Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
P Alma Johannes Oebles van der Werf, van HRL, en Sibbeltje Dirks Tolsma van den dorpe Boer, zijnde de laatste proclamatie mede geschiedt op dato dezes, en deze personen ook bij ons getrouwt op 24 jan 1773, na overgebragte attestatie van Boer, getekent 18 jan 1773 door P.A., Ecclesiast in Ried en Boer, en Bauke Dirks, coster; hu Grote Kerk HRL
P Amelander schrijver ter zee, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartaal, no. 169, 39 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
P Bakker (S. ?), ovl voor 1815; wed. P.B. eigenaar van wijk C-010; gebruiker is Rintje Steensma, verwersknegt, 1814. (GAH204)
P Dijkstra gebruiker van wijk C-001, poortier; eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204); poortier van de Havenspoort, krijgt f. 5:0:0 voor het in- en uitlaten van de spinkinderen, welke in de lijnbaan bij het Geitjes Stek tot deze tijd hebben gewerkt in de lijnbaan, die nu is opgeheven, 24 jan 1803 (GAH49); heeft een zoon Pieter Dijkstra; zie aldaar
P Dijkstra heeft een huisbediende, 8e quartier, no. 38, 1 mei 1802, belasting: f. 1:0:0 (GAH650)
P Feytema ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde steentjes ten dienste van de Stad, 3 jan 1759: 6 Caroliguldens en 15 stuivers; (mog. zv Sijbrand P. Feytema ??)
P Ferwerda bij Klaas Swerus te HRL uitgegeven: Het vrolijke gezelschap van Friesche boeren en boerinnen wegens het huwelijk van Z.H. Willem V., door P.F., 4 stuivers, 24 okt 1767, (Frl. 1700-1795)
P Gosliga burgemeester; betaalt aan het gemeentebestuur als schriever van de lijfcompagnie van collonel Acronius 1 jaar appointeerde gild, zijnde de lasten, dec 1750: f. 90:7:0 (GAH428); id. 8 jan 1750 (GAH427)
P Hannema woont in 6e quartier, huisno. 5, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803. (GAH650)
P Hoogterp IJpe Fokkes van Minnertsga en Jouk Jans van Almenum, laatst geprovlameert en hier getrouwd op dato dezes 25 jun 1777 HRL, ne vertoonde attestatie van Minnertsga, getekent D. van der Schaaf, v. d. m., en P.H., Organist en Schoolmeester te Minnertsga
P Conradi erven; ontvangen van het gemeentebestuur aflossing van het resterend gedeelte der obligatie, groot aan het begin f. 2000:0:0, (genegotieerd in 1791), doch thans nog bedragende f. 800:0:0, alsmede interesse 3 1/2% van 1 sep 1802 tot 12 mei 1803: f. 19:10:0, totaal f. 819:10:0; academische redevoering van professor P.C. over den verbaazenden voortgang van het door apostels in de wereld gepredikt Evangelie als een ontwijfelbaar bewijs voor de waarheid van den Christelijke godsdienst, door ds. G. Lemke te HRL, 8 jul 1767, (Frl. 1700-1795); gedrukt bij P.C. te Amsterdam en F. van der Plaats te HRL; deel II van Levensbeschrijving van eenige voornaame meest Nederl. mannen en vrouwen o. a. van D.R. Camphuysen, 30 sep 1775, (Frl. 1700-1795); verschenen bij V. van der Plaats te Harlingern en P.C. te Amsterdam: een digtstukje bij gelegenheid der Engelsche Zeeroverij en ''t opbrengen der Nederlandsche scheepen, door Jan A. Backer, koopman te HRL, 5171 stuivers, 23 jan 1779, (Fr. 1700-1795); verschenen bij P.C. te Amsterdam en V. van der Plaats te HRL: Beschrijving van Batavia, 4 dln, 31 dec 1783, (Frl. 1700-1795); de boekverkopers P.C., G. Warnars en F. van der Plaats Jr. openen een inschrijving op alle predikaatsien van dr. Jacob Foster, independent predikant te Londen, 20 jan 1773, (Frl. 1700-1795)
P Matak erven ontvangen interesse 1803-1805; A.R. van Dalsen als administrerende medecurator over de twee nagelaten dogters van P.M., en Tjeerdtje Jaenes van Slooten op Lyfrenthe, zynde meerderden verpligt tot betaalen, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 800:0:0 (GAH650)
P Mees eyse Geerts van de Oude Pekel A, en Hiltje Pieters van HRL, laatst geproclameert en hier getrouwt op dato dezes 28 nov 1773 HRL, na vertoonde adtestatie uyt Pekel A, van 22 nov 1773, getekent P.M., Ecclesiastes
P Tetrode heeft een overdekte waagen, belasting: f. 12:0:0, may 1802. (GAH650); woont in 4e quartier, huisno. 40, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 330:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 50:0:0 aan de meede-weesvoogdes weduwe P.T. ter nader verantwoording, 2 may 1810, quit. no. 13 (GAH1142); id. 29 may 1810, quit. no. 16 (GAH1142)
P Tetrode ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 139:1:0 ter zake betaalde Kleeding te delfzijl, 23 jun 1795, quit. no. 9 (GAH1127)
P Vuust ovl voor 1815; gebruiker wijk C-025; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed. ; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)
P Wagens Anne Kornelis van Sixbierum en Antje Hettes van HRL, met consent van den president Burgemeester, laatst geproclameert op vrijdag namiddag , zijnde 18 nov 1774 HRL, en vervolgens met adtestatie van hier naar Sixbierum vertrokken en aldaar getrouwd op 20 nov 1774, volgens van daar ontfangen getuygschrift, getekend P.W., predikant en H. Broos, Koster aldaar; Simon Eilards van Almenum en Trijntje Jarigs van Sixbierum, laatst geproclameert op dato deezes 12 mrt 1775 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Sixbierum, om aldaar in den echten staat te worden bevestigdt en daar getrouwd 19 mrt 1775 volgens terugontvangen adtestatie van 22 mrt 1775, getekt P.W., predikant te Sixbierumen H. Broos, Schooldienaar; hu Grote Kerk ha
P. van Es gebruiker van wijk F-074, constructeur; eigenaar is Marine, 1814. (GAH204)
P. van Jongstal ontvangt lijfrente 1765-1766
P. de Clercq hij woont met zijn vrouw IJbeltje Sinstra in Amsterdam. Betaalt de halve koopschat van 4 pondematen bouwland ten oosten van HRL onder Midlum, welke bedraagt: f. 820:0:0; dus de helft: f. 410:0:0 AF: specificatie f. 37:1:4, resteert f. 372:17:12, 1805; id. wegens 3 1/2 pondematen greidland liggende mede aldaar aan 2 stukken, ''t geheel f. 774:7:8; dus de helft: f. 387:3:12. AF: specificatie f. 36:12:4, resteetrt f. 350:11:8, 1805; id. wegens 2 1/2 pondematen bouwland mede aldaar, ''t geheel bedraagt f. 515:12:8; dus voor de helft f. 257:16:4. AF: specificatie f. 29:18:4, resteert f. 227:18:4, 1805; betaalt tweede termijn of de halve koopschat wegens 4 pondematen bouwland ten oosten van HRL onder Almenum, 1806: 410 Car glds; id. wegens 3 1/2 pondematen greidland liggende mede aldaar aan stukken, 1806: f. 387:3:12; id. wegens 2 1/2 pondematen bouwland mede aldaar, 1806: f. 257:16:4; CLERMONT, ARNOUT
P. van der Straten woont in 8e quartier, huisno. 67, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 100:0:0 (GAH650)
P. de Vries orgelmaker 1751-1764
P. de Wit geboortig van Bergen op Zoom, het burgerrecht geaccordeert en heeft ten dien fine de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burgerpres. van Ringh, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 27 aug 1795. (burgerboek)
P. C Leystra Dingsdag den 29 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen een Extract uit de Resolutien van het Administratief bestuur van het voormalig gewest Friesland, dienende ter approbatie, op de benoeminge van den Burger IJpe Feddema 1 ste gesw Clercq ter Secretarije, als Secretaris, van den Raad, zijnde van den navolgenden inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Extract uit de Resolutien van het Administratief Bestuur van het voormalig gewest Friesland; Is gehoord het Rapport van de Commissie van Binnenlandsche Correspondentie op de Missiven van de Raaden der gemeenten van HRL, Barradeel, Workum, en Schoterland, Opzigtelijk de benoemingen van derzelver Secretarissen als: van IJpe Feddema te HRL, P:C:L. van Barradeel; Symon Stoffels te Workum; en Luitjen Johannes van Schoterland; Waarop gedelibereerd zijnde, is beslooten opgemelde benoemingen te approbeeren, gelijk geschied bij deezen; en zal Extract van dit Besluit aan ieder der voorsch:Raaden der Gemeentens worden gezonden tot narigt. Leeuwarden den 25 May 1798. het 4de jaar der Batt:vrijheid. (GAH44)
P. C Scheltema ontvanger in 1806
P. F Reydema notaris in 1745; Lieuwe Sieverds de Bruyn van HRL; ende Alida Westerbaan van Workum, zijnde aangegeeven door notaris R., 12 Sep 1744; Pieter Heyns ende Aukjen Claases beyde van HRL, zijnde de aengevinge gedaen door notaris P.R. bij procuratie en vertoninge van de bruids vaeders consent, 13 May 1747; ondertekent verschillende verzoeken tot transport van funktie in 1737, o. a. van Sape Jogchums en Oede Pijters; zie aldaar; tekent als gesworen clercq een aantal aanstellingen (aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Hendrik Pesma ende Fijke de Waart, beide van HRL, exhiberende P.R. een attestatie van de moeder van de Bruit, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; Daniel Benizee ende Maria Noblet beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de notaris R. met vertooninge van een briev van des bruydegoms broeder houdende toestemminge van desselfs moeder, 13 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; Oepke Ewerts van Bolswart ende Susanna Siverts Schrik van HRL; huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende voor de Bruidegom en Bruit P: R., vertonende Attestatien van hun beider vaders resptv; huw.aang. HRL 1738
P. H Petreaus ovl voor 1741, pensionaris in 1740
P. J Petersen logementhouder 1804-1810
P. L Galama Teeke Cornelis van Midlum en Antje Gerrits Huiselaar van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes en deze personen bij ons getrouwt na vertoonde attestatie van Midlum van 25 apr 1773, getekent Agg:Haitsma, Theol. Doctor v. d. m., in Midlum, en P.L.G., Schooldienaar te Midlum; Tjerk Taedzes van HRL. en Antje Jans van Midlum, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 25 apr 1773 HRL, en zijn hier op dato dezes getrouwt, na gegeven adtestatie van Midlum, 29 apr 1773 getekend Agg:Haitsma, Theol. Doctor v. d. m. te Midlum, en P.L.G., schooldienaar mede aldaar; Tiete Foekes van Midlum en Marijke Thomas van Almenum, laatst geproclameert op dato deezes 1 dec 1776 HRL, en ten zelven dage getrouwd na vertoonde adtestatie van Midlum primo dec getekend Agg:Haitsma v. d. m., Midlum, en P.L.G., Schooldienaar aldaar; Freerk Jans van Almenum en Sijtske Klaases van Midlum, laatst geproclameert en hier getrouwd op dato dezes 15 jun 1777 HRL, na vertoonde adtestatie van Midlum, getekent Agg:Haitsma, Theol. doctor en P.L.G., Schooldienaar aldaar; Willem Jans van Midlum en Meindertje Jakobs van HRL, laatst geproclameert 19 oct 1777 HRL, en op dato dezes getrouwd 26 oct 1777 HRL, na vertoonde attestatie van Midlum, getekt. 12 oct 1777 door Agg:Haitsma, Theol. doctor et Ecclasiast Midlumensis, en P.L.G., Schooldienaar aldaar
P. W Schierbeek Willem Berends van Pietersbierum en Marijke Folkerts van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 3 jan 1773 HRL, en op heden hier getrouwt na vertoonde adtestatie van Pietersbierum, op den 3 den jan 1793 getekent door Do. P.W.S., v. d. m., en N.N. Bottjes, Schoolmr. te Pietersbierum
P.U.D. de Jong ovl ... 1764, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Pals Baukes ovl 11 aug 1727 HRL, oud 50 jaeren
Pals Bruining zie: Pieter Bruining, huwt met Marijke dekker
Pals Doekes Jacob Ottes van Makkum ende Sara Heeres van HRL, huw.aang. 22 jan 1735 HRL, komende wegens de bruid P.D. ; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Pals Karsten P.C. ende Saakjen Gerbens, beyde van HRL, komende weegens de bruidegom des selfs vader en wegens de bruid R. Sijbeda des selvs broodheer, 24 Apr 1745; huwt met Saakjen Gerbens, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 May 1745 en doen ook getrouwt; kind: Trijntje Palses, ged 28 mrt 1752 Grote Kerk HRL; kind: Froukjen Palses, ged 13 jan 1750 Grote Kerk HRL; kind: Karst Palses, ged 7 feb 1747 Grote Kerk HRL; kind: Beeke Palses, ged 29 jun 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Saapje Gerbrandts; Schouw met tegeltableau door P.K. uit HRL, 1773. de schouw en het rococo-snijwerk uit het ''Slotsje'' werd bij de restauratie van het stadhuis in 1939-1942 aangebracht in de burgemeesterskamer en geven iets weer van de welstand van de molenaarsfamilie Helder in de 18e en 19e eeuw. (bron: geschiedenis van Dokkum, 2004, bl. 310)
Paulina van der Hast oud 30 jaar, geb Oorschot en wonende te HRL. 1839, wijk G-170; VT1839
Paulina Pau huwt met Sjoerd Schotanus; BS ovl 1879
Paulina Rodoold oud 45 jaar, geb Drontheim en wonende te HRL. 1839, wijk F-078; VT1839
Paulina/Lina Jans zie: Hulshof
Paulus Ages zie: Ennema
Paulus Alberda ovl 29 dec 1803 HRL, oud 72 jaar
Paulus Alberts zie: Wiersma; (2x)
Paulus Alberts geb 21 sep 1782, ged 15 okt 1782 Grote Kerk HRL; zv Albert Paulus en Trijntje Jakobs
Paulus Allerts ovl te Almenum voor 1805, huwt met Grietje Klases, huurder greidland 1800-1803, in leven echtelieden te Almenum, kind: Allert Paulus Wiersma, geb ... ; BS huw 1827; koopt van Dieuwke Scheltes, huisvrouw van Tjepke Sakes, Antje Scheltes huisvrouw van Pier Freerks, Tjietske Scheltes wed. van Sijbren Lolkes, Pieter Minnes als last en procuratie hebbende van zijn kinderen Minne en Hiltje bij zijn wijlen eerste vrouw Aukje Scheltes in echt verwekt, en Ysaak Jans Faber als vader en voorstander over zijn dochter Geertruid bij wijlen zijn eerste vrouw Geertruid Scheltes in echt verwekt, een huizinge voor 600 Caroliguldens op 28 feb 1801; betaalt aan het gemeentebestuur wegens 2 pondematen greidland, 1800: f. 26:10:0; id. over 1801; id. aan collecteur Feddema over 1802; id. over 1803; id. wegens 10 pondematen bouw- en 7 pondematen greidland im de zuid van HRL, 1800: 82 Caroliguldens; id. over 1801; id. over 1802; id. over 1803; id. over 1804; id. wegens 12 pondematen en 9 eynsen greide om de zuid van de stad, no. 23, 1804: 379 Caroliguldens, 13 stuivers en 8 penn; betaalt propijn van de gecontinueerde landshuren tot 1809, no. 30, 1803: 41 Caroliguldens; betaalt de halve koopschat wegens 2 pondematen en ruim 9 eynsen greidland om de Zuid van HRL, aangetekend in het Stadsverhuurboek, no. 23, de somma van f. 379:13:8, af: specificatie f. 67:3:4, resteert: f. 312:10:4, 1803; verkoop van een stuk stadsland, thans verhuurd aan P.A. tot petri 1804, groot 2 pondematen, 9 eynsen en 10 penningen, genoteerd in het boek met no. 23, 14 jul 1803 (GAH49); weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 189, 1 mrt 1804; kind: Sjuke Paulus, ged 11 dec 1763 Grote Kerk HRL, moeder is Grietie Klazes; kind: Allert Paulus, ged 4 apr 1765 Westerkerk HRL
Paulus Allards ovl voor 1815; eigenaar en gebruiker van wijk F-135, 1814. (GAH204)
Paulus Allards huwt met Tijttie Baukes, beide van Almenum, geproclameerd de 18-25 okt en getrout de 1 nov 1767; kind: Bauke Paulus, ged 30 okt 1768 Grote Kerk HRL, vader als P. Allerts; kind: Aaltje Paulus, ged 27 apr 1770 Grote Kerk HRL, vader als P. Allerts; kind: Aaltje Paulus, ged 1 dec 1771 Grote Kerk HRL, vader als P. Allerts
Paulus Allerts geb 11 dec 1799 HRL, N.H., ged 19 jan 1800, zv Allert Paulus en Geertje Durks; dopen Grote Kerk HRL 1800; geb 17 may 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL, zv Allert Paulus en Doedje KJornelis
Paulus Annes geb 19 feb 1776, ged 19 mrt 1776 Grote Kerk HRL, zv Anne Paulus en Lijsbeth Thomas
Paulus Antonius zie: Boone
Paulus Baukes zie: Wiersma
Paulus Brouns PAULUS (1814), PIETER, (1813); gebruiker van wijk A-235, timmerknegt; eigenaar is M. Ouendag, 1814. (GAH204); huwt met Margaretha Maasen, wonende te HRL. 1813 wijk A-235; BS ovl 1813
Paulus Daniels ged 9 mei 1758 Grote Kerk HRL, zv Daniel Paulus en Aaltje Theunis; ged 8 jul 1753 Grote Kerk HRL, zv Daniel Poulus en Aaltie Tuinnes
Paulus Daniels Geeft UEd:Achtb:onderdaniglijk te kennen P.D., ordrs turfdrager en Burger alhier, dat hij supplnt zeer gaerne genegen zoude zijn dese zijne bedieninge te transporteren op eenen Gerrit Gerrits, mede alhier wonagtig; en vermits dese overdragt niet kan nog vermag te geschieden sonder UEd:Achtb:consent en gratie. Soo addresseeren deselve sich bij desen aen UEd:Achtb: met ootmoedig versoek ten einde ''t UEd:Achtb:goedgunstig behage mag in dese overdragt te accorderen, en over sulx Gerrit Gerrits in plaets van P.D. tot ordrs turfdrager aen te stellen, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daertoe staende en aenbehorende q. f. etc:, (was getekent), B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accorderende het versoek eligeert mits desen de mede ordrs supplnt Gerrit Gerrits tot mede ordrs turfdrager binnen dese Stad in plaets van P.D. op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden, daertoe staende Actum den 1 mrt 1741, (was get:) Pier Bretton Ter Ordtie van de magistr:ab:sec:(get:), P. Reideman; (Onder Stonde); Prestitit Jus Jurandum Coram Praeside Pier Bretton. Actum op den Raedhuise in HRL den 1 mrt 1741. In kennisse van mij gesw. clerqc (get:) P. Reidema. (AanstellingenStad HRL 1731-1759)
Paulus Dirks van HRL, ende Trijntie Jans insgelijks van HRL, huw.aang. 9 Aprillis 1735 HRL, komende voor de bruid Wytse Cornelis; huw.aang. HRL 1735; huwt met Trijntje Jans, kind: Jan Paulus, ged 17 sep 1741 Grote Kerk HRL
Paulus Dirks ovl 28 aug 1769; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente over 1000 Caroliguldens 12 jul 1765: f. 90:0:0; id. 4 aug 1766; id. 12 aug 1767; id. 1 aug 1768; id. 14 aug 1769; erven ontvangen van het gemeentebestuur 1 maand en 7 dagen lijfrente over 1000 Caroliguldens 9% met f. 2:10:0 voor het opbrengen van de constitutiebrief, 25 sep 1769: f. 11:15:0; id. voor het maken van een nieuwe Latijnse School volgens besteding met enig bijwerk, 13 okt 1751: 2459 Caroliguldens
Paulus Dirks Carst Palses ende Trijntje Jelles beyde van HRL, komende weegens de bruid P.D. timmerman, 12 Sep 1744
Paulus Foppes zie: Torenbeek; geb 21 aug 1799 HRL, ged 8 sep 1799 HRL, zv Foppe Klases, (later: Torenbeek), en Rinske Paulus, (later: de Vries); dopen Grote Kerk HRL 1799
Paulus van Gelein wonende te Amsterdam; Pieter Tetrode koopt van H.J. Hanekuyk, advokaat te HRL, als last en procuratie hebbende van mr. Pieter Jacobus Guepin en P. v. G., in qualiteit bij testament van wijlen Tiberius Ant-honius Lambergen, benoemde executeuren van die boedel in die qualiteit, een woning voor 171 Caroliguldens en 5 stuivers op 26 sep 1801
Paulus Gerrits zie: de Boer
Paulus Hanses zie: Goverts, Houtsma
Paulus Hansen huwt met Japke Rientses, kind: Rients Paulus, geb 23 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Rients Paulus, geb 2 mrt 1812, ged 15 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Paulus Harkes ovl 3 apr 1804 HRL, oud 51 jaar; huwt met Klaaske Douwes, kinderen: Tjitske Paulus en Harke Paulus, zijnde geb de eerste den 12 apr 1780 en de laatste den 23 apr 1777, ged 30 mei 1780 Grote Kerk HRL; kinderen: Douwe en Dieuke Paulus, tweelingen, geb 23 nov 1784, ged 21 dec 1784 Grote Kerk HRL
Paulus Harkes geb 28 apr 1808 HRL, N.H., ged 19 jun 1808 HRL, zv Harke Paulus en Hepke Durks; dopen Grote Kerk HRL 1808
Paulus Harmens ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL, zv Harmen Paulus en Tjietske Jans ged 4 jun 1771 Grote Kerk HRL, zv Harmen Paulus en Tjitske Jans
Paulus Hendriks ovl 1779 Nes, Ameland, huwt met Hiltje Tjepkes, kind: Grietje Paulus, geb ... ; BS huw 1819
Paulus Hendriks huwt met ... , kind: Baye Kramer, geb 1808 HRL; BS ovl 1843
Paulus Hoogerhuis huwt met Klaaske ... , kind: Harke Paulus H, geb 1778 HRL; BS ovl 1843
Paulus Jacobus zie: Dorenbos
Paulus Jans zie: de Wilde
Paulus Jansen ende Geiske Hanses, beide van HRL., huw.aang. 12 mrt 1735 HRL, Comende voor de bruid Harmen Hilbrands; huw.aang. HRL 1735; huwt met Geiske Hansen, kind: Hans Paulus, ged 11 sep 1753 Grote Kerk HRL; kind: Jan Poulus, ged 3 jun 1749 Grote Kerk HRL; kind: Janke Poulus, ged 19 jul 1746 Grote Kerk HRL; kind: Hans Poulus, ged 21 jan 1744 Grote Kerk HRL, moeder als Geeske H. ; kind: Jan Paulus, ged 8 nov 1740 Grote Kerk HRL
Paulus Jans op belijdenisse des Geloofs Gedoopt 28 jan 1763 Grote Kerk HRL, Egte man in de Molenaarstraat
Paulus Jans ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk E-164, medegebruiker is IJsaaks Willems wed., eigenaar is G.S. Stinstra, 1814. (GAH204)
Paulus Jans schoonmaker 1751-1760
Paulus Johannes zie: Tolsma, Vogel
Paulus Keyzer gebruiker van wijk E-157, wewer, medegebruikers zijn Jan Groote wed., winkeliersche, Anth. de Boer, sjouwer, eigenaar is Hielke M. Wiersma, 1814. (GAH204); geb 1785 HRL, ovl 13 okt 1824 HRL, huwt met Eeke Gerrits Zwerus, kind: Wouter K, geb 12 mrt 1811 HRL, huw.get. bij J.B. Oppenkamp en K.P. Keyzer, wonende te HRL, 1811, id. bij P.J. Wever en A.H. Klumpert, wever, 1815, zv Wouter K, en Geertruida C.T. Kennis; BS geb 1811, hu, huw 1815 1824 overlijdens, ovl 1848; P.K. en Eke Gerrits Sweerus, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Hooymaand 1809; ondertrouw HRL; weduwe P.K. eigenaresse van perceel nr. 773 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 359, huis en erf, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40)
Paulus Martens zie: Faro
Paulus van der Meulen Johannes Oosterhooff, soldaat onder de comp. van capt. Evers, ende Janke de Ruiter, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd P. vdM., goede bekende, 21 jun 1788; ondertrouw HRL
Paulus Nauta huwt met Antie Leenderts, kind: Jeltje N, geb 21 dec 1806 Leeuwarden; BS ovl 1899
Paulus Pannebakker geb 1804 HRL, ovl 3 okt 1849 HRL, huwt met Aafke IJsbrands Feenstra, werkman, zv Rimke Martens P, en Trijntje Paulus; BS ovl 1849; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-006; VT1839
Paulus Rimkes zie: Pannebakker
Paulus Strooband burgemeester in 1789-1790; huwt met Christina Wilhelmina Beek, verkoopt huis en bakkerij in 1801 kind: Hendrik(us), geb 29 feb 1778 HRL; BS ovl 1858; ,; P.S. van HRL, en Christina Wilhelmina Beek van Franeker, laatst geproclameert op dato dezes 4 may 1777 HRL, en alhier getrouwd na vertoonde adtestatie van Franeker, 28 apr 1777, getekent S. Abbring, v. d. m. ibidem, en J. van Nul, Coster in Franeker; kind: Johannes Paulus Strooband, geb 6 mrt 1780, ged 26 mrt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Willem Paulus Strooband, geb 5 apr 1782, ged 23 apr 1782 Grote Kerk HRL; kind: Philippus Paulus Stroband, geb 8 jan 1785, ged 4 feb 1785 Grote Kerk HRL; geboortig van Workum, is voor burger aangenomen en heeft de eed van getrouwe inwoning afgelegd in handen van pres. B. vd Meulen, en de gerechtigheid betaald aan de gemeenteraad tot f. 10:10:0 op 23 jun 1777. (burgerboek); weesvoogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis in vermindering van het verdiende loon van Teeke Stephanij bij de vroed sman P.S. als backersknegt verdiend, 18 dec 1787. (GAH1120); id. f. 30:0:0, bij de burg. P.S., 4 aug 1789. (GAH1121); id. f. 30:0:0 als koekebackers knegt bij P.S., 20 jul 1790. (GAH1122); id. f. 25:0:0 door Tjietze Romkes als backersknegt bij P.S. verdiend, 4 aug 1789. (GAH1121); id. f. 25:0:0 door Lieuwes Pieters in 1 jaar verdiend als koekbackersknegt bij burg. P.S., 20 jul 1790. (GAH1122); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, Simon Frieseman, Teeke S. Stephanij, P.S., Douwe W. Vettevogel, IJ. Rodenhuis, J.H. Olinjus, A.J. Conradi, E.F. Harkenroth, Menno Vink, H. de Waart, Sybout Hoornstra, Sybren P. Molenaar, J. Albarda, Jan vd Veen, 29 dec 1790. (GAH1122); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; weesvoogden betalen f. 25:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van Lieuwe Pieters bij Burg. P.S., 17 jan 1792 (GAH1124); id. f. 30:0:0, 20 aug 1793 (GAH1124); id. 12 aug 1794 (GAH1126); Donderdag den 1 mrt 1798; Het Gerechte der Stad HRL ordinaris Vergadert zijnde, stelt vast Instructie voor de Wagtgeldophaalder R:G. de Wagtgeldophaalder R:Gonggrijp word wel expres gelast zich Strict naar de rolle te gedraagen en het ontfangen Wagtgeld, testond aan het Committe van Finantie Van de krijgsraad, bestaande uit de Burgers P:Persijn en P:S. ter hand te Stellen en wel geduurende ''t eerste half Jaar aan de laatstgenoemde; Voorts word dezelve Verbooden, om meerder Wagtgeld te vorderen als daar in word vermeld, bij poene van naar bevinding van zaaken gestraft te worden, en zal meede gehouden zijn Wanneer op May leedig Staande Huizen naderhand verhuurd worden daarvan kennisse te geeven aan de Krijgsraad, en zulks wel uiterlijk binnen veertien daagen, na dat Zodanige huizen door iemand met de woon betrokken zijn ten einde de Krijgsraad gelegenheid mooge hebben zodanige bewooners op de Rolle te plaatzen, bij poene van 30 Stuivers ieder reise ingevalle van nalatigheid te verbeuren. -Dezelve zal daar en booven gehouden zijn bij alle ordinaire krijgsraadsvergaderingen tegenwoordig te zijn; Indien iemand Weigert aan de Wagtgeldophaaler het Wagtgeld te betaalen zal hij zich daar niet met eenig geweld tegen Stellen maar daar van direct kennis geeven aan bovengemelde Committe. -?t Salaris van dezelve is provisioneel namelijk voor een Jaar gesteld op f. 128:0:0 Guldens, kunnende hij zulks begeerende alle 3 maanden een vierde gedeelte daar van bij gemelde Committe bekoomen, op eene gevraagde ordonnantie van de Krijgsraad. - Eindelijks word dezelve gelast een behoorlijk ontzag voor de Krijgsraad in agt te neemen, Zullende Zo deeze Instructie niet Stiptelijk nakomt in de eerste plaats ernstig gecorrigeerd, en indien Zulks onverhoopt niet genoegzaam mogte zijn, zonder eenige Verschooning van zijn Post ontzet worden; Actum te HRL in de krijgsraads Vergadering den 6 jul 1795; Dat al het geene in vorige Instructie aan de Wagtgeldophaaler de dato den 6 jul 1795 gegeeven relatie heeft tot de krijgsraad, en Commissie van Finantien bij deeze word geannuleerd, en daarvoor gesteld, dat hij de Wagtgelden zal bezorgen aan den ontfanger H:Stroband; Dat hij binnen gemelde tijd ook opgaave van de in binnentijdse ingekomen Burgers aan ''t Gerechte moet doen; Dat hij verpligt is voor eene Commissie uit ''t Gerechte visie te geeven van de Wagtboeken, als zulks gerequireerd word; Dat hij meede verpligt is, op May de verandering in de Wagtrolle op te maaken, en de nieuwe boeken uit te Schrijven; Dat hij boven zijn Tractament van f. 3 Guldens ''s Weeks nog zal genieten voor het uittrekken der Wagtrollen voor het geheel in ''t jaar f. 10 Carolij Guldens; Aldus gedaan in ''s Gerechts Vergadering den 1 mrt 1798. (GAH43)
Paulus van Thielen (in doopreg: van Tile); huwt met Antje Heeres, N.H., kind: Willem Jan vT, geb 5 jun 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801; eigenaar van wijk H-141; gebruiker Haring Rintjes wed., gealimenteerd 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, huisno. 179, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 22:4:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -3:0 (GAH650); Woensdag den 11 sep 1799. Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Daar wij door de Agent der Marine Zijn aangeschreeven, om aan de Engelsche Krijgsgevangenen, Welke naar herwaarts Zijn getransporteerd, op de voet Zoo als Zulks te HRL heeft plaatsgehad, het nodige levensonderhoud te verschaffen, en Wij dus daar omtrent dienen te worden ge?lucideerd hebben Wij nodig geoordeeld Ulieden aan te Schrijven, gelijk geschiedt bij deezen, om deswegens van de Geweldige Provoost der Marine te HRL, de nodige informatien in te Winnen en Wel Speciaal hoeveel daar voor van den Lande per man daags Wordt Goedgedaan, en dezelve aan ons te zenden. Heil en Broederschap. Leeuwarden, den 9 sep 1799, 5e Jr der B:V:. Waarover gedelibereerd Zijnde, is goedgevonden, den Burger P:v. T., als Provoost bij de Marine, op ''t Huis der Gemeente te Verzoeken, om van dezelve, de verlangde Informatie in te Winnen, dan dezelve op eene Reise na delfzijl Zijnde in den Raad bij geene andere, deeze Informatie Kunnende bekoomen, is daar van pr:missive aan het departementaal Bestuur Kennisse gegeeven, om Zoo dra Thielen Geretourneerd is, hen aan te beantwoorden. (GAH45); Sondag den 15 SeptembR 1799. de Raad der Gemeente van HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Wij hebben hier nevens Zeer gedienstig de Eer UWL:te Communiceren, dat Wij agtervolgens UWL:aanschrijvinge van den 5 deezer thans een Veertig tal Burgers tot den Plaatzelijken dienst, tot maintien, en bewaaringe der rust en Veiligheid gewapende hebbende, Welke rede hunne officiers bij meerderheid van Stemmen hebben verkooren, Wij geeven hier van pr:missive mede aan den Collonel Emmerij Kennis, de gewaldige Provoost bij de marine den Burger P. v. T. heeden van Zijne reise geretourneert Zijnde, hebben Wijk hem defacto, de verlangde Informatie noopens de handelwijs, omtrent de Engelsche Krijgsgevangenen, en de Kostgelden, Welke hij daar voor geniet afgevraagt, dien Wij hier nevens aan UWL inzenden Daar de chirurgijn Maj?r Claas Meinerts, alhier van deeze nademiddag van de Helder arriveerde, hebben wij Vermeend van hem, ende Schipper die hem overgebragt heeft de positien, onder Eede te moeten inwinnen, en aan UWL:over te zenden, ten einde om UWL:van den toedragt der Zaaken, aldaar te Informeren, op morgen Zal den Schipper met eene missive van Meinerts Zich bij UWL vervoegen, ter bekoming van een Pas, voor Zijn retour. Verders Kunnen Wij UWL:rapporteren, dat de Engelsche Schepen, Waar van Wij UWL:gemeld hebben, thans uit ons gezigt Verwijdert Zijn, volgens de Cours moeten Zij naar ''t Vlie Zijn gestevend. (GAH45); Maandag den 1 apr 1799. de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde aan de Burger P. v. T. Luitenant Gewedige bij de Marine op deszelfs verzoek tot een Werfhuis geaccordeert het Huis van Bauke Jans (alias) Brugman. (GAH44)
Paulus Tjallings huwt met Jacoba Johannessen, kind: Tjalling Tuinstra, geb 1774 Midlum; BS ovl 1841
Paulus Tjallings geb 16 aug 1804 HRL, ged 4 sep 1804 HRL, zv Tjalling Paulus en Grietje Popkes; dopen Grote Kerk HRL 1804
Paulus Tjesma medicinae doctor, van Franequer gekomen, heeft op heden het burgerrecht deser stede gewonnen, nae dat hij alvorens verklaart heeft sich als een eerlijck burger te comporteren en de burgers lasten te dragen, betalende ten dien einde de gerechtigheid daer toe staende aan de f. 10:10:0, op 23 sep 1691. (burgerboek)
Paulus Uilkes zie: Aukema
Paulus Wellinga ovl voor 1811, huwt met Rigtje Dijkstra en huwt met Sijtske Jans Faber, burgemeester 1800-1810, kinderen: Evert, geb 1787 Bolsward, Froukje Paulus W, geb 1791 Bolsward; BS ovl 1823; 1853 overlijdens; van Bolsward, het burgerrecht dezer stad geaccordeert en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. Tetrode, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 7 apr 1796. (burgerboek); wed. W. gebruiker wijk E-156; medegebruikers Johannes Daum, kleermaker, S. Utberg, Luth. predikant, 1814. (GAH204); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene somma van f. 630:7:0, welke dezelve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gereekend en geslooten in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de verteekening der 2de gesw:Clercq ter secretarije. Was getekend: IJpe Feddema rendant, G. Pettinga, P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W. Vettevogel, Hendrik W. Blok, P.W., J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus G. de Boer, Marten Bos, Simon Wyma, H. Tamboezer, gesw:Clercq (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 98:1:0 ter zaake geleverd kooperwerk, 19 may 1801, quit. no. 10 (GAH1133); id. Reparatie van koperwerk, 18 jan 1809, quit. no. 10 (GAH1141); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene summa van f. 511:16:10 welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan gerekend en geslooten, in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1801. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P.W., P.J. Coulbout, G. Pettinga, Paulus G. de Boer, Harm:Tamboezer, Wassenaar, C. Mollema, T. van Benthem, C. Blok, L.C. van Goch (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:13:0 voor gereedschappen etc., 30 dec 1809, quit. no. 86 (GAH1141); Donderdag den 11 jul 1799 ''s avonds. Compareerden voor Commissarien L. Albada en P.W. op ''t Huis der Gemeente de gezamentlijke geintresseerden of Contribuanten, tot het diephouden der Zoutsloot bij de Keeten van Hijlke Hanekuyk welke eene uitdieping of Leyking vereischte, en is bij dezelve geintresseerden unanim beslooten, om dezelve Sloot, voor dit maal te laaten uitslotten, zijnde voor dit maal de bezorging, en schikkingen overgelaaten aan de ordinaris gecommitteerden tot ''t Leyken van ''t zelfde diept. (GAH45); So. den 11 Augs 1799. Communiceerde de Praesident (den Burger P.W. ) aan den Raad, dat hij reeds voorlopig aan de Commissaris tot de Tonnagie, uit de Voogden der Stads algemene armen, den Burger Wijger Harmens, Kennisse van deeze aanschrijving had gegeeven, Waarop beslooten Wierd, den Burger Wijger Harmens op het Huis der Gemeente te verzoeken, en dezelve nogmaal te gelasten, de Buiten Tonnen in het Amelander Gat, ten spoedigsten te doen Wegneemen, Welke Burger gecomfuveerd Zijnde, betuigde dat daar op door hem rede ordre gesteld was. (GAH45); Dingsdag den 10 sep 1799. de Raad der Gemeente extra=ordrs vergadert Zijnde, hebben ter vergadering binnen gestaan, de Burgers H:Westra en Sicco IJsenbeek, als Gecommitteerden uit het Collegie van Brandmeesteren, te Kennen geevende, dat er onder de Gewapende Burgermacht, Zich over de 40 Perzoonen bevonden, Welke uit hoofde van haare Posten en bedieningen, in Cas van onverhoopte brand, bij de spuiten moesten assisteren en dus, of hunne Schutterlijke dienst of de Brandspuiten moesten verlaaten, waar uit in beide gevallen, in de tegenwoordige tijdsomstandigheden, de grootste Confusie Zoude Konnen ontstaan, Proponerende gedagte gecommitteerden, uit dien hoofde of de Raad niet Zoude Konnen goedvinden, voor eenige tijd en tot Wederopzeggen toe, een genoegzaam getal Particuliere Burgers (geene Schutterlijke dienstdoende) aan te Stellen, om in allen gevalle, bij de Brandspuiten te assisteren, Waar over gedelibereerd Zijnde, is uit Consideratie der aangevoerde redenen, Conform het voorstel geconcludeert, en Zijn de Burgers Albeda x P.W. in Commissie gesteld om Zulks te effectueren, met Wijdere Last om de Burgeren Welke Zich, tot voorz:diensten Willen laaten employeren, op de volgende Conditien aan te neemen: Pmo: dat dezelve Zullen gelibereerd Zijn van de betaalingen van ''t Wagtgeld; Sdo: dat dezelve wanneer de Brandspuiten gevisiteerd worden, voor deeze moeite Zullen genieten Ses Stuivers, en Wanneer Zij bij de Spuiten, in Cas van onverhoopte brand assisteren, daar voor billijk Zullen worden beloond, na ordinair gebruik Ttio: dat dezelve onder de orders, en gehoorzaamheid. van de Brandmeesteren Zullen moeten Staan, en dat aan ieder van hun een Penning Zal werden gegeeven op dat Zij mogen Weeten, bij Welke Spuit elk van haar bescheiden is. (GAH45); Maandag den 23 Septembr 1799. ''s avonds. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde voorts beslooten, tot de Zaaken betrekkelijk het invorderen van Requisiten, van Rijdtuigen, en Schepen etc, en daar voor noodige Recus, en verder al wat relatie, tot de Zaaken van oorlog heeft, eene Commissie te benoemen, Welke bij meerderheid van Stemmen is gederneert, op de Burgers P.J. Coulbout en P.W. (GAH45); Maandag den 6 jan 1800. de Raad der Gemeente ordrs vergadert zijnde, wierde geleezen eene Missive van het departementaal Bestuur van de Eems, zijnde van deezen Inhoud. Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Ingevolge eener aanschrijvinge van den Agent van oorlog deezer Republiek, ter voldoening an een besluit van het Uitvoerend Bewind dienst deeze Ulieden aan te schrijven, en te gelasten, omme die Burgers, welke ingevolge decreet van het vertegenwoordigend Lichaam van den 2 den sep LL. ter bewaaringe van de Inwendige rust en order binnen Ulieder Gemeente zijn gewaapend, tot Temporaire Corpsen geformeerd, en in werking gebragt op eene honorobale wijze te licentieeren, en verder derzelver betoonden ijver te bedanken; -terwijl wij Ulieden tevens kennis geeven, dat wij die Burgers welke zich in onderscheidene Gemeenten van dit departement tot het waarneemen van deezen dienst onwillig hebben betoond, aan voornoemde Bewind volgens deszelfs Last hebben opgegeeven dog dat door hetzelve is beslooten, om de deliberatie daar omtrent uit hoofde van de bovengemelde licentiatie te houden voor vervallen; -wordende Gijlieden bij deezen verder gelast, om de noodige orders te stellen, dat de Geweeren en verdere Wapenrustingen ''s Lands eigendom zijnde, en gebruikt zijn geworden door de bovengemelde Burger Corpsen, of de zodanige welke reeds door de Constitutioneele organisatie zijn ontbonden, en niet weeder in activen dienst gesteld, door die Burgers aan Ulieden werden opgebragt, en dezelve bij provisie en tot nadere aanschrijving onder Ulieden berustende te houden. Leeuwarden den 27 dec 1799 Het vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid. Waar over gedelibereerd zijnde, is beslooten, eene Commissie uit den Raad te benoemen, welke alle de Burgers, die tot bewaaringe der Inwendige Rust, binnen deeze plaats gediend hebben, en tot tijdelijke Corpsen geinformeerd zijn geweest, voor zich op ''t Huis der Gemeente te verzoeken, om dezelve op de hororabelste wijze te Licentieeren, en voor haare betoonde ijver te bedanken. Welke Commissie is gedecerneerd, op de Burgers M. Bos, P. Coulbout en P.W. - en is wijders beslooten ten regarde der Wapenrustinge, in zoo verre dien een Lands eigendom moogen zijn, aan gedagte aanschrijvinge Conform te voldoen. (GAH45); Maandag den 6 jan 1800. de Raad der Gemeente ordrs vergadert zijnde, wierde verder beslooten, om enee Commissie te benoemen ten fine om met de voogden der Stads Algemeene Armen te Confereren, om zich op den eigenlijken toestand hunner Administratie en Situatie van zaaken, naauwkeurig te onderrigten, alles op Rapport aan den Raad, welke Commissie is gedecernaard op de Burgers M. Bos, P.W. en den Secretaris IJ. Feddema. (GAH45); Voor verdere afhandeling: zie bij Marten Bos; (GAH45); Maandag den 13 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde wijders den Burger Jan Zijtses, zv den Poortier Zijtse Gerrijts, aangesteld, tot mede ordinaris Turfdraager, in Plaatze van Gerrijt Jans, welke voor eenige tijd overleeden is, en is dezelve daadelijk door de Praesident P:W. onder Eede genoomen. (GAH45); Dingsdag den 10 apr 1798. Nadat het Gerechte, door de Commissaris belast met het werk der Reorganisatie (den Burger J:G:Kramer) ontbonden van hunnen Eed, ontslaagen en uit een gegaan was, wierden derzelveeenigen tijd daar na, door welgedagten Commissaris verzogt den Raadzaal weder binnen te treeden, na zulks geschied zijnde, Communiceerde den Commissaris in gepaste Termen aan hun te weeten de Burgers Paulus de Boer, Lambert Albada, Marten Bos, P.W., Djurre Hendriks, Pieter Coulbout en Gerbrandus Pettinga, dat zij Leeden van het voormalig ge?xisteert hebbende Gerechte thans door hem Commissaris wierden aangesteld, om de Publicque Zaaken deezer Stad, als Raaden der Gemeente te Administreeren, tot zo lange daar in ''t zij door het uitvoerend Bewind, ''t zij door eene In te voerene Constitutie, of op eene andere wettige wijze zoude zijn voorzien op Instructie hier onder Staande zijnde den 1 ste Clercq Feddema mede binnen verzogt, en aan dezelve door den Commissaris gelast zijne funtie Provisioneel te blijven waarneemen. (Instructie niet overgenomen). Waar op bij de Nieuw aangestelde Raad der Gemeente de verklaaring agter Art. 2 (:De Leden van de Raaden der Gemeente en derzelver Ministers zullen in handen van de door het Administratif benoemde Commissaris afleggen en ondertekenen, de navolgende Verklaaring: ?Ik verklaare, te hebben een onveranderlijke afkeer, tegen het Stadhouderschap, de Aristocratie, de Regeeringloosheid en het Foederalisme?)in de Instructie vermeld wierde vertekent, en vervolgens de belofte agter Art. 14 (:De Leeden van de Raaden der Gemeente en derzelver Ministers zullen bij het aanvaarden hunner Bedieningen, in handen van den Commissaris afleggen de navolgende Belofte:?Ik belove op mijn Burgertrouw dat ik mij met alle vermoogens naar den inhoud dezer Instructie Stiptelijk zal gedraagen?) volgende in handen van den Commissaris afgelegd, voorts wierde in Conformiteit van Art. 3 (:De Raaden der Gemeente zullen dadelijk uit hun midden benmoemen een Praesident in tegenwoordigheid van opgemelde Commissaris, en zullen zij al meede hunnen Secretaris benoemen, onder approbatie deezer Vergadering) in tegenwoordigheid van den Commissaris bij beslooten briefjes overgegaan tot het benoemen van een Praesident, welke briefjes door den Commissaris geopend zijnde wierd bevonden dat het Preaesidium bij Pluraliteit van Stemmen was gedecerneert, op den Burger Paulus de Boer. Eindelijk wierde door den welgemelden Commissaris door afleezinge en affixie eener bekendmaking aan de Burgeren en Ingezetenen dezer plaats kennisse gegeven, dat voorzeide Burgers Paulus de Boer, Lambt. Albada, Marten Bos, P.W., Djurre Hendriks, Pieter Coulbout, en Gerbrandus Pettinga, door hem tot Raaden der Gemeente van deeze Stad Waaren aangesteld, met Last en in naame van het Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland, om dezelve persoonen in hunne respective Qualiteiten daar voor te erkennen en te respecteeren. (GAH44); Vrijdag den 13 apr 1798. de Raad extra ordinaris vergadert zijnde, wierde na deliberatie goedgevonden, ende zulks wel uit Consideratie, dat ieder der Leeden van de Raad voormaals het Gerechte uitgemaakt hebbende, in zijnen wijk of verdeelinge der Stad ten opzigte der Polijcije het best bekend is, dat die verdeelinge of Commissien zullen verblijven zoo als dezelve op den 2 may 1796 en vervolgens bepaald zijn, namentlijk het Noordoosten der Stad, P:W. welken telkens wanneer hij eenige Commissie heeft, zijnen Successor in ''t Praesidium bij zig zal moogen assumeeren. Ten Noordwesten: G; Pettinga & P:J:Coulbout, Ten Zuidoosten: L:Albada & M:Bos, Ten Zuidwesten: D:Hendriks & L:Albada, van ''t Stadshuis: G:Pettinga & L:Albada, tot de Zaaken van de Zeewerken: D: Hendriks, P:de Boer en L:Albada, tot de Zaaken van de Stads Lantaarns: D:Hendriks en L:Albada, tot de Zaaken van de Trekweg, en binnen weegen: M:Bos en G:Pettinga; tot de Gildens: Pettinga & Coulbout, Grootschippers, Smalschippers, en Bakkers; P.W. onder de bepaalinge als boven, Chirurgijns, Huistimmerlieden en Metzelaars; D:Hendriks & P:de Boer: Kleermakers, Schoenmakers & Scheepstimmerlieden; M:Bos & L:Albada: Zilversmeeden, Ijzersmeeden en Vleeschouwers. (GAH44); den Raad Extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde na aangehoorde bedenkingenvan den Secretaris Feddema op de Publicatie, relatijv de gilden van den 5 okt L:L:dezelven Publicatie in andere en Serieuse overweeging genoomen, en bij den Raad na rijpe deliberatie beslooten, eene Commissie uit hun midden te benoemen, om Cum Secretario gesterkt, van deezen nademiddag te drie uur, de Bewindvoerende persoonen van de bestaan hebbende gilden en Corporatien binnen deeze Stad, aan te zeggen, dat de Raad dezelve gildens en Corporatien kwaame te ontbinden, en na deeze declaratie voor ontbonden hield, en dat de bewindvoerende Persoonen van dezelve onder de verpligtinge bij voorn:gedagte Publicatie gestatueerd, in deeze Qualt: niet meer zouden werden erkend, en verders dezelve bewindvoerende Persoonen, ten dien fine, op het Huis der Gemeente doen Convoceeren Welke Commissie bij pluraliteit van Stemmen, is gedecerneert, op de Burgers Pieter Coulbout en P.W. (GAH44); Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur. de Burgers Pieter Coulbout en P.W., Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijt en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden. de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd. Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Woensdag den 28 Novembr. 1798. de raad der Gemeente extraordinaris Vergadert zijnde, op verzoek van de Burgers Jacob van Slooten, Coop-man, en Broer IJemes Varendsgezel alhier, de eerstgemelde weegens zijne Huisvrouw, en de laatstgenoemde prose Erfgenaamen of vrugttrekkers der nalatenschap van wln:haare oude Moeye Maria Lex, in deeze Vergadering gecompareerd zijnde om te kennen geevende dat zij met den Procr:Generaal van dit voormalig Gewest, hadden geconsuleert, over de Singuliere Conduite der Administratoren over de Boedel van wln:haare oude Moeye voornd:de Advocaaten H:P: Stambke, en E:F:Harkenroth, waar van de eerstgemelde zich rede geabsenteerd had-Dat de Procr:Generaal hun Comparanten had aangeraaden, dat zij zich bij de Raad der Gemeente moesten vervoegen, en van dezelve te verzoeken om daadelijk bij de Advocaat Harkenroth onderzoek van zaaken te doen, en de boedel van den absenten Advocaat Stambke, in Sequestratie te neemen, Verders met de boedel van Harkenroth na bevindinge van zaaken te handelen zoo als zij met een eigenhandig briefje van de Procr:Generaal bevestigden. Over Welk verzoek geldelibereerd zijnde, is geconcludeert ende boedel van den absenten Advocaat Stambke daadelijk in Sequestratie genoomen, en na dat de Advocaat Harkenroth eerst bij monde gehoord was tegens dezelve in deezer voegen gedisponeerd. de Raad der Gemeente van de Stad HRL geinformeerd zijnde, dat de Advocaat Henrij Phijlip Stambke, mede Administrator over de nagelaaten boedel van wijl:Maria Lex zich op een zinguliere Wijze van hier geabsenteert heeft behalven dat daar bij Zaaken voorkoomende welke de absentie van de Advocaat Stambke ten hoogten Suspect maaken, en den Raad gantsch onkundig zijnde, Welke effecten en gelden van de nagelaten boedel van wijl:Maria Lex onder de Advocaat Stambke berustende zijn, oordeelt den Raad ex officio Verpligt te zijn om voor het belang van onmondige Weezen te moeten waaken, en dus ten nauwkeurigsten Inquisitie te moeten doen, hoe en omtrent he met de Importante nagelaaten Boedel van Wln:meergem Maria Lex geleegen is. Daarom is het dat den Raad ex officio den mede Administrator Dr E:F:Harkenroth ter deezer Steede Woonagtig gelast, en ordonneert om van deeze nademiddag te drie uur Precijs, met alle de Stukken, effecten, en wat tot voorz:boedel relatie heeft, voor Commissarien Cum Secretario gesterkt, op het huis der Gemeente te Compareeren, en van alles dien aangaande oplossing, en verantwoording te doen, ten einde den Raad mag weeten hoe en omtrent het met meergemelde Boedel geleegen is, en wat onder den geabsenteerde Advocaat Stambke is berustende, om daar van den Hove van het voormalig Gewest Friesland te informeeren. Verder is bij den Raad beslooten, dat zoo wanneer de Advocaat Harkenroth in voorz:Qualt:hier aan niet Exact voldoet, zij tegens hem zal disponeeren, Zodanig zij ter mainctien der Justitie en tot Conservatie der onmondigen goederen zal oordeelen te behooren. Aldus gedecreteerd op het Huis der Gemeente den 28 nov 1798. En zijn eindelijk tot de Commissie waar voor de Advocaat Harkenroth zig zoude hebben te Verantwoorden, benoemd de Praesident en Sequens van den Raad, de Burgers P:J:Coulbout, em P:W. gesterkt met den secretaris Feddema. (GAH44); Woensdag den 28 nov 1798 ''s nademiddags drie uur. de Commissarien P:J:Coulbout en P:W. Cum secretario gesterkt op ''t Huis der Gemeente bij eengekoomen zijnde, is voor dezelve gecompareerd de Advocaat Harkenroth, Welke aan gedagte commissarien van alle de Stukken en effecten tot de boedel van wln:Maria Lex volgens zijne opgaaff behoorende Visie had gegeeven en na hij beleeden had dat er geene meerder effecten bij den boedel waaren, als meede dat den absenten Advocaat Stambke geene effecten dien boedel aangaande, onder zich had berustende maar dezelve alle, aan hem Harkenroth had gesuppedieert, is de Staat des boedels door voorzeide Commissarien Cum secretario gesterkt in deezer voegen opgemaakt. (GAH44); Zo na Moogelijk naauwkeurige Berekening over den tegenwoordige Staat der Nagelaaten boedel van WijL:Maria Lex weduwe Jacob Willems in leeven Uidraagster te HRL. Volgens bijgaande Authenticque Copia Staat, en Inventaris waar van de Origineele ter Secretarie berustende is, heeft de Boedel van Wijl:Maria Lex bij haar overlijden gerendeert, en Waar van het Collateraale Successie regt, aan den Lande betaald is, eene Somma van f. 84297:7:10 Om de waare Staat des boedels te vinden, moet van deeze nalaatenschap afgetrokken worden: Het betaalde Collaterale Successie Regt f. 2107:8:12, de Lijfrenthe brieven welke Wel op het Inventaris voor Profijtelijk gebragt zijn, dog van de voordeelige Staat des boedels moeten werden gededuceert, om dat dezelve aan de Erfgenaamen op wiens Lijven ze geconstitueerd Waaren, zijn gelegateerd, bedraagende te zaamen: f. 3321:18:0; de Vastigheeden, of immobile Effecten, welke na het Re?el uitgerekend te zaamen uitmaaken: f. 1873:15:0; dus rest voor de Mobile Effecten f. 76. f. 994:5:14. de Mobile Effecten bedragen volgens Pag 1: f. 76994:5:15; de Boedel Bedraagt thans volgens bijgaande Korte Staat, eene Summa van: f. 56401:10:4, Dus Manqueert er aan Capitaal de Summa van f. 20592:15:10. de Erflatersche Maria Lex is blijkens ''t Inventaris overleeden den 24 jul 1791 en de Intressen van ''t Importante Capitaal, zijn tot haar Versterfdag berekend, Zoo als uit ''t zelve Inventaris Consteert. Dus moet hier vandaan de Intrest van dit verbaazende Capitaal aan de f. 76994:5:14 berekend worden. Men zal de Stelling maaken van den 24 jul 1791 tot den 24 jul 1798, is Seven Jaaren en de Intrest tot de Modique Prijs van Drie Procento berekenen (hoewel er Capitaalen onder zijn, die hooger Renthe doen) maakt voor een Jaar eene Summa van f. 2309:16:6, Dus voor Seven jaar f. 16168:12:10. Men mag veilig Stellen dat de ImmobileEffecten bestaande (zoo als uit het Inventaris geblijkt) in drie huizen, Jaarlijks na deductie der Lasten en het onderhoud zuiver anbrengen f. 150:0:0, Is voor Seven Jaar f. 1050:0:0, Maakt eene Summa van f. 17218:12:10. de Uitgaaven, welke Jaarlijks uit de Revenuen gedaan zijn, of moeten worden, bestaan in de volgende Posten: de Erflaatersche hadde aan haare beide nagelaaten Susters, Hiltje en Trijntje Lex, gelegateerd, een Inkoomen van vier CarGuldens ''s Weeks ieder; Verder hadde zij aan de Kinds kinderen van haare Susters, Wanneer dezelve den 26 ste Jaarige Ouderdom, geadempleerd hadden, gelegateerd, ieder deszelfs Contingent van de Revenuen, Jaarlijks, met dien Verstande dat de Portien voor de kinds kinderen Welke de 26 Jaaren, nog niet bereikten moest Staan blijven, en het Capitaal accresseeren. Zij hadde aan die persoon, Welke haar boedel Zoude koomen te Administreeren voor het Eerste en laatste Jaar der Administratie besprooken Jaarlijks f. 60:0:0 en voor alle de tusschen Jaaren f. 30:0:0 zonder dat deselve iets verder, in uitgaave mogt brengen. Eene der Susters Hiltje Lex heeft geleefd tot den 12 may 1792, dus de f. 4:0:0 ''s weeks genooten voor den tijd van 42 1/2 Week is: f. 170:0:0 Trijntje Lex leeft nog, en heeft dus tot den 24 jul 1798 genooten, voor Seven Jaaren de Summa van f. 1456:0:0 Vier der Kinds kinderen van de Zusters der Erflaatersche hebben de Jaaren bereikt van hun Contingent der Jaarlijksche Revenuen te konnen trekken, deeze heeft men zonder ooit eenige Rekening te doen Jaarlijks met f. 100:0:0 afgezouten. Een daar van genaamd Sijbrigje IJemes, heeft van den beginne af getrokken, dus tot den 24 jul 1798 f. 700:0:0 Een ander genaamd Hiltje IJemes van 1794 tot 1798: f. 400:0:0 Een derde genaamd Riemke Wijbes ut supra: f. 400:0:0 Een vierde genaamd Broer IJemes van 1797 af: f. 100:0:0 Dit zijn de Uitgaaven, en buiten dezelve konnen er geene van eenige Consideratie zijn: f. 3226:0:0 Dan heeft eene der Legetarissen ons verhaald, en Verder konnen wij hier niet voor instaan, dat hij geinformeerd Was, dat er Salvo Caleula f. 3000:0:0 met het verbouwen van een Huis (Zoo als hij het noemde) Verspild was, onder welke verbouwing onder anderen meer dan voor hondert guldens aan jenever aan de Werklieden, Zou Verschonken zijn deeze Summa zullen Wij hier eens bij voegen. Dus rendeeren de uitgaaven: f. 6226:0:0 Slot van Rekening. Manqueert aan Capitaal: f. 20. f. 592:15:10 en aan Intrest: f. 17. f. 218:12:10, Dus aan Capitaal en Intrest: f. 37. f. 811:8:4. Hier van moet gededuceert worden de uitgaaf van: f. 6226:0:0; Dus manqueert er aan Capitaal en Intrest: f. 31. f. 585:8:4. Een en dartig Duizend Vijfhondert vijf en Tagtig CarGuldens Agt Stuivers en Vier penningen, waar van de meede Administrator Dr. E:F:Harkenroth, in ''t geheel geen Verantwoording weet te doen als alleen dat hij Zegt f. 2200:0:0 bij Cas te hebben, dog wat Staat op dit Zeggen te maaken is, zal de uitkomst bevestigen. Als men nu nog eens in Consideratie nam, dat de Administratoren over het 1 ste Jaar na deductie der Uitgaaven van de Revenuen overhielden om het niet te ruim te neemen f. 1600:0:0 en Zulks ten voordeele der Boedel hadden uitgezet, zoo als hun pligt was, en men zoo van Jaar tot Jaar eens voortrekende, zou het deficit nog merkelijk grooter Worden. Aldus opgemaakt bij ons ondergetekende Commissarien uit, en Secretaris van de Raad der Gemeente van de Stad HRL den 29 Novembr 1798. PS. hier van moet nog afgetrokken worden het Tractament van de Administratoren aan de f. 240:0:0 Welk gecommitteerd was. Was get: P:W., P:J:Coulbout, IJpe Feddema. de voorzeide Commissarien gesterkt als vooren na genoomen Visie der effecten tot den meergemelden Boedel van Wln:Maria Lex behoorende en na aangehoorde Confessie van de Advocaat Harkenroth, het Verbaazende deficit Welke bij den boedel, zoo aan Capitaal, als Intrest mankeerde gebleeken zijnde, is bij dezelve beslooten om alle de effecten Relatijv voorz:Boedel, in tegenwoordigheid van de Advocaat Harkenroth, in een kisje te Sluiten en hetzelve kisje met het Stads Zegil, beneffens dat van de Advocaat Harkenroth, te doen verzegelen, zoo als dadelijk ter uitvoer wierd gebragt. -Voorts wierde in deeze netelige zaak bij voorz:Commissarien geresolveerd en bewerkstelligd om den Advocaat Harkenroth Provisioneel in zijn eigen huis te doen bewaaren, en in verzekering te houden, als mede om deszelfs eigen boedel in Sequestratie te neemen tot dat de Commissie Rapport van het gebezoigneerde, aan den raad zoude hebben gedaan ten fine den Raad, in deezen wijder zoude kunnen disponeeren, zodanig zij in goede Justitie zoude verstaan te behooren. (GAH44); Donderdag den 29 nov 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts door den Burgers P:J:Coulbout en P:W. Cum Secretario gesterkt , aan de Vergadering gerapporteerd, het voorgevallene omtrent hunne gehouden bezoigne met de Advocaat Harkenroth, en ''t geen noopens dien door hun was verrigt, hier vooren geinsereerd. Waar over gedelibereerd zijnde, is na goedkeuringe en volkoomen approbatie, van het verrigte der Commissarien goedgevonden en geresolveerd, alles ten opzigte van de Advocaat Harkenroth, zoo ten regarde van de Provisioneele bewaaringe van zijn Perzoon, als de Sequestratie zijnes boedels, in die Staat te houden, zoo als het door welgedagte Commissarien gebragt was, voorts de opgemaakte Staat des Boedels, aan de Raaden van Justitie van het voormalig Gewest Friesland, beneffens eene ampele Missive en alle Stukken, wat in deezen ter materie en voorligtinge dienen kan in te zenden, ten fine om zoo mooglijk arme Weduwen, en ouderlooze Weezen recht te doen verschaffen. NB. de Missive is geregistreerd in het ordinaire Copiaboek. (GAH44); Donderdag den 17 jan 1799. de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & W., Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende. (GAH44); Vrijdag den 18 jan 1799. de Commissarien Coulbout en W., Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wijbes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles. Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëxhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Paulus Willems geb 2 may 1783, ged 13 may 1783 Grote Kerk HRL, zv Willem Jans en Antje Hendriks
Paulus Wouters zie: Keyzer
Paulus Ages Ennema ovl 7 jan 1755, armevoogd in 1743 te Franeker, wonende te Franeker 1740-1749; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 200 Caroliguldens, 6 mei 1754: 20 Caroliguldens; id. ord. 5 mei 1751; id. ord. 10 jun 1750 (GAH427); id. 2 jun 1730 (GAH283); id. 23 apr 1731 (GAH283); id. 19 jun 1732 (GAH283); id. 7 dec 1735 (GAH283); id. 30 apr 1736 (GAH283); id. 20 mei 1737 (GAH283); id. 23 jun 1738 (GAH283); id. 22 apr 1739 (GAH283); id. wegens 9 maanden min 6 dagen lijfrente van 200 Caroliguldens, alsmede voor het opbrengen der constitutiebrief, 17 feb 1755: f. 17:4:0; id. op diens lijf geconstitueerd kapitaal tegen 10%, 1 jan 1754, no. 20: 200 Caroliguldens; id. 8 jun 1740; id. 24 apr 1741; id. 13 jun 1742; id. 22 aug 1743; id. 28 apr 1744; id. 10 mei 1745; id. 11 mei 1746; id. 29 mei 1747; id. 10 jul 1748; id. 5 mei 1749; id. 5 mei 1751; id. 8 mei 1752; id. 10 mei 1753; id. restitutie gedane verschotten tot onderhoud van Antje Hanses Stalman weduwe aan Kingmatille van 1 feb 1747 tot 1 feb 1748, 10 jul 1748: f. 25:0:0; (geen boeknr. vermeld)
Paulus Alberts Wiersma huwt met Tietje Baukes, kind: Bauke Paulus W, geb 1769 Almenum; BS ovl 1832
Paulus Alberts Wiersma geb 11 dec 1799 Almenum, boereknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Paulus Antonius Boone geb 1784 Oostende, Belgi?, ovl 3 mrt 1833 HRL, huwt met Froukje Paulus Wellinga op 29 apr 1810 HRL, komt van HRL; in 1810, varenspersoon in 1833, zv Paulus B., (gk), en Anna Mieke, (gk); huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1833, ovl 1853; P.B. en Froukje Wellinga, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 Grasmaand 1810
Paulus Baukes Wiersma geb 26 mrt 1801 Almenum, ged 5 mei 1801 HRL, ovl 2 sep 1847 HRL, huwt met Janke Lieuwes van Loon op 12 mei 1836 HRL, werkman, N.H., zv Bauke Paulus en Tietje Tjallings Terpstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1836, ovl 1847
Paulus Daniels Beva ovl voor 1812; huwt met Elisabeth Jans; BS geb 1811; wed. P.B. eigenaar en gebruiker van wijk C-092, naaister, 1814. (GAH204); begraven Groot Kerkhof, regel 30, nr. 39; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; P.D.B. en Elizabeth Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 dec 1780 HRL, en zijn getrouwd den 12 daaraanvolgende; woont in 7e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Paulus Foppes Torenbeek geb 21 aug 1799 HRL, ovl 14 apr 1887 HRL, 1e huwt met Hendrikje Geerts de Groot op 29 jun 1826 HRL, huw.afk. 18 en 25 jun 1826, ook huwt met Akke Molenaar, (gk), schoenmaker in 1851, N.H., zv Foppe Klazes T, en Rinske Paulus de Vries; BS huw 1826, ovl 1845, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, wijk H-111; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-167; VT1839
Paulus Gerrits de Boer Wijders wierden de burgers P.J. Coulbout en P. d. B. genomineerd om cum secretaris gesterkt op vrijdag den 31 deezer de Lastbrieven der Kiezers, in Corformiteit het decreet van het Vertegenwoordigend Ligchaam, van den 13 May L.L. na te zien en te authoriseeren, 28 may 1799 (GAH45); Maandag, 10 jun 1799: voorts wierden de Burgers Albada en P. d. B. gecommitteerd, omme onderzoek te doen na de klagten door Teunis Beva uitgebragt over de uitkeeringe van zijnen Post als Vischafslaager (GAH45); geb 1769 Franeker, ovl 14 jul 1844 HRL, huwt met Petronella Jans Hobbema, huw.get. bij P. Rozinga en A.J. de Vries 1814, ontvanger en lid gemeenteraad 1799-1811, waagmeester 1844, koopt een huis in 1801 kinderen: Jan Paulus de B., geb 1799 HRL, Remelia Paulus de B., geb 1794 HRL, Aafke de B., geb 1792/3 HRL, Sijtse Paulus de B., geb 1803 HRL, Gerrit Paulus de B., geb 1797 HRL, zv Gerrit Sijtzes de B., en Aafke Jans de Haan; BS huw 1814, huw 1828, ovl 1830, ovl 1844, ovl 1845, ovl 1872, BS Franeker ovl 1872,; eigenaar van wijk B-086, een ledig plak gronds, 1814. (GAH204); id. van wijk B-087, branderij zelf, 1814. (GAH204); id. van wijk B-088; gebruiker Jan Jansen Wagenaar, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-089; gebruiker Tjebbe Riemers de Boer, arbeider, 1814. (GAH204); id. van wijk B-101; gebruiker is Reinder Thomas, boerearbeider, 1814. (GAH204); id. van wijk B-126, pakhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk B-127, panbakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-128, panwerk self, 1814. (GAH204); id. van 129, ledig, 1814. (GAH204); id. van 130, wagenhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk B-162; stalling self, 1814. (GAH204); oud 71 jar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, waagmeester, wijk F-030 VT1839; bezit een chais, (open wagentje) met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0 2 mei 1795, mei 1796, 1798, 1799, 1801, mei 1802; belasting nu: f. 7:11:11; mei 1803. (GAH650); belasting nu: f. 7:14:0, mei 1804, 1805. (GAH650); bezit een overdekte wagen, belasting: f. 12:0:0, 1800, 1801. (GAH650); heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, tweede quartier, no. 1, mei 1802, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links: . -3:0, rechts: . -6:0; jaar ? (; ijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier:30:0:0 (GAH650); Afsluiting Weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is, eene summa van 630 Caroliguldens en 7 stuivers, welke den Rendant in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL, den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de verteekening der 2de gesw:clercq ter Secretarije. Was getekend: IJpe Feddema, rendant, G. Pettinga, P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W. Vettevogel, Hendrik W. Blok, Paulus Wellinga, J. Tamboezer, D. Hendriks, P.G. d. B., Marten Bos, S. Wyma, H. Tamboezer (GAH1128); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene Summa van f. 511:16:10, welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend en geslooten in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1810. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout, G. Pettinga, P.G. d. B., Harm:Tamboezer, Wassenaar, C. Mollema, Tjerk van Benthem, C. Blok en L.C. van Goch. (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:0:0 voor geleverde dakpennen, 30 dec 1809, quit. no. 95 (GAH1141); id. f. 6:19:0, 9 mrt 1809, quit. no. 4 (GAH1141); Voorts wierden de Burgers Gerbrand Pettinga en P. d. B. gecommitteerd, om naamens de Stad HRL, als Floreenpligtige mede te Procedeeren, tot de Stemminge van Volmachten, op de Vijfdeelen Zeedijken, buitendijks, wegens de Stad, en de Burgers Lambert Albada en Marten Bos, ten zelven einde weegens den Dorpe Almenum. Zijnde aan de Burgers Pettinga en d. B. navolgende acte van qualificatie gesuppediteert. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordinaris vergadert zijnde, heeft na deliberatie goedgevonden, uit hun midden te benoemen, en te Committeeren, de Burgers P. d. B. en Gerbrand Pettinga, om naamens de Stad HRL als floorenpligtige op morgen den 5 jul 1799, zig te vervoegen op ''t Huis der Gemeente alhier bij de stemminge tot Volmachten, op de Vijfdeelen Zeedijken, buitendijks, en diesweegens de Stads belangen waar te neemen, en meede tot het Stemmen van Volmachten te Procedeeren, en alles te verrigten wat den aard der Zaake mede brengt, alle welke doeningen, den Raad verklaart te zullen approbeeren en bekragtigen. en zal Extract deezes aan gedagte Commissie worden gesuppediteert om dezelve te verstrekken voor genoegzaame qualificatie. HRL, 4 jul 1799. (GAH45); Dingsdag den 10 dec 1799 ?S voordemiddags. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde voorts geleeZen een Request van de Boden Frans Bouthout, en Jan Hendriks de Boer, inhoudende verZoek, van eene Gratificatie voor extra diensten te mogen erlangen alsmede dat uit hoofde der bekrompenheid van hun bestaan, het oproepen bij de Publicque VerKoopingen, Weder bij hunne Post gevoegd mogt Werden, Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten, het Zelve Request te stellen in handen van eene Commissie uit den Raad, ten einde van deZelve (te Weeten den Raad) te dienen van Consideratie, en Aldus, Welke Commissie is gedecerneerd op de Burgers P:d. B. en L:Albada. (GAH45); Dingsdag den 10 apr 1798. Nadat het Gerechte door den Commissaris belast met het werk der Reorganisatie (den Burger J:G:Kramer) ontbonden van hunnen Eed, ontslaagen en uiten gegaan was, wierden dezelve eenigen tijd daar na, door welgedagten Commissaris verzogt den Raadzaal weder binnen te treeden, na zulks geschied zijnde, Communiceerde den Commissaris in gepaste Terman aan hun te weeten de Burgers P. d. B., Lambert Albada, Marten Bos, Paulus Wellinga, Djurre Hendriks, Pieter Coulbout en Gerbrandus Pettinga, dat zij Leden van het voormalig ge?xisteert hebbende Geregte thans door hem Commissaris Wierden aangesteld, om de Publicque Zaaken deezer Stad, als Raad der Gemeente te Administreeren, tot zo lange daar in ''t zij door het uitvoerend Bewind, ''t zij door eene In te voerene Constitutie of op eene andere Wettige wijze zoude zijn voorzien op Instructie hier onder Staande zijnde den 1 ste Clercq Feddema mede binnen verzogt, en aan dezelve door den Commissaris gelast zijne functie Provisioneel te blijven waarneemen. (Instructie niet overgenomen). Waar op bij de Nieuw aangestelde Raad der Gemeente de verklaaring agter Art. 2in de Instructie vermeld (: de Leden van de Raaden, der Gemeente en derzelver Ministers zullen in handen van de door het Administratif benoemde Commissaris afleggen en ondertekekenen, de navolgende verklaaring:?Ik verklaare, te hebben een onveranderlijken afkeer, tegen het Stadhouderschap, de Aristocratie, de Regeeringloosheid en het Foederalisme?) wierde Vertekent, en vervolgens de belofte agter Art. 14 (:De Leeden van de Raaden, der gemeente en derzelver Ministers zullen bij het aanvaarden hunner Bedieningen, in handen van den Commissaris afleggen de nAvolgende Belofte: ?Ik belove op mijn Burgertrouw dat ik mij met alle vermoogens naar den inhoud dezer Instructie Stiptelijk zal gedraagen?) volgende in handen van den Commissaris is afgelegd, voorts wierde in Conformiteit van Art. 3 (:De Raaden der Gemeente zullen dadelijk uit hun midden benoemen een Praesident in tegenwoordigheid van opgemelde Commissaris, en zullen zij al meede hunnen Secretaris benoemen, onder approbatie deezer Vergadering) in tegenwoordigheid van den Commissaris bij beslooten briefjes overgegaan tot het benoemen van een Praesident, welke briefjes door den Commissaris geopend zijnde, wierd bevonden dat het Praesidium bij Pluraliteit van Stemmen, was gedecerneert, op den Burger P. d. B
Paulus H Ferdinand zie: Pfeiffer
Paulus Hansen Houtsma geb 27 mei 1777 HRL, ovl 26 aug 1819 HRL, huwt met Japke Rintjes op 20 mrt 1803 HRL, huw.get. bij P.T. van Vliet en E.J. Velthuis 1817, balkvlotter in 1819, kinderen: Geeske H, geb 24 dec 1806 HRL, Rients Paulus H, geb 23 nov 1809 HRL, Hinke Paulus H, geb 6 mrt 1805 te HRL, Hans H, geb 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1809, BS geb 1811, huw 1817, ovl 1819, huw 1830, ovl 1835; gebruiker van wijk H-146, sjouwer, eigenaar is A.W. Tadema q. q., 1814. (GAH204)
Paulus Hanses Goverts ovl 4 feb 1780 Makkum, huwt met Attje Hayes Beyma, kind: Hans Paulus G, geb 1776 Makkum; BS huw 1828, ovl 1840
Paulus Hermanus Pfeifer geb 11 mrt 1806 HRL, ged 13 apr 1806 HRL, zv Ferdinand Fredriks P, en Talea Folkerts; dopen Grote Kerk HRL 1806
Paulus Jacobus Dorenbos geb 1797 Oldeboorn, huwt met Maria Watzes Hilarius op 23 apr 1826 HRL, huw.afk. 9 en 16 apr 1826 HRL en Oldeboorn, meester timmerman, wonende te Oldeboorn, zv Jacobus Martinus D, en Lavina Willems Zwart; BS huw 1826
Paulus Jans de Wilde huwt met Acke Wiebes op 9 jun 1805 HRL, kind: Jan Paulus dW, geb 15 jun 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807; P.J. dW. ende Akke Wybes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Evelings, goede bekende, 25 may 1805; ondertrouw HRL
Paulus Jansen Wolfers huwt met Geertruid Daniels Heins, kind: Paulus Paulus Wolfers, geb 17 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL
Paulus Jansz Hannema geb 10 jun 1775, ovl 17 sep 1779, 2e kind, Grote Kerk; vdGaast begraaf lijst
Paulus Johannes Tolsma geb 30 aug 1804 Almenum, ovl 29 dec 1878 HRL, huwt met Gerbrigje Terpstra boereknecht te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Johannes T, en Hiske de Boer; BS ovl 1878; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Paulus Johannes Vogel geb 1796 HRL, ovl 5 apr 1852 HRL, huwt met Sijke Riemers Pool op 17 jan 1828 HRL, huw.afk. 6 en 13 jan 1828, werkman, zv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS huw 1828, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-155, 159; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmakersknecht, wijk H-182; VT1839; geb 5 okt 1796, ged 16 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Johannes Vogel en Trijntje Leyenaar
Paulus Martinus Faro ovl voor 1842, huwt met Trijntje Hendriks Boersma, kinderen: Hendrika Paulus F, geb 4 okt 1804 Sexb, Hendrik Paulus F, geb 1811 Sexb; BS huw 1841, ovl 1868
Paulus Nikolaas Schrijnhout geb 10 apr 1789, ged 26 may 1789 Grote Kerk HRL, zv Nikolaas Paulus Schrijnhout en Gertje Jeltes
Paulus Paulus Wolfers geb 17 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL, zv Paulus Jansen Wolfers en Geertruid Daniels Heins; dopen Grote Kerk rha
Paulus Pieters Ferwer ovl 4 dec 1679, 70 jaar, Chirurgijn, Westerkerk, huwt met Lijsbet Harmens, ovl 16 nov 1672, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; Anno 1679 den 4 dec is gestorven de eersame P.P.F., chirurgijn dezer stede out 70 jaren en is hier begraven; (was huwt met Lijsbet Harmens, zie aldaar), Groote Kerk; (GAH3212)
Paulus Uilkes Aukema huwt met Antie Dirks Burduin; heeft een zoon: Uilke Paulus Aukema; zie aldaar
Paulus uylkes Aukema ged 4 dec 1757 Westerkerk HRL, zv uylke Paulus Aukema en Catharina Simons de Haas; ijzerwerkleverancier in 1782; afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten op den Raadhuize binnen HRL. In kennisse de handen vd rendante en vd nieuw aangestelde rentmeester E.F. Harkenroth, benevens de vertekeningen vd Heren daartoe gecommitteerd, mitsgaders de voogden van het Weeshuis en de subscriptie van mij secr. den 26 jan 1780. L.W. Steensma, P.A. als gelastigde van Antje Meyer wed. de Haas, vd Brugh, Sijds Schaaff, E.F. Harkenroth, Joh. Spannenburg, S. Rienstra. (GAH1110); P.A. van HRL, en dedtje de Zwart van Menaldum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 oct 1781 HRL, en zijn op vertoond getuigschrift van Menaldum ten zelfden dage getrouwd; kind: Klaaske Paulus Aukema, geb 12 sep 1782, ged 1 okt 1782 Grote Kerk HRL, dv Paulusa Aukema en detje Jans; ontvangt van het gemeentebestuur voor geleverde ijzerwaren, 24 jun 1782: 28 Caroliguldens
Peerck Siercks ovl 18 jan 1663, huisvrou van Pijtter Wybrants, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Pelgrom Ardesch gemraad krijgt bericht van het dept. Bestuur van de Eems dat de gepensioneerde majoor P.A., volgens aantekening uit de Resolutieboeken, die ter sekretarie van het dept. Bestuur berusten, gelijk behandeld is als alle andere officieren die in 1786 en 1787 alhier in garnizoen gelegen hebben. Indertijd kon de burgerij bekend maken of zij iets tegen requiranten hebben in te brengen. Wordt vooraf bekendgemaakt door klokgelui en bij plechtige proclamatie. Wie iets in te brengen heeft, moet dat binnen 8 dagen doen. Bij geen bezwaar geeft gemeenteraad een goede conduit af, wo. 2 jul 1800. (GAH46); Donderdag den 5 apr 1798. Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde wegens den Burger P:A. Voormaals Luitenant Coll:onder ''t geweezen Regiment van den Generaal Majoor de Schepper alhier in den Jaare 1786, 1787 in Guarnisoen gelegen hebbende Verzoek gedaan, om eene Certificatie noopens deszelfs gehouden Conduite in dien tijd ten welken Einde hij aan ''t Volk is voorgesteld zoo als in deezen te doen gebruikelijk is. (GAH43)
Peter Bruggen Wij Ondergeschrevenen Paulus G. de Boer en Pietje Jans Echtelieden te HRL verklaren bij dezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter Riemke de Boer, om zich in het Huwelijk te begeven met Johannes Petrus Bruggen, varendsgezel ter dezer Steede, weduwnaar, meerderjarige zv P.B. en Anna Maria van Herf, mogende alzoo lijden, dat dezelve door den Heer Presdt Burgemeester dezer Stadt, in ondertrouw worden opgenomen, om daarna na afloop der Huwelijksafkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 3 okt 1816; Extract Uit het Doop boek der Roomsche gemeente van de Stad Doesborgh gedeponeerd bij de archiven aldaar. Anno 1786 den twe en twintigsten sep is ged Joannes Petrus, zv P.B. en Anna Maria van Herf. Wij President der gemeente der Stad Doesborgh certificeren, dat dit extract conform is aan het doopboek voornoemd van den Jare zeventienhonderd zes en tachtig. Doesborgh den 5 okt 1816
Peter Metzeler huwt met Anna Christina Mulerin, kind: Anna Margaretha Klasijna Peters Metzeler, ged 5 mrt 1758 Grote Kerk HRL
Peter A. G Hendriks zie: Waardenburg
Peter August Gottlieb Waardenburg geb 1798 Lingen, huwt met Janna Sophia Harmens op 21 jul 1825 HRL, huw.afk. 10 en 17 jul 1825, wonende te HRL, conrector en praeceptor der Latijnse Scholen, zv Hendrik W, (gk), en Maria Elizabeth Christina Frederica Johanna Starosky, (gk), vader was professor en rector scholarum te Lingen, ovl Haarlem 23 aug 1812, moeder wonende te Leiden 1825; BS huw 1825
Petrenella Thurissen huwt met F.H. Garemijn, kind: Berendina Garemijn, geb 29 dec 1792, ged 30 dec 1792 Grote Kerk HRL
Petronella Adema geb 1773 Dokkum, ovl 14 mei 1857 HRL, huwt met Klaas Snijder; BS ovl 1857
Petronella Alderts huwt met Coenraad Schmidt, kind: Thomas Schmidt, geb 8 feb 1773, ged 9 mrt 1773; kind: Hendrik Coenraads Schmidt, geb 25 nov 1775, ged 19 dec 1775 Grote Kerk HRL; kind: Thomas Coenraads Smit, ged 14 okt 1762 Westerkerk HRL; kind: Aldert Coenraads Smith, ged 6 dec 1764 Westerkerk HRL; kind: Isaac Coenraads Schmidt, ged 24 may 1767 Grote Kerk HRL; Maandag den 17 jun 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde Tettje Pieters wde Asmus Feddes, aangesteld tot ordinaris Turfmeetster, in plaatse van wijl:P.A., wede Coenraad Smit en heeft de nieuw aangestelde, den Eed van getrouwe waarneeminge gepraesteert in handen van P:de Boer, als Praesiderende Raad (GAH45)
Petronella Andeles begraven Groot Kerkhof, regel 30, nr. 35; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Petronella Beers geb 1801/02 Leeuwarden, ovl 26 mei 1853 HRL, huwt met Jentje Jans van Glinstra, winkelierse, N.H., dv Rijk Klazes B., en Janke Grouwstra, winkelierse, Nederlands Hervormd; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk E-028; oud 38 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-026; VT1839
Petronella Bloemmink zie ook: Pieternelle Blommink; huwt met Christiaan Borman, kind: Lodewijnna Christiaans Borman, ged 14 jun 1757 Grote Kerk HRL
Petronella Boesak Antonius Jan Pomeren, Tambour in de compie van major Matack, van HRL, en P.B. van deventer, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 dec 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Petronella Bonnes zie: Leefsma
Petronella Bontes huwt met Bernardus Koelman, beide van HRL, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout de 15 mei 1764
Petronella Borman geb 28 sep 1780, ged 14 nov 1780 Grote Kerk HRL, dv Johan Christoffel Borman en Romkje Gosses
Petronella van der Burg ovl 22 aug 1814 Leeuwarden, huwt met Jan Dreunhuizen; BS huw 1833, ovl 1846
Petronella Gonggrijp geb 29 sep 1804 HRL, ovl 28 nov 1871 HRL, ongehuwd, schoolhouderse, ged 23 okt 1804 HRL, N.H., dv Joost G, en Berber Smit; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1817, bev.reg. HRL 1851 wijk F-190; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-052; VT1839
Petronella Greydanus ged 31 mrt 1768 Westerkerk HRL, dv Tjeerd Greidanus en Foekje Nauta; geb 1768 HRL, ovl 24 feb 1853 HRL, huwt met Jan Willem Douwes Houtsma, N.H., dv Tjardes G, en Foekje Nauta; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk F-015; Jan Willems ende P.G., beide van HRL, sijnde de aangave gedaan door doct: F. Westra onder productie van genoegsame Procuratie, met een gebod in de week, 25 apr 1788; ondertrouw HRL; Jan Willems en P.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 may 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; (mogelijk een zuster van Ausonius G. ; ); oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-013; VT1839; kind: Tjaardus Jans, geb 13 feb 1789, ged 10 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: IJmkje Jans Houtsma, geb 30 sep 1790, ged 19 okt 1790 Grote Kerk HRL
