Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
O Veenstra kerkvoogd 1776; ontvangt van de Stadsrentmeester f. 100:0:0 tot hoeding der kosten voor het schoonmaken der kerk, ord. no. 69, 8 May 1776. (GAH1060); id. f. 50:0:0, ord. no. 71, 28 auyg 1776. (GAH1060)
O. J Alberda Jacob Lints soldaat id Compagnie van de Majoor O.J.A. van Stukgard en Cornelia Dirks van Groningen met attestatie getrouwt den 6 Augusti 1748; Matthijs Romersheim, soldaat id Compe vd Majoor O.J.A. ih Regiment van Generaal-Luitenant B. Lewe, thans guarnisoen houdende tot HRL en Geeske Geerts meede tot voors. Steede koomende weegens de bruid Arent Lammerts, soldaat onder de Compe van het bovengemelde Regiment den 9 nov 1748; Matthijs Romersheim soldaat onder de Compagnie van de Majoor O.J.A., en Geeske Geerts beyde tot HRL, geproclameerd den 10, 17 en 24 nov 1748 en doen ook getrouwt
Obbe Bouwes zie: Vinkelbos
Obbe Deddes zie: Obbe Klazes de Jong; huwt met Jieke Heines Walstra
Obbe Dirks O.D. en IJtje Andries, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs schoonbroeder Rinse Hendriks, 15 may 1790; ondertrouw HRL; O.D. en Ytje Andeles, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; in plaats van de ovl O.D. wordt aangesteld als koorndrager Johannes Betzelaar, welke de eed van getrouwe waarneming in handen van president P. Wellinga heeft gepresteerd, 27 apr 1802 (GAH48)
Obbe Everts zie: Wijnalda
Obbe Gerbens Vertoond Ued:Achtb:met alle Schuldige Eerbiedigheyt Pijtter Jansen meede ordris turfdrager binnen deese Stad, hoe dat hij wel geneegen Soude Sijn bij goede Lichaems gesontheyt die Sijn bedieninge ofs turfdragers plaetse over te draegen aen O.G. meede borger deses Stads en een persoon daer toe bequaem die Sulx meede Van Harten Van haer Achtb:is Supplieerende, en koomen daerom beyde haer aen haer Achtb:addresseeren ootmoedig Versoekende dat haer Achtb:deese overdragte gelieven te accepteeren en alsoo de persoon aan O.G. tot meede ordris turfdrager aen te Stellen in Plaets Van Pijter Jansen en dat op Lasten Plighten en Profijtten die daer toe en aenbehooren Sijn Qua facto etc reqtus vert: JJ Voorda nots publ:; In margine stonde; de Magistr:Accordeerende in het Versoek ten requeste gedaen eligeert de persoon Van O.G. tot meede ordris turfdrager deeser Steede op Lasten plighten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheyt in Handen van de HeerPraesid:Burgemr deses Stads Actum den 31 jul 1730 Was Verteekent Junius Munter Ter ordtie van de Magistr:Arnold van Idsinga. ; Onder stonde; Op Heeden dato als boven heeft O.G. den Eed als turfdrager in handen Van de Hr Vicepresiderende Burgemr Munter afgeleght In kennisse van mij Secrts was vert:Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Obbe Gerrijts O.G. van Midlum ende Leeuwkjen Claasen van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Mink Jacobs, goede bekende, 30 apr 1791; ondertrouw HRL; O.G. van Midlum en Leeukje Claases van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 may 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum, en aldaar getrouwd ten zelfden dage volgens vertoonde getuigenis
Obbe Hendriks zie: Rademaker
Obbe Jacobs ovl 25 nov 1727 HRL, old 70 jaer
Obbe Jacobs huwt met Annigje Lieuwes op 28 mei 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Obbe Klazes zie: de Jong
Obbe Lieutzes huwt met Sjuwke dekkens, kind: Jan Obbes, geb 15 aug 1794, ged 14 sep 1794 Grote Kerk HRL
Obbe Lucas zie O.L. van der Bosch/Bos; weesvoogden bet f. 5:2:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van O.L. bij Johannis van Pruyssen, 2 nov 1784. (GAH1115); id. f. 11:14:0 als broekmakersknegt bij Johannes van Pruyssen, 3 jun 1790 (GAH1122); O.L. ende Jacobkje Ages, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Age Teunes, de vader, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; O.L. en Jacobje Ages, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1792 HRL, en zijn getrouwd op den1 5 daaraanvolgende
Obbe Lutsen huwt met Maaike ... , kind: Lutsen Wassenaar, geb 1790 Oosterwierum; BS huw 1843
Obbe van der Schuit hm ... , kind: Maaike Obbes vdS, geb 1777 Heeg; BS ovl 1850
Obbe Stevens huwt met Janke Lucas, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 nov 1765; kind: Steven Obbes, geb 23 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL, moeder als: J.L. Bosch; kind: Fokeltje Obbes, geb 8 nov 1778, ged 24 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Steeven Obbes, ged 21 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Lucas Obbes, ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL; vader in doopreg. vermeld als Steven Obbes
Obbe Zeilmaker begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 7, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote KerkHRL
Obbe Wiebes zie: Wybenga
Obbe IJpes ged 19 nov 1765 Grote Kerk HRL, zv IJpe Obbe en Beitske Jans
Obbe IJpes huwt met Fokeltje Steevens, kind: IJpe Obbes, ged 21 jul 1740 Westerkerk HRL
Obbe Bouwes Vinkelbos ovl 4 okt 1802 HRL, huwt met Janke Jelmers Akker, kind: Bouwe Obbes V, geb 1801 HRL, zeilmakersknecht 1821; BS huw 1821, ovl 1840
Obbe Dirks Groiter O.D.G. en Janke Gerrits, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 apr 1784 HRL, en zijn den 12 den daaraanvolgende getrouwd
Obbe Everts Wijnalda geb 1758 ... , ovl 14 jun 1814 HRL, huwt met Antje Gosses, ovl wijk E-205, kind: Baukje Obbes W, geb 1793 HRL; BS ovl 1814; 1826 overlijdens; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:10:0 voor 33 bakten brood voor ''t Weeshuys, kwit. no. 7, 13 mei 1783. (GAH1114); id. f. 34:10:0 als mr bakker verdiende loon van 10 mei 1783 tot 6 jan 1784, ord. no. 3, 6 jan 1784. (GAH1115); id. f. 21:0:0 voor 42 bakten brood, ord. no. 11, 8 jun 1784. (GAH1115); id. f. 32:10:0 voor 65 bakten brood van 1 jun 1784 tot 4 jan 1785, ord. no. 3, 4 jan 1785. (GAH1116); id. f. 22:10:0 voor 45 bakten brood van 4 jan tot 7 jun 1785, quit. no. 2, 10 jun 1785. (GAH1117); id. f. 21:10:0 voor bakloon, quit. no. 3, 4 okt 1785. (GAH1117); id. f. 23:10:0 voor 47 bakten brood, quit. no. 4, 17 jan 1786. (GAH1118); id. f. 21:0:0 voor 42 bakten brood, quit. no. 8, 9 may 1786. (GAH1118); id. f. 22:0:0 voor 44 bakten brood, quit. no. 12, 26 sep 1786. (GAH1118); id. f. 22:0:0 terzaake bak-loon voor 44 bakten brood, quit. no. 3, 6 feb 1787. (GAH1119); id. f. 20:0:0 voor 40 bakten brood, quit. no. 8, 1 may 1787. (GAH1119); id. f. 15:10:0 wegens 31 bakten brood, quit. no. 10, 22 may 1787. (GAH1119); gebruiker wijk E-205, korenmeter; medegebruiker Jan van Vals, schoenmaker; eigenaar en medegebruiker is Sipke Schoonbergen, slatter 1814. (GAH204); O.E.W. en Antje Goslings Akkringa, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 dec 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Do. den 5 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerden ter Vergadering met desZelfs Zoons, de Burgers Hans Claasen, Jan van Straten, O.W. en Gerrijt Oudeboon, Welke door den fiscus geciteerd Waaren, over gepleegde Baldadigheden aan ''t huis van den Burger Jacob Strelitz alhier, en Zijn deZelve daar over ernstig gecorrigeerd, met recommandatie Zich daar van in ''t Vervolg te onthouden. (GAH45)
Obbe Hendriks Rademaker ijzerwarenhandelaar 1751-1755, ijzerkramer 1750-1764; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 111:10:0 voor geleverd ijzerwerk, kwit. no. 5, 20 dec 1763. (GAH1094); id. f. 6:2:0, kwit. no. 11, 12 nov 1765 (GAH105); id. f. 10:4:0 terzake geleverde spijkers, kwit. no. 18, 13 nov 1764. (GAH1094)
Obbe Klazes de Jong zie ook Obbe deddes; ovl 2 apr 1812 Sneek, huwt met Jieke Heines Walstra, kind: Hein Obbes dJ geb 1775 in het Meer, Schoterland, schuitmakersknecht, verkeerdelijk in het doopextract voorkomende als Obbe deddes; BS huw 1825 1846 overlijdens
Obbe Lucas Bos/Van der Bosch O.L. Bosch, ged 9 mei 1769 Grote Kerk HRL, zv Lucas Bosch en IJnskje Obbes; geb 1765 HRL, ovl 8 okt 1835 HRL, huwt met Japikje Ages, N.H., werkman, kinderen: Tjietske Obbes B., geb 6 sep 1807 HRL, Age B., geb 1804 HRL; Age Obbes, geb 26 feb 1802 HRL, zv Lucas B., en Fokeltje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1819, ovl 1835, ovl 1875; gebruiker van wijk H-234, sjouwer; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); O.L.B. en Geertje Jelles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Wytze IJsbrands, goede bekende, 3 sep 1791; ondertrouw HRL; kind: Lucas Obbes Bos, geb 27 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL, moeder is Jakobje Ages Steenstra
Obbe Wiebes Wybenga huwt met Pietje Willems, wonende te Witmarsum 1821 en 1824, kind: Wybe W, geb 1793 Witmarsum; BS huw 1821, huw 1824, ovl 1847
Obbo Burenstein geb 8 mrt 1785, ged 3 apr 1785 Grote Kerk HRL, zv Micha?l Dirk van Otterloo, (!) en Johanna Aleida Burenstein
Obe Postemus Cornelis Beitzegat van HRL, en Grietje Sijtzes van Almenum, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 15 nov 1772 HRL, en toen getrouwt den 22 nov 1772 HRL
Obe Simmes zie: van der Meer
Obe Sjoerds zie: Schaafsma; (2x)
Obe Simmes van der Meer huwt met Nieske Aukes, wonende te Bolsward 1846, kind: Simme Obes vdM, geb 1801 HRL; BS ovl 1846
Obe Sjoerds Schaafsma geb 1804 Makkum, ovl 16 nov 1838 HRL, huwt met Tjitske Abrahams de Ruiter op 2 mrt 1828 HRL, huw.afk. 17 en 24 feb 1828, koopman in 1838, zv Sjoerd Obes S, en Rigtje Piers Blom; BS huw 1828, ovl 1838
Obe Sjoerds Schaafsma huwt met Tetje ... , kind: Sjoerd Obes S, geb 31 jan 1780 Makkum; BS ovl 1860
Ocke Ages begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 16, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ocke Botes Foeke Johannis ende Trijntie Sijbes beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs swager O.B., 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; Occo B. en IJtie Wybes, beide van HRL, huw.aang. 10 nov 1736 HRL; coram preside Hania, comende voor de bruyt desselvs oom, (geen naam vermeld); huw.aang. HRL 1736
