Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
N Gillet Ode Jans van Schiermonnikoog en Trijntje Dirks Cok van HRL, zijn na driemaalige proclamatie waarvan de laatste geweest is den 5 jul 1778 met attestatie van hier vertrokken en getrouwd te Schiermonnikoog volgens ingebragt getuigenis vertonend, N.G.
N Olthof IJpe Feddema en Wilhelmina Aleida Zeilstra, de eerste van HRL, de laatste van Sneek, en laatst geproclameerd en getrouwd op dato dezes 26 jun 1774 HRL, met adtestatie van Sneek, getekend N.O., v. d. m.
N IJkenzuir (?); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van N. IJ., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 20:2:0 (GAH1142)
N. de Vries gebruiker wijk F-017; eigenaar is A. Bolman, 1814. (GAH204)
N. C Clavel huwt met J.A.W. Bruce, kind: Johannes Henricus Bruce, ged 6 mrt 1760 Westerkerk HRL
N. N Bottjes Willem Berends van Pietersbierum en Marijke Folkerts van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschidt op 3 jan 1773 HRL. en op heden hier getrouwt na vertoonde attestatie van Pietersbierum, op den 3 jan 1773 getekent door Do. P.W. Schierbeek v. d. m., en N.N.B., schoolmeester te Pietersbierum
N. W Sluitman N.W.S. en Agnes van Swildens, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 15 Hooymaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Jacobus Willem Sluitman, geb 27 sep 1810, ged 16 okt 1810 Grote Kerk HRL, vader als: No? Willem S., moeder als: Agenes Zuilders
Naatje Abrahams zie: Neeteboom; de Ruiter (3x)
Naatje Kakes oud 28 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, wijk F-097; VT1839
Naatje Cornelis begraven Groot Kerkhof, regel 4, nr. 12; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; huwt met Neeltje Kornelis, kind: Gerrit Hendriks, geb 11 okt 1774, ged 27 okt 1774 Grote Kerk HRL
Naatje van der Meer oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-164; VT1839
Naatje Abrahams Neeteboom geb 1789 Amsterdam, huwt met Mozes Levy de Beer op 30 mei 1816 HRL, huw afk. 12 en 19 mei 1816, dienstbaar, wonende te Leeuwarden, dv Abraham Joseph N., en Mietje Jacobs; BS huw 1816; Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijks-afkondigingen tusschen: Mozes Levie de Beer, oud een en dertig Jaren, van beroep Koopman, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige zv Levie Jacobs de Beer en Rebecca Izaaks, en N.A.N., oud zeven en twintig Jaren, dienstmaagd, geb te Amsterdam, laatst woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige Dochter, geb uit Abraham Joseph Neeteboom en Mietje Jacobs, beide ovl al hier behoorlijk zijn afgekondigd, op zondagen dan twaalfden en negentienden dag der maand mei des Jaars eenduizend acht honderd en zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 22 May 1816; Op heden den zesden feb agttien hondert en zestien compareerden voor Ons Theodorus Kluerda Wierdsma Vrederegter van het Kanton Leeuwarden N? 1, Provintie Vriesland, 1? Hartog Jacobs Oostra, oud 54 jaar, 2? Levij Alexander Canter, oud 53 jaar, 3? Marcus Salomon Kleef, oud 42 jaar, 4? Abraham Benjamins Cohen, oud 58 jaar, 5? Abraham Levij de Beer, oud 39 jaar, 6? Jacob Koopmans Bierschenk, oud 49 jaar en 7? Liepman Joseph de Jong, oud 38 jaar, alle kooplieden en te Leeuwarden woonagtig; Welke verklaarden, (na dat voor af ten gevolge van het besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid van den 9. mrt 1815 N?. 13, aan Ons uit het schriftelijk Attest van den Heer president Burgemeester dezer Stad in dato den 29. jan 1816, de behoeftige toestand van N.A.N. gebleken was), dat gemelde N.A.N. dienstmaagd te Leeuwarden, dogter van Abraham Joseph Neteboom en Mietje Jacobs in tijden Echtelieden in de maand dec zeventien hondert agt en tagtig te Amsterdam gebooren is, kunnende geen Akte van geboorte produceren, om dat destijds van de geboorte van Joodsche meisjes in de publieke Registers geen aantekening gehouden wierd; Voorts verklaarden de Comparanten geen bloedverwanten van dezelve te zijn; Van al het welk Wij deze Akte hebben opgemaakt, welke de Comparanten met Ons en Onzen Griffier hebben vertekend te Leeuwarden op dato als vooren; Op heden den zesden feb agt tien hondert en zestien compareerden voor Ons Theodorus Kluerda Wierdsma Vrederegter van het Kanton Leeuwarden N? 1., Provintie Vriesland, 1? Liepman Joseph de Jong, oud 38 jaar, 2? Levij Alexander Canter, oud 53 jaar, 3? Hartog Jacobs Oostra, oud 54 jaar, en 4? Abraham Levij de Beer oud 39 jaar alle kooplieden en te Leeuwarden woonagtig; Welke verklaarden, (na dat vooraf ten gevolge van het besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid van den 9. mrt 1815 N? 13, aan Ons uit het schriftelijk Attest van de Heer Praesident Burgemeester dezer stad in dato den 29. jan 1816 de behoeftige toestand van Naatje Abrahams Neeteboom gebleken was), dat gemelde N.A.N. dienstmaagd te Leeuwarden dogter van Abraham Joseph Neteboom en Grietje Jacobs in tijden Echtelieden geen bloedverwanten in de opgaande linie in leven heeft, dat gemelde haar ouders haar vader in de maand jun agttien hondert en elf en haar moeder in de maand jul agttien hondert en agt beide te Amsterdam gestorven zijn, kunnende geen Akte van versterf produceren om dat dat daar van geen aantekening in de publieke Registers gevonden wordt; Voorts verklaarden de Comparanten geen bloedverwanten van dezelve te zijn; Van al het welk Wij deze Akte hebben opgemaakt, welke de Comparanten met Ons en Onzen Griffier hebben vertekent te Leeuwarden op dato als vooren
Namcke Jans huwt met Gijsbert Gerrits, wonende te HRL 1629; GJ1988
Namke Gerbens Gerrit Gerrits ende N.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Frans Gerbens, 13 Feb 1751; huwt met Gerrit Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 feb 1751 en ook getrouwdt; kind: Jan Gerrijts, ged 7 mei 1758 Westerkerk; kind: Frans Gerrits, ged 12 aug 1759 Westerkerk HRL; kind: Gerrijt Gerrijts, ged 19 jan 1755 Westerkerk HRL, moeder als Tjamkje G. ; kind: Fungerke Gerrits, ged 24 jun 1753 Westerkerk HRL, moeder als Nankje G. ; kind: Gerben Gerrits, ged 2 may 1751 Westerkerk HRL, moeder als Namkjen G.
Namke Gerbens huwt met Gerrit Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 feb 1751 en ook getrouwdt
Namke Jans Arent Batzal, weever, en N.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 dec 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Namkje Aukes Jetse Ottes ende N.A. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Coert Jansen, blauwferwer, den 5 sep 1750; huwt met Jetse Ottes, beyde van HRL, geproclameerd den 6, 13 en 20 Septemb. 1750 en doen ook getrouwt
Namkje Jans zie: Klinkert
Namkje Pieters zie: Warrega
Namkje Warrega geb 21 aug 1803 HRL, ged 6 sep 1803, N.H., dv Pieter W, en Niesje Warrega; dopen Grote Kerk HRL 1803
Namkje Jans Klinkert geb 1788 Bolsward, ovl 9 feb 1829 HRL, huwt met Eeltje Hanses Rispens; BS ovl 1829
Namle Oepkes ovl voor 1815; zie: van der Woude; wed. gebruiker van wijk F-196; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); komt van delsterhuysen, huwt met Hinke Hiddes, van HRL, geproclameerd de 17-24 jun en de 1 en getrout met Attestatie de 10 jul 1770; Extract uit het Doopboek der Gereformeerde Gemeente te Joure. N.O. en Hinke Hiddes El. op de Jouwer Een kind geb den 8 nov Bij de Doop den 27 nov genaamt Sjouke. Afgegeven bij ons Schout der Gemeente Joure den 19 dec 1814
Namle Oepkes van der Woude zie ook: Namle Oepkes; ovl voor 1813, huwt met Hinke Hiddes Dam, kinderen: Sjouke, geb 1783 Joure, Gerrit, geb 1786 Joure, Hinke, geb 1794 Joure, stuurman en ovl of afwezig in 1833; BS huwafk. en huw 1811, huw 1812, ovl 1815, huw 1833, ovl 1848, ovl 1854, ovl 1856
Nancij Barends zie: van Hoften
Nancij Barends van Hoften geb 9 feb 1804 HRL, ged 11 mrt 1804 HRL, N.H., ovl 15 dec 1854 HRL, huwt met Joeke Minnes Radsma op 26 mei 1831 HRL, dienstmeid. dv Barend Martens vH, en Jantje Oeges Leeman; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1831, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-189, 34, wijk C-163; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; VT1839
Nanck Gerbens ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL, dv Gerben Wouters en IJtje IJsbrands
Nankje Germens geb 1771. ., ovl 28 mei 1815 HRL, huwt met Oene Klaases Advokaat, dv Gerben Tites en Lieske Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1815, huw 1833, ovl 1852
Nanne Jarigs zie: de Boer
Nanne Lieuwes huwt met Djouwke Sjoerds, kind: Sjoerd Nannes, geb 8 nov 1793, ged 26 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Nannes, geb 20 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL; moeder als Dieuwke S.
Nanne Nannes zie: Helema
Nanne Oenes transporteert militairen 1807
Nanne Veldboer huwt met Houkje Nannes, kinderen: Dieuwke Veltman/Veldboer, geb 1778 Parrega, Pieter Nannes V, geb 1771 Parrega; BS ovl 1841; 1848 overlijdens
Nanne Jarigs de Boer ovl 17 dec 1802 op de Zuiderzee bij Hoorn, huwt met Sijtske Ulkes Polman, kind: Jarig Nannes de B., geb 1794 Hindeloopen; BS huw 1822, ovl 1833
Nanne Nannes Helema huwt met Maaike ... , kind: Dirkje Nannes H, geb 1785 Dokkum; BS ovl 1847
Nanne Pieters van der Wal N.P. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 1624 te HRL, koopman, woonplaats St. Anna Parochie, legger nr. 766, huis, 119 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Nanneke Atses huwt met Tjerk Hiddes de Vries, huwt met Tjerk Hiddes de Vries op 27 aug 1648 te Sexbierum. Een dag na de tijding van het sneuvelen van haar man is N.A. van een zoon bevallen die, naar zijn vader Tjerk genoemd, de 29 aug in de Westerkerk HRL; ged is. N.A. is na de geboorte van Tjerk niet meer hersteld, zij overleed 17 okt van hetzelfde jaar. Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1769: 18 jan 1667 Betaelt aen Dr. Arckenbont medicus voor enige visiten aen wijlen N.A. in haer sieckte gedaen f. 1:16:0; 25 apr 1667 aen de erfgenamen van weduwe Nicolaes Bramius apothecarius betaelt voor medicinen aen wijlen N.A. gelevert f. 34:13:0; 25 apr 1667 Betaelt aen J. Frencelius Medicine Proffessor tot Franeker voor diensten aen de rendeerden moeder in desselfs sieckte gedaen f. 19:10:0; 7 jan 1667 Betaelt aen IJsbrand Joosten Heyns wegens wijn op de Leed van wijlen N.A. f. 59:17:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984
Nanning Harmens zie: Bruinsma
Nanning Jans zie: Magree
Nanning Lieuwes woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Nanning Magree geb 1798 HRL, huwt met Anna Maria Sterk op2 jun 1822 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei HRL. en 19 en 26 mei 1822 Franeker, tichelaarsknecht, wonende te te Franeker, zv Johan M, en Oetske Nannings; BS huw 1822
Nanning Piers huwt met Lijsbeth Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763 in de Westerkerk
Nanning Pronk huwt met Antje Foppes Vlieger, kind: Pieter, geb 1787 Ameland, Jacob P, geb 1790 Ameland; BS ovl 1845; 1847 overlijdens
Nanning Sybrens huwt met Klaaske Sijbes, kind: Jantje Nannings, geb 19 apr 1788, ged 6 may 1788 Grote Kerk HRL
Nanning Sybrens ovl 27 okt 1792 HRL, oud 43 jaar; N.S. van HRL, en Klaaske Klaassen van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 oct 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Nanning Tjeerds zie: Staalstra
Nanning Willems Gerrit Gerrits ende Maartje Teedes, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs oom N.W., 9 May 1744; Jan Beerns en IJbeltie Johannes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom N.W., 30 May 1744; Jan Jansen ende Maartie Tades, beide van HRL, huw.aang. 30 apr 1735 HRL, komende voor de bruid N.W., desselfs oom; huw.aang. HRL 1735; Pijter Thomas van Ter Schelling ende Geertje Jans van HRL, huw aang. 23 mrt 1737 HRL, komende wegens de bruid N.W. ; huw.aang. HRL 1737; Berent Berents en Rinnekie Willems, beide van HRL, huw.aang. 27 sep 1738 HRL, koomende voor de bruit Nanningh W., desselvs Broeder; huw.aang. HRL 1738; Dirk Hendriks ende Mayke Johannis, beyde van HRL, huw.aang. 18 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd N.W., desselfs oom; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Nanning Harmens Bruinsma geb 1781 Kimswerd, ovl 1 mei 1835 HRL, huwt met Martje van Kampen op 2 sep 1810 HRL, zv Harmanus B, en Hiltje Feersma, paruikmaker en huw.get. bij B. van Kampen en V. de Vries, behuwd broeder bruidegom 1812, id. bij A.G. Wielinga en E.R. deventer 1814, komt van HRL; in 1810, baardscheerder 1835; gebruiker van wijk C-123, baardscheerder; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); N. Harmanus B. en Martje Reins, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Oogstmaand 1810; ondertrouw HRL; N.H.B. eigenaar van percelen nrs. 622 en 623 te HRL, baardscheerder, woonplaats HRL, legger nr. 141, resp. huis, en huis en erf, beide 27 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Nanning Tjeerds Staalstra ovl 13 dec 1816 Franeker, huwt met Sijtske Hoytes, turfdrager te Franeker, kind: Houkje Nannings S, geb 1800 Franeker; BS huw 1827
Nanningh Ruurds ged 19 apr 1750 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Pieters en Rinske Nannings
