Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
L Dolleman ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedane verschotten tot het afdoen en wederherstellen van bajonetten op de geweren, 2apr17 96: 8 Caroliguldens
L Fledderus Fredrik Jans, soldaat in de Compie van Capt. Suur in ''t Regiment B. Leeve in guarnisoen tot HRL, en Antje Hotses van voors. Stadt komende weegens de bruid Jacob Hettes, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van de commanderende officier van de Compie de Luitenant L.F., 4 jan 1749
L Spannenburg rendant van het Weeshuis ontvangt f. 10:10:0 terzake restitutie die hij, L.S., voor Joost Paltses voormaals had verschoten, 27 nov 1759. (GAH1088)
L. A Nieuwenhuis Donderdag den 11 jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden aan den Burger Pieter Huidekoper, als Administrator over de nog onverdeelde goederen van wijl:L:A:Nieuwenhuis, te doen Insinueeren, om de Huizinge en Smederij, staande en geleegen bij de drijfbrug of zogenaamde Zuiderbrug, behoorlijk te doen repareeren binnen de tijd van een maand, na Insinuatie deezes, bij poene van drie Car Guldens boete. (GAH43)
L. J Westra Jacob Sijbrens van Wijnaklum en IJttje Scheltes van HRL, hebben hunne laatste proclamatie gehad op dato deezes 20 jun 1773 HRL, en zijn bij ons getrouwt na vertoonde adtestatie van Wijnaldum, getekend L.J.W., v. d. m., en G. Beek, schoolmeester
L.A. de Boer geb 1800 HRL, ovl 9 okt 1827 aan boord van het koopvaardijschip ''Frederik'', komende van Batavia en gedestineerd naar Antwerpen op de reede van Vlissingen ovl, matroos; BS ovl 1827
Laas Douwes Cornelis Dirks de Boer en Rinske Doekes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.D., goede bekende, 8 jan 1791; ondertrouw HRL; huwt met Antje Gabes, kind: Douwe Laases, geb 10 mrt 1788, ged 8 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Gabri?l Laases, geb 20 okt 1790, ged 9 nov 1790 Grote Kerk HRL
Laas Ekes ovl 6 nov 1727 HRL, oud 60 jaer
Laas Gosses zie: Spannenburg
Laas Laases zie: Wijnalda
Laas Laases geb 11 feb 1788, ged 8 jun 1788 Grote Kerk HRL, zv Laas Laases en Gerritje Jelles
Laas Laases huwt met Gerritje Jelles, kind: Laas Laases, geb 11 feb 1788, ged 8jun17 88 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Laases, geb 17 mrt 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Laases, geb 9 dec 1794, ged 30 dec 1794 Grote Kerk HRL
Laas Piers geb 18 aug 1811 HRL, zv Pier Jelles en Akke Lases; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 18 aug 1811, ged 17 sep 1811 Grote Kerk HRL, zv Pier Jelles en Akke Laases
Laas Sanders huwt met Rinske Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 30 Octobr en 6-13 en getr:de 15 nov 1757; kind: Gerrijtie Laases, ged 10 jan 1758 Grote Kerk HRL; huwt met Antje Sigmeyer, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 jun en getrout de 3 jul 1768; huwt met Froukje Gooitjes, beide van HRL, geproclam; de 4-11 en ge- trout de 18 Febrij 1770; kind: Sanne Laases, geb 9 aug 1775, ged 5 sep 1775 Grote Kerk HRL
Laas Sybrands zie: Spannenburg
Laas Tjebbes zie: Spannenburg; (2x)
Laas Wijnalda huwt met Sjoukje Pieters, kind: Laas, geb 1767 Franeker; BS ovl 1836; geboortig van Franeker, voor burger aangenomen en heeft de eed van getrouwheid gepresteert in handen van pres. burg. van Slooten en de geregtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 8jul17 83. (burgerboek)
Laas Wijnalda L.W. en Anna Maria Vogel, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 apr 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Geeske Laases Wynalda, geb 28 jun 1781, ged 10 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Anna Maria Laases Winalda, geb 13 may 1783, ged 27 may 1783 Grote Kerk HRL
Laas Wijnholt zie ook: Laas Wijnalda; Geëtraheerd uit het Doopboek van de Gereformeerde Gemeente te Sneek. In het jaar Een duizend Zevenhonderd twee en negentig den gentienden jan is ged een kind genaamd Jelle zv L.W. en Gerrijtje Jelles, hier geb den een en dertigsten dec een duizend Zevenhonderd een en negentig. Afgegeven aan de Secretarije van de Stad Sneek den 2 Mei 1815
Laas Gosses Spannenburg huwt met Doetie Hendriks; heeft een zoon: Johannes Lases Spannenburgh; zie aldaar
Laas Hendriks Spannenburg ged 10 aug 1762 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Spannenburg en wijlen IJetie Siderius
Laas Jakobus Tjallingii geb 23 aug 1791, ged 13 sep 1791 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Tjallingii en Philippina Spannenburg
Laas Johannis Spannenburg ged 17 mrt 1750 Grote Kerk HRL, zv Johannis Spannenburgh en Maria Tousaint
Laas Laases Wijnalda zie ook: Laas Laases; zie ook: Laas Wijnholt; geb 1767 Franeker, ovl 20 nov 1836 HRL, huwt met Gerritje Jelles Kneipstra, N.H., kinderen: Sierk Laases, geb 1801 HRL, Laas W, geb 11 feb 1788 HRL, Jelle Laases W, geb 1792 HRL, zv Laas W, en Sjoukje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1815, ovl 1836, ovl 1855, ovl 1860; gebruiker wijk F-214, kleermaker; eigenaar en medegebruiker Pieter Lourens, groenteverkoper, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden L.W. en Gerrijtje Jelles, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen Meerderjarigen Zoon Jelle Wijnalda mede woonachtig alhier, om zich in het huwekijk te begeven met Aaltje Pieters Binksma, geb te Leeuwarden wonende te HRL mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer Presidt Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. Harlignen den 10 May 1815
Laas Laases Wijnalda geb 11 feb 1788 HRL, ovl 12 jul 1860 HRL, huwt met Tetje Dirks Akkerboom op 9 dec 1810 HRL, ondertrouw 24 Slachtsmaand 1810, timmerman in 1860, N.H., huw.get. bij H. vd Weide en P. Rodenhuis, wonende te HRL. 1811, id. bij C.E. Akkerboom en M.D. Bakker, behuwd neef bruidegom 1814, id. bij J.L. Wijnalda en A.P. Binksma, broeder bruidegom, 1815, id. bij H.E. vd Burg en E.B. Posthuma, 1818, zv Laas W, en Gerritje Kneipstra; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1814, huw 1815, huw 1818, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-065; gebruiker wijk F-110, timmerknegt; medegebruikers Johannes Hoffius wed., winkeliersche, Salomon G. van Messel, koopman, Wopke Barteles wed., gealimenteerd; eigenaar is P. Oolgaard erven, 1814. (GAH204); L.W. en Tettje Dirks Akkerboom, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 24 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-072; VT1839; kind: Sjoukje Laases Wijnalda, geb 18 jan 1812, ged 9 feb 1812 Grote Kerk HRL; L.L.W. eigenaar van percelen nrs. 1489 en 1490 te HRL, timmermansknegt, woonplaats HRL, legger nr. 815, resp. huis, huis en erf, resp. 36 en 90 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Laas Sybrands Spannenburg geb 6 sep 1811 HRL, ovl 12 sep 1811 HRL, wonende te op de Brouwersgracht in 1811, zv Sijbrand S, en Maria Menalda; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811; geb 28 aug 1811, ged 8 sep 1811 Grote Kerk HRL, zv Sijbrand Spannenburg en Maria Menalda
Laas Tjebbes Spannenburg hed. 24 aug 1751 Grote Kerk HRL, zv Tjebbe Spannenburg en Renske Dirks; geb 1752 ... , ovl 15 feb 1812 HRL, huwt met Geertje Sijbrands Osinga en huwt met Akke Vettevogel, kinderen: Rinske, geb 1780 HRL, Sijbrand Laases S, geb 1778 HRL, Tjebbe S, geb ... ., Doetje S, geb 22 dec 1788 HRL, Geertruida S, geb ... , koopman in 1812, huurt land waar de molen op staat 1800-1811, ovl wijk F-032, zv Tjebbe S, en Rinske Dirks Agema; BS ovl 1812; 1834 overlijdens, ovl 1859, ovl 1865; erven L.S. eigenaar van wijk F-031; gebruiker Rein Vettevogel, wolkammer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-032; gebruiker Tjaardus Houtsma, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-033, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-036; eigenaar is R. van Bergum erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-042; medegebruiker Gerrit Jans Tichelaar, landmilitair, Age Wassenaar vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk F-047; gebruiker Jacob Regoord, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-072; gebruikers Marten F. de Boer, bakkersknegt, Marten Jans wed., 1814. (GAH204); id. van wijk I-019, mouterij; gebruiker S. Spannenburg, 1814. (GAH204); L.T.S. ende Akke Jans Vettevogel, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Vettevogel onder Productie van genoegzaam geblijk, met een gebod in de week, 15 dec 1792; ondertrouw HRL; L.S. en Geertje Sybrens Osinga, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 1 jan 1775 HRL, en toen getrouwt; kind: Tjebbe Laases Spannenburg, geb 7 dec 1775, ged 1 jan 1776 Grote Kerk HRL; kind: Sijbrandt Laases Spannenburg, geb 9 feb 1778, ged 1 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Laases Spannenburg, geb 14 okt 1780, ged 12 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Tjebbe Laases Spannenburg, geb 3 okt 1782, ged 3 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Doedtje Laases Spannenburg, geb 29 dec 1788, ged 25 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jan Laases Spannenburg, geb 16 jul 1794, ged 8 aug 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Laases Spannenburg, geb 25 apr 1797, ged 16 may 1797 Grote Kerk HRL; L.T.S. en Akke Jans Vettevogel, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 4e quartier, huisno. 26, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 300:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 213:15:0 Ter Zaake geleverde Rogge, 31 dec 1805, quit. no. 1 (GAH1138); Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en twaalf den Vijftiende feb is Overleden L.S. in den Ouderdom van Sestig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 30 mei 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Twee en negentig den Sestiende mei is Geboren Geertje dv L. Tjebbes S. en Akke Vettevogel. Afgegeven te HRL den 30 mei 1815
Laas Tjebbes Spannenburg levert laken en kussens 1757-1758
Laltje Sybrandus zie: Reitsma
Laltje Sybrandus Reitsma geb 1755 Tzummarum, ovl 31 dec 1841 HRL, 1e huwt met Hendrik Jans de Boer, 2e huwt met Evert Cornelis, dv Sijbrandus R, en Jeltje Hendriks; BS ovl 1841
Lambartus Brink huwt met Harmina Giezink, kind: Hendrina Lambartus Brink, geb 3may17 87, ged 8 may 1787 Grote Kerk HRL
Lambert Albada Dingsdag den 6 nov 1798. de Polcijen van de Wijk, zijnde de Burgers Paulus de Boer, Waar bij uit hoofde van het overlijden van den Burger D: Hendriks geassumeerd was, den Burger L.A. op het Huis der Gemeente geconvoceerd zijnde en voor zig hebben laaten roepen den Burger Hendrik Ulbes, Vaarendsgezel alhier, ten einde dezelve nogmaals te onderhouden, en door gepaste middelen te Constringeeren, om de wal voor deszelfs bewoonde Huizinge, Staande aan de Zuiderhaaven bij de Kraan alhier te laaten maaken, zoo als zulks iterative maalen aan geinfinueerd was. Dan op duure betuiging van den Comparant Hendrik Ulbes voorz:dat hij zig door de vervallen Zeevaart in het volstrekte onvermoogen bevond (hoe gaarne hij anderszints daar toe ook geneegen was), om in deezen aan de billijke ordre van de Regeeringe te konnen voldoen, als zig declareerende dat hij in deeze bekommerlijke tijden kwaalijk brood voor zijn talrijk Huisgezin konde bekoomen, en daarom wenschte dat de Regeeringe een gemakkelijker weg met hem geliefden in te Slaan. Is op deeze duure betuigine met denzelven Hendrik Ulbes, geconvenieerd, dat de Regeeringe uit Consideratie der Hooge noodzaakelijkheid. Provisioneel, de Wal voor Stads rekening zal laaten maaken, en dat hij jaarlijks daar op ten minsten tien CarGuldens zal afbetaalen. Dog wanneer hij zich in eene ruimere omstandigheid mag bevinden, dan meer, tot zoo lange de Summa Welke de Wal thans koomt te kosten, zal zijn voldaan, en zal hier van Contract in forma worden gemaakt. (GAH44); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene somma van f. 630:7:0, welke dezelve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in ''t Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerden handen en de verteekening der 2de gesw:clercq ter Secretarije. Was getekend: IJpe Feddema, G. Pettinga, P.J. Coulbout, L.A. (tekent als: Albada), W. Vettevogel, Hendrik W. Blok, Paulus Wellinga, J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus P. de Boer, Marten Bos, S. Wyma, H. Tamboezer (GAH1128); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd vloertapijt voor ''s Konings komst, ord. 31 dec 1808, no. 5: f. 22:2:0; id. wegens geleverde verfwaren, tapijtwerk enz. aan het Raadhuis, ord. 31 Wintermaand 1809: f. 299:13:0; id. wegens geleverde bonten ten dienste van de Stad, 1810: 41 gulden 37 cents; id. wegens geleverd linnen, 1810: 26 Caroliguldens en 86, 5 cents; id. samen met R. Kronenburg, wegens reparatie van een massaal riool bij de Grote Sluis voor een vierde gedeelte, 1811: 20 Car glds en 10 stuivers; L.A. en T. Stephanij, beiden in qualiteit als geauthoriseerde curatoren over de geabandonneerde boedel van Eile Faber, verkopen een huis aan Jan Tamboezer, voor 160 Caroliguldens op 23 nov 1799; hij verkoopt als curator over de verlaten boedel van Mettje Jans wv Klaas Plantinga voor het Gerecht de helft van een huizinge aan Hendrik Jans voor 257 Caroliguldens op 1 jun 1799; ontvangt van het gemeentebestuur glazemakersloon, 7 apr 1796: f. 105:3:0; id. 19 sep 1796: 20 Caroliguldens en 3 stuivers; ontvangt van het gemeentebestuur presidiale kosten, 1 aug 1796: f. 31:6:12; id. 24 okt 1796: f. 40:9:6; id. geexpendeerde reiskosten, 1 aug 1796: 16 Caroliguldens en 7 stuivers; id. een defroyement aan de Schutterij, 6 okt 1796: 100 Caroliguldens; id. wegens verfloon in 1811, 30 dec 1811: f. 20:10:0; id. wegens verven en glazemaken, 21 okt 1812: fr 96, 60 cts; id. 1 mei 1813: fr 24, 57 cts; id. aan militaire gebouwen, 1812: fr 42, 21 cts; id. 1 feb 1813: fr 23, 52 cts; id. glazemakerswerk, 1 feb 1813: fr 9, 13 cts; id. 9 jul 1813: fr 51, 56 cts; id. 1 feb 1813: fr 2, 52 cts; id. 9 jul 1813: fr 5, 36 cts; ontvangt van het gemeentebestuur glazemakersloon, 7 apr 1796: f. 105:3:0; id. 19 sep 1796: 20 Caroliguldens en 3 stuivers; id. wegens gedane verschotten door zijn funktie in het presidium, ord. 7 jul 1800: f. 23:10:0; id. wegens gedaan verschot op een commissiereis naar Stavoren, ord. 10 jul 1800: f. 22:14:0; id. wegens gedane verschotten over het prefecteren der borgtochten van de gewezen collecteur Folkertsma, ord. 11 aug 1800: f. 43:18:0; id. wegens gedane verschotten door zijn funktie in het presidium, ord. 8 sep 1800: f. 21:18:8; id. wegens gedane verschot op 2 commissiereizen naar Leeuwarden, ord. 25 sep 1800: f. 22:6:4; id. wegens gedane verschotten bij de aanstelling van Weesdiaconen, 3 nov 1800: f. 20:16:12; id. wegens gedane verschotten door zijn funktie in het presidium, ord. 4 dec 1800: f. 13:13:12; id. ord. 23 feb 1801: f. 24:15:8; id. wegens de aankoop van theegoed, ord. 23 feb 1801: f. 6:19:0; id. onder akte van garantie en interventie betaald, zodanig als Pieter Postma van de stad competerende was, ord. 24 feb 1801: 40 Caroliguldens; id. wegens gedane presidiale uitgaven, ord. 7 mei 1801: f. 21:5:4; id. bij de aanstelling van Weesdiaconen, ord. 7 mei 1801: f. 16:10:6; id. 1 jaar tractement als lid van het gemeentebestuur, 1800: 1/2 jaar per 18 okt 1800: f. 187:10:0, 1/4 jaar per 18 jan 1801: f. 93:15:0, 1/4 jaar per 18 apr 1801: f. 93:15:0, totaal f. 375:0:0; betaalt de 3 vijf jaren in gebruik te mogen behouden propijnen (= gebruiker van stadsland), 27 jan 1802: 28 Caroliguldens; ontvangt wegens presidiale uitgaven, ord. 13 aug 1801: f. 12:2:6; id. wegens gedane verschotten bij de aanstelling van Weesdiaconen, ord. 12 nov 1801: 19 Caroliguldens, 18 stuivers en 2 penn; id. wegens presidiale uitgaven, ord. 12 nov 1801: 15 Caroliguldens en 16 stuivers; id. ord. 28 jan 1802: f. 18:16:12; id. wegens een gedane reis op commissie naar Leeuwarden, ord. 5 apr 1802: f. 7:9:8; id. wegens presidiale uitgaven, ord. 22 apr 1802: f. 20:19:0; id. wegens gedane verschotten bij het broodwegen, ord. 22 apr 1802: 6 Caroliguldens en 18 stuivers; id. wegens presidiale uitgaven, ord. 29 jul 1802: f. 15:9:10; id. wegens reiskosten en verdere gedane expensen ter bekoming van het propijn voor de Zeewerken, ord. 29 jul 1802: 15 Caroliguldens en 7 stuivers; ontvangt 1 jaar tractement als lid van het gemeentebestuur, 1801: 1/4 jaar per 18 jul 1801: f. 93:15:0, 1/2 jaar per 18 jan 1802: f. 187:10:0, 1/4 jaar per 18 apr 1802: f. 93:15:0, totaal f. 375:0:0; id. over 1802: 1/4 jaar 18 jul 1802: f. 93:15:0, 1/4 jaar 18 okt 1802: f. 95:15:0, van 18 okt tot 13 dec 1802: f. 57:13:14, totaal f. 245:3:14; do. 1 apr 1802: Commissaris tot de zaken der geneeskundige Staatsregeling meldt dat op het platteland de schandelijkste misbruiken plaats grijpen wat betreft het behandelen van en leveren van medicamenten aan de zieke armen; in overleg met de gembesturen zal worden vastgesteld het getal der gesalarieerde en ongesalarieerde uitoefenaars der heel-verlos- en artsenij-mengkundigen, in samenhang met de afstand der plaatsen, de volkrijkheid der gemeenten en andere locale omstandigheden; boventalligen zullen worden uitgenodigd zich naar elders te begeven alwaar ze ontbreken; verder zullen de instructien der genees-heel-vroedmeesters, apothecars en vroedvrouwen worden ge?xamineerd, en de alteratien welke in deze gemaakt behoren te worden aan de gembesturen aan de hand te geven ofwel nieuwe instructien te concipieeren, alles na zoveel mogelijk gelijkvormig ontwerp; na vaststelling van het aantal heel-verlos- en artsenij-mengkundige zal de Commissie geneeskundige Staatsregeling in correspondentie treden met de gembesturen inzake de tractementen van de gesalarieerde uitoefenaars der verschillende geneeskundige wetenschappen en daar waar de tractementen niet mogten worden gevonden uit de gewone plaatselijke inkomsten, de gembesturen de noodzakelijkheid onder oog te brengen om dat uit de jaarlijkse contributien der ingezetenen of op andere wijze, te vinden. gemeentebestuur wordt verzocht voor 8 jun zo mogelijk de instructien toe te zenden der genees-heel- en verloskundigen alsmede der apothecarien, met vermelding welke wijzi- ging zo mogelijk aangebracht zou moeten worden, of te melden dat de uitoefenaren geheel zonder instructie hun konst uitoefenen, opdat de Commissie zoveel mogelijk een gelijkvormig ontwerp kan concipieren. Om te voorkomen dat er teveel of te wei- nig heelmeesters, vroedvrouwen en apothecars zijn, waardoor zij dikwerf geen genoegzaam bestaan hebben in hun beroep en de ingezetenen wegens het weinig aftrek van geneesmiddelen, verorderde of kragtelose medacimenten bekomen. gemeentebestuur moet opgeven hoeveel heelmeesters zij in het vervolg nodig oordelen, hoeveel vroedmeesters of vroedvrouwen, hoeveel apothecarii? gemeentebestuur wordt verzocht geen nieuwe heel-vroedmeesters of vroedvrouwen of apothecars toe te laten totdat door het dep. Bestuur het aantal zal zijn vastgesteld. Missive in handen van L.A. en A.P. de Boer om de raad te dienen van consideratie en advijs (GAH48); L.A. produceert ter vergadering een missive van het dep. Bestuur van Friesland met de volgend inhoud: ''Wij, (Dept. Bestuur), hebben goedgevonden de prijs van het roggenbrood wegende 11 ponden te bepalen op 15 1/2 stuivers de meerdere en mindere ponden naar advenant. Wij schrijven u aan om zonder uitstel daarvan de nodige kennis te doen toekomen aan de bakkers met last om zich daar naar te gedragen, Leeuwarden 13 jul 1802'' (GAH48); door L.A. wordt aan de vergadering gecommuniceerd, dat de scholarchen of curatoren der Fransche School alhier aan hem praese, hadden te kennen gegeven, dat het examen der Fransche school door hun bepaald was op vr. 23 jul 1802; ''s namiddags twee uren met verzoek dat een commissie uit de Raad zich daarbij geliefde te sisteren ter voldoening aan welk verzoek ten dien fine door de Raad zijn gecommitteerd de burgers Pettinga en Coulbout, di. 20 jul 1802 (GAH48); de raad der gemeente extraord. vergaderd zijnde, wordt bij herhaling in serieuse overweging genomen het request der voogden van het Stadsweeshuis alhier, tenderende kennisgeving van de uitgeputte en deplorabele staat naar het Weeshuis zich ten aanzien van het financi?le bevond, met verzoek daarin door de Raad tijdige voorziening mogt worden gedaan. Is uit consideratie dat gedaagde Armewezen bij geene mogelijkheid kan worden gered of in stand gehouden, zonder dat er ten behoeve van dien een plaatselijke belasting wordt ge?ntroduceerd, na deliberatie besloten ene commissie te benoemen om in overeenkomst van het 75e Art. der Staatsregeling der approbatie van de Raad, een reglement te ontwerpen, waarna de goede gemeente hunne gecommitteerde zal kunne kiezen ten fine om met de Raad een plan van plaatselijke belasting te beramen, welke commissie bij pluraliteit van stemmen is gedecerneerd op de burgers Pettinga en L.A., di. 20 jul 1802 (GAH48); id. wegens gedane expensen ter gelegenheid van het groot school examen, ord. 29 jul 1802: 52 Caroliguldens en 17 stuivers; id. wegens presidiale uitgaven, ord. 8 okt 1802: 11 Caroliguldens en 10 stuivers; geb 28 apr 1753 Sneek, ovl 19 jun 1823 HRL, huwt met Jantje Jacobus Schotanus op 23 jun 1814 HRL, huwelijksafkondigingen 12 en 19 jun 1814, ook huwt met Trijntje Klases de Wit, huw.get. bij R. Bolhuis en F.Y. Visser, 1814, id. bij K. Metzelaar en M.E. Keil, 1814, id. bij A.J. Tange en M.R. Zeba, 1812 id bij J. Bruggen en R.P. de Boer, 1816, mr verwer en glasemaker bij overlijdensaangifte van IJge Visser in 1811, burgemeester HRL. 1800 tot 1802, zv Adam dedes en Jancke Lammerts; BS ovl 1811, huw 1812, huw en ovl 1814, huw 1816, ovl 1823, ovl 1850; geboortig van Sneek, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. P. Couperus op wo. 23 mei 1781. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-102, verwer, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:0:0 voor glasemaken, quit. no. 55, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 41:18:0 terzaake reparatie en maaken van glaasen, quit. no. 35, 20 may 1788. (GAH1120); weesvoogden bet f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake 1 jaar verdiend loon van Jan Douwes als verwersgezel bij L.A., 2 jun 1790. (GAH1122); Joost Gonggrijp ende Berber Smith, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.A., goede bekende, 18 feb 1792; ondertrouw HRL; Dirk Hiddes de Vries ende Welmoed Clases de Witt, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.A., schoonbroeder van dezelve, 12 maij 1804; heeft een huisbediende, extraord. belasting: f. 1:0:0, sevende kwartier, huisnr. 48, mei 1802, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (GAH650); lijst ingezetenen 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (GAH650); lijst personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der vierentwintig stuivers persento over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); wo. 21 jul 1802: in beantwoording der vragen voorkomende in de aanschrijving van de depart. Commissie Geneeskundig Bestuur van 31 mei jl. behelsende: 1. ) hoeveel heelmeesters wij zouden oordelen die zich in het vervolg in de stad zouden mogen en moeten vestigen? 2. ) hoeveel vroedmeesters of vroedvrouwen? 3. ) hoeveel apothecarii?, hebben wij ten grondslag genomen de herdenking van hetgeen diesaangaande zich ongeveer 50 jaren alhier doorgaans heeft plaatsgehad, voorzover wij met enige zekerheid hebben kunnen ontwaren, tot geen vroegere tijden willen opklimmen, daar dan de vraag geb zou kunnen worden, of onze stad in die vroegere dagen niet volkrijker is dan zij thans is. Omtrent de eerste vraag: het getal der heelmeesters is 4 of 5 geweest, wanneer in vroeger dagen ook 1 of 2 medicinae doctors de geneeskonst oefenden; zelden was dit getal minder dan behalve in de laatste 12 of 15 jaren. Thans zijn er niet meer dan 3; hoewel men wel geen klagten hoort, denken wij dat er wel een vierde bij mogt. Voormaals hadden de heelmeesters hier een gilde met de doelstelling kunstige meesters te hebben en alle kwakzalverij en bedrog te weren in dit vak. Doch daaraan is de laatste jaren de hand niet genoegzaam aan gehouden, behalve dat de gilden thans zijn geabrogeerd; ook hebben zij geen instructien. Onder het getal der 3 heelmeesters bevindt zich een vroed meester, welke reeds voor 20 jaren door 2 professoren is ge?xamineerd en sedert die tijd de konst zo binnen als buiten de stad dagelijks met de grootste reputatie heeft geoefend. deze konstoefenaar is ook enige jaren Stadsvroedmeester geweest op een jaarlijks tractement van 20 ducatons, dog is door tussenkomst der politieke verklaring van 1796, welke hij niet verkoos te presteren, van deze post ontzet geworden, zonder echter dat zulks de minste smet aan ''s mans goede naam en carakter heeft te weeg gebracht. Verder is het getal der vroedvrouwen meestal 4 geweest, dog daaronder was meestal deze of gene die of wegens ouderdom of uit hoofde van andere oorzaken weinig in aanmerking kwam. Thans zijn er niet meer dan 3, waarvan 2 voor het bedienen der armen ieder een tractement van de stad genieten van 50 Caroliguldens ''s jaars. Wanneer men nu in consideratie dat er ene jaar meer dan het andere 350 kinders binnen HRL geb worden, zou er naar ons oordeel wel een vierde bij mogen, omdat ze ook nog al dikwijls vrouwen buiten de stad, althans in de omtrek van ca 2 uur gaans bedienen. Wat de verdiensten betreft zal, buiten het stadstractement voor genoemde 2, gezamenlijk niet boven de 700 of 800 gulden belopen, hetgeen niet te ruim is! En wat de laatste vraag aangaat hebben wij u op 25 nov 1801 omtrent dat susject gemeld, dat alhier 7 apothecars waren, welke geen examen ondergaan hadden, omdat zulks hier voormaals nimmer was gepraktizeerd geworden. Dit getal is buiten alle tegenspraak te groot. Een getal van 5 zou genoeg zijn. (GAH48); za. 2 okt 1802 compareerde op het stadhuis Arjen Roelofs de Vries voormaals schuitschipper alhier woonachtig, die aan president L.A. vertoonde zijn akte van aanstelling als beurtschipper van Amsterdam op HRL en v. v., aan hem door het intermediair gemeentebestuur van Amsterdam te dien fine afgegeven (GAH48)
Lambert Albada (vervolg) door de burgers L.A. en Marten Bos werd ter vergadering geproduceert de veranderingen bij hun in de vragtlijst voor de beurtschippers van hier op Amsterdam en v. v. varende, ingevolge commissie 23 sep 1802 gedecerneert ontworpen, welke veranderingen, na examinatie bij de raad goedgekeurd en geapprobeert zijnde, is na deliberatie besloten dezelve stukken ter examinatie en approbatie aan het Intermediair gemeentebestuur van Amsterdam in tezenden, ma. 18 okt 1802. (GAH48); ma. 29 nov 1802: Bauke Folkerts, zv Folkert Baukes, metzelaarsknegt alhier, is provisioneel aangesteld tot koorndrager en heeft nopens de getrouwe waarneming dezer post de eed gepresteert in handen van de burger L.A. (GAH48); L.A. gaat samen met Paulus G. de Boer, Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout en G. Pettinga, af als raadsleden, 13 dec 1803 (GAH49); Tetrode en Zijlstra rapporteren, dat zij met de nieuw aangestelde boelgoed-ontvanger Conradi uit handen van Johannes Rinsma ten overstaan van de commissie uit de afgegane raad, Pettinga, Albada en de Boer, hebben overgenomen het boelgoedontvang. Uiterlijk alles in orde, maar de tijd zal leren of er a-buisen, misstellingen of deficits van de penningen hebben plaatsgehad, 23 dec 1802. (GAH49); bij de president is door een klager een half roggenbrood gebracht, niet houdende het verplichte gewicht. Wellinga is met L.A., mede raadslid. alsmede de 2e commissaris van het bakkersgilde, de burger Roelof van Dijk (aangeziende 1e commissaris IJ. Rodenhuis afwezig was), naar het huis van Bauke Thomas gegaan. Hebben brood gewogen en 23 halfbroden te licht bevonden. Naar aanleiding hiervan zal broodweging plaatsvinden bij alle bakkers. Wellinga en L.A., geassisteert door de commissaris R. van Dijk hebben dezelfde dag alles nagewogen en welbevonden, behalve bij Thomas Baukes, die 5 halfbroden had die te licht werden bevonden. Thomas Baukes en Bauke Thomas voor deze keer gedelibereerd van de boete, doch de broden worden geconfisceerd, vr. 20 mrt 1801. (GAH47); voor voorbereiding voor de constitutionele gemeentebestuursverkiezing, zoals zegeling lokalen en alles wat verder ter stemming nodig is, wordt een commissie samengesteld, bestaande uit Paulus de Boer en L.A., ma. 23 mrt 1801. (GAH47); Gebr. Pettinga, die nooit eerder verantwoording heeft afgelegd over de administratie van de correspondentiebeurs, krijgt uitstel tot ma. 13 apr 1801 om de zaak in orde te maken. Sekretaris IJpe Feddema en burger L.A. nemen zitting in deze commissie, 1 apr 1801. (GAH47); L.A. en Marten Bos benoemd om namens de stad mee te procederen tot de stemming van Dijksvolmachten onder het dorp Almenum, ma. 13 apr 1801 (GAH47); L.A. en Marten Bos worden in een commissie benoemd om, wanneer zulks nodig is, plannen te formeren tot het arresteren van Juvert Lievers, lang van postuur, hebbende een kromme neus, zijn rechterbeen wat buiten omgekromd gekleed met een peper en zoutkleurige rok, waaronder een blauwe Friese kiel, met zwarte strikjes op de schoenen, voorgevende geb te zijn uit Nassau, doch bekend binnen alle herbergen in Leeuwarden, 16 apr 1801 (GAH47); Joukje Rintjes huwt met Pieter Hendriks, in plaats van Aaltje Pas, aangesteld tot kamerbodinne op lasten, plichten, profijten, gehoorzaamheden en instructie. Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van president L.A., do. 30 apr 1801. (GAH47); in plaats van Douwe Pieters aangesteld de old beurtschipper Jan Foppes Porten onder conditie van betaling van f. 1:0:0 per week aan zijn voorganger Douwe Pieters tot zijn overlijden. Legt de eed van getrouwigheid af in handen van president L.A., ma. 11 mei 1801. (GAH47); L.A. en P.J. Coulbout benoemd in de commissie der financien; L.A. en G. Pettinga tot politie zuidoost; L.A. en P. de Boer tot commissie van de wachtrollen, vr. 15 mei 1801. (GAH47); stemming over benoeming van een nieuwe raads-of gerechtsbode naast Jan de Boer in plaats van de ovl Frans Boekhout. Age Jelles Agema wordt gestemd door Marten Bos en Gebr. Pettinga en Jacob de Boer door L.A., Paulus de Boer, P. Coulbout en P. Wellinga; legt direkt in handen van Paulus Wellinga de eed van getrouwe waarneming af. Gebr. Pettinga verklaart dat hij tegen de benoeming is, omdat Jac. de Boer niet de vereiste leeftijd van 20 jaar heeft bereikt, ma. 1 jun 1801. (GAH47); request ingediend door Pieter Huidekoper, Pieter van Arum, R.W. Meintz, IJ. Hoornstra, Jan W. Douwes, G. Akkringa en L. Spannenburg, allen houtkopers. Naar aanleiding van ingediend request wordt door L.A., P.J. Coulbout en sekretaris IJ. Feddema aan het gemeentebestuur geadviseerd. Inhoud request: verlaging van de rente van 3 1/2% naar 3% van het verkochte in veiling ten behoeve van de boelgoedontvanger. In Stavoren is het 3% en in Langweer zelfs 2 1/2%. Voor de noodzakelijke instandhouding van de houthandel is rente-verlaging nodig. Gemraad akkoord tot verlaging naar 3%, waaronder de kleine onkosten van het drukken der nummerboekjes advertentiegelden in de couranten en het oproepen bij de veiling, do. 11 jun 1801. (GAH47); L.A. en Paulus de Boer worden in een commissie benoemd, belast met het onderzoek of er (naast die van Jelle Jacobi) ook andere societeiten of besloten gezelschappen bestaan, welke van de consumpties der wijn het verhoog der Stads impositie, waarmee de kasteleins en koffijschenkers bezwaard zijn, niet betaalden, do. 31 dec 1801. (GAH47); Pieter Broers Blom en Jan Willems van Valsch zijn beiden misleid en bedrogen door een kwalzalveres, die zich in de stad ophield en geneeskundige praktijken uitoefende. Uit een ingesteld onderzoek door L.A. en sekretaris Feddema, dat zij zelf hadden verzocht om over hen te praktizeren, zodat het hun eigen schuld is, dat zij zijn misleid. De kwakzalveres Maria Theresia Waltman, huisvrouw van Pieter Rothermel, wordt verboden alle geneeskundige praktijken in de stad. Moet de stad onmiddellijk verlaten, zodra de stand van het open water dat toelaat, za. 16 jan 1802. (GAH47); L.A. en Marten Bos, commissarissen, gesterkt met IJ. Rodenhuis en van Dijk, keurmeesters van het voormalige bakkersgilde, hebben gekontroleerd bij mr. bakker Abe Hilwerda en 27 halfbroden gevonden, welke op verre na niet hun gewicht kunnen houden. Hilwerda wordt ontboden, de broden geconfisceerd en Hilwerda beboet met f. 6:0:0, do. 8 apr 1802. (GAH47); L.A. en P. de Boer hebben een onderzoek ingesteld naar het algehele beloop der inkomsten der boden naar aanleiding van een ingediend verzoek om gratificatie voor extra diensten door de boden Frans Boekhout en Jan Hendriks de Boer, 3 feb 1800; zie F. Boekhout en J.H. de Boer, 3 feb 1800. (GAH46); makelaars Stroband en de Vries herhalen verzoek tot instellen van commissie tot het nagaan en reformeren der instructie voor de makelaars; wordt bij pluraliteit gedecerneerd aan P. de Boer en L.A., 20 feb 1800. (GAH46); L.A. wordt verzocht de inning der belasting op het rundvee op zich te nemen; gaat akkoord. Inning is bestemd voor formering van een fonds om de runderpest te bestrijden. Veehouders moeten 2 stuivers per beest van 2 jaar en ouder betalen en 1 stv voor elk beest onder de 2 jaar. L.A. zal elke vrijdag in mrt op het stadhuis vaceren om de penningen te innen, ma. 2 feb 1800 (GAH46); wachtgeldophaalder Rinia Gonggrijp aan te stellen over de verdere administratie der Wachtgelden, op gelijke voordelen en lasten, zoals die bij H. Strooband zijn geadministreerd geweest, over welke administratie L.A. zich als borg heeft gesteld, do. 2 jun 1800 (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 48, 1 mrt 1804; op de pui van het gemhuis wordt bekendgemaakt inzake het dienen bij de gewapende burgerwacht en van de inschrijving daartoe. Eronder vallen: zodanigen, welke 18 jaar oud, en gehuwd zijn- de geen 28 jaar, of ongehuwd geen 35 jaar ten vollen hebben bereikt (en niet geregistreerd zijnde) bij dezen worden opgeroepen, om zich op het stadhuis te sisteren, teneinde hen tot de dienst der burgerbewapening te laten inschrijven. Tot registratie zijn benoemd: L.A. en Marten Bos; als assistenten gecommitteerd Marcelis Tamboezer en Arjen Oostendorp. Verzuim tot inschrijving beboet met 12 Caroliguldens en andermaal geciteerd, doch bij herhaalde weigering of verzuim tot 3x toe, de laatst verbeurde boete telkens wordt verdubbeld. Geen attestaties van lichaamsgebreken zullen worden aangenomen of gerespekteerd dan die door de chirurgijn-majoor van het bataillon J.C.N. Moensch, zijn gepasseerd, 9 dec 1800. (GAH46); ontvangt van het gemeentebestuur f. 74:4:0 ter saeke geleverde kleedbare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 13 (GAH1142); een nog onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis inzake kleding over 1810: f. 12:5:0 (GAH1142); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene summa van f. 511:16:10, welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan gerekend en geslooten, in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennis des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije. Was getekend: IJpe Feddema, L.A., Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout, G. Pettinga, Paulus G. de Boer, Harm: Tamboezer, Wassenaar, C. Mollema, T. van Benthem, C. Blok, L.C. van Goch, 31 dec 1801 (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 108:13:0 voor verwen en glasemaken, 31 dec 1805, quit. no. 2 (GAH1138); id. f. 72:13:0 6jan18 07, quit. no. 10 (GAH1139); id. f. 45:12:0, 6 jan 1808, quit. no. 9 (GAH1140); id. 31 dec 1808, quit. no. 83 (GAH1140); id. f. 129:19:0 ter Saeke kleedbaare waeren, 10 sep 1806, quit. no. 21 (GAH1138); id. f. 183:10:0, 13 jan 1807, quit. no. 4 (GAH1139); id. f. 131:9:0, 8 jul 1807, quit. no. 7 (GAH1139); id. f. 184:12:0, 9 jan 1808, quit. no. 6 (GAH1140); id. f. 309:9:0, 30 jun 1808, quit. no. 16 (GAH1140); id. f. 122:12:0, 22 dec 1808, quit. no. 28 (GAH1140); id. f. 234:1:0, 8 sep 1809, quit. no. 21 (GAH1141) id. f. 35:4:0, 30 dec 1809, quit. no. 31 (GAH1141); AAN: de Commissie, tot de Administratie der Finantien in het voormalig Gewest Friesland: Burgers! In gedienstig antwoord op UWL:missive van den 14e deezer, hebben wij de Eer UWL te melden, dat wij bij den ontfangst van het 1e Termijn der Heffing van 4 ten hondert, over elks bezittingen, wat moeite wij ook aanwenden, niemand konden Permoveeren welke zich tot den ontvangst dies wilde laaten Emploijeeren eensdeels om dat er in ''t geheel geen Salaris voor den ontvanger bepaald wierd, en anderdeels om dat wanneer iemand het nog al avantuuren wilde, Zulks op zich te neemen zonder eenige Verzekering of hij ooit voor zijne moeite en zorg zoude beloond worde het den zodanigen zeer beswaarlijk zoude vallen om eene Sufficiente Borge te Stellen, zoo hebben Twee Leeden van onzen Raad (namentlijk de Burgers L.A. en Gerbrand Pettinga) door minnelijke intercessie van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland, de moeite op zich genoomen, des de geheelde Raad, voor de goede bezorging der Penningen Instond, dezelven Burgers, hebben onder gelijke bepaaling, het Tweede Termijn ook ontvangen dus zullen UWL:wel gelieven te penetreeren, dat wij in ''t geheel niet tegens deeze ontvangers kunnen hebben, en het daarom dat wij hun weder verzogt hebben onder dezelve Conditie zich met den ontvangst van het 3e Termijn te willen Chargeeren het geen ook bij hun aangenoomen is, wijders dienst revenrentelijk tot UWL: narigt, dat door bovengedagte onze ontvangers, in het 1e Termijn zijn uitgegeeven 474 recipissen, en in het 2e Termijn 437, dat de overgebleeven recipissen (tot 56 stuks) van het 1e Termijn bij den ontvangst van het 2e Termijn, weder ge?mploijeerd zijn, en dat er van het 2e Termijn nog over zijn 37 Recipissen zoo als UWL:uit de volgende berekening zal geblijken, voor het 1e Termijn zijn ontvangen Recipissen 530, uitgegeeven 474, rest 56; voor het 2e Termijn 418, uitgegeeven 437, rest 37, welke onder ons zijn berustende, 20 maij 1799, P. Wellinga en IJpe Feddema (GAH45); Maandag, 10 jun 1799: voorts wierden de Burgers L.A. en de Boer gecommitteerd, omme onderzoek te doen na de klagten door Teunis Beva uitgebragt over de uitkeering van zijnen Post als Vischafslaager (GAH45); Bekendmaking: de Raad der Gemeente van de Stad HRL aan alle hunne Medeburgeren Heil en Broederschap. Doet bij deezen bekend maaken, dat er ter voldoening aan de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek de dato den 30 nov 1798 op maandag den 17 jun 1799 een aanvang zal worden gemaakt, met den ontvangst van het derde Termijn der vier prco van de Bezittingen ingevolge voorz:Publicatie geheeven wordende, en dat met deeze ontvangst zal worden gecontinueerd ''s , Maandags, Dingsdag, Donderdags en Vrijdags, den 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27 en 28 jun ''s voordemiddags van 10 tot 12, en ''s nademiddags van 2 tot 5 uur. Dat de Commissie tot den ontvangst van het derde Termijn uit die zelfde Leeden van den Raad bij wien het eerste en Tweede Termijn ontvangen is namentlijk de burgers L.A. en Gerbrand Pettinga, welke een ieder Burger en Ingezeeten van deeze Stad en Jurisdictie vandien, daar voor wel zal gelieven te erkennen en te respecteeren. En ten einde dit ter kennisse van ieder Burger en Ingezeeten koomen mag, zal deeze van de Puije van ''t Huis der Gemeente worden afgeleezenen ter gewooner plaatze aangeplakt. Aldus gearresteerd en gedecreteerd op ''t Huis der Gemeente binnen HRL den 11 jun 1799. (GAH45); Voorts wierden de Burgers Gerbrand Pettinga en Paulus de Boer gecommitteerd, om naamens de Stad HRL, als Floreenpligtige mede te Procedeeren, tot de Stemminge van Volmachten, op de Vijfdeelen Zeedijken, buitendijks, wegens de Stad en de Burgers L.A. en Marten Bos, ten zelven einde weegens den Dorpe Almenum. Zijn aan de Burgers L.A. en Marten Bos navolgende acte van qualificatie gesuppediteert. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordinaris vergadert zijnde, heeft na deliberatie goedgevonden uit hun midden te benoemen en te committeeren de Burgers L.A. en Marten Bos, om namens de Stad HRL, als Floreenpligtige op morgen den 5 jul 1799, zich te vervoegen in het Wapen van Barradeel onder Almenum, bij de Stemminge tot Volmachten, op de Vijfdeelen Zeedijken, Buitendijks, en diesweegens de Stads belangens waar te neemen, en meede tot het Stemmen van Volmachten te procedeeren, en alles te verrigten, wat den aard der Zaake mede brengt, alle welke doeningen, den Raad verklaart te zullen approbeeren en bekragtigen. En zal extract deezes aan gemelde Commissie worden gesuppediteert, om dezelve te verstrekken, voor genoegzaame qualificatie. HRL, 4 jul 1799 (GAH45); ''s Nademiddags. Compareerden voor Commissarien A. en M. Bos op ''t Huis der Gemeente de gezamenlijke geinteresseerden of Contribuanten tot onderhoud der Put, op de Hoek van de kleine breede plaats bij de Huizinge wel eer door de weduwe Cornelis Annes bewoond, en is bij deselve unanim goedgevonden, alzoo aan gedagte Put eenige nodige reparatie vereischte, uit hoofde van het weinige gerijf, welke de meeste naastleegers daar van hadden om dezelve Put, met goedkeurige van de Regeeringe te dempen; het geene geaccordeert is. HRL, 4 jul 1799 (GAH45); Maandag den 8 jul 1799. de raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, heeft na deliberatie goedgevonden, uit hun midden te committeeren, en te authoriseeren de Burgers L.A. en Marten Bos omme naamens en van weegens de Stad HRL als Floreen Plechtige onder den Dorpe Almenum zig te vervoegen bij de Stemminge tot eene Generaale Ontvanger der Floreen en het geene daar aan, verder mag gehegt zijn, voor het District Barradeel op de tijd en plaatze waar zulks in het zelve District volgens gedaane bekendmaakingen staat te geschieden, en tot dezelve Stemminge tot Ontfanger Generaal der Floreen etc. meede te Procedeeren en helpen Procedeeren alles doen en verrigten, wat den aard der Zaake mede brengt, alle welke handelingen den Raad verklaart te zullen approbeeren en bekragtigen. En zal Extract van dit geresolveerde aan dezelve Commissie worden gesuppediteerd, om hen te verstrekken voor acte van Authorisatie. (GAH45); ''Woensdag den 10 jul 1799 ''s avonds Seven uuren. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde door den Praesident L.A. aan de Vergadering gecommuniceerd dat de Directeuren der Catoen Spinnerij aan hem hadden te kennen gegeeven, dat gedagte Spinnerij uit hoofde van gebrek aan Materiaalen zoude moeten Stilstaan, en dat zij geene penningen voor handen of bij Cassa hadden, om dezelve te kunnen aankoopen en verzogten dat hier in mogte werden voorzien. Waar over gedelibereerd zijnde, wierde uit Consideratie der noodzakelijkheid om dit nuttige werk waardoor de kinderen van veele behoeftige Ingezeetenen nog eenige Verdiensten trokken, In Train te houden, goedgevonden om aan de directeuren van dezelve Spinnerij een renteloos opschot uit de Correspondentiebeurs te geeven, van Drie a Vier hondert Car. Guldens nadat zij zouden benodigt zijn, en ten dien fine ordonnantie op den Burger Pettinga te slaan.'' (GAH45); Donderdag den 11 jul 1799 ''s avonds. Compareerden voor Commissarien L.A. en Wellinga op ''t Huis der Gemeente de gezamentlijke geintresseerden of Contribuanten, tot het diephouden der Zoutsloot bij de Keeten van Hijlke Hanekuijk welke eene uitdieping of Leijking vereischte, en is bij dezelve geintresseerden unanim beslooten, om dezelve Sloot, voor dit maal te laaten uitslotten, zijnde voor ditmaal de bezorging en schikkingen overgelaaten aan de ordinaris gecommitteerden tot ''t Leijken van ''t zelfde diept. (GAH45)
Lambert Dreyvis huwt met Aartje Walkes, kind: Walke Lamberts, geb 24 feb 1811, ged 19 mrt 1811 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, geen no. (vermeld tussen nos. 128 en 129), 32 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; kind: Dreves Lammerts, geb 13 okt 1795, ged 3 nov 1795 Grote Kerk HRL, vader als Lammert Dreves, moeder als Aaltje H. ; dopen Grote Kerk ha
Lambert Hendriks begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 47; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lambert Jansz ovl 3 jun 1648, 52 jaar, Coopmans Boode Leeuwarden-Amsterdam, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Lambert Cousin huwt met Elisabeth de Winkel, kind: Johanna Geertruyd Lamberts Cousin, ged 4 Febrij 1770 Westerkerk HRL
Lambert Piers huwt met Richtje Jakobs, kind: Antje Lamberts, geb 2 mrt 1784, ged 28 mrt 1784 Grote Kerk HRL
Lambert Sjierks gebruiker van wijk D-132, varensgesel; medegebruiker Jan de Vries, varensgesel; eigenaar is Doekle Vinia, 1814. (GAH204)
Lambert Dirks Bleeker komt voor op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, woont in Buitenbuurt, (ook wel vermeld als 8e quartier), 5. :0 -; (GAH650)
Lambert Jans Zeilmaaker ged 30 jan 1746 Grote Kerk HRL, zv Jan Jans Zeilmaaker en Tjitske Rinses
Lambert Jansz Koopmans ovl 3 jun 1648, 52 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Lamberta ter Hagt van Hacbergen, huwt met Johannes Stille, sergiant alhier in guarnisoen, geproclameert de f. 13:20:27 nov en getrout met attestasie de 11 dec 1763 in de Westerkerk
Lamberts Jans ged 3 mrt 1750 Grote kerk HRL, zv Jan Breunis en Henderina Voorst
Lamberts Jacobs Hibma ged 8 apr 1749 Grote Kerk HRL, zv Jacob Hibma en Tetske Lamberts Houwerda; Lambert J.H., ged 20 feb 1748 Grote Kerk HRL, zv Jacob Hibma en Tetske Houwerda
Lambertus Ambrosius zie: Dorhout
Lambertus Atlas geboortig van Raalden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van president L. Albada op 5 jan 1798. (burgerboek); eigenaar van wijk B-164; gebruiker Bernardus Drost, en Geert Willems, schipper, 1814. (GAH204); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 178, 1 mrt 1804; rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de weesvoogden ter zaake verdiende Loon van Pieter Jacobs als Bakkersgezel bij L.A., 17 feb 1801: f. 30:0:0 (GAH1133)
Lambertus Borgers huwt met Janneke Reinders, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1763
Lambertus Burgers huwt met Janneke Reinders, kind: Grietje Lammerts B, geb 1767 HRL, Jetske B, geb 1774 HRL; BS ovl 1827; 1839 overlijdens
Lambertus Dorhout geb 25 okt 1802 HRL, ged 14 nov 1802, N.H., zv Ambrosius D, en Margaretha Jacoba van Bolhuis; dopen Grote Kerk HRL 1802; Lwd, Floreencohier 1828: de Landen op het Nieuwland ten noorden van de Marssumer dijk, bezuiden de Tjessingadijk, ten westen van de Hoge weg en ten oosten van de Zwette: Floreencohier nr. 52, grootte 8 pm, floreen f. 5:0:0, L.D. eigenaar, Tjeerd A. Bergstra gebruiker, Kadaster 1832 nr. D201; (bron: Kad. Atlas Lwd. 1832/1700/1580); Lwd, Floreencohier 1828: de Landen op het Nieuwland ten noorden van de Marssumer dijk, bezuiden de Tjessingadijk, ten westen de Hoge weg en ten oosten van de Zwette: Floreencohier nr. 60, grootte 6 pm, floreen f. 3:12:12, L.D. eigenaar, Tjeerd A. Bergstra, gebruiker, Kadaster 1832 nr. D188; (bron: Kad. Atlas Lwd. 1832/1700/1580); Lwd, Floreencohier 1832: de Landen op het Nieuwland ten noorden van de Marssumer dijk, bezuiden de Tjessingadijk, ten westen van de Hoge weg en ten oosten van de Zwette: floreencohier nr. 89, grootte 18 pm, floreen f. 14:7:0, L.D. eigenaar, wed. Bavius R. Span gebruiker, Kadaster 1832 nr. D108-109; (bron: Kad. Atlas Lwd. 1832/1700/1580); id. floreencohier nr. 90, grootte 10 pm, floreen f. 6:2:8, L.D. eigenaar Tjeerd A. Bergstra gebruiker, Kadaster 1832 nr. D112; (bron: Kad. Atlas Lwd 1832/1700/1580); id. floreencohier nr. 93, grootte 5 pm, floreen f. 3:0:0, L.D. eigenaar, Tjeerd A. Bergstra gebruiker, Kadaster 1832 nr. D150; (bron Kad. Atlas Lwd 1832/1700/1580); Lwd, Floreencohier 1828: floreencohier nr. 97, grootte 3 pm, floreen f. 2:0:0, L.D. eigenaar, Tjeerd A. Bergstra gebruiker, Kadaster 1832 nr. D148-149; (bron: Kad. Atlas Lwd. 1832/1700/1580); id. floreencohier nr. 104, grootte 15 pm. floreen f. 6:0:0, L.D. eigenaar, Tjeerd A. Bergstra gebruiker, Kadaster 1832 nr. D76-78; (bron: Kad. Atlas Lwd. 1832/1700/1580); Lwd, Floreencohier 1828: de landen op het Oudland, ten oosten van de Brede dijk, benoorden de Oude meer, en ten westen van de Ee: floreencohier nr. 171, grootte 6 pm, floreen f. 3:9:0, L.D. eigenaar, Tjeerd A. Bergstra gebruiker, Kadaster 1832 nr. E186; (bron: Kad. Atlas Lwd. 1832/1700/1580)
Lambertus Hanekamp huwt met Josina Hofman, kinderen: Johannes, geb 29 jun 1772 Leeuwarden, Jelle, geb 1769 Leeuwarden; BS ovl 1836; 1860 overlijdens
Lambertus Hanekamp geb 1804 HRL, huwt met Liesbeth de Vries op 4 mrt 1830 HRL, kleermakersknecht, wonende te HRL, zv Johannes H, en Lamina Huisinga; BS geb en huw 1830; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-333; VT1839
Lambertus Huisinga huwt met Marike Lucas Verblans, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 nov 1752 en doen ook getrouwdt
Lambertus Nijbuur ovl 18 jun 1757 ... , ontvangt lijfrente 1741-1756
Lambertus van der Pol huwt met Mietje Horst op 18 mei 1794 HRL, soldaat in de compagnie vd luitenant-kolonel Blanken, komt van HRL, laatste afk. 18 mei 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; L. vdP., zoldaat in de compagnie van Lt. Collonel Blanke, en Mietje Horst, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 18 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; Stephanus Reysinger, Corporaal onder de comp. van Lt. Collonel Blanke ende Maria Carolina Lansing, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L. vdP., soldaat onder dezelfde comp. goede bekende, 19 apr 1794; ondertrouw HRL; L. vdP., soldaat in de comp. van Lt. Collonel Blancken en Mietje Horst, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van Gerven, goede bekende, 3 may 1794; ondertrouw HRL
Lambertus Rimkema oud 37 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk G-268; VT1839
Lambertus Rimkes zie: Rimkema
Lambertus Smith huwt met Geertje Bernardus Kerkveld, kind: Anna Hubertus S, geb 1795 Bolsward, baardscheerder te Bolsward 1821; BS huw 1821, ovl 1835
Lambertus Zeverijn geb 28 apr 1803 Workum, huwt met Emma Meuwenboer, (gk), werkman; bev.reg. Ha18 51 wijk A-214
Lambertus Zeverijn huwt met Grietje Beil; BS ovl 1853
Lambertus Willems huwt met Taatje Riemshoorn, kind: Willem Lambertus, ged 12 may 1767 Grote Kerk HRL
Lambertus Winters huwt met Johanna Oosterveen, kind: Mietje Maria, geb 26 jul 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806
Lambertus Cornelis van der Moer huwt met Johanna Geertruida van den Hoek, kind: Johannes Hendrikus van der Moer, geb 7 apr 1790, ged 11 apr 1790 grote Kerk HRL; kinderen: Lambertus Cornelis en Johanna Geertruida van der Moer, zijnde 2lingen, geb 25 may 1792, ged 3 jun 1792 Grote Kerk HRL
Lambertus Cornelis van der Moer en Johanna Geertruida van der Moer, zijnde 2lingen, geb 25 may 1792, ged 3 jun 1792 Grote Kerk HRL, zv Lambertus Cornelis van der Moer en Johanna Geertruida van der Hoek
Lambertus E Bosma geb 23 feb 1799 Wolvega, timmerman, N.H., Vst mrt 1854 uit Beetsterzwaag, A apr 1854 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk E-220
Lambertus Feikes Ruitenschild geb 14 mrt 1788, ged 15 apr 1788 Grote Kerk HRL, zv Feike Jakobs Ruitenschild en Fennigje Lambertus Huisinga
Lambertus Johannes Weldring huwt met Trijntje Jans Kroontje, wonende te Ruinen; BS huw 1841
Lambertus Rimkes Rimkema geb 1781 Oldemarkt, huwt met Sjoukje Lijkles Venema, kinderen: Lijkle, geb 1805 Wonseradeel, Margjen R, geb 1805 Sneek, Rimke Lamberts R geb 803 Sneek, societeitshouder in 1844 HRL, huw.get. bij W. Stoker en I.K. de Vries, koffijhuishouder, wonende te HRL 1828; BS huw 1828, ovl 1843, ovl 1844, ovl 1854, ovl 1860, VT1839; oud 58 jaar, geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, societeitshouder, wijk C-093; VT1839; L.R. eigenaar van perceel nr. 672 te HRL, soci?teitshouder, woonplaats HRL, legger nr. 577, huuis, 354 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van percelen nrs. 1806-1809 te HRL, societeitshouder, woonplaats HRL, legger nr. 577, resp. palisiertuin, huis, kolfbaan, zomerhuis, resp. 690, 176, 77 en 44 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 60, 27 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Lambertus Willems Geis geb 3 aug 1788, ged 26 aug 1788 Grote Kerk HRL, zv Willem Geis en Maria Elfring
Lamke Hendriks ged 30 may 1752 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Harmens en Baukjen Lammerts
Lamkie Jans huwt met Sijbren Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 apr 1763; ovl 3 jan 1794 HRL, oud 66 jaar; begraven Klein Kerkhof, regel 3, nr. 24; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lamkje Germens zie: van der Meulen
Lamkje Gerrits huwt met Schelte Bruins, kind: Fokke Scheltes, ged 18 apr 1747 Grote Kerk HRL; kind: Bruin Scheltes, ged 22 okt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Scheltes, ged 12 jul 1740 Grote Kerk HRL
Lamkje Jacobs zie: Danser
Lamkje Lammerts zie: Hoekstra
Lamkje Meinerts ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL, dv Meinert Luitjens en Martje Douwes
Lamkje Werners geb 6 dec 1805 HRL, ged 2 feb 1806 HRL, dv Pieter W, en Nieske Rintjes (Bakker); dopen Grote Kerk HRL 1806
Lamkje Germens van der Meulen geb 1799 Joure, ovl 26 jun 1838 HRL, huwt met Anne Sippes Seldenthuis, naaister; BS ovl 1838
Lamkje Jacobs Danser geb 1755 HRL, ovl 10 mei 1827 HRL, huwt met Barend Hijlkes/Eelkes vd Steeg; BS ovl 1825; 1827 overlijdens
Lamkje Lammerts Hoekstra geb 1760 HRL, ovl 25 jan 1827 HRL, huwt met Hans Jacobs vd Sluis; BS ovl 1827, ovl 1832
Lamkjen Berends Harmen Pieters en L.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 aug 1779 HRL, en zijn den 19 sep 1779 getrouwd; huw Grote Kerk HRL
Lamkjen Ottes van Midlum, ende L.O. van HRL, komende wegens de bruid desselvs broeder Jetse Ottes, 31 dec 1751
Lamkjen Pieters zie: Werners
Lamkjen Pieters huwt met Douwe Thomas, kind: Thomas Douwes, ged 15 apr 1743 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Douwes, ged 26 Mayus 1740 Grote Kerk HRL; L.P. en Douwe Tomas, beide van HRL, huw.aang. 15 may 1734 HRL, Comende voor de bruid Johannes Lodewijks, desselfs halfsuster; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Lamkjen Pieters schoonmaakster voorwacht 1751
Lamkjen Roelofs zie: Dieters
Lamkjen Rommerts huwt met Klaas Barteles; BS ovl 1834; kind: Bartel Klaases, ged 8 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Pijter Klaases, ged 10 jun 1760 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukie Klaases, ged 27 okt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Zijtske Klaases, ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Klaases, ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, dr vader ovl
Lamkjen Sjerks huwt met Meindert van Hoek, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 jan 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk
Lammert Adama matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 12, gehuwd, 1 mrt 1804
Lammert Adam zie: Albada
Lammert Ages zie: van der Laan
Lammert Arends ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van 18 schouw en 36 korven turf 4 gld en 16 stuivers het schouw, 15 okt 1762: f. 90:14:0; id. 17 schouw en 36 korven ten dienste van het timmerhuis en de Voorwacht 4 glden 18 stuivers het schouw, 8 nov 1762: f. 87:14:0; id. 19 schouw turf 6 gld en 4 stuivers het schouw, geleverd aan het Raadhuis en Stadstimmerhuis, 28 mrt 1764: f. 117:19:2
Lammert Barends ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL, zv Barend Doitzes en Fettje Lammerts
Lammert Barends zie: Wielinga
Lammert Beernts L.B. van HRL. ende Douwtje Gerbens van Fraeneker, koomende weegens de bruyd Casper Caspers, 30 Apr 1746; van HRL, huwt met Doutjen Gerbens van Franequer, sijn geproclameerd 1, 8 en 15 May 1746 en toen ook getrouwt
Lammert Berends Harmen Beernds Clumpert ende Angenietje Berends Harwijk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.B., deszelfs broeder, 31 dec 1791; ondertrouw HRL; Willem Joukes ende Aaltje Gerrijts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.B., deszelfs schoonbroeder, 4may17 93; ondertrouw HRL; IJede Jansen ende Baukjen Jansen, beide van HRL, zijnde de aangaave der huwelijksche Proclamatien gedaan door L.B., onder productie van bewijs; 14 jun 1794; ondertrouw HRL; Anne Sjerps ende Aaltje Gerrijts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.B., deszelfs schoonbroeder, 16 may 1795; ondertrouw HRL; L.B. en Anna Chatarina Smith, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL
Lammert Berends huwt met Evertje Gerrits, kind: Gerrit Lammerts, geb 6 may 1781, ged 20 may 1781; kind: Lammert Lammerts, geb 15 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL
Lammert Berends ovl na 1818, huwt met Dieuwke Gerrits; BS huw 1819; L.B. en Dieuke Gerrits, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende
Lammert Berends ovl voor 1815; gebruiker van wijk H-130, gealimenteert; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Lammert Berends woont in 2e quartier, links: niets, rechts: niets, jaar ? (lijst namen ingezetenen)
Lammert Berends zie: Wielinga; zie ook: Lammert Barends
Lammert Berends zv B. Dooytzes, heeft een hond: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650)
Lammert Bernardus zie: Klumper
Lammert Bruggen geb 30 nov 1811 HRL, ovl 18 dec 1811 HRL, wonende te bij de Groote Sluis zv Johannes B, en Geertje de Wit; BS geb 1811, overlijdens
Lammert Buisman geb 1802 Heeg, ovl 10 jan 1858 HRL, huwt met Fokeltje Lammertsma, zv Jan B en Tjeltje Arjens, scheepstimmerman in 1851, RK; BS ovl 1858; bev HRL 1851 wijk G-139; oud 37 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-006; VT1839
