersma Geeft met schuldige eerbied te kennen I.J. gest:met haar vader de Burgemr. Wiltetus Jelgersma binnen dese Stadt, hoe door ''t overlijden van Geertie Clases Winsma huysvrouw van Sjoerd Talma het poortiersampt van de Suiderpoort deser Stede is vacant geworden, en de supplnte geerne met dito bedieninge wenschte te zijn gebeneficieert, Soo addresseert deselve sich bij deesen aan UEd:Achtb:seer gedienstig versoekende UEd:Achtb gelieven haar supplnte in de plaatse van w:Geertie Winsma aan te stellen tot poortierse van de Suiderpoort deser Stede, op Lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daartoe staande q: f:etc, get. P. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gedaan eligeert mits desen tot poortierse van de Suiderpoort deser Stede I.J. op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, Actum den 18 jun 1738, (was get. ), Hendrik Schaaff. Ter Ordtie van de Magistr. ab:sec:P. Reidema; ; Onder stonde; Op heden den 21 jun 1738 heeft Douwe Clasen den Eed van getrouwigheit als subst. poortier van de Suiderpoort, afgelegt in handen van de Hr. presid. Burgemr. Schaaff nae dat deselve op mondelinge voorslag van de supplnt door de Magistraat daar toe was geapprobeert. In Kennisse van mij gesw:clercq:ab:sec:(get. ), P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:Aghtbh:te kennen Jantje Harmens Dunia bejaarde ongehoude dogter binnen HRL dat sij veele jaren heeft bekleed en waargenomen de bedieningh als capitainsche van de turfdragers alhier, maar aangesien de supplnte een hooge ouderdom bereikt en een swack Lichaam heeft, soo soude de supplnte wel gaarne geneegen zijn deese haare bedieninge te transporteren op de persoon van I.W.J., ''t dogtertje van de burgemr Wiltetus Jelgersma, maer aangesien dit niet als met UEd: voorkennisse en goede gunst kan geschieden, soo adresseert de supplnte haar mitsgaders Welgedagte Regeerende Hr. Burgemr. Jelgersma weegens zijn gemelde minderjarige dogter aen de tafel van UEd:Agtb:Ootmoedig versoekende UEd:Agtbh:gelieven I.W.J. in plaats van Antje Harmens Dunia aen te stellen tot capteinsche van de turfdragers, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehorende, met wijder versoek, dat gedurende de minderjarigheit van I.W.J. dese bedieninge door desselvs vader de Burgemr. Jelgersma mag worden geadministreerd quo facto (get:) Antje Harmens, B. Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistr:accorderende het versoek eligeert mits deesen de mede supplnte I.W.J. tot captainsche van de turfdragers binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staende mits dat deese bedieninge geduirende desselfs minderjarigheit worde waergenomen door desselfs vader de Burgemr. Wiltetus Jelgersma, welke ten dien einde behoorlijke belofte van getrouwigheit onder Ede heeft gedaen, actum den 15 jan 1745, /was vert:/Hendrk Schaaf, ter ordtie van de Magistr. M:V:Idsinga met halen. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Op 27 sep 1756 transporteert haar moeder Fokeltie Acker wv Wiltetus Jelgersma, de funktie van subst. capitainsche van de Turfdragers over op Pijter Alberts; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Idske/Jetske Lammerts geb 1794 HRL, ovl 19 mrt 1862 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-173, Nederlands Hervormd; BS ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168
Idtsk Everds Wiarda ged 7 nov 1747 Grote Kerk HRL, dv Everd Wiarda en Broertje van der Meulen
Idtske Hilles huwt met Andries Jogchems, beyde van HRL, geproklameerd den 18 Febrij en den 25 dito en den 4 Martius 1753 en doen ook getroudt; kind: Hille Andries, ged 9 nov 1756 Grote Kerk HRL
Idtske Jacobs Jan Tjeerds en I.J., beyde van HRL, koomende voor de bruid desselfs broeder Ruird Jacobs, 18 dec 1745; huwt met Jan Tjeerds, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 desember 1745 en den 2 januar 1746 en doe ook getrouwt
Idtske Jacobs zie ook: Sijbrigje Jacobs; huwt met Romke Heerkes, kind: Tjiske Romkes, geb 7 nov 1772, ged 8 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Romkes, geb 26 feb 1777, ged 9 mrt 1777 Grote Kerk HRL
Idtske Jans ged 14 jul 1763 Westerkerk HRL, dv Jan Wijpkes en Zijtske Gerbens
Idzarda van Murrai huwt met Jarichuys Eelkoma, kind: Iefke Jarichuys Eelkoma, ged 5 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Gerardus Jarighuis Eelkema, ged 10 jul 1759 Grote Kerk HRL; moeder als I. v. Murray; kind: Hector Jarichuis Eelcoma, ged 29 jun 1762 Grote Kerk HRL; kind: Eka Anna Jarichius Eelcoma, ged 10 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Gerardus Jarichuis Eelkoma, ged 2 sep 1755 Grote Kerk HRL
Iebeltie Barents ged 3 mei 1757 Grote Kerk HRL, dv Barent Lammerts en Mettje Theunis
Iebeltie Ritskes ged 3 feb 1760 Grote Kerk HRL, dv Ritske Oenes en IJmkie Jans
Iebeltje Jacobs huwt met Oeds Daniels, wonende te Augustinusga; BS huw 1840
Iebeltje Johannes zie: Pakedet
Iebeltje Klazes zie: de Vries
Iebeltje Molenaar geb 1772 HRL, ovl 12 dec 1855 HRL, huwt met Gijsbert Jans de Boer, Nederlands Hervormd; BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-227
Iebeltje Postma huwt met Jan vd Woude; BS ovl 1834
Iebeltje Scheltjes ged 20 nov 1753 Grote Kerk HRL, dv Scheltje Alberts en Antje Feikes
Iebeltje Sipkes geb 12 mrt 1789, ged 29 mrt 1789 Grote Kerk HRL, dv Sipke Arjens en Grietje Klaasses
Iebeltje de Vries gebruiker wijk F-224, uitdraagster; medegebruikers Cornelis Dirks wed., gealimenteerd, Auke Cornelis wed., gealimenteerd; eigenaar is J.H. Olinjus, 1814. (GAH204)
Iebeltje IJpes huwt met Nolle Zikkes, kind: Marten Nolles, ged 2 nov 1768 Grote Kerk HRL
Iebeltje Klazes de Vries geb 1800 Terschelling, ovl 5 mrt 1849 HRL, 1e huwt met Willem Stoker op 13 nov 1828 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1828, wonende te HRL., dienstmeid. 2e huwt met Elle Wessels IJlstra op 17 jan 1839, dv Klaas Gerrits dV, en Tetje Durks Overdijk; BS huw 1818, huw 1839, ovl 1849
Iebetje Johannes Pakedet geb 1768 Sexbierum, ovl 23 sep 1828 HRL, huwt met Marten Folkerts Wijngaarden, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1825, ovl 1828
Ieda Klases zie: Parma
Ieda Klases Parma geb 1809 Workum, ovl 1 mrt 1885 HRL, huwt met Hielke van Slooten op 15 dec 1831 HRL en wonende te Workum, koopvrouw in 1851, N.H., dv Klaas IJsbrands en Jetske Douwes de Boer; BS huw 1831, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk G-051, 61
Iede Gijsberts zie ook: Oedts Gijsberts; huwt met Atje Werps, kind: Gijsbert Fedes, ged 20 mrt 1753 Grote Kerk HRL
Iede Harmens zie: Holmans
Iede Holmans geb 26 apr 1792 HRL, ovl 20 jul 1873 HRL, 1e huwt met Jantje Teunis Koster op 19 jan 1815 HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1815, 2e huwt met Rinske Stoker op 17 nov 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 nov 1822, N.H., schoenmaker in 1851, huw.get. bij J.L. Wijnalda en A.P. Binksma 1815, id. bij B. van Oosten en E.T. Koster, schoonbroeder bruid 1817, id. bij H.S. vd Laan en E.H. Holmans, broeder bruid 1817, id. bij L.P. Faber en R.T. Koster, schoonbroeder bruid. 1818, toeziend voogd over Teunis Koster, 1842, zv Harmen Jans H, en Trijntje IJedes Mooi; BS geb 1815, huw 1817, huw 1818, ovl 1821, huw 1822, huw 1842, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013, supp wijk E-320; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk B-017; VT1839; IJde H.H., geb 26 okt 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL, zv Harmen Jans Holmans en Trijntje IJdes Mooy
Iede Pieters woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; (b650)
Iede Wiegers ged 24 jan 1741 Grote Kerk HRL, zv Wieger Gerlofs en Neeltje Iedes
Iedske Wiarda geb 8 aug 1802 HRL, ged 29 aug 1802 HRL, N.H., dv Sjoerd E.W., en Judith Catharijna Heins; dopen Grote Kerk HRL 1802
Iefke Adams ged 27 nov 1753 Grote Kerk HRL, zv Adam Sjoerts en Folie Feddes
Iefke Dijkstra oud 52 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, wijk E-142; VT1839
Iefke Willems huwt met S. Jans, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802
Iefke Hendriks Spannenburg ged 16 okt 1759 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Spannenburg en IJettje Siderius
Iefke Jarichuys Eelkoma ged 5 okt 1756 Grote Kerk HRL, dv Jarichuys Eelkoma en Idzarda van Murrai
