Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
K Gommers staatsbode, ontvangt van het gemeentebestuur terzake het herwaards overbrengen der missive van Raadsbestelling, 23 dec 1782: f. 42:10:0 (geen boeknr. vermeld)
K. de Vries huwt met Sjoukje Hayes, kind: Fokje dV, geb 1800 HRL; BS ovl 1875
Kaatje Aukes ged 23 apr 1771 Grote Kerk HRL, dv Auke Karsten en Ietje Gerrijts
Kaatje Barteling huwt met Jan Teuteling; BS ovl 1828
Kaatje Huiberts huwt met Jacob Jetses, beyde van HRL, sijn geproclameert den 27 sep en den 4-11 okt 1739 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Jacob Jetses ende C.H. beide van HRL, koomende voor de Bruit Homme Clasen desselfs Neef, en verklaerde des Bruidegoms vader meede in deesen te consenteeren, 26 sep 1739; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Eelke Bernardus, beide van HRL, geproclameert 5, 12 en 19 en getrout den 28 mei 1754 in de Westerkerk; kind: Minne Eelkes, ged 20 mrt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Pieke Eelkes, ged 25 mrt 1755 Grote Kerk HRL; kind: Lea Jacobs, ged 30 okt 1746 Westerkerk HRL
Kaatje Jans K.J. en mede-eigenaars, bezitters van perceel nr. 841 te HRL, schippersche, woonplaats HRL, legger nr. 340, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 441); K.J. eigenaresse van perceel nr. 842 te HRL, schippersche, woonplaats HRL, legger nr. 339, huis, 28 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832)
Kaatje Jans huwt met Dirk Jan Booms, kind: Jantje Dirks Booms, geb 7 nov 1787, ged 27 nov 1787 Grote kerk HRL
Kaatje Jans huwt met Haye Hendriks, en met Jieles Keimpes op 28 dec 1800 HRL, wonende te HRL 1822; huw Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1822; Haaye Hendriks en K.J., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL
Kaatje Joosten huwt met Cornelis Jans Smid. beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en ge- trout de 18 mei 1760 in de Westerkerk
Kaatje Karels ged 3 nov 1765 Westerkerk HRL, dv karel Johannesz en Aafke Cornelis
Kaatje Kempes huwt met Dirk van Santen; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Dirk Kemper van Santen, geb 11 feb 1810, ged 1 mrt 1810 Grote Kerk HRL
Kaatje Kramer Marten de Boer en K.K., beide van HRL, zijn, na op den 6 dec 1778 HRL, hunne derde afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd
Kaatje Kuts geb 1748 Leeuwarden, ovl 19 sep 1826 HRL, huwt met Jan Jansen Kiel; BS huw 1826, ovl 1842
Kaatje Louwrens zie: van der Veer; huwt met Jan Migchiels (zie: Plengnat), beide van HRL, geproclameerd de 18-20 en getrout de 25 apr 1762 in de Westerkerk; kind: Martje Jans, geb 14 okt 1772, ged 3 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Berber Jans, ged 7 jul 1767 Grote Kerk HRL; kind: Michiel Jans, ged 28 nov 1769 Grote Kerk HRL, moeder als K. Laurens
Kaatje Pieters zie: Tollinga; ayke Entes van delfzijl ende Catje P. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de coster van Beemen, 19 nov 1791; ondertrouw HRL; Ayke Entes van delfzijl en K.P. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 dec 1791 HRL, en getrouwd op den 18 dec met vertoonde attestatie; kind: Roelofke Aaikes, geb 29 sep 1797, ged 17 okt 1797 Grote Kerk HRL; Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen, dat de Huwelijksen Afkondigingen tusschen Jacob Anthonij Overzee, oud vier en twintig Jaren, van beroep Varensgezel, geb en woonachtig te HRL, meerderjarigen zv Anthonij Jacobs Overzee en Trijntje Freerks Echtelieden aldaar en: Jikke aykes Nijhof, oud een en twintig Jaren, Dienstmaagd, geb en thans woonachtig te HRL, meerderjarige dochter geb uit ayke Entes Nijhof te Marrum, en C.P. overleden, alhier behoorlijk zijn afgekondigd, op Zondagen den negen en twintigsten sep en Zesden October, des Jaars een duizend acht honderd zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 9 okt 1816; Wij Ondergeschrevenen Anthonij Jacobs Overzee en Trijntje Freerks Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarigen zoon Jacob Anthonij Overzee, varendsgezel alhier, om zich in het Huwelijk te begeeven met Jikke aykes Nijhof, dienstmeid. geb en woonagtig ten gemelde Steede, meerderjarige dogter ayke Entes Nijhof en C.P., moogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer Presdt. Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der Huwelijkslijksafkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 25 sep 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vijf en negentig den 20 jun is geb Jikke dogter van ayke Entes en Caatje Pieters. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 sep 1816
Kaatje Rudolfs zie: Kuts; huwt met Jan Jans, kind: Grietje Jans, geb 15 nov 1773, ged 14 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Jans Kiel, geb 17 sep 1778, ged 29 sep 1778 Grote Kerk HRL, vader als: J. Jansen Kiel, moeder als: K. Rodolfus; kind: Jakob Jans, geb 28 jun 1780, ged 18 jul 1780 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Jans Kiel, geb 7 nov 1784, ged 7 dec 1784 Grote Kerk HRL, vader als: J. Jansen Kiel en moeder als: K. Rodolphus
Kaatje Zacharias geb 15 nov 1805 HRL, ged 3 dec 1805 HRL, dv Zacharias Engelbertus en Trijntje Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1805
Kaatje Eiles Faber geb 20 aug 1788, ged 2 sep 1788 Grote Kerk HRL, dv Eile Pilgers Faber en Antje Freerks
Kaatje Hendriks van Lint Kaatie H. v. L., ged 23 jan 1753 Grote Kerk HRL, dv Hendrik van Lint en Doetie Jans; huwt met Berend Jans; begraven Nieuwe Kerk, regel 1, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Jan Beerendts, geb 11 nov 1776, ged 26 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Antje Berends, geb 20 okt 1780, ged 5 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Beerends, geb 4 feb 1783, ged 23 feb 1783 Grote Kerk HRL; kind: Fredrik Beerends, geb 12 mrt 1787, ged 1 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Beerends, geb 14 dec 1791, ged 1 jan 1792 Grote Kerk HRL; Maandag den 31 dec 1798; de Raad ordinaris Vergadert zijnde, Wierde geleezen een Extract uit de besluiten van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland, zijnde van deezen Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Ge?xtraheert uit de Besluiten van het Intermediair Administratif Bestuur van ''t voormaalig Gewest Friesland; Geleezen zijnde, het Request van Gosling Piekinga en Harke Jurjens van der Stok, als geauthoriseerde administratoren van de boedel van Wijlen IJpe Jeppes onlangs te HRL overleeden, te kennen geevende, dat IJpe Jeppes, nalaatende vijf kinders (alle reeds publiek onderhoud genietende) eene huizinge heeft gekogt uit den boedel van wijlen C. v. L. weduwe Beernd Jans, zonder dat de Wederzijdsche Vertekening Van koop en Reversbrieven heeft plaats ge-had, Veroorzaakt door des koopers dood, dat thans de huizinge Weder zoude moeten werden verkogt, daartoe decreet Verzogte, en de be-lastingen op den Verkoop uit den boedel van wijlen IJpe Jeppes betaald, dat iemand zig aangebooden heeft, om de koop over te neemen, verzoekende verders de Supplianten dat de koop tot voorkooming van onnutte kosten overgaa, op dien persoon vervolgens ingekoomen zijnde, een favorabel berigt van de Raad der Gemeente van HRL, en geconsidereerd zijnde, dat de koop nog niet ten vollen is geperfecteerd, en de kosten van de Verkoop uit den Boedel van wijlen IJpe Jeppes moetende worden betaald in effecte zouden koomen ten laste van ''t publiek arme Bestuur te HRL, dewijl het voordeelige ten profijte van hetzelve word gebragt; Is na deliberatie goedgevonden en Verstaan der Supplianten Versoek te accordeeren gelijk geschied bij deezen, en diensvolgens toe te staan, dat de gemelde Huizinge directelijk overgedraagen Werde in een eigendom, van den geenen, die zig daar toe heeft aangebooden, en dat dus dezelve in de plaats van wijlen IJpe Jeppes werde gesteld als koper; en zal extract deezes worden gezonden aan de Raad der Gemeente van HRL, en uitgegeeven aan de Supplianten om te Strekken tot derzelver authorisatie en narigt respectivelijk; Aldus beslooten binnen Leeuwarden den 24 dec 1798, 4de Jaar der Batt:Vrijheid; Welke aangenoomen is voor kennisgeevinge. (GAH44); Maandag den 5 feb 1798; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde door den fiscus ter Vergadering berigt, dat een Soldaate vrouw Johanna Witzing genaamd, een deeken en Laaken aan de Stad toebehoorende hadde verkogt bij den uitdraagster C. v. L., waar op gedagte vrouw, in ''s Gerechts vergadering ontbooden en gecompareerd zijnde, verklaarde gedagte deeken en Laaken niet verkogt, maar Verpand te hebben voor twee Stuivers. -Zijnde hierop C. v. L. ontbooden, en in ''s Gerechts Vergadering Verscheenen zijnde, hield dezelve Staande dat voorzeide deeken en Laaken van gedagte vrouw gekogt had, op Welke declaratie goedgevonden wierd hier van den Overste Pacque kennisse te geeven, ten einde om door bemiddeling derzelve restitutie te bekoomen. (GAH43)
Kaatje Louwrens van der Veer huwt met Jan Michiels Plengnat; BS ovl 1832
Kaatje Pieters Tollinga geb 1771 ... , ovl 4 nov 1813 HRL, huwt met Aike Intes Nijhof, ovl wijk H-026; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813, ovl 1858
Kaatje Pyters Atsma ged 24 mrt 1754 Grote Kerk HRL, dv Pijter Atsma en Grietje Jochems
Kadine Pieters Brouwer Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 7 jan 1667 Betaelt aen K.P.B. voor bier in''t sterfhuys f. 40:15:0; (betreft Nanneke Atses wv Tjerk Hiddes). Zie verder bij Tjerk Hiddes de vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; BROUWER, KLAAS
Kampelius Cornelis zie: van der Straten
Kararina Hanzes de Jong ovl voor 1813, huwt met Jakle Jakles Donia; BS ovl 1832; BS Franeker huw 1812; Jakle Jakles en C. dJ., beide van Almenum, laatst geproclameert 12 apr 1778 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Midlum, om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt gelijk op 20 apr 1778 geschied is, niet te Midlum, maar voor het Ed. geregte van Barradeel, volgens ontfangene adtestatie, getekent J. van Echten, en ter ordonnantie R. Smit; kind: Klaas Jakles, geb 13 jan 1782, ged 20 jan 1782 Grote Kerk HRL; moeder als: Katrina H. de Jong
Karel Bartels zie: Noorman
Karel Berends zie: Kloppenburg
Karel Bouman C.B. ende Sijtske Harmens beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom des selfs vader Abraham Bouman en wegens de bruid Jan Harmens, haar broeder, 21 Sep 1748; huwt met Sijtske Harmens, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 Septemb:en den 6 okt 1748 den 23 feb 1749 getrouwd; kind: Abram Karels Bouman, ged 25 feb 1749 Grote Kerk HRL
Karel Brilkers oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk D-072; VT1839
Karel Bulker(u)s geb 1789 HRL, ovl 30 okt 1854 HRL, huwt met Janke Burggraaf op 20 mei 1813 HRL, werkman in 1851, huw.afk. 9 en 16 mei 1813, huw.get. bij F.D. Bakker en J.J. Dijkstra, neef bruid 1818, id. bij J. de Wit en L.A. de Wilde 1819, zv Jan B, en Jacoba Jans; BS huw 1813, huw 1818, huw 1819 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-077; gebruiker van wijk B-059, tichelknegt; eigenaar is Jacob Doedes wed., 1814. (GAH204); K.B. eigenaar van perceel nr. 188 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 145, huis, 15 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van perceel nr. 792 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 145, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Karel Gijsbert zie: Voss?
Karel Hendriks geb 1 dec 1788, ged 23 dec 1788 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Innes en Grietje Karels
Karel Hendriks K.H. en IJpkje Baukes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 mrt 1782 HRL, en zijn getrouwd den 31 daaraanvolgende; kind: Geeltje Karels, geb 25 jul 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Ytje B. ; kind: Hendrik Karels, geb 2 feb 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Carels, geb 6 nov 1786, ged 26 nov 1786 Grote Kerk HRL
Karel Jans zie: Bulkers
Karel Jans huwt met Hijlkie Piebes, kind: Renske Karels, ged 1 mei 1757 Westerkerk HRL; kind: Jan Carels, ged 11 jan 1759 Westerkerk HRL; kind: Aaltje Karels, ged 29 sep 1754 Westerkerk HRL
Karel Jans zie ook: Timmer; K.J. en Geertje Wiegers, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL
Karel Jans C.J., soldaat onder de Compie van Capt. Lubberts ende Catharina Lodewijks, beyde tot HRL, koomende weegens de bruid Heere Gerbens, 24 May 1749; huwt met Chatrina Lodewijks, beyde tot HRL, geproclameerd den 26 May en den 1-8 jun 1749 doe ook getrouwdt
Karel Johannes huwt met Johanna Durks, kind: Johannes Karels, ged 30 sep 1762 Westerkerk HRL
Karel Johannesz huwt met Aafke Cornelis, kind: Kaatje Karels, ged 3 nov 1765 Westerkerk HRL
Karel Cure K.C. van Amsterdam en Jetske Jakobs van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 feb 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Karel Marius zie: van Vliet
Karel Nieuman huwt met Stijntje ... , kind: Johannes Karels N, geb 1772 Drachten; BS huw 1841
Karel Tammes zie: Stuil
Karel Tietes zie verder bij Jetske Pieters weduwe K.T. ; zie ook: K. Tjietses
Karel Tjietses Ook als: Karel Tietes; ovl voor 1839, huwt met Jetske Pieters, kind: Tjietske Karels, geb 1794 HRL, onwettige dv Jetske Pieters; BS huw 1821, ovl 1838
Karel Vossé geb 22 dec 1807 HRL, ged 19 jan 1808 HRL, tweeling, N.H., zv Gijsbert F, en Martje Eikhout; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1834
Karel Willems zie: Muller
Karel Bartels Noorman geb 1757 HRL, ovl 24 apr 1813 HRL; wijk E-211, verversknecht; BS huw 1813
Karel Georg Cramp geboortig van Nassau Diets, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR
Karel Hansen Bouman zie Bouwman
Karel Hendriks Wijga geb 1791 HRL, ovl voor 1849, huwt met Trijntje Meelman op 17 dec 1812 HRL, kleermakersknecht, huw.afk. 6 en 13 dec 1812 HRL; voor de hoofddeur van het gemeentehuis, zv Hendrik Ennes en Grietje Carels; BS huw 1812, ovl 1848
Karel Tammes Stuil geb 9 jan 1809 HRL, huwt met Pietje Pieters Tolsma, (gk), op 19 mrt 1835 HRL, thans dienende bij de 18de afdeling infanterie, kastelein zv Tamme S, en Christina Schey; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1835; geb 9 jan 1809, ged 29 jan 1809 Grote Kerk HRL, zv Tamme Stuil en Christina Schey
Karel Willem Teeko De Weledel Gestrenge Heer K.W.T., Onder Luitenant onder ''t Corps Artilleristen, guarnisoen houdende op Oostmahorn, van Breda, en mejuffer Sjoukjen Schellingwouw van HRL, hebben hunne laatst afkondiging gehad den 27 may 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Karel Willems van Va(a)ls Carel W. v. V., ged 28 jul 1767 Grote Kerk HRL, zv Willem van Vals en Jantje Geerts; geb 9 apr 1775, ged 21 apr 1775 Grote Kerk HRL, zv Willem van Vaals en Jantje Geerts; Karel Willems van Vaals, ged 9 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL; moeder als J. Gerrijts
Karsjen Meiles zie: Nauta
Karsjen Meiles Nauta ovl voor 1786; weesvoogden bet 500-:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door wijlen mejuffrouw K.M.N. aan het Weeshuis gelegateerd, 26 jun 1785. (GAH1117); AUTA, CLAAS
Karst Arjens huwt met Sipkjen Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 1, 8 en 15 jan 1747 en doen ook getrouwt; kind: Baukjen Karstes, ged 10 okt 1747 Grote Kerk HRL
Karst Dooytses weesvoogden bet f. 159:3:0 aan de rentmeester van het Weeshuis uyt de nalatenschap van Ane Dooitjes wegens de kinderen van K.D., 19 okt 1784. (GAH1115); huwt met Pijttie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 nov 1766; kind: Klaaske Karstes, ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Karstes, ged 1 okt 1771 Grote Kerk HRL; ovl voor 1783, ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd ijzerwerk, 12 jan 1781: f. 17:14:0; id. aan de Zeewerken, 11 dec 1780: f. 31:12:0; id. erven ontvangen van het gemeentebestuur, 17 jan 1782: f. 13:15:0
Karst Edsgers ovl voor 1815; ged 20 feb 1759 Grote Kerk HRL, zv Edsger Tietes en Tjitske Pieters; wed. K.E. gebruiker van wijk F-219; medegebruiker Johannes A. van Kampen, varensgezel, Jan Hendriks Schoenmaker, sjouwer, Henning Lolkes wed. ; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); K.E. en Trijntje Annes Stephani, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Anne Karstes, geb 15 jul 1790, ged 27 jul 1790 Grote Kerk HRL; kind: Anne Kerstes, geb 27 okt 1791, ged 8 nov 1791 Grote Kerk HRL, moeder als T.A. ; kind: Esger Karstes, geb 18 jun 1794, ged 6 jul 1794 Grote Kerk HRL; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; benoemd tot rogstorter in plaats van Obbe Wijnalda, 26 apr 1804 (GAH50); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 62 en 62 1/2), 1 mrt 1804; in plaats van de wijlen Lodewijk Claasen, koorndrager, wordt K.E. benoemd, vr. 6 jun 1800 (GAH46)
Karst Feikes zie: Huitema
Karst Fockes ovl voor 1743, betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 10:14:8 wegens 1 jaar huur van de achterste opkamer in het huis op de Schrijtsen, 15 sep 1734 (GAH1064); id. 10 okt 1735 (GAH1065); id. 29 okt 1736 (GAH1066); id. 14 okt 1737 (GAH1067); id. 15 sep 1738 (GAH1068) id. 24 sep 1739 (GAH1069); id. sep 1740 (GAH1070); id. 13 okt 1741 (GAH1071); id. door de weduwe K.F., 25 sep 1742 (GAH1072); id. 26 aug 1744 (GAH1073); id. 29 aug 1745 (GAH1074); id. 24 okt 1746 (GAH1075); id. 8 aug 1747 (GAH1076); id. 12 sep 1749 (GAH1078); Goitsen Piebes van Drijlst ende Antie Jans van hier, huw.aang. 23 okt 1734 HRL, komende voor de bruid C.F., desselfs Oom; huw aang. Gerecht HRL 1734
Karst Hansen huwt met Lijsbet Sijbes, kind: Sijbe Karsten, ged 9 sep 1751 Westerkerk HRL; kind: Hans Karstes, ged 3 sep 1744 Westerkerk HRL; kind: Wijpkjen Karstes, ged 25 nov 1742 Westerkerk HRL; kind: Sijbe Karstes, ged 1 okt 1741 Westerkerk HRL
Karst Klaases ged 2 sep 1760 Grote Kerk HRL, zv Klaas Hanzen en Aaltie Pijters
Karst Palses ged 7 feb 1747 Grote Kerk HRL, zv Pals Karsten en Saakjen Gerbens
Karst Palses C.P. ende Trijntje Jelles, beyde van HRL, komende weegens de bruid Paulus Dirks, timmerman, 12 Sep 1744; huwt met Trijntje Jelles, beyde van HRL, sijn geproclameerd 13, 20 en 27 septemb 1744 en doen ook getrouwt
Karst Pieters Geeft UEd:Achtb:Eerbiediglijk te kennen K.P. burger alhier, dat hij supplnt voormaals als meede ratelwagt binnen dese Stad is aengestelt geworden en nu wederom die bedieninge op de persoon van Hendrik Jacobs varendsgesel (daer toe bequaem) zoude willen overdragen, waertoe de supplnt UEd:Achtb:toestemminge bij desen versoekt, en onderdaniglijk begeert dat UEd:Achtb:voorsr Hendrik Jacobs in plaets van hem tot meede Ratelwagt deese Stads komen aen te stellen, op Lasten pligten, profijten daertoe staende; waerop de supplnt een gunstig appoinetement verwagt, quo facto etc, Requisitus, (was get), R.B. Lanting. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de meede supplnt Hendrik Jacobs tot meede ordrs ratelwagt binnen dese Stadt op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit, Actum den 14 sep 1739, (was get), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de Magistr, (get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op Heeden den 14n sep 1739 heeft Hendrik Jacobs den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. Jelgersma gepresteert. In kennisse van mij secrts, (getekent), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); C. Pijters en Sibbeltie Pijters, beyde van HRL, huw.aang. 3 dec 1735 HRL, komende voor de bruid Andrijs Andrijs, desselfs neeff; huw.aang. HRL 1735
Karst Thomas zie ook: van der Meulen; geb 9 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL, zv Thomas Karsten en Rinske Simons
Karst Thomas ovl 1789 ... , huwt met Botje Thomas, kind: Thomas Karstes vd Meulen, geb ... , varensgezel en in leven echtelieden te Heerenveen; BS geb en huw 1819
Karst Feikes Huitema ovl voor 1840, huwt met Reinksje Annes Dijkstra, kind: Teeke Karst H, geb 1808 Makkum; BS huw 1839
Karst Thomas van der Meulen zie ook: Karst Thomas; geb 1797 HRL, ovl 23 jan 1834 Harl1e huwt met Sipkje Folkerts Bakker op 8 mei 1834 HRL, huwt met Hinke Pieters Riem op 17 jan 1819 HRL, huw afk. 11 en 18 jan 1819, turfdrager in 1848, gleibakkersknecht in 1819, zv Thomas Karsten vdM, en Rinske Simons; BS huw 1819, huw 1834, ovl 1848, ovl 1859; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-242; VT1839
Karsten de Kok huwt met Wobbigje Murks, kind: Aafke Karsten dK, geb 1779 Tjerkgaast; BS ovl 1844
Kaspar Bets huwt met Lutske Oudkerk, kind: Joost Hendrik Bets, geb 23 jan 1787, ged 20 feb 1787 Grote Kerk HRL
Kasper Aukes zie: Tuinstra
Kasper Bartholomeus zie: Klok
Kasper Hambeek geb 1799 graafschap Bentheim, huwt met Maamke van Keulen op 22 okt 1829 HRL, huw.afk. 11 en 18 okt 1829, werkman, wonende te HRL, zv Casper Everts H, (gk), en Maria Teunes, (gk), vader wonende te Sappemeer, tiemsmaker (?), en moeder wonende te Sappemeer, beiden 1829; BS huw 1829
Kasper Johannes K.J. en Akke Jans, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 8 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL
Kasper Casper zie: Hambeek
Kasper Keimpes ovl voor 1828, huwt met Liesbeth Bartholomeus, kind: Bartholomeus Klok geb 21 sep 1759 Berlikum; BS huw 1827
Kasper Koster ovl voor 1829, huwt met Christina Hoever, kinderen: Johannes Kaspers K geb 1800 HRL, Christiaan Kaspers K, geb 1800 HRL; BS Franeker huw 1828, ovl 1839
Kasper Mulder huwt met Richtje Heins, kind: Kasper Kaspers Mulders, geb 29 dec 1779, ged 25 jan 1780 Grote Kerk HRL
Kasper Winter ovl 15 sep 1803 HRL, huwt met Klaaske Jans, kind: Grietje Kaspers W, geb 1801 HRL; BS huw 1823, ovl 1848
Kasper Aukes Tuinstra geb 1787 Franeker, ovl voor 1866, huwt met Geertje Berends Wielinga op 14 sep 1817 Franeker, hovenier te Franeker, zv Auke Harmens T, en Eke Kaspers Wetterauw; BS Franeker huw 1817, ovl 1865
Kasper J Punbert oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-177; VT1839
Kasper Jans Wax geb 23 feb 1783, ged 18 mrt 1783 Grote Kerk HRL, zv Jan Wax en dedtje Gosses; geb 10 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL, zv Jan Wax en detje Gosses
Kasper Kaspers Mulder geb 29 dec 1779, ged 25 jan 1780 Grote Kerk HRL, zv Kasper Mulder en Richtje Heins
Katarina Ederveen huwt met Johannes Aarsen, kind: Gijsbert Johannes Aarsen, geb 24 jun 1784, ged 13 jul 1784 Grote Kerk HRL
Katarina Hanses huwt met Jakle Jakles, kind: Jakle Jakles, geb 6 nov 1780, ged 12 nov 1780 Grote Kerk HRL
Katarina Dirks Siderius geb 24 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL, dv Dirk Douwes Siderius en Wytske Ruurds
Katerine Hessels ovl Vastenavond 1492, meisje van Terschelling, (oudst aanwezige zerk), Grote Kerk, zie ook: Schellinck; vdGaast begraaflijst
Katharina Hendriks huwt met Jurjen Dielhof, kind: Antoon Jurjens Dielhof, geb 11 nov 1781, ged 20 nov 1781 Grote Kerk HRL
Katharina Elisabeth Boegsieven huwt met Jakob Repman, soldaat in ''t Regiment van Nostitz, kind: Katharina Jakobs Repman, geb 13 dec 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL
Katharina Harmanus van Heemstede ovl voor 1840, kind: Dirk Harmanus Gramberg, geb 1811 HRL; BS huw 1839, ovl 1846
Katharina Hendriks Zundag Meindert Bernardus en K.H.Z., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 jun 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Katharina Jakobs Repman geb 13 dec 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Jakob Repman, soldaat in ''t Regiment van Nostitz, en Katharina Elisabeth Boegsieven
Katharina Pieters Bakker geb 7 feb 1780, ged 27 feb 1780 Grote Kerk HRL, dv Pieter Bakker en Lysbeth Kornelis
Katharina Wilhemina van der Haer ged 7 nov 1756 Grote Kerk HRL, dv Raadsfiskaal Bonnefaes van der haer en Catharina Johanna Grevenstein; de Hooggeb Heer Frederik Theodoor Ernst Grave van Limburg Stirum, kapitein in het Regiment van Generaal Majoor Baron de Nostitz, en de Weledele Geborene Jonkvrouwe K.W. vdH., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 mrt 1782 HRL en zijn attestatie daarvan verzocht hebbende ten zelven dage getrouwd voor den Weled:Gerechte deeser Stad ten huize van de Bruid volgens ingekomen getuigschrift
Katherine Hesselsdr Schellinck ovl , 1492, zie ook Hessels; Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Katrina Ludolph huwt met Jan Jansen Kiel, kind: Roelof Jans Kiel, geb 12 jul 1788, ged 26 aug 1788 Grote Kerk HRL
Katrina Geertruida Klein (in 1805: Caatje); geb 17 jan 1736 HRL, ovl 16 mrt 1818 HRL, huwt met Jan Kemmen; BS ovl 1818; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 5e quartier, huisno. 77, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:5:0 (GAH650)
Katrina Sibrandus Postma geb 1775 Stavoren, ovl 10 mrt 1847 HRL, huwt met Hendrik Antonisse Knipper, wonende te HRL. 1830, dv Sibrandus P, en Cornelia ... ; BS geb en ovl 1822, huw 1827, huw 1830, ovl 1847
Keetje Hermans oud 41 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk G-137; VT1839
Keetje Simons zie: van der Voort
Keetje van der Voort geb 1807 Amsterdam, huwt met Izak Hartog Cohen op 9 jun 1831 HRL, borduurster, wonende te Amsterdam, dv Simon Markus vdV, (gk), en Naatje Polak, (gk); BS huw 1831; oud 34 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-124; VT1839
Keimpe Bouwes Albert Fekkes ende Hendrikjen Pijbes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs steevaeder K.B., 1 Jun 1748; Jan Sioukes ende Tijtie Piebes, beyde Van HRL, huw.aang. 13 jun 1733 HRL, Comende voor de bruyd K.B., desselfs Stiefvaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Keimpe Bouwes Tieerd Paulus ende Hendrikjen Pijbes, beyde Van HRL, huw.aang. 31 okt 1733 HRL, Comende Voor de bruid K.B., desselfs Stijfbroeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Keimpe Bouwes Wopke Johannes ende Jeltie Gerrits beide van HRL, koomende voor de bruid K.B. desselvs oom, 2 jun 1742; ondertrouw N.H. HRL
Keimpe Dirks huwt met Grietje Sijbrens, kind: Dirkje Keimpes Kingma, geb 1788 Welsrijp; BS ovl 1830
Keimpe Doekes zie: Roedema
Keimpe Douwes begraven Groot Kerkhof, regel 2, nr. 11; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Keimpe Gerrijts ged 11 jun 1747 Westerkerk HRL, zv Gerrit Keimpes en IJfke Corneelis; pres. voogd A. Wybenga bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als loon van Sjoerd Jans en K.G., gaasweeversknegt, bij Mathijs Gans in 1 jaar verdiend, 31 may 1763. (GAH1093); voogden bet f. 79:0:8 aan dito als loon van Simon Jans en K.G. bij Fokke Oenes als weevers in 1 jaar verdiend, 17 may 1766. (GAH1096); id. f. 35:0:0 door K.G. als metselaarsjonge bij Heere Wybrens verdiend, 16 may 1767. (GAH1097); id. f. 30:0:0, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 16:10:0 weegens verdiend loon van K.G. als metselaarsjonge bj Claas Folkerts in 15 weken verdiend, 10 feb 1769. (GAH1100); id. weegens verdiend loon van K.G. op de Robbenslager 1769 verdiend, sijnde ''t overschot f. 7:15:0, 22 mei 1770. (GAH1101); Heere Wybrens betaalt aan de voogden van het Weeshuis wegens loon van K.G. als metselaarsjongen bij hem, H.W., verdiend, (kinderverdiensten), 16 mei 1767: f. 35:0:0 (GAH1097); id. tot mei 1768, 25 jun 1768: f. 30:0:0 (GAH1099)
Keimpe Hendriks steenleverancier 1761-1763
Keimpe Jillis ged 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL, zv Jillis Keimpes en Tonke Rinses
Keimpe Johannes huwt met Marijke Beeuwes, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 okt 1741 en doe ook getrouwt; K.J. ende Mayke Beeuwes beide van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Albert Beeuwes, 30 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Keimpe Joukes steenleverancier 1751
Keimpe Pieters zie: Ringsma
Keimpe Ritskes ged 30 aug 1763 Grote Kerk HRL, zv Ritske Keimpes, ged Rixtje Gerrijts
Keimpe Saekes huwt met Trijntje Bouwes, kind: Antje Keimpes, ged 6 mrt 1749 Westerkerk HRL; kind: Jilles Keimpes, ged 4 apr 1745 Westerkerk HRL; kind: Hessel Keimpes, ged 13 mrt 1742 Grote Kerk HRL
Keimpe Sietses zie ook: Keimpema; huwt met Jeltje Haayes, beiden van Eernewoude, hier liggende met hun schip, kind: Martje Keimpes, geb 12 mrt 1809, ged 11 apr 1809 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 75:16:0 ter Saeke geleverde 8 13/20 Schouw turf met d. Arbeidsloonen, 22 nov 1807, quit. no. 5 (GAH1139)
Keimpe Sikkes zie Keimpe Sietses
Keimpe Tjeerds zie: Dijkstra
Keimpe Tieerds Anskien Tieerds ende Foppe Ages, beide van HRL, huw.aang. 4sep17 34 HRL, Comende voor de bruid K.T., desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1734
Keimpe Tieerds IJtsen Claeses van Terhorne ende Antje Herres van HRL, koomende weegens de bruid K.T. en heeft des bruids vaeder van te vooren aen ''t geregte verklaer:gedaen van sijn consent in deesen, met een gebod in de Week, 15 Aug 1750
Keimpe van der Tol hm ... , kind: Hiske/Hieke Keimpes vdT, geb 1782 Arum; BS ovl 1833
Keimpe Wessels ged 3 jul 1753 Grote Kerk HRL, zv Wessel Keimpes en Roelofke Agema
Keimpe Doekes Roedema huwt met Attje Gatzes, kinderen: Douwe Keimpes R, geb 1798 Cornwerd, Pieter Keimpes, geb 1796 Cornwerd; BS ovl 1846; 1858 overlijdens
Keimpe Jansen Zeilmaker ovl voor 1800; erven verkopen een huis 1799; K.J.Z. ende Grytie Gerbens, beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaen bij procuratie door Dr. Tjallingii, deese over ''t gereghte proclameeren, 31 Mrt 1747; woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 36:0:0 (GAH650)
Keimpe Pieters Kempenaar huwt met Jeltje Hayes, kind: Haye Keimpes Kempenaar, geb 24 jan 1812, ged 1 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Keimpe Pieters Ringsma geb 1798 HRL, ovl 22 aug 1849 Franeker, huwt met Trijntje Hendriks Idsinga op 22 mei 1827 Franeker, grofsmidsknecht, wonende te Franeker 1827, turfmeter in 1849 en wonende te Franeker, zv Pieter Hessels en Trijntje Ritskes; BS Franeker huw 1827, ovl 1849
Keimpe Sietses Keimpema zie ook: Keimpe Sietses; huwt met Jeltje Hayes, kinderen: Martje Keimpes, geb 13 mrt 1809 HRL, Site, geb 26 mei 1806 HRL, huw.get. bij J.M. vd Veen en B.J. Kuipers, varensgezel, wonende te HRL, 1818, levert turf in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1809, BS huw 1818
Keimpe Tjeerds Dijkstra geb 10 mrt 1780 Holwert/Hantum, ovl 28 mei 1820 HRL, huwt met Riemke Jorkes Westra op 2 nov 1817 HRL, huw.afk. 5 en 12 okt 1817, wonende te HRL, koemelker, zv Tjeerd Douwes en Sijtske Rinses; BS huw 1817, ovl 1820 1829 overlijdens; eigenaar van wijk H-032; gebruiker Carel Wijga vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-033, koemelker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-034, tuin, 1814. (GAH204)
Keisje Aukes zie: Kok
Keisje Aukes Kok ovl voor 1873, huwt met Redmer Wouwenaar; BS ovl 1872
Keunigje Hendriks Lemans geb 8 okt 1775, ged 7 nov 1775 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Lemans en Hendrikje Schippers
Keunskjen Teunis huwt met Jan Aukes, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 jul 1752 en doen ook getrouwdt; ovl 12 jun 1790 HRL, oud 64 jaar; huwt met Douwe Heeres, kind: Sjoukie Douwes, ged 17 mei 1763 Westerkerk HRL; kind: Aucke Jans, ged 7 mei 1754 Westerkerk HRL
Kinke Pieters zie: de Haan
Kinke Pieters de Haan huwt met Jan Rientses Hiddinga, wonende te Wijnaldum 1851; BS ovl 1851
Klaakse Jeltes Radsma geb 1773 HRL, ovl 25 feb 1832 HRL, huwt met Jan Sietses Bierman vd Brug op 2 mei 1802 HRL, dv Jelte R, en Feikje Tuininga; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS ovl 1832, ovl 1839, ovl 1858; kind: Sietse Jans van der Brug, geb 24 mrt 1810, ged 15 apr 1810 Grote Kerk HRL; kind: Feikje Jans van der Brug, geb 27 jun 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL
Klaara Jans zie: Posthuma
Klaara Jans Posthuma geb 21 mrt 1805 HRL, ged 31 mrt 1805 HRL, dv Jan Anthony (P), en Lijske van Keulen; dopen Grote Kerk HRL 1805
Klaas Adams medeweesvoogd Scheltinga bet f. 43:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat bij Slot van Rekening der Arme Voogden deser stede was te rest gebleven ten profijte van Trintje Reyners, wordende ten laste van ''t Weeshuys gealimenteert, 9 jan 1730. (GAH1060)
Klaas Advokaat oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; VT1839
Klaas Ages zie: de Groot, Zeilmaker; (2x)
Klaas Aeges ged 17 jun 1749 Grote Kerk HRL, zv Aege Claasen en Leentje Gerbens
Klaas Ages lijst ingezetenen 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 4:4:0 (GAH650)
Klaas Ages K.A. en Marijke Pieters Brugmans, beide van HRL, zijn, na op den 22 nov 1778 hunne derde afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd
Klaas Ages K.A. van Almenum en Trijntje Ynses van Midlum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 nov 1780 en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en daar ten zelfden dage getrouwd volgens ingebragt getuigschrift
Klaas Ages K.A. van HRL, en Janke Berends van Dokkum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 may 1782 HRL. en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 28 may 1782 daaraanvolgend; hu Grote Kerk ha
Klaas Alberts zie: de Haan, Kamstra, Smit
Klaas Alberts C.A. ende Symontje Claases beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs schoonbroeder Douwe Arjens, 16 May 1744; huwt met Symentje Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert den 17, 25 en 31 May 1744 en getrouwt den 7 Junij; kind: Trijntje Klaases, ged 12 mrt 1747 Grote Kerk HRL
Klaas Alles zie: Sibrandi
Klaas Altens ontvangt van het gemeentebestuur ter saeke 7 schouw turf met de werkloonen, 30 may 1810, quit. no. 4: f. 49:3:0 (GAH1142)
Klaas Andries zie: Tamboer
Klaas Anes huwt met Riemke Sijbrens, kind: Sijbren Klaases, geb 22 may 1793, ged 11 jun 1793 Grote Kerk HRL
Klaas Anjes ovl 21 apr 1789 HRL, oud 66 jaar
Klaas Annes zie: Bleeker
Klaas Annes ovl 1806 Franeker, huwt met Tietje Eertses, boer, kinderen: Eertze Klases Woudema, geb 1800 Ried, Anne Klases Woudema, geb 1803 Franeker, zv Anne Klases en Trijntje Pieters; BS huw 1837, huw 1839
Klaas Annes huwt met Joukje Folkerts, beide van HRL, geproclameert den 26 aug en 2 sep en getrout den 9 dito 1752
Klaas Arjens C.A. en Tjitske Heeres, beyde van HRL, huw.aang. 9 jun 1736 HRL, komende voor de bruyd Symon Heres, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736; huwt met Tjietske Heeres, kind: Pietje Klaases, ged 8 jul 1749 Grote Kerk HRL
Klaas Arjens huwt met Gadske Cornelis, kind: Liskie Klaases, ged 25 okt 1757 Grote Kerk HRL; kind: Arjen Claases, ged 4 dec 1759 Grote Kerk HRL
Klaas Arnoldus geb 23 mei 1811 HRL, ovl 30 mei 1811 HRL, wonende te bij de Turfdragersbrug, zv Arnoldus Hayes, en Eiskje Klases; BS geb 1811, overlijdens
Klaas Asjes geb 2 feb 1803 Zalk, ovl 27 jan 1892 HRL. huwt met Uilke Meinsma, N.H., A 14 mei 1861 Almenum, Vst 8 jan 1862 uit Almenum, dv Beert A, (gk), en Albertje Jans (gk); bev.reg. HRL 1851 wijk A-010, wijk B-172-supp wijk E-332, bev.reg. HRL 1860-1880
Klaas Atzes zie: Bergsma
Klaas Aukes zie: de Haan, (2x) van der Wal
Klaas Bakker huwt met Pietje vd Meulen, kind: Fetje Klases B., geb 1761 Kollum; huw Grote Kerk HRL 1810
Klaas Barre zie: de Jong
Klaas Barteles geb 10 feb 1803 HRL, N.H., ged 27 feb 1803, zv Bartle Klaases en Sijbrigje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1803; geb 14 okt 1797, ged 29 okt 1797 Grote Kerk HRL, zv Bartele Klaases en Sijbrigje Dirks
Klaas Barteles huwt met Lamkjen Rommerts, kind: Sietske Klaases Blok, geb 1765 HRL, Pieter Klases Blok, geb 1760 HRL; BS ovl 1825; 1834 overlijdens; kind: Bartel Klaases, ged 8 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Pijter Klaases, ged 10 jun 1760 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukie Klaases, ged 27 okt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Zijtske Klaases, ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Klaases, ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Klaas Baukes geb 3/31 mrt 1779, ged 8 mei 1779 Grote Kerk HRL, zv Bauke Piers en Ytje Joukes
Klaas Baukes huwt met Dirkje Gatses, wonende te even buiten Leeuwarden, kind: Tietje Klases Haagstra, geb 1785 Makkum; BS huw 1820
Klaas Baukes ovl voor 1819, huwt met Wietske Sikkes; BS ovl 1818; K.B. en Wytske Sikkes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 nov 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Klaas Baukes zie: de Boer, de Jong, van Smeden
Klaas Beekman oud 42 jaar, geb Papenburg en wonende te HRL. 1839, stuurman, wijk H-207; VT1839
Klaas de Beer geb 1794 HRL, ovl 29 nov 1828 HRL, huwt met Grietje Jacobs Wijga op 14 mrt 1824 HRL, huw.afk. 29 feb en 7 mrt 1824, schipper 1828, zv Geert Rinderts de B., en Hijke Walles Hettama; BS huw 1824, ovl 1828
Klaas de Beer woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Klaas Beerends K.B. en Koenia Lieuwes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Fyke Klaases, geb 16 nov 1783, ged 2 dec 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Koenia L. ; kind: Fyke Claases, geb 26 feb 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL; moeder als: Kunnigje L. ; kind: Berend Klaases, geb 18 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL, moeder als: Kunnigje L. ; kind: Lieuwe Klaases, geb 9 feb 1790, ged 23 feb 1790 Grote Kerk HRL, moeder als: Kunigje L. ; kind: Lieuwe Klaases, geb 1 nov 1792, ged 13 nov 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Kunnigje L.