Lammert Dirks zie: Tolsma
Lammert Dirks tabellen van fabrikeurs: L.D. vermeld als katoenbleker, za. 11 okt 1800 (GAH46); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 100:0:0 terzaake 1 jaar huur van 3 1/2 pondematen greide buiten de Kerkpoort, zijnde de Bleek, no. 8, 10 nov 1789. (GAH1121); id. 17 nov 1790, 3/5 jaar. (GAH1122); id. 15 nov 1791, 4/5 jaar. (GAH1123); id. 4/5, 20 nov 1792 (GAH1124); Joeke Leeuwkes van Franeker ende Bottje Hilles van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.D., de schoonbroeder, 4 may 1793; ondertrouw HRL; woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; woont in Buitenbuurt, (8e quartier), belasting: f. 5:0:0, jaar ? (GAH650); geactioneerde koemelkers Jelke Tjiedses, Claas Gorter, Hinne Sijbes, Sikke Dirks, Johannes Harmens, L.D., Dirk Cornelis, Taetse Heeres. Zouden overtreden hebben artikel 5 van de Specien. Bogenoemden bevinden zich in bekrompen omstandigheden en zijn volstrekt ongelukkig als zij voor hun gelijk zouden moeten procederen, ter voorkoming van betaling van dubbel hoorngeld. Oorzaak: bij kontrole in dec 1802 werden meer koeien aangetroffen dan in jan 1802 werden opgegeven. Kopers en verkopers hebben aangegeven wanneer koeien werden geen verkocht, zodat er geen nadeel in de te betalen penningen op de beesten is voorgekomen. gemeentebestuur verzoekt namens de koemelkers zaak te onderzoeken en bij vrijpleiding, hun van de opgelegde boetes te delibereren, 27 mei 1803 (GAH49); betaalt aan het gemeentebestuur wegens huur van de Kerkpoortsbleek, 1801: 50 Caroliguldens; id. over 1802; id. over 1803; id. 1804: 46 Caroliguldens; id. over 1805 tot en met 1809; id. over 1811; betaalt de propijnen van de derde vijf jaren in gebruik te mogen houden, 26 mrt 1802: f. 36:5:0; id. propijnen wegens op Petri 1804 geprolongeerde of op nieuw ingehuurde landen van de Stad: 23 Caroliguldens; id. een half jaar propijn of geschenk voor de prolongatie van 5 jaar huur der Bleek bij de Kerkpoort, aan huur doende f. 46:0:0, 1 nov 1808: 23 Caroliguldens, met het stuivergeld: f. 2:6:0, tesamen 25 Caroliguldens en 6 stuivers; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 50:0:0, een half jaar geschenk wegens 3 1/2 Pondematen greidland buiten de Kerkpoort, no. 8, 20 nov 1792 (GAH1124); id. f. 100:0:0, 1 jaar huur, 15 nov 1793 (GAH1125); id. 30 nov 1794 (GAH1126); id. 16 dec 1795 (GAH1128); id. 9 nov 1796 (GAH1128); id. f. 69:10:0, de huur van 9 Pondematen greidland onder Almenum, no. 12, 26 nov 1793 (GAH1125); id. 30 nov 1794 (GAH1126); id. 16 dec 1795 (GAH1128); id. 9 nov 1796 (GAH1128); Maandag den 24 sep 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, is nog L.D., Bleeker buiten de Kerkpoort ernstig aanbevoolen, om de kringen van zijn bleek Weg te neemen, ofte andersints daar eene zodanige Schikking op te maaken, dat de voorbijganggers door geen stank of bedurven Lugt van dezelve (zoo als eenigen tijd maar al te veel plaats gehad heeft) kunnen werden geincommodeert. (GAH44); Woensdag den 23 jan 1799; Is op ordre van den Praesident van de Raad, aan L.D. Bleeker buiten de Kerk Poort geinsinueerd, om deszelfs honden, Welke de voorbijgangers niet ongemolesteerd konden laaten Passeeren, Vast te houden bij poene van een pond groot Boete. (GAH44)
Lammert Dirks L.D. ende Neeltie Claases koomende voor de Bruit desselfs vader Claas Fockes, 16 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Neeltje Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert 18, 24 en 31 May 1739 en doe ook getrout
Lammert Douwes ged 6 mrt 1757 Westerkerk, zv Douwe Ates en Engeltie Lammerts; ged 30 jan 1752 Westerkerk HRL, zv Douwe Alefs en Engeltje Lammerts
Lammert Drieses geb 26 nov 1769; staat vermeld in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893, 3 okt 1843, nos; 110 en 111, elk 187 Caroliguldens; 2 jan 1844, no. 8
Lammert Eeltjes zie: de Vries
Lammert Feddes rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt aan Hessel Lammerts f. 10:0:0 terzake 1 jaar kostgeld voor het weeskind L.F., 10 okt 1741 kwit. no. 6 (GAH1071)
Lammert Feyes/Feyens zie ook: Lammert Teyes; mede-weesvoogd J. van der Sluis betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 25:0:0 door de weesjongen Gabbe Cornelis (!) bij L.F. met koordewerken verdiend, 4 jan 1746 (GAH1075); mede-weesvoogd T. Radsma betaalt f. 25:10:0 aan dito door de weesjongen Sijbe Harings bij L.F. met koordewerken verdiend, 23 sep 1747 (GAH1076); mede-weesvoogd Alef van der Meulen betaalt f. 30:0:0 aan dito door de weesjongen Cornelis Gabbes (!) in 1 jaar met koordewerken verdiend bij L.F., 12 mrt 1748 (GAH1077)
Lammert de Gabes ovl 30 sep 1714, 75 jaar, Oud Dijkgraaf-Vroetsman tot Bolsward, huwt met Nieske Haukes, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Lammert Geerts ovl 8 nov 1820 Dokkum, huwt met Setje Gerlofs, kind: Neeltje Lammerts Sprietsma, geb 1800 Dokkum; BS huw 1820
Lammert van Gelderen zie ook: van Gelding; geb 1768 HRL, ovl 4 dec 1831 HRL, huwt met Anna Catharina Smith, huw.get. bij A. Boling en Y. Jacobs, 1814, id. bij M.G. Sibersma en A.C. Ras, 1821, blikslager in 1831, zv Barend Watzes en Fetje Lammerts; BS huw 1814, huw 1821, ovl 1831
Lammert Gerbens geb 4 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL, zv Gerben Andries en Grietje Mulders
Lammert Gerrits zie: Severijn, Wielinga
Lammert Gerrits Age Harkes van Almenum ende Trijntie Hijles van HRL, huw.aang. 21 jun 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs Neef L.G. ; huw.aang. HRL 1738
Lammert Gerrijts ged 21 apr 1761 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Lammerts en Johanna Fransen
Lammert Gerrits geb 21 jan 1808 HRL, ged 28 feb 1808 HRL, ovl voor 1812 HRL, zv Gerrit Lammerts en Tietje Roelofs; dopen Grote Kerk HRL 1808; geb 31 mei 1811, ged 16 jun 1811 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Lammerts en Tijtje Roelofs
Lammert Gosses zie: Dotinga
Lammert Harmens L.H. van Waaksens en Mayke Martens van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 may 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Ferwerd, en volgens ingebragte verklaaring aldaar getrouwd den 20 may 1787
Lammert Haukema burgemeester 1759-1769, ovl voor mei 1780. zie ook: ; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 301:19:0 tersaeke geleverde boter en kaas, kwit. no. 2, 7 feb 1764. (GAH1094); id. f. 509:12:0, kwit. no. 4, 20 nov 1764. (GAH1094); id. f. 280:11:0, 23 nov 1762/(GAH1092); id. f. 272:3:0, quit. no. 1, 23 okt 1766. (GAH1096); id. f. 268:12:0, quit. no. 2, 7 nov 1767. (GAH1097); id. f. 266:4:0, 24 nov 1768. (GAH1099); id. f. 440:1:0, quit. no. 1, 16 feb 1770. (GAH1101); id. f. 206:1:0, quit. no. 3, 28 nov 1770. (GAH1101); id. f. 518:17:0, quit. no. 2, 20 nov 1771. (GAH1102); id. f. 542:5:0, quit. no. 1, 2 feb 1773 (GAH1104); id. f. 482:4:0 over 1772 en 1773, ord. no. 2, 7 jun 1774. (GAH1105); id. f. 401:18:0 van 15 nov 1773 tot nov 1774, ord. no. 1, 13 dec 1774. (GAH1106); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten op den Raadhuize binnen HRL, in kennisse de hand van den rendant benevens de vertekeningen vd Heeren daartoe gecommitteerd, mits gaders de voogden van het Weeshuis en de subscriptie van mij secretaris den 2 dec 1763. Door een natuurlijk toeval heeft de rendant (Pieter de Bruin), niet kunnen verteekenen. Was getekend: Jane van Slooten, J. Liekele Brouwer, L.H., Hendr. Witteman, Lourens Tabes, A. Mockema, H. Videlius, Joh Spannenburg, Evert Wiarda, Albert Osinga, F. Acronius, J. Olivier, J.D. Toussaint, Lieuwe Hiddes Tjesma Andries Wybenga, Albert J. Noordga, M. van Idsinga. (GAH1093); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1541:19:14. Aldus gedaan, etc. Was getekend: Pieter de Bruin, H.W. van Plettenberg, Albert Osinga, Hendr. Schaaf, Watse Haanstra, S. Blom, B. Jelgersma, L.H., Lourens Tabes, Hendr. Witterman, Lolle Steensma, Evert Wiarda, Andries Wybenga, Albert Noordga, S. Altena, M. van Idsinga, 30 nov 1765. (GAH1095); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1597:19:6. Aldus gedaan etc. Was getekend: Pieter de Bruin, A. Altena, H. Schaaf, L.H., K. Lanting, Pierre Peaux, Andries Wybenga, Albert Osinga, Lolle Steensma, Jane van Slooten, J.D. Toussaint, Hendr. Witterman, Hendr. Brouwer, H. Videlius, Evert Wiarda, M. van Idsinga, 2 dec 1766. (GAH1096); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1481:12:2. Aldus gedaan etc. Was getekend: Pieter de Bruin, K. Lanting, L.H., J.D. Toussaint, J. Olivier, B. Jelgersma, Jane van Slooten, Albert Osinga, Lourens Tabes, F. Acronius, Hendr. Brouwer, Jan Wax, H. Videlius, Andrs Wybenga, Evert Wiarda, S. Rienstra, 2 dec 1767. (B106 7); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1256:0:4. Aldus gedaan, etc. Was getekend: Albartus de Haas, K. Lanting, L.W. Steensma, L.H., F. Acronius, Lourens Tabes, Hendr. Witterman, Claas Dijkstra, J. Olivier, Jane van Slooten, Jean Peaux, Andries Wybenga, H. Videlius, Syds Schaaff (als gelastigde vd rendante wed. P. de Bruin), Albert Osinga, M. van Idsinga. (GAH1098); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 631:7:4. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, A. Osinga, L.H., B. Jelgersma, J. Olivier, Lourens Tabes, Jean Peaux, Syds Schaaff, Andries Wybenga, F. Acronius, L.W. Steensma, J.D. Toussaint, Hein Mollema, Sijbout Hoornstra, Lieuwe Hiddes Tjesma, M. van Idsinga, 3 dec 1768. (GAH1099); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 607:2:2. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, Hendr. Schaaf, L.H., B. Jelgersma, Hidde Brouwer, Jarig Westra, Syds Schaaff, Sierk Laquaart, C. Aardenburg, Jane van Slooten, L.W. Steensma, Jean Peaux Lourens Tabes, Magnus van Arssen, Hein Mollema, M. van Idsinga. (GAH1100); afsluiting weesboek: meeder ontvangen dan uitgegeven f. 1651:12:10. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, L.H., F. Acronius, L.W. Steensma, Lourens Tabes, Jarig Westra, Hein Mollema, Sijds Schaaff, B. vd Meulen, K. Lanting, A. Osinga, Hendr. Schaaf, J. Olivier, Frederik Hoogland, Sierk Laquaart, M. van Idsinga, 5 dec 1770. (GAH1101); afsluiting weesboek: Aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, L.W. Steensma, F. Acronius, Jane van Slooten, Pierre Peaux, Hendr. Schaaf, Menno Tuininga, Sierk Laquaart, J.D. Toussaint, L.H., A. Osinga, B. Jelgersma, Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaff, Hein Mollema, M. van Idsinga, 4 dec 1771. (GAH1102); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 582:14:6. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, K. Lanting, Jane van Slooten, B. vd Meulen, F. Acronius, Sijds Schaaff, A. Wijngaarden, Hein Mollema, L.H., H.W. van Plettenberg, A. Osinga, B. Jelgersma, Joost Gongrijp, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi. (GAH1103); afsluiting weesboek: Aldus gedaan etc. Was getekend: Albs de Haas, A. Osinga, F. Acronius, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, L.H., H.W. van Plettenberg, B. vd Meulen, F. Kamsma, B. Jelgersma, Sjoerd T. Schrik, Sijbout Hoornstra, Hein Mollema, Pieter Tetrode, Claas Heins, A.J. Conradi, 2 dec 1774. (GAH1105); afsluiting weesboek: Aldus, etc. Was getekend: A. de Haas, B. vd Meulen, Syds Schaaff, K. Lanting, C. Aardenburg, J.H. Olinjus, Sierk Laquaart, Pieter Tetrode, J. van Slooten, J.D. Toussaint, F. Acronius L.H., Sijbout Hoornstra, Klaas Heins, Sjoerd T. Schrik, A.J. Conradi 4 dec 1776. (GAH1107); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 173:1:0 voor geleeverde groffe en soetemelkse kaas, quit. no. 3, 12 nov 1765. (GAH1095); betaalt aan dito f. 100:0:0 ter geleegenheid van het afsterven van zijn huisvrouw, aan het weeshuis gegeven, 15 apr 1766. (GAH1096); voogden betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 6:6:0 als eeuwige rente leggende ten voordeele van het Weeshuis op een Plaets bi de Peynjumer Vishorne de burgemeester L.H. toebehorende, 1768. (GAH1099); id.; 12 mej 1769 versch. (GAH1100); id. mei 1770. (GAH1101); id. 1771 (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 177 7. (GAH1108); id. de erven van wijlen old burg. L.H., 26 jun 1782. (B111 3); id. 3 jun 1783. (GAH1114); Theunis Lieuwes betaalt f. 6:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens grondpagt herkomstig uyt de plaats bij de Pingjumer Vishorne de erven vd oldburgemeester Haukema toebehorende, 11 jul 1781. (GAH1112); d. 1sten Januar. 1775 betaalt aan de Stadsrentmeester uit hoofde eener negotiatie ter verdere volbouwinge der nieuwe kerk op losrenten bij de Regeering deezer Stad gearresteerd volgens Resolutie van d. 28. Novemb. 1774 tegen 3 percent waar van het eerste jaar zal verschenen zijn d. 1sten Januar. 1776 een summa van 15000 Caroliguldens, welke penningen belegd en gefourneerd zijn door o. a. burg. L.H. aan de f. 500:0:0 (GAH1060); Stadsrentmeester betaalt f. 15:0:0 aan L.H. wegens 1 jaar interesse van f. 500:0:0 kapitaal op losrenten, 1 January 1777 verschenen. (GAH1060); id. verschenen Januar. 1778. (GAH1060); rentmeester van het Stadsweeshuis ontv. de grondpagt f. 6:6:0 van Teunis Lieuwes, mei 1779 verscheenen, herkomstig uit de plaats bij de Pingjumer Vishorne er erven van H. toebehorende, 30 nov 1779 (GAH1110); id. 19 jul 1780. (GAH1111); tekent op 11 jun 1759 aanstellingsbesluit van Lijsbeth Hendriks tot turfmeetster en van Trijntje Jetzes tot subst. turfmeetster zie aldaar. (Aanstellingen Stad harlingen 1731-1759)
Lammert Heiner geb 18 mei 1799 HRL, ged 2 jun 1799 HRL, ovl 16 jul 1875 HRL, huwt met Akke Johannes Alkema op 25 mei 1826 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1826, kleermaker in 1851, Nederlands Hervormd zv (Johan) Hendrik H, en Hinke Zandstra; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1826, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-157; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-129; VT1839
Lammert Heins geb 1781 Schiermonnikoog, ovl 23 sep 1827 HRL. in het kofschip, huwt met Tietje Tjallingii, matroos, wonende te Amsterdam 1827; BS ovl 1827
Lammert Hemsen huwt met Hendrikje Gerrijts, beide van HRL, geproclam; de 16-23 en getrout de 31 mei 1762
Lammert Hendriks zie ook: Hoekstra; geb 27 jun 1791, ged 19 jul 1791 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Ennes en Aaltje Lammerts; In het Jaar Een Duizent een en negentig den 27 jun is geb Lammert zv Hendrik Ennes en Aaltje Lammerts. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Lammert Hommekorf sijn wijf ovl in jun 1727 HRL. als Stads Arme
Lammert Jans zie: Buisman, Gust, Timmer, vd Veen, 2x
Lammert Jansen ende Marijke Jacobs, (niet vermeld van waar), huw.aang. 28 apr 1736 HRL, komende Weegens de bruid desselfs broeder Jan Jacobs; huw.aang. HRL 1736
Lammert Jans huwt met Hinke Piers, kind: Jan Lammerts, ged 6 feb 1759 Grote Kerk HRL; kind: Jan Lammerts, ged 6 mei 1760 Grote Kerk HRL; kind: Hotske Lammerts, ged 6 okt 1767 grote Kerk HRL, moeder als Rinske P. ; kind: Pier Lammerts, ged 13 apr 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jan Lammerts, ged 11 feb 1755 Grote Kerk HRL
Lammert Jansen Jurre Jansen ende Lijsbet Wyberens beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Steevader L.J., 15 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Lammert Janz huwt met Martjen Andrijs, beyde van HRL, sijn geproclameert 17, 24 en 31 mrt en getrouwt den 17 desember 1743; L.J. ende Martjen Andrijs beide van HRL, koomende weegens de bruid Gerrit Jacobs, 9 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL
Lammert Jansen Hendrik Harmens en Baukjen Lammerts, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder L.J., 1 Aug 1744; Douwe Ales ende Engeltie Lammerts, beyde van HRL, koomende weegens de bruid L.J. desselvs vaeder, 9 Jan 1751; draagt zijn zakkendragersbediening over op Roelof Tjerks op 10 mrt 1751; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lammert Johannes huwt met Grietje Jans, kind: Sierk Lammerts, geb 29 okt 1789, ged 17 nov 1789 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Lammerts, geb 5 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL
Lammert Johannes woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Lammert Johannes huwt met Lijsbeth Jans op 6 dec 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Lammert Jonker oud 70 jaar, geb Schiermonnikoog en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk G-072; VT1839
Lammert Klumpers ovl 20 feb 1787 HRL, oud 8 jaar
Lammert Klumper geb 1761 HRL, ovl 5 okt 1835 HRL, huwt met Dieuwke Pieters, kind: Tjietske Lammerts K, geb 29 jan 1790 HRL, zv Bernardus K, en Hielkje Jans; BS ovl 1835; 1868 overlijdens
Lammert Coree geb 28 apr 1797 HRL, ovl 15 jul 1847 Leeuwarden, huwt met Dieuwke Baukes Bijl op 27 jan 1822 Leeuwarden, zv Johannes C, (gk), en Jannigje vd Burg, (gk); GJ Coree
Lammert Lammerts zie: van der Zee
Lammert Lammerts geb 15 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL, zv Lammert Beerends en Evertje Gerrits
Lammert Lammerts huwt met Catharina Rolink, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762
Lammert Lammerts huwt met Tjietske Fransen, beide van HRL, geproclam; de 6-13 en getrout de 20 jan 1771
Lammert Lieuwes ovl voor 1786; huwt met Jansen Jarigs, beide van Almenum, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 Janewari 1764; ovl Kimswerd, huwt met Jantje Jarigs, kind: Akke Lammerts, geb ... ; BS huw 1827; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuys f. 15:5:0 voor huur van 3 pondematen bouwland, mede om ''t zuydoosten van HRL, no. 7, 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1099); id. 1769. (GAH1100); id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); d, 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. 1778. (GAH1109); id. f. 10:0:0 voor huur van 4 1/2 pondematen greydeland, onder HRLs uytbuurt leggende, no. 8, 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1099); id. 1769. (GAH1100) id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); d, 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); d, 1778. (GAH1109); id. f. 60:10:0 weegens huur van 7 pondematen terpland om ''t zuydoosten van HRL onder Kimswerd geleegen, no. 9, 1764. (GAH1094) id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1099); d, f. 65:0:0 voor 7 pondematen en 10 einsen terpland om de suid oost van HRL, no. 9, 1769. (GAH1100); id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. 1778. (GAH1109); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 7:12:8, f. 5:0:0 en f. 30:5:0 wegens propijn van de Weeshuislanden, 1762. (GAH1092); id. f. 70:10:0 voor 4 1/2 pondematen greidland en 7 pondematen groot terpland, 1763. (GAH1093); rendant brengt voor ontvang de propijn van de nieuwe 5 jaarige inhuuring der Losse Landen, voor het meest gedeelte bij wijlen de rentemeester de Bruin nog in leven zijnde, ontvangen, anno 1767 in november: no. 6, van 5 pondematen: f. 7:5:0; no. 7, van 3 pondematen: f. 7:12:8; no. 8, van 4 1/2 pondematen: f. 5:0:0; no. 9, van 7 pondematen: f. 32:10:0 (GAH1098); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis weegens een half jaer Schink der Losse Landen, Alderheiligen 1772 versch. : no. 6, van 5 pondematen: f. 7:5:0; no. 7, van 3 pondematen: f. 7:12:8; no. 8, van 4 1/2 pondematen: f. 5:0:0 en no. 9, van 7 pondematen en 10 einsen: f. 32:10:0 (GAH1104); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 14:10:0 voor 5 pondematen bouland om de suid oost van HRL, no. 6, 1769. (GAH1100); id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. 1778. (GAH1109); curatoren over de erven van L.L. bet f. 38:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van 5 en 3 pondematen bouwland, nos. 13 en 14, waren nos. 6 en 7, 24 aug 1785 (GAH1117); id. f. 16:2:0, 28 jun 1786. (GAH1118); id. 22 aug 1787. (GAH1119); id. 25 feb 1789. (GAH1121); id. 3 x f. 16:2:0 over 1789, 1790 en 1791, 15 may 1791. (GAH1123); id. f. 27:9:0 van en aan dito, was no. 8, nu 15, 24 aug 1785. (GAH1117); id. 28 jun 1786. (GAH1118); id. 22 aug 1787. (GAH1119); id. 1782. (GAH1113); id. 1783 (GAH1114); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); id. f. 94:0:0 van en aan dito, was no. 9. no. 16, 24 aug 1785. (GAH1117); id. 28 jun 1786. (GAH1118); id. 22 aug 1787. (GAH1119); id. 1782. (GAH1113); id. 1783 (GAH1114); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); Johannes Harmens betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis als curator over L.L. kinderen, de huur van 5 en 3 Pondematen vergraaven bouwland: f. 38:0:0, af: de schatting: f. 21:18:0, resteert f. 16:2:0, 29 feb 1792 (GAH1124); Donderdag den 25 okt 1798; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts aan Johannes Harmens geaccordeert, om de agt Pondematen greidland thans bij hem in gebruik, bekend onder de naam van de Bolleman Agt, boven de tien Jaaren, welke de erven van L.L., en hij dien gebruikt hebben, nog vijf jaaren in gebruik te moogen behouden, mits betaalende propijn en Stuivergeld, en zulks wel uit Consideratie dat dezelve zeer veel kosten ge?xpendeert had, om dit Land in order te brengen, en hem zulks, volgens Informatie door de voorige Regeeringe, te weeten die voor de Revolutie van 1795 bestaan heeft, rede was toegezegt. (GAH44)
Lammert Lubberts zie: Liefjes
Lammert Martens Casper Matthijssen Bruin ende Geertie Willems, beyde van HRL, koomende weegens de bruid L.M., des bruids geweesen schoonvaeder, 24 dec 1750; Johannes Freerks ende Lijsbert Lammerts, beide van HRL, koomende voor de bruid L.M. desselvs vader, 25 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL
Lammert Matthijsen ovl voor 1822, huwt met Foekje Johannes de Jong op 24 jun 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1821; L.M. en Foekje Johannes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 Zomermaand 1810
Lammert Oeges zie: Pollema; L.O. van Hindeloopen en Sijtske Jakobs van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 dec 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Lammert Oeyes (?) ovl voor 1815; gebruiker van wijk H-094, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Lammert Pijtters geboortig van Haarlem, doch laatst komende van uytrecht, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, nadat hij de eed heeft afgelegd, op10 sep 1683. (burgerboek)
Lammert Reinders zie: Mulder
Lammert Reins huwt met Catharina ... , kind: Antonie R, geb 1803 HRL; BS ovl 1878
Lammert de Reus geb f. 1738 ... , verkoopt een huis in 1801; huwt met Antie Bartels, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 apr 1763 in de Westerkerk; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 70:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: f. 1:0:8; (GAH650); kind: Joanna Lambertus Reus, ged 23 feb 1766 Westerkerk HRL, dv Lambertus Reus en Antje Bartels
Lammert Rinses Geeft met Schuldige Eerbied te kennen Freerk Ates IJtiger der vaten binnen deese Stad dat door t overlijden Van L.R., Subst. IJtiger de Zelve Substitutie is Comen te Vaceeren en derhalven Noodig Zijnde dat een ander die bedieninge Waerneeme Soo Versoekt den Supplnt dat Ued Achtb de Persoon Van Abbe Rinses gelieven te Nomineeren tot Subst. IJtiger der Vaten binnen deese Stad welke persoon Zulx insgelijx zeer Submisse van Ued Achtb zal afwagten Quo facto reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende het versoek ten requeste gedaen eligeert Mits desen de persoon van Abbe Rinses tot Subst. IJtiger der vaten binnen HRL op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende Mits doende den Eed Van getrouwigheit in Handen van de hr praesid Burgermr binnen deeses Stads actum den 7e xber (=december) 1729 vert Jacobus Corver Ter ordtie van de Magistr abs sec vert M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 7e xber 1729 heeft de persoon Van Abbe Rinses den eed als Subst IJtiger der Vaten Gepraesteert in handen Van de hr praesid Br Corver In kennisse van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Lammert Roda Vertoond met Schuldige Eerbied L.R. Gesw:Turfdrager binnen dese Stad dat hij om redenen Seer geneegen is die bedieninge te Transporteren en over te draegen op de Persoon van Claes Claesen burger alhier ter Stad dogh alsoo dit Transport niet vermagh te geschieden Sonder Consent en Approbatie van Ued:Achtb:Soo addresseren Sich die beide Suplntn tot Ued Achtb:Seer Oodmoediglijk Versoekende dat Ued:Achtb:Sich dit Versoghte Transport gelieven te Laeten Wel gevallen, en alsoo de Persoon Van Claes Claesen tot ordris gesw Turfdrager deser Steede aen te Stellen Quo facto etc: reqtus M:V:Idsinga. ; In margine stonde; de Magistraet der Stad HRL accorderende het Versoek ten Requeste gemelt, eligeert mits desen de Persoon van Claes Claesen tot ordris Turfdrager deser Steede op Lasten Pligten profijten en Gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende den Eed in Handen van de Heer Praesid:Burgemr deses Stad actum den 12 Febr 1731. Was Verteekent J:V:Crijtenburgh Ter ordtie Van de Magistr. M:V:Idsinga; Laeger Stonde; Op Heeden den 12 feb heeft Claes Claesen den Eed als ordris Turfdraeger gepraesteert in Handen vanb de hr. Praesid:Burgemr Crijtenburg in kennisse van Mij Secrts:M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731)
Lammert Salverda geb 1762 ... , huw.get. bij D.J. Jellema en A.D. Houtsma, meester zilversmid. wonende te Franeker, 1812; BS huw 1812
Lammert Severijn geb 1802 Workum, ovl 17 okt 1864 HRL, huwt met Emerentiana Nieuwenboer, sjouwerman te Workum, ovl wijk A-215, zv Gerrit S, en Antje de Haan; BS ovl 1864
Lammert Siberens huwt met Liesbeth Dirks; zie aldaar
Lammert Sibrens L.S. ende Antje Claeses, beyde te HRL, koomende weegens de bruid Dirk Jacobs desselfs swaeger, 1 Aug 1750; huwt met Antie Claases, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 aug 1750 en doen ook getrouwt; kind: Sijbren Lammerts, ged 11 jul 1758 Grote Kerk HRL; kind: Sijbrand Lammerts, ged 16 mrt 1755 Grote Kerk HRL
Lammert Sierks zie: Ruiter
Lammert Sybrens ged 23 7 ber (sep)1766 Grote Kerk HRL, zv Sijbren Lammerts en Trijntie Goverts
Lammert Simons huwt met Antje Claasen, kind: Claaske Lammerts, ged 29 jun 1751 Grote Kerk HRL
Lammert Sjerks oud 56 jaar, werkman, wonende te HRL 1828; wordt vermeld in akte van bekendheid ten behoeve van Dirk Arjens Boonstra; zie aldaar
Lammert Zandstra hm ... , kind: Hinke Z, geb 1768 Dokkum; BS ovl 1846
Lammert Zelders huwt met Taatje Riemshoorn, kind: Willem Lammerts Zelders, ged 5 mrt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Riems Lammerts Selders, ged 24 jun 1766 Grote Kerk HRL
Lammert Teyes L.T. en Sydske Dirks Sandstra, beide van HRL, komende wegens de bruid Abbe Jansen desselvs goedbekende, 21 Aug 1751; huwt met Sijdtske Dirkz Sandstra, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 Augusti en den 5 Septemb 1751 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; Remonstreert met schuldige eerbiedigheit L.T. ge?digde Turfdrager binnen deese Stad, dat den suplnt wel genegen was omme sijn amploy over te transporteren op eenen Pieter Joosten sijnde een jongman daartoe seer bequaam, die sulx ook van harten is begeerende dies volgens den suplnt c: vermits sonder consent en gratie van UEd:Agtbaerheden niet vermag te geschieden, hem koomt addresseeren aan de tafel van ''t Ed:Geregte, met ootmoedig versoek, ten einde haar Ed: Agtbaarheden in plaatse van den suplnt gedagte Pieter Joosten wederom tot ge?digde turfdrager binnen HRL gelieven aan te stellen op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden, daartoe staande en aanbehorende, quo facto etc, (was get. ), H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gedaan eligeert mits desen de persoon van Pieter Joosten tot meede ordrs Turfdrager binnen dese Stadt in plaatse van L.T., op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den Eedt van getrouwigheit, Actum den 24 nov 1738, (was get), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de magistr. ab:sec: P. Reidema. ; Onder stonde; Praestitit Jus Jurandum in handen van de presid. Burgemr. Jelgersma. Actum den 24 nov 1738. In Kennisse van mij gesw:clercq P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Jarig Jacobs ende Trijntie Gerrijts, beide van HRL, koomende voor de Bruit L.T. coopman binnen deese Stadt, 15 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Lammert Tieleman zie: de Buhr
Lammert Warners Het lidmatenboek van de NH-kerk van HRL uit 1675 vermeldt ons dat ''Auke Hotses, bootgesel, in de Lambert Warnerssteeg'' woont. Wie was nu L.W. ? Blijkens het proclamatieboek van HRL van 1597 woonde hij toen de de Groote Breedeplaats ''in een seekere huisinghe naest Sipke Sierksz en Griet Agges''. de woningen werden in die tijd nog niet genummerd en kadastraal ook niet omschreven. Men volstond ermee met in de koopakten de straat of steeg van de woning met de naastliggers te vermelden. Zo kocht bv. op 23 dec 1599 ''Gerryt Seerpsz, een seeckere huisinghe staende bij de kerck naast de moor bij de peerdestall''. L.W. was gehuwd met Lijsbeth Jans Olivier. 20 jan 1621 werd door hen de koop geproclameerd van een ''seeckere huisinghe staende en de gelegen binnen deser stede in de nieuwe Kerckstraet''. In 1623, 1624 en 1626 koopt Lambert weer huizen in de Nieuwe Kerckstraet. In de acten wordt hij burger hopman genoemd, kapitein bij de stadswacht dus. Op 18 okt 1628 laat het echtpaar weer de koop proclameren van een ''seeckere huisinghe cum annexis staende binnen deser stede aen het Franecker diept met ten westen de Nieuwe Kerckstraet, ten suyden de proclamant ten oosten Boucke Symens weduwe en ten noorden de gemeente straet en het diept''. Aan de hand van de omschrijving kunnen we vaststellen dat dit op de plaats was waar nu bakkerij en winkelpand Franekereind 18 staat. de proclamatie van de koop van een huis was destijds verplicht. de koop werd eerst definitief wanneer deze driemaal op het raadhuis en in de kerk was afgeroepen. (geproclameerd), zonder dat er bezwaar tegen gemaakt werd. Familieleden en naastliggers hadden nl. het recht op eerste koop, het zg. niaarsrecht. Tegen de voorgenomen aankopen door Lammert vond geen ''stuiting'' plaats en in 1628 kon hij met de bouw van zoutketen beginnen. Vanaf die tijd wordt hij dan ook ''soltsieder'' in de diverse akten genoemd. Uit de zg. consignatieboeken blijkt dat de zouthandel goed floreerde; door heel Friesland en zelfs Noord-Holland werd zout geleverd. Uit 1633 weten we ''L.W., soltsieder en burger hopman, als personele crediteur van wijlen Rijnerd Wilkes bekenne midis deesen ontvangen te hebben uyt handen van Burgemeester Jelle Jaspers Bennema en Rinnert Oedses als commissaris over de voorseide Rijnerds desolutie boel de summa van drie ende veerticg caroli guldens ende sestien stuivers, dat in volle betaeling van de ses tonnen solt''. Wanneer L.W. zijn testament laat opmaken op 9 jul 1639 door T. Faber, notaris publukis, zijn zijn vrouw en enigste (?) dochter niet meer in leven. Hier volgen enige gedeelten uit het tastemant. ''Soo besteecke ick, testator, de stadswesen offe het weeshuys alsmede de huyssittende armen beyder deser stede, elx vijfticg carolus guldens'' en verder ''maecke ick tot erfgenamen mijn wijlen docgter Lijsbeths kinderen met name Warner, Andries en Aeltje bij wijlen Jan Hotses in ecgte getoghen''. Lammerts kleinkinderen zijn dus wezen. Verder worden in het testament bedacht: ''mijn suster Maycke Warners, ecgte wijff van Sent Huibertsz en mijn wijlen broeders Pieter Warners kinderen''. de juiste sterfdatum van L.W. is niet bekend, maar 8 mrt 1656 wordt ''ontscheydinge gemaekt van de gleden, goederen ende obligatien van wijlen L.W. ''. Zijn nalatenschap is beschreven op 22 bladzijden en we kunnen dus wel stellen dat hij een vermogend man is geweest. Bron: Harlinger Courant 13 nov 1981/J. Wobma
Lammert Warnders turfleverancier 1753
Lammert Willems ged 28 feb 1762 Westerkerk HRL, zv Willem Lammerts en Richtje Benjamins
Lammert Ages van der Laan ovl voor 1829, huwt met Lijsbeth Johannes Monsma; BS Franeker huw 1828
Lammert Barends van Gelding zie ook: van Gelder; gebruiker van wijk G-046, blikslager, eigenaar is Folkert de Haas, 1814 (GAH204); L.B. v. G. eigenaar van perceel nr. 1060 te HRL, blikslager, woonplaats HRL, legger nr. 231, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Lammert Berends Wielinga huwt met Evertje Gerrits Brouwer, kind: Gerrit Lammerts W, geb 1781 te HRL; BS ovl 1834
Lammert Dirks Tolsma geb 1759 Franeker, ovl 20 sep 1826 HRL, huwt met Jantje Hilles Meyer, melktapper in 1826, huw.get. bij J.G.C. Leers en S. Dirks, wonende te HRL, 1820, huurder Kerkpoortsbleek, 1801-1811, kinderen: Hilarius T, geb 29 sep 1801 HRL, Antie Lammerts T, geb 1794 HRL, Petrus T, geb 1806 HRL, Berber T, geb 1796 HRL, Dirk Lammerts T, geb 1791 onder HRL, zv Dirk Jakkeles en Antje Lammerts de Haan; BS ovl 1814; 1818 huwelijken, huw 1820, ovl 1826, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk I-021, koemelker, 1814. (GAH204); L.D.T. en Jantje Hilles, beide van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 mrt 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; erven L.D.T. eigenaars van percelen nrs. 2088-2290 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 692, resp. pad of reedje als erf, weiland, weiland, resp. 420, 5260 en 5280 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); id. van perceel nr. 2095 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 692, huis en erf, 1290 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Lammert Eeltjes de Vries huwt met Hinke Gerrits, kind: Eeltje Lammerts dV, geb 1770 Makkum; BS huw 1839
Lammert Gerrits Wielinga geb 31 mei 1811 HRL, ovl 26 jun 1834 HRL, ongehuwd, N.H., zv Gerrit Lammerts W, en Tietje Roelofs Visser; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1834
Lammert Gosses Dotinga huwt met Aatje Hendriks, kind: Hinke Lammerts D, geb 1807 Grouw; BS huw 1860
Lammert Hendriks Hoekstra geb 1789 HRL, ovl 17 jun 1842 HRL, huwt met Marijke Jetses Spiering op 1 aug 1816 HRL, huw.afk. 21 en 28 jul 1816, werkman in 1842, zv Hendrik Ennes H, en Aaltje Lammerts; BS huw 1816, ovl 1842; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-137; VT1839; geb 27 jun 1791, ged 19 jul 1791 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Enneus en Aaltje Lammerts
Lammert Jans Gust ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde 21 1/2 schouw lange turf, met de onkosten, ordonn. 14 nov 1801: 149 Caroliguldens en 6 stuivers; (geen boeknr. vermeld)
Lammert Jans Timmer geb 1789 Arum, ovl 24 jul 1837 HRL, 1e huwt met Geertje Kuipers op 28 mei 1820 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1820, wonende te HRL, 2e huwt met Dieuwke Harmens Kamsma op 26 mei 1822 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1822, 3e huwt met Geeske IJdes Mooyman op 21 mei 1829 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1829 4e huwt met Feikje Pieters vd Tol op 9 jul 1835 HRL, schrijnwerker in 1837, zv Jan Karels T, en Antje Siderius; BS huw 1820, huw 1822, ovl 1826, huw 1829, ovl 1834, huw 1835, ovl 1837, ovl 1845; L. Timmer eigenaar van perceel nr. 308, schreinwerker, woonplaats HRL, legger nr. 683, huis en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Lammert Jans van der Veen huwt met Hinke Piers, kinderen: Pier Lammerts vdV, geb 10 mrt 1756 HRL, Jan Lammerts vdV, geb 1760 HRL, Hotske vdV, geb 7 sep 1767 HRL; BS ovl 1818, ovl 1822, ovl 1837; weesvoogden bet f. 62:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiend loon van Lieuwe Willems, als backersknegt bij L.J. vdV, 18 may 1790. (GAH1122); id. f. 70:0:0 ter zaake verdiende loon Harmen Douwes als backersknegt bij L. v. d. V., 15 may 1792 (GAH1124); woont in 6e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Lammert Jans van der Veen geb 10 nov 1787 HRL, ovl 18 feb 1827 HRL, ongehuwd, huw.get. bij J. Appeldoorn en H.J. vd Veen, 1811, zv Jan Lammerts vdV, en Hiske Alberts Vuurman; BS huw 1811, ovl 1827, regattdv1826-93; geb 10 nov 1786, ged 10 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv Jan van der Veen en Hiske Alberts
Lammert Johannes Bars? geb 1810 Pingjum, huwt met Martje Johannes van Kampen, (gk), op 20 okt 1842 HRL, timmerman, wonende te Franeker, gescheiden 10 aug 1863 Dokkum, zv Johannes Lammerts en Akke Jorrits; BS huw 1842
Lammert Johannes Brandes geb 1753 Franeker, ovl 21 feb 1814 HRL, 1e huwt met Lijsbeth Ockes, 2e huwt met Klaaske Lolles Rondaan op 16 jul 1812 HRL, huw.afk. 28 jun en 5 jul 1812 voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, stokersknecht, wonende te HRL. 1812, ovl wijk G-203, kind: Johannes Lammerts, geb 1781 HRL; zv Johannes Lammerts en Fetje Sjerks; BS huw 1812, ovl 1814, ovl 1823
Lammert Johannes Lammertsma geb 1809 Bolsward, ovl 23 mei 1832 Maastricht, soldaat bij de eerste compagnie van het derde Bataillon der achtste afdeling Infanterie, zv Johannes L, en Leentje Jelles vd Werf; BS ovl 1832
Lammert Lammerts van der Zee geb 1800 Herbayum, ovl voor 1843, huwt met Catharina Joostens Houtsma op 29 nov 1827 HRL, huw.afk. 18 en 25 nov 1827 HRL, wonende te HRL, boerearbeider, zv Akke Lammerts; BS huw 1827, huw 1842
Lammert Lubberts Liefjes geb 1793 Wildervank, ovl 7 sep 1823 Indische Oceaan, huwt met Hendrikje Johannes op 20 dec 1816 HRL, huw.afk. 31 mrt en 7 apr Wildervank en 7 en 14 mrt 1816 HRL, zeeman, zv Lubbert Harms, (gk), en Hilligje Harms, (gk); BS huw 1816, huw 1837, ovl 1855
Lammert Oeges Pollema ovl laatst dec 1810 HRL, huwt met Sijtske Jacobs Visser, kinderen: Grietje P, geb 1794 HRL, Aukje P, geb 3 okt 1800 HRL, Elisabeth Lammerts P, geb 6 jun 1803 HRL, in leven loods; BS huw 1824, huw 1826, ovl 1827, ovl 1861, ovl 1881
Lammert Reinders Mulder ovl 11 mrt 1824 Sexbierum, huwt met Antje Nieses Radsma, kind: Bauke M, geb 1805 Sexbierum, in leven boerearbeider te Sexbierum, zv Reinder Lammerts en Grietje Alberts; BS huw 1829, ovl 1892
Lammert Sierks de Ruiter geb 1772 Oldeboorn, ovl 21 aug 1839 HRL, huwt met Grietje Gorter op 11 jan 1818 HRL, huw.afk. 21 en 28 dec 1817, varensgezel, wonende te HRL, huw getuige bij H. Koestra en D. Gorter, wonende te HRL, 1817, zv Sierk Hepkes Ren Aafke Lammerts; BS huw 1817, huw 1818, ovl 1839
Lammert Thomas van Spanjen Geëtraheerd uit het Aantekeningsboek van Overledene van den Jare 1814. In het Jaar Een duizend Achttienhondert veertien den Elfden dag der maand jul zijn voor ons President Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat dezer Gemeente van Workum departement Vriesland, Canton Hindeloopen, gecompareerd Theunis Gerrits Hobma, oud 62 Jaren, Turfdrager en L.T. v. S., oud 30 Jaren huisnagtsknegt, beiden geburen aldaar, welke ons verklaard hebben dat Rienk Wiebes Valk, oud vijf en vijftig Jaren Acht maanden, toen van bedrijf winkelier, gewoond hebbende te Workum, geb te Dragten, zv Wiebe Feddes en Sjoerdtje Rienks, beiden overleden, Echtgenoot van Antje Klases, op den Tienden dezer maand jul des nademiddags ten vijf uuren in het Huis genoteerd Wijk G, No. 66 is overleden; en hebben de declaranten deeze Acte, nadat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. Workum, 15 jun 1817
Lammert Tieleman de Buhr geb 17 nov 1805 Bolsward, ovl 4 mrt 1888 HRL, huwt met Grietje Martens Boudewijn op 3 jul 1828 HRL, huw.afk. 22 en 29 jun 1828, boereknecht wonende te HRL, zv Tieleman dB, en Lammertje Lammerts Postma, scheepstimmerman in 1851; BS huw 1828, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk H-189; geb 17 nov 1805 Bolsward, ovl 5 sep 1900 HRL, huwt met Grietje Boudewijn N.H., scheepstimmerman; BS ovl 1900; bev.reg. HRL 1851 wijk H-189; oud 34 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-193; VT1839
Lammert/Lambertus Johannes zie: Bars?, Brandes, Bruggen, Coree, Hanekamp, Lammertsma, Weldring
Lammertje Constant huwt met Willem Hommering, Soldaat, kind: Cornelia Willems Hommering, geb 21 nov 1787, ged 25 nov 1787 Grote Kerk HRL
Lammertje Lammerts zie: Postma
Lammertje Lammerts Postma geb 1786 Tzummarum, ovl 14 jan 1848 HRL, huwt met Tieleman de Buhr, wonende te Bolsward 1828, dv Lammert ... , en Tjaltje ... ; BS huw 1828, ovl 1848, ovl 1888
Lammigje Huizinga oud 67 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk C-022; VT1839
Lammigje Jans zie: van Glinstra
Lammigje Jans van Glinstra geb 1786 HRL, ovl 1 mei 1853 Franeker, huwt met Douwe Jans de Vries op 16 mrt 1826 HRL, huwelijksafkondigingen 5 en 12 mrt 1826, dv Jan Jennes vG, en Sijke Jans (Joltinga); BS huw 1826, BS Franeker ovl 1853
Lammigjen Voorenkamp Harmanus Heitmans, granadier in de Lijfcompagnie van ''t eerste Bataillon van het Regiment van Generaal Baron van Nostitz, van HRL, en L.V. van Groningen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 feb 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Lammoraal Albertus Aemilius Becker ovl voor 1841, huwt met Maria Elisabeth Cornelia Vaas; BS huw 1840
Lampkje Roelofs Dietes geb 1790 HRL, ovl 25 nov 1822 HRL, ongehuwd, dv Roelof Harmens D, en Sietske Klaases Blok; BS ovl 1822
Lampkjen Sierks Meindert van Hoek ende L.S. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs broodheer of meester Tjeerd Pijtters, 14 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL
Lamtje Jansen huwt met Frans Jans, kind: Jan Frans, ged 12 feb 1750 Westerkerk HRL
Larsiena Steunebrink oud 52 jaar, geb Steenwijk en wonende te HRL. 1839, wijk D-075; VT1839
Laurens Jacobs ged 3 sep 1754 Grote Kerk HRL, zv Jacob Lourens en Hendrikje Juriaans
Laurens Jans ged 26 nov 1769 Westerkerk HRL, zv Jan Laurens en Albertina Willems
Laurens Jans geb 20 dec 1793, ged 21 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Jan Bootes en Antje Jans; Lourens Jans, geb 23 jan 1795, ged 17 feb 1795 Grote Kerk HRL, zv Jan Botes en Antje Jans
Laurens Ruurdts huwt met Aaltje Bakels, kind: Frouwkjen Laurens, geb 8 mei 1773, ged 8 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jacomina Lourens, ged 19 apr 1763 Grote Kerk HRL; kind: Ruurt Louwerens, ged 11 nov 1766 Grote Kerk HRL, vader als Louwerens R., moeder als A. Fransen
Laurens Strik zie ook: Strek/Streck; huwt met Janke Koerts, kind: Koert Laurens, ged 20 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Laurens Strik, ged 30 may 1752 Grote Kerk HRL, vader als L. Jacobs Strik, moeder als J. Koets; kind: Jacob Louwerens Strik, ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL
Laurens Jans Tuininga geb 19 sep 1790, ged 5 okt 1790 Grote Kerk HRL, zv Jan Bootes Tuininga en Antje Jans
Laurens Theodorus Wijs L.T.W. ende Tjeerdtje Janes van Slooten, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door doct:E.F. Harkenroth op vertoonde Procuratie van de Bruidegom en Bruid. met een gebod in de week, 18 mrt 1790; ondertrouw HRL; L.T.W. en Tjeerdtje Janes van Sloten, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 mrt 1790 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Abraham Laurens Wijs, geb 12 dec 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL
Laurentius Johannes Florizon eigenaar van wijk F-215, gebruiker is S.B. van Aardenburg, schoolhouder, 1814. (GAH204); Weleerw. Welgeleerde heer L.J.F., predikant te Winaldum, van Winaldum, en Mejuffer Ida Hardenburg van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 mrt 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Winaldum en aldaar getrouwd ten zelfden dage volgens ingebragt getuigenis
Lauwerens Cornelis ged 17 jul 1742 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Lauwerens en Berber van Beemen
Lauwrentia Jacobs ged 26 jun 1742 Grote Kerk HRL, dv Jacob Dirks en Trijntje Corneelis
Lavina Willems zie: Zwart
Lavina Willems Zwart huwt met Jacobus Martinus Dorenbos, wonende te Oldeboorn; BS huw 1826
Lea Blok oud 41 jaar, geb Schoonhoven, en wonende te HRL. 1839, wijk F-028; VT1839
Lea Jacobs ged 30 okt 1746 Westerkerk HRL, dv Jacob Jetses en Kaatje Huberts
Lea Jacobs geb 1748 Noordwolde, ovl 4 apr 1838 HRL, huwt met Jacob Strelitz; BS huw 1838
Leefman M Leefman oud 49 jaar, geb Jever, Dld, en wonende te HRL. 1839, godgeleerde onderwijzer, wijk F-138; VT1839
Leena Everts geb 29 dec 1778, ged 2 mrt 1779 Grote Kerk HRL, mdr: Evertje Everts
Leena Herberts geb 1790 HRL, ovl 3 dec 1840 HRL, huwt met Allert Sjoerds van Reenen op 18 mei 1826 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1826, dienstmeid. dv Herbert Abels en Frederika Kog; BS huw 1826, ovl 1840, ovl 1846; geb 6 dec 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL, dv Herbert Abels en Frederika Kog
Leena Claassen huwt met Christjaan Jacobs, kind: Elske Christjaans, ged 15 jun 1766 Grote Kerk HRL
Leena Plagge begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 24; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Leena Wygers Boerelli ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, dv Wijger Paulus Boerelli en Christina Bulderwijk
Leendert Akkringa geb 22 jan 1808 HRL, ovl 24 aug 1859 Franeker, 1e huwt met Wytske Jansonius op 22 mei 1836 Franeker, 2e huwt met Beitske Rinderts Vlietstra op 4 nov 1838 Franeker, N.H., pottebakkersknegt, wonende te Franeker in 1836, zv Evert A., en Elisabeth Anderens, ged 21 feb 1808 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS Franeker huw 1836, fr1838 huwelijken, fr1858 overlijdens
Leendert Dirks zie: Vijlstra
Leendert Everts zie: Akkringa, Hoen
Leendert Geerts ged 8 dec 1767 Grote Kerk HRL, zv Geert Heeres en Simontje Leenderts
Leendert Harings bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 25:5:0 zijnde huur van 3 pondematen greydeland onder Midlum aan de Hal, naasd het land van de heer Glinstra leggende, no. 15, 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH097); id. 1768. (GAH1099); id. 1769. (GAH1100) id. mei 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. f. 23:10:0 voor huur van 2 1/2 pondematen greydeland, en 1 1/2 pondematen bouwland, mede aldaar gelegen aan de Hal, no. 17, 1764. (B1 094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1099); id. 1769. (GAH1100); id. mei 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. f. 114:0:0 ter sake huur van 19 pondematen soo bouw als greidlanden leggende onder Midlum, 27 may 1772. (GAH1092); id. 7 may 1773. (GAH1093); id. f. 12:12:8 wegens propijn vd Weeshuislanden, no. 15, 1762. (GAH1092) id. weegens een half jaer Schink der losse landen, Alderheiligen 1772 versch., no. 15, van 3 pondematen, 1773. (GAH1104); id. f. 11:15:0, no 17, 1762. (GAH1092); id. weegens een half jaer Schink der losse landen, Alderheiligen 1772 versch, no. 17, van 4 pondematen, 1773. (GAH1104); rentmeester van het Weeshuis brengt voor ontvang de propijn van de nieuwe 5 jaarige inhuuring der Losse Landen, voor het meest gedeelte bij wijlen rentmeester de Bruin, nog in leven zijnde ontvangen: f. 12:12:8 van 3 pondematen, no. 15, nov 1767. (GAH1098); id. f. 11:15:0 van 4 pondematen, no. 17, nov 1767. (GAH1098); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 25:5:0 wegens 3 pondematen aan de Hal, no. 15, 1778. (GAH1109); id. f. 23:10:0 voor huur van 3 pondematen greid en bouland, no. 17, 1778. (GAH1109)
Leendert Harmens geb 27 mei 1800 HRL, ged 10 jun 1800 HRL, N.H., zv Harmen Johannes en Elizabeth vd Gragt; dopen Grote Kerk HRL 1800
Leendert Holder huwt met Susanna Christiaans, kind: Jakob Leenderts Holder, geb 6 jun 1781, ged 19 jun 1781 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Leenderts Holder, geb 5 okt 1783, ged 21 okt 1783 Grote Kerk HRL
Leendert Jacobs zie: Oosterbaan, Popta
Leendert Jacobs ovl 17 sep 1787 HRL, oud 18 jaar
Leendert Jacobs ontvangt interesse 1741-1755
Leendert Jans en Mayke Sijtses, beyde van HRL, huw.aang. 6 mrt 1734 HRL, Comende voor de bruid Gerrijt Harmens; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Leendert Jans Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, L.J., Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Leendert Jans en Mayke Sijtses, beyde van HRL, huw.aang. 6 mrt 1734 HRL, Comende voor de bruid Gerrijt Harmens; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Leendert Jans ged 18 jul 1769 Grote Kerk HRL, zv Jan Leenderts en Marijke Melles
Leendert Jans zie ook: Buisman; ged 3 jan 1764 Grote Kerk HRL, zv Jan Leenderts en Antje Durcks
Leendert Jans woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Leendert Jans ovl 5 jun 1803 HRL, oud 36 jaar
Leendert Jans huwt met Sjoerdtje Douwes op 16 mrt 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 mrt 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; L.J. ende Sjoerdtje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder Douwe Douwes, 1 mrt 1794; ondertrouw HRL; L.J. en Sjoerdtje Douwes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 16 mrt 1794 HRL, en zijn getrouet ten zelven dage
Leendert Jansen L.J. ende Hiske Jacobs, beyde van HRL, komende wegens de bruid desselfs vaeder Jacob IJdes, 5 dec 1744; huwt met Hiske Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 desember 1744 en doen ook getrouwt
Leendert Jans huwt met Antje Clases, beide van HRL, geproclameert den 28 jul en de 4 en getrout den 11 aug 1754
Leendert Johannes zie ook: Stuff; huwt met Aafke Thomas, kind: Joannes Leenerts, ged 20 okt 1757 Westerkerk HRL; kind: Feikjen Leenderts, ged 29 apr 1762 Westerkerk HRL; kind: Freerk Leenerts, ged 24 aug 1769 Westerkerk HRL; huwt met Aefke Tomas, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 May 1752 en den 9 jul getrouwdt; kind: Thomas Leenderts, ged 6 dec 1764 Westerkerk HRL
Leendert Johannes woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Leendert Johannes Boldewijn de Witt en Hoytje Thomas, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom L.J., 1 dec 1790; ondertrouw HRL
Leendert Johannes ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk D-073, eigenaar is R.W. Meintz wed., 1814. (GAH204)
Leendert van Kluive huwt met Aaltje Lentz op 17 dec 1797 HRL, komt van Gouda; huw Grote Kerk HRL 1797
Leendert Cornelis huwt met Aaltje Hendriks, kind: Hendrikje Leenderts, geb 1785 HRL; BS huw 1815; kind: Hendrik Leenderts, geb 10 jan 1774, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Leenderts, geb 1 feb 1776, ged 13 feb 1776 Grote Kerk HRL; kind: Kornelia Leenderts, geb 2 mrt 1779, ged 16 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Leenderts, geb 28 may 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Leenderts, ged 20 aug 1771 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Eerste apr is Geboren Hendrikje dv L.C. en Aaltje Hendriks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Leendert Cornelis zie: Beidschat
Leendert Leenderts zie: Buisman
Leendert Leenderts Rein Jans ende Sioukjen Alberts, beide van HRL, huw.aang. 20 sep 1738 HRL, koomende voor de Bruit L.L. ; huw.aang. HRL 1738
Leendert Luitjens huwt met Joukjen Tjerd, kind: Tjeerd Leenderts, ged 7 aug 1742 Grote Kerk HRL; Jan Gerrijts ende Hiske Hiddes beide van HRL, koomende voor de Bruit L.L., en vertoonde de Bruidegom een attestatie van desselfs vader tot consent van ''t huwelijk, 18 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL
Leendert Oosterbaan geb 1798 HRL, ovl 7 feb 1849 in het derde gesticht te Veenhuizen zv Jacob O, en Baukje Stelwagen; BS ovl 1849
Leendert Stelwagen ovl 16 jul 1808 Dokkum, huwt met Elske Feddes, kind: Baukje Leenderts S, geb 1777 ... ; BS huw 1823
Leendert Teunis van Noordeinde in Noordhollant, huwt met Aafke Johannis, van HRL, geproclameerd de f. 16:23:30 dec 1770 en getrout sonder Attestatie de 12 mrt 1771 met Premissie van de president A. Osinga; huw reg. N.H. HRL
Leendert Dirks Vijlstra ovl voor 1838, huwt met Akke Klases Bootsma; BS Franeker huw 1837
Leendert Everts Hoen geb 30 jan 1762 Almenum, huwt met IJtje Bernardus Koster, kooltjer te Minnertsga/Sexbierum 1825, A 1828 Hitzum, gardenier te Wijnaldum in 1811, kind: Evert Lenerts, geb 1790 Wijnaldum; BS Barradeel huwafk. 1811, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Leendert Jacobs Houtkoper ged 18 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, zv Jacob Klaassen Houtkoper en IJttie Claasses
Leendert Jans Buisman zie ook: Leendert Jans; ged 16 feb 1762 Grote Kerk HRL, zv Jan Leenderts Buisman en Antie Durcks; geb 1764 HRL, ovl 28 aug 1830 HRL, huwt met IJbeltie Feddes vd Zee, zv Jan Leenderts en Antje Dirks de Vries, commissaris van het Amsterdammer Veer, kinderen: Gerrit Leenderts B, geb 11 mei 1803 HRL, Hinke Leenerts B, geb 1798 HRL, Antje Leenderts B, geb 1801 HRL, Leendert Leenderts B, geb 1794 Anjum; BS ovl 1813; 1823 huwelijken, ovl 1830, huw 1831, ovl 1839; eigenaar en gebruiker van wijk A-039, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-091; gebruikers Rinse Plantinga, varensgesel, en Fedde Buisman, varensgesel, 1814. (GAH204); L.J. v. B. van HRL, ende IJebeltje Feddes van Mackum, zijnde de aangeevinge gedaan door de proc. IJpe Feddema, 4 apr 1789; ondertrouw HRL; L.J.B. van HRL, en IJebeltje Feddes van Makkum, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 apr 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Makkum en aldaar getrouwd den 3 may 1789 volgens ingekomen verklaaring; woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; ook vermeld met alleen rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier:34-16:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 89:12:0 ter saeke geleverde kleedbaare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 14 (GAH1142); id. f. 88:12:0, 9 jan 1808, quit. no. 5 (GAH1149); id. f. 81:4:0, 5 jul 1808, quit. no. 17 (GAH1140); id. f. 57:0:0, 29 dec 1808, quit. no. 32 (GAH1140); id. f. 43:0:0, 9 aug 1809, quit. no. 7 (GAH1141); kind: Hinke Leenderts Buisman, geb 30 mrt 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL; Ma. den 25 nov 1799. de Raad der Gemeente ordrs. Vergadert Zijnde, Compareerden ter Vergadering de Burgers Michiel Jacobs en L.B., ordinaris Beurtschippers van hier op Amsterdam en V.V. Zich beklaagende, dat er door de Regeringe van Amsterdam, Zeer menigvuldige Permissie briefjes Wierden gegeeven, in dier voegen, dat Zij dikwijls op een Keer, 20 en meer Passagiers Prodeo moesten overvoeren, hetgeen niet alleen Zeer nadeelig voor hun Was, maar dat bovendien Zoodanige Passagiers, de Coopmans goederen, Welke hun ter overvoering aanvertrouwd Wierden, bestoolen, Zooals in ''t schip van Michiel Jacobs, op deszelfs laatste reis had plaats gehat, verZoekende uit dien hoofde, dat de Raad der Gemeente Zich in deezen voor hun geliefden te Intresseren, en aan de Regeringe van Amsterdam, eene brief van voorschrijvinge Wilde afZenden, dat aan de Beurtschippers in ''t Generaal Stadsweege de halve vragt mogt Werden betaald, van alZoodanige Passagiers, Welken Zij anders Prodeo moesten transporteren, even Zoo als hier bij de Regeringe Jaaren herwaarts had Plaats gehat, waarover gedelibereerd Zijnde, is conform dit verzoek geconcludeert: en navolgende missive aan de Municipaliteit van Amsterdam ingesonden; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan de Municipaliteit der Stad Amsterdam. Burgers ! Daar de Beurtschippers van hier op Amsterdam en V.V. Varende, al voor jaaren aan de Regeringe van deeze Plaats hebben geklaagt, dat Zij niet Zelden belast Wierden van een menigte Arme en misserabele Menschen Prodeo te moeten overvoeren, het geen Zij Zich nog Zouden getroosten, wanneer Zij boven dien, niet dikwijls beswaard Wierden, of uit Menschlievendheid genoodzaakt Waaren, van dergelijke behoeftigen, van het noodige Levensonderhoud te voorzien, Zouden Zij niet ven gebrek omKoomen, behalven dat Zij nog geduurig tot hun grievend hartzeer moesten ondervinden, dat de Coopmans goederen hun ter overvoering aanvertrouwd, door Zoodanige Menschen benadeelt Wierden, het geen door hun (wanneer het geeischt Wierd) weder vergoed moest Wordens: de Regeringe deezer Stad Zulks Penetrerende, en teffens in aanmerking neemende, de kostbaare Schepen, Welke gedagte Schippers, ter bevaringe van dit veer noodig hebben, en de geringe verdiensten, dien Zij Veelal daar mede obtineren, heeft diestijds ten faveure van gedagte Schippers beslooten om hun van Zoodanige Arme en Misserabele Menschen, dien Zij anders volgens hun Reglement Prodeo moesten overvoeren, uit Stads Cas half vragt te betaalen, Zoo als nog Plaatsheeft; dezelve Schippers aan ons te kennen gegeeven hebbende, dat Zij Zints eenigen tijd, een Considerabele menigte Menschen, op Vertoon van Vrijbriefjes, van UWL:Stad Prodeo op hier hebben moeten overvoeren, uit dien hoofde voorneemens Waaren, Zich daarover bij UWL:te beklaagen, met Sollicitatie aan Uwl:van daar voor, gelijk alhier plaats heeft, eenig Soulaas te mogen genieten, VerZoekende ten dien fine onze intercessie en brieven van voorschrijvinge, aan Welk VerZoek Wij gaarne Willen refereren, is het dat Wij thans reverentelijk de Vrijheid neemen, deezen aan UWL:intezenden, en de allezints billijke grieven en Klagten van dezelve Schippers daarbij aan UWL:Koomen voor te draagen, met gansch vriend Broederlijk verZoek, dar het UWL:mag behaagen, gedagte Schippers daaromtrent met eenig Soulaas te Willen favoriseren. Waarmede Wij na toebede van Heil, en aanbod van Broederschap, met alle respect Verblijven. HRL den 18 nov 1799, Ao. 5. (GAH45); Donderdag den 26 apr 1798. den Raad ordinaris vergadert zijnde, communiceerde nog den President ter vergadering dat hij op ordre van het Administratief Bestuur op Dingsdag avond, een Schip in dienst gesteld had om op gisteren een Staatsgevangene naar Haarlem te Transporteeren zijnde daartoe ge?mployeerd Schipper L.B. (GAH44); wed. L.J. eigenaresse van perceel nr. 316 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 143, huis en erf, 102 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van percelen nrs. 347 en 348 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 143, resp. huis en erf, en pakhuis, resp. 192 en 30 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 75 en 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en L.B., officiers. deeze laatste bewindvoerende Per soonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Ik ondergetekende Antje Jans van der mei huisvrouw van Cornelis Teeuwis buitenschipper te HRL, verklaare bij dezen te consenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige dogter Baukje Teeuwis zonder beroep om zich in het Huwelijk te begeeven met Leendert Leenderts Buisman van beroep Zeeman meederjarige zv L.J.B. Beurtschipper van HRL op Amsterdam en v. v. en IJbeltje Feddes Echtelieden meede aldaar, moogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen geschiede om na afloop derzelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd, geschiedende dat Consent door mij alleen uit hoofde mijner man door Zeevaart absent is, en in de onmogelijkheid is deszelfs wil te verklaren. HRL den 12 jul 1816; Wij ondergeschreven L.J.B. Beurtschipper van HRL op Amsterdam en v. v. en IJbeltje Feddes Echtelieden te HRL, verklaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarige zoon Leendert Leenderts Buisman van beroep Zeeman, om zich in het Huwelijk te begeven met Baukje Teeuwis meerderjarige dogter van Cornelis Teeuwis buitenschipper en Antje Jans van der mei Echtelieden meede aldaar moogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen geschieden om na afloop in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 12 jul 1816; den 2 dec 1793 is onder Angjum geb een zv L.J.B. en IJbeltje Feddes Echtelieden en is op den 2 feb 1794 ged en genaamt Leendert. In kennisse van mij Schout der Gemeente Anjum 16 jul 1816