Petronella de Haan geb 14 sep 1809 HRL, in onegt geboren, ovl 17 jul 1837 HRL, huwt met Johann Gottlieb G?ssner op 22 dec 1836 HRL, dv Antje Klases dH. ; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1836, ovl 1837; Pieternel, geb 14 sep 1809, ged 19 sep 1809 Grote Kerk HRL, dv Antje Klases de Haan
Petronella Hendriks Jan Gerardus Overbeek en P.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1779 HRL, en zijn den 24. zijnde twee Pinksterdag, getrouwd
Petronella Jaling oud 47 jaar, geb Goor en wonende te HRL. 1839, wijk G-312; VT1839
Petronella Jans zie: Bakker, de Leeuw, de Wolf
Petronella Jans zie ook: P.J. Hobbema; zie ook: Pietje Jans; Wij Ondergetekenden Paulus de Boer, Koopman, en Pietje (!) J., Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onzen dogter Aafke Paulus de Boer, mede woonachtig te HRL, om Zich in het Huwelijk te begeven met Anthoon Pille Lubke, van beroep Varensgezel, Geboren te Steinfeld, in ''t Hertogdom Oldenburg, wonende te HRL, zv Hinrich Pille Lubke en Anna Maria Oenbring, mogende alzoo Lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 7 sep 1815
Petronella Jans huwt met Anne Harmens Stavenga, wonende te Vlieland 1829; BS huw 1829, ovl 1845
Petronella Joosten zie: Gonggrijp
Petronella Josephs zie: dan Dam
Petronella van Leeuwen ovl 9 jul 1788 HRL, oud 46 jaar
Petronella Leurs geb 18 nov 1790 Leeuwarden, ovl 10 dec 1858 HRL, huwt met Jacobus Oosterbaan, baker in 1851, N.H., dv Nicolaas L, en Berendina Sanders; BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-039, supp wijk G-402, wijk C-217; oud 51 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-174; VT1839
Petronella van der Linde geb 8 jul 1810 Leeuwarden, huwt met Gerardus Wilhelm Swighem, (gk), Vst 17 nov 1855 uit Leeuwarden, A 8 mei 1857 Leeuwarden, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-218
Petronella Michielsz zie ook: P. Munter; huwt met Sipke Nauta, kind: Grietje Sipkes Nauta, ged 8 mrt 1744 Grote Kerk HRL
Petronella Munter P.M. en Sipke Nauta, beide van HRL, huw.aang. 7 may 1735 HRL, komende voor de bruid de burgemr. Junius Munter; huw.aang. HRL 1735; huwt met Sipke Nauta, kind: Sjoerdt Sipkes Nauta, ged 22 sep 1748 Grote Kerk HRL; kind: Foekje Sipkes Nauta, ged 5 nov 1741 Westerkerk HRL; ovl 26 nov 1790 HRL, oud 82 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 6, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Petronella Nicolaas zie: Leurs
Petronella Rijks zie: Beers
Petronella Sander P.S., gehuwd met Berend Koopman, gewoond hebbende te Embden, kind: Bernardus Berend Koopman; zie verder aldaar
Petronella Sipkes zie: de Vries
Petronella van der Straten geb 9 okt 1805 HRL, ged 12 nov 1805 HRL, dv Kampelius Cornelis vdS en Fokeltje Elizabeth Munter; dopen Grote Kerk HRL 1805
Petronella Thomas zie: Smith
Petronella Tjardus zie: Greydanus
Petronella Tulp huwt met Coenraad Schmidt, kind: Barbara Coenrads Schmidt, ged 30 okt 1770 Grote Kerk HRL
Petronella Versteeg geb 1766 ... , ovl 9 aug 1811/12 aug 1808 HRL, huwt met Andries Kelder/Keller, wonende te buiten de Bildtpoort in 1811, getuige bij geboorte aangifte van Harmina Enninga in 1811; BS geb 1811, huw 1821, ovl 1828, ovl 1834
Petronella van Wageningen geb 1768 Amersfoort, ovl 12 mrt 1845 HRL, huwt met Johannes Postma en met Christoph Dun/Tor; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1819, ovl 1850, ovl 1851; oud 73 jaar, geb Amersfoort en wonende te HRL. 1839, wijk H-109; VT1839; kind: Dirk Johannes Postma, geb 11 jun 1810, ged 23 jun 1810 Grote Kerk HRL
Petronella Wittigk Dirk Jan Lot, Soldaat onder de comp. van Majoor van Till ende P.W., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder de sergeant Wittigk, 6 okt 1792; ondertrouw HRL; Dirk Jan Lot, soldaat in de compagnie van Major van Till, en P.W., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 oct 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Petronella van der Wolt Frederik Stapert, kapitein ter Recherche van ''t Ed. Mog:Collegie ter Admiraliteit in Frijsland en Juffr. P. v. d. W. naa exhibitie va Acte in dato den 19 Janrij 1737 voor de Pr:Marnstra gepasseert welke acte bij mij wert overgelevert met versoek van een gebot in de week, 19 jan 1737. (fiche huw.aang. HRL. 1737)
Petronella Agatha de Leeuw geb 22 jan 1796 HRL, ovl 14 apr 1864 HRL, 1e huwt met Rienk Dirks Wetzens op 22 aug 1824 HRL, huw.afk. 8 en 15 aug 1824, 2e huwt met Rein Bijlsma, 3e huwt met Frederik Hoogterp, Rooms Katholiek, Vst mei 1860 uit Leeuwarden, ovl wijk H-224, dv Jan dL, en Hieke Bolta; BS huw 1824, ovl 1826, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 supp wijk H-266
Petronella Agatha Hanses van Plettenberg ged 22 okt 1765 Grote Kerk HRL, dv Hoogwelgebboren Heer Hans Willem van Plettenberg en Maria Johanna Hermanna Keiser; ontvangt interesse 1801-1811; Stadsrentmeester bet f. 15:3:8, met accressement, zijnde resterende interesse vd 1 ste tontine, 1e classe, no. 1, 3%, over f. 500:0:0, May 1774 verschenen. (GAH1060); id. may 1776. (GAH1060); id. f. 15:13:0, may 1777 (GAH1060); id. f. 15:17:8, (met accressement. -17-8), may 1778. (GAH1060)
Petronella Berlina van Varel geb 30 nov 1811 HRL, ovl voor 1842, huwt met Sijtze Hoekstra op 27 mrt 1834 HRL, dv Hendrik vV, en Akke Dirks (Stalstra); BS geb 1811, huw 1834, huw 1841
Petronella Bonnes Leefsma geb 1740 HRL, ovl 2 dec 1813 HRL, huwt met Bernardus Koelman, verkoopt een huis in 1802, ovl wijk F-146; BS ovl 1813;
Petronella Christiaans Borman ged 14 jun 1757 Grote Kerk HRL, dv Christiaan Borman en Petronella Bloemmink
Petronella Frederiks Dodenhuizen ged 12 apr 1767 Grote Kerk HRL, dv Frederik Doodenhuysen en Catarina Alida Burman; Jelke Tjietses ende P.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christoffel Schreuder deszelfs oom, 8 may 1790; ondertrouw HRL; ovl 28 apr 1794 HRL, oud 27 jaar; kind: Frederik Jelkes, geb 27 jul 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL
Petronella Geerts Cloppenburg geb 14 nov 1793, ged 17 dec 1793 Grote Kerk HRL, dv Geert Cloppenburg en Martje Verdenus
Petronella Hendriks Schulenbergen ged 19 aug 1760 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Schulenbergen en Wytske Beernts
Petronella Jacoba Westra geb 7 aug 1811 HRL, dv Hendrik Jans W, en Eva Fontein; BS geb 1811
Petronella Jans Bakker geb 1773 HRL, ovl 3 okt 1826 HRL, huwt met Jurjen Okkes vd Stok op 2 sep 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1813, ovl 1826; Jurjen Ockes van der Stok van Almenum ende P.J.B. van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Alberts deszelfs vader; ondertrouw HRL
Petronella Jans Hobbema geb 1771 Tzum, ovl 24 feb 1836 HRL, huwt met Paulus Gerrits de Boer, dv Jan Klazes H, en Riemke Tjepkes; BS ovl 1836; 1845 overlijdens
Petronella Jans Speltje ged 21 feb 1747 Grote Kerk HRL, dv Jan Harmens Speltje en Marike Johannes Mokkema
Petronella Jans de Wolf geb 1779 Leeuwarden, ovl 5 jul 1845 HRL, huwt met Pieter Keyzer, dv Jan dW, en Sijbrigje Dilhof; BS ovl 1845; oud 63 jaar, (vnm: Pietje), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk H-013; VT1839
Petronella Josephs van Dam geb 1768 Leeuwarden, ovl 1 jan 1834 HRL, huwt met Jan Huizinga, dv Joseph vD, en Jetske Lieuwes; BS ovl 1834; 1836 overlijdens, ovl 1851
Petronella M Pieters zie: Tetrode
Petronella Maria de Nerre overhandigt door de afgaande rentemeester van het Weeshuis aan de nieuw aangestelde rentemeester E.F. Harkenroth, een obligatie met acte van cessie ten laste Hendrik Buis banquier in de Bank van Leening, en P.M. dN., egtelieden te HRL in dato 30 aug 1783 groot aan capitaal 2. f. 000:0:0 f. 3% ''s jaars, 1785. (GAH1116)
Petronella Maria Tetrode geb 1757 Amsterdam, ovl 28 okt 1834 HRL, huwt met Wybe Jacobs Hanekuyk, dv Pieter T, en Wytske Hiddema; BS ovl 1834; 1852 overlijdens
Petronella Michiels Nauta Pettronella M.N., ged 4 aug 1768 Grote Kerk HRL; des Nademiddags, dv Michiel Nauta en Grietje Bosscha; ovl voor 1826, huwt met Klaas Oosterbaan; BS Franeker huw 1825; ged 4 aug 1768, ovl 7 mrt 1801, 32 jaar, huisvrouw van Claas E. Oosterbaan, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Claas Everts Oosterbaan ende P. Michiels N., beide van HRL, zijnde de aangaave hiervan gedaan door proc. E. Oosterbaan onder Productie van genoegzame bewijzen, met een gebod in de week, 2 apr 1790; ondertrouw HRL; begraven Nieuwe Kerk, regel 7, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Klaas Everts Oosterbaan en P.M.N., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 apr 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kinderen: Jetske Claases Oosterbaan, geb 29 aug 1795, en Evert Claases Oosterbaan, geb 29 may 1798, beiden ged 24 jun 1798 Grote Kerk HRL
Petronella Regina van Enschut geb 1809 Arnhem, huwt met Sibe Pottinga op 24 jun 1830 HRL, wonende te HRL, dv Willem Jan vE, (gk), vader in leven visiteur te Oosterhesselen, aldaar ovl 21 mrt 1829, en Henriette Alpherts, (gk), moeder ovl HRL. 11 mrt 1819, grtvdr vdrzijde Willem Adriaan vE, grtmdr vdrzijde Helena Beumer, grtvdr mdrzijde Peter Alpherts, allen ovl; BS huw 1830; oud 30 jaar, geb Arnhem en wonende te HRL. 1839, wijk A-029; VT1839
Petronella Sipkes de Vries geb 1800 Dronrijp, ovl voor 1849, huwt met Joannes Lourens Nak op 22 feb 1833 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, dv Sipke Pieters dV, en Doetje Joannes; BS huw 1833, ovl 1840, ovl 1848
Petronella Thomas Smith geb 29 sep 1803 HRL, ged 16 okt 1803, N.H., ovl 29 aug 1853 HRL, huwt met Johan Johannes Godthelp op 29 jan 1829 HRL, huw.afk. 18 en 25 jan 1829 dv Thomas Coenraads S, en Getje Petrus vd Veer; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk D-149; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-040; VT1839
Petronella Wilhelmina Lemke geb 1777 HRL, ovl 10 sep 1818 Leeuwarden; BS ovl 1818
Petronella/Pietje Hendriks zie: dekker, van Varel, Westra
Petronelle Johannis huwt met Wybe Piers, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 desember 1752 en doen ook getrouwdt
Petrus Alberts zie: Binksma
Petrus Alma notaris; hm Geertje Geertsdr. Samplonius op 18 jan 1649 Leeuwarden, zv Claas A., en Dieucke Pijtersdr., wordt op 30 nov 1642 burger van Franeker als proc. postulant, afkomstig van HRL, in 1648 op 29 jan. wordt hij be?digd als notaris en in jan. 1643 ingeschreven als lidmaat der Herv. Kerk te Franeker. Hij was tegelijk ''eerste clerq'' ten gemeentehuize. Op 9 mrt 1653 krijgt hij met zijn vrouw consent voor aankoop van een ''huysinge, hovinge ende schuyre cum annexis'', staande aan de stadsplaats te Franeker. Op 2 mei 1653 wordt hij voor de laatste maal genoemd; genea. Alma
Petrus Antonie zie: Laurenze
Petrus Binksma geb 26 aug 1808 HRL, ovl 5 aug 1812 HRL, N.H., ovl wijk C-198, ged 18 sep 1808 HRL, zv Albartus B., en Sipkje Nauta; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1812
Petrus van den Bosch oud 57 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, ingenieur verificateur van het kadaster, wijk C-083; VT1839
Petrus Brouwer jr; geb 23 mei 1804 Rottevalle, ovl 21 sep 1879 HRL, apothecar, ongehuwd, huw.get. bij S. Pottinga en P.R. van Enschut, wonende te HRL. 1830, id. bij D. vd Hout Brouwer en J. van Loon, broeder bruidegom, wonende te HRL; 1836, id. bij A. Knuyse en J.W.C. van Loon 1839, zv Jacobus B., en IJtje Scheltes vd Hout; BS huw 1830, huw 1836, huw 1839, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk C-086; oud 35 jaar, geb Rottevalle en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk C-074; VT1839
Petrus van Dalen huwt met Catharina Schattenberg, kind: Barbara, geb 1794 Sneek; BS ovl 1850
Petrus Daum geb 10 dec 1809 HRL, ovl 22 dec 1882 HRL, huwt met Tjitske IJmkes Kamminga, (gk), op 7 nov 1833 HRL, werkman, in 1851 pakhuisknegt, Herst. Ev. Luth., zv Johannes D., en Maria Zweitser; BS huw 1833, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk E-181, wijk H-070, supp wijk H-281
Petrus Deketh geb 11 apr 1762 Franeker, ovl 16 mrt 1846 HRL, 1e huwt met Grietje Blok, 2e huwt met Gesina Barbera Telking op 4 mei 1794 Midlum, commissaris ter recherche op de Abt, komt van HRL, laatste afk. 4 mei 1794, komt van HRL, met attestatie vertrokken, 3e huwt met Johanna Verschuur op 5 feb 1804 Weidum, huw.get. bij M. Blok en G. Tjallingii, hoofdontvanger vd in- en uitgaande rechten id direktie te HRL, oom bruid. 1818, id. bij P.A.G. Waardenburg en A.S. Harmens, oom bruidegom, 1825, id. bij E.J.J. des Tombe en J.E. Blok, 1839, kind: Gerardus Blok D, geb 1790 HRL, in ovlakte aangeduid als: meester P.D., zv Govert D, en Catharina Hanekroot; huw Grote Kerk HRL 1794, 1804 BS huw 1811wafk, huw 1818, huw 1825, huw 1839, ovl 1846, ovl 1849, regattdv1826-1893; eigenaar en gebruiker van wijk F-012, ontvanger, 1814. (GAH204); P.D., Jur. Utr. Dr. en Commissaris ter Recherche op den Abt van HRL, en Gesina Barbara Telting van Franeker, zijnde de aangave gedaan door dr. Gratama op vertoonde Procuratie met een gebod in de week, 25 apr 1794; ondertrouw HRL; P.D., advocaat voor den hove van Friesland en Commissaris ter Recherche, van Franeker, en Grietje Blok, van HRL, hebben de laatste afkondiging ggehad den 29 aug 1787 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; P.D., J.V. Dr. en Commissaris ter Recherche op den Abt, van HRL, en Gesina Barbara Telting van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 may 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en te Midlum getrouwt; oud 77 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-012; VT1839; bezit een overdekte wagen, belasting:13-4:0, 1805. (GAH650); heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1806. (GAH650); heeft een huisbediende, 8e quartier, no. 189, belasting: f. 1:0:0, mei 1802, 1804, may 1805. (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 78:0:0 (GAH650); gemraad deelt mee aan de opziener der scholen in het 2e School district dat het college van scholarchen voor de Latijnse en Duitse scholen bestaat uit de 4 predikanten, secr. ..., doctors J. Albarda, W.J. Hanekuyk en P.D., wo. 16 sep 1801 (GAH47); de burgers Tetrode, A.J. Conradi en P.D. hebben in het Frans een schoolreglement samengesteld voor de Franse meester Couliboeuf de Bloqueville. de schoolmeester wordt benoemd voor een jaarlijks tractement van 200 Caroliguldens en 50 Caroliguldens voor huur van een lokaal, waar hij zijn school houdt, ma. 19 okt 1801 (GAH47); het college van scholarchen bestaat uit de 4 predikanten A.R. Mentes, J. van Assen, J.C. Metzlar, A. Dorhout en doctor en advokaat A.J. Conradi, doctor en advokaat W.J. Hanekuyk, doctor en advokaat P.D., medicinae doctor Johannes Alberda, allen belast met het toezicht op de Latijnse en Duitse scholen, do. 3 dec 1801 (GAH47); schoolhouders en schoolhouderessen van Latijnse en Duitse scholen moeten bewijzen van bekwaamheid kunnen overleggen aan bovengenoemde commissie, di. 8 dec 1801 (GAH47); de scholarchen van de Franse school, Conradi, P.D. en Pieter Tetrode, verzoeken de gemeenteraad om Couliboeuf de Bloqueville gaaf en onbepaald te laten fungeren, ook gezien zijn voornemen om te trouwen en een kostschool op te richten, na overleg met de scholarchen. Aangesteld Pierre Louis Colliboeuf genaamd Bloqueville in vaste dienst met een tractement van f. 200:0:0, di. 20 apr 1802 (GAH47); college van scholarchen doet voorstel van 3 personen om een nieuwe scholarch te benoemen in plaats van de wijlen old-burgemeester Sijds Schaaf, alsmede een nominatie van 2 personen tot verkiezing van een conrector tevens praeceptor in plaats van de tot rector benoemde Petrus Greidanus; voordracht voor scholarchen: dr. P.D., dr. Claas Blok en koopman J.L. van der Veen; P.D. wordt benoemd tot scholarch in de verwachting dat hij deze belangrijke taak goed op zich zal nemen; kandidaten voor conrector zijn Willem Terpstra, student te Groningen, zv rector J. Terpstra, wiens naam nog steeds alhier een zegening is, en Daniel Heins, student te Groningen. de kandidaten ontlopen elkaar niet veel. W. Terpstra eenstemmig benoemd tot conrector en praeceptor tegen een honorarium van f. 575:0:0, ma. 12 mei 1800 (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 189, 1 mrt 1804; college van Franse scholarchen bericht de raad: ''onderzoek gedaan naar het funktioneren van meester Bloqueville; die volgens de raad eerst examen moet doen voor hij tot de finale aanvaarding van zijn post als stadsambtenaar wordt toegelaten. Bij verscheidene proeven, welke gedagte Blocqueville zo in zijn private conversatie met ons als bij de lesgeving aan de jeugd heeft tentoongespreid. bijzonder in de Franse taal, welke zijn moederspraak is, benemen alle termen van zodanig examen. Het aanleren van de Nederduitse taal is het point, waarop Blocqueville zich met de grootste ijver bevlijtigt. Wij voegen uiteindelijk bij dit alles de voldoende vorderingen zijner discipelen in welgemanierdheid. zedigheid. verbeterde uitspraak van de Franse taal en meer schone hoedanigheden''. College van scholarchen stelt voor in dit bijzonder geval te berusten in de afgegeven testemonia en accordeert meester Blocqueville, die reeds enige tijd tot genoegen der burgerij onderwijs heeft gegeven, om zonder enig verder plechtig examen de vaste post van Frans schoolmeester op het hem toegelegde tractement en andere voordelen te aanvaarden. Kan de eed van getrouwe en vlijtige waarneming zijner bediening en gehoorzaamheid aan de raad en scholarchen afleggen, 27 apr 1802 (GAH48); geb/ged 11 apr 1762, staat in boek: akten. verklaringen en naamlijst van gepensioneerden te HRL 1826-1893; 4 jul 1838, no. 93: 4324; id. 5 jan 1839, no. 5; id. 1 jul 1839, no. 95; id. 31 dec 1839, no. 118; id. 2jul18 40, no. 88; id. 2 jan 1841, no. 4; id. 30 jun 1841, no. 89; id. 3 jan 1842, no. 6; id. 1 jul 1842, no. 90; id. 2 jan 1843, no. 1; id. 30 jun 1843, no. 93; id. 2 jan 1844, no. 2; id. 1 jul 1844, no. 88; id. 2 jan 1845, no. 3; id. 1 jul 1845, no. 25; id. 2 jan 1846, no. 7; kostschoolhouder Couliboeuf de Blocqueville verzoekt alleenrecht om Frans, Engels en Hoogduits te geven, met uitsluiting van anderen. Advies curatoren Franse school, A.J. Conradi, P.D. en Pieter Tetrode, steunen verzoek, met toevoeging, dat degenen, die reeds ??n der talen geven in de Stad, zich kunnen melden bij de Franse school onder overlegging van een getuigschrift van bekwaamheid en onbesproken gedrag, 12 mrt 1803. (GAH49); aan de gewezen curator der Franse school P.D. wordt ter hand gesteld een kopie der resolutie van 27 okt l. l. teneinde te strekken tot ene honorabele dimissie. Moet alsnog gebeuren, omdat Tetrode dat had verzuimd te doen. Tetrode overleed l. l. dinsdag, 10 nov 1803 (GAH49); vaststelling schoolreglement op verzoek van rector Greidanus en conrector Terpstra, samengesteld door praeses A. Dorhout, scriba P.D. en fiscus A.J. Conradi, ma. 18 mei 1801 (GAH47); kind: Gerardus Petrus deketh, geb 23 okt 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL; kind: Albartus Petrus deketh, geb 4 okt 1796, ged 22 nov 1796 Grote Kerk HRL; P.D. eigenaar van percelen nrs. 1495-1497 te HRL, ontvanger, woonplaats HRL, legger nr. 163, resp. huis en erf, stal en wagenhuis, plaisiertuin, resp. 360, 77 en 1040 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 210, 75 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Petrus Ens geb 14 nov 1806 Leeuwarden, ovl 3 jul 1880 HRL, huwt met Maria van Schouwenburg op 13 nov 1834 HRL, wonende te HRL, med. doctor in 1851, N.H., huw.get. bij J.H. Hofmeister en H. Huidekoper, wonende te HRL. 1833, id. bij M. Goslings en A. Greidanus 1835, zv Sicco Petrus E, en Minke Rost; BS huw 1833, huw 1834, huw 1835, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-029; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, medicinae doctor, wijk E-018; VT1839
Petrus Everts zie: Camper, Rozinga
Petrus van Fikkens bedienaar des Goddelijken Woords tot Oosterhout en juffrouw Elisabeth Buma van HRL, geproclameert de 14-16 en getrout met attestasie de 21 Jannuwari 1759
Petrus Franciscus zie: Battaardt
Petrus van Gorkum kwakzalver; dept. Commissie van Geneeskundig Bestuur te Leeuwarden waarschuwt tegen kwakzalverij en het verkopen van schadelijke stoffen door niet-bevoegde beoefenaren der genees-heel- en vroedkunde. In het bijzonder letten op P. v. G., die wegens schandelijke onkunde, ook uit kranten bekend, serieus is verboden aldus te handelen, Leeuwarden 16 apr 1802 (GAH47)
Petrus Goslings PETRUS (1786), PIETER, (1783, 1787); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 94:14:0 terzaake leverantie en werkloon van 13 schouw en 19 korven turf, quit. no. 2, 22 mrt 1786. (GAH1118); id. f. 56:7:0 voor leverantie en werkloon voor 4 schouw en 33 korven sponturf, quit. no. 6, 13 sep 1787. (GAH1119); id. f. 57:5:0 voor 8 schouw en 18 korven Hauwerwijkster turff het schouw a 5 3/4 gld, dragen en meten, ord. no. 3, 7 apr 1783. (GAH1114)
Petrus Govert zie: deketh
Petrus Greydanus geb 1769 Bolsward, ovl 17 dec 1829 HRL, huwt met Catharina Vellinga op 25 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 25 mei 1794, conrector der Latijnse scholen, huw.get. bij D. Beth en G. Mollema, wonende te HRL, 1819, id. bij P.A.G. Waardenburg en A.S. Harmens, ambtgenoot bruidegom, 1825, koopt een huis en tuin in 1798, rector der Latijnse Scholen 1800-1811, kinderen: Anna, geb 2 mei 1806 HRL, Dirk G, geb 1797 HRL, Ida G, geb 23 dec 1801 HRL, Janna G, geb 22 okt 1799 HRL; zv Johannes G, en Johanna de Gavere; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1806 BS huw 1819, huw 1825, huw 1828, ovl 1829, huw 1836, ovl 1852; eigenaar en gebruiker van wijk E-063, rector, 1814. (GAH204); P.G., Conrector der Latijnsche Schoolen ende Catharina Vellinga beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door advokaat Hanekuik onder Productie van genoegzaam bewijs met een gebod in de week, 16 may 1794; ondertrouw HRL; P.G., conrector der Latijnsche Schoolen en Catharina Vellinga, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 25 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Joanna Greidanus, geb 22 okt 1799 HRL, ovl 5 nov 1799 HRL, dv Petrus Greidanus en Catharina Vellinga; dopen Grote Kerk HRL 1799; heeft een huisbediende, 8e quartier, huisno. 65, belasting: f. 1:0:0, mei 1802, 1803, 1804. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 110:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: . -5:0, rechts:. -10:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ook vermeld met rechts: . -5:0 (GAH650); college van scholarchen doet voorstel van 3 personen om een nieuwe scholarch te benoemen in plaats van wijlen old-burgemeester Sijds Schaaf, alsmede een nominatie van 2 personen tot verkiezing van een conrector tevens praeceptor in plaats van de tot rector benoemde P.G. Kandidaten voor conrector zijn Willem Terpstra, student te deventer, zv rector J. Terpstra te deventer, wiens naam nog steeds alhier een zegening is; en Daniel Heins, student te Groningen. Kandidaten ontlopen elkaar niet veel. W. Terpstra eenstemmig benoemd tot conrector en praeceptor tegen een honorarium van f. 575:0:0, ma. 12 mei 1800 (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 68; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur tractement als rector der Latijnse Scholen, 31 Lentemaand 1809: f. 175:0:0; id. 30 Zomermaand 1809; id. 30 Herfstmaand 1809; id. 31 Wintermaand 1809; id. 31 Lentemaand 1810; id. 30 Zomermaand 1810; id. id. 30 Herfstmaand 1810; id. 31 Wintermaand 1810; id. 31 mrt 1811; id. 30 jun 1811; id. 11 nov 1811: f. 50:0:0; id. 2/12 deel van het tractement van jan. en fev 1812, 5 mrt 1812: fr 140,- ; 6/12 deel mrt tm aug 1812, 9 sep 1812: fr 420,- ; id. 2/12 deel, sep en okt 1812, 1 nov 1812: fr 140,- ; id. 2/12 deel, nov en dec 1812, 4 jan 1812: fr 140,- ; id. 3/12 deel, jan tm mrt 1813, 1 apr 1813: f. 100:0:0 of fr 210,- ; id. 3/12 deel, apr tm jun 1813, 9 jul 1813: f. 100:0:0 of fr 210,- ; id. tot het waarnemen der funktie van conrector der Latijnse Scholen over 1811, 19 dec 1811: f. 287:10:0; id. supplement van het geaccordeerde tractement bij het budget van 1812 als rector der Latijnse Scholen tevens waarnemend de post als conrector van gemelde scholen over 1812, 26 aug 1813: fr 1207 en 50 cents; op vrijdag 15 jul 1803 examens der Latijnse scholen en zaterdag 16 jul 1803 examens der Franse scholen, nadat rector G. zich hiertoe had aangemeld, 27 jun 1803 (GAH49); vaststelling schoolreglement op verzoek van de rector G. en conrector Terpstra, samengesteld door praeses Dorhout, scriba deketh en ficcus A.J. Conradi, ma. 18 mei 1801 (GAH47); gemraad deelt mee aan de opziener der scholen in het tweede Schooldistrict dat de bekwame meesters zijn: P.G., rector, Willem Terpstra, conrector, Wytze Feddema, Duitse meester en in het Stadsweeshuis S.S. Teyema, wo. 16 sep 1801 (GAH47); rectoraat der Latijnse scholen door het overlijden van de kundige rector IJnze Bottinga vacant geworden. Moet vervangen worden door een bekwaam persoon teneinde de Latijnse scholen in luister en bloei te houden en de jeugd alhier in de Latijnse en Griekse taal te kunnen bekwamen. Conrector P.G. wordt benoemd in zijn plaats wegens zijn kundigheden en goede kwaliteiten, tot de waarneming van het vacante rectoraat gegeven en gezien de billijkheid en altijd betoonde ijver. Jaartractement 700 Car glds. Zolang hij conrectorschap waarneemt behoudt hij tevens het daaraan verbonden tractement, wo. 9 apr 1800 (GAH46); ontvangt als rector scholarum en preceptor 1/4 jaar tractement, 1 apr 1800: f. 175:0:0; id. 1 nov 1800; id. 1 feb 1801; id. 1 mei 1801, totaal f. 700:0:0; id. 1/4 jaar, 1 aug 1801: f. 175:0:0; id. 1 nov 1801; id. 1 feb 1802; id. 1 mei 1802, total: f. 700:0:0; id. 11/4 jaar tractement, 1803: f. 875:0:0; id. 1/4 jaar, 1 aug 1802: 175 Caroliguldens; id. 1 jaar op de kwartalen feb, mei, aug en nov 1804: f. 700:0:0; id. over 1805 tm 1807; id. over 1808L 700 Caroliguldens, met de 2 maanden van 1807: f. 116:13:5, tesamen f. 816:13:5; id. over 1809 en 1810: 700 Caroliguldens; id. over 1811, op 3 ordonnantien: 400 Caroliguldens; id. een half jaar tractement die functie van conrector waarnemend, 1811: f. 287:10:0; id. als conrector 1/2 jaar tractement vanaf 1 aug 1800: f. 143:15:0; huwt met Trijntje Vellinga, echtelieden te HRL, koopt van Harmen Radsma, kooman, en Jacob Wassenaar, notaris te HRL, als geauthoriseerde curatoren over de geabandonneerde boedel van Harmanus de Waart, een huis en tuin voor 2600 Caroliguldens op 17 nov 1798; (geen boeknr. vermeld); kind: Johannes Petrus Greidanus, geb 22 aug 1795, ged 8 sep 1795 Grote Kerk HRL; Op heden den 21 jul 1828 compareerden voor ons Mr. Jan Daniel van der Plaats Openbaar Notaris, residerende te Leeuwarden Provincie Vriesland in tegenwoordigheid van natenoemen getuigen: de Heer Jacob Tjallingii zonder beroep en Mejuffrouw Philippina Spannenburg Echtelieden te Leeuwarden zijnde de vrouw in dezen geadsisteerd door gemelde haar man en speciaal geauthoriseerd. dewelke bij dezen verklaarden te consenteren in het voorgenomen huwelijk tusschen hunnen Zoon Frans van Esta Tjallingii Koopman en Mejuffrouw Ida Gredijdanus meerderjarige dochter zonder beroep, dv den WelEdelen heer P.G. Rector der Latijnsche Scholen en Mejuffrouw Catharina Vellinga Echtelieden, alle wonende te HRL van welke declaratie de Comparanten Acte hebben verzogt, waartoe deze is opgemaakt die na Regisatratie en brevet zal worden afgegeven. Aldus gedaan en gepasseerd te Leeuwarden na duidelijke voorlezing in tegenwoordigheid van Jelle Annes Nijelooi deurwaarder bij de Regtbank en Hendrik Broersma Geemployeerde ten kantore der Zegelhouder beide te Leeuwarden woonagtig welke deze benevens de Comparanten en ons Notaris hebben vertekend; kind: Ida Geydanus, geb 23 dec 1801 HRL; zie verder aldaar; P.G. geeft via notaris Jacob Hanekuyk huw toestemming voor het huwelijk van zijn dochter Ida Greydanus met Frans van Esta Tjallingii; zie verder bij Ida Greydanus; erven P.G. eigenaars van perceel nr. 1182 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 246, huis en tuin, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); Maandag den 8 ste jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, verscheenen wijders in ''s Gerechts Vergadering, na daar toe vooraf verzocht te zijn de Burgers Bottinga, en G., Rector en Conrector der Latijnsche Schoolen alhier, aan wien voorgehouden wierd, dat noopens de van hun afgevorderde praestatie der Burger Verklaaringe van den 11 mrt 1796, de bij hun daar op Verzogte, en aan haar geaccordeerde tijd van beraad ge?xpireerd was, en dat aan hun bij deezen, alsnog wierd afgevraagd, of zij genegen waaren, gedagte Verklaaringe af te leggen en te Verteekenen:dan zulks verstandig en met die bedaardheid en bescheidenheid welken het Caracter van een Eerlijk en Weldenkend Mensch kenschetst, blijvende weigeren, zijn zij van hunne posten voor vervallen Verklaard, met Verzoek teffens van in de Waarneeminge derzelve tot nadere order te willen Conti-nueeren, het geen bij haar met alle beleefdheid en onderwerpinge wierd geaccepteert; Verders wierde bij den Gerechte beslooten, de vacatures deezer posten, door advertentien, in de Haarlemsche, Leeuwarder en Friesche Couranten te doen Publicq maaken, ten einde om ieder, welke tot derzelver bedieninge of een van beiden geneegen is, en voor genoegzaame Preuves doet blijken de vereischte bekwamheid te hebben, in de Occagie te Stellen, zich daar over aan het gerechte of het Collegie van Scholarchen alhier te kunnen adresseren; - voorts wierde goedgevonden, dit gepasseerde als meede ''s Gerechts besluit hier op genoomen, door Extract deezes, aan welgedagte Collegie van Scholarchen te Communiceeren met vriendelijk Verzoek omtrent deeze zo zeer belangrijke zaak ter opspooringe van geschikte voorwerpen, met den Gerechte te willen mede werke; Aldus gedecreteerd op den Raadhuize binnen HRL dato Ut Supra. (GAH43)
Petrus Harings zie: van der Werf
Petrus Heeres zie: Enninga
Petrus Hendriks geb 15 okt 1805 HRL, ged 29 okt 1805 HRL, N.H., zv Hendrik Petrus en Lijsbeth Jans; dopen Grote Kerk HRL 1805
Petrus Hylkes geb 7 aug 1773, ged 24 aug 1773 Grote Kerk HRL, zv Hijlke IJpes en Tjitske Pieters
Petrus Holsteyn huwt met Johanna Lieuwes, kind: Age Petrus Holsteyn, geb 12 aug 1775, ged 27 aug 1775 Grote Kerk HRL; Grote Kerk ha; kind: Margaritha Elizabeth Holsteyn, geb 13 sep 1776, ged 29 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Aage Pieters Holstein, geb 10 aug 1781, ged 4 sep 1781 Grote Kerk HRL
Petrus Jacobus Jr; zie: Brouwer
Petrus Jakobus geb 12 dec 1782, ged 15 dec 1782 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Huberts en Geertruida Rondaan
Petrus Jans zie: Baarda
Petrus Janson huwt met Johanna Jacoba van der Burch, kind: Petrus Johannes Janson, geb 3 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL; Maandag den 30 apr 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten heeft goedgevonden en geresolveerd, gelijk goedvind en geresolveerd word bij deezen in de eerste plaats te inheereeren, ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de uitkeering der Collecteurs genoomen voorts aan te stellen tot Collecteurs van may 1798 tot may(geen jaartal vermeld): Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, Frans Leemkoel van ''t Beestiaal Lands en Stads Weegen, Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen, P.J. van de Lands Waag, Cornelis Folkersma van de Oude Stads Wijnen verkleinde Wijnmaat, de Stads daalder, Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de vijf Specien, Sikke Wijnalda van het Passagiegeld als mede van ''t Klein Zegil en van de vijf Specien van ''t 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7de, 8 ste quartier en Buitenbuurt, de Secretarije de 40 ste en 56 ste penning, beneffens de belasting op de Rijtuigen, alles onder Expresse Conditie en bepaalinge dat dezelve zullen moeten Borge stellen tot volkoomen Contentement van de Raad der Gemeente; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf, en Brandhout, de Waag, zullen moeten doen, den Eed, volgens ''t Formulier, staande in ''s Lands Lijst. Dat de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen en ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren: Johannes Rinsma f. 100:0:0, Sikke Wijnalda ?80:0:0, Frans Leemkoel ?30:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0:0, dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, de Summa van f. 200:0:0, dat Evert Akkringa zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen f. 130:0:0, dat Cornelis Folkersma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen Verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder de summa van f. 140:0:0, dat deeze drie laatstgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren. (GAH44); Maandag den 30 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten, heeft dezelve goedgegevonden, en geresolveerd, gelijk goedgevonden, en geresolveerd word bij deezen, in de eerste plaats te inhaereren ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de Uitkeeringe der Collecteurs genoomen, voorts aan te Stellen tot Collecteurs: Jan de Boer van ''t Zout, Coffij Thee Havenspecien en Zoete waaren, van May 1799 tot May 1802; Jan de Boer van de Laakenen en Tabak van May 1799 tot May 1802; Tamme de Witt van de zoete wijnen Brandewijn en bieren van May 1799 tot May 1802. en tot Collecteurs voor een Jaar van may 1799 tot May 1800: Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal Lands en Stads weegen; Frans Leemkool van ''t Bestiaal Lands en Stads weegen; E.A. van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen; P.J. van de Lands Waag; Cornelis Folkertsma van de Oude Stads wijnen, verkleinde Wijnmaat, en Stads Daalder; Aan de Secretarije van 40 en 56 Penning, alsmeede de Belasting op de Rijdtuigen; Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de Vijf Specien; Sikke Wijnalda van ''t Passagiegeld, van de Vijf Specien het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quart:en Buitenbuurt, als meede van het Klein Zegel. Alles onder Expresse Conditie, en bepaalinge, dat dezelve zullen moeten Borge stellen, tot volkoomen Contentement van der Raad; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf en Brandhout, de Waag, Zout, zoete Waaren etc. Lakenen en Tabak wijnen etc zullen moeten doen den Eed volgens ''t Formulier Staande in ''s Lands Lijst; Dat Jan de Boer voor de Bedieninge der Collecten van ''t Zout, Coffij Thee, Haavenspecien uit ''s Lands Tractementen zal genieten eene Summa van Vijfhondert en dartig CarGuldens; Dat dezelve zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Laakenen en Tabak eene Summa van drie hondert, en dartig CarGuldens; Dat Tamme de Witt, als Collecteur van de Zoete wijnen, Brandewijn en Bieren, zal genieten eene Summa van Eenhondert en veertig CarGuldens; Dat Jan de Boer daar en tegens volgens ordre van den Raad, ten dien einde bepaald ieder Jaar zal moeten uitkeeren als Collecteur van ''t Zout, Coffij, Thee etc f. 100:0:0, van de Laakenen en Tabak etc. f. 60:0:0, Tamme de Witt als Collecteur van de Wijnen etc f. 25:0:0; Dat ook de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen, en ter dispositie van den Raad uit te keeren: Johannes Rinsma, als Collecteur Generaal van de Vijf Specien f. 100:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van de 8 quartieren en de Buitenbuurt f. 80-:0, Frans Leemkool als Collecteur van ''t Beestiaal f. 20:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0 -; Dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal Lands en Stads weegen de Summa van f. 200:0:0; Dat Eevert Ackringa, zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Turf en Brandhout, Lands en Stads weegen f. 130:0 -; Dat Cornelis Folkertsma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat en Stadsdaalder de Summa f. 140:0:0; Dat deeze drie laatgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen, ter dispositie van den Raad uittekeeren. (GAH44)
Petrus Janson ovl voor 1824, huwt met Johanna Jacoba vd Burg, waagmeester 1801-1807, wonende te HRL. 1820, kind: Mathija Catharina J, geb 1781 HRL; BS geb en ovl 1820, BS Franeker ovl 1823; kind: Hermina Petrus Janson, geb 15 nov 1788, ged 6 jan 1789 Grote Kerk HRL; deeze Hermina heeft daarbij daar genomen de naamen Maria Henderica, Zoodat zij nu heet Hermaina Maria Henderica Janson; gebruiker van wijk C-142, waagmeester, medegebruiker is D.J. Frimeaux, eigenaar is Jelle Jacobi, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 5:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Petrus Johannes Janson, geb 3 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL; Maandag den 30 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten, heeft dezelve goedgegevonden, en geresolveerd, gelijk goedgevonden, en geresolveerd word bij deezen, in de eerste plaats te inhaereren ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de Uitkeeringe der Collecteurs genoomen, voorts aan te Stellen tot Collecteurs: Jan de Boer van ''t Zout, Coffij Thee Havenspecien en Zoete waaren, van May 1799 tot May 1802; Jan de Boer van de Laakenen en Tabak van May 1799 tot May 1802; Tamme de Witt van de zoete wijnen Brandewijn en bieren van May 1799 tot May 1802. en tot Collecteurs voor een Jaar van may 1799 tot May 1800: Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal Lands en Stads weegen; Frans Leemkool van ''t Bestiaal Lands en Stads weegen; E.A. van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen; P.J. van de Lands Waag; Cornelis Folkertsma van de Oude Stads wijnen, verkleinde Wijnmaat, en Stads Daalder; Aan de Secretarije van 40 en 56 Penning, alsmeede de Belasting op de Rijdtuigen; Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de Vijf Specien; Sikke Wijnalda van ''t Passagiegeld, van de Vijf Specien het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quart:en Buitenbuurt, als meede van het Klein Zegel. Alles onder Expresse Conditie, en bepaalinge, dat dezelve zullen moeten Borge stellen, tot volkoomen Contentement van der Raad; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf en Brandhout, de Waag, Zout, zoete Waaren etc. Lakenen en Tabak wijnen etc zullen moeten doen den Eed volgens ''t Formulier Staande in ''s Lands Lijst; Dat Jan de Boer voor de Bedieninge der Collecten van ''t Zout, Coffij Thee, Haavenspecien uit ''s Lands Tractementen zal genieten eene Summa van Vijfhondert en dartig CarGuldens; Dat dezelve zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Laakenen en Tabak eene Summa van drie hondert, en dartig CarGuldens; Dat Tamme de Witt, als Collecteur van de Zoete wijnen, Brandewijn en Bieren, zal genieten eene Summa van Eenhondert en veertig CarGuldens; Dat Jan de Boer daar en tegens volgens ordre van den Raad, ten dien einde bepaald ieder Jaar zal moeten uitkeeren als Collecteur van ''t Zout, Coffij, Thee etc f. 100:0:0, van de Laakenen en Tabak etc. f. 60:0:0, Tamme de Witt als Collecteur van de Wijnen etc f. 25:0:0; Dat ook de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen, en ter dispositie van den Raad uit te keeren: Johannes Rinsma, als Collecteur Generaal van de Vijf Specien f. 100:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van de 8 quartieren en de Buitenbuurt f. 80-:0, Frans Leemkool als Collecteur van ''t Beestiaal f. 20:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0 -; Dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal Lands en Stads weegen de Summa van f. 200:0:0; Dat E.A., zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Turf en Brandhout, Lands en Stads weegen f. 130:0 -; Dat Cornelis Folkertsma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat en Stadsdaalder de Summa f. 140:0:0; Dat deeze drie laatgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen, ter dispositie van den Raad uittekeeren. (GAH44)
Petrus Jarigs zie: Dijkstra
Petrus Johannes zie: van Beyma, Daum, Greydanus, Panbakker, Tam
Petrus Johannes weesvoogden betalen f. 8:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis verdiende loon van P.J., 18 jul 1810 (GAH1142)
Petrus Josephs zie: Coulbout
Petrus Clases (W); zie: Alma, Lijnslager Eekma
Petrus de Kok Jakobus Pottin, van HRL, en Grietje Sibbeles Brouwer van Bolswardt, laatst geproclameert op dato dezes 20 apr 1777 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Bolswardt, en aldaar op den 23sten apr 1777 door den Ed. Achtbaren Magistraat in den echten staat bevestigd, volgens attestatie vandaar teurgontvangen, 24 apr getekt. P. dK., secretaris; Berendt Jans Verlage van HRL, en Geertje Wybrandts van Bolswerd, laatst geproclameert op dato dezes 27 nov 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Bolswerd, om aldaar in den echten staat te worden bevestigt, gelijk op 27 nov geschied is door het Ed. Achtbare gerechte der stede Bolswardt, volgens ontfangen adtestatie van daar van 19 dec 1777, getekent P. dK., secretaris
Petrus de Cock geb 1806 Kollum, huwt met Jetske vd Brug op 24 aug 1837 HRL, schoolonderwijzer, wonende te HRL, huw.get. bij J.J. vd Brug, (gk), en S. Smidt, (gk) zv Regnerus Theodorus dC, en Catharina Bakerus; BS huw 1837, huw 1839; oud 33 jaar, geb Kollum en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk C-039; VT1839
Petrus Couperus huwt met Johanna van Blankendaal, kinderen: Janna Catharina C., geb 1772 HRL, Hiltje C, geb 1769 HRL; BS ovl 1829; 1842 overlijdens; kind: Johannes Henricus Petrus Couperus, ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Hitje Petrus Couperus, ged 4 jul 1769 Grote Kerk HRL, vader is Doctor; kind: Janna Catarinna Couperus, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL; geboortig van Augustinusga, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR
Petrus Lammerts zie: Tolsma
Petrus Laurenze geb 1753 Kessel, Dld, ovl 25 dec 1831 HRL, huwt met Geertje Hankes op 7 nov 1824 HRL, huw.afk. 24 en 31 okt 1824, wonende te HRL, zv Antonie L, (gk) en Joanna derrix, (gk); BS huw 1824, ovl 1831
Petrus Marnstra Oene Jacobs van Makkum, en Geertje Jan van HRL, sijn de aengevinge gedaen door proc. M., met vertoninge van attestatie dat de geboden op den 9 deeses tot Maccum wettig waaren aengegeeven, 12 Jun 1745; Tjepke Gratama , erfgeseten en coopman onder Almenum ende Rinske Donker van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door proc. M., met vertoninge van procuratie en ''s bruyd moeders consent en versoek van een gebod in de Week, 19 Aug 1746; Tjepke Hillema medevroedschap en rentemeester der Stad Franequer, en Catharina Haselaar van HRL, zijnde aangegeeven door de proc. M., met attestatie dat de geboden te Franequer waeren aangegeeven, 26 Aug 1747; Vertoont UEd:Achtb:met onderdanig Respect, Sacke Jacobs burger en Zeevaerends persoon binnen UEd:Achtb:Stadt als dat door ''t overlijden van Hubert Cornelis, en Wybe Feddes Backer beide Loodsluiden van dese Stad HRL op Texel Vlie de Jetting etc, die bedieningen zijn vacant geworden, en de supplnt seer geerne soude versoeken, om door UEd:Achtb:in plaets van een van beiden mogte worden aengesteld tot mede ordris Loodsman van dese Stadt op de voorn:vaerwaters, soo is de supplnt te raede geworden sig door desen aan UEd:Achtb:te adresseeren versoekt ootmoedig nog om tot Loodsman werde aengesteld en dat op Lasten pligten profijten gehoorsaemheden, daer toe staende alsoo de supplnt bij der Zee heeft gevaren veel jaren quo facto etc: (was get:), Saak Jacobs, Requisitus, (was get:), P.M. ; In margine Stonde; de magistraet versoekt en committeerd mits desen de twee voorsittende Heren Bretton en Jelgersma om sig op de bekwaemheyd en goed gedrag van de supplnt te informeren, en nae sulx daer af te rapporteren om nae sulx geschied voorts gedisponeerd te worden nae behoren actum den 9 jan 1741, (was get:) Pier Bretton, Ter Ordtie van de magistr. (get:), M. van Idsinga; (Onder Stonde); de Magistraet gehoord het rapport der Heren Commissarissen, als den supplnt door vier Ervarene Zeelieden hebbende laten examineren, heeft goedgevonden den supplnt zijn versoek te accorderen, en eligeert denselven mits desen tot mede ordris Loodsman op het Vlie de Vlieter de Jetting, etc:op sodanigen reglement en arttn in het octroy der Ed:Mog:Heeren Staten deser Provintie van den 28 apr 1714 uitgedrukt, waer nae hij zig zal reguleren moeten en sig verders in ''t ontfangen van slaris gedragen aen het reglement en taux door Haer Agtb:daerop beraemt, mits doende hier op, en wel specialijk dat ten allen tijde sig sodanig zal gedragen en zijn uitterste best doen als een Eerlijke Loods tot conservatie van schepen en goederen verpligt is, den Eed in handen van de Hr. Presid. Burgemr. deser Stadt. Actum den 16 jan 1741. (was get), Pier Bretton, Ter Ordtie van de magistr., get. M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 16 jan 1741 heeft Sake Jacobs op sijne Commissie en nopens sijne getrouwigheit den Eedt gedaen voor de Presid. Burgemr. Pier Bretton. In kennisse van mij secrts, get, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Jan Hettes, mr. kuiper op Ameland ende Trijntie Pijters van HRL; huw.aang. 1 jun 1735 HRL, komende voor de bruid de Pr. M., desselfs vaeder; Hendrik Akema en Idske Stapert, beide van HRL, huw.aang. 6 sep 1737 HRL, Extraordrs, komende voor deselve de procr. Marrenstra met attestatie van deselve en toestemminge van derselver ouderen, en bij deesen aan de Hr. Burgemr. Schaaff vertoont bekende een gebot in de week; huw.aang. HRL 1737; Frederik Stapert Capitein ter Recherche van ''t Ed:Mog:Collegie ter Admiraliteit in Frijslant, en Juffr:Petronella van der Wolt naa exhibitie van Acte in dato den 19 jan 1737 voor de procr. M. gepasseert, welke acte bij ... (onleesbaar) wert overgelevert met versoek van een gebodt in de week; huw.aang. HRL 1737; Daniel Heyns Predicant te Lollum en Geertruida Habrios van HRL, huw.aang. 2 aug 1738 HRL, Commissaris Burgemr. Vosma, koomende voor de Bruidegom en Bruit de procr. Marrenstra vertoonende attestatie van deselver olderen; huw.aang. HRL 1738; Pieter Lieuwes ende Geertie Pijters, beyde van HRL, huw.aang. 10 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd P.M., desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Petrus Miranda oud 56 jaar, geb den Bosch en wonende te HRL. 1839, hoedemaker, wijk G-046; VT1839
Petrus Molenaar huwt met Anna Muller, kind: Andries, geb 1808 Leeuwarden; BS ovl 1849; 1851 overlijdens
Petrus Panbakker geb 5 jul 1806 HRL, ovl 27 feb 1878 HRL, huwt met Carolina Berendsen op 8 apr 1830 HRL, Rooms Katholiek, panbakkersknecht, zv Johannes Jans P, en Trijntje vd Werf; BS huw 1830, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk H-060
Petrus Peaux (PIERRE in 1772, 1784), vroedsman in 1769-1779; ovl voor 1802, hm ... , glasen- en wijnleverancier 1801-1811; geb 3 apr 1740, ovl 21 nov 1801, 61 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:9:0 terzake geleverd tin en glaswerk, kwit. no. 6, 8 nov 1769. (GAH1100); id. f. 13:7:0, kwit. no. 12, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 23:8:0, kwit. no. 11, 5 nov 1776. (GAH1107); id. f. 15:14:0, kwit. no. 10, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 14:12:0, kwit. no. 40, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 6:7:0 voor geleverd tin, ord. no. 13, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 9:17:0 wegens geleverd tin en lood, en arbeidsloon voor het Weeshuis, kwit. no. 11, 8 nov 1770. (GAH1101); id. f. 13:1:0, wegens geleverd tin, ord. no. 33, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 3:6:0 wegens reparatie van tin, quit. no. 3, 12 dec 1786. (GAH1119); id. f. 10:3:0 wegens levering van tinnen kommen en lepels tdv het Weeshuis, ordonn. no. 6, 7 nov 1771. (GAH112); id. f. 6:17:0 voor geleverde leepels en schotels, kwit. no. 10, 15 nov 1774. (GAH1105); id. f. 4:2:0 ter Saeke geleverd Tinwerk, 19 may 1806, quit. no. 42 (GAH1138); id. f. 15:2:0 wegens geleverd tinwerk en bierglazen, kwit. no. 31, 17 nov 1772. (GAH1103); id. f. 22:12:0 voor geleverd tinwerk, kwit. no. 11, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 15:10:0 kwit. no. 19, 27 nov 1780. (GAH1111); id. 8- 9:0, kwit. no. 36, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 12:3:0, kwit. no. 38, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 18:8:0 ter zaake leeverantie en maaken van tin en loodwerk tdv ''t Weeshuis, ord. no. 4, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 2:4:0 voor geleeverd lood aan ''t Weeshuis, ord. no. 12, 25 nov 1779. (B1 110); id. f. 15:3:0, quit. no. 16, 5 jan 1790. (GAH1122); id. f. 3:15:0 aan de Bank van Leening, ord. no. 1, 25 nov 1779. (GAH1110); slot der rekening: ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uytgaaff f. 10618:17:10, dus de meerder ontvang f. 110:12:7; dus geblijkt de meerdere ontvang dan de uitgaaf te zijn, welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering der Magistraat, gezwooten gemeente en gecommitteerde vroedschappen ter praesentie der voogden van het Weeshuis, op den Raadhuize d. 29 decemb. 1780. In kennisse derzelver handen benevens de vertekening vd rendant, en de subscriptie van mij secretaris. H.W. van Plettenberg, L.W. Steensma, Sijds Schaaf, Jaane van Slooten, S. Bosscha, S. Rienstra, H. Mollema, E.F. Harkenroth, B. vd Meulen, F. Acronius, J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, H. Radsma, P.P., ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1111); huwt met Lijsbeth Siccama, beide van HRL, geproclameerd de 6-8 en getrout de 13 apr 1766; woont in 6e quartier, huisno. 30, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802. (GAH650); id. weduwe heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0; may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 225:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 2:4:0 voor 11 pond looden gewigt, 19 dec 1792, quit. no. 8 (GAH1124); id. f. 2:6:0 wegens geleverd lood, 24 feb 1795, quit. no. 7 (GAH1127); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is, een summa van f. 295:9:6. en daar entegens van de gecollecteerde Duiten, tien a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijven berusten. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening, voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend en geslootenin de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL de 25 January 1794. In kennisse van des Rendants, en Rendeerden handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, Frank, J.H. Olinjus, Jetse Lentz, Menno Vink, P.P., S. Wyma, van Plettenberg, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Jan Oosterhout, A. Mockema, J. Albarda, Jan van der Veen. (GAH1125); weduwe ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:5:0 ter Saeke geleverd Tin, 31 dec 1808, quit. no. 87 (GAH1140)
Petrus Prillevitz Wij ondergetekenden P.P. en Izabella Benjamina Oudkerk Echte Lieden woonende te ZBoemel, verklaaren bij dezen te Consenteeren in het aan te gaane Wettig Huwelijk van onse Zoon Elisa Prillevitz met Mejuffrouw Sijpkje Jacobi Weduwe van Simon van der Ley. Zboemel den 20 Mei 1800 en Zestien; 1790. In het Jaar Een duizend zeeve hondert Negentig den eersten apr is ged Eliza zv P.P. en Isabella Benjamina Oudkerk. ZaltBoomel den 18? mei 1816
Petrus Regnerus zie: de Cock
Petrus Rienks geb 20 feb 1807 HRL, ged 10 mrt 1807 HRL, zv Rienk Wybes en Annigje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1807
Petrus Rozinga geb 1766 Bolsward, ovl 20 mrt 1828 HRL, huwt met Anna Joosten de Vries op 6 okt 1814 HRL, huw.afk. 25 sep en 2 okt 1814 HRL. en Leeuwarden wonende te Leeuwarden, huw.get. bij A.P. Lupke en A. de Boer, 1815, id. bij B. van Loon en J.E. Heideman, 1818, zv Evert Jans R, en Elizabeth Piekes; BS huw 1814, huw 1815, huw 1818, ovl 1828
Petrus Schrage geb 21 jul 1811 HRL, zv Melchior S, en Maria Josepha Joosten; BS geb 1811
Petrus Schuil huwt met Anke Johannes Feenstra, goud- en zilversmid te Leeuwarden, kinderen: Jouke Bolton S, geb 1811 Leeuwarden, Johannes S, geb 1800 Leeuwarden, Broer Tjitse S, geb 1806 Leeuwarden; BS ovl 1842; 1882 overlijdens, ovl 1883
Petrus Sicco zie: Ens
Petrus Smith geb 22 okt 1800 HRL, ged 9 nov 1800, N.H., ovl 16 sep 1827 HRL, ongehuwd wolkammersknecht, zv Thomas S, en Geertje Petrus vd Veen; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1827
Petrus Stapert ovl 19 nov 1804 HRL, oud 68 jaar
Petrus Steenwijk Jan Saagmans van Leeuwarden en Albertje Hendriks van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 12 may 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Leeuwarden om aldaar in den echten Staat te worden bevestigd, of elders zijnde zulks geschied in de Dragten, 25 may 1777 volgens adtestatie vandaar, getek:Petrus Steenwijk, v, d, m, te Zuwoude, op dien dag nomiye classis Leeuwarden of daar fungerende en D. Tiezema, coster aldaar
Petrus Taekes huwt met Baukje Jans, kind: Gertje Petrus, geb 7 jul 1778, ged 21 jul 1778 Grote Kerk HRL
Petrus Thomas zie: Smith
Petrus Tolsma geb 1806 HRL, ovl 24 jan 1814 HRL; wijk I-021, zv Lammert Dirks T, en ... ; BS ovl 1814
Petrus van der Veer huwt met Aafke ... , kind: Geertje Petrus, geb 1775 Dokkum; BS ovl 1851
Petrus Vicarius Almatillew was een brug welke lag over het Franekereind voor, de latere, Lammert Warnderssteeg. Opmerkelijk is in de akte de clausule dat bij verzaken van de onderhoudsplicht de schuldige aprtij twee tonnen Koyts of Hamburger bier aan de contractanten moet leveren. Het dokument eindigt met de mededeling dat het moet zijn voorzien van zegels van de heer Ulbodus, pastoor te Midlum, de heer Henricus, vicarius, en de heer P.V. ; Beneficiaalboek blz. 262, 28 dec 1543; VICTOR, ANNA
Petrus de Waar ovl voor 1824, huwt met Wietske vd Meer; BS ovl 1823
Petrus Willems (L.); zie: Balli, van Fulpen
Petrus Antonius Joostinus Anastasius Balli geb 1798 Cavergne, Zwitswerland, 1e huwt met Tjetske Asbeek op 21 apr 1825 HRL, huwelijksafkondigingen 9 en 16 jan 1825, schoorsteenveger, wonende te HRL, 2e huwt met Aukje Jans Groen op 1 jun 1832 HRL, zeehandelaar in 1828, wonende te HRL, zv Wilhelmus B, (gk), ovl 28 mrt 1807 Cavergne, Zwitserland, en Helena Fonini, (gk), wonende te Cavergne, Zwitserland in 1825; BS huw 1825 1828 overlijdens, huw 1832; geb Zwitserland, wonende te HRL. 1839, schoorsteenveger, wijk B-032; VT1839
Petrus Arnoldus Detelef van Embden, huwt met juffer Aafie Lambergen van HRL, geproclameerd de f. 5:12:19 en getrout met attestasie de 27 mrt 1769
Petrus Berents Siderius geb 20 feb 1777, ged 18 mrt 1777 Grote Kerk HRL, zv Berent Siderius en Grietje Harings van der Werff
Petrus Everts Camper IJde Rients betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 9:0:0 wegens huur van 1 pondemaat greydeland beklemd in 3 pondematen gelegen in de plaats van dhr P.C. even buiten de Kerkpoort van HRL onder Almenum, waarop in het jaar 1760 door dhr P.C. een nieuwe huysinge is gezet, 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. over 1767. (GAH1097); id. no. G, 1768. (GAH1099); id. over 1769. (GAH1100); id. over 1770. (GAH1100); id. over 1772. (GAH1103); id. nu echter no. 7, over 1779. (GAH1110); Pieter Sjoerds bet f. 23:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 pondemaat in de plaats of hornleger van dhr C. onder Almenum, no. 7, 1781. (GAH1112); Pieter Cornelis Kuyper bet f. 46:0:0 aan dito wegens twee jaar landshuur Martini 1781 en 1782 verscheenen van 1 pondemaat id plaats of hornleger van dhr C. onder Almenum, tot 23 clgs ''s jaarlijks, no. 7, 1782. (GAH1113); rentmeester van het Weeshuis bet f. 22:12:0 aan de medevoogd S. Rienstra voor diverse verschotten zoo wegens de Bank van Leening als t; a. v. de scheiding met dhr C., kwit. no. 38, 27 nov 1780. (GAH1111); den 1sten Januar. 1775 ontvangen uit hoofde eener negotiatie ter verdere volbouwinge der nieuwe kerk op losrenten bij de Regeering deezer stad gearresteerd volgens Resolutie van d. 28. Novemb. 1774 tegen 3 percent waar van het eerste jaar zal verschenen zijn d. 1sten Januar. 1776 een somma van vijftienduizend Caroliguldens, welke penningen belegd en gefourneerd zijn door o. a. professor P.E.C. : 2 x 1.000. :0 -(GAH1060); stadsrentmeester Conradi betaalt resterende interesse vd eerste tontine May 1776 verschenen, 2e classe, 3 1/2%. no. 6: f. 17:13:8. (GAH1060); id. May 1777 verschenen: f. 18:3:0 (GAH1060); id. May 1778 verschenen: f. 18:7:8. (GAH1060); id. op losrenthe verschenen 1e january 1777 wegens 1. f. 000:0:0 capitaal:2 x f. 30:0:0 (GAH1060); id. 1e Januar. 1778 verschenen: 2 x 30 :0:0 (GAH1060); IJde Rients betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 9:0:0 weegens huur van 1 pondemaat greydeland, beklemd in 3 pondematen geleegen in de plaats van de heer P.C., even buyten de Kerkpoort van HRL onder Almenum, waarop in ''t jaar 1760 door de heer C. een nieuwe huysinge is gezet, 1764. (GAH1094); id. 13 may 1763. (GAH1093); d, 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1099); d, 1769. (GAH1100); Pieter Sioerdts, no. G, dito, 1770. (GAH1100); id. 1771. (GAH1102); id. 1772 (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); 1774. (GAH1105); id. 1778; wed. Pieter Cornelis Kuiper bet f. 23:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 pondemaat in de plaats of hornleger vd heer C. onder Almenum, no. 7, 1784. (GAH1115); P.C.K. bet f. 46:0:0 wegens 2 jaar landhuur, 1782. (GAH1113); rentmeester van het weeshuis ontv f. 9:0:0 van 1 pondemaat id plaats of hornleger van dhr C. onder Almenum, 1779. (GAH1110); hij is na de indien absent, (vermelding hiervan in 1802); ook in 1801 is geen rente gereserveerd voor hem op de begroting; (zie volgende aantekening !); ontvangt 1 jaar lijfrente 2e classe 3 1/2 van f. 500:0:0, (origineel groot 40.000,-), genegotieerd tot opbouw van de Nieuwe Kerk, 1801: nihil; deze rente is door hem niet afgehaald!! Ook in 1802 interest door hem niet afgehaald (6 stuivers en 2 penningen); id. 1803:6 stuivers en 12 penningen niet afgehaald; niet afgehaalde interest 3e classe 4 1/2 van f. 500:0:0 over 1803: 6 stuivers en 2 penningen; id. niet afgehaalde interest 5e classe 6% van f. 500:0:0 over 1803: f. 6:0:12; id. over 1804: 30 Caroliguldens en 4 stuivers; gedrukt bij H.A. de Chalmot: Brief van P.C. aan den zeer ervaren en kundigen heer Jan de Reus, beroemd heelmeester en stadsvroedmeester te HRL, waarin met authentique stukken aangetoond wordt, dat de wateraftapping aan de zwangere huisvrouw van Mr. Evert Rinsma te Kollum tegens alle waarheid den schrijver is aangewreven, 5 stuivers, 20 jun 1767, (Frl 1700-1795); gedrukt bij H.A. de Chalmot: Tweede brief van P.C. aan J. de Reus waarin de authenticiteit van het relaas aangaande de ziekte en behandeling van de huisvrouw van Mr. Evert Rinsma te Kollum onweersprekelijk beweezen wordt, 5 stuivers, 12 aug 1767, (Frl 1700-1795); gedrukt bij A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwarden: onderrigt aan den lezer door Evert Rinsma, organist en dorpsrigter te Kollum en zijn huis vrouw Berentje Johannes, nopens de onwaarheden welke in het relaas van den chirurgijn Quetsius, aan prof. C. gedaan, werden gevonden en door den prof. in een 2en brief aan de vroedmeester Jan de Reus te HRL, gedateerd Klein Lankum, 30 jul 1767 nog verders werden gezogt te rechtveerdigen en verdedigen, 3 stuivers, 22 aug 1767. (Frl 1700-1795); verschenen: nauwkeurig onderwijs in de vroedkunde, door Jan de Reus, stadsvroedmeester te HRL en heelmeester ter admiraliteit, met voorrede van prof. P.C., 12 stuivers, 17 jul 1771. (Frl 1700- 1795); verschenen bij van der Plaats te harlingen: C.H. Trotz, verklaring van de grondwetten der Vereenigde Nederlanden, en: J. de Reus, Nauwkeurig onderwijs in de vroedkunde, met voorrede van P.C., 14 aug 1778, (Frl 1700-1795); IJde Reins betaalt f. 9:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake 3 pondematen land, waarvan prof. C. het meerder gedeelte is toebehorende, 6 nov 1761 (GAH1091)
Petrus Francisucs Battaardt ovl nov 1821 ... , huwt met Trijntje Thomas IJzenbeek, in leven capitein bij het gewezen 123e bataillon van Lum?; BS huw 1821, ovl 1843
Petrus Harings van der Werf ovl 23 okt 1793 Sneek, huwt met Liskje Betzes, kind: Riemke Petrus vdW, geb 1791 Sneek; BS huw 1823, ovl 1839
Petrus Heeres Enninga geb 1807 HRL, huwt met Riemke Jacobs Kams op 13 mrt 1834 HRL, thans dienende bij de 8 ste afd. infantrerie, zv Heere E, en Elisabeth Keimpema; BS huw 1834
Petrus Henricus Ferdinandus Junius geb 1806 HRL, ovl 6 dec 1868 Franeker, huwt met Trijntje Staats, rector der Latijnse School, wonende te Franeker, zv Johannes Henricus J, en Maria Elizabeth Benier; BS Franeker ovl 1868
Petrus J Petrus zie: Vaes
Petrus Jacobus Vaas geb 1810 Leeuwarden, huwt met Eelkje Arents Jansen op 19 nov 1840 HRL; goud- en zilversmid. wonende te HRL, zv Petrus Jacobus V, en Anna Margaretha Linis; BS huw 1840; oud 29 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-011; VT1839
Petrus Jacobus Vaes ovl voor 1841, huwt met Anna Margaretha Linis, kinderen: Maria Elisabeth Cornelis V, geb 1809 Leeuwarden, Petrus Jacobus V, geb 1810 Leeuwarden; BS huw 1840, ovl 1843
Petrus Jacobus Fabrius Amelander geb 1796 ... , ovl 13 dec 1816 HRL; BS ovl 1816
Petrus Jakobus Houbers geb 16 jul 1781, ged 22 jul 1781 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Houbers soldaat in het Regiment van den Generaal Nostitz, en Geertruida Rondaan
Petrus Jakobus Schellewald huwt met Margaretha Boelkens, kind: Jakobus Petrus Schellewald, geb 3 jan 1783, ged 19 jan 1783 Grote Kerk HRL
Petrus Jakobus Scheltewald P.J.S. van Leeuwarden en Margaretha Boelkens van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 10 feb 1782 HRL, en zijn op vertoonde attestatie ten zelfden dage getrouwd; P.J. Schelwald en Adriana Abitsch, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 jul 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Petrus Jakobus Tjallingi geb 23 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Tjallingi en Philippina Spannenburg
Petrus Jans Baarda geb 20 nov 1800 Almenum, ondermeester, wonende te Minnertsga/Sexbierum in 1825; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Petrus Jarigs Dijkstra geb 1801 Workum, ovl 24 mei 1858 HRL, huwt met Antje Willems Groen op 26 jan 1832 HRL, wonende te HRL, varensgezel, werkman in 1851, Rooms Katholiek, zv Jarig Jans D, en Ies Pieters; BS huw 1832, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-056
Petrus Johannes van Beyma huurder/koper greidland 1805-1806
Petrus Johannes Janson geb 3 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL, zv Petrus Janson en Johanna Jacoba van der Burch
Petrus Johannes Poutsma secretaris van Dantumadeel op Rinsumageest ende Sjoerdtje van Idsinga tot HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door R. de Swart gesw:clercq ter secretarie der Steede HRL, met vertooninge van schriftelijke acte van trouwbeloften van weedersijdse contrahenten, met versoek van een gebodt in de Week, 25 Oct 1748
Petrus Johannes Vogel geb 13 apr 1794, ged 29 apr 1794 Grote Kerk HRL, zv Johannes Vogel en Trijntje Leyenaar
Petrus Leonardus Willems van Fulpen geb 16 jul 1809 HRL, zn Willem vF, en Siebertje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 16 jul 1809, ged 6 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Willem van Fulpen en Siebertje Pieters
Petrus Simeon Noyon huwt met Remelia Terpstra, kind: Tarquinius Johannes Terpstra Noyon, geb 1793 Sneek, wonende te Sneek 1846, doctor en openbaar notaris te Sneek in 1816; BS ovl 1846; BS Franeker huw 1816
Petrus Thomas Vlieland geb 1808 Oldeboorn, huwt met Jetsche Hijlkes Prins, (gk), op 4 jul 1833 HRL, predikant bij de Herv. Gemeente te Waal, Texel, wonende te aldaar, zv Jarich Tadema V, en Johanna Bello; BS huw 1833
Petrus Wilhelmus Lijnslager Eekma geb 1809 Heerenveen, huwt met Maria Elisabeth Cornelia Vaas op 22 okt 1840 HRL, horlogemaker, wonende te HRL, zv Klaas Eekma en Grietje Jelles Pekema; BS huw 1840
Petrus/Pieter/Pierre Peaux geb 1 jan 1775 HRL, ovl 4 apr 1824 HRL, huwt met Aukje Reins Lantinga, kind: Itske P, geb 1811 Burgwerd, predikant; BS ovl 1824; 1835 huwelijken, huw 1837; Pieter Peaux, geb 1 jan 1775, ged 3 feb 1775 Grote Kerk HRL, zv Pierre Peaux en Elisabeth Siccama; Pierre P. huwt met Elisabeth Siccama, kind: Pieter Peaux, geb 1 jan 1775, ged 3 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Herman Pierres Peaux, ged 3 sep 1767 Westerkerk HRL; kind: Anna Pierres Peaux, ged 6 okt 1768 Westerkerk HRL; kind: Elisabeth Pierres Peaux, ged 1 Jannewari 1770 Westerkerk HRL; weduwe Petrus P. eigenaresse van perceel nr. 1146 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 521, huis en tuin, 280 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)
Petrys Johannes Putta geb 7 jun 1797, ged 11 jun 1797 Grote Kerk HRL, zv Samuel Putta en Grietje Goslings Nauta
Philip Geelof ovl 29 jul 1814 Leeuwarden, huwt met Johanna Koster, in leven metselaar, kind: Johannes G. geb 2 aug 1794 Leeuwarden; BS huw 1830, ovl 1869
Philip Gomperts P.G. eigenaar van perceel nr. 1192 te HRL, koopman, woonplaats Amsterdam, legger nr. 243, huis en erf, 175 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Philip Jerips P.J. en Jeske Ruurds, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 oct 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Philip Kevel P.K. ende Wijpkje Felt, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Gerardus Felt, de vader, 27 feb 1790; ondertrouw HRL; P.K. en Wypkje Velt, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 mrt 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Philip Krips ovl 13 sep 1791 HRL, oud 60 jaar; Weesvoogden betalen f. 6:9:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake verkogte gespen van F. Chrips, 5 apr 1796 (GAH1128)
Philip Lindeboom ovl voor 1812, huwt met Anna van Beck; BS ovl 1811
Philip Metzer huwt met Anna Dorothea Heiligeberg, beide van HRL, geproclameert de 17-24 en getrout de 31 dito 1758; kind: Johannes Lodewijk Philips Metzer, ged 18 mrt 1759 Westerkerk HRL, moeder als Antonathee Hendriks
Philip Polak oud 50 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-155; VT1839
Philip Weyer geb 1795 HRL, ovl 30 mei 1834 HRL, 1e huwt met Jetske Jans Brevink op 3 jan 1819 HRL, huw.afk. 20 en 27 dec 1818, 2e huwt met Hinke Christoffels Postma op 5 jan 1832 HRL, schoenmakersknecht en verklaarde onder ede de namen der grootouders en hun laatste woonplaats niet te weten, koster in 1834, zv Jacob W, en Simontje Monzes; BS huw 1819, ovl 1831, huw 1832, ovl 1834
Philip Ysaaks van de Hoogduitse Joodse natie, geboortig van Amsterdam, is voor burger deser stede aangenomen hebbende de behoorlijke eed volgens formulier Coram pres. Vosma gepresteerd en betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 22 jun 1739. (burgerboek)
Philip Adam Hijef ovl 26 jul 1794 HRL, oud 38 jaar
Philip Jakob Kauder huwt met Maria Margaretha Praterin, kind: Philip Jakob Kauder, ged 15 nov 1759 Westerkerk HRL
Philip Jakob Kauder ged 15 nov 1759 Westerkerk HRL, zv Philip Jakob Kauder en Maria Margaretha Praterin
Philip Jakob Lindeman P.J.L., tamboer in het Lijfregiment van Oranje Friesland, van Leeuwarden en Anna Gerrits van der Beek, van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 sep 1786 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 3 oct 1786
Philip L Johannes zie: Strak
Philip Ludwig Strak zie ook bij Lod. Strak; geb 1768 Schonborn, huwt met Berber Jans op 16 dec 1821 HRL, huw.afk. 2 en 9 dec 1821, wonende te HRL, pakhuisknecht, weduwnaar, zv Johan Peter S, (gk), en Eleonora Margaretha Bogeler, (gk); gebruiker van wijk A-101, wijnstekersknegt; medegebruiker Simon Paulus wed. ; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)
Philippe Adrien Braams geb 1800 den Haag, huwt met Elizabeth Cornelis Mollema op 31 mei 1827 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei HRL, wonende te HRL, ontvanger der stedelijke belastingen, zv Jean Baptiste B., (gk), en Maria Christiane Hansen, (gk), huw.get. bij J.C. Mollema en F.S. Spannenburg, aangehuwd broeder bruidegom, wonende te HRL. 1830, id. bij A.J. Rodenhuis en J.W. Braams, broeder bruid. wonende te HRL. 1833, id. bij J.C. Mollema en C.A. Fontein, aangehuwde broeder bruidegom, 1840, vader in leven rijksambtenaar, ovl 20 jan 1823 Rotterdam, moeder ovl 1 nov 1823 Rotterdam, grtvdr v-zijde Willem B, ovl 1 mei 1827 den Haag, grtmdr-v-zijde Maria le Voir, wonende te den Haag, ovl voor 1834, grtvdr m-zijde Johannes Mauritius H, absent of ovl, grtmdr m-zijde Jacoba Caspers, ovl 28 jun 1792 den Haag; BS huw 1827, huw 1830, huw 1833, huw 1836, huw 1840; oud 38 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk B-003; VT1839; P.A.B. eigenaar van perceel nr. 1721 te HRL, stedelijk ontvanger, woonplaats HRL, legger nr. 122, huis en erf, 300 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atl. Barr. dl . en HRL. 1832, bl. 53); id. van perceel nr. 1723 te HRL, stedelijk ontvanger, woonplaats HRL, legger nr, . 122, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Philippina Alberts zie: Gidding
Philippina Arjens rentmeester van het Weeshuis betaalt aan de coopman Albert Wiemers Bakker voor rekening vd boedel van wijlen P.A. f. 29:2:0 wegens geleverd naaygarens, kwit. no. 12, 4 jul 1780. (GAH1111); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 28:10:0 terzake wit naygaern de spelden in het Weeshuis geleverd, 19 nov 1754, kwit. no. 12. (GAH1083)
Philippina Philippus zie: Pierot
Philippina Piekinga Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Philippina Albertus Gidding geb 1799 Leeuwarden, ovl 30 dec 1838 HRL, huwt met Johannes Jans Spoelstra, wonende te op de Breedeplaats in 1838, dv Albertus G., en Betje Henderikus; BS ovl 1838; 1848 overlijdens
Philippina Elizabeth Metzlar huwt met Jan Coopmans op 19 dec 1802 Franeker; huw Grote Kerk HRL 1802
Philippina F Pirot ovl 13 sep 1805 HRL, oud 68 jaar
Philippina Johannes Spannenburg ged 23 okt 1759 Grote Kerk HRL, dv vandrig Johannes Spannenburg en Maria Toussaint; huwt met Jacobus Tjallingii, wonende te Leeuwarden 1820 en 1828; BS huw 1820, huw 1828, ovl 1874; Jakobus Tjallingii en P.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 dec 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage; kind: Petrus Jakobus Tjallingi, geb 23 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL; kind: Frans Jakobus Tjallingy, geb 11 jan 1790, ged 2 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Laas Jakobus Tjallingii, geb 23 aug 1791, ged 13 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Frans Jacobus Tjallinge, ged 10 feb 1790 Leeuwarden in de Nederduitsche Hervormde Gemeente, No. 618 van het Register; zie verder bij F.J. Tjallinge; Op heden den 21sten jul 1828 compareerden voor ons Mr. Jan Daniel van der Plaats, Openbaar Notaris, residerende te Leeuwarden Provincie Vriesland in tegenwoordigheid van nakomende getuigen de Heer Jacob Tjallingii, zonder beroep en Mejuffer Philippina Spannenburg, Echtelieden te Leeuwarden, zijnde de vrouw in dezen geadsisteerd door gemelde haar man en speciaal geauthoriseerd. dewelke bij dezen verklaarden te consenteren in het voorgenomen huwelijk tusschen hunnen Zoon Frans van Esta Tjallingii, Koopman, en Mejuffer Ida Greydanus, meerderjarige dochter, zonder beroep, dv den WelEdelen heer Petrus Greydanus, Rector der Latijnsche Scholen en Mejuffer Catharina Vellinga, Echtelieden, alle wonende te HRL, van welke declaratie de Comparanten Acte hebben verzogt, waartoe deze is opgemaakt, die na Registratie en brevet zal worden afgegeven. Aldus gedaan en gepasseerd te Leeuwarden na duidelijke voorlezing in tegenwoordigheid van Jelle Annes Nijelooi deurwaarder bij de Regtbank en Hendrik Broersma, geemployeerde ten kantore der Zegelhouder, beiden te Leeuwarden woonagtig, welke deze benevens de Comparanten en ons Notaris heben vertekend
Philippina Philippus Pierot huwt met Gosling Piekes Piekinga; BS ovl 1819
Philippine Philippus huwt met Gosling Piekes Piekinga; zie aldaar; kind: Pieke Goslings, geb 3 dec 1776, ged 26 dec 1776 Grote Kerk HRL
Philippus Adema huwt met Aukje Tammes, kind: Antje A., geb 10 okt 1797 Lemmer; BS ovl 1873
Philippus Ernst ontvangt van het gemeentebestuur terzake 18 schouw en 25 korven ten dienste van het Stadstimmerhuis a 3 1/2 Caroliguldens, 7 apr 1768: f. 65:15:0; id. 24 schouw en 34 korven, 5 mei 1768: f. 87:0:0; id. 18 schouw en 22 korven ten dienste van het Stadhuis, 24 jun 1768: f. 66:15:8; (geen boeknr. vermeld)
Philippus Feddriks ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 62:12:0 terzake geleverd doek ten behoeve van het Weeshuis, 27 nov 1761, kwit. no. 2 (GAH1091)
Philippus Jacobus zie: Oolgaard, vd Sande, Weyer
Philippus Jans zie: Bakker, Scheffer
Philippus Jans huwt met Jetske Rintjes, kind: Pietje Philippus, geb 10 apr 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Pietje Philippus, geb 10 apr 1810, ged 29 apr 1810 Grote Kerk HRL
Philippus Jellersma huwt met Willemke Post, kind: Rinske, geb 1803 Oosterbierum; BS ovl 1854
Philippus Johannes ovl 30 jan 1794 HRL, oud 65 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 28; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 14:0:0 (GAH650)
Philippus Kaude huwt met Regina Hessing, beide van HRL, geproclam; de 17-24 en getrout den 31 May 1767
Philippus Kok P.K., soldaat onder de compagnie van capitein Panneboeter en Trijntje Molenaar van Alkmaar, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 sep 1787 HRL, en zijn, op vertoonde attestatie, getrouwd den 16 sep 1787
Philippus van der Meer huwt met Rinske Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de f. 13:20:27 nov en getrout de 4 dec 1763 in de Westerkerk
Philippus Oolgaard geb 1790 ... , huw.get. bij H.R. Snijder en T. Oolgaard, wonende te Leeuwarden, neef bruid; BS huw 1811
Philippus Swart huwt met Rinske Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 14, 16 en 21 May 1752 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; ook huwt met Trijntie Heyns, zij ovl 21 apr 1743, oud 45 jaar, huisvrou van P.S. ; vd. Gaast begraaflijst; kind: Johannes Phillippus Swart, ged 23 mei 1756 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Philippus Swart, ged 1 jul 1753 Grote Kerk HRL; Filippus S. en Trijntie Clases Heins, beide van HRL, huw.aang. 15 mai 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Heins, dessels broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Philippus Willems weesvoogden bet f. 5:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiend loon van Ph. W. als kleermakersgezel bij S. van Beemen, 23 mrt 1791. (GAH1123)
Philippus Ignatius zie: Meyerhoff
Philippus Andries Bos ged 20 jan 1750 Grote Kerk HRL, zv Lucas Bos en Fokeltje Andries; Phlip Lucas Bos, ged 25 apr 1741 Grote Kerk HRL, zv Lucas Bos en Fokeltje Andrijs
Philippus Ignatius Meyerhoff med. doctor, geboortig van Freistad in Over Oostenrijk, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed gedaan in handen van pres. burg. Jelgersma, op 2 sep 1739. (burgerboek)
Philippus Jacobus Oolgaard ovl voor 1815; van St. Anna Parochie, huwt met Teuntje Johannes Barmond, van HRL, gegeproclameerd de 19-26 apr en de 3 en getrout met attestasie de 11 Mei 1761 St. Annaparochie, kind: Daniel O, geb 1765 HRL; huw reg. N.H. HRL. 1761, BS ovl 1843; erven P.O. eigenaar van wijk F-110; gebruikers Johannes Hoffius wed., winkeliersche, Salomon G. van Messel, koopman, Laas Wijnalda, timmerknegt, Wopke Barteles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk F-250; gebruiker Eeltje Corn. Ackerboom, sjouwer, en Thomas Koolker wed., 1814. (GAH204); Michiel Pieters ende Sibbeltje Swart, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Ph. O., goede bekende, 30 apr 1791; ondertrouw HRL; ovl 1 sep 1804 HRL, oud 71 jaar; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; erven P.O. eigenaars van perceel nr. 1437 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 505, huis en erf, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Philippus Jacobus van der Sande geb 1782 ... , huwt met Elisabeth Anthonij Berting op 30 dec 1813 HRL, gescheiden op 12 okt 1815 HRL, werkman; BS huw 1815; gebruiker van wijk G-179, sjouwer; medegebruiker Anthonij Beuker, metzelknegt; eigenaar is Evert Lindeboom wed., 1814. (GAH204); Zijnde dit bewijs copia van de Echtscheiding van Anna Elisabeth Berting en Ph. J. v. d. S. dato 12 okt 1815 op Fol. 60 van het Register. In kennisse van ons Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Philippus Jans Elsinga geb 28 feb 1785, ged 28 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Jan Elsinga en Johanna Furstenburg
Philippus Jans Scheffer ovl voor 1862, huwt met Elisabeth vd Veer; BS ovl 1861
Philippus Jansen Bakker houthandelaar 1742-1752 (heeft een broer Auke Jansen B. ), mog. zv Jan Aukes B., en ...