Ocke Doedes ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 2:0:0 wegens dragen en meten van 2 schouw turf in het Weeshuis, 29 sep 1746, kwit. no. 9 (GAH1075); id. wegens dragen, meten, loegen etc. van 14 schouw en 7 korven turf in het Raadhuis geleverd, ord. 13 mei 1750 f. 24:11:0 (GAH427); id. voor 25 17/40 schouw turf aan de Voorwacht, 29 mrt 1736: f. 34:3:0 (GAH283); id. voor het bearbeiden van turf, 1 jun 1758: f. 11:16:0; id. 5 nov 1762: 26 Caroliguldens en 10 stuivers; id. voor dragen, meten, loegen van 6 schouw Leekster turf op het Raadhuis, voor de opzichter en bier, 5 nov 1740: 11 Caroliguldens; id. voor 9 schouw en 30 korven, bier en opzichter, 1 sep 1746: f. 17:5:0; id. 11 schouw en 35 korven aan de Grote School en Voorwacht, opzichter en bier, 2 dec 1746: f. 16:12:0; id. 16 schouw en 10 korven aan het Stadstimmerhuis en Raadhuis, 27 dec 1746: 22 Caroliguldens en 6 stuivers; id. 5 schouw en 34 korven aan de Grote en Kleine Kerk, 2 dec 1746: f. 9:1:0; id. 16 schouw en 35 korven, met opzichter en voor bier, 24 dec 1748: 23 Caroliguldens en 3 stuivers; id. 14 schouw en 7 korven turf, 19 nov 1749: 34 Caroliguldens en 11 stuivers; id. ontvangen van het Weeshuis f. 7:1:0 wegens dragen en meten van 7 schouw en 2 korven turf in het Weeshuis, 9 jul 1757, kwit. no. 14 (GAH1086); ende Marike Willems, beide van HRL, huw.aang. 16 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Willem Joosten, desselfs Vaeder; huw aang. HRL 1735
Ocke Heres geb 1784 HRL, ovl 2 sep 1826 Nymegen in het Garnisoens Hospitaal, fuselier bij de 2e compagnie van het 3e Bataillon der 13e Afd. Infanterie, ongehuwd, zv Ocke Heres en Jannetje Martens; BS ovl 1826
Ocke Heres huwt met Jannetje Martens, kind: Ocke H, geb 1784 HRL; BS ovl 1826
Ocke Jarigs ende Gerritie Pijters, beide van HRL, huw.aang. 15 mrt 1738 HRL, Commis:Schrik, komende voor de bruid Hendrik Joukes desselfs Neef; huw.aang. HRL 1738; Freerk Ates ende Sijtske Pijters, beide van HRL, huwelijksaangifte5 apr 1738 HRL, komende voor de Bruit O.J. ; huw.aang. HRL 1738
Ocke Jurjens ged 16 dec 1749 Grote Kerk HRL, zv Jurjen Okkes en Aeltje Hendriks; huwt met Akke Sjouwes, beide van HRL, geproclameerd de 28 okt en de 4 en getrout de 11 nov 1770; kind: Jurjen Okkes, geb 10 jun 1774, ged 5 jul 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jurjen Ockkes, ged 22 dec 1771 Grote Kerk HRL
Ocke Ockes geb 4 okt 1807 HRL, ged 25 okt 1807 HRL, zv Ocke Fransen en Trijntje Oepkes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Ocke Ockes huwt met IJmkje Jielts op 6 apr 1806 HRL, komt van Groningen; huw Grote Kerk HRL 1806; Okko Ockens van Groningen en IJmkje Jielts van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Stephanij, met een gebod in de week, 22 mrt 1806; ondertrouw HRL
Ocke Pijtters Rintje Pijtters van Makkum en O.P. van HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door de bruydt met vertooninge van schriftelijke verklaeringe dat deselve huwelijxproclamatien op den 24 deesen wettig waeren aengegeeven met consent van wedersijdse vaeders, 27 Jan 1747
Ocke Sijbolts zie: Walta
Ocke J. van der Stok ovl 15 sep 1807 ... , hm ... , kind: Jurjen Okkes vdS, geb 1754 ... ; BS huw 1826
Ocke Sybolts Walta ovl voor 1840, huwt met Tiete Hijlkes Tromp; BS huw 1839
Ockke Hartmans ged 3 jan 1764 HRL, zv Hartman IJges en Jetske Durcks; doopregisters N.H. HRL 1764; ovl 5 nov 1788 HRL, oud 25 jaar; huwt met Trijntje Pieters, kind: Hartman Okkes, geb 28 aug 1788, ged 23 sep 1788 Grote Kerk HRL
Octje Hessels huwt met Dirk Jisses, kind: Janke Dirks, geb 23 dec 1777, ged 27 jan 1778 Grote Kerk HRL
Ode Jans O.J. van Schiermonnikoog en Trijntje Dirks Cok, van HRL, zijn na driemaalige proclamatien waarvan de laatste geweest is den 5 jul 1778, met attestatie van hier vertrokken en getrouwd te Schiermonnikoog volgens ingebragt getuigenis vertonend, N. Gillet
Odelia Gerrits Anthonij Harmens, militaire soldaat ende O.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs Steevaeder Hans Warners, en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van sijn capt. R. Suur, 4 Jul 1750; huwt met Antoni Harmens, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 jul 1750 en doen ook getrouwdt; kind: Antje Anthonis, ged 11 mrt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Anthonis, ged 7 apr 1760 Grote Kerk HRL, moeder als Odille G. ; kind: Antje Anthonijs, ged 3 nov 1761 Grote Kerk HRL, moeder als Odille G. ; kind: Harmen Antonijs, ged 24 sep 1754 Grote Kerk HRL, moeder als Odilla G. ; kind: Anna Anthonis, ged 16 aug 1768 grote Kerk HRL, moeder als Odilla G. ; kind: Marijke Antonijs, ged 30 apr 1772 Grote Kerk HRL, moeder als Odilla G.
Oebe O Siebesma oud 29 jaar, geb Dongjum en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; VT1839
Oebele Ages zie: van der Meer
Oebele Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 82:10:0 voor 15 schou turf f. 5 1/2 per schou, voor werkloon f. 15:0:0, tesamen f. 97:10:0, kwit. no. 5, 15 okt 1772. (GAH1103)
Oebele Jans geb 1784 HRL, ovl 20 feb 1827 HRL, tichelaar, ongehuwd, dv Jan Oebeles, en ... ; BS ovl 1827
Oebele Thijssens zie: Platje, van Vliet
Oebele Thijses van Vliet geb 16 okt 1800 HRL, 1e huwt met Wikje Feenstra op 22 jun 1823 HRL, huw afk. 8 en 15 jun 1823, 2e huwt met Sipkje Theunis op 30 mei 1824 HRL, huw afk. 16 en 23 mei 1824, pannebakkersknecht, N.H., ged 18 nov 1800 HRL, zv Thijs Pieters vV, en Eelkje Oebeles Kamstra; dopen Grote Kerk HRL 1800, bs 1823 huwelijken, huw 1824, overlijdens
Oebele Thijssens Platje ovl voor 1867, huwt met Joukje Roels, wonende te Beneden Knijpe in 1823, kind: Joukje P, geb 9 sep 1792 de Knijpe; BS huw 1823, ovl 1866
Oeble Gosses bet door de rentmeester van het Weeshuis f. 32:18:0 voor hout aan ''t Huys de Bank van Leening geleverd door burg. J.D. Toussaint en O.G. in comp., 20 dec 1763. (GAH1094); id. f. 8:12:0 per quitantie van 2 dec 1760, 2 mrt 1762. (GAH1092); id. f. 22:19:4, kwit. no. 3, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 14:10:0, kwit. no. 6, 9 nov 1769. (GAH1100); id. f. 40:8:0, kwit. no. 6, 10 nov 1771. (GAH1102); id. f. 29:14:0, kwit. no. 4, 10 nov 1772. (GAH1103); id. f. 23:3:0 t. d. v. ''t Weeshuys geleverd, kwit. no. 4, 20 dec 1763. (GAH1094); id. f. 30:17:0, kwit. no. 22, 20 nov 1764. (GAH1094); id. f. 9:11:0, 11 nov 1766, kwit. no. 6. (GAH1096); id. f. 60:17:12., kwit. no. 9, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 55:9:0, kwit. no. 11, 8 nov 1770. (GAH1101); id. f. 27:18:0 kwit. no. 14, 7 nov 1771. (GAH1102); id. f. 144:9:0, kwit. no. 12, 10 nov 1772. (GAH1103); huwt met Sjoukjen Jentjes, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 jun 1748 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; O.G. ende Sjoukjen Jentjes beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de proc. fiscaal B. Dreyer bij schriftelijke procuratie, 8 Jun 1748; betaalt door de weesvoogden aan J.D. Toussaint en O.G. wegens hout t. d. v. het Weeshuis geleverd, quit. no. 9, (extraord. ), 17 nov 1767: f. 60:17:12 (GAH1097); id. 25 nov 1768, ord. no. 9: f. 34:15:0 (GAH1099); betaalt aan O.G. wegens hout aan het huis waarin de Bank van Lening gehouden werd, geleverd, quit. no. 3, (bank van lening), 17 nov 1767: f. 22:19:4 (GAH1097); ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van een eiken balkje t. b. v. de Stad, 25 sep 1747: f. 7:0:0; id. samen met J.D. Toussaint, geleverd hout t. d. v. de Stad, 27 dec 1751: f. 110:19:9; id. 18 dec 1752: f. 205:3:0; id. wegens geleverde houtwaren t. d. v. de Bildtplaats, 29 apr 1767: f. 32:2:0; id. geleverde houtwaren t. d. v. de Stad, 15 jun 1767: f. 573:11:8; id. 18 jan 1768: f. 54:3:8; id. 24 mei 1769: f. 806:0:3; id. 12 feb 1770: f. 116:5:4; id. 3 jun 1771: f. 322:14:0; id. 25 mei 1772: f. 565:17:15-; id. 10 feb 1773: f. 303:13:12; id. t. d. v. de Zeewerken, 12 jan 1767: f. 74:13:8; id. 11 jan 1769:390-7-2; id. 31 dec 1770: f. 296:14:10; id. 30 dec 1771: f. 65:14:5; id. 14 dec 1772: f. 457:14:9 1/2; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde houtwaren t. d. v. de stadswerken, 28 dec 1763: f. 237:19:8; id. 2 jan 1765: f. 252:8:0; id. 30 apr 1766: f. 389:15:3; id. t. d. v. de zeewerken, 30 dec 1754: f. 43:9:0; id. 10 dec 1755: f. 39:8:0; id. 12 mei 1756: f. 112:9:0; id. 22 dec 1756: f. 573:3:0; id. 19 dec 1757: f. 319:11:4; id. 3 jan 1759: f. 55:9:0; id. 19 dec 1759: f. 87:17:0; id. 29 dec 1760: f. 78:19:4; id. 21 dec 1761: f. 16:10:0; id. 9 jan 1765: f. 86:15:10; id. 30 dec 1765: f. 28:7:0; id. geleverde houtwaren aan de Bildtplaats, 23 okt 1754: f. 612:12:0; id. t. d. v. de stad, 9 dec 1754: f. 409:5:0; id. 15 dec 1755: f. 237:4:0; id. 13 dec 1756: f. 784:6:0; id. 20 dec 1756: f. 41:3:0; id. 21 dec 1757: f. 400:1:0; id. 27 dec 1758: f. 784:5:0; id. 12 dec 1759: f. 1149:2:0; id. 8 dec 1760: f. 1406:1:0; id. 9 dec 1761: f. 883:18:14; id. 15 nov 1753: f. 715:14:0; id. tot het nieuw gebouw aan het Raadhuis, 20 jan 1755: 1914 Car; glds en 2 stuivers; id. samen met Meye Ollema, voor levering van 34 dertigvoets balken, 4 sep 1741: 119 Caroliguldens; id. samen met J.D. Toussaint, wegens geleverde houtwren aan de Zeewerken, 13 okt 1757: f. 170:19:6; id. 12 jun 1752: f. 125:2:0; id. 4jan17 45: f. 341:5:8; id. zonder Toussaint, 27 jun 1753: f. 81:14:0; (geen boeknrs. vermeld)
Oeble Sjoerds ged 31 mei 1768 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Sjoerdts en Cijtske Oebles
Oeble Stevens geb 7 mrt 1774, ged 22 mrt 1774 Grote Kerk HRL, zv Steven Jans en Trijntje Alles; ged 10 mrt 1772 Grote Kerk HRL, zv Steven Janzen en Trijntje Alles; dopen Grote Kerk HRL
Oeble van der Werf zie ook: Oeble Johannes; rentmeester van het Weeshuis bet f. 56:9:0 aan J.D. Toussaint en O. vdW. wegens geleverd hout, kwit. no. 15, 20 nov 1773. (GAH1104)
Oeble Ages van der Meer huwt met Trijntje Freerks, kind: Baukje Oebles vdM, geb 1778 Warga; BS ovl 1851
Oeble Gerlofs van Steinvorden ged 12 mrt 1769 Grote Kerk HRL, zv Gerlof Claases van Steinvorden en Mettje Oebles
Oeble Gosses van der Werf O.G. vdW. en Antje Sjoukes Bota, beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 29 aug 1773 HRL, en toen getrouwt
Oecke Ages van Sneek, huwt met Beert Arjens, van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout met attestasie de 17 aug 1766; kind: Arrijen Wassenaar, geb 3 nov 1773, ged 21 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkje Beerts Wassenaar, geb 27 jan 1778, ged 18 feb 1778 Grote Kerk HRL; kind: Age Beerts Wassenaar, geb 9 feb 1780, ged 7 mrt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Age Beerts Wassenaar, geb 22 feb 1783, ged 9 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Christjna Beerts Wassenaar, ged 8 sep 1767 Westerkerk HRL, moeder als Uke A; kind: Trijntie Berents Wassenaar, ged 31 dec 1769 Westerkerk HRL; kind: Fijtje Beernts Wassenaar, ged 18 Febrij 1772 Grote Kerk HRL
Oecke Lammerts huwt met Jan Tabes, beide van HRL, geproclameert den 30 Octo:en de 7 en 14 en getrout den 16 nov 1756
Oecke Gerryts van der Meulen van Almenum, huwt met Tjalling Feddes Wijnalda, van Bolswaard, geproclameerd de 12-18 en getrout de 25 apr 1762 met attestasie; huw reg. N.H. HRL