Leendert Johannes Stuff zie ook: Leendert Johannes; ovl 9 jan 1797 HRL, huwt met Aafke Thomas, kinderen: Feikje Leenderts S geb 1760 HRL, Johannes Leenderts S, geb 1759 HRL; BS huw 1821, ovl 1828, ovl 1834; begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 24; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Leendert Leenderts Buisman geb 1794 Anjum, huwt met Baukje Teves op 25 jul 1816 HRL, huw.afk. 14 en 21 jul 1816, wonende te HRL, varensgezel, huw.get. bij P. Houttuin en A. ten Zweege 1816, id. bij L. Conradi en S.J. Stoef, neef bruid 1816, id. bij E. Bargmann en W.C. Tevis, schoonbroeder bruid 1823, zv Leendert Jans B, en IJebeltje Feddes; BS huw 1816, huw 1823; Ik ondergetekende Antje Jans van der mei huisvrouw van Cornelis Teeuwis buitenschipper te HRL, verklaare bij dezen te consenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige dogter Baukje Teeuwis zonder beroep om zich in het Huwelijk te begeeven met L.L.B. van beroep Zeeman meederjarige zv Leendert Jans Buisman Beurtschipper van HRL op Amsterdam en v. v. en IJbeltje Feddes Echtelieden meede aldaar, moogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen geschiede om na afloop derzelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd, geschiedende dat Consent door mij alleen uit hoofde mijner man door Zeevaart absent is, en in de onmogelijkheid is deszelfs wil te verklaren. HRL den 12 jul 1816; Wij ondergeschreven Leendert Jans Buisman Beurtschipper van HRL op Amsterdam en v. v. en IJbeltje Feddes Echtelieden te HRL, verklaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarige zoon L.L.B. van beroep Zeeman, om zich in het Huwelijk te begeven met Baukje Teeuwis meerderjarige dogter van Cornelis Teeuwis buitenschipper en Antje Jans van der mei Echtelieden meede aldaar moogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen geschieden om na afloop in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 12 jul 1816; den 2 dec 1793 is onder Angjum geb een zv Leendert Jans Buisman en IJbeltje Feddes Echtelieden en is op den 2 feb 1794 ged en genaamt Leendert. In kennisse van mij Schout der Gemeente Anjum 16 jul 1816; BUISMAN, MINNE
Leendert Stefaan Haan L.S.H. ende Anna Catharina Boetzlaar, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Minne Poppes Houttuin, goede bekende 10 okt 1789; ondertrouw HRL
Leendertje Gerrits zie: Guist
Leendertje Gerrits Guist huwt met Jacob Spaanderman; BS ovl 1822
Leene Jans ovl 17 jun 1804 HRL, huwt met IJeme Sjoukes; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1806
Leenert Jacobs Popta huwt met Neeltje Pieters Ludinga, kind: Sicco P, geb 1757 Pingjum; BS ovl 1834; Extract uit het Doopboek van Pingjum, Gemeente Arum, Canton Bolsward, Arrondissement Sneek, Provincie Vriesland. 1757 den 6 mrt is ged Een kv L.J.P. en Neeltie Pijtters Luidinga, met de naam Sikke, Geboren den Sestiende feb zeventien honderd Zeven en vijftig
Leentie Gosses van HRL, huwt met Simen Jacobs van der Ley van Almenum, geproclameert den 21-28 dec en getrout den 4 Janewari 1756
Leentie Minnes en Douwe Pijtters, beide van HRL, huw.aang. 24 nov 1736 HRL, Coram Preside Schaaff, komende voor de Bruit Raan (=Rein) Sijbbeda; huw.aang. HRL 1736
Leentie Thomas huwt met Beernd Hendriks, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout den 28 apr 1754 in de Westerkerk
Leentje Ages begraven Klein Kerkhof, regl 8. nr. 26; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Leentje Ages huwt met Heere Ages; BS ovl 1837; Jacob Harmens ende L.A. beide van HRL, koomende voor de Bruit Age Jaans desselfs vader, 4 jul 1739; Heere Harmens ende L.A. beide van HRL, komende wegens de bruid deselfs vader Age Jaanes den 4 sep 1751; huwt met Heere Harmens, beyde van HRL, geproclameerd den 5, 12 en 19 sep 1751 en doen ook getrouwt; kind: Age Heeres, ged 18 jan 1757 Grote Kerk HRL, vader is Heere Harmens; kind: Harmen Heeres, ged 25 sep 1753 Grote Kerk HRL
Leentje Alberts oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-205; VT1839
Leentje Annes zie: Zeilmaker; geb 6 jun 1793, ged 23 jun 1793 Grote Kerk HRL, dv Aane Aages en Oetske Dirks; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & negentig den Sesde jun is Geboren: Leentje, dv Anne Ages en Oetske Dirks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 sep 1815
Leentje Berends zie ook: Wielinga; geb 26 jan 1787, ged 11 feb 1787 Grote Kerk HRL, dv Berend Johannes en Myntje Ages
Leentje Blok geb 20 okt 1802 Lemmer, ovl 20 dec 1887 HRL, huwt met Abraham Blok, (gk), dv Salomon B., en Duifke de Jong; BS ovl 1887; bev.reg. HRL 1851 wijk D-034; oud 37 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk B-043; VT1839
Leentje Dirks van Sexbierum, huwt met Jan Feykes van Almenum, geproclameerd de f. 13:20:27 en getrout met attestasie de 29 jannewari 1765; kind: Feyke Jans, ged 11 mrt 1766 Grote Kerk HRL
Leentje Ernst huwt met Sijtse Jelles Molenaar, wonende te in het Workumer Nieuwland; BS huw 1824
Leentje Faber oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-048; VT1839
Leentje Gerbens Age Claeses ende L.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom Dirk Jacobs Danser, 14 Sep 1748; ovl voor 1830, huwt met Aege Klases Zeilmaker, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 sep 1748 en doen ook getrouwt; BS huw 1829, ovl 1834; kind: Gerben Ages, ged 1 feb 1757 Grote Kerk HRL; kind: Rimmert Ages, ged 25 mei 1758 Westerkerk; kind: Janke Ages, ged 29 mei 1760 Westerkerk HRL; kind: Aegje Ages, ged 15 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Anne Ages, ged 8 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Aeges, ged 17 jun 1749 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een duizend Seven honderd Seven en vijftig den Eerste feb is ged Gerben zv Age Klases en L.G. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Leentje Gerrits huwt met Willem Siedses, kind: Gerrit Willems, geb 28 jun 1787, ged 15 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Willems, geb 2 sep 1790, ged 26 sep 1790 Grote Kerk HRL
Leentje Gerrijts ovl 7 feb 1793 HRL, oud 32 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 14, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Leentje Gerrits Gerrit Engberts van HRL. ende L.G. van deinum, koomende wegens de bruyd Beernt Beernts, 8 Jan 1746; van deinum, huwt met Gerrit Engberts, van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 janua en getrouwt 30 dito 1746
Leentje Hamers mogelijk dezelfde als Helena Hamers; oud 60 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839 wijk B-133; VT1839
Leentje Harms geb 1778 Groningen, ovl 1 jan 1841 HRL, huwt met Berend Hendriks, dv Hermanus Harmens, (gk), en Lijsbeth Walters, (gk); BS ovl 1841; 1854 overlijdens; oud 61 jaar, geb Leeuwarden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-206; VT 1839
Leentje Hendriks zie: Meise, Nielsen, Ouda
Leentje Hendriks ovl 8 dec 1727 HRL, old 70 jaer
Leentje Hommes zie: Ruinenburg; Teeke Hendriks en L.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 okt 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Tryntje Taekes, geb 5 jun 1784, ged 22 jun 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Taekes, geb 16 sep 1787, ged 7 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Taekes, geb 13 dec 1788, ged 11 jan 1789 Greote Kerk HRL; kind: Homme Taekes, geb 16 jan 1790, ged 21 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Taetske Hendriks, geb 18 feb 1791, ged 22 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kinderen: Tjepke en Josina Taekes, tweelingen, geb 28 mrt 1793, ged 16 apr 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Taekes, geb 18 jun 1794, ged 8 jul 1794 Grote Kerk HRL
Leentje Jans ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL, dv Jan Dirks en Voske Jansz
Leentje Jans geb 1746 HRL, ovl 7 dec 1816 HRL; BS ovl 1816; Pieter Pieters en L.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 may 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Leentje Jans geb 25 dec 1804 HRL, ged 22 jan 1805 HRL, N.H., dv Jan IJsaks en Jet- se Tjeerds; dopen Grote Kerk HRL 1805
Leentje Jelles zie: van der Veer
Leentje Caspers huwt met Baerent Meyer, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 dec 1769; geb 1749 ... , huwt met Barend Meyer, getuige bij geboorte aangifte van Magnus Meyer; BS geb 1811
Leentje Klases zie: Draaisma, de Vries, Zeilmaker
Leentje Cornelis ged 4 mrt 1766 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Jans en Gertje Meinderts
Leentje Louws ged 16 apr 1743 Grote Kerk HRL, dv Louw Taekes en Elske Janz; huwt met Haaring Andries, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Leentje Martens huwt met Beernt Jans, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803
Leentje Muurling Foppe Feikes van HRL, en L.M. van de Lemmer, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 nov 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Grouw en aldaar, volgens ingekomen getuigschrift getrouwd den 30 nov 1783
Leentje Nielsen geb 1765 HRL, ovl 4 okt 1835 HRL, ongehuwd, dv Hendrik N, en Janke Fransen; BS ovl 1835
Leentje Ouda geb 1795 Franeker, ovl 14 mrt 1879 HRL, huwt met Boye Hanenburg, dv Hendrik O, en Neeltje vd Laan; BS ovl 1879
Leentje Pieters zie: Kramer, Wijngaarden
Leentje Pieters geb 5 nov 1791, ged 27 nov 1791 Grote Kerk HRL, dv Pieter Dirks en Richtje Tjeerds
Leentje Pieters weesvoogden betalen f. 28:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake inbreng van eenen L.P. door de armvoogden in het Stadsweeshuis getransporteert, welken daarbij volgens ''s Magistraats Resolutie van den 20 feb 1715''s kinds lijf toebehoort en hebben ge?xtradeert, 13 dec 1791 (GAH1124)
Leentje Salomons zie: Blok
Leentje Schoonhout oud 31 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk C-172; VT1839
Leentje Sijbouds huwt met Tjeerd Pieters, kind: Jetske Tjeerds, ged 23 mei 1769 Grote Kerk HRL
Leentje Sikkes ged 6 apr 1745 Grote Kerk HRL, dv Sikke Jansen en Dieuke Joosten
Leentje Steevens Jan Huberts van Ooster Schellingh ende L.S. van Almenum, koomende weegens de bruid desselvs vaeder en vertoonde de bruidegom ''s vaeders schriftelijk consent in deesen, 3 Oct 1750; van Almenum, huwt met Jan Huberts, van Ooster Schellingh, geproclameerd 4, 11 en 18 okt 1750 en den 27 dito getrouwt
Leentje Tabes zie ook: Magdaleentje Tabes; Magdaleentje T. ende Pieter Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 14 mrt (vermeld is: feb) 1739 HRL, komende voor de bruid Machiel Rienks; huw.aang. HRL 1739; huwt met Pieter Hendriks, kind: Aeltje Pieters, ged 14 sep 1745 Grote Kerk HRL; kind: Taebe Pieters, ged 13 jun 1741 Grote Kerk HRL
Leentje Tjebbes ovl 29 mei 1727 HRL, old 34 jaren
Leentje Tjeerds zie: Hiddema
Leentje van der Wey oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-040; VT1839
Leentje Wiegers ovl 20 jan 1790 HRL, oud 18 jaar
Leentje IJpes van HRL, huwt met Sijbren Jans, van de Jouwer, geproclameerd de f. 2:9:16 en getrout 23 jul 1758 met attestasie; huwt met Simon Meiles, beide van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 en getrout de 30 7 ber (= september) 1766; kind: Antje Sijbrens, ged 21 jun 1759 Westerkerk HRL
Leentje Annes Zeilmaker geb 16 mei 1792 HRL, ovl 28 feb 1871 HRL, 1e huwt met Bernardus Barend Koopmans op 19 okt 1815 HRL, huw.afk. 24 sep en 1 okt 1815, 2e huwt met Wigle Klases de Vries op 16 apr 1829 HRL, huw.afk. 29 mrt en 5 apr 1829, 3e huwt met Barend Otte op 3 jan 1839 HRL, dv Anne Ages Z, en Oedske Dirks (Mesdag); BS huw 1815, ovl 1826, huw 1829, ovl 1834, huw 1839, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk B-142
Leentje Berends Wielinga zie ook: Leentje Berends; geb 1787 HRL, ovl 31 jan 1857 Franeker, huwt met Harmen Aukes Tuinstra op 23 mei 1824 Franeker, dienstmeid. wonende te Franeker, dv Berend Johannes W, en Mintje Ages Zeilmaker; BS Franeker huw 1824, 1857vo
Leentje Cornelis Beidschat geb 10 feb 1766 HRL, ovl 22 jan 1823 HRL, huwt met Sikke Wijnalda; BS ovl 1823, ovl 1858; Sikke Wijnalda ende L.C.B., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder Jan Cornelis Beitschat, 11 apr 1789; ondertrouw HRL; kind: Evert Sikkes Wijnalda, geb 17 feb 1794, ged 4 mrt 1794 Grote Kerk HRL, vader als S. Everts W. ; kinderen: Kornelis Sikkes Wijnalda, geb 7 okt 1796, en Gertje Sikkes Wijnalda, geb 30 aug 1792, beiden ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Leentje Hendriks Meise geb 1796 Aalsum, huwt met Meile Wagenaar op 28 mei 1820 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1820, dienstmeid. wonende te HRL, dv Hendrik Bartels en Trijntje Eelkes; BS huw 1820
Leentje Hommes Ruinenburg geb 1753 Bolsward, ovl 6 nov 1826 HRL, huwt met Taeke Meinderts/Hendriks Poort, doet overlijdensaangifte van Grietje Wiggers in 1811; BS geb en ovl 1811, ovl 1826, ovl 1836, ovl 1854
Leentje Jelles van der Veer huwt met Johannes Hendriks Lammertsma, turfmeetster en wonende te Bolsward 1832 en 1837; BS huw 1832, huw 1837
Leentje Klaases Zeilmaker huwt met Siibren Klaases de Haan op 27 sep 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808
Leentje Klazes Draaisma geb 10 sep 1795 Bolsward, ovl 12 jan 1866 HRL, huwt met Jan Klazes Bakker op 25 aug 1825 HRL, huw.afk. 14 en 21 aug 1825, dienstmeid. winkelierse in 1851, vol. wijk G-173, dv Klaas Siebrens D, en IJmkje Baukes BS huw 1825, ovl 1842, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-092, wijk B-080; oud 44 jaar, (vnm: Leene), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-222; VT1839
Leentje Klazes de Vries geb 1797 HRL, ovl 27 nov 1852 HRL, huwt met Dirk Annes Zeilmaker op 10 nov 1822 HRL, huw.afk. 27 okt en 3 nov 1822, dienstmeid. dv Klaas Gerbens en Johanna Everts; BS huw 1822, ovl 1828, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-074
Leentje Pieters Kramer geb 1786 HRL, ovl 13 nov 1828 HRL, huwt met Folkert Reins Gerbranda op 27 jul 1826 HRL, huw.afk. 9 en 16 jul 1826, werkster, dv Pieter Hermanus K, en Sijke Murks; BS huw 1826, ovl 1828
Leentje Pieters Wijngaarden geb 24 okt 1801 HRL, ged 17 nov 1801 HRL, N.H., ovl 4 nov 1835 HRL, huwt met Arjen IJemes de Groot op 17 mrt 1825 HRL, huw.afk. 6 en 13 mrt 1825, naaister, dv Pieter Durks W, en Rigtje Tjeerds Spanjer; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, ovl 1835, ovl 1841
Leentje Tjeerds Hiddema geb 1799 HRL, huwt met Klaas Hoedemaker op 20 aug 1835 HRL, herbergierse, dv Tjeerd Pieters H, en Klaaske Cornelis Beidschat; BS huw 1835
Leeuwkje Dirks geb 1765 Winsum, ovl 17 nov 1825 HRL, huwt met Rommert Klases Overdijk op 26 jan 1806 HRL, ook huwt met Hendrik Berends vd Veen, wonende te HRL 1820; Rommert Clasen Overdijk en L.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Matthijs Pieters, goede bekende, 11 jan 1806
Leeuwkje Klases zie: de Beer
Leeuwkje Klaases Obbe Gerrits van Midlum en L.K. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 may 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en aldaar getrouwd ten zelfden dage volgens vertoond getuigenis
Leeuwkje Coenraads geb 1763 HRL, ovl 5 sep 1825 Franeker, huwt met Foppe Molenaar, wonende te Franeker, dv Coenraad Pieters en Gerritje Jans; BS Franeker ovl 1825
Leeuwkje Rijpma ovl 7 okt 1794 HRL, oud 87 jaar
Leeuwkje Sikkes zie: Bangma
Leeuwkje Simons huwt met Heere Gerrits op 1 mei 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796; Heere Geerts (!) ende L.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Alberts, deszelfs schoonbroeder, 16 apr 1796; ondertrouw HRL; kind: Simontje Heeres, geb 9 sep 1796, ged 25 sep 1796 Grote Kerk HRL
Leeuwkje Wiarda huwt met Jaane Jans van Slooten; BS ovl 1832; Lieuwkje Thomas Wiarda, geb 22 sep 1721, ovl 27 okt 1770, 49 jaar, dv Thomas Montes, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Jane Janes van Slooten van HRL. ende L. Thomas W. van Stavoren, komende de procr. Hendrik Pesma, 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Tjeertie Janes van Sloten, ged 16 jul 1758 Westerkerk; kind: Aafie Janes van Sloten, ged 9 dec 1759 Westerkerk HRL; kind: Thomas Janes van Sloten, ged 11 mei 1761 Westerkerk HRL; kind: Itske Janes van Slooten, ged 27 sep 1753 Westerkerk HRL
Leeuwkje Klases de Beer ovl voor 1840, huwt met Sijbolt Alberts van Dam op 5 nov 1797 HRL; hugr HRL 1797, BS huw 1839, ovl 1861
Leeuwkje Sikkes Bangma huwt met Sikke Jans Brouwer; BS ovl 1837
Leeuwtje de Vries geb 22 aug 1807 HRL, NH. Vst mei 1860 uit Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 supp wijk H-266
Leida Jakobs zie ook: Lija Jacobs; Minne Warnders en L.J., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 27 dec 1772 HRL, en toen getrouwd
Leifke Kleisen Lanting obl. 23 jun 1766, 15 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Lemke Jans zie: de Wit
Lemke Wybrens geb 1791 Bolsward, ovl 16 aug 1814 HRL, huwt met Bente Ruurds (vd Veer) op 23 jun 1814 HRL, dienstbaar, wonende te HRL, huw.afk. 1 en 8 mei 1814, ovl wijk A-161, dv Wybren Andries en Trijntje Klases (Voogd); BS huw 1814, overlijdens
Lemke Jans de Wit geb 1791 Bolsward, ovl 19 dec 1852 HRL, huwt met Gerben IJntes de Vries dv Jan dW, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 200
Lemme Eeltjes zie: de Vries
Lemme Gerrits ovl Makkum, huwt met Grietje Broers, kind: Gerrit Lemmes de Vries, geb ...; BS huw 1827
Lemme Eeltjes de Vries geb 1808 Makkum, ovl 5 okt 1834 HRL, huwt met Janke Hendriks Blom op 30 mei 1833 HRL, wonende te HRL, balkvlotter, zv Eeltje Lemmes dV, en Hendrikje Dirks (vd Zee); BS huw 1833, ovl 1834
Lena Douwes ged 4 jan 1757 Grote Kerk HRL, dv Douwe Lieuwes en Pietje Jenties
Lena Genderen huwt met Mattijs van Tour, kind: Johanna Mattijssen Tour, ged 20 feb 1749 Westerkerk HRL
Lena Claases gewoond hebbende te Leeuwarden, huwt met Christiaan Soeter, ook aldaar gewoond hebbende, hebben op drie aan een volgende Sondagen geproclameerd waarvan de laatste is geweest den 28 May 1758 so dat de president-borgermeester Schaaf haar premissie geeft en sijn met attestasie de 31 okt 1758 tot HRL. getrout; kind: Jacob Christiaans Soeter, ged 13 jun 1758 Grote Kerk HRL; kind: Caspar Christiaans Soeter, ged 26 sep 1762 Grote Kerk HRL
Lena Roedolf De Schout van de gemeente Almenum Certificeert mits desen, dat de Huwelijksafkondingen van Frans Dassel oud vijfent wintig Jaren, Werkman, geb en wonende te HRLmeerderjarige zv Pieter Petrus Daddel en L.R., en Aaltje Alberts oud drie en twintig Jaren, Dienstbaar, geb te Workum, woonende te HRL, en laatst te Midlum, meerderjarige dv Albert Jans en Hotske Jacobs, Op twee onderscheiden Zondagen als op den sesentwintigste feb en vijfden mrt deses Jaars een duisend achthondert en vijftien telkens des voordemiddags ten twaalt uuren voor de hoofddeur van Ons huis der gemeente in Almenum hebben plaats gehad, zonder daat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Gegeven te Almenum den 7 mrt 1815; Geextraheerd uit het doopboek der Gemeente van Amersfoort van de Rhoomsche katholijke religie, het volgende: den 11 nov 1789, Frans, zv P. Petrus Dassel en L.R
Lena Roedolf ROELANTS, JACOBUS
Lena Elizabet Holsinger geb 16 feb 1794, ged 18 feb 1794 Grote Kerk HRL, dv Albartus Holsinger en Cornelia Wedemeyer
Lena Everts Berkman ged 22 apr 1760 Grote Kerk HRL, dv Evert Berkman en Sophia Johannes
Lena J Verschoor oud 46 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk E-175; VT1839
Lena Richards Mulder geb 15 mei 1774, ged 31 mei 1774 Grote Kerk HRL, dv Richard Mulder en Rixtje Pieters (ook: Andringa)
Lenert Pfeil huwt met Maria Berber Tonbel, kind: Anna Magdalena Lenerts Pfeil, ged 11 aug 1754 Grote Kerk HRL
Lens Abes ged 16 jan 1748 Westerkerk HRL, zv Abe Lenses en Sjoukje Tjeerdts
Lens Gerrits huwt met Antje Harmens, kind: Gerben Lenses, ged 20 feb 1741 Grote Kerk HRL; L.G. ende Antie Harmens, beyde van HRL, huw.aang. 15 dec 1734 HRL, komende voor de bruid Harmen Warners, desselfs Swager; huw aang. Gerecht HRL 1734
Lens Pieters Lensius ged 24 feb 1752 Westerkerk HRL, zv Pieter Lensius en Trijntje Simons
Lense Johannes ovl 13 okt 1809 HRL, huwt met Tjitske Sijbes, kinderen: Sijtske Linses, geb 1793 ... , Baukje Linses, geb 1793 Driesum; BS ovl 1812; 1823 huwelijken, ovl 1835; wed. gebruiker van wijk A-229, gealimenteerd, medegebruiker is Jan Berends wed., gealimenteerd, eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Leonard Fran?Ois Josias Eckhardt geb 28 feb 1782, ged 5 mrt 1782 Grote Kerk HRL, zv Josias Eckhardt en Anna Appolonia Thierry
Leonardus Hendriks zie: Conradi
Leonardus Conradi geb 1793 Groningen, ovl na 1856, huwt met Sjoukje Johannes Stoef op 15 sep 1816 HRL, huw.afk. 1 en 8 sep 1816 HRL en Franeker, meester bakker te HRL. en wonende te Franeker, koopman in 1856 te HRL, zv Hendrik C., en Hendrika Michaelis; BS huw 1816, ovl 1856; Wij Ondergetekenden Hendrik Conradi, Schoenmaker en Helena Machiels, Egtelieden wonende te Franeker, Verklaren bij dezen Onzen Ouderlijke toestemming te geeven aan onzen Zoon Leenhardus C. wonende te HRL, ten einde een Wettig Huwelijk aan te gaan met Sjouwkje J. Stoef wonende te HRL ten bewijze waar van wij dezen passeeren voor Acte van Consent om te Strekken naar behoren. Franeker den 23 aug 1816; de President Burgemeester officier van den Burgerlijken Saat der Gemeente Franeker Certificeert bij dezen dat de Huwelijks Proclamatien tusschen Leenardus C. oud drie en twintig Jaar Bakker en woonachtig te HRL meerderjarige zv Hendrik Conradi en Helena Machiels Echttelieden woonachtig te Franeker en Eene Sjouwkje Johannes Stoef oud een en twintig Jaar Zonder beroep en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Johannes Thijssens Stoef en Richt Sijbrens Echttelieden beide ovl alhier op den Eersten en tweeden Zondag der maand sep des Jaars Een duizend acht honderd en Zestien hebben plaats gehad Zonder dat daar tegen eenige oppositie ter onzer kennisse gekomen is. Franeker den 14 sep 1816; Wij Ondergetekenden Thijs Johannes Stoef en Antje Claases Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen Kleindogter Sjouwkje Johannes Stoef dogter van wijlen onze zoon Johannes Thijsses Stoef en Richt Sijbrens, in der tijd Echtelieden ten gemelde Steede, om zich in het Huwelijk te begeven met Leenardus C., Bakker, ter deezer Steede minderjarige zv Hendrik Conradi en Helena Michaelis Echtelieden te Franeker, moogende alzoo lijden, dat dezelve door den Heer Presdt. Burgemeester dezer Steede in ondertrouw worden opgenoomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop daarvan in de Huwelijken Staat te worden bevestigt. HRL, den 30 aug 1816; Extract uit het Doopregister der Lutherse Kerk te Groningen. Leenardus geb d. 10 mei 1793, ged d. 19 Mey, Vader Hendrik Coenradi Moeder Helena Michaelis. Groningen den 13 Aug 1816
Leonardus Napjus L.N., beroepen predikant in den dorpe Weidum, van Franeker, en Juffer Margaretha Nauta, van HRL, hebbende met consent van den agtb:Magistraat in 8 dagen hunne drie proclamatien gehad waarvan de laatste op dato dezes 16 aug 1772 HRL, en zijn getrouwt bij ons, met adtestatie van Franeker, getekent 16 aug 1772 door J. Mensinga, v. d. m., en J. van Nul, Coster
Leonardus Sikkes zie: Popta
Leonardus Joannes Stevens geb 1811 Aalsmeer, ovl 5 mei 1881 HRL, 1e huwt met Antje Wytses Blom op 27 jul 1843 HRL, 2e huwt met Trijntje Visser, (gk), zv Abraham S, (gk), en Catharina de Warm, (gk); BS huw 1843, ovl 1856, ovl 1881
Leonardus L Jeekes zie: de Boer
Leonardus Ludovicus de Boer geb 1811 Leeuwarden, ovl 26 feb 1835 den Bosch, ongehuwd, korporaal bij de tweede kompagnie Batterij nummer 3 van het Korps Rijdende Artillerie, zv Jeeke de B., en Dieniske de Faber; BS ovl 1835
Leonardus Sikkes Popta ovl voor 1812, huwt met Sjoerdtje Hoitinga Lycklama ? Nijeholt op 31 mei 1807 Bolsward, komt van HRL, laatste afk. 24 mei 1807, medicinae doctor te HRL 1811; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1811; L.P., med. doctor van HRL, en Juffer Sjoerdtje Hoitenga Lijklama ? Nijeholt van Arum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod, 16 may 1807; ondertrouw HRL
Leonarus J Abrahams zie: Stevens
Leonora J Banga oud 28 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-021; VT1839
Lesman Hendriks oud 40 jaar, geb Wieuwerd en wonende te HRL. 1839, wijk H-190; VT1839
Leukje Herres begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 15; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Leuwkje Sieds ovl 18 jul 1787 HRL, oud 35 jaar. DTB320; Lieuke Zijtses, ged 2 jul 1754 Westerkerk HRL, zv Zijtse Lieukes en Tjaltie Klases
Levi Meyer betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht na eed van getrouwe inwoning naar de gewoonte en formulier der Joden in handen van pres. burg. J.H. Olingius afgelegd, op 3 mrt 1777. (burgerboek)
Levi Salomon Turksma geb 15 apr 1787 Leeuwarden, koopman, vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. Ha, Vst 13 apr 1855 uit Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk F-277
Levie Mozes Blok L.M.B. eigenaar van perceel nr. 553 te HRL, slager, woonplaats HRL, legger nr. 66, huis en erf, 156 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Levij Alexander zie: Strelitz; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 191, 1 mrt 1804
Levij Jacobs Woensdag den 30 okt 1798. (moet zijn: 31 okt 1798!) de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, de Commissie uit de Raad der Gemeente van de Stad HRL, tot de Zaaken relatijv de naastinge der Kerkgebouwen etc beneffens de Gecommittteerden, uit de respective Kerkgemeenten binnen deeze Stad, op het Huis der Gemeente bijeengekoomen zijnde, wierde door den Burger P:Coulbout als mede Commissaris uit den Raad, als zijnde de Eerste Commissaris G: Pettinga, ten dienste der Stad absent, aan de Comparanten te kennen gegeeven, dat de Commissie uit den Raad, deeze bijeenkomst belegt had, om van de Respective Gecommitteerden, uit de onderscheiden gemeenten, te moogen verneemen de Conclusie welke bij de gemeenten, van ieder derzelver Kerkgenootschap op het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Herformden in gebruik geweest, was gevallen. -Waar na denzelven Comissaris aan de aanweezende gecomitteerden, rond vroeg, bij welke derzelver Rapportes, in deezen voegen wierden uitgebragt: A. van Ringh en J:Germans uit het Kerkgenootschap der Roomsch gezinden: dat bij hun Kerkgenootschap geene aanmerkingen waaren gevallen, en dus zich me het Plan Conformeeren, D:Ohlgard en Ch:Suldan uit het Kerkgenootschap der Luterschen: ut supra, L.J. als zijnde de mede gecommitteerde Mozes Salomons absent, uit het Kerkgenootschap der Jooden: Ut supra, P:Huidekoper en B:Boomsma uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden: ten ppaalen Ut supra, dog uit de volgende ampliati?n als Pmo de bepaalinge der tijd wanneer het Contract zal Ingaan, Secundo dat er na sluiten van dit Contract, nimmer eenige belastinge, op het begraaven der Lijken, in de Kerken, door de bezitters derzelve, zal mogen werden gelegt, Tertio dat ingevalle de eigenaars der Westerkerk mogten goedvinden, dezelve binnen de bepaalde tijd van Sestien Jaaren af te breeken ofte amoveeren, de daar voor gestipuleerde Summa van f. 100:0:0 ''s Jaars tot de volle Sestien Jaaren of volle Summa van f. 1600:0:0 egter moest werden betaald, J:H:Olinjus, als zijnde de mede gecommitteerde A:J:Conradi absent, uit het Kerkgenootschap der Herformden, bij deeze Gecommitteerde wierd het Verbaal weegens de Stemminge bij derzelver Gemeente over het bewuste Plan gevallen, voorgeleezen zijnde van deezen inhoud: Verbaal. Wegens de Stemming over het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Hervormden, in gebruik geweest. Op heeden namiddag te 4 uur den 28 deezer maand de Stemgerechte Leeden onzer Gemeente daar toe plechtiglijk opgeroepen, in de Nieuwe Kerk, Verscheenen zijnde, en zich naar het Viertal der Predikanten, op bijzondere plaatzen geplaatst hebben; Werd aan de Vergadering van den Preses Dnus Mentes met een gepaste aanspraak het oogmerk van deeze oproeping voorgesteld, en verzogt dat elk der aanweezenden bij den Predikant van zijn wijk Zijne Stem wilde uitbrengen, over het aangebooden, en reeds voorgeleezen Plan, weegens de Naasting der tot hier toe bij de Hervormden in gebruik geweest zijnde Kerkgebouwen, -hier op overgaande tot de daadelijke Stemming werden door de Predikanten, en ouderlingen de naamen der Stemmers, en hunne uigebragte Stemmen, met de vereischte naauwkeurigheid opgetekend; Na Voleindigde opneeming van de Stemmen, werden de Stembezoignes geleezen, en het bleek dat 20 zich met het Plan, Volledig Conformeerden terwijl 194 tegen de uitkeering aan de andere Kerkgenootschappen (Echter conform het plan) voor het overige zich hebben geconfirmeerd, willende dus de beide Kerken voor het onderhoud derzelver overneemen. Aldus gedaan in de Vergadering van de opgeroepene Gemeente den 28 okt 1798, J:van Assen, srciba; Na welk de Commissaris uit den Raad, ten tweede maal omvraage deed, of de gecommitteerden uit de discenticerende Gemeenten, daar in genoegen naamen. -Waar op bij dezelve Unanim geantwoord wierd, dat zij gecommitteerden Persisteerden bij het ontworpen plan, en die uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden, met bijvoeging der Ampliatien. Waar op de Comparanten uit een gingen en deeze Bezoigne eindigde. (GAH44); Donderdag den 7 mrt 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde voorts geleezen, een Requeste van de Burgers L.J. en Mozes Salomons, als Pasnassijns van de Joodsche Gemeente alhier, inhoudende verzoek, van eenen Collecte bij de Burgers en Ingezetenen van deeze plaats, ten behoeve der arme leden van hunne Gemeente te mogen doen, ten einde om eene vrijwillige gifte voor dezelve Intezaamelen Welk verzoek is geaccordeert. (GAH44)
Levij Jacobs zie: de Beer; Abraham Samuel van HRL, ende Lysie Heymans van Lehr in Oost Friesland, zijnde wegens de bruid gecompareerd den Parnassijn L.J. en den coopman Jacob Isaacs, 6 nov 1790; ondertrouw HRL
Levij Jakobs L.J. van HRL, en Rebecca Izaaks van Amsterdam, laatst geproclameert op dato dezes 15 mei 1774 HRL, en met adtestatie vertrokken naar Leeuwarden om in den Echten Staat bevestigt te worden gelijk aldaar voor den gerechte geschied is volgens astestatie 21 jun 1774, get. W. Coulon en G. van der Ley; Wij Ondergetekenden Isra?l Cats, en Moses Salomons van Messel, beide Parnassijns der Joodsche Gemeente te HRL, Verklaren bij desen dat ons gebleken is uit het Reg. der Besnijdenis, dat Mozes Levie is besneden den negentiende jun Een duizend Seven honderd Vier & tachtig, waar van Ouders Zijn L.J. en Rebecca Isaaks. HRL den 12 mrt 1816
Levij Jacobs lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Levij Jesayas zie: Spier
Levij Meyer zie: Spier
Levij Salomons Jood, geboortig uit Hessenland, het burgerregt deser stede gewonnen nadat hij de behoorlijke borgerbelofte bij handtastinge had gedaan, en de gerechtigheid daer toe staande betaalt tot f. 10:10:0 aan de GR, op 27 aug 1736. (burgerboek)
Levij Alexander Canter ; eigenaar en gebruiker van wijk F-164, koopman, 1814. (GAH204); L. Alexander C., koopman te Leeuwarden, is verzogt een verklaring af te leggen ten behoeve van Naatje Abrahams Neeteboom, die, dienstmaagd te Leeuwarden, dogter van Abraham Joseph Neteboom en Mietje Jacobs, in de maand dec zeventien hondert agt en tagtig te Amsterdam geb is, kunnende geen Akte van geboorte produceren, omdat destijds van de geboorte van Joodsche meisjes in de publieke Registers geen aantekening gehouden wierd. Voorts verklaarde de Comparant geen bloedverwant van dezelve te zijn. Leeuwarden den zesden feb agttien hondert en zestien; L.A.C. verklaart ten behoeve van het huwelijk van Naatje Abrahams Neteboom, dat zij geen bloedverwanten in de opgaande linie in leven heeft, dat gemelde haar vader in de maand jun agttien hondert en elf en haar moeder in de maand jul agttien hondert en agt beide te Amsterdam gestorven zijn
Levij Alexander Strelitz geb 1764 ... , doet overlijdensaangifte van Jacob Strelitz, zv Jacob S, en ...; BS ovl 1811
Levij Jacobs de Beer geb 1747/48 Leeuwarden, ovl 30 nov 1826 HRL, huwt met Rebecca Izaaks, doet overlijdensaangifte van Jacob Sumaels 1811, koopt een huis in 1799, kinderen: Mozes Levy de B., geb 1785 HRL, Jacob Levi de B., geb 1775 ... ; BS ovl 1811; 1816 huwelijken, ovl 1826; gebruiker van wijk F-172; medegebruiker Jacob Levij de Beer, koopman; eigenaar is Samuel Jacobs wed., 1814. (GAH204); Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijks-afkondigingen tusschen: Mozes Levie de Beer, oud een en dertig Jaren, van beroep Koopman, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige zv L.J. d. B. en Rebecca Izaaks, en Naatje Abrahams Neeteboom, oud zeven en twintig Jaren, dienstmaagd, geb te Amsterdam, laatst woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige Dochter, geb uit Abraham Joseph Neeteboom en Mietje Jacobs, beide ovl al hier behoorlijk zijn afgekondigd, op zondagen dan twaalfden en negentienden dag der maand mei des Jaars eenduizend acht honderd en zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 22 May 1816
Levij Jesayas Spier geb 1809 HRL, huwt met Schoone Levi de Vries op 6 dec 1832 HRL, koopman te HRL, NI, huw.get. bij A.A. Speyer en F. Berends, (gk), 1842, zv Jesayas Levij S, en Beeltje de Vries; BS huw 1832, huw 1842; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-109; VT1839
Levij Liepman de Vries geb 28 feb 1787 HRL, ovl voor 1871, huwt met Mariane Stokvis, winkelbediende en koopman, NI, woonde tussen 1851 en 1860 in wijk D-027, wijk G-192 wijk G-0263, kind: Schoone Levi dV, geb 1810 HRL; BS huw 1832, ovl 1870, bevrHRL 1851 wijk D-027, wijk G-192, 263; eigenaar van wijk A-068; gebruiker Salomon Wolf Blauw, koopman, 1814. (GAH204); gebruiker wijk F-063, koopman; medegebruiker Saartje IJsaks; eigenaar is Israel Cats, 1814. (GAH204); oud 61 jaar(!), geb en wonende te HRL. koopman, wijk E-162; VT1839
Levij Meyer Spier huwt met Froukje Mozes, kind: Jesayas Levij S, geb 1772 Lemmer; BS ovl 1838
Levina Winter ovl 29 nov 1762, 34 jaar, huisvrouw van Hugo van der Wolt, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; komt ook voor als huwt met Hijlcke vd Wolt, zie aldaar
Levina Magdalena Wensemius Geeft met Eerbied te kennen L.M.W. wed:van w:de vroedsm:Jan Sipkes Buma binnen deze Stad, dat door versterf van Wybrigje Simons Brouwer een Stoelsetters bedieninge in de groote Kerk hier ter Steede is vacant geworden, waarmede de Supplnte:Seer gaarne Soude Zijn gebenificeerd, versoekende oversulks Seer gedienstig dat UEd:Achtbh:haar Supplnte in plaatze van de overledene gelieven aan te Stellen tot Stoelsetster in de groote kerk deser Steede, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende q:f:etc:get S:Rienstra; In Margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en Stelt mits deesen de Supplnte L.M.W. tot meede Stoelbewaerster in de groote kerk op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 16 jun 1753 was get:/Harms Siccama/onderstonde/Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga; Laeger Stonde; op Heeden den 17 jun 1753 heeft L.M.W. den Eed van getrouwigheid als Stoelbewaerster gepresteerd in handen van de Hr Presid: Burgemr Siccama In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lewina Magdalena Winsemius L.M.W. van Leeuwaerden ende Jan Sipkes Buma van HRL, huw.aang. 17 apr 1734 HRL, vertonende de Hr. Burgemr. Crijtenburg Schriftelijke Procuratie van bovengenoemde Bruidegom en bruid tot Consent en acceptatie van dit Huwelijk waer op de Huwelijksgeboden alhier sijn aengetekend; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Lex de Vries huwt met Jacoba Engelina Roseboom, kind: Harmanus Engelbertus, geb 24 jun 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Harmanus Engelbertus de Vries, geb 24 jun 1810, ged 1 jul 1810 Grote Kerk HRL
Lidia Jillis zie: Bosman
Lidia Jillis Bosman geb 1789 Leeuwarden, huwt met Jan Lourens Tuininga op 20 mei 1813 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, dienstbaar, wonende te HRL, dv Jillis B., en Teuntje Cramer; BS huw 1813
Liefke Douwes zie: Douwma
Liefke Jans ged 12 jun 1742 Grote Kerk HRL, dv Jan Gerrits en Dieuke Adams
Liefke Louers ovl 6 okt 1668, 29 jaar, huisvrou van Pieter Riewersen, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Liefke Roelofs huwt met Willem Barents, kind: Marijke Willems, ged 5 mrt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Marike Willems, ged 9 jun 1740 Westerkerk HRL
Liefke Douwes Douwma geb 23 jul 1803 Noordwolde, huwt met Johannes Rienks Pool op 6 apr 1826 HRL, huw.afk. 26 feb en 5 mrt 1826, wonende te HRL, N.H., Vst 10 apr 1855 uit Helder, A 16 mei 1861 Amsterdam, dv Douwe Jans D, en Grietje Sijes (de Vries); BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk G-353, wijk H-041, 188, 207, wijk H-227, supp wijk B-217
Liefke Wytzes Wassenaar geb 15 dec 1643, ovl 14apr17. ., 55 jaar, huisvrouw van Thomas Huiberts Wijngaarden, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Liekle Freerks geb 6 nov 1808 HRL, ovl 4 mei 1811 HRL, N.H., ged 22 nov 1808 HRL, wonende te in de Snakkerbuorren, zv Freerk Nicolaas en Wietske Liekles; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1811
Liekle Freerks de Boer ovl 6 sep 1827 Zwolle, huwt met Wytske Alberts de Boer, kinderen: Bauke Lijkles de B., geb 1793 HRL, Asmerina de B., geb 1803 HRL, Albert Lijkles de B., geb 1793 HRL, Antje Lijkles de B., geb 1801 Embden, Oostfriesland, zv Freerk Lijkles db., en Antje Baukes; BS ovl 1812; 1823 huwelijken, ovl 1831, huw 1832, huw 1839; gebruiker van wijk A-233, varensgesel; eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204)
Liekle Jans de Boer geb 1766 Eernewoude, ovl 23 mei 1851 HRL, 1e huwt met Anna Willems van Vals, 2e huwt met Rinske Sjoerds Hoekstra op 14 dec 1826 HRL, huw.afk. 3 en 10 dec 1826, wonende te HRL, huw.get. bij J.D. Buurstra en B.F. de Boer, schipper, neef vd bruid. 1812, id. bij H.D. Zweering en H.J. de Boer broeder vd bruid 1831 huwelijken, id. bij J.A. vd Wijk, (gk), en S.D. deurnat (gk), 1839, id. bij W.F. de Boer en A.A. Riddersteen, neef bruidegom 1812, N.H., loots in 1831, wonende te HRL, kinderen: Jan Lijkles de B., geb 1792 HRL, Willem Lijkles de B., geb 31 jul 1801 HRL, Trijntje Lijkles de B., geb 15 mei 1805 HRL, Trijntje Lijkles, geb 6 nov 1799 HRL, zv Jan Lijkles en Trijntje Hendriks (de Boer); dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1805, BS huw 1812, huw 1826, ovl 1830, huw 1831, huw 1839, ovl 1851, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-084; eigenaar en gebruiker van wijk B-106, lootsman, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Eernewoude en wonende te HRL. 1839, lootscommandeur, wijk E-077; VT1839; L.J. d. B. eigenaar van perceel nr. 222 te HRL, loots, woonplaats HRL, legger nr. 94, huis en erf, 154 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. eigenaar van percelen nrs. 250 en 251 te HRL, loots, woonplaats HRL, legger nr. 94, resp. huis en huis, resp. 36 en 20 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van percelen nrs. 1273 en 1274 te HRL, loots, woonplaats HRL, legger nr. 94, resp. huis, huis, resp. 40 en 24 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Liepman Joseph de Jong L.J. d. J., koopman te Leeuwarden, is verzogt een verklaring af te leggen ten behoeve van Naatje Abrahams Neeteboom, die, dienstmaagd te Leeuwarden, dogter van Abraham Joseph Neteboom en Mietje Jacobs, in de maand dec zeventien hondert agt en tagtig te Amsterdam geb is, kunnende geen Akte van geboorte produceren, omdat destijds van de geboorte van Joodsche meisjes in de publieke Registers geen aantekening gehouden wierd. Voorts verklaarde de Comparant geen bloedverwant van dezelve te zijn. Leeuwarden den zesden feb agttien hondert en zestien; L.J. d. J. verklaart ten behoeve van het huwelijk van Naatje Abrahams Neteboom, dat zij geen bloedverwanten in de opgaande linie in leven heeft, dat gemelde haar vader in de maand jun agttien hondert en elf en haar moeder in de maand jul agttien hondert en agt beide te Amsterdam gestorven zijn
Liesbert Andries zie: Kleisma; Frans Cornelis van HRL. en L.A. van Midlum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 28 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Cornelis Franses, geb 21 okt 1811, ged 15 nov 1811 Grote Kerk HRL
Liesbert Daniels huwt met Tjepke Gabes Laanstra; BS huw 1820; kind: Jan Tjepkes, geb 13 may 1788, ged 3 jun 1788 Grote Kerk HRL
Liesbert Andries Kleisma geb 1788 Midlum, ovl 5 mrt 1837 HRL, huwt met Frans Cornelis vd Vorm op 12 aug 1810 Midlum, komt van Midlum, dv Andries K, en Dieuwke Taekles; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1837
Liesbert Jans Nauta begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 28; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Liesbet Bleeker geb 15 aug 1808 HRL, N.H., ged 6 sep 1808 HRL, ovl 27 okt 1815 HRL, dv Inte Hendriks B, ., en Janke Jelmers Akker; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1815
Liesbet Hendriks huwt met Hendrik Berkman, kind: Hendrikje Hendriks Berkman, geb 7feb17 98, ged 27 feb 1798 Grote Kerk HRL
Liesbet Siebes kinderen: Durkje, geb 19 jun 1807 HRL, Lijsje, geb 14 feb 1803 HRL, moeder niet gehuwd met Andries Roldaat, moeder niet gehuwd met Klaas Pieters, is wel opgegeven als vdr, maar naam is doorgehaald in doopreg; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1807
Liesbet Intes zie: Bleker
Liesbeth Adams ovl voor 1842, huwt met Tjeerd Reins; BS huw 1841; kind: Sijtske Tjeerds, geb 9 feb 1793, ged 19 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Tjeerds, geb 11 apr 1796, ged 3 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Simontje Tjeerds, geb 15 may 1798, ged 5 jun 1798 Grote Kerk HRL
Liesbeth Bartholomeus ovl voor 1828, huwt met Kasper Keimpes; BS huw 1827
Liesbeth Dirks Geeft UEd:Achtb:met schuldige eerbiet te kennen L.D. huisvrouw van Lammert Siberens, varendspersoon alhier, in deesen met desselfs toestemminge, dat de supplnte voormaals tot kalkmeetster binnen deese Stadt aangestelt zijnde, nu wederom om moverende reedenen wel genegen is die bedieninge over te draagen op eenen Janke Simons meerderjarige vrijster alhier, die sulx ook begeert, en vermits deselve geerne soude sien dat de persoon van IJke Simons meerderjarige vrijgesel alhier, die bedieninge voor haar c:na bekoomen transport:quame waar te nemen, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande. Soo versoekt Janke Simons meede dat UEd:Achtb:genoemde IJke Simons tot substituut kalkmeeter gelieven aan te stellen, waar op een gunstig appt. van UEd:Achtb:wort verwagt, quo facto etc, (was getekent), R.B. Lanting, 1739; dit ''+'' is L.D. eigen geset merk voor verclaringe aan mij bovengesr. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gemelt nomineert mits deesen de persoon van Janke Simons tot ordrs. kalkmeetster binnen deese Stadt, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, eligerende wijders de persoon van IJke Simons tot subst:kalkmeeter mits doende alvorens den Eedt van getrouwigheit. Actum den 22 apr 1739, (was vertekent) D. de Kempenaer, Per ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; IJke Simons praestitit jus jurandum in handen van de Hr. presid Burgemr. D. de Kempenaar den 2 apr 1739. In kennisse van mij secrts (was vertekent), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730-1759); DIRKS, LIJSBETH
Liesbeth Hayes begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 34; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Liesbeth Klazes zie: Post
Liesbeth Lieuwes ovl voor 1834 HRL, huwt met Gerben Tites; BS huw 1815, huw 1833
Liesbeth Piers zie: Westerbaan
Liesbeth Sikkes geb 18 jul 1802 HRL, ged 3 aug 1802, N.H., ovl 6 okt 1815 HRL, dv Sikke Klaases en Joukje Hayes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1815
Liesbeth de Vries geb 12 nov 1801 HRL, ged 13 dec 1801, huwt met IJpe Grijpsma op 25 mei 1823 HRL, huw.afk. 27 apr en 4 mei 1823, naaister, 2e huwt met Lambertus Hanekamp op 4 mrt 1830 HRL, winkelierse, N.H., dv Jan Klases dV, en Grietje Ruurds van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, huw 1830
Liesbeth IJbeles Michiel Tijssen en L. IJ. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 aug 1784 HRL, en zijn getrouwd den 17 daar aan volgende
Liesbeth Jans Kalf huwt met Jan Hanses Bouman op 12 nov 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Liesbeth Klazes Post geb 1778 Tzummarum/1773 Pietersbierum, ovl 13 dec 1854 HRL, huwt met Sippe Willems vd Zee, N.H., Vst 20 mei 1854 uit Almenum, dv Klaas P, en Tjietske Nannings; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk G-275
Liesbeth Piers Westerbaan geb 1772 ... , ovl 17 sep 1815 HRL, huwt met Hinne Wybrens de Boer; BS huw 1815
Lieske van Beemen begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 10; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lieske Fransen geb 1798 HRL, ovl 31 mrt 1813 HRL; wijk G-189, dv Frans Jacobs en Aaltje de Vries; bsha183ov
Lieske Jacobs zie: Tilma, de Vries
Lieske Jans zie: Dijke
Lieske Johannes zie: de Jong
Lieske Stevens zie: de Vries
Lieske de Vries geb 22 aug 1807 HRL, ged 6 sep 1807, ovl 31 mrt 1864 HRL, (haar voornaam is dan: Lieuwkje en tussen 1851-1860 Leeuwtje, (supp wijk H-266), huwt met Wijnand Schotel, ovl wijk H-224, dv Steven Claases en Adriaantje Lieuwes dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1864
Lieske Wynia op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 12:0:0 (GAH650)
Lieske Jacobs Tilma ovl na 1831, huwt met Engele/Igle Saskes Schaap, wonende te HRL 1832; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, huw 1832, ovl 1873
Lieske Jacobs de Vries geb 1796 HRL, ovl 1 mei 1819 HRL, ongehuwd, dv Jacob dV, en Angenietje de Haas; BS ovl 1819
Lieske Jans Adema Sjoerd Talma, koopman te HRL, koopt voor 74 Caroliguldens en 1 1/2 anker wijn van L.J.A., vrouw van ontvanger E. van Minnen te Metslawier, zathe, ''t geheel groot 62 pondematen, 23 okt 1736, (Frl. 1700-1795)
Lieske Jans Zwart geb 1790 HRL, ovl 14 sep 1836 HRL, ongehuwd, dv Jan Z, en Aafke Hendriks; BS ovl 1836
Lieske Johannes de Jong geb 23 sep 1810, dv Johannes de Jong, en Jouwkje Sikkes; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 23 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL, dv Johannes J. de Jong en Sjoukje Sikkes; geb 24 jan 1812, ged 14 feb 1812 Grote Kerk HRL, dv Johannes de Jong en Sjoukje Sikkes
Lieuke Yemes zie ook: L. IJ. de Groot; huwt met Sjouke Jans, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 jun 1760 in de Westerkerk; ovl 19 dec 1791 HRL, oud 57 jaar; invnet. nr. 320; kind: Doetie Sjoukes, ged 18 jan 1761 Westerkerk HRL; kind: Sijke Sjoukes, ged 20 mrt 1763 Westerkerk HRL, moeder als Ljeuke IJ. ; kind: Jan Sjouwkes, ged 16 dec 1764 Westerkerk HRL, moeder als Lieuwkje IJmes; kind: IJmkie Sjouwkes, ged 21 dec 1766 Westerkerk HRL; kind: Elisabet Sjoukes, ged 24 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL
Lieuke Yemes de Groot zie: L. IJemes
Lieukien Thomas huwt met Jan van Slooten, kind: Jane Janes van Slooten, ged 4 jan 1756 Westerkerk HRL
Lieukje van Goch geb 19 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL, dv L.C. van Goch en Dieuke O. Spoelstra
Lieukje Koenes ged 17 jul 1768 Grote Kerk HRL, dv Koene Jochems en Gerrijtie Beernds
Lieutske Sakes begraven Groot Kerkhof, regel 4, nr. 51; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lieutske Wiebes zie: Postma
Lieutske Wiebes Postma geb 1811 Sexbierum, ovl 6 aug 1840 HRL, huwt met Tjepke Jans Laanstra op 1 mrt 1838 HRL, naaister, dv Wiebe Jans P, en Antje Martens Hollema, (ook: Mollema); BS huw 1838, ovl 1840; oud 28 jaar, (vnm: Luitske), geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk G-111; VT1839
Lieuwe Abbes Neeltie Abbes ende Romke Jansen, beide van HRL, huw.aang. 3 jan 1739 HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder L.A. ; huw aang. HRL 1739
Lieuwe Alberts ontvangt van het gemeentebestuur wegens 58 3/4 last balstenen 71/4 Caroliguldens het last, 1 jun 1752: f. 425:18:12
Lieuwe Alkes zie: Wiggerts
Lieuwe Alles zie bij Neeltie Abbes, huw.aang. 1738
Lieuwe Alles en Neeltie Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL, komende voor de Bruit Symen Sijbes; huw.aang. HRL 1737; huwt met Neeltje Jacobs, kind: Jacob Lieuwes, ged 24 may 1740 Grote Kerk HRL
Lieuwe Alles Junius Alema ontvangt f. 69:0:0 van Sijbe Ottes, door de weesjongen L.A. bij Sijbe Ottes in 2 jaar verdiend met wolkammen, 28 apr 1735 (GAH1065); mede-weesvoogd Toussaint betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 93:6:0 door de weesjongen L.A. bij Sijbe Ottes met wolkammen verdiend, 30 apr 1737 (GAH1067)
Lieuwe Alles zie ook: Touwslager; ged 29 jan 1765 Grote Kerk HRL, zv Alle Lieuwes en Grietje Willems; L.A. ende Eelkjen Koerts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Coerts, de broeder, 8 jun 1793; ondertrouw HRL; Claas Jans en Grietje Alles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.A., deszelfs broeder; 20 jul 1805; ondertrouw HRL; L.A. en Eelkjen Koerts, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 jun 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Lieuwes, geb 29 sep 1793, ged 15 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Alle Lieuwes, geb 2 jan 1797, ged 22 jan 1797 Grote Kerk HRL; lijst ingezetenen 2e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Lieuwe Alles Jacob Jacobs ende Grietie Gerbens beyde van HRL, koomende weegens de bruyd L.A. den 13 dec 1749; Jan Romkes ende Antje Harmens beyde van HRL, koomende weegens de bruid L.A. en verklaerde des bruydegoms vaeder dat dit met sijn consent was, 2 mei 1744
Lieuwe Alta oud 28 jaar, geb Workum, wonende te HRL. 1839, wijk H-169; VT1839
Lieuwe Andries geb 16 mrt 1782, ged 5 mai 1782 Grote Kerk HRL, zv Andries Lieuwes en Susanna Wykerhout
Lieuwe Annes zie: van Midlum, de Vries
Lieuwe Aukes vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 113, 1 mrt 1804
Lieuwe Aukes geb 1748 ... , ovl 9 mrt 1814 HRL; wijk G-078, wonende te in de Tijpelsteegen, doet overlijdensaangifte van Antje Hibbes Kerkhoven, 1811, die in zijn huis ovl; BS ovl 1811; 1814 overlijdens; begraven Kleine Kerk, Klein Kerkhof, regel 4, nr. 7; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; L.A. en Wytske Fransen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 18 nov 1783 HRL; lijst ingezetenen 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Lieuwe Baniers ged 7 jul 1746 Westerkerk HRL, zv Banier Johannis en Hendrikje Lieuwes; huwt met Grietje Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 aug en getrout de 7 sep 1766; kind: Banier Lieuwes, ged 28 okt 1766 Grote Kerk HRL
Lieuwe Berends huwt met Aafke Pieters, kind: Atje Lieuwes, geb 1 feb 1783, ged 25 feb 1783 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Lieuwes, geb 17 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL
Lieuwe Bruno Corporaal in ''t Regiment van Generaal Major de Schepper onder de comp. van Collonel Dumont en Jetske Poort, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader, 13 mrt 1790; ondertrouw HRL; L.B., Corporaal in ''t Regiment van Generaal Major de Schepper, onder de Compie van Collonel du Mond, en Jetske Poort, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 mrt 1790 te HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Lieuwe Durcks ged 8 jan 1771 Grote kerk HRL, zv Durck Lieuwes en Tetje Bastiaans
Lieuwe Dirks geb 15 jan 1775, ged 31 jan 1775 Grote Kerk HRL, zv Dirk Kornelis en Geeske Klaases
Lieuwe Dirks op 25 mrt 1727 HRL; ovl het wijf van L.D., old 30 jaeren
Lieuwe Dirks huwt met Hilkjen Tjeerds, beyde van HRL, sijn geproclameert den 14-28 okt en de 4 nov 1742 en doen getrouwt; L.D. ende Hijlkjen Tjeerds beide van HRL, koomende voor de Bruit des selfs Vader Tjeerd Doytses, en vertoonde de bruidegom een verklaringe van sijn moeder tot consent in deesen, 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Dirk Lieuwes, ged 7 dec 1745 Grote Kerk HRL
Lieuwe Douwes Maandag den 23 decemner 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ulieden bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen vier dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenttien; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het HeilZaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind, van den 4 deeZer, Exact te voldoen, de navolgende Burgers, en IngeZetenen, te VerZoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren, als in het : 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan; 2de Quartier: H. van Schouwenburg x Corn:Lautenbach; 3e Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas; 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G: de Vries; 5de Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen; 6de Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok; 7de Quartier: Pieter Huidekoper x L.D., en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat gecollecteerd was in het 7de Quartier: f. 56:5:8, en te Zaamen f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn f. 394:13:12. (GAH45)
Lieuwe Douwes ged 7 nov 1745 Westerkerk HRL, dv Douwe Lieuwes en Piettje Jentjes; ged 18 dec 1740 Westerkerk HRL, zv Douwe Lieuwes en Pijttje Jentjes
Lieuwe Douwes woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Lieuwe Douwes woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 100:0:0; ook vermeld met: f. 12:0:0 (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 56, 1 mrt 1804
Lieuwe Douwes ovl 24 jan 1805 HRL, oud 70 jaar
Lieuwe Douwes geboortig van Achlum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed van getrouwigheid af in handen van pres. burg. Tamboeser op wo. 9 feb 1787. (burgerboek); huwt met Jetske Kat, kind: Trijntje Lieuwes Terpstra, geb 1764 Achlum; BS ovl 1841
Lieuwe Douwes ontvangt van het gemeentebestuur wegens het maken en repareren van krooden, slagters enz., 29 dec 1763: f. 22:17:0; id. wegens het repareren van de rapeerden onder het kanon, 30 apr 1766: f. 14:16:0; id. wegens reparatie aan kroden, 20 jun 1793: 55 Caroliguldens en 15 stuivers; id. 18 jun 1794: 11 Caroliguldens en 17 stuivers; id. wegens gemaakte kroden ten dienste van de Stad, 22 feb 1769: f. 16:18:0; id. wegens geleverd houtwerk, 30 jun 1795: f. 4:14:0; id. wegens wagenmakerswerk, 7 apr 1796: 48 Caroliguldens en 5 stuivers; id. wegens gemaakte affuiten voor defensie 10 mrt 1789: 329 Caroliguldens; id. wegens maakloon aan de rapeerden van het kanon, 7 jan 1767: f. 94:10:0; id. wegens repareren en maken van 2 wielen aan het kanon op de Stadswal, 31 dec 1770: f. 20:0:0; id. wegens reparatie aan een kanon op het Stadsbolwerk, 10 feb 1773: 27 -16:0; id. wegens gedane diensten, 1 mei 1776: f. 48:0:0; id. 1 apr 1778 f. 107:3:0; id. 21 dec 1778: f. 2:17:0; id. 10 jan 1780: f. 10:0:0; id. gedane diensten aan askarren, 4 aug 1777: f. 41:18:0; id. aangenomen hoopwerk wegens het maken en repareren der affuiten, 25 jun 1781: f. 152:12:0 id. wegens gedane reparaties, 7 jan 1772: f. 20:18:0; president-voogd Andrijs Wybenga bet f. 20:0:0 aan de rentmester van het Weeshuis wegens loon van Jacob Douwes, wagenmakersknegt, bij L.D. verdiend, en dit op rekening in vermindering betaald, 17 mei 1763. (GAH1093); L.D. bet f. 45:0:0 aan en wegens dito, (behalve de vermindering), 19 mei 1764. (GAH1094); id. f. 52:0:0, in 1 jaar verdiend, 18 mei 1765. (GAH1095); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 7:17:0 voor repareren van kruiwagens, kwit. no. 35, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 12:5:0 terzaake geleverde krooden, quit. no. 7, 28 dec 1787. (GAH1120)
Lieuwe Douwes van Almenum, huwt met IJmkie Feikes van Wijnaldum, geproclameerd de 25 apr en de 2 en getrout met attestatie de 9 mei 1762
Lieuwe Douwes huwt met Lijsbeth Beerns, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 7 ber (= september) en getrout de 5 okt 1766
Lieuwe Douwes L.D. en Grietje Feikes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sjoerd Foekens, goede bekende, 24 mrt 1791; ondertrouw HRL
Lieuwe Elias geb 21 dec 1779, ged 4 jan 1780 Grote Kerk HRL, zv Lijas Hendriks en Maike Lieuwes, vader is: Elias H.
