Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
J Alberda doctor in 1744; betaalt aan H. van Theeken te St. Anna Parochie f. 12:6:10 tot betaling van 1 geheel jaar pacht wegens het Weeshuis van HRL, 4 jun 1744 (GAH1073); id. f. 12:3:8 op 10 jun 1745 (GAH1074); betaalt aan Cornelis Claas Schenkius f. 7:12:7 wegens de gulden per morgen de 26 sep 1743 en 9 feb 1744 en 10 jun 1744, omgeslagen 10 jun 1744 (GAH1073)
J Alberda weduwe lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 200:0:0 (GAH650)
J Althuysen huwelijk van Dr. Jacob Braam en Aukjen Fontein te Franeker, waar bij verschijnen Bruiloftszangen van Petrus Nota, E.W. Higt, J. Cuperus, Simon Stijl en J.A., 24 aug 1749, (Frl. 1700-1795)
J Antonides eigenaar van een tichelwerk onder Midlum
J Bauwer lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 12:0:0 (GAH650)
J Beek Jacob Sijbrens van Wijnaldum en IJttje Scheltes van HRL, hebbende hier hunne laatste proclamatie gehad op dato deezes 20 jun 1773 HRL, en zijn bij ons getrouwt, na vertoonde adtestatie van Wijnaldum, getekend L.J. Westra, v. d. m., en J. B, schoolmr
J Bolman ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:0:0 voor een geleverde kaggel, 9 sep 1806, quit. no. 56 (GAH1138)
J Dotingh Friesland telt volgens opgave van J.D. in ''Verward Friesland'' ongeveer 135.000 zielen. HRL 7404, Engelum 115, waarvan dat jaar de schoolmeester en nog 16 inwoners aan een besmettelijke ziekte stierven, 31 dec 1748, (Frl. 1700-1795)
J Ennema armevoogd te Franeker in 1744; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met armevoogd R. Ringers, restitutie van verstrekt onderhoud aan Antje Hanses voor 1 jaar, 8 jun 1744: f. 18:18:0; (geen boeknr. vermeld)
J Feddema Nederduits meester; ontvangt tractement over 1804: 315 Caroliguldens; id. voor 5 maanden, verschenen 1 apr 1805: f. 131:5:0; (geen boeknr. vermeld)
J Feenstra vermeld in het nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 187, 1 mrt 1804
J Feima ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedane reparatie aan de beide kerken4 jun 1783: f. 44:9:0; (geen boeknr. vermeld)
J Frencelius Vermeld in het weesrekeningboek van Barnd Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 25 apr 1667 Betaelt aen J.F. Medicine Proffesor tot Franeker voor diensten aen de rendeerden moeder in des selfs sieckte gedaen (betreft Nanneke Atses wv T.H. de Vries) f. 19:10:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; FRENS, HANS HENDRIKS
J Frieseman niet gecompareerde personen tot inschrijving in het stemregister, gerapporteerd door M. Vellinga, namens de commissie stembesoignes, 7e kwartier: J.F., Jan van der Veen en Th. Norbruis, 21 apr 1803 (GAH49)
J Heins vroedsman
J Huis woont in 1e quartier, huisno. 27, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 may 1802. (GAH650)
J Huis woont in 7e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804, may 1805. (GAH650)
J Huys Jurjen Folkerts Wax en Aaltje Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 13 apr 1794 HRL, en zijn ten zelven dage getrouwt op ''s Lands Kotter van Oorlog ''de Snelheid'', volgens vertoonde attestatie, welke getekend was J.H. en J.W.C. Heynemans; Abraham Adrianus Fonck, chirurgijn op ''s lands uytlegger, gecommandeert wordende door den lieutenant H. en Elizabeth Binksma, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 2feb17 94 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
J Johans rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 1:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van J.J., 15 apr 1806 (GAH1138)
J Campstra weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 120:0:0 (GAH650)
J Cats ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met P. Cats, f. 526:0:0 ter zake geleeverde Kleedbare Stoffen, 11 jun 1793, quit. no. 7 (GAH1125)
J Kroon woont in 8e quartier, huisno. 188 1/2, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, 1 may 1803. (GAH650)
J Cup aangesteld tot bekkenist in het 8e kwartier Gerrit Barts in plaats van mr. J.C. en de koopman Reinier op de Vismarkt in de plaats van Johannes van den Berg, 27 sep 1803 (GAH49)
J Meines Gerrit Gerrtis Posthumus van HRL, en Jeltje Goukes van Achlum, laatst geproclameert op dato dezes 4 dec 1774 HRL, en getrouwd, na vertoonde adtestatie van Achlum, 4 dec 1774, getekend Arnoldus van Loon, Predikant, en J.M., schoolmeester te Achlum
J Mensinga Leonardus Napjus, beroepen predikant in den dorpe Weidum, van Franeker, en Juffer Margaretha Nauta, van HRL, hebbende met consent van den Agtb:Magistraat in 8 dagen hunne drie proclamatien gehad waarvan de laatste op dato dezes 16 aug 1772 HRL, en zijn getrouwt bij ons, met adtestatie van Franeker, getekent 16 aug 1772 door J.M., v. d. m., en J. van Nul, Coster; Cornelis Arri?ns Visser, van HRL, en Trijntje Saapes van Franeker, zijnde hier laatst geproclameert op gisteren 11 apr 1773 HRL, en op dato dezes 12 apr 1773 hier getrouwt, met adtestatie van Franeker van 28 feb 1773, getekent J.M., Eccles. ibidem, en Jacob van Nul, Coster te Franeker; Doctor Junius van Alema, mede-advocaat voor den Hove van Frieslandt, gewoond hebbende te Franeker en Juffer Geertruda Munter van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 12 apr 1778 HRL, en toen getrouwdt na vertoonde adtestatie van Franeker 5 apr 1778, getekent J.M., Eccles. Franeq:en J. van Nul, Coster; hu Grote Kerk ha
J Meyer weesvoogden betalen aan de rentmeester van het Weeshuis f. 48:0:0 ter Saeke 1 Jaar Huis Huur van J.M. versch. 13 may 1810, 19 jun 1810 (GAH1142); id. f. 50:0:0, 30 may 1809 (GAH1141); rentmeester van het Weeshuis betaalt ter Saeke ''t Huis bewoond door J.M. aan verpondingen f. 7:17:0, 5/10 verhooging f. 15:0:12, 1/5% stadsbelast f. 5:17:12, tesamen f. 14:10:8, 20 okt 1809, quit. no. 15 (GAH1141)
J Olivier afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gesworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap, benevens de voogden van het Weeshuis. In kennisse derselver handen, met die vd rendant en de subscriptie van mij secr. Pieter de Bruin op 2 dec 1767. Was getekend: K. Lanting, J.D. Toussaint, B. Jelgersma, Albert Osinga, F. Acronius, Jan Wax, J.O., Jane van Slooten, Lourens Tabes, Hendr. Brouwer, H. Videlius, Evert Wiarda, A. Wybenga, secr. S. Rienstra. (GAH1097)
J Radsma weduwe heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650)
J Roosewinkel op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
J Salverda wonende te Franeker in 1796, ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 49 lasten wrak tdv de Trekweg, 13 apr 1796: f. 83:6:0; (geen boeknr. vermeld)
J Schummelketel Lodewijk Hoekteld, Soldaat onder de comp. van capt. S. ende Engeltje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rinze Gerrijts, goede bekende, 16 may 1789; ondertrouw HRL; Lodewijk Hoekveld, soldaat in de compagnie van kapitein S., en Engeltje Douwes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 31 may 1789 HRL, en zijn getrouwd den 1 jun 1789; Sa. den 31 Augt 1799. (GR); Voorts Wierde op Propositie van de Majoor S., als Commandant van het Guarnisoen alhier, goedgevonden om de Stads Gragt, van al het hout en de schepen daar in leggen, te ontledigen, en Zulks aan de Eigenaars van ''t Zelve te doen aanzeggen en in gevalle het Hout al op geene andere geschikte Plaatzen Kan werden geborgen aldan daar omtrent de volgende beschikking te maaken, dat het aan de Kant van ''t Bolwerk word gelegt in de lengte en niet meer dan twee Vlotten in de Brete. (GAH45); Ma. den 2 Sept 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Wierde voorts beslooten, op verzoek van de Majoor S., Commandant van het Guarnisoen alhier, de Spinzolder bij het Armehuis te approprieren tot een Hospitaal, ter fine om gereed te Zijn, ingevalle alhier gequesten mogten Weren aangebragt. (GAH45); Maandag den 23 Septembr 1799. ''s Avonds. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Compereerde ter Vergadering, den Majoor S. Commandant van het Guarnisoen alhier te Kenne geevende, dat door het aanhoudend detacheren van Manschappen, van desselfs onder hebbende Guarnisoen, na Stavoren, Slooten, en elders, hetzelve Zoodaanig Verswakt Was, dat hij Zich niet meer in Staat bevond, de Wagten en Postenbehoorlijk te Konnen bezetten, Proponerenden des noods Requirerende, van den Raad dat een genoegzaam aantal Gewapende Burgers van deeze Plaats ter Zijner Dispositie tot den Guarnisoens dienst mogten werden ge?mployeerd, den Raad hiervan de noodzaakelijkheid penetrerende heeft uit Consideratie van dien na rijpe deliberatie goedgevonden en geconcludeert aan het Geproponeerde of gerequireerde, van gemelden braaven Commandant te Voldoen, en Wijders beslooten, den Burger Menno Vellinga als Commandant van de Gewapende Burgers alhier daadelijk voor Zich op ''t huis der Gemeente te ontbieden, Zoo als dezelve gecompareerd Zijnde, aan hem is verzogt, van Zijnde onderhebbende Gewapende Burgers, door alle gepaste middelen te Willen Permoveren om Provisioneel den Guarnisoensdienst waar te neemen, het geen bij hem geredelijk Wierd geaccepteert. (GAH45); Sondag den 10 nov 1799. de raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde in overweeging genoomen, dat den Maj?r J:S., nu eenen geruimen tijd het Guarnisoen alhier gecommandeert hebbende, en thans met het Zelve Stond uit te Marcheren, uit Consideratie van deszelfs alleZints brave Conduite, beslooten aan denzelven Commandant navolgende loffelijk Testamonia te Suppediteren ''De Raad der Gemeente van de Stad harlingen, doet Kond, ende Certificeert mits deezen dat den Burger J:S. Maj?r bij het 2de Bataillon der 4de halve Brigade geduurende den tijd Zijner aanwezigheidheit ter plaatze, en dat hij het Commando over het Guarnisoen van deeze Stad heeft gehad, Zoo ter bewaaringe der rust, en goede orde, van binnen, als ter aanwendinge van alle gepaste middelen, tot afweeringe van bedreigd geweld van buiten, Zijn uiterste devoir heeft gedaan, en eene onvermoeyde Vlijt en IJver betoond''. Dat denzelven Commandant Insgelijks onder Zijne onderhebbende manschappen eene uitmuntende Discipline heeft gehouden, in dier voege, dat den Raad de Waarheid geen hulde Zou doen, Wanneer Zij niet de Loffelijke Conduite van dien braaven Commandantin de hoogste graad laudeerde. Ten blijke van ''s Raads Contentement over deszelfs geheel gehouden Conduite heeft den Raad beslooten deeze Loffelijke Testamonia aan denzelven Commandant te Suppediteeren, onder hunne Stads groot Zegel, ende Subscriptie van den Praesident ern Secretaris. Actum op ''t Huis der Gemeente binnen HRL den 10 nov 1799. (GAH45)
J Scrincrius Gerben Pieters van Dongjum en Eelkje Johannes van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 12 mei 1777 HRL, en ook in den echten Staat bij ons bevestigd, na vertoonde adtestatie van Dongjum, 4 may 1777, getekend J.S., v. d. m. en A. Without, Schooldienaar
J Smit Maandag den 16 oct 1797; Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts goedgevonden, aan den Burger J:S. te Leeuwarden, navolgende missive in te zenden; Het Geregte der Stad HRL, Aan: den Burger J:S. te Leeuwarden; Burger ! Daar wij geinformeerd waaren, dat Uwe Weegens de gewapende Burgermacht van Leeuwarden in Commissie waard geweest, om oud geschud tegens nieuw te verruillen naamen wij onlangs de Vrijheid Uw te verzoeken van ons te willen melden, wat door Uw voor het nieuw geschud besteed was, en wat gij voor het oude in ruiling bekoomen had, -daar gij voor eenigen tijd den Burger Bolth aangebooden hebt die Commissie naamens de Stad, wel voor plaizier zou willen doen, en wij egter niet weeten, hoe lang dit zou kunnen traineren, en dagelijks door onse Gewapende Burgermacht worden aangespoord, om nog een Stuk te hebben neemen wij als nog de Vrijheid Uw ten vriendelijksten te verzoeken, van ons met den Brenger deezes kortelijk eens te willen melden den naam van de geschutgieter, en wat uw voor het nieuw geschut besteed, en voor het oude in ruiling ontvangen hebt, hiermede zult gij ons Verpligten Waar mede wij na Cordiale groete Verblijven. HRL den 16 okt 1797. (GAH43)
J Straus verhuurt kamer aan Franse officier 1810
J Suringar erven J.S. eigenaars van percelen nrs. 2080 en 2081 te HRL, woonplaats Amsterdam, legger nr. 662, resp. weiland, huis, resp. 11620 en 100 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: resp. nihil, en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); id. van perceel nr. 2087 te HRL, woonplaats Amsterdam, legger nr. 662, weiland, 22100 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
J Vriemont Drabbe gewezen inspekteur belastingen te Franeker 1809
J Wider ovl voor 1815; wed. J.W. gebruiker wijk C-025; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel; eigenaar is wed. T. Kabbeljauw, 1814. (GAH204)
J Wybenga weesvoogden bet f. 180:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van 3 weesjongens, gewerkt hebbende op de lijnbaan van J.W., 11 jul 1786. (GAH1118)
J. van Beuker pensionaris te Leeuwarden 1746-1765; b
J. van Dam ontvangt van het gemeentebestuur wegens het stemmen van het orgel, 7 Wintermaand 1809: f. 30:0:0; id. in de Nieuwe Kerk, ord. 14 Wintermaand 1809: 30 Caroliguldens
J. van Doen sekretaris, ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde wrakke steen ten dienste van de Trekweg, 28 jun 1775: f. 135:0:0
J. van der Haak huwt met H. Driessen; dopen Grote Kerk HRL 1803
J. van der Ley woont in 7e quartier, huisno. 47, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802. (GAH650); weduwe woont in 7e quartier
J. van der Veen mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; eigenaar van wijk C-159; gebruiker C. Simons, pakhuis, 1814. (GAH204)
J. van der Velde lands ijtigmeester 1807-1810
J. van Idsinga omschrijft burgerwachten 1751-1754
J. A Kesler Johannes Alberts van HRL, en Trijntje Theunis van Bolsward, laatst geproclameert op dato dezes 28 dec 1777 HRL, en 3 jan 1778 te Bolsward getrouwt volgens vandaar ontfangene adtestatie 4 feb 1778, get. J.A.K., v. d. m., en H. van Gorkum, Coster
J. A Schmit ontv van het gemeentebestuur voor het overbrengen der Raadsbestelling, 24 dec 1792: f. 42:10:0; staatsbode, ontvangt van het gemeentebestuur wegens het herwaards overbrengen der missive van Raadsbestelling, zullende ingaan 1 jan 1789, 27 dec 1788: 41 Caroliguldens; (geen boeknrs. vermeld)
J. A Schouten ook als: A. Schouten; zie aldaar; woont in 4e quartier, huisno. 39, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 may 1802. (GAH650)
J. A Toclaar Hendrik Colle, Corporaal in ''t Battaillon van baron de Nostitz, Collonel Commandant het Regiment van generaal major Acronius onder de compagnie van capt. V. van Altena, thans in guarnisoen te deventer, van Lille, en Akke Johannes, van HRL, laatst geproclameert 25 jul 1773 HRL, en op dato dezes alhier getrouwd na vertoonde adtestatie van Lille, 8 aug 1773, getekend J.A.T., v. d. m.
J. A Werndlij gebruiker wijk A-053, rentenier; medegebruikers Jacob Pas, grafmaker, en Fredrik Koning, blaauwverwersknegt; eigenaar en medegebruiker is Joh. Bensonides wed., 1814. (GAH204)
J. B Hoffinger Saturdag den 21 apr 1798; de Raad Extra ordinaris vergadert zijnde, stonden nog ter vergadering binnen den Capt. Luit. J:A:van der Straaten, den Luitnent:T:Bakker, 1 ste Chirurgijn, Claas Meinert en 1 ste Schrijver J:B:H., zig beklaagende dat zij als Engelsche Krijgsgevangenen thans in geene dienst ge?mployeerd zijnde nog bij de Marine van ''s Lands vloot, nog onder den BurgerStand, hunne Stem over het ontwerp van Staatsregeling konden uitbrengen, dan teffens daartoe zeer bereidwillig zijnde, en zich daar voor declareerende-Verzogten zij dat zulks ter hunner decharge-in de Notulen van den Raad mogte werden geinsereerd. (GAH44)
J. B Kamsma kastelein in 1807
J. baron van Bentink Johan Bendes, capitein onder het eerste Bataillon van generaal-major J. Baron vB., in guarnisoen te Leeuwarden, van Leeuwarden, en juffrouw Anna Coderq van HRL, laatst geproclameert 2 jan 1774 HRL en op dato dezes hier getrouwt na vertoonde attestatie van Leeuwarden van 26 dec 1773, getekend Theod. te Bokkel, Eccl. L Leov., en T. van Kooten, Coster Leov. ; Matthijs Nicolaen, soldaat onder het Regiment van Generaal-Major J.B. vB., in guarnisoen te Leeuwarden, en IJtje Abes van HRL; na vertoonde attestatie van Leeuwarden de dato 20 jan 1774 getekend Theod. te Bokkel, Eccl. Leov., en T. van Kooten, Coster Leov. ; Gerrit Mewissen, soldaat onder het 2de Bataillon van generaalmajor Baron vB., in guarnisoen te Leeuwarden en Hendrikje Wopkes van HRL, laatst geproclameerd 19 jun 1774 HRL, en getrouwd op dato dezes met attestatie van Leeuwarden, getekend H. Mentes en T. van Kooten; Bonifacius van der Helkk, Sergeant in ''t 2e Bataillon van ''t Regiment van generaal-major baron vB, in guarnisoen te Leeuwarden, en Foekje Beerends de Leeuw van HRL, laatst geproclameert 19 jun 1774 HRL, en op dato dezes getrouwd na vertoonde attestatie van Leeuwarden, getekend H. Mentes, Eccles., en T. van Kooten, Coster
J. C Fokkens gebruiker van wijk E-103, commies, eigenaar is Albert van Eeken, 1814. (GAH204)
J. C Helbach woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Donderdag den 3 may 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde den Burger J.C.H. in ''s Raads vergadering ontboden en gecompareerd zijnde, aan hem gelast om ten spoedigsten zijne bewijzen te Produceeren, dat hij aan den inhoud der Publicatie noopens de heffinge der agt Prcento, hadde voldaan zoals hij betuigde en voorgaff, die belasting in ''s Hertogen Bosch betaald te hebben. (GAH44)
J. C Wentholt levert wrak 1808
J. D Toussaint id. huisno. 18, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803. (GAH650)
J. G Hempel bepleistert buitenkant Havenspoort 1766; ontv. vd Stadsrentmeester f. 46:0:0 wegens eenig snijwerk aan het orgel kwit. no. 52 1/2, ord. 16 aug 1775. (GAH1060); id. f. 200:0:0, kwit. no. 58, ord. 4 mrt 1776. (GAH1060); Stadsrentmeester betaalt f. 100:0:0 aan Willem Douwes, welke door hem betaald waren aan J.G.H. wegens snijwerk aan het orgel, kwit. no. 59, ord. 4 mrt 1776. (GAH1060); id. f. 250:0:0 voor gemaakte ornamenten boven op het orgel, kwit. no 83, ord. 14 okt 1776. (GAH1060); id. f. 101:0:0 wegens verdiend arbeidsloon aan het orgel, kwit. no. 96, ord 5 nov 1777. (GAH1060); id. f. 150:0:0, kwit. no. 97, ord. 5 nov 1777. (GAH1060); Johannes George Hempel, huwt met Janneke Jansen, kind: George Johannes Hempel, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
J. G Telsemeyer J.G.T. en Maria Harmens, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 16 may 1807; ondertrouw HRL
J. H Bekens ovl voor 1813, huwt met Anna Elisabeth Meyer; BS ovl 1812
J. J Meinsma levert busbanden en franjes 1803-1809
J. J Negrin geboortig van Waldens, in Zwitserland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. burg. Frank, op 23 mei 1793. (burgerboek)
J. J Volkmar Hendrik van der Meret, Lieutenant bij het Ed:Mog:Collegie ter Admiraliteit, residerende te Amsterdam en Commissaris der O.I. Compagnie van den Levantsen handel en navigatie der Middellandsche Zee op Texel, en Maria Swaal van HRL, laatst geproclameert op 16 den nov jongstleden (1777) HRL, en op dato dezes 18 nov 1777 hier getrouwdt na vertoonde adtestatie van het Oude Schild op Texel van 9 nov 1777, getekent J.J.V., v. d. m. ibidem; Grote Kerk ha
J. K Feitsma ontvanger der floreenrente; betaalt aan het gemeentebestuur door de Agent van Inwendige Politie, en toezicht op dijken, wateren en wegen der Bataafse Republiek ter voldoening van het eerste half jaar subsidie voor de Zeewerken over het jaar 1802, primo mei verschenen geweest, ene ordonnantie op de burger J.K.F. : 3500 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
J. K Teitsma ontvanger-generaal te Leeuwarden 1801-1811
J. N Kersjes commissaris van politie 1811-1813; eigenaar en gebruiker van wijk A-050, 1814. (GAH204); id. van wijk A-051, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk B-136, tuin, 1814. (GAH204)
J. P Haas woont in 1e quartier, huisno. 110, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802. (GAH650); id. woont in 7e quariter, huisno. 35, may18 03. (GAH650)
J. P Haase old-kapitein in dienst der staat, verkoopt een huis in 1801
J. P Wiarda onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van J.P.W. (kleding), 31 dec 1810: f. 32:10:0 (GAH1142)
J. V Eelten Jakle Jakles en Catharina de Jong, beide van Almenum, en laatst geproclameert 12 apr 1778 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Midlum om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt gelijk op 20 apr 1778 geschied is niet te Midlum, maar voor het Ed:Geregt van Barradeel volgens ontfangen adtestatie, getekent J.V.E., en ter ordonnantie R. Smit
J. W Brouwer boekverkoper te Leeuwarden 1806-1809
J. W Vettevogel woont in 7e quartier, huisno. 89, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802. (GAH650)
J.A. W Bruce huwt met M.C. Clavel, kind: Johannes Henricus Bruce, ged 6 mrt 1760 Westerkerk HRL
J.E. Marcus en zoon geboortig uit ''t voormalig gewest Holland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. Marten Bos, op 26 apr 1798. (burgerboek)
J.F. H Metzlar ovl voor 1815; wed. J.F.N.M. eigenaar en gebruiker van wijk F-159, 1814. (GAH204); erven J.F.N.M. eigenaar van wijk F-183; gebruiker Hend. Dreyer, schoen makersknegt, 1814. (GAH204); Jan Frans Hendriks M. en Jetske Ages Zeylmaker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Stephanij onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 5 mrt 1807; ondertrouw HRL
J.G. /Z Guechenon de Chatillon Jan demma, canonnier onder de comp. van Lt. Collonel Z. GdC., ende Maria van den Broek, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd een onderofficier, 11 jul 1789; ondertrouw HRL; Jan de Nore, canonnier in de compagnie van Luitenant Collonel J.G. dC., en Maria van der Broek, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 jul 1789 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
J.L. van der Straaten eigenaar en gebruiker van wijk C-026, colonel ter zee, 1814. (GAH204)
J.M. de Boer levert wrak 1809, samen met C.M. de Boer, (mogelijk een zv Mevis dB?)
J.P. de Boey Jacobus H. Gross, capt. onder ''t derde Bataillon vierde halve brigade van HRL, ende Magdalena Hilarius van Franeker, zijnde de aangaave gedaan door adjudant J.P. de B., met procuratie, 14 dec 1795; ondertrouw HRL
J.P. Epeus van Altena zie: J.P. van Altena
J.W. C Heynemans Jurjen Folkerts Wax en Aaltje Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 13 apr 1794 HRL, en zijn ten zelven dage getrouwt op ''s Lands Kotter van Oorlog ''de Snelheid'', volgens vertoonde attestatie, welke getekend was J. Huys en J.W.C.H.
Jaane Alberts huwt met Janke Jans, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jannewari 1764; lijst ingezetenen 8e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650); kind: Albert Janes, ged 25 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Jan Janes, ged 22 okt 1771 Grote Kerk HRL
Jaane Jans weesvoogden betalen f. 60:0:0 aan de rentmeester van het weeshuis door J.J. als metzelaarsknegt verdiend bij Heere Wybrens, 18 jun 1779. (GAH1110)
Jaane Jans rentmeester van het weeshuis ontv f. 12:0:0 weegens inbreng van Jaane, Eelke en Marijke Jans, bij haar komste in ''t weeshuis, 30 nov 1779 (GAH1110)
Jaane Thomas zie: van Slooten
Jaane Thomas van Slooten geb 1791 HRL, huwt met Marijke Berends Oorthuis op 13 mei 1813 HRL, matroos, huw.afk. 14 en 21 feb 1813, zv Thomas vS, en Sipkje Abes Wyma; BS huw 1831; gebruiker van wijk F-126, varensgesel; eigenaar is Cornelis van Beemen, 1814. (GAH204); geb 17 jul 1787, ged 7 aug 1787 Grote Kerk HRL, zv Thomas van Sloten en Sypkjen Abes; geb 20 apr 1790, ged 20 apr 1790 grote Kerk HRL, zv Thomas Janes van Slooten en Sypkjen Abes
Jaannes Pieters huwt met Tjitske Cornelis, kind: Cornelia Jaannes, ged 23 okt 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764
Jaantje Anthoons zie: Riddersteen
Jaantje Bakker zie ook: Arriaantje Bakker; huwt met Adam Jordan; BS ovl 1822
Jaantje Riddersteen geb 1774 HRL, ovl 5 nov 1846 HRL, huwt met Age Baron, dv Anthoon Hermanus (R), en Pietje Harmens; BS ovl 1846
Jaantje Ruitinga huwt met Wilt T. vd Meulen, verkoopt huis, tuin en bleekveld in 1800; Wilt Theunis van der Meulen en Jaartje R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 oct 1780 en zijn ten zelfden dage getrouwd
Jaantje/Adriaantje Lieuwes zie: Bijlsma
Jaapie Douwes huwt met Sake Gerrits, kind: Douwe Sakes, ged 5 jul 1740 Grote Kerk HRL
Jaapje Boonstra oud 29 jaar, geb Nijehoorn en wonende te HRL. 1839, wijk C-078; VT1839
Jaapje Eeken oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-237; VT1839
Jaapje Jacobs zie: de Jong
Jaapje Jacobs Jacob Jarigs ende J.J., beyde van HRL, huw.aang. 16 feb 1737 HRL; komende voor de Bruit desselvs Oom IJsbrant Cornelis; huw aang. HRL 1737; huwt met Jacob Jarighs, kind: Jarigh Jacobs, ged 24 aug 1745 Grote Kerk HRL; kind: Jarigh Jacobs, ged 11 aug 1744 Grote Kerk HRL
Jaapje Jacobs ovl 27 dec 1805 HRL, oud 78 jaar
Jaapje Jacobs Hessel Jarigs en J.J. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevaeder Freerk Lolkes, 9 May 1744; huwt met Hessel Jarigs, beyde van HRL, sijn geproclameerd 10, 17 en 25 May en getrout de 26 dito 1744; Hidde Sipkes ende J.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Freerk Lolkes desselfs steevaeder, 11 Jan 1749; huwt met Hidde Sipkes, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 janrij 1749 en doen ook getrouwdt; Remonstreert UEd:Agtb:met verschuldigde Eerbied Trijntie Hendriks meede ordinaris turfmeetster binnen deese Stad dat sij met approbatie van de Diaconen der Gereformeerde gemeente alhier en door wien sij wert gealimenteert; vermits haeren Hoogen Ouderdom seer geneegen is haer turfmeetsters bedieninge over te draegen aen J.J. Wed:Hessel Jarigs in HRL, sijnde een vrouspersoon daer toe bequaem en die sulks meede is verlangende, dogh sulken transport niet kunnende geschieden sonder consent van UEd:Agtb:Soo versoeken de supplnten beyde seer ootmoedigh UEd:Achtbaerheeden consent en approbatie in deese overdragte en dat alsoo gemelde J.J. door UEd:Achtbh:tot meede ordrs turfmeetster deeser Steede mach worden benoemt en aengesteld, op lasten pligten, profijten en gehoorsaemheeden daar toe staande, onder praesentatie om den Eed daar toe staende te praesenteeren in handen van UEd:Achtb:quo facto etc:/:get:/ H. Pesma; (In Margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek, nomineert en stelt mits deesen tot ordrs turfmeetster de mee supplnte J.J., op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheyt, en tot een geschenk in de Armebusch tellende de soma van twintigh car gls:Actum den 16 aug 1747. (was get:en onder stonde): Lourens Tabes, Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 19 aug 1747 heeft J.J. den Eed van getrouwigheyt gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. Tabes en de twintigh car gls:in de Arme busch betaeld (onder stonde:) In kennisse van mij secretaris (get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jaapje Piebes ged 7 okt 1749 Grote Kerk HRL, dv Piebe Jacobs en Pietje Pieters
Jaapje Piers ovl 13 okt 1761 ... , wonende te Vlieland 1743, ontvangt lijfrente 1740-1761
Jaapje Pieters zie: Sonnema
Jaapje Pieters geb 30 okt 1772, ged 20 nov 1772 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jacobs en Arriaantje Bouwes; huwt met Eelke Walkes op 10 nov 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 3 nov 1793; huw Grote Kerk HRL 1793, BS ovl 1811; Eelke Walkes ende J.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Pieter Jacobs, 19 okt 1793; ondertrouw HRL; Eelke Walkes en J.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 3 nov 1793 HRL, en zijn getrouwd 10 dito; kind: Neeltjes Eelkes, geb 9 mrt 1794, ged 30 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Jaapje Pieters geb 1751 ... , ovl 15 jul 1811 HRL. ten huize van Hendrik Jans, Agter de Kerk; BS ovl 1811
Jaapje Willems zieL Zeilmaker
Jaapje Jacobs de Jong huwt met Cornelis Folkert; BS ovl 1841
Jaapje Pieters Sonnema ontvangt lijfrente 1749-1766
Jaapje/Japke W Zeilmaker geb 1768 Terschelling, ovl 3 mrt 1853 HRL, huwt met Nicolaas Pieters Schenkius, dv Willem Hendrik Z, en Maaike ... ; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1853; oud 71 jaar, (vnm: Jaapje), geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk C-018; VT1839; kind: Nicolaas Jacobus Schenkius, geb 10 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL
Jaapjen Tjebbes Tjalling Douwes en J.T., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 28 mrt 1773 HRL, en toen getrouwt
Jaarche Jurres ende Beernt Hendrix, beide Van HRL, huw.aang. 26 okt 1737 HRL, komende Voor de bruid Jan Jurres; huw.aang. HRL 1737
Jaartje Johannes Ruitinga huwt met Albert Olingjus, beide van HRL, geproclameerd de 28 apr en de 5 en getrout de 12 mei 1771; kind: Johannes Olingius, geb 2 aug 1773, ged 31 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: IJda Alberts Olinjus, ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL, vader als A. Heins O.
Jaatje Douwes Jaepjen D. ende Jentie Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 21 may 1735 HRL, komende voor de bruid Here Janzen van Sloten; huw aang. HRL 1735; huwt met Jentje Gerrits, kind: Liskje Jentjes, ged 22 nov 1746 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jentjes, ged 16 okt 1742 Grote Kerk HRL, moeder als Jaappjen D.
Jaay Jans zie ook: Schoonbergen; geb 13 feb 1811, ged 26 feb 1811 Grote Kerk HRL, zv Jan Sipkes en Eeke Engles
Jaay Klases zie: Molenaar
Jaay Jans Schoonbergen zie ook: Jaay Jans; geb 13 feb 1811 HRL, ovl 9 jul 1849 HRL, huwt met Johannes Johannes Nielsen op 4 jun 1835 HRL, arbeidster, dv Jan Sipkes S, en Eelkje de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835, ovl 1849
Jaay Klases Molenaar geb 23 jul 1811 HRL, ovl 14 dec 1821 HRL, dv Klaas Dirks M, en Sietje Engles de Boer; BS ovl 1821
Jaaye Tjallings huwt met Grietje Klases, kind: Tjalling Jaayes, ged 8 mei 1759 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jajes, ged 13 aug 1765 Grote Kerk HRL
Jac Kerkhoven eigenaar van wijk C-121, gebruiker is Jan vd Vleugel, kleermaker, 1814 (GAH204)
Jac van Rooyen vrouw JvR. eigenaar van wijk G-092; gebruiker Hartog Jacobs vrouw, 1814 (GAH204)
Jac:. van der Ley weduwe woont in 7e quartier, huisno. 17, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1803. (GAH650)
Jacjohannes Kerkhoven J.J.K. q. q. eigenaar van wijk G-301, gebruiker is Hend. Drost wed., winkeliersche, 1814. (GAH204)
Jacob Abrahams zie: van der Werff
Jacob Abrahams vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, nr. 12 1/2; 1 mrt 1804
Jacob Abrahams ovl voor 1815; geboortig van Leeuwarden, Joods koopman, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van president Djurre Hendriks op 15 jun 1796. (burgerboek); wed. J.A. gebruiker van wijk C-067; eigenaar is Jouke Olinjus, 1814. (GAH204)
Jacob Adams zie: Hoek
Jacob Adolfs zie: Pas
Jacob Ages zie: Ferwerda
Jacob Ages lijst ingezetenen 8e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Jacob Ages zie ook: Zijlstra; zie ook: Wiebrigje Everts; J.A. en Wybrigjen Everts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Auke Jans, deszelfs oom, 23 nov 1793; ondertrouw HRL; J.A. en Wybrigje Everts, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 dec 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelven dage kind: Jancke Jacobs, geb 8 jul 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Eelkje Jakobs, geb 10 okt 1794, ged 16 nov 1794 Grote Kerk HRL
Jacob van Akkeren huwt met Christina/Sijntje Dirks, kinderen: Dirk Jacobs vA., geb 1783/ 1786 HRL, Antje Jacobs vA., geb 1777 HRL; BS ovl 1828; 1857 overlijdens
Jacob Akkringa geb 10 feb 1811 HRL, zv Evert A., en Elisabeth Anderens; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 10 feb 1811, ged 3 mrt 1811 Grote Kerk HRL, zv Evert Akkringa en Elisabeth Anderens
Jacob Alberts zie: Kams, Metselaar, Petraeus, Roodtje
Jacob Alberts Maandag den 4 decembr 1797. Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, Tjalke Coster, Cornelis de Boer, Gerrijt Harkes, Pieter Jurjens, Symon Geit, Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, Johannes van Belkum, J.A., Ids Gosses, Joh?s Velthuis, Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43); Maandag den 18 decembr 1797. Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierden voorts de Haavenwagten Tjalke Jansen, en J.A. van hunne posten gedimitteerd, ende zulks wel ter oorzaake, dat dezelve boeten hadden ingevordert, en onder haar gevonverteerd, zonder daar van hunnen Capitein kenisse of deszelfs Wettige aandeel te hebben gegeven, behalven dat zij zig, zoo tegens hunnen Capitn als het Gerechte zeer brutaal gedraagen hadden. (GAH43)
Jacob Alberts huwt met Trijntje Michiels, kind: Michiel Jacobs, ged 13 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Jacob Alberts ged als Gerrit Alberts 21 sep 1745 Grote Kerk HRL, zv Albert Jacobs en Meinsje Gerrits, Door de vader weeder Jacob Hernoemd
Jacob Alberts ged 10 sep 1761 Westerkerk HRL, zv Albert Jacobs en Sijke IJsaks
Jacob Alberts huwt met Hendrikje Johannis, kind: Etje Jacobs, geb 11 dec 1808, ged 8 jan 1809 dopen Grote Kerk HRLrl; dopen dtb 330; kind: Johannes Jacobs, geb 6 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL; moeder als: H. Jans
Jacob Alberts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 124, 1 mrt 1804
Jacob Alberts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 197, 1 mrt 1804
Jacob Alberts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 97, 38 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Jacob Alberts lijst ingezetenen 5e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Jacob Alberts zilversmid; huwt met Trijncke Bauckesdr., vermeld met hem in 1598, 1599 en 1602 (procl. boek HRL R.A. T1). Mr. waarschijnlijk 1587 of 1588, ovl rond 1609. (procl. boek HRL R.A. T 1) [Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1971]
Jacob Alberts mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; weesvoogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van J.A. bij Sijtse Pieters, mr metselaar, 11 mei 1782. (GAH1113); id. f. 80:0:0 als metselaarsknegt, (niet vermeld bij wie), 17 jun 1783. (GAH1114); id. f. 12:0:0 met weven, (niet vermeld bij wie). 25 jun 1782. (GAH1113); id. f. 5:10:0, 4 mrt 1783. (GAH1114); id. f. 53:13:0 als metselaarsknegt bij Gosling Adams verdiend, 14 apr 1778. (GAH1109); id. f. 38:16:0 door J.A. bij Gosling Everts verdiend, 27 jul 1779. (GAH1109); id. 17 aug 1779: f. 38:16:0 (GAH1110)
Jacob Alberts mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; gebruiker van wijk F-128, turfdrager, alsmede Benjamin Cohen, koopman, Sipke Pieters Altena, timmerknegt, Hendrik Berse, musikant, Bauke Folkerts, korendrager, Hendrik Hendriks wed., Riemer Hendriks vrouw; eigenaar Jan W. Vettevogels erven, 1814. (GAH204); uit hun post als turfdragers gezet wegens slordig en liederlijk gedrag: Bernardus van Taken, Anne Reins, J.A., Beernt Jans, Pieter Jansen en Johannes van Belkum, 16 mei 1803 (GAH49); J.A., turfdrager, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Jans, weversknecht, wonende te HRL; J.A., turfdrager, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Antje Harmens, werkster, wonende te HRL
Jacob Alberts huwt met ... , wonende te op de Schritzen 1811, kind: Albert Jacobs, geb 1797. . BS ovl 1811
Jacob Alberts schilzandrijder 1751
Jacob Alberts J.A. en Dieuwke Simons, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom Claas de Beer, 8 dec 1792; ondertrouw HRL; J.A. en Dieuwke Simons, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd den 19 feb 1793; huw Grote Kerk HRL; kind: Sijke Jacobs, geb 28 dec 1792, ged 24 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Simon Jakobs, geb 3 okt 1794, ged 28 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Albert Jacobs, geb 9 mrt 1797, ged 25 apr 1797 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL;
rn
rnVan Klaske Krottje-Metselaar:rnDieuwke Simons en Jacob Alberts hebben 3 gedoopte kinderen volgens het doopboek van HRL. Als Dieuwke overlijdt staat er in het register van overledenen (1) dat ze 4 kinderen achterlaat. Mijn betovergrootvader Michiel Jacobs Metselaar verklaart in een akte van bekendheid (é é n van de huwelijkse bijlagen) dat ook hij een kind is van bovengenoemd echtpaar. Michiel Jacobs (pas bij de geboorte van zijn eerste kind gebruikt hij de naam Metselaar) trouwt 31 dec 1842 te Franekeradeel met Trijntje Johannes de Vries (2). Volgens het certificaat van de Nat. Militie is hij omstreeks 1825 kolonist te Steenwijkerwold. In het archief van de kolonië n van Weldadigheid in Assen vind ik hem terug onder de naam Michel Jacobs. Hij is door het weeshuis van HRL uitgezonden samen met de Harlinger wezen Cornelis Johannes Oosterhof (geb 8 apr 1805), George Willem Oosterhout (geb 8 okt 1805) en Marijke Pieters Werna (geb 22 okt 1809). Datum van designatie is 5 okt 1821 . Ze worden ondergebracht in de 3e kolonie, de kolonie Willemsoord op hoeve 87 in een soort huisgezin met als huisverzorgers Cornelis Andries Smith en Barendje Pieters Postma (3) Op 5 jun 1826 worden de jongens weer ontslagen en Marijke komt 1 sept 1826 niet van verlof terug.

rnOok vond ik in het archief de volgende brief van de subcommissie van weldadigheid te HRL, geschreven 1 okt 1821:

rnWij hebben de eer u mits dezen toe te zenden de Stamlijsten der 12 wezen en der vier behoeftige huisgezinnen waarvoor met Weesvoogden deser Stad Kontract is geslooten benevens de verder vereischte Stukken, en zulks ter voldoening aan dese missive van 20 sept j.l. N43/9 met bevoeging dat deselve op de 4 dese de reis naar de kolonie zullen aanneemen. Wij vertrouwen dat de huisverzorgers allezints zullen voldoen aan hunne bestemming en dat de mannen genoegzaame bekwaamheden bezitten om tot het een of ander geemployeert te kunnen worden, waartoe wij deselve wel durven aanbeveelen.

rnPS Behoeftige huisgezinnen hebben geene klederen meerder dan zij dragen.


rn1. Bron: Gemeente HRL Reg. van overledenen 1806-1810 Invnr.: DTB332
rn2. Bron: bs Franekeradeel, huw.reg. 1842, nr 40
rn3. Bron: Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
rnMichel Jacobs, geb 15 jan 1806; plaats van herkomst: HRL; godsdienst: herv; aangekomen op 07 okt 1821; ingeschreven in Willemsoord als ingedeelde; vertrokken op 05 jun 1826. Bijzonderheden: Aankomst in Kolonie III Willemsoord. Plaatsing: Contract voor Wezen à f. 60,- p.p.p.j. met gratis huisverzorgers; weesvoogden. Ingedeeld bij: huisverzorger C.A. Smith III. Op 05 jun 1826 ontslagen uit Kolonie III (Smith).
rnOp het certificaat van de Nat Militie staat als geboortedatum 15 jun 1806. In de akte van bekendheid staat als geboortedatum vermeld 15 jan 1806.
Jacob Alberts Jurjen IJpes van Midlum ende Antje Jarigs van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.A. goede bekende, 26 apr 1794; ondertrouw HRL
Jacob Alberts Heere Geerts ende Leeuwkje Simons, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.A., deszelfs schoonbroeder, 16 apr 1796; ondertrouw HRL
Jacob Alderts lijst ingezetenen 8e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Jacob Allerts zie: Wiersma
Jacob Alth ovl 28 feb 1792 HRL, oud 32 jaar; J.A. en Zwaantje Christiaans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jacob Annes Jan Oebles en Trijntje Douwes, beyde van HRL, huw.aang. 12 jan 1737 HRL, komende Weegens de bruid J.A., modderleyker; huwelijksaangiften HRL 1737
Jacob Annes betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis wegens de huur van 2 morgens en 324 roeden greidland onder Jacoby Parochie, Petry 1793 ingegaan: f. 104:0:0, AF: Re?el: f. 7:12:0, resteert: f. 96:8:0, 4 dec 1793, no. 2 (GAH1126); id. 24 apr 1795, no. 2 (GAH1127); id. f. 104:0:0 wegens 2 morgen Land onder Jacobi Parochi, no. 2, 26 jan 1796 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis 2205012 ter zaake restitutie van verschooten Re?el, 2 aug 1796, quit. no. 10 (GAH1128)
Jacob Annes Hans Wopkes en Meinsjen Janz beyde van HRL, koomende voor de bruid deszelfs swaager J.A. mondelinge last hebbende, 30 May 1744
Jacob Annes ged 18 nov 1742 Grote Kerk HRL, zv Anne Zijtses en Hijlkjen Jacobs; ovl 20 apr 1789 HRL, oud 46 jaar; J.A. en Grietje Arrijens, beide van HRL, laatste geproclameert op dato dezes 12 sep 1773 HRL. en toen getrouwt
Jacob Anthonij zie: Overzee, Tengnakel
Jacob Arents Jan Jansen Schoonebeek en Holkjen Jacobs, beyde van HRL, huw aang. 15 sep 1736 HRL, komende Voor de bruyd J.A., desselfs oom; huw.aang. HRL 1736
Jacob Arents huwt met Lijsbet Corneelis, kind: Arent Jacobs, ged 30 okt 1743 Westerkerk HRL; J.A. ende Lijsbert Cornelis van der Burg, beyde van HRL, huw aang. 9 jan 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Cornelis, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jacob Arends geb 25 sep 1800 HRL, ovl voor 1804 HRL, N.H., ged 21 okt 1800, zv Arend Lodewijks, en Antje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1800
Jacob Arends geb 31 okt 1803 HRL, ged 15 nov 1803 HRL, zv Arend Lodewijks en Antje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1803
Jacob Arijs zie: Woudenberg
Jacob Ates zie: Pijbenga
Jacob Ates geb 4 mrt 1803 HRL, ged 22 mrt 1803, N.H., zv Ate Jacobs en Foekje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1803
Jacob Aukes zie: de Boer
Jacob Aukes J.A. en Antje Johannes, beide van HRL, laatst gerproclameert 10 mrt 1776 HRL, en getrouwt 8 apr 1776 HRL
Jacob Bakkers geb 1787 ... , mr boekdrukker, huw.get. bij J. Norel en T.J. vd Haak, behuwd broeder vd bruid. wonende te Leeuwarden in 1812; BS huw 1812
Jacob Bartels geb 13 sep 1809 HRL, N.H., zv Bartle Jacobs en Janneke Tjepkes, dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 13 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL, zv Bartle Jacobs en Janneke Tjepkes
Jacob Bartels J.B. ende Grietje Simons, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Simon Hendriks, 16 jan 1796; ondertrouw HRL; kind: Symen Jacobs, geb 26 jan 1798, ged 20 feb 1798 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Jacob Bartels zie: Noorman; J.B. en Marijke Folkerts Wax, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 21 Sprokkelmnd 1811; ondertrouw HRL
Jacob Baukes begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 53; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob Baukes J.B. en Trijntje IJsbrands beyde van HRL, aangegeeven door Dr. Tjallingii met schriftelijk consent van des bruids vaeder IJsbrand Velten, 14 dec 1748; huwt met Trijntje IJsbrandts, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 dec 1748 en doen ook getrouwt; kind: Trijntie Jacobs, ged 25 jun 1754 Westerkerk HRL; kind: Bauke Jacobs, ged 12 okt 1751 Grote Kerk HRL
Jacob Baukes Maandag den 26 Novembr. 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden, om aan de weduwe, en het Verdere noodlottig Huisgezin van wijL J.B., welke in de Jongstgepasseerde zoomer, ongelukkig in Stads dienst over boord gevallen en verdronken is, uit de Correspondentiebeurs te bedeelen weekelijks met een Carolij gulden van huiden af tot Pmo feb 1799 toe, om dan verder na bevindinge van zaaken met haar te handelen, en is den Burger Pettinga verzogt de bezorging hier van op zig te neemen. (GAH44); Maandag den 4 feb 1799. de raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde Wierde aan de Wed. J.B. bij het aanhoudende Stringe Saysoen, nog tot aan de maand mrt uit de Correspondentie Beurs toegelegt ''s weeks ??n Car Gulden. (GAH44)
Jacob Baukes woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Jacob Baukes zie: van der Boom, Feenstra, Wiersma
Jacob van Beemen commissaris, wonende te Leeuwarden 1810, waarschijnlijk wonende te HRL 1804; Donderdag den 27 jun 1799. Nog wierde beslooten om de Dockumer Trekwegs rekening te bepaalen, op vrijdag den 19 July 1799 gelijk mede om op die tijd, de besteeding te houden wegens de reparatie aan de Trekweg, van Leeuwarden tot halfweegen Dockum, en omtrent het laatste navolgende Advertentie in de Couranten te doen. ''De Gecommitteerden uit de Raad der Gemeente van de Stad HRL, beneffens de verdere geintresseerdens der Trekweg van Leeuwarden tot halfweg Dockum Strekkende, gedenken Publijcq bij de minst aanneemende aan te besteeden, de reparatie aan gedagte Trekweg, Tillen, en Tolhuizen etc. Wie gaadinge maakt, koome op vrijdag den 19 jul 1799 ''s voordemiddag te Elf uur Praecijs ten huize van de Commissaris J. v. B., buiten de Hoekster Poort te Leeuwarden, waar intusschen de bestekken te zien zijn, als mede bij de Stads Bouwmeester Jelle Jacobij te HRL''. (GAH45). Maandag den 18 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde goedgevonden, de besteedinge noopens eenige reparatien aan de Trekweg leggende van HRL tot half Leeuwarden, te bepaalen op Woensdag den 4 jul 1798 ''s voordemiddags elf uur; alsmede de besteedinge, noopens eenige raparatien aan de Trekweg leggende van HRL tot half Dockum op vrijdag den 20 jul 1798 ''s voordemiddags te elf uur ten huise van de Commissaris J. v. B. en dieswegens behoorlijke Advertentie in de Leeuwarder en Friesche Courant te doen. (GAH44)
Jacob van Beemen J. v. B. ende Taetske Sijtses Vos beyde van HRL, sijnde aengeevinge gedaen door de procr Jacob Tuininga met vertooninge van schriftelijke acte van trouwbeloften, 7 dec 1748; huwt met Teetske Sijtses Vos, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 dec 1748 en doen ook getrouwt; kind: Tjitske Jacobs van Beemen, ged 12 dec 1751 Grote Kerk HRL, moeder als Tetske Cijtses
Jacob Beernds ged 19 mrt 1771 Grote Kerk HRL, zv Beernd Harmens en Aukje Jacobs
Jacob Beernds huwt met Marijke Proost, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 feb 1764
Jacob Beernts ged 22 jul 1742 Grote Kerk HRL, zv Beernt Jansen en Baukjen Jacobs
Jacob Benjamins zie: Arons, van der Woude
Jacob Bent geb 1801 Oosthuizen, huwt met Alida Boomsma op 1 jun 1843 HRL, postdirekteur, zv Jan B., en Agatha Boomsma; BS huw 1843
Jacob Berends turfschipper in 1744
Jacob van den Berg geb 20 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, zv Aldert Jacobs van den Berg en Wypkje Pietersen; dopen Grote Kerk HRL 1799
Jacob Bernardus zie: Jekel, Winkel
Jacob Blaauw huwt met Geertje IJmkes vd Veen; BS ovl 1844
Jacob Blauwsma ovl voor 1848, hm ... ; kind: Jan Jacobs B., geb 1802 HRL; BS Franeker ovl 1847
Jacob de Block ovl 6 sep 1561, 12 weken, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jacob de Boer huwt met Grietien Alberts, kind: Albert, geb 1776 Steggerda; BS ovl 1849; BOER, JACOB DE
Jacob de Boer Saturdag den 28 Sept 1799 voormiddag. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde nog geleezen, en in deliberatie gebragt, eene missive Vertekend door eenige van de uitgetrokkene gewapende Burgers uit naam van het geheele uitgetrokkene detachement van deeze Plaats, Waar bij dezelve Verzoeken, om hoe eer hoe liever, te mogen Werden afgelost, en Zich voornamentlijk beklaagen, dat den Hoornblaaser J. d. B., en den Jaager Gerlof de Vries op eerste Requisitie van hunne ouders door den Majoor der Gewapende Burgers van Leeuwarden, Jurres, Zijn ontslaagen. Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten over dit Susjet navolgende missive te depecheren aan den Luitnt:Coll:S:S:Pacque. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan den Luitent:Collonel S:S:Paque Commanderende de Troupes in het voormaalig Gewest Friesland, Burger ! Wij hebben ons vereert gevonden, met Uwe missive van den 26 deezer, hoe gaarne wij ook het detachement gewapende Burgers Van hier uitgemarcheerd door Remplacement van anderen zagen afgelost, is het niet mogelijk dat voorals nog aan dit laatste Kan Werden voldaan, door dien de georganiseerden, uit hoofde der Weerspannigheid van een groot gedeelte van dien, nog tot geen Corps geformeerd Zijn, en de Zoodaanigen Welke bij de Organisatie Zijn uitgevallen tot den Plaatzelijken dienst, en bewaaringe der Rust alhier noodwendig dienen te Verblijven. Dan hebben Wij heeden eene missive ontvangen, Vertekend door eenige Schutters uit naam van evengedagte detachement Waar in dezelve de dringendste Instantien doen om afgelost te Worden, en hun ongenoegen niet Weinig doen blijken, over een geval Welke onder hun detachement heeft plaatsgehat, hierin bestaande, dat den Hoornblaazer J. d. B. en den Jager Gerlof de Vries, door den Maj?r Jurres Commanderende te Stavoren, Zijn ontslaagen, Zooals UW uit bijgaande acte in originali Zal geblijken, in hoe verre dien Commandant, tot het geeven van een Zoodaanig ontslag bevoegd is, Willen Wij niet beoordeelen maar alleen het zelve ter Uwer Kennisse brengen, met Minzaam Verzoek dat door UWe Intercessie, het Zij door Weder terugzending der twee evengemelde Perzoonen het zij door aflossing der anderen, of door eenig ander middel, Zoo als UW het Convenabelst voorKomt, meergedagte detachement Weder bevredigt word, de Luitent:Strooband, heeft ons in eene Particuliere brief gemeld, dat hij voor Zijn Perzoon gaarne blijven Wil. HRL, den 28 Septbr 1799, Ao. 5. (GAH45); Saturdag den 28 Sept 1799 ''s avonds. de raad der Gemeente extra ordrs Vergadert Zijnde, wierde geleezen eene missive van de majoor G. Jurres Commandant der Stad Stavoren en Environs, op heeden geschreeven uit het hoofdquartier aldaar Waarbij dezelve Zich beklaagd, over het ontslag, door hem, aan den Hoornblaaser J. d. B., en Jaager Gerlof de Vries op Instantie van derzelver ouders verleend, met Kennisgeeving daarin (als ''t waare) midleid te Zijn: Waar over gedelibereerd Zijnde is beslooten, van dezelve missive Copia in te Zenden, aan den Commandant S:S:Pacque, met bijvoeging van de volgende missive. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan den Luitent Collonel S:S:Pacque, Commanderende de Troupes in ''t voormaalig Gewest Friesland. Burger ! Nadat Wij van deeze avond, eene missive aan UW hadden gedepecheerd, ontvingen Wij eene missive van de Maj?r Jurres Waaraf Wij de Eer hebben UW hiernevens Copia in te Zenden, uit dezelve Zal UW geblijken, dat hij Zich beklaagt, over het ontslag, van de beide Jongelingen, Waar over Wij UW gemeld hebben, Wij Zullen Uw berigt hier over op morgen, met het een uur Schip Inwagten, daar Wij Zeker geinformeerd Zijn, dat er huiden voordemiddag eene affaire met de Engelschen op de Lemmer is voorgevallen, verzoeken Wij dat Uw ons daarvan eens de uitslag gelieft te berigten. HRL den 28 sep 1799 Ao. 5. (GAH45); Donderdag den 10 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde Wijders ter vergadering, den Burger Henricus Strooband, Luitnt:onder de Gewapende Burgermacht alhier, thans Guarnisoen houdende te Workum, Zich beklaagende dat de Burgers J. d. B., Gerlof de Vries, Sijtse Gerrijts, Abe Johannes en Berend Jansen, Welke twee eerstgemelde op ontslag van de Majoor Jurres, en de drie laatstgenoemde, met Verlof uit hun Guarnisoen vertrokken Waaren, en Schoon het verlof der drie laatstgemelde geexpireerd Was, tot nog toe niet Waaren Wedergekeert, verzoekende den Comparant door den Raad te mogen Werden geassisteerd, ten einde om gedagte Perzoonen te noodzaaken, van hun Guarnisoen Weder te betrekken. Waarover gedelibereerd Zijnde, is goedgevonden, dezelve Burgers daadelijk op het Huis der Gemeente te ontbieden, en aan dezelve hunne verplichting voor oogen te houden, en in cas van Weigering, hen door eene Militaire Escorte, na hun Guarnisoens Plaats te doen Transporteren. Op Welk ontbod de Burgers Sijtse Gerrijts en Berend Jansen, als Zijnde Abe Johannes buiten de Stad, gecompareerd Zijn, en daadelijk aangenoomen hebben, van na hunne Guarnisoens Plaatzen, vrijwillig te Zullen Vertrekken. Zijnde voorts J. d. B., en Gerlof de Vries, met hunne Vaders gesterkt, ter vergadering gecompareerd, Welken Vaders Sustineerden, dat hunne Zoons, uit hoofde van het ontslag door de Majoor Jurres ongehouden Waaren, om Weder te behoeven uit te trekken. Waarover nader gedelibereerd Zijnde is geconcludeert, gedagte J. d. B. en Gerlof de Vries te gelasten, van Zich niet buiten de Stad te begeeven, voor dat niet de elucidatie over hunne beswaaren van het departementaal Bestuur van de Eems gevraagd Had, Zijnde ten dien einde aan welgedagte Bestuur navolgende missive IngeZonden, met bijvoeging van eene Copia van het ontslag van de Majoor Jurres. (GAH45); de Raad der Gemeente van HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers! Ingevolge Ul. aanschrijvinge en Lastgeving van den 6 okt L.L. hebben Wij vermeend (behalven anderen, Welke bereids verzonden Zijn naar hunne Corpsen), te moeten verpligten tot hun vertrek, de twee Jongelingen, met Name Gerlof de Vries, en J. d. B., dan hunne ouderen hebben Zig hier tegen, bij Woorde dog tevens Zeer bescheiden aangeKant, en Wel om redenen Wijl gedagte Jongelingen onder de agtien Jaaren Zijn, en dus niet op grond van de Wet tot het uittrekken Kunnen verpligt worden, en ten tweden om dat genoemde Jongelingen, Door den Majoor Georgius Djurres uit den dienst Zijn ontslagen, blijkens Copia Autenticq hier nevens overgelegt, Dan bij ons is ontvangen eene missive van den Zoo evengenoemden Majoor Georgius Jurres, Welke de terugzending dezer Jongelingen Verlangde, en Wel omdat dezelve door den Capitein Pieter Willems ter verkrijging van het ontslag, der voorheen genoemden schijne misleid te Zijn, over het een en andere hebben Wij ons vervoegd aan den Luit:Collonel S:S:Pacque, als veronderstellende toen, dat het aan het Militaire behoorde dan Wij hebben geen antwoord bekoomen, Daar Egter de ondersteuning van het Vaderland Spoed Vereist, dog Wij niet gaarn wenzen onregtvaardigheden Uittevoeren, Zoo Versoeken Wij Ulieder Elucidatie, hoe Wij ons in dezen Zullen hebben te gedraagen, In Afwagting van Welk Wij Verblijven naar toebede van Heil. HRL, den 10 okt 1799, Ao. 5. (GAH45); Copia. den Lt Stroband Commanderende het detachement te Warns, word gelast aanbrenger deezes aftegeeven J. d. B., Hoornblaazer, en Gerlof de Vries, Jager, beide van HRL, en dezelve uit de rolle van Zijn detachement afteschrijven. Stavoren, 27 sep 1799, (Was get:) Georgius Jurres, Major. (GAH45)
Jacob de Boer won. op de Laanen in 1811, in zijn huis ovl Marten de Boer, (mogelijk zijn vdr?); BS ovl 1811
Jacob Botes zie: Tuininga
Jacob Bouwens Hendrik Christiaens ende Antie Rintjes beyde tot HRL, komende weegens de bruid J.B. des selfs swaeger, 2 May 1750
Jacob Bouwes 1752
Jacob Bouwes geboortig van Midlum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen vd pres. burg. J.D. Toussaint op 24 sep 1759. (burgerboek); J.B. van Midlum ende Grijtie Willems Ridder van HRL, huw.aang. 12 feb 1735 HRL, Comende voor de bruid Fedde Minnes; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Jacob Bouwes geb 27 nov 1782, ged 29 dec 1782 Grote Kerk HRL, zv Bouwe Jakobs en Akke Kornelis; ovl 21 dec 1827 Amsterdam, huwt met Aaltje Nuttes Visser op 1 jun 1806 te HRL, in leven varenspersoon, zv Bouwe Jacobs en Akke Kornelis (Eilander), kinderen: Bouwe Jacobs, geb 15 feb 1807 HRL, Hielkje, geb 20 sep 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS huw 1832; J.B. ende Aaltje Nuttes Visser, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17mei1j806; ondertrouw HRL; kind: Hielkje Jacobs, geb 20 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL
Jacob Bouwes ged 21 okt 1764, zv Bouwe Jacobs en Minke Sickkes; do. reg. N.H. HRL 1764
Jacob Bouwes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 106:16:0 ter saeke 12 schouw lange turf met de werkloonen, 16 feb 1810, quit. no. 1 (GAH1142)
Jacob Bouwes weesvoogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde verdiend loon van J.B. als metselaarsknegt bij Dirk Jacobs en Sijtse Pieters, 19 jun 1781. (GAH1112); id. f. 63:0:0 (niet vermeld bij wie), 17 jun 1783. (GAH1114)
Jacob Bouwknegt geb 27 jun 1807 HRL, ovl 24 jun 1833 HRL, ged 5 jul 1807 HRL, N.H., ongehuwd, kantoorbediende, zv Jan B., en Sijbrigje IJmes; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1833
Jacob Briel ook als: J. Bril; J.B. ende Johanna Maria Lisebet Wight beyde tot HRL, koomende weegens de bruid des selfs vaeder Johan Jurgen Wight, 5 Jul 1749; huwt met Johanna Maria Elisabeth Wight, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 jul 1749 en doe ook getrouwt; kind: Jacob Jacobs Bril, ged 16 mrt 1756 Grote Kerk HRL, vader als J. Bril, moeder als M.E. Wigting
Jacob Broers ged 28 jan 1742 Westerkerk HRL, zv Broer Fongers en Hiltje Jacobs
Jacob Brouwer ovl 13 aug 1793 HRL, oud 48 jaar
Jacob de Bruin geb 1773 ... , ovl 5 okt 1827 Dokkum, huwt met Janke Klases Oosterbaan, kinderen: Anna Elisabeth dB, geb 1800 Dokkum, Aaltje Jacobs dB geb 1810 Dokkum, Hiltje Jacobs dB, geb 1798 Dokkum, Freerk Jacobs dB, geb 1805 Dokkum, zv Freerk Klases dB, en Elisabeth Kaas, castelein in 1811, wonende te HRL. 1826, huw.get. bij R.S. Runia en E.J. Koen won HRL. 1813, id. bij J. Bonnema en E. Coulbout 1815, in leven stalman; BS geb 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1817, huw 1826, ovl 1829, ovl 1831, huw 1834; eigenaar en gebruiker van wijk D-073, kastelein, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden J. d. B. en Janke Claasen Oosterbaan Echtelieden Herbergiers te HRL verklaaren bij deezen te concenteeren en toe te staan aan onzen minderjarigen dogter Hiltje Jacobus de Bruin om zich in het Huwelijk te begeeven met Cornelis Rients Valk, varendsgezel, meede aldaar, zv Rienk Wybes en Acke Cornelis de vader overleeden, moogende alzoo lijden dat dezelven door den Officier van de Burgelijke Staat allen in ondertrouw worden opgenoomen de afkondigingen plaats hebben om na afloop derzelve in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 20 jan 1817; Ik ondergetekende Anke Cornelis Piekema weduwe Rienk Wybes Valk woonagtig te Amsterdam verklaar bij deezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen zoon Cornelis Rienks Valk varendsgezel woonagtig te HRL, om zich in het Huwelijk te begeeven met Hiltje Jacobus de Bruin zonder beroep, dogter van J. d. B. en Janke Claasen Oosterbaan, meede ten gemelde Steede, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Officier van den Burgerlijken Staat aldaar in ondertrouw worden opgenoomen de afkondigingen plaats hebben om na afloop derzelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. Amsterdam den 20 jan 1817; Extract uit het Doop Reg. gehouden bij de Gereformeede Gemeente der Stad Dockum; 1797 de 1 okt is ged een dv J. d. B. en Janke Klaases Echtelieden en Getuigen en is genaamd Hiltje, Geboren den 12 September. Dokkum den 2 jan 1817
Jacob Bruining huwt met Maria ... , kind: Gerrijt B, geb 11 mrt 1811 HRL; BS geb 1811
Jacob Buitenpost Jacob Cornelis ende Janke Joosten Popta beide van HRL, en vertoonde de bruidegom een verklaringe van zijn vader tot consent in desen, en compareerde wegens de Bruit J.B., 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Danser mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; J.D. ende Sjoerdtje Folkerts beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Claas Danser des bruidegoms oom, 6 Jun 1750; huwt met Sjoerdtje Folkerts, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 jun 1750 en doen ook getrouwdt
Jacob Dantuma opsigter, woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 11 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, Compareerde Voorts ter Vergadering een Jongeling Mense Geerts genaamd, zijnde gesterkt met desselfs Moeder Froukje Jans, welke door den Fiscus geciteerd Was, ter zaake dezelve de dogter van den Opzigter J.D. een slag aan het hoofd gegeeven had: dan dezelve ter zijner defensie bijbrengende, dat gedagte Meisje hem herhalde maalen gescholden en beledigt had, is dezelve voor dees keer met een ernstige Correctie vrijgelaaten. (GAH44)
Jacob Deketh ovl 26 jul 1764, 38 jaar, Capitein ter Zee, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ovl 26 jul 1764; aan de zuidzijde binnen de kerk is alle met banken bezet, doch ten noorden vindt men: een zeer diepgehouwen zerk slegt gebeeldhouwd Anno 1764 den 26 jul is gestorven J.D., in leven ordinaris kapitein ter zee, ... ter admiraliteit van Vriesland, oud 38 jaar, en ligt hier begraven, Groote Kerk (GAH3212)
Jacob Dinhart zie ook: deenhart; gebruiker van wijk G-180, schoenmaker; medegebruiker Rommert Overwijk wed. ; eigenaar is Sijtse van Dijk erven, 1814. (GAH204)
Jacob Dirx Geeft Ued:Achtb:met Schuldige Eerbiedigheyt te kennen J.D. borger en meede geswooren turfdrager alhier ter Stadt, dat hij om moverende redenen Wel geneegen Soude Sijn, Sijn voornde functie Van ''t Turfdragen over te draegen aen de persoon van Abe Jansen Sijn meede borger een man tot het Waerneemen deeser functie genoegsaem bequaem, maer Sulx niet kunnende geschieden als met Consent en approbatie Van Ued:Achtb:Soo Addresseert den Supplnt hem bij deesen aen Ued:Achtb met ootmoedig Versoek Ued Achtb gelieven in de Versochte Overdragte te Consenteeren en den Voornde Aebe Jansen in plaets van den Supplnt tot gewswooren turfdrager aen te Stellen op Lasten plighten en profijtten daer toe Stende het Welke gedagte Aebe Jansen meede Seer ootmoedig aen Ued:Achtb:Versoekt Quo facto etc:reqtus J:M:Tuininga. ; In margine stonde; de Magistr:accorderende in het transport ten requeste Versogt eligeert de Supplnt Abe Jansen tot meede ordris turfdraeger deeser Steede, op Lasten Plighten profijtten en gehoorsaemheeden tot voors:bedieninge behorende, mits doende den eed Van getrouwigheyt in handen van de hr Praesid:Burgemr deese Stads Actum den 31 jul 1730 Was vert: Junius Munter Ter ordtie Van de Magistr: Arnold van Idsinga. ; Onder stonde; Op Heeden dato uts heeft de Persoon Van Abe Jansen als turfdrager den Eed in Handen Van de Hr Vice Praesderende Burgemr Munter afgeleght In kennisse van mij Secrts:Was vert Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Jacob Dirks Roeloff Takes van St. Anna Parochie en Aefke Meinerts van HRL, huw.aang. 27 aug 1735 HRL, vertonende J.D. Schriftelijke attestatie tot onderling Consent; huw.aang. HRL 1735
Jacob Dirks van Leeuwarden ende Swaentie Jans van HRL., huw.aang. 25 jun 1735 HRL, Comende voor de bruid Hessel Sijtses; huw.aang. HRL 1735
Jacob Dirks ged 22 dec 1771 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jacobs en Martha Jans
Jacob Dirks ged 6 jun 1769 Grote Kerk HRL, zv Dirk Ariens en Fokeltje Jacobs
Jacob Dirks huwt met Maatje Hendriks, kind: Jacob Jacobs, ged 11 apr 1745 Grote Kerk HRL
Jacob Dirks huwt met Trijntje Corneelis, kind: Dirk Jacobs, ged 9 feb 1745 Grote Kerk HRL; kind: Lauwrentia Jacobs, ged 26 jun 1742 Grote Kerk HRL
Jacob Dirks koster van de Groote Kerk, ontvangt van het gemeentebestuur wegens huur van 9 mantels bij de predikanten van de classis gebruikt voor waargenomen predikbeurten, 22 sep 1734: f. 2:14:0 (GAH283); id. 13 okt 1738: f. 4:0:0 (GAH283); id. wegens wijn, coffij, thee, tabak etc bij de Gecommitteerden van de Synode geconsumeert en gebruikt, . 13 jun 1736: f. 67:5:8 (GAH283); id. restitutie expensen door hem gedaan wegens, dragen, loegen meten van 9 schouw turf ten dienste van de kerken, 17 jul 1733: f. 14:11:0 (GAH283); id. 10 1/2 schouw, 6 sep 1738: f. 17:7:0 (GAH283); id. van 9 schouw en korven turf ten dienste van de kosterij, 13 aug 1734: f. 15:10:0 (GAH283); id. voor 3 1/2 schouw, 23 sep 1734: f. 6:14:0 (GAH283); id. 6 schouw, 26 jul 1736: f. 11:6:0 (GAH283); id. voor 9 schouw, 11 aug 1735: f. 15:0:0 (GAH283); id. voor 11 schouw, 7 aug 1736: f. 17:18:0 (GAH283); id. 10 1/2 schouw, 10 aug 1737: f. 17:6:0 (GAH283); id. 11 sep 1738: f. 9:11:0 (GAH283); id. 2 aug 1737: f. 9:10:0 (GAH283)
Jacob Dirks beurtschippersknecht, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier 30 jaar, gehuwd, no. 106, 1 mrt 1804; geb 7 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL, zv Dirk Klaasses en Geertje Pieters; aangesteld als hulploots, na behoorlijke examinatie door OIinjus en Tetrode, 13 jun 1803 (GAH49); schoon nog niet ge?xamineerd zijnde, ge?mployeerd als noodhulp voor de lootsen, 27 jun 1803 (GAH49); aangesteld als noodhulploots 17 nov 1803 (GAH49)
Jacob Dirks koopt een huis van Elisabeth Stijl voor 1300 Caroliguldens op 23 sep 1797
Jacob Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 133, 1 mrt 1804
Jacob Dirks ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 6:18:0 terzake 111 pont groene kaas door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 1 nov 1740, kwit. no. 5 (GAH1070); id. f. 133:4:0 terzake een last rogge door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 26 sep 1747 kwit. no. 16 (GAH1076); id. f. 33:10:0 terzake 4 lopen grauwe orten en 2 lopen boontjes door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 3 okt 1747 (GAH1076)
Jacob Dirks mede-weesvoogd Benjamin Schaaf betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 111:2:6 terzake inbreng van IJtie Klases, door haar gewezen voogd J.D. overhandigt, 4 nov 1740 (GAH1070)
Jacob Dirks op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Jacob Dirks woont in 2e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Direx ovl 9 aug 1669, 70 jaar, Coopman, huwt met IJebbel Symens, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Jacob Dirks J.D. en Elske Teekes, beide van HRL, zijn na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 7 mrt 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Janke Jakobs, geb 29 dec 1781, ged 25 jan 1782 Grote Kerk HRL
Jacob Dirks voogden bet f. 15:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 jaar loon van J.D. bij de vroedsman Claes Poort verdiend, mei 1769. (GAH1100); id. f. 31:4:0 van mei 1770 tot mei 1771, mei 1771. (GAH1102); id. f. 20:16:0 wegens 1 jaar loon van J.D. bij C. Poort als meester chirurgijn verdiend, 22 jun 1770. (GAH1101)
Jacob Dirks geboortig uit Groningerland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. S. Schaaf op wo. 18 mei 1783. (burgerboek)
Jacob Dirx vertoond met eerbied IJbeltie Ymes gesworen houtmeetster alhier ter Steede dat de supplt. seer genegen was die bedieninge over te dragen aan enen J.D., mede alhier woonagtig, sijnde daar toe een seer bequaam perzoon die sulx van herten seer is begerende en dewijle sulx niet vermag ofte kan geschieden dan op consent en goede gratie van Ued. Agtb. Soo versoekt de supplt. met alle eerbied Ued. Agtb. gelieven dit transport en overdragte gunstiglijk te accorderen en aan de supplt. toe te staan en de perzv J.D. aan te stellen tot gesworen houtmeter in des supplts. plaats op sodanige pligten, profijten, lasten en gehoorsaamheden daar toe staande en aanbehorende, quo facto etc, get. : H. Wiarda. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemelt, eligeert mits desen de perzv J.D. tot gesw. houtmeter deser Stede op sodanige pligten, lasten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande des doende den eed in handen van de pres. burgem. deses Stads, actum den 4 apr 1731. Was get. Tjeerd Brouwer, ter ordtie van de Magistraat, (get. ), M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 4 apr 1731 heeft de perzv J.D. den eed van getrouwigheit als houtmeter gepresteert in handen van de pres. burg. Brouwer, actum den 4 apr 1731. In kennisse van mij secr. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); J.D. is ovl voor 1733, want op 12 mrt 1732 wordt Eelkjen Douwes, huisvrouw van Harmanus Beernt, gesworen houtmeetster in de plaats van de ovl J.D. (zie Eelkjen Douwes); Geeft UEd:Achtb:met alle Eerbied te kennen Tjalling Harmens Sopingius, koster van de grote Kerk alhier, dat de persoon van J.D. des supplnts bedieninge voornoemd als substituut koster nu eenige jaaren heeft waergenomen ende bediend, door minderjarigheit en zwakheit van de supplnt zelvs, dog dewijl de supplnt vermeent sijn voorsr Kosters ampt zelvs te kunnen waernemen, en daer toe nu in staat te zijn, en gaerne zelvs op den 1n may 1739 aanstaende zoude willen bedienen. Soo versoekt de supplnt onderdaniglijk UEd:Achtb:hem gelieven toe te staen dat hij op voors. tijd zijn voornoemde bedieninge zelvs koomt te bekleden en waer te nemen, en dat UEd:Achtb:de gesubstitueerde Koster J.D. met gemelde tijd komen te ontslaan, quo facto etc, (was get), Tjalling Harmens Sopingius, Requisitus, R.B. Lanting, 1739. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek van den supplnt authoriseert mits desen den selven om sijn bedieninge van Koster in de groote Kerk deser Stede selfs op den 1n may 1739 waer te nemen en te bedienen, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande, mits doende den Eedt van getrouwigheit volgens sijn instructie in handen van de Heer Presid. Burgemr. deeser Stad. Actum den 25 mrt 1739, was get), Hendrik Schaaff Ter ordtie van de magistr: ab:sec:P. Reidema. ; Onder stonde; Praestitit Jus jurandum Coram presid. Schaaff. Actum den 25 mrt 1739, In kennisse van mij gesw:Clercq, (ab:sec:), P. Reidema, 1739; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Fredrik Ruirds en Beerentje Piers beyde van HRL, komende wegens de bruid J.D., knoopmaaker die meede Curator was over de bruydegom, 7 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL; Remonstreert met Schuldige Eerbied Tjalling Sopingius koster van de groote Kerk deeser Steede dat hij ''t Zedert eenige Jaeren door U Achtb:antecessuers gefavoriseert is met die bedieninge onder Conditie dat deselve bedieninge gedurende des Supplnts Onbequaemheyt door een Subst Soude Worden Waergenomen, en Vermits Willem Van Loon dewelke die functie heeft bedient deeser Werelt is komen te overlijden Soo Versoekt den Supplnt Seer gedienstig Ued: Achtb:gelieven de persoon Van J.D. mr. Knoopmaker binnen deese Stad te admitteeren om die bedieninge als Subst Waer te neemen dewelke daer toe ook Seer geneegen is praesenteerende tot dien eynde den Eed van getrouwigheyt af te Leggen, dog alles maer alleen tot revocatie van Ued:Achtb:en den Supplnt voors Quo facto etc:reqtus was vert: M V Idsinga. ; In margine Stonde; de Magistr:accorderende het Versoek ter requeste gemelt eligeert mits deesen de persoon van J.D. tot subst Coster van de groote Kerk deeser Steede op Lasten plighten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende den Eed in handen van de hr Praesid:Burgemr deeses Stads, dogh alles tot revocatie van de Magistr:en den Supplnt Actum den 14 jun 1730 was vert:Cornelis Veersma Ter ordtie van de Magistr abs sec M:A:V:Idsinga; Op heeden den 14 jun 1730 heeft J.D. den Eed van getrouwigheyt gepresteert in handen van de hr Presid:Burgemr Veersma Actum uts In kennisse van mij Secrts abs:sec:vert:M:A:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Jacob Dirks Remonstreerd UEd:Aghtb:met Eerbied Jan Arjens gortmaekersknegt alhier ter Steede; dat de supplnt in den jaere 1737 is aengesteld tot Coopmans Boode en Maekelaer alhier, Welke beyde bedieningen (:vermits des supplnts minderjaerigheit:)zeedert die tijdt tot heeden toe sijn bediend geworden als substituit eerst door Bartel Gerrits en naederhandts door J.D. ; de supplnt nu getrouwd zijnde, de Verdiensten selfs seer noodig weesende en in staat om de Voorsr. bedieningen selfs waer te neemen dewijl nu ook Wel kennisse van graenen heeft; Soo addresseert den supplnt sigh bij deesen aen UEd:Achtbaerheeden gedienstelijk versoekende dat UEd:Agtb:voor goed gelieven aen te sien en aen de supplnt te permitteeren dat deese bedieningen nu selfs koomt Waer te neemen praesenteerende ten dien einde den Eed daer toe staende q:f: etc:(:onder stonde:)Requisitus (:get:) R:J:de Swart; (:In Margine Stonde:); de Magistraet gehoort het Versoek qualificeert en administreerd mits deesen den supplnt om voortaen sijn functien als maekelaer en Coopmans Boode op Amsterdam et Vice Versa Waer te neemen, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheyt en Stellende Borge voor de bedieninge van ''t Koopmans Boode Ampt ter soma van twee duysent car:gls:tot Contentement van de Magistraet. Actum den 30 apr 1749, (:get:) A:Roosen (onder stonde). Ter ordtie van de Magistr:(:get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); J.D. ende Sieuke Douwes Prins beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Pijtter Luicas Ooyen, 27 Jul 1748; huwt met Sjieuwke Douwes Prins, beyde van HRL, geproclameerd den 29 jul en den 4-11 aug 1748 en den 7 janu 1749 getrouwt