Klaas Beerns C.B. ende Janke Jans beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselves oom Taede Dirks, 13 Nov 1745; huwt met Janke Jans, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 nov 1745 en doen ook getrouwt; Gerben Jacobs ende Henderina Hendriks beyde van HRL, komende weegens de bruid C.B., 3 May 1749
Klaas Blauw scheepscapitein, wonende te op de Schritzen, in zijn huis ovl Elisabeth Houting in 1811; BS ovl 1811; gebruiker van wijk H-001, lootsman; medegebruiker Catharina Cronenburg; eigenaar en gebruiker is Johannes Visser, kastelein, 1814. (GAH204)
Klaas Bleeker geb 1796 ... , ovl 9 feb 1818 HRL, zv Klaas B., en Grietje Klazes de Vries; BS ovl 1818
Klaas Blok Ried, Sectie C, 1832: K.B., Steenbakker te HRL, eigenaar van perceel nr. 927, legger nr. 29, Steenoven en Erf, grootte 8240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 320; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 927a, legger nr. 29, Huisje, grootte 50 m2, klasse onbebouwd 1; belastbaar inkomen bebouwd 15; )bron: Kad. Atlas Fran. dl 1832); id. van perceel nr. 928, legger nr. 29, Huis en Erf, grootte 210 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 54; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832)
Klaas de Boer erven Klaas de Boer eigenaars van perceel nr. 633 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 92, huis, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Klaas de Boer ovl voor 1815; erven K. dB. eigenaar van wijk C-117; gebruiker Jurjen J. Tuinstra, tuinier, 1814. (GAH204); begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 63; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Klaas Bokma ovl voor 1839, huwt met Binke Idses, kind: Botje Klases, geb ... ; BS huw 1838
Klaas Bonnes geb 11 mrt 1800 HRL, ged 30 mrt 1806 HRL, zv Bonne ... , en Baukje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Klaas Bouwes zie: Reske
Klaas Brink ovl voor 1863, huwt met Grietje Feenstra, kind: Trijntje B, geb 4nov18 06 Leeuwarden; BS ovl 1862
Klaas Dirks zie: Briso Heslinga, de Jong, Kingma, vd Molen, Schiere, Trompetter, Sanstra
Klaas Dirks ged 27 may 1753 Westerkerk HRL, zv Dirk Klaas en Hiske Bottes
Klaas Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, geen no. , maar vermeld tussen nos. 4 en 5, 35 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Klaas Dirks huwt met Japke Johannes, kind: Jantje Klaases, geb 8 okt 1781, ged 11 nov 1781 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Klaases, geb 28 mrt 1789, ged 21 apr 1789 Grote Kerk HRL
Klaas Dirks huwt met Aake Klaasses, kind: Pleuntje Klaases, geb 14 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Klaases, geb 16 okt 1778, ged 10 nov 1778 Grote Kerk HRL, moeder als Aafke K.
Klaas Dirks huwt met Baukje Pieters, kind: Hiske Klaases, geb 24 dec 1775, ged 16 jan 1776 Grote Kerk HRL
Klaas Durks geb 8 jul 1769 en Kornelis Durks, geb 8 jul 1766, ged 15 apr 1774 Grote Kerk HRL, zv Durk Kornelis en Geeske Klaases
Klaas Dirks begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 16; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Klaas Dirks geb 1 jul 1800 HRL, ged 20 jul 1800, N.H., zv Durk Meinderts en Jeltje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1800
Klaas Durks C.D. ende Tjietske Cornelis beyde van HRL, komende wegens de bruid Jan Albertus, 5 Sep 1744; huwt met Tjietske Cornelis, beyde van HRL, geproclameert 6, 13 en 20 sep 1744 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Klaas Douwes zie: Visser, de Vries
Klaas Douwes ged 24 jul 1770 Grote Kerk HRL, zv Douwe Tjebbes en Antie Claases
Klaas Douwes ged 28 apr 1744 Grote Kerk HRL, zv Douwe Klaases en Aefke Sipkes
Klaas Douwes geb 28 dec 1777, ged 27 jan 1778 Grote Kerk HRL, zv Douwe Jans en Elske Klaasses; geb 21 nov 1782, ged 17 dec 1782 Grote Kerk HRL, zv Douwe Jans en Elske Klaasses
Klaas Douwes geb.03 aug 1788 HRL, inschrijfnummer 2968, 123 ste regiment infanterie ovl hospitaal St. Omer 02 jan 1812; Chateau de Vincennes, Fr
Klaas Douwes zie ook: van der Meulen; K.D. en Janke Pieters, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 22 nov 1806; ondertrouw HRL; kind: Douwe Klaases, geb 21 mrt 1810, ged 10 apr 1810 Grote Kerk HRL
Klaas Douwes geb 19 mrt 1802 HRL, ged 4 apr 1802, N.H., zv Douwe Barts en Antje Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1802
Klaas Douwes Douwe Claasen ende IJnskjen Harkes, beide van Almenum, zijnde wegens de bruidegom gecompareerd C.D., goede bekende, 26 apr 1788; ondertrouw HRL; kind: Klaas Douwes, geb 3 aug 1788, ged 2 sep 1788 Grote Kerk HRL
Klaas Douwes Dirk Schiere ende Minke Claasen, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd C.D., deszelfs vader, 24 okt 1789; ondertrouw HRL
Klaas Driesten geb 14 mrt 1805 Sneek, ovl 26 aug 1819 HRL, zv Ele D, en Akke Baukes (Hartenberg); BS ovl 1819
Klaas Dijkstra hm ... , kind: Klaas, geb 1783/85 HRL; BS ovl 1852
Klaas Dijkstra huwt met Jetske Schuitmaker; BS ovl 1860
Klaas Eekma huwt met Grietje Jelles Pekema, procureur, wonende te Heerenveen, kind: Petrus Wilhelmus Lijnslager E, geb 1809 Heerenveen; BS huw 1840
Klaas Eiles geb 15 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL, zv Eile Klaases en IJpkje Gerrits
Klaas Eises ged 22 jul 1766 Grote Kerk HRL, zv Eise Joukes en Baatje Claases
Klaas Eisma geb 7 dec 1786 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Klaas Ekles zie: Driesten
Klaas Ennes geb 8 apr 1800 HRL, ged 4 mei 1800, N.H., zv Enne IJkes en Bregtje Jelles; dopen Grote Kerk HRL 1800
Klaas Entes geb 21 okt 1798, ged 13 nov 1798 Grote Kerk HRL, zv Ente Hendriks en Gerritje Klaases Bleeker
Klaas Erichs geb 20 dec 1811 HRL, huwt met Wilhelmina Schmidt (gk), op 4 jan 1837 HRL; varenspersoon, schutter 1 ste Mobiele Vriese Schutterij, zv Hendrik Alberts E, en Feikjen Klaases (Bloemsma); BS geb 1811, huw 1837
Klaas Everts Johannes Spannenburg bet f. 95:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 2 jaren verdiend loon van K.E. bij hem op het gleibakken verdiend, 15 mei 1762. (GAH1092); presidend-voogd H. Videlis betaalt f. 47:10:0 aan het Weeshuis door de weesjongen C.E. op het gleybakken bij Johannis Spannenburg verdiend, 8 aug 1758 (GAH1087); president-voogd B. Dreyer betaalt f. 47:10:0 aan het Weeshuis door de weesjongen C.E. in 1 jaar verdiend, 17 jun 1760 (GAH1089); president-voogd A. Wybenga bet f. 50:0:0 aan dito door C.E., gleibakkersknegt, gediend hebbende bij hopman Spannenburg, 14 jun 1763 (GAH1093); Wopke Tjepkes bet f. 20:0:0 aan dito wegens weefloon van K.E. tot de 12de dezer bij hem verdiend, 19 mei 1764. (GAH1094); voogden bet f. 24:12:0 aan en wegens dito van 12 mei 1764 tot 18 mei 1765 bij Wopke Tjepkes verdiend (GAH1095); id. f. 40:0:0, 13 mei 1766. (GAH1096)
Klaas Everts zie: Oosterbaan; (2x)
Klaas Feitzes zv Feitze Roelofs en baukje Roelofs; Rottevalle tr. .
Klaas Feitsma geb 1801 prov, huwt met Jiskje Wiersma, N.H., veeschatter en commies, A 11 nov 1853 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk F-174, wijk G-127
Klaas Femmes huwt met Grietje Jakobs, kind: Femme Klaases, geb 10 mrt 1785, ged 28 mrt 1785 Grote Kerk HRL
Klaas Flips zie: Stolte
Klaas Foekes ged 25 mrt 1753 Grote Kerk HRL, zv Foeke Klaassen en Antie Henriks
Klaas Fockes mede-weesvoogd J. van der Sluys betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 40:0:0 door de weesjongen Jacob Gerbens bij C.F. ter zee verdiend, 9 mei 1746 (GAH1075); mede-weesvoogd C. Lanting betaalt f. 44:0:0 aan dito door de weesjongen Cornelis Dirks bij schipper C.F. met ter zee varen verdiend, 28 dec 1744 (GAH1074); mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt f. 90:0:0 aan dito door de weesjongen Reyn IJdes als scheepstimmerman op het schip van C.F. in 1 jaar verdiend, 2 jan 1748 (GAH1077)
Klaas Folkerts zie: Feersma
Klaas Folkerts huwt met IJbeltje Pieters, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 Novemb en 5 desemb 1751 doe ook getrouwdt; C.F. ende IJebeltje Pijters beide van HRL, aangegeven door Dr. Tjallingii, met vertoninge van genoegsame last in deesen, 20 Nov 1751
Klaas Fransen hm ... , kind: Frans Klaasen Wender, geb 1748 HRL; BS ovl 1812
Klaas Frederik zie: Braam, van der Stal, van der Veen
Klaas Freerks K.F. en Aafke Luitjes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 dec 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage kind: Aafke Klaases, geb 3 okt 1790, ged 10 okt 1790 Grote Kerk HRL
Klaas Freerks ovl 17 aug 1808 HRL, huwt met Trijntje Jelles, kind: Hiltje Klazes vd Veen, geb 1738 Leeuwarden; BS huw 1826; K.F. en Trijntje Yemes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Klaas Freerks K.F. en Trijntje Jelles, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 21 feb 1773 HRL; hu Grote Kerk ha; kind: Hiltje Klaases, geb 17 nov 1773, ged 28 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Klaases, geb 27 mrt 1775, ged 11 apr 1775 Grote Kerk HRL
Klaas Freerks geb 1758 ... , ovl 13 jan 1818 HRL, huwt met ... , vlgs ovlakte wednr; BS huw 1818
Klaas Geeles zie ook: Terpstra; geb 28 jul 1793, ged 13 aug 1793 Grote Kerk HRL, zv Geele Klaases en IJtske Pieters
Klaas Gaeles gb. 1 feb 1802 HRL, ged 2 mrt 1802, N.H., zv Gaele Klaases en Tietje Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1802
Klaas Geerts zie: de Beer, Steenveld
Klaas Gerbens zie: eyzenga, Hoekstra, de Vries, Wielinga
Klaas Gerbens In het Jaar Een Duizend Sevenhondert seven tagtig den seven twintigste dec is geb Evert zv K.G. en Johanna Everts. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 mei 1816
Klaas Gerbens K.G. en Pietje Jans, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 23 jul 1775 HRL, en toen getrouwt
Klaas Gerbens begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 49; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Klaas Gerrits zie: Burghout, Groot, Severein, de Vries
Klaas Gerrits huwt met Trijntje Jans, kind: Tijs Klaases, ged 1 aug 1747 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Klaases, ged 17 nov 1744 Grote Kerk HRL
Klaas Gerrits ged 18 okt 1750 Westerkerk HRL, zv Gerrit Claasen en Claara Aaats
Klaas Gerrijts ged 13 jan 1756 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Klazes en Fijke Klazes
Klaas Gerrits K.G. en Eberdina Michiels, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 dec 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Klaas Gonggrijp mogelijk dezelfde als Klaas Harmens, 1790, of Klaas Jans, 1791; gebruiker van wijk G-062, medegebruikers Johannes Velthuis, turfdrager en Walle Walles wed., gealimenteerd, eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Klaas de Groot huwt met Gelske de Groot, kind: Rienk Klazes, geb 1780 Hallum; BS ovl 1851
Klaas de Groot mogelijk dezelfde als hieronder; oud 33 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk G-304; VT1839
Klaas de Haan geb 2 apr 1808 HRL, ged 26 apr 1808 HRL, N.H., ov. 30 apr 1813 HRL, zv Sijbren Klaases dH, en Leentje Klaases Zeilmaker; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1813
Klaas de Haas huwt met Elske Vellinga, kind: Dirk Klaases de Haas, geb 30 nov 1782, ged 17 dec 1782 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Klaases de Haas, geb 2 dec 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL
Klaas Hanses zie: Swart, de Vries
Klaas Hanses geb 4 jun 1780, ged 13 jun 1780 Grote Kerk HRL, zv Hans Klaasses en Antje Meiles
Klaas Hanses geb 4 dec 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL, zv Hans Femmes en Willemke Freerks
Klaas Harmens zie: Gonggrijp, Mulder, Veenstra
Klaas Harmens huwt met Piettje Jans, kind: Geertje Klaases, ged 3 may 1740 Grote Kerk HRL
Klaas Harmens huwt met Tjitske IJsbrands; kind: Willem Klaases, geb 26 nov 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL
Klaas Harmens geb 17 okt 1803 HRL, ged 22 nov 1803 HRL, N.H., zv Harmen Eeuwes en IJnske Wytses; dopen Grote Kerk HRL 1803
Klaas Harmens C.H. ende Grijtie Heeres, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd haar steevaeder Heere Martens, 28 May 1746; huwt met Grijtje Heeres, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May en den 5-12 jun 1746 en doen ook getrouwdt; kind: Frans Claases, ged 3 jun 1754 Westerkerk HRL
Klaas Hayes ged 14 feb 1765 Westerkerk HRL, zv Haye Hobbes en Dirkje Claases; ged 9 jan 1767 Westerkerk HRL, zv Haye Hobbes en Durckje Claases
Klaas Haayes geb 18 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Haaye Klaases en Tjetje Hillebrandts
Klaas Heeres ged 10 dec 1748 Grote Kerk HRL, zv Heere Harmens en Sjouwkje Klaases, (mdr ook als: Janke C. )
Klaas Heeres geb 7 sep 1804 HRL, ged 9 okt 1804 HRL, zv Herre Klases (Veenstra) en Baukje Sijtses; dopen Grote Kerk HRL 1804
Klaas van der Heide huwt met Sibrigje Jurjens, wonende te Leeuwarden 1825, kind: Antje Klazes vdH geb 1789 Lekkum; BS ovl 1825
Klaas Heins ged 19 dec 1756 Grote Kerk HRL, zv Hein Aukes en Grietie Klases
Klaas Hemkes zie ook: Bakker; huwt met Sijtske Symens, kind: Dieuwke Klaases, geb 20 apr 1797, ged 16 may 1797 Grote Kerk HRL
Klaas Hemkes ovl voor 1828, huwt met Sjoukje Klazes vd Zee; BS ovl 1827
Klaas Hendriks zie: Alkema, Bleeker, Erichs, Kramer, Kuiper, Norel, Smith, v. Wielen, 2x
Klaas Hendriks huwt met Rikje Minnes, kind: Aaltje Klaases, geb 26 aug 1789, ged 8sep17 89 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Claases, geb 1 jul 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Antje Klaases, geb 15 mrt 1796, ged 28 mrt 1796 Grote Kerk HRL, moeder als Richtje M.
Klaas Hendriks geb 20 feb 1774, ged 10 apr 1774 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Klaases en Rinske Doekes; geb 22 sep 1780, ged 17 okt 1780 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Klaases en Rinske Doekes
Klaas Hendriks koopt huis op de Appelmarkt in 1802
Klaas Hendriks ovl 1 okt 1790 HRL, huwt met Willemke Paulus, kind: Trijntje Klazes Bakker, geb 1762 ... ; BS huw 1832; bij ovl 57 jaar oud
Klaas Hendriks huwt met Rikje Pieters, kind: Antje Klazes, geb 1796 HRL; BS ovl 1827
Klaas Herres zie ook: Klaas Heeres; K.H. en Dirkje Willems, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 22 dec 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Klaas Heslinga geb 1790 ... , 2e luitenant bij het 3e Regiment Carabiners in Garnisoen te deventer, broeder bruid. zv Dirk Briso H, en Trijntje vd Meulen; BS huw 1816
Klaas Hessels zie: Heslinga
Klaas Hessels huwt met Trijntje Gerbens, kind: Gerben Klases Wielinga, geb 1778 ... ; BS ovl 1812
Klaas Hiddes zie: Bleeker
Klaas Hiddes ovl 1 sep 1727 HRL, old 43 jaeren
Klaas Hielkes ovl voor 1813, huwt met Jenneke Jansens, beide van HRL, geproclameerd de f. 4:10:17 apr en getrout de 23 mei 1763, kinderen: Trijntje Klasen, geb 1761 ... , Janke Klasen, geb ... ; DTB N.H. HRL. 1763, BS ovl 1812; kind: Hijlkje Klaases, geb 4 aug 1773, ged 17 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Janke Klaases, geb 6 mrt 1776, ged 19 mrt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Klaases, ged 23 aug 1763 Westerkerk HRL; kind: Antie Klaases, ged 26 nov 1765 Grote Kerk HRL, de moeder is J. Engberts
Klaas Hilles zie: Oosterbaan
Klaas Hilles geb 3 nov 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL, zv Hille Pieters en Goikje Cornelis
Klaas Hoedemaker geb 1808 Vlieland, huwt met Leentje Tjeerds Hiddema op 20 aug 1835 te HRL, buitenvaarder, wonende te HRL, voorwaardelijk vrijgesteld van de schutterij, zv Jan Pieters H, en Antje Meyloms Molenaar; BS huw 1835
Klaas Hoekstra huwt met Jantje Jans Helenius, wonende te Wolvega; BS huw 1841
Klaas Hollema huwt met Klaaske Pieters, kind: Antje Klases H, geb 1777 Bolsward; BS huw 1837
Klaas Jakobs geb 17 okt 1774, ged 10 nov 1774 Grote Kerk HRL, zv Jakob Klaases en Janke Jans
Klaas Jakobs geb 26 aug 1773, ged 14 sep 1773 Grote Kerk HRL, zv Jakob Klaases en Grietje Jans
Klaas Jacobs zie ook: Zoete; K.J. en Reinouke Jans Reidmaker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs, 24 sep 1808; ondertrouw HRL
Klaas Jacobs huwt met Chatrijna Loodewijks, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 nov 1739 en doe ook getrouwt; C.J. en Cathrina Lodewijks beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs swager Abram Hendriks, 7 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL
Klaas Jakles zie: Donia
Klaas Jakles geb 13 jan 1782, ged 20 jan 1782 Grote Kerk HRL, zv Jakle Jakles en Katrina Hanses de Jong
Klaas Jans zie: Andela, Bakker, Bergsma, Flameling, Gonggrijp, de Groot, Heins, Hoedemaker, Nauta, Plantinga, Reitsma, 2x Roodtje, Schaaf, Stastra, Tobias, de Vries
Klaas Jans ged 1 mrt 1740 Grote Kerk HRL, zv Jan Gerrits en Hiske Hiddes; DTB N.H. HRL 1740
Klaas Jans ged 3 may 1746 Grote Kerk HRL, zv Jan Oenes en Antje Jans; ged 15 sep 1744 Grote Kerk HRL, zv Jan Oenes en Antje Jans; ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL, zv Jan Oenes en Antje Jans
Klaas Jans ged 31 okt 1747 Grote Kerk HRL, zv Jan Klaasen en Trijntje Piers
Klaas Jans huwt met Everdina Alberts, kind: Agnieta Klaases, ged 7 apr 1749 Grote Kerk HRL
Klaas Jans ged 24 aug 1760 Westerkerk HRL, zv Jan Klaassen en Ytie Dirks
Klaas Jans ged 14 nov 1758 Grote Kerk HRL, zv Jan Klasen en Ietje Durks
Klaas Jans geb 6 jan 1790, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv Jan Jakobs en Trijntje Klaasses
Klaas Jans huwt met Trijntje Dirks, kind: Jan Klaases, geb 1 mrt 1810, ged 20 mrt 1810 Grote Kerk HRL
Klaas Jansen K.J. en Antje Harmens, beide van HRL, laatst geproclameert 26 feb 1775 HRL, en toen getrouwd
Klaas Jans huwt met Froukje Annes op 18 sep 1808 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1808; K.J. van Almenum en Roukje Annes van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 3 sep 1808; ondertrouw HRL
Klaas Jans ovl voor 1840, huwt met Jikke Jans Koeland; BS ovl 1839
Klaas Jans huwt met Grietje Alles op 6 aug 1805 HRL, komt van HRL, laatste afk. 4 aug 1805; huw Grote Kerk HRL 1805; C.J. en Grietje Alles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lieuwe Alles deszelfs broeder, 20 jul 1805; ondertrouw HRL
Klaas Jans levert brood aan militairen 1802-1804, meester bakker, koopt een huis in 1802
Klaas Jans ovl 14 apr 1802 HRL, huwt met Trijntje Pieters, kind: Pieter van Noorden, geb 1790 HRL; BS huw 1822, ovl 1836; K.J. van HRL, en Trijntje Pieters van Workum, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 jun 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Klaas Jans huwt met Sijke Aukes, kinderen: Jantje Klazes Reidsma, geb 1763 HRL, Jan Klaasen R, geb 1770 HRL; BS ovl 1830; 1831 overlijdens; kind: Jantje Klaases, ged 11 okt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Jan Klaases, ged 9 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL
Klaas Jans geb 25 jan 1805 HRL, ged 10 feb 1805 HRL, N.H., zv Jan Hendriks en Goitje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1805
Klaas Jansen C.J. en Grijtje Haentjes, beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs vader Haantje Willems, 1 May 1745; huwt met Grietje Haantjes, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 May 1745 en doen ook getrouwt; kind: Haantje Klaases, ged 5 dec 1747 Grote Kerk HRL; kind: Akke Claases, ged 3 okt 1745 Grote Kerk HRL
Klaas Jans C.J. ende Marijke Alberts, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Alberts des selfs broeder, 8 Jan 1746; huwt met Marike Alberts, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 jan 1746 en doen ook getrouwt
Klaas Jansen K.J. ende Aaffke Martens, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Jan Caspers, 14 May 1746; huwt met Aafke Martens, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 30 May 1746 en doen ook getrouwt
Klaas Jans C.J. ende Jeltje Tijssen, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselvs vaeder Thijs Ulbes, 15 Feb 1749; huwt met Jeltje Tijssen, beyde van HRL, geproclameerd den 16-23 Februar en den 2 mrt 1749 en doen ook getrouwt
Klaas Jansen Claes Jansen ende Claeske Claeses, beide van HRL, koomende weegens de bruid Teeke Cornelis desselfs steevaeder, 14 Nov 1750; huwt met Claaske Claases, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 Novemb 1750 en ook getrouwdt; kind: Wybe Klaases, ged 7 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Klaases, ged 7 sep 1762 Grote Kerk HRL; kind: Tjalkie Klaases, ged 10 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Klaases, ged 26 aug 1755 Grote Kerk HRL; kind: Jan Klaases, ged 31 jul 1753 Grote Kerk HRL
Klaas Jansen Claes Jansen van Stavoren ende Ymkjen Pieters van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom Sjoerd Tjibbes en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van sijn vaeder in deesen, 12 dec1750; van Stavoren, huwt met IJmkjen Pieters, van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 desember 1750 en den 3 jan 1751 getrouwd
Klaas Jarigs ged 29 nov 1770 Westerkerk HRL, zv jarig Hendriks en Trijntie Everts
Klaas Jayes ged 13 aug 1765 Grote Kerk HRL, zv Jaje Tjallings en Grietje Klaasses; weesvoogden bet f. 48:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van C.J., 14 jul 1787. (GAH1119); id. f. 14:0:0 zijnde het verdiende loon van C.J. bij vroedsman A. Bierma, als kleermakersknecht, 15 jun 1782. (GAH1113); id. f. 15:15:0 8 may 1781. (GAH1112)
Klaas Jelles zie: Hidma, de Jong
Klaas Jelles geb 15 aug 1791, ged 30 aug 1791 Grote Kerk HRL, zv Jelle Klaasses en Aafke Oenes
Klaas Jelles geb 13 feb 1775, ged 7 mrt 1775 Grote Kerk HRL, zv Jelle Goitjens en Welmoed Zijes
Klaas Jelles hm ... , kind: Trijntje Klazes vd Brug, geb 1754 Midlum; BS ovl 1836
Klaas Jeltes zie: van der Ley
Klaas Jeltes ged 26 nov 1765 Grote Kerk HRL, zv Jelte Klaassen en Douwtje Fransen
Klaas Jetzes zie: Rodenhuis
Klaas Johannes zie: Gorter, Krakau, Norel, Sannes, van Seist, Welles, van der Werf
Klaas Johannes ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, zv Johannes Obbes en Aagie Klaases
Klaas Johannes geb 14 aug 1795, ged 25 aug 1795 Grote Kerk HRL, zv Johannes Elias en Joukje Klaases
Klaas Johannes K.J. en Grietje Sijdses, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Klaas Johannes C.J. en Janke Minnes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swaeger Warner Jacobs, 24 Aug 1743; huwt met Janke Minnes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24 aug en den 1-8 Septemb 1743 ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Grietje Claases, ged 26 jan 1751 Grote Kerk HRL; kind: Antje Klaases, ged 4 jul 1748 Westerkerk HRL
Klaas de Jong hm ... , kind: Maaike Klazes dJ, geb 1774 HRL; BS ovl 1844
Klaas de Jong geb 3 mrt 1799 Oost-Terschelling, ovl 10 aug 1865 HRL, huwt met Stijntje Dijkstra, ovl wijk A-066, koopvaardijkapitein, zv Dirk dJ., en Trijntje Klaases; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk A-066; oud 40 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk A-067; VT1839
Klaas Jorkes zie: Westra
Klaas Jurjens zie: van der Stok
Klaas Jurres zie ook: Wassenaar; huwt met Sjoukje Klaases, kind: Jurre Klaases, geb 22 okt 1797, ged 12 nov 1797 Grote Kerk HRL
Klaas Jurres geb 13 mrt 1773, ged 4 apr 1773 Grote Kerk HRL, zv Jurre Jakobs en Jouwkjen Everts
Klaas Jurres K.J. van Grouw en IJke Feikes van HRL, laatst geproclameert 25 aug 1776 HRL, en primo sep getrouwd te Sloterdijk buiten Amsterdam volgens vertoonde adtestatie vandaar, getekend 1 sep 1776, Gerard Hoesak, v. d. m. ibidem
Klaas Kaspers geb 1781 HRL, ovl 26 nov 1813 HRL, huwt met Antje Hankes, ovl wijk H-097; BS ovl 1813; 1846 overlijdens; K.K. en Antje Berends, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 aug 1808; ondertrouw HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 88, 22 jaar, ongehuwd, inwonend bij Anthoon Bruins, 1 mrt 1804
Klaas Christiaans ovl voor 1828, huwt met Engeltje Jans, beide van HRL, geproclameert den 11-18 en getrout den 25 mei 1755, kind: Maartje Klases vd Vleugel, geb 1756 HRL; DTB N.H. HRL. 1755, BS huw 1827; heeft ook een zoon Jan vd Vleugel; zie aldaar; mede-weesvoogd Cl. Nauta betaalt f. 22:10:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Bruin Rimmerts met kleermaken bij C.C. verdiend, 24 mei 1758 (GAH1087); id. mede-weesvoogd Cl. Nauta betaalt f. 25:0:0 aan en wegens dito, 8 mei 1759 (GAH1088); id. mede-weesvoogd Jac; Dronrijp betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de weesjongen C.C. met bootie maken bij Pieter Keimpes de Jonge verdiend, 7 jul 1744 (GAH1073); id. mede-weesvoogd J. Tuininga betaalt f. 15:0:0 aan, en wegens dito, 13 jul 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd B. Schaaf betaalt f. 15:0:0 aan dito door de weesjongen C.C. met scheepstimmeren bij Pieter Keimpes (de Jonge) verdiend, 28 jun 1746 (GAH1075); mede-weesvoogd J. Dronrijp betaalt f. 40:0:0 aan dito door de weesjongen C.C. met weven verdiend, volgens akkoord met de koopman Cornelis Brouwer, 23 nov 1747 (GAH1076); de Hersteld Lutherse Gemeente moet wekelijks 18 1/2 stuivers betalen aan mr. kleermaker J. van de Vleugel, die de alimentatie van zijn behoeftige vader C.C. te zijnen laste moet nemen, 10 nov 1803. (GAH49)
Klaas Christiaans huwt met Hiltje Nolles, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763 in de Westerkerk
Klaas Kingma huwt met Riemke IJtes, kind: Fetje Klazes K, geb 1767 Tzummarum; BS ovl 1838
Klaas Kingma geb 1785 ... , ovl 18 dec 1828 HRL, werkman, ongehuwd, zv Klaas Dirks K, en Aafke Klazes Wijngaarden; BS ovl 1828; geb 28 apr 1786 HRL, inschrijfnummer 2269, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Klaas Klaasen Voorm:Sjoerd Simons Wyma, openbaar Notaris residerende te HRL, kanton HRL, arrondissement Leeuwarden, provintie Vries land, in tegenwoordigheid der na te melden Getuigen, Compareerden Niels Walgreen, varendspersoon, en Watze Eeltjes Nauta, schoenmaker, beide wonende binnen deze Stad; dewelke verklaarden dat zekere K.K., varendsgezel, gewoond hebbende te HRL, op Zijne reise naar de Oost, in den jare agttienhonderd en twee, toen het schip waarop hij voer, nog niet lang buiten gaats was, uit de mast gevallen en alsoo is verongelukt, waardoor deszelfs vrouw Anna Francina Blombergen in den weduwestaat gebragt is. de Comparanten geven redenen van wetenschap, dat Twee jaren na dat vermeld ongeluk geschiedde, door iemand, op gedagte schip te gelijk met den overledenen gemeld gevaren hebbende, het doodberigt alhier gekomnen is, en hun zulks dadelijk bekend geworden wegens den gemeenzamen daaglijksche omgang, welke zij met den overledene en deszelfs weduwe hadden; Waarvan deze acte, Gedaan en gepasseerd binnen HRL voorschreven ten Kantore van mij notaris den Vierentwintigste mrt Agttienhonderd vijftien, in het bijzijn van Evert Brink en Gerrit Lammerts Wielinga zonder beroep, wonende ter dezer Stede als getuigen die met den Comparanten en mij Notaris, na voorlezing deze Minute en Brevet hebben getekend
Klaas Klaases ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, zv wijlen Klaas Bartels en Lamkien Rommerts
Klaas Klaases ged 20 jul 1745 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klaasen en Rixje Folkerts
Klaas Klaases ged 26 aug 1755 Grote Kerk HRL, zv Klaas Jansen en Klaaske Klazes
Klaas Klaases ged 4 mei 1760 Westerkerk HRL, zv Klaas Klaassen en Lijsbeth IJsbrands
Klaas Klaases ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 33:1:0 voor twee schouw sponturf en werkloon, 5 may 1809, quit. no. 2 (GAH1141)
Klaas Klaases geb 2 feb 1784, ged 2 mrt 1784 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klaasses en Maike Dirks; Dirk Klaases, geb 6 nov 1788, ged 27 jan 1788 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klaasses en Mayke Dirks
Klaas Klaases geb 12 feb 1781, ged 13 mrt 1781 Grote Kerk, zv Klaas Klaassen en Geeske Wygers
Klaas Klaassen huwt met Geeske Wygers, kind: Klaas Klaases, geb 12 feb 1781, ged 13 mrt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Tryntje Klaases, geb 21 feb 1782, ged 19 mrt 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: Geesje W.