Iefke Pieters Kok ovl 21 feb 1791 HRL, oud 18 jaar
Iege Harkema geb 1811 Sexbierum, ovl 18 apr 1880 HRL, huwt met Sjoukje van Loon, zv Sipke H. en ... ; BS ovl 1880; oud 28 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk B-102; VT1839
Iege Sipkes zie: Harkema
Iek Sibbeles ovl voor 1835, huwt met Rommert Aukes; BS huw 1834
Ieme Broers geb 1801 HRL, ovl 16 apr 1853 HRL, huwt met Aukje Elias bijlsma op 21 mei 1830 HRL, kantoorbediende en verversknecht in 1851, N.H., A 4 jul 1851 Tietjerksteradeel, zv Broer IJemes vd Plaats en Aukje Jans Faber; BS huw 1830, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-114, 240, wijk G-282; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schrijver, wijk C-031; VT1839
Ieme Broers ovl feb 1779 HRL, huwt met Sjoukje Hanses Bouma, kinderen: Broer IJems vd Plaats, geb 1771 HRL, Sijbrigje IJemes, geb 1765 HRL, Trijntje Iemes, geb 1774 HRL, zv Broer IJemes en Sijbrigje Hijltjes; BS huw 1821, ovl 1833, ovl 1840, ovl 1841
Ieme Dijkstra huwt met Antje Willems, kind: Jacob D, geb 1798 Lollum; BS ovl 1843
Iemkje Jacobs zie: Zijlstra
Iemkje Jelles zie: Tigchelaar
Iemkje Tigchelaar geb 1791 Midlum, ovl 29 jun 1858 HRL, huwt met Johannes Douwes de Vries dv Jelle T, en ... ; BS ovl 1858
Iemkje Jacobs Zijlstra geb 1776 Molkwerum, ovl 11 feb 1856 HRL, huwt met Willem Pieters Nauta, dv Jacob Jans Z, en Anna Zondervan; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068
Ienksje Posthuma geb 4 apr 1785 HRL, N.H., vanaf 1861 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk H-151
Ienskje Jacobs huwt met Wobbe Hoitema; BS ovl 1834
Ienskje de Jong geb 1769 onder Midlum, ovl 21 jun 1826 HRL, dv Rein Wybes en Martje Hanses de Jong; BS ovl 1826; eigenaar en gebruiker van wijk C-014, renteniersche, 1814. (GAH204)
Ienskje Reins zie: de Jong
Ientie Tjerks Douwe Alles van Almenum ende I.T. van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Curator Dirk Rients, kalkbrander onder Almenum, 21 may 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Alle Douwes, ged 14 mrt 1741 Grote Kerk HRL
Ientje Douwes huwt met Hendrik Harkes, kind: Harke Hendriks, geb 18 okt 1772, ged 3 nov 1772 Grote Kerk HRL
Ientje Pieters van Meppel ende Cornelis van Toorn van HRL, huw.aang. 28 dec 1737 HRL, komende voor hun beiden de vroetsman Age Hogeboom, vertonende Certificatie dat de Huwelijksgeboden tot Meppel bij de E Kerkenraad reede waren aangetekent; huw.aang. HRL 1738
Iep Jilles geb 14 feb 1790, ged 2 mrt 1790 Grote Kerk HRL, zv Jilles Johannes en Rinske Jobs
Ieppe Meyennerdts ovl 17 aug 1656, 45 jaar, Mr. Huistimmerna, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; Op 12 feb 1653 kocht de harlinger koopman Hijlcke Joannes van Mr. timmerman Iepe Meynerts een ''seeckere nieuwe huisinge staende in de Vijverstraat met een vrije uitgangh ten westen, de gemene straet ten Oosten en ten Noorden''. de koopsom bedroeg 750 goudguldens. Een jaar later, op 4 mrt 1654, levert Iepe Meynerts weer een woning op en nu was Tjerk Hiddes de koper voor 1000 goudguldens. Als naastliggers worden vermeld ''Wybren Huisman ten suiden, Hijlcke Joannes ten Noorden, de gemene straet ten Oosten''. Beiden woningen waren belast met 20 stuivers jaarlijkse grondpacht. Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: Een ingelost resersael van de 13e jan 1654 door wijlen de luitenant Admirael de Vries (Tjerk Hiddes) aen I.M. geposteerd tot duisend golt guldens hercomende van de coop van de huysinghe namaels door welgedachte luitenant Admiraal aen Tjerck Sanstra verkocht. (deze post betreft de betaling van het huis Vijver 4). (RA Lwd, recht. arch. Har. T9, 257v). Zie verder Tjerk Hiddes de Vries. Bron: HRL. Vrt. dd 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Ieppe Mijennerdts zie: Rijenck Aenskes
Ies Pieters ovl 1809 Workum, huwt met Jarig Jans Dijkstra; BS huw 1832, ovl 1858; de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij dezen dat de trouwbeloften tusschen Jarig Jans Dijkstra, oud zeven en veertig Jaren, van bedrijf Varensgezel, wonende te Workum, meerderjarige zv wijlen Jan Wiebes en Tjietske Pieters, weduwnaar van Iets P., en: Lijsbert Luitjens, oud dertig Jaren, zonder bedrijf, wonende te HRL, meerderjarige dv Luitje Stoffels en van Anke Aukes, weduwe van Gerben Wielinga, gedurende de twee agtereenvolgende Zondagen en welke laatste maal op den derden Zondag der maand jan deezes Jaars is geproclameerd geworden, zonder dat ons eenige verhindering tegen dezelve is voorgekomen. Workum den 24 jan 1800 vijftien !; Geextraheerd uit het Aantekeningsboek van Overledenen van den Stad Workum in den Jaare 1808. Op heden den vijfden der maand apr des Jaars Een duizend Achthondert en acht is ovl Iets P. huisvrouw van Jarig Jans Dijkstra
Ietje van Duynen geb 29 jan 1792 Leeuwarden, tussen 1860-1880 ''weer terug naar Leeuwarden''; bev.reg. HRL 1851 wijk B-104
Ietje Gerrtijs huwt met Auke Karsten, kind: Kaatje Aukes, ged 23 apr 1771 Grote Kerk HRL
Ietje Lieuwes zie: Kingma, Timmerman
Ietje Pieters zie: Zijlstra
Ietje Pieters ged 19 may 1744 Grote Kerk HRL, dv Pieter Janzen en Janke Jans
Ietje Pieters ged 5 mrt 1747 Grote Kerk HRL, dv Pieter Reins en Janke Hendriks
Ietje Ruurds ged 9 nov 1762 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Pieters en Lijsbeth Andries; IJetje Ruirds, ged 16 jul 1765 Grote Kerk HRL, dv Ruird Pieters en Lijsbeth Andries; ged 17 may 1767 Grote Kerk HRL, dv Ruird Pijtters en Lijsbeth Andries; IJtie Ruirds, ged 7 mrt 1769 Grote Kerk HRL, dv Ruird Pijters en Lijsbeth Andries; geb 1768 HRL, ovl 20 okt 1842 HRL, huwt met Jan Tjerks Zuidersma op 1 dec 1805 HRL, dv Ruurd Pieters en Lijsbeth Andries; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1839, ovl 1842; Jan T. Sudesma (!) ende IJ.R., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs, 2 nov 1805; ondertrouw HRL; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-126; VT1839
Ietje Sibes zie: Krol
Ietje Zijlstra geb 1809 Rinsumageest, huwt met Klaas Martens Pekelsma, (gk), op 21 mrt 1839 HRL, dv Pieter Douwes en Fogeltje Hendriks; BS huw 1839
Ietje Timmerman geb 1811 Vlieland, ovl 25 sep 1873 HRL, 1e huwt met Janus vd Wijk, (gk), op 11 apr 1844 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Bonne Witteveen op 18 jan 1866 HRL, wonende te HRL. 1871, dv Lieuwe T, en Soutje de Gorter; BS huw 1844, huw 1866, ovl 1871, ovl 1873
Ietje IJmes zie: de Jong
Ietje Lieuwes Kingma geb 1769 Hilaard, ovl 10 dec 1826 HRL, huwt met Klaas Tijssen Bruinsma; BS ovl 1826
Ietje Sibes Krol ovl voor 1839, huwt met Gerrit Geerts Fabriek; BS huw 1838, ovl 1866
Ietje Ymes de Jong geb 20 mrt 1799 HRL, ovl 14 mei 1869 HRL, huwt met Barend Harings vd Wal op 18 mei 1826 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1826, dienstmeid. dv Ieme dJ, en Hiske Jans Huizinga; BS huw 1826, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-094; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-106; VT1839
Ietske Jans ged 5 dec 1754 Westerkerk HRL, dv Jan Scheltes en Eelkien Engberts
Ietske Sickes huwt met Lieuwe Lammerts, kind: Antje Lieuwes, ged 25 sep 1742 Grote Kerk HRL
Ietske Die. Hillebrants ovl ... dec 1666, 68 jaar, wedu van Suffeidus Lubberti, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Ifke Klaases ged 26 apr 1769 Grote Kerk HRL, dv Klaas Pijtters en Japke Pijters
Igle Saskers zie: Schaap
Igle Saskers Schaap geb 1768 ... , ovl 16 apr 1827 St. Petersburg, huwt met Lieske Jacobs, huw getuige bij J.J. van Glinstra en S. Bouwman, stuurman, wonende te HRL, 1815, id. bij S. Oeges en B. Bentes, wonende te HRL, neef bruidegom, 1811, sjouwerman in 1811, kinderen: Jacob Engeles, geb 27 aug 1807 HRL, Jan Igles S, geb 1801 Molkwerum, Symontie S, geb 12 nov 1811 HRL, Sipkje S, geb 1794 Molkwerum; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, hu, huw 1815, huw 1825, huw 1832, ovl 1873; gebruiker van wijk H-226, varensgesel; medegebruiker ayke Entes Nieuhof, schipper; eigenaar is Hendrik Johannes, 1814. (GAH204)
Ignatius Hendriks zie: Germans
Ignatius Hubert ovl voor 1830, huwt met Regina Ludivina Maria Zijlstra, kind: Regina Lodovina H, geb ... ; BS huw 1829