Jacob Dirks ovl voor 1829, huwt met Attje Anskes op 11 nov 1804 HRL, afwezig of ovl in 1839, kind: Anske Jacobs, geb 3 nov 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, BS geb 1811, ovl 1828, huw 1839; J.D. en Aaltje Anskes, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de proc. Wyma onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 okt 1804; ondertrouw HRL
Jacob Dirks huwt met Antje Jans, kind: Geertje Jacobs, geb 31 dec 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806
Jacob Dirks Jacob Sijbes en Fokeltje Jacobs, beyde van HRL, komende weegens de bruid des selfs vaeder J.D., 20 Jan 1748
Jacob Dirks Remonstreerd met Eerbied Jan Arjens gest:met sijn vaeder Arjen Boikes dat den supplnt is aangesteld schoon minderjaerig tot koopmans boode en ''t maakelaers employtje binnen deese Stad, en dat het selve eenigen tijd als gesubstitueerde door Bartel Gerrits is bediend, Welke Bartel Gerrits is weggetrokken, en alsoo deese dienst heeft verlaeten, en nademaal een bekwaam persoon voor deese minderjarige in plaats diende te werden aangesteld voor die het nu heeft verlaaten, soo versoekt den supplnt cum patre gesterkt dat de persoon van J.D., koster, in plaatse van Bartel Gerrits mag worden aangesteld en geauthoriseerd tot gesubstitueerde koopmans boode en maakelaar binnen deese Stad, Welke persoon sulks ook wel is begeerende en daar toe seer bekwaam en kennis van graenen hebbende etc:Waer op haar agtbaarheeden gratie en gunst werd afgewagt quo facto etc:was geteekend H. Wiaerda. ; In margine Stonde; de magistraat accordeerende het versoek nomineert mits deesen de meede supplnt J.D. tot subst. maakelaer en koopmans boode van hier op Amsterdam op lasten pligten profijtten en gehoorsaamheeden tot die beyde bedieningen specteerende, mits dat dezelve alvoorens den Eed van getrouwigheid zal hebben te doen en voor de goede bestellinge van gelden den goederen die aan hem als koopmans boode worden overhandigd borge zal stellen tot contentement van de magistraat ter somma van twee duysent car:gls; Actum den 30 apr 1742 was geteekend Junius Munter onder stonde Ter ordtie van de magistr:en was geteekend M. van Idsinga; Laeger Stonde; Op Heeden den 30 apr 1742 heeft J.D. bij Eede in handen van de Heer presid. Burgemr. J. Agema beloofd deese bedieninge in alle eere en trouwe waer te neemen:In kennisse van mij secrts en was get:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Doedes zie: Mokken
Jacob Doedes geb 3 apr 1809, ged 18 apr 1809 Grote Kerk HRL, zv Doede Eeltjes en Lijsbeth Freerks
Jacob Doedes geboortig van Bolsward, meester silversmid. betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. W. Buma op 15 jan 1745. (burgerrecht); komt ook voor in het Gildeboek van Friese goud- en zilversmeden te Bolsward. (Gildeboek 1745-1747)
Jacob Doedes geb 1755 ... , ovl 26 mrt 1811 HRL, huwt met Harmina Gerrits Posthuma op 15 nov 1795 HRL, komt van Midlum in 1795 en met attestatie vertrokken, winkelier in 1810, wonende te in de Hoogstraat in 1811, kind: Jantje Jacobs de Boer, geb 1803 Almenum; hu Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1811, ovl 1829, huw 1843; wed. J.D. eigenaar van wijk B-052, winkeliersche; medegebruiker Liskje Jans, 1814. (GAH204); id. van wijk B-059; gebruiker Carel Bulkerus, tichelknegt, 1814. (GAH204); J.D. van Midlum ende H.G. Postma van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJmke IJpes goede bekende, 31 okt 1795; ondertrouw HRL; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde winkelwaren bij gelegenheid van de harddraverij, 13 Wintermaand 1810: f. 17:8:4; id. wegens geleverde winkelwaren, 1810, ord. 31 Wintermaand 1810: f. 17:8:2
Jacob Dojema curator, ontvangt van het Weeshuis f. 406:1:0 over de erven wijlen burgemeester Bosscha wegens gort en andere eetwaren in 1758 geleverd aan het Weeshuis, 30 jan 1759, kwit. no. 4 (GAH1088)
Jacob Douwes zie: Gerritsma
Jacob Douwes ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL, zv Douwe Koerts en Maike Jacobs
Jacob Douwes ontvangt van het gemeentebestuur f. 49:19:0 terzake suip door hem in het Weeshuis geleverd van 4 mei to 15 nov 1756, kwit. no. 5, 16 nov 1756 (GAH1085)
Jacob Douwes Jacob Ypes, pramenmaker, bet f. 24:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake 1 jaar loon door J.D. bij hem verdiend, 15 mei 1762. (GAH1092); president-voogd Andrijs Wybenga bet f. 20:0:0 aan dito wegens verdiend loon van J.D., wagenmakersknegt bij Lieuwe Douwes, en dit op rekening in vermindering betaald, 17 mei 1763. (GAH1093); Lieuwe Douwes bet f. 45:0:0 aan en wegens dito, (behalve de vermindering), 19 mei 1764. (GAH1094); id. f. 52:0:0, verdiend in 1 jaar, 18 mei 1765. (GAH1095); voogden bet f. 20:0:0 aan dito door J.D. bij Loepke Feykes aan de oude Dijk boven de kost en drank verdiend van 12 mei 1765 tot 1766, 3 jun 1766. (GAH1096); id. medevoogd H. Videlius betaalt f. 25:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van J.D. a; s wagenmakersknecht, 31 mrt 1761 (GAH1091); president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 15:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen J.D. met wagenmaken verdiend bij Douwe Lieuwes, 16 okt 1759 (GAH1088); mede-weesvoogd Minne Blok betaalt aan dito f. 15:0:0 door de weesjongen J.D. met wagenmaken bij Douwe Luytjens in 1 jaar verdiend, 15 mrt 1759 (GAH1088)
Jacob Douwes van Wier, huwt met Janke Gerrits van HRL, geproclameerd den 30 jan en 6-13 feb en den 20 dito 1752 getrouwdt; kind: Douwe Jacobs, ged 21 okt 1755 Grote Kerk HRL
Jacob Dijkstra geb 1798 Lollum, ovl 26 okt 1843 HRL, huwt met Elisabeth Pieters, arbeider, zv Ieme D, en Antje Jilles; BS ovl 1843
Jacob Ebbes huwt met Doetje Andrijs, kind: Tjietske Jacobs, ged 9 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Age Jacobs, ged 15 jun 1745 Grote Kerk HRL; J.E. van HRL. ende Uiltie Andrijs van Huisum, huw.aang. 25 sep 1734 HRL, Comende voor de bruid Gerrijts Feltsma; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jacob van Eeken geb 1776 Blokzijl, ovl 28 okt 1831 HRL, huwt met Bregtje Asmus Tuinhout op 12 dec 1811 HRL, ondertrouw 13 Nov 1811, 1e afk. zondag 17 Nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 24 Nov 1811, koopman in 1831, huw.get. bij F. Tuinhout en A.H. Wagenaar, schoonbroeder bruidegom 1821, zv Evert Hendriks vE, en Jacobje Jans Hollander; BS geb 1811, huwafkhu, huw 1821, ovl 1831; gebruiker van wijk A-109, koopman; eigenaar is Albert van Eeken, 1814. (GAH204); Ried, Sectie C, 1832: J. v. E., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 56 en 60, legger nr. 85, Weidlanden, grootte resp. 1870 m2 en 3240 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Frand. 1832 ); id. van perceel nr. 57, legger nr. 85, Huis en Erf, grootte 3520 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 135; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 58, legger nr. 85, Boomgaard, grootte 3250 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 59, legger nr. 85, Tuin, grootte 2740 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 61, legger nr. 85, Opvaart als Weiland, grootte 1890 onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); J. v. E. eigenaar van percelen nrs. 381-383 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 197, resp. huis en erf, huis en erf, huis, resp. 30, 24 en 90 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen resp. 9, 9 en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Jacob Egberts ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde steen ten dienste van de stad, 18 jul 1763: 25 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Jacob Egberts ovl 11 okt 1805 HRL, oud 58 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 4, nr. 64; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob eyberts J.E. ende Neeltje Johannes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef Abel Dirks, 27 Jul 1748; huwt met Neeltje Johannis, beyde van HRL, geproclameerd den 28 jul en 4-11 August en de 15 sep getrouwt in de Westerkerk; Remonstreren op ''t eerbiedigste Pijter Andries, Brugman van de Kettingsbrug, alhier en J.E., Borger en Wijdschipper binnen deze Stad:dat de Eerstgenoemde wel genegen was zijn bedieninge te transporteren op de laastgenoemde, waer toe deze van herten inclineert. Versoeken diensvolgens Onderdanig dat UEd:Achtbh:J.E. in plaatze van Pijter Andries gelieven aan te stellen tot Brugwagter van de Kettings Vismerks en Raadhuisbruggen binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorzaemheden daar toe Staande. Wijders versoekt de mede supplnt J.E. dat UEd:Achtbh:tot ''t Waarnemen van deze bedieninge gelieven te qualificeren bij Substitutie de persoon van Tjalling Janzen, welke hiertoe Capabel en Verlangende is q:f:etc:; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en stelt mits dezen de mede suppliant J.E. in plaatze van Pijter Andries tot Brugwagter van de Kettings Vismerks en Raadhuisbruggen binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheeden daer toe Staande, mits doende den Eed van Getrouwigheit, en betalende tot een Geschenk in de Armbusch een soma van Seventig Cargls. en qualificeert voorts Tjalling Janzen om deese bedieninge als Subst. waar te nemen, mits doende insgelijks den Eed van fideliteit Actum den 19 may 1756. (was getekend) Wopco Buma Ter ordtie van de Magistr:(was Get:) S:Rienstra. ; Lager Stonde; de Seventig Cargls sijn in de Busch geteld, Op Heeden den 19 may 1756, en heeft J.E. als origle en Tjalling Janzen als Subst. Brug man den Eed van Getrouwigheid gepraesteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. (get:) W:Buma. In kennisse van mij Gesw: Clercq (was Getekend) S:Rienstra abs:sec:. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Engeles geb 27 aug 1807 HRL, ged 8 sep 1807 HRL, N.H., zv Engele Saskes en Lieske Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1807
Jacob Ennes ovl voor 1764; huurt plak grond buiten de Kerkpoort in 1754; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 55:0:0 terzake huur van 3 1/2 pondematen greydeland leggende aan de Grachtswal bij de Kerkpoort te HRL, vrij van floreen, 12 jan 1762. (GAH1062); betaalt aan dito het propijn der Weeshuislanden Pijter Paulus wed. f. 27:10:0, J.E. f. 11:2:8, Tjepke Gratama f. 8:12:8, Wiltje Ages wed. f. 9:5:8, Lieuwe Hiddes f. 21:5:0, Ane Annes f. 5:5:0, Lammert Lieuwes f. 7:12:8, f. 5:5:0 en f. 30:5:0, Hijltje Abes wed. f. 17:5:0, 1762. (GAH1092); betaalt aan dito f. 22:5:0 wegens huur van 8 pondematen laag greidland leggende onder Almenum, in leven gebruikt bij J.E., no. 2, 14 feb 1763. (GAH1093); id. f. 9:0:0 weegens 1 jaar huyr van 2 pondematen lant, leggende onder Almenum, 17 may 1730. (GAH1060); Ruird Jacobs ende Sipkien Jacobs beide van Almenum, komende weegens de bruid J.E. desselvs vader, 19 Oct 1743; Sijtse Fransen van HRL. ende Rinske Hijltjes van Almenum, komende weegens de bruyd J.E., sijnde des selves night van hen J.E., 29 Oct 1745; ontvangt van het gemeentebestuur wegens huur van een plak land buiten de Kerkpoort tot de exercitie van het garnisoen gebruikt, 17 jul 1754: f. 16:0:0; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis 1 jaar huur van 2 pondematen land leggende onder Almenum, 6 nov 1734: f. 9:0:0 (GAH1064); id. f. 22:5:0 terzake 1 jaar huir van 8 pondematen land leggende om zuyd van HRL, 30 jan 1756 (GAH1085); id. 5 jan 1757 (GAH1086); id. 27 jan 1758 (GAH1087); id. 21 feb 1759 (GAH1088); id. 1 feb 1860 (GAH1089); id. 30 dec 1753 (GAH1083); id. 13 mrt 1755 (GAH1084); id. 8 apr 1761 (GAH1091); id. f. 11:2:8 het schink van inhuyringe (propijn) van 8 pondematen, 5 nov 1757 (GAH1086); id. f. 2:2:0 terzake 1 jaar huyr van 6 pondematen grond leggende om zuidoost van HRL, 8 dec 1753 (GAH1082); het propijn van de verhuyrde landen in het Weeshuis gedaan door de weesvoogden dd 8 nov 1752, beginnende Sint Petri 1753 voor de tijd van 5 jaren, dus eindigende 8 Petri 1758: J.E. 11- 2-8, Eelke Trawalie f. 3:12:8, Willem Ages f. 9:5:8, Tjepke Gratama 21 -5:0, Eelke Trawalie f. 10:12:8 en f. 8:10:0, Lieuwe Epkes f. 30:5:0, Hijltie Abes f. 17:5:0, Lieuwe Epkes f. 5:0:0 en Lieuwe Rinties f. 3:1:0, totaal f. 119:19:0, nov 1752 (GAH1081)
Jacob Everts zie: Akkringa, de Boer, vd Linden, Oosterbaan
Jacob Everwijns ged 20 jul 1752 Westerkerk HRL, zv Everwijn Harmens en Tijtje Jans
Jacob Faber ovl voor 1865, huwt met Tettje Akkringa, kind: Aaltje F, geb 1788 HRL; BS ovl 1864
Jacob Feddes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 72:10:0 weegens leverancie van een vet koebeest, kwit. no. 10, 13 dec 1764. (GAH1094)
Jacob Fennen de schipper J.F. en Gaudin, alhier met hun schepen binnen de boom in de haven liggende, zijn gevisiteerd door de fiscus a. ) boete en breuken tot f. 6:0:0 ieder, omdat zij met hun boten in de stad gevaren waren, zonder de Poort te gebruiken, b. ) om boete en breuken tot f. 3:0:0 ieder, omdat zij na de bezette wacht vuur en licht in hun schepen hadden gebrand zonder de daartoe vereiste permissie of een loodje van de havenmeester, ondanks waarschuwingen van de havenwachten. Na confessie ge?xcuseerd voor het eerste, maar beboet voor het tweede, ma. 14 dec 1801 (GAH47)
Jacob Fokkes ovl voor 1850, huwt met Sijtske Rienks Vlieger; BS ovl 1849
Jacob Folkerts zie: Bakker, Hemminga, de Jong
Jacob Folkerts geb 3 sep 1791, ged 18 sep 1791 Grote Kerk HRL, zv Folkert Johannes en Antje Johannes
Jacob Folkerts ontvangt van het gemeentebestuur wegens dragen, loegen en meten, alsmede voor bier en opzichter, 24 aug 1746: f. 16:11:0; id. 18 jan 1754: f. 5:9:0; id. voor 21 3/40 schouw turf aan de Hoofdwacht, 4 aug 1744: f. 28:10:0; id. voor 12 schouw en 3 korven turf aan de Grote School en Spinhuis, okt 1744: f. 16:1:0; id. voor 5 schouw en 5 korven turf op het Raadhuis, 20 sep 1747: f. 9:12:0; id. 5 schouw aan de Kosterij, 20 sep 1747: f. 9:15:8; id. 5 schouw turf aan de Armekamer, 22 mei 1748: f. 6:10:0; id. 24 1/2 schouw turf aan de Voorwacht, 4 aug 1750: f. 31:17:0; id. 19 schouw en 24 korven turf in de Grote Kerk en op het Raadhuis, 18 aug 1752: f. 35:4:0; id. 5 1/2 schouw turf aan het Raadhuis en Zoutdragershuisje, 15 sep 1753: f. 9:7:0; id. voor dragen, meten, loegen, opzichter en bier van 24 1/2 schouw turf geleverd aan de Voorwacht, ord. 4 aug 1750: f. 33:11:0 (GAH428); id. 24 schouw en 12 korven turf, 4 sep 1736: f. 44:17:6 (GAH283); id. 22 9/40 schouw turf aan de Voorwacht f. 28:17:0 en voor een vaatje bier . -11:0, voor het lopen van de turf f. 1:2:0, tesamen: f. 30:10:0, 26 apr 1737 (GAH283); id. f. 14:7:0 wegens dragen en meten van 14 schouw en 15 korven turf ten behoeve van het Weeshuis, 7 jul 1738 , kwit. no. 7 (GAH1068); id. f. 6:6:0 wegens 6 schouw en 13 korven turf ten behoeve van het Weeshuis, 6 sep 1738, kwit. no. 9 (GAH1068)
Jacob Folkerts woont in 7e qaurtier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Folkerts Geeft met Verschuldigde Eerbied te kennen, J.F. hovenier en borger binnen deze Stad, dat hem suppliant is voorgekoomen, dat de bedieninge van Kerkhofwieden enigen tijd geleeden is koomen te Vaceren, zonder tot nog toe door een bequaam Subject vervuld te zijn:de suppliant hier toe van herten inclineerende en zig tot ''t Waarneemen deezes Volkoomende meenende in Staat te bevinden neemt de Vrymoedigheid sig mits deesen aen UEd:Achtb:te addresseren, met onderdanigst versoek dat UEd:Achtb:door haare gunstige dispositie deze bedieninge op des supplnts:persoon gelieven te defereren en hem aan te stellen tot ordris Kerkhofwieder binnen deze Stad, op Lasten pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande; en aangesien Haar Achtb:geduirende deze Vacature het onderhoud van deselve Kerkhoven hebben moeten bekostigen, zoo praesenteerden den suppliant (indien UEd Achtb:hem met deze bedieninge gelieven te Vereeren) aan, om al hetgeene de Eigenaers der graven in die tijd schuldig geworden zijn te innen en aan UEd:Achtb:over te leveren ofte anderSints vorengemelde UEd:Achtb:expensen, en dat ''t geen van de Eigrs moet worden opgehaald in zulken gevalle tot des suppliants voordeele koome:zodanig UEd:Achtbh:maar gelieven te disponeren zullende de suppliant altoos rekenen hem gratie te geschieden en zulx met dankbaarheid erkennen. q:f:etc:(was Getekend) J.F., requisitus S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en stelt mits deezen den supplntJ.F., tot kennelijk wederseggen van Haar Acht b:tot Kerkhofwieder van deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en specialijk op de Instructie de dato den 29 okt 1754 daar op beraamd:mits rembourserende het verschot in den jaare 1758 tot reddinge van het kerkhof gedaan ter soma van drie en vijftig gls:en twee stuivers: waartegen de supplnt:ook ten sijnen Voordeele zal hebben de Salarien van het zelve jaar; Voortsdoende den Eed van getrouwigheid Actum den 18 apr 1759. (was get:) Claas van der Brug (onderstonde) Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; den 19 apr 1759 heeft J.F. den Eed gepraesteerd coram praeside Van der Brug In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Folkerts draagt zijn functie van ratelwagter over op Age Cornelis dd 28 jul 1751; zie bij Age Cornelis. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Folkerts Gerrijt Sjoerds van Wijnnaem ende Aeltje Rienks van HRL, komende weegens de bruyd J.F., desselfs buurman, 29 Oct 1746
Jacob Folkerts huwt met Wytske Sjoukes, kind: Aattje Jacobs, geb 1 jan 1808 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808
Jacob Folkerts Lieuwe Willems en Pijtje Doedes beyde van HRL, koomende weegens de bruid J.F., 28 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Fopma geb 1783 HRL, ovl 18 sep 1825 HRL, huwt met Hinke Louws Balk(stra), op 13 nov 1808 HRL, kind: Dieuwke Jacobs F, geb 1810 HRL, vlgs ovlakte 6 kinderen, wonende te Sexbierum 1808, huw.get. bij A.K. de Haan en A.H. van der Stok, wonende te HRL, 1817, id. bij A.K. de Haan en H. Jans, schoonbroeder bruidegom 1818, id. bij J.H. Bandsma en K. Watses, 1818, in leven wolkammersknecht, zv Frans F, en Dieuwke Greidanus; huw Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1817, huw 1818, ovl 1825, ovl 1826; J.F.F. van Sexbierum en Hinke Louws Balk van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 okt 1808; ondertrouw HRL
Jacob van der Form old-burgemeester in 1735 en 1741; ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van cement ten dienste van de stenen muur, 23 dec 1741: 103 Caroliguldens en 4 stuivers; id. voor de ingebroken stenen muur, 5 jan 1742: f. 88:16:0; id. geleverd cement, steen en zand ten dienste van de Stad, 15 nov 1741: f. 17:15:8; id. wegens pannen en zand, 4 jul 1742: f. 7:12:0; id. wegens levering van penningen ten dienste van de Stad, 12 dec 1735: 20- 16:0 (GAH283)
Jacob Frank geb 1724 ... , ovl 17 aug 1811 HRL, gepensioneerd sergeant, ovl in het huis van Daniel Wassing Agter de Bank van Leening; BS ovl 1811
Jacob Fransen en Geertie Harmens, beyde van HRL, huw.aang. 18 dec 1733 HRL, Comende voor de bruid Tieerd Harmens, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Jacob Fransen ontvangt van het gemeentebestuur voor het bewerken van 8 schouw en 33 korven turf aan het Weeshuis f. 33 stuivers, 17 okt 1783: f. 14:11:8; (geen boeknr. vermeld)
Jacob Fransen weduwe woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Fransen woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Fransen ovl 3 okt 1791 HRL, oud 57 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob Fransen Johan Marten Sanheym, soldaat onder de comp. van capt. Paets ende Elisabeth Johannes, sijnde wegens de bruid gecompareerd J.F., deszelfs oom, 1 aug 1789; ondertrouw HRL
Jacob Fransen huwt met Minke Allerts, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 dec 1758 en getrout de 7 Januwari 1759; kind: Trijntje Japikcs, geb 27 okt 1772, ged 20 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jacobs, ged 7 apr 1761 Grote Kerk HRL; kind: Frans Jacobs, ged 11 aug 1767 Grote Kerk HRL
Jacob Fransen J.F. van Enkhuizen ende Botte Willems van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Walle Walles deszelfs neeff, 28 may 1789; ondertrouw HRL; J.F. van Enkhuizen en Bote Willems van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 jun 1789 HRL, en zijn met attestattie vertrokken
Jacob Freerks zie: de Bruin, Schuursman
Jacob Freerks ged 4 sep 1742 Grote Kerk HRL, zv Freerk Pieters en Corneeliske Jacobs
Jacob Freerks ovl 26 jan 1790 HRL, oud 20 jaar
Jacob Gabes zie ook: Bakker; huwt met Fokeltje Obbes, kind: Jacob Gabes, geb 8 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL
Jacob Geerts zie: Astra
Jacob Geerts van HRL, en Sjouke(!) Tjeerds mede aldaer, huw.aang. 10 dec 1735 HRL, komende voor de bruid Seerp Wildschut, desselfs broodheer; huw.aang. HRL 1735; huwt met Sjeuke Tjerdts, kind: Tjerdt Jacobs, ged 3 sep 1741 Grote Kerk HRL
Jacob Geerts als taxateurs der landingsstuksgoederen van het smakschip ''de Jonge Pieter'', kapitein J.G., van Hamburg op Amsterdam, aangesteld: Wytse Vettevogel en L.C. van Goch, 16 dec 1802 (GAH49)
Jacob Geerts woont in 4e quartier, links:niets; rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Geerts Geeft Ued Achtb:met alle eerbied en onderdanigheit te kennen Lodewijk Gerrits, mr. snijder alhier dat de suppliant voor desen met consent van Ued Achtb:''t turfdragerschap heeft bekomen, welke bedieninge, welke bedieninge de suppliant garne wederom op de persoon van J.G. varendspersoon meede alhier zoude willen overdragen, en sulx met als met toestemmingge en approbatie van Ued Achtb:kunnen geschieden, zoo versoekt de supplnt met veneratie dat Ued Achtb:in dit transport gelieven te accordeeren, en de persoon van J.G. in sijn plaatse tot mede gesworen turfdrager deser stede aan te stellen op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daartoe specteerende, mits doende den Eed van Getrouwigheit daar toe staande, zijnde de meede supplnt J.G. een jongman hier toe bequaem en versoekt mede onderdaniglijk ''t consent van Ued Achtb:in deesen, q:f:etc. Requisitus, get. R.B. Lanting 1738. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versochte requeste gedaan eligeert mits desen de persoon van J.G. tot mede gesworen Turfdrager binnen dese Stadt in de plaatse van Lodewijk Gerrits en dat op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den behoorlijken Eedt, Actum den 19 feb 1738, was get. S.C. Schrik Ter Ordtie van de Magistr. abs sec. get. D. Reidema.; Onder stonde; Op heden den 19 feb 1738 heeft J.G. den Eedt van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. S. Schrik gepresteert op den Raadhuyse binnen HRL, In Kennisse van mij abc sec., was get. P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met alle schuldige eerbied UEd:Achtb:te kennen, J.G., turfdrager alhier, dat hij suppliant voormaals die bedieninge door toestemminge en gunste van UEd:Achtb:bekomen hebbende nu wederom om maverende redenen deselve wel soude willen overdragen op de persoon van Harmen Rijx, schoenmaker mede alhier daer toe bequaam. en dewijl UEd:Achtb:toestemminge in desen wort vereischt, soo versoekt de supplnt onderdaniglijk dat UEd:Achtb:in dese overdragte gelieven te accordeeren en voorsr Harmen Rijx in sijn plaats tot mede turfdrager aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden mitsgaders den Eed van getrouwigheit daer toe staande en behorende, quo facto etc, (Was get. ), Jacob Geerts Requisitus, R.B. Lanting, 1739; ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek nomineert mits desen de meede supplnt Harmen Rijks tot meede ordrs turfdrager binnen dese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staande mits doende den eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads, Actum den 2 feb 1739, (Was get. ), U. Hania, Ter ordtie van de Magistr, M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 2 feb 1739 heeft Harmen Rijks den eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. Hania gepresteert. In kennisse van mij secrts, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Geerts koopt een huis van Jan Harmens voor 200 Caroliguldens op 6 mei 1797; (geen boeknr. vermeld)
Jacob van Gelderen geb 1792 ... , huw.get. bij S.S. de Jong en M. Abrahams, koopman, wonende te HRL; BS huw 1816; J. v. G., Koopman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Mietje Abrahams, waarvan Ouders zijn Abraham Hymans en Hester Jacobs, wonende te Veenendaal
Jacob van Gerben eigenaar van wijk D-110, gebruiker is Johannes Overbeek wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-231, wafelaar, medegebruiker Neeltje Tromp, winkeliersche, 1814. (GAH204); geb 1771 ... , doet overlijdensaangifte van Drevis Lammerts; BS ovl 1811; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk G-292; VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 131, 1 mrt 1804
Jacob Gerbens zie: Velthuis
Jacob Gerbens huwt met Sjoerdje Folkerts, kind: Mintie Jacobs, ged 27 jun 1758 Grote Kerk HRL; kind: Gerben Jacobs, ged 22 aug 1752 Grote Kerk HRL
Jacob Gerbens mede-weesvoogd B. Schaaf betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 30:0:0 door de weesjongen J.G. bij Pieter Scheltema met pannenbakken verdiend, 8 jan 1744 (GAH1073); mede-weesvoogd C. Lanting betaalt f. 35:0:0 aan en wegens dito, 26 jan 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd J. van der Sluys betaalt f. 40:0:0 door de weesjongen J.G. bij Claas Fockes ter zee verdiend, 9 mei 1746 (GAH1075); mede-weesvoogd K. Lanting betaalt f. 32:0:0 aan dito door de weesjongen J.G. bij Sipke Sakes met een reis naar de Oostzee verdiend, 10 jan 1747 (GAH1076); mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt f. 40:0:0 aan dito door de weesjongens J.G. en Marten Hendriks op de weefwinkel verdiend hadden, voordat ze uit het Weeshuis waren weggelopen, 9 jan 1748 (GAH1077); mede-weesvoogd Jac. Dronrijp betaalt aan dito f. 45:0:0 door de weesjongens Simon Dirks en J.G. verdiend, 11 apr 1741 (GAH1071); mede-weesvoogd Lanting betaalt f. 22:0:0 aan dito door de weesjongen J.G. met stoelmaken bij Jacob Jeremias in 1 jaar verdiend, 10 jul 1742 (GAH1072)
Jacob Gerlofs zie: de Vries
Jacob Gerlofs te Wons; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 235:0:0 wegens 3 geleverde vette koejen, kwit. no. 2, 16 nov 1773. (GAH1104)
Jacob van Germen J. v. G. eigenaar van perceel nr. 814 te HRL, kramer, woonplaats HRL, legger nr. 236, huis en erf, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomnen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Jacob Gerrits zie: Haaksma, Hartman, Koster
Jacob Gerrits uyt Oude Sijpe ende Sjoukjen Wybes van HRL, huw.aang. 22 sep 1736 HRL, komende Voor de bruyd Jacob Symons; huw.aang. HRL 1736
Jacob Gerrijts van HRL, en Lijsbet Jacobs van Medemblik, huw.aang. 5 nov 1735 HRL; vertonende de bruidegom Schriftelijk Consent van desselfs bruid; huw.aang. HRL 1735
Jacob Gerrits ged 7 okt 1755 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Jacobs en Sijtske Jochems
Jacob Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur op 28 aug 1795 voor levering van 221/4 schouw turf 5 Caroliguldens het schouw en 13 stuivers: f. 125:10:4, dragen en loegen f. 22:5:0, meten f. 6:14:8, korfkijken f. 5:0:8, drinkgeld f. 5:0:8 schrijver f. 1:2:8; id. 22 schouw lange turf 5 3/4 Caroliguldens: f. 115:10:0, dragen en loegen voor 21 schouw 24 stuivers, meten 21 schouw 6 stuivers, drinkgeld 5 Caroliguldens en 8 stuivers, tesamen: f. 147:16:0; (geen boeknr. vermeld)
Jacob Gerrits geb 31 mei 1773, ged 22 jun 1773 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Jacobs en Akke Gerbens
Jacob Gerrits huwt met Baukje Feddricks van Andla, kinderen: Anske Jacobs en Feddrick Jacobs, oud 15 jaar in 1681; zie verder: Rinze Rintzies Roorda
Jacob Gerrits huwt met Grietje Johannes op 20 mrt 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Jacob Geurt zie: Westerbaan
Jacob Goitjens Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen Dirk Willems Burger en ingeseeten van deese Stadt, hoe door ''t overlijden van J.G. is vacant geworden desselvs bedieninge als Rogstorter alhier, met welk amploictie den supplnt gaerne zoude zijn begunstigt; Edog sulx niet kunnende geschieden als met consent en toestemminge van UEd:Achtb:zoo is den supplnt te rade geworden zig hier over aen UEd:Achtb:te adresseeren met seer ootmoedig versoek, dat UEd:Achtb:hem met de vacante bedieninge als Rogstorter gelieven te begunstigen, en in plaets van den overleedenen J.G. koomen aen te stellen, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende quo facto etc:Requisitus (was getekent) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert mits desen de supplnt Dirk Willems tot meede ordrs Rogstorter binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheid Actum den 29 dec 1741 (was getekent) And:Pijtters D:Boer Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 30 dec 1741 heeft Dirk Willems den Eed van getrouwigheid als Rogstorter afgelegt in handen van de Hr. Presideerende Burgemr. de Boer. In kennisse van mij gesw:klerck B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Goslings zie: van Hoorn
Jacob Goslings ged 20 jan 1761 Grote Kerk HRL, zv Gosling Everts en Stijntie Jacobs
Jacob Gosses zie: de Vries; (2x)
Jacob Gosses bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805; (GAH650); woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 152; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Jacob Graaf huwt met Marian Lieven Spelder, kind: Hendrik Jacobs Graaf, ged 26 feb 1758 Grote Kerk HRL
Jacob Gijsberts zie: de Boer; (2x)
Jacob Halbes huwt met Frouwkje Watses, turfschipper in 1811, kinderen: Doetje Jacobs, geb 7 mei 1810 HRL, Aafke, geb 26 nov 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS geb 1811; J.H. van Wartena en Frouwkje Wetzens de Jong van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 Oogstmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Doetje Jacobs, geb 7 may 1810, ged 21 may 1810 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Jacobs, geb 25 nov 1811, ged 3 dec 1811 Grote Kerk HRL
Jacob Hanekuik weduwe woont in 2e quartier, huisno. 172, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 1200:0:0 (GAH650)
Jacob Hanses wrakleverancier 1806-1809
Jacob Hanses huwt met Trijntie Anthoni, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 sep 1760; kind: Hans Jacobs, ged 14 feb 1764 Grote Kerk HRL; kind: Engeltie Jacobs, ged 2 nov 1768 Grote Kerk HRL
Jacob Harkes ovl voor 1815; huwt met Geeske Meinderts Ellinga op 16 sep 1806 HRL, komt van den Helder in 1806, laatste afk. 31 aug 1806; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1815; wed. J.H. gebruiker van wijk C-025, medegebruiker Ant. B. de Vries, kleermaker, P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed., eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-241, gebruiker is Willem Dijkstra, touwslagersknegt, 1814. (GAH204); J.H. van de Helder en G.M. Ettinga van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 aug 1806; ondertrouw HRL
Jacob Harmens zie: Bootsma, 2x Radsma, van Royen, Smits, Zegeling
Jacob Harmens ged 28 aug 1742 Grote Kerk HRL, zv Harmen Rijks en Maike Jacobs
Jacob Harmens woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Harmens Reyer Jansen van Crommenij ende Lijsbet Jacobs van HRL, komende voor de Bruit J.H. van Franequer, 4 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Harmens Geeven met Eerbied UEd:Achtb:te kennen J.H. slotmaker en Stads klockstelder mitsgaders Tjeerd Ratsma uirwerkmaker, beide binnen deese Stad woonagtig, dat eerst gemelde gaerne geneegen is deese zijn bedieninge op laetstgenoemde te transporteeren, ''t welk die insgelijks van herten wenscht; dog sulx niet als met consent en goede gratie van UEd:Achtbh:kunnende geschieden soo addresseeren sij hen beide tot UEd:Achtbh:in dit versogte transport gelieven te accordeeren, en Tjeerd Ratsma in plaets van J.H. tot klockstelder binnen deese Stadt aen te stellen, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:(was get) B. Dreyer; (in margine Stonde); de magistraet gehoord t versoek accordeerende t zelve eligeert en nomineerd mits deesen Tjeerd Ratsma in plaets van J.H. tot klockstelder van deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 5 jun 1743 (was get:), And. Pijtters de Boer, Ter Ordtie van de magistraet abs:sec:B. Dreyer; (onder Stonde); op heeden den 5 jun 1743 heeft Tjeerd Ratsma den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Br. de Boer afgelegd. In kennisse van mij gesw:clercq (was get:) B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Harmens huwt met Trijntie Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 jun 1768
Jacob Harmens J.H. ende Leentie Ages beide van HRL, koomende voor de Bruit Age Jaans desselfs vader, 4 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Hatsma huwt met Frouckien Willems Sloterdijck; zie aldaar; Woudsend, Floreencohier 1700: burgemeester J.H. tot HRL en de ontvanger Hessel Joannes, eigenaars van plaats nr. (24), grootte ? + 6 p. m., floreen f. 3:6:0, ferskaat: de GROTE OORD op de hoeck van de Wymerts wal, de Ee oO., de Wymerts W., en 6 p. m. aan de noordkant van Smallebrugh, de Noorder Ee W. ; (bron: Kad. Atlas Wymbr. dl, 1700)
Jacob Hayes zie: de Jong
Jacob Hayes ende Antie Romkes, beyde van HRL, huw.aang. 21 mrt 1733 HRL, Comende voor de bruyd Jurjen Carsten; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Jacob Hajes ged 12 aug 1766 Grote Kerk HRL, zv Haje Jacobs en Sjoerdtje Baukes
Jacob Hayes slotengraver 1754
Jacob Heek ged.04 sep 1642 Bunschoten, zv Elbert Heeck, (zie aldaar)en Stijntje Gosens; bron:Van wee bin jie d''r ??n?De Bunschoter families van 1600- 1912
Jacob Heerts ovl voor 1783; huwt met Marijke Sikkes, beide van HRL, geproclameerd de 25 7 ber (= september) en de 2 en getrout de 9 okt 1768; kind: Sikke Jakobs, geb 16 mei 1772, ged 31 mei 1772 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jakobs, geb 6 nov 1774, ged 22 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jakobs, geb 10 jul 1778, ged 26 jul 1778 Grote Kerk HRL; kind: Heert Jacobs, ged 27 aug 1769 Grote Kerk HRL; rentmeester van het Weeshuis ontv f. 1:10:0 wegens 1 jaar intresse van het resterend capitaal, groot 50 Cgld, op een obligatie ten laste van Johannes Alberts en ten profijte van J.H., houdende den 8 dec 1783, 18 mrt 1784. (GAH1115); id. . -13:0 terzake intresse van 8 dec 1783 tot 25 may 1784 van het bovenstaande resterende capitaal groot 50 Cgld, volgens obligatie ten laste van Johannes Alberts en ten profijte van wijlen J.H. 25 may 1784. (GAH1115); Johannis Alberts bet f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als rente van een obligatie, groot 400 Cgld ten zijnen laste en profijte van wijlen J.H., 25 May 1784. (GAH1115); weesvoogden bet f. 118:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens gereede gelden bevonden in het sterfhuys van Marijke Sikkes weduwe van J.H., 20 aug 1782. (GAH1113); id. f. 44:10:0 wegens verkogt goud en zilver uyt de boedel van Marijke Sikkes weduwe van J.H., 30 nov 1782. (GAH1113); Johannis Alberts bet f. 12:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake 1 jaar intressen van een obligatie, waarop nog resteerde te betalen 400 Cgld min 1 stv aan capitaal, houdende ten zijnen laste ende ten profijte van J.H., 13 feb 1783. (GAH1114); weesvoogden bet f. 156:6:8 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens boelgoedspenningen uyt den boedel van Marijke Sikkes wed J.H. 21 jan 1783. (GAH1114)
Jacob van der Heide geb 1799 HRL, ovl 8 sep 1844 Riga, extract uit scheepsjournaal: aan boord van het Nederlandsche kofschip ''Barend'', gevoerd door Jan Ooites Sturet, op eene reis van HRL naar Riga, liggende alstoen voor Riga, waaruit blijkt dat in hospitaal te Riga op zondag den achtsten sep deses jaar, des morgens circa ten elf uren, na een kortstondige ongesteldheid is overleden, huwt met Eeke de Boer, op en 30 jan 1834 HRL. huwt met Neeltje Rienks, (gk), varensgezel, kok in 1844, zv Johannes Eeuwes vdH, en Maria H. IJskamp; BS ovl 1832, huw 1834, ovl 1844; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk E-204; VT1839
Jacob Heins zie: Tolsma
Jacob van der Helm ovl voor 1865, huwt met Akke Wigchers, kind: Riemke, geb 1796 Bolsward; BS ovl 1864
Jacob Hemminga geb 1799 Beets, ovl 16 mei 1860 HRL, huwt met Elisabeth van Noord, werkman in 1851, N.H., zv Folkert H, en Froukje Sjoerds; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk G-316; oud 48 jaar, geb Beets en wonende te HRL. 1839, kastmaker, wijk F-114; VT 1839
Jacob Hendriks ged 8 jul 1766 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Alles en Jantje Hendriks
Jacob Hendriks ged 8 nov 1763 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Tijssen en Johanna Rinkes
Jacob Hendriks woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Hendriks Tjerk van Benthem en Michiel Jacobs in qualt/als Administratoren over de goederen voor J.H. op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 20:0:0 (GAH650)
Jacob Hendriks ovl 29 may 1787 HRL, oud 63 jaar
Jacob Hendriks ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 102:1:0 terzaake leverantie en werkloon van 14 schouw Leekster turf, quit. no. 2, 22 sep 1785. (GAH1117); id. f. 34:16:0 voor 6 17/20 schouw, met draagen en meten, quit. no. 1, 5 feb 1788. (GAH1120); id. f. 104:6:8 voor 18 schouw Leekster turff f. 7 gld ''t schouw, met dragen en meeten, ord. no. 1, 2 jan 1783. (B111 4); id. f. 50:2:8 voor 5 schouw baggelaar turff, dragen en meeten, ord. no. 5, 30 may 1783. (GAH1114); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:14:0 voor 4 schouw en 2 korven Leekster turff, en dragen en meeten, ord. no. 5, 30 okt 1782. (GAH1113)
Jacob Hendriks weesvoogden bet f. 60:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van J.H., 20 jun 1786. (GAH1118); id. f. 35:0:0, 21 may 1787. (GAH1119)
Jacob Hendriks ovl voor 1817, huwt met Tjietske Hendriks; BS ovl 1816
Jacob Hessels zie: Hingst
Jacob Hessels ged 16 jun 1767 Grote Kerk HRL, zv Hessel Pieters en Catrina Hendriks
Jacob Hessels Op verzoek van Reyn Broers zn. werd op 20 jan 1600 de woning op de Wortelhaven en de apotheek ter afdoening van schulden verkocht. de koper van beide panden was J.H. zn. In de akte in het apothekershuis beschreven als: staende ende geleghen in de apteecker straet daer tegenwoordig Romen uytsteekt ende bewoont ende gebruykt wordt door de wedue van Botte Broer zn. Apteecker. Zie verder bij: Botte Broers Buwema. Bron: Harlinger Courant 11 nov 1983/S. Wobma
Jacob Hessels huwt met Antie Jacobs, beyde van HRL, geproklameerd den 25 mrt en den 1 apr en den 8 apr 1753 en den 15 apr getroudt; huw reg. N.H. HRL
Jacob Hessels huwt met Jeltje Rienks, beide van HRL, geproclameerd de 31 mei en de 6 en getrout de 13 jun 1762; kind: Trijntie Jacobs, ged 27 sep 1763 Grote Kerk HRL, moeder als J. Rients; kind: Jacob Jacobs, ged 25 feb 1766 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Jacob Hettes Jacob Poppes ende Grijtie Jans, beide van HRL, komende voor de Bruid J.H., mr. backer, 16 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Hettes Fredrik Jans, soldaat onder de Compie van de Capt. Suur in ''t Regiment B. Leeve in guarnisoen tot HRL, en Antje Hotses van voorsch: Stadt komende weegens de bruid J.H., vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van de commanderende officier van de Compie, de luitenant L. Fledderus, 4 Jan 1749
Jacob Hibbes Maandag den 4 feb 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde wierde voorts geleezen een Addres van den snikschippers van hier op Bolsward en V.V. Vaarende de Burgers Pier Abes, en J.H., inhoudende verzoek, dat de vragt van zommige goederen, Welke bij hun van de eene Plaats na de andere overgevoerd wierden, iets mogte werden verhoogd:- Waar over gedelibereerd Zijnde, wierde beslooten eene Commissie te benoemen, ten fine om gedagte Addres naukeurig te Examineeren, en den Raad daar op te bedienen van Advijs en Consideratie Welke Commissie is gedecerneerd op de burgers M:Bos, en P:de Boer. (GAH44)
Jacob Hibma mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; cementleverancier 1751
Jacob Hibma mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Taetske Lambertus van Houwerda, kinderen: Baudewiena Jacobs H, geb 1752 HRL, Aafke H, geb 1743 HRL; BS ovl 1814; 1832 overlijdens; kind: Boudewina Jacobs Hibma, ged 23 jan 1753 Grote Kerk HRL; kind: Boudewijna Jacobs Hibma, ged 27 jul 1751 Grote Kerk HRL; kind: Boudewijn Jacobs Hibma, ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: Lamberts Jacobs Hibma, ged 8 apr 1749 Grote Kerk HRL; kind: Lambert Jacobs Hibma, ged 20 feb 1748 Grote Kerk HRL; kind: Bouwdewijna Jacobs Hibma, ged 23 nov 1745 grote Kerk HRL; kind: Aefke Jacobs Hibma, ged 10 sep 1743 Grote Kerk HRL, vader als J. Pieters H., moeder als T. Howerda
Jacob Hiddes huwt met Baukje IJpes op 15 mei 1803 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1803
Jacob Hylkes ged , samen met Aeltje Hijlkes, 15 dec 1750 Grote Kerk HRL, zv Hijlke Sijbes en Riemkjen Jacobs
Jacob Hillebrands zie: van der Form; zie: Koster
Jacob Hilbrands zie ook: Koster; Exhibeert met alle onderdanigheid Hilbrand Dirks, koster en Voorsinger in de Westerkerk dezer Stede; dat hij supplnt:nu reeds 35 jaren deze bedieninge hebbende waargenomen, merkelijk bespeurt, dat hij door sijne jaren in Ligchaamskragten allengskens begint te declineren, in gezigt af te nemen, en van Stem meer en meer te Verswacken, ''t welke alles den supplnt:ene groot impediment en moeyelijkheid baart in het betragten Van zijne dienst, en was daarom wel genegen met gunstige approbatie van UEd Achtbh deze functie te transporteren op Sijn Soon J.H. die ter oorzake van Syn veelmalige Waarneminge en inclinatie tot ''t Selve, zodanigen Verwisselinge met innig Verlangen soude verwagten en te gemoete sien, presenterende op ''t ootmoedigste syn persoon en dienst by dezen, en Vestigende desselvs hope, dat UEd Agtbh:uit aanmerkinge van Syne bekende bequaamheid en ervarentheid in de Sangkonst zoo wel als desselvs Vaders en Voorvaders onopsprakelijke dienst en yver een grote reeks van jaren, in dezen gratieuselijk sullen gelieven te accorderen, en hem in Syns Vaders plaatze aan te Stellen tot Koster en Voorzinger in de Westerkerk binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, ''t welke de supplianten beide op ''t nedrigste komen afsmeken, requisitus (get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits dezen de mede Supplnt J.H. tot Koster en Voorsinger in de Westerkerk, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid en betalende tot een geschenk in de Armbusch de soma van vijftig cargls; Actum den 17 nov 1755 (was get:) A:Roosen, onderstonde, Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 19 nov 1755 heeft J.H. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr A:Roosen, en in de Armbusch betaald vijftig Cargls; In kennise van mij Secretaris (get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Hilbrands begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 2; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob Hildebrand geb 1772 Zwitserland, ovl 22 okt 1833 HRL, huwt met Sjieuwkje Bouwes de Vries op 25 dec 1808 HRL, komt van HRL, winkelier in 1833, huw.get. bij R.R. Bakker en R.D. de Vries, oom bruid. 1816; huw Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1816, ovl 1833; gebruiker van wijk A-061, sjouwer, eigenaar en medegebruiker is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204); J.H. en Sjouwkje Bouwes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 dec 1808; ondertrouw HRL; J.H. eigenaar van percelen nrs. 385 en 386 te HRL, woonplaats HRL, resp. huis, en huis en erf, resp. 45 en 100 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen beide 2. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Jacob Hilwerda ovl voor 1862, huwt met Oeke Vlas, kind: Trijntje Hilverda, geb 1798 te Workum; BS ovl 1861
Jacob Hoeder/Holder bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 333:15:0 terzaake cooppenningen aan de 66 3/4%, voor een landschaps Thoonder deezes obligatie, van Res. van 22 apr 1713, gequoteerd met no. 5503, groot 500 Cgld, 1788. (GAH1120); id. f. 672:10:0 wegens dito aan de 671/4%, Res. 12 apr 1704, gequoteerd met no. 590, groot 1000 Cgld, 1788. (GAH1120); id. f. 731:10:0 wegens dito 66 1/2%, Res. 5 dec 1705, gequoteerd met no. 220, groot 1100 Cgld, 1788. (GAH1120)
Jacob Hofman woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Hofman begraven Groot Kerkhof, regel 43, nr. 18; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob Hofman ovl voor 1829, huwt met Idske Pieters, kind: Jeltje H, geb ... ; BS geb en huw 1828; J.H. en IJetske Pieters, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 15 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Jeltje Jakobs Hoofman, geb 27 apr 1779, ged 11 mei 1779 Grote Kerk HRL, vader als: J. Hofman
Jacob Jacobi geb 1776 ... , ovl 19 dec 1816 HRL, huwt met Anna Pansers/Panders, kinderen: Hiltje, geb 3 dec 1806 HRL, Joukje, geb 24 sep 1803 HRL, N.H., huw getuige bij J. Jacobi en J. Lanting, 1811, id. bij J. Gonggrijp en G.C. de Jong, 1811, stadsbode 1809-1811, doet overlijdensaangifte van Johannes Ovizand 1811, huw.get. bij G.E. Woetshoff, (gk), en C.M. Reyding, (gk), id. bij K.C. Riemersma en B.R. Overdijk, 1812, id. bij G.G.W. Faber en J.F. de Vries, 1812, id. bij Joh. Visser en S.S. Feikema, 1812, id. bij E. Prillevitz en S. Jacobi, broeder bruid. 1816, zv Jelle J. en Joukje Sipkes IJsbrandi; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, BS huw 1811, huw 1812, huw 1816, sch lett2j; eigenaar en gebruiker van wijk E-227, stadsbode, 1814. (GAH204); erven weduwe J.J. eigenaars van perceel nr. 1387 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 335, huis en erf, 128 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Jacob Jacobs zie: Hingst, Jacob, Kerkhoven, Nontjes, Oosterbaan, Peen, Postma; Prior, Schotanus, Weever, 2x de Zwaan
Jacob Jacobs Den 8. 15. en 22 Febr:zijn onverhinderd in onze Hervomrde kerk afgekondigd, gelijk ook blijkens vertoond getuigschrift, te HRL J.J. alhier en Trijntje Jelles van HRL, die den 22. Febr:in den Huwelijken Staat alhier zijn bevestigd. (in vent. nr. 114, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Jacob Jacobs ged 11 apr 1745 Grote Kerk HRL, zv Jacob Dirks en Maatje Hendriks
Jacob Jacobs ged 28 sep 1751 Grote Kerk HRL, zv Jacob Jacobs en Janke Annes
Jacob Jacobs huwt met Janke Annes, kind: Ake Jacobs, ged 2 apr 1754 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Jacobs, ged 28 sep 1751 Grote Kerk HRL
Jacob Jacobs ged 25 feb 1766 Grote Kerk HRL, zv Jacob Hessels en Jeltje Riens de vader ovl
Jacob Jacobs ged 22 mei 1760 Westerkerk HRL, zv Jacob Jacobs en Grietie Gerbens
Jacob Jacobs Remonstreert met behoorlyke eerbied Isac Roosen Borger binnen deze Stad, dat by de aanstellinge Van desselvs soon Abraham Izaacs Roosen tot ordris:Smidskoolmeter dezer Stede, het UEd. Achtb. heeft geliefd, geduirende desselvs minderjarigheid den Suppliant tot de Waarneminge van die functie te qualificeren, gelyk den Supplnt:dan ook tot dees tijd toe zig daar inne na Vermogen heeft gequeeten, en daar in gaarne zoude voortgaan zoo hij niet tot zijn leedwezen ondervond, dat de exercitie Van dit Werk te onereus is voor een man Van Sijne jaaren; het welke oorzaak is dat den Suppliant de Vrymoedigheid neemt, in zijne plaatze aan UEd. Achtb. voor te Stellen de persoon van J.J., borger binnen deze Stad, dewelke door zijne jongere jaaren daar toe veel capabeler is dan den Suppliant, en hier toe van herten inclinerende:Verzoeken ten dien einde beide zeer gedienstig dat UEd. Achtb. J.J. in plaatze van Izaac Roosen (geduirende de minoriteit van desselvs Soon) gelieven te qualificeren tot de Waarneminge Van ''t Smidskoolmeeten binnen deeze Stad. requisitus (get:)S:Rienstra; in margine Staat; de magistraat accorderende het Versoek, Authoriseert mits dezen J.J. tot de Waarneminge van ''t Smidskoolmeten, geduirende de minderjarigheid van Abraham Izaacs Roosen, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 11 jul 1759. (was get:) Hendrk Schaaf onderstonde, ter ordtie van de magistr S:Rienstra abs:sec:. ; Lager Stonde; Op dato heeft J.J. den Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van de Hr Presid:Burgemr H:Schaaff; in kennisse Van my gesw: Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Jacobs Exhibeert met alle eerbied Ypke Siccama mede ordris Korendrager en J.J., borger binnen deze Stad; dat de eerstgemelde wel genegen was deze syne bedieninge te transporteren op de laastgenoemde, die daar mede zeer Verheugd Sioude Syn; dog deze Suppliantens pogingen dezen aangaande ydel zynde aangezien UEd Achtbh:consent en approbatie in dezen wort gerequireerd, sonder ''t welke deze en diergelijke transporten geheel kragteloos en vernietigd worden; Soo nemen dezelve de Vrymoedigheid by dezen te naderen tot de tafel van UEd Achtbh, met Ootmoedig Versoek dat UEd Achtbh op desen favorable gelieven te disponeren, met der Suppliantens Versoek te accorderen, en J.J. in plaatse van Ypke Siccama aan te Stellen tot mede ordris Korendrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe Staande, quo facto etc (get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits dezen de mede Supplnt J.J. tot mede ordris Korendrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende in de armbusch twintig Cargls, Actum den 29 sep 1755 (get:) S:B: Bosscha, onderstonde, Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 29 sep 1755 heeft J.J. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen Van de Hr Presid:Burgemr Bosscha en in de Armbusch betaald twintig Cargls; In kennisse van my Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Jacobs ovl 31 mrt 1794 HRL, oud 74 jaar
Jacob Jacobs zie ook: Nontjes; J.J. van Wijnaldum en Marijke Jochums van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 3 sep 1808; ondertrouw HRL
Jacob Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:15:0 wegens geleverd boendergoed, kwit. no. 17, nov 1773. (GAH1104); id. f. 27:13:0, ord. no. 17, 1774. (GAH1105); id. f. 16:13:0 voor geleverde luiwagens, ord. no. 18, 1775. (GAH1106); id. f. 19:8:0, kwit. no. 4, 10 mrt 1778. (GAH1109)
Jacob Jacobs turfarbeider 1755-1762, turfleverancier 1749; Remonstreert UEd:Achtbh:met schuldige eerbied te kennen Klaas Doedes ordris turfdrager binnen deze Stad, dat hij Suppliant wel genegen was deze bedieninge te transporteren op J.J., een persoon daar toe capabel en toe sulx in inclinerende; Addresseren haar dieshalven aan de tafel van UEd:Achtb:instantelijk versoekende dat gemelde transport werde geapprobeerd en de meede Supplnt J.J. in plaatse van Claas Doedes werde aangesteld tot ordris turfdrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profyten, en gehoorsaamheid daar toe Staande quo facto etc:get:S: Rienstra; /In Margine Stonde/; de Magistraat gehoord het versoek nomineert en eligeert mits desen de persoon van J.J. tot ordris turfdrager binnen deese Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende, mits doende den eed van getrouwigheid. en betalende in de armebusch twintig Cargls. Actum den 25 sep 1752/was get:/Harms Siccama/onderstonde/Ter ordtie van de Msgistr abs:sec: S:Rienstra; /Lager Stonde/; Jusjurandum praestitit coram Praeside H:Siccama en heeft de twintig gulds in de armebusch betaald In kennise van mij gesw: Clercq abs sec S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Jacobs rentmeester van het weeshuis ontv f. 35:16:8 vd voogden weegens verdiende weefloonen vd weesjonge J.J., 30 nov 1779. (GAH1110)
Jacob Jacobs J.J. ende Saakjen Jocchums beyde van HRL, komende weegens de bruid Jocchum Meyes desselfs vaeder, 11 Apr 1744; huwt met Saakje Jochums, beyde van HRL, sijn geproclameerd 12, 19 en 26 apr en getrouwt den 25 May 1744; kind: Grijtje Jacobs, ged 9 okt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Jacobs, ged 20 dec 1746 Grote Kerk HRL
Jacob Jacobs huwt met Pijtje Pieters, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 Novemb 1752 den 28 dito getrouwdt; kind: Riemke Jacobs, ged 3 sep 1754 Grote Kerk HRL
Jacob Jacobs huwt met Jantje Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 okt en 6 en getrout de 8 nov 1768
Jacob Jacobs J.J. ende Grietie Gerbens beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Lieuwe Alles, 13 dec 1749; huwt met Grietje Gerbens, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 dec 1749 en doen ook getrouwt; kind: Gerben Jacobs, ged 29 sep 1757 Westerkerk HRL; kind: Jacob Jacobs, ged 22 mei 1760 Westerkerk HRL; kind: Gerben Jacobs, ged 22 jan 1756 Westerkerk HRL; kind: Grietje Jacobs, ged 4 okt 1753 Westerkerk HRL; kind: Minke Jacobs, ged 3 dec 1750 Westerkerk HRL
Jacob Jakles zie: Donia; (4x)
Jacob Jansen zie: Appeldoorn, Bent, de Blaauw, Bouwknegt, Burggraaf, 2x Dijkstra, de Groot, Kiel, Kuiper, Noordkamp, Portier/Poortier, Post, Smit, Vettevogel, Zijlstra, 2x
Jacob Jans Extract uit het Doopboek te Molkweren, van de Hervormde Gemeente. den derden feb 1771 is ged een kind, van Vader J.J. & Moeder An Teedes, & is genaamd Yk. de Schout van de gemeente Koudum
Jacob Jans ged 1 7ber(=sept) 1771 Grote Kerk HRL, zv Jan IJmes en Lijsbeth Cornelis
Jacob Jansen huwt met Barber Jansen, kind: Morkjen Jacobs, ged 28 aug 1770 Grote Kerk HRL
Jacob Jans ged 3 okt 1769 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Pijtie Jacobs
Jacob Jans huwt met Grietje Jans, kind: Jan Jacobs, ged 1 aug 1769 Grote Kerk HRL
Jacob Jansen op belijdenisse des Geloofs ged 27 jan 1764 Grote Kerk HRL, Jongeling op de Laanen
Jacob Jans huwt met Resina Bakker, kind: Lijsbeth Jacobs, ged 4 may 1766 Grote Kerk HRL
Jacob Jans ged 24 aug 1760 Grote Kerk HRL, zv Jan Hoites en Jantie Hendriks ged 1 nov 1761 Grote Kerk HRL, zv Jan Hoites en Jannetje Hendriks
Jacob Jans geb 10 dec 1811, ged 25 dec 1811 Grote Kerk HRL, zv Jan Freerks Dijkstra en Janke Jacobs
Jacob Jansen J.J. ende Janke Gerbens beide van HRL, koomende voor de Bruit Antoni G. Wijngaarden met een gebot in de week, 17 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntje Jacobs, ged 21 jul 1746 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jacobs, ged 8 apr 1745 Westerkerk HRL; kind: Gerben Jacobs, ged 25 okt 1742 Grote Kerk HRL
Jacob Jansen Symon Sioerds ende Trijntie Cornelis beide van HRL, koomende voor de bruit J.J., 4 feb 1741; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Jansen Remonstreert UEd:Achtbaarheeden met schuldige Eerbied J.J., winkelier en poortier van de Kerkpoort binnen deese Stad, hoe dat de supplnt om sijne negotie in andere affaires tot mainctineringe van sijn huyshoudinge (als van de opbreng van de poort alleenlijk niet wel kunnende bestaan), de poort naast ongeveer anderhalf jaar geleeden hadden besteld om waer te neemen aan eenen Schelte Bruyns Hovenier meede alhier ter steede die soo de supplnt vermeent sijn pligt dien aangaande in alle getrouwigheid heeft waargenomen, edog de supplnt geinformeerd zijnde dat geen gesubstitueerde poortiers mogen worden aangesteld sonder consent en approbatie van UEd. Achtheeden. Alwaaromme de supplnt ten raede is geworden sig aan UE Agtbaarheeden te addresseeren met ootmoedig versoek U.E. Agtbaarheeden gelieven Schelte Bruyns ten requeste gemeld als substituut poortier en ''t waarneemen van de kerkpoort aan te stellen dog alles op revocatie en op pligten en lasten daar toe staande quo facto etc:was geteekend J.M. Tuininga; In margine Stonde voor appoint; de magistraat accordeerende het versoek nomineert mits deesen de persoon van Schelte Bruyns tot subst. poortier van de Kerkpoort op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid dog alles niet wijders dan bij provisie en revocatie. Actum den 14 aug 1741 was vert:J. Agema Ter Ordtie van de magistr. geteekend M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 16 aug 1741 heeft Schelte Bruyns den Eed van getrouwigheid gepresteerd coram presid:Agema. In kennisse van mij secrts:en was verteekend M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); in jan 1750 wordt Rinse Jelles in zijn plaats benoemd wegens het overlijden van J.J. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Jansen ovl 30 mrt 1728 HRL, old 50 jaer; ovl 15 apr 1803 HRL, oud 63 jaar; ovl 5 nov 1805 HRL, oud 78 jaar
Jacob Jans voogden bet f. 38:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van Dirk Piekes bi J.J. verdiend, 19 feb 1771. (GAH1102); id. f. 43:15:0 in 1 3/4 jaar verdiend als kuipersknegt bi J.J., 10 mrt 1773. (GAH1104); id. f. 15:0:0 door Johannes Jans Treedan bj J.J. als kuipersknegt verdiend, 28 jul 1778. (GAH1109)
Jacob Jansen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 34:10:4 terzaake leverantie en werkloon van 5 1/2 schouw Leekster turf, quit. no. 2, 16 mrt 1778. (GAH1119)
Jacob Jans zou de vader zijn van Jan, zv Baukje Sijbrens, geb 6 sep 1807 HRL, en van Jan, geb 8 jun 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1807
Jacob Jans ovl 1803 Oosterbierum, huwt met Beitske Gerbens, boerearbeider te Oosterbierum, kind: Gerben Jacobs Faber, geb 1796 Oosterbierum; BS huw 1829
Jacob Jans geb 14 aug 1803 HRL, N.H., ged 11 sep 1803, zv Jan Jacobs en Carolina Jans Didelhof; dopen Grote Kerk HRL 1803
Jacob Jans geb 6 jul 1811 HRL, zv Jan Jacobs en Feikje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 6 jul 1811, ged 27 jul 1811 Grote Kerk HRL, zv Jan Jacobs en Feikje Hendriks
Jacob Jans huwt met Sjouwkje Cornelis, kind: Grietje Jacobs Faber, geb 1753 Heerenveen; BS ovl 1835
Jacob Jans geb 13 dec 1806 HRL, zv Jan Jansen en Aaltje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1806
Jacob Jans huwt met Margjen Gerrits, kind: Aaltje Jacobs, geb 28 aug 1810 Harldopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Aaltje Jacobs, geb 28 aug 1810, ged 2 sep 1810 Grote Kerk HRL
Jacob Jansen huwt met Janke Gerbens beyde van HRL, sijn geproclameert 19, 21 en 26 mrt 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk
Jacob Jansen huwt met Trijntje Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert 4, 11 en 18 feb 1742 en getrouwt den 20 dito; J.J. ende Trijntje Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Jan Boskak en verleende des bruydegoms vaeder desselfs consent, 3 feb 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Antje Jacobs, ged 19 aug 1749 Grote Kerk HRL; kind: Aegje Jacobs, ged 7 nov 1747 Grote Kerk HRL; kind: Aegje Jacobs, ged 24 mrt 1744 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jans en Trijntje Jans
Jacob Jansen J.J. ende Janke Aeles, beyde van HRL, komende weegens de bruid Douwe Aeles des bruids broeder, 31 Jul 1745; huwt met Janke Aebes, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 aug 1745 en doen ook getrouwt; kind: Jan Jacobs, ged 12 jul 1759 Westerkerk HRL; kind: Hitje Jacobs, ged 13 nov 1755 Westerkerk HRL, moeder als J. Ales; kind: Hidde Jacobs, ged 23 mei 1754 Westerkerk HRL, moeder als J. Ales; kind: Ale Jacobs, ged 15 sep 1750 Grote Kerk HRL, moeder als J. Ales; kind: Alef Jacobs, ged 24 sep 1748 Grote Kerk HRL, moeder als J. Alefs
Jacob Jansen Harmen Hendriks van HRL, ende Dirkje Dirks van Franeker, koo- mende weegens de bruyd J.J., 2 Jul 1746
Jacob Jans van Leeuwarden, huwt met Aukje IJnses, van HRL, geproclameert den 21-28 Septem:en de 5 en getrout met attestasie den 7 okt 1755
Jacob Jans huwt met Liskje Gerrijts, beide van HRL, geproclameert den 17-24 en getrout de 31 jul 1757 in de Westerkerk; kind: Maaike Jacobs, ged 12 jun 1759 Grote Kerk, vader ovl
Jacob Jansen huwt met Berber Steffens, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 jun 1765; kind: Jan Jakobs, geb 26 jul 1773, ged 10 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jakobs, geb 19 nov 1778, ged 15 dec 1778 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jakobs, geb 16 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL; kind: Elias Jakobs, geb 25 jun 1787, ged 10 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jacobs, ged 29 apr 1766 Grote Kerk HRL
Jacob Jansen huwt met Dina Laros, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Jacob Jans van HRL, huwt met Baukje Sjoerds Kramer, van Franeker, geproclameerd de 24 -31 May en getrout met attestasie den 7 jun 1767
Jacob Jansen huwt met Neeltje Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 28 Octob:en de 4 en getrout de 11 nov 1770 in de Westerkerk; kind: Jan Jakobs, geb 24 jul 1773, ged 10 aug 1773 Grote Kerk HRL
Jacob Jans huwt met Johanna Willems, beide van HRL, geproclam; de 30 7 ber (= september) en de 7-14 Octob:en getrout de 18 nov 1770
Jacob Jarigs zie: Koolstra
Jacob Jarighs ende Jaapjen Jacobs, beyde van HRL, huw.aang. 16 feb 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Oom IJsbrant Cornelis; huw aang. HRL 1737; huwt met Jaapje Jacobs, kind: Jarigh Jacobs, ged 24 aug 1745 Grote Kerk HRL; kind: Jarigh Jacobs, ged 11 aug 1744 Grote Kerk HRL
Jacob Jarigs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:17:8 weegens geleeverde 550 hoendereyers ''t snees f. 5 stuivers, kwit. no. 3, 1 may 1764. (GAH1094); id. f. 7:10:0 voor 500 geleverde eyeren, kwit. no. 1, 16 apr 1765. (GAH1095); id. f. 6:15:0 weegens 22 1/2 snees ejjers tdv ''t Weeshuis geleverd, kwit. no. 1, 11 apr 1769. (GAH1100); id. f. 6:17:8 in betalinge van 25 snees eyeren ''t snees f. 5 1/2 stv in ''t Weeshuis op Paasch geleeverd, kwit. no. 1, 28 apr 1767. (GAH1097); id. f. 6:15:0 voor 450 eyeren tot gebruik der Weeskinders op Paaschen, kwit. no. 1, 12 apr 1768. (GAH1098); huwt met Antje Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 mrt en getrout de 1 apr 1764
Jacob Jarigs Bruna Melcherts ende IJmkjen Jacobs, beyde van HRL, koomende weegens de bruid J.J., weever, desselfs swaeger, 5 Sep 1750
Jacob Jaspers J.J. ende Antje Hessels, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Douwe Pieters, matroos, 4 Jul 1744; huwt met Antje Hessels, beyde van HRL, sijn geproclameerd 5, 12 en 19 jul 1744 en getrouwt den 2 Augustus
Jacob Jelles zie: Jacobi, Verf
Jacob Jelles zie ook: Jacob Jillis; en IJtie Johannis, beide van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs schoonbroeder de vroetsman Hogeboom; huw.aang. HRL 1737; huwt met IJtje Johannes, kind: Doetje Jacobs, ged 9 may 1741 Grote Kerk HRL
Jacob Jelles weesvoogden betalen f. 47:10:0 wegens 2 Jaar Huur van J.J., werkende als schoenmakersknegt bij Dirk Lautenbach, 30 nopv 1801 (GAH1133)
Jacob Jelles Claes Harings en Sijke Jelles beide van HRL, koomende weegens de bruid J.J. desselvs broeder, en vertoonde de bruidegom consent van desselvs vader in deesen, 9 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Jelles zie ook: Schoonhoven; J.J. en Aaltje Rinses, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rinse Gerrijts, deszelfs vader, 25 aug 1804; ondertrouw HRL; kind: Hendrikje Jacobs, geb 27 feb 1809, ged 28 mrt 1809 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jacobs, geb 4 nov 1811, ged 24 nov 1811 Grote Kerk HRL
Jacob Jelles slotenmaker 1751-1761; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:1:8 in betaaling van ''t maken en repareren van korven, kwit. no. 6, 20 dec 1763. (GAH1094); id. f. 2:19:0 voor het maken en repareren van slooten en sleutels, kwit. no. 23, 20 nov 1764. (GAH1094); id. f. 3:2:0, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 3:17:0, kwit. no. 14, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 4:3:0, kwit. no. 17, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 5:14:0, kwit. no. 18, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 1:15:0, kwit. no. 3, 30 aug 1768. (GAH1099); id. f. 5:15:0, kwit. no. 7, 8 nov 1769. (GAH1100); id. f. 6:18:0, kwit. no. 15, 16 nov 1770. (GAH1101); id. f. 7:4:0, kwit. no. 29 (GAH1103); id. f. 8:3:0, kwit. no. 16, 11 nov 1773. (GAH1104); id. f. 8:12:0, ord. no 30, 23 nov 1774. (GAH1105); id. f. 4:6:0, ord. no. 16, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 3:6:0, ord. no. 18, 12 nov 1776. (GAH1107); id. f. 9:10:0 (9-11:0 ), kwit. no. 77, ord. 30 sep 1776. (GAH1060); id. f. 2:18:0, kwit. no. 90, ord. 29 sep 1777. (GAH1060); id. f. 7:0:0, kwit. no. 126, ord. 21 dec 1778. (GAH1160); id. f. 6:18:0 voor gemaekt ijserwerk, kwit. no. 6, 7 nov 1771. (GAH1102); Geeft UEd:Achtb:met schuldige eerbied te kennen J.J., mr slotmaker binnen dese Stad, dat door ''t overlijden van Gabe Sybesma ''t visafslagersplaatse is komen te vaceren; met welken bedieninge den supplnt hem gaarne soude sien gebeneficieerd, addresseert hem ten dien einden ter UEd:Achtb:met gedienstig versoek dat hij suppliant door UEd:Achtb:mag werden aangesteld tot visafslager binnen dese Stad op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daar toe staande, quo facto etc:/was getekend/ S: Rienstra. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het Versoek, nomineert en stelt mits desen de supplnt:J.J. tot afslager van de Visch binnen dese Stad op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 20 okt 1751. /was getekend/Lourens Tabes/onderstonde/Ter ordtie van de magistr/get:/M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 20 okt 1751 heeft J.J. den Eed van getrouwigheid als afslager van de visch gepresteerd in handen van de Hr. Presid: Burgemr L:Tabes; In kennisse van my Secretaris/get/ M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Jelles ovl voor 1832, huwt met Sjoukje Sijtses, kind: Klaaske Jacobs Hozinga, geb 1761 Bolsward; BS huw 1831
Jacob Jeremias ovl voor 1767; J.J. ende Dirkjen Dirks, beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de gesw:clercq R.J. de Swart met vertooninge van genoegsaeme schriftelijke last in deesen, 1 May 1751; huwt met Dirkjen Dirks, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 May 1751 en doen ook getrouwdt; stoelenleverancier 1751; J.J. bet f. 52:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens 1 jaar verdiende loon van Gerben Andries, 19 may 1764. (GAH1094); id. f. 35:8:8 voor dito, 15 may 1762. (GAH1092); pres. voogd A. Wybinga bet 44:0 -; aan en wegens dito, 17 may 1763. (GAH1093); voogden bet f. 63:15:0 aan en wegens dito als stoeldraayersknegt, 14 May 1765. (GAH1095); voogden bet f. 6:15:8 aan de rentmeester van het Weeshuis door Dirk en Harmen Piekes van 24 nov 1764 tot 12 may 1765 bij J.J. en Johannes Westerwijk verdiend, 18 May 1765. (GAH1095); id. f. 62:10:0 weegens loon van Gerben Andries van may 1765 tot dato deezer verdiend, en f. 16:7:0 als verdienste van Harmen Piekes van 12 mai 1765 tot dato, bij wijlen J.J. als stoeldraayersknegts, 11 mrt 1766. (GAH1096); Abel Dirks ende Tjamke Claeses, beyde van HRL, koomende weegens de bruid J.J., mr. stoeldraayer, 3 May 1749
Jacob Jetses huwt met Kaatje Huiberts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 27 sep en den 4-11 okt 1739 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; J.J. ende Caatje Huberts beide van HRL, koomende voor de Bruit Homme Clasen desselfs neef, en verclaarde des Bruidegoms vader meede in deesen te consenteeren, 26 sep 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Lea Jacobs, ged 30 okt 1746 Westerkerk HRL
Jacob Jetses van Almenum, huwt met Harmenke Jans, van HRL, geproclameerd de 11-17 en getrout de 24 mei 1761
Jacob Jilles zie ook: Jacob Jelles; huwt met IJttje Johannes, kind: Johannes Jacobs, ged 28 sep 1745 Grote Kerk HRL
Jacob Jobs zie: Plekker
Jacob Jochums schipper te HRL, komt van Oostermeer, zv Jochum Jacobs, huwt met Fokeltje Cornelis, van HRL, op 29 nov 1722 Oostermeer; bron: TIE S19 16, 495; S17 703 (broer Edse); S21 77, 99. (1742)
Jacob Johannis Johannis Roman en Sioukjen Vomelius, beide van HRL, huw.aang. 18 may 1737 HRL, komende voor de Bruidegom en Bruit J.J., vertonende een Zedultie van de Bruits vader; huw.aang. HRL 1737
Jacob Johannes ged 19 jul 1740 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jacobs en Hinke Gerbens
Jacob Johannis huwt met Willemke Teunis, kind: Christina Jacoba Jacobs, 11 dec 1742 Grote Kerk HRL
Jacob Johannis ende Antie Jans, beide van HRL, huw.aang. 14 sep 1737 HRL, komende voor de bruit desselvs Curator Dirk Jansen, en vertoonde de Bruidegom een attestatie van sijn moeder, met versoek van een gebot in de week; huw.aang. HRL 1737; huwt met Antje Jans, kind: Jan Jacobs, ged 26 may 1746 Westerkerk HRL; kind: Antje Jacobs, ged 17 may 1744 Westerkerk HRL; kind: Jan Jacobs, ged 29 jan 1743 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jacobs, ged 13 okt 1740 Westerkerk HRL
Jacob Johannes ged 9 nov 1756 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jacobs en Elske Martens; ged 12 apr 1763 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jacobs en Elske Martens
Jacob Johannes woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Johannes Mathijs Pieters ende Trijntje Ages, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.J., goede bekende, 16 aug 1788; ondertrouw HRL
Jacob Johannes ijker van gewichten 1740-1755
Jacob Johannes Jan van Doorn, chergiant onder het Regiment van Lewe ende Trijntie Doedes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid J.J. met vertoninge van weedersijdse olderen consent, 26 Apr 1749
Jacob Johannis J.J. ende Antje Feites, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Reyn Feytes deselfs broeder, 25 Jan 1749; huwt met Antje Feites, beyde van HRL, geproclameerd den 26 Januar en den 2-9 Febr. 1749 en doen ook getrouwd in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; kind: Fettje Jacobs, ged 9 dec 1751 Westerkerk HRL, moeder als A. Feikes; kinderen: Fokeltie en Feite Jacobs, beiden ged 4 dec 1749 Westerkerk HRL
Jacob Johannes IJde Jansen de Groot ende Rinske Reynders, beyde van HRL, koomende weegens de bruid J.J., waeterhaelder van Fontein, 27 Jun 1750
Jacob Johannes huwt met Trijntie Claases, beide van HRL, geproclameerd de 26 mei en de 1 en getrout de 8 jun 1760
Jacob Johannes Jan Allerts ende Rink Sybrands, beide van HRL, komende wegens de bruyd J.J. haar goedbekende, 2 Oct 1751
Jacob de Jong geb 8 jan 1810 HRL, ovl 1 okt 1867 HRL, 1e huwt met Petronella Schimmelpenning, (gk), op 2 aug 1838 HRL, 2e huwt met Hinke Doringa op 27 sep 1860 HRL, pakhuisknecht en winkelier in 1851, werkman 1867, ovl wijk B-76, zv Haye Rinses dJ, en Trijntje Martens Panbakker; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, huw 1860, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-105, 83; oud 29 jaar, (vnm: Jacobus), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; VT1839
Jacob Jongs geb 1770 ... , huwt met Baukje Saagmans, kinderen: Roelof Jacobs, geb 1807 Leeuwarden, Weltje Jacobs, geb 1799 Leeuwarden, doet overlijdensaangifte van Jelle Sikkes in 1811, kustkannonnier in garnizoen te HRL; BS ovl 1811, ovl 1812
