Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
M Feenstra Jan Jansen van Almenum en Auckjen Heins van Pingjum, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 24 jan 1773 HRL, en deze personen op heden bij ons getrouwt na ingebragte behoorlijke adtestatie van Pingjum, 21 jan 1773, getekent door C.T. Visscher, v. d. m. in Pingjum, en M.F., schooldienaar aldaar
M Radsma heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650)
M Schouwenburg vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 110, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
M Swartsburgh orgelhersteller en schoonmaker 1744-1747
M Wiarda woont in 6e quartier, huisno. 159, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803. (GAH650)
M(e)inke Andries ovl 18 apr 1758 HRL; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 200 Cargld, 24 apr 1743: 18 Caroliguldens; id. 22 apr 1744; id. 26 apr 1745; id. 25 apr 1746; id. 24 apr 1747; id. 22 apr 1748; id. 23 apr 1749; id. 22 apr 1750 (GAH427); id. 19 apr 1751 (GAH428); id. 24 apr 1752; 25 apr 1753 id. 19 apr 1754; id. 19 apr 1755; id. 19 apr 1756; id. 19 apr 1757; id. tegen 9% met haar versterfdag 18 apr 1758 verschenen en geconstitueerd 19 apr 1758: 18 Caroliguldens en voor het opbrengen van de constitutiebrief: 2 Caroliguldens en 10 stuivers; dus tesamen 20 Car glds en 10 stuivers; op haar lijf en leven was geconstitueerd de 19 apr 1742: 200 Car glds
M. van der Kooy gebruiker van wijk H-164, commissaris der convooyen, eigenaar is A. Scheltinga erven, 1814. (GAH204)
M. P Posthumus zie: Marretje P. Postma
Maai Wabes ovl 13 nov 1801 Makkum, huwt met Hendrik Klik; BS huw 1823
Maaike Aarts ovl 2 nov 1753 HRL, wonende te HRL. 1741-1753; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 500 Caroliguldens op 17 apr 1741: 50 Caroliguldens; id. op: 16 apr 1742, 24 apr 1743, 20 apr 1744, 26 apr 1745, 25 apr 1746, 17 apr 1747, 12 apr 1748, 21 apr 1749, 20 apr 1750, 26 mei 1751, 31 mei 1752; id. 16 apr 1751. (GAH428); id. ordonn. 22 apr 1750. (GAH427); id. 8 mei 1730, 16 mei 1731, 21 apr 1732, 13 apr 1733, 19 apr 1734, 18 apr 1735, 7 mei 1736, 17 apr 1737, 6 mei 1739, 9 mei 1740(alles B283); ontvangt van het gemeentebestuur 1 1/2 jaar en 17 dagen lijfrente over 500 Caroliguldens met haar versterfdag verschenen den 2 nov 1753 met 2 Caroliguldens en 10 stuivers voor het opbrengen der constitutiebrieven, 26 aug 1754: 77 Caroliguldens en 7 stuivers; op haar lijf was geconstitueerd op 16 apr 1709 een kapitaal van 500 Caroliguldens tegen 10% rente: 1 jan 1754-500 Caroliguldens
Maaike Agema geb 13 dec 1805 HRL, dv Johannes A., en Etje Hoekstra, ged 5jan18 06; dopen Grote Kerk HRL 1806
Maaike Andries huwt met Wopke Bleeker; BS ovl 1848
Maaike Atsma geb 17 okt 1805 Huizum, huwt met Minze Ringers, N.H., A 21 mei 1861 Arum, bev.reg. HRL 1851 wijk A-156, wijk E-241, wijk F-060, 187, 347, supp wijk F-379, supp wijk G-403; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-067; VT1839
Maaike Bakker geb 1790 Franeker, ovl 15 feb 1866 HRL, huwt met Cornelis Akkerboom op 27 okt 1814 HRL, N.H., huw.afk. 9 en 16 okt 1814, turfmeetster in 1851, ovl wijk G-176, dv Dirk B., en Geertje Jans (Visser); BS huw 1814, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-327; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk F-250; VT1839
Maaike de Boer geb 29 jan 1807 Bolsward, ovl 18 mei 1860 HRL, 1e huwt met Dooitse Stooker op 21 mei 1835 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. 2e huwt met Marten Hidma, Nederlands Hervormd turfmeetster in 1860, dv Gabe Wiebrens de B., en Hinke Hendriks Lammersma; BS huw 1835, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-272, wijk G-267, 272, 295, wijk H-042, 97, 117, 154; oud 32 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; VT1839
Maaike Bonnes zie: van Dijk
Maaike Botes huwt met Meindert Cornelis Bijlsma; BS ovl 1836
Maaike Dirks zie: Bakker, Wassenaar
Maaike Dirks ovl voor 1823, huwt met Bauke Abrahams, in 1847 geslnm: Zijlstra, dv Dirk Hanses Zijlstra en Jantje Hanses; BS Franeker huw 1822; kind: Abraham Baukes, geb 29 jan 1792, ged 26 feb 1792 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Baukes, geb 20 mrt 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL
Maaike Doekes zie: Siersma
Maaike Douwes ook als: Marijke Douwes; huwt met Wybe Jans Kwest; BS ovl 1853; kind: Zedske Wybes, ged 24 sep 1758 Westerkerk; kind: Jan Wybes, ged 19 okt 1760 Westerkerk HRL; kind: Antje Wybes, ged 21 dec 1766 Westerkerk HRL; kind: Antie Wybes, ged 24 okt 1754 Grote Kerk HRL; kind: Wybkje Wybes, ged 20 nov 1770 Grote Kerk HRL
Maaike Aedes huwt met Jan Gabes, hebben een zoon Aede Jans, ged Suameer 1 jun 1732; bron: pers. cohier, 175 v
Maaike Eeltjes Jan Geerts en M.E., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Eeltje Doedes, 15 dec 1787; ondertrouw HRL; Jan Geerts en M.E., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 dec 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Maaike Eeltjes zie: Nauta; Arjen Oostendorp ende M.E., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de bruidegom onder productie van genoegzaam bewijs 20 apr 1805; ondertrouw HRL; oud 76 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; VT1839
Maaike Feddes huwt met Reinder Tiemstra; BS ovl 1833
Maaike Fokkes zie ook: Faber; huisvrouw van Johannes OIinjus te HRL verkoopt, via Taeke Stephanij, procureur-fiscaal te HRL, een huis staande bij de Bildtpoort aan de Stadsvesten aan Matthijs Ouwendag te HRL voor 51 Caroliguldens op 6 feb 1802; (geen boeknr. vermeld); kind: Albertus Johannis Olinjus, geb 8 okt 1797, ged 15 okt 1797 Grote Kerk HRL
Maaike Fokkes ovl voor 1830, huwt met Tevis Jacobs Bakker; BS ovl 1827
Maaike Foppes zie: Pettinga; huwt met Coert Hendriks, kind: Anskje Coerts, geb 16 jan 1773, ged 19 jan 1773; kind: Knierke Coerts, ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL, vader als C. Duman; kind: Foppe Koerts, ged 1 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Maaike Freerks zie: Hoekstra
Maaike Freriks huwt met Sytse Saakes, kind: Maaike Sytses, geb 27 sep 1783, ged 28 okt 1783 Grote Kerk HRL
Maaike Gabes zie: de Boer
Maaike Gerbrandus zie: Pettinga
Maaike Harmens zie: Lammertsma
Maaike Hendriks zie: Merkelbach, van der Mey, Plekker
Maaike Hendriks begraven Groot Kerkhof, regel 16, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Maaike Hielkes ovl voor 1828, huwt met Bente Huites; BS huw 1827
Maaike Hoekstra geb 18 jul 1792 Zaandam, ovl 17 mrt 1859 HRL, ongehuwd, dv Freerk Jans H, en IJnskje Terpstra; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk C-059, regatt dv1826-93; oud 47 jaar, geb Westzaandam en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; VT1839
Maaike Hofman geb 1755 Hallum, ovl 20 mei 1837 HRL, huwt met Jan Hoekstra, dv Johannes H, en Etje Waslander; BS ovl 1837
Maaike Hoornstra geb 1775 HRL, ovl 16 sep 1827 HRL, ongehuwd, dv IJde H, en Gooikje vd Meulen; BS ovl 1827; sterfhuis wijk A-156/Zoutsloot 53, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst
Maaike Jacobs zie: Kok, Meetstra, van Slooten
Maaike Jacobs ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jans, ovl, en Liskien Gerrits
Maaike Jacobs huwt met Jakle Jakles, wonende te onder Almenum; BS Barradeel huwafk. 1811; Jakle Jakles en M.J., beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 apr 1784 HRL, en zijn getrouwedn den 12 apr 1784; kind: Pieter Jakles, geb 27 jun 1789, ged 11 aug 1789 Grote Kerk HRL; kind: Hielke Jakles, geb 18 feb 1792, ged 18 mrt 1792 Grote Kerk HRL
Maaike Jacobs huwt met Abe Hijlkes, wonende te onder Franeker 1812; BS ovl 1838; 1850 overlijdens, bsfr 1812 huwelijken; van HRL, huwt met Abe Hijltjes, van Almenum, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 7 Ber (= september) 1765; kind: Hijlke Abes, geb 3 feb 1774, ged 6 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Antje Abes, geb 20 apr 1776, ged 27 mei 1776 Grote Kerk HRL, zijnde 2e Pinksterdag; kind: Antje Abes, geb 17 feb 1779, ged 23 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Abes, geb 23 may 1781, ged 10 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Japke Abes, geb 26 okt 1782, ged 15 dec 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jannetje Abes, ged 23 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Sijpkie Abes, ged 14 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Abes, ged 19 mrt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkje Abes, ged 14 jul 1771 Grote Kerk HRL
Maaike Jans zie: Groenhof, Iedema, Kuindersma, Suiderbaan, Vogelzang
Maaike Jans ovl voor 1838, huwt met Pieter Ynzes Tichelaar, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1814, ovl 1837; kind: IJnse Pieters, geb 22 nov 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL; vader als Pieter IJnses; kind: Jan Pieters, geb 26 jan 1795, ged 1 mrt 1795 Grote Kerk HRL
Maaike Jeltes zie ook: Visser; huwt met Eybert Alberts, kind: Jelte Eyberts, geb 5 jan 1811, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL; kind: Antje Egberts, geb 12 jul 1797, ged 30 jul 1797 Grote Kerk HRL
Maaike Jochums tm Tjerk Floris, wonende te onder Almenum; BS huw 1842
Maaike Johannes zie: Adema, Agema, Hofman, Lammertsma
Maaike Joosten Egt:Vr:op de Rosengragt, ged 14 apr 1757 Grote Kerk HRL, op belijdenisse des Geloof
Maaike Klazes zie: de Jong
Maaike Cornelis ovl voor 1829, huwt met Evert Ruurds; BS huw 1828
Maaike Louwrens zie: Balkstra
Maaike Merkelbach geb 1786 HRL, huwt met Jan Zegeling op 22 sep 1814 HRL, huw.afk. 11 en 18 sep 1814, wonende te Zwolle 1864, zij is niet gehuwd met Jan vd Meer, kind: Trijtje vd Meer, geb 1 nov 1808 HRL, dv Hendrik M, en Rinske Everts Riewald; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1814, ovl 1864
Maaike Obbes zie: van der Schuit
Maaike Ottenkamp oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-053; VT1839
Maaike Ottes zie: Kamp
Maaike Ottes huwt met Sijbren Nannes; BS ovl 1837
Maaike Pieters zie: de Boer, IJverson
Maaike Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 23, nr. 21, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Maaike Pieters huwt met Jan Siedzes Oosterhagen, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1813
Maaike Pieters geb 1793 HRL, ovl 25 dec 1844 HRL, ongehuwd, dv Pieter ... , en Marijke ... ; BS ovl 1844; geb 15 jun 1796, ged 3 jul 1796 Grote Kerk HRL, dv Pieter Haantjes en Marijke Jochems
Maaike Reins huwt met Lieuwe Mevis op 20 okt 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; Lieuwe Meves en M.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd desselvs vader Rein Floris, 5 okt 1805; ondertrouw HRL
Maaike Rinses zie ook: Zeba; geb 30 jan 1791, ged 15 feb 1791 Grote Kerk HRL, dv Rinse Sijbrens en Bregtje IJgles
Maaike Sakes ged , samen met Trijntje Laurens, 26 apr 1748 Grote Kerk HRL, jonge dogters in ''t Burger Weeshuis
Maaike Sakes zie: van der Werf
Maaike Scheltes huwt met Uilke vd Vorm; BS ovl 1852
Maaike Siersma geb 17 feb 1804, ged 27 mrt 1804 HRL, huwt met Johannes Bernardus Schultze op 7 nov 1833 HRL, dv Doeke S, en Jaan Catharina Couperus; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1833
Maaike Sietses huwt met Eeltje Sikkes, kind: Sietske Eeltjes, 22 dec 1808, ged 31 jan 1809 Grote Kerk HRL
Maaike Sietzes geb 10 mrt 1771 HRL, ovl 14 feb 1820 HRL, huwt met Willem van Loon op 3 sep 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, BS ovl 1820, ovl 1857; kind: Jan Willems van Loon, geb 25 sep 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL
Maaike Simons hm ... , ontvangt lijfrente 1731, kind: Trijntje Pieters, geb ...;
Maaike Simons zie ook: de Haan; huwt met Hielke Hendriks, kind: Jantje Hielkes, geb 8 okt 1809, ged 29 okt 1809 Grote Kerk HRL
Maaike Sipkes zie: van der Sluis
Maaike van Slooten geb 22 sep 1803 HRL, ged 23 okt 1803 HRL, N.H., dv Jacob J. vS, en Riemkje Wiebes; dopen Grote Kerk HRL 1803
Maaike Suiderbaan geb 1798 Dokkum, huwt met Gerrit Jan de Feyter op 21 aug 1826 HRL, huw afk. 30 jul en 6 aug 1826, wonende te HRL, dv Jan Lolca S, en Grietje Wijnia; BS huw 1826
Maaike Sytses geb 27 sep 1783, ged 28 okt 1783 Grote Kerk HRL, dv Sytse Saakes en Maaike Freriks
Maaike Zwolsma ovl voor 1841, huwt met Sijtze Sakes Wyma; BS ovl 1840; Sijtse Sakes Wyma en M. Freerks Z., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 nov 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Maaike Tjerks zie: de Ring
Maaike Vogelzang geb 10 feb 1800 HRL, ged 2 mrt 1800, N.H., dv Jan Jelgers V, en Johanna Bastiaans van Kamp; dopen Grote Kerk HRL 1800
Maaike Willems geb 13 dec 1804 HRL, ged 15 jan 1805 HRL, dv Willem Lodewijks en Hijlkje Scheltes; dopen Grote Kerk HRL 1805
Maaike IJdes zie: Hoornstra
Maaike IJverson geb 1809 Sexbierum, ovl 5 feb 1852 HRL, huwt met Sjoerd Lepstra, (gk), N.H., dv Pieter IJ, en Trijntje Boersma; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk H-073; oud 30 jaar, (vnm: Meyke), geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk G-281; VT1839
Maaike Abrahams van Bergen huwt met Sibrant van Hittingha; zie aldaar
Maaike D Otten oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-096; VT1839
Maaike Dirks Wassenaar geb 1739 HRL, ovl 24 okt 1826 HRL, ongehuwd, dv Dirk W, en Antje Jelles; BS ovl 1826
Maaike Douwes Kwest geb 1787 HRL, huwt met Hendrik Otten op 4 feb 1821 HRL, huw.afk. 21 en 28 jan 1821, naaister, N.H., A 4 nov 1857 Witmarsum, Vst 16 okt 1859 uit Witmarsum, dv Douwe Wybes K, en Siebrigje Rimkes (Klein); BS huw 1821, ovl 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk F-096, 97
Maaike Eeltjes Nauta geb 1764 HRL, ovl 11 mrt 1853 HRL, 1e huwt met Marten Olthof, 2e huwt met Adrianus Oostendorp op 5 mei 1805 HRL, N.H., dv Eeltje N, en Geertje Watzes; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-125, wijk G-168
Maaike Fokkes Faber zie ook: Mayke Fokkes; huwt met Johannes A. Olinjus op 21 jun 1795 HRL, laatste afk. 21 jun 1795 komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1807; Johannes Olinjus ende M.F.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJsak Faber deszelfs oom en curator, 6 jun 1795; ondertrouw HRL
Maaike Foppes Pettinga zie ook: Maayke Foppes; een zuster van Tjeerdje Foppes Pettinga ??; huwt met Koert Hendriks Duman, beide van HRL, geproclameerd de 28 okt en de 4 en 11 en getrout de 18 nov 1764; DTB N.H. HRL. 1764, BS ovl 1837; kind: Anskje Koerts, geb 11 feb 1774, ged 22 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Koerts, geb 29 apr 1775, ged 16 mei 1775 Grote Kerk HRL
Maaike Foppes Pottinga huwt met Coert Hendriks Duman, kind: Anskje Coerts Duman, ged 10 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Maaike Gerbrandus Pettinga geb 1798 HRL, huwt met Willem Jacobus van Ancum op 24 jun 1827 HRL, huw.afk. 10 en 17 jun 1827 HRL. en Zwolle, dv Gerbrandus P, en Doetje Oedses Spoelstra; BS huw 1827
Maaike Harmens Lammertsma geb 26 mei 1810 Bolsward, ovl 3 aug 1875 HRL, huwt met Tjerk Wybrens Vellinga op 29 aug 1833 HRL, dienstbaar, dv Harmen Hendriks L, en Hiltje Durks Kleinsma; BS huw 1833, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-193; oud 30 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-190; VT1839
Maaike Hendriks van der Mey ovl 10 jun 1818 Nes, Ameland, huwt met Hendrik Melis Wijnia; BS huw 1826
Maaike Jacobs Kok Sipke Jaenes van Slooten ende M.J.K., beide van HRL, aangegeven door notaris H. Pesma met vertooninge van genoegsame last in desen, 4 Sep 1751; ovl 28 mrt 1808 HRL, huwt met Sipke Jacobs van Slooten, koopt en verkoopt een huis in 1802; BS huw 1820, ovl 1847; huwt met Sipke Janes van Slooten, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 sep 1751 en den 24 okt getrouwdt; kind: Aaltje Sipkes van Sloten, ged 7 dec 1760 Westerkerk HRL; kind: Jacob Sipkes, ged 9 sep 1766 Grote Kerk HRL; kind: Tjeertie Zipkes van Sloten, ged 9 mei 1756 Grote Kerk HRL
Maaike Jacobs Meetstra huwt met Fedde Jans Andringa op 31 aug 1800 HRL, komt van Franeker; huw Grote Kerk HRL 1800
Maaike Jans Groenhof geb 1761 Sneek, ovl 10 jan 1826 HRL, huwt met Jan Jansen de Groot, 5 kinderen bij haar ovl, man was pakhuisknegt; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, BS ovl 1826, ovl 1837, ovl 1849, ovl 1855
Maaike Jans Kuindersma huwt met Tjeerd Sijbrens Anema, wonende te HRL 1842; BS huw 1842, ovl 1892
Maaike Jans Miedema ovl 24 jun 1830 ... , huwt met Rommert Hillebrands Bruinsma; BS huw 1831, ovl 1835
Maaike Jeltes Visser zie ook: Maaike Jeltes; geb 1771 HRL, ovl 24 feb 1824 HRL, huwt met Egbert Alberts (de Wilde) op 13 nov 1796 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1808, 1811, BS huw 1824, ovl 1827, ovl 1862
Maaike Johannes Adema huwt met Sietse Gerrits op 16 sep 1806 HRL, wonende te HRL. 1806, laatste afk. 7 sep 1806; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807; Sijtse Gerrits en M.A., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 23 aug 1806; ondertrouw HRL
Maaike Johannis Haakma ontvangt interesse 1800-1805; Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd tweede tontine, 2e classe, no. 8, verschenen Januar. 1775 over f. 500:0:0 kapitaal: f. 25:0:0 (GAH1060); id. verschenen January 1777. (GAH1060); id. verschenen Januar. 1778. (GAH1060)
Maaike Klazes de Jong geb 1774 HRL, ovl 4 jan 1844 HRL, dv Klaas dJ, en ... ; BS ovl 1844; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; VT1839
Maaike Klazes Voogd begraven Groot Kerkhof, regel 23, nr. 24, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Maaike Louwrens Balkstra ovl 29 jan 1816 Durgerdam, huwt met Auke Klazes de Haan op 14 okt 1798 te HRL, dv Louw Jans B., en Riemke Gerbens; huw Grote Kerk HRL 1798, BS huw 1817, huw 1828, ovl 1848
Maaike Obbes van der Schuit geb 1777 Heeg, ovl 7 jan 1850 HRL, huwt met Hilbrand Ferwerda, winkelierse in 1850, N.H., dv Obbe vdS. en ... ; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 F- 40; oud 63 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839
Maaike Ottes Kamp geb 18 jun 1784 HRL, huwt met Jan Cornelis Wagenaar op 23 aug 1832 HRL; N.H., A 1 nov 1860 Amsterdam, dv Otte Jakobs K., en Trijntje Wybes Kwest; BS huw 1832, 139ov, bev.reg. HRL 1851 wijk E-216
Maaike Pieters de Boer ovl 5 jan 1820 ... , huwt met Mark Johannes de Jager; BS huw 1829
Maaike Rinses Zeba zie ook: Mayke Rinses; geb 1791 HRL, ovl 15 mrt 1815 HRL, huwt met Antoon Jacobs Tange op 19 mrt 1812 HRL, 1e afk. 2 feb 1812, 2e afk. 9 feb 1812, beide om 12.00 uur voor het gemeentehuis, dv Rinse Sijbrens Z, en Bregtje Igles (eyles); BS huw 1812, ovl 1815
Maaike Sipkes van der Sluis geb 1808 Makkum, ovl 14 nov 1849 HRL, huwt met Cornelis Jans Wielinga, dv Sipke vdS, en Wybrigje Pieters; BS ovl 1849; oud 31 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-191; VT1839
Maaike Sybrens Posthuma geb 1782 ... , ovl 28 apr 1830 Vlieland, huwt met Eeltje Sikkes de Boer op 29 apr 1804 HRL, getuige bij geboorte aangifte van Aaltje Heinsius in 1811, dv Sijbren Sijtses en Anna Sabina Jans vd Werf; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS geb 1811, ovl 1823, huw 1837, ovl 1872
Maaike Thomas van Slooten geb 1798 HRL, huwt met Jan Cornelis Teves op 6 nov 1817 HRL, huw.afk. 26 okt en 2 nov 1817, A 3 mei 1856 Rotterdam, dv Thomas Jaanes vS, en Sipkje Abes Wyma; BS huw 1817, ovl 1833, bev.reg. HRL 1851 wijk C-013; geb 6 apr 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL, dv Tomas Janus van Slooten en Siepkje Aabes
Maaike Tjerks de Ring geb 1779 Workum, ovl 31 jan 1839 HRL, ongehuwd, dv Sjerp Riemers dR en Wijpkje Haayes; BS ovl 1839
Maaike/Maria Poppes zie:Menalda
Maaike/Maria Poppes Menalda geb 1772 HRL, ovl 31 okt 1828 HRL, huwt met Sijbrand Laases Spannenburg op 5 sep 1802 HRL, dv Poppe Eekes M, en Foekje Jacobs Kuiper huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1828, ovl 1854; kind: Laas Sijbrands Spannenburg, geb 28 aug 1811, ged 8 sep 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: Maria M.
Maamke van Keulen geb 1805 Terschelling, huwt met Kasper Hambeek op 22 okt 1829 HRL, huw.afk. 11 en 18 okt 1829, dienstmeid. wonende te HRL, dv Cornelis Klaazen vK en Antje Willems Imkes; BS huw 1829
Maamke Cornelis zie: van Keulen
Maarij Eises huwt met Ate Pieters, kind: Hielke Ates, geb 29 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL
Maartie Dirks huwt met Dirk Heins, kind: Trijntie Dirks, ged 27 jun 1756 Grote Kerk HRL
Maartie Dirks Geeft UEd:Achtb:met Eerbied te kennen M.D. ordris Turfmeetster binnen deeze stad; dat de supplnte deese haare bedieninge zeer gaerne zoude willen transporteeren aan Attie Jacobs wed:Uilke Meels meede alhier ter steede, die zulx ook zeer is begerende en niet alleen in Staat, maar ook zeer benoodigt is voor haar en haare kinderen; ten dien fine zig addresseerende aan de tafel van UEd:Achtb:zeer gedienstelijk versoekende UEd; Achtb gelieven gemelde Attie Jacobs in plaatse van M.D. aan te stellen tot meede ordris Turfmeetster binnen deese stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden als daer toe staende quo facto etc:(:onder stonde:) Requisitus (:get:) R:J:de Swart gesw:Clercq; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen de meede supplnte Attie Jacobs tot meede ordris turfmeetster binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid en betaelende tot een gratificatie in de Armebusch de somma van vijftien Cargls: Actum den 13 Jan 1751. (: was get:) Hendr Schaaff (:onder stonde:) Ter Ordtie van de Magistr:(:get:)M:V:Idsinga; (:Lager Stonde:); op heeden den 14 Jan 1751 heeft Attie Jacobs den Eed als ordris Turfmeetster in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Hendr Schaef gepresteerd, nae als voorens in de arme Busch te hebben betaeld de somma van vijftien Cargls:Actum uts:In Kennisse van mij secrts(:get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Maartie Lourens ged 23 mrt 1756 HRL, dv Lourens Klazes en Eelkie Teunis; doopregisters N.H. HRL 1756
Maartie Rijpema voogden bet f. 200:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde een geschink vd juffer M.R. na het overlijden van desself broeder Dom. Ritsko Rijpema bi wiens begraeffenis de weeskinders geadsisteerd hadden, 27 feb 1770. (GAH1101); id. f. 250:0:0 zijnde een gifte door de erven van wijlen de juffer M.R. aan het Weeshuis besorgd, 12 dec 1780. (GAH1112)
Maartie Arjens Kok huwt met Jan Johannes Blauw op 8 aug 1723 St, Anna, komt van St. Anna, lidmaat 1731-1754 St. Anna, belijdenis 3 mei 1824 St. Anna; bron onbekend
Maartje Alberts zie: van Buren
Maartje Arends huwt met Jan Hendriks Volbring op 3 apr 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796; Jan Hendrik Volbrink ende M.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan de Bruin deszelfs schoonbroeder, 19 mrt 1796; ondertrouw HRL
Maartje Arends Noles Noles en M.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 jul 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Maartje Arjens zie: Kok
Maartje Beernds huwt met Taede Taedes, beide van HRL, geproclameerd de 27 apr en de 4 en getrout de 11 mei 1766 in de Westerkerk HRL
Maartje Dirks zie: Zijlstra
Maartje Dirks geb 1786 ... , ovl 14 nov 1816 HRL, dv Dirk Jansen en Martje Martens; BS ovl 1816
Maartje Douwes ged 17 jan 1764 Grote Kerk HRL, dv Douwe Harmens en Rinske Jans
Maartje Douwes huwt met Jan Beernts, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 8-15 en getrout de 22 nov 1761
Maartje Eelkes geb, . 1742 HRL, ovl 17 apr 1824 HRL, huwt met Eelke Jans; BS ovl 1824; gebruiker van wijk B-093; medegebruiker Geert Harmens wed., gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); Eelke Jansz en M.E., beide van HRL, zijnde de laatste afkondiging geschiedt op dato dezes 3 jan 1773 HRL, en toen getrouwd
Maartje Eelkes huwt met Albert Andles, kind: Andle Alberts, geb 22 jul 1781, ged 7 aug 1781 Grote Kerk HRL
Maartje Eeltjes Albert Andeles en M.E., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 jul 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Andele Alberts, geb 1 mrt 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Eeltje Alberts, geb 5 nov 1786, ged 28 nov 1786 Grote Kerk HRL; kind: Andele Alberts, geb 20 jan 1790, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Willem Alberts, geb 2 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Alberts, geb 4 feb 1798, ged 20 feb 1798 Grote Kerk HRL
Maartje Egberts M.E., huwt met Jan Israel Finkeles, kind: Aaltje Jans Finkeles, geb 16 dec 1771 Pekela
Maartje Ennes geb 7 nov 1796, ged 20 nov 1796 Grote Kerk HRL, dv Enne IJkes en Brechtje Jelles
Maartje Gerlofs Jurjen Steffens van HRL, ende M.G. van Wijnaldum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Rink, goede bekende, 18 may 1793; ondertrouw HRL; Jurjen Steffens van HRL, en M.G. van Wijnaldum, hebben de laatste afkondiging gehad op den 2 jun 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage met vertoonde attestatie; Het Huwelijk van Jurjen Steffens van HRL en M.G. van Wijnaldum is aan de gemeente alhier 3maal voorgesteld den 14, 20 en 26 mei en zijn met den verklaring daar van naar HRL vertrokken Waar op zij d. 2 jun 1793 aldaar in den Huwelijken Staat bevestigd zijn. (inventarisnummer 114, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Maartje Gosses zie: de Boer
Maartje Haanstra geb 1746 ... , ovl 29 mei 1816 HRL; in het Diaconijhuis, huwt met Johannes Legeer en huwt met Hotse Jans de Reus, beide van HRL, geproclameerd de 21-23 en getrout de 28 okt 1754, weduwe verkoopt een huis in 1800; DTB N.H. HRL. 1764, BS ovl 1816, huw 1835,; Johannes Legeer en M.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 oct 1784 HRL, en zijn getrouwd den 7 nov 1784 HRL; kind: Watze de Reus, geb 14 mrt 1773, ged 8 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hotzes de Reus, geb 2 jan 1777, ged 4 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Fokeltje Johannes Legeer, geb 1 nov 1787, ged 20 nov 1787 Grote Kerk HRL, vader als: J. Andries L. ; kind: Fokeltje Hotzes de Reus, ged 24 nov 1765 Westerkerk HRL, de moeder is M.H. ; kind: Trijntie Hotses Reus, ged 11 mei 1769 Westerkerk HRL
Maartje Hendriks huwt met Gerrijt Jacobs, kind: Hendrik Gerrijts, ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Gerrijts, ged 25 mei 1755 Grote Kerk HRL, moeder als Maatje H. ; kind: Geertje Gerrits, ged 20 apr 1749 Grote Kerk HRL
Maartje Hendriks huwt met Jelle Piers, kinderen: Pier Jelles en IJmkje Jelles, geb resp 6 sep 1787 en 26 feb 1791, ged 22 mrt 1791 Grote Kerk HRL
Maartje Hendriks huwt met Tijs Alberts Noordga, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 jul en getrout de 2 aug 1761; kind: Albert Thijses Noordga, ged 28 jul 1765 Grote Kerk HRL
Maartje Hiddes zie: Bleeker
Maartje Jacobs zie:Spaanderman
Maartje Jakobs Berend Jans en M.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 oct 1779 HRL, en zijn den 2 den novemb. daar aan volgende getrouwd
Maartje Jacobs geb 21 nov 1777 HRL, ovl 21 mei 1824 HRL, huwt met Tjeerd Dirks Jobstra/ IJepstra; BS ovl 1824; 1841 overlijdens
Maartje Jacobs huwt met Gerrit de Boer, binnenmoeder ih Armehuis, wonende te HRL 1837; BS huw 1831, ovl 1837
Maartje Jacobs huwt met Pieter Arjens, beide van HRL, geproclameerd de 18-26 dec 1763 en de 1 en getrout de 3 dito 1764; kind: Foeke Pieters, ged 5 may 1767 Grote Kerk HRL; kind: Arjen Pieters, ged 23 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL
Maartje Jans zie: de Reus
Maartje Jans zie: Maritje Jans
Maartje Jans Teunes Ages ende M.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Lucas Piers deszelfs neef, 17 nov 1787; ondertrouw HRL; Teunis Ages en M.J., beidevan HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 dec 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Maartje Johannes ook als: Martje Johannes; Martens Gerbens van Almenum en M.J. van Midlum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 oct 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie; kind: Grietje Martens, geb 21 sep 1783, ged 14 okt 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Martje J. ; kind: Johannes Martens, geb 19 okt 1784, ged 9 nov 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: Martje J. ; kind: Aafke Martens, geb 11 may 1788, ged 27 may 1788 Grote Kerk HRL
Maartje Joosten IJpke Alefs ende M.J., beyde van HRL, koomende wegens de bruid des selvs broeder Jacob Joosten, 22 Aug 1750; huwt met IJpke Alefs, beyde van HRL, geproclameerd den 23-30 aug en den 6 Septr 1750 en doe ook getrouwt; huw.reg. NH0krk. HRL
Maartje Klazes zie: Stolte, van der Vleugel
Maartje Klaassen Bartolomeus Kaspers en M.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 jun 1781 HRL, en zijn getrouwd op den 4 daaraanvolgende; kind: Lysbeth Bartholomeus Klok, geb 7 may 1782, ged 14 mai 1782 Grote Kerk HRL, vader als: B. Klok; kind: Kasper Bartholomeus Klok, geb 25 nov 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk rha
Maartje Klases zie ook: Martje Claases; ovl 16 mrt 1797 HRL, huwt met Dirk Nannings de Boer; BS huw 1823; begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 41; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Creles Dirks, ged 3 jan 1765 Westerkerk HRL, vader als D. Nannes; kind: Pieter Dirks, ged 28 nov 1769 Grote Kerk HRL, vader als D. Nannes, moeder als Martje K.
Maartje Klases huwt met Johannes Giesberts; BS ovl 1834
Maartje Coers ovl na 1820, huwt met Klaas Kornelis Mannik, wonende te Vlieland; BS huw 1821
Maartje Cornelis zie: de Boer
Maartje Cornelis geb 1 sep 1796, ged 11 sep 1796 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Dirks en Rinske Doekes
Maartje Cornelis gemeentebestuur betaalt aan procureur fiscaal B. Dreyer salarien en expensen verdiend en verlegd over het proces van M.C. contra Sijb. F. Camsma op de Stads bleek ''de Groote Spijker'', 14 apr 1745: f. 151:19:0; id. restitutie expensen aan de notaris Reydema wegens een deklaratie van kosten ter instantie Sijbren Camsma, deklarant, contra M.C., gevallen over de Stads bleek ''de Groote Spijker'', 4 aug 1745: f. 114:15:0; president-voogd T. Radsma betaalt f. 25:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Pieter Kool bij M.C. op de bleek verdiend, 16 mei 1752 (GAH1081); president-voogd T. Radsma betaalt f. 22:0:0 aan en wegens dito, 22 mei 1753 (GAH1082); presidentvoogd Videlius betaalt f. 24:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Pieter Cool op het bleken bij M.C. verdiend, 23 mei 1754 (GAH1083); president-voogd Breton betaalt f. 26:0:0 aan dito door de weesjongen Pieter Gerrits als blekersknegt bij M.C. verdiend, 3 jun 1755 (GAH1084); betaalt aan het gemeentebestuur wegens de huur van de bleek ''De Groote Spijker'', Allerheiligen 1750: f. 100:0:0 (GAH428); id. over 1749 (GAH427); id. voor huur van een huis staande op de Bleek, 1749: f. 40:0:0 (GAH427)
Maartje Kornelis huwt met Jan Hessels, kinderen: Kornelis Jans, geb 30 jan 1781, en Ype Jans, geb 22 jan 1785, beiden ged 15 feb 1785 Grote Kerk HRL
Maartje Kornelis geb 30 sep 1794, ged 14 okt 1794 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Dirks en Rinske Doekes
Maartje Cornelis huwt met Jan Hessels; BS ovl 1831; kind: Hessel Jans, geb 6 sep 1775, ged 26 sep 1775 Grote Kerk HRL; kind: Berber Jans, geb 9 jan 1778, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL
Maartje Cornelis voert een proces over ''De Grote Spijker'' 1745
Maartje Lammerts huwt met Jan Andries Rutenbach, kind: Lysbeth Jans Rutenbach, geb 9 dec 1790, ged 14 dec 1790 Grote Kerk HRL
Maartje Leenderts huwt met Jetse Jans, beide van HRL, geproclam; de 26 August en de 2-9 en getrout de 16 7 ber (= september) 1770
Maartje Obbes huwt met Johannis Hartman op 8 nov 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1809; Johannes Hartmans en M.O., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 okt 1807; ondertrouw HRL; kind: Janke Johannes, geb 14 jan 1809, ged 19 feb 1809 Grote Kerk HRL
Maartje Petrus zie: Battaart
Maartje Pieters ovl 5 jul 1803 HRL, oud 78 jaar
Maartje Pieter ovl 26 sep 1791 HRL, oud 20 jaar
Maartje Pyters huwt met Nicolaas Abelius Schenkius op 4 jul 1728 Jac. Parochie, komt van Jac. Parochie; bron onbekend
Maartje Pieters geb 1788 Tzummarum, huwt met Evert Leberts, dienstmaagd onder Midlum, dv Pieter Andeles en Froukje Jansen; BS Barradeel huwafk. 1811
Maartje Pieters huwt met IJde Haeyes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 nov en de 2-9 desember 1742 en doe ook getrouwt
Maartje Reinders zie: de Boer
Maartje Rinkes zie: van der Meulen; Aldert Jans en M.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Sijbes, deszelfs neef, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; kind: Geertje Alberts, geb 29 aug 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk HRL, vader als: Albert J.
Maartje Sibrens ovl HRL., huwt met Doeke Sipkes; BS huw 1827
Maartje Sierks zie: de Boer
Maartje Sybes kind: Janke Rijpstra, geb 1780 HRL; BS ovl 1852
Maartje Simons huwt met Albert Floris, geb Tjertje Alberts, geb 2 feb 1774, ged 10 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Floris Alberts, geb 13 aug 1778, ged 30 aug 1778 Grote Kerk HRL; kind: Tjetje Alberts, geb 30 jul 1781, ged 19 aug 1781 Grote kerk HRL; kind: Antje Alberts, ged 25 feb 1766 Grote Kerk HRL; kind: Symentje Alberts, ged 30 mei 1769 Grote Kerk HRL
Maartje Simons zie: Schiere
Maartje Sjoerds huwt met Jan Jansen, kind: Antje Jans, ged 16 aug 1768 Grote Kerk HRL; dit is bij abuis so laat te boek gestelt (doop tussen 6 sep en 11 sep vermeld)
Maartje Sjoerds van Almenum, huwt met Jan Hansen, van HRL, geproclameerd de 3-11 en getrout de 17 mei 1761
Maartje Sjoerds Willem Johannes en M.S., beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 14 oct 1781 HRL
Maartje Spaanderman geb 1811 Katwijk, ovl 11 sep 1822 HRL, dv Jacob S, en Leendertje Gerrits Guist; BS ovl 1822
Maartje Tadema ovl 9 apr 1793 HRL, oud 77 jaar
Maartje Tiesema huwt met Sijbe Klases Bijlsma, wonende te HRL 1864; BS ovl 1864
Maartje Westra M. Westera, ged 15 may 1740 Grote Kerk HRL, dv Jarich Westera en Trijntje Kampen; huwt met Joost Bretton, beide van HRL, geproclameerd de 21-23 en getrout de 28 okt 1764; kind: Jan Joostes Britton, ged 10 dec 1765 Grote Kerk HRL
Maartje Willems huwt met Thomas Reinders; BS huw 1815
Maartje IJsbrands Maatje IJ., ged 13 okt 1744 Grote Kerk HRL, dv IJsbrand Jochems en Knierke Hendriks; ovl 13 jan 1789 HRL, oud 44 jaar; Maertje Isbrands, ged 29 nov 1740 Grote Kerk HRL, dv Isbrand Jochems
Maartje A Johannes zie: Tam
Maartje Ages Wyma geb 1787 ... , huwt met Jacob Willems Heinsius op 3 apr 1808 HRL, komt van HRL, getuige bij geboorte aangifte van Baukje Eeltjes; huw Grote Kerk HRL 1808, BS geb 1811; Jacob Willems Heinsius van Stavoren en M.A.W. van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 22 mrt 1808; ondertrouw HRL
Maartje Alberts van Buren ovl voor 1828, huwt met Fokke Christoffels Klein; bsfr827hu, BS ovl 1849
Maartje Anna Tam geb 4 dec 1811 HRL, ovl 10 aug 1812 HRL; wijk F-076, dv Johannes Petrus T, en Anna van Vliet; BS geb 1811, ovl 1812
Maartje Bastieans Bicker ged 19 apr 1744 Westerkerk HRL, dv Bastiaen Bikker en Trijntje Jochems; huwt met Thomas Bentes IJzenbeek, beide van HRL, geproclameerd de 12-14 en getrout de 20 apr 1772; DTB N.H. HRL. 1772, BS ovl 1843; ovl 31 mrt 1802, 58 jaar, 2e huisvrouw van Thomas Bentes IJzenbeek, Grote Kerk; vd Gaast, begraaflijst; Pieter Minnes en M.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Maartje Cornelis de Boer geb 12 mrt 1802 HRL, ovl 25 okt 1872 HRL, huwt met Pieter Pieters Bakker op 6 apr 1827 HRL, huw.afk. 25 mrt en 1 apr 1827 HRL, naaister, N.H., wonende te HRL 1862, huishoudster in 1851, ged 4 apr 1802, dv Cornelis Dirks dB, en Rinske Doekes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1827, ovl 1862, ovl 1872, bev r HRL 1851 wijk B-123, wijk F-069; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-135; VT1839
Maartje Dirks Sylstra huwt met Sybren Pieters, kind: Grietje Sybrens, geb 2 sep 1783, ged 23 sep 1783 Grote Kerk HRL
Maartje Dirks Zijlstra ovl 4 sep 1826 Almenum, huwt met Sijbren Pieters Molenaar, verkoopt huis en grutterij en stal 1797, wonende te HRL. 1811, dv Dirk Cornelis Z, en Aukje Sijtses; BS huw 1819, huw 1823, huw 1828, ovl 1852, ovl 1860, BS Barradeel huwafk. 1811; Jakob Jetzes en M.D.Z., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato deezes 28 jul 1776 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha; Sijbren Pieters en M.D.Z., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 9 may 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Dirk Sybrens, geb 15 mrt 1780, ged 4 apr 1780 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Sibrens Molenaar, geb 10 mrt 1787, ged 1 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Sibrens Molenaar, geb 15 mrt 1788, ged 6 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Sibrens Molenaar, geb 3 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Sybrens Molenaar, geb 7 okt 1790, ged 31 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Sijbrens Molenaar, geb 10 dec 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: IJefke Sijbrens Molenaar, geb 14 apr 1793, ged 5 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Auke Sijbrens Molenaar, geb 1 jan 1795, ged 27 jan 1795 Grote Kerk HRL
Maartje Everts Tadema van HRL, huwt met Jan Juriens Brugman, van Leeuwarden, geproclameerd de 12 -19 en getrout met attestasie de 26 sep 1762
Maartje Gosses de Boer ovl voor 1840, huwt met Botto Wiglius Schultetus Aenee; BS huw 1839
Maartje Hiddes Bleeker geb 6 mei 1797 HRL, ged 21 mei 1797 HRL, N.H., dv Hidde Hendriks B., en Maaike Jetses; dopen Grote Kerk HRL 1797
Maartje Jacobs Reinhart geb 23 jun 1797, ged 16 jul 1797 Grote Kerk HRL, dv Jacob Reinhart en Trijntje de Reus
Maartje Jans de Reus geb 1797 HRL, ovl 16 jun 1839 HRL, huwt met Cornelis Klazes vd Zee, dv Jan Dr, en Geiske Tijsema; BS ovl 1839; 1860 overlijdens
Maartje Klases van der Vleugel geb 1756 HRL, ovl 11 mei 1823 HRL, huwt met Bartholomeus Klok, dv Klaas Christiaans en Engeltje Jans; BS ovl 1823; 1827 huwelijken, ovl 1857
Maartje Klazes Stolte ovl 5 mei 1815 Holwerd, huwt met Sjouke Cornelis Gorter, dv Klaas Flips S, en Tetje Teunis; BS huw 1827, ovl 1828, huw 1837
Maartje Kornelis Koster Jan Hessels Weidema en M.K.K., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 4 dec 1774 HRL, en toen getrouwd
Maartje Lammerts Wenselaar huwt met Andries Ruytenbag, kind: Andries Andries Ruytenbag, geb 17 okt 1792, ged 20 nov 1792 Grote Kerk HRL
Maartje Petrus Battaart geb 1802 den Haag, huwt met Johannes de Windt op 25 nov 1821 HRL, huw afk. 11 en 18 nov 1821, wonende te HRL, 1821 en 1836, dv Petrus Franciscus B., en Trijntje Thomas IJzenbeek; BS huw 1821, ovl 1836; oud 37 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, wijk F-031; VT1839
Maartje R Roedema oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-090; VT1839
Maartje Reinders de Boer geb 1782 Stavoren, ovl 28 dec 1838 HRL, huwt met Gerrit Rondaan, wonende te bij de Bildtpoort in 1838, abus. vermeld in geb extract als Maartje Jacobs (huw. akte 1838), dv Jacob Reinders de B., en Feikje Johannes de Vries; BS ovl 1838; 1839 huwelijken
Maartje Rinkes van der Meulen geb 1786 HRL, ovl 28 mrt 1824 HRL, huwt met Albert Jans vd Woude op 11 nov 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1810, BS ovl 1812, ovl 1824, ovl 1834
Maartje Sierks de Boer geb 13 feb 1802 HRL, 1e huwt met Aldert Harmus vd Zee op 12 jan 1823 HRL, huw.afk. 15 en 22 dec 1823, 2e huwt met Luitje Jans Kroeze op 19 feb 1837, N.H., in 1851 RK, wafelbakster in 1832, ged 21 feb 1802 HRL, dv Sjierk Pieters de B., en Pietje Hendriks dekker; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1823, ovl 1832, huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-082, 284
Maartje Simons Post huwt met Albert Floris Stienstra, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 apr 1765
Maartje Simons Schiere geb 1739 HRL, ovl 12 apr 1824 HRL, huwt met Albert Floris, weduwe verkoopt een huis in 1802; BS ovl 1824; 1838 overlijdens
Maatie Eelkes oud 2 3/4 jaar, ged , samen met Jetske en Beerndt Eelkes, 12 okt 1745 Grote Kerk HRL, dv Eelke Beernts en Antje Durks
Maatje Ages zie: Wyma
Maatje Gonggrijp huwt met Uilke Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 mrt 1743 en getrouwt de 25 Augustus; kind: Pieter Uilkes, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL, moeder als Maartje Harmens G.
Maatje Gijsberts zie: de Vries
Maatje Hanses zie: de Vries
Maatje Hendriks huwt met Jacob Dirks, kind: Jacob Jacobs, ged 11 apr 1745 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Tijsses Noordga, ged 15 Jannewari 1769 grote Kerk HRL, moeder als Maartje H.
Maatje Corneelis ged 4 okt 1746 Grote Kerk HRL, dv Corneelis Louwerens en Berber van Beemen
Maatje Sybrens ged 5 jul 1746 Grote Kerk HRL, dv Sijbren Jochems en Marijke Alberts
Maatje Taedes Maartie T. ende Jan jansen, beide van HRL, huw.aang. 30 apr 1735 HRL; komende voor de bruid Nanning Willems, desselfs oom; huw aang. HRL 1735; Gerrit Gerrits en Maartje T., beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs oom Nanning Willems, 9 May 1744; huwt met Gerrit Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 25 May 1744 en doe ook getrouwt
Maatje Taekema oud 36 jaar, geb Longerhouw en wonende te HRL. 1839, wijk F-187; VT1839
Maatje Watses ged 6 feb 1746 Westerkerk HRL, dv Watse Wybrandts en Trijntje Rinses
Maatje Gijsberts de Vries geb 1801 HRL, ovl 17 mei 1827 HRL, ongehuwd, dv Gijsbert dV, en IJbeltje Dirks Molenaar/Voordewind; BS ovl 1827
Maatje Hanses de Vries geb 1793 Stavoren, ovl 4 sep 1830 HRL, ongehuwd, spinster, dv Hans Pieters dV, en Foekje Johannes; BS ovl 1830
Maatje Harmens Gongrijp ged 20 dec 1739 Westerkerk HRL, dv Harmen Gongrijp en Beatrix Westra
Maatje Hendriks Bredenbrug Gerrit Jacobs van der Meulen(!) ende M.J.B. beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs Curator Sjoerd Pijters Aerdenburg 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Gerrit Jacobs vd Moolen(!), beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 apr en den 5-12 mei 1743 en doen ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL
Maatje Hiddes Bleeker geb 9 dec 1802 HRL, ged 26 dec 1802, huwt met Johannes Michael Faber op 12 jan 1826 HRL, huw.afk. 1 en 8 jan 1826, dienstmeid. dv Hidde Hendriks B., en Maayke Jetzes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826
Maatje Piebes Gonggrijp huwt met Steeven Obbes Swerms, beyde van HRL, sijn geproclameert den 17-24 sep en den 1 okt 1741 en doe ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL; Steeven Obbes Swerms en Maertie Palses (!) Gonggrijp beide van HRL, koomende voor de bruid Lieuwe Hiddes desselvs oom, 16 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL
Maayke Ages geb 28 may 1795, ged 30 jun 1795 Grote Kerk HRL, dv Age Pieters en Janne Lammerts de Reus
Maayke Bentes ovl 24 nov 1790 HRL, oud 70 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 32, nr. 16, onder de naam Marijke B; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Maayke Durks ged 16 dec 1760 Grote Kerk HRL, dv Durk Zijtses en Douwtje Ulbes
Maayke Dirks ovl voor 1814, huwt met Jan Sijtses; BS Franeker huw 1813; kind: Rixtje Jans, geb 4 aug 1773, ged 17 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Rixtje Jans, geb 4 nov 1774, ged 4 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Sijtse Jans, geb 28 nov 1778, ged 13 dec 1778 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Jans, geb 11 aug 1781, ged 28 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Lysbeth Jans, geb 5 jan 1784, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL
Maayke Dirks ovl na 1820, huwt met Klaas Klaasen; BS huw 1821, ovl 1860; kind: Wytske Klaases, geb 28 feb 1782, ged 14 mai 1782 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Klaases, geb 2 feb 1784, ged 2 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Klaases, geb 6 nov 1788, ged 27 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Klaases, geb 10 jan 1792, ged 21 feb 1792 Grote Kerk HRL; kinderen: Romert Klaases, geb 12 feb 1794, en Dirkje Klaases, geb 5 jul 1798, beiden ged 12 aug 1798 Grote Kerk HRL
Maayke Douwes betaalt aan het gemeentebestuur 1 jaar huur van de Vismarkt, versch. mei 1801: f. 70:0:0; id. 1802-1811
Maayke Freerks geb 1746 Pietersbierum, ovl 31 dec 1823 HRL, huwt met Pieter Jansen; BS ovl 1824
Maayke Gerbens geb 16 sep 1773, ged 14 okt 1773 Grote Kerk HRL, dv Gerben Jans en Maayke Minnes
Maayke Haantjes geb 1774 ... , ovl 16 feb 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817
Maayke Haantjes huwt met Sikke Gerlofs; BS ovl 1825
Maayke Harkes geb 11 mei 1772, ged 26 mei 1772 Grote Kerk HRL, dv Harke Sijtzes en Antje Jacobs
Maayke Hendriks geb 29 sep 1772, ged 13 okt 1772 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Abrahams en Luurdske Durks; geb 18 okt 1773, ged 2 nov 1773 Grote Kerk HRL
Maayke Hoffius Tjepke Abbema en M.H., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 13 jun 1773 HRL, en toen getrouwd
Maayke Jacobs MAayKE (1766-1776), MARIJKE, (1765), leerlooierse, huysvrouw van Lolle Jacobs Kok; huwt met Lolle Jacobs, kind: Jacob Lolles, ged 23 jun 1765 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 23:6:0 voor geleverd leer, kwit. no. 2, 4 jun 1765. (GAH1095); id. f. 73:12:0, kwit. no. 3, 30 jul 1765. (GAH1095); id. f. 66:14:0, kwit. no. 1, 7 jan 1766. (GAH1096); id. f. 135:16:0, kwit. 2, 8 apr 1766. (GAH1096); id. f. 3:3:0, kwit. no. 4, 18 nov 1766. (GAH1096); id. f. 132:5:0 voor een parti leer tdv de Weeshuisschoenmakerswinkel, kwit no. 1, 25 nov 1768. (GAH1099); id. f. 217:10:0, kwit. no. 1, 5 sep 1770. (GAH1101); id. f. 191:15:0, kwit. no. 1, 29 okt 1771. (GAH1102); id. f. 136:15:0, ord. no. 1, 14 jun 1774. (GAH1105); id. f. 156:9:0 wegens ''t vetten en het leveren van sool en overleer, ord. no. 2, 25 okt 1774. (GAH1105); id. f. 6:4:0 wegens vetten van leer en geleverd pik, ord. no. 1, 13 feb 1776. (GAH1107); voogden bet f. 25:17:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens verdiend loon van Lieuwe IJsbrands bi M.J. van may tot nov verdiend, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 73:6:0 aan dito tot 8 mrt 1770 wanneer hi weggeloopen is, 22 mei 1770. (GAH1101); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 18:4:0 voor 3 koehuiden wegende 182 pond f. 2 stuivers per pond, 27 okt 1769. (GAH1100); id. f. 15:18:12 voor 2 koehuiden tesamen 150 pond f. 2 1/8 st per pond, 25 nov 1771. (GAH1102); id. f. 14:19:10 voor 2 koehuiden tesamen 141 pond f. 2 1/8 st per pond, 21 nov 1772. (GAH1103); ontv f. 199:5:4 van dito wegens verscheidene soorten leer en pik van 18 jan 1768 tot 21 okt 1769 geleverd, kwit. no. 2, 24 okt 1769. (GAH1100); id. f. 221:19:0 wegens geleverd leer, pik en pluggen, kwit. no. 1, 29 sep 1772. (GAH1103); id. f. 21:12:0, kwit. no. 1, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 39:19:0 voor geleverde winkelwaren, quit. no. 12, 18 okt 1763. (GAH1093)
Maayke Jans geb 24 sep 1773, ged 14 okt 1773 Grote Kerk HRL, dv Jan Paulus en Sjoukje Sjierks
Maayke Jans huwt met Jan Jansen, kind: Antje Jansen, geb 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Grietje Jans, geb 31 jan 1790, ged 23 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Sijke Jans, geb 17 feb 1792, ged 4 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Sijke Jans, geb 15 aug 1794, ged 7 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans, geb 15 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL
Maayke Jans zie ook: Maria Jans; Jan Brevink en M.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Maayke Jetzes ovl 12 aug 1809 HRL, huwt met Hidde Hendriks Bleeker; BS huw 1826, ovl 1859 Hidde Hendriks ende M.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Jans, deszelfs oom, 31 okt 1795; ondertrouw HRL; kind: Grietje Hiddes, geb 20 mrt 1796, ged 3 apr 1796 Grote Kerk HRL; kind: Christiaan Hiddes, geb 30 jun 1798, ged 15 jul 1798 Grote Kerk HRL
Maayke Johannes ovl voor 1819, huwt met Otte Siebolts; BS huw 1818
Maayke Klaases geb 6 sep 1773, ged 19 sep 1773 Grote Kerk HRL, dv Klaas Pieters en Geertje Barres
Maayke Corneelis ged 17 sep 1744 Westerkerk HRL, dv Corneelis Pieters en Rinske Luitsens
Maayke Cornelis geb 11 mrt 1792, ged 27 mrt 1792 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Arjens en Tjaltje Hanses
Maayke Cornelis ovl 8 feb 1803 HRL, oud 30 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 18; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; geb 7 sep 1774, ged 27 sep 1774 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Tobias en Geertje Klaasses
Maayke Liuwes Elias Hendriks en M.L., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 7 jul 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Hendrik Elias, geb 7 apr 1777, ged 6 mei 1777 Grote Kerk HRL; ged 13 jun 1756 Grote Kerk HRL, dv Liuwe Willems en Sjouwkje Doedes
Maayke Lolles ovl 14 nov 1804 HRL, oud 64 jaar
Maayke Martens Sent Hendriks ende M.M., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Marten Dirks, 13 sep 1794; ondertrouw HRL; Sent Hendriks en M.M., beide van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 sep 1794 HRL, en zijn getrouwd op den 5 oct 1794; kind: Hendrik Sints, geb 30 apr 1795, ged 31 may 1795 Grote Kerk HRL, vader als Sint H.