Philippus Johannes Olinjus geb 14 may 1791, ged 7 jun 1791 Grote Kerk HRL, zv Jouke Hendriks Olinjus en Grietje Zwart
Philippus L Coenraad zie: Haarman
Philippus Lodewijk Haarman geb 30 mrt 1807 HRL, ged 12 apr 1807, N.H., zv Coenraad H, en Antje Sakes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Philippus Paulus Stroband geb 8 jan 1785, ged 4 feb 1785 Grote Kerk HRL, zv Paulus Stroband en Chritiana Wilhelmina Beek
Philips Stioef ovl voor 1862, huwt met Annette Zipron, kind: Hiltje Philips S, geb 23 jul 1784 Franeker; BS ovl 1861
Pi(J)(E)Ter Pi(j)(e)ters zie: Alkema, Bakker, 3x Dijkstra, Louwenaar, Plas, Postma, 4x Posthumus, 4x Schaaf, Schellingwouw, Schuur, Snaak, Stender, Struiks
Piebe Baukes van Franequer, huwt met Anna Maria (geen verdere naam ingevuld), van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 mrt en den 30 dito 1749 getrouwt in de Westerkerk HRL; kind: Hendrikje Pijbes, ged 20 feb 1753 Grote Kerk HRL, moeder is: A.M. Hoites; kind: Aefke Pijbes, ged 9 feb 1751 Grote Kerk HRL, moeder als A.M. Hoites
Piebe Beerends ged 10 mei 1768 Grote Kerk HRL, zv Beerend Jans en Sara Jans; ged 19 dec 1771 Grote Kerk HRL, samen met Jan Beernds, zv Beernd Jans en Sara Jans
Piebe Berends zie: van Roozendaal
Piebe Douwes zie ook: Pooch; 1779 den dertienden aug een duizend zeven honderd negen en zeventig, is te Oudemirdum gebooren Piebe, zv Douwe Piebes en Jantjen Tjipkes. de Schout der Gemeente Balk, den vier en twintigsten apr duizend acht honderd en zestien
Piebe Douwes Jan Pieter Werner en Nieske Rintjes Backer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.D., goede bekende, 19 sep 1795; ondertrouw HRL
Piebe Folkertsma ovl voor 1868, huwt met Sietske ... , kind: Siemkje F, geb 1800 Blija; BS ovl 1867
Piebe Jacobs huwt met Pietje Pieters, kind: Jaapje Piebes, ged 7 okt 1749 Grote Kerk HRL
Piebe Jacobs ged 16 jul 1765 Grote Kerk HRL, zv Jacob Piebes en Janke Uilkes
Piebe Jacobs zie ook: Schuur; huwt met Sjoukje Gerrits, kind: Evert Piebes, geb 29 okt 1811, ged 17 nov 1811 Grote Kerk HRL
Piebe Jakobs P.J. en Trijntje Jansen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 jan 1787 HRL, en zijn getrouwd den 11 feb 1787 kind: Janke Piebes, geb 18 nov 1788, ged 23 dec 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Piebes, geb 11 jun 1790, ged 29 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Gatze Piebes, geb 12 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Gatse Piebes, geb 22 dec 1793, ged 12 jan 1794 Grote Kerk HRL
Piebe Jacobs ovl 14 jul 1788 HRL, oud 42 jaar
Piebe Jacobs ovl voor 1815; wed. P.J. gebruiker van wijk H-135, gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Piebe Jacobs huwt met Geertje Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 18 en 24 May 1739 en den 31 May 1739 getrouwt; P.J. ende Geertie Pieters beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs vader Pieter Wybes, 9 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pieter Pijbes, ged 21 may 1748 Westerkerk HRL, moeder als Gertje P. ; Geeft UEd:Achtb:met verschuldigde Eerbied te kennen P.J. burger alhier ter Steede, hoe dat door het overlijden van Broer Tjeerds een Roggedraegers plaets is koomen te Vaceeren, met Welke bedieninge den supplnt:Seer Gaerne soude zijn Vereerdt, ten dien einde sigh addresseeren aen de tafel van UEd:Achtb:Seer gedienstelijk versoekende UEd:Achtb:gelieven hem P.J. aen te stellen in plaets van Broer Tjeerds tot meede ordris Roggedrager binnen deese Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende, quo facto etc:/:was get:/Requisitus R:J:de Swart. ; In margine Stonde; de Magistraat accordeerende het versoek nomineert en stelt mits deesen de supplnt P.J. tot meede ordris Roggedraeger binnen deese Stad op Lasten pligten profijtten en gehoorsaamheeden daar toe staende mits doende den Eed van Getrouwigheyt. Actum den 24 aug 1750. /was get:/S:B:Bosscha, (onder stonde) Ter Ordtie van de magistr:/:get:/M:v:Idsinga. ; Lager Stonde; den 24 aug 1750 heeft P.J. den Eed als ordris Roggedrager gepresteerd in handen van de Hr. Burgemr. Bosscha. /:onder stonde:/. In kennisse van mij secrts/:get:/M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl voor 1752 HRL; in zijn plaats wordt aangesteld als roggedrager IJpke Siccama dd 5 apr 1751; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Piebe Jarigs zie: Zwart
Piebe Christoffels geb 6 nov 1791, ged 29 nov 1791 Grote Kerk HRL, zv Christoffel Anes en Sijke Pieters
Piebe Coenraads ged 20 aug 1747 Grote Kerk HRL, zv Coenraad Willems en Grietje Pijbes; Pijbe C., ged 24 jul 1740 Grote Kerk HRL, zv Coenraad Willems en Grietje Pijbes
Piebe Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 18:15:0 terzake 3 schouw en korven turf door hem in het Weeshuis geleverd 9 nov 1737, kwit. no. 7 (GAH1067); id. f. 20:13:0 terzake de vracht van turf ten behoeve van het Weeshuis, 18 dec 1738, kwit. no. 2 (GAH1068)
Piebe Cornelis zie ook: Blokmaker; geb 26 nov 1811, ged 15 dec 1811 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Jarigs en Tjieske Fransen
Piebe Cornelis geb 8 jun 1776, ged 25 jun 1776 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Arrijens en Pietje Piebes
Piebe Piebes zie: van Roozendaal
Piebe Pieters zie: Bakker, de Jong, Postma
Piebe Pieters Donderdag den 21 Sept. 1797; Het Geregte ordinaris Vergadert zijnde, verscheen in ''s Gerechts Vergadering de Huisvrouw van P.P., met dezelve haare man gesterkt, zijnde geciteert door den fiscus om boete en breuken weegens begaans en gepleegde Excessen aan de vrou van Bauke Brugman: waar over dezelve gehoord zijnde is zij op Verzoek van moderatie geexcuseerd van de boete, dog gecondemneert in de kosten van de Citatie, en noopens de gepleegde mishandeling aan de vrouw van Bauke Brugman ernstig gecorrigeerd. (GAH43)
Piebe Pieters ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL, zv Pieter Piebes en Sijtske Huiberts
Piebe Pieters huwt met Dieuke Nutters, kind: Pieter Piebes, geb 27 aug 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Nutter Piebes, geb 13 mrt 1794, ged 15 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Piebes, geb 7 mrt 1797, ged 28 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Piebe Pieters woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Piebe Post ovl 12 feb 1787 HRL, oud 58 jaar
Piebe Postma Maandag den 13 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Compareerden verders na voorafgegaan verzoek ter vergadering, de Burgers Jan Jansen Hiddema, P.P., en Pieter Hibbes, om ingevolge besluit van den Raad, te looten, over de Vacante Post, als Poortier van de Bildpoort, om welke Post gedagte drie Burgers gesolliciteerd hadden, en is bij deeze Occagie het Lot gevallen op Jan Janzen Hiddema, welke ingevolge van dien tot Poortier is aangesteld, om dezelve Post op May aanstaande te aanvaarden, en als dan onder Eede genoomen te werden. (GAH45)
Piebe Rienks zie: Glas
Piebe Roukes ovl 1 sep 1804 HRL, oud 68 jaar
Piebe Sjoerds zie: Wiarda
Piebe Stoffels rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 73:8:0 van de Weesvoogden verdiende Loonen van Harmen Gerrtijs en P.S., 12 apr 1804 (GAH1140); id. f. 36:8:0 verdiende Loon van P.S., 11 apr 1809 (GAH1141); id. f. 68:0:0 verdiende Loon van P.S. en Harmen Gerrijts, 26 sep 1809 (GAH1141)
Piebe Thomas zie: Wiarda
Piebe Tjeerds ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Poulus en Hendrikjen Piebes
Piebe Tjeerds P.T. en Aagje Rutgers, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Piebe Tjeerds huwt met Tjutje Dirks, kind: Tjeerd Piebes de Vries, geb 1774 HRL; BS ovl 1837
Piebe Tjeerds huwt met Sjoerdtje Lieuwes, beide van HRL, geproclameerd de 26 mei en de 2 jun en getrout de 9 dito 1765; kind: Tjeerd Piebes, ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL
Piebe de Vries geb te HRL, datum niet bekend, inschrijfnummer 923, 125 ste regiment infanterie, gesneuveld Berezina 27 nov 1812; Chateau de Vincennes, Fr
Piebe Baukes Plekker van Franequer ende Anna Maria Hoytes van HRL, koomende weegens de bruid Simon Willems, trekschipper, 1 Mrt 1749
Piebe Berends van Roozendaal ovl voor 1844, huwt met Antje de Groot, kind: Piebe Piebes vR, geb 1808 St Jacob; BS ovl 1843
Piebe Coenraads Backer ovl na 1772 en voor 1788; huwt met Aaltje Wietses de Kok, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 apr 1771 in de Westerkerk HRL; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1820; kind: Coenraad Pijbos Bakker, geb 14 sep 1774, ged 2 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Coenraad Piebes Bakker, ged 16 Febrij 1772 Grote Kerk HRL; voogden bet f. 17:5:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 2 jaar loon van Tjeerd Bouwes bij P.B. als schoenmakersknegt verdiend, mei 1773. (GAH1104); wed. P.B. gebruiker van wijk G-029; medegebruiker Teunis Koster, slagersknegt; eigenaar is Jacob Ponster, 1814. (GAH204); wed ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 66:1:0 terzaake geleverde kleedbare waaren, quit. no. 4, 28 dec 1787. (GAH1120); id. f. 69:2:0, quit. no. 35, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 126:13:0, quit. no. 11, 1 dec 1789. (GAH1121); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier, Simon Frieseman als curator over de kinderen van P.B. : f. 20:0:0; in een ander deel wordt Jan Schiere vermeld; (GAH650); weduwe ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 78:19:0 ter Saeke kleedwaeren, 30 jun 1808, quit. no. 15 (GAH1140); id. f. 16:4:0, 8 sep 1809, quit. no. 18 (GAH1141); id. f. 62:8:0, 30 dec 1809, quit. no. 33 (GAH1141)
Piebe Cornelis Blokmaker ZIE OOK: pIEBE cORNELIS; geb 26 nov 1811 HRL, ovl 11 dec 1821 HRL, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1821 zv Cornelis Jarigs en Tjietske Fransen; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1821
Piebe Douwes Pooch geb 18 jun 1780 Marrum/Oudemirdum, ovl 19 feb 1822 HRL, huwt met Ake Gerrits Bijlsma op 16 mei 1816 HRL, huw.afk. 5 en 12 mei 1816, huw getuige bij C. Oeges en D. Johannes, wonende te HRL, 1815, id. bij J.F. de Vries en R. Siderius, 1817, klokmaker in 1822, zv Douwe Piebes P, en Jantje Tjiepkes; BS huw 1815, huw 1816, huw 1817, ovl 1822, ovl 1839; Ik ondergetekende Vader van mijn Zoon P.D.P., thans wonende te HRL, Verklare door te Consenteeren en toetestemmen de Huwelijksverbintenis van mijnen voornoemde Zoon P.D.P. met Aartje Gerrits, alzo dezelve met mijn genoegen is. Actum den den 29 apr 1816
Piebe Jacobs Schuur zie ook: Piebe Jacobs; geb 1765 HRL, ovl 21 dec 1812 HRL, huwt met Sjoukje Gerrits Hof op 20 jun 1802 HRL, spinder in 1812, ovl wijk H-134, N.H., kinderen: Janke; geb 8 nov 1808 HRL, Evert. geb 29 okt 1811 HRL, Gerrit Piebes S, geb 6 mei 1803 HRL, Janke Piebes S, geb 8 dec 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1808, 1811, BS ovl 1812, ovl 1842, ovl 1849, ovl 1869
Piebe Jarigs Zwart geb 1775 HRL, ovl 30 dec 1836 HRL, huwt met Marike Paulus Glandorp op 3 jan 1808 HRL, zv Jarig Piebes en Janke Jarigs; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1836
Piebe Piebes van Roozendaal geb 1808 St, Jacob, ovl 23 okt 1843 HRL, 1e huwt met Rinske Jans Vrieswijk, 2e huwt met Klaaske Cornelis Petersen, zv Piebe Berends vR, en Antje de Groot; BS ovl 1843; 1858 overlijdens
Piebe Pieters Bakker geb 4 apr 1810 HRL, huwt met Aaltje Douwes Kamminga (gk), op 26 mrt 1837 Franeker, grofsmidsknegt, wonende te Franeker, zv Pieter B., en Renske Postma; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS Franeker huw 1837; geb 4 apr 1810, ged 29 apr 1810 Grote Kerk HRL, zv Pieter P. Bakker en Rinske P. Postma
Piebe Pieters de Jong geb 1795 Woudsend, ovl 27 jan 1827 HRL, huwt met Joukje Wiarda op 26 mei 1822 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1822, verver en glasemaker, huw.get. bij M.H. van Dijk en J.J. Wijngaarden, bakkersknecht, wonende te HRL. in 1815, id. bij P. Wiarda en E.Y. IJkema, verversknecht 1819, meester verver in 1827, zv Pieter Piebes dJ, en Trijntje Jelles vd Zee; BS huw 1815, huw 1819, huw 1822, ovl 1827
Piebe Rienks Glas ovl Makkum, huwt met Riemke Jacobs, in leven echtelieden te Makkum, kind: Dieuwke Piebes G, geb 1762 Makkum; BS huw 1827
Piebe Sjoerds Wiarda geb 1792 HRL, huwt met Eelkje IJkes IJkema op 28 nov 1819 HRL, huw.afk. 14 en 21 nov 1819, gescheiden op 27 sep 1824 HRL, militair onder de Koloniale Troepen, daarvoor winkelier te HRL, huw.get. bij P.P. de Jong en J. Wiarda, koopman, broeder bruid. 1822, zv Sjoerd Piebes W, en Anna Pieters (Nauta); BS huw 1819, huw 1822, huw 1824; geb 15 jul 1792, ged 3 aug 1792 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Piebes Wiarda en Anna Pieters
Piebe Thomas Wiarda ovl 10 jan 1776 IJlst, huwt met Baukje Sipkes vd Werf, kind: Sjoerd Piebes W, geb 1761 IJlst, in leven sekretaris van IJlst; BS huw 1826
Piebo Bakker geb 6 aug 1803 HRL, ovl 2 okt 1831 HRL, huwt met Aaltje Jans vd Heide op 10 aug 1828 HRL, huw.afk. 27 jul en 3 aug 1828, kantoorbediende 1831, huw.get. bij M.H. Merkelbach en A.C. Bakker, broeder bruid. 1828, ged 28 aug 1803, zv Coenraad B., en Helena Wyma; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1831, ovl 1838; geb 6 aug 1803 HRL, zv Coenraad Bakker en Helena Wyma; Certificaat Nationale Militie: Piebo Bakker, geb HRL. 6 aug 1803, kantoorbediende, zv Coenraad Bakker en Helena Wyma, wonende te HRL., voor de nat. Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de Loting van 1822, is ten deel gevallen het Nummer 122 hetwelk tot heden, niet opgeroepen zijnde hem tot geenen dienst heeft verpligt. Geregistreerd No. 1646
Piebo Coenraad zie: Bakker
Piebo Tjeerds ovl 14 feb 1789 HRL, oud 48 jaar
Piebo Pieters Postma zie ook: Piebe Pieters; geb 1771 HRL, ovl 4 jul 1812 HRL, huwt met Antje Hendriks Bleeker op 1 jun 1797 HRL, koopt een huis in 1801, bierdrager in 1812, ovl wijk C-081, N.H., kind: Hendrik P, geb 15 dec 1800 HRL, zv Pieter P, en Trijntje vd Hout; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS geb 1811, ovl 1812 ; eigenaar en gebruiker van wijk C-081, 1814. (GAH204); Doede van der Hout pro se, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); kind; Elisabeth Piebes Postma, geb 29 jul 1798, ged 19 aug 1798 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en twaalf den Vierde jul is Overleden P.P. Gehuwd met Antie Hendriks Bleeker. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Pieke Dirks geb 25 okt 1776, ged 3 dec 1776 Grote Kerk HRL, zv Dirk Piekes en Janke Jakobs
Pieke Durks P.D. ende Aukjen Harmens, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd des selvs broeder Jan Harmens, 28 Oct 1747; huwt met Aukjen Harmens Gonggrijp, beyde van HRL, geproclameerd den 29 octob:en den 5-12 nov 1747 en ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Harmen Piekes, ged 20 aug 1750 Westerkerk HRL; kind: Sipkie Piekes, ged 30 aug 1748 Westerkerk HRL
Pieke Eelkes ged 25 mrt 1755 Grote Kerk HRL, zv Eelke Bernardus en Caatje Huberts
Pieke Goslings zie: Piekinga; geb 3 dec 1776, ged 26 dec 1776 Grote Kerk HRL, zv Gosling Piekes en Philippina Philippus; gemraad ontvangt brief van de Kolonel der Bataafse Gewapende Burgerwacht in het depart. van de Eems. Gaat om verzoek van Dirk IJpei te HRL, vader en voorstander van zijn zoon IJdo IJpei. IJ. IJ. is volstrekt onwillig, hoewel hij door de gemeenteraad in alles conform de wet en het decreet was behandeld. Naar de mening van de Kolonel is hij volstrekt onbekwaam voor de wapendienst, maar verschoont hem niet. Antwoord gemraad: heeft zich nij eerste oproep ter registratie onwillig aangegeven ''s morgens. Komt ''s middags met een attest van de doctor/chirurgijn. IJ. IJ. krijgt van de commissie te horen, dat, als hij waarlijk zodanige lichaamsgebreken heeft die hem excuseren voor de burgerbewapening, hij dan niet onwillig moet aangeven, maat het attest direkt moet overleggen, en niet een vals attest. IJ. IJ. antwoordt dat P.G. en Coenraad Backer hetzelfde hebben gedaan, maar dat komt de commissie suspect voor. Naderhand heeft IJ. IJ. zichgeabsenteerd denkelijk met geen ander oogmerk om de Burgerwapendienst te ontduiken. Volgens informatie zou hij zich ophouden op Ameland. Heeft daar een conduite die zijn vaderlandsliefde of goed hart, welke in het verzoek gepretendeerd wordt, niet gunstig denkt. Ma. 10 feb 1800 (GAH46)
Pieke Zacharias P.Z. ende Breghtie Pijtters beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door R.J. de Swart met vertooninge van schriftelijke last, 18 Nov 1747; huwt met Bregtje Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 Novemb en den 3 desemb 1747 en doen getrouwt; huwt met Antie Simkes, beide van HRL, geproclameert den 23-29 en getrout den 6 apr 1755; Wiebe Fongers ende Froukjen Ruirds, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd P.Z., 13 dec 1749; Geeft UEd:Achtb:met schuldige eerbiedt te kennen Tjerk Tjerks Swijnstra, doodgraaver en Roggemeeter binnen deese Stad, dat hij supplnt wel genegen soude sijn ''t voornoemd Roggemeetersplaats te transporteren op eenen P.Z., maer nademael sulx niet kan geschieden als met Consent van UEd:Achtb: Soo versoekt de supplnt seer onderdaniglijk UEd:Achtbaarheden gelieven de Persoon van P.Z. in sijn plaats als gesw: roggemeeter aan te stellen Q.F. Etc:was vert: Cornelis Dronrijp. ; In margine Stonde; de Magistraat accordeerende het versoek nomineert mits deesen den meede supplnt P.Z. tot meede roggemeeter binnen deese Stad op lasten, pligten profijten en gehoorsaemheden daar toe staende mits doende den Eed van Getrouwigheit, Act:den 23 aug 1741 was get:J. Agema, Ter Ordtie van de magistr. (get:), M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 23 aug 1741 heeft P.Z. den Eed van Getrouwigheit gepresteerd Coram preside Agema. In kennisse van mij secrts en was vert: M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pieke Tjallings P.T. ende Meyke Sijbrens, beyde van HRL, koomende wegens de bruid Rein Sjoukes, 5 Sep 1744; huwt met Meike Sijbrens, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 sep 1744 en doen ook getrouwt; huwt met Antie Joosten, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 jun 1763
Pieke Goslings Piekinga geb 3 dec 1776 HRL, ovl 21 mei 1819 HRL, huwt met Grietje Sijbes Visser op 30 aug 1801 HRL, zv Gosling P, en Philippina Philippus Pierot; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1819; gebruiker van wijk C-053, zilversmid; eigenaar en medegebruiker G. Piekinga, uitdrager, 1814. (GAH204); geb 3 dec 1776; zv Gosling Piekes P., mr. schoenmaker, en Philippine Philippus, tr. 1801 Grietje Sijbes Visser; leerl. van Jentje Plantinga, 17 jul 1791, mr. in 1800; ving in 1800 zijn werkzaamheden onafhankelijk aan; leerl. komt niet voor ih Reg. Keurkamer HRL 1807; uit het keurloonboekje blijkt, dat hij slechts lepels vervaardigde. (Gildeboek 1791-1801); heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 7e quartier, huisno. 74, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1804. (GAH650)
Pier Abes (okt 1804), PIETER, (jun 1804); Pieter A. beboet met 1 Goud Gld in de armebus omdat hij een brief van de secretaris Conradi van het hoogste gewicht en op welke direct antwoord gegeven moest worden, besteed had in plaats van om half 11 bij zijn arrivement, eerst des namiddags om 2 uur; 25 jun 1804. (GAH50); klachten over het bestellen van brieven door Pier A., Franeker trekschipper. Moest een brief bezorgen op Ongeboer, doch is eerst naar Franeker gegaan en op de terugweg de brief besteld; 8 okt 1804. (GAH50); Pier A., Franeker trekschipper, moet ter vergadering verschijnen tot betaling van een boete van f. 3:0:0 + kosten uit hoofde van begane slordigheden in het onbehoorlijk bestellen van een brief op Ongeboer. Straf teruggebracht tot 1 Cargld + kosten met bedreiging, als zoiets weer gebeurt, hij zwaarder zal worden gestraft, desnoods uit het veer wordt gezet; 15 okt 1804. (GAH50); aan de trekschippers Tjeerd Dirks, Arend Lodewijks, Johannes Alberts, Hermanus Hendriks, Ate de Boer en P.A., van HRL op Franeker en v. v. geescribeert (bekendgemaakt/uitgereikt), de nieuwe reglementen voor het bevaren van het veer; ma. 13 apr 1801; (GAH47); vermeld in het nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, nr. 187; 1 mrt 1804; Maandag den 4 feb 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde wierde voorts geleezen een Addres van den snikschippers van hier op Bolsward en V.V. Vaarende de Burgers Pier A., en Jacob Hibbes, inhoudende verzoek, dat de vragt van zommige goederen, Welke bij hun van de eene Plaats na de andere overgevoerd wierden, iets mogte werden verhoogd:-Waar over gedelibereerd Zijnde, wierde beslooten eene Commissie te benoemen, ten fine om gedagte Addres naukeurig te Examineeren, en den Raad daar op te bedienen van Advijs en Consideratie Welke Commissie is gedecerneerd op de burgers M:Bos, en P:de Boer. (GAH44)
Pier Abes ovl voor 1815; geboortig van Almenum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed van getrouwigheid af in handen van president-burg. J. Tamboeser op ma. 9 nov 1784. (burgerboek); wed. P.A. gebruiker van wijk C-032, visvrouw; eigenaar is Sake T. Blok, 1814. (GAH204); wed. P.A. eigenaar van wijk F-133; gebruiker Joost W. Bergsma, grutter, 1814. (GAH204); Broer Gerrijts en Marijke Burgerts, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd P.A. als steevader van de bruid. 22 feb 1806; ondertrouw HRL; P.A. van Almenum en Antje Lubberts van Bolsward, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 apr 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1806. (GAH650); lijst ingezetenen 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:16:0 (GAH650)
Pier Ahasverus geb 5 mrt 1769, ged 30 jun 1774 Grote Kerk HRL, zv Ahasverus Willems en Eelkjen Piers
Pier Andrijs Tjeerd Clasen ende Saekjen Piers, beide van HRL, huw.aang. 2apr17 35 HRL, komende voor de bruid P.A., desselfs vaeder; huw aang. HRL 1735
Pier Baukes geb 5 jan 1783, ged 2 feb 1783 Grote Kerk HRL, zv Bauke Piers en Ytje Joukes
Pier Beerns P.B. en Geertje Hendriks beyde van HRL, koomende de fiscaal Dreyer weegens de bruid en bruydegom met attestatie, 9may17 44; huwt met Geertje Hendriks, beyde van HRL, sijn geproclameerd 10, 17 en 25 May 1744, en doen ook getrouwt
Pier Beerns P.B. ende Antie Gerrits beide van HRL, komende voor de bruid desselvs neef Jan Cornelis, 28 mrt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Pier Boomsma P.B. eigenaar van perceel nr. 544 te HRL, woonplaats Purmerend, legger nr. 112, huis en erf, 130 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 550 te HRL, woonplaats Purmerend, legger nr. 112, huis en erf, 126 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Pier Dirks zie: Alta
Pier Dirks van Arum, huwt met Hijlkie Wybrens van Almenum, geprocla: 16, 23 en 30 Janewari en getrout met attestatie den 6 Febr. 1757
Pier Douwes zie: Kooistra
Pier Dijkstra huwt met Jetske ... , kind: Stijntje D, geb 26 jan 1795 Terschelling; BS ovl 1877
Pier Eelkes Pijter Heins ende Grijtje Schouten beide van HRL, komende wegens de bruid P.E., mr backer, met vertoninge van schriftelijke last van des bruids moeder, 4 dec 1751; ovl 30 may 1788 HRL, oud 79 jaar; Armevoogd en in 1752 president-voogd van de Armekamer; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde kalk tot het nieuwe gebouw aan het Stadhuis, 20 jan 1755: f. 408:18:0; id. restitutie van expensen ter begraving van een zwevende arme, 26 mrt 1764: f. 12:2:8; id. expensen gedaan aan zwevende armen, 9 feb 1752: f. 3:15:0; (geen boek nr. vermeld); P.E. ende Sijbrigje Joukes, beyde van HRL, huw.aang. 3 apr 1734 HRL; Comende voor de bruid Johannes Pijters, desselfs neef; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Pier Eelkes Remonstreert met schuldige eerbiedt P.E. van Workum, dat hij van Oege Alles, Snikschipper van hier op Workum et vice versa, in coop heeft bekomen de gerechtigheit van de helft van dito veer met quoteele annexen toebehooren van dien, en alsoo hij dito veer niet en vermag te bevaren sonder consent van UEd:Achtb: Soo versoekt hij seer gedienstelijk, UEd:Achtb:gelieven in die overdragt te consenteeren, en alsoo hem P.E. als ordrs Snikschipper van hier op Workum et vice versa onder Eede te neemen onder presentatie om tot dispositie van UEd:Achtb:te tellen een somma van vijftig Car:Gulds:ingevolge de acte bij de oprigtinge van dito veer gemaakt q. f. etc:(was getekent), P. Reidema, 1739; ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende ''t versoek nomineert mits deesen de persoon van P.E. tot veerschipper van hier op Workum et vice versa op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande mits doende den Eed van getrouwigheit. Actum den 10 jun 1739, (was get), D.J. Vosma, Ter ordtie van de Magistr. (get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Praestitit Jus Jurandum Coram Praesid. de Hr. Bretton den 1jul17 39, In kennisse van mij secrts abs sec:(get), P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pier Epkes Beernt Dirks ende Trijntie Joukes beide van HRL, en vertoonde de Bruidegom eene attestatie van sijn vader ter consent in deesen, en compareerde wegens de bruit desselfs swager P.E. die een verklaringe van des Bruits moeder Janke Jelles vertoonde, 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Pier Freerks zie: Oosterbaan
Pier Freerks ged 23 feb 1744 Westerkerk HRL, zv Freerk Ruurds en Beerentje Piers
Pier Freeriks huwt met Grietje Andries, kind: Pier Freeriks, geb 19 aug 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL
Pier Freerks zie ook: Antje Scheltes; huwt met Antie Scheltes, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 mei en getrout de 4 jun 1769 in de Westerkerk, kind: Schelte Piers vd Hoef, geb 1773 HRL; DTB N.H. HRL, BS ovl 1827; kind: Schelte Piers, geb 29 jul 1773, ged 15 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Fredrik Piers, ged 27 mei 1770 Westerkerk HRL; kind: Trijntie Piers, ged 26 jan 1772 Grote Kerk HRL
Pier Freerks lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 9:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pier Freerks geb 1795 ... , ovl 24 nov 1811 HRL, wonende te op de Schritzen bij zijn moeder; bsha181ov
Pier Gerlofs geb 1779 Wijnaldum, ged te Wijnaldum, huwt met Mientje Hendriks op 20 mei 1804 HRL, ook huwt met Jantje Cornelis, kooltjes onder Wijnaldum in 1811, kinderen: Aaltje Piers, geb 2 jan 1807 HRL, Gerlof Piers, geb 20 mei 1805 HRL, zv Gerlof Tjerks en Aaltje Piers; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, BS Barradeel huwafk. 1811
Pier Harkes ged 17 jan 1758 Grote Kerk HRL, zv Harke Piers en Antie Horatius
Pier Heideman ovl voor 1819, huwt met Dievertje Land, echtelieden te Franeker, kind: Joukje Elisabeth H, geb 1778 Franeker; BS huw 1818
Pier Heines ged 18 okt 1744 Westerkerk HRL, zv Heine Joukes en Tetje Piers
Pier Heins Harmen Johannes ende Hinke Joosten, beyde van HRL, koomende wegens de bruid P.H. desselfs curator, 29 Oct 1746; Bonne Douwes ende Stijntje Pijtters beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs broodheer P.H., en vertoonde een verklaringe van des bruits vader tot consent in deesen, 29 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; Berend Berends ende Sijbrigjen Clases, beide van HRL, huw.aang. 10 may 1738 HRL, Commissrs:Burgemr. Schaaf, koomende voor de Bruit P.H. en de Bruidegom gest:met sijn vader Beern Beerns; huw aang. HRL 1738; Joost Hendriks ende Wijke Hendriks, beyde van HRL, huw.aang. 2 may 1733 HRL; Comende voor de bruyd desselfs broodheer P.H. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Pier Hendriks ged 2 dec 1755 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Daniels en Berber Eiberts
Pier Hessels rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 6:7:0 wegens 1 maand gagie van Claas Thijssen in dienst bij P.H., 30 nov 1801 (GAH1133)
Pier Jans zie: van Arum, Blom, van der Werf
Pier Jans ged 6 mrt 1741 Grote Kerk HRL, zv Jan Claasen en Trijntje Piers
Pier Jans ged , samen met Aukjen Jans, 14 may 1750 Grote Kerk HRL, zv Jan Piers en Akke Feikes (!); ged 7 apr 1748 Grote Kerk HRL, zv Jan Piers en Aukjen Feikes; ged 22 jun 1745 Grote Kerk HRL, zv Jan Piers en Akke Feikes
Pier Jans geb 28 may 1792, ged 12 jun 1792 Grote Kerk HRL, zv Jan Piers en IJetje Hettes
Pier Jans huwt met Vroukje Minses, kind: Vroukje Piers, geb 5 apr 1777, ged 29 apr 1777 Grote Kerk HRL
Pier Jans P.J. en Rigtje Beernds, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 31 jan 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Reintje Piers, geb 8 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL
Pier Jans ovl 6 feb 1804 HRL, oud 18 jaar
Pier Jans mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; weesvoogden bet f. 26:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Gabbe Andries als waegemaekersknegt bj P.J. verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 55:10:0 door wijlen Gabbe Andries bij P.J., wagenmaker, verdiend, 6 mei 1780. (GAH1111); ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 3:1:0 voor reparatie van twee kruywagens, ord. no. 6, 24 may 1780. (GAH1111); eigenaar en gebruiker van wijk F-129, timmerknegt, 1814. (GAH204)
Pier Jans mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Trijntje Ates, kind: Trijntje Piers, geb 1784 HRL; BS ovl 1718; 1825 overlijdens; kind: Jan Piers, geb 1 aug 1783, ged 12 aug 1783 Grote Kerk HRL
Pier Jans huwt met Rinske Ritskes, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout den 31 mei 1767; kind: Ritzke Piers, ged 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Pier Jarigs zie: Bretton
Pier Jelles zie ook: Tiggelaar; huwt met Akke Laases, kind: Laas Piers, geb 18 aug 1811, ged 17 sep 1811 Grote Kerk HRL
Pier Jelles geb 27 aug 1777, ged 23 sep 1777 Grote Kerk HRL, bovenstaande gaping (10jun/23 sep 1777) is veroorzaakt door het verven van de Nieuwe Kerk, zijnde daarin in dien tijd geen dienst gedaan), zv Jelle Piers en Martjen Hendriks; geb 6 sep 1787, ged 22 mrt 1791 Grote Kerk HRL, gelijk met IJmkje Jelles
Pier Jobs zie: Reversma
Pier Johannes huwt met Tijtje Ages, kind: Akke Piers, geb 15 mei 1775, ged 5 jun 1775 Grote Kerk HRL, 2e Pinksterdag; kind: Brechtje Piers, geb 5 dec 1776, ged 26 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Piers, geb 6 may 1778, ged 24 mai 1778 Grote Kerk HRL; kind: Akke Piers, geb 26 okt 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL; kind: Bregtje Piers, geb 2 okt 1782, ged 12 nov 1782 Grote Kerk HRL
Pier Johannes P.J. van Almenum en Trijntje Hansen van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 may 1784 HRL, en zijn getrouwd op den 6 jun 1784
Pier Johannes P.J. ende Jetske Annes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Geert Zijlstra, goede bekende, 12 apr 1788; ondertrouw HRL; kind: Johannes Piers, geb 28 jan 1789, ged 17 feb 1789 Grote Kerk HRL
Pier Cornelis zie: Draaisma
Pier Cornelis geb 19 apr 1791, ged 8 may 1791 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Tjepkes en Aartje Hendriks; geb 29 dec 1792, ged 13 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Tjepkes en Atje Hendriks
Pier Lammerts zie ook: van der Veen; ged 13 apr 1756 Grote Kerk HRL, zv Lammert Jans en Hinke Piers
Pier Lammerts P.L. benefens zyn broer Anne van der Veen en Suster op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 108:0:0 (GAH650)
Pier Lucas zie: Abbenga; huwt met IJtje Lolles, kind: Dirkje Piers, geb 15 mei 1811, ged 26mey 1811 Grote Kerk HRL; geb 1 sep 1784, ged 19 sep 1784 Grote Kerk HRL, zv Lukas Piers en Dirkje Sybes
Pier Micchiels P.M. van Almenum en Sijtske Tjietses van Wirdum, komende wegens de bruid Douwe Jans, huysman onder Almenum, 28 Mrt 1744
Pier Mulder geb 1785 Lemmer, ovl 9 jun 1831 HRL, huwt met Elisabeth Meyer op 20 okt 1816 HRL, huw.afk. 6 en 13 okt 1816, scheepstimmermansknecht, thans dienstbare te St. Jacobi Parochie, wonende te HRL, huw.get. bij K. Trompetter en W. Meyer, 1817, zv Sijtze Piers en Aukje Ferwerda; BS huw 1816, huw 1817, ovl 1831; P.M. eigenaar van percelen nrs. 1390 en 1391 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 470, resp. huis en erf, huis, resp. 55 en 35 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Pier Piers geb 3 jun 1811 HRL, zv Rinske Hendriks; BS geb 1811
Pier Pieters zie: dekker, Hoogstra
Pier Pieters zie ook: de Bruin; P.P. ende Johanna Eeltjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Eeltje Doedes, 9 okt 1790; ondertrouw HRL; P.P. en Johanna Eeltjes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 oct 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Geertje Piers, geb 2 jul 1792, ged 17 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Rink Piers, geb 16 nov 1794, ged 7 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Piers, geb 3 apr 1797, ged 16 apr 1797 Grote Kerk HRL, moeder als J. Eelkes; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pier Reitses huwt met Sibbeltje Douwes, beide van HRL, geproclameerd de 11-17 en getrout de 24 mei 1761
Pier Rutgers metzelaar; zie ook P.R. Akkringa; weesvoogden bet f. 103:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Albert Johannis bij P.R., metzelaar, 12 feb 1782. (GAH1113); metselaar; huwt met Sijbrigje Gosses, beide van HRL, geproclameert 18, 23 en 24 en getrout den 11 dec 1753; huwt met Rinske Ruirds, beide van HRL, geproclameerd de 7-15 en getrout de 21 mei 1758; kind: Renske Piers, ged 27 mrt 1759 Grote Kerk HRL, moeder is R.R. ; kind: Tetje Piers, ged 18 dec 1753 Grote Kerk HRL
Pier Ruurds P.R. ende Lijsbeth Rodmers, beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs vaeder Rodmer Arjans, 9 Nov 1743; huwt met Lijsbeth Rodmers, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 nov 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL; kind: Pietertje Piers, ged 28 okt 1756 Grote Kerk HRL, moeder als L. Roebers; kind: Rodmer Piers, ged 16 jan 1749 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Piers, ged 29 sep 1744 Grote Kerk HRL
Pier Sybes huwt met Antie Fopkes, beide van HRL, geproclameert den 10-14 en getrout den 24 nov 1754
Pier Sybrens huwt met Jetske Bouwes, kind: Gelske Piers, ged 2 okt 1755 Westerkerk HRL
Pier Sytses zie: Mulder
Pier Sjoerds P.S. en Doedtje Sjoukes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 feb 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfde dage kind: Hinke Piers, geb 7 may 1787, ged 20 may 1787 Grote Kerk HRL
Pier Sjoerds zie: Schaafsma
Pier Zietzes Op heden den Zestiende der maand jul Een duisend achthondert en Zestien, Compareerden voor ons Schout der gemeente Lemmer Geert Jacobs van Dijk, oud vijfenveertig Jaar Commissaris der veeren, en Albert Vultens Beekerk, oud vijfenveertig Jaar Mr Bakker ingezetenen dezer Gemeente, en bij ons als geloofwaardige personen bekend, Welke Verklaarden Zeer Wel te Weten dat de Ouders van P.Z. voor Lange Jaren Zijn overleden; Waar om zij Comparanten also daartoe verzogt zijnde, dese Verklaring met ons hebben Vertekend te Lemmer ten dage en Jare als boven; Geextraheerd uit het doopboek van den Hervormde Gemeente in de Lemmer, cum annex; Geboren den derden der Maand Maart, en Gedoopt den zevende dieszelfde Maand in het Jaar Een duisend zeven hondert vierentachtig, Zegge: (1784) Een kv Zietze Piers en Aukje Ferwerda, dehalve genaamd: Pier
Pier Tjerks huwt met Simkie Jacobs, kind: Jetske Piers, ged 11 mrt 1758 Grote Kerk HRL
Pier Tjerks P.T. onder Almenum en Machteltje Scheltes van HRL, komende wegens de bruyd desselfs broeder Tijte Scheltes, 14 Nov 1744; van Almenum, huwt met Maghteltje Scheltes, van HRL, sijn geproclameerd 15, 22 en 29 nov 1744 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; Taetse Abrahams ende Riemke Tjerks, beyde van Almenum, komende weegens de bruid P.T. desselfs broeder, 12 Sep 1744; P. Tierx onder Almenum ende Geertie Dirks van HRL, huw.aang. 3may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Eeltie Dirks; huw.aang. HRL 1738
Pier Watses ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 173:18:8 terzaake geleverde boter, quit. no. 7, 19 okt 1785. (GAH1117)
Pier van der Werf ovl voor 1884, huwt met IJmkje de Cock; BS ovl 1883
Pier Wouters Hein Joukes en Tettie Piers, beyde van HRL, huw.aang. 28 jul 1736 HRL, komende voor de bruyd P.W., desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1736; op huyden den 14 may 1737 (Harl) compareerde ter secretarie P.W. van ... (onleesbaar) van waaren staande ... (onleesbaar) der huwelijksgeboden den 9 mrt 1737 Coram Prasid:Brouwer; huw aang. HRL 1737
Pier Wouters ged 30 aug 1763 Grote Kerk HRL, zv Wouter Piers en Antie Jans; ged 6 nov 1753 Grote Kerk HRL, zv Wouter Piers en Antje Jans
Pier IJpes ovl voor 1812, huwt met Richtje Reinders, N.H., kinderen: IJpe Piers, geb 20 apr 1803 HRL, Fokeltje Piers, geb 22 feb 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801 1803, BS geb 1811; wed. P. IJ. gebruiker wijk H-126, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Pier Abes Dijkstra ovl voor 1818, huwt met Elizabeth Willems; BS ovl 1817; P. Abes D. ende Lijsbert Willems, beide van HRL, zijnde de aangave geschied op vertoonde procuratie, 25 aug 1792; ondertrouw HRL; P.A.D. en Lijsbeth Willems, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 sep 1792 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650); (in 1796 als Pieter A. D)op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:16:0 (GAH650)
Pier Adams Akkringa Maandag den 30 apr 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, ordrs vergadert zijnde, wierde jongers Gerrijt de Boer, Arend Jansen en P.A.A., ter zaake gepleegde Straatschennerij en baldadigheid ernstig gecorrigeerd, met recommandatie, ingevalle zij zich weder aan dergelijke Excessen schuldig maaken als dan corperelijk te zullen worden gestraft. Zijnde eene Jonge Joseph Willems genaamd, welke mede bij dat Complot geweest was, uit hoofde dat hij de vrouw van de Bode Frans Boekholt volgens zijn eigen Confessie met een Lat op een deerlijke wijze gekwetst had, gecondemneert voor twee dagen te waater en brood in de Pekelkuip. (GAH44)
Pier Andries Achterinbos kind: Truike Piers Achterinbos, geb 2 feb 1811, ged 19 feb 1811 Grote Kerk HRL, in onecht, voor vader opgegeven P.A.A., moeder is Martje Fransen
Pier Annes de Jong Gecompareerd te Haskerland P.A. d. J., oud 45 jaar, arbeider, en Dirk Dirks Letterla, 32 jaar, muzijkmeester, beide wonende te Nijehaske, geburen van de overledene, welke ons verklaard hebben dat Arjen Dirks Boonstra, 67 jaar, kalkbrandersknecht, geb te Oldeboorn, laatst woonachtig te Nijehaske, eerst weduwnaar van Martjen Jacobs Kroes, en laatst echtgenoot van Wytske Brugts de Vries, wonende aldaar, en zv Dirk Arjens en van Akke Sijbrens, in leven echtelieden te Oldeboorn, op 2 aug 1826 des voor de middags ten tien uren, in het huis geg: No. 88 te Nijehaske is overleden. (hoort bij huw van Uilke Teunis de Vries en Geertje Klazes de Vries)
Pier Cornelis Draaisma huwt met Tietje Klazes, kind: Cornelis Piers D, geb 1783 Makkum; BS ovl 1836, ovl 1851
Pier Dirks Alta geb 1793, huw.get. bij P.S. Altena en M.G. Adema, wonende te HRL; BS huw 1818
Pier Douwes Kooistra hm ... , kind: Pietje Piers K, geb 1779 Witmarsum; BS ovl 1834
Pier Freerks Oosterbaan ovl 16 jan 1831 Gorredijk, huwt met Popkje Jans Veeneman, kind: Botje, geb 1808 Gorredijk, koornmeter te Gorredijk in 1836; BS huw 1836, ovl 1859
Pier Hendriks Olinnius van HRL, huwt met Jeltie Willems Schrijver, van Franeker, geproclameerd de 7-14 en getrout met attestasie de 23 dec 1766; kind: Hein Piers Olinjus, ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Piers Olinius, ged 2 mei 1769 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Pier Jans van Arum geb 1794 HRL, ovl 15 mrt 1834 HRL, huwt met Trijntje Jacobs de Vries op 11 nov 1813 HRL, huw.get. bij E.K. de Vries, en H.S. Altena, 1816, werkman en huw.afk. 31 okt en 7 nov 1813, zv Jan Piers vA., en IJtje Hettes; zie Jan Piers van Arum
Pier Jans Blom ovl voor 1866, huwt met Jeltje Sijtses, kinderen: Rigtje, geb 1783 Makkum, Jantje Piers B., geb 1788 Makkum; BS ovl 1855; 1865 overlijdens
Pier Jans van der Werf geb 1754 Workum, ovl 11 sep 1817 Leeuwarden in het tugthuis, wonende te HRL. 1817, scheepstimmerman; BS ovl 1817
Pier Jarigs Bretton burgemeester 1740-1748; burgemeester in 1732; wordt vermeld in: Aanstellingen Stad HRL 1731-1759; Frans Hendrijk Slinker en Anna Catrijna Schult beyde van denemarken sijn geproclameert den 20-27 mrt en de 3 apr en de 5 Dito 1740 getrouwt met consent vd heer burgemeester P.J.B. doe der tijt president; huwt met Hendrikje Jans, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Vertoont UEd:Achtb:met onderdanig Respect, Sacke Jacobs burger en zeevaerends persoon binnen UEd:Achtb:Stadt als dat door ''t overlijden van Hubert Cornelis, en Wybe Feddes Bakker beide loodslieden van dese Stad HRL op Texel Vlie de Jetting etc, die bedieningen zijn vacant geworden, en de supplnt seer geerne soude versoeken, om door UEd:Achtb:in plaets van een van beiden mogte worden aengesteld tot mede ordris Loodsman van dese Stadt op de voorn:vaerwaters soo is de supplnt te raede geworden sig door desen aen UEd:Achtb:te adresseeren versoekt ootmoedig nog om tot Loodsman werde aengesteld en dat op Lasten pligten profijten gehoorsaemheden, daer toe staende alsoo de supplnt bij der Zee heeft gevaren veel jaren quo facto etc: (was get:), Saak Jacobs, Requisitus, (was get:) P. Marnstra. ; In margine Stonde; de magistraet versoekt en committeerd mits desen de twee voorsittende Heren B. en Jelgersma om sig op de bekwaemheyd en goed gedrag van de supplnt te informeren, en nae sulx daer af te rapporteren om nae sulx geschied voorts gedisponeerd te worden nae behoren actum den 9 jan 1741, (was get), P.B., Ter Ordtie van de magistr. (get:), M. van Idsinga; (Onder Stonde); de magistraet gehoord het rapport der Heren Commissarissen, als den supplnt door vier Ervarene Zeelieden hebbende laten examineren, heeft goedgevonden den supplnt zijn versoek te accorderen, en eligeert denselven mits desen tot mede ordris Loodsman op het Vlie, de Vlieter, de Jetting etc:op sodanigen reglement en arttn in het octroy der Ed:Mog:Heeren Staten deser Provintie van den 28 apr 1714 uitgedrukt, waernae hij zig zal reguleren moeten en sig verders in ''t ontfangen van salaris gedragen aen het reglement en taux door Haer Agtb:daer op beraemt, mits doende hier op, en wel specialijk dat ten allen tijde sig sodanig zal gedragen en zijn uitterste best doen als een Eerlijke Loods tot conservatie van schepen en goederen verpligt is, den Eed in handen van de Hr. Presid:Burgemr. deser Stadt. Actum den 16 jan 1741. (was get), P.B., Ter Ordtie van de magistr., get. M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 16 jan 1741 heeft Sake Jacobs op sijne commissie en nopens sijne getrouwigheit den Eedt gedaen voor de Presid. Burgemr. P.B. In kennisse van mij secrts, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:Achtb te kennen Sijbren Gonggrijp ontfanger van ''t Last en Veilgeld te HRL dat de persoon van Harmanus Gonggrijp in leeven meede Vroedschap en Wijnhandelaer binnen HRL deese post voor den supplnt tot leevens einde heeft geadministrateerd voor Welke den supplnt geern een ander Weeder in plaats gesteld zoude sien, staande ten dien fine UEd: Achtb voor des supplts neev Jan Bretton Addresserende sig derhalven mits deesen aan de taefel van UEd:achtb, gedienstig versoekende UEd:Achtb gelieven des supplnts versoek te accorderen en also Jan Bretton aan te stellen tot subst ontfanger van ''t Last en Veilgeld binnen HRL, op daer toe staende Lasten en pligten; die bij deesen aanneemt tot genoegen van UEd:Agtb borge te stellen:onder stonde quo facto:en Was get:B Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accordeert de supplnt sijn versoek en stelt mits deesen aan Jan Bretton als subst ontfanger van ''t Last en Veylgeld; onder praesentatie ten requeste gedaan, dog alles niet Wijders dan bij provisie en tot naeder revocatie Actum den 13 jun 1746 was geteekend Wiltetus Jelgersma onder stonde Ter Ordtie van de Magistr:get:M:v:Idsinga; Alsoo ''t de Achtb Magistraat der Stad HRL gelieft heeft mij Jan Bretton te qualificeeren tot de administratie van den ontfang generaal van de Weederhelft van ''t Verhoogde Last en Veilgeld; soo is ''t dat ik bij deesen aanneeme en belove de penn:bij mij uyt dien hoofde sullende worden ontfangen, getrouwelijk over te leeveren en te betaelen alweer dezelve volgens de Instructie behooren, onder Verband van alle mijne goederen met submissie van dezelve beneevens mijn persoon den Hove van Friesland: Waer voor tot meede Verseekeringe Wij P.B. regeerend Burgemr. ende Joost Rinia Gonggrijp meede vroedschap der Steede HRL, ons stellen tot waere borgen administratie en Wanbetaelinge in te staan, en sulks als eigen schuld te voldoen, renuncierende de beneficien van divisie en discussie daer af onderrigt, onder verband van onse goederen en submissie als booven. In kennisse onse handen hier onder gesteld. Actum in HRL den jun 1746, Jan Bretton, P.B., Joost Gonggrijp, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Benjamin Schaaff ende Hiltje Bretton, beyde Van deese Stad, huw aang. 10 feb 1736 HRL, komende wegens de bruid desselfs vaeder de oud Burgemr. P.B. ; huw.aang. HRL 1736; Seerp Douwes ende Doedtie Willems, beide van HRL, huw.aang. 15 nov 1738 HRL, koomende voor de Bruidegom en Bruit de Commissaris B; huw.aang. HRL 1738
Pier Jelles Tiggelaar zie ook: Pier Jelles; geb 6 dec 1787 Almenum, ovl voor 1844, huwt met Akke Lases de Haan op 22 apr 1810 HRL, komt van Almenum, wonende te Minnertsga/Sexbierum en is dan tichelknecht, huw.get. bij P. vd Sluis en E. Broodkorf, tichelbaas, wonende te onder Midlum 1817, kind: Laas Piers, geb 18 aug 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1817, huw 1843, lijst ingez. Minn ga/Sexb. 1825; Pier Jeltes T. van Almenum en Akke Laases de Haan van Midlum, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL
Pier Jobs Reversma ovl voor 1837, huwt met Klaaske Gerrits Ruiten, kind: Job Piers R, geb 1806 Herbayum; BS Franeker huw 1836
Pier Lammerts van der Veen zie ook: Pier lammerts; geb 10 mrt 1756 HRL, ovl 3 nov 1822 HRL, ongehuwd, koopt tuin en zomerhuis 1802, zv Lammert Jans en Hinke Piers; BS ovl 1822; ; eigenaar en gebruiker van wijk F-220, bakker, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, huisno. 120, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); P.L. benefens zyn broer Minne van der Veen en Suster, (Hotske) lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 108:0:0 (GAH650)
Pier Lucas Ab(br)inga geb 1782 HRL, ovl 3 jul 1847 HRL, huwt met IJtje Lolles vd Meulen op 24 jun 1810 HRL, panbakker, huw.get. bij H.P. van Weerd en G. dekker, 1816, id. bij J.G. Rosskamp en G.J. Krapff, 1839, kind: Dirkje Piers geb 15 mei 1811 HRL, zv Lucas A., en Lolkje . . ; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1816, huw 1839, ovl 1847; P.L.A. en IJtje Lolles van der Meulen, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 9 Zomer maand 1810; ondertrouw HRL; won. HRL. 1839, oud 54 jaar, wijk F-128; VT1839
Pier Pieters de Bruin geb 1761 Stavoren, ovl 16 feb 1825 HRL, huwt met Aaltje Reinders Kronenburg op 4 jul 1811 HRL, schippersknecht, 1e huw.afk. zondag 2 jun 1811 voor het Huis der Gemeente, ondertrouw 29 May 1811, weduwnaar 2e afk. 8 jun 1811, ook huwt met Johanna Eeltjes, doet overlijdensaangifte van Albert Jacobs in 1811 en is dan scheepstimmerman, kinderen: Rinkje Piers, geb 1795 HRL, Johanna Piers, geb, 14sep802 HRL, zv Pieter Christiaan en Rink Reins; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1811wafk, hu, huw 1818, ovl 1825, ovl 1829
Pier Pieters Dekker geb 1806 HRL, ovl 12 okt 1863 HRL, 1e huwt met Hiltje Pieters Leertouwer op 4 dec 1828 HRL, huw.afk. 23 en 30 nov 1828, 2e huwt met Wytske Gerbens de Vries, werkman in 1846, ovl wijk G-322, Rooms Katholiek, panbakker, zv Pieter Hendriks (Dekker), en Akke Piers; BS huw 1828, ovl 1847, ovl 1863, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-120, supp wijk F-363; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk C-174; VT1839
Pier Pieters Hoogstra geb 1793 HRL, ovl 12 jul 1836 HRL, 1e huwt met Sijbertje Oswald, 2e huwt met Maria Plengnat op 17 dec 1820 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1820 HRL en 3 en 10 dec 1820 te Bolsward, wonende te Arum, koopman, metselaarsbaas in 1836, zv Pieter Tjepkes H, en Jetske Willems Jagersma; BS huw 1820, ovl 1836; Arum, Sectie B, 1832: P.P.H., Timmerman te harlingen, eigenaar en vruchtgebruiker van perceel nr. 887, legger nr. 112, Huis en Erf, grootte 216 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 888, legger nr. 112, Tuin, grootte 800 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel )
Pier Reidses Bloemberg van HRL, huwt met Nieske Jacobs van St. Anna, geproclameerd de f. 16:23:30 nov en getrout met attestasie de 7 dec 1766
Pier Rutgers Akkringa ovl voor 1785; zie ook Pier Rutgers; ovl 2 dec 1783, 52 jaar, mr. metzelaar, huwt met Dieuwke Wybinga; (vd Gaast, begraaflijst); huwt met Dieuwke Gerrijts Wybinga, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 mrt 1762 in de Westerkerk HRL; weesvoogden bet f. 179:5:10 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loonen van Allart Johannis en Teeke Sierps bij wijlen P.R.A., 16 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 8:8:4 zijnde het verdiende loon van Allard Johannes als metzelaarsknegt gewerkt hebbende bij de wed. P.R.A., 12 jul 1785. (GAH1117); wed. P.R.A. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 144:9:0 terzaake verdiende metzelloon, quit. no. 3, 5 dec 1785. (GAH1118); wed. ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen reparatie aan de Franekerpijp, 18 mei 1785: f. 68:1:0
Pier Sids Spon ovl 16 mei 1617, 22 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Pier Sjoerds Schaafsma geb 8 mrt 1808 Makkum, ovl 14 aug 1898 HRL, huwt met Christina Petraeus op 3 jun 1830 HRL, wonende te HRL, panfabrikant, huw.get. bij L. Petraeus en A. Smith, aangehuwde broeder bruid 1832, N.H., koopman in 1851, zeehandelaar 1849, zv Sjoerd Obes S, en Rigtje Piers Blom; BS huw 1830, huw 1832, ovl 1849, ovl 1898, bev.reg. HRL 1851 wijk F-048; oud 31 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-052; VT1839; P.S. eigenaar van perceel nr. 1535 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 598, huis en tuin, 510 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); P.S.S. en mede-eigenaren bezitters van percelen nrs. 437 en 438 Sexbierum sectie A, kantoorbediende, woonplaats HRL, legger nr. 289, resp. huis, panwerk en plaats, resp. 36 en 1220 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: 21 en 200. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108)
Pierius van Scheltinga Confoimeester, huwt met Sjoerdtje Hixenius, kind: Jacoba Gesiena Pierius van Scheltinga, ged 23 jun 1765 Westerkerk HRL; kind: Everardus Epeus Wielinga van Scheltinga, ged 4 Febrij 1770 Westerkerk HRL, moeder als Hexenius
Pierius Johans Muntz ged 16 jul 1767 Westerkerk HRL, zv Equipagemeester Johan Willem Muntz en Maria Binkes
Pierke Goverts geb 1808 Workum, ovl 30 mei 1846 HRL, huwt met Christoffel Klein op 31 jan 1839 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, dv Hans Paulus G, en Elisabeth Gerrits Visser; BS huw 1839, ovl 1846; oud 32 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-207; VT1839
Pierke Hanses zie: Goverts
Pierkje Boersma geb 2 dec 1804 HRL, ovl 8 mrt 1879 HRL, N.H., werkster, ged 30 dec 1804 HRL, dv Broer Jans B., en Maaike Eedes Jansma; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1812, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk E-002, 278, wijk F-201
Pierkje Broers zie: Broersma
Pierkje Broersma oud 35 jaar, geb en. wonende te HRL. 1839, wijk F-169; VT1839
Pierkje Hendriks zie: Kleemans
Pierkje Hendriks geb 1759 Makkum, ovl 21 feb 1837 HRL, huwt met Hans Teunis Bijl; BS ovl 1837
Pierkje Riemers geb 1 aug 1803 HRL, ged 28 aug 1803, N.H., dv Riemer Jacobs en Bieuwkje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1803
Pierkje Sasses huwt met Sikke van der Zee, (beiden ovl voor 1797, wonende indertijd te Makkum), kind: Mintje Sikke van der Zee, (bejaard), geb 20 okt 1764, ged 21 apr 1797 Grote Kerk HRL
Pierkje Sijbouts huwt met Gerrit Sieses Visser; BS ovl 1827
Pierkje de Vries oud 44 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk G-110; VT1839
Pierkje Albertus Leliestra huwt met Eede Jans Jansma; BS ovl 1812; Aede Jansma en P.L., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 31 mei 1772 HRL, en toen getrouwt; kind: Maayke Eedes Jansma, geb 12 sep 1773, ged 26 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Dani?l Eedes Jansma, geb 17 aug 1776, ged 1 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Anke AEdes Jansma, geb 3 apr 1779, ged 20 apr 1779 Grote Kerk HRL
Pierkje Hendricus Kleemans geb 1 nov 1800 HRL, ovl 27 jan 1889 HRL, huwt met Wybe Faber op 20 jun 1819 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, dienstmeid. N.H., winkelierse in 1851, dv Hendericus K, en Mintje Sikkes vd Zee; BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk F-308; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-235; VT1839; geb 1 nov 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL, dv Hendricus Kleman en Meintje Sikkes
Pierkjen Ydes Arjen Teunis Blok van HRL. ende P.Y. van Mackum:geblijkende door een attestatie dat deese gebooden tot Mackum meede aengegeven zijn, 27 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL
Pierkjen Rienks Harmanides geb 1 okt 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL, dv Rienk Ages Harmanides en Hielkjen Taekes Hanja, met het schip liggende te HRL
Pierre Emes geb.06 dec 1779 HRL, inschrijfnummer 200, 2de Garderegiment grenadiers te voet; Chateau de Vincennes, Fr
Pierre Faber geb 12aug/okt1782, inschrijfnummer 223, 123 ste regiment infanterie, ook 124 ste regiment infanterie, inschrijfnummer 1226; Chateau de Vincennes, Fr; geb 12 aug 1782 HRL, inschrijfnummer 1226, 124 ste regiment infanterie ook 123 ste regiment, inschrijfnummer 223; Chateau de Vincennes, Fr
Pierre Clarie geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg; W. Buma op 6 aug 1760. (burgerboek)
Pierre Koelbout geb 14 mrt 1787 HRL, inschrijfnummer 639, 124 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Pierre Peters geb 1793 HRL, inschrijfnummer 6992, 128 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Pierre Jans Mourentz geb 10 aug 1783 HRL, inschrijfnummer 38, 2de Garderegiment grenadiers te voet; Chateau de Vincennes, Fr
Pierre Jean Guillaume Blancken geb.02 jul 1794 HRL, inschrijfnummer 4352, 123 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Pierre Louis Denijs Donderdag den 13 jun 1799 ''s avonds half agt uuren; den Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde wierde door den Burger Gerbrand Pettinga, als President van den Raad, aan de vergadering gecommuniceerd, dat aan hem gepraesenteert was een arrest, zijnde van deezen inhoud. ''Om te dienen op Regtdag den 15 jun 1799 te HRL des morgens te x uuren. Fredrik Willem Sapp? woonende te Amsterdam als gelastigde bij procuratie, van den 12 jun 1799 gepasseerd voor de Notaris Pieter Cornelis Heidwiller aldaar door den Heer Jean Geraud Coopman woonende binnen Amsterdam (dom Cit eligeerende ten huize van Fredrik Calander te HRL) en wel in qlt:als Correspondent, van en Caverende voor de reders, en uitrusters van ''t Fransche kaperschip ''Le Serpent'' Captn P.L.D. leggende te HRL arrest. Contra: Dirk Christiaans van Pruisisch Territoir, thans zig bevindende te HRL en aldaar leggende met het schip ''de Jonge Remmert'' bij hem als Schipper gevoerd arresteerde, en: Marten Wybes Vliet Brugman van de Kettingsbrug te HRL inthimeerde, om niet met deszelfs schip de Jonge Remmert en de Ladinge Steenkool etc. uit de Haven van HRL naar elders te vertrekken voor en aleer de Fransche Consul te Amsterdam zal hebben getermineerd en uitgesprooken dat het verschil over bevengemelde kaperschip tusschen de uitrusters en reeders van de kaper ''Le Serpent'' Captn P.L.D. als orig:arrest en gem: Schipper Dirk Christiaans als arresteerde ofte de procedures daar over al verder in vervolg te entameeren finaal zullen zijn afgedaan, terwijl de orig:arrest daar omtrent in alles Salvo Jure willen blijven, om in vervolg zodanig te ageren als zullen verstaan te behooren, met inthimatie aan den Brugman met verzoek van daar op Consent te willen verleenen, egter dat hem dit arrest van dien aard was voorgekoomen, dat hij voor zig swaarigheid gevonden had van het verzogte Consent daar op te accordeeren, en uit dien hoofde, de Raad hadde geconvoceerd, om derzelver Consideratien daar over in te neemen, waar op den inhoud van ''t zelve arrest bij den Raad in Serieuse overweeging genoomen zijnde, wierde bij onderzoek bevonden dat hetzelve geene beswaaren van Penninglijke Schulden of de praestatie van eenige daad tegens de arresteerde inhield welke na het oordeel van den Raad in de Termen vielen, dat den arresteerde of deszelfs schip, daar over op Authoriteit van een ondergeschikte Rechtbank (zoo als den Raad de hunne Considereert) kon of vermogte te werden aangehouden, of gearresteerd, althans dat den Raad hunne regtbank in deezen als een forum Incompetens beschouwde behalven dat den Raad vermeende in het zekere en door overtuigende bewijzen geinformeerd te zijn dat de verschillen, tusschen de origineele arrestanten en den arresteerde, rede door het Bataafsche Gouvernement ten voordeele der laatstgenoemde waaren getermineerd. en eindelijk dat zij ook de qualt: van den Lastgeever tot dit arrest niet voldoende oordeelde, uit aanmerking van dit alles na rijpe deliberatie heeft goedgevonden, van te moeten verklaaren in het verzogte Consent niet te konnen accordeeren zoo als zij Raaden verklaaren bij deezen en zal hier van ten fine van decharge Extract werden afgegeeven aan den Burger Sapp?'' (GAH45)
Pierre Louis Couliboeuf de Bloqueville huwt met Francina Harkenroth op 18 apr 1802 HRL, Frans meester van 1801-1807, kinderen: Eilardus Folcardus, geb 16 apr 1806 HRL, Louis Eleonard CdB, geb 17 aug 1804 HRL, George Bonaventura, geb 30 jul 1808 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1808; 4e quartier, no. 7, heeft een huisbediende, belasting: f. 2:0:0, 1803, 1804, 1805. (GAH650); Franse kostschoolhouder verzoekt het alleenrecht tot het geven van Frans, Engels en Hoogduits, met uitsluiting van anderen, 7 mrt 1805 (GAH50); curatoren Conradi, P. deketh, Pieter Tetrode, steunen verzoek, met toevoeging, dat degenen die reeds ??n der talen geven in de Stad, zich kunnen melden bij de Franse school onder overlegging van een getuigschrift van bekwaamheid en onbesproken gedrag, 12 mrt 1803 (GAH50); verschil tussen de vastaangestelde Franse meester C. d. B. en J. van Randwijk over het geven van Franse les. C. d. B. mag bij uitsluiting lesgeven aan de kinderen van zijn kostschool en van Randwijk aan de andere kinderen, 27 feb 1804 (GAH50); C. b. B. ontslaat ondermeester van Randwijk en vraagt de gemeente om steun, in cas van Randwijk in de oppositie gaat. gemeentebestuur heeft begrepen dat zulks ontslag niet geheel te pas is, 21 jul 1803 (GAH49); C. d. B. gaf Frans, Engels en Hoogduits. Per 1 mrt 1803 had hij het alleenrecht voor deze talen. Geeft echter ook Nederduits. Van het alleenrecht vervallen verklaard, aangezien hij zich niet aan de afspraak heeft gehouden, 16 apr 1804 (GAH50); aan C. d. B. wordt bericht gedaan dat a. s. zaterdag het examen en de uitdeling van de prijzen voor de Franse school zal geschieden in de Oude Lutherse Kerk, 11 jul 1802 (GAH49); heeft verzoek ingediend om op donderdag 19 jul 1804 examens af te mogen nemen van de Franse school in de Kleine Kerk der Hervormden, aangezien de ruimte in de Lutherse Kerk te eng is. Examen op dinsdag 24 jul 1804 in de Lutherse Kerk, net als verleden jaar, 9 jul 1804 (GAH50); de Franse meester verzoekt ordonnantie van f. 50:0:0 wegens een jaar huishuur, waarop hij boven het tractement van f. 200:0:0 is beroepen. Gemraad akkoord, 27 dec 1802 (GAH50); benoemd tot bekkenist in het 4e kwartier, samen met Johannes Rinsma en Jacob Johannes, allen in plaats van M. Tamboezer en S.S. Teyema, welke verhuisd zijn, en van de ovl Jan Gerrits, 31 mrt 1803 (GAH50); C. b. B. heeft in het vervolg toestemming nodig van de gemeente wanneer hij materiaal voor zijn Franse school nodig heeft, 23 mei 1803 (GAH49); Jacobus Hannema adviseert inz. de Franse schoolvan C. d. B. Is het niet eens met de privileges die aan C. d. B. zijn toegekend, nu niet en indertijd ook al niet. H.J. Westra denkt er net zo over in zijn advies van 29 sep 1803, 19 apr 1804 (GAH50); door acceptatie van Feerk Fontein is het plaatselijk schoolbestuur voltallig geworden, bestaande uit: Hijlke Hanekuyk, Jacob Wassenaar, Freerk Hoekstra, dr A. van Ringh. Kennisgeving aan de Franse meester en kostschoolhouder C. d. B., de stadsmeester der Nederduitse school Wytze Feddema, de meester in het Stadsweeshuis Jan Sijbrens Reidmaker, 22 dec 1803 (GAH49); C. d. B. komt van Zaltbommel, en wil een Franse school oprichten in HRL. Hij heeft 2 jaar in Zaltbommel les gegeven. Wordt aangesteld als leraar Frans, geografie en beginselen van negotie. de burgers G. Pettinga en P.J. Coulbout zullen met 2 of 3 burgers, die de Franse taal genoegzaam bekend zijn, een ''instructie of soort schoolwet'' ontwerpen, do. 8 okt 1801 (GAH47); de burgers Tetrode, deketh en A.J. Conradi hebben in het Frans een schoolreglement samengesteld ten aanzien van de Franse meester C. d. B. de schoolmeester wordt benoemd voor een jaarlijks tractement van 200 Caroliguldens, en 50 Caroliguldens voor huur van een lokaal, waar hij zijn school houdt, ma. 19 okt 1801 (GAH47); de scholarchen van de Franse school, A.J. Conradi, deketh en Pieter Tetrode, verzoeken de gemeenteraad C. d. B. gaaf en onbepaald te laten fungeren, ook gezien zijn voornemen om te trouwen en een kostschool te beginnen, na overleg met de scholarchen. Aangesteld in vaste dienst met tractement van 200 Caroliguldens per jaar, di. 20 apr 1802 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 7, 34 jaar, bij hem inwonend Vinkler, 22 jaar, ongehuwd, en Verburgh, 21 jaar, ongehuwd 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur 1/4 jaar tractement 1 nov 1801: 50 Car glds; id. 1 feb 1802; id. 1 mei 1802; id. 1 aug 1802; id. 1 jaar tractement over 1804: 200 Caroliguldens; id. over 1805; id. over 1806; id. over 1807; id. 1/4 jaar tractement over Slacht- en Wintermaand 1807, en Louwmaand 1808, zijnde dit tractement door ''s mans vertrek ge?indigd; id. wegens 2 jaar huishuur, volgens conventie, versch. nov18 02 en nov 1803: 100 Caroliguldens; id. wegens 1 jaar huishuur, versch. 1 nov 1804: 50 Caroliguldens; id. nov 1801, id. 5 nov 1805; id. nov 1806; id. nov 1807; id. 27 dec 1802