Jacob Joosten J.J. en Antie Freerks, beide van HRL, huw.aang. 14 may 1735 HRL, komende voor de bruid Roelof Jacobus; huw.aang. HRL 1735; J.J. en Geertie Daniels, beide van HRL, huw.aang. 11 may 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader Daniel Gombergen; huw.aang. HRL 1737; huwt met Geertje Daniels, kind: Joost Jacobs, ged 8 dec 1739 Grote Kerk HRL; kleermaeker te HRL 1749, huwt met Geertje Jacobs; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); kind: Stijntje Jacobs, ged 9 nov 1745 Grote Kerk HRL; Jelle Eeltjes ende Symontje Symons, beyde van HRL, komende wegens de bruyd J.J., kleermaeker, 30 Apr 1745; Arjen Geerts van Eilandt Wester Schellingh ende Neeltie Wigles van HRL, koomende weegens de bruid J.J., 3 May 1749; Pieter Jansen ende Cornelia Daniels, beyde van HRL, koomende weegens de bruid J.J. des selfs swaeger, met een gebod in de Week 21 Feb 1750; IJpke Alefs ende Maartjen Joosten, beyde van HRL, koomende wegens de bruid des selvs broeder J.J., 22 Aug 1750; Geeft UEd:Achtb:met onderdanig respect te kennen Sipke Jans, Burger en ordrs Sackedrager alhier, dat hij supplnt wel genegen zoude zijn dito zijne bedieninge te transporteren op eenen J.J. mede alhier wonagtig; Edog sodanigen overdragt sonder consent en gratie van UEd:Achtb:niet kan geschieden. Soo versoeken de beide supplntn met vorige Eerbied UEd:Achtb:gelieven dese overdragt gunstelijk te accorderen en over sulx J.J. in plaets van Sipke Jans tot ordrs Sackedrager aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende q. f. etc:requisitus (was get:) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeert de supplntn hun versoek en eligeert mits desen mede supplnt J.J. tot mede ordrs Sakkedrager binnen dese Stadt in pleatse van Sipke Jans, op lasten, pligten, profijten, en gehoorsaemheden daer toe staende. Actum den 27 feb 1741 (was get:) Pier Bretton Ter Ordtie van ''t Geregte ab:sec: (get:) P. Reidema; (Onder Stonde); Op huiden den 27sten Feb1741 heeft J.J. den Eed van getrouwigheyd gepresteerd coram praeside Bretton. In kennisse van mij gesw. clercq (get:), P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als korendrager op 29 jan 1759 over op Lodewijk Clases; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Jorkes zie: Westra
Jacob Jurjens zie: Andringa, Visser
Jacob Jurjens ende Grietie Dirkx, beide van HRL, huw.aang. 16 nov 1737 HRL, komende voor de Bruit desselve vader Dirk IJmkes; huw.aang. HRL 1737
Jacob Jurres woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Jurres zie: Wassenaar; ged 10 dec 1769 Grote Kerk HRL, zv Jurre Jacobs en Joukjen Everts J.J. ende Antje Jolles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Okke van der Stok, goede bekende, 4 may 1793; ondertrouw HRL; kind: Joukje Jakobs, geb 4 jun 1794, ged 22 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Jolle Jakobs, geb 1 jan 1797, ged 15 jan 1797 Grote Kerk HRL
Jacob Jurres vrouw van J.J. gebruiker van wijk E-182, medegebruiker is Jan Hoekstra wed., eigenaar is Jan E. Akkeringa, 1814. (GAH204)
Jacob Jurres huwt met Claaske Klaases, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 jan 1745 en ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Grietje Jacobs, ged 6 jun 1751 Grote Kerk HRL; kind: Jurre Jacobs, ged 5 mrt 1747 Grote Kerk HRL
Jacob Camper ontvangt lijfrente 1801-1811; ; stadsrentmeester Conradi betaalt resterende interesse vd eerste tontine verschenen May 1776, 2e classe, 3 1/2%, no. 5: f. 17:13:8. (GAH1060); id. May 1777 verschenen: f. 18:3:0 (GAH1060); id. May 1778 verschenen: f. 18:7:8. (GAH1060); ontvangt 1 jaar lijfrente 2e classe 3 1/2% van f. 500:0:0, (origineel groot 40.000,-), genegotieerd tot opbouw van de Nieuwe Kerk, 1801: f. 24:15:0, alsmede 18 stuivers en 2 penningen; id. over 1802: f. 26:16:8, alsmede f. 6:0:2; id. over 1803: f. 27:9:6; id. over 1804: f. 30:4:0; id. over 1805: f. 33:2:0; id. over 1806; id. over 1807: f. 33:16:0
Jacob Kamphuis gebruiker van wijk G-188, baardscheerder, medegebruiker is Zijtse van Hettinga, eigenaar zijn erven Kup, 1814. (GAH204)
Jacob Karels huwt met Saara de Haan, kind: Jacob Carel Jacobs, ged 12 apr 1750 Westerkerk HRL
Jacob Cas woont in 1e quartier, rechts: . -8:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Caspers zie: Metzlar, Homberg
Jacob Caspers Maandag den 3 dec 1798; de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde goedgevonden, om aan den Burger J.C. te doen Insinueeren, om deszelfs hoenders van de Stads Wal en festen te houden bij poene van drie CarGuldens boete. (GAH44)
Jacob Caspers IJpe Meinderts en Trijntie Eelkes, beide van HRL, huw.aang. 6 mrt 1734 HRL, Comende voor de bruid J.C. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jacob Caspers remonstreert met schuldige eerbiedigheit J.C. Stads Carreman alhier ter stede woonachtig dat den suplt wel genegen was, voors. functie over te transporteren op eenen Jelmer Gerbens, synde een jongman, daer toe seer bequaem, dewelke sulx van her-ten seer is begerende en niet vermag te geschieden, sonder Ued; Agtb. consent en goede gratie. Soo komt de suplt sig by desen aen Ued. Agtb. addresseren met ootmoedig versoek ten einde haer Agtb. gelieven in dit transport en resp. overdragte gunstelyk te accorderen en over sulx in plaetse van de suplt de persoon van Jelmer Gerbens wederom aen te stellen op lasten, pligten, profy-ten, actien servituten en geregtigheden daer toe en aenbehoren-de, quo facto etc. was vertekend H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versoek ten requeste gemelt, e-ligeert mits desen de persoon van Jelmer Gerbens tot mede Asch karreman deser stede op lasten, pligten, profyten en gehoorsaem-heden daer toe staende mits doende den eed in handen van de presid. burg. deses Stads, actum in den 17e maert 1732 was verte-kend Junius Munter ter ordtie van de Magistraet M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 17emaert 1732 heeft Jelmer Gerbens den eed als mede Aschkarreman deser Stede gepresteert in handen van de pres. burg. Munter, actum uts. In Kennisse van my secr. was verte-kend M. van Idsinga met halen. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Kerkhoven woont in 7e quartier, huisno. 74, heeft 1 huisbediende, belasting: 1:0 . -, 1 may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650)
Jacob Kerkhoven begraven Klein Kerkhof, regel 4, nr. 14; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob van Keulen huwt met Grietje Jacobs op 7 jul 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Jacob Clases zie: de Boer, Dijkstra, Kuiper, Oosterbaan, Prins, Soek, Torenbeek, de Vries, van der Woude
Jacob Klaassen zie ook: J.K. Houtkoper; huwt met IJttie Klaassen, kind: Cornelis Jacobs, ged 4 okt 1768 Grote Kerk HRL
Jacob Klaases ged 1 nov 1744 Westerkerk HRL, zv Klaas Wouters en IJtje Jacobs
Jacob Claases huwt met Tetje Sjouwkes, kind: Janneke Jacobs, ged 6 apr 1751 Grote Kerk HRL
Jacob Klaases geb 10 jan 1792, ged 21 feb 1792 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klases en Mayke Durks
Jacob Klazen begraven Groot Kerkhof, regel 12, nr. 66; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob Claasen J.C. en Hinke Jans, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 may 1806; ondertrouw HRL; kind: Metje Jacobs, geb 18 nov 1809, ged 26 nov 1809 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Jacobs, geb 23 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL, moeder als: H.J. Dreyer
Jacob Clases J.C. van Kimswerd en Grietje Jieppes van HRL, zijnde de aangave geschied op verttoonde Procuratie, 23 apr 1791; ondertrouw HRL; J.K. van Kimswerd en Grietje Jieppes van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 may 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Jacob Claasen J.C. van Franeker ende Aaltje Jacobs Sprottinga van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de coster Servaas van Beemen, 20 mrt 1790; J.K. van Franeker en Aaltje Jakobs Sprottinga van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 apr 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Franeker en aldaar getrouwd den 11 apr 1790, volgens ingekomen verklaaring
Jacob Klases ovl voor 1827, huwt met Grietje Jans, kinderen: Ytje Jacobs Peen, geb 1773 HRL, Jantje Jacobs P, geb 1780 HRL; BS Franeker huw 1826, ovl 1847; J.K. en Grietje Jans, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op 30 aug 1772 HRL, en getrout 6 sep 1772; kind: Klaas Jakobs, geb 26 aug 1773, ged 14 sep 1773 Grote Kerk HRL
Jacob Klasen ovl 18 apr 1797 HRL, huwt met Rinske Jans, kind: Bouwe Jacobs Zoete, geb ... ; BS huw 1823; kind: Bouwe Jacobs, ged 31 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jacobs, ged 19 jul 1750 Westerkerk HRL; kind: Jan Jacobs, ged 26 feb 1747 Westerkerk HRL; kind: Claas Jacobs, ged 8 nov 1744 Westerkerk HRL; kind: Metje Jacobs, ged 26 nov 1741 Westerkerk HRL
Jacob Claeses huwt met IJtje Sjouwkes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 feb en den 4-11 mrt 1742 en doe ook getrouwt; J.C. ende Yttie Sjoukes beide van HRL, komende voor de bruid desselvs broeder Jan Sjoukes, 24 feb 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Meintje Jacobs, ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL; kind: Vetje Jacobs, ged 18 jan 1746 Grote Kerk HRL; kind: IJbeltje Jacobs, ged 17 mrt 1744 Grote Kerk HRL
Jacob Clases van Lippenhuysen, huwt met Tjietske Hendriks, van HRL, geproclameerd de 21-28 Febrij en getrout met attestasie de 7 mrt 1762; kind: Grietje Jacobs, ged 18 apr 1769 Grote Kerk HRL
Jacob Claases van Mackum, huwt met Janke Jans, van HRL, geproclameerd de 29-31 mei en de 5 en getrout met attestasie de 12 jun 1768 in de Westerkerk; kind: IJtje Jakobs, geb 25 aug 1773, ged 16 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jakobs, geb 17 okt 1774, ged 10 nov 1774 Grote Kerk HRL
Jacob Claasen Gerrit Harmens ende Antje Reinders, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neev J.C., bontweever, 24 Aug 1743; Otte Hettes ende IJbeltie Claeses beyde van HRL, koomende wegens de bruyd J.C., bontweever, 18 Jan 1749
Jacob Claessen Anthoni Holdschold, soldaat, ende Antie Pieters, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd J.C., desselfs neev, 26 Jul 1749, fiche gemeente HRL
Jacob Claesen Beernt Jansen ende Antie Jans, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd J.C. desselfs neev, 20 Sep 1749
Jacob Koelman huwt met Maaike ... , kind: Rinske Jacobs, geb 1780 St. Jacob; BS ovl 1851
Jacob Coeze ovl voor 1868, huwt met Anna Catharina Juliana Stein, kind: Christina Elizabeth C, geb 21 dec 1805 Leeuwarden; BS ovl 1867
Jacob Cornelis Wijert Dirks ende Sioukien Jacobs, beyde Van HRL, huw.aang. 5 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd J.C., desselfs Vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Jacob Cornelis betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis een half jaar huur van ''t huis naast de Bank van Leening nov 1796 verscheenen, AF wegens reparaties f. 15:0:0, door de huurder betaald . -6:0, resteert: f. 14:14:0, 14 nov 1796 (GAH1128); id. f. 15:0:0 ter saeke 1/2 Jaar huishuur, 18 may 1806 (GAH1138); id. f. 15:0:0, 16 nov 1806 (GAH1138); id. 10 may 1807 (GAH1139)
Jacob Cornelis vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 192, 1 mrt 1804
Jacob Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 25 schouw en 3 korven turf aan het Stadstimmerhuis f. 4:2:0 het schouw, 20 okt 1770: f. 102:16:0, drinkgeld en opzichter ieder 11 stuivers
Jacob Cornelis woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Cornelis Aert Arjens van St. Vrouwenparochie ende Trijntie Jogchums van HRL, koomende weegens de bruid J.C. desselvs neef en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van desselvs moeder en des bruids vader, 28 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Cornelis ovl 11 jun 1805 HRL, oud 71 jaar
Jacob Cornelis Sjoerd Annes ende Aukjen Tjeerds beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs oom J.C., 28 Oct 1747
Jacob Cornelis ovl 1809 deinum, huwt met Antje Alderts, werkman in 1835, kinderen: Jantje Jacobs, geb 1776 ... , Jeltje Jacobs, geb 1763 Jellum, zv Cornelis Sietses en Tjetske Ates; BS huw 1835, ovl 1838, ovl 1850
Jacob Cornelis geb 9 sep 1802 HRL, ged 26 sep 1802, N.H., zv Cornelis Martens en Ekke Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1802
Jacob Cornelis J.C. van Mackum ende IJsjen Epkes van HRL, koomende voor de Bruit desselvs steevader Dirk Beerns pelmolenaarsknecht alhier 9 jan 1740; ondertrouw N.H. HRL; van Makkum, huwt met IJsjen Epkes, van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 January en getrouwt den 31 dito 1740
Jacob Cornelis J.C. ende Janke Joosten Popta beide van HRL, en vertoonen de bruidegom een verklaringe van zijn vader tot consent in desen, en compareerde wegens de Bruit Jacob Buitenpost, 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Janke Joosten Popta, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 apr 1741 en doe ook getrouwt
Jacob Cornelis J.C. ende Aukjen IJnses beyde van HRL, komende wegens de bruidegom desselfs moey Hiltje Jacobs en wegens de bruid desselfs moeder Weltje Wopkes dit met aprobatie van de volle magistraat 13 Mrt 1735; huwt met Aukjen IJnses, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 mrt 1745 en doen ook getrouwt
Jacob Cornelis J.C. ende Janke Rinses beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacobus Wybes, 8 Nov 1749; huwt met Janke Rinses, beyde van HRL, geproclameerd 9, 11 en 23 nov 1749 en doen ook getrouwt
Jacob Cornelis Jan Bartels ende Yetske Wybrens beide van HRL, komende wegens de bruyd J.C. desselfs swager, 20 Nov 1751
Jacob Cornelis J.C. ende Anskje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Teutling deszelfs oom, 5 nov 1791; ondertrouw HRL; kind: Trijntje Jakobs, geb 10 jan 1795, ged 1 feb 1795 Grote Kerk HRL; kind: Corneliske Jacobs, geb 18 apr 1798, ged 15 may 1798 Grote Kerk HRL
Jacob Korttje ovl voor 1884, huwt met Akke Uiterdijk; BS ovl 1883
Jacob Coster lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 72:0:0 (GAH650)
Jacob Kuhn huwt met Sapke van Straten, kind: Willem Jacobs Kuhn, geb 12 okt 1792, ged 13 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Minne Jacobs Kuhn, geb 25 mrt 1794, ged 13 apr 1794 Grote Kerk HRL
Jacob Kuipers huwt met Neeltje Wiersma, kind: Catharina K, geb 1791 Makkum; BS ovl 1827
Jacob Lamminga huwt met Pierkje ... , kind: Murk Jacobs L, geb 9 apr 1775 Welsrijp; BS huw 1859
Jacob Levij zie ook: de Beer; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:15:0 ter zaake geleverde keurslijven, 2 jun 1801, quit. no. 6 (GAH1133)
Jacob Leyenaar geb 1805 ... , ovl 28 jan 1813 HRL; wijk G-081, zv Hendrik L, en Grietje Hofman; BS ovl 1813
Jacob Libers J.L., sergeant onder de comp. van capt. Guerin van Leeuwarden, en de Bettje Jansen van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Tuininga, 14 jun 1788; ondertrouw HRL
Jacob Lieuwes zie: van Loon
Jacob Lieuwes ged 24 may 1740 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Alles en Neeltje Jacobs
Jacob Lieuwes ged 7 sep 1760 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Willems en Sjoukie Doedes
Jacob Lieuwes ovl voor 1815; erven J.L. eigenaar van wijk A-140, gebruiker is Gerrit H. Baantjer, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-190, gebruiker is Claas de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204)
Jacob Lieuwes huwt met Hiltje Simens, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 dec 1763; kind: Neeltje Jakobs, geb 14 jul 1773, ged 27 jul 1773 Grote Kerk HRL; Claas Rintjes ende Neeltje Jacobs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader J.L., 3 may 1794; ondertrouw HRL; kind: Lieuwe Jakobs, geb 1 feb 1779, ged 21 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Simon Jacobs, ged 9 okt 1770 Grote Kerk HRL
Jacob van der Linde huwt met Agatha Johannes Westendorp; BS ovl 1836
Jacob van der Linde geb 1775 Amersfoort, ovl 26 apr 1844 in het schip liggende in het Kleindiep te Dokkum, huwt met Geertruida/Truike Gerbens Bloemhof op 15 okt 1797 HRL, inlandse kramer in 1844, tapper in 1831, huw.get. bij R.K. Kuiper en T.W. Hoffenberg, sjouwerman, 1818, kinderen:Gerben, geb 28 mei 1810 HRL, Gerritje vdL, geb 30 aug 1804 HRL, Grietje vdL, geb 14 jul 1802 HRL, Evertje Jacobs vdL, geb 2 mrt 1800 HRL, zv Evert Willems vdL, (gk), en Grietje ... (gk); huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1810, BS huw 1818, huw 1831, ovl 1844, ovl 1870, ovl 1890; eigenaar en gebruiker van wijk D-091, korendrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-105, gebruiker is Gerrit van der Linde, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-106, gebruiker is Johannes Andriessen, 1814. (GAH204); kind: Gerben Jacobs van der Linde, geb 25 may 1810, ged 5 jun 1810, moeder als: Truike Gerbens; kind: Grietje Jacobs van der Linde, geb 13 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL; J. v. d. L. eigenaar van percelen nrs. 831 en 832 te HRL, koorndrager, woonplaats HRL, legger nr. 418, resp. huis en erf, huis en erf, resp. 32 en 32 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen resp. 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 1003 te HRL, koorndrager, woonplaats HRL, legger nr. 418, huis, 28 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1764 te HRL, koorndrager, woonplaats HRL, legger nr. 418, huis en erf, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54); id. van perceel nr. 1772 te HRL, koorndrager, woonplaats HRL, legger nr. 418, huis en erf, 197 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Jacob Lints soldaat in de Compie van de Majoor O.J. Alberda van Stukgard, huwt met Cornelia Dirks, van Groningen, met attestatie getrouwt den 6 Augusti 1748
Jacob Lipmans zie: de Vries
Jacob Lodewijks zie: Scheffer
Jacob Loens zie: van Eeken
Jacob Lolkes ged 3 apr 1747 Westerkerk HRL, zv Lolke Jacobs en Sjouwkje Feikes
Jacob Lolles zie: de Jong
Jacob Lolles ged 23 jun 1765 Grote Kerk HRL, zv Lolle Jacobs en Maike Jacobs
Jacob Lous J.L. was een veelzijdig kunstenaar. Zijn belangrijkste activiteit was het hardhouwen: hij was stellig niet de minste onder de belangwekkende groep Friese zerkhouwers. Er zijn fraaie zerken van bekend in Oosterend, Minnertsga, Terkaple (mogelijk daar ook de schouw van Oenemastate), HRL en in Kimswerd, waarvan ??n met een pracht van een perspectivisch gezicht. J.L. was bovendien meester-stadsmetselaar, bouwmeester van de stad HRL. Hij is vrijwel zeker betrokken geweest bij de bouw van het Harlinger stadhuis en de in de negentiende eeuw gesloopte fraaie stadspoorten van zijn woonplaats die tussen 1597 en 1609 tot stand kwamen. J.L. was niet alleen beeldhouwer en bouwmeester, maar ook tekenaar. Een grote pronkkaart van HRL van omstreeks 1610 is blijkens het Latijnse opschrift gegraveerd door Robert de Baudoos en getekend door Jacobus Laurentius, een Latijnse vorm van J.L. Al deze activiteiten hebben hem geen windeieren gelegd: J.L. overleed in 1611, een mooi vermogen achterlatend. (Bron: geschiedenis van Dokkum, bl. 174)
Jacob Louwerens ged 20 jun 1765 Grote Kerk HRL, zv Louwerens Klaasen en Eelkien Theunis
Jacob Lourens ovl 22 jan 1728 HRL, old 66 jaer
Jacob Lous ovl voor 1845, huwt met Trijntje Tietes, kind: Tiete Jacobs de Jong, geb 1810 Franeker; BS huw 1844
Jacob Lourens huwt met Hendrikjen Jurjens, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 aug en den 3 Septemb: en de 12 dito 1752 getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; kind: Laurens Jacobs, ged 3 sep 1754 Grote Kerk HRL, moeder als H. Juriaans
Jacob Louwerens Gerrit van der Pende van ''s Gravenhage ende Dirkjen Nicolai van HRL, koomende weegens de bruid J.L., desselvs neef, 9 feb 1743 fiches ondertrouw N.H. HRL
Jacob Martens zie: de Boer, Dorenbos, Ringnalda
Jacob Meiles Antie Jans Grauda huwt met J.M. op 8 apr 1708 HRL voor het Gerecht; zie verder: Jacob Fransen Roorda; (Gen. Jaarb. 1984)
Jacob Meinderts zie: Regoor
Jacob Meinderts ovl 3 jul 1800 Witmarsum, huwt met Grietje Aukes, kind: Meindert Jacobs Mensonides, geb 1771 Witmarsum; BS huw 1819, ovl 1826
Jacob Melles Hartwerd, Floreencohier 1700: J.M. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (4), grootte 74 p. m., floreen f. 25:0:0, gebruiker Rienk Douwes, ferskaat: de Dyk Z. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Jacob Merkus ovl 9 feb 1728 HRL, old 25 jaer
Jacob Michiels zie: van Zandbergen
Jacob Minnes zie: Boersma
Jacob Minnes ovl voor 1829, huwt met Trijntje Doedes; BS huw 1828
Jacob Moses geb 16 nov 1800 HRL, ged9 dec 1800, N.H., zv Moses Ruurds vd Gaast en Lolkje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1800
Jacob Mulder begraven Groot Kerkhof, regel 12, nr. 61, ovl 30 aug 1798; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob Nannings zie: Pronk
Jacob Nauta woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Nauta medeweesvoogd hopman Buma bet f. 90:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens 1 jaar huyr van ''t huys de Oude Pienas genaamt wordende door Rintje de Vos gebruykt; volgt de uitgaave van voorn:huys: no. 1 vroedsman Clinkhamer . -16:0, no. 2, hopman van Vlie, no. 3, J.N. f. 5:12:0, tesamen f. 43:11:0; resteert f. 46:9:0; den 23 nov betaelt aen de President Diacon een darde van de suivere huyr de sum: f. 15:9:10, en koomt dus voor het Weeshuys voor 2/3 parten de sum:30-19-6; nevensgaande somma is mij voldaan, E. Heydkamp, 16 may 1730. (GAH1060)
Jacob Nauta huwt met Jeltje Vink, kind: Pieter Crans N, geb 1787 Leeuwarden; BS huw 1848
Jacob Nicolaas turfleverancier in 1763
Jacob Nontjes J. Nuntjes eigenaar van perceel nr. 764 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 492, huis en erf, 28 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40)
Jacob Norel ovl voor 1801, loodgieter en leidekker 1740-1761; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 73:18:0 wegens geleverd lood en het maken vd pomp, kwit. no. 6, 18 okt 1763. (GAH1093); id. f. 36:4:0 wegens geleverd lood, en dagloon, quit. no. 17, 17 jan 1786. (GAH1118); id. f. 7:19:0 voor geleverd lood, quit. no. 10, 18 jan 1787. (GAH1119); id. f. 4:14:0, quit. no. 4, 6 dec 1787. (GAH1120); id. f. 6:1:0, quit. no. 22, 1jun17 89. (GAH1121); van HRL, huwt met IJttie van der Meulen, van Bolswaart, geproclameert den 21-28 aug en getrout met attestasie den 4 sep 1757; ovl 24 jun 1793 HRL, oud 73 jaar
Jacob van Nul Leonardus Napjus, beroepen predikant in den dorpe Weidum, van Franeker, en Juffer Margaretha Nauta, van HRL, hebbende met consent van den agtb:Magistraat in 8 dagen hunne drie proclamatien gehad waarvan de laatste op dato dezes 16 aug 1772 HRL, en zijn getrouwt bij ons, met adtestatie van Franeker, getekent 16 aug 1772 door J. Mensinga, v. d. m., en J. vN., Coster; Cornelis Arri?ns Visser van HRL, en Trijntje Saapes van Franeker, zijnde hier laatst geproclameert op gisteren 11 apr 1773 HRL, en op dato dezes 12 apr 1773 hier getrouwt met adtestatie van Franeker van 28 feb 1773, getekent J. Mensinga, Eccles. ibidem en J. vN., Coster te Franeker; Poppe Jans van HRL, en Geertje Jans van Franeker, laatst geproclameert op dato dezes 12 jun 1774 HRL, en getrouwt met adtestatie van Franeker, getekend S. Abbring, Ecclesiast Franeq:en J. vN, Coster; Jakobus Freerks Schuurman van Franeker en Hitje Redmers Beketh van HRL, laatst geproclameerd 19 feb 1775 HRL, en op dato dezes 26 feb 1775 hier getrouwd na vertoonde adtestatie van Franeker de dato 20 feb 1775, getekend S. Abbring, Eccles. Franek. en J. vN., Coster ibidem; Jan Teunis van Franeker en Antje Obbes van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 19 mei 1776 HRL, en met adtestatie vertrokken naar Franeker om aldaar in den echten staat te worden bevestigd gelijk geschied is volgens adtestatie vandaar, getek: 29 mei 1776, S. Abbringv. d. m., en J. vN., Coster; Jelle Piers van Almenum en Martjen Hendriks van Franeker, op dato deezes 30 jun 1776 HRL; laatst geproclameert, maar vervolgens met adtestatie vertrokken naar Franeker, om aldaar in den echten staat te worden bevestigd, gelijk 1 jul is geschied, S. Abbring, v. d. m., en J. vN., Cost:Franeker; Paulus Strooband van HRL, en Christina Wilhelmina Beck van Franeker, laatst geproclameert op dato dezes 4 may 1777 HRL, en alhier getrouwd na vertoonde adtestatie van Franeker, 28 apr 1777 getekent S. Abbring, v. d. m. ibidem, en J. vN., Coster in Franeker; Jan Douwes van HRL, enJeltje Durks van Franeker, laatst geproclameert 1 jun 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie van hier gegaan naar Franeker om aldaar in den echten staat te worden bevestigt, gelijk op 15 jun 1777 is geschiedt volgens van daar ontfangen adtestatie 16 jun 1777, getekt. S. Abbring, Ecclesiast Franeq:en J. vN., Coster; Doctor Junius van Alema, mede-advocaat voor den Hove van Frieslandt, gewoond hebbende te Franeker, en Juffer Geertruda Munter van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 12 apr 1778 HRL, en ook getrouwt na vertoonde adtestatie van Franeker, 5 apr 1778, getekent J. Mensinga, Eccles. Franeq:, en J. vN., Coster
Jacob Numan oud 28 jaar, geb Stralzand en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk C-025; VT1839
Jacob Oberholtzer huwt met Anna Maria Mauzerin, kind: Jacob Jacobs Oberholtzer, ged 10 feb 1756 Grote Kerk HRL
Jacob Oedses zie: Odolphij, Wyma
Jacob Oepkes geeft met alle ootmoed te kennen Ype Dirks turfdrager in voors Stad, als dat hy suplt wel geerne sagh dat syn employ wierde geconferceert op de persoon van J.O., en dewyl sulxs niet geschieden kan, als met approbatie van haar Aghtbh soo versoeken de suppltn een gunstige apptent: quo facto etc. was vertekend, M. Homans, met halen. ; In margine stonde; de Magistraat accordeert het versoek ten requeste gemelt eligeert mits desen de persoon van J.O. tot mede ordris. turfdrager binnen dese Stad op lasten, pliogten, profyten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende den eed in handen van de presid. burg. deses Stad, actum den 21 Jan. ris 1732(was get) Tjeerd Brouwer, ter ordtie van de Magistraat(get)M. van Idsinga, met halen. ; Lager Stonde; Op heden den 21 jan 1732 heeft J.O. den eed van getrouwigheidt in handen van de presid. burg. gepresteerd ende afgelegt, in kennisse van my Procureur(get)H. Wiaerda. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Oepkes geb 1777 ... , transporteert militairen 1808-1809, huw.get. bij K.D. Schiere en S. Schenkius, schipper, wonende te Terschelling, 1815; BS geb en huw 1815
Jacob Oepkes ovl Almenum ... , huwt met Saapkje Tjallings, in leven echtelieden te Almenum; BS huw 1827
Jacob van den Oever geb 1769 ... , huw.get. bij J.D. Keets en I.C. Olivier, schipper, wonende te HRL; BS huw 1814
Jacob Okkes zie: Bijlsma
Jacob Ottes Zie ook: Kamp; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Tachtig den Vier & twintig dec is Geboren Jacob zv Otte Jacobs en Trijntje Wybes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 28 mrt 1816
Jacob Ottes van Makkum ende Sara Heeres van HRL, huw.aang. 22 jan 1735 HRL, komende wegens de bruid Pals Doekes; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Jacob Ottes huwt met Antie Pijters, beide van HRL, geproclameert den 18-25 jul en de 1 en getrout de 8 aug 1756; kind: Otte Jacobs, ged 14 aug 1757 Westerkerk HRL; kind: Susanna Jacobs, ged 13 sep 1759 Westerkerk HRL
Jacob Paulus balsteenleverancier 1752
Jacob Philippus woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Pijbes ged 8 may 1742 Grote Kerk HRL, zv Pijbe Jacobs en Pietje Jacobs
Jacob Piebes ovl voor 1822, huwt met Koenskje Lieuwes op 26 mrt 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, BS ovl 1821; kind: Jetske Jacobs, geb 6 okt 1798, ged 16 okt 1798 Grote Kerk HRL; moeder als Kunnigje L.
Jacob Piebes van Almenum, huwt met Janke Uilkes, van Mackum, geproclameerd de 19-26 aug en de 2 en getrout met attestasie de 16 sep 1764; kind: Piebe Jacobs, ged 16 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Lolkje Jacobs, ged 19 apr 1768 Grote Kerk HRL; kind: Uilke Jacobs, ged 19 dec 1769 Grote Kerk HRL; ovl voor 1818, huwt met Janke Uilkes, in leven echtelieden te HRL, kind: Lolkje Jacobs Schuur, geb 1768 HRL; BS huw 1817; Evert Hansen ende Lolkjen Jacobs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader J.P., 4 may 1793; ondertrouw HRL
Jacob Piers Gerrit Freerks, voerman van Meppel, ende Cornelia Vroom van HRL; koomende weegens de bruid J.P., beurtschipper op Amsterdam et vice versa, 24 Oct 1750
Jacob Pieters zie: Eedes, Kerkhoven, Leyen, Metzelaar, Poelstra, vd Straten
Jacob Pieters ged 15 mrt 1740 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jacobs en IJtje Haeitzes; DTB N.H. HRL 1740
Jacob Pieters ged 22 feb 1746 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans en Antje Rintjes
Jacob Pieters en Geertie Pieters, beiden ged 2 nov 1756 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jacobs en Adriaantje Bouwes
Jacob Pieters huwt met Trijntje Willems, kind: Willem Jacobs, geb 19 okt 1791, ged 8 nov 1791 Grote Kerk HRL
Jacob Pieters mr koperslager, burger te Dokkum op 23 dec 1641, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1754-1798)
Jacob Pieters geb 12 mrt 1787 Almenum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, geroyeerd als zijnde onbekend; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jacob Pieters huwt met Trijntje Dirks, kind: Pieter Jacobs H, geb 1779 Leeuwarden; BS ovl 1858
Jacob Pieters huwt met Janke Roelofs, kind: Pieter vd Veen, geb 1780/91 Leeuwarden; BS ovl 1858
Jacob Pieters ovl voor 1812, huwt met Beitske Wiepkes; BS geb 1811
Jacob Pieters hm ... , kind: Janke Jacobs, geb 1758 Pingjum; BS ovl 1838
Jacob Pieters korfmaker 1742-1744
Jacob Pieters huwt met Trijntje Michiels, kind: Stijntje Jacobs, geb 1785 HRL; BS huw 1812
Jacob Pijters huwt met Trijntje Jacobs, beyde van HRL, geproklameerd den 6 May en den 13 dito en den 20 dito en den 27 dito 1753 getrouwt; huw.reg. N.H. HRL
Jacob Pieters Jan Pieters van HRL. ende Sijtske Seekles de Vries van K/Lollum, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.P. de oom, 10 jan 1789; ondertrouw HRL
Jacob Plekker geb okt 1800 Midlum, ovl 11 aug 1859 HRL, huwt met Klaaske Annes Kingma, melktapper in 1849, koemelker in 1851, N.H., zv Job P, en Jaaike ... ; BS ovl 1849, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk H-042
Jacob Ploeg huwt met Hinke ... , kind: Gooitje Jacobs P, geb 1798 Bakkeveen; BS ovl 1856
Jacob Pool huwt met Aafke ... , kind: Rinske P, geb 1779 Bolsward; BS ovl 1863
Jacob Popkes zie: Kuiper
Jacob Poppes zie: Biemolt
Jacob Poppes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 47:17:0 terzake 8 schouw en 8 korven turf f. 4:17:8 ''t schouw, met dragen en meten, 12 jun 1762. (GAH1092)
Jacob Poppes huwt met Grietje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert den 18-24 apr en de 1 May 1740 en doe ook getrouwt; J.P. ende Grijtje Jans beide van HRL, komende voor de Bruid Jacob Hettes, mr. Backer, 16 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Porster eigenaar van wijk G-029; medegebruikers Teunis Koster, slagersknegt, en Piebe Bakker wed., 1814. (GAH204)
Jacob Postma Johan Adam Abraham ende Hendrikje Jacobs Postma, beide van HRL; zijnde wegens de bruid gecompareerd J.P., deszelfs vader, 3dec17 91; ondertrouw HRL
Jacob Prins geb 1787 Heusden/Huisden, huwt met Pietje Feddes de Graaf op 4 okt 1811 HRL, ondertrouw 18 Sep 1811, 1e afk. zondag 22 Sep 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 29 Sep 1811, wonende te HRL. 1814 in wijk F-193 huw.get. bij S.J. de Ruiter en M. Wijnands, kind: Fedde P, geb 13 dec 1811 HRL, zv Klaas P, (gk), en Heintje Huyvers, (gk); BS geb 1811, huwafk, hu, huw 1812, ovl 1814; gebruiker van wijk F-193, varensgesel; eigenaar en medegebruiker Siebe de Vries, varensgesel; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)
Jacob Prior geb 1803 Amsterdam, huwt met Sijtske Wiarda op 4 apr 1824 HRL, huw.afk. 14 en 21 mrt 1824 HRL. en Amsterdam, wonende te Amsterdam, zv Jacob P, (gk), en Maria Schmelz, (gk), vader ovl 20 apr 1820 Amsterdam, moeder won Amsterdam 1824; BS huw 1824
Jacob Pronk geb 1790 Ameland, ovl 25 jul 1845 HRL, werkman, ongehuwd, zv Nanning P, en Antje Foppes Vlieger; BS ovl 1845; oud 50 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk C-103; VT1839
Jacob Reinalda verkoopt een huis in 1802; huwt met Geertie Reidhorst, beide van HRL, geproclameert de 1-8 en getrout de 15 Jannewari 1758; kind: Magdalena Jacobs Reinalda, ged 6 jan 1761 Grote Kerk HRL; J.R. zal zich nader verklaaren of op losse, of Lyfrenthe zal fourneren, op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 100:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -3:0 (GAH650)
Jacob Reinders zie: de Boer
Jacob Reinders turfleverancier 1747
Jacob Reins van Arum, huwt met Aafke IJedes, van HRL, geproclameert 25-30 apr de 7-15 en getrout de 21 mei 1758 met attestasie
Jacob Reyers zie: Reyersen
Jacob Reyersen geb 1787 HRL, huwt met Antje IJges Visser op 12 mrt 1812 HRL, 1e afk. 1 mrt 1812 om 12.00 uur, 2e afk. 8 mrt 1812 om 12.00 uur voor het ge-meentehuis, meester kleermaker in 1812, huw.get. bij C. Beidschat en J. Feddema, 1811, id. bij C.J. Ferwerda en G.P. Terpstra, 1811, zv Reyer Gosses en IJebeltje Aukes; BS huw 1811, huw 1812; gebruiker van wijk E-251, kleermaker; eigenaar is Pieter Hollander erven, 1814. (GAH204)
Jacob Riemers geb 22 feb 1807 HRL, ged 5 apr 1807 HRL, ovl voor 1812, zv Riemer Jacobs en Bieuwkje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1807; geb 9 dec 1811, ged 1 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Riemer Jacobs en Bieuwkje Dirks
Jacob Riemers geb 9 dec 1811 HRL, zv Riemer Jacobs en Berendje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1811
Jacob Rientses zie: Steensma
Jacob Riet geb 1754 ... , huwt met Adriana Jansen, huw.get. bij G. ten Berg en E.M. Hes wonende te HRL, oom bruidegom, wever, 1819; BS geb 1811, huw 1819; eigenaar van wijk E-234; gebruiker Jan Nak, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-040, wewer, 1814. (GAH204); Hendrik Teewis Drost ende Antje Saapes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacobus R., goede bekende, 14 may 1791; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Rinses koopt huis en ijzersmederij 1800
Jacob Roelofs zie: de Boer, Tuin
Jacob Romkes zie: Bakker
Jacob de Roos geboortig uit Langrou in het Franckrijck, heeft op heden het burgerrecht gewonnen, nadat hij belooft heeft zich als een eerlijk burger te gedragen, onder manuale stipulatie in plaats van eed aan handen van burg. Jan Dircksen Cuick, op 25 mei 1685, en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek)
Jacob Saakes J.S. ende Antje Jocchums, beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door weedersijdse vaeders, met een gebod in de Week, 5 Oct 1748; huwt met Antje Jochhums, beyde van HRL, geproclameerd 6, 8 en 13 okt 1748 en doen ook getrouwt den 20 dito in de Westerkerk; kind: Meje Jacobs, ged 11 jan 1757 Grote Kerk HRL; kind: Rinkjen Jacobs, ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL; kind: Rinke Jacobs, ged 7 okt 1753 Westerkerk HRL; kind: Cornelis Jacobs, ged 4 nov 1751 Grote Kerk HRL; kind: Jochem Jacobs, ged 17 aug 1749 Westerkerk HRL
Jacob Saekes huwt met Sijke IJpes, beyde van HRL, sijn geproclameert 13, 20 en 27 desember 1739 en doe ook getrout; J.S. ende Sijke Ypes, beide van HRL, komende voor de bruid desselvs vader Ype Eiberts, 12 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: IJpe Jacobs, ged 6 dec 1744 Westerkerk HRL; kind: Sake Jacobs, ged 24 feb 1743 Westerkerk HRL
Jacob Salsburg huwt met Tetje Iebeles, kind: Klaaske S, geb 1787 Heerenveen; BS ovl 1837
Jacob Samuels geb 1806 ... , ovl 13 mrt 1811 HRL, wonende te op de Brede Plaats, zv Samuels Jacobs, en ... ; BS ovl 1811
Jacob Sapes Jurre Jans ende Antie Jans, beide van HRL, huw.aang. 31 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid J.S. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jacob Sas geb 1742 ... , ovl 27 mei 1811 HRL, verkoopt een huis in 1802, wonende te op de Zuiderhaven; BS ovl 1811; ; geboortig van Danswijk en heeft de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. burg. P. Couperus, op 28 feb 1776, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 (burgerboek); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwen 18-40 jaar, ongehuwden 18-45 jaar, 8e kwartier, no. 200, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur terzake om te strekken tot een premie voor het nieuwe trekschip van hier op Leeuwarden, hetwelk het eerst volgens het nieuw bestek, dat door ??n der trekschippers is gemaakt, 19 jun 1780: f. 50:0:0; (geen boeknr. vermeld); J.S. in plaats van de ge?xcuseerde P. van Thielen tot bekkenist in het 4e kwartier aangesteld, uit een nominatie met Abraham F. de Ruiter en Sijtse Beidschat, 20 okt 1803; (GAH49); ontvangt van het gemeentebestuur wegens huishuur voor Hollandse militairen, 30 mrt 1796: 25 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld); verkoopt aan A.J. Conradi een huis voor 350 Caroliguldens op 27 mrt 1802; (geen boeknr. vermeld); Woensdag den 13 sep 1797; de Praesident berigte de Vergadering, dat dezelve kennis had ontfangen van den Generaal Adjudant Blanche, dat ter deezer plaatze, in Guarnisoen Stond te koomen 13 Comp:Infanterij bestaande in het Battaillon der Vierde halve brigade Welke gecommandeert word, door den Lt Collonel Sels benevens vier Comp: hetgeen gedagte Adjudant Generaal vermeend had, bij voorraad te moeten Communiceren, waarover gedelibereerd zijnde is beslooten dat bij voorraad de Commissie Militair navolgende Quartieren, zoo na mogelijk in gereedheid zal brengen als voor 2 Compn in ''t Valkje, bij Winter 1 Comp:, 2 Compn in de Latijnsche School, 1 Comp:op de Laanen, 2 Compn op de Spinzolder, 1 Comp:in de Smitte, 1 Comp:J.S., voor het overige bij Provisie de Kleine kerk in te ruimen. (GAH43)
Jacob Schey geb 1765 ... , ovl 24 dec 1847 HRL, huwt met Sjoerdtje Douwes Reidsma, huw getuige bij G.S. Groenwoud en A.H. Balkstra, behuwd oom bruid. 1815, id. bij K. Stuil en P.P. Tolsma, oom bruidegom, wonende te HRL, 1835, meester schoenmaker in 1847; BS huw 1815, huw 1835, ovl 1847; J.S. en Sjoerdtje Douwes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Oogstmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker en koopman in leder, wijk F-230; VT1839; J.S. eigenaar van perceel nr. 1401 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 603, huis en erf, 91 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, . bl. 49)
Jacob Scheltes zie ook: Molenaar; geb 1 nov 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL, zv Schelte Jakobs en Grietje Martens; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert agt en tagtig den 1 nov is geb Jacob zv Jacob Scheltes en Grietje Martens. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 mei 1817
Jacob Scheltinga ovl 11 nov 1761, 23 jaar, Coopman en lijnslager, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jacob Schenk bakker van Rees in de Hoogstraat heeft door Jelle Jurjens een stene zerk laten kopen tot dekking van zijn put. de geleverde zerk bevat de naam van ''J.S.'', hetgeen door het gemeentebestuur ''als een zeer bedenklijke zaak voorkwam''. Procureur Stephani zal onderzoek instellen, 7 apr 1803 (GAH49)
Jacob Schotanus betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 30:0:0, 1 jaar huur van ''t huis naast de bank van Leening, 12 mei 1795 (GAH1127); id. 16 may 1796 (GAH1128)
Jacob Schotanus woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Siebes ged 21 dec 1756 Grote Kerk HRL, zv Siebe Jans en Barber Jacobs
Jacob Sierks Lieuwe Clasen ende Teetske Rienks, beide van HRL, koomende voor de Bruit J.S., turfdrager alhier, vertoonende een verklaringe van des Bruits vader tot consent in deesen, 29 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Sybes Aldert Jans en Maartje Rinkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.S., deszelfs neef, 27 okt 1804; ondertrouw HRL
Jacob Sybes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 12:2:8 tersaake 1 jaar huyr van de agter benedenkaamer in ''t huys op de Schrijtsen, het Weeshuys toebehoorende, 28 jun 1730. (GAH1060)
Jacob Sybes ged.02 aug 1799 HRL, getrouwd man, geb 12 mei 1774, zijnde de ouders geweest Sijbe Jacobs en Klaaske Arends; dopen Grote Kerk HRL 1799
Jacob Sybes Hendrik Frank ende Foske Abes beide van HRL, komende weegens de bruid J.S. desselvs oom, 1 jun 1743; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Sybes J.S. ende Fokeltje Jacobs, beyde van HRL, komende weegens de bruid des selfs vaeder Jacob Dirks, 20 Jan 1748; huwt met Fokeltje Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 jan en den 4 Febru 1748 en doen getrouwt; kind: Dirk Jakobs, ged 25 mrt 1753 Grote Kerk HRL; kind: Sijbe Jacobs, ged 3 aug 1749 Grote Kerk HRL
Jacob Sybes ontvangt gedeeltelijke alimentatie terug van de gemeente 1746
Jacob Sybes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 170:15:0 terzake 1 jaar timmerloon tdv het Weeshuis, 9 nov 1762. (GAH1092)
Jacob Sybes ovl 18 jun 1792 HRL, oud 57 jaar
Jacob Sybes weesvoogden bet f. 21:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van J.S. als kuipersgezel werkende bij Marten Bos, 11 may 1790. (GAH1122); id. f. 40:0:0, (geen baas vermeld), 15 may 1792 (GAH1124); id. f. 60:0:0, 6 may 1794 (GAH1126); id. f. 95:0:0, 24 may 1796 (GAH1128)
Jacob Sybes zie: dekker
Jacob Sijbolts voogden bet f. 38:4:8 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het overschot der verdiende huur na aftrek der verschotten van Arjen Claases, gevaaren hebbende bij schipper J.S., 2 nov 1779. (GAH1110)
Jacob Sybrands grootschipper, burger te Dokkum op 28 dec 1611, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Jacob Sybrands huwt met Neeltje Uilkes, beide van HRL, geproclameerd de f. 1:8:15 en getrout de 23 mei 1763; kind: Harmen Jakobs, geb 21 sep 1773, ged 12 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Jacobs, ged 23 jul 1765 grote Kerk HRL; kind: Uilke Jacobs, ged 14 okt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jacobs, ged 8 dec 1767 Grote Kerk HRL; kind: Antie Jacobs, ged 31 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL; kind: Sijbrand Jacobs, ged 15 mei 1770 Grote Kerk HRL
Jacob Sybrens J.S. van Wijnaldum en IJttje Scheltes van HRL, hebben hier hunne laatste proclamatie gehad op dato deezes 20 jun 1773, en zijn bij ons getrouwt na vertoonde adtestatie van Wijnaldum, getekend L.J. Westra, v. d. m., en J. Beek, Schoolmr. ; kind: Schelte Jakobs, geb 26 jul 1774, ged 9 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jakobs, geb 26 jan 1779, ged 21 feb 1779 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd vier & Seventig den Ses en twintig jul is Geboren Schelte, zv J.S. en IJtje Scheltes Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 31 okt 1815; J.S. van Wijnaldum en IJtje Scheltes van HRL; de 1 ste Proclamatie is gedaan d:9de Maay 1773. de 2de d:16 dito. de 3de d:23 dito en zijn met attestatie van hier, te HRL getrouwd. (inventarisnummer 114 Nederlands Hervormd Wijnaldum huw 1617-1810)
Jacob Sybrens weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Sybrens zie: Brouwer
Jacob Symons balsteenleverancier 1749-1757, schilzandleverancier 1751-1752
Jacob Symons Jacob Gerrijts uyt Oude Sijpe ende Sjoukjen Wybes van HRL, huw.aang. 22 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd J.S. ; huw aang. HRL 1736
Jacob Symons mr schoenmaker, geboortig van Pingjum, is voor borger binnen dese stad aangenomen, hebbende de eed in handen van pres. burg. C. van der Burgh gepresteert en de gerechtigheid 10-10. betaalt aan de gemeenteraad op 4 jun 1733. (burgerboek); Tymen Beerns van HRL, ende Antie Hendriks van Wolvega, huw.aang. 20 sep 1738 HRL, koomende wegens de Bruidegom en Bruit met een verklaringe van deselve J.S., mr. schoenmaker; huw.aang. HRL 1738
Jacob Symons ovl voor 1815; zie ook: J.S. Kuipper; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 70:7:0 wegens het leveren van 22 1/2 loopen mout vd 1 ste mrt tot 28 okt 1768, kwit. no. 8, 8 nov 1768. (GAH1099); id. f. 86:15:0 voor geleverde mout, kwit. no. 14, 3 okt 1769. (GAH1100); id. f. 106:19:0 van 24 nov 1769 tot 6 nov 1770, kwit. no. 11, 15 nov 1770. (GAH1101); wed. J.S. eigenaar en gebruiker van wijk F-139, 1814. (GAH203)
Jacob Symons zie: Kuipper, van der Ley
Jacob Sytses ovl voor 1733; woonde te HRL, was turfdrager, ovl voor 1733; in zijn plaats aangesteld Hendrik Jacobs; zie aldaar
Jacob Sytses weesvoogden betalen f. 6:4:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake verdiende loon van J.S., 18 aug 1795 (GAH1127)
Jacob Simons J.S. ende Trijntie Louwrens, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs schoonbroeder Swerus Ruirds, 20 Jun 1750; huwt met Trijntje Louwrens, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 jun en den 5 jul 1750 en doen ook getrouwt
Jacob Sipkes J.S. ende Pijtje Waltes, beyde van HRL, komende de bruydegom met sijn vader die verklaarde daar inne te consenteren en heeft des bruids vader aan de pres. burgemeester W. Jelgersma verklaringe gedaan dat daar inne meede consent hadden gegeven, 15 May 1745; huwt met Pijtje Waltes, beide van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 May 1745 en getrouwt den 4 sep 1745
Jacob Sipkes zie ook: van Slooten; ged 9 sep 1766 Grote Kerk HRL, zv Sipke Janes en Maike Jacobs Kok
Jacob Sjierks ovl 15 aug 1820 St, Jacob, huwt met Trijntje Arjens Steensma, kind: Sjierk Noordbeek, geb 1796 St, Jacob; BS huw 1824, ovl 1837
Jacob Sjoerds begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob Sjoerds geb 26 mrt 1798, ged 15 apr 1798 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Lieuwes en Jantje Jacobs
Jacob Sjoerds huwt met Gertie Jentjes, kind: Sjoerd Jacobs, ged 30 mrt 1756 HRL; doopregisters N.H. HRL 1756; kind: Pijter Jacobs, ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL
Jacob Sjoerds zie: de Groot, Hannema, de Vries
Jacob Sjoukes huwt met Tijtje Kornelis, kind: Cornelis Z, geb 1772 HRL; BS ovl 1841; J.S. en Tijttje Cornelis, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 18 oct 1772 HRL, en toen getrouwt; kind: Kornelis Jakobs, geb 26 jul 1773, ged 19 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Sjouke Jakobs, geb 8 mei 1775, ged 5 jun 1775 Grote Kerk HRL; 2e Pinksterdag; kind: Gabbe Jakobs, geb 24 jan 1777, ged 11 mrt 1777 Grote Kerk HRL; kind: Elias Jakobs, geb 2 aug 1779, ged 30 aug 1779 Grote Kerk HRL
Jacob Sjoukes huwt met Trijntie Rinnerts, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 mei 1760 in de Westerkerk; kind: Sjouke Jacobs, ged 30 dec 1760 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jacobs, ged 1 jun 1766 Grote Kerk HRL
Jacob Sjoukes ovl 23 okt 1793 HRL, oud 58 jaar
Jacob van Slooten geb 9 sep 1766 HRL, ovl 5 dec 1847 HRL, 1e huwt met Riemke Wybes, 2e huwt met Elisabeth Pieters Alkama op 10 nov 1807 HRL, laatste afk. 8 nov 1807, 3e huwt met Lutske Elzinga op 21 aug 1820 HRL, huw.afk. 6 en 13 aug 1820, N.H., huw.get. bij J. Albarda en A. Westra, 1819, id. bij D.B. de Jonge en M. Gephart, stadsbode, 1817, id. bij P. Ouendag en J. Akkringa, 1819, id. bij J.G.C. Leers en S. Dirks, 1820, koopt huis en bleekveld 1800, betaalt olijleveranciers 1808-1811, kinderen: Sipke, geb 14 nov 1791 HRL, Aaltje, geb 28 mei 1806 HRL, Johannes, geb 29 okt 1808 HRL, Tjeerd vS, geb 22 sep 1803 HRL, Hiltje vS, geb 21 dec 1804 HRL, Maaike vS, geb 22 sep 1803 HRL, zv Sipke Jacobs vS, en Maaike Jacobs Kok; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1806, 1808, BS huw 1817, huw 1819, huw 1820, ovl 1835, ovl 1847, ovl 1860; regattdv 1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-029, kantoor & winkel, 1814. (GAH204); id. van wijk C-150, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-082; gebruiker Johannes Romans, kroeghouder, 1814. (GAH204); J. v. S. en Riemke Wiegers, beide van HRL, zijnde de huwelijksche geboden aangegeeven door notaris van Dalsen onder Productie van behoorlijke Procuratie, 19 feb 1791; ondertrouw HRL; J. v. S. van HRL. en Elisabeth Pieters Alkema van Franeker, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 24 okt 1807; ondertrouw HRL; J. vS. en Riemke Wybes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 mrt 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stadsbode, wijk E-243; VT1839; woont in 7e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650); kind: Sipke Jacobs van Slooten, geb 14 nov 1791, ged 13 dec 1791 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Jacobs van Slooten, geb 5 nov 1793, ged 1 dec 1793 Grote Kerk HRL; Woensdag den 28 Novembr. 1798. de raad der Gemeente extraordinaris Vergadert zijnde, op verzoek van de Burgers J. v. S. Coopman, en Broer IJemes Varendsgezel alhier, de eerstgemelde weegens zijne Huisvrouw, en de laatstgenoemde prose Erfgenaamen of vrugttrekkers der nalatenschap van wln:haare oude Moeye Maria Lex, in deeze Vergadering gecompareerd zijnde om te kennen geevende dat zij met den Procr:Generaal van dit voormalig Gewest, hadden geconsuleert, over de Singuliere Conduite der Administratoren over de Boedel van wln:haare oude Moeye voornd:de Advocaaten H:P:Stambke, en E:F:Harkenroth, waar van de eerstgemelde zich rede geabsenteerd had-Dat de Procr:Generaal hun Comparanten had aangeraaden, dat zij zich bij de Raad der Gemeente moesten vervoegen, en van dezelve te verzoeken om daadelijk bij de Advocaat Harkenroth onderzoek van zaaken te doen, en de boedel van den absenten Advocaat Stambke, in Sequestratie te neemen, Verders met de boedel van Harkenroth na bevindinge van zaaken te handelen zoo als zij met een eigenhandig briefje van de Procr:Generaal bevestigden; Over Welk verzoek geldelibereerd zijnde, is geconcludeert ende boedel van den absenten Advocaat Stambke daadelijk in Sequestratie genoomen, en na dat de Advocaat Harkenroth eerst bij monde gehoord was tegens dezelve in deezer voegen gedisponeerd; de Raad der Gemeente van de Stad HRL geinformeerd zijnde, dat de Advocaat Henrij Phijlip Stambke, mede Administrator over de nagelaaten boedel van wijl:Maria Lex zich op een zinguliere Wijze van hier geabsenteert heeft behalven dat daar bij Zaaken voorkoomende welke de absentie van de Advocaat Stambke ten hoogten Suspect maaken, en den Raad gantsch onkundig zijnde, Welke effecten en gelden van de nagelaten boedel van wijl:Maria Lex onder de Advocaat Stambke berustende zijn, oordeelt den Raad ex officio Verpligt te zijn om voor het belang van onmondige Weezen te moeten waaken, en dus ten nauwkeurigsten Inquisitie te moeten doen, hoe en omtrent he met de Importante nagelaaten Boedel van Wln:meergem Maria Lex geleegen is; Daarom is het dat den Raad ex officio den mede Administrator Dr E:F:Harkenroth ter deezer Steede Woonagtig gelast, en ordonneert om van deeze nademiddag te drie uur Precijs, met alle de Stukken, effecten, en wat tot voorz:boedel relatie heeft, voor Commissarien Cum Secretario gesterkt, op het huis der Gemeente te Compareeren, en van alles dien aangaande oplossing, en verantwoording te doen, ten einde den Raad mag weeten hoe en omtrent het met meergemelde Boedel geleegen is, en wat onder den geabsenteerde Advocaat Stambke is berustende, om daar van den Hove van het voormalig Gewest Friesland te informeeren; Verder is bij den Raad beslooten, dat zoo wanneer de Advocaat Harkenroth in voorz:Qualt:hier aan niet Exact voldoet, zij tegens hem zal disponeeren, Zodanig zij ter mainctien der Justitie en tot Conservatie der onmondigen goederen zal oordeelen te behooren; Aldus gedecreteerd op het Huis der Gemeente den 28 nov 1798; en zijn eindelijk tot de Commissie waar voor de Advocaat Harkenroth zig zoude hebben te Verantwoorden, benoemd de Praesident en Sequens van den Raad, de Burgers P:J:Coulbout, en P: Wellinga gesterkt met den secretaris Feddema; Woensdag den 28 nov 1798 ''s nademiddags drie uur; de Commissarien P:J:Coulbout en P:Wellinga Cum secretario gesterkt op ''t Huis der Gemeente bij eengekoomen zijnde, is voor dezelve gecompareerd de Advocaat Harkenroth, Welke aan gedagte commissarien van alle de Stukken en effecten tot de boedel van wln:Maria Lex volgens zijne opgaaff behoorende Visie had gegeeven en na hij beleeden had dat er geene meerder effecten bij den boedel waaren, als meede dat den absenten Advocaat Stambke geene effecten dien boedel aangaande, onder zich had berustende maar dezelve alle, aan hem Harkenroth had gesuppedieert, is de Staat des boedels door voorzeide Commissarien Cum secretario gesterkt in deezer voegen opgemaakt. (GAH44); Zo na Moogelijk naauwkeurige Berekening over den tegenwoordige Staat der Nagelaaten boedel van WijL:Maria Lex weduwe Jacob Willems in leeven Uidraagster te HRL; Volgens bijgaande Authenticque Copia Staat, en Inventaris waar van de Origineele ter Secretarie berustende is, heeft de Boedel van Wijl:Maria Lex bij haar overlijden gerendeert, en Waar van het Collateraale Successie regt, aan den Lande betaald is, eene Somma van f. 84297:7:10 Om de waare Staat des boedels te vinden, moet van deeze nalaatenschap afgetrokken worden: Het betaalde Collaterale Successie Regt f. 2107:8:12, de Lijfrenthe brieven welke Wel op het Inventaris voor Profijtelijk gebragt zijn, dog van de voordeelige Staat des boedels moeten werden gededuceert, om dat dezelve aan de Erfgenaamen op wiens Lijven ze geconstitueerd Waaren, zijn gelegateerd, bedraagende te zaamen: f. 3321:18:0; de Vastigheeden, of immobile Effecten, welke na het Re?el uitgerekend te zaamen uitmaaken: f. 1873:15:0; dus rest voor de Mobile Effecten f. 76. f. 994:5:14; de Mobile Effecten bedragen volgens Pag 1: f. 76994:5:15; de Boedel Bedraagt thans volgens bijgaande Korte Staat, eene Summa van: f. 56401:10:4, Dus Manqueert er aan Capitaal de Summa van f. 20592:15:10; de Erflatersche Maria Lex is blijkens ''t Inventaris overleeden den 24 jul 1791 en de Intressen van ''t Importante Capitaal, zijn tot haar Versterfdag berekend, Zoo als uit ''t zelve Inventaris Consteert; Dus moet hier vandaan de Intrest van dit verbaazende Capitaal aan de f. 76994:5:14 berekend worden; Men zal de Stelling maaken van den 24 jul 1791 tot den 24 jul 1798, is Seven Jaaren en de Intrest tot de Modique Prijs van Drie Procento berekenen (hoewel er Capitaalen onder zijn, die hooger Renthe doen) maakt voor een Jaar eene Summa van f. 2309:16:6, Dus voor Seven jaar f. 16168:12:10. Men mag veilig Stellen dat de ImmobileEffecten bestaande (zoo als uit het Inventaris geblijkt) in drie huizen, Jaarlijks na deductie der Lasten en het onderhoud zuiver anbrengen f. 150:0:0, Is voor Seven Jaar f. 1050:0:0, Maakt eene Summa van f. 17218:12:10; de Uitgaaven, welke Jaarlijks uit de Revenuen gedaan zijn, of moeten worden, bestaan in de volgende Posten: de Erflaatersche hadde aan haare beide nagelaaten Susters, Hiltje en Trijntje Lex, gelegateerd, een Inkoomen van vier CarGuldens ''s Weeks ieder; Verder hadde zij aan de Kinds kinderen van haare Susters, Wanneer dezelve den 26 ste Jaarige Ouderdom, geadempleerd hadden, gelegateerd, ieder deszelfs Contingent van de Revenuen, Jaarlijks, met dien Verstande dat de Portien voor de kinds kinderen Welke de 26 Jaaren, nog niet bereikten moest Staan blijven, en het Capitaal accresseeren; Zij hadde aan die persoon, Welke haar boedel Zoude koomen te Administreeren voor het Eerste en laatste Jaar der Administratie besprooken Jaarlijks f. 60:0:0 en voor alle de tusschen Jaaren f. 30:0:0 zonder dat deselve iets verder, in uitgaave mogt brengen; Eene der Susters Hiltje Lex heeft geleefd tot den 12 may 1792, dus de f. 4:0:0 ''s weeks genooten voor den tijd van 42 1/2 Week is: f. 170:0:0 Trijntje Lex leeft nog, en heeft dus tot den 24 jul 1798 genooten, voor Seven Jaaren de Summa van f. 1456:0 -; Vier der Kinds kinderen van de Zusters der Erflaatersche hebben de Jaaren bereikt van hun Contingent der Jaarlijksche Revenuen te konnen trekken, deeze heeft men zonder ooit eenige Rekening te doen Jaarlijks met f. 100:0:0 afgezouten; Een daar van genaamd Sijbrigje IJemes, heeft van den beginne af getrokken, dus tot den 24 jul 1798 f. 700:0:0 Een ander genaamd Hiltje IJemes van 1794 tot 1798: f. 400:0:0 Een derde genaamd Riemke Wybes ut supra: f. 400:0:0 Een vierde genaamd Broer IJemes van 1797 af: f. 100:0:0 Dit zijn de Uitgaaven, en buiten dezelve konnen er geene van eenige Consideratie zijn: f. 3226:0 -; Dan heeft eene der Legetarissen ons verhaald, en Verder konnen wij hier niet voor instaan, dat hij geinformeerd Was, dat er Salvo Caleula f. 3000:0:0 met het verbouwen van een Huis (Zoo als hij het noemde) Verspild was, onder welke verbouwing onder anderen meer dan voor hondert guldens aan jenever aan de Werklieden, Zou Verschonken zijn deeze Summa zullen Wij hier eens bij voegen. Dus rendeeren de uitgaaven: f. 6226:0 -; Slot van Rekening; Manqueert aan Capitaal: f. 20. f. 592:15:10 en aan Intrest: f. 17. f. 218:12:10, Dus aan Capitaal en Intrest: f. 37. f. 811:8:4; Hier van moet gededuceert worden de uitgaaf van: f. 6226:0:0; Dus manqueert er aan Capitaal en Intrest: f. 31. f. 585:8:4. Een en dartig Duizend Vijfhondert vijf en Tagtig CarGuldens Agt Stuivers en Vier penningen, waar van de meede Administrator Dr. E:F:Harkenroth, in ''t geheel geen Verantwoording weet te doen als alleen dat hij Zegt f. 2200:0:0 bij Cas te hebben, dog wat Staat op dit Zeggen te maaken is, zal de uitkomst bevestigen; Als men nu nog eens in Consideratie nam, dat de Administratoren over het 1 ste Jaar na deductie der Uitgaaven van de Revenuen overhielden om het niet te ruim te neemen f. 1600:0:0 en Zulks ten voordeele der Boedel hadden uitgezet, zoo als hun pligt was, en men zoo van Jaar tot Jaar eens voortrekende, zou het deficit nog merkelijk grooter Worden; Aldus opgemaakt bij ons ondergetekende Commissarien uit, en Secretaris van de Raad der Gemeente van de Stad HRL den 29 Novembr 1798. PS. hier van moet nog afgetrokken worden het Tractament van de Administratoren aan de f. 240:0:0 Welk gecommitteerd was. Was get: P:Wellinga, P:J:Coulbout, IJpe Feddema; de voorzeide Commissarien gesterkt als vooren na genoomen Visie der effecten tot den meergemelden Boedel van Wln:Maria Lex behoorende en na aangehoorde Confessie van de Advocaat Harkenroth, het Verbaazende deficit Welke bij den boedel, zoo aan Capitaal, als Intrest mankeerde gebleeken zijnde, is bij dezelve beslooten om alle de effecten Relatijv voorz:Boedel, in tegenwoordigheid van de Advocaat Harkenroth, in een kisje te Sluiten en hetzelve kisje met het Stads Zegil, beneffens dat van de Advocaat Harkenroth, te doen verzegelen, zoo als dadelijk ter uitvoer wierd gebragt. -Voorts wierde in deeze netelige zaak bij voorz:Commissarien geresolveerd en bewerkstelligd om den Advocaat Harkenroth Provisioneel in zijn eigen huis te doen bewaaren, en in verzekering te houden, als mede om deszelfs eigen boedel in Sequestratie te neemen tot dat de Commissie Rapport van het gebezoigneerde, aan den raad zoude hebben gedaan ten fine den Raad, in deezen wijder zoude kunnen disponeeren, zodanig zij in goede Justitie zoude verstaan te behooren. (GAH44)
Jacob van Slooten Maandag den 5 mrt 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, Wierde nog aan J. v. S. geweezen Poortier van de Kerkpoort, geaccordeert om het zomerhuis, welken hij aldaar voormaals gesticht had, weder te moogen afbreeken, ende zulks wel om redenen dat den tegenwoordigen Poortier Sijtze Gerrijts liever verkoos, daar van ontdaan te zijn dan om hetzelve over te neemen. (GAH43)
Jacob van Slooten op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); id. 4e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Smit J.S. en Trijntje Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Thijssen, goede bekende, 1 may 1790; ondertrouw HRL; J. Smitt en Trijntje Willems, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 may 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jacob Smit woont in 1e quartier, huisno. 109, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650)
Jacob Smith geb 1773 Leeuwarden, ovl 20 apr 1835 HRL, huwt met Anna H. Groote, kinderen: Aaltje, geb 23 okt 1809 HRL, Dirk, geb 22 sep 1807 HRL, Andries S, geb 1 aug 1805 HRL, Maria S, geb 10 apr 1802 HRL, Andries S, geb 17 dec 1799 HRL, meester schrijnwerker in 1835, huw.get. bij G.N. vd Woude en R. van Hoek, behuwd broeder bruid. 1815, id. bij T. Hilarius en J.W. Nauta, oom bruidegom, 1820, zv Jan S, en Harmina Geerts; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1805, 1807, 1809, BS huw 1815, huw 1820, ovl 1835; gebruiker van wijk A-042, schrijnwerker; eigenaar is H.J. Westra, 1814. (GAH204); kind: Aaltje Jacobs Smit, geb 23 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL, vrouw als: A. Helena G. ; kind: Dirk Jacobs Smit, geb 23 jan 1812, ged 16 feb 1812 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jacobs Smidt, geb 28 mrt 1798, ged 15 apr 1798 Grote Kerk HRL; J.S. eigenaar van perceel nr. 241 te HRL, schreinwerker, woonplaats HRL, legger nr. 634, huis en erf, 117 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. 34); id. van percelen nrs. 536 en 537 te HRL, schreinwerker, woonplaats HRL, legger nr. 634, resp. pakhuis of bergplaats, en huis en erf, resp. 48 en 182 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp: 26 en 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL, 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 1256 te HRL, schreinwerker, woonplaats HRL, legger nr. 634, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1336 te HRL, schrijnwerker, woonplaats HRL, legger nr. 634, huis of werkplaats, 91 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Jacob Smith Maandag den 29 okt 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Zijn in plaatze van de afgaande Weesdiaconen Evert Akkringa, L:van Goch, en M:Ouwendag, wederom tot Weesdiaconen aangesteld Fokke Lieuwma, Jan Luitjes Faber, en J.S. en zijn de afgegaane onder faveur van het gewoone defroyement, voor haare gedane dienst bedankt en de nieuw aangestelde daar in bevestigd. (GAH44)
Jacob Smith weduwe en kinders wonen in 1e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Spaanderman geb 1787 Katwijk, 1e huwt met Leendertje Gerrits Guist, 2e huwt met Jantje Simond vd Berg op 16 jun 1822 HRL, huw.afk. 2en 9 jun 1822, varensgezel, wonende te HRL, 3e huwt met Popkjen Romkes Lamrin op 15 jun 1826 HRL, huw.afk. 4 en 11 jun 1826 HRL. en Bolsward, kind: Maartje S, geb 1811 Katwijk, zv Cornelis Maartens S, (gk), en Pietertje Krijns de Jong, (gk), vader ovl 1 nov 1801 Katwijk, moeder geeft toestemming van uit Katwijk; BS huw 1822, ovl 1825, huw 1826
Jacob Springeler geb 1792 ... , ovl 22 feb 1814 HRL; wijk F-130; BS ovl 1814
Jacob Sprottinga huwt met Pietje Waltes, kind: Sipkje Jacobs, geb 1759 ... ; BS ovl 1812
Jacob Steevens J.S., soldaet onder het Regiment B. Leve en Antie Pieters, beyde tot HRL, sijnde de aengevinge gedaen door R.J. de Swart met vertoninge van schriftlijk last, 25 Jan 1749; soldaat alhier in guarnisoen, huwt met Antje Pieters, beyde tot HRL, geproclameerd den 26 jan en den 2-9 feb 1749 en doen ook getrouwt
Jacob Steinfort huwt met Jetske Douwes (Huitiga), kind: Jan jacobs S, geb 1772 Wijnaldum; BS ovl 1846
Jacob Stephens ged 10 sep 1743 Grote Kerk HRL, zv Stephen Elias en Janke Jacobs
Jacob van der Steven ende Hinke Foekes, beide van HRL, huw.aang. 29 jan 1735 HRL, Comende voor de bruid Jan Jansen van Wet (?); huw.aang. Gerecht HRL 1735
Jacob Stevens ged 3 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, zv Steven Jansen en Trijntie Alles
Jacob Stevens ovl voor 1 feb 1643 HRL, huwt met Corsie Arriensdr. Scheyff, landbouwer te St. Jacob en St. Anna, volmacht voor St. Anna 1597, mederechter van het Bildt 1607-1609, sinds 1626 meesterbrouwer te HRL, zv Steven Claesz, (gk), en Jannichie Lourensdr. Coster, (gk); gesl. Wassenaar
Jacob Stoffels ged 11 okt 1740 Grote Kerk HRL, zv Stoffel Elias (=Steffen E. ) en Janke Jacobs
Jacob Strelitz geb 1742 ... , ovl 9 sep 1811 HRL, huwt met Lea Jacobs, wonende te in de Bildtstraat in 1811, koopt een huis in 1811, kind: Levij Alexander S, geb 1764; BS ovl 1811; 1838 overlijdens; Jood, geboortig van Strelitz, het burgerrecht dezer stede geaccordeert en heeft te dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd op het forumlier der Joden, bij ''s lands wet voorgeschreven, in handen van pres. burg. Backer, en de gerechtigheid betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 15 aug 1793. (burgerboek); wed. J.S. gebruiker van wijk F-228; medegebruikers Hendr. Knipper wed., Romke Agema, schoenlapper, Dirk de Krou, sjouwer; eigenaar is Joodsche Gemeente, 1814. (GAH204); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: 3-12. :0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Wierde Voorts na rijpe deliberatie goedgevonden, den Burger J.S. alhier uit Consideratie van de menigvuldige diensten, Welke dezelve Zoo met Translateren van Papieren, als het dienen voor Tolk der Raad, en dus de Stad, eenen langen tijd gedaan had, een Honorarium toe te leggen van Vijf en Seventig CarGuldens, en Zal ten dien einde ordonnantie aan hem Werden afgegeeven. HRL, den 4 nov 1799. (GAH45); Do. den 5 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerden ter Vergadering met desZelfs Zoons, de Burgers Hans Claasen, Jan van Straten, Obbe Wijnalda en Gerrijt Oudeboon, Welke door den fiscus geciteerd Waaren, over gepleegde Baldadigheden aan ''t huis van den Burger J.S. alhier, en Zijn deZelve daar over ernstig gecorrigeerd, met recommandatie Zich daar van in t? Vervolg te onthouden. (GAH45)
Jacob Swart begraven Klein Kerkhof, regel 1, nr. 12; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Zaccharias zie: Carlson
Jacob van Zandbergen geb 1798 Joure, ovl 5 dec 1879 HRL, 1e huwt met Harmke Sakes, 2e huwt met Klaaske Lautenbach, zv Michiel vZ, en Helena ... ; BS ovl 1879
Jacob Zijbes huwt met Aaltie Douwes, kind: Zijbe Jacobs, ged 26 okt 1756 Grote Kerk HRL
Jacob Zwarts woont in 8e quartier, rechts:. -5:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Taekes zie: Tolman
Jacob Taekles ged 29 aug 1769 Grote Kerk HRL, zv Taekle Jacobs en Hitie Jans
Jacob Teunis ovl 21 dec 1807 HRL, huwt met Baartje Pieters, kinderen: Klaaske Jacobs Ringers, geb 1795 HRL, Pieter Ringers, geb 1792 Franeker, Doetje Jacobs, geb 1790 HRL; BS huw 1822, ovl 1831, ovl 1837, ovl 1864; woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Tetje Jakobs, geb 22 feb 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Jakobs, geb 10 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Jacobs, geb 1 apr 1792, ged 24 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Jakobs, geb 29 okt 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL
Jacob Thomaszoon zie: Bijlsma
Jacob Thomas rentmeester van het Weeshuis betaalt aan de armvoogden f. 11:14:0 ter zaake verschooten penningen wegens Alimentatie aan ''t kv wijl: J.T., 19 jun 1792, quit. no. 17 (GAH1124); hij ovl 4 apr 1788 HRL, oud 29 jaar
Jacob Thomas huwt met Baukje Sipkes, kinderen: Thomas Jacobs Bijlsma, geb 1765 Koudum, Okke Bijlsma, geb 1772 Koudum; BS ovl 1826; 1846 overlijdens
Jacob Tielemans ovl voor 1833, huwt met Joukje/Judikje Jans, kind: Marten T, geb 22 sep 1804 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1832
Jacob Tjallings ende Trijntie Jacobs, beide van HRL, komende voor de bruid Tjeerd Jurjens, desselfs neeff; huw.aang. HRL 1735; huwt met Trijntje Jacobs, kind: Janke Jacobs, ged 15 feb 1752 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jacobs, ged 17 aug 1745 Grote Kerk HRL; kind: Teuntje Jacobs, ged 30 apr 1742 Westerkerk HRL
Jacob Tjallings timmerman 1744-1753; Tymen Jacobs en Hendrina van Beemen, beyde van HRL, koomende weegens de bruid en bruydegom J.T., mr. timmerman, met procuratie, 21 Aug 1745
Jacob Tjebbes Jan Poppes en Sijtske Sjoerds, beyde van HRL, huw.aang. 1 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd J.T., desselfs Oom; huw.aang. HRL 1736
Jacob Tjebbes Geeft UEd:Achtb:Eerbiediglijk te kennen J.T. turfdrager en burger alhier, dat hij suppliant om moverende reedenen wel genegen is zijn voorsr bedieninge over te dragen op de persoon van Willem Tomas varendsgesel meede alhier, en tot het waernemen dezer bedieninge bequaem. en alsoo UEd:Achtb:toestemminge in deesen wort vereischt, soo versoekt de suppliant onderdaniglijk dat UEd:Achtb:in dit transport gelieven te accordeeren, en de persoon van Willem Thomas in zijn plaats tot meede turfdrager aen te stellen, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden, mitsgaders den Eed van getrouwigheit daer toe staende, quo facto etc, Requisitus (was getekent), R.B. Lanting. ; In margine Stonde; de Magistraet gehoord het versoek eligeert mits deesen de meede suppliant Willem Thomas tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheit Actum den 21 sep 1739, (was getekent), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Praestitit Jus Jurandum den 21 sep 1739 in kennisse van mij secrts (getekent), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Tjeerds zie: Spanjer, Vellinga
Jacob Tjeerds weesvoogden bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van J.T. bij IJege Visser, mr ijzersmid. 16 mrt 1785. (GAH1116); id. f. 50:0:0 zijnde het verdiende loon van J.T., 23 may 1786 (GAH1118); id. f. 55:0:0, 14 jul 1787. (GAH1119); id. f. 75:0:0, 11 jun 1788. (GAH1120); ij examinatie van de reekening hebben de weesvoogden bevonden in het capittel der Kinderverdiensten door den rendant een abuis te sijn begaan met de post van J.T. te stellen op f. 75:0:0, hetwelk f. 65:0:0 sijn moet; welke te veel in ontvang gebragte 10 gld den rendant bij deezen word gequalificeerd om in sijn volgende reekening voor uitgaav te stellen. Verder de reekening wel bevindende, hebben wij deezen onderteekend in den Weeshuize binnen HRL, den 3 feb 1789. Was getekend: G. Andreae, S. Rienstra, IJ. Hoornstra, H. Stapert, D. Zijlstra. (GAH1120); Wegene een erreur in de rekening van anno 1788, door in het capittel kinderverdiensten, de post van J.T. te stellen op f. 75:0:0 daar dezelve f. 65:0:0 zijn moeste, vide de aantekening der voogden agter ''t slot der rekening: f. 10:0:0, 1789. (GAH1120)
Jacob Tjeerdts huwt met Tjeerdtje Douwes, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 22 May 1747 en doen ook getrouwt
Jacob Tjerks zie: Alta
Jacob Tierks ende Feikien Feikes, beide van HRL, huw.aang. 11 sep 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Hulscamp; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jacob Tjerks Schelte Alberts ende Richtstie Paulus, beyde van HRL, huw.aang. 13 may 1736 HRL, komende voor de bruyd J.T. ; huw.aang. HRL 1736
Jacob Tjerks ged 22 nov 1768 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Sipkes en Antie Reins
Jacob Tjerks Compareerde op den Raadhuise binnen HRL Harmanus Portier Coopman en zoutsieder ten voorsr. Steede voor hem en als gelastigde van de Verdere zoutsieders aldaar, Versoekende dat Jan Jansen de Boer en J.T. tot meede ordinaris zoutdraegers /:die daer toe door hun waeren genomineert:/door Haar Achtbaerh:mogten Worden beVestigt en ten dien einde onder Eede gebragt:Waer op de magistraet geresolveert hebbende heeft sigh de persoonen van Jan Jansen de Boer en J.T. laeten welgevallen; en hebbende deselve daer op behoorlijken Eed in handen van de Hr. Presid: Burgemr H:Schaef gepresteerd 2 dec 1748. Actum uts:In kennisse van mij abs:sec:R:J:de Swart gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Tjerks ende Tjeerdtje Douwes, beyde onder HRL, koomende weegens de bruyd Schelte Alberts des bruids Broodheer, 6 May 1747; kind: Antje Jacobs, ged 21 jan 1748 Grote Kerk HRL, moeder als Tjertje D.