Oede Pieters De Magistraat vergadert zijnde, is gehoort het mondeling versoek van Pieter Thymens, O.P. en Foppe Dirks alle gesw:ratelwagten binnen deese stad ten eynde aan hun mogt worden gepermitteert om hun respve functien door gesubstitueerdens te laaten waarneemen, waer op goedgevonden en geresolveert is der suppltn versoek om reedenen daerbij geallegeerd te accorderen is zijn vervolgens de personen van Ymke Dirx in plaats van Pij ter Thymens, Ype Heeres voor O.P. en Hendrik Clasen voor Foppe Dirks door de presid. burgemr van Slooten onder eede genomen, maandagh den 13 Febr 1736. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); geven met schuldige eerbiet te kennen O.P. meede een van UEen Achtb:ratelwachters hoe hij wel genegen soude zijn dito ampt over te dragen aan eenen Ype Heeres, meede binnen voors:Stadt. Dogh dewijl sodanigen overdragt sonder consent van UE en Achtb:niet kan geschieden soo versoeken deselve suppltn met vorige eerbiedt dat UE en Achtb:dese versogte overdragt gelieven te accorderen en over sulks de persoon van Ype Heeres in de plaatse van O.P. tot ordris ratelwachter aan te stellen op lasten, pligten en gehoorsaamheden daar toe staande c. f. etc: was vertekent, P.F. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek eligeert mits desen de persoon van Ype Heeres tot meede ordrs ratelwagt binnen dese Stadt, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den eedt van getrouwigheit in handen van de presid. burgemr deses Stadts. Actum den 16e Jannuarij 1737 was vertekent, F. van Crijtenburgh. Ter ordtie van de Magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 16n Jannuarij 1737 heeft Ype Heeres den eedt als ratelwagt gepresteert coram praeside Crijtenburg. In kennisse van mij secrts was vertekent M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Oeds Bouwma huwt met Geertje ... , kind: Antje Oedses, geb 1778 Suameer; BS ovl 1851
Oeds Daniels ovl voor 1841, huwt met Iebeltje Jacobus, kind: Jacobus Oedzes Wyma, geb 1801 Augustinusga; BS huw 1840
Oeds van Gork moet zijn: O. van Goch; geb 12 sep 1802 HRL, N.H., ged 10 okt 1802, zv Gijsbertus vG, en Dieuwke Spoelstra; dopen Grote Kerk HRL 1802
Oeds Gijbsertus zie: van Gork
Oeds Jacobs zie: Odolphi
Oeds Cornelis zie: Spoelstra
Oeds Lolkes O.L. en Pietje Franssen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Oeds de Vries huwt met Hiske ... , kind: Sijdske Oetses dV, geb 1774 Surhuisterveen; BS ovl 1844
Oeds Westerhoek huwt met Hiske Pieters, kind: Haantje Oedses W, geb 1801 Hitzum; BS ovl 1848
Oeds Wouwenaar huwt met Johanna Joustra, kinderen: Hoitje W, geb 1802 Balk, Redmer W, geb 18 mrt 1800 Balk; BS ovl 1845; 1872 overlijdens
Oeds Cornelis Spoelstra huwt met Maike vd Bij, kind: Doetje Oedses S, geb 1757 Leeuwarden; BS huw 1833
Oeds Jacobs Odolphi huwt met Aafke Minnes Wiebenga, kinderen: Geertje, geb 1788 Oosterend, Jacob Oedses O, geb 1786 Oosterend; BS ovl 1831; 1859 overlijdens
Oedske van Abbema geb 23 aug 1807 Schraard, huwt met Jan Hemstra, vertrok 29 jun 1857 naar Dieren; bev.reg. HRL 1851 wijk D-047, bev.reg. HRL; 1860/80
Oedske Dirks zie: Mesdag
Oedske Dirks Mesdag geb 1756 HRL, ovl 20 nov 1826 HRL, huwt met Anne Ages Zeilmaker; BS ovl 1826, ovl 1857, ovl 1890
Oedts Gijsbet zie ook: IJede Gijsberts; O.G. ende Attie Werps beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef Heyn Wytzes, 23 Nov 1748; huwt met Attje Werps, beyde van HRL, geprocl den 24 Novemb en den 1-8 desemb 1748 en doen ook getrouwt
Oege Alberts ontvangt van het Weeshuis f. 94:2:0 wegens levering van 22 schouw en 6 korven turf aan het Weeshuis, 23 mrt 1756 (GAH1085); id. wegens 22 schouw en 26 korven turf, 23 mrt 1754, kwit. no. 1 (GAH1083); id. wegens 23 3/4 schouw turf door hem in het Weeshuis geleverd, 13 mrt 1750, kwit. no. 1: f. 133:15:0 (GAH1079); id. f. 79:0:0 voor 15 schouw en 32 korven turf door hem in het Weeshuis geleverd, 4 apr 1740, kwit. no. 3 (GAH1079); id. samen met Theunis Wouters, f. 15:16:0 terzake dragen en meten van 15 schouw en 13 korven turf in het Weeshuis, 4 apr 1750, kwit. no. 4 (GAH1079)
Oege Alles zie: Kroontje
Oege Alles remonstreert UEd Achtb met schuldige eerbied O.A. snikschipper van hier op Workum, hoe hij suppliant de geregte helfte van dito veer met de annexen van dien heeft vercogt aan Hendrik Hendriks. en alzoo ''t voors. veer sonder consent van UEd Achtb: niet vermagh over gedragen te worden soo versoeken beyde supplianten seer gedienstelijk UEd Achtb gelieven die overdragte te consenteeren, en alzoo Hendrik Hendriks, benevens O.A. tot ordris snikschipper van hier op Worcum et vice versa onder eede te neemen, onder presentatie om tot dispositie van UEd Achtb:te tellen een summa van 50 Carolij gulden ingevolge de acte bij de oprigtinge van dito veer gemaakt quo facto etc (was get) O.A. en Hendrik Hendriks. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert de persoon van Hendrik Hendriks tot mede snikschipper van hier op Workum et vice versa, op lasten, profijten ende gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deses Stads, en voorts onder presentatie ten requeste gemelt. Actum den 4 Febri. 1737 (was get) J. van Crijtenburgh. Ter ordtie van de Magistr. M. van Idsinga; Laeger Stonde; den 8 Febri 1737 heeft Hendrik Hendriks den eed van getrouwigheid mor:menn:gepresteerd coram praeside Crijntenburgh, in kennisse van mij secrts. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met schuldige eerbiedt Pier Eelkes van Workum, dat hij van O.A., Snikschipper van hier op Workum et vice versa, in coop heeft bekomen de gerechtigheit van de helft van dito veer met quoteele annexen toebehooren van dien, en alsoo hij dito veer niet en vermag te bevaren sonder consent van UEd:Achtb: Soo versoekt hij seer gedienstelijk UEd:Achtb:gelieven in die overdragt te consenteeren, en alsoo hem Pier Eelkes als ordrs Snikschipper van hier op Workum et vice versa onder Eede te neemen, onder presentatie om tot dispositie van UEd:Achtb:te tellen een somma van vijftig Car:Gulds:ingevolge de acte bij de opregtinge van dito veer gemaakt q:f:etc, (was getekent), P. Reidema, 1739. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende ''t versoek nomineert mits deesen de persoon van Pier Eelkes tot Veerschipper van hier op Workum et vice versa op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daertoe staende, mits doende den Eed van getrouwigheit. Actum den 10 jun 1739, (was get), D.J. Vosma, Ter ordtie van de Magistr:M. van Idsinga; Onder Stonde; Praestitit Jus Jurandum Coram Praesid. de Hr. Bretton den 1jul17 39, in kennisse van mij secrts. abs sec:(get), P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Oege Barends zie ook: van Hoften; geb 7 dec 1795, ged 27 dec 1795 Grote Kerk HRL, zv Barend Martens en Jantje Oeges
Oege Feenstra zie ook: O. Veenstra; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 241:2:0 terzaake geleeverde orten, en weit, kwit. no. 21, 25 nov 1766. (GAH1096); id. f. 36:1:0, kwit. no. 13, 24 nov 1767. (GAH1097); ontvangt van het gemeentebestuur terzake gedane expensen welke verlegd zullen worden tot het schoonmaken der kerk voor 1773, 30 jun 1773: f. 100:0:0; gemeentebestuur betaalt aan rentmeester A.J. Conradi om de kerkvoogd O.F. als kerkvoogd te betalen, 12 mei 1777: f. 150:0:0; huwt met Grietie Rintjes de Vos, kind: Anke Oeges Feenstra, ged 11 okt 1761 Westerkerk HRL; kind: Joannes Oeges Feenstra, ged 3 mrt 1765 Westerkerk HRL; kind: Rintie Oeges Feenstra, ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Rintje Oeges Feenstra, ged 31 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL, vader als O. Johannes F. ; kind: Jetske Oeges Feenstra, ged 23 jun 1771 Grote Kerk HRL
Oege Gerrijts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 87:6:0 voor 13 schouw en 29 korven turf, soo dragen en meten, 4 may 1763, kwit. no. 1. (GAH1093); id. f. 106:5:0 voor 17 schouw en dragen en meten, 28 may 1763, kwit. no. 3. (GAH1093)
Oege Jans ovl mei 1784 HRL, huwt met Nantje Josephs, kinderen: Coenraad Oeges, geb 1775 HRL, Tietje Oeges, geb 1760 ... ; BS huw 1815, huw 1819; huwt met Nantje Jans, (!), kind: Coenraad Oeges, geb 3 mrt 1775, ged 28 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Coenraad Oeges, geb 8 dec 1777, ged 6 jan 1778 Grote Kerk HRL; moeder als: N. Jans; kind: Tijttie Oeges, ged 22 mei 1760 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Oeges, ged 25 mei 1762 Westerkerk HRL, moeder als N. Jonas; kind: Jan Oeges, ged 3 jan 1765 Westerkerk HRL; kind: Jan Oeges, ged 5 aug 1766 Grote Kerk HRL, moeder als N. Jonas; kind: Joostijn Oeges, ged 30 mrt 1769 Westerkerk HRL, moeder als N. Joosten; kind: Jantje Oeges, ged 4 Febrij 1772 Grote Kerk HRL, moeder als N. Jans; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en Seventig den derde mrt is Geboren Coenraad zv O.J. en Nantje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 dec 1815. (fiche 9)
Oege Jelles zie: Houtsma
Oege Johannes huwt met Grietje Rinties, kind: Johannes Oeges, ged 23 apr 1758 Westerkerk; kind: Fettie Oeges, ged 30 dec 1759 Westerkerk HRL
Oege Claasen woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Oege Klaasses huwt met Marijke Wouters, kind: Trijntje Oeges, geb 19 nov 1787, ged 18 dec 1787 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Oeges, geb 12 feb 1789, ged 3 mrt 1789 Grote Kerk HRL
Oege Lammerts zie: Pol(le)ma; O.L. en Grietje Cornelis, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL
Oege Roelofs geb 13 aug 1776, ged 17 sep 1776 Grote Kerk HRL, zv Roelof Hendriks en Teetske Oeges
Oege Roukes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 70:0:8 voor 13 schou en 27 korven turf en voor werkloon, kwit. no. 3, 12 apr 1775. (GAH1106)
Oege Saskers huwt met Aukje Ulbes, schuiteschipper, in leven echtelieden te Hindeloopen of HRL, kind: Sasker Oeges, geb 1750 ... , in huw.aang. akte worden beide plaatsen als wnpltsn ouders vermeld; BS huw 1811w. afk
Oege Uiltjes huwt met Eeke IJpes, kind: IJpe Oeges Plantinga, geb 1770 Abbega; BS huw 1826
Oege Wiebes zie: Veenstra
Oege Alles Kroontje balsteenleverancier 1752
Oege Barends van Hoften zie ook: Oege Barends; geb 6 dec 1795 HRL, ovl 4 mrt 1874 HRL, huwt met Japikje van Eeken op 12 sep 1824 HRL, huw.afk. 29 aug en 5 sep 1824, blikslager in 1851, N.H., zv Barend Martens vH, en Jantje Oeges Leeman; BS huw 1824, ovl 1874, bev HRL 1851 wijk E-271; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blikslager, wijk E-237; VT1839
Oege Jans Leeman zie ook: Oege Jans; hm ... , kind: Jantje Oeges L, geb 1771 HRL; BS ovl 1828
Oege Jelles Houtsma huwt met Grietje Broers, wonende te HRL. 1821, kind: Catharina Oeges H, geb 1796 Makkum; BS huw 1821, ovl 1835