Pieter Aarts bet aan de rentmeester van het Stadsweeshuis, samen met Joris Aarts, 48-,-, onder korting van pachtfloreen en gemeensomslag, samen f. 35:2:0, en dus suiver geld f. 12:18:0 terzake 1 jaar huur van 2 morgen land leggende op St. Jacobijparochie, 26 mei 1735. (GAH1066); id. zonder Joris Aarts, 48-,-, onder korting van f. 5:1:10- omslag, f. 12:6:12 Floreenen, f. 12:12:0 voor pachtpenningenen dus suiver geld: f. 17:19:10 terzake 1 jaar huur van 2 morgens State land leggende onder St Jacobi Parochie, 11 jun 1739. (GAH1069); id. alleen omslag f. 5:1:4 op 24 jun 1740: f. 18:0:0 (GAH1070)
Pieter Abes betaald aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 36:0:0 terzake 1 jaar huur van 7 1/2 pondematen land, (2 stukken), leggende om de noord van HRL, 15 mrt 1738; (GAH1068); id. op 10 mrt 1739 (GAH1069); 25 mrt 1740 (GAH1070); op 20 apr 1741 (GAH1071); op 29 mrt 1742 (GAH1072) ); op 5 mrt 1744 (GAH1073); op 5 mrt 1745 (GAH1074); op 22 mrt 1746 (GAH1075) ; op 21 mrt 1747 (GAH1076); op 12 mrt 1748 (GAH1077); op 6 mrt 1749 (GAH1078) ; op 6mt1750 (GAH1079); op 14 apr 1751 (GAH1080); betaald aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 36:0:0 terzake 1 jaar huyr van 2 stukken land, samen 7 1/2 pondematen leggende om de noord van de stad, 14 apr 1752. (GAH1081); de weduwe betaald op 12 feb 1753 hetzelfde. (GAH1082)
Pieter Abes zie: Abbenga, van der Werf
Pieter Abrahams zie ook: Brouwer; aan P.A., huistimmermansknegt alhier, wordt uit hoofde wegens het redden van het kv Pieter Blom, winkelier alhier, voor deze daad van mensenliefde namens de raad ten geschenke en ter nagedagtenis gegeven een zilveren lepel, ma. 19 jul 1802 (GAH48); onderscheiden met een zilveren lepel wegens edelmoedige en menslievende daad door het kv Pieter Blom, met gevaar voor eigen leven, uit het water te redden, do. 15 apr 1802. (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 31, 25 jaar, ongehuwd, inwonende bij Abraham Willems, 1 mrt 1804
Pieter Abrahams zie: Brouwer; P.A. ende Tjietske Folkerts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Folkert Ates, 1 jun 1805; ondertrouw HRL; kind: Pieter Abrahams, geb 20 jul 1779, ged 3 aug 1779 Grote Kerk HRL
Pieter Abrahams ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Sjerk Cornelis, 172- 16:0, de eerste als afgegane en de tweede als aangekomen schoenmaker ih Stadsweeshuis verdiend sedert 18 nov 1764 tot 29 okt 1765 en dus in 12 maanden, de maand gerekend tegen f. 14:8:0, kwit. no. 2, 1765. (GAH1095); id. f. 14:8:0 terzake 4 weken loon zijner verdiensten, kwit. no. 8, 26 nov 1765. (GAH1095); id. f. 12:0:0 terzake extraord. diensten tot brouwen etc. in 1 jaar, 10 jun 1766. (GAH1096); id. kwit. no. 9, 25 mei 1773. (GAH1104); id. f. 187:4:0 als schoenmaker ih Weeshuis verdiend, sedert 24 dec 1765 tot 25 nov 1766, de 24 dagen gerekend tegen f. 14:8:0, 1766, kwit. no. 1. (GAH1096); id. van 23 dec 1766 tot 24nov167, kwit. no. 1, 1767. (GAH1097); id. f. 86:8:0 van 22 dec 1767 tot 10 mei 1768, kwit. no. 1, 1768. (GAH1098); id. f. 100:16:0 sedert 10 mei tot 24 nov 1768, kwit. no. 1, 1768. (GAH1099); id. f. 187:4:0 van 21 dec 1768 tot 21 nov 1769 als schoenmakersbaas, ordonn. no. 1, 1769. (GAH1100); id. kwit. no. 1, 19 dec 1769. (GAH1101); id. 18 dec 1770, ordonn. no. 1. (GAH1102); id. kwit. no. 1, 17 dec 1771. (GAH1103); id. kwit. no. 1, van 15 dec 1772 tot 16 nov 1773, 1773. (GAH1104); id. van 15 dec 1773 tot 15 nov 1774, kwit. no. 1. (GAH1105); id. kwit. no. 1, van 13 dec 1774 tot 14 nov 1775, 1775. (GAH1106); id. f. 144:0:0 van 12 nov 1775 tot 21 aug 1776, kwit. no. 5. (GAH1107); id. f. 12:0:0 wegens gedane diensten id brouwerij ih Weeshuis in 1 jaar, kwit. no. 6, 16 jun 1767. (GAH1097); id. kwit. no. 1, 21 jun 1768. (B109 9); id. 6 jun 1769, kwit. no. 7. (GAH1100); id. kwit. no. 3, 12 jun 1770. (GAH1101); id. kwit. no. 6, 24 mei 1771. (GAH1102); id. 2 jun 1772, kwit. no. 6. (GAH1103); id. kwit. no. 7, 14 jun 1774. (GAH1105); id. kwit. no. 5, 27 jun 1775. (GAH1106); id. kwit. no. 5, 4 jun 1776. (GAH1107); ontvangt van het Stadsweeshuis voor zijn dienst als schoenmaker in het Weeshuis van 22 dec 1767 tot 10 mei 1768, kwit. no. 1: f. 86:8:0 (GAH1098); id. f. 100:16:0 sedert 10 mei tot 24 nov 1768, de 24 dagen gerekend tegen f. 14:8:0, ord. no. 1, 1768. (GAH1099); id. terzake gedane diensten in de brouwerij in 1 jaar, 21 jun 1768, ord. no. 1: f. 12:0:0 (GAH1099); ontvangen van de voogden van het Weeshuis wegens gedane diensten in de brouwerijen 1 jaar, quit. no. 6., (granen), 16 jun 1767: 12 :0:0 (GAH1097); id. als schoenmaker in het weeshuis verdiend van 23 dec 1766 tot 24 nov 1767, de 24 dagen gerekend wegens f. 14:8:0, in 13 kwitanties onder no. 1, (daglonen), 1767; (GAH1097)
Pieter Abrahams huwt met Martjen Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 6, 13 en 20 aug 1752 en getrouwt den 27 dito; kind: Martje Pieters, ged 12 feb 1760 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Pieters, ged 7 sep 1755 Grote Kerk HRL
Pieter Adams zie: Akkringa
Pieter Adema ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 96:0:0 terzake 400 pont smeer door hem in het Weeshuis geleverd, nov 1746, kwit. no. 3 (GAH1075)
Pieter Adolf zie: Callenborn
Pieter Adrianus zie: eysma
Pieter Ages ontvangt van het gemeentebestuur wegens het brengen van wrak en keisel van het baantjespad bij de Noordermuur ten dienste van de zeewerken, 23 okt 1756: 120 Caroliguldens
Pieter Ages ovl 20 aug 1794 HRL, oud 81 jaar
Pieter Ages geb 14 mrt 1804 HRL, ged 1 apr 1804 HRL, zv Age Pieters, en Weltje Romkes; dopen Grote Kerk HRL 1804
Pieter Ages huwt met Mayke IJedes, beide van HRL, geproclameerd de 23-29 mrt en de 5 en getrout de 12 apr 1761; kind: Ide, ged 10 jannewari 1764 HRL; do. reg. N.H. HRL 1764; kind: Age Pijters, ged 9 mrt 1762 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en Seventig den dertigte jan is Geboren Sipke zv P.A. en Mayke Ijedes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 17 jan 1815
Pieter Ackerman geb 2 aug 1780, ged 15 aug 1780 Grote Kerk HRL, zv Johannes Hanssen Akkerman en Akbertje Jitses; geb 1781 HRL, ovl 4 feb 1814 HRL; wijk G-317, 1e huwt met Pietje Doedes op 3 okt 1802 HRL, 2e huwt met Hendrikje Fokkes Jagersma op 13 mei 1810 HRL, huw getuige bij H.B. Smith en M.H. Smit, 1818, hovenier in 1814, zv Johannes A., en Albertje Jetses, kinderen: Anke A., geb 1811 HRL, Johannes geb 11 sep 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, 1810, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1814, huw 1818, huw 1824, ovl 1831, ovl 1858, ovl 1879; eigenaar is wed. P.A. van wijk G-248, tuin; medegebruiker is Harmen Siderius wed., gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk G-316, tuinierse; medegebruiker Hendrik Hansen vrouw, 1814 (GAH204); id. en gebruiker van wijk G-317, 1814. (GAH204); P.A. en Hendrikje F. Jagersma, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 126, 22 jaar, gehuwd 1 mrt 1804
Pieter Alberts Geextraheerd uit de Registers der gedoopten van den dorpe Burgwerd. 1756 den 29 feb is ged P.A., zv Albert Tijssens en Tettie Pieters Echtelieden te Burgwerd aan de Trekweg de vader tegenwoordig dit kind is geb den 25 februari. Afgegeven te Witmarsum den 14 okt 1815
Pieter Alberts huwt met Douwkjen Ockes, kind: Albert Pieters, ged 15 apr 1751 Westerkerk HRL, moeder moet zijn: Baukje Ockes; kinderen: Geeske en Antje Pieters, beiden ged 9 okt 1749 Westerkerk HRL; huwt met Baukjen Okkes, kind: Albert Pieters, ged 5 okt 1752 Westerkerk HRL; geb 14 jun 1722, ovl 21 nov 1790, 68 jaar; (vd Gaast, begraaflijst); en Baukjen Okkes beyde van HRL, komende wegens de bruyd des selfs vader Okke Sjoerds den 28 decemb: 1748; huwt met Baukje Okkes, beyde van HRL, geproclameerd den 29 desemb en den 5 en 12 jan. 1749 en doe ook getrouwt in de Westerkerk HRL
Pieter Alberts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 66, 1 mrt 1804
Pieter Alberts geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 27 jun 1709. (burgerboek)
Pieter Alberts huwt met Doetje Willems, kind: Doede Pieters, geb 1 feb 1783, ged 9 jun 1783 Grote Kerk HRL
Pieter Alberts geb 23 nov 1777, ged 16 dec 1777 Grote Kerk HRL, zv Albert Pieters en Anna Hendriks; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Seven en Seventig den drie en twintig nov is Geboren Pieter zv Albert Pieters en Anna Hendriks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, behoren tot de Huwelijks acte van P.A. en Regina Walter dato 4 jun 1815 op Fol. 23 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Stat der Gemeente HRL
Pieter Alberts P.A. en Minke Wibrens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 dec 1783 HRL, en zijn getrouwd den zelfden dage; kind: Ruurtje Pieters, geb 15 mrt 1785, ged 10 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Joukje Pieters, geb 26 may 1788, ged 10 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Wybrig Pieters, geb 7 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL
Pieter Alberts ovl 25 nov 1790 HRL, oud 68 jaar
Pieter Alberts geb 1779, werkman, huw.get. bij M.H. Klaver en T.B. Brandes, wonende te HRL; BS huw 1816
Pieter Alberts P.A. ende IJtje Johannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Rinzes, deszelfs neef, 29 jun 1793; ondertrouw HRL; P.A. en Ytje Johannes, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 jul 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Pieter Alberts bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1805, 1806. (GAH650)
Pieter Alberts lijst ingezetenen 3e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Pieter Alles ged 10 dec 1754 Grote Kerk HRL, zv Alle Pieters en Gertje Alberts; ged 18 sep 1753 Grote Kerk HRL, zv Alle Pieters en Gertje Alberts
Pieter Andeles ovl voor 1812, huwt met Froukje Jansen, indertijd echtelieden te Tzummarum, kind: Maartje Pieters geb, 1788 Tzummarum; BS Barradeel huwafk. 1811
Pieter Andries zie: Bos, Klein, Poelstra, Spoelstra
Pieter Andrijs ged 25 jun 1743 Grote Kerk HRL, zv Andrijs Wytses en Pietje Pieters
Pieter Andries P.A. en Antje Pieters, beide van Almenum, en laatst geproclameert op dato dezes 24 sep 1775 HRL. en toen getrouwt
Pieter Andries P.A. van Makkum en Lijsbet Reinders van HRL, zijn na driemaal over onze kerken geproclameert te zijn, en waarvan de laatste proclamatie geschied is op den 3 mei 1778, zijn met attestatie vertrokken naar Makkum en daar getrouwd op den 17 mei 1778 volgens ingebragte attestatie
Pieter Andries P.A. ende Lijsbert Urks beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs broeder Meindert Urks den 8 aug 1750; huwt met Lysbeth Urks, beyde van Almenum, sijn geproclameerd den 9, 16 en 23 aug 1750 en doen ook getrouwt
Pieter Anes ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd hooi, 17 feb 1796: 102 Caroliguldens
Pieter Annes zie: Bakker, Heystra, Kroles
Pieter Annes ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen heiwerk aan het Zuiderhoofd, 1810: 2311 Caroliguldens en 4 stuivers, alsmede interesse voor te late betaling: 60 Caroliguldens en 9 stuivers, tesamen: f. 2371:13:0; id. wegens aangenomen heiwerk buiten de Zuiderpoort, ord. 14 nov 1805: 814 Caroliguldens; id. voor aangenomen heiwerk aan ''t Zuiderhooft, 1805 f. 602:15:0; id. wegens aangenomen 12 roeden reparatie aan het Noorderhooft, 1805:255-10:0; id. wegens aangenomen 12 roeden heiwerk aan het Noorderhooft en verdere reparatien volgens besteding, 1805: 3907 Caroliguldens; id. wegens aangenomen heiwerk aan het Noorder- en Zuiderhooft, 1805: 2360 Caroliguldens en 4 stuivers
Pieter Annes ontvangt van het gemeentebestuur voor het brengen van 48 last balsteen aan het Noorderhoofd 1 Cargld het last, ten dienste van de Zeewerken, 30 jul 1766: 48 Caroliguldens
Pieter Annes huwt met Hiske ... , kind: Tjitske Pieters, geb 1781 Joure; BS ovl 1834
Pieter Antoon zie: de Vries
Pieter Arend zie: Bartling
Pieter Arjens huwt met Nieske Joosten, beide van deese stad, geproclameert den 18-25 mei en getrout den 1 jun 1755; kind: Stijntie Pieters, ged 6 jun 1758 Grote Kerk HRL; kind: Arjen Pieters, ged 23 dec 1760 Grote Kerk HRL
Pieter Arjens huwt met Maartje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 18-26 decemb: 1763 en de 1 en getrout de 3 jannewari 1764; kind: Jacob Pieters, ged 23 okt 1764; doopregister N.H. HRL 1764; kind: Foeke Pieters, ged 5 may 1767 Grote Kerk HRL; kind: Arrjen Pieters, ged 23 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL
Pieter Arnoldus zie ook: van Weerd; geb 27 jul 1811, ged 2 aug 1811 Grote Kerk HRL, zv Arnoldus Pieters en Antje Jans
Pieter van Arum ovl 12 sep 1802 HRL., huwt met Dieuwke Teunis, houthandelaar in 1760- 1780, curator, kijnderen: Teunes vA., geb 1 nov 1799 HRL, Tietje vA geb 19 nov 1791 HRL, BS huw 1823, ovl 1861, ovl 1865; P. v. A. ende Dieuwke Teunis, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door Doct. H. Westra als daar toe door den bruidegom en bruid gelastigd zijnde, met een gebod in de week, 15 aug 1788; ondertrouw HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 46:0:0 terzake geleverde houtwaren, 10 nov 1761. (GAH1092); id. f. 167:18:0, 9 nov 1763. (GAH1093); id. f. 28:13:0 voor geleverde paalen voor een nieuw Weeshuis stek, ord. no. 4, 30 nov 1784. (GAH1115); id. samen met Jan Trompetter, als geauthoriseerde curatoren over de geabandonneerde boedel van Wybe Blokmaker, wegens maken en reparatie aan pompen en zeven, f. 27:8:0, kwit. no. 10, 3 aug 1779. (GAH1110); P. vA. en Dieuke Teunis, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Arum om daar in den Egten Staat bevestigd te worden, gelijk volgens ingekomen verklaaring aldaar ten zelfden dage is geschied; heeft een huisbediende, extraord. belasting: f. 1:0:0, mei 1802, Agtste quartier, huisnr. 6. (GAH650); lijst ingezetenen 8e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 102:0:0 (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 2 grenen Hamburger balken, 2 dec 1760: 150 Caroliguldens; id. wegens ten dienste van de stadswerken geleverde houtwaren, 31 dec 1763: 640 Caroliguldens; id. 31 dec 1763: 73-34 en f. 151:8:0; id. ten dienste van de Stadsplaats onder St. Jacobsbuurt, 31 dec 1763: f. 156:3:12; id. wegens geleverd hout ten dienste van de stad, 2 jan 1765: 162 Caroliguldens en 14 stuivers id. 5 feb 1770: f. 415:16:12; id. 12 jun 1771: f. 301:13:2; id. 25 mei 1772: f. 221:13:0; id. 10 feb 1773: 65 Caroliguldens; id. ten dienste van de Zeewerken, 10 jan 1770: f. 138:19:0; id. 5 aug 1776: 150 Caroliguldens; id. wegens geleverde paalbalken, 5 dec 1770: 112 Caroliguldens en 10 stuivers; id. samen met Jans Bakker, geleverde houtwaren, 23 aug 1773: f. 459:18:0; id. wegens leverantie, 31 dec 1771: f. 166:6:0; id. 26 okt 1779: f. 378:15:0; id. 10 jul 1780: 952 Caroliguldens; id. 10 jan 1780: f. 436:0:0; id. samen met Jan Trompetter, als gauthoriseerde curatoren over de geabandonneerde boedel van Wybe Durks, wegens gedane expensen, 30 nov 1778: 35 Caroliguldens en 12 stuivers; request ingediend door Pieter Huidekoper, P. v. A., R.W. Meintz, IJ. Hoornstra, Jan Douwes, G. Akkringa en L. Spannenburg, allen houtkopers. N. a. v. ingediend request wordt door L. Albada, P.J. Coulbout en sekretaris IJ. Feddema geadviseerd aan het gemeentebestuur. Inhoud request: verlaging van de rente van 3 1/2% naar 3% van het verkochte in veiling ten behoeve van de boelgoedontvanger. In Stavorenis het 3%, in Langweer zelfs 2 1/2%. Voor de noodzakelijke instandhouding van de houthandel is rente-aanpassing nodig. gemeente raad akkoord tot verlaging naar 3% waaronder de kleine onkosten van het drukken der nummerboekjes, advertentiegelden in de couranten en het oproepen bij de veiling, do. 11 jun 1801 (GAH47)
Pieter Asbeek geb 4 aug 1796 Makkum, ovl 13 jul 1871 HRL, huwt met Catharina delgrosso op 10 mei 1838 HRL, wonende te HRL, zv Jan Nolles A., en Catharina van Dijk, Rooms Katholiek, barbier, grootouders moederszijde bruid en bruidegom hetzelfde! ; BS huw 1838, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-159; oud 43 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, baardscheerder, wijk E-222; VT1839
Pieter Asmus zie ook: P. Atsma; huwt met Grietie Jochems, kind: Asmus Pieters, ged 20 feb 1759 Grote Kerk HRL
Pieter Asmus geb 26 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL, zv Asmus Feddes en Fetje Pieters
Pieter Asmus weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 60:0:0 (GAH650)
Pieter Asmus zie: Tuinhout; van HRL, huwt met Anna Sophia Pennings van Hamburg, geproclameert de f. 4:11:18 aug en getrout met Attestasie de 3 7 ber (= september) 1771
Pieter Asmus weesvoogden bet f. 113:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende gagien van Willem Clases op ''t hoekerschip ''De Jonge Jacob'', gevoerd bij P.A., 20 aug 1783. (GAH1114); huwt met Attje Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 apr 1765 in de Westerkerk HRL
Pieter Assenberg ovl voor 1838, huwt met Elisabeth Cornelis, schoenmakersknegt, wonende te Franeker, kinderen: Andreas A, geb 1790 HRL, Trijntje Pieters A., geb 1794 HRL; BS Franeker huw 1816, huw 1817, ovl 1837; P.A. ende Lijsbert Cornelis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rintje Tjepkes, deszelfs oom, 26 apr 1788; ondertrouw HRL; P.A. en Lijsbeth Kornelis, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 may 1788 HRL, en zijn getrouwd den 12 daaraanvolgend
Pieter Ates zie: de Boer, Hofstra
Pieter Atses geb 22 jan 1811 HRL, huwt met Akke Reinders Alberda, (gk), op 21 jul 1842 HRL, pannenbakker, ged 12 feb 1811 HRL, zv Atse Pieters en Antje Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1842; geb 22 jan 1811, ged 12 feb 1811 Grote Kerk HRL, zv Atse Pieters en Antje Klaases
Pieter Atsma moet zijn: P. Asmus; huwt met Grietie Jochems, kind: Antie Pieters Atsma, ged 14 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jochem Pieters, ged 25 mrt 1755 Grote Kerk HRL; kind: Kaatje Pijters Atsma, ged 24 mrt 1754 Grote Kerk HRL
Pieter Aukes ged 21 nov 1769 Grote Kerk HRL, zv Auke Pieters en IJttie Allerts
Pieter Aukes geb 19 sep 1776, ged 15 okt 1776 Grote Kerk HRL, zv Auke Pieters en Antje Hendriks
Pieter Aukes zie ook: van Vliet; huwt met Roelofke van Dijk, kind: Antje Pieters, geb 11 feb 1809, ged 26 feb 1809 Grote Kerk HRL
Pieter Aukes geb 2 apr 1773, ged 23 apr 1773 Grote Kerk HRL, zv Auke Gerbens en Foekje Wopkes
Pieter Aukes P.A. ende Teuntie Wouters beide van HRL. koomende voor de Bruit des selfs Broeder Claas Wouters, en verklaarde de vader van de Bruidegom, meede present desselfs vaderlijk consent tot dit huwelijk, 6 jun 1739; ondertrouw N.H.; huwt met Teuntje Wouters, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 7, 14 en 21 Juny en doe ook getrouwt 1739; huw.reg. N.H. 1739
Pieter Aukes P.A. ende Geertie Anes beide van HRL, koomende weegens de bruid Doytse Anes desselfs broeder, 17 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Geertje Anes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 18 en 25 nov en den 2 dec 1742 en doe getrouwt
Pieter Baarda meester bakker in 1799; ovl 23 apr 1805 HRL, oud 30 jaar
Pieter Backer P.B. van Leeuwarden en Lijsbeth Cornelis van HRL, geproclameerd de 27 apr en de 11Mey en getrout met Attestatie de 1 jun 1766; kind: IJede, geb 29 apr 1772, ged 12 mei 1772 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Pieters Bakker, geb 30 mrt 1774, ged 12 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Pieters Bakker, geb 23 aug 1776, ged 8 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Katharina Pieters Bakker, geb 7 feb 1780, ged 27 feb 1780 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Pieters Backker, ged 8 mrt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Pijtter Bakker, ged 22 aug 1769 Grote Kerk HRL
Pieter Bakker huwt met Trijntje Harnts, kind: Sietske Pieters B., geb 1754 Pingjum; BS ovl 1835
Pieter Bakker ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 wegens kammen en gespen tdv het Weeshuis, ordonn. no. 6, 26 jun 1776. (GAH1107); id. f. 31:0:0 voor een geleeverd bed, gaarn, lint etc. tdv ''t Weeshuis, ord. no. 13, 16 nov 1779. (GAH1110); id. f. 39:16:0 ter Zaeke kleedbaere waeren, 31 dec 1806, quit. no. 7 (GAH1138); id. f. 68:15:0, 31 dec 1805, quit. no. 14 (GAH1138); id. f. 13:3:0, 18 sep 1806, quit. no. 25 (GAH1138); id. f. 27:0:0 voor een geleverd bed en peul, kwit. no. 1, 6 dec 1779. (GAH1111); id. f. 33:0:0, ord. no. 3, 8 mrt 1785. (GAH1116)
Pieter Bakker ovl 24 may 1793 HRL, oud 59 jaar; ovl 21 feb 1788 HRL, oud 29 jaar
Pieter Bakker weduwe woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts: . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Pieter Baltjes geb 1769 Ferwerd, huwt met Ytje Jacobs Peen op 17 sep 1826 Franeker, schipper, wonende te Franeker, zv Jan B., en Maria Daalmans; BS Franeker huw 1826
Pieter Barends ged 11 dec 1764 Grote Kerk HRL, zv Barend Pieters en Lijsbeth Jans; ged 26 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, zv barend Pieters en Lijsbeth Jans; ged 13 nov 1770 Grote Kerk HRL, zv Barend Pieters en Lijsbeth Jans
Pieter Barends zie: Embdenaar
Pieter Barteles geb 10 nov 1800 HRL, ged 25 nov 1800, N.H., zv Bartele Jans en Klaaske Jans Neurenberg; dopen Grote Kerk HRL 1800
Pieter Bartling geb 1798 HRL, ovl 27 jan 1845 HRL, huwt met Johanna Nijhuis op 6jun18 24 HRL, huw.afk. 23 en 30 mei 1824, werkman te HRL. 1845, zv Arend B. en Maria bisschop; BS huw 1824, ovl 1845; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-107; VT1839
Pieter Baukes geb 20 mrt 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL, zv Bauke Abrahams en Maaike Dirks
Pieter Baukes huwt met Grietje Tjerks, kind: Bauke Pieters, geb 1790 ?; BS ovl 1838; kind: Tjerk Pieters, geb 6 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Pieters, geb 15 apr 1790, ged 27 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Halbe Pieters, geb 6 nov 1795, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL
Pieter Baukes rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 38:1:0 aan B.P. ter saeke 11 schouw sponturf met het werkloon, 16 mrt 1810, quit. no. 2 (GAH1142)
Pieter Baukes zie: Feenstra, Tolsma
Pieter Beens huwt met Aefke Beens, kind: Antje Pieters, ged 5 dec 1743 Westerkerk HRL
Pieter Beernts huwt met Cornelia Antonij, kind: Mensie Pieters, ged 7 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Beerentje Pieters, ged 12 jun 1770 Grote Kerk HRL
Pieter Berends ged 14 mei 1761 Westerkerk HRL, zv Berend Pieters en Ietje IJsbrands
Pieter Berends zie: Tikkel
Pieter van Bergum begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 77; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Pieter Bernardus zie: Smeding
Pieter Binnerts zie: Tjaardstra
Pieter Bisschop mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met IJttje Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 Septemb:en getrout de 2 okt 1763
Pieter Bisschop mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; ovl voor 1819, huwt met Maria (Marijke in 1767) Gerrits, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 Febrij:en getrout de 1 mrt 1767, ook huwt met Jantje Dijkman, kinderen: Johanna B., geb 1767 HRL, Arnoldus Pieters B., geb 1778 HRL, Maria B., geb 1769 HRL, Catharina B., geb 1773 HRL; DTB N.H. HRL. 1767, BS huw 1818, ovl 1827, ovl 1839, ovl 1845, ovl 1847; Valentijn Miem, soldaat onder de comp. van capt. Dolleman ende Geertruy Geerraarts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom P.B., 30 aug 1788; ondertrouw HRL; Wij Burgemeester Officier van den Burgerijke Staat der Gemeente van Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijks proclamatien tusschen Johannes Numan Weduwnaar van Wijpkje Feenstra, oud zes en veertig jaren van beroep koopman geb te Spaan woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige zv Johannes Henricus Numan en Gebina Dirkes, en Catharina Bisschop, weduwe van Johannes Harmens van der Ploeg, oud negen en dertig jaren, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv geb uit P.B. en uit Marijke Gerrits alhier behoorlijk op Zondag den elfden en achttienden jun dezes jaars Zonder dat daar tegen eenige verhindering ter onzer kennis is gebragt. Leeuwarden den 21 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en Seventig den 20 dec is Geboren Catharina dv P.B. & Marijke Gerrits. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 8 jun 1815
Pieter Blankert ovl voor 1815; wed. P.B. gebruiker van wijk B-061; eigenaar is Douwe C. Dijkman, 1814. (GAH204)
Pieter Blankes huwt met Trijntje Andries op 12 jul 1807 HRL, wonende te HRL 1807; huw Grote Kerk HRL 1807; P.B. en Stijntje Andries, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 27 jun 1807; ondertrouw HRL
Pieter Blanksma huwt met Antje Jorritsma, kind: Baukje B., geb 1811 Arum; BS ovl 1873
Pieter Blok huwt met Hielkje Stam, kind: Jeltje B., geb 1784 Makkum; BS ovl 1861
Pieter Blom huwt met Jetske Douwes, kind: Roelofke Pieters Blom, ged 24 nov 1761 Grote Kerk HRL
Pieter Blom stadstamboer 1762-1767 en schilder 1757-1761; b; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 15:12:0 terzake geleverde luiwagens, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 25:7:0, ordonn. 12, 18 okt 1763. (GAH1093); id. f. 15:0:0 wegens geleverd boendergoed, kwit. no. 18, 6 nov 1764. (GAH1094); id. f. 23:15:0, kwit. no. 10, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 49:8:0, kwit. no. 16, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 16:17:0, kwit. no. 11, 12 nov 1768. (GAH1099); id. f. 27:15:0, kwit. no. 5, 6 nov 1770. (GAH1101); id. f. 15:16:0, kwit. no. 15, 16 nov 1771. (GAH1102); id. f. 18:17:0, kwit. no. 14, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 24:12:0 wegens geleverde luiwagens, stoffers, witters etc. tdv het Weeshuis, kwit. no. 8, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 15:7:0, kwit. no. 4, 15 mrt 1769. (GAH1100); id. vd rendant f. 12:12:0 wegens verdiende verfloon tdv de nieuwe kerk, ord. no. 42, 16 aug 1775. (GAH1060); Remonstreet aan UEd Achtbaar met verschuldigde eerbied, Cornelis Brouwer, Tamboer van de Burgerwacht binnen deze Stad, dat wel genegen was deze sijne bedieninge te transporteren op de persoon van P.B., de middelste soon van de mede vroedschap Simon Blom alhier, die zig ook gaarne daarmede begunstigd zag en wel genegen was dit Tamboerschap selfs persoonlijk te exerceren en waar te nemen, dog sulx niet kunnende geschieden sonder UEd Agtb speciale gunste. Soo verzoeken de supplianten seer ootmoedig UEd Achtb gelieven dit transport gratieuselijk te accorderen, en in plaatze van den eersten suppliant den tweede suppliant P.B. aan te stellen tot de bedieninge van Tamboer der Burgerwagt ten requeste gemeld, op laten, pligten en emolumenten daar toe staande quo facto etc (was getekend) J:Tjallingii, Cornelis Brouwer. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het transport ten requeste gemeld, nomineert en stelt mits dezen de mede supplnt P.B. tot Tamboer van de Burgerwagt, op lasten, pligten profijten en gehoorzaamheden daar toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende tot een geschenk in de armbusch de soma van vijftig Car:guldens. Actum den 23 feb 1756 (was get:) J:D:Toussaint onder stonde, Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 23 feb 1756 heeft P.B. den Eed van getrouwigheid afgelegd en de vijftig gls in de busch gesteld coram Presid: Toussaint. In kennisse van mij gesw:clercq (get:) S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pieter Bockes medeweesvoogd hopman S. Buma bet f. 35:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge P.B. in 1 jaar bij Claas Breton met hoedmaken verdient had, 21 jun 1730. (GAH1060); Jan Tabes ende Trijntje Hotses beyde van HRL, koomende weegens de bruid P.B., 11 Jan 1749; Claas IJdes ende Antje Hijlkes beyde van HRL, komende weegens de bruid P.B., houtstaepelaer, 4 Oct 1749; Hille Clases ende Antie Bockes beide van HRL, koomende voor de Bruit desselvs Broeder P.B., 27 jun 1743; ondertrouw N.H. HRL; Jan Martens ende Berber Bockes beide van HRL, koomende de Bruidegom gest: met Hendriks Berents stuirman bij schipper Jan Poppes dewelke verklaarde van des Bruidegoms ouders tot Koningsbergen wel gehoort te hebben dat zij tot dit huwelijk van haar soon consenteeren en exhibeerde de bruidegom een verklaringe van voormde:Jan Poppes het selve assermerende, koomende wegens de bruit P.B. houtstapelaar desselfs broeder, 12 nov 1740; ondertrouw N.H. HRL; P.B. en Grijtie Pijters, beyde van HRL, huw.aang. 24 mrt 1736 HRL, komende Voor de bruid Augustijn Pieters, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736
Pieter de Boer geb 14 sep 1804 Leeuwarden, ovl 4 mei 1884 HRL, Rooms Katholiek, panbakker, ongehuwd, zv Sjierk de B., en Pietje Hendriks dekker; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk A-190, wijk B-153, wijk H-002
Pieter de Boer geb 1790 Sneek, ovl 6 feb 1825 HRL, ongehuwd; BS ovl 1825
Pieter de Boer huwt met Elisabeth ... , kind: Antje Pieters, geb 1787 HRL; BS ovl 1850
Pieter de Boer oud 36 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk B-022; VT1839
Pieter de Boer ovl voor 1819, huwt met Antje Sjierks; BS ovl 1818
Pieter Boerke ovl 1 dec 1789 HRL, oud 51 jaar
Pieter van der Boom geb 11 mrt 1809 Leeuwarden, huwt met Hilligje Buis, (gk), kastmaker, Vst 6 jul 1858 uit Meppel, A 29 apr 1867 Franeker, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-026, 1860-1880
Pieter Boomhouwer geb 5 jul 1810 HRL, zv Jan B., en Maria Jansen; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 5 jul 1810, ged 8 jul 1810 Grote Kerk HRL, zv Jan Boomhouwer en Maria Jansen
Pieter Bos geb 17 aug 1808 Sneek, ovl 22 jan 1864 HRL, huwt met Aafke Toering, (gk), beeldhouwer in 1851, kastmaker in 1864, ovl wijk F-034, DG, zv Andries B., en Annigje Piek; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-034; oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-072; VT1839
Pieter Bos geb 1764 HRL, ovl 20 mrt 1819 HRL, vlgs ovlakte gehuwd; BS ovl 1819
Pieter Bos gebruiker van wijk E-248, sjouwer; medegebruikers Nathan E. Cohen wed., winkelier, Albert Slooyer wed., en Pieter Jans wed., gealimenteert; eigenaar is Samuel S. d Jong, 1814. (GAH204)
Pieter Bos huwt met Geertje ... , kind: Attje Pieters B, geb 1777 Sneek; BS ovl 1852
Pieter Bos huwt met Janke Lolkes op 7 mei 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Pieter Bos ovl 21 apr 1809 Dronrijp, huwt met Engeltje Lieuwes Nauta, kind: Theresia B., geb ... ; BS huw 1819
Pieter Bosch ovl voor 1822, huwt met Janke Johannes; BS ovl 1821
Pieter Botes balsteenleverancier in 1754; b
Pieter Botes ovl voor 1828, huwt met Tjitske Dirks, kind: Dirk Pieters vd Stal, geb 1803 Franeker; BS Franeker huw 1827
Pieter Bouma huwt met Wietske ... , kind: Sipke B., geb 1803 Engelum; BS ovl 1875
Pieter Broekman huwt met Gerdina Jansen en Gertje vd Meulen, doodgraver te Leeuwarden en wonende te aldaar in 1832 en 1837, kind: Willem Pieters B, geb 1795 Leeuwarden; BS huw 1832, huw 1837
Pieter Brouwer 1741
Pieter Brouwer geb 1799 HRL, werkman, niet meer gevonden na 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk D-172
Pieter ten Brug geb 30 nov 1798 Franeker, ovl 11 feb 1862 HRL, huwt met Johanna Varo, (gk) schippersknecht in 1851, Rooms Katholiek, ovl wijk F-150, zv Hermanus tB, en Antje Martens; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk B-068, wijk D-182, wijk F-153; oud 42 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-154; VT1839
Pieter de Bruin ovl voor 15 jun 1768; van HRL, huwt met Anna Coderk van Workum, geproclameert den 2-4 en getrout den 9 nov 1755 met attestatie; kind: Auckje Pieters de Bruin, ged 2 dec 1759 Grote Kerk HRL; rekening, bewijs en reliqua van het Stadsweeshuis binnen HRL gedaan door P. dB. als rentmeester van gemeld huis, voor de Agtbare Magistraat, gesworen gemeentens en Gecommitteerde Vroedschappen dezer stad, ter presentie der Weesvoogden op het Raadhuys binnen HRL dd 4 dec 1764. (GAH1094); id. 30 nov 1765. (GAH1095); id. 2 dec 1766. (GAH1096); id. 2 dec 1767. (GAH1097); door de wed. P. de B., 15 jun 1768. (GAH1098); rendant brengt in de eerste plaats voor ontvang het slot der rekening vd vroedsman Claas van Velzen overgenomen op 2 bijzondere termijnen, opgenomen en gesloten dd 2 dec 1763: f. 2565:10:012. (GAH1094); rendant brengt in uitgaaf f. 2:10:0 voor uitschot tot een reis naar Leeuwarden terzake het ontvangen der interessen, nov 1764. (GAH1094); id. nov 1765. (GAH1095); id. nov 1766. (GAH1096); id. nov 1767. (GAH1097); id. f. 100:0:0 terzake 1 jaar tractement als rentmeester van het Weeshuis binnen HRL door hun Agtbaarheden hem toegelegd, nov 1764. (GAH1094); id. nov 1765. (GAH1095); id. nov 1766. (GAH1096); id. dec 1767 (GAH1097); id. verschijnende dec 1768, 12 apr 1768. (GAH1098); rendant brengt pro memoria voor rest 2 jaar huur van 5 pondematen greydeland tot Oosterbierum door Claas Tjommes gebruikt, f. 126:0:0 petri 1763 en 1764 versch., gemeld op het capittel van ontvang van Landhuiren met letter C, 1764. (GAH1094); id. f. 15:10:0 terzake huur van de agterbovenkamer ih huis op de Schritsen, ten laste van Willem Thomas, 1764. (GAH1094); id. mei17 67 versch. (GAH1097); ontv op het Lands comptoir f. 87:18:0 terzake interessen van obligaties, nov 1762. (GAH1092); rendant P. dB. brengt voor ontvang het slot van rekening 1597- 19-6, als blijkt vlgs rekening bij de drie Ledige Regering overgenomen en gesloten 2 dec 1766; 9 dec 1767. (GAH1097); id. rendante f. 1481:12:2, 2 dec 1767; 15 jun 1768. (GAH1098); rendant brengt voor rest (pro memoria) f. 15:0:0 wegens huur vd voorbovenkamer door Frederik Reidema bewoond, mei 1767 versch. (GAH1097); meer ontvangen dan uitgegeven f. 1481:12:2, welke meerder ontvang de rendant bij vlg rekening voor ontvang sal moeten stellen, alsmede de resten ''t zijner tijd verantwoorden, wanneer inkomen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gesworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap, benevens de voogden van het Weeshuis. In kennisse derselver handen met die vd rendant en de subscriptie van mij secretaris, 2 dec 1767. Was getekend:P. de B., K. Lanting, J.D. Toussaint, B. Jelgersma, Albert Osinga, F. Acronius, Jan Wax, Lammert Hauckema, J. Olivier, Jaane van Slooten, Lourens Tabes, Hendr. Brouwer, H. Videlius, Ands. Wybenga, Evert Wiarda, als secr. S. Rienstra. (GAH1097); wed. P. dB. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 39:0:0 tot vergoeding van geleden schade op quade duyten, kwit. no. 1, 2 feb 1768. (GAH1098); rendante brengt voor uitgaaf de gelden aan de cassier Magnus van Arssen verstrekt dd 17 nov en 3 dec 1767: 2 maal 500 Cglds, 1768. (GAH1098)
Pieter Bruining geb 1753 ... , ovl 3 mrt 1817 HRL, huwt met Marijke dekker, wever in 1817, kinderen: Antje Pieters, geb 1791 HRL, Willem Pieters B, geb 1787 HRL, huw.get. bij G.G. Hankes en A.A. Knipper, wonende te HRL, bontwever 1816; BS huw 1816, ovl 1817, huw 1822, ovl 1851; P.B. en Elbrigjen Idses, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Ids Gosses, 5 okt 1805; ondertrouw HRL; ovl voor 1848, huwt met Elbrechtje Idses/Jans, kind: Antje Pieters, geb 1806 HRL; BS ovl 1814; 1847 overlijdens; gebruiker van wijk B-160, wewer; eigenaar is Berend Pol, 1814. (GAH204); Matthijs Winters ende Catrina dekker, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.B., deszelfs schoonbroeder, 8 okt 1791; ondertrouw HRL; Frans Claases en Sara Jelles, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd P.B., goede bekende, 15 jun 1805; ondertrouw HRL; P.B., wever, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aake Knipper, naaister, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Antoon Knipper en Antje Hendriks in leven gewoond hebbende ter dezer Stede
Pieter Buisman geb 1797 Bolsward, ovl 4 dec 1858 HRL, 1e huwt met Geertje Lautenbach op 21 mei 1820 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1820, wonende te HRL, 2e huwt met Elisabeth Kool op 2 feb 1837 HRL, wonende te HRL, aanspreker in 1851, gleibakkersknecht in 1820, commissaris van het Amsterdammer beurtveer, huw.get. bij H.A. Sluik en B.C. Lautenbach, behuwd broeder bruid 1826, zv Taeke Folkerts B, en Saakje Minnes; BS huw 1820, huw 1826, huw 1837, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-009; oud 42 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, aanspreker, wijk G-022; VT1839; P.B. eigenaar van perceel nr. 952 te HRL, plateelbakkersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 144, huis en erf, 85 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Pieter van Buiten ovl Pasen 1610, 49 jaar, Olde burgemeester en Notaris, huwt met Stijntie Lases, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Pieter Butter geb 1783 ... , huwt met Trijntje Berends, wonende te op de Zoutsloot in 1811, huw.get. bij W.B. Blom en B. Biltjes, wonende te HRL. 1812, schipper, kind: Romke, geb 20 sep 1809 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1809, bsha181ov, huw 1812; gebruiker van wijk F-140, schipper; eigenaar is H.J. Smith, 1814. (GAH204)
Pieter van Dalen geb 1748 HRL, ovl 25 jan 1825 HRL, hm ... ; BS ovl 1825
Pieter van Dam huwt met Tjietske Hoornstra op 30 jun 1799 Kimswerd; huw Grote Kerk HRL 1799
Pieter Dames ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 11 last balsteen tegen 7 Caroliguldens per last, tot kistvulling, 8 jan 1742: 77 Caroliguldens
Pieter Daniels huwt met Rixtje Jans, kind: Daniel Pieters, geb 1 mrt 1793, ged 5 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Pieters, geb 9 sep 1794, ged 7 okt 1794 Grote Kerk HRL
Pieter Daniels De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde wierde door den Fiscus aan den Raad geproduceert eene Attestatie gepasseert, door drie getuigen waar uit Consteerde dat eenen P.D. Panbackersknegt alhier, met veel gevaar het kv Jacob IJkes uit het water had gered, en is dezelve voor deze daad van Edelmoedigheid toegekend, de gewoone Praemie van een zilver lepel, do. 6 jun 1799 (GAH45)
Pieter Daniels vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 11-40 jaar, ongetrouwden 11-45 jaar, 4e kwartier, no. 170, 1 mrt 1804; heeft een huisbediende, 4e quartier, belasting: f. 1:0:0, mei 1804. (GAH650); woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Daniels woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; komt 2x voor. (mogelijk dezelfde); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 11-40 jaar, ongetrouwden 11-45 jaar, 5e kwartier, no. 17, 38 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Pieter Daniels ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL, zv Daniel Pieters en Hester Willems; huwt met Lutske Klaases, N.H., kind: Hester Pieters, geb 28 okt 1801 HRL, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801; P.D. en Lutske Klaases, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Daniel Pieters, geb 9 feb 1792, ged 20 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Pieters, geb 2 jun 1793, ged 25 jun 1793 Grote Kerk HRL; kind: Hesther Pieters, geb 25 apr 1795, ged 19 may 1795 Grote Kerk HRL, vader op zee; kind: Daniel Pieters, geb 27 jul 1796, ged 9 aug 1796 Grote Kerk HRL
Pieter Daniels huwt met Tjietske IJnses, kind: Gerritje Pieters, geb 1774 HRL; BS huw 1852; P.D. en Tjitzke IJnses, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 26 dec 1773 HRL, en toen getrouwd; kind: Gerritje Pieters, geb 19 okt 1774, ged 6 nov 1774 Grote Kerk HRL
Pieter Davids ovl voor 1815; wed. P.D. gebruiker van wijk G-091; medegebruiker Rudolphina Bensfort; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204)
Pieter Debbe huwt met Johanna Geertruida de Rook op 13 mei 1810 HRL, 1e luitenant ter zee, adjudant vd Commis Generaal vd depart. HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810
Pieter Dilli? P.D. Eerste Luitenant ter Zee en Adjudant van den Commies Generaal en Johanna Geertruida de Roock, beide van HRL, 27 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL
Pieter Dirks zie: Dirksen, Jager, Terpstra, van Weerd, Zijlstra
Pieter Dirks Donderdag den 11 jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde goedgevonden, aan den Burger P.D., (alias) Quak, welken op gisteren het ongeluk gehad hadde van zijn zoontje en eenig kind in het ijs te verliezen, in deszelfs ongelukkige en behoeftige omstandigheid. seven CarGuldens te geeven, uit de Correspondentiebeurs, Waar toe den Administrator Pettinga bij deezen word gequalificeerd. (GAH43)
Pieter Dirks Donderdag den 28 decembr 1797; Het Gerecht ordrs Vergadert zijnde, zijn nog de Trekschippers Jan Adam Abrahams en P.D., ter zaake dezelve in de gepasseerde Week, met een wonnevragt in ''t geheel haare Pligt niet betragt hadden en bovendien de Passagiers brutaal hadden bejegend, gecondemneert ieder in eene boete van drie CarGuldens boven de kosten. (GAH43)
Pieter Dirks ende Lijsbert Joostens, beyde van HRL, huw.aang. 31 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Claes Hendriks; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Pieter Dirks ende Aukjen ... (tekst weggevallen op fiche), beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1738 HRL, koomende de vader van de Bruidegom Dirk IJmkes verclarende genoegen te nemen in ''t huwelijk van sijn zoon, en wegens de bruit desselfs swager Eeltie Lieuwes; huw.aang. HRL 1738
Pieter Dirks ged 28 nov 1769 Grote Kerk HRL, zv Dirk Nannes en Martje Klaases
Pieter Dirks huwt met Sijberigje Gerrits, kind: Grietje Pieters, ged 18 may 1741 Westerkerk HRL
Pieter Dirks ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL, zv Dirk Pieters en Jenneke Jans
Pieter Dirks huwt met Aaltje Gerrits, kind: Christiaan Pieters, geb 23 may 1789, ged 7 jun 1789 Grote Kerk HRL
Pieter Dirks ontvangt van het gemeentebestuur wegens het leveren van 17 1/2 schouw lange turf 6 7/8 Gld het schouw: f. 120:6:4, en dragen en loegen: f. 27:9:0, tesamen f. 147:15:0, ord. 14 Grasmaand 1810; de oude of afgezette turfdragers in hun posten hersteld, waardoor het getal der turfdragers op 40 komt, en na uitsterven op 36, zoals het voormaals pleegde te zijn. Daniel Hendriks, Hendrik Egberts, Rinse Gerrits, Jan Jansen, Andries Martens, Wouter Theunis, Ruurd Heerkes, Hendrik Allerts, Roelof Roelofs, Jan Jacobs, Henning Lolkes, Fokke Martens, P.D., Jacob Houtkoper, Haring Wiegers, Okke Fransen, Johannes Hoffius, Harmen Heeres, 16 mei 1803 (GAH49)
Pieter Dirks schipper van Witmarsum, heeft 5 korven handappels ter markt gebracht in ongeytigde korven. Na confessie en betuiging van zulks uit onkunde te hebben gedaan, beboet met 5 goudglds boven de kosten der citatie, ma. 14 jul 1800 (GAH46)
Pieter Dirks president-voogd Videlius betaalt f. 5:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Willem Hendriks in een half jaar verdiend bij P.D., 2 mei 1754 (GAH1083)
Pieter Dirks mede-weesvoogd hopman J. Tuininga betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 53:4:0 terzake de halve zuivere opbrengst van de nalatenschap van wijlen P.D. cum excore deze helft het Weeshuis betreffende, na aftrek van wat zilver etc. dat voor de kinders in het Weeshuis wordt bewaard, 20 mrt 1742 (GAH1072)
Pieter Dirks woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Dirks woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Dirks woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Dirks P.D. en IJmkje Banier, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Akke Pieters, geb 2 jul 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Y. Benier; kind: Dirk Pieters, geb 23 mrt 1788, ged 6 apr 1788 Grote Kerk HRL, moeder als: IJ. Benier; kind: Hendrik Pieters, geb 21 may 1791, ged 5 jun 1791 Grote Kerk HRL, moeder als IJ. Beniers; kind: Hendrik Pieters, geb 23 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL, moeder als IJ. Beniers; kind: Durk Pieters, geb 23 okt 1796, ged 8 nov 1796 Grote Kerk HRL, moeder als IJ. Baniers; Nog wierde Imkje Baniers Huisvrouw van P.D., metzelaarsknegt alhier, over haar slordig en verkwistend gedrag, misbruik van Sterke Drank etc:gecondemneert, om voor drie etmaalen te waater en Brood, in de Pekelkuip gedetineerd te worden, en is denzelven P.D. ernstig gerecommandeert, van zijne vrouw niet te mishandelen, maar zoo hij vermeende gegronde redenen tot klagten te hebben, zich bij zijnen Competenten Rechter te vervoegen. HRL, 4 jul 1799. (GAH45); In het Jaar Een Duizend Sevenhondert twee en negentig den 23 nov is geb Hendrik zv P.D. en IJmkje Beniers. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 6 aug 1816
Pieter Dirks P.D. en Grietje de Jong, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd den 11 nov 1781 HRL
Pieter Dirks P.D. en Aaltje Tjerks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 11 nov 1781 HRL; kind: Dirk Pieters, geb 10 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL
Pieter Dirks P.D. en Marijtje Jans, beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 jul 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar ... (niet ingevuld); kind: Geertje Pieters, geb 9 mrt 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL
Pieter Dirks zie ook: Wijngaarden; P.D. ende Rixtje Tjeerds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jetze Lenz, goede bekende, 24 nov 1787; ondertrouw HRL; P.D. en Rixtje Tjeerds, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 dec 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Leentje Pieters, geb 5 nov 1791, ged 27 nov 1791 Grote Kerk HRL, moeder als Richtje T. ; kind: Dirk Pieters, geb 2 jun 1793, ged 23 jun 1793 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Pieters, geb 14 okt 1795, ged 27 okt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Jan Pieters, geb 15 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den Tweede jun is Geboren Dirk, zv P.D. en Rigtje Tjeerds. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816
Pieter Dirks geeft Ued:Achtbaarheden met schuldige eerbiedigheyt te kennen P.D. borger ende mede gesworen turfdrager deser stede hoe dat de supplt:om moverende redenen wel genegen soude zijn voorn: der functie over ''t turfdragen over te dragen op de persoon van Yppe Heeres metselaar sijn mede borger maer sulx niet kunnende geschieden als met consent en approbatie voor Ued: Achtb:soo addresseert de supplt:hem bij desen aan u Ued Achtb: met ootmoedig versoek dat het Ued Achtb:gunstig gesien mogte in de geseide overdragte te consenteren en vervolgens den voornden Yppe Heeres in sijn supplts plaetse tot gesworen turfdraegen te nomineren en aan te stellen op lasten, pligten en profijtten daer toe staende het welke deselve Yppe Heeres mede seer ootmoedigh versoekt quo facto etc: was getekent J. Tuininga. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek eligeert mits desen de persoon van Yppe Heeres tot mede ordris gesw turfdrager binnen dese stad op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den eed in handen van de prsid. burgemr deses stads, Actum den 17 okt 1735, was getekent S.C. Schrik; Op heden den 17 okt 1735 heeft Ype Heeres den eed van getrouwigheyt als ordris turfdrager in handen van mij ondergesc presid. burgemr gepresteert, was vertekent S.C. Schrik. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur wegens meten, dragen en loegen van 12 3 1/2/40 schouw turf aan het Raadhuis, 3 aug 1730: f. 18:14:0 (GAH283)
Pieter Dirks mr timmerman; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 60:0:0 terzake een regenwaterbak van 16 ton groot, gemaakt op de plaats te Sottrum f. 3 3/4 gulden de ton, kwit. no. 10, 12 nov 1765. (GAH1095); ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen hoopwerk en verdiende daglonen op de bleek ''De Spijker'', 12 sep 1764: f. 215:14:0; id. wegens aangenomen reparatie aan de Trekweg, 11 dec 1780: f. 979:16:0
Pieter Dirks geboortig van Kimswerd, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van drost H.J. Westra op 7 nov 1805. (burgerboek)
Pieter Dirks ovl voor 1815; wed. P.D. gebruiker van wijk G-298, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Pieter Dirks ovl voor 1815; P.D. wed. gebruiker van wijk H-091, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Pieter Dirks geb 8 nov 1807 HRL, ged 22 nov 1807 HRL, N.H., zv Dirk Kaspers en Pietje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1807
Pieter Durks huwt met Pietertje Baukes, kind: Antje Pieters, geb 7 okt 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806
Pieter Durks ovl voor 1837, huwt met IJeme Hendriks; BS ovl 1836
Pieter Dirks huwt met Trijntje Sijbrens op 12 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Pieter Dirks ovl voor 1829, huwt met Sibbeltje Klases, kind: Klaas Pieters de Vries geb 1752 ... ; BS huw 1828; P.D. en Sibbeltje Klazes, in leven Echte lieden te Grouw, kind: Klaas Pieters de Vries, huwt met IJtske Jacobs Andringa, kind: Geertje Klazes de Vries; zie verder aldaar
Pieter Dirks geb 1748 ... , ovl 11 feb 1812 HRL; wijk G-173, wonende te in het Diaconijhuis der Gereformeerde Gemeente; BS ovl 1812
Pieter Durks P.D. en Hylkjen Hettes beyde van HRL, komende weegens de bruid de Hopman Thomas J. Meyer en vertoonde de bruydegom schriftelijk consent van sijn vader Dirk Pieters, havenchercher, 8May17 45; huwt met Hijlkjen Hettes, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 May 1745 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Antje Pijtters, ged 4 feb 1748 Grote Kerk HRL; kind: Janke Pijtters, ged 14 apr 1746 Westerkerk HRL, moeder als H. Eettes
Pieter Dirks huwt met Stijntie Watses, beide van HRL, geproclameert den 24 novemb:en de 2 en de 9 dec 1753 getrout; kind: Imke Pieters, ged 25 aug 1757 Westerkerk; kind: Watze Pieters, ged 16 jul 1761 Westerkerk HRL
Pieter Dirks huwt met Beitske Heeres, beide van Almenum, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jun 1760
Pieter Dirks huwt met Riemke Rommerts, beide van Almenum, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 mei 1765; kind: Dirk Pijters, ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Pieter Dirks Dirk Pieters ende Sijtske Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruid Symon Willems, Dokkummer Trekschipper en vertoonde consent van de bruids vaeder Jan Keimpes, alsmeede vertoonde de bruydegom consent van sijn vaeder P.D., 20 May 1747; gemeente HRL
Pieter Dirks Jarigh Hendriks ende Geertje Dirks beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder P.D., 26 Apr 1749
Pieter Dirks P.D. ende Murkje Sikkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJsbrand Paulus deszelfs schoonbroeder, 2 jun 1792; ondertrouw HRL; kind: Janke Pieters, geb 22 may 1793, ged 18 jun 1793 Grote Kerk HRL
Pieter Doedes heedr een zuster Brecht Doedes; zie verder: Rinze Rintzies Roorda
Pieter Doekes zie: Galema; (2x)
Pieter Doekes ged 13 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, zv Doeke Heeres en Hijlkjen Thomas
Pieter Doekes gecompareerd ter vergadering P.D., koorndrager alhier, die door de fiscus geciteerd was om 15 goudglds boete wegens ene Jan van Meer, koopman van Leeuwarden, zeer brutaal behandeld en geslagen had, waarover hij na confessie en verzoek van moderatie is beboet voor 5 goudglds boven de kosten, binnen 8 dagen te voldoen, en bij gebreke hieraan, met een detentie van 3 dagen te water en te brood in de Pekelkuip te worden gestraft, ma. 18 okt 1802 (GAH48); heeft de balkvlotter Pieter Tjeerds uit Amsterdam een stoot op de borst gegeven. Na confessie veroordeeld tot de kosten, do. 15 mei 1800 (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 135 en 136), 37 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; de koorndragers P.D., Jielles Sijtses en Anthonij Jans hebben de koopman IJpe Rodenhuis teveel en onbehoorlijk werkloon afgevordert. Zijn gecorrigeerd en moeten zich aan hunreglement houden, vr. 6 jun 1800 (GAH46); gemraad besluit om de haven-of ratelwagten ter beveiliging van de alhier in de haven liggende schepen en ter bewaring der rust, wederom gedurende deze winter, te doen omgaan en wagthouden, ''s avonds van 9 uur tot ''s morgens tot de dag, en daarmee een begin te maken op morgenavond 9 uur tot het presteren van welke wagten gecontinueert en opnieuw benoemd zijn: Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smitt, Barent Hilles, Harmen Dirks, Johannes Hartmans, Symon van Geit, Berent Nieuwenhuis, P.D., Gosse Douwes, Cornelis de Boer, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Ids Gosses, Johannes van Belkum, Pieter Jans en Willem Dirks. en zijn aan hun voorgelezen artt. 21, 22, 23 en 24 uit de Havenmeestersinstructie, als tot hun posten relatie hebbende, waarop zij alle hebben aangenomen, daarop hun post en pligt getrouwelijk waar te nemen, waarbij de nieuw aangestelde is be?digt en de continuerende bij hun voormaals gedane eed hebben gepersisteerd, di, 30 nov 1802 (GAH48); op het stadhuis ontboden de havenwachters om van deze avond 9 uur hun eerste wacht te beginnen en ''s morgens tot de dag rond te gaan: P.D., Johannes van Belkum, Barend Hilles, Pieter Jans, Bernardus van Taken, Jurjen Smit, Cornelis de Boer, Johannes Hart mans, Johannes Velthuis, Pieter Jurjens, Barend Nijhuis, Cornelis Jans Wassenaar, Simon van Geit, Gosse Douwes, Ids Gosses, Harmen Dirks, 30 nov 1801 (GAH47); ter beveiliging van de in de haven liggende schepen en ter bewaring van de rust, zullen de ratelwachten deze winter weer wacht houden van 9 uur ''s avonds tot ''s morgens tot de dag. Opnieuw zijn benoemd: P.D., Gosse Douwes, Cornelis de Boer, Pieter Jans, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Johannes van Belkum, Ids Gosses, Johannes Hartmans, Bernardus van Taken, Simon van Geit, Barend Nijhuis, Barend Hilles, Harmen Dirks, Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smidt, ma. 24 nov 1800 (GAH46); aangesteld als havenmeester op grond van het nieuwe reglement: Jan Harmens, Henning Lolkes, Gosse Douwes, WIllem Dirks, Johannes Velthuis Pieter Jurjens, Gerrit Hartmans, Johannes Hartmans, Cornelis Bouman, Jurjen Johannes Smit, Beernd Hiltes, Hans Rost, P. D
Pieter Doekes geb 14 sep 1774, ged 27 sep 1774 Grote Kerk HRL, zv Doeke Pieters en Jeltje Hendriks
Pieter Doekes woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Doekes zie ook: Galema; P.D. ende Hendrikje Eelkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Foke Jans deszelfs steevader, 2 may 1795; ondertrouw HRL; kind: Joukje Pieters, geb 9 okt 1797, ged 24 okt 1797 Grote Kerk HRL, moeder als Hinke E.
Pieter Doekes weesvoogden bet f. 160:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor loon van 4 jongens, zijnde Ane Sjerps, P.D., Anthonij Simons en Douwe Martens op de lijnbaan van P. Tetrode, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 14:10:0 aan en door dito zijnde de halve huur van P.D., 28 apr 1787. (GAH1119); id. f. 14:10:0 zijnde het verdiende loon van P.D. op eene reise na Nerva, 15 sep 1787. (GAH1119); rentmeester van het Weeshuis bet f. 16:11:0 aan de medevoogd IJde Hoornstra wegens betaalde kleding tdv P.D., quit. no. 15, 25 sep 1787. (GAH1119); weesvoogden bet f. 11:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van P.D., 11 dec 1787. (GAH1120); id. f. 300:0:0 zijnde het verdiende loon van 3 weesjongens, Douwe Martens, Anne Sjerps en P.D., 7 okt 1788. (GAH1120)
Pieter Doekes ovl voor 1835, huwt met Jeltje Hendriks, koopt een huis in 1802; BS huw 1834
Pieter Doekes zie ook: Pijter Dirks; huwt met Aukjen Gerbens, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 apr 1742 en getrouwt den 27 May in de Westerkerk; kind: Gerben Pieters, ged 12 sep 1752 Grote Kerk HRL; kind: Doeke Pieters, ged 28 jul 1750 Grote Kerk HRL; kind: Doekjen Pieters, ged 29 okt 1743 Grote Kerk HRL
Pieter Dominicus ook als: Pieter Douwes; huwt met IJttie Jacobus, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762; kind: Trijntie Pieters, ged 15 mrt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jakobus Pieters, ged 14 jan 1766 Grote Kerk HRL
Pieter Donker ovl voor 1867, huwt met Botje Farx; BS ovl 1866
Pieter Doolweert Willem van Castel en Heiltie Doolweert, beide van HRL, huw.aang. 20 jul 1737 HRL, Commissaris Hania, komende voor de Bruit desselvs Broeder Pieter Doolweert, met versoek van een gebod in de week; huw.aang. HRL 1737
Pieter Dormans huwt met Elisabeth Schoot, wonende te HRL 1811; BS ovl 1811; P. Dorremans en Johannes Elizabeth Schoot, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 Zomermaand 1810; ondertrouw HRL
Pieter Douwes zie: Bekius, van Dorpen, Siderius, de Vries
Pieter Douwes huwt met Aukjen Gerbens, kind: Lijsbeth Pieters, ged 2 nov 1745 Grote Kerk HRL
Pieter Douwes zie: Pieter Dominicus; huwt met IJttie Jacobs, kind: Akke Pieters, ged 12 jul 1768 Grote Kerk HRL, moeder als IJ. Jacobus
Pieter Douwes geb 5 jan 1795, ged 1 feb 1795 Grote Kerk HRL, zv Douwe Tjeerds en Aaltje Sjoerds
Pieter Douwes geb 14 jan 1790, ged 16 feb 1790 Grote Kerk HRL, zv Douwe Pieters en Trijntje Roelofs
Pieter Douwes ontvangt van het gemeentebestuur 13 aug 1784 wegens geleverde turf aan de kosterij van de Kleine Kerk: 69 Caroliguldens, alsmede: 10 schouw en 9 korven 4 Cargl: f. 40:18:0, dragen 1 Cargl, loegen 6 stuivers, meten 66 stuivers, korfkijken en drinkgeld f. 1:2:0, tesamen: 127 Caroliguldens en 8 stuivers; id. een vracht baggelaarturf aan de kosterij: 96 Caroliguldens, alsmede 10 schouw en 1 korf 4 Cargl: f. 44:2:0, dragen f. 1:4:0, meten 6 stuivers, korfkijken 11 stuiversen drinkgeld: 11 stuivers, tesamen: f. 157:14:12; id. 9 schouw en 1 korf lange turf: f. 47:12:8, dragen 16 stuivers, loegen 4 stuivers, meten 6 stuivers, drinkgeld 11 stuivers en korfkijken 11 stuivers, tesamen: f. 61:2:8; id. voor 4 vuur en 39 kroden baggelaarturf 14 Caroliguldens het vuur: f. 61:18:0, vracht 4 Caroliguldens het schouw: f. 40:10:0, dragen 18 stuivers, loegen 6 stuivers, meten 6 stuivers, korfkijken 11 stuivers en drinkgeld 11 stuivers, tesamen: f. 124:13:12; id. 3 aug 1793: geleverde turf aan de Nieuwe Kerk 8 schouw, en aan de Westerkerk 6 schouw en 36 korven 6 28/46: f. 95:18:0, per schouw vracht 4 Caroliguldens: f. 59:12:0, draagloon en meten per schouw 30 stuivers: f. 22:7:0, korfkijken, drinkgeld en schrijven: f. 3:2:0, tesamen: f. 180:19:0; id. 22 jul 1794: 7 schouw turf 10 Caroliguldens: 70 Caroliguldens, dragen en loegen en meten 11 Caroliguldens en 4 stuivers, drinkgeld, korfkijken en schrijven 3 Caroliguldens en 2 stuivers, tesamen: 84 Caroliguldensen 6 stuivers
Pieter Douwes vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 39, 32 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Pieter Douwes huwt met Mietje Gijses, kind: Douwe Pieters, ged 17 jan 1812, ged 26 jan 1812 Grote Kerk HRL
Pieter Douwes geb 24 jul 1774, ged 14 aug 1774 Grote Kerk HRL, zv Douwe Dirks en Rinske Dirks
Pieter Douwes geb 7 nov 1773, ged 7 dec 1773 Grote Kerk HRL, zv Douwe Harmens en IJtje Pieters
Pieter Douwes P.D. van HRL. en Jeltje Dirks van Franeker, laatst geproclameert 1 jun 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie van hier gegaan naar Franeker om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt, gelijk op 15 jun 1777 is geschiedt volgens van daar ontfangen adtestatie, 16 jun 1777 getekent S. Abbring, Ecclesiast Franeq. en T. van Nul, Coster
Pieter Douwes ovl voor 1760; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 314:18:0 weegens 1 jaar huyr van de plaats leggende tot Sottrum en dan nog f. 2:18:0 weegens eeuwige rente gaande uit de selve plaats, 25 apr 1730. (GAH1060); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 314:18:0 terzake 1 jaar huur van de plaats liggende tot Sottrum, groot 85 1/2 pondematen, alsmede f. 2:18:0 eeuwige rente, 18 mei 1734 (GAH1064); id. 18 mei 1735 (GAH1065); id. 8 mei 1736 (GAH1066); id. f. 270:7:0 terzake 1 jaar huur met nog f. 2:18:0 voor eeuwige rente komende ook uit deze plaats, 26 sep 1753 (GAH1082); id. 24 jul 1754 (GAH1083); id. 23 jul 1755 (GAH1084); id. f. 314:18:0 nevens 1 jaar eeuwige rente, 16 apr 1737, (B1- 67); id. 29 apr 1738 (GAH1068); id. 13 mei 1739 (GAH1069); id. 5 mei 1740 (GAH1070); id. 3 mei 1741 (GAH1071); id. 24 apr 1742 (GAH1072); id. 22 apr 1744 (GAH1073); id. f. 300:18:0 huyr alsmede 2 gulden eeuwige rente, ook uit deze plaats, 17 mei 1752 (GAH1081); id. f. 305:0:0 wegens 1 jaar huur van de plaats tot Sottrum onder Kornwart, groot 85 1/2 pondematen, nevens een jaar eeuwige rente, 2 jun 1745, te rest gebleven f. 9:18:0 (GAH1074); id. f. 302:18:0, 24 mei 1746 (GAH1075); id. 16 mei 1746 (GAH1076); id. 20 mei 1747 (GAH1077); id. 1 mei 1749 (GAH1078); id. 21 mei 1750 (GAH1079); id. 19 mei 1751 (GAH1080); id. f. 9:18:0 tot voldade van het jaar huur en eeuwige rente van zijn bewoonde plaats over 1744, 24 mei 1746, (B
Pieter Douwes weesvoogden bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van P.D., 30 may 1787. (GAH1119); id. f. 42:10:0, 19 may 1789. (GAH1121); id. f. 50:0:0, 13 sep 1791. (GAH1123); id. 8 jul 1793 (GAH1125); id. f. 13:0:0, 11 feb 1794 (GAH1126); id. f. 27:0:0, 23 mei 1795 (GAH1127)
Pieter Douwes huwt met Wytske Hayes op 23 feb 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Pieter Douwes ovl voor 1840, huwt met Fogeltje Hendriks, kind: Ietje Zijlstra, geb 1809 Rinsumageest; BS huw 1839
Pieter Douwes P.D. ende Bregtje Romkes beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader Rommert Clasen, 9 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Bregtje Rommerts, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 18 en 24 May 1739 en doe ook getrouwt; kind: Douwe Pieters, ged 7 jun 1740 Grote Kerk HRL
Pieter Douwes van HRL, huwt met Geertje Johannes van Leeuwarden, sijn geproclameert 11, 18 en 26 desember 1740 en ook getrouwt; P.D. van HRL, ende Geertie Johannis van Leeuwarden, koomende voor de Bruit Jacob IJedes van HRL, 3 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Antje Pieters, ged 28 jan 1744 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje J. ; kind: Douwe Pieters, ged 18 sep 1742 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje J.