Jacob Tuininga woont in 8e quartier, Buitenbuurt, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Tuininga ovl voor 1815; wed. J.T. gebruiker van wijk H-171; medegebruiker Douwe de Haan, varens gesel; eigenaar is Claas Doedes erven, 1814. (204)
Jacob Tijssen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Hendrik Daniels, f. 84:7:0 voor 1/4 schouw Pekel turf f. 6 1/2 glds, ih Weeshuis geleverd, gelijk voor meten en dragen, kwit. no. 3, 29 jun 1764. (GAH1094)
Jacob Uilkes zie: de Vrij; ; uyLKES, JAN
Jacob Ulbes zie: Strikwerda
Jacob Uldriks zie ook: Wip; huwt met Trijntje Jans, kind: Ulderik Jacobs, geb 21 apr 1798, ged 13may 1798 Grote Kerk HRL
Jacob Visser oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, veerschipper, wijk G-075; VT1839
Jacob de Vries woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob de Vries gebruiker wijk G-036, tuinier; eigenaar is Lieuwe Mevis de Vries, schipper, 1814. (GAH204)
Jacob de Vries stadsmajoor 1798-1801; Wijders Compareerde ter vergadering den Bierdraager Jan Visser dewelke door den Fiscus geciteerd was ter zaake dezelve onlangs eene gevangne Antje Willems Rauw genaamd, welke na ''t Landschaps Tugthuis getransporteerd zoude worden mishandeld had behalven dat hij zich aan eenige malversatien jegens den Stads Majoor d. V. had schuldig gemaakt, bestaande zijne beschuldiging hier in speciaal. Dat hij voorzeide gevangne in den Nagt van den 20 may Wanneer zij verzogte van haar behoefte moogen doen, geweigerd had van na ''tprivaat e gaan, met eenige vuile uitdrukkingen daar bij, te Schandelijk om te noteeren. Ook dat hij dezelve Gevangene zeer insolent bejegend had, in praesentie van de Majoor d. V., en eenen Jan Beerends uit het Diaconije huis, ter gelegenheiddat de laatstgemelde haar eenige Verschooning bragt, met bedreiging dat Wanneer zij hem wilde tegenspreeken, hij haar op de kooy zoude gooyen, en meer brutaale Expressien. Dat hij dezelve Gevangene zeer onheus behandeld had bij occagie dat haar kinders van haar als deszelfs moeder, afscheid wilden neemen, hebbende haar toen ook gedreigd, van haar op de kooy te willen Smijten. Dat dezelve gevangene hem vier Stuivers had gegeven, om daar voor Snuiftabak voor haar te koopen, dewelke aan haar ten dien einde door de Diaconen gegeeven waaren, dan in plaatze van aan het verlangen der Gevangene te voldoen, had hij daar voor Jenever gekogt. en eindelijk dat hij de Majoor d. V., welken hem hier over onderhouden wilde, zeer brutaal behandeld had, met deeze Expressen, heb je alles gedaan dan kin je heen gaan, ik ben hier baas, en gij hebt niets te zeggen, of anders, daar heb je de Sleutels, alle welke facta door den Fiscus, met behoorlijke attestatien beweezen wierden, en zaaken zijnde een dienaar der Justitie in ''t geheel niet passende, tendeerende den Eisch van den Fiscus dat den beklaagde van zijne post, als Wijnwerker of Bierdraager met den aankleeve van dien, mogte werden gedeporteerd, of anderzints zodanig gestraft als den Raad in goede Justitie, zoude verstaan te behooren. Waarover rondgevraagd zijnde, wierde uit Consideratie der menigvuldige Correctien, en Straffen, welke den Beklaagde reeds over begaane feiten en wanbedrijven in zijne post ondergaan had en zulks alles tot zijne verbetering niet had moogen helpen, als mede uit aanmerking dat hem onlangs bij zijne jongste straf ernstig onder het oog gebragt was, dat ingevalle hij zich weder in het minste kwam te vergrijpen, als dan van zijne post te zullen worden afgezet, behalven dat hij den Raad in het verhoor over voorenstaande beschuldigingen grove onwaarheeden had zoeken wijs te maaken, en beschuldigingen tegens anderen, en wel speciaal tegens den Majoor d. V. had ingebragt, over daaden waar aan bij onderzoek gebleek dat hij zelven schuldig was, na rijpe deliberatie goedgevonden den Beklaagde van zijne Post, als Bierdraager met den aankleeve van dien te deporteeren zoo als hij gedeporteerd word bij deezen, zijnde wijders goedgevonden, hem de facto in de bedieninge van voorz:Zijne Post te Surcheren en bij de eerstkoomende Vergadering dit besluit van den Raad voor te leezen en bekend te maaken, ma. 3 jun 1799 (GAH45); Maandag den 25 nov 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering, ingevolge de aan hem gegeeven ordre den majoor J. d. V., met de kinderen van Frans Twentrop, Welks vader onlangs in Militaire dienst Was overgegaan, en dus van Zijne kinderen thans in de bitterste armoede verserende Verwijdert: uit Consideratie Van Welks, als mede dat gedagte Kinderen, door het vertrek van hun vader, van alle bijstand Waaren beroofd, en dus als Sweevende armen moesten Werden aangemorken, is na rijpe deliberatie beslooten, om dezelve kinderen Provisioneel uit de Beurs, voor de Sweevende Armen, te onderhouden, en dezelve op de menageuste Wijze door de voogden der Roomsche Gemeente, als tot deszelfs Kerkgenootschap behoorende te doen uitbesteden, Waar over geraadpleegd Zijnde, met de Praesident voogd Jan Bertels, heeft dezelve de besorging daar van op Zich genoomen. (GAH45); Dingsdag den 7 jan 1800. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde, wierde nog geleezen, eene Missive van het departementaal Bestuur van de Eems, zijnde van den navolgende inhoud; Gelijkheid. Vrijheid; Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Door het departementaal Bestuur van de delf aan ons zijnde toegezonden eene Lijst der Burgers behoorende tot de 6de halve Brigade van de gewaapende Burgermacht der Bataafsche Republiek departement de delf welke zig door hunlieder absentie buiten de plaats hunner wooning, van de hun gerequireerden dienst onttrokken hebben, met verzoek om daar op vermelde persoonen Civiliter te doen arresteeren, dient deeze Ulieden ten gevolge daar van aan te schrijven en te gelasten om alle zodanige Burgers, welke op nevens gaande Copieele Lijst worden gevonden, en zich in Ulieder Bedrijve mogten ophouden dadelijk Civiliter te doen arresteeren, en ons daar van onverwijld kennisse te geeven. Leeuwarden den 31 dec 1799 Het vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd zijnde, is beslooten de bijgevoede Lijst te geeven aan de Procr. Fiscaal T:S:Stephanij ten einde om daar van een afschrift te maaken, voorts dezelve te gelasten, een Waakzaam oog te houden, en met den majoor H. d. V., bij tijd en wijle, de Logementen, en Herbergen te visiteeren, en wanneer van de voorschreevene persoonen zich hier mogten bevinden, daar van onverwijld kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 13 apr 1798; de Raad extra ordinaris vergadert zijnde, wierde Wijders de Majoor d. V. gelast, om van tijd tot tijd het zogenaamde Bedelaars Quartier op de Laanen ''s avonds te visiteeren en na te gaan wat volk daar logeerd. (GAH44); Maandag den 23 apr 1798; de Raad der Gemeente vergadert zijnde, wierde voorts aan den Agent van het uitvoerend Bewind der Bataafsche Republicq tot Regeling en zuivering der grondvergaderingen in het voormalig gewest Friesland, ingezonden de Lijst van de Stemgerechtigde Burgers binnen deeze Stad, met bijvoeging van navolgende missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan den Agent tot Regeling en zuivering der Grondvergaderingen, in het voormalig Gewest Friesland. Burger ! Ter voldoening aan Uwe Aanschrijvinge van den 19 deezer, koomen wij Uw hier nevens in te zenden eene Lijst van de Stemgerechtigde Burgers binnen deeze Stad, welken voor onzen Praesident of voorzitter de gerequireerde Verklaaring overeenkomstig Uwe aanschrijvinge, mondeling hebben afgelegd, en in een daar toe aangelegd Boek met hunne naamstekeningen bekragtigd. Wij hebben bij dit werk alle mogelijke nauwkeurigheid (in zoo verre onze Menschelijke vooruitzigten toelaaten) in agt genoomen. Wij willen Uw hier bij doen reflecteeren, dat gij de naamen van Zommige Persoonen welke op de Lijst die wij van Uw ontfangen hebben geplaatst waaren, op de onze, welke wij Uw thans koomen toe te zenden niet zult aantreffen, de redenen hier voor Zijn deeze eenige weinige Persoonen waaren op Uwe Lijst twee maal geplaatst, onder dezelve benaamingen ook onder verschillende benaamingen, ook waaren eenige naamen niet duidelijk uitgedrukt, hetwelk veroorzaakt heeft, dat wij eenigen niet hebben kunnen ontdekken. Wij hebben ook zodanigen aangetroffen die vlakuit geweigerd de vereischte Verklaaring te doen, welke dus van zelven vervielen. Dan zal Uwe vervolgens op onze Lijst eene menigte Persoonen ontmoeten, die tot de Gewapende Burgermacht behooren, waar agter wij derzelver qualiteiten hebben vermeld, om ze te doen onderkennen. deeze zijn overeenkomstig, Uwe tweede aanschrijvinge van den 19de deezer geplaatst en aangenoomen. den Burger Johannes Jonkman hebben wij geene Swaarifheid gemaakt van aan te neemen vermitz wij zijne nobele denkwijze kennen en voor zijn te regt geplaatst Patriottismo durven reponderen, hetzelfde heeft plaats omtrent onzen Stads Majoor J. v. V. dien wij uit aanmerking, dat hij Stads Wapenen draagt, ook hebben wij aangenoomen, en dan nog eindelijk op Uwe Speciale Last, de beide Cherchers Okke Otma en S:Stellingwerff. (GAH44); Donderdag den 13 sep 1798; de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts op aanklagt Van de stadsmajoor d. V. den Aschkarreman Jan Beidschat noopens pligtverzuim in zijnen post, Speciaal dat hij niet op de bepaalde tijden behoorlijk met de Aschkar door de stad reed, waar door veele Burgers, en Ingezeetenen ontrijfd wierden, zeer ernstig gecorrigeerd, met recommandatie en Last om Strict aan zijne Verpligtinge te voldoen, zullende bij manquement van dien, anderzints ten zijnen nadele Werden gedisponeerd. (GAH44); Saturdag den 16 mrt 1799. ''s avonds; de Raad extra ordinaris vergadert Zijnde, Communiceerde den Burger Pettinga, als Praeses, dat de Stads Majoor d. V., hem aangediend had, dat hij(te weten de Majoor)den schipper Rienk Ages Hermanides, door Assistentie van Militaire magt had gearresteerd en na de Wagt laaten brengen ter Zaake dezelve hem hadde geslaagen, en mishandelt, bij gelegenheid dat hij twee fransche Militairen op de Haaven aan de Caag had gebragt. Waar over gedelibereerd Zijnde Wierd beslooten, nog deezen avond eenig Preparatoir onderzoek op de aanklagte van de Majoor te doen, het Welk geeffectueerd Zijnde, gebleek dat Zommige van de gecompareerde getuigen, Juist niet Zeer ten voordeele van de aanklaager deponeerden, maar den aanklaager, en gearresteerde beide Verdagt hielden, van te veel sterke drank gebruikt te hebben, en dat daar door voornamentlijk na hun oordeel de quaestie Zoude ontstaan Zijn. Waarmede dit onderzoek voor deezen avond verder Wierd gestaakt, en den gearresteerde op vrije voeten gesteld, om Partijen op Maandag eerstkomende nader te hooren. (GAH44); Maandag den 18 mrt 2006; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde na voorafgegaane Citatie van den fiscus ter Vergadering, den schipper Rienk Ages Hermanides over, en ter Zaake dezelve de Stads Majoor d. V. jongstgepasseerde Saturdag geslaagen en mishandelt had, het geen bij hem ook beleeden wierd dog Zich excuseerende, dat de Majoor hem eerst door Woorden, en daaden beledigd had, en onder hunne quaestie, door een Militaire Commande, na de gevangen Kamer had laaten brengen, verzogte hij daaromtrent Satisfactie te mogen erlangen. Waarop hij heenging, Zonder iets Wijders te doen dan eenige tijd daar na Compareerde ter Vergadering de Advocaat H:Westra, occuperende voor denzelven Rienk Ages Hermanides, dewelke aan den Raad verzogte, dezelve geliefde de Actie ontrent de gepleegde Vegterij bij moderatie aftemaaken, Renvoyerende de uitspraak dies volkomen aan den Raad, en ten opzichte van de Majoor, dewelke den voorz: Rienk Ages Hermanides, door een Militair Commando na de gevangen Kamer had laaten Transporteeren hetgeen Zijn oordeels tegens de Burgerlijke Vrijheid Streed, den zelven Hermanides eene behoorlijke Satisfactie te doen wedervaaren: Waarover gedelibeerd Zijnde, is den beklaagde Hermanides, uit Consideratie, dat al hadde den Majoor d. V. hem eerst door woorden of daaden beledigt, hij dog nimmer op die wijze Zijn eigen Rechter mogte Zijn, bij modertie gecondemneert in eene boete van tien GoudGuldens boven de Kosten, aan den fiscus. (GAH44); Maandag den 18 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde wijders ter vergadering na voorgaande Citatie den Majoor J. d. V., over, en terzaake dezelve den schipper Rienk Ages Hermanides, op eigen authoriteit, Zonder eenige de minste voorkennisse van den Raad of deszelfs Praesident, door een Militair Commando, na de gevangen Kamer had laaten Transporteren, over mishandeling, hem door denzelven Rienk Ages Hermanides aangedaan, dog welke mishandelingen, volgens alle Ingekoomen Informatien, niet van dien aart Konden werden beschouwd, dat dezelve een Perzoneel Arrest vorderden behalven dat den schipper Hermanides, als reeds voor lange met Zijn schip in deezen Haaven gelegen hebbende alle dagen te Recht Konde werden geroepen, dat deeze handelwijs van de Majoor d. V., dus niet anders Konde werden geconsidereert, dan Regtsreeks aanloopende tegens de Burgerlijke Vrijheid. en uit dien hoofde niet alleen de hoogste afkeuring verdiende, maar Zelfs Strafschuldig moeste gehouden Worden, alwaarom dezelve in Zijne bedieninge als Majoor, met het Tractement en verdere Emolumenten van dien, is gesuspendeert de tijd van Vier Weeken, onvermindert egter Zijne andere Administratie, en directie over Turf en Kaarsen etc. als geene Relatie tot Zijne Post als Majoor hebbende, is hij blijven Continueren. (GAH44); Donderdag den 23 nov 1797; Is de Majoor d. V., welke onlangs gedeclareerd had, in ''s Gerechts Vergadering dat de Persoonen, welke de Verklaaring tegens hem gepasseerd hadden dat hij de Peeren, uit het Militaire quartier op de Laanen, welke een Stads eigendom is, Weggenoomen had, eerloose schurken Waaren, zijn die persoonen door het Geregte aan hem geopenbaard, met Summatie en Last, om binnen agt daagen zijne bewijzen tegens haar in te brengen, ten einde het Geregte daaromtrent zoude kunnen disponeeren, zodanig, zij in goede Justitie zouden verstaan te behooren. (GAH43)
Jacob de Vries greppelgraver op de Cingel 1810
Jacob de Vries geb 1794 deinum, ovl 7 jan 1839 HRL, huwt met Anna Fredriks Bruikman op 11 nov 1821 HRL, huw.afk. 28 okt en 4 nov 1821, stalknecht, wonende te HRL, herenknecht in 1839, zv Jeltje Jacobs; BS huw 1821, ovl 1839; J. d. V. eigenaar van perceel nr. 431 te HRL, heereknegt, woonplaats HRL, legger nr. 746, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Jacob de Vries hm ... , kind: Christoffel dV, geb 1785 HRL; BS ovl 1835
Jacob de Vries huwt met Antje Beerends, N.H., kind; Antje dV, geb 29 jul 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800
Jacob de Vries geb 1789 HRL, ovl 10 jul 1830 HRL, koopman, ongehuwd, zv Lipman Benjamins dV, en Henderina Meyer Bon; BS ovl 1830; zv Lipman de Vries, gebruiker wijk G-100; medegebruiker Lipman de Vries wed. ; eigenaar is Joodsche Gemeente, 1814. (GAH204)
Jacob de Vries geb f. 1798 HRL, hm ... , ovl 21 okt 1825 den Helder, gevaren hebbende op het schip ''Willem de Eerste'' en met hetselve gestrand is matroos; BS ovl 1825
Jacob de Vries huwt met Romkje Hendriks, kind: Johannes de Vries, geb 25 okt 1799 HRL, ged 27 okt 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Harmina Jakobs de Vries, geb 25 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jacobs de Vries, geb 5 okt 1793, ged 6 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jakob de Vries, geb 7 feb 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL, moeder als R. Harmens
Jacob Warners ged 22 dec 1744 Grote Kerk HRL, zv Warner Jacobs en Neeltje Minnes
Jacob van Wartena huwt met Frouwkje W. de Jong op 11 sep 1809 Wartena, komt van HRL, laatste afk. 3 sep 1809 en met attestatie vertrokken naar Wartena, aldaar gehuwd vlgs vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1809
Jacob Wassenaar notaris 1799-1803; Arjen Douwes ende Bentsche Rients, beide van HRL, zijnde de aangaave deezer huwelijksche geboden gedaan door proc. J.W. onder Productie van genoegzame bewijzen, 22 may 1790; ondertrouw HRL; woont in 1e quartier, huisno. 19, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); J.W. als Administrator over de goederen van Schelte Wybenga, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 25:0:0 (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 100:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0, jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Jacob Wassenaar huwt met Johanna Dorothea Kruse op 14 jul 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Jacob Westerbaan geb 14 mei 1760 Bolsward, ged 18 mei 1760 Bolsward, zv Geurt Jans W, en ... ; doreg Nederlands Hervormd Bolsward 1760
Jacob Weyer Wybe Hendriks ende Antje Jielees, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gcompareerd J.W., goede bekende, 18 feb 1792; ondertrouw HRL
Jacob Wybes zie: Hanekuyk; (2x)
Jacob Wybes ende Wijpkjen Hibbes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Marten Dirks, 23 dec 1747
Jacob Wybrens Pieter Watses Meetie ende Hijlkjen Remmerts, beide van HRL, huw aang. 13 sep 1738 HRL, koomende wegens de bruit Remmert Huiberts desselvs vader en Compareerden tot bewijs van ''t Consent van des bruidegoms vader Cornelis Hessels, J.W. en de Steemoeder van de Bruidegom; huw.aang. HRL 1738
Jacob Wybrens Geeft UEd:Achtb:Eerbiediglijk te kennen Pijter Jansen, mr. schoenmaker alhier, dat hij supplnt voormaels de bedieningen van meede Ratelwagt deeses Stads en ''t beestevoyen heeft bekoomen, en nu gaerne om moverende redenen, deselve zoude willen overdragen op de persoon van J.W. zijnde meede burger, tot het waernemen van die functien bequaem, derhalven de supplnt in desen onderdaniglijk UEd:Achtb:consent versoekt en demoediglijk begeert dat UEd:Achtb:voorsr. J.W. in sijn plaetse tot meede Ratelwagt en beestevoyer komen aan te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe en aan behorende; quo facto etc, Requisitus, (was getekent), R.B. Lanting, 1739. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van J.W. tot meede ordrs ratelwagt en beestevoyer binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden tot die beyde bedieningen behoorende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit. Actum den 23 sep 1739, (was getekent), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; J.W. heeft den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid Burgemr. Jelgersma gepresteerd den 23 sep 1739, In kennisse van mij secrts, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759). Geeven met eerbied UEd:Agtb:te kennen J.W. meede ordrs Ratelwagt en Beeste Vooyer binnen HRL, sampt Jan Ruurds, Metselaar, dat de eerste wel genegen was deese zijn bedieningen te transporteren aen Laastgenoemde; dog buyten UEd:Agtb:consent niet kunnende geschieden soo versoeken UEd:agtb:gelieven in deese overdragt te accordeeren en Jan Ruurds aan te stellen in plaats van J.W. tot meede ordrs Ratelwagt en Beeste Vooyer op daertoe staende pligten en profijten quo facto/:get:/B. Dreyer; In Margine Stonde; de Magistraat accordeerende het versoek steld mits deesen aan tot meede ordrs Ratelwagt en Beeste Vooyer deeser Steede de persoon van Jan Ruurds, op Lasten pligten, profijten en gehoorsaamheeden mits doende den Eed van Getrouwigheeden daar toe staande Actum den 28 dec 1746:/:get:/Lourens Tabes, onder stonde ter ordtie van de magistr:/get:/R.J. de Swart gesw:clercq. ; Onder stonde; Op heeden den 28 dec 1746 heeft Jan Ruurds den Eed als ordrs Ratelwagt en Beeste Vooyer gepresteerd coram preaside L:Tabes onder stonde:/In kennisse van mij /:get:/abs:sec:R:J:de Swart gesw:clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Wijgers ged 27 jan 1756 Grote Kerk HRL, zv Wijger Cornelis en Pietje Gerrijts
Jacob Wierts ende Gritie Harmens Sopingius, beide van HRL, huw.aang. 18 okt 1738 HRL, Commissaris Burgemr. Britton, koomende voor de Bruit desselvs Swager Jan Joosten; huw.aang. HRL 1738; J. Wierds van HRL, ende Trijntie Wytses van Texel, huw.aang. 8 aug 1733 HRL, Comende voor de bruid Lodewijk Gerrits, vertonende Attestatie; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Jacob Willems zie: Bonnema, vd Graaf, Heinsius, Nauta, Schippers
Jacob Willems huwt met Maria Lex; zie aldaar
Jacob Willems Jen Clasen ende Trijntie Piers Gladsma, beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs oom J.W., 3 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Willems geb.08 mei 1788 HRL, inschrijfnummer 2983, 123 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; geb 1 may 1788, ged 12 may 1788 Grote Kerk HRL, zv Willem Stevens en Antje Jans
Jacob Willems geboortig van St Jacobskerke, doch met sijn wooninge comende van Arum, het burgerrecht gewonnen, en betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 17 jun 1726. (burgerboek)
Jacob Willems medeweesvoogd Scheltinga bet f. 57:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Pieter Hijlkes bij J.W. in 2 jaeren met kasmaken had verdient, 21 dec 1729. (GAH1060); id. f. 27:0:0 aan dito weegens dat de weesjonge Bouwe Claasen met kasmaken in 1 jaar bij J.W. had verdient, 22 mrt 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 1:0:0 weegens timmerwerk aan ''t huys op de Schrijtsen ''t Weeshuys toebehoorende, 21 nov 1730 (GAH1060)
Jacob Willems turfarbeider 1740-1744; remonstreert met schuldige eerbied Sijtske Sijdses meede gesw. turfdrager binnen deese Stad dat sij om redenen welgenegen is die functie te transporteren op de persoon van J.W., burger alhier ter Stad, een man tot waernemen dies bequam, die sulx meede van herte is begerende, weshalven sij sigh tot Ued. Achtb. addresseeren seer gedienstelijk versoekende Ued. Achtb. gelieven in deese versogte overdragte te accorderen en also den meede supplt J.W. tot ords. gesw. turfdrager deeser Steede te nomineren en aen te stellen. Quo facto, M. van Idsinga. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gedaan, eligeert mits deesen de persoon van J.W. tot ords. gesworen turfdraeger deser Steede op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den eed in handen van Presid. Burgem. deses Stads, Actum 12 Febr. 1731. Was vertekent J. van Crijtenburgh. Ter ordtie van de Magistraat: M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden dato uts heeft J.W. den eed als gesw. turfdrager gepresteert in handen van Presid. Burgem. Crijtenburg, in kennisse van mij secr. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL, 1731 -1759); Geeven met eerbied UEd Agtb:te kennen J.W. turfdrager en Gerrit Jacobs, Sleefmaker beide te harlingen dat eerst gemelde wel geneegen was deese sijn bediening te transporteeren op laastgenoemde, dog buyten UEd:Agtb:consent zulx niet kunnende geschie den:soo adresseeren derhalven de supplnten haar mits deesen aen de tafel van UEd:Achtb:Ootmoedig versoekende UEd:Achtb:gelieven Gerrit Jacobs in plaats van J.W. aan te stellen tot meede ordrs turfdrager binnenn deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en aanbehoorende quo facto /:get:/B. Dreyer; /:In Margine Stonde:/ de Magistraat accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt Gerrit Jacobs tot meede ordrs Turfdrager binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheyt en tot een geschenk in de Armebusch tellende de somma van twintigh Car gls: Actum den 15 feb 1747. :get:/ Claas van der Brugh/:onder stonde:/Ter ordtie van de Magistr:/:get: /M. van idsinga; /:verder Stonde:/ de twintigh Car gls:zijn door Gerrit Jacobs in de Armebusch Betaald en heeft deselve voorts den Eed van getrouwigheyt gepresteert in handen van de Heer Presid:Burgemr van der Brugh den 15 feb 1747. /:onder stonde:/In kennisse van mij sectrs/:get: k/M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Willems mogelijk dezelfde als onder; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:15:0 voor geleverde turf en voor het bewerken, kwit. no. 3, 17 mrt 1773. (GAH1104)
Jacob Willems ovl voor 1815; mogelijk dezelfde als boven; erven wed. W.J. eigenaar van wijk F-084; gebruikers Sjoerd de Groot wed., tapster, Bote Postma, sjouwer, Robijn Claasen wed., gealimenteerd, Jouke P. Broersma, sjouwer, 1814. (GAH204); erven id. van wijk G-003; gebruiker S.W. Nagel, commissaris, 1814. (GAH204); id. van wijk G-111; gebruiker Georg Blesma, timmerknegt, 1814. (GAH204)
Jacob Willems geb 24 dec 1811 HRL, zv Willem Pieters en IJmkje Jacobs; BS geb en huw 1811
Jacob Willems huwt met Marike Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 jan 1741 en doe ook getrouwt; J.W. ende Marijke Jans, beide van HRL, koomende voor de bruit Dirk Haitses Winia, haar ovl mans Broeder, 7 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Willem Jacobs, ged 17 sep 1747 Grote Kerk HRL, moeder als Maria Leks; kind: Willemke Jacobs, ged 2 mrt 1746 Grote Kerk HRL
Jacob Willems Jetse Ruurds ende Trijntie Jansen, beyde van HRL, komende weegens de bruid J.W. desselfs schoonsuster, 25 Jan 1749
Jacob Winsma geb 29 okt 1792 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jacob van der Woude geb 1801 Wolvega, ovl 13 nov 1882 HRL, huwt met Mietje vd Velde, zv Benjamin vdW, en Elisabeth ter Horst; BS ovl 1882
Jacob Wouters houtleverancier 1763
Jacob Wouters huwt met Sijberigjen Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert 9, 16 en 25 aug 1739 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; J.W. ende Sijbrigjen Jacobs, beide van hier, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Lolke Jacobs, 8 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Wouters huwt met Sijtske Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert den 12-19 aug 1742 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; J.W. ende Sijtske Pijters, beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs broeder Doeke Pijters, 4 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Wijnands geb 1774 ... , doet overlijdensaangifte van Fettie Gonggrijp, kustkanonnier; BS ovl 1811
Jacob Idses zie: de Boer
Jacob IJdes huwt met Aefke Sijbrens, kind: Gertje Jacobs, ged 9 okt 1742 Grote Kerk HRL
Jacob IJdes Leenerd Jansen ende Hiske Jacobs, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder J. IJ., 5 dec 1744
Jacob IJdes Pijtter Douwes van HRL. ende Geertie Johannis van Leeuwarden, koomende voor de Bruit J. IJ. van HRL, 3 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Yedes Jan Sjoerds en IJtie Jacobs, beyde van HRL, huw.aang. 8 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd J. IJ., desselfs vaeder; huw aang. HRL 1736
Jacob Yedes verkoopt huis en houtschuur, wonende te Stiens 1799
Jacob Yedes Willem Hessels van HRL, ende Hijke Douwes, (niet vermeld van waar), huw.aang. 28 feb 1733 HRL, Comende voor de bruyd J. IJ., desselffs oom; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Jacob Yedes zie: Hettema
Jacob Yemes Sipke Arjens ende Grietje Claasen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest J. IJ., de oom, 26 apr 1788; ondertrouw HRL
Jacob Yemes zie: de Groot, Dijkstra
Jacob IJkes zie ook: Wijga; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:15:0, ter Saeke maalloon, 20 mrt 1807, quit. no. 2 (GAH1139); de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde wierde door den Fiscus aan den Raad geproduceert eene Attestatie gepasseert, door drie getuigen waar uit Consteerde dat eenen Pieter Daniels Panbackerskngt alhier, met veel gevaar het kv J. IJ. uit het water had gered, en is dezelve voor deeze daad van Edelmoedigheid toegekend, de gewoone Praemie van een zilver lepel, do. 6 jun 1799 (GAH45)
Jacob IJmes huwt met Geeltje Sjoerds, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 jul 1752 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk; kind: Sike Jacobs, ged 28 dec 1755 Westerkerk HRL; kind: Imke Jacobs, ged 9 apr 1758 Westerkerk; kind: IJeme Jacobs, ged 13 nov 1763 Westerkerk HRL; kind: Sioerdt Jacobs, ged 6 apr 1766 Westerkerk HRL; kind: IJme Jacobs, ged 6 okt 1754 Grote Kerk HRL
Jacob IJmes mr glazemaker; schilder 1751-1765, verkoopt een huis in 1800; scj. lett-y; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 37:5:0 tersaeke verfven en glaesemaeken aan het Weeshuis, kwit. no. 17, 15 nov 1770. (GAH1101); id. 21-18 :0 voor glazenmaken ih Weeshuis, kwit. no. , 32, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 27:5:0 voor verwen en glasemaken, kwit. no. 31, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 41:4:0 voor het maken van glasen, kwit. no. 36, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 31:2:0 voor verwen en glasemaken, quit. no. 27, 23 nov 1785. (GAH1117); id. f. 17:2:0, quit. no. 11, 18 jan 1787. (GAH1119); id. f. 45:17:0 24 dec 1794 (GAH1126); id. f. 16:18:0 wegens verfloon en geleverde verfwaren, kwit. no. 16, 7 nov 1771. (GAH1102); id. f. 7:18:0, kwit. no. 20, 1772. (GAH1103); id. f. 8:11:0, ter sake Verdiend Verfloon, 30 nov 1793, quit. no. 3 (GAH1125); id. f. 34:18:0, 30 nov 1793, quit. no. 38 (GAH1125); id. f. 4:3:0 aan de Bank van Lening, kwit. no. 5, 16 nov 1770. (GAH1101); id. 6- 13:0 voor glazenmaken, kwit. no. 4, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 3:6:0 wegens geleverd glas en arbeidsloon, ord. no. 3, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 34:16:0 wegens verdiend verfloon en het leveren van verf, kwit. no. 8, 10 nov 1771. (GAH1102); id. f. 45:16:0 voor geleverd glas en arbeidsloon, ord. no. 35, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 6:0:0 voor verwen en glasemaken, quit. no. 3, 23 nov 1785. (GAH1117); ontvangt van de Stadsrentmeester f. 770:6:0 terzake geleverde en gemaakte glazen in de nieuwe kerk, ord. no. 3, 1 aug 1774. (GAH1060); id. f. 103:0:0 wegens verdiend verfloon aan de nieuwe kerk, ord. no. 63, 1 may 1776. (GAH1060)
Jacob IJmes op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob IJpes ged 20 nov 1750 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des geloofs, Egte Man bij de Groote Sluis; huwt met Wijpkjen Hiddes, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 desemb 1747 en doen ook getrouwt; kind: Hidde Jacobs, ged 30 okt 1757 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jacobs, ged 19 sep 1751 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jacobs, ged 12 aug 1749 Grote Kerk HRL; kind: IJpe Jacobs, ged 22 jul 1770 Westerkerk HRL
Jacob IJpes pramenmaker 1758-1761; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 24:0:0 terzake 1 jaar loon door Jacob Douwes bij hem verdiend, 15 mei 1762. (GAH1092); id. f. 36:0:0 aan dito door Bartel Jans verdiend loon bij hem, 19 mei 1764. (GAH1094); id. f. 28:0:0 aan en wegens dito als scheepstimmermansknegt, 18 mei 1765. (GAH1095)
Jacob Isaacs Abraham Samuel van HRL, ende Lysie Heymans van Lehr in Oost Friesland, zijnde wegens de bruid gecompareerd den Parnassijn Levij Jacobs en den coopman J.I., 6 nov 1790; ondertrouw HRL
Jacob Isaacs huwt met Rinske Boldewijns, beide van HRL, geproclameert 9, 16 en 23 en getrout den 25 nov 1755; kind: Sijbrigie Jacobs, ged 18 feb 1762 Westerkerk HRL, moeder als R. Boudewijns
Jacob Ymkes geboortig van der Schelling heeft het burgerrecht deser stede gewonnen uit approbatie vd Magistraat, hebbende in plaats van een eed behoorlijke belofte bij manuale stipulatie aan handen vd pres. burg. Huidekooper gedaan en de gerechtigheid bet f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 14 mei 1698. (burgerboek)
Jacob (Simons) van der Ley geb 14 jan 1804 HRL, ged 22 dec 1807 HRL, N.H., huwt met Aafke Kerkhoven op 14 feb 1828 HRL, huw.afk. 3 en 10 feb 1828, boekbinder in 1828, zv Simon vdL, en Sipkje J. Jacobi; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1828, ovl 1853
Jacob A Koster begraven Kleine Kerk, regel 10, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob A Reinhart JACOB A (in 1814), JOHANNES JACOBUS, (1816), ovl voor 1815; huwt met Trijntje Hotzes de Reus, in leven kastelein 1799-1809, N.H., kinderen: Hotze Jacobus T, geb 15 mei 1801 HRL, Hendrik R, geb 1792 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1816, ovl 1827, ovl 1829; erven J.R. eigenaar van wijk C-009; gebruiker Cornelis van Loon, koopman, Gijsbert Jansen, kleine negotie, S. Beekkerk, verificateur, 1814. (GAH204); id. van wijk D-074; gebruiker D. Boterwech, panneboeter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-077; gebruiker Hette vd Veen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk D-079; gebruiker Frans B. Fopma, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-122; gebruiker Gooyke B. Overberg, winkelier, 1814. (GAH204); d van wijk G-150, ledig, 1814. (GAH204); J.J.R. ende Trijntje Hotses de Reus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Leegeer, deszelfs steefvader, 28 nov 1789; ondertrouw HRL; Johannes Jakobus R. en Trijntje Hotzes de Reus, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 dec 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 3e quartier, huisno. 70, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 52:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: f. 1:0:8; (GAH650); kind: Hendrik Johannes Reinhart, geb 16 jun 1791, ged 28 jun 1791 Grote Kerk HRL; kind: Hotse Johannes Reinhardt, geb 20 okt 1793, ged 19 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jakobs Reinhout, geb 30 aug 1795, ged 15 sep 1795 Grote Kerk HRL; kind: Gerardus Johans Reinard, geb 7 feb 1796, ged 1 mrt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Maartje Jacobs Reinhart, geb 23 jun 1797, ged 16 jul 1797 Grote Kerk HRL; Zaturdag den 8 dec 1798. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde bij herhaalinge geleezen eene missive van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland inhoudende Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Het Intermediari Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland Aan: de Rada der Gemeente van HRL; Burgers ! Ingevolge Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 17 nov L.L. zullen moeten bij eenkoomen in UL Stad 15 grondvergaderingen, tot het kiesen van departementale Bestuuren op eene Constitutieoneele wijze volgens de Staatsregeling; Wij gelasten Ulieden om de plaatzen tot die bijeenkomsten te Bepaalen daar toe de nodige voorloopige Schikkingen te maaken en van zulks ten spoedigsten, uiterlijk binnen agt daagen aan ons kennis te geeven. Leeuwarden den 3 dec 1798. Het vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden en geconcludeert, zoo uit Consideratie van het praesente Stringe Saysoen, als om andere moverende redenen, voor dees keer de grondvergaderingen te houden, in de onderscheiden Logementen binnen deeze Stad, als in ?t: Heeren Logement bij de Castelein Hendrik Winter, de Grondvergaderingen no. 1 & 11, in ''t Wapen van Harlinen bij Eelke van der Post no. 2, in ''t Swart Kruis bij J:Jonkman no. 3 & 14, in de Ojevaar bij J:R. no. 4, in Roma bij A:Bolhuis no. 5 en 7, in de Gouden Leeuw bij T:Smith no. 6 & 13, in ''t Posthuis bij T:Dijkstra no. 8, in Benthem bij de weduwe Hoekstra no. 9 & 10, in ''t Schippersgezelschap no. 12, in de Pauw bij T:Hiddema no. 15, en is wijders beslooten van deeze arrangementen aan het Intermediair bestuur, pr missive kennisse te geeven. (GAH44)
Jacob Abrahams van der Werff ovl 1 mei 1801 Stavoren, huwt met Lieuwkje de Vrij, chirurgijn, kind: Sjuwke Jacobs vdW, geb 1800 Stavoren; BS huw 1835
Jacob Adams Hoek ovl voor 1832, huwt met Henderina Murks, kinderen: Stijntje Jacobs H, geb ... ., Murk Jacobs Hoek, geb 1774 HRL; BS huw 1831, ovl 1832
Jacob Adolphs Pas geb 1780 HRL, ovl 24 okt 1817 Leeuwarden in het Tugthuis, huwt met Antje Wybes, ook huwt met Geeltje Reits Klaver op 28 jul 1814 HRL, grafmaker, huw.afk. 3 en 10 jul 1814, doodgraver en puistertreder 1804-1811, doet overlijdensaangifte van Cornelis Norel in 1811, doodgraver en wonende te te HRL. 1817, wonende te op de Zuiderhaven in 1811, zv Adolph Pieters P en Aaltje Jacobs; BS ovl 1811; 1814 huwelijken, ovl 1816, ovl 1817; gebruiker van wijk A-053, grafmaker; medegebruikersJ.A. Werndlij, rentenier, Fredrik Koning, blaauwverwersknegt; eigenaar en medegebruiker Joh. Bensonides wed., 1814. (GAH204); Op 27 sep 1801 is te HRL ovl Adolf Pasz, de vader van J.A.P., waardoor is vacant geworden de doodgraversplaats. Verzoeker J.A.P. heeft het ambt van zijn vader geruimte tijd waargenomen, ter ondersteuning van zijn oude moeder, die in armoede is gedompeld. Verzoekt om de post te mogen overnemen en zolang zijn moeder leeft, der verdienste aan haar uit te keren, om zo van publiek onderhoud verschoont te blijven. Raad accoord en benoemd hem do. 10 dec 1801. (GAH47)
Jacob Adriaan van der Straten geb 1773 Leeuwarden, ovl 23 nov 1838 HRL, huwt met Margaretha Fontein, gepensioneerd schout bij nacht met rang van vice-admiraal, ridder der militaire Willemsorde derde klas, zv Pieter vS, en Carolina elisabeth Assendelft; BS ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk C-171, pakhuis, 1814. (GAH204); Satudag den 21 apr 1798; de Raad Extra ordinaris vergadert zijnde, stonden nog ter vergadering binnen den Capt. Luit. J:A:v. d. S., den Luitnent:Taeco Bakker, 1 ste Chirurgijn, Claas Meinertz en 1 ste Schrijver J:B:Hoffinger, zig beklaagende dat zij als Engelsche Krijgsgevangenen thans in geene dienst ge?mployeerd zijnde nog bij de Marine op ''s Lands vloot, nog onder den BurgerStand, hunne Stem over het ontwerp van Staatsregeling konden uitbrengen, dan teffens daar toe zeer bereidwillig zijnde, en zich daar voor declareerende-Verzogten zij dat zulks ter hunner decharge-in de Notulen van den Raad mogte werden geinsereerd. (GAH44); J.A. v. d. Straten eigenaar van percelen nrs. 724 en 725 te HRL, schout bij nacht, woonplaats HRL, legger nr. 653, resp. stal en wagenhuis, huis en erf, resp. 154 en 730 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40)
Jacob Ages Ferwerda ovl 6 sep 1806 HRL, huwt met Grietje Johannes Nijhof, in leven verver; kinderen: Neeltje, geb 1791 HRL, Antje Jacobs F, geb 1793 onder Almenum, Cornelis Jacobs F, geb 1786 ... , Tjebbe F, geb 21 jul 1796 Almenum; BS huwafk. en huw 1811, huw 1818, huw 1829, ovl 1859, ovl 1866; Maandag den 15 jan 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, is den Burger J.F., op aanklagte van de Voogden van Midlum, over zijn Slordig gedrag ernstig gecorrigeerd, met bedreiging in gevalle hij daar in Continueerde, op eerste aanklagte na ''t Landschaps Tugt en Werkhuis te zullen werden gezonden. (GAH43)
Jacob Ages Zijlstra geb 1767 HRL, ovl 11 jul 1847 HRL, 1e huwt met Wybrigje Everts op 8 dec 1793 HRL, laatste afk. 8 dec 1793, 2e huwt met Klaaske Coenraads Zwertel op 7 sep 1826 HRL, huw.afk. 27 aug en 3 sep 1826, varensgezel, wonende te HRL. 1847, kind: Jourke Jacobus Z, geb 8 jul 1799 HRL, zv Age Watzes Z, en Eelkje Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1793, BS huw 1826, ovl 1827 1847 overlijdens, ovl 1863; oud 72 jaar, (vnm: Jacobus A. ), geb en wonende te HRL. 1839, binnenvader stadsweeshuis, wijk H-224; VT1839; J.A.Z. eigenaar van perceel nr. 114 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 849, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32)
Jacob Alb Kanis gebruiker van wijk G-326, sjouwer, eigenaar is Jan Lod. Groen., 1814. (GAH204)
Jacob Alberts de Boer J.A. d. B. eigenaar van perceel nr. 991 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 81, huis en tuin, 310 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Jacob Alberts Bruining ged 8 mei 1757 Grote Kerk HRL, zv Albert Bruining en Christina Hendrina Tersoek, mevrou Atsma Peet van t selve te willen zijn
Jacob Alberts Kams geb 1770 ... , ovl 20 apr 1815 HRL, huwt met Hendrikje Johannes/Jans Hoog op 6 sep 1801 HRL, komt van HRL, werkman in 1834, N.H., kinderen: Etje, geb 11 dec 1808 HRL, Johannis, geb 6 dec 1811 HRL, Riemke, geb 31 dec 1805 HRL, Albert Jacobs, geb 3 jan 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1808, 1811, BS ovl 1815, huw 1834, overlijdens
Jacob Alberts Metzelaar geb 1760 ... , ovl 12 aug 1815 HRL, turfdrager, kind: Sijke Jacobs M, geb 1793 HRL; BS ovl 1815
Jacob Alberts Noordga huwt met Baukje Johannes Coedirk, beide van HRL, geproclameert den 29 jun 6 en getrout den 13 jul 1755
Jacob Alberts Pool ged 27 mrt 1742 Grote Kerk HRL, zv Albert Jacobs Pool en Meinsje Gerrits
Jacob Alberts Pot woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Alberts Roodtje huwt met Hendrikje Johannes, sjouwerman, kind: Johannes R, geb 6 dec 1811 HRL; BS geb 1811, ovl 1816
Jacob Allerts Wiersma geb 23 mei 1802 Almenum, ged 23 mei 1802 HRL, ovl 30 jan 1885 HRL, N.H., 1e huwt met Henderina Jacobs Steensma op 18 aug 1831 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Trijntje Sierks Vellinga, (gk), landbouwer in 1851, melktapper in 1848 te HRL, huw.get. bij R.R. Visser en A. Overdijk in 1836, zv Allert Paulus W, en IJnskie Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1831, huw 1836, ovl 1848, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk G-307; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk G-300; VT1839; J.A.W. eigenaar van percelen nrs. 1751 en 1752 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 789, resp. huis en schuur, huis en erf, resp. 82 en 60 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 21. (bron: Kad. At. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. 54); id. van percelen nrs. 687 en 688 te Sexbierum Sectie A, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 359, resp. weiland, weiland, resp. 15990 en 17230 m2, klasse onbebouwd: beide 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van perceel nr. 746 te Sexbierum Sectie A, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 359, weiland, 18460 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 113)
Jacob Alles Alkema J.A.A. eigenaar van perceel nr. 689 te Sexbierum Sectie A, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 2, weiland, 17900 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)
Jacob Andries Roozee huwt met Henderina Jans van Haarlem, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 jan 1752 en doen ook getrouwdt
Jacob Anthony Overzee geb 1792 HRL, huwt met Jikke aykes Nijhof op 17 okt 1816 HRL, huw.afk. 29 sep en 6 okt 1816 HRL. en Leeuwarden, varensgezel, huw.get. bij H. van Vliet en E. Nijhof, schoonbroeder bruid. 1823, zv Anthonij Jacobs O, en Trijntje Freerks; BS huw 1816, huw 1823; geb 14 aug 1792, ged 11 sep 1792 Grote Kerk HRL, zv Anthony Jacob Overzee en Trijntje Freerks; J.A.O. eigenaar van perceel nr. 1431 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr, . 514, huis en erf, 106 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen, dat de Huwelijksen Afkondigingen tusschen J.A.O., oud vier en twintig Jaren, van beroep Varensgezel, geb en woonachtig te HRL, meerderjarigen zv Anthonij Jacobs Overzee en Trijntje Freerks Echtelieden aldaar en: Jikke aykes Nijhof, oud een en twintig Jaren, Dienstmaagd, geb en thans woonachtig te HRL, meerderjarige dochter geb uit ayke Entes Nijhof te Marrum, en Caatje Pieters overleden, alhier behoorlijk zijn afgekondigd, op Zondagen den negen en twintigsten sep en Zesden October, des Jaars een duizend acht honderd zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 9 okt 1816; Wij Ondergeschrevenen Anthonij jacobs Overzee en Trijntje Freerks Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarigen zoon J.A.O., varendsgezel alhier, om zich in het Huwelijk te begeeven met Jikke aykes Nijhof, dienstmeid. geb en woonagtig ten gemelde Steede, meerderjarige dogter ayke Entes Nijhof en Caatje Pieters, moogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer Presdt. Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der Huwelijkslijksafkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 25 sep 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert twee en negentig den 14 aug is geb Jacob zv Anthonij Jacobs Overzee en Trijntje Freerks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 sep 1816
Jacob Arys Woudenberg geb 1805 Ried, ovl 23 nov 1853 HRL, 1e huwt met Gerritje Christiaans Riem op 11 okt 1827 HRL, huw.afk. 30 sep en 7 okt 1827 HRL, wonende te HRL; 2e huwt met Pietje Renia, (gk), op 31 aug 1843 HRL, werkman, N.H., zv Arij W, en Adriaantje Bakker; BS huw 1827, huw 1843, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-217, wijk E-078; oud 31 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; VT1839
Jacob Ates Pijbenga geboortig van Franequer, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. Johan Daniel Toussaint, op wo. 16 apr 1783. (burgerboek)
Jacob Aukes de Boer geb 1803 Makkum, huwt met Sara Rewinders vd Veen, N.H., scheepstimmermansknegt, Vst 21 mei 1852 uit Wonseradeel, A 30 apr 1853 Medemblik; bev.reg. HRL 1851 wijk G-127
Jacob B Zoete vrouw J.B.Z. gebruiker wijk G-138; medegebruiker Jan Hendriks; eigenaar is Hendr. Tobbe, 1814. (GAH204)
Jacob Bartels van der Meer geb 1763 Sappemeer, ovl 16 feb 1830 HRL, huwt met Grietje Simons Brouwer op 16 feb 1796 HRL, komt van HRL, varenspersoon in 1830, N.H., kinderen: Simon Jacobs vdM, geb 1803 HRL, Bartele Jacobs, geb 18 apr 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, BS ovl 1830, ovl 1839, ovl 1848; gebruiker van wijk A-125, schipper; eigenaar is Minne Houttuin, 1814. (GAH204)
Jacob Bartels Noorman geb 1762 ... , ovl 22 mei 1826 HRL, 1e huwt met hm Hendrika Gerrits op 4 dec 1803 HRL, 2e huwt met Maria Folkerts Wax op 3 mrt 1811 HRL, komt van HRL, huw.get. bij J.J. Potting en J.P. Reindersma, scheepstimmerman, wonende te HRL. 1812, kind: Bartele, geb 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803 1811, BS huw 1812, ovl 1826, ovl 1844, ovl 1853; gebruiker van wijk E-097, timmerknegt; eigenaar is Douwe de Roos, 1814. (GAH204)
Jacob Baukes van der Boom ovl 8 jun 1798 HRL, huwt met Aaltje Jans de Vries, kind: Jan Jacobs dvB geb 1794 HRL; BS huw 1821, ovl 1828, ovl 1838
Jacob Baukes Feenstra huwt met Dieuwke Tietes Staak, kind: Jetske Jacobs F, geb 1791 Sneek; BS ovl 1826; wonende te Sneek, levert pannen; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde pannen ten dienste van de stad, 30 mei 1787: f. 70:4:0; (geen boeknr. vermeld)
Jacob Benjamins Arons geboortig van Duitsland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van Commissaris Jan Dircksen Cuyck op 27 jul 1686. (burgerboek)
Jacob Bernardus Jekel geb 10 aug 1797 HRL, huwt met Aukje Pollema en Klaaske Beidschat, korendrager; BS ovl 1847; bev.reg. HRL 1851 wijk D-099
Jacob Botes Tuininga huwt met Aaltje vd Ley, houtzager 1800, kind: Jantje, geb 11 mei 1792 HarlBS ovl 1855; J. Bartels T. en Aaltje Jarigs van der Ley, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 jul 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; woont in 5e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0; may 1805. (GAH650)
Jacob Carel Jacobs ged 12 apr 1750 Westerkerk HRL, zv Jacob Karels en Saara de Haan
Jacob Casper Metzlar huwt met Aletta Margaretha van Kervel, kind: Hans Hendrik Metzlar, geb 15 nov 1794, ged 23 nov 1794 Grote Kerk HRL
Jacob Christiaans Soeter ged 13 jun 1758 Grote Kerk HRL, zv Christiaan Soeter en Leena Clasen
Jacob Christjaans Zoeter ged 29 jan 1764 Grote Kerk HRL, zv Christjaan Zoeter en Lena Claases
Jacob Claasen Houtkooper zie ook: Jacob Klaassen; huwt met Lijsbeth Hendriks Faber, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 nov en getrout de 3 dec 1758 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; kind: Hendrik Jacobs Houtkoper, ged 26 nov 1765 Grote Kerk HRL; huwt met IJttie Claeses, beide van HRL, geproclameerd de 27 Septemb:en de 4-11 en getrout de 18 okt 1767; kind: Berber Jacobs Houtkoper, ged 17 mei 1761 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jacobs Houtkoper, ged 28 aug 1763 Westerkerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Leendert Jacobs Houtkoper, ged 18 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, moeder is IJ. Claasses
Jacob Claases Soek gebruiker van wijk B-083, zeylemakersknegt; eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204); van Flieland, (nu vermeld als ''Soet'') huwt met Rinske Jans, van HRL, sijn geproclameert den 30 okt en 6-13 nov en getrouwt den 25 dito 1740 in de Westerkerk
Jacob Claases Soet zie ook: J.C. Soek; J.C.S. van Flielandt ende Rinske Jans van HRL, koomende voor de bruit desselfs vader Jan Jacobs, 29 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Clasen Oosterbaan ovl 29 jan 1766 HRL, huwt met Geertje Folkerts Schellingwouw, kinderen: Pietje Jacobs O, geb 1761 HRL, Jacob Jacobs O, geb 17 jun 1766 te HRL; BS huw 1823, ovl 1846; ovl 7 feb 1766, 29 jaar, Coopman, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jacob Cornelis van Beemen ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL, zv Cornelis van Beemen en Trijntie Martens
Jacob Cornelis Beidschat ovl voor 1870, huwt met Gepke Ebles, houtmolenaar, landeigenaar te HRL; kind: Trijntje Jacobs B., geb 30 apr 1761 ... ; gen. Dokter
Jacob Cornelis Blauw geb 8 feb 1758 HRL, ovl 14 sep 1820 HRL, huwt met Anskje Jans, kinderen: Trijntje B., geb 31 dec 1794 HRL, Cornelia, geb 1796 HRL, Jan, geb 1 dec 1800 HRL, Corneliske Jacobs B., geb 1798 HRL, N.H., turfdrager in 1825; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1820, huw 1825, ovl 1846, ovl 1875; gebruiker van wijk F-029, sjouwer; medegebruiker: vrouw van Cornelis van Dijk en Dirk vd Woude wed. ; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 een half jaar huishuur, 14 may 1801 (GAH1133); id. 22 nov 1801 (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 37:4:0 ter Zaeke geleverde kaas, 10 nov 1809, quit. no. 4 (GAH1141); J.C.B., turfdrager, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Jans, weversknecht, wonende te HRL; J.C.B., Turfdrager, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Antje Harmens, werkster, wonende te HRL; J.C.B., turfdrager, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Grietje Berends, werkster, wonende te HRL
Jacob Cornelis Jansen geb 1769 Stavoren, ovl 15 mrt 1843 HRL, huwt met Cornelia Dooitjes Koolker, huw.get. bij J.O. Kamp en J.P. Jansen, oom bruid. schipper, huw 1816, id. bij J.E. de Haan en P. Dubblinga, (2x gk), wonende te Har. 1842, zv Cornelis J. en ... ; BS huw 1816, huw 1842, ovl 1843; oud 70 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, oud-kapitein ter zee wijk H-237; VT1839
Jacob Cornelis Posthuma geb 8 aug 1778 Dokkum, ovl 26 nov 1818 HRL, huwt met ... ; BS ovl 1818
Jacob Dirks Backer J.D.B. ende Trijntie Cornelis beide van HRL, komende voor de bruid desselvs broeder Jan Cornelis, 15 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Dirks de Bruin geb 26 jun 1793 Vlieland, ovl 8 nov 1869 HRL, 1e huwt met Sijke de Vries, 2e Francina Constantia van de Wetering, (gk), rijkscommies in 1856, N.H., Vst 17 nov 1856 uit Kollum, zv Dirk dB, en Grietje de Boer; BS ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk F-166
Jacob Dirks Danser Age Claeses ende Leentje Gerbens beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs oom D.J.D., 14 Sep 1748
Jacob Dirks Danser ged 16 sep 1751 Westerkerk HRL, zv Dirk Jacobs Danser en Geertje Sijbes Dijkxma; A. Wybenga bet f. 34:1:6 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens inbring van J.D.D., komende uit de boedel van zijn vader vlgs rekening van A. Noordga, 3 mei 1763. (GAH1093); voogden bet f. 19:0:0 aan dito door J.D.D. bij vroedsman Albertus de Haas verdiend van 12 mei 1763 tot 12 mrt 1765, 12 mrt 1765. (GAH1095); id. f. 8:10:0 wegens inbreng van J.D.D. hem aanbe?rfd voor 1/4 deel van zijn broeder Sjoerd Danser in Oostindi? overleden, 3 mrt 1767 (GAH1097); rentmeester van het Weeshuis bet f. 3:17:14 aan de substituut executeur H. Gonggrijp terzake het reeel van het huys van wijlen J.D., kwit. no. 17, 8 jul 1783. (GAH1114); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 181, bij hem inwonend Dirk Jacobs, 25 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Jacob Dirks Dijkstra geb.07 aug 1784 HRL, inschrijfnummer 5068, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Jacob Dirks van der Haak ovl voor 1813, huwt met Fetje Everts Vuurmans, in leven boekdrukker te Leeuwarden, kind: Teetske Jacobs vdH, geb 1774 Leeuwarden; BS huw 1812, ovl 1826
Jacob Dirks Kok huwt met Sjoukje Annes op 29 jul 1800 HRL, laatste afk. 27 jul 1800, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Jacob Dirks Lootsma/Lootsman geb 1742 ... , ovl 29 aug 1827 HRL, kind: Janke Jacobs, geb 1784 te HRL; BS ovl 1826; 1827 overlijdens; gebruiker van wijk C-172, loots, eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204)
Jacob Dirks van der Meulen zie: vd Molen
Jacob Dirks van der Molen zie ook: van der Meulen; geb 1788 Sneek, ovl 1 jul 1847 HRL, huwt met Aafke Cornelis de Jong, bak ker, zv Dirk vdM, en ... ; BS ovl 1847; oud 53 jaar, geb Leeuwarden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-090; VT1839
Jacob Dirks IJpey geb 6 jul 1796, ged 27 jul 1796 Grote Kerk HRL, zv Dirk IJpey en Magdalena Reinalda
Jacob Doedes Mokken geb 3 apr 1809 HRL, ovl 12 jul 1814 Har wijk A-220, zv Doede Eeltjes (M), en Lijsbert Freerks; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1814
Jacob Douwes Gerritsma geb 21 feb 1793 Wijnaldum, kooltjer, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jacob Eelkes Groothelm huwt met Akke van der Meulen, kind: Eelke G, geb 31 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Marten Jacobs Groothelm, geb 21 dec 1796, ged 25 dec 1796 Grote Kerk HRL
Jacob Ephraims van Berge ged 17 jul 1740 Grote Kerk HRL, zv Ephraim van Berge en Sophia Charlotta Dronrijp
Jacob Ernstes van Wijdenbrug ged 21 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL, zv Grijpman en Raad Fiskaal Ernst Willem van Wijdenbrug en Louisa van Assenburg
Jacob Everts de Boer geb 1786 Pingjum, ovl 2 jun 1854 HRL, huwt met Eelkje Jans Posthuma op 30 sep 1813 HRL, huw.afk. 19 en 26 sep 1813, heerenkencht, bode van 1801-1811, justitiedienaar in 1854, huw.get. bij J.D. Dijkstra en I. Visser, wonende te HRL, stalknecht 1814, id. bij T.N. de Vries en S.J. Steenbergen 1816, zv Evert Douwes de B., en Janke Jacobs; BS geb 1813, huw 1814, huw 1816, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, wijk A-139; gebruiker van wijk A-147, stalknegt; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, policiebediende, wijk A-144; VT1839
Jacob Everts Bouwknegt ged 3 dec 1769 Grote Kerk HRL, zv Evert Bouwknegt en Doedtje Claases
Jacob Everts Roorda geb 28 mei 1799 HRL, ged 25 jun 1799 HRL, zv Evert Roorda en Everarda Wybrigs; dopen Grote Kerk HRL 1799; geb 4 may 1797, ged 30 may 1797 Grote Kerk HRL, zv Evert Roorda en Everarda Wyborgh
Jacob Folkerts de Jong geb 1792 HRL, huwt met Baukje Pieters Strauw op 23 nov 1817 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1817, varensgezel, huw.get. bij M. van Slooten en S.G. vd Woude 1819, zv Folkert dJ, en Antje Johannes; BS huw 1817, huw 1819
Jacob Folkerts Stokje transporteert zijn funktie als turfdrager op 5 apr 1758 over op Pijter Jansen Bontekoe; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Fransen Eysma huwt met Sets Fongers Popma; hadden een dochter Pytrick Jacobs Eysma, huwt met Rinze Rintzies Roorda; zie aldaar; de andere dochter Sets Jacobs Eysma was huwt met Reyner Jans (Pybema)
Jacob Fransen Roorda keapman te Harns, boasket Gerj. Harns 27 feb 1697 Antie Jans Grauda, berne om 1675 hinne en st. 4 aug 1723, dochter fan Jan Folkerts en Teatske Lieuwes. Jacob komt yn 1696 mei attestaasje nei de Minniste gemeente fan Harns. Antie docht d?r op 15 jann. 1698 belidenis. Yn 1705 keapet Jacob in ''heerlijke en wel ter nering staande huisinge'' binnen Harns fan syn heit en fan Gatse Freerx fanwege de erven fan Antie Douwes. Net lang d?rnei is hy stoarn; de widdo boasket 2. Gerj. Harns 8 apr 1708 Jacob Meiles en 3. d?r 31 des. 1712 Jan Ruirdts Boeteman. Ut is boask fan Jacob en Antie fjouwer bern: 1. Jan, folget IVb, 2. Jetse, folget IVc, 3. Rinske Jacobs Roorda, berne Harns 7 apr 1702, dopersk doopt 9 feb 1726 en d?r st. 18 apr 1759, boasket Gerj. Harns 12 aug 1724 Freerk Allards Scheltinga, keapman, griff. doopt Harns 24 feb 1701 en d?r dopersk doopt 27 jan 1725, st. Harns 8 apr 1746 (begr. yn''r Groote Kerk), sona fan Dr. Allardus Scheltinga en Inskien Ruirds Terpstra. 4. Pietje Jacobs Roorda, dopersk doopt Harns 5 feb 1730, d?r stoarn 7 feb 1748, tr. Gerj. Harns 3 nov 1725 Claas Everts Oosterbaan berne Harns 13 feb 1701, dopersk doopt 5 feb 1730 en st. Harns 19 jul 1762, sona fan Evert Claases Oosterbaan en Neeltje Minses, (ferl IIb). Claas is yn 1736 en letter diaken fan''e Minniste gemeente, Pietje dat jier diakones. Claas wie overman van het grootschippersgilde (1735), zoutbrander (1740), en wie fierder anneks mei de fiskerij bij Grienl?n en yn''e Str. Davis. (Gen. Jierb. 1984); ROORDA, JACOB JANS
Jacob Fransen de Vries geb 1795 HRL, huwt met Ruurdtje Siderius op 29 jun 1817 HRL, boendermaker, huw.afk. 15 en 22 jun 1817, dv Frans Jacobs dV, en Aaltje de Vries; BS huw 1817
Jacob Fredrik Bourboom van Sloterdijk huwt met Jacoba Paulina baronesse thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, vrederegter van het kanton HRL; BS ovl 1835
Jacob Freerks Schuurmans ovl voor 1802, huwt met Hidtje Rodmers Beket; ovl 4 mrt 1793 HRL, oud 75 jaar; J.F.S. van Franeker, en Hitje Rodmers Bekett van HRL, laatst geproclameerd 19 feb 1775 HRL, en op dato dezes 26 feb getrouwd na vertoonde adtestatie van Franeker, en ontvangen 20 feb 1775, getekend S. Abbring, Eccles. Franek:, en Jakob van Nul, Coster ibidem; weduwe woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Gabes Bakker geb 8 nov 1809 HRL, ovl 1 aug 1818 HRL, zv Gabe Jacobs en Fokeltje Obbes; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1818
Jacob Geerts Astra geb 1783, zeeman, huw.get. bij B. van Loon en J.E. Heideman, wonende te HRL; 1818, id. bij S.K. de Vries en W.R. Lamring, wonende te HRL 1820; BS huw 1818, huw 1820
Jacob Gerbens Velthuis ovl voor 1835, huwt met Foekje Dirks, kinderen: Gerben V, geb 26 aug 1802 Franeker, Regina V, geb 26 feb 1806 Franeker; BS ovl 1863; 1881 overlijdens, bs fr1834 huwelijken
Jacob Gerlofs de Vries J.G. dV. zal de sum nader van aangegeeven worden wijl de man uitlandig is, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier; (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1-8; (GAH650); Wijders compareerde na voorafgegaane Citatie van den fiscus ter Vergadering van den Raad den Burger Gerlof Jacobs de Vries, cum patre J.G. d. V. gesterkt dewelke door den fiscus geciteerd was, om boete en breuken, ter zaake dezelve op Zaturdag avond den 11 may 1799 ''s avonds na bezette Wagt, zonder in functie te zijn, met een zijdgeweer op Straat was geweest, na gedaane Confessie, en verzoek van moderatie geboet voor Twee Goud guldens boven de kosten, do. 9 may 1799 (GAH45)
Jacob Gerlofs de Vries hm ... kind: Baukje Jacobs dV, geb 1788 ... ; BS ovl 1817
Jacob Gerrits Bierdrager woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts: . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Jacob Gerrits Haaksma geb 1792 Langweer, ovl 24 jan 1857 HRL, huwt met IJbeltje Sijtzes Sijtsma, werkman te Idskenhuizen in 1857, zv Gerrit Jacobs H, en Baukje ... ; BS ovl 1857
Jacob Gerrits Koster geb 1745 ... , ovl 9 jul 1817 HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr; BS ovl 1817
Jacob Gijsberts de Boer geb 28 aug 1804 HRL, ged 11 sep 1804 HRL, N.H., ovl 24 nov 1831 HRL, ongehuwd, zv Gijsbert de B., en Aukje Hendriks vd Meulen; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1831
Jacob Gijsberts de Boer huwt met Antje Gerrits, kind: Gijsbert Jacobs de B., geb 1773 Workum; BS ovl 1833
Jacob Goslings van Hoorn ovl voor 1848, huwt met Jantje Jacibs Peen; BS Franeker ovl 1847
Jacob Gosses de Vries mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; huwt met Angenietje Christoffels de Haas, kinderen: Trijntje Jacobs dV, geb 1792 HRL, Gosse Jacobs dV, geb 19 aug 1801 HRL, Lieske Jacobs dV, geb 1796 HRL, Christoffel Jacobs, geb 1785 ... , Marijke dV, geb 1786 HRL, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1811, ovl 1819, ovl 1839, ovl 1865
Jacob Gosses de Vries mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1759 HRL, ovl 22 feb 1819 HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr met kinderen, leerlooier; BS ovl 1819; eigenaar en gebruiker van wijk F-053, leerlooiersknegt, 1814. (GAH204); Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud: Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen vier dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenttien; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind, van den 4 deeZer, Exact te Voldoen, de navolgende Burgers, en IngeZetenen, te VerZoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren, als in het: 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan; 2de Quartier: H. van Schonenburg x Corn:Lautenbach; 3de Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas; 4de Quartier: Jacob Oosterbaan en J.G. d. V. ; 5de Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen; 6de Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok; 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat gecollecteerd was in het 4de Quartier: f. 47:3:8, en te Zaamen f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: 394013012. (GAH45)
Jacob H Atema ovl 21 may 1793 HRL, oud 41 jaar
Jacob H Kerkhoven ovl voor 1815; wed. J.H.K. gebruiker van wijk F-160, eigenaar is Alb. van Eeken, 1814. (GAH204)
Jacob H Wassenaar geboortig van Leeuwarden, tot burger deser stede aangenomen en heeft de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. burg. J. van Slooten en de geregtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 20 jan 1785. (burgerboek)
Jacob Hanses Beetsel huwt met Hiltje Jansen Kamp, kind: Antje Jacobs Beetsel, ged 7 aug 1740 Grote Kerk HRL; Jarig Westra ende Trijntie Jans Campen, beyde van HRL, huw.aang. 5 dec 1733 HRL, Comende J. v. B., Capitain geweldige van ''t collegie ter Admiraliteit in Friesland, en vertoonde schriftelijke Procuratie totblijk van approbatie van der selver Ouderen, in Dato den 3 dec 1733; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Jacob Harings de Vries J.H. d. V. eigenaar van perceel nr. 1616 te HRL, werkman, woonplaats HRL, legger nr. 747, huis, 32 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwed 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Jacob Harmanus van Royen ovl 19 lentemaand 1810 HRL, huwt met Pietje Sipkes de Weerd, ook huwt met Lutske Pieters Rooseboom op 15 jan 1797 HRL, werkman, in 1810, kinderen: Lutske, geb 27 feb 1808 HRL, Hendrikje vR, geb 1805 HRL; Geertruida Jans vR, geb 3 mrt 1794 HRL, Tjietske van Royen, geb 4 sep 1799 HRL, ged 17 sep 1799 HRL, zv Harmanus Harmens vR, en Gertruida Jac. Weewer; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1805, 1808, BS huw 1833, ovl 1839, ovl 1862
Jacob Harmens Bootsma geb 1734 ... , ovl 29 jul 1816 HRL, huwt met Trijntje Jans Posthuma, wonende te HRL 1812; BS ovl 1812; 1816 overlijdens; gebruiker van wijk B-008, gealimenteert; medegebruiker Hendrik Holsderver, sjouwer; eigenaar is Lodew. L. vd Sluis, 1814. (GAH204)
Jacob Harmens Ratsma slotmaker 1740-1750, handelt in ijzer 1741-1743; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 7:8:0 weegens het onderhout van ''t uurwerk in ''t Weeshuys, en andere noodwendigheden, ord. no. 15, 5 nov 1730. (GAH1060)
Jacob Harmens Zegeling ged 13 dec 1763 Grote Kerk HRL, zv Harmen Zegeling en Grietje Jacobs; ovl 19 nov 1806 op de Zuiderzee nabij Amsterdam, huwt met Durkje Jans, kinderen: Jan Z, geb 1795 HRL, Gerrit Z, geb 1792 HRL; BS geb 1822, ovl 1830, ovl 1852, ovl 1864; wed. J.Z. gebruiker wijk H-122, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); J.Z. en Marijke Hendriks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Harmen Jakobs Zegeling, geb 15 sep 1784, ged 26 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jakobs Zegeling, geb 26 feb 1791, ged 5 apr 1791 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL l; kind: Gerrit Jacobs Zegeling, geb 3 jul 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Jakobs Zegeling, geb 8 jan 1796, ged 26 jan 1696 Grote Kerk HRL
Jacob Heins Tolsma geb 1804 Wijnaldum, ovl 17 dec 1845 HRL, huwt met Wikje Bernardus Kroes op 9 mei 1833 HRL, wonende te HRL, panbakkersknecht, thans dienende bij de mobiele Vriese schutterij, zv Hein Sints T, en Grietje Posthuma; BS huw 1833, ovl 1845; oud 35 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk G-200; VT1839
Jacob Hendriks Backer huwt met Trijntie Romkes (mogelijk Wassenaar; zie Jan Cornelis Backer), beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 7 ber (= september) 1768; begraven Groot Kerkhof, regel 44, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob Hendriks Paskum geb 1810 ... , ovl 3 mei 1811 HRL, wonende te Liemendijk, zv Hendrik Andries (P), en Berber Jacobs; bsha181ov
Jacob Hendrikx Hollander houthandelaar 1679; (Harl. houthandelaren, vdGaast/W.F. Broos)
Jacob Hessels Hingst huwt met Grietje Jans in 1603, proclamatie HRL. okt/nov, kind: Jacob Jacobs H, geb ... ; GJ ...
Jacob Hessels Wassenaar geb 20 mrt 1759, ged 18 apr 1762 Grote Kerk HRL, zv Hessel Wassenaar en Aukjen Jacobs
Jacob Hilbrands Koster zie ook: Jacob Hilbrands; ovl voor 1800, huwt met Jeltje Alles; komt van HRL, huwt met Jeltje Alles, van Almenum, geproclameert de 16-22 en getrout de 29 apr 1859 in de Westerkerk; kind: Hilbrand Jacobs Koster, ged 10 feb 1760 Westerkerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 72:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek vermeld met alleen rechts: . -3:0 (GAH650)
Jacob Hillebrands van der Form ged 10 feb 1767 Grote Kerk HRL, zv Hilbrand van der Form en Rinske Sjoerds; huwt met Grietje Idskes op 18 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 18 mei 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; J.H. vdF. ende Grietje Idskes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Broersma, goede bekende, 3 may 1794; ondertrouw HRL; J.H. vdF., en Grietje Idskes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 18 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Jacob Idses de Boer geb 1751 Ried, ovl 3 nov 1827 HRL, huwt met Geertje S. Kuiper en Jetske Simons, rentenier in 1827, zv Ids Jacobs en Pietje ... ; BS ovl 1851; weduwe J.I. d. B. eigenaresse van percelen nrs. 1584 en 1585 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 80, resp. huis en erf, pakhuis, resp. 168 en 40 m2, klasse onbebouwd: beide1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Jacob J Tuik ovl 12 dec 1793 HRL, oud 77 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 32; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob Jacobs Bril ged 16 mrt 1756 Grote Kerk HRL, zv Jacob Bril en Maria Elizabeth Wigting
Jacob Jacobs Hingst ovl na 16 mei 1652 ... , huwt met Sytscke Freerks, wonende te HRL, kind: Freerk Jacobs H, geb ... , zv Jacob Hessels H, en Grietje Jans; GJ ...