Lieuwe Epkes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 wegens huur van 4 1/2 pondematen laagland leggende onder HRL, belast met 1 flo-reen, 13 mei 1762. (GAH1092); id. 12 mei 1756 (GAH1085); id. 27 apr 1757 (GAH1086); id. 17 mei 1758 (GAH1087); id. 14 mei 1759 (GAH1088); id. 14 mei 1760 (GAH1089); id. f. 8:2:0 terzake 1 jaar huyr van 4 1/2 pondematen land leggende onder Almenum, 18 apr 1753 (GAH1082); id. f. 8:2:0 wegens 1 jaar huyr van 4 1/2pondematen land leggende onder HRL, 24 apr 1754 (GAH1083); id. aan dito f. 60:10:0 terzake 1 jaar huir van 7 pondematen terpland leggende om zuydoost van HRL, 12 mei 1756 (GAH1085); id. 27 apr 1757 (GAH1086); id. 17 mei 1758 (GAH1087); id. 14 mei 1759 (GAH1088); id. 14 mei 1760 (GAH1089); id. van 7 pondematen en 10 eynsen, 24 apr 1754 (GAH1083); id. over 1755 (GAH1084); id. belast met 2 1/2 floreen en 42 stuivers eeuwige rente ten voordele van de weduwe Jan Joosten, 13 mei 1761 (GAH1091); betaalt aan het gemeentebestuur wegens huur van 8 pondematen greidland, Allerheiligen 1750: f. 15:10:0 (GAH428); id. over 1749 (GAH427); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 5:0:0 (propijn) wegens inhuyringe van 4 1/2 pondematen leggende onder Harlinger uitbuiren, 20 dec 1757 (GAH1087); id. f. 30:5:0 wegens de inhuyring (propijn) van 7 pondematen terpland leggende om zuidoost van HRL, 20 dec 1757 (GAH1087); betaalt propijn van de verhuyrde landen in het Weeshuis gedaan door de weesvoogden dd 8 nov 1752, beginnende Sint Petri 1753 voor de tijd van 5 jaren, dus eindigende 8 Petri 1738: Jacob Ennes f. 11:2:8, Eelke Trawalie f. 3:12:8, Willem Ages f. 9:5:8, Tjepke Gratama f. 21:5:0, Eelke Trawalie f. 10:12:8 en f. 8:10:0, L.E. f. 30:5:0 en f. 5:0:0, Hijltie Abes f. 17:5:0, Lieuwe Rinties f. 3:1:0, totaal f. 119:19:0 nov 1752 (GAH1081); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 liggende onder Harlinger Uitburen, 14 mei 1755 (GAH1084); id. belast met 1 floreen, 13 mei 1761 (GAH1091)
Lieuwe Ernst zie ook: Haarsma; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses & Negentig den Twintigste jun is Geboren Lieuwe, zv Ernst Alberts en Jietske Germens. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 28 nov 1815
Lieuwe Everts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 13:3:0 tersaake gemaakt en gerepareert cooperwerk tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 24, 21 nov 1730. (GAH1060); mr. koperslager in 1742; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd koper aan de Stad, 15 feb 1730: f. 11:8:0 (GAH283); id. 14 feb 1731: f. 6:8:0 (GAH283); mede-weesvoogd R. Blok betaalt aan de rentmeester van het Stads Weeshuis f. 9:15:0 door de weesjongen Gerben Jacobs met koperslaan bij L.E. verdiend, 16 dec 1738 (GAH1069); mede-weesvoogd G. Kleyn betaalt aan en wegens dito f. 16:5:0, 1 mrt 1740 (GAH1070); mede-weesvoogd J. Tuininga betaalt f. 18:0:0 aan en wegens dito, 10 apr 1742 (GAH1072); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:15:0 wegens het repareren van koperwerk ten dienste van het Weeshuis, 27 nov 1753 (GAH1082); id. f. 4:1:3, 31 jul 1753, kwit. no. 22 (GAH1082); id. f. 4:2:0, 18 sep 1753, kwit. no. 2 (GAH1082); id. f. 4:3:0, 12 mrt 1754, kwit. no. 4 (GAH1083); id. f. 3:9:0, 13 aug 1754, kwit. no. 13 (GAH1083); id. f. 2:6:0, 11 dec 1754, kwit. no. 1 (GAH1084); id. f. 1:19:0, 18 feb 1755, kwit. no. 2 (GAH1084)
Lieuwe Foekes ged 7 nov 1762 Grote Kerk HRL, zv Foeke Freerks en Lijsbeth Cornelis; ged 19 sep 1769 Grote Kerk HRL, zv Foeke Freerks en Lijsbeth Cornelis
Lieuwe Geerts ovl voor 1840, huwt met Berber Epkes, kind: Geert Lieuwes Telenga, geb 1778 Franeker; BS Franeker huw 1839
Lieuwe Gerbens zie ook: de Groen; en IJtje Gerbens, beiden geb 25 jul 1787, beiden ged 21 aug 1787 Grote Kerk HRL, zv Gerben Aukes en Vroukje Lieuwes; geb 5 mrt 1793, ged 30 apr 1793 Grote Kerk HRL, zv Gerben Aukes en Vroukje Lieuwes
Lieuwe Gellofs ovl 1 jun 1809 HRL, huwt met Aafje Arjens, kind: Arjen Lieuwes, geb 1794 HRL, begraven onder de naam: Lieuwe Gerlofs; BS huw 1823, ovl 1858; L. Gerlofs van Almenum ende Aafke Arjens van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Pieters Zijlstra, deszelfs neef, 8 may 1790; ondertrouw HRL; L.G. van Almenum en Aafke Arjens van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraanvolgende; kind: Arjen Lieuwes, geb 13 okt 1794, ged 16 nov 1794 Grote Kerk HRL
Lieuwe Gerrits president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 15:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen L.G. met pottebakken bij Wytse Cornelis in 1 jaar verdiend, 20 mrt 1753 (GAH1082); id. 29 jan 1754 (GAH1083); president-voogd H. Videlius betaalt f. 33:10:0 aan het Weeshuis door de weesjongen L.G. in 2 jaren bij Wytse Cornelis met pottebakken verdiend, 23 mrt 1756 (GAH1085); mede-weesvoogd Videlius betaalt aan het Weeshuis terzake verdiend loon door de weesjongens Berent Harmens f. 12:0:0, Hoyte Johannis f. 19:12:8, L.G. 6- 13:0, Pieter Willems f. 51:7:0, Hidde Sjoerds f. 20:0:0, tesamen: 109- 12-8, 12 jun 1759 (GAH1088); mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt f. 14:14:0 aan het Weeshuis door de weesjongens Hoyte Johannis en L.G. verdiend, 4 nov 1758 (GAH1087)
Lieuwe Gerrits geb 17 feb 1778, ged 3 mrt 1778 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Lieuwes en Fetje Lieuwes
Lieuwe Goslings ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:8:0 terzake 5 schouw en 26 korvfen turf in het Weeshuis geleverd, 13 mei 1754, kwit. no. 3 (GAH1083); ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 11 schouw en 28 korven turf t, d, v, ''t Stadhuis 6 Caroliguldens en 5 stuivers ''t schout 17 mei 1765: f. 73:2:8; (geen boeknr. vermeld)
Lieuwe Harmens van Bolswart ende Antie Cornelis van HRL, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende wegens de Bruit desselvs vader Cornelis Jarigs, en vertoonde de Bruidegom Attestatie van sijn moeder tot Consent van ''t houwelijk; huw.aang. HRL 1738
Lieuwe Harmens ged 31 mei 1762 Grote Kerk HRL, zv Harmen Lieuwes en Aaltie Simons
Lieuwe Hiddes zie: Tjesma
Lieuwe Hiddes van HRL, en Mayke IJges Tjesma van Oosterbierum, huw.aang. 23 jun 1736 HRL, zijn door de bruidegom aangegeeven vertonende attestatie dat tot Oosterbierum deselve reeds waeren aangegeeven en geproclameert; huw.aang. HRL 1736; huwt met Maeyke IJges, kind: IJge Lieuwes, ged 28 dec 1751 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Lieuwes, ged 28 jul 1750 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Lieuwes, ged 15 dec 1748 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Lieuwes, ged 23 jul 1747 Westerkerk HRL; kind: Ariaantje Lieuwes, ged 6 mrt 1746 Westerkerk HRL; kind: Hidde Lieuwes, ged 16 feb 1745 Grote Kerk HRL; kind: Hidde Lieuwes, ged 3 feb 1743 Grote Kerk HRL; kind: Hidde Lieuwes, ged 22 may 1741 Grote Kerk HRL; kind: Grijtje Lieuwes, ged 13 dec 1739 Grote Kerk HRL, moeder als G. IJdes
Lieuwe Hiddes vroedsman in 1767; zie ook: L.H. Tjesma; bet propijn vd Weeshuislanden aan de rentmeester van het Weeshuis f. 21:5:0, 1762. (GAH1092); id. wegens een half jaer Schink der losse landen op Alderheiligen 1772 versch, no. 5, van 8 pondematen, 1773. (GAH1104); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 42:10:0 weegens huur voor 8 pondematen greideland, leggende om ''t zuidoosten van HRL, de Laan ten Oosten en Zuiden, no. 5, 1767. (GAH1097); id. 1775. (GAH1106); Albert Dirks ende Antje Teekes, beide van HRL, komende wegens de bruyd L.H. desselvs oom, 30 Oct 1751; Steeven Obbes Swerms en Maertie Palses Gonggrijp beide van HRL, koomende voor de bruid L.H. desselfs oom, 16 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL
Lieuwe Huiberts ged 9 feb 1764 Westerkerk HRL, zv Huibert Luiwes en dettje Sijbrands
Lieuwe Jacobi heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650)
Lieuwe Jakobus huwt met Jantje Harmens, kind: Hendrikje Lieuwes, geb 2 nov 1782, ged 19 nov 1782 Grote Kerk HRL
Lieuwe Jacobs zie: van Loon
Lieuwe Jakobs huwt met Jantje Gerrits, kind: Jakobus Lieuwes, geb 19 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL
Lieuwe Jakobs geb 1 feb 1779, ged 21 feb 1779 Grote Kerk HRL, zv Jakob Lieuwes en Hiltje Simens
Lieuwe Jacobs woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Lieuwe Jakobs L.J. en Antje Tjeerds, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd den 1 nov 1785; kind: Tjeerd Lieuwes, geb 17 jul 1788, ged 29 jul 1788 Grote Kerk HRL
Lieuwe Jakobs L.J. en Tetje Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Lieuwe Jacobs huwt met Trijntje Ruurds, kind: Ruurd Lieuwes, geb 1775 Workum; BS huw 1815; Geextraheerd uit het Doopboek der Herformde Gemeente te Workum. L.J. en Trijntje Ruurds, egtelieden hebben op heden den 16 apr 1775, alhier kun kind, geb te Workum den 31 mrt 1775, laten dopen met de naam Ruurd
Lieuwe Jans zie: Zuiderman
Lieuwe Jans ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL, zv Jan Lieuwes en Trijntie Christjaans
Lieuwe Jans ged 28 jan 1746 Grote Kerk HRL, op Belijdenis des Geloofs int Burger Weeshuis
Lieuwe Jans geb 25 mrt 1794, ged 13 apr 1794 Grote Kerk HRL, zv Jan Tjerks en Rijnhofke Luewes
Lieuwe Jans huwt met Grietje Reins op 12 nov 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Lieuwe Jans begraven Klein Kerkhof, regel 22, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lieuwe Jansen ende Antje Pijtters, beyde van HRL, komende weegens de bruyd Sijbren Symons desselfs oom, 19 Oct 1748; huwt met Antje Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 octob en den 3 Novemb 1748 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Jan Lieuwes, ged 28 sep 1749 Grote Kerk HRL
Lieuwe Jaspers huwt met Atje Gerbens, kind: Gerben Lieuwes, geb 28 okt 1778, ged 8 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Lieuwes, geb 2 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL
Lieuwe Jentjes ovl voor 1836 te Wonseradeel, huwt met Trijntje Sijttes, kind: Jetske Lieuwes de Boer, geb ... ; BS huw 1835
Lieuwe Jouws zie: Radsma
Lieuwe Klazes zie: de Jong
Lieuwe Claasen ende Marijke Harinxs, beyde van hier, huw.aang. 24 dec 1733 HRL, Comende voor de bruyd Hendrik Melchers; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Lieuwe Klaases ged 24 nov 1762 Grote Kerk HRL, zv Klaas Tijttes en Lijske Lieuwes
Lieuwe Klaases geb 9 feb 1790, ged 23 feb 1790 Grote Kerk HRL, zv Klaas Beerends en Kunigje Lieuwes; geb 1 nov 1792, ged 13 nov 1792 Grote Kerk HRL, zv Klaas Berends en Kunnigje Lieuwes
Lieuwe Claeses huwt met Teetske Rienks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 30 okt en 6-13 nov 1740 en getrouwt den 20 dito; L.C. ende Teetske Rienks beide van HRL, koomende voor de Bruit Jacob Sierks, turfdrager alhier, vertoonende een verklaringe van des Bruits vader tot consent in deesen, 29 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Lieuwe Cornelis huwt met Aaltje Hendriks, kind: Hendrikje Lieuwes, geb 1 apr 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL
Lieuwe Lammerts huwt met Ietske Sickes, kind: Antje Lieuwes, ged 25 sep 1742 grote Kerk HRL
Lieuwe Lijkles zie: Slim
Lieuwe Lijkles huwt met Sijke Sipkes, beide van HRL, geproclameerd de f. 3:10:17 en getrout de 24 nov 1771; ovl 10 jan 1791 HRL, oud 46 jaar; kind: Fokje Lieuwes, geb 27 sep 1772, ged 13 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Sipkje Lieuwes, geb 13 okt 1774, ged 1 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Heske Lieuwes, geb 24 aug 1778, ged 8 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Lieuwes, geb 28 aug 1780, ged 12 sep 1780 Grote Kerk HRL
Lieuwe Lieuwes zie: de Groot
Lieuwe Lieuwes L.L. en IJtje Johannes, beide van HRL, laatst geproclameert 29, en getrouwt 31 mei 1774 HRL
Lieuwe Lieuwes ovl 18 jul 1791 HRL, oud 59 jaar
Lieuwe Lieuwes L.L. ende Ydske Jacobs, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Tijte Hendriks, 11 Sep 1745; huwt met IJdtske Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 sep 1745 getrouwt de 3 october
Lieuwe Lieuwes tot Beetsterzwaag ende Andrijske Wijgers Hoornstra van HRL, koomende weegens de bruit Rienk Hansen vertoonende attestatie van desselfs curatoren, 17 dec 1746
Lieuwe Lieuwes L.L. en Sibbeltje Feykes beyde van HRL, koomende weegens de bruid Wybren Wybes, baantjer, zijnde des bruids oom, 26 Aug 1747; huwt met Sibbeltje Feykes, beyde van HRL, geproclameerd den 27 Augus en den 3-10 sep 1747 doe ook getrouwt
Lieuwe van Lit timmerman, wonende te Franeker in 1819, wordt vermeld als getuige in een huw bijlage ten behoeve van Uilke Teunis de Vries en Geertje Klazes de Vries. Zie verder bij: Geertje Klazes de Vries
Lieuwe Mevis zie: de Vries
Lieuwe Mevis huwt met Sophia Frederiks Strootman, kind: Jurjen Lieuwes, geb 21 aug 1810, ged 4 sep 1810 Grote Kerk HRL
Lieuwe Mevis huwt met Grietje Ofkes, kind: Mavis Lieuwes, geb 1746 ... ; BS ovl 1812
Lieuwe Meevis mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; huwt met Sietske Simons op 1 sep 1793 HRL, laatste afk. 1 sep 1793, ook huwt met Sophia Frederiks Strootman, en Maaike Reins op 20 okt 1805 HRL, komt van HRL. in 1793, N.H., geslnm vrouw (Sietske Simons) de Groot; kinderen: Meevis Lieuwes, geb 3 feb 1803 HRL, Trijntje Lieuwes, geb 16 jun 1800 HRL, Jurjen Lieuwes, geb 21 aug 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1793, 1805, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1810; L.M. ende Sijtske Simons de Groot, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Hendrik Simons, 17 aug 1793; ondertrouw HRL; L.M. en Marijke Reins, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd desselves vader Rein Floris, 5 okt 1805; ondertrouw HRL; L.M. en Sytske Simons de Groot, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 1 sep 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Rinske Lieuwes, geb 7 jun 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Lieuwes, geb 18 feb 1797, ged 14 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Lieuwe Mevis mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; won. Zwolle in 1812, zv Mevis Lieuwes en Rinske IJpes; BS ovl 1812
Lieuwe Meyes ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL, zv Meye Lieuwes en Trijntie Sijbes
Lieuwe Minnes zie ook: van der Veer; geb 2 jan 1789, ged 27 jan 1789 Grote Kerk HRL, zv Minne Hanses en Hielkje Lieuwes
Lieuwe Nicolaas zie: van Dijk
Lieuwe Olpherts ged 28 apr 1750 Grote Kerk HRL, zv Olphert Ewerts en Grietje Schuttinius
Lieuwe Piers zie: Timmerman
Lieuwe Pieters betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis de huur van 5 1/2 Pondematen bouwland onder Berlicum f. 100:0:0, af: de lasten: f. 17:5:2, resteert f. 82:14:4, 9 feb 1794, no. 6 (GAH1126); id. f. 82:15:14 na aftrek van de lasten, 28 jul 1795 (GAH1127); id. f. 82:14:14, 17 feb 1796 (GAH1128)
Lieuwe Pieters heeft een broer Fredrik Pieters; zie aldaar; weesvoogden bet f. 25:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake 1 jaar verdiende loon van L.P., als koekbackersknegt bij burg. P. Strooband, 20 jul 1790. (GAH1122); id. 17 jan 1792 (GAH1124); id. f. 30:0:0 als kinderverdienste bij burg. Paulus Stroband, 20 aug 1793 (GAH1125); id. 12 aug 1794 (GAH1126)
Lieuwe Riekeles zie: de Vries
Lieuwe Rienks zie: Dirks
Lieuwe Rientzes zie: Wagenaar
Lieuwe Rients geb 10 apr 1789, ged 28 apr 1789 Grote Kerk HRL, zv Rients Durks en Trijntje Lieuwes
Lieuwe Rintjes zie: Bangma
Lieuwe Rintjes ged 31 okt 1751 Westerkerk HRL, zv Rintje Annes en Antje Lieuwes
Lieuwe Rintjes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 6:2:0 terzake huir van 5 pondematen land, gaat af Re?el f. 1:16:2, resteert f. 4:5:14, 27 mei 1762. (GAH1092); id. 7 mei 1763. (GAH1093); id. f. 6:6:0 eeuwige rente leggende op de sate aan de Pingjumer Vishorne, toebehorende aan de heer Vierssen, 27 mei 1762. (GAH1092); id. 7 mei 1763. (GAH1093); id. 1764. (GAH1094); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1766 (GAH1096); id. uit de plaats bij de Pingjumer Vischhorne(geen naam eigenaar), 23 may 1787. (GAH1119); id. -6-6. terzaake 1 jaar grondpagt van deszelfs bewoonde plaats bij de Pingjumer Vischhorne, 28 may 1788. (GAH1120); id. 13 may 1789. (GAH1121); id. 26 may 1790. (GAH1122); id. 30 may 1792 (GAH1124); id. 30 may 1793 (GAH1125); id. 3 jun 1795 (GAH1127); id. 10 jun 1796 (GAH1128); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 12:12:0 ter zaake 2 Jaaren Eeuwige Renthe uit deszelfs in gebruik hebbende Plaats onder Pingjum, may 1801 en 1802 verschenen, 13 okt 1801 (GAH1133)
Lieuwe Ruurds zie: de Groot
Lieuwe Rypema Oostrum, Floreencohier 1700; L.R. tot HRL eigenaar van plaats nr. (23); grootte 9 p. m., floreen f. 2:0:0, gebruiker is Gerben Olpherts ferskaat: de Groene wegh W., de Dyck Z. ; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. )
Lieuwe Sietses zie ook: Hoog; geb 15 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL, zv Sietse Johannes en Aaltje Addes
Lieuwe Sybes ged 18 nov 1759 Grote Kerk HRL, zv Sijbe Jans en Berber Jacobs
Lieuwe Sybes L.S. ende Tettje Hendriks Reydhorst, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Hendrik Reydhorst, 6 May 1747 fiche gemeente HRL; huwt met Tetje Reidhorst, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 22 May 1747 en doen ook getrouwt; kind: Sijbe Lieuwes, ged 2 sep 1751 Westerkerk HRL; kind: Hendrik Lieuwes, ged 8 feb 1750 Westerkerk HRL; kind: Siebe Lieuwes, ged 14 jul 1748 Westerkerk HRL
Lieuwe Sybes ovl 7 nov 1756 ... , wachtmeestersassistent 1755-1756; den 29 may 1752 Compareerde op de Raadhuyse binnen HRL L.S. borger dezer Steede, te kennen gevende dat door ''t overlyden van Wopke Johannis een ordris Ratelwagtplaatze was komen te Vaceren, waar mede hy gaarne zoude Syn gebeneficeerd; waar over de magistraat gedelibeerd hebbende, heeft Sig de persoon van L.S. laten welgevallen; diensvolgens dezelve aangesteld tot ordris Ratelwagt binnen deeze Stad op daar toe Staande Lasten, pligten profijten en gehoorsaamheeden, zampt Instructie daar van nader Sullende worden gemaakt; en heeft dezelve den Eed van getrouwigheid in Haar Achtb:Vergaderinge in handen van de Hr Presid: Burgemr H:Wassenaar gepresteerd. In kennisse van my gesw:Clercq S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met alle onderdanigheid L.S. Borger dezer Stede, dat door ''t afsterven van Jarig Sijbouts Adema de bedieninge als Wagtmr Adsistent is komen te Vaceren, om welks wederom te Vervullen de Supplnt:Syn persoon Seer gaarne Sag ge?mployeerd; Addresseert hem ten dien einde tot UEd Achtbh:met ootmoedig Versoek, dat UEd Achtbh hem Suppliant in des overledenes plaatse gelieven aan te Stellen tot mede ordris Wagtmeesters Adsistent van deze Stad, op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daar toe Staande; quo facto etc:(get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits desen de Supplnt:L.S. tot mede adsistent Van de Wagtmeester, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid; Actum den 24 Sep 1755, (was getek:)S:B:Bosscha onderstonde. Ter ordtie van de magistr:M:V: Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 24 sep 1755 heeft L.S. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen Van de Hr Presid:Burgemr S:Bosscha, In kennisse van my Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); gestopt als havenwagt/ratelwagt eind 1755; in zijn plaats aangesteld Bastiaan Keun/Kuin; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); zijn funktie als adsistent van de wagtmeester wordt op 1dec17 56 overgenomen door Douwe Annes; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lieuwe Sybrens ged 20 jan 1767 Grote Kerk HRL, zv Sijbren Jarigs en Sjoukie Lieuwes
Lieuwe Sybrens zie: Anema, Roukema
Lieuwe Sipkes woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Lieuwe Sipkes zie: Blom; kind: Gerben Lieuwes, geb 29 mei 1800 HRL
Lieuwe Sjerps huwt met Sieuwke Jacobs Ruitinga op 18 dec 1803 HRL, wonende te HRL 1821; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1821
Lieuwe Zyppama geboortig van Dockum, dog van Amsterdam inkomende, heeft het burgerrecht deser stede gewonnen, nae dat belooft hadde, sich als een eerlijck burger te comporteren, betalende de gerechtigheid daertoe staende f. 10:10:0 aan de GR, en dat in handen van burgs Asperen en Hillebrants als Commissarissen, bij handtastinge, op 26 mrt 1688. (burgerboek)
Lieuwe Tjerks zie: Adema
Lieuwe Tierks en Janneke Jans Scheltema, beide van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL; komende voor de Bruit desselvs Broeder, (geen naam vermeld); huw.aang. HRL 1737
Lieuwe Tjerks Exhibeert met eerbied Dirk Christiaans Aschkarreman dezer Steede dat hij Supplnt:gaarne deze functie Zag getransporteerd op de perzv L.T. slagersknegt hier ter Stede, de welke de approbatie dezer overdragte op Zijn persoon eerbiedig van UEd: Achtbh:te gemoete Ziet; voorts dat dezelve in plaatze van Dirk Christiaans mag worden aangesteld tot Aschkarreman binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staende. requisitus Dirk Kristiaens S:Rienstra. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en Stelt mits desen de meede Suppliant L.T. tot meede Stads Aschkarreman op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daar toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 11 apr 1753/get: /Lourens Tabes/onder:/Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga; /Lager Stonde/; Jusjurandum praestitit coram preaside Tabes den 11 apr 1753 In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lieuwe Tjerks Heerre Jelles ende Lijsbet Haitses beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs buirman L.T., 31 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL
Lieuwe Tjercks geboortig van Dockum, heeft op dato het burgerrecht deser stede gewonnen, doende de belofte daertoe staende, onder jae en neen, omdat hij Minnonijt was, om dese stad houw en getrouw te zijn, ende betalende tot dien einde de gerechtigheid daartoe staende f. 10:10:0 aan de GR, ende dat aen burg. Jan Dirxen Kuyck, actum 8 aug 1684. (burgerboek)
Lieuwe Tjerks huwt met Sijtske Johannes, beyde van HRL, sijn geproclemeert den 21 okt en den 1-8 nov 1739 en doe ook getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; L.T. ende Sijtske Johannes beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs broeder Hans Johannes, 24 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Froukje Liewes, ged 18 may 1751 Grote Kerk HRL; kinderen: Johannis en Trijntje Lieuwes, beiden ged 22 jul 1749 Grote Kerk HRL; kind: Antje Lieuwes, ged 29 sep 1744 Grote Kerk HRL, moeder als Cijtske J. ; kind: Sjoertje Lieuwes, ged 15 aug 1741 Grote Kerk HRL
Lieuwe de Vries geb 1793 Leeuwarden, ovl 23 nov 1844 HRL, huwt met Johanna Spoelstra, kind: Johanna, geb 1800 Sneek, zeepziedersknecht 1844, zv Riekele dV, en Stijntje Bijlsma; BS ovl 1844; 1852 overlijdens; oud 45 jaar, (vnm: Lieuwke), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk G-037; VT1839
Lieuwe Wagenmaker weesvoogden bet f. 55:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van Claas Johannis tot den 28 may 1784 bij L.W., 8 mrt 1785. (GAH1116)
Lieuwe Wybrandus Franeker, Sectie A, 1832: L.W., Stadsarchitect te HRL, eigenaar van percelen nrs. 463, 464 en 465, legger nr. 543, resp. Bergplaats, Timmerschuur en, Huis en Erf, grootte resp. 32 m2, 196 m2 en 175 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp 6, 36 en 54; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1832)
Lieuwe Willems zie: de Haas
Lieuwe Willems en Sjieuke Beerts, beyde van HRL, huw.aang. 1 nov 1738 HRL, komende wegens de bruid Outger Sikkes timmerman van de Koningbuiren, desselvs oom; huw.aang. HRL 1738
Lieuwe Willems ged 14 jan 1770 Grote Kerk HRL, zv Willem Servaas en Jens Sjerps
Lieuwe Willems remonstreert met alle schuldige eerbied Dirk Gorrijts altans gesw:turfdrager en borger deser stede, dat deselve wel gaerne genegen soude wesen sijn voorn:functie als gesw:turfdrager over te dragen op de persoon van L.W., mede wonagtig alhier ter stede, dog nademael sulks buiten consent en goede gratie van Haer Agtbh:niet kan en vermag te geschieden. So adresseren beide de supplianten sig bij desen aen Uw Agtbh:ootmoedig versoekende dat ''t Haer Agtbh:gelieven mag in dit versogte transport gunstelijk te accorderen, en over sulks de persoon van L.W. in des mede suppliants plaetse Dirk Gorrijts voorn:wederom tot ordinaris turfdrager deser stede aen te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende quo facto etc:requisitus, was get. M. van Idsinga. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versoek ten requeste gemeld, eligeert mits desen de persoon van L.W. tot mede ordris turfdrager deser stede op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende den eed in handen van de presid. burgmr deses stads, Actum den 1 sep 1734 (get), C.G. van Sloten, ter ordtie van de Magistr:M. van Idsinga; Nog Stonde; Op heden in dato uts:heeft L.W. den eed als turfdrager gepresteert in handen van de presid. burgmr van Sloten. In kennis van mij secrets, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731- 1759); Remonstreert met schuldige Eerbied L.W. meede ordrs turfdraeger binnen deese Stad, dat hij seer geneegen is sijn turfdragersbedieninge over te draegen aen Roelof Tjerks Jongman alhier ter Steede, sijnde een persoon daer toe bequaam, en die sulks meede is verlangende; dog vermits sulken transport niet kan geschieden sonder consent van UEd:Agtbh:, soo hebben de supplnten hun te raede gevonden sig hier over tot UEd:Agtbh:te addresseeren, met Ootmoedig versoek UEd:Agtbh:gelieven deese overdragte te approbeeren, en dat alsoo gemelde Roelof Tjerks door UEd:Agtbh: tot meede ordinaris turfdrager deeser Steede mag werden benoemt en aengesteld, op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende, onder presentatie van den Eed daer toe Staende in handen van UEd:Agtbh:te presteren, quo facto etc: (was get) H. Pesma Pr. 1745 P: (in margine Stonde); de Magistr:accordeerende het versoek nomineert de meede sup- plnt Roelof Tjerks tot meede ordrs turfdraeger binnen deese Stad op lasten, pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheyt Actum den 6 oct 1745 (was get:) Pier Bretton Ter ordtie van de magistr:abs:sec R.J. de Swart 10:1745 b:gesw:clercq; (onder Stonde); Op heeden den 6 oct 1745 heeft Roelof Tjerks den Eed van getrouwigheit als ordinaris turfdraeger in handen van de Hr. Burgemr. Wopco Buma gepresteerd, (onder stonde). In kennisse van mij abs:sec R.J. D:Swart 17 6/10 45 gesw clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lieuwe Willems weesvoogden bet f. 71:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van L.W., 23 may 1786. (GAH1118); id. f. 101:0:0, 8 may 1787 (GAH1119); id. f. 60:0:0, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 62:0:0, 9 jun 1789. (GAH1121); id. f. 62:0:0 als backersknegt bij L.J. vd Veen, 18 may 1790. (GAH1122)
Lieuwe Willems huwt met Pietje Doedes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 okt en den 5-12 nov 1741 en doe ook getrouwt; L.W. ende Pijtje Doedes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Folkerts, 28 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Lieuwe Willems L.W. ende Sjoukjen Doedes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jurre Hendriks desselfs swaeger, 3 Jan 1750; huwt met Sjoukjen Doedes, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 januai 1750 en den 25 dito getrouwdt in de Westerkerk; kind: Mayke Liuwes, ged 13 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Lieuwes, ged 7 sep 1760 Grote Kerk HRL; kind: Eeltje Lieuwes, ged 11 nov 1753 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje Lieuwes, ged 3 nov 1750 Grote Kerk HRL
Lieuwe Willems huwt met Hiltje Ellerts, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 okt en getrout de 4 nov 1764
Lieuwe IJsbrands voogden bet f. 25:17:0 aan de rentmeester van het Weeshuis bi Maike Jacobs van mei tot nov 1768 verdiend, 1768. (GAH1099); id. f. 73:6:0 tot 8mrt17 70, wanneer hi weggeloopen is, 22 mei 1770. (GAH1101)
Lieuwe Alkes Wiggerts ovl voor 1812, huwt met Geertje Jacobs Houtkoper op 24 okt 1802 HRL, komt van Hindeloopen; huw Grote Kerk HRL 1802
Lieuwe Alles Touwslager zie ook: Lieuwe Alles; geb 1765 ... , ovl 9 aug 1817 HRL, huwt met Eelkje Koerts, kinderen: Alle T, geb 2 jan 1797 HRL, Koert Lieuwes T, geb 27 okt 1800 HRL, touwslagersknecht en doet overlijdensaangifte van Mink Hilles in 1811, N.H., zv Alle Lieuwes en Grietje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1811, ovl 1817, ovl 1820, huw 1823, ovl 1870, ovl 1886; gebruiker wijk A-171, lijndraayersknegt; eigenaar is Simon J. van Loon, 1814. (GAH204)
Lieuwe Annes van Midlum geb 2 jun 1800 HRL, ged 17 jun 1800, N.H., ovl voor 1802 HRL, zv Anne Jurjens vM, en Rebekka Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1800
Lieuwe Annes van Midlum geb 20 jul 1801 HRL, ged 4 aug 1801, N.H., zv Anne Jurjens vM, en Rebekka Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1801
Lieuwe Annes de Vries geb 17 jan 1809 HRL, ovl 4 sep 1813 HRL; wijk G-207, zv Anne Jurjens dV, en Rebekka Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1813
Lieuwe Baniers Schuttinius ged 3 aug 1745 Grote Kerk HRL, zv Banier Arnold Johanis Schuttinius en Hendrikje Lieuwes
Lieuwe Ernst Haarsma geb 1797 HRL, huwt met Fetje Cornelis op 2 feb 1816 HRL, werkman, huwelijksafkondigingen 3 en 10 dec 1815, zv Ernst Alberts H, en Jetske Gerbens; BS huw 1816; Wij Schout der Gemeente Langweer Certificeren bij dezen dat de huwelijks afkondigingen tusschen L.E.H. oudt negentien jaar, van beroep Werkman, geb en wonende te HRL, minderjarige zv Ernst Alberts Haarsma en Jetske Gerbens, en Fetje Cornelis oudt agt en twintig jaar, zonder beroep, geb te Langweer en laatst aldaar woonachtig meerderjarige dogter van Cornelis IJsbrands en Helena Jacobus van der Put, in leven Echtelieden te Langweer, alhier behoorlijk Zijn afgekondigd op Zondagen den Veertiende en een en twintigste jan dezes jaars Zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekoomen. Langweer den vijf en Twintigste jan 1816; Ik Ondergetekende Ernst Alberts Haarsma, Scheepstimmerman, wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen minderjarigen Zoon L.E.H., mede wonende te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met Fetje Cornelis, dv Cornelis IJsbrands en Helena Jacobus van der Put; mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer Presid. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na Afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd; en heb ik deze met mijne Gewone handtekening Vertekend. HRL den 28 nov 1815
Lieuwe Gerbens Groen geb 1794 HRL, ovl 21 mei 1837 HRL, huwt met Tjeerdtje Pieters Stavinga op 28 nov 1833 HRL, dienende bij de mobiele Vriese schutterij, scharenslijper in 1837, zv Gerben Aukes en Frouwkje Lieuwes; BS huw 1833, ovl 1837
Lieuwe Gerrardus Luppes ged 16 dec 1751 Westerkerk HRL, zv Gerrardus Luppes en Titia Jda Prigge
Lieuwe Harmens Wassenaar L.H.W. van Amsterdam en Aagje Hendriks van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 dec 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Amsterdam
Lieuwe Hiddes Tjesma vroedsman in 1762-1768, 1774; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 42:10:0 wegens huir van 8 pondematen greidland gelegen aan de zuidoostkant van HRL, belast met 3 florenen, 25 jan 1762. (GAH1092); id. no. 5, 16 mrt 1763. (GAH1093); id. over 1764. (GAH1094); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1766. (GAH1096); id. over 1767, 1768. (GAH1099); id. f. 21:5:0, nov 1767 verhuurd, 1768. (GAH1099); id. f. 42:10:0 over 1768, 1769. (GAH1100); id. over 1770. (GAH1101); id. over 1771. (GAH1102); id. over 1772. (GAH1103); id. over 177 3. (GAH1104); id. over 1774. (GAH1105); ontv van dito f. 94:5:0 wegens het leveren en slagten van een vette koe, 26 nov 1762. (GAH1092); betaalt aan dito f. 40:0:0 wegens huir van 11 1/2 pondematen land gelegen onder Berlicum, wordende gebruikt door Dirk Andringa, 17 mrt 1763. (GAH1093); ontv van dito f. 55:0:0 strekkende tot betaling wegens een accoort waer voor bovengemelde desisteerd vd in huur hebbende 8 pondematen land, kwit. no. 3, 26 apr 1774. (GAH1105)
Lieuwe Jacobs van Loon geb 1779 HRL, ovl 11 dec 1829 HRL, huwt met Grietje Johannes van Dalsen op 23 mei 1802 HRL, kinderen: Janke Lieuwes vL, geb 27 mei 1805 HRL, Hiltje Lieuwes vL, geb 13 jun 1803 HRL, touwslagersknecht in 1829, N.H., huw.get. bij T.P. Meppelaar en R.R. de Boer, 1813, id. bij R.K. Kuiper en T.W. Hoffenberg, oom bruidegom, 1818, id. bij C.M. Tuimelaar en H.K. Kuipers, oom bruid. 1819, zv Jacob Lieuwes en Hiltje Simons; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, BS huw 1813, 118hu, huw 1819, ovl 1829, ovl 1833, ovl 1841; wed. L.J. v. L. eigenaresse van percelen nrs. 105 en 106 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 426, resp. huis, en huis, resp. 43 en 28 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32)
Lieuwe Jans Zuiderman geb 1794 HRL, 1e huwt met Dutje Freerks Smitzel op 25 mei 1823 HRL, huw.afk. 11 en 18 mei 1823, 2e huwt met Lijsabeth Jacobus Kleers op5 jul 1827 HRL, huw.afk. 24 jun en 1 jul 1827 HRL, meester wagenmaker, zv Jan Tjerks Z, en Reinouwke Lieuwes; BS huw 1823, ovl 1826, huw 1827
Lieuwe Jouws Radsma ovl voor 1840, huwt met Rinske Arends de Vries; BS huw 1839
Lieuwe Klaases de Vries ged 25 jul 1769 Grote Kerk HRL, zv Klaas de Vries en wijlen Grietie Tjesma
Lieuwe Klazes de Jong ovl 1815 op zee, huwt met Lijsbert Meynes Pekema, in leven varensgezel en stuurman, kinderen: Meyne Lieuwes dJ, geb 1798 Joure, Douwe Lieuwes dJ, geb 1809 Joure, Tjeske Lieuwes dJ, geb 23 aug 1806 Joure, Wiebe Lieuwes dJ, geb 26 mei 1804 Joure, Klaas Lieuwes dJ 1796 Joure, zv Klaas Lieuwes dJ, en Tjetske Sijtses; BS huw 1827, huw 1828, huw 1829, ovl 1832, ovl 1866, ovl 1886
Lieuwe Lieuwes de Groot huwt met ... , kind: Ruurd Lieuwes dG, geb 1775 Workum; BS ovl 1834
Lieuwe Lieuwes Postma Johannes Jarigs ende Trijntie Gerrits, beide van HRL, huw.aang. 26 okt 1737 HRL, komende Voor de bruid L.L.P. Van Pietersbierum; huw.aang. HRL 1737
Lieuwe Lykles Slim huwt met Sijke Sipkes en Willemke Lieuwes Dijkstra, smidsknecht 1821 HRL, kinderen: Botje Lieuwes, geb 1786 HRL, Hiske Lieuwes, geb 1779 HRL, Sipkje Lieuwes, geb ... ; BS huw 1814, ovl 1821, ovl 1854
Lieuwe Mevis de Vries eigenaar van wijk G-036; gebruiker Jacob de Vries, tuinier, 1814. (GAH204)
Lieuwe Minnes van der Veer zie ook: Lieuwe Minnes; geb 1789 HRL, ovl 5 feb 1835 HRL, huwt met Elisabeth Sikkes de Groot op 7 mei 1812 HRL, huw.afk. 26 apr en 3 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis en de maire van Almenum, huw.get. bij J. de Vries en D.J. de Boer, 1817, id. bij F.D. Bakker en J.J. Dijkstra, 1818, id. bij J. de Groot en A. vd Hoek, schoonbroeder bruidegom, 1820, zv Minne Hansen vdV, en Hielkje Lieuwes; BS huw 1812, huw 1817, huw 1818, huw 1820, ovl 1835, ovl 1847; gebruiker wijk F-023, schoenmaker; medegebruiker Frans Andries de Boer, sjouwer, kantoor der Stadsbelastingen; eigenaar J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); L. v. d. V. eigenaar van perceel nr. 447 HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 712, huis, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Lieuwe Nicolaas van Dijk geb 1786 Makkum, ged 8 jan 1786 Makkum, ovl 5 apr 1838 HRL, 1e huwt met Catharina Oeges Houtema op 4 nov 1821 HRL, huw.afk. 21 en 28 okt 1821, wonende te HRL, 2e huwt met Grietje Arjens Dijkstra op 10 mrt 1836 HRL, wonende te HRL, werkman in 1838, smidsknecht in 1821, heeft zich voor de militie niet aangegeven in 1814, en uit hoofde van ongeschiktheid vd dienst der militie vrijgesteld. (Nat. Militie 21 sep 1821); zv Rigtje Piers (Schommelaar); BS huw 1821, huw 1836, ovl 1838, doopregisters RK-krk Makkum
Lieuwe Piers Timmerman ovl na 1833 en voor 1844, huwt met Souwtje Gieles Gorter, loots te Vlieland, kinderen: Giel Lieuwes T, geb 1807 Vlieland, Ietje T, geb 1811 Vlieland; BS huw 1834, ovl 1843, ovl 1873
Lieuwe Pieters Holstein geb 11 nov 1773 HRL, ovl 23 okt 1818 HRL, huwt met Hielkje Jans Poort, huw.get. bij C. Bouwmans en E. Stoker, wachtmeester, id. bij H. Akkerman en H. Poppes, id. bij J. Muller en E. Grieper, id. bij J.E. vd Heide en S. Gerrits, allen in 1816, was klokluider 1800-1811, kinderen: Jan H, geb 2 feb 1798 HRL, Johannes H, geb 10 jun 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1816, ovl 1818, ovl 1837, ovl 1873, ovl 1877; kind: Pieter Lieuwes Holstein, geb 6 nov 1796, ged 22 nov 1796 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk E-210, wagtmeester, medegebruiker Mink Hilles wed., eigenaar is Jarig Gelinde, 1814. (GAH204); Wo. den 10 jul 1799 ''s avonds seven uuren; Verder stonden ter Vergadering binnen de Burgers Pieter Willems en Ruurd van der Fen, als gecommitteerden uit de Raad van administratie der Gewapende Burgermacht, alhier te kennen geevende dat zij ingevolge eene bij hunne ontvangen aanschrijvinge in ''t toekoomende geene verdere betaalinge uit de Contributiegelden aan den Wagtmeester L.H. vermogten te doen, verzoekende diesvolgens dat de Raad der Gemeente voor die betaalinge geliefde te zorgen. Waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden den Wagtmeester L.H. Provisioneel te doen betaalen uit de Wagtgelden, en zulks van den Pmo jul afgerekend, ter tijd en wijle de aanstaande Registratie en organisatie tot de Burgerbewapening volkoomen ge?ffectueerd zijn des dat hij dan ook die Commissien in alles ten dienste moet staan, en is zulks aan de voorzeide Commissie uit de Raad van Administratie gecommuniceerd. (GAH45); kind: Jan Lieuwes Holstein, geb 2 feb 1798, ged 25 feb 1798 Grote Kerk HRL; Maandag den 28 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, over Welker Stukken (werving militairen) gedelibereerd Zijnde is overeenKomstig het Gewigt der Zaake goedgevonden, om alle mogelijke middelen aan te wenden, om het gerequireerde getal Manschappen Welke deeze Stad, voor ieder Grondvergadering, Waarop dezelve bij de verdeeling der Bataafsche Republiek in districhten gesteld is, moet leveren, aantewerven, en ten dien einde, vaste Werffhuizen te fixeren, en wervers aan te Stellen, en is dies volgens beslooten, de Werfhuizen te bepaalen bij A:Helt op de Wortelhaaven, bij Swaantje Holmans in de drie Hoefijzers, en in het Hoornsche Veerhuis bij Bauke Jans Brugman en Zijn, tot vaste Wervers aangesteld, de Burgers Bernardus Losser, Hans Ackerman, L.H., en Lourens Lentz en Zal van dit een en ander ter beKentmaaking aan de goede Ingezetenen, op Morgen Notificatie Werden gedaan, en voorloopig het volgende bij Tromslag werden beKentgemaakt ''De raad der Gemeente van de Stad HRL doet bij deezen beKend maaken, dat de raad tot vaste Werffhuizen heeft gestelt, ten einde Waar de gerequireerde manschappen, tot ''s Lands dienst, en ter Completering der Staande Arme Zullen Werden aangeworven de drie Hoefijzers bij Swaantje Holmans, bij de sergeant Helt op de Wortelhaaven in ''t Hoornsche Veerhuis bij Bauke Jans Brugman''. (GAH45); Woensdag den 11 dec 1799. de Raad der Gemeente Extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde geleeZen een Missive van den Agent van Oorlog, Waarover gedelibereerd Zijnde, is beslooten de Vast gestelde Wervers B:Losser, H. Ackerman, L:H. en L:Lentz daadelijk op het Huis der Gemeente te ontbieden Zoo als deZelve gecompareerd Zijnde, hun aanbevoolen is, alle moogelijke devoirs te doen, tot het aanwerven van de nog resterende Manschappen, Welke deeZe Stad na het getal der Grondvergaderingen, Verplicht is te besorgen, Wij -ders Zijn de Hospitaas, uit de gestelde Werfhuizen insgelijks op ''t Huis der Gemeente VerZogt, en na aldaar verscheenen te Zijn is aan hun het Zelfde als aan de Wervers gelast. Zijnde Wijders goedgevonden over dat Susjet, de volgende Advertentie, viermaalen, in de Leeuwarder, en Leeuwarder Bataafsche Couranten te doen plaatzen; ?De Raad der Gemeente Van de Stad HRL noodigt bij deeZen een ieder uit, Welke genegen is, voor gedagte Stad Manschappen aan te Werven ten dienste van, en ter Completering der Bataafsche Arm?e onder belofte van de gestelde Praemie voor den Werver bij het aanbrengen, van ieder geschikt Perzoon, daadelijk te Zullen voldoen, Zijnde de verdere Conditien ter Secretarije van deZelve Stad dagelijks te Zien?. HRL, den 11 dec 1799. (GAH45); Maandag den 17 dec 1798; de Raad ordrs Vergadert zijnde, Is de Praesident van de Raad van Discipline den Burger Sikko IJzenbeek, in ''t vriendelijk onderhouden, ter Zaake de Wagtmeester L.H., in gepasseerde week tweemaalen verzuimd had de sleutels van de Stads poorten, aan de Praesident van de Raad der Gemeente te bezorgen en is dezelve Burger Ijzenbeek Verzogt dat deze Raad van discipline, Zodanige Maatregelen geliefden te neemen, dat hier omtrent aan de voorige gebruiken werde voldaan, Waar over L. Staande Vergadering excuus gevraagd heeft. (GAH44); L.P.H. wagtmeester, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Hendrikje Poppes, Vischvrouw, wonende te HRL
Lieuwe Rienk Dirks geb 1789 HRL, ovl 23 mei 1829 HRL, huwt met Hendrikje Fokkes Jagersma op 3 mei 1818 HRL, huw.afk. 12 en 19 apr 1818, varensgezel in 1829, zv Rienk Dirks en Trijntje Lieuwes; BS huw 1818, ovl 1829, ovl 1831; L.D. eigenaar van perceel nr. 896 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 196, huis en erf, 49 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 1366 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 166, huis en erf, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Lieuwe Rientzes Wagenaar geb 26 feb 1802 HRL, ged 14 mrt 1802, N.H., ovl 23 feb 1827 HRL, metselaarsknecht, ongehuwd, zv Rients Rintjes W, en Sipkje Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1827
Lieuwe Rintjes Bangma ovl voor 1830, huwt met Wijpkjen Wiebes Tilstra; BS ovl 1829
Lieuwe Ruurds de Groot geb 1744 ... , ovl 25 dec 1814 HRL, huwt met Trijntje Jacobs, ovl wijk G-151, kind: Beitske Lieuwes gB, geb 1780 Workum; BS ovl 1814; 1833 overlijdens
Lieuwe Sietses Hoog zie ook: Lieuwe Sietses; geb 15 nov 1811 HRL, ovl 20 jul 1864 Franeker, huwt met Hendrika de Haan op 3 okt 1839 HRL, werkman, wonende te HRL. 1864, zv Sietse Johannes en Aaltje Alles; dopen Grote Kerk HRL 191, BS huw 1839, brfr1864 overlijdens; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk C-195; VT1839
Lieuwe Sieverds de Bruin L.S. dB. van HRL. ende Alida Westerbaan van Workum, zijnde aangegeeven door de notaris Reidema, 12 Sep 1744; van HRL, huwt met mejuffrouw Alida Westerbaan van Workum, sijn geproclameerd 13, 20 en 27 sep 1744 en doen ook getrouwd; huw reg. N.H. HRL; Reinder Jansen ende Sijke Douwes beide van HRL, en vertoonde de Bruidegom consent van desselfs vader, mitsgaders compareerde wegens de Bruit desselfs oom L.S. de B., 3 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Lieuwe Sipkes Blom geb 1760 Makkum, ovl 11 jan 1827 HRL, huwt met Grietje Tabes, balkvlotter in 1827, N.H., kinderen: Aafke, geb 1789 Makkum, Germen Lieuwes B., geb 1800 HRL; BS huw 1823, ovl 1827, ovl 1859, ovl 1862; gebruiker van wijk H-167, houtvlotter; eigenaar is A. Scheltinga erven, 1814. (GAH204)
Lieuwe Sybrens Anema geb 1787 Midlum, ovl 19 apr 1837 HRL, huwt met Dieuwke Pieters Postuma, timmermansbaas, zv Sijbren Jans A., en Gerritje Tjeerds; BS ovl 1837; Ried, Sectie C, 1832: L.S.A., Timmerman te HRL, eigenaar van perceel nr. 209, legger nr. 8, Huis en Erf, grootte 270 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); L.S.A. eigenaar van percelen nrs. 216, 216A, 217 en 218 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 11, resp. plaisiertuin, schuur, huis, en: ledig, resp. 460, 60, 78 en 57 m2, klasse onbebouwd: allen 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 14, 36 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Lieuwe Sybrens Roukema huwt met Aagje Gerrits Bergsma, wolkammersknecht, wonende te Franeker, kind: Sijbren Lieuwes R, geb 1804 Franeker; BS Franeker huw 1827
Lieuwe Tjerks Adema huwt met Grietje Feddes de Groot, werkman, wonende te Midlum, komt in verschillende stukken voor als Anema en de Groot (is fout!); BS huw 1838
Lieuwe Willems de Haas geb 1772 ... , ovl 22 jul 1817 HRL, bakkersknegt, zv Willem dH, en ... ; BS ovl 1817
Lieuwe Willems Hof L.W.H. en Lijsbeth Jans de Groot, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 14 jul 1776 HRL, en toen getrouwd; weduwe woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Lieuwe Willemsz Graaf ovl in dit jaar (1704) L.W.G., Doopsgezind schipper en leraar, geb te HRL 1652, liefhebber der wis- en sterrekunde, die lang peinsde over het vraagstuk der vinding van de lengten op zee, waarover hij felle disputen had en schreef, 31 dec 1704, (Frl. 1700-1795)
Lieuwke Andeles ged 27 mrt 1757 Westerkerk HRL, dv Andele Bonnes en Hiltje Hendriks
Lieuwke Gerrijts rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 47:16:0 van de Weesvoogden verdiende Loonen van Neeltie Ferwerda, Tettie Symons, Akke Andries, Hotske Gerrijts en L.G., 31 may 1808 (GAH1140)
Lieuwkje Andries zie: Hidma
Lieuwkje Annes geb 13 aug 1797 in onegt, ged 22 aug 1797 Grote Kerk HRL, dv Anne Alberts en Tetje Lieuwes, nu echtelieden
Lieuwkje Harmens ged 15 jul 1760 Grote Kerk HRL, dv Harmen Lieuwes en Aaltje Simons
Lieuwkje Claases huwt met Siebout Alberts, kind: Hendrina Siebouts, geb 29 jul 1798, ged 19 aug 1798 Grote Kerk HRL
Lieuwkje Cornelis zie: Bolman
Lieuwkje Koster ovl voor 1816, huwt met Tjeerd Banga; BS Franeker huw 1815
Lieuwkje Thomas zie: van Slooten
Lieuwkje Tjallings zie: Wyma
Lieuwkje de Vrij huwt met Jacob Abrahams vd Werff, wonende te Stavoren; BS huw 1835
Lieuwkje Wopkes huwt met Klaas Pijters van Goch; BS huw 1815
Lieuwkje Wyma geb 1811 Tzummarum, ovl 19 mrt 1883 HRL, huwt met Johan Coenraad Balt, dv Tjalling W, en Hendrikje Lieuwes; BS ovl 1883
Lieuwkje Cornelis Bolman geb 1794 HRL, ovl 9 mrt 1848 HRL, huwt met Jan Bartels Nurenburg op 11 dec 1828 HRL, huw.afk. 30 nov en 7 dec 1828, arbeidster, dv Cornelis Harkes B., en Trijntje Baukes; BS huw 1828, ovl 1848; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-148; VT1839
Lieuwkje Thomas van Slooten geb 20 okt 1789 HRL, ovl 11 dec 1875 HRL, huwt met Mense Wessels Bakker op 5 apr 1807 HRL, winkelierse in 1855, dv Thomas vS, en Sijpkje Abes (Wyma); huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1855, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-179 Mense Wessels Bakker van Wagenburgen en Leeuwkje T. vS., van HRL, zijnde de aangaave geschied door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs, 7 mrt 1807; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-178; VT1839; geb 20 okt 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL, dv Thomas van Sloten en Sypkje Abes
Lieuwkje/Lolkje Andries Hidma ovl 16 oogstmaand 1810 Franeker, huwt met Jarig Jobs/Johannes Donker, wonende te Franeker, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1825, ovl 1856
Lija Jakobs zie ook: Leida Jakobs; huwt met met Minne Warnars, kind: Neeltje Minnes, geb 3 dec 1773, ged 21 dec 1773 Grote Kerk HRL
Lijek Wybrens geboortig van Winsum, doch jongst gewoond hebbende tot Winsum, heeft op heden het burgerregt deser stad gewonnen, nae dat hij belooft hadde, sich als een eerlijck burger te sullen comporteren, en dat onder eed in forma, in handen van pres. burg. Jan Dircksen Cuyck als Commissaris, betalende de geregtigheit daer toe staende, aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 29 jul 1685. (burgerboek)
Lijsabeth Rinses ged 26 apr 1768 Grote Kerk HRL, dv Rinse Cornelis en Antie Jacobs
Lijsabeth Jacobus Kleers geb 1798 Nieuweschans, huwelijkenLieuwe Jans Zuiderman op 5 jul 1827 HRL, huw.afk. 24 jun en 1 jul 1827 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. dv Jacobus K, (gk), en Grietje Harms, (gk), vader rijksambtenaar te Nieuweschans, ald. ovl 30 aug 1810, moeder ald. ovl 10 mei 1814; BS geb en huw 1827
Lijsbert Andries ovl 30 jan 1789 HRL, oud 63 jaar
Lijsbert Arnoldus/Nolles zie ook: de Wilde; geb 4 sep 1797, ged 19 sep 1797 Grote Kerk HRL, dv Arnoldus Pieters en Jeltje Feddes
Lijsbert Backer Diederik Reynold Broun, soldaat onder de comp. van capt. Bruie en de L.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Frans Arjens, 4 aug 1792; ondertrouw HRL
Lijsbert Bakker ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 ter Saeke geleverde deekens, 20 jan 1809, quit. no. 1 (GAH1141)
Lijsbert Beernts Harmanus Bloem ende L.B., beyde van HRL, huw.aang. 3 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid Hendrik Jansen, desselfs Stijfvader; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Lijsbert Dirks ende Pijter Gerbens, beyde van HRL, huw.aang. 29 aug 1733 HRL, Vertonende de bruydegom schriftelijke attestatie van desselfs moeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Lijsbert Dirks en Abraham Annes, beyde van HRL, huw.aang. 21 jan 1736 HRL, komende voor de bruyd Pieter Hessels; huw.aang. HRL 1736; huwt met Abraham Aenes, kind: Ariaantje Abrahams, ged 10 okt 1741 Grote Kerk HRL
Lijsbert Dirks Pieter Meyer en L.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 oct 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aafke Pieters, geb 9 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL; vader als P. Geerts M.