Maayke Pieters ged 4 aug 1769 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Egte vrou
Maayke Pieters oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Maayke Reins zie: Miedema
Maayke Sakes Hans Johannes van HRL. en M.S. van Ferwerd, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 apr 1806; ondertrouw HRL
Maayke Sytzes ged 1 apr 1771 Grote Kerk HRL, dv Sijtze Pieters en Grietje Meinderts
Maayke Sipkes Epke Franssen van der Tuin van HRL, en M.S. van Franeker, laatst geproclameert op dato dezes 25 apr 1773 HRL, en hebben getuygenis ontvangen van hier naar Franeker
Maayke Sipkes geb 1808 ... , ovl 12 okt 1811 HRL, ovl in het huis van Beitske Engel; BS ovl 1811
Maayke van Sloten ovl 28 jan 1790 HRL, oud 78 jaar
Maayke Tjeerds huwt met Bastiaan van Campen, kind: Johannes Bastiaans van Campen, ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL
Maayke Tijssen ovl 25 jul 1791 HRL, oud 57 jaar
Maayke Yedes ovl 29 aug 1803 HRL, oud 69 jaar; huwt met Pieter Zeeman, poortierse Noorderhoofd 1801-1803; BS huw 1815; Wijders wierde Sipke Pieters, zv M. IJ., Poortierse van ''t Noorderke, bij moderatie geboet voor Twee Goudguldens boven de kosten van de Citatie, over en ter zaake hij een Matroos die mt hem op ''t Schip werkte geslaagen en mishandeld had. HRL, 4 jul 1799. (GAH54); Mandag den 11 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts een matroos, Sipke genaamd, (zijnde de zv M. IJ. Poortierse van ''t Noorderke) Welke door den Fiscus geciteerd was, over Baldadigheeden op gisteren avond aan de Publique Straat gepleegd, dezelve bij deeze gelegenheid zig zeer Brutaal tegens den Raad gedraagende is daar over ernstig gecorrigeerd, met recommandatie zig in ''t Vervolg Van dergelijke malversatien te onthouden. (GAH44); huwt met Pieter Aages, beide van HRL, geproclameerd de 28-29 mrt en de 5 en getrout de 12 apr 1761; kind: Age Pijters, ged 9 mrt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Ide Pieters, ged 10 jan 1764 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en Seventig den dertigsten jan is Geboren Sipke zv Pieter Ages en M. IJ. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 17 jan 1815
Maayke Yeves huwt met Bastiaan van Campen, kind: Jetske Bastiaans van Campen, geb 19 nov 1773, ged 14 dec 1773 Grote Kerk HRL
Maayke Eerts van Hoek huwt met Geert Claasen Steenveldt, boode ter Admiraliteit van Friesland, beyde van Minderga en met attestasie getrouwt den 23 jul 1741 in de Westerkerk
Maayke Gerrits Felten ovl 6 apr 1643, 56 jaar, wed. van Jan Cornelis van Hemert, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Maayke Jelles Stapert mogelijk dezelfde als Marijke Stapert; Stadsrentmeester bet f. 27:13:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 4e classe, no. 9, tegen 5 1/2%, may 1774. (GAH1060); id. f. 28:3:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 28:7:8, may 1778. (GAH1060); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Maayke Martens Ferwerda geb 10 jan 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL, dv Marten Sjoukes Ferwerda en Janke Jakobs
Maayke Reins Miedema geb 1799 HRL, ovl 8 sep 1857 Franeker, huwt met Jacobus Albertus Petreaus op 27 mei 1821 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1821, dv Rein M, en Margaretha Bakker; BS huw 1821, BS Franeker ovl 1857; geb 8 apr 1798, ged 6 may 1798 Grote Kerk HRL, dv Rein Miedema en Margaretha Bakker
Macheltje Taekes zie: Stephanij
Macheltje Scheltes Buirsma ovl 23 okt 1789 HRL, oud 73 jaar
Machiel Eelco zie: Napjes
Machiel van Engelen huwt met Geertrui Jansen, wonende te den Bosch 1822; BS ovl 1822
Machiel van Gelder geb 1797 Oldemarkt, huw.get. bij A.A. Speyer en F. Berends(gk), slager, wonende te HRL, 1842, id. bij E. Kramer (gk) en A. de Vries (gk), 1843; BS huw 1842, huw 1843, VT1839; oud 43 jaar, (vnm: Michiel), geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk F-028; VT1839
Machiel Hendriks huwt met Attie Wybrands, kind: Hendrik Machiels, ged 14 nov 1758 Grote Kerk HRL
Machiel Jans geb 1 mei 1804 HRL, ged 20 mei 1804 HRL, N.H., zv Jan Binnes en Martje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1804
Machiel Jansen huwt met Stijntje Everts Ritsbergen, kind: Geertje Machiels, geb 1777 Leeuwarden; BS ovl 1838
Machiel Napjus geb 15 jan 1808 Holwerd, 1e huwt met Jantje Stadlander, 2e huwt met Egbertje Kiestra, (gk), op 21 mei 1857 HRL, rijkscommies in 1851, Vst 29 nov 1856 uit Dokkjm, A 10 mei 1859 St. Jacobi Parochie, N.H., zv Eelco Egberdus N, en Harmkje Tjamkes Erasmus; BS huw 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-153, wijk D-088, wijk G-021
Machiel Rienks Pieter Hendriks ende Magdaleentie Tabes, beide van HRL, huw.aang. 14 mrt (vermeld is: feb) 1739, komende voor de bruid M.R. ; huw.aang. HRL 1739
Machiel Wessels zie ook: IJlstra; geb 1 jul 1797, ged 16 jul 1797 Grote Kerk HRL, zv Wessel Lolkes en Pietje Dirks
Machiel Wessels IJlstra geb 1797 HRL, ovl 27 apr 1849 HRL, huwt met Dieuwke Beers, werkman, zv Wessel Lolkes IJ, en Pietje Dirks; BS ovl 1849; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-192; VT1839
Machil Som huwt met Anna Gerbrands, kind: Elizabeth Dorothea Som, geb 30 mrt 1782, ged 16 apr 1782 Grote Kerk
Machteltie Meinsma huwt met Magnus van Aarssen, kind: Aurelia Magnus van Aarssen, ged 26 jan 1744 Westerkerk HRL; kind: Maria Magnus van Aarssen, ged 4 jun 1741 Westerkerk HRL
Machteltje Taekes Stephanij geb 14 sep 1781, ged 9 okt 1781 Grote Kerk HRL, dv Taeke Stephani en Sytske Wassenaar; huwt met Hendrik Asselinius Kuypers op 29 jul 1798 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1800
Maeike Dirks huwt met Wytse Harmens, kind: Gerrit Wytses, ged 7 aug 1742 Grote Kerk HRL
Maeike Eerts huwt met Geert Steenveld, kind: Antje Geerts Steenveld, ged 13 sep 1750 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Geerts Steenveldt, ged 21 aug 1746 Grote Kerk HRL; kind: Claes Geerts Steenveldt, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL
Maeike Gerbens van Holwert, huwt met Gerrit Sijberens van Almenum, sijn geproclameert 12, 19 en 26 jun 1740 en doe ook getrouwt; Gerrijt Sijberens van Almenum en M.G. van Holvert, vertoonende de bruidegom een attestatie dat de huwelijks geboden tot Holvert waren aangegeven, 11 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Teetske Gerrijts, ged 6 jan 1756 Grote Kerk HRL; kind: Teedtske Gerrits, ged 27 jan 1754 Grote Kerk HRL, moeder als M. Germens; kind: Sijbren Gerrits, ged 29 okt 1752 Grote Kerk HRL; kind: Teetse Gerrits, ged 1 apr 1749 Grote Kerk HRL; kind: Goikje Gerrits, ged 4 sep 1746 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Gerrits, ged 12 may 1744 Grote Kerk HRL; kind: Oeke Gerrits, ged 22 aug 1741 Grote Kerk HRL
Maeike Jacobs Mayke J. ende Harmen Rijks, beide van HRL, huw.aang. 25ok1738 HRL; komende voor de bruid Claas Gerrits; huw.aang. HRL 1738; huwt met Harmen Rijks, kind: Jan Harmens, ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Harmens, ged 28 aug 1742 Grote Kerk HRL; kind: Rijke Harmens, ged 17 jan 1741 Grote Kerk HRL, vader als H. Rijkes
Maeike Johannes zie ook Marijke Johannes; huwt met Jan Harmens, kind: Trijntje Jans, ged 7 jan 1744 Grote Kerk HRL
Maeike Johannes huwt met Casper Dirks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 19 en 26 jul en 2 aug en de 4 dito getrouwt 1739; Caspar Dirks ende M.J. beide van deese Stadt, koomende voor de Bruit Sipke Edes, 18 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL
Maeike Joukes huwt met Jan Caspers, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 januar 1745 en doen ook getrouwt
Maeike Lammerts Roelof Gerrits ende M.L., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevaeder Jan Fokkes, 30 Jan 1745; huwt met Roelof Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert den 31 jan en de 7-14 Februar 1745 doen ook getrouwt; ovl 22 mrt 1788 HRL, oud 62 jaar
Maeike Midverda Salomon Jansen Jongma van HRL, ende M.M. van Franequer, zijnde aangegeeven als booven, (A. Midverda), 31 Oct 1750
Maeike Simons huwt met Jan Louws, beide van HRL, geproclameert den 26 jun en de 3 en getrout de 10 jul 1757; kind: Louw Jans, ged 18 jun 1765 Grote Kerk HRL; kind: Simon Jans, ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Mayke S. ; kind: Elsje Jans, ged 6 Febrij 1770 Grote Kerk HRL
Maeike Willems Mayke W. en Symon Sijbes, beyde van HRL, huw.aang. 8 sep 1736 HRL; komende voor de bruyd Jacob Lolles Cok; huw.aang. HRL 1736; huwt met Symon Sijbes, kind: Antje Symons, ged 4 feb 1742 Grote Kerk HRL
Maeike Thomas Waaterbeek ged 9 feb 1745 Grote Kerk HRL, dv Thomas Waaterbeek en Tetje Corneelis
Maerten Johannes huwt met Ebeltje Rimmerts, kind: Johannes Maertens, ged 5 jun 1753 Westerkerk HRL
Maertie Daniels ende Homme Clasen, beide van HRL, huw.aang. 15 jan 1735 HRL, komende voor de bruid Gosling Daniels, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Maertie Gerrits Maartie G. en Harmen Jansen, beide van HRL, huw.aang. 25 may 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs swager Jan Tijssen; huw.aang. 1737 HRL; Jilles van deursen ende M.G. beyde van HRL, komende wegens de bruyd des selvs swager Hendrik Beernts, 13 Nov 1745; Metje Gerrits huwt met Jillis van deursen, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 1745 en doe ook getrouwt
Maertien Hendricks geb Huizum, huwt met Claes Somer op 27 aug 1648 HRL; milhuw. HRL, geref. gem
Maertje Folkerts Jan Wax van Hindeloopen ende M.F. van HRL, koomende wegens de bruid desselfs vaeder Folkert Claeses, 14 Sep 1743
Maertje Fopkes ovl 8 sep 1727 HRL, oud 70 jaeren
Maertje Harmens uylke Pieters ende M.H. beide van HRL, koomende weegens de bruid Jan Harmens desselvs broeder, 9 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Geertje Uilkes, ged 2 mrt 1745 Grote Kerk HRL
Maertje Huytes ovl 6 feb 1727 HRL, oud 27 jaeren
Maertje Jans ovl 23 jul 1727 HRL, old 65 jaeren; ovl 12 sep 1727 HRL, old. 53 jaeren
Maetie Gerrijts ende Roelof Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 9 may 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Gerlof Jansen; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Maeyke Beeuwes Keimpe Johannes ende M.B. beide van HRL, kooemnde weegens de bruid desselfs broeder Albert Beeuwes, 30 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Keimpe Johannes, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 okt 1741 en doe ook getrouwt; Geeft met schuldige eerbiedt te kennen Fijke Broers meede ordrs turfmeetster binnen dese Stadt, dat sij supplnte wel genegen soude zijn dito functie bij substitutie te laaten waernemen door haer dogter M.B., welke daer toe seer bequaam is, en het selve insgelijks van herten is begeerende. Dog vermits zulx buyten consent en approbatie van UEd:Achtb:niet kan geschieden soo verzoeken deselve supplntn seer gedienstelijk UEd: Achtb:gelieven voornde M.B. tot waerneminge van het turfmeetstersampt te qualificeeren en aan te stellen op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staende, q:f:etc, (was get), P. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraet acoordeerende ''s versoek nomineert de meede supplnte M.B. tot ordnrs substituut turfmeetster binnen deese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. Presid. Burgemr. deeses Stads. Actum den 13 apr 1739, (was get), D. de Kempenaer, Ter ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 13 apr 1739 heeft M.B. den Eed van getrouwigheit als substituut turfmeetser gepresteert coram preside de Hr. Kempenaer, In kennisse van mij secrts, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met verschuldige eerbiedt Willemke Andrijs meede gesw:turfmeetster binnen deese Stadt dat sij supplnte wel genegen is dito haer functie over te draegen op eenen M.B. ongehuwde dogter meede alhier daer toe seer bequaem en sulx insgelijks van herten begeerende. Weshalven deselve supplntn ''t zaemen sig aan UEd:Achtb:addresseerende, seer gedienstelijk versoeken UEd:Achtb:gelieven deselve overdragt te accordeeren, en over sulx de persoon van M.B. tot meede ordrs Turfmeetster in plaatse van Willemke Andrijs aan te stellen op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staende q:f:etc, (was get), P. Reidema, 1739. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van M.B. tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheit Actum den 15 jun 1739, (was get), D.J. Vosma, Ter ordtie van de Magistr:(get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; M.B. heeft voor de Hr. presid. Burgemr. Vosma den Eed van getrouwigheit gepresteert den 15 jun 1739. In kennisse van mij secrts: ''was getekent'', M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Maeyke Dirks huwt met Sijtse Harkes, kind: Harke Sijtses, ged 2 okt 1740 Grote Kerk HRL; Mayke D. ende Sijtse Harkes, beyde van HRL, huw.aang. 12 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Auke Aukes, desselfs neef; huw aang. Gerecht HRL 1733
Maeyke Fransen Ritske Oenes ende M.F. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Eeke Jarigs desselfs oom, 8 Nov 1749; huwt met Ritske Oenes, beyd van HRL, geproclameerd 9, 11 en 23 Novemb en doen ook getrouwdt
Maeyke Haentjes Bartle Jans en M.H. beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs vaeder Haentje Willems, 9 Nov 1743; huwt met Bartel Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 nov 1743 en doek ook getrouwt
Maeyke Jacobs Arjen Hendriks ende M.J., beide van HRL, komende wegens de bruyd Hendrik Hendriks, mr. bontwever, haar goedbekende, 2Oct17 51; huwt met Arjen Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 okt 1751 en doen ook getrouwdt
Maeyke Jans ged 9 okt 1740 Grote Kerk HRL, dv Jan Poppes en Sijtske Sjoerdts
Maeyke Klaases Fokke Karstens ende M.C. beide van HRL, komende wegens de bruid Willem Tomas desselvs swager, 24 Feb 1748; huwt met Fokke Karsten, beyde van HRL, geproclameerd den 25 feb en den 3-10 mrt 1748 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Maeyke Poppes Cornelis Pijtters ende M.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Poppes, 2 dec 1747; huwt met Cornelis Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 desemb 1747 en den 9 jan 1748 getrouwt
Maeyke IJdes huwt met Pijtter Daniels, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 janua 1749 en ook getrouwdt
Maeyke IJges huwt met Lieuwe Hiddes, kind: IJge Lieuwes, ged 28 mrt 1751 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Lieuwes, ged 15 dec 1748 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Lieuwes, ged 23 jul 1747 Westerkerk HRL; kind: Ariaantje Lieuwes, ged 6 mrt 1746 Westerkerk HRL; kind: Hidde Lieuwes, ged 16 feb 1745 Grote Kerk HRL; kind: Hidde Lieuwes, ged 3 feb 1743 Grote Kerk HRL; kind: Hidde Lieuwes, ged 22 may 1741 Grote Kerk HRL; kind: Grijtje Lieuwes, ged 13 dec 1739 Grote Kerk HRL, moeder als G. IJdes
Maeyke Jaans Iedema ged 29 sep 1689 IJlst, ovl tussen mrt 1750 en 1751 IJlst, huwt met Jelle Pytters Kroeles op 22 mei 1710 IJlst, dv Jeen Iedes en Antje Hermanis Loyenga, van haar broers en zusters naasste Maeyke op 10 mrt 1716 het feb 1711 door haar vader voor 185 Caroliguldens verkochte huis aan de Westkant tot aan de Wijk verstrekkende (K2) en 4 feb 1727 kocht zij voor 180 gglds en 7 stuivers een verhuurde dwarshuizinge uit de ouderlijke inboedel. Blijkens het reëelcohier van dat jaar bezat zij toen 3 huizen, alle aan de Westkant, waarvan 2 verhuurd (18 en 16 gld) en 1 door haar bewoond (15 gld). In 1737 zijn de huren der inmiddels genummerde huizen gestegen: 115 f. 23:10:0, 131 f. 16:0:0 en 18 f. 15:0:0 en in 1746 staat er bij (nos. 114, 130 en 127): ''de eigenaar verarmt. Memorie''. Hoe dat is te rymen met de mededeling in het quotisatiecohier van 1749, dat haar ''een wed. en redelijk welgesteld'' noemt, is een raadsel. de aanslag voor 2 inwonende volwassenen bedroeg toen f. 22:11:0. Van 3 huizen paraisseerde het eerste (114 in 1735, 115 sinds 1775: 127) tot 1779 op de cohieren als blijkbaar onverdeeld bezit, (wed. Carolus erven) met een huurprijs die opliep van 23, via 28, (1760), 29, (1761) tot 32 1/2 gld in 1769. In 1780 staat er ''Pieter Crolis c. soc. nu verkocht''. Het door haar zelf bewoonde huis 128 (17542: 127) werd direkt door haar zoon Pieter overgenomen en het derde (toen 130) werd eveneens onverdeeld gehouden, maar door haar dochter Ytje bewoond, op wier naam het tot haar dood in de reëelkohieren stond; Geneal. JB 1969, bl. 73
Magadalena Henrika Lemke Jan Oosterhout en M.H.L., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door A.J. Conradi op vertoonde Procuratie van de bruidegom en bruid en de bruidsvader, met een gebod in de week, 26 feb 1790; ondertrouw HRL; Jan Oosterhout en M.H.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 mrt 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: debora Jans Oosterhout, geb 24 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Georgius Lemke Oosterhout, geb 28 jan 1792, ged 26 feb 1792 Grote Kerk HRL; kind: Cornelus Jans Oosterhout, geb 23 apr 1794, ged 1 jun 1794 Grote Kerk HRL
Magdaleentje Tabes zie ook: Leentje Tabes; huwt met Pijtter Hendriks, kind: Hendrik Pijtters, ged 23 may 1747 Grote Kerk HRL
Magdaleetie Alles ged 10 jan 1741 Grote Kerk HRL, dv Alle Jacobs en Antje Oebles
Magdalena Dirks zie: van der Post, van der Wey
Magdalena Gerrits heeft een broer Christiaan Gerrits; mede-weesvoogd hopman Hauckema betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 56:0:0 terzake de inbreng van 2 weeskinderen Christiaan en M.G., nu in het Weeshuis ingekomen, 21 aug 1742 (GAH1072)
Magdalena Hendriks ged 25 jun 1758 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Johannes en Marike Jans
Magdalena Hilarius geb 1764 Franeker, ovl 21 apr 1829 HRL, huwt met Johan Hendriks Schoenmaker, huwt met Jacobus H. Gros op 27 dec 1795 Herbayum, komt van Franeker; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1829, ovl 1836, ovl 1839; Jacobus H. Gross, capt. onder ''t vierde Battaillon vierde halve brigade van HRL, ende M.H. van Franeker, zijnde de aangaave gedaan door adjudant J.P. de Boey met procuratie om morgenavond den 15 dec. 1795 voor de eerste maal geproclameerd te worden, 14 dec 1795; ondertrouw HRL; kind: Johannes Hilarius, geb 24 jun 1788, onecht, ged 5 aug 1788 Grote Kerk HRL
Magdalena Hilarius zie ook: Anna Margaretha Hilarius; geb 9 dec 1811 HRL, dv Watse H, en Aaltje Smit; bsha181ge
Magdalena Jacobs zie: Reinalda
Magdalena Kramer huwt met Dirk Eerdmans; BS ovl 1853
Magdalena de Monserand huwt met Fredrik Scherrer Geboortig van Gilberg in Toergoi, kind: Pijtter Fredriks Scherrer, ged 11 feb 1748 Grote Kerk HRL, Waar van Peeter is Geweest Pijtter Rouw enMeeter Antonet
Magdalena Munniks huwt met Fokke Hoites Lieuwma; zie aldaar; won. HRL 1831; BS ovl 1831
Magdalena van der Post geb 6 jun 1811 HRL, dv Dirk Hansen vdP, en Elisabeth Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1811
Magdalena Rouckes Van de apotheker Botte Broers Buwema is een handtekening bewaard gebleven als ondertekening van een akte van aanstelling tot: ''administrator ende voormondt over M.R. dochter''. Het stuk hield in dat Botte Broerszoon Buwama ode opvoeding en verzorging op zich nam van het kv Rouckes Wybes zn. deze Roucke was weduwnaar en zeevarende. de akte is ondertekend door Botte Buwama, Roucke Willems zn en de klerk ter sekretarie Claas Bornstra. Het stuk is gedateerd op 27 aug 1597. Zie verder bij Botte Broers Buwema. Bron: Harlinger Courant 11 nov 1983. S. Wobma
Magdalena Snijdering huwt met Coenraad Smith, kind: Anna Magdalena Coenraads Smith, ged 26 okt 1755 Grote Kerk HRL, vader is Corporaal onder de Switsers
Magdalena Zeper ovl voor 1867, huwt met Ludolph Reinier Wentholt; BS ovl 1870
Magdalena Vos huwt met Harmen Radsma op 9 feb 1794 Heerenveen, komt van Heerenveen, laatste afk. 2 feb 1794 en met attestatie naar Heerenveen vertrokken, aldaar gehuwd vlgs vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1794; Harmanus Radsma, mede raad in de Vroedschap van HRL, en Mejuffer M.V. van ; t Heerenveen, zijnde de aangave gedaan door burgemeester de Waart, met een gebod in de week, 25 jan 1794; ondertrouw HRL; Harmanus Radsma, mede-Raad in de vroedschap van HRL, en Juffer M.V. van ''t Heerenveen, hebben de laatste afkondiging gehad 2 feb 1794 HRL, en zijn met attestatie naar ''t Heerenveen vertrokken en aldaar getrouwt 9 feb 1794, volgens vertoonde attestatie
Magdalena Watses zie: Hilarius
Magdalena van der Wey geb 6 jul 1811 HRL, huwt met Klaas Lieman op 28 jan 1836 HRL, dv Dirk Hanses vdW, en Elisabeth vd Post; BS geb 1811, huw 1836; geb 6 jul 1811, ged 28 jul 1811 Grote Kerk HRL, dv Dirk Hanses van der Wey en Elizabeth Pieters van der Post
Magdalena Carolina Dronrijp van HRL, huwt met Henricus Dominicus Anjema, van Franequer, sijn geproclameert 23, 27 en 30 jul 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; Henricus Dominicus Anjema van Franequer ende M.C.D. van HRL, vertoonende de clercq Reidema schriftelijk consent van des bruits vaeder, 22 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL
Magdalena E Hermanus zie: Verkroodt
Magdalena Elizabeth Verkroodt geb 17 nov 1803 HRL, ged 13 dec 1803 HRL, dv Hermanus V, en Gerredina Willemina Buisman; dopen Grote Kerk HRL 1803
Magdalena Henriette de Vos ovl voor 1850, huwt met Leendert Oosterbaan; BS ovl 1849
Magdalena Jacobs Reinalda ged 6 jan 1761 Grote Kerk HRL, dv Jacob Reinalda en Geertie Reithorst; huwt met Dirk Annes Ypey, koopt een huis in 1798, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803; Dirk IJpey en M.R., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Stephany onder Productie van behoorlijk bewijs, 4 mrt 1791; ondertrouw HRL; Dirk Ypey en M.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 mrt 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jacob Dirks IJpey, geb 6 jul 1796, ged 27 jul 1796 Grote Kerk HRL; kind: Anneus Dirks IJpey, geb 10 feb 1798, ged 4 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Magdalene Tempelaer ovl 20 apr 1727 HRL, old 70 jaeren
Magdallentje Harmens Gonggrijp Sjoerd Karsten Wagenmaker van Stavoren ende Magdaleentje H.G. van HRL, vertoonende Sijbe Jielts die voor bruidegom en bruid competeerde attestatie tot ''t aengeven deser huwelijksgebooden, met verdere verklaring dat des bruids moeder met de comparant qalt:in dit huwelijk accordeerde, 25 Jan 1744; van HRL, huwt met Sjoerd Karsten Wagenmaker van Stavoren, sijn geproclameerd den 26 jan en den 2-9 feb en getrout de 16 dito 1744
Maghteltje Scheltes Pier Tjerks onder Almenum en M.S. van HRL, komende wegens de bruyd desselfs broeder Tijte Scheltes, 14 Nov 1744; van HRL, huwt met Pier Tjerks, van Almenum, sijn geproclameerd 15, 22 en 29 nov 1744 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL; Auke Harmens Wassenaar van Almenum ende M.S. van HRL, aangegeven door Ruird de Swart met vertoninge van genoegsame schriftelijke last in desen, 23 Oct 1751; van HRL, huwt met Auke Harmens Wassenaar, van Almenum, geproclameerd den 31 okt en 7-14 Novemb 1751 getrouwt; kind: Antje Aukes Wassenaar, ged 29 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Cijtske Aukes Wassenaar, ged 12 may 1753 Westerkerk HRL
Magna Magnus van Arssen ged 7 sep 1760 Grote Kerk HRL, dv vroetsman Magnus van Arssen en Hijlkie van Eezen
Magnus van Aarsen vroedsman in 1761-1765, ovl voor 1772; huwt met Machteltie Meinsma, kind: Aurelia Magnus van Aarssen, ged 26 jan 1744 Westerkerk HRL; kind: Maria Magnus van Aarssen, ged 4 jun 1741 Westerkerk HRL; huwt met Hijlkje van Eezen, beide van HRL, geprockelameert den 18-26 aug 1753 en getrouwt den 2 sep in de Westerkerk HRL; kind: Jan Magnus van Aarssen, ged 28 aug 1757 Westerkerk HRL; kind: Magna Magnus van Arssen, ged 7 sep 1760 Grote Kerk HRL, vader als M. v. Arssen, vroetsman; kind: Johanna Magnus van Arssen, ged 5 nov 1754 Grote Kerk HRL; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 1287:16:8 terzake 1 jaar voordeel vd Bank van Lening, 1761. (GAH1092); id. f. 1353:10:6, 14 mei 1763. (GAH1093); id. f. 1197:14:2, 11 mei 1764. (GAH1094); id. f. 1257:6:14, apr 1765. (GAH1095); id. f. 1171:5:6, mei 1766. (GAH1096); id. f. 44:5:8 wegens overschot van panden, 14 mei 1763. (GAH1093); id. f. 43:4:10, 26 aug 1766. (GAH1096); id. f. 38:10:14, 4 aug 1767. (GAH1097); ontv van dito f. 6:14:4 wegens verschoten gelden tot reparatie van riool en de straat, kwit. no. 1, 18 dec 1764. (GAH1095); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 38:0:0 wegens kamerhuur agter de Lombart bij Christiaan Willems bewoond, 26 aug 1766. (GAH1096); id. f. 1:0:0 zijnde grondpagt leggende op een huis bezijden de Lombart ten voordele van het Weeshuis, 26 aug 1766. (GAH1096); betaalt aan dito f. 932:9:10 wegens de suivere revenue uit de Bank van Lening voor 1 jaar, 22 apr 1767. (GAH1097); id. f. 1027:5:8 over het jaar 1768, 1768. (GAH1099); id. f. 1066:16:14 zijnde de suivere montant der interessen vd Bank van Lening van 22 apr 1768 tot 22 apr 1769, 4 sep 1769. (GAH1100); id. f. 1308:7:10 van 22 apr 1769 tot 13 mrt 1770, 17 mei 1770. (GAH1101); wed. betaalt aan id f. 655:9:0 van 13 mrt 1770 tot 22 apr 1771, 27 jun 1771. (GAH1102); bet 2000 Cglds voor ''s Weeshuis reekmeester, welke gelden vlgs goedvinden der voogden geschikt waren, om te beleggen in een negotiatie op losse renten bij deze provincie, blijkende in de uitgaaf Extraord., in dier voege ten Lands-comptoire betaald te zijn, 3 aug 1767. (GAH1097); rendante (wed. de Bruin), brengt voor uitgave de gelden aan de cassier M. vA. verstrekt, als op 17 nov 500 gld en op 3 dec 500 gld, blijkende uit twee authorisatien vd weesvoogden van gelijke data, 1768. (GAH1098); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 184:0:0 tot fournissement vd Bank van Lening, ordonn. no. 6, 26 nov 1768. (GAH1099); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 1247:6:12 terzake 1 jaar interesse van 2/3 kapitaal die het Stadsweeshuis in de Bank van Lening compiteerde, 25 mei 1752 (GAH1081); id. f. 1107:11:0, 5 jun 1753 (GAH1082); id. f. 37:18:10 wegens het overschot van de verkogte panden die ten profijte van het Weeshuis komen, 28 jul 1752 (GAH1081); id. f. 44:11:2, 12 jul 1753 (GAH1082); id. f. 1034:0:14, 13 mei 1756 (GAH1085); id. 20 mei 1757: f. 995:9:0 (GAH1086); id. 3 mei 1858: f. 1242:11:4 (GAH1087); id. 13 jun 1759: f. 1414:3:12 (GAH1088); id. 15 jul 1760: f. 1129:17:04 (GAH1089); id. f. 1011:5:8, 17 mei 1754 (GAH1083); id. f. 1058:1:0, 23 mei 1755 (GAH1084); id. 22 apr 1761: f. 1423:7:0 (GAH1091); id. wegens overschot van verkochte panden die ten profijte van het Weeshuis komen: 33-3 -8, 3 aug 1756 (GAH1085); id. 16 aug 1757: f. 44:15:14 (GAH1086); id. 1 aug 1758 f. 27:19:2 (GAH1087); id. 10 jul 1759: f. 51:19:0 (GAH1088); id. f. 36:18:2, 16 jul 1754 (GAH1083); id. f. 21:7:0, 14 aug 1755 (GAH1084); id. f. 60:10:4, 28 jul 1761 (GAH1091); president-voogd A. Noordga betaalt f. 63:7:0 aan het Weeshuis wegens overgeschoten panden van de Bank van Lening door M. v. A., 22 jul 1760 (GAH1089); id. 600 Caroliguldens op authorisatie van de gezamenlijke weesvoogden, uit de Bank van Lening geligt, in vermindering van de 13.000 Caroliguldens, die het Stads Weeshuis op 29 jun 1756 in de Bank van Lening was competerende, 30 jun 1756 (GAH1085); Weeshuis betaalt 1000 Caroliguldens aan M. v. A. tot fournissement van het kapitaal in de 2/3 part van de Bank van Lening, kwit. no. 6, 18 mei 1757 (GAH1086); id. 4 okt 1757, kwit. no. 7 (GAH1086); id. 15 jul 1760, kwit. no. 12: f. 600:0:0 (GAH1089); id. 5 dec 1760, kwit. no. 1 (GAH1090); Weeshuis betaalt aan B. Dreyer 3000 gulden tot vergoeding van gelijke som aan de cassier M. v. A. voldaan op rekening van deselve 1/3 van de Bank van Lening hebbende gehad, 10 nov 1759, kwit no. 16 (GAH1088); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis, Alb. de Haas, f. 1027:5:8, zijnde de zuivere opkomst van de Bank van Lening voor het jaar 1768 (GAH1099); id. f. 184:0:0 tot fournissement van de Bank van Lening, 26 nov 1768, kwit. no. 10 (GAH1099); rendante (wed. P. de Bruin), brengt voor uitgaaf de gelden aan de cassier M. v. A. verstrekt op 17 nov en 3 dec 1767, ieder 500 gulden, tesamen also 1000 guldens, blijkende uit 2 authorisatien van de Weesvoogden van gelijke data (GAH1098); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 300:0:0 tot gebruik in de Bank van Lening voor het Weeshuis, 27 apr 1739, kwit no. 1 (GAH1069); id. f. 700:0:0, 29 apr 1739 (GAH1069); id. f. 600:0:0, 5 mei 1739, kwit. no. 3 (GAH1069); id. f. 1000:0:0, 12 mei 1739, kwit. no. 4 (GAH1069); id. f. 1000:0:0, 30 jun 1739, kwit. no. 5 (GAH1069); id. f. 1000:0:0, 18 aug 1739, kwit. no. 6 (GAH1069); id. 3 x 1000 dd 22sep, 3 nov en 1 dec 1739, kwit. nos. 7, 8 en 9 (GAH1069); id. tot fournissement voor de Bank van Lening, 5 x f. 1000:0:0, 13 jan 1740, 16feb, 8mrt, 17 mei en 23 aug 1740, kwit. nos. 1 tm 5 (GAH1070); mede-weesvoogd Jacobus Dronrijp betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 500:0:0, welke penningen der ricipis voor gepasseerd is, van de bankhouder M. v. A. zijn geligd uit de Bank, 4 jan 1741 (GAH1071); deze som is ontvangen in vermindering en ter goeder verrekening van de interessen die het Weeshuis tegoed had uit de Bank van Lening, als blijkt uit de cassiersrekening, lopende van 22 apr 1739 tot 22 apr 1741, 3 jan 1741 (GAH1071); door de bankhouder M. v. A. betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 600:0:0, welke penningen daar ricipis voor gepasseerd, uit de Bank van Lening voor het Weeshuis zijn geligd, 21 nov 1741 (GAH1071); dit zijn ook interessen als eerder vermeld, vide de cassiersrekening van 22 apr 1741 tot 22 apr 1742 (GAH1071); betaalt aan dito f. 591:4:10 terzake restant interesse die het Weeshuis voor 2/3 delen op 22 apr 1742 nog tegoed had, 30 nov 1742 (GAH1071); id. f. 970:16:04 over 21 apr 1743 tot 14 okt 1744, 14 okt 1744 (GAH1073); president-weesvoogd J. Tuininga betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 68:18:2 terzake overgeschoten panden door de bankhouder M. v. A. ten voordeel van het Weeshuis gebracht, 14 jul 1744 (GAH1073); id. f. 46:5:14, 7 jul 1746 (GAH1075); id. f. 58:3:4, 24 sep 1745 (GAH1074); M. v. A. betaalt aan dito f. 3:0:0 terzake wachtgelden die per abuis in zijn rekening waren ingebracht en dus aan het Weeshuis gerestitueert, 5 dec 1743 (GAH1073); betaalt aan dito f. 450:0:0 terzake het jaarlijks propijn komende uit de Bank van Lening ten voordele van het Weeshuis, 13 mei 1745 (GAH1074); id. f. 414:0:0 wegens 1 jaar interest van 13. 600 gulden staande in de Bank van Lening ten voordeel van het Weeshuis, 13 mei 1745 (GAH1074); id. f. 292:19:2 tot voldoening van hetgeen bij slot van rekening van 1 dec 1745 bevonden is zuiver ten profijte van het Weeshuis wegens de Bank van Lening overgeschoten te zijn, 1 dec 1744 (GAH1073); id. f. 867:15:0 in vermindering van interessen voor 2/3 deel in de Bank het Weeshuis competerende en na dato 16 mei 1746 nog 221 -3-14 en so tesamen f. 1088:18:14 tot volle provenu van provisioneel slot van rekening, verschenen 21 apr 1746, 16 mei 1746 (GAH1075); ontvangen van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 600:0:0 tot een furnissiment in de Bank de voor 2/3 parten ''t Weeshuis partisiperende, kwit. no. 1, 10 feb 1746 (GAH1075); NB: deze post is den 30 nov 1746 wederom uyt de Bank geligt, en door mij (Buma), voor ontvang voor het Weeshuis gebragt gelijk op dien dato op capittel van cassiersgelde in dese rekening kom te geblijke (GAH1075); id. 600 gulkden in mindering op de te goed zijnde interessen dd 1 apr 1747 verschenen, nog op 26 mei 1747 ontvangen van idem f. 634:9:10, en dus tesamen f. 1234:9:10 tot volle betaling van een jaar interesse die ''t Stadsweeshuis voor 2/3 deel van de Bank van Lening was competerende, volgens slot van rekening voor de heren Drie Leden en weesvoogden, gesloten 26 mei 1747 (GAH1076); mede-weesvoogd Tj. Radsma betaalt aande rentmeester van het Stadsweeshuis f. 30:0:8 wegens overschot van beleende panden in de Bank van Lening van 1745 tot 1746 overgebleven door de bankhouder M. v. A. aan het Weeshuis gerestitueert, 18 jul 1747. (GAH1076); id. f. 41:4:0 door de mede-weesvoogd Dreyer, 28 jul 1749 (GAH1078); M. v. A. betaalt aan mede-weesvoogd Dreyer f. 600:0:0 terzake dat op ordre van weesvoogden uit de Bank van Lening voor 2/3 aandeel van het Weeshuis is geligt, 7 nov 1747 (GAH1076); id. 19 okt 1748 (GAH1077); id. 19 feb 1749 (GAH1078); rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 400:0:0 tot fournissement van kapitaal voor het Weeshuis in de Bank van Lening, kwit. no. 1 30 mei 1747 (GAH1076); Dreyer betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 200:0:0 op een recipis van de weesvoogden gepasseert in vermindering van interessen, nog op 17 jul 1748 op dezelven voet ontvangen f. 300:0:0, nog op 13 aug 1748 op gelijke wijze ontvangen f. 500:0:0, nog 15 aug 1748 ontvangen f. 204:17:12, dus tesamen f. 1204:17:12, zijnde het slot van rekening van interessen van 1747 tot 1748, 19 jun 1748 (GAH1077); id. f. 514:18:2 tot voldade van de interessen des jaars 22 apr 1749 verschenen, bedragende voor 2/3 deel aan het Weeshuis f. 1114:18:2, welke som met bovenstaande 600 gulden in vermindering reeds betaald, 12 aug 1749 (GAH1078); id. f. 1016:14:8 terzake 1 jaar interesse uit de Bank van Lening, die het Weeshuis voor 2/3 deel was competerende, 26 jun 1750 (GAH1079); id. 1047- 18-14, 2 jun 1751 (GAH1080); id. f. 31:13:0 terzake overschot van de verkochte panden, die ten profijte van het Weeshuis komen, 7 jul 1750 (GAH1079); rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de vroedsman M. v. A. het zuivere revenu uit de Bank van Lening voor 1 jaar, 22 apr 1767, (cassiersglden): f. 932:9:10; id. van M. v. A. wegens overgeschoten panden, mei 1766 verschenen, 4 aug 1767, (cassiersgelden): f. 39:10:14 (GAH1097); id. 2000 gulden voor ''s Weeshuis rekening, welke gelden volgens goedvinden der voogden geschikt waren, om te beleggen in een negociatie op losse renten bij deze provincie, blijkende in de uitgaaf extraord. in dier voege ten Lands Comptoir betaald te zijn, (extraord. ontvang), 3 aug 1767 (GAH1097)
Magnus Faber huwt met Reintje Meintes op 13 jan 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799; geb 28 apr 1775, ged 23 mei 1775 Grote Kerk HRL, zv Douwe Jans Faber en Geertruy Magnus van Arssen
Magnus Johannes zie: Meyer, Severijn
Magnus Johannes geb 30 nov 1811, ged 15 dec 1811 Grote Kerk HRL, zv Johannes Barends en Jenne Severin
Magnus Severijn M.S. en Trijntje Hendriks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 24 okt 1807; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, (geslnm: Souverein), geb en wonende te HRL. 1839, tuinier, wijk H-081; VT1839
Magnus Severin zie ook: Souverijn; geb 1787 HRL, ovl 20 dec 1852 HRL, huwt met Trijntje Hendriks Hoedtje op 8 nov 1807 HRL, hovenier en tuinier in 1852, HerstEvL, huw.get. bij H.G. vd Veer en M.J. Haarsma, kinderen: Hendrikje S, geb 30 sep 1810 HRL, Johanna S, geb 1811 HRL, zv Johannes S, en Johanna van Asperen; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, ovl 1852, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-182, wijk D-173, wijk E-250; vrouw M.S. gebruiker wijk F-207; medegebruiker Pietje Hanenburg; eigenaar is Gerben Claasen wed., 1814. (GAH204); kind: Hendrikje Magnus Severin, geb 30 sep 1810, ged 16 okt 1810 Grote Kerk HRL
Magnus Johannes Meyer geb 30 nov 1811 HRL, ovl 3 jul 1812 HRL; wijk H-074, zv Johannes Berends M, en Jenne Suffrinus Souverein; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812
Magnus Klaases Heins ged 18 nov 1759 Westerkerk HRL, zv Klaas Heins en Antie van Aarssen
Magrieta Goudemond geb 1793 Leeuwarden, ovl 15 aug 1826 HRL, huwt met Willem Gebel; BS huw 1826
Magrieta Johannis Schuttingius huwt met Olphert Everts, kind: Johannis Olpherts, ged 16 may 1741 Grote Kerk HRL
Magrita Lingelmans ovl voor 1835 Nymegen, huwt met Hermanus van Schouwenburg; BS huw 1834
Magteld Jans zie: van der Veen
Magteld Coenen van der Veen geb 15 sep 1803 HRL, N.H., ged 27 sep 1803, dv Jan vdV, en Johanna Jacoba Benninger; dopen Grote Kerk HRL 1803
Magteld Douwes Faber geb 28 okt 1773, ged 23 nov 1773 Grote Kerk HRL, dv Douwe Jans Faber en Geertrui Magnus van Arssen
Magteltje Gerbens huwt met Oene Klases op 27 mei 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Magteltje de Vries ontvangt van de Stadsrentmeester f. 25:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0 2e tontine, 2e classe, no. 9, tegen 5%, Januar. 1775. (GAH1060); id. Januar. 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060)
Magteltje Harmens van den Berg geb 30 sep 1791, ged 16 okt 1791 Grote Kerk HRL, dv Harmen van den Berg en Berber Jacobus
Magteltje Thomas Coppieters geb 8 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL, dv Thomas Coppieters en Antje Wassenaar
Maike Baukes huwt met Rienk Abes; BS huw 1817; Extract uit het doopboek van den dorpe Anjum. den 7 jun 1778 is ged een soon waar van de vader is Rienk Abes en de moeder M.B. beide Egtelieden onder Anjum en is geb den 24 May 1778 en genaamt Bauke
Maike van der Bij huwt met Oeds Cornelis Spoelstra; BS ovl 1833
Maike Bouwes zie: Schiere
Maike Douwes geb 13 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL, dv Douwe Wybes en Sibrigje Rimkes
Maike Douwes geb 18 mrt 1731 HRL, ovl 20 sep 1823 HRL, huwt met Douwe Pieters; BS ovl 1823; Douwe Pieters en M.D., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 1 mrt 1778 HRL, en toen getrouwd
Maike Eedes zie: Jansma
Maike Eekes huwt met Pieter Daniels, kind: Eeke Pieters, ged 12 mei 1754 Westerkerk HRL
Maike Entes Dirk Allarts Kingma en M.E., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd den 7 dec 1783
Maike Gabes huwt met Evert Ruirds, beide van HRL, geproclameert den 13-20 en getrout de 27 nov 1757 in de Westerkerk; kind: Neeltje Everts, ged 8 okt 1758 Westerkerk HRL; kind: Rinske Everts, ged 30 dec 1759 Westerkerk HRL
Maike Gerbens geb 1740 ... , ovl 22 okt 1826 HRL, huwt met Harmen Klases Cordel; BS huw 1813, ovl 1826
Maike Gerrijts ged 11 aug 1767 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Sijdzes en Martijntie Elias
Maike Caspers ovl 28 jan 1803 HRL, oud 62 jaar; Haantje Bartels en M.C., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 27 dec 1772 HRL, en toen getrouwt
Maike Lammerts Den 27 okt 1689 zijn aan de gemeente toegevoegd met Attestatie Gaatske Rienks huisvrouw van Claes Hendriks van HRL, en M.L. j:d:van HRL. (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108 fiche 1)
Maike Pieters geb 17 jan 1783, ged 7 feb 1783 Grote Kerk HRL, dv Pieter Elseger en Grietje Douwes
Maike Reinders Marten Jansen en M.R., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs neev Wybe Teekes, 22 Feb 1744; huwt met Marten Janzen, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23 feb en den 1-8 mrt 1744 en getrouwt den 6 April; huw reg. N.H. HRL
Maike Rintjes zie: Tigchelaar
Maike Sytses geb 1 aug 1810 HRL, dv Sijtse Pieters en Marijke Adama; dopen Grote Kerk HRL 1810
Maike Simons huwt met Douwe Annes, kind: Grietie Douwes, ged 7 feb 1758 Grote Kerk HRL; kind: Anne Douwes, ged 17 jul 1760 Westerkerk HRL; kind: Simon Douwes, ged 8 apr 1762 Westerkerk HRL
Maike Sipkes geb 1 aug 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL, dv Sipke Pieters en Maike Adema
Maike Tjallings ged 13 nov 1763 Grote Kerk HRL, dv Tjalling Feddes en Oeke Gerrijts
Maike Tjeerds ged 3 okt 1745 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Ouwes en Trijntje Bokkes
Maike Wybes zie: Steensma; Auke Meinderts ende M.W., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anne Wybes, deszelfs broeder, 4 okt 1794; ondertrouw HRL; Auke Meinderts en M.W., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 oct 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Maike Wiegers huwt met Sjouke Martens, kind: Aurelia Sjoukes, ged 7 aug 1757 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Sjoukes, ged 23 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Wytske Sjoukes Ferwerda, ged 11 nov 1755 Grote Kerk HRL; kind: Aurelia Sjoukes, ged 28 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Tjallingh Sjouwkes, ged 2 may 1752 Grote Kerk HRL; kind: Wytske Sjouwkes, ged 31 jan 1751 Grote Kerk HRL; kind: Tjallingh Sjoukes, ged 18 jan 1750 Grote Kerk HRL; kind: Tjallingh Sjouwkes, ged 20 okt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Marten Sjouwkes, ged 1 okt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Marten Sjouwkes, ged 27 mrt 1746 Grote Kerk HRL, moeder als Marike W. ; kind: Wytske Sjouwkes, ged 18 feb 1745 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Sjouwkes, ged 10 dec 1743 Grote Kerk HRL, moeder als M. Wijges; kind: Wytske Sjouwkes, ged 15 nov 1742 Westerkerk HRL
Maike IJntes huwt met Dirk Hendriks, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout den 28 jul 1754 in de Westerkerk
Maike Yeves huwt met Bastiaan van Kampen, kind: Frederikus Bastiaans van Kampen, geb 10 feb 1871, ged 27 feb 1781 Grote Kerk HRL
Maike Bonnes van Dijk geb 17 sep 1801 HRL, ged 4 okt 1801 HRL, N.H., huwt met Sijbe Jacobs dekker op 2 jul 1829 HRL, huw.afk. 14 en 21 jun 1829, naaister, ovl wijk H-207, dv Bonne Jans vD, en Wiepkje Wiebes Quest; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1829, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk H-198; oud 38 jaar, (vnm: Marijke B. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-160; VT1839
Maike Bouwes Schiere geb 1788 HRL, huwt met Willem Hendrik Schreuder op 17 mrt 1817 HRL, huw.afk. 2 en 9 mrt 1817 HRL. en Leeuwarden, dv Bouwe Cornelis S, en Uilkje Bakker; BS huw 1817; Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk Openbaar notaris residerende te HRL Canton HRL, Arrondissement Leeuwarden Provintie Vriesland in presentie van de na te meldene Getuigen is gecompareerd: Mejuffrouw Uilkje Tevis Bakker Weduwe wijlen den Heer Bouwe Cornelis Schiere, Zeilmaker en koopman, wonende in deeze Stad, dewelke verklaarde door deeze te consenteren, dat hare Dogter Mejufrouw M.BS meerderjarig en wonende in deze Stad, een Huwelijk aangaat met den Heer Willem Schroeder, mr Zilversmid. wonende te Leeuwarden, mits observerende de formaliteiten op dat Stuk bij het thans nog vigerend Civil Wetboek bepaald; Gedaan en gepasseerd te HRL ten woonstede van de Comparante in tegenwoordigheid van Klaas Johannes van Zeist, Werkman op de Turfhaven en Cornelis Piers van der Hoefe, Slotmaker, in de Grote Kerkstraat, beiden wonende in deze Stad, als verzogte Getuigen; den Negentienden feb Achtienhonderd en Zeventien; en heeft de Comparante benevens de gemelde Getuigen en ons Notaris, na gedane voorlezing, de tegenwoordige Acte van Brevet getekend, die na gedane Registratie aan Mejuffrouw Maayke Bouwes Schiere zal worden ter hand gesteld; Provintie Vriesland, Arrondissement Leeuwarden, gemeente Leeuwarden. Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der gemeente van Leeuwarden, certificeeren bij dezen dat de Huwelijks afkondigingen tusschen: Willem Hendrik Schreuder, weduwnaar van Remkje Bredee, oud Zeven en dertig jaren, van beroep Goud- en Zilver Smid. geb en wonende te Leeuwarden, meerderjarigen zv Hendrik Willem Schreuder, overleden, en van Maria Elisabeth van deventer, zonder beroep, woonachtig te Leeuwarden, en M.B.S., oud negen en twintig Jaren, zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Bouwe Cornelis Schiere, overleden, en van Uilkje Bakker, van beroep koopvrouw, woonachtig te HRL, alhier op Zondagen den tweeden, en negenden mrt dezes Jaars zullen geschieden en van welk voorgenomen Huwelijk de afkondigingen mede moeten geschieden te HRL als hebbende de bruid in die gemeente hare woonplaats, en daar van alhier Legaal bewijs worden ingebragt. Leeuwarden den 25 feb 1817; Wij Burgemeester Officier van den Burgerlijken Stand der gemeente Leeuwarden certificeren bij dezen, dat de Huwelijksch Proclamatien tusschen: Hendrik Willem Schreuder, oud 37 Jaren, van beroep mr Goud- en Zilversmid. geb en woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige zv Hendrik Willem Schreuder, overleden, en van Maria Elisabeth van deventer, Zonder beroep, woonachtig te Leeuwarden, en M.B.S., oud 29 Jaren, Zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Bouwe Cornelis Schiere, overleden, en van Uilkje Bakker, van beroep Koopvrouw, woonachtig te HRL, alhier behoorlijk Zijn afgekondigd, op Zondagen den tweden en negenden mrt des Jaars een duizend acht honderd Zeventien, Zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 12 mrt 1817; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert Ses en tagtig den 29 May is geb Maayke dogter van Bouwe Cornelis Schiere en Uilkje Bakker. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 feb 1817; deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte, twee van overlijden, twee van aangifte na afloop der Geboden te Leeuwarden en een Huwelijksconsent van Willem H. Schreuder en Maike B. Schiere dato 17 mrt 1817. de President Burgemeester der Stad HRL
Maike Eedes Jansma geb 1776. ., ovl 7 mrt 1812 HRL, huwt met Broer Jans Broersma op 22 jun 1800 HRL, ovl wijk F-223, dv Eede J, en Pierkje Leliestra; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1809, 1811, BS ovl 1812; geb 12 sep 1773, ged 26 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Broers Broersma, geb 14 mrt 1809, ged 3 apr 1809 Grote Kerk HRL
Maike Hendriks Plekker huwt met Abraham Rients Tichelaar, wonende te Midlum; BS Franeker ovl 1821
Maike J Teves oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-014; VT1839
Maike Jans Talk ged , samen met Gerrijt Jans Talk, 18 jul 1765 Westerkerk HRL, dv Jan Gerrijt Talk en Antie Theunis
Maike Johannes Lammertsma geb 22 dec 1810 Bolsward, ovl 10 jun 1872 HRL, huwt met Pieter Tjeerds Faber op 13 sep 1832 HRL, wonende te Bolsward, N.H., dv Johannes Hendriks L, en Leentje vd Veer, (moet waarschijnlijk zijn: vd Werf); BS huw 1832, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk G-282
Maike L Klinkhamer ovl 20 mrt 1792 HRL, oud 78 jaar
Maike Rintzes Tigchelaar geb 1773 ... , ovl 13 apr 1829 HRL, huwt met Hessel Hessels; BS ovl 1829; 1857 overlijdens
Maike Simons de Haan zie ook: Maike Simons; geb 19 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL, dv Simon Jans de Haan en Jantje Pieters; geb 1785 HRL, ovl 11 feb 1839 HRL, 1e huwt met Hielke Hendriks Prins op 24 feb 1805 HRL, 2e huwt met Simon Boon op 11 jan 1816 HRL, huw.afk. 24 en 31 dec 1815 HRL. en Texel, dv Simon dH, en Janke Pieters; huw Grote Kerk HRL1805, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1816, ovl 1839, ovl 1843, ovl 1852; Hijlke Hendriks Prins en M.S. d. H., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de gesw. clercq A. Rasschen onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 feb 1805; ondertrouw HRL; Wij Burgemeester van het Eiland Texel, ambtenaar van den Burgerlijken Stand verklaren door dezen dat de Huwelijks Afkondigingen van Simon Jacobsz Boon, oud 38 Jaar, Schipper, geb en woonagtig op Texel, meerderjarige zv Jacob Reyerse Boon en van Pietertje Simons, en: M.S. d. H., oud 30 Jaar, zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Simon Jans de Haan en van Jantje Pieters, op Zondag den vier en Twintigsten der gepasseerde maand dec Achttien honderd en vijftien voor de eerste maal en op Zondag den Een en dertigsten derzelve maand voor de Tweede maal beide des voormiddags ten Elf uuren van het Huis der Gemeente alhier zijn gedaan en dat telkenreize daarvan Billetten ter gewooner plaatze aan het Huis der Gemeente zijn aangeplakt geweest, zonder dat daartegen eenige oppositie is opgekomen. Texel den 4 jan 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den negentiende mrt is Geboren Mayke, dv Simon Jans de Haan en Jantie Pieters. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den ?. (niet ingevuld)
Maike Wybes Steensma geb 1756 onder Midlum, ovl 12 mei 1833 HRL, huwt met Auke Meinderts vd Laan op 19 okt 1794 HRL, laatste afk. 19 okt 1794, komt van HRL, getuige bij geboorte aangifte van Catharina de Boer 1811, turfmeetster 1833, dv Wybe Annes S, en Wybkje IJedes; huw Grote Kerk HRL 1794, BS geb 1811, ovl 1833
Maike/Manke Jurjens zie: Anna Maria Jurjens
Majke Germens zie: M. Gerbens
Makke Louws begraven Groot Kerkhof, regel 30, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Maltje Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 26, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Manus Beernds huwt met Clare Andries, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 May en getrout de 7 jun 1767
Manus Dirks vrouw van M.D. moet aan de majoor restitueren de giften, welke zij heeft ontvangen gedurende het aanwezen van haar man binnen de Stad, 21 mrt 1803 (GAH49)
Manus Jans geb 20 may 1798, ged 12 jun 1798 Grote Kerk HRL, zv Jan Bernardus en Neeltje Alles
Manus Jans huwt met Trijntje IJedes, wonende te HRL; BS ovl 1811
Manus Jansen huwt met Lijsbeth Rimmerts, kind: Grietje Manus, geb 27 mei 1774, ged 14 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Manes, ged 4 jun 1771 Grote Kerk HRL
Manus Weidema begraven Groot Kerkhof, regel 11, nr. 20; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Marcelis Harmanus zie: Tamboezer; (2x)
Marcelis Harmanus Tamboezer geb 1 jul 1805 HRL, ovl voor 1811, ged 21 jul 1805 HRL, zv Harmanus Piekes T/en Aagje Stephani; dopen Grote Kerk HRL 1805; geb 23 jan 1810 HRL, zv Harmanus T, en Aagje Piekes Stephanus; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 23 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, zv Harmanus Tamboeser en Aagje Teekes Stephanij
Marcelis Johannes Tamboezer Donderdag den 24 may 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschrift van eene missive, den 22 deezer aan de Commissie ter algemeene Directie der Gewapende Burgermagtin het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWLVan berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Conformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 onder de Jager Comp:Capitain H.T. tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wybrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 Onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp: Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaast van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama; Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa, in plaats van de overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. en tot Adjudant bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44); mogelijk dezelfde als S. (Seles = Marcelis) Tamboeser; ovl 22 dec 1806 Harl/22 dec 1811 HRL, huwt met Jacomina Lieuwma op 29 okt 1797 HRL, koopman, N.H., kinderen: Janna T, geb 30 mrt 1805 HRL, Margarita T, geb 20 apr 1803 HRL, Hoite T, geb 11 okt 1800 HRL; hu Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1805, bsha181ge, huw 1813, huw 1826, ovl 1846; heeft een beugelchais met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0, may 1796. (GAH650); kind: Harmanus Marcelis Tamboezer, geb 23 may 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL; woont in 5e quartier, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, may 1804. (GAH650); Groningen, 2 jul 1799. Ingevolge het 3de Art:mijner Instructie bij het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek gearresteerd den 22 may 1799 gelast wordende om ten spoedigsten aan het uitvoerend Bewind voor de draagen zodanige kundige, en ter goeder Naam en Faam Staande Perzoonen, welke het best geschikt zullen zijn tot Gecommitteerden, om gecombineerd met UL:de Inschrijvinge volgens de door den Agent van oorlog geformeerde Lijsten, te verrigten en niet genoegzaam van dusdaanige Persoonen in Uw Gemeente Bestuur zijnde onderrigt, zo dient deezen om UL:aan te Schrijven, en te verzoeken om naa ontfang deezes zonder de minste Vertraaging op Uwe Verantwoordelijkheid aan mij op te geeven, Zes Perzoonen onder UWL:Gemeente Bestuur, welke volgens het geallegueerde Artikel de vereischten hebben, ten einde ik in Staat gesteld worde, om daar uit de benodigde Persoonen ter UWL:adsistentie aan ''t uitvoerend Bewind ter approbatie te kunnen voordraagen, en GijL:om de registratie volgens het 3de Hoofdeel van ''t Reglement voors:de gewapende Burgermacht zonder Vertraaging te beginnen waar van na goedkeuring derzelver aan UL:terstond zal worden kennis gegeven terwijl ik teffens ook verwagt, een opgaave van een Doctor en Chirurgijn onder UWL ressort wonagtig. Heil en Broederschap (was get:) C: C:Emmerij; Verzoeke het Antwoord ten Spoedigsten te bezorgen onder Couvert aan de Secretaris van ''t departementaal Bestuur M:Salverda te Leeuwarden; Waarover gedelibereerd zijnde is beslooten, deeze aanschrijvinge de facto te beantwoorden, en ten dien fine aan den voorzeiden Collonel de volgende Ses Perzoonen op te geeven, namentlijk de Burgers: Doctor Henricus Westra, M.T., Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Doctor Johannes Albarda tot Med. Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn, zijnde het Antwoord van deezen inhoud: de Raad der Gemeente van de Stad HRL Aan de Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht in het departement van den Eems, C.C. Emmerij; Mede Burger! Ter voldoeninge aan Uwe Aanschrijvinge van den 2en deezer, geeven wij tot de daar bij bedoelde eindens aan Uw op de Burgers: Dr. Henricus Westra, M.T., Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Dr Johannes Albarda tot Med:Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn. HRL den 4 jul 1799 het 5e Jaar der Batt:Vrijheid. (GAH45); Sa. 20 jul 1799. Lijst der Persoonen welke gecommitteerd zijn tot het werk der inschrijving van de gewapende Burgermacht ter adsistentie van het gemeente bestuur te HRL: Henricus Westra, M.T., Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan. Waar op beslooten is dezelve gecommitteerden onverwijld op ''t huis der gemeente te versoeken waar op gecom-pareerd zijn de Burgers Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, M.T. en Gosling Ackeringa als zijnde Doctor H. Westra en Jacobus Germans, buiten de Stad, en is door gecompareerden op ''s Raads na vriendelijke indringende Instantie, deeze Commissie, op die voorwaarde geaccepteert, als dezelve bij Doctor H. Westra en Jacobus Germans ook wierd aangenoomen. (GAH45); Ma. 22 jul 1799. Voorts compareerden, na voorafgegaan versoek in de Vergadering van den Raad, de Burgers H. Westra, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, M.T. en Gosling Ackeringa, als zijnde Jacobus Germans nog niet in de Stad, aan dewelke door den Raad nogmaals versogt wierd van de Commsissie om bij de Registratie tot de Burgerbewapening, den Raad te willen assisteeren tog op zig te neemen, en hun dien Burgerplicht te willen laaten welgevallen dan vermits Doctor H. Westra zulks op de herhaalde verzoeken van den Raad bleef weigeren hebben de overige gecommitteerden vermeend zich dan ook te kunnen excuseeren, zoo als de Medecina Doctor Johannes Alberda en de Chirurgijn Andries Cup de Commissie tot de examinatie van de ziektens en Lichaams gebreeken van Ingezeetenen, welke zouden vermeenen uit dien hoofde van de Burgerbewapening verschoont te konnen werden, hebben van de hand geweesen is bij den Raad beslooten hier van door navolgende missive aan het departementaal bestuur van de Eems Kennis te geeven. (GAH45); Ma. den 22 jul 1799. de raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan het departementaal Bstuur van de Eems. Burgers. Na dat wij jongstleeden Saturdag den 20e deeser, UWL Missive met de Stukken betrekkelijk de Registratie tot de Burgerbewapening ontvangen hadden, hebben wij defacto de gecommitteerden welke ons tot dat belangrijk werk zoude Assisteeren doen Convoceeren twee van dezelve te weeten de Burgers Henricus Westra en J: Germans waaren op dien tijd niet in de Stad, de overigen namentlijk de Burgers M:T., M:Vellinga, G:Ackeringa en C:Oosterbaan naamen op onze vriendelijke dog te gelijk dringende Instantie deeze Commissie eenigzints voorwaardelijk op zich de Burger Westra op gisteren zich in de Stad bevindende (als zijnde Geermans nog niet gearriveert) hebben wij deeze, ook dadelijk versogt niets minder verwagtende terwijl hij Majoor van de gewapende Burgermacht is, dat zulks bij hem zouden werden geweigerd dan tot ons grievend hartzeer hebben wij zulks egter moeten ondervinden, het geen ten gevolge heeft, dat alle de verdere gecommitteerden zig hebben geexcuseerd zelf tot de Doctor en Chirurgijn incluis en zulks met appointement, dat zoo een van de benoemden zich daar van konde onttrekken zij alleen dan ook eene gelijke aanspraak daar op hadden en zulks konden doen daar wat vriendelijke tusschenspraak wij ook hebben beproefd om hun te permaveeren van deeze Commissie op zig te neemen, heeft zulks alles niet mogen helpen dus hoe gaarne wij dit werk bevordelijk wilden zijn, vinden wij ons door deeze weigering daar toe buiten staat gesteldbehalven dat het ons bezwaarlijk toeschijnt ingevalle deeze benoemde Persoonen door geene vriendelijke Intercessie van hoogermacht te overreeden zijn, of daar toe kunnen werden geconstringeerd, anderen tot dit moeijelijk werk te zullen vinden, of kunnen Persuadeeren wij hebben ons verpligt gevonden, UWL hier van ten spoedigsten Kennisse te geeven, ten einde UWL mogten zijn geinformeerd, van die reedenen welke vertraging aan het werk der registratie, bij ons toebrengen, dit zelfde doen wij in de bijgevoegde Missive aan den Collonel Emmerij, welke verdere spoedige verzending wij aan UWL:zeer gedienstig Solliciteeren in de Suppositie, dat UWL ons deeze vrijpostigheid. niets ten Kwaadsten zullen duiden. Waar meede na toewensching van heil en aanbod van Broederschap verblijven, Marten Bos, IJpe Feddema (GAH45); So. den 28e jul 1799. Gedelibereerd zijnde over de brief van den Collonel der gewapende Burgermacht, wierde goedgevonden in Conformiteijt der aanschrijvinge de Burgers Doctor H. Westra, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, M.T., Jacobus Germans en Gosling Ackeringa, op ''t huis der gemeente te verzoeken, en dezelve nog maal voor te houden, en ten ernstigsten aan te maanen op dezelve Commissie op zig te neemen of anderzints hun voor de gevolgen van dien, verantwoordelijk te Stellen, bij welke geleegenheid de vier laatstgemelde Burgers dezelve Commissie hebben geaccepteert en de twee eerstgenoemde Doctor Henricus Westra en Minno Vellinga sulks volstandig blijvende weigeren zijn daar voor genomineerd de Burgers Dirk Lycklama ? Nyholt en Johannes Rinsma, welke ook zulks aangenoomen hebben, wijders zijn de Medicinae Doctor Johannes Albada, en de Chirurgijn Andries Cup, ook de nova versogt dien dezelve Commissie insgelijks ook op zig hebben genoomen, involgens dat met het werk der Registratie tot de Burgerbewapening dus voortgang kan werden gemaakt. (GAH45); Ma. den 29 jul 1799. de raad de gemeente ordrs vergadert zijnde, zijn de Burgers Jacobus Germans, Claas Oosterbaan, Gosling Ackeringa, M.T., Dirk Lyklama ? Nyholt en Johannes Rinsma, als den Raad zullende assisteeren bij de registratie tot de Burgerbewapening beneffens de Medicinae Doctor Johannes Albarda en de Chirurgijn Andries Cup, op ''t huis der gemeente geconvoceerd ten einde om gezamentlijk te bepaalen wanneer met het werk der registratie een aanvang zal werden gemaakt, en op welke tijden de Doctor x Chirurgijn zullen vaceeren ter examinatie van de ziekten, of ligchaamsgebreeken van zoodanige Burgers en Ingezeetenen welke zouden vermeenen daar door van de Burgerbewapening verschoont te kunnen worden bij welke zaamenkomst is geresolveerd dat de Medicinae Doctor Albarda en de Chirurgijn Cup, tot hunne werkzaamheeden op ''t huis der gemeente zullen vaceeren op woensdag den 31 jul 1799 voor de Ingezeetenen uit het 1e, 2e, 3e en 4e quartier en op donderdag den 1e aug voor die uit het 5e, 6e, 7e en 8e quartier en buitenbuurt S''voordemiddags van 10 tot 12, en S nademiddags van 2 tot 5 uuren, en ten fine deeze Commissie die tot de Registratie altoos kan vooruitwerken als meede omdat de oproepings billetten ook niet wel eerder kunnen gereed zijn, en omgebragt moeten, dat de registratie tot de Burgerbewapening een begin zal neemen op Donderdag den 1sten aug 1799, en daar toe zal werden gevaceerd Donderdag en Vrijdag den 1sten en 2 den Augustus, S''voordemiddags te beginnen te neegen Uuren en S nademiddags te twee uuren te weeten op Donderdag den 1 Aug voordemiddags 1e en 2e quartier, nademiddags 3e en 4e quartier, Vrijdag den 2 Aug S'' voordemiddags 5e en 6e quartier, S''nademiddags 7e en 8e quartier en buitenbuurt. en zal zulks door de navolgende Notificatie aan de Burgers, en Ingezeetenen werden bekent gemaakt. (deze tekst is niet opgenomen). (GAH45); Do. den 15 Augs 1799 ''s nademiddags; de Raad extra ordinaris vergadert Zijnde, op verzoek, van den Burger W:Meurs, meede Lid van het departementaal Bestuur van de Eems, verscheen denzelven Burger ter Vergadering bij Zich hebbende den Burger Haaye Beekkerk Luitnt:Coll:van de gewapende Burgermacht te Leeuwarden, Zijnde mede ter deezer Vergadering Verzogt en gecompareerd den Burger M.T. bij absentie van Dr. H:Westra Commandant van de Gewapende Burgermacht ter deezer Plaatze de Vergadering dus bij een Zijnde, Wierde door den Burger W: Meurs overgegeeven navolgende Missive: zie hiervoor bij W: Meurs. (GAH45); Welke voorgelezen Zijnde, verzogte den Burger W:Meurs, dat den Commandant T., de Gewapende Burgermacht, ten Spoedigsten Wilde doen oproepen, om te beproeven, Wie Zich vrijwillig Zoude aanbieden, en Zoo mogelijk dit getal te brengen, tot een darde van de geheele Gewapende Burgermacht, en dezelve op morgen te doen uittrekken, om Provisioneel te Cantonneren op Roptazijl, tot dat zij aldaar nader order van den Coll:Quaita Zouden ontvangen aan wien de Commanderende Officier van de uitgetrokkene gewapende Burgers, defacto van deszelfs aankomst op Roptazijl, moest Kennisse geeven, alsmede van de Sterkte van deszelfs Corps, Waar op gedagte aanzienlijke Commissie Weder Vertrok; Wijders Wierde bij den Raad, en Commandant T. goedgevonden om de Gewapende Burgermacht Comp:voor Comp:van deezen avond op het huis der Gemeente op te roepen, ten fine om zonder verwijl, aan voorenstaande aanschrijvinge te voldoen, en om dit Werk meerder Kragt en aandrang bij te Zetten, wierde beslooten dat de Burgers Pettinga en Albada als Commissarissen uit den Raad, den Commandant T., bij de Convacatie der Gewapende Burgermacht Zullen assisteren. (GAH45); ''S avonds Tien uuren; de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, Wierde door de Commissie tot de oproeping der Gewapende Burgermacht, gerapporteerd, dat Zich van de Comp:Jaagers, de Capt Harmanus Tamboezer, Luitnt Henricus Strooband beneffens nog 17, Zoo onderofficiers als Jaagers, Zich vrijwillig hadden aangeboden, en dat 6 Zich Vrijwillig het Lot hadden onderworpen; Dat van de Comp:Artilleristen, Zich twee vrijwillig hadden aangeboden, en 12 door het Lot, dog met goedkeuringe van de meesten dan vermits hun Officier Hendrik Vettevogel Zich excuseerde, Waaren de anderen ook te rug getreeden; Dat van de 1 ste Comp:Fuseliers Zich twee vrijwillig hadden aangeboden, en 7 Zich het Lot onderworpen; Van de 2de Comp:3 vrijwillig, en door het Lot dog met Zeer veel moeite 9 Waaren aangelot; Van de 3de Comp:hadden 7 Zich vrijwillig aangeboden, en 2 door het Lot onderworpen; Die van de 4de Comp:hadden alles ten Sterksten geweigerd, en Wilden Zich nog vrijwillig, nog door het Lot onderwerpen; Dat voorts onder eenige Compagnien de Convocatie vrij onstuimig was toegegaan, Waarop beslooten wierd, hier van op morgen per missive, aan het departementaal Bestuur van de Eems Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 16 Augt 1799. Nadat den Capt Harmanus Tamboezer met Zijn onderhebbende Manchap, of Gewapende Burgers uitgetrokken Was, melde den Commandant M.T., dat hij de aangelotte gewapende Burgers niet mede had doen uittrekken omdat dezelve niet als vrijwillig kunnen Werden geconsidereert, en de aanschrijvingsmissive, niet dan alleen vrijwilligers vorderde ook rapporteerde de Adjudant Vellinga, dat er twee van de Jaagers Waaren absent gebleeven, Waar op de volgende missive aan het departementaal Bestuur van de Eems is gesonden: de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Mede Burgers! Nadat UWL:Commissaris op gisteren van ons vertrokken Was, heeft den Commandant der Gewapende Burgermacht alhier, de Gewapende Burgers Comp:voor Comp:doen oproepen en om dit Werk een meerder aandrang te geeven heeft een Commissaris uit ons midden, bij convocatie geassisteert, dan tot ons Leedweezen moeten wij UWL:betuigen, dat die Zaamenkomst bij Zommige Compagnien vrij onstuimig is toegegaan; Van de Comp:Jaagers zijn 19 Vrijwilligers, 6 Welken Zig door het Lot egter vrijwillig hebben onderworpen, dog bij het uittrekken zijn 2 absent gebleeven; Van de Comp:Artilleristen, hebben twee Zich vrijwillig aangebooden, en 12 door het Lot egter met goedkeuringe van de meesten, dan vermits hun Officier Zich excuseerde Zijnde de anderen ook te rug getreeden; Van de 1 ste Comp:Fusiliers, hebben twee Zig vrijwillig aangebooden, en 7 Zich het Lot onderworpen; Van de 2de Comp:hebben drie Zich vrijwillig aangebooden, en 9 door het Lot, dog met Zeer veel moeite onderworpen; Van de 3de Comp:hebben 7 Zich vrijwillig aangebooden, en 2 door het Lot; de 4de Comp:heeft alles ten Sterksten geweigerd en heeft Zich nog vrijwillig, nog door het Lot Willen onderwerpen; Zie hier Burgers, de Waare gesteldheid van het gepasseerde ; Daar de aanschrijvingsmissive niet spreekt dan van Vrijwilligers heeft de Commandant der Gewapende Burgermacht, gehaesiteert de aangelotte mede te doen uittrekken, de Wijl Zulks mogelijk veele Protestatien Zoude hebben ontmoet, Wij Zenden UWL: hier nevens eene Lijst van de Manschappen, die van deeze morgen uitgetrokken Zijn, en neemen de Vrijheid UWL; te vraagen, hoe den Commandant, Zich ten regarde der anderen Zal hebben te gedraagen het geen Wij Solliciteren, dat UWL:ons met den brenger deezes gelieven te melden. Heil en Broederschap. HRL den 16 Augt 1799, 5de J:D:B:V., P.J. Coulbout en IJ. Feddema (GAH45); Maandag den 18 nov 1799, ''s avonds. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, alles inziende en overwegende, oordeelt dat eene daadelijke voorzieninge hierin noodZaakelijk is, en heeft uit dien hoofde na rijpe deliberatie, goedgevonden, en geconcludeert, op fundament van het 2de Articul, des 9 hoofd deels, van het Reglement, voor de Gewapende Burgermacht van den 7 May 1799 van den Burger M.T., als Capitain der Gewapende Burgermacht alhier, te requireren, Zo als gerequireerd Word bij deezen een Wagt van ses man en een onderofficier, Welken ''S nagts, invoegen Zulks, tot dus verre bij de rust bewaarende Burgers heeft Plaats gehat, de Burgerwacht Zullen moeten betrekken en Waarneemen, Waar van door den Raad aan het Uitvoerend Bewind Kennisse Zal Werden gegeeven, om Wijders overeenkomstig het 3de Art. van gedagte 9de Hoofdeel te Werden gehandelt. en Zal Extract deezes aan den Burger M.T. Werden afgegeeven, om hem te dienen voor ordre en berigt. (GAH45); Ma. den 25 Novembr 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde aan het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek overeenkomstig het geresolveerde van den 17 deezer afgezonden de volgende missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het Uitveorend Bewind der Bataafsche Republiek. Burgers ! Daar er binnen onze Stad Zedert ondenkelijke tijden herwaards altoos een Burger Wagt bestaan heeft, hebben Wij ter gelegenheid dat de Gewapende Burgermacht alhier ter plaatze georganiseerd, en tot een Legaal Corps geformeerd is, op fundament van het 2e Articul, des 9 Hoofdeels, van het Reglement voor dezelve, van deszelfs Capitein M.T., een Wagt van Ses man, met een ander officier gerequireerd, Zoo als UWL:uit bijgaande Extract, uit onze Notulen, nader Zal geblijken, waar in de redenen ons daar toe moveert hebbende Zijn vermeld en Waar toe wij Kortheidshalven de Vrijhied neemen UWL:reverentelijk te renvoijeren, bovendien Konnen Wij nog avanceren, dat het bestaan van eene Zoodanige Wacht hoogstnoodZakelijk is, in onverhoopte gevallen van brand, en daarom is het dat Wij UWL:Zeer eerbiediglijk verZoeken, om de noodige Authorisatie, in deezen van UWL:te mogen inwagten, verder Zullen Wij Zoodraa er een Raad van Aadministratie bij de Gewapende Burgermacht alhier, (Welke vooralsnog niet bestaat), in werking is gebragt, tot observantie van het 3e Articul van voorzeide Hoofddeel, een Reglement gemeenschappelijk met den zelven Raad, vervaardigen, en aan UWL:ter approbatie of alteratie voordraagen. HRL den 25 Novembr 1799, Ao. 5. (GAH45); Maandag den 30 okt 1797; Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, wierden ij plaatze van de afgaande Weesdiaconen Tamme de Witt, Rein Vettevogel en Barend Martens, wederom door den Gerechte tot Weesdiaconen benoemd en aangesteld, de Burgers M. Johannes T., Johannes Rinsma, en Pieter Postma met besluit, om op Woensdag avond de afgaande voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de nieuw aangestelde, in hunne Posten te bevestigen, en dezelve gezamentlijk, op de tot hier toe gebruikelijke wijze te defroijeren. (GAH43)