Jacob Jacobs Houtkoper geb 1750 ... , ovl 6 okt 1814 HRL, huwt met Antje Cornelis Beidschat, kinderen: Geertje Jacobs H, geb 1776 ... , Janke Jacobs H, geb 1779 te HRL, ovl wijk G-200, turfdrager en huwget. bij H. van Beemen en T. van Arum, wonende te HRL 1813; BS huwafk. 1811, huw 1813, ovl 1814, ovl 1850; gebruiker van wijk G-200, turfdrager, eigenaar en medegebruiker is Albert G. Krijl, schipper, 1814. (GAH204); kind: Gertje Jakobs Houtkoper, geb 11 okt 1777, ged 28 okt 1777 Grote Kerk HRL
Jacob Jacobs Nontje geb 1767 Herbayum, ovl 23 jun 1855 HRL, 2e huwt met Joukje Pieters Dijkstra op 8 dec 1816 HRL, huw.afk. 22 en 29 sep 1816, wonende te HRL, 1e huwt met Marijke Jochems op 18 sep 1808 HRL, voerman in 1851, Rooms Katholiek, gealimenteerde in 1851, wonende te Wijnaldum 1808, wonende te HRL. 1815, huw.get. bij S.F. Parant en A.R. Rinsma, 1815, id. bij B.J. Kroese en G. Postma, 1816, id. bij J.A. Knol en A.H. Ringsma, 1817, id. bij P.T. Schaafsma en P. de Boer, 1821, kind: Rinske Jacobs N, geb 1798 ... , zv Jacob Jacobs N, en Trijntje Sippes; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1812, huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1821, ovl 1846, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk F-236, wijk H-001; eigenaar en gebruiker van wijk D-127, stalknegt, 1814. (GAH204); oud 74 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, stadsreiniger, wijk D-127; VT1839
Jacob Jacobs Nontjes mogelijk dezelfde als ??; huwt met Trijntje Sippes (in huwelijksregister: Jippes), op 1 mrt 1801 Wijnaldum, kinderen: Jacob, geb 1767 HRL, Grietje Postma, geb 1772 HRL, in leven echtelieden te Herbayum; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1816, ovl 1849, ovl 1855
Jacob Jacobs Nontjes geb 1801 Wijnaldum, ovl 2 sep 1866 HRL, huwt met Aaltje Douwes Bouma op 13 nov 1836 Franeker, bakker en wonende te HRL. 1836, voerman in 1851, Rooms Katholiek, ovl wijk G-052, zv Jacobus N, en Catharina Jelles(= Trijntje Jilles ??); BS ovl 1866; BS Franeker huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk F-236, supp wijk G-424; oud 39 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk H-205; VT1839
Jacob Jacobs Nontjes 1801
Jacob Jacobs Oberholtzer ged 10 feb 1756 Grote Kerk HRL, zv Jacob Oberholtzer en Anna Maria Mauzerin
Jacob Jacobs Oosterbaan geb 17 jun 1766 HRL, ovl 1 mrt 1818 HRL, huwt met Baukje Leenderts Stelwagen, kinderen: Leendert, geb 1798 HRL, Folkert O, geb 1801 HRL; Allard Scheltinga O, geb 18 nov 1800 HRL, huw.get. bij J.S. de Groot en M.B. Wagenaar, 1815, id. bij P.S. de Groot en M. Ruitinga, commissaris van het Amsterdammer Veer, collecteur van het gemaal 1801-1811 zv Jacob Clasen O, en Geertje Folkerts Schellingwou; BS huw 1815, huw 1818, ovl 1826, ovl 1862, DG-Oosterbaan bl. 123 VI ee; broer van Antje en Pietje; Stadsrentmeester bet f. 15:0:0 voor 1 jaar lijfrente van f. 500:0:0 1e tontine, no. 4, 1e classe, 3%, 1 May 1773. (GAH1060); id. f. 15:3:8, May 1774. (GAH1060); id. may 1776. (GAH1060); id. f. 15:13:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 15:7:8, may 1778. (GAH1060); heeft een zeyljagt van 23 voet, belasting: f. 2:0:0, en een overdekt trekjagt van 25 voet, belasting: f. 6:0:0, 2 may 1795, may 1796, may 1797, may 1798, may 1799, 1800, 1801; (GAH650); id. alleen een jagt van 30 voet, belasting: f. 6:0:0, may 1802. (GAH650); id. belasting: f. 6:10:0; may 1803, may 1804, may 1805; (GAH650); woont in 4e quartier, huisno. 198, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, may 1802. (GAH650); id. heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 360:7:0; in hetzelfde boek ook vermeld met: f. 360:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; eigenaar en gebruiker van wijk F-092, zonder beroep, 1814. (GAH204); houthandelaar 18e eeuw; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vdGaast/W.F. Broos); sep 1799, 5de Jaar der Bat:vrijheid. (GAH45); Maanden den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleezen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: den Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen 4 dagen bij Ulieden worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenten; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind van den 4 deeZer, Exact te Voldoen, de navolgende Burgers en IngeZetenen, te Verzoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZen Collecte te Willen Chargeren als in het: 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x C.O., 2de Quartier: H. van Schonenburg x Corn:Lautenbach, 3de Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas, 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G:de Vries, 5de Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen, 6de Quartier: Hmith x Ocke van der Stok, 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat in het 4de Quartier gecollecteerd was: f. 47:3:8, en in totaal f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45); Maandag den 30 apr 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten heeft goedgevonden en geresolveerd, gelijk goedvind en geresolveerd word bij deezen in de eerste plaats te inheereeren, ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de uitkeering der Collecteurs genoomen voorts aan te stellen tot Collecteurs van may 1798 tot may (geen jaartal vermeld): J.O., van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, Frans Leemkoel van ''t Bestiaal Lands en Stads Weegen, Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen, Petrus Janson van de Lands Waag, Cornelis Folkersma van de Oude Stads Wijnen verkleinde Wijnmaat, en Stads Daalder, Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de vijf Specien, Sikke Wijnalda van het Passagiegeld, alsmede van ''t Klein Zegil en van de vijf Specien van ''t 1e, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7de, 8 ste quartier en Buitenbuurt, de Secretarije de 40 ste en 56 ste penning, beneffens de belasting op de Rijtuigen, alles onder Expresse Conditie en bepaalinge dat dezelve zullen moeten Borge stellen tot volkoomen Contentement, van de Raad der Gemeente; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Bestiaal, Turf, en Brandhout, de Waag, zullen moeten doen, den Eed, volgens ''t Formulier, Staande in ''s Lands lijst, dat de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen en ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren: Johannes Rinsma f. 100:0:0, Sikke Wijnalda f. 80:0:0, Frans Leemkoel f. 30:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0:0, dat J.O. zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, de Summa van f. 200:0:0, dat Evert Akkringa zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Turf en Brandhout Lands, en Stads Wegen f. 130:0:0, dat Cornelis Folkersma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen Verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder de Summa van f. 140:0:0, dat deeze drie laatstgemelde Collecteurs Verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren. (GAH44); Maandag den 30 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten, heeft dezelve goedgegevonden, en geresolveerd, gelijk goedgevonden, en geresolveerd word bij deezen, in de eerste plaats te inhaereren ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de Uitkeeringe der Collecteurs genoomen, voorts aan te Stellen tot Collecteurs: Jan de Boer van ''t Zout, Coffij Thee Havenspecien en Zoete waaren, van May 1799 tot May 1802; Jan de Boer van de Laakenen en Tabak van May 1799 tot May 1802; Tamme de Witt van de zoete wijnen Brandewijn en bieren van May 1799 tot May 1802. en tot Collecteurs voor een Jaar van may 1799 tot May 1800: J.O. van ''t Gemaal Lands en Stads weegen; Frans Leemkool van ''t Bestiaal Lands en Stads weegen; Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen; Petrus Janson van de Lands Waag; Cornelis Folkertsma van de Oude Stads wijnen, verkleinde Wijnmaat, en Stads Daalder; Aan de Secretarije van 40 en 56 Penning, alsmeede de Belasting op de Rijdtuigen; Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de Vijf Specien; Sikke Wijnalda van ''t Passagiegeld, van de Vijf Specien het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quart:en Buitenbuurt, als meede van het Klein Zegel. Alles onder Expresse Conditie, en bepaalinge, dat dezelve zullen moeten Borge stellen, tot volkoomen Contentement van der Raad; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf en Brandhout, de Waag, Zout, zoete Waaren etc. Lakenen en Tabak wijnen etc zullen moeten doen den Eed volgens ''t Formulier Staande in ''s Lands Lijst; Dat Jan de Boer voor de Bedieninge der Collecten van ''t Zout, Coffij Thee, Haavenspecien uit ''s Lands Tractementen zal genieten eene Summa van Vijfhondert en dartig CarGuldens; Dat dezelve zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Laakenen en Tabak eene Summa van drie hondert, en dartig CarGuldens; Dat Tamme de Witt, als Collecteur van de Zoete wijnen, Brandewijn en Bieren, zal genieten eene Summa van Eenhondert en veertig CarGuldens; Dat Jan de Boer daar en tegens volgens ordre van den Raad, ten dien einde bepaald ieder Jaar zal moeten uitkeeren als Collecteur van ''t Zout, Coffij, Thee etc f. 100:0:0, van de Laakenen en Tabak etc. f. 60:0:0, Tamme de Witt als Collecteur van de Wijnen etc f. 25:0:0; Dat ook de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen, en ter dispositie van den Raad uit te keeren: Johannes Rinsma, als Collecteur Generaal van de Vijf Specien f. 100:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van de 8 quartieren en de Buitenbuurt f. 80-:0, Frans Leemkool als Collecteur van ''t Beestiaal f. 20:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0 -; Dat J.O. zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal Lands en Stads weegen de Summa van f. 200:0:0; Dat Evert Ackringa, zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Turf en Brandhout, Lands en Stads weegen f. 130:0 -; Dat Cornelis Folkertsma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat en Stadsdaalder de Summa f. 140:0:0; Dat deeze drie laatgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen, ter dispositie van den Raad uittekeeren. (GAH44)
Jacob Jacobs Popta ovl 23 jul 1707, 57 jaar, Coopman, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jacob Jacobs Postma geboortig van Haarlem, presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. H. Wijngaarden, op 4 jun 1704 en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 (burgerboek)
Jacob Jacobs Pijzecke huwt met Grijttie Hayes Feenstra, beide van HRL, geproclameert de 18-25 dec 1757 en getrout de 1 jan 1758
Jacob Jacobus Weewer ovl voor 1814, huwt met Akke Hendriks, kind: Jacobus Jacobs W, geb 1790 HRL; BS huw 1813, ovl 1839
Jacob Jacobz Houtkooper J.J.H. ende Janke Annes, beide van HRL, koomende weegens de bruid des selvs vaeder Anne Cornelis, 4 Nov 1747; huwt met Janke Annes, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 Novemb en ook getrouwt den 26 dito 1747; kind: Doetje Jacobs Houtkooper, ged 19 nov 1748 Grote Kerk HRL
Jacob Jakles Donia geb , 16 jun 1785 Almenum, wonende te Minnga/Sexbierum 1825, huw.get. bij J.T. van Slooten en M.B. Oorthuis, huisman onder Almenum, oom vd bruid 1813, id. bij A.T. van Slooten en R.G. Overberg, oom bruidegom 1815, id. bij W. Burgerhof en A. Rekkenburg, landbouwer onder Almenum 1816, id. bij J.C. Teves en M.T. van Slooten, wonende te Wijnaldum, oom bruid 1817, zv Jakle Jakles D, en Katarina Hanzes de Jong; BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1817, lijst ingez. Minnga/Sexb 1825
Jacob Jans Appeldoorn ovl 6 okt 1827 Bolsward, huwt met Klaaske Jans Visser, kind: Rinke Jacobs A, geb 1810 Bolsward; BS huw 1838
Jacob Jans de Blauw geb 1796 Franeker, ovl voor 1828, huwt met Trijntje Pieters Assenberg op 17 mrt 1816 Franeker, schoenmakersknecht, wonende te Franeker 1816, zv Jan Jacobs de B., en Antje Jacobs Piebinga; BS Franeker huw 1816, huw 1827
Jacob Jans Burggraaf geb 11 apr 1787 HRL, timmerman, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jacob Jans Burggraaf ovl voor 1814 HRL, huwt met Janke Alles, indertijd echtelieden te HRL, kind: Jan Jacobs B, geb 23 mei 1759 HRL; BS huw 1813
Jacob Jans Dik huwt met Saakje Johannes Postma, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 nov 1767
Jacob Jans Dijkstra geb 10 dec 1811 HRL, zv Jan Freerks D, en Janke Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 10 dec 1811, ged 25 dec 1811 Grote Kerk HRL, zv Jan Freerks Dijkstra en Janke Jacobs
Jacob Jans de Groot ovl 11 nov 1790 HRL, oud 19 jaar
Jacob Jans Noordkamp geb 1794 HRL, ovl 4 jun 1847 HRL, huwt met Aukje vd Sluis op 4 apr 1819 HRL, huw.afk. 21 en 28 mrt 1819, turfdrager, zv Jan Harmens N, en Grietje Jacobs Faber; BS huw 1819, ovl 1847, ovl 1870; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, aardewerker, wijk G-244; VT1839; J. Noodkamp eigenaar van perceel nr. 796 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 483, huis, 27 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van percelen nrs. 815 en 816 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 483, resp. huis en erf, en huis, resp. 16 en 35 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 897 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 483, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van percelen nrs. 902-904 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 483, resp. huis en erf, huis, huis, resp. 65, 36 en 32 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 21 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Jacob Jans Schoffelmeer Certificaat van huwelijks afkondiging. de Schout van de Gemeente Sappemeer, Certificeerd hiermede, dat op zondag den negentienden en zesentwintigsten nov Eenduizend achthonderd en vijftien telkens des middags ten twaalf uuren, voor de hoofddeur van het huis der Gemeente alhier, is gepucliceerd de huwelijks belofte tusschen J.J.S. oud vijfentwintig Jaren, Varensgezel van beroep, wonende te Sappemeer, meerderjarige zv wijlen J.J.S., en van Doutje Reins, en Janna Olpherts Duinker, oud twee en twintig Jaren, zonder beroep, wonende te HRL, meerderjarige dv Olphert Simons Duinker en Sijtske Freerks waarvan meede behoorlijk affictie heeft plaats gehad, zonder dat daartegen, of tegen het voorgenomen Huwelijk tusschen gemelde persoonen eenige Oppositie bij mij is ingebragt of bekend gemaakt. Actum Sappemeer den tweeden dec 1815; Extract uit het Reg. van Overledenen in de Gemeente Sappemeer. In het jaar Een duizend acht honderd en dertien den Achtsten Mei, des morgens om negen uur, zijn voor mij Maire, Officier van den Burgerlijken Staat van de Gemeente Sappemeer, Arrondissement Groningen, departement van de Wester-Eems, gecompareerd: Harm Berends Lukje, oud zeven en veertig jaren, landbouwer van beroep, wonende te Sappemeer, en Evert Geerts Bullinga, oud zevenenveertig Jaren, schoenmaker van Beroep, wonende te Sappemeer, beide nabuuren van na te noemen Overledene. Verklarende dat op vrijdag den zevenden van de Maand Mei, des Jaars achtien honderd en dertien, in het Huis getekend No. 7 Lett:E, te Sappemeer, binnen deze Gemeente ovl is J.J.S., oud Eenen zestig Jaren, Praamschipper van beroep, wonende te Sappemeer, zijnde Man van Doetje Reinders te Sappemeer woonachtig, waarop deposanten deze Acte met mij geteekend hebben naa dat hun dezelve is voorgelezen. Sappemeer den 6 nov 1815
Jacob Jans Zijlstra huwt met Ank Geerts Zondervan, kinderen: Jieke Jacobs, geb 1770/71 Molkwerum, Iemkje Jacobs, geb 1776 Molkwerum; BS ovl 1853; 1856 overlijdens
Jacob Jans Zijlstra huwt met Antje Taedes Tadema, kinderen: Elisabeth, geb 1769/71 Molkwerum, IJk/Sietske/Jieke van Beemen, geb 1769 Molkwerum; bsha18 15 hu, ovl 1855
Jacob Jans Wagenaar ged 11 jan 1763 Grote Kerk HRL, zv Jan Jacobs Wagenaar en Sijdske Wijgers
Jacob Jansen Kiel geb 1781 HRL, ovl 6 feb 1842 in de nabijheid van St Jacobiparochie door het omvallen van het rijdtuig, huwt met Jantje Abels Bolhuis op 24 dec 1826 HRL, huw.afk. 10 en 17 dec 1826, huw.get. bij J.J. Roodtje en W.L. de Jong, voermansknecht, 1815, logementhouder in 1842, zv Jan Jansen K, en Kaatje Rudolphs Kuts; BS huw 1815, huw 1826, ovl 1842; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, herbergier en stalhouder, wijk A-195; VT1839
Jacob Jansen Kuiper ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 30:11:0 wegens het kuipen van vaeten, ord. no. 15, 1774. (GAH1105)
Jacob Jansen Poortier zie ook: J.J. Portier
Jacob Jansen Portier/Poortier ovl voor 1779; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:5:0 wegens loon van kuippen van jan tot 17 okt 1770 verdiend, kwit. no. 7, 6 nov 1770. (GAH1101); id. f. 26:8:0, kwit. no. 13, 6 nov 1776. (GAH1107); id. f. 6:9:0 verdiend kuiploon van vaeten, ord. no. 17, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 23:16:0 tersaeke het maeken en repareren van vatwerk, kwit. no. 11, 8 nov 1771. (GAH1102); id. f. 32:11:0 wegens arbeidsloon van kuipen, kwit. no. 19, 1772. (GAH1103); id. f. 21:6:0 voor het maeken en repareren van tobben en vaeten, kwit. no. 20, nov 1773. (GAH1104); id. f. 27:3:0 voor het maeken en repareren van vatwerk, kwit. no. 17, 6 dec 1775 (GAH1106); weesvoogden bet f. 16:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Johannes Jans als kuipersknegt bj J.P. verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 28:0:0 wegens verdiend kuiplonen en geleverde emmers, kwit. no. 18, 15 nov 1777. (GAH1108)
Jacob Jansen Post geb 1795 Ameland, 1e huwt met Heike Jacobs Weyer op 25 apr 1824 HRL, huw.afk. 4 en 11 apr HRL. en 11 en 18 apr 1824 Leeuwarden, zeeman, wonende te HRL, 2e huwt met Geertje Cornelis de Vries op 24 mei 1827 HRL, huw afk. 22 en 29 apr 1827 HRL, wonende te HRL, wonende te HRL. 1824, zv Jan Jansen P, en Lijsbeth Jansen; BS huw 1824, huw 1827, ovl 1858
Jacob Jansen Vettevogel gebruiker wijk F-171, zilversmid; eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); geb 14 dec 1773 HRL, ged 25 dec 1773 Grote Kerk HRL, ovl 25 feb 1817 HRL, zv Jan Wytses V. en Geertje Hendriks Norel, huwt met Jacomina Lieuwma op 4mrt183 HRL, huw.afk. 21 en 28 feb 1813, meester zilversmid. kind: Cornelis V, geb 7 okt 1807 ... , zoutdrager- en meter in 1817; DTB N.H. HRL , BS huw 1813, ovl 1817, ovl 1846; leerl. van Gerhardus Eppinga 1785, mr. 9 mei 1796; ingeschreven ih Reg. Keurkamer HRL 18 aug 1807, ingeschreven ih Franse Stamboek 15 jul 1812; in de Leeuwarder Crt van 26 jan 1816 komt de volgende advertentie voor: ''Iemand genegen zijnde, een ZILVERSMIDS GEREEDSCHAP uit DE HAND TE KOOPEN, met of zonder extra mooye dito KASTEN, adresseere zich aan Jacob Vettevogel te HRL''. Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij lepels en vorken vervaardigde. (Gildeboek 1795-1806); Donderdag den 12 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde ter vergadering den Burger J.V. mr SilverSmid alhier, als door den Fiscus geciteerd Zijnde om boete en breuken tot dartig Goud-guldens, over en ter Zaake gepleegde Brutaliteiten, aan en ten huiZe van de Castelein Tjietze Smit; en is deZelve na aangehoorde Confessie en bijgebragte Excusen, op desZelfs VerZoek van mitigatie, geboet voor vijf Goud-guldens, boven de Kosten aan den Fiscus. (GAH45)
Jacob Janzes Andringa huwt met Geertje Johannes, in der tijd Echtelieden te Welsrijp, kind: IJtske Jacobs Andringa, gehuwd geweest met Klaas Pieters de Vries, kind: Geertje Klazes de Vries; zie verder aldaar
Jacob Jarigs Koolstra huwt met Geertje Cornelis Bruinsveld, kind: Aaltje Jacobs K, geb 1770 Hitzum; BS ovl 1826
Jacob Jarigs van der Ley Wybren Douwes Bakker ende Beertje Douwes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid J.J. vdL., 14 dec 1743; Hendrik Krins van Amsterdam ende Aeltje van Beemen van HRL, koomende weegens de bruid J.J. vdL., 8 May 1745; Zent IJpes ende Janke Jans beide van HRL, koomende weegens de bruid J.J. vdL. desselvs aengehuwde neef, 1 jun 1743; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Jelles Schoonhoven geb 1784 HRL, ovl 24 mei 1825 HRL, huwt met Aaltje Rinses de Vries op 9 sep 1804 HRL, huw.get. bij H. Zeilmaker en S.G. de Groot, 1815, id. bij J.C. Top en D.R. Onrust, schoenmaker, 1818, kinderen:Hendrikje Jacobs, geb 27 feb 1809 HRL, Hendrik Jacobs, geb 4 nov 1811 HRL, Jelle Jacobs S, geb 12 feb 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811, huw 1815, huw 1818, ovl 1819, ovl 1825, ovl 1843; gebruiker wijk H-041, schoenmakersknegt; eigenaar is Jan Dijkstra, 1814 (GAH204); J.J.S., Schoenmakersknegt, wonende te HRL, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Sijdske Gerrijts de Groot
Jacob Jelles Verf ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:15:0 voor het maken van sloten en sleutels, kwit. no. 7, 8 nov 1769. (GAH1100)
Jacob Jetses Roorda IIc. /J.J.R., boer te Penjum, d?re st. 9 mrt 1698, boasket Acke Jans, dy''t foar him weirekke. Yn 1698 wurdt fan de erven de skieding fan besit taret, it jiers d?rop lizze Frans Jacobs Roorda en Douwe Jans, keapjlu te Harns, nochris in rekken oer fan harren administraasje. de bern en de bernsbern fan Jacob en Acke ferkeapje yn 1700 18 pmt. bou ?nder Tsjummearum oan Dirck Pieters. As sibbe leit Rinse Johannes Roorda (IIIa) it near op dizze verkeap. Ut dit boask: 1. Antie Jacobs, boasket Penjum 25 feb 1683 Schelte Pieters, fan Boer. Tyerck Jacobs en Wybe Ruirts binne yn 1700 de f?den oer harren weesbern: Pieter, (berne 1686) en Antje. 2. (wierskynlyk) Jetse Jacobs Roorda, boasket Penjum 3 apr 1687 Foekel Sieerps, fan Makkum. Hja sille wei rekke w?ze s?nder bern, want wy komme harren ?nder de erven fan Jacob net wer tjsin. 3. Pyttie Jacobs Roorda, boasket Penjum 15 jul 1688 Wybe Ruyrdts, boer te Surch. 4. Tjerk, folget IIIb, (niet verder uitgewerkt), 5. Hylckie Jacobs, boasket foar 1700 Sybren Bonnes, bakker te Penjum, 6. Janke Jacobs, berne om 1685 hinne. (Gen. Jierboekje 1984); ROORDA, JAN
Jacob Johannes Ruytinga ged 8 jan 1754 Grote Kerk HRL, zv Johannes Ruytinga en Ietje Leverlandt; ovl voor 1819, huwt met Hiske Alberts Osinga, kind: Margaretha, geb 20 dec 1784 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1818; J.R. en Hiske Osinga, beide van HRL, deze hebben met consent van den Agtbaaren Magistraat een gebod in de week gehad, zijnde geproclameert 7, 9 en 14 nov 1773 HRL, en vervolgens op dato dezes aan ''t huys van de bruid door het gerecht getrouwt; kind: IJda Ruitinga, geb 12 nov 1773, ged 30 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Jakobs Ruitinga, geb 21 jan 1781, ged 25 feb 1781 Grote Kerk HRL; afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en geslooten id vergadering der Magistraat, gezwooren gemeente en gecommitteerde vroedschappen, ter praesentie vd voogden van het Weeshuis op den Raadhuize binnen HRL den 19 decemb. 1781. In kennisse derzelver handen, benevens de vertekening vd rendant, en de subscriptie van mij secretaris. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, F. Acronius, L.W. Steensma, C. Aardenburg, J.R., Klaas Poort, Pieter Tetrode, Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaff, J.H. Olinjus, Klaas Heins, H. de Waart, Jarig Westra, A.J. Conradi, Hein Mollema, Joh. Spannenburg. (GAH1112); kind: Margaretha Jacobs Ruitinga, geb 20 dec 1784, ged 27 jan 1811 Grote Kerk HRL. op belijdenis des geloofs, dv Jacob Ruitinga en Hiske Osinga
Jacob Johannes Settelaar geb 27 jul 1790 (!), ged 3 mrt 1793 Grote Kerk HRL, zv Johannes Settelaar en Trijntje van Vals
Jacob Johannes Westerwijk huwt met Tjietske Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 28 jul en de 4 en getrout de 11 Augus 1771, kind: Klaaske Jacobs W, geb 1771 HRL; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1830; kind: Klaaske, geb 15 jun 1772, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Jakobs Westerwijk, geb 19 aug 1773, ged 5 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jakobs Westerwijk, geb 9 nov 1774, ged 29 nov 1774 Grote Kerk HRL
Jacob Johannis Ruitenschild huwt met Grijttie Pieters, beide van HRL, geproclameerd de f. 11:18:25 Febrij:en getrout den 4 mrt 1770; ovl 20 jun 1803 HRL, oud 88 jaar
Jacob Johans Sibrichwust ged 24 sep 1748 Grote Kerk HRL, zv Johan Sibrichwust en Geertruda Marinus
Jacob Jorkes Westra geb 14 jan 1791 Hichtum, ged 23 jan 1791 Hichtum, zv Jorke Klazes W, en Houkje Jacobs Bonnema; bron onbekend
Jacob Jurjens Andringa ovl voor 1829, huwt met Geertje Johannes, kind: Jetske Jacobs A., geb ...; BS huw 1828
Jacob Jurjens Visser geb 22 dec 1805 HRL, ovl 21 jun 1891 HRL, huwt met Janna Vogelzang op 4 dec 1834 HRL, buitenvaarder, thans dienende op ZM kanonneerboot no. 69, scheepstuiger in 1851, N.H., ged 21 jan 1806 HRL, zv Jurjen Jurjens V, en Janke Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1834, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk E-075; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-066; VT1839
Jacob Jurres Wassenaar geb 1769 HRL, ovl 26 nov 1814 HRL, huwt met Antje Jolles Bakker, meester verver en huw.get. bij K.J. Wassenaar en S.J. de Boer, broeder bruidegom 1812, glazemaker 1806-1811; BS huw 1812, ovl 1814, ovl 1846
Jacob K Bulkers oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-055; VT1839
Jacob Klaas Torenbeek geb 1792 HRL, ovl 7 jan 1825 HRL, huwt met Trijntje Lubberts Visser op 13 mei 1813 HRL, boekbindersknecht, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, huw.get. bij H.E. vd Burg en E.B. Posthuma, neef bruidegom, 1818, id. bij D.S. Visser en E.J. vd Linde, 1820, zv Klaas Foppes T, en Hemkje Jacobs; BS huw 1813, huw 1818, huw 1820, ovl 1825, ovl 1842; gebruiker van wijk E-096, boekbinder; eigenaar en medegebruiker is Claas Foppes Torenbeek, timmerman, 1814. (GAH204)
Jacob Klaasen Kuiper geb 1799 HRL, ovl 11 apr 1849 HRL, huwt met Aukje Sanders vd Brug op 11 mei 1823 HRL, huw.afk. 27 apr en 4 mei 1823, touwslager, zv Klaas Rintjes en Neeltje Jacobs; BS huw 1823, ovl 1849; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk A-141; VT1839; J.K.K. eigenaar van perceel nr. 12 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, huis, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31)
Jacob Klaases de Boer ovl voor 1839, huwt met Riemke Jans, kind: Klaas Jacobs de B., geb 1762 Herbayum; BS ovl 1835; 1838 huwelijken
Jacob Klaases Zoete geb 1779 ... , ovl 10 dec 1815 HRL, huwt met Hinke Jans Dreyer op 18 mei 1806 HRL, zeilmakersknecht in 1815, huw.get. bij B. Agema en A.B. Zoete, wonende te HRL, neef bruid. 1811, kinderen: Metje Jacobs, geb 18 nov 1809 HRL, Klaas Jacobs, geb 5 jul 1807 HRL, IJtje Jacobs, geb 23 dec 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1811, BS huw 1811, ovl 1815, ovl 1858
Jacob Klases Dijkstra geb 10 jan 1790 Almenum, tichelknegt, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jacob Klases van der Woude huwt met Aaltje Cornelis de Boer, scheepstimmerbaas in 1829 en wonende te Lekkum, kind: Sjuke vdW, geb 8 mei 1806 Lemmer; BS huw 1829, ovl 1871
Jacob Klazen Pan begraven Klein Kerkhof, regel 12, nr. 32; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob Klazes de Vries geb 1787 Grouw, ovl 2 mrt 1874 HRL, huwt met Trijntje Eikhout op 23 jun 1814 HRL, varensgezel, huw.afk. 12 en 19 jun 1814, wonende te HRL, DG, huw getuige bij F. de Vries en T.H. Frens, 1819, zv Klaas dV, en Jetske Andringa; BS huw 1814, huw 1819, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk G-223; oud 52 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, turfschipper, wijk G-213 VT1839; J.K. d. V. eigenaar van perceel nr. 966 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 749, huis en erf, 77 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Jacob Koopmans Bierschenk J.K.B., koopman te Leeuwarden, is verzogt een verklaring af te leggen ten behoeve van Naatje Abrahams Neeteboom, die, dienstmaagd te Leeuwarden, dogter van Abraham Joseph Neteboom en Mietje Jacobs, in de maand dec zeventien hondert agt en tagtig te Amsterdam geb is, kunnende geen Akte van geboorte produceren, omdat destijds van de geboorte van Joodsche meisjes in de publieke Registers geen aantekening gehouden wierd. Voorts verklaarde de Comparant geen bloedverwant van dezelve te zijn. Leeuwarden den zesden feb agttien hondert en zestien
Jacob Kornelis Wassenaar huwt met Swaantje Tietes Bouwsma, wonende te Amsterdam 1811, kind: Tiete, geb 1783 te HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1857, vdGaast begraaflijst; J.K.W. en Zwaantje Tietes Bouwsma, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 jan 1783 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Tiete Jakobs Wassenaar, geb 23 okt 1783, ged 11 nov 1783 Grote Kerk HRL; kind: Willemke Jakobs Wassenaar, geb 21 jan 1787, ged 20 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hylkjen Jacobs Wassenaar, geb 18 dec 1791, ged 15 jan 1792 Grote Kerk HRL
Jacob Kuiper van Schouwenburg geb 1797 HRL, 1e huwt met Emilia Menalda, 2e huwt met Alida Hesselink, huw getuige bij A.P.H. Kuipers en M. van Schouwenburg, steenfabrikant, broeder bruid. 1823, id. bij H. van Schouwenburg en M. Tjallingii, broeder bruid. 1830, zv Hendrik vS, en Anna Menalda; BS huw 1823, huw 1830, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-040; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk A-043; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: Jacobus v. W., Koopman te HRL, eigenaar perceel nr. 955, legger nr. 207, Huis, grootte 119 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 956, legger nr. 207, Kalkovens, grootte 580 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 70; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel 956a, legger nr. 207, Huisje, grootte 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel 957, legger nr. 207, Kalkhuis, grootte 280 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27; (bron: Kad. Atlas Fran. dl 1832)
Jacob Levij de Beer zie ook: Jacob Levij; geb 1775 ... , doet overlijdensaangifte van Jacob Sumaels 1811, koopman in 1841, huw.get. bij M.L. de Beer en N.A. Neeteboom, koopman, broeder vd bruidegom, wonende te HRL, 1816, zv Levie Jacobs de B., en Rebecca Izaks; BS ovl 1811, huw 1816, ovl 1841; gebruiker van wijk F-172, koopman; medegebruiker Levij Jacobs de Beer; eigenaar is Samuel Jacobs wed., 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-223; VT1839; J.L. d. B. eigenaar van perceel nr. 1048, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 36, huis en erf, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1058 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 36, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van percelen nrs. 1072 en 1075 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 36, resp. pakhuis, huis en erf, resp. 70 en 3 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 20 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1380 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 36, huis en erf, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); J.L. d. B., Koopman te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Samuel Salomon de Jongh, Koopman, wonende te HRL, waaraf de ouders zijn Salomon Emanuel Manheim en Mietje Samuels; J.L. d. B., koopman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Mietje Abrahams, waarvan Ouders zijn Abraham Hymans en Hester Jacobs, wonende te Veenendaal
Jacob Lieuwes van Loon ovl voor 1836, huwt met Hiltje Simons, kinderen: Simon Jacobs vL, geb 1770 HRL, Lieuwes Jacobs vL, geb 1779 HRL, Neeltje Jacobs vL, geb 10 mrt 1773 HRL; BS ovl 1829; 1835 huwelijken, overlijdens
Jacob Lodewijk Scheffer geb 1776 Amersfoort, ovl 10 jan 1827 HRL, huwt met Tjietske Jurjens Geuker, landbouwer in 1827, kinderen: Lodewijk S, geb 1807 Grouw, Jurjen Jacobs S, geb 1800 Grouw; BS ovl 1827; 1841 overlijdens, ovl 1872
Jacob Lolles de Jong geb 1791 ... , huw.get. bij H.J. vd Zee en E.J. Kuipers, scheepstimmermansknecht, wonende te HRL. 1818, id. bij S.T. de Jong en A.Y. van Lint 1819; BS huw 1818, huw 1819
Jacob Lolles Kok ovl 15 apr 1746, 62 jaar, Westerkerk, huwt met Aaltje Hendrijks; vdGaast begraaflijst; Hans Jansen ende Trijntie Doekes beide van HRL, koomende voor de Bruit J.L.K., 16 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; Symon Sijbes en Mayke Willems, beyde van HRL, huw.aang. 8sep17 36 HRL, komende voor de bruyd J.L.C. ; huw.aang. HRL. 1736
Jacob Louwerens Strik ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL, zv Louwerens Jacobs Strik, ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL
Jacob M Tuininga procureur 1744-1750; geboortig van Dronrijp, het burgerschap gewonnen, en betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 18 mei 1722. (burgerboek); Pijtter Gerardus van HRL, ende Trijntje Gerrits van Almenum, sijnde de de aengevinge gedaen door procureur T. volgens mondelingh last, 29 Oct 1746; Jacob van Beemen ende Teetske Sijtses Vos, beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de procr J.T. met vertooninge van schriftelijke acte van trouwbeloften, 7 dec 1748; Gerhardus Luppus, Luitenant in het Regiment van zijn Doorlugtigheit Prins van Braaswijk en Beeveren ten dienste deesen Stadt, van HRL, en Juffr:Titia IJda Prigge tot Midlum, sijnde de aengevinge gedaen door proc. J.T. met vertooninge van behoorlijke verklaeringe dat deselve huwelijksproclamatien op den 19e okt 1749 aldaer wettig waeren aengegeeven en versoek van een gebodt in de Week, 25 Oct 1749; Minne Jacobs Tuininga, meester chirurgijn van HRL, ende Claeske Hansen de Jonge van Midlum, koomende weegens de bruyd Hans de Jonge met vertooninge van schriftelijk consent van des bruids vaeder en weegens de bruidegom desselfs vaeder J.T., 14 Mrt 1750; Claas Nauta ende Rebecca Clases, beide van HRL, koomende voor de bruidegom en bruit de procr. J.T., 8 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL; Sipke Dirks (niet vermeld van waar), ende Geertie Seerps van Cimswert, huw.aang. 19 mrt 1735 HRL, Comende voor de bruid J.T., desselfs oom; huw.aang. HRL 1735; Jan Hendrik Bruining ende Catharina Brinkman beide van Amsterdam, sijn dese Huwelijks Geboden alhier aengegeven, om redenen dewijl des bruids Vaeder alhier binnen HRL. is wonagtig, door de Pr. J.T. als procuratie hebben ... van de Commissaris der Huwelijks Saken binnen Amsterdam; huw.aang. HRL 1735; Albertus Chrijst ende Judith Chaumel, beide van HRL, huw.aang. 4 okt 1738 HRL, Comsrs Br. (=burgemr) Bretton, Vertonende de Procr; T. Attestatie van Bruidegom em bruid; huw.aang. HRL 1738
Jacob Martens de Boer eigenaar en gebruiker van wijk F-196, musikant, 1814. (GAH204); geb 1784 ... , huwt met Anna Wellinga op 19 jul 1801 HRL, kind: Catharina de B., geb 23 nov 1811 HRL, huw.get. bij J. Kronenburg en A.M. de Boer, wonende te HRL, broer vd bruid 1814, id. bij D.M. de Boer en T.J. Faber, commies bij de direkteur der convoyen en licentien 1818, id. bij H.J. van Es en B.D. Ruitinga, wonende te HRL, musikant 1817, id. bij R. Bolhuis en G. de Boer, broerder bruid 1818; huw Grote Kerk HRL 1801, BS geb 1811, huw 1814, huw 1817, huw 1818; organist in 1808
Jacob Meinderts Regoord geb 1773 HRL, huwt met Janke de Groot op 8 okt 1799 HRL, N.H., huw.get. bij J.H. Bandsma en K. Watses, varensgezel, 1818, id. bij F.H. Ringsma en Y.F. Hes, 1839, kind: Meindert Jacobs R, geb 2 dec 1800 HRL; hu Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1818, huw 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk F-147, 159; gebruiker van wijk F-047, varensgesel; eigenaar is L. Spannenburg erven 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb Schiedam (!) en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-233; VT1839; J.R., varendsgezel, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bernardus Berend Koopman, varendsgezel, wonende te HRL
Jacob Minnes Boersma geboortig van Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 3 aug 1729. (burgerboek)
Jacob Minnos Tuininga ged 14 feb 1758 Grote Kerk HRL, zv Minno Tuininga en Claaske Hanses de Jong
Jacob Oedses Odolphij geb 1786 Oosterend, ovl 24 nov 1831 HRL, huwt met Sjoukje Baukes Wieringa, winkelier en wonende te onder Almenum 1831, zv Oeds Jacobs O, en Aafke Minnes Wybenga; BS ovl 1831; 1847 overlijdens
Jacob Okkes Bijlsma geb 20 dec 1804 Almenum, ged 13 jan 1805 HRL, ovl 13 dec 1862 HRL, 1e huwt met Jacoba Jans Bouwknegt op 24 apr 1828 HRL, huw.afk. 6 en 13 mrt HRL en Franeker en 13 en 20 mrt 1828 Minnertsga, wonende te Franeker, 2e huwt met Elisabeth Camphuis, (gk), op 23 aug 1844 HRL, houtkoper in 1862 houtzaagmolenaar in 1851, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, N.H., ovl wijk F-021, zv Okke Jacobs B, en IJmkje Wabes Westra; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1828, huw 1844, ovl 1862, lijst ingez Minnga/Sexb. 1825, bev.reg. Ha18 51 wijk F-022
Jacob Otten Husly ontv. vd Stadsrentmeester f. 4105:14:0 terzake aangenomen en afgemaakt stucadoorwerk id nieuwe kerk, kwit. 17, ordonn. 18 apr 1775 (GAH1160); id. f. 525:0:0 tot restitutie van eenige extraordinaire onkosten, en tot eene recognitie voor het wel afgemaakt werk, kwit. no. 18, ordonn. 20 jul 1775. (GAH1060)
Jacob Ottes Kamp geb 1783 HRL, huwt met Jantje Pieters Jansen op 16 aug 1816 HRL, varensgezel, huw.afk. 31 mrt en 7 apr 1816, zv Otto Jacobs K, en Trijntje Wiebes (Kwest); BS huw 1816
Jacob P Hanekuik ovl 25 okt 1786, 8 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jacob P Hibma koopman; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 80:16:0 weegens leverancie van 1 koebeest, kwit. no. 5, 13 dec 1763. (GAH1094); id. f. 251:0:0 voor geleverde 3 vette koeien tdv ''t Weeshuis, quit. no. 3, 28 okt 1769. (GAH1100); id. f. 276:11:8 voor twe sware vette koeiien leevendig voor ''t Weeshuis gekogt, quit. no. 2, 18 nov 1771. (GAH1102); id. f. 270:0:0 weegens geleverde twe vette koebeesten voor ''t Weeshuis door hem besorgt, quit. no. 2, 17 nov 1772. (GAH1103); id. f. 194:0:0, ord. no. 1, 14 nov 1775. (GAH1106); id. f. 72:10:0 voor 1 vette koe door hem voor ''t Weeshuis gekogt, ord. no. 3, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 307:16:0 voor 2 vette koejen aan ''t Weeshuis geleverd, ord. no. 2, 12 nov 1776. (GAH1107); id. f. 388:3:0 terzaake geleverde 4 koeyen, quit. no. 2, 15 nov 1785. (GAH1117); ovl 7 sep 1804 HRL, oud 86 jaar; woont in 6e quartier, huisno. 12, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 500:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Philippus Lidevis ged 7 apr 1748 Grote Kerk HRL, zv Nicolaas Lidevis en Anna Carvele
Jacob Philippus van der Zandt zie ook: van der Sande; In Naam der Hoge Overheid! de Regtbank ter Eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft het navolgend vonnis gegeeven Tusschen Anna Elizabeth Antoni Berting, Eischersche bij exploiet van den 1sten apr 1815 behoorlijk daartoe gequalificeerd door de Regtbank van Eerster instantie te Leeuwarden bij vonnis van den 21 mrt 1815, wonende te HRL en domicilium hebbende ten huize van Mr. Sjoerd Jacobus van Overveld, Advocaat, hebbende in deezen tot Procureur Mr. Nicolaas van Giffen, beide te Leeuwarden, Contra: J. Ph. v. d. Z., haeren man, verweerder. de Eischersche Concludeerde ten einde het huwelijk tusschen haar en haaren man worden gedissolveerd, en zij dierhalven geauthoriseerd om Zich ten dien einde voor den officier van den Burgerlijken Stand van haare woonplaats te vervoegen, en haren man te doen dagvaarden, ten einde Eindelijk dezelve mogt worden gecondemneerd in de kosten. de verweerder Concludeerd tot niet ontvangbaarheid. de Eischersche zeide tot adstructie van hare conclusie dat het door eene gehoudene getuigen haar genoegzaam Consteerde, Zo als ook uit de bewijzen verders overlegd, dat zij zodanig door haren man mishandeld was, dat zij het recht had ingevolge art. 231 van den Code Napoleon echtscheiding te vorderen. de verweerder ontkende zulks. Wat de daadzaken aangaat, is de vraag ? is de Eischersche gestadig door haren man mishandeld ? Het punt in richten is: kan de Eischersche om deeze reedenen echtscheiding vorderen ? Is de actie volgens de wetten geinstitueerd en behandeld ? de heer Wielandt doet rapport in deze zaak. de fungerende officier concludeert, ten einde het huwelijk tusschen partijen zal worden ontbonden, en de Eischersche geauthoriseerd om zich voor den officier van den burgerlijken Stand van Partijen woonplaats te vervoegen, ten einde de Echtscheiding worde uitgesproken, en voorts ten einde de Regtbank den verweerdert Condemneren in de kosten. de Regtbank voorn. gehoord de Conclusie van de Eischersche in cas van Echtscheiding genomen. Gelet op het geen door haar tot adstructie dier eisch, en ter ontbinding van haar huwelijk met den verweerder is bijgebragt. Mede gelet op het geen van de kant des verweerders daar tegen is aangevoerd. Gezien het vonnis door de Correctionele kamer dezer Regtbank in dato 11 mrt 1815 tegen den verweerder gewezen, waarbij dezelve uit hoofde dat hij op onderscheidene tijden Zijne huisvrouw heeft mishandeld en geslagen, tot eene gevangen zetting voor een maand en een boete van acht guldens is veroordeeld. Voorts gelet op de bewijzen door Partijen op de teregtzitting van 18 mei ll. bijgebragt ter voldoening aan het Interlocutoir vonnis van 25 apr bevorens. Overwegende dat door de Eischersche genoegzaam is bewezen dat de verweerder Zich meer dan eenmaal aan het Slaan en mishandelen van haar heeft schuldig gemaakt. Overwegende voorts dat deze mishandelingen van dien aard Zijn, dat dezelve de verdere Zamenleving voor Partijen ondraaglijk maken, en ingevolge art. 231 van het burgerlijk wetboek eenen genoegzamen grond tot Echtscheiding opleveren. Gehoord het rapport van den Heer regter Wielandt als Commissaris in deezen. Gehoord de Conclusie van den fungerende officier Eekma door hem Schriftelijk overgegeeven, en Zijnde overeenkomstig dit vonnis. Gelet op art. 258 van gemelde burgerlijk wetboek. Regt doende ter eerster instantie Concludeert den verweerder te gehengen en te gedogen dat het huwelijk tusschen Hem dn de Eischersche bestaande dadelijk werde ontbonden, auctoriseert dien ten gevolge de Eischersche omme zich te vervoegen voor den Officier van den Burgerlijken Stand der Stad HRL ten einde de voorschreeven ontbinding te doen uitspreken. en comdemneert den verweerder in de kosten over deeze procedure gevallen. Aldus gedaan te Leeuwarden den zesden jun een duizend agthonderd vijftien; Op heden den vierden okt des Jaars Een Duizend agthondert en vijftien, heb ik ondergetekende deurwaarder bij het Vredegeregt van het kanton HRL, aldaar woonagtig in wijk G-026, ten verzoeke van A.E.A.B., Fruitverkoopster te HRL behoorlijk door de Regtbank geauctoriseerd, om tegen hare man te ageren, domicilie hebbende ten haaren huize, geinsinueerd aan J. Ph. v. d. S. haar man, een vonnis tusschen hen geveld op den Zesden jun ll. door den Regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden, geregestreerd op de expeditie voor vijf guldens en Elf Stuivers bij den ontvanger H:Beekkerk bij welk vonnis genoemde v. d. Z. geregtelijk van haar requirante is gescheiden, welker termijn van appel reeds op den Zesden sep ll. is verstreken. en heb ik diensvolgens, genoemde J. Ph. v. d. S. gedagvaard om te Compareeren, voor Burgemeesteren van HRL op het Stadshuis aldaar op donderdag den twaalfden okt eerstkomende des middags om twaalf uur, ten einde de Echtscheiding in genoemde vonnis tusschen hen gecondemneerd te horen uitspreken-denzelven insinuerende dat Zowel bij Zijn afwezigheid als tegenwoordigheid de uitspraak voortgang zal hebben. en heb ik Exploiet dezes doende tevens Copij gelaten, Zo als ook van voornoemde vonnis daar de gedaagde niet te HRL aanwezig was ten huize van den Heer K. Blok Burgemeester aldaar, die het origineel heeft geviseerd. Bote L:Tuininga, deurwaarder
Jacob Pieters Eedes huwt met Trijntje Paulus Slot, kind: Pieter Jacobs E, geb 1783 Nes, Ameland; BS huw 1815; den gesubstitueerde van den Schout der gemeente Ameland Certificeert bij dezen dat volgens aantekening in het Doop Boek der Gereformeerde Gemeente in den Dorpe Nes op den Zesden jul des Jaars Zeventien Honderd en Drie en tachtig ged is Pieter, zv J.P.E. en Trijntje Paulus Slot zijnde geb den 19de jun des Zelven Jaars 1783. Ameland den 22 okt 1816
Jacob Pieters Leyen geb 12 nov 1804 HRL, ovl 22 mei 1871 HRL, ged 24 dec 1804 HRL, N.H., smidsknecht in 1851, A 10 dec 1857 Amsterdam, maar daarna weer terug, zv Pieter Cornelis L, en Klaaske Johannes (Jochums ?); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1828, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-006, 305, wijk H-321; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk E-091; VT1839
Jacob Pieters Metzelaar geb 1799 HRL, ovl 9 apr 1828 HRL, huwt met Froukje Berends Brameyer op 4 apr 1819 HRL, huw.afk. 21 en 28 mrt 1819, sluiswachter in 1828, zv Pieter Klazes M, en Antje Tjerks; BS huw 1819, ovl 1828; J.P.M. eigenaar van perceel nr. 154 te HRL, sluispagter, woonplaats HRL, legger nr. 439, huis en erf, 68 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van perceel nr. 671 te HRL, sluiswagter, woonplaats HRL, legger nr. 439, huis, 138 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Jacob Pieters Nijboer ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 163:6:8 terzaake gekogte en betaalde reusels, quit. no. 3, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 117:4:0, quit. no. 1, 23 jan 1787. (GAH1119); id. f. 45:19:0, quit. no. 5, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 47:15:0, quit. no. 7, 11 nov 1788. (GAH1120); ovl 22 jun 1789 HRL, oud 79 jaar; IJpe Feddema als curator/administrator van J.P.N., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 90:0:0 (GAH650)
Jacob Pieters Poelstra geb 1782 Dronrijp, (zou Arum moeten zijn), ovl 26 okt 1853 HRL, 1e huwt met Tetje Sikkes op 15 jun 1806 HRL, 2e huwt met Aafke Sikkes Brouwer op 30 jul 1809 HRL, komt van HRL, huw.get. bij P.J. van Ruiten en G.J. Visser, wonende te HRL, meester bakker, 1812, id. bij G.J. Pander en F.J. Visser, 1812, zv Pieter Andries P, en Fetje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1806, 1809, BS huw 1812, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-065; geboortig van Arum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed van getrouwheid gepresteerd in handen van drost H.J. Westra, op 29 mei 1806. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk D-069, bakker, 1814. (GAH204); J.P.P. en Tettje Sikkes, beide van HRL, zijnde de aangaage gedaan onder productie van genoegzaam bewijs, 31 may 1806; ondertrouw HRL; J.P.P. van HRL. en Aafke Sikkes Brouwer van Tzum, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 Hooymaand 1809; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, koopman, wonende te HRL. 1839, wijk E-058; VT1839; J.P.P. eigenaar van perceel nr. 748 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 536, huis en erf, 158 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 7. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van perceel nr. 750 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 536, pakhuis, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); J.P.P. eigenaar van perceel nr. 1583 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 536, huis en erf, 91 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1887 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 536, huis, 18 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)
Jacob Poppes Biemolt huwt met Antje Lolkes op 10 mei 1807 HRL, wonende te HRL 1807; huw Grote Kerk HRL 1807; J.P. Bymolt en Antje Lolkes, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 25 apr 1807; ondertrouw HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 113:3:0 ter Saeke geleverd Roggen Brood In 2 maanden, 31 dec 1808, quit. no. 93 (GAH1140)
Jacob Poppes Kuiper geb 1802 Langweer, ovl 31 mrt 1829 HRL, huwt met Anna Hendriks Duman op 29 jun 1826 HRL, huw.afk. 18 en 25 jun 1826, wonende te HRL, varensgezel, zv Popke Jacobs K, en Antje Sijbrens; BS huw 1826, ovl 1829
Jacob Reinders de Boer huwt met Feikje Johannes de Vries, kinderen: Franskje Jacobs, geb 1798 Stavoren, Maartje Reinders (moet zijn Maartje Jacobs), geb 1782 Stavoren; BS ovl 1838; 1856 overlijdens
Jacob Reyerse Boon Wij Burgemeester van het Eiland Texel, ambtenaar van den Burgerlijken Stand verklaren door dezen dat de Huwelijks Afkondigingen van Simon Jacobsz Boon, oud 38 Jaar, Schipper, geb en woonagtig op Texel, meerderjarige zv J.R.B. en van Pietertje Simons, en: Mayke Simons de Haan, oud 30 Jaar, zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Simon Jans de Haan en van Jantje Pieters, op Zondag den vier en Twintigsten der gepasseerde maand dec Achttien honderd en vijftien voor de eerste maal en op Zondag den Een en dertigsten derzelve maand voor de Tweede maal beide des voormiddags ten Elf uuren van het Huis der Gemeente alhier zijn gedaan en dat telkenreize daarvan Billetten ter gewooner plaatze aan het Huis der Gemeente zijn aangeplakt geweest, zonder dat daartegen eenige oppositie is opgekomen. Texel den 4 jan 1816
Jacob Rientses Steensma ovl 6 mrt 1812 Midlum, huwt met Stijntje Jacobs Hoek, in leven taster, kind: Henderina Jacobs S, geb 1806 Midlum, zv Rients Jacobs en Feikje Abrahams; BS huw 1831, ovl 1848
Jacob Roelofs de Boer geb 1785 ... , huw.get. bij J.C. Metzler en F.J. Leyenaar, kastelein, wonende te HRL; BS huw 1833; oud 55 jaar, geb Wildervank en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk F-109; VT1839; J.R. d. B. eigenaar van percelen nrs. 1438 en 1439 te HRL, tapper, woonplaats HRL, legger nr. 83, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Jacob Romkes Bakker geb 21 jul 1800 HRL, ovl 7 aug 1830 HRL, ged 3 aug 1800 HRL, huwt met Trijntje IJsbrands Bakker op 18 mei 1823 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1823; N.H., verwersknegt in 1830, zv Romke Jacobs B., en IJtje Hendriks Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, ovl 1830, ovl 1832
Jacob Romkes Braam ovl 21 mei 1727, huwt met Martien Pieters Dreyer, met Antje Reiners Fontein en met Antje Jelles Leefsma, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; bij ovl 71 jaren; Claas Dirks Fontein, geb 1711/12 HRL, zv Dirk Pieters en Auckje Reyners Fontein, DG, ged 5 feb 1730, koopman te HRL, grondbezitter en boekhouder van de Friesche Doopsgezinde Soci?teit, wonende op Andla State te Ried, begraven te Achlum, huwt met Grietje Feddrik van deersum, geb HRL. 17 mei 1703, ged DG 20 jan 1728 HRL, ovl Ried op Andlastate 16 mrt 1775, begraven te Achlum, 1e huw Stadhuis HRL. 26 mei 1725 met Romke Jacobs Braam, koopman te HRL, ontvanger-generaal buitendijks, ovl 12 sep 1727 HRL, zv J.R.B. en Antje Reyners Fontein, 2e huw Stadhuis HRL. 26 mei 1732 met Claas Dirks Fontein; DG-geslacht Oosterbaan; houthandelaar tot 1727; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vd Gaast/W.F. Broos); Midlum, Floreencohier 1700: J.R.B., eigenaar van Los Land nr. L74, grootte niet vermeld, floreen f. 4:14:0, Pyter Sioerds gebruiker, ferskaat uyt de plaets daertoe relatyff; (bron: Kad. Atlas Fran. dl., 1700); Luntsjerk, Floreencohier 1700: J.R.B. eigenaar van Losse Landen nr. L30, grootte niet vermeld, floreen f. 0:21:0, Pyter Sioerds gebruiker; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1700); J.R.B. eigenaar van Los Land nr. 78, grootte 4, 5 pondematen, floreen f. 1:14:0, gebruiker Dirck Jacobs, ferskaart: de Laen West. (bron: Prekad Atlas 1700 Barradeel en HRL); eigenaar van plaats nr. 8 te Lidlum, grootte 15 pondematen, floreen f. 5:0:0, gebruiker Saeckie Jochems, ferskaat: Stelle off Ploeggangh. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); id. van plaats nr. 1 te Oosterbierum, grootte 78, 5 pondematen, floreen f. 20:0:0, gebruiker Saeckien Jochems, ferskaat: de Heerewech Westen, de Laen Noorden. (bron: Predak. Atlas 1700 Barradeel en HRL); id. van plaats nr. 49 te Oosterbierum, grootte 4, 5 pondematen, floreen f. 1:11:0, gebruiker Saeck Jochums, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Jacob Scheltes Molenaar zie ook: Jacob Scheltes; geb 1788 Almenum, ovl 13 okt 1855 HRL, huwt met Trijntje Luidinga op 25 mei 1817 HRL, houtsteksknecht, huw.afk. 11 en 18 mei 1817, wonende te HRL, Nederlands Hervormd houtstekkengt in 1851, zv Schelte Jacobs en Grietje Martens; BS huw 1817, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-304; oud 51 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, houtsteksknecht, wijk G-295; VT1839; J.S.M. eigenaar van perceel nr. 1388 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 461, huis en erf, 31 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van perceel nr. 1746 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 461, huis, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54); id. van perceel nr. 1886 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 461, huis, 18 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55); id. van perceel nr. 1907 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 461, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); 1814. Nationale Militie, canton Franeker, Gemeente Almenum, Provincie Vriesland. de Gouverneur van de Provincie Vriesland verklaart: dat M., J.S., geb te ? den ? van beroep ? zv ? en van ? van beroep ? wonende te ? of ovl te ? den ? binnen de ? van ? voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen het Nummer 175, en eindelijk, dat hij door den Militie Raad, zitting gehouden hebbende te Leeuwarden uit hoofde van een ongemak, aan het been, tot den dienst is ongeschikt verklaard. Signalement: Lengte 5 V:6 d:, aangezigt ovaal, Voorhoofd klein, Oogen bruin, Neus Spits, Mond klein, Kin rond, Haar donkerbruin, Wenkbraauwen id. Merklbare teekenen :0 Gegeven te Leeuwarden den 8 Mei 1817; deeze papieren bestaande in twee acten van Geboorte en Certificaat van aan de Militie voldaan te hebben behooren tot de Huwelijksacte van J.S.M. en Trijntje P. Ludinga dato 25 mei 1817. de President Burgemeester der Stad HRL, IJ:Rodenhuis
Jacob Simons Blom Remonstreert met Eerbied Albert Bruining, waagmeester deser Steede, dat UEd Achtbh:de goedheid hebben gehad dese bedieninge op sijn supplnts persoon te defereren, dog voor ''t tegenwoordigesig in sodanige omstandigehden bevindende, dat het hem van seer groote nuttigheid soude sijn, indien UEd:Achtb:hem geliefden te permitteren, om deze bedieninge voor eenige tijd door een substituit te laten waernemen, soo neemt dezelve de vrymoedigheid om ten dien eynde sig op ''t onderdanigst aan UEd: Achtbh:te addresseren, met versoek dat UEd:Achtbh:hem nog deze gunst gelieven te bewijsen van de persoon van J.S.B. bij provisie als subst. waagmeester te qualificeren en aan te stellen, die ten dien einde sig mede op ''t eerbiedigst aan UEd: Achtb: presenteert quo facto (was get:)S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek, stelt mits deesen J.S.B. bij provisie tot subst. waagmeester van deese Stad op lasten en pligten daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 2 jul 1753. (was get:) Wopco Buma onder stonde/Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga; /Laeger Stonde/; Op Heeden den 2 jul 1753 heeft J.S.B. den Eed van getrouwigheid als subst. waagmeester gepresteerd in handen van de Hr. Presid: Burgemr W:Buma. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Simons Kuiper balsteenleverancier 1751-1755
Jacob Simons Postma begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 30; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob Sjoerds de Groot geb 1791 HRL, ovl 29 jan 1850 HRL, huwt met Metje Bartles Wagenaar op 6 dec 1815 HRL, huwelijksafkondigingen 12 en 19 nov 1815, werkman in 1851, N.H., huw.get. bij S.M. vd mei en M.B. Wagenaar, 1812, id. bij P.S. de Groot en M. Ruitinga, broeder bruidegom, 1818, zv Sjoerd dG, en Aaltje Pieters Kerkhoven; BS huw 1812, huw 1818, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk F-077; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kruyer, wijk F-082; VT1839; geb 4 sep 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Jacobs de Groot en Aaltje Pieters Kerkhoven; Wij Ondergetekenden Sjoerd de Groot, Schoenmaker te HRL, en Aaltje Pieters Kerkhoven Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan onsen Zoon J.S. d. G. om Zich in het huwelijk te begeven met Metje Klases Wagenaar, dv Bartle Klases Wagenaar en Sijbrigje Dirks, wonende te HRL, Mogende alsoo lijden dat deselven door den Heer Presid. Burgemewster deser Stad in Ondertrouw worden opgenomen om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 10 nov 1815; Wij Ondergetekenden Bartle Klases Wagenaar, Stalknegt, en Sijbrigje Dirks Tadema, Echtelieden te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren aan onsen dochter Metje Bartles Wagenaar, om Zich in ''t huwelijk te begeven met J.S. de Groot, zv Sjoerd de Groot en Aaltje Pieters Kerkhoven; mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer Pt. Burgemeester in Ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 10 nov 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Vierde sep is Geboren Jacob, zv Sjoerd Jacobs de Groot en Aaltje Pieters Kerkhoven. Afgegeven op den Raaduize binnen HRL den 11 nov 1815
Jacob Sjoerds de Vries van HRL, huwt met Geertie Jenties, van Pijtersbierum, geproclameert den 11-18 en getrout den 25 mei 1755 met attestasie; huw.reg. N.H. HRL
Jacob Stevens Swerms ende Antie Jochums, beide van HRL, huw.aang. 23 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Willem Pieters; huw.aang. HRL 1735
Jacob Sybes Dekker geb 27 apr 1772 HRL, ovl 6 feb 1824 HRL, huwt met Johanna van Bagchum op 20 mei 1798 HRL, pakhuisknegt in 1824, huw.get. bij J. IJ. Wijga en A.A.M. van Bagchum, behuwd broeder vd bruid. 1812, id. bij J.D. Dijkstra en I. Visser 1814, id. bij H.J. Evering en B. Christoffels 1816, id. bij A.T. vd Pijp en G.J. Tigchelaar 1816, kinderen: IJtje Jacobs D, geb 25 okt 1799 HRL, Klaaske, geb 1806 HRL, Arend Johannes D, geb 5 aug 1804 HRL, Sijbe Jacobs D, geb 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1812, huw 1814, huw 1816, ovl 1824, huw 1827, huw 1829, ovl 1839, ovl 1859; gebruiker van wijk E-184, pakhuisknegt; eigenaar is D.C. Zijlstra, 1814. (GAH204)
Jacob Sybrandus Reitsma ovl 28 aug 1805 HRL, huwt met Antje Willems, kind: IJmkje Jacobs, geb 12 okt 1774 HRL; BS huw 1821, huw 1835; huwt met Antje Willems, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 okt 1763; Evert Cornelis Hoogsand en Aaltje Sijbrandus Reidsma, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd J.S. R, deszelfs broeder, 7 nov 1789; ondertrouw HRL; Claas Cornelis Wijga ende IJmkje Jacobs Reidsma, beide van HRL; zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader J.S.R., 2 may 1795; ondertrouw HRL
Jacob Sybrants Feitama ovl 21 jan 1640, 66 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jacob Sybrens Brouwer ovl 30 okt 1820 Stiens, huwt met IJtje Scheltes vd Hout. predikant bij de Herv. gemeente te Stiens in 1836, in leven wonende te HRL, kinderen: Antje B, geb 1776 HRL, Schelte Jacobs B, geb 1775 HRL, Doede vd Hout B, geb 1807 Stiens, Sjouwkje B, geb 1799 Rottevalle, Petrus jr B, geb 23 mei 1804 Rottevalle; BS huw 1815, huw 1816, huw 1836, ovl 1837 1841 overlijdens, ovl 1858, ovl 1877, ovl 1878, ovl 1879
Jacob Symons Kuipper ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:12:0 weegens verdiende maalloon van 9 dec 1767 tot 1 nov 1768, quit. no. 7, 8 nov 1768. (GAH1099); id. f. 106:19:0 tersake geleverde mout van 24 mrt 1769 tot 6 nov 1770, quit. no. 11, 15 nov 1770. (GAH1101); id. f. 54:0:0 voor geleverde mout, ord no. 12, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 154:19:0 tersake 42 loopen mout, quit. no. 10, 13 nov 1771. (GAH1102); d, f. 29:14:0 voor 9 loopen geleverde mout, ord. no. 7, 11 jun 1776. (GAH1107)
Jacob T Bakker van Groningen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen vd drost H.J. Westra op jun 1805. (burgerboek)
Jacob Teekes Tolman slatter in 1765
Jacob Thomaszoon Bijlsma geb 1792 Pingjum, ovl 7 dec 1839 HRL, 1e huwt met Rinske Jans de Graaf op 20 okt 1814 HRL, 2e huwt met IJmkje Hendriks Ozinga op 12 apr 1821 HRL, huw.afk. 18 en 25 mrt 1821 HRL. en Leeuwarden, wonende te HRL, huwelijksafkondigingen 25 sep en 2 okt 1814, koopman, huw.get. bij D. Dublinga en G.H. Pekelaar, wijn royrt1817, id. bij R.H. Baarda en T.J. Bijl 1819, id. bij P. Ouendag en J. Akkringa 1819, id. bij E.P. Harkema, (gk), en Y. Siderius, (gk), 1839, hoofdcommies der stedelijke belastingen in 1839, entreposeur en stedelijk ambtenaar in 1834, zv Thomas B, en Trijntje Hendriks; BS huw 1814, huw 1817, huw 1819, huw 1821, ovl 1834, huw 1839, overlijdens; eigenaar van wijk I-022, (heeft waarschijnlijk een zoon T(homas)Bijlsma); gebruiker is T. Bijlsma, koopman, 1814. (GAH204); J.T.B. eigenaar van percelen nrs. 722 en 723 te HRL, entreposeur, woonplaats HRL, legger nr. 152, resp. huis en erf, stal of bergplaats, resp. 340 en 49 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 60 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van percelen nrs. 517-522 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 58, resp. weiland, water als bouwland, houtmolen, huis, voetpad als bouwland, huis, resp. 2480, 1220, 270, 90, 420 en 84 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwdnihil, nihil, 250, 21, nihil en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109)
Jacob Tjeerds Ratsma J.T.R. van HRL, ende Hinke Jans Bijlsma van Bolsward, komende wegenes de bruydegom desselfs vader Tjeerd Radsma en wegens de bruid Rein Brouwer desselfs oom, 3 Oct 1744; van HRL, huwt met Hinke Jans Bijlsma, van Bolsward, geproclameerd 4, 11 en 18 okt 1744 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Tjeerd Ratsma, ged 10 okt 1756 Grote Kerk HRL; Remonstreert met Schuldige Eerbied Tjeerd Jacobs Ratsma Stads Klokkesteller en borger Vaandrik binnen deeze Stad, dat den Supplnt wel geneegen was zijn bedieninge als Kloksteller af te Staan en te resigneeren in faveur van zijnen Zoon J.T.R. mr. Horologiemaeker en Borger alhier, dewelke in deze bedieninge zijnen Vaeder niet alleen Veelmaelen heeft geadsisteerd maar ook oneindig veel alleen te Wagt heeft genoomen, en uit dien hoofde kundig en Capabel en tot ''t Waarneemen dezer functie van herten inclineerende, met presentatie van zijn persoon ten dien einde op ''t eerbiedigste bij dezen; Versoeken derhalven beide zeer gedienstig dat UEd:Achtbh:J.T.R. in zijns Vaeders plaatze gelieven aan te Stellen tot ordris Stads Kloksteller, op lasten pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende, q:f:etc:(was Get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnt J.T.R. tot ordris Stads Klokkesteller, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid en betaelende tot een geschenk in de Armbus de Soma: de Soma van dartig Cargulds:Actum den 20 dec 1758. (was Get:) J:D:Toussaint (onder Stonde) Ter ordtie van de Magistr:abs:sec:S:Rienstra. ; Lager Stonde; Op dato uts:heeft J.T.R. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr J:D:Toussaint en de dartig gld:in de Armbusch betaald. In kennisse van mij gesw:Clercq S: Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Tjeerds Spanjer geb 1766 ... , huwt met Hiltje Walings Faber op 28 aug 1796 HRL, komt van HRL, ijzerwerkleverancier 1800-1803, huw.get. bij H.B. Smith en M.H. Smit, meester smid. wonende te HRL, 1818, id. bij S. Sleeper en A. Mossel 1820, id. bij E.R. Kronenburg en J.A. Baantjer, oom bruidegom, 1821, kind: Trijntje Jacobs S, geb 23 feb 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1818, huw 1820, huw 1821, huw 1829, ovl 1896; eigenaar en gebruiker van wijk C-105, smid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-036, ledig, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-124; VT1839; J.T.S. eigenaar van perceel nr. 646, grofsmid. woonplaats HRL, legger nr. 638, huis en erf, 114 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Jacob Tjeerds Vellinga ovl 23 jul 1817 Tietjerksteradeel, huwt met Tietje Klazes Kingma, kind: Tjeerd Jacobs V, geb 1792 Minnertsga; BS huw 1819, ovl 1837, ovl 1838; eigenaar van wijk I-015; gebruiker Cornelis Fransen de Vries, sjouwer 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk I-016, houtkoper, 1814. (GAH204)
Jacob Tjerks Alta huwt met Sijke Jans Joltinga, gescheiden op ... ; BS huw 1826
Jacob Uilkes de Vrij geb 1798 HRL, ovl 2 feb 1846 HRL, (dood gevonden in de buitenhaven dezer stad), 1e huwt met Johanna Daams op 15 jul 1821 HRL, huw.afk. 1 en 8 jul 1821, 2e huwt met AnnA Vogelzang op 9 aug 1827 HRL, huw.afk. 22 en 29 jul 1827 HRL, werkman en varensgezel, zv Uilke Sijbes dV, en Wemke Jacobs Domenij; BS huw 1812, huw 1827, ovl 1832, ovl 1846; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk E-186; VT1839; geb 31 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL, zv Uilke Siebes de Vrij en Wimke Jacobs; J.U. d. V. eigenaar van perceel nr. 1276 te HRL, varensgzel, woonplaats HRL, legger nr. 755, huis en erf, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Jacob Ulbes Strikwerda geb 19 feb 1803 Midlum, huwt met Klaaske Cornelis Radersma op 19 mei 1836 HRL, wonende te Almenum, arbeider en wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Ulbe Jacobs S, en Aaltje Sijtses Sijtsma; BS huw 1836, lijst ingez Minnga/Sexb. 1825
Jacob Uldriks Wip geb 1773 HRL, ovl 8 feb 1823 HRL, huwt met Trijntje Jans op 21 mei 1797 HRL, kinderen: Hiske Jacobs W, geb 1808 HRL, Jan Jacobs W, geb 1801 HRL, Uldrik Jacobs W, geb 1798 HRL, doet overlijdensaangifte van Willem Jans, die in zijn huis ovl , oud 28 jaar, in 1811, en wonende te in de Nieuwstraat, huw.get. bij R.T. Voorman en A.K. Oosterhout, koorndrager, 1815, id. bij E.R. Blanksma en T.J. Posthuma, behuwd broeder bruid. 1815; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1808, BS ovl 1811, huw 1815, huw 1822, ovl 1823, ovl 1833, ovl 1834, ovl 1840; gebruiker wijk D-098, korendrager; eigenaar is Jan Jac. Burggraaf, 1814. (GAH204)
Jacob Ulrichs Wijpf ged 7 mrt 1769 Grote Kerk HRL, zv Ulrich Wijpf en Cathrina Bloemhof
Jacob V Beekel ovl 21 sep 1743, 42 jaar, Capt. Admiraliteit, Westerkerk HRL; v. d. Gaast begraaflijst
Jacob Willems Bonnema geb 1794 HRL, ovl 16 sep 1876 HRL, huwt met Ida Johannes Visser op 7 jan 1836 HRL, bleekersknecht, RK voerman in 1851, huw.get. bij J.D. vd Werf en S.W. Bonnema, trekschipper, broeder bruid 1819, zv Willem Lieuwes B., en Catharina (Postma); BS huw 1819, huw 1835, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk H-035; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, voerman, wijk H-035; VT1839; J.W.B. eigenaar van perceel nr. 888 te HRL, trekschipper, woonplaats HRL, legger nr. 105, huis, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); gebruiker van wijk G-229; eigenaar en medegebruiker Willem L. Bonnema, (vader), trekschipper, (vermeld als Jan W.B. ), 1814. (GAH204)
Jacob Willems Heinsius huwt met Maatje Ages Wyma op 3 apr 1808 HRL, wonende te Stavoren in 1808, kind: Aaltje H, geb 18 jul 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, BS geb 1811; J.W.H. van Stavoren en Maartje Ages Wyma van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs met een gebod in de week, 22 mrt 1808; ondertrouw HRL
Jacob Willems Nauta geb 1811 ... , ovl 7 mei 1812 HRL; wijk B-053, zv Willem Pieters N, en IJmkje Jacobs (Zijlstra); BS ovl 1812; geb 24 dec 1811, ged 17 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Willem Pieters Nauta en IJmkje Jacobs
Jacob Willems Schoone huwt met Trijntie Attema, kind: Goikje Jacobs Schoone, ged 6 mei 1755 Grote Kerk HRL
Jacob Wybes Hanekuik geb 2 sep 1781 HRL, ovl 30 dec 1851 HRL, huwt met Elisabeth Jacobus Hannema op 2 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823, huw.get. bij J. van Borcharen en D. Sandt van Nooten, 1816, id. bij D. Beth en G. Mollema, neef bruid 1819, notaris in 1851, zv Wybe Jacobs H, en Petronella Maria Tetrode, DG; BS huw 1816, huw 1819, huw 1823, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-016, regattdev1826/93; Op 7 aug 1814 verscheen in de Leeuwarder Courant het bericht: Mr. J.H., notaris, zal op woensdag 31 aug 1814 bij de definitieve toewijzing, des middags ten twee uren precies, in het natemelden logement, publiek, presenteren en verkopen: zeker uitmuntend en zeer beklant logement, kolfbaan en zeer sposieus Erf, Het Huis en Hof ROMA genaamd, staande in de Romastraat, binnen HRL, thans in huring bij de weduwe A. Bolhuis, tot den 12e Mei 1816, en alsdan vrij te aanvaarden. Waarop geboden is de zeer geringe som van f. 2055. Bron: Harlinger Courant 11 nov 1983/S. Wobma; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, notaris, wijk G-027; VT1839; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:3:0 als gelastigde van Aaltie Jans uit het weeshuis gegaan may 1806 afgegeeven een Holl. Friesche obligatie no. 89 Resolutie 14 okt 1702 versch. den 1 nov groot aen Capitaal 1000 Rentende 2% aen Aaltie Jans gelegateerd door de heer Voorda te Leiden overleeden, bij deese obligatie 5 1/2 m. Intres uitgeheerd, 17 may 1807 (GAH1139); J.W.H. eigenaar van percelen nrs. 462 en 463 te Sexbierum sectie A, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. weiland, weiland, resp. 21100 en 22590 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. van percelen nrs. 465-467 te Sexbierum sectie A, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. weiland, weiland, weiland, resp. 14830, 10140 en 10600 m2, klasse onbebouwd: alle 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. van perceel nr. 503 te Sexbierum sectie A, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, weiland, 21940 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. van perceel nr. 791 te Sexbierum Sectie A, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, weiland, 18560 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 113); J. Wybes H. eigenaar van percelen nrs. 34 en 35 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. bouwland, bouwland, resp. 17370 en 21120 m2, klasse onbebouwd: beide 4, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 123); id. van percelen nrs. 41 en 42 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. bouwland, bouwland, resp. 10680 en 16630 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124); id. van percelen nrs. 45-47 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. bouwland, bouwland, weidland, resp. 21210, 13180 en 12220 m2, klasse onbebouwd: alle 4, belatbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124); id. van percelen nrs. 60, 63, en 65 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 24350, 4610 en 23500 m2, klasse onbebouwd resp. 3/4 (67, 33), 3, en 2/3 (33, 67), belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124); id. van perceel nr. 190 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr; id. van percelen nrs. 194-206, 206A, 207-209 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. 10 x bouwland, tuin, huis en schuur en erf, weidland, water of gracht, boomgaard, en 2 x bouwland, resp. 21510, 16100, 17540, 18300, 12840, 14300, 15780, 17420, 13060, 12920, 980, 2820, 5300, 350, 1970, 12900 en 17720 m2, klasse onbebouwd. resp. 1, 1, 1/2, 7 x 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil, behalve nr. 205: 54. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 126); id. van percelen nrs. 242-244 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, 3 x bouwland, resp. 19170, 13920 en 18810 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 126); id. van percelen nrs. 249 en 250 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, bouwland, bouwland, resp. 10750 en 9800 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 126); id. van percelen nrs. 257-268, 268A, en 269-272 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. bouwland, moestuin, laan of reed als bouwland, huis, boomgaard, moestuin, 2 x bouwland, 3 x weidland, Cingel als bouwland, gragt voor vermaak, huis en erf, plaisiertuin, boomgaard, bouwland, resp. 10940, 5330, 440, 174, 6640, 4510, 19460, 2960, 15990, 15230, 17210, 2550, 2070, 2380, 1480, 6260 en 15280 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 4 x 1, 2 en 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil, behalve nr. 260: 21, en nr. 269: 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 127); id. van perceel nr. 275 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, bouwland, 32300 m2, klasse onbebouwd: 1/2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 127); id. van perceel nr. 589 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, bouwland, 7310 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 131); id. van perceel nr. 596 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, bouwland, 13170 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 131); id. van percelen nrs. 598-600 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, 3 x bouwland, resp. 6490, 12100 en 12490 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, en 1/2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 131); id. van percelen nrs. 707 en 708 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, 2 x weidland, resp. 9650 en 19390 m2, klasse onbebouwd: beide 5, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 132); id. van percelen nrs. 623 en 624 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, 2 x bouwland, resp. 8020 en 10800 m2, klasse onbebouwd: beide 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134); id. van perceel nr. 632 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, bouwland, 11460 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel een HRL. 1832, bl. 134); id. van percelen nrs. 634-636 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, 3 x bouwland, resp. 7390, 7840 en 8540 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, en 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134); id. van percelen nrs. 640 en 641 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, 2 x bouwland, resp. 12390 en 21180 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (Bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134); id. van perceel nr. 686 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, bouwland, 35960 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134)
Jacob Wybes Hanekuyk doctor in 1782, ovl voor 1815; huwt met IJefke Pieters Hibma, kind: Wybe Jacobs H, geb 1756 HRL; BS ovl 1830; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:6:0 ter sake geleeverde Spaans crip, 16 mrt 1762. (GAH1092); id. f. 9:0:0, voor geleeverde 10 ellen Spaans krip f. 18 stuivers de ellen, quit. no. 1, 17 dec 1765. (GAH1096) id. f. 8:2:0 weegens geleeverd krip, quit. no. 2, 7 jan 1766. (GAH1096); id.; f. 178:15:0 voor geleverde 5 1/2 ton seep, ord. no. 23, 26 nov 1782. (GAH1113); erven J.H. eigenaar van wijk D-016, gebruikers zijn Jacob Hanekuik, notaris, en Jurjen J. Braam, 1814. (GAH204)
Jacob Yedes Hettema geb 8 dec 1793 Bolsward, ovl 20 okt 1864 HRL, 1e huwt met Anna Abrahams Beitsma, 2e huwt met Gerritje van der Tol op 12 mei 1831 HRL, wonende te HRL, wagenmaker in 1851, zv IJde Johannes H, en Klaaske Jacobs Hozinga; BS ovl 1828; 1831 huwelijken, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-053; oud 46 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wagenmaker, wijk D-048; VT1839; J. IJ.H. eigenaar van perceel nr. 441 te HRL, wagenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 285, huis, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 760 te HRL, wagenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 285, pakhuis en erf, 82 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 20. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40)
Jacob Yemes de Groot geb 6 jun 1799 HRL, ged 23 jun 1799 HRL, ovl 11 dec 1859 HRL, huwt met Aafke Willems Brink op 22 jun 1826 HRL, huwelijksafkondigingen 11 en 18 mei 1826, schoenlapper in 1851, zv IJeme Jacobs dG, en Gooikje Arjens; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1826, ovl 1859, bev.reg. Ha18 51 wijk D-134, supp wijk G-437; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk C-188; VT1839