Lijsbert Freerks geb 1772 ... , ovl 28 okt 1817 HRL, huwt met Doede Eeltjes op 25 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 25 mei 1794, dv Freerk Ulbes en Jeltje Jacobs (Tadema); huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1817, huw 1819; Doede Eeltjes ende L.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Fredrik Ulbes, 14 may 1794; ondertrouw HRL; Doede Eeltjes en L.F., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 25 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Jacob Doedes, geb 3 apr 1809, ged 18 apr 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Doedes, geb 25 may 1795, ged 9 jun 1795 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Doedes, geb 3 sep 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk HRL
Lijsbert Gerrtis zie: Huselaar
Lijsbert Haitses huwt met Heere Jelles, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 jan 1741 en getrouwt den 24 dito; Heerre Jelles ende L.H. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs buirman Lieuwe Tjerks, 31 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL; Claas Tieerds ende Lijsbert Haytses, beyde van HRL, huw.aang. 31 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Cornelis Ulbes; huw aang. Gerecht HRL 1733
Lijsbert Hendriks ged 4 apr 1758 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Rients en IJpkie Sikkes; Willem Jans en L.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 19 jan 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Jan Willems, geb 28 apr 1795, ged 12 may 1795 Grote Kerk HRL; kind: IJpkje Willems, geb 29 jul 1798, ged 12 aug 1798 Grote Kerk HRL
Lijsbert Hendriks ovl 29 sep 1799 HRL, huwt met Beerend Jansen Bettels; BS huw 1821, ovl 1848
Lijsbert Hylkes ovl 13 feb 1805 HRL, oud 19 jaar
Lijsbert Jacobs van HRL, huwt met Reyer Jansen, van Crominie, sijn geproclameert 6, 12 en 19 jun 1740 en doe ook getrouwt; Reyer Jansen van Crommenij ende L.J. van HRL, komende voor de Bruit Jacob Harmens van Franequer, 4 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL
Lijsbert Jans zie: de Boer, Jansma, Kalf, Persijn, de Vries, Westra, Zwart
Lijsbert Jans en Eelke Emmeriks, beyde van HRL, huw.aang. 10 dec 1735 HRL, komende Voor de bruid Willem Geerts, desselfs Stijfvaeder; huw.aang. HRL 1735
Lijsbert Jans Jan Dirk Cramer ende L.J. beide van HRL, koomende weegens de bruid Willem Heerink, 15 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Lijsbert Jans begraven Klein Kerkhof, regel 10, nr. 10; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lijsbert Jansen van HRL, huwt met Sijberen Gerrits, van Almenum, sijn geproclameert 17, 24 en 31 jul 1740 en getrouwt den 2 Augustus; Sybren Gerrits van Almenum ende L.J. van HRL, komende voor de bruid Jan Tjeerds, 16 jul 1740; ondertrouw N.H. HRL
Lijsbert Jellis huwt met Hendrik Jansen, kind: Jan Hendriks, ged 20 jul 1741 Westerkerk HRL
Lijsbert Jochems ook wel: Antje Yntes; zie aldaar; Salomon Joseph Rematch en L.J., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 30 jan 1808; ondertrouw HRL
Lijsbert Johannes zie: Driesen, Monsma
Lijsbert Johannes ovl 9 jun 1787 HRL, oud 17 jaar
Lijsbert Joostens ende Pieter Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 31 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Claes Hendriks; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Lijsbert Clases en Freerk Heeres, beyde van HRL, huw.aang. 10 jan 1733 HRL, comende voor de bruyd Sweerd Ruerds; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Lijsbert Cornelis zie: Kamstra, Meyer
Lijsbert Cornelis huwt met Tjpke Piers, kind: Antje Tjpkes, ged 27 nov 1740 Grote Kerk HRL
Lijsbert Lindeboom ovl 30 mrt 1789 HRL, oud 21 jaar; Hendrius Jans en L.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 feb 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Lijsbert Lolles huwt met Harmen Jansen, beyde van HRL, sijn geproclomeert den 24-31 May en 7 jun en getrouwt de 9 dito 1739; Harmen Jansen ende L.L. beide van HRL, koomende voor de Bruit Claas Fransen, 23 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Lijsbert Longstal geb 1767 ... , ovl 9 mrt 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817
Lijsbert Luitjes mogelijk: Elisabeth Luitjes; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Lijsbert Meynes zie: Pekema
Lijsbert van der Meulen ovl 24 jul 1810 HRL, huwt met Jan de Groot; BS huw 1824
Lijsbert Michiels geb 1746 HRL, ovl 23 okt 1823 HRL, huwt met Hoite Feittes; BS ovl 1823
Lijsbert Norel ovl 20 jun 1787 HRL, oud 86 jaar
Lijsbert Pieters ged 6 jun 1741 Grote Kerk HRL, dv Pieter Eelkes en Claare Jansen
Lijsbert Roelofs huwt met Hessel Lolkes Hommema; BS ovl 1848
Lijsbert Sybes Walle Walles van HRL. ende L.S. van Workum, zijnde de aangaave gedaan door de resp. vaders van de Bruidegom en Bruid. 31 okt 1795
Lijsbert Sijnnes Harmen Lieuwes ende L.S., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Sijbren Alles, 6 Jun 1750
Lijsbert Sipkes Jan Watses van Makkum ende L.S. van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de bruidegom met vertooninge van schriftelijke verklaeringe dat de huwelijxproclamatien op den 13 Jan 1751 tot Mackum meede wettigh waeren aengegeeven, 15 Jan 1751
Lijsbert Stevens zie ook: de Vries; geb 3 dec 1809, ged 25 dec 1809 Grote Kerk HRL, dv Steven Klases en Adriaantje Lieuwes
Lijsbert Teetses geb 20 apr 1809 HRL, ovl voor 1811, dv Teetse Alberts en Eelkje Blombergen; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 6 nov 1810 HRL, ovl 28 okt 1811 HRL, wonende te in de Wortelstraat, Nederlands Hervormd dv Taedze Alberts en Eelkje Tjamkes Blombergen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811; geb 20 apr 1809, ged 14 may 1809 Grote Kerk HRL, dv Teetse Alberts en Eelkje Blombergen
Lijsbert de Vries zie ook: Lijsbeth Stevens; geb 3 dec 1809 HRL, N.H., dv Steven Klaasen en Adriaans Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1864
Lijsbert Westra geb 29 mrt 1791 Kimswerd, ovl 26 jan 1867 HRL, N.H., huwt met Pieter Feyes Schaafsma, ovl wijk A-152, wonende te HRL. 1842, dv Jan W., en Hitje Jans BS huw 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, wijk C-152, wijk G-064, supp wijk B-219; oud 48 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk D-089; VT1839
Lijsbert Wybrens Johannes Gerrits van Grijpskerk ende L.W. van HRL, koomende voor de Bruidegom de Fiskael Wiaerda, en voor de bruid desselfs vader Wybren Jans van de Koningsbuirt, 28 mrt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Lijsbert Wyberens huwt met Jurre Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 okt 1740 en getrouwt den 1 November; Jurre Jansen en L.W., beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs steevader Lammert Jansen, 15 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Lijsbert Willems Feike Jans Baarda van Almenum en L.W. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd den 20 daaraanvolgende
Lijsbert Willems zie ook: Elisabeth Willems; Pier Abes Dijkstra ende L.W., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied op vertoonde Procuratie, 25 aug 1792; ondertrouw HRL
Lijsbert Arnoldus de Wilde zie ook: Lijsbeth Arnoldus; geb 1798 HRL, ovl 16 jul 1824 HRL, huwt met Johannes de Wit op 12 dec 1819 HRL, huw.afk. 28 nov en 5 dec 1819, dv Arnoldus Pieters dW, en Jeltje Feddes; BS huw 1819, ovl 1824, ovl 1848
Lijsbert Cornelis van der Burg ende Jacob Arents, beyde van HRL, huw.aang. 9 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Cornelis, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Lijsbert Cornelis Kamstra geb 1789 Franeker, ovl 21 mrt 1826 HRL, huwt met Anne Jans Kroes, beroep man: smid. dv Cornelis Sjoerds K, en Jantje Iedes; BS ovl 1826; 1830 overlijdens
Lijsbert G Piekinga geb 1762 ... , ovl 31 okt 1817 HRL, huwt met Bente Z. vd Zee; BS ovl 1817
Lijsbert Gerrits Huselaar geb 1755 HRL, ovl 21 mei 1825 HRL, huwt met Gerrit Bekker; BS ovl 1825; 1849 overlijdens
Lijsbert Jans de Boer geb 19 jan 1786 Sneek, ovl 8 sep 1818 HRL, huwt met Albert Roelofs Gort op 1 jun 1815 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1815, dienstbaar, wonende te HRL, dv Jan Simons en Antje Jans; BS huw 1815, ovl 1818
Lijsbert Jans Persijn geb 6 okt 1738 HRL, ovl 15 jun 1820 HRL, huwt met Rinks Cornelis Bakker; BS ovl 1820, ovl 1853
Lijsbert Johannes Driessen geb 13 jan 1809 HRL, ovl 28 jan 1886 HRL, huwt met Martinus de Groot, (gk), N.H., dv Johannis D, en Aafke Reins; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk F-083, wijk H-082; geb 13 jan 1809, ged 5 feb 1809 Grote Kerk HRL, dv Johannes Driessen en Aafke Reins
Lijsbert Meynes Pekema geb 1774 Joure, ovl 17 sep 1828 HRL, 1e huwt met Lieuwe Klazes de Jong, 2e huwt met Meile vd Meulen, dv Meine Wiebes P, en Aafke Douwes; BS huw 1828, ovl 1832
Lijsbert Yntes Kingma Sijbren Blink en L. IJ.K., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 22 nov 1806; ondertrouw HRL
Lijsberth Baukes huwt met Sjoerd Sippes op 25 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 25 mei 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; Sjoerd Sippes ende L.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A. Wiensma, goede bekende, 11 may 1794; ondertrouw HRL; Sjoerd Sippes en L.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 25 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Lijsberth Fransen Dirk Meinderts en L.F., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Frans Dirks, geb 6 feb 1787, ged 27 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Dirks, geb 20 apr 1791, ged 8 may 1791 Grote Kerk HRL
Lijsbertus Klaases zie: van Goch
Lijsbertus Claases van Goch zie ook: van Gork; geb 21 okt 1770 Kollum, ovl 14 nov 1821 HRL, huwt met Hendrikje Gabini op 23 mrt 1815 HRL, tekenmeester, huwelijksafkondigingen 12 en 19 mrt 1815, wonende te HRL, huw.get. bij A. van Reenen en T.J. van Belkum, schilder, wonende te HRL. 1813, id. bij M. Pettinga en L.T. vd Meulen, 1811, levert kaarsen van 1802-1803, vlgs ovlakte wel kinderen, zv Klaas Pijters en Lieuwkje Wopkes; BS huw 1811, huw 1813, huw 1815, ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk C-033, vischafslager, 1814. (GAH204); Abbe Johannes en Lijsbert Reins, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.C. v. G. als goede bekende, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; kind: Lieukje van Goch, geb 19 sep 1896, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL; heeft een huisbediende, 7e quartier, huisno. 117, belasting: f. 1:0:0 mei 1802, 1803, 1804, 1805; (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 56:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 98:18:8 ter zaake gekogte en betaalde Booter en Kaas, 12 may 1801, quit. no. 1 (GAH1133); id. f. 102:4:0 ter zaake geleverde kaarsen en stroop, 19 may 1801, quit. no. 16 (GAH1133); id. f. 122:16:0 wegens geleverde winklewaaren, 30 jun 1801, quit. no. 32 (GAH1133); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene Summa van f. 511:16:10, welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan gerekend en geslooten, in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1810. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout, G. Pettinga, Paulus G. de Boer, Harm:Tamboezer, Wassenaar, C. Mollema, T. van Benthem, C
Lijsbet Abes ged 26 mrt 1743 Grote Kerk HRL, dv Abe Lenses en Sjouwkjen Tjeerds
Lijsbet Dingling huwt met Gerrit Singelseg, kind: Cornelia Gerrits Singelseg, ged 15 dec 1748 Grote Kerk HRL
Lijsbet Durks huwt met Age Syberens, (volgens opgave), kind: Aagje Ages, geb 20 jan 1797 in onegt, ged 28 feb 1797 Grote Kerk HRL
Lijsbet Dirks IJsbrand Collaart, soldaat in de Compie van Capt. Cruniere ende L.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Jillis Dirks, 21 Jan 1747; van HRL, huwt met IJsbrand Collaast, soldaat in de Compie van de heer Captn Cruniere, geproclameert den 22-29 jan en den 5 feb en de 7 dito 1747 getrouwt
Lijsbet Door huwt met Roelof Diemers, kind: Jan Roelofs, ged 5 okt 1752 Westerkerk HRL
Lijsbet Fransen Jan Hendrik Rutgers ende L.F. beide van HRL, komende wegens de vruid desselfs vader Frans Beernts, 15 May 1751; huwt met Jan Hendrik Rutgers, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 31 May 1751 en doek ook getrouwdt
Lijsbet Gerrijts Jan Hendriks van Stavoren en L.G. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Wybe Jacobs, goede bekende, 28 jul 1804; ondertrouw HRL
Lijsbet Gouwkes huwt met Claas Christiaens, beyde van Hrl, geproclameerd 5, 12 en 19 Novemb 1752 en doen ook getrouwdt; kind: Janke Klaases, ged 18 sep 1753 Grote Kerk HRL
Lijsbet Groen Beernt Jansen en L.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs oom Beernt Hendrix, 6 May 1747; huwt met Beernt Jans, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May 1747 en doen ook getrouwt
Lijsbet Harings zie: van der Wal
Lijsbet Harmens ovl 16 nov 1672, huisvouw van Mr. Ferwer Paulus Pieters, Westerkerk vdGaast begraaflijst
Lijsbet Hendriks van Winaem, huwt met Willem Willems van HRL, sijn geproclameert 6, 14 en 20 May 1742 en doe ook getrouwt; Willem Willems van HRL. ende L.H. van Winaem koomende voor de bruid deselvs broodheer Jan Reins Jonker, 5 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Lijsbet Hendriks Jan Jansen Wighuys en L.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Blom desselfs neef, 16 Sep 1747; huwt met Jan Jansen Wighuis, beyde van HRL, geproclameerd den 17-24 Septemb den 1 okt 1747 getrouwt
Lijsbet Hendriks Heyn Wytses ende L.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Hendrik Rients, 14 Oct 1747; huwt met Hein Wytses, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 okt 1747 en doen ook getrouwt; kind: Hendrik Heins, ged 12 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Hendericus Heins, ged 7 nov 1752 Grote Kerk HRL; kind: Wytze Heins, ged 15 okt 1750 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Heins, ged 29 apr 1749 Grote Kerk HRL
Lijsbet Hendriks Jillis Jansen ende L.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Alberts des selvs swaeger, 13 Jan 1748; huwt met Jillert Jans, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 jan 1748 en doen ook getrouwt; kind: Aagje Jillies, ged 12 dec 1752 Grote Kerk HRL
Lijsbet Hessels Jacobus de Zwaan en L.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJsbrand Wybrens, goede bekende, 28 sep 1805; ondertrouw HRL
Lijsbet Jans huwt met Klaes Louwerens, kinderen: Marten en Jacob Klaeses, beiden ged 23 jan 1742 Grote Kerk HRL
Lijsbet Jans ged 22 sep 1743 Grote Kerk HRL, dv Jan Jacobs en Sijtske Tjerks
Lijsbet Jans ovl voor 1833, kind: Frans Hendriks Boekhout, geb ... ; BS huw 1832
Lijsbet Jans van HRL, huwt met Douwe Aeles, van Almenum, sijn geproclameert den 28 apr en den 5-12 May 1743 en den 19 dito getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; Douwe Ales van Almenum ende L.J. van HRL, koomende weegens de bruid Aert Hessels desselvs neef, 20 aor 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Ale Douwes, ged 10 okt 1748 Westerkerk HRL; kind: Ale Douwes, ged 5 may 1744 Grote Kerk HRL
Lijsbet Johannis ged 11 jan 1752 Grote Kerk HRL, dv Johannis Rommerts en Lijsbet Claases
Lijsbet Johannes ovl 29 nov 1790 HRL, oud 33 jaar; ged 3 jan 1758 Grote Kerk HRL, dv Johannes Willems en Jetske Alberts
Lijsbet Johannis Jan Harmens van HRL, en L.J. van Leeuwarden, koomende weegens de bruyd Hidde Stoffels, desselfs swaeger, 22 Nov 1749; van Leeuwarden, huwt met Jan Harmens, van HRL, geproclameerd den 23-30 Novemb en 7 desemb 1749 getrouwdt; kind: Sijtske Jans, ged 28 feb 1751 Grote Kerk HRL
Lijsbet Jurjens zie: van der Wal
Lijsbet Jurjens en Harmen Beerns, beyde van HRL, huw.aang. 28 jul 1736 HRL, komende voor de bruyd Reunes Jansen, desselfs Oom; huw.aang. HRL 1736; huwt met Harmen Beerns, kind: Jurjen Harmens, ged 17 mrt 1744 Grote Kerk HRL
Lijsbet Claases Marten Eeverts ende L.C., beyde van HRL, koomende wegens de bruid Claes Taekes desselfs vaeder, 29 Mrt 1749; huwt met Marten Eeverts, beyde van HRL, geproclameerd den 30 mrt en den 6-13 apr 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Lijsbet Claases Johannes Rommerts ende L.C., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Claes Lourens desselfs vaeder, 28 Feb 1750; huwt met Johannis Rommerts, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 mrt 1750 en getrouwt; kind: Lijsbet Johannis, ged 11 jan 1752 Grote Kerk HRL
Lijsbet Corneelis huwt met Jacob Arents, kind: Arent Jacobs, ged 30 okt 1743 Westerkerk HRL
Lijsbet Cornelis Jilles Hendriks (!) ende L.C. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder Cornelis Pijtters 14 dec 1748; huwt met Hendrik Jillis, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 dec 1748 en doen ook getrouwt; kind: Pietie Hendriks, ged 7 dec 1756 Grote Kerk HRL, vader als Hendrik Jillis; kind: Marijke Hendriks, ged 27 jan 1754 Grote Kerk HRL
Lijsbet Coulbout geb 16 mei 1767 Namen, Belgi?, ovl 31 okt 1820 HRL, huwt met Jacobus Hibbes Kerkhoven; BS ovl 1820; 1838 overlijdens
Lijsbet Cromhuisen Jacobus Rieman ende L.C. beide van HRL, komende wegens de bruid Dirk Cramer, 4 Sep 1751; huwt met Jacobus Rieman, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 sep 1751 en den 28 dito getrouwt
Lijsbet Lammerts hg Johannis Freerks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 26 aug en den 2-9 sep 1742 en getrout den 11 dito; huw reg. N.H. HRL; Johannes Freerks ende L.L. beide van HRL, koomende voor de bruid Lammert Martens desselvs vader, 25 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Aukjen Johannes, ged 28 okt 1756 Westerkerk; kind: Aukjen Johannis, ged 4 nov 1751 Grote Kerk HRL; kind: Freerkje Johannis, ged 6 okt 1748 Westerkerk HRL; kind: Pijtje Johannis, ged 27 okt 1746 Westerkerk HRL
Lijsbet Lammerts huwt met Feyke Sjoerdts, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 nov 1752 en doen ook getrouwdt
Lijsbet Lucas huwt met van HRL, huwt met Okke Heeres, van Almenum, sijn geproclameert 16, 23 en 3- apr 1741 en doe ook getrouwt; Okke Heeres van Almenum ende L.L. van HRL, koomende voor de bruit desselvs broeder Pijtter Lucas, ankersmid. 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntje Ockes, ged 4 jul 1745 Grote Kerk HRL; kind: Lucas Ockes, ged 18 aug 1743 Grote Kerk HRL; kind: Heere Ockes, ged 20 feb 1742 Grote Kerk HRL
Lijsbet Martens ovl 31 may 1794 HRL, oud 20 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 43, nr. 19; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lijsbet Melles zie: Meyles
Lijsbet Pijtters huwt met Jan Luitjens, kind: Jmke Jans, ged 16 jun 1748 Westerkerk HRL; kind: Antje Jans, ged 19 dec 1745 Grote Kerk HRL
Lijsbet Pieters ged 8 feb 1757 Grote Kerk HRL, dv Pieter Huites en Saapie Clazen
Lijsbet Pieters van HRL, huwt met Pieter IJdes, van Flieland, sijn geproclameert 2, 9 en 16 sep 1742 en doe ook getrouwt; Pijter Ydes van Flieland ende L.P. van HRL, koomende voor de bruid Poulus Jansen, 1 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Lijsbet Reinders Pieter Andries van Makkum en L.R. van HRL, zijn, na driemaal over onze kerken geproclameerd te zijn, en waarvan de laatste proclamatie geschied is op den 3 mai 1778 HRL, zijn met attestatie vertrokken naar Makkum en daar getrouwd den 17 mai 1778 volgens ingebragte attestatie
Lijsbet Rienks Geeft met verschuldige Eerbied te kennen Foekjen Douwes huisvrouw van Jelle Pijters woonagtig alhier te Stede, met deselve haer man gest:dat sij supplnte geerne wilde zijn gebeneficeerd met het ampt van vis afdragen door het overlijden van L.R. vacant geworden; Alwaeromme de supplnte seer dienstig versoekt UEd:Agtb:gelieven haer in plaets van L.R. aen te stellen tot mede afdraegster van de vis binnen dese Stadt en zulx op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende q. f. etc:(was getekent), P. Reidema. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van Foekjen Douwes tot meede afdraegster van de vis binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden, daer toe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit. Actum den 30 nov 1740 (was get:), J. Agema, Ter Ordtie van de Raed ab:sec:(get:), P. Reidema; dewijl door ''t overlijden van Foekjen Douwes in bovenstaende request gemeld, deselve bediening is vacant geworden, hebben haer Achtb:goedgevonden in des overleedenes plaetse wederom aen te stellen haer man tot afdraeger van de vis. Actum in de vergaderinge van de magistr. den 21 feb 1742, Ter Ordtie van de Magistr, ab:sec:. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lijsbet Ringers van Minnertsga, huwt met Jan Roelofs, van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 sep 1746 en doen ook getrouwt
Lijsbet Sybes en Carsten Hansen, beyde van HRL, huw.aang. 3 dec 1735 HRL, komende voor de bruid Jan Symons, desselfs neeff; huw.aang. HRL 1735; huwt met Karst Hansen, kind: Sijbe Karsten, ged 9 sep 1751 Westerkerk HRL; kind: Hans Karstes, ged 3 sep 1744 Westerkerk HRL; kind: Wijpkjen Karsten, ged 25 okt 1742 Westerkerk HRL; kind: Sijbe Karstes, ged 1 okt 1741 Westerkerk HRL
Lijsbet Symons huwt met Johannis Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert den 27 jan en den 3-10 feb 1743 en doe ook getrouwt; Johannes Jansen ende L.S., beide van HRL, koomende weegens de bruid Johannes Freerks, 26 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL
Lijsbet Sjoerds huwt met eybert IJpes, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; Eibert Ypes ende L.S., beide van HRL, koomende weegens de bruid Cornelis van Velsen, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Lijsbet Warners ged 10 okt 1747 Grote Kerk HRL, dv Warner Sikkes en Tetje Folkerts
Lijsbet Wytses ged 14 jun 1767 Grote Kerk HRL, dv Wytse Andries en Antje Kristjaans
Lijsbet Harings van der Wal geb 1800 HRL, huwt met Pieter Klases Visser op 29 dec 1836 HRL, winkelierse, dv Haring Jelles vdW, en Trijntje Barends Overberg; BS huw 1836
Lijsbet Jurjens van der Wal geb 1799 HRL, ovl 2 aug 1839 HRL, huwt met Albert Hendriks Hildes op 24 okt 1833 HRL, dienstmeid. dv Jurjen Jelles vdW, en Jeltje Geerts Brouwer; BS huw 1833, ovl 1839, ovl 1844
Lijsbet Rombouts van der Parre gemeentebestuur betaalt aan Tettie Clases weduwe Tijte Tijtes 1 jaar interesse van 700 Caroliguldens: f. 21:0:0; de obligatie leyt op naam van Claas Foppes en L.R. v. d. P., moeder van Ettie Claeses, zie ook aldaar; 10 nov 1734. (GAH283)
Lijsbet Waling Kievijt huwt met Felten Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 jan en de 4 feb 1742 en getrout de 6 dito; Felten Gerrits ende L.W.K., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Douwe Jansen, mr. bakker, 20 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Lijsbet Willems Hoextra Hans Willem Carel van HRL, ende L.W.H., meede van HRL, koomende wegens de bruid Beernt Alberts met vertoninge van ''s bruids vaders consent, 29 May 1745; huwt met Hans Willems Carel, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May en den 7 en 13 jun 1745 en doen ook getrouwt
Lijsbeth Abels huwt met Sikke Baukes, beide van HRL, geproclameerd 30 dec 1770 en de 6 jan en getrouw de 20 jan 1771; kind: Abel Sikkes, ged 15 sep 1771 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Abels Poppe Jansz en L.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 mrt 1780 en zijn ten zelfden dage getrouwd; geb 1746 HRL, ovl 28 jun 1818 HRL, huwt met Poppe Jans vd Hout; BS huw 1818
Lijsbeth Ages zie: Westra
Lijsbeth Alberts Here Wyberens, Bruidegom, L.A., Bruit, beyde van HRL, huw.aang. 17 nov 1736 HRL, Coram Preside Schaaff, komende voor de Bruit desselvs swager Dirk Wyberens; huw.aang. HRL 1736; huwt met Heere Wybrens, kinderen: Rinske en Wybren Heeres, beiden ged 18 feb 1755 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Ales huwt met Bernardus Snijder op 16 dec 1798 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1798; geb 28 okt 1775, ged 14 nov 1775 Grote Kerk HRL, dv Ale Hilles en Wytske Dirks
Lijsbeth Andries huwt met Ruurd Pieters, beide van HRL, geproclameert de 29 oct en de 4 en 11 nov 1753 getrout, DTB N.H. HRL, BS ovl 1847; kind: Tetske Ruurds, ged 28 feb 1758 Grote Kerk HRL; kind: Tetske Ruirds, ged 9 okt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Ietje Ruurds, ged 9 nov 1762 Grote Kerk HRL; kind: Andries Ruurdts, ged 25 okt 1763 Grote Kerk HRL; kind: IJetje Ruirds, ged 16 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: IJttie Ruirds, ged 17 may 1767 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Ruurds, ged 13 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: IJtie Ruirds, ged 7 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Anes huwt met Lodewijk Clasen, beide van HRL, geproclameerd de 4 en 11 en getrout de 18 mei 1760; kind: Claas Lodewijks, ged 1 mei 1763 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Antonijs ged 19 mrt 1772 Grote Kerk HRL, dv Antonij Jacobs en Pijtje Fransen
Lijsbeth Arjens Haring Jurjens Geldersma van HRL, en L.A. van Britsum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 sep 1783 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 5 oct 1783
Lijsbeth Barends Floris Jelles ende L.B., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Geert Harmens, goede bekende, 10 may 1788; ondertrouw HRL; Floris Jelles en L.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 may 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Lijsbeth Barends geb 17 sep 1773, ged 5 okt 1773 Grote Kerk HRL, dv Barend Doitzes en Fetje Lammerts
Lijsbeth Barends Ieme Jans de Groot en L.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 nov 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan Ymes, geb 17 jul 1788, ged 5 aug 1788 Grote Kerk HRL; kind: Tietje IJemes, geb 18 mrt 1790, ged 11 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jan IJmes de Groot, geb 16 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duisend Seven honderd Vier en negentig den derden jul is Geboren Jan zv IJeme Jans de Groot en L.B. Afgegeven te HRL den 3 jan 1815
Lijsbeth Barends zie: Overberg
Lijsbeth Baukes ged 13 okt 1754 Grote Kerk HRL, dv Bauke Jilts en Dieuke Tjebbes
Lijsbeth Baukes ovl 3 apr 1794 HRL, oud 76 jaar
Lijsbeth Beernds huwt met Lieuwe Douwes, beide van HRL, geproclam; de 21-28 7 ber (= september) en getrout de 5 okt 1766
Lijsbeth Beernds huwt met Nanning Piers, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763 in de Westerkerk HRL
Lijsbeth Beernds ovl 6 feb 1728 HRL, oud 26/28 jaar
Lijsbeth Berents huwt met Harmen Gorrijts, beyde van HRL, geproclameerd den 26 May en den 3 jun en den 10 dito 1753 getrouwt
Lijsbeth Bernardus zie: Lienessen
Lijsbeth Bet ovl 21 jan 1728, oud 38 jaar
Lijsbeth Binksma huwt met Charles de Meulenmeester op 5 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Lijsbeth Bokkes zie ook: Lijsbeth Backer; Diederick Reynold Brouw, soldaat, en L.B. (!), beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 aug 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Lijsbeth Daniels huwt met Hessel Jelles, kind: Daniel Hessels, ged 5 okt 1745 Grote Kerk HRL; kind: Daniel Hessels, ged 5 jun 1742 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Daniels ovl 24 may 1727 HRL, old 36 jaeren
Lijsbeth Dirx Remonstreerd met alle eerbied L.D. wed. Gille Geerts burgerse binnen HRL dat Sij wel genegen Zoude Sijn haer bedieninge van mede ordris Turfmr over te dragen Op de persoon Van Trijntje Sijbes wed. w Claes Tjeerds die Zulx meede Van herten is begeerende dog alsoo dit transport niet en vermag te geschieden sonder uEd Achtb Gunstig Consent Soo Versoekten de beide Supplntn Ued Achtb gelieven in die overdragte te Consenteeren en alsoo de meede Supplnte Trijntje Sijbes tot mede ordris turfmr binnen dese Stad aen te Stellen Op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende quo facto etc reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr accordeerende het Versoek ten Requeste gedaen Eligeert mits desen de persoon Van Trijntje Sijbes tot mede ordris turfmr deser Stede Op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende mits doende den eed Van Zig Getrouwelijk in deese haere functie te Zullen gedragen actum den 19 xber (=december) 1729 vert Junius Munter Ter ordtie van de Magistr abs sec M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden dato uts heeft Trijntje Sijbes den Eed Van Getrouwigheit Gepraesteert in handen Van de Hr praesid Br Munter In kennisse Van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Lijsbeth Dirx Remonstreert met Schuldige Eerbiedigheit L.D. Meerderjarige dogter binnen dese Stad, dat Trijntje Florus mede ordris Turfmr alhier ovl Sijnde deselve bedieninge is komen te Vaceeren en alsso den Suppliante Sig daer mede Zeer Gaerne Saege begunstigd So Addresseert Sij zigh mits desen aen Ued Achtb met Seer gedienstig Versoek Ued Achtb Gelieven haer met de voors. vacante functie te voorsien en alsoo tot Mede ordris Turfmr aen te Stellen Edog alsoo het voor tegenwoordig Van des Suppliants Condementie is dito bedieninge Waer te Nemen So Versoek de Zelve Zeer demoedig dat dito bedieninge in middelen tijde mag Werden Waergenomen door Hiltje Pieters Huysvr van Bartel Hayes een Vrouw daer toe bequaem die Zulx mede van herten is begeerende alles op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe en aenbehorende waer op de Supplnte een favorabel Appoinetement van Ued Achtb Zal afwagten quo facto etc reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende in het versoek ten requeste gedaen Eligeert de Perzv L.D. tot mede ordris Turfmr deser Stede op Lasten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende met verdere Verklaringe dat te mogen Lijden dat dito bedieningen door de Mede Supplnte Hiltje Pieters Worde Geadministreert en Waergenomen Mits doende den Eed Van Zig Getrouwelijk in dese haere Functie te Sullen gedragen actum den 29 Augusty 1729 vert Cornelis Veersma Ter ordtie Van de Magistr Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 21 Septembr 1729 Heeft Hiltje Pieters den Eed Van Getrouwigheit Gepraesteert in Handen van de Heer praesid Br Veersma actum uts In kennisse van mij Vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729); Copia Appoinctement Staende op den requeste van L.D. meede ordris turfmeetster deeser Steede. Alsoo de supplnte L.D. verklaert heeft geneegen en gereed te Sijn haer bedieninge als turfmeetster selfs in persoon waer te neemen Versoekende tot dien eynde haer eed te mogen doen het welke aen deselve gepermitteert Sijnde heeft gemelte L.D. den Eed in handen van de hr Praesid:Burgemr Crijtenburg gepraesteert en afgelegt heeden op den raedhuyse binnen HRL desen 10 mei 1730 In kennisse van mij Secrts Was vert:Arnold van Idsinga. (Aanstelling Stad HRL 1730)
Lijsbeth Dirks ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, dv Dirk IJmkes en Jeltje Rients
Lijsbeth Durks ged 13 dec 1744 Grote Kerk HRL, dv Durk Roelofs en Baartje Douwes
Lijsbeth Dirks ged 12 apr 1762 Grote Kerk HRL, dv Dirk Douwes en IJttie Johannes; ged 17 jul 1770 Grote Kerk HRL, dv Dirk Douwes en IJttie Johannes
Lijsbeth Dirks ged 2 sep 1759 Grote Kerk HRL, dv Dirk Geerts en Aafke Cornelis; ged 1 jul 1753 Grote Kerk HRL, dv Dirk Geerts en Aefke Cornelis
Lijsbeth Douwes ged 4 nov 1768 Westerkerk HRL, dv Douwe Hijlkes en Jantje Ates
Lijsbeth Eebles geb 1733 Anjum, ovl 10 feb 1812 HRL, hm ... , vlgs ovlakte wed, ovl wijk H-109, gealimenteerd; BS ovl 1812
Lijsbeth Everts geb 1790 HRL, ovl 2 okt 1829 Franeker, wonende te Franeker, dv Evert Jans en Janke Tjepkes; BS Franeker ovl 1829
Lijsbeth Feddriks huwt met Wybe Willems, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:22:29 decemb: 1771 en getrout de 7 jan 1772
Lijsbeth Feytses ovl voor 1839, huwt met Pieter Pieters Alkema; BS Franeker huw 1838
Lijsbeth Feitzes dv Feitze Roelofs en Baukje Roelofs; Rottevalle tr. .
Lijsbeth Fransen out ruim 9 Jaar, en Janke Fransen, Oud 12 Jaar, beiden ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL, dv Frans Jansen en Wijlen Kijlkjen Hendriks
Lijsbeth Fredriks huwt met Jan Harmens, beide van HRL, geproclameert de 12-19 en getrout de 26 jun 1757
Lijsbeth Gales ged 18 jun 1765 Grote Kerk HRL, dv Gale Harkes en Antje Hendriks ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL, dv Gale Harkes en Antje Hendriks; ged 10 feb 1756 Grote Kerk HRL, dv Gale Harkes en Fokkje Fopkes
Lijsbeth Geerts Geeft UEd:Achtbh:met schuldige eerbied te kennen Berber Eiberts ordris turfmeetster binnen dese Stad, dat haar suppliante niet wel voegt om deze bedieninge selvs waar te nemen, vermits een huisgesin beneffens enige kinderen heeft; waarom dezelve gaarne soude sien en by dezen seer instantelyk is versoekende dat UEd:Achtbh:L.G. een vrouwspersoon daar toe bequaam tot Subst turfmeetster voor de suppliante om vorige redene gelieven aan te stellen, op lasten en voordelen daar toe staande; quo facto etc:/getekend/S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het versoek, authoriseert de mede supplnte:L.G. om de bedieninge van turfmeten als subst waar te neemen, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 9 aug 1752/was get:/Lourens Tabes/onderstonde/Ter ordtie van de magistr/get:/M; V; Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praesid:Tabes, Actum den 9 aug 1752. /get:/In kennisse van my gesw:clercq S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lijsbeth Geerts Jurjen Fongers ende L.G. beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs broeder Pieter Geerts, 9 Nov 1748; huwt met Jurjen Fongers, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 nov en doe ook getrouwt
Lijsbeth Gerbens zie: Dijkstra
Lijsbeth Gerrits ovl voor 1833, huwt met Auke Ottes, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 21 en 27 May 1742 en getrouw den 24 junij; DTB N.H. HRL. 1742, BS huw 1832; Auke Ottes ende L.G. beide van HRL, koomende weegens de bruid Eelke Wildschut desselvs broodheer, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Otte Aukes, ged 16 may 1747 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Aukes, ged 26 mrt 1743 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Gerrits wed. van Sjoerd Winia, ontv. vd rentmeester van het weeshuis f. 79:13:0 wegens geleverd garen en lint, kwit. no. 19, 24 nov 1781. (GAH1112)
Lijsbeth Gerrijts huwt met Harmen Jansen Besling, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mei 1770
Lijsbeth Goverts geb 18 mei 1777, ged 10 jun 1777 Grote Kerk HRL, dv Govert Rimmerts en Anna Katharina Pieters
Lijsbeth Hanzen L. Hanses ende Elias Jansen, beide van HRL, huw.aang. 9 aug 1738 HRL; Commissaris Vosma, koomende voor de Bruit Hans Warners desselvs vader; huw.aang. HRL 1738; huwt met Elias Jansz, kind: Jan Elias, ged 28 apr 1744 Grote Kerk HRL; kind: Hans Elias, ged 6 mrt 1742 Grote Kerk HRL; Siouke Jacobs ende L.H., beide van HRL, huw.aang. 14 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Lijsbeth Harings ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL, dv Haring Sipkes en Aefke Jans
Lijsbeth Haerings huwt met Jelle Jurjens, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 jun en getrout de 10 dito 1764
Lijsbeth Harmens huwt met Gerardus van Kempen op 23 aug 1795 HRL, laatste afk. 23 aug 1795; komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1795; Gerardus Willems van Cempen en L.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Jurjens deszelfs schoonbroeder, 8 aug 1795; ondertrouw HRL
Lijsbeth Hayes Hendrik Pieters en L.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hiltje Hendriks, geb 21 nov 1791, ged 6 dec 1791 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Heerkes Uilke Paulus Aukema ende L.H., beide van HRL, komende wegens de bruid Tjebbe Heerkes, desselfs broeder, 12 Jun 1751; huwt met Uilke Poulus Aukema, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 jun 1751 en doen ook getrouwdt
Lijsbeth Hendriks ged 17 nov 1767 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Jans en Trijntie Robijns
Lijsbeth Hendriks op belijdenisse des Geloofs, samen met Marijke Gerrits, ged 31 jan 1755 Grote Kerk HRL, beide uyt het Weeshuys
Lijsbeth Hendriks zie ook: L.H. Faber; huwt met Jacob Klaasz Houtkoper, kind: Klaas Jacobs Houtkoper, ged 28 aug 1763 Westerkerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jacobs Houtkoper, ged 26 nov 1765 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Hendriks ged 28 apr 1761 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Jans en Trijntie Jans ged 11 mei 1756 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Jans en Trijntie Jans
Lijsbeth Hendriks huwt met Hans Christiaan, kind: Gosse Hanses, geb 22 nov 1781, ged 11 dec 1781 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Hendriks Geeft met Schuldige eerbied te kennen L.H., ongehuwde jonge dogter binnen deze Stad, dat onlangs door ''t Versterf van Fokeltje Everts ordris turfmeetster alhier, dezelve bedieninge is open gevallen en als nog is Vacerende, Om welke te bekleeden de Suppliante van herten is inclinerende; dog aangemerkt zulx niet kan geschieden dan door bezondere gratie Van UEd Achtb:, Zoo neemt de Suppliante de Vrymoedigheid zig derwaards te begeeven, met Onderdanigst Versoek dat UEd Achtb:haar Suppliante met Voorsr:bedieninge gelieven te beneficeren, en tot ordris Turfmeetster binnen deze Stad aan te Stellen, op Lasten, pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staande. Ingevalle de Suppliante deze UEd Achtb:gunste mogte Verwerven, zoude uit aanmerkinge Van haare teegenwoordige dienstbaarheid derselver Onderdanigste beede bij deezen meede Strecken om dezelve functie provisioneel door een gesubstitueerde te laten Waarnemen, Stellende daar toe aan UEd:Achtb:voor, de persoon van Trijntje Jetzes wede van Jan Feikes, dewelke deeze Verdienste nodig is en haar persoon meede op ''t eerbiedigste aan UEd Achtb:presenteert, met Versoek van qualificatie ten dien fine q:f:(Was Getekend:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits dezen de Suppliante L.H. tot ordris Turfmeetster binnen deese Stad op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheeden daer toe Staande. en word de meede Supplnte Trijntje Jetzes mits deezen gequalificeerd tot de Waarneminge van deeze bedieninge Actum den 11 jun 1759. (was Get:) Lammert Hauckema (onder stonde, Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Trijntje Jetzes heeft den Eed van getrouwigheid als Subst Turfmeetster gepresteerd, in handen van de Heer Presid:Burgemr Hauckema deesen 11 jun 1759. In kennisse van mij Secretaris M:V: Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lijsbeth Hendriks Hein Gerrits en L.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 nov 1782 HRL, en zijn getrouwd den 19 daaraan volgende; kind: Angenietje Heins, geb 2 okt 1784, ged 5 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Heins, geb 11 jan 1793, ged 22 jan 1793 Grote Kerk HRL; geb 5 sep 1794, ged 16 sep 1794 Grote Kerk HRL, zv Hein Gerrits en Lijske Hendriks
Lijsbeth Hendriks huwt met Albert Hendriks, beide van HRL, geproclameert den 18-25 Jannewari en den 1 en getrout den 8 Feberwari 1756 in de Westerkerk
Lijsbeth Hendriks huwt met Eger Jans, beide van HRL, geproclam; de 20-27 jun en getrout de 4 jul 1762; huw.reg. N.H. HRL
Lijsbeth Hendriks huwt met Beernd Jans, beide van HRL, geproclameerd de f. 8:15:22 en getrout de 29 aug 1762
Lijsbeth Hessels ged 7 jan 1766 Grote Kerk HRL, dv Hessel Pieters en Catharina Hendriks
Lijsbeth Hylkes/Pieters zie: Veldman
Lijsbeth Hobbes huwt met Siebe Sijes Boomstra, wonende te onder Wijnaldum; BS huw 1834
Lijsbeth Jacobs zie: Kleers
Lijsbeth Jacobs van Medemblik en Jacob Gerrijts van HRL, huw.aang. 5 nov 1735 HRL; vertonende de bruidegom Schriftelijk Consent van desselfs bruid fiches huw.aang. HRL 1735
Lijsbeth Jacobs ged 4 may 1766 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jans en Resina Bakker
Lijsbeth Jakobs geb 16 mrt 1795, ged 5 apr 1795 Grote Kerk HRL, dv Jakob Gosses en Angnietje Christoffels
Lijsbeth Jakobs huwt met Klaas Klaases, kind: Klaas Klaases, geb 11 sep 1773, ged 30 sep 1773 Grote Kerk
Lijsbeth Jacobs ovl 9 jul 1727 HRL, old 64 jaeren
Lijsbeth Jacobs huwt met Johan Fredrik Bootsma, wonende te HRL. 1845, wonende te Workum 1826; BS huw 1826, ovl 1845
Lijsbeth Jacobs ovl voor 1813, huwt met Karel Hanzen Bouwman; BS huw 1812; huwt met Carel Hansen, beide van HRL, geproclameerd de 31 mrt en de 7 en getrout de 14 apr 1771 in de Westerkerk; kind: Hessel Carels, geb 30 dec 1772, ged 26 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Abraham Karels, geb 26 mrt 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Sjieuwke Karels, geb 17 may 1778, ged 21 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Hans Willem Carels, ged 4 jun 1771 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Jacobs huwt met Jetse Jans, beide van HRL, geproclameert de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1759
Lijsbeth Jans Geëtraheerd uit het Doopboek van de Gereformeerde Gemeente te Sneek. In het jaar Een duizend Zeven honderd Zes en tachtig den vijfden mrt is ged Lijsbeth dv Jan Symons en Antje Jans, hier geb den acht en twintigsten feb daar te vooren. Afgegeven aan de Secretarije van de Stad Sneek den 19 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van Albert Roelofs en L.J. dato 1 jun 1815 op F? 38. In kennisse van mij Presd:Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Lijsbeth Jans ged 11 aug 1765 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Antje Meinderts
Lijsbeth Jans ged 17 apr 1763 Grote Kerk HRL, dv Jan Clasen en Pietje Teekes
Lijsbeth Jans geb 31 dec 1781, ged 20 jan 1782 Grote Kerk HRL, dv Jan Pieters en Pietje Johannes
Lijsbeth Jans Sjoerdt Ockkes en L.J., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato deezes 5 sep 1773 HRL, en toen getrouwd; kind: Jan Sjoerds, geb 19 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL kind: Jan Sjoerds, geb 30 okt 1777, ged 18 nov 1777 Grote Kerk HRL; kind: Antje Sjoerds, geb 10 jul 1780, ged 25 jul 1780 Grote Kerk HRL; kind: Antje Sjoerds, geb 9 aug 1783, ged 26 aug 1783 Grote kerk HRL
Lijsbeth Jans ovl 17 mrt 1794 HRL, oud 63 jaar; ovl 2 dec 1794 HRL, oud 70 jaar; ovl 12 apr 1728 HRL, old 60 jaer
Lijsbeth Jansen geb 10 mrt 1767 Ameland, ovl 12 mei 1820 HRL, huwt met Jan Jansen Post; BS ovl 1820, huw 1836, ovl 1837
Lijsbeth Jans huwt met Lammert Johannes op 6 dec 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Lijsbeth Jans huwt met Hendrik Petrus; dopen Grote Kerk HRL 1807
Lijsbeth Jans huwt met IJede Tijssen, beide van HRL, geproclameert den 17-24 en getrout den 31 mrt 1754; kind: Jan IJedes, ged 20 jul 1756 Grote Kerk HRL; kind: Tijs IJdes, ged 10 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Yde IJdes, ged 9 jun 1761 Grote Kerk HRL, de vader ovl; kind: Trijntie IJdes, ged 21 jan 1755 Grote Kerk HRL, vader als IJ. Tjessen
Lijsbeth Jans huwt met Taeke Ages, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 18 jul 1756
Lijsbeth Jans huwt met Hendrik van Laar, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 mei 1757 in de Westerkerk
Lijsbeth Jans huwt met Beernd Pijters, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 okt en getrout de 2 nov 1760; kind: Trijntie Barends, ged 13 jul 1762 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Barends, ged 11 dec 1764 Grote Kerk HRL; kind: Vrouwkje Barends, ged 8 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Vrouwkje Barends, ged 7 dec 1766 Grote Kerk HRL, vader als Barend P. ; kind: Pieter Barends, ged 26 Febrij 1769 Grote kerk HRL, vader als Barend P. ; kind: Pieter Barends, ged 13 nov 1770 Grote Kerk HRL, vader als Barend P.
Lijsbeth Jans huwt met Gerben Heeres, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 apr en getrout de 6 mei 1764
Lijsbeth Jijlts en Hendrik Jans, beyde van HRL, huw.aang. 28 okt 1735 HRL, komende voor de bruid Harke Geerts, desselfs oom; huw.aang. HRL 1735
Lijsbeth Johannes ged 12 dec 1769 Grote Kerk HRL, dv Johannes Christjaans en Epkie Allerts
Lijsbeth Johannes ged 22 okt 1765 Grote Kerk HRL, dv Johannes Obbes en Aagje Claases
Lijsbeth Johannes huwt met Jakobus Johannes, kind: Johannes Jakobus, geb 5 jul 1778, ged 5 jul 1778 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Johannes huwt met Jelke Tjietses op 25 mei 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806; Jelke Tjietzes en L.J., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 may 1806; ondertrouw HRL
Lijsbeth Johannes Claas Norel ende L.J. beyde van HRL, koomende wegens de bruyd de vroedsm:Heim:Heimans, 29 Oct 1746; ovl voor 1813, huwt met Klaas Norel, beyde van HRL, geproclameerd den 30 okt en den 6-13 nov 1746 en doen ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL. 1746, BS huw 1812; kind: Jan Claases Norel, ged 7 mrt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Klaases Norel, ged 17 sep 1754 Grote Kerk HRL; kind: Johannis Klaases Norel, ged 30 apr 1752 Westerkerk HRL; kind: Antje Klaases Norel, ged 15 dec 1750 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Klaases Norel, ged 16 feb 1749 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Klaases Norel, ged 11 jun 1747 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Johannes huwt met Arjen Wassenaar, beide van HRL, geproclameert de 21-28 mei en de 4 en getrout de 20 jun 1758; kind: Neeltie Ariens Wassenaar, ged 28 okt 1760 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Kampen huwt met Albartus Rasschen; zie aldaar; kind: Hermannus Albertus Rasker, ged 22 okt 1747 Westerkerk HRL; kind: Jan Antonius Albertus Rasschen, ged 10 apr 1740 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Keunings van Heek, in Munsterland, huwt met Beernd Jans, van HRL, geproclameert den 10-17 en getrout den 24 nov 1754
Lijsbeth Coerts geb 13 jan 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL, dv Coert Luitjes en Pietje Bartels
Lijsbeth Kogt huwt met Jan Mengerhuisen, kind: Frouwkie Jans Mengerhuisen, ged 13 nov 1753 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Koning Jan Willemsz Brugman en L.K., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 18 apr 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd
Lijsbeth Coppius Casper Haaff, soldaat in de compagnie van capitein van Grein, en L.C., hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 jan 1783 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage
Lijsbeth Kornelis geb 28 jul 1775, ged 27 aug 1775 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Tjipkes en Aaltje Hendriks
Lijsbeth Cornelis L.C. van HRL, en Pijter Backer van Leeuwarden, geproclameerd de 27 apr en de 4-11 mei en getrout met Attestatie de 1 jun 1766; kind: IJede Bakker, geb 29 apr 1772, ged 12 mei 1772 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Pieters Bakker, geb 30 mrt 1774, ged 12 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Pieters Bakker, geb 23 aug 1776, ged 8 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Katharina Pieters Bakker, geb 7 feb 1780, ged 27 feb 1780 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Pieters Backker, ged 8 mrt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Pijtter Pijtters Bakker, ged 22 aug 1769 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Kornelis zie ook: Elisabeth Cornelis; Pieter Assenberg en L.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 may 1788 HRL, en zijn getrouwd den 12 daaraanvolgende
Lijsbeth Cornelis Eibert Harrits en L.C., beide van HRL, zijn na op den 3 jan 1779 HRL, hunne laatste afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier geschied
Lijsbeth Cornelis begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lijsbeth Cornelis van HRL, huwt met Cornelis Vonk van Leeuwarden, geproclameerd 16, 23 en 30 janua 1746 en getroud den 13 Februar
Lijsbeth Cornelis huwt met Foecke Freerks, beide van HRL, geproclameert den 30 Novemb: en de 7 en getrout den 14 dito 1755; kind: Freerk Foekes, ged 23 dec 1756 Westerkerk; kind: Lieuwe Foekes, ged 7 nov 1762 Grote Kerk HRL; kind: Antie Foekes, ged 26 aug 1766 Grote Kerk HRL; kind: Corneliske Foekes, ged 10 apr 1768 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Foekes, ged 19 sep 1769 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Cornelis van Almenum, huwt met Jan IJemes van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout den 28 aug 1757 in de Westerkerk; kind: Yme Jans, ged 21 okt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Jans, geb 9 nov 1772, ged 29 nov 1772 Grote Kerk HRL, moeder als Lijsabeth C. ; kind: Cornelis Jans, ged 2 nov 1760 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Jans, ged 21 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Corneles Jans, ged 24 sep 1769 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Jans, ged 1 7ber(=sept) 1771 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Lienessen geb 1773 St. Jansga, ovl 22 jan 1837 HRL, ongehuwd, dv Bernardus L, en Lijsbeth Middelburg; BS ovl 1837
Lijsbeth Lieuwes Pieter Haeyes ende L.L., beide van HRL, koomende weegens de bruid Auke Aukes, 7 May 1746; huwt met Pijtter Hayes, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 May 1746 en doen ook getriouwdt; kind: Pieter Pieters, ged 8 jun 1751 Grote Kerk HRL; kind: Haeye Pijtters, ged 30 may 1747 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Lieuwes huwt met Jetse Ottes, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 18 nov 1753; kind: Otte Jetzes, ged 8 nov 1757 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Lieuwes huwt met Claas Tijttes, beide van HRL, geproclameerd de 30 Septem:de 7 en getrout de 14 okt 1759; ovl 8 jan 1805 HRL, oud 60 jaar; (vermeld bij Claas Tijtes); kind: Oene Klaases, geb 12 apr 1773, ged 4 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Klaases, geb 16 mrt 1778, ged 7 apr 1778 Grote Kerk HRL; kind: Janke Klaases, ged 3 feb 1761 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Klaases, ged 24 nov 1762 Grote Kerk HRL, moeder als Lijske L. ; kind: Tijtte Claases, ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Sikke Klaases, ged 23 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en Seventig den Twaalfde apr is Geboren Oene, zv Klaas Tijtes en L.L. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 nov 1815
Lijsbeth Lodewijks geb 1772 HRL, ovl 17 jan 1832 HRL, huwt met Gerrit Heitman; BS ovl 1832
Lijsbeth Lolles zie: Brouwer
Lijsbeth Louwrens ged 18 jul 1747 Grote Kerk HRL, dv Louwrens Claases en Eelkje Theunis
Lijsbeth Martens ged 28 jan 1772 Grote Kerk HRL, dv Marten Claases en Akke Hijlkes
Lijsbeth Martens huwt met Johannes van der Ploeg, kind: Willemina Johannes van der Ploeg, geb 14 may 1797, ged 23 may 1797 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Michiels ged 12 feb 1747 Grote Kerk HRL, dv Michiel Riens en Marike Tabes
Lijsbeth Michiels ovl na 1819, huwt met Jan Bemmer; BS huw 1820; kind: Michiel Bemmer, geb 29 apr 1773, ged 20 mei 1773 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Middelburg huwt met Bernardus Lienessen; BS ovl 1837
Lijsbeth Minnes huwt met Sjoerd Harmens, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 21-28 apr en den 5 May 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk Sjoerd Harmens ende L.M., beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs broeder de coopm:Claas Minnes Blok, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Lijsbeth Niesing huwt met Jan Geert Elvers, beide van HRL, geproclameerd de 28 jul en de 4 en getrout de 11 aug 1771
Lijsbeth Oeges ged 25 mei 1762 Westerkerk HRL, dv Oege Jans en Nantje Jonas
Lijsbeth Oeges ovl 19 jan 1791 HRL, oud 45 jaar
Lijsbeth Okkes ovl 12 apr 1812 HRL, huwt met Lammert Johannes Brandes; BS huw 1812
Lijsbeth Pieters zie: van derven
Lijsbeth Pieters ged 2 nov 1745 Grote Kerk HRL, dv Pieter Douwes en Aukjen Gerbens
Lijsbeth Pieters Hessel Douwes en L.P., van HRL, zijnde de laatste der 3 agtereenvolgende Zondags proclamatien mede geschied op heden zijnde 12 jul 1772 HRL, en toen getrouwt
Lijsbeth Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 40; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lijsbeth Pieters ovl 9 may 1791 HRL, oud 47 jaar
Lijsbeth Pieters ovl na 1822, huwt met Ruurd Steffens, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823; Ruurd Steffens en L.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Trijntje Ruurds, geb 1 jan 1795, ged 20 jan 1795 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Ruurds, geb 3 dec 1796, ged 18 dec 1796 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Pieters Jan Annes en L.P., beyde van HRL, komende weegens de bruid Bauke Jansen, zeevarend persoon, 30 Nov 1743; huwt met Jan Annes, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 desember 1743 en doe ook getrout; kind: Pijtter Jans, ged 9 jan 1748 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Pieters Hendrik Pieters ende L.P., beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs aangehuwde neev, 22 Feb 1744; huwt met Hendrik Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23 feb en den 1-8 mrt 1744 en doen ook getrouwt; kind: Minke Hendriks, ged 2 may 1752 Grote Kerk HRL; kind: Pijtter hendriks, ged 15 sep 1748 Grote Kerk HRL; kind: Janke Hendriks, ged 10 jan 1747 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Hendriks, ged 17 nov 1744 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Pijtters Ulbe Romkes van HRL, ende L.P. uts:sijnde deese aengeevinge gedaen door wedersijdse vaeders, 30 Apr 1746; huwt met Ulbe Romkes, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 May 1746 en doen ook getrouwt
Lijsbeth Popkes huwt met Ype Martens Staatsma, wonende te Sneek; BS huw 1844
Lijsbeth Reinders zie: Houma
Lijsbeth Reinders Tamme Jans en L.R., beide van HRL, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 21 mrt 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd
Lijsbeth Rimmerts huwt met Wierd Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 nov en de 1 en getrout de 3 dec 1765
Lijsbeth Rimmerts zie ook: Manus Jansen; Harmanus van der Weerd en L.R., van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied 5 jul 1772 HRL, en toen getrouwt; kind: Grietje Manus, geb 27 mei 1774, ged 14 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Manes, ged 4 jun 1771 Grote Kerk HRL, vader als Manes Jansen
Lijsbeth Rodmers Pier Ruirds ende L.R., beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs vaeder Rodmer Arjans, 9 Nov 1743; huwt met Pier Ruurds, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 nov 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Pietertje Piers, ged 28 okt 1756 Grote Kerk HRL, moeder als L. Roebers; kind: Rodmer Piers, ged 16 jan 1749 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Piers, ged 29 sep 1744 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Roebers zie bij: L. Rodmers
Lijsbeth Roelofs zie: Terdeus
Lijsbeth Roorda huwt met Haite Teites op 7 mei 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Lijsbeth Ruurds zie ook: Elizabeth Ruurds; huwt met Ruurd Pieters, kind: Pieter Ruurds, geb 23 okt 1798, ged 6nov17 98 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Sambergh Hendrik Boekhold ende L.S., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan Roelofs met vertooninge van ''s bruids vaeders consent Jan Sambergh, 26 Sep 1750; huwt met Hendrik Boekholdt, beyde van HRL, geproclameerd den 27 Septemb en den 4-11 octob 1750 en ook getrouwt
Lijsbeth Sapes gemeentebestuur betaalt aan ds. Boterwegh 1 jaar lijfrente van 3 x 200 Caroliguldens ten lijve van L.S., Sijke Heeres en Pijttje Clases, 10 jul 1730: f. 60:0:0; id. op 25 jun 1731; id. 21 jun 1733; id. 28 jun 1735; id. 25 jun 1736; id. zonder Sijke Heeres, 24 jun 1737: f. 40:0:0; id. 25 jun 1738; id. 24 jun 1739; (alles B283); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 200 Caroliguldens, 30 jun 1732: f. 20:0:0 (GAH283); ovl 17 mei 1742; op haar lijf stond een kapitaal van 200 Caroliguldens 10% volgens constitutiebrief van 21 jun 1726, leggende te profijte van dominee Fredericus Botterwegh; lijfrente vervalt aan de gemeente; (geen boeknr. vermeld)
Lijsbeth Sapes ovl 17 mei 1742 ... , ontvangt lijfrente 1740-1742
Lijsbeth Siccama huwt met Pierre Peaux, beide van HRL, geproclameerd de 6-8 en getrout de 13 apr 1766; kind: Pieter Peaux, geb 1 jan 1775, ged 3 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Herman Peaux, ged 3 sep 1767 Westerkerk HRL, moeder als Elisabeth S. ; kind: Anna Pierres Peaux, ged 6 okt 1768 Westerkerk HRL; kind: Elisabeth Pierres Peaux, ged 4 Jannewari 1770 Westerkerk HRL, moeder als Elisabeth S.
Lijsbeth Sijbouts ged 5 mrt 1741 Grote Kerk HRL, dv Sijbout Sierks en Rinske IJdes
Lijsbeth Sybrens huwt met Dirk Giesen op 26 feb 1797 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1801
Lijsbeth Sijrks ged 31 aug 1758 Westerkerk HRL, dv Sijrk Pijters en Antie Dirks
Lijsbeth Simons Sipke Sijbrens ende L.S., beyde van HRL, komende wegens de bruidegom desselvs vader Sijbren Sipkes en wegens de bruid Pijter Sjoerds desselfs neef, 3 Apr 1745; huwt met Sipke Sijberens, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 apr 1745 en doen ook getrouwt; kind: Sijbren Sipkes, ged 22 nov 1746 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Sipkes, ged 21 dec 1745 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Zandbergen Louwrens Nack en L.Z., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Lijsbeth Taetses geb 24 jul 1804 HRL, ged 14 aug 1804 HRL, ovl voor mei 1809 HRL, dv Taetse Alberts en Eelkje Tjamkes Blombergen; dopen Grote Kerk HRL 1804
Lijsbeth Teekes geb 16 mrt 1774, ged 12 apr 1774 Grote Kerk HRL, dv Teeke Jakobs en Hitje Jans; geb 26 dec 1775, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL, dv Teeke Jakobs en Hitje Jans
Lijsbeth Teisling huwt met Harmen Arents, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 en getrout de 10 jun 1770
Lijsbeth Teunis ontvangt lijfrente 1755-1765
Lijsbeth Thomas zie bij: Elisabeth Thomas
Lijsbeth Thomas huwt met Anne Paulus, kind: Paulus Annes, geb 19 feb 1776, ged 19 mrt 1776 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Tjeerds ged 19 mrt 1769 Westerkerk HRL, dv Tjeerd Claases en Aafke Fransen
Lijsbeth Tjitzes begraven Groot Kerkhof, regel 42, nr. 20; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lijsbeth Tollinga Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Seventiende nov is Gedoopt Lijsbeth dv Siebe Pieters Tollinga en van Riemke Rintjes, dewelke te Dockum Geboren is den twintigste jun Een Duizend Seven honderd drie en Vijftig. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 okt 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en een van overlijden behooren tot de Huwelijks acte van Johannes Petrus Muller en L.S.T. dato 19 okt 1815 op Fol. 2 van het Register. In kennisse van ons Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Lijsbeth Urks Broer Baukes ende L.U., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Cornelis Eekema, Stads Schoolmeester, 4 dec 1745; huwt met Broer Baukes, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 decemb en de 21 dito 1745 getrouwdt; Pieter Andries ende L.U., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs broeder Mindert Urks, 8 Aug 1750; huwt met Pieter Andries, beyde van Almenum, geproclameerd 9, 16 en 23 aug 1750 en doen ook getrouwt
Lijsbeth Walings ged 9 jan 1770 Grote Kerk HRL, dv Waling Regts en Antie Rients; Claas Wybes IJntema ende L.W., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Waling Regts, deszelfs vader, 28 jan 1792; ondertrouw HRL; Klaas Wybes IJntema en L.W., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 feb 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Wybe Klaases, geb 25 nov 1792, ged 23 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Antje Klaases, geb 1 apr 1794, ged 21 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Waaling Klaases, geb 16 jul 1795, ged 9 aug 1795 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Westerbaan huwt met Jelle vd Werff; BS ovl 1815
Lijsbeth Weydenaers ovl 16 jan 1728 HRL, old 81 jaer
Lijsbeth Wiebes huwt met Wiebe Martens; BS ovl 1829
Lijsbeth Wyberens huwt met Franciscus Fransen, beide van HRL, geproclameert den 24-31 mrt en de derde de 7 en getrout den 9 apr 1754
Lijsbeth Willems van HRL, huwt met Harmen Hendriks, van Witmarsum, geproclameerd de 20-27 jul en de 3 en getrout met attestasie de 10 aug 1766
Lijsbeth Willems huwt met Willem Sluyser, beide van HRL, geproclameerd de 30 Ap: en de 7 en getrout de 14 mei 1769
Lijsbeth Wijpkes huwt met Rochus Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mei 1762 in de Westerkerk
Lijsbeth Wopkes huwt met Christiaen Gerrits, kind: Elske Christiaens, ged 24 sep 1748 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Christiaens, ged 18 okt 1746 Grote Kerk HRL
Lijsbeth IJpes huwt met Tabe Folkerts, beide van HRL, geproclameert 11, 18 en 25 mei 1755 en getrout den 10 Juni; kind: Janke Tabes, ged 2 aug 1757 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Tabes, ged 5 aug 1760 Grote Kerk HRL
Lijsbeth IJsbrands huwt met Claas Clasen, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 aug en getrout de 2 sep 1759; kind: Klaas Klaases, ged 4 mei 1760 Westerkerk; kind: IJsebrand Klaases, ged 30 mrt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Antie Klaases, ged 10 apr 1763 Grote Kerk HRL; kind: Antie Klaases, ged 14 apr 1767 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Popkie Klaases, ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Lijsbeth (Elisabeth) Klazes geb 1757 Blija, ovl 22 mei 1824 HRL, huwt met Wopke Eggers/Fredriks Hoekstra, het bij geboorte aangifte van Hendrik de Boer, 1811; dv ... , en ... ; BS geb 1811, ovl 1824, ovl 1831
Lijsbeth Ages Westra geb 1803 Kimswerd, ovl 15 nov 1833 HRL, huwt met Kornelis Kornelis de Vries, dv Age Klazes W, en Sjuwkje Paulus; BS ovl 1833
Lijsbeth ayelts Outhoff ged 21 okt 1755 Grote Kerk HRL, zv ayelts Outhoff en Margareta Oorthuys
Lijsbeth Barends Overberg geb 1762 HRL, ovl 10 jan 1823 HRL, huwt met IJeme de Groot; BS huw 1815, ovl 1723; Ik Ondergetekende Reinskje Rintjes Kuiper, weduwe Pieter Jans Brouwer, wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen minderjarigen dochter Teuntje Pieters Brouwer bij mijnen wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het Huwelijk te begeven met Jan IJemes de Groot, zv IJeme de Groot & L.B.O. HRL 3 jan 1815, fiche 1); Ik Ondergetekende L.B.O. Wed:IJeme Jans de Groot wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Jan IJemes de Groot, bij mijnen wijlen man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Teuntje Pieters Brouwer, mede woonachtig alhier, dv Pieter Jans Brouwer & Reinskje Rintjes Kuiper. HRL den 3 jan 1815
Lijsbeth Cornelis de Groot geb 1 may 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Jans de Groot en Jeltje Tjeerds
Lijsbeth Cornelis Meyer ovl 24 apr 1821 Slappeterp, huwt met Pieter Tiedes Tolsma; BS huw 1835
Lijsbeth Dirks Danser huwt met Pieter Ockes Waterbuik, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1763 in de Westerkerk
Lijsbeth Gerbens Dijkstra huwt met Meindert Jans Bonnema, wonende te Arum; BS huw 1834
Lijsbeth Hendriks Faber huwt met Jacob Claasen Houtkooper, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 nov en getrout de 3 dec 1758 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; kind: Berber Jacobs Houtkoper, ged 17 mei 1761 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Hiddes Baars ovl 31 dec 1744, 66 jaar, wed. van Rein Sicces Menalda, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Lijsbeth Hotzes Binksma ged 24 nov 1767 Grote Kerk HRL, dv Hotze Romkes Binksma en Janke Rasschen
Lijsbeth Hylkes/Pieters Veldman ovl voor 1842, huwt met Pieter Nannes Veldboer; BS ovl 1839; 1841 overlijdens
Lijsbeth Jans Bot huwt met Pieter Wytses Blok, beide van HRL, geproclameerd de 17-19 en getrout de 24 jun 1770 in de Westerkerk HRL
Lijsbeth Jans de Groot Lieuwe Willems Hof en L.J. dG., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 14 jun 1776 HRL, en toen getrouwt
Lijsbeth Jans Jansma geb 1784 HRL, huwt met Lucas Pieters Hildema op 9 mei 1813 Franeker, dienstmaagd, wonende te Franeker, dv Jan Sijtses en Maayke Dirks; bsfr 1813 huwelijken
Lijsbeth Jans Olivier huwt met Lammert Warners. Zie verder het verhaal bij Lammert Warners. Bron: Harlinger Courant 13 nov 1981/J. Wobma
Lijsbeth Jans Siekman zie ook: E.J.H. Sichman; ged 15 jun 1756 Grote Kerk HRL, dv Jan Hendriks Siekman en Marieke Peereboom; huwt met IJpe Simons, kind: Trijntje IJpes, geb 16 apr 1792, ged 6 may 1792 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Jans van Vals geb 6 jan 1792, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv Jan van Vals en Antje Pieters
Lijsbeth Johannes Bakker geb 2 jan 1795, ged 3 feb 1795 Grote Kerk HRL, dv Johannes Bakker en Maria Buchler
Lijsbeth Johannes Monsma geb 1783 Franeker, ovl voor 1847, 1e huwt met Lammert Ages vd Laan, 2e huwt met Fokke Heidkamp op 13 apr 1828 Franeker, wonende te Franeker, dv Johannes Sierks M, en Jeltje Jans; BS Franeker huw 1828, ovl 1846
Lijsbeth Johannes Overmeyer ged 18 feb 1756 Grote Kerk HRL, dv Johannes Overmeyer en Trijntie Harmens
Lijsbeth Johannes Wagenaar ged 20 aug 1758 Grote Kerk HRL, dv Johannes Wagenaar en Geertie Jans; Lijsbet J.W., ged 16 jun 1750 Grote Kerk HRL, dv Johannis Wagenaar en Hertje Jans
Lijsbeth Laurens Tuininga geb 5 mrt 1783, ged 25 mrt 1783 Grote Kerk HRL, dv Laurens Botes Tuininga en Teetske Ruurds
Lijsbeth Lolles Brouwer geb 1771 Makkum, ovl 20 jan 1827 HRL, huwt met Joseph Termeulen; BS ovl 1827; Joseph Melderts van der Meulen en Elisabeth L.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 31 okt 1807; ondertrouw HRL
Lijsbeth Lucas Ooy van Almenum, huwt met IJsbrand Harmens Koster, van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 7 ber (= september) 1764
Lijsbeth Migchiels Roorda huwt met Jan Bemmer, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 jul 1771; kind: Hendrik Jans Bemmer, geb 26 mrt 1774, ged 19 apr 1774 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Minnes Blok op de belijdenisse des Geloof ged 16 apr 1756 Grote Kerk, Egtevrou op de Noorderhaven
Lijsbeth Ottes Overdijk Gerrijt Epkes Luidinga van Westerschelling en L.O.O. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 may 1806; ondertrouw HRL
Lijsbeth Pieters van Derven geb apr 1801 Augustinusga, ovl 29 mrt 1818 HRL, ongehuwd; BS ovl 1818
Lijsbeth Reinders Houma geb 1779 ... , ovl 7 jun 1814 HRL, huwt met Able Johannes Hoog, ovl wijk E-088; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1814
Lijsbeth Reinders Tadema huwt met Douwe Wytses Vettevogel, beide van HRL, geproclameerd de 21-23 en getrout de 28 jul 1765; kind: Reinder Douwes Vettevogel, ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Roelofs Terdeus zie ook: Terdeus; geb 1778 ... , ovl voor 1819, huwt met Arnoldus Pieters Bisschop, dv Roelof T, en Marijke Luiters; BS ovl 1817; 1818 huwelijken, ovl 1839; Nolles Pieters Bisschop en Lijsbert R. tD., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 aug 1807; ondertrouw HRL
Lijsbeth Simons de Haas huwt met Evert Wiarda, kind: Tomas Everts Wiarda, ged 8 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Simon Everts Wiarda, ged 13 apr 1760 Westerkerk HRL; kind: Sjoerd Everts Wiarda, ged 3 jul 1763 Grote Kerk HRL; kind: Itske Everts Wiarda, ged 15 jul 1753 Westerkerk HRL; kind: Thomas Everdts Wiarda, ged 8 sep 1750 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Wigles de Vries huwt met Jan van Beetzel, beide van HRL, geproclameerd de 14-16 en getrout de 21 feb 1762; kind: Grietje Bezel, geb 25 jun 1772, ged 21 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Wigle Jans van Bizes, geb 20 mrt 1775, ged 11 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind; Jacob Jans van Beetzel, ged 15 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Wigle Jans van Bezel, ged 27 jun 1769 Grote Kerk HRL
Lijsbetj Jans Trompetter huwt met Hein Jacobs Brouwer, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 nov en getrout de 4 dec 1757; ovl 10 aug 1769, 64 jaar, huisvrouw van Otte Sijbes Salverda, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Lijscken Jans van der Hulst huwt met Gerrijt Bruyn; zie verder bij Botte Broers Buwema; Bron: Harlinger Courant 11 nov 1983/S. Wobma
Lijsebet Hendriks zie: Lesmann
Lijsebet Lesmann geb 1799 Wieuwerd, ovl 1 jul 1858 HRL, huwt met Eebele Roelofs Pros? op 30 jul 1829 HRL, huw.afk. 19 en 26 jul 1829, wonende te HRL, dv Henderik Karels L, en Trijntje Klaasens; BS huw 1829, ovl 1858
Lijsebeth Lucas zie: Bos
Lijsebeth Lucas Bos ovl sep 1808 HRL, huwt met Jan Antoni Beuker, (Beukens), beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 feb en de 5 mrt en de 3 apr 1752 getrouwt; DTB N.H. HRL, BS huw 1827, ovl 1832, ovl 1854
Lijsie Heymans Abraham Samuel van HRL, ende L.H. van Leht in Oost Friesland, zijnde wegens de bruid gecompareerd den Parnassijn Levij Jacobs ende coopman Jacob Isaacs, 6 nov 1790; ondertrouw HRL; Abraham Samuel va HRL, en Lijsje Heymans van Lehr in Oostfriesland, (Jooden), hebben de laatste afkondiging gehad den 24 nov 1790 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd op vertoonde attesttatie
Lijsje geb 14 feb 1803 HRL, ged 6 mrt 1803 HRL, N.H., m: Liesbet Siebes; dopen Grote Kerk HRL 1803
Lijske Abels zie: van der Hout
Lijske Blok geb 1782 HRL, ovl 17 jan 1841 HRL, ongehuwd, dv Wytze B., en van Froukje Palmer; BS ovl 1841; geb 20 jan 1784, geb 16 mrt 1784 Grote Kerk HRL, dv Wytse Heins Blok en Vroukje Paltzen
Lijske Dirks geb 1 mrt 1792, ged 27 mrt 1792 Grote Kerk HRL, dv Dirk Hendriks en Trijntje Jans
Lijske Dirks huwt met Johannes Jans (de Jong), op 29 apr 1798 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1800
Lijske Gorter oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-092; VT1839
Lijske Hendriks zie: Kalf
Lijske Hendriks huwt met Jan Jansen; BS ovl 1820; Jan Jansen en Lijsbeth H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 jul 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan Jans, geb 7 dec 1784, ged 21 dec 1784 Grote Kerk HRL, moeder als Lysbeth H.