Klaas Klaases geb 11 sep 1773, ged 30 sep 1773 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klaases en Lijsbeth Jakobs
Klaas Klaassen huwt met Trijntje Teunis, kind: Teunis Klaases, geb 17 jul 1773, ged 28 sep 1773 Grote Kerk HRL
Klaas Klaases K.K. en Elizabeth Jakobs van Gorkum, getrout, na voorgaande proclamatien op drie agter eenvolgende Sondagen, waarvan de laatste is geweest 17 mei 1772 HRL, en toen getrout; kind: Klaas Klaases, geb 11 sep 1773, ged 30 sep 1773 Grote Kerk HRL
Klaas Klazen begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Klaas Klaasen ovl voor 1816, huwt met Antje Tjamkes Blombergen op 9 jun 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1185
Klaas Klaasen ovl 10 apr 1803 onder Almenum, huwt met Maayke Dirks, kind: Dirkje Blaauw, geb 25 jun 1798 HRL; BS huw 1821, ovl 1860; kind: Wytske Klaases, geb 28 feb 1782, ged 14 mai 1782 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Klaases, geb 2 feb 1784, ged 2 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Klaases, geb 6 nov 1788, ged 27 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Klaases, geb 10 jan 1792, ged 21 feb 1792 Grote Kerk HRL; kinderen: Romert Klaases, geb 12 feb 1794, en Dirkje Klaases, geb 5 jul 1798, beiden ged 12 aug 1798 Grote Kerk HRL
Klaas Klases huwt met Aagje Sibbeles, kind: Guite/Grietje Klaases, geb 1773 HRL; BS ovl 1843; kind: Goikjen Klaases, geb 9 apr 1774, ged 31 mei 1774 Grote Kerk HRL
Klaas Knodde zie bij: Kleis Gnodde
Klaas Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis wegens ver-diend werkloon met kuipen ten behoeve van het Weeshuis, 25 okt 1735, kwit. no. 37: f. 5:17:0 (GAH1065); id. 6 mrt 1736, kwit. no. 9: 6-2. (GAH1066); id. wegens reparatie van vaatwerk ten behoeve van het Weeshuis, 19 jun 1736, kwit. no. 21: f. 9:3:0 (GAH1066)
Klaas Cornelis huwt met Jeltje Uilkes, kind: Trijntje Klaases, geb 11 nov 1809, ged 4 jan 1810 Grote Kerk HRL; kind: IJnskje Klaases, geb 11 nov 1810, ged 27 nov 1810 Grote Kerk HRL
Klaas Cornelis begraven Groot Kerkhof, regel 13, nr. 32; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Klaas Kornelis huwt met Pietje Hendriks op 11 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk 11 mei 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; C.C. ende Pietje Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Poppe Jans, goede bekende, 26 apr 1794; ondertrouw HRL; K.K. en Pietje Hendriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 11 may 1794 HRL, en zijn getrout ten zelven dage; kind: IJtje Klaases, geb 22 nov 1796, ged 11 dec 1796 Grote Kerk HRL
Klaas Cornelis geb 31 dec 1801 HRL, ged 19 jan 1802, N.H., zv Cornelis Dirks en Janke Jorrits; dopen Grote Kerk HRL 1802
Klaas Kromhout gebruiker van wijk A-213, varensgesel, eigenaar is Simon J. van Loon, 1814. (GAH204)
Klaas Leeman oud 30 jaar, geb Harderwijk en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk D-040; VT1839
Klaas Leyker geb 7 feb 1804 HRL, ged 13 mrt 1804 HRL, N.H., zv Robijn L, en Klaaske Reitsma; dopen Grote Kerk HRL 1804; LeyKER, ROBIJN HENDRIKS
Klaas Lieman geb 1810 Harderwijk, huwt met Magdalena van der Wey op 28 jan 1836 te HRL, zeeman, thans vrijwillig matroos op Z.M. gaffelboot no. 69, wonende te HRL, zv Willem Reyersen L, (gk), en Klaasje Foppen, (gk), vader schipper, wonende te Harderwijk in 1836, moeder ovl Harderwijk 6 sep 1830; BS huw 1836
Klaas Lieuwes zie: de Boer, van Dijk, de Jong, 2x
Klaas Lieuwes huwt met Trijntje Gerloffs, kind: Gerlof Klaasen, geb 1791 Leeuwarden BS ovl 1845
Klaas Lipkes geb 28 nov 1796, ged 13 dec 1796 Grote Kerk HRL, zv Lipke Arjens en Grietje Klaases
Klaas Lodewijks huwt met Antje Corneelis, kind: Trijntje Klaases, ged 4 apr 1745 Grote Kerk HRL
Klaas Louwerens ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL, zv Louwerens Claases en Eelkjen Teunis
Klaas Lourens zie ook: Koster; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 94:7:0 ter Zaeke geleverde 723 ponden vlees en smeer, 6 dec 1806, quit. no. 5 (GAH1138); id. f. 36:6:0 ter Saeke geleverd Smeer, 8 jul 1807, quit. no. 2 (GAH1139)
Klaas Martens zie: Koster, Panbakker
Klaas Martens huwt met Geertie Samuels, kind: Marten Klaases, ged 7 sep 1756 Grote Kerk HRL
Klaas Martens geb 20 jun 1773, ged 4 jul 1773 Grote Kerk HRL, zv Marten Klaases en Ackke Hijlkes
Klaas Meyes ged 18 jun 1752 Grote Kerk HRL, zv Meye Saakes en Antje Claases
Klaas Minks zie: Stolte
Klaas Minks geb 17 jul 1809 HRL, zv Mink Hilles en Dirkje Sijbes; dopen Grote Kerk HRL18 09; geb 17 jul 1809, ged 22 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Mink Hiddes en Dirkje Sijbes
Klaas Minnema hm ... ., kind: Catharina M, geb 1784 Bolsward; BS ovl 1847
Klaas Minnes zie: Blok; (2 x)
Klaas Minzes ged 5 dec 1769 Grote Kerk HRL, zv Minze Broers en Saapke Claases
Klaas Molenaar huwt met Antje Barends Hofke, kind: Pietertje M, geb 1810 Terschelling BS ovl 1896
Klaas Moritz zie: Klunder
Klaas Nieuwenhuis begraven Groot Kerkhof, regel 19, nr. 20; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Klaas Nieuwenhuis woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Klaas Nolkes zie: van der Vleugel
Klaas Norberhuys geb 23 sep 1773, ged 17 okt 1773 Grote Kerk HRL, zv Teunis Norberhuys en Dirkje Bakker
Klaas Norel geb 26 feb 1779, ged 21 mrt 1779 Grote Kerk HRL, zv Johannes Norel en Durkje Kornelis; geb 1779 HRL, ovl 23 mrt 1815 HRL, huwt met Hinke Okkes vd Stok op 4 mrt 1810 HRL, huw.get. bij J. Norel en T.J. vd Haak, zoon bruidegom wonende te HRL. 1812, id. bij D.G. vd Woude en T.B. Bakker, 1812, kinderen; Dirkje N, geb 4 feb 1811 HRL, Okke N, geb 1812 HRL, was baas op een spinnekop houtzaagmolen ''De Swarte Molen'' aan de Zeedijk te HRL, dicht bij de Stenen Man, zv Johannes N, en Dirkje Cornelis Buma; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1812, ovl 1815; gebruiker van wijk E-154, kalkkoper; eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); id. van wijk E-158, stalling; eigenaar is Johannes Norel. 1814. (GAH204); C.N. en Hinke Ockes van der Stok, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Dirkje Klaases Norel, geb 4 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van K.N., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 3:4:0 (GAH1142); Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd Vijftien den drie en twintig mrt is Overleden K.N., in de Ouderdom van twee en dertig Jaaren. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816
Klaas Norel C.N. ende Lijsbert Johannes, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd de vroedsm:Heim:Heimans, 29 Oct 1746; huwt met Lijsbeth Johannis, beyde van HRL, geproclameerd den 30 okt en den 6-13 nov 1746 en doen ook getrouwt; ovl voor 1813, huwt met Lijsbeth Johannes, kind: Johannes N, geb 1754 HRL, timmerman 1749-1759, zv Hendrik N, en ... ; BS huw 1812, Harlinger Courant dec 1987; kind: Jan Claases Norel, ged 7 mrt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Klaases Norel, ged 17 sep 1754 Grote Kerk HRL; kind: Johannis Klaases Norel, ged 30 apr 1752 Westerkerk HRL; kind: Antje Klases Norel, ged 15 dec 1750 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Klaases Norel, ged 16 feb 1749 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Klaases Norel, ged 11 jun 1747 Grote Kerk HRL
Klaas Nijboer huwt met Antje ... , kind: Corneliske, geb 1782 Achlum; BS ovl 1851
Klaas Oenes geb 1800 HRL, ovl 15 sep 1845 HRL, ongehuwd, zv Oene Klaases en Nantje Germens; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1845
Klaas Oepkes zie: de Vries
Klaas Okkes huwt met Janke Alberts, kind: Sijbe Klazes Okkenga, geb 1792 Wijnaldum; BS ovl 1852
Klaas Ottes C.O. ende Antje Rommerts, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd schipper Fredrik Sijbrands, 28 Oct 1747; huwt met Antje Rommerts, beyde van HRL, geproclameerd den 29 okt en den 5-12 Novemb 1747 en ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Jelle Klaases, ged 2 aug 1757 Grote Kerk HRL; kind: Grijttie Claases, ged 21 feb 1763 Grote Kerk HRL. op een Sondag Avont; kind: Anna Klaases, ged 8 dec 1754 Grote Kerk HRL; kind: Berber Klaeses, ged 8 feb 1752 Grote Kerk HRL; kind: Otte Klaases, ged 23 nov 1749 Westerkerk HRL; weduwe woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Klaas Panbakker geb 13 jul 1794 HRL, ovl 10 mrt 1876 HRL, 1e huwt met Tjietske Piebes Swart op 2 nov 1817 HRL, huw.afk. 19 en 26 okt 1817, 2e huwt met Hendrikje vd Werf op 13 feb 1834 HRL, panbakkersknecht, thans dienende bij de Mobiele Vriese Schutterij, werkman in 1851, N.H., huw.get. bij K.S. Gorter en G.P. Brouwer, 1837, zv Marten Rimmerts P, en Baukje Sietses; BS huw 1817, ovl 1821, huw 1834, huw 1837, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk H-066, 83, 97; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-115; VT1839
Klaas Pieper KLAAS (1814), NICOLAAS HERMANS, (1817); geb 1766 ... , ovl 27 jan 1817 HRL, huwt met Anna Maria Mischaux, huw.get. bij H.P. Riem en S.F. Bakker, zoutwerker, wonende te HRL. 1813, id. bij P.J. van Arum en T.J. de Vries, 1813, id. bij H. Faber en J.F. Bakker, 1814, gepensioneerd militair in 1817, kind; Bart Klazes Bambach geb 1786 Gladzau, vrouw wordt genoemd: Anna Maria Misson(1836); BS huw 1813, huw 1814, ovl 1817, huw 1820, ovl 1836; eigenaar en gebruiker van wijk G-325, sjouwer, 1814. (GAH204)
Klaas Pieters zie: Alkema, Advokaat, Burghout, Faber, van Goch, de Jong, Leystra, Metzelaar, 2x vd Meulen, Nap, Plantinga, Visser, 2x de Vries
Klaas Pieters ovl voor 1829, in leven schipper, huwt met IJtske Jacobs, Echtelieden te Grouw en later te Franeker, kind: Geertje Klazes de Vries, geb 21 nov 1795 te Grouw; zie verder bij G.K. de Vries
Klaas Pijtters ged 14 jun 1746 Grote Kerk HRL, dv Pijtter Claases en Neeltje Ottes
Klaas Pijtters ged , samen met Teunis Pijtters, 17 okt 1747 Grote Kerk HRL, zv Pijtter Zijdess en Maeike Teunis
Klaas Pijtters ged 26 may 1748 Westerkerk HRL, zv Pijtter Claasen en Lubkjen Tjeerdts
Klaas Pieters ged 1 mei 1757 Grote Kerk HRL, zv Pieter Heins en Grietie Schouten; ged 12 sep 1758 Grote Kerk HRL, zv Pieter Heins en Grietje Schouten; Claas P., ged 5 aug 1753 Grote Kerk HRL, zv Pieter Heins en Grietie Schouten
Klaas Pieters huwt met Lutske IJekes, kind: Titske Klaases, ged 22 mrt 1757 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Claases, ged 2 sep 1755 Grote Kerk HRL
Klaas Pieters geb 2 jun 1793, ged 25 jun 1793 Grote Kerk HRL, zv Pieter Daniels en Lutske Klaases
Klaas Pieters huwt met Aukje Uilkes, kind: Willem Klaases, geb 19 mrt 1781, ged 3 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Klaases, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL
Klaas Pieters huwt met Trijntje Lieuwes, kind: Hiltje Klaases, geb 4 jan 1774, ged 1 feb 1774 Grote Kerk HRL
Klaas Pieters huwt met Geertje Barres, kind: Maayke Klaases, geb 6 sep 1773, ged 19 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Barre Klaases, geb 13 sep 1776, ged 29 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Klaases, geb 7 sep 1779, ged 24 okt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Klaases, geb 24 feb 1781, ged 11 mrt 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: Jetje B. ; kind: Pieter Klaases, geb 22 dec 1783, ged 18 jan 1784 Grote Kerk HRL
Klaas Pieters K.P. en Antje Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 nov 1780 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Klaas Pieters K.P. en Rinske IJeges, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 14 dec 1777 HRL, en toen getrouwt
Klaas Pieters geb 4 dec 1793, ged 29 dec 1793 Grote Kerk HRL, zv Pieter Klaasen en Antje Tjerks
Klaas Pieters kind: Lijsje, geb 14 feb 1803 HRL, door de mdr, Liesbet Siebes, is Klaas Pieters als vader opgegeven, maar de naam is doorgehaald in het doopreg; dopen Grote Kerk HRL 1803
Klaas Pieters aannemer, pacht post appelmeter 1800-1810
Klaas Pijtters K.P. ende Marijke Jacobs, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broeder Gerrit Jacobs, 14 Oct 1747; huwt met Marike Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 octob 1747 en ook getrouwt
Klaas Plantinga ovl voor 1800, huwt met Mettje Jans;
Klaas Plantinga ovl voor 1873, huwt met Gatske Pot; BS ovl 1872
Klaas Popma huwt met Teetske Watzes, kind Watze P, geb 1789 Sneek; BS ovl 1830
Klaas Post huwt met Tjietske Nannings, kind: Liesbeth Klazes, geb 1773/78 Tzummarum/Pietersbierum; BS ovl 1854
Klaas Posthumus eigenaar van wijk A-160; gebruikers Freerk L. de Boer, varensgesel, en Auke L. Faber, in Lands dienst, 1814. (GAH204)
Klaas Ramkema op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, Buitenbuurt: f. 6:0:0 (GAH650)
Klaas Ree ovl voor 1897, huwt met Pietertje Molenaar; BS ovl 1896
Klaas Reinders zie: Kronenburg, Pan, Vettevogel
Klaas Reinders geb 5 feb 1776, ged 5 mrt 1776 Grote Kerk HRL, zv Reinder Pieters en Hiltje Gerrits; Donderdag den 11 okt 1798. de Raad ordinaris vergadert zijnde, is na voorafgegaane Citatie van den fiscus gecompareerd Daam Jansen, Timmerknegt, Cum patre Jan Sijbrens mr. Reidmaaker gesterkt, ter zaake dezelve een kraamer van Leeuwarden genaamd (niet ingevuld) een Slag aan het Hoofd gegeeven had, en is dezelve na gedaane Confessie, en betuiging , dat zulks toe gekoomen was door dien gedagte kraamer eene C.R. zijnde de maat van hem Daam, en die bij hem op de Merkt met werkte, om de kraamen op te zetten, een Slag met een Lat, op het hoofd gegeeven had, en hij het toen voor zijn Maat had willen opvatten, gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de Costen van de Citatie. (GAH44)
Klaas Remmerts huwt met Trijntje van der Velde, kind: Aletta Klaases, geb 30 nov 1786, ged 10 dec 1786 Grote Kerk HRL
Klaas Rienks ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 49:19:0 ter Saeke 3 Schouw Turf met de arbeidsloonen, 3 apr 1806, quit. no. 1 (GAH1138)
Klaas Rinzes zie: de Vries
Klaas Rinses zie ook: Klaas Rintjes; huwt met Neeltje Jacobs, kind: Hiltje Klaases, geb 23 jan 1797, ged 12 feb 1797 Grote Kerk HRL
Klaas Rinses geb 27 jun 1800 HRL, ged 8 jul 1808, N.H., zv Rinse Sijbrens en Bregtje Jijles; dopen Grote Kerk HRL 1800
Klaas Rintjes huwt met Stijntje Andrijs, kind: Rintje Klaases, oudt zijnde 12 en 3/4 jaar, de vader ovl
Klaas Rintjes zie: Kuipers; zie ook: Klaas Rinses; Teeke Halbes ende Stijntje Rintjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.R., deszelfs broeder, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; Simon Jacobs ende Beitske Rinzes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C. Rintjes, (!), de broeder, 11 may 1793; ondertrouw HRL; C.R. ende Neeltje Jacobs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jacob Lieuwes, 3 may 1794; ondertrouw HRL; K.R. en Neeltje Jakobs, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 18 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; Pieter Jans ende Reinskje Rintjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.R., de broeder, 21 nov 1795; ondertrouw HRL; woont in 8e quartier, Buitenbuurt, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Teunis Klaases, geb 16 dec 1808, ged 15 jan 1809 Grote Kerk HRL, moeder is: Neeltje Jacobs; kind: Rintje Klaases, geb 17 feb 1795, ged 10 mrt 1795 Grote Kerk HRL
Klaas Robijn zie: Leyker
Klaas Robijns geb 22 okt 1782, ged 10 nov 1782 Grote Kerk HRL, zv Robijn Klaasses en Sjoukje Ruurds
Klaas Roelofs huwt met Tjitske Jelles, kind: Neeltje Klases, geb 1786 Sexbierum, meester chirurgijn en vroedmeester te Sexbierum; BS Barradeel huwafk. 1811
Klaas Rommerts zie: Blaauw, (2x) Overdijk
Klaas Rommerts geb 18 nov 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL, zv Romert Klaasses en Antje Pieters; geb 23 jan 1791, ged 6 feb 1791 Grote Kerk HRL, zv Rommert Klaasses en Antje Agema; geb 13 apr 1792, ged 29 apr 1792 Grote Kerk HRL, zv Rommert Klaases en Antje Agema
Klaas Rommert C.R. ende Grietje Jansen Trompetter, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vader Jan Trompetter, 28 Aug 1745; huwt met Grijtje Jans Trompetter, beyde van HRL, geproclameerd den 29 Augusti en 5-12 Septemb 1745 ook getrouwt
Klaas de Roos huwt met Baukje Pieters Polske, kind: Hiske Klases dR, geb 1775 HRL; BS ovl 1858
Klaas de Ruiter geb 24 aug 1811 HRL, ovl 16 dec 1857 Franeker, huwt met Geeske Taekes de Vries, (gk), op 29 okt 1837 Franeker, ook huwt met Tietje Keimpes Jansen, verversknecht, wonende te Franeker, 1837, zv Fettje Klases; BS geb 1811, BS Franeker huw 1837, ovl 1857
Klaas Ruurds K.R. en Jantje Kornelis Swart, beide van HRL, en laatst geproclameert 29 aug 1773 HRL, en toen getrouwt; kind: Antje Klaases, geb 5 jul 1774, ged 24 jul 1774 Grote Kerk HRL; moeder als Janneke Kornelis; kind: Cornelis Klaases, geb 14 dec 1775, ged 31 dec 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jetze Klaases, geb 28 mrt 1778, ged 14 apr 1778 Grote Kerk HRL, moeder als: Janneke K.
Klaas Sakes zie: van der Molen
Klaas Salverda geb 1776 HRL, ovl 15 dec 1841 HRL, huwt met Etje Jansen op 3 jun 1810 HRL, kleermaker in 1841, doet overlijdensaangifte van Sjouwkje Feyes (= zijn mdr) 1811, zv Simon Jans en Sjouwkje Feyes, huw Grote Kerk HRL 1810 BS ovl 1811, ovl 1841; gebruiker van wijk A-189, kleermakersknegt; eigenaar is A. Bartling erven, 1814. (GAH204); K.S. en Ettje Jans, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaambewijs, 19 Bloeymaand 1810; ondertrouw HRL; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Klaas Scheerder ovl voor 1840, huwt met Trijntje Durks de Groot; BS ovl 1839
Klaas Scheltes geb 1777 ... , huw.get. bij S.T. de Jong en A.Y. van Lint, metselaarsknecht, wonende te op Grettingabuurt; BS huw 1819
Klaas Sibrandi geb 7 jun 1811 HRL, zv Klaas S, en Martje Hoekstra; BS geb 1811
Klaas Siebrens zie: Buwalda, Draaisma, de Haan
Klaas Sietses geb 7 dec 1802 HRL, N.H., ged 19 dec 1802, zv Sietse Clases en Hitje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1802
Klaas Sybes geb 2 nov 1773, ged 23 nov 1773 Grote Kerk HRL, zv Sijbe Heerts en Brechtje Fopkes
Klaas Sybrands ged 17 okt 1752 Grote Kerk HRL, zv Sijbrand Klaasen en Ariaantje Scheltes
Klaas Sybrens geb 1747 HRL, ovl 9 dec 1812 HRL; wijk G-062; BS ovl 1812
Klaas Sybrens huwt met Antje Jans, wonende te HRL. 1812 wijk D-055; BS ovl 1812; K.S. en Antje Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jun 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage kind: Marijke Klaases, geb 5 dec 1784, ged 21 dec 1784 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Klaases, geb 24 may 1787, ged 19 jun 1787 Grote Kerk HRL; kind: Sybren Klaases, geb 9 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jan Klaases, geb 26 okt 1792, ged 20 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Johan Christiaan Klaases, geb 24 jan 1795, ged 10 feb 1795 Grote Kerk HRL
Klaas Sybrens huwt met Grietje Jans, kind: Mettje Klases, geb 11 jul 1804 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804; C.S. van Midlum en Grietje Jans van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Douwes des bruidegoms oom, 8 may 1790; ondertrouw HRL; K.S. van Midlum en Grietje Jansen van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en aldaar ten zelfden dage getrouwd volgens ingekomen verklaaring; kind: Angenietje Klaases, geb 9 jun 1793, ged 30 jun 1793 Grote Kerk HRL
Klaas Sijes geb 12 jun 1752 Marrum, ovl 1 sep 1820 HRL, hm ... ; BS ovl 1820; huwt met Wytske Hinnes, kind: Reinou Klaases, geb 22 sep 1784, ged 19 okt 1784 Grote Kerk HRL
Klaas Symons huwt met Imkjen Jetses, kind: Tjetske Klaases, ged 30 okt 1743 Westerkerk HRL
Klaas Simkes zie: Bootsma, van der Zee
Klaas Simons K.S. en Rinske Theunis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aafke Klaases, geb 24 may 1790, ged 13 jun 1790 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk rha
Klaas Simons zie: Kamminga, Salverda
Klaas Simonsz K.S. en Doetje Fransen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 jan 1780 HRL, en getrouwd op den 18 naast volgende
Klaas Sjoerds zie: Rodenhuis, Wiarda
Klaas Sjoukes geb 19 mrt 1809, ged 2 apr 1809 Grote Kerk HRL, zv Sjouke Freerks en Neeltje Klaases
Klaas Sjoukes huwt met Aaltje Paulus op 9 sep 1804 HRL, kind: Doekje Klaases, geb 26 jan 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807; C.S. en Aaltje Paulus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geproduceerd genoegzaam bewijs of consent, 25 aug 1804; ondertrouw HRL
Klaas van Sluis huwt met Sjoerdje Sibouts op 13 mrt 1803 HRL; in de DG-kerk; huw Grote Kerk HRL 1803
Klaas van Smeden geb 1806 Franeker, ovl 16 aug 1840 HRL, huwt met Tjitske vd Zee, brooden kleinbakker 1840, meester broodbakker 1833, kind: Geertje Klaases vS, geb 1810 HRL, zv Bauke vS, en Geertje Minnes Hoekstra; BS ovl 1833, ovl 1840, ovl 1848; oud 34 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, broodbakker, wijk H-029; VT1839; K. v. S. eigenaar van perceel nr. 1741 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 630, huis en erf, 193 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Klaas Smith geb 21 jan 1804 HRL, ged 12 feb 1804 HRL, kantoorbediende, Vst 1 jun 1826 te Minnertsga/Sexbierum, A 17 sep 1827 naar Leeuwarden, zv Hendrik Jans S, en Hiltje Eeuwes (Frietema); dopen Grote Kerk HRL 1804, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Klaas Snijder huwt met Petronella Adema; BS ovl 1857
Klaas van der Stal geb 1793 Sneek, ovl 26 mei 1842 HRL, huwt met Antje Dirks Hoekstra, logementshouder, zv Frederik Hayes vdS, en Aafke Klases Jellema; BS ovl 1842; oud 46 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk D-001; VT1839l
Klaas Stevens geb 30 mei 1806 HRL, ged 17 jun 1806 HRL, N.H., ovl 1 jun 1812 wijk A-084, zv Steven Klaases en Adriaantje Lieuwes Bijlsma; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1812
Klaas Straatsma (= NICOLAAS); geb 1808 Sneek, ovl 12 jan 1896 HRL, 1e huwt met Teetske Ringnalda op 23 dec 1830 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Anna Maria Milioen, (gk), op 12 mei 1864 HRL, smid in 1851, Rooms Katholiek, zv Teunis Tijsses S, en Wilhelmine Gerbens Velthuis; BS huw 1830, huw 1864, ovl 1896, bev.reg. HRL 1851 wijk G-201; oud 32 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk C-158; VT1839
Klaas Zinnes ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL, zv Zinne Heeres en Elske Klaasen
Klaas Zwart Erven weduwe K.Z. eigenaars van perceel nr. 1240 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 845, huis, 49 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Klaas Tamboer geb 1805 Oosterbierum, ovl 18 mrt 1880 HRL, huwt met Maria Pietersen, zv Andries T, en Grietje Visser; BS ovl 1880
Klaas Tammes zie: de Wit
Klaas Taekeles geb 26 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL, zv Taekele Klaases en Sjeuke Jans
Klaas Taekes zie: Kuipers
Klaas Teunis zie: Straatsma
Klaas Theodorus zie: Voogd
Klaas Tiddes huwt met Albertina Antonij, kind: Aaltje Klaases, geb 16 jan 1798, ged 28 jan 1798 Grote Kerk HRL
Klaas Tijtes op belijdenisse des Geloofs Gedoopt 30 jul 1762 Grote Kerk HRL, Egte man op de Zuiderhaaven; geb 1731 ... , ovl 17 okt 1811 HRL, huwt met ... , wonende te in het Diaconijhuis; bsha181ov; IJsbrand IJedes ende Pietje Jans van Keulen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.T., goede bekende, 23 nov 1793; ondertrouw HRL; Claas Hendriks en Jieskje Jans, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd C.T., goede bekende, 15 jun 1805; ondertrouw HRL; huwt met Lijsbeth Lieuwes, beide van HRL, geproclameerd de 30 Septem:de 7 en getrout de 14 okt 1759; kind: Janke Klaases, ged 3 feb 1761 Grote Kerk HRL, vader als K. Tijttes; kind: Tijtte Claases, ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Oene Klaases, geb 12 apr 1773, ged 4 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Klaases, geb 16 mrt 1778, ged 7 apr 1778 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Klaases, ged 24 nov 1762 Grote Kerk HRL; kind: Sikke Klaases, ged 23 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In he Jaar Een Duizend Seven honderd drie en Seventig den Twaalfde apr is Geboren Oene zv K.T. en Lijsbeth Lieuwes. Afgegeven op den Raadhuize binnen harlingen den 13 nov 1815
Klaas Tites K.T. en Antje Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 aug 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Klaas Tjerks zie: Kuipers, Tigchelaar
Klaas Tjerks geb 5 nov 1774, ged 29 nov 1774 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Jans en Antje Klaases; Claas T., ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Jans en Antje Claases
Klaas Tolsma hm ... , kind: Pietje T, geb 1795 Witmarsum; BS ovl 1870
Klaas Trompetter geb 1796 HRL, ovl voor 1869, huwt met Wilhelmina Meyer op 1 jun 1817 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1817, varensgezel, zv Dirk T, en Janneke Klases; BS huw 1817, ovl 1868; geb 21 dec 1795, ged 3 ajan 1796 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jans Pet en Janneke Klaases; dopen Grote Kerk rha
Klaas Tijssen zie: Bruinsma, Zwolsma
Klaas Tijssen ged 20 aug 1761 Westerkerk HRL, zv Tijs Johannes en Antie Klaassen; ged 30 nov 1762 Grote Kerk HRL, zv Tijs Johannes en Antie Klaasses
Klaas van der Vaart ovl voor 1866, huwt met Freerkje ... , kind: Meine vdV, geb 1804 Noordwolde; BS ovl 1865
Klaas van der Velde ovl 1791 Workum, huwt met Durkjen Pieters de Haan, in leven verwer en wonende te Workum, kind: Trijntje Klazes vdV, geb 1792 Workum; BS geb 1831, ovl 1835
Klaas Vettevogel geb 1799 ... , ovl 2 mei 1811 HRL, wonende te op de Wortelhaven, zv Rein V, en Anna Heins; BS ovl 1811
Klaas Visser huwt met Martje Johannes, kinderen: Rinnert V, geb 1794 Aengwirden, Rinske V, geb 25 jan 1800 Aengwirden/Harl; BS ovl 1843; 1865 overlijdens
Klaas van der Vleugel geb 1797 Stavoren, ovl 29 dec 1854 HRL, huwt met Jeltje Klik op 16 nov 1823 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1823, gruttersknecht, wonende te HRL, turfdrager in 1854, N.H., zv Nolke vdV, en Jetske Tjerks; BS huw 1823, ovl 1854 bev.reg. HRL 1851 wijk G-132; oud 40 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, gruttersknecht, wijk G-126; VT1839
Klaas de Vries geb Leeuwarden ... , huwt met Johanna van der Zegen op 26 jul 1795 HRL, laatste afk. 5 jul 1795 Cillershoek, met wettig vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1795
Klaas Wiarda geb 1787 HRL, ovl 16 jan 1833 HRL, 1e huwt met Maria Catharina Meyer, 2e huwt met Maria Prior, schilder en glasemaker, zv Sjoerd Everts W, en Judith Catharina Heins; BS ovl 1833
Klaas Wiebes zie: Brandsma, Dreyer, IJntema
Klaas Wybes ged 31 jan 1762 Westerkerk HRL, zv Wybe Klaassen en Aldegunda Jans
Klaas Wybes huwt met Lijsbeth Waalings, kind: Wybe Klaases, geb 25 nov 1792, ged 23 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Antje Klaases, geb 1 apr 1794, ged 21 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Waaling Klaases, geb 16 jul 1795, ged 9 aug 1795 Grote Kerk HRL
Klaas Wybes zie ook: van Klaarbergen; K.W. en Jacoba Adams, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Finne Klaases, geb 21 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Klaases, geb 23 jun 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Wybes, geb 24 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL
Klaas Wybes K.W. en Gerritje Ulbes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 jul 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Metje Klaases, geb 23 aug 1783, ged 16 sep 1783 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Klaases, geb 26 jan 1788, ged 26 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Klaases, geb 17 feb 1790, ged 23 mrt 1790 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd en negentig den Seventiende feb is Geboren Wybe zv K.W. en Gerritje Ulbes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 mei 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en tachtig den Vierde jan is Geboren Ulbe zv K.W. en Gerritje Ulbes. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Klaas Wybrens zie: Tichelaar
Klaas Wybrandus geb 19 okt 1800 HRL, ged 9 nov 1800, N.H., zv Wibrandus Christiaans en Maaike Klases; dopen Grote Kerk HRL 1800
Klaas Wiegers geb 24 dec 1802 HRL, ged 9 jan 1803, N.H., zv Wieger Cornelis en Jetske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803
Klaas van Wielen geb 31 dec 1804 HRL, ged 15 jan 1805 HRL, N.H., ovl 12 okt 1872 HRL, 1e huwt met Martje Joostes Bergsma op 14 okt 1830 HRL, verversknecht, 2e huwt met Trijntje Vettevogel op 22 okt 1835 HRL, huw.get. bij A.J. Dijkstra en A.S. Frank, koopman, 1839, zv Hendrik Klazes (vW), en Maria Homberg; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1830, huw 1835, huw 1839, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-241; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-076; VT1839
Klaas Wielinga leefde in 1812, zv Gerben Klases W, en Liesbet Luitjes; BS ovl 1812
Klaas Wierds zie: van der Berg; Dominicus Cornelis ende Jantje Sijtses, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.W., deszelfs steevader, 7 dec 1805; ondertrouw HRL
Klaas Wieringa geb 1803 prov, huwt met Saakje Eelkema, timmerman, A 15 jun 1853 Arum; bev r HRL 1851 wijk B-152
Klaas Wiersma huwt met Baukje ... , kind: Trijntje Klazes W, geb 1769 Parrega; BS ovl 1846
Klaas Wierts geboortig van Bergum, het burgerrecht dezer stad geaccordeert, en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen vd drost H.J. Westra, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 29 dec 1803. (burgerboek)
Klaas Wytzes zie ook: Klaver; geb 16 mrt 1788, ged 8 apr 1788 Grote Kerk HRL, zv Wytse Klaasses en Grietje Jans IJzenbeek
Klaas Wigles zie: de Vries; komt van Hindeloopen; huw Grote Kerk HRL 1802
Klaas Willems K.W., quartiemeester op ''t oorlogsschip ''de Eensgezindheid'', kapitein Bouritius, en Anna Sijbrands Bergsma van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 apr 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Klaas Wopkes geb 13 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk HRL, zv Wopke Christiaans en Gerritje Haantjes
Klaas Wopkes zie: Hoekstra
Klaas Wopkes geb 22 mrt 1803 HRL, ged 17 apr 1803, N.H., zv Wopke Rinkes en Trientje Klases de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1803
Klaas Wouters ende Pijttie (!) Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL, komende voor de Bruit desselvs Susters Man Broer Fongers; huw.aang. HRL 1738; huwt met IJtje Jacobs, kind: Jacob Klaases, ged 1 nov 1744 Westerkerk HRL; kind: Wouter Klaeses, ged 25 feb 1741 Westerkerk HRL; kind: Wouter Claases, ged 15 may 1740 Westerkerk HRL
Klaas Wouters Pieter Aukes ende Teuntie Wouters, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder C.W., en verklaarde de vader van de Bruidegom, meede present desselfs vaderlijk consent tot dit huwelijk, 6 jun 1739; ondertrouw N.H. HRL
Klaas Wouters ovl HRL., huwt met IJtje IJsbrands, kind: Oene Klases Advokaat, geb 6 mrt 1773 HRL; BS huw 1833
Klaas Wijdberg ovl voor 1812, huwt met Trijntje Rintjes; BS ovl 1811
Klaas Idses K.I. van Dokkum en Antje Rommerts van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 aug 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Dokkum, om aldaar volgens ingekomen getuigschrift getrouwd den 5 aug 1781
Klaas IJdes C. IJ. ende Antje Hijlkes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Pieter Bockes, houtstaepelaer, 4 Okt 1749; huwt met Antje Hijlkes, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 okt 1749 en doen ook getrouwdt; Minne Cornelis en Gepke Gerrits, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs swaeger C. IJ., 22 Feb 1744; fuche gemeente HRL
Klaas IJdes geb 26 jul 1808 HRL, ged 9 aug 1808 HRL, N.H., zv IJde Klaases en Geertje Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1808
Klaas Yedes zie: Bloemsma, Wijngaarden
Klaas Yeppes huwt met Antje Simons, kind: Trijntie Klaases, ged 6 mrt 1770 Grote Kerk HRL
Klaas IJkes zie: Wijga
Klaas IJmkes zie: Kamminga
Klaas IJpes zie: Kamminga
Klaas IJsbrands zie: Parma
Klaas Intes geb 26 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL, zv Inte Hendriks en Gerritje Klaases
Klaas Yeps geb 8 mrt 1782, ged 1 apr 1782 Grote Kerk HRL, zv Yep Steffens en Grietje Klaasses; geb 15 okt 1783, ged 9 nov 1783 Grote Kerk HRL, zv Yep Steffens en Grietje Klaasses
Klaas A Bleeker geb 1792 Franeker, ovl 22 nov 1854 HRL, logementhouder, zv Anne B en Antje Tuinstra; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk C-181; oud 47 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-180; VT1839
Klaas Ages de Groot mogelijk dezelfde als hierboven; geb 1805 ... , huw.get. bij H.J. de Rooy en E.L. Visser, werkman, wonende te HRL; BS huw 1839
Klaas Ages Zeilmaker ovl voor 1834 HRL, huwt met Janke Berends, wonende te HRL. 1811, schipper te HRL. 1817, kinderen: Jantje, geb 1788 HRL, Johanna Klazes Z, geb 1785 HRL, Berendje Ages Z, geb 1793 HRL; BS huwafk. 1811, huw 1817, huw 1833, ovl 1855; geb 12 okt 1748 HRL, ovl 16 jan 1820 HRL, huwt met Klaaske Tjeerds Posthuma op 29 mei 1808 HRL, schipper in 1820, huw.get. bij Gerben Ages Zeilmaker en IJ.P. Nieuw, broeder bruidegom, 1815, vlgs ovlakte gehuwd met kinderen, zv Age Klazes Z, en Leentje Gerbens; huw Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1815, ovl 1820, ovl 1827; eigenaar en gebruiker van wijk E-066, schipper, 1814. (GAH204); K.A.Z. en Klaaske Postmus, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 may 1808; ondertrouw HRL
Klaas Alberts de Haan geb 30 sep 1811 Wijnaldum, schoenmaker, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Klaas Alberts Kamstra geb 1779 ... , ovl 19 feb 1812 HRL, huwt met Geertruida Harmens Klumpert, kinderen: Albert Klazes K, geb 1810 HRL, Harmen Klases K, geb 1807 HRL, Etje Klazes K, geb 1803 HRL, Albertje Klazes K, geb ... , wolkammer 1812, ovl wijk G-277, zv Albert Jacobs en Etje Claases; BS ovl 1812; 1814 overlijdens, ovl 1837, ovl 1862
Klaas Alberts Smit geb 1800 Embden, Oostfriesland, huwt met Geeske Sipkes Blok op 28 jan 1830 HRL, metselaarsknecht, zv Albert Alberts en Geesje Hindriks, vader in leven smidsknecht, laatst gewoond hebbende te Groningen en aldaar ovl 1809, moeder laatst gewoond hebbende te Groningen en aldaar ovl 1809; BS huw 1830, ovl 1854
Klaas Anes de Boer huwt met Riemke Sijbrens, kind: Riemer Klaases de Boer, geb 23 mrt 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL
Klaas Arend Nack K.A.N. ende Antie Beerends, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Beerends, goede bekende, 23 may 1789; ondertrouw HRL; K.A.N. en Antje Berends, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd den 7 jun 1789 HRL; hu Grote Kerk ha
Klaas Atzes Bergsma geb 11 okt 1801 HRL, ged 27 okt 1801 HRL, N.H., werkman, ovl 22 feb 1830 HRL, ongehuwd, zv Atse Pieters B., en Antje Klases Halma; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1830
Klaas Aukes de Haan ovl voor 1818, huwt met Trijntje Douwes, kinderen: Antje dH, geb 1775 Makkum, Auke Klazes dH, geb 1768 Makkum; BS huw 1817, ovl 1838
Klaas Aukes van der Wal ovl voor 1836, huwt met Marijke Doekes Hendriksen, kind: Doeke Klases vdW, geb 1811 Franeker; BS Franeker huw 1834
Klaas Barres de Jong geb 1798 HRL, ovl 29 jan 1857 HRL, huwt met Trijntje Pieters Bul/ Buil op 10 dec 1820 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1820, gleibakkersknecht, N.H., turfdrager in 1851, zv Barre Klzes dJ en Sjouwkje Sikkes; BS huw 1820, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk G-136, 230; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL, turfdrager, wijk A-057; VT1839; geb 4 apr 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL, zv Barre Klaazes de Jong en Sjoukje Sikkes
Klaas Baukes de Beer geb 20 jun 1800 HRL, ged 22 jul 1800, ovl 20 jan 1831 HRL, huwt met Anna Westerkamp, huw.get. bij R. IJ. Weidema en K.J. Ringers 1822, id. bij B. de Vries en IJ.H. Dreyer 1822, besteller bij het Amsterdammerveer, zv Bauke de B., en Sjoerdje Eppinga; dopen Grote Kerk HRL 1800, bsha huw 1822, ovl 1831; K.B. d. B. eigenaar van perceel nr. 580, bestelder, woonplaats HRL, legger nr. 37, huis en erf, 162 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. 38)
Klaas Baukes de Boer geb 1779 HRL, ovl 29 jun 1818 HRL, huwt met Pietje Foppes Mossel, kinderen: Hendrikje Klaases, geb 19 apr 1806 te HRL, Bauke Klases dB geb 1804 HRL, huw.get. bij B.J. Kroese en G. Postma, touwslagersknecht 1816; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1814, huw 1816, ovl 1818, ovl 1825
Klaas Baukes de Jong hm ... , kind: Beitske Klazes dJ, geb 1783 HRL; BS ovl 1831
Klaas Bouwes Reske huwt met Jantje Jans, kind: Cornelia R, geb 15 nov 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Cornelia Feddes Reske, geb 15 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL, hij vermeld als: Fedde B.R.