Oege Johannes Veenstra mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; zie: O. Feenstra; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:0:0 voor geleverde witte erweten, kwit. no. 6, 20 okt 1768. (GAH1099); huwt met Grietie Rinties de Vos, beide van HRL, geproclameerd 11, 17 en 24 apr en getrout den 1 mei 1757; kind: Jetske Oeges Veenstra, ged 11 okt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Sjouwkje Oeges Veenstra, ged 4 jun 1769 Westerkerk HRL
Oege Klaassen Snip O.K.S. en Maria Wouters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 dec 1780 HRL, en zijn getrouwd den 5 daaraanvolgende; kind: Klaas Oeges Snip, geb 23 may 1783, ged 8 jun 1783 Grote Kerk HRL; Doetje Oeges Snip, geb 21 mrt 1790, ged 13 apr 1790 grote Kerk HRL; kind: Richtje Oeges Snip, geb 6 feb 1794, ged 4 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Oege Lammerts Pollema huwt met Grietje Cornelis op 9 dec 1810 HRL, komt van HRL, wonende te HRL. 1814 wijk F-039; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814; gebruiker van wijk F-039; eigenaar en medegebruiker is Cornelis Arjens Bosma, timmerknegt, 1814. (GAH204)
Oege Wiebes Veenstra huwt met Jeltje Greults Zijlstra, schipper en wonende te Drachten; BS ovl 1861
Oeke Ages zie: Wassenaar
Oeke Feenstra geb 7 sep 1803 HRL, ged 27 sep 1803, N.H., zv Gerrit Jans F, en Fokje Oenes; dopen Grote Kerk HRL 1803
Oeke Gerrits zie: Feenstra
Oeke Gerrits ged 22 aug 1741 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Sijberens en Maike Gerbens
Oeke Gerrijts huwt met Tjalling Feddes, kind: Maike Tjallings, ged 13 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Tjallings, ged 3 mrt 1765 Grote Kerk HRL
Oeke Johannes zie: van der Werf
Oeke Oosterwerf geb 1793 Prov, N.H., A 13 apr 1858 Marssum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-024-25; oud 46 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-024; VT1839
Oeke Schaaf geb 23 okt 1808 Makkum, huwt met Wybe Visser, (gk), N.H., A 16 mei 1871 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-240, bev.reg. HRL 1860-80
Oeke Tjebbes huwt met Doede Boersma; BS ovl 1843
Oeke Vlas ovl voor 1862, huwt met Jacob Hilwerda; BS ovl 1861
Oeke Wassenaar geb 14 feb 1808 HRL, ged 28 feb 1808 HRL, N.H., zv Age B.W., en Adriana Antonius; dopen Grote Kerk HRL 1808
Oeke Johannes van der Werf geb 13 jul 1798 HRL, huwt met Simon Wiarda op 17 jun 1819 HRL, huw.afk. 6 en 13 jun 1819, A 8 sep 1853 Amsterdam, Vst 5 jun 1855 uit Amsterdam, N.H., bierbrouwerse, dv Johannes Arjens vdW, en Wietske Doedes Boersma; BS huw 1819, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 Grote Kerk HRL, dv Johannes Ariens van der Werf en Wietske Doedes Boersma
Oene Andries Jelle Claasen Overdijk ende Aafke Oenes van Parrega, zijnde wegens de bruid geweest O.A. de vader, 3 may 1788; ondertrouw HRL; ovl/begr. 10 nov 1804 HRL, oud 72 jaar; A.O. huwt met Feikje Martens, kind: Aafke Oenes, ged 14 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Oene Annes huwt met Douwtje Fransen, beide van HRL, geproclameert den 3-10 en getrout den 17 nov 1754 in de Westerkerk HRL; kind: Trijntie Oenes, ged 26 dec 1757 Grote Kerk HRL; kind: Anne Oenes, ged 7 sep 1755 Grote Kerk HRL
Oene Anthonij ovl 27 aug 1794 HRL, oud 14 jaar
Oene Aukes ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 13:6:0 wegens 2 schouw turf ten dienste van het Weeshuis geleverd, 29 sep 1746, kwit. no. 8 (GAH1075)
Oene Bouwes zie: Spoelstra
Oene Fokkes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 19:14:0 ter zaake kuiploon, 30 nov 1793, quit. no. 29 (GAH1125); id. f. 12:13:0 ter zake reparatie aan vaatwerk, 5 dec 1795, quit. no. 51 (GAH1127); id. f. 9:16:0, 31 dec 1805, quit. no. 15 (GAH1138); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde vaten, 20 jun 1793: 6 Caroliguldens; id. wegens geleverde emmers, 30 jun 1795: f. 3:4:0; id. enige leverantie aan de Stad, 19 sep 1796: 18 Caroliguldens en 3 stuivers; koopt van Cornelis Arjens Jonker 2 kamers voor 250 Caroliguldens op 17 okt 1801; (geen boeknr. vermeld); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 97, 1 mrt 1804
Oene Fockkes Zeeger Theunis ende Aeltje Gerrits beyde van HRL, koomende weegens de bruyd O.F., 26 Oct 1748; Barent de Leeuw, soldaat, ende Mettje Theunis beyde van HRL, koomende weegens de bruyd O.F. des selfs oom, 8 Mrt 1749; Berardus Leonardus Latter ende Janneke Jans beyde tot HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom O.F., 12 Jul 1749
Oene Fokkes ged 3 jun 1754 Westerkerk HRL, zv Fockke Oenes en Atje Ages; huwt met Hendrikje Everts Faber, koopt een huis in 1801, kind: Fokje Oenes, geb 1781 HRL; BS ovl 1830; O.F. en H.E., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 12 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Atje Oenes, geb 6 dec 1777, ged 1 jan 1778 Grote Kerk HRL; kind: Atje Oenes, geb 6 jan 1779, ged 9 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Fokje Oenes, geb 31 dec 1780, ged 6 feb 1781 Grote Kerk HRL; bezit een hond, mei 1805, 1806, belasting:2:0:0 . (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Oene Gerrits zie: Feenstra
Oene Hendriks huwt met Fokeltje Meyes, kind: Hendrik Oenes, ged 2 apr 1765 Grote Kerk HRL
Oene Jacobs O.J. van Mackum en Geertje Jans van HRL, sijn de aengevinge gedaen door procr Marnstra met vertoninge van attestatie en een gebod op den 9 deeses tot Maccum wettig waeren aengegeeven, 12 Jun1745; kind: Houkje Oenes, ged 25 okt 1746 Grote Kerk HRL
Oene Jans geb 23 apr 1790, ged 11 may 1790 Grote Kerk HRL, zv Jan Oenes en Saakje Gerrits
Oene Jans huwt met Dieuwke Baukes, beide van HRL, geproclameerd de 11-17 en getrout de 24 mei 1761; Geven onderdanig te kennen Harrijt Eeuwes ordris turfdrager en O.J., thans blauwverver binnen deze Stad, dat de Eerstgemelde om gewigtige reedenen wel gaarne genegen was zijne Voorsr:bedieninge af te Staan en te resigneren in faveur van de laastgemelde Supplnt:die een Vlug Jongman zijnde hier toe Capabel is, inclineert, en zijn persoon op ''t eerbiedigst aan UEd Achtb: presenteert. Verzoekende derhalven dat UEd:Achtb:hem Supplnt: in plaatse Van Harrijt Eeuwes gelieven aan te Stellen tot ordris Turfdrager binnen deeze Stad:op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheeden daar toe Staande, q:f:etc(was Get:)S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek, nomineert en eligeert mits deesen de mede Supplnt O.J. tot meede ordris Turfdrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid; en betalende tot een geschenk in de Armbusch de Soma: Van twintig Cargls:Actum den 16 okt 1758. (was Get:)Hendk Schaaf (onder stonde). Ter ordtie van de Magistr:abs:sec:S:Rienstra. ; Lager Stonde; Op heden den 16 okt 1758 heeft O.J. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr H:Schaaf en de twintig gls:in de Armbusch betaald. In kennisse van mij (Get:) S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Oene Jelles zie ook: Overdijk; huwt met Hijke Cornelis, kind: Janneke Oenes, geb 12 dec 1811, ged 25 feb 1812 Grote Kerk HRL
Oene Johannes zie: Visser
Oene Johannes geb 1 mrt 1778, ged 17 mrt 1778 Grote Kerk HRL, zv Johannes Abbes en Trijntje Everts
Oene Johannes ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-194, medegebruiker is Siebren Pel wed., eigenaar is Berend Brameyer, 1814. (GAH204)
Oene Claasen zie: Advokaat; O.K. huwt met Magteltje Gerbens op 27 mei 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798; geb 12 apr 1773, ged 4 mei 1773 Grote Kerk HRL, zv Klaas Tijtes en Lijsbeth Lieuwes; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en Seventig den Twaalfde apr is Geboren Oene, zv Klaas Tijtes en Lijsbeth Lieuwes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 nov 1815
Oene Martens zie: van der Ploeg
Oene Ritskes Jurjen Mulder onder Almenum en Rinske Oene svan HRL, koomende wegens de bruyd O.R. desselfs vader, 26 Oct 1748
Oene Sapes ontvangt van het gemeentebestuur terzake 14 last balsteen aan de Stad ten dienste van de Zeewerken, 26 sep 1773: f. 91:0:0; (geen boek nr. vermeld)
Oene Willems ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 87:12:0 terzaake leverantie en arbeidsloon van 16 schouw turf, quit. no. 1, 2 feb 1791. (GAH1123)
Oene Andries Wielinga Op heden den Zeventienden sep des Jaars Duizend achthondert en elf, des morgens ten elf uren, Compareerden voor mij Jelle Banga Maire van Franeker, departement Vriesland, Arrondissement Leeuwarden, waarnemende de functien van Officier van den Burgerlijken Stand op het Huis der Gemeente binnen Franeker, Sied Durks, oud een en dertig Jaar, Arbeider, en O.A.W., oud veertig Jaren, Graandrager, beide te Franeker woonachtig, en verklaarde de eerste Comparant dat Trijntje Jans, Zijne wettige huisvrouw oud ruim acht en twintig Jaren, Zijnde eene Buurvrouw van de tweede Comparant op den elfden dezer Maand ''s morgens één uur is ovl in hare Woning Wijk Eerste West No. 49, binnen Franeker. Overeenkomstig welke verklaring ik heb opgemaakt deze Akte, welke de eerste Comparant door een kruisje als niet kunnende schrijven en de Tweede met Zijn naamtekening hebben ondertekend na voorafgedane voorlezinge. Franeker apr 1815
Oene Bouwes Spoelstra geb 18 dec 1797 Leeuwarden, ovl 20 dec 1870 HRL, huwt met Tjitske Feits, DG, Vst 30 mei 1857 uit Drachten, zv Bouwe S, en Hijlkje de Wilde; BS ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-189
Oene Claasen Advokaat geb 6 mrt 1773 HRL, ovl 16 jun 1821 HRL, 1e huwt met Ninke Gerbens/Germens, 2e huwt met Grietje Annes vd Meulen op 30 nov 1815 HRL, panbakker, huw.afk. 19 en 26 nov 1815, doet overlijdensaangifte van Jan Gerrits, 1811, sjouwerman, huw.get. bij F.A. vd Molen en IJ.H. dekker, oom vd bruid 1816, N.H., zv Klaas Tijtes en Liesbeth Lieuwes, kinderen: Gerben Oenes, geb 1802 HRL, Lijske Oenes A., geb 17 mrt 1806 HRL, Klaas Oenes, geb 1800 HRL, ouders in huwelijksakte 1833 als Klaas Wouters en IJtje IJsbrands; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1806, BS ovl 1811, huw 1815, huw 1816, ovl 1821, huw 1833, ovl 1843, ovl 1852; gebruiker van wijk B-139, panbakkersknegt; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Vijftien den Agt en twintigste mei is Overleden Rinkje Klases (mogelijk deselfde als Ninke Gerbens) huisvrouw van O.K.A. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 29 nov 1815. (HBB HRL. 1815, fiche 9)
Oene G Jacobs zie: Moll
Oene Gerrits Feenstra geb 28 jan 1805 HRL, ged 17 feb 1805 HRL, N.H., zv Gerrit Jans (F), en Fokje Oenes; dopen Grote Kerk HRL 1805
Oene Gerrits Gorter mogelijk zv Gerrit Oenes; door bouwmeester Jacobij ter vergadering gerapporteert dat Rutger van Slooten, eigenaar van he tichelwerk onder Wijns een dam in de ringsloot aan de Trekweg van Leeuwarden naar Dokkum gelegt had, en vermits zulks zonder consent van de regering namens deze stad en verdere geinteresseerden gebeurd moest zijn, is besloten aan Rutger van Slooten cum socius O.G.G. te doen insinueren om gedagte dam binnen 14 dagen weg te nemen, do. 7 okt 1802 (GAH48)