Lijske Jans ged 18 okt 1746 Grote Kerk HRL, dv Jan Lucas en Neeltje Durks
Lijske Jans huwt met Jan Antonij, kind: Pietje Jans, geb 14 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL
Lijske Johannes geb 28 dec 1806 HRL, ged 11 jan 1807 HRL, N.H., ovl voor okt 1810, dv Johannes Jans en Sjoukje Sikkes??; dopen Grote Kerk HRL 1807
Lijske Koster betaalt marktgeld voor boter 1806-1811
Lijske Mielman oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-100; VT1839
Lijske Oenes geb 17 mrt 1806 HRL, ged 6 apr 1806 HRL, N.H., dv Oene Klaases en Nunkje Germens; dopen Grote Kerk HRL 1806
Lijske van der Plaats oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-166 en wijk H-166; VT1839
Lijske Sjierks huwt met Tjalke Jans, kind: Jantje Tjalkes, geb 3 apr 1791, ged 19 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Tjalkes, geb 19 apr 1793, ged 7 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jan Tjalkes, geb 1 feb 1796, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL; kind: Sjierkje Tjalkes, geb 16 mrt 1798, ged 3 apr 1798 Grote Kerk HRL
Lijske Tjeerds Hendrik Barteles van HRL, en L.T. van Franeker, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 mrt 1806; ondertrouw HRL; huwt met Hendrik Barts, kind: Tjeerd Hendriks, geb 2 feb 1810, ged 25 feb 1810 Grote Kerk HRL; kind: Bart Hendriks, geb 13 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL
Lijske Wiarda oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-065; VT1839
Lijske Wytzes zie: Blok
Lijske Abels van der Hout geb 1808 HRL, ovl 8 dec 1880 HRL, 1e huwt met Willem Folkerts Gerbranda op 17 mei 1832 HRL, dienstmeid. 2e huwt met Johan Holsderber op 14 mei 1840 HRL, DG, dv Abel Poppes vdH, en Geertje Simons Jager; BS huw 1832, ovl 1836, huw 1840, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-045; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-014; VT1839
Lijske Hendriks Kalf geb 1758 ... huwt met Christoffel Johannes Kweser/Kroeger op 7 nov 1802 HRL, getuige bij geboorte aangifte van Marijke Petzlar in 1811; huw Grote Kerk HRL 1802 dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, ovl 1828
Lijske Jans Dijke huwt met Hendrik Freerksz Hildes, turfmeetster, wonende te HRL. 1833 en 1839; BS huw 1833, huw 1839, ovl 1844; kind: Trijntje Hendriks Hillers, geb 24 okt 1789, ged 17 nov 1789 Grote Kerk HRL, moeder als: Lupkje Jans Dijken
Lijske/Elisabeth Meiles Lijsbeth Meiles, ged 6 jan 1760 Grote Kerk HRL, dv Meile Reinders en Aafke Hendriks; geb 1751 HRL, ovl 3 jan 1830 HRL, huwt met Haring Heins Wagenaar, turfmeetster in 1830, doet overlijdensaangifte van Gerritje Janes Groenhof in 1811; bsha181ov, ovl 1859; Haring Heins en S.M., beide van HRL, hebben hunne laatste af-kondiging gehad den 20 mei 1781 HRL, en zijn getrouwd den 27 daaraanvolgende; in het doopreg. van 1799 bij kind Aafke Harings, vermeld als Lijsbet Melles; dopen Grote Kerk HRL; kind: Aafke Harings, geb 26 dec 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Meile Harings, geb 22 apr 1785, ged 3 may 1785 Grote Kerk HRL; kind: Meile Harings, geb 28 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: IJsbrand Harings, geb 30 apr 1789, ged 17 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: IJsbrand Harichs, geb 30 apr 1795, ged 19 may 1795 Grote Kerk HRL, vader als Harich H. ; kind: Reindert Harings, geb 10 jan 1798, ged 30 jan 1798 Grote Kerk
Lina/Paulina Jans zie: Hulshof
Lina/Paulina Jans Hulshof geb 1773 Groningen, ovl 2 nov 1831 HRL, huwt met Jan Nak, dv Jan H. (gk) en Anna Cornelis, (gk); BS ovl 1831; 1860 overlijdens
Lipkje Jans oud 78 jaar, geb Appingedam en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Lipkje Pieters huwt met Jan Karels; BS ovl 1838
Lipkje Steffens zie: Wikje Stoffels; huwt met Bote Freriks, kind: Frerik Botes, geb 18 nov 1783, ged 16 dec 1783 Grote Kerk HRL, moeder ook: Wikje Stoffels
Lipkje Thijses zie: Houtsma
Lipkjen Douwes zie: Harda
Lipkjen Douwes Harda ovl 6 mrt 1828 Makkum, huwt met Hendrik Wybes Visser; BS huw 1829, ovl 1843
Lipkjen Thijses Houtsma ovl voor 1843, huwt met Sijbren Rienks Bauritius; BS huw 1842
Lipman Benjamins zie: de Vries; L.B. en Henderina Meyers, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 25 mei 1777 HRL. en toen getrouwd, zijnde een Jood en Joodin; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Lipman Benjamins de Vries ovl jan 1801 HRL, huwt met Henderina Meyer/Reindorp de Vries, kinderen: Jacob dV, geb 1789 HRL, Abraham Leipmans dV, geb 1787 HRL, Benjamin dV, geb 7 mei 1783 HRL, Meyer dV, geb 1793 HRL, koopman te HRL, NI; BS huw 1825, ovl 1830, huw 1841, ovl 1864, ovl 1865, ovl 1871; wed. L. dV. gebruiker wijk G-100; medegebruiker Jacob de Vries, (zoon); eigenaar is Joodsche Gemeente, 1814. (GAH204)
Lippe Jacobs huwt met Tjitske Heeres, kind: Swaantje Lippes, ged 18 dec 1753 Grote Kerk HRL
Lisbet Douwes ged 6 jun 1752 Grote Kerk HRL, dv Douwe Lieuwes en Pietje Jentjes
Lisbet Jans ged 1 may 1753 Grote Kerk HRL, 4 Jaar out Sinde, dv Jan Gerbens en Eelke Danels(!)
Lisckje Feddes Jan van Hoven en L.F., zijnde de laatste proclamatie geschiedt 31 jan 1773 HRL en toen getrouwd
Liske Dooitses ontvangt van het gemeentebestuur wegens het vullen van een kist met steen buiten de Zuiderpoort volgens publieke inschrijving, 19 dec 1764: 27 Caroliguldens
Liske Tuininga begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 12; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Liskien Klaases ged 25 okt 1757 Grote Kerk HRL, dv Klaas Arjens en Gadske Cornelis
Liskje Betzes ovl 20 aug 1795 Sneek, huwt met Petrus Harings vd Werf; BS huw 1823
Liskje Douwes zie: Lautenbach
Liskje Fransen zie ook: Rikkers; dienstmeid. vrouw van Frans Anthonij en de meid van wed. Posthumus, L.J. genaamd, beboet ieder tot 15 goudguldens wegens het vechten met elkander aan de publieke straat. Na verontschuldigingen boeten teruggebracht tot 1 goudgulden per persoon, te steken in de Armebus, 13 sep 1804 (GAH50)
Liskje Geerts geb 1795 Surhuisterveen, ovl 23 jun 1840 HRL, wonende te Groningen 1840, dv Geert Oedses en Swaantje Hayes; BS ovl 1840
Liskje Hendriks geb 2 jul 1807 HRL, ged 12 jul 1807 HRL, N.H., dv Hendrik Petrus en Lijsbeth Jans; dopen Grote Kerk HRL 1807
Liskje Jans geb 28 mei 1808 HRL, ged 5 jun 1808 HRL, N.H., dv Jan Joris en Beertje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1808
Liskje Jans gebruiker van wijk B-052, eigenaar en medegebruiker is Jacob Doedes wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); geb 1751 ... , ovl 11 apr 1815 HRL; BS ovl 1815; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Liskje Jentjes ged 22 nov 1746 Grote Kerk HRL, dv Jentje Gerrits en Jaatje Douwes
Liskje Joris zie: van Slooten
Liskje Oosterwerf geb 1777 Sneek, ovl 8 feb 1831 HRL, ongehuwd, dv Simke Ages O, en Tjietske Simons Gaastra; BS ovl 1831
Liskje Simkes zie: Oosterwerf
Liskje Douwes Lautenbach huwt met Hendrik Popkes Vriesema; BS ovl 1886
Liskje Fransen Rikkers zie ook: Liskje Fransen; geb 1782 Franeker, ovl 22 aug 1846 HRL, huwt met Jan Harmens deurnat op 30 sep 1804 HRL, dv Frans Pieters R, en Trijntje Hanekroot; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1846; Han Harms en L.F.R., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door A. Rasschen onder productie van genoegzaam bewijs, 15 sep 1804; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, (vnm: Lutske), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-249; VT1839
Liskje Jans Bierma huwt met Sijtse Roelofs; BS ovl 1839; kind: Roeloff Sijtses, geb 10 apr 1775, ged 23 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sijtses, geb 30 nov 1778, ged 29 dec 1778 Grote Kerk HRL
Liskje Joris van Slooten geb 1771 Sloten, e huwt met Bauke Johannes Feenstra, 2e huwt met Adolph Johannes vd Veen op 24 sep 1829 HRL, huw.afk. 13 en 20 sep 1829, werkvrouw, wonende te HRL. 1836, koopvrouw zonder vaste woonplaats in 1831, dv Joris Symens en Akke Jans; BS huw 1829, ovl 1831, ovl 1836
Liskjen Gerbens huwt met Klaas Sijbrens Hoedtje, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 25 jun 1752 en doen ook getrouwdt
Liskjen Gerrits Symon Clases ende L.G. beide van HRL, koomende wegens de bruid Carst Hendriks en verklarende dat des bruids vader in dit huwelijk consenteerde, 2 Nov 1743; huwt met Symon Claeses, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 nov 1743 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; huwt met Jacob Jans, beide van HRL, geproclameert den 17-24 en getrout de 31 jul 1757 in de Westerkerk; kind: Maaike Jacobs, ged 12 jun 1759 Grote Kerk, vader ovl; kind: Gerrit Simons, ged 19 dec 1752 Grote Kerk HRL; kind: Claas Simons, ged 18 feb 1749 grote Kerk HRL
Liskjen Jans huwt met Jelger Hessels, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 May 1752 en de 4 jun getrouwdt in de Westerkerk
Liskjen Jielderens ovl 30 apr 1727 HRL, old 30 jaeren
Liskjen Jochums Simon Keimpes ende L.J., beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Pijter Gerbens desselvs swaeger, 28 dec 1748; huwt met Simon Keimpes, beyde van HRL, geproclameerd den 29 desemb 1748 en den 5-12 jan 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Liskjen Jans Buruma ged 30 apr 1742 Grote Kerk HRL, dv Jan Buruma en Hinke Arnoldus
Liuwe Iarichs Burger ovl ... 1613, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Livia Prigge ovl 1718, 3 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Livius Rypema burgemeester, ovl 5 dec 1727 HRL, old 66 jaer
Livius Wijngaarden L.W. en Welmoed Kornelis Koen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jul 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 11 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde den Burger Willem Dirks aangesteld tot mede ordinaris turfdraager, in plaatze van L.W., Welke ovl is. (GAH44)
Livius Henrici Prigge huwt met Claaske Tomas Wijngaarden op 19 aug 1714 St. Anna, kapitein vd Staten Generaal ter zee voor de Kamer van Frl, kapitein 1740-1746
Lodewijk Adams zie: Hoek
Lodewijk Adams ende Antie Willems, beyde van HRL, huw.aang. 10 jul 1734 HRL, comende voor de bruid Harmen Jansen; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Lodewijk Andries ovl 8 jul 1793 HRL, oud 73 jaar
Lodewijk Andries huwt met IJmkie Johannes, beide van HRL, geproclameert den 25. mei en de tweede en getrout den 8 jun 1755
Lodewijk Andries huwt met IJttie Haerings, beide van HRL, geproclameerd de f. 2:9:16 7 ber (= september) en getrout de 6 nov 1770
Lodewijk Bakker L.B., chergiant ende Trijntie Tjerks beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan de Reus, 1 Feb 1749; huwt met Trijntje Tjerks, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 Febr. 1749 en ook getrouwt in de Westerkerk HRL; kind: Barbara Lodewijks Bakker, ged 6 aug 1752 Grote Kerk HRL; kind: Idske Lodewijks Bakker, ged 14 jan 1751 Westerkerk HRL; kind: Albertus Jurjens Bakker, geb 17 jun 1749 Westerkerk HRL, vader als J. Lodewijks B.
Lodewijk Bosheyer huwt met Elisabeth Eeltjes, passementmaker te Leeuwarden, kind: Tobeas geb 1800 Leeuwarden; BS huw 1832, ovl 1844
Lodewijk Brens huwt met Hiltje Sijbrens, kinderen: Dirkje B, geb 1758 Workum, Wemeltje Lodewijks B, geb 6 dec 1765 Gorredijk; BS ovl 1822; 1845 overlijdens
Lodewijk Fluchmaker (LUDWIG BENJAMIN); geb 1803 Memel, ovl 9 apr 1877 HRL, huwt met Grietje van deulen op 21 mei 1830 HRL, wonende te HRL, varensgezel, tapper in 1877, zv Johann Gottlieb F, (gk), en Anna Barbara Damus, (gk), vdr. wonende te Memel, arbeider in 1830, moeder ovl 25 aug 1804 Memel; BS huw 1830, ovl 1877; oud 31 jaar, geb Memel en wonende te HRL. 1839, stuurman, wijk A-140; VT 1839
Lodewijk Forster weesvoogden bet f. 135:7:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens ver-diende gagie van Roelof Simons bij capitein L.F., 18 nov 1783. (GAH1114); L.F. en Tytje Cornelia Heidkamp, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Lodewijk Georg ovl voor 1862, huwt met Marijke Roeles, kramer, wonende te Franeker in 1825, kind: Anna catrina G, geb 1796 Franeker; BS huw 1825, ovl 1861
Lodewijk Gerrits Geeft Ued Achtb:met alle eerbied en onderdanigheit te kennen L.G., mr. snijder alhier dat de suppliant voor desen met consent van Ued Achtb:''t turfdragerschap heeft bekomen, welke bedieninge, welke bedieninge de suppliant garne wederom op de persoon van Jacob Geerts varendspersoon meede alhier zoude willen overdragen, en sulx met als met toestemmingge en approbatie van Ued Achtb:kunnen geschieden, zoo versoekt de supplnt met veneratie dat Ued Achtb:in dit transport gelieven te accordeeren, en de persoon van Jacob Geerts in sijn plaatse tot mede gesworen turfdrager deser stede aan te stellen op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daartoe specteerende, mits doende den Eed van Getrouwigheit daar toe staande, zijnde de meede supplnt Jacob Geerts een jongman hier toe bequaem en versoekt mede onderdaniglijk ''t consent van Ued Achtb:in deesen, q:f:etc. Requisitus, get. R.B. Lanting 1738. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versochte requeste gedaan eligeert mits desen de persoon van Jacob Geerts tot mede gesworen Turfdrager binnen dese Stadt in de plaatse van L.G. en dat op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den behoorlijken Eedt, Actum den 19 feb 1738, was get. S.C. Schrik Ter Ordtie van de Magistr. abs sec. get. D. Reidema. ; Onder stonde; Op heden den 19 feb 1738 heeft Jacob Geerts den Eedt van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. S. Schrik gepresteert op den Raadhuyse binnen HRL, In Kennisse van mij abc sec., was get. P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met schuldige eerbiedigheit Jan Willems ge?digde turfdrager binnen dese Stad, dat de supplnt wel genegen was sijn Functie over te transporteeren op de persoon van L.G., sijnde deselve daar toe seer bequaam en die sulx ook van harten is begeerende, dan nademaal het selve niet vermag te geschieden sonder gratie en consent van UEd:Agtbaerheden. Soo koomt den supplnt hem aan de tafel van UEd:Agtbaerheden addresseeren, met ootmoedig versoek ten einde het UEd:Geregte de persoon van L.G. gelieven in des supplnts plaatse tot meede geedigde turfdrager aan te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande en aanbehorende quo facto etc, (was get. ), H. Wiaerda; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gemeld eligeerd mits desen de persoon van L.G. tot mede ordrs gesw: turfdrager binnen dese Stad op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. deses Stads. Actum den 20 ooc 1738, (was get. ), Pier Bretton, Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga. Laeger Stonde; Op heden den 20n oct 1738 heeft L.G. den eed van getrouwigheid in handen van de Heer presid. Burgemr. P. Bretton gepresteerd. In Kennisse van mij secrts, (was get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft Eerbiediglijk UEd:Agtb. te kennen L.G., turfdrager alhier, dat hij wel genegen zoude zijn, die zijne voorsr. bedieninge om moveerende redenen op de persoon van Andrijs Andrijs, bootsgesel alhier (tot het waernemen dies wel bequaem) over te dragen waartoe UEd:Achtbden consent en approbatie onderdaniglijk wort versogt, en is der supplnts begeerte dat UEd:Agbt:voorsr:bedieninge op Andrijs Andrijs komen te transporteren, en deselve in plaetse van hem L.G. tot turfdrager alhier komen aen te stellen, op Lasten pligten, profijten gehoorsaemheden, ende Requisita daer toe staende, quo facto etc: (was get), dees Letters heeft L G Lodewijk Gerrits zelvs gesteld Andrijs Andrijs Requisitas (get) R.B. Lanting. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert en nomineert mits deesen de persoon van Andrijs Andrijs tot meede ordrs turfdrager binnen dese Stadt, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende, mits doende den Eed van getrouwigheit Actum den 28 nov 1740 (was get), J. Agema, Ter Ordtie van de magistr:(get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden 28 nov 1740 heeft Andrijs Andrijs den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. Burgemr. Agema gepresteerd. In ken- nisse van mij secrts get:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Jan Mangeles ende Janke Joosten, beyde van HRL, huw.aang. 31 aug 1737 HRL, komende Wegens de bruyd L.G., kleermaeker en vertoonde Consent van de bruyds moeder; huw.aang. HRL 1737; L.G. ende Antie Beerns, beide van HRL, huw.aang. 24 jan 1739 HRL, komende voor de bruid desselvs Swager Pieter Joosten; huw aang. HRL 1739; Jacobs Wierds van HRL, ende Trijntie Wytses van Texel, Comende voor de bruid L.G., vertonende Attestatie; huw.aang. Gerecht HRL 1733; IJpe Sipkes van Wijnaam ende Eeke Fransen van HRL, Comende voor de Bruyd L.G., 07 nov 1733 HRL
Lodewijk Hakbijl huwt met Hiltje Scheltema op 29 apr 1807 HRL, wonende te Amsterdam 1807, laatste afk. 12 apr 1807; huw Grote Kerk HRL 1807; L.H. van Amsterdam en Hiltje Scheltema van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 28 mrt 1807; ondertrouw HRL
Lodewijk Hendriks geb 27 jul 1800 HRL, N.H., ged 17 aug 1800, zv Hendrik Egberts en Antje Lodewijks Groen; dopen Grote Kerk HRL 1800
Lodewijk Hendriks geb 26 okt 1802 HRL, N.H., ged 7 nov 1802, zv Hendrik Eiberts en Antje Lodewijks Groen; dopen Grote Kerk HRL 1802
Lodewijk Jacobs zie: Scheffer
Lodewijk Jansen zie: Groen, Hoekveld, Petreaues, Timmer
Lodewijk Jansen huwt met Antje Jansen, kind: Willem Lodewijks, ged 19 jun 1770 Grote Kerk HRL
Lodewijk Jans ovl 12 aug 1793 HRL, oud 9 jaar; geb 18 feb 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL, zv Jan Karels en Antje Douwes
Lodewijk Johannes zie: Fluchmaker, Loensma, Strak
Lodewijk King geb 1806 ... , huw.get. bij M.J. vd Wal, (gk), en M.C. Gonggrijp, (gk), smidsknecht, wonende te HRL; BS huw 1840
Lodewijk Clases Remonstreert met Schuldige Eerbiedigheid Jacob Joosten, ordris Korendrager deezer Stede, dat hij Supplnt:wel geneegen zoude wezen van deze functie te desisteren en dezelve te resigneren in faveur van L.C. jongman en borger binnen deze Stad, hier toe Capabel en inclinerende. Versoekende ten dien einde zeer gedienstig dat UEd:Achtb:voorsr:bedieninge van hem Supplnt:op L.C. gelieven te transporteren, die zijn persoon mits dezen op ''t eerbiedigste presenteert, en zulx van UEd:Achtb:mede zeer Ootmoedig is Versoekende. q:f:etc:(was getekend. ) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnt:L.C. tot meede ordinaris koorndrager deser Steede, op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheeden daer toe Staande mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende in de armbusch de Soma van twintig Cargls:actum den 29 jan 1759. (was Get:) Hendk Wassenaar (onder Stonde) Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit Coram Praeside H:Wassenaar en heeft de twintig Cargls:in de armbusch Geteld Actum uts:In kennisse van mij gesw:Clercq S. Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lodewijk Klaassen L.K. en Janneke Kornelis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 aug 1780 HRL, en zijn getrouwd op den 29 naastvolgende; kind: Wikje Lodewijks, geb 5 apr 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL
Lodewijk Klases ovl voor 1817, huwt met Aaltje Arends, kind: Arend Lodewijks vd Pijp, geb 1769 HRL; BS huw 1816, huw 1830, ovl 1839; huwt met Aaltie Arents, beide van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 okt 1760 en getrout de 11 November; kind: Lodewijk Lodewijks, geb 22 jul 1774, ged 5 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Lodewijks, ged 24 aug 1762 Grote Kerk HRL; kind: Arent Lodewijks, ged 6 jul 1769 Westerkerk HRL; kind: Wickje Lodewijks, ged 15 nov 1771 Grote Kerk HRL
Lodewijk Clasen huwt met Lijsbeth Anes, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 mei 1760; kind: Claas Lodewijks, ged 1 mei 1763 Grote Kerk HRL
Lodewijk Coster gebruiker van wijk E-037, eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204)
Lodewijk Lodewijks zie: van der Sluis
Lodewijk Lodewijks geb 22 jul 1774, ged 5 aug 1774 Grote Kerk HRL, zv Lodewijk Klaassen en Aaltje Arends
Lodewijk Lodewijks zie ook: van der Sluis; L.L. en Doetje Berends, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 jul 1806; ondertrouw HRL
Lodewijk de Lombaerde L. d. L. eigenaar van perceel nr. 1562 te HRL, opziener der jagt, woonplaats Beeetgumermolen, legger nr. 420, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Lodewijk Meeth ovl voor 1840, huwt met Froukje Gerrits Appelhof, kinderen: Johannes M geb 1800 Augustinusga, Coenraad M, geb 24 sep 1810 Augustinusga; BS huw 1839, ovl 1842, ovl 1872
Lodewijk Meyer koopt een huis in 1797; eigenaar van wijk G-257; gebruiker Freerk Jans wed. ; medegebruiker Jan Dijkman vrouw, 1814. (GAH204)
Lodewijk Petreaus geb 1803 Leeuwarden, huwt met Aukje Smith op 19 jan 1832 Hark, geneesheel- en vroedmeester, wonende te Tzummarum, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Jan Willem P, en Tieltje Hofman; BS huw 1832, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Lodewijk Pieters zie: Werner
Lodewijk Smids boomsnoeier 1749; van Almenum, huwt met Tetje Dirks, van HRL, sijn geproclameert den 30 apr en den 7-14 May 1741 en doe ook getrouwt; L.S. van Almenum ende Tetje Dirks van HRL, koomende voor de bruit de Burgemr. D:Vosma desselfs broodheer, 26 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Durk Lodewijks Smits, ged 10 jan 1747 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Lodewijks Smidts, ged 8 sep 1744 Grote Kerk HRL; fi-ches dopen Grote Kerk HRL; kind: Christiaen Lodewijks Smits, ged 1 may 1742 Grote Kerk HRL
Lodewijk Strak zie ook bij Ph. L. Strak; geb 1766 Nassau Dietz, Dld, ovl 22 mrt 1840 HRL, 1e huwt met Aafke Ales Hetting op 4 mei 1800 HRL, 2e huwt met Berber Jans de Vries, kinderen: Johannes Pieters S, geb 1807 HRL, Ale Lodewijks S, geb 1804 HRL; zv Johannes S, (gk), en Margrietha ... , (gk); huw Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1815, ovl 1840, ovl 1854, ovl 1859; oud 70 jaar, geb Nassau Dietz, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839
Lodewijk Wytses zie: Blom
Lodewijk Willems zie ook: Groen; ged 4 aug 1807 HRL, zv Willem Lodewijks en Hijlkje Scheltes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Lodewijk Willems zie ook: Groen; geb 29 jun 1799 HRL, ged 9 jul 1799 HRL, zv Willem Lodewijks, (later: Groen), en Hijlkje Scheltes, (later: Stinstra); dopen Grote Kerk HRL 1799
Lodewijk Adams Hoek geb 3 mei 1799 Midlum, ovl 17 jul 1860 HRL, huwt met Antje P. Sijtsma, N.H., sjouwer in 1851, zv Adam H, en Metje Lodewijks; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk G-137, 281, wijk H-003
Lodewijk G Ging oud 32 jaar, geb Neurenberg en wonende te HRL. 1839, slotenmaker, wijk B-073; VT1839
Lodewijk Gerrit Loensma geb 1803 ... , ovl 12 apr 1815 HRL, zv Johannes Jacobus L, en Grietje vd Zee; BS ovl 1815
Lodewijk Jacobs Scheffer geb 24 dec 1807 Grouw, ovl 19 aug 1872 HRL, huwt met Stijntje Tigchelaar op 16 aug 1827 HRL, huw.afk. 29 jul en 5 aug 1827, boereknecht, wonende te te HRL, N.H., balkvlotter in 1872, tuinier en werkman in 1851, zv Jacob Lodewijks en Tjitske Jurjens Geuker; BS huw 1827, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, wijk G-077, 353, wijk H-101, supp wijk G-409, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, tuinmansknecht, wijk G-324; VT1839
Lodewijk Jans Hoekveld ovl voor 1834, huwt met Engeltje Douwes, kinderen: Grietje H, geb 15 mei 1801 HRL, Johanna H, geb 8 jul 1791 Maastricht, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1833; L.H., soldaat onder de comp. van capt. Schummelketel, ende E.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rinze Gerrijts, goede bekende, 16 may 1789; ondertrouw HRL; L.H., soldaat in de compie van kapitein Schummelketel, en E.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 31 may 1789 HRL, en zijn getrouwd den 1 jun 1789
Lodewijk Jans Ziekman ged 12 feb 1760 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendrik Ziekman en Maria Pereboom
Lodewijk Jans Timmer geb 1795 HRL, ovl 23 aug 1854 HRL, huwt met Antje Hendriks Steenstra op 11 apr 1824 Franeker, huw.get. bij L.J. Timmer en G. Kuipers, wieldraayer, broeder bruidegom, wonende te HRL. 1820, zv Jan Karels T, en Antje Siderius; BS huw 1820, BS Franeker huw 1824, ovl 1845
Lodewijk Jansen Groen huwt met Antje Jans, kinderen: Antje Lodewijks G, geb 1773 HRL, Jan Lodewijks G, geb 1767 HRL; BS huw 1815; huwt met Antje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 27 sep en de 4 en getrout de 11 okt 1767; Hendrik Eiberts ende Aantje Lodewijks Groen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader L.J.G., 9 nov 1793; ondertrouw HRL; kind: Antje, geb 26 aug 1772, ged 8 sep 1772 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Groen, geb 8 jan 1774, ged 24 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Arjen Lodewijks Groen, geb 27 apr 1777, ged 25 mei 1777 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Lodewijks Groen, geb 3 apr 1781, ged 29 may 1781 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd twee en tachtig den Ses en twintigste aug is Geboren Antje dv L.J.G. en Antje Jans. Afgegeven te HRL den 17 jan 1815
Lodewijk Jansen Groen van HRL, huwt met IJtske Broers van Hijlaard, geproclameerd de 19-26 mei en de 2 jun en getrout met attestasie de 9 dito 1765
Lodewijk Johannes Krekelaar J.L.K. van Leeuwarden en Lolkjen Hendriks van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Jetzes, deszelfs vader, 1 may 1790; ondertrouw HRL; L.J.K. van Leeuwarden en Lolkjen Hendriks van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 may 1790 HRL en zijn met attestatie vertrokken, en volgens ingekomen verklaaring te Leeuwarden getrouwd den 23 may 1790
Lodewijk Lodewijks van der Sluis geb 1773 HRL, ovl 21 mrt 1823 HRL, 1e huwt met Antje Berends op 14 dec 1800 Dokkum, met attestatie vertrokken naar Dokkum, 2e huwt met Doetje Berends op 5 aug 1806 HRL, komt van HRL, laatste afk. 3 aug 1806, kind: Lodewijk Lodewijks vdS, geb 1801 Dokkum, zv Lodewijk Klases en Aaltje Arends; huw Grote Kerk HRL 1800, 1806, BS ovl 1823, huw 1830, ovl 1836, ovl 1839; eigenaar en gebruiker van wijk B-008; medegebruikers Jacob H. Bootsma, gealimenteerd, Hendrik Holsderver, sjouwer, 1814. (GAH204); wed. L.L. v. d. S. eigenaresse van perceel nr. 461 te HRL, winkelierse, woonplaats HRL, legger nr. 627, huid. 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: kad. Atl. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. 36)
Lodewijk Lodewijks van der Sluis geb 1801 Dokkum, ovl 25 jun 1839 HRL, huwt met Hiske Jacobs Wip op 27 mei 1830 HRL, wonende te HRL, korendrager in 1839, zv Lodewijk vdS, en Jantje Barends; BS huw 1830, ovl 1839
Lodewijk Pieters Werner geb 1796 HRL, ovl 26 nov 1853 HRL, huwt met Hijlkje Heeres op 19 aug 1821 HRL, huw.afk. 29 jul en 5 aug 1821, arbeider in 1853, zv Pieter W, en Nieskje Rintjes Bakker; BS huw 1821, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-148; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-237; VT1839; geb 2 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Pieter Wernar en Nieske Rintjes Bakker
Lodewijk Wytses Blom ovl 2 mrt 1836 Kimswerd, huwt met Elisabeth Kool, in leven verwer; BS huw 1837; geb 18 feb 1790, ged 2 mrt 1790 Grote Kerk HRL, zv Wytse Dirks Blom en Wemeltje Brens
Loedske Daams Loedke (1765, 1775), Luutske (1837); huwt met Jan Siebrens Reidmaker, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 aug en getrout de 1 sep 1765; BS ovl 1837; kind: Jan Jans, geb 24 okt 1772, ged 12 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jans, geb 22 feb 1775, ged 12 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Sibrand Jans, ged 10 jun 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Loetske Dames; kind: Reinouwke Jans, ged 22 mrt 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Loetske D. ; kind: Daam Jans, ged 11 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd en Seventig den Een en dertigste mrt is Geboren Aafke, dv Jan Sibrens L.D. Afgegeven op den Raaduize binnen HRL den 19 jun 1816
Loepke Feykes voogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon door Jacob Douwes bij L.F. aan de oude Dijk boven de kost en drank verdiend van 12 may 1765 tot 12 may 1766, 8 jun 1766. (GAH1096)
Loetske Daams zie: Reidmaker
Loetske Folkerts zie: Park
Loetske Park geb 1 mei 1805 HRL, ged 21 mei 1805 HRL, N.H., dv Folkert Jans P, en Antje Jans Reidemaker; dopen Grote Kerk HRL 1805
Loetske Reidmaker geb 28 aug 1809 HRL, N.H., Vst 15 feb 1859 uit Lemmer, A 25 mei 1869 Lemmer, huwt met Zacharias Helmers, (gk), dv Daam Jans R, en Catharina Nijkel; dopen Grote Kerk HRL 1809, bev.reg. HRL 1851 wijk E-016, bev.reg. HRL 1860-80; geb 18 aug 1809, ged 1 sep 1809 Grote Kerk HRL, dv Daam Jans Reidemaker en Catrijna Niekel
Loetske Rintjes ovl 6 dec 1803 HRL, oud 71 jaar; van St. Jacobi Parochie, huwt met Johannes Tjebbes, (van der Meulen), van HRL, geproclameerd den 5-7 en 12 en getrout met Aattestasie de 19 dec 1756; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier, op Lyfrenthe vertoond f. 400:0:0 (GAH650); kind: Tjebbe Johannes, ged 13 dec 1757 Grote Kerk HRL
Loiter Caspers Hendrik Jansen van HRL. ende Marijtje Hendriks van Hasselt, zijnde aangegeeven door Beernt Alpherts ende L.C., met vertooninge van attestatie dat de gebooden tot Hasselt reeds waeren aangegeeven, 14 dec 1743
Lokje Baukes geb 18 mei 1777, ged 10 jun 1777 Grote Kerk HRL, dv Bauke Jans en Neisje Tonko. (ook: Tammes)
Lolke Ates zie: Vellinga
Lolke Beerns geeft met schuldige eerbiedigheit te kennen Harmen IJsbrands een van UE Achtbn: ratelwagters hoe hij wel genegen zoude zijn dito ampt over te dragen aan eenen L.B. mede binnen dese Stadt. Edogh dewijl sodanigen overdragt sonder consent van UEd:Achtb niet kan geschieden soo versoeken deselve supplntn met vorige eerbiet dat UE:en Achtb. dese overdragt gelieven te accorderen en over sulks de persoon van L.B. in plaats van Harmen IJsbrands tot ordris ratelwagter aan te stellen op lasten, pligten en gehoorsaamheden daar toe staande q. f. etc:(get), P.F. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemeld nomineerd mits desen de persoon van L.B. tot mede ordris gesw ratelwagter binnen dese stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daartoe staande mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deses stads. Actum den 29 apr 1737 (was get) Junius Munter(get) M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 29 apr 1737 heeft L.B. den eed van getrouwigheid in handen van de presid. burgemr Schrik gepresteerd, in kennisse van mij secrts (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); straatmaker in 1764, b; huwt met Grijttje Jacobs, kind: Trijntje Lolkes, ged 1 sep 1740 Westerkerk HRL
Lolke Dirks ged 19 jul 1746 Grote Kerk HRL, zv Dirk Tjeerdts en Sijtske Tjerks
Lolke Douwes zie: de Haan
Lolke Douwes geb 3 mei 1800 HRL, ged 25 mei 1800, N.H., zv Douwe Johannes en Sijke Martens; dopen Grote Kerk HRL 1800
Lolke Feikes geb 18 mei 1772, ged 28 jul 1772 Grote Kerk HRL, zv Feike Lolkes en Marijke Cornelis; ged 29 nov 1764 Westerkerk HRL, zv Feyke Lolkes en Marijke Cornelis
Lolke Fokkes ged 3 dec 1752 Grote Kerk HRL, zv Fokke Lolkes en Breghtje Arjens
Lolke Folkerts geb 9 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL, zv Folkert Wiegers en Renske Lolkes
Lolke Gerbens zie: Dijkstra
Lolke Hennings huwt met Elske Wessels, kind: Wessel Lolkes IJlstra, geb 1762 HRL; BS huw 1814; kind: Willemke Lolkes, ged 26 mei 1760 Grote Kerk HRL, vader als L. Hennes; huwt met Tjamke Stoffels, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 okt 1746 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk; huwt met Elske Wessels, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 dito 1759; kind: Wessel Lolkes, ged 21 feb 1762 Grote Kerk HRL; kind: Henning Lolkes, ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL, moeder als E. Hessels; kind: IJttie Lolkes, ged 10 nov 1767 Grote Kerk HRL, moeder als E. Hessels
Lolke Jacobs ende Sjoukjen Feykes, beyde van HRL, huw.aang. 6 sep 1736, Extra ordrs, koomende voor de bruid Hessel Sijtses, mr. slager; huw.aang. HRL 1736; huwt met Sjouwkje Feikes, kind: Jacob Lolkes, ged 3 apr 1747 Westerkerk HRL; kind: Jan Lolkes, ged 10 may 1744 Westerkerk HRL; kind: Sijbren Lolkes, ged 8 apr 1742 Westerkerk HRL
Lolke Jacobs Jacob Wouters ende Sijbrigjen Jacobs, beide van hier, koomende voor de Bruit desselfs Broeder L.J., 8 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL
Lolke Jans zie ook: Dijkstra; geb 14 sep 1790, ged 26 sep 1790 Grote Kerk HRL, zv Jan Jakobs en Willemke Lolkes
Lolke Jans L.J. van Workum en Sijbrigjen Gerbrands van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 sep 1779 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Lolke Jans ged 6 dec 1763 Grote Kerk HRL, zv Jan Lolkes en Geertje Pieters; weesvoogden bet f. 120:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van L.J. bij Schelte Sipkes, meester timmerman, 12 jul 1784. (GAH1115); id. f. 60:0:0, 11 may 1782. (GAH1113); id. f. 2:0:0, 21 dec 1779. (GAH1111)
Lolke Meinderts zie: Hofstra
Lolke Oedses huwt met Geertje Hendriks, beide van HRL, geproclameert de 23-30 Septemb:en getrout de 7 okt 1759 in de Westerkerk; Lourens Douwes ende Grietje Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.O., deszelfs oom, 30 aug 1788; ondertrouw HRL; ovl 22 feb 1790 HRL, oud 71 jaar
Lolke Sybrands geb 26 jul 1774, ged 7 aug 1774 Grote Kerk HRL, zv Sijbrand Lolkes en Tjitske Scheltes
Lolke Sybrens huwt met Antie Heeres, beide van HRL, geproclam; de 29 mei en de 5 en getrout de 12 jun 1768
Lolke Sybrens zie ook: Zwaal; huwt met Jantje Willems, kind: Jan Lolkes, geb 10 feb 1810, ged 25 feb 1810 Grote Kerk HRL
Lolke Sytses huwt met Dieuke Haentjes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 30 desember 1742 en den 6 jan 1743 en den 13 dito en doe ook getrouwt; L.S. ende Dieuke Haenties beide van HRL, koomende Anderijs Doedes weegens de bruid. 29 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Antje Hotses, beyde van HRL, geproclameerd den 13 dito en den 20 dito en den 29 dito 1753 getrouwdt; kind: Zijtze Lolkes, ged 10 jan 1758 Grote Kerk HRL
Lolke Steensma ook LOLLE W.; vroedsman in 1764, burgemeester in 1766-1775; burgemeester in 1766; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:0:0 terzake mouten van 40 lopen wintergarst f. 6 stuivers het lopen, kwit. no. 12, 18 aug 1763. (GAH1093); id. f. 12:2:0 wegens het mouten van 36 lopen garst, kwit. no. 5, 12 apr 1768. (GAH1098); id. f. 10:10:0 voor mouten van 35 lopen garst, kwit. no. 12, 15 mei 1764. (GAH1094); id. f. 8:5:0 voor het mouten van 33 lopen garst, kwit. no. 7, 4 jun 1765. (GAH1095); id. f. 12:0:0 voor het mouten van 40 lopen garst f. 6 stuivers ''t lopen, kwit. no. 9, 13 mei 1766. (GAH1096); id. f. 33:1:0 voor geleverde hop en het mouten van 66 loopen garst tdv het Weeshuis, ord. no. 7, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 9:10:0 tersake geleverde 28 pond hop ten dienste des Weeshuisbrouweri van 19 dec 1769 tot 13 nov 1770, kwit. no. 9, 15 nov 1770. (GAH1101); id. f. 10:7:0 wegens geleverde hop, kwit. no. 7, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 12:7:0, kwit. no. 2, 15 apr 1777. (GAH1108); id. f. 7:15:0, kwit. no. 12, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 5:8:0, kwit. no. 9, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 10:16:0, kwit. no. 10, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 5:0:0, kwit. no. 12, 3 dec 1783. (GAH1113); id. f. 10:10:0, ord. no. 13, 24 nov 1778. (GAH1109); id. f. 16:10:0, quit. no. 10, 15 jan 1788. (GAH1120); id. f. 17:11:0 wegens geleverde hop en het mouten van 36 loopen garst voor het Weeshuis, kwit. no. 13, 19 nov 1771. (GAH1102); id. f. 13:5:0 wegens geleverd hop en bier, kwit. no. 14, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 14:12:0, kwit. no. 13, 25 nov 1774. (GAH1105); id. f. 25:18:0 wegens mouten van garst en leveren van hop, kwit. no. 12, 9 nov 1773. (GAH1104); afsluiting weesboek: aldus gerekend en gesloten op den raadhuize binnen HRL voor de Magistraat, gezworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap op 1 dec 1773. In kennisse hunner handen, benevens die vd rendant, en de subsciptie van mij secr. A. de Haas. Was getekend: H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, L.W.S.J.H. Olinjus, A. Acronius, S. Blom, Hein Mollema, C. Couperus, B. van der Meulen, Jane van Slooten, F. Kamsma, Sijbout Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi. (GAH1104); id. slot der rekening: de ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uytgaaff f. 10618:17:10, dus meerder ontvang f. 1100:12:7; dus geblijkt de meerdere ontvang dan de uitgaaf te zijn welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan etc. 29 decemb. 1780. H.W. van Plettenberg, L.W.S., Sijds Schaaff, Jaane van Slooten, S. Bosscha, S. Rienstra, H. Mollema, E.F. Harkenroth, B. vd Meulen, F. Acronius, J.D. Toussaint, Sijbout Hoorn stra, H. Radsma, Pierre Peaux, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1111); id. zonder slot der rekening; aldus gedaan etc., E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, F. Acronius, L.W.S., C. Aardenburg, Jacob Ruitinga, Klaas Poort, Pieter Tetrode, Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaff, J.H. Olinjus, Klaas Heins, H. de Waart, Jarig Westra, A.J. Conradi, Hein Mollema, Joh. Spannenburg, 19 decemb. 1781. (GAH1112); id. aldus etc, 28 decemb. 1782. E.F. Harkenroth, H.W. van Plettenberg, B. vd Meulen, L.W.S., Sijds Schaaff, Albert W. Bakker, Sjoerd T. Schrik, S. Rienstra, Jaane van Slooten, J.H. Olinjus, S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aardenburg, A. Mockema, Hein Mollema, Pieter Tetrode, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); id. aldus etc., 10 Januar. 1784. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, Jaane van Slooten, Sijds Schaaff, A. Binkzma, H. de Waart Sjoerd T. Schrik, Sijbout Hoornstra, L.W.S., J.H. Olinjus, Klaas Poort, Albert W. Bakker, H. Radsma, S. Rienstra, Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1114); id. 3 feb 1779; was getekend A. de Haas, J. van Slooten, E.F. Harkenroth, Sijbout Hoornstra, F. Acronius, J. Tamboeser, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, J.D. Toussaint, L.W.S., S. Bosscha, Sijds Schaaff, Klaas Heins, Joost Gonggrijp, Hein Mollema, ter ord tie vd Magistraat, A.J. Conradi. (GAH1109); id. 26 jan 1780; was getekend L.W.S., P. Aukema als gelastigde van Antje Meyer wed. de Haas, vd Brugh, Sijds Schaaff, E.F. Harkenroth, Joh. Spannenburg, S. Rienstra. (GAH1110); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 63:4:0 wegens geleverde steen tot gebruik vd Weeshuisvijever, kwit. no. 31, 23 nov 1774. (GAH1105); weesvoogden bet f. 34:10:4 door Jarj Arjens in 6 rekendaeg. bj de burg. L.W.S. verdiend, 11 jun 1776. (GAH1107); voogden bet f. 57:3:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Jarig Ariens op ''t tiggelwerk van burg. L.W.S. verdiend, 6 jan 1778. (GAH1109); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:0:0 terzaake geleverd bier, quit. no. 17, 26 feb 1788. (GAH1120); ontvangt van de Stadsrentmeester f. 342:15:0 wegens geleverde steen tdv de nieuwe kerk, ord. no. 44, 16 aug 1775. (GAH1060); id. f. 65:0:0, ord. no. 110, 5 nov 1777. (GAH1060); afsluiting boeken Stadsrentmeester stichting kerk: ontvangen f. 58883:2:4, uitgegeven f. 75733:1:0 dus de meerdere uitgaaf bedraagt f. 16849:18:12, welke de rendant in de ordinaris grote Stadsrekening voor uitgave zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gezworen gemeente en gecommitteerde Vroedschap op den Raadhuize binnen HRL. In kennisse des rendants hand, benevens de vertekening van welged vergadering, mitsgaders de subscriptie vd gezworen clercq den 5. January 1779. Was getekend: A.J. Conradi, J.D. Toussaint, J. vS., L.W. Steensma, E.F. Harkenroth, Syds Schaaff, C. Aardenburg, F. Acronius, H.W. van Plettenberg, Bosscha, J. Tamboeser, Joost Gonggrijp, F. vd Brugh. (GAH1060); heeft 2 honden, belasting: f. 4:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 116, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803. (GAH650); id. heeft 1 huisbediende belaasting: f. 1:0:0, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 100:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:0:0 ter zaeke geleverde 3 1/2 ton bier, 19 may 1806, quit, no. 41 (GAH1138); de erven van L.S. ontvangen van de rentmeester van het Weeshuis f. 41:0:0 ter Saeke geleverd Bier, 18 jan 1809, quit. no. 8 (GAH1141)
Lolke Stornebrink huwt met Minke Meinders, timmerman te Leeuwarden 1826, kind: Antje Lolkes S, geb 1801 Leeuwarden; BS huw 1826, ovl 1831
Lolke Wessels zie ook: IJlstra; geb 3 jun 1788, ged 15 jun 1788 Grote Kerk HRL, zv Wessel Lolkes en Pietje Dirks; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en tachtig den derde jun is Geboren Lolke zv Wessel Lolkes en Pietje Dirks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 17 mei 1815
Lolke Ates Vellinga geb 1801 Leeuwarden, ovl mrt 1835 Zuiderzee en 14 mei 1835 te Enkhuizen aangespoeld en opgevist, 1e huwt met Wilhelmina Harmanus Plutschouw op 27 sep 1832 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Wiepke Hendriks Erich op 27 feb 1834 HRL, wonende te HRL, varensgezel te HRL. 1833, zv Ate Lolkes V, en Grietje Dirks; BS huw 1832, ovl 1833, huw 1834, huw 1836
Lolke Douwes de Haan ovl 21 Louwmaand 1811 Bolsward, huwt met Jetske Jilts de Boer, in leven werkman, kind: Sjoerdje Lolkes dH, geb 1804 Bolsward; BS huw 1832
Lolke Gerbens Dijkstra ovl 27 aug 1826 Dokkum, huwt met Susanna Rebecca de Lang, timmerman, in der tijd echtelieden te Dokkum, kind: Angnietje D., geb 1805 Leeuwarden; BS huw 1828, ovl 1873
Lolke Harmens Gonggrijp Geeft met schuldige Eerbiedt te kennen Harmanus Gonggrijp Ca-pitein van de Rogmeeters-storters- en dragers sampt beursknegt alhier, dat hij supplnt wel genegen zoude zijn die zijne functien over te dragen op desselvs soon L.H.G. derhalven dan den supplnt sig tot UEd:Achtb:keert met seer gedienstig versoek UEd:Achtb:gelieven dit transport te accordeeren en over sulx voornde Gonggrijp tot Capitain van de rogmeeters stoters en dragers mitsgaders tot beursknegt te eligeeren, elk ampt op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc, rogatus P. Reidema. ; In margine Stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten Requeste gemeld eligeert en nomineert mits deesen L.H.G. tot capitain van de Rogmeeters Storters en dragers zampt beursknegt binnen deese Stad op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheden daertoe staende, mits doende den Eed van getrouwigheitvoor en aleer deselve deese bedieningen selve waerneeme; des dat den supplnt Harmanus Gonggrijp de administratie van deese functie op sig neeme ter tijd en wijle desselvs soon L.G. tot bekwaemen ouderdom gekoomen zal zijn. Actum den 9 apr 1740 (was get), Pier Bretton Ter ordtie van de magistr:(get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl voor 17 jul 1743; in zijn plaats is benoemd Junius Petrus Munter; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lolke Jans de Boer Jentje Jacobs ende Willemina Gerkens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L. de B., deszelfs schoonbroeder, 10 nov 1787; ondertrouw HRL; weduwe woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts: . -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier:24:0:0; ook vermeld in het 6e quartier; (GAH650); huwt met Sibrigje Gerbens, kind: Lysbeth Lolkes de Boer, geb 18 jan 1783 ged 23 feb 1783 Grote Kerk HRL
Lolke Jans Dijkstra zie ook: Lolke Jans; geb 10 jun 1789 HRL, ovl 26 dec 1820 HRL, huwt met Hiltje Jans Wijngaarden op 2 nov 1817 HRL, huw.afk. 19 en 26ok1817, huw.get. bij M.H. van Dijk en J.J. Wijngaarden 1815, id. bij G.A. Zeilmaker en IJ.P. Nieuw 1815, id. bij F.D. Bakker en J.J. Dijkstra, broeder bruid. turfdrager, 1818, zv Jan Jacobs D, en Willemke Lolkes IJlstra; BS huw 1815, huw 1817, huw 1818, ovl 1820
Lolke Meinderts Hofstra huwt met Klaaske Douwes Miedema, kind: Sipke/Sijke, geb 1796 Lollum; BS ovl 1856
Lolke Siebrens Zwaal zie ook: Lolke Sijbrens; geb 26 jul 1774 HRL, ovl 4 feb 1849 HRL, huwt met Jantje Willems Molenaar, kinderen: Jan Lolkes, geb 10 feb 1810 HRL, Sijbrand Z, geb 1800 HRL, Willem Lolkes Z, geb 1801 HRL, Schelte Z, geb 27 jan 1804 HRL, huw.get. bij K.D. Molenaar en S.E. de Boer, 1811, id. bij B.J. van Dijk en T.B. Bakker, timmerman, 1815, id. bij H.S. Zondervan en J.D. de Vries, vader ih Geref. Weeshuis, neef bruidegom, 1833, koopt een huis in 1801, zv Sijbrand Lolkes en Tjitske Scheltes; dopen Grote Kerk HRL 1774, 1810, BS huw 1811, huw 1815, huw 1833, ovl 1844, ovl 1849, ovl 1856, ovl 1872, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk F-222, timmerman, 1814. (GAH204); gebruiker wijk G-249; eigenaar is Cornelis B. Zoete, 1814. (GAH204); oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk A-223; VT1839; L.S.Z. eigenaar van perceel nr. 98 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 838, huis, 32 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 1195 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 838, huis en erf, 186 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1377 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 838, huis en erf, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832. bl. 49)
Lolke Sybrens Swaal L.S.S., Meester Huistimmerman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bonne Jans van Dijk
Lolke Wessels IJlstra zie ook: Lolke Wessels; geb 1788 HRL, ovl 11 jun 1853 HRL, huwt met Engeltje/Elske Jacobs Riewald op 1 jun 1815 HRL, huw.afk. 21 en 28 mei 1815, brouwersknecht, Nederlands Hervormd huw.get. bij J.H. de Vries en J.T. Gerkes, scheepstimmerman, 1814, id. bij H. Cordel en J. Hendriks, 1814, id. bij J. Riewald en I. Heemstra brouwersknecht 1820, kind: IJda Lolkes IJ, geb 1768 HRL, zv Wessel IJ, en Pietje Dirks; BS huw 1814, huw 1815, huw 1820, ovl 1849, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk H-222; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van L.W. IJ. en Engeltje Ruurds Riewald dato 1 jun 1815 op Fol. 39 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; L.W. IJ. eigenaar van perceel nr. 455 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 819, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 36)
Lolkien Julianus huwt met Hendrik Anthoni, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 Jannewari en getrout de 1 Feberwari 1761
Lolkien IJmkes huwt met Beernd Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759
Lolkje Annes zie: Heistra
Lolkje Dirks Hillebrand Wips en L.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 jul 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Ulrik Hillebrands Wip, geb 29 jun 1783, ged 22 jul 1783 Grote Kerk HRL
Lolkje Douwes zie: de Vries
Lolkje Gosses ovl 28 jun 1791 HRL, oud 43 jaar
Lolkje Harmens ovl voor 1831, huwt met Marten Alberts Bakker; BS huw 1830
Lolkje Harmens Arjen Klaasen ende L.H. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vader Harmen Geerts, 23 Oct 1745; huwt met Arjen Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 octob en de 7 Novemb 1745 en getrouwt
Lolkje Harmens van HRL, huwt met Geert Jans , van Aglum, geproclameerd de 26 aug en de 2 en getrout met attestasie de 9 sep 1764
Lolkje Heins zie: Heinsma
Lolkje Hendriks zie: Ringsma
Lolkje Hendriks begraven Groot Kerkhof, regel 40, nr. 63; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lolkje Jacobs zie: Schuur; ged 19 apr 1768 Grote Kerk HRL, dv Jacob Piebes en Janke Uilkes; Evert Hansen ende L.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jacob Piebes, 4 may 1793; ondertrouw HRL; Evert Hansen en L.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Janke Everts, geb 20 feb 1794, ged 11 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Lolkje Jacobs geb 1762 Joure, ovl 24 sep 1831 HRL, huwt met Mozes Ruurds vd Gaast, won HRL 1818; BS ovl 1831; 1837 overlijdens, BS Franeker huw 1818
Lolkje Jetzes Harmanus Gerrijts van den Veen van HRL, ende L.H. van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Harmens van der Veen, des bruidegoms vader, 6 apr 1793; ondertrouw HRL; Hermanus Gerrits van der Veen van HRL, en L.J. van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 apr 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Franeker en aldaar getrouwd ten zelfden dage volgens vertoonde attestatie
Lolkje Joosten ovl 21 sep 1828 Leeuwarden, huwt met Gerben Hillebrands Terpstra, echtelieden te Leeuwarden; BS huw 1828, ovl 1829
Lolkje Cornelis zie: Blokmaker
Lolkje Murks zie: Faber
Lolkje Okkes ovl voor 1836 HRL, huwt met Frans Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 octob en den 5 Novemb en de 12 dito 1752 getrouwdt; DTB N.H. HRL. 1752, BS huw 1835, ovl 1846; kind: Antie Franses, ged 8 jun 1762 Grote Kerk HRL; kind: Okke Fransen, ged 10 feb 1767 Grote Kerk HRL; kind: Antie Fransen, ged 25 mei 1756 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Fransen, ged 9 apr 1754 Grote Kerk HRL; Remonstreert met Schuldige Eerbiedigheid Antje Horatius ordris turfmeetster binnen deze Stad; dat haar Supplnte:van zeer grote dienst en nuttigheid zoude wezen, deze bedieninge provisioneel door L.O. Burgerse alhier, die deze Verdienste nodig heeft en daar toe inclineert, te laten Waarnemen bij wege van Substitutie:Alwaeromme beider Ootmoedige beede is dat UEd:Achtbh:haar L.O. tot Subst Turfmeetster voor Antje Horatius gelieven te qualificeren. q:f:(was Get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnte L.O. tot Subst Turfmeetster binnen deze Stad, op de lasten pligten en gehoorsaamheden daar toe Staande mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 19 apr 1758. (was Get:) Hendk Wassenaar (onderstonde) Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga; ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praeside Wassenaar den 19 apr 1758 In kennisse van mij Secretaris M; V; Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lolkje Okkes geb 16 mei 1805 HRL, ge2 jun 1805 HRL, dv Okke Fransen en Trijntje Oepkes (Ludinga); dopen Grote Kerk HRL 1805
Lolkje Ringsma geb 30 apr 1795 HRL, ovl 31 dec 1872 HRL, 1e huwt met Jan Hendriks, 2e huwt met Jan Beuker op 8 jul 1830 HRL, N.H., dv Hendrik Ulberts (R), en Antje Ludinga; BS huw 1830, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-218, bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-219; VT1839
Lolkje Sapes ovl 29 jul 1796 HRL, huwt met Tjeerd Piebes de Vries; BS huw 1823, ovl 1837 Tjeerd Piebes ende L.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Bruining, goede bekende, 31 jul 1790; ondertrouw HRL; Engbert Kolling en L.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 may 1780 HRL, en zijn den 15 naastvolgende, zijnde tweede Pinksterdag, getrouwd; Tjeerd Piebes en L.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 aug 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Lolkje Tjeerds, geb 29 jul 1796, ged 30 aug 1796 Grote Kerk HRL
Lolkje Uilkes huwt met Simon Haantjes, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 mei en getrout de 4 jun 1769
Lolkje Wiegers huwt met Fokke Hoites Lieuwma op 17 dec 1797 HRL, komt van Leeuwarden; huw Grote Kerk HRL 1797
Lolkje Annes Heistra huwt met Fedde Ruurds Weidema, arbeidster te Bolsward in 1832; BS huw 1832, ovl 1873
Lolkje Cornelis Blokmaker ook: Lolkje Cornelis; geb 10 apr 1799 HRL, ged 23 apr 1799 HRL, ovl 28 feb 1813 HRL; wijk F-217, dv Cornelis Jarigs B., en Tjietske Fransen (Ludinga); dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1813