Jacob Ykes Wijga zie ook: Jacobus IJkes; geb 1768 HRL, ovl 27 jul 1830 HRL, 1e huwt met Hiltje Berends Siderius op 31 mei 1795 HRL, laatste afk. 31 mei 1795, 2e huwt met Aukje Arends Maria van Bachum op 30 apr 1812 HRL, huw.afk. 19 en 26 apr 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, huw.get. bij F.J. Park en IJ.E. vd Woude, 1817, koornmolenaar in 1830, koopt 4 woningen in 1801, N.H., huurt binnenkant Bolwerk 1804-1810, rogmolenaar en huw.get. bij P. Brouwns, (gk), en A.M. Maasen, (gk), wonende te HRL. 1812, id. bij J.D. Jager en G.K. Wijga, oom bruid. 1814, pacht grond aan de Stadswal bij de Bargeburen, koopt helft van een rog- en windmolen 1799-1800, kinderen: Barend W, geb 1796 HRL, Grietje Jacobs W, geb 1800 HRL, Sibbeltje Jacobs W, geb 1798 HRL, IJke W, geb 14 feb 1803 HRL, zv IJke Ennes W, en Sibbeltje Klazes Schieringa; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1812, huw 1814, huw 1817, ovl 1830, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1837 1839 overlijdens, ; gebruiker wijk A-145, rogmolenaar; eigenaar is Reinder J. Park erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-245, ledig plek grond, 1814. (GAH204); id. van wijk A-246; gebruikers Pieter Hendriks, sjouwer, Pieter Schellingwouw, schoenmakersknegt, Rinke Hendriks wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker Bildtpoortsmolen, 1814. (GAH204); J. IJ. Wiega ende Hiltje Berends Siderius, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Douwe Douwes, deszelfs schoonbroeder, 16 may 1795; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Beerend Jakobs Wijga, geb 10 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL; J.W., Rogmolenaar, wonende te HRL in 1815, is verzogt geworden een acte van bekendhbeid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Pieters Schellingwou en Janke Nieuwhof; Wed. J. IJ.W. en mede E., eigenaars van perceel nr. 5 te HRL, molenaarsche, woonplaats HRL, legger nr. 811, molen, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van percelen nrs. 8-10 te HRL, molenaarsche, woonplaats HRL, legger nr. 811, huis en erf, huis, huis, resp. 76, 25 en 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van percelen nrs. 21 en 22 te HRL, molenaarse, woonplaats HRL, resp. stal of pakhuis, huis en erf, legger nr. 811, resp. 45 en 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van percelen nrs. 27 en 28 te HRL, molenaarse, woonplaats HRL, legger nr. 811, huis, en huis en erf, resp. 20 en 88 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 124 te HRL, molenaarsche, woonplaats HRL, legger nr. 811, huis, 104 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); J. IJ.W., molenaar, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aaltje Jans Finkeles, dienstmaagd, wonende te HRL
Jacob Ymes de Groot lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:0:0 (GAH650)
Jacob Zaccharias Carlson geboortig van Droogbak in Noorwegen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. van Ringh op 3 sep 1795. (burgerboek)
Jacob(Us) Blesma huwt met Elisabeth Klein, beide van HRL, geproclameerd de 25 apr en de 2 en getrout de 9 mei 1762; huwt met Antje Johannes, kind: Geeske Jacobs B., geb 1795 HRL, BS ovl 1838; kind: Georgius Jacobs Blesma, ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Jacobs Blesma, ged 2 mei 1769 Grote Kerk HRL; J.B. ende Antje Johannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbren Camsma, goede bekende, 16 feb 1793; ondertrouw HRL; kind: Meyndert Jacobs Blesma, geb 2 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Geesje Jakobs Blesma, geb 25 sep 1794, ged 14 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jakobs Blesma, geb 1 mrt 1796, ged 22 mrt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Barend Jacobs Blesma, geb 30 mrt 1797, ged 23 apr 1797 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 wegens bakloon van 1 nov 1772 tot 1 mei 1773, kwit. no. 5, 8 mei 1773. (GAH1104); id. f. 13:0:0 van 8 nov 1773 tot 1 mei 1774, kwit. no. 5, 17 mei 1774. (GAH1105); id. f. 12:0:0 van 12 mej tot 12 nov 1774, kwit. no. 9, 15 nov 1774. (GAH1105); id. f. 14:0:0 van 14 nov 1774 tot 1 mei 1775, kwit. no. 3, 9 mei 1775. (GAH1106); id. f. 14:10:0, kwit. no. 3, 13 mej 1777. (GAH1108); id. f. 11:0:0, kwit. no. 10, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 14:10:0 ord. no. 4, 6 jan 1778. (GAH1109); id. f. 12:0:0, ord. no. 11, 23 nov 1778. (GAH1109); id. f. 15:2:0 voor gedane dienst als bakker ih Weeshuis, ord. no. 9, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 19:0:0 ter zake Bakloon, 24 mrt 1795, quit. no. 5 (GAH1127); id. f. 11:0:0 wegens verdiend bakloon van 22 bakten brood tot 2 nov 1773, kwit. no. 10, 8 nov 1773. (GAH1104); id. f. 12:10:0 tersaeke bakloon van 25 bakten brood, kwit. no. 6, 21 nov 1775. (GAH1106); id. f. 14:0:0 voor 28 bakten brood tot mei 1776 ih Weeshuis gedaen, kwit. no. 3, 7 mei 1776. (GAH1107); id. f. 12:0:0 voor 24 bakten brood, kwit. no. 10, 5nov17 76. (GAH1107); id. f. 17:0:0 voor 34 bakten brood, kwit. no. 4, 13 jun 1780. (GAH1111); id. f. 14:0:0 wegens 28 bakten brood van mei tot 6 nov 1780, kwit. no. 7, 21 nov 1780. (GAH1111); id. f. 17:10:0 voor 35 bakten brood, quit. no. 13, 13 nov 1787. (GAH1119); id. f. 16:10:0 van 33 bakten brood, quit. no. 2, 5 feb 1788. (GAH1120); id. f. 16:0:0 voor 32 bakten brood, quit no. 5, 20 apr 1788. (GAH1120); id. f. 14:0:0 voor 28 bakten brood, quit. no. 10, 12 aug 1788. (GAH1120); id. f. 13:0:0 voor 26 bakten brood, quit. no. 12 25 nov 1788. (GAH1120); id. f. 17:0:0 voor 34 bakten brood, quit. no. 3, 19 feb 1789. (GAH1121); id. f. 16:10:0 voor 33 bakten brood, quit. no. 8, 5 jun 1789. (GAH1121); id. f. 17:10:0 voor 35 bakten brood, quit. no. 10, 3nov17 nov 1789. (GAH1121); id. f. 16:0:0 voor 32 bakten brood, quit. no. 9, 15 jun 1790. (GAH1122); id. f. 16:10:0 voor 33 bakten brood, quit. no. 10, 30 nov 1790. (GAH1122); id. f. 19:0:0 voor 38 bakten brood, quit. no. 5, 10 may 1791. (GAH1123); id. f. 15:0:0 voor 30 bakten brood, quit. no. 10, 11 okt 1791 (GAH1123); id. f. 27:0:0 voor 54 bakten brood, 8 may 1792, quit. no. 5 (GAH1124); id. f. 20:0:0 voor 40 bakten brood, 27 nov 1792, quit. no. 10, GAH1124); id. f. 24:0:0 voor 48 bakten brood, 23 jul 1793, quit. no. 8 (GAH1125); id. f. 17:0:0 voor 34 bakten brood, 31 dec 1793, quit. no. 2 (GAH1126); id. f. 15:0:0 voor 30 bakten brood, 27 may 1794, quit. no. 8 (GAH1126); id. f. 10:0:0 voor 20 bakten brood, 17 jun 1794, quit. no. 10 (GAH1126); id. 15- . :0 voor 30 bakten brood, 22 sep 1795, quit. no. 11; (GAH1127); id. f. 16:0:0 van 32 bakten brood, 23 feb 1796, quit. no. 3 (GAH1128); id. f. 11:10:0 van 23 bakten brood, 28 jun 1796, quit. no. 8 (GAH1128); Haring Steffens ende Helena Ackringa, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom J.B., 23 okt 1790; ondertr, HRL; ovl/begr. 26 aug 1805 HRL, oud 76 jaar; J.B. en Antje Johannes, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 mrt 1793 HRL, en zijn getrouwd den 5 of 15 (moeilijk te ontcijferen); woont in 5e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Jacob(Us) Dirks zie: Alta, de Bruin, Danser, vd Haak, Kok, Lootsma, vd Meulen, vd Molen, Nieuwbuur, Tolsma
Jacob(Us) Frans zie: Flux, Fopma, de Vries, de Zwaan
Jacob(Us) van Germen geb 1771 HRL, ovl 12 apr 1851 HRL, huwt met Geertruida Schonenberg, Rooms Katholiek, wafelbakker in 1851; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk H-040
Jacob(Us) Hendriks zie: Germans, Leyenaar, Parkum, Rooswinkel, van Schouwenburg
Jacob(Us) Sybrens coopman te Berlicum in 1783, ovl voor 1791; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 65:0:0 voor 5 pondematen bouland tot Belkum, no. D, over 1768, 1769. (GAH1100); id. over 1769. (B110 0); id. over 1770, 1771. (GAH1102); id. over 1771, 1772. (GAH1103); id. over 1772. (GAH1104); id. f. 90:0:0 over 1773 en 1774. (GAH1105); id. f. 90:0:0 over 1775. (GAH1106); id. over 1776. (GAH1107); id. over 1777. (GAH1108); id. over 1778. (GAH1109); jaerschink der losse landen betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis, Alderheiligen 1772 versch, 5 pondematen, no. D, f. 45:0:0, 1773. (GAH1104); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 81:5:0 voor 1 jaar landhuur van 5 pondematen bouwland onder Berlicum gelegen, nu no. 4, 1780. (GAH1111); id. over 1781. (GAH1112); id. over 1782. (GAH1113); id. over 1783. (B1 114); id. over 1779. (GAH1110); id. 1784. (GAH1115); id. nu guardeniersland, 15 nov 1786. (GAH1117); id. nu weer bouwland, 5 dec 1786. (GAH1119); id. 13 nov 1787. (GAH1119); id. 20 nov 1788. (GAH1120); id. 24 nov 1789. (GAH1121); id. 23 nov 1790, 2/5 jaar, bet door de wed. (GAH1122); id. 15 nov 1791, 3/5 jaar. (GAH1123); id. 4/5 jaar, 13 nov 1792 (GAH1124); id. 19 nov 1793 (GAH1125); id. 12 nov 1794 (GAH1126); id. 24 nov 1795 (GAH1127); id. 9 nov 1796 (GAH1128); id. f. 40:12:8 terzake een half jaar huur tot geschenk wegens een vijfjarige continuatie van inhuiringe over 5 pondematen bouwland onder Berlicum gelegen en gequoteerd no. 4, 8 jan 1783. (B111 4); id. 13 nov 1792 (GAH1124)
Jacob/Jacobus Frederiks Dodenhuis/Doodenhuissen ged 10 jan 1769 Grote Kerk HRL, zv Frederik Doodenhuissen en Catharina Alida Burman; ovl voor 1810, huwt met Sophia Willems, kinderen: Jan, geb 2 nov 1808 HRL, Frederica D, geb 24 apr 1805 HRL, Frederik, geb 11 jul 1802 HRL, Janna Maria D, geb 7 jul 1801 HRL, N.H., de weduwe ontvangt in 1810 kamerhuur; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, 1805, 1808, BS geb 1811; erven J.J. eigenaar van wijk C-045; gebruiker Jelte D. Jager, slager, 1814. (GAH204); J.D. van HRL, ende Jannetje van Dasselaar van Harderwijk, zijnde de aangave gedaan door proc. IJpe Feddema onder productie van genoegzaam bewijs, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; J.D. van HRL, en Jannetje van desselaar van Harderwijk, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, 1806. (GAH650); heeft een huisbediende, 7e quartier, no. 105, belasting: f. 1:0:0, mei 1802, 1804, 1805. (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; (hier vermeld met geslnm: Doorenhuis), op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 7:16:0 (GAH650); meester slager, procureur W. Vettevogel compareert voor J.D., mr. slager alhier, welke op zondag 15 nov aan de straat had laten werken. Boete f. 12:0:0; na excuus en confessie dat zulks door onwetendheid of onbedachtzaamheid was gebeurd, boete f. 6:0:0 boven de kosten, do. 19 nov 1801 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 105, 38 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; gecompareerd ter vergadering J.D., mr. slager alhier, die door de fiscus geciteerd was om 15 goudglds boete cum expensis terzake hij het zv Adam Hartogs, mr. slager alhier, op de borst gestoten en mishandeld had, waarover de beklaagde na confessie en nadat hij de uitspraak hierover zonder form van proces aan de raad had gerenvoyeerd bij moderatie is gecondemneert in de helft van de boete, boven de kosten hierover gevallen, ma. 4 okt 1802 (GAH48); weduwe ontvangt van het gemeentebestuur wegens kamerverhuur aan een Frans officier, 31 Wintermaand 1810: f. 7:10:0; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 41:15:0 voor geleverd smeer, 17 apr 1806, quit. no. 2 (GAH1138); kind: Steven Jakobs Dodenhuis, geb 21 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL; kind: Frederik Jacobs Doodenhuisen, geb 16 feb 1798, ged 6 mrt 1798 Grote Kerk HRL, moeder is J. van Dasselaar
Jacoba Thoons geb 8 apr 1808 HRL, ged 3 mei 1808 HRL, N.H., zv Thoon Jacobs, en Wopkje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1808
Jacoba Bakker geb 1791 HRL, ovl 27 mrt 1859 HRL, 1e huwt met Etienne Babois, 2e huwt met Betting de Boer, N.H., turfmeter, zv Jan B., en Janna vd Horst; BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-228, 233; oud 50 jaar, geb Zwolle (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-185; VT1839
Jacoba de Boer geb 15 nov 1809 HRL, ovl 25 apr 1887 HRL, huwt met Tjeerd Simons Piebinga op 15 jan 1835 HRL, dv Cornelis Dirks de B., en IJemkje Jacobs Reidsma; BS huw 1835, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-070; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; VT1839; geb 17 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Dirks de Boer en IJmkje Jacobs Reidsma
Jacoba Bouwknegt geb 27 jul 1772, ged 18 aug 1772 Grote Kerk HRL; dv Evert Jans Bouwknegt en Doedje Klaases Houtkoper
Jacoba Buchner Andries Marten Jordan, Kamerbewaarder van het Ed. Mog:Collega ter Admiraliteit in Frieslandt, van HRL, en J.B. van Leeuwarden, op drie achtereenvolgende Zondagen geproclameert en wel laatst op 13 dezer (dec1772 Harl), zijn met attestatie van hier op dato dezes, te Leeuwarden getrouwt
Jacoba Damen geb 22 jan 1803 HRL, ged 30 jan 1803, N.H., dv Jan D, en Tanneke Zwart; dopen Grote Kerk HRL 1803
Jacoba van Eeken oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-130; VT1839
Jacoba Folkerts zie: Bakker
Jacoba van der Gaast geb 6 dec 1799 IJlst, ovl 19 mei 1869 HRL, N.H., ongehuwd, zv Mozes vdG en Lolkje Jacobs; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-157, wijk A-051, wijk F-151; oud 45 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk G-209; VT1839
Jacoba Germens geb 16 nov 1804 HRL, ged 16 dec 1804 HRL, N.H., dv Germen Markus en Trijntje Groen; dopen Grote Kerk HRL 1804
Jacoba Hoving geb 19 dec 1803 HRL, ged 3 jan 1804 HRL, N.H., dv Jan H, en Anna Noteboom; dopen Grote Kerk HRL 1804
Jacoba Jacobs zie: Adams
Jacoba Jans zie: Bakker, Bouwknegt, Damen, Hollander, Hoving, de Raad
Jacoba Jans zie ook: Hellinga; Cornelis Simons ende J.J., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de bruid onder Productie van genoegzaam bewijs, 12 dec 1795; ondertrouw HRL
Jacoba Jans huwt met Jan Bulkerus; BS huw 1813
Jacoba Johannessen huwt met Paulus Tjallings; BS ovl 1841
Jacoba Joosten huwt met Hendrik Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 nov 1739 en doen ook getrouwt; Hendrik Gerrits ende J.J. beide van deese Stad, koomende voor de Bruit desselfs Curator Harmen Baksma meede vroedschap alhier, 14 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Jacoba Joosten huwt met Harmen Hendriks, beide van HRL, geproclameert den 10-17 en getrout den 24 feb 1754
Jacoba Colier huwt met Kornelis Blokpoel, kind: Johanna Kornelis Blokpoel, geb 9 jan 1796, ged 12 jan 1796 Grote Kerk HRL
Jacoba Cornelis zie: de Boer
Jacoba Lucas huwt met Arent Schuurman, kind: Trijntje Arents Schuurman, ged 12 jan 1751 Grote Kerk HRL; kind: Anna Arents Schuurmans, ged 15 okt 1748 Grote Kerk HRL
Jacoba Luitjes ovl 16 sep 1793 HRL, oud 7 jaar
Jacoba Minks ged 14 jan 1772 Grote Kerk HRL, dv Mink Jacobs en Gertje Geerts
Jacoba Mozes zie: van der Gaast
Jacoba Pieters huwt met Tjerk Pieters, kind: Pieter Tjerks, geb 21 jul 1797, gedoopt6 aug 1797 Grote Kerk HRL
Jacoba Popta geb 1795 HRL, huwt met Willem Gronemeyer op 28 aug 1829 HRL, huw.afk. 16 en 23 aug 1829 HRL. en Leeuwarden, dv Sicco P, en Joukjen Steensma; BS huw 1829; geb 8 mrt 1795, ged 24 mrt 1795 Grote Kerk HRL, dv Sicko Popta en Joukjen Steensma
Jacoba van Schaik geb 1768 ... , huwt met Jacobus Koster, getuige bij geboorte aangifte van Dirkje Wybrandus Westerbaan; BS geb 1811
Jacoba Sicco zie: Popta
Jacoba Smeding oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-149; VT1839
Jacoba van der Straaten Carel Marius Roest, vaandrig bij ''t Regiment Oranje Friesland van leeuwarden ende mejuffer J. vdS. van HRL, sijnde de aangave gedaan door secrts. Conradi onder productie van behoorlijke Procuratie, met een gebod in de week, 13 jun 1788; ondertrouw HRL; Carel Marius Roest, vaandrijg bij ''t Regiment Oranje Friesland, van Leeuwarden en mejuffer J. vdS., van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie; kind: Willem Adriaan Roest, geb 19 apr 1796, ged 3 may 1796 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Jacoba Willems zie: Rosier, Scholtens
Jacoba Christina Hogenkamp Olgert Hendriks Backer van Groningen ende J.C.H. van HRL, zijnde aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema onder productie van genoegzaam bewijs, 12 dec 1789; ondertrouw HRL; Olgert Hendriks Bakker van Groningen en J.C.H. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 dec 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Jacoba Christina Rous huwt met Rudolph Houbein; BS ovl 1887
Jacoba Elisabet Smit Uit het Doop Reg. van de Nieuwe Kerk is geëtraheerd dat Hendrik, zv Jan Zonsveld en J.E.S. op den twintigste sep des Jaars 1700 Zes en tachtig is gedoopt. Amsterdam den 25 mei 1800Zestien; Voor mij Jan Frelich, openbaar Notaris, in de Residentie en Arrondissement van Amsterdam, en in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen; Compareerden Jan Zonsveld, kistenmaker, en J.E.S. Echtelieden, en Zij E.J.S. zelve ten deesen met haare Voornoemde man geassisteerd en hiertoe door hem geauthoriseerd, Woonende binne deese Stad, in de Oud Neertwijnen N? 16, en Zijnde ouders van Hendrik Zonsveld, Schippersknegt, oud bijna dertig Jaaren, Woonende te HRL, Arrondissement Leeuwarden, provincie Vriesland; en Verklaarden Zij Comparanten bij deesen aan gemelde hunne Zoon, uitdrukkelijk hunne toestemming te Verleenen, om met Geertje van Beeme, meerderjaarig, Zonder beroep, Woonende te HRL Voornoemd, Een Wettig huwelijk aan te gaan, Welk huwelijk tusschen hun met Volkomen genoegen Van hun Comparanten is beraamd en besloten; Zijnde de Comparanten derhalven allezinds te Vreden daar mede, dat hunne gemelde Zoon, de Vereischte afkondigingen en de dadelijke Voltrekking van de gemelde Verbintenis, Volgens de Voorschriften der Wet bekomen; Gepasseerd in Amsterdam Voornoemd, ten Comptoire van mij Notaris, in Praesentie Van Hendrik Steuven en Hendrik Schooneveld, beiden Woonende binnen deese Stad, als getuigen, die deese, Welke in brevet Word uitgegeven, nevens den Comparant, als declareerende de twede Comparante niet te kunnen Schrijven noch tekenen, met mij Notaris, na gedane Voorlesing, hebben ondertekend den zeven en twintigsten May Agttienhonderd en Zestien
Jacoba Engelina Roseboom huwt met Lex de Vries; dopen Grote Kerk HRL 1810; huwt met L. de Vries, kind: Harmanus Engelbertus de Vries, geb 24 jun 1810, ged 1 jul 1810 Grote Kerk HRL
Jacoba Folkerts Bakker geb 1792 HRL, ovl 27 dec 1865 HRL, huwt met Hendrik Faber op 24 nov 1814 HRL, huw.afk. 13 en 20 nov 1814, dienstbaar, ovl wijk G-227, was in 1865 turfmeetser, dv Folkert Jennes B., en Rigtje Wytzes; BS huw 1814, ovl 1844, ovl 1865
Jacoba Gesina Pierius van Scheltinga ged 23 jun 1765 Westerkerk HRL, dv Confoimeester Pierius van Scheltinga en Sjoerdtje Hixemius; Samuel Adrianus van Overveldt, Capiteyn ter Zee ende J.G. vS., beide van HRL, zijnde deeze huwelijksche geboden aangegeeven door equipagemeester de Roock, met een gebod in de week, 1feb17 88; ondertrouw HRL; Samuel Adrianus van Overveld, kapitein ter zee, van HRL, en J.G. vS. van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 feb 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Jacoba Jacobs Adams geb 1785 HRL, ovl 28 nov 1858 HRL, huwt met Klaas Wybes van Klaarbergen op 11 jun 1809 HRL, N.H., dv Grietje Adams, [[Jacobs komt van de vader Jacob van Ruitinga, ex-vroedsman van Harl]]; huw Grote Kerk HRL 1809 dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-205, wijk H-103; Klaas Wybes en Jacoba Adams, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 27 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-149; VT1839; kind: Wybe Klaases, geb 23 jun 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL; kind: Finne Klases, geb 21 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL
Jacoba Jans Bouwknegt geb 8 nov 1801 HRL, N.H., ged 6 dec 1801, ovl 3 jan 1844 HRL, huwt met Jacob Onnes Bijlsma op 24 apr 1828 HRL, huw.afk. 6 en 13 mrt HRL en Franeker en 13 en 20 mrt 1828 Minnertsga, dv Jan Everts B., en Sijbrigje IJemes; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1828, ovl 1844
Jacoba Jans Frank geb 9 mei 1774, ged 26 mei 1774 Grote Kerk HRL, dv Jan Pieters Frank en Antje Jakobs
Jacoba Jans Hellinga geb 20 jan 1764 Leeuwarden, ovl 9 jun 1824 HRL, 1e huwt met Cornelis Simons op 27 dec 1795 HRL, 2e huwt met Jan Jacobs Burggraaf op 29 apr 1813 HRL, doet overlijdensaangifte van Pieter Geerts in 1811, huw.afk. 18 en 25 apr 1813 en komt van HRL, dv Jan Alderts en Grietje Jacobs; hu Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1811, huw 1813, ovl 1824
Jacoba Jans Hollander huwt met Evert Hendriks van Eeken; bron: onbekend
Jacoba Jans de Raad geb 1793 Groningen, ovl 18 aug 1863 HRL, huwt met Gorrit Geerts de Groot op 16 nov 1815 HRL, huw.afk. 5 en 12 nov 1815, dienstbaar, wonende te HRL, ovl wijk H-106, wonende te HRL. 1837, dv Jan R, en Willemtje Jacobs; BS huw 1815, ovl 1837, ovl 1863; oud 47 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk H-114; VT1839; Extract uit Doop Prothocol der Nederduitsche Hervormde Kerk te Groningen. In den jare Zeventienhonderd drie en negentig den vierden aug is ged Jacoba, dv Jan Klaassens Raed en Willemtien Jacobs; Ik ondergeteekende Jan Klaassens de Raad, sjouwer, wonende te Groningen, verklare door deezen mijne volkomen vaderlijke toestemming te geven en genoegen te nemen in het Huwelijk het welk mijne meerderjarige dochter J. d. R., dienstmeid. wonende te HRL, voornemens is aantegaan met den Jongman Gerrit Geerts de Groot, dienstknegt, mede aldaar woonachtig; en hebbe ik tot vestenisse deze in tegenwoordigheid van de twee ondergeteekende getuigen, beide te Groningen woonachtig geteekend, welke dit ook met hunne naamsverteekening hebben bekragtigd in Groningen den 23 okt 1815; Ik Ondergetekende Aafke Jans weduwe Geert Gerrijts de Groot, wonende te HRL, Verklarende hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Gerrijt Geerts de Groot, om Zich in het huwelijk te begeven met J.J. d. R. van beroep dienstbaar, Geboren te Groningen en wonende te HRL, dv Jan Klases Raad en Willemtie Jacobs; Mogende alsoo lijden dat dezelve door de Heer Pr. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden opgenomen, om na afloop deeser in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 1 nov 1815
Jacoba Lucia Burenstein huwt met Johan Nicolaas Huis, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802
Jacoba Paulina baronesse thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg geb 1806 Beetgum, huwt met meester Jacob Fredrik Bourboom van Sloterdijck, ovl 11 apr 1835 HRL, dv Georg Wolgang Karel Duco baron tS en H, en Juliana Agatha baronesse tS en H; BS ovl 1835
Jacoba S Bloem oud 41 jaar, geb S. Kapel NBr en wonende te HRL. 1839, wijk C-077; VT1839
Jacoba Willems Rosier geb 1783 HRL, ovl 19 jun 1813 HRL, huwt met Folkert Reins Gerbranda, ovl wijk D-002, dv Willem Stevens R, en Antje Jans Holma; BS geb en ovl 1813, huw 1832, ovl 1836, ovl 1850
Jacoba Willems Scholtens geb 1797 Groningen, huwt met Anne Adams Dinhart op 12 okt 1826 HRL, huw afk. 1 en 8 okt 1826, wonende te HRL, dv Willem Christiaan S, (gk), en Anna Marieke Kram, (gk); BS huw 1826
Jacoba/Japikje Romein geb 1789 Leeuwardenolv. 7 aug 1857 HRL, huwt met Gerben Kramer, wonende te te HRL. 1843, dv Thomas R, en Neeltje Marinus; BS huw 1843, ovl 1857, bev r HRL 1851 wijk D-162
Jacoba/Japikje Thomas zie: Romein
Jacobes van Loon ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:15:0 weegens geleverde boendergoederen, quit. no. 16, 3 nov 1772. (GAH1103)
Jacobi Joosten ovl 24 mrt 1790 HRL, oud 74 jaar
Jacobij Jacobs huwt met huwt met Bartel Caarels, beide van HRL, geprokclameert den 15-29 jul en getrout den 4 aug 1753 in de Westerkerk
Jacobje van Dokkum geb 29 jun 1807 HRL, ovl 5 nov 1873 HRL, N.H., huwt met Bauke Dijkstra, dv Wybe vD, en Fokje Steensma; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-158, wijk D-125, wijk G-021; oud 32 jaar, (vnm: Jaapje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-190; VT 1839
Jacobje Fluister oud 55 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, spinster, wijk H-110; VT1839
Jacobje Folkerts geb 21 okt 1791, ged 8 nov 1791 Grote Kerk HRL, dv Folkert Jennes en Richtje Wytses
Jacobje Gerbens ovl voor 1867, huwt met Freerk Hofma; BS ovl 1866
Jacobje Meyer oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-039; VT1839
Jacobje Mozes zie: van der Gaast
Jacobje Wybes zie: van Dokkum
Jacobje Mozes van der Gaast geb 1793 IJlst, huwt met Jacobus/Koopman Marcus Hoornstra op 25 jan 1818 Franeker, wonende te Franeker 1818, 1825 en 1844, dv Moses Ruurds vdG en Lolkje Jacobs; BS ovl 1825; 1844 huwelijken, BS Franeker huw 1818
Jacobkje Ages Obbe Lucas ende J.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Age Teunis de vader, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; Obbe Lucas en J.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1792 HRL en zijn getrouwd op den 15 daar aanvolgend
Jacobs Johannis ged 20 mrt 1746 Grote Kerk HRL, zv Johannis Jans en Claaske Jacobs
Jacobs Turcois ovl ... jun 1679, 4. jaar, Coopman, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jacobs Ysacs geboortig van Steenwijk, het burgerrecht verleend en heeft de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. van Slooten, en de jura voldaan tot summa van f. 10:10:0 aan de GR, 19 nov 1788. (burgerboek)
Jacobus Ages ged 24 mrt 1767 Grote Kerk HRL, zv Age Watses en Eelkie Jacobus
Jacobus Ahasverus zie: Oosterbaan
Jacobus Antonides Pieter Willems ende Aaltie Clases, beide van HRL, huw.aang. 12 jul 1738 HRL, koomende voor de Bruit J.A. ; huw.aang. HRL 1738
Jacobus Beuker geb 1775 HRL, ovl 26 feb 1827 HRL, huwt met Susanna Harmens/Sijtske Harmens de Ruiter, turfdrager in 1827, kind: Jan Jacobus B., geb 1801 HRL, H. Beuker, geb 1808 HRL; BS ovl 1827; 1830 overlijdens, ovl 1831, ovl 1834; gebruiker van wijk E-105, turfdrager; medegebruikers Marten H. van Dijk, wijnwerker, Engbert Jans wed., Berend Eelkes, Jan Douwes; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204)
Jacobus de Boer geb 17 nov 1809 HRL, zv Cornelis Dirks de B., en IJemkje Jacobs Reidsma; dopen Grote Kerk HRL 1809
Jacobus van Bree (ook bekend als: Singeler); geb 1799 HRL, ovl 17 sep 1859 HRL, huwt met Fokje de Vries, werkman, zv Carel vB., en Anna Catharina Widders; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk D-142; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; VT1839
Jacobus Dronrijp J.D. ende Margrieta Heins beyde van HRL, zijnde aangegeven door de procr Pesma met procuratie van de bruydegom en bruid. 9 Sep 1747; huwt met Margrieta Heisius, beyde van HRL, geproclameerd 10, 12 en 16 sep 1747 toen getrouwt in de Westerkerk; J.D. ende Trijntje Johannes Greidaenus beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de notaris Pesma met genoegsaeme vertooninge in geschrifte tot deesen, met een gebod in de Week, 19 dec 1750 fiche gemeente HRL; Geeft met Eerbied UEd:Achtbh:te kennen J.D., Havenmr van deese Stad, dat hij dit ampt seedert den jaere 1720 heeft waergenoomen, maer nu zeer gaerne geneegen weesende om ''t zelve te transporteeren op zijn zoon Johannes Bernardus Dronrijp dewelke daer toe de gaeven en bekwaemheit bekoomen heeft; die insgelijks deese overdragt gaerne zoude zien:maer sulx sonder de goede gunste en gratie van UEd:Achtbh:niet kunnenden geschieden; soo addresseeren derhalven de supplntn haer met deese aen de tafel van UEd:Achtbh:Ootmoedig versoekende UEd:Achtbh:gelieven in deese overdragt te accordeeren en alsoo Johannes Bernardus Dronrijp in plaets van desselvs vader J.D. tot havenmeester van deese Stad aen te stellen op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:(was get:), J.D., Johannes Bernardus Dronrijp requisitus en B. Dreyer; (in margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek eligeert en nomineert mits deesen de meede supplnt Johannes Bernardus Dronrijp tot Havenmr deeser Steede op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 23 dec 1743 (was get:), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de magistr. M. van Idsinga; (onder Stonde); Op Heeden den 23 dec 1743 heeft Johannes Bernardus Dronrijp den Eed van getrouwigheid als havenmr deeser gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr. W. Jelgersma. In kennisse van mij secrts (get:), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); havenmeester 1768, weesvoogd 1741-1748, hopman 1748; rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt f. 144:16:0 wegens ophoopt schepel, beide voor het jaar 1767 en haar door de havenmeester J.D. ter hand gesteld, 25 jun 1768 (GAH1099); betaalt aan dito als mede-weesvoogd f. 500:0:0 welke penningen der recipis voor gepasseert is, van de bankhouder Magnus van Aarssen zijn geligt uit de bank, 3 jan 7141 (GAH1071); NB: deze somma is ontvangen in vermindering en ter goeder verrekening van de interessen die ''t Weeshuis tegoed had uit de Bank van Lening, zoals blijkt uit de cassiersrekening, lopende van 22 apr 1739 tot 22 apr 1741; id. f. 54:7:8 wegens de verkochte panden uit de oude Bank van Lening van de maanden mei, aug, nov 1738 en feb 1739, 30 jan 1741 (GAH1071); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 30:0:0 door de weesjongen Reyner Taakes verdiend, 10 jan 1741 (GAH1071); id. f. 26:5:0 door de weesjongen Foppe Stevens verdiend, 30 jan 1741 (GAH1071); id. f. 26:4:0 door de weesjongen Ruurd Pieters verdiend, 30 jan 1741 (GAH1071); id. f. 17:0:0 door de weesjongen Teeke Cornelis in 1 jaar verdiend, 14 feb 1741 (GAH1071); id. 13 feb 1742 (GAH1072); id. f. 35:0:0 door de weesjongen Cornelis Dirks in 1 jaar verdiend, 14 feb 1741 (GAH1071); id. f. 35:0:0 door de weesjongen Claas Johannes Ouwerkerk in 1 jaar verdiend, 14 reb 1741 (GAH1071); id. f. 20:0:0 door de weesjongen Douwe Feddes aan arbeidsloon in 1 jaar verdiend, 28 feb 1741 (GAH1071); id. f. 26:0:0 aan dito wegens 1 jaar pottenbakken bij Jan Scheltes, 5 mei 1744 (GAH1073); id. f. 25:0:0 door de weesjongen Carst Huyberts in 1 jaar verdiend, 28 feb 1741 (GAH1071); id. f. 57:10:0 door de weesjongen Aucke Sijbes verdiend, 28 feb 1741 (GAH1071); id. f. 32:0:0 door de weesjongen Lieuwe Jans verdiend, 21 mrt 1741 (GAH1071); id. f. 100:0:0 door de weeskinderen in het Weeshuis op de naaiwinkel hadden verdiend, 28 mrt 1741 (GAH1071); id. f. 45:0:0 door de weesjongens Simon Dirks en Jacob Gerbens verdiend, 11 apr 1741 (GAH1071); id. f. 8:0:0 terzake dat de weesjongens Claas Johannes en Reyner Taekes na aftrek van huntoerusting ter zee, van hun maandgeld overig was, 11 apr 1741 (GAH1071); id. f. 23:16:0 door de weesjongen Hendrik Sijbrens bij Jacob Jeremias met stoeldraaien verdiend, 11 apr 1741 (GAH1071); id. f. 43:15:0 door de weesjongen Claas Beerns bij jacob Jeremias verdiend met stoeldraaien, 11 apr 1741 (GAH1071); id. f. 40:0:0 door de weesjongen Age Clasen met zeilmaken verdiend, 28 apr 1741 (GAH1071); id. f. 6:12:0 terzake bruken(?) die de gewezen weesvoogdes de capiteynse van der Wolde aan het Weeshuis schuldig was, 14 feb 1741 (GAH1071); id. f. 39:4:10 wegens een erfportie van Wiepkjen Pieters aan het Weeshuis gekomen, 14 feb 1741 (GAH1071); id. f. 100:0:0 wegens een legaat hetwelk door de koopman Dirk Huygens bij testamentaire dispositie aan het Weeshuis had gelegateert, 16 nov 1742 (GAH1072); id. f. 112:6:0 terzake erfenis van IJmkjen en Tjebbe Pieters, twee weeskinderen van haar wijlen oom Jacob Tjebbes aanbeërfd, 16 okt 1742 (GAH1072); id. f. 20:0:0 door de weesjongen Reyn IJdes met scheepstimmerwerk bij Outger Sikkes in 1 jaar verdiend, 12 mei 1744 (GAH1073); id. f. 60:0:0 door de weesjongen Frans Cornelis in de tijd van 2 jaar met wagenmaken bij Augustinus de Graaf verdiend, 19 mei 1744 (GAH1073); id. f. 25:0:0 door de weesjongen Freerk Wybes met smeden verdiend bij Hendrik Dirks, 2 jun 1744 (GAH1073); id. f. 45:15:0 door de weesjongens Cornelis Teekes en Symon Jans Capiteyntie bij wijlen Froukje Hijlkes met korfmaken verdiend, 9 jun 1744 (GAH1073); id. f. 15:0:0 door de weesjongen Claas Christiaans met bootiemaken bij Pieter Keimpes de Jonge verdiend, 7 jul 1744 (GAH1073); id. f. 13:11:4 wegens het aandeel van het laatste termijn van een woning mei 1744 verschenen, nagelaten door wijlen Jacob Tjebbes, de weeskinderen IJmkjen en Tjebbe Pieters competerende, 20 mei 1744 (GAH1073); id. f. 30:0:0 terzake erfenis van Hijlkjen Jans zijnde geweest een kv Jan Gerrits en Hibbeltje Cornelis, echtelieden, waarvan 3 kinderen in het Weeshuis worden gealimenteerd, 7 jul 1744 (GAH1073); id. f. 30:0:0 door de weesjongen Hendrik Gerrits met stoelmaken bij Jacob Jeremias verdiend, 24 okt 1747 (GAH1076); id. f. 18:0:0 aan dito door de weesjongen Freerk Wybes met ijzersmeden bij Hendrik Dirkx verdiend, 7 nov 1747 (GAH1076); id. f. 40:0:0 verdiend weefloon door de weesjongen Claas Christiaans, volgens accoord met de koopman Cornelis Brouwer gemaakt, 23 nov 1747 (GAH1076); id. f. 88:10:8 wegens verdiend weefloon van enige weesjongens, alles specifici in het Weefboek na te zien, 29 nov 1747 (GAH1076); id. f. 47:12:0 verdiensten van de weesjongen Reyn IJdes, 5 sep 1748 (GAH1077); id. f. 200:0:0 wegens een liberale geste door de burgemeester Hendrik Schaaf aan het Weeshuis ten behoeve van het Stadsweeshuis geschonken, 2 jan 1748 (GAH1077); id. f. 50:0:0 terzake een liberale gift door de weduwe Sjoerd Wybrens Wijngaard, ter occasie van het medegaan ter begrafenis der weeskinderen met wijlen haar man, geschonken 16 jul 1748 (GAH1077); id. f. 120:0:0 wegens weeflonen door enige weesjongens verdiend, zijnde de rekening door de Weesvoogden opgenomen en dus gesloten, 21 sep 1748 (GAH1077); id. f. 41:12:0 door de weesjongen Jacob Isaks met boekbinden bij Freerk Schotsman verdiend, 12 mei 1749 (GAH1078); id. f. 200:0:0 wegens de erven van wijlen de sekretaris Reyner Braam tot een geschenk aan het Weeshuis voor het medegaan ter begrafenis der weeskinderen, 21 mei 1749 (GAH1078); id. f. 32:11:0 wegens dat de weesvader Norel van Dooye Koolen gest en lijnzaad voor het Weeshuis, volgens zijn boek daar afsijnde door de Weesvoogden opgeaddeert, 23 nov 1747 (GAH1076); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 95:9:8 wegens uit de verkochte boedel van wijlen Douwe Jacobs, smid. wiens kinderen in het Weeshuis worden gealimenteerd, 30 nov 1747 (GAH1076); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 19:16:0 wegens 2 koeiehuiden door hem voor het weeshuis aan de weduwe Jacob Lolles (Kok ?) verkocht, 23 nov 1747 (GAH1076), id. f. 62:0:0 wegens Jacob Pieters Nijeboer ter betaling van 1 jaar huur van 6 pondematen land, leggende tot Midlum, 14 mei 1749 (GAH1178); bij F. van der Plaats te HRL wordt de bibliotheek verkocht van wijlen Jacob Dronrijp, burgerkolonel aldaar, 3 apr 1760, (Frl. 1700-1795); betaalt aan de voogden van het Weeshuis terzake last- en moddergelden over 1766, 1767: f. 211:19:8 (GAH1097); ontvangt van het gemeentebestuur, na aftrek van het jaarlijks tractement voor zijn ed. wegens de zuivere opbrengst van het ophoopt schepel over 1766, 1767: f. 41:1:0 (GAH1097); id. terzake salaris wegens het doorlaten door de brug van 8 Lands schepen, inhebbende enige compagnien soldaten onder de heer van Doys, 28 dec 1733: f. 5:0:0 (GAH283); id. salaris en bruggeld van 14 Lands lege schepen, 28 apr 1734: f. 8:15:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur tot betaling van onkosten gevallen over 2 processen voor het Hof van Friesland tussen hem als impt en Jan Aukes Backer gedachte geventileert, 12 jun 1737: f. 232:0:0 (GAH283); id. restitutie expensen door hem gedaan tot betaling van pleitkosten aan dr. Frisius over de processen tegen Jan Aukes Backer, 8 jan 1738: f. 172:5:0 (GAH283); id. samen met Jan Schut, wegens leverantie van pijpen en tabak bij verscheidene comparitien van de regering, 19 mei 1738: f. 28:6:0 (GAH283); id. restitutie pleitkosten, zo voor het Hof van Friesland als voor het Gerecht van de Stad gevallen tussem hem als impt. contra Wouter Jetses als gedagte, 4 aug 1738: f. 226:0:0 (GAH283); id. terzake een recognitie voor het brugophalen ten dienste van de modderschuiten, 7jun17 34: f. 15:15:0 (GAH283); id. expensen bij hem in de procedure tegen Cornelis de Jong gedaan, voorzover door de advokaat Petraeus niet zijn gerestitueerd, 30 nov 1746: f. 27:6:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur terzake gedaan uitschot aan de brandspuiten, 4 jan 1768: f. 6:4:0; (geen boeknr. vermeld)
Jacobus Elias ovl 3 aug 1656, 16 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jacobus Eppinga ovl voor 1832, huwt met Grietje Thomas, kind: Klara Jacobs E, geb ... ; BS huw 1831; kind: Thomas Jacobus Eppinga, ged 15 nov 1765 Grote Kerk HRL
Jacobus Fluks geb 18 mrt 1745 Schoonhoven, ovl 28 okt 1818 HRL, huwt met Foekje Fransen Ruel, kinderen: Frans F., geb 1780 HRL, Wilhelmina F., geb 1788 HRL; BS ovl 1818; 1819 overlijdens, ovl 1827; gebruiker van wijk G-090, gealimenteerd, eigenaar is Gijsbert Willekes 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 60, bij hem inwonend Franciscus Flux, 21 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; aangesteld tot burgerwacht van de Kerkpoort: J.F. en Frans Rouel, vr. 8 aug 1800 (GAH46)
Jacobus Flux geb mei 1810 ... , ovl 4 nov 1811 HRL, wonende te op de Noorderhaven, zv Frans F, en ... ; bsha181ov
Jacobus Folkerts huwt met Janneke Freerks, kind: Grietje Jacobus, ged 8 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Freerk Jacobus, ged 17 feb 1750 Grote Kerk HRL, moeder als Janke F. ; kind: Folkert Jacobus, ged 27 aug 1748 Grote Kerk HRL, moeder als Janke F. ; kind: Grietje Jacobus, ged 25 okt 1744 Grote Kerk HRL, moeder als Janke F.
Jacobus van der Form betaalt aan het gemeentebestuur f. 550:0:0 herkomstig uit het verhoog van het Reeel, 12 aug 1750 (GAH428); id. 2 aug 1749: f. 575:0:0 (GAH427); id. uit de resten, 7 jan 1751: f. 159:15:2 (GAH428); id. 7 jan 1750: f. 137:18:2 (GAH427); id. wegens geleverde pannen en estrikken ten dienste van de Stad, 11 feb 1733: f. 14:11:4 (GAH283); id. 8 jan 1738: f. 5:14:0 (GAH283); id. 12 jan 1739: f. 8:15:0 (GAH283); id. 28 dec 1739: f. 10:5:0 (GAH283); id. wegens geleverde pannen ten dienste van de Stadswerken, 7 jan 1737: f. 13:16:0 (GAH283)
Jacobus van Gekerken van Bolswart en Dieuke Visser van HRL, huw.aang. 31 dec 1735 HRL, komende Voor de bruid desselfs Vaeder Tammerus Visser; huw.aang. HRL 1735
Jacobus Gerardus zie: Rinkes
Jacobus Germans ovl 6 apr 1807 Leeuwarden, huwt met Regina Lodovina Huberts, jeneverstoker, kinderen: Ignatius Hendricus G, geb 1801 HRL, Cyprianus Reinaldus G, geb 13mr1806 HRL, zv Hendrik G, en Anna Christina Huisinga; BS ovl 1821; 1829 huwelijken, ovl 1863; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650); heeft een huisbediende, 4e quartier, huisno. 23, belasting: f. 1:0:0; mei 1802, may 1805. (GAH650); AAN: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers! Wij hebben gemeend nevengaande Request door J.G. aan het Vertegenwoordigend Ligchaam gepraesenteerd, met de daar bij gevoegde stukken aan UWL:te moeten zenden, ten fine van Berigt- en welk Berigt-op apart papier geschreeven benevens nevensgaande stukken uiterlijk binnen agt daagen, van UWL:te rug verwagten, Leeuwarden, 22 may 1799, het 5e jaar der Bataafsche Republiek (GAH45); Do. 23 may 1799: voorts wierde door de secretaris F. ter Tafel geproduceert, en aan de Vergadering voorgeleezen het bij hem ontworpen berigt, door de Commissie tot de Administratie der Financien, bij aanschrijvinge van den 20 may LL. gerequireerd op den Requeste door J.G. distelateur alhier aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Ligchaamd Bataafschen volks gepraesenteerd, welk berigt pro ut jacet is geapprobeerd en wijders goedgevonden een afschrift daar van ter Secretarije te Seponeeren, en het berigt op morgen aan welgedagte Commissie te verzenden. (GAH45); AAN: de Raad der Gemeente van HRL. Mede-Burgers ! Wij hebben na examinatie van UL:antwoord op onze aanschrijving van den 20 deezer rakende J.G. bevonden, dat hetzelve niet voldoet aan onze intentie en dus niet overeenkomt met den inhoud van onze Missive. Daar in vraagen wij niet van UL:Consideratie en advis, maar alleen Berigt ingevalle evenwel dit Laatste tevens waare in agt genoomen, dan zouden wij UL:Consideratien als overtollig daar bij kunnen aanmerken, en voor ditmaal ons daar mede vergenoegen; Dan daar GL:ons niets ten principalen berigt geeft, vinden wij ons genoodzaakt het van U ontfangene, weder aan UL:te moeten te rug zenden; Wij requireeren alleen en op een voldoende wijze van UL:binnen drie dagen de dato deezes Berigt opzigtens de Zaak ten principaalen, naamelijk hoe het geval ten requeste gemeld, zich in zijn oorsprong, en verdere afloop heeft toegedraagen; Voorts zal het ons aangenaam weezen dat GijL:voortaan behoorlijk onderscheid maakt of GL:Berigten dan of gij dienen moet van Consideratie en advis. Leeuwarden, 27 may 1799, het 5e jaar der Batt. vrijheid. (GAH45); Aan de Commissie tot de Administratie der Finantien in het voormalig Gewest Friesland. Mede-Burgers ! Op UWL:missive van den 27 deezer, waar bij GIJL:van ons gelieft te Requireren, omme UWL:te dienen van berigt, op den Requeste door J.G. distelateur ter deezer Steede, aan de 1 ste Kamer van het Vertegenwoordigend Ligchaam des Bataafschen volks gepraesenteert, in dier voegen hoe het geval ten zelven Requeste gedagt, zich in zijnen oorspronk en verderen afloop heeft toegedraagen, hebben wij zeer gedienstig de Eer, van te antwoorden, dat hoe gaarne wij ook wenschen, in alle gevallen aan UWL verlangens en Requisiten te voldoen, wij omtrent het praesente ons daar toe niet in staat bevinden, wat de oorspronk geweest is, of wat aanleiding gegeven heeft tot het verzuim het geen bij den Suppliant ten Requeste gemeld word, is ons even weinig dan UWL:bekend. Wij kunnen daar omtrent in eenen Stricten zin, niets tot beswaar, nog ontlastinge zeggen, zouden zoo als wij vertrouwen dat UWL zelven wel zullen gelieven te penetreeren waar mede wij na toebede van Heil en aanbod van Broederschap verblijven, HRL, 30 may 1799, 5e jaar der Bataafsche vrijheid. (GAH45); koopt van Johannes Douwes Vettevogel een huis voor 250 Caroliguldens op 3 feb 1798; koopt van Jan Sijbrens Reidmaker en Jacob Wassenaar, notaris, beide te HRL, als geauthoriseerde curatores bonorium over de geabandonneerde boedel van Eeltje Cornelis, in die qualiteit een huis staande op de Brouwersgracht voor 1050 Caroliguldens op 26 okt 1799; bijkomende interest over 9 maanden: 14 stuivers; bij Resolutie van de 1e Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafsen Volks dd 3 sep 1799 door de 2e Kamer bekrachtigd den 13 sep 1799, is de burger J.G. wegens het niet op zijn tijd doen van proclameren van dit huis ge?xcuseerd, en aan hem gegund hetzelve als nog te doen proclameren, betalende voor de te late betaling de 40 ste en 50 ste penning intrest, waaraan voldaan is; verkoopt aan Wytze Feddema een huis staande aan het oosteind van de Lanen voor 1400 Caroliguldens op 1 feb 1800; distillateur in 1800; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier no. 23, 1 mrt 1804; aangesteld tot roeper of proclamant bij de boelgoederen, op lasten, plichten, profijten en gehoorzaamheden, daar toe staande, en heeft den eed van getrouwe waarneming gepresenteerd, do. 31 jul 1800 (GAH46); gemraad meldt aan Commissie tot Financ. Administratie inzake Vettevogel, dat Vettevogel in 1798 een huis heeft gekocht en dat in 1799 bij de secretaris heeft gemeld. deze raadde hem aan het huis ter proclamatie aan te geven en ingeval daarover enige aktie mocht worden ondernomen door de fiscus, hij kan adresseeren aan het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafsen Volks, zoals ook burger J.G. gedaan had en aan wie de boeten gratieuselijk werden geremitteerd, do. 7 aug 1800 (GAH46); commissie uit de gemraad, Pettinga, Coulbout en secretaris Feddema, houdt zich bezig met de naasting van de kerkgebouwen die door de Hervormde Gemeente in gebruik zijn. In het stadhuis zijn bijeengekomen van de Doopsgezinde Gemeente Pieter Huidekoper en Bouwe Boomsma, van de Rooms Katholieke Kerk Anth. van Ringh en J.G., van de Luth. Kerk Christian Suldan en J.C. Moensch van Joodse Gemeente Levij Jacobs en Mozes Salomons. Hervormde Gemeente heeft geen afvaardiging gezonden, waardoor bijeenkomst zonder enige verdere verrichting, vruchteloos is afgelopen. Zij verzoeken de gemeenteraad een nadere convocatie te willen beleggen, waarna zij uit elkander gegaan zijn. Hun wedervaren is ook bericht aan de gemraad-leden. Hervormden moeten binnen 3 dagen een afvaardiging leveren, 24 mrt 1800 (GAH46); commissie, bestaande uit Pettinga en Coulbout en secretaris Feddema, tot naasting der kerkgebouwen etc. bij de Ned. Hervormden alhier, tot dusverre gebruikt en gepossedeert, op het Stadhuis bijeengekomen na voorafgaande aanzegging mede-gecompareerd: Pieter Huidekoper en Bouwe Boomsma namens de Doopsgezinde Kerk, Anthonij van Ringh en J.G. namens de Rooms Katholieke Kerk, Christian Suldan en J.C. Moensch namens de Luth. Kerk, Levij Jacobs en Moses Salomons namens de Jooden. Levij Jacobs wil vergoeding of uitkering voor het doen van afstand van hun kerkgebouw. Verzoeken na te gaan of een minnelijke schikking nodig is, do. 18 nov 1800 (GAH46); boelgoedomroeper in 1803; ontvangt van het gemeentebestuur f. 14:2:8, (geen nadere aanduiding); boelgoedsroeper G. wordt stipt verboden het roken van tabak aan de boelgoedstafel, of onder het boelgoedoproepen waar ter plaatse zulks ook wezen mag, op poene van arbitraire correctie, 5 sep 1803 (GAH49); aangesteld tot bekkenist in het 4e kwartier Pieter Cl. Nap, P. van Thielen, J.G. en Jan Taedes in plaats van Jan W. Houtsma, Jacob G. de Vries, IJ. Hoornstra en F. van der Plaats, 6 okt 1803 (GAH49); Groningen, 2 jul 1799. Ingevolge het 3de Art:mijner Instructie bij het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek gearresteerd den 22 May 1799 gelast wordenden om ten Spoedigsten aan het uitvoerend Bewind voor de draagen zodanige kundige, en ter goeder Naam en Faam Staande Perzoonen, welke tot het best geschikt zullen zijn tot Gecommitteerden, om gecombineerd met UL: de Inschrijvinge volgens de door den Agent van oorlog geformeerde Lijsten, te verrigten en niet genoegzaam van dusdaanige Persoonen in uw Gemeente Bestuur zijnde onderrigt, zo dient deezen om UL:aan te Schrijven, en te verzoeken om naa ontfang deezes zonder de minste Vertraaging op Uwe Verantwoordelijkheid aan mij op te geeven, Zes Perzoonen onder UWL:Gemeente Bestuur, welke volgens het geallegueerde Artikel de vereischten hebben, ten einde ik in Staat gesteld worde, om daar uit de benodigde Persoonen ter UWL:adsistentie aan ''t Uitvoerend Bewind ter approbatiete kunnen voordraagen, en GijL:om de registratie volgens het 3de Hoofdeel van ''t Reglement voors:de gewapende Burgermacht zonder Vertraaging te beginnen waar van na goedkeuring derzelver aan UL:terstond zal worden kennis gegeven terwijl ik teffens ook verwagt een opgaave van een Doctor en Chirurgijn onder UWL ressort wonagtig. Heil en Broederschap, C: C:Emmerij; Verzoeke het antwoord ten Spoedigsten te bezorgen onder Couvert aan de Secretaris van ''t departementaal Bestuur M:Salverda te Leeuwarden; Waar over gedelibereerd zijnde is beslooten, deeze aanschrijving de facto te beantwoorden, en ten dien fine aan den voorzeiden Collonel de volgende Ses Perzoonen op te geeven, namentlijk de Burgers: Doctor Henricus Westra, Marcelus Tamboezer, J.G., Gosling Ackeringe, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Doctor Johannes Albarda tot Med:Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn zijnde het Antwoord van deezen inhoud: Re Raad der Gemeente van de Stad HRL Aan de Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht in het departement van den Eems C.C. Emmerij; Mede Burger! Ter voldoeninge aan Uwe Aanschrijvinge van den 2en deezer, geeven wij tot de daar bij bedoelde eindens aan Uw op, de Burgers: Dr. Henricus Westra, Marcelus Tamboezer, J.G., Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Dr. Johannes Albarda tot Med:Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn. HRL, den 4 jul 1799 het 5e Jaar der Batt:Vrijheid. (GAH45); Sa. 20 jul 1799. Lijst der Persoonen welke gecommitteerd zijn tot het werk der inschrijving van de gewapende Burgermacht ter adsistentie van het gemeente bestuur te HRL: Henricus Westra, Marcelis Tamboezer, J.G., Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan. Waarop beslooten is dezelve gecommitteerden onvrwijld op ''t huis der gemeente te versoeken waar op gecompareerd zijn de Burgers Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer en Gosling Ackeringa als zijnde Doctor Henricus Westra en J.G. buiten de Stad, en is door de gecompareerden op ''s Raads na vriendelijke indringende Instantie deeze Commissie, op die voorwaarde geaccepteert, als dezelve bij Doctor H. Westra en J.G. ook wierd aangenoomen. (GAH45); So. 21 jul 1799. de Raad der gemeente extra ordinaris vergederd zijnde, wierde den Burger Doctor Henricus Westra als zijnde J:G. nog niet geretourneert op ''t huis der Gemeente versogt en gecompareert zijnde gecommuniceerd dat hij meede gecommitteerd was, om den Raad met en beneffens de overige benoemde gecommitteerdens te Assisteeren bij de registratie tot de Burgerbewapening met versoek zich daar toe te willen aanlaaten dan welke vriendelijke Instantie hier toe gedaan wierd bleef hij zulks volstandig weijgeren. (GAH45); Ma. 22 jul 1799. Voort compareerden, na voorafgegaan versoek in de Vergadering van den Raad, de Burgers H. Westra, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer en Gosling Ackeringa, als zijnde J.G. nog niet in de Stad, aan dewelke door den Raad nogmaals versogt wierd van de Commissie om bij de Registratie tot de Burgerbewapening, den Raad te willen assisteeren tog op zig te neemen en hun dien Burgerplicht te willen laaten welgevallen dan vermits doctor H. Westra zulks op de herhaalde verzoeken van den Raad bleef weigeren hebben de overige gecommitteerden vermeend zich dan ook te kunnen excuseeren, zoo als de Medecina Doctor Johannes Alberda en de Chirurgijn Andries Cup de Commissie tot de examinatie van de ziekten en Lichaams gebreeken van Ingezeetenen, welke zouden vermeenen uit dien hoofde van de Burgerbewapening verschoont te konnen werden hebben van de hand geweesen is bij den Raad beslooten hier van door navolgende missive aan het departementaal bestuur van de Eems Kennis te geeven. (GAH45); Ma. 22 jul 1799. de Raad der Gemeente van de Stad HRL Aan het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers. Nadat wij jongstleeden Saturdag den 20e deeser UWL Missive met de Stukken betrekkelijk de Registratie tot de Burgerbewapening ontvangen hadden, hebben wij de facto de gecommitteerden welke ons tot dat belangrijk werk zouden Assisteeren doen Convoceeren twee van dezelve te weeten de Burgers Henricus Westra en J:G. waaren op dien tijd niet in de Stad, de overige namentlijk de Burgers M:Tamboezer, M:Vellinga, G:Ackeringa en C:Oosterbaan naamen op onze vriendelijke dog te gelijk dringende Instantie deeze Commissie eenigzints voorwaardelijk op zich de Burger Westra op gisteren zich in de Stad bevindende (als zijnde J.G. nog niet gearriveert) hebben wij dezelve ook dadelijk versogt niets minder verwagtende terwijl hij Majoor van de gewapende Burgermacht is dat zulks bij hem zouden werden geweigerd dan tot ons grievend hartzeer hebben wij zulks egter moeten ondervinden, hetgeen ten gevolge gehad heeft, dat alle de verdere gecommitteerden zig hebben gexcuseerd zelf tot de Doctor en Chirurgijn incluis en zulks met appointement, dat zoo een van de benoemden zich daar van konde onttrekken zij alleen dan ook eene gelijke aanspraak daarop hadden en zulks konden daar wat vriendelijke tusschenspraak wij ook hebben beproeft om hun te permaveeren van deeze Commissie op zig te neemen, heeft zulks alles niet mogen helpen dus hoe gaarne wij dit werk beovrdelijk wilden zijn, vinden wij ons door deeze weigering daar toe buiten Staat gesteld behalven dat het ons bezwaarlijk toeschijnt ingevalle deeze benoemde Persoonen door geene vriendelijke Intercessie van hoogermacht te overreeden zijn, of daar toe kunnen werden geconstringeerd, anderen tot dit moeijelijk werk te zullen vinden, of kunnen Persuadeeren wij hebben ons verpligt gevonden, UWL hier van ten spoedigsten Kennisse te geeven, ten einde UWL mogten zijn geinformeerd van die reedenen welke vertraging aan het werk der registratie, bij ons toebrengen, dit zelfde doen wij in de bijgevoegde Missive aan den Collonel Emmerij, welks verdere spoedige verzending wij aan UWL: zeer gedienstig Solliciteeren in de Suppositie, dat UWL ons deeze vrijpostigheid niets ten Kwaadsten zullen duiden. Waar meede na toewensching van heil en aanbod van Broederschap verblijven. Marten Bos en IJpe Feddema. (GAH45); So. den 28e jul 1799. Gedelibereerd zijnde over de brief van den Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht, wierde goedgevonden in Corformiteijt der aanschrijvinge de Burgers Doctor H. Westra, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer, J.G. en Gosling Ackeringa, op ''t huis der gemeente te verzoeken, en dezelve nog maal voor te houden, en ten ernstigsten aan te maanen, of anderzints hun voor de gevolgen van dien, verantwoordelijk te stellen bij welke geleegenheid de vier laatstgemelde Burgers dezelve Commissie hebben geaccepteert en de twee eerstgenoemde Doctor H. Westra en Minno Vellinga zulks volstandig blijvende weigeren zijn daar voor genomineerd de Burgers Dirk Lycklama ? Nyholt en Johannes Rinsma, welke ook zulks aangenoomen hebben, wijders zijn de Medicinae Doctor Johannes Albada, en de Chirurgijn Andries Cup, ook de nova gersogt dien dezelve Commissie insgelijks ook op zig hebben genoomen, involgens dat met het werk der Registratie tot de Burgerbewapening dus voortgang kan werden gemaakt. (GAH45); Ma. den 29 jul 1799. de raad der gemeente ordrs vergadert zijnde, zijn de Burgers J.G., Claas Oosterbaan, Gosling Ackeringa Marcelis Tamboezer, Dirk Lyklama ? Nyholt en Johannes Rinsma, als den Raad zullende assisteeren bij de registratie tot de Burgerbewapening beneffens de Medicinae Doctor Johannes Albarda en de Chirurgijn Andries Cup, op ''t huis der gemeente geconvoceerd ten einde om gezamentlijk te bepaalen wanneer met het werk der Registratie een aanvang zal werden gemaakt, en op welke tijden de Doctor x Chirurgijn zullen vaceeren ter examinatie van de ziekten, of ligchaamsgebreeken van zoodanige Burgers en Ingezeetenen welke zouden vermeenen daar door, van de Burgerbewapening verschoont te kunnen worden bij welke zaamenkomst is geresolveerd dat de Medicinae Doctor Albarda en de Chirurgijn Cup, tot hunne werkzaamheeden op ''t huis der gemeente zullen vaceeren op woensdag den 31 jul 1799 voor de Ingezeetenen uit het 1e, 2e, 3e en 4e quartier en op donderdag den 12 aug voor die uit het 5e, 6e, 7e en 8e quartier en buitenbuurt S''voordemiddags van 10 tot 12, en S''nademiddags van 2 tot 5 uuren, en ten fine deeze Commissie die tot de Registratie altoos kan vooruitwerken als meede omdat de oproepings billetten ook niet wel eerder kunnen gereed zijn, en omgebragt werden, dat de registratie tot de Burgerbewapening een begin zal neemen op Donderdag den 1sten aug 1799, en daar toe zal werden gevaceerd Donderdag en Vrijdag den 1sten en 2 den Augustus, S''voordemiddags te beginnen te neegen Uuren en S nademiddags te twee uuren te weeten op Donderdag den 1 Aug voordemiddags 1e en 2e quartier, nademiddags 3e en 4e quartier, Vrijdah den 2 Aug S'' voordemiddags 5e en 6e quartier, S''nademiddags 7e en 8e quartier en buitenbuurt. En zal zulks door de navolgende Notificatie aan de Burgers, en Ingezeetenen werden bekent gemaakt. (deze tekst is niet opgenomen). (GAH45); Vrijdag den 19 okt 1798; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalig Gewest Friesland. Mede Burgers ! Daar ons een Request is ter hand gesteld door den Burger J.G., hier ter Steede woonagtig, aan de Eerste Kaamer van het vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks, zoo verzoeken wij UWL:hetzelve te willen Expedieeren. Waar meede verblijven naar Toewensching van Heil, en aanbod van Broederschap. HRL den 19 okt 1798. (GAH44); Woensdag den 30 okt 1798. (moet zijn: 31 okt 1798!) de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, de Commissie uit de Raad der Gemeente van de Stad HRL, tot de Zaaken relatijv de naastinge der Kerkgebouwen etc beneffens de Gecommittteerden, uit de respective Kerkgemeenten binnen deeze Stad, op het Huis der Gemeente bijeengekoomen zijnde, wierde door den Burger P:Coulbout als mede Commissaris uit den Raad, als zijnde de Eerste Commissaris G:Pettinga, ten dienste der Stad absent, aan de Comparanten te kennen gegeeven, dat de Commissie uit den Raad, deeze bijeenkomst belegt had, om van de Respective Gecommitteerden, uit de onderscheiden gemeenten, te moogen verneemen de Conclusie welke bij de gemeenten, van ieder derzelver Kerkgenootschap op het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Herformden in gebruik geweest, was gevallen. -Waar na denzelven Comissaris aan de aanweezende gecomitteerden, rond vroeg, bij welke derzelver Rapportes, in deezen voegen wierden uitgebragt: A. van Ringh en J:G. uit het Kerkgenootschap der Roomsch gezinden: dat bij hun Kerkgenootschap geene aanmerkingen waaren gevallen, en dus zich me het Plan Conformeeren, D:Ohlgard en Ch:Suldan uit het Kerkgenootschap der Luterschen: ut supra, Levij Jacobs als zijnde de mede gecommitteerde Mozes Salomons absent, uit het Kerkgenootschap der Jooden: Ut supra, P:Huidekoper en B:Boomsma uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden: ten ppaalen Ut supra, dog uit de volgende ampliati?n als Pmo de bepaalinge der tijd wanneer het Contract zal Ingaan, Secundo dat er na sluiten van dit Contract, nimmer eenige belastinge, op het begraaven der Lijken, in de Kerken, door de bezitters derzelve, zal mogen werden gelegt, Tertio dat ingevalle de eigenaars der Westerkerk mogten goedvinden, dezelve binnen de bepaalde tijd van Sestien Jaaren af te breeken ofte amoveeren, de daar voor gestipuleerde Summa van f. 100:0:0 ''s Jaars tot de volle Sestien Jaaren of volle Summa van f. 1600:0:0 egter moest werden betaald, J:H:Olinjus, als zijnde de mede gecommitteerde A:J:Conradi absent, uit het Kerkgenootschap der Herformden, bij deeze Gecommitteerde wierd het Verbaal weegens de Stemminge bij derzelver Gemeente over het bewuste Plan gevallen, voorgeleezen zijnde van deezen inhoud: Verbaal. Wegens de Stemming over het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Hervormden, in gebruik geweest. Op heeden namiddag te 4 uur den 28 deezer maand de Stemgerechte Leeden onzer Gemeente daar toe plechtiglijk opgeroepen, in de Nieuwe Kerk, Verscheenen zijnde, en zich naar het Viertal der Predikanten, op bijzondere plaatzen geplaatst hebben; Werd aan de Vergadering van den Preses Dnus Mentes met een gepaste aanspraak het oogmerk van deeze oproeping voorgesteld, en verzogt dat elk der aanweezenden bij den Predikant van zijn wijk Zijne Stem wilde uitbrengen, over het aangebooden, en reeds voorgeleezen Plan, weegens de Naasting der tot hier toe bij de Hervormden in gebruik geweest zijnde Kerkgebouwen, -hier op overgaande tot de daadelijke Stemming werden door de Predikanten, en ouderlingen de naamen der Stemmers, en hunne uigebragte Stemmen, met de vereischte naauwkeurigheid opgetekend; Na Voleindigde opneeming van de Stemmen, werden de Stembezoignes geleezen, en het bleek dat 20 zich met het Plan, Volledig Conformeerden terwijl 194 tegen de uitkeering aan de andere Kerkgenootschappen (Echter conform het plan) voor het overige zich hebben geconfirmeerd, willende dus de beide Kerken voor het onderhoud derzelver overneemen. Aldus gedaan in de Vergadering van de opgeroepene Gemeente den 28 okt 1798, J:van Assen, srciba; Na welk de Commissaris uit den Raad, ten tweede maal omvraage deed, of de gecommitteerden uit de discenticerende Gemeenten, daar in genoegen naamen. -Waar op bij dezelve Unanim geantwoord wierd, dat zij gecommitteerden Persisteerden bij het ontworpen plan, en die uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden, met bijvoeging der Ampliatien. Waar op de Comparanten uit een gingen en deeze Bezoigne eindigde. (GAH44); Maandag den 25 feb 1799; de Raad der gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde wijders ter vergadering van den Raad den Burger J.G. Welke door den Procr fiscaal deezer Stede Rat:off:Was geciteert, om boete en breuken tot Vijfmaal tien Vriesche Rijders ter Zaake dezelve Vijf ankers distelatie Zoude hebben uitgezet, zonder dezelve door de Geswooren Bierdraagers te hebben laaten verwerken, op Welke eisch door den beklaagde Tempus deliberandi is verzogt, tot Donderdag eerstkomende. (GAH44); Donderdag den 28 feb 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde Wierde geleezen een Request van J.G. distelateur alhier, Continerende dat hij door den Procr fiscaal deezer Steede Ratt:off:was geciteerd om Vijfmaal tien Vriesche Rijders boete en breuken, ter Zaake door hem Vijf ankers distellatie zouden zijn uitgezet, zonder dat hij dezelve door deGeswooren Bierdraagers Zoude hebben laaten verwerken, Welk Request om daarin geallegeerde redenen, waar bij den Suppliant wel erkende de noodige Ceduls tot die uitzettinge bij den Collecteur te hebben laaten haalen, egter dat de uitzettinge Zelve nimmer ge?ffectueerd Was, is overgegeeven aan de Procr. fiscaal, om de Raad daarop te dienen van berigt. (GAH44); Maandag den 4 mrt 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde wierde geleezen, het berigt van de Procr fiscaal deezer Steede Ratt:off:als Klaager, op den Requeste van J.G. distelateur alhier, als beklaagde ingediend, ten slotte tenderende redenen, en motiven om Welke de Actie door hem tegens den beklaagde geinstitueerd, over het uitzetten van Vijf ankers distelatie, zonder dat den beklaagde tot derzelver bewerking de Geswooren Bierdraagers, zoude hebben gebruikt, Zoude Konnen werden gemodereerd. Welke in Consideratie genoomen Zijnde, als mede des beklaagdes gedaane Instantie, dat deeze Actie door den Raad mogte werden getermineerd, en de finaale uitspraak dies aan den raad revoijerende, meT verzoek van moderatie voor rigeur van Justitie, Is den beklaagde bij moderatie geboet voor Tien friesche rijders, boven de Kosten hier over gevallen. (GAH44); Vrijdag den 3 nov 1797; Het Gerechte Extra ordinaires vergadert zijnde, wierde geleezen een Missive door den J.G., aan ''t Gerechte ingezonden, Continerende dat er bij het Provinciaal bestuur van dit gewest Offici?le berigten waaren Ingekoomen, van de geslooten Vreede tusschen Vrankrijk, en de Koning van Hongarije en Bohemen, als Keiser van het Duitsche Rijk; Waarop bij het Gerechte beslooten wierd, over dit Heugelijk Evenement, de gewoone Vreugde bedrijven te betoonen, zo door het uitsteeken der vlaggen als het lossen van het Canon van de Stadswal: alsmede om de Haavenmeester te gelasten, aan de schippers, alhier in de Haaven leggende te verzoeken om mede van hunne Scheepen, te willen vlaggen ten einde, om dit vreugde bedrijff, zo veel luister bij te zetten als mogelijk is. (GAH43)
Jacobus Groeneveld huwt met Antie Reidsma, beide van HRL, geproclameerd de 26 jul en de 2 en getrout de 9 aug 1767
Jacobus Harmens Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negentig den Seven en twintigste dec is Geboren Jacobus zv Harmen Anthonij & Antie Rinses. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 feb 1815
Jacobus Hartman geb 1788 HRL, ovl 19 nov 1851 HRL, ongehuwd, N.H., zv Gerrit H, en Sietske van Beemen; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk F-182; VT1839; Jakobus Hartman, ged 3 dec 1788 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Hartman en Sijtske Jakobus
Jacobus Hayes geb 8 jan 1810, ged 13 feb 1810 Grote Kerk HRL, zv Haje Rinses en Trijntje Martens
Jacobus Heiliger geb 1770 HRL, ovl 9 feb 1834 HRL, ongehuwd; BS ovl 1834
Jacobus Hendriks huwt met IJpkje Jurjens, kind: Trijntje Jacobs Koops/Visser/de Vries, geb 1771 Dragten; BS ovl 1835
Jacobus Hessels geb 11 aug 1811 HRL, ged 25 aug 1811, ovl 11 nov 1811 HRL, ovl in het huis van Willem van Vulpen in de Nieuwstraat, zv Hessel Obbes en Maria Tijleman; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811; geb 11 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL, zv Hessel Obbes en Maria Tijleman
Jacobus Hiddes ged 29 okt 1767 Westerkerk HRL, zv Hidde Jacobus en Nieske Hendriks
Jacobus Hollevoet oud 49 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, boendermaker, wijk C-107; VT1839
Jacobus Jacobus ged 16 mrt 1762 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Lammerts en Saakje Willems
Jacobus Jans ged 27 jun 1771 Grote Kerk HRL, zv Jan Pieters en Hinke Romkes
Jacobus Johannis huwt met Jantje Cobus, kind: Jacobus Johannis, ged 1 feb 1752 Grote Kerk HRL
Jacobus Joosten huwt met Johanna Cornelia Hanraats, kind: Maria Josepha J, geb 1776 te Bronsum; BS ovl 1842
Jacobus Carels zie: van Bree
Jacobus Kerkhoven geb 1802 HRL, ovl 27 jun 1838 HRL, huwt met Anna Lambertus Schmidts op 9 sep 1821 HRL, huw.afk. 19 en 26 aug 1821 HRL en Bolsward, baardscheerder in 1838, zv Jacobus K, en Lijsbet Coulbout; BS huw 1821, ovl 1838
Jacobus van Keulen geb 1764 ... , huwt met Sietske Simons vd Brug, kinderen: Clara vK, geb 15 nov 1804 HRL, Klara vK, geb 8 jul 1800 HRL, huw.get. bij N. Klok en L.J. Schuur, 1817, id. bij B.H. Klaver en T.S. vd Brug, wonende te HRL, behuwd broeder bruid. stokersknecht, 1813, id. bij M.H. Klaver en T.B. Brandes, panbakkersknecht, 1816, id. bij H.P. van Weerd en G. dekker, 1816; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1804, BS huw 1813, huw 1816, huw 1817, huw 1835; gebruiker van wijk H-085, sjouwer, eigenaar is Cl. IJsenbeek, 1814. (GAH204); ud 72 jaar, geb Utrecht en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-085; VT1839
Jacobus Christiaans ovl 27 nov 1804 HRL, oud 36 jaar
Jacobus de Koning oud 51 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, boekhouder, wijk C-196; VT1839
Jacobus Cornelis ged 4 sep 1759 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Jacobs en Dina Gerrijts
Jacobus Corver ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van Spaanse wijn op het laatst gehouden Heilige Avondmaal, 17 aug 1729: f. 55:0:0 (GAH283) ; id. 30 nov 1729: f. 55:0:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met burg. P. Bretton, sekretaris Idsinga en de boden Jelmersma en Scheltema, vacatien over de Trekwegszaken anno 1729, 3 okt 1729: f. 104:0:0 (GAH283); id. over de Binnenwegen anno 1729, 3 okt 1729: f. 52:0:0 (GAH283); burgemeester in 1729; neemt de eed af van Janneke Jans als subst. turfmeetster. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Jacobus Koster huwt met Jacoba van Schaik; BS geb 1811
Jacobus Koster geb 17 aug 1805 HRL, ovl 4 aug 1836 HRL, huwt met Anna Hendriks Modders op 18 dec 1828 HRL, huw.afk. 7 en 14 dec 1828, huw.get. bij T. Ouendag en S. Modders, aangehuwde broeder bruid 1835, kleermaker in 1836, zv Hillebrand K, en Sijke Jarigs de Boer, ged 3 sep 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1828, huw 1835, ovl 1836
Jacobus Lammerts huwt met Saakje Willems, kind: Jacobus Jacobus, ged 16 mrt 1762 Grote Kerk HRL
Jacobus de Lang oud 36 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kopersmid. wijk A-072; VT1839
Jacobus Ludolph zie: Wentholt
Jacobus van Maaren huwt met Sara Carpentier op 17 sep 1797 HRL, luitenant ter zee; hu Grote Kerk HRL 1797
Jacobus Marks zie: Hoornstra
Jacobus Martens huwt met Willemke Martens, kind: Margaretha Johanna Jacobus, geb 12 feb 1797, ged 26 feb 1797 Grote Kerk HRL
Jacobus van der Meer huwt met Aaltje ... , kind: Ids, geb 1801 Wolvega; BS ovl 1858
Jacobus Melchior zie: Schrage
Jacobus Nauta Cristoffel Hempel ende Berberb Uilkes, beyde van HRL, huw.aang. 12 jan 1737 HRL, komende Weegens de bruyd J.N., mr. tinnegieter; huw.aang. HRL 1737
Jacobus Nieuwbuur huwt met Anna Drijfhout, kind: Dirk N, geb 1766 Leeuwarden; BS ovl 1835
Jacobus Noes zie: Fluitman
Jacobus Nontjes mogelijk dezelde als ??; ovl voor 1867, huwt met Catharina Jelles (=mogelijk Trijntje Jilles), arbeider en wonende te HRL. 1836, kind: Jacob N, geb 1801 Wijnaldum; BS ovl 1866, BS Franeker huw 1836
Jacobus Oosterbaan geb 1790 HRL, ovl 3 aug 1862 HRL, huwt met Petronella Leurs, N.H., huw.get. bij J. Bruggen en R.P. de Boer, banketbakker, 1816, ovl wijk G-173, werkman in 1851, N.H., zv Ahasverus O, en Boudina Hibma; BS huw 1816, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-039, supp wijk G-402; eigenaar en gebruiker van wijk D-029, koekebakker, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-174; VT1839; Jakob Ahasverus Oosterbaan, geb 9 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL; J.O. eigenaar van perceel nr. 1046 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 504, huis en erf, 114 m2, klasse onbebouwd 1belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Jacobus Oosterbaan geb 1796 ... , huw.get. bij J.F. Lonneman en G. Oosterbaan, leraar bij de DG-gemeente te Woudsend, broeder bruid. zv Evert O, en Pietje Jacobs Oosterbaan; BS huw 1821
Jacobus Pas Anno domini 1757 den 20 November, is ged Jacobus, wettige zv Gasparius Hombert en Catharina Hofman, peter/doopheffer J.P. en Anna Maria Walen. Voor Extract Conform de 2de Burgemeester gedelegeert tot den Eersten Staat
Jacobus Pierson predicant binnen deese Stadt, huwt met Elisabeth Bonkamp, beyde van HRL, sij zijn geproclameerdt 14, 16 en 21 feb 1740 en doe ook getrouwt; J.P. Predicant binnen deese Stadt ende Elisabeth Boncamp beide van HRL, met versoek van een gebod in de week, 12 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL; predikant 1765
Jacobus Pieters ged 18 sep 1763 Westerkerk HRL, zv Pieter Jacobus en Aafke Bouwes
Jacobus Pieters geb 25 feb 1800 HRL, N.H., ged ged 18 mrt 1800, zv Pieter Klaases en Eelkje Beernts; dopen Grote Kerk HRL 1800
Jacobus Posthuma J.P., herbergier, oud negen en Zeventig Jaar, wonende te Beetsterzwaag in 1815, huw.get. van het huwelijk van Wytske Luitsens de Jong
Jacobus Potting ovl voor 1814, huwt met Grietje Sibbeles Brouwer, stadsklokhersteller 1801-1810, kind: Johannes Jacobus P, geb 1792 HRL; BS ovl 1813; 1861 overlijdens; Tamme Jans Bartling van Sneek ende Jeltje Piers Dijkstra van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.P., deszelfs broeder (?), 1 okt 1791; ondertrouw HRL; J.P. van HRL, en Grietje Sibbeles Brouwer van Bolswardt, laatst geproclameert op dato deezes 20 apr 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Bolswardt en aldaar op den 23sten apr 1777 door den Ed:Achtbaaren Magistraat in den echten staat bevestigd, volgens adtestatie vandaar terugontfangen, 24 apr 1777, getek. Petrus de Kok, secretaris; woont in 3e quartier, links:. - 1/2:0, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacobus Rieman J.R. ende Lijsbert Cromhuisen, beide van HRL, komende wegens de bruid Dirk Cramer, 4 Sep 1751; huwt met Lijsbet Cromhuisen, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 sep en den 28 dito 1751 getrouwdt
Jacobus Rinkes geb 8 nov 1799 HRL, ovl 6 jun 1867 HRL, ongehuwd, Rooms Katholiek, ovl wijk G-067, zv Gerardus R, en Margaretha Timmermans; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, supp wijk G-483; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-069; VT1839
Jacobus Rit Johannes ten Berg en Catharina Rit, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.R., deszelfs broeder, 1 dec 1792; ondertrouw HRL
Jacobus Roelofs ged 23 may 1741 Grote Kerk HRL, zv Roelof Jacobus en Johanna Melles
Jacobus Roelofs ged 6 feb 1748 grote Kerk HRL, zv Roelof Jacobs en Agnietje Andrijs
Jacobus de Rooy geb 1772 Groningen, ovl 3 jan 1835 HRL, huwt met Minke Innes vd Wey op 1 dec 1801 HRL, huw.get. bij J.B. Smit en S. Gerrits, wonende te HRL, geneverbrandersknecht, 1812, turfdrager in 1835, stokersknecht in 1811, kinderen: Harmanus Jacobus, geb 9 jun 1811 HRL, Sjoerd, geb 10 sep 1807 HRL, Japke Jacobus dR, geb 1805 Groningen; huw Grote Kerk HRL 1801 dopen Grote Kerk HRL 1807, 1811, BS geb 1811, huw 1812, ovl 1835, ovl 1836; gebruiker van wijk G-217, stokersknegt; eigenaar is W. Hanekuik, 1814. (GAH204); kind: Hermanus Jacobus de Rooy, geb 9 jun 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: M. Ennes
Jacobus Sanstra geb 24 sep 1647, ovl 30 mei 1689, 41 jaar, Collegie tot de Zeezaken, huwt met Aeltje Klempenhof, Groote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jacobus Scheltema woont in 7e quartier, geeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
Jacobus Schotanus begraven Groot Kerkhof regel 35, nr. 75; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 14; Reg. Begr. Kr. Krk. HRL
Jacobus Schotanus ovl 10aug/19 okt 1797 HRL, huwt met Grietje Freerks Dijkstra, in leven meester kuiper, kinderen: Jantje, geb 1787 HRL, Jacobus S, geb 1798 HRL; BS ovl 1811; 1819 huwelijken, ovl 1843, ovl 1850; wed. J.S. gebruiker van wijk B-163, tuin en zomerhuis; eigenaar is Simon Wyma erven, 1814. (GAH204); kind: Frerik Jakobus Schotanus, geb 6 mrt 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Jakobus Schotanus, geb 7 aug 1788, ged 24 aug 1788 Grote Kerk HRL; kind: Frerik Jakobus Schotanus, geb 15 may 1791, ged 29 may 1791 Grote Kerk HRL; kind: Auke Jacobus Schotanus, geb 11 jan 1793, ged 29 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jakobus Jakobus Schotanus, geb 16 aug 1794, ged 31 aug 1794 Grote Kerk HRL; kind: Auke Jakobus Schotanus, geb 24 nov 1795, ged 8 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Jacobus Jacobus Schotanus, geb 2 apr 1798, ged 15 apr 1798 Grote Kerk HRL
Jacobus Schotanus ovl 27 aug 1793 HRL, oud 7 jaar
Jacobus Schrage geb 12 sep 1801 Bolsward, ovl 25 jul 1873 HRL, huwt met Elisabeth van Klaveren, (gk), op 6 nov 1834 HRL, Rooms Katholiek, winkelier in 1873, zv Melchior S, en Maria J. Joosten; BS huw 1834, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-012, wijk C-063, wijk D-079, 88, 105; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-058; VT 1839
Jacobus Sybrandus woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacobus Singeler zie ook: van Bree; ovl 17 sep 1859 HRL, huwt met Fokje de Vries; BS ovl 1859; 1875 overlijdens
Jacobus Spits gebruiker van wijk G-315, varensgesel; eigenaar en medegebruiker is Anth. Klaver, hovenier, 1814. (GAH204)
Jacobus Stellingwerf van Reitsum, heeft het burgerrecht deser stede gewonnen en de gerechtigheid betaald, nadat belooft had aen handen van pres. burg. Stantius nog in alles als een eerlijk burger te zullen gedragen, f. 10:10:0 aan de GR, op 26 jul 1697. (burgerboek)
Jacobus Stuil geb 25 nov 1806 HRL, ged 7 dec 1806 HRL, ovl 24 jan 1893 HRL, huwt met Pietje Kwaad op 23 aug 1838 HRL, kleermaker in 1835, huw.get. bij K. Stuil en P.P. Tolsma, broeder bruidegom, 1835, zv Tamme S, en Christina Schey; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1835, huw 1838, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk B-016; oud 33 jaar, (geslnm: Stuul), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk B-013; VT1839
Jacobus de Zwaan geb 12 jun 1802 HRL, N.H., ged 6 jul 1802 HRL, N.H., zv Jacobus dZ, en Elisabeth Hessels; dopen Grote Kerk HRL 1802
Jacobus Tammes zie: Stuil
Jacobus Tjallingii ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 38:8:0 voor geleverd hout tdv ''t Weeshuis, ord. no. 47, 3 dec 1784. (GAH1115); id. f. 25:11:0, quit. no. 18, 24 feb 1786. (GAH1118); id. f. 72:10:0, quit. no. 13, 1 feb 1787. (GAH1119); huwt met Philippina Spannenburg, wonende te Leeuwarden 1820 en 1828, kind: Frans van Esta T, geb 21 jan 1797 Leeuwarden; BS huw 1820, huw 1828, ovl 1874; J.T. en Philippina Spannenburg, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 dec 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Petrus Jakobus Tjallingi, geb 23 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL; kind: Frans Jakobus Tjallingy, geb 11 jan 1790, ged 2 feb 1790 Grote Kerk HRL, vader als J. Tjallingy; kind: Laas Jakobus Tjallingii, geb 23 aug 1791, ged 13 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Frans Jacobus Tjallinge, ged 10 feb 1790 Leeuwarden in de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Leeuwarden, No. 618 van het Register; zie verder bij Frans Tjallingii; Op heden den 21sten jul 1828 compareerden voor ons Mr. Jan Daniel van der Plaats, Openbaar Notaris, residerende te Leeuwarden Provincie Vriesland in tegenwoordigheid van natemelden getuigen de Heer Jacob Tjallingii zonder beroep en Mejuffrouw Philippina Spannenburg, Echtelieden te Leeuwarden zijnde de vrouw in dezen geadsisteerd door gemelde haar man en speciaal geauthoriseerd. dewelke bij dezen verklaarden te consenteren in het voorgenomen huwelijk tusschen hunnen Zoon Frans van Esta Tjallingii, Koopman en Mejuffrouw Ida Greydanus meerderjarige dochter zonder beroep dv den WelEdelen heer Petrus Greydanus Rector der Latijnsche Scholen en Mejuffrouw Catharina Vellinga Echtelieden, alle wonende te HRL, van welke declaratie de Comparanten Acte hebben verzogt, waartoe deze is opgemaakt die na Registratie en brevet zal worden afgegeven; Aldus gedaan en gepasseerd te Leeuwarden na duidelijke voorlezing in tegenwoordigheid van Jelle Annes Nijelooi deurwaarder bij de Regtbank en Hendrik Broersma Geemployeerde ten kantore der Zegelhouder beide te Leeuwarden woonagtig, welke deze benevens der Comparanten en ons Notaris hebben vertekend