Klaas Cornelis Mannik ovl na 1820, wonende te Vlieland, kind: Cornelisje Klases M, geb 1796 te Vlieland; BS huw 1821
Klaas Cornelis Riemersma geb 1786 Burgwerd/Hichtum, ovl 20 mei 1861 HRL, 1e huwt met Berber Rommerts Overdijk op 11 jun 1812 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1812 HRL. en Sneek, wonende te Almenum 1812, 2e huwt met Grietje O, Overdijk op 8 nov 1832 HRL, wonende te Almenum, houtzaagmolenaarsknecht in 1851, Vst 15 nov 1853 uit Midlum, N.H., A nov 1855 Almenum, ovl wijk G-173, zv Cornelis Sijtses R, en Eelkjen Eeltjes; BS huw 1812, huw 1832, ovl 1861, bev.reg. HRL 1861 wijk I-016
Klaas Cornelis van der Zee ovl aug 1811 Wijnaldum, huwt met Jieke Douwes, kinderen: Cornelis, geb 30 jun 1804 Wijnaldum, Klaaske vdZ, geb 1811 Pietersbierum, Antje Klases vdZ, geb 1811 Pietersbierum, in leven landbouwer; BS huw 1836, huw 1839, huw 1841, ovl 1860
Klaas Cornelis Wijga geb 5 jan 1773, ged 24 jan 1773 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Innes en Tjitzke Klaases; Claas C. Wiga, ged 24 mrt 1771 Westerkerk HRL, zv Cornelis Ennes Wiga en Tjitzke Claases; ovl 20 jun 1802 HRL, huwt met IJmkje Jacobs Reidsma op 17 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 17 mei 1795, kind: Antje W, geb 6 mei 1800 HRL; zv Kornelis Ennes W, en Tjietske Klases; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1821; C.C.W. ende IJmkje Jacobs Reidsma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Jacob Sijbrens Reidsma, 2 may 1795; ondertrouw HRL; kind: Cornelis Klaases Wijga, geb 23 apr 1796, ged 10 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Klaases Wijga, geb 10 okt 1797, ged 29 okt 1797 Grote Kerk HRL
Klaas Dirks Kingma huwt met Aafke Klazes Wijngaarden, kinderen:Klaas K, geb 1785 ... , Elske Klases K, geb 1786 HRL; BS ovl 1822; 1828 overlijdens; kinderen: Klaas en Dirk Klaases Kingma, tweelingen, geb 28 apr 1788, ged 10 jun 1788 Grote Kerk HRL
Klaas Dirks Mouw geb 16 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv Dirk Mouw en Marijke Roelofs
Klaas Dirks Schiere geb 1793 ... , huwt met Sietje Schenkius op 29 jun 1815 HRL, huw.afk. 18 en 25 jun 1815, bakkersknecht, wonende te HRL. 1817, dv Dirk S, en Hinke Klases Wiersma; BS huw 1815, ovl 1816; geb 19 may 1793, ged 11 jun 1793 Grote Kerk HRL, zv Dirk Schiere en Minke Klaasen; Ik Ondertegekende Geertje Wiersma weduwe Klaas Douwes Wiersma, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Kleinzoon K.D.S. zv Dirk Schiere en Minke Klases Wiersma, beide Ouders Overleden blijkens Acten daar af Zijnde, Zoo als ook van de Grootouders aan Vaders Zijde, en van mijn Overleden Man Klaas Douwes Wiersma, om Zich in het huwelijk te begeven met Sietje Nicolaas Schenkius dv Nicolaas Schenkius en Trijntje Douwes, wonende te HRL. HRL den 13 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd drie en negentig den negentiende mei is Geboren Klaas, zv Dirk Schiere en Minke Klases. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, vijf van overlijden en een consent behoren tot de Huwelijks acte van K.D.S. en Sietje Nicolaas Schenkius (en niet van Minke Klases Wiersma) dato 29 jun 1815 op Fol. 49 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Klaas Douwes van der Meulen geb 1786 HRL, ovl 11 mei 1837 HRL, huwt met Janke Pieters op 7 dec 1806 HRL, gleibakker 1837, doet overlijdensaangifte van Jiesk Willems Stoker in 1811, huw.get. bij D.S. de Jong en N.R. Blaauw 1816, id. bij K.T. vd Meulen en H.P. Riem, 1819, kinderen: Douwe Klaases, geb 21 mrt 1810 HRL, Elske Klaases, geb 24 mrt 1807 HRL, zv Douwe vdM, en Elske Jans; hu Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1811, huw 1816, huw 1819, ovl 1837, ovl 1847; K.D. v. d. M., gleibakker, wonende te HRL, verklaart ten behoeve van het huwelijk van Dirk Sieds de Jong, door een acte van Bekendheid. dat Dirk Sierds de Jong, geb is in de maand jul des jaars een duizend zevenhonderd een en negentig. Dat dezelve van Doopsgezinde afkomst zijnde alzoo geen doopcedul kan vertoonen, noch eenige acte van geboorte, vermits hij niet in het geboorteregister is aangetekend
Klaas Douwes Visser ovl 1 aug 1808 Vlieland, huwt met Grietje Pieters Hoedemaker, kinderen: Sijtske V, geb 1809 Vlieland, Pieter Klases V, geb 1803 Vlieland, varensgezel, in leven echtelieden te Vlieland, zv Douwe Nuttes V en Aafje Dirks de Boer; BS huw 1831, huw 1836, ovl 1839
Klaas Douwes de Vries geb 15 aug 1806 Almenum, ged 31 aug 1806 HRL, N.H., ovl 3 feb 1864 HRL, huwt met Tjamke Gosses Takema op 27 jan 1831 HRL, wonende te HRL, inlandse kramer in 1851, metzelaar in 1864, huw.get. bij J.J. Reinders, (gk), en H. Harda, (gk), 1837, zv Douwe Johannes dV, en Sijke Martens Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1831, huw 1837, ovl 1864, ovl 1888, bev.reg. Ha18 51 wijk H-077; oud 33 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk F-039; VT1839
Klaas Douwes Wiersma Ik Ondertegekende Grietje Wiersma, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Kleinzoon Klaas Dirks Schiere zv Dirk Schiere en Minke Klases Wiersma, beide Ouders Overleden blijkens Acten daar af Zijnde, Zoo als ook van de Grootouders aan Vaders Zijde, en van mijn Overleden man K.D.W., om Zich in het huwelijk te begeven met Sietje Nicolaas Schenkius dv Nicolaas Schenkius en Trijntje Douwes, wonende te HRL. HRL den 13 jun 1815; Wij Ondergetekenden Georg Johan Keil, Mr. Kleermaker en Albert Bolman, Koopman, beide te HRL, Verklare bij desen dat Ons volkomen bekend is dat K.D.W. in de maand mrt des Jaar 1792 te Wier is Overledenn. en hebben wij dese met onse Gewone Handtekening Vertekend. HRL 13 jun 1815
Klaas Ebes Bakker geb 1803 Dronrijp, ovl 5 apr 1860 HRL, 1e huwt met Antje Wybes Kroon, 2e huwt met Antje Abrahams Hofman, N.H., timmerman in 1860, Vst 10 sep 1858 uit Midlum, zv Ebe Rinkes B., en Jeltje Klazes Tolsma; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk G-246
Klaas Everts Bouwknegt ged 28 aug 1768 Grote Kerk HRL, zv Evert Bouwknegt en Doetje Klaases Houtkoper
Klaas Everts Oosterbaan geb 1767 HRL, ovl 6 jan 1826 Franeker, huwt met Petronella Nauta, wonende te te Franeker in 1826, wonende te HRL. 1811 en doet overlijdensaangifte van Johannes Jacobus Kempers, kind: Evert Klases O, geb 1801 HRL, zv Evert Klases O, en Jetske Steensma; BS geb 1811, BS Franeker huw 1825, ovl 1826; gebruiker van wijk E-128; medegebruiker Johannes de Graaf, kapper; eigenaar is T.S. Stephany erven, 1814. (GAH204); C.E.O. ende Petronella Michiels Nauta, beide van HRL, zijnde de aangave hier van gedaan door proc. E. Oosterbaan onder Productie van genoegzame bewijzen, met een gebod in de week, 2 apr 1790; ondertrouw HRL; K.E.O. en Petronella Michiels Nauta, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 apr 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kinderen: Jetske Claases Oosterbaan, geb 29 aug 1795, en Evert Claases Oosterbaan, geb 29 may 1798, beiden ged 24 jun 1798 Grote Kerk HRL; woont in 1e quartier, huisno. 105, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802. (GAH650); id. heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 42:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:0:0 voor geleverd zout, 31 dec 1805, quit. no. 26 (GAH1138); Groningen den 2 den jul 1799. Het vijfde Jaar der Bataafsche vrijheid. de Collonel der Bataafsche Gewapende Burgermacht in het departement van de Eems C:C:Emmerij. Aan de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers! Ingevolge het 3de Art:mijner Instructie bij het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek gearresteerd den 22 may 1799 gelost wordende om ten spoedigsten aan het Uitvoerend Bewind voor de draagen zodanige kundige, en ter goeder Naam en Faam staande Perzoonen, welke het best geschikt zullen zijn tot Gecommitteerden, om gecombineerd met UL:de Inschrijvinge volgens de door den Agent van oorlog geformeerde Lijsten, te verrigten en niet genoegzaam van dusdanige Persoonen in uw Gemeente Bestuur zijnde onderrigt, zo dient deezen om UL:aan te Schrijven, en te verzoeken om naa ontfang deezes zonder de minste vertraaging op Uwe Verantwoordelijkheid aan mij op te geeven, Zes Perzoonen onder UWL:Gemeente Bestuur, welke volgens het geallegueerde Artikel vereischten hebben, ten einde ik in Staat gesteld worde, om daar uit de benodigde Persoonen ter UWL:adsistentie aan ''t Uitvoerend Bewind ter approbatie te kunnen voordraagen, en GijL:om de registratie volgens het 3de Hoofdeel van ''t Reglement voor de gewapende Burgermacht zonder vertraaging te beginnen waar van na goedkeuring derzelver aan UL:terstond zal worden kennis gegeven terwijl ik teffens ook verwagt een opgaave van een Doctor en Chirurgijn onder UWL ressort woonagtig. Heil en Broederschap; Verzoeke het antwoord ten spoedigsten te bezorgen onder Couvert aan de Secretaris van ''t departementaal Bestuur Salverda te Leeuwarden; Waar over gedelibereerd zijnde is beslooten, deeze aanschrijvinge de facto te beantwoorden, en ten dien fine aan den voorzeiden Collonel de volgende Ses Perzoonen op te geeven, namentlijk de Burgers Doctr Henricus Westra, Marcelus Tamboezer, Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, C.O., Doctr Johannes Albarda tot Med:Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn. Zijnde het Antwoord van deezen inhoud; de Raad der Gemeente van de Stad HRL. Aan de Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht in het departement van den Eems, C.C. Emmerij. Mede Burger! Ter voldoeninge aan uwe Aanschrijvinge van den 2en deezer, geeven wij tot de daar bij bedoelde eindens aan uw op, de Burger Dr. Henricus Westra, Marcelus Tamboezer, jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, C.O., Dr. Johannes Albarda tot Med:Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn. harlingen den 4 jul 1799 het 5e Jaar der Batt:vrijheid. (GAH45); Sa. 20 jul 1799. Lijst der Persoonen welke gecommitteerd zijn tot het werk der inschrijving van de gewapende Burgermacht ter adsistentie van het gemeente bestuur te HRL: Henricus Westra, Marcelis Tamboezer, Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, C.O. Waar op beslooten is dezelve gecommitteerden onverwijld op ''t huis der gemeente te versoeken waar op gecompareerd zijn de Burgers Menno Vellinga, C.O., Marcelis Tamboezer en Gosling Ackeringa, als zijnde Doctor Henricus Westra en jacobus Germans buiten de Stad, en is door de gecompareerden op ''s Raads na vriendelijke indringende Instantie deeze Commissie, op die voorwaarde geaccepteert, als dezelve bij Doctor H. Westra en Jacobus Germans ook wierd aangenoomen. (GAH45); Ma. 22 jul 1799. Voorts compareerden, na voorafgegaan versoek in de Vergadering van den Raad, de Burgers H. Westra, Menno Vellinga, C.O., Marcelis Tamboezer en Gosling Ackeringa, als zijnde Jacobus Germans nog niet in de Stad, aan dewelke door den Raad nogmaald versogt wierd van de Commissie om bij de Registratie tot de Burgerbewapening, den Raad te willen assisteeren tog op zig te neemen, en hun dien Burgerplicht te willen laaten welgevallen dan vermits doctor H. Westra zulks op de herhaalde verzoeken van den raad bleef weigeren hebben de overige gecommitteerden vermeend zich dan ook te kunnen excuseeren, zoo als de medecina Doctor Johannes Albarda, en de Chirurgijn Andries Cup de Commissie tot de examinatie van de ziektens en Lichaams gebreeken van Ingezeetenen, welke zouden vermeenen uit dien hoofde van de Burgerbewapening verschoont te konnen werden, hebben van de hand geweesen is bij den Raad beslooten hier van door navolgende missive aan het departementaal bestuur van de Eems Kennis te geeven. (GAH45); Ma. den 22 Julj 1799. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers. Na dat wij jongstleeden Saturdag den 20e deeser UWL Missive met de Stukken betrekkelijk de Registratie tot de Burgerbewapening ontvangen hadden, hebben we defacto de gecommitteerden welke ons tot dat belangrijk werk zouden Assisteeren doen Convoceeren twee van dezelve te weeten de Burgers Henricus Westra en J: Germans waaren op dien tijd niet in de Stad, de overigen namentlijk de Burgers M:Tamboezer, M:Vellinga, G:Ackeringa en C:O: naamen op onze vriendelijke dog te gelijk dringende Instantie deeze Commissie eenigzints voorwaardelijk op zich de Burger Westra op gisteren zich in de Stad bevindende (als zijnde Geermans nog niet gearriveert) hebben wij dezelve, ook dadelijk versogt niets minder verwagtende terwijl hij Majoor van de gewapende Burgermacht is dat zulks bij hem zouden werden geweigerd dan tot ons grievend hartzeer hebben wij zulks egter moeten ondervinden, het geen ten gevolge gehad heeft, dat alle de verdere gecommitteerden zig hebben geexcuseerd zelf tot de Doctor en Chirurgijn incluis en zulks met de appointement, dat zoo een benoemde zich daar van konde onttrekken zij alleen dan ook eene gelijke aanspraak daar op hadden en zulks konden doen daar wat vriendelijke Tusschenspraak wij ook hebben beproefd om hun te permaveeren van deeze Commissie op zig te neemen, heeft zulks alles niet mogen helpen dus hoe gaarne wij dit werk bevordelijk wilden zijn, vinden wij ons door deeze weigering daar toe buiten Staat gesteld behalven dat het ons bezwaarlijk toeschijnt ingevalle deeze benoemde Persoonen door geene vriendelijke Intercessie van hoogermacht te overreeden zijn, of daar toe kunnen werden geconstringeerd, anderen tot dit moeyelijke werk te zullen vinden, of kunnen Persuadeeren wij hebben ons verpligt gevonden, UWL hier van ten spoedigsten Kennisse te geeven, ten einde UWL mogten zijn geinformeerd, van die reedenen welke vertraging aan het werk der registratie, bij ons toebrengen, dit zelfde doen wij in de bijgevoegde Missive aan den Collonel Emmerij, welks verdere spoedige verzending wij aan UWL:zeer gedienstig Solliciteeren in de Dispositie, dat UWL ons deeze vrijpostigheid niets ten Kwaadsten zullen duiden. Waar meede na toewensching van heil en aanbod van Broederschap verblijven, Marten Bos, IJpe Feddema. (GAH45); So. den 28e jul 1799. Gedelibereerd zijnde over de brief van den Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht, wierde goedgevonden in Corformiteyt der aanschrijvinge de Burgers Doctor H:Westra, Menno Vellinga, C.O., Marcelis Tamboezer, Jacobus Germans en Gosling Ackeringa, op ''t huis der gemeente te verzoeken en dezelve nog maal voor te houden, en ten ernstigsten aan te maanen, op dezelve Commissie op zig te neemen, of anderzints hun voor de gevolgen vandien, verantwoordelijk te Stellen, bij welke gelegenheid de vier laatstgemelde Burgers dezelve Commissie hebben geaccepteert en de twee eerstgenoemde Doctor Henricus Westra en Menno Vellinga zulks volstandig blijvende weigeren zijn daar voor genomineerd de Burgers Dirk Lycklama ? Nyholt en Johannes Rinsma, welke ook zulks aangenoomen hebben, wijders zijn de Medicinae Doctor Johannes Albarda, en de Chirurgijn Andries Cup, ook de nova versogt dien dezelve Commissie insgelijks ook op zig hebben genoomen, involgen dat met het werk der Registratie tot de Burgerbewapening dus voortgang kan werden gemaakt. (GAH45); Ma. den 29 jul 1799. de raad der gemeente ordrs vergadert zijnde, zijn de Burgers Jacobus Germans, C.O., Gosling Ackeringa, Marcelis Tamboezer, Dirk Lyklama ? Nyholt en Johannes Rinsma, als den Raad zullende assisteeren bij de registratie tot de Burgerbewapening beneffens de Medicinae Doctor Johannes Albarda, en de Chirurgijn Andries Cup, op ''t huis der gemeente geconvoceerd ten einde om gezamentlijk te bepaalen wanneer met het werk der Registratie een aanvang zal werden gemaakt, en op welke tijden de Doctor x Chirurgijn zullen vaceeren ter examinatie van de ziekten, of ligchaamsgebreeken aan zoodanige Burgers en Ingezeetenen welke zouden vermeenen daar door van de Burgerbewapening verschoont te kunnen worden bij welke zaamenkomst is geresolveerd dat de Medinicae Doctor Albarda en de Chirurgijn Cup, tot hunne werkzaamheeden op ''t huis der gemeente zullen vaceeren op woensdag den 31 jul 1799 voor de Ingezeetenen uit het 1e, 2e, 3e en 4e quartier en op donderdag den 12 aug voor die uit het 5e, 6e, 7e en 8e quartier en buitenbuurt S''voordemiddags van 10 tot 12, en S nademiddags van 2 tot 5 uuren en ten fine deeze Commissie, die tot de Registratie altoos kan vooruitwerken als meede omdat de oproepings billetten ook niet wel eerder kunnen gereed zijn, en omgebragt worden, dat de registratie tot de Burgerbewapening een begin zal neemen op Donderdag den 1sten aug 1799, en daar toe zal werden gevaceerd Donderdag en Vrijdag den 1sten en 2 den Augustus, S voordemiddags te beginnen te neegen Uuren en Snademiddags te beginnen te twee uuren te weeten op Donderdag 1 Aug voordemiddags 1e en 2e quartier, nademiddags 3e en 4e quartier, Vrijdag 2 Aug S''voordemiddags 5e en 6e quartier, S''nademiddags 7e en 8e quartier en buitenbuurt. En zal zulks door de navolgende Notificatie aan de Burgers en Ingezeetenen werden bekent gemaakt. (deze tekst is niet opgenomen). (GAH45); Maandag den 5 aug 1799. de Raad der Gemeente ordrs Vergadert zijnde, wierde voorts op verzoek van de Burgers Doeke Siersma en C.O., de eerstgemelde als Capt en de laatstgenoemde als Luitnt, van de Brevets noopens hunne aanstellinge te mogen erlangen, goedgevonden, daarover navolgende missive af te zenden aan de Commissie tot de Administratie der Financien in ''t voormaalig Gewest Friesland: de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland, Burgers. Daar het oppertoeverzicht, over de gewapende Burgermacht, in dit voormaalig Gewest, aan UWL:is opgedraagen, vermenen wij ons aan UWL:te moeten adresseren, ter obtineringe den noodige Brevets, voor de Burgers Doeke Siersma en C.O., Welke eerstgemelde in ''t laatst van de maand nov 1798, is aangesteld tot Capt in Plaatze van den Capt H:Westra Welke tot Majoor bevordert is, en de laatstgenoemde C.O., tot Luitenant, in Plaatze van den tot Capt bevorderden Luitnt D:Siersma, Wij solliciteren Zeer reverentelijk UWL:Intercessie, dat aan gedagte Burgers Spoedig hunne Brevets mogen worden toegevoegd Waarmede ons een sensibel genoegen zal geschieden. Heil en Broederschap, HRL 5 aug 1799, 5de J:D:B:V., P. Wellinga en IJ. Feddema (GAH45); Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Burgers! Alzoo Wij hebben goedgevonden om aan Jan Luitjes voerende het Smakschip de Jonge Jacob genaamd, beladen met Stokvisch en Traan, en liggende thans met Zijn Schip in de haven van Ulieder Stad, te accorderen uit die haaven, naar Holland te mogen Vertrekken, gelijk mede aan Hijlke Hanekuik en K:E:O. om hun Schip het Welk met Sout is beladen uit gemelde haven, naar de Kust van het voorm:Gelderland of Amersfoort afte Zenden, geven Wij Ulieden daar van bij deezen Kennis, als meede dat Wij aan Ulieden overlaaten om daaromtrent Zodanig Praecantien te neemen, als Gijl:Zullen nodig oordeelen, Leeuwarden den 6de sep 1799, 5de Jaar der Bat:vrijheid. (GAH45); Maanden den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleezen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: den Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen 4 dagen bij Ulieden worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenten; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind van den 4 deeZer, Exact te Voldoen, de navolgende Burgers en IngeZetenen, te Verzoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZen Collecte te Willen Chargeren als in het: 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x C.O., 2de Quartier: H. van Schonenburg x Corn:Lautenbach, 3de Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas, 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G:de Vries, 5de Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen, 6de Quartier: Hmith x Ocke van der Stik, 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat in het 1 ste Quartier gecollecteerd was: f. 75:0:0, en in totaal f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45); Dingsdag den 24 apr 1798. de Raad der Gemeente hunne ordinaris Vergadering houdende, wierde Wijders geprocedeert tot het benoemen van een Weesvoogd en Voogdesse, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Tjepke Gratama en Voogdesse Klaaske Vettevogel- en zijn daar toe gekoosen Tjerk van Benthem als voogd, en Sijtske Jelgersma Huisvrouw van Jacob Beetzel als voogdesse, -voorts wierden in plaats van de afgaande voogden der Stads algemeene Armen Tijs Gijses Kussendraager, en C.O., tot voogden benoemd de Burgers Wijger Harmens en IJede de Ruiter, en wierde verder beslooten de zoo afgaande als nieuw aangestelde voogden op Morgen avond op het Huis der Gemeente te versoeken, ten einde om de eerstgemelde voor haare goede gedane diensten te bedanken en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44); Maandag den 19 nov 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Verscheen ter Vergadering van den raad, de Advocaat H:Westra, gekoosen Majoor bij de Gewapende Burgermacht alhier, exhiberende navolgende Memorie; Aan den Raad der Gemeente te harlingen. Medeburgers ! Volgens aan mij getoonde Stemlijsten, zijn bij de 3de Comp: Fuseliers, in plaast van de ondergetekende, tot Capitain benoemd de Luitenant bij de zelve Comp:Doeke Siersma; en in desselfs plaatze voor 1 ste Luitenant de Sergeant C.O., voor welke beide ieder in hunne qlt:de Brevetten verzoeke te doen bezorgen, en van de laatste de Verklaaringe afte vorderen. Daar Artl:9 van Capitel B van het Huishoudelijk Reglement, van de Gewapende Burgermacht dezer Stad; eene dubbelzinnige explicatie Schijnt te dulden; zo neeme vrijheid van Ulieden te verzoeken de wezendlijke zin, en meening der navolgende woorden, van genoemde Art:9 alwaar gezegd word: In tijden wanneer deeze Stad, met Militaire Guarnisoen bezet is; zullen de officiers van het Piquet de vrijheid hebben, de Wagt te visiteeren, na hunne goedvinden etc. of deeze woorden na hun goedvinden moeten betekenen dat het geheel vrij staat aan de officiers van het Piquet al of niet te visiteeren, dan of het te kennen geeft, (zo als de ondergetekende Vermeend) Zo dikwijls en op welke tijden; geduurende bezette Wagt, en de tijd van het Piquet ZijL. officiers het goedvinden en hier van per Extract Reslutie de ondergetekende te informeeren. HRL den 19 Nov. 1798; Waarover gedelibereerd zijnde, is goedgevonden aan het eerste verzoek, relatijv de Brevetten daadelijk te defereeren en ten opzigte van het tweede poinct geciteerde Ixde Articul van het III Capittel, van het Huishoudelijk Reglement, voor de Gewapende Burgermagt, deezer Steede aldus te Altezeeren en Interpetreeren ?In tijden wanneer deeze Stad, met Militaire Guarnisoen bezet is, zullen de officiers van het Piquet, geduurende den tijd der bezette Wagt, en van het Piquet gehouden zijn de Wagt te moeten Visiteeren op Zodanige tijden en zoo menigmaal egter als zij noodig zullen oordeelen? blijvende voor het overige, gedagte Articul; in zijn geheel; En zal Extract deezes, aan de Majoor der Gewapende Burgermacht werden gesuppediteert, om hetzelve aan de belanghebbende te Communiceeren. Aldus gearresteert eerst en gedecreteert op dato ut supra. (GAH44)
Klaas Feddos van der Brugh geb 2 sep 1775, ged 17 sep 1775 Grote Kerk HRL, zv Feddo van der Brugh en Bonifacia van Ruth; geb 19 okt 1782, ged 3 nov 1782 Grote Kerk HRL, zv Fedde van der Brug en Bonnefacia van Ruth
Klaas Flips Stolte ovl voor 1829, huwt met Tetje Teunis, kind: Mink Klazes S, geb 1778 Holwerd, Maartje Klazes S, geb ... ; BS huw 1828, huw 1837
Klaas Folkerts Feersma geb 1752 ... , ovl 27 feb 1826 HRL, huwt met Pietje Tjeerds, vlgs ovlakte 1 kind; BS ovl 1823; 1826 overlijdens
Klaas Freerks van der Veen huwt met Trijntje Reinders op 1 sep 1793 HRL, laatste afk. 1 sep 1793 en met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1793; C.F. vdV. van HRL. ende Trijntje Reinders van Anjum, zijnde de aangaave gedaan door Luitjen Pieters op vertoonde Procuratie, 17 aug 1793; ondertrouw HRL; K.F. vdV. van HRL, en Trijntje Reinders van Anjum, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 sep 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Klaas Geeles Terpstra geb 1793 HRL, ovl 7 mrt 1821 Leeuwarden, sjouwer; BS ovl 1821
Klaas Geerts Steenveld geb 22 mrt 1811 HRL, ovl 12 okt 1860 HRL, ongehuwd, N.H., zv Geert Klaasen S, en Hitje Philips Hayes, moeder staat vermeld in ovlakte als Hittje Stoef; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk H-052, 105; geb 24 mrt 1810, ged 15 apr 1810 Grote Kerk HRL, zv Geert Klaas Stenevelt en Hiltje Philippus Hayes; geb 22 mrt 1811, ged 14 apr 1811 Grote Kerk HRL, zv Geert Klaases Stenevelt en Hitje Philips Hayes
Klaas Gerbens eyzenga geb 1811 Warga, huwt met Marijke van Slooten op 3 aug 1853 HRL, koopman te Leeuwarden, zv Gerben Jans E, en Marijke Edgers; BS huw 1853
Klaas Gerbens Hoekstra huwt met Rinkje Redmers Bergsma, steenbakkersknecht en wonende te Midlum, kind: Akke Klases H, geb 1807 Midlum; BS huw 1836
Klaas Gerbens de Vries ovl 25 sep 1800 HRL, huwt met Johanna Everts, kinderen: Rigtje Klazes dV. geb 1789 HRL, Evert Klazes dV, geb 1788 HRL, Leentje Klazes dV, geb 1797 HRL; BS huw 1822, ovl 1828, ovl 1831, ovl 1852
Klaas Gerlofs van Steinfort geb 28 jun 1774, ged 12 jul 1774 Grote Kerk HRL, zv Gerlof Klaassen van Steinfort en Metje Oebles; geb 9 feb 1782, ged 7 apr 1782 Grote Kerk HRL, zv Gerlof van Steinfoort en Metje Oebles
Klaas Gerrits Burghout geb 1796 HRL, ovl voor 1863, huwt met Feikje Jans Roorda op 21 dec 1823 HRL, huw.afk. 23 en 30 nov 1823, varensgezel, zv Gerrit Klases B, en Annigje Zwaal; BS huw 1823, ovl 1862; geb 17 jul 1797, ged 6 aug 1797 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Klaases Burghout en Annigje Hendriks Zwaal
Klaas Gerrits de Groot ovl 12 dec 1833 Weltevreden, Ned. Indi?, varensgezel, huwt met Antje IJemes Baarda, zv Gerrit G, en Dievertje dekker; BS huw 1837, ovl 1849, ovl 1877
Klaas Hansen de Vries geb 1764 HRL, ovl 14 okt 1824, ongehuwd, zv Hans dV, en ... ; BS huw 1824
Klaas Hanses Swart ovl voor 1827, huwt met Jieke Wybes; BS ovl 1826; wed. K.H.S. eigenaar en gebruiker van wijk E-136, naaister, 1814. (GAH204)
Klaas Harmens Gonggrijp mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1790 ... , uitdrager en huw.get. bij J.D. Numan en C. Bisschop, wonende te HRL; BS huw 1815
Klaas Harmens Mulder ovl 20 feb 1816 Balk, huwt met Tjitske IJsbrands Nieuwenhuizen, kinderen IJsbrand Klazes M, geb 1793 Gaast, detje Klazen M, geb 22 sep 1800 HRL, Vroukje Klases, geb 13 jul 1802 HRL, N.H., in leven commies bij Rijksmiddelen te Balk, zv Harmen Klases en Binnigje Berends; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1822, ovl 1831, huw 1836, ovl 1857, ovl 1862
Klaas Harmens Veenstra ovl 12 jan 1814 Veenwouden, huwt met Janke Herres, kind: Herre Klases V, geb ... ; BS huw 1824
Klaas Hemkes Bakker zie ook: Klaas Hemkes; ovl voor 1818, huwt met Sijke Symons, kind: Dieuwke Klases B., geb 1797 Almenum; BS huw 1817
Klaas Hendriks Alkema geb 1800 Schraard, ovl 27 mrt 1847 HRL, huwt met Tjietske Zaagstra, zv Hendrik A., en Doutje Reidsma, werkman; BS ovl 1847; oud 40 jaar, geb Schraard, wonende te HRL. 1839, boere-arbeider, wijk D-113; VT1839
Klaas Hendriks Bleeker geb 1765 HRL, ovl 20 nov 1822 HRL, huwt met Grietje Klazes de Vries, huwt met Grietje Ottes Vallinga op 17 apr 1808 HRL, zeeman, kinderen: Grietje Klazes B., 1797 HRL, Janke B., geb 23 okt 1806 HRL, Hendrik B., geb 24 apr 1800 ... , Klaas B., geb 1796 ... , Elisabeth, geb 1804 HRL, zv Hendrik IJntes B., en Grietje Hiddes; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1818, ovl 1820, ovl 1822, huw 1829, ovl 1849, ovl 1850, ovl 1890; C.H.B. ende Grietje Claases de Vries, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Lourens, goede bekende, 9 nov 1793; ondertrouw HRL; K.H.B. en Grietje Ottes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 2 apr 1808; ondertrouw HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier:3-2-8; (ook vermeld als: Hendrik Cl. Bleeker. (GAH650); kind: Klaas Klaases Bleeker, geb 21 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL
Klaas Hendriks Kramer geb 1801 Vlieland, ovl 6 jan 1849 HRL, 1e huwt met Doetje Matthijs Ouendag op 4 aug 1825 HRL, huw.afk. 10 en 17 jul HRL. en Terschelling en 17 en 24 jul 1825 Dantumadeel, commies bij de in- en uitgaande rechten en accijnzen te Akkerwoude, 2e huwt met Trijntje Gerrits Rikkers op 11 mei 1843 HRL, huw.get. bij T. Ouendag en S. Modders, wonende te Beetsterzwaag, behuwd broeder bruidegom, zv Hendrik Alkeszn K, en Trientje Jansz Visser; BS huw 1825, huw 1835, huw 1843, ovl 1849; K.K. eigenaar van perceel nr. 931 te HRL, rijks commies, woonplaats Birdaard, legger nr. 387, huis, 25 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van percelen nrs. 1199-1202 te HRL, rijks commies, woonplaats Birdaard, legger nr. 387, resp. huis, huis, huis, huis, resp. 24, 24, 42 en 24 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9, 9, 15 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1208 te HRL, rijks commies, woonplaats Birdaard, legger nr. 387, huis en tuin, 440 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Klaas Hendriks Kuiper ovl voor 1814, huwt met Jetske Heeres; BS ovl 1813; huwt met Jetske Heeres, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 mrt en getrout de 7 apr 1760
Klaas Hendriks Venster geb 30 nov 1795, ged 3 jan 1796 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Allers Venster en Gerbertje Klaases
Klaas Hendriks Verster geb 1 feb 1794, ged 1 apr 1794 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Alberts Verster en Gepkjen Klaases
Klaas Hendriks Wiersma geb 1779 HRL, ovl 5 aug 1836 HRL, huwt met Jiskjen Jans Koeland op 8 aug 1833 HRL, metselaarsknecht, huw.get. bij J. Metselaar en D.J. Baantjer, 1819, zv Hendrik Klaases en Rinske Doekes; BS huw 1819, huw 1833, ovl 1836