Marchanna Philippa huwt met Tijle Haeyes, kind: Metje Tijles, ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL
Marchien Friedriks Extract uit het doopboek gehouden bij de Geref. Gemeente te Veendam, berustende op het Bureau van den Burgerlijken Stand der Zelfde Gemeente. In het jaar een duizend zevenhondert en negentig den vijfden apr is ged Hendrik zv Rotgert Hendriks en van M.F. Echtel. Voor extract Conform Veendam den 2 Aug. 1815
Marchien Fridriks Hooyer zie ook: Marchien Friedriks; Extract uit het doopboek gehouden bij de Geref. Gemeente te Veendam, berustende op het Bureau van den Burgerlijken Stand der Zelfden Gemeente. In het jaar een duizend zevenhondert en negentig den vijfden apr is ged Hendrik zv Rotgert Hendriks Westveld en van M.F.H. Echtel. Veendam den 2 Aug. 1815
Marcus Adam zie: M.A. Meyer
Marcus de Groot geb mrt 1790 Hindeloopen, huwt met Aaltje Turksma, koopman in 1851, NI, vest. 5 apr 1853 vanuit Leeuwarden, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk F-277
Marcus Heimans Maandag den 11 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde voorts geleezen, eene missive van de Raaden van Justitie van het voormaalig Gewest Friesland, Zijnde van navolgende Inhoud; Burgers ! Uit de Notificatie van het Intermediair Administratief Bestuur van dit Gewest, Zal Ul:bekend Zijn hoe men in het voormalig gewest Bataafsch Braband, vervalschte Recipissen in omloop gebragt heeft, Wij moeten hier nog bijvoegen dat Zulke Recipissen te Rotterdam zouden verkogt Zijn door eenen M.H. ?een Duitscher van geboorte, lang omtrent 5 voet, hebbende Zwart hair, Zwarte oogen, en een lange Neus, Zijnde bleek van aangezigt, en geel van vel? alsmeede den inhoud van het besluit van het Uitvoerend Bewind Waar bij ons wordt aangeschreeven, om alle Gerechten hier van Kennisse te geven en te ordonneeren, Zoo als Wij UL:ook doen bij deezen, om niet alleen op voorn:persoon van M.H. maar in ''t algemeen op alle de geene Welke aan het voorschr:fait handdadig ofte mede pligtig mogten Zijn, ofte ook Willens dezelve gecontrafaite Recipissen in Roulance hebben gebragt op het naauwkeurigst te inquireeren, dezelve te doen apprehendeeren, hunne Confessie afteneemen, die benevens de Informatien aan ons te Zenden, en nadere ordres in te Wagten. Leeuwarden den 9 mrt 1799; Waarover gedelibereerd Zijnde wierde goedgevonden van gedagte missive, een Copia aan den fiscaal ter hand te doen Stellen, en dezelve te gelasten, om alle gepaste middelen in ''t Werk te Stellen, ter ontdekking van Zoodanige Perzoonen, als in gedagte missive bedoeld Worden, Wanneer dezelve Zich binnen deezen bedrijve mogten Komen op te houden. (GAH44)
Marcus Klein ovl 15 jul 1803 HRL, oud 40 jaar
Marcus Collin verklaring van dr. Nieuwbuurt en chirurgijn Popta: ''op verzoek van Drost en Gerechte gevisiteert de kannonnier M.C., oud 35 jaar, op 14 jul 1803 ''s avonds 6 uur bevonden met ene rassen pols, klam zweet, schuim en kwijl uit de mond lopende en zonder enige tekens van berustheid''. Volgens opgave van de dokter van dat corps dd 11 apr 1803: ''door een hond gebeten boven het rechteroog, welke wond na 4 weken opengehouden zijnde, vanzelf is geheeld. Op zaterdag 9 jul 1803 klachten over stekende pijn boven het oog en in het hoofd; op 11 jul 1803 benauwdheid op de borst en bezwaarlijke doorzwelging bezet, dat dinsdagmorgen enigszins beter was, doch is ''s avonds in een watervrees met hevige stuipen vergezeld, dat tot gistermiddag heeft geduurd, toen tot stilte gekomen, zijnde die kalmte ''s avonds 9 uur in woede verandert, welke bij afwisseling tot deze middag aangehouden heeft zijnde de lijder toen weer tot stilte gekomen en te half 3 uur is overleden. Wij verklaren zonder zwarigheid dat M.C. aan hondsdolheid is overleden'', 18 jul 1803 (GAH49)
Marcus Mendels huwt met Froukje Moses Bloq, voorzanger, wonende te Lemmer; BS huw 1844
Marcus Tijsses zie: Hasewindus
Marcus Israel zie: Cats
Marcus Adam Meyer gebruiker van wijk C-189; eigenaar en gebruiker is Adam Hartog Meyer, slager, 1814. (GAH204)
Marcus Israil Cats geb 1797 Bolsward, ovl 1 mrt 1847 HRL, huwt met Sara Philip Polak, (gk) op 13 apr 1843 HRL, wonende te HRL, huw.get. bij M.J. Salomons en A.I. Cats slagersknecht, wonende te HRL, broeder bruid 1821, zv Israel Levi C, en Evertje Marcus; BS huw 1821, huw 1843, ovl 1847; oud 42 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL, wijk C-034; VT1839
Marcus Koopman Hoornstra ovl voor 1819, huwt met Belia Roosje, kind: Koopman Marcus H, geb 1783 Franeker; BS Franeker huw 1818
Marcus Salomon Kleef M.S.K., koopman te Leeuwarden, is verzogt een verklaring af te leggen ten behoeve van Naatje Abrahams Neeteboom, die, dienstmaagd te Leeuwarden, dogter van Abraham Joseph Neteboom en Mietje Jacobs, in de maand dec zeventien hondert agt en tagtig te Amsterdam geb is, kunnende geen Akte van geboorte produceren, omdat destijds van de geboorte van Joodsche meisjes in de publieke Registers geen aantekening gehouden wierd. Voorts verklaarde de Comparant geen bloedverwant van dezelve te zijn. Leeuwarden den zesden feb agttien hondert en zestien
Marcus Tijsses Hasewindus geb 11 mrt 1773 Dragten, ovl 7 apr 1818 HRL, hm ... ; BS ovl 1818
Mareus Hendriks huwt met Hitje Jans, kind: Hendrik Mareus, ged 7 nov 1758 Grote Kerk HRL; kind: Jan Marcus, ged 14 mei 1765 Grote Kerk HRL, vader als Marcus H. ; kind: Trijntie Marcus, ged 15 okt 1754 Grote Kerk HRL
Margareta Oorthuys huwt met ayelt Outhoff, kind: Lijsbeth ayelts Outhoff, ged 21 okt 1755 Grote Kerk HRL
Margareta van Wijdenburgh Johan Willem van der Haar en Juffrouw Margaretha van Wijdenbrugh (!), de bruidegom te Coudum en de bruid te HRL, sijnde aengegeeven door Ernst Willem van Wijdenbrugh wegens de bruid en wegens de bruidegom de heer Rengers, met een gebod in de week, 4 Jun 1751; van HRL, huwt met Johan Willem van der Haer, van Coudum, sij zijn geproclameerd 6, 8 en 13 jun 1751 en doen ook getrouwdt; huw.reg. N.H. HRL
Margaretha Alberts geb 14 dec 1782, ged 17 dec 1782 Grote Kerk HRL, dv Albert Petersen en Sofia Caudi
Margaretha Alexander zie: Schot
Margaretha Boelkens ovl voor 1829, huwt met Hendricus Heidkamp; BS Franeker huw 1828; Petrus Jakobus Scheltewald van Leeuwarden en M.B. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 10 feb 1782 HRL. en zijn op vertoonde attestatie ten zelfden dage getrouwd; hu Grote Kerk ha; kind: Fokke Hendrikus Heidkamp, geb 15 may 1778, ged 14 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Jakobus Schellewald, geb 4 jan 1783, ged 21 jan 1783 Grote Kerk HRL
Margaretha Bos huwt met Jozef Padberg; BS ovl 1874
Margaretha Brandenburg won. HRL. 1755-1761; b
Margaretha Divisson huwt met Willem van Hoven, kind: Maria Willems van Hoven, ged 12 dec 1769 Grote Kerk HRL
Margaretha Ferwerda Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 3e classe, no. 8, 4 1/2%, verschenen may 1774: f. 22:13:8. (GAH1060); id. verschenen May 1776. (GAH1060); id. verschenen May 1777: f. 23:3:0 (GAH1060); id. verschenen may 1778: f. 23:7:8. (GAH1060)
Margaretha Gerrits geb 30 nov 1811 HRL, dv Gerrit Willems en Anna Ottens; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; geb 30 nov 1811, ged 15 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Willems en Anna Addens
Margaretha Giedien huwt met Coenraad Bisschop op 27 jul 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 27 jul 1794; huw Grote Kerk HRL 1794
Margaretha Harmens geb 1783 ... , huwt met Gerbrandus de Leeuw op 26 nov 1812 HRL, huw.afk. 1 en 8 nov 1812 HRL; voor de hoofddeur van het gemeentehuis, dv Harmen Pieters en IJtje Klases; BS huw 1812
Margaretha Heinsius ovl 1 jan 1754 HRL, ontvangt lijfrente 1751-1754
Margaretha Hendriks zie: van Schouwenburg
Margaretha Hoekers geb 1809 HRL, ovl 14 okt 1842 HRL, huwt met Marten Modders op 6 aug 1829 HRL, huw.afk. 26 jul en 2 aug 1829, dv Wijnand H, en Elsje de Hol; BS huw 1829, ovl 1842; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-135; VT1839
Margaretha Hoeven geb 1767 Elburg, ovl 16 jan 1826 HRL, huwt met Rein Damen, de man is zadelmaker; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1809, 1811, BS ovl 1826; Rein Annes Dhams, (Damen), van HRL, ende Margarita H. van Elburg, zijnde de aangaave gedaan door de moeder van de bruidegom, 7 apr 1792; ondertrouw HRL; Rein Annes Dhaams van HRL, en Margareta Hoever van Alburg, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 apr 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Elburg en aldaar getrouwd op den 6 may 1792 HRL, op vertoonde attestatie; kind: Harmanus Reins Damen, geb 18 okt 1809, ged 7 nov 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jan Reins Damen, geb 10 nov 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Reins Dame, geb 28 okt 1795, ged 17 nov 1795 Grote Kerk HRL; kind: Heiltje Reins Daams, geb 16 okt 1797, ged 31 okt 1797 Grote Kerk HRL, moeder als M. Haas
Margaretha Jacobs zie: Ruitinga
Margaretha Jans zie: Formstra
Margaretha Lens huwt met Jan Jacob M?ller, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 okt 1763
Margaretha Maanen Jan van Es en M.M., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 22 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL
Margaretha Maasen geb 1748 ... , ovl 18 sep 1813 HRL, huwt met Pieter Brouns, ovl wijk A-235 BS ovl 1813
Margaretha Meyer huwt met Jan Willem van Stift, (zijn geslnm slecht leesbaar), kind: Henricus Johannes van Stift, geb 4 dec 1796, ged 11 dec 1796 Grote Kerk HRL
Margaretha Nauta Leonardus Napjus, beroepen predikant in den dorpe Weidum, van Franeker, en Juffer M.N., van HRL, hebbende met consent van den agtb:Magistraat in 8 dagen hunne drie proclamatien gehad waarvan de laatste op dato dezes 16 aug 1772 HRL, en zijn getrouwt bij ons, met adtestatie van Franeker, getekent 16 aug 1772 door J. Mensinga, v. d. m., en J. van Null, Coster
Margaretha Nicolaas zie: de Vries
Margaretha Roukema ovl 31 okt 1872 ... , ontvangt lijfrente 1755-1762
Margaretha Schot geb 1795 Leith, GB, ovl 3 okt 1864 HRL, huwt met Luitjen Nannes vd Wal, ovl wijk F-059, dv Alexander S, (gk), en Clara ... , (gk); BS ovl 1864
Margaretha van Schouwenburg geb 1800 HRL, huwt met Aart Petrus Henricus Kuipers op 28 aug 1823 te HRL, huw.afk. 17 en 24 aug 1823, dv Hendrik vS, en Anna Menalda; BS huw 1823
Margaretha Sipkens ovl 1877, huwt met Rinse Louis Kijlstra; BS ovl 1876
Margaretha Smitz oud 37 jaar, geb delft en wonende te HRL. 1839, wijk E-017; VT1839
Margaretha Storm huwt met Fredrik Ludwig Roos, komt van Arnhem, laatste afk. 31 aug 1794 en zijn met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1794; Fredrik Ludwig Roos, Sergeant onder ''t Regiment van Generaal Geusau van HRL, ende M.S. van Arnhem, zijnde de aangaave gedaan door de castelein Hendrik Winter onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 23 aug 1794; ondertrouw HRL
Margaretha van Straten geb 4 dec 1779 HRL, vanaf 1860 niet meer gevonden ih bevr; bev.reg. HRL 1851 wijk D-019
Margaretha Timmermans geb 1759 Bronzen, ovl 22 mei 1826 HRL, huwt met Gerardus Rinkes, man was koopman; BS ovl 1826; 1858 overlijdens
Margaretha Visser oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-264; VT1839
Margaretha de Vries geb 25 sep 1810 HRL, ovl 25 jan 1817 HRL, dv Nicolaas dV, en Aukje Cornelis Z; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1817; Margareta Jeannete de Vries, geb 25 sep 1810, ged 11 okt 1810 Grote Kerk HRL
Margaretha Willems zie: Bakker
Margaretha Wijnands zie: Hoekers
Margaretha Anna Pronk huwt met Jan eyts Visser, wonende te Amsterdam 1849; BS ovl 1849
Margaretha C Stephanus zie: de Groot
Margaretha Catharina de Groot geb 1805 Utrecht, ovl voor 1881, huwt met Christiaan Zondervan op 8 okt 1827 HRL, huwelijksafkondigingen 23 en 30 sep 1827 HRL, naaister, wonende te HRL, dv Stephanus dG, (gk), en Joanna vd Zegel, (gk), vader absent of ovl in 1827, moeder wonende te Utrecht in 1827; BS huw 1827, ovl 1880
Margaretha D Fontein geb 1780 HRL, ovl 29 jul 1868 HRL, huwt met Jacob Adriaan van Straten, ovl wijk D-017, wonende te HRL. 1838, dv Dirk F, en Catharina Stinstra; bs 1838 overlijdens, ovl 1868; weduwe van Jacob Adriaan Van der Straten, geb 4 dec 1779; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 23 feb 1839. no. 77, grootboeknr. 1164, deel 2: 750 Caroliguldens; id. 8 apr 1839, no. 84, grootboeknr. 5931, deel 7: 750 Caroliguldens; id. 18 jul 1839, no. 105; id. 13 okt 1839, no. 112; id. 2 jan 1840, no. 2; id. 3 apr 1840, no. 78; id. 2 jul 1840, no. 97; id. 9 okt 1840, no. 108; id. 2 jan 1841 no. 2; id. 5 apr 1841, no. 85; id. 8 jul 1841, no. 102; id. 30 okt 1841, no. 112; id. 5 jan 1842, no. 7; id. 7 apr 1842, no. 83; id. 6 jul 1842, no. 97; id. 5okt18 42, no. 108; id. 6 jan 1843, no. 17; id. 5 apr 1843, no. 86; id. 5 jul 1843, no. 106; id. 9 okt 1843, no. 121; id. 2 jan 1844, no. 16; id. 4 apr 1844, no. 83; id. 6 jul 1844, no. 95, (zeeoff. zegel 50 ct); id. 5 nov 1844, no. 100; id. 9 jan 1845, no. 12; id. 9 apr 1845, no. 17; id. 1 jul 1845, no. 20; id. 11 okt 1845, no. 35; id. 11 apr 1846, no. 18; (geen boeknr. vermeld)
Margaretha Elisabeth van der Haar ged 12 aug 1760 Grote Kerk HRL, dv Bonnefaas van der Haar en Katarina Johanna Grevenstein
Margaretha Engelina Koon ovl voor 1874, huwt met Pieter van Gorkum; BS ovl 1873
Margaretha Foppes Scheltinga Jan Schattenberg van Groningen en M.F.S. van HRL, hebben hunne laatste afkonding gehad den 14 oct 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Margaretha H Arius zie: Mentes
Margaretha Hendrika Mentes geb 22 mrt 1785 Amsterdam, ovl 6 mei 1862 HRL, huwt met Pieter Rodenhuis op 7 dec 1809 Amsterdam, Vst 31 okt 1856 uit Franeker, (Lankum), A 30 apr 1857 Franeker, Vst 31 okt 1857 uit Franeker, A 30 apr 1858 Franeker, Vst 21 okt 1859 uit Franeker, A 1 mei 1860 Franeker, Vst 12 nov 1860 uit Franeker, A 1 mei 1861 Franeker, ovl wijk A-011, dv Arius Johannes M, (gk), en Catarina Verschuyl, (gk); huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1833, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012; Pieter Rodenhuis van HRL. en M.H.M. van Amsterdam, zijnde de aangave geschied door advokaat Wyma onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk A-011; VT1839; kind: Epeus Pieters Rodenhuis, geb 26 sep 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL; kind: Arius Johannes Pieters Rodenhuis, geb 13 jan 1812, ged 7 feb 1812 Grote Kerk HRL
Margaretha Herm Suyderhof huwt met Bernardus Homans; zie aldaar
Margaretha Jacoba van Bolhuis huwt met Ambrosius Dorhout, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802; kind: Neltje Ambrosius Dorhout, geb 24 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Bernardus Ambrosius Dorhout, geb 1 feb 1797, ged 19 feb 1797 Grote Kerk HRL
Margaretha Jacobs Ruitinga geb 20 dec 1784 HRL, ovl 9 nov 1854 HRL, huwt met Pieter Sjoerds de Groot op 1 feb 1818 HRL, huw.afk. 18 en 25 jan 1818, dienstmeid. ged 8 feb 1811 HRL, schoolhouderse in 1854, dv Jacob R, en Hiske Osinga; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1818, ovl 1843; geb 20 dec 1784, ged 27 jan 1811 Grote Kerk HRL. op belijdenis des geloofs, dv Jacob Ruitinga en Hiske Osinga
Margaretha Jacobs Wigchers huwt met Evert Pijters, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 aug en getrout de 1 7 ber (= september) 1771
Margaretha Jans Formstra huwt met Hendrik Allerts van Leeuwen, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1840
Margaretha Johanna Jacobus geb 12 feb 1797, ged 26 feb 1797 Grote Kerk HRL, dv Jacobus Martens en Willemke Martens
Margaretha Willems Bakker geb 22 feb 1774 HRL, ged 22 mrt 1774 Grote Kerk HRL, ovl 29 jul 1819 HRL, huwt met Rein Miedema op 10 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 10 mei 1795, dv Willem Coenraads B., en Marijke Folkerts de Haas; DTB N.H. HRL , huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1819, huw 1830; Rein Miedema en M.B., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Rienstra onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 2 may 1795; ondertrouw HRL; kind: Willem Coenraad Miedema, geb 7 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL, vader als: R. Simons M. ; kind: Janke Reins Miedema, geb 25 feb 1796, ged 15 mrt 1796 Grote Kerk HRL; kinderen: Simon en Willem Reins Miedema, tweelingen, geb 22 mrt 1797, ged 9 apr 1797 Grote Kerk HRL, vader als R. Simons M. ; kind; Maaike Reins Miedema, geb 8 apr 1798, ged 6 may 1798 Grote Kerk HRL
Margarieta Dirks Schiere geb 13 jan 1798, ged 6 feb 1798 Grote Kerk HRL, dv Dirk Schiere en Minke Klaases
Margarita Haas zie: M. Hoeve
Margarita Cornelis ged 25 jan 1763 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Martens en Antje Tjeerrds
Margarita Lieste huwt met Otte Arjens Blom op 17 jun 1810 HRL, komt van Haarlem; hu Grote Kerk HRL 1810; Otte Annes Blom van HRL. en M.L. van Haarlem, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 1 Zomermaand 1810; ondertrouw HRL
Margarita Marcelis zie: Tamboezer
Margarita Marcelis Tamboezer geb 20 apr 1803 HRL, ged 1 mei 1803, N.H., huwt met Freerk Jacobs de Bruin op 25 mei 1826 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1826 HRL. en Leeuwarden, dv Marcelis T, en Jacomina Lieuwma; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1826; oud 36 jaar, (vnm: Magreta), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-029; VT1839
Margaritha Elizabeth Holsteyn geb 13 sep 1776, ged 29 sep 1776 Grote Kerk HRL, dv Pieter Holsteyn en Johanna Lieuwes
Margie Broers huwt met Balster Jans, kind: Jan Balsters, ged 8 dec 1748 Grote Kerk HRL
Margie Gerrits zie: Mink
Margie Gerrits Mink ovl voor 1850, huwt met Cornelis Schokker; BS ovl 1849
Margje Rimkema oud 63 jaar, geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; VT1839
Margjen Gerrits huwt met Jacob Jans; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Aaltje Jacobs, geb 28 aug 1810, ged 2 sep 1810 Grote Kerk HRL
Margjen Harmens huwt met Lijkle Baniers; BS ovl 1860
Margjen Jans Extract uit het Doop Prothocol der Hervormde Gemeente van Scheemda. In den jare Een Duizend zeven Honderd twee en negentig, den negentienden Februarij, is ged Een dogter van Berent Jans Nuisscher en M.J., Echtel:en genaamd Pietertje. Afgegeven den 13 okt 1813 voor Extract Conform
Margjen Lammerts zie: Rimkema
Margjen Rimkema geb 1805 Sneek, ovl 8 jan 1844 HRL, huwt met Eelke Jans Wagenaar op 13 feb 1840 HRL, wonende te HRL, dv Lammert Rimkes R, en Sjoukjen Lijkles Venema; BS huw 1840, ovl 1844; oud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; VT1839
Margreta Anthonij zie: delgrosso
Margreta Delgrosso geb 1800 ... , ovl 13 jul 1811 HRL, wonende te op de Voorstraat, dv Anthonij D, en (Johanna van Dijk); BS ovl 1811
Margreta van der Werf Johannes Fok ende M. vdW., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van der Werf, de vader, 26 may 1792; ondertrouw HRL; Johannes Fok en M. vdW., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 jun 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Margrieta Gudien Coenraad Boslap, soldaat in de comp. van Major de Milly in guarnisoen leggende te HRL, ende M.G., beide van HRL, zijnde de bruid zelven in perzoon gecompareerd, 12 jul 1794; ondertrouw HRL
Margrieta Heinsius Jacobus Dronrijp ende Margrieta Heins (!), beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de procureur Pesma met procuratie van de bruydegom en bruid. 9 Sep 1747; huwt met Jacobus Dronrijp, beyde van HRL, geproclameerd 10, 12 en 16 Septemb doen getrouwt in de Westerkerk in 1747
Margrieta Meyners ovl 18 jan 1667, 59 jaar, wedu van Harmen Hoef, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Margrieta van Veenhuizen ovl 23 nov 1789 HRL, oud 31 jaar
Margrietha Suringar geb f. 1676 HRL, huwt met Eelco Offringa in 1694, dv Tjeerd S, en Dyucke Jans; GJ1988
Margrietha Tjeerds zie: Suringar
Margrite Christiaens ged 15 mrt 1743 ... , doopgetuigen Jetke Dierix en Willem Jorissen
Marharetha Weber oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-167; VT1839
Maria Abrahams van Haarlem, huwt met Tjebbe van der Ley, van HRL, geproclameerd de 30 apr en de 7 en de 14 en getrout met Attestasie den 21 mei 1769; kind: Sjierk Tjebbes van der Ley, ged 24 apr 1770 Grote Kerk HRL
Maria van Adelen huwt met Abraham Izaks van der Fuyck; zie aldaar
Maria Allardus zie: Westendorp
Maria Andries zie: Keller, van der Woude
Maria Anthonij zie: Nieuwenhuis
Maria Arend zie: Batzal
Maria Arnoldus/Nolles zie: Bisschop, Klumper
Maria Augustinus Johannes Gerrits en M.A. beyde van HRL, komende weegens de bruid Frans Jansen, ijserkraemer, vertoonende consent van des bruidegom en bruid ''s vaeder en verklaerde daer en boven de bruydegoms broeder Harmen Gerrits voorn. bekend te zijn dat hun vaeder dit huwelijk consenteerde, ...; huwt met Johannis Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 dezember 1743 en den 5 en 12 jan 1744 en getrouwt den 19 dito
Maria Azimont ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente over 1400 Caroliguldens verschenen 20 nov 1763, 5 dec 1763: 98 Caroliguldens; id. verschenen 20 nov 1764; id. 3 dec 1764; id. 20 nov 1766; id. verschenen 20 nov 1767, 14 dec 1767; id. verschenen 20 nov 1769, 23 nov 1769; id. verschenen 20 nov 1770, 21 nov 1770; id. verschenen 20 nov 1771, 20 nov 1771; id. verschenen20 nov 1772, 25 nov 1772; id. verschenen 20 nov 1773, 29 nov 1773; id. verschenen 20 nov 1774, 28 nov 1774; id. verschenen 20 nov 1775, 24 jan 1776; id. verschenen 20 nov 1776, 4 dec 1776; id. verschenen 20 nov 1777, 10 dec 1777; id. verschenen 20 nov 1778, 23 nov 1778; id. aan de erven van mejuffrouw M.A. 1 jaar lijfrente min 10 dagen, 17 nov 1779: 95 Caroliguldens en 16 stuivers en voor het overbrengen van de constitutiebrief f. 2:10:0
Maria Bambach geb 1810 ... , ovl 27 jun 1812 HRL; wijk E-098, dv Lambertus B., en Anna Schoot; BS ovl 1812
Maria Barendsma geb 25 nov 1794 Leeuwarden, ovl 21 jan 1870 HRL, 1e huwt met Geert Arends Huisjemaker op 19 jul 1818 HRL, huw.afk. 5 en 12 jul 1818, wonende te HRL., dienstmeid. dv Jelte B., en Maria Damen, Rooms Katholiek, wonende te HRL 1840; BS huw 1818, ovl 1840, huw 1844, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk H-047; oud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-087; VT1839
Maria Batsaeth oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-043; VT1839
Maria Batzal geb 1795 HRL, ovl 21 jan 1878 HRL, huwt met Hendericus Huisman op 8 aug 1819 HRL, huwelijksafkondigingen 25 jul en 1 aug 1819, naaister, Rooms Katholiek, dv Arend B., en Antje Bloemer; BS huw 1819, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-033, 34
Maria van Beek huwt met Sweeris Koersen; dopen Grote Kerk HRL 1811; huwt met Sweris Koersen, kind: Krees Hendrik Sweres, geb 14 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Maria Beernds huwt met Jan Beernd Bartel, beide van HRL, geproclameert den 19-26 May en getrout de 3 jun 1754 in de Westerkerk HRL
Maria Berends huwt met Berend Jans; BS ovl 1847
Maria van den Berg ende Jetse Romkes, beyde van HRL, huw.aang. 30 may 1733 HRL, Comende voor de bruid Gosse Romkes; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Maria Binkes huwt met Johan Willem Muntz, kind: Gerardus, geb 30 aug 1772, ged 10 sep 1772 Grote Kerk HRL; kind: Simon Muntz, geb 23 mrt 1774, ged 24 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Theodora Rudolfa Munts, ged 28 feb 1765 Westerkerk HRL; kind: Pierius Johans Muntz, ged 16 jul 1767 Westerkerk HRL; kind: Rudolphus Johans Munts, ged 16 mrt 1769 Westerkerk HRL; kind: Anna Agneta Johans Munts, ged 23 nov 1770 Grote Kerk HRL
Maria Bisschop geb 1769 HRL, ovl 28 apr 1827 HRL, huwt met Arend Bartling en Bernard Heinrich, dv Pieter B., en Maria Gerrits; BS ovl 1827; 1828 huwelijken, ovl 1845; Bernardus Henricus Witte ende M.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 Louw maand 1811; ondertrouw HRL; Arend Hendriks Bartling en M. Pieters B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Maria B?Hn huwt met Harmanus Harmens, wonende te HRL 1831; BS ovl 1831
Maria van de Boscholdt huwt met Jaques de Block, zie aldaar; vdGaast begraaflijst
Maria Boumans huwt met Hendrik van Tricht, kind: Johannes Hendriks van Tricht, ged 22 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Maria Bretel ovl voor 1819, huwt met Johannes Kerkhoven; BS huw 1818, ovl 1842; Johannes Jacobs Kerkhoven ende Marijke Jans Bretel, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Olivier Cromwel, goede bekende, 22 may 1790; ondertrouw HRL; Johannes Jakobs Kerkhoven en Marijke Jans B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 jun 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Maria Breuker Johannes eytman, Corporaal in de comp. van capt. G.M. Dolleman onder ''t tweede Bataillon van ''t Regiment van Generaal Major de Schepper, ende M.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door de proc. IJpe Feddema onder productie van genoegzame bewijzen, 8 may 1790; ondertrouw HRL; Johannes Eitman, Corporaal in de compagnie van Kapitein G.M. Dolleman onder het tweede Bataillon van t'' Regiment van Generaal Major de Schepper, en M.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 mau 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Maria van den Broek Jan de Nor?, canonnier onder de comp. van lt. collonel L. Gaucheron de Chastillon ende M. vd. B., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd een onderofficier, 11 jul 1789; ondertrouw HRL; Jan de Nor?, Canonier in de compie van Lt. Collonel J. Guschinon de Castiller, en M. vde B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging den 16 jul 1789 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Maria Broekemans huwt met Christiaan Meyer, kind: Doreyetta Willemina Meyer, geb 3 jul 1787, ged ten zelfde dage Grote Kerk HRL
Maria Bugchelaar/Buchler ovl 1803 HRL, huwt met Johannes Bakker; BS huw 1833, ovl 1859; geb 4 apr 1787, ged 8 apr 1787 Grote Kerk HRL, dv Johannes Bakker en Maria Johannes Bruchelaar; kind: Berbera Johannes Bakker, geb 30 dec 1789, ged 3 jan 1790 Grote Kerk HRL, moeder als Marijke J. Buchelaar
Maria Bulgerts zie: van Dieteren
Maria van den Bussche ovl voor 1813, huwt met Jan Ates Kamsma; BS Franeker huw 1812
Maria Daalmans ovl Franeker voor 1813, huwt met Jan Boltjes, indertijd echtelieden te Franeker; BS huw 1812
Maria van Daetzelaar huwt met Alexander Kemmer, kind: Maria Alexanders Kemmer, ged 10 aug 1749 Grote Kerk HRL
Maria Dirks zie: Kloppenburg
Maria Dirks zie ook: M.D. van der Sluis; huwt met Bastiaan Smidt op 27 jan 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799; Maandag den 1 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde door de Bode Boekholt, uit naame ende van wegens Dirk van der Sluis Boekdrukker te Leeuwarden, navolgende Protest aan den Raad geexploicteerd; Alzoo ik Dirk van der Sluis meester Boekdrukker binnen Leeuwarden, ben ontwaar geworden, dat mijn dochter Maria Dirks van der Sluis heeft Kunnen goedvinden, Zonder mijn voorweeten en Consent, in de maand jan laatstleden bij den Raad der Gemeente te HRL, de Huwelijksche Proclamatien aan te geeven op naam van M.D. van HRL, met Bastiaan Smith Corporaal in de eerste Compagnie van het 3de Battaillon der 4de halve Brigade, en dezelve op die Manier bij voorschreven Raad aangetekend Zijn, Zonder eenig geblijk van mijn vaderlijke toestemming en Zonder bewijs, dat Zij Maria Dirks van der Sluis, en half jaar Jaar te HRL had gewoond, alle Strijdig ''s Lands ordtie en andere Wetten, omtrent de Huwelijken ge?maneerd. Zoo is ''t dat ik Dirk van der Sluis als vader, deeze handelwijs geenzins Approbeeren tegen die Wederrechtelijke aantekening der Proclamatien en daar opvolgende onwettige Solemnisatie, van ''t Huwelijk van genoemden mijn Dochter Maria Dirks van der Sluis met Bastiaan Smit bovengemeld, ten Sterksten Protesteere, en dat Huwelijk uit dien Hoofde houde voor Nul, en van geener waarde, met Reservatie van Recht, om des Wegens tegen mijn Dochter Maria Dirks van der Sluis en Bastiaan Smit ten allen tijde te ageeren, als overeenkomstig ''s Lands Wetten, ter maincti?n van mijn vaderlijke macht Zal verstaan te behooren; Wordende voorts, ten einde hier van behoorlijk effect te hebben, den Exploicteur gelast, de Inhoud deezes, aan den Raad der Gemeente van HRL voorteleezen, en naar Inhoud het Protest te effectueeren, met Schriftelijk Relaas en Forma, Actum Franeker den 26 mrt 1799. Dirk van der Sluis, requisitus. (NB44)
Maria Douwes zie: Damen
Maria van Dijk huwt met Hermanus Nicolaas Groen; dopen Grote Kerk HRL 1804
Maria Eits Aengenomen en Gedoopt op belijdenis des Geloofs 20 nov 1767 Grote Kerk HRL, Egte vrou van Sijberen Klaasses, op de Vijver; huwt met Sijbren Claases, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:23:29 mei 1763 en getrout de 5 jun in de Westerkerk; kind: Tjitske Sijbrands, ged 8 apr 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Marieke Eisses
Maria Faber geb 1767 Makkum, ovl 13 feb 1847 HRL, huwt met Ate Pieters de Vries, dv Hijlke Jacobs en ... ; BS ovl 1847; oud 70 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-141; VT1839
Maria Faber geb 1798 Makkum, ovl 29 sep 1868 HRL, huwt met Jurjen Haitsma, Vst 12 jun 1861 uit Almenum, N.H., ovl wijk D-140, dv Willem F, en Atje Everts; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk F-253, supp wijk B-215
Maria Falon ook bekend als: Felon; huwt met Jan Luitjes Faber; BS ovl 1857
Maria Ferf ovl voor 1887, huwt met Popke Hendriks Vriesema; BS ovl 1886
Maria Folkerts zie: Wax
Maria Gerbens zie: Landstra, Zas
Maria van Gergen ovl 26 okt 1803 HRL, oud 23 jaar
Maria Gerritsen huwt met Carel Wilhelm Ochsner, sergeant in ''t 2e bataillon van de 4e halve Brigade, kind: Fenne Carels Ochsner, geb 19 feb 1797, ged 21 feb 1797 Grote Kerk HRL
Maria Gerrits zie ook: Marijke Gerrits; huwt met Pieter Bisschop; BS ovl 1845
Maria Gielsen van HRL, huwt met Jan van Kempen, van Leeuwarden, geproclameerd de f. 6:13:20 jun en getrout met attestasie de 4 jul 1762
Maria Glandorp geb 5 feb 1807 HRL, ged 24 feb 1807 HRL, N.H., dv Hendricus G, en Grietje de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1807
Maria van Gorkum geb 16 sep 1792 Rauwerd, ovl 9 feb 1838 HRL, huwt met Bauke vd Meulen op 29 nov 1818 HRL, huwelijksafkondigingen 15 en 22 nov 1818, wonende te HRL, dienstmeid. dv Hendrikus vG, en Geeltje Wietsma; BS huw 1818, ovl 1838, regattdv 1826; geb 16 sep 1792, ovl 9 feb 1838; staat vermeld in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893: 1827, no. 46; 1828, no. 35; grootboekno. 1207, deel 2: 16 Caroliguldens; 1829, no. 109; 1830, no. 38; 23 feb 1831, no. 84; 27 feb 1832, no. 72; 20 feb 1833, no. 47; 11 feb 1834, no. 78; 17 jan 1835, no. 16; 13 jan 1836, no. 13; 3 feb 1837, no. 44; 22 jan 1838. no. 41
Maria de Haga Wij Ondergetekenden Sijtske Jelgersma huisvrouw van A. Raschen, en Sijtske Heins huisvrouw van Klaas IJsenbeek, beide wonende te HRL, verklaren bij dezen dat aan ons uit hoofde van Familiebetrekkingen volkomen bekend is, dat M. d. H. huisvrouw van Gerbrandus Meinsma (Grootmoeder van Gerbrandus Jelgersma van Moeders Zijde) in den Jare 1700 Agt en Vijftig te Amsterdam is Overleden. en hebben wij deze met onze Gewone handtekening Vertekend. HRL den 29 mei 1815
Maria Harings zie: de Vries
Maria Harmens zie: Hoogmolen, Klumper, Schuur
Maria Harmanus Johannes Eeuwes ende M.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmanus Jurjens, 26 jun 1790; ondertrouw HRL; kind: Elizabeth Johannes, geb 20 okt 1810, ged 4 nov 1810 Grote Kerk HRL
Maria Harmens J.G. Telsemeyer en M.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 16 may 1807; ondertrouw HRL
Maria Heilen geb 28 dec 1800 HRL, ovl 18 sep 1879 HRL, huwt met Doeke vd Ley op 10 feb 1822 HRL, huw.afk. 27 jan en 3 feb 1822, werkster, N.H., dv Hendrik H, en Aaltje de Boer; BS huw 1822, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk H-225
Maria Hendriks zie: Bauer, Glandorp, van Gorkum, Heilen, Heiner, ten Hulst, Koelmans, Meyer, van Schouwenburg, Voets
Maria Hendriks huwt met Harmanus Nijhuis; BS ovl 1837
Maria Hendriks geb 1776/77 HRL, ovl 20 mrt 1849 HRL, huwt met Johannes Terdeus, werkster in 1841, getuige bij geboorte aangifte van Jurjen Huzelman (Hinselman); BS geb 1811, huw 1829, ovl 1834, ovl 1837, ovl 1849
Maria Hendriks huwt met Harmen Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 apr en getrout de 15 mei 1765
Maria Hermanus zie: Bloemer
Maria Hermanus ovl voor 1834 HRL, huwt met Hendrik Burgerts; BS huw 1833
Maria Hiddes zie: Bleeker
Maria Hylkes zie: Faber
Maria Hillebrands geb 1792 Franeker, ovl 28 dec 1844 HRL, huwt met Henricus Verhoeven op 7 mei 1829 HRL, huw.afk. 26 apr en 3 mei 1829, wonende te HRL, dienstmeid. dv Hillebrand Hendriks en Ekke Wietses; BS huw 1829, ovl 1844; oud 48 jaar, (vnm: Marijke), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-214; VT1839
Maria Hillemans kind: Johanna Louisa Hillemans, geb 21 okt 1783, ged 9 nov 1783 Grote Kerk HRL
Maria Hilverson geb 1765 ... , getuige bij geboorte aangifte van Catharina Maria Haagstra; BS geb 1811
Maria Holtlosser huwt met Anthonij Renke, kind: Jakobus Antonius Renke, geb 8 okt 1786, ged 5 dec 1786 Grote Kerk HRL
Maria Hoogmolen geb 1793 HRL, ovl 7 mrt 1831 HRL, huwt met Johannes van Elst op 13 apr 1823 HRL, huw.afk. 23 en 30 mrt 1823, dv Harmen H, en Grietje Andries Schermer; BS huw 1823, ovl 1831
Maria van Houtenberg geb 1792 ... , huwt met Reinder Buwalda, getuige bij geboorte aangifte van Bauke Bijlsma; BS geb 1811
Maria Jacobus zie: Joosten, Smit
Maria Jans zie: de Boer, Groote, 2x Haarsma, Hensel, Ros, Schoenmaker, van der Zee
Maria Jans ged 23 okt 1770 Grote Kerk HRL, dv Jan Cornelis en Sijtske Dirks
Maria Jans ged 13 jan 1754 Grote Kerk HRL, dv Jan Janz en Maria Kamp
Maria Jansen zie ook Maayke Jans; Jan Brevink ende M.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Harmens deszelfs neeff, 28 apr 1792; ondertrouw HRL
Maria Jansen geb 1804 Amsterdam, huwt met Franciscus Josephus ter Heyde op 24 sep 1829 HRL, huw.afk. 13 en 20 sep 1829, dienstmeid. wonende te HRL, dv Casper J, en Carolina Tiesten, (gk); BS huw 1829
Maria Jansen huwt met Jan Boomhouwer; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Pieter Jans Boomhouwer, geb 5 jul 1810, ged 8 jul 1810 Grote Kerk HRL
Maria Jans geb 12 nov 1802 HRL, ged 30 nov 1802, N.H., dv Jan Hendriks en Goitje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1802
Maria Jans Wybe Doekles ende M.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd de burgem:Hopm:Harm:Videlius des selfs broodheer, en vertoonde de bruidegom ''s vaeders schriftelijk consent, 1 Jun 1748; huwt met Wybe Doekles, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 jun 1748 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Baukje Wybes, ged 5 jan 1751 Grote Kerk HRL
Maria Jeltes zie: Barendsma
Maria Johannes van Almenum, huwt met Hendrik Geerts, van Parrega, geproclameerd de f. 6:13:20 dec 1761 en getrout met attestasie de 12 jan 1762
Maria Kamminga geb 4 sep 1804 HRL, ged 23 sep 1804 HRL, moeder genoemd als ''Boudewijn Pieters'', dv Johannes H. K, en Boukjen P. van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1804
Maria Kamp huwt met Jan Janz, kind: Maria Jans, ged 13 jan 1754 Grote Kerk HRL; kind: Daniel Jans, ged 2 jan 1752 Grote Kerk HRL
Maria Caspers zie: Doksma
Maria Keller geb 20 apr 1802 HRL, ovl 13 apr 1821 HRL, dv Andries K(elder), en Petronella Versteeg; BS ovl 1821
Maria Christiaans geb 1773 ... , huwt met Hendrik Werna, doet overlijdensaangifte van Jacob Hendriks en van Hendrik Andries, wordt bij 1e overlijdensaangifte genoemd ''Maria Hendriks''; BS ovl 1811
Maria Klomp ovl 15 nov 1747 ... , wonende te Hoorn, ontvangt lijfrente 1740-1747
Maria Kloppenburg geb 1785 HRL, ovl 30 aug 1823 HRL, 1e huwt met Hermanus Louwrens Huier op 9 dec 1811 HRL, ondertrouw 20 Nov 1811, 1e afk. zondag 24 Nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 1 dec 1811, 2e huwt met Pieter de Lange op 21 jul 1822 HRL, huw.afk. 23 en 30 jun 1822, naaister, dv Dirk K, en Willemke Gerrits; bsha181huwafk, hu, huw 1822, ovl 1823
Maria Klumper geb 9 mrt 1796 HRL, ovl 11 nov 1869 HRL, huwt met Willem Velthuis op 3 jun 1821 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1821, dienstmeid. Rooms Katholiek, dv Harmen Berends K, en Agatha Berends; BS huw 1821, ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-206, wijk E-008, wijk F-307; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stoelwinder, wijk G-198; VT1839
Maria Klumper geb 1802 HRL, ovl 29 dec 1879 HRL, huwt met Johannes de Jong, dv Arnoldus K, en Gesina (=Grietje Bosch); BS ovl 1879
Maria Codirk geboortig van Suriname, voor burgerse der stad aangenomen, heb-bende Daniel Heinsius, wegens dezelve in plaats van burgereed, belofte ven getrouwigheid gedaan in handen van pres. burg. T
Maria Koelmans geb 1789 ... , ovl 7 dec 1848 HRL, huwt met Johannes Henricus Gastrik, won HRL. 1842, dv Henricus K, en Anna Otto; BS huw 1842, ovl 1848, VT1839; Jan Hendriks Gastrick en M.K., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 1 dec 1808; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb Sluis, Belgi?, en wonende te HRL. 1839, wijk C-115; VT1839
Maria Coenraad zie: Gephart
Maria Kommers huwt met Arnoldus Christiaans op 4 dec 1808 HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809; kind: Jan Jacobus Arnoldus, geb 9 jan 1809, ged 15 jan 1809 Grote Kerk HRL
Maria Kool geb 1796 ... , getuige bij gabaang van Andries Gebel; BS geb 1811
Maria Cornelis zie; Polstein
Maria Cornelis Pieter Callenborn en M.C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; kind: Cornelis Pieters Callenborn, geb 1 sep 1811, ged 17 sep 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: Marike C.
Maria Kortois Harmanus Gerardus Hankers en M.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 aug 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Maria Koster oud 79 jaar, geb Wommels en wonende te HRL. 1839, wijk D-089; VT1839
Maria Lambertus zie: Bambach
Maria Lauwerens ged 20 may 1753 Grote Kerk HRL, dv Lauwerens Durcks en Meinouw Sijbrens
Maria Louws huwt met Hendrik Bisschop op 10 aug 1800 Kimswerd; huw Grote Kerk HRL 1800
Maria Luitjes zie: Klein
Maria Magdalena huwt met Klaas Jansen Vrijburg, kind: Zara Klaases Vrijburg, ged 15 aug 1769 Grote Kerk HRL
Maria geb 27 nov 1811 HRL, dv Tjerkje Aukes; BS geb 1811
Maria van Maurik huwt met Jan Jansen Bruying, kind: Allert Jans Bruying, ged 18 apr 1752 Grote Kerk HRL
Maria Meinderts zie ook: Marijke Meinderts; huwt met Sander Tiels, kind: Jan Sanders Tiels, geb 16 okt 1798, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL
Maria Meinsma ovl voor 1816, huwt met Wiltetus Bernardus Jergersma; BS huw 1815; Extract uit het doopregister van het dorp Weydum. 1791 den 17 jul is ged een zv Wiltetus Bernardus Jelgersma, Predikant te Weydum en M. a. M., Echtelieden, Zijnde alhier gebooren den 20 jun 1791, en is door den Vader ged Zijnde genoemd Gerbrandus. de Schout Van de Gemeente Jorwerd
Maria van der Mey huwt met Pieter Sibrands op 7 apr 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; Pieter Sijbrands van Amsterdam en M. vdM. van HRL, zijnde de aangave gedaan door den gesw. clercq A. Rasschen onder Produktie van genoegzaam bewijs, 15 mrt 1805; ondertrouw HRL
Maria Meyer geb 24 dec 1802 HRL, ged 11 jan 1803, N.H., dv (J) Hendrik M, en Hinke Zanstra; dopen Grote Kerk HRL 1803
Maria Michiels zie ook: Plengnat; geb 16 dec 1796, ged 3 jan 1797 Grote Kerk HRL, dv Michiel Jans en Klaaske Gerrits
Maria Minnes zie: van der Veer
Maria Minnes geb 6 apr 1794, ged 29 apr 1794 Grote Kerk HRL, dv Minne Hanses en Hijlkjen Luwes
Maria Nauta ovl 3 nov 1789 HRL, oud 62 jaar
Maria Nieuwenhuis geb 1799 HRL, Rooms Katholiek, A 12 mei 1850 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-049
Maria Noblet huwt met Daniel Bemzee, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 21 en 28 okt 1742 en doe ook getrouwt; Daniel Benizee ende M.N., beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de nots. Reydema met vertooninge van een briev van des bruydegoms broeder houdende toestemminge van desselfs moeder, 13 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; Mariana de Nobelet ende Anderijs Mall?, beide van HRL, huw.aang. 16 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit Anderies Jelmersma Geregtsbode; huw.aang. HRL 1738
Maria Nolles/Arnoldus zie: Bisschop
Maria Nolles op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Maria Oeges geb mei 1810 ... , ovl 16 nov 1811 HRL; ten huize van Marijke Sjerks BS ovl 1811
Maria Overheyde geb 1773 ... , huwt met Marten Smit, get. bij geboorte aangifte van Wilhelmina Hendriks; BS geb 1811
Maria Phaff geb 15 nov 1803 HRL, ged 27 nov 1803 HRL, dv Johan J.P., en Maria Rebekka Eilerts; dopen Grote Kerk HRL 1803
Maria Piccart zie bij: M. Pikhart
Maria Pieters (C); zie: Bisschop, Hamers, Tuts
Maria Pieters huwt met Klaas Tamboer, wonende te HRL 1880; BS ovl 1880
Maria Pieters Joost Arnaudt, soldaet in de Compie van capt. grave van Bijland van HRL, ende M.P. van Leeuwaerden, koomende de bruid meede in persoon en attesteerde Jurjen Hendriks, soldaet onder de Compie van Capt. Valk, dat dit huwelijk met volkoomen toestemminge is van des bruydegoms vaeder, 3 Jan 1747
Maria Pikhart huwt met Antonij Bierma, kind: Jan Antonijs Bierma, ged 12 jul 1761 Grote Kerk HRL; kind: Jan Anthonis Bierma, ged 27 mrt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Alida Anthonis Bierma, ged 22 jul 1766 Grote Kerk HRL, moeder als M. Piccart
Maria van Plettenberg ontvangt interesse 1801-1802; Stadsrentmeester bet f. 30:3:8 interesse 1e tontine, 5e classe, no. 1, 6% van f. 500:0:0, may 1776. (GAH1060); id. f. 30:13:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 30:17:8, may 1778. (GAH1060)
Maria Ploeger geb 1801 Bolsward, huwt met IJpe Hoogstra, A 8 jul 1850 Heerenveen; bev.reg. HRL 1851 wijk D-052
Maria Polstein geb 1789 Elburg, ovl 23 jul 1864 HRL, 1e huwt met Hilbrand vd Vorm op 24 nov 1814 HRL, huw.afk. 13 en 20 nov 1814, 2e huwt met Willem Brandij op 12 okt 1817 HRL, huw.afk. 7 en 14 sep 1817, wonende te HRL, ovl wijk A-208, dv Cornelis P, (gk), en Martje Beerts, (gk); BS huw 1814, huw 1817, ovl 1847, ovl 1864; oud 50 jaar, geb Elburg en wonende te HRL. 1839, wijk A-211; VT1839
Maria Prior huwt met Klaas Wiarda, wonende te HRL 1833; BS ovl 1833; oud 41 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-029; VT1839
Maria Renalda huwt met Douwe Schat op 9 mei 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1871
Maria Ringneri huwt met Jan Eernstman, wonende te Leeuwarden; BS huw 1830
Maria Rochen huwt met Arnold van Kersen; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Frederik aug Arnolds van Kersen, geb 8 jun 1810, ged 1 jul 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Marij R.
Maria Roen oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-226; VT1839
Maria de Roo heeft een zuster Dina de Roo; medeweesvoogd Scheltinga bet f. 35:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ten profijte van Maria en Dina dR., herkomstig uit derselver ouders nalatinschap en aangeerfde goederen, wordende ten weeshuyse gealimenteert, 19 aug 1730. (GAH1060)
Maria Rooswinkel huwt met Fredericus Gastrik; BS ovl 1848
Maria Sakes zie: Wiersma
Maria Schipbergen huwt met Jan van Dalen, kind: Abraham Jans van Dalen, ged 23 Febrij Grote Kerk HRL
Maria Schoenmaker geb 28 mrt 1784 Franeker, ovl 13 jan 1865 HRL, ongehuwd, ovl wijk H-001, Rooms Katholiek, gealimenteerde, dv Jan S, en Leentje Hilarius; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; VT1839
Maria Schoot geb 1793 HRL, ovl 16 nov 1852 HRL, 1e huwt met Coenraad Slym, 2e huwt met Louwrens Westerhof op 1 mei 1851 HRL; (?), dv Johannes S, en Anna van Erp; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk G-347, wijk H-144; Coenraad Slym en M.S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 15 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 47 jaar, geb deventer (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-023; VT1839
Maria van Schouwenburg geb 4 feb 1803 HRL, ovl 6 nov 1872 HRL, huwt met Petrus Ens op 13 nov 1834 HRL, DG, dv Hendrik(ud) vS, en Anna Menalda; BS huw 1834, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk E-029; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-020; VT1839
Maria Schrik hm ... , verkoopt een huis in 1801
Maria Schuur geb 1796 HRL, ovl 24 sep 1859 HRL, huwt met Jurre Vink op 27 okt 1816 te HRL, huw.afk. 13 en 20 okt 1816, Rooms Katholiek, dv Harmen S, en Johanna Bisschop BS huw 1816, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-366; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-232; VT1839
Maria Sietses kind: Johanna S, geb 1809 HRL, wonende te Leeuwarden; BS huw 1837
Maria Sybrands zie: Tjallingii
Maria Sybrens zie: de Vries
Maria Sipkes geb 1802 Franeker, huwt met Bernardus Henricus Straatmaker op 15 apr 1830 HRL, komt van HRL, dv Sipke Siebrens en Threeske Lolles; BS huw 1830
Maria Smit geb 10 apr 1802 HRL, ged 9 mei 1802, N.H., huwt met Sjoerd de Boer op 29 mrt 1840 HRL, A 26 okt 1888 Zaandam, dv Jacob S, en Anna Helena Groote; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk G-035, bev.reg. HRL 1880-1900 oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-150; VT1839
Maria Smit ovl 24 dec 1792 HRL, oud 32 jaar
Maria Snijders oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-134; VT1839
Maria Spannenburg Renardus Hessel van Altena, advocaat voor den Hove van Friesland, van Leeuwarden, en M.S. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 oct 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd op vertoonde attestatie
Maria Stevens zie: Brandenburg
Maria Swaal Hendrik van der Meret, Lieuten. bij het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit, residerende te Amsterdam en Commissaris der O.I. Compagnie van den Levantsen handel en navigatie der Middelandsche Zee op Texel, en M.S. van HRL, laatst geproclameert op den 16 den nov 1777 HRL, en op dato dezes 18 nov 1777 hier getrouwdt na vertoonde adtestatie van het Oude Schild op Texel van 9 nov 1777, getekent J.J. Volmar, v. d. m. ibidem
Maria Sweitser Johannes Daum van Amsterdam en M.S. van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 15 Grasmaand 1808; ondertrouw HRL
Maria Zaad Willem Jansen Wolfs ende M.Z., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Bartels, deszelfs neeff, 30 okt 1790; ondertrouw HRL; Willem Jansen Wolfs en M.Z., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 nov 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Maria van der Zee geb 1791 Heeg, ovl 12 okt 1847 Leeuwarden; BS ovl 1847; oud 47 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, wijk F-008; VT1839
Maria Ziekmans geb 1790 HRL, huwt met Willem Jager op 27 jun 1811 HRL, 1e afk. zondag 9 jun 1811 voor het Huis der Gemeente, ondertrouw 5 jun 1811, 2e afk 16 jun 1811, dv Johan Daniel Z, en Dirkje Brens; BS huwafk. 1811, huwelijken
Maria Zwaal Joost Koen, commandeur ter zee, in dienst van ''t Ed:Mog:Collegie ter Admiraliteit in Friesland en schipper bij de E:geoctrooyeerde O:Indische Compagnie, presidiaale Kamer Amsterdam, ende de Juffer M.Z., beide van HRL, hebbende met consent van den Agtb:Magistraat een voorstelling in de week gehad, en laatst geproclameert op dato dezes 27 jun 1773 HRL, en toen getrouwt
Maria Zweitser geb 1787 HRL, ovl 28 feb 1824 HRL, huwt met Johannes Daum op 30 apr 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1824
Maria van Theeken ovl 9 may 1803 HRL, oud 65 jaar
Maria Terdeus geb 1800 HRL, ovl 1 sep 1834 HRL, huwt met Johannes vd Velde op 10 aug 1823 HRL, huw.afk. 27 jul en 3 aug 1823, naaister, dv Johannes Roelofs T, en Maria Hendriks; BS huw 1823, ovl 1834
Maria Tymens zie: van der Hout
Maria Toussaint Johannes Spannenburgh ende M.T., beyde van HRL, sijnde de aengevinge bij procuratie door Dr. Tjallingii, 24 May 1749; huwt met Johannes Lases Spannenburg, beyde van HRL, geproclameerdt den 26-27 May en den 1 jun 1749 en doen ook getrouwdt; huw reg. N.H. HRL; kind: Johan Daniel Johannes Spannenburg, ged 1 feb 1757 Grote Kerk HRL; kind: Philippina Johannes Spannenburg, ged 23 okt 1759 Grote Kerk HRL, vader is vaandrig; kind: Doetje Johannes Spannenburg, ged 29 jan 1754 Grote Kerk HRL; kind: Maria Johannis Spannenburg, ged 23 may 1752 Westerkerk HRL; kind: Laas Johannis Spannenburgh, ged 17 mrt 1750 Grote Kerk HRL; woont in 7e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Maria Tijleman geb 1787 ... , ovl 5 mei 1817 HRL, huwt met Hessel Obbes; dopen Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1817; kind: Jacobus Hessels, geb 11 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL
Maria Veenders ovl 14 jun 1791 HRL, oud 41 jaar
Maria Veenstra huwt met Jan IJdema; BS ovl 1837
Maria Verhey huwt met Adolph Blanken, kinderen: Arnolda Francoisa en Maria Adolphs Blanken, tweelingen, beiden ged 25 mei 1769 Westerkerk HRL
Maria Vermeersch Jan Gerard Woldring, capitain van een Compagnie Infanterije ten dienste van den Staet der Vereenigde Neederlanden van Groningen en Juffr:M.V. van Almenum, sijnde de aengeevinge gedaen door notaris H. Pesma met vertoninge van schriftelijk consent van weedersijdse olderen, met een gebodt in de Week, 8 Aug 1750; geb Almenum ... , huwt met Jan Gerard Woldring op 8 aug 1750 HRL; mil. huw HRL, Geref. Gem; ovl 11 mei 1763, 79 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; in genealogie Anna Catharina Roorda vermeld als: Maria Johanna V. ; zie aldaar; (gen. Jaarb. 1984); kind: Gerards Gilles Jans Woldringh, ged 22 jun 1756 Grote Kerk HRL, moeder als M. Gijsberta Johanna Woldringh geb V.
Maria Visser oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-159; VT1839
Maria Voets MARIA HENDRIKS (1812, 1832), MARIJKE HENDRIKS (1771); ovl HRL. voor 1813, huwt met Johannes Harmens ter Mosch, beide van HRL, geproclameerd de 30 dec 1770 en de 6-13 en getrout de 20 jan 1771, destijds echtelieden te HRL; DTB N.H. HRL. 1771, BS huw 1812, ovl 1832; huwt met Reinier Jans, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 nov 1761; huwt met Jan Jansen Nabers, beide van HRL, geproclameerd de 31 Jannewari en de 7 en getrout de 14 Febrij 1768
Maria Vos huwt met Jan Heerts Feenema; zie aldaar
Maria de Vries geb 1779 HRL, wijk H-125, supp wijk H-253
Maria de Vries oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-010; VT1839
Maria de Vries geb 1782/86 Tzum, ovl 15 jul 1853 HRL, huwt met Dirk Sikkes Bok, N.H., dv Haring Germens en Tjaltje Tjerks; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk G-185
Maria de Vries geb 1810 Frl, huwt met Dirk van Dam, A 2 nov 1854 Wildervank; bev.reg. HRL 1851 wijk A-021
Maria de Vries geb 1780 Franeker, ovl 16 dec 1846 HRL, huwt met Arjen Floor, dv Sijbren dV, en Hieke Feikes; BS ovl 1835; 1846 overlijdens
Maria de Waard ovl voor 1845, huwt met Jurjen Harmanus IJskamp op 21 okt 1810 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1844; Jan van der Geest van Almenum en M. dW., van HRL, 19 jun 1790; ondertrouw HRL; Jurjen H. IJskamp en M. dW., beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; Jan van der Geest van Almenum en M. dW. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 jul 1790 HRL, en zijn getrouwd den 11 daaraan volgende; kind: Hendericus Jans van der Geest, geb 16 apr 1794, ged 13may17 94 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans van der Geest, geb 22 may 1797, ged 13 jun 1797 Grote Kerk HRL
Maria Wabes huwt met Dirk Heins, beide van Almenum, geproclameert 8, 15 en 22 en getrout den 24 Feberwari 1756; ovl 14 feb 1803 HRL, oud 86 jaar; kind: Bauke Dirks, ged 2 aug 1757 Grote Kerk HRL; kind: Bauckje Dirks, ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL, moeder als Maartje W. ; kind: Wabe Dirks, ged 23 mrt 1761 Grote Kerk HRL, moeder als Marij W.
Maria Watses zie: Hilarius
Maria Westendorp geb 1745 HRL, ovl 14 jul 1830 HRL, ongehuwd, dv Allardus W, en debora van Diest; BS ovl 1824; 1830 overlijdens
Maria Westwijk ovl voor 1866, huwt met Meine vd Vaart; BS ovl 1865
Maria Wiersma geb 1791 Galaladammen, ovl 22 mrt 1842 HRL, ongehuwd, dv Saake W, en Christina de Boer; BS ovl 1842
Maria Willems zie: Faber, Groen
Maria Willems huwt met Gerrijt van Swighem, kind: Liefke Gerrijts van Swighem, ged 24 7ber(=sept) 1771 Grote Kerk HRL
Maria Wissing huwt met Wouter Erich, wonende te HRL 1878; BS ovl 1878
Maria Witteveen ovl voor 1841, huwt met Arnoldus Johannes Andreae; BS ovl 1840
Maria Wolfs huwt met Abraham Cornelis Beitsma; BS ovl 1828
Maria van der Wouden huwt met Matthijs Romkes(?), kind: Anna Maria Matthijses, geb 7 mrt 1793 ged 26 mrt 1793 Grote Kerk HRL
Maria van der Woude geb 1810 Franeker, ovl 15 dec 1864 HRL; wijk G-173, ongehuwd, EvL, dv Andries vdW, en Aafke Doekes; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk E-180, supp wijk G-402
Maria Wouters Oege Klaassen Snip en M.W., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 dec 1780 HRL, en zijn getrouwd den 5 daaraanvolgende; kind: Klaas Oeges Snip, geb 23 may 1783, ged 8 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Oeges, geb 19 nov 1787, ged 18 dec 1787 Grote Kerk HRL, moeder als: Marijke W. ; kind: Doetje Oeges, geb 12 feb 1789, ged 3 mrt 1789 Grote Kerk HRL, vader als O.K. ; kind: Doetje Oeges Snip, geb 21 mrt 1790, ged 13 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Richtje Oeges Snip, geb 6 feb 1794, ged 4 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Maria Weyma geb 18 nov 1773, ged 14 dec 1773 Grote Kerk HRL, zv Simon Weyma en Sibbeltje Johannis
Maria Wijnands geb 1796 ... , huwt met Sake Johannes de Ruiter op 9 apr 1812 HRL, leefde in 1841, dienstmaagd te Leeuwarden 1812, 1e afk. Leeuwarden zondag 22 mrt 1812, 2e afk. Leeuwarden29 mrt 1812, 1e afk. HRL. 29 mrt 1812 2e afk. HRL. 4 apr 1812, dv Johannes W, en Agnietje Kramer; BS geb 1812, ovl 1841
Maria Yemes zie: de Groot
Maria Yeps geb 11 apr 1798, ged 6 may 1798 Grote Kerk HRL, dv IJepe Steffens en Grietje Klaases
Maria IJpes zie: Hollander
Maria (Margaretha) Elizabeth van Deventer huwt met Hendrik Willem Schreuder, wonende te Leeuwarden, ontvang interesse 2e classe 5% van de tontine, origineel groot 30.000,-, genegotieert tot opbouw van de Nieuwe Kerk, met 1/2 accressement, 1800: 37 Caroliguldens en 10 stuivers; id. over 1801; id. over 1802; id. over 1803; id. over 1805; id. over1806; id. over 1807; id. over 1808, met 2 accressementen: f. 50:0:0; id. over 1809; id. over 1810; id. over 1811; ontvangt 1 jaar interesse van 500,-, tontine origineel groot 40.000,-, 5%, genegotieert tot opbouw van de Groote Kerk met 1/2 accressement, 1804: 37 Caroliguldens en 10 stuivers; stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd 2e tontine, 2e classe, no. 6, verschenen Januar. 1775: f. 25:0:0 (GAH1060); id. verschenen January 1777. (GAH1060); id. verschenen Januar. 1778. (GAH1060); Wij Burgemeester Officier van den Burgerlijken Stand der gemeente Leeuwarden certificeren bij dezen, dat de Huwelijksch Proclamatien tusschen: Hendrik Willem Schreuder, oud 37 Jaren, van beroep mr Goud- en Zilversmid. geb en woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige zv Hendrik Willem Schreuder, overleden, en van M.E. v. D., Zonder beroep, woonachtig te Leeuwarden, en M.B.S., oud 29 Jaren, Zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Bouwe Cornelis Schiere, overleden, en van Uilkje Bakker, van beroep Koopvrouw, woonachtig te HRL, alhier behoorlijk Zijn afgekondigd, op Zondagen den tweden en negenden mrt des Jaars een duizend acht honderd Zeventien, Zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 12 mrt 1817; Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den vier den dag der maand sep des Jaars Een duizend Zeven honderd en tachtig is alhier geb Willem waar van Vader is Hendrik Willem Schreuder en moeder M.E. v. D. Af gegeven op den vijfentwintigten feb Een duizend acht honderd en zeventien
Maria Adolphs Blanken ged , samen met Arnolda Francoisa Adolphs Blanken, tweelingen, 25 mei 1769 Westerkerk HRL, dv Adolph Blanken en Maria Verhey
Maria Agnes Timmermans geb 1776 Bronsum, ovl 4 jun 1845 HRL, ongehuwd, db Jacobus T, (gk), en Helena Kramers, (gk); BS ovl 1845
Maria Albertina Ravenstein Aulus Haselaer van HRL, ende M.A.R. van Dockum, komende de gesw: clercq Reidema met attestatie van Bruidegom en Bruid. 27 aug 1740 fiches ondertrouw N.H. HRL
Maria Alexanders Kemmer ged 10 aug 1749 Grote Kerk HRL, dv Alexander Kemmer en Maria van Daetzelaar
Maria Anna Sibilla Schlicht huwt met Herman Otto Zelle, wonende te HRL 1894; BS ovl 1894
Maria Anthony Nieuwenhuis geb 1803 HRL, ovl 19 jul 1823 HRL, ongehuwd, dv Anthonij N, en Catharina Bisschop; BS ovl 1823
Maria Berber Tonbel huwt met Lenert Pfeil, kind: Anna Magdalena Lenerts Pfeil, ged 11 aug 1754 Grote Kerk HRL
Maria Bonnifacia Nicasia van der Haar ged 18 feb 1748 Grote Kerk HRL, dv Bonnefaes van der Haar en Chatarina Johanna Greevenstein
Maria Burgerts van Dieteren geb 1783 HRL, ovl 15 apr 1850 HRL, 1e huwt met Broer Gerrits, 2e huwt met Hendrik Johannes Doksma op 18 jul 1833 HRL, Rooms Katholiek, gealimenteerde in 1850, visvrouw in 1834, dv Burgert Hendriks vD, en Elisabeth Willems; BS huw 1833, ovl 1834, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001
Maria C Fredriks zie: Brinkman
Maria C Gerardus zie: Rinkes
Maria C Roll oud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-083; VT1839
Maria Carolina Lansing Stephanus Reysinger, Corporaal onder de comp. van Lt. Collonel Blanke ende M.C.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lambertus van den Poll, soldaat onder dezelfde comp, goede bekende, 19 apr 1794; ondertrouw HRL
Maria Carolina Linsing huwt met Stephanus Reysinger op 4 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 4 mei 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; Stephanus Reysinger, corporaal in de compagnie van Lt. Collonel Blanke, en M.C.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 may 1794 HRL, en zijn ten zelven dage getrouwt
Maria Caspers Doksma geb 1812 Almenum, ovl voor 1840, huwt met Rintje Hayes de Jong op 15 aug 1833 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. dv Casper Johannes D, en Akke Jans, (ook: Doekes); BS huw 1833, ovl 1839
Maria Catharina Adam zie: Reinius
Maria Catharina Berendts Harmen Jansen Camp en M.C.B., beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 28 jun 1776 HRL, en toen getrouwd
Maria Catharina Dilles Hendrik Willem Rozel, soldaat onder de compagnie van Capitein Dolleman, en M.C.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 aug 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Maria Catharina Hamers geb 1789 Brantheim, 1e huwt met Harmanus van Aaken, 2e huwt met Jan Johannes vd Heide op 30 apr 1820 HRL, huw.afk. 16 en 23 apr 1820, wonende te HRL, dv Pieter Joseph H, en Geertruida Duikers; BS huw 1820
Maria Catharina Hensel geb 1791 HRL, ovl 23 feb 1825 HRL, dv Jan Andries H, en Johanna Reins Rodenhuis; BS ovl 1825
Maria Catharina Jans geb 1751 ... , ovl 19 okt 1811 HRL, huwt met Jan Adam Helt, wonende te bij de Groote Sluis; BS ovl 1811
Maria Catharina van der Cop geb 5 feb 1798, ged 27 feb 1798 Grote Kerk HRL, dv Stees (?) van der Cop en Anna Sophia Smit
Maria Catharina Meyer ovl voor 1834, huwt met Klaas Wiarda; BS ovl 1833
Maria Catharina Reinius geb 9 nov 1808 HRL, ovl 5 dec 1813 HRL; wijk B-045, N.H., ged 29 nov 1808 HRL, dv Adam R, en IJtske J. Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1813
Maria Catharina Rinkes geb 1790 Brunssum, ovl 19 nov 1852 HRL, huwt met Willem Annes Hovenier op 27 sep 1832 HRL, wonende te HRL, dv Gerardus R, en Grietje Timmermans BS huw 1832, ovl 1852; oud 36 jaar, geb Bolsward(!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-136; VT1839
Maria Catharina Tuts geb 1799 Overhespen, prov. Luik, Be, huwt met Harmanus Addens op 29 mrt 1829 Franeker, wonende te Franeker, dv Pieter T, (gk), en Anna Maria Mottie (gk); bsha18fr1829 huwelijken
Maria Catharina Wiese kind: Johanna Adriana W, geb 10 dec 1811 HRL; BS geb 1811
Maria Catharina de Wilde huwt met Johannes Wilhelmus Kempers, wonende te HRL. op de Groote Breedeplaats; BS ovl 1811
Maria Christiaans Borman Christoffel Schreurder en M.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Anna Pieternella Schreuder, geb 6 mrt 1784, ged 7 mrt 1784 Grote Kerk HRL, vader als: C. Casper S.
Maria Christina Bauwer geb 1772 HRL, ovl 20 jun 1828 HRL, huwt met Johannes Leborias Heymeyer, dv Hendrikus Antonius B., en Eleonora Johanna Rosee; BS ovl 1828
Maria Christina Brinkman geb 1786 Bolsward, ovl 27 apr 1843 HRL, ongehuwd, dv Fredrik B. en Geertje Minnes; BS ovl 1843
Maria Christina Heiner geb 1804 HRL, ovl 4 mrt 1839 HRL, ongehuwd, dv Hendrik H, en Hinke Zanstra; BS ovl 1839
Maria Christina Johans Heinen geb 24 feb 1797, ged 14 mrt 1797 Grote Kerk HRL, dv Johan Hendrik Heinen enn Hinke Lanstra
Maria Coenraad Nicolaas Gephart geb 1798 Amsterdam, ovl 29 jul 1817 HRL, huwt met Dirk Douwes de Jonge op 13 apr 1817 HRL, huwelijksafkondigingen 9 en 16 feb 1817, wonende te HRL, dv Coenraad Nicolaas Gebhardt, en Barbara Boltjes; BS huw 1817, overlijdens; Brevet. Voor Mr. Rudolf de Sitter en Jan Fredemann Vi?tor Openbare notarissen residerende te Winschoten in de provincie Groningen is gecompareerd Hinderkij Bartelds, weduwe van Douwe Tjerks, zonder beroep, woonagtig te Oude Pekel A bij ons Notarissen wel bekend, dewelke verklaarde bij deze tegenwoordige acte, hare toestemming te geven tot het huwelijk hetwelk haar minderjarige Zoon Dirk Douwes de Jonge, van beroep Zeeman, woonagtig in de Oude Pekel A voornemens is in te gaan met M.C.N.G., zonder beroep, bij hare moeder te HRL woonagtig, zijnde eene dogter van wijlen Coenraad Nicolaas Gebhardt, dien ten gevolge gemelde hare Zoon bij dezen autoriserende om voorschreven huwelijk in te gaan bij den officier van de burgerlijke stand te HRL; evenals of zij zelve daarbij tegenwoordig ware: Waarvan Acte aan de Comparante voorgelezen. Aldus gedaan te Winschoten op heden den derden feb dezes jaarsachttienhonderd zeventien; Ik Ondergetekende Berber Boltjes weduwe Wytze Blom te HRL, verklaare bij deezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen minderjarigen dogter M.G. meede te deezer Steede woonagtig om zich in het Huwelijk te begeeven met Dirk Douwes de Jonge, varendsgezel, geb en woonagtig in de Pekela, moogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester der Stad HRL in ondertrouw worden opgenoomen, de afkondigingen zoo hier als in de Pekel A plaats hebben om na afloop derzelven in de Huwelijksche Staat te worden bevestigd, geschiedde dito consent door mij alleen, uit hoofde de vader niet in staat is door afwezigheid deszelfs wil te verklaren. HRL den 7 feb 1817; Op zondag den zestienden mrt achttienhonderd zeventien is voor de eerste en op zondag den drieentwintigsten daaraanvolgende voor de tweede keer aangekondigd en gepubliceerd dat in ondertrouw Zijn opgenomen derk Douwes de Jonge oud 19 Jaren, Zeeman van beroep, wonende te Oude Pekel A, minderjarige zv wijlen Douwe Tjerks en nog in leven Zijnde Hindrikje Bartels, wonende te Oude Pekel A, en M.G. oud negentien Jaren zonder beroep, wonende te HRL, minderjarige dv Coenraad Nikolaas & Barbera Boltjes wonende te HRL, - en dat hiervan atjictie (?) is gedaan volgens den inhoud der wet, zonder dat daartegens eenige oppositie is gekomen. Oude PekelA den 26 mrt 1817; Extract uit het Doop Reg. van de Zuyderkerk te Amsterdam is geëtraheerd, dat Maria (geb 26 dec), dv Coenraad Nycolaas Gephart en Barbara Boltjes, op den Zeventienden jan des Jaars 1700Achtennegentig is Gedoopt. Amsterdam den 2 Janr 1800 Zeventien; deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte, een van overlijden, twee huwelijksconsenten, een wegens de afloop der geboden in de Pekela, en certificaat van aan de Militie voldaan te hebben van derk Douwes de Jonge en M.G. dito 13 apr 1817. de President Burgemeester der Stad HRL
Maria Cornelii Meesters Extract uit een Doop Reg. der R.C. Gemeente van Vlymen, berustende ter Secretarij aldaar, waarin men onder anderen vindt het volgende. 31 okt 1773: Baptizatus est Cornelius, filius legitimus Walteri jacobi Boumans et M.C.M., Susceptrix Joanna Adriani Jonkers, nomine Johanna Henrici Meesters. Vlymen den 21 jun 1816
Maria Dirks van der Sluis Maandag den 1 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde door de Bode Boekholt, uit naame ende van wegens Dirk van der Sluis Boekdrukker te Leeuwarden, navolgende Protest aan den Raad geexploicteerd; Alzoo ik Dirk van der Sluis meester Boekdrukker binnen Leeuwarden, ben ontwaar geworden, dat mijn dochter M.D. v. d. S. heeft Kunnen goedvinden, Zonder mijn voorweeten en Consent, in de maand jan laatstleden bij den Raad der Gemeente te HRL, de Huwelijksche Proclamatien aan te geeven op naam van M.D. van HRL, met Bastiaan Smith Corporaal in de eerste Compagnie van het 3de Battaillon der 4de halve Brigade, en dezelve op die Manier bij voorschreven Raad aangetekend Zijn, Zonder eenig geblijk van mijn vaderlijke toestemming en Zonder bewijs, dat Zij M.D. v. d. S., en half jaar Jaar te HRL had gewoond, alle Strijdig ''s Lands ordtie en andere Wetten, omtrent de Huwelijken ge?maneerd. Zoo is ''t dat ik Dirk van der Sluis als vader, deeze handelwijs geenzins Approbeeren tegen die Wederrechtelijke aantekening der Proclamatien en daar opvolgende onwettige Solemnisatie, van ''t Huwelijk van genoemden mijn Dochter M.D. v. d. S. met Bastiaan Smit bovengemeld, ten Sterksten Protesteere, en dat Huwelijk uit dien Hoofde houde voor Nul, en van geener waarde, met Reservatie van Recht, om des Wegens tegen mijn Dochter M.D. v. d. S. en Bastiaan Smit ten allen tijde te ageeren, als overeenkomstig ''s Lands Wetten, ter maincti?n van mijn vaderlijke macht Zal verstaan te behooren; Wordende voorts, ten einde hier van behoorlijk effect te hebben, den Exploicteur gelast, de Inhoud deezes, aan den Raad der Gemeente van HRL voorteleezen, en naar Inhoud het Protest te effectueeren, met Schriftelijk Relaas en Forma, Actum Franeker den 26 mrt 1799. Dirk van der Sluis, requisitus. (NB44)
Maria Dorothea Moritz geb 13 aug 1791, ged 30 aug 1791 Grote Kerk HRL, dv Georg Fredrik Moritz en Rinske Akkringa
Maria Dorothea Reiber geb 1797 Groningen, ovl 26 sep 1830 HRL, huwt met Johannes Berends Hankes; BS ovl 1830
Maria Douwes Damen ovl voor 1845, huwt met Jelte Barendsma; BS huw 1818, huw 1844, ovl 1870
Maria E Georg zie: Keil
Maria E Jozef zie: Padberg
Maria E Zaalberg oud 40 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, wijk E-027; VT1839
Maria E/E. C Petrus zie: Coulbout, Vaas
Maria E/H Johannes zie: Gastrik, Homberg, Kamminga, Mischaux, Phaff, Schoot, Terdeus, Vogel, Wijnands, Ziekmans
Maria Elisabeth Daniel zie: Heinsius
Maria Elisabeth Gastrik geb 15 feb 1810 HRL, ovl 12 mei 1884 HRL, ongehuwd, dv Johannes G, en Maria Koelman; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk B-037; oud 28 jaar, (vnm: Maria A. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-115; VT 1839
Maria Elisabeth Harkenroth huwt met Pieter Klaassen van der Brug, beide van HRL, geproclameert den 18-20 en getrout den 25 aug 1754; begraven Kleine Kerk, Klein Kerkhof, regel 5, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Klaas Pieters van der Brug, ged 15 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Auckjen Pieters van der Brugh, ged 10 sep 1754 Grote Kerk HRL, vader is Coopman
Maria Elisabeth Heinsius geb 4 sep 1764 HRL, ovl 14 mrt 1838 HRL, huwt met Wytse Vettevogel, ontvangt interesse 1801-1811, dv Daniel H, en debora Hartmans; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1838, regattdv1826-93; Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 1e classe. no7, 3%, van f. 500:0:0 kapitaal, verschenen may 1774: f. 15:3:8. (GAH1060); id. verschenen may 1776. (GAH1060); id. verschenen May 1777: f. 15:13:0 (GAH1060); id. verschenen may 1778: f. 17:15:8. (GAH1060); Wytze Vettevogel en Maria Elizabeth Heinsen, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door doct. Hanekuik op vertoonde procuratie van de bruid en bruidegom en consent van des bruidegoms vader, 19 sep 1789; ondertrouw HRL; Wytse Jans Vettevogel en M.E.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 okt 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage, (gelijk met zijn broer Hendrik Jans Vettevogel); kind: debora Wytses Vettevogel, geb 20 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geertruy Wytses Vettevogel, geb 11 jul 1795, ged 26 jul 1795 Grote Kerk HRL, vader als W. Jans V. ; kind: Janna Wytses Vettevogel, geb 2 may 1797, ged 21 may 1797 Grote Kerk HRL, vader als W. Jans V.