Nantje Jans ook als: N. Josephs; zie aldaar; ook als: Nantje Jonas; zie aldaar; huwt met Oege Jans, kind: Coenraad Oeges, geb 3 mrt 1775, ged 28 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Coenraad Oeges, geb 8 dec 1777, ged 6 jan 1778 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Oeges, ged 4 Febrij 1772 Grote Kerk HRL, moeder als N. Jans; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en Seventig den derde mrt is Geboren Coenraad zv Oege Jans en N.J. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 dec 1815. (fiche 9)
Nantje Jonas zie ook: N. Josephs; zie ook: Nantje Jans; huwt met Oege Jans, kind: Tijttie Oeges, ged 22 mei 1760 Westerkerk HRL; kind: Lijsbeth Oeges, ged 25 mei 1762 Westerkerk HRL; kind: Jan Oeges, ged 3 jan 1765 Westerkerk HRL; kind: Jan Oeges, ged 5 aug 1766 Grote Kerk HRL, moeder als N. Jonas
Nantje Joosten huwt met Oege Jans, kind: Joostijn Oeges, ged 30 mrt 1769 Westerkerk HRL
Nantje Josephs zie ook: Nantje Joosten; ook als: N. Jans; zie aldaar; zie ook: N. Jonas; zie aldaar; ovl mei 1794 HRL, huwt met Oege Jans; BS huw 1815, huw 1819; kind: Tijttie Oeges, ged 22 mei 1760 Westerkerk HRL
Nantje Roelofs geb 29 nov 1773, ged 23 jan 1774 Grote Kerk HRL, dv Roelof Geerts en Antje Tjallingsl
Nantje Tjebbes huwt met Pieter Hendriks op 26 okt 1806 HRL, komt van Terschelling; huw Grote Kerk HRL 1806
Natan Levi van HRL, en Cijsie Levi van HRL, huw.aang. 11 feb 1736 HRL, vertonende de broeder der bruydegom Schriftelijk Consent van des bruids moeder per missive; huw.aang. HRL 1736
Nathan Eleazar woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen (GAH650)
Nathan Eliazar zie: Cohen
Nathan A Cohen oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-035; VT1839
Nathan Eliasar Cohen ovl 28 sep 1808 HRL, huwt met Mietje Salomons Cohen, kind: Adam, geb 1788 HRL; BS huw 1821, ovl 1822, ovl 1857; wed. N.E.C. gebruiker van wijk E-244; eigenaar is Samuel S. de Jong, -pakhuis, 1814. (GAH204); wed. N.E.C. gebruiker van wijk E-248, winkelier; medegebruiker Albert Slooyer wed., Pieter Bos, sjouwer, en Pieter Jans wed. ; eigenaar is Samuel S. de Jong, 1814. (GAH204); N.E.C. van Leeuwarden en Mijkje Salomons van HRL, Jooden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 nov 1780 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Leeuwarden, getrouwd den 12 daaraanvolgende
Nathaneel Migchiels huwt met Durckje Kleises, kind: Haddij Nathan?els, ged 5 nov 1771 Grote Kerk HRL
Natz Zeefhouder N.Z., Corporaal onder de comp. van capt. Paats en Marijke Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest deszelfs neef Harmen Hendriks, 25 okt 1788; ondertrouw HRL; N.Z., Corporaal in de compagnie van Kapitein Paats, en Marijke Jansen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 9 nov 1788 HRL
Neeltie Abbes (huw. aang. ); zie ook: Neeltje Alles; ende Romke Jansen, beide van HRL, huw.aang. 3 jan 1739 HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Lieuwe Abbes; huw.aang. HRL 1739
Neeltie Beerns ende Gerrijt Hendriks, beyde van HRL, huw.aang. 2 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid Ewert Janse, desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Neeltie Beerns huwt met IJmke Sickes, beide Van HRL, huw.aang. 9 nov 1737 HRL, komende Voor de bruid Sijtse Gerrits; huw.aang. HRL 1737
Neeltie Douwes ende Dirk Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 9 nov 1737 HRL, komende voor de bruid Gerrit Douwes, desselvs broeder; huw.aang. HRL 1737
Neeltie Everts Geeft UEd:Achtb:met schuldige Eerbied te kennen Hoytje IJpes turfmeetster binnen dese Stad, dat sij supplnte door swakheid van haer Ligchaem wel genegen zoude zijn dito haere functie te transporteren op N.E. huisvrouw van Ruird Hillebrands met deselve haer man gest: en vermits zodanigen overdragt niet vermag te geschieden zonder consent en gratie van UEd:Achtb: soo versoeken de beide supplntn met vorige Eerbied UEd:Achtb: gelieven deese overdragt gunstelijk te accordeeren en over zulx N.E. in plaets van Hoytje IJpes tot ordrs turfmeetster aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende q:f:etc:(was get), Dit is Hoytje X IJpes Eigen gesette kruys; me prte B. Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert en nomineert mits deesen de meede supplnte N.E. tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 2 nov 1740 (was get), J. Agema Ter Ordtie van de magistr: M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 2 nov 1740 heeft N.E. den Eed van getrouwigheid gepresteerd coram praeside Donker. In kennisse van mij secrts (was get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731- 1759); EVERTS, NEELTJE
Neeltie Gerrits Johannes Albertus van HRL, ende N.G. tot Oosterbierum, koomende weegens de bruid Jan Coenraeds desselvs aengetroude neef, 5 Apr 1749
Neeltie Hendriks Marten Jansen van Tzjum ende N.H. van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs steevaeder Sipke Dirks, 7 dec 1748
Neeltie Huisman oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-204; VT1839
Neeltie Johannis ende Jan Sickes, (van beiden niet vermeld van waar), huw.aang. 9 mrt 1737 HRL, Coram Presid:Brouwer, vertonende de Bruidegom de handt van sijn vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1737
Neeltie Minnes zie: Bakker
Neeltie Poort oud 58 jaar, geb Nieuwendam en wonende te HRL. 1839, wijk G-201; VT1839
Neeltie Simons Johan Martin Hauw, Soldaat onder de comp. van capt. Dolleman ende N.S., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Harmanus Tabes, desselfs oom, 30 may 1789; ondertrouw HRL; Johan Martijn Hauw, soldaat in de compagnie van kapitein Dolleman, en N.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 jun 1789 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Grietje Martinus Houw, geb 9 jul 1793, ged 6 aug 1793 Grote Kerk HRL
Neeltie Wopkes Pijtter Symons Waterman ende N.W., beide van HRL, koomende wegens de Bruidegom IJke Goverts Potkast als daar toe bij missive gelast en wegens de Bruit desselvs oom Otte Aukes, 11 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL
Neeltie Ariens Wassenaar ged 28 okt 1760 Grote Kerk HRL, dv Arien Wassenaar en Lijsbeth Johannes
Neeltie Minses Bakker huwt met Evert Claases Oosterbaan in 1700; DG-Oosterb, schema IV
Neeltje Adams zie: Lentz
Neeltje Agema ovl voor 1833, huwt met Klaas Rommerts Blaauw; BS ovl 1832
Neeltje Ages huwt met Johannes Alberts, kind: Age Johannes, ged 11 mei 1761 Grote Kerk HRL
Neeltje Acker ovl 1752 HRL; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met dr. Vopisius Akker, 1 jaar lijfrente van 2 x 400 Caroliguldens, 12 nov 1740: 72 Caroliguldens; id. 8nov17 41, id. 14 nov 1742; id. 9 nov 1743; id. 5 nov 1744; id. 19 nov 1745; id. 13 sep 1746; id. 15 jan 1748; id. 6 nov 1748; id. 19 nov 1749; id. 23 nov 1750; id. 27 sep 1751; id. aan de erven 9 maanden en 8 dagen lijfrente, 18 dec 1752: f. 30:5:0; op haar lijf was geconstitueerd een kapitaal van 400 Car glds op 2 sep 1695; lijfrente 36 Caroliguldens vervallen aan de Stad; rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt aan de erven N.A. f. 21:11:0 terzake winkelwaren door haar in het Weeshuis geleverd, kwit. no. 9, 1 aug 1752 (GAH1081); id. f. 16:19:0 terzake luywagens, spinael en elsen door haar geleverd, 31 okt 1752, kwit. no. 25 (GAH1081); id. f. 19:7:0 terzake winkelwaren tot dagelijkse behoeften in het Weeshuis geleverd, 25 mei 1751, kwit. no. 20. (GAH1080); id. f. 21:3:0 wegens levering van spijkers, pluggen en spinaal ten behoeve van het Weeshuis, 30 nov 1751, kwit. no. 42 (GAH1080); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente over 400 Caroliguldens, 13 nov 1750: f. 36:0:0 (GAH428); id. ord. 19 nov 1749 (GAH427); id. 2 nov 1736 (GAH283); id. wegens leverantie van spijkers en ijzerwerk, 14 nov 1736: f. 43:7:0 (GAH283); id. 25 apr 1737: f. 187:5:8 (GAH283); id. 25 jul 1737: f. 152:12:0 (GAH283); id. 15 feb 1738: f. 230:4:0; id. 30 okt 1736: f. 39:18:0 (GAH1066); id. samen met dr. Wopke Acker, 1 jaar lijfrente van 2 x 400 Car glds, 22 nov 1729: f. 72:0:0 (GAH283); id. 31 okt 1730 (GAH283); id. 31 okt 1731 (GAH283); id. 13 nov 1732 (GAH283); id. 9 jan 1735 (GAH283); id. 26 dec 1735: (GAH283); id. 21 sep 1736 (GAH283); id. 29 okt 1737 (GAH283); id. 2 nov 1738, (B2 83); id. 28 okt 1729 (GAH283); id. van het Stadsweeshuis wegens geleverde spiekers en ijzerwerk ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 18 mei 1734, kwit. no. 11 (GAH1064); id. 3 mei 1735, kwit. no. 13: f. 35:3:0; id. 25 okt 1735, kwit. no. 38: f. 10:13:0 (GAH1065); id. wegens levering van huiselijke gereedschappen ten behoeve van het Weeshuis, 30 apr 1737, kwit. no. 15: f. 18:6:0 (GAH1067); id. wegens levering van ijzerwerk in het Weeshuis, 19 nov 1737, kwit. no. 35: f. 13:18:0 (GAH1067); Wiltetus Hendriks ende N. Gerrijts Acker, beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1737 HRL, Commissaris Burgemr. Vosma, komende met procuratie van deselve de Gerechtsbode Andrijs Jelgersma met versoek van een gebodt in de week; huw.aang. HRL 1737
Neeltje Alles zie ook: Neeltie Abbes; (huw. aang); huwt met Romke Jansen, kind: Grietje Romkes, ged 21 jul 1743 Grote Kerk HRL; kind: Alle Romkes, ged 21 feb 1740 Westerkerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Neeltje Alles zie ook: van Loon; ged 6 sep 1763 Grote Kerk HRL, dv Alle Lieuwes en Grietje Willems; Jan Brink ende N.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Alle Lieuwes, 2 nov 1793; ondertrouw HRL; kind: Grietje Jans, geb 22 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL; kind: Manus Jans, geb 20 may 1798, ged 12 jun 1798 Grote Kerk HRL, vader is J. Bernardus
Neeltje Andrijs ged 12 feb 1747 Grote Kerk HRL, dv Andrijs Wytzes en Pijtje Pijtters; ged 6 nov 1740 Grote Kerk HRL, dv Andris Wytses en Pietje Pieters
Neeltje Andries huwt met Simon Foppes, kind: Foppe Simons, geb 1 may 1789, ged 26may17 89 Grote Kerk HRL
Neeltje Andries Roelof Pieters ende N.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerben Andries, de broeder, 22 dec 1792; ondertrouw HRL; Roelof Pieters en N.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 jan 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Neeltje Andries Simon Foppes en N.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 nov 1785 HRL, en zijn getrouwd den 4 dec 1785 HRL
Neeltje Barends ovl 9 dec 1794 HRL, oud 82 jaar
Neeltje Baukes ovl voor 1800, wonende te HRL 1799; woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 30:0:0 (GAH650)
Neeltje van Beemen ovl 18 apr 1803 HRL, oud 72 jaar; Daniel van Ruth van Leeuwarden en N. vB., van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 apr 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage alhier getrouwd
Neeltje Berends geb 1767 ... , ovl 24 apr 1811 HRL, huwt met Hendrik Willekes; BS ovl 1811; 1831 overlijdens; Hendrik Jans ende N.B., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Frans Jans deszelfs oom, 31 okt 1789; ondertrouw HRL; Hendrik Jans en N.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 nov 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Neeltje Berents ged 4 aug 1768 Grote Kerk HRL, op belijdenisse des Geloofs, op de Soutsloot
Neeltje Berkmeer geb 4 jul 1803 HRL, ged 26 jul 1803, N.H., dv Haye B., en IJmkje van der Kamp; dopen Grote Kerk HRL 1803
Neeltje Bontekoe ovl voor 1789; weesvoogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door wijlen N.B. wed. F. Tangerman aan ''t Weeshuis gelegateerd, 16 may 1788. (GAH1120); ovl 14 des 1787, oud 45 jaar; Frederikus Tangerman, mede vroedschap deezer Stad en N.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 jul 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Neeltje Dirks ende Jan Lases, beide van HRL, huw.aang. 30 aug 1738 HRL, Commissaris Burgemr. Vosma, koomende voor de Bruit desselfs vader Dirk IJmkes; huw.aang. HRL 1738; huwt met Jan Lucas, kind: Lijske Jans, ged 18 okt 1746 Grote Kerk HRL; huwt met Jan Laeses, kind: Haring Jans, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL
Neeltje Dirks ged 26 apr 1748 Grote Kerk HRL, Egte vrouw in de Lammert Warnersteeg; huwt met Albert Dirks, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en doen getrouwt; Albert Dirks ende N.D. beide van HRL, koomende weegens de bruid Dirk Jeppes desselvs vader die meede verklaerde dat de bruidegoms moeder dit huwelijk accordeerde, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Neeltje Eelkes geb 9 mrt 1794, ged 30 mrt 1794 Grote Kerk HRL, dv Eelke Walkes en Jaapje Pieters
Neeltje Eelkes huwt met Walke Harmanus, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 Novem:en getrout de 4 dec 1757; kind: Hendrikje Walkes, ged 11 mrt 1759 Westerkerk HRL; kind: Hinke Walkes, ged 29 sep 1765 Grote Kerk HRL, moeder als N. Eelkjes; kind: Eelke Walkes, ged 26 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, vader als W. Hermanus; kind: Aaltje Walkes, ged 25 Febrij 1772 Grote Kerk HRL
Neeltje Eeltjes ged 28 jan 1772 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Meinderts en Koesje Willems, de moeder is Korsje W.