Klaas Hessels Heslinga geb 13 okt 1785 Wijnaldum, landbouwer, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Klaas Hiddes Bleeker eigenaar en gebruiker van wijk B-120, varensgesel, 1814. (GAH204)
Klaas Hilles Oosterbaan ovl voor 1835, huwt met Aaltje Tijssen, kind: Janke Klases O, geb 1770 Dokkum; BS huw 1834
Klaas IJsbrands Parma huwt met Jetske Douwes de Boer, buitenschipper, wonende te Workum 1831, kind: Ieda P, geb 1809 Workum; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1831; oud 68 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk A-039; VT1839
Klaas J Deuze oud 48 jaar, geb Wildervank en wonende te HRL. 1839, wijk A-225; VT1839
Klaas Jacobs Feeling geb 1788 Wildervank, huwt met Rink(je) vd Veer op 9 apr 1835 HRL, varenspersoon, wonende te HRL, zv Jacob Koops F, (gk), ovl 22 apr 1795 Wildervank, schipper, en moeder ovl 1799 Wildervank, grtvdr vdrzijde Koop Everts en grtmdr vdrzijde Geertje Jans, beiden ovl Wildervank, en van: Regina Klaassens, (gk), grtvdr mdrzijde Klaas Harmens deuze, en grtmdr mdrzijde Geertje Berends, beiden ovl Wildervank; BS huw 1835, ovl 1867
Klaas Jacobs Houtkoper ged 28 aug 1763 Westerkerk HRL, zv Jacob Klaasen Houtkoper en Lijsbeth Hendriks; dopen Grote Kerk HRL
Klaas Jacobs Houtkooper huwt met Jeltje Ennes, beyde van HRL, geproclameert 6, 13 en 20 nov 1746 en den 8 jan 1747 getrout
Klaas Jacobs Peen huwt met Siedje Engeles de Boer op 27 mrt 1803 HRL, N.H., kinderen: Engele Klaases, geb 2 apr 1805 HRL, Grietje Klases, geb 2 sep 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1819
Klaas Jacobs Zoete geb 5 jul 1807 HRL, ged 5 jul 1807 HRL, matroos, ovl 21 okt 1825 den Helder, gevaren op het schip ''Willem de Eerste'' en met hetselve is gestrand, zv Jacob Klaases en Hinke Jans; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1825
Klaas Jacobs de Vries geb 28 feb 1778 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Klaas Jakles Donia geb 1787 ... , huw.get. bij C.J. (K) Bulkers en J.J. Burggraaf, wonende te HRL 1813; BS huw 1813
Klaas Jakobs Muis K.J.M. van Blokzijl en Hiltje Tjerks van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 feb 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Sneek en aldaar volgens ingekomen verklaaring getrouwd den 13 feb 1785
Klaas Jans Andela geb 1774, huw.get. bij H. IJ. van Rees en W.T. vd Veen, wonende te Pingjum; BS huw 1815
Klaas Jans Bakker K.J.B. van Medemblik en Grietje Klaasses van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 nov 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Klaas Jans Bakker ovl 31 jan 1818 op het schip, huwt met Tietje Johannes Houwer, bottelier op Z.M. schip van oorlog ''Prins Willem I'', kind: Jan Klazes B., geb 1790 Makkum; BS huw 1825, ovl 1842
Klaas Jans Bergsma huwt met Trijntje Dirks de Groot, N.H., kinderen: Jan Klaases, geb 1810 HRL, Antje Klases, geb 21 jul 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1851
Klaas Jans Blommendaal geb 19 jan 1789, ged 3 feb 1789 Grote Kerk HRL, zv Jan David Blommendaal en Anna Marija Plantinga
Klaas Jans Flameling ovl 14 feb 1821 Bolsward, huwt met Jeltje Lolles de Jong, stadsdienaar, kind: Berber F, geb 1812 Bolsward; BS huw 1835
Klaas Jans Gonggrijp geb 1 sep 1790, ged 14 sep 1790 Grote Kerk HRL, zv Jan Harmens Gonggrijp en Grietje Klaasses; geb 1791 HRL, ovl 19 apr 1848 HRL, 1e huwt met Anna Andries Draaisma op 14 okt 1810 HRL, 2e huwt met Anna Gros op 1 jun 1817 HRL, huwelijksafkondigingen 18 en 25 mei 1817, 3e huwt met Anna Antonijs Volkheimer op 21 dec 1826 HRL, huwelijksafkondigingen 10 en 17 dec 1826, schoenmaker in 1848, kinderen: Jan, geb 27 mrt 1811 HRL, Hendrik G, geb 1820 HRL, (gk), zv Jan Harmens G, en Grietje Overdijk; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1817, huw 1826, ovl 1848, ovl 1853; K.J.G. en Antje Andries Draayersma, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk E-250; VT1839; kind: Jan Klaases Gongrijp, geb 27 mrt 1811, ged 14 apr 1811 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden K.J.G., mr. schoenmaker en Fredrik Johan Repko zonder beroep te HRL woonagtig, verklaaren bij dezen dat Johannes van der Ploeg op den 22 okt 1813 is eene der Hospitaalen te Magdenburg als Militair overleeden is, geevende voor redenen van wetenschap dat wij ons destijds als Militairen in Magdenburg bevonden, en hebben de ik laatstgemelde oog getuige van deszelfs overlijden geweest. HRL den 5 jun 1815
Klaas Jans de Groot K.J. d. G. eigenaar van perceel nr. 1664 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 254, huis en erf, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Klaas Jans Groot uit Pekel; bij boelgoed zal worden verkocht een Dordtse schouw, (zee-vonds), aangebracht op 29 sep 1801 door J.K.G., 24 jan 1803 (GAH49)
Klaas Jans de Groot geb 10 nov 1800 HRL, ged 23 nov 1800, N.H., huwt met Hinke Paulus Houtsma op 29 mei 1828 HRL, huwelijksafkondigingen 18 en 25 mei 1828, boekbinder in 1851, zv Jan Tjebbes dG, en Hiske Klases de Roos; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk G-093; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boekbindersknecht, wijk G-093; VT1839
Klaas Jans Heins geb 24 mei 1797 Stavoren, ovl 27 nov 1875 HRL, huwt met Ruurdje/Hendrikje Heerpels, arbeider in 1851, Vst 24 mei 1859 vanuit Pingjum, zv Jan H, en Jetske (vd Let); BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk B-192, wijk D-097, 181
Klaas Jans Klaasen geb 1805 HRL, ovl 9 dec 1830 HRL, ongehuwd en timmermansknecht, zv Jan Hendrik K, en Grietje Klaases; BS ovl 1830
Klaas Jans Plantinga geboortig van Workum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en ver krijgt het burgerrecht. Heeft eed gepresteerd in handen van pres. burg. Olinjus, op 10 jul 1794. (burgerboek)
Klaas Jans Reitsma geb 28 feb 1803 HRL, ged 22 mrt 1803, ovl 28 mei 1874 HRL, 1e huwt met Harmina Allerts Wiersma op 22 feb 1827 HRL, huw.afk. 28 jan en 4feb18 27 HRL, 2e huwt met Dirkje Sakes Dijkstra op 23 jun 1831 HRL, N.H., koekbakker in 1851, zv Jan Klases R, en Tjietske Gerbens Rinsma; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1827, huw 1831, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk F-035; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk F-035; VT1839
Klaas Jans Reidsma huwt met Simontje Aukes, kind: Jetske Klazes R, geb 1777 HRL; BS ovl 1829
Klaas Jans Schaaf geb 18 apr 1803 Wijnaldum, timmerknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Klaas Jans Stastra geb 1807 Terzool, ovl 2 sep 1849 HRL, 1e huwt met Albertje Sjoerds Alberda, 2e huwt met Marijtje Alderts op 24 sep 1840 HRL, zeeman in 1849, schippersknecht en wonende te HRL, 1840, zv Jan Klaases en Hijke Pieters Boersma; BS huw 1840, ovl 1849
Klaas Jans Tobias ovl voor 1802, huwt met Riemke Hayes; Maandag den 16 dec 1799. de Raad ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering Claas T. varendsgeZel alhier: dewelke door den fiscus geciteerd Was om boete, en breuken tot 15 Goud-guldens, ter Zaake deZelve Zijn huisvrouw geslaagen en mishandelt had: en is deZelve na gedaane Confessie, en bij-gebragte Redenen van eenige verschooning, geboet Van Vijf Goud-guldens boven de Kosten, aan den Fiscus. (GAH45)
Klaas Jans de Vries ovl 29 dec 1810 Amsterdam, huwt met Elisabeth Stevens, in leven tjalkschipper, kinderen: Steven Klazes dV, geb 1779 Allingawier, Jan dV, geb 1778 Exmorra; BS huw 1820, huw 1830, ovl 1842, ovl 1852
Klaas Jansen Hobma van Sneek, huwt met Trijntje Foppes Dijkstra, van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May den 22 dito 1752 getrouwdt in de Westerkerk
Klaas Jansen de Wijlde huwt met Mayke Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert den 26 apr en de 3-10 Maayus, getrouwt den 18 dito 1739; C.J. dW. ende Mayke Clases beide van HRL, koomende voor de Bruit Job Jansen, mr. timmerman, 25 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL
Klaas Jelles van den Bosch K.J. vdB. van Sneek en Antje Jans Faber, van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 nov 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Klaas Jelles Hidma zie ook bij: Hibma; geb 9 aug 1801 Almenum, ovl 9 mrt 1858 HRL, huwt met Aaltje Andries Hondema op 30 jan 1834 HRL, wonende te HRL, thans dienende bij de Mobiele Vriese Schutterij, N.H., ged 6 sep 1801, huw.get. bij S.A. Hondema en J. Doedes, boereknecht, zwager bruidegom, 1834, zv Jelle Klaasen en Berber Martens; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1834, huw 1838, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-085, 114, 127, 149, 168, wijk H-154; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-115; VT1839
Klaas Jeltes van der Ley geb 14 okt 1807 HRL, ovl 31 jul 1879 HRL, huwt met Wietske Herkes van der mei op 21 apr 1836 HRL, schutter 1 ste Bataillon der 1 ste afdeling Vriese Schutterij, metselaar in 1851, zv Jelte Doekes vdL, en Helena Gerhardus Mulder; BS huw 1836, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-124; VT1839
Klaas Jeltes van der Sluis geb 1764 ... , ovl 7 dec 1815 HRL, N.H., huwt met Cecilia Harmanus IJskamp, turfdrager, kinderen: Trijntje vdS, geb 1803 HRL, Jelte Klases, geb 29 jun 1808 HRL, Jeltje Klases, geb 25 sep 1806 HRL, Marike Klases, geb 16 mei 1805 HRL, Elizabeth Klases, geb 6 feb 1801 HRL, Douwtje Klases vdS, geb 1798 HRL, Elizabeth, geb 28 nov 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1805, 1806, 1808, BS ovl 1815, huw 1828, huw 1832, ovl 1880; gebruiker van wijk B-016, turfdrager; medegebruiker Pieter Plus, gealimenteerd; eigenaar is Tjeerd Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)
Klaas Jetzes Rodenhuis geb 12 okt 1806 Mantgum, klokmaker, N.H., Vst 2 jul 1859 uit Beers, A 9 dec 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-259, supp wijk G-457
Klaas Johannes Dijkstra geb 3 jan 1812, ged 21 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Johannes Dijkstra en Trijntje IJpes
Klaas Johannes Gorter ovl voor 1808, huwt met Grietje Sijtses, kinderen: Fimke Klazes G, geb 1787 HRL, Johannes Klases G, geb 4 jan 1785 HRL, erven huren 5 pondematen en 4 einsen greide 1808; BS huw 1834, ovl 1858; kind: Fimke Klaases Gorter, geb 25 aug 1783, ged 16 sep 1783 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Klaases Gorter, geb 3 jan 1785, ged 1 feb 1785 Grote Kerk HRL; ovl 3 okt 1805 HRL, oud 61 jaar; geeximeerde perzonen welke dagelijks hunne Rijdtuigen ter bevordering van hun bestaan verhuuren, bezit 2 overdekte wagens, 1 cirebork (?) en 2 chaisen, belasting, 1803; ook vermeld als in het bezit zijnde van 2 overdekte wagens en 3 chaisen; id. 1805; (GAH650); bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650); heeft een huisbediende, 2e quartier, belasting: f. 1:0:0, mei 1805; (GAH650); woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); Voorts verzogten ter Vergadering binnen te staan zoo als hun gereedelijk geaccordeert wierde, de Burgers Taede Jans Dijkstra Sjoerd de Vries, IJege Visser, Jan Kiel, Jan Taedes Dijkstra, en C.J.G. alle herbergiers alhier, dewelke aan de Raad Proponeerden, of dezelve niet zouden kunnen goedvinden, op het voorbeeld van verscheiden andere Steeden in dit voormaalig gewest Friesland, op zodanige tijd in de aanstaande zoomer; als de Raad daar toe de geschikste zoude oordeelen Stadsweege een Zilver Sweep te laaten verharddraaven zullende veele Ingezeetenen, op dien dag na het oordeel der Comparanten, daar van (bij de tegenwoordige neringloozelijden) aanmerkelijke voordeelen genieten, welk voorstel is gehouden in deliberatie, ma. 27 may 1799 (GAH45); K.J.G. wordt geaccordeert prolongatie van de derde 5 huurjaren der landen, welke hij van de stad in gebruik heeft, des betalende propijn en stuivergeld, ma. 23 aug 1802 (GAH48); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 78, bij hem inwonend Theunis Beidschat, 27 jaar, ongehuwd; 1 mrt 1804. (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd stro, 11 okt 1796: f. 9:3:0; geactioneerde koemelkers Jelke Tjiedses, C.G., Hinne Sytses, Sikke Dirks, Johannes Harmens, Lammert Dirks, Dirk Cornelis en Taeke Heeres. Zouden overtreden hebben artikel 5 van de Specien. Bovengenoemden bevinden zich in bekrompen omstandighedenen zijn volstrekt ongelukkig als zij voor hun gelijk zouden moeten procederen, ter voorkoming van betaling van dubbel hoorngeld. Oorzaak: bij kontrole in dec 1802 werden meer koeien aangetroffen dan in jan 1802 werd opgegeven. Kopers en verkopers hebben aangegeven wanneer er koeien werden ge- en verkocht zodat er geen nadeel in de te betalen penningen op de beesten is voorgekomen. Gemraad verzoekt namens de koemelkers zaak te onderzoeken en bij vrijpleiting, hun van de opgelegde boetes te libereren, 27 mei 1803 (GAH49); allen worden ge?ntameerd door de commissie van der Burg tot het verlenen van provisionele status. In onderzoek gegeven, 6 jun 1803 (GAH49); Frans van Esta, P. Sj. Hannema, de boer van weduwe Tetrode, Jelle Clases, Hinne Sijtses, Doede Annes, Bauke Paulus, Wybe Sijbes weduwe, L.T. Tolsma, Claas Arjens, Fedde Douwes, IJege Visser, Jelke Tjiedses, J.A. van der Werf, D.B. Heslinga, C.A. Jonker, Johannes Harmens, Harmen IJpes, Paulus de Boer, C.G., Jan Hannema, Claas L. Koster, Cornelis P. Kuiper, Tjeerd Douwes, Jan Clasen Rodje stemmen in met het verwijderen van 2 tillen, 1 in het zg ''Vierkant'' de ander de ''Zwarte Hekstille'', 27 aug 1804 (GAH50); erven betalen aan het gemeentebestuur wegens 5 pondematen en 4 eynsen greide ten oosten van HRL, over 1808: 18 Caroliguldens en 10 stuivers; id. over 5 pondematen, 8 eynsen en 4 penningen greide om de zuid van HRL, 1808: 52 Caroliguldens en 10 stuivers; ontvangt van het gemeentebestuur restitutie van 1e termijn verponding onder Almenum: 17 Caroliguldens, en 2e termijn: 176 Caroliguldens, met 4 Caroliguldens en 5 stuivers voor het Additioneel, 1808: tesamen: 38 Car glds en 5 stuivers
Klaas Johannes Knobloch geb 12 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL, zv Johannes Pieters Knobloch en Sara Klaasses
Klaas Johannes Krakau geb 1796 HRL, ovl 6 apr 1844 HRL, huwt met Frouwkje Scheltes de Vries op 1 okt 1820 HRL, huw.afk. 17 en 24 sep 1820, korendrager in 1844, zv Johannes Elias en Sjouwkje Klases; BS huw 1820, ovl 1844, ovl 1848; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-220; VT1839
Klaas Johannes Sannes huwt met Angenietje Meintes Pook, wonende te Franeker, kind: Meinte Klases S, geb 1796 Franeker; BS Franeker huw 1829
Klaas Johannes van Seist geb 26 jul 1795 HRL, ovl 17 jun 1820 HRL, hm ... , tichelaar, vlgs ovl akte met kinderen; BS ovl 1820; geb 25 jul 1795, ged 11 aug 1795 Grote Kerk HRL, zv Johannes van Seist en Akke Rintjes
Klaas Johannes van Zeist Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk Openbaar notaris residerende te HRL Canton HRL, Arrondissement Leeuwarden Provintie Vriesland in presentie van de na te meldene Getuigen is gecompareerd: Mejuffrouw Uilkje Tevis Bakker Weduwe wijlen den Heer Bouwe Cornelis Schiere, Zeilmaker en koopman, wonende in deeze Stad, dewelke verklaarde door deeze te consenteren, dat hare Dogter Mejufrouw Maayke Bouwes Schiere meerderjarig en wonende in deze Stad, een Huwelijk aangaat met den Heer Willem Schroeder, mr Zilversmid. wonende te Leeuwarden, mits observerende de formaliteiten op dat Stuk bij het thans nog vigerend Civil Wetboek bepaald. Gedaan en gepasseerd te HRL ten woonstede van de Comparante in tegenwoordigheid van K.J. v. Z., Werkman op de Turfhaven en Cornelis Piers van der Hoefe, Slotmaker, in de Grote Kerkstraat, beiden wonende in deze Stad, als verzogte Getuigen; den Negentienden feb Achtienhonderd en Zeventien. en heeft de Comparante benevens de gemelde Getuigen en ons Notaris, na gedane voorlezing, de tegenwoordige Acte van Brevet getekend, die na gedane Registratie aan Mejuffrouw Maayke Bouwes Schiere zal worden ter hand gesteld
Klaas Johannes Welles geb 1804 Langezwaag, ovl 20 mrt 1895 HRL. in het Stadsarmhuis, huwt met Aaltje de Jong; BS ovl 1895
Klaas Johannes van der Werf geb 1783 Oostermeer, ovl 12 okt 1852 HRL, huwt met Klara Uilkes vd Vorm scheepstimmerman in 1852, N.H., zv Johannes vdW, en Frouwkje Jans vd Zee; bev.reg. HRL 1851 wijk F-280; oud 55 jaar, geb Oostermeer en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-218; VT1839
Klaas Jorkes Westra geb 10 feb 1788 Burgwerd, ovl 24 mrt 1870 HRL, huwt met Jeltje IJpes, ged 24 feb 1788 Burgwerd, vlgs ovlakte is de moeder Houkje Brands, boerearbeider onder Almenum en huw.get. bij K.T. Dijkstra en R.J. Westra, broeder bruid. 1817, cementmolenaar en wonende te onder Almenum in 1841, N.H., zv Jorke W, en Houkje Jacobs Bonnema; BS huw 1817, huw 1841, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-092, wijk G-269, 325
Klaas Jurjens van der Stok geb 1798 HRL, ovl 4 mei 1813 HRL; wijk G-261, zv Jurjen Ockes vdS en Pietje Jans Bakker (!); BS ovl 1813; geb 4 may 1798, ged 27 may 1798 Grote Kerk HRL, dv Jurjen O. van der Stok en Hiltje P. van der Veen (!)
Klaas K Dijkstra geb 1783/85 HRL, ovl 15 jun 1852 HRL, huwt met Jieke Sipkes de Groot, mattenmaker in 1852, N.H., zv Klaas D, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, wijk G-240; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-269; VT1839
Klaas K Rost oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk E-171; VT1839
Klaas K Sikkes zie ook: de Vries; vermeld als Klaas Klaases de Vries; Klaas Sikkes, geb 2 okt 1797, ged 17 sep 1797 Grote Kerk HRL, zv Sikke Klaases en Sjoukje Haayes
Klaas Klaasen de Jong ovl 1787 HRL, huwt met Geesje Wijgers Steenstra, kinderen: Trijntje Klazes dj, geb 1782 HRL, Klaas Klaasen dJ, geb 1780 HRL, in leven meester schoenmaker; BS huw 1812, huw 1829, ovl 1833, ovl 1838; kind: Tetje Klaases de Jong, geb 13 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL
Klaas Klaasen de Jong geb 1780 HRL, ovl 8 jun 1833 HRL, huwt met Aafke Tjallings Brameyer op 7 mei 1812 HRL, huw.afk. 26 apr en 3 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeente huis, huw.get. bij J. Gonggrijp en G.C. de Jong 1811, trekschipper van HRL. op Franeker, zv Klaas Klaasen dJ, en Geesje Wijgers Steenstra; BS huw 1811, huw 1812, ovl 1833
Klaas Klaases Bleeker geb 21 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL, zv Klaas Hendriks Bleeker en Grietje Klaases
Klaas Klaases Kingma en Dirk Klaases Kingma, tweelingen, geb 28 apr 1788, ged 10 jun 1788 Grote Kerk HRL, kv Klaas Dirks Kingma en Aafke Klaasses Wijngaarden
Klaas Klaases de Vries moet zijn: Klaas Sikkes, (zie doopregister 1797), zv Sikke Klaases en Sjoukje Haayes; geb 1798 HRL, ovl 2 mrt 1858 Cuxhaven, extract uit het scheepsjournaal gehouden aan boord van het Nederlandsche tjalkschip ''Johanna'', op eene reis van Kampen naar Hamburg, liggende alstoen in de haven van Cuxhaven, gevoerd worden door J.A. Klein van Wildervank, matroos in 1858, zv Sikke Klaases en Sjoukje Hayes; BS ovl 1858
Klaas Klaaszens Duinmeyer huwt met Meysje Hiddes Bakker, kinderen: Pieter, geb 1797 Vlieland, Antje Klazes D, geb 1791 Vlieland, varensgezel en wonende te Vlieland 1829; BS huw 1829, ovl 1843, ovl 1856
Klaas Klases de Beer ovl voor 1828 HRL, huwt met Trijntje Teunes, kind: Trijntje Klases de B., geb ... ; BS huw 1827; Jacob Alberts en Dieuwke Simons, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom C. de B., 8 dec 1792; ondertrouw HRL; Jurjen Folkerts Wax ende Aaltje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C. de B., goede bekende, 1 apr 1794; ondertrouw HRL; Wopke Remkes ende Trijntje Claases de Beer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C. de B., deszelfs vader, 22 aug 1795; ondertrouw HRL
Klaas Klazes Posthumus K.K.P. eigenaar van perceel nr. 151 te HRL, woonplaats Leeuwarden, legger nr. 545, huis en erf, 132 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Klaas Klazes Wassenaar geb 24 jun 1801 HRL, ovl 2 apr 1877 HRL, 1e huwt met Josina Hanekamp op 1 feb 1824 HRL, huw.afk. 18 en 25 jan 1825, 2e huwt met Jetske vd Wal op 7 sep 1826 HRL, huw.afk. 27 aug en 3 sep 1826, horlogiemaker in 1851, N.H., ged 12 jul 1801, zv Klaas Jurres W, en Sjoukje (Klases); dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1824, huw 1826, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk F-244; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, horlogemaker, wijk F-194; VT1839; K.K.W. eigenaar van perceel nr. 1318 te HRL, uurwerkmaker, woonplaats HRL, legger nr. 769, 70 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Klaas Lieuwes de Boer geb 1795 ... , huw.get. bij H.W. Koster en T. Waardenburg, boer, wonende te te Almenum; BS huw 1835
Klaas Lieuwes van Dijk geb 1806 Makkum, ovl 25 aug 1832 Leeuwarden, panbakkersknecht; BS huw 1832
Klaas Lieuwes de Jong ovl voor 1829, huwt met Tjetske Sijtses, kind: Lieuwe Klases dJ, geb ... BS huw 1828
Klaas Lieuwes de Jong geb 1796 Joure, huwt met Geeske Folkerts de Jong op 26 feb 1829 HRL, huw.afk. 15 en 22 feb 1829, varensgezel, wonende te HRL, zv Lieuwe Klazes dJ en Lijsbeth Meynes Pekema; BS huw 1829
Klaas Minks Stolte geb 1807 Ferwerd, ovl 8 dec 1844 HRL, huwt met Clara Haagsma op 13 sep 1838 HRL, schutter 1 ste afdeling mobiele Vriese schutterij, won HRL, scheepstimmermansknecht in 1844, zv Mink Klazes S, en IJtje Dirks Gorter; BS huw 1838, ovl 1844; oud 29 jaar, geb Ferwerd en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk C-191; VT1839
Klaas Minnes Blok ged 24 nov 1771 Grote Kerk HRL, zv Minne Klaases Blok en Janneke Schaaff; geb 24 nov 1771 HRL, ovl 16 dec 1850 HRL, 1e huwt met Johanna Adama, 2e huwt met Janke Zijlstra op 16 dec 1803 HRL; voor het gerecht, koopt een huis in 1800, zeehandelaar, N.H., sekretaris der stad HRL. 1844, maire in 1811, wonende te op de Voorstraat, lid gemeentebestuur in 1806, kinderen: Aurelia Hendrica, geb 27 apr 1808 HRL, Hendrik Schaaf, geb 25 feb 1810 HRL, Johanna Elisabeth geb 14 dec 1811 HRL, Hendrik, geb 26 okt 1806 HRL, Minne, geb 1792 Stavoren, Grietje B., geb 1805 HRL, Klaas B., geb 20 sep 1803 HRL, Janneke B., geb 24 apr 1796 Stavoren, zv Minne Klases B., en Janneke Schaaf; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1810, 1811, BS geb 1811, ovl 1825, ovl 1826, ovl 1827, huw 1844, ovl 1850, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk E-049, , re gattdv1826-1893; eigenaar en gebruiker van wijk C-077, zoutbrander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-082, stokerij, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk C-083; gebruiker is Ernst van Assen, apothecar, 1814. (B2 04); id. van wijk C-114; wagenhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk H-148; gebruiker is Geertje Pieters, 1814. (GAH204); oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sekretaris der stad, wijk E-046; VT1839; heeft 2 huisbedienden, belasting: 2-10., sevende quartier, no. 34, mei 1802, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (GAH650); kind: Hendrik Schaaf Blok, geb 28 feb 1810, ged 1 may 1810 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Elizabeth Klases Blok, geb 14 dec 1811, ged 21 jan 1812 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 57:4:0 ter zaake geleverde mout, 30 jun 1801, quit. no. 4 (GAH1133); rentmeester van het Weeshuis ontvangt van A.J. Conradi als Stadsrentmeester en in die qualiteit op order van burg. B. en wethouders ten dienste van het Stadsweeshuis: 300 Caroliguldens, 26 jan 1810 (GAH1142); id. 12 jul 1810: 1000 Caroliguldens (GAH1142); id. 1 okt 1810 (GAH1142); id. 3 dec 1810 (GAH1142); id. 31 dec 1810 (GAH1142); Op last van de burg. C.B. en wethouders uitgeheerd Aen de Stads Rentemeester A.J. Conradi Eene Summ van 400 Caroliguldens ter Saeke Huurpenn. van de Bank van Leening welke door H. Schouwenburg date den 19 May aen den Rendant voor t Stads Weeshuis was voldaen wort hier weeder voor Uittgaef gesteld f. 400:0:0, 31 dec 1810 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:0:0 ter zaake geleverde jenever, 19 may 1801, quit. no. 23 (GAH1133); id. f. 70:7:8 tot restitutie van uitschot voor 11 schouw en 29 korven turf, 22 sep 1801, quit. no. 3 (GAH1133); id. f. 13:16:0 weegens verschooten penningen bij eene gehouden comparitie, 3 feb 1801, quit. no. 2 (GAH1133); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene Summa van f. 511:16:10, welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend en geslooten in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1810. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout, G. Pettinga, Paulus G. de Boer, Harm: Tamboezer, Wassenaar, C. Mollema, Tjerk van Benthem, C.B. en L.C. van Goch. (GAH1133); op last van de burgemeester C.B. per Reecip betaeld tot Stads behoeften aan de Clercq A. Rasschen f. 2000:0:0, 30 sep 1808, quit. no. 8 (GAH1140); afsluiting Weesboek: bij Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 25 jan 1809, zullende het nadelig Slot in de volgende Rekening voor Uitgaaf worden gebragt. Was getekend: C.B., J.H. Olinjus, Jacobus Hannema, J. Huys, H. Peaux, IJ. Hoornstra, A. Rasschen, gesw:Clercq. (GAH1140); rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de Heer A.J. Conradi als Stads Rentemeester per order d. burgemeester C.B. en Wethouders der Stad HRL: f. 1000:0:0, 3 feb 1809; id. f. 2000:0:0, 4 sep 1809 (GAH1141); id. f. 1000:0:0 3 okt 1809 (GAH1141); id. f. 1500:0:0 en f. 3500:0:0, 30 dec 1809 (GAH1141); id. ter zaeke Restitutie Voor Claaske Dirks Feddema voor deesen gealementeerd In ''t Weeshuis: f. 686:4:12, 3 okt 1809 (GAH1141); rentmeester van het Weeshuis betaalt aan Minne Houttuin in q. (qualiteit) als kerkmeester f. 168:16:8 op order van de burgemeester C.B. en Wethouders ter Saeke het schoonmaeken der kerken, 15 sep 1809, quit. no. 13 (GAH1141); afsluiting Weesboek: bij Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 6 van Lentemaand 1810 zullende het voordeelig slot aan de 336- 18-14 in de volgende Rekening voor ontvang worden gebragt. Was getekend: C.K., H. Peaux, Jan G. de Boer, IJ. Hoornstra, A. Rasschen, Gesw:Clercq (GAH1141); Donderdag den 24 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Voorts gedelibereerd over den Requeste door de Cooplieden C.B. en Roelof Meintz aan het departementaal Bestuur van de Eems gepraesenteert, om hunne Houtvlotten, uit Groningerland op hier te mogen vervoeren en Welk Request aan den Raad Was ingesonden om gedagte Cooplieden daar over te Verstaan, en Verder te dienen van berigt, en is na Zulks goedgevonden, navolgend favorabel berigt aan het Zelve Bestuur intezenden. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers !Wij hebben hiernevens Zeer gedienstig de Eer aan UWl:te doen retouneren ''t Request door de Cooplieden C.B., en Roelof Meintz aan UWl:gepraesenteert, nadat Wij de Supplianten over den inhoud dies hebben verstaan, opzigtelijk de Plaats, Waar Zij het hout, alhier Zijnde Zouden Willem opleggen, Kunnen Wij niet dan favorabel op het Zelve berigten, en ingevolge van dien aan UWl: Solliciteren, dat hun Verzoek mag Worden geaccordeert, en dat ten dien einde Zoodanige orders door UWl:mogen Werden gegeeven, dat de ten Requeste gemelde laadingen hout, op hier, vrij en onbelemmerd mogen Werden vervoerd, gelijk mede en Laadinge hout van den Coopman Jan Trompetter ter deezer Steede, Welke dies Wegens op Onze voorschrijvinge, onlangs aan UWl:heeft gerequestreert, en Waaromtrent door UWl:gunstig is gedisponeerd, dog Welke laadinge hout, tot heden toe bij het Collumervallaat is opgehouden geworden: in Verwagtinge dat aan ons Verzoek mag Werden Voldaan, Verblijven Wij UWl:Heil wenschen mede Burgers. HRL, den 24 okt 1799, Ao. 5. (GAH45); K.M.B. eigenaar van perceel nr. 679 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 65, huis en erf, 360 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van percelen nrs. 757-759 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 65, resp. huis, zoutfabriek en erf, pakhuis, resp 20, 670 en 70 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9, 240 en 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van percelen nrs. 1143 en 1144 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 65, resp. stal, huis en tuin, resp. 35 en 860 m2, klasse onbebouwd; beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); Donderdag den 14 feb 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde geleezen een Request door het Collegie van Scholarchen alhier, aan den Raad ingediend, inhoudende eene nominatie ter vervullinge der Vacature, door het overlijden van Doctor Gajus Andreae in leven mede Scholarch opengevallen: Werdende ten dien einde door het Collegie van Scholarchen voorgedraagen, Doctoren P:Couperus, W:J:Haane kuik, en C:M:B., met verzoek dat den Raad daaruit eene spoedige Electie geliefde te doen. Waar over gedelibereerd Zijnde, is uit de ingediende nominatie, met unanieme Stemmen tot mede Scholarch geeligeerd, en aangesteld Doctr W:J:Haanekuik, Zoo als dezelve daar toe aangesteld word bij deezen, met wijder besluit dat hiervan bij Wijze van Appoinctement op den Requeste, aan het Collegie van Scholarchen zal werden Kennisse gegeeven, en dat aan den nieuw aangestelden Scholarch Extract deezes zal werden gesuppediteert, tot deszelfs Informatie. (GAH44); Maandag den 30 apr 1799. de raad ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts geprocedeert, tot het benoemen van een Weesvoogd, en voogdes, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Hendrik Wijbes Blok, en de voogdesse A:Binkes mevrouwe Conradi- en zijn daartoe verkooren C.M.B. als Weesvoogd, en Geertruida A:van Otterloo Huisvrouw van W:Ruitinga, Drogist alhier, als Weesvoogdesse. Zijnde wijders in plaatze van de afgaande voogden der Stads algemeende Armen Dirk Brevo Heslinga en Jelle Jurjens tot Arme Voogden benoemd de Burgers Matthijs Pieters, en Gosling Akkringa en wierde wijders geresolveerd de zoo afgaande als nieuw aangestelde Wees en Armevoogden, op Woensdag Avond op ''t Huis der Gemeente te verzoeken, ten fine om de eerstgemelde voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44); K.B. en mede-eigenaars bezitters van perceel nr. 420 Sexbierum sectie A, sekretaris, woonplaats HRL, legger nr. 27, pakhuis, 108 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 20. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108)