Oene Gorter Moll geb 1804 Enkhuizen, ovl 16 okt 1833 HRL, huwt met Tjitske Ages Tromp, huw.get. bij J.F. Hoekstra en G.S. Spannenburg, wonende te HRL, 1827, id. bij W.J. van Ancum en M.G. Pettinga, 1827, id. bij D.J. Gorter en H.J. Posthuma, 1829, koopman in 1833, zv Jacob M, (gk), en Tetje Gorter, (gk); BS huw 1827, huw 1829, ovl 1833; O.G.M. eigenaar van percelen nrs. 581 en 582 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 462, resp. huis en erf, en huis of tabakskerverij, resp. 112 en 230 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 60 en 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Oene Hendriks Jongma soldaat in guarnisoen te Leeuwarden, huwt met Fokeltje Meis van HRL; geproclameerd de 26 aug en de 2 en getrout met attestasie de 9 sep 1764
Oene Jelles Overdijk zie ook: Oene Jelles; geb 1790 HRL, ovl 31 jan 1831 HRL, 1e huwt met Hijke Cornelis op 3 mrt 1811 HRL, 2e huwt met Baukje IJpes Jelgersma op 22 okt 1820 HRL, huw afk. 8 en 15 okt 1820, verwersknegt in 1831, wonende te in de Kerkstraat in 1811, kind: Janneke O, geb 12 dec 1811 HRL, zv Jelle Klases O, en Aafke Oenes vd Form; huw Grote Kerk HRL 1811, dopen Grote Kerk HRL 181, BS huw 1820, ovl 1829, ovl 1831; O.J.O. en Hijke Cornelis, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 16 Sprokkelmaand 1811; ondertrouw HRL
Oene Johannes Visser ovl 6 okt 1808 HRL, huwt met Grietje Willems op 28 aug 1803 HRL, was varensgezel, kinderen: Willem Oenes, geb 24 nov 1806 HRL, Trijntje Oenes, geb 16 mei 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL , 1804, 1806, BS huw 1829, ovl 1857, ovl 1858
Oene Jurjens Muller ged 3 jun 1754 Westerkerk HRL, zv Jurjen Muller en Rinske Oenes
Oene Martens van der Ploeg ovl 24 dec 1796 Dronrijp, huwt met Antje Freerks, kind: Sjoukje vdP, geb 1796 Dronrijp; BS huw 1822, ovl 1838
Oense Eelkes geb 15 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL, zv Eelke Cornelis en Grietje Reins
Oense Eeltjes zie ook: Oense Eelkes; geb 9 sep 1807 HRL, ged 4 okt 1807 HRL, N.H., zv Eeltje Cornelis en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1807; geb 15 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL, zv Eelke Cornelis en Grietje Reins
Oense Cornelis zie: Akkerboom
Oense Cornelis Akkerboom geb 15 nov 1811 HRL, ovl 8 jul 1861 HRL; wijk A-041, huwt met Pietertje Boon (gk), op 21 jun 1840 HRL, zv Eeltje Cornelis A., en Grietje Reins, eerste commies ter secretarie 1861, huw.get. bij S.S. Posthuma en IJ.H. Leensma, 2e commies ter secretarie, 1833, id. bij M.W. Mommer en A. Wijga, 1834, id. bij B.D. de Vries en C. Mesman, 1834, id. bij G.W. Vellinga en S.A. Koolker, 1834; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, 1833, hu, huw 1834, huw 1840, ovl 1861; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, geamployeerde ter sekretarie 1839, wijk G-054; VT1839
Oentje Thomas zie: Oosterhof
Oentje Thomas Oosterhof geb 1789 Leeuwarden onder Oude Galile?n, ovl 30 mei 1849 HRL, huwt met Rinze Oepkes Zijlstra op 15 dec 1822 HRL, huw.afk. 1 en 8 dec 1822, arbeidster, winkelierse te HRL. in 1834, doet overlijdensaangifte van Feikje Andries in 1811, heeft een onwettige dochter Neeltje Rienks, geb 1815 HRL, dv Thomas Hayes O, en Neeltje Everts; BS ovl 1811; 1822 hu, huw 1834, ovl 1849; oud 54 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-197; VT1839
Oepke Auctijnes zie: Somer
Oepke Douwes ged 3 jan 1764 Grote Kerk HRL, zv Douwe Atses en Klaaske Oepkes
Oepke Everts geb 29 sep 1775, ged 17 okt 1775 Grote Kerk HRL, zv Evert Oepkes en Ackke Wybkes
Oepke Ewerts van Bolswart ende Susanna Siverts Schrik van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende voor de Bruidegom en Bruit P:Reidema vertonende Attestatie van hun beider vaders respectv; huw.aang. HRL 1738
Oepke Hilverda huwt met Tjietske Herres, kind: Rients Oepkes H, geb 1786 Franekeradeel; BS ovl 1835
Oepke Jans ged 15 jan 1743 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendriks en eysje Oepkes
Oepke Jorkes zie: Westra
Oepke Klaeses Douwe Atses ende Klaeske Oepkes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder O.K., 27 dec 1749; Stoffel Pieters ende Aaltie Oepkes beide van deese Stadt, koomende voor de Bruit desselfs vader O.C., 18 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL; Andrijs Andrijs ende Jaepje Arjens, beide van HRL, huw.aang. 12 mrt 1735 HRL, Comende voor de bruid O.C., desselfs oom; huw.aang. HRL 1735
Oepke Minnes ovl 30 aug 1806 Groningen, huwt met Eva Rinses, kinderen: Rinse Oepkes Zijlstra, geb 1790/91 HRL, Frouwkje Oepkes Zijlstra, geb 1786 HRL; BS huw 1822, ovl 1839, ovl 1850
Oepke Monsma huwt met Hitje Zeinstra/Zandstra, kinderen: Reino Oepkes M, geb 1784 HRL, Janna, geb 1792 Makkum; BS ovl 1848; 1860 overlijdens; kind: Sjerk Oepkes Monsma, geb 12 aug 1782, ged 1 sep 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: Hiltje Johannes; kind: Reinou Oepkes Monsma, geb 5 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: Hiltje Johannes
Oepke Okkes zie: Ludinga
Oepke Pieters Geeft met schuldige eerbiet te kennen Pieter Timons, Sakkedrager en Rattelman binnen UEd Stadt, hoe hij supplt wel genegen zoude zijn deselve ampten over te dragen op sijn soon Oepke Pijtters een jongman daar toe seer bequaam en welke sulx mede van herten is begeerende. Edog dewijl sodanige overdragten buyten consent van UEd Achtb:niet vermogen te geschieden soo addresseeren deselve supplianten sig bij desen aan de tafel Uwer agtb:seer gedienstig versoekende UEd Achtb:gelieven O.P. tot meede ordrs gesw:Sakkedrager alsmede tot ordrs Ratelwagter in plaatse van sijn vader Pijter Timons aan te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staande q:f: etc, (was get. ), H. Baksma. P. Reidema 1738. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gedaan eligeert mits desen de persoon van O.P. tot meede ordrs Sakkedrager sampt ratelwagter in plaatse van sijn vader Pieter Timons op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staande des dat deselve ampten bij provisie door Ulbe Cornelis werden waargenomen die daar toe bij desen wert gequalificeert dog daar van sal hebben te doen den Eedt van getrouwigheit. Actum den 6 dec 1738, (was get. ), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de Magistr:ab:sec:P. Reidema. ; Onder stonde; Op huiden den 6n dec 1738 heeft Ulbe Cornelis als subst. sakkedrager en teralwagter den Eedt van getrouwigheit gepresteert in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Jelgersma:Actum uts In kennisse van mij gesw:clercq, ab:sec:P. Reidema 1738. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); tot subsitituit voor zijn funktie als korendrager wordt aangesteld Dirk Douwes op 7 sep 1757; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Oepke Sjierks O.S. en Hiltje Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 4 nov 1781 HRL
Oepke Somer gebruiker van wijk D-137, sjouwer; eigenaar is P.W. Nauta erven, 1814; (GAH204)
Oepke Stoffels ged 18 dec 1742 Grote Kerk HRL, zv Stoffel Pieters en Aeltje Oepkes
Oepke Auctijnus Somer geb 1766 ... , ovl 18 jan 1818 HRL, huwt met Claaske Aukes/Jans, kinderen: Auke Oepkes Loper, geb 1792 Finkum, Ane Oepkes Z, geb 5 jan 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1812, ovl 1818, ovl 1838, ovl 1857
Oepke Jorkes Westra geb 1800 Kimswerd, ovl 26 mei 1848 HRL, werkman, ongehuwd, zv Jorke Klazes W, en Houkje Jacobs Bonnema; BS ovl 1848
Oepke Minnes Zeilstra woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Woensdag den 5 Sept. 1798. de Raad der Gemeente Extra ordinair vergadert zijnde, wierde voorts O.M.Z. wegens de Slordige Waarneeminge van zijne Post, als Lantaarnopsteeker en wel Speciaal, dat op gepasseerde maandag avond in de krijte waar hij de Lantaarns opsteeken moet, geen een Lantaarn Was aangestooken gevonden, Zeer ernstig gecorrigeerd, met Serieuse bedreiging dat in Cas hij weder in deezen kwam te manqueeren als dan defacto te zullen werden gecasseerd. (GAH44); Donderdag den 23 nov 1797. Het Gerechte Extra ordinaires Vergadert zijnde, wierd eindelijk in plaats van Theunis Bos, aangesteld tot Lantaarnopsteeker den Burger O.M.Z., en heeft ten dien einde de Eed van getrouwheid afgelegt. (GAH43)
Oepke Okkes Ludinga geb 16 mrt 1799 HRL, ged 14 apr 1799 HRL, ovl 24 apr 1831 HRL, schoenmakersknecht, ongehuwd, zv Okke Fransen (L), en Trijntje Oepkes (Ludinga); dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1831
Oerts Jans ged 27 sep 1763 Grote Kerk HRL, zv Jan Oerts en Sjoukie Minnes
Oetske Dirks Anne Ages en O.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 apr 1790 HRL, en zijn getrouwd den 5 daaraanvolgende kind: Leentje Annes, geb 6 jun 1793, ged 23 jun 1793 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In he Een Duizend Seven honderd drie & negentig den Sesde jun is Geboren Leentje, dv Anne Ages en O.D. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 sep 1815
Oetske Gerrits zie: de Groot
Oetske Melis ovl voor 1830, huwt met Teede Jaspers; BS huw 1829
Oetske Nannings ovl 27 apr 1818 Franeker, huwt met Johan Magree; BS huw 1822, ovl 1838
Oetske Riemers huwt met Pieter Johannes, kind: Riemer Pieters, geb 29 feb 1792, ged 20 mrt 1792 Grote Kerk HRL
Oetske Taekes huwt met Hijke Pieters, indertijd echtelieden te Marssum, kind: Taeke Oedses, geb 1756 ... ; BS huwafk. 1811
Oetske Gerrits de Groot geb 1793 HRL, ovl 26 jun 1830 HRL, ongehuwd, dv Gerrit dG, en ...; BS ovl 1830; gebruiker van wijk B-009, kleine negotie, medegebruikers Anske Dijkstra bakkersknegt, Jacobus de Zwaan, schoenlapper, eigenaar is W. Sandt van Nooten, 1814. (GAH204)
Ofke Fekkes zie: Poelstra; Teunis Cornelis en Bregtje Ofkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader O.F., 26 okt 1805; ondertrouw HRL
Ofke Fekkes Poelstra huwt met Martje Klases Adama, kinderen: Bregtje, geb 1781 HRL, Fekke Ofkes P, geb 1795 Almenum; BS huw 1815, ovl 1855
Okje Gerbens ovl voor 1833, huwt met Douwe Arjens vd Zee; BS huw 1832
Okje Sjoerds huwt met Fokke Hetses, kind: Pietje Fokkes, geb 3 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL
Okke Abbes huwt met Jieskje Hanses, beide van HRL, geproclameerd de 27 Septemb:de 4-11 en getrout de 18 okt 1767
Okke Bouwes Foppe Dirks ende Wytske Bruins, beide van HRL, huw.aang. 3 jan 1739 HRL, koomende voor de Bruit O.B. ; huw.aang. HRL 1738; Ocke B. en Antje Hartmans, beyde van HRL, huw.aang. 1 aug 1733 HRL; komende wegens de bruid de bode Pieter Scheltema; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Okke Dirks Sijbe de Vries heeft ene O.D. een slag aan het hoofd gegeven. Na betuiging dat zulks in onbezonnenheid was gekomen, gedelibereerd van de boete, doch gecondemneerd in de kosten van de citatie, ma. 10 mrt 1800 (GAH46)