Pieter Douwes Jelte Jeltes en Jetske Rommerts beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swaeger P.D. en vertoonde een zedultje van des bruydegoms moeder Beertje Freerks zijnde de bruydegom op een reys nae Holland, 24 Aug 1743
Pieter van Drie gebruiker van wijk B-040, varensgesel; medegebruiker Wiggle de Vries, werkman; eigenaar en gebruiker Klaas de Vries, kalkverkoper, 1814 (GAH204)
Pieter Drost geb 1791 HRL, ovl 2 nov 1861 HRL, 1e huwt met Sophia Pieters Cann? op 21 nov 1819 HRL, huw.afk. 7 en 14 nov 1819, 2e huwt met Helena Conijn (= Hiltje), op 17 mei 1832 HRL, huw.get. bij J.H. Drost en S.W. Krijn, broeder bruidegom 1817, id. bij G. Drost en J.W. Bloemers, neef bruidegom 1817, id. bij J. Spoelstra en E.P. Kann? 1818, id. bij J. Spoelstra en C. Burkels, schoonbroeder bruidegom 1820, schoenlapper en binnenvader in 1851, Rooms Katholiek, zv Hein D, en Grietje Berends; BS huw 1817, huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1828, huw 1832, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 58 jaar, (vnm: Petrus), geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-119; VT1839; P.D. eigenaar van perceel nr. 271 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 180, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kas. Atl. Barr. dl. en HRL. 1832, bl. 34)
Pieter Dubois huwt met Antje Jentes (ook IJntes), kinderen: Hendrika, geb 1808 Franeker, Antie D, geb 1792 Franeker; BS ovl 1855; 1878 overlijdens; Wij Ondergetekenden Hendrik Jelles de Vries, Scheepstimmermansknegt, en Trijntje Andeles, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteerenen toe te staan aan Onzen Zoon Andele Hendriks de Vries, van beroep Baardscheerder, alher, Om Zich in het huwelijk te begeven met Antie Pieters Dubois, Geboren te Franeker en thans woonachtig te HRL, van beroep dienstbaar, dv P.D. en Antie IJnses, mogende alzoo lijden dat dezelve door den heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen Om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 25 apr 1815; Extract uit het Reg. der Geboorte der Hervormde Gemeente der Stad Franeker. In het Jaar Een Duizend Zeven honderd drie en negentig den dertigste January heeft P.D. en Antje Intes haar kind laaten Doopen alhier gebooren den vijftiende January 1793 en Genaamd Antje. Afgegeven te Franeker 1815
Pieter Duinmeyer geb 1797 Vlieland, ovl 1 feb 1856 HRL, huwt met Elisabeth Willems Kramer op 21 dec 1823 HRL, huw.afk. 30 nov en 7 dec HRL. en 7 en 14 dec Vlieland, wonende te Vlieland, zeeloods in 1856, huw.get. bij J.A. vd Wijk (gk), en S.D. deurnat, (gk), wonende te HRL. 1839, zv Klaas Klaasz D., en Mijsje Hiddes Bakker; BS huw 1823, huw 1839, ovl 1856; oud 42 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, loots, wijk B-106; VT 1839
Pieter Duinmayer geb 15 mrt 1803 Vlieland, huwt met Cornelisje de Wit, schippersknecht, Nederlands Hervormd schippersknecht, Vst 19 sep 1860 uit Vlieland, A 21 mrt 1867 Vlieland; bev.reg. HRL 1851 wijk E-080, c-255, bev.reg. HRL 1860-80
Pieter Dijkstra P.D. van Leeuwarden en Antje Pieters van HRL, laatst geproclameert op dato dazes 4 may 1777 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Leeuwarden om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt, gelijk op 18 mei 1777 is geschied volgens adtestatie, get. T. van Kooten, Coster
Pieter Dijkstra ovl voor 1845, huwt met Marijke Diekman op 11 jul 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1844
Pieter Dijkstra oud 38 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk E-005; VT1839
Pieter Aebes burger te Dokkum op 12 okt 1625, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Pieter Edes ged 5 jul 1750 Westerkerk HRL, dv Ede Pieters en Gertje Corneelis
Pieter Edsgers ged 27 sep 1757 Grote Kerk HRL, dv Edsger Tijtes en Tjitske Pieters; huwt met Grietje Douwes, kind: Tjietske Pieters, geb 10 jun 1791 HRL; BS ovl 1819; kind: Esger Pieters, geb 2 feb 1780, ged 22 feb 1780 Grote Kerk HRL; kind: Maike Pieters, geb 17 jan 1783, ged 7 feb 1783 Grote Kerk HRL; vader als: P. Elseger; kind: Douwe Pieters, geb 5 sep 1789, ged 29 sep 1789 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Pieters, geb 1 nov 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL; Hendrik ter Horst, soldaat onder de comp. van Major van Till en de Grietje Edsgers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.E. deszelfs broeder, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; P.E. en Grietje Douwes, beide van HRL, zijn, na op den 9 may 1779 HRL hunne laatste afkondiging gehad te hebbenten zelfden dage getrouwd
Pieter Eelkes van HRL, huwt met Claare Jans van Haarlem, sijn geproclameert 18, 24 en 31 May en getrouwt den 14 Junius 1739; P.E. van HRL. ende Clara Jans van Haarlem, koomende voor de bruit desselfs swager, 16mai1j739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Eelke Pijtters, ged 21 aug 1746 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Lijsbert Pieters, ged 6 jun 1741 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; president-voogd A. Noordga betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 97:12:2 wegens inbreng van P.E. en Claare Jans ten voordele van Eelke Pieters vlgs gedane rekening vd curator A. Noordga, 22 feb 1763. (GAH1093); voogden bet f. 15:0:0 aan dito voor nog enige opgekomen gelden uit de boedel van wijlen P.E. en dus ter profijte van sijn kinderen ih Weeshuis wordende gealimenteerd, 25 okt 1768. (GAH1099); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 262:2:0 terzake 6 varkens wegens 2051 3/4 pont 12 gulden en 15 1/2 stuivers de 100 pont 26 okt 1759, kwit. no. 1 (GAH1088); betaalt aan dito f. 406:17:8 in vermindering van een reversaalbrief het eerste termijn van het verkogte huis van wijlen Tunis Wouters, wiens twee kinderen Wouter en Albert Tunis, in het Weeshuis wordende gealimenteert, 23 mei 1752 (GAH1081); id. f. 369:1:8 onder korting van de bedongen strijk- en verhooggelden tot 37- 16:0 in suiver en vrij geld, tot voldade van een Reversaalbrief van een huising staande op de hoek van Raapenburgh bij de Kerkpoort, sijnde dit het laatste termijn en is hiermede ingetrokken, 17 mei 1753 (GAH1082); kind: Eelke Pieters, ged 15 apr 1754 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL
Pieter Eeltjes zie: Zijlstra
Pieter Eilerts ged 18 nov 1753 Grote Kerk HRL, zv Eilert Hendriks en Rinske Marnstra
Pieter Eises ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 88:6:0 ter Saeke geleverde 10 schouw turf en werkloon, 11 mrt 1807, quit. no. 1 (GAH1139)
Pieter Engberts zie: Nieuw
Pieter Ennes zie: Wijga
Pieter van Es De Burgemeester Beambte tot de zaken van de Burgerlijken Stand, der Stad Vlissingen, certificeert bij deezen, dat de huwelijks afkondigingen van: Henricus Johannes van Es, oud vier en twintig jaren, van beroep Boekhouder bij het departement van de marine, wonende te Vlissingen, meerderjarige zv P. v. E., en van Zwana Geerharda Brons, beiden nog in leven, en: Beidske Doedonia Ruitinga, oud zes en twintig jaren, partikuliere, wonende te HRL, meerderjarige dv Watse Ruitinga, en van Geertruida Otterloo, beiden nog in leven, op den elfden Mei jongstleden, voor de eerste maal, en op den dertienden derzelve maand, voor de twee maal binnen deze Gemeente, ingevolge de bepalingen der wet zijn gedaan, en dat ons tegen voorschreven huwelijk geene oppositien zijn ingekomen. Vlissingen, den 21 mei 1817
Pieter Everds ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL, zv Everd Jurjens en Rebekka Pieters
Pieter Everts geb 7 dec 1774, ged 25 dec 1774 Grote Kerk HRL, zv Evert Pieters en Feikje Jochems
Pieter Everts ged 16 dec 1759 Westerkerk HRL, zv Evert Pieters en Gerrijtie Ruierts; weesvoogden bet f. 93:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis herkomstig uit de boedel van wijlen Evert Pieters en dus de inbreng van P.E., 26 apr 1774. (GAH1105); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 93:0:0 zijnde de gelden die bij het aantekenen of aannemen van hem ih Weeshuys alhier ter bewaringe gegeven en nu getrouwd zijnde hem weder ter hand gesteld zijn, kwit. no. 5, 22 mei 1781. (GAH1112)
Pieter Everts huwt met Gooikje Arjens, kind: Albertje Pieters, geb 9 nov 1789 HRL; BS ovl 1819; P.E. en Goikjen Arjens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 aug 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Albertje Pieters, geb 10 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL
Pieter Everts P.E. en Antje Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Pieter Everts P.E. van Makkum en Geertje Christiaans van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd den 6 nov 1785
Pieter Faases huwt met Sijtske Freerks, kind: Antje Pieters, ged 27 aug 1758 Grote Kerk HRL
Pieter Faeses ovl voor 1752; gemeentebestuur betaalt aan A. de Haas, executeur, kosten executionis gevallen over de executoriale verkopingen van 2 huizen toebehorende aan P.F. weduwe en wijlen Tjerk Rutgers weduwnaar ten voordele van de Stad wegens achterstallige grondpacht, ieder perceel f. 16:6:8, 1 dec 1751, tesamen: f. 32:13:0; (geen boeknr. vermeld)
Pieter Faeses ovl voor 1752, namens de wed. worden 2 huizen verkocht in 1751; mogelijk een zoon Faes Pijtters, zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pieter Feddes geb 1737 ... , ovl 4 mrt 1813 HRL, gealimenteerd wordende in het Diaconiehuis der Hervormden, ovl wijk G-175; BS ovl 1813
Pieter Feddes huwt met Ettje Sjoukes, beide van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 mei en getrout de 1 jul 1764 in de Westerkerk
Pieter Feddes Symon Durks van Midlum en Trijntje Pieters van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.F., dezelfs steevader, 27 apr 1805; ondertrouw HRL; IJep Wopkes van Pingjum ende Wytske Dirks van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.F., goede bekende, 4 may 1805; ondertrouw HRL
Pieter Feikes zie: de Vries
Pieter Feikes ontvangt van het Weeshuis, samen met Tjeerd Sikkes, wegens leverantie van 3 overjaarse en een spalling varken, tesamen swaar 1363 ponden, 23 okt 1760, kwit. no. 1: f. 153:0:0 (GAH1089)
Pieter Feikes huwt met Aaltje Pieters, kind: Feike Pieters, geb 29 okt 1778, ged 10 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Pieters, geb 4 dec 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL; kind: Feike Pieters, geb 1 may 1781, ged 15 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Pieters, geb 31 dec 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Binne Pieters, geb 29 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Pieters, geb 25 mrt 1789, ged 7 apr 1789 Grote Kerk HRL
Pieter Feikes woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 153, 1 mrt 1804
Pieter Feikes Douwe Tjepkes en Antje Sipkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.F., goede bekende, 6 feb 1790; ondertrouw HRL
Pieter Feytema in de plaats van P.F. en Dirk Schiere zijn in het 2e quartier benoemd Minne Radsma en Wigle de Vries als bekkenist, 5 apr 1804 (GAH50); koopt van Hendrikus Johannes de Windt een dubbel huis voor 600 Caroliguldens op 25 sep 1802; verkoopt aan Jantje Jans Oosterhout huisvrouw van Michiel Jacobs te HRL, gerechte 1/3 part in een huis, bakkerij en tuin voor 134 Caroliguldens op 30 okt 1802; (geen huis nr. vermeld); P.F. van HRL, en Trijntje van Vliet van Franeker, zijnde deeze huwelijksche geboden aangegeeven door Dr. E. Oosterbaan onder Productie van genoegzaam bewijs van qualificatie, met een gebod in de week, 27 jan 1791; ondertrouw HRL; ovl 29 sep 1803 HRL, oud 49 jaar; ovl 1sep ... ., 55 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; P.F. van HRL, en Trijntje van Vlied, van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 feb 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; heeft een huisbediende, 1e quartier, huisnr. 69, belasting: f. 1:0:0, mei 1804. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 280:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Feyes zie: Schaafsma
Pieter Floris ged 22 nov 1740 Grote Kerk HRL, zv Floris Pieters en Antje Scheltes; huwt met Aaltje Sjoerds, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 jun en getrout de 1 jul 1770 in de Westerkerk; kind: Antje Pieters, geb 10 okt 1772, ged 29 okt 1772 Grote Kerk HRL; Wouter Borgerhof, Corporaal onder de comp. van Lt. Collonel van Swanenburg, ende Antje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.F. deszelfs vader, 11 jun 1791; foches ondertrouw HRL; woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 112, 1 mrt 1804
Pieter Fokkes zie: Leertouwer
Pieter Fokkes ged 22 aug 1745 Grote Kerk HRL, zv Fokke Martens en Saare Pieters
Pieter Folkerts ged 30 nov 1745 Grote Kerk HRL, zv Folkert Jans en Truike Jans
Pieter Folkerts eigenaar van wijk B-070, gebruiker is IJede Weydema wed., kleine negotie, 1814. (GAH204)
Pieter Fontein en zoon; eigenaar en gebruiker van wijk A-015, kantoor; inwonend Gerard Meyer, houtsteksknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-073, pakhuis, eigenaar is P. Tjallingii wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-074, houtstek, 1814. (GAH204); heeft een huisbediende, 2e quartier, huisnr. 160, belasting: f. 1:0:0 mei 1803, 1804, 1805. (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd hout, 21 okt 1812: fr 727 en 75 cents; id. ten dienste van de Publieke Werken, 1 mei 1813: fr 116 en 66 cents; id. 1 jul 1813: fr 64 en 26 cents; id. samen met P. Tetrode, wegens geleverd touwwerk, 1804: f. 19:19:4; id. over 1803, ord. 12 mrt 1804: f. 7:0:0; id. ord. 27 mei 1805: f. 27:4:0; id. 31 dec 1805: f. 39:11:4; id. 31 dec 1807: f. 103:2:0; id. 31 Wintermaand 1810: f. 18:4:8; id. 31 dec 1811: f. 15:15:0; id. over 1803, 12 mrt 1805: 33 Caroliguldens; id. 25 nov 1805: 1279 Caroliguldens; id. over 1806: f. 120:19:0; id. 27 okt 1806: f. 302:8:4; id. 1810, ord. Wintermaand1810: f. 119:9:0; id. over 1808 ten dienste van de Zeewerken, ord. 31 dec 1808: 217:0 8; (geen boeknr. vermeld); de bouwmeester wordt gelast de ruischerne, welke geplaatst is achter de stal van het door Jac. Oosterbaan bewoonde huis, en behoort aan P.F., binnen 24 uur te verwijderen op poene van f. 3:0:0 deze maatregel is allernoodzakelijkst uit hoofde van de ''ligte laaje vlam'' en schier ''onuitblusbare brand'', waarin gemelde mesthoop, waarboven op een menigte stro was samengebracht gisteren is bevonden tot zichtbaar gevaar van de nabijstaande huizen, houtstekken en erven. Verontreiniging geldt ook voor de steenhopen en leikersspecie, 14 mei 1804 (GAH50)
Pieter Fontein lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier, Jan Fontein als Administrator over de goederen van de Kinders van Pieter Fontein: f. 388:4:0 (GAH650)
Pieter Fopels zie bij: Pieter Daniels
Pieter Frans zie: Feytama Tjallingii, Kievit, Krips, Rikkers, Tjallingii
Pieter Fransen meerderjarige jongeman te HRL koopt van Folkert Trasburg koopman te Sneek als last en procuratie hebbende van Tabe O. Faber, present wonende te Franeker, in die qualiteit een huis voor 576 Caroliguldens op 21 nov 1801
Pieter Fransen ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 6:13:0 wegens dragen en meten van 6 schouw en 27 korven turf in het Weeshuis geleverd, 21 mrt 1735 (GAH1065)
Pieter Fransen soldaat alhier in guarnisoen, huwt met Marijke Jacobus mede van dese stad, geproclameert de 6-13 en getrout de 20 mei 1764
Pieter Freerks zie: van Getzen, de Ruiter
Pieter Freerks ged 17 sep 1747 Grote Kerk HRL, zv Freerk Pijtters en Hibkjen Heeres
Pieter Freerks ged 15 apr 1755 Grote Kerk HRL, zv Freerk Botes en Antie Jans
Pieter Freerks verkoop van de Zuiderpoorts wind-, rogge- en weitmolen met woonhuis aan de stadsvesten binnen harlingen, waarvan de wederhelft toebehoort aan P.F., houtkooper c. s., 27 feb 1771, (Frl. 1700-1795); ontvangt van het gemeentebestuur wegens zagen van balken ten dienste van de Stad, 2 apr 1732: f. 7:10:0 (GAH283)
Pieter Freerks Geeft UEd:Achtbaerheden met schuldige Eerbied te kennen P.F., Raetelaer binnen dese Stadt van de Havenwagt, dat hij supplnt wel genegen zoude zijn om gemelte zijn functie over te draegen aen sijn zoon Freerk Pieters sijnde een persoon tot het waernemen van gemelte functie bequaem daer ter contrarie den supplnt die bedieninge zeedert dat zijn eene hand in de moddermolen heeft bezeerd niet wel bedienen kan, en naedemael zulx niet kan geschieden als met consent en approbatie van UEd:Achtbaerheden, zoo versoekt de supplnt beneffens zijn zoon Freerk Pieters seer ootmoedig UEd:Achtbaerheden gelieven hem Freerk Pieters tot Raetelman in plaets van sijn vaeder P.F. aen te stellen op lasten pligten en profijten daer toe staende quo facto etc:was getekent J.M. Tuininga. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert en nomineert mits deesen de meede supplnt Freerk Pieters tot ordrs Ratelwagt binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheit Actum den 21 nov 1740 (was getekent) J. Agema Ter Ordtie van de magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 21 nov 1740 heeft Freerk Pieters den Eed van getrouwigheit als ordrs Ratelwagt gepresteerd voor de Hr. Presid. Burgemr. Agema. In kennisse van mij sectrs (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pieter Freerks ovl 15 jan 1788 HRL, oud 41 jaar
Pieter Freerks ovl voor 1832, huwt met Bregtje Sjoerds, kind: Fetje Pieters, geb 1757 Sexbierum; BS huw 1831
Pieter Freerks van Almenum, huwt met Lolkjen Sijberens Joritsma van IJlst, sijn geproclameert den 28 Junius en 5-12 Julius en doe ook getrouwt 1739; P.F. onder Almenum ende Lolkjen Siberens Jorritsma van IJlst, koomende voor de bruit de coopm:Jan Auckes Backer vertoonende Attestatie van des Bruits vader tot consent in deesen, 27 jun 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Freerk Pieters, ged 5 jan 1755 Westerkerk HRL; kind: Freek Pijtters, ged 17 dec 1747 Westerkerk HRL; kind: Baukjen Pieters, ged 20 okt 1743 Westerkerk HRL; kind: Freerk Pieters, ged 23 may 1741 Grote Kerk HRL
Pieter Gabbes ovl voor 1815; wed. P.G. gebruiker van wijk G-331, medegebruiker Hendrik Smal, wewer en Johannes Elias Krakau, sjouwer, eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); huwt met Marijke Frederiks, kind: Gabe Pieters, geb 2 jun 1795, ged 14 feb 1797 Grote Kerk HRL; kind: Roelofke Pieters, geb 23 aug 1793, ged 14 feb 1797 Grote Kerk HRL; Maandag den 17 decembr 1798. de Raad ordrs Vergadert zijnde, is P.G., ter zaake gepleegde brutaliteiten in huis, en dronken drinken, gecondemneert voor Twee daagen in de Pekelkuip, en de vrouw gerecommandeert, om geen Turf, haar door de Arme Staat gegeeven, niet te Verkoopen. (GAH44); Donderdag den 14 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde P.G. Sjouwerman alhier, op aanklagte van den fiscus, dat dezelve zich bij Continuatie Schuldig maakte aan misbruik van Sterke drank, tot ruine van hem en Zijn Huisgezin, behalven dat hij dronken Zijnde, Zeer veel overlast, aan de buuren deed, over deeze Slordige Conduite, na gedaane Confessie gecondemneert om tot Maandag den 18 deezer te Water, en brood, in de Pekelkuip te Zitten, met verdere bedreiging, dat ingevalle hij in dit Slegt gedrag voort voer, als dan in ''t Landschaps Tugt, en Werkhuis te Zullen Werden gebannnen. (GAH44); Donderdag den 21 decembr 1797; Het Gerechte ordinaires Vergadert zijnde, Wierde eene P.G., Sjouwerman alhier, ter zaake dezelve een vrouwspersoon Sijbrigje ?. genaamd, zeer brutaal Verregaand beledigt, ja zelfs haar gequetst had, dat haar het bloed bij de arm nederliep, gecondemneert voor ses daagen te water, en brood in de Pekelkuip te zitten. (GAH43)
Pieter Gaikema lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Flores IJedes, arbeidsloon voor het maken van de brug over de Bolswardervaart en het hek bij de Bolswardervaart, 6 jun 1753: f. 48:0:0; (geen boeknr. vermeld); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 57, 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Floris IJedes, wegens de vernieuwing van de brug beoosten Roptazijl volgens publieke besteding, 20 nov 1754: 59 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld); id. arbeidsloon wegens het maken van een nieuwe brug over de Vaart lopende naar Kimswerd, 6 okt 1755: f. 56:10:0, (geen boeknr. vermeld)
Pieter Gaeles zie: Bouma
Pieter Geeles ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Holke Obbes, verdiend arbeidsloon sampt hellinggeld van de Stads moddermolen en schuiten, 11 jan 1737: f. 108:5:0 (GAH283); id. jan 1740: f. 55:17:0 (GAH283); id. wegens hellinggeld (zonder Holke Obbes), verdiend arbeidsloon en geleverde materialen aan de moddermolen, 21 nov 1738: f. 57:2:0 (GAH292)
Pieter Geeles ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Roelof Douwes, IJble Uiltjes en Eble Geerts, wegens geleverde turf aan de Stad ten behoeve van de nooddruftigen, ord. 6 feb 1803: f. 493:3:8; (geen boeknr. vermeld)
Pieter Geerts zie: Luidinga
Pieter Geerts huwt met Lijsbeth Dirks, kind: Aafke Pieters, geb 9 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL
Pieter Geerts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 122, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Pieter Geerts woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Geerts wont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Geerts P.G. en Fritske Jarigs, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 31 aug 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aukje Pieters, geb 22 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, zv Pieter Geerts en Tjietske Jarigs; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Trijntje Pieters, geb 16 jul 1789, ged 18 aug 1789 Grote Kerk HRL; kind: Lysbeth Pieters, geb 7 mrt 1791, ged 27 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Geert Pieters, geb 21 feb 1795, ged 15 mrt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Jarigje Pieters, geb 7 sep 1797, ged 24 sep 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar een Duizend Sevenhondert negen en tagtig den 16 jul is geb Trijntje dogter van P.G. en Vritske Jarigs. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 mei 1817
Pieter Geerts geb 1738 ... , ovl 26 dec 1811 HRL, huwt met Hiltje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 sep 1761, kind: IJnskje Pieters Nieuw, geb 1764 HRL, wonende te in de Nieuwstraat in 1811; DTB N.H. HRL, BS ovl 1811, huw 1815; Jan Dirks Wijngaard ende IJ.P., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd P.G. desselfs vader, 24 may 1788; ondertrouw HRL; kind: IJnskie Pieters, ged 19 mrt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Geert Pieters, ged 18 okt 1768 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en Sestig den negentiende mrt is Gedoopt IJnskje dv P.G. en Hiltje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Pieter Geerts P.G. en Fokeltje Hendriks beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder Hendrik Thomas, 29 Oct 1745; huwt met Fokeltje Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 Novemb 1745 en doen ook getrouwd; kind: Geert Pijtters, ged 29 sep 1746 Westerkerk HRL
Pieter Geerts Jurjen Fongers ende Lijsbeth Geerts beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs broeder P.G., 9 Nov 1743
Pieter Geerts P.G. en Baukje Rinzes, beide van HRL, laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwt
Pieter van der Geest geb 1804 Leeuwarden, huwt met Aafke Sannes, (gk), kistmaker, vest. 20 mei 1856 uit Leeuwarden, A 21 jul 1857 naar Leeuwarden, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-214
Pieter Gelinde en Trijntie Schrik, beide van HRL, komende voor de bruid de Burgemr. Schrik, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Pieter Gelinde geb 1746 ... , ovl 3 jul 1812 HRL, huwt met Willemina Doets (of: Doedes), kinderen: Jarig, geb 14 feb 1808 HRL, Jarig, geb 22 feb 1811 HRL, Frederik, geb 22 feb 1811 HRL, ovl wijk G-109, zv Jarig G, en Haukje Antonius; dopen Grote Kerk HRL 1808, 181, BS ovl 1812; wed. P.G. gebruiker van wijk H-124, medegebruiker is Daam Jarigs wed., beiden gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); kinderen: Frederik en Jarig Pieters Gelinde, tweelingen, geb 22 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Pieter Gerardus ontvangt arbeidsloon van het gemeentebestuur wegens werk aan de Kerk- en Waterpoort, 18 dec 1752; (geen boeknr. vermeld); P.G. van HRL. ende Trijntje Gerrits van Almenum sijnde de aengeevinge gedaan door de proc. Tuininga volgens mondelinge last, 29 oct 1746; president-voogd Jan Breton betaalt f. 36:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Harmen Alefs bij P.G. met metselen verdiend, 30 jan 1753 (GAH1082); president-voogd Claas Nauta betaalt f. 36:0:0 aan dito door de weesjongen Fecke Alberts met metselen bij P.G. verdiend, 4mrt17 55 (GAH1084)
Pieter Gerbens zie: Klamstra
Pieter Gerbens ged 7 nov 1769 Grote Kerk HRL, zv Gerben Pieters en Sjoukjen Reins; ged 11 dec 1770 Grote Kerk HRL, zv Gerben Pieters en Sjoukje Reyns
Pieter Gerbens ged 8 mei 1766 Grote Kerk HRL, zv Gerben Jans en Mayke Minnes
Pieter Gerbens verkocht 1/64 in een Groenlandsvaarder ''De Wildschut'', liggende te HRL, gevoerd door commandeur P.G., onder direktie van Allard Scheltinga als boekhouder aldaar, 14 nov 1770, (Frl. 1700- 1795)
Pieter Gerbens ovl voor 1815; wed. P.G. gebruiker van wijk D-083, medegebruiker Wouter Scheltes wed., eigenaar is A. Oostendorp, 1814. (GAH204)
Pieter Gerbens huwt met Sjoukje Jochems, kind: Gerben Pieters, geb 1743 ... , in leven woonachtig te Franeker; BS ovl 1812; kind: Grietie Pieters, ged 25 aug 1761 Grote Kerk HRL, vader als P. Germens
Pieter Gerbens won. te Woerden in 1812, zv Gerben Pieters en ... ; BS ovl 1812
Pieter Gerbens geb 2 nov 1782, ged 22 nov 1782 Grote Kerk HRL, zv Gerben Andries en Grietje Mulder; geb 1782 HRL, ovl 4 dec 1812 HRL, stoeldraayer, ovl wijk B-061, zv Gerben Andries en ... ; BS ovl 1812
Pieter Gerbens huwt met Sijtske Jochems, beyde van HRL, sijn geproclameert den 30 desember 1742 en den 6 jan 1743 en de 13 dito en doe ook getrouwt; P.G. ende Sijtske Jogchums beide van HRL, koomende voor de bruid Symon Douwes desselvs oom, 29 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Tjerk Pieters, ged 5 dec 1752 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Pijtters, ged 10 aug 1749 Westerkerk HRL; kind: Pieter Pieters, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL
Pieter Gerkes ovl 27 okt 1791 HRL, oud 75 jaar
Pieter Gellofs huwt met Rinske Jacobs, kind: Betske Pieters, ged 17 jul 1743 Westerkerk HRL
Pieter Gerlofs huwt met Berber Doekles, kind: Doekle Pieters, geb 4 feb 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL
Pieter Gerlofs ovl voor 1743, hm ... , wed. is houthandelaarse in 1742-1751; P.G. huwt met Meyke Folkerts Gerbranda, zoon: Folkert Pieters Schellinkwou, houtkoper; zie aldaar; (gen. Jaarb. 1984); ovl voor 1733, gemeentebestuur betaalt aan de weduwe P.G. en zonen wegens leverantie van houtwaren aan de Stad volgens rekening, ord. 12 sep 1742: f. 193:7:0 (GAH428); id. 14 sep 1733: f. 50:0:0 (GAH283); id. wegens geleverd hout aan de zeewerken, ord. 27 jan 1751: 1152 :0:0 (GAH428); id. 12 mei 1732: f. 477:15:0 (GAH283); id. 15 jun 1735: f. 863:10:0 (GAH283); id. wegens geleverde balken, 23 jan 1737: f. 323:10:0 (GAH283); id. 9 apr 1738: f. 8:18:0 (GAH283)
Pieter Germens zie: Posthuma
Pieter Gerrijts zie: Cool, Kann?, Krijl, Vellinga
Pieter Gerrits van HRL, ende Baukjen Jacobs, meede van HRL, huw.aang. 26 apr 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs Jan Jansen; huw.aang. HRL 1738
Pieter Gerrijts ged 18 apr 1769 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Pijters en Neeltje Louws
Pieter Gerrits ged 6 feb 1753 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Keimpes en IJfke Cornelis
Pieter Gerrits ged 19 nov 1754 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Geerts en Dina Alberts
Pieter Gerrits zie ook: P.G. Kuyper; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 14:8:0 terzake 24 dagen verdiende daghuren als schoenmaker in het Weeshuis van 21 nov tot 19 dec 1741, kwit. no. 2 (GAH1071); (GAH1072): id. 16 jan 1742, kwit. no. 3, van 18 dec 1741 tot 16 jan 1742; id. van 16 jan tot 13feb, kwit. no. 7; van 12 feb tot 12mrt, kwit. no. 9; id. van 12 mrt tot 10 apr 1742, kwit. no. 12; id. van 10 apr tot 8mei, kwit. no. 18; id. van 8 mei tot 5jun, kwit. no. 19; id. van 3 jun tot 3jul, kwit. no. 22; id. van 3 jul tot 31jul, kwit. no. 24; id. van 31 jul tot 28aug, kwit. no. 26; id. van 28 aug tot 25sep, kwit. no. 28; id. van 25 sep tot 23okt, kwit. no. 31; id. van 23 okt tot 20 nov 1743, kwit. no. 33; (GAH1073): id. van 18 nov tot 17 dec 1743, kwit. no. 1; id. van 17 dec 1743 tot 14 jan 1744, kwit. no. 4; id. van 14 jan tot 11feb, kwit. no. 7; id. van 11 feb tot 10mrt, kwit. no. 9; id. van 10 mrt tot 7apr, kwit. no. 12; id. id. van 7 apr tot 5mei, kwit. no. 15; id. van 5 mei tot 2 jun, kwit. no. 20; id. van 2 jun tot 30jun, kwit. no. 22; id. van 30 jun tot 28jul, kwit. no. 24; id. van 28 jul tot 25aug, kwit. no. 27; id. van 25 aug tot 22sep, kwit. no. 30; id. van 22 sep tot 20okt, kwit. no. 31; id. van 20 okt tot 17 nov 1744, kwit. no. 34; (GAH1074): id. 17 nov tot 15 dec 1744, kwit. no. 1; id. 15 dec 1744 tot 12 jan 1745, kwit. no. 4; id. 12 jan tot 9feb, kwit. no. 5; id. 9 feb tot 9mrt, kwit. no. 8; id. 9 mrt tot 6apr, kwit. no. 9; id. 6 apr tot 4mei, kwit. no. 13; id. 4 mei tot 31mei, kwit. no. 15; id. 31 mei tot 29jun, kwit. no. 18; id. 29 jun tot 27jul, kwit. no. 20; id. 27 jul tot 24aug, kwit. no. 23; id. 24 aug tot 21sep, kwit. no. 26; id. 21 sep tot 19okt, kwit. no. 28; id. 19 okt tot 16nov, kwit. no. 32; (GAH1075): id. 14 dec 1745, kwit. no. 1; id. 11 jan 1746, kwit. no. 3; id. 8feb, kwit. no. 9; id. 8mrt, kwit. no. 11; id. 5apr, kwit. no. 12; id. 3mei, kwit. no. 14; id. 7jun, kwit. no. 18; id. 28jun, kwit. no. 21; id. 26jul. kwit. no. 25; id. 23aug, kwit. no. 27; id. 21sep, kwit. no. 30; id. 18okt, kwit. no. 32 id. 15nov, kwit. no. 34; (GAH1076): 13 dec 1746, kwit. no. 2; id. 11 jan 1747, kwit. no. 5; id. 7feb, kwit no. 8; id. 7mrt, kwit. no. 19; id. 11apr, kwit. no. 12; id. 2mei, kwit. no. 14 id. 30mei, kwit. no. 17; id. 27jun, kwit. no. 20; id. 25jul, kwit. no. 22; id. 22aug, kwit. no. 26; id. 19sep, kwit. no. 29; id. 17okt, kwit. no. 32; id. 14 nov, kwit. no. 35; (GAH1077): id. van 14 nov tot 12 dec 1747, 9 jan 1748, kwit. no. 5; id. van 9 jan tot 6feb, kwit. no. 10, 6feb; id. van 6 feb tot 5mrt, kwit. no. 12, 5mrt; id. van 5 mrt tot 2apr, kwit. no. 14, 2apr; id. van 2 apr tot 30 apr, kwit. no. 16, 30apr; id. van 30 apr tot 28mei, kwit. no. 19, 28mei; id. van 28 mei tot 25jun, kwit. no. 24, 25jun; id. van 25 jun tot 23 jul kwit. no. 27, 23jul; id. van 23 jul tot 20aug, kwit. no. 30, 20 aug; id. van 20 aug tot 17sep, kwit. no. 32, 17sep; id. van 17 sep tot 16okt, kwit. no. 34, 16okt; id. van 15 okt tot 12nov, kwit. no. 36, 19nov; (GAH1078): id. van 12 nov tot 10 dec 1748, kwit. no. 2, 10dec; id. van 10 dec 1748 tot 7 jan 1749, kwit. no. 6, 7jan; id. van 7 jan tot 4feb, kwit. no. 9, 4feb; id. van 4 feb tot 3mrt, kwit. no. 11, 3mrt; id. van 3 mrt tot 1 apr, kwit. no. 13, 1apr; id. van 1 apr tot 29apr, kwit. no. 15, 29apr; id. van 29 apr tot 27mei, kwit. no. 18, 3jun; id. van 27 mei tot 24jun, kwit. no. 21, 24jun; id. van 24 jun tot 22jul, kwit. no. 24, 22jul; id. van 22 jul tot 19aug, kwit. no. 31, 19aug; id. van 19 aug tot 16sep, kwit. no. 36, 16sep; id. van 16 sep tot 14okt, kwit. no. 40, 14okt; id. van 14 okt tot 11nov, kwit. no. 43; (GAH1079): id. van 11 nov tot 9 dec 1749, kwit. no. 1, 9dec; id. van 9dec17 49 tot 6 jan 1750, kwit. no. 3, 6jan; id. van 6 jan tot 3feb, kwit. no. 5, 3feb; id. van 3 feb tot 3mrt, kwit. no. 7, 3mrt; id. van 3 mrt tot 31 mrt kwit. no. 9, 31mrt; id. van 31 mrt tot 28apr, kwit. no. 11, 28apr; id. van 28 apr tot 26mei, kwit. no. 13, 26mei; id. van 26 mei tot 23jun, kwit. no. 15, 23jun; id. van 23 jun tot 21jul, kwit. no. 17, 21jul; id. van 21 jul tot 18aug, kwit. no. 19, 18aug; id. van 18 aug tot 15sep, kwit. no. 21, 15sep; id. van 15 sep tot 13okt, kwit. no. 23, 13okt; id. van 13 okt tot 10nov, kwit. no. 25, 10nov; (GAH1080): id. van 10 nov tot 8 dec 1750, kwit. no. 1, 8 dec 1750; id. van 8 dec 1750 tot 6 jan 1751, kwit. no. 3, 6 jan 1751; id. van 5 jan tot 2feb, kwit. no. 5, 2feb; id. van 2 feb tot 2mrt, kwit. no. 7, 2mrt; id. van 2 mrt tot 30mrt, kwit. no. 9, 30mrt; id. van 30 mrt tot 27apr, kwit. no. 11, 27 apr; id. van 27 apr tot 25mei, kwit. no. 13, 25mei; id. van 25 mei tot 22jun, kwit. no. 15, 22jun; id. van 22 jun tot 20jul, kwit. no. 17, 20 jul id. van 20 jul tot 17aug, kwit. no. 19, 17aug; id. van 17 aug tot 14 sep kwit. no. 21, 14sep; id. van 14 sep tot 21okt, kwit. no. 23, 12okt; id. van 12 okt tot 9nov, kwit. no. 25, 9nov; (GAH1081): id. van 9 nov tot 7 dec 1751, kwit. no. 1; id. van 7 dec 1751 tot 4 jan 1752, kwit. no. 3; id. van 4 jan tot 1feb, kwit. no. 5; id. van 1 feb tot 29feb, kwit. no. 7; id. van 29 feb tot 28mrt, kwit. no. 9; id. van 28 mrt tot 25apr, kwit. no. 11; id. van 25 apr tot 23mei, kwit. no. 13; id. van 23 mei tot 20jun, kwit. no. 15; id. van 20 jun tot 18jul, kwit. no. 17; id. van 18 jul tot 15aug, kwit. no. 19; id. van 15 aug tot 12sep, kwit. no. 21; id. van 12 sep tot 10okt, kwit. no. 23; id. van 10 okt tot 7nov, kwit. no. 25; (GAH1082): id. van 7 nov tot 5 dec 1752, kwit. no. 1; van 5 dec 1752 tot 2 jan 1753, kwit. no. 3; id. van 2 jan tot 1feb, kwit. no. 5; id. van 1 feb tot 1mrt, kwit. no. 7; id. van 1 mrt tot 27mrt, kwit. no. 9; id. van 27 mrt tot 24apr, kwit. no. 11; id. van 24 apr tot 22mei, kwit. no. 13; id. van 22 mei tot 19jun, kwit. no. 15; id. van 19 jun tot 17jul, kwit. no. 17; id. van 17 jul tot 14aug, kwit. no. 19; id. van 14 aug tot 11 sep, met nog 3 gulden voor gedane diensten voor 3 maanden in de brouwerij van het weeshuis, tesamen f. 17:8:0, kwit. no. 21; id. zonder 3 gulden voor de brouwerij van 11 sep tot 9okt, kwit. no. 23; id. van 9 okt tot 6nov, kwit. no. 25; (GAH1083): id. van 6 nov tot 4 dec 1763: f. 17:8:0, incluis 3 gulden van het brouwen in de brouwerij, kwit. no. 1; id. alsmede 1/4 jaar verdienste in de brouwerij, 26 mrt 1754, kwit. no. 10; id. f. 14:8:0 voor daghuren als schoenmaker van 4 dec 1753 tot 1 jan 1754, kwit. no. 3; id. van 1 jan tot 28jan, kwit. no. 5; id. van 28 jan tot 26feb, kwit. no. 8; id. van 26 mrt tot 24apr, kwit. no. 13; id. van 24 apr tot 21mei, kwit. no. 15; id. van 21 mei tot 18jun, kwit. no. 17; id. van 18 jun tot 16jul, kwit. no. 21; id. van 16 jul tot 13aug, kwit. no. 22; id. van 13 aug tot 10sep, kwit. no. 24; id. van 10 sep tot 3okt, kwit. no. 26; id. van 8 okt tot 5nov, kwit. no. 28; (GAH1084): id. van 5 nov tot 3 dec 1754, 3 dec 1754, kwit. no. 1; id. van 3 dec tot 31 dec 1754, kwit. no. 3; van 28 jan 1755 tot 25feb, kwit. no. 9; id. van25 feb tot 25mrt, kwit. no. 11; id. van 25 mrt tot 22apr, kwit. no. 15; id. van 22 apr tot 20mei, kwit. no. 18; id. van 20 mei tot 17jun, kwit. no. 20; id. van 17 jun tot 15jul, kwit. no. 23; id. van 15 jul tot 12aug, kwit. no. 25; id. van 12 aug tot 9sep, 16 sep 1755, kwit. no. 28; id. van 9 sep tot 7okt, kwit. no. 30; id. van 7 okt tot 4nov, kwit. no. 33; id. van 4 nov tot 2dec, kwit. no. 38; (GAH1081): ontvangen van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:0:0 wegens 1/4 jaar verdienste in de brouwerij van het Weeshuis, 7mrt17 52, kwit. no. 9; id. 20jun, kwit. no. 14; id. 12sep, kwit. no. 18; (GAH1082): id. 12 dec 1752, kwit. no. 1; id. 6 mrt 1753, kwit. no. 6; id. 5jun, kwit. no. 14; (GAH1083): id. 10 sep 1753, kwit. no. 13; id. 18 jun 1754, kwit. no. 19; (GAH1084): id. 3 dec 1754, kwit. no. 1; id. 11 mrt 1755, kwit. no. 8; id. 12jun, kwit. no. 15; id. 16sep, kwit. no. 17; id. 2dec, kwit. no. 22; rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt f. 17:8:0 aan de binnenvader Norel tot restitutie van expensen door hem verlegt aan schoenmaker P.G. wegens weken verdiende daghuur lopende van 12 dec 1747 tot 9 jan 1748 en dienste bij het brouwen in het Weeshuis gedaan, 9 jan 1748, kwit. no. 6 (GAH1077); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 3:0:0 terzake zijn gedane diensten in de brouwerij van het Weeshuis gedaan, 19 sep 1747, kwit. no. 15 (GAH1076); id. 5 mrt 1748, kwit. no. 8 (GAH1077); id. 3 sep 1748, kwit. no. 18 (GAH1077); id. 10 dec 1748, kwit. no. 1 (GAH1078); id. 4 mrt 1749, kwit. no. 7 (GAH1078); id. 3 jun 1749, kwit. no. 10 (GAH1078); 16, 16 sep 1749, kwit. no. 16 (GAH1078); id. 9 dec 1749, kwit. no. 1 (GAH1079); id. 3 mrt 1740, kwit. no. 6 (GAH1079); id. 26 mei 1750, kwit. no. 9 (GAH1079); id. 15 sep 1750, kwit. no. 16 (GAH1079); id. 8 dec 1750, kwit. no. 1 (GAH1080); id. 2 mrt 1751, kwit. no. 12 (GAH1080); id. 8 jun 1751, kwit. no. 17 (GAH1080); id. 7 sep 1751, kwit. no. 21 (GAH1080); rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt f. 13:0:0 aan Jan Sidonides terzake verschot door hem gedaan tot inkoop van kuipersgereedschap in het boelgoed van P.G. ten dienste van de weeskinderen, 31 jan 1747, kwit. no. 5 (GAH1076); schoenmaker in het Weeshuis, ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 14:8:0 wegens 24 dagen daglonen, lopende van 23 mei tot 21 jun 1740, kwit. no. 18 (GAH1070); id. 19jul, 16aug, 13sep, 11 okt en 8 nov 1741 (GAH1071); id. 13 dec 1740, kwit. no. 2; id. 10 jan 1741, kwit. no. 3; id. 31jan, kwit. no 6; id. 28feb, kwit. no. 8; id. 28mrt, kwit. no. 10; id. 25apr, kwit. no. 11; id. 30mei, kwit. no. 14; id. 27jun, kwit. no. 16; id. 25jul, kwit. no. 9; id. 22aug, kwit. no. 12; id. 19sep, kwit. no. 15; id. 17okt, kwit. no. 18; id. 18 :0:0 voor 30 dagen verdiende daghuren vanaf 17 okt tot 21 nov 1741, kwit. no. 23 (GAH1071); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:0:0 wegens brouwen in het Weeshuis, 2 mrt 1756, kwit. no. 6 (GAH1085); id. 15 jun 1756, kwit. no. 12 (GAH1085); id. 7 sep 1756, kwit. no. 18 (GAH1085); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:8:0 terzake 4 weken verdiend loon als schoenmaker in het weeshuis van 2 dec tot 30 dec 1755, kwit. no. 1; id. van 30 dec 1755 tot 27 jan 1756, kwit. no. 3; id. van 27 jan tot 24feb, kwit. no. 5; id. van 24 feb tot 24mrt, kwit. no. 7; id. van 23 mrt tot 20apr, kwit. no. 10; id. van 20 apr tot 18mei, kwit. no. 12; id. van 18 mei tot 15jun, kwit. no. 14; id. van 24 jun tot 13jul, kwit. no. 17; id. van 13 jul tot 10aug, kwit. no. 19; id. van 10 aug tot 7sep, kwit. no. 21; id. van 7 sep tot 25 sep 1756, kwit. no. 23: f. 7:4:0 (GAH1085); id. 6 dec 1751, kwit. no. 1: f. 3:0:0 (GAH1081)
Pieter Gerrits mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 11:0:0 door de weesjongen P.G. op een reis met zeevaren verdiend, 2 sep 1749 (GAH1078); rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt f. 8:12:0 aan Hendrik Norel terzake restitutie van reisgeld aan de weesjongens P.G., Frans Cornelis en Stoffel Wiggeles verschoten naar Amsterdam om zich te verhuren, 11 feb 1749, kwit. no. 5 (GAH1078); id. f. 16:18:0 terzake expensen door hem, Norel, verlegt aan P.G. en Claas Feddes, 13 mei 1749, kwit. no. 18 (GAH1078); mede-weesvoogd A. van der Meulen betaalt f. 18:0:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de weesjongen P.G. als weefloon verdiend volgens een gemaakt akkoord, 28 mei 1751 (GAH1080); president-voogd Jan Breton betaalt f. 26:0:0 aan dito door de weesjongen P.G. als blekersknegt bij Maartie Cornelis verdiend, 3 jun 1755 (GAH1084); mede-voogd B. Dreyer betaalt f. 42:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen P.G. als weversknegt bij Harmen Gerrits verdiend, 16 aug 1757 (GAH1086)
Pieter Gerrits geb 13 jan 1782, ged 10 feb 1782 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Pieters en Tjitske Jakobs
Pieter Gerrits geb 8 mrt 1774, ged 22 mrt 1774 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Pieters en Baukje Tjeerdts; geb 29 sep 1778, ged 20 okt 1778 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Pieters en Baukje Tjeerds
Pieter Gerrijts burger te Dokkum op 31 dec 1633, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Pieter Gerrits huwt met Baukje Jakles op 23 mei 1802 Pietersbierum, komt van Pietersbierum; huw Grote Kerk HRL 1802
Pieter Gerrits ovl voor 1829, huwt met Dorothea Bernardus; BS ovl 1828
Pieter Gerrijts van HRL, huwt met Aegjen Beerns van Oosterbierum, sijn geproclameert den 20-27 aug en den 3 sep 1741, en doe ook getrouwt in de Westerkerk; P.G. van HRL. ende Aegjen Beerns van Oosterbierum koomende weegens de bruid Auke Pieters van Wijnaam, 19 aug 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Gatske Pijtters, ged 11 feb 1748 Westerkerk HRL, moeder als Aefke B.
Pieter Gerrits ende Agnietie Andries beyde van HRL, koomende weegens de bruid IJve Heeres desselfs oom, 9 May 1750
Pieter van Getzen geb 25 sep 1790 Franeker, ovl 9 feb 1860 HRL, 1e huwt met Jantje Jans Schotanus, 2e huwt met Louisa Plantinga, tjalkschipper in 1851, N.H., zv Freerk vG, en Bregtje Klazes; BS ovl 1860; bev.reg. H1851 wijk I-026; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schipper, in het schip; VT1839
Pieter Ginter huwt met Jetske van Teeken, beyde van HRL, geproclameerd den 24 sep en den 1-8 okt 1752 en ook getrouwdt
Pieter Gooitsen P.G. en Fritske Jarigs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hilbrand Andries de stevader, 16 aug 1788; ondertrouw HRL
Pieter Goris zie: Piekinga
Pieter van Gorkum geb 1803 Sneek, ovl 10 feb 1873 HRL, huwt met Margaretha Engelina Koon, zv Hendrik vG, en Hiltje Regts; BS ovl 1873
Pieter Goverts geb 14 jan 1775, ged 19 feb 1775 Grote Kerk HRL, zv Govert Rimmerts en Anna Katharina Pieters
Pieter Haakma ontvangt interesse 1801-1806; Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 4e classe, no. 7, 5 1/2%, verschenen may 1776: f. 27:13:8. (GAH1060); id. verschenen may 1777: f. 28:3:0 (GAH1060); id. verschenen f. 28:7:8. (GAH1060)
Pieter Haantjes huwt met Marijke Jochems op 21 jun 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk 21 jun 1795; huw Grote Kerk HRL 1795; P.H. ende Marijke Jochums, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Roelof Roelofs, goede bekende, 6 jun 1795; ondertrouw HRL; geb 20 jun 1773, ged 11 jul 1773 Grote Kerk HRL, zv Haantje Hillebrandts en Maayke Pieters; kind: Maaike Pieters, geb 15 jun 1796, ged 3 jul 1796 Grote Kerk HRL
Pieter Haantjes zie: Pieter Harents en Pieter Harings
Pieter Halma huwt met Janke Meiles, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 mei 1768; Anske Jelles Dijkstra ende Baukje Pieters Halma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.H. deszelfs vader, 15 feb 1794; ondertrouw HRL; kind: Bauwkje Pieters Halma, ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL; woont in 1e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Hankes/Henkes huwt met Trijntje Sijbrens op 8 aug 1809 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1809
Pieter Hannema ovl 4 nov 1803 HRL, oud 80 jaar; begraven Nieuwe Kerk, regel 7, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Pieter Hanzes zie: Gorter
Pieter Hansen oud 72 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-121; VT1839
Pieter Hansen P.H. ende Janke Jans beyde van HRL, komende wegens de bruidegom des selfs vader Hans Pijters en wegens de bruid des selfs steevader Willem ..., 13 Mrt 1745; huwt met Janke Jans, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 mrt 1745 en getrout de 29 dito
Pieter Harents zie: van der Sluis
Pieter Harents binnenvader in 1780-1782, ovl voor 1783; zie ook: Pieter Harings; huwt met Auckje Sjerps, kind: Sjerp Pieters, ged 5 jun 1757 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Pieters, ged 13 nov 1759 Grote Kerk HRL; kind: Harent Pieters, ged 26 sep 1762 Grote Kerk HRL; kind: Harent Pieters, ged 5 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Pieters, ged 3 jun 1753 Grote Kerk HRL; kind: Harint Pieters, ged 18 apr 1752 Grote Kerk HRL; huwt met Tijttie Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 6-8 en getrout de 13 mei 1764 in de Westerkerk; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 voot theegeld, ord. no. 1, 27 dec 1781. (GAH1113); id. f. 30:0:0 aan timmerlieden en metselaars en andere arbeiders, ord. no. 19, 20 nov 1781. (GAH1112); id. f. 100:0:0 om nader in reekening te verantwoorden, ord. no. , 8 jan 1782. (GAH1113); id. ord. no. 8, 26 mrt 1782. (GAH1113); id. f. 200:0:0, ord. no. 9 30 apr 1782. (GAH1113); id. f. 100:0:0, ord. no. 11, 14 mei 1782. (GAH1113); id. ord. no. 14, 4 jun 1782. (GAH1113); id. ord. no. 11, 6 jun 1780. (GAH1111); id. ord. no. 14, 17 okt 1780. (GAH1111); od, f. 50:0:0, ord. no. 8, 12 jun 1781. (GAH1112); id. f. 50:0:0, ord. no. 10, 17 jun 1781. (GAH1112); id. ord. no. 11, 28 aug 1781. (GAH1112); id. ord. no. 13, 25 sep 1781. (GAH1112); id. f. 100:0:0, ord. no. 14 23 okt 1781. (GAH1112); id. f. 75:0:0 zijnde een halff jaar tractement van nov 1779 tot mei 1780, ord. no. 2, 13 jun 1780. (GAH1111); id. f. 145:0:0, samen met Tetje Hendriks zijn huysvrouw, als binnenvader en binnenmoeder, voor een half jaar tractement van 1 nov 1781 tot primo mei 1782, ord. no. 2, 4 jun 1782. (GAH1113); id. ord. no. 6, 27 nov 1780. (GAH1111); id. van nov 1780 tot may 1781, ord. no. 2, 15 jun 1781. (GAH1112); id. van May tot nov 1781, ord. no. 5, 20 nov 1781. (GAH1112); id. f. 75:15:0 als wed. van P.H. terzake tractement als weesmoeder van 1 mei tot 16 aug 1782 en wegens tractement van haar wijlen man als binnenvader, van 1 mei tot deszelfs versterfdag den 24 jul 1782. (GAH1113); ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 13:18:0 wegens betaalde setgest etc id brouwerij, ord. no. 3, 6 jun 1780. (GAH1111); id. f. 92:5:14 wegens betaalde soete en karnemelk tdv ''t weeshuis gebruykt, ord. no. 9, 6 jun 1780. (GAH1111); id. f. 78:8:10, ord. no. 39, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 172:19:6 zijnde uytgeschoten gelden, zoo aan boter, zeekleeren, als andere eetwaren tdv het huys en keuken, ord. no. 10, 6 jun 1780. (GAH1111); id. f. 13:8:0 voor diverse kleine verschotten etc. pompen, korven, blikwerk etc, ord. no. 37, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 132:5:6 voor betaalde gelden voor huys en keuken, ord. no. 40 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 100:0:0, ord. no. 42, 27 nov 17890. (GAH1111); id. f. 150:0:0, ord. no. 9, 15 jun 1781. (GAH1112); id. f. 100:0:0, ord. no. 18, 20 nov 1781. (GAH1112); id. f. 30:0:0 wegens 1 jaar coffij en theegeld tdv de weeshuysarbeiders, ord. no. 41, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 2:9:12 wegens uytgaaff van breidlonen aan de kinders, ord. no. 10 6 jun 1780. (GAH1111); id. f. 54:14:8 wegens uytgaaff van 1/2 jaar verdiende loon en sondagsgeld aan de kinders, ord. no. 4, 1780. (GAH1111); id. f. 31:14:8 wegens uytgeschoten verdiende daglonen aan de kinders, ord. no. 6, 1780. (GAH1111); id. f. 76:19:0 voor betaalde breidlonen en zondagsgeld en enig verschot aan de brouwerij, ord. no. 7, 1780. (GAH1111)
Pieter Haringa huwt met IJtie Jochems, kind: Simon Pieters, ged 21 mrt 1756 HRL; doopregisters N.H. HRL 1756; kind: Simon Pieters Haringa, ged 7 mrt 1758 Grote Kerk HRL
Pieter Harings geb 24 apr 1790, ged 13 may 1790 Grote Kerk HRL, zv Haring Pieters en Trijntje Gabes
Pieter Harings Remonstreert met Schuldige eerbied P.H. ordris Ratelwegt, dat hij somtijds tot mainctien van sijn huisgesin genoodsaakt is in ''t voor en najaar op reys te wezen, terwijl op ordre van UEd Achtbh de Ratelwagt moet omgaan, versoekt derhalven dat de persoon van Jan Egges borger deser Steede door UEd:Achtb:mag worden gequalificeerd, om bij absentie van de origle als Substituit dese bedieninge waar te neemen, praesenterende deselve daer toe den Eed van getrouwigheid te praesteren, q:f:etc:(was get:) S:Rienstra. ; In margine Stonde; de magistraat accorderende het versoek, stelt mits deesen de persoon van Jan Egges tot Subst Ratelwagt binnen deze Stad, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 23 feb 1752 get: /S:B:Bosscha/onderstonde/Ter ordtie van de magistr abs:sec:S: Rienstra. ; Lager Stonde; Jan Egges heeft den Eed van getrouwigheid gepraesteerd in handen van de Hr. Praesid Burgemr. Bosscha den 28 feb 1752 In kennisse van mij Secretaris (get:M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); de Magistraat Extraordris vergaderd zijnde, en bij resumptie gedelibereerd hebbende op hunne Resolutie van den 26 deeses heeft om te suppleren het getal van de ordinaris Ratelwagten deeser Steede goedgevonden daer toe aan te Stellen gelijk aangesteld worden mits deesen de volgende personen Johannes Micchiels, Jan Rienks, Marten Everts, P.H., Claas Pieters, Hilbrand Ruirds, Cornelis IJes, op lasten pligten en profijten, zampt instructie daer van naeder gemaeckt zullende worden om welke dienst in getrouwigheid en eerlijk waer te neemen hebben dezelve alle den Eed gepraesteerd in handen van de Hr. praesiderende Burgemr. Hogeboom. Actum ter vargaderinge op dato uts. (Saturdag den 29 jan 1752); HARINGS, PIETER
Pieter Haarings zie ook Pieter Harents; binenvader, ontv. f. 8:16:0 vd rentmeester van het Stadsweeshuis voor zetgest, souwden en kley aan de brouwerij verbruykt, ord. no. 8, 30 nov 1779. (GAH1110); ontv. vd rentmeester van het Weeshuis f. 50:0:0 voor verschillende soorten van eetwaren om naader verantwoord te worden, ord. no. 5, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 68:6:0 voor betaalde penningen aan soetemelk & karnemelk tdv ''t weeshuis, ord. no. 6, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 103:15:14 voor daaglijkse uitgaaff voor huis en keuken, ord no. 14, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 44:19:4 voor uitgegeeven speel en sondagsgelden aan de kinders, ord. no. 6, 30 nov 1779. (GAH1110); id. samen met zijn vrouw, f. 82:0:0 zijnde haar beider tractement van 19 jul tot den 1e Novbr 1779, ord. no. 7, 30 nov 1779. (GAH1110)
Pieter Harkes huwt met Jeltje Saapes, kind: Harke Pieters, geb 26 sep 1782, ged 26 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Hyke Pieters, geb 2 mrt 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL
Pieter Harmens zie: Stavinga, de Vries
Pieter Harmens balsteenleverancier 1753
Pieter Harmens geb 24 sep 1809 HRL, zv Harmen Beerends en Dirkje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 24 sep 1809, ged 17 okt 1809 Grote Kerk HRL, zv Harmen Beernts en Dirkje Pieters
Pieter Harnts P.H. ende Aukjen Seerps, beide van HRL, komende wegens de bruid de burgemeester Lourens Tabes, vertonende genoegsame schriftelijke last, 15 May 1751; huwt met Aukjen Seerps, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 May 1751 en den 13 jun getrouwdt
Pieter Harrits Geeft met schuldige eerbied te kennen P.H. Borger binnen deze Stad, dat door ''t overlijden van Auke Clases de bedieninge als ordris Bierdrager is komen te vaceren, waarmede den suppliant hem gaarne soude sijn begunstigd; Addresseert hem ten dien einde aan de tafel van UEd:Achtbh:met gedienstig versoek dat UEd:Achtbh:den supplnt:in plaatze van den overledene gelieven aan te stellen tot ordris Bierdrager binnen deze Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staende praesenterende den Eed van getrouwigheid te praesteren quo facto etc:/was get:/S:Rienstra; /In Margine Stonde/; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen den supplnt P.H. tot meede ordris Bierdraeger binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 4 feb 1754 was get:Lourens Tabes onderstonde Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga; (Lager Stonde/; Jusjurandum praestitit coram Praeside Tabes den 4 feb 1754. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met alle eerbied te kennen P.H. ordris bierdrager binnen deze Stad, dat het UEd:Achtbh:heeft behaagd den supplnt:met deze bedieninge te begunstigenen op syn persoon te defereren, waar voor dezelve syne dankbaarheid en Verplichtinge aan UEd: Achtbh:betuigt by dezen. den supplnt:egter sig tegenwoordig in sodanige omstandigheden bevindende dat het hem van groote dienst en nuttigheid soude syn deze bedieninge door een subst. te laten waarnemen, neemt de Vrymoedigheid sig by dezen nogmaals aan UEd:Achtbh:tafel te vertonen, met gedienstig versoek dat het UEd:Achtbh:behage de persoon van Jan Harmens, gewezen subst. bierdrager binnen deze Stad te qualificeren tot het waarnemen dezer bedieninge voor den supplnt, waartoe gedagte Jan Harmens seer gaarne soude inclineren, op dat hy sig in Staat mag sien gesteld om beter als nu syn brood te winnen en huisgesin te erneren; waar op de Supplntn:UEd:Agtbh:gunstige dispositie syn afwagtende; quo facto etc:(get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en stelt mits dezen de persoon van Jan Harmens tot subst. Bierdrager binnen deze Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande; dog by provisie en tot wederseggen van Haar Achtbh: Actum den 6 feb 1754 (get) Lourens Tabes, (onder stonde) Ter ordtie van de magistr:S:Rienstra. ; Lager Stonde; Op Heden den 6 feb 1754 heeft Jan Harmens den Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. L:Tabes. In kennisse van mij gesw:Clercq S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als Ratelwagt op 19 jan 1756 over op Migchiel Wassenaar; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met alle onderdanigheid P.H. mede ordris bierdrager binnen deze Stad, dat UEd:Achtbh:voor eenigen tijd hebben geaccordeerd de Substitutie van Jan Harmens thans fungerende in plaatse van den supplnt die dit van groote dienst en nuttigheid was, en aanmerkte als een Sonderlinge gratie van UEd: Achtbh:waar aan hij Suppliant Seer gaarne heeft getragt en Soeken te beantwoorden, met de bevordering en aansporing van een ijverige en onopsprakelijke dienst, waar in de Supplnt (tot Sijn leedwezen egter) niet al te seer voldaan wort; nogtans niets meer ter herten nemende, dan UEd:Achtbh:volkomen te vergenoegen en alle redenen van klagte voor te komen, vindt te rade Sig met believen van UEd:Achtbh:van Substituit te veranderen, en in des Eerstgemeldes plaatse voor de dragen de persoon van Douwe Annes Jongman hier toe bequaam en inclinerende, verzoekende ootmoedig de bevestiging en approbatie van UEd:Achtbh , welx doende enz (get. ) S:Rienstra; /In Margine Stonde/; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt tot Subst. bierdrager de persoon van Douwe Annes, op lasten, pligten profijten en gehoorsaemheeden daar toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid. dog alles tot weederseggens van Haar Achtbh:Actum den 2 feb 1756. was get:Hendk Schaaff, Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759 ); Remonstreert zeer onderdaniglijk P.H. mede ordris bierdrager binnen deze Stad, dat deze zijn bedieninge bij weege van Substitutie eenigen tijd is waergenoomen door Douwe Annes, dewelke thans door UEd:Achtb:is aangesteld tot Wagtmrs Adsistent en gevolgelijk in de voorn:Waarneminge niet kan continueren; den Suppliant evenwel voor als nog van Seer groote dienst en nuttigheid wezende zijne functie door een subst. te laten Waarnemen, komt Seer Ootmoedig bij dezen aan UEd:Achtbh daar toe voor te Stellen de persoon van Sipke Hendriks een Jongman daar toe capabel en van harten inclinerende, en die insgelijx Ootmoedig Verzoekt dat UEd:Achtb:hem daar toe gelieven te bevestigen en onder Eede te neemen, requisitus (was get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende ht Verzoek, Stelt mits deesen de meede Supplnt Sipke Hendriks tot Subst. bierdrager deeser Steede op lasten pligten, profijtten en gehoorzaamheeden daer toe Staende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid. Actum den 15 dec 1756 (was geteekend) Lourens Tabes (onderstonde) Ter ordtie van de Magistr (get:) M; V; Idsinga. ; Lager Stonde; Sipke Hendriks heeft den Eed van getrouwigheid als Subst. bierdrager gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr L:Tabes den 15 dec 1756 In kennisse van mij Secretaris (was get:) M:V: Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pieter Hartmans ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL, zv Hartman Pieters en Jantie Gerrijts
Pieter Heeres ged 19 Januarius 1740 Grote Kerk HRL, zv Heere Pieters en Trijntje Doekes
Pieter Heeres weesvoogden bet f. 11:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van P.H., 13 jun 1786. (GAH1118)
Pieter Heeres huwt met Geeske Jans, beyde van Almenum, geproclameerd 13, 20 en 27 feb 1752 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk
Pieter Heerkes zie: Poelstra
Pieter Heiliger P.H., Tambour onder het Regiment van Lieutenant Generaal Evertzen, in guarnisoen te Leeuwarden, en Dodonea Dame, van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 13 dec 1772 HRL, en op dato dezes 22 dec 1772 hier getrouwt, na vertoonde adtestatie van Leeuwarden van 21dec, getekend Theod. te Bokkel, Eccl. Leov:en T. van Kooten, Cost:Leov; kind: Johanna Heiliger, geb 28 sep 1772, ged 29 dec 1772 Grote Kerk HRL
Pieter Heins zie: Drost
Pieter Heins weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 57:4:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2-; . jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Pieter Heins ovl 5 feb 1788 HRL, oud 77 jaar
Pieter Heins huwt met ... , kind: Anna H, geb 1756 HRL, kleermaker 1742-1759; BS ovl 1824,
Pieter Heins P.H. ende Grijtje Schouten, beide van HRL, komende wegens de bruid Pier Eelkes, mr. backer, met vertoninge van schriftelijke last van des bruids moeder, 4 dec 1751; huwt met Grietje Schouten, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 desember 1751 en doen ook getrouwdt; kind: Klaas Pieters, ged 1 mei 1757 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Pieters, ged 12 sep 1758 Grote Kerk HRL; kind: Anna Pieters, ged 15 feb 1756 Grote Kerk HRL; kind: Aleida Pieters, ged 6 okt 1754 Grote Kerk HRL; kind: Claas Pieters, ged 5 aug 1753 Grote Kerk HRL; kinderen: Aleida en Anna Pieters, beiden ged 25 jul 1752 grote Kerk HRL
Pieter Hemkes zie: Hoffinga; P.H. en Trijntje Sijbrens, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 15 Hooymaand 1809; ondertrouw HRL; geb 23 nov 1783, ged 23 dec 1783 Grote Kerk HRL, zv Hemke Gerrits en Sibbeltje Sierks; kind: Sibbeltje Pieters, geb 5 apr 1810, ged 22 apr 1810 Grote Kerk HRL, vader als: P. Himkes; geb 21 may 1788, ged 17 jun 1788 Grote Kerk HRL, zv Hemke Gerrits en Sibbeltje Sierks
Pieter Hendriks zie: Benning, dekker, van Gorkum, Keets, Knier, Mooyman, Nielsen, Schimmelpenning, 2x Keets
Pieter Hendriks Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, P.H. en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Pieter Hendriks ged 9 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Johannes en Grietje Pieters; ged 10 okt 1771 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Johannes en Grietje Pieters
Pieter Hendriks ged 9 aug 1768 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Daniels en Grietje Johannes
Pieter Hendriks ged 7 apr 1744 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Corneelis en Fenne Pieters
Pieter Hendriks ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Pieters en Gebke Hendriks
Pieter Hendriks ged 11 nov 1753 Westerkerk HRL, zv Hendrik Tijssen en Johanna Rinkes
Pieter Hendriks ged 30 mei 1754 Westerkerk HRL, zv Hendrik Minnes en Geeske Pieters
Pieter Hendriks Vrijdag den 23 Augt 1799, (GR); Is een Weesjongetje P.H. genaamd, op aanschrijvinge van de Raaden van Justitie in het voormaalig Gewest Friesland van den 22 sten deezer, om dezelve Kinderlijk te Corrigeeren, Wegens begaane dieverij van eenige Stringen Sayetten gaarn ten Huize van Rein Vettevogel alhier, al Waar hij Werkte, verweezen om tot morgen nademiddag, met een detentie in de Pekelkuip gestraft te worden. (GAH45)
Pieter Hendriks geb 2 dec 1793, ged 30 dec 1793 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Pieters en Jetske Ulbes
Pieter Hendriks geb 10 feb 1792, ged 11 mrt 1792 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Seerps en Durkje Pieters
Pieter Henricks rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 40:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van P.H., Henrick Gerrijts en Tietsse Romkes, 20 may 1806 (GAH1138)
Pieter Hendriks geb 11 jun 1783, ged 24 jun 1783 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Pieters en Vroukje Mokelaar
Pieter Hendriks geb 19 feb 1781, ged 11 mrt 1781 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Anes en Doetje Sjoukes
Pieter Hendriks huwt met Tetje Andries, kind: Janke Pieters, geb 18 dec 1779, ged 9 jan 1780 Grote Kerk HRL; kind: Jan Pieters, geb 19 sep 1782, ged 8 okt 1782 Grote Kerk HRL
Pieter Hendriks timmerman, heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805, 1 jan 1806, maar is doorgehaald. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Hendriks IJsbrand Jochums ende Knierke Hindriks, beide van HRL, komende vor de bruid desselvs broeder P.H., 17 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Pieter Hendriks P.H. en Willemke Hendriks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 aug 1779 HRL. en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Hendrik Pieters, geb 22 dec 1787, ged 15 jan 1788 Grote Kerk HRL
Pieter Hendriks Hendrik Gerrits Feenstra van HRL, ende Geertje Jelles van Hallum, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.H. goede bekende, 14 dec 1805; ondertrouw HRL
Pieter Henricx huwt met Rinske IJedes, zie aldaar
Pieter Hendriks (mogelijk dezelfde als hieronder vermeld); weesvoogden bet f. 26:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van P.H. bij de medevoogd H. Mollema, 26 okt 1784. (GAH1115); id. f. 7:0:0 aan dito zijnde het verdiende loon van P.H., 3 aug 1785. (GAH1117); id. f. 142:13:0 voor verdiende loon van Martinus Peereboom Cornelis Pieterse, Servaas Willems, Frederik en Lieuwe Pieters, Claas Jeltes, P.H., Jan Berents, Haaye Andries, Hendrik Johannis en Benjamin Rommerts, 20 aug 1783. (GAH1114); id. f. 75:7:8 ter zaake verdiende loon van P.H. als Matroos na de Indi?n, 16 okt 1792 (GAH1124)
Pieter Hendriks (mogelijk dezelfde als boven vermeld); gebruiker van wijk A-246, sjouwer, medegebruikers zijn Pieter Schellingwouw, schoenmakersknegt, Rinke Hendriks wed., eigenaar is Jacob IJ. Wijga, 1814. (GAH204)
Pieter Hendriks eigenaar van wijk D-046, samen met Johannes Norel, gebruikers zijn Reinder Gerbens de Groot, en Haye Gerb. de Groot wed., 1814. (GAH204)
Pieter Hendriks huwt met Nantje Tjebbes op 26 okt 1806 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806; P.H. van HRL, en Marretje Tjibbes van Terschelling, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 11 okt 1806; ondertrouw HRL
Pieter Hendriks geb 11 mei 1799 HRL, ged 16 jun 1799 HRL, zv Hendrik Pieters, (later: Zijlstra), en Maike/Manke Jurjens, (later: Anna Maria Jurjens); dopen Grote Kerk HRL 1799; geb 2 jun 1803 HRL, N.H., ged 14 jun 1803, zv Hendrik Pieters en Anna Maria Jurjens; dopen Grote Kerk HRL 1803
Pieter Hendriks huwt met Trijntje IJepes op 28 sep 1800 HRL, N.H., kind: Janke Pieters, geb 10 okt 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1803
Pieter Henkes zie: Pieter Hankes
Pieter Hermanus zie: ten Brug, Kramer
Pieter Hessels zie: Reidsma
Pieter Hessels Maandag den 4 nov 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering P.H., VerwersKnegt alhier, Welke door den fiscus geciteert Was, om boete en breuken, ter Zaake dezelve den Jongeling Gerlof Jacobs de Vries een slag aan het hoofd had gegeeven. en is dezelve na aangehoorde Confessie, en betuiging dat Zulks uit drift gebeurd Was, op Zijn Verzoek Van moderatie, voor dees Keer gelibereerd Van de boete, dog gecondemneert in de Kosten van de Citatie, met recommandatie Zich in ''t Vervolg van dergelijke malversaties te onthouden. (GAH45)
Pieter Hessels ged 6 jul 1760 Gote Kerk HRL, zv Hessel Pieters en Catharina Hendriks
Pieter Hessels woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Hessels Remonstreert met schuldige Eerbiedigheit Tjerk Swijnstra, vrijgesel tot HRL, dat het mede doodgraversplaats door het overlijden van P.H. binnen dese Stad is komen te vaceeren en den supplnt wel genegen was omme met die functie te worden bekleed, sijnde den supplnt daar toe ook seer wel in staat en het selve van harten is begeerende dan aangemerkt sulx niet kan off vermag te geschieden sonder Consent van UEd:Achtbaerheden soo koomt den supplnt hem bij desen aan de tafel van haar agtbaerheden addresseeren met ootmoedig versoek ten einde haar agtbaarheden den supplnt op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden gelieven aan te stellen tot mede doodgraver binnen dese Stad, quo facto etc, (get. ), H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten Requeste gedaan eligeert mits desen de persoon van Tjerk Swijnstra tot mede ordrs doodgraver binnen dese Stadt op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daartoe staande mits doende den Eed van getrouwigheid actum den 30 jun 1738, (was get. ), Hendrik Schaaff, Ter Ordtie van de magistr:ab:sec:P. Reidema. ; Onder stonde; Op heden den 30 jun 1738 heeft Tjerk Swijnstra als doodgraver den Eed in forma gepresteert in handen van de Hr. presid. Burgemr. Hendrik Schaaff, In Kennisse van mij secr. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pieter Hessels ovl 19 aug 1727 HRL, old 62 jaeren
Pieter Hessels ovl voor 1828, huwt met Trijntje Ritskes, kind: Keimpe Pieters Ringsma, geb 1798 HRL; BS Franeker huw 1827
Pieter Hessels ovl voor 1803, huwt met Hiltje Jans
Pieter Hettes huwt met Antje Wytzes, kind: Aaltje Pieters Kooistra, geb 1771 Burgwerd; BS ovl 1829
Pieter Hibbes zie: Kerkhoven; Maandag den 13 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Compareerden verders na voorafgegaan verzoek ter vergadering, de Burgers J.J.H., Piebe Postma en Pieter Hibbes, om ingevolge besluit van den Raad, te looten, over de Vacante Post, als Poortier van de Bildpoort, om welke Post gedagte drie Burgers gesolliciteerd hadden, en is bij deeze Occagie het Lot gevallen op J.J.H., welke ingevolge van dien tot Poortier is aangesteld, om dezelve Post op May aanstaande te aanvaarden, en als dan onder Eede genoomen te werden. (GAH45)
Pieter Hiddes ovl voor vele jaren, huwt met Trijntje Tjeerds, kind: Tjeerd Pieters Hoedemaker, geb ... ; BS huw 1835
Pieter Hiddes geb 8 sep 1773, ged 28 sep 1773 Grote Kerk HRL, zv Hidde Coops en Niekse Hendriks
Pieter Hylkes zie: Veltman
Pieter Hylkes ged 17 dec 1744 Westerkerk HRL, zv Hijlke Bouwes en Hendrikje Pieters
Pieter Hylkes ged 8 jan 1765 Grote Kerk HRL, zv Hijlke Pieters en Engeltje Piekes; ged 8 apr 1766 Grote Kerk HRL, zv Hijlke Pieters en Engeltje Piekes
Pieter Hylkes ovl 11 dec 1789 HRL, oud 76 jaar
Pieter Hylkes medeweesvoogd Scheltinga bet f. 57:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuisweegens dat de weesjonge P.H. bij Jacob Willems in 2 jaaren met kasmaken had verdient, 21 dec 1729. (GAH1060)
Pieter Hilles huwt met Antie Johannes, kind: Janke Pieters, ged 11 sep 1753 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Pieters, ged 3 nov 1750 Grote Kerk HRL
Pieter Hinkes zie: Poelstra
Pieter Hobbes geb 8 jul 1783, ged 25 nov 1783 Grote Kerk HRL, zv Hobbe Baukes en Doetje Jakobs
Pieter Hoek geb 15 feb 1798 Midlum, slachter, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezMinnga/Sexb. 1825
Pieter Hogt ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 489:0:0 ter zaake geleverde vijf overjaarsche en een Spalling Varken, 30 okt 1801, quit. no. 1 (GAH1133)
Pieter Hoites geb 5 mrt 1787, ged 3 apr 1787 Grote Kerk HRL, zv Hoite Pieters en Anna Bruins; geb 6 nov 1789, ged 8 dec 1789 Grote Kerk HRL, zv Hoite Pieters en Anna Otilia Bruins
Pieter Hollander geb 1737 ... , ovl 19 sep 1811 HRL, wonende te op de Turfhaven; BS ovl 1811; erven eigenaar van wijk E-251, gebruiker is Jacob Reyersen, kleermaker, 1814. (GAH204)
Pieter Hollenga huwt met Johanna Vreeze, kind: Daniel H, geb 1803 Leeuwarden; BS ovl 1875
Pieter Hoogstra geb en ged 26 apr 1801 HRL, N.H., zv Willem Pieters H, en Trijntje Durks; dopen Grote Kerk HRL 1801
Pieter Huberts huwt met Trijntje Poppes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 26 nov en de 3-10 desember 1741 en doe ook getrouwt; P.H. ende Trijntie Poppes beide van HRL, komende voor de bruid desselvs broeder Jan Poppes, 25 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL
Pieter Huidecoper geb 15 nov 1736 HRL, ovl 17 aug 1819 HRL, huwt met Meeke Schellingwou, wijnleverancier 1802-1811, kinderen: Jan H, geb 1774 HRL, Anna H, geb 1776 HRL; BS ovl 1819; 1826 overlijdens, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk C-084, wagenhuis, medegebruiker W.P. Nauta, graanzolders, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-085, gebruiker is Casparus de Vos, 1814. (GAH204); id. van wijk C-087, gebruiker is C. de Vos, postcantoor, 1814. (GAH204):eigenaar en gebruiker van wijk C-088, wijnkoper, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-136, wijnpakhuis, eigenaar is Dirk Fotein, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-212, pakhuis, gebruiker is Fedde S. Bijl, 1814. (GAH204); id. van wijk H-221, gebruiker is Sietze Bern. Wesling, timmerknegt, 1814 (GAH204); bezit een overdekte wagen, belasting: f. 12:0:0, 2 may 1795, 1796, may 1797, 1800, 1801, may 1802; is doorgehaald in 1798. (GAH650); belasting: f. 13:0:0, may 1803. (GAH650); belasting: f. 13:4:0; may 1804, may 1805 (GAH650); woont in 7e quartier, huisno. 38, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier, voor Zig Zelf: f. 400:0:0 (GAH650); id. in qualt voor Pieter Oosterbaan, 7e quartier: f. 80:0:0 (GAH650); id. in qualt als Administator over het ... erfdeel van Folkert en Arnoldus van Loon, 7e quartier: 250-:0:0 (GAH650); id. in qualt als tijdelijk Administrator over de nog onverdeelde boedel van Antje Nieuwenhuis, 7e quartier: f. 150:0:0 (GAH650); id. in qualt voor de suster Hinke, 7e quartier: f. 60:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 7:4:0 ter zaake geleverde kousen uit de publicquen spinnerij, 24 feb 1801, quit. no. 1 (GAH1133); Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene missivevan de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud. Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in ht voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !!Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven. 1. Om, uit hoofde van de Publicatievan het Uitvoerend Bewind der Bataafschen Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad één of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deze inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunnen ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten. 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen vier dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenttien. Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid. Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind, van den 4 deeZer, Exact te Voldoen, de navolgende Burgers, en IngeZetenen, te Verzoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren als in het: 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan; 2de Quartier: H. van Schouwenburg x Corn:Lautenbach; 3de Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas; 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G:de Vries; 5de Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen; 6de Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok; 7de Quartier: P.H. x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat gecollecteerd was in het 7de Quartier: f. 56:5:8, en te Zaamen f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45); Donderdag den 19 apr 1798. de Raad der gemeente ordinaires Vergadert zijnde, den Burger P.H. in ''s Gerechtsvergadering binnen Staande verzogte, dat hem nog twee Maanden tijd mogte werden gegeven om de huizinge en Smederij bij de Zuiderbrug Staande te repareeren, ten einde hij tijd mogte hebben daar over met de mede-Eigenaars te konnen Spreeken, het welk aan hem geaccordeert wierd, des hij voor alle nadeelige gevolgen of ongelukken Welke door de Bouvalligheid van gedagte huisinge intusschen mogten ontstaan Verantwoordelijk blijve. (GAH44); erven P.H. eigenaars van percelen nrs. 692 en 693 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 329, resp. pakhuis, en huis en erf, resp. 167 en 136 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar in-komen bebouwd resp. 84 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); Maandag den 30 jul 1798. den Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde eindelijk beslooten, nogmaals en ten laatsten reise, aan den Burger P.H. als administrator over de nog onverdeelde nagelaaten goederen van deszelfs wijl:schoonmoeder Antje Nieuwenhuis, te Insinueeren, om met de reparatie aan de Huisinge en Smederije bij de Zuiderbrug binnen deeze Stad, binnen agt daagen na Insinuatie deezes, een aanvang te maaken bij poene dat den Raad bij gebreeke van dien hetzelve anders ten koste der eigenaars zal doen herstellen. (GAH44); Woensdag den 30 okt 1798. (moet zijn: 31 okt 1798!)De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, de Commissie uit de Raad der Gemeente van de Stad HRL, tot de Zaaken relatijv de naastinge der Kerkgebouwen etc beneffens de Gecommittteerden, uit de respective Kerkgemeenten binnen deeze Stad, op het Huis der Gemeente bijeengekoomen zijnde, wierde door den Burger P:Coulbout als mede Commissaris uit den Raad, als zijnde de Eerste Commissaris G:Pettinga, ten dienste der Stad absent, aan de Comparanten te kennen gegeeven, dat de Commissie uit den Raad, deeze bijeenkomst belegt had, om van de Respective Gecommitteerden, uit de onderscheiden gemeenten, te moogen verneemen de Conclusie welke bij de gemeenten, van ieder derzelver Kerkgenootschap op het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Herformden in gebruik geweest, was gevallen. -Waar na denzelven Comissaris aan de aanweezende gecomitteerden, rond vroeg, bij welke derzelver Rapportes, in deezen voegen wierden uitgebragt: A. van Ringh en J:Germans uit het Kerkgenootschap der Roomsch gezinden: dat bij hun Kerkgenootschap geene aanmerkingen waaren gevallen, en dus zich me het Plan Conformeeren, D:Ohlgard en Ch:Suldan uit het Kerkgenootschap der Luterschen: ut supra, Levij Jacobs als zijnde de mede gecommitteerde Mozes Salomons absent, uit het Kerkgenootschap der Jooden: Ut supra, P:H. en B:Boomsma uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden: ten ppaalen Ut supra, dog uit de volgende ampliatiën als Pmo de bepaalinge der tijd wanneer het Contract zal Ingaan, Secundo dat er na sluiten van dit Contract, nimmer eenige belastinge, op het begraaven der Lijken, in de Kerken, door de bezitters derzelve, zal mogen werden gelegt, Tertio dat ingevalle de eigenaars der Westerkerk mogten goedvinden, dezelve binnen de bepaalde tijd van Sestien Jaaren af te breeken ofte amoveeren, de daar voor gestipuleerde Summa van f. 100:0:0 ''s Jaars tot de volle Sestien Jaaren of volle Summa van f. 1600:0:0 egter moest werden betaald, J:H:Olinjus, als zijnde de mede gecommitteerde A:J:Conradi absent, uit het Kerkgenootschap der Herformden, bij deeze Gecommitteerde wierd het Verbaal weegens de Stemminge bij derzelver Gemeente over het bewuste Plan gevallen, voorgeleezen zijnde van deezen inhoud: Verbaal. Wegens de Stemming over het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Hervormden, in gebruik geweest. Op heeden namiddag te 4 uur den 28 deezer maand de Stemgerechte Leeden onzer Gemeente daar toe plechtiglijk opgeroepen, in de Nieuwe Kerk, Verscheenen zijnde, en zich naar het Viertal der Predikanten, op bijzondere plaatzen geplaatst hebben; Werd aan de Vergadering van den Preses Dnus Mentes met een gepaste aanspraak het oogmerk van deeze oproeping voorgesteld, en verzogt dat elk der aanweezenden bij den Predikant van zijn wijk Zijne Stem wilde uitbrengen, over het aangebooden, en reeds voorgeleezen Plan, weegens de Naasting der tot hier toe bij de Hervormden in gebruik geweest zijnde Kerkgebouwen, -hier op overgaande tot de daadelijke Stemming werden door de Predikanten, en ouderlingen de naamen der Stemmers, en hunne uigebragte Stemmen, met de vereischte naauwkeurigheid opgetekend. Na Voleindigde opneeming van de Stemmen, werden de Stembezoignes geleezen, en het bleek dat 20 zich met het Plan, Volledig Conformeerden terwijl 194 tegen de uitkeering aan de andere Kerkgenootschappen (Echter conform het plan) voor het overige zich hebben geconfirmeerd, willende dus de beide Kerken voor het onderhoud derzelver overneemen. Aldus gedaan in de Vergadering van de opgeroepene Gemeente den 28 okt 1798, J:van Assen, srciba. Na welk de Commissaris uit den Raad, ten tweede maal omvraage deed, of de gecommitteerden uit de discenticerende Gemeenten, daar in genoegen naamen. -Waar op bij dezelve Unanim geantwoord wierd, dat zij gecommitteerden Persisteerden bij het ontworpen plan, en die uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden, met bijvoeging der Ampliatien. Waar op de Comparanten uit een gingen en deeze Bezoigne eindigde. (GAH44); erven P.H. eigenaars van percelen nrs. 1990-1993 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 329, resp. weiland als erf, schuur, schuur, schuur en erf, resp. 2360, 162, 77 en 490 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 20, 14, 100. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57); id. van perceel nr. 2006 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 329, huis, 62 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57); Donderdag den 11 jan 1798. Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden aan den Burger P.H., als Administrator over de nog onverdeelde goederen van wijl:L:A:Nieuwenhuis, te doen Insinueeren, om de Huizinge en Smederij, staande en geleegen bij de drijfbrug of zogenaamde Zuiderbrug, behoorlijk te doen repareeren binnen de tijd van een maand, na Insinuatie deezes, bij poene van drie CarGuldens boete. (GAH43); Donderdag den 22 feb 1798. Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Wierde voorts goedgevonden, den Burger P.H., als administrator der nog onverdeelde goederen van wln:Antje Nieuwenhuis nogmaals te doen Insinueeren om de Oude Smederij binnen Ses Weeken te doen repareeren, ofte ander zints dat den Gerechte Zulks ten zijnen in qlts kosten zal laaten doen. (GAH43)
Pieter Huidekoper geb 1809 HRL, huwt met Rijkje Fontein op 7 apr 1836 HRL, schutter 1 ste Bataillon 1 ste Afdeling Vriese Schutterij, koopvaardijkapitein in 1851, A 20 mei 1854 Amsterdam, huw.get. bij J.H. Hofmeister en M. Huidekoper, zeeman, 1833, id. bij J.C. Mollema en C.A. Fontein, aangehuwde broeder bruid 1840, zv Jan H, en Janke IJzenbeek; BS huw 1833, huw 1836, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk A-022; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopvaardijkapitein, wijk A-054; VT1839
Pieter Huidekoper geb 1798 ... , huw.get. bij J. Huidekoper en C. Huidekoper, wonende te HRL., koopman, broeder bruidegom, zv Jan H, (gk), en Geertruida Margaretha Stinstra, (gk); BS huw 1829
Pieter Huites huwt met Gertie Hendrik; zie aldaar
Pieter Huites huwt met Johanna Hettes op 16 nov 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Pieter Hulsenbeek P.H., Corporaal onder de comp. van Collonel Dumon ende Justina Louisa Reck (?), beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Reuter, 18 jul 1789; ondertrouw HRL; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Jacobs zie: Eedes, Hanekuyk, Horringa, Kerkhoven, 2x Nauta, 2x Ringers, Steinfort, van der Veen, Clinckhamer
Pieter Jacobs Wij Ondergetekenden Jacob Pieters en Trijntje Paulus, woonenden in den dorpe Nes op het Eiland Ameland, geven mits dezen als ouders onse toestemming tot het huwelijk van onzen Zoon P.J. met Pietje Beerends N?sker, woonagtig te HRL. Nes op Ameland den 21 Sepbr 1815
Pieter Jacobs huwt met IJtje Haeitzes, kind: Jacob Pieters, ged 15 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Pieter Jacobs geb 1 apr 1792, ged 24 apr 1792 Grote Kerk HRL, zv Jacob Teunes en Baartje Pieters
Pieter Jakobs geb 5 jan 1790, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv Jakob Pieters en Janke Eeuwes
Pieter Jakobs geb 26 nov 1788, ged 30 dec 1788 Grote Kerk HRL, zv Jakob Edes en Janke Aanes
Pieter Jacobs weesvoogden betalen f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van P.J. als Bakkersgezel bij Lammert Atlas, 17 feb 1801 (GAH1133)
Pieter Jacobs weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Jacobs ovl 20 mrt 1786 Witmarsum, huwt met Antje Jans, kind: Pietje Pieters, geb 1783 Witmarsum; BS huw 1822
Pieter Jacobs huwt met Attje Sjoerds, beyde van HRL, geproclameerd 7, 13 en 20 jun 1745 en getrouwt den 4 julij; P.J. en Attie Sjoerds, beyde van HRL, komende weegens de bruid Tjeerd Gerrits, 5 Jun 1745
Pieter Jacobs van Heerenveen, huwt met Arjaantie Bouwes, van HRL, geproclameert den 18-25 mei en 1 en getrout met attestasie den 8 jun 1755 in de Westerkerk; kind: Jaapje Pieters, geb 30 okt 1772, ged 20 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Geertie Pieters, ged 2 nov 1756 Grote Kerk HRL; kinderen: Bouwe en Jan Pieters, beiden ged 11 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Pieters, ged 10 okt 1762 Westerkerk HRL; kind: Aafke Pieters, ged 19 mei 1765 Westerkerk HRL; kind: Jan Pieters, ged 1 okt 1767 Westerkerk HRL
Pieter de Jager geb 1749 ... , ovl 4 dec 1811 HRL, is dood uit het water gevischt, zodat het juiste uur van deszelfs ovl niet te bepaalen is; BS huw 1811
Pieter Jager geb 11 mei 1800 HRL, ged 29 jun 1800, N.H., zv Dirk Willems J, en Antje Jeltes (Visser); dopen Grote Kerk HRL 1800
Pieter Jakles geb 27 jul 1789, ged 11 aug 1789 Grote Kerk HRL, zv Jakle Jakles en Maike Jakobs
Pieter Jans zie: Asbeek, Baltjes, de Boer, Boomhouwer, Brouwer, de Bruin, Bul, Clamstra, de Groot, Hek, Hoedemaker, Huidekoper, 2x, Kouwenburg, vd Laan, Nauta, Pietersen, Schuring, Strauw, van Tiemen, van der Tol, van Vals, Weewer, Wever
Pieter Jans Zie ook: Pieter Jans Weever; Op heden den vierentwintigste July Een duizend achthondert vijftien, Compareerden voor ons Fungerende Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen, Jan Jacobs Dijkstra, Turfdrager, Johan Lingenhouwer, arbeider, Syno Vink, Sjouwerman, Jacob Alberts, turfdrager, Jacob Cornelis Blaaw, Turfdrager, Andries Willems van der Meer, Stokersknecht en Willem Dirks Bloem, Turfdrager, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van P.J., weversknecht, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Jan Pieters en Geeske Fransen, gewoond hebbende te HRL; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde P.J. is geb te HRL den tiende Feruarij Een duizendzevenhondertzesenzestig, dat dezelve geen Acte van Geboorte of Doop kan produceren door dien deselve niet is ged en het houden van Geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap dat zij deze P.J. niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien een Speciale omgang met deselve hebben gehad en noch hebben, waar door zij zich van den inhoud deses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid. met ons en onzen Griffier getekend, na dat ons alvoorens uit een certificaat door den Heere Burgemeester dezer Stad op het getuigenis van twee geloofwaaridge personen in dato den twintigste dezer maand July ten gevolge van het Besluit van Z.M. en dato den negende mrt jongstleden No. 13, afgegeven, volkomen is gebleken, dat deze P.J. onvermogend is, om eenige kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen, op dato in het hoofd deses gemeld. Gratis geregistreerd te HRL f? 125 recto vak 4 den vierentwintigsten July 1815
Pieter Jans ged 10 apr 1768 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Trijntie Pieters
Pieter Jans huwt met Brechtje Tjeerds, kind: Jan Pieters, ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Pieters, ged 6 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Pieter Jans ged 12 jul 1740 Grote Kerk HRL, zv Jan Scheltes en Hinke Jansen
Pieter Jans ged 3 apr 1742 Grote Kerk HRL, zv Jan Claasen en Pietje Claasen
Pieter Jans ged 25 aug 1743 Westerkerk HRL, zv Jan Pieters en Trijntje Jetses
Pieter Jans huwt met Antje Rintjes, kind: Jacob Pieters, ged 22 feb 1746 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Pieters, ged 1 apr 1743 Grote Kerk HRL; Pijter Jansen ende Antie Rinsen, beyde van HRL, huw.aang. 22 mai 1734 HRL, Comende voor de bruid Sipke Willems, van desselfs verre vriendschap; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Pieter Jans ged 9 sep 1749 Grote Kerk HRL, zv Jan Riens en Johanna Cornelis
Pieter Jans ged 20 aug 1765 Grote Kerk HRL, zv Jan Lolkes en Gertje Pieters
Pieter Jansen huwt met Tjalke Fransen, kind: Frans Pieters, ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL
Pieter Jans huwt met Anskien Zijbes, ovl, kind: Zijbe Pieters, ged 21 aug 1759 Grote Kerk HRL; kind: Wytske Pieters, ged 21 jul 1763 Westerkerk HRL; kind: Jan Pieters, ged 16 mrt 1756 Grote Kerk HRL
Pieter Jansen Feyke Fransen, kind: Aaltie Pieters, ged 12 feb 1758 Westerkerk HRL
Pieter Jans ged 1 nov 1757 Grote Kerk HRL, zv Jan Pieters en Hinke Romkes
Pieter Jans ged 5 okt 1756 Grote Kerk HRL, zv Jan Gerbens en Eelkje Daniels
Pieter Jans huwt met Trijntje Cornelis, kind: Trijntje Pieters, geb 29 aug 1796, ged 11 sep 1796 Grote Kerk HRL
Pieter Jans geb 12 may 1792, ged 3 jun 1792 Grote Kerk HRL, zv Jan Dirks en IJnskje Pieters
Pieter Jans huwt met Janke Piebes, kind: Zetske Pieters, geb 1 apr 1788, ged 15 apr 1788 Grote Kerk HRL
Pieter Jans aangesteld als ratelwachten op grond van het nieuwe reglement: Harmen Dirks, Ids Gosses, Claas Pieter de Jong, Beernd Nieuwhuis, P.J., Cornelis Wassenaar, Hessel Andries, Jan Jacobs, 5 dec 1803 (GAH49)
Pieter Jans huwt met Fekje Ypes, kind: kind: Abraham Pieters, geb 28 feb 1785, ged 3 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Hilbrand Pieters, geb 28 aug 1789, ged 27 sep 1789 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Pieters, geb 25 jul 1795, ged 16 aug 1795 Grote Kerk HRL, moeder als: Feikje IJ.