Klaas Moritz Klundert geb 1781 ... , huwt met Trijntje Nijhof en Sjieuwke Jans Dijkstra, huw.get. bij J.J. Tuininga en A. Schillings, beurtschipper van Amsterdam op HRL, 1813, id. bij L. IJlstra en E. Riewald, 1815, id. bij H. Zonsveld en G.B. van Beemen 1816; BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, ovl 1818, ovl 1858; eigenaar en gebruiker van wijk F-206, schipper, 1814. (GAH204)
Klaas Oeges Snip geb 23 may 1783, ged 8 jun 1783 Grote Kerk HRL, zv Oege Klaasses Snip en Marijke Wouters
Klaas Oepkes de Vries geb 1799 Workum, ovl 6 nov 1874 HRL, huwt met Trijntje Hilveda, schippersknecht, N.H., zv Otte dV, en Sijbrig Jans Visser; BS ovl 1874; bev r HRL 1851 wijk C-099, wijk G-210
Klaas Pieters Alkema geb 1789 Ried, ovl voor 1850, 1e huwt met Wilhelmina Christina Krayenhagen, 2e huwt met Aaltje Krakau op 18 nov 1838 Franeker, timmerman, wonende te Franeker in 1838, zv Pieter Pieters A., en Lijsbeth Feytses BS Franeker huw 1838, fr1849 overlijdens
Klaas Pieters Avocaat huwt met Antje Christiaans op 24 nov 1795 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1795
Klaas Pieters van der Brug ged 15 jun 1756 Grote Kerk HRL, zv Pieter Klaassen van der Brug en Maria Elisabeth Harkenroth
Klaas Pieters Burgerhout begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 25; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Klaas Pieters Burghout geb 15 apr 1785, ged 5 apr 1785 Grote Kerk HRL, (de geb maand zal wrsch ''mrt'' moeten zijn), zv Pieter Klaasses Burghout en Eelkje Berends Siderius
Klaas Pieters Burghout ovl 1798 ... , huwt met Antje Gerrits, kinderen:Gerrit Klases B, geb 1766 ... , Sijke B, geb 1771 Franeker, Feike Klases B, geb 1774 ... ; BS huw 1823, huw 1828, ovl 1838
Klaas Pieters van Eningh ontvangt van het gemeentebestuur terzake geleverd metselwerk, 21 jun 1784: f. 7:16:0; (geen boeknr. vermeld)
Klaas Pieters Faber huwt met Riemke Abrahams vd Werf, kind: Pieter Klases Faber, geb 1810 Stavoren; BS ovl 1814; 1824 overlijdens; K.P.F. eigenaar van perceel nr. 1612 te HRL, koopvaardijkapitein, woonplaats HRL, legger nr. 207, huis en erf, 110 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Klaas Pieters de Jong geb 1741 ... , ovl 5 mei 1816 HRL, huwt met Trijntje Jurjens de Jong op 25 jun 1797 HRL, kind: Pieter, geb 16 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1816, ovl 1827; eigenaar en gebruiker van wijk A-218, metzelaar, 1814. (GAH204)
Klaas Pieters Leystra geb 9 dec 1789 Wijnaldum, huwt met IJbeltje Douwes de Vries op 26 mei 1822 HRL, huw.afk. 5 en 12 mei HRL. en 12 en 19 mei 1822 Bolsward, boereknecht, wonende te Kimswerd, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Pieter Klases L, en Jantje Abes; BS huw 1822, lijst ingez. Minnga/Sexb 1825
Klaas Pieters Metzelaar geb 1793 HRL, ovl 25 okt 1851 HRL, huwt met Maria Elisabeth Keil op 8 sep 1814 HRL, verversknecht, huw.afk. 28 aug en 4 sep 1814, huw.get. bij J.P. Metzelaar en F.B. Braammeyer, broeder bruid. 1819, huisschilder in 1851, zv Pieter M, en Antje Tjerks; BS huw 1814, huw 1819, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk C-151; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schilder en verver, wijk C-155 VT1839; K.P.M. eigenaar van de percelen nrs. 567 en 568 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 441, 2 x huis en erf, resp. 126 en 200 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6 en 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Klaas Pieters Metzelaar ovl 21 okt 1809 HRL, huwt met Antje Pieters de Roos, kinderen: Johannes Klases M, geb 1779 HRL, Pieter Klazes M, geb ... , in leven koopman BS ovl 1811, ovl 1814, huw 1821, ovl 1826; wed. K.P.M. eigenaar van wijk A-112; gebruiker Pieter K. Metzelaar, koopman, 1814. (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk C-170, 1814. (GAH204)
Klaas Pieters van der Meulen geb 1786 Joure, huwt met Aafke Pieters Broersma op 3 jun 1821 HRL, huw afk. 6 en 13 mei 1821, wonende te HRL, scheepstimmerbaas, huw.get. bij Z.A. Vogelzang en A.E. de Bruin. wonende te HRL, zv Pieter Martens en Geertje Meiles; BS huw 1818, huw 1821, ovl 1828
Klaas Pieters Nap geb 1786 HRL, ovl 19 nov 1826 HRL, huwt met Harmina Carolina Forngreen, visiteur bij ''s rijks middelen, zv Pieter Klaassens N, en Sietske Aarts de Vries; BS ovl 1826
Klaas Pieters Plantinga huwt met Waltje eykhoudt, deurwaarder bij de rechtbank van eerste aanleg te Leeuwarden, wonende te Leeuwarden, kinderen: Hendrik Klases P, geb 1799 Leeuwarden, Broer Klases P, geb 1802 Leeuwarden; BS huw 1827, ovl 1842
Klaas Pieters Visser huwt met Aukje Jurjens Dielstra en huwt met Antje Plat, kinderen: Jeltje Klases V, geb 1795 Oosterbierum, Reintje Klazes V, geb 1790 Oosterbierum, Pieter Klazes V, geb 1785 Oosterbierum; BS ovl 1838; ovl 1839, ovl 1844
Klaas Pieters Visser geb 13 mrt 1807 Wijnaldum, milicien en wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Klaas Pieters de Vries geb 1752 ... , ovl 11 dec 1817 HRL; wijk G-028 in zijn schip, huwt met Jetske Jacobs Tuininga, kinderen: Jacob dV, geb 1787 Grouw, Geertje Klases dV, geb 1796 Grouw, Jelte Klases dV, geb 1794 ... , Pietje Klaases, geb 12 feb 1791 ... , turfschipper, hebbende geen vaste woonplaats, zv Pieter Dirks en Sibbeltje Klases; BS ovl 1817; 1828 hu, ovl 1874, ovl 1883, BS Franeker huw 1811; ovl in het jaar Een duizend Agthonderd en Zeventien den 11 dec Klaas Pieters de Vries, oud 65 jaar, afgegeven ten behoeve van het huwelijk van Uilke Teunis de Vries en Geertje Klazes de Vries; zie verder aldaar
Klaas Pietersen Man K.P.M. van Medemblik en Fransijntje Fransen van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 may 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Klaas Posthuma Hoekstra geb 31 dec 1800 Allingawier, huwt met Antje de JoN.H., arbeider, Vst 12 jul 1853 uit Almenum, A 3 aug 1854 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-238
Klaas Pyters van Goch huwt met Lieuwkje Wopkes, kind: Lijsbertus Klases vG, geb 21 okt 1770 Kollum; BS huw 1815; Extract uit het Doopboek van de Hervormde Gemeente Kollum, Canton Buitenpost, Arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland, Gehouden door dezelver Predikanten in der tijd. In den Jare Een duizend zeven honderd & zeventig den Vijf & twintigsten der Maand nov is te Kollum ged het kv K.P.G. en Genaamt ? Lijsbertus :0 Afgegeven te Kollum den 22 ste dec 1814
Klaas R Nauta begraven Groot Kerkhof, regel 43, nr. 15; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Klaas Reinders Kronenburg geb 1772/76 HRL, ovl 3 mrt 1827 HRL, huwt met Trijntje Hessels Cuperus op 15 mei 1808 HRL, kind: Grietje K, geb 4 jan 1811 HRL, huw.get. bij J. Kronenburg en A.M. de Boer, broer bruidegom, 1814, id. bij P.P. de Bruin en A.R. Kronenburg, 1811, timmermansknecht 1827, zv Reinder K, en Sophia Joris de Vos; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1811, huw 1814, ovl 1827, ovl 1859; K.R.K. en Trijntje Wessels, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door productie van genoegzaam bewijs, 30 apr 1808; ondertrouw HRL; kind: Grietje Klaases Kronenburg, geb 4 jan 1811, ged 27 jan 1811 Grote Kerk HRL
Klaas Reinders Pan geb 1788 Hindeloopen, ovl 5 jan 1829 HRL, huwt met Douwtje Heeres/Herres op 5 dec 1811 HRL, ondertrouw 20Nov111, 1e afk. zondag 24Nov18 11 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 1 dec 1811, schipper in 1829 zv Reinder Klaases P, en Antje Jans; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1829, ovl 1847; gebruiker van wijk F-122, varensgesel; medegebruikers Pieter Burghout wed., Hendr. Werner wed. ; eigenaar en medegebruiker is Simon Mooy, varensgesel, 1814. (GAH204)
Klaas Rinnerts de Beer geb 15 nov 1774, ged 13 dec 1774 Grote Kerk HRL, zv Rinnert de Beer en Eeke Baukes; ged 29 jan 1771 Grote Kerk HRL, zv Rinnert de Beer en Eeke Baukes
Klaas Rinses de Vries ovl 1791 HRL, ovl 31 jan 1831 HRL, arbeider, ongehuwd, zv Rinse Gerrits dV, en Hendrikje Fransen; BS ovl 1831
Klaas Rintjes Kuiper geb 1759 HRL, ovl 18 apr 1819 HRL; wijk I-004, touw/lijnslager, huwt met Neeltje Jacobs van Loon op 18 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 18 mei 1794, kinderen: Teunis, geb 16 dec 1808 HRL, Jacob Klaasen K, geb 1799 HRL, Hiltje Klazes K, geb 1796 HRL, Simon K, geb 8 mrt 1805 HRL, Rintje Klazes K, geb 1795 HRL, Teunis Klases, geb 6 jul 1802 HRL, huw.get. bij J. IJ. de Groot en T.P. Brouwer, touwslager, oom bruid. 1815, id. bij R. Kuipers en T. vd Berg, oom bruidegom, 1815, id. bij G. vd Tol en A. Bleeker, 1816, zv Rintje Klases en Teuntje Teunis; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1805, 1808, BS huw 1815, huw 1816, huw 1818 1819 overlijdens, huw 1823 1835 huwelijken, ovl 1849, ovl 1876; eigenaar van wijk A-181, ledig plak grond, 1814. (GAH204); id. van wijk A-193, gebruiker is Taeke Halbes wed., 1814. (GAH204); gebruiker van wijk I-004, lijndraayer, eigenaar is S.D. Zeylmaker wed lijnbaan, 1814. (GAH240); Wij Ondergetekenden Simon Jacobs van Loon, Winkelier, en K.R.K., Touwslagersknegt, beide wonende te HRL, Verklaren bij dezen, te weten, dat Taeke Halbes is ovl in den Jare 1810 Zonder de juiste datum te kunnen bepalen. Gevende voor redenen van wetenschap, dat wij uit hoofde van familiebetrekking een dagelijksche omgang met dezelve hebben gehad. HRL den 21 nov 1815
Klaas Rommerts Blaauw geb 1792 HRL, ovl 23 nov 1832 HRL, huwt met Neeltje Agema, en op 11 aug 1814 HRL; met Elske Jans, huw.afk. 31 jul en 7 aug 1814, werkman, huw getuige bij D.S. de Jong en N.R. Blaauw, gleibakker 1816, zv Rommert Klaases B., en Antje Agema; BS huw 1814, huw 1816, ovl 1832
Klaas Rommerts Blaauw huwt met Elske Jans Dantuma, winkelier in 1825, kind: Rommert Klazes, geb 1794 Midlum; BS ovl 1825; 1848 overlijdens; K.R.B., gleibakker, wonende te HRL, verklaart ten behoeve van het huwelijk van Dirk Sieds de Jong, door een acte van Bekendheid. dat Dirk Sierds de Jong, geb is in de maand jul des jaars een duizend zevenhonderd een en negentig. Dat dezelve van Doopsgezinde afkomst zijnde alzoo geen doopcedul kan vertoonen, noch eenige acte van geboorte, vermits hij niet in het geboorteregister is aangetekend
Klaas Rommerts Overdijk geb 1780 HRL, ovl 17 jul 1826 HRL, 1e huwt met Wietske H. Gonggrijp op 13 nov 1803 HRL, 2e huwt met Jeannetta Sophia Metzler op 7 jun 1807 HRL; huw.get. bij G.N. vd Woude en K.K. van Velzen, aangehuwde neef vd bruid. 1812, id. bij K.C. Riemersma en B.R. Overdijk, halfbroer vd bruid. 1812, N.H., kantoorbediende in 1826, koopman in 1811, kinderen: Rommert Klases O, geb 1809 HRL, Jeannetta Elisabeth O, geb 17 jun 1811 HRL, Antje O, geb 11 mei 1804 HRL, Johannes Coenraad Metzler, geb 29 feb 1808 HRL, zv Rommert O, en Antje ... ; huw Grote Kerk HRL 1803, 1807, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1808, BS geb 1811, huw 1812, ovl 1813, ovl 1826, huw 1833, ovl 1838; K.R.O. en Johannetta S. Metslar, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door Docter S. Wyma, 22 may 1807; ondertrouw HRL; ovl voor 1865, huwt met Wytske Hinnes, kind: Hendrikje O, geb 1791 Almenum/Tzummarum; BS ovl 1864; gebruiker van wijk C-020; eigenaar en medegebruiker H. Gonggrijp wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-009, zoutkeet ''De Zoutberg''; gebruiker Jan Piers van Arum, keetknegt, en Pier Jans van Arum, 1814. (GAH204); id. van wijk G-010 en wijk G-011, turfschuren, 1814. (GAH204); id. van wijk G-012, wagenhuis, 1814. (GAH204)
Klaas Ruurds Sandstra huwt met Tietje Ulbes, kind: Ruurd Klaases Sandstra, ged 8 nov 1763 Grote Kerk HRL
Klaas S. van der Zee oud 36 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk I-020; VT1839
Klaas Sakes van der Molen ovl 31 dec 1817 Heerenveen, huwt met Janke Heins Vlas, in leven olieslager, kind: Hein Klases vdM, geb 1799 Hindeloopen; BS huw 1836
Klaas Siebrens Draaisma ovl 23 okt 1820 Leeuwarden, huwt met IJmkje Baukes, kinderen: Sijtske, geb 1805 Leeuwarden, Leentje D, geb 10 sep 1795 Bolsward, onderscherprichter te Leeuwarden; BS huw 1825, ovl 1851, ovl 1866
Klaas Sijes Overbrug K.S.O., timmerknecht, wonende te HRL, is verzogt een Akte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Klaaske Tjerks, Naaister, wonende te HRL
Klaas Simkes Bootsma ovl voor 1838, huwt met IJbeltje Pieters, kind: Akke Klases B., geb 1780 HRL; BS Franeker huw 1837
Klaas Simkes van der Zee geb 1758 Makkum, ovl 18 nov 1820 HRL, huwt met Sjoukje Sjoerds, timmerman in 1820, kind: Trijntje vdZ, geb 15 mrt 1791 Makkum; BS geb en ovl 1820, huw 1826, ovl 1871
Klaas Simons Kamminga ovl 15 sep 1807 HRL, huwt met Tjitske IJmkes, kinderen: IJmke Klases K, geb 1776 HRL, Janneke Klazes, geb 1764 HRL; BS huw 1827, huw 1828, huw 1833, ovl 1857
Klaas Sjoerds Rodenhuis geb 16 okt 1789 HRL, ovl 16 nov 1875 HRL, huwt met Aaltje Andries Koopmans op 17 mei 1818 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1818, wolkammersknecht, metzelaar in 1851, N.H., huw.get. bij G.S. Rodenhuis en S.D. Wetzen, 1813, id. bij J.A. Koopmans en J.J. de Boer, schoonbroeder bruidegom, 1820, id. bij J.H. vd Weide, (gk), en T. Kuipers, (gk), oom bruid. 1838 zv Sjoerd Gerbens R, en (Mintje Gerbens); BS huw 1813, huw 1818, huw 1820, huw 1838, ovl 1847, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk H-134; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-141; VT1839
Klaas Sjoukes Gorter geb 1809 Holwerd, ovl 1 dec 1884 HRL, 1e huwt met Grietje Brouwer op 15 jun 1837 HRL, wonende te HRL, soldaat 6de Bataillon Artillerie, 2e huwt met Jeltie Nauta op 4 nov 1875 HRL, werkman in 1851, N.H., zv Sjouke Cornelis G, en Maartje Klazes Stolte; bsha1`837hu, huw 1875, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk G-268; oud 30 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-206; VT 1839
Klaas Sjoukes Roodtje geb 1780 ... , ovl 15 apr 1826 HRL, huwt met Antje Poulus Wiersma, asman in 1826, kind: Doekje R, geb 1807 Almenum, zv Sjouke R, en Foekje Jans; BS ovl 1826; 1827 overlijdens
Klaas Sjouwkes Oosterbaan geb 19 mrt 1809 HRL, ovl 28 dec 1838 HRL, huwt met Kunira Hopman, wonende te in de Waschbleek 1838 en werkman, zv Sjouwke Freerks O, en Neeltje Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1838
Klaas Sybrens Buwalda geb 179 Witmarsum, ovl 25 feb 1838 HRL, huwt met Eeke Laases Piekema, zv Sijbren Jans B, en Antje Noordbeek, brood en kleinbakker; BS ovl 1838; K.S.B. eigenaar van perceel nr. 269 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 150, huis en erf, 136 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Klaas Sybrens Hoedtje huwt met Liskjen Gerbens, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 25 jun 1752 en doen ook getrouwdt
Klaas Taekes Kuipers geb 14 feb 1802 HRL, ged 28 feb 1802, ovl 3 jan 1868 HRL, huwt met Beitske Rintjes vd Post op 25 mei 1826 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1826, touwslager, N.H., ovl wijk A-210, zv Taeke Halbes K, en Stientje Rintjes dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-099; VT1839
Klaas Tammes de Wit geb 5 okt 1810 HRL, zv Tamme dW, en Trijntje Hoogland; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 5 okt 1810, ged 28 okt 1810 Grote Kerk HRL, zv Tamme de Wit en Trijntje Hoogland
Klaas Teyes Hilarius en Johannes Teyes Hilarius, tweelingen, geb 5 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL, zv Teye Hilarius en Taetske Vrymoet
Klaas Theodorus Voogd huwt met Tettje Pieters, kind: Trijntje Klaases V, geb 1765 Workum; BS huw 1834
Klaas Thijsen Zwolsma huwt met Akke Pieters Dijkstra op 5 apr 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807
Klaas Tijssen Bruinsma huwt met Ietje Lieuwes Kingma, koemelker te HRL 1826; BS ovl 1826
Klaas Tjerks Kuipers huwt met Jikke Sjoerds, kind: Antje Klazes K, geb 1802 Workum; BS ovl 1839
Klaas Tjerks Tigchelaar geb 27 apr 1787 Midlum, schoenmakersknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Klaas Wiebes van Klaarbergen zie ook: Claas Wybes; geb 1790 HRL, ovl 13 jan 1851 HRL, huwt met Jacoba Jacobs Adam op 11 jun 1809 HRL, sluiswachter in 1851, huw.get. bij J.W. van Klaarbergen en C. Auri, broeder bruidegom 1817, id. bij J.M. Kroon en M.M. vd Meer, 1819, id. bij K.S. Gorter en G.P. Brouwer, 1837, id. bij H.T. Pelsma, (gk), en T. ter Maat, (gk), wonende te huisnr wijk H-108 in 1851, N.H., turfdrager in 1811, kinderen: Wiebren, geb 25 jun 1811 HRL, Fimme Klaases, geb 21 dec 1809 HRL, zv Wybe Clases vK, en Finne Harmens huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811, huw 1817, huw 1819, huw 1831, huw 1837, huw 1844, ovl 1851, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-103; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-149; VT1839; Finne Klaases, geb 21 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL, dv Claas Wybes en Jacoba Adams
Klaas Willems Kuiper ovl 8 jul 1820 Wolvega, huwt met Geesje Benes, boer te Idzard, kind: Atje Klases K, geb 1814 Wolvega, (gk), zv Willem Klases K, en Aaltje Jans; BS huw 1837
Klaas Willems Langendijk zie ook: Gaasterlander; ovl 2 feb 1815 Leeuwarden, huwt met Trijntje Romkes, schipper, kind: Willem Klases L, geb 1811 Leeuwarden, in zijn ovlakte gesln ''Gaasterlander'', maar abus. opgegeven; BS huw 1834
Klaas Willems Spanjer huwt met Dieuwke Liemers, kooltjer te Beetgum, kind: Riemke Klases S, geb 1797 Beetgum; BS Franeker huw 1816
Klaas Wopkes Hoekstra geb 1777 Marrum, ovl 4 feb 1848 HRL, huwt met Dieuwke Jans van Klaarbergen op 26 mei 1831 HRL, wonende te HRL, koorndrager, zv Wopke Freerks H, en Elisabeth Klases; BS huw 1831, ovl 1848, ovl 1856; oud 63 jaar, geb Marrum en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk B-021; VT1839; K.H. eigenaar van perceel nr. 458 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 307, huis, 32 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Klaas Wybes Brandsma geb 1777 HRL, ovl 19 jan 1813 HRL, huwt met Lijsbeth Walings, werkman in 1813 en ovl wijk H-147, kind: Wybe Klases, geb 17 jan 1808 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1813
Klaas Wybes Dreyer huwt met Grietje Ulbes, kinderen: Jetske Klazes D, geb 1788 HRL, Ulbe Klases D, geb 1786 HRL, Wybe Klases de Vries, geb 1790 HRL; BS huw 1815, ovl 1833, ovl 1847
Klaas Wybes IJntema geb 1761 ... , ovl 29 mrt 1812 HRL, huwt met Lijsbeth Walings (van Beemen), schoenlapper in 1812, ovl wijk A-164, geslnm ook ''IJnsma'', kinderen: Alegonda, geb 1794 HRL, Antje Klases, geb 13 feb 1804 HRL, Wybe IJ, geb 1808 HRL, zv Wybe Claeses en Allegonda ... ; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1812, huw 1839, ovl 1859, ovl 1877; C.W. IJ. ende Lijsbeth Walings, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Waling Regts, desselfs vader, 28 jan 1792; ondertrouw HRL; K.W. IJ. en Lijsbeth Walings, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 feb 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Klaas Wybrens Tichelaar hm ... , kind; Berber Klazes Hoekstra, geb ... , arbeider te Almenum 1749; gesl. Walsweer
Klaas Yedes Bloemsma geb 1759 Dokkum, ovl 18 mrt 1828 HRL, huwt met Antje Rommerts, huw.get. bij R. Lieuwes en K. Tjerks, wonende te HRL, spindersbaas 1815, id. bij M.H. Klaver en T.B. Brandes 1816, kind: Feikje Klases B., geb 1783 HRL; BS huw 1815, huw 1816, ovl 1828, huw 1834; Hendrik Eerig ende Feykje Claases, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C. IJ.B. deszelfs vader, 4 may 1805; ondertrouw HRL; K. IJ.B., arbeider, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Klaaske Tjerks, Naaister, wonende te HRL
Klaas Yedes Wijngaarden K. IJ.W. ende Pleuntje Annes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs oom Jocchum Cornelis met vertoninge van schriftelijk consent van des bruids vader, 27 Apr 1748; huwt met Pleuntje Annes, beyde van HRL, geproclameerd den 28 apr en den 5-12 May 1748 en de 19 getrouwt in de Westerkerk, kind: Baukje Klazes W, geb 1753 HRL; DTB N.H. HRL. 1748, BS ovl 1825; kind: Anne Klaases Wijngaarden, ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Janke Klaases Wijngaarden, ged 10 feb 1760 Grote Kerk HRL; kind: IJde Claases Wijngaarden, ged 21 jan 1755 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Claases Wijngaarden, ged 23 okt 1753 Grote Kerk HRL; kind: Aefke Klaases Wijngaarden, ged 6 apr 1751 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Klaases Wijngaarden, ged 18 feb 1749 Grote Kerk HRL
Klaas Ykes Wijga ovl voor 1815, huwt met Jetske Douwes, kinderen: Jeltje Klazes W, geb 4 nov 1793 HRL, Geertje Klazes W, geb 1797 HRL; BS huw 1814, ovl 1823; K. IJ.W. van HRL, en Jetske Douwes van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: IJke Klaases Wijga, geb 21 aug 1790, ged 7 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Klaases Wijga, geb 21 nov 1793, ged 3 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Klaases Wijga, geb 22 nov 1796, ged 6 dec 1796 Grote Kerk HRL, moeder als J.D. Ridder; Maandag den 11 decembr 1797; Het Gerechte Ordinaires Vergadert zijnde, is den Burger K. IJ.W., uit Consideratie van zijnen Swakken en Sukkelende toestand, gedispenseert van zijne post als Bekkenist. (GAH43)
Klaas Ymkes Kamminga geb 11 feb 1807 HRL, ged 3 mrt 1807 HRL, N.H., ovl 20 mrt 1882 HRL, huwt met Dirkje Klases Norel op 31 dec 1829 HRL, huw.afk. 20 en 27 dec 1829, bakker en pakhuisknecht in 1851, zv IJmke Klazes K, en Saakje Johannes vd Veen; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012, 123, wijk C-160, wijk E-046, supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-127; VT1839
Klaas Ypes Kamminga huwt met Diegjen Jans Smit, koopman te Workum in 1827, kind: Jan K, geb 13 aug 1800 Makkum; BS huw 1827, ovl 1871
Klaas Zierks van der Lei ged 21 okt 1756 Westerkerk, zv Zierk van der Lei en Lolkjen Sjoerds Schrik
Klaasje Anthoons zie: Huisman
Klaasje Arjens huwt met Jan Walings; BS ovl 1873
Klaasje Beerts zie: Asjes, Hofstra
Klaasje Hanzes zie: de Vries
Klaasje Johannes huwt met Jochum Sibbeles op 5 jul 1801 Kimswerd, komt van Kimswerd; huw Grote Kerk HRL 1801
Klaasje Luitjes geb 7 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL, dv Luitje Wybrens en Janke Hartmans
Klaasje Roelofs huwt met Watse Sibrands, kind: Michiel Watses, geb 28 jul 1790, ged 31 aug 1790 Grote Kerk HRL
Klaasje Scheltes Extract uit het Doop-Reg. der Gereformeerde Gemeente binnen de Stad Enkhuizen. Op den negentinde okt des jaars zeventien honderd Een en Negentig is ged Dirk Vader Jan Dirskz Bakker. Moeder Kornelisje Jans. getuige K.S. Accordeerd met voorsz Doop-Reg. Bij mij Burgemeester der Stad Enkhuizen den drie en twintigsten nov 1800 veertien
Klaasje van Sluis begraven Groot Kerkhof, regel 41, nr. 36; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Klaasje van Wieringen huwt met Dirk van der Zwaart, kind: Harmanus van der Zwaart, geb 6 apr 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL
Klaasje Anthoons Huisman geb 1798 HRL, ovl 7 sep 1812 HRL; wijk G-113, dv Anthonij H, en Antje Hendriks (Stuver); BS ovl 1812
Klaasje Hanzes de Vries geb 1792 Stavoren, ovl 4 okt 1847 HRL, 1e huwt met Frans Meyer op 5 nov 1820 HRL, huw.afk. 22 en 29 okt 1820, dagloonster, wonende te HRL, 2e huwt met Karel Richter op 20 jan 1831 HRL, wonende te HRL, koopvrouw, dv Hans Pieters dV, en Foekje Johannes; BS huw 1820, huw 1831, ovl 1847
Klaasje Jans Glastra van Loon geb 29 nov 1794, ged 30 dec 1794 Grote Kerk HRL, dv Jan Glastra van Loon en Antje Imkes
Klaaske Alberts Jan Pieters Lavegor en K.A., beide van HRL, zijnde laatst geproclameert 3 oct 1773 en toen getrouwt
Klaaske Alles geb 15 jul 1774, ged 2 aug 1774 Grote Kerk HRL, dv Alle Fopkes en Wytske Pieters
Klaaske Annes zie: Bleeker, Kingma
Klaaske Annes geb 28 jan 1790, ged 2 mrt 1790 Grote Kerk HRL, dv Anne Wybes en Tytje Jans
Klaaske Arents huwt met Sijbe Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 Febru:en getrout de 4 mrt 1770; kind: Jacob Sijbes, geb 12 mei 1774; zie aldaar; dopen Grote Kerk HRL 1799
Klaaske Atzes geb 28 mrt 1795, ged 14 apr 1795 Grote Kerk HRL, dv Atze Douwes en Antje Scheltes
Klaaske Aukes zie: Bosstein, Wassenaar
Klaaske Aukes ged 28 aug 1759 Grote Kerk HRL, dv Auke Jans en Hiltie Gerrijts; ged 16 nov 1760 Grote Kerk HRL, dv Auke Jans en Hiltie Gerrijts
Klaaske Beerents ged 26 xber (dec) 1756 Grote Kerk HRL, dv Beerent Harmens en Dieuwke Reins
Klaaske Bennes Freerk Scheer en K.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 jan 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Klaaske Berends huwt met Harmen Berends; BS ovl 1816
Klaaske Bierma huwt met Pieter B. Embdenaar op 26 okt 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Klaaske Botes huwt met Hendrik Wybes, kind: Wybe Hendriks, geb 14 jul 1778, ged 25 aug 1778 Grote Kerk HRL; kind: Bote Wybes, geb 7 nov 1784, ged 30 nov 1784 Grote Kerk HRL
Klaaske Dekker geb 1806 HRL, ovl 13 nov 1859 HRL, ongehuwd, dv Jacob Sijbes D, en Johanna van Bagchum; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-146; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; VT1839
Klaaske Dirks zie: Feddema, 2x Lijcklama ? Nijeholt, van Weerd
Klaaske Dirks huwt met Eelko Eelkoma, kind: Gerardus Eelkos Eelkoma, ged 30 jul 1765 Grote Kerk HRL
Klaaske Dirks huwt met Hendrik Douwes, kind: Sjoerdje Hendriks, geb 22 aug 1779, ged 14 sep 1779 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerdtje Hendriks, geb 1 jan 1782, ged 22 jan 1782 Grote Kerk HRL
Klaaske Dirks huwt met Tjalling Tjallings; dopen Grote Kerk HRL 1805
Klaaske Dirks geb 10 mei 1810 HRL, zv Dirk Hendriks en Renske Sjoerds; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 10 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL, dv Dirk Hendriks en Rinske Sjoerds
Klaaske Donker huwt met Ale Johannes Herk op 18 aug 1799 Franeker, komt van Franeker; huw Grote Kerk HRL 1799
Klaaske Douwes zie: Bleeker, Miedema
Klaaske Douwes ged 29 sep 1754 Grote Kerk HRL, dv Douwe Lieuwes en Pietje Jentjes
Klaaske Douwes huwt met Paulus Harkes, kinderen: Tjitske en Harke Paulus, zijnde ge-boren de eerste den 12 apr 1780 en de laatste den 23 apr 1777, ged 30 mei 1780 Grote Kerk HRL; kinderen: Douwe en Dieuke Paulus, tweelingen, geb 23 nov 1784, ged 21 dec 1784 Grote Kerk HRL
Klaaske Douwes zie ook: Bleeker; huwt met Hendrik Jelles op 22 mei 1808 HRL, komt van Midlum 1808, laat- ste afk. 15 mei 1808; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809; Hendrik Jelles van Almenum en C.D. van Midlum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 30 apr 1808; ondertrouw HRL; kind: Jelle Hendriks, geb 31 dec 1809, ged 23 jan 1810 Grote Kerk HRL
Klaaske Eelcoma geb 2 okt 1804 HRL, ged 30 okt 1804 HRL, N.H., ovl voor 1808, dv Gerardus E, en Aukje Andries
Klaaske Eelkema geb 28 sep 1807 HRL, ged 13 okt 1807 HRL, N.H., ovl 9 nov 1811 HRL, won Agter de Kerk, dv Gerardus E, en Aukje Andries/Akke Sjoerds (het laatste is wrsch fout); dopen Grote Kerk HRL 1807, bsha181ov, huw 1834
Klaaske Eeltjes geb 22 feb 1781, ged 1 apr 1781 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Everts en Akke Johannes
Klaaske Eeltjes zie ook: Akkerboom; Klaasje Eeltjes, geb 24 aug 1797, ged 12 sep 1797 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Cornelis en Grietje Reins
Klaaske eyses zie: Lemsma
Klaaske Feddes ged 7 apr 1750 Grote Kerk HRL, dv Fedde Jentjes en Trijntje Eidses (+ eysses)
Klaaske Feenstra ovl voor 1867, huwt met Otte vd Veen; BS ovl 1866
Klaaske Folkerts zie: Wax
Klaaske Folkerts gebruiker van wijk H-134, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Klaaske Foppes zie: Hossel
Klaaske Foppes ged 28 aug 1766 Westerkerk HRL, dv Foppe Jans en Gadske Klaases
Klaaske Fredriks zie: Bruikman
Klaaske Freerks huwt met Germen Jans/Johannes Klamstra; BS ovl 1849; Gerben Jans en K.F., beide van HRL, en laatste geproclameert 2 nov 1777 HRL, en toen getrouwd; kind: Dani?l Gerbens Klamstra, geb 23 mrt 1778, ged 7 apr 1778 Grote Kerk HRL; kind: Hylkje Gerbens, geb 29 nov 1786, ged 19 dec 1786 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en tagtig den negen en twintigste nov is geb Hielkje dogter van Gerben Jans en C.F. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 May 1816
Klaaske Gerardus zie: Dames, Eelkema, (2x)
Klaaske Gerrits zie: Donjema, Kisjes, Ruiten
Klaaske Gerrijts ged 21 jul 1768 Westerkerk HRL, dv Gerrijt Douwes en Marijke Jans huwt met Michiel Jans, kind: Maria Michiels, geb 16 dec 1796, ged 3 jan 1797 Grote Kerk HRL; kind: Jan Michiels, geb 15 jul 1798, ged 31 jul 1798 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Agt en Sestig den Een en twintig jul is Geboren Klaaske, dv Gerrit Douwes en Marijke Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 jan 1816
Klaaske Gerrits geb 14 jun 1802 HRL, ged 18 jul 1802, N.H., ovl voor nov 1810 HRL, dv Gerrit Foppes en Aukje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1802; geb 17 nov 1810, ged 9 dec 1810 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Foppes en Aukje Johannes
Klaaske Gosses zie: Ringnalda
Klaaske Gosses Barend Arenks, soldaat in het Regiment van Brakel van Nymegen en K.G. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 jun 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Aleyda Maria Arink, geb 17 okt 1793, ged 3 nov 1793 Grote Kerk HRL
Klaaske Halbes geb 1783 Minnertsga, huwt met Jetse Frederiks, wonende te onder Almenum, dv Halbe Tijes en Wytske Ates; BS Barradeel huwafk. 1811
Klaaske Hanzes geb 1754 Beetgum, ovl 5 jul 1831 HRL, huwt met Jan Fekkes Tuinstra, dv Hans Botes en Willemke Jacobs; BS huw 1820, ovl 1831, ovl 1867; kind: Hans Jans Tuinstra, geb 25 mrt 1787, ged 1aug18 05 op belijdenis van ''t geloof, zijnde de ouders Jan Fekkes Tuinstra en de moeder K.H.