Okke Folkerts geb 22 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL, zv Folkert Baukes en Dieuke Okkes; ovl 28 aug 1794 HRL, oud 14 jaar
Okke Fransen ovl voor 1815; ged 10 feb 1767 Grote Kerk HRL, zv Frans Cornelis en Lolkjen Okkes; huwt met Trientje Rintjes (Ludinga), op 14 mei 1797 HRL, (wordt ook wel vermeld als Trijntje Oepkes, [do. reg. kinderen]); huw Grote Kerk HRL 1797; wed. O.F. gebruiker van wijk F-083, gealimenteerd, eigenaar is Geeske Baksma c. s., 1814. (GAH204); ovl 1 sep 1807 HRL, in leven turfdrager, zv Frans Cornelis en Lolkje Okkes, kinderen: Ocke Ockes, geb 4 okt 1807 HRL, Oepke Ockes Ludinga, geb 16 mrt 1799 HRL, Lolkje Okkes, geb 16 mei 1805 HRL; Frans Okkes L(udinga), geb 1798 HRL, (namen vrouw in N.H. huw.reg. 1797: Trijntje Rintjes); dopen Grote Kerk HRL 1799, 1800, 1805, 1807, bsha1826, ovl 1831, ovl 1833, huw 1835; O.F. ende Froukjen Gerrijts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Henning Lolkes, goede bekende, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; kind: Frans Okkes, geb 8 dec 1792, ged 23 dec 1792 Grote Kerk HRL, moeder is F. Gerrits; Hinne Lolkes ende Aukje Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd O.F., goede bekende, 3 nov 1792; ondertrouw HRL; Cornelis Jarigs en Tjietske Fransen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder O.F., 23 apr 1796; ondertrouw HRL; O.F. en Froukje Gerrits, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; de oude of afgezette turfdragers in hun posten hersteld, waardoor het getal der turfdragers op 40 komt, en na uitsterven op 36, zoals het voormaals pleegde te zijn: Daniel Hendriks, Hendrik Egberts, Rinse Gerrits, Jan Jansen, Andries Martens, Wouter Theunis, Ruurd Heerkes, Hendrik Allerts, Roelof Roelofs, Jan Jacobs, Henning Lolkes, Fokke Martens, Pieter Durks, Jacob Houtkoper, Haring Wiegers, O.F., Johannes Hoffius en Harmen Heeres, 1 mei 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 190 1/2/12, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); kind: Frans Okkes, geb 1 aug 1797, ged 15 aug 1797 Grote Kerk HRL, moeder als T. Oepkes; O.F. en Trientje Rintjes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 14 May 1797, en Zijn getrouwd ten Zelven dage Grote Kerk HRL
Okke Heeres van Almenum, huwt met Lijsbet Lucas van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 apr 1741 en doe ook getrouwt; O.H. van Almenum ende Lijsbet Lucas van HRL, koomende voor de bruit desselvs broeder Pijtter Lucas, ankersmid. 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntje Ockes, ged 4 jul 1745 Grote Kerk HRL; kind: Lucas Ockes, ged 18 aug 1743 Grote Kerk HRL; kind: Heere Ockes, ged 20 feb 1742 Grote Kerk HRL
Okke Hessels en Grijtie Pijters, beyde van HRL, huw.aang. 28 jan 1736 HRL, komende Voor de bruyd Pijter Pijters, desselfs Vaeder; huw aang. HRL 1736; huwt met Grietje Pieters, kind: Hessel Okkes, ged 28 feb 1743 Westerkerk HRL; kind: Pieter Ockes, ged 27 okt 1740 Westerkerk HRL
Okke Jacobs zie: Bijlsma
Okke Jans zie: de Boer
Okke Jarigs turfleverancier 1742; O.J. en Bregtje Rommerts, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 23 jan 1774 HRL, en toen getrouwd
Okke Kames rentmeester van het weeshuis ontv f. 40:0:0 vd weesvoogden zijnde verdiende gagie van Arjen Ulbes bij schipper O.K., 19 dec 1780. (GAH1112)
Okke Klases zie: Norel
Okke Nauta huwt met Rinske Vriesema, kind: Antje Otma, geb 16 sep 1801 Workum; BS huw 1876
Okke Norel geb 1812 HRL, ovl 1887 ... , houtzaagmolenaarsbaas, zv Klaas N, en Hinke Ockes vd Stok, opgevoed door de grootouders van moeders kant; hij volgde later zijn vader op als baas op ''De Swarte Molen'', die toen inmiddels de houtzaagmolen van Meinesz was geworden. Hij werd in 1887 begraven rond de NH-kerk, dat in 1930 werd opgeruimd. Op zijn grafsteen stond de houtzaagmolen afgebeeld; Hart Crl. dec 1987
Okke Otma geb 1764 ... , huw.get. bij S.R. de Jager en G. van Straten, winkelier won. HRL; BS huw 1813; Maandag den 23 apr 1798; de Raad der Gemeente vergadert zijnde, wierde voorts aan den Agent van het uitvoerend Bewind der Bataafsche Republicq tot Regeling en zuivering der Grondvergaderingen in het voormalig gewest Friesland, ingezonden eene Lijst van de Stemgerechtigde Burgers binnen deeze Stad, met bijvoeging van navolgende missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL. Aan den Agent tot Regeling en zuivering der grondvergaderingen in het voormalig Gewest Friesland. Burger ! Ter voldoeninge aan Uwe Aanschrijvinge van den 19de deezer, koomen wij Uw hier nevens in te zenden eene Lijst van de Stemgerechtigde Burgers binnen deeze Stad, welken voor onzen Praesident of voorzitter de gerequireerde Verklaaring overeenkomstig Uwe aanschrijvinge, mondeling hebben afgelegd in in een daar toe aangelegd Boek met hunne naamstekeningen bekragtigd. Wij hebben bij dit werk alle mogelijke nauwkeurigheid (in zoo verre onze Menschelijke vooruitzigten toelaaten) in agt genoomen. Wij willen Uw hier bij doen reflecteeren, dat gij de naamen van Zommige Persoonen welke op de Lijst die wij van Uw ontfangen hebben geplaatst waaren, op de onze, welke wij Uw thans koomen toe te zenden niet zult aantreffen, de redenen hier voor Zijn deeze eenige weinige Persoonen waaren op Uwe Lijst twee maal geplaatst, onder dezelve benaamingen ook onder verschillende benaamingen, ook waaren eenige naamen niet duidelijk uitgedrukt hetwelk veroorzaakt heeft, dat wij eenigen niet hebben kunnen ontdekken. Wij hebben ook zodanigen aangetroffen, die vlakuit geweigerd hebben de vereischte Verklaaring te doen, welke dus van zelven vervielen. Dan zal Uw vervolgens op onze Lijst eene menigte Persoone ontmoeten, die tot de Gewapende Burgermacht behooren, waar agter wij derzelver qualiteiten hebben vermeld, om ze te doen onderkennen. deeze zijn overeenkomstig Uwe aanschrijvinge van den 19de deezer geplaatst en aangenoomen. den Burger Johannes Jonkman hebben wij geene Swaarigheid gemaakt van aan te neemen vermitz wij zijne nobele denkwijze kennen en voor zijn te regt geplaatst Patriottismo durven reponderen, het zelfde heeft plaats omtrent onzen Stads Majoor Jacob de Vries dien wij uit aanmerking, dat hij Stads Wapenen draagt, ook hebben aangenoomen, en dan nog eindelijk op Uwe Speciale Last, de beide Cherchers O.O. en S:Stellingwerff. (GAH44)
Okke Sjoerds geb 1782 ... , huw.get. bij G. de Leeuw en M. Harmens, kustkanonnier, wonende te HRL 1812; BS huw 1812
Okke Sjoerds Pijtter Alberts ende Baukjen Okkes, beyde van HRL, komende wegens de bruyd desselfs vaeder O.S., 28 dec 1748; Pieter Pieterzen ende Baukjen Okkes, beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader O.S. ; huw.aang. HRL 1738
Okke Douwes Hanja huwt met Willemke Harmanus Spannenga, houtmolenaarsknecht, wonende te Woudsend; BS huw 1844
Okke Hartmans de Groot O.H. dG. en Trijntje Pieters, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 may 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Okke Jacobs Bijlsma geb 1772 Koudum, ovl 28 okt 1846 HRL, 1e huwt met Imkje Wabes Westra, 2e huwt met Richtje Willems Bijlsma(1832), (Meyer 1846), op 21 jun 1832 HRL, wonende te Almenum in 1828, huw.get. bij J. Bijlsma en R.J. de Graaf, oom bruidegom, houtzaagmolenaar, wonende te onder Almenum 1814, koopman in 1846, kind: Jacob Okkes B, geb 20 dec 1804 Almenum, zv Jakob Thomas en Baukje Sipkes; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, BS huw 1814, huw 1828, huw 1832, ovl 1846, ovl 1862; oud 67 jaar, geb Koudum en wonende te HRL. 1839, houtmolenaar, wijk I-022; VT1839; O.J.B. eigenaar van perceel nr. 2099 te HRL, houtzaagmolenaar, woonplaats HRL, legger nr. 153, huis en erf, 1070 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); O.J.B. en mede-eigenaars bezitters van perceel nr. 482 Sexbierum sectie A, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 56, weiland, 26870 m2, klasse onbebouwd 1/2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); O.J.B. eigenaars van percelen nrs. 483-486 Sexbierum sectie A, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 55, resp. houtmolen, water als bouwland, huis en erf, huis en erf, resp. 290, 580, 98 en 105 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 2, 1, 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 320, nihil, 21 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. van percelen nrs. 488-495A Sexbierum sectie A, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 55, resp. weiland, houtschuur, water als bouwland, houtmolen, huis en erf, huis en erf, tuin, weiland, huis, resp. 5960, 270, 600, 340, 72, 126, 450, 5170 en 70 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 20, nihil, 400, 27, 54, nihil, nihil en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. van percelen nrs. 497 en 498 te Sexbierum sectie A, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 55, resp. weiland, weiland, resp. 5090 en 5430 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. van percelen nrs. 565-574 en 576 te Sexbierum Sectie A, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 55, resp. huis, houtmolen, erf, huis en erf, huis, weiland, weiland als bouwland, weiland, huis, weiland, water als bouwland, resp. 35, 260, 153, 170, 24, 1900, 910, 6570, 50, 1020 en 1510 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, en 3, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 300, nihil, 36, 15, nihil, nihil, nihil, 21, nihil, nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1821, bl. 110)
Okke Jans de Boer geb 10 nov 1802 HRL, ovl 18 dec 1889 HRL, huwt met Trijntje Jacobs Spanjaar op 17 sep 1829 HRL, huw.afk. 6en 13 sep 1829, bakker in 1851, en kommandeur der koorndragers in 1889, zv Jan Hendriks dB, en detje Jans; BS huw 1829, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk C-126; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-124; VT1839; O. d. B. eigenaar van perceel nr. 620, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 96, huis en erf, 70 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Okke Jurjens van der Stok geb 22 dec 1795, ged 10 jan 1796 Grote Kerk HRL, zv Jurjen Okkes van der Stok en Hiltje Klaases van der Veen