Maria Elisabeth Keil geb 1794 HRL, huwt met Klaas Metzelaar op 8 sep 1814 HRL, huw.afk. 28 aug en 4 sep 1814, A 7 nov 1855 Heerenwal, dv Georg Jacob K, en Elisabeth Jelgerhuis; BS huw 1814, bev.reg. HRL 1851 wijk C-151; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-155; VT1839; M. Elizabeth Keyl, geb 16 feb 1794, ged 23 mrt 1794 Grote Kerk HRL, dv Georg Jacob Keyl en Elizabeth Jelgerhuis
Maria Elisabeth Coulbout geb 1788 HRL, ovl 29 okt 1862 Franeker, 1e huwt met Hermanus Langwarden, 2e huwt met Augustinus de decker op 12 nov 1840 HRL, wonende te Franeker in 1862, dv Petrus C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1840, BS Franeker ovl 1862; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-184; VT1839
Maria Elisabeth Croese huwt met Gerrijt Harmens Santman, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1768 in de Westerkerk
Maria Elisabeth Lourensen Anthonij Roelofs ter deus ende M.E.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Lourensen, deszelfs vader, 4 may 1805; ondertrouw HRL
Maria Elisabeth Padberg geb 16 nov 1801 Heerenveen, ovl 14 mrt 1874 HRL, huwt met Lourens/Rinze Johannes Huurmans, Rooms Katholiek, dv Jozef P, en Margaretha Bs; BS ovl 1874; bev.reg. HRL 1851 wijk E-045, 263, wijk F-007, 240, 276, wijk G-028
Maria Elisabeth Piekenbroek ovl 21 okt 1747, 45 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Maria Elisabeth Rinskes geb 19 jan 1810 HRL, als vader opgegeven Cornelis Vink, in onecht geboren, dv Rinske Tjetts; dopen Grote Kerk HRL 1810
Maria Elisabeth Schoning gemeentebestuur betaalt aan Jan Lindeboom wegens gedane uitschotten aan M.E.S., 14 feb 1787: 14 Caroliguldens en 14 stuivers; (geen boeknr. vermeld)
Maria Elisabeth Sejaume zie ook: M.E. Toussaulm; huwt met Juriaan Brensa, kind: Dirkje Juriaans Brensa, ged 24 okt 1758 Grote Kerk HRL
Maria Elisabeth Toussaulm zie ook: M.E. Sejaume; huwt met Jurriaan Brens, kind: Dirckje Jurriaans Brens, ged 22 nov 1757 Grote Kerk HRL
Maria Elisabeth Weinbrenner ovl voor 1883, huwt met Johannes Schuil; BS ovl 1882
Maria Elisabeth Berbera de Bouw ovl voor 1820, huwt met Willem Hes; BS huw 1819
Maria Elisabeth Cornelia Vaas geb 1809 Leeuwarden, huwt met Lammoraal Labertus Aemilius Becker, 2e huwt met Petrus Wilhelmus Lijnslager Eekma op 22 okt 1840 HRL, winkelierse, wonende te HRL, ook huwt met Harmen vd Zee, wonende te HRL. 1879, dv Petrus Jacobus V, en Anna Margaretha Linis; BS huw 1840, ovl 1879; oud 31 jaar, (vnm: Elisabeth), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-011; VT1839
Maria Elisabeth Jans Spoor ged 2 sep 1759 Grote Kerk HRL, dv Jan Fredriksz Spoor en Jeltje Ottes
Maria Elizabeth Benier ovl voor 1869, huwt met Johannes Henricus Junius; BS Franeker ovl 1868
Maria Elizabeth Keuning ovl voor 1828, huwt met Berend Gerrits Hankes; BS huw 1827
Maria Elizabeth Schieren Georg Berends, Soldaat in de compie van Majoor Breidenbach en M.E.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 jul 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Maria Elizabeth Stouthout huwt met Gerrit de Bruin; dopen Grote Kerk HRL 1805; Gerrijt Jans de Bruin en M.E. Stouts (!), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Norbruis, goede bekende, 7 sep 1805; ondertrouw HRL
Maria Eva Klein Ernst aug Jenths ende Juffr. M.E.K., beyde tot HRL, koomende weegens de bruid Sijds Schaef met vertoninge van moeders consent, 23 Mrt 1748; huwt met Ernst aug Jentsch, beyde tot HRL, geproclameerd den 24-31 mrt en den 7 apr 1748 en doen ook getrouwt
Maria Eva Coenraads In het Jaar Een Duizend Seven honderd Agt en tachtig den Agtste jul is Geboren Maria Eva dv Coenraad Migchels en Johanna Kok. Afgegeven op den Raadhuize binnen harlingen den 28 mei 1816
Maria Everts Akkringa geb 20 okt 1797, ged 13 nov 1797 Grote Kerk HRL, dv Evert Akkringa en Elizabeth Andries
Maria Feites Ruitenschild geb 20 jan 1784, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL, dv Feite Ruitenschild en Fennigje Huisinga
Maria Folkerts Wax ged 7 apr 1771 Westerkerk HRL, dv Folkert Jansen Wax en Enne Jans geb 1772 HRL, ovl 26 feb 1844 HRL, 1e huwt met Evert Wybes, 2e huwt met Jacob Barteles Noorman op 3 mrt 1811 HRL, dv Folkert W, en Inne Jans Salverda; huw Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1844; Jacob Bartels en Marijke (!) Folkerts W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 2 Sprokkelmaand 1811; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Maria Frederica Talman huwt met Albertus Westerwijk, kind: Jakobus Albertus Westerwijk, geb 22 sep 1794, ged 23 sep 1794 Grote Kerk HRL
Maria G. /I Matthijs zie: Heuffer
Maria Geertruida Heuffer geb 16 dec 1794 Leeuwarden, ovl 27 jan 1822 HRL, huwt met Herman Hendrik Stootman op 9 jul 1820 HRL, huw.afk. 25 jun en 2 jul 1820, wonende te HRL, dv Matthijs H, en Adriana Smits; BS huw 1820, ovl 1822
Maria Gerbens Landstra geb 14 dec 1789 Wommels, ovl 28 apr 1881 HRL, huwt met Murk Hotzes Ringnalda, N.H., dv Germen L, en Feikje Elsloo; BS ovl 1831; 1881 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-043; oud 49 jaar, geb Hommerts (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-040; VT1839
Maria Gerbrandusdr Zas geb 1599 Utrecht, ovl 12 mei 1637 HRL, huwt met Johannes Hobbes Ansta, belijdenis Utrecht, begraven Utrecht, dv Gerbrandus Claeszen Sasse/van Vianen, (gk), en deliana Jacobsdr. van Schadyck, (gk); gesl. Walsweer
Maria Gezina Haasken huwt met Willem Hendriks Calsbeek; dopen Grote Kerk HRL 1805
Maria Gijsberts Fontein ovl 15 apr 1739, 80 jaar, huisvrouw van Gilles Vermeersch, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst en Gen. Jaarb. 1984/Roorda; FONTEIN, PIETER
Maria H Jelmers zie: Heddema
Maria Henderica Homberg geb 1771 HRL, ovl 4 nov 1829 HRL, huwt met Hendrik Klazes van Wielen op 19 jan 1800 HRL, dv Johannes H, en Sjoukje Hayes Feenstra; huw Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1829
Maria Hendriks ten Hulst ovl 21 dec 1824 Dokkum, huwt met Allert Harmens Rouing; BS huw 1829, ovl 1846
Maria Hendriks Perrison ged 9 nov 1758 Westerkerk, dv Hendrik Perrisonen Eelkje Pieters
Maria Henriette Heddema geb 1800 Suameer, ovl 11 sep 1852 HRL, huwt met Johan Heinrich Fliedner (gk), N.H., dv Jelmer Geerts H, en Hiltje Wytses; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk E-284
Maria Hermanus Bloemer geb 1803 HRL, ovl 19 jul 1860 HRL, huwt met Harmen Alderts vd Zee op 14 nov 1833 HRL, Rooms Katholiek, dv Hermanus Dirks B., en Trijntje Douwes; BS huw 1833, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-108
Maria Hiddes Bleeker geb 8 dec 1799 HRL, ged 19 jan 1800, N.H., dv Hidde Hendriks B., en Maaike Jetses; dopen Grote Kerk HRL 1800
Maria Ida Clapens ovl 22 aug 1794 HRL, oud 62 jaar
Maria Isabella Heuffer geb 13 nov 1791 Leeuwarden, ovl 4 feb 1854 HRL, 1e huwt met Johannes Johannes Posthuma op 23 mei 1824 HRL, huw.afk. 9 en 16 mei 1824, dienstmeid. wonende te HRL, 2e huwt met Antonius Hendriks Knipper op 22 apr 1852 HRL, Rooms Katholiek, dv Mathias H, en Adriana Smits; BS huw 1824, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-304, wijk B-037, 72
Maria J Gerardus zie: Rinkes
Maria Jans de Boer geb 1803 HRL, ovl 13 sep 1838 HRL, huwt met Johannes Johannes vd Elst op 16 mei 1833 HRL, naaister, dv Jan Gerrits de B., en Joukje Bretel BS huw 1833, ovl 1838
Maria Jans Bok geb 6 mrt 1796, ged 8 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv Jan Harms Bok en Mayke Martens Lak
Maria Jans Dorenbosch ged 28 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, dv Jan Dorenbosch en Alida Jansen
Maria Jans Groote geb 26 mrt 1804 HRL, ged 8 apr 1804 HRL, ovl voor 1811, dv Jan G, en Renske Wopkes (van Hoek); dopen Grote Kerk HRL 1804; geb 5 aug 1810 HRL, dv Jan G, en Rinske Wopkes; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 5 aug 1810, ged 26 aug 1810 Grote Kerk HRL, dv Jan Groote en Rinske Wopkes
Maria Jans Haarsma geb 1 okt 1769 Dokkum, ovl29 sep 1822 HRL, huwt met Johan Coenraad Geinzer, en huwt met Haye Geerts van der Zee op 1 feb 1816 HRL, huw.afk. 21 en 28 jan 1816, getuige bij geboorte aangifte van Bastianus vd Veen 1811, N.H., dv Jan Hayes en Trijntje Reinders; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, 1816 hu1822 overlijdens, ovl 1827
Maria Jans Ros geb 25 okt 1801 Leeuwarden, ovl 14 mrt 1868 HRL, huwt met Johannes Riddersma op 8 jul 1830 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. visvrouw in 1868, ovl wijk H-036, Rooms Katholiek, dv Jan Pieters R, en Anna Jurjens; BS huw 1830, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; VT1839
Maria Jarichs Gelinde geb 24 mrt 1776, ged 16 apr 1776 Grote kerk HRL, dv Jan Pieters Gelinde en Johanna Antonis
Maria Joanna Buytenaart ovl voor 1843, huwt met Augustinus de decker, kind: Maria Joanna de decker, geb 1797 Moerbeke, Belgi?; BS huw 1825
Maria Joannes Raust ged 24 apr 1759 Grote Kerk HRL, dv Joannes Raust en Elisabeth van Blei
Maria Johanna de Decker geb 1797 Moerbeke, district Gent, prov. Oostvlaanderen, Belgi?, ovl 21 apr 1874 HRL, 1e huwt met Christophorus Valentijn Burghart op 13 okt 1825 HRL, huw.afk. 2 en 9 okt 1825, won HRL, 2e huwt met Johannes Johannes van Elst op 9 jun 1842 HRL, wonende te HRL. 1840, tapperse, dv Augustinus de Dikker, (huwelijksakte 1825), de decker(huwelijksakte 1842), en Maria Joanna Buytenaart; BS ovl 1840; 1842 huwelijken, ovl 1866, ovl 1874; oud 40 jaar, geb Moerbeek en wonende te HRL. 1839, wijk F-127; VT1839
Maria Johanna Geertruy huwt met Hendrik Frits; dopen Grote Kerk HRL 1806
Maria Johanna Rinkes geb 1787 Brunssum, ovl 31 jul 1865 HRL, ongehuwd, dv Gerardus R, en Grietje Timmermans; BS ovl 1865; oud 52 jaar, geb Bronsum (=Brunssum) en wonende te HRL. 1839, wijk C-069 VT1839
Maria Johanna Elizabeth Scheers geb 1765 Middelburg, ovl 14 nov 1825 HRL, huwt met Jelle/Julianus Hanekamp; BS ovl 1825; 1836 overlijdens, ovl 1844
Maria Johanna Harmanna Zijlstra geb 5 apr 1787, ged 1 may 1787 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Zijlstra en Jetske Aarts
Maria Johanna Hermana Keiser huwt met Hoogwelgebooren Heer Hans Willem van Plettenberg, kind: Petronella Agatha van Plettenberg, ged 22 okt 1765 Grote Kerk HRL
Maria Johannes Bakker geb 4 apr 1787, ged 8 apr 1787 Grote Kerk HRL, dv Johannes Bakker en Maria Johannes Bruchelaar
Maria Johannes Vogel geb 1 sep 1799 HRL, ovl 21 nov 1878 HRL, huwt met Koert Lieuwes Touwslager op 1 jun 1826 HRL, huw.afk. 21 en 28 mei 1826, werkster, dv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS huw 1826, ovl 1878; juiste geb datum volgens doopregister: 20 sep 1799 HRL; oud 40 jaar, (vnm: Marijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-180; VT 1839; geb 26 may 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL, dv Johannes Vogel en Trijntje Leyenaar
Maria Johannis Spannenburg ged 23 may 1752 Grote Kerk HRL, dv Johannis Spannenburg en Maria Toussaint
Maria Johans Sichmans geb 19 jan 1790, ged 23 feb 1790 Grote Kerk HRL, dv Johan Dani?l Sichmans en Dirkje Brens
Maria Josepha Joosten geb 1776 Bronsum, ovl 8 jan 1842 HRL, huwt met Melchior Schrage, dv Jacobus J, en Johanna Cornelia Hanraats; BS ovl 1842; oud 64 jaar, geb Bronzum, Lb, en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-112; VT1839
Maria Karels Bouwman geb 27 jan 1784, ged 10 feb 1784 Grote Kerk HRL, dv Karel Bouman en Henderyka Palsenburg
Maria Katharina Gerstmeyer Georg Karel Kramp en M.K.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Maria Klaases Heins ged 17 jun 1770 Westerkerk HRL, dv Klaas Heins en Anna van Aarssen; geb 25 mei 1771 HRL, ovl 3 nov 1819 HRL, ongehuwd; BS ovl 1819; gebruiker van wijk E-098, medegebruiker is Roelof Veenstra, tuin, 1814 (GAH204)
Maria L Linst oud 60 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-239; VT1839
Maria Louisa Erdtmans van Amsterdam, huwt met Jan Lofman van HRL, geproclameerd de 29 mei en de 5 en 12 en getrout met attestasie de 23 jun 1763 in de Westerkerk
Maria Louisa Mey huwt met Hendrik Meyer; BS ovl 1813
Maria Luitjes Klein geb 1788 Franeker, huwt met Johannes Jans Kamsma op 10 mei 1812 Franeker, dienstmaagd, wonende te Franeker, dv Luitje Pieters K, en Jaje Tjeerds; BS Franeker huw 1812
Maria Machtel Pierson huwt met Frederik van Alma, beide van HRL, geproclameert den 5-7 en getrout den 12 mei 1754 in de Westerkerk; kind: Junius Frederiks van Alema, ged 29 jun 1756 Grote Kerk HRL
Maria Machteld van Alema geb 20 jan 1779, ged 2 feb 1779 Grote Kerk HRL, dv Junius van Alema en Geertruida Munter
Maria Magdalena Bernharten huwt met Johannes Snijder; BS ovl 1838
Maria Magdalena Harbay huwt met Felix Dienaar, soldaat alhier in guarnisoen, beide van dese stad, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jul 1764 in de Westerkerk
Maria Magnus van Aarssen ged 4 jun 1741 Westerkerk HRL, dv Magnus van Aarssen en Machtilda Meinsma
Maria Magteldlena van Holler huwt met Johannes Petrus Muller op 18 aug 1795 HRL, komt van den Helder, laatste afk. 16 aug 1795, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1795; Johan Peter M?ller, sercheant onder de Infanterie ten dienst van deeze Lande, van HRL, ende Maria Magteldlena van Holten, van de Helder, zijnde de bruidegom en bruid zelve gecompareerd, 1 aug 1795; ondertrouw HRL
Maria Margaretha ten Brink huwt met Sijbrant Huisinga, kind: Geertruid Sijbrants Huisinga, ged 30 mei 1769 Grote Kerk HRL
Maria Margaretha Osseling geb 1799 prov, huwt met Wybrandis de Wit, A sep 1850 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-038; oud 39 jaar, (vnm: Magreta, geslnm: Osling), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-004; VT1839
Maria Margaretha Praterin Philip Jakob Kauder, kind: Philip Jakob Kauder, ged 15 nov 1759 Westerkerk HRL
Maria Michiels Plengnat zie ook: Maria Michiels; geb 16 dec 1796 HRL, ovl 24 mrt 1878 HRL, huwt met Pier Hoogstra op 17 dec 1820 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec HRL. en 3 en 10 dec 1820 Bolsward, dienstmeid. N.H., naaister in 1851, dv Migchiel Jans P, en Klaske Gerrits Kisjes; BS huw 1820, ovl 1836, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk D-140, wijk F-248; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk C-067; VT1839
Maria Minnes van der Veer geb 1794 HRL, ovl 27 feb 1863 HRL; wijk G-082, huwt met Jan Hendriks Bakker op 31 mrt 1823 HRL, huw.afk. 16 en 23 mrt 1823, dienstmeid. Nederlands Hervormd turfmeetster in 1851, dv Minne Hanses vdV, en Hiltje Lieuwes; BS huw 1823, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-334; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfstanster, wijk G-324; VT1839
Maria Nolles Bisschop geb 1811 HRL, ovl 12 feb 1889 HRL, huwt met Petrus Hendriks Bennink op 10 okt 1833 HRL, dv Arnoldus Pieters B., en Lijsbeth Roelofs Terdeus; BS huw 1833, ovl 1889; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-027; VT1839
Maria P Hamers oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-095; VT1839
Maria Paulina van der Zee geb 1803 HRL, ovl 28 nov 1864 HRL, huwt met Johannes Schoot op 18 okt 1832 HRL, Rooms Katholiek, ovl wijk G-126, dv Jan Harmens vdZ, en Mientje Nak; BS huw 1832, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-128, 132; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-120; VT1839
Maria Pieters Rooy Hubert Graat ende M.P.R., beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door Ruird Jans de Swart gesw:clercq met vertooninge van genoegsaeme schriftelijke last in deesen, 1 May 1751; huwt met Hubert Graadt, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 May 1751 en den 31 dito getrouwd
Maria Rebekka Eilerts huwt met Johan Jurrits Phaff; dopen Grote Kerk HRL 1803
Maria Rosa Petreaus ovl 12 sep 1807 Leeuwarden, huwt met Christoffel Kuipers; BS huw 1823
Maria Sakes van der Werf geb 8 mrt 1790 Dokkum, ovl 16 feb 1821 HRL, huwt met Arjen Rienks Bouritius; BS ovl 1821
Maria Sophia Betjes huwt met Willem van Berendonch; BS ovl 1824
Maria Sophia Gaude zie ook Sophia Philippus Kouda; huwt met Melchior Gothilf (= Godthelp), beide van HRL, geproclameerd de 23-30 okt en getrout de 6 nov 1763
Maria Stevens Brandenburg ovl 31 jul 1761, wonende te HRL. 1755-1761; b
Maria Theresia Adam zie: Stark
Maria Theresia van der Bosch geb 1764 in het Nassausche, Dld, ovl 28 dec 1824 HRL, huwt met Johannes Leonardus Jekel, (gk), doet overlijdensaangifte van Jan Murks in 1811, kinderen:Adriana J., geb 1806 HRL, Willemina J, geb 1799 Zutphen, Johan Jacob J., geb 1798 Zwolle; BS ovl 1811; 1819 huwelijken, ovl 1824, ovl 1837
Maria Theresia Meerbeek geb 1742 ... , ovl 12 feb 1813 HRL, huwt met Engel Meerbeek, ovl wijk G-023; BS ovl 1813
Maria Theresia Stark geb 1795 Nassau, Dl, ovl 29 aug 1815 HRL, dv Adam S, en ... ; BS ovl 1815
Maria Tjerks Roosma zie ook: M.T. Rosema; huwt met Albert Bruining, beide van HRL, geproclameerd de 24 apr en de 1 en getrout de 8 mei 1763; kind: Dames Alberts Bruining, ged 9 jun 1765 Grote Kerk HRL; kind: Baafie Alberts Bruining, ged 5 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL
Maria Tjerks Rosema zie ook: M.T. Roosma; huwt met Albert Bruining, kind: Jannetie Alberts Bruining, ged 26 aug 1766 Grote Kerk HRL
Maria Tymens van der Hout geb 1797 HRL, ovl 30 dec 1837 Franeker, ongehuwd en wonende te Franeker, dv Tyman Jans vdH, en Gooitske Piers (de Jong); BS Franeker ovl 1837
Maria Watzes Hilarius geb 6 nov 1800 HRL, huwt met Paulus Jacobus Dorenbos op 23 apr 1826 HRL; huwelijksafkondigingen 9 en 16 apr 1826, ged 30 nov 1800, N.H., dv Watse Teyes H, en Aaltje Jans Smit; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1826
Maria Willems Groen geb 6 dec 1805 HRL, ovl 6 dec 1871 HRL, huwt met Fedde van Straten op 31 jul 1834 HRL, N.H., dv Willem Lodewijks G, en Helene (Steenstra), BS huw 1834, ovl 1869, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-199, wijk F-292; geen doop gevonden tussen 1804-1806 op fichenrs. 3 en 4
Maria Willems van Hoven ged 12 dec 1769 Grote Kerk HRL, dv Willem van Hoven en Margaretha Divisson
Maria Yemes de Groot geb 2 aug 1805 HRL, ged 15 okt 1805 HRL, dv IJeme Jans dG, en Lijsbeth Barends; dopen Grote Kerk HRL 1805
Maria Ypes Hollander geb 1794 Bolsward, 1e huwt met Pieter Jans Kouwenburg, 2e huwt met Gerrit Pieters Kann? op 16 okt 1828 HRL, huw.afk. 5 en 12 okt 1828 HRL en Bolsward, wonende te Bolsward, 1828, dv IJpe Dirks H, en Geertje Gerrits Oostra; BS huw 1828
Maria/Maaike Poppes zie: Menalda
Maria/Marijke Luiters huwt met Roelof Terdeus; BS ovl 1832
Maria/Marijke Berends Nieuwenhuis geb 26 mrt 1789 HRL, huwt met Martinus Visser, wafelbakster in 1851, RK; BS ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk C-131, 212, wijk F-340, wijk G-055, supp wijk H-300; Marten Johannes Visser en Marijke Berends Nieuwhuis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Berend Nieuwenhuis, 22 mrt 1806; ondertrouw HRL
Maria/Marijke Harmens IJskamp mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; geb 1771 ... , ovl 3 jun 1816 HRL, huwt met Johannes Eeuwes vd Heide; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1808, 1810, BS ovl 1812, ovl 1816, ovl 1846, ovl 1852
Marian Lieven Spelder huwt met Jacob Graaf, kind: Hendrik Jacobs Graaf, ged 26 feb 1758 Grote Kerk HRL
Marianna Abrahams zie: Cohen
Marianna Veldman oud 41 jaar, geb Rookzel bij Munster, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk G-061; VT1839
Marianna Abrahams Cohen geb 1807 Leeuwarden, ovl 4 sep 1841 HRL, huwt met Abraham Aron Speyer op 26 sep 1833 HRL, wonende te Leeuwarden, koopvrouw in 1841, dv Abraham Benjamin C, en Sara Elias; BS huw 1833, ovl 1841; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-209; VT1839
Marianne Stokvis huwt met Levi Liepmans de Vries, ovl voor 1871, wonende te HRL, NI; BS huw 1832 1871 overlijdens; oud 66 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-162; VT1839
Marichjen Martens zie: Zijlstra
Marichjen Zijlstra geb 1776 Heerenveen, ovl 15 nov 1840 HRL, huwt met Dirk Nieuwbuur, dv Marten Z, en Geeske Wiebes; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1811, BS ovl 1840; oud 65 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-115; VT1839; kind: Jacobus Martinus Dirks Nieubuur, geb 10 sep 1811, ged 13 okt 1811 Grote Kerk HRL
Marieke Harmens ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL, dv Harmen Jans en Tettje Walings
Marieke Hilbrands van der Form Gooyke Bokkes ende M.H. vdF., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Douwe Pieters, 2 nov 1793; ondertrouw HRL
Marieke Jans Nurenburg ged 8 sep 1767 Grote Kerk HRL, dv Jan Nurenburg en Dieuwke Klaases
Marij Jelles zie: van der Werff
Marij Ottes van HRL, ende Arent Goytiens van Mackum, huw.aang. 10 aug 1737 HRL; komende voor de Bruit desselvs Neeff Teunis Eiberts; huw aang. HRL 1737
Marij Zweris zie: Oldendorp
Marij Iedes zie: Boor
Marij Yedes geb 29 nov 1782, ged 22 dec 1782 Grote Kerk HRL, dv IJede Teunis en Elske Pieters
Marij Anna Hendersen huwt met Johan van der Straten op 10 mrt 1805 HRL, komt van Amsterdam met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1805; Johan van der Straaten van HRL, en M.A.H. van Amsterdam, zijnde de aangave gedaan door proc. Wyma onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod, 9 mrt 1805; ondertrouw HRL
Marij Iedes Boor huwt met Wiebren Romkes Lamring, wonende te Bolsward; BS huw 1844
Marij Jelles van der Werff geb 1797 Bolsward, ovl 22 mei 1815 HRL, dv Jelle vdW, en Lijsbeth Westerbaan; BS ovl 1815
Marij Zweris Oldendorp geb 1794 Makkum, ovl 14 jan 1832 Makkum, huwt met Siebren Annes vd Meer, wonende te HRL. 1832, dv Zweris Cornelis O, en Sjke Pieters de Jong; BS huw 1832, overlijdens
Marija Gerrijts huwt met Jan Paulus, beide van HRL, geproclameert den 23-30 Novem:en de 7 en getrout den 16 dec 1755; kind: Swaantie Jans, ged 27 jun 1758 Grote Kerk HRL
Marija Theodora Elisabeth Lieberten geb 1758 ... , huwt met Otte Hendrik M. Tiedge, get. bij geboorte aangifte van Hendrik Marten Tietgen in 1811; BS geb 1811, huw 1821, ovl 1837
Marijke Aants zie: Visser
Marijke Abes Pieter van Weenen en M.A., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs; 28 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL
Marijke Abrahams en Douwe Heeres, beide van Almenum, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende wegens de Bruit Rients Pieters desselvs Swager; huw aang. HRL 1738
Marijke Adama huwt met Sijtse Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1810
Marijke Adema zie ook: Maike Sipkes; geb 1785 HRL, ovl 22 jul 1812 HRL; wijk A-109, huwt met Sipke Pieters op 12 jun 1808 HRL, dv Johannes A., en Aaltje van Dalsen; hu Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1812; Sipke Pieters en Marijke Johannes A., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 28may 1808; ondertrouw HRL; kind: Marike Sipkes, geb 1 aug 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL; doop stb 330; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en Twaalf den Twee en twintigste mrt is Overleden M.A. huisvrouw van Sipke Pieters. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 17 jan 1815
Marijke Ages Claes (!) Freerks van Almenum ende M.A. van HRL, koomende voor de bruid desselfs vader Age Jaobs, 25 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; komt van HRL, huwt met Laes Freerks van Almenum, sijn geproclameert den 2, 9 en 16 sep 1742, en doe ook getrouwt; kind: Age Klaases, ged 25 jun 1747 Grote Kerk HRL, vader als Klaas F. ; kind: Freerk Klaases, ged 12 jan 1744 Grote Kerk HRL, vader als Klaas F.
Marijke Ages ovl 23 apr 1790 HRL, oud 60 jaar
Marijke Alberts mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; Sijbren Jochums ende M.A. beide van HRL, koomende voor de Bruit Wijpke Jans, 13 Jun 1739; ondertrouw N.H.; huwt met Sijberen Jochums, beyde van HRL, sijn geproclameert den 14, 21 en 28 Junius 1739 en getrouwt den 15 sep 1739; huw.reg. N.H. HRL; kind: Vrouwkje Sijbrens, ged 6 jan 1756 Grote Kerk HRL; kind: Maatje Sijbrens, ged 5 jul 1746 Grote Kerk HRL; kind: Jochem Sijberens, ged 21 jun 1740 Grote Kerk HRL, moeder als M. Abrams
Marijke Alberts mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; Claas Jansen ende M.A. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd J.A. des selfs broeder; 8 jan 1746; huwt met Klaas Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 9, 16 en 23 jan 1746 en doen ook getrouwt
Marijke Alberts mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Jan Jansen de Jong, beide van HRL, geproclameert den 2-9 en getrout den 16 dec 1753; kind: Johannes Jans de Jong, geb 27 aug 1774, ged 20 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Grietie Jans de Jong, ged 10 aug 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jouwkie Jans de Jong, ged 12 dec 1758 Grote Kerk HRL; kind: Jouwkie Jans de Jong, ged 11 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Geertruid Jans, ged 6 apr 1762 Grote Kerk HRL; kind: Albert Jans, ged 17 mrt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Joannes Jans de Jong, ged 5 jun 1766 Westerkerk HRL; kind: Albert Jans de Jong, ged 19 feb 1754 Grote Kerk HRL
Marijke Andries huwt met Sint Jans, kind: Andries Sints, geb 20 may 1794, ged 15 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Sints, geb 22 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL
Marijke Andrijs Hibbe Gabes ende M.A. beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom des selfs vader Gabe Hibbes en egens de bruyd Andries Rosa sijnde des selfs vader, 12 dec 1744; huwt met Hibbe Gabes, beyde van HRL, geproclameerd den 13, 20 en 27 desember 1744 en doen ook getrouwt
Marijke Annes ged 8 aug 1741 Grote Kerk HRL, dv Anne Jans en Hinke Piers
Marijke Annes ovl 28 jan 1727 HRL, oud 60 jaer
Marijke Anskes zie: Dijkstra
Marijke Antonijs ged 30 apr 1772 Grote Kerk HRL, dv Antonij Harmens en Odilla Gerrijts
Marijke Augustinus Harmen Hendriks en M.A., beide van HRL, zijn na hunne derde afkondiging gehad te hebben op den 4 okt 1778 ten zelfden dage alhier getrouwd
Marijke Bakker huwt met Ate de Vries; BS ovl 1855
Marijke Bakker ovl 8 may 1805 HRL, oud 40 jaar
Marijke Batteles oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-153; VT1839
Marijke Baukes geb 1785 Midlum, ovl 1 dec 1831 HRL, huwt met Folkert de Vries, dv Bauke Piebes en IJmkje Klazes; BS ovl 1831; 1835 overlijdens
Marijke Baukes huwt met David Haagstra, kind: Catharina Maria H., geb 29 jun 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1812; kind: Catrina Maria, geb 29 jun 1811, ged 21 jul 1811 Grote Kerk HRL, in onecht geboren
Marijke Beerends zie: Bettels, Braams, Oorthuis, Rekkenburg, IJking
Marijke Beernds ovl 14 sep 1793 HRL, oud 24 jaar
Marijke Beernds Pieter Jans en M.B., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 may 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Marijke Bekker ovl 25 apr 1803 HRL, oud 66 jaar
Marijke Berends Dirk Fossenberg en M.B., beide van HRL, hebben de laatste af-kondiging gehad den 21 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Marijke Berends geb 1811 ... , ovl 26 nov 1816 HRL; BS ovl 1816
Marijke Berends Karel Kloppenburg en M.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 may 1784 HRL, en zijn getrouwd den 31 may 1784 daaraanvolgend
Marijke Berends ovl 21 jul 1810 HRL, huwt met Harmen Jansens Kamp; BS huw 1813, huw 1821, ovl 1837
Marijke van den Berg geb 1790 HRL, ovl 19 apr 1841 HRL, huwt met Johannes Hendriks de Vries op 14 mei 1820 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1820, dv Harmen vdB, en Berber Jacobs Sjolkema; BS huw 1820, ovl 1841; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-098; VT1839; geb 19 jan 1789, ged 3 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Harmen van den Berg en Berber Jakobs
Marijke Bernardus zie: Wels
Marijke Blommer oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-129; VT1839
Marijke de Boer geb 16 feb 1798 HRL, ovl 13 nov 1862 HRL; wijk H-224, naaister, ongehuwd, dv Jan Hendriks de B., enDetje Jans; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk A-236; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; VT1839
Marijke Bolman huwt met Hans Bolman; BS ovl 1837
Marijke Bontekoe huwt met Johannes van Amersfoort op 26 feb 1797 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Marijke Borcherts huwt met Arent Gerrijts, beide van HRL, geproclameert de 21-28 dec 1760 en getrout de 4 jan 1761
Marijke Brants zie: Heringa
Marijke Bruggen geb 26 aug 1809 HRL, huwt met Dirk Knoop op 2 sep 1830 HRL, dv Johannes B, en Geertje de Wit; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1830; geb 26 aug 1809, ged 17 sep 1809 Grote Kerk HRL, dv Johannes Brugge en Geertje de Wit
Marijke Bruins zie; Westerhof
Marijke Burger geb 1783 ... , huwt met Jan Jansen, doet overlijdensaangifte van Antje Pieters; BS ovl 1811, ovl 1812
Marijke Burgerts Broer Gerrijts ende M.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pier Abes als steevader van de bruid. 22 feb 1806; ondertrouw HRL
Marijke Burggraaf oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839
Marijke Daniels huwt met Christoffel de Haas; BS ovl 1828
Marijke Dekker zuster van Catharina dekker; Jacob Oosterbaan ontvangt van het gemeentebestuur 3 jaar huishuur van een woning, bewoond door M.D., ord. 16 jan 1802: 39 Caroliguldens; id. wegens 1 jaar, ord. 17 okt 1803: 13 Caroliguldens
Marijke Dekker huwt met Pieter Bruining; BS ovl 1851; ovl 5 apr 1805 HRL, oud 38 jaar, huwt met Pals Bruining
Marijke Diekman geb 1774 Leeuwarden, ovl 8 nov 1844 HRL, huwt met Pieter Dijkstra op 11 jul 1802 HRL, dv Gerrit D, en Kaatje ... ; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1844
Marijke Dirks zie: Hoogterp, Tadema, van der Veen
Marijke Durks geb 5 sep 1772, ged 22 sep 1772 Grote Kerk HRL, dv Durk Jans en Metje Willems
Marijke Dirks Hijlke Sjoerds van Cubaart ende M.D. van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Dirks deszelfs broeder, 18 okt 1788; ondertrouw HRL; Hijlke Sjoerds van Cubaard en M.D. van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 nov 1788 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage
Marijke Dirks Pieter Jans en M.D., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 21 sep 1777 HRL, en toen getrouwd; bovenstaande gaping is veroorzaakt door het verwen van de Nieuwe Kerk, waanneer in de zelve geen dienst is gedaan. (tussen 15 jun en 21 sep 1777)
Marijke Doedes ged 1 okt 1765 Grote Kerk HRL, dv Doede Okkes en Cornelia Pieters
Marijke Doedes Hendrik Bos ende M.D. beide van HRL, komende wegens de bruyd Wybren Sybrens, haar goedbekende, 23 Oct 1751; huwt met Hendrik Bos, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 okt en 7 Novemb en 9 dito 1751 getrouwdt; kind: Doede Hendriks, ged 20 jan 1752 Westerkerk HRL
Marijke Doekes zie: Hendriksen
Marijke van Dongen geb 1804 ... , ovl 3 jun 1817 HRL, dv Jan vD, en (Grietje Berends Budding); BS ovl 1817
Marijke Douwes M.D. en Hessel Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 25Mey en de 1 en getrout de 8 jun 1766
Marijke Douwes Harmen Hendriks ende M.D. beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs oom Job Douwes, 23 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Marijke Douwis ook als: Mayke Douwes; huwt met Wybe Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 7 jan en den 14-21 dito 1753 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk; kind: Trijntie Wybes, ged 24 okt 1756 Westerkerk
Marijke Edgers ovl voor 1854, huwt met Gerben Jans eyzenga; BS huw 1853
Marijke Eelkes zie: Leyenaar
Marijke Eises zie ook M. Jans; huwt met Berend Jans; BS huwafk. 1811, ovl 1826
Marijke Eisses zie ook: Maria Eits; huwt met Sijbrand Klaasses, kind: Tjitske Sijbrands, ged 8 apr 1766 Grote Kerk HRL
Marijke Everts geb 1767 Kimswerd, ovl 16 jul 1829 HRL, huwt met IJede Reins de Ruiter op 11 jul 1802 Kimswerd, bakkerse in 1829; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1829
Marijke Feikes ende Tijte Commanduer, beide van HRL, huw.aang. 24 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid IJes Feikes, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Marijke Feikes begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 10, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Marijke Fokkes huwt met Johannes Olinjus, verkoopt een huis in 1802
Marijke Folkerts zie: de Haas
Marijke Folkerts Willem Berends van Pietersbierum en M.F. van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op 3 jan 1773 HRL, en op heden hier getrouwt, na vertoonde adtestatie van Pietersbierum, op den 3 jan 1773 getekent door do. P.W. Schierbeek, v. d. m. en N.N. Bottjes, schoolmeester te Pietersbierum
Marijke Folkerts huwt met Gerrit Harmens, koopt/verkoopt een huis 1801-1802; Gerrit Harmens ten Fijn van HRL, en M.F. van Sexbierum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 jan 1783 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd op vertoonde attestatie; M.F. te HRL koopt van Johan Daniel Toussaint, oud-distillateur te HRL, een huis met een potkast voor f. 90:5:0 op 17 okt 1801; koopt van Harmen Homolen een huis staande aan de Hofstraat voor 220 Caroliguldens op 15 mei 1802; verkoopt een huis aan Jan Lodewijks Groen voor 120 Caroliguldens op 25 sep 1802
Marijke Folkerts van HRL, huwt met Jan Waks van Hindeloopen, zijn geproclameert f. 15:22:29 sep 1743 en getrouwt den 6 october
Marijke Folkerts huwt met Gerrijt Jans, beide van HRL, geproclameert de 8-15 en getrout de 22 jul 1759
Marijke Frederiks huwt met Pieter Gabes, kind: Gabe Pieters, geb 2 jun 1795, ged 14 feb 1797 Grote Kerk HRL; kind: Roelofke Pieters, geb 23 aug 1794, ged 14 feb 1797 grote Kerk HRL; Maandag den 17 decembr 1798. de Raad ordrs Vergadert zijnde, is Pieter Gabbes, ter zaake gepleegde brutaliteiten in huis, en dronken drinken, gecondemneert voor Twee daagen in de Pekelkuip, en de vrouw gerecommandeert, om geen Turf, haar door de Arme Staat gegeeven, niet te Verkoopen. (GAH44)
Marijke Geerts huwt met Hans Warners, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 desember 1741 en doe ook getrouwt; Hans Warners ende M.G. beide van HRL, komende voor de bruid Hendrik Everts, 2 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL; Geeft UEd:Achtbh:met schuldige eerbied te kennen M.G. huisvrouw van Hans Warnders wonende binnen dese Stad, dat sy suppliante wel genegen was de funktie als gesworen uitdraagster met den aankleve dies (na vooraf gegane kennis en approbatie van de Secretaris Idsinga als Ontfanger der boelgoederen) waar te nemen; ten dien einde sig addresserende aan de tafel van UEd:Acht bh:ootmoedig versoekende UEd:Achtbh:gelieven haar suppliante tot mede gesw:uitdraagster binnen deze Stad te eligeren en authoriseren, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande; praesenterende de suppliante den Eed te willen presteren, om in cas van enige tauxatie van goederen sulx getrouwelijk te sullen doen en waarnemen, quo facto etc: (get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek, nomineert mits dezen de suppliante M.G. tot mede gesworen uitdraagster binnen dese Stad mits doende den Eed, om in cas van tauxatie van goederen sulx getrouwelijk na vermogen te verrigten. Actum den 20 mrt 1754, (was get:) Harms Siccama (onderstonde) Ter ordtie van de magistr M: V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heeden den 20 mrt 1754 heeft M.G. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H. Siccama; In kennisse van mij gww:clercq S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Marijke Georgius zie: van Blesma
Marijke Gerrits zie: Adema, Diekman
Marijke Gerrits op belijdenisse des Geloofs, samen met Lijsbeth Hendriks, ged 31 jan 1755 Grote Kerk HRL, beide uyt het Weeshuys
Marijke Gerrits Jan Lindeboom en M.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 dec 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Marijke Gerrits Tijs Hendriks van Koningsbuuren en M.G. van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 29 mei 1774 HRL, en vervolgens met adtestatie gegaan naar Midlum om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt
Marijke Gerrits huwt met Pieter Paulus op 26 jan 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 26 jan 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; Pieter Paulus van Almenum ende M.G. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Arend Bartling, deszelfs schoonmoeder (!); 11 jan 1794; ondertrouw HRL; Pieter Paulus van Almenum en M.G. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 26 jan 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Marijke Gerrits geb 5 jun 1790 HRL, ovl 6 sep 1820 HRL, huwt met Albert Jans Bruining op 6 jan 1811 HRL, vlgs ovlakte 4 kinderen; huw Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1820 1858 overlijdens; Albert Jans en M.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 22 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL
Marijke Gerrits huwt met Hendrik Beernts, beyde van HRL, zijn geproclameert den 31 dec 1741 en den 7-14 jan en getrouwt de 23 dito 1742 Hendrik Beerns ende M.G. beide van HRL, komende voor de bruid Harmen Harmens, 28 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; 4 nov 1741 is voor het Gerechte rat. off. ordtie gegeeven dat de Huwelijks geboden welke hier vooren op den 28 passato waaren aangegeeven van Hendrik Beerns en M.G., bij provisie en tot naeder geblijk zullen blijven opgeschort, alsoo aan de Hr. presid. Burgemr. Veersma is ter ooren gekoomen dat de bruydegoms vaeder nog in leeven is, waer van hij geen consent heeft getoond; ondertrouw N.H. HRL; Hendrik Beernts ende M.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Engbert Beernts desselfs swaeger, 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Marijke Gerrijts zie ook: Maria Gerrits; huwt met Pieter Bisschop, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 Febrij en getrout de 1 mrt 1767; Wij Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijks proclamatien tusschen Johannes Numan Weduwnaar van Wijpkje Feenstra, oud zes en veertig jaren van beroep koopman geb te Spaan woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige zv Johannes Henricus Numan en Gebina Dirkes, en: Catharina Bisschop weduwe van Johannes Harmens van der Ploeg, oud negen en dertig jaren, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige Dochter geb uit Pieter Bisschop en uit Maria G. alhier behoorlijk op Zondag den elfden en achttienden jun dezes jaars Zonder dat daartegen eenige verhindering ter onzer kennis is gebragt. Leeuwtrden den 21 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en Seventig den 20 dec is Geboren Catharina dv Pieter Bisschop en M.G. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 8 jun 1815
Marijke Gijliams en Jan Taekes, beyde van HRL, huw.aang. 22 sep 1736 HRL, komende Voor de bruyd Pijter Jansen; huw.aang. HRL 1736
Marijke Greidanus Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 3e classe, no. 12, 51/4%, verschenen January 1775 van f. 500:0:0 kapitaal: f. 26:5:0 (GAH1060); id. verschenen January 1777. (GAH1060); id. verschenen Januar. 1778. (GAH1060); loting over tontine, verschijnende ult. dec., 3e klasse, no. 5 en 6, ten lijve van wijlen Ev. Staalstra, zijn na loting geaccresseerd: 1 op no. 1, zijnde Anna M. Hartz, 1 op no. 7 zijnde Alle B. Tigchelaar, 2 op no. 12 zijnde M.G., ma. 12 dec 1803 (GAH49); ontvangt interesse 3e klasse 5 1/2% van f. 500,- (30.000,- genegotieerd tot opbouw van de Groote Kerk), dec 1800: f. 26:5:0; id. dec 1801; id. dec, 1802; id. met half accressement, dec 1803: f. 39:7:8, alsmede een half accressement van no. 6, erven Staalstra: f. 13:2:8; id. met een half accressement, 1804: f. 39:7:8; id. met 2 accressementen, 1805: f. 52:10:0; id. met 3 accressementen, 1806: f. 65:12:8; id. over 1807; id. met 4 accressementen, over 1808: f. 78:15:0; id. over 1809; (geen boeknr. vermeld)
Marijke Haitzes ovl voor 1836, huwt met Thijs Westra; BS ovl 1835
Marijke Harinxs ende Lieuwe Claasen, beyde van hier, huw.aang. 24 dec 1733 HRL, Comende voor de bruyd Hendrik Melchers; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Marijke Harings huwt met Jan Pieters Boetje, wonende te Franeker; BS huw 1828
Marijke Harmens zie: van den Berg
Marijke Harmens Theunis Bosch en M.H., beide van HRL, laatst geproclameert 16 apr 1775 HRL, en toen getrouwd
Marijke Harmens Jan Gerink ende M.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonzoon Berend Hendrik Heilen, 7 apr 1792; ondertrouw HRL
Marijke Harmens ovl 12 nov 1798 HRL, huwt met Baerend de Boer, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 jun en getrout de 10 dito; DTB N.H. HRL. 1764, BS huw 1823
Marijke Harmens huwt met Willem Boekhout, beide van HRL, geproclameerd de 27 jul en de 3 en getrout de 10 aug 1766
Marijke Heeres ged 12 jan 1745 Grote Kerk HRL, dv Heere Pieters en Trijntje Doekles
Marijke Hendriks zie: Elzing, Helmer, Hoekstra, Volbring
Marijke Hendriks ged 27 jan 1754 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Jelles en Lijsbet Cornelis
Marijke Hendriks geb 23 jul 1784, ged 24 aug 1784 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Ennes en Aaltje Lammerts
Marijke Hendriks Luitjen Meinderts ende M.H. beide van HRL, koomende voor de bruit Jurjen Gerrits, 21 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Marijke Hendriks oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-147; VT1839
Marijke Hendriks Jan Verbeke en M.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Marijke Hendriks Jakob Zegeling en M.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Harmen Jakobs Zegeling, geb 15 sep 1784, ged 26 okt 1784 Grote Kerk HRL
Marijke Hendriks ovl 24 apr 1803 HRL, oud 68 jaar; ovl 19 aug 1788 HRL, oud 27 jaar
Marijke Hendriks gebruiker van wijk A-139, kleine negotie, eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Marijke Hendriks geb 1 jan 1728 HRL, ovl 10 okt 1821 HRL, huwt met Pieter Paulus; BS ovl 1821
Marijke Hendriks huwt met Jan Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Hendrik Jans, geb 19 feb 1810, ged 27 mrt 1810 Grote Kerk HRL
Marijke Hendriks huwt met Gerardus de Boer; BS ovl 1833
Marijke Hendriks huwt met Jan Hendrik Riering, beide van HRL, geproclameerd den 27 mrt en de 3 en getrout den 11 apr 1757
Marijke Hendriks huwt met Lucas van der Sande, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 sep 1759
Marijke Hendriks van Workum, huwt met Harmen Anthoni Beucker, geproclameerd de 26 dec 1762 en de 2 en getrout met attestasie de 9 jan 1763
Marijke Hendriks huwt met Melcher Melchers, beide van HRL, geproclameerd de 27 apr en de 4 en getrout de 11 mei 1766
Marijke Herwey huwt met Hendrik Meyer; BS ovl 1853
Marijke Hesselius ovl voor 1858, huwt met Kasper Klok op 16 dec 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1857; Kaspar Klok en Maria H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 2 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL
Marijke Heylen oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-233; VT1839
Marijke Hilbrands zie: van der Vorm
Marijke Hofman ovl 29 mrt 1810 Leeuwarden, huwt met Sjoerd Annes; BS huw 1834
Marijke Hoogstra geb 1753 Blija, ovl 22 dec 1823 HRL, huwt met Klaas Blaauw; BS ovl 1823
Marijke Jacobus zie: Folkerda, Kiesveld, de Vries
Marijke Jacobs ende Jan Segers, beyde van HRL, huw.aang. 19 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Dirk Jacobs, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Marijke Jacobs Lammert Jansen ende M.J., (niet vermeld van waar), huw.aang. 28 apr 1736 HRL, komende Weegens de bruid desselfs broeder Jan Jacobs; huw.aang. HRL 1736
Marijke Jacobs Jochum Jochums en M.J., beyde van HRL, huw.aang. 19 nov 1735 HRL, komende voor de bruid Jan Heins; huw.aang. HRL 1735
Marijke Jacobs huwt met Jentje Fransen, kind: Henderikje Jentjes, ged 6 jun 1740 Grote Kerk HRL
Marijke Jacobus mede van dese Stad, huwt met Pieter Fransen, soldaat alhier in guarnisoen, geproclameert de 6-13 en getrout de 20 mei 1764
Marijke Jacobus huwt met Willem Jans, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 May en getrout de 7 jun 1767
Marijke Jans zie: de Boer, van Dongen, Klasen, Leyenaar, Roen, de Vries, Wijngaarden
Marijke Jans en Harmen Beernts Bloem, beyde van HRL, huw.aang. 2 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid Sipke Aedes, dessels Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Marijke Jans ged 11 okt 1763 Grote Kerk HRL, dv Jan Tabes en Aukje Hanses
Marijke Jans ged 2 aug 1761 Grote Kerk HRL, dv Jan Harmens en Aaltje Jilles
Marijke Jans huwt met Berend Vreedenburg, kind: Jan Berends Vreedenburg, geb 29 dec 1774, ged 17 jan 1775 Grote Kerk HRL
Marijke Jans huwt met Berend Wanders, kind: Waender Berends, geb 26 jul 1773, ged 17 aug 1773 Grote Kerk HRL
Marijke Jans geb 9 nov 1772, ged 29 nov 1772 Grote Kerk HRL, dv Jan IJmes en Lijsbeth Cornelis; ged 21 Febrij 1768 Grote Kerk HRL, dv Jan Ymes en Lijsbert Cornelis
Marijke Jans lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 8:8:0 (GAH650)
Marijke Jansen Natz Zeefhouwer, corporaal in de compagnie van kapitein Paats en M.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 9 nov 1788 HRL
Marijke Jans Gerrit Janssen en M.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 dec 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Marijke Jans Willem Jurjens, soldaat onder het Regiment van Luitenant Generaal Onderwater, en M.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 dec 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Marijke Jans Berend Gerrits en M.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 mrt 1782 HRL, en zijn getrouwd den 1 apr daaraanvolgende
Marijke Jans Kornelis Foppes van HRL, en M.J. van Stavoren, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 feb 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Stavoren en aldaar getrrouwd den 25 feb 1781, volgens ingebragt getuigenis
Marijke Jans Jan Harmen Geerts en M.J., beide van HRL, laatst geproclameert 4 jun 1775 HRL, en toen getrouwd
Marijke Jans Barend Warnars en M.J., beide van HRL, getrouwd, na vorige proclamatien, van welke de laatste was 17 mei 1772 HRL
Marijke Jans begraven Groot Kerkhof, regel 44, nr. 26; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Marijke Jans ovl 27 nov 1792 HRL, oud 64 jaar; ovl 17 jul 1787 HRL, oud 75 jaar; ovl 03 nov 1803 HRL, oud 53 jaar; ovl 26 nov 1803 HRL, oud 68 jaar; ovl 04 dec 1804 HRL, oud 88 jaar
Marijke Jans zie ook: Baggelaar; Jan Jeltes ende M.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJpe Feddema, goede bekende, 13 okt 1792; ondertrouw HRL; Jan Jeltes en M.J., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 okt 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Ale Jans, geb 07 apr 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Jelte Jans, geb 26 nov 1793, ged 17 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans, geb 8 sep 1796, ged 27 sep 1796 Grote Kerk HRL
Marijke Jansen Jan Jansen ende M.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Gerrijts, goede bekende, 2 may 1789; ondertrouw HRL
Marijke Jans geb 29 jun 1768 HRL, ovl 10 jan 1821 HRL, huwt met Jan Brevink; BS geb en ovl 1821, ovl 1831
Marijke Jans huwt met Jan Louws; BS ovl 1822
Marijke Jansz huwt met Gerrit Douwes; BS ovl 1825; huwt met Gerrijt Douwes, beide van HRL, geproclameert den 27 apr den 4 en getrout den 11 mei 1755 in de Westerkerk; kind: Douwe Gerrijts, ged 15 sep 1757 Westerkerk HRL; kind: Gatske Gerrits, ged 25 sep 1759 Grote Kerk HRL; kind: Jan Gerrijts, ged 12 jul 1761 Westerkerk HRL; kind: Antie Gerrijts, ged 20 nov 1763 Westerkerk HRL; kind: Klaaske Gerrijts, ged 21 jul 1768 Westerkerk HRL; Extract uit het register der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Agt en Sestig den Een en twintig jul is Geboren Klaaske, dv Gerrit Douwes en M.J. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 jan 1816
Marijke Jans geb 1786 ... , ovl 16 mrt 1812 HRL, ongehuwd, gealimenteerde, ovl wijk G-051; BS ovl 1812
Marijke Jans geb 29 feb 1803 Leeuwarden, huwt met Wierd B. van der Veen, N.H., A 26 okt 1859 naar Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, supp wijk G-431
Marijke Jans rentmeester van het weeshuis ontv f. 12:0:0 weegens inbreng van Jaane, Eelke en Marijke Jans, bij haar komste in ''t weeshuis, 30 nov 1779 (GAH1110)
Marijke Janzen Hendrik Jansen ende M.J., beide van HRL, komende weegens de bruid Hendrik Jansen, desselfs broeder, 21 Sep 1743; huwt met Hendrik Janz, beyde van HRL, zijn geproclameert den 22-29 sep den 6 okt 1743 en doen ook getrouwt
Marijke Jans Sijtse Gerrijts en S.J. van hier koomende weegens de bruid Dirk Riemers, 29 Mrt 1749
Marijke Jans huwt met Huibert Stoks, beide van HRL, geproclameert 3, 10 en 17 en getrout den 26 nov 1754
Marijke Jansz huwt met Simon Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 3-11 en getrout de 17 mei 1761
Marijke Jansz huwt met Arent Tijssen, beide van HRL, geproclameerd de 11-17 en getrout de 24 mei 1761
Marijke Jans huwt met Jan Hendrik Koning, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 en getrout de 30 apr 1769 in de Westerkerk
Marijke Jetses zie ook: Spiering; geb 14 apr 1788, ged 20 may 1788 Grote Kerk HRL, dv Jetse Rinses en Aafke Norbruis; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert agt en tagtig den 14 apr is geb Marijke dogter van Jetse Rinses en Aafke Norbruis. Afgegeven op den raadhuize binnen harlingen den 18 jul 1816
Marijke Jochems huwt met Pieter Haantjes op 21 jun 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk 21 jun 1795; huw Grote Kerk HRL 1795; Pieter Haantjes ende M.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Roelof Roelofs, goede bekende, 16 jun 1795; ondertrouw HRL; kind: Maaike Pieters, geb 15 jun 1796, ged 3 jul 1796 Grote Kerk HRL
Marijke Jochums geb 1778 HRL, ovl 8 okt 1829 Franeker, huwt met Jurjen Jans Braam, huishoudster in 1826 en wonende te HRL, in ovlakte met geslnm ''de Rooy'', dv Jochum Sijbrens en Aafke IJedes Keizer; BS Franeker huw 1826, ovl 1829; kind: Jan Jurjens, geb 26 may 1794, ged 15 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Jochem Jurjens, geb 16 okt 1796, ged 6 nov 1796 Grote Kerk HRL
Marijke Jochems geb 23 mei 1773, ged 10 jun 1773 Grote Kerk HRL, dv Jochuem Sijbrens en Aafke IJdes, ovl 16 jul 1815 HRL, huwt met Jacob Nontjes op 18 sep 1808 HRL, komt van HRL; DTB N.H. HRL , huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1815; Jacob Jacobs van Wijnaldum en M.J. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 3 sep 1808; ondertrouw HRL; de 4, 11 en 18 sep 1808 zijn onverhinderd geproclameerd Jacob Jacobs van Wijnaldum en M.J. te HRL, welke den 25 de in den echt alhier zijn bevestigd. (inventarisnummer 114 Nederlands Hervormd Wijnaldum huw 1617-1810)
Marijke Jogchems van HRL, huwt met Hendrik Jansz van Ureterp, geproclameert 8, 15 en 22 jun en getrout met attestasie den 13 jul 1755
Marijke Johannes zie: Adema, Bruggen, Panbakker, Petzlar, Scheer, Vogel
Marijke Johannis en Fokke Teunis, beide van HRL, huw.aang. 1 okt 1735 HRL, wegens de bruyd Fokke Johannis; huw.aang. HRL 1735
Marijke Johannes geb 9 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL, dv Johannes Jans en Antje Pieters
Marijke Johannes Doede Annes en M.J., beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 13 mrt 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Anne Doedes, geb 29 mrt 1787, ged 17 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Doedes, geb 29 jul 1788, ged 12 aug 1788 Grote Kerk HRL; kind: Anne Doedes, geb 3 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL
Marijke Johannes Jan Sikkes van HRL, en M.J. van Kimswerd, laatst geproclameert op dato deezes 29 dec 1776 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Kimswerd om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigd, gelijk geschied is op 5 jan 1777 volgens terugontvangene adtestatie van Kimswerdt getekent G. Horreus Eccl. Kimswerd; geb 18 dec 1783, ged 22 feb 1783 Grote Kerk HRL, dv Jan Sikkes en Marijke Johannes
Marijke Johannes/Jansen ged RK 15 mrt 1743 HRL, geb te Almenum, ovl 23 okt 1826 Bolsward, 1e huwt met Jacob Joukes, 2e huwt met Hendrik Geerts op 20 jan 1762 HRL, Rooms Katholiek, dv Johannes Sjoerds (Jan Joris), en Margrite Christiaens; GJ ...
Marijke Jolles zie: Bakker; ged 9 apr 1765 Grote Kerk HRL, dv Jolle Joukes en Rinske Jochems geb 14 mrt 1775, ged 2 apr 1775 Grote Kerk HRL, dv Jolle Joukes en Rinske Jochems; Hendrik Ruurds en Maria J., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 21 may 1808; ondertrouw HRL; kind: Ruurd Hendriks, geb 9 apr 1809, ged 23 apr 1809 Grote Kerk HRL
Marijke Josephs ovl 8 okt 1792 HRL, oud 17 jaar
Marijke Jurjens huwt met Johannes Kornelis van Beemen, kind: Trijntje Johannes van Beemen, geb 27 mei 1775, ged 20 jun 1775 Grote Kerk HRL; kinderen: Marijke en Kornelis Johannes van Beemen, tweelingen, geb 4 okt 1776, ged 22 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Jurjen Johannes van Beemen, geb 27 okt 1789, ged 17 nov 1789 Grote Kerk HRL
Marijke Christjaans huwt met Jan Wijngaarden, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 okt en de 2 en getrout de 16 Novemb:in de Westerkerk; kind: Jan Jans Wijngaarden, ged 9 Febrij 1768 Grote Kerk HRL
Marijke Christoffels zie: Wagenaar
Marijke Kiesveld geb 5 nov 1776 op de Joure, ovl 15 dec 1820 HRL, huwt met Folkert Sipkes Draaisma, vlgs ovlakte met kinderen; BS ovl 1820; 1827 huwelijken, ovl 1830, ovl 1840
Marijke Claases huwt met Jetse Wouters, kind: Corneelis Jetses, ged 7 jun 1742 Westerkerk HRL; kind: Geertje Jetses, ged 28 apr 1740 Westerkerk HRL
Marijke Klaases geb 5 dec 1784, ged 21 dec 1784 Grote Kerk HRL, dv Klaas Sybrens en Antje Jans; geb 24 may 1787, ged 19 jun 1787 Grote Kerk HRL, dv Klaas Sybrens en Antje Jans
Marijke Clases ontvangt lijfrente 1764-1765
Marijke Klasen geb 1802 HRL, ovl 2 feb 1861 HRL, huwt met Meindert Hibma, ovl wijk G-196, N.H., dv Jan Klasen en Gerkje van Dokkum; BS ovl 1861; bev.reg. Ha18 51 wijk G-204
Marijke Coenraads zie: Michels
Marijke Koenraads gebruiker van wijk D-111, eigenaar is Sikke IJsenbeek, 1814. (GAH204)
Marijke Koning ovl voor 1865, huwt met Sjoerd de Heer; BS ovl 1864
Marijke Cornelis zie: Bosma, van Zahen
Marijke Cornelis ged 9 nov 1762 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Durks en Franske Hijlkes
Marijke Cornelis begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 17; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Marijke Cornelis huwt met Feike Lolkes, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763 in de Westerkerk; kind: Lolke Feikes, geb 18 mei 1772, ged 28 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukjen Feikes, geb 17 aug 1774, ged 15 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Lolke Feykes, ged 29 nov 1764 Westerkerk HRL; kind: Cornelis Feikes, ged 29 nov 1767 Westerkerk HRL
Marijke Koster ovl voor 1863, huwt met Feye Schaafsma; BS ovl 1862
Marijke Lex (MARIA in 1796); ovl 29 jul 1791 HRL, oud 77 jaar; E.F. Harkenroth in qualt. voor de boedel van M.L. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 842:0:0 (GAH650); doctors E.F. Harkenroth en H:P:Stambke, als administratoren over de nalatenschap van wijl:M.L. wed Jacob Willems, 3e quartier: f. 842:0:0 (GAH650); Maria Leks huwt met Jacob Willems, kind: Willem Jacobs, ged 17 sep 1747 Grote Kerk HRL; Donderdag den 2 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde wijders geleezen, een Request door den Executeur en Gerechts Dienaaren aan den Raad gepraesteert inhoudende verzoek om betaalinge Weegens de bewaaringe, of Sequestratie van den Boedel van Dr. E.F. Harkenroth, te moogen ontvangen, Welk Request in overweeging genoomen zijnde, wierde beslooten het zelve aan de Raaden van Justitie in het voormaalig Gewest Friesland over te zenden, met eenen bijgevoegde Missive inhoudende verzoek dat in Cas de Penningen in de Boedel van wln:M.L. mogten voor handen zijn, daar uit Provisioneel de betaalinge te doen. (GAH45); Vrijdag den 3 jan 1800; Ingevolge Besluit van gisteren, is het Request, van de Executeur, en Gerechts Dienaars aan de Raaden van Justitie in het voormaalig Gewest Friesland ingezonden, met bijvoeging van navolgede Missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Raaden van Justities in het voormaalig Gewest Friesland; Burgers ! Onzen Executeur, en Gerechts Dienaars, het bijgevoegde Request aan ons gepraesenteerd hebbende, neemen wij zeer eerbiedig de vrijheid. hetzelve ter lecture aan UWL:over te zenden, uit hetzelve zal UWL:geblijken dat derzelven Executeur zedert den 28 Noember des Jaars 1798 de Boedel van Dr. E.F. Harkenroth in Sequestratie heeft gehouden, zonder dat hij of zijne Dienaaren, immer eenige betaalinge hebben ontfangen en uit dien hoofde pr Requeste aanvraage bij ons hebben gedaan, daar deeze zaak nog in decis is hangende, en bij eindelijke Terminatie derzelve Zal moeten geblijken tot wiens Laste de Kosten daar over gevallen Zullen moeten koomen, Twijffelen wij egter niet, of UWL zullen met ons instemmen, dat de Bewaarders dier boedel, waarvan de meesten of het grootste gedeel te hun Salaris zeer noodig hebben, dienden in middelen tijde hunne betaalinge te erlangen, insgelijks vertrouwen wij dat UWL: ons zullen avoueren dat deeze verschotten niet van den Executeur en nog minder van ons te vergen zijn, het is daarom dat wij UWL: eerbiediglijk koomen Proponeeren, of dezelve niet provisioneel uit de nagelaten Boedel van wijl:M.L. tot Conservatie van welke deeze Sequestratie is gefixeert, zouden behooren betaald te werden; Zijnde wijders ons verzoek Zoo gijl:zulks gelieft goed te vinden, en daar in te accordeeren, dat, dat wij dan door UWL:moogen werden geauthoriseerd, de daartoe vereischte Penningen, uit dezelve Boedel onder genoegzaam geblijk te ligten-om fin verzoeken wij zeer reverentelijk dat gijL:in dit bijzondere geval daar de reise thans bijna ondoenlijk is, ons gelieft te Excuseeren dat wij deeze Missive niet met eene Boode, maar Pr Post overzenden, Solliciteerende teffens UWL:dat gij Uw antwoord, aan ons op dezelve wijs gelieft te doen geworden; Waar meede wij, na UWL:in Godes Heiligen Protectie aanbevoolen te hebben met de meeste respect verblijven. (GAH45); Maanden den 13 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde geleezen eene Missive van de Raaden van Justitie, in het voormaalig Gewest Friesland, zijnde van deezen inhoud; Burgers ! Uwe Missive van den 3 deezer is ons wel geworden, voor de Lecture daar van, waaren wij onkundig dat de zoo kostbaare Sequestratie van den Boedel van E:F:Harkenroth, als nog blijft voortduuren, wij kunnen niet voor bij UL:bij deeze gelegenheid te doen reflecteeren, dat het mooglijk beeter waare geweest, op eene min kostbaare wijze voor het belang der minderjaarige Erfgenaamen, van M.L. zorgen, het welk onzes eragtens door eene genoegzaame Borgstellinge van de kant van E:F:Harkenroth of misschien ook door eenig ander middel niet ondoenlijk waare geweest, te minder nog, daar een aantal effecten tot den Boedel van M.L. behoorende bij den Procr: Generaal in bewaaringe zijn, thans nog zouden wij ter voorkoominge van meerdere kosten, het niet geheel vreemd vinden, dat deeze door UWL:ondernoomene Sequestratie met overleg van E:F:Harkenroth, op de geschikste wijze en met de veiligheid der voorsch Erfgenaamen, meest overeenkomstige wijze, wierde opgeheeven: Wat betreft de door UL:van ons gevraagde Authorisatie om de tot dus verre gemaakte kosten uit den boedel zelve te ligten daaromtrent maaken wij Zwaarigheid UL:verzoek in te willigen, om reedenen dat wij mooglijk na den afloop deezer gansche Zaak bij een regtelijk vonnis zullen moeten beslissen, ten wiens Laste de gemaakte kosten behooren te koomen; Waar meede wij Ulieden beveelen in Godes bescherming. en verblijven UL:goede vrienden. Leeuwarden den 10 jan 1800; Waar over gedelibereerd zijnde, wierde beslooten den Secretaris Feddema te gelasten, om al het geen noopens dit Susjet gepasseerd was na te zien en enee Missive tot antwoord te ontwerpen, alles op approbatie van den Raad. (GAH45); Antwoord van Gemeenteraad aan Raaden der Justitie: zie bij E.F. Harkenroth. (GAH45); Antwoord van de Raaden der Justitie: zie bij E.F. Harkenroth. (GAH45); Woensdag den 28 Novembr. 1798. de raad der Gemeente extraordinaris Vergadert zijnde, op verzoek van de Burgers Jacob van Slooten Coopman, en Broer IJemes Varendsgezel alhier, de eerstgemelde weegens zijne Huisvrouw, en de laatstgenoemde prose Erfgenaamen of vrugttrekkers der nalatenschap van wln:haare oude Moeye M.L., in deeze Vergadering gecompareerd zijnde om te kennen geevende dat zij met den Procr:Generaal van dit voormalig Gewest, hadden geconsuleert, over de Singuliere Conduite der Administratoren over de Boedel van wln:haare oude Moeye voornd:de Advocaaten H:P:Stambke, en E:F:Harkenroth, waar van de eerstgemelde zich rede geabsenteerd had-Dat de Procr:Generaal hun Comparanten had aangeraaden, dat zij zich bij de Raad der Gemeente moesten vervoegen, en van dezelve te verzoeken om daadelijk bij de Advocaat Harkenroth onderzoek van zaaken te doen, en de boedel van den absenten Advocaat Stambke, in Sequestratie te neemen, Verders met de boedel van Harkenroth na bevindinge van zaaken te handelen zoo als zij met een eigenhandig briefje van de Procr:Generaal bevestigden; Over Welk verzoek geldelibereerd zijnde, is geconcludeert ende boedel van den absenten Advocaat Stambke daadelijk in Sequestratie genoomen, en na dat de Advocaat Harkenroth eerst bij monde gehoord was tegens dezelve in deezer voegen gedisponeerd; de Raad der Gemeente van de Stad HRL geinformeerd zijnde, dat de Advocaat Henrij Phijlip Stambke, mede Administrator over de nagelaaten boedel van wijl:M.L. zich op een zinguliere Wijze van hier geabsenteert heeft behalven dat daar bij Zaaken voorkoomende welke de absentie van de Advocaat Stambke ten hoogten Suspect maaken, en den Raad gantsch onkundig zijnde, Welke effecten en gelden van de nagelaten boedel van wijl:M.L. onder de Advocaat Stambke berustende zijn, oordeelt den Raad ex officio Verpligt te zijn om voor het belang van onmondige Weezen te moeten waaken, en dus ten nauwkeurigsten Inquisitie te moeten doen, hoe en omtrent he met de Importante nagelaaten Boedel van Wln:meergem M.L. geleegen is; Daarom is het dat den Raad ex officio den mede Administrator Dr E:F:Harkenroth ter deezer Steede Woonagtig gelast, en ordonneert om van deeze nademiddag te drie uur Precijs, met alle de Stukken, effecten, en wat tot voorz:boedel relatie heeft, voor Commissarien Cum Secretario gesterkt, op het huis der Gemeente te Compareeren, en van alles dien aangaande oplossing, en verantwoording te doen, ten einde den Raad mag weeten hoe en omtrent het met meergemelde Boedel geleegen is, en wat onder den geabsenteerde Advocaat Stambke is berustende, om daar van den Hove van het voormalig Gewest Friesland te informeeren; Verder is bij den Raad beslooten, dat zoo wanneer de Advocaat Harkenroth in voorz:Qualt:hier aan niet Exact voldoet, zij tegens hem zal disponeeren, Zodanig zij ter mainctien der Justitie en tot Conservatie der onmondigen goederen zal oordeelen te behooren; Aldus gedecreteerd op het Huis der Gemeente den 28 nov 1798; En zijn eindelijk tot de Commissie waar voor de Advocaat Harkenroth zig zoude hebben te Verantwoorden, benoemd de Praesident en Sequens van den Raad, de Burgers P:J:Coulbout, em P: Wellinga gesterkt met den secretaris Feddema; Woensdag den 28 nov 1798 ''s nademiddags drie uur; de Commissarien P:J:Coulbout en P:Wellinga Cum secretario gesterkt op ''t Huis der Gemeente bij eengekoomen zijnde, is voor dezelve gecompareerd de Advocaat Harkenroth, Welke aan gedagte commissarien van alle de Stukken en effecten tot de boedel van wln:M.L. volgens zijne opgaaff behoorende Visie had gegeeven en na hij beleeden had dat er geene meerder effecten bij den boedel waaren, als meede dat den absenten Advocaat Stambke geene effecten dien boedel aangaande, onder zich had berustende maar dezelve alle, aan hem Harkenroth had gesuppedieert, is de Staat des boedels door voorzeide Commissarien Cum secretario gesterkt in deezer voegen opgemaakt. (GAH44); Zo na Moogelijk naauwkeurige Berekening over den tegenwoordige Staat der Nagelaaten boedel van WijL:M.L. weduwe Jacob Willems in leeven Uidraagster te HRL; Volgens bijgaande Authenticque Copia Staat, en Inventaris waar van de Origineele ter Secretarie berustende is, heeft de Boedel van Wijl:M.L. bij haar overlijden gerendeert, en Waar van het Collateraale Successie regt, aan den Lande betaald is, eene Somma van f. 84297:7:10 Om de waare Staat des boedels te vinden, moet van deeze nalaatenschap afgetrokken worden: Het betaalde Collaterale Successie Regt f. 2107:8:12, de Lijfrenthe brieven welke Wel op het Inventaris voor Profijtelijk gebragt zijn, dog van de voordeelige Staat des boedels moeten werden gededuceert, om dat dezelve aan de Erfgenaamen op wiens Lijven ze geconstitueerd Waaren, zijn gelegateerd, bedraagende te zaamen: f. 3321:18:0; de Vastigheeden, of immobile Effecten, welke na het Re?el uitgerekend te zaamen uitmaaken: f. 1873:15:0; dus rest voor de Mobile Effecten f. 76. f. 994:5:14; de Mobile Effecten bedragen volgens Pag 1: f. 76994:5:15; de Boedel Bedraagt thans volgens bijgaande Korte Staat, eene Summa van: f. 56401:10:4, Dus Manqueert er aan Capitaal de Summa van f. 20592:15:10; de Erflatersche M.L. is blijkens ''t Inventaris overleeden den 24 jul 1791 en de Intressen van ''t Importante Capitaal, zijn tot haar Versterfdag berekend, Zoo als uit ''t zelve Inventaris Consteert; Dus moet hier vandaan de Intrest van dit verbaazende Capitaal aan de f. 76994:5:14 berekend worden; Men zal de Stelling maaken van den 24 jul 1791 tot den 24 jul 1798, is Seven Jaaren en de Intrest tot de Modique Prijs van Drie Procento berekenen (hoewel er Capitaalen onder zijn, die hooger Renthe doen) maakt voor een Jaar eene Summa van f. 2309:16:6, Dus voor Seven jaar f. 16168:12:10. Men mag veilig Stellen dat de Immobile Effecten bestaande (zoo als uit het Inventaris geblijkt) in drie huizen, Jaarlijks na deductie der Lasten en het onderhoud zuiver anbrengen f. 150:0:0, Is voor Seven Jaar f. 1050:0:0, Maakt eene Summa van f. 17218:12:10; de Uitgaaven, welke Jaarlijks uit de Revenuen gedaan zijn, of moeten worden, bestaan in de volgende Posten: de Erflaatersche hadde aan haare beide nagelaaten Susters, Hiltje en Trijntje Lex, gelegateerd, een Inkoomen van vier CarGuldens ''s Weeks ieder; Verder hadde zij aan de Kinds kinderen van haare Susters, Wanneer dezelve den 26 ste Jaarige Ouderdom, geadempleerd hadden, gelegateerd, ieder deszelfs Contingent van de Revenuen, Jaarlijks, met dien Verstande dat de Portien voor de kinds kinderen Welke de 26 Jaaren, nog niet bereikten moest Staan blijven, en het Capitaal accresseeren; Zij hadde aan die persoon, Welke haar boedel Zoude koomen te Administreeren voor het Eerste en laatste Jaar der Administratie besprooken Jaarlijks f. 60:0:0 en voor alle de tusschen Jaaren f. 30:0:0 zonder dat deselve iets verder, in uitgaave mogt brengen; Eene der Susters Hiltje Lex heeft geleefd tot den 12 maij 1792, dus de f. 4:0:0 ''s weeks genooten voor den tijd van 42 1/2 Week is: f. 170:0:0 Trijntje Lex leeft nog, en heeft dus tot den 24 jul 1798 genooten, voor Seven Jaaren de Summa van f. 1456:0 -; Vier der Kinds kinderen van de Zusters der Erflaatersche hebben de Jaaren bereikt van hun Contingent der Jaarlijksche Revenuen te konnen trekken, deeze heeft men zonder ooit eenige Rekening te doen Jaarlijks met f. 100:0:0 afgezouten; Een daar van genaamd Sijbrigje IJemes, heeft van den beginne af getrokken, dus tot den 24 jul 1798 f. 700:0:0 Een ander genaamd Hiltje IJemes van 1794 tot 1798: f. 400:0:0 Een derde genaamd Riemke Wijbes ut supra: f. 400:0:0 Een vierde genaamd Broer IJemes van 1797 af: f. 100:0:0 Dit zijn de Uitgaaven, en buiten dezelve konnen er geene van eenige Consideratie zijn: f. 3226:0 -; Dan heeft eene der Legetarissen ons verhaald, en Verder konnen wij hier niet voor instaan, dat hij geinformeerd Was, dat er Salvo Caleula f. 3000:0:0 met het verbouwen van een Huis (Zoo als hij het noemde) Verspild was, onder welke verbouwing onder anderen meer dan voor hondert guldens aan jenever aan de Werklieden, Zou Verschonken zijn deeze Summa zullen Wij hier eens bij voegen. Dus rendeeren de uitgaaven: f. 6226:0 -; Slot van Rekening; Manqueert aan Capitaal: f. 20. f. 592:15:10 en aan Intrest: f. 17. f. 218:12:10, Dus aan Capitaal en Intrest: f. 37. f. 811:8:4; Hier van moet gededuceert worden de uitgaaf van: f. 6226:0:0; Dus manqueert er aan Capitaal en Intrest: f. 31. f. 585:8:4. Een en dartig Duizend Vijfhondert vijf en Tagtig CarGuldens Agt Stuivers en Vier penningen, waar van de meede Administrator Dr. E:F:Harkenroth, in ''t geheel geen Verantwoording weet te doen als alleen dat hij Zegt f. 2200:0:0 bij Cas te hebben, dog wat Staat op dit Zeggen te maaken is, zal de uitkomst bevestigen; Als men nu nog eens in Consideratie nam, dat de Administratoren over het 1 ste Jaar na deductie der Uitgaaven van de Revenuen overhielden om het niet te ruim te neemen f. 1600:0:0 en Zulks ten voordeele der Boedel hadden uitgezet, zoo als hun pligt was, en men zoo van Jaar tot Jaar eens voortrekende, zou het deficit nog merkelijk grooter Worden; Aldus opgemaakt bij ons ondergetekende Commissarien uit, en Secretaris van de Raad der Gemeente van de Stad HRL den 29 Novembr 1798. PS. hier van moet nog afgetrokken worden het Tractament van de Administratoren aan de f. 240:0:0 Welk gecommitteerd was. Was get: P:Wellinga, P:J:Coulbout, IJpe Feddema; de voorzeide Commissarien gesterkt als vooren na genoomen Visie der effecten tot den meergemelden Boedel van Wln:M.L. behoorende en na aangehoorde Confessie van de Advocaat Harkenroth, het Verbaazende deficit Welke bij den boedel, zoo aan Capitaal, als Intrest mankeerde gebleeken zijnde, is bij dezelve beslooten om alle de effecten Relatijv voorz:Boedel, in tegenwoordigheid van de Advocaat Harkenroth, in een kisje te Sluiten en hetzelve kisje met het Stads Zegil, beneffens dat van de Advocaat Harkenroth, te doen verzegelen, zoo als dadelijk ter uitvoer wierd gebragt. -Voorts wierde in deeze netelige zaak bij voorz:Commissarien geresolveerd en bewerkstelligd om den Advocaat Harkenroth Provisioneel in zijn eigen huis te doen bewaaren, en in verzekering te houden, als mede om deszelfs eigen boedel in Sequestratie te neemen tot dat de Commissie Rapport van het gebezoigneerde, aan den raad zoude hebben gedaan ten fine den Raad, in deezen wijder zoude kunnen disponeeren, zodanig zij in goede Justitie zoude verstaan te behooren. (GAH44); Vrijdag den 7 dec 1798; de Raad der Gemeente extra ordinaires Vergadert zijnde, Wierde geleezen, eene Ontvangen missive van de Raaden van Justitie, van het voormalig Gewest Friesland, beneffens een Extract uit het Hoffs Resolutieboek, zijnde dezelve Stukken van deezen inhoud als de missive; Burgers ! Wij hebben goedgevonden Ul. bij dezen te laaten toekoomen Copia resolutie genoomen tegen Dr. E:F:Harkenroth en Ul. te verzoeken, en Ambtshalven te ordonneeren, ons aan voornde:H. wiens Boedel thans bij Ul. in Sequestratie is, in Zo verre toegang tot dezelve te verleenen dat hij in Staat gesteld worde om aan ''s Hoffs ordonnantie in gedagte resutie Vervat te voldoen; Waartoe ons verlatende, beveelen wij UL:in de bescherminge van God Almachtig en verblijven. Ul. goede vrienden. Leeuwarden den 6 dec 1798; Ge?xtraheert Uit het ''s Hoffs Resolutie Boek, beginnende met den Jaare 1792; den 6 dec 1798; Het Hoff van ''t voormalig Gewest Friesland ordonneert den Advocaat E.F. Harkenroth woonagtig te HRL, om op woensdag den 19 dec 1798 ''s morgens te 10 uur praecijs te Compareeren in ''s Hoffs Vertrekkamer op de Concellarie binnen Leeuwarden, en aldaar voor Commissarien uit gedagten Hove, aan den Procr Generaal van dit voormalig Gewest te doen oplossinge van den Staat des Boedels van wijlen M.L. voorts aan denzelven te geeven Visie van alle de Stukken, papieren effecten, Contante penningen en van alles wat verder tot voors: boedel eenige betrekking hebbende onder hem E:F:H. mag berustende zijn, zullende het Hoff bij gebreeke dies nader tegen hem H. disponeeren; Na gedaane Collatie tegens de principale deezes, voor zooverre geëtraheerd is, uit voors:Boek met het zelve bevonden accordeeren. Actum den 6 dec 1798. A.L. van Andringa, Ter ordtie van den Hove; Waar over gedelibereerd zijnde, is geconcludeert Conform de aanschrijvingsmissive te handelen en het ingezonden Extract te houden voor Notificatie. (GAH44); Dingsdag den 5 mrt 1799; Ingevolge besluit van gisteren, is navolgende missive aan de Commissie van Finantien, uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalige Gewest Friesland afgezonden; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Commissie van Financien uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalig Gewest Friesland; Burgers ! Ter voldoeninge aan den Inhoud van UWL:missive van den 1sten deezer, hebben Wij hier neevens Zeer gedienstig de eer te berigten, dan ten opzigte van het gerequireerde, omtrent de Curatoren over de Perzoon en goederen, van Thomas van Slooten, om bij de voldoeninge van het 2de Termijn der 50 ste Penn:teevens te voldoen het 1 ste Termijn, Zeker een Abuis Zal Zijn, wij supponeeren, dat UwL: hiermede Zullen bedoelen, de heffing der 25 ste Penning, gearresteerd den 22 okt 1795, en dit Zoo Zijnde, Zoo als het niet anders Zal kunnen Weezen, dan hebben de Curatoren ons getoond, dat zij het 1 ste x 2de Termijn, op Zijn tijd hebben voldaan, ende resterende vier Termijnen in eens, om van de gestatueerde Korting te Profiteeren, - ontrent de Perzv E:F:Harkenroth, deeze heeft ons betuigd, voor zich zelven niet voldaan te hebben, uithoofde dat hij Zich buiten de mogelijkheid bevond, door dien Zijn boedel nog onder Sequestratie Was, dat hij hier over request gepraesenteerd had, Waar op hij nog geen berigt had ontvangen dan ten aanzien van Zijne Qualiteit, als Administrator, over de nagelaten boedel van Wijl:van M.L. had hij voldaan, volgens Zijne betuigenis. Waarmede vermeenende, aan het gerequireerde van UWL:te hebben beantwoord, verblijven wij na toebede van Heil. HRL den 5 mrt 1799 5de J:d:B:V:. (GAH44)
Marijke Leyenaar geb 21 jul 1801 HRL, ged 4 aug 1801 HRL, N.H., dv Eelke Jans L, en Trijntje Hanzes (Houtsma); dopen Grote Kerk HRL 1801
Marijke Liebolt geb 1750 Leeuwarden, ovl 26 nov 1826 HRL, huwt met Antoon Jurjens; BS huw 1826
Marijke Lieuwes van HRL, huwt met Gerlof Simons, van Almenum, geproclameerd den 8-15 en getrout de 22 mei 1757
Marijke van der Linde huwt met Bauke Jans, komt van HRL; laatste afk. 18 okt 1795 en met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1795; Bauke Jansen van Oudterp en M. vdL. van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door Hendrik Norbruis onder productie van genoegzaam bewijs, 3 okt 1795; ondertrouw HRL
Marijke Loyters huwt met Roelof Hendriks ter deus, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768
Marijke van Loon Nicolaas van Plutschouw ende M. vL., beide van HRL, zijnde de aangaaf wegens de bruid geschied op vertoond bewijs van des zelfs moeder, 12 may 1804; ondertrouw HRL; ovl 27 dec 1804 HRL, oud 25 jaar
Marijke Louwrens zie: Nak
Marijke Louwrens Servaas van Beemen en M.L., beide van HRL, en laatste geproclameert op dato dezes 21 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Lourens Servaas van Beemen, geb 9 aug 1776, ged 25 aug 1776 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Servaas van Beemen, geb 15 sep 1778, ged 4 okt 1778 Grote Kerk HRL, vader als S. Hendriks vB., moeder als Maria L. ; kind: Hendrik Servaas van Beemen, geb 4 may 1781, ged 22 may 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: Maria L. ; kind: Minke Servaas van Beemen, geb 17 may 1784, ged 6 jun 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: Maria L. ; kind: Eelkje Servaas van Beemen, geb 21 apr 1788, ged 11 may 1788 Grote Kerk HRL, moeder als Marija L. ; kind: Catharina Margaretha Servaas van Beemen, geb 19 may 1792, ged 17 jun 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Maria L.