Neeltje Eeuwes Weeshuis betaalt aan de voogden van de Stads Armekamer f. 20:3:0 tot remplacering bij de uitzetting voor N.E. op heden uit het Weeshuis uitgegaan, 5 dec 1759, kwit. no. 1 (GAH1089)
Neeltje Everts ged 8 okt 1758 Westerkerk HRL, dv Evert Ruirts en Maike Gabbes
Neeltje Everts zie: Riewald
Neeltje Faber geb 20 nov 1811 HRL, dv Jan F en Johanna Idses; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 20 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan Faber en Johanna Idses
Neeltje Ferwerda geb 1791 HRL, ovl 3 mrt 1859 HRL, huwt met Johannes Damen op 6 jun 1819 HRL, huw.afk. 6 en 13 mei 1819 HRL, en Leeuwarden, wonende te Leeuwarden, dienstmeid. N.H., dv Jacob Ages F, en Grietje Johannes Nijhof; BS huw 1819, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-161; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-161; VT1839; rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 47:16:0 van de Weesvoogden verdiende Loonen van N.F., Tettie Symens en Akke Andries, Hotske en Lieuwke Gerrijts, 31 may 1808 (GAH1140)
Neeltje Fokkes zie: Jagersma
Neeltje Fransen huwt met Fokke Tjeerds van Esta; BS ovl 1825
Neeltje Geerts zie: Bakker
Neeltje van Gelder huwt met Abel Hendriks van Gelder, wonende te HRL. 1836 en 1837; BS ovl 1836; 1837 huwelijken
Neeltje Gerbens zie: Posthumus; Gerlof Claasen en N.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van gnoegzaam bewijs, 13 Bloeimaand 1809; kind: Grietje Gerlofs, geb 1 apr 1810, ged 16 apr 1810 Grote Kerk HRL
Neeltje Gerkes Jan Pieters ende N.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de proc. Bartle Tuininga, 1 sep 1792; ondertrouw HRL; Jan Pieters van HRL, en N.G. van ter Schelling, hebbende de laatste afkondiging gehad op den 16 sep 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Neeltje Gerrijts ovl 30 dec 1793 HRL, oud 31 jaar
Neeltje Gerrits begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 22; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 32, nr. 6; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Neeltje Gerrits ovl voor 1849, huwt met Jan Everts Bouwknegt; BS ovl 1848; kind: Trijntje Jans Bouwknegt, geb 23 apr 1793, ged 12 may 1793 Grote Kerk HRL
Neeltje Gerrijts Pieter Joosten en N.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 12 Louwmaand 1811
Neeltje Gosses Willem Meynderts van Berlicum ende N.G. van HRL, 15 May 1745
Neeltje de Graaf geb 1787 ... , ovl 5 apr 1813 HRL; wijk F-245; BS ovl 1813
Neeltje Greolds ovl in 1751; was Stads Vroedvrouw; haar funktie wordt overgenomen door Hiske Claases huwt met Christiaan Besling; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar tractement, kwit. op 4 ordonnantien, 1 mei 1751: f. 50:0:0 (GAH428); id. 8 kwartalen tractement, waar van het eerste verscheen 1 aug 1748 en het laatste 1 mei 1750, kwit op 8 ordonn. : f. 100:0:0 (GAH427); id. in plaats van Tjerkje Jarigs, stadsvroedvrouw, een half jaar waargenomen hebbende, 5 nov 1732: f. 25:0:0 (GAH283); gemeentebestuur betaalt aan de erven van N.G. 1 maand en 11 dagen tractement als stadsvroedvrouw met haar versterfdag verschenen 11 sep 1752: f. 5:12:0, (geen boeknr. vermeld)
Neeltje Hankes geb 1786 ... , ovl 4 mei 1816 HRL, huwt met Pieter Joosten Ooy; BS ovl 1816
Neeltje Hankes Frans IJking ende N.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Hankes de broeder, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; Frans IJking en N.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Neeltje Harmens ged 28 jan 1746 Grote Kerk HRL; op Belijdenis des Geloofs, Jonge Dogter bij de Blauwe Trappen
Neeltje Hayes zie: Berkmeer
Neeltje Hayes ged 19 jul 1770 Westerkerk HRL, dv Haye Jans en Froukje Wiegers ovl 23 okt 1794 HRL, oud 24 jaar; ged 11 nov 1764 HRL; in de Westerkerk, dv Haye Jans en Vroukjen Wijgers; doopregisters N.H. HRL 1764; ged 25 nov 1759 Westerkerk HRL, dv Haie Jans en Vroukie Wiegers
Neeltje Heeres huwt met Pieter Ros; BS ovl 1829
Neeltje Hendrikus zie: Bauer, Vulsma
Neeltje Hendriks ovl 22 dec 1803 HRL, oud 58 jaar
Neeltje Hendriks huwt met Folkert Jennes op 18 apr 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802
Neeltje Hendriks huwt met Gerrit Overbeek; BS ovl 1831
Neeltje Hendriks Jelle Meynderts ende N.H. beyde van HRL, komende wegens de de bruyd desselfs steevader Sipke Dirks, 1 May 1745; huwt met Jelle Meinderts, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 may 1745 en doen ook getrouwt
Neeltje Hendriks huwt met Beernt Jans, beide van HRL, geproclameerd den 15-22 en getrout de 30 mei 1757
Neeltje Hendriks huwt met Sake Folkerts, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 Janewari 1761 in de Westerkerk
Neeltje Hendriks van HRL, huwt met Gerrijt Pieters van St. Jacobi Parochie, geproclameerd de 20-27 mei en de 3 jun en getrout met attestatsie de 16 dito; kind: Hitje Gerrits, ged 5 jun 1768 Grote Kerk HRL
Neeltje Hettes geb Workum ... , ovl na 1 mei 1771 en voor 1779 ... , huwt met Pyeter Jelles Crolis op 28 mei 1747 IJlst, wonende te IJlst, dv Hette Douwes en Akke Klaases; Gen. JB. 1969, bl. 76
Neeltje Hillebrands ged 24 7ber(=sept) 1771 Grote Kerk HRL, dv Hillebrand Ruurds en Engeltje Sikkes
Neeltje Hoekers geb 1803 HRL, ovl 10 aug 1850 HRL, huwt met Minne Baukes van Smeden op 10 mei 1832 HRL, dienstmeid. dv Wijnand H, en Elsje de Hol; BS huw 1832, ovl 1850, bev.reg. HRL 1850 wijk D-054; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-049; VT1839
Neeltje Hofhuis oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-048; VT1839
Neeltje Hotzes huwt met Taeke Wybes de Boer; BS ovl 1882
Neeltje Jacobs zie: Ferwerda, Tromp
Neeltje Jacobs en Lieuwe Alles, beyde van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL, komende voor de Bruit Symen Sijbes; huw.aang. HRL 1737; huwt met Lieuwe Alles, kind: Jacob Lieuwes, ged 24 may 1740 Grote Kerk HRL
Neeltje Jacobs ovl 19 sep 1794 HRL, oud 83 jaar; invnet. nr. 320
Neeltje Jacobs zie ook: van Loon; Claas Rintjes ende N.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jacob Lieuwes, 3 may 1794; ondertrouw HRL; Klaas Rintjes en N.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 18 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; geb 14 jul 1773, ged 27 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Teunis Klaases, geb 16 dec 1808, ged 15 jan 1809 Grote Kerk HRL; kind: Rintje Klaases, geb 17 feb 1795, ged 10 mrt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Klaases, geb 23 jan 1797, ged 12 feb 1797 Grote Kerk HRL
Neeltje Jacobs huwt met Jan Heeres, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 mei 1760
Neeltje Jans zie: Dijkstra, Faber, Klaver, Schoonbergen, Sprietsma
Neeltje Jans ovl 3 feb 1640, 21 jaar, huisvr. van Meynte Poppes, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Neeltje Jans ovl 7 zomermaand 1812 HRL, huwt met Jan Heeres Hiddema; BS huw 1826
Neeltje Jans van Sexbierum, huwt met Willem Rinkes, van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout met attestasie de 30 jun 1765
Neeltje Jelles ged 10 jul 1770 Grote Kerk HRL, dv Jelle Hessels en Mintje Jans
Neeltje Jelles Age Dirks Agema ende N.J., beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door R.J. de Swart met vertooninge van des bruidegoms moeders en des bruids vaeders consent, 6 dec 1749; huwt met Age Dirks Agema, beyde van HRL, geproclameerd 7, 9 en 14 desemb 1749 en doen ook getrouwdt; kind: Antie Ages Agema, ged 7 sep 1756 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Ages Agema, ged 29 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Minke Ages Agema, ged 13 mei 1760 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Ages Agema, ged 21 mei 1754 Westerkerk HRL
Neeltje Johannes zie: van der Meulen, Velthuis
Neeltje Johannis Jacob Eiberts ende Neeltje Johannes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef Abel Dirks, 27 Jul 1748; huwt met Jacob eyberts, beyde van HRL, geproclameerd den 28 jul en 4-11 August 1748 en de 15 septem getrouwt in de Westerkerk
Neeltje Joostes huwt met Claes Boyens, beiden te Kimswerd; zie verder Booyen Claeses
Neeltje Jurjens geb 1759 Franeker, ovl 3 apr 1830 HRL, huwt met Foppe Geerts Valderpoort, dv Jurjen Baukes en Rigtsje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1830, ovl 1838, ovl 1839; Poppe Geerts en N.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1781 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Elbrigje Poppes, geb 3 feb 1784, ged 24 feb 1784 Grote Kerk HRL; kind: Richtje Poppes, geb 8 dec 1788, ged 25 dec 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Poppes Valderpoort, geb 22 okt 1796, ged 6 nov 1796 Grote Kerk HRL
Neeltje Jurjens Johannes van Kempen ende N.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jurjen Harmens deszelfs vader, 8 may 1791; ondertrouw HRL; Johannes van Kempen en N.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraanvolgende
Neeltje Karels zie: Kloppenburg
Neeltje Kaspars Harmen Hendriks en N.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 dec 1781 HRL, en zijn den 11 daaraanvolgende getrouwd
Neeltje van Kassel geb 1654 HRL, ovl 6 mrt 1832 HRL, huwt met Wopke Barteles; BS ovl 1832
Neeltje Klases zie: Hoffius, Visser
Neeltje Claases en Sjouwkje Claases, wonende in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts: . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek vermeld met alleen rechts:. -1:0 (GAH650); (GAH650)
Neeltje Klases hed. 31 okt 1769 Grote Kerk HRL, dv Klaas Simons en Tjitzke IJmkes(!); ovl 23 aug 1811 HRL, huwt met Sjouwke Freerks Oosterbaan op 29 mei 1796 HRL, komt van HRL, dv Klaas Simons en Tjietske Klases, wonende te op de Ossenmarkt in 1811; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1811, huw 1827; kind: Klaas Sjoukes, geb 19 mrt 1809, ged 2 apr 1809 Grote Kerk HRL; kind: Freerk Sjoukes, geb 17 dec 1796, ged 1 jan 1797 Grote Kerk HRL; kind: Zeyke Sjoukes, geb 29 jul 1798, ged 12 aug 1798 Grote Kerk HRL
Neeltje Klases geb 1786 Sexbierum, huwt met Jakle Jakles Donia, wonende te Sexbierum, dv Klaas Roelofs en Tjitske Jelles; BS Barradeel huwafk. 1811
Neeltje Claases huwt met Lammert Dirks, beyde van HRL, sijn geproclameert 18, 24 en 31 May 1739 en doe ook getrouwt; Lammert Dirks ende N.C. koomende voor de Bruit desselfs vader Claas Fokkes, 16 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Neeltje Clases huwt met Wytse Heins, beide van HRL, geproclameerd den 3-11 en getrout den 17 apr 1757
Neeltje Kloppenburg geb 8 dec 1788 HRL, ovl 13 dec 1880 HRL, 1e huwt met Frans Heuffers op 18 jul 1811 HRL, 1e afk. zondag 12 May 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 19 May 1811, ondertrouw 8 May 1811, 2e huwt met Jan Arink op 8 feb 1844 HRL, Rooms Katholiek, dv Karel K, en Neeltje Berends (IJkinga); BS huw en huwafk. 1811, ovl 1843, huw 1844, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-149; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-314; VT1839
Neeltje Knoll geb 19 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Marius Antonius Diderikus Knoll en Johanna Elisabeth Bruch
Neeltje Corneelis ged 16 jan 1748 Grote Kerk HRL, dv Corneelis Durks en Sijtske Pijtters
Neeltje Kornelis huwt met Hendrik Kornelis, kind: Gerrit Hendriks, geb 11 okt 1774, ged 27 okt 1774 Grote Kerk HRL
Neeltje Cornelis Haitse Jorrits en N.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 jul 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Neeltje Cornelis ovl voor 1839, kind: Cornelis Visser, geb 1804 Franeker; BS geb en huw 1838
Neeltje Cornelis ovl 12 mrt 1793 HRL, oud 19 jaar
Neeltje Koster geb 13 dec 1801 HRL, ged 4 jan 1803, ovl 14 nov 1876 HRL, huwt met Douwe Wiebes de Vries op 5 dec 1824 HRL, huw.afk. 7 en 14nov824, dienstmeid. N.H., dv Tjalke Jans K, en Elisabeth Sjierks; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-326; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-315; VT1839
Neeltje van der Laan huwt met Hendrik Ouda; BS ovl 1879
Neeltje Lammerts zie: Brandius, Sprietsma
Neeltje Louws huwt met Gerrijt Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mrt 1766; kind: Pieter Gerrijts, ged 18 apr 1769 Grote Kerk HRL; kind: Elske Gerrijts, ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL
Neeltje Marinus huwt met Thomas Romein; BS ovl 1857
Neeltje Martens zie: dekker