Jacobus Tjallingii zie: Metta (Aletta) Ferwerda; Doctor J.T. ende Aletta Ferwerda, beide van HRL, vertoonende de bruidegom attestatie van weedersijdse trouwbeloften, en behelsende een versoek dat de huwelijx geboden over de kerk met een gebod in de week geproclameerd mogten worden, 18 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; ovl 19 mrt 1781, 70 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Woensdag 9 apr 1749 Compareerde op den Raadhuyse binnen HRL Dr. J.T. meede zoutzieder binnen deese Stad voor hem en als gelastigde van de andere Zoutsieders, Versoekende dat Sijtze Andries op hunne nominatie als ordrs Zoutdraeger mogte Worden bevestigd en onder Eede genoomen:Waer op de Magistraat sig de voorsr. persoon heeft laeten Welgevallen en is dezelve vervolgens door de Hr. Presid:Burgemr A:Roosen ge?digd beloovende sijn ampt soo neffens de Zoutsieders als iemand anders in alle getrouwigheid en opregtheid te bedienen en Waer te neemen. Actum uts:In kennisse van mij secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Rein Sibeda ende Johanna Maria Toussaint, beide van HRL, koomende beide voor de Bruidegom en Bruit Dr. J.T. vertoonende Procuratie over attestatie van des Bruits vader met een gebot in de week, 25 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL
Jacobus Velthuis geb in HRL, doch comende van ''t Bildt, het burgerregt gewonnen na belofte van getrouwigheit, daertoe betalende f. 10:10:0 aan de GR, op 23 mei 1712. (burgerboek)
Jacobus de Vries woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacobus de Vries geb 1769 Haarlem, ovl 23 sep 1824 HRL, huwt met Pietje Bouwes op 13 sep 1801 HRL, N.H., kinderen: Dirk, geb 15 jan 1810 HRL, Bouwe, geb 29 mrt 1811 HRL, Jan, geb 1800 HRL, Geertruy, geb 21 aug 1806 HRL, Trijntje dV, geb 21 mrt 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, 1806, 1810, 1811, BS ovl 1824, ovl 1859; kind: Durk Jacobus de Vries, geb 15 jan 1810, ged 2 feb 1810 Grote Kerk HRL; kind: Bouwe Jacobus de Vries, geb 18 mrt 1811, ged 21 apr 1811 Grote Kerk HRL
Jacobus Weeber geb 1791 ... , huw.get. bij P.T. Schaafsma en P. de Boer, gruttersknecht, wonende te HRL; BS huw 1821
Jacobus Wentholt geb 11 sep 1798 Franeker, ovl 16 apr 1870 HRL, huwt met Alida Maria van Giffen, ontvanger der Rijksbelastingen, Vst 1 sep 1856 uit Dokkum, zv Ludolph Reinier W, en Magdalena Zeper; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 55, wijk A-023
Jacobus Wybes Jacob Cornelsin ende Janke Rinses, beyde van HRL, koomende weegens de bruid J.W., 8 Nov 1749
Jacobus Wiemers zie: Nooitgedagt
Jacobus Willems geb 30 okt 1791, ged 15 nov 1791 Grote Kerk HRL, zv Willem Lammerts en Martjen Tiddes
Jacobus Winkel geb 4 mrt 1785 Hondheim, 1e huwt met Antje Koster, 2e huwt met Elisabeth Bulkes op 28 mei 1840 HRL, (gk), sloeproeier, matroos in 1840, huw.get. bij J.B. de Vries en M.T. Koster, winkelier, schoonbroeder bruid. wonende te HRL. 1821, id. bij D.W. de Vries en N.T. Koster, schoonbroeder bruid. 1824, zv Bernardus W, (gk), en Anna Cunigunda Zervas, (gk), ouders beiden ovl 1840; BS huw 1821, huw 1824, huw 1840, regatdv1826-1893; oud 55 jaar, geb Westberg(!) en wonende te HRL. 1839, ''s lands sloep roeier, wijk G-047; VT1839; J.W. eigenaar van perceel nr. 823 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 794, huis, 190 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Jacobus van der Woude van HRL, ende Grijttje Sikkes Gerroltsma van Tjerkwerd sijnde deese aengevinge gedaen door Dr. van der Sluis met vertooninge van attestatie en procuratie en met versoek van een gebod in de Week, 8 Oct 1745; kind: Sickke Jacobus van der Woude, ged 28 mrt 1751 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Jacobus van der Woude, ged 5 jan 1749 Westerkerk HRL; kind: Henricus Jacobus van der Woude, ged 18 jun 1747 Westerkerk HRL
Jacobus Albertus Petreaus huwt met Richtje Tuininga, kind: Johan Willem P, geb 1771 Leeuwarden; BS ovl 1856
Jacobus Albertus Petreaus geb Leeuwarden ... , huwt met Maayke Miedema op 27 mei 1821 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1821, bankhouder, wonende te HRL, zv Johan Willem P, en Tieltje Hofman; BS huw 1821
Jacobus Antoons Buse geb 26 dec 1774, ged 17 jan 1775 Grote Kerk HRL, zv Antoon Buse en IJnskje Benjamins
Jacobus Arnoldus Tenckink huwt met Saakje Fokkens op 28 mei 1786 St. Anna, komt van Leeuwarden, apothecar; bron onbekend
Jacobus Caspers Homberg geb 1755 Breda/HRL, ovl 28 nov 1829 HRL, huwt met Trijntje Steffens op 30 mrt 1815 HRL, huw.afk. 19 en 26 mrt 1815, wonende te HRL, werkman, ook huwt met Sjuutje Caspers en met Sjoerdje IJsbrands, huw.get. bij P.N. Esser (gk), en M.E. Slymen, (gk), wonende te HRL, gleibakker, 1813, kinderen: Caspar Jacobus H, geb 1788 HRL, Catharina Jacobus H, geb 1779 HRL, zv Casparus H, en Catharina Hofman; BS huw 1813, huw 1815, ovl 1827, ovl 1829, ovl 1832, ovl 1845; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee van overlijden behoren tot de Huwelijksacte van J. Hombert en Trijntje Steffens dato 30 mrt 1815 op Fol. 15 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van denn Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; Extract uit het Doopregister der Rooms Catholijke Kerk in de Brugstraat der Stad Breda berustende ter Secretarije denzelve Stad; Anno domini 1757 den 20 November, is ged Jacobus, wettige zv Gasparius Hombert en Catharina Hofman, peter/doopheffer Jacobus Pas en Anna Maria Walen. Voor Extract Conform de 2de Burgemeester gedelegeert tot den Eersten Staat
Jacobus Cornelis Rooswinkel geb 15 feb 1800 Leeuwarden, ovl 7 jan 1881 HRL, 1e huwt met Ida Benning op 25 sep 1828 HRL, huw.afk. 14 en 21 sep 1828, wonende te HRL, 2e huwt met Maria van Klaveren, (gk), op 3 aug 1854 HRL, letterzetter in 1851, Rooms Katholiek, koopman, zv Henricus R, en Elisabeth Idema; BS huw 1828, huw 1854, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk C-123, wijk G-188; oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, koffijhuishouder, wijk F-076; VT1839
Jacobus Dirks Alta geb 1782 Makkum, ovl 30 mei 1839 HRL, 1e huwt met Grietje Schrijver, 2e huwt met Angnietje Dijkstra op 29 sep 1831 HRL, huw.get. bij D.H. de Boer en M.B. Oorthuis, scheepstimmerbaas, 1820, id. bij S.K. de Vries en W.R. Lamring, schipper, 1820, kind: Jan Jacobus A., geb 1811 Braak, Oostfriesland, zv Dirk Johannes A., en Klara Jacobs Eppinga, (Grietje Jans de Vries en Grietje Schrijver zijn vlgs huwelijksakte zoon JJ (1811) dezelfde persoon); BS huw 1820, ovl 1827, huw 1831, ovl 1834, huw 1835, ovl 1839
Jacobus Dirks Tolsma geb 1769 Boer, ovl 17 jun 1852 HRL, 1e huwt met Aafke Hollander, 2e huwt met Baukje Oebles vd Meer, huw.get. bij D.L. Tolsma en M.J. Bootsma, boer onder Wijnaldum, 1818, id. bij J.G.C. Leers en S. Dirks, 1820, kinderen: Johannes T, geb 19 nov 1805 Wijnaldum, Anna T, geb 1808 Wijnaldum, zv Dirk Jakkeles en Antje Lammerts; BS huw 1818, huw 1820, ovl 1852, ovl 1877, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk D-058
Jacobus Douwes Holders geb 15 jan 1789 HRL, inschrijfnummer 3473, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; geb 15 jun 1789, ged 7 jul 1789 Grote Kerk HRL, zv Douwe Holder en Grietje Aukes; dopen Grote Kerk HRL; geb 4 apr 1788, ged 29 apr 1788 Grote Kerk HRL, zv Douwe Holder en Grietje Aukes
Jacobus Folkerts de Haas ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:12:0 voor het te pas maeken ven een ijseren relijf, quit. no. 19, 1773. (GAH1104); id. f. 3:9:0 wegens repareren aan de kaggel, ord. no. 20, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 20:6:0, ord. no. 8, 5 nov 1776. (GAH1107); id. f. 8:19:0 voor geleeverde slooten en verder slotmaakerswerk, ord. no. 15, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 7:17:0, ord. no. 18, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 33:0:0 terzake gemaakt en geleverd ijzerwerk, ord. no. 27, 24 nov 1781. (GAH1112); huwt met Janke Freerks Kroon, beyde van HRL, sijn geproclameert den 31 mrt en den 7-15 apr en getrouwt den 21 dito 1743; huw.reg. N.H. HRL; J.F. dH. ende Janke Freerks Croon beide van HRL, koomende weegens de bruid Rein Swaal desselvs Steevader, 27 mrt 1743; onderetr. N.H. HRL; kind: Freerk Jacobs de Haas, ged 11 sep 1753 Grote Kerk HRL; kind: Freerk Jacobus de Haas, ged 7 feb 1747 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Jacobus de Haas, ged 30 nov 1745 Grote Kerk HRL
Jacobus Frans van Esta zie: Tjallingii
Jacobus Frans de Zwaan geb 1779 Haarlem, 1e huwt met Elisabeth Hessels op 22 okt 1805 HRL, 2e huwt met Griejte Willems op 26 nov 1820 HRL, huw.afk. 12 en 19 nov 1820 wonende te HRL, huw.get. bij H. Zeilmaker en S.G. de Groot, wonende te HRL, 1815, id. bij J.J. Kanonrijder en H.G. Klamstra, turfdrager, 1816, id. bij F.A. Tuinhout en N.J. Schoonbergen, 1831, id. bij J.A. Bakker en S.E. Schaap, 1834, kinderen: Catharina J, geb 10 okt 1810 HRL, Hessel, geb 9 apr 1807 HRL, Susanna dZ, geb 1810 HRL, Jacobus dZ, geb 12 jun 1802 HRL, zv Frans dZ, (gk), en Susanna van Guli, (gk); hu Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1807, 1810, BS ovl 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1820 1831 huwelijken, huw 1834; gebruiker wijk B-009, schoenlapper; medegebruikers Anske Dijkstra, bak-kersknegt, Oetske Gerrits de Groot, kleine negotie; eigenaar is W. Sandt van Nooten, 1814. (GAH204); J. dZ. en Lijsbet Hessels, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJsbrand Wytzes, goede bekende, 28 sep 1805; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, geb Haarlem en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk E-197 VT1839; kind: Catrina Jacoba de Zwaan, geb 13 okt 1810, ged 21 okt 1810 Grote Kerk HRL; J.F. d. Z., Schoenmakersknegt, wonende te HRL in 1815, is verzogt te passeren een Acte van bekendheid ten behoeve van het huwelijk van Sijdske Gerrijts de Groot; J. d. Z. eigenaar van perceel nr. 1287 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 840, huis en erf, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Jacobus Georgius Blesma geb 9 nov 1797, ged 12 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Georgius Blesma en Liefke van Swichem
Jacobus H Gross huwt met Magdalena Hilarius op 27 dec 1795 Herbayum, capitein in het 3e Bataillon 3e halve Brigade, in garnizoen te HRL, komt van HRL, met attestatie vertrokken naar Herbayum; huw Grote Kerk HRL 1795; J.H.G., capt. onder ''t derde Battaillon vierde halve brigade van HRL, Magdalena Hilarius van Franeker, zijnde de aangaave gedaan door adjudant J.P. de Boey met Procuratie, om morgenavond den 15 Feb. 1795 voor de eerste maal geproclameert te worden, 14 dec 1795; ondertrouw HRL
Jacobus Harmens Smits geb 1790 HRL, ovl 8 dec 1831 HRL, huwt met Hielkje Daniels Ziekmans op 30 mrt 1815 HRL, huw.afk. 26 feb en 5 mrt 1815, varensgezel in 1831, zv Harmanus Anthonij S, en Antje Rinzes; BS huw 1815, ovl 1831, ovl 1853; Ik Ondergetekende Harmen Anthonij Smit, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon J.H.S., mede alhier woonachtig om Zich in het huwelijk te begeven met Hijlkje Daniels Siekman, dv Daniel Siekman en Dirkje Brens, mogende alsoo lijden dat deselve door de Heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in den huw Staat te worden bevestigd. HRL den 21 feb 1815; In Ondergetekende Dirkje Brens Weduwe Johan Daniels Siekman, wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen dochter Hijlkje Daniels Siekman, bij mijnen Wijlen Man in Echte Verwekt, om zich in het huwelijk te begeven met J.H. Smith, Matroos, wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der proclamatie in de Huwelijkse Staat te worden bevestigd. HRL den 22 Feb 1815.; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, een van over-lijden, en twee ouderlijke consenten behooren tot de Huwelijksacte van Jacobus Harmens Smit en H. Daniels Ziekman dato 30 mrt 1815 op Fol. 16 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerljken Staat der Gemeente HRL
Jacobus Hendrik Hendriks geb 26 okt 1806 HRL, ged 28 okt 1806 HRL, N.H., zv Hendrik Frits, en Maria Johanna Geertruy; dopen Grote Kerk HRL 1806
Jacobus Hibbes Kerkhoven ovl 6 jul 1802 HRL, huwt met Lijsbet Coulbout, kinderen: Jacobus K, geb 1802 HRL, Hibbe K, geb 1797 HRL; BS ovl 1815; 1821 huwelijken, ovl 1838; begraven Klein Kerkhof, regel 4, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Jacobus Isaaks van Rut ged 15 nov 1740 Grote Kerk HRL, zv Isaak van Rut en Christina Heins
Jacobus J Germans koopt/verkoopt diverse huizen 1798-1800
Jacobus Jacobs Wewer geb 1790 HRL, ovl 4 jul 1839 HRL, huwt met Antje Pieters (de Boer), op 13 mei 1813 HRL, gruttersknecht, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, huw.get. bij A.S. Aspel en A. Dirks, werkman, 1817, zv Jacob Jacobus W, en Akke Hendriks; BS huw 1813, huw 1817, ovl 1839, ovl 1850; gebruiker wijk G-103, gruttersknegt; eigenaar is Gosse A. Schipper, 1814. (GAH204)
Jacobus Jacobus Schotanus geb 1798 HRL, ovl 10 dec 1843 HRL, huwt met Jantje Dirks van Vliet op 16 mei 1819 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1819, verversknecht, stedelijk commies in 1843, huw.get. bij W.P. Faber en A.B. Formeling, 1819, id. bij S. de Boer en M. Smidt, 1840, zv Jacobus S, en Grietje Freerks Dijkstra; BS huw 1819, huw 1840, ovl 1843; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kommies, wijk C-001; VT1839; geb 16 aug 1794, ged 31 aug 1794 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Schotanus en Grietje Freerks; geb 2 apr 1798, ged 15 apr 1798 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Schotanus en Grietje Freerks; J.S. eigenaar van perceel nr. 660 te HRL, tapper, woonplaats HRL, legger nr. 608, huis, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Jacobus Jans van Beetzel Jacob J. v. B., ged 15 okt 1765 Grote Kerk HRL, zv Jan van Beetzel en Lijsbeth de Vries; Jan Jansen Hiddema ende Trijntje Aukes Wijnstra, beide van HRL; zijnde wegens de bruid gecompareerd J. v. B., deszelfs neef, 20 jun 1795; ondertrouw HRL; ovl 30 sep 1803 HRL, oud 42 jaar; J. vB. en Sijtske Jelgersma, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sevende quartier, no. 106, mei 1802, mei 1803. (GAH650); weduwe heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sevende quartier, mei 1804. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier:210:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 441:3:0 ter zaake geleverde doek en sajet, 19 may 1801, quit. no. 4 (GAH1133); id. f. 245:7:0 ter zaake geleverd linnen etc., 30 jun 1801, quit. no. 14 (GAH1133)
Jacobus Jans de Groot huwt met Jetske Jans Bakker, werkman in 1855 en wonende te HRL; BS ovl 1855
Jacobus Johannes Brouwer geb 1805 HRL, ovl 28 feb 1829 HRL, huwt met Minke Rintjes vd Post op 18 jan 1827 HRL, huw.afk. 7 en 12 jan 1827 HRL, smidsknecht in 1829, zv Johannes Jacobus B, en Riemke Cornelis Brouwer; BS huw 1827, ovl 1829, ovl 1848
Jacobus Johannes Brouwer ovl voor 1818, huwt met Elisabeth Johannes, kinderen: Johannis Jacobus B, geb 1776 HRL, Jantje Jacobs B, geb 1785 HRL, Elisabeth B, geb 1786 HRL, in leven echtelieden te HRL; BS huw 1814, huw 1817, ovl 1827, ovl 1840, ovl 1869
Jacobus Johannes Kerkhoven geb 18 mrt 1775 HRL, ovl 24 mrt 1820 HRL, huwt met Sophia Johannes Wallens, kinderen: Wallen K, geb 19 apr 1809 HRL, Johannes K, geb 3 feb 1806 HRL, Janneke K, geb 10 dec 1803 HRL, huw.get. bij J.B. Smits en R. Valderpoort, 1815, id. bij G.B. Komst en H.G. Leeksma, 1813, id. bij B.L. de Boer en F.R. vd Woude, 1817, id. bij J. Kerkhoven en A. Rink, broeder bruidegom, 1818, kantoorbediende in 1820, zv Johannes K, en Maria Bretel; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1809, BS huw 1813, huw 1815, huw 1817, huw 1818 1820 overlijdens, huw 1836; eigenaar en gebruiker van wijk C-060, kantoorbediende, 1814. (GAH204); kind: Waller Jacobus Kerkhoven, geb 19 apr 1809, ged 9 may 1809 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jacobus Kerkhoven, geb 26 feb 1812, ged 22 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Jacobus Johannes Norel geb 3 jun 1797, ged 11 jun 1797 Grote Kerk HRL, zv Johannes Norel en Adriana Engelkeng
Jacobus Johannes Posthuma geb 1782 Achlum, ovl 29 aug 1847 HRL, huwt met Anna Martgens Meill op 2 jun 1805 HRL, huw.get. bij W. van Boekeren en R. Posthuma, broer vd bruid. koopman, 1812, id. bij S. Posthuma en H. Rodenhuis, broeder bruidegom, wonende te HRL, 1817, id. bij J.F. Posthuma en T. Wyma, (2x gk) oom bruidegom, 1842, houthandelaar 1808-1810, kinderen: Hendrika, gb. 3jul810 HRL, hendrika, geb 9 aug 1806 HRL, zv Johannes Fransen en Bregtje Sikkes; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1810, BS huw 1812, huw 1817, huw 1842, ovl 1847; gebruiker van wijk H-162, houtkoper; medegebruiker Sikko Posthuma, houtkoper; eigenaar is J. & S. Posthuma, 1814. (GAH204); J.J.P. van HRL. ende Anna Martinus Meill van Franeker, zijnde de aangave geschied door de gesw:clercq Rasschen onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 may 1805; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-165; VT 1839; kind: Henderica Jacobus Posthuma, geb 3 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL; J.J.P. en mede-eigenaars bezitters van perceel nr. 1525 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr, . 541, huis, 119 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); J.P. eigenaar van wijk H-162, samen met Sikke Posthuma; gebruikers Jac. en Sikko Posthuma, houtkopers, 1814. (GAH204); J.P. eigenaar van perceel nr. 1930 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 540, huis en tuin, 710 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van percelen nrs. 2033 en 2034 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 541, resp. plaiziertuin, huis en erf, resp. 189 en 90 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil, 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Jacobus Johannes Tolsma geb 17 jan 1802 Almenum, huwt met Tecla Sikkes Bleeker op 1 mei 1826 HRL, huw.afk. 23 en 30 apr 1826 HRL. en Minnertsga, wonende te Almenum, landbouwer, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Johannes Dirks T, en Hiske Doedes de Boer; BS huw 1826, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jacobus Junius Munter ged 7 apr 1761 Grote Kerk HRL, zv Junius Pieter Munter, vroetsman en Lutske Buytenpost
Jacobus Koopman Marcus Hoornstra geb 1777/83 Franeker, ovl 24 apr 1825 HRL, huwt met Jacobje Mozes vd Gaast op 25 jan 1818 Franeker, wonende te Franeker 1818, slagersknecht, zv Marcus Koopman H, en Belia Roosje; BS ovl 1826; BS Franeker huw 1818
Jacobus Louwrens Stoep ged 4 feb 1749 Grote Kerk HRL, zv Louwrens Stoep en Annigje van Orssen
Jacobus Louws Curinga burger te Dokkum op 4 jun 1672, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Jacobus Martens Ringnalda ovl voor 1864, huwt met Anna Hendriks Willekes, klokmakersknecht en wonende te Sneek 1830, kind: Teetske R, geb 1804 Sneek; BS huw 1830, ovl 1863
Jacobus Martinus Dorenbos ovl 23 jan 1813 Oldeboorn, huwt met Lavina Willems Zwart, in leven veldwachter, kind: Paulus Jacobus D, geb 1797 Oldeboorn; BS huw 1826
Jacobus Martinus Dirks Nieuwbuur geb 10 sep 1811 HRL, ovl 13 mei 1813 HRL; wijk D-031, zv Dirk N, en Marichjen Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1813; geb 10 sep 1811, ged 13 okt 1811 Grote Kerk HRL, zv Dirk Nieubuur en Marichjen Zijlstra
Jacobus Oedzes Wyma geb 1801 Augustinusga, 1e huwt met Jantje Fokkes Fokkema, 2e huwt met Foekje Wybes Schoninga op 26 nov 1840 HRL, veeschatter, wonende te HRL, zv Oeds Daniels en Iebeltje Jacobus; BS huw 1840; oud 38 jaar, geb Augustinusga en wonende te HRL. 1839, wijk G-184; VT1839
Jacobus Pieters Kerkhoven geb 1764 ... , ovl na 1824, huwt met Janke Eeuwes vd Heide, kinderen: Jan geb 11 jan 1809 HRL, Aafke, geb 1798/1800 HRL, Anna, geb 29 jul 1806 HRL, Eeuwe Jacobs, geb 1793 HRL, Grietje K, geb 21 jul 1801 HRL, Grietje K, geb 17 apr 1800 HRL, Pieter Jacobs K, geb 1790 HRL, Johannes K, geb 1795 HRL, Aaltje/Janneke, geb 1787 HRL, huw.get. bij J. vd Heide en G. Posthuma, schoonbroeder bruidegom 1818, wonende te HRL; in 1825, N.H., koopvaardijkapitein in 1816 en wonende te HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1801, 1806, 1809, bsha815hu, huw 1816, huw 1818, huw 1825, ovl 1853, ovl 1858 eigenaar en gebruiker van wijk A-153, schipper, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Jan Jacobus Kerkhoven, geb 11 jan 1809, ged 5 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jakobus Kerkhoven, geb 16 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Jacobus Kerkhoven, geb 30 okt 1798, ged 20 nov 1798 Grote Kerk HRL; wed. J.P.K. eigenaresse van perceel nr. 139 te HRL, woonplaats HRL, huis en erf, 168 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); Wij ondergeschrevenen Elias Gerrijts Bijlsma en Richtje Fransen Echtelieden te HRL, verklaaren bij deezen te consenteeren en toe te staan, aan onzen minderjarige dogter Aukje Elias Bijlsma, om zich in het Huwelijk te begeven, met Johannes Jacobus Kerkhoven varendsgezel meede alhier, meerderjarige zv J.P.K. en Janke Eeuwes van der Heide, Echtelieden meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenoomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop derzelven in den Huwelijke staat te worden bevestigd. HRL den 7 Sept. 1816; Ik ondergetekende Janke Eeuwes van der Heide huisvrouw van Jacobus Pieters Kerkhoven Coopvaardij Kapitein te HRL, verklaar bij deezen te consenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon Johannes Jacobus Kerkhoven varendsgezel meede aldaar, om zich in het Huwelijk te begeven met Aukje Elias Bijlsma, dogter van Elias Gerrijts Bijlsma. mr. Blikslager en Richtje Fransen Echtelieden ten gemelden Steede, mogende alzoo lijden, dat dezelve door de Heer Presdt Burgemeester deeze Stad in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop derzelver in den Huwelijken Staat te worden bevestigd, geschiedende dit consent door mij alleen uit hoofde mijn man Zeevarende is, en in den onmogelijkheid is om deszelfs wil te verklaren. HRL den 7 Sept. 1816; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondedrt vier en negentig den 16 nov is geb Johannes zv Jacobus Pieters Kerkhoven en Janke Eeuwes. Afgegeven op de Raadhuize binnen HRL den 7 Sept. 1816
Jacobus Sjoerds Hannema geb 8 okt 1752 HRL, ovl 29 mei 1824 HRL, huwt met Rinske Hijlkes Dreyer, kinderen: Ingena H, geb 1789 HRL, Sjoerd H, geb 1792 HRL, Elisabeth H., geb 1790 HRL; leent geld aan de gemeente tbv het Stadsweeshuis in 1803, wethouder 1809, ontvangt interesse 1808-1811; BS ovl 1824; 1831 overlijdens, ovl 1843, ovl 1863, vdGaast begraaflijst; eigenaar en gebruiker van wijk C-052, apothecar, medegebruiker G. Fontein wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-061, zoutkeet ''De Engel'', gebruiker is Albert T. Boonstra, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-120, bergplaats van zout, 1814. (GAH204); sterfhuis: Voorstraat 47; begraven in de Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; bezit een chais met een paard, belasting: f. 3:0:0, 2 may 1795. (GAH650); bezit een kierebok, belasting: f. 3:0:0, 1800, 1801. (GAH650); belasting f. 3:5:0, may 1803. (GAH650); belasting: f. 3:6:0, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 7e quartier, huisno. 86, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); Jan, Pieter en Jacobus Hannema als geauthoriseerde Administratoren over de goederen van deszelfs broeder Johannes Hannema, woonagtig te Oosterlittens, op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 218:0:0 (GAH650); id. 7e quartier, op lyfrente f. 400:0:0 en f. 50:0:0 voor sig selfs; (GAH650): woont in 7e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; jaar ? (loyst namen ingezetenen; (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 58:14:0 ter Saeke geleverde medecijnen, 3 feb 1808, quit. no. 29 (GAH1140); afsluiting Weesboek: Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 25 jan 1809, zullende het nadelig Slot in de volgende Rekening voor Uitgaaf worden gebragt. Was getekend: C. Blok, J.H. Olinjus, J.H., J. Huys, IJde Hoornstra, H. Peaux, A. Rasschen, gesw:Clercq (GAH1140); Dingsdag den 13 mrt 1798; Het Gerechte Extra ordinaires Vergadert zijnde; Daar wij ons Verpligt vinden, ons van de aan ons opgelegde Last te moeten quiten, en geheel onkundig zijn, over Welke Zaaken en onderwerpen in UWL Societeit word gehandelt, of zij Politique of gemeentebestgezinde zijn, of alleen tot tijdverdrijf, of tot voor of tegenwerking der zo gelukkige ommekeer van Zaaken, Welke ons den 22 jan 1798 heeft aangebragt, Zijn Strekkende, en wij UWL bijeenkomst buiten noodzaaklijkheid. niet gaarne zouden willen Stooren, zo is het dat wij UWL:bij deezen Serieuslijk koomen afvraagen: 1mo tot wat einde en oogmerk gij Uwe Societeit hebt opgericht, 2do over wat zaaken, of Welke de onderwerpen zijn, Waar bij UWL in ''t algemeen over gehandelt word, 3 tio of gij voor of tegen de Een en ondeelbaarheid der Bataafsche Republicq zijt; Wij Verwagten en des noods eischen van UWL: dat gij ons deeze onze vraagen, binnen Agt daagen Peremptoir, Schriftelijk zult beantwoorden, en met uwer aller naamsvertekeningen bekragtigen. Het Gerechte der Stad HRL en het Committ? van Waakzaamheid aldaar. HRL den 15 mrt 1798, 4de jaar der Bataafsche Vrijheid; Relateer ik ondergetekende, Gerechtsbode de origineele van bovenstaand, aan den Burger J.H., als mede directeur der Societeit, Eerbied voor de Wet te hebben overhandigt; Actum den 16 mrt 1798 om elf uur voor noen. (get: J.H. de Boer. (GAH43)
Jacobus Sjoerds de Vries geb 1798 HRL, huwt met Hendrikje Alberts Kikkert op 1 dec 1820 HRL, huw.afk. 24 sep en 1 okt 1820, zeepziedersknecht, zv Sjoerd Lieuwes dV, en Jantje Jacobs; BS huw 1820
Jacobus Wiemers Nooitgedagt geb 1773 Ureterp, ovl 20 apr 1824 HRL, huwt met Hiltje Willems; BS ovl 1824
Jacobus Wilhelmus Fluitman geb 27 sep 1810 HRL, zv No? Wilhelm F, en Agnes Swilders; hu Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810
Jacobus Wilhelmus van der Graaf huwt met Geertruida de Graaf, N.H., kind: Boegie Theodora vdG, geb 1 dec 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799
Jacobus Willem Sluiman geb 27 sep 1810, ged 16 okt 1810 Grote Kerk HRL, zv No? Willem Sluitman en Agenes Zuilders
Jacobus) Johannes zie: Brouwer, 2x vd Heide, Kerkhoven, Petraeus, Posthumus, Tolsma, Westerwijk
Jacomijntje Fellinga huwt met Douwe Wytses Vettevogel, kind: Rein Douwes Vettevogel, ged 17 nov 1771 Grote Kerk HRL
Jacomijntje Reins zie: Vettevogel
Jacomijntje Vettevogel ovl HRL. voor 1835, huwt met Pieter Wytzes Vettevogel; BS huw 1835
Jacomijntje Vettevogel geb 27 feb 1801 HRL, ged 15 mrt 1801, N.H., ovl 15 apr 1835 HRL, huwt met Willem Lolkes Zwaal op 10 feb 1825 HRL, huw.afk. 30 jan en 6 feb 1825, winkelierse, dv Rein Douwes V, en Anna Heins; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, ovl 1835
Jacomijntje Reins Vellinga van Bolswaard, ovl 6 mei 1802 HRL, huwt met Douwe Wytses Vettevogel, van HRL, geproclameerd de 3-5 en getrout met attestasie de 10 jul 1768; DTB N.H. HRL. 1768, BS huw 1824; begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 60; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Akke Douwes Vettevogel, ged 22 okt 1769 Grote Kerk HRL
Jacomina Hayes zie: Tuinhout
Jacomina Hoites ged 12 jul 1767 Grote Kerk HRL, dv Hoite Jans en Grietje Fokkes; ged 26 jan 1772 Grote Kerk HRL, dv Hoyte Jans en Grietje Fokkes
Jacomina Huites zie: Lieuwma
Jacomina Jelgerhuis ovl 6 jul 1832 Leeuwarden, huwt met Willem Pieters Broekman; BS geb en huw 1832
Jacomina Lieuwma geb 1772 HRL, ovl 24 dec 1846 HRL, 1e huwt met Marcelis Tamboezer op 29 okt 1797 HRL, 2e huwt met Jacob Jans Vettevogel op 4 mrt 1813 HRL, huw.afk. 21 en 28 feb 1813, winkelierse, dv Huite Jans L, en Margaretha (Grietje Fokkes) Onbelet; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1813, huw 1826, ovl 1846; kind: Harmanus Marcelis Tamboezer, geb 23 may 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL
Jacomina Lourens ged 19 apr 1763 Grote Kerk HRL, dv Lourens Ruirts en Aaltje Baakels
Jacomina Martens huwt met Thomas IJeves, beide van HRL, geproclameerd de 26 okt en de 2 en getrout de 9 nov 1760
Jacomina Rinking huwt met Tjeerd Acronius; BS ovl 1857
Jacomina Tuinhout geb 1791 Duinkerken, huwt met Henricus Dibbetz op 21 jul 1814 HRL, huw.afk. 10 en 17 jul 1814 HRL. en Sneek, dv Haye T, en Jacomina Geertruida Rosetta van Rossum; BS huw 1814
Jacomina Barends van der Meulen ged 18 aug 1765 Grote Kerk HRL, dv Barend van der Meulen en Gerlofke Wiarda
Jacomina Geertruida Rosetta van Rossum huwt met Haye Tuinhout; BS huw 1814
Jacques Koelbout geb 14 jan 1787 HRL, inschrijfnummer 698, 124 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Jacques Settelaar geb.01 sep 1791 HRL, inschrijfnummer 1276, 123 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Jacs Huis gebruiker van wijk H-071, commies bij de convoyen, eigenaar is A. Amelander, 1814. (GAH204)
Jaen Iedes ovl 17 dec 1727 IJlst, huwt met Antje Hermanis Loyenga, kind: Maeyke Jaens I, ged, 29 sep 1689 IJlst, hij werd op 31 dec 1674 burger van IJlst, afkomstig van Sneek, werd op 27 dec 1697 vroedsman en kwam 1 jan 1689, 1696, 1707 en 1726 in eed als burgemeester. Op 17 dec 1727 was hij dood. Blijkens het reëelkohier van 1711 verhuurde hij 1 pondematen land op de Wynslootswal, gebruikte hij zelf 4 pondematen lands bij Romkeschar en huurde hij ruim 25 pondematen van derden, alles onder IJlst; Geneal. JB 1969, bl. 73
Jaene Jans zie: van Slooten
Jaene Jans van Slooten burgemeester 1772-1778, ovl voor 1790; geb 12 nov 1715 HRL, Koopman
Jaepje Arjens en de Andrijs Andrijs, beide van HRL, huw.aang. 12 mrt 1735 HRL, Comende voor de bruid Oepke Claeses, deszelfs oom; huw.aang. HRL 1735
Jaeye Tjallings huwt met Grietie Claeses Danser, beide van HRL, geproclameert den 17-24 Feber:en getrout den 3 mrt 1754; kind: Tjalling Jajes, ged 6 jul 1755 Grote Kerk HRL
Jahn(Nes) Josephs zie: Evering, Hombach
Jaike Andeles ged 14 dec 1760 Westerkerk HRL, dv Andele Bonnes en Hiltie Hendriks, de Koster van de Kleine Kerk; Vergeeten Tebesorgen
Jaike Backer lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier:24:0:0 (GAH650)
Jaike Broeksma huwt met Jan Groenija, kind: Hermanus Jans Groenija, ged 14 Jannewari 1770 Westerkerk HRL; kind: Floris Jans Groenja, ged 3 dec 1771 Grote Kerk HRL
Jaike Jacobs zie: Adema
Jaike Jacobs Adema ovl voor 1883, huwt met Sjouke Taekes de Boer; BS ovl 1882
Jaitje van der Zee huwt met Rigtje de Boer, kind: Jetske Jaitjes vdZ, geb 1773 Workum; BS ovl 1858
Jaitje Minkes Loyinga zie ook: Sjoerdje Minkes L. ; Sijbren Douwes Houtsma van HRL. en J.M.L. van Dockum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 jan 1809; ondertrouw HRL
Jaitske Jans Pieter Roelofs van Kimswerd en J.J. van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 apr 1806; ondertrouw HRL
Jaitze Kuipers ovl voor 1866, huwt met Gooitske vd Wal, kind: Jan K, geb 1812 HRL; BS ovl 1865
Jaje Tjeerds huwt met Luitje Pieters Klein, wonende te HRL; BS Franeker huw 1812
Jakkele Donia huwt met Baukje de Vries, kind: Klaaske Jakkeles D, geb 1765 Tzummarum; BS ovl 1841
Jakkele Jakkeles huwt met Maaike Jacobs, wonende te onder Almenum, kind: Jakle Jakles Donia, geb 1785 Almenum; BS Barradeel huwafk. 1811; J.J. en Maike Jakobs, beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 apr 1784 HRL, en zijn getrouwd den den 12 apr 1784; kind: Hielke Jakles, geb 18 feb 1792, ged 18 mrt 1792 Grote Kerk HRL; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 60:0:0 voor de huur van 7 1/2 pondematen bouwland onder Almenum, (aan de Schapedijk), no. 17, 20 may 1785. (GAH1117); id. 27 feb 1786. (GAH1118); id. 31 apr 1787. (GAH1119); id. 11 apr 1788. (GAH1120); id. f. 75:0:0 terzaake 1 jaar huur van 7 1/2 pondematen land, no. 17 en 18, 30 mrt 1789. (GAH1121); id. 2/5 jaar, 28 mrt 1790; (GAH1122); id. 26 mrt 1791, 3/5 jaar. (GAH1123); id. 4/5 jaar, 25 may 1792 (GAH1124); id. (3 1/2 pondematen greidland en 4 pondematen bouwland), 26 nov 1793 (GAH1125); id. f. 37:10:0 terzaake 1 jaar propijn wegens de inhuuring van 7 1/2 pondematen land aan de Schaapedijk, 11 apr 1788. (GAH1120); J.J. en Catharina de Jong, beide van Almenum, laatst geproclameert 12 apr 1778 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Midlum, om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt gelijk op 20 apr 1778 geschied is, niet te Midlum, maar voor het Ed. geregte van Barradeel, volgens ontfangene adtestatie, getekent J. van Echten, en ter ordonnantie R. Smit; kind: Pieter Jakles, geb 27 jul 1789, ged 11 aug 1789 Grote Kerk HRL; den 16 mei 1777 Is op de Belijdenis des Geloofs tot Lidmaat aangenomen J.J. Huisman onder Almenum; met Attestatie vertrokken naar HRL den 1 apr 1779. (N.H. lidmaten Tzummarum 1777)
Jakkele Rintjes de Boer geb 1784 Workum, ovl 12 apr 1842 HRL, huwt met Sijtske Hoogzand op 8 aug 1811 HRL, huw.get. bij J.K. Torenbeek en T.L. Visser 1813, id. bij P. Schenkius en S. Schuurmans 1814, id. bij F.H. Ringsma en Y.F. Hes 1839, ondertrouw 24 jul 1811, 1e huw.afk. zondag 28 jul 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 4 aug 1811, huw.get. bij J.H. Gleibach en G.G. Kuiper 1811, zv Rintje Jakkeles de B., en Wijpkje Vroegrijp; BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1839, ovl 1842; gebruiker van wijk E-095, varensgesel; eigenaar is wed. B. Boomsma, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-115; VT1839; J.R.B. eigenaar van perceel nr. 1430 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 87, huis en erf, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 49)
Jakkle Johannes zie: Jager
Jakkle Rintjes zie: de Boer
Jakkle Johannes Jager geb 1793 HRL, ovl 1 nov 1843 HRL, 1e huwt met Gepke Ruurds van Dijk op 10 mrt 1814 HRL, huw.afk. 27 feb en 6 mrt 1814, 2e huwt met Dirkje Hendriks Norbruis op 15 mrt 1838 HRL, slager in 1843, in 1831 dienende bij het Bataillon Vriesche Schutterij in garnisoen te den Bosch, is huw.get. bij J. Zegeling en M. Merkelbach 1814, id. bij B.J. van Dijk en T.B. Bakker 1815, zv Johannes J, en Trijntje Jakles Donia; BS huw 1814, huw 1815, huw 1838, ovl 1843, 1847; gebruiker van wijk F-178, slager, eigenaar is Meinte Jager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-038, gebruiker is Meinte Jager, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, slagter, wijk G-177; VT1839; geb 9 dec 1792, ged 30 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jager en Trijntje Jakles; J.J.J., Meester Slager, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bonne Jans van Dijk
Jakle Baukes geb 5 aug 1811 HRL, zv Bauke Pieters en Antje Sakes; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 5 aug 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL, zv Bauke Pieters en Antje Sakes
Jakle Jakles huwt met Katarina Hanses, kind: Jakle Jakles, geb 6 nov 1780, ged 12 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jakles, geb 13 jan 1782, ged 20 jan 1782 Grote Kerk HRL; moeder als: Katrina H. de Jong
Jakle Jakles geb 6 nov 1780, ged 12 nov 1780 Grote Kerk HRL, zv Jakle Jakles en Katarina Hanses
Jakle Sjoerds Douwe Sjoerds de Vries van HRL. ende Wytske Clases van Leckum zijnde wegens de bruid gecompareerd J.S., goede bekende, 8aug17 95; ondertrouw HRL
Jakle Taedses houtzager 1753-1763
Jakle Jakles Donia geb 6 nov 1780 Almenum, ovl 14 feb 1832 HRL, huwt met Jantje bes de Boer op 11 okt 1812 Franeker, wonende te Franeker in 1812 en was boer, huw.get. bij J.T. van Slooten en M.B. Oorthuis, oom bruidegom, huisman onder Almenum 1813, id. bij A.T. van Slooten en R.G. Overberg, oom bruidegom 1815, id. bij J.C. Teves en M.T. van Slooten, oom bruid. wonende te Wijnaldum 1817, melktapper in 1825, huurt bouwland aan de Winamervaart 1800-1805, wonende te Minnga/Sexbierum 1825, zv Jakle Jakles D, en Katarina Hanzes de Jong; BS huwafk. 1813, huw 1815, huw 1817, ovl 1832, ovl 1838, BS Franeker huw 1812, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; als keurmeesters der harddraverij ten stadhuize genodigd: J.J.D., S. Miedema, G. Pettinga en D. Heslinga, 11 jun 1804 (GAH50); wegens Almenum, samen met S. Popta, gestemd tot dijkgraaf, 23 mei 1803 (GAH49); id. 14 mei 1804 (GAH50); betaalt aan het gemeentebestuur wegens 6 pondematen bouwland aan de Wijnamervaart, 1800: 54 Caroliguldens; id. over 1802; id. over 1803-1805; id. propijn van Stadsland, 19 feb 1802: 27 Caroliguldens
Jakle Jakles Donia ovl voor 1813, huwt met Katarina Hanzes de Jong, kinderen: Jakle Jakles D, geb 1781 Almenum, Jenne Jakles D, geb 1780 ... , Jacob Jakles D, geb 1785 Almenum; BS huw 1828, ovl 1832, BS Franeker huw 1812
Jakle Jakles Donia geb 1786 Almenum, huwt met Neeltje Klases, huisman onder Almenum, zv Jakle Jakles en Maaike Jacobs; BS Barradeel huwafk. 1811
Jakob Adams huwt met Hendrina Murks, kind: Geertje Jakobs, geb 25 jun 1781, ged 31 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Murk Jacobs; zie verder aldaar; (GAH44)
Jakob Barends huwt met Berber Tjeerds, kind: Jan Jakobs, geb 18 okt 1781, ged 23 okt 1781 Grote Kerk HRL
Jakob Beerends huwt met Aafke Jakobs, kind: Jakob Jakobs, geb 8 may 1778, ged 26 mai 1778 Grote Kerk HRL
Jakob Beerends huwt met Berber Tjeerds, kind: Beerend Jakobs, geb 25 aug 1778, ged 6 sep 1778 Grote Kerk HRL
Jakob Dirks geb 16 okt 1781, ged 13 nov 1781 Grote Kerk HRL, zv Dirk Pieters en Janke Jakobs
Jakob Dirks huwt met Antje Klaasses, kind: Dirk Jakobs, geb 3 aug 1778, ged 1 sep 1778 Grote Kerk HRL
Jakob Edes huwt met Janke Aanes, kind; Pieter Jakobs, geb 26 nov 1788, ged 30 dec 1788 Grote Kerk HRL
Jakob Floris J.F. en Janke Dirks, beide van HRL, zijn na hunne derde afkondiging gehad te hebben op den 6 sep 1778 ten zelfden dage alhier getrouwd
Jakob Franses geb 16 nov 1794, ged 14 dec 1794 Grote Kerk HRL, zv Frans Jakobs en Aaltje de Vries
Jakob Geerts huwt met Joukje Freriks, kind: Geert Jakobs, geb 20 dec 1790, ged 9jan17 91 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jakobs, geb 8 mrt 1787, ged 25 mrt 1787 Grote Kerk HRL
Jakob Gerrits geb 12 jan 1784, ged 22 feb 1784 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Pieters en Tjitske Jakobs
Jakob Gerrits huwt met Trijntje Bartels, kind: Gerrit Jakobs, geb 5 dec 1778, ged 20 dec 1778 Grote Kerk HRL; kind: Bartel Jakobs, geb 2 jan 1781, ged 30 jan 1781 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 191, bij hem inwonend Bartele Jacobs, 24 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804
Jakob Gosses J.G. en Angnietje Christoffels de Haas, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 sep 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Antje Jakobs, geb 8 aug 1788, ged 24 aug 1788 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jacobs, geb 24 jul 1793, ged 13 aug 1793 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Jakobs, geb 16 mrt 1795, ged 5 apr 1795 Grote Kerk HRL
Jakob Harmens geb 14 okt 1793, ged 22 okt 1793 Grote Kerk HRL, zv Harmen Jakobs en Dirkje Jans
Jakob Harmens geb 1 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL, zv Harmen Hessels en IJmkje Jakobs
Jakob Hendriks huwt met Trijntje Romkes, kind: Romke Jakobs, geb 13 feb 1777, ged 4 mrt 1777 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jacobs, ged 15 aug 1769 Grote Kerk HRL; kind: Sibbeltje Jacobs, ged 29 okt 1771 Grote Kerk HRL
Jakob Hendriks J.H. en Tjieske Pieters, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 oct 1785 HRL, en zijn op den 11 daaraanvolgende getrouwd
Jakob Holbes geb 31 aug 1779, ged 18 jan 1780 Grote Kerk HRL, zv Holbe Baukes en Doetje Jakobs
Jakob Jakobus huwt met Akke Hendriks, kind: Jakobus Jakobs, geb 9 dec 1789, ged 15 dec 1789 Grote Kerk HRL
Jakob Jakobs huwt met Antje Kornelis, kind: Janke Jakobs, geb 20 jan 1780, ged 8feb17 80 Grote Kerk HRL
Jakob Jakobs geb 8 may 1778, ged 26 mai 1778 Grote Kerk HRL, zv Jakob Beerends en Aafje Jakobs
Jakob Jakobs geb 17 dec 1777, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jakobs en Sijntje Dirks
Jakob Jakobs huwt met Trijntje Sippes, kind: Sippe Jakobs, geb 2 dec 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL
Jakob Jakobs J.J. en Sijntje Dirks, beide van HRL, laatst geproclameert 29 jan 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Dirk Jakobs, geb 12 nov 1776, ged 8 dec 1776 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jakobs en Sijntje Dirks; kind: Jakob Jakobs, geb 17 dec 1777, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jakobs, geb 10 jul 1779, ged 6 aug 1779 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jakobs, geb 7 okt 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jakobs, geb 13 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL
Jakob Jans geb 11 apr 1787, ged 6 may 1787 Grote Kerk HRL, zv Jan Jakobs en Trijntje Klaasses
Jakob Jans geb 31 aug 1780, ged 19 sep 1780 Grote Kerk HRL, zv Jan Jakobs en Emke Pieters
Jakob Jans geb 28 jun 1780, ged 18 jul 1780 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Kaatje Rudoljus
Jakob Jelles geb 19 feb 1776, ged 12 mrt 1776 Grote Kerk HRL, zv Jelle Jakobs en Janke Sipke IJsbrandi
Jakob Jetzes J.J. en Maartje Dirks Zijlstra, beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 28 jul 1776 HRL, en toen getrouwd
Jakob Jochems geb 30 mei 1774, ged 14 jun 1774 Grote Kerk HRL, zv Jochem Jakobs en Elske Durks
Jakob Johannes geb 7 may 1785, ged 31 may 1785 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jakobs en Ymkje Tietes
Jakob Johannes geb 18 nov 1776, ged 4 feb 1777 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jakobs en Doetje Jakobs; Jacob J., ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jacobs en Doetje Jacobs
Jakob Klaases geb 14 jun 1780, ged 25 jun 1780 Grote Kerk HRL, zv Klaas Jakobs en Tjitske Arjens
Jakob Klaases huwt met IJtje Dirks, kind: Grietje Jakobs, geb 30 aug 1776, ged 15 sep 1776 Grote Kerk HRL
Jakob Kornelis J.K. en Zwaantje Berends, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jakob Piebes geb 11 jun 1790, ged 29 jun 1790 Grote Kerk HRL, zv Piebe Jakobs en Trijntje Jans
Jakob Piebes J.P. van Almenum en Trijntje Reindes van HRL, zijnde laatst geproclameert 19 feb 1775 HRL, en getrouwd 21 feb 1775 HRL
Jakob Pieters huwt met Janke Eeuwes, kind: Pieter Jakobs, geb 5 jan 1790, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Eeuwe Jacobus, geb 22 okt 1792, ged 6 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Jakobs, geb 30 aug 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL
Jakob Pieters huwt met Grietje Wybes, kind: Jillis Jakobs, geb 31 aug 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL
Jakob Post huwt met Geertje van Oosten, kind: Hanna Jakobs Post, geb 30 mrt 1777, ged 31 mrt 1777 Grote Kerk HRL, zijnde 2e Paasdag
Jakob Repman soldaat in ''t Regiment van Nostitz, huwt met Katharina Elisabeth Boegsieven, kind: Katharina Jakobs Repman, geb 13 dec 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL
Jakob Romkes geb 26 feb 1777, ged 9 mrt 1777 Grote Kerk HRL, zv Romke Herkes en Itske (ook: Sijbrigje) Jakobs
Jakob Sibes huwt met Christina Jeltema 20 mei 1787 HRL; kind: Sibe Jakobs, geb 3 okt 1787, ged 23 okt 1787 Grote Kerk HRL, moeder als C. Annes J. ; kind: Catharina Jakobs, geb 15 apr 1789, ged 5 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: Anne Jeltema, geb 24 okt 1791, ged 15 nov 1791 Grote Kerk HRL
Jakob Sibrens geb 6 okt 1783, ged 26 okt 1783 Grote Kerk HRL, zv Sibren Sipkes en Tryntje Jakobs
Jakob Stevens huwt met Ymkje Laazes, kind: Japke Jakobs, geb 31 jul 1781, ged 21 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Sibbeltje Jakobs, geb 21 sep 1783, ged 14 okt 1783 Grote Kerk HRL
Jakob Sybes geb 16 sep 1790, ged 10 okt 1790 Grote Kerk HRL, zv Sybe Jakobs en Adriaantje Hendriks
Jakob Tengnakel geb 15 nov 1808 HRL, ged 29 nov 1808 HRL, N.H., zv Anthonij T, en Antje Intes Hiemstra; dopen Grote Kerk HRL 1808
Jakob Thomas huwt met Tetje Ruurds, kind: Ruurd Jakobs, geb 12 okt 1787, ged 6 nov 1787 Grote kerk HRL
Jakob Wybesz J.W. van HRL, en Cornelia Sekoma van Medemblik, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 apr 1779 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar ...
Jakob Wiersma geb 5 jun 1772, ged 14 jul 1772 Grote Kerk HRL, zv Abelus Wiersma en Doedtje Jakobs
Jakob Wouters geb 10 mrt 1776, ged 16 apr 1776 Grote Kerk HRL, zv Wouter Rutgers en Tetje Jakobs; geb 30 jan 1780, ged 22 feb 1780 Grote Kerk HRL, zv Wouter Rutgers en Tetje Jakobs
Jakob Isaaks J.I. van HRL, en Hendrina Jakobs van Amsterdam, Jooden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1780 HRL, en zijn den 11 jun naastvolgende op vertoond getuigschrift van Amsterdam hier getrouwd
Jakob Baukes Wiersma geb 14 mrt 1807 HRL, ged 12 apr 1807 HRL, ovl 22 jun 1851 HRL, N.H., huwt met Baukje Thomas Dijkstra, melktapper, zv Bauke Paulus W, geb Tetje Tjallings Terpstra; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk A-133; oud 32 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk A-134 VT1839
Jakob Feites Ruitenschild geb 19 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL, zv Feite Jakobs Ruitenschild en Fennigje Huisinga
Jakob Jakobs Westerwijk geb 19 aug 1773, ged 5 sep 1773 Grote Kerk HRL, zv Jakob Johannis Westerwijk en Tjitske Jakobs
Jakob Jans Reigenbach Ales geb 23 jan 1779, ged 9 feb 1779 Grote Kerk HRL, zv Ale Yemes en Annigje Jans
Jakob Jansen Sanstra huwt met Neeltje Pieters, kind: geb 26 okt 1778, ged 15 dec 1778 Grote Kerk HRL
Jakob Klaassen Peem huwt met Grietje Jans Gleibakker, kind: Wouter Jakobs, geb 11 apr 1784, ged 11 may 1784 Grote Kerk HRL
Jakob Leenderts Holder geb 6 jun 1781, ged 19 jun 1781 Grote Kerk HRL, zv Leendert Holder en Susanna Christiaans; geb 5 okt 1783, ged 21 okt 1783 Grote Kerk HRL, zv Leendert Holder en Susanna Christiaans
Jakob Roelofs Meints geb 31 dec 1787, ged 19 feb 1788 Grote Kerk HRL, zv Roelof Willem Meints en Tjitske Siwardus Posthuma
Jakob Simons van der Ley J.S. vdL. van Leeuwarden en Klaaske Rinses van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 nov 1780 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Leeuwarden getrouwd den 12 nov naastvolgende
Jakob Sybrens Brouwer huwt met Sjoukje Johannes, kind: Johannes Jakobs Brouwer, geb 27 apr 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL
Jakob Tiebbes Popta zie: Anna Pieters Ens
Jakoba Dominicus Lourens de Graaf, korporaal onder ''t Regiment van Lt. Generaal Onderwater, van HRL, en J.D. van Leeuwarden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 may 1779 HRL, en zijn naar Leeuwarden vertrokken met attestatie om daar getrouwd te worden, gelijk volgens ingebragt getuigschrift geschied is op den 6 may 1779
Jakoba Jacobs huwt met Hans Everts, kind: Evert Hansen, ged 6 sep 1768 Grote Kerk HRL
Jakoba Willems geb 6 mrt 1782, ged 19 mrt 1782 Grote Kerk HRL, dv Willem Stevens en Antje Jans
Jakoba Petronella Maria Aelmans huwt met Matthias Pieter Fredrik Blancken, kind: Pieter Johannes Wilhelm Blancken, geb 2 jul 1794, ged 8 jul 1794 Grote Kerk HRL
Jakobje Ages Steenstra huwt met Obbe Lucas Bos, kind: Lucas Obbes Bos, geb 27 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL
Jakobs Jans geb 24 mrt 1785, ged 5 apr 1785 Grote Kerk HRL, zv Jan Jakobs en Willemke Lolkes
Jakobus van den Bos geb 9 apr 1773, ged 23 apr 1773 Grote Kerk HRL, zv Cornelis vd Bos en IJda Catharina Schapeling
Jakobus Gerrits zie ook: Jakobus Hartman; geb 3 dec 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Hartman en Sijtske Jakobus
Jakobus Houbers zie ook: J. Huberts; soldaat in het Regiment van den Generaal Nostitz, huwt met Geertruida Rondaan, kind: Petrus Jakobus Houbers, geb 16 jul 1781, ged 22 jul 1781 Grote Kerk HRL
Jakobus Huberts zie ook: J. Houbers; huwt met Geertruida Rondaan, kind: Petrus Jakobus, geb 12 dec 1782, ged 15 dec 1782 Grote Kerk HRL
Jakobus Jakobs geb 9 dec 1789, ged 15 dec 1789 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jakobus en Akke Hendriks
Jakobus Johannes huwt met Lijsbeth Johannes, kind: Johannes Jakobus, geb 5 jul 1778, ged geb 5 jul 1778, ged 21 jul 1778 Grote Kerk Harl21 jul 1778 Grote Kerk HRL; kind: Rommert Jakobus, geb 26 apr 1783, ged 13 may 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Elisabeth J.
Jakobus Kaspers J.K. en Sjoerdtje IJsbrands, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Trijntje Jakobus, geb 23 may 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Ytje Jakobus, geb 26 feb 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Kasper Jakobus, geb 20 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL
Jakobus Kaspers J.K. en Sjoerdtje IJsbrands, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Trijntje Jakobus, geb 23 may 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Ytje Jakobus, geb 26 feb 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: IJsbrand Jakobus, geb 16 jul 1790, ged 3 aug 1790 Grote Kerk HRL
Jakobus Lieuwes geb 19 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Jakobs en Jantje Gerrits
Jakobus Pieters ged 14 jan 1766 Grote Kerk HRL, zv Pieter Douwes en IJttie Jacobs, vader ook als P. Dominicus
Jakobus van Someren J. vS. en Johanna Solie, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jakobus ten Zweege In het Jaar een duizend acht honderd en veertien den achtsten dag der maand aug des voormiddags ten tien Uren is te Makkum wijk C-222 ovl Willem Jakobus ten Zweege, oud zes en veertig Jaaren van beroep Postrijder, geb te Amsterdam en wonende te Makkum, zv J. t. Z. en Trijntje ?. ?de Eerste ovl en de laatste nog in leven en wonende te Amsterdam Echtgenoot van Attje Piers van Piersen. Afgegeven te Makkum den 8 apr 1816
Jakobus Vlock J.V., van HRL, en Foekje Revel van Dokkum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1779 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Jakobus Albertus Westerwijk Westerwijk geb 22 sep 1794, ged 23 sep 1794 Grote Kerk HRL, zv Albertus Westerwijk en Maria Frederica Talman
Jakobus Antonius Renke geb 8 okt 1786, ged 5 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv Anthony Renke en Maria Holtlosser
Jakobus Dirks van Rhee geb 9 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk, zv Dirk van Rhee en Trijntje Heerkes; fuiches dopen Grote Kerk HRL
Jakobus Folkerts de Haas geb 18 mrt 1781, ged 3 apr 1781 Grote Kerk HRL, zv Folkert Jakobus de Haas en Jeltje Jakobs
Jakobus Jans Gelinde geb 26 jul 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL, zv Jan Gelinde en Antonetta Antonissen
Jakobus Petrus Schellewald geb 4 jan 1783, ged 21 jan 1783 Grote Kerk HRL, zv Petrus Jakobus Schellewald en Margaretha Boelkens
Jakobus Sikkos Popta geb 15 okt 1788, ged 4 nov 1788 Grote Kerk HRL, zv Sikko Popta en Joukjen Steensma; geb 24 okt 1791, ged 15 nov 1791 Grote Kerk HRL, zv Sikko Popta en Joukjen Steensma; geb 18 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL, zv Sikco Popta en Joukjen Steensma
Jakomijntje Geerts Rekkers ged 17 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, dv Geert Rekkers en Jetske Pijtters
Jakomina Johanna van Otterloo geb 14 mrt 1783, ged 13 apr 1783 Grote Kerk HRL, dv Micha?l derk v. O. en Johanna Alida Burenstein
Jakomina Johannes Albarda geb 14 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Johannes Albarda en Mintje van der Meulen
James Webster geboortig van Philadelphia, het burgerrecht dezer stad geaccordeert, en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen vd drost H.J. Westra, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 30 aug 1804 (burgerboek)
Jan Aalts gemeentebestuur betaalt aan de Stadsarmekamer wegens gedane diensten aan de persoon van J.A. f. 17:6:0
Jan Abbes huwt met Maayke Corneelis, kind: Jan Abbes, ged 29 may 1740 Grote Kerk HRL
Jan Abbes mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:3:0 wegens dragen en meten van 11 schouw en 7 korven Leekster turf, kwit. no. 5, 23 nov 1765. (GAH1095); turfarbeider 1766-1776; ontv van het gemeentebestuur voor het bewerken van 22 3/4 schouw geleverde turf ten dienste van het Stadstimmerhuis f. 30:2:8 op 4 apr 1766; id. voor 15 schouw en 16 korven f. 20:11:0 op 5 mei 1768; id. voor 25 schouw en 19 korven, tevens drinkgeld en opzichter 34- 9-10 op 19 sep 1771; id. voor 14 schouw f. 24:12:0 op 26 jun 1778; id. voor 19 schouw en 18 korven ten dienste van het Stadhuis f. 32:4:0 op 23 mrt 1768; id. voor 17 schouw op de Toren, met sluisgeld, drinkgeld en opzichter f. 23:11:0 op 17 okt 1775; id. voor 11 schouw ten dienste van de Nieuwe Kerk, met drinkgeld en opzichter f. 18:7:8 op 20 jul 1776
Jan Abbes mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Jeltie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 11-17 en getrout de 24 mei 1761
Jan Abes huwt met Sietske Hessels, N.H., koopt in 1800 een huis, kinderen: Abe Jans, geb 16 jun 1804HRL, Aafke Jans, geb 10 mei 1801Harl; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804; koopt van Johannes Frank een huizinge voor 1050 Caroliguldens op 27 sep 1800; Eelke Rinses en Wytske Jacobs, echtelieden te Rinsumageest, kopen van J.A. een huizinge voor 850 Caroliguldens op 16 okt 1802
Jan Abes zie: Hofstra
Jan Abrahams zie: Steegsma
Jan Adams zie: Helt, J.A. Olivier, (2x) Strans, ook wel: Jan Harmens S
Jan Adams huwt met Hilligje Roelofs, kind: Annigje Jans, ged 15 jun 1751 Grote Kerk HRL
Jan Adams ged 1 jul 1760 Grote Kerk HRL, zv Adam Sjoerdts en Folkie Feddes
Jan Adams huwt met IJbeltje Beerends, kind: Adam Jans, geb 13 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Jans, geb 28 dec 1795, ged 12 jan 1796 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negen en tachtig den dertiende sep is Geboren Adam zv J.A. en IJebeltje Beerends. Afgegeven op den Raaduize binnen HRL den 16 mei 1816
Jan Adams huwt met Elsjen Reinoldus, beide van HRL, geproclameert 1, 8 en 15 en getrout den 24 Feberwari 1756; kind: Jantje Jans, ged 13 jun 1756 Grote Kerk HRL
Jan Adriaans zie: van Zandvoort
Jan Agema geb 19 mrt 1811 HRL, zv Johannes A., en Etje Hoekstra; dopen Grote Kerk HRL 1811
Jan Ages zie: de Groot
Jan Ages zie ook: J.A. Hofman; huwt met IJtje Epkes, kind: Rijkje Jans, geb 18 nov 1793, ged 10 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jans, geb 15 okt 1795, ged 27 okt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, geb 10 sep 1798, ged 25 sep 1798 Grote Kerk HRL
Jan Aitzes zie: Velthuis; huwt met Dina Willems, kind: Anke Jans, geb 6 jun 1785, ged 21 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Etje Jans, geb 29 jan 1788, ged 12 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jans, geb 17 mrt 1790, ged 5 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Etje Jans, geb 1 feb 1793, ged 17 feb 1793 Grote Kerk HRL
Jan Albarda huwt met Dieuwke de Schiffart, kinderen: Titia Johanna A, geb 1762 Ferwerd, Henricus A., geb ... , Horatius A, geb ... , Johannes A, ... , Willem, geb ... , Cornelia A, geb ...; BS ovl 1812; 1841 overlijdens
Jan Albarda geb 12 jun 1791 HRL, huwt met Anna Westra op 4 mei 1819 HRL, huwelijksafkondigingen 18 en 25 apr 1819, ontvanger van het regt van registratie, huw.get. bij G. Pettinga en J. Westra, schoonbroeder bruid. 1822, zv Johannes A., en Mintje vd Meulen; BS huw 1819, huw 1822, regattdv1826-1893; komt voor op lijst: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893, in 1827 onder nrs 21 en 22; id. 1828 onder nr. 1, op naam van Titia Frieswijk ingeschreven, grootboeknr. 2857, deel 4: rente 32 Caroliguldens; id. 1829, no. 72; id. 1830, no. 59; id. 1831, no. 44, id. 1832. no. 26, id. 1828, onder no. 4, op naam van Johannes Albarda, grootboek nr. 4567, deel 6: 16 Caroliguldens; id. 1829, no. 73; id. 1830, no. 60; id. 1831. no. 37; id. 1832, no. 27; geb 12 jun 1791, ged 10 jul 1791 Grote Kerk HRL, zv Johannes Albarda en Mintje van der Meulen
Jan Alberts zie: Baantjer, Bakker, de Jong, Knol, Krol, Rasschen, Sluik
Jan Alberts Cornelis Dirks ende Mayke Carsten, beyde van HRL, huw.aang. 4 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd J.A. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733; en Grijtie Jans, beyde van HRL, huw.aang. 11 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Gerrijt Pieters, desselfs oom; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Jan Alberts Sijbe Jielts ende Geertie Beernts, beyde van HRL, huw.aang. 3 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd J.A., desselfs schoonsoon; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Jan Alberts ged 27 jan 1757 Grote Kerk HRL. op belijdenis des Geloof, Egteman wonende te op de Laanen
Jan Alberts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 157, 1 mrt 1804
Jan Alberts dezelfde als Jan Alderts ?; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 19:19:0 terzake 3 schouw en 32 korven turf door hem in het Weeshuis geleverd, 19 aug 1754, kwit. no. 7 (GAH1083); id. f. 15:15:0 terzake 3 1/2 schouw 4 1/2 gulden per schouw, 4 nov 1754, kwit. no. 13 (GAH1083); id. f. 53:19:0 wegens 11 schouw en 35 korven turf in het Weeshuis 4 1/2 gulden de schouw, 9 apr 1761 (GAH1091)
Jan Alberts ontvangt van het gemeentebestuur voor het rijden van schil op het Stadsbolwerk, volgens publ. besteding, 8 feb 1751: 45 Caroliguldens en 10 stuivers (GAH428); betaalt aan het gemeentebestuur wegens 5 1/2 pondematen bouwland, Allerheiligen 1750: f. 20:0:0 (GAH428); id. Allerheiligen 1749 (GAH427); ontvangt van het gemeentebestuur arbeidsloon van gedane reparatie en vervloering van het Noorderhoofd, volgens besteding van 3 apr 1737, 19 aug 1737: f. 325:0:0 (GAH283); id. wegens buitenwerk van reparatien aan het Noorderhoofd, 2 nov 1737: f. 70:14:0 (GAH283)
Jan Alberts ovl 31 dec 1731 HRL, ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Janke Pieters, 1 jaar lijfrente van 1000 Caroliguldens, 25 jan 1730: f. 90:0:0 (GAH283); id. 17 jan 1731 (GAH283); op 31 dec 1731 is ovl J.A. op wiens lijf stond een kapitaal van 500 Caroliguldens, volgens constitutiebrief van 13 jan 1725 waardoor de Stad jaarlijks profiteert f. 45:0:0 (GAH283); gemeentebestuur betaalt aan de erven van J.A. enkele maanden en 17 dagen interesse, als mede voor het opbrengen van de brief, 31 dec 1731: 45-14. (GAH283)
Jan Alberts geb 28 feb 1773, ged 30 mrt 1773 Grote Kerk HRL, zv Albert Klaaszen en Janke uylkes; ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL, zv Albert Claazen en Janke Uilkes
Jan Alberts J.A. en Trijntie Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 mei en getrout de 1 jun 1766; kind: Albert Jans, geb 8 apr 1773, ged 27 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Pijtje Jans, geb 23 nov 1775, ged 5 dec 1775 Grote Kerk HRL; kind: Gerrijt Jans, ged 7 apr 1767 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Jans, ged 9 okt 1770 Grote Kerk HRL
Jan Alberts lijst ingezetenen 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Jan Alberts ovl 19 jul 1794 HRL, oud 32 jaar
Jan Alberts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 24:0:0 weegens 16000 wortelen in ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 7, 28 nov 1730. (GAH1060)
Jan Alberts Claas Jansen ende Marijke Alberts beyde van HRL, koomende weegens de bruyd J.A. des selfs broeder, 8 jan 1746
Jan Alberts Freerk Wybes ende Aeltje Cornelis beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs oom J.A. den 17 May 1749; Claas Dirks ende Tjietske Cornelis beyde van HRL, komende wegens de bruid J.A. den 5 Septemb 1744
Jan Alberts J.A. en Antje Geerts (!) beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Geert Harmens, en vertoonende de bruidegom de schriftelijke approbatie van sijn moeder, 7 nov 1739; ondertrouw N.H.; huwt met Antje Jans, beyde van HRL, sijn geproclemeert den 8, 15 en 22 nov 1739 en doe ook getrouwt; huw.reg. N.H.; kind: Pietje Jans, ged 3 apr 1741 Grote Kerk HRL, moeder als A. Geerts
Jan Alberts J.A. ende Berber Hendriks (!), beide van HRL, komende weegens de bruid Dirk Beerns korfmaker, 6 jul 1743; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Berber Heins, (!), beyde van HRL, sijn geproclameert den 7, 14 en 21 jul 1743 en getrouwt den 18 aug 1743; vrouw ged 25 jan 1760 Grote Kerk HRL, wonende bij de Zoutsloot
Jan Alberts Jillis Jansen ende Lijsbert Hendriks beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Alberts des selvs swaeger den 13 jan 1748
Jan Alberts J.A. van Almenum ende Idske Reinders van HRL, koomende weegens de bruid Hijltie Abbes den 12 dec 1750
Jan Alberts Jurjen Ockes van der Stok van Almenum ende Petronella Jans Bakker van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.A., deszelfs vader, 18 aug 1804; ondertrouw HRL
Jan Alderts dezelfde als: Jan Alberts ?; ontvangt van het Weeshuis f. 53:8:0 wegens levering van 8 schouw en 36 korven turf f. 44:10:0 en aan Hendrik Gerrits f. 8:18:0 voor turfdragen en meten in het Weeshuis, 29 aug 1758 (GAH1087); id. f. 80:17:0 wegens 15 schouw en 34 korven turf in het Weeshuis geleverd en f. 15:17:0 voor het dragen en meten, 24 apr 1760, kwit. no. 3 (GAH1089)
Jan Alderts ovl voor 1814, huwt met Grietje Jacobs, indertijd echtelieden te Leeu- warden, kind: Jacoba Jans Hellinga, geb 20 jan 1764 Leeuwarden; BS huw 1813; ovl 16 dec 1794 HRL, oud 70 jaar
Jan Aales geb 1 sep 1788, ged 23 sep 1788 Grote Kerk HRL, zv Aale Jans en Beitske Johannes
Jan Ales zie ook: Wobma; huwt met Hijke Keimpes, kind: Durk Jans, geb 28 nov 1809, ged 17 dec 1809 Grote Kerk HRL
Jan Ales gebruiker van wijk F-251, kastelein; eigenaar is Swerus Coersen, 1814. (GAH204)
Jan Ales huwt met Elisabeth Harmens; BS geb 1811
Jan Allerts ovl 8 apr 1803 HRL, oud 75 jaar
Jan Allerts mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Hendrik Daniels, voor 5 1/2 schouw geleykte Dragtster baggelaar ih Weeshuis geleverd, alsmede voor het dragen en meten: f. 44:0:0, kwit. no. 2, 28 jun 1764. (GAH1094); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, zonder Hendrik Daniels, f. 58:1:0 voor 10 schouw en 4 korven turf ih Weeshuis geleverd f. 5 3/4 gulden, kwit. no. 2, 24 okt 1766. (GAH1096); ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van 12 schouw en 4 korven turf aan ''t Raadhuis 6 gld het schouw, 20 nov 1754: 72 Caroliguldens en 12 stuivers; id. wegens 15 schouw en 18 korven f. 6:5:0 het schouw, 30 mei 1755: f. 96:11:4; id. wegens 8 schouw en 30 korven turf 6 gld en 5 stuivers het schouw, 18 jun 1755: 54 Caroliguldens en 14 stuivers; id. geleverd 4 schouw turf aan de kosterij van de Grote Kerk 6 gld het schouw, 25 mrt 1756: 24 Caroliguldens; id. 18 schouw en 18 korven turf ten dienste van het Raadhuis 5 3/4 gld het schouw, 18 mrt 1758: f. 106:2:0; id. 12 schouw turf aan het Raadhuis en de Grote Kerk 7 glds ''t schouw, 28 nov 1759: 84 Caroliguldens; id. 12 1/2 schouw aan het Raadhuis f. 5:13:0 het schouw, 1 apr 1760: f. 74:12:8; id. 18 7/8 schouw turf aan het Raadhuis 5, 5 gld het schouw, 18 mrt 1761: 103 Caroliguldens en 16 stuivers; id. 2 schouw turf aan de Kleine Kerk, 12 aug 1762:16 Caroliguldens en 10 stuivers; id. ... schouw en 19 korven turf 6 gld het schouw, 30 mrt 1763: 104 Caroliguldens en 17 stuivers; id. 5 vuren turf aan de beide kerken, 8 jul 1763: 91 Caroliguldens en 2 stuivers; id. 3 schouw turf aan de Kleine Kerk, 3 okt 1763: 30 Caroliguldens en 10 stv; id. 11 schouw en 24 korven turf ten dienste van de Grote Kerk, 23 jul 1764: 102 Caroliguldens en 16 stuivers; id. 6 schouw turf in de Westerkerk tegen 8 gld en 5 stuivers het schouw, 1 aug 1764: f. 49:10:0; id. 11 schouw en 11 korven turf aan de kosterij van de Grote Kerk, 4 sep 1765: 102 Caroliguldens en 16 stuivers; id. 8 1/2 schouw ten dienste van het Stadhuis, begin 1766: f. 47:16:4; id. 19 1/2 schouw turf ten dienste van het Stadstimmerhuis, 4 apr 1766: f. 73:2:8; id. 17 schouw en 32 korven turf ten dienste van het Stadhuis 41/4 gld ''t schouw, 2 mei 1766: 75 Caroliguldens en 13 stuivers; id. 18 3/4 schouw turf ten dienste van het Stadhuis 5 Caroliguldens het schouw, 17 mrt 1767: 93 Caroliguldens en 15 stuivers; id. 14 schouw turf 4 Caroliguldens en 10 stuivers het schouw, 4 apr 1767: 63 Caroliguldens; id. 17 schouw en 28 korven f. 5:15:0 het schouw 9 mei 1748: f. 101:11:8; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 66:0:0 terzake 12 schouw turf door hem in het Weeshuis geleverd, 18 nov 1752, kwit. no. 9 (GAH1081); id. f. 33:17:0 wegens 6 schouw en 31 korven turf in het Weeshuis geleverd, 23 sep 1756 (GAH1085); id. wegens levering van 9 schouw turf: f. 36:0:0, en 9 Caroliguldens voor het dragen en meten in het Weeshuis, tesamen: f. 45:0:0, kwit. no. 3, 19 mrt 1759 (GAH1088); id. 39 -15:0 wegens 7 schouw en 23 korven turf in het Weeshuis geleverd, 25 okt 1753, kwit. no. 11 (GAH1082); id. 8 schouw en 3 korven turf 11 sep 1755, kwit. no. 7 (GAH1084)
Jan Allerts mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; J.A. ende Rink Sybrands beide van HRL, komende wegens de bruyd Jacob Johannes haar goed bekende, 2 Oct 1751; huwt met Rink Sijbrandts, beyde van HRL, geproclameerd den 3, 10 en 17 okt 1751 en doen ook getrouwt
Jan Allerts geb 9 jan 1803 HRL, N.H., ged 20 feb 1803, zv Allert Jans en Jettje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1803
Jan Allerts J.A. ende Marijke Hendriks, beyde van HRL, komende weegens de bruyt Jurjen Jansen, mr weever, den 11 apr 1747; huwt met Marike Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 3, 9 en 16 apr 1747 en den 25 dito getrouwt
Jan Allards Andries Wybes ende Sibbeltje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader J.A., 29 okt 1791; ondertrouw HRL
Jan Alles zie: Bakker, Wobma
Jan Alles Johannes Jans ende Akke Jelles beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom des selfs vaeder J.A. en weegens de bruid Taedse Abrahams desselfs broodheer den 24 dec 1750
Jan van Altena van HRL, ende Dieuke Tamboeser van Leeuwarden sijnde aengegeeven door R.J. de Swart bij procuratie den 23 dec 1747
Jan Alteringa hm ... ., kind: Catharina, geb 1790 Franeker; BS ovl 1870
Jan Amzing huwt met Chatarina Alberts, kind: Wibbina Jans Amzing, ged 25 feb 1749 Grote Kerk HRL
Jan Andeles zie: Dreyer
Jan Andries zie: Groote, Hensel, Hondema, Mars, Nauta
Jan Andrijs ende Aukjen Jurjens, beide van HRL, huw.aang. 12 feb 1735 HRL, komende voor de bruid Gerrijt Gerrijts; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Jan Andries ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis terzake timmerloon aan het Weeshuis gedaan, 21 mei 1737, kwit. no. 17: f. 1:11:0 (GAH1067)
Jan Andries aangesteld tot Groninger schipper en v. v. in plaats van wijlen zijn vader Andries Gerbens, 20 okt 1803. (GAH49)
Jan Andries J.A. en Wipkjen Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 mrt 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Sneek en aldaar getrouwd den 21 mrt 1784 volgens ingebragt getuigschrift
Jan Andries Johan Jurgen Pienge, soldaat onder de Compe van Collonel Lentelo ih Regiment vd Generaal Lt. B:Leve tot HRL, ende Tjieschkjen Douwes van Midlum, koomende weegens de bruid J.A. des selfs oom, vertonende de bruidegom schriftelijk consent vd Commandeerende officier van vorengemelde Compe den 11 Janij. 1749
Jan Andries geboortig van Leeuwarden, doch jongst gekomen van Wijnaem, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht; Legt eed af in handen van Commissaris Jan Dircksen Cuyck op 19 dec 1687. (burgerboek)
Jan Andrijs geboortig van Dorummerzijl in Oostfriesland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 6 jul 1735. (burgerboek)
Jan Andries ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 23 5/40 schouw wachtturf 3 Caroliguldens en 3 stuivers het schouw, 26 jun 1751: f. 72:16:8; id. op 22 sep 1757 voor 24 3/8 schouw turf f. 4:12:0 het schouw: f. 112:2:8 dragen, loegen en meten: f. 2:19:0, korfkijken 11 stuivers, drinkgeld 11 stuivers, praamshuur f. 2:8:0, tesamen f. 150:4:14; id. wegens leverantie van 17 1/2 schouw turf in het stadstimmer-huis 76 stuivers het schouw, 9 jul 1755: f. 66:10:0; id. wegens het brengen van 19 schouw turf in het stadstimmerhuis 3 gld en 4 stuivers het schouw, 17 jul 1757: f. 60:16:0; id. wegens levering van 23 5/40 schouw turf geleverd tot de Wagten aan het Raadhuis, ord. 26 jun 1751: f. 72:16:0 (GAH428); gemeentebestuur betaalt aan schipper Sjoerd Doedes ing. gepasseerde procuratie 2500 Caroliguldens te tellen in Landschaps Obligatien tot voldade van zekere obligatie van 9 jun 1643 ten laste van de Stad en ten voordele van de erven van Arent Jansen en J.A. leggende, met nog f. 24:4:0 wegens 3 maanden interesse sedert gedane denundatie op 11 jul 1726 verschenen, waarmee dat kapitaal is afgelost, 5 jun 1736: f. 2524:4:0 (GAH283)
Jan Andriesz huwt met Sibbeltje Feikes, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 dec 1764
Jan Andries Wopke Hansen en Trijntie Jans, beide van HRL, komende voor de bruid J.A. desselfs vader, 30 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Jan Anes zie: Beitsma, Scheer
Jan Aanes J.A. en Evertje Gerrits, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Riemke Jans, geb 7 may 1785, ged 29 may 1785 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Jans, geb 17 jan 1789, ged 1 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Jans, geb 9 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL
Jan Anes gebruiker van wijk G-237, gealimenteert, alsmede Bernardus Bessing; eigenaar is A. Bartling, 1814. (GAH204)
Jan Anes huwt met Baukien Alberts, beide van HRL, geproclameert de 11-18 en getrout de 25 nov 1759
Jan Annes zie: Huidekoper, van der Zee
Jan Annes Gemeente Makkum. Extract uit het Doopboek der herformden in deze Gemeente. Gebooren Jan Annes den 26 jul 1791. In het Jaar een duizend zeven hondert een en negentig den zes en twintigste dag der maand jul is geb een zoontje waarvan vader is Anne Jans en moeder Doutzen Gerbens. Gegeven te Makkum den 12 mrt 1815
Jan Annes ged 23 aug 1740 Grote Kerk HRL, zv Anne Jans en Hinke Piers
Jan Annes ende Waltie Ebbes, beide van HRL, huw.aang. 16 nov 1737 HRL, komende wegens de Bruit Johannis Freerks; huw.aang. HRL 1737; Waltje Epkes, kind: Eppe Jans, ged 24 apr 1742 Grote Kerk HRL
Jan Annes Jelle Alles van Mackum ende Luutske Cornelis van HRL, koomende weegens de bruid J.A. desselvs aengehuwde neef, 22 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL
Jan Annes Geeft met behoorlijke respect te kennen Eelke Pijtters Turfdrager te HRL, dat hij door swakheit of magteloosheit niet instaet sijnde die bedieninge Waar te neemen, Wel geneegen soude sijn deselve bedieninge over te dragen op J.A. Schipper van deese Stad op Sneecq, sijnde een persoon daar toe seer bequeam; Welke sulks ook geerne Wenscht. Dogh vermits sulks niet anders als met consent van UEd:Agtb:kan geschieden:soo versoeken gedagte beyde persoonen seer Eerbiedigh dat UEd:Agtb:hem J.A. in plaatse van Eelke Pijtters tot ordrs turfdrager believen aen te stellen, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staende onder praesentatie om den gewoonen Eed van getrouwigheyt in handen van UEd:Agtb:af te leggen q:f:etc (get:) P.F. Reidema. 1747/29. ; In margine stonde; de Magistraet der Stad HRL accordeert het versoek ten reqte gedagt, nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt J.A. tot meede ordrs Turfdrager binnen deese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheyt, en tot een geschenk in de Arme Busch tellende de soa (=somma) van twintig car gls:actum den 14 aug 1747. /:onder stonde en was get:/Lourens Tabes. Ter ordtie van de Magistr:abs:sec:R:J:de Swart gesw:Clercq; Lager Stonde; Op heeden den 14 aug 1747 heeft J.A. den Eed als turfdrager in handen van de Burgemr. L:Tabes als comris gepresteerd nae dat alvorens in de Arme busch hadde betaeld de soma van twintig car gls:actum uts:(:onder stonde:) In kennisse van mij gesw: Clercq abs:sec:(get:), R:J:de Swart. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeven met eerbied te kennen J.A. en Cornelis Abbes de laetste Soo veel nood cum patre gesterkt alle binnen HRL; dat eerstgemelde wel geneegen is om sijn turfdraegers bediening te transporteeren aan laetsgenoemde, dogh sonder UEd:Achtb:toestemminge van geen effect kunnende wesen; Soo koomen de suppltn haar mits deesen aen de taefel van UEd:Achtb:te addresseeren instantelijk versoekende UEd:Achtb:gelieven Cornelis Abbes in plaats van J.A. aen te stellen tot meede ordris turfdraeger binnen deese Stad op daar toe staande Lasten en profijten quo facto (:getekent:), B:Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek nomineert en stelt mits deesen Cornelis Abbes tot meede ordris turfdraeger deeses Steede, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheit, en betaelende tot een recognitie in de armebusch ter somma van twintigh Car:gls. Actum den 16 sep 1750/:get:/S:Bosscha/:onder stonde:/ Ter Ordtie van de magistr/:get:/M:V:Idsinga; (Laeger Stonde); den 16 sep 1750 heeft Cornelis Abbes den Eed van getrouwigheyt als turfdraeger gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr S:Bosscha en de recognitie van 20 gls:in de armbusch gestooken /:onder stonde:/In kennisse van mij secretaris, /:getekt:/M:V: Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur voor dragen, meten en loegen van 25 schouw en 12 korven turf aan de Voorwacht en Stadstimmerhuis, met bier en opzichter, 21 okt 1748: 134 Caroliguldens en 1 stv; id. 26 schouw en 35 korven, 19 nov 1749: 36 Caroliguldens en 2 stuivers (GAH427)
Jan Annes J.A. van Midlum en Tjamke Pieters van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 sep 1781 HRL. en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum
Jan Annes ovl 2 dec 1791 HRL, oud 57 jaar
Jan Annes J.A. en Lijsbeth Pieters beyde van HRL, komende weegens de bruid Bauke Jansen, zeevarend persoon, 30 nov 1743; huwt met Lijsbeth Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert den 1, 8 en 15 desember 1743 en doe ook getrouwt; kind: Pijtter Jans, ged 9 jan 1748 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Jan Annes J.A. ende Geertje Jelles beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs neef Jurjen Fongers 2 Nov 1748; huwt met Geertje Jelles, beyde van HRL, geproclameerd den 3, 10 en 17 nov 1748 en doen ook getrouwt
Jan Anthoni zie: Beuker, de Boer, vd Bosch, Posthuma, Postma, Scholtens, Winkelaar
Jan Antonij huwt met Lyske Jans, kind: Pietje Jans, geb 14 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL
Jan Anthony moet met Douwe van der Woude, ieder 12 stuivers boete betalen wegens het gooien van sneeuwballen. Door het gooien zijn ''de glasen ingegooid'' van het huis van Cornelis Aarts; de boete wordt gehalveerd, 5 mrt 1804 (GAH50)
Jan Anthony vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 151, 1 mrt 1804
Jan Antonij vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 184, 1 mrt 1804
Jan Anthoonij lijst ingezetenen 5e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Jan Anthonij ovl 21 okt 1803 HRL, oud 74 jaar
Jan Anthonij ovl voor 1815; wed. J.A. gebruiker van wijk F-169, gealimenteert; eigenaar is B. Broersma, 1814. (GAH204)
Jan Antonijs geb 8 feb 1801 HRL, ged 8 mrt 1801, N.H., zv Antonij Jans en Akke Geerts; dopen Grote Kerk HRL 1801
Jan Antonius huwt met Baukjen Dirks, beyde van HRL, geproclameerd den 5, 12 en 19 okt 1749, doe ook getrouwt in de Westerkerk HRL
Jan Anthonij huwt met IJbeltie Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 mei en getrout de 2 jun 1765; kind: Pieter Jans, geb 18 feb 1773, ged 9 mrt 1773 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Jans, geb 17 jan 1775, ged 31 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Willem Jans, geb 10 nov 1779, ged 30 nov 1779 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Jans, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, vader als J. Antoon
Jan Anthonius J.A. ende Lolkjen Dirks beyde van HRL, koomende voor de bruid Taedse Abrahams den ...