Okke Jurjens van der Stok kind: Pieter Okkes van der Stok, geb 1 feb 1785, ged 22 feb 1785 Grote Kerk HRL, moeder is: Geertje Scheltema; kind: Ake Okkes van der Stok, geb 13 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL, moeder is Geertje Scheltema; ovl voor 1811, huwt met Geertje Pieters Scheltema, huurt land, levert steen en cement 1800-1810, kind: Hinke Okkes vdS, geb 1792 HRL; BS ovl 1829; Marten Baksma van Franeker ende Geeske Pieters Stinstra van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd O. vdS., deszelfs neef, 16 apr 1791; ondertrouw HRL; Jacob Jurres ende Antje Jolles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd O. vdS., goede bekende, 4 may 1793; ondertrouw HRL; O. Jurjens vdS. van Almenum en Janke Jans van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1779 HRL, en zijn getrouwd op den 24, zijnde de tweede Pinksterdag; O. Jurjens vdS. van Almenum en Geertje Pieters Scheltema van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 apr 1784 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft een chais met 1 paard, belasting: f. 3:0:0, 2 may 1795, may 1796 may 1797, 1798, 1801, 1802; (GAH650); id. belasting:3-5:0, may 1803; (GAH650); id. belasting: f. 3:6:0, may 1805. (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 65, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van den rentmeester van het Weeshuis f. 32:0:0 ter zaake geleverde kalk en Sement, 28 apr 1801, quit. no. 7 (GAH1133); weduwe O. vd. S. ontvangt f. 52:14:0 van de rentmeester van het Weeshuis ter Saeke Bouw Stoffen, 31 dec 1808, quit. no. 88 (GAH1140); weduwe ontvangt van idem voor Bouwmaterialen Aen t Weeshuis 70 -15-8 en d. Bank v. leen. f. 45:4:8, tesamen f. 116:0:0, 30 dec 1809, quit. no. 7 (GAH1141); kind: Bouwe Okkes van der Stok, geb 9 mrt 1789, ged 29 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Okkes van der Stok, geb 24 okt 1792, ged 11 nov 1792 Grote Kerk HRL, moeder is G. Pieters S. ; kind: Bouwe Okkes van der Stok, geb 17 jan 1795, ged 6 feb 1795 Grote Kerk HRL, moeder is G. Pieters S. ; Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleezen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, angaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Vetrrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen 4 dagen bij Ulieden worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenten; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind , van den 4 deeZer, Exact te voldoen, de navolgende Burgers en Ingezetenen, te Verzoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren als in het: 1e Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan, 2de Quartier: H. van Schouwenburg x Corn:Lautenbach, 3de Quartier: Frans van Esta en Andries de Haas, 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac: G:de Vries, 5e Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen, 6de Quartier: Hendrik Smith x O. v. d. S, 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de Ingezetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat ik het 6de Quartier gecollecteerd werd: f. 61:7:0, en te Zaamen: f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45); Wij Schout Officier van den Burgerlijke Staat der gemeente van Almenum, Certificeeren bij dezen dat de Huwelijks afkondigingen van: Rients Dirks de Wit, oud twee en twintig Jaren, Geboren, en woonagtig Onder Almenum, Meerderjarige zv Dirk Rientses de Wit, en van Boukje Jans van Dijk, beide in leven, en: Henke Ockes van der Stok, oud drie?ntwintig Jaren, weduwe van Klaas Norel, geb en woonagtig te HRL, Meerderjarige dv Ocke van der Stok, en van Geertje Pieters Scheltema, op den vierden Zondag, en achten-twintigste jan , en eerste Zondag, Vierde feb deses Jaars, hebbende plaats gehad, voor de Hoofddeur Van Ons Huis der gemeente, telkens des middags ten twaalf uren, Zonder dat daar tegen eenig Protest of Spiering is gedaan. Afgegeven te Almenum den 7de Febr. 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd twee & negentig den twee en twintig okt is Geboren Hinke, dv O. v. d. S. en Geertje Pieters Scheltema. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816. (fiche 2)
Olfert Simons zie: Duinker; O.S. ende Sijtske Freerks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Freerk Lijkles, met een gebod in de week, 15 sep 1792; ondertrouw HRL; O.S. en Sijtske Freerks, hebben de laatste afkondiging gehad op den 23 sep 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Janna Olferts, geb 30 sep 1793, ged 15 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Freerik Olferts, geb 8 dec 1795, ged 22 dec 1795 Grote Kerk HRL; Ik ondergetekende Doetje Reinders, Schippersche van beroep, wonende te Sappemeer, Verklare bij dezen volkomen genoegen te nemen in het huwelijk voorgenomen tusschen mijn Zoon Johannes Jacobs Schoffelmeer, bij mij inwonende, en Jantje Holfers, woonachtig te HRL, dv Holvert S. en Sijtske Freerks, Eh. te HRL; Weshalven ik den Officier van den Burgerlijken Stand versoeke, om zonder daartoe tegenwoordig te zijn, en buiten mijn verdere toestemming het huwelijk tusschen gemelde Jonge Lieden te voltrekken. fgegeven te Sappemerer den 6de nov 1815; Extract uit het register der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den dertigste sep is Geboren Janna, dv O.S. enSijtske Freerks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 nov 1815
Olfert Simons Duyker Zie bij: O.S. Duinker
Olgert Hendriks Backer O.H.B. van Groningen ende Jacoba Christina Hogenkamp van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema onder productie van genoegzaam bewijs, 12 dec 1789; ondertrouw HRL; O.H. Bakker van Groningen en Jakoba Christina Hoogenkamp, van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 dec 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Olivier Cromwel alhier woonachtig, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en ver-krijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. D. Hen-driks op 27 jun 1796. (burgerboek)
Olphert Broers geboortig van Tzum, laats gewoond hebbende onder Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Lourens Jacobs Asperen, als Commissaris op 8 dec 1690. (burgerboek)
Olphert Ewerts ende Grijtie Johannes, beide van HRL, huw.aang. 10 jan 1839 HRL, Commiss:Burgemr. Hania, koomende voor de Bruit desselvs swager Haye Gerkes; huw.aang. HRL 1738; huwt met Grietje Schuttinius, kind: Lieuwe Olpherts, ged 28 apr 1750 Grote Kerk HRL; kind: Aeltje Olpherts, ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL, moeder als G. Johannis; kind: Aaltje Olferts, ged 21 feb 1747 Grote Kerk HRL, moeder als Grijtje Johannis; kind: Eevert Olpherts, ged 22 jun 1745 Grote Kerk HRL, moeder als G. Johanes S. ; kind: Evert Olpherts, ged 23 jul 1743 Grote Kerk HRL, moeder als G. Schultinius; kind: Johannis Olpherts, ged 16 may 1741 Grote Kerk HRL, moeder als Magrieta Johannis Schuttingius
Olphert Posthumus won. Berlikum, op 9 jun 1769 wordt er ''reekeninge, bewijs en reliqua'' gedaan door de koopman O.P. te Berlikum als geautoriseerde curator, benevens Jan Ebles van Wijnaldum als mede-curator, over de nagelaten kinderen van wijlen Jacob Cornelis Beidschat, in ''leven huisman tot Berlikum, rendanten ter eenre, contra Abel en Antje Jacobs, beide meerderjarig, rendeerden ter andere sijden'', waarin telkens de ontvangsten vd houtmolen te HRL. en landerijen te Kimswerd zijn opgenomen; gen. Dokter
Olphert de Vries geboortig van Jacobi Parochie, voor borger aangenomen, hebbende de borger eed gepresteerd coram pres. Toussaint en de geregtigheid van dien betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 21 mei 1755. (burgerboek)
Onias Gravius ovl voor 1759; medevoogd B. Dreyer betaalt f. 95:11:0 aan het Weeshuis na aftrek van 4 1/2% hetgeen te kort quam, verstrekkende tot voldade van het legaat van wijlen O.G., 17 nov 1758 (GAH1087)
Onne Pijtters zie: Wijckt Aegges
Onne Visser geboortig van Oostvriesland, het burgerregt deser stede geaccordeerd en heeft broeder Barend Visser, coopman ter deser stede in naam van en wegens zijn broeder de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Binksma en de daartoe staande jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op vr. 25 apr 1788. (burgerboek)
Oomke Clases turfleverancier 1760
Ordoleen Loudkorski ovl 12 sep 1822, 27 jaar, 2e Lieut bij de Russ. Keiz. Marine a/b ''Ajax'', Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Ork van Deynom ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 2:13:0 terzake leisten(of leesten), door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 2 okt 1737, kwit. no. 34 (GAH1067)
Ork Freerks Hijlke Orks van deinum, ende Anna Sijtses beyde van HRL, huw aang. 1 nov 1738 HRL, komende voor de bruydegoms vaeder O.F. met een zedul van de bruyd van de bruyds vaeder Sijtse Hessels; huw.aang. HRL 1738
Ork Hettes Cleisma ged 11 jan 1748 Westerkerk HRL, zv Hette Orks Cleisma en Akke Jans
Orseltje Hendriks Jan Beernts ende O.H., beyde van HRL, komende weegens de bruid des selfs oom Beernt Alpherts, 2 Aug 1749; huwt met Jan Beernts, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 Augusti en den 24 dito 1749 getrouwdt
Osseltje Jentjes geb 16 aug 1789, ged 1 sep 1789 Grote Kerk HRL, dv Jentje Jans en Tjitske Pieters
Otje Douwes ovl 1 jan 1780 Makkum, huwt met Ulbe Rasmus; BS huw 1822
Otje Jans ovl voor 1856, huwt met Jan Wybes; BS huw 1855
Otje Riemers ovl voor 1836 Wymbritseradeel, huwt met Nies Durks Oppedijk; BS geb en huw 1835
Otte Annes Otte Ottes, geb 26 aug 1798 in onegt geboren, zijnde de genoemde vader Otte Annes, en de moeder Lupkje Reins, ged 11 sep 1798 Grote Kerk HRL
Otte Arjens zie: Blom
Otte Aukes zie: Blokmaker, Overdijk
Otte Aukes huwt met Lijsbet Gerrits, kind: Otte Aukes, ged 16 may 1747 Grote Kerk HRL
Otte Aukes Pijtter Symons Waterman ende Neeltie Wopkes beide van HRL, koomende wegens de Bruidegom IJke Goverts Potkast als daar toe bij missijve gelast, en wegens de Bruit desselvs oom O.A., 11 jun 1740; ondertrouw N.H.; Pieter Claeses ende Neeltie Ottes beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs vaeder O.A., 23 sep 1741; ondertrouw N.H.
Otte Bruinsma geb 5 jan 1786 Franeker, ovl 8 nov 1853 Franeker, Vst 1 sep 1853 uit Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk E-119
Otte Durks zie: de Jong
Otte Gerbens geb 16 aug 1783, ged 30 sep 1783 Grote Kerk HRL, zv Gerben Oebles en Lutske Nolles
Otte Hettes O.H. ende IJbeltie Claeses, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jacob Claesen, bontwever, 11 Jan 1749; huwt met IJbeltje Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 januar en den 2 feb en den 4 dito 1749 getrouwdt; Micchel Tijssen ende Trijntie Lourens, beyde van HRL, koomende weegens de bruid O.H., 31 May 1749; O.H. ende Trijntie Johannes beide van HRL, komende voor de bruid desselvs broodheer Cornelis Oldaen, 25 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Doetje Ottes, ged 24 may 1742 Westerkerk HRL, moeder is T.J.