Neeltje Martens huwt met Sipke Jans, kind: Pieter Sipkes, geb 10 nov 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL; kind: Hyke Sipkes, geb 2 aug 1789, ged 11 aug 1789 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Sipkes, geb 13 mrt 1792, ged 27 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hijke Sipkes, geb 8 jul 1793, ged 21 jul 1793 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Sipkes, geb 27 mrt 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL
Neeltje van der Meulen geb 12 mei 1800 HRL, ged 1 jun 1800, N.H., dv Johannes vdM, en Grietje Rients; dopen Grote Kerk HRL 1800
Neeltje Michiels ovl 27 nov 1792 HRL, oud 22 jaar; N. Migchiels, ged 6 aug 1771 Grote Kerk HRL, dv Migchiel Melles en Grietje Romkes
Neeltje Minnes en Warner Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 24 nov 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Neeff Jan Jansen; huw.aang. HRL 1736; huwt met Warner Jacobs, kind: Minne Warners, ged 21 nov 1747 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Warners, ged 22 dec 1744 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Warners, ged 1 nov 1740 Grote Kerk HRL
Neeltje Minnes geb 3 dec 1773, ged 21 dec 1773 Grote Kerk HRL, dv Minne Warnars en Lija Jakobs
Neeltje Minnes huwt met Andries Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 27 nov en de 4 en getrout de 11 dec 1763 in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL
Neeltje Minses N.M. huwt met Evert Claeses Oosterbaan; zie verder: Jacob Fransen Roorda
Neeltje Mulder oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839
Neeltje Nemkes huwt met Barent Abrams, (uitlandig), kind: Feitze Barents, geb 19 aug 1795, ged 1 sep 1795 Grote Kerk HRL
Neeltje Ottes huwt met Pieter Claases, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 26 sep en den 1-8 okt 1741 en doe ook getrouwt; Pieter Claeses ende N.O., beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs vaeder Otte Aukes, 23 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Klaas Pijtters, ged 14 jun 1746 Grote Kerk HRL; kind: Grijtje Pieters, ged 18 may 1745 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Pieters, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Pieters, ged 28 aug 1742 Grote Kerk HRL
Neeltje Piebes huwt met Pieter Pieters, kind: Rinske Pieters, ged 30 jan 1746 Westerkerk HRL; Pijter Pijteer en Neeltie Pijbes, beyde van HRL, huw aang. 13 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Hendrik Martens; huw aang. HRL 1736
Neeltje Pieters zie: Ludinga
Neeltje Pieters huwt met Teunis Andries, kind: Arriaantje Teunis, geb 28 mei 1774, ged 12 jun 1774 Grote Kerk HRL
Neeltje Pieters Johannes Caspars en N.P., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 12 jun 1774 HRL, en toen getrouwt
Neeltje Pijtters ovl 6 feb 1727 HRL, oud 68 jaeren
Neeltje Pieters geb 1754 HRL, ovl 27 okt 1822 HRL, huwt met Berend Jans Bettels; BS ovl 1822, ovl 1827
Neeltje Pieters ovl voor 1809, huwt met Reyer Hilles Meyer; BS huw 1832, ovl 1844; Reinder Hilles van HRL. ende N.P. van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Teevis Pieters, deszelfs broeder, 4 jul 1789; ondertrouw HRL; Reinder Hilles van HRL, en N.P. van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 jul 1789 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage
Neeltje Pijters huwt met Jan Pijters Trompetter, beide van HRL, geproclameert den 21-28 decem:en getrout den 4 jan 1756 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Neeltje Pieters huwt met Jacob Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 28 Octob:en de 4 en getrout de 11 nov 1770 in de Westerkerk; kind: Jan Jakobs, geb 24 jul 1773, ged 10 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jakobs Sanstra, geb 26 okt 1778, ged 15 dec 1778 Grote Kerk HRL, vader als: J.J. Sanstra
Neeltje Posthuma ook POSTHUMUS; geb 7 nov 1785 HRL, ovl 9 apr 1869 HRL, huwt met Gerlof Hanses/Klaasen Boonstra op 28 mei 1809 HRL, dv Germen P, en Grietje Harmens Mulder; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, BS ovl 1845, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-033, wijk A-122, 123; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-143; VT1839
Neeltje Reltjes ovl voor 1829, huwt met Reltje Jongeboer; BS huw 1828
Neeltje Remkes zie ook: Neeltje Nemkes; Barend Abrahams en N.R., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door Jan J. Cuiper, geregtsassistent, 23 jun 1792; ondertrouw HRL; Woensdag den 14 feb 1798; Het gerechte extra ordinrs:Vergadert zijnde, wierde geleezen eene Missive van de Raaden van Justitie ''s Hoffs van Friesland, zijnde van den navolgende Inhoud; Burgers ! Na examinatie van UL Missive, en de daar bijgevoegde Informatien etc. ten beswaare van de Gedetineerde N.R., wegens diefstal van een hembd, hebben wij goedgevonden UL te rescribeeren, dat wij deeze diefstal zo gering bevonden hebben deeze zaak aan UWL overlaaten om voorn N.R. daar over Zoodanig te Straffen als GijL in goeder Justitie verstaan zult te behooren; Waar toe ons Verlaatende beveelen wij UWL in de bescherminge van God Almachtig en verblijven. Leeuwarden den 13 feb 1798; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden den Gedetineerde ernstig te Corrigeeren over haare begaane misfaut, en daar op haar te ontslaan. (GAH43)
Neeltje Rienks zie ook: Dirks; geb 14 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL, dv Rienk Dirks en Trijntje Lieuwes
Neeltje Rientses geb 24 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL, dv Rients Dirks en Trijntje Lieuwes
Neeltje Rimkes ged 18 aug 1771 Grote Kerk HRL, dv Rimke Wopkes en Foekjen Broers Barent Abrahams en N.R., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 jul 1792 HRL, en getrouwd ten selfden dage
Neeltje Rinkes ovl 1 mrt 1805 HRL, oud 30 jaar
Neeltje Rommerts Zie ook: N.R. Blaauw; geb 4 aug 1781, ged 14 aug 1781 Grote Kerk HRL, dv Rommert Klaasses en Antje Ages; geb 28 nov 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Rommert Klaasses en Antje Ages Agema; geb 22 jun 1796, ged 5 jul 1796 Grote Kerk HRL, dv Rommert Klaases en Antje Ages Agema; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en negentig den 22 jul is geb Neeltje dogter van Rommert Klaases en Antje Ages Agema. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Neeltje Syberens huwt met Sipke Folkerts, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 3 en 8 nov 1739 en den 10 dito getrouwt; Sipke Folkerts ende N.S. beide van HRL, vertoonende de bruidegom attestatie van desselvs vader, 31 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Folkert Sipkes, ged 4 jan 1746 Grote Kerk HRL; kind: Antje Sipkes, ged 7 jan 1744 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Sipkes, ged 1 aug 1741 Grote Kerk HRL
Neeltje Sijnes ovl 1772 Oosterbierum, huwt met Rinze Andries; BS huw 1829, ovl 1845
Neeltje Sjierks zie: Knossen
Neeltje Stitterts ged 11 feb 1742 Grote Kerk HRL, dv Stittert Adams en Trijntje Werps; ged 18 sep 1740 Grote Kerk HRL, dv Stittert Adams en Trijntje Werps
Neeltje Theodorus Berend Berends ende N.T., beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs broeder Johannes Theodorus en vertoonde schriftelijk consent van des bruits vader Theodorus Bensonides, 27 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Neeltje Theodorus huwt met Beernt Beernts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 okt en 4-12 nov 1742 ook getrouwt
Neeltje Tjalkes zie: Koster
Neeltje Tjerks huwt met Wybren Gerbens, kind: Tjerk Wybrens, geb 25 nov 1809, gedoopt9 jan 1810 Grote Kerk HRL
Neeltje Uilkes huwt met Jacob Sijbrands, beide van HRL, geproclameerd de f. 1:8:15 en getrout de 23 mei 1763; kind: Harmen Jakobs, geb 21 sep 1773, ged 12 okt 1773 Grote Kerk HRL, moeder als: N. uyltjes; kind: Sijbren Jacobs, ged 23 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Uilke Jacobs, ged 14 okt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jacobs, ged 8 dec 1767 Grote Kerk HRL; kind: Antie Jacobs, ged 31 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, vader als J. Sibrands; kind: Sijbrand Jacobs, ged 15 mei 1770 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Jacobs, ged 15 okt 1771 Grote Kerk HRL
Neeltje Velthuis geb 15 jun 1810 HRL, ovl 8 mei 1886 HRL, huwt met Jan Kooy, zij wordt ook genoemd als Veldman, (bevr HRL 1851 wijk D-059, wijk G-095), Rooms Katholiek, dv Johannes V, en Elisabeth Willems Rink; BS ovl 1886; bev.reg. HRL 1851 wijk D-059, wijk G-095
Neeltje Vermeulen Jan Bosman van HRL, ende N.V. van Wijk te Duursteede, sijnde de aengevinge gedaan door D. Nijkerk, wagtmeester onder Compie Cavallerij met vertoninge van een verklaeringe van de kerkenraad tot Wijk te Duursteede dat de huwelijksproclamatien aldaer ook waeren aengegeeven, 12 Mrt 1749
Neeltje van der Weide geb 1737 ... , ovl 7 aug 1811 HRL, huwt met Nicolaas de Hol, ovl op de Lanen bij haar zoon; BS ovl 1811
Neeltje Wiersma huwt met Jacob Kuipers; BS ovl 1827
Neeltje Wytses zie ook: Tromp; ged 18 mei 1760 Grote Kerk HRL, dv Wytze Hendriks en Geeske Abels; ged 8 mei 1763 Grote Kerk HRL, dv Wytse Hendriks en Geeske Abels; huwt met IJde Hendriks, kind: Geeske IJdes, geb 17 sep 1791, ged 4 okt 1791 Grote Kerk HRL
Neeltje Wytses geb 3 mrt 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL, dv Wytse Andries en Antje Christiaans
Neeltje Wigles Arjen Geerds van Wester Schellingh ende N.W. van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Joosten, 3 May 1749; van HRL, huwt met Arjen Geerts, van Westerschelling, geproclameerd 4, 11 en 18 May 1749 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL
Neeltje Willems ovl voor 1828, huwt met Willem Rink; BS huw 1827
Neeltje Willems Wopke Bartels en N.W., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sicco Warnders, goede bekende, 17 dec 1791; ondertrouw HRL; Wopke Bartels en N.W., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 jan 1792 HRL, en getrouwd op den 3 daar aan volgende
Neeltje Wopkes huwt met Pieter Symons Waterman, beyde van HRL, sijn geproclameert 12, 14 en 19 jun 1740 en getrouwt den 19 Februa 1741; huw.reg. N.H. HRL
Neeltje Wijnands zie; Hoekers
Neeltje Wijngaarden huwt met Jan Pieters Spannenburgh op 19 feb 1671 Jac. Parochie, komt van St. Anna; bron onbekend
Neeltje Yedes huwt met Wieger Bakker; BS ovl 1812; N. Iedes, huwt met Wieger Gerlofs, kind: Iede Wiegers, ged 24 jan 1741 Grote Kerk HRL
Neeltje Yedes zie ook: de Groot; en Janke IJedes, tweelingen, geb 11 jan 1798, ged 20 feb 1798 Grote Kerk HRL, dv IJede Jurjens en Rinske Willems
Neeltje Abrahams Wijngaarden Johannes Klok ende N.A.W., beide van HRL, komende wegens de bruyd desselfs vader Abraham Wijngaarden, 30 Oct 1751; huwt met Johannis Klok, beyde van HRL, geproclameerd den 31 okt 1751 en 7-14 Novemb ook getrouwdt; kind: Janke Johannes Klok, ged 3 apr 1753 Grote Kerk HRL
Neeltje Adams Lentz geb 7 sep 1802 HRL, ged 28 sep 1802, ovl 21 jun 1860 HRL, huwt met Pieter Martens op 11 sep 1828 HRL, huw.afk. 31 aug en 7 sep 1828, dienstmeid DG, N.H., dv Adam L, en Trijntje Reltjes Jongeboer; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-146, wijk E-126; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-221; VT1839
Neeltje Alles van Loon zie ook: Neeltje Alles; geb 1764 HRL, ovl 19 mrt 1827 HRL, huwt met Jan Brink, (ook wel: Vlas); BS ovl 1827, ovl 1843
Neeltje Boyens Roorda dv Seetske Jetses Roorda en Booyen Claeses, heeft een zuster Pytie Boyens Roorda en een broer Claes Boyens Roorda; zij zijn in 1698 eigenaar van de halve plaats Roordastate. In 1701 verkopen Neeltje, Claes en Pytie Boyens Roorda een plaats van 64 pondematen te Welsrijp. Een deel van deze plaats was in 1642 door hun pake en beppe gekocht. (Gen. Jierb. 1984); ROORDA, PIETER LEENDERTS
Neeltje Everts Riewald geb 1777 HRL, ovl 24 aug 1839 Franeker, huwt met Geert Lieuwes Telenga wonende te Franeker, dv Evert Ruurds en Grietje Simons; BS Franeker huw 1839, ovl 1839
Neeltje Fokkes Jagersma geb 1780 Witmarsum, ovl 13 dec 1853 HRL, huwt met Arend Jans Faber op 22 jul 1804 HRL, N.H., dv Fokke J, en Anke Leenderts Popta; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; Arend Jans Faber en N.F.J., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de vader van den bruidegom onder vertoning van genoegzaam bewijs, 7 jul 1804; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, wijk F-243; VT1839; kind: Fokke Arends Faber, geb 27 feb 1809, ged 26 mrt 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: N. Sikkes J.