Jan Anthonij J.A. ende Eelkjen Murks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Murks Alberts, 23 okt 1790; ondertrouw HRL; J.A. en Eelkjen Murks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 nov 1790 HRL, en zijn den 9 daaraanvolgend getrouwd; kind: Antonie Jans, geb 25 dec 1793, ged 7 jan 1794 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Jans, geb 25 mrt 1797, ged 4 apr 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het regsiter der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en drie den Een en twintig okt is ovl J.A. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 okt 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd & Negentig den Vijf en twintig mrt is geb Sijtske, dv J.A. en Eelkje Murks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 okt 1815
Jan Anthonij Hendrik Jetzes ende Jenne Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader J.A., 3 jan 1795; ondertrouw HRL
Jan Antonides betaalt aan het gemeentebestuur restitutie van door brandmeesteren gedane expensen ter gelegenheid van de brand op zijn tichelwerk onder Midlum, 1809: 67 Caroliguldens en 5 stuivers; staat op lijst: akten, verklaringen en naamljst van gepensioneerden te HRL 1826-1893, 6 mrt 1833, no. 73, grootboeknr. 2916 deel 4: 16 Caroliguldens; id. no. 74, grootboeknr. 2597, deel 3: 16 Cargld id. 11 feb 1834, nos. 67 en 68: 2 x 16 Caroliguldens
Jan Appeldoorn geb 1781 Harderwijk, ovl 25 okt 1830 HRL, huwt met Hinke Jans vd Veen op 10 okt 1811 HRL, ondertrouw 25 sep 1811, 1e afk. zondag 29 sep 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 6 okt 1811. apothecar, zv Rijkert Jan A, (gk), en Elbertha van Wessel, (gk); BS huwafk. 1811, huw 1811, ovl 1830; J.A. eigenaar van perceel nr. 570 te HRL, apothecar, woonplaats HRL, legger nr. 12, huis en erf, 161 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 38)
Jan Arends zie: Faber; (2x)
Jan Arents ende Antie Joosten, beide van HRL, huw.aang. 31 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid de vroetsm:Baxma; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jan Arents huwt met Grietie Jans, kind: Jan Jans, ged 18 aug 1757 Westerkerk HRL; kind: Beertje Jans, ged 15 nov 1759 Westerkerk HRL; kind: Anke Jans, ged 29 mei 1755 Westerkerk HRL
Jan Aarents huwt met Jantje Jans, kind: Geesje Jans, geb 10 feb 1796, ged 10 mrt 1796 Grote Kerk HRL
Jan Arents ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 101:5:0 terzake 20 schouw turf in het Weeshuis geleverd, kwit. no. 1, 27 mrt 1752 (GAH1081); id. wegens 13 schouw en 9 korven turf ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 5 mei 1751, kwit. no. 7 (GAH1080)
Jan Arents huwt met Jeltje Dirks, kind: Arent Jans, geb 27 okt 1783, ged 25 nov 1783 Grote Kerk HRL; kind: Arent Jans, geb 26 dec 1784, ged 11 jan 1785 Grote Kerk HRL; kind: Durk Jans, geb 24 dec 1786, ged 14 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Stijntje Jans, geb 2 jun 1790, ged 27 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans, geb 21 feb 1792, ged 18 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans, geb 19 aug 1793, ged 15 sep 1793 Grote Kerk HRL
Jan Arendts huwt met Tjitzke Jans, kind: Janke Jans, geb 10 nov 1774, ged 13 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans, geb 13 jun 1779, ged 15 jun 1779 Grote Kerk HRL
Jan Arents schipper te Dokkum, zv Arent Jansen, burger te Dokkum op 14 jan 1609, komt HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Jan Arends lijst ingezetenen 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Jan Arents lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 3:0:0 (GAH650)
Jan Arents geboortig van de Leek in Groningerland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed afgelegd in handen van burg. Buma op 19 mei 1756. (burgerboek)
Jan Arents ovl 30 apr 1728 HRL, oud 44 jaer
Jan Arents huwt met IJebeltie Anthoni Beucken, beide van HRL, geproclameert 19- 26 mei en getrout den 3 jun 1754 in de Westerkerk HRL
Jan Arents van HRL, huwt met Baukje Tjeerds van Bolswaard, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 sep 1764 met attestatie
Jan Arents huwt met Hinke Martens, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 7 ber (= september) 1766
Jan Arents huwt met Janke Dirks Faber, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 dec 1770 en getrout de 6 jan 1771; kind: Durck Jans, geb 22 may 1773, ged 13 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Auckjen Jans, ged 29 okt 1771 Grote Kerk HRL
Jan Arends Arend Jansen ende Fokkje Caspers beide van HRL, koomende de Bruidegom gesterkt met zijn vader J.A. en wegens de bruit Ritske Oenes vertoonende geblijk van des Bruits moeder Bregtje Thomas, 31 jan 1740; ondertrouw N.H.
Jan Arink de brug over de Zoutsloot bij dr. Nieuwbuurt, genaamd de Neel-Abbesbrug, is ter vernieuwing besteed aan Jan Broers voor f. 689:0:0 en J.A. is borg, 18 okt 1804. (GAH50)
Jan Arjens zie: Bijl, Oostendorp, Poort, Struik
Jan Arjens Meyer Jochums en Trijntie Folkerts, beyde van HRL, huw.aang. 8 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd J.A. ; huw.aang. HRL 1736
Jan Arjens ged 29 mrt 1767 Grote Kerk HRL, zv Arjen Douwes en Albertje Poppes
Jan Arjens geeft Ued. Achtbaarheeden met schuldige Eerbiedigheyt te kennen J.A., schuytschipper en borger binnen dese Stad, dat hij wel genegen waare omme met sijn schip van dese Stad te vaaren op de Steeden Haarlem en Leyden en vice versa, edog sulx als van ord. ris beurt-of merkt schipper niet konnende doen, ten sij Ued. Achtbaren hem alvoorens het selve quamen te accorderen, en daar voor gehouden te erkennen, gelijk haar Achtb: voormaals aan w:IJge Jansen hebben gedaan als geblijkt volgens nevensgaande certificatie. Alwaaromme de suppliant seer ootmoedig versoekt Ued. Achtbrn gelieven hem sijn versoek ten requeste gedaan te accorderen en met het recht van ordris beurt-oft Markt schipper van hier op Haarlem en Leyden te begunstigen, quo facto etc. was vertekent (J. ) H. Tuininga, 1733. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemelt, eligeert mits deesen de persoon van J.A. tot ordris Marktschipper van hier op de Steeden Haarlem en Leyden en vice versa, Actum den 19 Janry 1733, was vertekent V. Heinsius, ter ordtie van de Magistr M.A. van Idsinga, met haalen en toogen. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Arjens Geeft met schuldige eerbied te kennen J.A. gesterkt met sijn vader Arjen Boykes poortier van de Havens Poort binnen dese Stad hoe door ''t overlijden van Marten Gillis Mesdag de bedieninge van Koopmans Boode van hier op Amsterdam is komen te vaceren waar mede alsoo den supplnt seer gaarne soude sijn gebenificieerd soo addresseerd deselve sig bij deesen aan UEd. Achtb:met onderdanig t versoek dat UEd Achtb. gunstelijk behagen mag hem daartoe te nomineeren en aan te stellen dog aangesien hij supplnt tot nog toe geen genoegsaamen ouderdom heeft bereykt om die bedieninge selve waar te nemen soo soude deselve met eenen seer ootmoedig versoeken dat UEd Achtb:provisioneelijk tot de administratie dies gelieven te qualificeeren de persoon van Bartel Gerrits winkelier binnen dese Stad en die sulx insgelijk van Harten wenst en van UEd Achtb:supplieeert, quo facto etc, (was get), B. Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeerd mits deesen de persoon van J.A. tot koopmansboode van dese Stad op Amsterdam op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande Authoriseerende provisioneelijk tot de administratie dies de persoon van Bartel Gerrits die daar van sal hebben te doen den eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr deeses Stads, Actum den 26 aug 1737, (was get). Hendrik Schaaf ter Ordtie van de Magistr. M. van Idsinga; Laeger Stonde; Op heden den 26 aug 1737 heeft Bartel Gerrits den Eed als subst. koopmansboode gepresteerd coram presid. H. Schaaff, In kennisse van mij secrts (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met schuldige eerbied te kennen J.A. gesterkt met sijn vader Arjen Boykes poortier van de Havens Poort binnen dese Stad hoe door ''t overlijden van Marten Gillis Mesdag de bedieninge van maakelaar binnen dese Stad is komen te vacceren waar mede alsoo den supplnt seer gaarne soude sijn gebenificieerd soo addresseerd deselve sig bij deesen aan UEd. Achtb:met onderdanig t versoek dat UEd Achtb. gunstelijk behagen mag hem daartoe te nomineeren en aan te stellen dog aangesien hij supplnt tot nog toe geen genoegsaamen ouderdom heeft bereykt om die bedieninge selve waar te nemen soo soude deselve met eenen seer ootmoedig versoeken dat UEd Achtb:provisioneelijk tot de administratie dies gelieven te qualificeeren de persoon van Bartel Gerrits winkelier binnen dese Stad en die sulx insgelijk van Harten wenst en van UEd Achtb:supplieeert, quo facto etc, (was get), P.F. Reidema, 1737. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeerd mits deesen de persoon van J.A. tot gesw:maaklaar binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande Authoriseerende provisioneelijk tot de waarneminge van die bedieninge de persoon van Bartel Gerrits op lasten en pligten daartoe behorende die daar van sal hebben te doen den behoorlijken eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. deses Stads, Actum den 14 oct 1737, (was get), D.D. Kempenaar, Ter Ordtie van de Magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 14 oct 1737 heeft Bartel Gerrits den eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. de Kempenaar gepresteerd als substituut Maaklaar, In Kennisse van mij secrt. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreerd met Eerbied J.A. gest:met sijn vaeder Arjen Boikes dat den supplnt is aangesteld schoon minderjaerig tot koopmans boode en ''t maakelaers employtje binnen deese Stad, en dat het selve eenigen tijd als gesubstitueerde door Bartel Gerrits is bediend, welke Bartel is weggetrokken, en alsoo deese dienst heeft verlaeten, en naedemaal een bekwaam persoon voor deese minderjaerige inplaats diende te werden aangesteld voor die het nu heeft verlaaten, soo versoekt den supplnt cum patre gesterkt dat de persoon van Jacob Dirks, koster, in plaatse van Bartel Gerrits mag worden aangesteld en geauthoriseerd tot gesubstitueerde koopmans boode en maakelaer binnen deese Stad, welke persoon sulks ook wel is begeerende en daar toe seer bekwaam en kennis van graenen hebbende etc:Waer op haar agtbaarheeden gratie en gunst werd afgewagt quo facto etc:was geteekend H. Wiaerda. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek nomineert mits deesen de meede supplnt Jacob Dirks tot subst. maakelaer en koopmans boode van hier op Amsterdam op lasten pligten profijtten en gehoorsaamheeden tot die beyde bedieningen specteerende, mits dat dezelve alvoorens den eed van getrouwigheid zal hebben te doen voor de goede bestellingen van gelden en goederen die aan hem als koopmans boode worden overhandigd borge zal stellen tot contentement van de magistraat ter somma van twee duysent Car. glds:Actum den 30 apr 1742. Was geteekend Junius Munter onder stonde Ter Ordtie van de magistr:en was geteekend M. van Idsinga; Laeger Stonde; Op Heeden den 30 apr 1742 heeft Jacob Dirks bij Eede in handen van de Heer presid:Burgemr. J. Agema beloofd deese bedieningen in alle eere en trouwe waer te neemen:In kennisse van mij secrts en was get: M. van Idsinga; Alsoo het de agbt:Magistraat der Stad HRL gelieft heeft de persoon van Jacob Dirks aan te stellen tot substituut koopmans boode van deese Stad op Amsterdam etc:mits stellende borge voor sijne getrouwe waarneeminge ter somma van twee duysent caroli guldens; soo is ''t dat ik Romke Jansen, mr. kleermaker tot HRL, mij bij deesen instelle tot waere borge ter voorsr. somma, aanneemende te presteren dat gedagte Jacob Dirks sijn voorsr. ampt niet alleen nae behooren zal bedienen, maar ook dat hij alle gelden en goederen die hem geduirende deese sijne bedieninge om te bestellen worden overhandigd, getrouwelijk zal bewaeren en bestellen daer ''t behoort; bij gebreeke dies mij gecondemneerd houdende om gemelde twee duysent car: gls ten profijtte van de geintresseerde persoonen in continenti onder welgedagte magistraat te consigneeren tot betaelinge en boetinge van ''t defect (des niet verhoopt wert) daar voor verbindende alle mijne geen exempte goederen met submissie aan den Hove van Friesland en alle Gerechten ten eerster instantie des soo neeme ik Jacob Dirks wederom aan mijne borge althoos te ontheffen en schaedeloos te houden onder verband en submissie als booven. In kennisse onse handen beneevens de subscriptie van den secrts deeser steede als getuige. Actum den 30 apr 1742: Romke Jansen, Jacob Dirks en M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759). Remonstreerd UEd:Aghtb:met Eerbied J.A. gortmaekersknegt alhier ter Steede; dat de supplnt in den jaere 1737 in aengesteld tot Coopmans Boode en Maekelaer alhier, Welke beyde bedieningen (: vermits des supplnts minderjaerigheit:) zeedert die tijdt tot heeden toe sijn bediend geworden als substituit eerst door Bartel Gerrits en naederhandts door Jacob Dirks; de supplnt nu getrouwd zijnde, de Verdiensten selfs seer noodig weesende en in staat om de Voorsr:bedieningen selfs waer te neemen dewijl nu ook Wel kennisse van graenen heeft; Soo addresseert den supplnt sigh bij deesen aen UEd:Achtbaerheeden gedienstelijk versoekende dat UEd:Agtb:voor goed gelieven aen te sien en aen de supplnt te permitteeren dat deese beide bedieningen nu selfs koomt Waer te neemen praesenteerende ten dien einde den Eed daer toe staende q:f:etc:/:onder stonde:/Requisitus/:get:/R:J: de Swart; In Margine Stonde; de Magistraet gehoort het Versoek qualificeert en administreerd mits deesen den supplnt om voortaen sijn functien als maekelaer en Coopmans Boode op Amsterdam et Vice Versa Waer te neemen, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheyt en stellende Borge voor de bedieninge van ''t Koopmans Boode Ampt ter soma van twee duysent car:gls:tot Contentement van de Magistraet. Actum den 30 apr 1749. (:get:) A:Roosen (onder stonde:) Ter ordtie van de magistr:(:get:)M:V:Idsinga; Alsoo het de Agtbaere Magistraet der Stad HRL gelieft heeft de persoon van J.A. aen te stellen tot Koopmans Boode van deese Stad op Amsterdam et Vice Versa mits stellende Borge voor sijne getrouwe Waerneeminge ter somma van twee duisent caroli guldens; soo ist dat ik (naam niet ingevuld), mij bij deesen instelle tot Waere Borge ter voorschreven soma aenneemende te presteeren dat gedagte J.A. sijn voorsr. ampt niet alleen nae behooren sal bedienen maar ook dat hij alle gelden en goederen die hem geduirende deese sijne bedieninge om te bestellen, worden overhandigt, getrouwelijk sal bewaeren en bestellen daar ''t behoort; bij gebreeke dies mij gecondemneert houdende om gmelde twee duisent car. gls:ten profijte van de geinteresseerde persoonen in continenti onder welgedaghte Magistraet te consigneeren tot betaelingen en boetinge van ''t defect (:des niet verhoopt wort:) daer voor Verbindende alle mijne geen Exempte goederen met submissie aen den Hove van Frieslant en alle geregten ter eersten instantie; des soo neeme ik J.A. weederom aen mijne Borge altoos te ontheffen en schaedeloos te houden onder Verband en Submissie als boven. In kennisse onse handen benevens de Subscriptie van den Secretaris deeser Steede als getuige, Actum den ... (er heeft in feite geen borgstelling door een ander plaatsgevonden; stuk is ook niet gedateerd). (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); J.A. draagt zijn funkties van makelaar en koopmansbode over op Anske Andries op 18 jul 1757; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); J.A. ende Tijetje Tjerks beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs broodheer Joris Aarts den 7 dec 1748; gemeente HRL; huwt met Tijetje Tjerks, beyde van HRL, geproclameerd den 8, 22 en 29 desemb. 1748 en den 7 jan 1749 getrouwt; kind: Tjerk Jans, ged 9 jun 1750 Grote Kerk HRL
Jan Arjens huwt met Engeltje Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 nov en de 2 en getrout de 11 dec 1770; kind: Hiltje Jans, geb 5 nov 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL
Jan Arnoldus zie: Wijnalda
Jan Asbeek geb 1800 HRL, ovl 15 mei 1839 Leeuwarden, kleermaker, ongehuwd, zv Jan A., en Catriena van Dijk; BS ovl 1839
Jan van Asperen ovl voor 1855, huwt met Wilhelmina Ferwerda, kind: Klaaske Jans, geb 1808 Leeuwarden; BS ovl 1854
Jan Ates zie: Kamsma
Jan Augustinus ovl 14dec ... ., 3 jaar, blind, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jan Augustinus J.A. en Janneke Willems, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 feb 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 1 apr 1783 daar aan volgend
Jan Aukes Arum, Floreencohier 1700: het Geestlyk cantoor tot Franequer 24 p. m., Reyner Symens tot Kimswert 18 p. m., Seger Wybrens en Reyn Ockes tot Worcum elx voor 1/4 van 26 p. m., Poppe Aukes en J.A. tot HRL, Sioerd Feddes en de bysitter Hoytinga tesamen de resterende 2 vierde parten, eigenaars van plaats nr. (62), grootte resp. 24, 18 en 26 p. m., floreen f. 23:21:0, gebruiker Fopke Obes, ferskaat: de Heerevaart O., de Groenedyk Z. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd)
Jan Aukes ged 9 mei 1758 Grote Kerk HRL, zv Auke Jans en Hiltje Gerrijts
Jan Aukes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:12:0 terzake houtwaren door hem in het Weeshuis geleverd, 1 okt 1754, kwit. no. 6 (GAH1083); id. van het Stadsweeshuis f. 2:6:0 terzake houtwaren aan het Weeshuis geleverd, 22 nov 1735, kwit. no. 44 (GAH1065); houthandelaar 18e eeuw, doopbel. 19 jan 1704; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vdGaast/W.F. Broos)
Jan Aukes geb 11 sep 1778, ged 22 sep 1778 Grote Kerk HRL, zv Auke Jans en Wytske Jakobs
Jan Aukes geb 6 mrt 1778 Oosterbierum, ovl 19 okt 1820 HRL, ongehuwd; BS ovl 1820
Jan Aukes huwt met Keunskjen Teunis, beyde van HRL, geproclameerd den 2, 9 en 16 jul 1752 en doen ook getrouwt; Op de belijdenisse des Geloof ged 19 apr 1754 Westerkerk HRL, Egte man agter de wegeter; kind: Aucke Jans, ged 7 mei 1754 Westerkerk HRL
Jan Aukes van Midlum ende Pietie Doekles van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de heer Pesma den 10 apr 1751
Jan Aukes zie ook: J.A. Steensma; en Tjietske Cornelis, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs; 27 Wijnmaand 1810; kind: Hiltje Jans, geb 27 okt 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL
Jan Baerents ged 6 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, zv Baerent Jans en Trijntie Jans
Jan Bakker hm ... ., kind: Tietje Jans B., geb 1778 Marssum; BS ovl 1856
Jan Bakker huwt met Janna vd Horst, kind: Jacoba, G. 1791 HRL; BS ovl 1859
Jan Bakker huwt met Pietje Klazes Wekker, varensgezel in 1833, kind: Dirk Jans, geb 1810 HRL; BS ovl 1833
Jan Bakker J.B., matroos, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Cornelia Wilhelmina Koning, werkster, wonende te HRL
Jan Balsters ged 8 dec 1748 Grote Kerk HRL, zv Balster Jans en Margie Broers
Jan Banksma zie ook: Barinksma; huwt met Grietje Ruurds op 1 jul 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810
Jan Barends huwt met Grietje Tjepkes, kind: Tjepke Jans, geb 28 okt 1809, ged 28 nov 1809 Grote Kerk HRL
Jan Barends ovl 18 jan 1803 HRL, oud 69 jaar
Jan Barends zie: Oorthuis
Jan Barendsma geb 1786 ... , huwt met Grietje Ruurds Jongsma, huw.get. bij G.A. Huisjemaker en M. Barentsma, grofsmid te Franeker, broeder bruid. 1818, won HRL. 1831, werkman; BS huw 1818, ovl 1830
Jan Barhuis de Vries huwt met Trijntje Hoites Bergsma op 14 jul 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 28 jun 1795; huw Grote Kerk HRL 1795; J. BdV. ende Trijntje Hoytes Bergsma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Harmens Olivier, goede bekende, 13 jun 1795; ondertrouw HRL
Jan Barinksma zie ook: Banksma; J.B. en Grietje Ruurds, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 Zomermaand 1810; ondertrouw HRL
Jan Bartels geb 9 nov 1772, ged 8 dec 1772 Grote Kerk HRL, zv Bartel Jans en Foekje Janszen
Jan Bartels huwt met Acke Doekes, beide van HRL, geproclameerd de 28 aug en de 4 en getrout de 11 sep 1763; kind: Bartel Jans, ged 25 mei 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Ackke D. ; kind: Doeke Jans, ged 19 mrt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jans, ged 26 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Jan Bartels huwt met Antie Taekes, beide van HRL, geproclameert den 25 apr en de 2 en getrout den 9 Mei 1756; kind: Aeltje Jans, ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jans, ged 11 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jans, ged 20 okt 1761 Grote Kerk HRL
Jan Bartels J.B. ende Yetske Wybrens beide van HRL, komende wegens de bruid Jacob Cornelis desselvs swager, 20 Nov 1751; huwt met Jetske Wybrens, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 nov en den 5 desember 1751 en doen ook getrouwt
Jan Bartels ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:5:0 voor geleverde Boeken, 11 aug 1809, quit. no. 35 (GAH1141)
Jan Bartels verkoopt een huis in 1800-1802
Jan Bartels Willem Jurjens ende Geeske T. Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.B., goede bekende, 17 sep 1791; ondertrouw HRL; Frans Hibbes Kerkhoven ende Alida Siebes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.B., goede bekende, 9 may 1795; ondertrouw HRL
Jan Bartles geb 10 sep 1798, ged, 25 sep 1798 Grote Kerk HRL, zv Bartle Jans en Klaaske Jans; dopen Grote Kerk HRL
Jan Bartles zie: Klok, Nurenburg
Jan Barts huwt met Maaike ... , kind: Anna Sabina Jans vd Werf, geb 1756 Driesum; BS ovl 1834
Jan Barts won. Appingedam, koopt een houtzaagmolen, samen met Sieds Barts, in 1802
Jan Batzal ovl 25 nov 1791 HRL, oud 55 jaar
Jan Baukes geb 19 jun 1773, ged 13 jul 1773 Grote Kerk HRL, zv Bauke Jans en Niesje Tammes
Jan Baukes ged 17 nov 1761 Grote Kerk HRL, zv Bauke Jans en Antie Gosses
Jan Baukes huwt met Grietje Sjoerds op 15 apr 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797; kind: Bauke Jans, geb 14 nov 1797, ged 3 dec 1797 Grote Kerk HRL
Jan Baukes huwt met Hinke Roosjes, kind: Bauke Jans, geb 3 jul 1798, ged 24 jul 1798 Grote Kerk HRL
Jan Baukes ovl 18 sep 1790 HRL, oud 36 jaar; invet. nr. 320; begraven Groot Kerkhof, regel 41, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Baukes ovl voor 1799, huwt met Mettje Jans/Martens, koopt een huis in 1799, kind: Marten Schaafsma, geb 1777 Sneek; BS huw 1818, ovl 1829; kind: Lutske Jans, geb 1 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: M. Martens
Jan Baukes zie: Beuker, Blom, de Boer, de Graaf, Komst
Jan Bavius geb 1800 HRL, ovl 23 dec 1829 HRL, werkman, zv Auke B., en Tjietske Sakes Wyma; BS ovl 1829
Jan Beents ged 19 dec 1741 Grote Kerk HRL, zv Beent Jansen en Aefke Rommerts
Jan Beerends geb 30 jun 1783, ged 13 jul 1783 Grote Kerk HRL, zv Beerend Jans en Akke Sets
Jan Beerends huwt met Froukie Jans, beide van HRL, geproclameert de 12-19 en getrout de 26 dito nov 1758
Jan Beerends huwt met Lubtje Jans, kind: Duuwke Jans, geb 12 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Jan Beerends ovl 3 dec 1790 HRL, oud 41 jaar
Jan Beerends Wijders Compareerde ter vergadering den Bierdraager Jan Visser dewelke door den Fiscus geciteerd was ter zaake dezelve onlangs eene gevangne Antje Willems Rauw genaamd, welke na ''t Landschaps Tugthuis getransporteerd zoude worden mishandeld had behalven dat hij zich aan eenige malversatien jegens den Stads Majoor de Vries had schuldig gemaakt, bestaande zijne beschuldiging hier in speciaal. Dat hij voorzeide gevangne in den Nagt van 20 may Wanneer zij verzogte van haar behoefte moogen doen, geweigerd had van na ''t privaat te gaan, met eenige vuile uitdrukkingen daarbij, te Schandelijk om te noteeren dat hij dezelve Gevangene Zeer insolent bejegend had, in praesentie van de Majoor de Vries, en eenen J.B. uit het Diaconije huis, ter gelegenheid dat de laatstgemelde haar eenige Verschooning bragt, met bedreiging dat Wanneer zij hem wilde tegenspreeken, hij haar op de kooy zoude gooyen, en meer brutaale Expressien. Dat hij dezelve Gevangene zeer onheus behandeld had, bij occagie dat haar kinders van haar als deszelfs moeder, afscheid wilden neemen hebbende haar toen ook gedreigd, van haar op de kooy te willen Smijten. Dat dezelve gevangne hem vier Stuivers had gegeven, om daar voor Snuiftabak voor haar te koopen, dewelke aan haar ten dien einde door de Diaconen gegeeven waaren, dan in plaatze van aan het verlangen der Gevangene te voldoen, had hij daar voor Jenever gekogt. en eindelijk dat hij de Majoor de Vries, welken hem hier over onderhouden wilde, zeer brutaal behandeld had, met deeze Expressien, heb je alles gedaan dan kin je heen gaan, ik ben hier baas, en gij hebt niets te zeggen, of anders, daar heb je de Sleutels. Alle welke facta door den Fiscus, met behoorlijke attestatien beweezen wierden, en zaaken zijnde een dienaar der Justitie in ''t geheel niet passende, tendeerende den Eisch van den Fiscus dat den beklaagde van zijne post als Wijnwerker of Bierdraager met den aankleeve van dien, mogte werden gedeporteerd, of anderzints zodanig gestraft als den Raad in goede Justitie, zoude verstaan te behooren. Waar over rond gevraagd zijnde, wierde uit Consideratie en straffen, welke den Beklaagde reeds over begaane feiten en zulks alles tot zijne verbetering niet had moogen helpen, als mede uit aanmerking dat hem onlangs bij zijne jongste Straf ernstig onder het oog gebragt was, dat ingevalle hij zich weder in het minste kwam te vergrijpen, als dan van zijne post te zullen worden afgezet, behalven dat hij den Raad in het verhoor over voorenstaande beschuldigingen grove onwaarheeden had zoeken wijs te maaken, en beschuldigingen tegens anderen, en wel speciaal tegens den Majoor de Vries had ingebragt, over daaden waar aan bij onderzoek gebleek, dat hij zelven schuldig was, na rijpe deliberatie goedgevonden den Beklaagde van zijne post als Bierdraager met den aankleeve van dien te deporteeren zoo als hij gedeporteerd word bij deezen, zijnde wijders goedgevonden, hem de facto in de bedieninge van voorz:Zijne Post te Surcheren en bij de eerstkoomende vergadering dit besluit van den Raad voor te leezen en bekend te maaken, ma. 3 jun 1799 (GAH45)
Jan Beerendts geb 11 nov 1776, ged 26 nov 1776 Grote Kerk HRL, zv Beerendt Jans en Kaatje Hendriks van Lint
Jan Beerendts huwt met Aagje Jakobs, kind: Trijntje Jans, geb 24 jul 1775, ged 8 aug 1775 Grote Kerk HRL
Jan Beerens J.B. ende Grietje Harings beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs vader Haring Baarda, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Grietje Harings, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 May 1739 en doe ook getrouwt
Jan Beerents ged 7 apr 1749 Grote Kerk HRL, zv Beerent Jans en Atje Jans; J. Beernts, ged 31 dec 1747 Grote Kerk HRL, zv Beernt Jans en Attje Jans
Jan Beerents huwt met Feyke Everts, kind: Berent Jans, ged 6 aug 1741 Grote Kerk HRL
Jan Beerents huwt met Jetske Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd den 15-29 jul en getrouwt den 4 aug 1753
Jan Beerents weesvoogden bet f. 142:13:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Martinus Peereboom, Cornelis Pieterse, Servaas Willems, Fredrik en Lieuwe Pieters, Claas Jeltes, Pieter Hendriks, J.B., Haaye Andries, Hendrik Johannis en Benjamin Rommerts, 20 aug 1783. (GAH1114); id. f. 75:0:0 aan en door dit o terzaake verdiende loon van J.B., Haaye Andries en Pieter Reins, als gleibakkersgezels werkende bij burg. H.R. Binksma, 18 jun 1790. (GAH1122)
Jan Beern huwt met Jeltje IJsbrants, zie aldaar
Jan Beernds geb 16 mei 1805 HRL, ged 2 jun 1805 HRL, zv Beernd Jans en Aafke Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1805
Jan Beernds ged 19 dec 1771 Grote Kerk HRL, samen met Piebe Beernds, zv Beernd Jans en Sara Jans
Jan Beernds huwt met Aafke Claases, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 Jannewari 1769 in de Westerkerk HRL
Jan Beernds huwt met Jeltje Tijssen, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 nov 1768 in de Westerkerk HRL
Jan Beernds huwt met Jetske Keimpes, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 7 ber (=september) 1764
Jan Beernds huwt met Mettje Teunis, beide van HRL, geproclameerd de f. 1:8:15 en getrout de 23 mei 1763
Jan Beernds huwt met Pijttie Johannes, beide van HRL, geproclameerd de f. 13:20:27 nov 1763 getrout
Jan Beernds huwt met Riemke Roukes, beide van HRL, geproclam; de 27 mei en de 3 jun en getrout de 10 dito 1764
Jan Beernds huwt met Stijntie Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 1-11 en getrout de 18 mei 1760
Jan Beernds huwt met Tetske Stoffels, beide van HRL, geproclameert de 22-29 jul en getrout de 5 aug 1759; kind: Hiltje Jans, ged 4 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Stoffel Jans, ged 19 okt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Aukjen Jans, geb 18 sep 1772, ged 6 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Auckje Jans, geb 3 feb 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Jans, geb 6 nov 1777, ged 2 dec 1777 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Jans, geb 13 jul 1780, ged 9 jul 1780 Grote Kerk HRL; kind: Beerend Jans, ged 14 apr 1767 Grote Kerk HRL
Jan Beerns Dirk Sijtses ende Berber Sijnes beide van HRL, koomende voor de Bruit J.B. steen(?)voerder te HRL, geblijkende van ''t consent van des Bruits Moeder, 14 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL
Jan Beerns Ewert Sijbrands van HRL, ende Anna Gerrits van Alkmaar, huw.aang. 14 mrt (vermeld is: feb) 1739 HRL, komende voor de bruidegom en bruid desselvs oom van de bruidegom J.B., steenvoerder, en Vertonende Attestatie dat aldaar de geboden waeren aangetekent; huw.aang. HRL 1739
Jan Beerns Gerrit Harmens ende Trijntie Gerrits beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom J.B.; ondertrouw N.H. HRL
Jan Beerns J.B. en IJbeltie Johannes beyde van HRL, koomende weegens de bruid deszelfs oom Nanning Willemz, 30 May 1744; huwt met IJbeltje Johannes, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 31 May en den 7-14 jun 1744 en doen ook getrouwt
Jan Beerns Lucas Bos en Fokeltie Andrijs, beide van HRL, huw.aang. 8 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Oom J.B. vertonende de handt van haar vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1736
Jan Beerns ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 28:10:0 tersaake 6 schouw turf door hem tbv het weeshuys gelevert, ord. no. 11, 18 nov 1730. (GAH1060)
Jan Beerns ovl 25 sep 1727 HRL, oud 40 jaer
Jan Beerns van HRL, ende Riemke Sijtses van Makkum, huw.aang. 2 okt 1734 HRL, Comende voor de bruid Age Wybes; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jan Beerns Willem Jansen en Trijntie Jansen beide van HRL, koomende weegens de bruid J.B., 26 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL
Jan Beernts arbeider, 1747, huwt met Fijke Everts; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Beernts geb 3 jun 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL, zv Beernt Beernts en Grietje Gerrits
Jan Beernts Gerrit Jansen van HRL. ende Baukjen Gerbens van Tzummarum koomende weegens de bruid J.B., bontweever, vertoonende attestatie dat de geboden tot Tzummarum wettig waaren aangegeeven, 2Mey 1744
Jan Beernts huwt met Maartje Douwes, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 8-15 en getrout de 22 nov 1761
Jan Beernts huwt met Pietje Joannes, kind: Baukje Jans, ged 30 apr 1765 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, ged 23 jul 1769 Grote Kerk HRL, moeder als P. Johannes; kind: Pijttje Jans, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Jan Beernts huwt met Trijntje Willems, kind: Stijntje Jans, geb 30 okt 1771, ged 20 apr 1798 Grote Kerk HRL
Jan Beernts J.B. ende Janke Gerrits beyde van HRL, koomende weegens de bruid Ruird Jansen, meester weever, 6 dec 1749; huwt met Janke Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 desember 1749 en den 3 jan 1750 getrouwt
Jan Beernts J.B. ende Janneke Huberts beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Theunis Durks (?), mr Verkenslaeger, 12 dec 1750; huwt met Janneke Huberts, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 desember 1750 en doen ook getrouwt
Jan Beernts J.B. ende Orseltie Hendriks beyde van HRL, komenede weegens de bruid des selfs oom Beernt Alpherts, 2 Aug 1749; huwt met Orseltje Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 Augusti en den 24 dito 1749 getrouwt
Jan Beernts J.B. van HRL. ende Sijtske Jans van Tzum, koomende wegens de bruyd des selvs neev Gerrit Jansen, 21 dec 1748; van HRL, huwt met Sijtske Jans van Tzum, geproclameerd den 22-29 desember 1748 en den 5 januar 1749 en doen ook getrouwt
Jan Beernts Roelof Roelofs ende Hendrikjen Sijbrands beyde van HRL, koo-mende weegens de bruid des selvs oom J.B., 21 dec 1748
Jan Beernts van Aarnhem ende Baukjen Jans van HRL, sijnde de aengeevinge gadaen door de procr Fiscaal Dreyer met vertoeninge van schriftelijke last tot deese, met een gebod in de week, 21Mrt17 50
Jan Beernts Willem Nannings en Fokeltie Jans, beyde van HRL, huw.aang. 12 nov 1735 HRL, komende voor de bruyd J.B., desselfs Vaeder; huw.aang. HRL 1735
Jan Beidschat logementhouder 1804-1805
Jan Beidschat ovl 29 sep 1804 HRL, oud 54 jaar
Jan Beitschat ovl voor 1815; wed. J.B. eigenaar van wijk G-230, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk G-231, koemelkerse, 1814. (GAH204)
Jan Beitsgat woont in 3e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Jan Bemmer ovl 19 mei 1796 Leeuwarden, huwt met Lijsbeth Michiels Roorda, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 jul 1771, kind: Michiel B., geb 10 jan 1773 HRL; DTB N.H. HRL. 1771, BS huw 1820; kind: Michiel Bemmer, geb 29 apr 1773, ged 20 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Bemmer, geb 26 mrt 1774, ged 19 apr 1774 Grote Kerk HRL
Jan Benen zie: de Boer
Jan Benjamins zie: Bos
Jan Bennezee woont in 8e quartier, links:niets; rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Jan Bent geb 1769 Oosthuizen, ovl 18 apr 1829 HRL, huwt met Aagje Boomsma, kind: Jacob B., geb 1801 Oosthuizen; BS ovl 1829; 1843 huwelijken, ovl 1849
Jan Bentesee begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 58; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Berends ... bakker, heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650)
Jan Berends begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 14; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 40; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Berends geb 20 jul 1787, ged 7 aug 1787 Grote Kerk HRL, zv Berend Pieters en Jeltje Jans
Jan Berends huwt met Dieuwke IJmes op 14 mei 1797 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1797
Jan Berends J.B. en Vroukje Daams, beide van HRL, laatst geproclameert 22 mey 1774 HRL, en toen getrouwd; kind: Berent Jans, geb 8 mrt 1775, ged 18 mrt 1777 Grote Kerk HRL; kind: Daam Jans, geb 8 dec 1777, ged 4 jan 1778 Grote Kerk HRL
Jan Berends J.B. ende Clara Keimpes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Harmens, goede bekende, 18 may 1793; ondertrouw HRL; J.B. en Klara Keimpes, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 jun 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 9 juni
Jan Berends ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 169:17:8 terzaake geleverde 9 stukken hembdlinnen, quit. no. 10, 24 jul 1787. (GAH1119); id. f. 186:13:0 terzaake geleverd linnen, quit. no. 11, 22 aug 1787. (GAH1119); id. f. 146:14:0, quit. no. 17, 16 okt 1787. (GAH1119)
Jan Berends ovl voor 1815; wed. J.B. gebruiker van wijk A-229, gealimenteert; medegebruiker Lense Johannes wed., gealimenteert; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Jan Berends ovl voor 1862, huwt met Adriana Vredenburg op 20 mei 1810 HRL, komt van HRL, heereknegt in 1811, kind: Helena Jans, geb 29 jul 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; kind: Helena Jans, geb 29 jul 1811, ged 18 aug 1811 Grote kerk HRL
Jan Berends zie: Amelander, Arink, Baantjer, Faber, Fikke, Hoender, Metzelaar, Oppenkamp, Pors, Rimkema, Rob, Smits, Tikkel, Vredenburg
Jan Berents huwt met Gerritje Klaasses, kind: Sjoukje Jans, geb 17 apr 1779, ged 23 mei 1779 Grote Kerk HRL
Jan van der Berg won. Zwolle, houthandelaar, samen met Henricus vdB 1741-1753
Jan Bernardus geb 25 nov 1793, ged 22 dec 1793 Grote Kerk HRL, zv Bernardus Jurjens en Akke Jans
Jan Bernardus zie ook: J.B. Brink; huwt met Neeltje Alles, kind: Manus Jans, geb 20 may 1798, ged 12 jun 1798 Grote Kerk HRL
Jan Bernardus zie: Koster
Jan Bertels ovl voor 1825, huwt met Grietje Tinges; BS ovl 1824; Willem Jansen Wolfs ende Maria Zaad, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.B., deszelfs neef, 30 okt 1790; ondertrouw HRL; J.B. en Grietje Jans, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 15 nov 1772 Grote Kerk HRL; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, vijfde quartier, mei 1802, no. 66, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier:30:0:0 (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier, met Bernardus Koelman, in qualt. als curatoren :144:0:0 (GAH650); Maandeg den 25 nov 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering, ingevolge de aan hem gegeeven ordre den Majoor Jacob de Vries, met de kinderen van Frans Twentrop, Welks vader onlangs in Militaire dienst Was overgegaan, en dus van Zijne kinderen thans in de bitterste armoede Verserende Verwijdert: uit Consideratie Van Welks, als mede dat gedagte Kinderen, door het vertrek van hun Vader, van alle bijstand Waaren beroofd, en dus als Sweevende armen moesten Werden aangemorken, is na rijpe deliberatie beslooten, om dezelve kinderen Provisioneel uit de Beurs voor Sweevende Armen, te onderhouden, en dezelve op de menageuste Wijze door de voogden der Roomsche Gemeente, als tot deszelfs Kerkgenootschap behoorende te doen uitbesteden, Waar over geraadpleegd Zijnde, met de Praesident voogd J.B., heeft dezelve de besorging daar van op Zich genoomen. (GAH45)
Jan Beslink/Besselinck geb 1778 HRL, ovl 1 sep 1831 HRL, huwt met Catharina Gerkes Molenaar, tapper in 1831, huw.get. bij H.J. Evering en B. Christoffels, werk man 1816; eigenaar en gebruiker van wijk E-071, sjouwer, 1814. (GAH204); Jan Besselink van HRL. en Catharina Gerkes Molenaar van Bolsward, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 mei 1806; ondertrouw HRL; J. Besselinck eigenaar van perceel nr. 1167 te HRL, tapper, woonplaats HRL, legger nr. 55, huis, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Jan Bettels geb 1741. ., ovl 27 sep 1814 HRL, koopman, ovl wijk D-024, huw.get. bij H. Rinkes en IJ. Mols, wonende te HRL. 1811, koopt een huis is 1799, huw getuige bij B. Drost en M. de Haan, oom vd bruidegom, wonende te HRL 1812; BS huw 1811, huw 1812, ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk D-024, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-160, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-161; gebruiker Douwe P. Visser, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links: . -2:0, rechts: . -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Jan Beukering gebruiker van wijk G-135, sjouwer; eigenaar is H. de Ruiter, 1814. (GAH204)
Jan van Bezel zie bij: Jan van Beetzel
Jan Bierma van der Brug eigenaar en gebruiker van wijk E-047, blikslager, 1814. (GAH204)
Jan Bierma J.B. ende Antje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Hendriks, goede bekende, 24 jul 1790; ondertrouw HRL; woont in 3e quartier, links: . -1:0, rechts: . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Jan Bierma zie ook: J. Buruma; J. Joekes B. ende Hinke Arnoldus, beide van HRL, huw.aang. 13 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid Taeke Stephanus; huw.aang. Gerecht HRL 1734; huwt met Hinke Arnoldi, kind: Johannis Jans Bierma, ged 29 aug 1745 Westerkerk HRL; kind: Johannis Jans Bierma, ged 26 may 1744 Westerkerk HRL, moeder als H. Arnoldus; kind: Jelle Jans Bierma, ged 6 mrt 1740 Grote Kerk HRL, moeder als H. Arnoldus; DTB N.H. HRL 1740; Jan Jylts ende Geertie Wessels beide van HRL, komende voor de bruid desselvs swager J.B., 22 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL; Harmen Ratsma en Sjoerdtje Harmens beide van HRL, koomende voor de bruid J.B. desselvs neeff, 20 may 1741; ondertrouw N.H. HRL; Doytse van der Mat van Workum en Sioedtie Wessels van HRL, huw.aang. 20 jul 1737 HRL, komende voor de Bruit J.B., en vertoonde meede attestatie van des Bruidegoms vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1737
Jan van Bizes zie: Jan Jans van Beetzel
Jan Blaauw hm ... , kind: Wytske Jans B., geb 1789 HRL; BS ovl 1813
Jan Blanke Donderdag den 14 decembr 1797. Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, verscheen na voorafgegane Citatie in ''s Gerechts vergadering den Burger Meindert Claasen, Schipper van Surhuisterveen, ter zaake dezelve op gister avond ter huise van J.B. de grootste Brutaliteiten had aangericht, met het Stukken Slaan en Smijten, van diverse goederen, waarover dezelve gehoord zijnde, en volledige Confessie doende, met verzoek van moderatie, voor rigeur van Justitie, is dezelve gecondemneert in Vijf Goud Guldens, boeten boven de Vergoeding van?t geen hij aan Stukken geslaagen en gesmeeten heeft, en alle Kosten en mijsen der Justitie. (GAH43)
Jan Blankert/Blankaart ovl 29 jun 1803 Enkhuizen, huwt met Johanna van Kempen, kind: Folkertje Jans B., geb 1799 HRL; BS huw 1821, ovl 1826; geboortig van Enkhuizen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Frieseman op 14 mrt 1793. (burgerboek)
Jan Blaupanse ovl 4 mrt 1790 HRL, oud 54 jaar
Jan Blauw geb 1 dec 1800 HRL, N.H., ged 27 dec 1800, zv Jacob Cornelis B., en Anskje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1800
Jan Bleeker Donderdag den 2 aug 1798. de Raad ordinaris Vergadert zijnde, wierde eene Aukjen Jans, dogter van J.B., over haare Slordige en Luye Levens wijze zeer ernstig gecorrigeerd met Vermaninge zig daar Van te onthouden of anderzints dat zij op eerste aanklagte met eene detentie in de Pekelkuip zoude Werden gestraft. (GAH44)
Jan Bleeker geb 23 okt 1806 HRL, ged 30 nov 1806 HRL, dv Klaas Hendriks B., en Grietje Klazes de Vries; dopen Grote Kerk HRL 1806
Jan Bleker geb 11 jan 1802 HRL, ged 2 feb 1802, N.H., zv Marten Jans B., en Neeltje Jans Dijkstra; dopen Grote Kerk HRL 1802
Jan Blom geb 23 dec 1803 HRL, ged 10 jan 1804 HRL, N.H., zv Hendrik Alberts B, en Kaatje Huselaar; dopen Grote Kerk HRL 1804
Jan Blom Gerrijt Harmens en Regina Pijtters beyde van HRL, koomende wegens de bruyd J.B., 6 May 1747; Jan Jansen Wighuys en Lijsbert Hendriks beyde van HRL, koomende weegens de bruyd J.B. desselfs neef, 16 Sep 1747
Jan Blom huwt met Beitske Sijbrens, kind: Bauke Jans B., geb 1776 Sneek; BS ovl 1829
Jan Blom ovl voor 1815; wed. J.B. gebruiker van wijk F-234; eigenaar is C.L. van Beyma, 1814. (GAH204)
Jan Blom zie ook: Jean Blom; geb 28 feb 1779 HRL, inschrijfnummer 394, 126 ste regiment infanterie, ook 123 ste regiment infanterie, inschrijfnummer II 11; Chateau de Vincennes, Fr
Jan Boey geb 9 okt 1805 HRL, ovl 24 apr 1811 HRL, N.H., wonende te in de Romastraat in 1811, ged 10 mei 1808 HRL, zv Marten Jans B., en Anna Cootstra dopen Grote Kerk HRL 1808, bsha181ov
Jan Boekhout ovl 27 apr 1827 HRL, ongehuwd, zv Frans B., en Anna Maria vd Werf; BS ovl 1827
Jan Boelens geb 1792 Wolvega, ovl 11 dec 1862 HRL, huwt met Geertje Groenland, turfschipper, ovl in een vaartuig in de Rozegracht, zv Hendrik b., en Grietje ... ; BS ovl 1862
Jan de Boer geb f. 1802 HRL, ovl 21 okt 1825 den Helder, gevaren op het schip ''Willem de Eerste'' en met hetselve is gestrand, matroos, zv Toon de B., en ... ; BS ovl 1825
Jan de Boer geb 1756 ... , doet overlijdensaangifte van Hendrik Schaaff Blok, zv Klaas dB, en ... ; BS ovl 1811
Jan de Boer geb 1787 HRL, ovl 15 feb 1844 HRL, huwt met Cornelia Johannes Sandstra werkman, zv Sent Jans de B., en Antje ... ; BS ovl 1844
Jan de Boer geb 1807 Rottevalle, ovl 11 jun 1870 HRL; in een vaartuig in de Stadsgracht, huwt met Fokje Scheffer, schipper, wonende te Buitenpost, zv Jelle de B., en Reina Postma; BS ovl 1870
Jan de Boer hm ... , kind: Jetze Jans, geb 1792 Slooten; BS ovl 1854
Jan de Boer huwt met Anthonia Dijkhof op 14 jan 1810 HRL, komt van HRL, kind: Hendrik Laurens, geb 15 apr 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810; J. dB. en Anthonia Dijkhoff, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Hendrik Laurens Jans de Boer, geb 15 apr 1810, ged 29 apr 1810 Grote Kerk HRL
Jan de Boer huwt met Trientje Tjallings, kind: Hendrik de B., geb 1806 HRL; BS ovl 1873
Jan de Boer Maandag den 30 apr 1799. de Raad ordinaris vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten, heeft dezelve goedgevonden, en geresolveerd, gelijk goedgevonden, en geresolveerd word bij deezen, in de eerste plaats te inhaereren ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de Uitkeeringe der Collecteurs genoomen, voorts aan te Stellen tot Collecteurs: J. d. B. van ''t Zout, Coffij Thee Havenspecien en Zoete waaren, van May 1799 tot May 1802; J. d. B. van de Laakenen en Tabak van May 1799 tot May 1802; Tamme de Witt van de zoete wijnen Brandewijn en bieren van May 1799 tot May 1802. en tot Collecteurs voor een Jaar van may 1799 tot May 1800: Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal Lands en Stads weegen; Frans Leemkool van ''t Bestiaal Lands en Stads weegen; Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen; Petrus Janson van de Lands Waag; Cornelis Folkertsma van de Oude Stads wijnen, verkleinde Wijnmaat, en Stads Daalder; Aan de Secretarije van 40 en 56 Penning, alsmeede de Belasting op de Rijdtuigen; Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de Vijf Specien; Sikke Wijnalda van ''t Passagiegeld, van de Vijf Specien het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quart:en Buitenbuurt, als meede van het Klein Zegel. Alles onder Expresse Conditie, en bepaalinge, dat dezelve zullen moeten Borge stellen, tot volkoomen Contentement van der Raad. Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf en Brandhout, de Waag, Zout, zoete Waaren etc. Lakenen en Tabak wijnen etc zullen moeten doen den Eed volgens ''t Formulier Staande in ''s Lands Lijst. Dat J. d. B. voor de Bedieninge der Collecten van ''t Zout, Coffij Thee, Haavenspecien uit ''s Lands Tractementen zal genieten eene Summa van Vijfhondert en dartig CarGuldens. Dat dezelve zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Laakenen en Tabak eene Summa van drie hondert, en dartig CarGuldens. Dat Tamme de Witt, als Collecteur van de Zoete wijnen, Brandewijn en Bieren, zal genieten eene Summa van Eenhondert en veertig CarGuldens. Dat J. d. B. daar en tegens volgens ordre van den Raad, ten dien einde bepaald ieder Jaar zal moeten uitkeeren als Collecteur van ''t Zout, Coffij, Thee etc f. 100:0:0, van de Laakenen en Tabak etc. f. 60:0:0, Tamme de Witt als Collecteur van de Wijnen etc f. 25:0:0 . Dat ook de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen, en ter dispositie van den Raad uit te keeren: Johannes Rinsma, als Collecteur Generaal van de Vijf Specien f. 100:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van de 8 quartieren en de Buitenbuurt f. 80-:0, Frans Leemkool als Collecteur van ''t Beestiaal f. 20:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0:0 Dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal Lands en Stads weegen de Summa van f. 200:0:0 . Dat Evert Ackringa, zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Turf en Brandhout, Lands en Stads weegen f. 130:0:0 Dat Cornelis Folkertsma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat en Stadsdaalder de Summa f. 140:0:0 . Dat deeze drie laatgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen, ter dispositie van den Raad uittekeeren. (GAH44)
Jan de Boer Meinert Kobus ende Fettje Jans, beyde van HRL, huw.aang. 31 aug 1737 HRL, komende Wegens de bruyd J. d. B. ; huw.aang. HRL 1737
Jan de Boer rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 23:19:0 aan mede-weesvoogd J. d. B. ter zaeke meerder uitgaef als ontfang in sijn presidium, 9 may 1810, quit. no. 14 (GAH1142); id. f. 17:16:0 ter saeke Doctors Comparijtie, 19 mrt 1810, quit. no. 4 (GAH1142)
Jan de Boer Teunis Jillerts ende Gerritje Sybrands beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom J. d. B., 2 Sep 1747
Jan Boldewijn huwt met Lutske Pijters, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 feb 1759
Jan Bolleman weduwe woont 2e quartier, links: f. 1:0:8, rechts: . -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Jan Bolman geboortig van Groningen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van vice pres. burg. Lanting op 12 apr 1769. (burgerboek); J.B. van HRL. en Johanna Christina Briel van Groningen, laatst geproclameert op dato dezes 30 oct 1774 HRL, en vertrokken met attestatie naar Groningen om aldaar in den Echten Staat bevestigd te worden
Jan Bolman huwt met Trijntje Geerts Wilts, kind: Albert B., geb 1755 HRL; BS ovl 1837; kind: Meessen (?) Jan Bolman, ged 9 okt 1757 Grote Kerk HRL; kind: Albert Jans Bolman, ged 21 jan 1755 Grote Kerk HRL
Jan Bolman Jan Hendrik Keet, soldaat onder ''t Regiment van Lewe, te HRL, ende Grytje Johannes aldaar, komende benevens de bruidegom de bode van desselfs Regiment J.B., welke verklaarde dat deze aangevinge geschiede met consent van des bruidegoms Capitein, en quam wegens de bruid Jan Heins, desselfs oom met vertooninge van genoegsame last in desen, 4 dec 1751
Jan Boltjes ovl voor 1813 te Franeker, huwt met Maria Daalmans, in leven echtelieden te Franeker, kinderen: Berber B., geb 1771 Ferwerd, Pieter G. geb 1769 Ferwerd, kamerbewaarder 1801-1802; BS huw 1812, ovl 1837, bs fr1826 overlijdens
Jan Bongaard oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-133; VT1839
Jan Bonnes Zie ook: van Dijk; huwt met Gepke Ruurds, kind: Bonne Jans van Dijk, geb 1770 HRL, turfschipper in 1756; BS huw 1815, b; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende Acte van Notorieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt:Op heden den Eersten Mei Een duizend agthondert Vijftien, Compareerden voor ons fungerend Vrederegter van het Canton HRL Provintie Friesland op den Raadhuize binnen dese Stad in het Locaal van onse gewone Teregtzitting, Hendrik van Vaerel, Winkelier, Popke Minnes Minnema, Schipper, Douwe Wybes Quest, Buitenschipper, Pieter Fransen Rikkerts, Meester Bakker, Jakkle Johannes Jager, Meester Slager, Lolke Sijbrens Swaal en Schelte Piers van der Hoef, beide Meesters Huistimmerlieden, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom. Welke aan ons te kennen hebben geegeven, dat zij versogt zijn Een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van Bonne Jans van Dijk varendsgezel en wonende te HRL, Wiens ouders zijn geweest J.B. en Gepke Ruurds, gewoond hebbende te Dragten. Welk verzoek zij mids dezen Voldoende Verklaren te Weten dat genoemde Bonne Jans van Dijk is geb te Dragten den Elfde feb Een duizend zeevenhondert Seeventig dat dezelve geen Acte van geboorte of Doop Kan produceren, door dien dezelve niet is ged en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de Voormalige Regering geen plaats had. Gevende zij Comparanten redenen van Wetenschap dat zij dien Bonne Jans van Dijk niet alleen van der jeugd af aan hebben gekend, maar boven dien eene Speciaale omgang met dezelve en zijne ouders hebben gehad, waardoor zij zich van den inhoud deses ten vollen overtuigd houden. en hebben, de Comparanten nae gedaene Voorlezing, de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier ondertekend op dato Voornoemd zijnde ons alvorens uit een Certificaat, door den Heer Burgemeester deeser Stad, in dato den agtiende apr deeses jaars afgegeven, Voldoende gebleeken dat voornoemde Bonne Jans van Dijk, onvermogend is om eenige Kosten van gezegelde Stukken die bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden, te betalen. Geregistreerd te HRL Gratis den tweeden Mei 1815 fo 116 retto Vak 2
Jan van der Boogh cementhandelaar te Sneek 1751
Jan Boomhouwer huwt met Maria Jansen, kind: Pieter, geb 5 jul 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Pieter Jans Boomhouwer, geb 5 jul 1810, ged 8 jul 1810 Grote Kerk HRL
Jan Boomsma geb 1795 HRL, ovl voor 1836, huwt met Tjalkje Leeksma op 23 mrt 1823 HRL, huw.afk. 9 en 16 mrt 1823, varensgezel, moeder ovl onder de naam Jantje Jans, zv Hendrik Jans en Jantje Hendriks; BS huw 1823, ovl 1835
Jan Boomsma huwt met Antie van Beitzel, beide van HRL, geproclameert de 17-24 en getrout de 1 jul 1759 in de Westerkerk HRL
Jan Boomsma van HRL, huwt met Swaantje Holmans van Amsterdam, geproclameerd de 17 dec 1769 en de 18 dec 1770 en getrout met Attestasie de 16 apr 1771 in de Westerkerk HRL
Jan Boomsma won. HRL. 1762-1766; b
Jan Boon huwt met Renske Melles, kind: Johannes B., geb 1773 HRL; BS ovl 1846
Jan Bootes begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 45; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Bootes heeft een huisbediende, belasting: 1-,-, vijfde quartier, mei18 05. (GAH650); woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar? (lijst namen ingeschrevenen; GAH650)
Jan Bootes huwt met Antje Jans, kind: Boote Jans, geb 19 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jans, geb 3 okt 1792, ged 23 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Laurens Jans, geb 20 dec 1793, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL; kind: Lourens Jans, geb 23 jan 1795, ged 17 feb 1795 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jans, geb 11 okt 1796, ged 22 nov 1796 Grote Kerk HRL
Jan Borghuis voogden bet f. 21:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor provijsie water uit des Weeshuisvijver in 1771, aan kapitein J.B. geleverd, 7 nov 1771. (GAH1102)
Jan Borgsteeg huwt met Antie Simons decker, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mrt 1768
Jan Borsteeg huwt met Antje Simons, kind: Grietje Borsteeg, geb 3 aug 1773, ged 24 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Mayke Jans Borsteeg, ged 2 jun 1771 Grote Kerk HRL
Jan Bos geb 27 sep 1805 Leeuwarden, ovl 11 dec 1879 HRL, huwt met Hieke Douwes de Roos op 13 nov 1828 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1828, kastmakersknecht, wonende te HRL, brievenbesteller in 1851, zv Benjamin Antobius B., en Rinske Jans Damast; BS huw 1828, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk D-066; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-061; VT1839
Jan Bos hm ... , kind: IJtje, geb 1773/4 Franeker; BS ovl 1850
Jan Boskak Jacob Jansen ende Trijntje Jans beyde van HRL, koomende Weegens de bruid desselfs vaeder J.B. en verleende des bruydegoms vaeder desselfs consent, 3 feb 1742; ondertrouw N.H. HRL
Jan Bosman van HRL, ende Neeltje Vermeulen van Wijk te Duursteede, sijnde de aengeevinge gedaan door D. Nijkerk wagemeester onder Compie Cavallerije met vertooninge van een verklaeringe van de Kerkenraed tot Wijk te Duursteede dat de huwelijksproclamatien aldaer ook waeren aengegeeven, 12 Mrt 1749
Jan Botes medegebruiker van wijk D-010, bakkersknegt, andere medegebruikers H. Houtsma, bakker, (zv eig. S. Houtsma), en Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt; eigenaar is S. Houtsma, (vdr van H. Houtsma), 1814. (GAH204)
Jan Botes ovl 7 feb 1727, oud 86 jaeren
Jan Botes ovl voor 1812, huwt met ... , in leven wonende te Arum, kind: Antje Jans, geb 1763 Arum; BS huwafk. 1811
Jan Boudewijn huwt met Lutske Pieters, zie aldaar; wonende te op de Vijever in 1765; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 68:12:8 voor 151/4 schou turf f. 3 1/2 gld ''t schou, alsmede voor werkloon, kwit. no. 4, 4 apr 1776. (GAH1107); huwt met Attje Pieters, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 jun 1755; ovl 9 dec 1794 HRL, oud 72 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 39, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Boumans huwt met IJda Friese, beide van HRL, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1770
Jan Brants ovl 1802 Dokkum, huwt met Trijntje Gerlofs Sprietsma, kinderen: Neeltje Jans S., geb 1789 Dokkum, Brand Jans Hoffinga, geb 25 okt 1795 Dokkum, schipper in leven; BS huw 1814, huw 1825
Jan de Bree geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Croese op 24 jan 1695. (burgerboek)
Jan de Breet medegebruiker van wijk C-078, ontvanger der domeinen, medegebruiker mevr. Battaard; eigenaar en gebruiker is Janke IJsenbeek, ijserkramer, 1814. (GAH204)
Jan Breevink J.B. eigenaar van perceel nr. 1767 te HRL, koster, woonplaats HRL, legger nr. 126, huis en tuintje, 172 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Jan Bretel ovl Franeker voor 1776, huwt met Geertje Hendriks, kinderen: Janneke B, geb 1769 HRL, Joukje Jans B, geb ... ; BS huw 1833, ovl 1835; wed. J.B. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 35:13:0 wegens geleverde ijzercramers winkelwaren, kwit. no. 32, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 37:18:0 alsmede gereedschappen, kwit. no. 39, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 36:17:0 wegens geleverde spijkers en ijzerwerk aan het Weeshuis, kwit. no. 29, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 83:17:0 wegens geleverd ijzerwerk, spijkers, gereedschappen etc, kwit. no. 28, 25 nov 1783. (GAH1114); wed. J.B. ontv f. 569:18:0 tersake geleverd ijserwerk tbv de nieuwe kerk, ord. no. 38, 16 aug 1775. (GAH1060); id. f. 330:15:0, ord. no. 39, 16 aug 1775. (GAH1060); id. f. 101:9:0, ord. no. 74, 5 sep 1776. (GAH1060); id. f. 24:15:0, ord. no. 102, 5 nov 1777. (GAH1060); id. f. 90:18:0 voor geleverde ijzerkramerswaaren en gereedschappen tdv ''t Weeshuis, ord. no. 38, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 14:12:0, quit. no. 26, 23 nov 1785. (GAH1117); id. f. 58:0:0, quit. no. 45, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 63:2:0 terzake geleverd ijzerwerk, quit. no. 13, 22 jan 1788. (GAH1120); id. f. 40:9:0 wegens ijzerkramerswinkelwaaren, quit. no. 52, 11 nov 1788. (GAH1120); id. f. 153:7:0 terzaake geleverde gereedschappen en ijserwerk, quit. no. 12, 30 dec 1790. (GAH1122); id. f. 96:6:14, quit. no. 50, 30 nov 1790. (GAH1122); id. 101 -11:0, quit. no. 52, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 66:7:0, 24 dec 1794, quit. no 34 (GAH1126); id. f. 45:7:0, 5 dec 1795, quit. no. 50 (GAH1127); id. f. 26:1:0 voor geleverd ijzerwerk tdv de Bank van Leening, ord. no. 5, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 6:17:0, quit. no. 3, 22 jan 1788. (GAH1120); id. f. 5:18:12, quit. no. 1, 28 dec 1789. (GAH1122); weduwe woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Jan Breton ovl voor 1781; weesvoogden bet f. 250:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor een legaat van wijlen J.B. aan ''t Weeshuis besproken en door deszelfs grootvader de vroedsman Jarig Westra ter hand gesteld, 23 feb 1780. (GAH1111); Wybren Hessels ende Willemke Bastiaens beyde van HRL, koomende weegens de bruyd J.B., des selvs buirman, 11 Feb 1747; Alsoo ''t de Achtb:magistraat der steede HRL gelieft heeft mij Harmanus Gonggrijp wijnhandelaar binnen deese stad te qualificeren bij appt. hier ommestaande tot de administratie van den ontfang van ''t verhoogde last en veylgeld, soo is ''t dat ik bij deesen aanneeme en belove de penn:bij mij uyt dien hoofde sullende worden ontfangen getrouwelijk over te leeveren en te betaalen alwaar deselve volgens mijn instructie behooren onder verband van mijn allemijne geen exempte goederen met submissie van dezelve beneevens mijn persoon den Hove van Friesland ter eerster instantie: waer voor tot meerder verseekeringe wij J.B. en Jarig Westra beyde burgers en kooplieden tot HRL ons stellen tot Waereborgen aanneemende voor alle kwaede administratie en wanbetalinge in te staan en sulx als eigen schuld te voldoen. Renouncieerende de benificien van divisie en discussie, daar aff onderrigt onder verband van onse goederen en submissie als booven. In Kennisse onse handen hier onder gesteld, Actum in HRL den 29 nov 1737. Harmanus Gonggrijp, J.B., Jarig Westra en M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); zie ook: Sybren Gonggrijp; Geeft met Eerbied UEd:Achtb te kennen Sijbren Gonggrijp ontfanger van ''t Last en Veilgeld te HRL dat de persoon van Harmanus Gonggrijp in leeven meede Vroedschap en Wijnhandelaer binnen HRL deese post voor den supplnt tot leevens einde heeft geadministrateerd voor Welke den supplnt geern een ander Weeder in plaats gesteld zoude sien, staande ten dien fine UEd: Achtb voor des supplts neev J.B. Addresserende sig derhalven mits deesen aan de taefel van UEd:achtb, gedienstig versoekende UEd:Achtb gelieven des supplnts versoek te accorderen en also J.B. aan te stellen tot subst ontfanger van ''t Last en Veilgeld binnen HRL, op daer toe staende Lasten en pligten; die bij deesen aanneemt tot genoegen van UEd:Agtb borge te stellen:onder stonde quo facto:en Was get:B Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accordeert de supplnt sijn versoek en stelt mits deesen aan J.B. als subst ontfanger van ''t Last en Veylgeld; onder praesentatie ten requeste gedaan, dog alles niet Wijders dan bij provisie en tot naeder revocatie Actum den 13 jun 1746 was geteekend Wiltetus Jelgersma onder stonde Ter Ordtie van de Magistr:get:M:v:Idsinga; Alsoo ''t de Achtb Magistraat der Stad HRL gelieft heeft mij J.B. te qualificeeren tot de administratie van den ontfang generaal van de Weederhelft van ''t Verhoogde Last en Veilgeld; soo is ''t dat ik bij deesen aanneeme en belove de penn:bij mij uyt dien hoofde sullende worden ontfangen, getrouwelijk over te leeveren en te betaelen alweer dezelve volgens de Instructie behooren, onder Verband van alle mijne goederen met submissie van dezelve beneevens mijn persoon den Hove van Friesland: Waer voor tot meede Verseekeringe Wij Pier Bretton regeerend Burgemr. ende Joost Rinia Gonggrijp meede vroedschap der Steede HRL, ons stellen tot waere borgen administratie en Wanbetaelinge in te staan, en sulks als eigen schuld te voldoen, renuncierende de beneficien van divisie en discussie daer af on- derrigt, onder verband van onse goederen en submissie als booven. In kennisse onse handen hier onder gesteld. Actum in HRL den jun 1746, J.B., Pier Bretton, Joost Gonggrijp, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Breukers huwt met Baukje Johannes van der Linde, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 dec 1765
Jan Breunis huwt met Henderina Voorst, kind: Lamberts Jans Breunis, ged 3 mrt 1750 Grote Kerk HRL
Jan Brevink geb 1758 ... , wever te HRL. 1831, huw.get. bij J.B. Oppenkamp en H.P. Keyzer, 1811, kind: Jetske Jans B, geb 1794 HRL; BS huw 1811, ovl 1831; eigenaar en gebruiker van wijk G-252, wewer, 1814. (GAH204); J.B. ende Maria Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Harmens, deszelfs neef, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; J.B. en Maayke Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Jan ten Brink zie ook: Jan Bernardus; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; ovl 16 dec 1799 HRL, huwt met Jetske IJeves en Neeltje Alles van Loon, kinderen: Rinske B, geb 1790 HRL, IJeve Jans B, geb 1781 HRL, Grietje B, geb 17 jan 1796 HRL, Jan Vlas, geb 1786 HRL; BS huw 1822 1824 huwelijken, ovl 1827, ovl 1833, ovl 1845, ovl 1864; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:18:0 terzake 18 doeken f. 11 stuivers geleverd, 21 sep 1762. (GAH1092); id. f. 36:0:0 wegens geleverde 72 stuks doeken, ordonn. no. 9, 5 nov 1775. (GAH1107); id. f. 18:8:0 voor 24 ellen geleverd kloosterdoek, kwit. no. 15, 9 okt 1764. (GAH1094); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:4:0 wegens geleverd kloosterdoek, kwit. no. 5, 23 mei 1770. (GAH1101); id. f. 18:14:0, kwit. no. 6, 2 jul 1771. (GAH1102); id. f. 40:0:0 wegens geleverd boesel en sajet, kwit. no. 26, 1773. (GAH1104); id. f. 27:6:0 wegens geleverd fijn doek, kwit. no. 9, 18 jul 1775. (GAH1106); id. f. 62:12:0 voor geleverd katoen en kamerdoek, kwit. no. 7; 26 jun 1776. (GAH1107); id. f. 76:12:0 wegens geleverd catoen, Kameriks doek en bonte doeken, kwit. no. 20, 26 nov 1782. (GAH1113); wed. J.B. gebruiker van wijk A-199, gealimenteert; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); J.B. ende Neeltje Alles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Alle Lieuwes, 2 nov 1793; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 87; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; J. Jakobs B. en Jetske IJves, beide van HRL, laatste geproclameert op dato dzes 25 jul 1773 HRL, en toen getrouwt; woont in 7e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); kind: Grietje Jans Brink, geb 22 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL, moeder is N. Alles; Vrijdag den 6 apr 1798; Het gerechte extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden ter beantwoording van de Aanschrijvinge van het Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland de dato den 31 mrt L.L. aan gedagte Bestuur in te zenden navolgende Informative Missive; Het gerechte der Stad HRL, Aan Het Administratif Bestuur Van het voormalig gewest Friesland. Mede Burgers ! Overeenkomstig UWLieder Aanschrijvinge van den 31 mrt jongstleeden, hebben wij thans de eer (hetgeen ons tot geen gering genoegen versterkt) UWL te konnen berigten, dat wij UWL in gemoede met eene volkoomen ruimte durven Verklaaren dat den opbrengst der 8 PerCo Van een ieders Inkoomen binnen onze plaats onze Verwagtinge zeer Verre overtroffen heeft. Wij zullen UWLieden daaromtrent alle mogelijke Explicatie geeven. -In de 1 ste plaats betuigen wij dat wij bij eene nauwkeurige Examinatie der Ingekoomen declaratoiren en duplicaat Quitantien hebben bevonden, dat de Ingezeetenen van deeze plaats over het geheel genoomen, na Ons Inzien (zoo verre die in de Termen der Publicatie van de Nationale Vergadering van den 5 dec 1797 Vallen) aan hunne Verpligting prompt hebben voldaan, dat wij in de 2de plaats hebben bevonden, dat er in ''t geheel maar twee perzoonen in deeze Stad hebben gemanqueerd te fourneeren, en deeze zijn de Burgers Nicolaas Bolth en Jan t. B., Welken wij dadelijk (overeenkomstig de Publicatie van den 5 dec 1797) hebben doen Summeeren, om aan haar Verpligting te voldoen, binnen tweemaal 24 Uuren, en hebben daar op voor relaas bekoomen, dat beide gedagte Perzoonen, niet in de Stad Waaren als zijnde beide op eene buitenlandsche reise. Zodra zij geretourneerd zijn, zullen wij niet in gebreke blijven haar nader te Summeeren; Dat wij in de 3de plaats de Lijsten na het behoort onzer Stads wijken of Quartieren hebben opgemaakt, en bevonden dat er in ''t geheel 349 Contribuanten zijn geweest, Waar van 140 voor de beide Termijnen en 209 voor het 1 ste Termijn hebben gefourneerd, Welke Fournissementen te zaamen hebben bedraagen eene Summa van f. 22892:15:0 Zie hier Burgers ! een Verslag zoo nauwkeurig ons mogelijk is, UWLieden te geeven, en Waar in wij Verhoopen dat bij UWLieden genoegen zal werden genoomen. HRL den 6 Apeil 1798 het vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. (GAH43)
Jan ten Brink mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geboortig van Mettingen in het graafschap Lingen, bet gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. van der Meulen op 12 aug 1771. (burgerboek)
Jan Brink