Marijke Matthijs zie: Stoef
Marijke Mathijssen huwt met Hendrik van Tricht, kind: Mathijs Hendriks van Tricht, ged 14 mei 1771 Grote Kerk HRL
Marijke Meinerts zie ook: Maria Meinderts; huwt met Sander Tiels, kind: Jan Sanders Tiels, geb 31 okt 1796, ged 29 nov 1796 Grote Kerk HRL
Marijke Meinderts geb 9 mei 1774, ged 31 mei 1774 Grote Kerk HRL, dv Meindert Luytjes en Martje Douwes
Marijke Melles geb 10 okt 1747 HRL, ovl 16 jul 1821 HRL, huwt met Dirk Pieters Wijngaarden; bsha121ov
Marijke Melles huwt met Jan Leenerds, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout de 31 mei 1761; kind: Leendert Jans, ged 18 jul 1769 Grote Kerk HRL
Marijke Meyer huwt met Anthonij Brugman op 7 sep 1794 HRL, komt van Almenum, laatste afk. 7 sep 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; Anthoon Brugman van HRL, ende M.M. van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Nijhuis, 23 jul 1794; ondertrouw HRL
Marijke Migchiels zie ook: Roorda; huwt met Atze Hiddes, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 aug en getrout de 4 7 ber (= september) 1768
Marijke Nannes van Almenum en Jan Jansen Bostijn meede aldaar, huw.aang. 9mrt17 37 HRL, komende voor de Bruit Gabe Hibbes, vertonende de hand van de Bruits vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1737
Marijke Nolles geb 12 feb 1756 HRL, ovl 4 jun 1820 HRL, huwt met Louw Jans Balkstra op 14 nov 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1820; dienstmeid van Jan Hannema, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Marijke Paulus Wybe Jarigs ende M.P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 dec 1807; ondertrouw HRL
Marijke Peereboom huwt met Jan Hendrik Siekman, beyde van HRL, geproclameerd den 29 octob en den 5-12 Novemb 1752 en 14 dito getrouwdt; kind: Lijsbeth Jans Siekman, ged 15 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Catharina Jans Siekman, ged 1 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Lodewijk Jans Ziekman, ged 12 feb 1760 Grote Kerk HRL, moeder als Maria P. ; kind: Daniel Jans Sijkman, ged 11 mei 1762 Grote Kerk HRL; kind: Jan Daniel Jans Zijkman, ged 12 feb 1765 Grote Kerk HRL; kind: Arnold Jans Siekman, ged 5 nov 1754 Grote Kerk HRL
Marijke Petzlar geb /3nov181 HRL, dv (Johannes) Theodorus P, en Geertje Jarigs; BS geb 1811
Marijke Piebes huwt met Wybe Sickes, beide van Stavoren, getrout met attestasie den 3 aug 1766 te HRL. in de Westerkerk
Marijke Pieters zie: Werner
Marijke Pieters geb 12 sep 1790, ged 28 sep 1790 Grote Kerk HRL, dv Pieter Pieters en Janke Jetses
Marijke Pieters ovl 16 jan 1789 HRL, oud 14 jaar; ovl 3 feb 1804 HRL, oud 15 jaar
Marijke Pieters huwt met Willem Notting; BS ovl 1826
Marijke Pieters zie Daniel Pieters; geb 1736 HRL, ovl 5 feb 1822 HRL, huwt met Reinder Arjens Zwart; BS ovl 1822; huwt met Reinder Arjens, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 nov 1768 in de Westerkerk
Marijke Pieters ovl HRL. voor 1836, huwt met Feike Cornelis; BS huw 1835
Marijke Pieters huwt met Dirk Willems Bloemer; BS ovl 1829
Marijke Pieters huwt met Jan Valk, beide van HRL, geproclameert den 11-17 en getrout den 24 apr 1757 in de Westerkerk
Marijke Pijters huwt met Fredrik Boumeester, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 23 dito dec 1760
Marijke Pijters van Achlum, huwt met Simon Jansz, van Almenum, geproclameerd de 24-31 mei en getrout met attestasie de 7 jun 1761
Marijke Pijters huwt met Sjoerd Pijters, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout 18 jul 1762
Marijke Popkes zie: Minnema
Marijke Popkes huwt met Hendrik Simons, kind: Simon Hendriks, geb 11 nov 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL
Marijke Proost huwt met Jacob Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 Febrij 1764
Marijke Riemers zie ook: Lamminga; geb 20 nov 1809, ged 24 dec 1809 Grote Kerk HRL, dv Riemer Jacobs en Bieuwkje Dirks
Marijke Rienks zie: Stoker
Marijke Rintjes ged 2 dec 1766 Grote Kerk HRL, dv Rintje Pieters en Jeltje Lieuwes
Marijke Roelofs ged 10 mrt 1765 Grote Kerk HRL, dv Roelof Jogchems en Trijntie Jans
Marijke Roelofs ovl voor 1862, huwt met Lodewijk Georg, wonende te Franeker 1825; BS huw 1825, ovl 1861
Marijke Rutgers ovl 23 feb 1787 HRL, oud 47 jaar
Marijke Sakes huwt met Hans Johannes op 4 mei 1806 HRL, komt van Ferwerd; huw Grote Kerk HRL 1806
Marijke Saves ovl 29 ... 1659, 59 jaar, huwt met Focco van Heemstra, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Marijke Servasis ovl 25 sep 1727 HRL, old 50 jaer
Marijke Sibes ged 21 jan 1749 Grote Kerk HRL, dv Sibe Hansen en IJtie Hendriks
Marijke Sickes huwt met Jan Teunis, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 dec 1760; kind: Janneke Jans, ged 11 jan 1763 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Marijke Sybrens huwt met Schelte Clases, beide van HRL, geproclameert de 29 augus:en de 5 en getrout de 12 sep 1756; kind: Antje Scheltes, ged 19 mrt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Scheltes, ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL
Marijke Sikkes weesvoogden bet f. 118:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens gereede gelden bevonden in ''t sterfhuys van M.S. weduwe van wijlen Jacob Heerts, 20 aug 1782. (GAH1113); id. f. 44:10:0 wegens verkogt goud en zilver uyt de boedel van M.S. wed. van wijlen Jacob Heerts, 30 nov 1782. (GAH1113); id. f. 156:6:8 wegens boelgoedspenningen uyt de boedel van M.S. wed. Jacob Heerts, 21 jan 1783. (GAH1114); huwt met Jacob Heerts, beide van HRL, geproclameerd den 25 7 ber (= september) en de 2 en getrout de 9 okt 1768; kind: Sikke Jacobs, geb 16 mei 1772, ged 31 mei 1772 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jakobs, geb 6 nov 1774, ged 22 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jakobs, geb 10 jul 1778, ged 26 jul 1778 Grote Kerk HRL; kind: Heert Jacobs, ged 27 aug 1769 Grote Kerk HRL
Marijke Simons huwt met Jan Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 okt en getrout de 6 nov 1763
Marijke Simons huwt met Jan Louws, kind: Knierke Jans, geb 27 jul 1775, ged 15 aug 1775 Grote Kerk HRL
Marijke Sjoerds huwt met Claas Heeres, beide van HRL, geproclameert den 28 dec 1755 en de 4 en getrout de 11 jan 1756
Marijke Stapert mogelijk dezelfde als Maayke Jelles Stapert; niet afgehaald accressement 1800
Marijke Tabes huwt met Michiel Rients, kind: Rients Michiels, ged 23 nov 1749 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Michiels, ged 12 feb 1747 Grote Kerk HRL, vader als M. Riens; kind: Janneke Michiels, ged 2 jul 1743 Grote Kerk HRL, vader als M. Rienks; kind: Fetje Michiels, ged 19 mrt 1741 Grote Kerk HRL, vader als M. Rienks
Marijke Taekes ovl 7 jan 1780 ... , huwt met Berend Hendrik Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 okt 1759; DTB N.H. HRL. 1759, BS huw 1813, huw 1819, ovl 1830, ovl 1843
Marijke Thomas ged 22 aug 1745 Grote Kerk HRL, dv Thomas Jans en Aeltje Hendriks
Marijke Thomas Jan Groos, soldaat in de compagnie van kapitein Evers, en M.T., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Marijke Thomas Tiete Foekes van Midlum en M.T. van Almenum, laatst geproclameert op dato deezes 1 dec 1776 HRL, en ten zelven dage getrouwd na vertoonde adtestatie van Midlum primo dec getekend Agg. Haitsma, v. d. m. Midlum, en P.L. Galama, Schooldr aldaar
Marijke Tiel ovl 9 feb 1790 HRL, oud 55 jaar
Marijke Tjalkes zie ook: Koster; geb 19 apr 1793, ged 7 may 1793 Grote Kerk HRL, dv Tjalke Jans en Lijsbet Sierks
Marijke Tjeerds ovl 25 sep 1789 HRL, oud 73 jaar
Marijke Tjeerds Stadsrentmeester bet f. 26:5:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 3e classe, no. 2, tegen 51/4%, Januar. 1775. (GAH1060); id. Jan17 77. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060); Donderdag den 2 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts beslooten, in de ordinaire Leeuwarder, als meede in de Leeuwarder Bataafsche Couranten het volgende te doen plaatzen: de Raad der Gemeente van de Stad HRL, doet bij deezen aan de belanghebbende te weeten: dat er op Donderdag den 9 jan 1800 ''s voordemiddags te 12 uuren Praecies, op ''t Huis der Gemeente gelot Zal worden, over het halve accressement Weegens het aandeel van M.T., in de Tontine der genegotieerde gelden, tot opbouw der Nieuwe Kerk aldaar, waar van de Intressen op primo jan verscheenen zijn, zijnde No. 2 in de 3e Classe. (GAH45)
Marijke Tjeerds huwt met Jan Harmens, beide van HRL, geproclameerd de f. 17:24:31 mrt en de 1 apr 1771 getrout
Marijke Tjepkes zie: Laanstra
Marijke Tjepkes Jan Engberts Kok van HRL, en M.T. van Bolsward, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 nov 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Marijke Tjepkes zie ook: Blok; ged 8 feb 1767 Westerkerk HRL, dv Tjepke Zakes en Dieuke Scheltes; Ane Hendriks van Almenum en M.T. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tjepke Sakes, deszelfs vader, 8 nov 1794; ondertrouw HRL
Marijke Tjepkes Hendrik Beernds en M.T., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Martinus Clijver, desselfs swager, 13 sep 1788; ondertrouw HRL; Hendrik Berends en M.T., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 28 sep 1788
Marijke Tjipkes kind: Grietje, geb 1 apr 1809 HRL, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1809; kind: Grietje, geb 1 apr 1809, ged 30 mei 1809 Grote Kerk HRL
Marijke Tjepkes huwt met Saeke Folkerts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 jun en de 2-9 jul 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Saake Fookerts ende M.T. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Tjepke Lijkles en vertoonde de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder Folkert Sakes, 24 jun 1741; ondertrouw N.H. HRL
Marijke Vogel geb 1791 HRL, ovl 23 mrt 1870 HRL, huwt met Johan D?er, werkster, N.H., dv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-185, 180, 252, wijk C-209, wijk D-014, wijk E-208, wijk F-281, wijk G-357
Marijke Vos oud 42 jaar, geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, wijk F-139; VT1839
Marijke Wels ovl 28 okt 1818 Bolsward, huwt met Jan Oebeles Faber; BS huw 1826
Marijke van der Werff huwt met Johannes Jacobs van Akkeren, wonende te St. Odolphisteeg; BS ovl 1811
Marijke Werner geb 22 okt 1809 HRL, huwt met Hermanus Ho(og)molen (gk), op 13 jul 1837 HRL, kasteleinse, dv Pieter W, en Nieske Rintjes Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-170; VT1839; geb 22 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL, dv Pieter Werner en Nieske Rintjes
Marijke Wybes huwt met Gelt Lindeboom; BS ovl 1856
Marijke Wymers zie: Bakker
Marijke Wiersma oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839
Marijke Willems zie: Bloemers, Brandenburg, Hof, Zondervan
Marijke Willems ged 5 mrt 1743 Grote Kerk HRL, dv Willem Barents en Liefke Roelofs; ged 9 jun 1740 Westerkerk HRL, dv Willem Barents en Liefke Roelofs
Marijke Willems geb 21 apr 1791, ged 17 may 1791 Grote Kerk HRL, dv Willem Jansen en Rinske Botes
Marijke Willems huwt met Gerrit van Swichem, kind: Jan van Swichem, geb 6 feb 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Willem Gerrits van Schwighum, geb 17 sep 1777, ged 7 okt 1777 Grote Kerk HRL, bovenstaande gaping (10jun/23 sep 1777) is veroorzaakt door het verven van de Nieuwe Kerk, zijnde daarin dien tijd geen dienst gedaan
Marijke Willems huwt met Durk Blummers, beide van HRL, geproclameert de 8-15 en getrout de 22 jul 1759
Marijke Willems huwt met Jan Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 jan en de 2 en getrout de 9 Febrij 1766 in de Westerkerk; kind: Jan Jans, ged 2 dec 1766 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Marijke Willems huwt met Gerrijt Jans, beide van HRL, geproclameerd de 29 jul en de 5 en 12 August en getrout de 2 7 Ber (= september) 1770
Marijke Wolnek ovl voor 1819, huwt met Bonne Bonnes; BS huw 1818
Marijke Wouters ged 12 okt 1755 Grote Kerk HRL, dv Wouter Daniels en Trijntie Andries
Marijke Wouters geb 5 mei 1774, ged 23 mei 1774 Grote Kerk HRL, dv Wouter Teunis en Trijntje Minnes
Marijke Wijngaarden ovl 14 may 1804 HRL, oud 68 jaar
Marijke IJking ovl 23 apr 1799 HRL, huwt met Karel Kloppenburg, wonende te HRL 1811; BS geb en huwafk. 1811, huw 1823, ovl 1826, ovl 1839; begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 99, als M. IJkuyk; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Marijke IJmes geb 14 jun 1773 HRL, ged 29 jun 1773 Grote Kerk HRL, ovl 3 jan 1848 HRL, huwt met Jan Botes, haar man is ovl of afwezig in 1848; dopen Grote Kerk ha, BS ovl 1848; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-149; VT1839
Marijke IJpes zie: van der Werff; Johannes Jacobs en M. IJ., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810
Marijke Isaacs huwt met Johannes Collinga, kind: Feike Johannes Collinga, ged 1sep17 61 Grote Kerk HRL; huwt met Johannes Feikes Collinga, beide van HRL, geproclameerd de 26 apr en de 3-11 en getrout de 19 mei 1761; kind: Catharina Joannes Kollinga, ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL
Marijke Iversen huwt met Pieter vd Meulen; BS ovl 1858
Marijke Aants Visser geb 1793 Stavoren, ovl 9 mrt 1844 HRL, huwt met Sijbe Martens Bijlsma, dv Aant Pieters V, en Jantje Jans Postuma; BS ovl 1844; won. HRL. 1839, wijk F-009; VT1839
Marijke Anskes Dijkstra ovl voor 1829, huwt met Sipke Boomsma; BS ovl 1838; BS Franeker huw 1828
Marijke Arents Nak Johannes van Gempt en M.A.N., beide van HRL, zijn na op den 22 nov 1778 HRL, hunne derde afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd
Marijke Berends Bettels geb 1797 HRL, ovl 5 nov 1848 HRL, huwt met Louwrens Westerhoff op 9 dec 1821 HRL, huw.afk. 25 nov en 2 dec 1821 Leeuwarden en HRL, dv Beerend Jansen B., en Lijsbert Hendriks; BS huw 1821, ovl 1848
Marijke Berends Braams geb 1796 HRL, ovl 6 dec 1836 HRL, ongehuwd, dv Berend Hilles B, en Trijntje Hendriks (Rink); BS ovl 1836
Marijke Berends Harderwijk zie ook: Harwijk; Pieter Jans en M.B.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Berends, deszelfs schoonbroeder, 20 apr 1793; ondertrouw HRL
Marijke Berends Oorthuis geb 1793 HRL, ovl 20 sep 1824 Antwerpen, Belgi?, 1e huwt met Jaane Thomas van Slooten op 13 mei 1813 HRL, huw.afk. 14 en 21 feb 1813, 2e huwt met Douwe Hendriks de Boer op 9 jan 1820 HRL, huw.afk. 26 dec 1819 en 2 jan 1820, winkelierse, dv Berend O, en Beitske Jans Bakker; BS huw 1813, huw 1820, ovl 1824
Marijke Berends Rekkenburg geb 1777 HRL, ovl 23 nov 1824 HRL, huwt met Harmen Nolman; BS ovl 1824; 1828 overlijdens; Harmen Nolmans en Marijke B.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL
Marijke Bonnes Zeeman Johannes Welrum, soldaat onder het 1e bataillon van het regiment van Lieutnt generaal Graave van Rechteren, onder de compagnie van Lt. Collonel de Jongius, te guarnisoen in Leeuwarden, en M.B.Z., van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 31 jul 1774 HRL, en getrouwd na vertoonde adtestatie van Leeuwarden, getekend 24 jul 1774, H. Mentes, Eccles. Leov., en T. van Kooten, Coster
Marijke Brants Heringa huwt met Poulus Arjens Boekhout, wonende te Dokkum; BS huw 1825
Marijke Bruins Westerhof geb 1759 HRL, ovl 3 mei 1813 HRL, huwt met Hendrik Willekes Terbaal, ovl wijk E-107; BS ovl 1813; Hendrik ter Boogen en M.B.W., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd den 10 feb 1782 HRL
Marijke Christoffels Wagenaar huwt met Wopke Hilverson, wonende te Workum 1824; BS huw 1824, ovl 1856
Marijke Coenraads Michels geb 1787 HRL, ovl 31 jul 1830 HRL, huwt met Albert Willems de Vrugt op 29 apr 1810 HRL en 13 jun 1816 HRL, huw.afk. 2 en 9 jun 1816, dv Coenraad M, en Johanna de Kok; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, ovl 1825, ovl 1830; Albert Willems en M.M., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 Grasmaand 1810
Marijke Cornelis Bosma geb 1792 HRL, ovl 16 mrt 1862 HRL, huwt met Pieter Callenborn op 14 mei 1809 HRL, gescheiden op 5 mrt 1835 HRL, N.H., winkelierse in 1851, ovl wijk G-063, dv Cornelis B., en Tjaltje (Hansen); huw Grote Kerk HRL 1809 dopen Grote Kerk HRL 1811 BS huw 1835, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-058; oud 47 jaar, (vnm: Maria), geb en wonende te HRL. 1839, huishoudster, wijk F-100; VT1839
Marijke Cornelis van Zahen geb 1797 Wervershoof, huwt met Bart de Vries op 25 okt 1819 HRL, huwelijksafkondigingen 10 en 17 okt 1819 HRL, wonende te HRL. 1822, dv Cornelis Alderts, (gk), en Geertje Jans Waayers, (gk); BS huw 1819, ovl 1822
Marijke Dirks Tadema geb 1773 HRL, ovl 28 mrt 1847 HRL, huwt met Sake Baukes Dijkstra op 29 mei 1803 HRL, N.H., getuige bij geboorte aangifte van Inskje Jans Groen in 1811, dv Dirk T, en Metje Willems; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1847; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-120; VT1839
Marijke Dirks van der Veen geb 6mei176 Bolsward, ovl 14 jul 1821 HRL, huwt met Hendrik IJsbrands Brouwer; BS ovl 1821
Marijke Doekes Hendriksen ovl voor 1836, huwt met Klaas Aukes vd Wal; BS Franeker huw 1834
Marijke Folkerts de Haas ovl voor 1831, huwt met Willem Coenraads Bakker, beide van HRL, geproclameerd de 26-30 mrt en getrout de 2 apr 1769; DTB N.H. HRL, BS huw 1830; kind: Margareta Willems Bakker, geb 22 feb 1774, ged 22 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Coenraad Willems Bakker, ged 30 jun 1771 Grote Kerk HRL
Marijke G Velt begraven Grote Kerk, regel 12, nr. 68; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Marijke Georgius Vab Blesma geb 1794 HRL, ovl 4 dec 1825 HRL, ongehuwd, dv Georgius Jacobs B, en IJefke Gerrits van Swigten; BS ovl 1825; Maria Georgius Blesma, geb 18 okt 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL, moeder als Liefke van Swichum
Marijke Gerrits Adema geb 1790 HRL, ovl 1 nov 1825 HRL, huwt met Pieter Sipkes Altena op 24 mei 1818 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1818, naaister, dv Geert Hendriks A., en Antje Hendriks (Kamp), vlgs ovlakte 1825 zijn er 3 kinderen, man was in 1825 scheepstimmermansknegt; BS huw 1818, ovl 1825, ovl 1827
Marijke Gerrits Felt Cornelis Cornelis Tof en M.G.F., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 7 mrt 1779 ten zelfden dage alhier getrouwd
Marijke Gerryts Hinselman huwt met Harmen Jans Wesselink, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 Febrij en getrout de 4 mrt 1764
Marijke Gerryts Huselaar huwt met Beernd Harmens Landina, geproclameerd de 17-24 nov en getrout de 1 dec 1765
Marijke Harmens Segeling ged 19 jun 1759 Grote Kerk HRL, dv Harmen Segeling en Grietje Jacobs; M.H. Zegeling, ged 26 mei 1761 Grote Kerk HRL, dv Harmen Zegeling en Grietje Jacobs
Marijke Hendriks ten Brink Jan Hendriks Leusing en M.H. tB., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op 30 mei 1773 HRL. en toen getrouwd
Marijke Hendriks Hoekstra geb 1785 HRL, ovl 1 mrt 1829 HRL, werkster, ongehuwd, dv Hendrik Ennes H, en Aaltje Lammerts; BS ovl 1829; 1834 overlijdens
Marijke Hendriks Norbruis geb 28 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Norbruis en Femkje Jans de Bruin
Marijke Hendriks Volbrink Melcherd Ros en M.H.V., beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes 26 jun 1774 HRL, en toen getrouwt
Marijke Hermanus de Ruiter Bernardus Hillen en M.H. dR., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 jun 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Marijke Hilbrands van der Vorm ged 26 mrt 1765 Grote Kerk HRL, dv Hilbrand van der Vorm en Rinske Sjoerds; geb 1763 HRL, ovl 26 dec 1850 HRL, huwt met Gooike Bokkes Overberg, dv Hilbrand vdV, en Rinske ... ; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk A-084; oud 77 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-099; VT1839; Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en Sijpkje Abes, Echtelieden woonachtig te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onsen Zoon Abe Thomas van Slooten, van beroep Matroos, mede Wonende te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met Rinske Goykes Overberg, Zonder beroep, wonende te HRL, Zijnde een dv Goyke Bokkes Overberg en van M. v. d. V., Echtelieden, Winkeliers, mede alhier Woonachtig. HRL den 4 mrt 1815; Wij Ondertegekenden Goyke Bokkes Overberg en Marijke v.d. V. Echtelieden winkeliers te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onsen dochter Rinske Goykes Overberg, Zonder beroep, mede alhier woonachtig, om Zich in het huwelijk te begeven met Abe Thomas van Slooten, van beroep Matroos, wonende te HRL, zv Thomas van Slooten en Sijpkje Abes. HRL den 4 mrt 1815; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft opde hier navolgende acte vanb Notorieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven, van inhoud als volgt: Op heeden den drirentwintigsten feb Een duisend agt hondert Vijftien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Canton HRL Provintie Vriesland, op den Raadhuise binnen deeze Stad in het locaal van onse gewone Teregtsitting, Watse Hilarides Meester Koperslager, Jan van der Heide Meester Verwer en Glazemaker, Cornelis de Boer Buitenschipper, Feyke Burghout varendsgesel, Beerend Oorthuis Koopman, Hendrik Leyenaar Meester Metselaar en Romke Butter old Buitenschipper, alle wonende te HRL, Geloofwaardig en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven, dat zij versogt zijn, een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van Rinske Goykes Overberg, zonder Beroep wonende te HRL, wiens ouders Sijn Goyke Bokkes Overberg Koopman en Maria v. d. V. Egtelieden wonende te HRL; Welk verzoek zij mids deezen voldoende verklaeren te weeten, dat genoemde Rinske Goykes Overberg, is geb den drieentwintigste sep Eendduisend Seeven hondert vier en t negentig te HRL, dat deselve geen Acte van Geboorte of Doop Kan produceren, Vermids dezelve van Doopsgesinde afkomst zijnde, bij hare Geboorte niet is gedoopt, en het houden van Geboorte Acten, bij die Godsdienstige Gesindheid. toenmaals niet regulier, en bij de voormalige Regering alhier, geheel niet pleegde geschieden; Gevende de Comparanten redenen van Weetenschap dat zij alle ten tijde van hare Geboorte mede te HRL in hare buurt wonende, zich uit onderscheidene omstandigheden zulks kunnen herinneren, als hebbende gemelde Rinske Goykes Overberg, niet alleen van der Jeugd af aan gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met deselve en haere ouders hebben gehad, waar door zij zich van den inhoud deeses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorleezing, de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier getekend
Marijke J Bouwens ovl 27 mei 1791 HRL, huwt met Jan Proosterbeek; BS huw 1826, ovl 1834; bij ovl 55 jaar oud
Marijke Jacobs de Vries geb 1779/1786 HRL, ook wel 5 aug 1784 (bevr 1851-1860 wijk H-125, supp wijk H-253), ovl 2 dec 1865 HRL, huwt met Gerrit Keizer op 15 jul 1813 HRL, huw.afk. 4 en 11 jul 1813, ovl wijk H-133, zaknaaister 1851-1860, N.H., dv Jacob dV, en Angenietje de Haas; BS huw 1813, ovl 1865; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL, spinster, wijk H-133; VT1839
Marijke Jacobus Folkerda ovl 17 mei 1815 Dokkum, huwt met Folkert IJpes Oostra; BS huw 1829, ovl 1842
Marijke Jakobs Zegeling geb 8 jan 1796, ged 26 jan 1796 Grote Kerk HRL, dv Jakob Zegeling en Dirkje Jans
Marijke Jans Aukman ovl 9 jul 1794 HRL, oud 22 jaar
Marijke Jans Baggelaar geb 1762 HRL, ovl 8 mei 1832 HRL, huwt met Jan Jeltes Hilwerda; BS huw 1818, ovl 1832, ovl 1859
Marijke Jans Holmans geb 1760 Groningen, ovl 26 jan 1831 HRL, huwt met Fredrik Meyer; BS ovl 1831; Ernst Fredrik Meyer en M. Jans H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd den 6 nov 1785; kind: Gerrit Fredriks Meyer, geb 17 jan 1788, ged 5 feb 1788 Grote Kerk HRL, vader als: F.E. M; kind: Zwaantje Frederiks Meyer, geb 11 dec 1790, ged 4 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind Frederik Frederiks Meyer, geb 19 apr 1793, ged 7 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Zwaantje Frederiks Meyer, geb 9 okt 1796, ged 30 okt 1796 Grote Kerk HRL
Marijke Jans Leyenaar ovl voor 1815, huwt met Ruurd van Dijk; BS huw 1814, ovl 1831; Ruurd Jansen van Dijk ende M.J.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Jansen Leyenaar, deszelfs broeder, 25 okt 1788; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 32, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Ruurd Jans van Dijk en M.J.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 9 nov 1788 HRL, en zijn op den 16 dier maand getrouwd
Marijke Jans van der Meulen van Almenum, huwt met Dirk Cornelis, van HRL, geproclameerd de 17-24 apr en getrout de 1 mei 1763
Marijke Jans Roen geb 1755 HRL, ovl 14 aug 1828 HRL, huwt met Willem Jurjens; BS ovl 1828
Marijke Jans de Vries geb 28 feb 1798 HRL, ovl 15 dec 1863 HRL, huwt met Hans Eelkes Leyenaar op 7 dec 1826 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1826, dienstmeid. ovl wijk H-010, N.H., dv Jan dV, en Eeke Proosterbeek; BS huw 1826, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk H-013; Marike J. d. V., geb 20 feb 1798, ged 6 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv Jan de Vries en Eeke Jans Proost
Marijke Jans Wijngaarden geb 21 okt 1809 HRL, ovl 16 mei 1866 HRL, huwt met Rein Gerbranda, Vst 27 okt 1855 uit Witmarsum, A 30 jun 1859 Midlum, Vst 31 okt 1859 uit Midlum, werkster in 1851, N.H., dv Jan vW, en Grietje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk H-093, 119; geb 23 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL, dv Jan van Wijngaarden en Grietje Jans; den 28 aug 1842 is den Gemeente voorgestelt, als met attestatie van lidmaatschap tot haar, overgekomen M.J.W. van Arum, en weder vertrokken met attestatie den 12 nov daaraanvolgende naar HRL. (NH-lidmaten Tzummarum)
Marijke Jetses Spiering zie ook: Marijke Jetses; geb 14 apr 1788 HRL, ovl 23 jun 1822 HRL, huwt met Lammert Hendriks Hoekstra op 1 aug 1816 HRL, huw.afk. 21 en 28 jul 1816, dv Jetze Rinzes S, en Aafke Norbruis; BS huw 1816, ovl 1822, ovl 1842
Marijke Jogchums de Rooy Jurjen Jansen ende M.J. dR., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jogchum Sijbrens de Rooy, 1 jun 1793; Jurjen Jansen en M.J. dR., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 jun 1793 HRL, en sijn getrouwd ten selfden dage
Marijke Johannes van Beemen en Kornelis Johannes van Beemen, tweelingen, geb 4 okt 1776, ged 22 okt 1776 Grote Kerk HRL, dv Johannes Kornelis van Beemen en Marijke Jurri?ns
Marijke Johannes Bleeker van Sneek, huwt met Coenraad van Gent, van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout met attestasie de 23 Oxtober 1768
Marijke Johannes van der Meulen geb 17 okt 1794, ged 9 nov 1794 Grote Kerk HRL, dv Johannes van der Meulen en Grietje Rients; geb 12 apr 1798, ged 29 apr 1798 Grote Kerk HRL, dv Johannes van der Meulen en Grietje Riens
Marijke Johannes Muller geb 5 jun 1779, ged 22 jun 1779 Grote Kerk HRL, dv Johannes Muller en Pietje Durks, (vdr ook als: Mulder)
Marijke Johannes Panbakker geb 1801 HRL, ovl 4 mei 1832 HRL, huwt met Tymen Ruurds Schaap op 19 feb 1829 HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1829, dv Johannes Jans P, en Trijntje Uilkes vd Werf; BS huw 1829, ovl 1832
Marijke Johannes Scheer huwt met Jan Sikkes; BS ovl 1854
Marijke Jolles Bakker geb 1774 HRL, ovl 24 jun 1848 HRL, huwt met Hendrik Ruurds Jongsma op 5 jun 1808 HRL, turfmeetster in 1848, dv Jolle Joukes B., en Rinskje Jochums; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1848; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-106; VT1839
Marijke Joris de Haan Wybe Johannes Ten Vin van Almenum en M.J. dH. van HRL, laatst geproclameert 14 jan 1776 HRL, en toen getrouwd
Marijke Jurjens IJskamp mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; ovl voor 1827, huwt met Johannes Cornelis van Beemen; BS ovl 1826; kind: Anna Maria Johannes van Beemen, geb 18 jul 1784, ged 3aug17 84 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Johannes van Beemen, geb 20 dec 1786, ged 16 jan 1787 Grote Kerk HRL
Marijke Louwrens Nak geb 1758 HRL, ovl 17 mei 1835 HRL, huwt met Anthonij Bruins Westerhof, doet ovlaang. van Jan Nak en Hendrik Atses in 1811, dv Louwrens N, en Antje Gerrits; BS ovl 1811; 1835 overlijdens; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seven en Tachtig den Een en twintig aug is Geboren Elisabeth, dv Anthoon Westerhoff en M.N. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 okt 1815
Marijke Michiels Roorda geb 1735 HRL, ovl 9 feb 1820 HRL, huwt met Atse Hiddes; BS ovl 1820
Marijke Pieters Brugmans Klaas Ages en M.P.B., beide van HRL, zijn, na op den 22 nov 1778 HRL. hunne derde afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd
Marijke Popkes Minnema geb 4 mrt 1802 HRL, ged 18 apr 1802, N.H., dv Popke Minnes M, en Setske Wybes (Kwest); dopen Grote Kerk HRL 1802
Marijke Riemers Lamminga zie ook: Marike Riemers; geb 20 nov 1809 Almenum, ovl 10 mei 1879 HRL, 1e huwt met Minne Merkelbach op 12 mei 1831 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Lieuwe Alta, (gk), N.H., dv Riemer Jacobs L, en Bieuwkje Dirks vd Woude; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, ovl 1839, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk H-165; oud 30 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, zilversmidse, wijk C-066; VT1839
Marijke Rienks Stoker geb 25 aug 1800 HRL, ged 9 sep 1800, ovl 29 aug 1830 HRL, ongehuwd, dv Rienk Pieters S, en Francina Adolfs Pas; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1830
Marijke Rients Rooda geb 8 okt 1778, ged 18 okt 1778 Grote Kerk HRL, dv Rients Michiels Rooda en Lolkje Jakobs Bakker
Marijke Sybrans Hoetje huwt met Albert Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 8-10 en getrout de 15 7 ber (= september) 1771
Marijke Thysses Stoef geb 1783 HRL, ovl 14 nov 1855 HRL, ongehuwd, naaister 1855, dv Matthijs S, en Antje Houtkoopman; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk C-182, supp wijk G-402; geb 26 jan 1783, ged 11 feb 1783 Grote Kerk HRL, dv Thys Johannis Stoef en Antje Klaasses Houtkoper; gebruiker van wijk A-070, naaister; eigenaar is S. IJsenbeek, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaivrouw, wijk B-016; VT1839
Marijke Tjalkes Koster zie ook: Marijke Tjalkes; geb 1794 HRL, huwt met Johannes Berends de Vries op 4 mrt 1821 HRL, huw.afk. 18 en 25 feb 1821, dv Tjalke Jans, (Koster), en Elisabeth Sjierks; BS huw 1821
Marijke Tjepkes Blok geb 1766 HRL, ovl 5 okt 1829 HRL, huwt met Ane Hendriks Molenaar, dv Tjepke Sakes B., en Dieuwke Scheltes; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1829; kind: Hendriks Aans, geb 13 okt 1795, ged 10 nov 1795 Grote Kerk HRL; kind: Tjepke Aans, geb 8 jan 1797, ged 5 feb 1797 Grote Kerk HRL
Marijke Tjepkes Laanstra huwt met Foeke Hannema, wonende te Roptazijl 1847; BS ovl 1847
Marijke Willems Bloemers zie ook Hieke W. Bloemers en Marijke Blommer; geb 1786 HRL, ovl 25 jun 1834 Franeker, huwt met Johannes Ulbes Voets, arbeidster, wonende te Franeker, dv Willem Dirks B., en Feikje Jelles; bs fr1834 overlijdens
Marijke Willems Brandenburg ovl 25 mei 1822 ... , huwt met Roelof Douwes, dv Willem Pieters en Jetske Symons; BS huw 1824
Marijke Willems Hof geb 1804 HRL, ovl 29 mrt 1824 HRL, ongehuwd, dv Willem H, en Trijntje Jans; BS ovl 1824
Marijke Wymers Bakker geb 1743 ... , ovl 29 okt 1813 HRL, huwt met Hendrik Tijsen, ovl wijk H-171; BS ovl 1813
Marijke Yedes Bakker geb 22 mei 1807 HRL, ovl 23 mrt 1857 HRL, ongehuwd, N.H., ged 7 jun 1807 HRL, dv IJede Pieters B., en Trijntje Tjepkes Blok; dopen Grote Kerk 1807, BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-182, wijk E-210, wijk G-224; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-221; VT1839
Marijke Ypes van der Werf geb 13 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL, dv IJpe Jans van der Werf en Hendrina Hendriks Norbruis
Marijke/Maria Helmer geb 1794 HRL, ovl 14 feb 1850 HRL, huwt met Louwrens Nak op 16 mei 1819 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1819, naaister in 1851, Rooms Katholiek, dv Hendrik H, en Klaaske Jans Zeilemaker; BS ovl 1831; 1850 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-162; oud 45 jaar, (vnm: Maria), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-101; VT1839
Marijke/Maria Willems Zondervan geb 1789 Enkhuizen, ovl 18 dec 1830 HRL, huwt met Jappe Ruurds van Veer op 17 sep 1809 HRL, komt van HRL, dv Willem Z, (gk), en Maria Jans (gk); huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1830; Jappe Ruurds en Maria W.Z., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 Herfstmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Ruurd Jappes, geb 30 jul 1810, ged 19 aug 1810 Grote Kerk HRL; kind: Willem Jappes, geb 14 feb 1812, ged 15 mrt 1812 Grote Kerk HRL, moeder als: Metje W.Z.
Marijke/Mayke Hillis binnenmoeder in 1730; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 33:2:0 wegens verschot van spinloonen tbv ''t Weeshuys, ord. no. 5, 3 jan 1730. (GAH1060); id. f. 40:2:0, ord. no. 16, 14 mrt 1730. (GAH1060); id. f. 36:0:0, ord. no. 22, 16 mei 1730. (GAH1060); id. f. 39:12:0, ord. no. 27, 15 aug 1730. (GAH1060); id. f. 42:4:0, ord. no. 36, 24 okt 1730. (GAH1060); id. f. 70:0:0 weegens een half jaar haeres tractements, ord. no. 4, 2 mei 1730. (GAH1060); id. ord. no. 8, 1 nov 1730. (GAH1060)
Marike Alberts en Teunis Wouters, beide van dese Stadt, huw.aang. 1 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder Schelte Alberts; huw.aang. HRL 1736; huwt met Theunis Wouters, kind: Grietje Theunis, ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL; kind: Albert Theunis, ged 7 okt 1742 Grote Kerk HRL
Marike Arjens geb 5 dec 1793, ged 5 jan 1794 Grote Kerk HRL, dv Arjen Roelofs en Antje Harmens Bock
Marike Atses huwt met Dirk van Weenen op 12 aug 1810 HRL, komt van HRL, kind: Alida Marikes, geb 18 mei 1807 HRL, huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1807; Marijke A., geb 26 mrt 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL, dv Atse Douwes en Antje Scheltes; Marijke Atzes, geb 27 nov 1786, ged 12 dec 1786 Grote Kerk HRL, dv Atze Douwes en Antje Scheltes
Marike Bonnes ged 5 apr 1750 Grote Kerk HRL, dv Bonne Theunis en Etje Hendriks
Marike Dirks huwt met Sake Boukes, kind: Pietje Sakes, geb 5 apr 1809, ged 18 apr 1809 Grote Kerk HRL; kind: Bouke Sakes, geb 15 may 1811, ged 26 mei 1811 Grote Kerk HRL
Marike Douwes huwt met Harmen Hendrijks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24-31 May en den 4 Junius 1739 en doe ook getrouwt
Marike Everts huwt met Abraham Hansen, beide van HRL, geproclameerd de 26 mei en de 1 en getrout de 8 jun 1760
Marike Folkerts ged 16 feb 1740 Grote Kerk HRL, dv Folkert Jansen en Truy Jansen; DTB N.H. HRL 1740
Marike Fransen Jan Jansen ende M.F. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselvs half broeder Sijtse Fransen met vertooninge van schriftelijk consent, 31 dec 1746; huwt met Jan Jansen, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 januar 1747 en doen ook getrouwt; kind: Arent Jans, ged 10 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Sijtie Jans, ged 27 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: Frans Jans, ged 7 dec 1751 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jans, ged 22 jul 1749 Grote Kerk HRL
Marike Gerrits ged 23 may 1752 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Jacobs en Maartje Hendriks Breedenburgh
Marike Gerrits Fede Lieuwes en M.G. beyde van HRL, komende wegens de bruid Cornelis Tjerks sijnde de swager van deselve, 12 Jun 1745; huwt met Fedde Lieuwes, beide van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 jun en getrouwt den 29 dito 1745
Marike Harmens huwt met Auke Monses op 13 sep 1801 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1801
Marike Hendriks ged 25 nov 1760 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Jilles en Grietje Lieuwes
Marike Hendriks Jan Allerts (!) ende M.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruyt Jurjen Jansen, mr. weever, 11 Apr 1747; huwt met Jan Alberts, beyde van HRL, geproclameerd 3, 9 en 16 apr 1747 en den 25 dito getrouwt
Marike Hendriks huwt met Cornelis Tjerks, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 24 jun 1752 en den 27 dito getrouwdt
Marike Huigens Geeft met schuldige Eerbiedt te kennen M.H. meede ordrs turfmeetster binnen dese Stad, dat sij supplnte vermits haer ouderdom wel genegen is dito functie over te draegen op haer dogter Trijntie Gerrits; Dogh vermits sulx buyten consent van UEd: Achtb:niet vermag te geschieden, soo koomen deselve supplntn sig bij deesen aen UEd:Achtb:addresseeren, seer gedienstelijk versoekende UEd:Achtb:gelieven de meede supplnte Trijntie Gerrits tot meede turfmeetster aan te stellen op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daertoe staende q:f:etc, (was get) P. Reidema, 1739. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeerd mits desen de persoon van Trijntie Gerrits tot meede ordrs turfmeetster binnen dese Stad op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daertoe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit Actum den 29 jul 1739, (was get), Pier Bretton, Ter ordtie van de Magistr:(get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Trijntie Gerrits heeft den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. P. Bretton gepresteerd den 29 jul 1739. In kennisse van mij secrts, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Roeloff Jansen en M. Huygens, beyde van HRL, huw.aang. 16 okt 1733 HRL, Comende voor de bruid Gerrit Gerrits; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Marike Jacobs Klaas Pijtters ende M.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broeder Gerrit Jacobs, 14 Oct 1747; huwt met Klaas Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 octob 1747 en ook getrouwt
Marike Jans Extract uit het Doop Reg. gehouden bij de Gereformeerde Gemeente der Stad Dokkum. 1769 den 1 ste okt Jan Haayes een dogter is ged en genaamt Marike. Mij President Burgemeester der Stad Dockum den 19 jul 1815
Marike Jans huwt met Cornelis Freerks, kind: Freerk Cornelis, ged 16 may 1747 Grote Kerk HRL; M.J. van HRL, ende Cornelis Freerks van Almenum, huw.aang. 23 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Jansen, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Marike Jans ged 5 dec 1748 Westerkerk HRL, dv Jan Feiltels en Antje Pijtters (vdr moet zijn: J. Feykes)
Marike Jans ged 19 aug 1749 Grote Kerk HRL, dv Jan IJpes en IJtje Klaases
Marike Jans huwt met Hendrik Johannes, kind: Magdalena Hendriks, ged 25 jun 1758 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Hendriks, ged 24 feb 1760 Westerkerk HRL; kind: Hendrik Hendriks, ged 30 aug 1767 Grote Kerk HRL
Marike Jans ovl 10 jun 1798 HRL, huwt met Jochum Sijbrens, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1800
Marike Jans zie ook: Maria Leks; huwt met Jacob Willems, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 jan 1741 en doe ook getrouwt; Jacob Willems en M.J. beide van HRL, koomende voor de bruit de fiskael Wiarda haar ovl mans broeder, 7 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Willemke Jacobs, ged 2 mrt 1746 Grote Kerk HRL
Marike Johannis zie ook: Maaike Johannes; huwt met Jan Harmens, kind: Grietje Jans, ged 16 dec 1749 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, ged 29 dec 1743 Grote Kerk HRL
Marike Johannes huwt met Johannes Bakker, kind: Elisabeth Johannes Bakker, geb 7sep17 98, ged 25 sep 1798 Grote Kerk HRL
Marike Johannes geb 10 aug 1800 HRL, ged 24 aug 1800, N.H., dv Johannes Jans en Lijske Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1800
Marike Joosten huwt met Hendrik Hansen, kind: Joost Hendriks, ged 9 jul 1754 Westerkerk HRL; kind: Pietje Hendriks, ged 19 sep 1752 Grote Kerk HRL, vader als H. Harmens; kind: Hans Hendriks, ged 28 mrt 1751 Westerkerk HRL
Marike Klases geb 16 mei 1805 HRL, ged 2 jun 1805 HRL, N.H., dv Klaas Jeltes en Cecilia Harmens IJskamp; dopen Grote Kerk HRL 1805
Marike Corneelis ged 28 may 1743 Westerkerk HRL, dv Corneelis IJpes en Arjaentje Lucas
Marike Cornelis ged 12 apr 1746 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Cobus en Trijntje Geerts
Marike Lammerts Beernt Hendriks ende M.L., beyde van HRL, komende weegens de bruyd Jan Jansen, sijnde de aengetroude neef van deselve, 19 Jun 1745; huwt met Beernt Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 jun en den 4 jul 1745 getrouwdt den 11 julij
Marike Roelofs Derk Mouwen, Soldaat onder de comp. van capt. Evers ende M.R., zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Baggelaar, de oom, 8 nov 1788; ondertrouw HRL; kind: Klaas Dirks Mouw, geb 16 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Willem Durks Mau, geb 10 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL, vader als: derk Mouwen
Marike Sierks zie: Wijnalda
Marike Sjoerdts Hendrik Sijbrens ende M.S. beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs vaeder Sjoerd Tjebbes, 11 Oct 1749; huwt met Hendrik Sibrens, beyde van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 okt 1749 en doen ook getrouwt
Marike Stoffels ende Jelle Classen, beide van HRL, huw.aang. 11 okt 1738 HRL, komende voor de bruid desselvs Neef Jan Oenes; huw.aang. HRL 1738
Marike Theunis Jan Gerrits ende M.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs aangehuwde neev Beernt Jansen, 25 Apr 1744; huwt met Jan Gerrits, beide van HRL, sijn geproclameert den 26 apr en den 3-10 May 1744 en doen getrouwt
Marike Westerhof huwt met Harmen Jansen Bramer, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 apr 1741 en doe ook getrouwt; Harmen Jansen Bramers ende Maria(!) W., beide van HRL, koomende voor de Bruit Harmen Harmens, mr. wever, 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Marike Willems ende Ocke Doedes, beide van HRL, huw.aang. 16 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Willem Joosten, desselfs Vaeder; huw.aang. HRL 1735
Marike Willems ende Dirk Cornelis, beyde van HRL, huw.aang. 22 sep 1736 HRL, komende Voor de bruyd Dirk Jansen, desselfs Steevaeder; huw.aang. HRL 1736; huwt met Dirk Corneelis, kind: Willem Dirks, ged 14 may 1743 Grote Kerk HRL; kind: Corneelis Dirks, ged 26 mrt 1741 Westerkerk HRL
Marike Willems huwt met Gerrit Jaspers, beyde van HRL, geproclameerd den 17-24 apr en den 1 May 1746 en doen ook getrouwt
Marike Wouters Doris (!) Bensonides en M.W., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Douwe Jacobs, 30 May 1744; huwt met Douwe Bensonides, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 May en den 7-14 jun 1744 getrouwt den 30 dito
Marike Yedes zie: Bakker
Marike Hendriks Elzing huwt met Hendriks Beernts op 11 apr 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802
Marike Hendriks Volbring geb 1777 ... , ovl 24 feb 1817 HRL, huwt met Anne Reins Gerbranda op 27 mei 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1817, ovl 1820
Marike Johanna Mokkema huwt met Jan Harmen Speltje, kind: Petronella Jans Speltje, ged 21 feb 1747 Grote Kerk HRL
Marike Joosten Popta Hendrik Hansen Copsma ende M.J.P., beyde van HRL, koomende wegens de bruit desselfs swaeger IJede IJedes, 4 Feb 1747; huwt met Hendrik Hansen Copsma, beyde van HRL, geproclameert 5, 12 en 19 Febru 1747 en doen ook getrouwt
Marike Lucas Verblans huwt met Lambertus Huisinga, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 nov 1752 en ook getrouwdt
Marike Paulus Glandorp huwt met Piebe Jarigs Zwart op 3 jan 1808 HRL, naaister, wonende te HRL. 1836, en ook in 1808, vnmn in ovlakte als Mietje Paulus; huw Grote Kerk HRL 1808 BS ovl 1836
Marike Sjierks Wijnalda geb 2 jul 1779, ged 27 jul 1779 Grote Kerk HRL, dv Sierk Wynanda en Aukje Hobbes; geb 1777/82 HRL, ovl 10 jul 1829 HRL, huwt met Christiaan Pieters Riem doet overlijdensaangifte van Trijntje Oeges in 1811, id. van Rienk Willems, wonende te in de 12 Nieuwe Woningen in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS ovl 1811, ovl 1829, ovl 1835, ovl 1887
Marike Sybrants Feitama ovl 20 mrt 1679, 78 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Marinus Johannes zie: Visser
Marinus, Marten Visser geb 1783 HRL, ovl 11 jan 1849 HRL, huwt met Maria Nieuwenhuis, wafelbakker in 1849, huw.get. bij G.J. vd Velde en IJ. Addens, neef brui-degom, 1818, id. bij A. Bloemers en G. Jans, 1837, id. bij D.J. Dijkstra en M.A. vd Zee, (2x gk), 1842, zv Johannes V, en Geertruida Schonenberg; BS huw 1818, huw 1837, huw 1842, ovl 1849; gebruiker wijk D-102, wafelbakker; eigenaar is Gerrit J. Veenstra, 1814 (GAH204); oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk A-159; VT1839
Maritje Folkerts huwt met Jan Waxz, kind: Folkert Jans Waxz, ged 14 jul 1746 Westerkerk HRL
Maritje Jans Pieter Dirks en M.J., beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 jul 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar ...; kind: Geertje Pieters, geb 9 mrt 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: Maartje J.