Otte Jacobs ged 14 aug 1757 Westerkerk HRL, zv Jacob Ottes en Antje Pieters
Otte Jacobs zie ook: Kamp; huwt met Trijntje Wybes, kind: Antje Ottes, geb 25 jun 1787, ged 10 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Wijpkje Ottes, geb 7 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Ottes, geb 4 okt 1791, ged 18 okt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Antje Ottes, geb 8 aug 1794, ged 7 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Rinkje Ottes, geb 14 dec 1795, ged 10 jan 1796 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Tachtig den Vier & twintig dec is Geboren Jacob zv O.J. en Trijntje Wybes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 28 mrt 1816
Otte Jacobs woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets, jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Otte Jacobs huwt met Berber Jochems, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 feb en den 6 mrt en getrouwt den 15 dito 1740; O.J. ende Berber Jochums beide van HRL, komende voor de bruid Carel Langepa, 10 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL
Otte Jans zie: van der Heide
Otte Jetzes ged 8 nov 1757 Grote Kerk HRL, zv Jetze Ottes en Lijsbeth Lieuwes
Otte Johannes ende Claeske Jans, beide van HRL, huw.aang. 20 feb 1735 HRL, komende voor de bruid deselve ... (niet ingevuld); huw.aang. Gerecht HRL 1735
Otte Jurjens huwt met Susanna Jacobus, kind: Jurjen Ottes, ged 19 okt 1741 Westerkerk HRL
Otte Klaases ged 23 nov 1749 Westerkerk HRL, zv Klaas Ottes en Antje Rommerts
Otte Ottes geb in onegt 26 aug 1798, ged 11 sep 1798 Grote Kerk HRL, zijnde de genoemde vader Otte Annes en de moeder Lupkje Reins
Otte Ottes O.O. en Reyner Jans Pybema hebben een rekening over de voogdij inzake Rinse Rintzes Roorda''s kind in 1632; zie ook: Rinze Rintzies Roorda
Otte Siebolts ovl voor 1819, huwt met Maayke Johannes, kind: Trijntje Ottes Hoekstra, geb 10 mei 1788 Westhem; BS huw 1818
Otte van der Veen ovl voor 1867, huwt met Klaaske Feenstra, kind: Sierk vdV, geb 15 jul 1806 Arum/Kimswerd; BS ovl 1866
Otte de Vries huwt met Sijbrig Jans Visser, kind: Klaas dV, geb 1799 Workum; BS ovl 1874
Otte Willems geb 13 jul 1774, ged 19 jul 1774 Grote Kerk HRL, zv Willem Ottes en Trijntje Feddes
Otte Arjens Blom huwt met Margarita Lieste op 17 jun 1810 HRL, komt van HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1810; geboortig van Hindeloopen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt een af in handen vd drost H.J. Westra op 6 feb 1804. (burgerboek); O. Aanes B. van HRL, en Margaretha Lieste van Haarlem, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL
Otte Aukes Blokmaker ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:12:0 voor gedaane reparatie aan de pomp etc. ih Weeshuis, ord. no. 28, 30 nov 1779. (GAH1110)
Otte Aukes Overdijk geb 1747 ... , ovl 16 dec 1811 HRL, huwt met Grietje Sijbrens de Groot en met Sjoukje Sjoukes IJlstra, wonende te op de Zoutsloot in 1811 en in leven meester blokmaker, kinderen: Grietje Ottes O, geb 1792 te HRL, Auke Ottes O, geb 1783 HRL, Aafke Ottes O, geb 1775 HRL, Gadske O, geb 20 mrt 1794 HRL, zv Auke Ottes en Lijsbeth Gerrits; BS ovl 1811, ovl 1827, huw 1832, ovl 1836, ovl 1858, ovl 1869; kind: Sibren Ottes Overdijk, geb 20 may 1790, ged 13 jun 1790 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:15:0 terzake het repareren van pompen, kwit. no. 36, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 5:12:0, quit. no. 58, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 14:18:0, quit. no. 11, 22 jan 1788. (GAH1120); id. f. 9:7:0, quit. no. 72, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 51:14:0 terzaake geleverd pompwerk, quit. no. 52, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 52:19:0 voor een nieuwe grote pomp en verdere reparatie, kwit. no. 24, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 24:14:0 terzaake geleverde kleerstokken en ''t herstellen van pompen, quit. no. 21, 23 nov 1785. (GAH1117); weesvoogden bet f. 105:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van Claas Andries, als blokmakersknegt gewerkt hebbende bij O.A.O., 21 jun 1785. (GAH1117); O.A.O. ende Grietje Sybrens de Groot, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbren de Groot, desselfs vader, 24 okt 1789; ondertrouw HRL; O.A.O. en Grietje Sijbrens de Groot, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 nov 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 60:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -3:0 (GAH650); kind: Auke Ottes Overdijk, geb 9 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL, moeder is: Sjoukje Sjoukes; kind: Gatske Ottes Overdijk, geb 20 mrt 1794, ged 13 apr 1794 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:10:0 voor Reparatie aan d. pomp, 22 dec 1809, quit. no. 6 (GAH1141); Nog stonden ter Vergadering binnen, de Burgers O.O. en Bouwe Schiere, als Gecommitteerden uit de Voogden der Stads Algemeene Armen dewelke door navolgende memorie de hagchelijke Staat waar in thans de Armekaamer zich bevond te kennen gaaven: Aan de Raad der Gemeente. Burgers! Vol van verdriet en tegenzin om geduurig aanvraage te moeten doen om penningen, in onze geldeloozen Staat der Arme Cas, voor UWL:open te Leggen zij wij egter verpligt als een besluit der meerderheid der Voogden, om UWL al wederom onze omstandigheeden te kennen te geeven, de vooraad van Rogge is verbruikt, en wij kunnen geen meer Rogge bekoomen, voor men ''t geleverde betaale-dit is Waarheid en geen louter voorwendzel, van ons voogden, onze Cas is Leedig, of ten minsten is de zom zeer klein, wij zijn dus verleegen, en vraagen aan UWL:ons hier in te raaden, wij zien geen mogelijkheid om door middel van afsnijding der Arme Lieden de Kamer in Stand te houden, integendeel schijnt de Armoede van dag tot dag te vermeerderen bedolven onder den Last van schulden, gekneld met drukkende en aanwassende Armoede, en geplaagd met een gevoelen van Wancredit en mistrouwen, voor den Staat der zaaken-geeft ons dit een verdriet, en verlegenheid. die ons met verlangen naar ons ontslag doet uitzien. Pr memoria: Waar over rondgevraagd zijnde, wierde goedgevonden deeze belangrijke Zaak, veertien daagen in overweeging te houden om indertusschen middelen tot Provisioneele Redding te beraamen, do. 6 jun 1799 (GAH45); Maandag den 25 feb 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, stonden nog ter vergadering binnen de Burgers Wieger Harmens, en O.O., als gecommitteerden uit de voogden der Stads Algemeene Armen, te Kennen geevende den bedenkelijken Staat der Stads Algemeene Arme Kamer, dat zij thans ten eene maal bij hunne Administratie van gerede Penningen ontbloot waaren en daar er bij den Raad Zoodaanige middelen tot redres ontrent het finantiele mogten wierden beraamd, dat Zij hunne administratie geduurzaam Konden intreinhouden, of ten minste dat er Zoodaanige Schikkingen mogten werden gemaakt, dat de Rekeningen, aan de Leveranciers, van eenen afgaanden Praesident, altoos Konden werden afbetaald, voor die tijd dat een Zoodaanige afgaanden Praesident, wederom in een volgende Praesisidium Succedeerde; Waar over gedelibereerd Zijnde wierde goedgevonden, om gedagte voogden, in den thans dringenden nood, bij wijze van opschot driehondert CarGuldens uit de Correspondentiebeurs te accordeeren, en is ten dien einde ordonnantie op de Burger G:Pettinga, als Administrator van de Correspondentiebeurs afgegeeven. (GAH44)
Otte Durks de Jong huwt met Geeske Feikes de Boer, kind: Theodora Ottes dJ, geb 8 sep 1809 Gaast, boerearbeider te Gaast in 1830; BS huw 1830, ovl 1883
Otte Hendrik Kup zie: Heiltje Wieroos van Bockholt; huwt met Trijntje Hendrick; zie aldaar
Otte Hettes Bonk van HRL, ende Janke Pijtters Sopingius van Leeuwarden, huw.aang. 15 nov 1738 HRL, koomende voor de Bruit Tialling Harmens Sopingius desselvs Neef met een Attestatie van haar Curator Johannis Tiboel; huw.aang. HRL 1738
Otte Jacobs Kamp zie ook: Otte Jacobs; ovl 14 feb 1815 Amsterdam, huwt met Trijntje Wiebes Kwest, in leven varensgezel, kinderen: Wijpkje Ottes, geb 6 apr 1789 HRL, Antje Ottes, geb 1794 ... , Jacob Ottes K, geb 1783 HRL, Rinkje Ottes K, geb 1795 HRL, BS ovl 1811, huw 1816, huw 1820, huw 1832, ovl 1860; Uit het Sterf Reg. van de BS is geextraheerd, dat O.J.K. Weduwnaar van Trijntje Wiebes Kwest, op den dertiende feb des Jaars 1800 Vijftien is Gehaald. Amsterdam den 19 feb 1800 Zestien
Otte Jans van der Heide geb 1793 Sneek, ovl 20 jan 1843 HRL, huwt met IJetje Jans Postuma op 16 nov 1823 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1823, wonende te HRL, stalknecht te HRL. in 1843, huw.get. bij H.H. de Vries en J. de Boer, (2xgk), oom bruid. 1823, zv Jan Josephs en Grietje Ottes; BS huw 1823, huw 1842, ovl 1843; oud 45 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; VT1839
Otte Sybes Salverda huwt met Lijsbert Jans Trompetter; zie aldaar; weduwe woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Otte Tietje Hofmeester woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Otto Driessen zie ook: Drussen; geb 15 jun 1784, ged 29 jun 1784 Grote Kerk HRL, zv Dries Ottes en Janke Beerends; geb 08 mrt 1788 HRL, inschrijfnummer 1107, 126 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; geb 08 mrt 1787 HRL, inschrijfnummer 4371, 129 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Otto van Drussen zie ook: Driessen; geb 08 mrt 1787 HRL, inschrijfnummer 1969, 123 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Otto Fredrik zie: Tesner
Otto Heinrich zie: Tiedge
Otto Hendriks burger te Dokkum op 26 dec 1640, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Otto van der Hout huwt met Willemina van Steenwijk, kind: Anna Catarina Ottos van der Hout, ged 16 aug 1770 Grote Kerk HRL
Otto Lubberts huwt met Doetje Hibbes, kind: Hebbe Ottes, geb 24 apr 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806; vrouw O.L. gebruiker van wijk C-012, medegebruiker is Reinder Buwalda, varensgesel, eigenaar is C. Sijverda erven, 1814. (GAH204); O.L. eigenaar van wijk C-040, gebruiker is Jan Keyser, bakker, 1814 (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 123:10:0 weegens in 2 maanden gelevert brood, 2 mrt 1809, quit. no. 18 (GAH1141)
Otto Sybes medeweesvoogd hopman Buma bet f. 7:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Cornelis Teekes bij O.S. had verdient, 4 jul 1730. (GAH1060)
Otto Zelle ovl 10 apr 1806 Leeuwarden, huwt met Huberdina Servaes, kind: Zwaantje Otto Z, geb ...; BS huw 1821
Otto Vallinga hm, ... , kind: Grietje V, geb 1770/80 HRL; BS ovl 1850
Otto Bernardus van Marle O.B. vM. van Wester Schelling ende Berber Jacobs Houtkoper van HRL, sijnde de aangave gedaan door proc. Ype Feddema op ordre van des bruids curator Rein Faber, 9 aug 1788; ondertrouw HRL; O.B. vM. van West ter Schelling en Berber Jakobs Houtkooper van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Otto Cornelis van Raam ged 30 nov 1760 Westerkerk HRL, zv Cornelis van Raam en Geertruid Ottes
Otto Frederik Tesner geb mei 1806 ... , ovl 11 okt 1811 HRL, wonende te bij de Zuiderpoort, zv Frederik T, en ... ; BS ovl 1811
Otto Heinrich Gustaaf Tiedge geb 1792 HRL, huwt met Grietje Daniels Keets op 18 apr 1811 HRL, matroos, 1e afk. zondag 7 apr 1811 voor het huis der gemeente, 2e afk. 14 apr 1811, ondertrouw 3 apr 1811, kind: Hendrik Martin T, geb 25 mei 1811 HRL, zv Otto Heinrich Gustaaf T, en Maria Dorothea E. Siebertsen; BS geb 1811, huwafk, hu, ovl 1812
Otto Hendrik Martin Tiedge geboortig uit Duitschland, het burgerrecht van dese stad geaccordeert en heeft ten dien fine de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Tetrode, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 20 jul 1795. (burgerboek); wed. O.T. eigenaar en gebruiker van wijk H-178, winkeliersche, 1814. (GAH204); ovl 23 aug 1811 HRL, huwt met Marija Theodora Elisabeth Lieberten, kinderen: Fredrik Otto H.M. T, geb 1800 HRL, Louisa Catharina Frederika T, geb 1786 Rodersdorf, Otto Heinrich Gustaaf T, geb 1792 HRL, bij 1e huw.afk. vnm: O.H. Gustaf, bij 2e afk. O.H. Martien, wonende te op de Zuiderhaven 1811, huw.afk. in 1811, doet overlijdensaangifte van Jacob Sas in 1811, gepensioneerd hofmeester in 1811, hofmeester op de ''Pallas'' in 1783; lidm. reg. Luth. Kerk HRL 1783, BS huw 1811wafk, huw 1821, ovl 1835, ovl 1837; Jan Fredrik Tessener ende Dorothea Louisa Frederica Tietge, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd O. T, deszelfs vader 18 aug 181804; ondertrouw HRL
Outger Aukes huwt met Sjoertje Johannes, kind: Auke Outgers, geb 7 apr 1781, ged 6may 1781 Grote Kerk HRL
Outger Lanting huwt met Siebrigje ... , kind: Foeke L, geb 1806 Welsrijp; BS ovl 1891
Outger Sikkes Lieuwe Willems en Sjieuke Beerts, beyde van HRL, huw.aang. 1 nov 1738 HRL, komende wegens de bruid O.S. timmerman Van de Koningbuiren desselvs oom; huw.aang. HRL 1738
Outger Aukes Nijdam O.A.N. van HRL, en Sjoerdtje Johannes van Kimswert, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 aug 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Kimswert en aldaar den 13 aug 1780, volgens ingebragt hetuigenis, getrouwd
Ouwe Martens huwt met Jeltje Orsma, boer te Firdgum 1831, kind: Aaltje Ouwes de Boer, geb 1801 Firdgum; BS ovl 1831
Ouwrens Ouwrens zie: Ouwrensma
Ouwrens Post geb 28 sep 1783 Wijnaldum, gardenier, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Ouwrens Ouwrens Ouwrensma ovl voor 1817, huwt met Jannigje Simons, kind: Simontje Ouwrens O, geb 1794 Wijnaldum; BS Franeker huw 1816