Klaaske Harmens zie: Steinfort
Klaaske Harmens Douwe Sijbouts en K.H., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 8 nov 1772 HRL, en toen getrouwd
Klaaske Harmens van HRL, huwt met Hendrik Abrahams, van Almenum, geproclameerd de 25 Febrij:en de 4 en getrout de 11 mrt 1770; kind: Hendrikje Hendriks, ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Klaaske Hayes zie: Bruinsma
Klaaske Hendriks zie: Pleting
Klaaske Herkes zie ook: Wiglenhuizen; huwt met Jan Wybes van Dokkum, kind: Fokje Jans van Dokkum, geb 3 feb 1812, ged 1 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Klaaske Herkes Jan Gerbens van der Veen en K.H., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 29 mei 1774 HRL, en toen getrouwd
Klaaske Jacobs zie: dekker, Ringers, Salsburg
Klaaske Jakobs geb 29 okt 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL, dv Jakob Theunis en Baartje Pieters
Klaaske Jacobs huwt met Dirk Feikes Westerwijk; zie aldaar
Klaaske Jakkeles zie: Donia
Klaaske Jans zie: van Asperen, Beidschat, Feersma, Groeneveld, Hozinga, Nurenberg, Visser, Zeilemaker
Klaaske Jans ged 15 mei 1757 Grote Kerk HRL, dv Jan Klases en Trijntie Piers
Klaaske Jans geb 22 dec 1794, ged 17 mrt 1795 Grote Kerk HRL, dv Jan Kornelis en Ruurdtje Reinders
Klaaske Jans geb 15 dec 1783, ged 6 jan 1784 Grote Kerk HRL, dv Jan Klaassen en Janke Sybes
Klaaske Jans huwt met Bartele Maal op 21 sep 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 21 sep 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; Bartele Maat ende C.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Reyer Gosses, goede bekende, 6 sep 1794; ondertrouw HRL; Bartele Maal en K.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 sep 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelven dage kind: Dieuwke Bartles, geb 14 sep 1796, ged 27 sep 1796 Grote Kerk HRL; kind: Jan Bartles, geb 10 sep 1798, ged 25 sep 1798 Grote Kerk HRL, vader als B. Jans
Klaaske Jans ovl voor 1827, huwt met Evert Wybes; BS Franeker huw 1826
Klaaske Jans ovl jun 1802 Bolsward, huwt met Kasper Winter; BS huw 1823, ovl 1848
Klaaske Jans huwt met Hans Jansen, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 octob en den 7 Novemb 1745 en ook getrouwt
Klaaske Jeltes zie: Radsma
Klaaske Jeltes ged 20 okt 1768 Westerkerk HRL, dv Jelte Klaases en Douwtje Fransen
Klaaske Jentjes zie ook: van Ruiten; geb 3 okt 1787, ged 16 okt 1787 Grote Kerk HRL, dv Jentje Jans en Tjitske Pieters
Klaaske Jentjes huwt met Jan Gerrijts; BS huw 1813
Klaaske Jochems zie ook: Hobbema; ged 3 mei 1763 Grote Kerk HRL, dv Joghems Meinerts en Tjietske Feddriks; Pieter Cornelissen Leye ende C.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Saakes, 26 may 1792; ondertrouw HRL; Pieter Cornelis Leye en K.J., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 jun 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; DTB N.H. HRL , dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Aafke Pieters Leye, geb 18 mrt 1793, ged 7 apr 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jochem Pieters Leye, geb 15 jan 1795, ged 15 feb 1795 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Pieters, geb 17 mrt 1797, ged 2 apr 1797 Grote Kerk HRL; Wij ondergetekenden Pieter Cornelis Leyen, Loots en K.J. Echtelieden te HRL, verklaren bij dezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen zoon Jochem Pieters Leyen, varensgezel meede aldaar, om zich in het Huwelijk te begeven met Catharina Bernardus Nijhuis zonder beroep meerderjarige dogter van Bernardus Nijhuis en Antje Johannes meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door de Heer Praes. Burgermeester dezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der afkondigingen in den huweyken Staat te worden bevestigd. HRL den 19 jul 1816; Wij ondergetekenden Bernardus Nijhuis Bontwever, en Antje Johannes Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter Catharina Bernardus Nijhuis zonder beroep om zich in het Huwelijk te begeven met Jochem Pieters Leyen varendsgezel meerderjarige zv Pieter Cornelis Leyen en K.J. meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door den heer Praes. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden opgenomen om na afloop der afkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 19 jul 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vijf en negentig den 15 jan is geb Jochem zv Pieter Cornelis Leyen en K. j. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Klaaske Johannes zie: Oosterbaan; zie: Klaske Johannes
Klaaske Johannes geb 5 dec 1808 HRL, N.H., ged 1 jan 1809 HRL, dv Johannes Hendriks en Sietske Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1808; geb 5 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL, zv Johannes Hendriks en Sietske Klaases
Klaaske Johannes Jan Willem Voorman, Corporaal in de compagnie van Lieutnt Collonel van Plettenberg in ''t 2de Bataillon van het Regiment van generaal major Acronius, guarnisoen houdende te deventer, van Liefkenshoek in Zeeland, en C.J. van HRL, laatst geproclameert 18 jul 1773 HRL, op dato dezes 15 aug 1773 alhier getrouwd, na vertoonde attestatie van Liefkenshoek, getekend Antonius Marant, v. d. m. Liefkensh:8 aug 1773
Klaaske de Jong ovl voor 1836, huwt met Anne Wybes Steensma; BS ovl 1835
Klaaske Joukes huwt met Antony Laros, kind: Dirkje Antonys Laros, geb 16 okt 1787, ged 23 okt 1787 Grote Kerk HRL
Klaaske Jurjens zie: Tuinstra
Klaaske Karstes ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, dv Karst Dooitses en Pietje Jans
Klaaske Klases zie: van der Zee
Klaaske Claases jonge Dogter bij de Blauwe Trappen op haar Belijdenis Gedoopt 4 aug 1741 Grote kerk HRL
Klaaske Klaases ged 7 apr 1767 Grote Kerk HRL, dv Klaas Jans en Sijke Aukes
Klaaske Klaases ged 20 dec 1763 Grote Kerk HRL, dv Klaas Alberts en Antje Pieters
Klaaske Klases huwt met Douwe Atses, kind: Atse Douwes, ged 6 dec 1759 Westerkerk HRL
Klaaske Klaases zie ook: K. Reidsma; huwt met Robijn Leiker, kind: Trijntje Robijns Leiker, geb 28 sep 1796, ged 1 nov 1796 Grote Kerk HRL
Klaaske Claassen Nanning Sijbrens van HRL, en K.K. van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 oct 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Klaaske Klaases Harmen Beerends en K.K., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 22 oct 1775 HRL, en toen getrouwd
Klaaske Klases geb 1763 HRL, ovl 17 jun 1815 HRL; BS ovl 1815
Klaaske Klaases geb 1744 HRL, ovl 18 feb 1827 HRL, huwt met Berend Harmens; BS ovl 1827
Klaaske Coenraads oud 63 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, binnenmoeder stads weeshuis, wijk H-224; VT1839
Klaaske Cornelis zie: Beidschat, Petersen, Radersma, van Velzen
Klaaske Lautenbach geb 1804 Berlikum, ovl 15 jul 1881 HRL, huwt met Jacob van Zandbergen, wonende te HRL. 1879, dv ... , en Antje Simons Kramer; BS ovl 1879; 1881 overlijdens
Klaaske Lijkles ovl 4 mrt 1791 HRL, oud 50 jaar
Klaaske Lolkes geb 1760 ... , huwt met Sjerp Pieters, getuige bij geboorte aangifte van Hendrik Roelofs (Posthuma); BS geb 1811
Klaaske Lolles zie ook: Rondaan; zie ook: Claaske Louws; ged 16 okt 1760 Westerkerk HRL, dv Lolle Goitiens en Aaltje Jacobs; huwt met Nicolaas van Bergarden, kind: Antonij Jans van Bergarden, geb 15 jan 1798, ged 4 feb 1798 Grote Kerk HRL; ged 28 xber (dec) 1756 Grote Kerk HRL, dv Lolle Goitjens en Aaltie Jacobs; Nicolaas van Borgaard en K.L., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 6 dec 1791, en toen getrouwd; kind: Antonij Nicolaas, geb 23 mrt 1793, ged 9 apr 1793 Grote Kerk HRL, vader als N. Antoni; kind: Antje Nicolaas van Borgarde, geb 28 sep 1794, ged 14 okt 1794 Grote Kerk HRL
Klaaske Lolles Seerp Pieters en K.L., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aukje Seerps, geb 13 jan 1787, ged 30 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Tietje Sjerps, geb 7 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL; vader als Sjerp P.
Klaaske Luitjes geb 12 jan 1784, ged 27 jan 1784 Grote Kerk HRL, dv Luitje Wibrens en Janneke Jakobs Baart
Klaaske Luitjes ovl voor 1834 Koudum, huwt met Uilke Ottes; BS huw 1833
Klaaske Martens zie: Rinia
Klaaske Melkerts begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 38; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Klaaske Miedema geb 20 okt 1809 Firdgum, ovl 1 jan 1863 HRL, huwt met Wouter Pieters Posthuma, werkster in 1851, N.H., wonende te HRL. 1841, ovl wijk A-261, dv Sikke M, en Antje Kas; BS ovl 1841; 1863 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-072, wijk G-196; oud 32 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-126; VT1839
Klaaske Minks zie: Stolte
Klaaske Norenbos geb 1780 ... , ovl 18 jan 1812 HRL, huwt met Tjomme Pals, wonende te Noorderhaven ovl wijk C-163, dv Ulbe N, en Mientje Kruger; BS ovl 1812
Klaaske Oolgaard huwt met Eeltje Akkerboom; BS ovl 1879
Klaaske Ottes ovl 6 apr 1789 HRL, oud 36 jaar
Klaaske Philippus ovl 10 dec 1792 HRL, oud 12 jaar
Klaaske Pieters zie: de Boer, Broek, Zwart
Klaaske Pieters geb 1 mrt 1784, ged 21 mrt 1784 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jans en Sytske Sippes
Klaaske Pieters geb 20 aug 1782, ged 17 sep 1782 Grote Kerk HRL, dv Pieter Taekes en Tjitske Ages; geb 16 apr 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL, dv Pieter Taekes en Tjietske Aates
Klaaske Pijtters huwt met Age Rintjes Dijkstra; BS ovl 1882
Klaaske Pieters huwt met Klaas Hollema; BS ovl 1837
Klaaske Pieters huwt met Ale Wabes op 18 dec 1808 Makkum, komt van Almenum, laatste afk. 11 dec 1808; huw Grote Kerk HRL 1808; Ale Wabes van Mackum en K.P. van Almenum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 26 nov 1808; ondertrouw HRL
Klaaske Pieters huwt met Douwe Atzes; BS ovl 1833
Klaaske Poppes zie ook: Visser; geb 19 feb 1787, ged 6 mrt 1787 Grote Kerk HRL, dv Poppe Arjens en Hiltje Johannes
Klaaske Posthumus geb 1805 prov, huwt met Jan S.C. Beekhuis, A 10 nov 1856 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-030, wijk E-009
Klaaske Reidsma zie ook: Klaaske Klaases; geb 1767 ... , ovl 19 jul 1817 HRL, huwt met Robijn Hendriks Leyker; BS huw 1817; Robijn Leiker ende K.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Claas Jansen, 21 apr 1792; ondertrouw HRL; Robijn Leiker en K.R., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 may 1792 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; Wij Ondergetekenden Robijn Hendriks Leyker, Bakker, en K.K.R., naaivrouw, Echtelieden te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen Minderjaerigen dochter Trijntje Klases Reidsma (!) om Zich in het huwelijk te begeven met Johannes Foppes de Vries, van beroep Metzelaar, zv Foppe Cornelis de Vries en van Grietje Johannes, Echtelieden te HRL, mogende alsoo lijden dat dezelve door den Heere President Burgemeester deser Stad in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 12 sep 1815. (HB |Harl. 1815, fiche 7); Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en Negentig den Agt & twintig sep is Geboren Trijntje, dv Robijn Hendriks Leyker en K.K.R. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 12 Sept. 1815
Klaaske Reins huwt met Douwe Atsis, kind: Trijntje Douwes, ged 13 jul 1752 Westerkerk HRL
Klaaske Rimmerts zie ook: Pannebakker; geb 28 apr 1798, ged 15 may 1798 Grote Kerk HRL, dv Rimmert Martens en Trijntje Paulus
Klaaske Rinses Jakob Simon van der Ley van Leeuwarden en K.R. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 nov 1780 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Leeuwarden getrouwd den 12 nov 1780 naastvolgende
Klaaske Rinses ged 27 sep 1757 Grote Kerk HRL, dv Rinse Hobbes en Grietie Jans; geb 1757 HRL, ovl 1 mrt 1814 HRL, huwt met Pieter Willems Nauta, ovl wijk D-137; BS ovl 1814; Pieter Willems ende C.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Gerrijt Schuurmans, 3 nov 1792; ondertrouw HRL; kind: Rinse Pieters, geb 3 jan 1793, ged 20 jan 1793 Grote Kerk HRL
Klaaske Ruurds zie: Schaap
Klaaske Salsburg geb 1787 Heerenveen, ovl 17 jun 1837 HRL, huwt met Albert Bolman op 26 apr 1808 HRL, komt van HRL, laatste afk. 24 apr 1808, dv Jacob S, en Tetje Iebeles; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1837; Albert Bolman en C. Jacobs van S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs, 9 apr 1808; ondertrouw HRL
Klaaske Sybes huwt met Nanning Sijbrens, kind: Jantje Nannings, geb 19 apr 1788, ged 6 may 1788 Grote Kerk HRL
Klaaske Sybrens begraven Klein Kerkhof, regel 2, nr. 14; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Klaaske Sybrens Thomas de Haas en K.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 jun 1784 HRL, en zijn getrouwd den 4jul17 84; kind: Albertus Thomas de Haas, geb 5 nov 1784, ged 16 nov 1784 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Thomas de Haas, geb 25 apr 1788, ged 6 may 1788 Grote Kerk HRL, vader als T. Albartus d. H. ; dopen Grote Kerk HRL; kind: Albartus Thomas de Haas, geb 22 mrt 1791, ged 19 apr 1791 Grote Kerk HRL
Klaaske Sytzes zie: Mouwers
Klaaske Sikkes zie: van der Geest, Miedema
Klaaske Sipkes geb 1775 ... , ovl 18 aug 1815 HRL, huwt met Heere/Hendrik Dirks; BS geb en ovl 1815, ovl 1834
Klaaske Sipkes zie: Bijlsma
Klaaske Sjoukes huwt met Foppe Gerrits, kind: Sjouke Foppes, geb 24 dec 1775, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL; kind: Akke Foppes, geb 10 nov 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL
Klaaske Sneck Johannes Kisjes van Makkum en K.S. van HRL, laatst geproclameert 15 oct 1775 HRL, en met adtestatie vertrokken naar Makkum en aldaar ten zelven dage getrouwd volgens terug ontvangen adtestatie vandaar, 23 oct 1775, get. Nicol. Kock, Eccles. ibidem, en B.J. Stapert, Schooldienaar
Klaaske Stevens geb 1741 HRL, ovl 27 aug 1816 HRL, huwt met Johannes Caspers, getuige bij geboorte aangifte van levenloos kv Jan Dirksen in 1811; BS geb 1811, ovl 1816
Klaaske Stevens geb 1776, getuige bij geboorte aangifte van levenloos kv Johanna van Geyt; BS geb 1811
Klaaske Stevens Jan Klaassen van HRL, en K.S. van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 18 nov 1781 HRL
Klaaske Stevens zie: Berkman
Klaaske van der Zee geb 1811 Pietersbierum, huwt met Pieter Willems de Wilde op 2 mei 1839 HRL, verkoopster, wonende te HRL, dv Klaas Cornelis vdZ, en Jieke Douwes; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; VT1839
Klaaske Tabes geb 23 dec 1780, ged 11 feb 1781 Grote Kerk HRL, dv Tabe Jans en Trijntje Klaasses
Klaaske Tewes huwt met Gerrit Willems Kok; BS ovl 1831
Klaaske Thomas ovl 1 may 1794 HRL, oud 65 jaar
Klaaske Thomas huwt met Ruird Jans Builard, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1768
Klaaske Tjeerds zie: Posthuma
Klaaske Tjerks zie: Bouma
Klaaske Tjerks geb 1772 Pingjum, 1e huwt met Geert W. van Vals op 17 jan 1802 HRL, 2e huwt met Ruurd Lieuwes op 7 dec 1815 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1815, won HRL, doet overlijdensaangifte van Haring Rintjes, dv Tjerk Pieters en Jantje IJpes; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1811, huw 1815; Wij, Burgemeesteren der Stad HRL, attesteren mits dezen, ingevolge bij ons ingekomen informatie, dat K.T. wed. Geert van Vals, van beroep naayster, geb te Pingjum, wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van haar voorgenomen huwelijk. HRL, den 10 nov 1815; Op heden den eenentwintigste nov Een duizend achthonderd vijftien, Compareerde voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen, Johannes Postma, hoveniersknecht, Willem Jans Steenbergen, werkman, Klaas IJedes Bloemsma, arbeider, Klaas Sijes Overbrug, timmerknecht, Bartele Klok horologiemaker, en Ernst Alberts Martsma, scheepstimmerknecht, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van K.T., Naaister, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Tjerk Pieters en Jantje IJpes, gewoond hebbende te Franeker; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde K.T. is geb te Pingjum den Tiende mrt Een duizend zevenhonderd twee en Zeventig, dat dezelve geen Acte van Geboorte of Doop kan produceren, door dien deselve van Doopsgezinde afkomst zijnde, bij hare geboorte niet is gedoopt, en het houden van Geboorte Registers bij die Godsdienstige gezindheid geen plaats had, en bij de voormalige Regering alhier geheel niet pleeg te geschieden; Gevende de Comparanten redenen van wetenschap dat zij deze K.T. niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien eene Speciale omgang het deselve hebben, waardoor zij zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden. en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onzen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat door den Heere President Burgemeester dezer Stad, in dato den Tiende dezer maand November, ten gevolge van het Besluit van Zijne Majesteit in dato den negende mrt jongstleden Nummero dertien, afgegeven, volkomen is gebleken, dat deze K.T. onvermogend is om eenige kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden, te kunnen betalen, op dato in het hoofd dezes vermeld
Klaaske Tuinstra geb 15 mrt 1795 Midlum, ovl 9 jul 1862 HRL, huwt met Dirk Tjeerds Jobstra op 14 nov 1839 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, ovl wijk D-091, in haar ovlakte worden als haar ouders opgegeven de namen van haar schoonouders, dv Jurjen IJpes en Antje Jarigs; BS huw 1839, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-081, 98; oud 44 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-078; VT1839
Klaaske Ulbes zie: Norenbos
Klaaske de Vries geb 1810 HRL, huwt met Gatze de Groot, (gk), N.H., A 13 mrt 1852 Witmarsum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-032, wijk H-070
Klaaske Wax geb 18 jan 1774 HRL, ged 22 feb 1774 Grote Kerk HRL, ovl 27 okt 1859 HRL, N.H., ongehuwd, dv Folkert W, en Hendrikje Jans; DTB N.H. HRL, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-239, supp wijk G-437; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; VT1839
Klaaske Wybes ged 8 jul 1756 Westerkerk HRL, dv Wybe Klazes en Alegontie Jans ged 17 jan 1760 Westerkerk HRL, dv Wybe Klaassen en Aldagonda Jans
Klaaske Wybes geb 4 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL, dv Wybe Klaases en Fenne Harmens
Klaaske Willems huwt met Sipke Pieters; BS ovl 1843
Klaaske Annes Bleeker geb 6 feb 1786 Franeker, ovl 11 feb 1822 HRL, huwt met Hendrik Baukes Komst op 20 nov 1808 HRL, wonende te HRL 1808; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1822; Hendrik B. Komst en K.A.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 nov 1808; ondertrouw HRL
Klaaske Annes Kingma geb 1811Exmorra, ovl voor 1860, huwt met Jacob Plekker, dv Anne Lieuwes en Tjitske Tiettes; BS ovl 1849; 1859 overlijdens
Klaaske Aukes Bosstein geb 1761 HRL, ovl 12 mei 1828 HRL, huwt met Willem van Kastel; BS ovl 1828, ovl 1831; Willem Wilhelmus en K.A.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jun 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Klaaske Aukes Wassenaar zie K.A. Bosstein
Klaaske Berends Hofstra huwt met Siebe Herkes Visser, wonende te HRL 1831; BS ovl 1831
Klaaske Berends Siderius geb 1759 HRL, ovl 13 mei 1827 HRL, huwt met Douwe Reidsma; BS ovl 1827; 1855 overlijdens; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven hondert negen en tachtig den Agttiende aug is Geboren Douwe zv Douwe Douwes reidsma en K. Berends S. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 8 aug 1815
Klaaske Coenraads Zwertel geb 1776 Leeuwarden, ovl 28 apr 1847 HRL, 1e huwt met Johannis Jans Ulberg, 2e huwt met Jacob Ages Zijlstra op 7 sep 1826 HRL, huw.afk. 27 aug en 3 sep 1826, wonende te HRL, werkvrouw, dv Coenraad Z, en Elisabeth Visser; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, huw 1826, ovl 1847; kind: Akke Johannes Ulberg, geb 1 sep 1809, ged 17 sep 1809 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Johannes Ulberg, geb 4 mrt 1812, ged 15 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Klaaske Cornelis Beidschat ovl na 1823 en voor 1868, huwt met Evert Bouwknegt; BS huw 1824, ovl 1867; Evert Bouwknecht en K.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 nov 1784 HRL, en zijn den 19 dec 1784 getrouwd; kind: Cornelis Everts Bouwknegt, geb 28 nov 1787, ged 18 dec 1787 Grote Kerk HRL, moeder als: K. Kornelis B. ; kind: Geertje Everts Bouwknegt, geb 24 jan 1790, ged 16 feb 1790 Grote Kerk HRL; geb 1758 HRL, ovl 2 apr 1833 HRL, huwt met Tjeerd Pieters Hiddema op 17 jan 1796 HRL, dv Cornelis B., en Geertje Meinderts; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1833; Tjaard Pieters Hiddema ende C.C.B., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 jan 1796; ondertrouw HRL; kind: Pieter Tjaards Hiddema, geb 1 jul 1796, ged 26 jul 1796 Grote Kerk HRL; kind: Trientje Tjeerds Hiddema, geb 29 aug 1797, ged 17 sep 1797 Grote Kerk HRL
Klaaske Cornelis Petersen geb 1799/1803 Berlikum, ovl 15 feb 1858 HRL, huwt met Piebe Piebes Roozendaal, inlandsche kramer in 1851, N.H., dv Cornelis P, en Trijntje Pieters Dijkstra; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-095, supp wijk A-282; oud 38 jaar, geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk A-222; VT1839
Klaaske Cornelis Radersma geb 1812 Wirdum, huwt met Jacob Ulbes Strikwerda op 19 mei 1836 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, dv Cornelis Jans R, en Bottje Klases; BS huw 1836
Klaaske Daniels Keets geb 20 jun 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL, dv Daniel Keets en Rinske de Swart
Klaaske Dirks Feddema geb 1793 HRL, ovl 11 apr 1833 HRL, huwt met Jan Janse de Boer op 7 nov 1811 HRL, ondertrouw 23 Oct 1811, 1e afk. zondag 27 Oct 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 3 Nov 1811, dv Dirk F, en Gertje Tuininga; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1833, ovl 1835; het Stadsweeshuis ontvangt tot liquidatie met de curatoren over K.D.F., 2 Herfstmaand 1809: f. 686:4:12; (geen boeknr. vermeld); gemeentebestuur betaalt aan de Weesvoogden tot vereffening met de curatoren over K.D.F. voormaals in het Stadsweeshuis gealimenteerd geweest zijnde, 2 Wijnmaand 1809: f. 686:4:12; (geen boeknr. vermeld); rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 2956:2:0 sijnde ''t eerste gedeelte der Erfportie voor C.F. thans in ''t Weeshuis wordende gealementeert en haar bij Testamentaire Disposijtie van Hans A. de Jong te groningen Aenbeerfd, 11 jul 1808 (GAH1140); id. f. 1985:10:0 sijnde het tweede gedeelte van ''t Erfportie voor C.F., 9dec18 08 (GAH1140); rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 686:4:12 van A.J. Conradi als Stads Rentemeester per order de Burgemeester C. Blok en Wethouders ter Zaeke Restitutie voor C.D.F. voor deesen gealementeerd in ''t Weeshuis, 3 okt 1809 (GAH1141); rentmeester van het Weeshuis betaalt aan Marten Radsma en Harmanus Peaux als geauthoreseerde Curatoren over C.D.F. f. 686:4:12 als een provisioneel Slot van Reekening ingeslooten tot den 30 sep 1809, 10 nov 1809, quit. no. 16 (GAH1141); id. f. 3500:0:0, Alsmeede voor Intres f. 58:7:0, tesamen: f. 3558:7:0, 30 dec 1809, quit. no. 17 (GAH1141); geb 22 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk HRL, dv Dirk Feddema en Geertruida Tuininga
Klaaske Dirks Lijcklama à Nijeholt geb 10 apr 1798 HRL, ovl 19 jan 1823 HRL, N.H., dv Dirk LaN, en Bregtje Vettevogel; BS ovl 1823; sterfhuis wijk E-132/Kleine Bredeplaats 19, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; geb 10 apr 1798, ged 29 apr 1798 Grote Kerk HRL, dv Dirk Lijklama a Nieholt en Bregte Vettevogel
Klaaske Dirks van Weerd geb 1749 HRL, ovl 23 feb 1828 HRL, huwt met Hendrik Douwes Faber; BS ovl 1828, ovl 1853
Klaaske Douwes Bleeker huwt met Hendrik Jelles Tigchelaar; BS ovl 1859
Klaaske Douwes Miedema huwt met Lolke Meinderts Hofstra; BS ovl 1856
Klaaske Eeltjes Akkerboom zie ook: Klaasje Eeltjes; geb 3 mrt 1802 HRL, ged 4 apr 1802, ovl 13 mrt 1879 HRL, huwt met Hendericus Neysel op 4 jan 1824 HRL, huwelijksafkondigingen 21 en 28 dec 1823, N.H., dv Eeltje Cornelis A., en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1824, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, 12; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; VT1839
Klaaske eyses Lemsma geb 1795 HRL, ovl 19 feb 1814 HRL; wijk G-109, dv IJse Freerks L, en ... ; BS ovl 1814
Klaaske Foppes Hossel ovl voor 1820, huwt met Willem Annes Annema; BS Franeker huw 1819
Klaaske Fredriks Bruikman geb 1801 Sneek, ovl 3 feb 1827 HRL, naaister, ongehuwd, dv Fredrik B, en Geertje Minnes; BS huw 1821, ovl 1827
Klaaske Gerardus Dames geb 15 aug 1806 HRL, ged 31 aug 1806 HRL, N.H., ovl 23 mei 1833 HRL, huwt met Simon Sijbrens de Vries op 6 dec 1832 HRL, dienstmeid. N.H., dv Gerardus D, en Grietje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1832, ovl 1833
Klaaske Gerrits Donjema geb 17 nov 1810 HRL, ovl 23 jan 1827 HRL, dienstmeid. dv Gerrit Foppes (D), en Aukje Johannes vd Veer; dopen Grote Kerk HRL 1810, bsha127ov
Klaaske Gerrits Kisjes geb 1768 HRL, ovl 6 nov 1825 HRL, 1e huwt met Migchiel Jans Plengnat, 2e huwt met Dirk Jager op 25 jan 1816 HRL, huw.afk. 14 en 21 jan 1816, naaister, (ook in 1825), dv Gerrit Douwes en Marijke Jans; BS huw 1816, huw 1820, ovl 1825, ovl 1878
Klaaske Gerrits Ruiten ovl voor 1837, huwt met Pier Jobs Reversma; BS Franeker huw 1836
Klaaske Gosses Reinalda Barend Arenks, soldaat in het Regiment van Generaal Major van Brakel van Nymegen, ende K.G.R. van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de bruids oom Simon Jansen alhier, met een gebod in de week voor half jura, 1 jun 1793; ondertrouw HRL
Klaaske Gosses Ringnalda geb 1774 HRL, ovl 31 mei 1839 HRL, huwt met Berend Arink, dv Gosse R, en Aafke Gosses; BS ovl 1839; 1840 overlijdens, ovl 1847
Klaaske Harmens Steinfort geb 1784 Oosterbierum, ovl 3 jan 1854 HRL, huwt met Luitje Roelofs van Dijk op 3 jan 1828 HRL, huw.afk. 23 en 30 dec 1827, dv Harmen Klases S, en Aafke Polidanus; BS huw 1828, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk D-024; oud 55 jaar, geb Oosterbierum en wonende te HRL. 1839, wijk I-010; VT1839
Klaaske Hayes Bruinsma geb 27 sep 1802 IJlst, ovl 9 sep 1876 HRL, 1e huwt met Jan Visser, 2e huwt met Jan L. de Boer op 23 jun 1831 HRL, wonende te HRL., winkelierse, N.H., dv (Haye B0, en Aafke Karstens (de Kok); BS ovl 1828; 1831 huwelijken, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-004, wijk F-072; oud 37 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk C-005; VT1839
Klaaske Hayes Gortmaker geb 1761 HRL, ovl 29 mei 1832 HRL, huwt met Haitze Jorrits Damstra op 18 mrt 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 mrt 1794, dv Haye G, en Dirkje Klases; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1832, ovl 1842
Klaaske Heerkes Wiglenhuizen geb 12 okt 1788 HRL, ovl 4 jan 1820 HRL, huwt met Jan Wiebes van Dokkum op 14 nov 1811 HRL, ondertrouw 30 okt 1811, 1e huw.afk. zondag 3nov18 11 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 10 nov 1811, dv Herke Johannes W, en Aaltje Gerrits; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1820, ovl 1834; geb 12 okt 1788, ged 4 nov 1788 Grote Kerk HRL, dv Heerke Wiggelinghuizen en Aaltje Gerrits
Klaaske Hendriks Pleting zie: C.H. Spijting en Plijting; kind: Geertje, geb 1798/1803 HRL; BS ovl 1855
Klaaske Jacobs Hozinga geb 1761 Bolsward, ovl 2 jun 1824 HRL, huwt met IJede Jacobs Hettema, dv Jacob Jelles en Sjoukje Sijtses; BS ovl 1824; 1831 huwelijken
Klaaske Jacobs Ringers geb 1795 HRL, ovl 16 jul 1837 HRL, huwt met Remmer Weidama op 17 feb 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 feb 1822, dienstmeid. in 1837 turfmeetster, dv Jacob Teunis en Baartje Pieters; BS huw 1822, ovl 1837
Klaaske Jacobs Westerwijk geb 15 jun 1772 HRL, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL, ovl 2 nov 1830 HRL, huwt met Dirk Feikes de Boer op 27 mei 1798 HRL, dv Jacob Johannes W, en Tjietske ... ; DTB N.H. HRL , huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL; 1799, 1808, 1811, BS ovl 1830; kind: IJtje Dirks de Boer, geb 21 mei 1811, ged 16 jun 1811 Grote Kerk HRL
Klaaske Jakkeles Donia geb 1765 Tzummarum, ovl 24 okt 1841 HRL, 1e huwt met Sjoerd Gelles, 2e huwt met Teunis Donia/Tigchelaar op 31 okt 1802 HRL, komt van Almenum, wonende te Almenum 1835, dv Jakkele D, en Baukje de Vries; hu Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1835, ovl 1841, ovl 1851; oud 75 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Klaaske Jans van Asperen geb 1808 Leeuwarden, ovl 27 jul 1854 HRL, huwt met Jan de Jong, (gk), N.H., dv Jan vA., en Wilhelmina Ferwerda; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk H-211
Klaaske Jans Beidschat geb 1798 HRL, ovl 11 feb 1847 HRL, huwt met Johann Jacob Jekel op 4 dec 1828 HRL, huw.afk. 23 en 30 nov 1828, werkster, dv Jan Cornelis B., en Ruurdtje Reinders Fikke; BS huw 1828, ovl 1847
Klaaske Jans Bok geb 11 sep 1798, ged 30 sep 1798 Grote Kerk HRL, dv Jan Bok en Maaike Martens
Klaaske Jans Groeneveld huwt met Jan Bernardus Koster, wonende te Franeker in 1836; BS ovl 1855; bsfr1836 huwelijken
Klaaske Jans Nierenburg zie ook: Nurenburg; ged 5 dec 1771 Grote Kerk HRL, dv Jan Nierenburg en Dieuwke Claases
Klaaske Jans Nurenburg geb HRL., ovl 26 nov 1802 HRL, huwt met Bartele Jans Nurenburg, N.H., dv Jan N, en Dieuwke Klases; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828
Klaaske Jans Zeilmaker ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL, dv Jan Zeilmaker en Harmentje Gerrijts; ovl 13 okt 1806 HRL, huwt met Hendrik Georgius Helmer; BS huw 1819, huw 1821, ovl 1831; Hendrik Jurjens Helmer ende C.J.Z., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de grootvader Gerrijt Alberts, 16 apr 1791; ondertrouw HRL; Hendrik Jurjens Helmer en K.J. Zeilemaaker, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Klaaske Jans Visser huwt met Jacob Jans Appeldoorn, werkster te Bolsward; BS huw 1838
Klaaske Jelles de Jong geb 1776 Hijlaard, ovl 24 sep 1846 HRL, huwt met Anne Remmerts Visser, dv Jelle dJ, en Rinske Dirks; BS ovl 1846; oud 63 jaar, geb Oosterend (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-139; VT1839
Klaaske Jentjes van Ruiten zie ook: Klaaske Jentjes; geb 1788 HRL, ovl 11 nov 1829 HRL, huwt met Hendrik Jans Velthuis op 31 mei 1827 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1827 HRL, dv Jentje Jans vR, en Tjitske Pieters; BS huw 1827, ovl 1829, ovl 1847
Klaaske Jochems Hobbema zie ook: Klaaske Jochums; geb 1763 ... , ovl 17 sep 1817 HRL, huwt met Pieter Cornelis Leyen, getuige bij geboorte aangifte van Antje Cornelis Monsma 1811; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS geb 1811, ovl 1817, ovl 1832
Klaaske Joekes Bierma ged 24 jul 1770 Grote Kerk HRL, dv Joeke Bierma en Jeltie Sijbolts
Klaaske Johannes Oosterbaan zie: Klaske Johannes; ovl 11 jan 1822 Franeker, huwt met Douwe Boorsma; BS Franeker huw 1824
Klaaske Kornelis van Velzen geb 1787 HRL, ovl 21 dec 1854 HRL, huwt met Gerrit vd Woude op 14 mei 1812 HRL, dienstmaagd, N.H., dv Kornelis vV, en Geertje Gonggrijp; BS huw 1812, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-240; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-199; VT1839; geb 8 aug 1787, ged 26 aug 1787 Grote Kerk HRL, dv Kornelis van Velzen en Geertje Gongrijp
Klaaske Lolles Rondaan zie ook: Klaaske Lolles; geb 16 okt 1756 HRL, ovl 15 mei 1822 HRL, 1e huwt met Nicolaas van Burgaarden, 2e huwt met Lammert Johannes Brandes op 16 jul 1812 HRL, huw afk. 28 jun en 5 jul 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, ook huwt met Sjerp Pieters vd Sluis, dv Lolle Gooytjes en Aaltje Jacobs; BS huw 1812, huw 1819, ovl 1822, ovl 1826, ovl 1859
Klaaske Martens Rinia huwt met Sipke Gerrits vd Tol, wonende te onder Midlum; BS huw 1833
Klaaske Minks Stolte geb 1805 Ferwerd, huwt met Jan Jans Zwart op 14 mei 1829 HRL, huw.afk. 26 apr en 3 mei 1829 HRL. en Franeker, dienstmeid. wonende te HRL, dv Mink Klazes S, en IJtje Dirks Gorter; BS huw 1829
Klaaske Paulus Aukema geb 12 sep 1782, ged 1 okt 1782 Grote Kerk HRL, dv Paulus Aukema en detje Jans
Klaaske Pieters de Boer geb 1785 HRL, ovl 31 jan 1849 HRL, huwt met Poppe Tjallings Schaafsma op 17 mrt 1836 HRL, dv Pieter Jans dB, en Sijtske Sippes; BS geb 1836, ovl 1849; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-087; VT1839
Klaaske Pieters Broek huwt met Thomas IJpes de Haan, wonende te Bolsward 1812; BS huw 1812, ovl 1878
Klaaske Pieters Zwart huwt met Pieter Tjeerds Jorna; BS ovl 1872
Klaaske Poppes Visser zie ook: Klaaske Poppes; geb 1787 HRL, ovl 16mi1827 HRL, ongehuwd, dv Poppe Arjens V, en Hiltje Johannes; BS ovl 1827
Klaaske Rimmerts Pannebakker zie ook: Klaaske Rimmerts; geb 15 jun 1801 HRL, ovl 9 nov 1867 HRL, ongehuwd, N.H., ovl wijk G-173, Vst 26 jun 1862 uit Midlum, dv Rimmert P, en Trijntje Hogerhuis; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk A-097, wijk D-124, wijk G-195, wijk H-209; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-142; VT1839
Klaaske Ruurds Schaap geb 1806 Joure, ovl 21 sep 1830 HRL, ongehuwd, naaister, wonende te Joure, dv Ruurd S, en Froukje Tymens; BS ovl 1830
Klaaske Sikkes van der Geest geb 1799 Tzummarum, ongehuwd, dv Sikke Bonnes vdG, en Dieuwke Cornelis; BS ovl 1832
Klaaske Sipkes Bijlsma geb 1812 Dronrijp, huwt met Wobbe Wiebes op 21 nov 1839 HRL, dienstbode wonende te HRL, dv Sipke Jacobs B, en Janke Hoitzes; BS huw 1839
Klaaske Stevens Berkman zie ook: Bergsma; geb 1787 HRL, ovl 28 mei 1864 HRL, huwt met Hans Paulus Goverts op 15 mei 1828 HRL, huwelijksafkondigingen 4 en 11 mei 1828, dienstmeid. arbeidster in 1851, N.H., ovl wijk G-141, dv Steven Everts B., en Riemke Femmes; BS huw 1828, ovl 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-146; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-046; VT1839
Klaaske Sytzes Mouwers geb 1779 Grouw, ovl 3 sep 1826 HRL, huwt met Johannes Piers Sjollema, dv Sijtse M, en Hijke Jeltes; BS ovl 1826
Klaaske T. van der Meulen huwt met Johannes Vettevogel, beide van HRL, geproclameerd de 29-31 mrt en getrout den 5 apr 1767; geb 1737 ... , ovl 25 nov 1811 HRL, huwt met Johannes Wytzes Vettevogel, wonende te op de Kleine Breedeplaats 1811; BS ovl 1811; 1826 overlijdens; kind: Brechtje Johannes Vettevogel, geb 27 okt 1772, ged 20 nov 1772 kind: Tijtje Johannes Vettevogel, geb 12 nov 1775, ged 3 dec 1775 Grote Kerk HRL; kind: Akke Johannis Vettevogel, ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL; kind: Tjebbe Johannes Vettevogel, ged 25 Febrij 1770 Grote Kerk HRL