Maritje Pieters Ackersloot huwt met Jan Lolles; zie aldaar
Marius Adams zie: Meyer
Marius Vredenburg oud 43 jaar, geb Doesburg en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-210; VT1839
Marius Adams Meyer geb 1793 HRL, ovl 27 jan 1817 HRL, slager, zv Adam M, en Bole Moses Goldsmits; BS ovl 1817
Marius Antonius Diderikus Knoll huwt met Johanna Elisabeth Bruch, kind: Neeltje Knoll, geb 19 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL
Marius Nauta Peters geb 1802 ... , huw.get. bij E.J.J. des Tombe en J.E. Blok, doctor in de genees- en verloskunde, wonende te HRL; BS huw 1839
Marius Nauta Peters oud 37 jaar, geb Leer en wonende te HRL. 1839, doctor genees- en vroedkunde, wijk C-044; VT1839; M.N.P. eigenaar van perceel nr. 575 te HRL, medecine doctor, woonplaats HRL, legger nr. 527, huis en erf, 200 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Mark Eelkes een jongen, met name M.E., is gisteren wegens dobbelen onder kerktijd door de majoor gevat en in de Pekelkuip gebracht. Na schuldbekentenis, waar omtrent hij in den beginne huiverig was, en na smeking om vergiffenis, vrijgelaten, 11 jun 1804 (GAH50)
Mark Johannes zie: de Jager
Mark Johannes de Jager geb 25 mei 1791 Driesum, 1e huwt met Maaike Pieters de Boer, 2e huwt met Geertruida Johannes van der Bel op 19 jun 1829 HRL, huw.afk. 17 en 24 mei Dantumadeel en 7 en 14 jun 1829 HRL, dienstknecht, wonende te HRL, zv Johannes Dirks dJ, en Martje Marks; BS huw 1829, bev.reg. HRL 1851 wijk B-145
Markus de Vries ovl HRL. voor 1835, huwt met Hitje ... , kind: Hendrik Marcus dV, geb 1759 HRL; BS huw 1834
Marretje Tjibbes Pieter Hendriks van HRL. en M.T. van Terschelling, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 11 okt 1806; ondertrouw HRL
Marrigje Arnoldus ovl voor 1835, huwt met Haaye Goslings; BS Franeker huw 1834; kind: Mayke Haayes, geb 31 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL
Marrigje/Martentje Pieters zie: Postma
Marrigjen Alberts mogelijk dezelfde als Mergje Alberts; Hille Wybes van Medemblik en M.A. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 aug 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Marritje Klazes zie: Visser
Marritje Pieters geb 9 dec 1810 HRL, dv Pieter Jans en Renske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 9 dec 1810, ged 16 dec 1810 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jans en Rinskje Walles
Marritje Klazes Visser geb 1801 Urk, ovl 24 aug 1842 HRL, huwt met Douwe Jans Zeilmaker, dv Klaas V, (gk), en Aaltje Kamper, (gk); BS ovl 1842; oud 37 jaar, (vnm: Merritje), geb Urk en wonende te HRL. 1839, wijk C-175; VT1839
Mart Abbes een kv hem ovl/begr. 12 apr 1728 HRL; stadsijtiger; ontv van het gemeentebestuur voor het repareren en ijtigen van wigten in de Stadswaag f. 1:10:0 in jul 1729. (GAH283)
Marta Jans huwt met Dirk Jacobs, beide van Leeuwarden, geproclameerd op drie aen een volgende Sondagen en getrout met attestasie de 2 dec 1770 in de Westerkerk; kind: Jacob Dirks, ged 22 dec 1771 Grote Kerk HRL
Marten Abrahams huwt met Corneliske Andeles, N.H., kind: Allert Martens geb 14 dec 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801
Marten Alberts zie: Bakker, van der Veer
Marten Alberts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 57, 1 mrt 1804
Marten Alberts geb 6 nov 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL, zv Albert Martens en Wytske Jans
Marten Alberts lijst van de aangaaff der 83 1/3 Penning of 1 1/5 Procento, woont in 1e quartier, geen jaartal vermeld; wrsch tussen 1795- 1805; (GAH650)
Marten Alberts huwt met Aaltje Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 24 nov en de 1-8 en getrout de 17 dec 1765
Marten Alberts M.A. van Hallum ende Anna Catharina Boetzelaar van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de procr..., 19 mrt 1795; ondertrouw HRL
Marten Andries ontvangt van het gemeentebestuur voor het verwerken van 3 1/2 schouw turf uit het Weeshuis, in de kosterij van de Kleine Kerk, 11 dec 1789: 5 Caroliguldens en 11 stuivers
Marten Anskes zie: Pekelsma
Marten Ates dezelfde als M. Atses?; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 19:5:0 terzake nieuw ijserwerk in het Weeshuis geleverd, 6 jun 1752, kwit. no. 13 (GAH1081)
Marten Atses geboortig van Lippenhuizen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van president Schaaf op 22 okt 1753. (burgerboek); dezelfde als M. Ates ?; president-voogd T. Radsma betaalt f. 19:16:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de weesjongen Symon Jans met smeden verdiend bij M.A., 6 jun 1752 (GAH1081); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 1:19:0 terzake repareren van ijserwerk ten dienste van het Weeshuis, 16 dec 1753, kwit. no. 1 (GAH1083); huwt met Tjertje Jacobs, kind: Atze Martens, ged 12 okt 1752 Westerkerk HRL
Marten Baksma M.B. van Franeker ende Geeske Pieters Stinstra van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Ocke van der Stok, deszelfs neef, 16 apr 1791; ondertrouw HRL
Marten Barends zie ook: van Hoften; geb 21 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL, zv Barend Martens en Jantje Oeges
Marten Beerends zie: Bos
Marten Beerends zie: Bos
Marten Berends geboortig van Bolsward, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Steensma op 11 aug 1784. (burgerboek)
Marten de Boer geb 1749 ... , ovl 7 aug 1811 HRL, ovl op de Laanen in het huis van Jacob de Boer, (mogelijk een zoon); BS ovl 1811
Marten de Boer ovl voor 1819, huwt met Catharina Cramer, kinderen: Antje Martens dB, geb 1786 HRL, Dirk Martens de B., geb 24 nov 1795 HRL, Grietje dB, geb 1794 HRL; BS huw 1818, ovl 1840, ovl 1861; M. dB. en Kaatje Kramer, beide van HRL, zijn na op den 6 dec 1778 HRL. hunne derde afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd
Marten de Boer Willem de Vries ende Botje Jelgerhuis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M. de B., deszelfs neef, 28 mrt 1795; ondertrouw HRL
Marten de Boer woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Marten Bouwes M.B. en Doetje Uilkes, beide van Almenum, zijn, na op den 9may17 79 HRL. hunne laatste afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd
Marten Busk huwt met Aaltje ... , kind: Riemke Martens B, geb 1752 ... ; in leven wonende te te Leeuwarden; BS ovl 1812
Marten Dirks zie: Blok
Marten Dirks Tietse Freeks ende Trijntie Wybes, beyde van HRL, huw.aang. 3 okt 1733 HRL, Comende Voor de bruyd M.D., desselfs halfbroeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Marten Dirks Hendrik Jacobs ende Sibbeltie Dirks, beide van HRL, huw.aang. 11 okt 1738 HRL, komende voor de bruid M.D. desselvs broeder; huw aang. HRL 1738
Marten Durks ged 30 okt 1740 Westerkerk HRL, zv Durk Pieters en Janke Wybes
Marten Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 168, 38 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Marten Dirks verkoop te HRL van het galjootschip de Jonge Jan, bij schipper M.D. gevoert, lang 93, wijd 23 en hol 11 voet, en een smakschip de Jonge Alida, lang 75 voet, bij schipper Hille Jans Kooten te Warga bevaren, 29 apr 1761, (Frl. 1700-1795)
Marten Dirks betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 15:0:0 terzake 1 jaar huur van 2 pondematen Land leggende tot Midlum, 18 mei 1740 (GAH1070); id. 17 mei 1741 (GAH1071)
Marten Dirks weduwe woont 1e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Marten Dirks woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Marten Dirks heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650)
Marten Dirks Tjietse Freerks ende Trijntie Hiddes beide van HRL, koomende wegens de Bruidegom M.D. ende Gerrijt Gerrijts, mitsgaeders voor de Bruit, 11 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL
Marten Dirks zie ook: de Groot; ged 6 mei 1770 Grote Kerk HRL, zv Durk Martens en Geertje Keimpes; M.D. en Antje Seyes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rein Faber, goede bekende, 25 may 1793; ondertrouw HRL; M.D. en Antje Seyes, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 jun 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage kind: Sije Martens, geb 19 apr 1799, ged 05 mei 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Geertje Martens, geb 24 mrt 1794, ged 20 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Martens, geb 2 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL
Marten Dirks ovl voor 1815; wed. M.D. eigenaar van wijk A-205; gebruiker is Pieter Thijssen wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204)
Marten Dirks Dirk Martens en Doetje Johannes beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.D., goede bekende, 2 nov 1788; ondertrouw HRL
Marten Dirks huwt met Antie Foekes, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 nov 1768 in de Westerkerk; kind: Grietje Martens, geb 1 nov 1772, ged 17 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Janke Martens, ged 12 dec 1769 Grote Kerk HRL
Marten Dirks Cornelis van Beemen en Trijntie Martens beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder M.D., 11 Nov 1747; Jacob Wybbes ende Wijpkjen Hibbes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd M.D., 23 dec 1747
Marten Dirks Sent Hendriks ende Maayke Martens, beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelf vader M.D., 13 feb 1794; ondertrouw HRL
Marten Douwes zie: Douwma, Hellinga, de Vries
Marten Douwes geb 27 nov 1794, ged 14 dec 1794 Grote Kerk HRL, zv Douwe Johannes en Sijke Martens
Marten Douwes Remonstreert met schuldige Eerbied Hendrik Daniels ordris Korendrager binnen deze Stad, dat hem van zeer groote dienst ende nuttigheid soude wezen deze bedieninge provisioneel door de persoon van M.D. te laten waarnemen die hier toe capabel is en inclineert, dog welken substitutie zonder UEd:Achtb:consent niet Vermogende te geschieden, zoo Versoeken de supplianten zeer onderdanig dat UEd:Achtb:hem M.D. daar toe gelieven te qualificeren. (get:) S:Rienstra. ; In margine Stonde; de magistraat permitteert den supplnt:om zijn dienst als Korendrager provisioneel doorde mede Supplnt:M.D. te laten waarnemen, die vooraf den Eed van getrouwigheid zal hebben te doen: Actum den 6 sep 1758 (was get:) Lammert Hauckema (onder stonde) Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; den 6 sep 1758 heeft M.D. den Eed als ordris Rogdrager gepresteerd coram Praedide Hauckems. In kennisse van mij Secretaris (get:)M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Marten Douwes Geeven met eerbied te kennen Gerben Joannes mede ordris turfdrager en M.D., bontwever alhier, dat de eerste wel genegen was dese sijn bedieninge te transporteren op de laastgenoemde; en dewyl hier toe UEd:Achtbh:consent wert vereischt, soo versoeken de supplntn dat M.D. in de plaats van Gerben Joannes mag werden aangesteld tot mede ordris turfdrager alhier, op pligten en voordelen daar toe staande, quo facto (was get:B:Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraat accorderende het versoek, nomineert en stelt mits desen de meede supplnt M.D. tot mede turfdrager binnen dese Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende in de armbusch de somma van twintig Cargls; Actum den 23 aug 1751; (was get:) Lourens Tabes (onder stonde) Ter ordtie van de magistr:(get:) M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 23 aug 1751 heeft M.D. den Eed van getrouwigheid gepresteerd, in handen van de Hr. Presid:Burgemr. L:Tabes, en in de Armbusch betaald twintig gulds:In kennisse van my Secretaris (get:)M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-17 59); Geeven onderdanig te kennen Sjouke Geerts ordris Korendrager en M.D. ordris Turfdrager binnen deeze Stad, dat de Eerstgemelde om gewigtige reedenen wel gaarne geneegen was zijne voorsr:bedieninge af te staan en te resigneeren in faveur van de Laastgemelde supplnt:, die een vlug Jongman zijnde hier toe Capabel is, inclineerd, en zijn Persoon op ''t Eerbiedigst aan UEd:Achtb: presenteert. Versoekende derhalven dat UEd:Achtbh:hem supplnt: in plaatze van Sjouke Geerts gelieven aan te stellen tot ordris Korendrager binnen deeze Stad:op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staande; q:f:etc:(was Get:) G:de Haas. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en stelt mits deesen de mede supplnt M.D. tot meede ordris Korendrager deeser Steede op de Lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid en Speciaal onder bepaling dat de Supplnt:tot reddinge en bedieninge der brandspuyd en klokluiden in deese qualiteit een Man apart zal moeten Stellen Actum den 5 sep 1759 (was Get:) J:D:Toussaint (onder stonde) Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; M.D. heeft den Eed als koorndrager gepresteerd in handen van de Heer Praedid:Burgemr. Toussaint en in de armbusch betaald twintig Cargls:Actum den 5 sep 1759. In kennisse van mij Secretaris (get:)M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur wegens 5 schouw turf, ieder schouw 11 gld, ten dienste van de stad, 18 dec 1731: f. 55:0:0 (GAH283); id. voor het bearbeiden van turf, 5 sep 1755: f. 11:10:0; id. 29 jun 1757: f. 26:17:0
Marten Douwes ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde steen aan de Zeewerken, 6 nov 1732: 470 Caroliguldens
Marten Douwes M.D. ende Aukjen Douwes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs vaeder Douwe Sijbes, 17 Aug 1748; huwt met Aukjen Douwes, beyde van HRL, geproclameerd den 18-25 Augusti en den 1 Septemb 1748 doe ook getrouwt; kind: Trijntje Martens, ged 3 nov 1750 Grote Kerk HRL
Marten Douwes huwt met Grijtie Lieuwes, beide van HRL, geproclameert den 29 jun 6 en getrout den 13 jul 1755
Marten van Duivenbode geb 9 okt 1799 HRL, ged 13 okt 1799 HRL, zv Florus van Duivenbode en Antje Jans Oepkes; dopen Grote Kerk HRL 1799
Marten Edses zie: van der Veen
Marten Eilderts zie: Potma
Marten Everts M.E. en Sijtske Sanders, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 2 mrt 1777 HRL
Marten Everts M.E. ende Lijsbert Claeses, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Claes Taekes desselfs vaeder, 29 Mrt 1749; huwt met Lijsbet Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 30 mrt en den 6-13 apr 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Marten Everts Saturdag den 29 jan 1752: de Magistraat Extraords vergaderd zijnde, en bij resumptie gedelibereerd hebbende op hunne Resolutie van den 26 deeses heeft om te suppleren het getal van de ordinaris Ratelwagten deeser Steede goedgevonden daer toe aan te stellen, gelijk aangesteld worden mits deesen de volgende personen: Johannes Micchiels, Jan Rienks, M.E., Pieter Harings, Claas Pieters, Hilbrand Ruirds, Cornelis IJes, op lasten, pligten en profijten, zampt instructie daer van naeder gemackt zullende worden om welke dienst in getrouwigheid en eerlijk waer te neemen hebben dezelve alle den Eed gepresteerd in handen van de Hr. praesiderende Burgemr. Hogeboom. Actum ter vergaederinge op dato uts. (Aanstelingen Stad HRL 1731-1759)
Marten Feddes zie: Hofstra
Marten Feikes zie: de Boer; (2x)
Marten Feikes huwt met Judith Tjeerds op 15 dec 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; M.F. en Judic Tjeerds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Sijbrens, goede bekende, 30 nov 1805; ondertrouw HRL; geb 16 apr 1776, ged 21 mei 1776 Grote Kerk HRL, zv Feike Dirks en Baukje Martens; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 34, ongehuwd, 28 jaar, inwonend bij Jan Jeltes, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en Seventig den Sestiende apr is Geboren Marten zv Feike Dirks en Baukje Martens. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Marten Feikes broer van Jan Feikes ?? ; weesvoogden bet f. 42:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake 2 jaaren verdiende loon van M.F. als backersknegt bij Ahasuerus Oosterbaan, 20 jul 1790. (GAH1120); id. f. 50:0:0, 15 may 1792 (GAH1124); id. f. 60:0:0, 20 may 1794 (GAH1126); id. 30 :0:0, 29 sep 1795 (GAH1127); id. 24 may 1796 (GAH1128)
Marten Foekes weesvoogden bet f. 21:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van M.F., 1 jul 1788. (GAH1120)
Marten Fokkes zie ook: Wijngaarden; blikslager, wordt beschuldigd van grove mishandeling aan zijn vrouw en schoonouders, bijna dagelijks te plegen. Door hen zijn bittere klachten ingebracht en de beklaagde onvoldoende verantwoording gedeklareerd hebbende. Veroordeeld tot 4 dagen te water en te brood, waarvan 2 dagen aan handen en voeten in de balk, de 2 andere dagen los in de Pekelkuip, 28 feb 1801 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 144 1/3, gehuwd, 25 jaar, 1 mrt 1804
Marten Fokkes koopman te HRL, verkoopt een huis aan Sicco Popta, chirurgijn, voor 2550 Caroliguldens op 16 feb 1799; pachter der tollen, ontvangt van het gemeentebestuur ''t halve overschot der Trekwegstollen tussen Leeuwarden en HRL, 21 jul 1784: f. 689:6:2; id. van mei 1785 tot mei 1786, 21 aug 1786: f. 682:2:0; id. van mei 1786 tot mei 1787, 14 aug 1787: f. 439:2:6; id. 30 jul 1770: f. 320:17:10; id. 14 aug 1771: f. 229:17:4; id. 26 aug 1772: f. 334:13:6; id. 2 sep 1773: f. 264:15:12; id. 5 aug 1774: f. 409:6:4; id. 26 jul 1775: f. 300:3:014; id. id. 21 aug 1779: f. 414:7:14; id. 31 jul 1780: f. 424:16:6; id. 24 jul 1781: f. 609:3:14; id. 12 aug 1782: f. 908:7:14; id. 31 jul 1783: f. 1383:13:0; id. restitutie van tolpenningen voormaals abusievelijk te weinig ontvangen, hiervan door de magistraat der stede Leeuwarden de helft aan die van HRL worden gerembourceerd, 26 jul 1775 f. 11:14:0; id. tussen Leeuwarden en Pijphorne, 21 jul 1784: f. 8:2:4; id. 21 aug 1779: f. 36:8:10; id. 31 jul 1780: f. 23:15:4; id. 24 jul 1781: f. 23:19:14; id. 12 aug 1782: f. 32:2:0; id. 31 jul 1783: f. 26:18:0; id. de bevaren tollen tussen Leeuwarden en Pijphorne, 21 aug 1786: f. 21:4:4; id. 14 aug 1787: f. 10:19:8; (geen boeknr. vermeld)
Marten Fokkes heeft een huisbediende, 1e quartier, no. 31, belasting:2-10:0 (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier, op lijfrente vertoond hondert gulden en aan geld: f. 25:0:0 (GAH650)
Marten Fokkes begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 48; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Marten Fokkes vrouw van M.F. gebruiker van wijk G-088, medegebruiker is Bauke Fopma, kleermakersknegt, eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204)
Marten Fokkes huwt met Grietje Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May en den 22 dito 1752 getrouwdt
Marten Folkerts zie: Wijngaarden
Marten Geeles zie: de Gorter
Marten Gerbens zie: Bleeker, Pettinga
Marten Gerbens Commissie tot de Administratie der Finantien in het voorm. Gewest Friesland, bericht aan de raad van HRL dat bij hen zijn ingediend de requesten voor Cornelis Ynses, Takle Michiels, Douwe Pieters en M.G., alle slagers, wonende te en onder Franeker, daarbij verzoekende om remissie van actie en boete wegens vervoeren van schaapsvlees zonder cedulen van aangave te hebben kunnen vertonen, zijn zij door ons geappointeerd met Nihil hic; zullende Commissie echter voor goed aanzien dat deze zaak, zo daartoe termen zijn, door de raad van HRL worden ge?xecuteerd. Wij hebben gemeend ulieden van dese mesure te moeten informeren en aan ulieden over te laten, daaromtrent zodanig te handelen als gij zult oordelen met de billijkheid en maintien der wetten overeenkomstig te zijn, Leeuwarden, 8 jun 1802 was getekend: W.D. Ruitinga en A. Siegman (GAH48); na deliberatie besloten dat ingeval personen in welgedagte missive vermeld, zich aan de raad mogen komen te addresseren en daartoe genoegzame en voldoende termen exteren, zij als dan nopens de zaak in questie te excuseren, di, 14 jun 1802 (GAH48)
Marten Gerbens M.G. van Almenum en Maartje Johannes van Midlum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 oct 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie; kind: Grietje Martens, geb 21 sep 1783, ged 14 okt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Martens, geb 19 okt 1784, ged 9 nov 1784 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Martens, geb 11 may 1788, ged 27 may 1788 Grote Kerk HRL
Marten Gerbens M.G. en Susanna Jaspers Piers, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 1 Zomermnd 1810; ondertrouw HRL
Marten Gerrits ged 7 aug 1753 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Gerrits en Geinkje Durks; ged 10 may 1750 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Gerrits en Goykjen Durks
Marten Gerrtis vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 54, 1 mrt 1804
Marten Gerrits Remonstreeren met Eerbied Eeltje Tjallings burger en meede ordrs turfdraeger, en M.G. vrijgesel beide alhier wonagtig; dat de eerstgemelde zeer gaerne zijn turfdragers ampt op de laetst genoemde zoude willen transporteeren, maer dewijl zulx niet dan met UEd:Achtb:gunst kan geschieden; zoo addresseeren sij haer beide aen UEd:Achtbh:ootmoedig versoekende dat UEd:Achtbh:M.G. in plaets van Eeltje Tjallings tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad gelieven aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus (was get), B. Dreyer; (In Margine Stonde); de magistraet gehoord ''t versoek accordeerende ''t zelve eligeerd en nomineerd mits deesen M.G. in plaets van Eeltje Tjallings tot meede ordrs turfdraeger binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit. Actum den 25 feb 1743 (was get:), J. Agema Ter Ordtie van de magistr abs:sec:B. Dreyer; (onder Stonde); Op heeden den 25 feb 1743 heeft M.G. den Eed van getrouwigheid als turfdraeger in handen van de Hr. presideerende Burgem. Agema afgelegt. In kennisse van mij gesw:klerk geteekend B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl voor 24 jun 1743; zie benoeming van Eke Sjoerds in zijn plaats; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Marten Gilles zie ook: Marten Jilles; huwt met Hiltje Gerrijts, kind: Mayke Martens, ged 18 okt 1770 Grote Kerk HRL
Marten Haarsma huwt met Jetske ... , kind: Grietje Martens H, geb 1775 Franeker; BS ovl 1846
Marten Halma huwt met Luutske Kuipers, kind: Antje Martens H, geb 1772 Hallum; BS huw 1837
Marten Hansen van Midlum ende Antie Ennes van HRL, huw.aang. 8 okt 1734 HRL, komende voor de bruid Auke Gerrijts; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Marten Heeres zie: van Dijk; M.H. en Geertje Abrahams, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; kind: Heere Martens, geb 23 aug 1810, ged 9 sep 1810 Grote Kerk HRL
Marten Heerpels huwt met Geertje Ploegstra, kind: Ruurdtje H, geb 12 jul 1797 Pingjum; BS ovl 1871
Marten Hendriks zie: Klaver, Modders
Marten Hendriks lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 70:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Marten Hendriks woont in 6e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
Marten Hendriks huwt met Aaltie Nitterts, beide van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 apr en getrout de 3 mei 1761; kind: Trijntie Martens, ged 8 aug 1762 Westerkerk HRL
Marten Hendriks huwt met Saakje Geerts, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 7 ber (= september) 1765; kind: Hendrik Martens, ged 22 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Tjaltje Martens, ged 30 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL
Marten Hielkema huwt met IJtje Zijlstra, kind: IJbeltje H, geb 12 aug 1805 Angjewierum/ Idsega; BS ovl 1879
Marten Hylkes ovl voor 1785; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis, samen met Ype Sjoerds, Yme Daniels en Reinder Dirks, f. 195:0:0 wegens 2 jaar landhuur van zes pondematen bouwland onder Berlicum, no. 5, 1784. (GAH1115); id. f. 97:10:0 voor 1 jaar huur, 1782. (GAH1113); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111) id. 1781. (GAH1112); id. met wed. M.H., Ype Sjoerds, Yme Daniels en Reinder Dirks, 22 feb 1786. (GAH1118); wed. M.H. bet, samen met Ype Sjoerds, IJme Daniels en Reinder Dirks, f. 48:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis tersake een half jaar propijn wegens een vijfjarige continuatie van inhuiringe van ses pondematen bouwland onder Berlicum gelegen, gequoteerd met no. 5, 19 jun 1784. (GAH1115); Ype Sioerds cum soc. bet 3/4 gedeelte der huur van 6 pondematen bouwland onder Berlicum f. 73:2:8, zijnde het overige 1/4 gedeelte van de wed. M.H. onbetaald gebleven, 17 feb 1790. (GAH1122)
Marten Hoekstra huwt met ... , kind: Pieter Martens H, geb 1805 HRL; BS ovl 1848
Marten van Hoften geb 21 aug 1798 HRL, ovl 3 jun 1864 HRL, 1e huwt met Geertruida Klumpers op 30 jul 1820 HRL, huw.afk. 16 en 23 jul 1820 HRL. en Baarderadeel, 2e huwt met Ekke vd Veer, (gk), op 27 mrt 1834 HRL, lantaarnopsteker in 1864, blikslager en winkelier in 1851, N.H., ovl wijk E-231, zv Barend vH, en Jantje Oeges (Leeman); BS huw 1820, ovl 1833, huw 1834, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk E-233, 266; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk E-231; VT1839; M. v. H. en mede eigenaars bezitters van perceel nr. 1055 te HRL, blikslager, woonplaats HRL, legger nr. 312, huis en erf, 100 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Marten Jacobs zie: Betzon, Tieleman
Marten Jacobs Hendrik Beerns en Emmetie Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 1 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder M.J. ; huw.aang. HRL 1736
Marten Jans zie: Bleeker, Boey, Boldewijn, Kroese, vd Mey, 2x Schaafsma, van der Veen
Marten Jans huwt met IJfke Douwes, kind: Symen Martens, geb 11 nov 1792, ged 2 dec 1792 Grote Kerk HRL
Marten Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:14:0 ter Saeke geleverde kleedbare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 17 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis, (kleding), 31 dec 1810: f. 46:2:0 (GAH1142)
Marten Jans huwt met Uilkje Klaasses, kind: Trijntje Martens, geb 5 may 1783, ged 20 may 1783 Grote Kerk HRL
Marten Jans geb 3 nov 1772, ged 1 dec 1772 Grote Kerk HRL; zv Jan Jansen en Trijntje Rintjes
Marten Jans woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Marten Jans lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Marten Jans ovl 20 may 1787 HRL, oud 48 jaar
Marten Jans ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk G-072, medegebruiker Marten F. de Boer, bakkersknegt, eigenaar is L. Spannenburg erven, 1814. (GAH204); weduwe M.J. woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Marten Jans turfleverancier in 1804
Marten Janzen M.J. en Maeike Reyners, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs neev Wybe Teekes, 22 Feb 1744; huwt met Maike Reinders, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23 feb en den 1-8 mrt 1744 en getrouwt den 6 April
Marten Jansen M.J. ende Janke Cornelis, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselvs aengetroude oom Hendrik eyberts, 16 Apr 1746; huwt met Janke Corneelis, beyde van HRL, geproclameerd den 17-24 apr en den 8 May 1746 getrouwt
Marten Jans huwt met Simkje Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 aug 1770
Marten Jansen van Tzjum ende Neeltie Hendriks van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs steevaeder Sipke Dirks, 7 dec 1748
Marten Jans zie: Baukjen Feddrick
Marten Jaspers huwt met Trijntje Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 jan 1752 en ook getrouwdt in de Westerkerk
Marten Jelles zie ook: Marten Jilles; ovl 20 okt 1790 HRL, oud 55 jaar; huwt met Hiltje Gerrijts, kind: Gerrijt Martens, ged 5 jul 1767 Grote Kerk HRL
Marten Jilles ged 26 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Egte man
Marten Jilles zie ook: Marten Jelles; zie ook: Marten Gilles; huwt met Hiltje Gerrijts, kind: Marten Martens, ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL
Marten Jielles Anne Ages ende Oetske Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.J., desselfs oom, 20 mrt 1790; ondertrouw HRL
Marten Johannes woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Marten Johannes ged 2 mei 1758 Grote Kerk HRL, zv Johannes Johans en Jantje Jacobus; M.J. en Sjoukje Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 may 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Pieter Martens, geb 18 mrt 1782, ged 7 apr 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Martens, geb 30 aug 1784, ged 12 sep 1784 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Jantje Martens, geb 1 okt 1787, ged 16 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Martens, geb 30 aug 1791, ged 27 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Martens, geb 8 jul 1795, ged 21 jul 1795 Grote Kerk HRL
Marten Joukes rentmeester van het Weeshuis ontv van Jarig Sierks, huisman onder Sottrum, f. 662:12:8, met nog f. 2:16:0 eeuwige rente, strekkende tot voldoening van 1 jaar huur ve sathe lands; gaat af een kwit. van floreen f. 251:10:8, een kwit. voor vaartslatten f. 6:3:14, een kwit. voor nood. sch. (?), f. 9:18:8, een kwit. aan M.J. . -10:0, blijft suiver f. 397:5:10, 12 nov 1762. (GAH1092)
Marten Jurjens huwt met Hijlkie Jogchems, beide van HRL, geproclameert de 5-12 en getrout de 19 Feberwari 1758; kind: Jurrien Martens, ged 29 okt 1758 Grote Kerk HRL
Marten Kalf geb 1794 ... , ovl 20 apr 1815 HRL, wonende te Vlieland; BS ovl 1815
Marten Klazes zie: Coster
Marten Klaases ged 7 sep 1756 Grote Kerk HRL, zv Klaas Martens en Geertie Samuels
Marten Claasen M.C. vrouw gebruiker van wijk H-047, eigenaar Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Marten Clases huwt met Feikje Claases op 26 okt 1806 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1806; M.C. van Almenum en Feykje Clases van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 11 okt 1806; ondertrouw HRL
Marten Claases M.C. ende Berber IJmes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs steevaeder Hendrik Alberts, 4 dec 1745; huwt met Berber IJmes, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 desember 1745 doe ook getrouwt
Marten Claases huwt met Engeltie Hanses, beide van HRL, geproclameert 10, 17 en 24 Feber:en getrout den 3 mrt 1754; kind: Claaske Martens, ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Hans Martens, ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL
Marten Claasen huwt met Aka Hielkes, (later: Akke Hielkes), beide van Amsterdam, hebben haar drie proclamaties gehadt waar de laatste is geweest de 7 mei 1769 en sijn met attestasie getrout de 14 mei 1769; kind: Klaas Martens, geb 20 jun 1773, ged 4 jul 1773 Grote Kerk HRL, moeder als: Akke H. ; kind: Janke Martens, geb 2 dec 1774, ged 1 jan 1775 Grote Kerk HRL, moeder als: Akke H. ; kind: Hijlke Martens, geb 27 feb 1778, ged 22 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbert Martens, ged 28 jan 1772 Grote Kerk HRL
Marten Klaver ovl voor 1866, huwt met Elisabeth Visser, kind: Grietje K, geb 8 jan 1781 HRL; BS ovl 1865
Marten Cornelis geb 9 dec 1772, ged 26 dec 1772 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Martens en Antje Tjeerdts; ged 3 apr 1752 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Martens en Antje Tjeerdts; ged 5 aug 1749 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Martens en Antje Tjeerdts
Marten Cornelis woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetene; (GAH650)
Marten Cornelis geb 25 jul 1801 HRL, ged 4 aug 1801, N.H., zv Cornelis Feykes en Janke Martens; dopen Grote Kerk HRL 1801
Marten Koster begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 43; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Marten Luywes burger te Dokkum op 29 okt 1628; komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Marten Martens ende Antie Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 28 sep 1737 HRL, vertonende de Bruidegom Consent van desselvs vader, en compareerde voor de Bruit Wiltie Clases; huw.aang. HRL 1737; huwt met Antje Hendriks, kind: Marten Martens, ged 10 jan 1741 Grote Kerk HRL; ged 28 apr 1741 Grote Kerk HRL, op belijdenis, wonende in de Tipelsteeg
Marten Martens ged 10 jan 1741 Grote Kerk HRL, zv Marten Martens en Antje Hendriks
Marten Martens ged 23 jun 1767 Grote Kerk HRL, zv Marten Martens en Aaltje Wybes
Marten Martens ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL, zv Marten Jilles en Hiltje Gerrijts
Marten Martens Hendrik Jansen ende Aafke Fokkes beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs schoonbroeder M.M., 17 jun 1741; ondertrouw N.H. HRL
Marten Martens huwt met Martjen Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert den 18-25 mrt en den 1 apr 1742 en doe ook getrouwt; M.M. ende Maertjen jacobs, beide van HRL, koomende voor de bruid Pijtter Jacobs Bruin desselvs broeder, 17 mrt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Marten Martens M.M. ende Antje Geerts, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder Geert Harmens, 15 Apr 1747; huwt met Antje Geerts, beyde van HRL, geproclameert 16, 23 en 30 apr 1747 en doen ook gegtrouwt; kind: Grietje Martens, ged 8 jan 1758 Grote Kerk HRL; fioches dopen Grote Kerk HRL; kind: Fokke Martens, ged 9 jan 1752 Grote Kerk HRL; kind: Jan Martens, ged 10 mrt 1748 Grote Kerk HRL
Marten Martens huwt met Aaltje Wybes, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 apr 1766; kind: Marten Martens, ged 23 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Martens, ged 23 okt 1770 Grote Kerk HRL
Marten Meinderts zie: Vogelzang
Marten van der Mey oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk A-237; VT1839
Marten Michielsen zie: Mast
Marten Modders geb 1803 Loenen aan de Vecht, ovl 14 mei 1890 HRL, huwt met Margaretha Hoekers op 6 aug 1829 HRL, huw.afk. 26 jul en 2 aug 1829, wonende te HRL, tuinier in 1842, zv Hendrik M, (gk), en Dirkje Bouset, (gk); BS huw 1829, ovl 1842, ovl 1890; oud 37 jaar, geb Loenen en wonende te HRL. 1839, hovenier, wijk H-135; VT 1839
Marten Molenaar huwt met Sijtske ... , kind: Antje Martens M, geb 1765 Bolsward; BS ovl 1846
Marten Nolkes huwt met Elisabeth Paulus, kind: Nolke vd Veer, geb 1774 IJlst; BS huw 1816; Geextraheerd uit het doopboek der Hervromde Gemeente te IJlst. 1773 den 16 may ''t zv M.N. en Elisabeth Paulus geb den 21 apr genaamt Nolke. Voor extract Conform afgegeven door mij President Burgemeester van IJlst den Zestiende sep 1816 zestien
Marten Nolles ged 2 nov 1768 Grote Kerk HRL, zv Nolle Sikkes en Iebeltje IJpes
Marten Olthof huwt met Maaike Eeltjes Nauta; BS ovl 1853
Marten Pieters zie ook: Fienje; huwt met Wikje Hendriks, kind: Trijntje Martens, geb 22 feb 1793, ged 5 mrt 1793 Grote Kerk HRL
Marten Pieters M.P. van Bolswerd en Hendrikje Jansen van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 mrt 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Bolswerd, en volgens ingekomen getuigschrift, aldaar getriouwd den 18 apr 1784
Marten Pieters ovl 11 okt 1678, Mr. Kuiper, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Marten Pieters huwt met Antje Heins, beyde van HRL, sijn geproclameert den 26 May en den 3-9 jun en getrouwt den 16 dito 1743; M.P. ende Antie Heins, beide van HRL, komende weegens de bruid Hein Wybrens desselvs vader, 25 may 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Auke Martens, ged 2 dec 1756 Westerkerk; kind: Andele Martens, ged 7 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Antje Martens, ged 28 nov 1752 Grote Kerk HRL; kind: Hein Martens, ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL; kind: Hein Martens, ged 15 okt 1748 grote Kerk HRL; kind: Pijtter Martens, ged 15 feb 1747 Grote Kerk HRL; kind: Akke Martens, ged 21 apr 1745 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Martens, ged 1 okt 1743 Grotre Kerk HRL
Marten Riewald geb 3 dec 1804 HRL, 1e huwt met Feikje Jelles Hibma op 13 aug 1829 HRL; huw.afk. 2 en 9 aug 1829, 2e huwt met Antje de Boer, (gk), op 1 apr 1841 te HRL, metzelaar in 1851, ged 16 dec 1804 HRL, zv Ruurd Hilbrands R, en Durkje Fransen, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1837, huw 1841 bev.reg. HRL 1851 wijk E-279; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk E-245; VT1839
Marten Rimmerts zie: Panbakker
Marten Rimmerts woonr in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Marten Rimmerts wed. M.R. gebruiker van wijk A-089, gealimenteerd; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); huwt met Baukje Sijttes, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771; begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 52; Reg. Gr. Krk. HRL; kind: Berber Martens, geb 28 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk HRL
Marten Rintzes zie: Hoekstra
Marten Ruurds zie: Riewald
Marten Sents zie: Plekker
Marten Sybes zie: de Boer
Marten Symons ged 27 jan 1756 Grote Kerk HRL, zv Simon Martenz en Antie Arentz voogden bet f. 40:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 jaer loon door M.S. bi F. Tangerman verdiend, 12 mei 1773. (GAH1104); id. f. 31:14:0 door M.S. verdiend, (niet vermeld bij wie), 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 38:14:0 zijnde verdijende loon van M.J. als varenspersoon bi schipper Jan Martens, 12 mei 1775. (GAH1106); rentmeester van het Weeshuis bet f. 7:2:0 aan de binnenvader C.C. Voordewind wegens uitgeschooten speelgeld aan M.S. en IJke Pieters, kwit. no. 5, 19 mei 1774. (GAH1105)
Marten Sytses zie: Hilarius
Marten Sipkes zie: Altena
Marten Sjouwkes ged 1 okt 1747 Grote Kerk HRL, zv Sjouwke Martens en Maeyke Wijgers; ged 27 mrt 1746 Grote Kerk HRL, zv Sjouwke Martens en Marike Wigers; M.S. en Janke Jakobs, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 23 jan 1774 HRL, en toen getrouwt; kind: Sjouke Martens, geb 1 jun 1787, ged 20 jun 1787 Grote Kerk HRL
Marten Smit huwt met Martha Overheyde; BS geb 1811
Marten Steensma huwt met Minke Wijnanda, kind: Wapke Martens S, geb 21 jul 1793 Burgwerd BS ovl 1822
Marten Zijlstra huwt met Geeske Wiebes, kind: Marichjen Z, geb 1776 Heerenveen; BS ovl 1840
Marten Taekes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 90:15:0 voor huur van 5 1/2 pondematen zijnde bouwland onder Berlicum gelegen, no. 6, 1780. (GAH1111); id. over 1781. (GAH1112); id. over 1782. (GAH1113); id. over 1779. (GAH1110); id. over 1784. (GAH1115)
Marten Tieleman geb 22 sep 1804 HRL, ged 16 okt 1804 HRL, zv Jacobus T, en Judikje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1804
Marten Tjallings ovl voor 1751, huwt met Swaantje Fokkes; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1750); TJALLINGS, MARTJE
Marten Tjeerds zie: Radsma
Marten Tjerks zie: Osinga
Marten van der Veen geb 17mei/jun1803 Rottevalle, ovl 17 jan 1869 HRL, huwt met Anskje Roukema, (gk), schipper, N.H., Vst 24 dec 1852 uit Medemblik, A 31 jul 1852 Medemblik, zv Edse vdV, en Jantje Feenstra; BS ovl 1869; bev.reg. Ha18 51 wijk A-254, wijk E-105, 311, wijk F-135, wijk H-174, 199, 220, wijk I-031
Marten Vrom schipper; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 160:13:8 voor 17 schouw en 36 korven Leekster turf f. 61/4 guldens het schouw, alsmede voor dragen, meeten en drinkgeld, kwit. no. 2, 8 mei 1782. (GAH1113)
Marten Wybes Dingsdag den 26 mrt 1799. de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde voorts den Burger M.W. Brugwagter van de Zoogenaamde Kettingsbrug geordonneert, om de agterstallige Weeken Tractament, aan Jan Reinders, Brugwagter van de Vischmerktsbrug ten spoedigsten te betaalen, en dezelve vervolgens overeenkomstig Zijne Instructie Weekelijks te voldoen. (GAH44)
Marten Wybes woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Marten Wybes Sjoerd Douwes ende Saapke Sikkes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd M.W., desselfs neef, 7 jun 1788; ondertrouw HRL; Hendricys Clemans, Soldaat onder de comp. van capt. Paats, ende Meintje Sikkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gcompareerd M.W., deszelfs neef, 15 nov 1788; ondertrouw HRL; Hendrik Jans ende Aafke Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.W., deszelfs schoonbroeder, 29 jun 1793; ondertrouw HRL
Marten Wybes M.W. en Fetje Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Marten Wiegers geboortig van Collum, bij de Magistraat voor burger deser stede aangenomen, nadat hij de burgereed in handen van pres. Stantius had gepresteerd en de gerechtigheid bet f. 10:10:0 aan de GR, op 3 mei 1698. (burgerboek)
Marten Wijngaarden huwt met Trijntje Germens, kind: Wilhelmina Martens W, geb 1750 HRL; BS ovl 1837
Marten Yeps geb 16 mrt 1806 HRL, ged 3 apr 1806 HRL, zv IJep Bernardus en Setske Aukes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Marten IJpes zie: Bos
Marten Alberts Bakker ovl voor 1831, huwt met Lolkje Harmens, kind: Sijke Martens B., geb ... ; BS huw 1830
Marten Alberts van der Veer ovl voor 1862, huwt met Geertje Wybes van Velzen, kind: Elisabeth vdV geb 12 nov 1798 Makkum; BS ovl 1861
Marten Anskes Pekelsma huwt met Aafke Klases vd Schaaf, turfmeter, wonende te Dokkum; BS huw 1839
Marten Beerends Bos ovl 8 jan 1807 HRL, huwt met Trijntje Sijbrens de Groot, kinderen: Gatske Martens B, geb 1788 HRL, Jantje Martens B., geb 1793 HRL; Barend B, geb 1790 HRL, wonende te HRL. 1800-1807, in leven meester kuiper; BS huw 1812, huw 1817, huw 1820, ovl 1841, ovl 1842; wed. M.B. eigenaar van wijk A-024; gebruiker is Barend Bos (zv eigenaar), kuiper, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:1:0 voor maakloon en kuypen van vaten, emmers etc, ord. 32, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 4:16:0 terzaake maakloon van tobben, vaten etc, quit. no. 24, 23 nov 1785. (GAH1117); id. f. 21:19:0, quit. no. 48, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 56:7:0 wegens kuipen, quit. no. 30, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 28:13:0, quit. no. 54, 16 dec 1791. (GAH1123); id. verdiend kuiploon f. 11:5:0, 19 dec 1792, quit. no. 33 (GAH1124); id. f. 16:10:0, 24 dec 1794, quit. no. 46 (GAH1126); weesvoogden bet f. 21:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van Jacob Sijbes als kuipersgezel bij M.B., 11 may 1790. (GAH1122); M.B.B. en Trijntje Sibrens de Groot, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, eerste quartier, no. 25, mei 1802. (GAH650); woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts: . -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier:50:0:0 (GAH650); Afsluiting Weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is, eene summa van 630 Caroliguldens en 7 stuivers, welke den Rendant in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL, den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de verteekening der 2de gesw:clercq ter Secretarije. Was getekend: IJpe Feddema, rendant, G. Pettinga, P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W. Vettevogel, Hendrik W. Blok, Paulus Wellinga, J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus G. de Boer, M.B., S. Wyma, H. Tamboezer (GAH1128); rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de weesvoogden de kinderverdiensten welke bij het jaar besteed zijn geweest als 2 Jaar loon van Hendrik Hofman werkende bij M.B. als Kuipers Jonge, 30 nov 1801: f. 30:0:0 (GAH1133); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene Summa van f. 511:16:10, welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend en geslooten in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1810. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, M.B., P. Wellinga, P.J. Coulbout, G. Pettinga, Paulus G. de Boer, Harm:Tamboezer, Wassenaar, C. Mollema, Tjerk van Benthem, C. Blok en L.C. van Goch. (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:0:0 ter Saeke kuipersloon, 31 dec 1805, quit. no. 18 (GAH1138); rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 7:0:0 aan de weduwe M.B. van kuiploon, 26 feb 1807, quit. no. 22 (GAH1139); id. f. 6:5:0, 13 jan 1808, quit. no. 20 (GAH1140); id. f. 11:18:0, 31 dec 1808, quit. no. 82 (GAH1140); id. f. 51:0:0 ter Zaeke geleverd Vaetwerk en Reparatie, 30 dec 1809, quit. no. 72 (GAH1141); kind: Gatske Martens Bos, geb 4 may 1788, ged 1 jun 1788 Grote Kerk HRL; Voorts wierden de Burgers Gerbrand Pettinga en Paulus de Boer, gecommitteerd, om naamens de Stad HRL, als Floreenpligtige mede te Procedeeren, tot de Stemminge van Volmachten, op de Vijfdeelen Zeedijken, buitendijks, wegens de Stad, en de Burgers Lambert Albada en M.B., ten zelven einde weegens den Dorpe Almenum. Zijnde aan de Burgers Lambert Albada en M.B. navolgende acte van qualificatie gesuppediteert; de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordinaris vergadert zijnde, heeft na deliberatie goedgevonden uit hun midden te benoemen om te committeeren, de burgers Lambert Albada en M.B., om namens de Stad HRL, als Floreenpligtige op morgen den 5 jul 1799, zich te vervoegen in het Wapen van Barradeel onder Almenum, bij de Stemminge tot Volmachten, op de Vijf deelen Zeedijken, Buitendijks, en dies weegens de Stads belangens waar te neemen, en meede tot het stemmen van Volmachten te procedeeren, en alles te verrigten, wat den aard der Zaake mede brengt, alle welke doeningen, den Raad verklaart te zullen approbeeren en bekragtigen. en zal Extract deezes aan gemelde Commissie worden gesuppediteert, om dezelve te verstrekken, voor genoegzaame qualificatie. HRL, 4 jul 1799. (GAH45); ''s Nademiddags. Comperaarden voor Commissarien Lambert Albada en M.B. op ''t Huis der Gemeente de gezamenlijke geinteresseerden of Contribuanten tot onderhoud der Put, op de Hoek van de kleine breede plaats, bij de Huizinge wel eer door de weduwe Cornelis Annes bewoond, en is bij dezelve unanim goedgevonden, alzoo aan gedagte Put eenige nodige reparatie vereischte, uit hoofde van het weinige gerijf, welke de meeste naastleegers daar van hadden om dezelve Put, met goedkeuringe van de Regeering, te dempen; het geene geaccordeert is. HRL, 4 jul 1799. (GAH45); Maandag den 8 jul 1799. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, heeft na deliberatie goedgevonden, uit hun midden te Committeeren, en te Authoriseeren de Burgers Lambert Albada en M.B., omme naamens en van weegens de Stad HRL als Floreen Plechtige onder den Dorpe Almenum zig te vervoegen bij de Stemminge tot eene Generaale Ontvanger der Floreen en het geene daar aan, verder mag gehegt zijn, voor het District Barradeel op de tijd en plaatze waar zulks in het zelve District volgens gedaane bekendmaakingen staat te geschieden, en tot dezelve Stemminge tot Ontfanger Generaal der Floreen etc. meede te Procedeeren en helpen Procedeeren alles doen en verrigten, wat den aard der Zaake mede brengt, alle welke handelingen den Raad verklaart te zullen approbeeren en bekragtigen. en zal Extract van dit geresolveerde aan dezelve Commissie worden gesuppediteerd, om hen te verstrekken voor acte van Authorisatie. (GAH54). Ma. den 15 jul 1799. Wierde door de Burgers Gerbrand Pettinga en M.B. gerapporteerd, dat zij beneevens eene Commissie uit de raad der Gemeente van de Stad Leeuwarden op gepasseerde Donderdag dern 11 deezer, met eene Commissie uit de Raad der Gemeente van Menaldumadeel op Dronrijp in Conferentie waaren geweest, over het uitdiepen der Trekvaarttusschen de beide Bruggen in gemelden Dorpe alwaar zich Droogten, en ondiepten hebben gezet die veele belemmeringen aan de Scheepvaart toebrengen, dat de Commissie uit de Raad der Gemeente van Menaldumadeel na veele discussien over deeze uitdiepinge geproponeerd had om dezelve voor rekening van de Steeden Leeuwarden, en HRL beneffens Menaldumadeel, gezamentlijk te effectueeren, hoewel dezelve Commissie anders wel van oordeel was, dat die Uitdiepinge, alleen ten laste van Menaldumadeel zoude moeten koomen, egter dat zij in dien gevalle, de Floreenpligtige van het gansche district, zouden moeten oproepen en Convoceeren, het geen niet alleen een groote Vertraaging, aan dit zoo noodzakelijk werk zoude toebrengen, maar ook dikwels ten gevolge konde hebben, dat de zaak ten ppalen geheel afgeslaagen wierd, zijnde verders bij dezelve Commissien beslooten omtrent dit susjet bij eene Zaamenkomst op ''t Huis der Gemeente te Leeuwarden, op Woensdag den 17 deezer finaal te Concludeeren, waarover gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden den Burger G. Pettinga verders te Committeeren, en te authoriseeren om bovengedagte Convocatie op ''t Huis der Gemeente te Leeuwarden meede te frequenteeren en diesweegens namens de Stad HRL omtrent meergedagte Uitdieping zodanige Schikkingen te maaken, als hij te rade en dienstig voor de Stads belangen oordeelen, dog alles ongepraejudiceert en zonder Consequenties voor ''t toekoomende, noopens het geene beslooten mag werden, dat de Stad harlingen zal Contribueeren. en zal Extract deezes, aan den Burger G. Pettinga werden afgegeeven, om hem te dienen voor acte van Authorisatie. (GAH45). Vrijdag den 20 Septembr 1799. de Raad der Gemeente van HRL. Waar over gedelibereerd Zijnde, is goedgevonden de Burgers G. Pettinga en M.B. als ordinaris Gecommitteerden tot de Trekwegs Zaaken, te benoemen, en te qualificeren, om Zich ingevolge bovenstaande aanschrijvinge (17 sep 1799), op Maandag den 23 Sept na Leeuwarden te begeven, en Zich ter geprefigeerder tijd op ''s Landshuis te Sisteren, ten einde om de voorgestelde Conferentie mede bij te Woonen, met Wijdere Last en Qualificatie, om op voorstel, en Inductie, van gecommitteerden, uit het departementaal Bestuur, de Zaak in questie, in dezelve aanschrijving Vervat, dit maal te termineren Welke doeninge den Raad Verklaart te Zullen approbeeren, en bekragtigen. en Zal Extract van dit besluit aan de Zelve Gecommitteerden, Werden gesuppediteert, om hun te verstrekken voor acte van Qualificatie. (GAH45); Maandag den 6 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde geleezen eene missive van het departementaal Bestuur van de Eems, zijnde van deezen Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Het departementaal Bestuur van de Eens, Aan: de Raad der Gemeente van de HRL. Burgers! Ingevolge eener aanschrijvinge van den Agent van oorlog deezer Republiek, ter voldoening aan een besluit van het Uitvoerend Bewind dient deeze Ulieden aan te schrijven, en te gelasten, omme die Burgers, welke ingevolge decreet van het vertegenwoordigend Lichaam, van den 2 den sep LL. ter bewaaringe van de Inwendige rust en order binnen Ulieder Gemeente zijn gewaapend, tot Temporaire Corpsen geformeerd, en in werking gebragt op eene honorabele wijze te licentieeren, en voor derzelver betoonden ijver te bedanken; -terwijl Ulieden tevens kennis geeven, dat wij die Burgers welke zich in onderscheidene Gemeenten van dit departement tot het waarneemen van deezen dienst onwillig hebben betoond, aan voornoemde Bewind volgens deszelfs Last hebben opgegeeven dog dat door hetzelve is beslooten, om de deliberatien daar omtrent uit hoofde van de bovengemelde licentiatie te houden voor vervallen; -worden de Gijlieden bij deezen verder gelast, om de noodige orders te stellen, dat de geweeren en verdere Wapenrustingen ''s Lands eigendom zijnde, en gebruikt zijnde geworden door de bovengemelde Burger Corpsen, of de zodanige welke reeds door de Constitutioneele organisatie zijn ontbonden, en niet weeder in activen dienst gesteld, door die Burgers aan Ulieden werden opgebragt, en dezelve bij provisie en tot nadere aanschrijving onder Ulieden berustende te houden. Leeuwarden den 27 dec 1799 Het vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd zijnde, is beslooten, eene Commissie uit den Raad te benoemen, welke alle de Burgers, die tot bewaaringe der Inwendige Rust, binnen deeze plaats gediend hebben, en tot tijdelijke Corpsen geinformeerd zijn geweest, voor zich op ''t Huis der Gemeente te verzoeken, om dezelve op de honorabelste wijze te Licentieeren, en voor haare betoonde ijver te bedanken. Welke Commissie is gedecerneerd, op de Burgers M.B., Coulbout en Wellinga. - en is wijders beslooten ten regarde der Wapenrustinge, in zoo verre dien een Lands eigendom mogten zijn, aan gedagte aanschrijvinge Conform te voldoen. (GAH45); Maandag den 6 jan 1800. de Raad der Gemeente ordrs vergadert zijnde, wierde verder beslooten, om eene Commissie te benoemen ten fine om met de voogden der Stads Algemeene Armen te Confereren, om zich op den eigenlijken toestand hunner Administratie en Situatie van zaaken, naauwkeurig te onderrigten, alles op Rapport aan den Raad, welke Commissie is gedecerneerd op de Burgers M.B., P. Wellinga en den Secretaris Feddema. (GAH45); Saturdag den 11 jan 1800. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde, wierde door de Burgers M:B., en P:Wellinga benefens den Secretaris Feddema, ter vergadering gerapporteerd, dat zij ingevolge de Commissie op hun den 6 jan l. l. gedecerneerd, op gepasseerde Donderdag, den 9 deezer ?S avonds, met de voogden der Stads Algemeene Armen in Conferentie waaren geweest, om over de deplorabele Situatie omtrent het Finantieele der Armekaamer te bezoigneeren, bij welke gelegenheid. door gedagte voogden, aan hun Commissarien was ge?xhibeert, eene Staat der Schaaden Spruitende uit diverse aan de Armekaamer gedaane Leverantie rendeerende te zaamen, eene Summa van Plus minus f. 7120:0:0 . Waar van Zommige der Crediteuren, dagelijks aanmaaninge, om hunne Competentien deeden; Dat meergemelde voogden, verders eenige Pointen aan hun Commissarien hadden voorgedraagen waar over zij ?S Raads Consideratie en besluit verlangden, hier in bestaande: 1ste; Dat den Coopman Jan Willems Houtsma, als Leverancier van het Doodkist Hout geweigerd had, eenige verdere Leverantie te doen, voor dat hij noopens de betaalinge zijner gedaane Leverantie Ao 1799 rendeerende eene somma van f. 1269:0:0 gesecureerd was en daar over, eene vaste beschikking waare gemaakt; 2do ; Dat Terwijl thans alle gealimenteerden uitbesteed waaren, en niet meer in het Armehuis wierden onderhouden, -wat beschikking er in ''t vervolg over het Huis behoorde te werden gemaakt; 3tio; ut supra over de Losse goederen, daar bij behoorende; 4to; ut supra hoe ten aanzien der Vader en Moeder uit het Armehuis, welke thans geen dienst doen, dog ten beswaare van het Arme Huis worden onderhouden zoude behooren te werden gehandelt; 5to; Wat middelen er dienden te werden aangewend, om de Administratie der voogden gaande te houden; 6to; om de Vendumeester bij de Marine van Nooten te spreeken over de uitkeeringe der Randzoengelden ten behoeve der Stads Algemeene Armen; 7timo; en eindelijk verzoek van de voogden, dat er zomwijlen, als om de maand, eens eene Commissie uit den Raad bij der voogden Vergadering mogt assisteeren; Verders wierde door den Burger M:B. gecommuniceerd, dat hij reeds ter voldoeninge aan het 6de point der Vendumeester van Nooten had gesprooken, dewelke difficulteerde, niet tegenstaande de Stad, daar voor Guarandeerde, om de Randzoengelden aan de Armevoogden uit te tellen, uit hoofde dat hij daartoe niet gequalificeerd was, egter dat hij zig niet ongeneegen had betoond om het daar na toe te dirigeeren, dat gedagte gelden aan de Armekaamer uitgekeerd werden; Dat hij (M:B. ) den Burger Jan Willems Houtsma ook gesprooken en verzogt had, om van deeze voordemiddag op ''t Huis der Gemeente te koomen, ten einde om met den Raad over zijne voorstellen en beswaaren te Spreeken: dewelke gecompareerd zijnde, is na eenige discussien met dezelve geconvenieerd dat de Rekening weegens zijne gedaane Leverantie Ao 1799 ter Summa van f. 1269:0:0 door de Stad aan hem zal werden voldaan, in Twee Payen als op primo apr deezes Jaars, de eene helft, en primo jul daar aan volgende de andere helft, en dat dies weegens aan hem een Borgtogt zal werden gegeeven, alles onder deeze Expresse Conditie, dat hij dan met de Leverantie voor de oude prijs zal Continueeren, zonder geduurende het loopende Jaar 1800 eenige verdere betaalinge te ontvangen; en is wijders na deliberatie bij den Raad geconcludeert, om de voogden der Algemeene Stadsarmen meergemeld van dit arrangement kennisse te geeven, en van dezelve voogden te requireeren om binnen den kortst moogelijken tijd aan den Raad te Produceeren eene Ampele en zoo na moogelijk nauwkeurige opgaave en berekening, wat ieder gealimenteerde in het Armehuis onderhouden werdende ?S jaarlijks van onderhoud koomt te kosten en welke de kosten van het onderhoud van zodanigen gealimenteerde zijn, wanneer dezelve bij anderen uitbesteed worden, alsmeede een vertoog of demonstrantie wat voor of nadeelen er voor de arme Beurs uit zouden konnen Proslueeren, wanneer het Armehuis gedissolveert of afgeschaft wierd, alles ten fine der Raad, uit de beoordeelinge daar over met Communicatie der voogden hunne verdere messures kan neemen; Werdende de deliberatien, over het 2de 3de 4de en 5de Point als daar toe relatijv zoo lange gechurgeerd ongehouden aan ''t 6de Point voldaan te zijn, -Ten regarde van het 7de Point, is den Raad van oordeel dat bij het doen der Rekening van ieder fagaande Praesident voogd, er altoos gevoeglijk over de zaaken aangaande het Bestuur der Stads algemeene Armen, kan worden gehandelt, behalven dat de voogden, wanneer zij nodig orodeelen, over het een of ander, met den Raad der Gemeente te moeten Consuleeren ten allen tijde alles kunnen bekoomen; en zal Extract deezes aan de voogden werden afgegeeven, om hun te dienen voor narigt; Aldus geresolveerd op dato ut supra. (GAH45); Dingsdag den 10 apr 1798; Nadat het Gerechte door den Commissaris belast met het werk der Reorganisatie (den Burger J:G:Kramer) ontbonden van hunnen Eed, ontslaagen en uiten gegaan was, wierden dezelve eenigen tijd daar na, door welgedagten Commissaris verzogt den Raadzaal weder binnen te treeden, na zulks geschied zijnde, Communiceerde den Commissaris in gepaste Terman aan hun te weeten de Burgers Paulus de Boer, Lambert Albada, M.B., Paulus Wellinga, Djurre Hendriks, Pieter Coulbout en Gerbrandus Pettinga, dat zij Leden van het voormalig ge?xisteert hebbende Geregte thans door hem Commissaris Wierden aan= gesteld, om de Publicque Zaaken deezer Stad, als Raad der Gemeente te Administreeren, tot zo lange daar in ''t zij door het uitvoerend Bewind, 't zij door eene In te voerene Constitutie of op eene andere Wettige wijze zoude zijn voorzien op Instructie hier onder Staande zijnde den 1 ste Clercq Feddema mede binnen verzogt, en aan dezelve door den Commissaris gelast zijne functie Provisioneel te blijven waarneemen; (Instructie niet overgenomen); Waar op bij de Nieuw aangestelde Raad der Gemeente de verklaaring agter Art. 2in de Instructie vermeld (: de Leden van de Raaden, der Gemeente en derzelver Ministers zullen in handen van de door het Administratif benoemde Commissaris afleggen en ondertekekenen, de navolgende verklaaring:?Ik verklaare, te hebben een onveranderlijken afkeer, tegen het Stadhouderschap, de Aristocratie, de Regeeringloosheid en het Foederalisme?) wierde Vertekent, en vervolgens de belofte agter Art. 14 (:De Leeden van de Raaden, der gemeente en derzelver Ministers zullen bij het aanvaarden hunner Bedieningen, in handen van den Commissaris afleggen de nAvolgende Belofte: ?Ik belove op mijn Burgertrouw dat ik mij met alle vermoogens naar den inhoud dezer Instructie Stiptelijk zal gedraagen?) volgende in handen van den Commissaris is afgelegd, voorts wierde in Conformiteit van Art. 3 (:De Raaden der Gemeente zullen dadelijk uit hun midden benoemen een Praesident in tegenwoordigheid van opgemelde Commissaris, en zullen zij al meede hunnen Secretaris benoemen, onder approbatie deezer Vergadering) in tegenwoordigheid van den Commissaris bij beslooten briefjes overgegaan tot het benoemen van een Praesident, welke briefjes door den Commissaris geopend zijnde, wierd bevonden dat het Praesidium bij Pluraliteit van Stemmen, was gedecerneert, op den Burger P. d. B
Marten Cornelis van Beemen ged 21 dec 1751 Grote Kerk HRL, zv Cornelis van Beemen en Trijntje Martens
Marten Cornelis Zwaal geb 15 jun 1802 HRL, boereknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Marten Dirks Blok ovl voor 1836 HRL, huwt met Antje Foekes, kind: Janke Martens B., geb 1767 HRL; BS geb 1811, ovl 1827, huw 1835
Marten Dirks de Groot zie ook: Marten Dirks; geb 1771 HRL, ovl 6 jan 1837 HRL, huwt met Antje Sijes Noteboom, huw.get. bij K.R. Pan en D. Heeres, wonende te HRL, 1811, id. bij H.P. Riem en S.F. Bakker, zoutwerker, 1813, id. bij P.J. van Arum en T.J. de Vries, 1813, id. bij H. Faber en J.F. Bakker 1814, id. bij H.S. vd Laan en E.H. Holmans, balkvlotter, 1817, door buitenlandse zeevaart absent in 1822, kinderen: Minne dG., geb 20 apr 1801 HRL, Sije dG., geb 19 apr 1799 HRL, Dirk Martens dG, geb 1798 HRL, zv Dirk Martens en Geertje Keimpes; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1817, huw 1822, huw 1823, ovl 1826, ovl 1837, ovl 1838, ovl 1886; eigenaar van wijk A-178, medegebruiker Claas Jans wed., gealimenteerd 1814. (GAH204); id. van wijk F-093, gebruiker is Harmanus Jans, varensgezel, 1814. (GAH203); M.D.G. eigenaar van perceel nr. 79A te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 255, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 1421 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 255, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van percelen nrs. 1462 en 1463 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 255, resp. huis, huis, resp. 36 en 60 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Marten Douwes Douwma geb 1793 Noordwolde, ovl 28 mei 1835 op zee, huwt met Trijntje Walles Bergsma op 24 mrt 1825 HRL, huw.afk. 6 en 13 mrt 1825, wonende te HRL, was schipper, zv Douwe Jans en Grietje Sijes, extract ''dat alhier was aangebragt het lijk van M.D. Douwma welke op den 28sten mei laatstleden van boord is geslagen op den Zuiderzee voor Enkhuizen''; BS huw 1825, ovl 1835, ovl 1862; M.D. Douma eigenaar van perceel nr. 1971 te Jarlingen, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 173, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Marten Douwes Hellinga huwt met Trijntje Sijbrens Teitsma, vleeshouwer en wonende te Birdaard, kind: Sijbren Martens H, geb 1811 Birdaard; BS huw 1833
Marten Douwes de Vries geb 24 nov 1795 Almenum, molenaarsknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Marten Eilderts Potma ovl 26 jan 1823 Bolsward, huwt met Jantje Bonnes, kind: Getje Martens P, geb 1802 Warrega; BS huw 1827, ovl 1853
Marten Feddes Hofstra geb 1802 Workum, ovl 15 sep 1842 op zee, extract scheepsjournaal, gehouden aan boord van het Nederlandsche fregatschip Stad Tiel, gevoerd door Everardus Martinus Chevalier, waaruit blijkt dat M.F. Hofstra, oud 41 jaar, van HRL, op eene reis van Batavia naar Amsterdam, op den 15 sep des vorigen jaars des avonds circa 9 uren, aan boord van bovengenoemd schip, zeilende alstoen op de hoogte van 12?23 Zuiderbreedte en 39?22 lengte Zuiderbreedte oost van Greenwich is overleden, 1e huwt met Elizabeth Joukes Beekma, 2e huwt met Pietje Hayes Tigchelaar op 17 okt 1833 HRL, wonende te HRL, thans dienende bij de mob. Vriese schutterij, varensgezel, zv Fedde Riemers H, en Trijntje Douwes Visser; BS huw 1833, ovl 1839, ovl 1843
Marten Feikes de Boer geb 1776 HRL, ovl 29 dec 1830 HRL, huwt met Roelofje van Dijk op 6 jul 1815 HRL, huw.afk. 18 en 25 jun 1815, ook huwt met Judikje Tjeerds Draaisma, huw.get. bij F. Visser en H. Fransen, bakkersknecht 1819, id. bij D.S. Visser en E.J. vd Linde 1820, zv Feyke Dirks en Baukje Martens, kinderen: Feike, geb 7 nov 1808 HRL, Baukje, geb 19 feb 1806 te HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS huw 1815, huw 1819, huw 1820, ovl 1830; gebruiker van wijk G-072, bakkersknegt; medegebruiker Marten Jans wed. ; eigenaar is L. Spannenburg erven, 1814. (GAH204); deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee van overlijden behoren tot de Huwelijks acte van M.F. d. B. en Roelofke Roelofs van Dijk dato 6 jul 1815 op Fol. 50 van het Register. In kenisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijke Staat der Gemeente HRL; M. Foekes d. B. eigenaar van perceel nr. 1630 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 95, huis en erf, 49 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Marten Folkerts Wijngaarden zie ook: Marten Fokkes; geb 5 nov 1776 HRL, ovl 13 jun 1821 HRL, huwt met Iebeltje Johannes Pakedet op 5 jan 1800 HRL, verkoopt een huis in 1799, N.H., blikslager in 1821, kind: Geeske Martens W, geb 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1821, ovl 1825, ovl 1828
Marten Geeles de Gorter geb 1799 Vlieland, ovl 7 nov 1822 HRL, ongehuwd, varensgezel, zv Geele Jans dG, en IJttje Klases Bakker; BS ovl 1822
Marten Gerbens Bleeker ovl voor 1813, huwt met Martje Johannes Bekius, kind: Grietje Martens B., geb 1784 HRL, stoeldraayersknecht, wonende te in de Scheerstraat; bsha12hu, ovl 1836
Marten Gerbens van der Meulen geb 1777 op de Joure, ovl 25 aug 1823 HRL, huwt met Susanna Jaspers Piers, timmermansknecht in 1823; BS ovl 1823; 1827 overlijdens
Marten Gillis Mesdag Geeft met schuldige eerbied te kennen Jan Arjens gesterkt met sijn vader Arjen Boykes poortier van de Havens Poort binnen dese Stad hoe door ''t overlijden van M.G.M. de bedieningen van Koopmans Boode van Hier op Amsterdam is komen te vacceren waar mede alsoo den supplnt seer geerne soude sijn gebenificieerd soo addresseerd deselve sig bij deesen aavn UEd Achtb:met onderdanigt versoek dat UEd Achtb gunstelijk behagen mag hem daar toe te nomineeren en aan te stellen dog aangesien hij supplnt tot nog toe geen genoegsaamen ouderdom heeft bereykt om die bedieninge selve waar te nemen soo soude deselve met eenen seer ootmoedig versoeken dat UEd Achtb:provisioneelijk tot de administratie dies gelieven te qualificeren de persoon van Bartel Gerrits winkelier binnen dese Stad en die sulx insgelijks van Harten wenst en van UEd Achtb supplieert, quo facto etc, (was get. ), B. Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraet acoordeerende het versoek eligeerd mits deesen de persoon Jan Arjens tot koopsmansboode van dese Stad op Amsterdam op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, Authoriseerende provisioneelijk tot de administratie dies de persoon van Bartel Gerrits die daar van sal hebben te doen den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads, Actum 26 aug 1737, (was get. ), Hendrik Schaaf ter Ordtie van de Magistr., M. van Idsinga; Laeger Stonde; Op heden den 26 aug 1737 heeft Bartel Gerrits den Eed als substituut koopmansboode gepresteerd coram presid. H. Schaaff, In Kennisse van mij secrts. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met schuldige eerbied te kennen Jan Arjens gesterkt met sijn vader Arjen Boykes poortier van de Havens Poort binnen dese Stad hoe door ''t overlijden van M.G.M. de bedieningen van maakelaar binnen dese Stad is komen te vacceren waar mede alsoo den supplnt seer geerne soude sijn gebenificieerd soo addresseerd deselve sig bij deesen aavn UEd Achtb:met onderdanigt versoek dat UEd Achtb gunstelijk behagen mag hem daar toe te nomineeren en aan te stellen dog aangesien hij supplnt tot nog toe geen genoegsaamen ouderdom heeft bereykt om die bedieninge selve waar te nemen soo soude deselve met eenen seer ootmoedig versoeken dat UEd Achtb:provisioneelijk tot de administratie dies gelieven te qualificeren de persoon van Bartel Gerrits winkelier binnen dese Stad en die sulx insgelijks van Harten wenst en van UEd Achtb supplieert, quo facto etc, (was get. ), P.F. Reidema, 1737. In Margine Stonde; de Magistraet acoordeerende het versoek eligeerd mits deesen de persoon Jan Arjens tot meede gesw. maaklaar binnen dese Stad op lasten en pligten daartoe behorende die daar van sal hebben te doen den behoorlijken Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads, Actum den 14 oct 1737, (was get. ), D.D. Kempenaer, Ter Ordtie van de Magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 14 oct 1737 heeft Bartel Gerrits den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. de Kempenaer gepresteerd als substituut maaklaar, In Kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); IJme Ages Van Dockum ende Grijtie Sijtses Van HRL, huw.aang. 7 nov 1733 HRL, Comende Voor de bruyd M.G.M., makelaar; huw aang. Gerecht HRL 1733
Marten Gillis Mesdag huwt met Hiltje Gerrijts Nota, beide van Almenum, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 aug 1764
Marten Heeres van Dijk geb 24 aug 1786 onder Almenum, ovl 19 feb 1825 HRL, 1e huwt met Geertje Abrahams Brouwer op 20 mei 1810 HRL, 2e huwt met Jenne Jans Wijngaarden op 18 mei 1815 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1815, wijnwerker, huw.get. bij G.A. Zeilmaker en IJ.P. Nieuw 1815, id. bij L.J. Dijkstra en H.J. Wijngaarden, schoonbroeder bruid. bierdrager, 1817, id. bij H.J. Drijer en A.W. Faber 1818, id. bij M.W. Astra en P.W. Terpstra/Kaper 1818, kind: Heere Martens vD, geb 23 aug 1810 HRL, heeft bij ovl 6 kinderen, zv Heere Ockes en Janneke Jans; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1815, huw 1817, huw 1818, ovl 1825, ovl 1830, ovl 1834; gebruiker van wijk E-105, wijnwerker; medegebruikers Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes, Jan Douwes; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); deze bewijzen bestaande in twee acte van Geboorte en een van over lijden behoren tot de Huwelijks acte van Martinus H. v. D. en Jenne Jans Wijngaarden dato 18 mei 1815 op Fol. 31 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; erven weduwe M.H. v. D. eigenaars van perceel nr. 854 te HRL, (winkeliersche), woonplaats HRL, legger nr. 188, huis en erf, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van percelen nrs. 1636 en 1637 te HRL, (winkeliersche), woonplaats HRL, legger nr. 188, resp. huis, huis en erf, resp. 21 en 51 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Marten Hendriks Klaver geb 1792 HRL, ovl 23 mrt 1842 HRL, huwt met Tjerkje Benjamins Brandes op 4 jan 1816 HRL, huw.afk. 24 en 31 dec 1815, pannebakker 1842, zv Hendrik Baltus K, en Klaaske Martens; BS huw 1816, ovl 1842; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk D-141; VT1839; geb 6 okt 1790, ged 31 okt 1790 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Baltes Klaver en Klaaske Martens; Ik Ondergetekende Klaaske Martens weduwe Hendrik Baltus Klaver, wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren aan mijnen Zoon M.H.K. bij mijnen wijlen man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Tjerkje Benjamins Brandes, dv Benjamin Willems Brandes en Trijntje Simons, mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd; Verklarende ik egter niet te kunnen schrijven in praesentie van de Eerste Commies ter Secretarij A. Rasschen; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en Negentig den Sesde okt is Geboren Marten, zv Hendrik Baltus Klaver en Klaaske Martens. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 dec 1815
Marten J Hidma zie ook: Hibma en Hiddema; oud 35 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk D-092; VT1839
Marten Jacobs Betzon/Betzouw/Betzou geb 1758 ... , doet overlijdensaangifte van Sijbe Dijksma in 1811, kind: Eeke, geb 11 mei 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk D-108, tapperij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-116 en wijk D-117, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-118; gebruiker Pieter Joosten Ooy, smidsknegt, 1814. (GAH204); kind: Eeke Martens Betzau, geb 11 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL, moeder is Trijntje Jans Zijlstra
Marten Jacobs Groothelm geb 21 dec 1796, ged 25 dec 1796 Grote Kerk HRL, zv Jacob Eelkes Groothelm en Akke van der Meulen
Marten Jans Bleeker huwt met Neeltje Jans op 5 mei 1799 HRL, met attestatie vertrokken, Nederlands Hervormd kind: Jan B., geb 11 jan 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1802; gebruiker van wijk D-005, stoeldraayer; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)
Marten Jans Boey huwt met Anna Cootstra, kinderen: Jisseltje, geb 1 apr 1808 HRL, Jan, geb 9 okt 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808; gebruiker van wijk E-199, varensgesel, medegebruiker is Frans W. Nak; eigenaar is Jan Altena erven, 1814. (GAH204)
Marten Jans Boldewijn ovl 23 jan 1808 HRL, huwt met Sjoerdje Alles Portier op 12 jun 1796 HRL; komt van HRL, schippersknecht in 1828, kinderen: Grietje, geb 9 jun 1804 HRL, Jan B., geb 1800 HRL, Alle Martens, geb 30 mrt 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1804, 1806, ovl 1811, huw 1823, huw 1828, ovl 1860, ovl 1868; eigenaar en gebruiker van wijk F-051, gealimenteert, 1814. (GAH204)
Marten Jans van der Mey ovl 24 jul 1802 HRL, huwt met IJefke Douwes Siderius, N.H., koopt een huis in 1800, kinderen: Wiepkje, geb 24 sep 1798 HRL, Douwe Martens vdM geb 1788 HRL, Jan Martens vdM, geb 1786 HRL, Fedde vdM, geb 13 nov 1801 HRL, Symon Martens vdM, geb 1793 HRL, in het grafregis ter ten onrehcte ingeschreven als Marten Scheltes; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1812, huw 1823, ovl 1832, ovl 1844, ovl 1858; wed. MJvdM. gebruiker wijk C-037, winkeliersche; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204); M.J. vdM. en Yfke Douwes Siderius, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 nov 1784 HRL, en zijn getrouwd op den 5 dec 1784; kind: Tietje Martens van der Mey, geb 19 jun 1795, ged 7 jul 1795 Grote Kerk HRL; kind: Wijpkjen Martens van der Mey, geb 25 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Marten Jans van der Mey geb 3 dec 1806 HRL, ged 23 dec 1806 HRL, N.H., ovl 5 mrt 1861 HRL, huwt met Hiltje Poppes Zijlstra op 28 jun 1827 HRL, huw.afk. 17 en 24 jun 1827 HRL, loods in 1851, N.H., ovl wijk F-134, zv Jan Martens vdM, en Sjoerdtje Faber; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, 220, wijk F-157
Marten Jans Schaafsma geb 1777 Sneek, ovl 27 nov 1829 HRL, 1e huwt met Riemke Jeltes Hilwerda op 20 mei 1804 HRL, 2e huwt met Aafke Aukes Zein op 2 apr 1818 HRL, huw afk. 15 en 22 mrt 1818, wonende te HRL, koopman in 1829, doet overlijdensaangifte van Tjitske Pieters in 1811, levert linnen in 1810, kinderen: Antje Martens S, geb 1805 ... , Tetje Martens, geb 2 jun 1806 HRL, zv Jan Baukes en Mettje Jans; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811, ovl 1816, ovl 1817, huw 1818, ovl 1829; eigenaar en gebruiker van wijk H-155, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-156, koopman, 1814. (GAH204); weduwe M.J.S. eigenaresse van perceel nr. 861 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 599, huis en erf, 210 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Marten Jans van der Veen huwt met Trijntje Egberts, kind: Jan Martens vdV, geb 1786 Franeker; BS huw 1818, ovl 1834
Marten Jelles Hibma zie ook: Hibma en Hiddema; geb 23 nov 1804 Almenum, ovl 11 jan 1857 HRL, 1e huwt met Trijntje Eelcoma op 28 jun 1827 HRL, huw.afk. 17 en 24 jun 1827 HRL, 2e huwt met Froukje Johannes Oosterhof 19 nov 1829 HRL, huw.afk. 8 en 15 nov 1829, 3e huwt met Maaike de Boer, timmerman en metselaar in 1851, N.H., zv Jelle Klazes H, en Berber Martens, ged 6 jan 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1827, huw 1829, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-272, wijk G-267, 272, 295, wijk H-042, 154
Marten Jelles Hiddema zie ook: Hibma en Hidma; geb 1804 ... , huw.get. bij F.P. Schaafsma en A.S. Hilwerda, timmerman, wonende te HRL; BS huw 1836
Marten Johannes Schaaff eigenaar en gebruiker van wijk D-050, timmerknegt, 1814. (GAH204); geb 1758 HRL, ovl 22 jun 1823 HRL, huwt met Sjoukje Palstra, kind: Pieter Martens S, geb 1795 HRL, huw.get. bij J.H. de Jong en Y.D. Tadema, timmerknecht, 1814, id. bij J.G. de Groot en J.J. Brouwer, oom bruid. 1817; BS huw 1814, huw 1817, ovl 1823, ovl 1844
Marten Johannes Visser M.J.V. en Marijke Berends Nieuwhuis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Berend Nieuwshuis, 22 mrt 1806; ondertrouw HRL
Marten Klaassen Smit M.K.S. en Janke Christiaans de Vries, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 sep 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Rinske Martens Smit, geb 18 sep 1788, ged 7 okt 1788 Grote Kerk HRL
Marten Klazes Coster huwt met Akke Hijlkes, kind: Klaas Martens C, geb 1773 HRL; BS ovl 1829; woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Marten Libbes Postma M.L.P. van HRL, en Jantje Jans Snip van Balk, laatst geproclameert op dato dezes 29 mei 1774 HRL, en met getuygenis vertrokken naar Balk, om aldaar gecopuleert te wroden
Marten Meinderts Vogelzang geb 5 mrt 1806 HRL, ged 23 mrt 1806 HRL, ovl 4 dec 1820 HRL, gleibakkersknecht, zv Meindert Jans en Antje Martens; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1820
Marten Michielsen Mast geboortig van Amsterdam, heeft op heden het burgerrecht deser stad gewonnen, onder belofte om zich alleszints als een eerlijk burger te sullen comporteren, in handen van burg. Lourens Asperen als Commissaris, op 16 dec 1691. (burgerboek)
Marten Pieters Fienje zie ook: Marten Pieters; ovl 8 feb 1807 Leeuwarden, huwt met Wikje Hendriks, in leven echtelieden te Leeuwarden, kind: Trijntje Martens F, geb 1794 HRL; BS geb 1832, ovl 1843
Marten Pieters Kuiper huwt met Jinck Hilbrants; zie aldaar
Marten Rimmerts Panbakker ovl 3 jan 1799 HRL, huwt met Baukje Sietses, kinderen: Foekje P, geb 1790 HRL, Klaas P, geb 13 jul 1794 HRL, Trijntje Martens P, geb 1788 HRL, meesterknecht op een panwerk, zv Rimmert Martens en Berber Hendriks; BS ovl 1821; 1823 huwelijken, ovl 1830, huw 1834, ovl 1868, ovl 1876; kind: Sijtze Martens, geb 10 aug 1772, ged 18 aug 1772 Grote Kerk HRL
Marten Rintzes Hoekstra geb 10 nov 1810 Wijnaldum, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Marten S Altena geb 1796 Makkum, ovl 13 aug 1842 HRL, huwt met Gesina Maria Hanekamp op 20 mei 1821 HRL, huw.afk. 6 en 13 mei 1821, wonende te HRL, scheepstimmerman in 1842, zv Sipke Pieters en Trijntje Martens; BS huw 1821, ovl 1842 1844 overlijdens; oud 44 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-167; VT1839
Marten Scheltes van der Mey begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 25; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Marten Sents Plekker geb 6 jul 1800 Midlum, tichelknegt, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, A 12 mei 1827 Midlum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Marten Sjoukes Ferwerda huwt met Janke Jakobs, kind: Maayke Martens Ferwerda, geb 10 jan 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL
Marten Sybes de Boer geb 4 feb 1799 HRL, ovl 10 feb 1855 HRL, huwt met Baukje Sietses Panbakker op 17 nov 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 nov 1822, wolkammersknecht, N.H., werkman, zv Sijbe Martens de B., en Fokje Harmens; BS huw 1822, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-227, wijk G-185
Marten Sytses Hilarius ovl voor 1845, huwt met Jeltje Klazes Visser; BS ovl 1844
Marten Tjeerds Radsma ged 3 dec 1761 Westerkerk HRL, zv Tjeerds Ratsma en Aaltje Martens Tjarda; geb 3 dec 1761 HRL, ovl 16 okt 1835 HRL, 1e huwt met Tietje Minks, 2e huwt met Trijntje Ruurds vd Geest op 4 jul 1819 HRL, huw.afk. 20 en 27 jun 1819, huw.get. bij E. Wink en H. vd Veenb, 1814, uurwerkhersteller 1810 -1811, zv Tjeerd R, en Aaltje Martens Tjardi; BS huw 1814, huw 1819, ovl 1835, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk I-020, horlogiemaker, 1814. (GAH204); M. Ratsma en Tytje Minks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Mink Jacobs, de vader, 26 jan 1793; ondertrouw HRL; M.R. en Tietje Minks, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 feb 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 686:4:12 aan M.R. en Harmanus Peaux als geauthoreseerde Curatoren over Claaske Dirks Feddema, Als een provisioneel Slot van Reekening ingeslooten tot den 30 sep 1809, 10 nov 1809, quit. no. 16 (GAH1141); id. f. 3500:0:0, alsmeede voor Intres f. 58:7:0, tesamen: f. 3558:7:0, 30 dec 1809, quit. no. 17 (GAH1141); M.R., horologiemaker, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aaltje Jans Finkeles, dienstmaagd, wonende te HRL; M.T.R. eigenaar van percelen nrs. 2084-2086 te HRL, horlogiemaker, woonplaats HRL, legger nr. 556, resp. plausiertuin, huis en erf, moestuin, resp. 570, 430 en 2360 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 45 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Marten Tjerks Osinga huwt met Riekje Jans Hikkema, kind; Geeske Martens O, geb 1785 Sneek; BS ovl 1848
Marten Wybes van Vliet geb 26 jul 1760 HRL, ovl 17 feb 1820 HRL, huwt met Tetje Pieters, kinderen: Sijtske Martens vV, geb 1794 ... , Wybe Martens vV, geb 1793 ... , Pieter vV, geb 25 jun 1799 HRL, wonende te HRL. 1813 wijk A-007, wonende te op de Noorderhaven in 1811, vlgs ovlakte wednr. met kinderen; BS ovl 1811, ovl 1812, ovl 1813, ovl 1820, ovl 1872; eigenaar en gebruiker van wijk A-007; medegebruikers Sappe R. van Veer, schipper, en Friedrich Graphorn wed., 1814. (GAH204); Ma. 27 may 1799: de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde wierde ter Vergadering ontbooden den Burger M.W.V., Brugwagter van de Zoogenaamde Kettingsbrug alhier, dewelke gecompareerd zijnde, is dezelve ten ernstigsten aangemaand, van de agterstallige weekenloon, dien hij uit de Inkomsten van zijnen Brug, aan de Brugwagter van de Vismarktsbrug Jan Reinders gehouden is te betaalen, ten spoedigsten te voldoen (GAH45); zie verslag bij Gerbr. Pettinga inzake kaperschip ''Le Serpent''; (GAH45); Nog wierde M.W.V. als Brugwagter van de zogenaamde Kettingsbrug ten Strictsten geordonneert, om de nog agt weeken Loon, welke hij aan Jan Reinders, als Brugwagter van de Vismarkts Brug Schuldig is, ten eersten te betaalen bij poene van Privatie van zijn Post. HRL, 4 jul 1799. (GAH45); Donderdag den 24 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Wierde Wegens Jan Reinders als Brugwagter van de Vischmerkts en Raadhuis Bruggen Klagten ingediend, dat hij in Seventien Weeken geene betaalinge, noopens Waarneeminge Zijner Post, van M.W.V., die Zulks als Brugwagter van de Kettingsbrug, volgens desZelfs Instructie Verplicht Was te doen, ontvangen had en dus dat hem Jan Reinders van deZelve Competeerde f. 2:0:0 pr week, eene Summa van f. 34:0:0 Welke M.W.V. gedeclareerd had, in de tegenswoordige tijdsomstandigheid. onmoogelijk Van Zijne Post te Konnen uitkeeren; den Raad overwegende, dat de Zeevaart op deeze Plaats, al eenen geruimen tijd Zeer Slap, en Kwijnende Was geweest, en door de Invasie der Engelschen op het Bataafsche Grondgebied, in Noord Holland en elders, genoegZaam geheel had Stil gestaan, het geen notoir ten gevolge moest hebben, dat de Inkomsten der Brugwachters alhier, in ''t Generaal, en die van de Kettingsbrug in het bijZonder, Zeer Vermindert moesten Zijn, dus dat den Brugwachter M.W.V., in de tegenwoordige conjunctuure van tijden Zijne aangegaane Verbintenis boven vermeld onmoogelijk Konde Praesteren, behalven dat deZelve met een Zeer talrijk Huisgezin is beswaard; Heeft den Raad uit Consideratie van dien na rijpe deliberatie beslooten, den Brugwagter M.W.V. van de betaalinge der ten agteren Zijnde 17 Weeken te libereren, en Zulks aan Jan Reinders, uit de Zoogenoemde Correspondentie Beurs te Vergoeden, en bovendien nog aan Jan Reinders drie Weeken bij anticipatie, uit deZelve Beurs te Verschieten, Zonder dat M.W.V. verplicht Zal Zijn, hetZelve te restitueren, Zoo dat hij in ''t geheel voor twintig Weeken word vrijgesteld, des dat hij na expiratie der laatstgemelde drie Weeken, Wederom Prompt an Zijne verplichting Voldoe; Zijnde den Burger G. Pettinga, als Administrerende de Correspondentie Beurs, door den Raad gequalificeerd, deeze veertig Car Guldens aan Jan Reinders te voldoen. (GAH45)
Marten Ymes IJmessen Koopman, woonachtig te Franeker in 1828, wordt genoemd in een acte van bekendheid ten behoeve van Uilke Teunis de Vries en Geertje Klazes de Vries; zie aldaar verder
Marten Ypes Bos geb 1789 Franeker, ovl 3 jun 1855 HRL, huwt met Grietje Martens Klaver arbeider in 1851, huw.get. bij D.S. Visser en E.J. vd Linde, leyker 1820, zv IJpe B., en Stijntje Hilbrands; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk A-144; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; VT1839; M.Y.B. eigenaar van perceel nr. 131 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 118, huis, 104 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32)
Marten Zytses Beukens ged 23 jun 1765 Grote Kerk HRL, zv Zijtse Martens Beukens en Rinske Willems
Marten/Martinus Jelles zie: Hibma, Hiddema, Beyldeweyl
Marten/Martinus Johannes zie: Broodkorf, Schaaff
Martentje Broers huwt met Tjerk Pieters Roorda; BS ovl 1836
Martentje Eeuwes verkoopt een huis aan Jan Cornelis Beidschat voor 350 Caroliguldens op 8 jul 1797
Martentje Jans zie: Roorda
Martentje Sytses geb 4 apr 1811, ged 19 apr 1811 Grote Kerk HRL, dv Sietse Martens en Wybje Willems
Martentje Jans Roorda geb 1806 Finkum, huwt met Lijkele Sjoukes Rodenhuis op 18 jun 1835 HRL; wonende te HRL, dv Jan Tjerks R, en Knierke Hessels Hommema; BS huw 1835
Martentje Sytses Panbakker geb 4 apr 1811 HRL, ovl 26 jun 1816 HRL, dv Sijtse Martens P, en Wijpkje Willems (Steenbergen); dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1816
Martentje, Marrigje Pieters zie ook: Postma; huwt met Cornelis Andries, kind: Andries Cornelis, geb 16 jan 1811, ged 12 feb 1811 Grote Kerk HRL
Martentje/Marigje Pieters Postma zie ook Posthumus; zie ook: Martentje Pieters; geb 1771 Ameland, ovl 25 mrt 1837 HRL, huwt met Cornelis Andries Smit, dv Pieter Pieters Posthumus en Barber Gjalts Damstra; dopen Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1837, ovl 1839
Martha van Beek oud 72 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk F-120; VT1839
Martha van Dam geb 1759 Leeuwarden, ovl okt 1838 HRL, huwt met Berend Johannes Pol op 2 aug 1795 HRL, laatste afk. 2 aug 1795, dv Joseph vD, en Jetske Lieuwes; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1834, ovl 1838, ovl 1846; Berend Pol ende Martje v. D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Jans, goede bekende, 8 jul 1795; ondertrouw HRL; Hendericus Jans Knoop van HRL, ende M. vD. van Leeuwarden, zijnde de aangeevinge gedaan door Evert Lindeboom op vertoonde Procuratie, 7 aug 1790; ondertrouw HRL; Hendrikus Jans Knoop, van HRL, en M. vD., van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 aug 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden en aldaar volgens ingekomen verklaaring getrouwd den 5 sep 1790
Martha Douwes zie: van der Kooy
Martha Hommes zie: Wagenaar
Martha Jacobs zie: Kuiper
Martha Jans zie: de Reus, (2x)
Martha Josephs zie: van Dam
Martha Raets Pieter de Waard, soldaat in de compie van Kapitein Panneboeter, van HRL, en M.R. van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 dec 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Martha de Reus geb 16 jan 1801 HRL, ovl voor 1805, N.H., ged 8 feb 1801, dv Jan Hotses dR, en Geiske/Gesina Hendriks (Tijsema); dopen Grote Kerk HRL 1801
Martha Rienks huwt met Nutte Visser; BS ovl 1897
Martha Roels zie ook: Raets; Pieter de Waardt, Soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter van HRL, ende M.R. van Leeuwarden, sijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Rief, goede bekende, 13 dec 1788; ondertrouw HRL
Martha Roets zie ook: Raets en Roels; huwt met Pieter de Waard, kind: Kornelia Pieters de Waard, geb 27 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL
Martha Tjallingii geb 28 nov 1811 HRL, huwt met Hermanus van Schouwenburg op 26 aug 1830 HRL, dv Sijbrand T, en Rijkje Fontein; BS geb 1811, huw 1830, ovl 1850; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-053; VT1839
Martha Weidema huwt met Johannes Molenbergh; BS ovl 1854
Martha Isaacs huwt met Suffridus Teyma, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800
Martha Douwes van der Kooy geb 28 mei 1810 Piaam, huwt met Cornelis K. Schaaf, N.H., Vst 7 jul 1851 uit Wonseradeel, A 22 jun 1854 Makkum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-187
Martha Hommes Wagenaar geb 1808 Beetgum, ovl voor 1860, huwt met Hilbrand Posthuma op 12 jul 1832 HRL, arbeidster, wonende te HRL, dv Homme Everts W, en Dorothea Kaspers Dormans; BS huw 1832, ovl 1859
Martha Jacobs Kuiper huwt met Frans Zeeman, verkoopt een huis in 1798
Martha Jans de Reus geb 9 jan 1804 HRL, ovl 21 feb 1839 HRL, ged 30 jan 1804 HRL, dv Jan HotsesdR, en Geiske Hendriks Tijsema; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1835, ovl 1839
Martha Kinnema van Scheltinga geb 25 jun 1774, ged 10 jul 1774 Grote Kerk HRL, dv Martinus van Scheltinga en Wiskjen van Bouricius
Martie Jans ged 31 aug 1756 Grote Kerk HRL, dv Jan Everts en IJmkie Kaspers
Martie Jans oud 80 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Martien Baukes ged 22 feb 1757 Grote Kerk HRL, dv Bauke Jielts en Dieuke Tjebbes
Martien Pieters Dreyer ovl 3 mei 1683, 20 jaar, huisvrou van Jacob Romckes Braam, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Martijn de Roos geboortig van Normandi?, heeft op heden het burgerrecht deser stad gewonnen, nadat hij de behoorlijke eed in forma heeft gepresteert in handen van burg. Rindert Arents Wijnsma, op 7 mei 1683, en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek)
Martijn Ulband huwt met Trijntie Jacobs van der Form, beide van HRL, geproclameerd de 25 Jannewari en de 1 en getrout de 8 Feberwari 1761
Martijn Hilbrands van der Vorm ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL, zv Hilbrand van der Vorm en Rinske Sjoerds
Martijntje Willems van de Olij meulen, ovl 18 mrt 1727 HRL, old 70 jaer
Martina Elias MARTINA (1836), MARTIJNTIE (1765); ovl voor 1836, huwt met Gerrit Sijdses Bijlsma, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 mei 1765; DTB N.H. HRL, BS ovl 1834, huw 1835; kind: Maike Gerrijts, ged 11 aug 1767 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Elias Gerrijts, ged 15 jan 1771 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; Kornelis Dunker en Martijntje E., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 dec 1783 HRL, en toen getrouwd; ontvangt van het gemeentebestuur restitutie van doodschulden wegens haar man G. Sijtzes, dewelke door een ongelukkig toeval bij het afschieten van het kanon zodanis is gekwetst, dat dezelve kort daarna is overleden, 10 sep 1772: f. 25:0:0; (geen boeknr. vermeld)
Martina Jans geb 8 apr 1807 HRL, ged 26 apr 1807 HRL, N.H., ovl 31 jul 1811 HRL, wonende te op de Schritzen, dv Jan Teekes en Catharina Adams; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1811
Martina Maria Jans Gelinde Gelinde geb 18 dec 1777, ged 23 dec 1777 Grote Kerk HRL, dv Jan Gelinde en Anthoinetta Anthonisse
Martina/Christina Willems Rinks ook bekend als Hiltje Rink; geb 1771 ... , ovl 9 feb 1814 HRL, huwt met Salomon Heins op 17 apr 1803 te HRL, ovl wijk E-293; huw Grote Kerk HRL 1803, BS geb 1811, ovl 1814, ovl 1815, ovl 1846
Martinus Albertsma geb 1771 HRL, ovl 15 apr 1819 HRL, winkelier, huwt met Tjietske Klases; BS ovl 1818, ovl 1819
Martinus Annes zie: Hovenier
Martinus Bos Op heden den vijftiende aug Eenduizend achthondertvijftien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Kanton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzitting Tjalling Poppes Schaafsma, Timmerknecht, Pieter P. Bakker, werkman, Pieter Werner, Sjouwerman, Andries Onsman, Sjouwerman, Jan Hendrik Keizer, Sjouwerman, Klaas Martens Koster, Slagter, en Andries de Leeuw, werkman, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom. Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van Bekendheid te passeren ten behoeve van Teunis Bos, werkman, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest M.B. en Catharina Susanna Sonberg gewoond hebbende te Amsterdam. Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde Teunis Bos is geb te Amsterdam den vierentwintigste sep Eenduizend Zeven hondertvierentachtig, dat deselve geen Acte van geboorte of Doop kan produceren, door dien deselve niet is gedoopt, en het houden van geboorte Registers bij de voormalige Regering geen plaats had. Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap, dat zij dese Teunis Bos niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien eene Speciale omgang met deselve hebben, waar door zij zich van den inhoud deses ten volsten overtuigd houden. en hebben de Comparanten nagedane voorlezing de tegenwoordige Akte van Bekendheid. mt ons en onzen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat door den Heere Praesident Burgemeester dezer Stad in dato den Elfde dezer maand Augustus, ten gevolge van het Besuit van Z.M. in dato den negende maand deses jaars nummero dertien, afgegeven, volkomen is gebleken dat dese Teunis Bos onvermogend is, om eenige kosten van gezegelde Stukken welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te kunnen betalen; Op dato in het hoofd deses gemeld. Gratis geregistreerd te HRL den Zeventienden aug 1815 f? 128 recto vak 3
Martinus Bouricius van Idema ovl voor 1844, huwt met Sophia Angenis Beatrix van Vos, kind: Willem Hendrik BvI, geb 1797 Heerenveen; BS huw 1843
Martinus Broodkorf geb 1806 HRL, ovl 18 feb 1839 Grave, korporaal bij de eerste Kompagnie van het eerste bataillon der achttiende afdeeling infanterie; ongehuwd, zv Johannes B., en Sara Catharina Snijder; BS ovl 1839
Martinus Davids Donderdag den 26 sep 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde Wierde geleezen den Requeste van Barend Visser Coopman ter deezen Stede inhoudende dat hij Zich Schuldig had gemaakt aan Vegterij, gepenpetreerd op ''t Coffijhuis van Claas IJzenbeek tegens eenen M.D. Coopman te Leeuwarden, met Verzoek dat den Raad de actie noopens dien, bij moderatie geliefde aftemaaken, Waar over gedelibereerd Zijnde is den Suppliant, op Zijne gedaane Confessie, bij moderatie geboet voor Veertien Goud=Guldens, boven de Kosten aan den fiscus. (GAH45)
Martinus Diesnijder staatsbode; ontvangt van het gemeentebestuur terzake het overbrengen ener missive der Raadsbestelling van zijn Z.D.H. wegens de Stad HRL, 13 jan 1778: f. 42:10:0
Martinus Harmens zie: Lieuwma
Martinus Heeres Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en tachtig den twee en twintig aug is Geboren Martinus zv Here Ockes en Janneke Jans. Afgegeven Op den Raadhuize binnen HRL den 3 May 1815
Martinus Hermanus zie: ten Brug
Martinus van Houten M. v. H. ende Trijntje Robijns, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Teeke van der Ley, goede bekende, 16 may 1789; ondertrouw HRL; M. vH. en Trijntje Ropbijns, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 31 mau 1789 HRL, en zijn getrouwd den 1 jun 1789; begraven Klein Kerkhof, regel 12, nr. 28; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; M. vH. en Akke Sierks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 sep 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Martinus Houw huwt met Neeltje Symons, kind: Grietje Martinus Houw, geb 9 jul 1793, ged 6 aug 1793 Grote Kerk HRL
Martinus Hovenier geb 30 aug 1797 HRL, ovl 3 jan 1875 HRL, huwt met Susanna Margareta Schrage op 4 mei 1837 HRL, trekveerschipper, koopman in 1851, zv Anne Martens H, en Anna van Lingen; BS huw 1837, ovl 1875, bev.reg. Ha18 51 wijk B-127; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, trekveerschipper, wijk G-185; VT1839
Martinus Jacobs ovl voor 1812, huwt met Grietje Johannes, kind: Johannes Baljes, geb 4 jun 1755 ... ; BS Franeker huw 1811
Martinus Jakobs huwt met Hijlkjen Cornelis, kind: Martinus Martinus, geb 3 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL
Martinus Kadorf huwt met . ., kind: Jellemina K, geb 1788 Leeuwarden; BS ovl 1849
Martinus van der Kallen huwt met Thecla Schild, wonende te Groningen; BS Franeker ovl 1830
Martinus Kerkhof M.K. eigenaar van percelen nrs. 1742 en 1743 te HRL, tapper, woonplaats HRL, legger nr. 364, resp. huis, huis, resp. 60 en 36 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Martinus Klases huwt met Kristina Jaelings, kind: Alida Hendrika Martinus, geb 24 jun 1781, ged 26 jun 1781 Grote Kerk HRL
Martinus Clijver Hendrik Beernds ende Marijke Tjepkes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd M.C., desselfs swager, 13 sep 1788; ondertrouw HRL
Martinus Koen hm ... , kind: Johanna Barbara K, geb 1752 ... , in leven schrijnwerker te Leeuwarden; BS ovl 1812
Martinus Koenhoven geb 1754 ... , ovl 7 jan 1814 HRL; wijk D-109; BS ovl 1814
Martinus Cornelis zie: Tuimelaar, Zwaal
Martinus Kouenhoven huwt met Harmke Jans, kinderen: Grietje Martinus K, geb 1787 HRL, Jo- hanna Coevenhove, geb 1784 HRL; BS ovl 1811, ovl 1848, ovl 1863; kind: Janna Martinus Kouhooven, geb 4 sep 1793, ged 17 sep 1793 Grote Kerk HRL
Martinus Lieuwma geb 1 okt 1805 Leeuwarden, 1e huwt met Aafke Aukes Zein op 17 nov 1831 te HRL, 2e huwt met Geertjen Hendriks Roelofs op 22 okt 1874 HRL, koopman in 1874, N.H., zv Harmen L, en Trijntje Martens; BS huw 1831, huw 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-148, wijk H-138; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, ankersmid. wijk E-078; VT1839
Martinus Martinus geb 3 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL, zv Martinus Jakobs en Hylkjen Cornelis
Martinus Meill geb Aarhus (DK) 1732, ovl Franeker 21 okt 1808, woont vanaf 1768 in Franeker, huwt (I) Froukje Lucia Bernes uit Amsterdam, huwt (II) 19 mei 1776 Franeker met Henderika Bayes, kinderen: Christiaan M, geb 11 mrt 1770, Anna Martgens M, geb 1785 Franeker, Dorothea M, geb 1792 HRL, Bergita M, geb 1781 HRL; BS ovl 1845; BS Franeker huw 1813, huw 1823; Alle kinderen ged Ev. Luth. Gem. HRL; vriendelijke mededeling Gerard van der Heide
Martinus Nauta huwt met Botje Radsma, kind: Wiebren N, geb 25 dec 1809 Workum; BS ovl 1876
Martinus Peereboom weesvoogden bet f. 142:13:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van M.P., Cornelis Pieterse, Servaas Willems, Fredrik en Lieuwe Pieters, Claas Jeltes, Pieter Hendriks, Jan Beerents, Haaye Andries, Hendrik Johannis en Benjamin Rommerts, 20 aug 1783 (GAH1114)
Martinus Popta geb 1 aug 1801 HRL, ged 16 aug 1801, N.H., huw.get. bij J. Haak en A.E. Doedes, med. doctor te Makkum, zv Sicco P, en Joukje Sijbrens Steensma; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1827
Martinus Sanheim ook wel: Johan Martin S. ; huwt met Elisabeth Johannes, kind: Trijntje S, geb 1796 HRL; BS ovl 1813; Johan Martin S., Soldaat onder de comp. van capt. Paats ende Elisabeth Johannes, sijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Fran sen, desselfs oom, 1 aug 1789; ondertrouw HRL; Johan M.S., soldaat in de compagnie van capitein Paets, en Elizabeth Johannes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 16 aug 1789 HRL; kind: Johannes Johans Sanheym, geb 1 dec 1791, ged 20 dec 1791 Grote Kerk HRL, vader als Johan Marten S. ; kind: Epke Johans Sanheym, geb 17 okt 1794, ged 4 nov 1794 Grote Kerk HRL, vader als Johan Martijn S. ; kind: Trijntje Johans Sanheim, geb 13 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 3, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Martinus van Scheltinga huwt met Wiskjen van Bouricius, kind: Martha Kinnema van Scheltinga, geb 25 jun 1774, ged 10 jul 1774 Grote Kerk HRL; kind: Cornelia Livia van Scheltinga, geb 16 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Daniel de Blocq van Scheltinga, ged 22 sep 1767 Grote Kerk HRL; kind: Elske Martinus Scheltinga, ged 10 jan 1769 Grote Kerk HRL; kind: Aletta Catharina Martinus van Scheltinga, ged 22 apr 1770 Grote Kerk HRL; kind: Amelia Wiskjen Martinus van Scheltinga, ged 12 mei 1771 Grote Kerk HRL
Martinus Sicco zie: Popta
Martinus Thomas zie: van Slooten
Martinus Times zie: Weersma
Martinus de Vries ovl voor 1833 Leeuwarden, huwt met Johanna vd Wal, kind: IJeme Martinus dV, geb ... ; BS huw 1732
Martinus de Vries geb 1808 Leeuwarden, huwt met Antje Feikes Burghout op 29 mei 1828 HRL; huw.afk. HRL. en Leeuwarden 11 en 18 mei 1828, blokmaker, zv IJeme dV, en Christina Pieters Blok; BS huw 1828
Martinus Yemes zie: de Vries
Martinus IJssels huwt met Grietje vd Fen, spinner, wonende te Leeuwarden; BS huw 1844
Martinus Cornelis Tuimelaar ovl 6 dec 1808 HRL, huwt met Janke Rintjes de Graaf, kind: Cornelis Martinus T, geb 1793 HRL; BS huw 1819, ovl 1824, ovl 1835; wed. M.T. gebruiker wijk A-202; eigenaar is D. vd Wey, 1814. (GAH204); M.C.T. ende Janke Rintjes de Graaff, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Adema, deszelfs schoonbroeder, 7 aug 1790; ondertrouw HRL; M.C.T. en Janke Rintjes de Graaf, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 aug 1790 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraanvolgende; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Kornelis Martinus Tuimelaar, geb 25 may 1793, ged 4 jun 1793 Grote Kerk HRL
Martinus Gerbrandus Pettinga geb 24 nov 1790 HRL, ovl 9 sep 1847 HRL, huwt met Lutske Tjibbes vd Meulen op 11jul181 HRL, ondertrouw 26Jun181, 1e huw.afk. zondag 30 Jun1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 7 July 1811, huw.get. bij G. Pettinga en J. Greydanus, broeder bruidegom, 1836, id. bij W.J. van Ancum en M.G. Pettinga, broeder bruid. landbouwer, 1827, id. bij L.K. van Goch en H. Gabini, 1815, id. bij G. Pettinga en J. Westra, koopman, broeder bruidegom, 1822, zv Gerbrandus P, en Ida Olivier; bsha181huwafk, hu, huw 1815, huw 1822, huw 1827, huw 1836, ovl 1847, regattdv18 26-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-071, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-076; gebruiker Bouwe Jacobs wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-089, stalling, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-031; VT1839; geb 24 nov 1790, ged 28 dec 1790 Grote Kerk HRL, zv Gerbrand Pettinga en IJda Olivier; Nieuwland, Sectie C, 1832: M. Gerbens P., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 28, legger nr. 153, Weiland, grootte 4330 m2, klaase onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie C, 1832: M.G.P., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 62, legger nr. 153, Weiland, grootte 17550 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); M.G.P. eigenaar van percelen nrs. 657 en 658 te HRL, grutter, woonplaats HRL, legger nr. 530, resp. huis en erf, en grutterijfabriek, resp. 280 en 120 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 90 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 678 te HRL, grutter, woonplaats HRL, legger nr. 530, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 687 te HRL, grutter, woonplaats HRL, legger nr. 530, pakhuis en erf, 32 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); M.P. en mede-eigenaars bezitters van percelen nrs. 271-274 Sexbie-rum sectie A, gortmaker, woonplaats HRL, legger nr. 258, resp. tuin, tuin, huis en erf, tuin, resp. 4550, 3410, 189 en 4980 m2, klasse onbebouwd 2, 2, 1, en 2, belastbaar inkomen bebouwd nihil, nihil, 27, nihil. (bron:Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 106); id. van perceel nr. 276 Sexbierum sectie A, gortmaker, woonplaats HRL, legger nr. 276, weiland, 19480 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 106)
Martinus Hermanus ten Brug geb 1805 Franeker, ovl 10 dec 1859 HRL, huwt met Regina Jacobs Velthuis op 26 jan 1834 Franeker, Rooms Katholiek, werkman, bakkersknecht te Franeker 1834, zv Hermanus tB, en Antje Feikes; BS Franeker huw 1834, BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, wijk G-345; oud 34 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, tabakskerver, wijk G-331; VT1839
Martinus Jans Kroese geb 1801 HRL, ovl 24 sep 1814 HRL; wijk C-013, zv Jan Martinus K, en Femke Luitjens (Stoffels); BS ovl 1814
Martinus Jelles Beyldewijl leerl. van Jan Dirksen Roorda, 1680; Mr. 12 sep 1690, ovl rond 1692. Mogelijk is deze meester dezelfde als Martinus Beyldewijl, die volgens een door dhr K.A. Citroen gedane mededeling in 1711 in Amsterdam zilversmid was en op de Egelantiersgracht woonde, volgens notarieel archief te Amsterdam. (Gildeboek 1680-1692); geboortig van de Lemmer, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 7 jul 1690 (burgerboek).