Lolkje Douwes de Vries geb 12 mei 1803 HRL, ged 29 mei 1803, N.H., ovl 17 dec 1888 HRL, 1e huwt met Lubbert Eles van Driesten op 19 aug 1830 HRL, dienstmeid. 2e huwt met Hendrik Addens op 10 aug 1837 HRL, 3e huwt met Roelof van Driesten op 19 dec 1861 HRL, wonende te HRL. 1875, dv Douwe Johannes (dV), en Sijke Martens (Bakker); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1830, huw 1837, huw 1861, ovl 1875, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-188; VT1839
Lolkje Heins Heinsma ovl 2 mrt 1825 Schraard, huwt met Willem Rinses Hidma, dv Hein Sjoerds, en Trijntje Pieters; BS huw 1832
Lolkje Jacobs Schuur geb 1768/71 HRL, ovl 21 sep 1826 HRL, 1e huwt met Evert Hansen Koetzier, 2e huwt met Nicolaas Klok op 5 okt 1817 HRL, huw.afk. 21 en 28 sep 1817, winkelierse, getuige bij geboorte aangifte van Evert Piebes in 1811, dv Jacob Piebes en Janke Uilkes; BS geb 1811, huw 1817, ovl 1826, ovl 1847
Lolkje Jakobs Bakker Rients Michiels Roorda en L.J.B., beide van HRL, sijn na driemaalige proclamatie waarvan de laatste geschied is den 17may 1778 HRL, ten zelfden dage getrouwd; kind: Marijke Rients Rooda, (!), geb 8 okt 1778, ged 18 okt 1778 Grote Kerk HRL
Lolkje Jans Scheltema ged 30 jul 1744 Grote Kerk HRL. op Belijdenis, weduwe op de Soutsloot; Pijtter Hijlkes ende L.J.S., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd deselvs broeder Pijtter Scheltema, 26 Feb 1746; huwt met Pijtter Hijlkes, beyde van HRL, geproclameerd den 27 Febr. en den 6-13 mrt 1746 en doe getrouwt
Lolkje Murks Faber huwt met Hotze Ringnalda; BS ovl 1831
Lolkje W Dekland oud 46 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk H-237; VT1839
Lolkjen Andrijs Julianus Pijtters dekker ende L.A. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Pijtter Jacobs den 11 nov 1747
Lolkjen Annes mogelijk een zuster van Janke Annes; huwt met Julianus Pijtters Pekker, beyde van HRL, geproclameerd den 12, 19 en 26 Novemb. 1747 en ook getrouwt
Lolkjen Bakker Auke Clomp van Leeuwarden ende L.B. van HRL, sijnde de aangave gedaan door proc. Simon Stijl onder productie van behoorlijk bewijs van consent der wedersijdsche ouders van den bruidegom en bruid. met een gebod in de week, 12 sep 1788; ondertrouw HRL; Auke Klomp van Leeuwarden, en L.B. van HRL, hebben de laatste afkondiging gahed den 11 apr 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Huizum en aldaar getrouwd op den 28 dier maand volgens ingekomen getuigenis
Lolkjen Dirks Jan Anthonius ende L.D. beyde van HRL, koomende voor de bruid Taedse Abrahams, 4 Oct 1749
Lolkjen Gooitzes Haitze Heeres van HRL, en L.G. van IJlst, op dato deezes laatst geproclameert en alhier in den Echten Staat bevestigd op 19 mei 1776 HRL, na verleende adtestatie van IJlst, 13 mei 1776, get:O.E. Kiestra, Coster, IJlst vacand
Lolkjen Hendriks Lodewijk Johannes Krekelaar van Leeuwarden en L.H. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Jetses deszelfs vader, 1 may 1790; ondertrouw HRL; Lodewijk Johannes Krekelaar van Leeuwarden en L.H. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 may 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en volgens ingekomen verklaaring te Leeuwarden getrouwd den 23 may 1790
Lolkjen Jans huwt met Cornelis Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 okt 1740 en doe ook getrouwt; Cornelis Jansen ende L.J., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Hendrik Berents, wever binnen deese Stadt, 15 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Jan Cornelis, ged 25 jul 1741 Grote Kerk HRL
Lolkjen Sjoerds huwt met Sierk Tjebbes, kind: Teeke Sierks, ged 4 mrt 1745 Westerkerk HRL; kind: Tjebbe Sjerks, ged 30 aug 1742 Westerkerk HRL; kind: Janke Sjerks, ged 9 mrt 1741 Westerkerk HRL; Sierk Tiebbes ende Lolkien Sioerds, beyde van HRL, huw.aang. Extraordinaris 19 mrt 1733 HRL, vertonende de bruydegom schriftelijk Consent van des bruyds vader Sioerd Clasen Schrik; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Lolkjen Zijbrens huwt met Pieter Freerks, kind: Freerk Pieters, ged 5 jan 1755 Westerkerk HRL; kind: Freek Pijtters, ged 17 dec 1747 Westerkerk HRL; kind: Baukjen Pieters, ged 20 okt 1743 Westerkerk HRL; kind: Freerk Pieters, ged 23 may 1741 Grote Kerk HRL
Lolkjen Tjaardema huwt met Thomas Engelsma; BS ovl 1872
Lolkjen Sjoerds Schrik huwt met Zierk van der Lei, kind: Klaas Zierks van der Lei, ged 21 okt 1756 Westerkerk; kind: Metje Sierks van der Ley, ged 12 apr 1753 Westerkerk HRL; kind: Metje Sjerks van der Ley, ged 7 aug 1749 Westerkerk HRL; kind: Janke Sjerks van der Lei, ged 15 dec 1746 Westerkerk HRL
Lolkjen Syberens Jorritsma van IJlst, huwt met Pieter Freerks, van Almenum, sijn geproclameert den 28 Junius en 5-12 Julius en doe ook getrouwt 1739; Pieter Freerks onder Almenum ende L.S.J. van IJlst, koomende voor de bruit de coopm:Jan Aukes Backer vertoonende attestatie van des Bruits vader tot consent in deesen, 27 jun 1739; ondertrouw N.H. HRL
Lolle van den Berg geb 12 mei 1803 HRL, ged 29 mei 1803, N.H., broer van Willem vdB, zv Harmen vdB, en Antje Lolles vd Meulen; dopen Grote Kerk HRL 1803
Lolle Bouwens burger te Dokkum op 21 dec 1641, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Lolle Gooytjes ovl voor 1813, huwt met Aaltje Jacobs, in leven wonende te HRL, kind: Klaaske Lolles Rondaan, geb 16 okt 1756 HRL; BS huw 1812; kind: Klaaske Lolles, ged 28xber (dec) 1756 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Lolles, ged 16 okt 1760 Westerkerk HRL
Lolle Hanses zie: Goverts
Lolle Harmens zie: van den Berg
Lolle Heins L.H. ende Trijntje Dirks Siderius beyde van HRL, koomende weegens de bruid de hopman Thomas Meyer, 9 May 1744; huwt met Trijntje Dirks Siderius, beyde van HRL, geproclameerd 10, 17 en 25 May 1744 en doen ook getrouwt
Lolle Jacobs zie ook: Kok; huwt met Maike Jacobs, kind: Jacob Lolles, ged 23 jun 1765 Grote Kerk HRL
Lolle Meinerts bomenleverancier 1748-1765
Lolle Pieters zie: Miedema
Lolle Pieters gebruiker van wijk D-141, arbeider; eigenaar is J. Norel en Comp., 1814 (GAH204)
Lolle Ruurds zie: Lollema
Lolle Siebes huwt met Fokje Pieters, in leeven echtelieden te Dronrijp, kind: Martje Lolles, geb 19 jul 1756, ged 25 jan 1798 Grote Kerk HRL
Lolle Sytses zie: Goverts
Lolle Sikkes huwt met Regina vd Werff, wonende te HRL; BS ovl 1811; Lolke S. van Bolsward en Regina van der Werf van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 13 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL
Lolle Yemkes zie: van der Meulen
Lolle IJmkes dogter van de weduwe L.Y. heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may18 05. (GAH650); id. 2 honden, belasting: f. 4:0:0, may 1806. (GAH650)
Lolle IJmkes ovl voor 1815; huwt met Rinske Willems/Wybes; BS ovl 1818; wed. L. IJ. gebruiker wijk H-102, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 85; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; huwt met Rinke Wybes, beide van HRL, geproclameerd de 30 nov en de 7 en 14 en getrout de 23 dec 1766; kind: Wybkje Lolles, geb 26 nov 1773, ged 16 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Lolles, geb 12 apr 1784, ged 27 apr 1784 Grote Kerk HRL; kind: Ytje Lolles, geb 19 jan 1788, ged 26 feb 1788 Grote Kerk HRL, moeder als Rinske W. ; kind: Trijntie Lolles, ged 20 okt 1767 Grote Kerk HRL, moeder als R. Wybes; kind: Antje Lolles, ged 27 nov 1770 Grote Kerk HRL, moeder als R. Wybes
Lolle Gooitjens Rondaan huwt met Willemke Claases, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 nov 1764; kind: Wytske Lolles Rondaan, ged 11 feb 1766 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukie Lolles Rondaan, ged 12 apr 1768 Grote Kerk HRL
Lolle Hanses Goverts ovl voor 1838, hm ... , kind: Sijtse Lolles G, geb ...; BS huw 1837
Lolle Jacobs Kok (COCQ in 1730), coopman in 1764; zie ook: Lolle Jacobs; huwt met Mayke Jacobs Hoogeveen, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1759; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 21:2:14 voor 3 aan hem geleeverde koehuyden, weegende te zamen 199 pond f. 2 1/8 stuivers het pond, 15 dec 1763. (GAH1094); id. f. 19:11:0 voor 3 geleeverde koehuyden tezamen weegende 184 pond f. 2 1/8 stuivers het pond, 18 nov 1764. (GAH1094); id. f. 14:13:4 tersake huiden swaar 138 pond f. 2 1/8 stv, 3 jan 1763. (GAH1093); id. f. 20:16:4 voor 3 aan hem geleverde kouhuyden tezamen wegende 185 pond f. 21/4 stv het pond, 19 nov 1765. (GAH1095); id. f. 35:9:2 voor 5 koeye huyden door hem vd weesvoogden ingecogt, weegen 375 pond f. 1 7/8 stv pr pont, 16 nov 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 159:15:0 terzaake geleeverd leer, kwit. no. 1, 17 jul 1764. (GAH1094); id. f. 18:0:0 van 7 dec 1761 tot 15 jun 1762, 22 jun 1762. (GAH1092); id. f. 126:6:8 tersake geleverd leer, 19 okt 1762. (GAH1092); id. f. 10:14:0, quit. no. 1, 1763. (GAH1093); id. f. 118:16:0, quit. no. 2, 1763. (GAH1093); id. f. 33:1:0, quit. no. 3, 1763. (GAH1093); id. tersaake gelevert schoen en soolleer, ord. no. 5, 24 jan 1730. (GAH1060) id. f. 120:6:0, ord. no. 21, 20 jun 1730. (GAH1060); id. f. 135:18:0, ord. no. 36, 14 nov 1730. (GAH1060); medeweesvoogd Westerhof bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Sijbren Joghems met schoenmaken bij J.C. in 1 jaar verdient had, 25 apr 1730. (GAH1060); ovl 10 feb 1803 HRL, oud 68 jaar; begraven Kleine Kerk, regel 3, nr. 17; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 26:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Lolle Pieters Miedema ovl 18 jan 1823 Kubaard, huwt met Doetje Aukes, huisman, kind: Dieuwke Lolles M, geb 1812 Sexbierum; BS huw 1837
Lolle Ruurds Lollema geb 1 sep 1788 Wijnaldum, huwt met Grietje Nieuwenhuizen, kind: Hiltje L, geb 10 apr 1810 Wijnaldum, kooltjer te Minnertsga/Sexbierum in 1825, wonende te HRL. 1838, winkelier te HRL. in 1839; BS huw 1838, ovl 1839, ovl 1889, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Lolle Sytses Goverts geb 12 apr 1801 Bolsward, ovl 9 jul 1864 HRL, 1e huwt met IJtje de Jong, (gk), 2e huwt met Trijntje Holles de Jong, (gk), op 3 sep 1840 HRL, vest. 17 apr 1856 uit Jutphaas, winkelier in 1856, DG, ovl wijk B-045, zv Sijtse G, en Mintje Hercelius; BS ovl 1839; 1840 huwelijken, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-061, wijk B-023, wijk D-095, 158, wijk E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht der panfabriek, wijk B-127; VT1839
Lolle Yemkes van der Meulen geb 9 mrt 1806 HRL, ged 23 mrt 1806 HRL, ovl 30 nov 1832 den Bosch, huwt met Aaltje Gerrits Pierik op 7 jul 1825 HRL, huw.afk. 26 jun en 3 jul 1825, gleibakkersknecht, kanonnier der 2e klasse bij de Vriesche Artillerie schutterij in 1832, zv IJmke Lolles vdM, en Hendrina Johannes Husser; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1825, ovl 1833
Loltje Gerrits zie ook: Vellinga; huwt met Rommert Dirks, kind: Dirk Rommerts, geb 16 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL
Loltje Hoites ovl voor 1844, huwt met Fokke Wybes op 28 aug 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1829, huw 1843; Fokke Wybes en L.H., beide van Almenum, zijnde de aangaave geschied door proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 aug 1808; ondertrouw HRL; huwt met Sikke (!) Wybes, kind: Wybe Sikkes, geb 9 okt 1809, ged 5 nov 1809 Grote Kerk HRL
Loltje Johannes zie: Dijkstra; Berend Borgers (ook: Burgers), en Lolkje J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Nijhuis, goede bekende, 4 may 1793; ondertrouw HRL; Berend Borger en L.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1793 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage
Loltje Sapes huwt met Tjeerd Piebes, geb Sjoerdje Tjeerds, geb 23 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL
Loltje Tjeerds zie ook: de Vries; Lolkje Tjeerds, geb 29 jul 1796, ged 30 aug 1796 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Piebes en Lolkje Sapes
Loltje Durks van Weerd huwt met Hilbrand Ulriks, kind: Durk Hilbrands, geb 26 mrt 1789, ged 5 may 1789 Grote Kerk HRL
Loltje Gerrits Vellinga zie ook: Lolkje Gerrits; geb 10 jul 1776 Exmorra, ovl 15 jan 1821 HRL, huwt met Rommert Dirks Kool; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1821, ovl 1826
Loltje Johannes Dijkstra ovl 10 nov 1800 HRL, huwt met Berend Burger; BS huw 1820, ovl 1859
Loltje Tjeerds de Vries geb 8 okt 1796 HRL, ovl 29 aug 1880 HRL, huwt met Alle Lieuwes Touwslager op 12 okt 1823 HRL, huw.afk. 28 sep en 5 okt 1823, N.H., dv Tjeerd Piebes dV, en Lolkje Sapes; BS huw 1823, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-168; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-088; VT1839
Lorise Assenborgh huwt met Ernst Willem van Wijdenbrug, kind: Pieter Beerndts van Wijdenbrug, ged 17 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Henrietta Lorisa van Wijdenbrugh, geb 30 jan 1761, ged 3 feb 1761 Grote Kerk HRL, moeder als geb Assenburg; kind: Elisabeth Amadea Catharina Sophia van Wijdenbtug, ged 5 okt 1766 Grote Kerk HRL, dv Grijpman en Raad Fiscaal Ernst Willem van Wijdenbrug en Lorisa Wijdenbrugh Gebooren Assenburg; kind: Jacob Ernstes van Wijdenbrug, ged 21 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL, moeder als Lovisa van Assenburg
Loteia Schuts oud 45 jaar, geb Hoorn en wonende te HRL. 1839, wijk C-173; VT1839
Lotsijaa Davids zie: Rasjes
Lotsijana Davids Rasjes geb 1802 HRL, ovl 1 okt 1813 HRL; wijk G-046, dv David R, en Antie de Lange; BS ovl 1813
Louis Kijlstra huwt met Sibilia Catharina Jansonius, kind: Rinse Louis K, geb 1798 te Drachten; BS ovl 1876
Louis van Rossen huwt met Johanna Willems, wonende te Franeker 1819, kind: Louisa vR, geb 23 sep 1785 Franeker; BS ovl 1819
Louis Timmerman ovl 16 may 1805 HRL, oud 26 jaar
Louis Eleonard Couliboeuf de Bloqueville geb 17 aug 1804 HRL, ged 21 aug 1804 HRL, zv Louis Pietter CdB, en Francina Harkenroth; dopen Grote Kerk HRL 1804
Louisa Alberts oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-023; VT1839; geb 27 feb 1796, ged 15 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv Albert Abes, (moet zijn: Harbert Abeles), en Frederica Cock
Louisa Anthonij huwt met Pieter Jans op 7 apr 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799; geb 15 sep 1775, ged 26 sep 1775 Grote Kerk HRL, dv Antonij Jakobus en Pietje Fransen; dopen Grote Kerk HRL
Louisa Frederiks zie ook: Akkerboom; geb 5 dec 1810, ged 8 jan 1811 Grote Kerk HRL, dv Freedrik Dirks en Aafke Dirks
Louisa Hasenoot geb 1769 ... , ovl 30 dec 1817 HRL, huwt met Gerrit de Mol; dopen Grote Kerk HRL 1811 BS ovl 1817; kind: Dirkje Gerrits de Mol, geb 17 apr 1811, ged 30 apr 1811 Grote Kerk HRL
Louisa Jans zie: Plantinga
Louisa Jans geb 1761 ... , huwt met Dirk Reins, doet overlijdensaangifte van Haring Rintjes; BS huw 1811
Louisa Josephs zie: de Vrij
Louisa Louis zie: van Rossen
Louisa Plantinga geb 22 jul 1799 Franeker, ovl 21 dec 1862 HRL, huwt met Pieter van Getzen, N.H., ovl wijk H-239, dv Jan P, en Ruurdje Wiggelhuisen; BS ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-093, 334, wijk I-026; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk schip; VT1839
Louisa de Roy huwt met Johannes Heisterkam, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 Augus t en getrout de 1 7 ber (= september) 1771
Louisa van Rossen geb 23 sep 1785 Franeker, ovl 12 nov 1819 HRL, dv Louis vR, en Johanna Willems; BS ovl 1819
Louisa Wigglinghuizen ovl 22 jul 1791 HRL, oud 18 jaar
Louisa Agate Winter geb 9 mei 1704, ovl 15 apr 1778, oud 75 jaar, Wed. wijlen de coopman Dirk van Leuven, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Louisa Albertina van Glinstra Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 3e classe, no. 1, 4 1/2%, verschenen may 1776: f. 22:13:8. (GAH1060); id. verschenen may 1777: f. 23:3:0 (GAH1060); id. verschenen may 1778: f. 23:7:8. (GAH1060)
Louisa Anthonius Overzee Donderdag den 12 apr 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts L.A.O. dogter van Anthonij Overzee, op aanklagte van gedagte haar vader over haare slegte Levensconduite zeer ernstig gecorrigeerd, met Recommandatie zich daar van te onthouden, en een beter gedrag aan te neemen, bij poene en met bedreiging dat zij anderzints na Exigentie van Zaaken, het zij met een detentie in de Pekelkuip of Bannissement in ''t Landschaps Tugt en Werkhuis zoude werden gestraft. (GAH44)
Louisa Catharina Frederika Tietgen geb 1786 Rodersdorf, Dld, ovl 30 mei 1835 HRL, huwt met Frederik Tesner, dv Otto H.M.T., en Maria T.E. Siebertsen; BS ovl 1835; L.T. eigenaresse van perceel nr. 1964 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 678, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Louisa Elizabeth Spenler Murdel Mr. Ernst Willem van Wijdenbrug van HRL, en Jongvrouwe L.E.S.M. van Hasselt, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 apr 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Hasselt, en, volgens ingebragte verklaaring, aldaar getrouwd den 12 apr 1787
Louisa Frederiks Akkerboom zie ook: Louisa Fredriks; geb 8 dec 1810 HRL, ovl 1 okt 1820 HRL, zv Fredrik A., en Aafke Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1820
Louisa Josephs de Vrij geb 1804 Franeker, ovl 9 nov 1846 HRL, huwt met Anthonij Fransen Posthuma op 14 aug 1828 HRL, huw.afk. 3 en 10 aug 1828, werkster, wonende te HRL; dv Joseph dV, en Antje Johannes Zwink; BS huw 1828, ovl 1846, ovl 1860
Louisa Juliana van Schack huwt met Hendrik Piekenbroeck, kind: Frederica Maria Hendriks Piekenbroeck, ged 28 dec 1745 Grote Kerk HRL; huwt met Nicolauw Reither, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 jan en den 7 feb en den 11 dito 1751 getrouwt
Louisa S Wessels zie: Zeelhorst
Louisa Sophia Zeelhorst geb 23 mrt 1811 HRL, dv Wessel Z, en Sophia Beets; BS geb 1811
Louise Dirks zie: Langendijk
Louise Langendijk geb 1797 Leeuwarden, ovl 27 apr 1845 HRL, ongehuwd, zich toevallig te HRL. bevindende, dv Dirk L, en Sophia Bouwes; BS ovl 1845
Louize de Vlij oud 35 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-244; VT1839
Lourens Adams zie: Lentz
Lourens Alberts huwt met Hendrikje Frouwen, kind: Johannes Lourens, ged 12 apr 1762 grote Kerk HRL
Lourens de Boer huwt met Grietje ... , kind: IJnze de B., geb 1800 Heerenveen; BS ovl 1890
Lourens Dirks L.D. van HRL, en Lutske Sjierks van Franeker, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 apr 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Lourens Dirx huwt met Grijtje Josten, beyde van HRL, geproklameerd den 3 jun en den 10 dito en den 17 dito 1753 ook getrouwt; kind: Durk Lourens, ged 23 aug 1757 Grote Kerk HRL; kind: Antie Lourens, ged 16 sep 1759 Grote Kerk HRL, moeder als G. Joosten; kind: Joost Lourens, ged 8 nov 1761 Grote Kerk HRL, moeder als G. Joosten
Lourens Douwes L.D. ende Grietje Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lolke Oedzes, deszelfs oom, 30 aug 1788; onder. tr. HRL; L.D. en Grietje Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 sep 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan Lourens, geb 24 feb 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Laurens, geb 2 jun 1790, ged 22 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Lauwrens, geb 31 jul 1791, ged 14 aug 1791 Grote Kerk HRL
Lourens de Graaf L. dG., korporaal onder ''t Regiment van Luitenant Generaal Onderwater van HRL, en Jakoba Dominicus van Leeuwarden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 may 1779 HRL, en zijn naar Leeuwarden vertrokken met attestatie om daar getrouwd te worden, gelijk volgens ingebragt getuigschrift geschied is op den 6 may 1779
Lourens Hoekers geb 1810/11, ovl 13 jun 1812 HRL; wijk E-169, zv Wijnand H, en Elsje de Hol; BS ovl 1812
Lourens Jansen weesvoogden bet f. 7:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de gagie van L.J. als varensgezel verdiend, 27 jun 1785. (GAH1117)
Lourens Jelmers zie: Akker
Lourens Jurjens weesvoogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van L.J., 28 apr 1787. (GAH1119); id. f. 75:0:0 voor verdiend loon van L.J. als gruttersknecht bij de medevoogd H. Mollema, 29 jul 1783. (GAH1114)
Lourens Clases zie L.C. Koster; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 107:15:0 tersake het leeveren van een koe, 26 nov 1762. (GAH1092); id. f. 187:10:0 tot restitutie van reede betaalde twee vette koebeesten, quit. no. 2, 25 nov 1766. (GAH1096)
Lourens Clinkhamer vroedsman in 1730; vroedsman, levert cement en zand 1740-1752; medeweesvoogd hopman Buma bet f. 90:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens 1 jaar huyr van ''t huys de Oude Pienas genaamt, wordende door Rintje de Vos gebruykt; volgt de uitgaave van voorn. huys: no. 1, vroedsman C . -16:0, no. 2, hopman van Vlie f. 37:3:0, no. 3, Jacob Nauta f. 5:12:0, tesamen f. 43:11:0; resteert voor ontvangh f. 46:9:0; den 23 nov betaelt aen de president Diacon een darde van de suivere huyr de sum: f. 15:9:10 en koomt dus voor het Weeshuys voor 2/3 parten de sum: f. 30:19:6; nevensgaande somma is mij voldaan, E. Heydkamp, 6 may 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:2:0 weegens kalk en sement door hem aan ''t huys op de Schrijtsen, het Weeshuys toebehorende, gelevert, ord. no. 34, 28 nov 1730. (GAH1060); Ruird Heeres en Hiltje Doekes, beide van HRL, komende wegens de bruid de vroedsman L.K., desselvs goedbekende, 6 Nov 1751; Louwrens Jansen Tabes van Mackum ende Grietje Jarigs Weyma van HRL, huw.aang. 20 aug 1735 HRL, komende wegens de bruyd de Vroedsman L.C. ; huw.aang. HRL 1735
Lourens Koster geb 4 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL, zv Teunes Lourens Koster en Trijntje Jans; geb 1778 HRL, ovl 16 dec 1841 HRL, 1e huwt met Trijntie Cornelis op 13 dec 1818 HRL, huw.afk. 18 en 25 nov 1818, 2e huwt met Jantje Martens Bos op 25 jun 1820 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei HRL en 21 en 28 mei grietenij Menaldumadeel, slagersknecht in 1841, zv Teunis K, en Trijntje Jans; BS huw 1818, huw 1820, ovl 1841; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-073; VT1839
Lourens Lieuwes ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 81:18:0 voor geleverd doek, ord. no. 11, 25 aug 1778. (GAH1109)
Lourens Lourens zie: Posthumus
Lourens Seirijn oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-214; VT1839
Lourens Tabes burgemeester in 1762; regeerende Burgemeester te HRL, en gecommitteerde Staat ten Landsdage, huwt met juffer Annatje van Murray, tot Arum, geproclameert de 608 en getrout de 13 sep met attestasie 1761; kind: Anneus Lourens Tabes, ged 7 nov 1762 Grote Kerk HRL, Voor de Eerstmaal in de Silveren bekken, de moeder ovl ; burgemeester 1745-1766; president-voogd H. Videlius bet f. 100:0:0 tot een geschenk vd burg. L.T. omdat de weeskinderen met zijn huisvrouw ter begrafenis zijn gegaan, 16 nov 1762. (GAH1092); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:6:0 wegens geleverde pannen aan het Weeshuis en aan het huis ''De Bank van Lening'', kwit. no. 13, 19 nov 1765. (GAH1095); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gesworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap, benevens de voogden van het Weeshuis. In kennisse derselver handen, met die vd rendant, en de subscriptie van mij secr. Pieter de Bruin dd 2 dec 1767. Was getekend: K. Lanting, J.D. Toussaint, B. Jelgersma, Albert Osinga, F. Acronius, Jan Wax, Lammert Hauckema, J. Olivier, Jane van Slooten, L.T., Hendr. Brouwer, H. Videlius, Ands. Wybenga, Evert Wiarda, secr. S. Rienstra. (GAH1097); weesvoogden bet f. 150:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis spruitende uit een gifte van wijlen old-burgemeester L.T. aan het Weeshuis door de burg. Sijds Schaaf als curator van gedagte boedel aan de voogden overhandigt, 14 sep 1772. (GAH1103); Stadsrentmeester bet 2 x f. 15:3:8 wegens 1 jaar rente van 500:0 -, 1e tontine, 1e classe, nos. 15 en 16, tegen 3%, met f. 3:0:8 accressement, may 1776. (GAH1060); Pyter Harnts ende Aukjen Seerps, beide van HRL, komende wegens de bruid de burgemr. L.T., vertonende genoegsame schriftelijke last in deesen, 15 May 1751; ovl 29 mrt 1773, 70 jaar, huwt met Annatie van Murray, Westerkerk; vd Gaast begraaflijst; L. Jansen T. van Mackum ende Grietje Jarigs Weyma van HRL, huw aang. 20 aug 1735 HRL, komende wegens de bruyd de Vroedsman Louwrens Clinkhamer; huw.aang. HRL 1735
Lourens Teunis zie: Koster
Lourens Wybes turfleverancier 1754
Lourens Wijnands zie: Hoekers
Lourens Adams Lentz geb 1776 HRL, ovl 25 jul 1832 HRL, 1e huwt met Niesje Tijssen van Waveren op 10 mei 1801 HRL, 2e huwt met Getje Martens Postma op 5 jul 1827 HRL, huw.afk. 24 jun en 1 jul 1827 HRL, winkelier in 1826, doet ovl aang van Otto Overdijk in 1811, huw.get. bij J.P. Hardiville, (gk), en G.R. Hogenbrug, briefbesteller, 1813, id. bij G.J. Keyser en M.J. de Vries, 1813, id. bij G. Meyer en D. Wiersma 1815, id. bij E.K. de Vries en H.S. Altena, 1825, kind: Sjoukjen Louwrens L, geb 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1825, ovl 1826, huw 1827, ovl 1832, ovl 1853; gebruiker van wijk C-192, bestelder, eigenaar en medegebruiker is Michiel Romerman, winkelier, 1814. (GAH204); geb 11 jun 1776, ged 2 jul 1776 Grote Kerk HRL, zv Adam Lentz en Catharina Diemers; ovl voor 1828, huwt met Trijntje Jacobs, kind: Adam L, geb ...; BS geb 1827, huw 1828; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:15:0 ter zaake een geleverd keurslijf, 2 jun 1801, quit. no. 9 (GAH1133); L.L. eigenaar van perceel nr. 305 te HRL, bestelder, woonplaats HRL, legger nr. 408, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van percelen nrs. 1117 en 1118 te HRL, besteller, woonplaats HRL, legger nr. 408, resp. huis en erf, huis, resp. 92 en 51 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); Maandag den 28 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, over Welke Stukken (werven militairen) gedelibereerd Zijnde is overeenKomstig het Gewigt der Zaake goedgevonden, om alle mogelijke middelen aan te wenden, om het gerequireerde getal Manschappen Welke deeze Stad, voor ieder Grondvergadering, Waarop dezelve bij de verdeeling der Bataafsche Republiek in districten gesteld is, moet leveren, aantewerven, en ten dien einde, vaste Werffhuizen te fixeren, en wervers aan te Stellen, en is dies volgens beslooten, de Werfhuizen te bepaalen bij A:Helt op de Wortelhaaven, bij Swaantje Holmans in de drie Hoefijzers, en in het Hoornsche Veerhuis bij Bauke Jans Brugman, en Zijn, tot vaste Wervers aangesteld de Burgers Bernardus Losser, Hans Ackerman, Lieuwe Holstein en Lourens L. en Zal van dit een en ander, ter beKentmaaking aan de goede Ingezetenen, op Morgen Notificatie Werden gedaan, en voorloopig het volgende bij Tromslag werden beKentgemaakt ''De Raad der Gemeente van de Stad HRL doet bij deezen beKend maaken, dat de Raad tot vaste Werffhuizen heeft gestelt, ten einde Waar de gerequireerde manschappen, tot ''s Lands dienst, en ter Completering der Staande Arme, Zullen werden aangeworven de drie Hoefijzers bij Swaantje Holmans, bij de sergeant Helt op de Wortelhaaven, in ''t Hoornsche Veerhuis bij Bauke Jans Brugman''. (GAH45); Woensdag den 11 dec 1799. de Raad der Gemeente Extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde geleeZen een Missive van de Agent van Oorlog, Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten de Vast gestelde Wervers B:Losser, H:Ackerman, L:Holstein en L:L. daadelijk op het Huis der Gemeente te ontbieden Zoo als deZelve gecompareerd Zijnde, hun aanbevoolen is, alle moogelijke devoirs te doen, tot het aanwerven van de nog resterende Manschappen, Welke deeze Stad na het getal der Grondvergaderingen, Verplicht is te besorgen, Wijders Zijnde Hospitaas, uit de gestelde WerfhuiZen insgelijks op ''t Huis der Gemeente verZogt, en na aldaar Verscheenen te Zijn is aan hun het Zelfde als aan de Wervers gelast. Zijnde Wijders goedgevonden over dat Susjet, de volgende Advertentie, viermaalen, in de Leeuwarder, en Leeuwarder Bataafsche Coutanten te doen plaatzen; ?De Raad der Gemeente van de Stad HRL noodigt bij deeZen een ieder uit, Welke genegen is, voor gedagte Stad Manschappen aan te Werven ten dienste van en ter Completering der Bataafsche Arm?e onder belofte van de gestelde Praemie voor den Werver bij het aanbrengen, van ieder geschikt Perzoon, daadelijk te Zullen voldoen Zijnde de verdere Conditien ter Secretarije van deZelve Stad dagelijks te Zien. HRL den 11 dec 1799. (GAH45); Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, L.L., Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Lourens Botes Tuininga ovl 3 mrt 1802 HRL, huwt met Teertske Ruurds, kinderen: Elisabeth, geb 1783 HRL, Bote Louwrens T, geb 1780 HRL, Ruurd T, geb 1785 HRL; Jan Lourens T, geb 1788 HRL; BS huw 1813, huw 1822, ovl 1835, ovl 1856, ovl 1866; kind: Lijsbeth Laurens Tuininga, geb 5 mrt 1783, ged 25 mrt 1783 Grote kerk HRL; kind: Trijntje Lourens Tuininga, geb 27 jul 1790, ged 17 aug 1790 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Lourens Tuininga, geb 12 aug 1792, ged 4 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jannigje Lauws Tuininga, geb 9 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL; wed. L.T. gebruiker van wijk H-011; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); L.B.T. en Tetske Ruurds, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 jan 1780 HRL, en zijn den 13febr:naastvolgende getrouwd; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Lourens Clasen Coster geb 10 apr 1777, ged 4 mei 1777 Grote Kerk HRL, zv Klaas Lourens Coster en Jeltje Ulbes; ovl 15 apr 1809 HRL, huwt met Zwaantje Otto Zelle op 15 apr 1797 HRL, kind: Zwaantje Louwrens K, geb 1797 HRL; zv Klaas Louwrens K, en Jeltje Ulbes; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1821, ovl 1825; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 496:18:0 weegens geleverde agt stuks overjaerse varkens wegende tesamen 2976 pond tdv ''t Wees huis, quit. no. 1, 2 nov 1770. (GAH1101); id. f. 256:1:0 voor geleverde 2 koejen, ord. no. 5, 16 okt 1777. (GAH1108); id. f. 311:18:0 wegens geleverde koeyen tdv ''t weeshuis, ord. no. 3, 15 nov 1779. (GAH1110); id. f. 314:0:0 voor vier geleverde koeien tbv ''t weeshuis, ord. no. 3, 28 nov 1780. (GAH1111); kind: Zwaantje Laurens Koster, geb 1 aug 1797, ged 20 aug 1797 Grote Kerk HRL; Maandag den 9 jul 1798; den raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts geleezen, een Request van de Procr:Fiscaal deezer Stede, R:off:te kennen gevende, dat L.C.C. mr. Slaager binnen deeze Stad zich in stilte van hier begeven had, zonder eenige ordre op deszelfs zaaken te stellen, verzoekende den Suppliant dus, daarin voorzieninge bij den Raad mogte Werden gedaan; Waar over gedelibereerd zijnde Wierde goedgevonden den Suppliant als sequester in gedagte boedel te benoemen en dezelve ten dien einde in forma te Authoriseeren, voorts den aangestelden Sequestor te gelasten, om den absenten L.C.C., naamens den Raad bij Advertentie in de Couranten ten Spoedigsten in te daagen, ten einde om ordre op zijne Zaaken te Stellen, ofte anderzints dat met zijne Verlaatene boedel na stile van Regten zal werden gehandelt. (GAH44)
Lourens Gerrits Maas Dingsdag den 7 jan 1800. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde, wierde eindelijk ontvangen eene Missive van den Raaden van Justitie in het voormalif Gewest Friesland, zijnde van deezen inhoud; Burgers ! Na examinatie van UWL:Missive an de daarbij gevoegde Informatien, Sampt Confessie van den Gedetineerde L.G.M., hebben wij goedgevonden UWL te rescribeeren dat daar wij in voorn Informatien, geen bewijs van gepleegde diefstal vinden, en er dus alleen maar ten laste van de Gedetineerde blijft, dat hij buiten kennis van den Schipper in het Schip is gegaan, zoo kunnen wij wel (te meer daar het Transport van Gevangenen thans zeer moeyelijk is), aan UWLieden overlaaten om hem daarover zodanig te Corrigeeren, als Gijl verstaan zulks te behooren; Waar meede wij UL:beveelen in de bescherming van God Almagtig, en verblijven. Leeuwarden den 7 jan 1800; Waarop den Gedetineerde L.G.M. ernstig over zijne begaane misdaad is gecorrigeerd met Serieuse Recommandatie zich in het toekoomende van dergelijke Malversatien te onthouden. (GAH45)
Lourens Jelmers Akker geb 16 dec 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL, zv Jelmer Egberts Akker en Lysbeth Laurens Koster; geb 1784 HRL, ovl 28 feb 1813 HRL; wijk B-012, zv Jelmer A, en Liesbeth Koster; BS ovl 1813
Lourens K Coster ovl 10 feb 1791 HRL, oud 67 jaar
Lourens Lourens Posthumus huwt met Catharina Pieters Jorna, wonende te Witmarsum 1836, kind: Riemke P, geb 17 dec 1813 Witmarsum, (gk); BS huw 1836, ovl 1866
Lourens Servaas van Beemen geb 9 aug 1776, ged 25 aug 1776 Grote Kerk HRL, zv Servaas van Beemen en Marijke Lourens
Lourens Willems Nak huwt met Antje Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 Maay en den 22 dito 1752 getrouwt; ovl 9 wijnmaand 1809 HRL, huwt met Antje Gerrits, meester vleeshouwer kinderen: Jan, geb 1770 HRL, Marijke Louwrens N, geb 1758 HRL, Hermanus N, geb ... ., Willem N, geb 1753 HRL, Harmina Louwrens N, geb 1761 ... ; BS huw 1827, huw 1829, huw 1832, huw 1833, ovl 1835, ovl 1848; geboortig van Munsterland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. T. Stephani, op 5 jul 1762. (burgerboek); Jan Harmens ende Mijntje Lourens Nack, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader L.N., 31 dec 1790; ondertrouw HRL; Hendrik Rink en Clara Nak, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader L.N., 4 may 1793; ondertrouw HRL; L.N. en Lijsbet Zandbergen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: f. 1:0:8; (GAH650)
Lourenske Jacobs huwt met Hendrik van Gerven, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 jun 1763
Lourentius Lents huwt met Durkjen Annes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23-30 desember 1742 en den 6 jan en den 8 dito 1743 getrouwt; L.L. ende Dirkjen Annes, beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs vader Anne Johannes, vertoonende de bruidegom attestatie van desselvs moeder tot geblijk van haer consent in deesen, 22 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Anne Louwerens Lens, ged 3 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: Adam Louwerens Lens, ged 31 aug 1745 Grote Kerk HRL; kind: Abraham Louwerens Lents, ged 26 mrt 1743 Grote Kerk HRL; Cornelis eyes ende Ytske Pijtters, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef L.L., 24 Oct 1750
Lourenz Ruirds huwt met Antie Jansz, beide van HRL, geproclameert de 26 apr en de 3 en de 11 en getrout de 17 mei 1761; kind: Antje Lourens, ged 6 okt 1761 Grote Kerk HRL
Louw Jans zie: Balkstra, Nak
Louw Jans ged 18 jun 1765 Grote Kerk HRL, zv Jan Louws en Maike Simons
Louw Jansen woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijnslagersknecht op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Louw Jans heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650)
Louw Jans L.J. en Riemke Gerbens, beide van HRL, laatst geproclameert 1 dec 1776 HRL, en toen getrouwd
Louw Clasen huwt met Trijntje Harmens, beide van HRL, geprokelameert den 18-26 aug 1753 en getrout den 2 sep 1753; kind: Eentje Louws, ged 7 mrt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Louws, ged 11 mei 1756 Grote Kerk HRL
Louw Minnes zie: Buren
Louw Pieters geboortig van Nieuwstad Geurs in Oostvriesland, dat hij zich alhier metterwoon sisteert, en heeft ten dien fine de eed van getrouwheid gepresteerd in handen pres. burg. Backer, op 13 feb 1795, en de jura betaalt f. 10:10:0 (burgerboek)
Louw Reinderts L.R. ende Mintje Hansen, beide van HRL, komende wegens de bruyd Focke Lolkes haar goedbekende, 23 Oct 1751; huwt met Mintje Hanses, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 okt en den 7 nov 1751 en doen ook getrouwdt
Louw van der Zweep huwt met Janke de Boer, kind: Taekele vdZ, geb 1802 Leeuwarden; BS ovl 1872
Louw Teekes huwt met Elske Janz, kind: Leentje Louws, ged 16 apr 1743 Grote Kerk HRL; Hendrik Harmens ende Aeffke Johannes, beide van HRL, komende weegens de bruid L.T., desselvs neef, 28 Sep 1743; Willem Pieters ende Rinske Jacobus, beyde van HRL, komende weegens de bruid L.T., 7 Aug 1751; Gooitzen Jacobs en Ytje Sjoukes, beide van HRL, huw.aang. 1okt17 35 HRL, komende voor de bruyd L.T. ; huw.aang. HRL 1735; Johannes Taekes van HRL, ende Dirkjen Dirks van Drijlst, huw aang. 6 okt 1736 HRL, komende weegens de bruyd L.T. vertonende attestatie dat de geboden tot Drijlst wettig aangegeeven waeren; huw.aang. HRL 1736
Louw Tichelaar hm ... , kind: Epke Louws T, geb 1800 Franeker; BS ovl 1825
Louw Jans Balkstra geb 1752 ... , ovl 1 feb 1815 HRL, huwt met Riemke Gerbens , en met Marijke Nolles op 14 nov 1802 HRL, huw.get. bij A. van Reenen en T.J. van Belkum, wonende te HRL. in 1813, kinderen: Jan Louws B., geb 1782 te HRL, Hinke Louws B., geb 1788 HRL, Maaike Louwrens B., geb ...; huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1813, ovl 1815, ovl 1820, ovl 1826, huw 1828, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk A-182, lijndraayer, 1814. (GAH204)
Louw L Balkstra oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-155; VT1839
Louw Minnes Buren geb 1796 St. Jacob, ovl 3 apr 1827 HRL, huwt met Antje Pieters Kuyken, brouwersknecht in 1827, huw.get. bij P.A. Akkringa en R.A. Zijlstra, moutmakersknecht, wonende te HRL, zv Minne Dirks B, en Saapje Louws; BS huw 1817, ovl 1827, huw 1828
Louwerens Dirks huwt met Meinouw Sibrens, beyde tot Mindersga, geproclameerd waar van de laatste proclamatie is geweest den 26 nov 1752 en met attestatie hier getrouwdt; kind: Trijntie Lourens, ged 11 mrt 1755 Grote Kerk HRL; kind: Maria Lauwerens, ged 20 may 1753 Grote Kerk HRL
Louwerens Claases L.C. ende Eelkjen Theunis, beyde van HRL, komende wegens de bruid des selfs swager Andries Sandstra, 23 Apr 1746; huwt met Eelkjen Theunes, beyde van HRL, geproclameerd den 24 apr en den 1-8 May 1746 en den 15 dito getrouwt; kind: Maartie Lourens, ged 23 mrt 1756 HRL; doopregisters N.H. HRL; kind: Sijbe Lourens, ged 22 sep 1757 Westerkerk; kind: Sijbe Louwerens, ged 7 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Zijbe Lourens, ged 9 okt 1763 Westerkerk HRL; kind: Jacob Louwerens, ged 20 jun 1765 Grote Kerk HRL; kind: Theunis Louwerens, ged 27 okt 1754 GroteKerk HRL; kind: Trijntje Louwrens, ged 5 dec 1752 Grote Kerk HRL; kind: Fokeltje Louwerens, ged 17 jun 1749 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Louwrens, ged 18 jul 1747 Grote Kerk HRL; Daniel Poulus ende Aeltie Theunis, beyde van HRL, koomende wegens de bruid L.C., des bruids swaeger, 28 Jun 1749
Louwerens Weesenter huwt met Aaltje Roeding, beide van HRL, geproclameerd de 23-29 mei en getrout de 5 jun 1763
Louwerens Jacobs Strek zie ook: Strik; L.S. ende Janneke Koerts beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd desselvs vaeder Coert Jansen, 5 Jul 1749; huwt met Janneke Koerts, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 jul 1749 en doen ook getrouwt; kind: Jan Louwrens, ged 4 dec 1759 Grote Kerk HRL
Louwrens Antoon zie: Westerhof
Louwrens Botes zie: Tuininga; huwt met Teetske Ruurds, kind: Bote Lourens, geb 31 okt 1780, ged 28 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Jan Lourens, geb 11 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL
Louwrens Glimminga L.G. en Trijntje Nikolaas, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd den 1jan17 86
Louwrens de Huis huwt met Grietje Cornelis op 11 mei 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Louwrens Jacobs medeweesvoogd hopman Buma bet f. 26:13:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge L.J. met stoeldrayen had verdient bij Jeremias Jacobs, 4 jul 1730. (GAH1060)
Louwrens Jans huwt met Martje ... , kind: Grietje Louwrens vd Veer, geb 1746 HRL; BS huw 1831; huwt met Martjen Hendriks, kind: Wytse Louwerens, ged 8 dec 1744 Grote Kerk HRL
Louwrens Johannes zie: Voogd
Louwrens Nak geb 1798 HRL, ovl 10 sep 1844 HRL, huwt met Maria/Marijke Hendriks Helmer op 16 mei 1819 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1819, schoenmaker in 1844, zv Jan N, en Poulina Hulshoff; BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1850; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk E-101; VT1839
Louwrens Pieters zie: Louw
Louwrens Tjesses geboortig van der Bild, heeft op heden het burgerrecht deser stede gewonnen, nae gedane belofte om sich alleszins als een eerlijck burger te sullen comporteren, bevestigende sulx door manuale stipulatie in handen van burg. Lourens Asperen als Commissaris, betalende de gerechtigheid daertoe staende aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 8 jan 1690. (burgerboek)
Louwrens Westerhof geb 9 jan 1795 HRL, ovl 19 apr 1883 HRL, huwt met Maria Schoot op 1 mei 1851 (?), ook huwt met Grietje P. Kann? op 11 mei 1854 HRL, ook huwt met Marijke Beerends Bettels op 9 dec 1821 HRL, huw.afk. 25 nov en 2 dec 1821 Leeuwarden en HRL, spinbaas in 1851, huw.get. bij J. Spoelstra en E.P. Kann?, 1818, id. bij J.H. Kok en A. Knoop, 1837, id. bij J.H. Knoop en G.U. Visser, (gk), 1837, zv Antoon W, en Maria Nak; BS huw 1818, huw 1821, huw 1837, ovl 1848, huw 1854, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk H-144; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, opziener der spinfabriek, wijk H-153; VT1839
Louwrens Botes Tuininga begraven Groot Kerkhof, regel 45, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 42, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Klein Kerkhof, regel 2, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Louwrens Johannes Voogd geb 24 jan 1789 Kimswerd, buitenschipper in 1851, vermoedelijk ovl tussen 1854 en 1860 (maar geen akte), N.H., ingeschreven in bev.reg. vlgs missive van Commissaris des Konings in Frl dd 29 apr 1854, 1e afdeling, no. 910; bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk E-087, 211, wijk F-055, 143, 279
Louwrens Pietersen Louw ovl voor 1812, huwt met Stijntje/Christina Brouwerstein, kind: Elsje Louwrens L, geb 1790 HRL, 1e schipper in ''s Lands dienst ter zee; BS ovl 1811, huw 1819, ovl 1830; woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1:0 (GAH650); de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde mede geleezen een Extract uit de besluiten van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland, zijnde van navolgende Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Geëtraheerd uit de besluiten van het Intermediair Administratif Bestuur Van het voormalig Gewest Friesland; Is geleezen een Extract uit het Reg. der decreeten Van de Constitutioneerende Vergadering repraesenteerende het Bataafsche volk, dato den 13 apr 1798 Waarbij ons berigt aan dit Bestuur word overgezonden een Request van Christina G. weduwe L.P.L., houdende om daar bij geallegeerde redenen Versoek, dat de verleende apprehensie bij den geregte van HRL teegen de Suppliante Weegens gepleegd overspel Werde ingetrokken, ende Suppliante ongemoeid gelaaten; Waarop, na deliberatie is beslooten opgedagte Request met de Bijlagen te zenden aan de Raad der Gemeente van HRL, om met te rug zending van de Stukken deeze vergadering te dienen van berigt; en zal Extract deezes worden gezonden aan de Raad der Gemeente van HRL tot deszelfs informatie. Aldus beslooten binnen Leeuwarden den 26 jul 1798, 4de Jaar der Bataafschen Vrijheid. (GAH44); Woensdag den 1 aug 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde nog aan het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland ingezonden navolgend Berigt; de Raad der Gemeente vande Stad HRL, Aan Het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland; Mede Burgers ! Bij ons ontvangen, en geleezen zijnde, een Extract uit UWL besluiten van den 26 jul l. l. hebben wij Vermeend het onzen Pligt te zijn aan UWL Welmeeninge daar in vervat ten spoedigsten te moeten beantwoorden, wij neemen in de eerste plaats reverentelijk de vrijheid. kortheidshalven UWL te verwijzen tot de bijgevoegde Copia der Informatien door het Gerechte deezer plaats voormaals over het geval van de Suppliante Christina Brouwenstein ingewonnen beneffens eene Copia der Missive waar bij die Informatie aan den Hoove zijn ingezonden; Uit de eerste Stukken zal UWL Consteren, dat den Suppliante in het geheel geen kwaad opzet Schijnt gehad te hebben, tegens het door haar ter waareld gebragt kind, Vermits uit de depositien van vier Getuigen eenstemmig geblijkt, dat zij het daadelijk bij iemand te borst besteld heeft; Uit het tweede Stuk zullen UWL ontwaaren, dat zij reede voortvlugtig was, voor dat de zaak ter kennisse van het Geregte kwam, dus was het Geregte ex officio Verpligt apprehensie tegens haar te Verleenen, Wanneer zij Wederkeerde, - Voorts zijn wij omtrent de zaak ten ppaalen van gedagten, dat uit de Ingewonnen Informatie alsmede uit de be?digde Attestatien (zoo veel wij ons van deeze laatste Stukken konnen rappeleeren) vrij veel tot haare Verschooninge is te trekken, behalven dat haare wijl:man (nog in leeven zijnde) bij ons heeft Vervoegd met betuiging dat Wanneer zijne Huisvrouw vrij tot hem komen konde, hij haar deeze mispas (waar toe valsche gerugten van zijn overlijden zoo hij ook Scheen te Veronderstellen mooglijk aanleiding gegeven hadden) gaarne wilde Vergeeven, egter daar de dispensatie der Straf, over een factum van dien aard, Wanneer het beweezen wierd, niet aan onse faculteit Stond, hebben wij hem moeten van de hand wijzen, hoe gaarne wij anders wanneer het onder het bereik van ons Vermoogen is, en daar door de Sustitie niet gekreukt word, eene ongelukkige een feil willen remitteeren. ? Wijders moeten wij boven deeze geavanceerde redenen betuigen geene kennisse te draagen dat den Suppliante voormaals eene ergerlijke Conduite gehouden heeft, en derzelver man (Welke bij zijn leven haare voorspraak was) reden overleeden zijnde, en dus door het gepasseerde bij geene mogelijkheid meer ge?rgerd kan werden, en haare terugkomst derhalven ook geene aanleiding tot huistwist kan geeven zouden wij (onder submissie van beter) van oordeel zijn, dat het gedaane versoek, Wel aan haar kan Werden geaccordeert ten einde zij ongemoeid tot haare kinderen en huishoudinge moge wederkeeren, waar mede persisteere voor berigt. HRL den 1 Aug. 1798. (GAH44)
Louwvers Stoep huwt met Annigje van Oossen, kind: Jacobus Louwvers Stoep, ged 4 feb 1749 Grote Kerk HRL
Lowijs Flasbloem boekdrukker, burger te Dokkum op 27 nov 1646, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Lubbe Jeens Van Hanthum ende Tijtje Geerts Van HRL, huw.aang. 25 jan 1738 HRL; Vertonende Jan Gerlofs Attestatie Van Bruidegom en bruid; huw.aang. HRL 1738
Lubbert Beernds Geeft UEd:Achtbh:met schuldige eerbied te kennen Johannes Jacobs alhier ter Steede, hoe dat door ''t overlijden van Pijter Hayes een sakdragers plaats is komen te vaceren, met welken bedieninge den suppliant gaarne Soude Sijn vereerd:addresserende sig ten dien einde aan UEd:Achtbh:Tafel, versoekende seer gedienstelijk aanstellinge van hem supplnt:tot meede sakdraeger binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staende; dog aangesien den supplnt geen genoegsame ouderdom heeft bereikt om dien post selven waar te nemen, soo was desselfs versoek met eenen dat UEd:Achtbh:den persoon van L.B. tot ''t waarnemen dies gelieven te qualificeren die sulks insgelijks van herten begeert:quo facto etc: (:onder stonde:) get:S:Rienstra gesw:Clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen Johannes Jacobs tot meede ordinaris Roggedraeger binnen deese Stad op lasten, pligten en gehoorsaamheeden daar toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 2Jun17 51 /:was get:/S B Bosscha onder stonde Ter Ordtie van de Magistr (:get:) M:V:Idsinga; (:onder stonde:); de Magistraat admitteert en stelt mits deesen tot substituut Rogdraeger in de plaetse van Johannes Jacobs de meede supplnt L.B. mits doende ten dien eynde den eed van getrouwigheid Actum den 2 Jun 1751 (:was get:)S B Boscha /:onder stonde:/Ter Ordtie van de magistr(:get:) M:V:Idsinga; (:Laeger Stonde:); den 2 Jun 1751 heeft L.B. den Eed als subst koorndraeger gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr. Bosscha In Kennisse van mij secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lubbert Beerns Minne Hendriks ende Rinske Rinzes beide van HRL, koomende voor de Bruit desselvs oom L.B., 9 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Lubbert Beernts L.B. ende Antie Wopkes beyde van HRL, koomende weegens de bruid Harmen Hendriks des selvs goede bekende, 2 Jan 1751; huwt met Antje Wopkes beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 jan 1751 en doen ook getrouwt; Warner Hendriks ende Berber Lubberts beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs vaeder L.B., 9 Aug 1749
Lubbert de Boer huwt met Tjietske de Vries, kind: Luitje de B., geb 12 aug 1807 Sneek; BS huw 1873
Lubbert Dirks zie: Kortlang
Lubbert Eles zie: van Driesten
Lubbert Johannes zie: Adema, Visser
Lubbert Johannis huwt met Akke Folkerts, kind: Elizabeth Lubberts, geb 2 feb 1782, ged 17 mrt 1782 Grote Kerk HRL
Lubbert Johannes ovl voor 1815; wed. L.J. gebruiker van wijk H-100, gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Lubbert Pieters van de Dragten ende Grietie Wopkes van HRL, huw.aang. 23 aug 1738 HRL, Commissaris Burgemr. Britton, koomende voor de Bruit Jan Oebeles en vertoonde de Bruidegom een Attestatie van sijn vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1738
Lubbert Pieters ovl Gorredijk, huwt met Minke Atzes Ferwerda, kind: Atze Lubberts Bakker, geb 1774 Gorredijk, werkman; BS huw 1829, ovl 1851
Lubbert Windorph helbadier 1750
Lubbert Dirks Kortlang huwt met Tietje IJemes de Groot op 25 nov 1810 HRL, komt van HRL, timmerman in 1811, kind: Elisabeth, geb 14 nov 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; L.D.K. en Tietje IJmes de Groot, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Slagtmnd 1810; ondertrouw HRL; kind: Elisabeth Lubberts Kortlang, geb 14 nov 1811, ged 3 dec 1811 Grote Kerk HRL; geb 18 mrt 1791, ged 5 apr 1791 Grote Kerk HRL; als Lubbe D.K., zv Durk Kortlang en Hiltje Heidkamp
Lubbert Eles van Driesten geb 1807 Sneek, ovl 18 nov 1834 in de Noordzee verdronken, huwt met Lolkje Douwes de Vries op 19 aug 1830 HRL, wonende te HRL, varensgezel, zv Ele Roelofs D, en Akke Baukes Hartenberg; BS huw 1830, huw 1837, ovl 1888
Lubbert Everts Bouwknegt ged 17 mrt 1771 Grote Kerk HRL, zv Evert Jansen Bouwknegt en Doetje Claeses Houtkoper
Lubbert Gosses Bouwknegt L.G.B. van HRL, en Eke Hendriks van Hauwlerwijk, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 may 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Donkerbroek en volgens ingekomen verklaaring aldaar getrouwd 16 may 1785
Lubbert Johannes Adema gebruiker van wijk H-015, sjouwer, alsmede Bauke F. de Boer, schipper; eigenaar is Frans Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204); huwt met Harmke Jans de Boer op 15 dec 1799 HRL, komt van HRL; hu Grote Kerk HRL 1799, BS geb 1811
Lubbert Johannes Visser ovl 1 okt 1808 HRL, huwt met Akke Folckerts, scheepstimmerman, kinderen: Elisabeth Lubberts V, geb 1804 Embden, Trijntje Lubberts, geb 1784 HRL, Johannes Lubberts, geb 1798 Embden, Oostfriesland; BS huw 1813, huw 1823, huw 1825, ovl 1842, 185ov
Lubbert P Buldt geboortig van de Lemmer, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. J.D. Toussaint op 14 aug 1782. (burgerboek)
Lubkje Reins huwt met Hendrik Salver de Jong; BS ovl 1825
Lubkje Sipkes en Tijs Nannings, beide van HRL, huw.aang. 11 may 1737 HRL, komende voor de Bruit Jan Gerrijts met versoek van een gebod in de week fiches huw.aang. HRL 1737; huwt met Tijs Nannings, kinderen: Durk en Acke Tijsses, beiden ged 26 sep 1747 Grote Kerk HRL; kind: Sipke Thijses, ged 11 feb 1744 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Thijses, ged 19 mrt 1741 Grote Kerk HRL, vader als T. Nannes, moeder als Lupke S.