Klaaske Tjeerds Posthuma geb 1759 Dokkum, ovl 16 feb 1827 HRL, huwt met Klaas Ages Zeilmaker op 29 mei 1808 HRL, komt van HRL, vischopvraagster; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1827; Klaas Ages Zeylmaker en K.P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 may 1808; ondertrouw HRL
Klaaske Tjerks Bouma huwt met Matthijs Blok, wonende te HRL 1848; BS ovl 1848
Klaaske Tjibbes Hanenburg Als des Heeren Avondmaal Stonden gehouden te worden op den 5 Mei 1816 zijnde met attestatie aangenomen K.T.H. van HRL. (lidm. boek Sexb. 1776-1850, inventarisnummer 108, fiche 2); Het Avonmaal des Heeren alhier op den 5 mei 1815 zullen gehouden worden, is bij die gelegenheid den Gemeente bekendgemaakt, dat met attestatie tot ons gekomen is K.T.H., Jonge dogter van HRL; latere toevoeging: obiit. (lidm. boek Sexb. 1776-1850, inventarisnummer 108, fiche 2)
Klaaske Ykes Wijga begraven Groot Kerkhof, regel 42, nr. 50; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Klein Kerkhof, regel 13, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Klaerke Gerbrands ovl 22 sep 1727 HRL, old 40 jaeren
Klaes Bouwes ged 11 jul 1741 Grote Kerk HRL, zv Bouwe Klaases en Trijntje Feddes
Klaes Harings huwt met Sijke Jelles, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 feb en getrouwt den 17 mrt 1743 in de Westerkerk; C.H. en Sijke Jelles beide van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Jelles desselvs broeder, en vertoonde de bruidegom consent van desselvs vader in deesen, 9 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL
Klaes Jans weesvoogden bet f. 51:14:8 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde de verdiende loonen van Pieter Jans, Arjen Klaeses, K.J. en Jarig Ariens, resp. f. 25:15:0, f. 6:7:0, f. 6:0:0 en f. 13:12:8, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 43:3:8 sijnde de verdiende loon van K.J. bi schipper Barent Hijlkes, 14 jan 1777. (GAH1108)
Klaes Claasen huwt met Trijntje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 mrt 1743 en doe ook getrouwt; C.C. ende Trijntie Jans beide van HRL, koomende weegens de bruid Folkert Jans desselvs broeder, 2 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL
Klaes Louwerens huwt met Lijsbet Jans, kinderen: Marten en Jacobs Klaeses, beiden ged 23 jan 1742 Grote Kerk HRL
Klaes Swerus ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:18:0 wegens geleverd papier en pennen, kwit. no. 25, 5 dec 1775. (GAH1106); id. samen met F. vd Plaats, f. 15:9:0 voor geleverd papier etc, kwit. no. 12, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 7:10:0 voor een geleverd schrijfboek en pennen, kwit. no. 25, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 20:7:0 voor geleverd papier en schoolboeken, kwit. no. 25, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 4:14:0 voor een riem papier, kwit. no. 34, 26 nov 1782. (GAH1113); id. 14 -12:0, ord. no. 24, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 14:12:0 voor geleverde schrijefgereedschappen, ord. no. 24, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 19:12:0, ord. no. 9, 25 nov 1779. (GAH1110); C.S. ende Aeltje Dirks, beyde van HRL, koomende voor de bruid en bruydegom de fiscael Dreyer en Boode Zeeman, D.P. over ''t gerechte geproclameerd, 25 Oct 1749
Klaes Tjeerds ovl 7 jul 1727 HRL, old 40 jaeren
Klaes Wouters Bejaerde op Sijn belijdenis ged 18 nov 1740 Grote Kerk HRL
Klaes Geerts Steenveld Claes G.S., ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL, zv Geert Steenveldt en Maeike Eerts; ged 21 aug 1746 Grote Kerk HRL, zv Geert Steenveldt en Maaike Eerts; ovl voor 1798, huwt met Aaltje Jans Kronenburg, kinderen: Jan S, geb 18 jan 1788 HRL, Geert Klases S, geb 3 mrt 1784 HRL; BS huw 1814, ,; weesvoogden bet f. 33:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde 2 jaer verdiend loon van Hendrik Willems bi K.S. als bakkersknegt 11 jun 1776. (GAH1107); erven K.S. eigenaar van wijk H-029; gebruiker Geert Steenveld, bakker, 1814. (GAH204); voogden bet f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Hendrik Willems bj K.S. als bakkersknegt verdiend, 14 apr 1778. (GAH1109); ovl 8 okt 1794 HRL, oud 48 jaar; K.S. en Aaltje Kronenburg, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jul 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Geert Klaases Steenvelt, geb 1 jan 1784, ged 10 feb 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jan Klaases Steenveld, geb 17 jan 1788, ged 17 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Rinse Klaases Steenveld, geb 23 jul 1791, ged 7 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Klaases Steenveld, geb 25 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL; weduwe woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen. (GAH650)
Klaes Johannes van Seyst ged 25 apr 1741 Grote Kerk HRL, zv Johannes Dirks van Seyst en Janneke Hoites
Klaes Scheltes van der Mey C.S. vdM. van deese Stad ende Aefke Blinxma van Dronrijp, zijnde aangegeeven door vertooninge van attestatie dat des bruids geboden op gisteren tot Dronrijp wettig waeren aangegeeven en met schriftelijk consent van des bruidegoms vaeder, 24 Jun 1750; van HRL, huwt met Aefke Blinxma, van Dronrijp, geproclameerd den 31 jan en den 1-8 Febru en getrout den 8 dito 1750
Klaeske Johannes ged 26 jul 1740 Grote Kerk HRL, dv Johannes Gerrits en Bins Hendriks
Klaeske Jurjens IJpe Feddes ende K.J., beyde onder Almenum, komende wegens de bruid desselvs oom Fekke Joosten, 16 Apr 1746
Klara van den Bosch huwt met Jan van Keulen; BS ovl 1836; kind: Elisabeth Jans van Keulen, geb 5 nov 1775, ged 7 nov 1775 Grote Kerk HRL
Klara Harmens geb 1790 ... , ovl 14 apr 1816 HRL, dv Harmen Berends en Klaaske Berends; BS ovl 1816
Klara Hendriks zie: Spijting
Klara Hermanus zie: Nak
Klara Jacobs zie: Eppinga, van Keulen, 3x
Klara Johannes zie: Alta
Klara van Keulen geb 8 jul 1800 HRL, ovl voor 1805, N.H., ged 20 jul 1800, dv Jacobus vK en Sijtske Simons; dopen Grote Kerk HRL 1800
Klara van Keulen geb 1805 HRL, ovl 31 okt 1814 HRL; wijk H-085, dv Jacobus vK, en Sijtske vd Brug; BS ovl 1814
Klara Uilkes zie: van der Vorm
Klara Cornelis Tromp huwt met Bernardus Jans Proosterbeek; BS ovl 1858; ovl 18 apr 1804 HRL, oud 38 jaar; kind: Jan Bernardus Proosterbeek, geb 13 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Bernardus Proosterbeek, geb 12 nov 1786, ged 12 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Bernardus Proosterbeek, geb 26 jul 1789, ged 16 aug 1789 Grote Kerk HRL; kind: Bernardus Bernardus Proosterbeek, geb 16 jul 1791, ged 2 aug 1791 Grote Kerk HRL
Klara Hendriks Plijting zie ook: Pleting en Spijting; Hendrik Weghuis en K.H.P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onde productie van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL
Klara Hendriks Vaster geb 1767 HRL, ovl 21 feb 1843 HRL, 1e huwt met Jan de Wit, 2e huwt met Berend Jans Tikkel, zv Hendrik ... , en Finne ... ; BS geb 1811, ovl 1843, ovl 1858; oud 72 jaar, (geslnm: Vagter), geb en wonende te HRL. 1839, turfmeetster wijk D-126; VT1839
Klara Hermanus Nak geb 1787 HRL, ovl 28 feb 1839 HRL, huwt met Aan Sijtzes Wilkes op 1 mrt 1827 HRL, huw.afk. 11 en 18 feb 1827 HRL. en Minnertsga, dv Hermanus N, en Elizabeth Jansen; BS huw 1827, ovl 1839, ovl 1847
Klara Jacobs Eppinga ovl voor vele jaren te Makkum, huwt met Dirk Johannes Alta, dv Jacobus E, en Grietje Thomas; BS huw 1831, ovl 1834
Klara Jakobs Kohen Salomon Heymans Cohen van HRL, en K.J.K. van Amsterdam, Jooden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 apr 1781 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Amsterdam getrouwd den 22 daaraanvolgende
Klara Johannes Alta geb 1808 Workum, ovl 24 sep 1826 HRL, naaister, ongehuwd, dv Johannes Dirks A., en Jetske Lieuwes de Boer; BS ovl 1826
Klara Uilkes van der Vorm geb 1785 Leeuwarden, ovl 7 nov 1852 HRL, huwt met Johannes vd Werf, N.H., dv Uilke vdV, en Maaike Scheltes; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk F-280; oud 53 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-218; VT1839
Klare Koerts ovl feb 1727 HRL. als Kerke Arme
Klasien Hindriks Extract uit het Doop Protocol gehouden bij de Predikant der Hervormde Gemeente van de Wildervank en thans berustende ter Griffie van dezelve Gemeente. In het jaar Een duizend zeven hondert vijf en tachtig den vijftiende nov is ged Klasien dv Hindrik Jakobs en Rikse Hindriks. Afgegeven door de Schout van de Gemeente Wildervank den 16 Mei 1800 vijftien; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van Wybe Klases de Vries en Klaasje Hendriks dato 15 jun 1815 op F? 43. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijke Staat der Gemeente HRL
Klasien Hindriks geb 1786 Wildervank, huwt met Wybe Klases de Vries op 15 jun 1815 HRL; huwafk. 28 mei en 4 jun 1815, dienstbaar, dv Hindrik Jacobs, (gk), en Rikse Hindriks, (gk); BS huw 1815
Klasina Kriens huwt met Willem Hombach; dopen Grote Kerk HRL 1799
Klaske Femmes geb 1751 HRL, ovl 21 feb 1822 Franeker, huwt met Jan Keizer; dv Femme ... , en ... ; BS Franeker ovl 1822; Jan Gotlieb Keizer van Tzummarum en K.F. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; de 5 May 1782 Sijn de eerste keer geproclameert Jan Gotlieb Keyser, van Tzummarum en K.F., van HRL, en na dat sulks drie aen een volgende Sondagen geschied was, waer van de laatste geweest is de 19 May 1782, hebben den 24 May 1782 Attestatie die, ontfangen, om te HRL in het Huwelijk bevestigt te worden. (fiches Barr. dl., huw Tzummarum/Firdgum 1782)
Klaske Jellema ovl voor 1892, huwt met Foeke Lanting; BS ovl 1891
Klaske Johannes mogelijk: Oosterbaan; ovl voor 1837, huwt met Douwe Wybes Bouma; BS Franeker huw 1836
Klaske Watses geb 1792 HRL, huwt met Johannes Harmens Bandsma op 28 jun 1818 HRL, huw.afk. 14 en 21 jun 1818, dienstmeid. dv Watse Arjens en Fimke Jans; BS huw 1818
Klaske IJpes zie: Schuitmaker
Klaske Ypes Schuitmaker ovl voor 1838, huwt met Koop Jans van Dijk; BS Franeker huw 1837
Kleis Lanting burgemeester in 1770-1774, ovl voor 1782; K.L. ende Neeltie P. Hibma, de eerste van HRL, ende tweede van Pingjum, koomende voor de Bruidegom en Bruit, des Bruidegoms Broeder Romke Lanting vertoonende Procuratie in der selver, en attestatie van der selver Curator tot consent in deesen, 26 sep 1739; ondertrouw N.H. HRL; ovl 4 mrt 1778, 68 jaar, Regerend Burgemeester, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1597:19:8. Aldus gedaan, gereekend en geslooten in de vergaderinge van de Magistraat, geswooren gmeente en Gecommitteerde vroedschap, beneevens de voogden van ''t Weeshuys. In kennisse derselver handen met die van den rendant, en de subscriptie van mij secretaris den 2 dec 1766. Was getekend: Pieter de Bruin, Hendr. Schaaf, S. Altena, Lammert Hauckema, K.L., Jean Peaux, Andries Wybenga, Lolle Steensma, Albert Osinga, Jane van Slooten, J.D. Toussaint, Hendr. Witterman, Hendr. Brouwer, H. Videlius, Evert Wiarda, M. van Idsinga. (GAH1096); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1481:12:2. Aldus gedaan etc. Was getekend: Pieter de Bruin, K.L., B. Jelgersma, J.D. Toussaint, Albert Osinga, F. Acronius, Jan Wax, Lammert Hauckema, J. Olivier, Jane van Slooten, Lourens Tabes, Hendr. Brouwer, H. Videlius, Ands Wybenga, Evert Wiarda, S. Rienstra. (GAH1097); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1256:0:4. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, L.W. Steensma, Lammert Hauckema, K.L., F. Acronius, Lourens Tabes, Hendr. Witterman, J. Olivier, Claas Dijkstra, Jean Peaux, Andries Wybenga, H. Videlius, Syds Schaaff, Albert Osinga, M. van Idsinga, Syds Schaaff als gelastigde van de rendante wed. P. de Bruin, 15jun768. (GAH1098); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1651:12:10. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, Lammert Hauckema, F. Acronius, L.W. Steensma, Lourens Tabes, Jarig Westra, Sijds Schaaff, B. vd Meulen, K.L., A. Osinga, Hendr. Schaaf, J. Olivier Frederik Hoogland, Sierk Laquaart, M. van Idsinga, 5 dec 1770. (GAH1101); afsluiting weesboek:meerder ontvangen dan uitgegeven f. 582:14:6. Aldus gedaan etc. Was getekend: K.L., Jane van Slooten, B. vd Meulen, F. Acronius, Syds Schaaff, A. Wijngaarden, Hein Mollema, Lammert Hauckema, H.W. van Plettenberg, A. Osinga, B. Jelgersma, Joost Gonggrijp, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi, 2 dec 1772. (GAH1103); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:13:0 wegens geleverde dackpannen tot het Weeshuis, quit. no. 20, 22 nov 1770. (GAH1101); id. f. 8:11:0, quit. no. 19, 18 nov 1771. (GAH1102); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. de Haas, Syds Schaaff, F. Acronius, B. ve Meulen, Sijbout Hoornstra, K.L.F. Kamsma, Sierk Laquaart, Pieter Tetrode, Hein Mollema, P. Couperus, A. Osinga, C. Aardenburg, Johannes Mecima, Klaas Heins, Sjoerd T. Schrik, A.J. Conradi, 15 jan 1776. (GAH1106); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. de Haas, B. vd Meulen, Syds Schaaff, K.L., C. Aardenburg, J.H. Olinjus, Sierk Laquaart, Pieter Tetrode, J. van Slooten, J.D. Toussaint, F. Acronius L. Haukema, Sijbout Hoornstra, Klaas Heins, Sjoerd T. Schrik, A.J. Conradi, 4 dec 1776. (GAH1107); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. de Haas, K.L., J.H. Olinjus, Sijbout Hoornstra, B. Jelgersma, Pieter Tetrode, Sierk Laquaart, L.W. Steensma, F. Acronius, J.D. Toussaint, P. Couperus, Johannes Mecima, H. de Waart, Pierre Peaux, Hein Mollema, A.J. Conradi, 3 dec 1777. (GAH1108); rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de burgmrK.L. als administrateur vd correspondentiebeurs f. 2500:0:0 terzakr vijf actien id tweede Tontine voor meergem. beurs genegotieerd op de lijven van Frans Tjallingii, P. Lanting, Jan Douwes Zeilmakeren Cornelis D. Zijlstra in de tweede, en ten lijve van Jan Westra id derde classe. 1 jul 1774. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 68:10:0 ter zake geleverde olie, talk etc. tdv de nieuwe kerk, ord. no. 10, 4 jan 1775. (GAH1060); erven ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 9:14:0 voor geleverde dakpannen etc, ord. no. 38, 24 nov 1781. (GAH1112)
Kleis Minnes zie: Gnodde
Kleis Bartels Lanting ovl 30 jul 1789 HRL, oud 10 jaar; geb 8 nov 1778, ged 17 nov 1778 Grote Kerk HRL, zv Bartel Romkes Lanting en Ludewey Pieters
Kleis Minnes Gnodde geb 1795 Sappemeer, ovl 9 mei 1831 op de Noordzee verongelukt, huwt met Barber Pieters Broersma op 7 mei 1823 HRL, huwelijksafkondigingen 27 apr en 4 mei 1823, stuurman, wonende te HRL, zv Minne Klein, (gk), en Jantje Harms, (gk), vader ovl Sappemeer 18 mei 1821, moeder ovl Sappemeer 13 mei 1818; BS huw 1823, huw 1835, ovl 1836; Klaas Knodde eigenaar van perceel nr. 285, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 377, huis en erf, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Knierke Anes begraven Groot Kerkhof, regel 14, nr. 17; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Knierke Annes ende Ruurd Teekes van Almenum koomende weegens de bruyd desselvs vader Anne Jans den 13 dec 1749; van HRL, huwt met Ruurd Teekes van Almenum, geproclameerd 14, 21 en 28 dec 1749 en doen ook getrouwt
Knierke Hendriks huwt met IJsbrandt Jochems, beyde van HRL, sijn geproclameert den 18-25 okt en den 1 nov 1739 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; IJsbrand Jochums ende KH, beide van HRL, komende vor de bruid desselvs broeder Pieter Hendriks, 17 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Aaltje Jsbrands, ged 23 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Maatje IJsbrands, ged 13 okt 1744 Grote Kerk HRL; kind: Maertje Isbrands, ged 29 nov 1740 Grote Kerk HRL
Knierke Jans geb 27 jul 1775, ged 15 aug 1775 Grote Kerk HRL, dv Jan Louws en Marijke Simons; ged 22 okt 1771 Grote Kerk HRL, dv Jan Louws en Mayke Simons
Knierke Johannes zie: Gercama
Knierke Coerts (JANKE); woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; zie: Duman
Knierke Simons Hessel Paulus en K.S., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 15 feb 1778 HRL, en toen getrouwt
Knierke Urks huwt met Jan Hendriks Duman; BS ovl 1812
Knierke Waster ovl 10 feb 1727 HRL, old 74 jaeren
Knierke Coerts Duman ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL, dv Coert Duman en Maike Foppes; dopen Grote Kerk rha; geb 10 sep 1765 HRL, ovl 26 feb 1837 HRL, ongehuwd, dv Koert Hendriks D, en Maaike Foppes Pettinga; BS ovl 1837; regattdv1826-93; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; in 1827, no. 117; in 1828 no. 68; in 1829 no 39, grootboekno. 1166, deel 2: f. 35:0:0 rente; id. 16 feb 1831, no. 42; id. 13 feb 1832, no. 25; id. 21 feb 1833, no. 49; id. 11 feb 1834, no. 44; id. 12 jan 1835, no. 40; id. 13 jan 1836, no. 25; id. 3 feb 1837, no. 47
Knierke Johannes Gercama huwt met Auke Simons Miedema, wonende te Franeker; bdfr1841 overlijdens
Knierke Orks van Deinum Hendrik Duman ende K.O. v. D., beide van HRL, huw.aang. 29 nov 1738 HRL, komende voor de bruidegom Johannes van Seist ende Andrijs Jelmersma voor de bruid vertonende attestatie van deselve en Consent van des bruids vader; huw.aang. HRL. 1738
Knierke Simons Swart ovl 2 dec 1794 HRL, oud 70 jaar; Arryen Arie Dreyer en K.S.S., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 17 nov 1776 HRL, en toen getrouwd
Knirke Pieters (CNIERKE in 1745); H. van Scheltinga bet f. 5:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde ''t weeskind K.P. van haar moeder aanbeerft, 4 jul 1730. (GAH1060); medeweesvoogd hopman Buma bet f. 139:12:8 aan dito weegens dat het weesmeysje K.P. van haer moeder Aafke IJpes dit was aanbeerft, 4 jul 1730. (GAH1060); Saake Jacobs ende C.P., beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Johannes Claesen sijnde de bruid desselfs aengetroude moey, 31 Jul 1745; huwt met Saake Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 Augusti 1745 en ook getrouwt
Kobus Gerrits broer van Jan Gerrits; zie aldaar; mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt f. 25:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen C.G. met hoedenmaken bij Sipke Weyland verdiend, 16 aug 1757 (GAH1086); mede-weesvoogd Cl. Nauta betaalt f. 30:0:0 door de weesjongen C.G. in 1 jaar bij Sipke Weyland verdiend met hoedenmaken, 30 mei 1758 (GAH1087); mede-weesvoogd Videlius betaalt aan het Weeshuis f. 20:0:0 door de weesjongen C.G. voor 19 weken als bootsjongen bij Jacob Meyer verdiend, 26 jun 1759 (GAH1088); id. door en aan dito f. 10:0:0 met hoedenmaken verdiend bij Sipke Weyland, 31 jul 1759 (GAH1088)
Kobusje Gerrits geb 19 may 1783, ged 3 jun 1783 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Klaasses en Grietje Jans
Koen Boringa huwt met Jancke Meyners, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Koene Dirks ontvangt van het gemeentebestuur wegens ruim 24 1/2 schouw lange turf, met het bewerken, 24 okt 1805: f. 251:7:4
Koene Jans KLEIS ??; huwt met Grietje Pieters op 30 mrt 1806 HRL, huw Grote Kerk HRL 1806; Koene J. en Grietje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rients Hendriks, goede bekende, 15 mrt 1806; ondertrouw HRL
Koene Jochems Gerritje Berendts, Huisvrouw van K.J. bij de Franeker Pijp ged 17 apr 1767 op belijdenisse des Geloofs; huwt met Gerritje Berendts, kind: Jochemke Koenes, geb 31 mei 1775, ged 2 jul 1775 Grote Kerk HRL; kind: Beernt Koenes, ged 1 jun 1756 Westerkerk HRL; kind: Lieukje Koenes, ged 17 jul 1768 Grote Kerk HRL; kind: Jogchemke Koenes, ged 10 dec 1771 Grote Kerk HRL
Koenia Lieuwes Klaas Beerends en K.L., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Fijke Klaases, geb 16 nov 1783, ged 2 dec 1783 Grote Kerk HRL; moeder als: Koenigje L. ; kind: Fijke Claases, geb 26 feb 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: Kunnigje L. ; kind: Berend Klaases, geb 18 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Klaases, geb 9 feb 1790, ged 23 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Kaases, geb 1 nov 1792, ged 13 nov 1792 Grote Kerk HRL; moeder als Kunnigje Lieuwes
Koenraad Balt ovl voor 1815, huwt met Dina IJmerschot, kind: Henricus Koenraads B., geb 1797 Leeuwarden; BS Franeker huw 1814
Koenskje Lieuwes geb 3 jun 1751 Groningen, ovl 31 aug 1821 HRL, huwt met Jacob Piebes op 26 mrt 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, BS ovl 1821; kind: Jetske Jacobs, geb 6 okt 1798, ged 16 okt 1798 Grote Kerk HRL; moeder als Kunnigje L.
Koerd Hendriks huwt met Trijntje Jans, kind: Grietje Koerds, geb 6 feb 1779, ged 2mrt17 79 Grote Kerk HRL
Koert Antoons geb 14 nov 1783, ged 16 dec 1783 Grote Kerk HRL, zv Antoon Willems en Janna Koerts
Koert Hendriks zie: Duman; Jan Steendrik ende Anskje IJetzes Backer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.H., goede bekende, 6 okt 1792; ondertrouw HRL; woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Koert Johannes geb 16 jul 1793 HRL, inschrijfnummer 2496, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Koert Lieuwes zie: Touwslager
Koert Laurens Strik ged 20 aug 1754 Grote Kerk HRL, zv Laurens Strik en Janke Koerts
Koert Lieuwes Touwslager geb 27 okt 1800 HRL, ged 16 nov 1800, ovl 22 feb 1886 HRL, huwt met Marijke Johannes Vogel op 1 jun 1826 HRL, huw.afk. 21 en 28 mei 1826, scheepstimmerman 1886, N.H., ged 16 nov 1800, zv Lieuwe Alles T, en Eelkje Koerts; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1826, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk A-180, 252; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk A-180; VT1839
Koop Geerts ovl voor 1755, huwt met Baukje Roelofs, kind: Grietje Koops, geb ...; R''valle troch ... , bl. 273
Koop Jans zie: van Dijk
Koop Jans K.J. en Geertje Teunis, beide van Almenum, laatst geproclameert op dato dezes, 26 dec 1773 HRL, en toen getrouwd
Koop Jans van Dijk geb 1804 Workum, 1e huwt met Klaske IJpes Schuitmaker, arbeider, wonende te te Franeker, 2e huwt met Akke Klases Bootsma op 27 aug 1837 Franeker, zv Jan Koops vD, en Aukjen Jacobs de Boer; BS Franeker huw 1837
Koopman Rheins Jood, geboortig van de Elsas, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft borgereed volgens het formulier der Joden gepresteerd in handen van pres. burg. Olivier op 4 mrt 1767. (burgerboek)
Koppen Cornelius Tumelaar ged 27 apr 1749 Grote Kerk HRL, zv Cornelius martinus Tumelaar en Jouwke Jans
Korintje Jans ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL, dv Jan Janz en Reinskje Dirkz
Kornelia Jans geb 12 okt 1779, ged 2 nov 1779 Grote Kerk HRL, dv Jan Jochems en Dieuke Klaasses
Kornelia Jans Arend Homan en en K.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 jul 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Kornelia Leemans geb 4 okt 1772, ged 12 nov 1772 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Gerardus Leemans en Hendrikje Wouters Schipper
Kornelia Leenderts geb 2 mrt 1779, ged 16 mrt 1779 Grote Kerk HRL, dv Leendert Kornelis en Aaltje Hendriks
Kornelia van der Veen oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk F-241; VT1839
Kornelia Jans Nuurenburg geb 12 nov 1783, ged 2 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Jan Nuurenburg en Dieuwke Klaasses
Kornelia Katharina Geisenhart huwt met Dirk Jan Harteming, kind: Dirkje Dirks Harteming, geb 14 aug 1789, ged 18 aug 1789 Grote Kerk HRL
Kornelia Pieters de Waard geb 27 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL, dv Pieter de Waard en Maria Roets
Kornelis Arjens huwt met Tjaltje Hanses, kind: Gertje Kornelis, geb 30 aug 1784, ged 14 sep 1784 Grote Kerk HRL; kind: Maayke Cornelis, geb 11 mrt 1792, ged 27 mrt 1792 Grote Kerk HRL
Kornelis Arriens huwt met Trijntje Sapes, tweelingen Trijntje en Baukje Kornelis, geb 19 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL
Kornelis Aukes geb 3 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv Auke Kornelis en IJmkje Hubers
Kornelis Aukes huwt met Sjoerdtje Meinderts, kind: Auke Kornelis, geb 6 okt 1783, ged 21 okt 1783 Grote Kerk HRL
Kornelis Blokpoel huwt met Jacoba Colier, kind: Johanna Kornelis Blokpoel, geb 9 jan 1796, ged 12 jan 1796 Grote Kerk HRL
Kornelis Dirks geb 14 dec 1788, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL, zv Dirk Kornelis en Aaltje Dirks
Kornelis Durks geb 8 jul 1766 en Klaas Durks, geb 8 jul 1769, ged 15 apr 1774 Grote Kerk HRL, zv Durk Kornelis en Geeske Klaases
Kornelis Dirks huwt met Janke Jurrens, kind: Imkje Kornelis, geb 25 sep 1796, ged 30 okt 1796 Grote Kerk HRL, moeder mogelijk J. Jorrits
Kornelis Dunker K.D. en Martijntje Elisa, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage
Kornelis Folkerts huwt met Riemke Sjoerds, kind: Saakje Kornelis, geb 19 feb 1779, ged 2 mrt 1779 Grote Kerk HRL
Kornelis Foppes K.F. van HRL, en Marijke Jans van Stavoren, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 feb 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Stavoren en aldaar getrouwd den 25 feb 1781, volgens ingebragt getuigenis
Kornelis Freriks geb 15 may 1783, ged 9 jun 1783 Grote Kerk HRL, zv Frerik Lykles en Antje Baukes
Kornelis Harmens geb 6 sep 1772, ged 1 okt 1772 Grote Kerk HRL, zv Harmen Kornelis en Pietje Jetses
Kornelis Hendriks geb 3 mei 1777, ged 1 jun 1777 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Geerts en Rinske Warners
Kornelis Jakobs geb 26 jul 1773, ged 19 aug 1773 Grote Kerk HRL, zv Jakob Sjoukes en Tijtje Kornelis
Kornelis Jansen huwt met Jannigje Kornelis, kind: Hijke Kornelis, geb 16 sep 1788, ged 30 sep 1788 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Fokeltje Cornelis, geb 1 jan 1791, ged 25 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jan Cornelis, geb 3 feb 1793, ged 19 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Kornelis, geb 2 feb 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en tachtig den derde aug is Geboren Sjoutje dv C.J. en Jannigje Cornelis. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 mei 1816
Kornelis Jans huwt met Grietje Sijtses, kind: Sijtse Kornelis, geb 8 aug 1773, ged 24 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Kornelis, geb 20 feb 1775, ged 7 mrt 1775 Grote Kerk HRL
Kornelis Christiaans K.C. en Trijntje Hansen, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 29 mei 1774 HRL
Kornelis Klaases ged 26 okt 1751 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klaasen en Rightsjen Folkerts
Kornelis Klaases huwt met Mayken Doedes, kind: Dieuwke Kornelis, geb 16 may 1789, ged 24 may 1789 Grote Kerk HRL
Kornelis Klaassen K.K. van St. Jacobi Parochie en Aafke Hendriks van HRL, zijnde laatst geproclameert op dato dezes 25 sep 1774 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Jacobi Parochie om aldaar in den echten staat te worden bevestigd, zoals geschied is 2 oct 1774, volgens acte
Kornelis Kornelis geb 16 okt 1782, ged 8 dec 1782 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Ates (mog: Kornelis Aarts), en Foekje Kornelis
Kornelis Leenderts geb 28 may 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL, zv Leendert Kornelis en Aaltje Hendriks; Cornelis L., ged 20 aug 1771 Grote Kerk HRL, zv Leendert Cornelis en Aaltje Hendriks
Kornelis Sjierks K.S. en Gerritje Douwes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 aug 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Kornelis Theunis huwt met Riemke Sjoerds, kind: Grietje Kornelis, geb 18 jan 1781, ged 6 feb 1781 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Kornelis, geb 27 mrt 1783, ged 15 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Saakje Cornelis, geb 8 mrt 1788, ged 23 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Cornelis, geb 14 jan 1794, ged 28 jan 1794 Grote Kerk HRL; Saturdag den 21 jul 1798; den raad der Gemeente Extra ordinaris vergadert zijnde, wierde door den Fiscus aangediend dat eenen Nicolaas Plutschouw voor eenige daagen het kv C.T., Scheepstimmerman alhier met veel gevaar uit het Water had gered; Waarop beslooten wierde gedagte Jongkman voor deeze Loffelijke en Couragieuse daad, met eene Praemie van een Silver lepel (te betaalen uit de Correspondentiebeurs) te Vereeren. (GAH44)
Kornelis Tjipkes huwt met Aaltje Hendriks, kind: Lijsbeth Kornelis, geb 28 jul 1775, ged 27 aug 1775 Grote Kerk HRL; kind: Pier Cornelis, geb 19 apr 1791, ged 8 may 1791 Grote Kerk HRL; kind: Pier Cornelis, geb 29 dec 1792, ged 13 jan 1793 Grote Kerk HRL, moeder als Atje R.
Kornelis Visser ovl voor 1859, huwt met Grietje Foekens; BS ovl 1858
Kornelis Wiegers geb 18 may 1796, ged 25 may 1796 Grote Kerk HRL, zv Wieger Kornelis en Jetske Innes
Kornelis Bartels Lanting broer van Romke Lanting ??; geb 8 may 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL, dv Bartel Romkes Lanting en Ludewei Pieters; weesvoogden betalen f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van C.L., 19 nov 1794 (GAH1126); id. f. 15:0:0 als zeilmakersknegt bij Jan Douwes Zeilmaker, 24 nov 1795 (GAH1127); id. f. 20:0:0, (baas niet vermeld), 13 sep 1796 (GAH1128)
Kornelis Gerrits de Mol geb 1806 Katwijk aan Zee, ovl 14 okt 1829 van het verongelukte kofschip ''Johan Hendrik Wilhelm'' van HRL, in zee is gevallen en is overleden, kok, zv Gerrit dM, en Louisa Haasnoot; BS ovl 1829
Kornelis Johannes van Gorkum geb 1799 Wirdum, huwt met Pietje Geerts de Groot op 23 mei 1824 Franeker, metselaarsknegt, wonende te Franeker, zv Johannes Hendriks vG, en Berber Kornelis; BS Franeker huw 1824
Kornelis Kornelis Lautenbach geb 18 aug 1795 ... , ovl 11 mrt 1818 HRL, huw.get. bij D. Lautenbach en A. Merkelbach, bakkersknecht te Leeuwarden, broeder bruidegom, 1816, ongehuwd, zv Cornelis L, en Trijntje Beidschat; BS huw 1816, ovl 1818; geb 18 aug 1795, ged 1 sep 1795 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Lautenbach en Trijntje Beidschat
Kornelis Pieters Kluven K.P.K. en Eelkje Pieters, beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes 12 mrt 1775 HRL, en toen getrouwd
Kornelis Roelofs van Dijk geb 15 dec 1774, ged 3 jan 1775 Grote Kerk HRL, zv Roelof Luytjes van Dijk en Jetske Kornelis; geb 17 may 1778, ged 31 mai 1778 Grote Kerk HRL, zv Roelof van Dijk en Jetske Kornelis; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 118:17:0 ter saeke in 2 maenden geleverd brood, 26 jul 1810, quit. no. 21 (GAH1142)
Kornelis Sibrens Molenaar geb 10 mrt 1787, ged 1 apr 1787 Grote Kerk HRL, zv Sibren Pieters Molenaar en Maartje Dirks Sijlstra
Kornelis Sikkes Wijnalda geb 7 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Sikke Everts Wijnalda en Leentje Kornelis Beitschat, vader als Benne S.E.W.
Korneliske Jans geb 21 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL, dv Jan Freriks en Feikje Sjoerds
Korsje Willems begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 40, vermeld als Koosje W. ; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; hm Eeltje Meinderts, kind: Willemke Eeltjes, geb 13 nov 1774, ged 11 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Willem Eeltjes, geb 9 jul 1778, ged 28 jul 1778 Grote Kerk HRL; kind: Meindert Eeltjes, ged 18 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Eeltjes, ged 28 jan 1772 Grote Kerk HRL, moeder als Koesje W.
Krees Hendrik Koersen zie ook: K.H. Sweres; geb 14 feb 1811 HRL, ovl 25 okt 1824 HRL, zv Sweeris K, en Maria van Beek; dopen Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1824
Krees Hendrik Sweeris zie: Koersen; geb 14 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, zv Sweres Koersen en Maria van Beek
Kristiaan geb 16 nov 1811 HRL, dv Anna Lourens; BS geb 1811
Kristina Hendriks geb 11 may 1778, ged 30 jun 1778 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Enters en Berbera Koudij
Kristina Jaelings huwt met Martinus Klases, kind: Alida Hendrika Martinus, geb 24 jun 1781 geb 26 jun 1781 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk rha
Kristina Wytses geb 3 aug 1779, ged 24 aug 1779 Grote Kerk HRL, dv Wytse Andries en Antje Kristiaans
Kristoffel Andries ged 28 jan 1759 Westerkerk HRL, zv Andries Johannes en Anskien Hendriks; Christoffel A., ged 3 apr 1766 Westerkerk HRL, zv Andrijs Johannes en Anskjen Hendriks
Kristoffel Reelfs oud 28 jaar, geb Jever, Oostfriesland. en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-195; VT1839
Krythoud Folkerts ovl 29 nov 1790 HRL, oud 33 jaar
Kunera Ropta ovl 1 mrt 1555, Frau v. Christow v. Sternsee, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Kunira Hendriks zie: Hopman
Kunira Hopman geb 1809 Amersfoort, ovl 22 nov 1884 HRL, 1e huwt met Klaas Sjouwkes Oosterbaan, 2e huwt met Evert van Emden, turfmeetster in 1884, wonende te HRL. 1838, dv Hendrik H, (gk), en Willemijntje Sluymer, (gk); BS ovl 1838, ovl 1884; oud 31 jaar, (vnm: Kornelia), geb Amersfoort en wonende te HRL. 1839, turfstanster, wijk H-096; VT1839
Kunskje Aukes zie: Meyer
Kunskje Aukes Meyer geb 1788 HRL, ovl 19 mrt 1845 HRL, huwt met Hartman de Jong op 14 apr 1812 HRL, dienstmaagd, huw.afk. 3 en 10 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, dv Auke Jacobs M, en Wytske Jacobs; BS huw 1812, ovl 1845; geb 19 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL, dv Auke Jans Meyer en Wytske Jakobs
Kwintie Jansen geb 1756 HRL, ovl 31 aug 1818 HRL, huwt met Floris Fransen; BS ovl 1818; Dingsdag den 19 sep 1797; Het Geregte Extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts door den Burger Jan Tamboezer als Praesident van de Commissie van binnenlandsche Correspondentie alhier, in ''s Geregts Vergadering geproduceert eene missive van de Commissie van binnenlandsche Correspondentie uit het Provinciaal Bestuur van Friesland, Waar bij eene Quintie J. de Huisvrouw van Floris Fransen, welke door eerstgemelde Committ? wegens gepleegde brutale uitdrukkingen, en gebezigde Expressien aan de Publicque Straat, gearresteerd was, ter Straf aan het Gerecht gerenvoyeerd; Waarover gedelibereerd zijnde wierd goedgevonden om voorz:Quintie J. zo uit hoofde der begaane malversatie bovengedagt, als dat zij zich geduurig in de Sterke drank te buiten gaat, met eene detentie voor drie etmaal te water en te brood in de Pekelkuip te Straffen, en is deeze Condemnatie haar in ''s Geregts Vergadering aangezegd. (GAH43)