Vermoedelijk z.v. Jelis Martens Beydenwijl, van Balk, chirurgijn en Bottie Dircx Roode, van Sneek. Zij x Balk 28 nov 1659. Bottie Dircx Roode ws. een zuster van de leermeester Jan Dirksen Roorda. (Vriendelijke mededeling Job Schellekens).
Martinus Thomas van Slooten geb 11 sep 1806 HRL, ged 7 okt 1806 HRL, N.H., huwt met Dieuwke Anes Molenaar op 28 mei 1829 HRL, huw.afk. 17 en 24 mei 1829, meester koek- en banketbakker, winkelier in 1851, visafslager in 1865, zv Thomas Jaanes vS, en Siepkje Abes; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-247; oud 33 jaar, geb en wonb. HRL. 1839, winkelier, wijk F-185; VT1839; M. v. S. eigenaar van perceel nr. 345 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 621, huis en erf, 260 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Martinus Times Weersma huwt met Janke Tuinstra, werkman te HRL 1832; BS ovl 1832
Martje Alberts zie: Visser
Martje Andles ged 7 nov 1769 Grote Kerk HRL, dv Andle Pietters en Dieuke Douwes
Martje Andries zie: Kelder
Martje Andrijs Lammert Jansen ende M.A. beide van HRL, koomende weegens de bruid Gerrit Jacobs, 9 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Lammert Janz, beyde van HRL, sijn geproclameert den 17, 24 en 31 mrt 1743 getrouwt den 14 desember 1743
Martje Arnoldus zie: Zwart
Martje Aukes zie: Stienstra
Martje Beerends ged 5 jul 1761 Grote Kerk HRL, dv Beerend Lucas en Trijntie Harmens
Martje Berends geb 1752 ... , ovl 12 mei 1816 HRL, huwt met Gerrijt Arjens; BS huw 1816, overlijdens; Extract Uit het Doopboek der Gereformeerde gemeente te Bolsward. 1775 Gerrit Arjans en M.B. hebben haar kind dat geb was den 24 dec 1774 op den 8 Jan:laten dopen en noemen Aaltje. Bolsward den 25 sep 1816
Martje Eelkes zie: Zijlstra
Martje Fokkes huwt met IJzaak Jans Faber, beide van HRL, geproclameerd de 30 Ap:en de 7 en getrout de 14 mei 1769; DTB N.H. HRL. 1769, BS ovl 1835; kind: Jan, geb 20 aug 1772, ged 8 sep 1772 Grote Kerk HRL; kind: Foekje Isaaks Faber, geb 20 dec 1773, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Auckje Isaaks Faber, geb 5 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL, moeder als: Maartje F. ; kind: Antie Isaaks Faber, ged 1 apr 1770 Grote Kerk HRL
Martje Fransen kind: Truike, geb 2 feb 1811, ged 19 feb 1811 Grote Kerk HRL, wordt voor vader opgegeven Piere Andries Achterinbos, in onecht; huwt met Andries Bos; BS ovl 1814
Martje Franzen geb 1748 HRL, ovl 30 aug 1832 in het schip te Sneek liggende in de Stadsgracht, huwt met Jurjen Cordel op 14 dec 1815 HRL, huw.afk. 3 en 10 dec 1815, dv Frans Hendriks en Geertruida vd Linde/Blauwhof; BS huw 1815, ovl 1832; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Elfde mrt is Geboren Martje, dv Frans Hendriks en Truike Germens Bloemhoff. Afgeveven op den Raadhuize binnen HRL den 28 nov 1815; Ik Ondergetekende Catharina Jurjens weduwe Willem Cordel, woonachtig te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Jurjen Kordel, bij mijnen wijlen man in Echte verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met M.F., dv Frans Hendriks en Truike Germens Bloemhoff, mede wonende te HRL, mogende alsoo lijden dat deselven door de Heer President Burgemeester deser Stad in Ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 28 nov 1815
Martje Gelinde geb 1754 Dronrijp, ovl 6 feb 1830 HRL, huwt met Pieter Blom op 27 sep 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 27 sep 1795; huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1830; Pieter Blom en Martijntje G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jan Gelinde ende bruidegom geadzisteert met deszelfs vader Broer Blom, 12 sep 1795; ondertrouw HRL; kind: Jan Pieters Blom, geb 2 jan 1796, ged 26 jan 1796 Grote Kerk HRL, moeder als Martijntje G. ; kind: Broer Pieters Blom, geb 12 aug 1798, ged 2 sep 1798 Grote Kerk HRL, vader als P. Broers B.
Martje Gerbens zie: van der Meulen
Martje Gerkes huwt met Hendrik Tijsema; BS ovl 1827
Martje Gerrits geb 1758 ... , huwt met Berend Oorthuis op 25 mrt 1810 HRL, komt van HRL; doet overlijdensaangifte in 1811 van Klaas Arnoldus; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811
Martje Giliam huwt met Johannes Brinks, kind: Fenne Johannes Brinks, geb 13 aug 1781, ged 14 aug 1781 Grote Kerk HRL
Martje Hanses zie: de Jong
Martje Harmens zie: van den Berg, Smit
Martje Harmens huwt met Harmen Wanders, kind: Martjen Harmens, ged 11 jun 1741 Westerkerk HRL
Martje Heerkes zie: Gosliga
Martje Hendriks zie: Huiving, Kuipers
Martje Hendriks ovl 14 mei 1826 ... , huwt met Henricus Verhoeven; BS huw 1829, ovl 1844
Martje Hertje zie: Zwart
Martje Jans zie: de Bruin, Hoekstra, van Kempen, vd Veer
Martje Jans ged 8 nov 1761 Grote Kerk HRL, dv Jan Sijbrens en Johanna Johannes
Martje Jans huwt met Jan Jansen Blom, kind: Jan Jans Blom, geb 3 jan 1798, ged 7jan17 98 Grote Kerk HRL
Martje Jansen huwt met Teunis Ages, kind: Jantje Teunis, geb 29 may 1788, ged 15 jul 1788 Grote Kerk HRL
Martje Jans geb 14 okt 1772, ged 3 nov 1772 Grote Kerk HRL, dv Jan Michiels en Kaatje Louws
Martje Jans zie: Plengnat; huwt met Jan Minnes Minnema; zie aldaar
Martje Jans begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 48; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Martje Jans weesvoogden bet f. 14:5:4 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de inbreng van Fenne, Johanna, Gerrit en M. Jans, uyt de nalatenschap van haar moei Hendrikje van der Linde, 12 apr 1785. (GAH1116)
Martje Jans geb 1753 HRL, ovl 12 okt 1813 HRL; wijk B-039; BS ovl 1813
Martje Jans huwt met Gerben Bloemhof; BS ovl 1832; kind: Truyke Gerbens Bloemhof, ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL
Martje Jans huwt met Gerben Hendriks, kind: Hendrik Gerbens, geb 17 nov 1774, ged 29 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Gerbens, geb 5 jan 1776, ged 16 jan 1776 Grote Kerk HRL
Martje Jans geb 1757 HRL, ovl 28 okt 1843 HRL, huwt met Johannes Pieters van Laan op 13 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 11 mei 1794, dv Jan Sijbrens en Johanna Johannes; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1838, ovl 1843; Johannes Pieters van der Laan en M.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs schoonbroeder Arjen Arjens, 26 apr 1794; ondertrouw HRL; Johannes Pieters van der Laan en M.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 11 may 1794 HRL, en zijn getrouwt 13 dito; kind: Johanna Johannes, geb 6 dec 1795, ged 22 dec 1795 Grote Kerk HRL
Martje Jochems zie ook: Kroes; Martsjen J., huwt met Arjen Durks, kind: Durk Arjens, ged 30 nov 1788 Herv. Gemeente Gorredijk, geb 13 okt 1788 op de Gorredijk; zie verder bij Dirk Arjens Boonstra
Martje Johannes zie: Bekius, Bootsma, Corth, de Lange, 2x
Martje Johannes zie ook: Maartje Johannes
Martje Johannes huwt met Klaas Visser; BS ovl 1843
Martje Joostes zie: Bergsma, IJsselstein
Martje Joosten huwt met Walle Walles, kind: Bauke Walles, geb 22 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Jouk Walles, geb 19 nov 1786, ged 3 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Hylke Walles, geb 21 jul 1790, ged 3 aug 1790 Grote Kerk HRL
Martje Joosten begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 17; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Martje Jurjens ovl 19 jan 1803 HRL, oud 63 jaar; Hendrik Kers en M.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 28 nov 1773 HRL, en toen getrouwd
Martje Keimpes geb 12 mrt 1809 HRL, dv Keimpe Sietses en Jeltje Hayes; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 12 mrt 1809, ged 11 apr 1809 Grote Kerk HRL, dv Keimpe Sietses en Jeltje Haayes, van Eernewoude, hier liggende met hun schip
Martje Kelder geb 1806 HRL, ovl 24 jun 1834 HRL, arbeidster, ongehuwd, dv Andries K, en Petronella Versteeg; BS ovl 1834
Martje Klases zie: Adama, Prins
Martje Claases zie ook: Maartje Klases; huwt met Durck Nannings, kind: Jan Durcks, ged 1 jan 1767 Westerkerk HRL
Martje Cornelis zie: Faber
Martje Cornelis ged 1 sep 1754 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Jans en Antje Jilts
Martje Corth geb 1806 Oude Pekel A, huwt met Foppe Gerrits Donjema op 24 nov 1842 HRL, melktapperse, wonende te HRL, dv Johan Horonymus C, (gk), en Geertje Jans, (gk), beiden ovl voor 1843; BS huw 1842, ovl 1860, bev.reg. Ha18 51 wijk D-129, 151
Martje Kroon geb 5 sep 1807 HRL, ged 4 okt 1807 HRL, dv Mink Jans K, en Lipkje Heerts de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1807
Martje Lint geb 1779 ... , huwt met J.G. Lange, getuige bij geboorte aangifte van Frederik en Hendrik Gastrik; BS geb 1811
Martje Lolkes huwt met Pieter Glinde, kind: Mijke Pieters Glinde, geb 23 okt 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL
Martje Lolles geb 19 jul 1756, ged 25 jan 1798 Grote Kerk HRL, zijnde de ouders Lolle Siebes en Fokje Pieters, in leeven echtelieden
Martje Lolles huwt met Pieter Jarigs Gelinde op 18 aug 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 aug 1795; huw Grote Kerk HRL 1795; Pieter Jarigs Gelinde ende M.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Jacobs Blauw, goede bekende, 1 aug 1795; ondertrouw HRL
Martje Marks ovl 1808 Driesum, huwt met Johannes Dirks de Jager; BS huw 1829
Martje Martens geb 1756 ... , ovl 15 nov 1816 HRL, huwt met Dirk Jansen; BS ovl 1816
Martje Minks zie: Kroon
Martje Panbakker begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 98; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Martje Pieters zie: Dijkstra, Molenaar
Martje Pieters ged 12 feb 1760 Grote Kerk HRL, dv Pieter Abrahams en wijlen Martje Clases
Martje Pieters huwt met Jan Minnes, kind: Froukje Jans, geb 21 mrt 1793, ged 9 apr 1793 Grote Kerk HRL
Martje Pieters huwt met Sijdse Hessels, beide van HRL, geproclameert den 28 Novem: en de 5 en getrout de 12 dec 1756; ovl 1803 HRL, huwt met Sijtze Hessels, dv Pieter Cornelis en Fettje Reins; BS huw 1833, ovl 1835; kind: Hessel Sijtses, ged 2 jun 1767 Grote Kerk HRL; ontv, samen met haar man, f. 10:0:0 tot restitutie voor het afstaan ve graf tdv de nieuwe kerk, ord. no. 8, 7 okt 1774. (GAH1060); kind: Trijntie Zijtses, ged 1 nov 1757 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Sijtzes, ged 28 okt 1759 Grote Kerk HRL
Martje Pieters Dirk Bouwes en M.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd den 3 dec 1786; kind: Hyke Dirks, geb 11 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Dirks, geb 31 dec 1788, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Dirks, geb 5 dec 1790, ged 28 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Dirks, geb 14 aug 1793, ged 27 aug 1793 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Dirks, geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Geeltje Dirks, geb 19 jan 1798, ged 4 feb 1798 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negentig den Vijfde dec is Geboren Rinske dv Dirk Bouwes de Vries en M.P. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816
Martje Prins geb 1788 Huizen (NH), huwt met Willem Leeksma op 3 feb 1822 HRL, huw.afk. 13 en 20 jan 1822, wonende te HRL, dienstmeid. wonende te HRL. 1839, dv Klaas Jacobs P, (gk), en Hendrikje Huiberts, (gk), vader wonende te Huizen, visser moeder ovl Huizen 17 jun 1799; BS huw 1822, ovl 1839; oud 53 jaar, geb Huizum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-212; VT1839
Martje Reins zie: van Kampen, Klok, Voerman
Martje Reinders ged 19 nov 1771 Grote Kerk HRL, dv Reinder Berents en Trijntie Johannes
Martje Reins zie ook: van Kampen; Nanning Harmanus Bruinsma en M.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Oogstmaand 1810; ondertrouw HRL
Martje Roelofs huwt met Gerrit Symons op 28 okt 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Pietje Gerrits, geb 12 sep 1811, ged 6 okt 1811 Grote Kerk HRL
Martje Sakes geb 4 dec 1806 HRL, ged 21 dec 1806 HRL, dv Sake Meinderts en Aaltje Martens; dopen Grote Kerk HRL 1806
Martje Sybrens zie: Radelaar
Martje Sytses zie: Panbakker
Martje Zwart geb 1759 Texel, ovl 21 jan 1831 HRL, huwt met Simon Vaartjes, dv Hertje Z, (gk), en ... ; BS ovl 1831
Martje Tiddes ovl 31 dec 1793 HRL, oud 33 jaar; huwt met Willem Lammerts, kind: Jacobus Willems, geb 30 okt 1791, ged 15 nov 1791 Grote Kerk HRL
Martje Tyssen huwt met Johannes Martens, kind: Tijs Johannes, geb 6 apr 1788, ged 22 apr 1788 Grote Kerk HRL
Martje Uilkes zie ook: Eikhout; huwt met Giesbert Karels, kind: Uilkje Giesberts, geb 23 okt 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL
Martje Uiltjes geb 28 apr 1783, ged 20 may 1783 Grote Kerk HRL, dv Uiltje Dirks en Antje Jans
Martje Verdeenis Gerard Kloppenburg ende M.V., beide van HRL, sijnde de aangaave gedaan door doct:Hanekuik op vertoonde Procuratie van den Bruidegom en bruid. 26 sep 1789; ondertrouw HRL; Johannes Cornelis Oosterhof en M. Lieuwes Verdenus (!), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Pieters, deszelfs neef, 19 may 1804; ondertrouw HRL; Gerard Kloppenburg en M.V., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 oct 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Fokeltje Gerards Kloppenburg, geb 3 dec 1789, ged 19 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Geerts Kloppenburg, geb 4 sep 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Petronella Geerts Cloppenburg, geb 14 nov 1793, ged 17 dec 1793 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; Maandag den 18 decembr 1797; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde wijders M.L. Verdennes wed. Geert Cloppenburg, tot Turfmeetster aangesteld, in plaatze van Antje Geerts, welke overleeden was, en daar toe daadelijk onder Eede genoomen. (GAH43)
Martje Visser geb 1795 Vlieland, huwt met Johannes Lubberts op 1 jun 1823 HRL, huwelijksafkondigingen 18 en 25 mei 1823, dienstmeid. wonende te HRL, dv Albert Klaas V, en Martje Reinders Klok; BS huw 1823
Martje Voerman geb 14 okt 1799 Almenum, obl. 15 sep 1888 HRL, huwt met Pieter Keimpes Roedema, melktapperse in 1851, N.H., wonende te HRL. 1846, dv Reinder Thomas V, en Janke Botes; BS ovl 1846; 1888 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-086, 92, 97, wijk F-196
Martje Willems zie: Hacquebart, Kramer
Martje Arnoldus Zwart geb 20 mrt 1805 HRL, ged 9 apr 1805 HRL, N.H., ovl 13 feb 1844 HRL, huwt met Taeke Jans Tigchelaar op 28 jun 1827 HRL, huw.afk. 10 en 17 jun 1827 HRL. en Minnertsga, dv Arnoldus Hayes Z, en Eiskje Klazes Zoete dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1827, ovl 1844
Martje Aukes Stienstra huwt met Thomas Jurjens Kuipers, wonende te Lekkum; BS ovl 1831
Martje Cornelis Faber geb 1777 HRL, ovl 3 apr 1847 HRL, ongehuwd, dv Cornelis Jans F, en Fokje ... ; BS ovl 1847; oud 60 jaar, (vnm: Maatje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839
Martje Eelkes Zijlstra ovl voor 1863, huwt met Reinder Bijlsma; BS ovl 1862
Martje Gerbens/Gerrits van der Meulen geb 1758 Dokkum, ovl 26 apr 1832 HRL, huwt met Berend Oorthuis op 25 mrt 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1832; Berend Oorthuis ende M. Gerrits vdM., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Lentmaand 1810; ondertrouw HRL
Martje Hanses de Jong huwt met Rein Wybes; BS ovl 1826
Martje Harmens van der Berg geb 1793 HRL, ovl 2 feb 1848 HRL, huwt met Dirk de Wit op 24 dec 1820 te HRL, huw.afk. 10 en 17 dec 1820, dv Harmen vde B., en Berber Jacobs; BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1855; oud 47 jaar, (vrm als: Martha), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-105; VT1839
Martje Harmens Smit geb 1796 HRL, ovl 2 apr 1829 HRL, huwt met Hermanus Berends Smit op 9 aug 1818 HRL, huw.afk. 26 jul en 2 aug 1818, dv Harmen Johannes S, en Antje IJsaks Faber; BS huw 1818, ovl 1829, ovl 1857; geb 18 sep 1796, ged 25 sep 1796 Grote Kerk HRL, dv Harmen Johannes Smit en Antje Izaaks
Martje Heerkes Gosliga ovl voor 1833, huwt met Sipke Annes Feikens; BS Franeker huw 1832
Martje Hendriks Huising Teunes Cornelis Beidschat ende M.H.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Tickel, goede bekende, 12 may 1796; ondertrouw HRL
Martje Hendriks Huiving geb 1780 Berlikum, ovl 11 feb 1831 HRL, huwt met Teunis C. Beidschat op 1 jun 1804 HRL, dv Hendrik Everts H, en Rijkje Jans; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1831, ovl 1838
Martje Hendriks Kuipers geb 6 apr 1809 Veenwouden, ovl 3 jul 1884 HRL, huwt met Bouke Tjeerds Kerkhoven op 16 nov 1837 HRL, dienstmaagd, N.H., dv Hendrik Siebes K, en Antje Roelofs Bos; BS huw 1837, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk E-215; oud 30 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk E-183; VT1839
Martje J Nauta begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 21; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Martje Jans de Bruin geb 1772/8 HRL, ovl 1 mrt 1854 HRL, 1e huwt met Inte Rinses Rinsma op 16 nov 1799 HRL, 2e huwt met Eeltje Witteroos op 15 mei 1808 HRL, wonende te HRL. 1808, N.H., turfmeetster in 1851, werkvrouw in 1829, dv Jan dB, en Eva Adama; huw Grote Kerk HRL 1799, 1808, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1829, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-402, wijk E-222; Eeltje Hiddes Witteroos en M.J. de B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 30 apr 1808; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-188; VT1839
Martje Jans Hoekstra geb 1788 ... , ovl 24 jan 1826 HRL, huwt met Alle Klazes Sibrandi op 18 mrt 1810 HRL, komt van HRL, dv Jan H, en Maaike Hoffman; hu Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, ovl 1826; Alle Claasen Sijbrandij en M.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 3 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL
Martje Jans van Kempen geb 1787 HRL, ovl 4 dec 1841 HRL, huwt met Harmen Johannes ter Mos op 11 jun 1812 HRL, huw.afk. 31 mei en 7 jun 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, dienstmaagd, dv Jan vK, en Alberdina Jans Hagers; BS huw 1812, ovl 1841; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoolvrouw, wijk G-191; VT1839
Martje Jans Plengnat geb 1773 HRL, ovl 6 mrt 1832 HRL, huwt met Jan Minnes Minnema, schoolhouderse in 1832, dv Jan Michiels P, en Kaatje Louwresn vd Veer; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1832, ovl 1834
Martje Jochems Kroes ovl 22 jul 1820 Oudehaske, huwt met Arjen Durks Boonstra, dv Jochem Jans K, en Wytske Broers; BS huw 1828
Martje Johannes Bekius geb 1760 ... , ovl 15 feb 1816 HRL, huwt met Marten Gerbens Bleeker; BS ovl 1816, ovl 1836
Martje Johannes Bootsma geb 1793 Tjerkwerd, 1e huwt met Sijbren Sjbrens Bijlsma, 2e huwt met Dirk Lammerts Tolsma op 1 feb 1818 HRL, huw.afk. 18 en 25 jan 1818 HRL en Franeker, boerinne, wonende te onder Midlum, dv Johannes Harmens B, en Antje Wiebes; BS huw 1818
Martje Johannes de Lang geb 4 sep 1811 HRL, ovl 29 mrt 1815 HRL, dv Johannis dL, en Aaltje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1815; geb 4 sep 1811, ged 29 sep 1811 Grote Kerk HRL, dv Johannes de Lang en Aaltje Gerrits
Martje Joostens IJsselstein ovl 12 feb 1798 HRL, huwt met Walle Walles Bergsma; BS ovl 1812; 1821 huwelijken, ovl 1847
Martje Joostes Bergsma geb 9 dec 1807 HRL, ged 20 dec 1807 HRL, N.H., huwt met Klaas van Wielen op 14 okt 1830 HRL, dv Joost Walles B., en Trijntje Harkes Pottinga; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1830, ovl 1835
Martje Klases Adama huwt met Ofke Poelstra; BS huw 1815, ovl 1855
Martje Minnes Tuininga ged 19 jun 1759 Grote Kerk HRL, zv Minne Jacobs Tuyninga en Klaaske Hanses de Jong; Andreas Dijkstra van Almenum ende M.T. van HRL, sijnde de aangave gedaan door proc. Bartle Tuininga op vertoonde Procuratie van den Bruidegom en Bruid en deszelfs wedersijdsche vaders consent, met een gebod in de week, 23 may 1788; ondertrouw HRL; Andreas Dijkstra van Almenum en M.T. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Menno Andries Dykstra, geb 28 jan 1791, ged 15 feb 1791 Grote Kerk HRL, vader als Andries A.D., moeder als Martjen M.T.
Martje Pieters Dijkstra ovl voor 1837, huwt met Gosse Douwes Minnema; BS ovl 1836
Martje Pieters Molenaar geb 13 apr 1760 Woudsend, ovl 7 apr 1818 HRL, huwt met Dirk Bouwes de Vries, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1818, ovl 1826, ovl 1846
Martje Reinders Klok huwt met Albert Klaas Visser, wonende te Vlieland; BS huw 1823
Martje Reins van Kampen 1784 HRL, ovl 15 jan 1845 HRL, huwt met Nanning Bruinsma op 2 sep 1810 HRL, doet overlijdensaangifte van Trijntje Johannes Kampen, (mdr) in 1811, dv Rienk vK, en Trijntje Gooitzen; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1845; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-123; VT1839
Martje Roelofs van Dijk geb 25 apr 1790, ged 11 may 1790 Grote Kerk HRL, dv Roelof Luitjes van Dijk en Jetske Kornelis; Gerrijt Symons en M.R. v. D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 13 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL
Martje Sybrens Radelaar geb 7 apr 1811 HRL, dv Sijbren Djurjens R, en Joukje Walles; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 7 apr 1811, ged 21 apr 1811 Grote Kerk HRL, dv Sijbren Djurres Radelaar en Joukje Walles
Martje Uilkes Eikhout zie ook: Martje Uilkes; geb 1783 HRL, ovl 13 dec 1822 HRL, huwt met Gijsbert Karels Voss?; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1822, huw 1834, ovl 1838
Martje Willems Hacquebart geb 1789 Leeuwarden, ovl 30jul831 HRL, ongehuwd, dv Willem Johannes H, en Tjitske Hijlkes; BS ovl 1831
Martje Willems Kramer geb 24 nov 1811 HRL, ovl 24 mrt 1812 HRL; wijk A-166, dv Willem K, en Antje Reinders (Klok); dopen Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1812; geb 24 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Willem Kramer en Antje Reinders
Martjen Douwes huwt met Meindert Luitjens, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mrt en getrout den 4 apr 1768; kind: Marijke Meinderts, geb 9 mei 1774, ged 31 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Lamkje Meinerts, ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL, vader als Meinert L.
Martjen Harmens ged 11 jun 1741 Westerkerk HRL, dv Harmen Wanders en Martje Harmens
Martjen Hendriks huwt met Louwerens Jans, kind: Wytse Louwerens, ged 8 dec 1744 Grote Kerk HRL
Martjen Hendriks Jelle Piers van Almenum en M.H. van Franeker, op dato deezes 30 jun 1776 HRL; laatst geproclameert, maar vervolgens met adtestatie vertrokken naar Franeker om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigd, gelijk 1 jul is geschied, S. Abbring, v. d. m., en J. van Nul, Coster te Franeker; kind: Pier Jelles, geb 27 aug 1777, ged 23 sep 1777 Grote Kerk HRL, bovenstaande gaping (10jun/23 sep 1777) is veroorzaakt door het verven van de Nieuwe Kerk, zijnde daarin in dien tijd geen dienst gedaan); kind: Hendrik Jelles, geb 4 apr 1779, ged 27 apr 1779 Grote Kerk HRL
Martjen Jacobs huwt met Marten Martens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 18-25 mrt en den 3 apr 1742 en doe ook getrouwt; Marten Martens ende M.J. beide van HRL, koomende voor de bruid Pijtter Jacobs Bruin desselvs broeder, 17 mrt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Martjen Jelles huwt met Roelof Lammerts; BS ovl 1849
Martjen Klases huwt met Hendrik Brugts Idsinga, wonende te Oudeschoot; BS Franeker huw 1827
Martjen Claases huwt met Pieter Abrahams, beide van Almenum, zijn geproclameerd 6, 13 en 20 aug 1752 en getrouwdt den 27 dito; kind: Martje Pieters, ged 12 feb 1760 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Pieters, ged 7 sep 1755 Grote Kerk HRL
Martjen Pieters Ids Haayes ende M.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Pieter Martens en vertoonde de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder Haaye Fokkes tot Franequer, 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Martjen Teedes ovl 7 okt 1727 HRL, old 78 jaer
Martjen Vlielander huwt met Eybert Klaasses, kind: Grietje Eyberts, geb 12 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Eyberts, geb 2 mrt 1785, ged 5 apr 1785 Grote Kerk HRL
Martsen Takema geb 18 aug 1803 Longerhouw, ovl 19 mei 1873 HRL, huwt met Simme Obbes vd Meer, winkelierse in 1851, Rooms Katholiek, wonende te HRL. 1846, db Taeke T, en Sjoukje Kuiper; BS ovl 1846; 1873 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk F-238
Martsen Taekes zie: Takema
Martzen Mozes zie: van der Meer
Martzen Mozes van der Meer geb 1790 IJlst, huwt met Jan Mink Kroon op 19 dec 1819 HRL, huw.afk. 28 nov en 5 dec 1819, wonende te HRL, dv Mozes Ruurds vdM, en Lolkje Jacobs, geslnm vader is: van der Gaast; BS huw 1819
Mary Piers zie: Visser
Mary Piers Visser ovl 18 mrt 1827 Wierum, huwt met Johannes Petrus Schmidt, laatst wonende te te Wierum; BS huw 1837
Marytje Abrahams huwt met Harmen Segeling, kind: Gerrit Harmens Segeling, ged 6 jun 1752 Grote Kerk HRL
Marytje Alderts geb 1797 Wervershoof, 1e huwt met Gerrit Engels Mooi, 2e huwt met Klaas Jans Stastra op 24 sep 1840 HRL, wonende te HRL, dv Cornelis A., en Geertje Jans Wayer; BS ovl 1838; 1840 huwelijken, ovl 1849; Maria A., oud 41 jaar, geb Medemblik, wonende te HRL. 1839, wijk F-207; VT 1839
Marytje Hendriks Hendrik Jansen van HRL, ende M.H. van Hasselt, zijnde aangegeeven door Beernt Alpherts ende Loiter Caspers, met vertooninge van attestatie, dat de gebooden tot Hasselt reeds waeren aangegeeven, 14 dec 1743
Marytje Cornelis zie: Alderts
Marytje Schoreveldt huwt met Reinier de Groot, kind: Marijtje Reiniers de Groot, ged 3 aug 1751 Grote Kerk HRL; (VAN DER SCHORS), WIJTSKE
Marytje Dirks Craemer Popke Aukes van Leeuwarden en M.D.C. van HRL, komende wegens de bruid desselfs curator Sjoerd Wybrens, 28 dec 1743
Marytje Reiniers de Groot ged 3 aug 1751 Grote Kerk HRL, dv Reinier de Groot en Marijtje Schoreveldt
Marzelis Hardenburg geb 1770 ... , ovl 29 nov 1816 HRL; BS ovl 1816
Math Koon plaatst diverse advertenties tbv gemeentebestuur 1801-1809; sch lett-k
Matheus Ruurds gebv. 5 okt 1804 HRL, ged 21 okt 1804 HRL, zv Ruurd Wijgers en Merkje Teeuwis; dopen Grote Kerk HRL 1804
Mathias Smit Doctor, van Franequer, ende Aeltje Menalda van HRL, huw.aang. 2 dec 1734 HRL; Extraordrs, Comende voor de bruid Haer broeder de Hr Burgemr. Sikke Menalda; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Mathias Willems zie: Mommer
Mathias Willems Mommer geb 1809 Bolsward, huwt met Antje Klases Wijga op 9 jan 1834 HRL, thans dienende bij het 1 ste Bataillon Jagers, schippersknecht, wonende te te Bolsward, zv Willem M, (gk), en Regina Magers, (gk), vader ovl Rotterdam 4 jun 1822, werkman, moeder wonende te Bolsward 1834; BS huw 1834; oud 33 jaar, (vnm: Thijs), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-140; VT1839
Mathija C Petrus zie: Janson
Mathija Catharina Janson geb 1781 HRL, ovl 23 okt 1821 Franeker, huwt met Wybrandus Verwey op 12 sep 1802 HRL, met attestatie vertrokken, dv Petrus J, en Johanna Jacoba vd Burg; huw Grote Kerk HRL 1802, BS Franeker ovl 1823
Mathijs Fransen huwt met Janke Tjeerdts, beyde van HRL, geproclameerd den 29 okt en den 5-12 nov 1752 en doen ook getrouwdt; kind: Trijntie Mathijs, ged 24 feb 1756 Grote Kerk HRL; kind: Frans Matthijs, ged 10 nov 1754 grote Kerk HRL
Mathijs Gans pres. voogd A. Wybenga bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor loon van Sjoerd Jans en Keimpe Gerrijts, gaasweeversknegt, bij M.G. in 1 jaar verdiend, 31 may 1763. (GAH1093); op belijdenisse des Geloofs Gedoopt 19 nov 1762 Grote Kerk HRL, Egte man aan de Voorstraat
Mathijs Heintjes huwt met Geertruid Verdonk op 13 okt 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; M.H. en Geertruid Verdonk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes van der Mand(e), opperschipper op ''s lands Galei ''De Breidel'', goede bekende, 28 sep 1805; ondertrouw HRL
Mathijs Hess huwt met Gepke Nankman op 18 mei 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Mathijs Huffer begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 39; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 39; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Mathijs Jurriens M.J. en Pietje Warnars, beide van HRL, laatst geproclameert 14 aug 1774 HRL, en toen getrouwd
Mathijs Lukas huwt met Grietje Jansen, kind: Gerrit Mathijses, geb 2 dec 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL
Mathijs Pietersz huwt met Aaltje Douwes, beide van HRL, geproclameerd de 30 jul de 1 en getrout de 6 aug 1769 in de Westerkerk
Mathijs Schonenberg huwt met IJebeltie Hendriks, beide van HRL, geproclameert den 15-22 en getrout den 30 sep 1753
Mathijs Soomerdijk soldaat onder ''t 2e Bataillon van sijn Hoogheid de heer Luitenant-Generaal Prince van Badendurlach van Leeuwarden, huwt met IJebeltie Piebes van HRL, geproclameerd de f. 13:20:27 jul 1766 en getrout met attestasie de 10 Augustus
Mathijs Warden zie ook: Wirten; M.W. en Catharina dekker, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd den 25 daaraanvolgende
Mathijs van Idsinga ovl 2 dec 1712, huwt met Hendrina (Lo?) van Loo, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Mathijs Hendriks Linde huwt met Antje Jans Kuiper, kind: Henrika Mathijses Linde, geb 20 may 1790, ged 15 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Matthijs Lenings, geb 12 dec 1791, ged 10 jan 1792 Grote Kerk HRL
Mathijs Hendriks van Lint huwt met Antje Jans, kind: Grietje Mathijs van Lint, geb 19 nov 1780, ged 16 jan 1781 Grote Kerk HRL; M.H.L. en Anna Jans, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 21 aug 1774 HRL, en toen getrouwd; kind: Antje Matthijsses Lindt, geb 20 sep 1778, ged 13 okt 1778 Grote Kerk HRL, moeder als: Anke J.
Mathijs Hendriks van Tricht ged 14 mei 1771 Grote Kerk HRL, zv Hendrik van Tricht en Marijke Mathijssen
Matias de Graaf geb 1811 HRL, ovl 23 okt 1813 HRL; wijk E-128, zv Johannes dG, en Maria Kool; BS geb 1811, ovl 1813
Matias Johannes zie: de Graaf
Matijntje IJmes ovl 30 feb 2718 HRL, old 50 jaer
Matijs Bosch geb 10 sep 1772, ged 22 sep 1772 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Brongers Bosch en Douwtje Klaases
Matje Dirks zie: Meyer
Matje Hendriks geb 18 may 1794, ged 15 jun 1794 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Lammerts en Japikje Ebbers
Matje Dirks Meyer huwt met Simon Romkes de Vries, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1822
Matje Jans van der Veer huwt met Jan Jansen Blom op 6 mrt 1796 HRL, komt van HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1800; Jan Jansen Blom ende Martje J. vdV., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Feitze van Hattum, goede bekende, met een gebod in de week, 5 mrt 1796; ondertrouw HRL
Mattheus Gerrijts ged 8 jan 1761 Westerkerk HRL, zv Gerrijt Klaasen en Clare Aats
Mattheus dominee, woont in 6e quartier, huisno. 118, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803. (GAH650)
Mattheus Pieters geboortig van Tzum, doch alhier ter stede sedert jaren gewoond hebbende, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, met prestatie vd behoorlijke eed in handen van burg. Jan Dircksen Cuyck als Commissaris, op 11 dec 1684. (burgerboek)
Mattheus Romkes huwt met Trijntie Reidses, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 nov 1766 in de Westerkerk
Matthias van Geuns Jansz M. van G.J., Leeraar der Doopsgezinden te HRL, van HRL, en de Trijntje Cornelis Sijtzes van Leeuwarden, zijnde de aangaave gedaan door doct. Oosterbaan op vertoonde procuratie, met een gebod in de week, 23 jul 1790; ondertrouw HRL; optekenaar der tollen 1801; M. vG.J., Leeraar der Doopsgezinden te HRL, van HRL, en Trijntje Cornelis Sytses van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 aug 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Marsum en volgens ingekomen verklaaring aldaar getrouwd den 15 dier maand; ontvangt van het gemeentebestuur wegens kosten van het overbrengen der kinderen van F. Teventrap, (moet waarschijnlijk zijn: Twentrop), van Haarlem naar HRL, ord. 17 aug 1801: f. 38:15:0; (geen boeknr; vermeld)
Matthias Pieter Fredrick Blancken huwt met Jakoba Petronella Maria Aelmans, kind: Pieter Johannes Wilhelm Blancken, geb 2 jul 1794, ged 8 jul 1794 Grote Kerk HRL
Matthijs Hermanus zie: van de Werken
Matthijs Hylkes zie: Overmeer
Matthijs Johannes geb 9 nov 1811 HRL, zv Johannes Andriessen en Anna Maria Siegfried; BS geb 1811
Matthijs Nicolais M.N., soldaat onder het regiment van Generaal Major Bentinck, in guarnisoen te Leeuwarden en IJ.A. van HRL, na vertoonde adtestatie van Leeuwarden de dato 20 jan 1774, getrouwd 23 jan 1774 HRL; getekend Theod. te Bokkes, Eccles. Loev., en T. van Kooten, Cost. Leov.
Matthijs Overmeer geb 9 okt 1800 Makkum, huwt met Houkje Dijkstra op 26 nov 1820 HRL, huwelijksafkondigingen 12 en 19 nov 1820, wonende te HRL, zeeman in 1851, Rooms Katholiek, zv Hijlke Wybes O, en Trijntje matthijsen; BS huw 1820, bev.reg. HRL 1851 wijk E-063, 78, wijk F-212; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, stuurman, wijk G-055; VT 1839
Matthijs Pieters Voorts wierde gedelibereerd over de Post als Makelaar, door het overlijden van Joeke Bierma vacant geworden, en in uit aanmerking der menigvuldigheid van Sollicitanten goedgevonden drie van de geschikste derzelve door het Lot te doen beslissen, aan wien die post geconfereerd zoude worden, en zijn ten dien fine in ''t Lot gebragt den Burgers Jan Repko, M.P. en Jacob Gerlofs de Vries, aan welke laatstgemelde den Post als Makelaar, bij Lo-tinge is ten deel gevallen en is dezelve daar op daadelijk als Makelaar aangesteld, do. 30 may 1799 (GAH45); geb 1744 ... , ovl 3 mei 1812 HRL, huwt met Trijntje Ages, kind: Grietje Matthijsen, geb 1797 HRL, levert touw 1801-1802, commissaris van het Amsterdammer Veer in 1812, ovl wijk H-167; BS ovl 1812; 1847 overlijdens, sch lett-p; voogden bet f. 19:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis tersaeke loon van Bauke en IJke Pieters als kajuitwagters bij M.P. verdiend, 4 apr 1772. (GAH1103); id. f. 7:17:0, mei 1772. (GAH1103); geboortig van Almenum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. S. Schaaff, op wo. 5 apr 1775. (burgerboek); wed. M.P. gebruiker van wijk G-167, gealimenteerd; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); M.P. ende Trijntje Ages, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Johannes, goede bekende, 16 aug 1788; ondertrouw HRL; Rommert Clasen Overdijk en Leeuwkje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.P., goede bekende, 11 jan 1806; ondertrouw HRL; geeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfede boek ook vermeld met alleen rechts: . -2:0 (GAH650); Maandag den 30 apr 1799; de raad ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts geprocedeert, tot het benoemen van een Weesvoogd, en voogdes, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Hendrik Wybes Blok, en de voogdesse A:Binkes mevrouwe Conradi- en zijn daartoe verkooren Claas Minnes Blok als Weesvoogd, en G. A:van Otterloo Huisvrouw van W:Ruitinga, Drogist alhier, als Weesvoogdesse; Zijnde wijders in plaatze van de afgaande voogden der Stads algemeende Armen Dirk Brevo Heslinga en Jelle Jurjens tot Arme Voogden benoemd de Burgers M.P., en Gosling Akkringa en wierde wijders geresolveerd de zoo afgaande als nieuw aangestelde Wees en Armevoogden, op Woensdag Avond op ''t Huis der Gemeente te verzoeken, ten fine om de eerstgemelde voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44)
Matthijs van Raay zie ook: van Rayen; geb 1764 ... , huw.get. bij J.P. Snijder en E.S. Hoedtje, heerenknecht wonende te HRL 1813; BS huw 1813; M. v. R., soldaat in de compagnie van kapitein van Wevelinkhoven in ''t regiment van Generaal Majoor van Nostitz, en Sijtske Markus Rooseboom, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Donderdag den 4 Janrij 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Compareerde na voorafgegane Citatie van den Fiscus in ''s Gerechts vergadering den Burger M. v. Raayen, ter zaake dezelve op gepasseerde Saturdag den 30 decembr 1797 den Chirurgijn Keller had mishandelt, geboet voor twee Goud-guldens boven de kosten aan den Fiscus. (GAH43)
Matthijs van Rayen zie ook: van Raay; geb 1757 ... , ovl 19 feb 1814 HRL, werkman, ovl wijk E-196; BS ovl 1814; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Matthijs Romersheim M.R., soldaet in de Compie van Majoor O.J. Albarda in ''t Regiment van Generaal Lt. B. Lewe, thans guarnisoen houdende tot HRL en Geeske Geerts meede ten voors:Steede, koomende weegens de bruyd Arent Lammerts, soldaet onder de Compie van het bovengemelde Regiment en Compie, 9 Nov 1748; soldaat onder de Compagnie van de majoor O.J. Alberda, huwt met Geeske Geerts, beyde tot HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 nov 1748 en doen ook getrouwt
Matthijs Romkes (?) huwt met Maria van der Wouden, kind: Anna Maria Matthijses, geb 7 mrt 1793, ged 26 mrt 1793 Grote Kerk HRL
Matthijs Rommerts zie: Overdijk
Matthijs Sakes zie: Blok
Matthijs Schild ovl voor 1831, huwt met Johanna ... ., kind: Thecla S, geb 1770 HRL; bsfr 1830 overlijdens; Tijs Jansen S, huwt met Antie Wybrens, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout den 26 jul 1767
Matthijs Smit balsteenleverancier 1742
Matthijs Spollets M.S., soldaat onder de compagnie van major Guerin en Dieuwke Folkerts, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Matthijs Tjeerds zie: Ouendag
Matthijs van de Werken geb 1803 Werkendam, huwt met Hiltje Dirks de Vries op 3 apr 1828 HRL, huw.afk. 10 en 17 mrt Werkendam en 17 en 24 mrt 1828 HRL, wonende te Werkendam, arbeider, zv Hermanus vdW, (gk), en Margreta Damen, (gk); BS huw 1828
Matthijs Wirten ook als: Warten; M.W. ende Catrina dekker, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Bruining, deszelfs schoonbroeder, 8 okt 1791; ondertrouw HRL
Matthijs Adolf van Idsinga sekretaris in 1751-1762; sekretaris en ontvanger der boelgoederen 1739-1765; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 300:0:0 voor een jaarlijks propijn uit de secretariegelden, 1 mrt 1762. (GAH1092); id. 1 feb 1763. (GAH1093); id. feb 1765. (GAH1095); id. feb 1766. (GAH1096); id. feb 1767. (GAH1097); id. primo feb 1768. (GAH1098); id. f. 600:0:0, 1768. (GAH1099); id. f. 300:0:0, 21 feb 1769. (GAH1100); id. 1 feb 1770. (GAH1101); id. 1 feb 1771. (GAH1102); id. 2 feb 1772. (GAH1103); id. f. 600:0:0 wegens ontvang/propijn der boelgoederen, 1 nov 1762. (GAH1092); id. nov 1763. (GAH1093); id. nov. 1764. (GAH1095); id. nov 1765. (GAH1095); id. nov 1766. (GAH1096); id. nov 1767. (GAH1097); id. 25 nov 1769. (GAH1100); id. 12 nov 1770. (GAH1101); id. 1 nov 1771. (GAH1102); id. 1 nov 1772. (B110 3); id. 2 nov 1773. (GAH1104); id. 24 nov 1774. (GAH1105); id. 1 nov 1775. (GAH1106); id. 25 nov 1776. (GAH1107); id. 1 nov 1777. (GAH1108); id. 25 nov 1780. (GAH1111); id. 2 nov 1778. (GAH1109); id. 30 nov 1779. (GAH1110); id. 1784. (GAH1115); id. nov 1785. (GAH1117); id. nov 1786. (GAH1118); id. 1 nov 1787. (GAH1119); id. 1 nov 1788. (GAH1120); id. 1 nov 1789. (GAH1121); id. f. 250:0:0 terzaake 5 maanden propijn uit de inkomsten van de boelgoederen van 1 nov 1789 tot 31 mrt 1790, 23 may 1790. (GAH1122); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 174:0:0 wegens geleverde drie vette koebeesten, kwit. no. 2, 10 nov 1767. (GAH1097); id. 28 nov 1780. (GAH1112); id. 19 nov 1782. (GAH1113); id. 24 nov 1783. (GAH1114); id. f. 83:0:0 tot betaling van 1 koe de 9 deser id publique veiling voor ''s Weeshuis rekening gekogt, kwit. no. 2, 15 nov 1768. (B1 099); id. f. 48:3:6 wegens doeken en linnen door de voogdessen hi boelgoed gekogt, kwit. no. 2, 27 sep 1768. (GAH1099); id. f. 594:7:0 voortgekomen uyt het boelgoedsgeld in ''De Bank van Lening'' gehouden, 28 nov 1781. (GAH1112); sekretaris van HRL vanaf 1731. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); betaalt aan de rentmeester van het weeshuis ter zake het provenu van enig verkogt hout uit de oude kerk, 12 dec 1774. (GAH1060); id. f. 28:7:0 het provenu van eenig verkogt houtwerk, aan het oude orgel hebbende behoord, 20 feb 1776. (GAH1060); id. f. 49:7:0 ''t provenu op het groot kerkhof, 1 okt 1777. (GAH1060); id. f. 48:6:0 ''t provenu van eenig sloophout mede aldaar, 1 okt 1777. (GAH1060); id. f. 440:18:0 zijnde de opbrengst uit 95 ton verkogte duifsteen vd kerk, 20 feb 1776. (GAH1060); Pijter Reyns Oosterbaan ende Antie Hanses, beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de Secretaris M. v. I., 23 Apr 1746; ovl 17 may 1793 HRL, oud 81 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Op heeden den 9 mrt 1746:De Magistraat vergadert sijnde is volgens appnt op het Reqte door Beernt Dreyer aen haar agtb: gepreesenteerd, aengesteld tot Procr Fiscaal deeser Steede gedaghte B:Dreyer, en heeft deselve ten dien einde den Eed in de Vergaederinge van de Magistr:aen handen van de Presid. Burgemr. J.W. gepresteerd, waar op haar agtbh:mij gesw:Clercq/:bij absentie van de Hr. Secretaris M. vI:/hebben geordonneert om het boovengemelde requeste met ''t appnt:aenstonds uit te geeven sonder het selve in ''t dagelijkse Resoluitie boek te registreeren gelijk doen daer op door mij/:nae dat alvorens hadde geseyd te meenen, dat sulk een reqt met ''t appnt:in het gemelde Resolutieboek moeste en behoorde geregistreerd te worden:/het selve in de Vergaederinge aan meer gedaghte Dreyer in persoon is overgegeven. Pro Memoria. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); weesvoogden betalen f. 300:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door wijl:den old secretaris M. v. I. aan ''t Weeshuis gelegateerd 24 sep 1793 (GAH1125); Donderdag den 1 mrt 1798. Het gerechte der Stad HRL ordinaris Vergadert zijnde, wierde door de Burgers G:Pettinga en Tamboezer ter Vergadering uitgebragt navolgend Rapport, in Scriptis. Rapport aan het Gerechte der Stad HRL. Burgers ! de ondergetekenden, gecommitteerd, om te examineeren het Request, door de Burger A.J. Conradi, ontfanger van het Verhoogde Last en Veilgeld ter deezer Steede Resideerende behelzende Verzoek dat Eensdeels (om aangevoerde redenen) mag gelibereerd worden van de Jaarlijksche uitkeering aan de Correspondentie aan de f. 180:0:0 :en anderdeels dat aan hem mag gerestitueerd worden de f. 180:0:0 : welke door den zelven wegens de rekening van het voorige Jaar aan de Correspondentiebeurs heeft uitgekeerd:-brengen ter deezer Vergadering het navolgende voor Rapport en Praeadvies:- Dat van gedagte Post, door den Lande word gegeven f. 300:0:0 : voor de Administratie, Waar van aan P:v:d:Straaten als Ontfanger voor deeze Stad word voldaan f. 80:0:0 : dat den Burger A:J. Conradi ontfanger Generaal voor dit gewest is:-Dat de zelve ''s jaarlijks met alle de onderscheidene ontvang van Friesland moet afrekenen:- dat denzelven vervolgens de gelden aan het gener:Comptoir in ''s Haage ten sijnen noed, en pericule moet doen bezorgen voor welke bezorging, en ter hoeding van porten, Papier, en boeken, word voldaan 56 guldens: welke Sum onzes inziens Slegts Toereikende zal zijn, indien het genoeg is, om te voldoen; - Dat vervolgens overblijven voor de geheele Administratie de Summa van f. 40:0:0 : hebbende Zinds den jaare 1794 de uitkeering aan de Correspondentiebeurs Zijn aanvang genoomen, en wel om redenen dat den old Secretaris M:v. I. (aan wien door A:J:Conradi) een aanmerkelijke Sum ''s jaars wierd uitgeteld, was overleeden, en ten dien tijde in de volle voordeelen van het boelgoeds Comptoir kwaame; wij erkennen Burgers, dat f. 40:0:0 geene bezolding is, voor Zulk eene administratie, voor al niet, naardien den ontvanger ontbloot is van die voordeelen Welke dezelve voormaals genoot, weshalven wij Concludeeren dat het Eerste voorstel namelijk de bevrijding van de uitkeering Aan de Correspondentiebeurs behoorde te worden geaccordeerd, dog omtrent het tweede versoek namelijk om Restitutie van f. 180:0:0 welke in den voorigen Jaare zijn uitgekeerd, behoorde te worden geweezen van de hand, en wel om redenen dat den Ontfanger Conradi in dat Jaar nog groote voordeelen uit het Boelgoeds ontfang heeft genooten: en dat hier van aan den ontfanger Conradi, bij Extract Resolutie kennisse zal worden gegeven, dit voor Rapport van Uwe Heilwenzende Medeburgeren. Waarover gedelibereert, en de Commissarien voor hun uitgebragt rapport bedankt zijnde, wierde beslooten, zich met het zelve Rapport te Conformeeren en dies volgens het Request van den Burger Conradi met het navolgende Appoinctement uit te geeven: ''Het Gerechte Libereerd den Suppliant ingevolge het 1 ste Poinct van deszelfs Versoek van de jaarlijksche uitkeeringe van de f. 180:0 - te beginnen met het Jaar primo 1798 verscheenen, Werdende het tweede poinct geweezen van de hand.'' (GAH43)
Matthijs Alberts Noordga weesvoogden bet f. 482:18:6 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens het erfdeel het Weeshuis competerende uyt hoofde der testamentaire dispositie van M.N., 25 apr 1780. (GAH1111); huwt met Maartje Hendriks, beide van HRL, geproclameerd 19-26 jul en getrout de 2 aug 1761
Matthijs Pieters Bosman M.P.B. en Engeltje Hendriks Roosinga, beide van Almenum, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 26 jan 1773 HRL
Matthijs Rommerts Overdijk geb 1792 HRL, ovl 17 sep 1828 HRL, huwt met Rinske Jacobs Koelman, werk man in 1828, zv Rommert O, en Gepke ... ; BS ovl 1828; 1851 overlijdens; geb 16 mei 1791 HRL, inschrijfnummer 5092, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Matthijs S Blok geb 1 okt 1803 HRL, ovl 17 jan 1848 HRL, huwt met Klaaske Tjerks Bouma, turfdrager, N.H., ged 23 okt 1803, zv Sake T.B., en Baye Mathijs Banstra; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1848; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk A-104; VT1839
Matthijs Tjeerds Ouendag geb 1767 Sneek, ovl 28 mei 1830 HRL, huwt met Aafke Harmens Broos, kinderen: Pieter O, geb 1797 HRL, Tjeerd O, geb 10 dec 1797 HRL, Harmanus O, geb 2 aug 1802 HRL, Jannetta O, geb 23 apr 1801 HRL, Doetje Matthijs O, geb 19 apr 1799 HRL, huw.get. bij J. Bijlsma en R.J. de Graaf, hoedemaker, 1814, id. bij J. Witting en T.J. vd Zee, hoedemaker, 1819, was hoedemaker 1808-1810, huw.get. bij P. Browns, (gk), en A.M. Maasen. (gk), wonende te HRL, 1812, zv Terd O, en Doedje Symens dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, BS huw 1812, huw 1814, huw 1819, huw 1825, ovl 1830 1846 overlijdens, ovl 1870, ovl 1879; van Sneek, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. Sandt van Nooten, op30 okt 1795. (burgerboek); eigenaar van wijk A-235; gebruiker Paulus Brouns, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-035, hoedemaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-227; gebruiker Coenraad Speleveld, hoedemakersknegt, 1814. (GAH204); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 37:12:0 voor geleverde hoeden, 23 mrt 1807, quit. no. 5 (GAH1139); id. f. 33:0:0, 9 jan 1808, quit. no. 4 (GAH1140); id. f. 36:10:0, 29 dec 1808, quit. no. 37 (GAH1140); id. f. 76:6:0, 30 dec 1809, quit. no. 27 (GAH1141); kind: Pieter Mathijsses Oudendag, geb 19 okt 1796, ged 4 dec 1796 Grote Kerk HRL, vader als M.T. Oudendag; kinderen: Tjeerd en Doetje Mathijsses Ouendag, tweelingen, geb 10 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL; Maandag den 30 Sept 1799. de Raad der Gemeente ordrs Vergadert Zijnde, Wierde Wijders beslooten, aan het departementaal Bestuur van de Eems in te Zenden, navolgende missive. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Ingevolge UWl:aanschrijvinge van den 23 deezer, Koomen Wij UWl: hierneevens op te geeven, de naamen van alzoodaanige Perzoonen, Welke Halstarrig Weigeren de Waapenen ter bewaaringe van inwendige rust, en order, op te Vatten te Weeten: M.O., Mr Hoedemaaker, IJege Visser, Castelein, Cornelis Lautenbach, Mr Schoenmaker, Hendrik Swaal, Coopman, Jan Visser, Stads Tamboer, ten einde UWl:daarvan Kennisse aan het Uitvoerend Bewind Kunnen geeven, op dat met dezelve Perzoonen Kan Werden gehandelt, overeenkomstig UWl:aanschrijvinge. Daar Gijl:ons, in UWe missive van den 27 Augt 1799 hebt gelieven te melden, dat Gijl:omtrent het employ van de Gewapende Burgers tot het Waarneemen van Guarnisoens dienst te Leeuwarden, een besluit van het uitvoerend bewind hat ontvangen dat de Raad der Gemeente daar voor moest blijven zorgen, tot dat op eene voordragt deswegens door gemelde Bewind, aan het Vertegenwoordigend Ligchaam gedaan, Zou Zijn gedisponeerd, en UWl:niet twijffelende, of daaromtrent Zou de favorabel, door het Vertegenwoordigend Ligchaam gedisponeerd Werden. Wijders dat UWl:Copia van onze missive aan het uitvoerend Bewind had gesonden en ons van het resultaat daar van, Zoud informeeren, Zoo neemen Wij reverentelijk de Vrijheid UWl:door deesen te Vragen, of over dat Susject bij het Vertegenwoordigend Ligchaam is gedisponeerd, Zoo Jaa, dat Gijl:alsdan aan ons gelieft Kennisse te doen toeKoomen, hoe die dispositie is gevallen, deWijl Wij daar na Zeer verlangende Zijn, alzoo bij Continuatie van onze Gewapende Burgers guarnisoensdienst moeten doen. Waaraan Wij Rede een Vrij notabele Summa besteed hebben, en onse financien uitgeput Zijnde, niet meer loelaaten dergelijke verschotten te doen, Wij verzoeken hier op spoedig met UWl:antwoord Vereert te mogen worden. HRL, 30 sep 1799, Ao. 5. (GAH45); M.O., Meester Hoedemaker, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van IJda Fredriks Hes; Maandag den 29 okt 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Zijn in plaatze van de afgaande Weesdiaconen Evert Akkringa, L:van Goch, en M:O., wederom tot Weesdiaconen aangesteld Fokke Lieuwma, Jan Luitjes Faber, en Jacob Smith en zijn de afgegaane onder faveur van het gewoone defroyement, voor haare gedane dienst bedankt en de nieuw aangestelde daar in bevestigd. (GAH44)
Matthijs(Mathias) Heuffer ovl 27 apr 1797 HRL, huwt met Adriana Smits, kinderen: Maria Isabella, geb 13 nov 1791 Leeuwarden, Maria Geertruida H, geb 16 dec 1794 Leeuwarden, Frans H, geb 1787 Geertruidenberg; BS huwafk. en huw 1811, huw 1820, ovl 1822, ovl 1854; wed. M.H. gebruiker van wijk B-149, eigenaar is Germen Claasen, 1814. (GAH204)
Mattie de Boer oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-103; VT1839
Mattie J Kost oud 33 jaar, geb Oude Pekel A en wonende te HRL. 1839, wijk D-002; VT1839
Mattijs van Tour huwt met Lena Genderen, kind: Johanna Mattijsen van Tour, ged 20 feb 1749 Westerkerk HRL
Mauritius van Boelens ged 8 sep 1686, ovl 19 aug 1708, 21 jaar, advokaat, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
May Roodkop M.R. dogter, ovl jun 1727 HRL. als Stads Arme
Maycke Pistorius huwt met Dirk Jansen Roorda; zie aldaar
Maycke Warners zuster van Lammert Warners en huwt met Sent Huibertsz; zie verder het verhaal bij Lammert Warners
Mayke Alles huwt met Evert Teunes, komt van HRL, laatste afk 23 nov 1794 en met attest. vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1794; Evert Teunis van Grouw en M.A. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Alle Bientjes, deszelfs vader, 8 nov 1794; ondertrouw HRL; Evert Teunes van Grouw en M.A. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 nov 1794 HRL en zijn met attestatie vertrokken
Mayke Beerns van HRL, huwt met Dirk Beerns van Almenum, geproclameerd den 31 octob:en den 7-14 nov 1745 en doen ook getrouwt
Mayke Dirx ende Gillis Martens Mesdag, beide Van HRL, huw.aang. 14 dec 1737 HRL, Comsrio(Commissaris) Burgemr. Schrik, komende Voor de Bruit desselvs Oom Johannes ... (niet verder vermeld); huw.aang. HRL 1737
Mayke Dirks ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis terzake reparatie van glazen ten dienste van het Weeshuis, 28 sep 1734, kwit no. 25: f. 6:8:0 (GAH1064)
Mayke Dirks Arend Bolman en M.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Mayke Dirks ovl 17 sep 1796 HRL, huwt met Heere Freerks; BS huw 1821, ovl 1843; begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 19; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Doutje Herres, geb 16 feb 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Frerik Herres, geb 30 apr 1788, ged 20 may 1788 Grote Kerk HRL; kind: Hylkje Heeres, geb 6 jun 1790, ged 22 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Heeres, geb 4 may 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL; kind: Doutje Herres, geb 25 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL; vader als Herre F.