Neeltje Folkerts Schellingwouw huwt met Pieter Stinstra; BS ovl 1828; geb 20 jul 1752. ovl 27 nov 1777, huisvrou van Pieter Stinstra, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Neeltje Geerts Bakker geb 1778 Stavoren, ovl 23 okt 1822 HRL, huwt met Hendrik Sweering; BS ovl 1822, ovl 1852
Neeltje Gerryts Spitske ged 19 sep 1762 Westerkerk HRL, dv Gerrijt Klaassen Spitske en Trijntie Romkes; Jan Everts Bouwknegt ende N.G.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Lautenbach, goede bekende, 8may 1790; ondertrouw HRL; Jan Everts Bouwknecht en N.G.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn getrouwd den 6 jun daaraan volgende
Neeltje Jacobs van Loon geb 10 mrt 1773 HRL, ovl 18 mei 1820 HRL, huwt met Klaas Rintjes Kuipers op 18 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 18 mei 1794, doet ovl aang van Petronella Versteeg (ook: Kelder), dv Jacob Lieuwes en Hiltje Simons; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1811, ovl 1820, huw 1823, huw 1835, ovl 1849
Neeltje Jacobs Tromp geb 1755 Terschelling, ovl ovl 3 nov 1822 HRL, ongehuwd; BS ovl 1822; gebruiker van wijk F-231, winkeliersche; eigenaar en medegebruiker Jacob van Gerben, 1814. (GAH204)
Neeltje Jans Dijkstra huwt met Marten Jans Bleeker op 5 mei 1799 HRL, komt van Makkum, N.H., met attestatie vertrokken in 1799; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1802
Neeltje Jans Klaver geb 20 nov 1811 HRL, huwt met Bauke Sakes Dijkstra op 12 mei 1836 HRL, naaister, dv Jan Tabes (K), en Johanna IJdes Mooyman; BS geb en huw 1811, huw 1836, ovl 1887
Neeltje Jans Schoonbergen geb 11 jul 1807 HRL, ged 29 jul 1806, ovl 12 apr 1887 HRL, huwt met Klaas de Jong, (gk), ook huwt met Foppe Asmus Tuinhout op 24 mrt 1831 HRL, N.H., dv Jan Sipkes (S), en Eelkje Engeles (de Boer); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1831, ovl 1847, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk G-076; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-079; VT1839
Neeltje Jans Sprietsma geb 1789 Dokkum, ovl 17 jan 1824 HRL, huwt met Jelte Ages Bakker op 3 mrt 1814 HRL, huw.afk. 13 en 20 feb 1814, wonende te HRL. 1814, dv Jan Brants en Trijntje Gerlofs Sprietsma; BS huw 1814, ovl 1824, ovl 1844
Neeltje Jarigs van der Wind geb 18 aug 1788, ged 21 aug 1788 Grote Kerk HRL, dv Jarig Jans van der Wind en Baatje Agema
Neeltje Jaspers de Kok ovl 24 mrt 1611, 50 jaar, huisvr. van Pytter J. Leyenaar, Grote Kerk vdGaast begraaflijst
Neeltje Johannis van Beemen ged 1 apr 1745 Westerkerk HRL, dv Johannis van Beemen en Aaltje Tiddes
Neeltje Klaas Visser ovl voor 1854, huwt met Arij de Jong, kasteleinse te Vlieland 1831; BS huw 1831, huw 1853
Neeltje Klaases Hoffius geb 29 nov 1787 HRL, ovl 30 jul 1869 HRL, huwt met Cornelis Johannes Wolf op 25 feb 1810 HRL, N.H., dv Klaas H, en Janke Klok; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168, wijk F-097, 289, supp wijk F-371, bev.reg. HRL 1860-80; Cornelis Wolff en N.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 10 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Harmanus Franciscus Cornelis Wolf, geb 21 nov 1810, ged 9 dec 1810 Grote Kerk HRL; geb 29 nov 1787, ged 18 dec 1787 Grote Kerk HRL, dv Klaas Hoffius en Janke Klok
Neeltje Klazes Goodijk Als des Heeren Avondmaal stond gehouden te worden op den 8 nov 1829, zijn met verleende attestatie tot deze gemeente toegedaan N.K.G. van HRL. (lidm. boek Sexb. 1776-1850, inventarisnummer 108, fiche 2)
Neeltje Lammerts Brandius geb 6 dec 1730 Tzummarum, ovl, 10 dec 1819 HRL; BS ovl 1819
Neeltje Lammerts Sprietsma geb 1800 Dokkum, ovl voor 1870, huwt met Adam Westerwal/vd Meulen op 10 dec 1820 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1820 HRL en Dokkum, dienstmeid. wonende te HRL, dv Lammert Geerts en Setje Gerlofs; BS huw 1820, ovl 1869
Neeltje Martens Dekker geb 1756 Texel, ovl 30 mrt 1834 HRL, huwt met Sipke Jans Schoonbergen, verkoopt een huis in 1798, dv Marten D, (gk), en ... ; BS ovl 1834;
Neeltje P Hibma Kleis Lanting ende ende N.P.H. de eerste van HRL, en de tweede van Pingjum, komende voor de Bruidegom en Bruit, des Bruidegoms Broeder Romke Lanting vertonende Procuratie in deese selver, en attestatie van der selver Curator tot consent in deesen, 26 aep 1739; ondertrouw N.H. HRL
Neeltje Pieters Ludinga huwt met Leenert Jacobs Popta; BS ovl 1834; Extract uit het Doopboek van Pingjum, Gemeente Arum, Canton Bolsward, Arrondissement Sneek, Provincie Vriesland. 1757 den 6 mrt is ged Een kv Lenert Jacobs Popta en N.P.L., met de naam Sikke, Geboren den Sestiende feb zeventien honderd Zeven en vijftig
Neeltje Rienks Dirks zie ook: Neeltje Rienks; geb 1807 Amsterdam, huwt met Pieter Pieters Dijkstra op 1de1831 HRL, wonende te HRL, dv Rienk Dirks, veerschipper, en Trijntje Lieuwes, ouders beiden wonende te HRL 1831; BS huw 1831, ovl 1848; oud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-238; VT1839
Neeltje Rommerts Blaauw geb 1796 HRL, ovl 3 jun 1830 HRL, 1e huwt met Dirk Sieds de Jong op 1 aug 1816 HRL, huw.afk. 21 en 28 jul 1816, 2e huwt met Foppe Asmus Tuinhout op 21 sep 1826 HRL, huw.afk. 10 en 7 sep 1826, dv Rommert Klazen B., en Antje Ages Agema; BS huw 1816, huw 1826, ovl 1830, ovl 1847; erven N.R.B. eigenaars van perceel nr. 1703 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 60, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); Ik ondergetekende Antje Ages Agema weduwe Rommert Claasen Blaauw te HRL, verklaar bij dezen te consenteren en toe te staan aan mijnen meederjarige dogter N.R.B., om zich in het Huwelijk te begeeven met Dirk Sierds de Jong, Sjouwerman meede aldaar, zv Sierd Sjoukes en Fokje Ulbes de ouder overleeden, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester dezer Stad in ondertrouw word opgenomen, om na afloop der afkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 18 July 1816
Neeltje Sjierks Knossen geb 1790 Jutrijp, ovl 26 feb 1853 HRL, huwt met Jelle Dijkstra, N.H., wonende te HRL. 1842, dv Sjierk K, en Akke Pieters Krolis; BS huw 1842, ovl 1853 bev.reg. HRL 1851 wijk G-187
Neeltje Tijsses Noordga ged 15 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, dv Tijs Alberts Noordga en Maartje Hendriks
Neeltje Willems van Cass ged 6 mrt 1753 Grote Kerk HRL, dv Willem van Cass(= van Kastel) en Wikie Pieters
Neeltje Wytses Tromp zie ook: Neeltje Wytses; begraven 21 mei 1793 HRL, huwt met IJde Hendriks Mooyman; BS huw 1829, ovl 1834; ovl 21 jun 1793 HRL, oud 30 jaar
Neeltje Yedes de Groot geb 29 jan 1798 HRL, ovl 2 feb 1880 HRL, huwt met Willem Mulder op 31 mei 1827 HRL, huwelijksafkondigingen 6 en 13 mei 1827 HRL en 13 en 20 mei 1827 Leeuwarden, zaknaaister in 1851, dv IJede Jurjens dG, en Rinske Willems; BS huw 1827, ovl 1837, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-062, wijk A-100, supp wijk G-399
Neenk Dirks zilversmid; Mr. in 1593. (Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Neine Gerrits huwt met Sipke Douwes; BS ovl 1840
Neinke Reins ovl 12 nov 1679, 31 1/2 jaar, huisvr. van de Koopman Tjerk Feddriks, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Neinke Roelofs zie: Hamstra; Dirk Faber en N.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 aug 1806; ondertrouw HRL
Neinke A Stam oud 56 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-036; VT1839
Neinke Roelofs Hamstra geb 14 sep 1786 HRL, ovl 3 jun 1861 HRL, huwt met Dirk Hendriks Faber op 31 aug 1806 HRL, N.H., ovl wijk A-004, dv Roelof Geerts en Antje Tjallings; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-003, wijk F-300; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-005; VT1839; kind: Antje Durks Faber, geb 10 mrt 1811, ged 26 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Neisje Jans geb 2 okt 1800 HRL, ged 19 okt 1800, N.H., dv Jan Baukes en Hinke Abrahams; dopen Grote Kerk HRL 1800
Neisje Tonko zie: Niesje Tammes
Neiske Fransen zie: Gnasken
Neiske Fransen Gnasken geb 1749 HRL, ovl 23 jan 1824 HRL, huwt met Huite de Boer; BS ovl 1824
Nelle Pijtters zuster van Hiske Pijtters; en Tamme Hansen, beide van HRL, huw.aang. 10 nov 1736 HRL, comende voor de bruit desselvs Broeder Rients Pijtters; huw.aang. HRL 1736
Neltje Beerns ovl 5 aug 1727 HRL, oud 40 jaeren
Neltje Folkerts ovl 9 apr 1728 HRL, old 60 jaer
Neltje Hendriks ged 9 aug 1740 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Jans en Lutske Alberts
Neltje Stevens zie: Bergsma; geb 4 nov 1773, ged 23 nov 1773 Grote Kerk HRL, dv Steven Everts en Riemke Femmes
Neltje Ambrosius Dorhout geb 24 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL, dv Ambrosius Dorhout en Margaretha Jacoba van Bolhuis
Neltje Stevens Bergsma geb 1776 HRL, ovl 23 nov 1847 HRL, huwt met Johannes Adams vd Molen/ Westerwal op 27 jul 1800 HRL, N.H., dv Steven Everts B., en Riemke Femmes Westra; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1847, ovl 1869; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-218; VT1839
Nenke Jacobs Hodtsma ovl 8 okt 1726, weduwe van Dominicus Sloterdijk, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Neynke Willems Mouter ov. . 25 feb 1751, 47 jaar, huwt met Sijbrand Pieters Feitema, Grote Kerk, Zark regel 22 no. 4; vdGaast begraaflijst
Neysje Tammes geb 1750 ... , ovl 5 jun 1815 HRL, huwt met Bauke Jans Komst; BS ovl 1815; 1824 overlijdens; kind: Jan Baukes, geb 19 jun 1773, ged 13 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Tonko Baukes, geb 24 jun 1775, ged 18 jul 1775 Grote Kerk HRL; moeder als Niesje T. ; kind: Lokje Baukes, geb 18 mei 1777, ged 10 jun 1777 Grote Kerk HRL, moeder als: Neisje Tonko; kind: Remke Baukes, geb 22 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Baukes, geb 8 mrt 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Gerardus Baukes, geb 24 apr 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Nijsje T.