Ignatius Hendricus Germans geb 1801 HRL, ovl 3 okt 1821 Leeuwarden in garnisoen, zv Jacobus, en Regina Lodovina Huberts; BS ovl 1821; 1863 overlijdens
IJsbrand Andries geb 8 may 1795, ged 17 may 1795 Grote Kerk HRL, zv Andries Willems en IJfke IJsbrands
IJsbrand Blanksma geb 1803 HRL, ovl 7 nov 1852 HRL, huwt met Rigtje Pieters, werkman, zv Douwe B., en Stijntje Dijkstra; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk D-160, 161105
IJsbrand Dirks Cornelisis Ekama en Antie Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 5 nov 1735 HRL, komende voor de bruid IJ.D., desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735; Jan Sioukes, (niet vermeld van waar), en Doetie Dirx van HRL, huw.aang. 19 nov 1735 HRL, komende voor desselfs broeder IJ.D. ; huw.aang. HRL 1735
IJsbrand Dirks wonende te Makkum, ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd cement ten dienste van de Zeewerken, 11 okt 1751: 539 Caroliguldens en 10 stuivers; id. voor de Latijnse School, 10 nov 1751: f. 35:5:8; id. aan de nieuwe Raadhuispijp, 18 sep 1752: f. 356:9:0
IJsbrand Douwes zie: Blanksma
IJsbrand Gerbens ovl jan 1727 HRL. als Stads Arme
IJsbrand Gooitsens zie: Feenstra
IJsbrand Harichs zie ook: Wagenaar; zie ook: IJsbrand Harings; geb 30 apr 1795, ged 19 may 1795 Grote Kerk HRL, zv Harich Heins en Lijske Meiles
IJsbrand Harings zie ook: Wagenaar; zie ook: IJsbrand Harichs; geb 30 apr 1789, ged 17 may 1789 Grote Kerk HRL, zv Haring Heins en Lijsbeth Meiles
IJsbrand Harmens IJ.H. van HRL. ende Minke Gerkes van Bolsward, komende wegens de bruid Teede Dirks, 10 Oct 1744; van HRL, huwt met Minke Gerkes van Bolsward, geproclameerd 11, 18 en 25 okt 1744 en getrouwt de 3 nov 1744; Hendrik Haan ende Berber Gerrits, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs neef IJ.H., vertoonende schriftelijk vaeders consent met een gebod in de Week, 14 Jun 1749; Beernt Beernts ende Elske Pijtters, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs neef IJ.H., 28 Mrt 1750; Harmen Jansen Visscher van HRL, ende Baukjen Hessels van Achlum, koomende weegens de bruid des selfs neef IJsbrand Harmens, 23 May 1750
IJsbrand Heins weesvoogden bet f. 3:8:8 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van IJ.H. bi Jelle Jetses, 19 mej 1774. (GAH1105); id. f. 135:12:2 wegens de inbreng van IJ.H., 22 nov 1774. (GAH1105); weesvoogden bet f. 19:19:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door IJ.H. bi Cornelis Blok verdiend als verversknecht, 5 mej 1775. (GAH1106); id. f. 26:5:0 door IJ.H. in 3/4 jaer bj C. Blok verdiend, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 12:16:8 aan dito door IJ.H. als verversknegt bj Jan Glinde verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108)
IJsbrand Jakobus geb 16 jul 1790, ged 3 aug 1790 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Kaspers en Sjoerdtje IJsbrands
IJsbrand Jans betaalt loon aan Stadswerkvolk 1743-1744
IJsbrand Jans ovl 29 okt 1727 HRL, old 50 jaer
IJsbrand Johannes IJ.J. ende Knierke Hindriks beide van HRL, komende voor de bruid desselvs broeder Pieter Hendriks, 17 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
IJsbrand Clases ovl 3 nov 1803 HRL, oud 34 jaar
IJsbrand Collaast IJ.C. soldaat in de Compie van de Capt. Criniere, ende Lijsbeth Dirks beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Jillis Dirks, 21 Jan 1747; soldaat in de Compie van de Heer Captn Criniere, huwt met Lijsbet Dirks van HRL, geproclameert den 22-29 jan en den 5 feb en de 7 dito 1747 getrouwt
IJsbrand Paulus Pieter Dirks ende Murkje Sikkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJ.P., deszelfs schoonbroeder, 2 jun 1792; ondertrouw HRL
IJsbrand Pieters ovl 12 jan 1790 HRL, oud 76 jaar
IJsbrand Sakles Wytse IJsbrands en Doetje Cornelis beyde van HRL, vertoonende de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder IJ.S. tot Risserkamp(?) en koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Cornelis Ulbes, tamboer, 14 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
IJsbrand Tomas ende Trijntie Pijters, beyde van HRL, huw.aang. 20 jun 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Haye Annes; huw.aang. Gerecht HRL 1733
IJsbrand Thomas zie: Bakker; IJ.T. ende Trijntje Sikkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerdMeint Jacobs, goede bekende, 2 may 1789; ondertrouw HRL; IJ.T. en Trijntje Sikkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 may 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Thomas IJsbrands, geb 3 jan 1790, ged 24 jan 1790 Grote Kerk HRL
IJsbrand Velten Jacob Baukes en Trijntje IJsbrands, beyde van HRL, aangegeeven door Dr. Tjallingii met schriftelijk consent van des bruidsvaeder IJ.V., 14 dec 1748
IJsbrand Wietses huwt met Geertje Johannes Overmeyer, kind: Wietse IJsbrands, geb 1 mrt 1798, ged 13 mrt 1798 Grote Kerk HRL
IJsbrand Wietses zie: Wielsma
IJsbrand Wytzes IJsbrandt Wytses, ged 18 okt 1744 Grote Kerk HRL, zv Wytse IJsbrands en Doetje Corneelis; IJ.W. en Grietje Feddes, beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 8 mei 1774 HRL, en toen getrouwt; IJ.W. en Geertje Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 oct 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Wytse IJsbrands, geb 21 aug 1784, ged 5 sep 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: G. Jans; kind: Wytse IJsbrands, geb 10 jul 1789, ged 21 jul 1789 Grote Kerk HRL; kind: Doetje IJsbrands, geb 18 may 1791, ged 29 may 1791 Grote Kerk HRL, moeder als G. Jans O. ; kind: Wytske IJsbrands, geb 26 aug 1794, ged 7 sep 1794 Grote Kerk HRL, moeder als Geertje Jans Overmeyer; kind: Wietse IJsbrands, geb 1 mrt 1798, ged 13 mrt 1798 Grote Kerk HRL, moeder als Geertje Johannes Overmeyer
IJsbrand Wytzes Jan Claasen ende Grietje Sijbes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJ.W., goede bekende, 14 aug 1790; ondertrouw HRL; Harmen Claasen en Elizabeth Jeltes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecomparered IJ.W., goede bekende, 14 dec 1793; ondertrouw HRL; Jacobus de Zwaan en Lijsbet Hessels, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJ.W., goede bekende, 28 sep 1805; ondertrouw HRL
IJsbrand Wytses huwt met Harmenke Jans Brouwer, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 apr 1769
IJsbrand Wietzes eigenaar van wijk G-131 en wijk G-132, ru?nes, 1814. (GAH204)
IJsbrand Willems woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
IJsbrand Willems ovl voor 1837, huwt met Willemke Jans Nieuwenhuis, kind: Tjitske IJsbrands N., geb 1757 Augustinusga; BS huw 1836
IJsbrand Willems IJ.W. en Janke Willems Velthuis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; huwt met Ysbrand Willems, kind: Willem Ysbrands, geb 17 apr 1785, ged 29 may 1785 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik IJsbrands, geb 22 jul 1787, ged 7 aug 1787 Grote Kerk HRL; kind: Foekje IJsbrands, geb 1 nov 1789, ged 15 nov 1789 Grote Kerk HRL
IJsbrand Yedes huwt met Pietje Jans op 8 dec 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 8 dec 1793, kind: IJede IJsbrands, geb 24 apr 1801 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1793 dopen Grote Kerk HRL 1801; IJ. IJ. ende Pietje Jans van Keulen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Tijtes, goede bekende, 23 nov 1793; ondertrouw HRL; IJ. IJ. en Pietje Jans van Keulen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 8 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Jan IJsbrands, geb 5 nov 1794, ged 16 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Iede IJsbrands, geb 23 feb 1796, ged 6 mrt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje IJsbrands, geb 25 jul 1798, ged 5 aug 1798 Grote Kerk HRL
IJsbrand IJpes huwt met Hijlkjen Sjoerds Aerdenburg, beyde van HRL, sijn geproclameert den 30 sep en den 7-14 okt 1742 en doen ook getrouwt; IJ. IJ. ende Hijlkjen Sjoerds Aerdenburg koomende weegens de bruid Sjoerd Arjens Aerdenburg, mr. metselaar, desselvs vader, 29 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Imke IJsbrands, geb 6 feb 1757 Westerkerk HRL; kind: Arjen IJsbrands, ged 15 aug 1751 Westerkerk HRL, moeder als H.S. ; kind: Sjoerd IJsbrands, ged 1 aug 1747 Grote Kerk HRL, moeder als H.S. ; kind: IJpe IJsbrands, ged 30 apr 1743 Grote Kerk HRL, moeder als H.S.