Mayke Dirks ovl voor 1827, huwt met Pieter Gerrits; BS ovl 1826
Mayke Douwes Maike D. ende Simon Meiles, beide van dsse Stad, huw.aang. 25 jan 1738 HRL, komende voor de Bruit Douwe Beerns; huw.aang. HRL 1738; huwt met Simon Meiles, kind: IJpe Simons, ged 18 mrt 1749 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Simons, ged 25 apr 1747 Grote Kerk HRL; kind: Meile Symons, ged 15 dec 1743 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Simons, ged 30 aug 1740 Grote Kerk HRL
Mayke Douwes Johan Georg Mulder ende M.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Mulder, goede bekende, 5 dec 1789; ondertrouw HRL; Johan Georg Mulder en M.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 dec 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Mayke Feitzes geb 1755 Franeker, ovl 18 feb 1825 HRL, huwt met Hans Hendriks Frens; BS huw 1819, ovl 1825, ovl 1849
Mayke Folkerts zie: Koudenburg
Mayke Folkerts geb 9 mrt 1795, ged 31 mrt 1795 Grote Kerk HRL, dv Folkert Wijgers en Rinske Lolkes
Mayke Geerts M.G. ende Jochum Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 17 okt 1733 HRL, Comende voor de Bruyd ... (onleesbaar) Cornelis; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Mayke Gerlsma ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar interesse van 1000 Caroliguldens, 22 jun 1751: f. 35:0:0 (GAH428); ingevolge Resolutie van de veerigen dd 3 jun 1750 zijn genegotieert op 22 dito van het zelfde jaar, van de personen de kapitalen hier nagenoemd op een intrest van 3 1/2% in het jaar, waarvan de obligatien zijn geperfecteert en vertekend dd 26 dito, tot betaling van de Stads achterstallige tractementen, om weder betaald te worden uit de penningen, welke jaarlijks als 1/5 verhoog op de vijf specien over de Stad etc. zullen worden gecollecteert: 1000 Caroliguldens (GAH427)
Mayke Gerrits Christiaen Willems ende M.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Douwe ?les, 15 Mrt 1749; huwt met Christiaen Willems, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 31 mrt 1749 en doen ook getrouwt
Mayke Gerrits huwt met Jelle Willems, beide van HRL, geproclameerd de 1 8 en getrout de 15 jun 1766 in de Westerkerk; kind: Trijntie Jelles, ged 22 dec 1767 Grote Kerk HRL
Mayke Gosses van HRL, en Abraham Hendriks van Midlum, huw.aang. 17 dec 1735 HRL; komende voor de bruyd Minne Gosses, desselfs broeder; huw aang. HRL 1735
Mayke Hayes geb 1796 HRL, ovl 26 dec 1867 Franeker, huwt met Sijbren Gerrits Gerritsma op 12 okt 1834 Franeker, wonende te Franeker in 1834, turfschipperse in 1867, dv Haaye Goslings en Marrigje Arnoldus; BS Franeker huw 1834, fr1867 overlijdens; geb 31 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL, dv Haaye Goslings en Marrigje Arnoldus
Mayke Hendriks Carst Hendriks en de M.H., beyde van HRL, huw.aang. 11 feb 1736 HRL, komende voor de bruid Sijbren Hendriks, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736
Mayke Hendriks geb 2 feb 1784, ged 24 feb 1784 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Johannes en Akke Jans
Mayke Hendriks huwt met Jan Freerks, beide van HRL, geproclameert den 17-24 Febr. en getrout den 3 mrt 1754
Mayke Hoites zie: Bonk
Mayke Jacobs huwt met Douwe Coerts, beide van HRL, geproclameert den 31 jul en de 7 en getrout de 14 Auigustus 1757; kind: Jacob Douwes, ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL
Mayke Jans IJede Reins de Ruiter en M.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 oct 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Mayke Jans Hendrik Dinkelbergh, soldaat onder de Compie van overste-lt. Burmania onder het Regiment van de Luitenant Collonel Schwarsenbergh in guarnisoen tot HRL, en M.J. van HRL, komende weegens de bruyd Jan ... desselvs vaeder, 5 Apr 1747
Mayke Jans van Almenum, huwt met Jan Sijtses, van Higtum, geproclameert 1, 8 en 15 en getrout den 22 sep 1754
Mayke Jans huwt met Pijter Pijters Plas, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 mrt en de 4 en getrout de 6 apr 1762
Mayke Johannis ende Dirk Hendriks, beyde van HRL, huw.aang. 18 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Nanning Willems, desselfs oom; huw aang. Gerecht HRL 1733
Mayke Jongma huwt met Dirk Wessels; BS ovl 1851; huwt met Dirk Wessels, beide van HRL, geproclameerd de 8-10 en getrout de 15 Jannewari 1769; kind: Roelofke Dirks, ged 2 okt 1770 Grote Kerk HRL
Mayke Carsten ende Cornelis Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 4 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Jan Alberts; huw.aang. HRL 1733
Mayke Clases Wybrandus Christiaans ende M.C., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Reins, goede bekende, 5 aug 1789; ondertrouw HRL; Wybrandus Christiaans en M.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 sep 1789 HRL, en zijn den 22 daaraanvolgende getrouwd; kind: Christiaan Wybrandus, geb 6 sep 1789, ged 29 sep 1789 Grote Kerk HRL; kind: Christiaan Wybrandus, geb 13 aug 1791, ged 28 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Tetje Wybrandus, geb 22 jul 1794, ged 10 aug 1794 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Wybrandus, geb 14 aug 1796, ged 28 aug 1796 Grote Kerk HRL
Mayke Claases huwt met Klaas Jansen de Wijlde, beyde van HRL, sijn geproclameert den 26 apr en de 3-10 Maayus, getrouwt den 18 dito 1739; huw reg. N.H. HRL; Claas Jansen de Wilde ende M.C. beide van HRL, koomende voor de Bruit Job Jans, timmerman alhier, 25 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL
Mayke Cornelis geeft met schuldige eerbiet te kennen Elbrigjen Douwes een van UEen Achtb ordris turffmeetsters, hoe sij supplnte wel genegen soude sijn dito ampt over te dragen aan eenen M.C. huysvrouw van Abbe Jans mede binnen UEd:Achtb Stadt, dogh vermits sulks buyten consent van UEd Achtb niet vermag te geschieden soo versoeken de supplianten seer ootmoediglijk, UEd Achtb gelieven dito overdragt gunstelijk te accordeeren en over sulks M.C. in plaatse van Elbrigjen Douwes tot ordris turffmeetster aan te stellen op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daar toe staande, en voorts aan de meede suppliante M.C. vergunnen dat sij dito ampt door haar suster Sijtske Cornelis mag laten bedienen:q. f. etc:(was get) P.F. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat acoordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van M.C. tot mede ordris gesw turffmeetster binnen dese Stadt op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daar toe staande en consenteerd aan Sijtske Cornelis om provisioneelijk bij substitutie die bedieninge waar te nemen, mits doende den eed in handen van de presid. burgrmr deses Stads. Actum den 8 Mey 1737 (was get) Junius Munter, ter ordtie van de Magistr. M
Mayke Cornelis huwt met Harmanus Bartels, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 okt 1760
Mayke Cornelis van HRL, huwt met Claas Jans van Eenrum, geproclameerd de 5-12 en getrout met Attestasie de 19 jun 1763
Mayke Cornelis huwt met Abraham Tjallings, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 okt en getrout de 4 nov 1764; kind: Anaatje Abrahams, ged 8 feb 1767 Grote Kerk HRL
Mayke Martens ged 18 okt 1770 Westerkerk HRL, dv marten Gilles en Hiltje Gerrijts
Mayke Martens Lammert Harmens van Waaksens en M.M. van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 may 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Ferwerd, en volgens ingebragte verklaaring aldaar getrouwd den 20 may 1787
Mayke Martens huwt met Sent Hendriks op 5 okt 1794 HRL, komt van Almenum, laatste afk. 28 sep 1794; huw Grote Kerk HRL 1794
Mayke Minnes geb 6 dec 1792, ged 25 dec 1792 Grote Kerk HRL, dv Minne Pieters en Antje J. Hoffius
Mayke Minnes ged 15 mrt 1740 Grote Kerk HRL, dv Minne Pieters en Hiltje Jans; DTB N.H. HRL 1740; huwt met Gerben Jansen Clamstra, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 nov 1762; kind: Maayke Gerbens, geb 16 sep 1773, ged 14 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Gerbens, ged 16 aug 1763 Grote Kerk HRL; kind: Minne Gerbens, ged 12 feb 1765 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerbens, ged 8 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Gerbens, ged 15 nov 1768 Grote Kerk HRL
Mayke Mockema ovl 5 okt 1751 ... , ontvangt lijfrente 1740-1752
Mayke Ottes huwt met Rein Plantinga op 15 apr 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810; Rein Plantinga en M.O., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 31 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL
Mayke Pyters ovl 13 okt 1727 HRL, old 60 jaeren
Mayke Pieters huwt met Jan Jans Piebenga, arbeider, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1822
Mayke Pijters huwt met Rinnert Ulbes, beide van HRL, geproclameert den 7-14 en getrout den 21 dec 1755
Mayke Pieters huwt met Heintje Hilbrands, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768; kind: Pieter Haantjes, geb 20 jun 1773, ged 11 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Gepke Haantjes, geb 22 sep 1778, ged 6 okt 1778 Grote Kerk HRL, vader als: Haantje H.
Mayke Sybrens ovl 12 sep 1727 HRL, old 55 jaeren
Mayke Sybrens Pieke Tjallings en M.S., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Rein Sjoukes, 5 Sep 1744
Mayke Symens ovl 9 sep 1727 HRL, old 84 jaer
Mayke Sytses en Leendert Jans, beyde van HRL, huw.aang. 6 mrt 1734 HRL, Comende voor de bruid Gerrijt Harmens; huw.aang. Gerecht HRL. 1734
Mayke Stevens en Caspar Hanses, beyde van HRL, huw.aang. 1 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd Jan Jansen desselfs swager; huw.aang. HRL 1736
Mayke Zaakes ovl 16 okt 1805 HRL, oud 72 jaar
Mayke Teunis Maeike T., huwt met Pijtter Zijdses, kinderen: Klaas en Tenis Pijtters, beiden ged 17 okt 1747 Grote Kerk HRL; Mayke Tuenis en Pieter Sijtses, beyde van HRL, huw.aang. 16 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid Dirk Jeppes, desselfs oom; huw.aang. Gerecht HRL 1734; Geeft met schuldige eerbied te kennen M.T. wed:w:Pyter Sydses binnen deze Stad, dat haar Suster Geertje Teunis Turfmeetster alhier een geruime tijd aan een bysondere quaal heeft gesukkeld en deze bedieninge niet kunnen Waarnemen en volgens Drn en Chirurgijns Verklaringe haar vorige kragten ogenschynlyk niet weder zal bekomen, om die reden deze functie heeft afgestaan aan haar Suster deze Supplnte:met ootmoedig versoek Van UEd:Achtb:approbatie en aanstellinge van M.T. tot Turfmeetster in haar Suster Geertje Teunis plaatse op ''t Reglement daar af zynde, welx doende (get:) C:Sivarda. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits dezen de mede Supplnte:M.T. tot mede ordinaris turfmeetster binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid en betalende in de Armbusch de Soma van twintig Car:gls:, Actum den 30 jul 1753 (was getekd:) Wopco Buma (onderstonde) Ter ordtie Van de magistr en was gescribeerd M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; M.T. heeft den Eed van getrouwigheid als turfmeeter gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr:Buma, en in de Armbusch betaald twintig Cargls, Actum den 30 jul 1753, In kennissevan my Secretaris (get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731 -1759); TEUNIS, MARIJKE
Mayke Thomas zie: Bijlsma, van Slooten
Mayke Tiallings en Feyke Hendriks, beyde Van HRL, huw.aang. 12 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Tialling Willems, desselfs Vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Mayke Wybes Ruurd Sjierks en M.W., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 may 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 18 dier maand
Mayke Wytses Maeike W., ged 25 nov 1742 Grote Kerk HRL, dv Wytse IJsbrant en Doetje Corneelis; huwt met Hessel Keimpes, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 mrt en getrout de 7 apr 1771; kind: Wytze Hessels, geb 10 mei 1773, ged 25 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Bouwe Hessels, ged 5 nov 1771 Grote Kerk HRL
Mayke Willems geb 1743 Franeker, ovl 1 mei 1819 HRL, ongehuwd; BS ovl 1819
Mayke Wopkes Jan Louws ende M.W., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder Wopke Jans, 5 Aug 1747; huwt met Jan Louws, beyde van HRL, geproclameerd den 27 Augus en den 3-10 Septemb 1747 doe ook getrouwt
Mayke Yemes huwt met Bastiaan van Campen, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:22:29 mrt 1767 en getrout den 7 April; kind: Bastiaan Bastiaans van Campen, geb 6 nov 1776, ged 10 dec 1777 Grote Kerk HRL; kind: Frederikus Bastiaans van Campen, geb 4 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Bastjaans van Campen, ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Fredericus Bastjaans van Campen, ged 28 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Mayke IJkes Pijtter Daniels ende M. IJ., beyde van HRL, komende weegens de bruyd de conrector Schulse des selfs Broodheer, 4 Jan 1749; kind: Joanna Maria Pieters, ged 3 mrt 1750 Grote Kerk HRL, vader als P. Fopels
Mayke Intes Haye Jans Panneboeter en M. IJ., hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 may 1781 HRL, en zijn getrouwd op den 29 daar aanvolgende
Mayke Du Moulin Uilke Scheltes van der Form van Leeuwarden en M. dM. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1780 HRL, en zijn met attestatie daarvan vertrokken naar Leeuwarden en volgens teruggebragt berigt aldaar getrouwd den 11 jun 1780
Mayke Eerkes Broersma huwt met Broer Jans Broersma, kind: Jieskje Broers Broersma, geb 1 nov 1811, ged 17 nov 1811 Grote Kerk HRL
Mayke Folkerts Koudenburg geb 1808 Vlieland, ovl 1 jan 1832 HRL, dienstmeid. ongehuwd, dv Folkert Cornelis K, en Wiepkje Alkes Kramer; BS ovl 1832
Mayke Hoites Bonk geb 1785 ... , ovl 20 mrt 1814 HRL; wijk D-154, dv Hoyte Johannes B. en ... ; BS ovl 1814
Mayke Jaanes van Slooten huwt met Poulus Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 jun 1763
Mayke Jacobs Hoogeveen huwt met Lolle Jacobs Kok, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1759
Mayke Jans Borsteeg ged 2 jun 1771 Grote Kerk HRL, dv Jan Borsteeg en Antje Simons
Mayke Jans Kappelhof geb 31 okt 1791, ged 22 nov 1791 Grote Kerk HRL, dv Jan Philippus Kappelhof en Hyke Jans
Mayke Martens Lak huwt met Jan Harms Bok, kind: Maria Jans Bok, geb 6 mrt 1796, ged 8mrt17 96 Grote Kerk HRL
Mayke Thomas Bijlsma geb 1801 Zevenhuizen onder Franeker, ovl 8 feb 1832 HRL, huwt met Dirk Bruins Monsma op 21 nov 1819 HRL, huw.afk. 7 en 14 nov 1819, winkelierse, wonende te HRL, dv Thomas Jacobs B, en Antje Reinders Tymstra; BS huw 1819, ovl 1832, ovl 1842
Mayke Yges Tjesma van Oosterbierum, en Lieuwe Hiddes van HRL, huw.aang. 23 jun 1736 HRL, zijn door de bruidegom aangegeeven vertonende attestatie dat tot Oosterbierumdeselve reeds waeren aangegeeven en geproclameert; huw.aang. HRL 1736
Mayken de Block ovl 27 feb 1571, 8 weken, dv Jaques dB, en Maria vd Boscholdt, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Mayken Doedes huwt met Kornelis Klaases, kind: Dieuwke Kornelis, geb 16 may 1789, ged 24 may 1789 Grote Kerk HRL
Meclhior Godthelp/Gothilf ovl voor 1830, huwt met Sophia Philippus Kouda, (Maria Sophia Gaude in 1763), beide van HRL, geproclameerd de 23-30 okt en getrout de 6 nov 1763, kinderen: Geertruida/ Truike Johannes, geb ... , Johannes Melchers G, geb 1770 Bergen op Zoom; 1763, BS huw 1829; eigenaar en gebruiker van wijk C-024, slager, 1814. (GAH204); indertijd minnier te Bergen op Zoom, lidm. Luth. Kerk HRL
Meeke Schellingwouw huwt met Pieter Huidekoper; BS ovl 1846; ovl 17 nov 1775, 34 jaar, huisvrou van Pieter Huidekoper, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Mees van der Cop huwt met Anna Sophia Smit, kind: Maria Catharina van der Cop, geb 5 feb 1798 ged 27 feb 1798 Grote Kerk HRL
Meevis Lieuwes geb 3 feb 1803 HRL, ged 5 apr 1803, N.H., zv Lieuwe Meevis en Sietske Simons; dopen Grote Kerk HRL 1803
Megchiena de Jonge Gerrit Visser van HRL, en M. dJ. van Groningen, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 Sprokkelmnd 1810; ondertrouw HRL
Meike Alberts zie: de Boer
Meike Andries ongehuwd, arbeidster, wonende te Hoorn 1821, kind: Andriesje/Antje 1805 HRL; BS huw 1821, ovl 1850
Meike Huidekoper geb 15 jan 1806 HRL, huwt met Johan Hendrik Hofmeister op 31 okt 1833 te HRL, dv Jan H, en Janke IJzenbeek; BS huw 1833, bev.reg. HRL 1851 wijk D-020; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-032; VT1839
Meike Jans zie: Huidekoper
Meike Sybrens huwt met Pieke Tjallings, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 sep 1744 en doen ook getrouwt
Meike Wybrens zie: de Wit
Meike Alberts de Boer huwt met Folkert Fennema, wonende te Suameer 1850; BS ovl 1850
Meike Wybrens de Wit geb 1802 Bolsward, huwt met Coenraad Neysel op 4 mei 1823 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1823, naaister, wonende te HRL, dv Wybren Andries en Trijntje Klases; BS huw 1823
Meile Alberts huwt met Hencke Pieters; zie aldaar
Meile Dirks zie ook: Faber; ged 10 jul 1746 Grote Kerk HRL, zv Dirk Christiaens en Aukje Meiles; huwt met Janke Zijbes, kind: Durk Meiles, ged 7 apr 1767 Grote Kerk HRL; kind: Christjaan Meiles, ged 20 sep 1768 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Meiles, ged 15 Febrij 1770 Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd ijzerwerk, 5 nov 1777 f. 646:16:4-; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en Seventig den Agttiende mei is Geboren Jantje, dv M.D. en Janke Sijbes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816. (HHuwelijkse Bijlagen HRL. 1816, fiche 2)
Meile Douwes ged 14 dec 1751 Grote Kerk HRL, zv Douwe Hendriks en Sjoertje Gerrits
Meile Folkerts zie: van der Plaats
Meile Hanses zie: van der Molen; M.H. en Geertje Thijssen, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; geb 14 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL, zv Hans Klaasses en Antje Meiles
Meile Harings zie: Wagenaar
Meile Harings geb 22 apr 1785, ged 3 may 1785 Grote Kerk HRL, zv Haring Heins en Lysbet Meiles; geb 28 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL, zv Haring Heins en Lijsbeth Meiles
Meile Heeres ged 30 sep 1742 Grote Kerk HRL, zv Heere Meiles en Hinke Jochems
Meile Huidekoper M.H. en mede E., eigenaars van perceel nr. 374 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 330, huis en erf, 522 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Meile Lijkles ovl voor 1827, huwt met Hijlkje Piers op 19 jan 1794 HRL, komt van HRL; laatste afk. 19 jan 1794; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1826; M.L. ende Hijke Piers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecomperaard Rients Tjeerds, goede bekende, 4 jan 1794; ondertrouw HRL; M.L. en Hijke Piers, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 19 jan 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; M.L. en Geertje Dirks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 13 jul 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Melles, geb 11 aug 1784, ged 14 sep 1784 Grote Kerk HRL
Meile Pieters zie: van der Meulen
Meile van der Plaats geb 21 mrt 1787 HRL, ovl 7 aug 1873 HRL, 1e huwt met Catharina Westra op 29 jul 1817 HRL, huw.afk. 13 en 20 jul 1817, 2e huwt met Cornelia Reyers, (gk), boekverkoper 1806-1811, N.H., sekretaris bij het dijkbestuur, huw.get. bij G. deketh en C.L. van Hasselt, 1811, id. bij J. Albarda en A. Westra, schoonbroeder bruid. 1819, id. bij G. Pettinga en J. Westra, schoonbroeder bruid. 1822, id. bij G. Pettinga en J. Greydanus, aangehuwde broeder bruidegom, 1836, zv Folkert vdP, en Anna Toussaint; BS huw 1811, huw 1817, huw 1819, huw 1822, huw 1836, ovl 1873, bev r HRL 1851 wijk C-066, wijk F-024, wijk H-028, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-062, boekverkoper, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boekverkoper, wijk C-062; VT1839; Meyle Folkerts vdP., geb 21 mrt 1787, ged 8 may 1787 Grote Kerk HRL, zv Folkert van der Plaats en Anna Toussaint; M. v. d. P. eigenaar van perceel nr. 610 te HRL, boekverkoper, woonplaats HRL, legger nr. 533, pakhuis of bergplaats, 28 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van percelen nrs. 628 en 629 te HRL, boekverkoper, woonplaats HRL, legger nr. 533, beide: huizen, resp. 100 en 186 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd, resp. 75 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van percelen nrs. 532-535 Sexbierum sectie A, boekhandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 259, resp. zomerhuis en erf, tegel of bakkerij, huis en erf, tuin, resp. 220, 1990, 96 en 260 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 1, 3, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 180, 27 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109)
Meile Symons ged 15 dec 1743 Grote Kerk HRL, zv Symon Meiles en Maeyke Douwes
Meile Symons van HRL, en Grijtie Jacobs van Franequer, huw.aang. 17 sep 1735 HRL; komende voor de bruid eyse Douwes; huw.aang. HRL 1735
Meile Toussaint huwt met Hijlkjen Ballings, kind: Johan Dani?l Toussaint, geb 11 mrt 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Catharina Meiles Toussaint, geb 23 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL
Meile Wagenaar geb 28 jan 1788 HRL, ovl 17 feb 1871 HRL, huwt met Johanna Cornelis de Jong, ook huwt met Leentje Hendriks Meise op 28 mei 1820 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1820, huw.get. bij IJ. Wagenaar en T.K. Haagstra, broeder bruidegom, 1820, id. bij F. Tuinhout en A.H. Wagenaar, broeder bruid 1821, id. bij IJ. Wagenaar en J.S. vd Berg, broeder bruidegom, 1823, wever in 1820, blaauwverver in 1851, N.H., zv Haring Heins W, en Liesbeth Meiles; BS huw 1820, huw 1821, huw 1823, ovl 1870, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk G-320, wijk H-093, 106, supp wijk G-389, bev.reg. HRL 1860-80
Meile Dirks Faber zie ook: Meile Dirks; ovl voor 1817, huwt met Janke Sijbes de Boer, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 jan 1765, kind: Jantje Meiles F, geb 1776 HRL, heeft boedel geabandonneerd in 1801; DTB N.H. HRL. 1765, BS huw 1816, ovl 1847; ovl 14 okt 1789 HRL, oud 43 jaar; kind: Auckjen Meiles, geb 9 jan 1773, ged 2 feb 1773 Grote Kerk HRL; Schelte Piers van der Hoeve koopt van Bartle Tuininga, procureur, en Jacob Wassenaar, notaris, beide te HRL, in qualiteit als geauthoriseerde, en wel door overlijden van Johannes Hogerhuis en Cornelis Jans Faber, in leven mede te HRL woonachtig, enige curatores bonorium over de geabandonneerde boedels van M.D.F. en Janke Sijbes, indertijd echtelieden te HRL, en verder ingevolge conventie met Sicco van Laan en Jan Arends Faber ten gemelde stede als administratoren over Janke Meiles Faber tot deze verkoop gequalificeerd, een huis voor 791 Caroliguldens op 28 mrt 1801; Henricus Westra, advokaat te HRL, koopt van idem een huis of pakhuis voor 421 Caroliguldens en 5 stuivers op 18 apr 1801
Meile Hanses van der Molen geb 1783 HRL, ovl 5 apr 1856 HRL, huwt met Geertje Thijsses Zwolstra op 25 nov 1810 HRL, meester schoenmaker in 1851, N.H., huw.get. bij A.T. Stoker en S. Fransen, 1812, id. bij J. Metselaar en D.J. Baantjer, 1819, zv Hans vdM, en Antje Meiles; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1812, huw 1819, huw 1840, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-191; vrouw MHvdM gebruiker van wijk G-187; medegebruiker Pieter Gerrijts Keyl, varensgesel; eigenaar is Hans Kl. vd Molen, 1814. (GAH204); geb 04 dec 1783 HRL, inschrijfnummer 5181, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk G-187 VT1839; M.H. v. d. M. en mede-eigenaren, eigenaars van percelen nrs. 1625 en 1626 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 457, resp. huis, huis en erf, resp. 42 en 91 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Meile Johans Toussaint ged 21 okt 1742 Grote Kerk HRL, zv Johan Dani?l Toussaint en Geertje Ollema
Meile Ollema Toussaint huwt met Attia Haitsma; zie aldaar; kind: Anna Maria Meyles Toussaint, ged 27 sep 1768 Grote Kerk HRL; kind: Attia Meiles Toussaint, ged 29 apr 1770 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Meile Pieters van der Meulen geb 1779 Joure, ovl 29 nov 1825 HRL, huwt met Lijsbert Meynes Pekema, scheepstimmerman in 1825, vlgs ovlakte 1 kind; BS ovl 1825; 1828 overlijdens
Meindert Aukes voogden bet f. 194:1:0 aan de rentmeester van het Weeshuis herkomstig uit de nalatenschap van M.A. en Grietje Dirks, echtelieden op de Koningsbuurt, zijnde dus inbreng van Auke Dirks en Sjoerdtie Meinderts, 14 apr 1767. (GAH1097); de voogden betalen aan de rentmeester van het Stadsweeshuis, Alb. de Haas, f. 58:15:0 herkomstig uit de nalatenschap van M.A. en Grietie Dirks in leven echtelieden op de Koningsburen, zijnde dit de verdere inbreng van Auke Dirks en Sioertie Meinderts, 1768 (GAH1099)
Meindert Bangma huwt met ... ., kind: Grietje B., geb 22 sep 1810 Idsegahuizen/Bozum; BS ovl 1884
Meindert Bartles M.B. van Witmarsum en Elisabeth Lieuwes van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 apr 1808; ondertrouw HRL
Meindert Bernardus M.B. en Katharina Hendriks Zundag, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 jun 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Meindert Bouwes ged 25 mrt 1766 Grote Kerk HRL, zv Bouwe Alberts en Aafke Tjeerdts; dopen Grote Kerk HRL
Meindert Dirks zie: van der Laan
Meindert Dirks geb 11 feb 1802 HRL, ged 2 mrt 1802, N.H., zv Dirk Meinderts en Jeltje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1802
Meindert Dirks geb 16 jun 1783, ged 12 aug 1783 Grote Kerk HRL, zv Dirk Meinders en Grietje Harmens
Meindert Doekes zie: Brouwer
Meindert van Eeken geb 14 mrt 1800 HRL, ged 30 mrt 1800, N.H., zv Jan vE, en IJnskje Meinderts Hetting, (moet waarschijnlijk zijn ''Metting''); dopen Grote Kerk HRL 1800
Meindert Eelkes zie: Meindertsma
Meindert Eeltjes ged 18 nov 1766 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Meinderts en Korsje Willems
Meindert Elderkamp geboortig van Groningen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. A. de Haas op wo. 25 aug 1779. (burgerboek)
Meindert Gerrijts huwt met Jettje Minnes, kind: Gerrit Meinderts de Wilde, geb 1768 IJlst; BS huw 1814
Meindert Hansen ged 26 apr 1757 Grote Kerk HRL, zv Hans Meinderts en IJttie Taekes
Meindert Harmens ovl 15 feb 1788 HRL, oud 63 jaar
Meindert Hibma geb 13 dec 1807 Sexbierum, ovl 20 nov 1869 HRL, 1e huwt met Marijke Klaren, 2e huwt met Grietje Hemmes op 14 nov 1861 HRL, arbeider in 1851, N.H., koopman in 1869, ChrAfgesch 1869, 1e vrouw wordt ook vermeld als Maria Jans, zv Tjalling H, en Tjietske Dijkstra; BS huw 1861, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk G-204, bev.reg. HRL 1860/1880
Meindert van Hoek lantaarnhersteller 1741-1742; huwt met Lamkjen Sjerks, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 jan 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL; M. vH. ende Lampkjen Sierks beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs broodheer of meeter Tjeerd Pijtters, 14 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL
Meindert Jacobs zie: Regoord
Meindert Jacobs ovl 15 jul 1789 HRL, oud 82 jaar
Meindert Jacobs zie ook: Mensonides; M.J. en Trijntje Martens, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 25 okt 1806; ondertrouw HRL
Meindert Jacobs Pieter Jans Pieterse en Jantje Jacobs de Vries, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.J., deszelfs broeder, 15 sep 1804; ondertrouw HRL
Meindert Jacobs geb 2 dec 1800 HRL, ged 16 dec 1800, N.H., ovl voor 1806, zv Jacob Meinderts en Janke Durks; dopen Grote Kerk HRL 1800
Meindert Jansen zie: Bonnema, van Eeken, Ringer, Vogelzang, van der Zee
Meindert Jans erven wonen in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Meindert Jans woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Meindert Jansen zie ook: Vogelzang; ged 26 okt 1762 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Antie Meinderts M.J. ende Antje Martens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hoyte Feites, goede bekende, 2 may 1789; ondertrouw HRL; kind: Eeke Meinderts, geb 8 dec 1809, ged 24 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Meinderts, geb 30 jan 1811, ged 26 feb 1811 Grote Kerk HRL; kind: Jan Meinderts, geb 26 may 1791, ged 19 jun 1791 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Meynderts, geb 9 okt 1793, ged 27 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Antje Meinderts, geb 13 feb 1796, ged 28 feb 1796 Grote Kerk HRL
Meindert Jans huwt met Sijbrigje Hoites, kind: Meindertje Jans, geb 1770 HRL; BS ovl 1834
Meindert Jans M.J. ende Bents Douwes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Dirk Douwes desselfs broeder, 7 dec 1748; huwt met Bents Douwes, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 desemb 1748 en doen ook getrouwdt
Meindert Claasen Donderdag den 14 decembr 1797; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, verscheen na voorafgegane Citatie in ''s Gerechts vergadering den Burger M.C., Schipper van Surhuisterveen, ter zaake dezelve op gister avond ter huise van Jan Blanke de grootste Brutaliteiten had aangericht, met het Stukken Slaan en Smijten, van diverse goederen, waarover dezelve gehoord zijnde, en volledige Confessie doende, met verzoek van moderatie, voor rigeur van Justitie, is dezelve gecondemneert in Vijf GoudGuldens, boeten boven de Vergoeding van?t geen hij aan Stukken geslaagen en gesmeeten heeft, en alle Kosten en mijsen der Justitie. (GAH43)
Meindert Cobus Meinert Kobus ende Fettje Jans, beyde van HRL, huw.aang. 31 aug 1737 HRL, komende Wegens de bruyd Jan de Boer; huw.aang. HRL 1737; huwt met Fettje Jans; M.C. zou voor 1743 zijn overleden. Zie verder bij: Fettje Jans. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Johannes Takes ende Antie Cobis, beyde van HRL, huw.aang. 7may 1734 HRL; Comende voor de bruid M.C., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Meindert Cobus Pijter Claasen en IJffke Claasen, beyde van HRL, koomende de bruydegom gestrekt met zijn vader Claas Pijters en voor de bruid M.C. desselfs steevaader, 30 May 1744
Meindert Cornelis zie: Bijlsma
Meindert Luitjes voogden vd Weeshuys bet f. 67:19:8 aan de rentmeester van het Weeshuys als loon van M.L. en Ate Tjeerds, bij Sijbrand Feytama werkende, 15 may 1764. (GAH1094); id. f. 95:13:4, 18 may 1765. (GAH1095); id. f. 26:18:0 aan dito door M.L. verdiend, 15 mei 1762. (GAH1092); pres. voogd H. Videlius bet f. 29:3:6 aan dito door M.L. verdiend, 9 nov 1762. (GAH1092); pres. voogd Andrijs Wybenga bet f. 23:4:10 aan de rentmeester van het Wees huis wegens verdiend loon van M.L. bij de coopman S. Feytama van 23 nov 1762 tot 7 may 1763, 10 may 1763. (GAH1093); voogden bet f. 74:15:8 aan en wegens dito, 13 may 1766. (GAH1096); huwt met Martjen Douwes, beide van HRL, geproclam; de 20-27 mrt en getrout den 4 apr 1768; kind: Marijke Meinderts, geb 9 mei 1774, ged 31 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Lamkje Meinderts, ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL
Meindert Monzes Meinerdt M., ged 2 dec 1749 Grote Kerk HRL, zv Monse Meinderts en Hijlkje Tjeerdts; M.M. en Janke Sijgers, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 28 aug 1774 HRL, en toen getrouwd; kind: Meinert Monzes, geb 15 jun 1776, ged 9 jul 1776 Grote Kerk HRL, moeder als J. Zegers
Meindert Orks ook vermeld als Meindert Urks; ged 28 jan 1746 Grote Kerk HRL, op Belijdenis des Geloofs, Egte man agter Haantje Brouwerij; van Franequer, huwt met Pietje Pieters, van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 okt 1741 en getrouwt den 5 November; M.O. van Franequer ende Pietje Pieters van HRL, koomende voor de bruid desselvs vader Pieter Wytses, 13 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; Foppe Steevens ende Jask Sjoerds, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd M.O., sijnde van deselve een goed bekende, 8 Feb 1749
Meindert Regoord geb 1805 Bologne, Fr, huwt met Henke Gerrits de Vries op 13 dec 1827 HRL, huw.afk. 4 en 11 nov 1827 HRL, varensgezel, wonende te HRL, zv Jacob Meinderts en Janke Dirks; BS huw 1827; oud 34 jaar, geb Berlikum (!) en wonende te HRL. 1839, buitenvaarder, wijk E-152; VT1839
Meindert Roelofs huwt met Hendrikje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 27 Octob:en de 3 en getrout de 10 nov 1771; kind: Eva Meinerts, geb 28 sep 1772, ged 13 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Jan Meinderts, geb 11 dec 1773, ged 28 dec 1773 Grote Kerk HRL
Meindert Sanders M.S., corporael onder de Compie van capt. Suur ende Stijntje Jans, beyde tot HRL, koomende weegens de bruidegom Jan Sinckhorst, sergiant onder ged:Compie en weegens de bruyd Beernt Hendriks, soldaet onder de Compie van capt. van Duistenay, 5 Oct 1748; corporaal onder de Compagnie van de heer Captein Suus, huwt met Stijntje Jans, beyd tot HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 okt 1748 en den 22 dito getrouwt
Meindert Sietzes ovl na 1818, huwt met Doudtje Sjoerds Wiersma, touwslager; BS ovl 1819
Meindert Sybrens zie: Wijkel
Meindert Sytzes eig: cijtzes; ged 28 aug 1768 Westerkerk HRL, zv Cijtze Pieters en Grietje Meinderts
Meindert Tjallings zie: Hibma
Meindert Wopkes zie: Astra
Meindert IJzaaks M. IJ. en Antje Roelofs, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 mrt 1808; ondertrouw HRL; huwt met Antje Roelofs op 3 apr 1808 HRL, komt van HRL, kind: Roelofke Meinderts, geb 20 apr 1808 HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1808
Meindert Cornelis Bijlsma huwt met Maaike Botes, kind: Baukje Meinderts B, geb 1781 Makkum; BS huw 1836
Meindert Dirks van der Laan geb 3 apr 1800 HRL, ovl 24 jan 1855 HRL, N.H., ged 8 apr 1800, ongehuwd, huw.get. bij H.D. Zweering en H.J. de Boer, stoeldraayer, 1831, zv Dirk vdL, en Elisabeth Fransen; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1831, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Meindert Doekes Brouwer huwt met Sjoerdtje Klazes Brouwer, kind: Doeke Meinderts B, geb 1808 HRL; BS ovl 1849
Meindert Eelkes Meindertsma geb 1803 Dokkum, huwt met Johanna Alberts van Eeken op 2 okt 1825 HRL, huw.afk. 18 en 25 sep 1825 HRL. en Leeuwarden, wonende te Leeuwarden, bakker, zv Eelke M, en Aafke Epping; BS huw 1825
Meindert Jacobs Mensonides geb 1771 Witmarsum, ovl 21 dec 1826 HRL, 1e huwt met Trijntje Martens vd Schaaf op 9 nov 1806 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Aukje Johannes vd Veer op 12 sep 1819 HRL, huw.afk. 15 en 22 aug 1819, boerearbeider in 1826, zijn vrouw was turfmeetster, hij was tichelaarsknecht 1819 zv Jacob Meinderts en Grietje Aukes; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1814, huw 1819, ovl 1826, ovl 1829
Meindert Jans Bonnema huwt met Lijsberth Gerbens Dijkstra, boer, wonende te onder Arum, kind: Trijntje Meinderts B., geb 1812 Witmarsum; BS huw 1834
Meindert Jans Ringer geb 1769 Drachten, ovl 30 okt 1826 HRL, huwt met Reino Cornelis Stoker, schippersknecht, wonende te Leeuwarden, zv Jan Hendriks R, en Hijke Oedzes; BS ovl 1826
Meindert Jans van der Zee geb 24 jun 1796 Heeg, ovl 18 apr 1876 HRL, huwt met Janna Doekeles Vinje op 22 jul 1830 HRL, wonende te HRL, scheeptsimmerman in 1851, N.H., huw.get. bij F.J. Franckema en J.H. vd Zee, (gk), oom bruid. 1841, zv Jan Tjebbes vdZ, en Jetske (Rommerts); BS huw 1830, huw 1841, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk I-008; oud 46 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk I-012; VT1839
Meindert Jansen Vogelsang geb 1 okt 1761 HRL, ovl 14 mrt 1819 HRL, huwt met Antje Martens Molenaar /Pettinga, gleibakker in 1819, huw.get. bij F. Tassel en A. Alberts, 1815, id. bij J.P. Mulder en E.S. Tollinga, 1815, kinderen: Eke Meinderts, geb 8 dec 1809 HRL, Pieter Meinderts, geb 30 jan 1811 te HRL, Marten Meinderts, geb 5 mrt 1806 HRL, Sijtske Meinderts, geb 1795 HRL, Jan Meinderts V, geb 1804 HRL, Antje V, geb 12 feb 1796 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1809, 1811, BS geb 1811, huw 1815, ovl 1819, ovl 1827, ovl 1835, ovl 1846, ovl 1875; voogden bet f. 253:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis tersaake de inbreng van M.J.V. in okt ingekomen, 19 feb 1771. (GAH1102); eigenaar en gerbruiker van wijk E-187, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); weduwe M.V. eigenaresse van perceel nr. 1275 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 727, hus, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Meindert Kristiaens Meyer zie M. Kristiaens; voogden bet f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door M.K.M. bi vroedsman Blom als blikslagersknegt verdiend, 23 mei 1778. (GAH1109)
Meindert Sybrens Wijkel geb 1800 Achlum, ovl 13 aug 1858 HRL, huwt met Engeltje Willems Unia (in huwelijksakte Bins), op 15 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei HRL. en 25 mei en 1 jun 1823 Barradeel, wonende te HRL, N.H., kleermaker in 1858, zv Sijbren Jans W, en Aafke Gerkes IJlstra; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 39 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-249; VT1839; Meine Wyckel eigenaar van perceel nr. 463, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 807, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl en HRL. 1832, bl. 36)
Meindert Wopkes Astra geb 1788 Schiermonnikoog, ovl 29 aug 1840 HRL, huwt met Tetje/Fettje Willems Kaper/Terpstra op 3 mei 1818 HRL, huw.afk. 8 en 15 mrt 1818, wonende te HRL, varensgezel in 1825, zv Jan Jacobs A., en Sieuwke Meinderts; BS huw 1818, ovl 1825, ovl 1840, ovl 1853; oud 51 jaar, geb Schiermonnikoog en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-133; VT1839
Meindertje Hibma ovl voor 1855, huwt met Andries Jans Nauta; BS ovl 1843
Meindertje Jacobs Willem Jans van Midlum en M.J. van HRL, laatst geproclameert 19 oct 1777 HRL en op dato dezes getrouwd 26oct, na vertoonde adtestatie van Midlum, getekent 12 oct door Agg. Haitsma, Theol. doctor et Ecclesiast Midlumensis, en P.L. Galama, Schooldienaar aldaar
Meindertje Jacobs huwt met Claas Rommerts, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mrt en de 5 en getrout de 12 apr 1767; ovl 11 nov 1805 HRL, oud 69 jaar
Meindertje Jans zie ook: Hofman; Bartle Watzes en M.J., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 30 may 1807; ondertrouw HRL; kind: Watse Bartles, geb 13 jan 1809, ged 31 jan 1809 Grote Kerk HRL; kind: Simen Bartles, geb 8 sep 1810, ged 25 sep 1810 Grote Kerk HRL
Meindertje Sleeper ovl voor 1867, huwt met Sieger Tigchelaar; BS ovl 1866
Meindertje Idses zie: Houttuin; geb 5 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL, dv Ids Harmens en Japke Meinderts; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & tachtig den Vijfde mei is Geboren Meindertje dv Ids Harmens en Japke Meinderts. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 mei 1816
Meindertje Idses Houttuin geb 1786 HRL, ovl 10 feb 1838 HRL, huwt met Dirk Rintjes Bakker op 16 mei 1816 HRL, huw.afk. 5 en 12 mei 1816, dienstbaar, dv Ids Harmens H en Japke Meinderts (Zondervan); BS huw 1816, ovl 1838, ovl 1841
Meindertje Jans Hofman geb 1770 HRL, ovl 21 feb 1834 HRL, huwt met Bartle Watses de Graaf op 15 jun 1807 HRL, dv Meindert Jans en Sijbrigje Hoites; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, BS ovl 1834, ovl 1853
Meine Folkerts zie: de Vries
Meine Klases zie: van der Vaart
Meine de Swart IJde Jacobs van HRL, en Catrina Johannis van Dronrijp, huw.aang. 27 aug 1735 HRL, komende voor de bruid M. d. S. ; huw.aang. HRL 1735
Meine van der Vaart geb 1804 Noordwolde, ovl 21 jan 1865 HRL, huwt met Maria Westwijk, ovl wijk B-169, schipper, zv Klaas vd V, en Freerkje ... ; BS ovl 1865
Meine Wiebes zie: Pekema
Meine Folkerts de Vries ovl 1808 onder Franeker, huwt met Trijntje Jacobs, kind: Trijntje dV, geb 1810 Franeker, boerewerklieden; BS huw 1838
Meine Lolkes Jorna huwt met Bee Sijbrens Bijlsma, turfmeetster te Bolsward; BS huw 1831
Meine Wiebes Pekema geb 1735 Joure, ovl 15 aug 1826 HRL, huwt met Aafke Douwes, kinderen: Antje Meines P, geb 1771 Joure, Lijsbert Meynes P. geb 1774 Joure; BS ovl 1826; 1828 huwelijken, ovl 1842
Meine/Meinou Lolkes zie ook: Jorna; huwt met Bee Sijbrens, kind: Dieuwke Bees, geb 8 mrt 1798, ged 25 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Meinert Backer geboortig van Steggerden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. W. Buma op 16 mei 1746. (burgerboek)
Meinert Gerrits M.G. en Antje Sibrens, beide van Pietersbierum, hebben aldaar de laatste afkondiging gahed den 11 dec 1785 HRL, en zijn alhier op vertoonde attestatie getrouwd den 13 dec 1785
Meinert Willems ovl 5 dec 1665, Mr. kuiper, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Meinert IJsbrants Heremijt Den 28 okt 1688 sijn Met Attestatie tot ons Gekomen schipper M. IJ.H. van HRL. (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108, fiche 1)
Meinert Jaspers Arentsma Arjen Cornelis en Trijntie Foppes, beyde van HRL, huw.aang. 22 jan 1735 HRL, komende wegens de bruyd M.J.A. ; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Meink Rienks huwt met Tjitske Pijtters, kind: Pijtter Meinks, ged 22 nov 1746 Grote Kerk HRL
Meinke Beerns en Haytse Clases, beyde van HRL, huw.aang. 25 feb 1736 HRL, komende voor de bruyd Pijtter Beerns desselfs Broeder; huw aang. HRL 1736
Meino Pieters ovl 25 jan 1791 HRL, oud 52 jaar
Meinou van Boon Johannes Rinsma ende M. vB., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Bauke Thomas, deszelfs vader, 12 may 1792; ondertrouw HRL; Johannes Rinksma en M. vB., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 may 1792 HRL, en zijn getrouwd op den 18 daaraanvolgende
Meinou Jentjes zie: Burminia
Meinou Jentjes Burminia ovl 19 sep 1825 Woudsend, huwt met Wietze Baukes Conijn; BS huw 1832, ovl 1869
Meinouw Baukes zie ook: Bakker; ged 17 mrt 1768 Westerkerk HRL, dv Bauke Tomas en Antie Teekes
Meinouw Ruurds ovl ovl 15 okt 1793 HRL, oud 9 jaar
Meinouw Sibrens huwt met Louwerens Dirks, beyde tot Mindersga, geproclameerd waarvan de laatste proclamatie is geweest den 26 nov 1752 en met attestasie hier getrouwt; kind: Trijntie Lourens, ged 11 mrt 1755 Grote Kerk HRL; kind: Maria Lauwerens, ged 20 may 1753 Grote Kerk HRL
Meinouw Ulbes huwt met Johannes Ruirds, beide van HRL, geproclameerd den 23-30 Novem: en getrout den 7 dec 1755; kind: Hiltje Johannes, ged 17 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Ruurt Johannes, ged 3 feb 1756 Grote Kerk HRL
Meinouw Baukes Bakker zie ook: Meinouw Baukes; geb 1768 HRL, ovl 15 dec 1831 HRL, huwt met Johannis Rinsma, dv Bauke Thomas en Antje Teekes; BS ovl 1831; 1833 overlijdens
Meins Clase ovl 14 mei 1621, 52 jaar, huisfrou van Sijds Piers, Westerkerk; vd Gaast begraaflijst
Meinsje Alberts ged 28 okt 1749 Grote Kerk HRL, dv Albert Piers en Trijntje Jans; ged 28 jan 1748 Grote Kerk HRL, dv Albert Piers en Trijntje Tijssen
Meinsje Gerrits huwt met Albert Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23-30 apr en den 7 May 1741 en doe ook getrouwt; Albert Jacobs ende M.G. beide van HRL, koomende voor de Bruit Hendrik Everts panneboeter te HRL, 22 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Aafke Alberts, ged 8 okt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Alberts, ged 21 sep 1745 Grote Kerk HRL, en den 28 Dito Door de vader weeder Jacob Hernoemd; kind: Ajen(?) Alberts, ged 20 okt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Alberts, ged 27 mrt 1742 Grote Kerk HRL
Meinsje Tjeerds ged 12 apr 1753 Westerkerk HRL, dv Tjeerd Joukes en Antje Cornelid
Meinskje Jacobs huwt met Tjerk Rutgers, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 7 ber (=september) en getrout de 2 okt 1768; kind: Antje Tjerks, ged 19 sep 1769 Grote Kerk HRL
Meinskjen Jans Hans Wopkes en M.J., beyde van HRL, koomende voor de bruid des selfs swaager Jacob Annes mondelinge last hebbende, 30 May 1744; huwt met Hans Wopkes, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 31 May en den 7-14 jun 1744 en grtrouwt de 23 dito; Albert Harmens ende Meynsien Jans, beyde van hier, huw.aang. 21 feb 1733 HRL, Comende voor de bruydt desselfs Broeder Coert Jansen; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Meinskjen Widmers president-voogd H. Videlius betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 5:0:0 wegens een legaat door M.W. bij testament aan Ytje Pieters gemaakt, 27 dec 1763. (GAH1093)
Meint Andries komt van Kimswert, huwt met Rixtje IJedes van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout met attestatie de 20 mei 1759
Meint Jacobs IJsbrand Thomas ende Trijntje Sikkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.J., goede bekende, 2 may 1789; ondertrouw HRL; Sijbren Benedictus ven Gerkes Clooster ende Tytje Lijkles van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.J., goede bekende, 2 may 1789; ondertrouw HRL
Meint Willems mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; hm ... , kind: Willem Meintsma, geb ...; BS huw 1837
Meinte Doekes matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18-40, ongehuwden 18-45 jaar, 2e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 62 en 62 1/2), 38 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Meinte Doekes matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18-40, ongehuwden 18-45 jaar, 36 jaar, ongehuwd, geen no. (vermeld tussen no. 228 en 232), 1 mrt 1804
Meinte Doekes geb 1761 ... , ovl 10 aug 1811 HRL, huwt met Sietske Oenes, ovl op het Groot Kerkhof ten huize van Christoffel Klein, kind: Doeke Meintes, geb 29 okt 1804 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1811; M.D. en Sijke Oenes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Oenes deszelfs broeder, 18 aug 1792; ondertrouw HRL; M.D. en Sijtske Oenes, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 sep 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Geeske Meintes, geb 7 okt 1795, ged 20 okt 1795 Grote Kerk HRL
Meinte Harkes ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL, zv Harke Meintes en Jeltje Sjoerds
Meinte Heerts zie: Bleeker, Tigchelaar
Meinte Heerts geb 2 apr 1791, ged 19 apr 1791 Grote Kerk HRL, zv Heert Meints en Grietje Jans
Meinte Klases zie: Sannes
Meinte Meintes zie: Postma
Meinte Posthuma oud 34 jaar, geb Gorredijk en wonende te HRL. 1839, wijk F-214; VT1839
Meinte Rintjes huwt met Jetske ... , kind: Tjeerd Meintes Kooistra, geb 1774 Huins; BS huw 1830
Meinte Tjeerds zie: Kooistra
Meinte Willems mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; zie M.W. Jager; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 50:0:0 voor ''t geneezen van 6 zeere hoofden, ord. no. 8, 21 mrt 1784. (GAH1115)
Meinte Willems zie ook: Jager; M.W. en Antje Hendriks, beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 21 oct 1781 HRL; kind: Tjitske Meintes, geb 19 jan 1784, ged 15 feb 1784 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Meintes, geb 4 mrt 1788, ged 23 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Popkje Meintes, geb 27 apr 1797, ged 14 may 1797 Grote Kerk HRL
Meinte Andrys Brouwer M.B. en Wempkien Tjommes Stellingwerf beyde van HRL, koomende weegens de bruid en bruidegom Jan Gerritz, havenchercher, met schriftelijke procuratie met een gebod in de week, 30 May 1744; huwt met Wempke Tjommes Stellingwerf, beyde van HRL, sijn grproclameerd den 31 May en den 2-7 jun 1744 en doen ook getrouwt; Remonstreerd met diepst respect M.B., Wijnroejer en Borger binnen deze Stad, dat hem suppliant in ''t Seekere is voorgekomen, dat UEd:Achtb:voorneemens waeren te cligeren en aan te stellen een commissaris op de haaven, ofte opteekenaar van alle pak en bestelgoederen die van hier met de Veerman op Amsterdam enz: werden verzonden, om zoo veel moogelijk te praeveni?ren en te doen cesseren de abuisen en differenten die veelmaelen door ''t ontbreeken van zodanige behoorlijke aantekeninge tussen Cooplieden en Schippers zijn ontresen en hervoortgekoomen. den supplnt:nu zulken bedieninge, ten eenen tot Mainctien van zijn huishoudinge en ten anderen door zijn Opklimmende jaaren(die swaar Werk Vergeeten)zeer welvoeglijk passende en noodigde, en daar toe van herten inclinerende, neemt de Vrymoedigheid zig mits deezen aan de Taefel van UEd:Achtb:te addresseren, met zeer Ootmoedig Versoek dat UEd:Achtb:hem supplnt:met voorsr: bedieninge gelieven te beneficeren, en hem /onder praestatie Van Eede ven Getrouwigheid aan te Stellen tot Commissaris ofte Opteekenaar van Voorsr:goederen op zoodanigen Instructie als UEd:Achtb:daar op gelieven te beramen ofte reede mogen hebben gearresteerd q:f:etc:(was Get:)S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek, nomineert en stelt mits deezen den supplnt:M.B. tot opteekenaar van het Veer van deese Stad op Amsterdam, op soodaenige instructie Lasten en Voordeelen als daar toe specteren volgens ordonnantie door Haar Achtb daar op gemaekt of nog te maeken, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 27 dec 1758. (was Get:) J:D:Toussaint (onder stonde) Ter Ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praeside Toussaint den 27 dec 1758. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Meinte Heerts Bleeker huwt met Elisabeth ... , kind: Heert Meintes Tigchelaar, geb 1763 HRL; BS ovl 1829
Meinte Heerts Tigchelaar geb 1791 HRL, ovl 26 sep 1854 HRL, huwt met Metje Johannes Godthelp op 10 nov 1814 HRL, huw.afk. 30 okt en 6 nov 1814, timmerman, N.H., zv Heert Meintes T, en Grietje Jans; BS huw 1814, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-023; oud 48 jaar, (vnm: Meindert), geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-018; VT1839; M.H.T. eigenaar van perceel nr. 1080 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 680, huis en erf, 123 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van perceel nr. 666 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 325, weiland, 14160 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)
Meinte Klases Sannes geb 1796 Franeker, huwt met Rixie Petraeus op 29 nov 1829 Franeker, koopman, wonende te Franeker, zv Klaas Johannes S, en Angenietje Meintes Pook; BS Franeker huw 1829
Meinte Meintes Postma ovl voor 1849, huwt met Fokje Cornelis Tichelaar; BS Franeker ovl 1848
Meinte Tjeerds Kooistra geb 14 mei 1804 Baard, ovl 11 apr 1862 HRL, huwt met Anna M. Muller op 4 jan 1827 HRL, huw.afk. 24 en 31 dec 1826 HRL, kantoorbediende, N.H., inlandsche kramer in 1851, ovl wijk G-243, zv Tjeerd Meintes K, en Grietje Jetzes Baarda; BS huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk I-028
Meinte Willems Jager zie Meinte Willems; geb 1752 ... , ovl 28 dec 1816 HRL, huwt met Antje Hendriks Plekker, kinderen: Hinke, geb 1781/87 HRL, Anna dJ, geb 1793 HRL, Willem Meintes J, geb 1800 HRL, Jantje dJ, geb 1792 HRL, Popkje dJ, geb 29 apr 1796 HRL, meester slager in 1816, koopt een huis in 1798; BS ovl 1816, ovl 1827, ovl 1830, ovl 1836, ovl 1852, ovl 1867; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:0:0 terzake het cureren van 6 weeskinderenhoofden, quit. no. 1, 10 may 1785. (GAH1117); id. f. 102:11:0 terzaake geleverde 363 1/2 pond reusels, quit. no. 1, 23 okt 1789. (GAH1121); id. f. 30:14:0 terzaake geleverde 109 1/2 pond reusel quit. no. 3, 9 nov 1789. (GAH1121); id. f. 52:1:6 voor geleverde varkens-reusels, quit. no. 1, 10 sep 1790. (GAH1122); id. f. 59:6:0 ut supra, quit. no. 2, 22 okt 1790. (GAH1122); id. f. 51:6:8, quit. no. 5, 30 nov 1790. (GAH1122); id. f. 71:3:2, quit. no. 1, 15 dec 1791. (GAH1123); id. f. 44:0:10, quit. no. 2, 26 okt 1791. (GAH1123); id. f. 38:7:8, 5 jan 1792, quit. no. 1 (GAH1124); id. f. 29:7:2 23 jan 1792, quit. no. 2 (GAH1124); id. f. 85:5:6, 17 okt 1792, quit. no. 3 (GAH1124); id. f. 64:19:14, 19 dec 1792, quit. no. 6 (GAH1124); id. f. 294:3:0, 25 okt 1793, quit. no. 7 (GAH1125); id. f. 70:0:0 ter zaake geleeverde smeer, 17 nov 1795, quit. no. 3 (GAH1127); id. f. 320:9:12 terzaake geleverde 4 overjaarse en 3 spallingvarkens, quit. no. 3, 29 okt 1790. (GAH1122); id. f. 227:19:3 voor geleverde 3 koeyen, quit. no. 4, 15 nov 1791. (GAH1123); id. f. 297:0:14 ter zaake geleverde seven varkens, 24 okt 1792, quit. no. 4 (GAH1124); id. f. 382:13:12 ter zaake geleverde ses varkens, 28 okt 1794, quit. no. 1 (GAH1126); id. f. 415:10:0 ter zake geleeverde vijf overjaarsche vakens en 1 spalling, 23 okt 1795, quit. no. 2 (GAH1127); id. f. 23:7:19 terzaake geleverde vlees en smeer, quit. no. 4, 16 nov 1790. (GAH1122); id. f. 50:2:0 terzaake geleverde 171 pond reusels, quit. no. 5, 18 nov 1789. (GAH1121); id. f. 50:18:14 voor gekogte reusels, quit. no. 5, 30 nov 1791. (GAH1123); eigenaar van wijk F-178, gebruiker is Jakkle Johannes Jager, slager, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-038, eigenaar is Jakkle Jager, 1814. (GAH204); Johannes Jacobus Bemp van delfzijl en Grietje Meintes de Jager van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader M.W.J., 9 nov 1805; ondertrouw HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 260:2:0 ter zaake geleverde Twee koeyen, 18 nov 1801, quit. no. 2 (GAH1133); kind: Jantje Meintes Jager, geb 8 jan 1790, ged 28 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Willemina Meintes Jager, geb 6 apr 1793, ged 18 apr 1793 Grote Kerk HRL; kind: Anna Meintes Jager, geb 20 apr 1795, ged 10 may 1795 Grote Kerk HRL; weduwe M.J. eigenaresse van perceel nr. 1041 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 337, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belasrbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: M.J., vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Donderdag den 18 okt 1798 ''s nademiddags; de Commissie ter ontbindinge der Gilden etc uit den Raad op het huis der Gemeente bij een gekoomen zijnde, zijn na vooraf daar toe versogt te weezen voor dezelve gecompareerd, de navolgende overlieden der ontbonden gilden, namentlijk Wegens het Gild van de: Zilversmeeden Tamme de Wit, IJsersmeeden Rein Faber, Chirurgijns Sikke Popta, Huistimmerlieden Pieter Minnes, Scheepstimmerlieden Hartman Sijbrens, Metzelaars Johannes van Beemen, Bakkers IJpe Roodenhuis, Schoenmakers Gosling Piekenga, Kleermakers Pieter Willems, Vleeschhouwers M.J., Schuitschippers Barend Visser, Groot of Wijdschippers Sijbout Hoornstra met deszelfs Adjunct Michiel Jacobs, en is door welgedagte Commissie aan de Comparanten gecommuniceerd dat zijlieden, door den Raadder Gemeente waaren genomineerd respective tot Provisioneele Commissarien, over de ontbonden gilden, en daar toe bij deezen wierden aangesteld, en geauthoriseerd het welk bij hen allen wierd geaccepteert. (GAH44); Grote Kerk HRL; Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris M.J., en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wijbes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Meintje Jacobs ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL, dv Jacob Claases en IJttje Sjouwkes
Meintje Johannes zie: Mecima
Meintje Mecima geb 2 mei 1774, ged 3 mei 1774 Grote Kerk HRL; ovl 14 nov 1809 HRL, huwt met Hermanus Addens op 28 jul 1793 HRL, laatste afk. 28 jul 1793, komt van HRL, dv Johannes M, en Antje Vink; huw Grote Kerk HRL 1793, BS huw 1818, huw 1824, ovl 1854; ovl 11 nov 1809, 35 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; Harmanus Addens ende Meinsje M., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M. Vink, deszelfs oom, 13 jul 1793; ondertrouw HRL; Hermanus Addens en Meinsje M., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 jul 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Johannes Harmannus Addens, geb 13 sep 1793, ged 8 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Hermanus Addens, geb 17 aug 1795, ged 6 sep 1795 Grote Kerk HRL; kind: Harmannus Harmannus Addens, geb 15 dec 1797, ged 13 feb 1798 Grote Kerk HRL
Meintje Rintjes zie: Meinsma
Meintje Sikkes Hendericus Clemans, soldaat onder de comp. van capt. Paats ende M.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd des zelfs neef Marten Wybes, 15 nov 1788; ondertrouw HRL; Hendrikus Clemans, soldaat in de compagnie van kapitein Paats, en M.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 nov 1788 HRL, en zijn op den 2 dec daaraan volgende getrouwd; kind: Hendrina Kleman, geb 17 feb 1789, ged 10 mrt 1789 Grote Kerk HRL, moeder als Meindertje S. ; kind: Sikke Henricus Cleeman, geb 3 jul 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Sipkje Henderikus Cleman, geb 21 dec 1795, ged 26 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Pierkje Hendricus Kleman, geb 1 nov 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL
Meintje Rintjes Meinsma geb 25 mei 1805 Oosterlittens, huwt met Pieter F. Krips, N.H., Vst 11 jul 1853 uit Weidum, A 4 mei 1857 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-292, wijk H-123, 242
Meisje Alkes zie: Kramer
Meisje Alkes Kramer ovl 17 aug 1819 Alphen, huwt met Jan Cornelis Kamerling op 2 nov 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1828, ovl 1846
Meisje Haantjes Vink geb 1773 ... , ovl 9 dec 1811 HRL, huwt met Hendrik Hendriks Zwaal op 25 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 25 mei 1794, doet ovl aang van Gerrit Carpentier in 1811, wonende te op de Heilige Weg in 1811, grtvdr geeft toestemming huwelijk met H.H. Zwaal (kleinzoon), grtmdr ovl 30 mrt 1781 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1811, huw 1820, ovl 1829, ovl 1832; Hendrik Swaal en Meinskje V., beide van HRL, zijnde aangevinge gedaan door proc. IJ. Feddema onder productie van genoeg bewijs, 10 may 1794; ondertrouw HRL; Hendrik Swaal en Meinskje V., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 25 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Anthonij Hendriks Swaal, geb 10 jan 1796, ged 26 jan 1796 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Hendriks Zwaal, geb 8 jan 1798, ged 28 jan 1798 Grote Kerk HRL
Mej Conradi vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 194, 1 mrt 1804
Meje Jacobs ged 11 jan 1757 Grote Kerk HRL, zv Jacob Zakes en Antie Jochems
Mejuffrouw van der Zwaag eigenaar van wijk F-072; gebruiker Bauke Kramer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-073; gebruiker Jan Jansen Bakker, sjouwer, 1814. (GAH204)
Melcher Hinsbergen geb 1783 ... , ovl 26 aug 1811 HRL, reisend koopman, ovl ten huize van Rem Komst op de Turfhaven; BS ovl 1811
Melcher Cauda woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Melcher Lomans huwt met Dirkje Dirks, beide van HRL, geproclameert den 5-12 en getrout den 19 sep 1756; huwt met Trijntie Jans, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout de 25 okt 1768
Melcher Melchers huwt met Fienne Harmens op 22 dec 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 22 dec 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; M.M. en Fienne Harmens, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 22 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Melcher ter Meulen ovl 14 jun 1793 HRL, oud 42 jaar
Melcher Oostervelt Mr. in 1584. (Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Melcherd Ros M.R. en Marijke Hendriks Volbrink, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 26 jun 1774 HRL, en toen getrouwt
Melchers Smit huwt met Pietje Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 Febrij. 1765
Melchior Eeltjes zie: Zeilmaker
Melchior ten Hulst /Melchert; geb 17 jan 1779 Dokkum, ovl 12 nov 1859 HRL, ongehuwd, Rooms Katholiek, A nov 1851 Dokkum, Vst 21 okt 1855 uit Dokkum, zv Hendrik Melchert en Alida Jans Dijkman; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk F-230, wijk G-156, wijk H-075, 228, supp wijk F-365, supp wijk G-449
Melchior Schrage geb 1772 Kalkwijk, huwt met Maria Josepha Joosten, wonende te HRL. 1834, winkelier in 1840, huw.get. bij M. Overmeer en H. Dijkstra, 1820, koopman in 1817, levert winkelwaren in 1810, kinderen: Gerardus S, geb 1810 HRL, Melchior S, geb 1811 ... , Petrus S, geb 21 jul 1811 HRL, Hermanus S, geb 9 jun 1799 HRL, Jacobus S, 1801 Bolsward, Johannes S, geb 12 okt 1807 HRL, Susanna S, geb 15 sep 1804 Bolsward, BS geb 1811, ovl 1817, huw 1820, huw 1834, ovl 1840, huw 1842, ovl 1872, ovl 1873, ovl 1878, ovl 1882, VT1839; eigenaar en gebruiker van wijk E-106, agterhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-112, boendermaker, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb Kalkwijk en wonende te HRL. 1839, orgelmaker, wijk E-112; VT1839; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:11:0 ter saeke geleverde kleedbare stoffen, 7 dec 1810, quit. no. 9 (GAH1142); id. f. 112:7:0, 9 jan 1808, quit. no. 8 (GAH1140); id. f. 20:1:0, 5 jul 1808 (GAH1140); id. f. 42:16:0, 29 dec 1808, quit. no. 34 (GAH1140); id. f. 11:12:0, 9 aug 1809, quit. no. 10 (GAH1141); id. f. 20:5:0, 30 dec 1809, quit. no. 36 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van M.S., (kleding), 31 dec 1810: f. 29:10:0 (GAH1142); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde winkelwaren tlv het Weeshuis en Armekamer, 1810: fr 70 en 56 cts; (geen boeknr. vermeld)
Melchior Schrage geb 1811 ... , ovl 18 okt 1817 HRL, zv Melchior S, en(Maria J. Joosten); BS ovl 1817
Melchior Zeilmaker geb 2 mrt 1805 HRL, ged 7 apr 1805 HRL, N.H., 0ovl 18 dec 1862 HRL, huwt met Sjoeke vd Woude op 25 jun 1829 HRL, huw.afk. 7 en 14 jun Dokkum en HRL, zeilmakersknecht in 1851, ovl wijk F-224, zv Eeltje Abes Z, en Truike Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1829, ovl 1862, bev.reg. Ha18 51 wijk F-291; oud 34 jaar, (geslnm: Zeylemaker), geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk F-214; VT1839
Melchior/Melchert Hendriks zie: ten Hulst
Melger Melgers huwt met Janneke Harmens, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May 1752 en den 22 May getrouwdt; huwt met Claaske Folkerts, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 mei 1755; huwt met Marijke Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 27 apr en de 4 en getrout de 11 mei 1766; ovl 18 apr 1805 HRL, oud 70 jaar; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Melis Johannes zie ook: Olinjus; ged 3 nov 1761 Grote Kerk HRL, zv Johannes Pieters en Antje Melis; voormalig lantaarnopsteker vanaf 1784 en kocht dat ambt voor 160 Caroliguldens; in mrt 1796 uit het ambt gezet, want wilde de ''bekende'' Friese Verklaring: niet presenteren. Hij zou restitutie ontvangen van het betaalde bedrag. Aan hem was een bepaald pensioen gevalideerd wegens zijn getrouwe waarneming van zijn post. Melis Johannes, schilder op de plateelbakkerij van de coopman Johannes Spannenburg te HRL, na zijn funktie als lantaarnopsteker. Voorganger van M.J. was Jacob Johannes; hij kon wegens de hoge gaven het ambt niet langer waarnemen; ook kon hij zich ''gebrekkig'' schikken onder het bestier en huishouding van de Voogden van het Armenhuis. (GAH200)
Melis Cornelis huwt met Jouwer Sijbrens, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 aug en 2 sep en de 9 dito 1759 getrout
Melis Sijjes geb 7 feb 1782, ged 12 mrt 1782 Grote kerk HRL, zv