Nicol Kock Johannes Kisjes van Makkum en Klaaske Sneck van HRL, laatst geproclameert 15 oct 1775 HRL, en met attestatie vertrokken naar Makkum en aldaar ten zelven dage getrouwd volgens terugontvangen attestatie vandaar 23 oct 1775, get. N.K., Eccl. ibidem, en B.J. Stapert, Schooldienaar
Nicolaas Abeleven ontv van het gemeentebestuur wegens geleverd buskruit ten dienste van de schutterij: f. 159:6:0 op 15 sep 1785; Jan Leenderts Buisman doet betaling namens het gemeentebestuur aan N.A. wegene gedane leverantie van buskruit ten dienste van de stad : f. 55:15:0 op 1 mrt 1779
Nicolaas Acker huwt met Grietie Reyers; vdGaast begraaflijst
Nicolaas Antoni huwt met Klaaske Lolles, kind: Antonij Nicolaas, geb 23 mrt 1793, ged 9 apr 1793 Grote Kerk HRL
Nicolaas Bartholomeus zie: Klok
Nicolaas Bauer geb 12 sep 1767 HRL, ovl 28 mrt 1820 HRL, ongehuwd, zv Hendrikus B., en Eleonora Johanna Rosee; BS ovl 1820; gebruiker van wijk E-044, schilder; medegebruiker is H.A. Bauer, schilder; eigenaar is G. Stinstra, 1814. (GAH204)
Nicolaas van Beek huwt met Johanna van Drunen, kind: Henderika Urselina van Beek, geb 24 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Antoon Nicolaas van Beek, geb 17 feb 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Nicolaas van der Berg ovl 15 sep 1827 Leeuwarden, huwt met Anna Onbelet, in leven koopman; BS huw 1833, ovl 1848
Nicolaas Bloembergen huwt met Anna Theodora Minarda, kinderen: Hendrika B., geb 1796 Midlum, Anna B., geb 1805 Midlum, in ovlakte Hendrika is geslnm Blomberg
Nicolaas Borgaarde zie: van Burgaarden
Nicolaas van Brigade Maandag den 4 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, Tjalke Coster, Cornelis de Boer, Gerrijt Harkes, Pieter Jurjens, Symon Geit, Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, Johannes van Belkum, Jacob Alberts, Ids Gosses, Joh?s Velthuis, Johs Hartmans, N. v. B. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43); Vrijdag den 6 apr 1798; Het Gerecht extra ordinaris Vergadert zijnde, zijnde agtervolgens ''s Gerechts besluit van den 19 mrt L.L. tot Stille Wagten, aan en onder eede genoomen, de Burgers Johannes Hartmans, Anthoon van Aaken, Pieter Doekes, Beernd Hilles, Johannes van Belkum, Johannes Velthuis, Gerrijt Harkes, N. v. B., en op huiden voor dezelve navolgende Provivioneele Instrictie gearresteerd; ?Provisioneele Instructie voor de Stille Wagten in deeze Stad; Er zullen provisioneel Agt persoonen benoemd en aangesteld worden, die ''s nagts door deze Stad zullen ronden, onder de benaaming van Stille Wagten, deese zullen vier om vier elkander Vervangen en wel op zodanige uuren als met de verdeeling der Nagten het best overeenkomt mits dat Van deeze Schikkinge aan het Gerechte en Commandant der gewapende Burgermacht behoorlijke Communicatie Worde gedaan; Van deeze gemelde Wachten zullen alle avonden Straks na het luiden van de laatste poortklok vier moeten Compareeren, voor de Tooren van ''t Stadshuis, bij de Burgerwagt, en direct ijder van hun een geheel vierde van de Stad of Quartier rond gaan, en wel om hun route zodanig te regulen, dat zij om het half uur elkander op zeekere plaatzen of poincten zo niet ontmoeten althans weeten te vinden; de Wachten die voor de middernagt ronden zullen de andere die naar middernagt moeten loopen bijtijds wekken, maar niet eerder moogen afgaan voor dat de laatste praesent zijn, Welke Verpligt zullen Weezen, zig zoo Wel ''s Avonds bij hun aankoomen?s middernagts bij hun Verwisselen, en ''s morgens bij hun afgaan, aan de Burgerwagt te Vertoonen om daar door voor te koomen, dat niemand van hen te laat koome of te vroeg afgaat; deeze persoonen zullen bij provisie gewapend zijn met een Sabel, ter hunner Verdediging en met een Ratel om in cas van geweld of Suspicie, alarm te kunnen maaken, des dat deeze Waapenen, zoo Veel mooglijk is, bedekt worden gedraagen, en nimmer dan in tijd Van nood gebruik van te maaken zoodraa zodanige Seinen, met de Ratel gehoord, of anders op de gezegde plaatzen pr monde door een van de vier Wagten, enig Vermoedens Van geweld of dieverij in zijn wijk:gedaan word, zullen de andere drie zig ter Stond op het gerugt of men de mondelijke afspraak bij hunne Spitsbroeders Vervoege, aan hen alle mogelijke adsistentie door en inmiddels de Burger Wagt daar van Verwittigen; Ten einde aan deeze Wagten alle moed, Couragie en Activiteiten in te boezemen in het opspooren van Booswigten(vermetel genoeg om hunne handen aan geweld of roverij te besoedelen) aan te tasten en des noods te aprehendeeren, zullen de Wagten die al zulken daad of bravoure ter uitvoer brengen, ook konnen profijteeren van de praemie in de Notificatie van het Gerechte de dato den 8 mrt L.L. bepaald, mits dat dezelve aan gemelde of zoortgelijke euvel-daaden Schuldig bevonden en overtuigd worden, in gedagte Notificatie breeder gededuceerd; en om ter maintien van goede order en ter bewaringe der Wettige Eigendommen der goede burgerij, tot welke heilzame eindens deeze praecautien met loopen van Stille Wagten zijn inzigt, te beter te beantwoorden word aan dezelve Wel ernstig gelast om bij aanhoudenheid. een ijder in zijn wijk te ronden, of rond te Loopen, en Wel Speciaal alle Steegen en Straaten door passeeren: gelijk aan hun wel serieus Verboden word, in eenig huis ''t zij op Vermeende twist, of nog minder om Sterke drank te gebruiken, in te gaan, bij Poene dat hij hier aan zig of anders aan het te veel gebruiken van Sterke Drank Schuldig maakt naar bevindinge van Zaaken zal gecorrigeerd of gestraft worden; Dat aan deeze Wagten voor hun Tractament zal toegelegd worden en door de Ontfanger der Wagtgelden betaald worden ''s Weeks 28 Stuivers; Eindelijk dat het Gerechte dezer Stad aan zig reserveerd het regt Van ampliatie en alteratie niet alleen maar te booven als de noodzaaklijkheid van zulke buitengewoone maatregulen te neemen niet meer Existeren der Wagten weder in te trekken en dus deeze Instructie geheel buiten werking te brengen, welke uittrekking de thans aangestelde en op den 20 mrt 1798 be?digde Wagten zig moeten laaten Welgevallen?. (GAH43)
Nicolaas van Burgaarden zie ook: van Borgaarde; ovl 17 dec 1807 HRL, huwt met Klaaske Lolles Rondaan, kind: Antonij Nicolaas vB, geb 1797 ... ; BS huw 1812, ovl 1826; N. Borgaarde ende Claaske Lourens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonbroeder Barent Pieters, 19 nov 1791; ondertrouw HRL; (in ondertrouw akte: Borgaarde); N. vB. en Klaaske Lolles, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 4 dec 1791 HRL, en zijn toen getrouwd; kind: Antje Nicolaas van Borgarde, geb 28 sep 1794, ged 14 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Antonij Nicolaas van Bergarde, geb 15 jan 1798, ged 4 feb 1798 Grote Kerk HRL
Nicolaas Dubblinga van Dockum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 22 apr 1691. (burgerboek)
Nicolaas Faassen geb 1785 ... , huw.get. bij J.H. Hofmeister en M. Huidekoper, ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnzen, wonende te HRL. 1833, id. bij M. Goslings en A. Greidanus 1835; BS huw 1833, huw 1835
Nicolaas Freerks zie: Giel
Nicolaas Giel geb 1795 Franeker, ovl 8 apr 1855 HRL, huwt met Aaltje vd Vliet, huw.get. bij H. Oorthuis en J.P. Valderpoort, blauwverver, wonende te HRL. 1820, trekschipper in 1855, zv Frederik G, en Anna Bernei; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk D-025; VT1839
Nicolaas Glasenaar geb 1789 ... , schipper op Ameland, huw.get. bij P.J. Eedes en P.B. Nuisker; BS huw 1815
Nicolaas Gubbeles geb 1739 Franeker, ovl 5 okt 1826 HRL, huwt met Teetske Pieters, chirurgijn; BS ovl 1826; 1830 overlijdens
Nicolaas Gubbels huwt met Regina Gillitz, kind: Susanna, geb 1768 Makkum; BS ovl 1850
Nicolaas Hennius huwt met Tjietske Jans, kind: IJttie Nicolaas Hennius, ged 29 sep 1763 Westerkerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Sjaik Nikolaas Hennius, ged 1 dec 1765 Westerkerk HRL
Nicolaas Hermanus zie: Pieper
Nicolaas Hoekers geb 1805 HRL, ovl 3 dec 1832 den Bosch, korporaal bij het eerste Bataillon der eerste afdeling Vriesche schutterij, zv Wijnand H, en Elsje de Hol; BS ovl 1833
Nicolaas Hoffman Nicolaas Ourie, soldaat ten dienste van deeze lande Guarnisoen houdende te Franeker, van Franeker, ende Sijtske Cleistra van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd N.H., soldaat alhier in Guarnisoen, 12 sep 1795; ondertrouw HRL
Nicolaas de Hol ovl voor 1812, huwt met Neeltje vd Weide; BS ovl 1811
Nicolaas Jacobs zie: Coenradi, Schenkius
Nicolaas Jelgersma N.J. van HRL, ende Antje Tammes van Wijnaldum, zijnde de aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema op vertoonde Procuratie met een gebod in de week, 20 okt 1792; ondertrouw HRL; N.J. van HRL, en Antje Tammes van Wijnaldum, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 oct 1792 HRL, en getrouwd ten zelfden dage volgens vertoonde attestatie; N.J. van HRL en Antje Tammes van Wijnaldum Zijn d. 14, 21 en 29 Octbr aan deze gemeente voorgesteld en met attestatie naar HRL Vertrokken, waar Zij volgens te rug ontvangen attestatie d. 28 Oct:in den Huwelijken Staat Zijn bevestigd. (inventarisnummer 114, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Nicolaas Jelgersma H.R. Binksma en E.F. Harkenroth in qualt. als Administratoren over de goederen van N.J. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 155:0:0 (GAH650)
Nicolaas Johannes zie: Pluim, Plutschouw
Nicolaas Claases zie: IJsenbeek
Nicolaas Klok geb 14 nov 1786 HRL, ovl 27 okt 1847 HRL, 1e huwt met Lolkje Jacobs Schuur op 5 okr 1817 HRL, huw.afk. 21 en 28 sep 1817, 2e huwt met Janke Pieters Schuur op 10 mei 1827 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei 1827, is voogd over O. Vinkelbos, (gk), 1842, kleermakersknecht op 1817, poortier in 1826, zv Bartholomeus K, en Maartje vd Vleugel; BS huw 1817, ovl 1826, huw 1827, huw 1842, ovl 1847, regattdv1826-93; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk F-195; VT1839; N.K. eigenaar van perceel nr. 1409 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 375, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Nicolaas Leurs huwt met Berendina Sanders, kinderen: Petronella, geb 18 nov 1790 Leeuwarden, Catharina L, geb 16 jul 1794 Leeuwarden, muziekleraar te Leeuwarden; BS huw 1824, ovl 1858
Nicolaas Lidevis huwt met Anna Carvele, kind: Jacob Philippus Lidevis, ged 7 apr 1748 Grote Kerk HRL
Nicolaas van Lil huwt met Hieke Dirks de Vries op 29 jul 1810 HRL, komt van HRL, kind: levenloos 15 dec 1811 HRL, huw.get. bij R.R. Bakker en R.D. de Vries, be- huwd broeder van de bruid. 1816, wonende te HRL. 1817, sjouwerman in 1811; huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1816, ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk B-073, militair, 1814. (GAH204); Klaas vL. en Hijke Durks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL
Nicolaas Matthijs huwt met Christina Jansen, kind: Nicolaas Nicolaas, geb 8 feb 1796, ged 28 feb 1796 Grote Kerk HRL
Nicolaas Nicolaas geb 8 feb 1796, ged 28 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv Nicolaas Matthijs en Christina Jansen
Nicolaas Ourie huwt met Sijtske Cleistra, soldaat tdv deze Lande, garnisoen houdende te Franeker, komt van Franeker, laatste afk. 27 sep 1795 en met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1795; N.O., soldaat ten dienste van deeze Lande, Guarnisoen houdende tot Franeker, van Franeker, ende Sijtske Cleistra van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Nicolaas Hoffman, soldaat alhier in Guarnisoen, 12 sep 1795; ondertrouw HRL
Nicolaas Pieters zie: Schenkius
Nicolaas Pluim geb 13 feb 1804 HRL, ged 4 mrt 1804 HRL, zv Johannes Ments en Hendrina Johanna Pluim; dopen Grote Kerk HRL 1804
Nicolaas Postma verkoopt een huis in 1797; Sijbe Jansen en Anna Postma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd N.P., deszelfs broeder, 26 jul 1788; ondertrouw HRL; woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Nicolaas Sas ontvangt van het gemeentebestuur terzake 2 geleverde nieuwe buissen voor de beide gerechtsboden, 18 jul 1770: f. 65:9:0; (geen boeknr. vermeld)
Nicolaas Scheltema ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedane leveranties tdv de Trekweg, 11 dec 1780: f. 56:0:0; (geen boeknr. vermeld)
Nicolaas Sybrens zie: van der Werf
Nicolaas Smidt oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaarsbaas, wijk C-170; VT 1839
Nicolaas van der Velde geboortig van Amsterdam, voor burger aengenomen, na dat hij de burger eed in handen van pres. burg. Stantius hadde gepresteert en de geregtigheit betaalt aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 3 mei 1698. (burgerboek)
Nicolaas de Vries huwt met Antje Cornelis Zijlstra op 21 jul 1806 voor het gerecht te HRL, luitenant bij het korps mariniers, komt van Vlieland, huw getuige bij W.M. Reinbach en S. Zijlstra, behuwd broeder bruid. kinderen: Jetske, geb 26 jan 1809 HRL, Johannes, geb 25 sep 1810 HRL, Margaretha, geb 25 sep 1810 HRL, Andries Allert, geb 1 jun 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1810, BS huw 1811; N. dV., Luitenant bij het Corps Koningklijke Marine van Vlieland en Aukjen Cornelis Zijlstra van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 4 jul 1806; ondertrouw HRL; kind: Jetske Nicolaas de Vries, geb 26 jan 1809, ged 19 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Margareta Jeannete de Vries, geb 25 sep 1810, ged 11 okt 1810 Grote Kerk HRL