Lubkje Walings geb 1769 HRL, ovl 21 jan 1829 HRL, ongehuwd, dv Waling Regts en Antje Rientzes; BS ovl 1829; Lupkie W., ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL, dv Waling Rexs en Antie Rienks
Lubkjen Douwes Gerrit Offringa ende L.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Schelte Sipkes des selvs neeff, 9 dec 1747; huwt met Gerrit Offringa, beyde van HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 dec 1747 en doen ook getrouwt; kind: Jan Gerrits Offringa, ged 13 okt 1748 Grote Kerk HRL
Lubkjen Tjeerdts en Pieter Clasen, beyde van HRL, huw.aang. 1 nov 1738 HRL, komende Wegens de bruid Gerrit Cristiaans Kooltjer; huw.aang. HRL 1738; huwt met Pijtter Claasen, kind: Klaas Pijtters, ged 26 may 1748 Westerkerk HRL; kind: Sijtske Pieters, ged 28 jul 1744 Grote Kerk HRL
Lubrig Fetzes zie: van der Hey
Lubrig Fetzes van der Hey geb 1795 Sneek, ovl 27 sep 1830 HRL, huwt met Sijbren Uilkes Schuil, dv Fetze Klases vdH, en Beuwe Reintses Reitsma; BS ovl 1830; 1860 overlijdens
Lucas Abbenga huwt met Lolkje ... , kind: Pier Lucas A, geb 1782 HRL; BS ovl 1847
Lucas Barts zie: Feddes; van der Zee
Lucas Beerends ged 7 aug 1768 Grote Kerk HRL, zv Beerend Lucas en Dieuwke Jans
Lucas Bos huwt met Fokeltje ... , kind: Obbe Lucas B., geb 1765 HRL; BS ovl 1835; huwt met Fokeltje Andries, kind: Philippus Andries Bos, ged 20 jan 1750 Grote Kerk HRL; huwt met Aafke Cornelis, beide van HRL, geproclameert den 22-29 Septem:den 6 en getrout den 8 okt 1754; kind: Rinske Lukas Bosch, ged 1 feb 1757 Grote Kerk HRL, moeder is A.C. ; kind: Grietie Lucas Bos, ged 13 jan 1761 Grote Kerk HRL, moeder is A.C. ; kind: Bauwkie Lucas Bosch, ged 17 jun 1755 Grote Kerk HRL; huwt met IJnskje Obbes, beide van HRL, geproclam; de f. 9:16:23 en getrout de 25 7 ber (= september), 1764; kind: Hans Jacob Lucas Bos, ged 20 aug 1765 Grote Kerk HRL; kind: Johannis Lucas Bos, ged 3 feb 1767 Grote Kerk HRL; kind: Obbe Lucas Bosch, ged 9 mei 1769 Grote Kerk HRL; kind: Andrijs Lucas Bosch, ged 28 mrt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Hans Jacob Lucas Bosch, ged 7 apr 1744 Grote Kerk HRL, vader als L. Hansen Bosch; kind: Phlip Lucas Bos, ged 25 apr 1741 Grote Kerk HRL; kind: Fokeltje Lucas Bos, ged 25 jun 1771 Grote Kerk HRL, moeder is IJ.O. ; L.B. en Fokeltie Andrijs, beide van HRL, huw.aang. 8 dec 1736 HRL, komnende voor de Bruit desselvs Oom Jan Beerns vertonende de handt van haar vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1736
Lucas Feddes geb 1794 ... , ovl 9 mei 1811 HRL, wonende te op de Noorderhaven, zv Bart Feddes, en ... ; BS ovl 1811
Lucas Freerks ged 20 dec 1744 Grote Kerk HRL, zv Freerk Lucas en Vrouwkje Michiels
Lucas Jansen Berent Jansen en Antie Harmens, beyde van HRL, huw.aang. 3 sep 1735 HRL, komende voor de bruid L.J. ; huw.aang. HRL 1735; Hendrik Hendriks en Trijntie Harmens, beyde van HRL, huw.aang. 20 jul 1736 HRL, komende voor de bruyd L.J., desselfs Schoondogter fiches huw.aang. HRL 1736
Lucas van Coppenolle L. vC. van Edam ende Elisabet Stapert van HRL, koomende voor de Bruit en Bruidegom de procr. Wiarda vertoonende procuratie van deselve, 16 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Lucas Obbes ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL, zv Obbe Stevens en Janke Lucas; in doopreg. vader vermeld als: Steven Obbes)
Lucas Ockes ged 18 aug 1743 Grote Kerk HRL, zv Ocke Heeres en Lijsbeth Lucas
Lucas Piers zie: Abbinga; Teunes Ages ende Maartje Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest L.P., deszelfs neef, 17 nov 1787; ondertrouw HRL
Lucas Pieters zie: Hildema
Lucas Pieters Zara Pieters en Jan Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 19 jun 1735 HRL, Comende voor de bruid L.P., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Lucas Pijters Jetse Carsten van Mackum ende Saekien Lucas van HRL, huw.aang. 27 jun 1733 HRL, Comende Voor de bruyd L.P., desselfs Vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Lucas Pieters woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -2:0 (GAH650)
Lucas Pieters Dirk Lieuwes en Wobbeltje Okkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.P., deszelfs neef, 16 jan 1790; ondertrouw HRL
Lucas Plantink Hendrik Hotzes van Commerzijl en Aurelia Sjoukes Ferwerda van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 8 dec 1776 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken om elders in den echten staat te worden bevestigd. NB: getrouwd te Grijpskerk 31 mrt 1777 volgens adtestatie van daar 29 apr 1777, get. L.L., schoolmeester te Grijpskerk
Lucas Roelofs turfleverancier 1748
Lucas van der Sande huwt met Marijke Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 sep 1759
Lucas Tijssen van Amsterdam heeft het burgerrecht deser stede gewonnen, en betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 28 mrt 1715. (burgerboek); op 11 sep 1719 heeft dese sijn borgerregt weder opgegeven. (burgerboek)
Lucas Barts van der Zee geb 1794 ... , zv Bart Feddes vdZ, en Hiltje L. Feenstra; BS ovl 1811
Lucas Gerrits Broning L.G.B. en Geertruy Berends Burgers, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 23 jan 1774 HRL, en toen getrouwt
Lucas Obbes Bos geb 27 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL, zv Obbe Lucas Bos en Jakobje Ages Steenstra
Lucas Piers Abbinga ovl 23 lentemaand (mrt) 1810 Workum, huwt met Durkje Sijbes, kinderen: IJtje Lucas A, geb 1793 Workum, Frouke/Truike Lucas A, geb 1785 te IJlst; BS huw 1827, ovl 1831, ovl 1842
Lucas Piers Abbringa L.P.A. en Dirkje Sybes Lettinga, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Lucas Pieters Hildema geb 1771 Lollum, 2e huwt met Lijsbeth Jans Jansma op 9 mei 1813 Franeker, houtkoper, wonende te Franeker, zv Pieter Lucas en Wikje Douwes; bs fr1813 huwelijken
Lucas Pieters Ooy Hendrik Aukes en Riemke Haayes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.P.O., goede bekende, 11 jan 1806; onder -tr. HRL; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); Dingsdag den 7 aug 1798; de Raad extra ordinaris vergadert zijnde, is Fokeltje ?. Huisvrouw van P.L.O. aangesteld, om de bezorging en beschikking te hebben over de Veertien daagsche Boelgoederen, in plaatze van Sijtske van Raayen, Zijnde wijders bepaald dat het 14daagsche Boelgoed Provisioneel nog zal Werden geholden aan ''t huis, dat Sijtske van Raayen bewoond heeft. (GAH44)
Lucia Buytenpost huwt met Junius Pieter Munter, kind: Foekje Junius Munter, ged 18 okt 1757 Grote Kerk HRL; kind: Jacobus Junius Munter, ged 7 apr 1761 Grote Kerk HRL, vader Froetsman J. Pieter M., moeder als Lutske B. ; kind: Junius Cornelis Munter, ged 4 okt 1763 Grote Kerk HRL, vader als J. Petrus M. ; kind: Elisabeth Junius Munter, ged 1 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Geertruydt Junius Munter, ged 29 apr 1755 Grote Kerk HRL
Lucia Jans ged 2 mrt 1766 Westerkerk HRL, dv Jan Scheltes en Wijpkie Martens
Lucia Jurks huwt met Sipke Tangerman; BS ovl 1870
Lucia Westink geb 12 jul 1797, ged 25 jul 1797 Grote Kerk HRL, dv Henricus Westink en Janna Margaretha Wens
Lucia Anna Suringar Luitenant in ''t Regiment van sijn Exelentie Luitenant Generaal B. Lewe alhier guarnisoen houdende ende Juffer Lucia Anna Suringar beyde tot HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de gesw:clercq R.J. de Swart met vertooninge van schriftelijk consent van des bruyds moeder en genoegsaeme last tot deese aangeevinge, 3 Jul 1750
Lucia Jacoba Barbara van der Straten geb 18 okt 1794 Ameland, ovl 31 jul 1879 HRL, ongehuwd, Vst 17 nov 1856 uit Kollum, dv Kampelius C. vdS, en Fokeltje Elizabeth Munter; BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk F-166
Lucresia Tjeerds ovl 31 mrt 1790 HRL, oud 16 jaar; geb 15 jan 1774, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Tjeerds en Aafke Hendriks
Lucretia Coop huwt met Sijbren Jans op 8 mei 1808 HRL, wonende te HRL; huw Grote Kerk HRL 180
Lucretia Koops huwt met Cornelis Abbes, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 Feberwari 1756 in de Westerkerk
Lucretia Coops Sijbren Jans en L.C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 23 apr 1808; ondertrHarl
Lucretia Numans huwt met Tjeerd Feerdijk, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 dec 1762
Lucretia Carels Neumans huwt met Tjeerd Tjeerds, kind: Carellina Tjeerds, ged 8 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Lucretia P. M Petrus zie: Gosliga
Lucretia Petronella Magdalena Gosliga geb 1808 Kampen, ovl 4 mei 1838 HRL, huwt met Anne Wytses Blom op 10 nov 1836 HRL, wonende te HRL, dv Petrus G, en Lucretia Magdalena de Rooy; BS huw 1836, ovl 1838, ovl 1858
Ludewij Pieters huwt met Bartel Romkes Lanting, kind: Pieter Bartels Lanting, geb 9 nov 1777, ged 11 nov 1777 Grote Kerk HRL; kind: Kleis Bartels Lanting, geb 8 nov 1778, ged 17 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Bartels Lanting, geb 8 may 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL
Ludolph Reinders zie: Wentholt
Ludolph Reinier Wentholt ovl voor 1867, huwt met Magdalena Zeper, kind: Jacobus W, geb 11 sep 1798 Franeker, koopt wind- en rogmolen en weitmolen, wonende te Franeker 1802 BS ovl 1870; gebruiker wijk B-003, percepteur (= preceptor ?); medegebruiker Douwe H. Reidsma, timmerknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:0:0 ter Saeke maalloonen, 19 apr 1810, quit. no. 10 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:18:8 ter Saeke Maalloon voor 1805 en 1806, 30 mrt 1808, quit. no. 34 (GAH1140)
Ludtske Cornelis Jelle Alles van Mackum ende L.C. van HRL, koomende weegens de bruid Jan Annes desselvs aangehuwde neef, 22 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; weesvoogd Videlius betaalt f. 45:15:14 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake nalatenschap van L.C., zuster van Gabbe Jans en Tietje Cornelis, 31 okt 1755 (GAH1081)
Ludwig Stahl huwt met Anna Sophia Stahl, kind: Anna Sophia Stahl
Ludwig Ernst Mutzenbecker geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van drost H.J. Westra, op 10 mrt 1806. (burgerboek)
Ludzert Tjeerds zie: Fokkens
Luiter Hendriks Jan Gerrijts en Grietie Jans beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs swager L.H., 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Luiter Jansen ende Antie Fransen, beide van HRL, huw.aang. 25 jan 1738 HRL, komende voor de Bruit Jan Jansen; huw.aang. HRL 1738
Luitje Ates zie: de Boer
Luitje Barts zie: Walstra
Luitje Everts zie: Oosterveld
Luitje Feenstra huwt met Dirkje ... , kind: Roelof F, geb 1773 Gerkesklooster; BS ovl 1841
Luitje Gabes zie: van der Zee
Luitje Heins geb 10 feb 1805 HRL, ged 10 mrt 1805 HRL, zv Hein Abes en Hiltje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1805
Luitje Hendriks zie: Steerenbergh
Luitje Jans zie: van der Heide, Kroeze
Luitje Pieters zie: Bruins, Faber, 2x Klein
Luitje Pieters Bartle Tjebbes Walstra ende Sjieuwke Luitjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.P., deszelfs vader, 20 aug 1791; ondertrouw HRL; Claas Freerks van der Veen van HRL. ende Trijntje Reinders van Anjum, zijnde de aangaave gedaan door L.P., op vertoonde Procuratie, 17 aug 1793; ondertrouw HRL; Jurjen Ockes van der Stok van Almenum ende Hiltje Clases van der Veen van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.P., des zelfs neef, 15 nov 1794; ondertrouw HRL
Luitje Pieters geboortig van Hindelopen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. B. van der Meulen, op wo. 15 mei 1782. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 74:18:0 voor geleverde 107 stuks deelen, ord. no. 16, 8 jun 1784. (GAH1115); id. f. 12:0:0 voor 4 f. 30 voet geleverde deelen, ord. no. 1, 4 jan 1785. (GAH1116)
Luitje Pieters ontvangt van de Stadsrentmeester f. 26:0:0 voor het afstaan ve graf tdv de nieuwe kerk, ord. no. 116, 9 feb 1778. (GAH1060)
Luitje Postma Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschrift van eene missive, den 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland, afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente der Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Speteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies, eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Conformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Conformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wybrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaalgestemd den Burger L.P., in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa, in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld, den Burger Evert Roorda me rang van 1 ste Luitenant. en tot NB gelieve zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. HRL den 22 May 1798 het Vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44)
Luitje Reinders zie: van der Veer
Luitje Roelofs zie: van Dijk
Luitje Sakes ged 2 okt 1763 Westerkerk HRL, zv Sake Sipkes en Cijtske Luitjens; Luitjen Zakes, ged 24 nov 1767 Grote Kerk HRL, zv Zake Zipkes en Zijdtske Luitjens
Luitje Saskers zie: de Vries; huwt met Antje Sakes, kind: Sasger Luitjes, geb 6 feb 1785, ged 22 feb 1785 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Janneke Luitjes, geb 17 jan 1787, ged 30 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Saskes Luitjens, geb 7 apr 1788, ged 15 apr 1788 Grote Kerk HRL; Maandag den 26 Novembr. 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts den Burger Anthonij Huisman in plaatze van wln:L.S., tot Turfdraagers aangesteld en onder eede genoomen. (GAH44); begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 4 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, Tjalke Coster, L.S., Cornelis de Boer, Gerrijt Harkes, Pieter Jurjens, Symon Geit, Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, Johannes van Belkum, Jacob Alberts, Ids Gosses, Joh?s Velthuis, Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43)
Luitje Ulbes ovl voor 1817, huwt met Antje Jelles en Grietje Rintjes op 31 mrt 1799 HRL, kind: Jelle Luitjes Tuinstra, geb 1794 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799 BS huw 1816, ovl 1853; L.U. en Antje Jelles, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Ulbe Luitjes, geb 22 okt 1784, ged 16 nov 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Luitjes, geb 5 apr 1788, ged 22 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Luitjes, geb 17 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Luetjes, geb 16 mrt 1794, ged 30 mrt 1794 Grote Kerk HRL; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; de Schout Officier van den Burgerlijken Stand in de Gemeente Sexbierum, Provincie Vriesland, Certificeert bij deezen, dat de huwelijksche Afkondigingen van: Jelle Luitjes, oud Twee en twintig Jaren, Werkman, geb en woonagtig te HRL, meerderjarige zv L.U. en Antje Jelles, de ouders overleden, en: Grietje Hotses, oud negentien Jaren van Beroep Werkster, geb te Pietersbierum, Woonagtig onder Wijnaldum, minderjarige dogter van Hotse Hendriks en Hanskje Alberts Echtelieden aldaar, Op den laatste Zondag der maand Julij, en Eerste Zondag van dese lopende maand Augustus, in deze Gemeente zijn geeffectueerd, Zonder dat daar tegen eenig Protest of Spiering is gedaan; Aldus opgegeven om te strekken na behoren. Sexbierum den Sevenden aug Achtienhonderd sestien; Wij ondergetekenden Harmen Bandsma, Stilleveger, Jan Roelofs van der Woude, werkan, en Sijtse Sakes Wyma scheepstimmermansknegt, alle te HRL woonagtig, verklaaren bij dezen dat de ouders van Jelle Luitjes met namen L.U. in den jaare 1801 en Antje Jelles in den Jaare 1798 ter dezer Steede ovl zijn. HRL den 22 jul 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vier en negentig den 16 mrt is geb Jelle zv L.U. en Antje Jelles. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Luitje Walstra geb 1794 Leeuwarden, ovl 1 feb 1842 HRL, huwt met Jetske Dirks de Vries op 10 mrt 1814 HRL, koekbakkersknecht en wonende te HRL, huw.afk. 20 en 27 feb 1814, zv Bart W, en Sjouwkje Luitjes Faber; BS huw 1814, ovl 1842; gebruiker wijk G-055, koekebakkersknegt; medegebruiker Dirk Feykes de Boer, schoenmaker; eigenaar is Adam Reinius, 1814. (GAH204)
Luitje Wiebrens zie: Westerbaan; Luytien Wybrens, huwt met Janke Hartmans, kind: IJefke Luytiens, ged 13 jun 1769 Grote Kerk HRL; pacht grond voor zijn lijnbaan 1800-1810; Age Sijbrens ende IJefke Luitjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.W., de vader, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; kind: Claartje Luitjens, ged 13 nov 1770 Grote Kerk HRL; kind: Wybren Luitjens, ged 8 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Luitje Wybrens geb 4 mei 1804 HRL, ged ged 27 mei 1804 HRL, zv Wybren Luitjes en Wikje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1804
Luitje Wybrens L.W. en Janneke Jakobs Baard, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 sep 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Klaaske Luitjes, geb 12 jan 1784, ged 27 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Luitjes, geb 3 okt 1789, ged 25 okt 1789 Grote Kerk HRL
Luitje Ates de Boer geb 1796 ... , huw.get. bij G.D. Minnema en J.D. de Wit, schippersknecht, neef bruidegom, wonende te HRL; BS huw 1818; geb 16 okt 1797, ged 7 nov 1797 Grote Kerk HRL, zv Ate Luitjes de Boer en Hiltje Pieters
Luitje Everts Oosterveld ovl voor 1841, huwt met Gerardus Baukes Komst; BS huw 1840
Luitje Gabes van der Zee geb 1803 Makkum, huwt met Janke Herres Feenstra op 15 feb 1827 HRL, huw afk. 4 en 11 feb 1827 HRL, varensgezel, wonende te HRL, zv Gabe Rintjes vdZ, en Dieuwke Piebes Glas; BS huw 1827
Luitje Hendriks Steerenbergh huwt met Antje Tjallings op 12 aug 1798 HRL, komt van Sapmeer; hu Grote Kerk HRL 1798
Luitje J Faber gebruiker van wijk E-031 is Luitje P. Faber, zonder bedrijf, eigenaars zijn Jan L. Faber en A. van Eeken, 1814. (GAH204)
Luitje Jans van der Heide ovl voor 1820, huwt met Sjoerdtje Ates Groenenberg, kind: Janke Luitjes vdH, geb 1788 Dokkum; BS Franeker huw 1819
Luitje Jans Kroeze geb 2 mei 1809 HRL, ovl 28 sep 1859 HRL, huwt met Maartje Sierks de Boer op 19 feb 1837 HRL, schippersknecht, jager 1e Bataillon Jagers, RK wafelbakker in 1851, huw.get. bij A. Bloemers en G. Jans, 1837, id. bij D.J. Dijkstra en M.A. vd Zee, (2x gk), TVd over M.M. Vaas (gk) en geeft huwelijkstoestemming, zv Jan K, en Femke Luitjes Stoffels; BS huw 1837, huw 1841, huw 1842, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-082, 284; oud 30 jaar, (vnm: Lucas), geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk B-103; VT1839
Luitje Nannes van der Wal ovl voor 1865, huwt met Margaretha Schot; BS ovl 1864
Luitje Pieters Bruins geb 1791 Nieuwe Pekel A, huwt met Teekjen Minks Meppelaar op 26 jan 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 jan 1823, varensgezel, wonende te HRL, zv Pieter B, (gk), en Fennechien Klasen Meilofs, (gk), vader ovl onder de naam Pieter Bruins Dubbele 22 sep 1812 Nieuwe Pekel A, moeder leefde in 1823; BS huw 1823
Luitje Pieters Faber geb 1797 HRL, huwt met Rinske Teunis Koster op 17 mei 1818 HRL, huw afk. 3 en 10 mei 1818, schoenmakersknecht, huw.get. bij L. Koster en T. Cornelis, schoonbroeder bruidegom 1818, id. bij W.P. Faber en A.B. Formeling, broeder bruidegom; BS huw 1818, huw 1819; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-242; VT1839
Luitje Pieters Klein huwt met Jaje Tjeerds, kind: Maria Luitjes K, geb 1788 Franeker, schipper en sedert lange tijd afwezig en vlgs ingekomen berichten ovl; BS Franeker huw 1812; L.P.K. en IJtje Tabes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Luitje Reinders van der Veer geb 29 jul 1801 Bakkeveen, ovl 17 dec 1869 HRL, huwt met Jetske Sijbrens Molenaar op 7 feb 1828 HRL, huw.afk. 27 jan en 3 feb 1828, wonende te HRL, schipper, zv Reinder Luitzens vdV, en Wimke Sjoerds; BS huw 1828, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-009; oud 38 jaar, geb Bakkeveen en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-139 VT1839
Luitje Saskers de Vries zie ook: Luitje Saskers; huwt met Antje Sakes, kind: Sasker Luitjes dV, geb 1788 HRL; BS ovl 1834
Luitje Wiebrens Westerbaan geb 10 jun 1744 HRL, ovl 11 aug 1821 HRL, huwt met Janke Harmens, kind: Wybren Luitjes W, geb 1768 HRL, huw.get. bij P. Weyer en J.J. Brevink, wonende te HRL 1819; BS huw 1818, huw 1819, ovl 1821
Luitjen Abels ontv van het gemeentebestuur voor levering van 40 lasten wrakke steen 12 stuivers het last, volgens verklaring van de sekretaris Wetzens: f. 24:0:0 op 14 dec 1741
Luitjen Johannes De Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen een Extract uit de Resolutien van het Administratief bestuur van het voormalig gewest Friesland, dienende ter approbatie, op benoeminge van den Burger IJpe Feddema 1 ste gesw Clerqc ter Secretarije, als Secretaris, van den Raad, zijnde van den navolgenden inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Extract uit de Resolutien van het Administratief Bestuur van het voormalig gewest Friesland; Is gehoord het Rapport van de Commissie van Binnenlandsche Correspondentie de Missiven van de Raaden der gemeente van HRL, Barradeel, Workum, en Schoterland, Opzigtelijk de benoemingen van derzelver Secretarissen als: van IJpe Feddema te HRL, P:C:Leystra van Barradeel, Symon Stoffels te Workum; en L.J. van Schoterland; Waarop gedelibereerd zijnde, is beslooten opgemelde benoemingen te approbeeren, gelijk geschied bij deezen; en zal Extract van dit Besluit aan ieder der voorsch:Raaden der Gemeentens worden gezonden tot narigt. Leeuwarden den 25 May 1798. het 4de Jaar der Batt:vrijheid. (GAH44)
Luitjen Meinderts L.M. ende Marijke Hendriks, beide van HRL, koomende voor de bruit Jurjen Gerrits, 21 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Luitjen Nannes zie: van der Wal
Luitjen Pieters op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 7:4:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar : (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -3:0 (GAH650)
Luitjen Pieters huwt met Jietske Harrijts, beide van HRL, geproclameerd de 15-23 en getrout de 29 mei 1763
Luitjen Pieters huwt met Trijntie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 Januwari en getrout de 2 Febrij 1766 in de Westerkerk; kind: Jan Luytjes, geb 12 jan 1774, ged 4 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Luitjens, ged 7 dec 1766 Westerkerk HRL; kind: Jan Luitjens, ged 24 jul 1768 Westerkerk HRL; kind: Sjouke Lucens, ged 1 jul 1770 Westerkerk HRL, vader is Luitje P., maar vermeld als Lueen P.
Luitjen Stoffels huwt met Anke Aukes, kinderen: Femke Luitjes S, geb 1777 Workum, Liesbeth/Elisabeth Luitjes vd Zee, geb 1776 Hindeloopen/Bakhuizen; BS huw 1816, ovl 1846; geboortig van Hindeloopen, en heeft de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. burg. A. de Haas en de gerechtigheid bet f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 16 aug 1779; heeft zijn domicilie bij Roelof Meinte. (burgerboek); L.S. van HRL. ende Jetske Jelles van Kimswerd, zijnde de bruid zelven in Perzoon gecompareerd, met een gebod in de week, 22 nov 1794; ondertrouw HRL; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij dezen dat de trouwbeloften tusschen Jarig Jans Dijkstra, oud zeven en veertig Jaren, van bedrijf Varensgezel, wonende te Workum, meerderjarige zv wijlen Jan Wiebes en Tjietske Pieters, weduwnaar van Iets Pieters, en: Lijsbert Luitjens, oud dertig Jaren, zonder bedrijf, wonende te HRL, meerderjarige dv L.S. en van Anke Aukes, weduwe van Gerben Wielinga, gedurende de twee agtereenvolgende Zondagen en welke laatste maal op den derden Zondag der maand jan deezes Jaars is geproclameerd geworden, zonder dat ons eenige verhindering tegen dezelve is voorgekomen. Workum den 24 jan 1800 vijftien !; Extract uit het Reg. der Gedoopten bij de Roomsch Catholijke Gemeente te Bakhuizen c. a. :Den ??n en twintigsten sep duizend zevenhonderd vijf en zeventig, is ged Lijsbeth, wettige dogter van L.S. en Anke Auckes. de Schout van de Gemeente Balk
Luitjen Wybrens woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 3:0:0 (GAH650)
Luitjen Wybrens huwt met Janke Hartmans, beide van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 mei en getrout de 11 jun 1769; kind: Hartman Luytjens, geb 26 dec 1773, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Luitjens, geb 27 mrt 1779, ged 16 apr 1779 Grote Kerk HRL; kind: Klaasje Luitjes, geb 7 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL
Luitjen Pieters Roorda ende IJtske Pieters, beide van HRL, huw.aang. 25 okt 1738 HRL, komende voor de bruid Douwe Siebes, desselvs oom; huw.aang. HRL 1738
Luitjen/Luitzen de Boer geb 12 aug 1807 Sneek, ovl 7 feb 1873 HRL, huwt met Antje Seegman/Siegmans/Siegman, zeilmakersknecht, zv Lubbert de B., en Tjietske de Vries; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, zeilmakersknecht, wijk C-165; VT1839
Luitjen/Luitzen Lubberts zie: de Boer
Luitsche Durks oud 54 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk F-170; VT1839
Luitsen Annes zie: de Jong
Luitske Jentjes ged 15 dec 1767 Grote Kerk HRL, dv Jentje Tjeerdts en Pietje Wybrens
Luitze Oepkes zie: Dorenstra
Luitze Oepkes Dorenstra huwt met Aafke Karsten de Kok, wonende te HRL. 1844, afwezig of ovl in 1830, kind: Trijntje D, geb 1811 Bolsward; BS huw 1830, ovl 1844, ovl 1868
Luitzen Gijsberts ontvangt van het gemeentebestuur wegens het leveren en aanbrengen van enige balsteen, 1765 ?/1801 ?; (bedrag en datum weggevallen en boeknr. niet vermeld)
Luitzen Inzes ovl voor 1829, huwt met Sara Alberts, kind: Reinder Luitzens vd Veer, geb ... ; BS huw 1828
Luitzen Annes de Jong ovl na 1814, huwt met Wijke Germens, kind: Wietske Luitsens dJ, geb 1784 Drachten; BS huw 1815; Ik ondergtekende L.A. d. J., Arbeider, wonende te Dragten, verklare door dezen te consenteren en toetestemmen, dat mijne Dochter Wytske Luitsens de Jong, Dienstmaagdte HRL woonagtig, geb den Vijftienden nov Zevenhonderd Vier en tachtig, bij mij en mijne nu wijlen Huisvrouw Wijke Gerbens in Echte verwekt, in het huwelijk trede met Jan Jansen Roordtje, Voerman te HRL mits obserrerende de formaliteiten ten dezen opzigte bij het beveel Wetboek bepaald. Gedaan te Dragten den Zevenden jun Achtienhonderd en Vijftien; de Regtbank ter eerster instantie reasiderende te Leeuwarden heeft de navolgende Acte van Notorieteit het daar achter gestelde vonnis gegeven; Heden den Zeven en twintigsten mei achtien honderd vijftien Compareerde voor ons Tjeerd Arends Plaatsvervanger Vrederegter van het Kanton Beetsterzwaag Provincie Vriesland de vacature van Vrederegter Waarnemende geadsisteerd door den Griffier ter plaatze van de teregtzittingen; L.A. d. J., Arbeider, wonende te Dragten ons Verzoekende om voor deszelfs dochter Wytske Luitsens de Jong dienstmaagd wonende te HRL op te maken eene acte van hare geboorte en produceerde daar toe buiten hem Comparant nog Zes getuigen genaamd L.A. d. J., Arbeider oud negen en Zestig Jaar, vader wonende te Dragten, Jacobus Posthuma, herbergier, oud negen en zeventig Jaar, Pieter Geerts van der Bij, Bijker, oud vijf en veertig Jaar, Eeuwe Lieuwes van Leeuwen, deurwaarder oud vier en Zestig Jaar, Lutske Uiltjes, Arbeidster, oud Zeven en vijftig Jaar, Michiel Jans van Dam, Bakker, oud negen en veertig Jaar, alle vijf Wonende te Beetsterzwaag, en Roel Roels de Jong, huisman, oud vijftig Jaar, Wonende te Beets; alle Zes vreemd, en geene bloed nog aangehuwde Vrienden Welke alle verklaarden Zeer Wel te kennen Wytske Luitsens de Jong dienstmaagd Wonende te HRL dv L.A. d. J., Arbeider, wonende te Dragten, en van Wijke Gerbens ovl te Dragten-dat Zij geb is te Dragten den vijftinden nov Zevenhonderd vier en tachtig en dus oud dertig Jaren, hetgeen hun bekend Was, Vermits de eerste Getuige vader, en de overige Zes gemeenzame vrienden van hare Vader Waren- en niet ged was, uit hoofde hare vader toen schipper geweest, en niet te huis Was, ten tijde van deszelfs geboorte en er ook geene acte van geboorte is gemaakt, vermits de Wetten Zulks toen niet Vereischten, en dezen door hun gepasseerd Wierd om die plaats te vervullen, waar van wij deze acte geformeerd hebben, en met de Getuigen en den Griffier getekend. Geregistreerd te Gorredijk den een en dertigsten mei 1815 folio 56 Vesro Care 6
Lukas Piers huwt met Dirkje Sybes, kind: Pier Lukas, geb 1 sep 1784, ged 19 sep 1784 Grote Kerk HRL; kind: Yfke Lukas, geb 1 aug 1787, ged 19 aug 1787 Grote Kerk HRL
Lukje Franses huwt met Harmen Jans, kind: Jan Harmens, ged 4 mrt 1749 Grote Kerk HRL
Lukje Jans zie: Komst
Lukje Komst geb 25 jan 1806 HRL, ged 3 feb 1806 HRL, N.H., dv Jan Baukes K, en Hinke Abrahams Roosen; dopen Grote Kerk HRL 1806
Lukje Wybes ovl 2 may 1727 HRL, old 60 jaren
Lumke Dirks Jan Ottes van HRL. ende L.D. meede aldaar, koomende weegens de bruid desselfs swaeger Harmen Jansen, 3 May 1749; huwt met Jan Ottes, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 May 1749 en doen ook getrouwt
Lupkje Jacobs huwt met Melle Heeres; BS ovl 1812
Lupkje Jans zie ook: Onrust; ged 24 7ber(=sept) 1771 Grote Kerk HRL, dv Jan Regts en Geeske Martens; huwt met Jan Beerends, kind: Duuwke Jans, geb 12 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Lupkje Reins Lupkie R., ged 26 apr 1761 Grote Kerk HRL, dv Rein Tjeerds en Gertje Rechts; kind: Otte Ottes, geb in onegt 26 aug 1798, ged 11 sep 1798 Grote Kerk HRL, zijnde de genoemde vader Otte Annes en de moeder L.R.
Lupkje Jans Onrust zie ook: Lubtje Jans; ovl 29 aug 1800 ... , huwt met Jan Berends Baantjer op 28 mei 1797 HRL, ook huwt met Tjebbe Johannes Nieuwhoff; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1813, huw 1819, ovl 1869
Lupkjen Jans gebruiker van wijk A-092, medegebruiker is Haring J. van der Wal, metzelknegt, eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204); Hendrik Fredriks van Hookzijl in Oost Friesland ende L.J. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Minne Poppes Houttuin des bruids oom, 20 dec 1788; ondertrouw HRL; Hendrik Fredriks van Hookzijl in Oostfriesland en L.J. van HRL; hebben de laatste afkondiging gehad den 4 jan 1789 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 4 feb 1789
Lupkjen Walings huwt met Regt Simons, kind: Jan Regts, ged 7 sep 1745 Grote Kerk HRL
Lupkjen Wybrens geb 18 feb 1775, ged 7 mrt 1775 Grote Kerk HRL, dv Wybren Tjebbes en Antje Rechts
Luppe Jacobs huwt met Itske Heeres, kind: Reinske Luppes, ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL
Lurie Siebes geb 15 nov 1764 HRL, inschrijfnummer 1047, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Luske Hendriks begraven Groot Kerkhof, regel 4, nr. 30; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lutherse Gemeente preaside; staat in 6e quartier, heeft 1 huisbediende in dienst, belasting: f. 1:0:0, may 1804. (GAH650)
Lutie Wybeens ged 18 jun 1743 Grote Kerk HRL, zv Wyberen Wybes en Iefke Luties
Lutsen Obbes zie: Wassenaar
Lutsen O Wassenaar geb 1790 Oosterwierum, ovl 10 apr 1843 HRL, huwt met Helena Outhuis, koopman, zv Obbe Lutsen en Maaike ... ; BS ovl 1843; oud 50 jaar, geb Oosterwierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; VT1839
Lutske Alberts huwt met Hendrik Jans, kind: Neltje Hendriks, ged 9 aug 1740 Grote Kerk HRL
Lutske Arents huwt met Stacius Verhoek, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 7 ber (= september) en getrout de 7 okt 1770 in de Westerkerk HRL; huw reg. N.H. HRL; kind: Elizabeth van Hoek, geb 9 okt 1774, ged 25 okt 1774 Grote Kerk HRL, vader als: Staasje Faases van Hoek; kind: Faas Staatses, geb 14 okt 1776, ged 12 nov 1776 Grote Kerk HRL, vader als Staats Faases; kind: Tjitske Staases, geb 27 sep 1778, ged 13 okt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Arentje Staatsjes van Hoek, geb 18 jul 1780, ged 11 aug 1780 Grote Kerk HRL, vader als: Staasje Faases v. H. ; Barend Scholtens en L.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 mrt 1783 en zijn getrouwd op den 18 dier maand
Lutske Baukes geb 1783 HRL, ovl 29 mrt 1838 HRL, huwt met Bote Reidsma, dv Bauke Piebes en IJmkje Baukes; BS ovl 1838
Lutske Baukes zie: Komst
Lutske Beernds Jan Jansen en L.B., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 24 jan 1779 ten zelfden dage alhier getrouwd
Lutske Dirks geb 14 jan 1788, ged 12 feb 1788 Grote Kerk HRL, dv Dirk Hendriks en Trijntje Smits
Lutske Dirks geb 1773 HRL, ovl 6 mrt 1864 HRL, aangever is Durk Lutskes zoon vd overledene, Vst 28 mrt 1855 uit Leeuwarden, N.H., werkmeid. dv Durk Lutskes en ... ; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 230, wijk G-330
Lutske Elias zie ook: de Wit; geb 14 dec 1791, ged 10 jan 1791 Grote Kerk HRL, dv Elias Hendriks en Geertje Sikjtses
Lutske Elsinga geb 19 jul 1779 Leeuwarden, ovl 18 apr 1821 HRL, huwt met Jacob van Slooten op 21 aug 1820 HRL, huw.afk. 6 en 13 aug 1820, dienstmeid. wonende te te HRL, dv Tjietske Ages, in onegt geboren, de moeder wonende te Alkmaar in 1820 en is dienstmeid; BS huw 1820, ovl 1821, ovl 1847
Lutske Entes zie: de Boer
Lutske Gerrits huwt met Jan Wybes, kind: Trijntje Jans, ged 3 mrt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Jans, ged 17 apr 1742 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, ged 8 may 1740 Grote Kerk HRL; ovl 11 jun 1792 HRL, oud 82 jaar; L.G. ende Jan Wybes, beide van HRL, huw.aang. 11 sep 1734 HRL, komende voor de bruid Beernt Hendriks, desselfs stijfvader; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Lutske Huberts Hendrik Simons van Luyk ende L.H., beyde van HRL, komende wegens de de bruidegom desselfs halfbroeder Jan Jansen van Haarlem en weegens de bruit desselfs vaeder Hubert Pieters, 7Sep17 48
Lutske Jans zie: Beuker, Kronenburg, van Royen
Lutske Jans geb 22 dec 1787, ged 20 jan 1788 Grote Kerk HRL, dv Jan Johannes en Jeltje Rintjes
Lutske Jans geb 1 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL, dv Jan Baukes en Metje Martens
Lutske Jans huwt met Ridzert Rinses, kind: Aukje Ridzerts, geb 9 jan 1782, ged 20 jan 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jan Ridzerts, geb 27 feb 1783, ged 2 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Ridserts, geb 19 nov 1784, ged 5 dec 1784 Grote Kerk HRL
Lutske Jans begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 57; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lutske Cassarius ovl 15 jan 1697, 45 jaar, huisvrouw van Frederik Borman, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Lutske Klaases huwt met Pieter Daniels, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801; Pieter Daniels en L.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Daniel Pieters, geb 9 feb 1792, ged 20 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Pieters, geb 2 jun 1793, ged 25 jun 1793 Grote Kerk HRL; kind: Hesther Pieters, geb 25 apr 1795, ged 19 may 1795 Grote Kerk HRL, vader op zee; kind: Daniel Pieters, geb 27 jul 1796, ged 9 aug 1796 Grote Kerk HRL
Lutske Cornelis huwt met Hendrik Parison, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 apr 1752 en doen ook getrouwdt
Lutske Lammerts huwt met Anne Sapes vd Meulen; BS ovl 1832; kind: Sjoukje Annes, geb 19 mrt 1775, ged 4 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Annes, geb 14 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL; Extract uit het register van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den drie en twintigsten feb des Jaars Een duizend zeven honderd drie en zeventig is alhier geb Grietje, waar van Vader is Anna Sapes van der Meulen, en moeder L.L. Afgegeven op den elfden nov Een duizend acht honderd en vijftien
Lutske Nolles huwt met Gerben Oebles, kind: Otte Gerbens, geb 16 aug 1783, ged 30 sep 1783 Grote Kerk HRL
Lutske Oudkerk ovl 8 sep 1789 HRL, oud 25 jaar; huwt met Kaspar Bets, kind: Joost Hendrik Bets, geb 23 jan 1787, ged 20 feb 1787 Grote Kerk HRL
Lutske Pieters zie: Rooseboom
Lutske Pieters van HRL, ende Tijs Sijtses van Kimswert, huw.aang. 1 aug 1733 HRL; Comende voor de bruyd Isacks Geerts; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Lutske Pieters geb 1740 ... , ovl 13 feb 1816 HRL, huwt met Rintje Gaykema; BS ovl 1816
Lutske Pijters op belijdenisse des Geloofs Gedoopt 19 apr 1765 Grote Kerk HRL, Egte Vrou van Jan Boudewijn, op de Vijever; huwt met Jan Boldewijns, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 Feberwari 1759
Lutske Reins huwt met Douwe Bleeker; BS ovl 1837
Lutske Sjierks Lourens Dirks van HRL, en L.S. van Franeker, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 apr 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Lutske Sjoerdts huwt met Beernt Beernts, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May 1752 en den 22 dito getrouwt
Lutske Sjoerdts Jan Gerrits ende L.S., beide van HRL, komende weegens de bruid desselfs swager Jan Jansen Huiselaar, 6 Feb 1751; huwt met Jan Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 feb 1751 en doen ook getrouwt
Lutske Taekes ovl 13 mei 1730, 43 jaar, huisvrouw van Hendrik C. Wassenaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Lutske Tjalkes zie ook: L. Tjallings; huwt met Hendrik Gerrijts, beide van HRL, geproclameert de 11-18 en getrout de 25 jun 1758 in de Westerkerk; kind: Sijke Hendriks, ged 6 nov 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Sijke Hendriks, ged 23 aug 1763 Grote Kerk HRL
Lutske Tjallings zie ook: L. Tjalkes; Hendrik Gerrits, kind: Gerrit Hendriks, ged 12 aug 1760 Grote Kerk HRL
Lutske Tjibbes zie: van der Meulen
Lutske Tjeerdts huwt met Jan Jurjens, kind: Janke Jans, ged 19 nov 1747 Grote Kerk HRL
Lutske Uiltjes L.U., Arbeidster, oud Zeven en vijftig Jaar, wonende te Beetsterzwaag in 1815, vreemd, en geene bloed nog aangehuwde, Vriendin, welke verklaarde Zeer Wel te kennen Wytske Luitsens de Jong
Lutske Yekes huwt met Claas Pieters Vriemoet, beide van HRL, geproclameert 5, 12 en 19 en getrout den 21 Janewari 1755; kind: Titske Klaases, ged 22 mrt 1757 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Claases, ged 2 sep 1755 Grote Kerk HRL
Lutske Baukes Komst huwt met Pieter Stier op 9 dec 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Lutske Elias de Wit zie ook: Lutske Elias; geb 1791 HRL, ovl 27 mei 1828 HRL, ongehuwd, dv Elias dW, en Getje (Hoffius); BS ovl 1828
Lutske Entes de Boer ovl voor 1837, huwt met Feike Hendriks de Boer; BS ovl 1836
Lutske Izaaks de Roos Rintje Pieters en L.I. dR., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 apr 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 21 naastvolgende
Lutske Jans Beuker ovl 15 mrt 1796 HRL, huwt met Zijtse Gerrits Wilkes, dv Jan Antoni B., en Lijsberth Lucas (Bos); BS huw 1827, ovl 1837, ovl 1847
Lutske Jans van Royen geb 27 feb 1808 HRL, ged 27 mrt 1808 HRL, N.H., ovl 1 jul 1839 HRL, huwt met Jan Baukes Blom op 12 mei 1837 HRL, dienstmeid. dv Jan Harmanus vR, en Pietje Sipkes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1837, ovl 1839
Lutske Jansen Kronenburg geb 1765 HRL, ovl 25 jan 1846 HRL, 1e huwt met Schelte Boersma, 2e huwt met Willem Eduard Keizer op 30 nov 1794 HRL, laatste afk. 30 nov 1794, doet overlijdensaangifte van Trijntje Heeres, mogelijk is Eduard Keizer dezelfde als Evert Kuiper, dv Jan Eelkes K, en Tjetje Walkes; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1811, ovl 1846; Schelte Jansen ende L. Jansen Cronenburg, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Eelkes Cronenburg, desselfs vader, 31 may 1788; ondertrouw HRL; Schelte jansen en L.J.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Eduard Willem Keizer van Wijckel ende L.J.K. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Eelke Jans Kronenburg, deszelfs broeder, 15 nov 1794; ondertrouw HRL; Eduard Willem Keiser van Wijckel en L.J.K. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 nov 1794 HRL, en zijn getrouwdt ten zelfden dage; oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-150; VT1839
Lutske Pieters Rooseboom huwt met Jacob Hermanus van Rooyen op 15 jan 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799
Lutske Tjibbes van der Meulen geb 31 okt 1792 HRL, ovl 15 okt 1845 HRL, huwt met Martinus Gerbrandus Pettinga op 1jul181 HRL, ondertrouw 26 Jun 1811, 1e afk. zondag 30 Jun1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 7 Jul 1811, dv Tjibbe vdM, en Dieuwke Bontjema; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1845, ovl 1847, regatt dv1826-93; oud 47 jaar, (vnm: Loetske), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-031; VT1839; Loetske Rintjes wed Johannes van der Meulen op het lyf en leven van L.T. vdM., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 400:0:0 (GAH650) Loetske T. v. d. M., geb 31 okt 1792, ged 25 nov 1792 Grote Kerk HRL, dv Tjibbe van der Meulen en Dieuwke Bontjema
Lutske/Liskje Gerrits zie: Oudeboon
Lutske/Liskje Gerrits Oudeboon geb 1777 HRL, ovl 23 apr 1831 HRL, huwt met Simon Johannes Galjard, dv Gerrit Simons O, en Swaantje Philippus; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1831 1840 overlijdens
Luurdske Durks huwt met Hendrik Abrahams, kind: Maayke Hendriks, geb 29 sep 1772, ged 13 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Maayke Hendriks, geb 18 okt 1773, ged 2 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Abraham Hendriks, geb 11 apr 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Foekje Hendriks, geb 25 dec 1777, ged 13 jan 1778 Grote Kerk HRL, moeder als: Lieutske D.
Luurtke Kuipers huwt met Marten Halma; BS ovl 1837
Luurtke Thomas ovl voor 1815, huwt met Aukje Ages, kind: Johannes Luurtzes Tichelaar, geb 1777 Spannum; BS Franeker huw 1814
Luurtke Harmens Beuker geb 1786 Almenum, ovl 24 feb 1869 HRL, huwt met Jan Willems Zeinstra op 9 jun 1816 Franeker, Rooms Katholiek, dienstmaagd, won Witmarsum 1816, dv Hermanus Anthoons B., en Rigtje Landman; BS Franeker huw 1816, BS ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk G-020, 369
Luurtske Harmens zie: Beuker
Luurtske Jans ovl voor 1825, huwt met Ridsert Rinses Postma; BS Franeker huw 1824
Luurtske Jelles geb 11 nov 1799 HRL, N.H., ged 1 dec 1799 HRL, dv Jelle Klases (Hibma) en Barbera Martens; dopen Grote Kerk HRL 1799
Luutske Feddes zie: Bijl
Luutske Gaykema geb 22 dec 1794 HRL, (vlgs huwelijksakte geb in 1796, vlgs ovlakte geb in 1788), ovl 27 apr 1866 HRL; wijk D-056, huwt met Jurjen Willems ten Bokkel op 22 mrt 1838 HRL, N.H., dv Jeltje Rintjes (G), en, ook huwt met Andries Jans van der Woude; BS huw 1838, huw 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-089, 171, wijk E-240, 242; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-099; VT1839; volgens de huw bijlagen van 1838 is zij niet gedoopt
Luutske Johannes zie: Panbakker
Luutske Jolkes zie: de Jong
Luutske Sikkes zie: van der Laan; Watze Eeltjes en Lutske S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Poppe Jans, de steevader, 20 jul 1793; ondertrouw HRL; kind: Geertje Watses, geb 4 may 1794, ged 18 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Watses, geb 30 okt 1796, ged 13 nov 1796 Grote Kerk HRL; kind: Eeltje Watses, geb 11 okt 1798, ged 28 okt 1798 Grote Kerk HRL
Luutske Wassenaar geb 1784 Kimswerd, Vst 4 apr 1854 uit Almenum, A 21 jun 1856 Kimswerd, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-027, wijk G-081
Luutske Feddes Bijl geb 1786 HRL, ovl 8 dec 1813 HRL; ovl wijk H-184; BS ovl 1813
Luutske Johannes Panbakker geb 1795 Makkum, ovl 22 sep 1855 HRL, huwt met Hendrik Laanstra op 25 jun 1820 HRL, huw.afk. 11 en 18 jun 1820, dienstmeid. wonende te HRL, Rooms Katholiek, dv Johannes Jans P, en Trijntje Uilkes vd Werf; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-059; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-056; VT1839
Luutske Jolkes de Jong ovl voor 1840, huwt met Johannes Meeth; BS huw 1839, ovl 1842
Luutske Sikkes van der Laan geb 15 dec 1772 HRL, ged 3 jan 1773 Grote Kerk HRL, ovl 29 aug 1842 HRL, huwt met Watze Eeltjes Nauta, dv Sikke Baukes en Elisabeth Abels; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1807, 1811, BS ovl 1842, ovl 1855; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-106; VT1839; kind: Sikke Watses Nauta, geb 2 jul 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL
Luwe Annes geb 17 jan 1809, ged 31 jan 1809 Grote Kerk HRL, zv Anne Jurjens en Rebekka Lucas
Luwkje Riepama geb feb 1707, ovl 1794, 87 jaar, wed. van Gerhardus van Velsen, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Luytje Pieters Faber geb 1737 ... , ovl 27 jun 1816 HRL, huwt met Trijntje Jans Lagemeer, zie ook Trijntje Jans, ijzerwerkleverancier 1810, kinderen: Jan Luitjes F, geb 1773 HRL, Pieter Luitjes F, geb 1766 HRL; BS ovl 1816, ovl 1822, ovl 1836, ovl 1841; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en Sestig den Sevende dec is Gedoopt Pieter zv L.P.F. en Trijntje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816
Luytje Roelofs van Dijk geb 27 jul 1783, ged 17 aug 1783 Grote Kerk HRL, zv Roelof Luitjes van Dijk en Jetske Kornelis; geb 11 jan 1776, ged 13 feb 1776 Grote Kerk HRL, zv Roelof Luytjes van Dijk en Jetske Kornelis; geb 1783 HRL, ovl 18 mrt 1854 HRL, huwt met Klaaske Harmens Steinfort op 3 jan 1828 HRL, huw.afk. 23 en 30 dec 1827, zoutbrander in 1854, zv Roelof Luitjes vD, en Jetske Cornelis Vorst; BS huw 1828, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk D-024; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutzieder, wijk I-010; VT1839; L.R. v. D. eigenaar van perceel nr. 290 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 189, huis, 177 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 488 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 189, huis en erf, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 2067, 2068, 2068A, 2069 en 2070 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 189, resp. reedje als erf, zoutkeet, huis en erf, zomerhuis en tuin, moestuin, resp. 330, 714, 56, 570 en 2120 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 260, 15, 9, en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); id. met mede-eigenaren bezitter van perceel nr. 2071 te HRL, legger nr. 190, water als erf, 128 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); L. v. D. nom. ux. eigenaars van percelen nrs. 106-108 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 13290, 22340 en 13160 m2, klasse onbebouwd 3, 3, en 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 93); id. van percelen nrs. 111-116 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. bouwland, weiland, bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, resp. 10010, 30130, 11410, 13970, 9240 en 13610 m2, klasse onbebouwd 2, 3, 3, 3, 3, 3 en 3. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 93); id. van perceel nr. 120 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, water, 760 m2, klasse onbebouwd: Min., belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 94); id. van percelen nrs. 124-126 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. water, weiland, bouwland, resp. 470, 14100 en 13030 m2, klasse onbebouwd: Min., 3, en 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 94); id. van percelen nrs. 128 en 129 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. bouwland, bouwland, resp. 11360 en 1870 m2, klasse onbebouwd 3 en 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 94); id. van percelen nrs. 130A, 131 en 132 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 10460, 14880 en 12990 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 3 en 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 94); id. van percelen nrs. 300-302 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 13820, 15250 en 13880 m2, klasse onbebouwd: 4, 3 en 4, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 96); id. van percelen nrs. 308-312 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, alle bouwlanden, resp. 16080, 15870, 11650, 7470 en 11190 m2, klasse bebouwd: 1, 1/2, 3, 3, en 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 96); id. van percelen nrs. 314-317 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. bouwland, boomgaard, huis en erf, boomgaard, resp. 9810, 2440, 2980 en 950 m2, klasse onbebouwd 1, 2, 1 en 2, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 45, nihil, en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 96)
Luytjen Pieters huwt met IJfke Pieters, kind: Antje Luytjens, ged 28 jun 1752 Westerkerk HRL; kind: Antje Luitjes, ged 15 feb 1748 Westerkerk HRL; kind: Aukje Luitjes, ged 22 may 1743 Westerkerk HRL; kind: Pieter Luitjes, ged 16 apr 1741 Westerkerk HRL
Lydia Hilbrands zie: Kroes
Lydia Catharina Lemke Harmanus Gonggrijp, med. doctor van Leeuwarden ende L.C.L. van HRL, zijnde de aangaave gedaan door doct:Gratama op vertoonde Procuratie van de bruidegom en bruid zampt wederzijdsche vaders, 30 may 1788; ondertrouw HRL; Harmanus Gonggrijp, Med. Doctor van Leeuwarden, en L.K.L. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 jun 1788 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage
Lydia Hilbrands Kroes geb 1764 Leeuwarden, ovl 14 feb 1833 HRL, huwt met Johannes Posthuma; BS ovl 1833, ovl 1859
Lyke Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 16, nr. 32; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lykele Baukes geb 27 aug 1797, ged 12 sep 1797 Grote Kerk HRL, zv Bauke Freerks en Aukje Tjeerds
Lykele Freerks woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Lykele Reidses schilder in 1761; L. Reydses ende Sjeuke Hendriks, beyde van HRL, koomende voor de bruyd haar vaeder Hendrik Leenderts, 5 Mrt 1746; huwt met Sjeuke Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 mrt 1746 en doen ook getrouwt; kind: Hendrik Lijkles, ged 26 jul 1757 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Lijkles, ged 1 apr 1759 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Lijkles, ged 10 nov 1754 Grote Kerk HRL, moeder als Sjoukje H. ; kind: Gertje Lijkles, ged 10 may 1750 Grote Kerk HRL, moeder als Sjoukje H. ; kind: Reitse Lijkles, ged 13 dec 1746 Grote Kerk HRL; Frans Fransen ende Trijntie Reitses, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder L.R. van hier, 3 sep 1740; ondertrouw N.H. HRL
Lykele Sjoukes Rodenhuis geb 1804 Vrouwenparochie, huwt met Martentje Jans Roorda op 18 jun 1835 HRL, slagter, wonende te HRL, dienende bij de 2e Bataillon 1e afdeling Friese Schutterij, zv Sjouke Sjoukes R, en Rienkje Siedses Hogenhuis; BS huw 1835
Lykeltje Pieters Beernt Alberts van HRL, ende L.P. van Tzummarum, koomende weegens de bruid Jan Caspers en vertoonde de bruydegom attestatie dat de geboden tot Tzummarum wettig waeren aangegeeven, 8 Aug 1744; van Tzummarum, huwt met Beerent Aberts, van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 Augusti 1744 getrout de 30 dito
Lykeltje Theunis ovl 10 dec 1804 HRL, oud 45 jaar
Lykeltje Teunis Beslingh Harmen Gotmers en L.T.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 nov 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Lykle Bakker huwt met ... , kind: Jetse Lijkles B., geb 1767 Woudsend; BS ovl 1845
Lykle Baniers huwt met Margjen Harmens, kind: Sjoukje Lijkles Venema, geb 1783 Nijehaske; BS ovl 1860
Lykle Dirks huwt met Trijntje Lolkes op 10 dec 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Lykle Dirks Barend Visser en zoon, kooplieden te HRL, last en procuratie hebbende van Jan Hayes, kofschipper te HRL, die op 17 nov 1801 te Rotterdam present was, heeft verkocht aan L.D. een half snikschip van hier op Sneek en v. v. Verzoeken het transport te accorderen, aangezien er geen overdracht mag geschieden dan met voorkennis van de gemraad, zo ook niemand het veer bevaren mag, tenzij hij door de gemeenteraad is aangesteld. Gemraad akkoord en steld L.D. aan als mede-trekschipper. Op 5 feb 1802 in handen van Marten Bos de eed van getrouwigheid gepresteerd, di. 2 feb 1802 (GAH47)
Lykle Feydses ontvangt van het gemeentebestuur wegens verfloon ten dienste van de Stad, 7 jan 1767: f. 43:0:0; (geen boeknr. vermeld)
Lykle Freerks huwt met Anna van Vals, kind: Hendrik Lijkles, geb 15 nov 1797, ged 6 dec 1797 Grote Kerk HRL, moeder als Anna Vervalst
Lykle Freerks Bauke Freerks en L.F., beiden wonende te HRL, zijn in 1799 met hun schepen zonder permissie of pas naar Embden gevaren teneinde (zo zeggen zij), te proviteren van de hoge vrachten, welke aldaar, volgens bekomen inlichtingen, zouden worden betaald. Zij schijnen in hun verwachting teleurgesteld te zijn en zeggen berouw te hebben van hun onderneming. Zij verzoeken vrij en onverhinderd naar hun vaderland te mogen terugkeren. Stuk in handen van het Hof van Justitie gesteld met verzoek de nodige informatie te willen nemen of gemelde personen ook te kwader naam en faam staan, of door enige woorden of daden hebben getoond de bijand te willen dienen. Gemraad vermeldt, dat beiden niet stemgerechtigd zijn, waaruit men zou kunnen besluiten dat zij de tegenwoordige orde van zaken niet ambi?ren, schoon gemeente raad nimmer van hen gehoord heeft, dat zij tegenwerkers zouden zijn, maar zich altoos als stille en vreedzame burgers hebben gedragen, dit in tegenstelling tot andere schippers in 1799, 6 mrt 1801 (GAH47)
Lykle Freerks zie ook: de Boer; L.F. en Wijke Alberts, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 dec 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Albert Lykles, geb 5 sep 1788, ged 23 sep 1788 Grote Kerk HRL; kind: Betting Lykeles, geb 6 nov 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Lijkles, geb 11 jan 1793, ged 29 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Albert Lijkles, geb 25 mrt 1795, ged 14 apr 1795 Grote Kerk HRL
Lykle Freerks ovl voor 1832 (HRL; ??), huwt met Baukje Pieters, kind: Jan Lijkles de Boer, geb ... ; BS huw 1831
Lykle Jans zie: de Boer; Lijkle Jansen ende Anna van Vals, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem van Vals de vader, 23 okt 1790; ondertrouw HRL; woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Jan Liekles, geb 15 jan 1792, ged 3 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Willem Lijkles, geb 10 jan 1795, ged 24 feb 1795 Grote Kerk HRL, moeder als A. Willems V. ; Woensdag den 6 dec 1797; Het Gerechte extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde de Schipper L.J., welken op gisteravond het Touw van de Boom aan Stukken gezeild had op zijne betuiging, dat hij de vaart van zijn schip volstrekt niet had konnen Stoppen, of dat hij anders tegen het hooft had moeten aanzeylen, gelibereerd van de ordinaire boete, tot drie Car Guldens. (GAH43)
Lykle Lambertus zie: Rimkema
Lykle Olpherts zie: Duiker
Lykle Pieters huwt met Baukje ... , kind: Freerk Lijkles de Boer, geb 1733 ... ; BS ovl 1812
Lykle Rimkema geb 1805 Wonseradeel, ovl 10 okt 1854 in het 3e gesticht te Veenhuizen, huwt met Trijntje vd Veer, (gk), werkman, N.H., zv Lambertus R, en Sjoukje Venema; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk E-175; oud 34 jaar, geb Parrega (!), en wonende te HRL. 1839, wijk G-108; VT1839
Lykle Sjoukes zie: Rodenhuis
Lykle Tjebbes weesvoogden bet f. 70:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van L.T., 23 may 1786. (GAH1118); id. f. 40:0:0, 14 jul 1787 (GAH1119)
Lykle Thijssen zie ook: Bruinsma; huwt met Aaltje Laases, kind: Eelkje Liekles, geb 11 aug 1810, ged 11 sep 1810 Grote Kerk HRL
Lykle Olpherts Duiker geb 2 jun 1802 HRL, ged 15 jun 1802 HRL, N.H., ovl 30 nov 1871 HRL, huwt met Elisabeth Tigchelaar, (gk), op 23 feb 1837 HRL, deurwaarder bij de direkte belastingen, slijter in 1851, zv Olfert Simons D, en van Sietske de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1824, huw 1837, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk C-060; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, deurwaarder direkte belastingen, wijk G-067; VT1839
Lykle Thijssen Bruinsma zie ook: Liekle Thijsen; huwt met Aaltje Klaases de Haan op 1 dec 1808 HRL, wonende te Almenum 1808, kind: Eelkje Lijkles, geb 11 aug 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1810; L.T.B. van Almenum en Aaltje Laases de Haan van Midlum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 26 nov 1808; ondertrouw HRL
Lykle Tjebbes de Vries geb 1764 HRL, ovl 27 mrt 1830 HRL, huwt met Jetske Ales Bleszevaart, kinderen: Tjebbe Nicolaas dV, geb 1795 HRL, Ale Lijkles dV, geb 1798 HRL, ook bekend als Nicolaas Tjebbes dV; BS ovl 1814, ovl 1830, ovl 1837; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; wordt hier vermeld als: Nicolaas Tjebbes de Vries); (GAH650); kind: Ale Nicolaas de Vries, geb 5 feb 1798, ged 6 mrt 1798 grote Kerk HRL, vader als Nicolaas T. d. V.
Lykle/Nicolaas Tjebbes zie ook: de Vries; huwt met Jetske Ales, kind: Tjebbe Liekles, geb 22 feb 1795, ged 17 mrt 1795 Grote Kerk HRL
Lysa Pieters Hendrik Claasen ende L. P, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Minne Pieters, goede bekende, 2 may 1789; ondertrouw HRL
Lysbet Jans huwt met Tjamke Blomberg, kind: Pietje Tjamkes Blomberg, geb 9 jan 1781, ged 13 mrt 1781 Grote Kerk HRL
Lysbet Walings geb 1 may 1781, ged 26 jun 1781 Grote Kerk HRL, dv Waling Jarigs en Tjitske Aarts
Lysbeth Baukes Bernardus Berends van HRL, ende Lysbert Baukes van Mackum, zijnde wegens de bruid een genoegzaam geblijk vertoond, 11 sep 1790; ondertrouw HRL; Bernardus Berends van HRL, en L.B., van Makkum, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 sep 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Lysbeth Berends huwt met Floris Jeltes, kind: Jelte Floris, geb 1 mrt 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Frans Florus, geb 28 feb 1791, ged 20 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Floris, geb 7 aug 1794, ged 26 aug 1794 Grote Kerk HRL
Lysbeth Davids geb 19 nov 1784, ged 5 dec 1784 Grote Kerk HRL, dv David Berends en Aafke Rinses
Lysbeth Dirks huwt met Hein Gerrits, kind: Gerritje Heins, geb 9 may 1791, ged 24 may 1791 Grote Kerk HRL
Lysbeth Dirks huwt met Tjepke Gabes, kind: Gabe Tjepkes, geb 12 okt 1782, ged 5 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Tjepkes, geb 21 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL
Lysbeth Franssen huwt met Bauke Ates, kind: Aafke Baukes, geb 29 dec 1782, ged 28 jan 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hepkje Baukes, geb 5 jan 1785, ged 1 feb 1785 Grote Kerk HRL
Lysbeth Hanses geb 9 aug 1784, ged 24 aug 1784 Grote Kerk HRL, dv Hans Hylkes en Jeltje Eelkes
Lysbeth Harings geb 4 jul 1782, ged 28 jul 1782 Grote Kerk HRL; dv Haring Jurjens en Janke Klaasses
Lysbeth Hendriks huwt met Gerrit Hendriks, kind: Angenietje Gerrits, geb 21 jul 1783, ged 22 jul 1783 Grote Kerk HRL
Lysbeth Jans geb 5 jan 1784, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL, dv Jan Sytses en Mayke Dirks
Lysbeth Jarigs geb 15 jan 1779, ged 14 feb 1779 Grote Kerk HRL, dv Jarig Hendriks en Trijntje Everts
Lysbeth Johannes huwt met Claes Riuerdts; zie verder: Rinse Jetses Roorda
Lysbeth Meines huwt met Haring Heins, kind: Hein Harings, geb 31 (!) nov 1782, ged 7 jan 1783 Grote Kerk HRL
Lysbeth Pieters geb 7 mrt 1791, ged 27 mrt 1791 Grote Kerk HRL, dv Pieter Geerts en Frietske Jarigs
Lysbeth Poppes huwt met Wijger Gooities; zie aldaar
Lysbeth Rink Johannes Velthuis en L.R., beyde van HRL, hebbende laatste afkondiging gehad op den 1 jul 1792 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Lysbeth Sents geb 18 dec 1784, ged 4 jan 1785 Grote Kerk HRL, dv Sent Jans en Antje Dirks
Lysbeth Sibolts huwt met Ekko Frieseman, kind: Anke Ekkos Frieseman, geb 3 feb 1779, ged 28 feb 1779 Grote Kerk HRL
Lysbeth Sibrens geb 22 mei 1779, ged 6 jun 1779 Grote Kerk HRL, dv Sibren Sipkes en Trijntje Jakobs
Lysbeth Sikkes geb 19 jul 1788, ged 5 aug 1788 Grote Kerk HRL, dv Sikke Jans en Janke Klaassen
Lysbeth Sjoerds geb 18 feb 1779, ged 16 mrt 1779 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd Jans en Antje Jakobs; geb 26 mrt 1783, ged 15 apr 1783 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd Jans en Antje Jakobs; Lijske, geb 4 okt 1793, ged 15 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd Jans en Antje jakobs
Lysbeth Sybes huwt met Ekko Frieseman, kind: Sybe Ekkos Frieseman, geb 30 nov 1780, ged 23 jan 1781 Grote Kerk HRL
Lysbeth Wopkes geb 10 apr 1779, ged 27 apr 1779 Grote Kerk HRL, dv Wopke Christiaans en Gerritje Haantjes
Lysbeth Bartholomeus Klok geb 7 may 1782, ged 14 mai 1782 Grote Kerk HRL, dv Bartholomeus Klok en Maartje Klaasses
Lysbeth Gerhardus Althuisius huwt met Gerben Gerbens Landstra, kind: Gerhardus Gerbens Landstra, geb 1 sep 1788, ged 7 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Gerardus Gerbens Landstra, geb 27 may 1790, ged 6 jul 1790 Grote Kerk HRL
Lysbeth Harmanus Holmans geb 21 apr 1791, ged 3 may 1791 Grote Kerk HRL, dv Harmanus Jans Holmans en Trijntje Iedes Mooy
Lysbeth Jans Ruitenbach geb 9 dec 1790, ged 14 dec 1790 Grote Kerk HRL, dv Jan Andries Ruitenbach en Maartje Lammerts
Lysbeth Johannes Norel geb 30 sep 1783, ged 4 nov 1783 Grote Kerk HRL, dv Johannes Norel en Dirkje Kornelis
Lysbeth Lolkes de Boer geb 18 jan 1783, ged 23 feb 1783 Grote Kerk HRL, dv Lolke Jans de Boer en Sibrigje Gerbens
Lyske Jans geb 3 mrt 1790, ged 4 apr 1790 Grote Kerk HRL, dv Jan Zwarts en Aafke Hendriks
Lyske Jans huwt met Hein Gerrits, kind: Trijntje Heins, geb 23 mrt 1788, ged 30 mrt 1788 Grote Kerk HRL
Lyske Johannes huwt met Hein Dirks, kind: Aaltje Heins, geb 7 nov 1786, ged 28 nov 1786 Grote Kerk HRL