Pieter Jans huwt met Sytske Sippes, kind: Trijntje Pieters, geb 17 feb 1783, ged 9 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Pieters, geb 1 mrt 1784, ged 21 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jan Pieters, geb 19 may 1785, ged 19 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Antje Pieters, geb 2 mrt 1787, ged 25 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Pieters, geb 4 jul 1789, ged 26 jul 1789 Grote Kerk HRL; kind: Sippe Pieters, geb 26 feb 1792, ged 29 apr 1792 grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seevenhondert drie en tagtig den 17 feb is geb Trijntje dogter van P.J. en Sijtske Sippes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1815
Pieter Jans geb 18 feb 1773, ged 9 mrt 1773 Grote Kerk HRL, zv Jan Anthonijs en IJbeltje Jakobs
Pieter Jansen woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; (komt 2x voor); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 7:4:0 (GAH650)
Pieter Jansen woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; (komt 2x voor)
Pieter Jans weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); weduwe woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Jansen Feyke Sjoerds ende Dirkjen Jansen, beide van HRL, komende voor de bruid desselfs broeder P.J. vertoonende attestatie van desselfs moeder, 10 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Pieter Jans P.J. en Hendrikje Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Rein Pieters, geb 2 apr 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL
Pieter Jans P.J. en Clara Willems, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 dec 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Pieter Jans P.J. van Almenum en Sijtske Sikkes van Sixbierum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 may 1782 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 26 daaraanvolgende
Pieter Jans P.J. en Marijke Dirks, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 21 sep 1777 HRL, en toen getrouwd
Pieter Jans ovl 19 apr 1791 HRL, oud 40 jaar
Pieter Jans Sijtze Cornelis van Almenum en IJtje Jans van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder P.J., woonagtig te HRL, 27 okt 1804; ondertrouw HRL
Pieter Jans P.J. ende Reinskje Rintjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Rintjes, de broeder, 21 nov 1795; ondertrouw HRL; kind: Teuntje Pieters, geb 19 sep 1796, ged 4 okt 1796 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duisend Agt honderd en Agt en Agtste apr is Overleden P.J. Afgegeven op de Raadhuize binnen HRL den 3? jan 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duisend Seven honderd Ses en negentig den negentiende sep is Geboren Teuntje dv P.J. en Rinskje Rintjes. Afgegeven Op den Raadhuize binnen HRL den 3 jan 1815
Pieter Jans P.J. ende Marijke Berends Harderwijk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Berends deszelfs schoonbroeder, 20 apr 1793; ondertrouw HRL; P.J. en Marijke Berends, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 may 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Pieter Jans weesvoogden bet f. 35:0:12 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van Trijntje Aukes, Coenraad Oenes en P.J., 1 nov 1791. (GAH1123); id. f. 11:5:0 ter zaake verdiende loon van P.J., 17 dec 1793 (GAH1126); id. f. 6:11:0 5 jan 1796 (GAH1128); id. f. 437:2:12 verdiende loon van Wigle Aukes, Claas Clases en P.J., 1 mrt 1795 (GAH1128); rentmeester van het Weeshuis betaalt aan de schrijver Dirk Kamsma f. 40:1:0 ter zake verschot aan Thee en Tabak voor Wigle Aukes, Klaas Klases en P.J., 5 mei 1795, quit. no. 5 (GAH1127)
Pieter Jansen rentmeester van het Weeshuis bet f. 36:0:0 aan Menno Tuininga tersaeke de genesing van quaed seer op de hoofden van vier weeskinders met namen Hendrik en Baukje Bonnes, Johannes Hofvius en P.J. die buiten het huis opgevoed sijn tot dat si hersteld waeren, kwit. no. 19, 19 nov 1770. (GAH1101); voogden bet f. 15:15:4 aan de rentmeester van het Weeshuis tersaeke verdiend loon van P.J. bi S. Feitema tot mei 1771 verdiend, 19 feb 1771 (GAH1102); id. f. 28:17:0 aan en bij dito, 25 apr 1772. (GAH1103); id. f. 15:15:08 tot 1 mei 1773 bij F. Feitema verdiend, 8 mei 1773. (GAH1104); id. aan dito van f. 19:14:8 van 8 mei tot 8 nov 1773 verdiend, mei 1773. (GAH1104); d, f. 18:8:10, bij de wed., 19 mej 1774. (GAH1105); id. f. 35:10:14 sijnde de verdiende loon van Arjen Claeses als gleibakkersknegt bi Jarig Glinde en P.J. bi de wed. S.P.F. verdiend, 15 nov 1774. (GAH1105); id. f. 35:5:0, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 51:14:8 aan dito sijnde de verdiende loonen van P.J., Arjen Klaeses, Klaes Jans en Jarig Ariens, resp. f. 25:15:0, f. 6:7:0, f. 6:0:0 en f. 13:12:8, 11 jun 1776. (GAH1107)
Pieter Jans ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk E-248, gealimenteerd, medegebruikers zijn Nathan E. Cohen wed., winkelier, Albert Slooyer wed., Pieter Bos, sjouwer, eigenaar is Samuel S. de Jong, 1814. (GAH204)
Pieter Jans ovl voor 1815; wed. P.J. gebruiker van wijk H-093, gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Pieter Jans ovl voor 1838, huwt met Trijntje Ruurds, kind: Haye Pieters de Boer, geb ...; BS huw 1837
Pieter Jans geb 10 mei 1743 HRL, ovl 25 sep 1820 HRL, hm. ., huw.get. bij J.P. Mulder en E.S. Tollinga, werkman, wonende te HRL 1815; BS huw 1815, ovl 1820
Pieter Jansen ovl voor 1824, huwt met Maayke Freerks; BS ovl 1824
Pieter Jans huwt met Rinskje Walles op 14 jan 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810; P.J. en Rinskje Walles, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Maretje Pieters, geb 9 dec 1810, ged 16 dec 1810 Grote Kerk HRL
Pieter Jans huwt met Renske Jans, kind: Marritje Pieters, geb 9 dec 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810
Pieter Jans huwt met Trijntje vd Stel, kind: Fetze Pieters vd Stel, geb 1773 Sneek; BS ovl 1847
Pieter Jans huwt met Louisa Anthonij op 7 apr 1799 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Pieter Jans geb 1786 ... , ovl 17 mei 1817 HRL, hm ... , boerearbeider; BS ovl 1817
Pieter Jansen van HRL, huwt met Janke Jarigs van Bolswart, sijn geproclameert den 24 jun en den 1-8 jul 1742 en doe ook getrouwt; P.J. van HRL. ende Janke Jans (!) van Bolswardt koomende weegens de bruid Age Jaenes, 23 jun 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Ietje Pieters, ged 19 may 1744 Grote Kerk HRL, moeder als J. Jans
Pieter Jansen P.J. ende Cornelia Daniels, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Joosten des selfs swaeger, met een gebod in de Week 21 Feb 1750; huwt met Cornelia Daniels, beyde van HRL, geproclameerd den 22-24 Feb en den 1 mrt 1750 doen getrouwdt
Pieter Jans huwt met IJttie Hiddes, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762; kind: Hidde Pieters, geb 3 sep 1773, ged 20 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Pieters, ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL
Pieter Jans huwt met Hiske Bottes, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 dec 1762 en getrout de 2 Jannewari 1763
Pieter Jansz huwt met Engeltje Warnders, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 jun 1768
Pieter Jans huwt met Antie Sierks, beide van HRL, geproclameerd de 28 mei en de 4-11 en getrout de 18 jun 1769; kind: Sierk Pieters, geb 25 okt 1772, ged 10 nov 1772 Grote Kerk HRL
Pieter Jans van de Noorderdragten, huwt met Antje Keimpes, van HRL, geproclameerd de 29 dec 1770 en de 6 Jannewari en de 13 dito 1772 en getrout met Attestasie den 14 Jannewari 1772; kind: Jan Pieters, geb 20 apr 1782, ged 19 mai 1782 Grote Kerk HRL
Pieter Jansen Haitse (!) Claases en Trijntje Jans, beyde van HRL, komende weegens de bruid P.J., desselvs schoonbroeder, 26 oct 1743
Pieter Jarigs zie: Gelinde, (2x)
Pieter Jelles geb 18 jun 1772, ged 2 aug 1772 Grote Kerk HRL; zv Jelle Pieters en Janke Wybes
Pieter Jelles huwt met Aafke ... , kind: Pieter Piebes de Jong, geb 1757 Stavoren; BS huw 1837
Pieter Jeltes zie: Miedema
Pieter Jeltes broer van Johannes Jeltes ??; van makkum, en Reynouw Tjeerds van HRL, huw.aang. 7 jan 1736 HRL, komende Voor de bruyd Sibrand Fransen, desselfs neeff; huw.aang. HRL 1736
Pieter Jeltes woont in 2e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; cum uxore op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 79:0:0 (GAH650)
Pieter Jeltes begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 10; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Pieter Jeltes huwt met Antje Romkes Wassenaar op 17 jul 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796
Pieter Jeltes begr. 19 jan 1800 HRL, huwt met Joukje Willems, kinderen: Willem Pieters Nauta, geb 1775 Bozum, Anna Pieters N, geb ... ; BS huw 1826, ovl 1836
Pieter Jentjes Jentje Pieters van Mackum en Willemke Bastiaans van HRL, huw aang. 1 nov 1738 HRL, komende Wegens de bruid Cornelis Menses, blauwverver, en vertoonde de bruydegom Consent van sijn Vaeder P.J. met verklaringe van de schoolmr. B:Stapert; huw.aang. HRL 1738
Pieter Jentjes ged 25 apr 1752 Grote Kerk HRL, zv Jentje Sijbrens en Janneke Pieters
Pieter Jentjes zie ook: van Ruiten; geb 5 apr 1793, ged 12 may 1793 Grote Kerk HRL, zv Jentje Jans en Tjitske Pieters
Pieter Jentjes ovl 21 sep 1791 HRL, oud 5 jaar
Pieter Jeppes droogscheerder, burger te Dokkum op 16 dec 1587, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Pieter Jetzes zie: Posthumus
Pieter Jetses obl. 12 may 1791 HRL, oud 55 jaar
Pieter Jillis zie: Stada
Pieter Johannes zie: Akkerman, Bakker, vd Heide, Nielsen, Schoot, Smit, Stuur, Zaagstra
Pieter Johannes ged 27 apr 1753 Grote Kerk HRL, zv Johannes Pieters en Gertje Martens
Pieter Johannes ged 6 jan 1756 Grote Kerk HRL, zv Johannes Pieters en Antje Melles
Pieter Johannes wo. 10 jul 1799 ''s avonds seven uuren; voorts wierde goedgevonden, aan den Burger P.J., uit consideratie van de ongelukkige, omstandigheeden waar in dezelve verseert, door de medelijdenswaardige toestand van zijne Huisvrouw tot des zelfs ondersteuninge uit de Correspondentiebeurs Provisioneel en tot wederopzeggens toe te geeven een Cargld ''s weeks, de eerste maal te betaalen den 15 jul 1799 en is den Burger Pettinga ten dien fine geauthoriseerd. (GAH45)
Pieter Johannes huwt met Oetske Riemers, kind: Riemer Pieters, geb 29 feb 1792, ged 20 mrt 1792 Grote Kerk HRL
Pieter Johannes woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Johannes woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Johannes Tjerk van Benthem als Administrator over de goederen van de erf P.J. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 5:0:0 (GAH650)
Pieter Johannes P.J. en Pietje Sierks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jun 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Eelkje Pieters, geb 13 mrt 1796, ged 22 mrt 1796 Grote Kerk HRL
Pieter Johannes ovl 17 sep 1794 HRL, oud 37 jaar
Pieter Johannes verkoopt een huis in 1801
Pieter Johannes geb 20 jan 1805 HRL, ged 26 feb 1805 HRL, ovl voor 8 jun 1806 HRL, zv Johannes Hendriks (Nielsen), en Johanna Rintjes (Wagenaar); dopen Grote Kerk HRL 1805
Pieter Johannes huwt met Eeke Berends, kind: Aaltje Pieters, geb 7 okt 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Aaltje Pieters, geb 7 okt 1810, ged 28 okt 1810 Grote Kerk HRL
Pieter Johannes ovl voor 1822, huwt met Hiltje Jans Kiewit op 30 mei 1802 HRL; hu Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1821
Pieter Johanz ende Doukjen Douwes, beide van HRL, huw.aang. 31 may 1738 HRL, komende voor de bruid desselvs Oom Romke Hotses; huw.aang. HRL 1738; huwt met Doutie Douwes, kind: Johan Pieters, ged 23 mrt 1756 HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Douwe Pieters, ged 25 sep 1753 Grote Kerk HRL; kind: Johan Pieters, ged 24 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Pijtters, ged 12 jun 1746 Grote Kerk HRL; kind: Japke Pieters, ged 16 sep 1742 Grote Kerk HRL
Pieter Johannes huwt met Antie Sikkes, kind: Trijntie Pieters, ged 23 mrt 1756 HRL; do. reg. N.H. HRL 1756; kind: Jetske Pijtters, ged 5 nov 1748 Grote Kerk HRL
Pieter Johannes huwt met Susanna Alberts van Loo, beide van Almenum, geproclameert den 22 en 29 Feberwa: en de 7 en getrout den 14 mrt 1756; kind: Catharina Pieters, ged 14 okt 1756 Grote Kerk HRL
Pieter Johans huwt met Tettje Dirks, beide van HRL, geproclameert den 18-25 Septem: en getrout de 2 okt 1757
Pieter Johannes huwt met Gepke Claases, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 Jannewari en getrout de 1 Feberwari 1761
Pieter Jonas zie: Marinus
Pieter de Jong geb 16 mei 1799 HRL, ged 28 mei 1799 HRL, zv Klaas Pieters de Jong en Trijntje Jurjens de Jong; di Grote Kerk HRL 1799
Pieter de Jong ovl voor 1857, huwt met Antje Smit; BS huw 1856
Pieter Joosten zie: Ooy; P.J. en Neeltje Gerrijts van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 12 Louwmaand 1811; ondertrouw HRL; Maandag den 16 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerden nog ter Vergadering P.J. Timmermansknegt alhier, met desZelfs Huisvrouw, dewelke door den fiscus geciteerd Waaren, over tusschen hun geduirige ontstaane oneenigheden, en Huistwisten en Zijn deZelve egtelieden, na beiden gehoort te Zijn, Serieus vermaand tot een rustige en vredige Levenswijs voortaan. (GAH45)
Pieter Joosten turfleverancier 1744-1753; Anthony Verschuur ende Antje Beernts, beide van HRL, komende wegens de bruid P.J. desselfs swager, 8 Jan 1752; Remonstreert met schuldige eerbiedigheit Lammert Teyes ge?- digde Turfdrager binnen deese Stad, dat den suplnt wel genegen was omme sijn amploy over te transporteeren op eenen P.J. sijnde een jongman daar toe seer bequaam die sulx ook van harten is begeerende dies volgens den supplnt c:vermits sonder Consent en gratie van UEd:Agtbaerheden niet vermag te geschieden, hem koomt addresseeren aan de tafel van ''t Ed:geregte met ootmoedig versoek ten einde haar Ed agtbaarheden in plaatse van den suplnt gedagte P.J. wederom tot ge?digde turfdrager binnen HRL gelieven aan te stellen op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden, daar toe staande en aanbehorende, quo facto etc, (was get), H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gedaan eligeert mits desen de persoon van P.J. tot meede ordrs Turfdrager binnen dese Stadt in plaats van Lammert Teyes, op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daartoe staande, mits doende den Eedt van getrouwigheit Actum den 24 nov 1738, (was get), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van d:Magistr:ab:sec:P. Reidema. ; Onder stonde; Praestitit Jus Jurandum in handen van de presid. Burgemr. Jelgersma. Actum den 24 nov 1738. In Kennisse van mij gesw:clercq P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft UE Achtbaarheeden met Schuldige eerbiedigheyd te kennen P.J. geswooren Turfdrager alhier, dat onlangs overleeden zijnde de persoon van Eeke Sjoerds in leeven geswooren Sakkedrager binnen deese Stad, die bedieninge vacant is; dan de supplnt:wel gaarne genegen zijnde deese bedieninge waar te neemen, en in des selvs plaatse als geswooren Sakke drager aan gesteld te werden, hebbende daar toe de vereyschte bequamheyd. Soo versoekt de supplnt gedienstelijk en seer onderdaniglijk; UE Achtbaarheeden gelieven uit sonderlinge gunste hem supplnt:in plaatse van voornoemde Eeke Sjoerds aan te Stellen tot geswooren Sakkedrager deeser Steede, op lasten, profijtten pligten en gehoorsaamheeden daar toe Staande quo facto etc:(was get:) J. Tjallingii; /:In margine Stonde:/ de Magistraat accorderende het versoek nomineert en Stelt mits dee sen de Supplnt:P.J. tot meede ordris Roggedraeger binnen deese Stad op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 20 dec 1751 (:was get:Harms Siccama onderstonde Ter ordtie van de magistr:(get:M; V; Idsinga. ; Lager Stonde; den 20 dec 1751 heeft P.J. den Eed van getrouwigheid als ordris Roggedraeger gepresteerd in handen van de Hr presid:Burgemr H: Siccama. /:onder Stonde:/In kennisse van mij Secretaris get: M: V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 21 feb 1757 over op Jan Jansen; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Harmen Eeuwes ende Trijntie Beerns beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs swager P.J., 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; Lodewijk Gerrits ende Antie Beerns, beide van HRL, huw.aang. 24 jan 1739 HRL, komende voor de bruid desselvs Swager P.J. ; huw aang. HRL 1739
Pieter Joris ovl 13 sep 1802 HRL, huwt met Antje Anskes op 16 dec 1798 HRL, komt van HRL, kind: Hielkje Joris, geb 11 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1824, ovl 1850
Pieter Joris huwt met Dieuke Tjerks, beyde van HRL, sijn geproclameert 6, 14 en 20 May 1742 en doe ook getrouwt; P.J. ende Dieuke Tjerks beide van HRL, koomende voor de bruid de burgemr. C:Veersma desselvs broodheer, 5 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; P. Jooris en Wijke Ruerds, beyde van hier, huw.aang. 7 feb 1733 HRL, Comende voor de bruyd de Burgr Agema; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Pieter Jorna ovl voor 1845, huwt met Wikje Andries; BS ovl 1844
Pieter Josephs zie: Bakema, Hamers, Huisman
Pieter Joukes Doytse Tjeerds ende Minke Tieerds, beide van HRL, huw.aang. 14 feb 1739 HRL, Commissaris Burgemr. Hania, koomende voor de Bruit P.J., opsigter; huw.aang. HRL 1739
Pieter Jurjens zie: Ames, Braammeyer, Reidsma
Pieter Jurjens Maandag den 4 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, Tjalke Coster, Cornelis de Boer, Gerrijt Harkes, P.J., Symon Geit, Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, Johannes van Belkum, Jacob Alberts, Ids Gosses, Joh?s Velthuis, Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43)
Pieter Jurjens ged 11 jan 1757 Grote Kerk HRL, zv Jurjen Jansen en Aafke Tjallings
Pieter Jurjens woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Jurjens woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Jurjens Gerardus Willems van Campen en Lijsbeth Harmens, beide van HRL; zijnde wegens de bruid gecompareerd P.J., deszelfs schoonbroeder, 8 aug 1795; ondertrouw HRL
Pieter Jurjens ovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; voogden bet 22. :0 - aan de rentmeester van het Weeshuis tersaeke 2 jaar verdiend loon van P.J. als schoenmakersknegt bij Willem Hendriks, 14 mei 1772. (GAH1103); id. f. 42:0:0, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 65:0:0 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 65:10:0 door Uilke Jans en P.J. als schoenmakersknegts bi Willem Hendriks verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108); wed. gebruiker van wijk B-145, gealimenteerd, eigenaar is Berend Pol, 1814. (GAH204)
Pieter Jurjens huwt met Antje Cornelis op 20 apr 1800 HRL, koopt een kamer in 1802; huw Grote Kerk HRL 1800
Pieter Callenborn geb 1785 Amsterdam, 1e huwt met Marijke Cornelis Bosma op 14 mei 1809 HRL, 2e huwt met Froukje Zwart op 21 nov 1839 HRL, wonende te HRL, laatste afk. 7 mei 1809, wonende te HRL. 1809, gescheiden 5 mrt 1835 HRL, huw.get. bij B.R. vd Veer en L. Wybrens, wonende te HRL, stuurman, 1814, id. bij D. Dublinga en G.H. Pekelaar 1817, id. bij S.H. Pekelaar en F. Oostendorp, houtopziener, 1818, kind: Cornelis, geb 1 sep 1811 HRL, in zijn huis ovl Berentje Verwoest in 1811, oud 85 jaar, zv Adolf C, (gk), en Maria van Veen, (gk); huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811, huw 1814, huw 1817, huw 1818, huw 1835, huw 1839, ovl 1862; P.C. en Maria Cornelis, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; eigenaar en gebruiker van wijk F-157, varensgesel, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, onderwijzer in de zeevaartkunde, wijk F-165; VT1839; kind: Cornelis Pieters Callenborn, geb 1 sep 1811, ged 17 sep 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: Marike C. ; P.K. eigenaar van percelen nrs. 1030 en 1031 te HRL, zaakwaarnemer, woonplaats HRL, legger nr. 351, resp. huis en erf, huis en erf, resp. 120 en 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1569 te HRL, zaakwaarnemer, woonplaats HRL, legger nr. 351, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atl. Barr. d. en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1610 te HRL, zaakwaarnemer, woonplaats HRL, legger nr. 351, huis en erf, 154 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52); id. van perceel nr. 1824 te HRL, zaakwaarnemer, woonplaats HRL, legger nr. 351, schiphuis, 52 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 3. (bron: Kad. Atlas Barradeel een HRL. 1832, bl. 54)
Pieter van Kampen geb 1736 ... , ovl 8 sep 1811 HRL, wonende te in de Scheerstraat en doet overlijdensaangifte van Hemke Gerrits; bsha181ov
Pieter Karels zie: Zuyderhoudt
Pieter Karsten huwt met Tryntje Johannes, kind: Trijntje Pieters, geb 27 jul 1783, ged 10 aug 1783 Grote Kerk HRL
Pieter Carsten P.C. ende Antie Keimpes, beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselvs broeder Gerrit Keimpes, 24 Oct 1750; huwt met Antje Keimpes, beyde van HRL, geproclameerd den 25 octob: en den 1-8 nov 1750 en doen getrouwd; Tjebbe Harmens en Tjalkjen Wybes, beyde van HRL, koomende wegens de bruid P.C. desselfs swaeger, 7 dec 1743; Teeke Cornelis ende Tjalkje Wybes beyde van HRL, koomende wegens de bruyd P.K. desselvs swaeger, 8 Apr 1747; P.C. ende Sijtske Wybes, beide van HRL, huw.aang. 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid Wybe Wybes, des bruids vader; huw aang. Gerecht HRL 1734
Pieter Cats wonende te Leeuwarden in 1790; broer van Sible Cats; rentmeester van het Weeshuis bet f. 835:0:0 aan Pieter Jacobs Hanekuyk als gequalificeerde van Sible en P.C. volgens bijgaand assignatie, terzaake geleverde kleedbaare winkelwaaren tdv ''t Weeshuis, quit. no. 2, 28 jan 1789. (GAH1121); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 818:11:0, quit. no. 12, 14 may 1790 (GAH1122); id. f. 727:0:0, quit. no. 13, 30 apr 1791. (GAH1123); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Abbe Cats, ter zaake geleverde kleedbare stoffen, f. 1027:7:0, 26 may 1792, quit. no. 8 (GAH1124); id. samen met J. Cats, f. 526:0:0, 11 jun 1793, quit. no. 7 (GAH1125); id. samen met Sible Cats, f. 508:2:0 ter zaake geleverde kleedbare Stoffen, 18 sep 1794, quit. no. 10 (GAH1126); id. f. 326:4:8, 29 nov 1796, quit no. 11 (GAH1128)
Pieter Kayser zie ook: P. Keizer; eigenaar en gebruiker van wijk H-013, schoenmaker, 1814. (GAH204)
Pieter Keimpes zie: de Jong, Roedema
Pieter Keimpes Op de belijdenisse des Geloof Gedoopt 16 apr 1756 Grote Kerk HRL, de Jong Egteman op de Zuiderhaven; op belijdenisse des Geloof ged 2 aug 1754 Grote Kerk HRL; Akke Andries, huis vrou van P.K. de Jong op de Nieuwe Haven
Pieter Keyzer zie ook: P. Kayser; huwt met Petronella Jans de Wolf, schoenmaker, wonende te HRL 1845; BS ovl 1845; oud 66 jaar, geb Hachenberg, Dld, en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-013; VT1839; P.K. eigenaar van perceel nr. 1728 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 368, huis en erf, 49 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart ren Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, P.K., Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Pieter Christiaans zie: Riem; (2x)
Pieter Christiaans huwt met Gerritje Klaasses, kind: Hinke Pieters, geb 2 nov 1780, ged 21 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Christiaan Pieters, geb 7 mrt 1782, ged 26 mrt 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: G. Laases; kind: Hinke Pieters, geb 24 jan 1788, ged 12 feb 1788 Grote Kerk HRL, moeder als G. Lases; kind: Hitje Pieters, geb 12 jun 1792, ged 1 jul 1792 Grote Kerk HRL
Pieter Christiaans ovl voor 1815; huwt met Rinkje Harmens/Reins, indertijd echtelieden te Stavoren, kinderen: Antje de Bruin, geb 1769 Stavoren, Pier Pieters de Bruin, geb 1761 Stavoren; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1837; wed. P.C. gebruiker van wijk E-245; medegebruiker Johannes Harmens wed. ; eigenaar is Johannes Homburg wed., 1814. (GAH204)
Pieter Christiaans huwt met Geeske Ockes, beide van HRL, geproclameert de f. 8:12:15 okt en getrout de 31 Xber (= december) 1758 in de Westerkerk; kind: Grietie Pieters, ged 26 feb 1760 Grote Kerk HRL
Pieter Christoffel zie: Knikker
Pieter Kein Vrijdag den 13 Sept 1799; de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering eenen P.K., Welke in de gepasseerde Nagt, door den Burger Wagt gearresteerd Was, over gepleegde Brutaliteiten, in ''t Werfhuis ''De Hoop''. en is dezelve na gedane Confessie op Zijne betuiging, dat hij beschonken geweest Was, en verdere verzoeken van Excuus, bij Moderatie gecondemneert in eene boete van drie Goud Guldens boven de Kosten, aan den Fiscus. (GAH45)
Pieter Claasen zie: Bakker, Blok, Burghout, Duinmeyer, Faber, Leystra, Metselaar, Nap, van Noorden, Visser, 2x de Vries
Pieter Klaases ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL, zv Klaas Pieters en Aukje Uilkes
Pieter Claases geb 1 jul 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL, zv Claas Hendriks en Rikje Minnes
Pieter Klaasses huwt met Eelkje Beerends, kind: Dieuke Pieters, geb 19 dec 1790, ged 4 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Pieters, geb 1 jan 1793, ged 22 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Antje Pieters, geb 24 aug 1796, ged 25 okt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Berend Pieters, geb 12 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL, moeder als E.B. Siderius
Pieter Klaasses huwt met Sytske Aarts, kind: Menke Pieters, geb 18 nov 1783, ged 9 dec 1783 Grote Kerk HRL
Pieter Klaases geb 7 sep 1779, ged 24 okt 1779 Grote Kerk HRL, zv Klaas Pieters en Geertje Baaris, (ook: Barres); geb 24 feb 1781, ged 11 mrt 1781 Grote Kerk HRL, zv Klaas Pieters en Jetje Barres; geb 22 dec 1783, ged 18 jan 1784 Grote Kerk HRL, zv Klaas Pieters en Geertje Barres
Pieter Claasen woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Claasen woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Claases lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Pieter Claesen Remonstreert UEd:Agtbh:met verschuldigde Eerbied Ulbe Corneelis metselaar en meede ordinaris turfdraeger binnen deese Stadt, dat hij wel genegen was Sijn bedieninge van turfdraeger, over te draegen aen P.C., bontweever alhier ter Steede; Sijnde een Jongman daartoe bequam en die sulx meede is verlangende; dog sulken transport niet kunnende geschieden Sonder consent van UEd:Agtbh:So ist dat de Supplntn beyde haar verpligt hebben gevonden, hun hier over tot UEd:Agtbh:te addresseren, Seer onderdanig versoekende UEd:Agtbh:consent en approbatie is deese overdragte, en dat alle den gemelden P.C. door Ued:Agtbh:tot meede ordinaris turfdraeger deeser Steede mag worden benoemt en aengestelt, op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheden daer toe Staende; onder presentatie om den Eed daer toe Staende te presteren in handen van UEd Agtbh:welk doende enz:/was geteekend/H:Pesma Nris 1752 D: /In margine Stonde/; de Magistraet accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen de meede Supplnt P.C. tot meede ordinaris turfdraeger binnen deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheid en betaelende in de armbusch twintig car:gls:Actum den 30 okt 1752 Wopco Buma Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga; /Lager Stonde/; Op Heeden den 30 okt 1752 heeft P.C. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr Buma, ende twintig gulds in de armbusch betaeld In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pieter Klaassen P.K. en Trijntje Daniels Beva, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 jun 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Christina Pieters, geb 26 feb 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Pieters, geb 16 mrt 1788, ged 30 mrt 1788 Grote Kerk HRL
Pieter Klaassen P.K. en Baatje Oeges, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1779 HRL, en zijn den 30 daaraanvolgende getrouwd
Pieter Klaases P.K. en Arriaantje Warnars, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 29 nov 1772 HRL, en toen getout
Pieter Claasen P.C. en Uiltje Dirks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 nov 1807; ondertrouw HRL; kind: Japke Pieters, geb 7 may 1810, ged 20 may 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Uilkje D.
Pieter Claasen zie ook: Metzelaar; P.C. ende Antje Tjerks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Tromp, deszelfs oom, 27 aug 1791; ondertrouw HRL; P.K. en Antje Tjerks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Antje Pieters, geb 9 okt 1791, ged 5 nov 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Pieters, geb 4 dec 1793, ged 29 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Tjerk Pieters, geb 14 sep 1796, ged 2 okt 1796 Grote Kerk HRL
Pieter Claasen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:0:0 voor 1 jaar kostgeld van Adriaantje Berends, quit. no. 34, 7 sep 1786. (GAH1118); id. 22 aug 1787. (GAH1119); id. quit. no. 45, 2sep788. (GAH1120); id. 18 aug 1789. (GAH1121)
Pieter Claasen koopt en verkoopt woning 1801
Pieter Clases turfarbeider 1746-1761; Geeft UEd:Achtb:met Schuldige Eerbied te kennen P.C., hoe dat door het overlijden van eenen Andrijs Andrijs een gesworen turfdragersplaats is vacant geworden. en also de supplnt met die bedieninge sig gaarn sag begungstigd en niet kan geschieden sonder toestemming van UEd:Achtb: Soo versoekt de supplnt seer onderdaniglijk dat UEd:Achtb:de goedheit gelieven te hebben van hem in plaats van Andrijs Andrijs wederom tot meede ordrs Turfdrager van deese Stad aan te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende Q.F. Etc: Onder Stonde en was vertekent Cornelis Dronrijp; de magistraat accorderende het versoek nomineert mits deesen den supplnt P.C. tot meede ordrs Turfdrager binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande mits doende alvorens de Eed van getrouwigheit. Actum den 6 sep 1741 (was vert:) J. Agema, Ter Ordtie van de magistraat. ; Lager Stonde; Op heeden den 6 sep 1741 heeft P.C. den Eed als turfdrager gepresteerd Coram preside Agema. In kennisse van mij Secrts, (was vert:) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pieter Klazen pachter vd appel- en fruitmarkt 1811
Pieter Claeses rentmeester van het weeshuis bet f. 76:3:0 aan P.C. voor geleverde garst, ord. no. 9, 23 nov 1778. (GAH1109)
Pieter Claases huwt met Neeltje Ottes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 26 sep en den 1-8 okt 1741 en doe ook getrouwt; P.C. ende Neeltie Ottes beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs vaeder Otte Aukes, 23 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Klaas Pijtters, ged 14 jun 1746 Grote Kerk HRL; kind: Grijtje Pieters, ged 18 may 1745 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Pieters, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Pieters, ged 28 aug 1742 Grote Kerk HRL
Pieter Claases P.C. en IJffke Claasen, beyde van HRL, koomende de bruydegom gestrekt met zijn vader Claas Pijters en voor de bruid Meindert Cobus desselfs steevaader, 30 May 1744; huwt met IJfke Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert den 31 May en den 7-14 jun 1744 en doen ook getrouwt; kind: Jan Pieters, ged 8 feb 1757 Grote Kerk HRL; kind: Grietie Pieters, ged 24 jul 1763 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Piters, ged 3 apr 1753 Grote Kerk HRL; kind: Joris Pieters, ged 31 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: Jan Pijtters, ged 17 okt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Claas Pieters, ged 10 jan 1745 Grote Kerk HRL
Pieter Claasen huwt met Antie Joosten, beiden van HRL, geproclameert den 2-9 en getrout den 16 nov 1755; kind: Eelkje Pieters, ged 19 apr 1756 Grote Kerk HRL
Pieter Claasen Claas Jacobs, houtkoper, ende Jeltje Ennes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid P.C., 5 Nov 1746
Pieter van Klaveren geb 1780 ... , ovl 27 jan 1817 HRL, huwt met Eva Wiebes Meelman, kinderen: Jetske vK, geb 1809 HRL, Maria vK, geb 1816 HRL, (gk), meester hoedemaker 1817, huw.get. bij K.H. Wijga en T. Meelman, behuwd broeder bruid. wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1817, ovl 1853, huw 1854; gebruiker van wijk C-122, hoedemaker, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); P. vK. en Eva Wiebes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 apr 1808; ondertrouw HRL; erven P. v. K. eigenaresse van perceel nr. 624 te HRL, winkelierse, woonplaats HRL, legger nr. 372, huis, 32 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Pieter Klein ovl voor 1802, huwt met Aaltje Pieters, wonende te Leeuwarden
Pieter Kleises zie: Lanting
Pieter Knikker geb 1811 Leeuwarden, ovl 12 mei 1859 HRL, huwt met Jacoba Jans de Goede (gk), op 16dec137 HRL, werkman en soldaat artillerie Nat. Militie, wonende te HRL, zv Christoffel K, en Jantje Rauerda; BS huw 1837, ovl 1859
Pieter Knobeloch hm ... , kind: Sara K, geb 1804 Leeuwarden; BS ovl 1871; huwt met Sara Klaasses, kind: Klaas Johannes Knobloch, geb 12 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL
Pieter Coenraad zie: Kun?
Pieter Coerts en Jetske Douwes, beyde van HRL, huw.aang. 6 okt 1736 HRL, komende weegens de bruid Jentje Gerrijts, desselfs Schoonbroeder; huw.aang. HRL 1736
Pieter Kok ovl 21 feb 1791 HRL, oud 45 jaar
Pieter de Kooning P. dK., soldaat ten dienste deezer Landen ende Grietje Gerrijts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Emanuel Steiger, goede bekende, 31 okt 1795; ondertrouw HRL
Pieter Cool geb 1808 Amsterdam, huwt met Catharina Fontein op 30 mei 1838 HRL, leraar DG-kerk, wonende te HRL, huw.get. bij A. Harmens en B. Fontein, aangehuwde broeder bruid 1839, id. bij S.W.H.A. van Beyma thoe Kingma en E.M. Fontein, aangehuwde broeder bruid 1841, zv Gerrit C, 9gk) en Imkje Menalda; BS huw 1838, huw 1839, huw 1841; oud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, DG-predikant, wijk G-001; VT1839
Pieter Kool oud 39 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk F-233; VT1839
Pieter Cornelis zie: Beitschat, Bleeker, Jansen, Kuiper, Martens, Monsma
Pieter Kornelis Extract uit het Doopboek der Hervormde Gemeente van Stavoren. Jantjen dv P.K. en Jeltje Sikkes geb te Stavoren op den Veertiende jul 1700 en Negentig is ged den Eersten Augustus. Stavoren den 28 mrt 1816
Pieter Cornelis Maandag den 18 nov 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde in Plaats van P.C., Welke uit hoofde van begaane delicten, van Zijne Post als turfdraager heeft moeten Werden vervallen verklaard, Wederom tot turfdraager aangesteld, den Burger Sijtze Bernardus, en is dezelve ten dien einde daadelijk onder Eede genoomen. (GAH45); Donderdag den 7 mrt 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde wijders ter vergadering den Burger Anthoonij van Aken, dewelke verklaarde, uithoofde dat hij uit deeze Stad met er woon ging vertrekken, van Zijnen Post als Turfdraager te resigneren, waartoe daadelijk Weder in deszelfs plaatze is aangesteld den Burger P.C. (GAH44); Donderdag den 14 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierden P.C. en Willem Dirks in derzelver Respective bedieningen, als turfdraagers onder Eede genoomen. (GAH44)
Pieter Cornelis ende Claaske Fekkes, beyde van HRL, huw.aang. 13 okt 1736 HRL; Coram Preside Hania, komende weegens de bruid desselfs broeder Dirk fekkes; huw.aang. HRL 1736
Pieter Cornelis Fokke Jans van Bolsward ende Sjoukjen Tjipkes van HRL, huw.aang. 21 apr 1736 HRL, komende voor de bruid P.C. ; huw.aang. HRL 1736
Pieter Corneelis ged 12 okt 1750 Grote Kerk HRL, zv Corneelis Pieters en Rinske Lujtjes
Pieter Cornelis ged 20 apr 1755 Westerkerk HRL, zv Cornelis IJes en Idske Pieters
Pieter Cornelis huwt met Grietje Jans, kind: Geertje Pieters, ged 29 jan 1765 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Pieters, ged 19 jul 1768 Grote Kerk HRL
Pieter Cornelis vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 76, 1 mrt 1804; woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Cornelis Tobias Jans en P.C., schippersknechten te HRL, verzoeken te worden gebenificieerd met de lootsmansplaats, vakant geworden door het overlijden van Haaye Jans. President P.J. Coulbout en secretaris Feddema zullen onderzoek instellen naar hun kundigheden en goede conduit. Zullen ge?xamineerd worden op punt ??n door deskundige personen. Daarna verslag aan de Raad, 3 feb 1800 (GAH46); president P.J. Coulbout en secretaris Feddema, alsmede de old-kapitein van het Admiraliteitsjacht Jan Buisman en de old-schuitschipper Thijs Johannes Stoef, welke beide laatstgenoemde burgers door P.J. Coulbout en Feddema zijn verzocht om de beide sollicitanten omtrent de kundigheden tot goede waarneming van die post nauwkeurig te willen examineren. Kandidaten zijn afzonderlijk ge?xamineerd. P.C. overtreft Tobias Jans verre in kundigheden. Wordt dadelijk aangesteld tot lootsman te HRL na de eed te hebben afgelegd in handen van president P.J. Coulbout, 6 feb 1800 (GAH46)
Pieter Kornelis geb 20 feb 1775, ged 7 mrt 1775 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Jans en Grietje Sijtzes
Pieter Cornelis opzigter, 8e quartier, Buitenbuurt, Franekerpoortsbleek, links: f. 0:1:0, rechts . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -2:0 (GAH650)
Pieter Cornelis zie ook: P.C. Leyen; huwt met Klaaske Jochums, kind: Jan Pieters, ged 18 apr 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Cornelis Pieters, geb 17 mrt 1797, ged 2 apr 1797 Grote Kerk HRL
Pieter Kornelis P.K. van Almenum en Dieuke Alberts van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Albert Pieters, geb 12 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Sijke Pieters, geb 13 aug 1794, ged 27 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Sara Pieters, geb 11 jul 1796, ged 2 aug 1796 Grote Kerk HRL; zie ook: P.C. Bleeker; Jacobus Riet en Nicolaas Burgaarden ontslagen als nachtwakers, omdat zij op dinsdagnacht 6 jan 1801 niet op hun posten waren aangetroffen. In hun plaats Berend Wannemakers en P.C., 8 jan 1801 (GAH47); P.C., voormaals bleker alhier, en Albert Pieters, wegens geringe gnobberij en straatschenning 2 etmalen te water en te brood in de Pekelkuip, ma. 24 mrt 1800 (GAH46); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis de huur van 5/8 gedeelte van de Bleek buiten de Franeker Poort: f. 106:5:0, AF: Re?el: f. 19:6:6, resteert f. 86:18:10, 21 jun 1795, no. 28 (GAH1127); id. 1 dec 1796 (GAH1128); Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en Negentig den dertiende aug is Geboren Zijke, dv P.C. en Dieuwke Alberts. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 nov 1815
Pieter Cornelis betaalt aan de voogden van het Weeshuis wegens losse landhuur of propijn aan de rentmester van het Weeshuis f. 11:2:8, 13 mei 1763. (GAH1093); id. f. 22:5:0 terzake huur van 8 pondematen laag greydeland ih zuidoosten van HRL onder Almenum, no. 2, (losse landen), 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. over 1767. (GAH1097); rendante brengt voor ontvang enige ingekomen huren, o. a. van P.C., f. 39:10:0 voor het laatste jaar huur van 2 stukken los land samen groot 14 pondematen naast elkanderen gelegen, om de zuid oost van HRL onder Almenum, nos. 2 en 3, 1768. (GAH1098)
Pieter Cornelis geboortig van Winsum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed van getrouwigheid af in handen van pres. burg. F. Acronius op 15 apr 1776. (burgerboek)
Pieter Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 139:17:0 voor 3 varkens aan ''t Weeshuis geleverd, kwit. no. 2, 18 nov 1775. (GAH1106); id. f. 366:18:8 voor geleverde 7 varkens, kwit. no. 1, 22 okt 1776. (GAH1107); id. f. 175:16:0 voor geleverde 4 varkens, kwit. no. 1, 18 okt 1780. (GAH1111); id. f. 196:6:14 voor geleverde 4 varkens tot gebruyk van ''t Weeshuis, kwit; no. 1, 23 okt 1781. (GAH1112); id. f. 302:0:0 voor 6 overjaarsche en 1 spalling varken, ord. no. 2, 19 okt 1779. (GAH1110); id. f. 330:7:0 voor 4 geleverde koeien voor ''t Weeshuys geslagt, kwit. no. 2, 24 nov 1781. (GAH1112); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 302:0:0 voor 6 overjaarse en ??n spalling varken, kwit. no. 2, 19 okt 1779 (GAH1110)
Pieter Cornelis ovl voor 1834, huwt met Fettje Reins, kind: Martje Pijtters, geb ...; BS huw 1833
Pieter Cornelis verkoopt een schuur en veestalling voor 490 Caroliguldens op 5mei17 98 aan Sikke Dirks, ongehuwde minderjarige jongeling te Sneek, gesterkt cum curatoribiis Sible Sjoerds van Longerhouw en Allard Pieters te Workum
Pieter Cornelis Hendrik Jansen en Cornelia Pieters beide van HRL, koomende weegens de bruid P.C. des selves vaeder, 12 Sep 1750
Pieter Coulbout zv kleermaker J.P.C., gesterkt met zijn vader, (en op diens verzoek), moet ter vergadering verschijnen wegens allergrofste dobbelen en spelen ten huize van kastelein de Jong bij de Kerkpoort. Uit consideratie met zijn ouders en zijn betoond berouw wegens zijn gedurige misdrijven, en zijn ouders toegebracht verdriet, niet gestraft met boete, noch corporeel; hem wordt aangekondigd dat nauwkeurig op zijn gangen en gedrag gelet zal worden en zodra er weer iets voorvalt, er ten strengste lijfelijk zal worden gestraft. Kastelein de Jong gestraft met 10 Goudglds boven de kosten, bij poene van suspens in de tap, gedurende 3 weken, en de boete binnen 24 uur te betalen. Hij zal alle spelen en dobbelarijen uit zijn huis weren, 2 jun 1803 (GAH49)
Pieter Kuiper geb 15 jul 1802 HRL, ged 1 aug 1802, N.H., zv Cornelis K, en Sara Cornelis Tromp; dopen Grote Kerk HRL 1802
Pieter Cummel ovl voor 1815; huwt met Jantje Hendriks, kind: Hendrikus, geb 1791/1800 HRL; BS ovl 1856; kind: Izak Pieters Kummel, geb 19 aug 1787, ged 4 sep 1787 Grote Kerk HRL, moeder als J. Berends; kind: Berend Pieters Cummel, geb 8 jan 1789, ged 3 feb 1789 Grote Kerk HRL, moeder als J. Berends; kind: Berber Pieters Kummel, geb 16 sep 1790, ged 28 sep 1790 Grote Kerk HRL, moeder als: J. Berends; kind: Rigtje Pieters Kummel, geb 6 mrt 1792, ged 11 mrt 1792 Grote Kerk HRL, moeder is J. Barends; kind: Berend Pieters Kummel, geb 29 aug 1793, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL, moeder als J. Berends; kind: Richje Pieters Kummel, geb 19 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL, moeder als J. Berends; kind: Rijkes Pieters Kummel, geb 10 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL, moeder als J. Beernts; wed. P.C. gebruiker van wijk G-106, eigenaar is Willem Moes, 1814. (GAH204); ed. P.C. gebruiker van wijk G-106; eigenaar is Willem Moes, 1814; (GAH204); woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Kun? geb 1797 Franeker, ovl 6 dec 1849 HRL, huwt met Sjieuwke vd Meulen, uurwerkmaker, zv Coenraad K, en Jantje ... ; BS ovl 1849; oud 42 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, klokmaker, wijk G-159 VT1839
Pieter Laases huwt met Trijntje Meiles, beyde van HRL, geproclameerd den 31 octob:en 7-14 nov 1745 getroud 30 dito
Pieter Lanting Vrijdag den 2 feb 1798; Het Gerechte Extra Ordinaires Vergadert zijnde, wierde voorts na voorgaand ontbod in ''s Gerechts Vergadering den Commissaris P: L. ernstig onder het oog gebragt, waarom hij het Gerecht niet had geinformeerd, doen onlangs Eile Faber met zijn gekogt Trekschip, als Schipper na Leeuwarden was gevaaren, zonder dat hij daar toe door het Gerechte was aangesteld of geapprobeerd, en verders hem gelast de Praesident te informeeren wanneer Faber Weeder onderneemt of tendeert om te vaaren ten einde, om in dien gevalle Verder Werde gedisponeerd naar behooren. (GAH43); Donderdag den 15 mrt 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, is aan P.L., als Commissaris van de Trekscheepen, geaccordeert om agt daagen buiten de Stad te moogen gaan, en zijn Zoon onder toeverzigt van een bekwaam Vertrouwd Persoon zijne Post te moogen laaten Waarneemen. (GAH43); Maandag den 2 apr 1798; Het Gerechte der Stad HRL ordrs Vergadert zijnde, werd bij het Gerechte der Stad HRL in aanmerking genoomen, dat den Burger P.L., Commissaris der Trekscheepen alhier door het Committ? der Marine in ''s Hage is benoemd en aangesteld tot Eikmeester, bij het departement de Marine, in het voormaalig gewest Friesland; - dezelve dus van Weegens het Committ? de Marine een favorabele post bekoomen hebbende, en wel van dien aard waar door hij dikwels in de onvermijdelijke noodzaakelijkheid zal Werden gebragt van zijne post als Commissaris der Trekscheepen in ''t geheel niet, of niet na behooren te kunnen waarneemen, behalven dat het na sustenue van het Gerechte Strijdig is, dat iemand van weegens het Committ? de Marine een Post zal bedienen en te gelijk een voor de Stad Waarneemen, en dus twee gansch Verschillende Verbintenissen moet aangaan, heeft het Gerechte uit Consideratie van dien, na rijpe deliberatie goedgevonden den Burger P.L. door het aanneemen der post bij het departement de Marine van zijne post als Commissaris der Trekscheepen, vervallen te verklaaren, zoo dezelve daar van Vervallen verklaard word bij deezen, zullende derzelve gedagte post egter tegens het ordinair Tractament moeten blijven waarneemen tot Pmo may dezes jaars. en zal Extract deezes aan hem werden gesuppediteerd tot zijn naricht. (GAH43)
Pieter Lanting weesvoogden betalen f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van Claas Reins en P.L., 12 aug 1794 (GAH1126); id. f. 49:0:0 door de weesjongens Claas Reins en P.L. bij de huistimmerman Jan Broers verdiend, 3 feb 1801 (GAH1133)
Pieter Lanting woont in 7e quartier, huisno. 161, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, 1 may 1803, may 1804. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Lanting mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; weesvoogden bet f. 67:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verkogte 45 vragten kley aan P.L., 10 feb 1784. (GAH1115); gebruiker van wijk E-055, ijkmeester, eigenaar en medegebruiker is Coert Duman wed., 1814. (GAH204)
Pieter Laquaart woont in 5e quartier, huisno. 7, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, 1 may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); met Sierk Laquaart op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 700:0:0 (GAH650); woont met Sierk Laquaart in 5e quartier, links:. -13:0, rechts: . -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Leenderts zie: Roorda
Pieter Leenstra huwt met Catharina ... , kind; Ruurd, geb 1797 Sneek; BS ovl 1859
Pieter Lenses van Mackum, huwt met Trijntje Simons Persijn, van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 mrt 1741 en getrouwt den 26 dito; huw.reg. N.H. HRL; Pijtter Lenses van Mackum ende Trijntie Symons Persijn van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Hessel Doekeles, en vertoonde de Bruidegom door ook cedultje consent van sijn vader, 4 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Baukje Pieters Lenzius, ged 13 jun 1754 Westerkerk HRL; kind: Lens Pieters Lensius, ged 24 feb 1752 Westerkerk HRL
Pieter Lensius ovl voor 1825, huwt met Anke Hibma; BS ovl 1824; ovl 25 jan 1788 HRL, oud 74 jaar; P. Simons Lentzius junior en Anke Hibma, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft een beugelchais met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0, 2 may 1795; (GAH650)
Pieter Lieuwes ende Geertie Pijters, beyde van HRL, huw.aang. 10 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Petrus Marnstra, desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Pieter Lieuwes geb 17 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Berends en Aafke Pieters; fuches dopen Grote Kerk HRL
Pieter Linsius ovl voor 1815; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:3:0 terzaake geleverd hout, quit. no. 63, 25 nov 1788. (GAH1120); id. f. 55:5:0, quit. no. 13, 31 dec 1789. (GAH1122); id. f. 46:4:0, quit. no. 62, 30 nov 1790. (GAH1122); id. f. 2:7:0 terzaake geleverd hout aan de Bank van Leening, quit. no. 10 25 nov 1788. (GAH1120); id. f. 35:5:0, quit. no. 3, 31 dec 1789. (GAH1122); id. f. 3:0:0, quit. no. 8, 30 nov 1790. (GAH1122); wed. P.L. gebruiker van wijk C-158, eigenaar en medegebruiker is Rinse S. Seba, schipper, 1814. (GAH204); woont in 4e quartier, huisno. 38, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, 1 may 1803, may 1804. (GAH650); woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Lodewijks huwt met Geertje Michiels, afwezig en wiens verblijf onbekend is; BS huw 1825
Pieter Lolkes Christoffel Fokkes Klein van HRL. ende Saakje Pieters Schouwerwou van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.L., 4 may 1793; ondertrouw HRL
Pieter Loman P.L. van HRL, en Jetske Jeltes van Leeuwarden, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 30 mei 1773 HRL, en deze personen op dato dezes 6 jun 1773 HRL; bij ons getrouwt, na vertoonde adtestatie van Leeuwarden van 31 mei 1773, getekend Corns. Blom, Eccles Leov. en T. van Kooten, coster aldaar
Pieter Lourens P.L. eigenaar van perceel nr. 1350 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 429, huis en erf, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Pieter Laurens LAURENS (1814), LOUWRENS, (1814, 1853)
Pieter Lourensen Anthonij Roelofs ter deus ende Maria Elisabeth Lourensen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.L., deszelfs vader, 4 may 1805; ondertrouw HRL
Pieter Louwerens huwt met Gerritje Alberts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 jul en 5 aug 1742 en doe ook getrouwt; P.L. ende Gerritje Alberts beide van HRL, en verklaerde de moeder soo van de bruidegom als bruid dit huwelijk met haer consent te zijn, 21 jul 1742; ondertrouw N.H. HRL
Pieter Lucas ende Trijntie Joostens, beyde Van HRL, huw.aang. 31 okt 1733 HRL, Comende Voor de Bruid Vr:Baxma, desselfs curator; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Pieter Lucas ovl voor 1814, huwt met Wikje Douwes, kind: Lucas Pieters Hildema, geb 1771 Lollum; BS Franeker huw 1813
Pieter Luitjes zie: Faber
Pieter Luitjes ged 16 apr 1741 Westerkerk HRL, zv Luitje Pieters en IJfke Pieters
Pieter Luitjens ged 7 dec 1766 Westerkerk HRL, zv Luitjen Pieters en Trijntie Jans
Pieter Luitjes woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1:0 (GAH650)
Pieter Martens zie: de Boer, Hoekstra, Schaaf, van Vliet
Pieter Martens Pieter Pietersen Prins van Pingjum ende Mintie Pieters onder Almenum, huw.aang. 20 feb 1735 HRL, komende voor de bruid P.M., des-selfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Pieter Martens geb 18 mrt 1782, ged 7 apr 1782 Grote Kerk HRL, zv Marten Johannes en Sjoukje Pieters; geb 8 jul 1795, ged 21 jul 1795 Grote Kerk HRL, zv Marten Johannes en Sjoukje Pieters
Pieter Martens Ids Haeyes ende Martjen Pieters, beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs vaeder P.M. en vertoonde de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder Haaye Fokkes tot Franequer, 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Pieter Martens P.M. vrouw ovl 3 nov 1803 HRL, oud 64 jaar
Pieter Martens Harmen Beens van Drogeham en Durkje Pieters van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.M., deszelfs vader, 21 sep 1805; ondertrouw HRL
Pieter Martens ovl 1789 Joure, huwt met Geertje Meiles, kind: Klaas Pieters vd Meulen geb 1786 Joure; BS huw 1821
Pieter Maserus ontvangt lijfrente 1764-1766
Pieter Matthijs zie: Ouendag
Pieter Mathijsen woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namens ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: f. 1:0:8; (GAH650)
Pieter Matthijssen ovl 10 aug 1822 den Haag, huwt met Froukje Eeuwes, kind: Johannes Petrus M, geb 1802 den Haag, commies bij min. van Marine en Koloni?n; BS huw 1828; P.M. ende Froukjen Eeuwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Eeuwes, de broeder, 19 sep 1795; ondertrouw HRL
Pieter Matthijsen ovl 5 jan 1805 HRL, oud 59 jaar
Pieter Matthijssen huwt met Sjouwkjen Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 okt en 5-12 nov 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; P.M. ende Sjoukjen Clases, beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs broodheer Gerrit Tjallings, 28 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Pieter Meinderts zie: Vogelzang, de Vries
Pieter Meinderts geb 30 jan 1811, ged 26 feb 1811 Grote Kerk HRL, zv Meindert Jans en Antje Martens
Pieter Meinderts huwt met Trijntje Dijkhoff, wonende te Leeuwarden 1833, kind: Jurjen, geb 1809 Leeuwarden; BS huw 1833, ovl 1849
Pieter Messchart Dingsdag den 4 dec 1798; de Raad der Gemeente Extraordinaires Vergadert zijnde, verscheen ter vergadering, den Coopman P.M. van Hoorn, na dat dezelve de jongst voorgaande nagt op de voorwagt was bewaard geweest, uit hoofde dat hij geweigerd had, om de oorzaak zijner reise op te geven en is dezelve na Sterke Instantie van de Raad der Gemeente, en na dat hij beleed, dat zijne destinatie na delfzijl was, alwaar een schip lag, waar op hij Wegens zijn Vader en hem ordre moest Stellen Weder ontslagen, -des dat hij noopens zijne halstarrigheid. betaalde de Costen van deszelfs detentie. (GAH44); Donderdag den 11 apr 1799; de raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde geleezen een Extract uit het Reg. der besluiten van het uitvoerend Bewind der Bataafsche Republijcq Zijnde van deeze Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Extract uit het Reg. der Besluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek; Saturdag den 30 mrt 1799. Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Is geleezen het rapport van den Agent van Inwendige Politie van den 28 deezer loopende maand gerequireerd den 12 feb l. l. No. 26 op de requeste van P. Messchaert, woonende te Hoorn daarbij verzoekende eclatante Satisfactie voor den Hoon en beledigingen hem door het niet opgeeven van de oorzaak van Zijne Reys in het Vreemdelings Billet te HRL, door de Municipaliteit aldaar aangedaan; Waarop gedelibereerd Zijnde is dien Conform beslooten: het Verzoek van den Requestrant te declineeren ente wijzen van den hand en wijders aan de Administrative Municipaliteyt van HRL, aan te Schrijven om Schoon in het generaal het oogmerk der mesure der bij hem ingevoerde tekening van vreemdelingslijsten, approbeerende het hoofd der Colom op dezelve van oorzaak der Reize, waar over voorsz:verschil is voorgevallen, en het Welk meerdere verschillen van dien aart ten gevolge Konde hebben te modificeeren- en Zal Extract deezes aan gem:Municipaliteyt en den Agent voorn:worden gezonden, als meede gelijk Extract aan den requestrant worden afgegeeven, tot informatie en naricht Respectivelijk. (GAH44)
Pieter van der Meulen huwt met Antje ... , kind: Sjoerd, geb 29 mrt 1801 Sloten; BS ovl 1860
Pieter van der Meulen huwt met Marijke Iversen, kind: Roelofke, geb 1788/91 Harl/Almenum; BS ovl 1858
Pieter Michiels geb 1 jul 1780, ged 18 jul 1780 Grote Kerk HRL; zv Michiel Pieters en Kristina Jans
Pieter Miedema geb 17 jan 1807 Bozum, ovl 31 okt 1866 HRL, huwt met Grietje Bangma, werkman in 1851, DG, ovl wijk G-083, zv Jelte M, en Tjitske Bonnema; BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-054, wijk G-032, 69, 74, 81
Pieter Miedema huwt met Grietje Jurjens Kierstra, kind: Rigtje, geb 1780/84 Hartwerd; BS ovl 1858
Pieter Miedema huwt met Aukje Koopal, kind: Haye, geb 1794 Boksum; BS ovl 1858
Pieter Minks zie: Ferwerda
Pieter Minks ovl voor 1815; huwt met Hinke Heeres, kind: Mink Pieters Boonstra, geb 1791 HRL; BS ovl 1829, ovl 1830; wed. P.M. gebruiker van wijk H-112, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); weduwe woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Minnes woont in 2e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Minnes P.M. en Maartje Bikker, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Pieter Minnes weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde verdiend loon van Jan Pieters als timmermansknegt bij P.M., 17 jun 1780. (GAH1111); id. f. 30:0:0, 11 mei 1782. (GAH1113); id. f. 60:0:0, 12 jul 1784. (GAH1115); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 198:4:0 terzaake verdiend tim-merloon, quit. no. 1, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 16:7:0, quit. no. 51, 30 nov 1786. (GAH1118); huwt met Aukje Scheltes, beide van HRL, geproclameerd de 29 mrt en de 5-12 en getrout de 19 apr 1761; kind: Minne Pieters, ged 6 apr 1762 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Pieters, ged 21 aug 1763 Westerkerk HRL; kind: Hiltje Pieters, ged 6 apr 1766 Grote Kerk HRL; Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: P.M., Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaa-kers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Donderdag den 18 okt 1798 ''s nademiddags; de Commissie ter ontbindinge der Gilden etc uit den Raad op het huis der Gemeente bij een gekoomen zijnde, zijn na vooraf daar toe versogt te weezen voor dezelve gecompareerd, de navolgende overlieden der ontbonden gilden, namentlijk Wegens het Gild van de: Zilversmeeden Tamme de Wit, IJsersmeeden Rein Faber, Chirurgijns Sikke Popta, Huistimmerlieden P.M., Scheepstimmerlieden Hartman Sijbrens, Metzelaars Johannes van Beemen, Bakkers IJpe Roodenhuis, Schoenmakers Gosling Piekenga, Kleermakers Pieter Willems, Vleeschhouwers Meinte Jaager, Schuitschippers Barend Visser, Groot of Wijdschippers Sijbout Hoornstra met deszelfs Adjunct Michiel Jacobs, en is door welgedagte Commissie aan de Comparanten gecommuniceerd dat zijlieden, door den Raadder Gemeente waaren genomineerd respective tot Provisioneele Commissarien, over de ontbonden gilden, en daar toe bij deezen wierden aangesteld, en geauthoriseerd het welk bij hen allen wierd geaccepteert. (GAH44); Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris P.M., en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Pieter Molenberg transporteert militairen 1807
Pieter Montes zie: Visser
Pieter Nannes zie: Veldboer
Pieter Nannings zie: Pronk
Pieter Nicolaas zie: Schenkius
Pieter Nieuwenhuizen huwt met Antje Kuiper, kind: Grietje N, geb 1787 Tzummarum; BS ovl 1839
Pieter van Noorden geb 1785 HRL, ovl 8 okt 1836 HRL, huwt met Elisabeth Tuininga op 19 mei 1822 HRL, huw.afk. 5 en 12 mei 1822, koopman in 1836, huw.get. bij J.L. Tuininga en L.J. Bosman, bakkersknecht, 1813, id. bij M.F. de Boer en R.R. van Dijk, 1815, id. bij D.S. Molenaar en B.J. Feddema, 1823, zv Klaas Jans en Trijntje Pieters; BS huw 1813, huw 1815, huw 1822, huw 1823, ovl 1836, ovl 1856; P. v. N. eigenaar van percelen nrs. 404 en 405 te HRL, commies, woonplaats HRL, legger nr. 485, resp. huis en erf, en pakhuis, resp. 168 en 77 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45 en 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 817 te HRL, commies, woonplaats HRL, legger nr. 485, huis en erf, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Pieter van Nuiland huwt met Alida Simons van Oetgem, (bij de ondertrouw: Otegem), beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout den 15 apr 1764 in de Westerkerk
Pieter Okkes zie: van der Stok
Pieter Ockes ged 27 okt 1740 Westerkerk HRL, zv Ocke Hessels en Grietje Pieters
Pieter Okkes huwt met Hylkje Hanses, kind: Hans Pieters, geb 22 jul 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL
Pieter Oldenburger oud 50 jaar, geb Pekel A en wonende te HRL. 1839, turfschipper, wijk B-110; VT1839
Pieter Oosterbaan Pieter Huidekoper in qualt. voor P.O., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 80:0:0 (GAH650)
Pieter Paludanus huwt met Tietje Gerrits van Dijk, kind: Thomas P, geb 1753 Oosterbierum; BS ovl 1827
Pieter Pas Johannes Pas, corporaal in de Compie van major Haersolte ende IJmkjen Pieters, beyde van HRL, koomende weegens de bruid P.P. 11 Mrt 1747
Pieter Paulus weduwe en zoon wonen in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Paulus woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Paulus Hendrik Jansen IJsenbeek ende Trijntje Johannes, beide van HRL; sijnde wegens de bruid gecompareerd P.P., desselfs swager, 5 aug 1789; ondertrouw HRL
Pieter Paulus ovl voor 1815; geb 1732 ... , ovl 2 aug 1817 HRL, huwt met Marijke Hendriks; BS ovl 1817; 1821 overlijdens; wed. P.P. gebruiker van wijk H-117, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); P.P. van Almenum ende Marijke Gerrijts van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Arend Bartling, deszelfs schoonmoeder, (?), 11 jan 1794; ondertrouw HRL; P.P. van Almenum en Marijke Gerrits van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 26 jan 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Pieter Paulus huwt met Marijke Gerrits op 26 jan 1794 HRL, komt van Almenum, laatste afk. 26 jan 1794; huw Grote Kerk HRL 1794
Pieter Pegman P.P., Corporaal onder de compagnie van capitein Paets en Antje Ales, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 2 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Rijk Pieters Pegman, geb 19 jan 1789, ged 27 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Wietske Pieters Pegman, geb 20 jan 1794, ged 4 feb 1794 Grote Kerk HRL
Pieter Petersen oud 60 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk C-122; VT1839
Pieter Petrus zie: Tassel
Pieter Philip huwt met Rinske Wybes, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout den 16 aug 1767
Pieter Phuilaar huwt met Welmoed Christoffels Kingema op 2 okt 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808
Pieter Piebes zie: de Jong, Waardenburg
Pieter Pijbes ged 21 may 1748 Westerkerk HRL, zv Pijbe Jacobs en Gertje Pieters
Pieter Piebes geb 27 aug 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL, zv Piebe Pieters en Dieuke Nutters
Pieter Piebes geb 1745 Grettingabuurt (is waarschijnlijk fout), ovl 29 dec 1826 HRL, huwt met Rinske Jochems, huw.get. bij F. Visser en A.A.H. Baarda, tichelaar, wonende te HRL, 1821, wonende te HRL 1826; BS huw 1821, ovl 1826; geboortig van Eernewoude, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Meintz, op 20 apr 1791. (burgerboek); gebruiker van wijk H-104, tichelknegt; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); P.P. en Rinske Jogchums, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, zijnde deeze geboden naderhand te Midlum aangegeven, 20 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL
Pieter Piebes huwt met Sijtske Huiberts, beide van Almenum, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 feb 1770; kind: Piebe Pieters, ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL
Pieter Piers huwt met Antje Ates, kind: Ate Pieters, geb 18 apr 1781, ged 15 may 1781 Grote Kerk HRL
Pieter Pieters zie ook: P.P. Louenaar; Wij Ondergetekenden Jan Alberts Bakker, Koopman te HRL en Hidde Dirks (=Hendriks) Bleeker, Schoenmaker aldaar, Verklaren bij desen dat ons ten vollen bekend is dat P.P. is Overleden in den Jare 1765 en Geertje Alberts (deszelfs huisvrouw) in den Jare 1764. (HRL 23 jan 1815)
Pieter Pieters en Hiltie Douwes, beide van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Stevader Jan Bruins; huw.aang. HRL 1737
Pieter Pieters P. Pieterzen ende Baukjen Okkes, beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1738 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader Okke Sioerds; huw.aang. HRL 1738; huwt met Baukjen Okkes, in Leeven Egtelieden, kind: Pieter Pieters, ged 17 jan 1741 Grote Kerk HRL
Pieter Pieters ged 17 jan 1741 Grote Kerk HRL, zv Pieter Pieters en Baukjen Okkes, in Leeven Egtelieden
Pieter Pieters ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL, zv Pieter Gerbens en Sijtske Jochems; l
Pieter Pieters ged 1 apr 1743 Grote Kerk HRL, zv Pieter Janz en Antje Rintjes
Pieter Pieters huwt met Neeltje Piebes, kind: Rinske Pieters, ged 30 jan 1746 Westerkerk HRL; en Neeltie Pijbes, beyde van HRL, huw.aang. 13 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Hendrik Martens; huw.aang. HRL 1736
Pieter Pieters ged 8 jun 1751 grote Kerk HRL, zv Pieter Haeyes en Lijsbet Lieuwes
Pieter Pieters ged 13 jan 1767 Grote Kerk HRL, zv Pieter Pieters en Hijlkje Pieters
Pieter Pieters ged 3 okt 1765 Westerkerk HRL, zv Pieter Freerks en Eelkjen Pieters
Pieter Pieters ged 6 apr 1762 Grote Kerk HRL, zv Pieter Pieters en Janke Gerrijts
Pieter Pieters huwt met Janke Gerrijts, kind: Pieter Pieters, ged 6 apr 1762 Grote Kerk HRL; kind: Gerrijtie Pieters, ged 3 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Pieters, ged 25 jul 1769 Grote Kerk HRL
Pieter Pieters geb 25 feb 1788, ged 23 mrt 1788 Grote Kerk HRL, zv Pieter Pieters en Janke Jetses; geb 10 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL, zv Pieter Pieters en Janke Jetzes; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven hondert drie en negentig den Tiende feb is Geboren Pieter zv Pieter Pieters en Janke Jetzes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 jan 1815
Pieter Pieters rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de Weesvoogden f. 123:14:0 die zij hebben ontvangen van den Directeur van het Fonds der Oude Arme zeelieden te HRL, weegens de afrekening van de weesjongen P.P., Matroos op de ''Admiraal T.H. de Vries'', gecommandeertt bij capt. Zeegers, 10 feb 1801 (GAH1133)
Pieter Pieters weesvoogden betalen f. 11:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaeke verdiende Loon van P.P., 16 jan 1810 (GAH1142)
Pieter Pieters weesvoogden betalen f. 10:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van P.P., 31 jul 1792 (GAH1124)
Pieter Pieters huwt met Janke Jetses, kind: Trijntje Pieters, geb 3 jun 1784, ged 22 jun 1784 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Pieters, geb 25 feb 1788, ged 23 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Pieters, geb 12 sep 1790, ged 28 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Pieters, geb 10 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Pieters, geb 28 jun 1795, ged 12 jul 1795 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven hondert drie en negentig den Tiende feb is Geboren Pieter zv Pieter Pieters en J.J. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 jan 1815
Pieter Pieters ged 5 mei 1772 Grote Kerk HRL, geb 14 apr 1772, zv Pieter Simons en Auckje Pieters
Pieter Pieters woont in 3e quartier, links:. -1 1/2:0, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Pieters Dirk Jansen van Midlum ende Baukjen Jochems van HRL, komende weegens de bruid P.P. desselfs oom, 4 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL
Pieter Pieters P.P. en Leentje Jansen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 may 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Pieter Pieters P.P. en Trijntje Jelles, beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Pietter Pietters, geb 13 jul 1783, ged 2 sep 1783 Grote Kerk HRL
Pieter Pieters P.P. en Ytje Ages, beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 nov 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en aldaar ten zelfden dage getrouwd volgens ingeleverd getuigenis
Pieter Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 14, nr. 28; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Pieter Pieters ovl 2 nov 1793 HRL, oud 42 jaar; ovl 27 jan 1787 HRL, oud 31 jaar; invent. nt. 320
Pieter Pieters Siebe Siebes van Schraard ende Helena Odolphi van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.P., deszelfs neef, 30 jan 1796; ondertrouw HRL
Pieter Pieters Anthoonij Willems ende Grietje Freerks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.P., goede bekende, 20 apr 1793; ondertrouw HRL
Pieter Pieters Albert Andries Jellema van Almenum ende Hiltje Pieters van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.P., deszelfs suster, 24 mrt 1792; ondertrouw HRL
Pieter Pieters bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 10:14:0 weegens 1 jaar huyr van de vooropkaamer in ''t huys op de Schrijtsen, 12 jul 1730. (GAH1060); P.P. is te reste gebleve 1 jaar huyr van de voorste opkaamer van ''t huys op de Schrijtse dat was versch. may 1730, 1730. (GAH1160)
Pieter Pieters voogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon van P.P. bi Jan Sijbrens van 12 mei 1768 tot 12 mei 1769 verdiend, mei 1769. (GAH1100); id. f. 66:0:0 van mei 1769 tot mei 1771 verdiend, 1771. (GAH1102); id. f. 70:0:0 wegens 2 jaar verdiend loon van P.P. als schoenmakersknegt, mei 1773. (GAH1104)
Pieter Pietersen eigenaar en gebruiker van wijk F-060, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk F-061, stalling, 1814. (GAH204)
Pieter Pieters turfarbeider 1761
Pieter Pieters huwt met Bregtje Watses op 2 aug 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807; P.P. van Almenum en Bregtje Watses van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 jul 1807; ondertrouw HRL
Pieter Pieters geb 1730 ... , ovl 26 dec 1816 HRL; BS ovl 1816
Pieter Pieters Christiaan Hendriks en Pietje Pieters, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder P.P., 1 Aug 1744
Pieter Pietersen geb 1781 ... , huw.get. bij Otto H.G. Tiedge en Grietje Keets, castelein te HRL; BS huw 1811
Pieter Pieters huwt met Hijcke Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 Jannewari 1766; kind: Sijtske Pieters, geb 2 okt 1773, ged 19 okt 1773 Grote Kerk HRL, moeder als: Hijlkje P. ; kind: Pieter Pieters, ged 13 jan 1767 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkje P. ; kind: Zijtske Pieters, ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkien P. ; kind: Trijntie Pieters, ged 11 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkje P.
Pieter Pislap ovl 10 jul 1804 HRL, oud 32 jaar
Pieter van der Plaat P. vdP. en Houwkjen Oenes Bruinsma, beide van HRL, laatst geproclameert op 15 aug 1773 HRL, en vervolgens met adtestatie naar Amsteldam vertrokken
Pieter Plantinga huwt met Sjouwkje Brouwer; BS ovl 1857
Pieter Plus gebruiker van wijk B-016, gealimenteerd; medegebruiker Klaas Jeltes vd Sluis, turfdrager; eigenaar is Tjeerd Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204); LUTSCHOUW, ANNA JOHANNES
Pieter Pluylaar P.P. van Leeuwarden en Welmoed C. Kingma van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Stephanij onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 sep 1808; ondertrouw HRL
Pieter Post weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Albert Jacobs bi P.P. verdiend, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 33:0:0 door Arjen Claeses als verfversknegt bj P.P. verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108)
Pieter van der Post huwt met Geertje ... , kind: Elisabeth Pieters vdP, geb 1788 Slooten; BS ovl 1846
Pieter Postma Leeuwarden den 31 Aug. 1799, 5e Jr der B:V
Pieter Posthumus/Postma op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 24:0:0 (GAH650)
Pieter Posthuma ovl 1856, huwt met Houkje Gaikes; BS ovl 1855
Pieter Postma Maandag den 30 okt 1797; Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, wierden ij plaatze van de afgaande Weesdiaconen T. d. W., Rein Vettevogel en Barend Martens, wederom door den Gerechte tot Weesdiaconen benoemd en aangesteld, de Burgers Marcelus Johannes Tamboezer, Johannes Rinsma, en Pieter Postma met besluit, om op Woensdag avond de afgaande voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de nieuw aangestelde, in hunne Posten te bevestigen, en dezelve gezamentlijk, op de tot hier toe gebruikelijke wijze te defroyeren. (GAH43)
Pieter Postma huwt met Antje de Reus, kind: Elizabeth Pieters Postma, geb 28 jan 1794, ged 25 feb 1794 Grote Kerk HRL; kind: Asuerus Pieters Postma, geb 13 jun 1797, ged 27 jun 1797 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Pieter Postma woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; wordt op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier, vermeld met de naam: Posthumus; zie aldaar; (GAH650)
Pieter Postma warenleverancier 1801
Pieter Postma huwt met Elisabeth vd Hout, kinderen: Rinske, geb 1775 HRL, Piebo P, geb 1771 HRL; BS ovl 1812; 1859 overlijdens
Pieter Pronk geb 1787 Ameland, ovl 3 feb 1847 HRL, huwt met Trijntje vd Weide, pakhuisknecht, zv Nanning P, en Antje Vlieger; BS ovl 1847; oud 32 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk C-103; VT1839
Pieter Rausen ovl voor 1815; erven P.R. eigenaar van wijk E-114; gebruiker Willem Bruggemeyer, koopman, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1-8; (GAH650)
Pieter Rauwerda huwt met Froukje ... , kind: Jantje R, geb 7 mrt 1790 Leeuwarden; BS ovl 1868
Pieter Reins zie: Vormer
Pieter Reinders ged 9 jul 1771 Grote Kerk HRL, zv Reinder Pieters en Hiltje Gerrijts
Pieter Reins huwt met Janke Hendriks, kind: Ietje Pieters, ged 5 mrt 1747 Grote Kerk HRL
Pieter Reinderts huwt met Fetje Claases, kind: Hans Pieters, ged 22 feb 1752 Grote Kerk HRL; kind: Claas Pieters, ged 17 feb 1750 Grote Kerk HRL; kind: Reinder Pieters, ged 7 mrt 1747 Grote Kerk HRL
Pieter Reinderts P.R. ende Sjoerdtje Claases, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vader Claas Claasen, 23 Oct 1745; huwt met Sjoerdje Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 otb en den 7 Novemb 1745 en getrouwt
Pieter Reins geboortig van Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft behoorlijke borgereed gepresteerd in handen van pres. Crijtenburg, op 3 aug 1735. (burgerboek)
Pieter Reins weesvoogden bet f. 34:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van P.R. op het tighelwerk van Sijbrand Hingst, 21 sep 1784. (GAH1115); id. f. 14:0:0 terzaake verdiende loon van P.R., 15 dec 1789. (GAH1122); id. f. 75:0:0 terzaake verdiende loon van Jan Berends, Haaye Andries, en P.R. als gleibackersgezels werkende bij de burg. H.R. Binksma, 18 may 1790. (GAH1122); id. f. 60:0:0 terzaake verdiende loon van P.R. na aftrek der kosten, 19 jul 1791. (GAH1123)
Pieter Reinders huwt met Taedske IJedes, beide van HRL, geproclameert de 12-19 en getrout de 26 dito 1758
Pieter Reinders huwt met Aaltje Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 21 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762
Pieter Reindersma huwt met Hinke Boonstra, kind: Janke, geb 1788 Arum; BS ovl 1848
Pieter Reyners weesvoogden bet f. 24:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Andries ... bij P.R. in 1 jaar met bootjemaken had verdient, 25 apr 1730. (GAH1030)
Pieter Rienks zie: de Boer
Pieter Rienks van Almenum ende Rinske Jurjens van Midlum, koomende weegens de bruid Herke Harmens, 2 mei 1744
Pieter Rientses zie: Tichelaar; P.R. van Achlum en Mettje Jans van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 11 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL
Pieter Riewersen ovl 14 mrt 1671, 54 jaar, Veerschipper tot Bolsward, huwt met Liefke Louers, Westerkerk; vdGaast gebraaflijst
Pieter Ringers geb 1792 Franeker, ovl 13 dec 1831 HRL, werkman, ongehuwd, zv Jacob Teunis en Baartje Pieters; BS ovl 1831
Pieter Rinzes Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en P.R., vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)
Pieter Rinzes ged 22 okt 1767 Westerkerk HRL, zv Rinze Pieters en Doettje Fransen
Pieter Rinses huwt met Eke Wouters, kind: Rinse Pieters, geb 12 aug 1782, ged 25 aug 1782 Grote Kerk HRL
Pieter Rinses woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Rinzes Pieter Alberts ende IJtje Johannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.R., deszelfs neef, 29 jun 1793; ondertrouw HRL
Pieter Rinzes rentmeester van het Weeshuis bet f. 44:14:0 aan IJede Hoornstra wegens verschooten penningen van zeekleeren voor P.R., quit. no. 10, 9 mrt 1790. (GAH1122)
Pieter Rinses ovl voor 1824, huwt met Trijntje Jacobs op 12 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1823
Pieter Rinzes ged 30 mrt 1756 HRL, zv Rinze Douwes en Janke Christiaans; dopen reg. N.H. HRL 1756
Pieter Rintjes zie: Dooyema
Pieter Rinties ged 26 aug 1753 Westerkerk HRL, zv Rintie Annes en Antie Lieuwes
Pieter Rintjes ged 19 mrt 1765 Grote Kerk HRL, zv Rintje Pieters en Jeltje Lieuwes
Pieter Rintjes geb 3 jan 1780. ged 25 jan 1780 Grote Kerk HRL, zv Rintje Pieters en Amkje Hanses
Pieter Rintjes huwt met Geertje Folkerts, kind: Rintje Pieters vd Post, geb 1765 Aalsum; BS ovl 1835
Pieter Ritskes ovl 21 apr 1684, 24 jaar, Jongesel, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Pieter Robijn huwt met Dieuwke Hidma, kind: Haye Pieters R, geb 1808 Achlum; BS ovl 1884
Pieter Roelofs zie: Marton
Pieter Roelofs ged 28 jan 1772 Grote Kerk HRL, zv Roelof Dirks en Janke Pieters
Pieter Roelofs P.R. van Kimswerd en Jaitske Jans van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 apr 1806; ondertrouw HRL
Pieter Rommerts zie: Broersma
Pieter Rommerts huwt met Antje Wiegers, kind: Rommert Pieters, ged 1 dec 1771 Grote Kerk HRL
Pieter Ros huwt met Neeltje Heeres, kind: Jan Pieters R, geb 1786 Leeuwarden; BS huw 1829
Pieter Rosen P.R., Canonnier onder de compagnie Artilleristen van capitein Majors Matack van HRL, en Angenis Driessen van Nymegen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 nov 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Pieter Roussel geboortig van Gulikkerland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert borgereed in handen van presiderent burg. Tabes, op 21 jul 1762. (burgerboek); huwt met Johanna Westendurp, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 okt 1766, (zijn geslnm nu vermeld als ''Roussen'')
Pieter van Rozendal oud 32 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk A-222 VT1839
Pieter de Ruiter geb 13 nov 1808 HRL, N.H., ged 29 nov 1808 HRL, in onegt geb zv Frederik dR, en Joukje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1808
Pieter de Ruiter geb 8 jul 1804 HRL, ged 12 jul 1804 HRL, ovl voor okt 1810 HRL, zv Abraham dR, en Gerritje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1804
Pieter Ruurds ged 15 sep 1744 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Pieters en Rinske Nannings
Pieter Ruurds ged 3 aug 1754 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Pieters en Lijsbert Andries
Pieter Ruurds zie ook: Zwart; geb 23 okt 1798, ged 6 nov 1798 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Pieters en Lijsbeth Ruurds
Pieter Ruurds huwt met Baukje Harmens, kind: Pietje Pieters, geb 2 okt 1776, ged 12 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Pieters, geb 2 jul 1778, ged 21 jul 1778 Grote Kerk HRL
Pieter Ruwerts ovl voor 1835, huwt met Foekje Johannes
Pieter Sannes Op heden den vijf en Twintigste apr Een duizend acht honderd zestien Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, de Heeren Simon Lambsma Ontvanger der Directe belastingen van de Gemeente Minnertsga woonachtig ten genoemden dorpe, Pieter Fontein Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Sexbierum woonachtig onder genoemden dorpe, Johannes Lambertuas Huber Vrederechter van het Canton Dronrijp, en aldaar woonachtig, Wybo Tuinhout Griffier bij het Vredegerecht van het Canton Sneek, en aldaar woonachtig, P.S. Rentenier wonende te deinum, Jan Huidekoper koopman en Tjalling Tjallingii Pieterzoon zonder beroep, beide wonende te HRL, alle geloofwaardig, en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van bekendheid te passeren ten behoeve van Mejffrouw Bauwkje Maria Dibbetz, Zonder beroep wonende ter dezer Stede HRL, waar af ouders zijn geweest de Heer Reinier de Klerk Dibbetz en Mevrouw Helena Charlotte van Rossum in der tijd Egtelieden gewoond hebbende te Sint Omer; Aan welk verzoek zij mits dezen voldoende verklaren te weten dat Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz voornoemd geb is te Duinkerken den vierden mei Een duizend Zeven honderd een en negentig en dus den vollen Ouderdom van vier en twintig Jaren heeft bereikt, gevende zij voor redenen van Wetenschap, dat zij gemelde Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz van der Jeugd af aan hebben gekend, en een speciale omgang met dezelve, en haar wijlen Ouderes hebben gehad, waar door Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Heeren Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid vertekend
Pieter Scharff huwt met Johanna Maria Reinbold, kind: Johan Joost Scharff, ged 18 dec 1749 Westerkerk HRL
Pieter Schelling P.S., soldaet in de Compie van majoor Manuel ende Janke Huberts beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd Cobus Fransen, 8 Nov 1749; huwt met Janke Huberts, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 Novemb 1749 en de 2 desemb getrouwt
Pieter Schellingwouw houthandelaar, ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde dijkbalken tdv de Zeewerken, 11 jan 1768: f. 1252:14:0; (geen boeknr; vermeld)
Pieter Schellingwouw huwt met Janke Nieuwhoff, kind: Pieter Pieters S, geb 1789 HRL; BS huw 1815
Pieter Scheltema Fokeltje Swerms en Jan de Rues, beide van HRL, huw.aang. 7 jan 1735 HRL, extraordrs, komende voor de bruid P.S., desselfs schoonbroeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Pieter Scheltema Geeft met Schuldige Eerbiet te kennen P.S. winkelier alhier ter Steede, hoe dat Foppe Dirks in leven Roggestorter binnen deese Stadt onlangs deeser weerelt overleeden zijnde deselve Functie ofte bedieninge van Roggestorten is vacant geworden en den Suppliant wel geerne Soude Sien dat UEd Achtbaarheeden zijn Suppliants zoontie Schelte Pieters Scheltema daer meede geliefden te benificeeren ende in plaets van den versturvene Foppe Dirks tot Rogge Storter binnen deese Stadt aan te Stellen op lasten pligten ende profijten daer toe Staande en nadien geseyde Schelte Pieters Scheltema voor als nogh niet in Staat is van die bedieninge selfs te kunnen waerneemen dat het dan UEd:Achtbrheeden meede geliefde te behaegen, om de persoon van Wybe Fongers die de bedieninge al lange Jaeren als Substituit heeft waer genoomen in die bedieninge als Substituit te laeten continueeren ofte op nieuw weder als Substituit aan te Stellen, alles soo en als UEd Achtbaerheeden dat sullen verstaan te behooren al t welke den Suppliant bij deesen Seer ootmoedig aan UEd:Achtbaerheeden is versoekende quo facto etc: requisitus (:was get:J:M:Tuininga; /:In Margine Stonde:/ de Magistraet accorderende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de persoon van Schelte Pieters Scheltema tot ordris Roggestorter binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe Staande en wort de meede Supplnt: Wybe Fongers bij deesen gecontinueert als Subst roggestorter op den Eed voormaels door hem gepresteerd get:Lourens Tabes (onderstonde) Ter ordtie van de magistr(:get:) M:V:Idsinga; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); herbergier in 1757; krijgt permissie om de funktie van zijn zoontje Schelte Pijters als rogstorter te laten waarnemen door Jarig Fransen; zie bij Schelte Pijters en Jarig Fransen. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pieter Scheltema Pijtter Hijlkes ende Lolkjen Jans Scheltema, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd deselvs broeder P.S., 26 Feb 1746; Schelte Sipkes ende Trijntie Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende wegens de Bruit en Bruidegom Pijtter S. des bruidegoms Oom; huw.aang. HRL 1738
Pieter Scheltema remonstreert Ued Agtbaerheden met schuldige eerbied P.S. ''s Geregtsbode deser stede Ued Agtbh:gans onderdanige dienaer hoe dat hij supplt:om bijsondere redenen seer genegen soude wesen sijn voors: functie te transporteren op de persoon van Joost Fransen een jongman alhier ter stede daer toe allesins bequaem edog naedemael dit transport sonder Ued Agtbaerhedens permissie en toestemminge niet kan geschieden, soo ist dat de suppliant beneffensde gedte Joost Fransen sig mits desen aen Ued Agtbaerh:adresseren met ootmoedig versoek dat Ued Agtbh:dese overdragte gelieven te accorderen en vervolgens de meergemelde Joost Fransen als ordinaris bode van dese stad in plaetse van den suppliant gelieven te nomineren en aen te stellen op lasten, pligten, profijten en emolumenten daer toe staende quo facto etc:reguisitus (was get)J.H. Tuininga. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versoek eligeert mits desen de persoon van Joost Fransen Zeeman tot mede ''s geregtsbode binnen de stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende mits doende den eed in handen van de presid. burgmr deses stads omme sig getrouwelijk in dese bedieninge te gedraegen Actum den 11 Augusti 1734 (get) C.G. van Sloten. Ter ordtie van de Magistr. M. van Idsinga; Nog Stonde; Op Heden den 11 Augusti 1734 heeft Joost Zeman den eed van getrouwigheit in handen van de presid. burgmr gepresteert. In kennis van mij secrets, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Cornelis Annes van HRL, ende Houckien Dirx onder Vrouwen Parochie op Bildtzijl, huw.aang. 17 jan 1733 HRL, Comende voor de Bruyd P.S. als Last van de Bruyd hebbende volgens eigen verclaaringe; huw.aang. Gerecht HRL 1733; Ocke Bouwes en Antje Hartmans, beyde van HRL, huw.aang. 1 aug 1733 HRL, komende wegens de bruid de bode P.S. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733; gerechtsbode, ontvangt van het gemeentebestuur voor het overbrengen van een missive aan het Hof, 12 dec 1729: f. 7:10:0 (GAH283); id. 9jan17 30 (GAH283); id. 28 jun 1730 (GAH283); id. 13 dec 1730 (GAH283); id. 12 feb 1731 (GAH283); id. 21 jan 1732 (GAH283); id. 31 mrt 1732 (GAH283); id. 11 aug 1732 (GAH283); id. 4 dec 1732 (GAH283); id. 2 mrt 1733 (GAH283); id. 28 jun 1734, (B2 83); id. aan ged Staten, 7 mrt 1731: f. 7:10:0 (GAH283); id. 11 jun 1731 (GAH283); id. 7 jul 1734 (GAH283); id. aan Zijne Hoogheid. 30 apr 1732: f. 7:10:0. ; (GAH283); id. 29 dec 1732 (GAH283); id. 27 okt 1730 (GAH283); id. samen met bode Jelmersma voor het bestellen en overbrengen van 2 aparte missiven, 16 mei 1731: f. 15:0:0 (GAH283); id. met bode Jelmersma en de klerk (wie ?), een jaarlijks honorarium volgens ouder gewoonte haar wederom volgens appointment voor dit jaar toe gestaan, 23 dec 1729: f. 48:0:0 (GAH283); id. 18 dec 1730 (GAH283); id. 14 dec 1731 (GAH283); id. 17 dec 1732 (GAH283); id. 9 dec 1733 (GAH283); id. met bode Jelmersma terzake jaarlijks honorarium voor dit maal wederom bij de 3 Leden vergunt, 15 feb 1730: f. 50:0:0 (GAH283); id. 9 apr 1731 (GAH283); id. 28 apr 1734 (GAH283); id. voor het overbrengen van een missive aan het Hof van Groningen, wegens vertering en vacatien, 31 mrt 1732: f. 19:14:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur expensen over consumpties bij het bevestigen der Wees- en Armevoogden, 8 mei 1730: f. 16:17:0 (GAH283); id. 26 mei 1732: f. 13:16:0 (GAH283); id. 6 mei 1733: f. 12:12:0 (GAH283); id. bij de bevestiging der Weesdiaconen, 7 nov 1731: f. 12:17:8 (GAH283); id. 4 dec 1732: f. 19:0:0 (GAH283); id. expensen op de comparitie/maaltijd bij het bevestigen der bevelhebbers, 31 mei 1730: f. 72:10:4 (GAH283); id. 26 mei 1732: f. 75:13:9 (GAH283); id. 27 mei 1733: f. 79:6:10 (GAH283); id. 2 jun 1734: f. 91:5:0 (GAH283); id. samen met bode Jelmersma betaling van 2 nieuwe mantels hun wederom geaccordeert, 17 mei 1730: f. 80:0:0 (GAH283); id. 19 mei 1732 (GAH283); id. een honorarium ipv nieuwe mantels, 9 jun 1734: f. 80:0:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur expensen gedaan bij de inkomst en receptie van 2 princessen van Oranje, 7 jun 1730: f. 51:6:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur wegens expensen op een reis om een missive te overhandigen aan ds. Brouwer tot Hindeloopen, 12 jun 1730: f. 11:10:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, met burgs. Munter en Brouwer, secr. Idsinga en bode Jelmersma, vacatien over het zaterdags afbetalen van het Stadswerkvolk 5 aug tot 30 sep 1730, 21 mrt 1731: f. 22:1:0, (B2 83); id. van apr tot jun 1731, 4 jul 1731: f. 31:17:0 (GAH283); id. van jan tot 31 mrt 1732, 31 mrt 1732: f. 31:17:0 (GAH283); id. maar dan Heinsius en Weyma, 7 okt tot 30 dec 1730, 21 mrt 1731: f. 31:17:0 (GAH283); id. maar dan burgs. Krijtenburg en Feersma, jan tm mrt 1731, 2 apr 1731: f. 31:17:0 (GAH283); id. maar met burgs. Agema en Heinsius, jul tm sep 1731, 1 okt 1731: f. 31:17:0 (GAH283); id. 20 apr 1733: f. 31:17:0 (GAH283); id. maar met burgs. Bretton en van der Brugh, jul tm sep 1732, 6 okt 1732: f. 31:17:0 (GAH283); id. jan tm mrt 1734: f. 31:17:0 (GAH283); id. maar dan tdv het Bolwerk, apr tm jun 1733, 1 jul 1733: f. 33:17:0 (GAH283); id. maar met burgs. Kempenaar en Vosma, 2 mrt 1733: f. 33:17:0 (GAH283); id. 1 jul tm sep 1733: f. 31:17:0 (GAH283); id. apr tm jun 1734, 7 jul 1734: f. 31:17:0 (GAH283); id. maar dan burgs. Menalda en van Slooten, okt tm dec 1733 28 dec 1733: f. 31:17:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur wegens expensen op een reis met Commissarissen van de Trekweg naar Leeuwarden, 30 jun 1731: f. 32:15:0 (GAH283); id. zonder Commissarissen, expensen door hem gedaan tot betaling van onkosten, gevallen over de maaltijd na de examens van de Latijnse Scholen, 7 jul 1731: f. 66:1:10 (GAH283); id. 7 jul 1732: f. 53:7:0 (GAH283); id. expensen op een reis van de visitatie van de Trekweg gedaan, 1 okt 1731: f. 24:19:0 (GAH283); id. expensen door hem gedaan tot Leeuwarden, 19 dec 1731: f. 17:2:0 (GAH283); id. met burgs. Munter en Brouwer, vacatien sampt schipvracht en verteringen op een reis naar Leeuwarden, 27 feb 1732: f. 56:8:0 (GAH283); id. expensen op de visitatie van de veerschepen als anderzins gedaan, 13 feb 1732: f. 5:4:12 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, met burgs. Brouwer en Munter, expensen over een reis naar Leeuwarden wegens een dispuit tegen de Armevoogden, 7 apr 1731: f. 25:1:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur kontributie tot het leyken van de Zoutsloot, 13 jul 1732: f. 8:0:0 (GAH283); id. met burgs. Brouwer, Munter, Vosma en Kempenaar, secr. Idsinga en de boden Jelmersma en S., vacatien en salarien gevallen over de slatting van het Diept lopende van de Franequerpijpen tot de Grote Sluys, 25 aug 1732: f. 120:14:0 (GAH283); id. voor tabak en pijpen door de Magistraat bij diverse comparitien gedurende het jaar 1732 verbruikt, 2 jan 1733 f. 10:0:0 (GAH283); id. expensen door hem gedaan voor coffij etc. tdv de Magistraat bij de visitatie van de Veerschepen, 23 feb 1733: f. 2:19:0 (GAH283); id. expensen door hem gedaan van coffij etc tbv van de Magistraat over her verwachten van de Stadhouder vergaderd zijnd geweest, 13 mrt 1733: f. 2:19:0 (GAH283); id. expensen door hem gedaan van coffij etc. tdv de Magistraat, 27 apr 1733: f. 5:14:0, (B28 3); id. wegens expensen voor wagenvracht over een reed met Commissarissen op de ord. dijksvisitatie, 15 jun 1733: f. 2:10:0 (GAH283); id. expensen van vacatien en reiskosten van enige getuigen in de proceduren tegen de vroedsman Donker en de kooplieden Suringar en Braam, 15 jun 1733: f. 45:10:0 (GAH283); id. expensen over het visiteren van de Binnenwegen, 29 jun 1733: f. 9:4:0 (GAH283); id. expensen door hem gedaan wegens een tractement van de Magistraat bij het arrivement van Zijne Hoogheid de Stadhouder op 6 jul 1733, 6 jul 1733: f. 14:11:0 (GAH283); id. expensen en vacatien gevallen op een reis naar Rhoon om de beroeping aan ds. Creighton over te brengen, 22 sep 1773: f. 56:18:0 (GAH283); id. ge?xpendeerde wagenvracht, gevallen op een reis met Gecommitteerden tot opneming van de nieuwe dijk bij Zurich, 5 okt 1733: f. 2:10:0 (GAH283); id. samen met bode Jelmersma expensen voor het schoonmaken van hun eigen bossen, 4 nov 1773: f. 2:8:0 (GAH283); id. expensen gedaan wegens het ter aarde bestellen van een zwevende dode, 23 jun 1734: f. 7:10:0 (GAH283); id. expensen gedaan bij het laten doorpasseren van Haer Hoogheden door de Stad, 28 jun 1734: f. 17:17:0 (GAH283); id. expensen gedaan bij het inhalen van Haer Hoogheden, 28 jun 1734: f. 9:0:0 (GAH283); id. met bode Jelmersma, een graduit aan hen toegelegd voor extraord. gedane diensten bij de inhaling van Haer Hoogheden, 16 aug 1734: f. 12:12:0 (GAH283); id. met burgs. Hania en van Slooten en bode Jelmersma, vacatien over de Zeedijkszaken over 1729, 3 mei 1730: f. 78:0:0 (GAH283) id. maar dan burgs. Krijtenburg en Feersma over 1730, apr 1731: 78 :0:0 (GAH283); id. maar dan burgs. Brouwer en Munter, 28 mei 1732: 78- . :0 (GAH283); id. maar dan burgs. Heinsius en Agema over 1732,1 jun 1733: f. 78:0:0 (GAH283); gerechtsbode, ontvangt van het gemeentebestuur voor het overbrengen van een missive aan Zijn Hoogheid. 31 dec 1731: f. 7:10:0 (GAH283); id. tractement ... jaar en 11 dagen, 16 aug 1734: f. 42:0:10 (GAH283); id. met burgs. Corver en Bretton, secr. Idsinga en bode Jelmersma, vacatien over de Trekwegszaken anno 1729, 3 okt 1729: f. 104:0:0 (GAH283); id. maar met burgs. Hania en van Slooten over 1730, 2 aug 1730: f. 104:0:0 (GAH283); id. maar met burgs. Krijtenburg en en Feersma over 1731, 3 sep 1731: f. 104:0:0 (GAH283); id. maar met burgs. Brouwer en Munter over 1732, 5 nov 1732: f. 104:0:0 (GAH283); id. maar met burgs. Heinsius en Agema over 1733, 26 okt 1733: f. 104:0:0 (GAH283); id. met burgs. Corver en Bretton, secr. Idsinga en bode Jelmersma, inzake de Binnenwegen over 1729, 3 okt 1729: f. 52:0:0 (GAH283); id. maar met burgs. van Slooten en Hania over 1730, 2 aug 1730: f. 52:0:0 (GAH283); id. maar met burgs. Krijtenburg en Feersma over 1731, 3 sep 1731: f. 52:0:0 (GAH283); id. maar met burgs. Brouwer en Munter over 1732, 5 nov 1732: f. 52:0:0 (GAH283); id. maar met burgs. Heinsius en Agema over 1733, 26 okt 1733: f. 52:0:0 (GAH283); id. schipvracht en vertering ge?xpendeerd op een reis met Commissarissen op de visitatie van de Trekweg, 10 okt 1729: f. 32:14:0 (GAH283); id. 18 okt 1730: f. 29:15:0 (GAH283); id. met de Commissarissen naar Leeuwarden op de rekening van de Dokkumer Trekweg, 28 jun 1729: f. 27:7:0 (GAH283); id. 31 jul 1730: f. 15:12:0 (GAH283); id. expensen wegens het visiteren van de Stads Trekweg, 3 jan 1734 f. 26:12:0 (GAH283); gemeentebestuur betaalt aan de vroedsman Hotse Swerms wegens reparatien gedaan aan de bossen van de beide gerechtsboden Jelmersma en S., 6 mrt 1730: f. 39:9:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met burgs. Corver en Krijtenburg, en bode Jelmersma, wegens vracht vertering en vacatien over een reis naar Leeuwarden wegens de slatting van de Trekvaart, 28 jan 1732: f. 47:10:0 (GAH283)
Pieter Scheltes huwt met Trijntje Hotses, kind: Schelte Pieters, ged 7 nov 1741 Grote Kerk HRL
Pieter Scheltes P.S. ende Hinke Bouwes, beide van HRL, aangegeven door Dr. Tjallingii met vertooninge van genoegsame last in deesen, 28 Aug 1751 fiche gemeente HRL; huwt met Hinke Bouwes, beyde van HRL, geproclameerd den 29 aug en 5-12 Septemb 1751 en doek ook getrouwt; kind: Bouwe Pieters, ged 30 aug 1757 Grote Kerk HRL; kind: Taeke Pieters, ged 9 sep 1760 Grote Kerk HRL; kind: Antie Pieters, ged 25 nov 1755 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Pieters, ged 29 jan 1754 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikjen Pieters, ged 29 aug 1752 grote Kerk HRL
Pieter Scheltes verhuurt kamers 1754
Pieter Schenkius geb 1793 Terschelling, ovl 24 jul 1854 HRL, 1e huwt met Sjoerdtje Schuurmans op 6 jan 1814 HRL, huw.afk. 19 en 26 dec 1813, 2e huwt met Tjetje Hayes Tigchelaar op 11 nov 1830 HRL, wonende te HRL, scheepsdoctor in 1854, zv Nicolaas Pieters S, en Trijntje Douwes (van Stralen); BS huw 1814, huw 1830, ovl 1854; gebruiker van wijk F-249; eigenaar is Christ. Christoffels wed. erven, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk C-003; VT1839
Pieter Schmutz statebode in 1748, ontvangt van het gemeentebestuur expeditiegeld aan de secretarie van Zijne Hoogheid en voor het overbrengen van de missive der Raadsbestelling, 30 dec 1748: f. 42:10:0; id. over 1749, 31 dec 1749: f. 42:10:0; (geen boeknr. vermeld)
Pieter Schoot geb 1806 ... , ovl 15 jan 1812 HRL; wijk H-030, zv Johannes S, en Leentje Hamers; BS ovl 1812
Pieter Seerps geboortig van Dronrijp het borgerrecht deser stad gewonnen hebbende de gewoonlijke borgereed in handen van pres. burg. Sj. Schrik afgelegt en de gerechtigheid daartoe staande betaalt f. 10:10:0, op 16 jul 1736. (burgerboek)
Pieter Sibrands huwt met Maria vd mei op 7 apr 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; P.S. van Amsterdam en Maria van der mei van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de gesw:clercq A. Rasschen onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 mrt 1805; ondertrouw HRL
Pieter Sibrens geb 10 feb 1790, ged 7 mrt 1790 Grote Kerk HRL, zv Sibren Wybes en Hiltje Pieters
Pieter Sicco zie: Popta
Pieter Siebeda geb HRL 1739, zv Rein Siebeda, plateelbakker en vroedsman en Johanna Maria Toussaint, tr. 1761 Tjeerdje Trompetter; leerl. van Sybout Sybouts Buma, mr. 23 jun 1760. In de Lwd. Crt. van 3 nov 1764 komt de volgende advertentie voor:''Pieter Siebeda, Mr. Zilversmid van HRL, praesenteert al zijn gemaakt Zilver en Goudt beneffens de Gereedschappen voor een Civile Prijs te verkopen, dog ook de Gereedschappen alleen; iemand genegen zijnde te kopen adresseeresig aan dezelve. '' Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij lepels en vorken vervaardigde. (Gildeboek 1751- 1764); huwt met Tjeerdtie Trompetter, beide van HRL, geproclameerd de 29 nov en de 1 en getrout de 6 dec 1761
Pieter Sijbeda betaalt orgelmaker de Vries namens de gemeente 1763; Remonstreerd met Schuldige Eerbied Johan Daniel Taussaint orgelist deeser Steede, dat hij om reedenen seer geneegen soude sijn deese bedieninge te Transporteeren op sijn neef P.S. soon van wijlen de Vroedsman R.S. ; Weshalven de supplnt:de Vrijheyt neemt UEd:Achtb:onderdaeniglijk te Versoeken dat deselve gunstighlijk gelieven dit transport te accordeeren, onder deese stipulatie en voorwaerden, dat de supplnt tot sijn Laste sal hebben om deese jongeling, die thans in''t elfde jaer zijns ouderdom is, bequaem te maeken tot deese functie, en dat geduirende de tijt dat deselve beneeden de twintigh jaeren is, de Kerckedienst ten genoegen van UEd:Achtb:door den supplnt:of een ander bequaem persoon worde waergenoomen, tot welke tijt toe de supplnt:alleen Versoekt dat het tractement van drie hondert vijfftigh car:gl:waar op de supplnt aan de vitum is aengesteld sijn loop mooge behouden op de naem van P.S. dogh te betaelen aan den supplnt:en dat naa dien tijd het Tractement werde gereduceerd tot twee Hondert guldens ten voordeele van P.S. voornt:wanneer deselve op den gemelden ouderdom door UEd:Achtb wort bequaem gevonden en deese bedieninge zelve daedelijk sal koomen te aenvaerden het Welke ter sijner tijd maaquerende, laet de supplnt:ten vollen aen de faculteit van UEd:Achtb:om als dan over deese bedieninge te disponeren soo als UEd:Achtb: sullen goedvinden. Dit versoek Edele Achtbaere Heeren vermeent de supplnt:in soo verre te strekken tot voordeel van de Stad dat daar door nae Verloop van groot neegen jaeren het Tractement van den orgelist een hondert en vijftigh gls:seekerlijk wort vermindert, het welke den supplnt:sijn leeven langh is toegesegt; en daarom agt de supplnt:des te meer reeden te hebben om aan UEd:Achtb:deese gratie te Versoeken en een gunstige toestemminge te hoopen, Q:F:etc:/:onder stonde en was geteekent :/Requisitus, R:J:de Swart gesw:Clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraet gehoort het versoek en accordeerende het selve nomineert en stelt mits deesen P.S. tot orgelist van deese stad op lasten, pligten, zampt Conditien en voorwaerden ten requeste gemeld. Actum den 9 feb 1750(was get:) W:van Itsma (onder stonde); Ter ordtie van de magistr:(get:) M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Ter gelegenheit van dit transport heeft de supplnt:in de Vergaedering van de Magistraet in de armbusch gestooken vijff Ducaten ... (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pieter Sybes P.S. en Simontje Hoytes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Clasen, goede bekende, 17 may 1788; ondertrouw HRL; P.S. en Simontje Hoites, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd den 3 daaraanvolgende
Pieter Sybrens geb 1 mei 1777, ged 27 mei 1777 Grote Kerk HRL, zv Sijbren Jochems en Trijntje Sipkes
Pieter Sybrens geb 11 dec 1773, ged 4 jan 1774 Grote Kerk HRL, zv Sijbren Pieters en Antje Hendriks
Pieter Sybrens ovl voor 1829, huwt met Angenietje Plekker, kind: Bauke Pieters Tolsma geb 1771 ... ; BS huw 1828
Pieter Sybrens ovl voor 1831, huwt met Antje Jans, kind: Jantje Pieters, geb ... ; BS huw 1830
Pieter Sybrens turfleverancier 1765
Pieter Sybrens zie: Kuiken, Tjallingii
Pieter Sijlstra geboortig van Leeuwarden, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borger eed gepresteerd in handen van pres. burg. J.D. Toussaint, en de jura betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 11 jun 1760. (burgerboek)
Pieter Symons van Makkum en Tuentie Beerns van HRL, huw.aang. 8 jan 1735 HRL, komende voor de bruid IJke Goverts, desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Pieter Sytses Geeft met verschuldigde Eerbied te kennen P.S. burger alhier ter Steede, hoe dat door het overlijden van Allert Joekes is koomen te vaceeren de bedieninge als geswooren Kalk krooder binnen deese Stad; met welke bedieninge de supplnt:Seer gaarne Soude zijn Vereerd, ten dien einde sig addresseerende aan de Tafel van UEd:Achtb:Seer gedienstelijk versoekende UEd:Achtb: gelieven hem supplnt:tot Kalk krooder van deese Stad aan te stellen(:plaats van de overleedene Allert Joekes:) op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande quo Facto etc:/:was get:/Requisitus R:J:de Swart. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen P.S. tot ordris Kalkkrooder binnen deese Stad op lasten pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe staande, mits doende alvorens den Eed van getrouwigheid Actum den 5 oct 1750 /:get:/Tjeerd Brouwer onder stonde:Ter Ordtie van de Magistr: get:/:abs sec:/R J de Swart gesw:Clerq:; Lager Stonde; Jus jurandum praestitit Coram Praeside Brouwer den 5 oct 1750 /:onder stonde In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); de funktie van P.S. gaat over op 22 sep 1751 op Douwe Clases wegens het overlijden van P.S. ; zie bij Douwe Clases; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pieter Sijtsma huwt met Jitske ... , kind: Sijtse S, geb 1803 Birdaard; BS ovl 1884
Pieter Sijtsma huwt met Rinske Hettes, kind: Antje Pieters S, geb 14 sep 1792 Achlum; BS ovl 1875
Pieter Simons huwt met Hogje Wymers, kind: Grietje Pieters, geb 25 okt 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL
Pieter Simons mr timmerman in 1769; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 82:19:0 wegens arbeidsloon van timmerwerk aan het Weeshuis, kwit. no. 7, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 27:0:0, kwit. no. 8, 18 nov 1768. (GAH1099); id. f. 38:5:0, kwit. no. 9, 7 nov 1769. (B110 0); id. f. 33:11:0 wegens arbeidsloon van timmerwerk en reparatien aan de Bank van Lening, kwit. no. 2, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 22:5:0, kwit. no. 4, 16 nov 1768. (GAH1099); id. f. 13:3:0, kwit. no. 3, 7 nov 1769. (GAH1100); id. f. 55:0:0 tersaeke hoop- en leverwerk ve nieuw hek of homey voor des Weeshuis sathe te Sottrum, kwit. no. 6, 26 sep 1769. (GAH1100); weesvoogden bet f. 21:11:12 aan de rentmeester van het Weeshuis spruytende uyt een ervenis van P.S. uyt zijn moeis Rigtje Jetses boedel, 17 jun 1781. (GAH1112); Stadsrentmeester bet f. 566:10:0 wegens verdiend timmerloon aan de nieuwe kerk, ord. no. 33, 16 aug 1775. (GAH1060)
Pieter Simons weesvoogden bet f. 25:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van P.S., 11 nov 1788. (GAH1120); id. f. 40:0:0, 27 dec 1791 (GAH1124); id. 17jun794 (GAH1126); broer van Gatske Simons; weesvoogden bet f. 157:12:2 aan de rentmeester van het Weeshuis de weeskinderen Gatske en Pieter S. van haare wijlen oom Murk Jetzes, in leven koemelker onder Almenum, aanbe?rfd zijnde, de helft van het zuivere provenu van ''t gehouden boelgoed, 29 jan 1788. (GAH1120); id. f. 149:10:0 van deszelfs wijl. :oom Murk Jetzes aanbe?rfd, zijnde helft de opbreng van de huizing en koemelkerij onder Almenum, na aftrek van het strijk- en verhooggeld, 15 feb 1788. (GAH1120)
Pieter Simons zie: Brouwer, Dijkstra
Pieter Sipkes geb 10 nov 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL, zv Sipke Jans en Neeltje Martens; geb 13 mrt 1792, ged 27 mrt 1792 Grote Kerk HRL, zv Sipke Jans en Neeltje Martens
Pieter Sipkes geb 27 mrt 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL, zv Sipke Jans en Neeltje Martens
Pieter Sipkes geb 6 okt 1800 HRL, ged 25 nov 1800, N.H., zv Sipke Hemkes en Grietje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1800
Pieter Sipkes zie: Altena
Pieter Sjerps geb 6 mrt 1810, ged 20 mrt 1810 Grote Kerk HRL, zv Sjerp Pieters en Tjietske Jans
Pieter Sjierks zie: de Boer
Pieter Sjoerds Jan Jansen ende Hittje Sjoerds, beyde van HRL, koomende weegens de bruid P.S., bontreeder, 22 Aug 1750
Pieter Sjoerds ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 63:18:0 voor geleverde 1000 halfkanne soetemelk van 2 mei tot 12 nov 1769, kwit. no. 6, 12 nov 1769 (GAH1100); id. f. 11:16:8 wegens geleverde soetemelk van nov tot dec 1769, kwit. no. 1, 2 mei 1770. (GAH1101); id. f. 112:17:0 van 28 dec 1773 tot 13 nov 1774, kwit. no. 3, 25 nov 1774. (GAH1105); betaalt aan dito f. 9:0:0 als huurder vd plaats buiten de Kerk Poort, de heer Kamper toebehorende, no. G., nov 1769. (GAH1100); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. over 1774. (GAH1105); id. over 1775. (GAH1106); id. over 1776. (GAH1107); id. over 1777. (GAH1108); id. f. 14:0:0, nu no. 7, 1780. (GAH1111); id. f. 23:0:0 over 1781. (GAH1112); id. f. 9:0:0 over 1778. (GAH1109)
Pieter Sjoerds van Sexbierum, huwt met Antje Tjeerds, van Pietersbierum, op drie aan een volgende Sondagen geproclameerd waar van de laaste is geweest den 30 apr en sijn getrout tot HRL. met attestasie de 14 mei 1769; kind: Rigtje Pieters, geb 18 jul 1772, ged 2 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Richtje Pieters, geb 30 okt 1773, ged 2 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Agnietje Pijters, ged 1 apr 1770 Grote Kerk HRL
Pieter Sjoerds zie: Bierma, de Groot, Hannema
Pieter Sjoerdts huwt met Gerbrantje Gerbens, kind: Gerben Pieters, ged 10 apr 1742 Grote Kerk HRL
Pieter Sjoerdts P.S. van Anna Parochie en Elisabeth Letsing van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 5 nov 1775 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Anna Parochie om aldaar in den huw Staat te worden bevestigd, gelijk zulks geschied op 12 nov 1775 blijkens eene van daar terugontvangene adtestatie, getekend J. van Assen, Eccles. in Anna Parochie
Pieter Sjoukes zie: Broersma
Pieter Sjouwkes ged 14 dec 1751 grote Kerk HRL, zv Sjouwke Geerts en Trijntje Pieters
Pieter Sloote huwt met Tettje Pieters Plas, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762
Pieter van Slooten weduwe woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter van Sloten ovl 3 jan 1791 HRL, oud 50 jaar
Pieter van der Sluis geb 1790 HRL, ovl 7 okt 1855 HRL, 1e huwt met Elisabeth Broodkorf op 23 nov 1817 HRL, huw.afk. 9 en 16 nov 1817, blauwverversknecht, 2e huwt met Eeke Hendriks Roosma op 26 feb 1835 HRL, werkman in 1851, N.H., zv Harent Pieters vdS, en Trijntje Gabes; BS huw 1817, huw 1835, ovl 1839, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-340, wijk H-066, 210; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-074; VT1839
Pieter Smeding geb 1791 HRL, ovl 5 apr 1842 HRL, huwt met Jantje Rauwerda, werkman in 1842, zv Bernardus S, en Jeltje Pieters Klein; BS ovl 1842; 1868 overlijdens; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839
Pieter Smits geb 1782 Eernewoude, ovl tussen 1851-1860 Leeuwarden, huwt met Riemke Beuker, dijkwerker, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk G-162, wijk H-127
Pieter Snijders geb 1732 ... , ovl 15 feb 1816 HRL; BS ovl 1816; van Amsterdam, onder deze expresse conditie, tot burger dezer stede aangenomen, dat hij het backersgilde winne, en hier werkelijk als mr. backer fungere of dat bij faux van dien het burger recht aanstonds zal cesseren, en heeft op die voorwaarde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. de Waard, en de jura betaalt f. 1:10:0 aan de gemeenteraad op wo. 6 sep 1786. (burgerboek); woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Somers ovl 4 sep 1789 HRL, oud 62 jaar
Pieter Steenstra ovl voor 1866, huwt met Trijntje Sijbes de Haan, kind: Symen S, geb 1800 St. Anna; BS ovl 1865
Pieter Steffens huwt met Antje Scheltes op 3 apr 1803 HRL, huw Grote Kerk HRL 1803
Pieter Steffens P.S. en Geertje Oeges, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sasker Oeges, deszelfs broeder, 8 nov 1794; ondertrouw HRL
Pieter Steffens vrouw P.S. gebruiker wijk G-258, gealimenteerd; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)
Pieter Stefvens woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Steinfurt ovl 12 mrt 1794 HRL, oud 59 jaar; begraven Klein Kerkhof, regel 3, nr. 7; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Pieter Stier huwt met Lutske Baukes Komst op 9 dec 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde de Procr: Sijbren Camsma ter vergadering ontbooden, over, en ter zaake dezelve hadde gerescribeert, voor eenen P.S., Slaager alhier, op den Requeste van Minne Pieters Huistimmerman ter deezer Steede op welke Rescriptie geappoincteerd was, zij wederom gestelt, in handen van Partij advers om te Contrarescribeeren, binnen Twee daagen na Insinuatie, bij poene van eindelijke dispositie, welk appoinctement wel aan partijs Procureur Stephanij was geinsinueerd, dog de rescriptie niet ter hand gesteld, zeeker met geen ander oogmerk, dan om te delayeeren, en dus ''s Raads ordonnantie Illusoir te maaken; dezelve Procr:Camsma hier over serieus onderhouden zijnde, beleed hij, dat dit niet het werk van hem, maar van de Procr:Bartel Tuininga was, en dat deeze eigentlijk de Practezijn waar, van P.S., dog dat hij Camsma, de schriftuuren tekende, om dat Tuininga, de Practijk voor deeze Regtbank waar verbooden, -op welke Confessie de Procr:Camsma, ten ernstigsten is gerecommandeert zich voortaan van dergelijke handelwijzen te onthouden, en de Procr:Tuininga in zoortgelijke kwaade Practijcken, niet te dekken, bij poene dat men anders, aan hem ook de Judiciele Practijk zoude Interdiceren, ma. 6 may 1799 (GAH45); Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en P.S., deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Pieter Stinstra huwt met Neeltje Folkerts Schellingwouw, kinderen: Anna S, geb 1776 Franeker, Gooitje S, geb 1772 Franeker; BS ovl 1813; 1828 overlijdens
Pieter Stinstra ovl 18 dec 1819 Franeker, huwt met Aaltje Wybenga, in leven predikant bij de DG, wonende te Franeker 1815, kinderen: Simon S, geb 1793 Franeker, Baudina Elisabeth S, geb 25 jun 1797 Franeker, Andries S, geb 1785 ... , Joannes S, geb Franeker ... ; BS Franeker huw 1815, huw 1821, ovl 1865, ovl 1881
Pieter Stoffels ged 8 dec 1739 Grote Kerk HRL, zv Stoffel Pieters en Aeltje Oepkes
Pieter van der Straten huwt met Carolina Elisabeth Assendelft, kind: Jacob Adriaan vdS, geb 1773 Leeuwarden; BS ovl 1838; kind: Willem van der Straten, geb 8 nov 1779, ged 19 nov 1779 Grote Kerk HRL, voornaam vader als: Petrus vdS.
Pieter Struiks ovl 10 sep 1822 Leeuwarden, huwt met Catharina vd Weyde, in leven koopman te Leeuwarden, kind: Pieter Jacobus S, geb 1807 Leeuwarden; BS huw 1830
Pieter Zeeman Zie ook Pieter Ages; huwt met Maayke IJedes, kind: Sipke Z, geb 1773 HRL; BS huw 1815
Pieter Zwart hm ... , kind: Jetske Pieters, geb 1767 HRL; BS ovl 1852
Pieter Zwart huwt met Tjetske Hendriks Voets, kind: Akke Pieters Z, geb 1770 HRL; BS ovl 1838
Pieter Taekes zie: de Boer, Buisman
Pieter Taekes ovl voor 1814, huwt met Tjitske Ates, kind: Taeke Pieters Meppelaar, geb 1787 HRL; BS huw 1813; kind: Klaaske Pieters, geb 20 aug 1782, ged 17 sep 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: T. Ages; kind: Taeke Pieters, geb 20 jan 1787, ged 20 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Pieters, geb 16 apr 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL
Pieter Teekes P.T. van Almenum ende Reinouw Reins van Midlum, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van sijn vaeder Teeke Willems, en kwam weegens de bruid desselfs vaeder Rein Tjebbes, 20May 1747; P.T. van Almenum ende Dieuke Matthijssen van Sexbierum, komende weegens de bruyd Pijtter Sierks deselvs curator, 16 Oct 1745, fiche gemeente HRL; van Almenum, huwt met Dieuke Mathijssen, van Sexbierum, geproclameerd 17, 24 en 31 okt 1745 en ook getrouwt
Pieter Terpstra eigenaar en gebruiker van wijk G-132, 1814. (GAH204)
Pieter Tetrode mogelijk dezelfde als P.T., medevoogd; zie verderop; huwt met Elisabeth Holden, kind: Elisabeth Elleen, geb 8 jul 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Elisabeth Ellen Tetrode, geb 8 jul 1811, ged 4 aug 1811 Grote Kerk HRL
Pieter Tetrode Junior mogelijk dezelfde als P.T., medevoogd; zie verderop; huwt met Wytske Hiddema, kind: Petronella Maria T, geb 1757 Amsterdam; BS ovl 1834; P.T.J. van Amsterdam ende Wytske Hiddema van HRL, vertoonende aen ''t Geregte door een attestatie van Bruidegom en Bruids vaders dat gemelde huwelijx gebooden bij haar geaccordeerd zijn met een gebod in de week, 22 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL
Pieter Tetrode medevoogd in 1775-1776, 1779, 1780-1784, ovl voor 1815; ovl voor 1812, huwt met Aurelia Gratama, zoutbrander 1803-1811, kind: Simon Pieters T, geb 1786 HRL; BS ovl 1812; 1818 overlijdens; van Amsterdam, huwt met Aurelia Gratema, van HRL, geproclameert de 4-6 en getrout de 11 feb 1770 met Attestasie; kind: Wytske Tetterode, geb 12 okt 1773, ged 9 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Pieters Tetrode, geb 16 mrt 1778, ged 14 apr 1778 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Pieters Tetrode, geb 4 dec 1780, ged 19 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Simon Pieters Tetrode, geb 17 nov 1786, ged 19 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Hendrina Pieters Tetterode, ged 14 mei 1771 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk E-024, koopman; eigenaar is F. Pheiffer, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 60:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Eyse Faeber bi de heer T. op de loierj verdiend, 28 jul 1778. (GAH1109); id. f. 65:12:0 door Willem Willems op het tiggelwerk van de heer P.T. verdiend, 28 jul 1778. (GAH1109); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:0:0 wegens verschoten penningen van het booren van kleiland, kwit. no. 7, 23 aug 1774. (GAH1105); id. f. 105:0:0 voor geleverde steen en kalk, kwit. no. 32, 28 nov 1774. (GAH1105); id. f. 52:8:0, kwit. no. 14, 23 nov 1776. (GAH1107); id. f. 21:15:0 wegens geleverde steen, kwit. no. 24, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 6:15:0 wegens geleverde steen en leem, kwit. no. 46, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 128:3:0 wegens geleverd leer, kwit. no. 4, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 104:16:0, kwit. no. 3, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 84:3:0 wegens geleverd schoenleer, kwit. no. 28, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 40:9:0 wegens geleverd leer, kwit. no. 21, 27 nov 1781. (GAH1112); id. f. 166:14:0, kwit. no. 21, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 142:5:0, kwit. no. 18, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 83:17:0, ord. no. 1, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 115:1:0, quit. no. 27, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 110:11:0, quit. no. 13, 3 jan 1786. (GAH1118); id. f. 55:0:0 quit. no. 2, 18 jan 1787. (GAH1119); weesvoogden bet f. 66:9:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van Wilhelmus Willems bj P.T. op ''t tigchelwerk, 23 nov 1776. (GAH1107); id. f. 17:15:0 wegens 2 koehuiden aan P.T. verkogt, 23 nov 1776. (GAH1107); id. f. 32:10:4 voor 4 slagthuyden, 28 nov 1780. (GAH1111); id. 31-10 :0 in zijn looierij geleverd, 28 nov 1781. (GAH1112); id. f. 29:5:0, 1782. (GAH1113); id. f. 105:16:0 wegens het vetten en leveren van leer, kwit. no. 2, 26 jun 1776. (GAH1107); weesvoogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Albert Jans op de lojerj van P.T. verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 44:0:0 wegens 2 jaren huur van Tjerk Rutgers wed. en door dezelfde rentmeester f. 15:15:0 aan Pieter Kuyper voor het trilpad na Weeshuys kleilanden, kwit. no. 47, 27 nov 1780. (GAH1111); afsluiting weesboek:aldus gedaan, gerekend en geslooten id vergadering der Magistraat, gezwooren gemeente en gecommitteerde vroedschappen, ter praesentie van de voogden van het Weeshuis op den Raadhuize binnen HRL den 19 decemb. 1781. In kennisse derzelver handen benevens de vertekening vd rendant, en de subscriptie van mij secretaris. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, F. Acronius, C. Aardenburg, Jarig Ruitinga, Klaas Poort, P.T., Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaff, J.H. Olinjus, Klaas Heins, H. de Waart, Jarig Westra, A.J. Conradi, Hein Mollema, Joh. Spannenburg (GAH1112); id. aldus etc, 28 decemb. 1782. E.F. Harkenroth, B. vd Meulen, H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, Albert W. Bakker, Sjoerd T. Schrik, S. Rienstra, Jaane van Slooten, J.H. Olinjus, S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aardenburg, A. Mockema, Hein Mollema, P.T., ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); weesvoogden bet f. 205:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van verdiend loon van 4 jongens op de scheepstimmerwerf van dhr P.T., 15 jun 1782. (GAH1113); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 207:16:0 wegens geleverde 50 1/2 lopen rogge, kwit. no. 4, 29 jan 1782. (GAH1113); id. f. 36:3:0 voor verschoten geld van geleverde hop, kwit. no. 7, 30 apr 1782. (GAH1113); wed. P.T. gebruiker van wijk G-087; eigenaar en medegebruiker Cornelis A. Jonker, koper, 1814. (GAH204); P.T. ontv. vd rentmeester van het Weeshuis f. 221:3:0 voor geleverd leer ord. no. 1, 25 nov 1778. (GAH1109); weesvoogden bet f. 51:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde verdiend loon van Minne Hendriks bij T. op de timmerwerf verdiend, 4 mei 1779. (GAH1110); weesvoogden bet f. 160:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor loon van vier jongens zijnde Ane Sjerps, Pieter Doekes, Anthonij Simons en Douwe Martens, op de lijnbaan van P.T. & Comp., 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 180:0:0 zijnde het verdiende loon van 3 jongens hebbende gewerkt op de lijnbaan van P.T. & Co., 28 sep 1785. (GAH1117); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:5:0 voor geleverde kalk, ord no. 48, 3 dec 1784. (GAH1115); ovl 18 nov 1803 HRL, oud 53 jaar; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:0:0 ter Saeke geleverd zout in 1800, 1 feb 1807, quit. no. 17 (GAH1138); AAN: de Raad der Gemeente van HRL. Mede-Burgers ! Daar wij gelast zijn onderzoek te moeten doen naar de fournissementen van de Commissarissen tot onderzoek naar den rigtigen opbrengst van de 8% van de Inkomsten in de Heffing op de Inkomsten en de voorbetaaling, op de bezittingen ingevolge den Wet, door het Uitvoerend Bewind den 30 nov 1798 gepubliceerd, zoo hebben wij ten einde daar in staat gesteld te worden nodig geoordeeld van UWL:te requireeren aan ons onverwijld in te zenden, het quotisatie Billet van de Commsissaris P.T. onder UWL:ressort woonagtig, Leeuwarden 21 may 1799, 5e jaar der Bat; Vrijheid; Waarover gedelibereerd zijnde, is beslooten, daar aan te voldoen, vr. 24 may 1799 (GAH54); Nog wierde goedgevonden ter voldoeninge aan de aanschrijvinge van de Commissie tot den Financien van den 21 May L.L. aan dezelve Commissie over te zenden het quotisatie Billet van P.T. met bijvoeging van de navolgende missive: Burgers. Wij hebben hier neevens zeer gedienstig de Eer tot UL in te zenden het quotisatie billet van den Burger P.T. Waar meede Verblijven naar Toebede van Heil, en aanbod van Broederschap. UWL:Medeburgers de Raad der gemeente voornd:(was get:) P:J:Coulbout, Ter Ordtie van den Raad (get:) Harms Tamboezer, HRL, 29 may 1799 (GAH45); Woensdag den 11 sep 1799. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Gelijkheid. Vrijheid. Burgers! Penetrerende de noodzakelijkheid dat in deze tijdsomstandigheid werde gezorgd, dat Zoolange gene Schepen uit Holland aankomen om het hout het Welk van delfzijl naar Ulieder Stad Word aangevoerd af te halen, die aanvoering ophoude, hebben Wij besloten Ulieden bij deezen aan te schrijven en te gelasten om de nodige orders te Stellen dat de houtvlotten Welke Zich in de Trekvaart tusschen HRL en Franeker onder Ulieder Ressort bevinden, bij provisie en tot nader order verblijven, op die plaats alwaar dezelve thans Zijn liggende of agter elkander worden geplaatst en Wel Zodanig aan de landkant van gmelde vaart, dat de passage van Scheepen daardoor niet Worde belemmerd, terwijl Wij Ulieden bij deezen ten ernstigsten aanmanen om Zo dra door het aankomen van Schepen uit Holland als anderzints eenige ontruiming van hout in Ulieder Stad plaats heeft, ons daar van dadelijk Kennis te geven. Leeuwarden, den 9 sep 1799, 5de Jr der B:V:; Waarover gedelibereerd Zijnde, is goedgevondenden Burger P.T., als Correspondent van de Cooplieden uit Holland voor Welks rekening ''t Hout van delfzijl alhier word door gevoerd, op ''t Huis der Gemeente te Verzoeken, en dezelve den inhoud van Gedagte missive voor te houden, met Last, om daar aan te voldoen. (GAH45); Ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Fontein, wegens geleverd touwwerk pik enz. honderd ses Cargls, 8 st. 8 penn, ord. 31 dec 1806. (GAH486)
Pieter Thomas van Ter Schelling ende Geertje Jans van HRL, huw.aang. 23 mrt 1737 HRL, komende wegens de bruid Nanning Willems; huw.aang. HRL 1737
Pieter Thomas ged 7 okt 1770 Grote Kerk HRL, zv Thomas IJsbrands en Trijntje Pieters
Pieter Tomas huwt met Erbrigje Pieters, kind: Pietje Pieters, ged 1 aug 1752 Grote Kerk HRL
Pieter Tiedes zie: Tolsma
Pieter Tikkel geb 17 aug 1801 HRL, ged 1 sep 1801, N.H., zv Berend T, en Jeltje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1801
Pieter Tymens zie: van der Hout
Pieter Tymens ged 7 mrt 1747 Grote Kerk HRL, zv Tymen Pijtters en Trijntje Tjerks
Pieter Tymens zie ook: Pieter Timons; geeft Uw Ed:Agtbh:ootmoedig te kennen P.T. thans burger en inwoonder binnen dese stad, dat als door ''t overlijden van w: Claes Pieters in leven ordris gesw:sakkedrager binnen HRL, deselve functie is komen open te vallen, welke bedieninge den supplt:gaern genegen soude wesen met consent van Haer Agtbh:wederom te bekleden, en alsoo des overledenens plaetse te vervullen. Dog wetende dat sulks buiten toestemminge van Haer Agtbh:niet kan en vermag te geschieden, soo addresseert den supplt:sig bij desen gedienstelijk aen Haer Agtbh:demoedig versoekende, dat het Haer Agtbh:gelieven mag den suppliant P.T. bovengenoemd in de tegenwoordige vacante plaetse tot mede ord ris gesw:sakkedrager deser stede wederom aen te stellen en sulks op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, quo facto etc:(was get):M. van Idsinga. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versoek eligeert mits desen de persoon van P.T. tot mede ordris gesworen korendrager binnen dese stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den eed in handen van de presid. burgmr deses stads, Actum den 13 okt 1734. Get. J. van Crijtenburg, ter ordtie van de Magistr, M. van Idsinga, met beide haelen; Nog Stonde; Op heden den 13 den okt 1734 heeft P.T. den eed van getrouwigheit als ordris korendrager gepresteert in handen van de presid. burgmr Crijtenburg In kennis van mij (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); geeft Uwd Agtbh:met onderdanig respect te kennen P.T. mede gesworen graendraeger binnen dese stad, als dat door ''t overlijden van Broer Jansen, koster, in leven mede een van de gesworen ratelwagts van dese stad, ''t voors:functie van de ratel is vacant geworden, en de suppliant wel geern soude sien dat ''t Ued Agtbh:believen mogte, hem met het bovengemelde Ratel functie te benificieren, en denselven in plaetse van de overledene Broer Jansen tot mede gesworen Ratelwagt binnen dese stad aen te stellen (vermenende daertoe genoegsame bequaemheit te hebben), en dat alles op lasten, pligten, en prodijten, daer toe staende, ''t welk de suppliant bij desen seer ootmoedig aen Ued Agtbh: versoekt, quo facto etc:(get:) J.H. Tuininga. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versoek ten requeste gemeld, eligeert mits desen de persoon van P.T. tot mede ordris ratelwagt binnen dese stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den eed in handen van de presid. burgmr deses stads, Actum den 24 Janury 1735. (get) D.D. Kempenaer, ter ordtie van de Magistraet, M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 24 Janury 1735 heeft P.T. den eed in handen van de presid. burgemeester D. Kempenaer gepresteert In kennis van mij secrets, get:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731- 1759); de Magistraat vergaedert zijnde, is gehoort het mondeling versoek van P.T., Oede Pieters en Foppe Dirks alle gesw:ratelwagten binnen deese stad ten eynde aan hun mogt worden gepermitteert om hun respve functien door gesubstitueerdens te laten waernemen, waer op goedtgevonden en geresolveert is der suppltns versoek om redenen daerbij geallegeerd te accorderen is zijn vervolgens de personen van Ymke Dirx in plaats van P.T., Ype Heeres voor Oede Pieters en Hendrik Clasen voor Foppe Dirks door de presid. burgemr van Slooten onder eede genomen. In kennisse van mij secrtes. M. van Idsinga, Maandag, 13 feb 1736. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met schuldige eerbiet te kennen P.T., Sakkedrager en Rattelman binnen UEd:Stadt, hoe hij supplnt wel genegen zoude zijn deselve amploy over te dragen op sijn soon Oepke Pijtters een jongman daartoe seer bequaam en welke sulx mede van herten is begeerende. Edog dewijl sodanige overdragten buyten consent van UEd Achtb:niet vermogen te geschieden soo addresseeren deselve supplianten sig bij desen aan de tafel Uwer agtb:seer gedienstig versoekende UEd Achtb:gelieven hem Oepke Pijters tot meede gesw:Sakkedrager alsmede tot ordrs Ratelwagter in plaatse van sijn vader P.T. aan te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staande q:f:etc, (was get. ), H. Baksma, P. Reidema 1738. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gedaan eligeert mits desen de persoon van Oepke Pijtters tot meede ordrs Sakkedrager sampt ratelwagter in plaatse van sijn vader P.T. op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staande des dat deselve ampten bij provisie door Ulbe Cornelis werden waargenomen die daartoe bij desen wert gequalificeert dog daar van sal hebben te doen den Eedt van getrouwigheit. Actum den 6 dec 1738, (was get), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de Magistr:ab:sec:P. Reidema. ; Onder stonde; Op heden den 6 dec 1738 heeft Ulbe Cornelis als subst. sakkedrager en ratelwagter den Eedt van getrouwigheit gepresteert in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Jelgersma. Actum uts. In kennisse van mij gesw:clercq, ab:sec:P. Reidema 1738. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pieter Tjallingii geb 1746 HRL, ovl 6 jun 1814 HRL, huwt met Sijtske Douwes Zeilmaker, ovl wijk A-018; BS ovl 1814; 1825 overlijdens; wed. P.T. eigenaar en gebruiker van wijk A-017 en wijk A-018, pakhuizen, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk A-072; gebruiker Taeke W. van Dockum, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-073; gebruiker P. Fontein & zn, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-178; gebruiker T. Tjallingii, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, huisno. 15, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:8:0, rechts: f. 0:15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier, op Lyfrenthe: f. 500:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 137:6:0 ter Saeke geleverde kleedbare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 18 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van P.T., (kleding), 31 dec 1810: f. 44:10:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 35:5:0 ter Saeke kleedbaere waeren, 31 dec 1806, quit. no. 5 (GAH1138); id. f. 74:6:0, 17 may 1806, quit. no. 11 (GAH1141); id. f. 36:17:0 ter Saeke geleverde Broekstreepen, primo jan 1807, quit. no. 1 (GAH1139); id. f. 36:10:0 ter Saeke kleedwaeren, 14 jul 1807, quit. no. 14 (GAH1139); id. f. 107:8:0 27 jan 1808, quit. no. 11 (GAH1140); id. f. 42:6:0 ter Saeke geleverde broekstreep, 5 jul 1808, quit. no. 24 (GAH1140); id. f. 40:19:0 ter Saeke kleedbare waaren, 22 dec 1808, quit. no. 29 (GAH1140); id. f. 45:5:0 ter Saeke geleverde Broekstreep, 7 sep 1809, quit. no. 14 (GAH1141)
Pieter Tjallingii geb 30 aug 1810 HRL, ovl 22 nov 1868 HRL; wijk D-014, zeehandelaar, zv Sijbrand T, en Rijkje Fontein; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk D-017; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-014; VT1839
Pieter Tjeerds zie: Faber, Hiddema, 2x Jorna, de Ring
Pieter Tjeerds heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650)
Pieter Tjeerds ontvangt lijfrente 1746-1765
Pieter Tjepkes zie: Hoogstra
Pieter Tjepkes van Almenum, het burgerrecht dezer stede geaccordeert en heeft de eed van getrouwheid gepresteert in handen van pres. burg. Strooband en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR, op 5 aug 1789. (burgerboek)
Pieter Tjepkes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 396:12:0 terzaake geleverde 8 varkens, quit. no. 1, 11 okt 1785. (GAH1117); id. f. 272:15:0 terzaake geleverde 2000 pond spek, quit. no. 2, 23 okt 1789. (GAH1121)
Pieter Tjepkes ovl voor 1812, huwt met Hinke Jans, kind: Baukje Pieters, geb 1786 ... ; BS huw 1811wafk, BS Franeker huw 1811
Pieter Tjerks zie: Faber, Feenstra, Roerda
Pieter Tjerks geb 21 jul 1797, ged 6 aug 1797 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Pieters en Jacoba Pieters
Pieter Tjerks geb 17 jan 1778, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Pieters en Dieuke Harkes
Pieter Tjerks geb 18 aug 1804 HRL, ged 4 sep 1804 HRL, ovl voor 1805, zv Tjerk Pieters en Tjitske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1804; geb 21 dec 1807 HRL, ged 10 jan 1808 HRL, ??n van een tweeling, ovl voor 1808, N.H., zv Tjerk Pieters en Tjitske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1808; geb 6 mrt 1810 HRL, ovl voor 1811, zv Sjerp Pieters en Tjitske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 9 jun 1811, ged 21 jul 1811 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Pieters en Tjietske Jans, hier liggende met hun schip
Pieter Tollinga hm ... , kind: Elisabeth Pieters, geb 1773 Leeuwarden; BS ovl 1854
Pieter Tijssen zie: de Moed, van Vliet
Pieter Tijsses geb 15 nov 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL, zv Tijs Pieters en Eelkje Oebeles
Pieter Thijssen ovl voor 1815; wed. P.T. gebruiker van wijk A-205, gealimenteerd; eigenaar is Marten Dirks wed., 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650)
Pieter Thijssen Jacob Smit en Trijntje Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.T., goede bekende, 1 may 1790; ondertrouw HRL
Pieter Thijssen ovl voor 1817, huwt met Aaltie Gerrits, verkoopt een huis en woonkamer 1799-1801; BS ovl 1818; ; kind: Tys Pieters, geb 10 jul 1783, ged 27 jul 1783 Grote Kerk HRL
Pieter Tijssen van HRL, huwt met Sijdske Johannes, van Almenum, geproclameert de 12 en 19 en getrout de 26 nov 1758 in de Westerkerk
Pieter Uilkes ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL, zv Uilke Pieters en Maartje Harmens Gongrijp
Pieter Ulbes zie: Binksma
Pieter Vaas ovl voor 1842, huwt met Christina Andries Paskum; BS huw 1841
Pieter van der Veen geb 1780/91 Leeuwarden, ovl 27 feb 1858 HRL, huwt met Sjieuwke de Jong, Vst 11 mei 1857 uit Leeuwarden, koopman in 1858, zv Jacob Pieters en Janke Roelofs; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk D-155
Pieter Veltman geb 1786 Heeg, ovl 5 jun 1856 HRL, huwt met Sipkje Lieuwkema, scheepstimmerman in 1856, huw.get. bij IJ.M. vd mei en IJ.H. de Roos, wonende te HRL. 1828, zv Hijlke V, en Aafke Sijtses; BS huw 1828, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk D-099
Pieter Verdwaal P.V. van Durgerdam en Dirkje Jans Sneek van HRL, laatst geproclameert den 12 den mei 1776 HRL, en met adtestatie vertrokken naar Durgerdam en aldaar op 2 jun 1776 in den Echten Staat bevestigd, volgens van daar terugge Ontfangene adtestatie op 4 jun 1776, getekent Pieter Vink, Coster
Pieter Vink Pieter Verdwaal van Durgerdam en Dirkje Jans Sneek van HRL, laatst geproclameert den 12 den mei 1776 HRL, en met adtestatie vertrokken naar Durgerdam en aldaar op 2 jun 1776 in den Echten Staat bevestigd, volgens van daar terugge Ontfangene adtestatie op 4 jun 1776, getekent P.V., Coster
Pieter Visser huwt met Janna Monsma, wonende te HRL. 1860, scheepstimmerman; BS ovl 1860
Pieter van Vliet ovl voor 1876, huwt met Eelkje Stavenga; BS ovl 1875
Pieter Voets huwt met Sjoukje Dirks, kind: Richtje Pieters, geb 1773 Leeuwarden; BS ovl 1837
Pieter Vreede Dingsdag den 19 jun 1798. de Raad der Gemeente Extraordinaires Vergadert zijnde, wierde voorts geleezen, eene missive van het Administratief Bestuur, zijnde van deezen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Medeburgers ! Wij zijn door den Agent bij het departement van Inwendige Politie enz:aangeschreeven en op onze verantwoordelijkheid gelast, omme de Burgers P.V. en Wybo Fijnje, geweezen Leeden van het vernietigd uitvoerend Bewind, als meede de Persoonen van Eberstein, J:eykenbroek en Ducange, zoo draa dezelve of ??n van hun zich binnen dit voormalig Gewest mogt bevinden, onverwijld te doen arresteeren, en aan hem Agent kennisse te geeven met verderen Last, om daar toe ten spoedigsten aan de respective Municipaliteiten binnen ons ressort de nodige aanschrijvingen te doen. Gelijk wij Ons dan ook van den last door deezen acquiteeren; Waar mede verblijven Uwe Medeburgers. Leeuwarden den 17 jun 1798. Het vierde jaar der Bataafsche vrijheid. (GAH44)
Pieter Vreke huwt met Pietje Christiaans op 14 dec 1794 HRL, komt van HRL, canonnier id Compagnie artilleristen van kapitein Hosang, laatste afk. 14 dec 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; P.V., Cannonnier in de comp. artilleristen van capt. Hosang ende Pietje Christiaans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Hendriks, deszelfs vader, 29 nov 1794; ondertrouw HRL; P.V., Canonier in de Comp. Artilleristen van Capitein Hosang, en Pietje Christiaans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 dec 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Pieter de Vries geb 5 aug 1805 HRL, ovl 30 okt 1869 HRL, winkelier, ongehuwd, zv Antoon dV, en Jeltje Molenaar; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk C-032; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-029; VT1839
Pieter de Vries P. dV. en Antje Willems, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 sep 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Pieter de Waardt geboortig van Elbervelt, heeft het burgerrecht gewonnen en betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 10 apr 1713. (burgerboek)
Pieter de Waardt P. dW., Soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter van HRL, ende Martha Roets/Roels van Leeuwarden, sijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Rief, goede bekende, 13 dec 1788; ondertrouw HRL; P. dW., soldaat in de compagnie van Kapitein Panneboeter, van HRL, en Martha Raets van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 dec 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Kornelia Pieters de Waard, geb 27 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL, moeder als: M. Roets
Pieter Wachter huwt met Pietje Anes de Lang, tuinman en wonende te Wolvega; BS huw 1844
Pieter Waltje huwt met Fokeltje ... , kind: Aukje W, geb 12 okt 1808 Kollum; BS ovl 1875
Pieter Warents zie: van der Sluis
Pieter Warners broer van Lammert Warners; zie het verhaal aldaar
Pieter Warnders zie: Huizenga
Pieter Warnders Jan Hendrik Volbrink ende Catharina Gerrijts, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd P.W., desselfs broeder, 6 sep 1788; ondertrouw HRL; P.W. en Akke Sijbrens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Warrega huwt met Niesje Warrega, N.H., kind: Namkje W, geb 21 aug 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803
Pieter Watses zie: Bakker
Pieter van Weenen huwt met Grietje ... , kind: Aaltje Pieters vW, geb 1808 HRL, houtzaagmolenaarsknecht, wonende te Heerenveen 1841 met echtegnote; BS ovl 1841; BS Franeker ovl 1841; P. vW. en Marijke Atzes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL
Pieter Weesen ovl 29 okt 1818 HRL, huwt met Gesina Harmens, kinderen: Johannes Pieters W, geb 1804 HRL, Gezina Pieters W, geb 1798 HRL, Cornelia Pieters W, geb 1796 HRL, Wilhelmina Pieters W, geb 1791 HRL, in leven wever; BS huw 1820, huw 1821, huw 1828, ovl 1835, ovl 1836, ovl 1855; gebruiker wijk D-036, wewer; medegebruiker Berend Nijhuis; eigenaar is E. Bonnema, 1814. (GAH204); Harmen Johannes Visser en Catharina Pieters Weezen, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd deszelfs vader P.W., 8 feb 1806; ondertrouw HRL; P.W. en Gezina Harmens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad 25 jul 1784 HRL, en ten zelfden dage getrouwd; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen, vermeld met naam: Weeser; (GAH650
Pieter Weina gebruiker wijk F-098, gealimenteerd; medegebruikers Engeltje Douwes, gealimenteerd, Jan Liekles de Boer wed., gealimenteerd; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Pieter Wellinga Maandag den 7 jan 1799. de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde goedgevonden, om aan de respective vrouwen van de Militairen Jan Swarts, P.W., en Jan Ham, Soldaaten van de 1 ste Comp:zampt Gerardus Gerrijts van de 2de Comp:en Harmen Evertshuizen Tambour van de 3de Comp:van het 3de Battaillon der 4de halve brigade thans te Groningen in Guarnisoen leggende, ieder toegelegt, Twee CarGuldens, ten einde om hunne reize van hier, na ''t Guarnosoen hunner mannen, te kunnen Vervorderen. (GAH44)
Pieter van der Werf huwt met IJbeltje Douwes, kind: Elisabeth Pieters vdW, geb 1760 Bolsward; BS ovl 1838
Pieter Werner zie ook: Jan P. Werner; huwt met Nieske Rintjes, kind: Marike Pieters Werner, geb 22 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL, vader ook als: Jan P.W. ; kind: Lodewijk Pieters Wernar, geb 2 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL, moeder als N.R. Bakker; P.J., Sjouwerman, wonende te HRL in 1815, is is verzogt een Akte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Teunis Bos
Pieter Wesselius huwt met Geeske Meinderts Hatting op 16 mei 1796 HRL, sergeant id Compagnie Grenadiers van het 3de Bataillon der 4de halve Brigade, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796
Pieter Weever P.W. en Gezina Harmens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Pieter van Wicheren hm ... ., kind: Hendrik, geb 1788 Leeuwarden; BS ovl 1848
Pieter Wiebes zie: Zandbergen
Pieter Wybes Piebe Jacobs ende Geertie Pieters beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs vader P.W., 9 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Pieter Wiebes geb 1793 Surhuisterveen/Zuidhorn, ovl 7 jun 1851 HRL, huwt met Jantje Jans de Jong op 19 dec 1838 HRL, schipper, wonende te HRL, werkman in 1849, zv Wiebe Pieters en IJmkje Wobbes; BS huw 1838, ovl 1849, ovl 1851
Pieter Wybrens schilzandleverancier 1766
Pieter Wiersma oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk A-083; VT1839
Pieter Wytzes zie: Vettevogel
Pieter de Wilde geb 1804 Pietersbierum, ovl 23 okt 1857 HRL, huwt met Klaaske vd Zee op 2 mei 1839 HRL, wonende te HRL, werkman in 1857, zv Willem Pieters dW, en Corneliske Feddriks; BS huw 1839, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-167; oud 34 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; VT1839
Pieter Willems zie: Hoogstra, Nauta, de Wilde
Pieter Willems ende Aaltie Clases, beide van HRL, huw.aang. 12 jul 1738 HRL, koomende voor de Bruit Jacobus Antonides; huw.aang. HRL 1738
Pieter Willems Wo. den 10 jul 1799 ''s avonds seven uuren. Verder Stonden ter vergadering binnen de Burgers P.W. en Ruurd van der Fen, als gecommitteerden uit de Raad van administratie der Gewapende Burgermacht, alhier te kennen geevende dat zij ingevolge eene bij hunne ontvangen aanschrijvinge in ''t toekoomende geene verdere betalingen uit de Contributiegelden aan den Wagtmeester Lieuwe Holstein vermogten te doen, verzoekende diesvolgens dat de Raad der Gemeente voor die betaalinge geliefde te zorgen. Waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden den Wagtmeester Lieuwe Holstein Provisioneel te doen betaalen uit de Wagtgelden, en zulks van Pmo jul afgerekend, ter tijd en wijle de aanstaande Registratie en organisatie tot de Burgerbewapening volkoomen ge?ffectueerd zijn des dat hij dan ook die Commissien in alles ten dienste moet staan, en is zulks aan de voorzeide Commissie uit de Raad van Administratie gecommuniceerd (GAH45); de Raad der Gemeente van HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers! Ingevolge Ul. aanschrijvinge en Lastgeving van den 6 okt L.L. hebben Wij vermeend, (behalven anderen, Welke bereids verzonden Zijn naar hunne Corpsen), te moeten verpligten tot hun vertrek, de twee Jongelingen, met Name Gerlof de Vries, en Jacob de Boer, dan hunne ouderen hebben Zig hiertegen, bij Woorde dog tevens Zeer bescheiden aangeKant, en Wel om redenen Wijl gedagte Jongelingen onder de agtien Jaaren Zijn, en dus niet op grond van de Wet tot het uittrekken Kunnen verpligt worden, en ten tweden van dat genoemde Jongelingen, Door den Majoor Georgius Djurres uit den dienst Zijn ontslagen, blijkens Copia Autenticq hier nevens overgelegt, Dan bij ons is ontvangen eene missive van den Zoo evengenoemde Majoor Georgius Jurres, Welke de terugzending dezer Jongelingen Verlangde, en Wel omdat dezelve door den Capi-tain P.W. ter verkrijging van het ontslag, der voorheen genoemden schijne misleid te Zijn, over het een en andere hebben Wij ons vervoegd aan den Luit:Collonel S:S:Pacque, als veronderstellende toen, dat het aan het Militaire behoorde, dan Wij hebben geen antwoord beKoomen, Daar Egter de ondersteuning van het Vaderland Spoed Vereist, dog Wij niet gaarn wenzen onregtvaardigheden Uittevoeren, Zoo Versoeken Wij Ulieder Elucidatie, hoe Wij ons in dezen Zullen hebben te gedraagen, In Afwagting van Welk Wij Verblijven naar toebede van Heil. HRL, den 10 okt 1799, Ao. 5. (GAH45); Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschrift van eene missive, den 23 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen. Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente der Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 Onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn P.W. tot Corporaal den Burger Tjalling Wybrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 Onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa, in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld, den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. en tot Adjudant, bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zoo spoedig mogelij is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezogen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede met Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44); Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur. de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijt en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: P.W., Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden. de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd. Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Donderdag den 18 okt 1798 ''s nademiddags. de Commissie ter ontbindinge der Gilden etc uit den Raad op het huis der Gemeente bij een gekoomen zijnde, zijn na vooraf daar toe versogt te weezen voor dezelve gecompareerd, de navolgende overlieden der ontbonden gilden, namentlijk Wegens het Gild van de: Zilversmeeden Tamme de Wit, IJsersmeeden Rein Faber, Chirurgijns Sikke Popta, Huistimmerlieden Pieter Minnes, Scheepstimmerlieden Hartman Sijbrens, Metzelaars Johannes van Beemen, Bakkers IJpe Roodenhuis, Schoenmakers Gosling Piekenga, Kleermakers P.W., Vleeschhouwers Meinte Jaager, Schuitschippers Barend Visser, Groot of Wijdschippers Sijbout Hoornstra met deszelfs Adjunct Michiel Jacobs, en is door welgedagte Commissie aan de Comparanten gecommuniceerd dat zijlieden, door den Raadder Gemeente waaren genomineerd respective tot Provisioneele Commissarien, over de ontbonden gilden, en daar toe bij deezen wierden aangesteld, en geauthoriseerd het welk bij hen allen wierd geaccepteert. (GAH44); Donderdag den 17 jan 1799. de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende.; Vrijdag den 18 jan 1799. de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris P.W., en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles. Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44); Donderdag den 24 Janurij 1799. de Raad ordinaris vergadert zijnde, Wierde voorts geleezen, eene Memorij van P.W., als Commissaris over het Kleermakersgilde voornamentlijk inhoudende dat door zommige Persoonen, niet voldaan wierd aan den inhoud der Publicaties van den 5 okt en 24 dec 1798 relatijv de Gilden:- en daar aan hem de dato den 18 jan ll. door de Commissarien uit den Raadde Last was opgedraagen om volgt als nog de gilde Wetten te mainteneeren, verzogte hij te weeten, of hij zodanige Persoonen, welke ten opzigte van het Kleermakersgilde, niet overeenkomstig voorz:Publicatien handelen moeste vervolgens na rigeur der gilde Wet, of te andersints dat hij mogte werden beschouwd, daaraan geen deel te hebben, wanneer der Wanorders ontstonden. Welke memorie Provisioneel in deliberatie wierd gehouden, tot Dinderdag eerstkoomende, en den Secretaris Feddema gelast om in middelentijde omtrent de belangrijke Zaaken, de gilden in ''t Generaal Concerneerende een Advijs van de Pensionarien in te neemen. (GAH44)
Pieter Willems op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Willems P.W. en Doetje Ottes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 apr 1781 HRL, en zijn den 16 (tweede Paaschdag) getrouwd
Pieter Willems zie ook: Nauta; P.W. ende Claaske Rinzes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Gerrijt Schuurman, 3 nov 1792; ondertrouw HRL; kind: Rinse Pieters, geb 3 jan 1793, ged 20 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Pieters, geb 28 dec 1796, ged 28 jan 1797 Grote Kerk HRL
Pieter Willems geboortig van Bolsward, heeft de eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. J. van Slooten en de gerechtigheid bet f. 10:10:0, op 17 feb 1779. (burgerboek)
Pieter Willems koopt een huis in 1797, levert kaas 1803-1810; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 59:2:0 terzaake geleverde soetemelkskaas, quit. no. 8, 24 nov 1789. (GAH1121); id. f. 30:8:0 ter Saeke geleverde kaas, 3 feb 1808, quit. no. 2 (GAH1140); id. f. 34:1:0, 31 dec 1808, quit. no. 81 (GAH1140); id. f. 79:13:0, 10 aug 1809, quit. no. 1 (GAH1141); id. f. 30:10:0, 31 dec 1809, quit. no. 5 (GAH1141); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 71:0:0 ter Zaeke geleverde kaas, 25 jul 1810, quit. no. 2 (GAH1142); id. f. 30:6:0 ter Saeke een schip pond kaas, 17 may 1806, quit. no. 5 (GAH1138); id. f. 31:10:0 ter Saeke geleverde 363 pond kaas, primo jan 1807, quit. no. 3 (GAH1139); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van P.W., (kaas), 31 dec 1810: f. 35:8:0 (GAH1142); Maandag den 10 dec 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Compareerden na voorafgegane Citatie van den fiscus, ter vergadering de Burgers P.W., Coopman en Harmanus Tamboezer Clercq ter Secretarije dewelke na aangehoorde Confessie en na gedaane verzoek van moderatie voor rigeur van Justitie, ter zaake met elkander geperpetreerde Vegterijen, in of omtrent de Herberg Roma op den 3de deezer ieder zijn geboet voor vijf Goud Guldens boven de Costen van de Citatie. (GAH44)
Pieter Willems geb 8 nov 1800 HRL, ged 30 nov 1800, ovl voor 1808, N.H., dv Willem Pieters en IJemkje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1800
Pieter Willems geb 31 jul 1803 HRL, ged 14 aug 1803, N.H., zv Willem Pieters en Baukje Fransen; dopen Grote Kerk HRL 1803
Pieter Willems huwt met Doettje Jans, beide van HRL, geproclameerd de f. 8:15:22 apr en doen ook getrout in de Westerkerk 1770
Pieter Winkelhaak geb 1782 ... , huwt met Anna Burgerhof op 29 jul 1810 HRL, komt van HRL, kind: Antje Cornelis, geb 6 sep 1811 HRL, huw.get. bij G.P. Steen, (gk), en S.C. Vorstenburg, wonende te HRL 1815; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1813; gebruiker wijk F-189; eigenaar en medegebruiker W. Burgerhof, 1814. (GAH204); P.W. en Anna Burgerhof, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Anna Cornelia Pieters Winkelhaak, geb 6 sep 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL; P.W., zonder beroep, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van IJda Fredriks Hes
Pieter Witten zie ook: Pieter Wittigk; P. Witten, soldaat in de compagnie van capitein Paets en Elisabeth Groenemons, beide van HRL, hebben de laatste afkond. gehad den 8 jul 1786, en zijn getrouwd den 25 dier maand; hu Grote Kerk ha; kind: Johanna Katrina Witte, geb 10 apr 1788, ged 13 apr 1788 Grote Kerk HRL, vader als: P. Witte, moeder als: E. Groeneman; kind: Pieter Pieters Wiltigk, geb 1 okt 1791, ged 4 okt 1791 Grote Kerk HRL, moeder als E. Dames
Pieter Wittigk zie ook: Pieter Witten; Dirk Jan Lot, Soldaat onder de comp. van Majoor van Till ende Petronella Wittigk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder de sergeant W., 6 okt 1792; ondertrouw HRL; Gerrijt Jan Beerntsen, Soldaat in de comp. van Major van Thyl van HRL. ende Alida Kamphuys van Zutphen, zijnde de gebodens aangegeeven door sergeant P.W., met een gebod in de week, 24 nov 1792; ondertrouw HRL; Harmen Jacobs, Soldaat in de comp. van Lt. Coll:van Till ende Dirkjen Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruidegom gecompareert de sergeant Witting, 16 feb 1793; ondertrouw HRL; P. Witten, soldaat in de compagnie van capitein Paets en Elisabeth Groenemons, beide van HRL, hebben de laatste afkond. gehad den 8 jul 1786, en zijn getrouwd den 25 dier maand; hu Grote Kerk ha
Pieter Wreeker geb 1770 ... , ovl 5 jan 1817 HRL, huwt met Pietje/Jetske Christiaans de Vries, kustwacht te delfzijl 1812, turfdrager 1817, kinderen: Christiaan Pieters W, geb 2 jan 1798 HRL, Aaltje Pieters W, geb 1807 ... , Berber Pieters W, geb 6 jun 1811 HRL; BS geb 1811, ovl 1812, ovl 1817, ovl 1819, ovl 1834
Pieter Wijga geb 1799 Sneek, ovl 26 mei 1859 HRL, huwt met Froukje Sijtzes Beidschat op 22 mei 1825 HRL, huw.afk. 8 en 15 mei 1825, molenaarsknecht, DG, huw getuige bij P. Callenborn en F. Zwart, molenaar, 1839, zv Enne Ennes W, en Atje Pieters Bos; BS huw 1825, huw 1839, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-184
Pieter van Wijk ovl 18 sep 1727 op Zee, oud 59 jaer
Pieter Wijntjes zie: van Assen
Pieter IJdes van Flieland, huwt met Lijsbet Pieters, van HRL, sijn geproclameert 2, 9 en 16 sep 1740 en doe ook getrouwt; P. IJ. van Flieland ende Lijsbert Pijters van HRL, koomende voor de bruid Poulus Jansen, 1 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Pieter IJdes zie: Bakker, Metzelaar
Pieter Yedes geb 24 jun 1792, ged 8 jul 1792 Grote Kerk HRL, zv IJede Pieters en Geertje Steffens
Pieter IJnses Anne Wybes ende Tijtje Jansen, beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd P. IJ., goede bekende, 16 jan 1790; ondertrouw HRL
Pieter IJntes geb 10 aug 1776, ged 3 sep 1776 Grote Kerk HRL, zv IJnte IJpes en Tjitske Pieters; ged 28 aug 1763 Westerkerk HRL, zv IJnte IJpes en Tjietske Pijters; ged 19 apr 1768 Grote Kerk HRL, zv IJnte IJpes en Tjietske Pieters
Pieter IJpes geb 17 aug 1776, ged 3 sep 1776 Grote Kerk HRL, zv IJpe Jetses en Hendrikje Scheltema
Pieter IJpes zie: Rodenhuis
Pieter IJverson ovl voor 1856, huwt met Trijntje Tjebbes Boersma/de Boer, kinderen: Maaike, geb 1809 Sexbierum, Antje IJ, geb 1801 Sexbierum, Grietje IJ, geb 1811 Sexbierum; BS ovl 1852; 1870 overlijdens, ovl 1876
Pieter Yeges Remonstreert met eerbied Cornelis Brouwer Captn van de gezamentlyke Turfmeters zampt Ytiger der turf en appelkorven binnen deze Stad, dat hy wel genegen was, deze functien te transporteren op P.Y., Coopman alhier, welke Sulx met eerbied te gemoete ziet:Versoekende laastgemelde om deze bedieningen door Syn Vader Yege Wiegers te mogen laten waarnemen, dewelke presenteert den Eed van getrouwigheid hier toe te presteren; q:f: etc:(get:)C:Brouwer S:Rienstra; (in margine Stonde); de magistraat accorderende het versoek, nomineert en Stelt mits dezen de mede Supplnt:P.Y. tot Capitein van de Turfmeters, zampt Ytiger der turf en appelkorven binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende tot een geschenk in de Armbusch de Soma van hondert Cargls:, zullende deze bedieninge door IJge Wiegers worden waargenomen, die daar toe den Eed van getrouwigheid zal hebben te doen. Actum den 4 apr 1753 (get:) Lourens Tabes, Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 4 apr 1753 hebben Cornelis Brouwer en P.Y. in de Armbusch betaald de hondert Cargls:hier vorengemeld; en heeft vervolgens Yge Wiegers den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr Tabes. In kennisse van my Secretaris M:V:Idsinga, (Aanstellingen Stad HRL 1731-17 59); huwt met Hinke Klazes, kind: IJge Pieters, ged 15 jun 1755 Westerkerk HRL; kind: Antje Pieters, ged 8 apr 1753 Westerkerk HRL
Pieter Ynzes zie ook: Tichelaar; huwt met Mayke Jans, kind: IJnse Pieters, geb 22 nov 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jan Pieters, geb 26 jan 1795, ged 1 mrt 1795 Grote Kerk HRL
Pieter (!) Hoiter huwt met Saapke Clases, beide van HRL, geproclameert den 24 novem:en de 1 en getrout den 8 dec 1754; kind: Lijsbet Pieters, ged 8 feb 1757 Grote Kerk HRL, vader als P. Huites; kind: Hoite Pieters, ged 25 mrt 1755 Grote Kerk HRL
Pieter (?) Dobarias Abe Harmens(niet vermeld van waar), en IJdske Jacobs, van HRL, huw.aang. 28 jan 1736 HRL, komende voor de bruyd P.D. ; huw.aang. HRL 1736
Pieter Abes Abbenga ovl 14 apr 1820 ... , huwt met Trijntje Klases vd Velde; BS huw 1831
Pieter Abes van der Werf huwt met Gerlandtje Arjens Faber, landman en wonende te Boxum, kind: Pietje Pieters vdW, geb 1801 Wommels; BS Franeker huw 1822
Pieter Abrahams Beitzegat huwt met Antie Jans Brouwer, beide van Almenum, geproclameerd de f. 4:11:18 en getrout de 26 mei 1760
Pieter Abrahams Brouwer zie Pieter Abrahams; geb 1779 ... , ovl 21 sep 1816 HRL, huwt met Tjietske Folkerts/Fokkes Nauta op 16 jun 1805 HRL, komt van HRL, doet overlijdensaangifte van IJde Bakker 1811; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1811, ovl 1816, ovl 1832; medegebruiker van wijk F-145, wijnwerker; medegebruiker wed. IJeme de Groot; eigenaar is Jan IJemes de Groot erven, 1814. (GAH204)
Pieter Abrahams de Ruiter geb 16 sep 1810 HRL, ovl 5 okt 1846 HRL, huwt met Helena Maria Repko op 30 jun 1831 HRL, huw.get. bij R.A. de Ruiter, (gk), en F.R. Lamminga, (gk), broeder bruidegom, grutter, 1843, zv Abraham F. dR, en Gerritje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1831, huw 1843, ovl 1846; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grutter, wijk G-056; VT1839; geb 16 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk Harlzv Abraham F. de Ruiter en Gerritje Pieters; P.A. d. R. eigenaar van perceel nr. 1690 te HRL, gruttersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 593, huis en erf, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Pieter Adama Zijlstra geb 5 mei 1810 HRL, ovl 16 dec 1863 HRL, huwt met Leonora Johanna Banga, (gk), op 14 jul 1836 Franeker, advokaat in 1836, huw.get. bij G.J. Loncq en F.J. van Assen, (gk), 1840, id. bij Y. Rodenhuis, (gk), en D. Adema Zijlstra, (gk), oom bruidegom, 1838, burgemeester in 1851, Commandeur vd Orde van den Eikenkroon en Binnen- en Buitenloods Commissionair 1863, ovl wijk E-033 en 34, zv Dirk Cornelis Z, en Dirkje Adama; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, huw 1840, ovl 1863, BS Franeker huw 1836 bev.reg. HRL 1851 wijk E-038; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, commissionair, wijk A-021; VT1839; P. Adema Z., geb 5 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL, zv Dirk Cornelis Zijlstra en Dirkje Adama
Pieter Adams Akkringa geb 1777 Steenwijk, ovl 3 jan 1830 HRL, huwt met Aaltje Jilts, en Rinske Ages Zijlstra op 28 dec 1817 HRL, huwelijksafkondigingen 14 en 21 dec 1817, N.H., werkman in 1830, zv Adam A., en Antie Pieters, kinderen: Rein A, geb 1 mei 1806 HRL, Adam A, geb 25 sep 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802, 180 6, BS huw 1817, ovl 1830, ovl 1858
Pieter Adrianus eysma geb 26 feb 1799 Franeker, ovl 16 jul 1878 HRL, huwt met Anna Gelinde, zv Adriaan E, en Itske Buwolda; BS ovl 1878; bev.reg. HRL 1851 wijk A-002
Pieter Alberts Bolman geb 3 aug 1775, ged 8 aug 1775 Grote Kerk HRL, tweelingbroer van Trijntje Alberts Bolman, zv Albert Bolman en Auckje Pieters
Pieter Alberts Dijkstra huwt met Minke Wiebrens, kinderen: Albertje Pieters D, geb 14 sep 1786 HRL, Joukje Pieters D, geb 1787 HRL; BS ovl 1822; 1846 overlijdens
Pieter Alberts Dijkstra geb 1756 Witmarsum, ovl 30 mei 1826 HRL, huwt met Grietje Berends Vogelzang op 7 dec 1815 HRL, huw.afk. 19 en 26 nov 1815, wonende te HRL, huw getuige bij T.D. Bakker en A.F. Dijkstra, steevader bruid 1817, id. bij M.P. Zijlstra en G. Atses, 1819, zeepziedersknecht in 1826, zv Albert Tijssens en Fetje Pieters; BS huw 1815, huw 1817, huw 1819, ovl 1826, ovl 1832; Wij, Burgemeesteren der Stad HRL, attesteren mits dezen, ingevolge bij ons ingekomen informatie, dat P.A.D., van beroep werkman, geb te Burgwerd, wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van zijn voorgenomen huwelijk. HRL, den 14 okt 1815
Pieter Alberts de Jong geb 1775 HRL, ovl 22 mrt 1827 HRL, huwt met Regina Walter op 4 mei 1815 HRL, matroos, huw.afk. 16 en 23 apr 1815, zv Albert Pieters en Anna Hendriks; BS huw 1815, ovl 1823, ovl 1827
Pieter Alberts Steenstra hm ... , kind: Albert Pieters S, geb 1751 ... ; BS ovl 1812
Pieter Alberts Steenstra huwt met Houkje Okkes, kind: Antje Pieters S, geb 22 sep 1749 HRL; BS huw 1820
Pieter Andries Klein huwt met Elisabeth Andries, kind: Hendrik Pieters, geb 1798 Makkum; BS ovl 1853
Pieter Andries Poelstra zie ook: P.A. Spoelstra; ovl voor 1820, huwt met Fetje Pieters, kind: Jacob Pieters P, geb 1792 Dronrijp; BS ovl 1819; 1853 overlijdens
Pieter Andries Spoelstra zie: P.A. Poelstra; ovl voor 1820, huwt met Fettje Pieters, kind: Jacob Pieters, geb 1792 Dronrijp; BS ovl 1819; 1853 overlijdens
Pieter Annes Bakker gebruiker van wijk A-163, bakker; eigenaar is Simon IJ. de Groot, 1814. (GAH204)
Pieter Annes Heystra geb 1772 ... , huw.get. bij A. Boling en Y. Jacobs, heybaas, wonende te HRL, heier van 1805-1810; BS huw 1814
Pieter Anthony Groes ende Trijntie IJpes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Gerrit Gerrits, mr metselaar, 10 May 1749
Pieter Arnoldus van Weerd zie ook: Pieter Arnoldus; geb 27 jul 1811, ovl 31 dec 1823 HRL, zv Arnoldus Pieters vW, en Antje Jans Hoekstra; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1824
Pieter Asmus Tuinhout geb 26 dec 1790 HRL, ovl 11 jan 1872 HRL, huwt met Roelofke van Eeken, (geb Blokzijl), op 24 nov 1816 HRL, huw.afk. 10 en 17 nov 1816, ook huwt met Christina Oolgaard, koopman in 1872, huw.get. bij B. van Oosten en E.T. Koster 1817, id. bij F. Tuinhout en A.H. Wagenaar, broeder bruidegom, 1821, zv Asmus T, en Fetje (Pieters); BS huw 1816, huw 18171821 hu, ovl 1845, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-040; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk B-035; VT1839; Arum, Sectie A, 1832: P. Tuinhout, Koopman te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van perceel nr. 611, legger nr. 220, (de grond be-hoort aan de Contributie van de Vijf deelen Zeedijken), Huis, grootte 590 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); P.A.T. eigenaar van perceel nr. 388 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 698, huis en erf, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); P. Annes ! T. eigenaar van perceel nr. 475 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 698, huis, 64 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 1618 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 698, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. At. Barr. dl. en HRL. 1832, bl. 52); id. van perceel nr. 1689 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 698, huis en erf, 66 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van perceel nr. 1823 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 698, schiphuis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 3. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Pieter Ates de Boer geb 30 apr 1800 HRL, ovl 1 jan 1843 HRL, huwt met Tjitske Karsten Tadema op 21 sep 1823 HRL, huw.afk. 7 en 14 sep 1823, zeilmaker in 1843, ged 18 mei 1800, zv Ate Luitjes de B., en Hiltje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, ovl 1843; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; VT1839
Pieter Ates Hofstra geb 15 feb 1787 Wijnaldum, kooltjer, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825 lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Pieter Aukes van Fliet P.A. v. F. en Roelofke van Dijk, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 3 jan 1807; ondertrouw HRL
Pieter Aukes van Vliet zie ook: Pieter Aukes; geb 1777 HRL, ovl 9 mei 1813 HRL, huwt met Roelofje van Dijk op 18 jan 1807 HRL, kinderen: Antje Pieters, geb 11 feb 1809 HRL, Jetske, geb 2 aug 1811 HRL, Roelof, geb 7 nov 1807 HRL, gleibakkersknecht in 1813, ovl wijk G-165, huw.get. bij A.T. Stoker en S. Fransen, 1812 id bij G.J. de Boer en E.J. Droogsma, 1818; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1811, BS huw 1812, ovl 1813, huw 1818; wed. gebruiker wijk G-037; eigenaar is Jan Alb. Bakker, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk G-165; gebruiker Gerben Dijkstra, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); kind: Jetske Pieters van Vliet, geb 2 aug 1811, ged 18 aug 1811 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd dertien den negende mei is Overleden P.A. v. V., Zijnde Gehuwd met Roelofke van Dijk. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Pieter B Arends zie: Embdenaar
Pieter Barends Embdenaar huwt met Klaaske Bierma op 26 okt 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800; Maandag den 4 mrt 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde wijders geleezen een Request van P:B:E. als geauthoriseerde Curator Bonorum, over den geabandonneerden boedel van Doctr H:P:Stambke, inhoudende verzoek, dat de Sequestratie der goederen van dezelve (Doctr Stambke), mogte werden opgeeheven, en den Execureur gelast die boedel aan hem Suppliant te Extradeeren, welk Request, met navolgende Appoinctement is uitgegeeven: ?De Raad der Gemeente accordeert, dat de gedaane Sequestratie, werde opgeheeven, en authoriseert mits dien, den Executeur om de gesequestreerde boedel aan den Suppliant te Extradeeren, en verantwoorden, des de Kosten der gedaane Sequestratie uit den boedel werden voldaan, aangezien dezelve ter beveiliging van der Crediteuren hypotheecq gediend heeft?. (GAH44); verkoopt, in qualiteit als geautihoriseerde curator over de geabandonneerde boedel van de advokaat Henrie Philip Stambke, aan Sjoerd Feenstra een huis met tuin voor 1900 Caroliguldens op 11 mei 1799; id. aan Claas Lourens Koster een woning, stalling en wagenhuis voor 405 Caroliguldens op 11 mei 1799; id. aan Jan en Paulus de Boer een hovinge, zomerhuis en weefwinkel voor 300 Caroliguldens op 11 mei 1799; id. aan Jacob Wassenaar een huis voor 272 Caroliguldens op 7 sep 1799; vertrekt naar Leeuwarden; in zijn plaats wordt wederom tot Weesdiacoon aangesteld Coenraad Bakker, do. 26 jun 1800 (GAH46)
Pieter Bartels Lanting geb 9 nov 1777, ged 11 nov 1777 Grote Kerk HRL, zv Bartel Romkes Lanting en Ludewij Pieters
Pieter Baukes Feenstra geb 1751 ... , hm ... , kinderen: Halbe Pieters F, geb 1795 ... , Tjerk Pieters F, geb 1782 ... , Bauke Pieters F, geb 1790 ... , huw.get. bij J. Schoffelmeer en J.O. Dui(n)ker, oom bruid. wonende te HRL; BS huw 1815, ovl 1818
Pieter Baukes Tolsma geb 1 feb 1801 Midlum, huwt met Teuntje Taekes Kuiper op 2 jun 1825 HRL, huw.afk. 1 en 8 mei HRL. en 15 en 22 mei 1825 Franekeradeel, wonende te onder Midlum, houtzaagmolenaaksknecht, zv Bauke Pieters T, en Antje Sakes Saaksma; BS huw 1825, ovl 1826, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Pieter Beerends van Wijdenbrugh woont in 4e quartier, links: f. 0:4:0, rechts:. -8:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ged 17 jan 1758 Grote Kerk HRL, zv Ernst Willem van Wijdenbrug en Mevrouw Lorise Assenborgh
Pieter Berends Backker ged 22 jul 1766 Grote Kerk HRL, zv Berend Backker en Hotske Pieters Scheltema
Pieter Berents Guarman ovl 4 mrt 1664, 44 jaar, Mr. Glasmaker en Glasschrijver, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Pieter Binnerts Tjaardstra huwt met Hinke Jacobs vd Helm, wonende te Makkum; BS huw 1839
Pieter Broers Blom ged 29 jan 1771 Grote Kerk HRL, zv Broer Wytses Blom en Antje Pieters; huwt met Martje (Martijntje) Gelinde op 27 sep 1795 HRL, komt van HRL; laatste afk. 27 sep 1795, N.H., kind: Willem B., geb 4 jan 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1800; P.B. en Martijntje Gelinde, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jan Gelinde ende bruidegom geadzesteert met deszelfs vader Broer Blom, 12 sep 1795; onderttr. HRL; ovl 18 nov 1805 HRL, oud 35 jaar; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sesde quartier, mei 1804 (GAH650); weduwe woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier:12:0:0 (GAH650); kind: Jan Pieters Blom, geb 2 jan 1796, ged 26 jan 1796 Grote Kerk HRL, moeder als Martijntje G. ; kind: Broer Pieters Blom, geb 12 aug 1798, ged 2 sep 1798 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Pieter C Leyenaar ovl 24nov1. 67, 55 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; den 24 Nov. 1767 (zal moeten zijn 1667, of misschien 1676 of 1677) is ovl P.C.L., vdGaast
Pieter C Martens geb 1805 HRL, ovl 14 mei 1859 HRL, huwt met Neeltje Adams Lentz op 11 sep 1828 HRL, huw.afk. 31 aug en 7 sep 1828, pakhuisknecht, werkman in 1851, DG, zv Cornelis M, en Immetje Jans Spitske; BS huw 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk D-146, wijk E-126; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-221; VT1839
Pieter Christiaans Riem geb 1758 Goudkust, ovl 29 sep 1808 HRL, huwt met Gerritje Laazes, kinderen: Hinke Pieters R, geb 1785 HRL, Christiaan Pieters R, geb 1781 HRL, Hendrik Pieters R, geb 1784 HRL, ''Pieter Riem, ruim 8 jaar oud volgens gissinge, zijnde van de Goudkuste van Afrika herwaarts gebracht, de Vader was Christiaan Riem uit Buscwijler bij Strassburg en Lutherse zijnde ''t jaar tevoren ovl op een herwaarts komend Hollands schip genaamt ''De Guinesche Velvaart''. de moeder was eene Heidinne op de kust van Guin?e voor vier jaaren na gissinge overleden. Hebbende Aggie Pieters van Sexbierum en bootsman van ''t voornoemde schip als Getuige van deze gedoopten geweest en als curator over den selven volgens Testament van den ovl Vader'', zv Christiaan R. en ... ; doop reg. Luth. Kerk HRL 1766, BS huw 1813, huw 1819, ovl 1829, ovl 1833; P.C.R. en Gerritje Laases, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben van 25 apr 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd
Pieter Christiaans Riem geb 9 mei 1806 HRL, ged 25 mei 1806 HRL, ovl 10 apr 1887 HRL, huwt met Romkje Ages Postma op 24 mei 1832 HRL, metselaar, N.H., werkman in 1851, zv Christiaan Pieters (R), en Maaike Sjierks Wijnalda; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1832, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; VT1839
Pieter Christiaens Rodenburg ged 9 dec 1749 Grote Kerk HRL, zv Christiaen Rodenburg en Wilhelmina Rodenburg
Pieter Claasen Bakker geboortig van Dokkum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. B. van der Meulen op wo. 22 nov 1780. (burgerboek)
Pieter Claasen Prins woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Cornelis Bleeker geb 1763 HRL, ovl 27 sep 1836 HRL, huwt met Dieuwke Alberts, arbeider in 1836, scheepstimmermansknegt in 1828, kinderen: Sara Pieters B., geb 1797 HRL, Corneliske Pieters B., geb 17 sep 1805 HRL, Cornelia B., geb 30 sep 1803 HRL, Sijke B., geb 1794 HRL. zv Cornelis Martens en Antje Tjeerds; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, BS huw 1815, ovl 1828, ovl 1836, ovl 1838, ovl 1847; eigenaar en gebruiker van wijk D-093, sjouwer, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Johannes Broodkorf & Sara Catharina Snijder Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan Aan Onzen Zoon Johan Adam Broodkorf om Zich in het huwelijk te begeven met Zijke Pieters Bleeker, dienstmaagd te HRL, dv P.C.B. en Dieuwke Alberts, mogende Alzoo lijden dat deselven door de Heer President Burgemeester dezer Stad in ondertrouw worden opgenomen om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 1 nov 1815; P.C.B. eigenaar van perceel nr. 818 te HRL, scheepstimmerman, woonplaats HRL, legger nr. 62, huis en erf, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Pieter Cornelis Heidweiller notaris te Amsterdam; zie verslag bij Gerbr. Pettinga inzake het kaperschip ''Le Serpent''; (GAH45)
Pieter Cornelis Jansen huwt met Jeltje Sikkes, kind: Jantje Pieters J, geb 1791 Stavoren; BS huw 1816
Pieter Cornelis Kuiper ovl voor 1785; wed. P.C.K. bet f. 23:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 pondemaat id plaats of hornleger vd heer Camper onder Almenum, no. 7, 1784. (GAH1115); id. f. 23:0:0 over 1 1/2 pondemaat land, no. 7, 4 okt 1786. (GAH1117); id. f. 46:0:0 wegens 2 jaar landhuur, 1782. (GAH1113); rentmeester van het Weeshuis bet f. 110:18:0 aan de procureur fiscaal S. Wyma wegens gevallene kosten id procedure vd weesvoogden contra P.C.K., ord. no. 2, 8 mrt 1785. (GAH1116); rentmeester van het weeshuis bet f. 44:0:0 aan de medeweesvoogd P. Tetrode wegens 2 jaren huur van Tjerk Rutgers wed. en f. 15:15:0 aan P.K. voor het trilpad na ''t Weeshuys kleilanden, ord. bo. 47, 27 nov 1780. (GAH1111); weduwe ontvangt van het gemeentebestuur wegens huur van de exercitieplaats f. 80:10:0 dd 5 mei 1784
Pieter Cornelis Kuiper geb 23 okt 1798, ged 11 nov 1798 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Kuiper en Sara Cornelis Tromp
Pieter Cornelis Leyen geb 1765 Winkel, (NH), ovl 2 mrt 1832 HRL, huwt met Klaaske Jochems Hobbema, en met Antje Johannes Dijkstra op 14 apr 1820 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1820, wonende te HRL, N.H., kinderen: Jochem Pieters L, geb 1795 HRL, Cornelis L, geb 17 mrt 1797 HRL, Jacob L, geb 12 nov 1804 HRL, Tjytse Pieters, geb 27 sep 1801 HRL, Jan Pieters, ged 18 apr 1799 HRL, zv Cornelis Jans L, (gk) en Aagje Jans, (gk); dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1804, BS geb 1811, huw 1820, ovl 1827 1828 overlijdens, ovl 1832, ovl 1865; eigenaar en gebruiker van wijk H-209, loots, 1814. (GAH204); P.C.L. ende Claaske Jogchums, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Saakes, goede bekende, 26 may 1792; ondertrouw HRL; P.C.L. en Klaaske Jogchums, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 jun 1792 HRL; kind: Aafke Pieters Leye, geb 18 mrt 1793, ged 7 apr 1793 Grote Kerk HRL, vader als P.C. Leyen; kind: Jochem Pieters Leye, geb 15 jan 1795, ged 15 feb 1795 Grote Kerk HRL; Wij ondergetekenden P.C.L., Loots en Klaaske Jochems Echtelieden te HRL, verklaren bij dezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen zoon Jochem Pieters Leyen, varensgezel meede aldaar, om zich in het Huwelijk te begeven met Catharina Bernardus Nijhuis zonder beroep meerderjarige dogter van Bernardus Nijhuis en Antje Johannes meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door de Heer Praes. Burgermeester dezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der afkondigingen in den huweyken Staat te worden bevestigd. HRL den 19 jul 1816; Wij ondergetekenden Bernardus Nijhuis Bontwever, en Antje Johannes Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter Catharina Bernardus Nijhuis zonder beroep om zich in het Huwelijk te begeven met Jochem Pieters Leyen varendsgezel meerderjarige zv P.C.L. en Klaaske Jochems meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door den heer Praes. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden opgenomen om na afloop der afkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 19 jul 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vijf en negentig den 15 jan is geb Jochem zv P.C.L. en Klaaske Jochems. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Pieter Cornelis Monsma geb 1805/07 HRL, ovl 23 feb 1859 HRL, huwt met Wiepkje Rimmerts Noordhuis op 20 nov 1828 HRL, huw.afk. 9 en 16 nov 1828, smidsknecht, grofsmid in 1859, zv Cornelis Monses M, en Hiltje Jans Hage; BS geb 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-074; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk C-067; VT1839
Pieter Crans Nauta geb 1787 Leeuwarden, ovl 8 aug 1848 HRL, huwt met Grietje Buyl, gepensioneerd visiteur, zv Jacob N, en Jeltje Vink; BS ovl 1848; oud 52 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, visiteur, wijk A-156; VT1839
Pieter Dirk Matak Fontein geb 17 jun 1811 HRL, zv Dirk F, en Geertruida Matak; BS geb 1811
Pieter Dirks Dirksen huwt met Antje ... , kind: Froukje Pieters D, geb 1807 Sneek, schipper te Sneek in 1839; bsha139ov
Pieter Dirks Hollander P.D.H. van Pietersbierum en Goukjen Sijbrands van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jun 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Pietersbierum
Pieter Dirks Klaver Christiaan Jacobus Charpentier ende Elbrigjen Pieters beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs varder P.D.K., 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Pieter Dirks Lautenbag ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL, zv Dirk Cornelis Lautenbag, ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Pieter Dirks Quak Donderdag den 11 jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde goedgevonden, aan den Burger Pieter Dirks, (alias) Q., welken op gisteren het ongeluk gehad hadde van zijn zoontje en eenig kind in het ijs te verliezen, in deszelfs ongelukkige en behoeftige omstandigheid. seven CarGuldens te geeven, uit de Correspondentiebeurs, Waar toe den Administrator Pettinga bij deezen word gequalificeerd. (GAH43)
Pieter Dirks Terpstra P.D.T., Winkelier, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Atze Sipkes de Vries
Pieter Dirks Terpstra huwt met Trientje Jielts/Jelles, kinderen: Jielt, geb 19 feb 1803 HRL, Dirk Pieters T, geb 1801 HRL; BS ovl 1837; 1858 overlijdens; P.D.T. ende Trijntje Jielts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Douwe Berends, goede bekende, 14 apr 1792; ondertrouw HRL
Pieter Dirks Terpstra geb 12 apr 1747 Marssum, ovl 22 aug 1820 HRL, huwt met Siebrig Pieters, gepensioneerde, kind: Gepke Pieters T, geb 1787 ... ; BS huw 1811w. afk, ovl 1820
Pieter Dirks van Weerd Wij ondergetekenden Simon Huites Piebinga, en Johannes de Jong, panbakkersknegten en Hendrik Marcus de Vries, Gleybakkersknegt alle te HRL woonagtig verklaaren bij dezen dat ons zeer wel bekent is, dat P.D. v. W. vader van Hendrik Pieters van Weerd in ''t jaar 1800 en wel speciaal in de maand okt (te Lachuvier)is overleden, van ons verzogt zijnde hebben dezelve afgegeven en vertekend om te strekken naar behoren. HRL den 10 aug 1816
Pieter Doekes Galama wed. P.D.G. gebruiker van wijk G-060, eigenaar is Johannes Leyenaar, 1814. (GAH204); P.D.G. en Trijntje Pieters, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 27 feb 1774 HRL, en toen getrouwt; ovl voor 1815, huwt met Trijntje Pieters; BS ovl 1823; huwt met Hinke Eelkes op 17 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 17 mei 1795, N.H., koopt greidland in 1799, kinderen:Jeltje G, geb 19 dec 1808 HRL, Eelke Pieters (G), geb 18 jan 1804 HRL, Doeke Pieters, geb 18 mei 1802 HRL, Doekje, geb 2 dec 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, 1804, 1808; kind: Jeltje Pieters Galema, geb 19 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL; bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, 1806. (GAH650); heeft een huisbediende, 8e quartier/Buitenbuurt, huisno. 6, belasting: f. 1:0:0, mei 1802, 1803, 1804, 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, Buitenbuurt: f. 200:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, Buitenbuurt, links: f. 0:5:0, rechts: . -10:0; (lijst namen ingezetenen:(b650); curator in 1803, Saske Jans Persijn weduwe Seerp IJsbrandi, verzoekt in plaats van haar ovl man een ander als administrator of curator over Anne Rintjes, reeds sedert een reeks van jaren absent, aan te stellen. Na hesitatie aangesteld P.D. G
Pieter Douwes Bekius geb 1792 Midlum, huwt met Mettje Wybes van Dokkum op 20 nov 1828 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1828, tichelaar, wonende te HRL, zv Douwe Johannes B., en Adriaantje Gerbens Bleeker; BS huw 1828; oud 47 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, tichelaar, wijk D-056; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: P.D.B. te HRL, eigenaar van perceel nr. 111, legger nr. 21, Huis en Erf, grootte 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); P.D.B. eigenaar van perceel nr. 1156 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 45, huis en erf, 150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Pieter Douwes van Dorpen geb 8 jun 1800 Kimswerd, ovl 24 feb 1870 HRL, huwt met Sijtske Jans vd Brug op 23 apr 1835 HRL, wonende te HRL, broodbakker in 1851, zv Douwe Hanses vD, en Antje Sijbes; BS huw 1835, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-012; oud 39 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, brood- en kleinbakker, wijk D-010; VT1839
Pieter Douwes Siderius geb 1774 HRL, ovl 18 mei 1859 HRL, huwt met Anna Maria Geit op 27 jul 1806 HRL, N.H., huw.get. bij D.H. Reidsma en A. IJ. de Jong, verversknegt, wonende te HRL. 1811, neef bruidegom, kinderen: Anna, geb 9 apr 1809 HRL, Douwe Pieters, geb 22 jan 1807 HRL, zv Douwe S. en Fettje ... ; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS huw 1811, ovl 1843, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-191; gebruiker van wijk E-144, verwersknegt; eigenaar is M. vd Veen, 1814. (GAH204); P.D.S. en Anna Mijka Geis (!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 12 jul 1806; ondertrouw HRL; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1829, verver en glasemaker, wijk E-157; VT1839; kind: Anna Pieters Siderius, geb 9 apr 1809, ged 30 apr 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: A. Miea Geis; P.D.S. eigenaar van perceel nr. 1242 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 617, huis of werkplaats en erf, 102 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1258 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 617, huis en erf, 102 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Pieter Douwes de Vries geb 2 jun 1776 HRL. ovl 23 okt 1821 HRL, huwt met Pietje Johannes Jager op 13 dec 1801 HRL, huw.get. bij J.J. Jager en G.R. van Dijk, werkman behuwd broeder bruidegom, 1814, turfdrager in 1821, wonende te HRL. 1814 wijk G-033; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1814, ovl 1821; gebruiker wijk G-041, sjouwer; eigenaar is G. Pettinga, 1814. (GAH204)
Pieter Durks Wijngaarden ovl 6 mrt 1808 HRL, huwt met Rigtje Tjeerds Spanjaar/Faber, kinderen: Tjeerd W, geb 1795 HRL, Leentje Pieters W, geb 1801 HRL, Dirk Pieters W, geb 1794 HRL, Jan Pieters W, geb 1797 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1824, huw 1825, ovl 1835, ovl 1846, ovl 1867, ovl 1871
Pieter Eeltjes Zijlstra begraven 14 nov 1800 Makkum, huwt met Aafke Gerrits, kind: Tjeerd Pieters Z, geb 1799 Idsegahuizen, zv Eeltje Sietses en Engeltje Pieters; BS huw 1828, ovl 1853
Pieter Eltjes de Jong geb 29 dec 1794, ged 17 feb 1795 Grote Kerk HRL, zv Eltje Pieters de Jong en Anna Steinfurt
Pieter Engberts Nieuw geb 23 dec 1804 HRL, ged 20 jan 1805 HRL, ovl 8 jul 1850 HRL, 1e huwt met Anna de Wit op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1828, ook huwt met Sietske Overzet, en huwt met Gepke Bonnes van Dijk op 19 mei 1842 HRL, smidsknecht in 1851 grofsmid in 1850, wonende te Hardegarijp in 1835, zv Engbert Thijses N, en IJnskje Pijters de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1828, huw 1842, ovl 1850, BS Franeker ovl 1835, bev.reg. HRL 1851 wijk D-155; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk G-115; VT1839
Pieter Feikes de Vries geb 6 mei 1746 HRL, ovl 26 dec 1820 HRL, hm ... vlgs ovlakte met kinderen; BS ovl 1820
Pieter Feyes Schaafsma geb 4 mrt 1786 Witmarsum, ovl 29 jan 1862 HRL, huwt met Lijsbert Jans Westra, kind: Feye Pieters S, geb 1812 Kimswerd, timmerman in 1862, N.H., ovl wijk B-086, huw.get. bij J. ten Bokkel en L. Gaykema, wonende te HRL, zv Feye S, en Marijke Koster; BS huw 1836, huw 1838, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, wijk C-152, supp wijk B-219; oud 53 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk D-089; VT1839; P. Teyes S. eigenaar van percelen nrs. 812 en 813 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 600, resp. huis schuur en erf, huis en schuur, resp. 309 en 126 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 850 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 600, huis en erf, 144 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Pieter Feytama Tjallingii geb 1792 HRL, ovl 12dec127 HRL, huwt met Catharina Fontein, medicinae doctor in 1827, huw.get. bij S.S. Hingst en E.J. Fontein, schoonbroeder bruid 1823, zv Frans FT, en Catharina Feytama; BS geb 1823, ovl 1827, ovl 1840
Pieter Feytama Tjallingii geb 3 jan 1792 HRL, huwt met Catharina Fontein op 18 nov 1819 HRL, huw afk. 7 en 14 nov 1819, med. doctor, huw.get. bij J. van Borcharen en D. Dandt van Nooten, medicinae doctor, wonende te HRL, 1816, id. bij T. Tjallingii en E.P. Hannema, broeder bruidegom, 1816, id. bij J. Hanekuyk en E.J. Hannema, neef bruidegom, 1823, zv Frans T, en Catharina Feytama; BS huw 1816, huw 1819, huw 1823; weduwe P.F.T. eigenaresse van percelen nrs. 1129-1131 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 687, resp. huis en tuin, huis en tuin, stal, resp. 420, 610 en 71 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 60, 210 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)
Pieter Fokkes Leertouwer ovl 7 sprokkelmaand 1810 IJlst, huwt met Hinke Freerks, kinderen: Hiltje, geb 1792 Drachten, Aafke Pieters, geb 1790 Drachten, leerloyer te Drachten in 1810; BS huw 1820, huw 1828, ovl 1844, ovl 1847
Pieter Fransen Kievit geb 4 sep 1799 HRL, boereknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, A 12 mei 1827 Franekeradeel; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Pieter Fransen Rikkers geb 1774 Franeker, ovl 17 mrt 1834 HRL, huwt met Hiltje/Richtje Minnes Gleibakker/Gleistra op 15 nov 1801 HRL, kinderen: Frans Pieters R, geb 1803 HRL, Minne Pieters R, geb 1811 HRL, Jan Pieters R, geb 1807 HRL, Eerde Pieters R, geb 1809 HRL, huw.get. bij J.R. de Boer en S. Hoogzand, wonende te HRL, 181, id. bij E. Merkelbach en S.H. Vormsma, 1813, id. bij J.A. Bakker en N.J. Sprietsma, 1814, id. bij B.J. van Dijk en T.B. Bakker, 1815, koopt een huis is 1801, meester broodbakker 1834, zv Frans Pieters R, en Trijntje Gerrits Hanekroot; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1815, huw 1833, ovl 1834, huw 1836, ovl 1843, ovl 1889, ; eigenaar en gebruiker van wijk E-070, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-119, bakker, 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 137:14:0 voor geleverd brood in 2 maanden, 12 jul 1809, quit. no. 29 (GAH1141); P.F.R. eigenaar van perceel nr. 1175 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 576, stal, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van percelen nrs. 1411 en 1412 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 576, pakhuis of bergplaats, huis en erf, resp. 35 en 48 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van percelen nrs. 1419 en 1420 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 576, resp. huis, huis en erf, resp. 55 en 70 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Pieter Franzes Krips geb 21 sep 1809 Jorwerd, huwt met Meintje R. Meinsma, schoenmaker, N.H., Vst 11 jul 1853 uit Weidum, A 4 mei 1857 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-292, wijk H-123, 242
Pieter Freerks Fontein huwt met Catharina Fontein, kinderen: Rijkje, geb 21 nov 1786 War bij Franeker, Dirk F, geb 6 mei 1785 Franeker; BS ovl 1860; 1876 overlijdens; geb 9 feb 1761 HRL, ged DG 20 mrt 1784 Franeker, erfgezetene te War, representant van Friesland 1795, lid van de raad van financi?n, lid van het departementale bestuur van Friesland 1805, lid van de commissie van landbouw in Friesland, later in het departement Friesland 1805-1808, assessor van het landdrostambt Friesland 1807 en lid van de algemene raad van het department Friesland 1811-1813, ontvanger der in- en uitgaande accijnzen en rechten te Sexbierum, ovl aldaar 6 jun 1826, gehuwd Franeker stadhuis 30 nov 1782 met Trijntje (Catharina) Fontein, geb op Salverd 7 mrt 1764, ged DG Franeker 18 sep 1784, ovl Sexbierum, Eelsmastate, 5 jan 1817, dv Dirk Fontein en Grietje Andringa; geslacht Oosterbaan, bl. 98-99/VIIbb; P.F.F., bijgenaamd ''Rooie Pieter'' was een ijverig patriot en moest als aanhanger van de Franeker Rebellie in aug en sep 1787 nadien vluchten; hij verbleef buitensland, 1790 tot 1793 op Loy bij Oldenburg, in 1795 te Kampen, ook nog te St. Omer en Elberfeld. In jun 1795 ontsloeg hij de gehele Harlinger vroedschap. Hijwoonde in jun 1797 te Groningen en kocht in dat jaar Eelsmastate, een fraai buitengoed van 50 bunder onder Sexbierum van Rein Smit. Hij was gebrouilleerd met zijn familie en met die van zijn vrouw en zijnn vader onterfde hem; aan zijn kinderen liet hij geen vermogen na; geslacht Oosterbaan, bl. 99/VIIbb; P.F. onder de klokslag van Franeker en J.C. de Beere uit Koudum, aanhangers der Franeker rebellie nemen gevangen ''s lands ammunitiemeester Ennius Harmen Bergsma, die op order van ged Staten naar HRL ging en zijn terugreis over Makkum nam. Tussen Wons en Witmarsum dreigden zij hem met pistolen en dwongen hem zijn rijtuig te verlaten. Zij namen hem mee naar Franeker, waar buiten de poort een detachement gewapende vrijcorporisten van Wonseradeel zich bij hen voegden, 30 aug 1787, (Frl. 1700-1795); curatorenbenoeming in zake de verbeurdverklaarde goederen der voortvluchtige patriotten P.F. te Franeker, Joh. Lamb. Huber te Dronrijp en dr. Hayo Tuinhout te Franeker, 8/22 sep 1789, (Frl. 1700-1795); verschenen bij D. Romar te Franeker: Verhaal van het gebeurde te HRL met aanspraken van den burger P.F., 7 mrt 1795, (Frl. 1700-1795); Op heden den vijf en Twintigste apr Een duizend acht honderd zestien Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, de Heeren Simon Lambsma Ontvanger der Directe belastingen van de Gemeente Minnertsga woonachtig ten genoemden dorpe, P.F. Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Sexbierum woonachtig onder genoemden dorpe, Johannes Lambertus Huber Vrederechter van het Canton Dronrijp, en aldaar woonachtig, Wybo Tuinhout Griffier bij het Vredegerecht van het Canton Sneek, en aldaar woonachtig, Pieter Sannes Rentenier wonende te deinum, Jan Huidekoper koopman en Tjalling Tjallingii Pieterzoon zonder beroep, beide wonende te HRL, alle geloofwaardig, en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van bekendheid te passeren ten behoeve van Mejffrouw Bauwkje Maria Dibbetz, Zonder beroep wonende ter dezer Stede HRL, waar af ouders zijn geweest de Heer Reinier de Klerk Dibbetz en Mevrouw Helena Charlotte van Rossum in der tijd Egtelieden gewoond hebbende te Sint Omer; Aan welk verzoek zij mits dezen voldoende verklaren te weten dat Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz voornoemd geb is te Duinkerken den vierden mei Een duizend Zeven honderd een en negentig en dus den vollen Ouderdom van vier en twintig Jaren heeft bereikt, gevende zij voor redenen van Wetenschap, dat zij gemelde Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz van der Jeugd af aan hebben gekend, en een speciale omgang met dezelve, en haar wijlen Ouderes hebben gehad, waar door Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Heeren Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid vertekend
Pieter Gaeles Bouma geb 20 dec 1808 Hallum, ovl 2 mrt 1890 HRL, 1e huwt met Fokeltje Klazes Groot op 16 dec 1837 HRL, schutter mobiele Vriese schutterij, 2e huwt met Jetske Lomars, (gk), op 15 sep 1864 HRL, bakker, zv Gaele Broers B., en Baukje Hommema; BS huw 1837, ovl 1849, huw 1864, ovl 1890, bev.reg. Ha18 51 wijk B-062; oud 31 jaar, geb Hallum en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk B-053; VT1839
Pieter Gajus Andreae geb 13 sep 1782, ged 15 okt 1782 Grote Kerk HRL, zv Gajus Andreae en Catharina Gratama
Pieter Geerts van der Bij P.G. v. d. B., Bijker, wonende te Beetsterzwaag in 1815, verklaart zeer wel te kennen Wytske Luitsens de Jong, dienstmaagd, wonende te HRL
Pieter Geerts Kloppenburg geb 3 feb 1776, ged 25 feb 1776 Grote Kerk HRL, zv Geert Pieters Kloppenburg en Trijntje Hendriks Heeremans; geb 5 jun 1780, ged 4 jul 1780 Grote Kerk HRL, zv Geert Pieters Kloppenburg en Trijntje Hendriks Heerema
Pieter Geerts Ludinga geb 18 aug 1756 HRL, ovl 8 dec 1819 HRL, huwt met Fritske Jarigs Dijkstra, kinderen: Geert, geb 1796 HRL, Aukje Pieters L, geb 1800 HRL, Trijntje L, geb 1799 HRL, Jarigje L, geb 1797 HRL, wolkammersknecht in 1819; BS ovl 1819; 1840 overlijdens, ovl 1850, ovl 1865, ovl 1868; eigenaar en gebruiker van wijk H-039, wolkammersknegt, 1814. (GAH204)
Pieter Geerts Meyer P.M. en Lijsbert Dirks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 oct 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Pieter Gerbens Faber P.G.F. ende Johanna Heins, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs neef Johannes Caspers, 7 nov 1795; ondertrouw HRL
Pieter Gerlofs Schellingwouw houthandelaar 16. . -1725; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vdGaast/W.F. Broos)
Pieter Germens Posthuma ovl voor 1860, huwt met Taetske Wouters de Vries op 28 mei 1809 HRL, komt van HRL, kind: Wouter Pieters P, geb 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841, ovl 1859; P. Gerbens P. en Teetske Wouters de Vries, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 13 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL
Pieter Gerrits Kanné geb 10 feb 1752 Keulen, Dld, ovl 19 jan 1823 HRL, huwt met Trijntje Jans Kroontje, kinderen: Elisabeth Pieters K, geb 1796 Workum, Sophia Pieters K, geb 1796 Workum, Grietje Pieters K, geb 1805 Workum, Gerrit Pieters K, geb 1799 Workum, Jan K, geb 1801 Workum; BS huw 1819, ovl 1823, huw 1828, ovl 1830, huw 1838, ovl 1891
Pieter Gerrits Kreil geb 1740/45 Hindeloopen, ovl 6 sep 1826 HRL, huwt met Mayek Dirks, huw.get. bij A. Donkel en A.D. van Houten, 1814, id. bij A.G. Krijl en G.J. Houtkoper, wonende te HRL, 1811, id. bij B. Borgschoten, (gk), en A.M. Paretti, (gk), kind: Dirkje Pieter, geb 1784 Hindeloopen, zv Gerrit Heers en ... ; BS huw 1811, huw 1812, huw 1814, ovl 1826, ovl 1848; gebruiker van wijk G-187, varensgesel, medegebruiker is Meile H. v. d. Molen vrouw, eigenaar is Hans Kl. v. d. Molen, 1814. (GAH204)
Pieter Gerrits Weerds huwt met Hendrina Jakobs, kind: Elisabeth Pieters Weerds, geb 5 jul 1781 ged 8 jul 1781 Grote Kerk HRL
Pieter Gerryts Vellinga gebruiker wijk F-151, schipper; eigenaar is Gerrit H. Vellinga, 1814. (GAH204)
Pieter Goris Piekinga geb 15 sep 1806 Wijnaldum, boereknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Pieter H Visser oud 35 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, schuitmakersknecht, wijk G-297; VT1839
Pieter Hanzes Gorter geb 1786 Franeker, ovl 4 apr 1825 HRL, huwt met Antje Simons Jager op 29 mei 1814 Franeker, gruttersknecht, wonende te HRL, 1814, zv Hans Martens G, en IJmkje Pieters; BS ovl 1825; 1849 overlijdens, BS Franeker huw 1814
Pieter Harmens Stavinga huwt met Jeltje Tjeerds Ankringa, wonende te Leeuwarden 1833, kind: Tettje S, geb 1794 Leeuwarden; BS huw 1833, ovl 1874
Pieter Harmens de Vries geb 28 feb 1802 HRL, ovl 22 feb 1828 HRL, boereknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum, A 17 sep 1827 HRL, werkman en ongehuwd, zv Harmen Gosses dV, en Sjieutje Pieters; BS ovl 1828; lijst ingez. Minnga/ Sexb. 1825
Pieter Heerkes Poelstra ovl voor 1844, huwt met Roelofke Hessels Hommema; BS ovl 1843
Pieter Hemkes Hoffinga geb 1788 HRL, ovl 22 okt 1823 HRL, huwt met Trijntje Sijbrens Hoedtje, waterhaalder in 1823, huw.get. bij D.R. Bakker en B. Taekes, kruyer 1812, id. bij J.J. Burggraaf en J.J. Hellinga, 1813, id. bij C.J. (K) Bulkers en J.J. Burggraaf, 1813, id. bij J.L. Tuinstra en G.H. Dijkstra, turfschipper 1816, id. bij H.P. Schimmelpenning en J. Oosterhof, oom bruidegom 1816; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1812, huw 1813, huw 1816, ovl 1823, ovl 1847; gebruiker van wijk D-099, sjouwer, medegebruiker is Jan Phil. Schneider schoenmakersknegt, eigenaar is Siebren S. Hoedje, 1814. (GAH204)
Pieter Hendriks Benning geb 23 dec 1808 HRL, ovl 26 jun 1879 HRL, huwt met Maria Nolles Bisschop op 10 okt 1833 HRL, wonende te Bolsward, schoenmaker in 1851, zv Hendrik B., en Geertje van Eerenthuis; BS huw 1833, ovl 1879, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-084; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk B-027; VT1839
Pieter Hendriks Dekker zie ook: Pieter Hendriks; geb 10 feb 1776 HRL, ovl 24 mrt 1820 HRL, huwt met Akke Piers op 22 jan 1804 HRL, panbakkersknecht in 1820, kinderen: Grietje Pieters D, geb 1804 HRL, Pier D, geb 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1820, ovl 1849, ovl 1858, ovl 1863; gebruiker van wijk B-142, panbakkersknegt; medegebruiker Berent Jans wed., gealimenteerd; eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204)
Pieter Hendriks van Houten geb 6 may 1789, ged 10 may 1789 Grote Kerk HRL, zv Hendrik van Houten en Sibbeltje Hendriks
Pieter Hendriks Keets rentmeester van het Weeshuis bet f. 95:8:0 aan de binnenvader Fedde Poort tot restitutie wegens betaalde zeeplunje voor de weesjonge P.H.K., quit. no. 20, 7 mrt 1786. (GAH1118)
Pieter Hendriks Knier ovl voor 1830, huwt met Pietje Jelles Feenstra, kind: Hendrik Pieters K, geb 1807 Franeker; BS Franeker huw 1829
Pieter Hendriks Meyer geb 27 sep 1792, ged 16 okt 1792 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Meyer en Berber Vogel
Pieter Hendriks Mooyman geb 1753 HRL, ovl 12 dec 1832 HRL, huwt met Willemke/Wilhelmina Hendriks, meester timmerman in 1832, huw.get. bij M. Wagenaar en L.H. Meise 1820, kind: Hendrik Pieters M, geb 1788 HRL; BS huw 1820, ovl 1822, ovl 1832, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk F-200, timmerman, 1814. (GAH204); P.H.M. eigenaar van perceel nr. 1332 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 468, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Pieter Hendriks Nielsen geb 1772 HRL, ovl 18 okt 1826 HRL, huwt met Joukje Rintjes Wagenaar op 29 jul 1798 HRL, kinderen: Pieter Johannes N, geb 1807 HRL, Rintje Steensma (?), zv Hendrik N, en Janke Fransen; huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1811, ovl 1826, ovl 1843, ovl 1846
Pieter Hendriks Schimmelpenning houtleverancier in 1753
Pieter Hendriks Schimmelpenning ovl 25 dec 1808 Hellevoetsluis in het hospitaal, huwt met Uilkje Hemkes Hoffinga, kinderen: Sjierk Pieters S, geb 7 sep 1803 HRL, Hendrik Pieters S, geb 1797 HRL, Hemke Pieters S, geb 1800 HRL, bootsman op ''s konings flotille ''Maze en Zeeland'', Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1816, huw 1822, huw 1825, ovl 1826, ovl 1833, ovl 1835, ovl 1836; wed. P.S. gebruiker van wijk D-006; medegebruikers Baukje Dirks, Harmanus Anth. Riedelstein, wed. Kroeger; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); P.H.S. ende Uilkjen Hemkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruidegom gecompareerd Hendrik Christiaans, en wegens de bruid Willem Johannes, met genoegzaam bewijs, 14 nov 1795; ondertrouw HRL; kind: Hendrik Piets Schimmelpenning, geb 6 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Hemke Piets Schimmelpenning, geb 12 okt 17098, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL
Pieter Hendriks Vettevogel geb 7 feb 1796, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Vettevogel en Akke Vettevogel
Pieter Hermanus Kramer ovl 1786 HRL, huwt met Sijke Murks, in leven schoenmaker, kind: Leentje Pieters K, geb 1786 HRL; BS huw 1826, ovl 1828; P. Harmens K. en S.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Pieter Hessels Reidsma ovl 11 jan 1809 HRL, huwt met Grietje Teunis Beva op 27 nov 1803 HRL, in leven verver en glasemaker, kind: Teetske Pieters R, geb 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829, ovl 1845, ovl 1847; wed. P.H.R. gebruiker wijk D-039; eigenaar is Gerard Meyer, 1814. (GAH204); weduwe P.H.R. eigenaresse van perceel nr. 683 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 567, huis en erf, 151 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Pieter Hessels Ringers P.H.R. en Hiltje Jans Bontekoe, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 oct 1781 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende
Pieter Hibbes Kerkhoven geb 1773 HRL, ovl 15 nov 1828 HRL, huwt met Getje Wybes Meelman, kinderen: Franciscus Pieters K, geb 1800 HRL, Jetske Pieters K, geb 1802 HRL, Jan K, geb 18 dec 1810 HRL, timmermansknecht 1828, zv Hibbe K, en Wytske Fransen; BS ovl 1828; 1850 overlijdens, ovl 1856, ovl 1888; gebruiker van wijk B-140, timmerknegt, eigenaar is Berend J. Braammeyer, 1814. (GAH204)
Pieter Hinkes Poelstra geb 29 dec 1787 Wons, melktapper in 1862, N.H., Vst 23 jun 1862 uit Almenum, A 8 jul 1865 Wijnaldum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-055, 1860-80
Pieter J Bakker geb 14 mrt 1804 HRL, ovl 31 mei 1862 HRL, huwt met Doedtje Jans vd Molen op 20 aug 1829 HRL, huw.afk. 9 en 16 aug 1829, pakhuisknecht, N.H., ovl wijk A-007, scheepssjouwerman in 1862, werkman in 1851, ged 27 mrt 1804 HRL, zv Johannes Pieters B., en Jetske Thijses Stoef; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1862, bev.reg. 1851 wijk A-075, wijk H-206; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-110; VT1839
Pieter J Botes oud 28 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker, wijk F-149; VT1839
Pieter J Botterman koopt een huis in 1798
Pieter J Hannema ontv. vd Stadsrentmeester f. 32:10:0 wegens geleverd steen, kwit. no 93, ord. 5 nov 1777. (GAH1060); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805. (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 13, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter J. Coulbout ook: PIETER JOSEPHS; geb 1758 Maastricht, ovl 20 mrt 1834 HRL, meester kleermaker in 1834, burgemeester 1800-1801, zv Joseph C, (gk), en Maria Berrij, (gk), kinderen: Elisabeth C, geb 1794 HRL, Anthoon C, geb 1799 HRL, Johannes C, geb 13 mrt 1787 HRL, Catharina C, geb 1803 HRL, Johanna C, geb 1 jun 1805 HRL, Maria Elisabeth C, geb 1788 HRL; BS ovl 1813, huw 1827, huw 1829, ovl 1834, ovl 1836, huw 1840, ovl 1847, ovl 1869; geboortig van Maastricht, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. L.S. Steensma op wo. 13 okt 1783. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-015, kleermaker, 1814. (GAH204); Antonij Bartels ende Jeltje Gerkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Joseph C., goede bekende, 15 okt 1791; ondertrouw HRL; Coenraad Kerstmeyer ende Bartje Bouwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Colbout, goede bekende, 4 may 1793; ondertrouw HRL; P.J.C. en Anna Wijngaarden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 jun 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage; 8e quartier, no. 187, heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1802. (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; ook vermeld met alleen rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 16:16:0 (GAH650); lid van de gemeenteraad in 1810; ontvangt van het gemeentebestuur wegens het maken van kapokken ten dienste van de Fransen, 31Wintermaan d1810: f. 28:4:0; leden commissie Roomse Armevoogden en Weeshuis: Corn. Godschalk requisiteur, A. delgrosso, president, Pieter Warnders, Johannes O. van der Werf, Jan Bettels, H. Wennekes, S.T. Jorritsma, P.D. Hollander, H.R. Bauer, P.J. ; betreft verzoek om ondersteuning. IJ. Rodenhuis en Jacobus Hannema als gelastigden van het gemeentebestuur. Adviseren geen ondersteuning te verlenen, 1 mrt 1804 (GAH50); afgegane raadsleden: Paulus G. de Boer, L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J.C. en G. Pettinga, 13 dec 1802 (GAH50); Gerrit Heidmans aangesteld tot turfdrager in plaats van wijlen Berend Hankes; eed afgelegd bij president P.J.C., 5 jan 1801 (GAH47); door Johannes Adema is aan de president P.J.C. vertoond een akte, waarbij hij gekwalificeerd wordt tot werving van de marine, 31 mrt 1801 (GAH47); benoemd in de commissie der Trekwegszaken en binnenwegen P.J.C. en Paulus de Boer; commissie financi?n P.J.C. en L. Albada; tot politie noordwestkant P.J.C. en Marten Bos, 15 mei 1801 (GAH47); stemming over benoeming van een nieuwe raads-of gerechtsbode naast Jan de Boer, in plaa