Nicolaas Webber geb 1751 Hessen en Kassel, ovl 20 okt 1828 HRL, huwt met Aafke Abrahams op 16 feb 1794 HRL, laatste afk. 16 feb 1794, komt van HRL, ook huwt met Sijntje Jelles, huw.get. bij J.P. Hardiville, (gk), en G.R. Hogenbrug wonende te HRL. 1813, id. bij J.R. vd Woude en A.S. Krol, 1813, schoenmaker in 1828, bruggeman in 1825, N.H., kinderen: Francina W, geb 8 jun 1802 HRL, Wytske W, geb 18 mrt 1786 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1813, huw 1825, ovl 1828, ovl 1835, ovl 1860; gebruiker wijk B-049, schoenmaker; eigenaar is Gerrit Rinses Ongeboer, 1814. (GAH204); N.W. ende Aafke Abrahams, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Abraham Tjallings, deszelfs vader, 1 feb 1794; ondertrouw HRL; N.W. en Aafke Abrahams, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 16 feb 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Johannes Niklaas Weber, geb 13 jan 1783, ged 16 feb 1783 Grote Kerk HRL, vader als: N. Weber, moeder is: Stijntje Jelles; Donderdag den 17 jan 1799. de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799. de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden N.W., Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles. Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Nicolaas Wijnands zie: Hoekers
Nicolaas IJsenbeek geb 25 mrt 1795 HRL, ovl 3 okt 1873 HRL, huwt met Neeltje Hoekstra, (gk) op 2 okt 1834 HRL, winkelier in 1851, huw.get. bij H.K. Plantinga en J. IJzenbeek, kantoorbediende, broeder bruid. 1827, id. bij F. van Esta Tjallingii en I. Greydanus, neef bruidegom, 1827, id. bij J.L.M. Everz en T. IJsenbeek, broeder bruid. 1832, zv Claas IJ, en Sijtske Heins; BS huw 1827, huw 1828, huw 1832, huw 1834, ovl 1873, bev.reg. Ha18 51 wijk C-090; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-078; VT 1839
Nicolaas Abelius Schenkius huwt met Maartje Pyters op 4 jul 1728 Jac. Parochie, komt van Jac. Parochie; bron onbekend
Nicolaas Everts Berkman ged 27 sep 1757 Grote Kerk HRL, zv Evert Berkman en Sophia Johannis
Nicolaas Frederik Geel N.F.G. eigenaar van perceel nr. 738 te HRL, blaauwverwer, woonplaats HRL, legger nr. 237, huis en erf, 91 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40)
Nicolaas G Verlagen van Workum, het burgerrecht dezer stad geaccordeert en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen vd drost H.J. Westra en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 4 okt 1804. (burgerboek)
Nicolaas Gerrits Molenaar huwt met Anna H. Blok op 1 jul 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804; N.G.M. ende Anna H. Blok, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door Advok. S. Wyma op vertoonde Procuratie, 15 jun 1804; ondertrouw HRL
Nicolaas Hendriks Fulsma zie ook: Vulsma; N.H.F. en Zijtske Hendriks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 may 1806; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-024; VT1839
Nicolaas Hendriks Vulsma geb 1777 HRL, ovl 20 jul 1850 HRL, 1e huwt met Sietske Hendriks, 2e huwt met Jeltje Willems Bloemer op 17 mei 1832 HRL, Rooms Katholiek, meester schoenmaker in 1850, huw.get. bij J. Prins en P.F. de Graaf, 1811, id. bij J.A. Stork en T. Karels, 1821, kind: Hendricus Nicolaas V, geb 12 nov 1810 HRL, zv Henricus Harmanus en Christina Hendriks; BS geb 1811, huw 1821, huw 1832, huw 1836, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-012; eigenaar en gebruiker van wijk G-033, schoenmaker, 1814. (GAH204); N.V. eigenaar van perceel nr. 954 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 757, huis en erf, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 963 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 757, huis, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Nicolaas Jacobs Coenradi huwt met Janke Luitjes vd Veen, wonende te Bakkeveen; BS huw 1825
Nicolaas Jacobus Schenkius geb 10 sep 1810 HRL, ovl 26 jul 1883 HRL, huwt met Grietje Willems Nauta, (gk), op 5 dec 1833 HRL, kantoorbediende in 1851, N.H., zv Nicolaas Pieters S, en Japke W. Zeilmaker; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk E-116, wijk F-091, wijk G-027l; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-018; VT1839; geb 10 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL, zv Nicolaas P. Schenkius en Jaapje W. Zeilemaker
Nicolaas Johannes Plutschouw geb 1772 HRL, ovl 27 mei 1829 HRL, huwt met Bregtje vd Meulen op 22 feb 1807 HRL, werkman in 1829, doet overlijdensaangifte van Jan Sibrands Reidmaker in 1811 en is dan sjouwerman, huw.get. bij G.P. Burghout en T.C. Bolman, 1813, id. bij H.H. Bandsma en G.H. de Haas, 1813; huw Grote Kerk HRL 1807, bsha181ov, huw 1813, ovl 1829; N.P. ende Marijke van Loon, beide van HRL, zijnde de aangaaf wegens de bruid geschied op vertoond bewijs van des zelfs moeder, 12 may 1804; ondertrouw HRL; N.P. en Bregtje van der Meulen, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 feb 1807; ondertrouw HRL; Saturdag den 21 jul 1798; den Raad extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde door den Fiscus aangediend dat eenen N.P. voor eenige daagen het kv Cornelis Teunis, Scheepstimmerman alhier met veel gevaar uit het Water had gered; Waarop beslooten wierde gedagte Jongkman voor deeze Loffelijke en Couragieuse daad, met eene Praemie van een Silver lepel (te betaalen uit de Correspondentiebeurs) te Vereeren. (GAH44)
Nicolaas Pieters Schenkius geb 1762 Terschelling, ovl 27 apr 1829 HRL, 1e huwt met Trijntje Douwes van Stralen, 2e huwt met Jaapje/Japke Willems Zeilmaker, levert olij in 1810, koopt een huis in 1801, ondernemer van publieke werken in 1829, huw.get. bij A. Houtingh, (gk), en A.P. Metzelaar, wonende te HRL. 1812, id. bij A.S. Foekens en S, J, Altena, 1814, id. bij K. Metzelaar en M.E. Keil, 1814, id. bij W. Faber en P. Kleemans, 1819, kinderen: Nicolaas Jacobus, geb 10 sep 1810 HRL, Pieter S, geb 1793 Terschelling, Sietje S, geb 1795 Terschelling; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1812, huw 1814, huw 1815, huw 1819, ovl 1829, ovl 1853, ovl 1854; geboortig van Westerschelling, het burgerrecht geaccordeerd, en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burger Lambert Albada als Commissaris, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 6 aug 1801. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk E-029, winkelier, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, huisno. 10, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); kind: Nicolaas Jacobus Schenkius, geb 10 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:11:0 ter Saeke geleverde Winkelwaeren, 30 dec 1809, quit. no. 89 (GAH1141); Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk, Openbaar Notaris, residerende te HRL, Kanton HRL, Arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland, in presentie van de natemelden Getuigen, zijn gecompareerd de Heer Petrus Greydanus, Rector der Latijnsche Scholen en Mejuffrouw Catharina Vellinga, zonder beroep, zijne Huisvrouw, welke door hare gedagten man tot het passeren en teekenen der tegenwoordige Akte wordt geauthoriseerd, Echtelieden, wonende binnen deze Stad. dewelke verklaarden daarin toe te stemmen, dat hunne Meerderjarige Dochter Mejuffrouw Ida Greydanus, zonder beroep, alhier, een huwelijk aangaat met den Heer Frans van Esta Tjallingii, Fabrikant ter dezer Stede, met observantie der formaliteiten op het Artikel des huwelijks vastgesteld. Waarvan Akte; Gedaan en gepasseerd te HRL ten huize van de Comparanten in tegenwoordigheid van N.P.S., Boelgoedshouder, en Sake Baukes Dijkstra, Zoutziedersknecht, beiden wonende in deze Stad, als daar toe bevoegd en verzochte getuigen den 24 jul 1828 en hebben de Comparanten benevens de Getuigen en ons Notaris na voorlezing de Akte vertekend; ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van kaarsen etc. tdv de Zeewerken, 31 Wintermaand 1810: f. 28:18:0; id. wegens geleverde winkelwaren tlv het Weeshuis en Armekamer, 1810: fr 42 26 1/2 cts; (geen boeknrs. vermeld); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 10, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); de ontvanger der lantaarngelden Hoffius heeft tot borgen koopman S. en Bonifacius Oolgaard, 17 nov 1803 (GAH49); Ik Ondertegekende Geertje Wiersma weduwe Klaas Douwes Wiersma, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Kleinzoon Klaas Dirks Schiere zv Dirk Schiere en Minke Klases Wiersma, beide Ouders Overleden blijkens Acten daar af Zijnde, Zoo als ook van de Grootouders aan Vaders Zijde, en van mijn Overleden Man Klaas Douwes Wiersma, om Zich in het huwelijk te begeven met Sietje Nicolaas Schenkius dv N.S. en Trijntje Douwes, wonende te HRL. HRL den 13 jun 1815; Extract uyt Het Doopboek der Gereformeerde Gemeente tot Westerschelling. Op den negenthiende okt In den Jaare een duyzend Zeven honderd en vier en negentig is ged Sietje dogter van N.S. en Trijntje Douwes Zijnde gebooren den dato deses volgens Getuigenis der vader als Doopgetuige. Afgegeven door mij Burgemeester van ter Schelling den 18 jun 1815
Nicolaas Reinhout Wesman huwt met ... (geen namen vermeld in huwelijksakte kerk), op 21 feb 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802
Nicolaas Sybrens van der Werf huwt met Hotske Bastiaans Visser, ovl of afwezig; BS huw 1840
Nicolaas Tjebbes de Vries zie bij: Lijkle T. de Vries
Nicolaas/Lykle Tjebbes zie: de Vries
Nicolaes Bramius Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679:aen de erfgenamen van weduwe N.B. apothecarius betaelt voor medicinen aan wijlen Nanneke Atses (wv Tjerk Hiddes) gelevert f. 34:13:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: HRL; Crt. dd 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Nicolas Bloemendaal geb.01 jan 1788 HRL, inschrijfnummer 2531, 126 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Nicolaus Bolt zie ook: Botz; geboortig van Grijpskerk, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Strooband op 15 jul 1789. (burgerboek); begraven Groot Kerkhof, regel 40, nr. 69; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; N.B. van HRL, en Jantje Tiensma van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 mrt 1792 HRL, en zijn opvertoonde attestatie getrouwd den 25mrt; woont in 2e quartier, links: . -4:0, rechts: . -12:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier:50:0:0; ook vermeld met: f. 25:0:0 (GAH650); Vrijdag den 6 apr 1798. Het gerechte extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden ter beantwoording van de Aanschrijvinge van het Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland de dato den 31 mrt L.L. aan gedagte Bestuur in te zenden navolgende Informative Missive. Het gerechte der Stad HRL, Aan Het Administratif Bestuur Van het voormalig gewest Friesland. Mede Burgers !Overeenkomstig UWLieder Aanschrijvinge van den 31 mrt jongstleeden, hebben wij thans de eer (hetgeen ons tot geen gering genoegen versterkt) UWL te konnen berigten, dat wij UWL in gemoede met eene volkoomen ruimte durven Verklaaren dat den opbrengst der 8 PerCo Van een ieders Inkoomen binnen onze plaats onze Verwagtinge zeer Verre overtroffen heeft. Wij zullen UWLieden daaromtrent alle mogelijke Explicatie geeven. -In de 1 ste plaats betuigen wij dat wij bij eene nauwkeurige Examinatie der Ingekoomen declaratoiren en duplicaat Quitantien hebben bevonden, dat de Ingezeetenen van deeze plaats over het geheel genoomen, na Ons Inzien (zoo verre die in de Termen der Publicatie van de Nationale Vergadering van den 5 dec 1797 Vallen) aan hunne Verpligting prompt hebben voldaan, dat wij in de 2de plaats hebben bevonden, dat er in ''t geheel maar twee perzoonen in deeze Stad hebben gemanqueerd te fourneeren, en deeze zijn de Burgers N.B. en Jan ten brink, Welken wij dadelijk (overeenkomstig de Publicatie van den 5 dec 1797) hebben doen Summeeren, om aan haar Verpligting te voldoen, binnen tweemaal 24 Uuren, en hebben daar op voor relaas bekoomen, dat beide gedagte Perzoonen, niet in de Stad Waaren als zijnde beide op eene buitenlandsche reise. Zodra zij geretourneerd zijn, zullen wij niet in gebreke blijven haar nader te Summeeren. Dat wij in de 3de plaats de Lijsten na het behoort onzer Stads wijken of Quartieren hebben opgemaakt, en bevonden dat er in ''t geheel 349 Contribuanten zijn geweest, Waar van 140 voor de beide Termijnen en 209 voor het 1 ste Termijn hebben gefourneerd, Welke Fournissementen te zaamen hebben bedraagen eene Summa van f. 22892:15:0 Zie hier Burgers ! een Verslag zoo nauwkeurig ons mogelijk is, UWLieden te geeven, en Waar in wij Verhoopen dat bij UWLieden genoegen zal werden genoomen. HRL den 6 Apeil 1798 het vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. (GAH43)
Nicolaus Botz zie ook: Bolt; drogist van HRL, ende Jantje Tiensma van Franeker, zijnde aangeevinge gedaan door notaris Visser op vertoonde Procuratie, 10 mrt 1792; ondertrouw HRL
Nicolaus Jelgersma geb 27 mei 1773, ged 22 jun 1773 Grote Kerk HRL, zv Bernhardus Jelgersma en Adriaantje Abitzch
Nicolaus Reither N.R., chirurgijn in ''t regiment van Maleprade ende Lovisa Juliana van Schaik, beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door Ruird Jans de Swart met vertoninge van genoegsaeme last in deesen, 23 Jan 1751; huwt met Louisa Juliana van Schack, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 jan en den 7 feb 1751 en den 11 dito getrouwt
Nicolaus Paulus Schrijnhout N.P.S. ende Grietje Jeltes van der Gragt, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Carel martel, goede bekende, 3 may 1788; ondertrouw HRL; N.P.S. en Grietje Jeltes van der Gragt, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 may 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Paulus Nikolaas Schrijnhout, geb 10 apr 1789, ged 26 may 1789 Grote Kerk HRL
Nie(s) van Keulen ovl 4 nov 1789 HRL, oud 24 jaar