IJsbrand IJsses zie: van der Boom
IJsbrand Ennes Wijga 22 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL, dv Enne Wijga en Trijntje Wijlsma
IJsbrand Gooitsens Feenstra geb 1787 Franeker, ovl 5 jan 1861 HRL; in een vaartuig liggende in de stadsgracht, 1e huwt met Akke Klases Kingma, 2e huwt met Elsie Wessels, schipper en wonende te Franeker 1861, tichelaar en wonende te onder Almenum 1841, wonende te Ried in 1844, zv Gooitsen F, en Grietje IJsbrands BS huw 1841, huw 1844, ovl 1861; IJ.G.F. eigenaar van perceel nr. 1277 te HRL, tasker, woonplaats HRL, legger nr. 209, huis, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
IJsbrand Harings Wagenaar zie ook: IJsbrand Harings; geb 30 apr 1795 HRL, ovl 10 feb 1859 HRL, 1e huwt met Tietje Klaases Haagstra op 11 jun 1820 HRL, huw.afk. 21 en 28mei, wonende te HRL, 2e huwt met Jieskje vd Berg op 11 mei 1823 HRL, huw.afk. 27 apr en 4 mei 1823, N.H., huw.get. bij J. Schotanus en J.D. van Vliet, turfdrager, 1819, id. bij M. Wagenaar en L.H. Meise, broeder bruidegom, 1820, id. bij F. Tuinhout en A.H. Wagenaar, turfdrager, broeder bruid. 1821, zeepzieder en morgenwekker in 1851, zv Haring Heins W, en Lijske Meiles; BS huw 1819, huw 1820, huw 1821, huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 82, 107, wijk G-210, 301; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk G-033; VT1839; IJ.W. eigenaar van perceel nr. 990 te HRL, zeepziedersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 762, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 1755 te HRL, zeepziekersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 762, huis, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
IJsbrand Harmens Koster van HRL, huwt met Lijsbeth Lucas Ooy, van Almenum, geproclameerd de 9-16 en getrout de 28 7 Ber (= september) 1764
IJsbrand Heres Kuiper IJ.H.K., soldaat in de compagnie van kapitein Breidenbach, van Leeuwarden, en Trijntje Annes van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 jun 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Bolsward, en aldaar volgens ingebragte verklaaring getrouwd den 24 jun 1787
IJsbrand Jacobus Homburg geb 16 jul 1790 HRL, inschrijfnummer 5148, 125 ste regiment infanterie Chateua de Vincennes, Fr
IJsbrand Joosten Gongrijp ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:2:0 voor 19 el neeteldoek f. 18 stuivers de el, kwit. no. 3, 25 feb 1772. (GAH1103); huwt met Acke Uilkes, beide van HRL, geproclameerd de f. 1:8:15 en getrout de 23 mei 1763; kind: Baukje IJsbrands Gonggrijp, ged 3 feb 1767 Grote Kerk HRL; kind: Antie Isebrands Gonggrijp, ged 12 nov 1769 Westerkerk HRL
IJsbrand Joosten Heyns Uit het weesrekening boek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 7 jan 1667 Betaelt aen IJ.J.H. wegens wijn op de Leed van wijlen Nanneke Atses (wed. Tjerk Hiddes de Vries), f. 59:17:10. Zie verder het verhaal bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
IJsbrand Thomas Bakker ovl 19 jan 1822 Amsterdam, huwt met Trijntje Sikkes Poel, kind: Thomas IJsbrands B., geb 1789 HRL, Trijntje IJsbrands B., geb 1798 HRL; BS huw 1822, ovl 1827, ovl 1837; kind: Hijlkje IJsbrands Bakker, geb 2 nov 1793, ged 17 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Sikke IJsbrands Bakker, geb 24 dec 1795, ged 24 jan 1796 Grote Kerk HRL, moeder als T.S. Blomsma; kind: Trientje IJsbrands Bakker, geb 12 jul 1797, ged 30 jul 1797 Grote Kerk HRL
IJsbrand Wietses Wielsma geb 20 mrt 1742 HRL, ovl 25 dec 1818 HRL, huwt met Getje Johannes Overmeyer, doet overlijdensaangifte van Antje Hiddes Kerkhoven in 1811, koopt een huis in 1802, kinderen: Wytse IJsbrands W, geb 1797 HRL, Wietske IJsbrands W, geb 1792 HRL, Trijntje IJsbrands W, geb 1786 HRL; BS ovl 1811; 1814 overlijdens, ovl 1818, ovl 1819, ovl 1850, ovl 1874,; gebruiker wijk G-122, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
IJsbrand Willems Brouwer zie ook: IJsbrand Willems; eigenaar en gebruiker van wijk A-165, timmerknegt, 1814. (GAH204); geb 1763 ... , ovl 12 jan 1822 HRL, huwt met Janke Willems Weltruis, en huwt met Fetje Andeles op 9 mrt 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 9 mrt 1794, huw.get. bij P.T. van Vliet en E.J. Velthuis, huistimmermansknecht, oom bruid. wonende te HRL. 1817, zv Willem IJsbrands en Foekje Johannes, kinderen: Foekje IJsbrands B, geb 1789 HRL, Andele IJsbrands B, geb 1794 HRL, Hendrik IJsbrands B, geb 1787 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1817, huw 1821, ovl 1822, ovl 1831, ovl 1852; kind: Job IJsbrands, geb 1 dec 1796, ged 15 jan 1797 Grote Kerk HRL; zv IJsbrand Willems en Fettje Andeles; dopen Grote Kerk HRL; ingevolge Dispositie van de Regtbank van Eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden, van den 21 apr 1828 is toegestaan, om in de Geboorte acte van Job, geb den 18 dec 1796, bij des vaders naam te voegen de familienaam Brouwer, zoo dat de vaders naam van Job na verbetering moet zijn IJsbrand Willems Brouwer. de wethouder officier van den Burgerlijken stand der Stad HRL; Extract uit de Minuten berustende der Griffie van de Regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden. de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden, heeft op de navolgende requeste het daar achter gesteld vonnis gewezen van inhoud als volgt No. 635, ontvangen 19 apr 1828. Aan den Heer President van de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden; Geeft zeer onderdanig te kennen Job Brouwer, Zeeman wonende te Oostende Provincie Westvlaanderen, zv IJsbrand Willems Brouwer, en Fettje Andeles, in tijnden echtelieden te harlingen, ten deze gebruik makende van het armregt toegestaan bij Koninklijk Besluit, in dato 9 mrt 1815, op grond van bijgaande verklaring sub A. Dat hij voornemens Zijnde een huwelijk aan te gaan, eene acte van Zijne geboorte geligt hebbende, daar uit tot Zijne verwondering heeft gezien, dat Zijn vaders familienaam Brouwer, aldaar niet was overgeschreven, Zoo dat hij Requistrant aldaar voorkomt als zv IJsbrand Willems, blijkens bijlage B. Dat evenwel Zijn vader werkelijk den familienaam van Brouwer, heeft gevoerd, Zoo als geblijken kan uit bijlage C., D. & E. Dat hij alzoo gaarne Zoude zien dat het abuis of de omissie waar bij de familienaam van Brouwer is weggelaten, achter de namen van Zijnen vader voorkomende in de Registers der geborenen en gedoopten bij de gereformeerde gmeente te HRL, in dato eerste dec zeventienhonderd zes en negentig, wierde verbeterd. Redenen waarom hij Zich wendt tot UWEdele gestrenge, met onderdanig verzoek dat het UWEd Gestrenge moge behagen, een der Heeren Regters te Committeren, ten einde op het rapport van denzelven en na gehoord te hebben den heer officier in des Zelfs Conclusie, door de Regtbank worde gelast, dat de familienaam van Brouwer mag worden gevoegd, achter of bij de namen IJsbrand Willems voorkomende in het Reg. van geborenen en gedoopten bij de gereformeerde gemeente te HRL, in dato den eersten dec 1700 Zes en negentig alles naar aanleiding van Art. 99 van het Burgerlijk Wetboek, en Art. 155 en Volgende van het Wetboek van Burgerlijke Regtspleging. Q:f:(was geteekend), S.B. Stienstra, procureur; de Regtbank; Gezien de Requeste; Gehoord het rapport van den regter Jonkheer Speelman Wobma ter deeze teregtzitting daartoe gecommitteerd bij des presidents ordonnantie van den 19de dezer maand. Gehoord mede de Conclusie van den Heer officier Conform dit vonnis. Overwegende dat het verzoek overeenkomstig de met ingerigt Zijnde kan worden toegestaan. Gezien Art. 99 van het Burgerlijk Wetboek, als mede Art: 155 van het Wetboek van Burgerlijke Regtspleging. Accordeert het verzoek ten requeste gedaan en Authoriseert den Suppliant om den familienaam van Brouwer, bij de namen IJsbrand Willems voorkomende in de registers der geborenen en gedoopten bij de gereformeerde gemente te HRL in dato den eersten dec 1700 Zes en negentig te doen bijvoegen. Magtigt dien ten gevolge den bevoegden officier van den burgerlijken Stand om van die rectificatie op de registers behoorlijk melding te maken mits observerende de formaliteiten bij Art:101 en 419 van het Burgerlijk Wetboek en Art. 857 van het Wetboek van Burgerlijke Regtspleging voorgeschreven; Alles gedaan te Leeuwarden den Een en twintigsten apr Eenduizend acht honderd acht en twintig, present de Heeren C. Schultz fungerend president Jonkheer Speelman Wobma en N. Fockema regters Adema Subst:officier (was getreekend) C. Schultz M. Goslings, voor Extract Conform
IJsbrand Wybes van der Molen koopman, woonachtig te Franeker in 1828, wordt vermeld in akte van bekendheid ten behoeve van Uilke Teunis de Vries en Geertje Klazes de Vries; zie aldaar verder
IJsbrand Ysses van der Boom huwt met Antje Dijkstra, kind: Wytske IJsbrands dvB., geb 1782 Kimswerd; BS ovl 1838
IJsbrandt Jochems huwt met Knierke Hendriks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 18-25 okt en den 1 nov 1739 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Aaltje Jsbrands, ged 23 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Maatje IJsbrands, ged 13 okt 1744 Grote Kerk HRL; kind: Maertje Isbrands, ged 29 nov 1740 Grote Kerk HRL
IJsbrandus Willems zie: Brouwer; IJ.W. ende Fettje Andeles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Andele Folkerts, 22 feb 1794; ondertrouw HRL; IJ.W. en Fetje Andeles, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 9 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Job IJsbrands, geb 1 dec 1796, ged 15 jan 1797 Grote Kerk HRL; ingevolge Dispositie van de Regtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Leeuwarden van den 21 apr 1828 is toegestaan om en de Geboorte acte van Job, geb den 1 dec 1796, bij des vaders naam te voegen de familienaam Brouwer, zoo dat de vaders naam van Job na verbetering moet zijn IJsbrand Willems Brouwer. de wethouder officier van den Burgerlijken stand der Stad HRL. (toevoeging aan de doopakte)
IJsbrandus Eil Harkenroth predikant Luth. kerk 1741-1744; huwt met Anna van Clauwen; vdGaast begraaflijst
IJsbrant Cornelis Jacob Jarigs ende Jaapjen Jacobs, beyde van HRL, huw.aang. 16 feb 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Oom IJ.C. ; huw aang. HRL 1737; Geeft Ued Achtb met schuldige eerbied te Cennen Rimmert Luitjes mede ordris Havenwagt alhier dat hij wel genegen is dat Selve ampt over te dragen op de Perzv IJ.C. Sijn mede burger alhier, dog vermits ''t Selve niet geschieden kan Sonder Consent en approbatie van Ued Achtb derhalven Versoeken de Supplianten Zeer vriendelijk Ued Achtb gelieven in de overdragte te consenteeren en hem IJ.C. tot ordris Havenwagt aen te Nemen op Lasten pligten en profijten daer toe en aenbehoren ''t welk de Supplntn als nog van Ued Achtb Sijn Verwagtende quo facto etc reqtus vert W B Veersma Procureur. ; In margine stonde; de Magistr accordeerende het Versoek ten Requeste Gedaen eligeert tot Ordris Havenwagt de mede Supplnt IJ.C. op Lasten pligten en Profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende actum den 14 7 ber (= september) 1729 vert Cornelis Veersma Ter ordtie van de Magistr Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft IJ.C. den eed als mede ordris Havenwagt afgelegt in handen Van de Praesident Veersma In kennisse van mij Secr vert Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
IJsebrand Claases ged 30 mrt 1762 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klaassen en Lijsbeth IJsebrands
Imke Alberts ovl voor 1844, huwt met Reitse Hijltjes; BS huw 1843
Imke Jacobs ged 9 apr 1758 Westerkerk, zv Jacob Ymes en Geeltje Sjoerdts; huwt met Johannes Piebes op 25 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk 24 mei 1795, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1795
Imke Johannes stoelsetster in de groote Kerk in 1749, ovl voor 1751; in haar plaats is benoemd Wybrigen Simons Brouwer huwt met Claas Doedes; zie bij W.S. Brouwer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Imke Cornelis ged 10 jul 1759 Grote Kerk HRL, zv Cornelis IJes en Idske Pieters
Imke Piers huwt met Gerrijt Jansen, beide van HRL, geproclameert den 25 apr en de 2 en 9 en getrout de 16 mei 1756
Imke Pieters ged 25 aug 1757 Westerkerk HRL, zv Pieter Durks en Stijntie Wadses
Imke Rimeri ontvangt lijfrente 1765
Imke Rinses huwt met Jilles Keimpes, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 nov 1765; kind: Rinze Jilles, geb 2 jan 1780, ged 18 jan 1780 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jilles, 6 may 1781, ged 22 may 1781 Grote Kerk HRL; moeder ook als: Fimke R.
Imke Yedes huwt met Tjeerd Annes Bootsma, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 May 1767 in de Westerkerk
Imke IJsbrands ged 6 feb 1757 Westerkerk, zv IJsbrand IJpes en Hijlkien Sjoerdts
Imkje Dirks kind: Grietje, geb 23 dec 1793, ged 14 jan 1794 Grote Kerk HRL, zijnde onecht, waarvan de moeder is I.D.
Imkje Jakobs zie ook: Wassenaar; huwt met Harmen Hessels, kind: Hessel Harmens, geb 2 sep 1780, ged 24 sep 1780 Grote Kerk HRL; kind: Hessel Harmens, geb 10 jan 1782, ged 19 feb 1782 Grote Kerk HRL; kind: Geeltje Harmens, geb 26 mrt 1787, ged 17 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Harmens, geb 1 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Sijke Harmens, geb 24 sep 1790, ged 22 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Geeltje Harmens, geb 2 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL
Imkje Kornelis geb 25 sep 1796, ged 30 okt 1796 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Dirks en Janke Jurriens
Imkje Wabes zie: Westra
Imkje Jacobs Reitsma huwt met Cornelis de Boer, kinderen: Dirk en Sijbrigje Cornelis de Boer, tweelingen, geb 22 jan 1812, ged 16 feb 1812 Grote Kerk HRL
Imkje Wabes Westra ovl 28 mrt 1829 ... , huwt met Okke Jacobs Bijlsma, wonende te Almenum in 1828; BS huw 1828, huw 1832, ovl 1846
Imkjen Jetses huwt met Klaas Symons, kind: Tjetske Klaases, ged 30 okt 1743 Westerkerk HRL
Imkjen Rinzes huwt met Jillis Keimpes, kind: Rinze Jillis, geb 30 jul 1773, ged 10 aug 1773 Grote Kerk HRL
Imme Jans huwt met Ritske Oenes, kind: Jeltje Ritskes, ged 26 sep 1751 Grote Kerk HRL
Imme Johannes geb 22 jun 1787, ged 3 jul 1787 Grote Kerk HRL, zv Johannes Pieters en Antje Jurjens
Imme Ykes zie: Wijga
Immertje Jans zie: Spitske
Immertje Jans geb 14 okt 1783, ged 26 okt 1783 Grote Kerk HRL, dv Jan Gerrits en Sjoerdtje Jans
Immertje Jans Spitske geb 10 okt 1783 HRL, ovl 26 aug 1868 HRL, huwt met Cornelis Martens, ovl wijk G-107, huishoudster in 1851, visvrouw in 1836 te HRL, dv Jan Gerrits S, en Sjoerdje Jans Krol; BS ovl 1836; 1859 overlijdens, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk D-091; oud 54 jaar, (vnm: Immelia), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-092; VT1839
Ine Jouwersma oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-288; VT1839
Ingeltie Drevis oud 46 jaar, geb Avenhorn en wonende te HRL. 1839, wijk B-148; VT1839
Ingena Hannema geb 18 nov 1788 HRL, ovl 9 mrt 1843 HRL, 1e huwt met Gooitje Fontein, 2e huwt met Freerk Fontein Janszoon op 18 nov 1819 HRL, huw.afk. 7 en 14 nov 1819, zeehandelaarsche in 1843, dv Jacobus H, en Rinske Dreyer; BS huw 1819, ovl 1843, regattdev1826-93; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutzieder, wijk G-016; VT1839
Ingena Jacobs zie: Hannema
Inne Baukes zie: Baukes, Enne
Inne Hendriks zie: Wijga
Inne Jans zie: Salverda
Inne Kornelis geb 3 aug 1784, ged 22 aug 1784 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Innes en Tjitske Klaasses
Inne Ruurds geb 3 feb 1807 HRL, ged 22 feb 1807 HRL, zv Ruurd Innes en Metje Tevis; dopen Grote Kerk HRL 1807
Inne Sjoerds huwt met Japke ... , kind: Jetske Innes, geb 1771 onder Almenum; BS ovl 1837
Inne Wiegers zie ook: van der Weide; geb 17 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Wieger Cornelis en Jetske Innes
Inne Wijngaarden huwt met Trijntje IJsbrands, kind: Grietje, geb 8 mrt 1810 HRL, kleermaker en wonende te HRL 1844; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1844; kind: Grietje Innes Wijngaarden, geb 8 mrt 1810, ged 20 mrt 1810 Grote Kerk HRL
Inne Innes zie: Wijga
Inne Innes Wijga huwt met Vroukje Ruurds, kind: Inne Innes W, geb 1779 Terschelling; BS ovl 1839
Inne Innes Wijga geb 1779 Terschelling, ovl 21 mrt 1839 HRL, huwt met Atje Pieters Bos, kinderen: Pieter W, geb 1799 Sneek, Fedde Innes W, geb 1804 Makkum, Inne Innes W, geb 1802 Sneek, Baukje W, geb 1811 HRL, korenmolenaar in 1839, huw.get. bij J. IJ. Wijga en A.A.M. van Bachum, rogmolenaar, 1812, id. bij K.H. Wijga en T. Meelman, neef bruidegom wonende te HRL. 1812, id. bij J. Bijlsma en R.J. de Graaff, 1814, id. bij R. Douwes en C.W. Koning, neef bruidegom, 1816, zv Inne Innes en Vroukje Ruurds; BS huw 1812, huw 1814, huw 1816, ovl 1824, ovl 1839, ovl 1842, ovl 1852, ovl 1859; eigenaar en gebruiker van wijk H-188, rogmolenaar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-199, Zuidermolen, 1814. (GAH204); I.I.W. eigenaar van percelen nrs. 1972 en 1973 te HRL, rogmo-lenaar, woonplaats HRL, legger nr. 809, resp. korenmolen, huis en tuin, resp. 30 en 260 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 150 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Inne Innes Wijga geb 1802 Sneek, ov. . 11 mrt 1824 van de Grote Marseils Raa op de Straat Davids van het barkschip ''Spitsbergen'' in zee gestort en verdronken, matroos, zv Inne Innes W, en Attje Pieters Bos; BS huw 1824
Inne Jans Salverda huwt met Folkert Was; BS ovl 1844
Inne Wiegers van der Weide zie ook: Inne Wiegers; geb 1797 HRL, ovl 6 apr 1860 HRL, huwt met Jarigje Pieters Luidinga op 20 okt 1822 HRL, huw.afk. 6 en 13 okt 1822, touwslagersknecht, N.H., huw getuige bij G.H. Tichelaar en P.Y. vd Werf, 1819, zv Wieger Cornelis en Jetske Innes; BS huw 1819, huw 1822, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-306; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-128; VT1839
Inne Ykes Wijga huwt met Janke Jetses de Beer op 12 jul 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Innigje Zwarteveen huwt met Age de Oude; BS ovl 1837
Inse Cornelis ovl 15 mrt 1728 HRL, oud 40 jaer
Inskien Ruirds Terpstra I.R.T. huwt met Dr. Allardus Scheltinga; zie verder: Jacob Fransen Roorda. (Gen. Jaarb. 1984); TERPSTRA, JANKE
Inskje Johannes zie: Posthuma
Inskje Intes geb 16 jan 1803 HRL, N.H., ged 30 jan 1803, dv Inte Rinses en Martje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803
Inskje Johannes Posthuma huwt met Cornelis C. Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1808
Inte Aikes zie: Nijhof
Inte Hendriks huwt met Gerritje Klases, kind: Hendrik Intes, geb 14 okt 1792, ged 30 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Intes, geb 26 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Intes, geb 7 jul 1795, ged 21 jul 1795 Grote Kerk HRL; kind: Christiaan Entes, geb 1 okt 1797, ged 15 okt 1797 Grote Kerk HRL
Inte Hendriks huwt met Janke Jelmers, kind: Hendrik Intes, geb 28 jan 1810, ged 18 feb 1810 Grote Kerk HRL
Inte Rinses zie: Rinsma
Inte Ipers zie: Heemstra
Inte Aikes Nijhof geb 8 nov 1805 HRL, ged 3 dec 1805 HRL, huwt met Siebrigje Dirks Buisman op 25 feb 1830 HRL, varensgezel, N.H., zv Aike Intes N, en Kaatje Pieters (Tollinga); dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1830
Inte Ipers Heemstra zie ook: IJnte IJpes; huwt met Tjietske Pieters, kind: Eeke Intes H, geb 1797 HRL; BS ovl 1833
Inte Rinses Rinsma begraven op 7 jul 1802 HRL, huwt met Martje Jans de Bruin op 16 nov 1799 HRL, schoenmakersknecht, N.H., kinderen: Rinse R, geb 1800 HRL, Inskje Intes, geb 16 jan 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829, ovl 1854, ovl 1861; weesvoogden betalen f. 23:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van Y.R., 5 jun 1792 (GAH1124); id. f. 27:0:0, 28 may 1793 (GAH1125)
Intje Tjeerds huwt met Pijtie Wybrens, kind: Jenne Intjes, ged 28 jun 1770 Westerkerk HRL
Iohanna Vermeersch ovl 21 jul 1766, 83 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Iosijna Vermeersch Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Ipe Anskes zie: Zeestra
Ipe Anskes Zeestra geb HRL 1677, zv: Anske Ypes Zeestra
Ipke Ages huwt met Tetje Aukes, kind: Auke IJpes Molenaar, geb 1762 Workum/Makkum; BS huw 1814
Ipkje Gerardus Dames geb 29 sep 1795, ged 20 okt 1795 Grote Kerk HRL, dv Gerardus Dames en Grietje Klaases
Ippe Annes zie: Butter
Ippe Romkes zie: Butter; (2x)
Ippe Annes Butter huwt met Elizabeth Romkes, kind: Romke Eppes B, geb 1755 Stavoren; BS huw 1826
Ippe Romkes Butter geb 1796 Stavoren, ovl 11 sep 1844 HRL, huwt met Aaltje Tuinstra op 11 jun 1820 HRL, huw.afk. 21 en 28 mei 1820, wonende te HRL, huw.get. bij G.A. Huisjemaker en M. Barentsma, sjouwer, wonende te HRL, zv Romke Eppes B, en Grietje Jelles de Jong; BS huw 1818, huw 1820, ovl 1844; oud 44 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk G-199; VT1839
Isaac Abrahams zie: de Vries, Wilda
Isaac Abrahams Joods koopman, geboortig van Neurenberg, heeft de eed van getrou wigheid na de wijze der joden gepresteerd in handen van burg. B. van der Meulen en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 en verkrijgt het burgerrecht op 4 dec 1775. (burgerboek)
Isaac Davids I.D. en Breine Gomperts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Adam Hartog, goede bekende, 3 sep 1791; ondertrouw HRL
Isaac Eichhoorn Jan Batist van Aal, Granadier onder comp. van Collonel Commandant van Swanenburg ende Susanna Michielsen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd I.E., goede bekende, 2jul17 91; ondertrouw HRL
Isaac Faber mr kuyper in 1782; zie ook: Isaac Jansen; weesvoogden bet f. 114:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van Jan Jansen bij I.F., 12 jul 1784. (GAH1115); id. f. 60:0:0 wegens verdiende loon van Jan Jansen bij I.F., mr kuyper, 11 may 1782. (GAH1113); Johannes Olinjus ende Maayke Fokkes Faber, beide van HRL, zijn de wegens de bruid gecompareerd IJ.F. deszelfs oom en curator, 6 jun 1795; ondertrouw HRL; huwt met Martje Fokkes, kind: Jan Isa?ks F, geb 20 aug 1772 HRL, ged 8 sep 1772 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL , BS ovl 1835; kind: Foekje Isaaks Faber, geb 20 dec 1773, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Auckje Isaaks Faber, geb 5 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Antie Isaaks Faber, ged 1 apr 1770 Grote Kerk HRL; Harmen Johannes Smit en Antje Isacs Faber, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Isaac Faber, 23 apr 1796; Sijbren Ulbes ende Mettje Isaks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJ.J.F. deszelfs neef, 18 aug 1804; ondertrouw HRL; woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); huwt met Truike Scheltes, kind: Truike IJzaks F, geb 1768 HRL, verkoopt een huis in 1801; BS ovl 1832; kinderen: Geertruy en Jan Isaacs Faber, beiden ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL
Isaac Groenewold Capt., Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Isaac Hendriks geb 23 mrt 1773, ged 6 apr 1773 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Dircks en IJmkje Jarigs (mog. )
Isaac Jansen zie ook: Isaac Faber; weesvoogden bet f. 175:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van Jan Jansen als cuipersknegt bij I.J. gewerkt hebbende, 7 aug 1786. (GAH1118); Johannes Adema en Antje Fokkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd I.J., deszelfs neef, 14 sep 1805; ondertrouw HRL
Isaac Jesayas zie: Spier
Isaac Ouwenbroek geb 1795 ... , huw.get. bij G. Bolman, (gk), en F. Feersma, (gk), commissionair in effecten, wonende te HRL; BS huw 1840; I.O. eigenaar van perceel nr. 1158 te HRL, kantoorbediende, woonplaats HRL, legger nr. 510, huis en erf, 180 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Isaac van Ruth verkoopt een tuin in 1797; van Franaquer, huwt met Christina Heins, van HRL, sijn geproclameert den 26 jun en 3-10 jul 1740 en getrouwt den 18 October; Y. vR. van Franequer ende Cristina Steinsma(!) van HRL, koomende voor de Bruidegom Johannis ... (niet ingevuld), als daar toe bij missive gelast, en wegens de Bruit Daniel Christoffels, 25 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Bonnefaas Izaks van Rut, ged 2 sep 1756 Westerkerk; kind: Hiddina Albertina Izaks van Ruth, ged 18 aug 1754 Westerkerk HRL, moeder als Christiana Philippina Charlotte Steyns; kind: Anna Sofia Chatharina IJsaaks van Ruth, ged 18 jun 1752 Grote Kerk HRL, moeder als Christiana Philippina Charlotta H. ; kind: Fredrik Casimier Isaks van Ruth, ged 7 dec 1749 Westerkerk HRL; moeder als C. Steins; kind: Bonifacius IJsaaks van Ruth, ged 1 okt 1747 Westerkerk HRL; moeder als Christiana Steins; kind: Jacobus Isaaks van Rut, ged 15 nov 1740 Grote Kerk HRL; begraven Kleine Kerk, regel 3, nr. 37; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; I. vR., ykmeester van het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit in Friesland en Geertje Buma, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; woont in 2e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Isaac Sjoerds zie: Teyema
Isaac Suffridus zie: Teyma
Isaac Teyema geb 12 sep 1800 HRL, ged 5 okt 1800, N.H., wonende te Franeker, schoolonderwijzer, zv Sjoerd T, (Suffridus in doopakte), en Martha Isaacs Bootsma; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS Franeker ovl 1831
Isaac Thomas heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650)
Isaac Willems op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Isaac Abrahams de Vries huwt met debora Mossel/Wolf op 2 nov 1806 HRL, komt van HRL, kind: Abraham Isaac dV, geb 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1897; I.A. dV. van HRL. en debora Benjamins van Amsterdam, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 6okt18 06; ondertrouw HRL; I.A. dV. van HRL. en debora Wolf van Amsterdam, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 25 okt 1806; ondertrouw HRL
Isaac Abrahams Wilda geb 1798 Zuidbroek, huwt met Froukje Salomons van Messel op 12 apr 1827 HRL, huwafk, 1 en 8 mrt 1827 HRL, wonende te HRL, inlandse kramer, vleeshouwer te HRL. 1837, zv Abraham Izaak W, (gk), en Gouda Meyer Levy, (gk), vader koopman te Zuidbroek en aldaar ov. . 1806, moeder wonende te Joure 1827; BS huw 1827, ovl 1837; oud 43 jaar, geb Zuidbroek en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk G-230; VT1839
Isaac Coenraads Schmidt ged 24 may 1767 Grote Kerk HRL, zv Coenraad Schmidt en Petronella Alderts
Isaac Jesayas Spier geb 1807 HRL, huwt met Eva Salomons Swaap op 29 mei 1828 HRL, huw.afk. 11 en 18 mei 1828 HRL. en Amsterdam, koopman, zv Jesayas Levij S, en Beeltje Izaaks de Vries; BS huw 1828
Isaac Thomas Swanenburg zie ook: Zwanenburg; I.T.S. en Aafke Jans Hagersma, beide van HRL, zijnde de aangave hier van gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzame bewijzen, 3 apr 1790; ondertrouw HRL
Isaak Franses geb 26 sep 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL, zv Frans Alberts en Metje Isaaks; geb 18 dec 1784, ged 18 jan 1785 Grote Kerk HRL, zv Frans Alberts en Metje Isaks
Isaak Harmens zie: Smit
Isaak van der Hoek geb 11 mei 1810 Bolsward, huwt met Rachel Heyde, (gk), slager in 1855, Vst 1 dec 1855 uit Bolsward, A 28 apr 1869 Amsterdam, NI; bev.reg. HRL 1851 wijk F-132, wijk H-147, supp wijk G-429, bev.reg. HRL 1860-80
Isaak Meinders I.M. van HRL, en Trijntje Johannes van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jan 1784 HRL, en zijn getrouwd den 11 jan 1784
Isaak Ouenbroek oud 44 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, boekhouder en commissionair, wijk E-116; VT1839
Isaak Philips I.P. en Sara Isa?ks, de eerste van HRL, en de andere van Amsterdam, laats geproclameert op dato deezes 24 nov 1776 HRL, en vervolgens op het Stadhuys voor het Ed. Achtbaar Gerecht getrouwd
Isaak Rients ged 15 apr 1766 Grote Kerk HRL, zv Rients Isaaks en Hijlkje Rients
Isaak Harmens Smit geb 8 mrt 1799 HRL, ged 14 apr 1799 HRL, ovl 20 dec 1814 HRL; wijk D-138, zv Harmen Johannes S., en Antje Isaaks Faber; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1814
Isaak T Zwanenburg eigenaar en gebruiker van wijk E-104, timmerknegt, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 4:4:0 (GAH650)
Isabella Dukstra oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-060; VT1839
Isabella de Hoorn ovl 20 sep 1606, huwt met Gerrit Harmen Pheltens, huisfrou van Douwe Hommes Beima, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Isabella Nasselle Eeltje Douwes Hania en Y.N., beide van den dorpe Warga, zijn, na drie maal elders en wel voor de laatste dezer den 9 jun 1782 HRL, zonder verhindering geproclameerd te zijn, alhier op vertoonde attestatie getrouwd den 11 jun 1782
Isabella Taedes zie: Dijkstra
Isabella C Nicolaas zie: Olivier
Isabella Catharina Olivier geb 1794 Blankenberge, huwt met Jan Daniels Keets op 22 dec 1814 HRL, huw.afk. 6 en 13 nov 1814, dv Nicolaas O, (gk), en Petronella de Pauw (gk); BS huw 1814
Isabella Jans Frankok ged 3 jan 1751 Grote Kerk HRL, dv Jan Frankok en Hendrica Verhey
Isabella Taedes Dijkstra geb 1771 Bolsward, ovl 11 mei 1850 HRL, huwt met Jan Tjitzes de Haan, RK dv Taede D, en Houkje Jorna; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk G-055
Isacks Geerts Tijs Sijtses van Kimswert ende Lutske Pieters van HRL, huw.aang. 8 aug 1733 HRL, Comende voor de bruyd Isacks Geerts; huw aang. Gerecht HRL 1733
Isak Thomas huwt met Aafke Jans, wonende te HRL. 1802 en 1811, koopt 1/4 van een timmerwerf; BS ovl 1811;
Isebrand Thomas ged 15 jun 1766 Grote Kerk HRL, zv Thoas Isebrands en Trijntie Pieters
Isk Willems Heert Meintes Bleeker ende Grietje Boon, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd I.W., deszelfs schoonbroeder, 8may 1790; ondertrouw HRL
Israel Benjamins zie: Boas
Israel Levi zie: Cats
Israel Benjamin Boas geb 1808 ... , huw.get. bij E. Kramer, (gk), en A. de Vries, (gk), koopman, wonende te HRL; BS huw 1843
Israel Levi Cats ovl voor 1844, huwt met Evertje Marcus, meester vleeshouwer in 1821, wonende te Bolsward 1802, vleeshouwer 1811, kinderen: Marcus Israel C, geb 1797 Bolsward, Aaltje Israel C, geb 1802 HRL; BS huw 1821, huw 1843, ovl 1847, ; geboortig van Bolsward, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burger P
Itje Hayes zie: Lepstra
Itje Sybes geb 1775 ... , huwt met Jan Lodewijks, getuige bij geboorte aangifte van Haring Nielsen; BS geb 1811
Itje Hayes Lepstra geb 1746 ... , ovl 9 feb 1821 HRL, huwt met Fredericus Anthonij van Ernsthuis, vlgs ovlakte kinderen nalatende; BS huw 1819, ovl 1821, ovl 1832
Itsk van Loon Stadsrentmeester bet f. 20:0:0 1 jaar rente van f. 500:0:0 capitaal, 2e tontine, no. 11, 1e classe, Januar. 1775. (GAH1060); id. January 1777 (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060)
Itske Everts zie: Corff, Wiarda
Itske Feenstra oud 64 jaar, geb Surhuisterveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-143; VT1839
Itske Heins ged 26 mrt 1761 Westerkerk HRL, dv Hein Jansen en Tetske Johannes
Itske Jans zie: Posthuma
Itske Cornelis zie: Aardenburg
Itske Lantinga huwt met Rein Lantinga; BS ovl 1868
Itske Minnes zie: van der Veer
Itske Peaux geb 1811 Burgwerd, huwt met Siebe Braaksma op 30 jul 1835 HRL, wonende te HRL; dv Petrus P, en Aukje Lantinga; BS huw 1835
Itske Petrus zie: Peaux
Itske Reins zie: Tigchelaar; Haaye Gerbens van Almenum ende I.R. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rein Floris, deszelfs vader, 8 sep 1792; ondertrouw HRL; Gerrijt Sijbrens en I.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 23 jul 1808; ondertrouw HRL; Haje Gerbens van Almenum en I.R. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 sep 1792 HRL, en zijn getrouwd op den 30 daar aan volgende; kind: Pietje Hayes, geb 27 okt 1793, ged 3 dec 1793 Grote Kerk HRL
Itske Reiners huwt met Claas Scheltes, beyde van HRL, geproklameerd den 29 apr en den 6 May en den 13 dito en den 20 May 1753 getrouwt; huw reg. N.H. HRL; kind: Jeltje Klaases, ged 6 aug 1754 Grote Kerk HRL
Itske Sipkes Johannes Heul? ende I.S., beide van HRL, zijnde de bruid in persoon gesterkt met deszelfs moeder, 13 jul 1793; ondertrouw HRL
Itske Cornelis Aardenburg ged 22 apr 1759 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Aardenburg en Wopkien Bum; ontvangt van het gemeentebestuur in mei 1808: f. 33:16:0 wegens 2e classe 3 1/2% van de tontine, (orig. groot 40.000 Caroliguldens), genegotieerd tot opbouw van de Grote Kerk; id. 34 Caroliguldens en 5 stvrs op 31 dec 1809; id. 37 Caroliguldens over 1810; id. f. 37:18:0 over 1811; id. 30 Caroliguldens wegens 1e classe 4% tontine (orig. groot 30.000 Car glds), genegotieerd tot de opbouw van de Grote Kerk), met half accressement; id. op 31 dec 1809, idem over en 1810 en 1811
Itske Everts Corff huwt met Thomas Montes Wiarda; zie aldaar
Itske Everts Wiarda ged 15 jul 1753 Westerkerk HRL, dv Evert Wiarda en Lijsbert de Haas; huwt met Simon Vrieseman; BS ovl 1813; Simon Frieseman en I.W., beide van HRL, zijn, na dat ze voor de derde maal afgekondigd waren, op den 30 aug 1778 ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Berber Simons Friesema, geb 27 jun 1781, ged 17 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Evert Simons Frieseman, geb 5 nov 1784, ged 30 nov 1784 Grote Kerk HRL; kind: Evert Simons Frieseman, geb 28 sep 1787, ged 23 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Ekko Simons Frieseman, geb 7 feb 1796, ged 1 mrt 1796 Grote Kerk HRL; geb 19 jun 1753 HRL, ovl 16 okt 1820 HRL, huwt met Sjoerd Piebes Wiarda op 19 nov 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1820; Sjoers P. Wiarda en I.E.W., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 28 Wijnmaand 1808; weduwe Frieseman ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde behoeften ten dienste van ''t Nederduitse Schoolbestuur op ''t Stadhuis, 1806: 6 Caroliguldens en 15 stuivers; id. wegens geleverde winkelwaren ten dienste van de Schoolopzieners, 9 mrt 1807: f. 7:9:0; id. over 1808, ord. 8 feb 1808: f. 4:12:8; id. wegens geleverde winkelwaren van thee, suiker enz., 6 jul 1807: f. 5:4:8; (geen boeknr. vermeld); Wij Ondergetekenden Sijtske Jelgersma huisvrouw van Albartus Rasschen, en I.W. huisvrouw van de Koopman Sjoerd P. Wiarda, beide wonende te HRL, Verklaren bij dezen dat aan ons Volkomen bekend is dat Bernardus Jelgersma, Medicinae Doctor te HRL, aldaar is Overleden in de maand apr 1700 drie en tachtig, en deszelfs huisvrouw Catharina Jorna (Grootouders van Gerbrandus Jelgersma Aan Vaders Zijde), is ovl in de Maand aug 1700 negen en Sestig. Gevende voor redenen van Wetenschap dat de Eerstgemelde declarant als dogter van de Overledenen, en laatstgemelde als Gebuur dit afsterven Volkomen bekend is. HRL den 29 mei 1815
Itske I Nuttes zie: Visser
Itske Ietje Visser geb 1785 Vlieland, ovl 19 aug 1872 HRL, huwt met Thomas de Jong, dv Nutte V, en Maaike Rienks; BS ovl 1872
Itske Janes van Slooten ged 27 sep 1753 Westerkerk HRL, dv Jane van Slooten en Lieukje Wiaarda
Itske Jans Posthuma geb 1797 Dokkum, ovl 6 mei 1823 HRL, ongehuwd, dv Jan P, en Trijntje Lens; BS ovl 1823
Itske Minnes van der Veer geb 14 feb 1791 HRL, ovl 13 jul 1870 HRL, huwt met Rein Miedema op 11 aug 1820 HRL, huw.afk. 30 jul en 6 aug 1820, N.H., wonende te HRL. 1829, dv Minne Hanses vdV, en Hielkje (Lieuwes); BS huw 1820, ovl 1829, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, wijk F-129, wijk G-372, bev.reg. HRL 1860-80; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-145; VT1839
Itske Reins Tigchelaar geb 1771 Almenum, ovl 1 dec 1850 HRL, 1e huwt met Haaye Gerbens Tichelaar, 2e huwt met Gerrit Sijbrens op 7 aug 1808 HRL, komt van HRL, N.H., huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1839, ovl 1850, ovl 1854, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 66 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk F-133; VT1839
Itske, Idschk/Tjedske Drieses wonende te Hindeloopen, ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 700 Caroliguldens, 2-sep1729: f. 63:0:0 (GAH283); id. 28 nov 1729 (GAH283); id. 9 jun 1731 (GAH283); id. 27 aug 1732 (GAH283); id. 2 jaar lijfrente (over 1732 en 1733), 27 jul 1734: f. 126:0:0 (GAH283); id. 17 aug 1735: f. 63:0:0 (GAH283); id. 30 mei 1736 (GAH283); id. 18 sep 1737, (B2 83); id. 20 aug 1738 (GAH283); ovl 3 feb 1743; ontvangt 2 jaar lijfrente van 700 Caroliguldens over 1738 en 1739, 26 okt 1740: 126 Caroliguldens; id. over 1740 en 1741, 2 okt 1742: 126 Car glds; id. aan de erven 1 jaar en 3 maanden lijfrente van een kapitaal van 700 Caroliguldens 9% volgens constitutiebrief van 5nov16 97, met het opbrengen van de constitutiebrief, 24 sep 1743: 81 Car glds en 5 stuivers
Itske/Itskia Catharina Sloterdijk ontvangt interesse 1801-1811; Stadsrentmeester bet f. 22:13:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 3e classe, no. 7, tegen 4 1/2%, may 1774. (GAH1060); id. may 1776 (GAH1060); id. f. 23:3:0, may 1777. (b1060); id. f. 23:7:8, may 1778. (GAH1060)
Ittje Direx Hilbrant ovl 1apr ... ., 59 jaar, wedu van Rein IJdes, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Izaäk Klaas van der Brugh geb 14 dec 1786, ged 16 jan 1787 Grote Kerk HRL, zv Feddo van der Brugh en Bonifacia van Ruth
Iza?K Jans Faber geb 10 dec 1806 HRL, ged 28 dec 1806 HRL, N.H., ovl 22 jul 1844 HRL, kuiper, ongehuwd, zv Jan Isa?ks F, en Jetske Tjeerds/Sjoerds Spanjaar; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1844; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-048; VT1839
Izaak Blok oud 42 jaar, geb Middelharnis en wonende te HRL. 1839, wijk B-043; VT1839
Izaak J. de Vos oud 28 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-242; VT1839
Izaak Jacobs van Gelder I.J. v. G., Koopman te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Samuel Salomon de Jongh, Koopman, wonende te HRL, waaraf de ouders zijn Salomon Emanuel Manheim en Mietje Samuels
Izabella de Waard oud 47 jaar, geb Maastricht en wonende te HRL. 1839, wijk B-165; VT1839
Izabella Benjamina Oudkerk Wij ondergetekenden Petrus Prillevitz en I.B.O. Echte Lieden woonende te ZBoemel, verklaaren bij dezen te Consenteeren in het aan te gaane Wettig Huwelijk van onse Zoon Elisa Prillevitz met Mejuffrouw Sijpkje Jacobi Weduwe van Simon van der Ley. Zboemel den 20 Mei 1800 en Zestien; 1790. In het Jaar Een duizend zeeve hondert Negentig den eersten apr is ged Eliza zv Petrus Prillevitz en I.B.O. ZaltBoomel den 18? mei 1816
Izac Jans huwt met Martje Fokkes, beide van HRL, geproclameerd de 30 Ap:en de 7 en getrout de 14 mei 1769
Izac Jans Faber Cornelis Fransen ende Trijntje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom I.J.F., 9 may 1789; ondertrouw HRL
Izack Abrahams huwt met Frouck Cornelis; heeft een zoon: Abraham Izaks van der Fuyck; zie aldaar
Izak Gerlofs zie: van Asperen
Izak Hartog zie: Cohen
Izak Jans ged 19 dec 1758 Grote Kerk HRL, zv Jan Izaks en Durkie Taedes
Izak Gerlofs van Asperen huwt met Akke Hendriks, boerearbeider, wonende te Franeker, kind: Antje Izaks vA., geb 1802 Tzummarum; BS huw 1831, ovl 1846
Izak Hartog Cohen geb 19 jan 1789 Leeuwarden, ovl 10 mrt 1869 HRL, huwt met Kaatje vd Voort op 9 jun 1831 HRL, wonende te HRL, koopman in 1851, NI, huw.get. bij B.H. Cohen en H.A. de Vries, wonende te HRL. 1811, zv Hartog Benjamins C, en Judic Jacobs; BS huw 1811, huw 1831, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk F-138; oud 50 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-124; VT 1839; Y. Hertog Kohen eigenaar van perceel nr. 1397 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 380, huis en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Izak Pieters Kummel geb 19 aug 1787, ged 4 sep 1787 Grote Kerk HRL, zv Pieter Kummel en Jantje Berends