Niekeltje Pieters ovl 25 mei 1827 Sneek, huwt met Gerrit Rietbeld, dv Pieter Meinderts de Vries en Feike Luitjes; BS huw 1823, huw 1829, ovl 1859
Niel Jans huwt met Tjietske Simons op 22 feb 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807
Niels Jonsen N.J. en Tjietske Simons, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 feb 1807; ondertrouw HRL
Niels Lindegaard oud 45 jaar, geb Drontheim en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk F-078; VT1839
Niels Walgreen geb 1778 B?dstof, prov. Christianstadt, Zweden, ovl 23 apr 1818 HRL; huwt met Geertje Wyma op 9 mrt 1815 HRL, matroos, huw.afk. 26 feb en 5 mrt 1815, wonende te HRL, huw.get. bij H.W. Ebeling en A.T. Blombergen, zv Niels W, (gk), en Hedewik Belgreen, (gk); BS huw 1815, huw 1838, ovl 1865; deze acte van Geboorte behoort bij de Huwelijksacte van N.W. en Getje Sijtses Wyma dato 9 mrt 1815 op Fol. 11 van het Register, ontbrekende egter de acte van Geboorte van gemelde Walgreen welke bij de aangifte van ondertrouw wel is vertoond en overgegeven, dog in het ongereede is geraakt, en men volstrekt niet in staat is, uit hoofde dese man in Zweden is geb hetzelve te kunnen bezorge. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; N.W., varendspersoon, verklaarde dat zekere Klaas Klasen, gehuwd met Anna Francina Blombergen, op Zijne reise naar de Oost, toen het schip waarop hij voer, nog niet lang buiten gaats was, uit de mast gevallen en alsoo is verongelukt
Nies Dirks zie: Oppedijk
Nies Nieses zie: Post
Nies Taekes zie: Radsma
Nies Durks Oppedijk ovl voor 1836 Wymbritseradeel, huwt met Otje Riemers, kind: IJtje Nieses O, geb ... ; BS huw 1835
Nies Nieses Post ovl voor 1844, huwt met Heintje Jolkes; BS huw 1843
Nies Teekes Radsma ovl voor 1830, huwt met Sijtske Jans, kind: Antje Nieses R, geb ...; BS huw 1829
Niesje Tijssen zie: van Waveren
Niesje Warrega huwt met Pieter Warrega, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803
Niesje Eeltjes Witteroos zie ook N.E. de Roos; geb 1808 HRL, ovl 26 nov 1829 HRL, dienstmeid. ongehuwd, dv Eeltje W, en Martje Jans de Bruin; BS ovl 1829
Niesje R Hobma oud 46 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk C-030; VT1839
Niesje Tijssen van Waveren geb 1778 Leeuwarden, ovl 24 dec 1826 HRL, huwt met Louwrens Adams Lentz op 10 mei 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1826
Nieske Arjens ovl 7 apr 1728 HRL, oud 56 jaer
Nieske Aukes huwt met Obe Simmes vd Meer; BS ovl 1846
Nieske Bolding ovl 25 jun 1823 Leeuwarden, huwt met Johannes Geelof; BS huw 1830
Nieske Eeltjes huwt met Hidde Koops Witteroos; BS ovl 1812
Nieske Eeltjes zie: de Roos, Witteroos
Nieske Gerlofs woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; geb 17 apr 1773, ged 18 mei 1773 Grote Kerk HRL, dv Gerlof Cornelis en Baukjen Scheltes; ged 14 apr 1771 Westerkerk HRL, dv Gerlof Kornelis en Baukje Scheltes
Nieske Haukes ovl 19 mei 1707, 69 jaar, huisvou van Oud Dijkgraaf Lambert Gabes, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Nieske Hendriks huwt met Johannis Baltus, beyde van HRL, sijn geproclameert 9, 16 en 23 desember 1742 en doe ook getrouwt; Johannes Baltus ende N.H. beide van HRL, koomende weegens de bruid Jan Claesen desselvs neef, 1 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL
Nieske Hendriks huwt met Hidde Koops, beide van HRL, geproclameerd de 27 apr en de 4 en getrout de 11 mei 1766 in de Westerkerk; kind: Pieter Hiddes, geb 8 sep 1773, ged 28 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Wybren Hiddes, geb 15 jul 1775, ged 4 aug 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jacobus Hiddes, ged 29 okt 1767 Westerkerk HRL, vader als H. Jacobus; kind: Hendrik Hiddes, ged 21 sep 1769 Westerkerk HRL; kind: Eeltje Hiddes, ged 3 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Nieske Jacobs van St. Anna, huwt met Pier Reidses Bloemberg, van HRL, geproclameerd de f. 16:23:30 nov en getrout met attestasie de 7 dec 1766
Nieske Joosten huwt met Pieter Arjens, beide van deese stad, geproclameert den 18-25 mei en getrout den 1 jun 1755; kind: Stijntie Pieters, ged 6 jun 1758 Grote Kerk HRL; kind: Arjen Pieters, ged 23 dec 1760 Grote Kerk HRL
Nieske Keimpes ovl ovl 23 may 1788 HRL, oud 10 jaar
Nieske Cornelis huwt met Willem Doedes, kind: Corneliske Willems, geb 4 nov 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL
Nieske Nannes ovl 26 apr 1728 HRL, old 28 jaer
Nieske geb f. 1794 ... , ovl 19 apr 1819 HRL, voor het overige alles onbekend, doordien men niet gewaar konde worden waar zij thuis behoorde; BS ovl 1819
Nieske Nuttes zie: Visser
Nieske Rintjes zie ook: N.R. Bakker; geb 9 nov 1775, ged 14 nov 1775 Grote Kerk HRL, dv Rintje Pieters en Amktje Hanses; huwt met Pieter Werner, kind: Marike Pieters Werner, geb 22 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL
Nieske de la Rive ontvangt interesse 1800-1811; Stadsrentmeester bet f. 28:15:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 4e classe, no. 7, tegen 5 3/4%, jan 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. jan 1778. (GAH1060)
Nieske de Roos ook wel: Witteroos; geb 4 sep 1808 HRL, ged 18 sep 1808 HRL, N.H., dv Eeltje Wittes dR, en Matje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1808
Nieske Scheltes huwt met Rinse Pijters, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 okt 1758 in de Westerkerk
Nieske Sybrens huwt met Reinder vd Meulen, wonende te Franeker 1824 en 1826, geslnm in huw akte dochter Tietje: Roukema; BS huw 1824, ovl 1831, BS Franeker huw 1826
Nieske Iedes ged 14 okt 1756 Grote Kerk HRL, dv Iede Tjeerds en Sjepkje Sjoerds
Nieske Jans Janssen ovl 23 jun 1820 Workum, kind: Jantje Jans Graafsma, geb 1815 ... , (gk); BS huw 1835
Nieske Johannes Felkens geb 28 aug 1792, ged 11 sep 1792 Grote Kerk HRL, dv Johannes Felkens en Geertje Raap
Nieske Nuttes Visser ovl 7 okt 1807 Vlieland, huwt met Pieter Jans Hoedemaker; BS huw 1835
Nieskje Rintjes Bakker geb 1785 HRL, ovl 1 mrt 1815 HRL, huwt met Jan Pieter Werner op 4 okt 1795 HRL, laatste afk. 4 okt 1795, haar vader ovl 6 jul 1790 HRL, haar moeder was bij het huw tegenwoordig; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1807, 1809, BS ovl 1815, huw 1821, ovl 1853; Jan Pieter Werner en N.R.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pijbe Douwes, goede bekende, 19 sep 1795; ondertrouw HRL; kind: Lodewijk Pieters Wernar, geb 21 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL
Nieskje S Bouwsma ovl 8 nov 1790 HRL, oud 73 jaar
Nijske Piers huwt met Douwe Lujtjes, kind: Etje Douwes, ged 20 jun 1745 Grote Kerk HRL; kind: Sibbeltje Douwes, ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL
Niklaas Popkes huwt met Anna Gelinks, kind: Wybe Niklaas, geb 26 nov 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL
Nikolaas Goedman N.G. en Sievigje Gerbens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 oct 1784 HRL, en zijn getrouwd den 2 nov 1784
Nikolaas Jans zie: Strans
Nikolaas Postma N.P. en Anna Geelings, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 apr 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 21 naastvolgende; kind: George Nicolaas Postma, geb 19 jan 1788, ged 26 feb 1788 Grote Kerk HRL, moeder als A. Geerling; kind: Popke Nikolaas Postma, geb 21 okt 1789, ged 15 dec 1789 Grote Kerk HRL
Nikolaas Stevens geb 23 mrt 1780, ged 11 apr 1780 Grote Kerk HRL, zv Steven Everts en Riemke Femmes
Nikolaas Strans geb 3 okt 1808 HRL, ged 11 okt 1808 HRL, N.H., zv Jan Harmens S, en Johanna Magdalena dentig; dopen Grote Kerk HRL 1808
Nikolaas Wagenveld N.W. en Saapke Sibrands de Vries, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jan 1786 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Nikolaas Weever N.W. en Stijntje Jelles Potma, beide van HRL, en laatst geproclameert 13 deezer (oct1775) HRL, en toen getrouwt; kind: Wytske Niklaas Wever, geb 18 feb 1778, ged 10 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Anna Katharina Wever, geb 1 dec 1787, ged 18 dec 1787 Grote kerk Hrl; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Jelle Niklaas Weever, geb 14 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL
Nils Thornberg Donderdag den 7 decembr 1797; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Verzogte in ''s Gerechts Vergadering binnen te Staan, de Burger van der Veen, beneevens de Captn Sederholm van het Sweeds Galjas Schip thans hier leggende; Geevende aan het Gerechte te kennen, dat deszelfs Scheepsvolk Zig zeer onhandelbaar wegens zijn persoon als Captn gedroeg, en voornamentlijk een Matroos N.T., welke Zig niet ontzag om hem bij de borst te vatten, en verdere dreigementen te doen, Verzoekende nu aan het Gerechte, dat dezelve zijn Scheepsvolk voor haar geliefde te doen Compareeren, en de zelve te vermanen, en recommandeeren, Zig behoorlijk na de wil van hun Captn te gedraagen, en Verzoekende dat die eene Matroos eenige dagen in Verzekering mogt worden genoomen alles op Zijne kosten; Waar over gedelibereerd Zijnde is Conform dies beslooten, Zijnde voors:Scheepsvolk voor den Gerechte gecompareerd Zijnde door den Burger Repko in het Sweeds ''s Gerechts intentie aan het volk bekend gemaakt en gerecommandeert, voortaan de ordres van de Captn te agtervolgen, -Zijnde de Matroos N.T. gecondemneerd twee daagen op Water en brood in de Pekelkuip. (GAH43)
Niltje Hendriks Jan Harmens en N.H., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 14 feb 1773 HRL, en toen getrouwd
Ninke Aukes zie: Stam
Ninke Aukes Stam geb 1784 Sneek, ovl 10 apr 1849 HRL, huwt met Sjoerd Simons Wyma op 9 aug 1807 Sneek, komt van Sneek, laatste afk. 2 aug 1807, wonende te HRL. in 1842, dv Auke Tjommes S, en Tijtje Wytzes Bouma; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS huw 1842, ovl 1849, ovl 1857; Sjoerd Wyma van HRL. en N.S. van Sneek, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 jul 1807; ondertrouw HRL; kind: Simon Sjoerds Wyma, geb 2 jun 1810, ged 24 jun 1810 Grote Kerk HRL
Nis Jelles zie: Broersma
Nis Jelles Broersma geb 1772/77 HRL, ovl 30 aug 1852 HRL, huwt met Apollonia Jans Hiemstra kind: Dirkje B, geb 1811 IJlst, timmermansknecht in 1835, N.H., zv Jelle B, en Durkje Tjommes; BS huw 1835, ovl 1852, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 67 jaar, geb Stavoren (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
No? Wilhelm Fluitman huwt met Agnes Swilders op 30 jul 1809 HRL, komt van HRL, kind: Jacobus Wilhelmus, geb 27 sep 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 180, dopen Grote Kerk HRL 1810
Nolke Klazes zie: van den Vleugel
Nolke Martens zie ook: van der Veer; Geextraheerd uit het doopboek der Hervromde Gemeente te IJlst. 1773 den 16 may ''t zv Marten Nolkes en Elisabeth Paulus geb den 21 apr genaamt Nolke. Voor extract Conform afgegeven door mij President Burgemeester van IJlst den Zestiende sep 1816 zestien
Nolke van der Veer geb 1774 IJlst, ovl 28 apr 1833 HRL, huwt met Aaltje de Jong op 20 okt 1816 HRL, huw.afk. 6 en 13 okt 1816, ook huwt met Getje Wybes, huw.get. bij J. de Boer en S. Herres, koopman, wonende te HRL. 1812, werkman in 1833, zv Marten Nolkes en Elisabeth Paulus; BS huw 1812, ovl 1815, huw 1816, ovl 1833; gebruiker wijk D-030, trekschipper; eigenaar is Cornelis B. Zoete, 1814. (GAH204)
Nolle Sjoerds van Bergum, huwt met Hijke Hotses, van Bolsward, geproclameert den eerste en tw:de 28 Ap en de laatste de 3 mei en sijn met beide attestasies te HRL. getrout den 14 May 1754 in de Westerkerk
Nolle Jans Dirks N.J.D. eigenaar van perceel nr. 846 te HRL, koopman, woonplaats Leeuwarden, legger nr. 168, huis en erf, 156 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 41)
Nolles Berends zie: Klumper; N.B. en Grietje Gerrits Bos, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 Wijnmaand 1808; ondertrouw HRL
Nolles Malser huwt met Geertruida Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 mei 1762
Nolles Nolles N.N. en Maartje Arends, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 jul 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Nolles Sickes huwt met Antje Claases, beide van HRL, geproclameert de f. 9:16:23 apr 1758 en getrout de 11 Janewari 1761; huwt met Iebeltje IJpes, kind: Marten Nolles, ged 2 nov 1768 Grote Kerk HRL
Nolles Berends Klumper mogelijk dezelfde als Arnoldis Klumper; huwt met Geeske Harmens, kind: Anna K, geb 1798 HRL
Nollis Edes zie: Nollis IJdes, huwt met Reinouke Teunis
Nollis IJdes huwt met Reinouwke Teunis, kind: Ede (=IJde) Nollis, ged 30 mrt 1745 Grote Kerk HRL
Nutte Hoedemaker geb 11 mei 1803 Vlieland, ovl 24 okt 1878 HRL, 1e huwt met Sjoerdtje Wijnalda op 8 sep 1831 HRL, wonende te HRL, zeeman, 2e huwt met Femmetje vd Does, winkelier in 1851, zv Jan Pieters H, en Antje Meyloms Molenaar; BS huw 1831, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk A-029; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk B-116; VT1839
Nutte Jans zie: Hoedemaker
Nutte Piebes zie: Zijlstra
Nutte Tjeerds zie: Visser
Nutte Visser huwt met Maaike Rienks, kinderen: Itske Ietje V, geb 1785 Vlieland, Gerrit V, geb 1810 Vlieland; BS ovl 1872; 1897 overlijdens
Nutte Piebes Zijlstra geb 11 mrt 1798 HRL, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Nutte Tjeerds Visser ovl Vlieland voor 1833, huwt met Hijlkje Pieters, kind: Aaltje Nuttes V, geb ... ; BS huw 1832
Nutter Piebes geb 13 mrt 1794, ged 15 apr 1794 Grote Kerk HRL, zv Piebe Pieters en Dieuke Nutters
Nylst Hansen N.H. en Trijntje Luitjes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 nov 1785 HRL, en zijn den 27 nov 1785 getrouwd
Nysje Tonkes zie: Niesje Tammes; huwt met Bauke Jansen, kind: Tonke Baukes, geb 8 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL