Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
R Andela verschenen: H. Venema, Oratio funebris in obitum R.A., 11 okt 1727, (Frl. 1700-1795)
R Fennema Fedde Jans van Molquerum en Antje Hijlkes van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 9 feb 1777 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Molquerum om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigd gelijk geschied is op 16 feb 1777 volgens adtestatie van daar, get. R.F., Pastor Molquerum
R Coopmans ovl te HRL Mr. Sicco van der Woude, op wien een rouwgedicht verschijnt van R.C., 24 okt 1779, (Frl. 1700-1795)
R Rijpperda rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 5200:0:0 aan R.R., als Raad en Rentemeester Generaal van ''t Comptoir der Domeinen van Friesland, om te strekken in vermindering der waarde van het 1/6 gedeelte der Vastigheeden, effecten, en verdere bezittingen, toebehoorende aan het Stads Weeshuis alhier, ter voldade aan het decreet van den 6 okt 1796, door het Provinciaal Bestuur van Friesland gearresteerd, volgens recipis no. 415, 24 nov 1796 (GAH1128)
R Smit Jakle Jakles en Catharina de Jong, beide van Almenum en laatst geproclameert 12 apr 1778 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Midlum om aldaar in den echten Staat te worden bevestigt, gelijk op 20 apr 1778 geschied is, niet te Midlum, maar voor het Ed:gerecht van Barradeel, volgens ontfangene adtestatie, getekent J.V. Eelten, en ter ord. tie R.S.
R Suur Meyndert Sanders, corporael onder de Compie van capt. S. ende Stijntje Jans, beyde tot HRL, koomende weegens de bruidegom Jan Sinckhorst, sergiant onder ged:Compie en weegens de bruyd Beernt Hendriks, soldaet onder de Compie van capt. van Duistenay, 5 Oct 1748; Meindert Sanders, corporaal onder de Compagnie van de heer Captein S., huwt met Stijntje Jans, beyd tot HRL, geproclameerd den 6-13 -20 okt 1748 en den 22 dito getrouwt; Fredrik Jans, soldaet onder de Compie van capt. S. in ''t Regiment B. Leeve in guarnisoen tot HRL, en Antje Hotses van voors:Stadt koomende weegens de bruid Jacob hettes, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van de commanderende officier van de Compie de Luitenant L. Fledderus, 4 Jan 1749; Anthonij Harmens, militaire soldaet ende Odilia Gerrits, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevaeder Hans Warners, en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van sijn capr. R.S., 4 Jul 1750
R Vinkeles translateert papier 1808
R. van Dijk weduwe heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650)
R. de With op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 20:0:0 (GAH650)
R. R Nauta , ovl voor 1815; wed. R.R.N. eigenaar en gebruiker van wijk E-027, zonder bedrijf, 1814. (GAH204)
Rachel Levij Meyer Emanuel van Leeuwarden en R.L. van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Slagtmnd 1810; ondertrouw HRL
Rachel Michiels Moses Michiels en R.M., beide van HRL, zijn na driemaalige proclamatie, waarvan de laatste is geweest den 5 jul 1778 HRL, en zijn ten zelfden dage alhier getrouwd
Rachel de Roos huwt met Salomon Levi Haaxma; BS ovl 1884
Rachel Izaaks oud 72 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk G-038; VT1839
Rachel M Cantor oud 32 jaar, geb Ootmarsum en wonende te HRL. 1839, wijk E-155; VT1839
Rebecca Hendriks huwt met Arent Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 27 mrt de 4 en getrout de 10 apr 1763
Rebecca de Vries geb 1805 prov, huwt met Hendricus Roester, N.H., A 25 aug 1857 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-203, wijk F-276
Rebecca Izaaks ovl voor 1827, huwt met Levy Jacobs de Beer; BS ovl 1826; Levij Jakobs van HRL, en R.I. van Amsterdam, laatst geproclameert op dato dezes 15 mei 1774 HRL, en met attestatie vertrokken naar Leeuwarden om in den Echten Staat bevestigt te worden, gelijk aldaar voor den gerechte geschied is volgens adtestatie 21 jun 1774, get. A.W. Coulon, en G. van der Leyfiches hu Grote Kerk ha; Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijks-afkondigingen tusschen: Mozes Levie de Beer, oud een en dertig Jaren, van beroep Koopman, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige zv Levie Jacobs de Beer en R.I., en Naatje Abrahams Neeteboom, oud zeven en twintig Jaren, dienstmaagd, geb te Amsterdam, laatst woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige Dochter, geb uit Abraham Josephs de Beer en Mietje Jacobs, beide ovl al hier behoorlijk zijn afgekondigd, op zondagen dan twaalfden en negentienden dag der maand mei des Jaars eenduizend acht honderd en zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 22 May 1816; Wij Ondergetekenden Isra?l Cats, en Moses Salomons van Messel, beide Parnassijns der Joodsche Gemeente te HRL, Verklaren bij desen dat ons gebleken is uit het Reg. der Besnijdenis, dat Mozes Levie is besneden den negentiende jun Een duizend Seven honderd Vier & tachtig, waar van Ouders Zijn Levie Jacob en R.I. HRL den 12 mrt 1816
Rebecka Heisink Hendrik Cramer ende R.H., beide van HRL, komende wegens de bruidegom Dirk Cramer, sijn broeder, en wegens de bruid Christiaan Borman alhier, 9 Oct 1751; huwt met Hendrik Cramer, beyde van HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 okt 1751 en doen ook getrouwdt
Rebecka Hendriks ovl 13 okt 1727 HRL, old ...
Rebecka Pieters huwt met Evert Jurjens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 19-26 May en den 3 jun 1743 en doen ook getrouwt; Evert Jurjens ende R.P., beide van HRL, koomende weegens de bruid Harmen Hijlkes, 18 may 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntie Everts, ged 14 mrt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Anne Everts, ged 3 sep 1754 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Everds, ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: Jurjen Everts, ged 30 may 1747 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Everts, ged 8 feb 1746 grote Kerk HRL; kind: Aeltje Everts, ged 25 feb 1744 Grote Kerk HRL
Rebecke Claases huwt met Claas Nauta, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 jul 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Claas Nauta ende R.C. beide van HRL, koomende voor de bruidegom en bruit de procr. Jacob Tuininga, 8 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pieter Klaases Nauta, ged 21 nov 1741 Grote Kerk HRL
Rebekka Adam zie: Koopmans
Rebekka Jans ovl 14 jul 1788 HRL, oud 63 jaar
Rebekka Koopmans geb 1807 Bolsward, ovl 13 jun 1880 HRL, huwt met Salomon Hermanus de Vries, dv Adam K, en , ... ; BS ovl 1880
Rebekka Lieuwes geb 1771 ... , ovl 7 dec 1816 HRL, huwt met Anne Jurjens van Midlum op 13 mei 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1805, 1809, BS ovl 1816; kind: Luwe Annes, geb 17 jan 1809, ged 31 jan 1809 Grote Kerk HRL
Rebekka ovl 11 may 1790 HRL, oud 78 jaar
Rebekka Serpentijn ovl 6 jan 1789 HRL, oud 53 jaar
Rebekka Wybes ged 19 may 1750 Grote Kerk HRL, dv Wybe Claases en Aldigonda Jans; ovl 4 nov 1805 HRL, oud 54 jaar; inventr. nr. 320
Redmer Oedses zie: Wouwenaar
Redmer Wouwenaar geb 18 mrt 1800 Balk, ovl 11 feb 1872 HRL, huwt met Keisje Aukes Kok, arbeider in 1851, zv Oeds W, en Johanna Joustra; BS ovl 1872; bev.reg. HRL 1851 wijk D-035
Refine Tijsses Visser 2e vrouw van Wytso Beima, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Regina Anthonij zie: van Ringh
Regina Gillitz ovl voor 1819, huwt met Nicolaas Gubbels; BS huw 1818, ovl 1850
Regina Hendriks geb 9 jun 1797, ged 25 jun 1797 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Ennes en Aaltje Lammerts
Regina Hessing huwt met Philippus Kaud?, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout den 31 May 1767
Regina Hoekstra geb 1799 HRL, 1e huwt met Jan Linstra, 2e huwt met Johannes Walet, (gk), op 5 sep 1850 HRL, A okt185 Amersfoort; BS ovl 1843; bev.reg. HRL 1851 wijk C-010
Regina Jacobs zie: Velthuis
Regina Johannes zie: van der Werff
Regina Karels zie: Kloppenburg
Regina Kloppenburg geb 1797 HRL, ovl 1 feb 1813 HRL; wijk D-135, dv Karel K, en Marijke Berends; BS ovl 1813
Regina Coenraads zie: Henemans
Regina Moritz zie: Walter
Regina Pieters zie: de Boer, Huizenga
Regina Pijtters Gerrijt Harmens en R.P., beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Jan Blom, 6 May 1747; huwt met Gerrit Harmens, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 22 May 1747 en doen ook getrouwt; Warner hendriks ende R.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs neev Jan Ottes, 2 Jan 1751; huwt met Warnder Hendriks, beyde van HHRL, geproclameerd 3, 10 en 17 jan 1751 en doen ook getrouwd; huwt met Harmen Jans, beide van HRL, geproclameert de 25 Feberwari de 4 en getrout de 11 mrt 1759; huwt met Beernd Jans Dwerssteeg, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 jan 1763
Regina Ras geb 1764 HRL, ovl 1 jan 1825 HRL, huwt met Jan de Vries; BS ovl 1825; Jan de Vries en R. Magdalena R., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 mrt 1807; ondertrouw HRL; Johan Lodewijk Sigfried, Constapel Major op ''s Lands ooslogsfregat ''de Eendragt'', en R. Magdalena Rasch van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 sep 1781 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Hendrik Pijper en R.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 feb 1786 HRL, en zijn getrouwd den 14 dier maand
Regina van Ringh geb 1806 ... , ovl 31 okt 1811 HRL, wonende te op de Zuiderhaven, dv Anthonij H. vR, en (Agatha Bolta); BS ovl 1811
Regina Scheer huwt met Willem Termeer, kind: Johanna Elizabeth Termeer, geb 28 okt 1787, ged 30 okt 1787 Grote Kerk HRL
Regina Schoun Willem dermeer, soldaat in de compagnie van capitein Panneboeter, van HRL, en R.S. van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1787 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 1 jul 1787
Regina Zeefsma B:Koelmans als Curator over R.Z., op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 100:0:0 (GAH650)
Regina van Vos zie ook Sibrand van Vos
Regina Walter geb 6 apr 1793 HRL, ovl 3 mei 1823 HRL, huwt met Pieter Alberts de Jong op 4 mei 1815 HRL, huw.afk. 16 en 23 apr 1815, dv Moritz W, en Carolina de Haas; BS huw 1815, ovl 1823, ovl 1827; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Een en negentig den 15 jun is Geboren Regina dv Johan Morits Walter & Carolina de Haas. Afgegeven Op den Raadhuize binnen HRL den 10 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, behoren tot de Huwelijks acte van Pieter Alberts en R.W. dato 4 jun 1815 op Fol. 23 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Regina van der Werf geb 1776 ... , ovl 26 sep 1811 HRL, huwt met Lolle Sikkes, ovl op de Brouwersgracht in het huis van haar vader, dv Johannes vdW, en ... ; BS ovl 1811; Lolle Sikkes van Bolsward en R. vdW. van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 13 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL
Regina Coenraads Henemans geb 1798 HRL, ovl 6 dec 1832 HRL, dienstmeid. oud 34 Jaren, ongehuwd, dv Coenraad H, en Antje Klevi, beiden ovl ; BS ovl 1832
Regina Jacobs Velthuis geb 26 feb 1806 Franeker, ovl 24 apr 1881 HRL, huwt met Martinus ten Brug op 26 jan 1834 Franeker, Rooms Katholiek, dienstmeid. wonende te HRL, dv Jacob Gerbens V, en Foekje Dirks; BS Franeker huw 1834, BS ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, wijk F-042 wijk G-345; oud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-331; VT1839
Regina L Ignatius zie: Huberts
Regina Lodovina Huberts ovl 24 aug 1807 HRL, huwt met Jacobus Germans, dv Ignatius H, en Regina Ludovina Maria Zijlstra; BS ovl 1821; 1829 huwelijken, ovl 1863
Regina Ludovina Maria Zijlstra ovl voor 1830, huwt met Ignatius Hubert; BS huw 1829
Regina Pieters de Boer geb 1807 Leeuwarden, ovl 14 dec 1831 HRL, ongehuwd, dv Pieter Martens de B., en Froukje Wybrens; BS ovl 1831
Regina Pieters Huizenga geb 6 dec 1797 HRL, ovl 30 aug 1884 HRL, huwt met Franciscus Nak op 4 jun 1829 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1829, werkster, Rooms Katholiek, dv Pieter Warndres H, en Akke Sijbrings; BS huw 1829, ovl 1838, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk H-036, 243; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-330; VT1839
Regine Heins ged 9 jul 1758 Grote Kerk HRL, dv Hein Aukes en Grietie Klases
Regnerus Jans zie: de Leeuw
Regnerus de Leeuw geb 16 feb 1804 HRL, ovl 22 feb 1873 HRL, huwt met Ertje Klazes Kamstra werkman, Rooms Katholiek, zv Jan dL, en IJke Gerbrandus Bolta; BS ovl 1862, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049, wijk H-002; nr. 1072, geb 16 feb 1804, Roomsch, aangekomen 9 mei 1852 van Leeuwarden, ontslagen 24 apr 1857, domicilie van onderhoud is HRL; (Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans 1834-1859)
Regnerus Theodorus zie: de Cock
Regnerus Theodorus de Cock ovl 10 mrt 1830 Kollum, huwt met Catharina Bakerus, kind: Petrus dC, geb 1806 Kollum; BS huw 1837
Regt Simons ged 4 nov 1755 Grote Kerk HRL, zv Simon Regts en Antje Hendriks
Regt Simons huwt met Lupkjen Walings, kind: Jan Regts, ged 7 sep 1745 Grote Kerk HRL
Regt Walings Onrust geb 1760 ... , ovl 9 dec 1817 HRL, huwt met Trijntje Rintjes Gaykema, N.H., kinderen: Jeltje Regts O, geb 14 nov 1799 HRL, Rintje O, geb 23 jun 1805 HRL, Antje Richts O, geb 30 nov 1801 HRL, huw.get. bij H. Zeilmaker en S.G. de Groot, werkman, wonende te HRL, 1815, zv Waling Regts en Antje Rients; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1805, BS ovl 1812, huw 1815, ovl 1817, huw 1823, ovl 1857
Regtje Simons huwt met Auke Luitjes Faber; BS ovl 1814
Regts Walings zie: Onrust; R.W. ende Henderica van Lint, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Hendrik van Lint, de vader, 3 may 1788; ondertrouw HRL; R.W. en Hendrika van Lint, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 may 1788 HRL, en zijn getrouwd den 25 daaraan volgende; kind: Antje Rigts, geb 21 feb 1789, ged 15 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Regts, geb 31 may 1790, ged 20 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Waling Regts, geb 12 apr 1792, ged 29 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Waling Richts, geb 8 nov 1793, ged 1 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Antje Regts, geb 23 sep 1797, ged 8 okt 1797 Grote Kerk HRL
Reid Theunis zie: Klaver
Rein Ages ged 18 okt 1768 Grote Kerk HRL, zv Age Watses en Eelkje Jacobus
Rein Ages zie ook: Zijlstra; matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 16, 33 jaar; 1 mrt 1804; kind: Jan Reins, geb 31 mei 1809, ged 2 jul 1809 Grote Kerk HRL, zv Rein Ages en Antje Jans
Rein Akkringa geb 1 mei 1806 HRL, N.H., ged 18 mei 1806 HRL, zv Pieter Adams A., en Aaltje Jilts; dopen Grote Kerk HRL 1806
Rein Annes lijst ingezetenen 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (GAH650)
Rein Annes ovl voor 1815; wed. R.A. gebruiker van wijk F-087, gealimenteert; eigenaar Geeske P. Baksma c. s., 1814. (GAH204)
Rein Annes ovl 12 sep 1799 HRL, huwt met Fetje Dirks, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 Xber (= dec) 1756 in de Westerkerk HRL; kind: Dirk Reins Akkerboom, geb ... ; DTB N.H. HRL, BS huw 1822; kind: Trijntie Reins, ged 4 sep 1757 Westerkerk HRL, moeder als Tetje D. ; kind: Durk Reins, ged 27 nov 1759 Grote Kerk HRL; kind: Antie Reins, ged 5 okt 1762 Grote Kerk HRL
Rein Annes ovl voor 15 feb 1800, huwt met Froukje Oentjes(1817, 1830) Oenses(1769), beide van HRL, geproclameerd de 30 apr en de 7 en getrout de 14 mei 1769, kind: Grietje Reins, geb 1773 HRL; 1769, BS ovl 1817, ovl 1830; kind: Grietje Reins, geb 15 jan 1773, ged 23 feb 1773 Grote Kerk HRL, moeder als: V. Oedzes; weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 168, 1 mrt 1804
Rein Avontuur ovl voor 1860, huwt met Dieuwke Postma; BS ovl 1859
Rein Berends Evert Edsgers Tadema en Hendrikje Johannes van Campen, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonbroeder R.B., 2 jan 1790; ondertrouw HRL
Rein Bijlsma ovl voor 1865, huwt met Petronella de Leeuw; BS ovl 1864
Rein Boorsma R.B. eigenaar van perceel nr. 133 te HRL, kooltjer, woonplaats HRL, legger nr. 114, huis en erf, 66 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32)
Rein Brouwer vroedschap in 1781; weesvoogden bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde 2 jaren verdiend loon van Wybe Jans als bakkersknecht bij vroedschap R.B., 15 jun 1781. (GAH1112)
Rein Dirks zie ook: Akkerboom; huwt met Elizabeth Tjeerds, kind: Dirk Reins, geb 29 aug 1811, ged 15 sep 1811 Grote Kerk HRL
Rein Douwes zie: Bleeker, Vettevogel
Rein Eeltjes zie: Akkerboom; geb 27 okt 1799 HRL, ged 17 nov 1799 HRL, N.H., zv Eeltje Cornelis en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1799
Rein Everts zie: Strandstra
Rein Feikes huwt met Janke Joosten, beide van HRL, geproclameert den 24 nov en de 2 en de 9 dec 1753 getrout
Rein Feites huwt met Sijtske Harkes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-28 May en de 4 jun en getrouwt den 18 dito 1741; R.F. ende Sijtske Harkes beide van HRL, koomende voor de Bruid desselvs broeder Age Harkes, 20 may 1741; ondertrouw N.H. HRL; Jacob Johannes ende Antje Feytes beyde van HRL, koomende wegens de bruyd R.F. deselfs broeder, 25 Jan 1749
Rein Feites huwt met Gerbentie Lieuwes, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout den 17 May 1767
Rein Floris ovl voor 1814; huwt met Doetje Taekes; BS ovl 1813; eigenaar is R.F. wed., gebruiker Johannes Bruining, stokersknegt, Meindert Jacobs Mensonides, sjouwer, 1814. (GAH204); Dirk Willems Jager van Almenum en Antje Jeltes van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom R.F., 28 feb 1789; ondertrouw HRL; Haye Gerbens van Almenum ende Itske Reins van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.F. deszelfs vader, 8 sep 1792; ondertrouw HRL; Lieuwe Mevis en Maayke Reins, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd desselvs vader R.F., 5 okt 1805; ondertrouw HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. (?)(nazien), 1 mrt 1804
Rein Gerbranda huwt met Antie Feerdijk, beide van HRL, geproclameert den 22-29 Feberwa:en getrout de 7 mrt 1756
Rein Gerbranda huwt met Tetske Bootsma, beide van HRL, geprlcoam:de 7-14 en getrout de 21 apr 1771 in de Westerkerk
Rein Gerlofs huwt met Aefke Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 May 1748 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Rein Germens zie: Hoekstra, (2x)
Rein Gijsbert R.G. ende Aefke Hendriks beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Sijbe Piers, 11 May 1748; huwt met Aefke Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 May 1748 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: IJmkien Reins, ged 22 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Gijsbert Reins, ged 23 feb 1751 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Reins, ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL
Rein Hendriks zie: Faber
Rein Hendriks op belijdenisse des Geloofs Gedoopt R.H., Jongman in de Bilstraat
Rein Hendriks geb 24 nov 1776, ged 22 dec 1776 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Hayes en Rinskje Reins
Rein Hoites zie: Brouwer
Rein Jans ende Sioukjen Alberts, beide van HRL, huw.aang. 20 sep 1738 HRL, koomende voor de Bruit Leendert Leenderts; huw.aang. HRL 1738; huwt met Sjouwkje Alberts, kind: Hiltje Reins, ged 28 jun 1746 Grote Kerk HRL; kind: Jan Reins, ged 12 sep 1741 Grote Kerk HRL
Rein Jans bleeker, ovl voor 1768; ontvangt schadevergoeding 1764; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis losse landhuur of propijn f. 27:10:0, 3 aug 1763. (GAH1093); betaalt aan dito f. 55:0:0 terzake huur van 3 1/2 pondematen greydland geleegen onder HRL aan de Stads-Cingel bij de Kerkpoortsbleek, no. 1, 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1769. (GAH1100); id. mei 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); wed. ontv van dito f. 20:0:0 tot vergoeding der schade weegens het leggen der slataarde op haar gehuurd Weeshuisland, kwit. no. 5, 7 nov 1767. (GAH1097); wed. R.J. bet f. 27:10:0 de propijn vd nieuwe 5-jaarige inhuuring der losse landen, voor het meest gedeelte bij wijlen de rentmeester de Bruin nog in leven zijnde ontvangen, voor een 1/2 jaar propijn de huur van 3 1/2 pondematen lands sub. no. 1, anno 1767, nov (GAH1098)
Rein Jansen R.J. van HRL. en Hijlkje Abrahams van Almenum, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Abraham Cornelis, 26 Apr 1749; van HRL, huwt met Hijlkjen Abrahams, van Almenum, geproclameerd den 27 apr en den 4-11 May 1749 en doen ook getrouwt; kind: Rein Reins, ged 17 feb 1750 Grote Kerk HRL, moeder als Hijke A.
Rein Jansen IJve Doekles ende Janneke Willems, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd R.J. desselfs steevaeder, 17 Oct 1750
Rein Jentjes zie: Pettinga
Rein Jilts geb 27 jun 1779, ged 18 jul 1779 Grote Kerk HRL, zv Jilt Reins en Simkje Jans
Rein Johannes zie: Damen, Kampen
Rein Johannes geb 16 jun 1807 HRL, ged 28 jun 1807 HRL, ovl voor 1809, zv Johannes Reins en Grietje Anthonij; dopen Grote Kerk HRL 1807
Rein Kaspers zie: Doksma
Rein Claases ged 20 aug 1754 Grote Kerk HRL, zv Claas Claasen en Trijntie Reins
Rein Corneelis ende IJnske Jillerts, beide van HRL, huw.aang. 11 may 1737 HRL, Coram Praesid:Schrik, komende voor de Bruit desselvs vader Jillert Baukes; huw.aang. HRL 1737; huwt met IJnske Jlts, kind: Rinske Reins, ged 7 jun 1745 Grote Kerk HRL; kind: Jilt Reins, ged 20 jan 1743 Grote Kerk HRL
Rein Cornelis Tijs Roelofs ende Aafke Cornelis, beide van HRL, koomende voor de Bruit R.C. desselfs Broeder, en vertoonde de Bruidegom een Notule van t'' Consent van desselfs vader Roelof Tijsen, 6 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL
Rein Cornelis Haentje Baltus en Aefke Corneelis beyde van HRL, komende weegens de bruit haer broeder R.C., 26 Mrt 1746
Rein Lantinga huwt met Itske Lantinga, kind: Aukje Reins L, geb 9 mei 1778 Bolsward; BS ovl 1868
Rein van der Meer huwt met IJtje de Wolf, kind: Sjoerd vdM, geb 18 apr 1809 Ameland/Makkum BS ovl 1878
Rein Miedema ged 24 okt 1771 Grote Kerk HRL, zv Simon Miedema en Janke Gerbrands; geb 24 okt 1771 HRL, ovl 12 okt 1829 HRL, 1e huwt met Margaretha Bakker op 10 mei 1795 HRL, laatste afk. 10 mei 1795, 2 ehm Itske Minnes vd Veer op 1 aug 1820 HRL, huw.afk. 30 jul en 6 aug 1820, koopman in 1829, huw.get. bij D.M. de Boer en T.J. Fber, ijzerkramer 1800-1811, kinderen: Simon, geb 1 apr 1808 HRL, Willem, geb 11 apr 1808 HRL, Janke M, geb 12 apr 1802 HRL, Simon M, geb 29 jan 1805 HRL, Maayke M, geb 1799 HRL, zv Simon M, en Janke Wijngaarden; huw Grote Kerk HRL 1795 dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS huw 1818, huw 1820, huw 1821, ovl 1829, regatt dv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-055, ijserkramer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-324; gebruikers Jan Sipkes Schoonbergen, wafelbakker, en Sape Jacobs Hilverda, varensgesel, 1814. (GAH204); R.M. en Margareta Bakker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Rienstra onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 2 may 1795; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, huisno. 240, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 14:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Willem Coenraad Reins Miedema, geb 7 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL; kind: Janke Reins Miedema, geb 25 feb 1796, ged 15 mrt 1796 Grote Kerk HRL, moeder is M. Bakker; kinderen: Simon en Willem Reins Miedema, tweelingen, geb 22 mrt 1797, ged 9 apr 1797 Grote Kerk HRL, moeder is M. Willems Bakker; kind: Maaike Reins Miedema, geb 8 apr 1798, ged 6 may 1798 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:6:0 ter Saeke geleverde winkelwaeren, 31 dec 1810, quit. no. 38 (GAH1142); id. f. 13:19:0, 6 sep 1809, quit. no. 46 (GAH1141); id. f. 21:15:0 voor daegelijkse noodwendigheeden, 30 dec 1809, quit. no. 94 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van R.M., (reparaties), 31 dec 1810: f. 7:0:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 55:13:0 voor geleverd ijzerwerk, 31 dec 1805, quit. no. 6 (GAH1138); id. f. 17:0:0, 6 jan 1808, quit. no. 15 (GAH1140); id. f. 10:16:0, 30 jun 1808, quit. no. 44 (GAH1140); id. f. 30:0:0 in ''t Jaer 1808 geleverd, 2 may 1809, quit. no. 23 (GAH1141); id. f. 62:18:0, 30 dec 1809, quit. no. 93 (GAH1141)
Rein Paulus ovl Bolsward voor 1834, huwt met Janke Ates, kind: Akke Reins, geb ... ; BS huw 1833
Rein Peaux geb 1807 ... , huw.get. bij S. Braaksma en I. Peaux, predikant Hervormde gemeente Etten (N-Br), broer bruid. zv Petrus P, en Aukje Lantinga; BS huw 1835
Rein Petrus zie: Peaux
Rein Pettinga geb 1769 Bolsward, ovl 16 feb 1831 HRL, huwt met Catharina Harmens op 2 jul 1812 HRL, werkman, huw.afk. 21 en 28 jun 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, huw.get. bij J. de Goede, (gk), en G. Huisman, wonende te te HRL. 1812, id. bij J.D. Bongaards en T.O. Hoekstra, sjouwer, 1818, zv Rein Jentjes P, en Geertje Reins; BS huw 1812, huw 1813, huw 1818, ovl 1831
Rein Pieters zie: Akkringa, Kronenburg
Rein Pieters geb 2 apr 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans en Hendrikje Jans
Rein Pieters R.P. ende Uilkje Cornelis, beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs broeder Frans Cornelis, 11 dec 1751; huwt met Uilkjen Cornelius, beide van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 desemb 1751 den 2 jan 1752 getrouwd
Rein Plantinga huwt met Mayke Ottes op 15 apr 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810; R.P. en Maayke Ottes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 31 Lentemaadn 1810; ondertrouw HRL
Rein Reins zie: Pettinga
Rein Reins ged 17 feb 1750 Grote Kerk HRL, zv Rein Jans en Hijke Abrahams
Rein Romkes weesvoogden bet f. 89:11:4 aan de rentmeester van het Weeshuis uyt de nalatenschap van R.R. wegens 3 kinderen in ''t Weeshuis gealimenteerd wordende, 16 nov 1784. (GAH1115)
Rein Rosema huwt met Eelkje Spoelstra op 25 mei 1794 Leeuwarden, strandmeester van HRL, laatste afk. 18 mei 1794, met attestatie vertrokken naar Leeuwarden en aldaar getrouwd vlgs vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1794; R.R., Strandmeester van HRL, ende Eelkjen Spoelstra van Leeuwarden, zijnde de aangevinge gedaan door proc. B. Tuininga, 3may17 94; ondertrouw HRL; R.R., strandmeester van HRL, en Eelkje Spoelstra van Leeuwarden hebben de laatste afkondiging gehad 18 may 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden, en zijn aldaar getrouwt 25 may 1794, volgens vertoonde attestatie; hu Grote Kerk ha
Rein Sickes zie: Menalda
Rein Siebeda huwt met Johanna Maria Toussaint; heeft een zoon: Pieter Siebeda; zie aldaar; R.S. ende Johanna Maria Toussaint beide van HRL, koomende beide voor de Bruidegom en Bruit Dr. Jacobus Tjallingii vertoonende de Procuratie van attestatie van des Bruits vader met een gebot in de week, 25 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL
Rein Sijbeda Pals Karsten ende Saakjen Gerbens, beyde van HRL, komende weegens de bruidegom desselfs vader en wegens de bruid R.S. des selvs broodheer, 24 Apr 1745; ovl voor 1750, heeft een zoon Pieter, geb 1739, was vroedsman; zie verder bij Pieter Sijbeda; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Eelke Jogchums Hannema ende Grijtie Hiddes Heeremijt beide van HRL, koomende weegens de bruid de vroedsman R.S., 23 jun 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Johanna Maria Toussaint, kind: Joannis Philippus Reins Sijbeda, ged 31 okt 1741 Grote Kerk HRL, vader is vroetsman; Douwe Pijtters en Leentie Minnes, beide van HRL, huw.aang. 24 nov 1736 HRL, Coram Preside Schaaff, komende voor de Bruit Raan (= Rein) S. ; huw.aang. HRL 1736
Rein Sybes zie: Koopmans
Rein Sijnes zie ook: Bootsma; geb 25 mrt 1798, ged 17 apr 1798 Grote Kerk HRL, zv Sijne Rinses en Tietje Reins
Rein Simons zie: Miedema; (2x)
Rein Sjoukes Pieke Tjallings en Mayke Sijbrens, beyde van HRL, koomende weegens de bruid R.S., 5 Sep 1744
Rein Smit secretaris, woont in 1e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rein Sybes geb 6 mrt 1783, ged 1 apr 1783 Grote Kerk HRL, zv Sybe Reins en Grietje Piers
Rein Sytses R.S. burgemeester tot HRL, eigenaar van plaats nr. 36 te Oosterbierum, grootte 5 pondematen, floreen f. 1:15:12, gebruiker Maicke Jan Jobs, ferskaat: de Laen Oosten, de Zeedyck Noorden. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); id. van plaats nr. 140 te Almenum, grootte 5 pondematen, floreen f. 1:21:0, gebruiker Harmen Allerts, ferskaat: de Heerewech Oosten. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Rein Zuiderma geb 19 aug 1803 HRL, ged 28 aug 1893, N.H., ovl 4 jul 1849 HRL, huwt met Doekje Roodtje op 19 mrt 1835 HRL, werkman, huw.get. bij E. Wiersma, (gk) en P.S. Dijkstra, (gk), 1840, zv Jan Tjerks Z, en Reinouwke Lieuwes dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1835, huw 1840, ovl 1849
Rein Terpstra steenleverancier 1752
Rein Tjebbes Pieter Teekes van Almenum ende Reinouw Reins van Midlum, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van sijn vaeder Teeke Willems, en kwam weegens de bruid desselfs vaeder R.T., 20 May 1747
Rein Tjeerdts R.T. en Auckje Meinderts, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 9 oct 1774 HRL, en toen getrouwt
Rein Tjeerds geb 8 mrt 1801 HRL, ged 31 mrt 1801, N.H., zv Tjeerd Reins en Lijske Adams (Prikkenaar); dopen Grote Kerk HRL 1801
Rein Tjeerds huwt met Tjietske Reidses, beyde van HRL, geproklameerd den 28 jan en den 4 feb en den 11 dito 1753 en doen ook getrouwdt; kind: Tjeerd Reins, ged 15 dec 1754 Grote Kerk HRL
Rein Tjeerds huwt met Geertie Regts, beide van HRL, geproclameerd den 29 may de 5 en getrout de 12 jun 1757; kind: Tjeerd Reins, ged 3 Janewari 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Simontje Reins, ged 8 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Lupkie Reins, ged 26 apr 1761 Grote Kerk Hark, moeder als Gertje R.
Rein Tjerks zie: de Groot, (2x) Otma
Rein Tjerks ged 22 jun 1762 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Sipkes en Antje Reins; ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Sipkes en Antie Reins; ged 10 dec 1771 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Sipkes en Antje Reins
Rein Tysses geb 13 okt 1783, ged 28 okt 1783 Grote Kerk HRL, zv Tys Gieses en Rigtje Wouters
Rein Tysses geb 26 mrt 1780, ged 11 apr 1780 Grote Kerk HRL, zv Tys Klaassen en Simentje Reins
Rein Watses geb 14 mrt 1798, ged 3 apr 1798 Grote Kerk HRL, zv Watse Ages en Trijntje Durks
Rein Wybes huwt met Martje Hanses de Jong, kind: Ienksje dJ, geb 1769 onder Midlum, ontvangt floreen van het Tolhuis aan Koetille 1803-1804; BS ovl 1826; ovl 4 aug 1804 HRL, oud 66 jaar
Rein Wybrens Jan Ottes en Hotske Reins, beide van Hier, huw.aang. 14 may 1735 HRL, komende voor de R.W., desselfs vaeder; huwaag. HRL 1735
Rein Willems zie: Kramer
Rein IJdes huwt met Ittje Direx Hilbrant; zie aldaar
Rein IJdes R. IJ. ende Trijntie Harmens Wassenaar, beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door R.J. de Swart met vertooninge van des bruids moeders schritelijk consent, 25 Oct 1749; huwt met Trijntje Harmens Wassenaar, beyde van HRL, geproclameerd den 26 okt en den 2-9 Novemb 1749 en den 16 dito getrouwt; kind: IJde Reins, ged 7 jul 1757 Westerkerk; kind: Harmen Reins, ged 18 sep 1753 Grote Kerk HRL
Rein Ages Zijlstra zie ook: Rein Ages; geb 1768 HRL, ovl 5 nov 1827 HRL, huwt met Antje Jans Tiemsma op 31 mrt 1799 HRL, komt van HRL, kind: Jan Reins, geb 31 mei 1809 HRL, huw getuige bij J.L. de Boer en G.J. Zweitzer, groenteverkoper, 1813, id. bij P.A. Akkringa en R.A. Zijlstra, varensgezel, broeder bruid. 1817, id. bij M.P. Zijlstra en G. Atses, 1819, zv Age Watzes Z, en Eelkje Jacobus; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1813, huw 1817, huw 1819, ovl 1827, ovl 1837; eigenaar en gebruiker van wijk E-229, varensgesel, 1814. (GAH204); weduwe R.A.Z. eigenaresse van perceel nr. 1051 te HRL, winkelierse, woonplaats HRL, legger nr. 848, huis en erf, 88 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Rein Anes Swael van HRL, ende Eeke Wildschut van Amsterdam, sijnde deese aengevinge weegens de bruydegom gedaen door R. Jans de Swart en weegens de bruyd door haar neef Dirk Seerps Wildschut, met vertoninge van schriftelijke lastgeevinge van de bruydegom tot deese aengeevinge, 8 Apr 1747; Jacobus Folkerts de Haes ende Janke Freerks Croon beide van HRL, koomende weegens de bruid R.S. desselvs steevader, 27 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL; Jan Harmens en Trijntje Freerx, beide van HRL, huw.aang. 20 okt 1736 HRL; Coram Preside Hania, komende voor de bruid deszelves steevader R.A. Swaal; huw.aang. HRL 1736
Rein Annes Ackerboom Eeltje Cornelis ende Grietje Reins Ackerboom, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Rein Annes Ackerboom, 15 sep 1792; ondertrouw HRL
Rein Annes Joannes Damen R.A.J. Dames, ged 21 mrt 1765 Westerkerk HRL, zv Joannes Dames en Allegonda Wijnia; geb 1763 HRL, ovl 15 okt 1828 HRL, huwt met Margaretha Hoeve, zadelmaker en huwgewt bij J.E. de Boer en E.J. Posthuma, 1813, N.H., kinderen: Harmanus, geb 18 okt 1809 HRL, Jan, geb 10 nov 1811 HRL, Johannes D, geb 28 okt 1795 HRL, Hiltje Reins D, geb 1 nov 1799 te HRL, Hendrik D, geb 5 feb 1803 HRL, Alagonda, geb 27 aug 1801 HRL, zv Johannes D, en Alegonda Wijnia; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1809, 1811bsha, huw 1813, ovl 1828, ovl 1864, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk B-010, zadelmaker, 1814. (GAH204); R. Annes Dhams van HRL, ende Margaretha Hoeven van Elburg, zijnde de aangaave gedaan door de moeder van de bruidegom, 7 apr 1792; R.A. Dhaams van HRL, en Margareta Hoeve van Elburg, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 apr 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Elburg en aldaar getrouwd op den 6 may 1792 op vertoonde attestatie; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Harmanus Reins Damen, geb 18 okt 1809, ged 7 nov 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jan Reins Damen, geb 10 nov 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Reins Dame, geb 28 okt 1795, ged 17 nov 1795 Grote Kerk HRL; kind: Heiltje Reins Daams, geb 16 okt 1797, ged 31 okt 1797 Grote Kerk HRL, vrouw als M. Haas; dopen Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 136, 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur wegens zadelmakerswerk, 31 Wintermaand 1809: f. 25:0:0; id. over 1809, ord. 31 Wintermaand 1809: 25 Car glds
Rein Caspers Doksma geb 30 mrt 1801 Almenum, boereknegt, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825 A 12 mei 1827 Midlum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Rein Dirks Ackerboom geb 1784 HRL, ovl 22 okt 1835 HRL, huwt met Elisabeth Tjeerds van der Woude op 13 mei 1810 HRL, huw.get. bij C.E. Akkerboom en M.D. Bakker neef vd bruidegom, 1814, id. bij R, Kuipers en T. vd Berg, 1815, id. bij P.D. Pooch en A.G. Bijlsma, 1816, id. bij B.T. Schaafsma en T.H. IJsenbeek, 1816, stokersknecht in 1835, destillateursknegt in 1811, zv Dirk Reins A., en Louisa Geerling, kinderen: Harmen vd Berg, geb 1802 HRL, (stiefkind), Dirk Reins A, geb 29 aug 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1812, huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1835, ovl 1856; gebruiker van wijk H-142, pakhuisknegt; eigenaar erven S. Schaaf wed., 1814. (GAH204); R.D.A. en Elisabeth Tjeerds, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL
Rein Douwes Bleeker geb 1784 Franeker, ovl 7 jan 1837 HRL, huwt met Japke Boorsma, kind: Gerrit, geb 1811 Franeker, winkelier in 1837, pelmolenaarsknecht in 1812, huw.get. bij J. de Boer en S. Herres, wonende te HRL. 1812, id. bij N. vd Veer en A.G. de Jong, 1816, id. bij H. Verhoeven en M. Hillebrands, 1829, zv Douwe B., en Lutske Reins; BS huw 1812, huw 1816, huw 1829, ovl 1837, ovl 1848, ovl 1852
Rein Douwes Vettevogel ged 17 nov 1771 Grote Kerk HRL, zv Douwe Wytses Vettevogel en Jacomijntje Fellinga
Rein Douwes Vettevogel Reinder D.V., ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL, zv Douwe Wytses Vettevogel en Lijsbet Reinders Tadema; geb 1771 HRL, ovl 25 aug 1815 HRL, huwt met Anna Margaretha Hein op 24 apr 1796 Menaldum, wonende te op de Wortelhaven in 1811, met attestatie vertrokken naar Menaldum in 1796, kinderen: Anna Margaretha, geb 18 dec 1805 HRL, Wybrandus Reins V, geb 1804 HRL, Jacomijntje V, geb 27 feb 1801 HRL, Klaas V, geb 1799 ... , Douwe V, geb 10 sep 1798 HRL, zv Douwe Wytses V, en Jacomijntje Vellinga; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811, ovl 1815, huw 1824, ovl 1835, ovl 1847; gebruiker wijk F-031, wolkammer; eigenaar is Laas Spannenburg erven, 1814. (GAH204); R.D.V. en Anna Heins, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de gesw:clercq A. Rasschen op vertoonde procuratie, 2apr17 96; ondertrouw HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 51:14:0 ter Saeke geleverde kleedwaren, 26 jul 1810, quit. no. 3 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van R.V., (kleding), 31 dec 1810: f. 51:16:0 (GAH1142); ontvangtvan de rentmeester van het Weeshuis f. 95:8:0 ter zaake geleverd sajet, 30 jun 1801, quit. no. 11 (GAH1133); id. f. 59:3:0 voor geleverd gaeren, 17 may 1806, quit. no. 9 (GAH1138); id. f. 92:17:0, 31 dec 1806 quit. no. 26 (GAH1138); id. f. 64:16:0 ter Saeke geleverd sajet, 8 jul 1807 quit. no. 11 (GAH1139); id. f. 63:19:0, 8 dec 1807, quit. no. 19 (GAH1139); id. f. 64:19:0 ter Saeke kleedwaeren, 30 jun 1808, quit. no. 13 (GAH1140); id. f. 85:2:0 ter zaeke geleverde sajet, 22 dec 1808, quit. no. 26 (GAH1140); id. f. 72:1:0 voor geleverde kouzen, 9 aug 1809, quit. no. 5 (GAH1141); id. f. 45:14:0, ter Saeke geleverd sajet, 30 dec 1809, quit. no. 23 (GAH1141); kind: Douwe Reins Vettevogel, geb 10 sep 1797, ged 8 okt 1797 Grote Kerk HRL; Vrijdag den 23 Augt 1799, (GR); Is een Weesjongetje Pieter Hendriks genaamd, op aanschrijvinge van de Raaden van Justitite in het voormaalig Gewest Friesland van den 22sten deezer, om dezelve Kinderlijk te Corrigeren, Wegens begaane dieverij van eenige Stringen Sayetten gaarn ten Huize van R.V. alhier, al Waar hij Werkte, verweezen om tot morgen nademiddag met een detentie in de Pekelkuip gestraft te worden. (GAH45); Maandag den 30 okt 1797; Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, wierden ij plaatze van de afgaande Weesdiaconen Tamme de Witt, R.V. en Barend Martens, wederom door den Gerechte tot Weesdiaconen benoemd en aangesteld, de Burgers Marcelus Johannes Tamboezer, Johannes Rinsma, en Pieter Postma met besluit, om op Woensdag avond de afgaande voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de nieuw aangestelde, in hunne Posten te bevestigen, en dezelve gezamentlijk, op de tot hier toe gebruikelijke wijze te defroyeren. (GAH43)
Rein Eeltjes Akkerboom geb 29 dec 1804 HRL, ged 5 feb 1805 HRL, ovl 15 dec 1813 HRL; wijk F-250, zv Eeltje Cornelis A., en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813
Rein Everts Strandstra geb 1790 Pingjum, ovl 6 sep 1842 HRL, huwt met Rinske Taekes vd Tol, arbeider in 1842, zv Evert Reins S, en Evertje ... ; BS ovl 1842; 1846 overlijdens; oud 49 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, arbeider, wijk A-095; VT1839
Rein Folkerts Gerbranda ovl okt 1782 HRL, huwt met Teetske Annes Bootsma, kind: Folkert Reins G, geb 1778 HRL, in leven bakker te HRL; BS huw 1826, ovl 1827
Rein Gellofs Faber huwt met Antje Lucas, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; R. Gerlofs F. ende Antie Lucas beide van HRL, koomende weegens de bruid Ruerd Jansen, 4 mei 1743; ondertrouw N.H. HRL
Rein Germens Hoekstra geb 15 feb 1805 HRL, ovl 12 apr 1809 HRL, ged 12 mrt 1805 HRL, zv Germen Reins (H), en Pietertje Heins; dopen Grote Kerk HRL 1805; geb 12 apr 1809 HRL, zv Germen Reins H., en Pietertje Heins; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 12 apr 1809, ged 30 apr 1809 Grote Kerk HRL, zv Gerben Reins Hoekstra en Pietertje Heins; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-012; VT1839
Rein Hendriks Faber ovl voor 1801, meester ijzersmid. koopt een huis in 1799; Otte Bernardus van Marle van Wester Schelling ende Berber Jacobs Houtkoper van HRL, sijnde de aangave gedaan door proc. IJ.F. op ordre van des bruids curator Rein Faber, 9 aug 1788; ondertrouw HRL; Willem Durks ende Feyke Jelles, (v), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.F. deszelfs neef, 3 apr 1790; ondertrouw HRL; Hendrik Blom van HRL, ende Catharina Cornelis Heusselaar van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vroedsman R.F. 7 may 1791; ondertrouw HRL; Jan Philippus Cabelhof ende Hijke Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vroedsman R.F., goede bekende, 3 sep 1791; ondertrouw HRL; Marten Durks en Antje Seyes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.F., goede bekende, 25 may 1793; ondertrouw HRL; Hendrik Lolkes ende Trijntje Harkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vroedsman R.F., 26 okt 1793; ondertrouw HRL; R.H.F., in de Vroedschap van HRL, en Boutje Uilkes Nollides van Ried, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 may 1780 te HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Ried, hier getrouwd den 15 naastvolgende; woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 7:4:0 (GAH650); Afsluiting Weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is, eene summa van 56 Caroliguldens, 6 stuivers en 12 penningen, welke den Rendant in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J. H
Rein Henriks Brouwer ged 4 mrt 1753 Westerkerk HRL, zv Henrik Reins Brouwer, Vroetsman en Riemke Jans Bijlsma
Rein Hoytes Brouwer ovl 23 mrt 1765, wonende te HRL. 1747-1765, ontvangt lijfrente in 1759; b, lett-h; waagmeester, huwt met Sytske Sydses Schaaf; heeft een zoon: Hendrik Reins Brouwer; zie aldaar; Jacob Tjeerds Radsma van HRL, ende Hinke Jans Bijlsma van Bolsward, koomende weegens de bruidegom desselfs vader Tjeerd Radsma en weegens de bruid R.B. desselfs oom, 3 Oct 1744; Tjeerd Radsma ende Aeltje Tjaerda beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs oom R.H.B., 1 Nov 1749
Rein Jans de Groot geb 26 jun 1809 HRL, ovl 27 feb 1894 HRL, huwt met Antje Pooch, (gk), op 19 mei 1842 HRL, gleibakker in 1851, N.H., zv Jan Tjebbes dG, en His- ke Klazes de Roos; BS huw 1842, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk G-107, 283, G- 312, 354, 371, wijk B-030, 110, supp wijk G-410; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, gleibakker, wijk E-176; VT1839
Rein Jentjes Pettinga huwt met Geertje Reins, kinderen: Rein P, geb 1769 Bolsward, Tjietske Reins P, geb 1757 Bolsward; BS ovl 1827; 1831 overlijdens
Rein Johannes van Kampen geb 6 dec 1808 HRL, ged 20 okt 1808 HRL, N.H., ovl 30 nov 1832 te Maastricht, soldaat bij de Vierde Kompagnie van het Eerste Bataillon der achtste afdeeling Infanterie, zv Johannes Reins en Grietje Antonides; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1832
Rein Sijnes Bootsma zie ook: Rein Sijnes; geb 1799 onder Almenum, ovl 21 mrt 1833 HRL, huwt met Trijntje Hayes de Bor, kooltjer en winkelier, zv Sijne Reins B., en Tetje Reins BS huw 1833; R.S.B. eigenaar van perceel nr. 301, kooltjer, woonplaats HRL, legger nr. 37, weiland, 12750 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 10106); id. van perceel nr. 324 Sexbierum sectie A, kooltjer, woonplaats HRL, legger nr. 37, moestuin, 3870 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 107)
Rein Simons Miedema huwt met Akke IJedes, kind: Simon M, geb 1744 Wijnaldum; BS ovl 1826
Rein Sybes Koopmans huwt met Trijntje Meinardus Homans, turfdrager, wonende te Heeg; BS huw 1841
Rein T Kussendrager R.T.K. van HRL, en Berendina Grimmius van Groningen, zijnde de aangaave gedaan onder productie van genoegzaam bewijs, 21 sep 1805; ondertrouw HRL; huwt met Berendina Grimminus op 6 okt 1805 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1805
Rein T. de Groot ovl 21 okt 1789 HRL, oud 8 jaar
Rein Tjerks de Groot geb 1 sep 1808 HRL, ovl 1 mei 1864 HRL, 1e huwt met IJttje Klaver op 11 feb 1830 HRL, 2e huwt met Wiebkje Adolfs Pas op 13 aug 1840 HRL, 3e huwt met Grietje Veenstra op 2 jun 1859 HRL, metselaar in 1851, DG, in 1808 nog N.H., ovl wijk G-178, molenaarsknecht in 1839, huw.get. bij F.P. Schaafsma en S.A. Hilwerda, timmerman, 1836, ged 18 sep 1808 HRL, zv Tjerk Heins dG, en Grietje Dirks vd Zee; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1830, huw 1836, ovl 1839, huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-207, 329; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk G-318; VT1839
Rein Tjerks Otma ovl voor 1835, huwt met Pietje Teekeles Hobma, kinderen: Barber Reins O, geb 1795 Workum, Baukje Reins O, geb 1797 Workum, Elisabeth O, geb 26 feb 1801 Workum, Trijntje O, geb 1810 Workum, wonende te Workum in 1825 en was oud-kofschipper; BS huw 1825, ovl 1828, ovl 1834, ovl 1870, ovl 1873, ovl 1892
Rein Willems Kramer geb 19 okt 1800 Vlieland, ovl 13 jul 1867 HRL, huwt met Antje Jurjens van deulen op 21 dec 1826 HRL, huw.afk. 3 en 10 dec 1826, wonende te HRL, touwslager in 1851, ovl wijk A-209, zv Willem Alkes K, en Antje R. Klok; BS huw 1826, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, 208; oud 39 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-098; VT1839
Rein Wybes de Jong(en) heeft 2 honden, belasting: f. 4:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); erven wonen in 8e quartier, huisno. 6, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804. (GAH650)
Rein Yedes de Ruiter verkoopt een huis in 1801; ovl 23 apr 1805 HRL, oud 82 jaar; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 14:18:0; in hetzelfde boek ook vermeld met: f. 15:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rein(Der) Folkerts zie: Gerbranda, Park
Reina Hendriks zie ook: Leuneman/Luneman; huwt met Romke Agema, kind: Hendrika Romkes Agema, geb 4 may 1810, geb 27 may 1810 Grote Kerk HRL
Reina Postma huwt met Jelle de Boer; BS ovl 1870
Reina Hendriks Leuneman geb 1783 Oostfriesland, Dld, ovl 10 nov 1826 HRL, huwt met Romke Jelles Agema, haar man was schoenlapper, dv Hendrik L, (gk), en Geeltje Gansen, (gk); dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1826, ovl 1855
Reinder Alberts zie: Alberda, Sluik
Reinder Alberts geb 26 okt 1782 en Bregtje Alberts, geb 7 mrt 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Albert Reinders en Akke Pieters
Reinder Andries zie: van der Veen
Reinder Annes zie: Blijstra
Reinder Anthonis R.A. en Pietje Jans, beide van HRL, deze hebben met consent van den Agtbaren Magistraat een gebod in de week gehad, en is de laatste proclamatie mede geschiedt op dato dezes 15 nov 1772 HRL
Reinder Arjens zie: Zwart
Reinder Arjens huwt met Marijke Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 nov 1768 in de Westerkerk HRL
Reinder Barends huwt met Trijntje Johannes, kind: Barendt Reinders, geb 23 sep 1777, ged 12 okt 1777 Grote Kerk HRL; kind: Barend Reins, geb 14 jul 1788, ged 27 jul 1788 Grote Kerk HRL; kind: Barend Reins, geb 14 sep 1790, ged 28 sep 1790 Grote Kerk HRL
Reinder Berends woont in 2e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Reinder Bijlsma geb 9 sep 1805 HRL, ovl 22 jan 1862 HRL, huwt met Martje Eelkes Zijlstra werkman in 1851, DG, ovl wijk H-224, zv Thomas Jacobs B, en Antje Reinders Tiemsma; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk G-282, wijk H-079, 103, 109, 143 supp wijk H-265; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, houtzaagmolenaar, wijk H-185; VT1839
Reinder Buwalda huwt met Maria van Houtenberg, mogelijk logementhouder in 1810; BS geb 1811; gebruiker van wijk C-012, varensgesel, medegebruiker is Otte Lubberts vrouw; eigenaar is C. Sijverda erven, 1914. (GAH204)
Reinder Dirks bet f. 97:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis, samen met Marten Hijlkes, IJpe Sjoerds en IJme Daniels wegens 6 pondematen bouw onder Berlicum, no. 5, 1780. (GAH1111); id. over 1781. (GAH1112); id. over 1782. (GAH1113); id. over 1779. (GAH1110); id. f. 195:0:0 voor 2 jaar landhuur, 1784. (GAH1115); id. f. 48:15:0 vd wed. Marten Hylkes, IJpe Sjoerds IJme Daniels en R.D., terzake een half propijn, wegens een 5-jarige continuatie van inhuiringe van 6 pondematen bouwland onder Berlicum gelegen, gequoteerd met no. 5, 19 jun 1784. (GAH1115); id. f. 97:10:0 samen met IJme Daniels, IJpe Sioerds, en Marten Hylkes wed., terzaake 1 jaar huur van 6 pondematen bouwland onder Berlikum, no. 5, 22 feb 1786. (GAH1118); id. f. 51:10:0 cum soc. een half jaar geschenk van 6 Pondematen bouwland onder Berlikum, 24 okt 1792 (GAH1124); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 103:0:0 terzaake 1 jaar huur van 6 pondematen bouwland onder Berlicum, no. 5, 30 aug 1789. (GAH1121); id. 20 okt 1790, 1/5 jaar. (GAH1122); id. 28 sep 1791, 2/5 jaar. (GAH1123); id. 3/5 jaar, 10 okt 1792 (GAH1124); id. 9 okt 1793 (GAH1125); id. 17 sep 1794 (GAH1126); id. 30 dec 1795 (GAH1128); id. 9 nov 1796 (GAH1128); Marten Hijlkes, IJpe Sjoerds, R.D. en Daniel Dirks, betalen f. 97:10:0 aan de rentmeester van het weeshuis wegens 6 pondematen bouwland onder Berlicum, no. 5, mei 1779 (GAH1110)
Reinder Dooitses ontvangt van het gemeentebestuur wegens gemaakt heiwerk ter lengte van 6 roeden aan het Zuiderhoofd, 14 mei 1766: 626 Caroliguldens en 3 stuivers; id. voor het vermaken en beheien van de wallen bij de Havenbrug ten dienste van de zeewerken, 2 jun 1766: 187 Caroliguldens
Reinder Douwes R.D. en Aukje Dirks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 20 daaraanvolgende
Reinder van der Feen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 28:0:0 ter Saeke verfloonen, 31 dec 1808, quit. no. 84 (GAH1140); id. f. 44:18:0 ter zaeke verfloon van kleedbaere goederen, 9 jan 1808, quit. no. 2 (GAH1140)
Reinder Gerbens zie: de Groot, Hoekstra
Reinder Gerbens zie R.G. de Groot; geb 1768. ., ovl 12 jul 1814 HRL, huwt met Jantje Eeltjes de Groot, werkman in 1814, ovl wijk D-046, kind: Eeltje Reinders de Groot, geb 1793 Makkum; BS ovl 1814; 1836 huwelijken, bsfr1814
Reinder Gerkes ovl voor 1829, huwt met Franske Jans, kind: Ruurdtje Reinders Fikke, geb 1751 HRL; BS huw 1828
Reinder Gerrits zie ook: Kroese; geb 29 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Reinders en IJmkje Meiers
Reinder Goverts huwt met Foekje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 Jannewari 1767; kind: Sjuwke Reinders, geb 30 nov 1774, ged 10 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Durkje Reinders, ged 10 nov 1767 Grote Kerk HRL
Reinder Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 134:15:0 ter Saeke geleverde 15 13/40 Schouw turf en werkloon, 23 jun 1807, quit. no. 2 (GAH1139)
Reinder Jans ged 7 nov 1771 Grote Kerk HRL, zv Jan Reinders en Janke Folkerts
Reinder Jansen R.J. ende Sijke Douwes beide van HRL, en vertoonde de Bruidegom consent van desselfs vader, mitsgaders compareerde wegens de Bruit desselfs oom Lieuwe Sioerds de Bruin, 3 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Reinder Jans R.J. van Midlum en Rinske Joukes van Achlum, zijn na den agter een volgende zondagen over hunne Kerken de Huwelijxse gebod wettig afgekondigt te zijn, op den 20 nov 1792 HRL, alhier getrouwd met vertoonde attestatie van beide dorpen
Reinder Jansen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:4:0 voor verdiend timmerloon aan de Bank van Leening, ord. no. 6, 2 dec 1775. (GAH1106)
Reinder Jans strater in 1764
Reinder Jans ovl voor 1802, huwt met Geertje Baukes, zeilmaker, erven verkopen huis in 1802; BS ovl 1819;
Reinder Jansen R.J. ende Sijdske IJges, beide van HRL, komende wegens de bruid Fekke Joosten desselfs goedbekende, 12 Jun 1751; huwt met Sijdtske IJges, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 jun 1751 en doen ook getrouwdt
Reinder Johannes geb 24 feb 1784, ged 9 mrt 1784 Grote Kerk HRL, zv Johannes Reinders en Jule Willems; geb 14 apr 1790, ged 11 may 1790 Grote Kerk HRL, zv Johannes Reinders en Jule Willems; geb 23 dec 1796, ged 10 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Johannes Reinders en Jule Willems
Reinder Klases zie: Pan
Reinder Cornelis mr bakker, geboortig van St Anna Parochie, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 12 jul 1728. (bur-gerboek)
Reinder Kroon geb 6 mei 1806 HRL, ged 25 mei 1806 HRL, zv Minke Jans K, en Sipkjen Heerts; dopen Grote Kerk HRL 1806
Reinder Lammerts ovl voor 1830, huwt met Grietje Alberts, kind: Lammert Reinders Mulder geb ...; BS huw 1829
Reinder Luitzens zie: van der Veer
Reinder Meiloms Donderdag den 21 decembr 1797; Het Gerechte ordinaires Vergadert zijnde, wierde wijders goedgevonden daar en thans bekwaame gelegenheid was, om eenen Trijntje Pieters Huisvrouw van Thomas Fokkes, varensgezel, Welke sints eenigen tijd zig alhier had opgehouden, dog thans behoorende was, op ''t Vlieland naderwaards te doen Transporteeren, en met den Schipper Thomas M., met wien zij Stond overgevoerd te worden navolgende Missive aan de Regeeringe van ''t Vlieland, af te zenden; Het Gerechte der Stad HRL, Aan: de Regeerders, van het Eiland Vlieland; Medeburgers ! Zints eenigen tijd heeft zich binnen onze Stad opgehouden, een vrouwspersoon genaamd Tijntje Pieters zijnde de huisvrouw, zo als wij geinformeerd zijn van een varendsgezel Fokke Thomas geheeten, voorgeevende van Amsterdam te koomen, alwaar zij om een dienst gezogt had, dat dit vrouwspersoon ter uwer plaatze te huis behoort, en zonder onze hulp en tusschenkomst, door gebrek zoude moeten hebben vergaan, hadden wij niet eenige daagen (hoewel daartoe geheel onverpligt) in haar onderhoud voorzien, wij zouden haar bij deezen met Schipper R.M. aan UWL terug, met vriendelijk verzoek, dat gijL:zodanige orders gelieft te Stellen, dat in haar onderhoud werde voorzien, ten einde wij met dergelijke uitgaaven niet weder beswaard worden, Waarmede wij verblijven, Heil en Broederschap. HRL den 21 decembr 1797. (GAH43)
Reinder van der Meulen huwt met Nieske Sijbrens, kinderen: Sijbrigje Reinders vdM, geb 1803 Franeker, Tietje Reins vdM, geb 1806 Franeker, kleermaker en wonende te Franeker 1826 en 1824; BS ovl 1831; BS Franeker huw 1824, huw 1826
Reinder Minks zie: Kroon
Reinder Oetsma huwt met Antje Sikkema, kind: Jeltje, geb 1806 Boxum; BS ovl 1855
Reinder Pijters en Susanna Jocchums, beide van HRL, huw.aang. 22 may 1734 HRL, comende voor de bruid Tieerd Harmens, desselfs swager; huw aang. Gerecht HRL 1734
Reinder Pieters huwt met Sofia Joris, kind: Fokele Reinders, geb 18 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL
Reinder Pieters mr timmerman; ged 7 mrt 1747 Grote Kerk HRL, zv Pieter Reinders en Setje Claases; huwt met Hiltje Gerrits, indertijd echtelieden te HRL, kind: Aaltje Reinders, geb 11 aug 1772 HRL; BS huwafk. 1811, huwelijken; kind: Aaltje Reinders, geb 11 aug 1772, ged 30 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Setje Reinders, geb 15 feb 1774, ged 6 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Reinders, geb 5 feb 1776, ged 5 mrt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Reinders, ged 7 jul 1771 Grote Kerk HRL; huwt met Hiltje Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 27 jan en de 3 en getrout de 10 feb 1771; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis wegens aangenomen werk in de school f. 75:6:0, kwit. no. 6, 5 okt 1773. (GAH1104); id. f. 47:9:0 tdv het Weeshuis, kwit. no. 8, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 40:0:0 wegens verdiend timmerloon aan de Wal van ''t Weeshuis, kwit. no. 11 17 sep 1774. (GAH1105); id. f. 15:0:0 wegens timmerloon aan de Weeshuiswal vd vijver, kwit. no. 13, 27 sep 1774. (GAH1105); id. f. 34:11:0 wegens timmerloon aan de vijver, kwit. no. 17, 8 nov 1774. (GAH1105); id. f. 91:7:0 wegens verdiend timmerloon, kwit. no. 22, 16 nov 1774. (GAH1105); id. f. 124:13:0, kwit. no. 17, 2 dec 1775. (GAH1106); weesvoogden bet f. 22:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Dirk Hendriks bj R.P. als timmermansknegt verdiend, 19 mei 1774. (GAH1105); d, f. 35:0:0 en f. 18:0:0 door Dirk Meinderts als timmermansknegt, 7 jun 1777. (GAH1108); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:18:0 wegens verdiend timmerloon aan de Bank van Leening, kwit. no. 1, 16 nov 1774. (GAH1105); weesvoogden van het Weeshuis bet f. 157:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens erfportien vd weeskinderen Corneliske en Harmke Pieters sampt Minne Hendriks van haar oom R.P., 22 feb 1780. (GAH1111)
Reinder Pieters Hendrik Minnes ende Geeske Pieters, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs broeder R.P., 13 Mrt 1751
Reinder Pijters huwt met Baukjen Boldewijns, beide van HRL, geproclameerd de 11-13 en getrout de 20 okt 1761
Reinder Sluik geb 1803 Terschelling, huwt met Trijntje Harmens Drost, (gk), op 15 dec 1836 HRL, buitenvaarder, wonende te HRL, zv Albert Hendriks S, en Abbe Jans Zwart; BS huw 1836
Reinder Steeksma geb 1 mei 1796 Franeker, ovl 7 mrt 1870 HRL, 1e huwt met Rigtje Wijkel op 3 jun 1821 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei HRL. en 20 en 27 mei 1821 Barradeel, wonende te HRL, metselaarsknecht, 2e huwt met Trijntje van Hoek, (gk), op 2 aug 1866 HRL, winkelier 1870, timmerman 1851, N.H., zv Jan Abrahams (S), en Aaltje Reinders (Kronenburg); BS huw 1821, huw 1866, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-179, 179, wijk H-250, wijk I-015, 16; oud 43 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, stadstimmerman, wijk F-153; VT1839
Reinder Steenstra geb 1808 Veenwouden, ovl 17 feb 1883 HRL, huwt met Grietje Pieters Zwerver, zv Jan Reinders S, en Grietje Postma; BS ovl 1883
Reinder Taedes zie: Tolsma
Reinder Taekes R.T. ende Sipkjen Cornelis, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Wybe Teekes, 15 Aug 1744; huwt met Sipkjen Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 aug 1744 en doen ook getrouwt; kind: Elske Reinders, ged 1 apr 1751 Westerkerk HRL; kind: Antje Reinders, ged 5 sep 1748 Westerkerk HRL; kind: Seike Reinders, ged 20 may 1745 Westerkerk HRL
Reinder Thomas zie: Bijlsma, Voerman
Reinder Thomas huwt met Janke Botes, kind: Thomas Reinders, geb 11 feb 1797, ged 5mrt17 97 Grote Kerk HRL
Reinder Thomas gebruiker van wijk B-101, boerearbeider; eigenaar is Paulus G. de Boer 1814. (GAH204)
Reinder Tiemstra huwt met Maaike Feddes, kind: Antje Reinders T, geb 1766 Pingjum; BS huw 1833
Reinder Tietes zie: de Jong
Reinder van der Veen geb 1764 Leeuwarden, ovl 28 jun 1839 HRL, huwt met Sjieuwke Bijlstra/ Bijlsma op 23 okt 1814 HRL, huw.afk. 9 en 16 okt 1814 HRL. en Franeker, wonende te HRL, wollenverver, blauwverver in 1839, levert sajet in 1810, kinderen: Harmina vdV, geb 1788 Franeker, Sijke vdV, geb ... , zv Andries vdV, en Hermina Hermanus; BS huw 1814, ovl 1839, 1855 ov; het burgerregt verleend en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Roelof Meintz, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 11 nov 1789. (burgerboek); eigenaar van wijk F-199; gebruikers Frans Ruel vrouw, naaister, Hinne W. de Boer, Feite Jarigs de Boer, gleybakkersknegt, Willem Cornelis wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-202, blauwverwer, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 18:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:11:0 ter Saeke kleedbaere waeren, 31 dec 1810, quit. no. 22 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van R. v. d. V., (kleding) 31 dec 1810: f. 55:3:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:13:0 ter zaake verfloon van carsay, 14 apr 1801, quit. no. 2 (GAH1133); id. f. 12:0:0 wegens verwen van carsay, 2 jun 1801, quit. no. 7 (GAH1133); id. f. 4:0:0, quit. no. 10 (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 64:0:0 ter Saeke verfloon, 31 dec 1805, quit. 23 (GAH1138); id. f. 48:0:0, primo jan 1807, quit. no. 1 (GAH1139); id. f. 75:0:0, 30 dec 1809, quit. no. 37 (GAH1141); R. v. d. V. eigenaar van percelen nrs. 1329 en 1330 te HRL, zwartverwer, woonplaats HRL, legger nr. 706, resp. huis, huis en erf, resp. 56 en 63 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27, 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); id. van perceel nr. 1335 te HRL, zwartverwer, woonplaats HRL, legger nr. 706, huis en tuin, 250 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Reinder Wiebes huwt met Fijke Broers, kind: Broer Reinders, geb 11 feb 1794, ged 2 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Reinder Wybes woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Reinder Wybenga geboortig van Achlum, het burgerrecht van deze stad geaccordeert en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Binksma, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 18 mei 1791. (burgerboek)
Reinder Yedes zie: de Groot, de Ruiter
Reinder IJsenbeek R. IJ. en Geertje Scheltema, beide van HRL, zijn, na op den 18 apr 1779 HRL; hunne laatste afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Dirk Reinders IJsenbeek, geb 15 feb 1780 (!), ged 22 feb 1785 Grote Kerk HRL
Reinder Alberts Alberda geb 1780 Midlum, ovl 14 dec 1846 HRL, huwt met Reino Oepkes Monsma, wonende te HRL. 1842, zv Albert ... , en Akke ... ; BS huw 1842, ovl 1846, ovl 1848; oud 66 jaar, geb Midlum, wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Reinder Annes Blijstra huwt met Klaske ... , kind: Anne B., geb 13 jun 1807 Blija; BS ovl 1886
Reinder Arjens Zwart geb 1745 HRL, ovl 1 aug 1824 HRL, huwt met Marijke Pieters, huw.get. bij J.H. de Vries en J.T. Gerkes, 1814, in leven beurtschipper; BS huw 1814, ovl 1822, ovl 1824
Reinder Folkerts Park zie ook: Reinder Folkerts; geb 3 nov 1811 HRL, huwt met Geeske Pieters Bos op 17 jan 1839 HRL, matroos, zv Folkert Jans P, en Antje Jans Reidmaker; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk G-034; VT1839; geb 3 nov 1811, ged 17 nov 1811 Grote Kerk HRL, zv Folkert Jans Park en Antje Jans Reidemaker
Reinder Gerbens de Groot gebruiker van wijk D-046, medegebruiker Haye Gerbens de Groot wed., eigenaars zijn Pieter Hendriks en Johannes Norel, 1814. (GAH204)
Reinder Gerrits Kroese zie ook: Reinder Gerrrits; geb 1796 HRL, ovl 22 jun 1822 HRL, ongehuwd, werkman, zv Gerrit K, en IJemkje Meyes; BS ovl 1822
Reinder Jans Beidschat geb 1788 HRL, ovl 21 jun 1835 HRL, huwt met Trijntje IJpes de Groot op 15 sep 1814 HRL, huw.afk. 28 aug en 4 sep 1814, huw.get. bij H.H. Kiewiet en G.G. Kingma 1814, id. bij J.J. Roodtje en W.L. de Jong 1815, in 1835 voerman, zv Jan Cornelis B., en Ruurdje Reinders; BS huw 1814 1815 huwelijken, ovl 1835, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk C-110; stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-111, 1814. (GAH204); geb 4 jan 1777, ged 4 feb 1777 Grote Kerk HRL, zv Jan Teunis Beitschat en Ruurdje Reinders; geb 27 sep 1787, ged 9 okt 1787 Grote Kerk HRL, zv Jan Kornelis Beidschat en Ruurtje Reinders
Reinder Jans Jeron geb 1812 Stavoren, huwt met Tietie Lieuwes Radsma, (gk), op 28 feb 1839 HRL, werkman, wonende te HRL, dv Martje Reinders de Boer, maar moeder abus vermeld in gebaxtract als ''Maartje Jacobs''; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk D-058; VT1839
Reinder Jans Park geb 1772 ... , ovl 13 jun 1811 HRL, huwt met Aukje Arends Maria van Bachum op 29 dec 1799 HRL, wonende te op de Zoutsloot in 1811, in leven schipper; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1811, huw 1812, ovl 1839; erven R.J.P. eigenaar van wijk A-145; gebruiker Jacob IJkes Wijga, rogmolenaar, 1814. (GAH204)
Reinder Jans Posthuma ovl voor 1866, huwt met Jantje Piers Blom; BS ovl 1865
Reinder Jans Swart eigenaar en gebruiker van wijk A-144, oud schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-216; gebruiker H. Tamsma wed., 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 54:0:0 (GAH650)
Reinder Jansen Kroon Ruird Jans ende Teunke Minx beide van HRL, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs meester R.J.K., 28 may 1740; ondertrouw N.H. HRL
Reinder Jansen Zeilmaker/Zeilemaker ovl voor 1802, huurt pondematen land voor de lijnbaan 1801-1811 ; weesvoogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester wegens verdiende loon van Cornelis Martens en Rimmert Hiddes op de lijnbaan van R.J.Z., 17 aug 1784. (GAH1115); id. f. 90:0:0, 21 jun 1785. (GAH1117); id. f. 55:0:0 zijnde het verdiende loon van Cornelis Martens gewerkt hebbende op de baan van R.J.Z., 13 jun 1786. (GAH1119); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:0:0 terzaake geleverde veer quit. no. 23, 28 apr 1786. (GAH1118); ontvangt van de weesvoogden een Landschaps Obligatie, leggende op toonder deezes, groot 300 Cgld, quoterende met no. 227, van Resolutie 29 feb 1672, waarop de intrest 17 aug 1786 versch, ''t laatst bet is, dus her eerste jaar ten voordeele van ''t Weeshuis den 17 aug 1787 versch. aan ''t Weeshuis gelegateerd door R.J.Z., 24 jul 1787. (GAH1119)
Reinder Klases Pan huwt met Antje Jans, kind: Klaas Reinders P, geb 1788 Hindeloopen; BS huw en huwafk. 1811, ovl 1829
Reinder Luitzens van der Veer ovl 10 sep 1804 Hallum, huwt met Wimke Sjoerds, kinderen: Luitje vdV, geb 29 jul 1801 Bakkeveen, Sara Reinders vdV, geb 8 nov 1798 Bakkeveen, zv Luitzen Inzes en Sara Alberts; BS huw 1828, ovl 1869, ovl 1879
Reinder Pieters Kronenburg 1e huwt met Sophia Joris de Vos op 30 jan 1780 St. Anna, 3 x afgekondigd St Anna 9, 16 en 23 jan 1780, ook huwt met Hiltje Gerrits, kinderen: Aaltje Reinders K, geb 1771 HRL, Joris K, geb 1785 HRL, Angnietje Reinders K, geb 1780 HRL, Klaas Reinders K, geb 1772/76 HRL; BS huw 1811, huw 1814, ovl 1842, ovl 1845, ovl 1848; kind: Angenes Maria Kronenburg, geb 7 apr 1781, ged 1 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Joris Reinders Kronenburg, geb 13 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL; kind: Fokele Reinders Kronenburg, geb 14 jul 1787, ged 31 jul 1787 Grote Kerk HRL, moeder is: S.J. van Vos
Reinder R Jans oud 71 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-152; VT1839
Reinder Taedes Tolsma geb 1775 St. Jacob, ovl 18 mrt 1824 HRL, huwt met Sjoerdtje Sjierks Noordbeek, moutmaker in 1824, huw.get. bij T.N. de Vries en S.J. Steenbergen, wonende te HRL. 1816, kinderen: Sierk Reinders T, geb 1801 St. Jacob, Pietje T, geb 25 dec 1808 St. Jacob, Taede T, geb 13 feb 1800 St. Jacob; BS huw 1816, ovl 1824, ovl 1834, ovl 1846, ovl 1870, ovl 1877
Reinder Thomas Voerman geb 12 apr 1770 Sexbierum, ovl 4 dec 1820 HRL, 1e huwt met Janke Botes, 2e huwt met Akke Koops Oosterhout op 6 apr 1815 HRL, voerman, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1815, wonende te HRL, huw.get. bij E.R. Blanksma en T.J. Posthuma, neef bruidegom, 1815, boerearbeider in 1820, geb plts man ook als Wijnaldum, kinderen: Tjietske Reinders V, geb 1808 HRL, Martje V geb 14 okt 1799 Almenum, zv Thomas Reinders en Maartje Willems; BS huw 1815, ovl 1820, ovl 1836, ovl 1870, ovl 1888; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en een van overlijden behoren tot de Huwelijksacte van Reinds T.V. en Acke Koops Oosterhout dato 6 apr 1815 op Fol. 20 van het Register. In Kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Reinder Tietes de Jong huwt met Rinske Kornelis Krab, kind: Cornelis Reinders dJ, geb 1801 te Vrouwenparochie, landbouwer en wonende te onder Vrouwenparochie; BS huw 1831
Reinder Yedes de Groot geb 1755 ... , ovl voor 1815, huwt met Sietske Jans Feersma, kind: Hinke Reinders dG, geb 1790 HRL, winkelier in 1812, huw.get. bij S. Oeges en B. Bentes, buren vd bruidegom, 1811; BS huw 1811, huw 1812, ovl 1824, ovl 1870; R.Y. dG. en Sietje Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 may 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hinke Reinders de Groot, geb 16 jun 1790, ged 20 jul 1790 Grote Kerk HRL; wed. R. IJ. dG. eigenaar en gebruiker van wijk F-229, winkeliersche, medegebruiker is Cornelis F. de Vries, metzelknegt, 1814. (GAH204); R. IJ. dG. ende Pijtje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Frans Jans de broeder, 25 apr 1789; ondertrouw HRL; R.Y. dG. en Aaltje Andeles Brouwer, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 jun 1785 HRL, en zijn den 3 jul daaraanvolgende getrouwd; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 19:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 129; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); onderzoek naar wie van de ratelaars deel heeft gehad in de ontdekking van de diefstal in het huis van R. d. G. ; dader is Ane IJves, 12 mrt 1804 (GAH50)
Reindert Harings geb 10 jan 1798, ged 30 jan 1798 Grote Kerk HRL, zv Haring Heins en Lijsberth Meiles
Reindertje Sytses zie: Mulder
Reindertje Sytses Mulder geb 1786 Lemmer, ovl 29 nov 1837 HRL, huwt met Wybe Wagenaar op 2jun18 14 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1814, wonende te HRL, bolleloopster in 1837, dv Sijtse M, en Aukje Ferwerda; BS geb 1814, ovl 1837
Reiner Arjens ged 31 aug 1745 Grote Kerk HRL, zv Arjen Beernts en Aaltje Reiners
Reiner Beernds van de Nieuwe Peekel A, huwt met Trijntie Johannes van HRL, geproclameerd de f. 11:18:25 nov en getrout met Attestasie de 9 dec 1770; kind: Johannes Reins, geb 8 mei 1774, ged 26 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Berend Reins, geb 15 nov 1778, ged 1 dec 1778 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Reins, geb 6 mei 1780, ged 23 mei 1780 Grote Kerk HRL; kind: Martje Reinders, ged 19 nov 1771 Grote Kerk HRL
Reiner Jansen huwt met Jetske Cornelis, sijn geproclameert den 20-27 aug en 3 sep 1741 getrouwt, beyde van HRL; R.J. ende Jetske Cornelis beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs broeder Reiner Cornelis, 19 aug 1741; ondertrouw N.H. HRL
Reiner Cornelis Reiner Jansen ende Jetske Cornelis beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs broeder R.C., 19 aug 1741; ondertrouw N.H. HRL
Reiner Pieters Andrijs Tjerks ende Janke Harmens, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs steevaeder R.P., en adsisteerde hier bij de bruidegoms vaeder Tjerk Andrijs, 20 Mrt 1745
Reiner Thomas Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Sexbierum. 1767 den 17e Mei heeft Thomas Reines Arbeider aan de Zeedijk onder Pietersbierum, Woonagtig Zijn Zoontje laten dopen en genaamd Zijnde Reiner. Afgegeven den Seventiende mrt Een duizend agt hondert Vijftien
Reiner Aryens Mahui houthandelaar, doopbel. 30 jun 1683; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw/vdGaast/W.F. Broos); Oosterlittens, Floreencohier nr. 7, grootte 55 pm, floreen f. 17:20:0, R.A.M. en Sytse Clasen eigenaars, Jan Jacobs gebruiker, ferskaat Treckwegh Z; (bron: Kad. Atlas Baard. dl, 1700); id. zonder Sytse Clasen, Los Lant, floreencohier nr. (34), grootte 10 pm, floreen f. 3:14:0; (bron: Baard. dl, 1700); Oosternijkerk, Floreencohier 1700; R.A. c. s., eigenaars van plaats nr. (31), grootte 1 p. m., floreen f. 0:7:0, gebruiker Tierck Classen, ferskaat: op de Velingen, de kercke Nykerk O., weesvoogden Franeque W. en N. ; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. R.A. tot HRL 1/2 ende Wytske Freerx tot Dokkum 1/2, eigenaars van plaats nr. (14), grootte 47 p. m., floreen f. 11:7:8, gebruiker Tierck Classen, ferskaat: Helbada sathe, pastorie Metzlawier O., de olde meer W., (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); R.A.M. eigenaar van plaats nr. 17 te Sexbierum, grootte 56 pondematen, floreen f. 10:7:0, schiet mede tot Pietersbirum f. 0:14:0 en tot Winaem f. 1:7:0, gebruiker Sybren Nannes, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); R.A. eigenaar van huis nr. 77 te Pietersbierum, floreen f. 0:1:12, zelf gebruiker, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); eigenaar van plaats nr. 4 te Wijnaldum, grootte 90 pondematen, floreen f. 26:0:0, gebruiker Bocke Douwes, ferskaat: de Rie Noorden. (Bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); Wijnaldum, plaats nr. 36, R. Aeriens plaets tot Sexbierum, floreen f. 1:7:0, gebruikern Sybren Nannings, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prrekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Reiner Gysberts Fontein Abraham Alema, zilversmid te HRL, koopt van Heltie (= Ybeltie) Harmens Nauta, huisvrouw van R.G.F. op Toutenburgh, voor 500 goudguldens en 4 zilveren ducatons een huis, ''De Kartouw'' genaemt aan de Zuidkant van de Lanen, hebbende de Molenstraat ten Oosten en de Lanen ten Noorden, 3 nov 1720, (Frl. 1700-1795); Seerp Tjepkes Gratama, koopman en steenbakker op Grettingaburen koopt ongeveer 25 pondematen bouwland te Almenum voor 6109 Car glds van IJbeltje Harmens Nauta, erfgenaam van wijlen haar broeder Duco Nauta, ontvanger-generaal ter Admiraliteit en gehuwd met R.G.F., woonachtig op Toutenburgh, en van Foekjen Freerks van Alema (ex testamento van Foekjen Junius van Alema, in leven weduwe wijlen Duco Nauta), gehuwd met F. Stapert, kapitein ter recherche te HRL, 19 mrt 1721, (Frl. 1700-1795); Arum, Floreencohier 1700: R.G.F. tot Tietjerk, eigenaar van plaats nr. (8), grootte 52 p. m., floreen f. 19:7:14, gebruiker Mathevis Ybs, ferskaat: de Hiesaerder laan O., het Geestlyck cantoor van Franequer W. en N. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); Niawier, Floreencohier 1700; R.G.F. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (3), grootte 65 p. m., floreen f. 18:0:0, gebruiker is Poulus Mames, ferskaat: de Wegh W. en N. ; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); Lidlum, R.G.F. eigenaar van plaats nr. 1, grootte 97 pondematen, floreen f. 21:0:0, gebruiker Schelte Pyters, ferskaat de Gemene vaert Noorden. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); R.F., eigenaar van plaats nr. 39 te Sexbierum, grootte 8 pondematen, floreen f. 1:21:0, gebruiker Riemer Anes, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); R.G.F. eigenaar van plaats nr. 56 te Sexbierum, grootte 12 pondematen, floreen f. 4:0:0, gebruiker Jucke Eedes, ferskaat: de Slachtedyck Oosten. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); Cornelis Tiesses cs, d?ontvanger Nauta wed. en R.G.F. eigenaars van plaats nr. 185 te Almenum, grootte 4 pondematen, floreen f. 1:7:0, Gortmakers, ferskaat: Boolswaerder vaert Oosten. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); R.G.F. eigenaar van plaats nr. 190 te Almenum, grootte 4 pondematen, floreen f. 1:0:0, gebruiker is Pyter Dircx wed., ferskaat: de Zeedycxdelten Westen. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Reiner Klaasen Fontein ovl 20 sep 1727, 73 jaar, Leeraar Doopsges. HRL, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; zie ook: Jan Fontein; van HRL uit wordt druk handel op de Oostzee gedreven door G. Vermeersch, Rein Sickes Menalda, Jacob Romkes Brouwer, R.C.F., Claes Rintjes Botma en Evert Hingst, 2 jan 1700, (Frl. 1700-1795)
Reines Roelofs doet expressediensten 1746
Reinhart Rinnerts la Fleur strandmeester 1809-1810; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd schilzand ten dienste van de Stad, 12 Hooimaand 1809: f. 30:10:0; id. 15 jul 1811: 14- 14:0; id. wegens 200 wagens schilzand ten dienste van de Stad, 23 Hooimaand1810: f. 22:0:0; id. ten dienste van de Zeewerken, 12 Hooimaand 1809: f. 19:12:0; id. 13 Hooimaand1810: f. 44:0:0; id. wegens 72 wagen schilzand, 1810, ord. 23 Hooimaand1810: f. 44:0:0; id. wegens 200 wagen schilzand, 23Hooimnd 1810: 122 Caroliguldens; id. over 1810: 14 Caroliguldens en 14 stuivers; den 5 jun 1842 is den Gemeente voorgesteld als met attestatie van lidmaatschap van daar overgekomen R.R. l. F. van HRL. (lidmaten Nederlands Hervormd Tzummarum 1842)
Reinicus Akema Johannis Akema ende Adriana Kuyk, beide van HRL, huw.aang. 27 sep 1737 HRL, Extraordrs, komende voor de Bruydegom desselvs oom R.A. en voor de Bruit de Burgemr. Hania met versoek van een gebot in de week; huw.aang. HRL 1737
Reinier Blok geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van presidentburg. Heinsius op 9 apr 1731. (burgerboek)
Reinier de Klerk Dibbitz ovl voor 1815, huwt met Helena Charlotta van Rossum op 3 okt 1784 St. Annaparochie, medicinaal doctor, wonende te Franeker, kinderen: Henricus D, geb 1790 St. Omer, Baukje Maria D, geb 1791 Duinkerken; BS geb 1814, huw 1816; verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Boezumzugten van Neerlands maagd bij het praalgraf van een onzer helden, door R.D. d. K., medisch student, 2 stuivers, 1 sep 1781, (Frl. 1700-1795); verschenen bij T. Roorda te Heerenveen: Vaderlandsch Gedenkstuk ter gedachtenis van het droevig afsterven van des volks en vrijheidsvoorstander Johannes Hiddinga, in leven doctor der beide rechten, capitein van een compagnie van het exercitiegenootschap, ovl te Heerenveen 20 apr 1786, begraven 25 apr 1786 onder geleide van het genootschap, door R.D. d. K., Med. doctor, 6 mei 1786, (Frl. 1700-1795); Op heden den vijf en Twintigste apr Een duizend acht honderd zestien Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, de Heeren Simon Lambsma Ontvanger der Directe belastingen van de Gemeente Minnertsga woonachtig ten genoemden dorpe, Pieter Fontein Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Sexbierum woonachtig onder genoemden dorpe, Johannes Lambertuas Huber Vrederechter van het Canton Dronrijp, en aldaar woonachtig, Wybo Tuinhout Griffier bij het Vredegerecht van het Canton Sneek, en aldaar woonachtig, Pieter Sannes Rentenier wonende te deinum, Jan Huidekoper koopman en Tjalling Tjallingii Pieterzoon zonder beroep, beide wonende te HRL, alle geloofwaardig, en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van bekendheid te passeren ten behoeve van Mejffrouw Bauwkje Maria Dibbetz, Zonder beroep wonende ter dezer Stede HRL, waar af ouders zijn geweest de Heer R. d. K. Dibbetz en Mevrouw Helena Charlotte van Rossum in der tijd Egtelieden gewoond hebbende te Sint Omer; Aan welk verzoek zij mits dezen voldoende verklaren te weten dat Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz voornoemd geb is te Duinkerken den vierden mei Een duizend Zeven honderd een en negentig en dus den vollen Ouderdom van vier en twintig Jaren heeft bereikt, gevende zij voor redenen van Wetenschap, dat zij gemelde Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz van der Jeugd af aan hebben gekend, en een speciale omgang met dezelve, en haar wijlen Ouderes hebben gehad, waar door Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Heeren Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid vertekend
Reinier Fontein verschenen bij V. van der Plaats te HRL: Geneeswijze van de ziekten en kwalen van paarden, getrokken uit het Fransch, van Vliet, en R.F., 19 feb 1791, (Frl. 1700-1795)
Reinier de Groot huwt met Marijtje Schoreveldt, kind: Marijtje Reiniers de Groot, ged 3 aug 1751 Grote Kerk HRL
Reinier Jacobs zandleverancier 1761
Reinier Jans R.J. ende Trijntje Douwes, de eerste van HRL, en de laatste van Almenum, komende wegens de bruid desselvs vader, 20 Nov 1751; van HRL, huwt met Trijntje Douwes, van Almenum, geproclameerd den 21-28 Novemb en de 5 desemb 1751 en doe ook getrouwdt
Reinier Jans huwt met Marijke Hendriks Voets, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 nov 1761
Reinier van Nes R. vN. en Jetske Klaases, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes, zijnde 9 mei 1773 HRL, en toen getrouwt
Reinier Pas begraven Groot Kerkhof, regel 33. nr. 46; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Reinier van Urk R. vU., soldaat in de compagnie van Lieutenant Collonel van Gerstein in ''t eerste Battaillon van het Regiment van Generaal Major van Nostitz, van HRL, en Elizabeth Klaassen van Maastricht, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 mrt 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Reinke Allerts ged 11 may 1745 Grote Kerk HRL, dv Allert Joekes en Trijntje Reins
Reinksjen Pieters huwt met Hendrik Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24-31 desember 1741 en den 7 jan 1742 den 5 feb 1743 getrouwt
Reino Franses zie ook: Kievit; Reinouw Franses, geb 6 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Frans Pieters en Rinske Remkes
Reino Cornelis zie: Stoker
Reino Oepkes zie: Monsma
Reino Cornelis Stoker huwt met Meindert Jans Ringer, wonende te Leeuwarden 1826; BS ovl 1826
Reino Franses Kievit zie ook: Reinouw Franses; geb 6 okt 1790 HRL, ovl 9 aug 1859 HRL, huwt met Jan Robijns Parkement op 28 jan 1813 HRL, dienstbaar, huw.afk. 17 en 24 jan 1813, wonende te Wijnaldum 1813, N.H., Vst 20 mei 1859 uit Wijnaldum, dv Frans Pieters K en Rinske Rimkes; BS huw 1813, huw 1839, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-140
Reino Oepkes Monsma geb 1784 HRL, ovl 16 mrt 1848 HRL, huwt met Reinder Alberda, dv Oepke M, en Hitje Zeinstra; BS ovl 1848; Reinou Oepkes Monsma, geb 5 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL, dv Oepke Monsma en Hiltje Johannes
Reinofke Alerts zie: Balk
Reinofke Alerts Balk geb 1761 HRL, ovl 20 nov 1840 HRL, huwt met Sjoerd Tjerks van Reenen, zie ook de Vries, zv Alert B., en Sipkje Bloksma; BS huwafk. 1811, ovl 1840, ovl 1846, ovl 1852
Reinofkje Reidmaker geb 15 mrt 1768 HRL, ovl 25 nov 1822 HRL, huwt met Klaas Jacobs Zoete; BS ovl 1822, ovl 1825; Klaas Jacobs en Reinouke Jans R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs, 24 sep 1808; ondertrouw HRL
Reinou Jans zie: Lon
Reinou Klaases geb 22 sep 1784, ged 19 okt 1784 Grote Kerk HRL, dv Klaas Sijes en Wytske Hinnes
Reinou Jans Lon geb 13 mrt 1780 Leeuwarden, ovl 7 jul 1822 HRL, huwt met Doekle Romkes van Hettinga op 1 mei 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1811 BS ovl 1822; kind: Fredericus Doekles van Hettinga, geb 22 jun 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL
Reinouke Allards en Sjoerd Tjerks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder Hendrik Allards, 3 nov 1787; ondertrouw HRL; kind: Tjerk Sjoerds, geb 10 aug 1789, ged 1 sep 1789 Grote kerk HRL; klachten inzake vergaande malversaties van de turfmeetsters R.A. en de wed. Kloppenburg, waardoor door hun slordig meten grote schade is toegebracht afgelopen week aan de koopman Pieter Sj. Hannema. de eerste krijgt 14 dagen suspensen, de tweede 6 weken, 17 okt 1803 (GAH49)
Reinouke Alles ende Beernt Gerrits, beide van HRL, huw.aang. 18 jan 1738 HRL, komende voor de bruit Watse Pieters, en vertoonde de bruidegom een Cedultie van desselvs vader tot Consent; huw.aang. HRL 1738
Reinouke Arjens ged 8 aug 1758 Grote Kerk HRL, dv Arjen Louws en Sipkie Hendriks
Reinouke Minnes Hendrik Everts ende R.M. beide van HRL, vertoonende de fiskael Dreyer ten dien einde schriftelijke geblijk en verdere qualificatie op zijn persoon leggende tot ''t aengeven deeser huwelijks geboden, 19 Oct 1743; huwt met Hendrik Eeverts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 27 okt en den 3 en 10 nov 1743 en doen ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL
Reinouke Sjerps ged 19 apr 1740 Grote Kerk HRL, dv Sjerp Hoytes en Auckjen Joosten
Reinouke Tjerks ovl 20 jan 1789 HRL, oud 48 jaar
Reinouke Wybes van Makkum, en Gerrijt Teunis van HRL, huw.aang. 3 aug 1736 HRL, komende voor de bruyd Wybe Tjeerds, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1736
Reinouw Bokkes huwt met Hendrik Jansen; hebben een zoon Jan Hendriks; zie aldaar
Reinouw Reins Pieter Teekes van Almenum ende R.R. van Midlum, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van sijn vaeder Teeke Willems, en kwam weegens de bruid desselfs vaeder Rein Tjiebbes, 20May 1747
Reinouw Teunes huwt met Arnoldus IJdes, beide van HRL, sijn geproclameert den 26 nov en den f. 3:10:0Desember 1741 en doe ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL; Arnoldus IJedes ende R.T., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Dirk Jeppes, 25 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Ede Nollis, ged 30 mrt 1745 Grote Kerk HRL. vader als Nollis Edes
Reinouw Adriaens Barentzee ged 18 aug 1743 Grote Kerk HRL, dv Adriaen Barentzee en Antje Reinders
Reinouwke Alberts ged 15 okt 1765 grote Kerk HRL, dv Albert Louws en Sipkje Hendriks
Reinouwke Jans ged 22 mrt 1768 Grote Kerk HRL, dv Jan Sijbrens en Loetske Daams
Reinouwke Jans zie ook: Reidmaker; huwt met Klaas Jacobs op 9 okt 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808
Reinouwke Lieuwes ovl 27 aug 1803 HRL, huwt met Jan Tjerks Zuiderman; BS huw 1823, ovl 1849; bij ovl 35 jaar oud; kind: Lieuwe Jans, geb 25 mrt 1794, ged 13 apr 1794 Grote Kerk HRL, moeder als Rijnhofke Luewes; kind: Tjerk Jans, geb 15 okt 1798, ged 4 nov 1798 Grote Kerk HRL
Reinouwke Seerps Teeke Cornelis en R.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd den 17 daaraanvolgende
Reins Jansen Hendrik Baltus en de Grijtie Jans, beide Van HRL, huw.aang. 26 okt 1737 HRL, komende wegens de bruid Rein Jansen; huw.aang. HRL 1737
Reinske Durks huwt met Jan Jansen, kind: Rinske Jans, ged 9 mei 1758 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans, ged 18 sep 1759 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans, ged 5 mrt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Jans, ged 13 jul 1756 Grote Kerk HRL; kind: Kovintje Jans, ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL
Reinske Corneelis huwt met Haantje Boltjes, kind: Rinske Haantjes, ged 1 sep 1750 Grote Kerk HRL
Reinske Luppes ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL, dv Luppe Jacobs en Itske Heeres
Reinske Reins Hendrik Hayes en R.R., beide van Almenum, zijn geproclameert op 4, 11 en 18 oct 1772 HRL, en hebben zig met adtestatie van ons begeven naar Midlum, alwaar de zelve op den 18 oct in den huw staat zijn ingezegent, ten blijke waarvan de zelve tijdig aan ons adtestatie vertoont hebben van Do. A. Haitsma, getekent Midlum 18 oct 1772, dus alhier volgens placaat der Ed. Mog. Heeren Staten, Artic. is geboekt; kind: Romkje Hendriks, geb 31 mrt 1781, ged 22 apr 1781 Grote Kerk HRL; huwt met Hendrik Hayes, kind: 10 jul 1773, ged 24 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Rein Hendriks, geb 24 nov 1776, ged 22 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Hendriks, geb 12 nov 1786, ged 12 dec 1786 Grote Kerk HRL
Reinskje Annes zie: Dijkstra
Reinskje Balstra oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk G-164; VT1839
Reinskje Nieuwenhuis oud 50 jaar, geb Dongjum en wonende te HRL. 1839, wijk D-097; VT1839
Reinskje Oostendorp oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-184; VT1839; geb 14 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL, dv Arjen Oostendorp en Rikje Douwes
Reinskje Rintjes Pieter Jans ende R.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Rintjes, de broeder, 21 nov 1795; ondertrouw HRL; kind: Teuntje Pieters, geb 19 sep 1796, ged 4 okt 1796 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en negentig den negentiende sep is Geboren Teuntje dv Pieter Jans en R.R. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 jan 1815
Reinskje Warnders huwt met Hendrik Geerts, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 jun 1765; ovl 13 sep 1787 HRL, oud 52 jaar; kind: Trijntje Hendriks, geb 31 aug 1774, ged 25 sep 1774 Grote Kerk HRL, moeder als: Rinske Warnars; kind: Kornelis Hendriks, geb 3 mei 1777, ged 1 jun 1777 Grote Kerk HRL; kind: Geert hendriks, ged 15 apr 1766 Grote Kerk HRL; kind: Arriaantje Hendriks, ged 25 okt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Warner Hendriks, ged 15 okt 1769 Grote Kerk HRL, moeder als Rinske W.
Reinskje Annes Dijkstra ovl voor 1840, huwt met Karst Feikes Huitema; BS huw 1839
Reinskjen Sipkes Geeven UEd:Agtbaerheeden met verschuldigde Eerbied te kennen de Gesamentlijke voogden der huissittende armen binnen HRL, dat haer supplnten is te vooren gekoomen seker request door R.S. huisvrouw van Herre Hendriks turfdraeger alhier, Aen UEd:Achtbaerheeden gepresenteerd, waer bij sij versogte dat haer mans bedieninge mogte worden overgedraegen aen eenen Symon Willems vrijgesel meede alhier ter Steede, om dat haer man uitlandig was, en na alle waerschijnlijkheit hier voor eerst niet weder soude koomen, dog UEd:Achtb:hebben doen om seekere moverende reedenen goedgevonden op dat selve request te appoincteren, dat de voornoemde R.S. haer man soude hebben te verwittigen van sig binnen vier weeken binnen deese Stad te sisteren om sijn functie waer te neemen, bij gebreeke dies, dat die bedieninge vacant verklaert, en dat UEd:Achtb:soudet treeden tot vervullinge van dien, gelijk alles omstandig uit annex request is te sien met A: Nu ist Edele Achtbaere Heeren dat de gemelte Herre Hendriks hem tot nog toe alhier niet heeft laten vinden om sijn bedieninge waer te neemen, niet tegenstaende de gestelde tijd al lange is gepasseerd, invoegen deselve bedieninge al lange vacant is geworden, en de supplntn met groote reedenen bevreesd sijnde dat de gedagte Herre Hendriks sijn vrouw met haere kinders van dag tot dag onder haer in alimentatie sullen vervallen, waer meede de armekamer grootelijks soude sijn beswaerd, waerom de supplntn geern souden sien dat deese vacante turfdragersbedieninge mogte werden gegeeven aan eenen Sijtse Andries wonagtig alhier ter Steede, sijnde een Jongman daer toe bekwaem, en die sulks meede van herten is begeerende, Edog vermits UEd:Achtbh:daer over de vrije dispositie hebben, en het dieshalven van de beleefdheit van UEd:Achtbh:afhangt, soo sijn de supplnten aen beide kanten te rade geworden haer hier over aen UEd:Achtbh:te addresseeren, met seer ootmoedig versoek dat UEd:Achtbh:de goetheit gelieven te hebben, om deese meede supplnt Sijtse Andrijs tot meede ordinaris turfdraeger deeser Steede te benoemen en aen te stellen in plaets van de meergemelde Herre Hendriks, en dat op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende, onder presentatie om den Eed ten dien einde te presenteeren in handen van UEd:Achtbh:welks doende enz:(was get:) H. Pesma. ; In margine stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de meede supplnt Sijtse Andrijes tot meede ordrs turfdraeger binnen deese Stad, op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daertoe staende mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit Actum den 29 nov 1742 (was get:) Hendrik Schaef Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); Op heeden den 4 dec 1742 heeft Sijtse Andrijs den Eed van getrouwigheit als ordrs turfdraeger gepresteerd Coram preside Schaef. In kennisse van mij secrts:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Heere Hendrijks, kind: Fetje Heeres, ged 2 may 1741 Grote Kerk HRL
Reinskjen Thomas zie: Zwanenburg
Reinskjen IJpes Hessel Poulus ende R. IJ., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Tjepke Hillema te Franeker, 16 dec 1747; huwt met Hessel Paulus, beyde van HRL, geproclameerd 17, 24 en 31 desember 1747 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Reinskjen Tomas Zwanenburg geb 1 apr 1752 Sneek, ovl 20 feb 1824 HRL, huwt met Frederikus Martinus de Ruiter; BS ovl 1824; 1834 overlijdens
Reinties Oepkes oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-324; VT1839
Reintje Jans zie ook: Rintje Jans; huwt met Janna Hendriks, kind: Hendrik Reintjes, geb 1776 HRL; BS ovl 1837
Reintje Jobs huwt met Tjeerd Bouwes, kind: Trijntje Tjeerds, geb 23 aug 1778, ged 8 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: Bouwe Tjeerds Poort, geb 24 jan 1781, ged 20 feb 1781 Grote Kerk HRL, moeder mogelijk dezelfde als: Rinskje Jops; zie aldaar
Reintje Klazes zie: Visser
Reintje Meintes huwt met Magnus Faber op 13 jan 1799 HRL, komt van IJlst, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1799
Reintje Piers geb 8 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL, dv Pier Jans en Richtje Berends
Reintje Sjoukes huwt met Feitse Jans, kind: Bauke Feitses, geb 1 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL
Reintje Tjepkes huwt met Aletta Meinderts, kind: Tjepke Reintjes, geb 5 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Reintje Tjisses zie: Leystra
Reintje Veer oud 46 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk A-225; VT1839
Reintje Johannes Akkerman geb 8 dec 1782, ged 22 dec 1782 Grote Kerk HRL, dv Johannes Akkerman en Metje Uiterspoor
Reintje Klazes Visser geb 1790 Oosterbierum, ovl 26 mrt 1839 HRL, huwt met Mink Pieters Boonstra, dv Klaas Pieters V, en Aukje Jurjens Dielstra; BS ovl 1839
Reintje Tjisses Leystra ovl voor 1843, huwt met Hedzer Jacobs Visser; BS huw 1842
Reis Theunis Klaver huwt met Hinke Jans Elsinga, kind: Neeltje Reids K, geb 1764 Dokkum; BS huw 1814
Reitje Simons huwt met Vrouwkje Koerts, kind: Tryntje Reitjes, geb 4 sep 1783, ged 23 sep 1783 Grote Kerk HRL
Reitse Hijltjes zie: Hijlkema
Reitse Lijkles ged 13 dec 1746 Grote Kerk HRL, zv Lijkle Reitses en Sjeuke Hendriks
Reitse Hyltjes Hylkema ovl 15 dec 1835 Weidum, huwt met Antje Johannes/Alberts Slottje, kinderen: Johannes Reitses H, geb 1806 Weidum, Hijltje Reitses, geb 1799 Weidum; BS huw 1838, huw 1843
Reitze Arjens ged 12 nov 1769 Grote Kerk HRL, zv Arjen Reitses en Pietje Jans
Reitze Jelles zie: Huisman
Reitze Jelles Huisman geb 1758 Idsegahuizen, ovl 8 nov 1845 HRL, 1e huwt met Jeltje Johannes, 2e Akke Jans, 3e huwt met Sipkje Hendriks, zv Jelle ... , en Wobbeltje ... ; BS ovl 1845
Reltje Jongeboer ovl voor 1829, huwt met Neeltje Reltjes, kind: Trijntje Reltjes J., geb 1776 Terschelling; BS huw 1828
Rembartus Popta ovl 28 dec 1658, 50 jaar, Burgemeester, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Rembertus de Cock huwt met Antje Westra, kind: IJmkje dC, geb 1811 Menaldum; BS ovl 1883
Remelia Paulus zie: de Boer
Remelia Terpstra ovl voor 1817, huwt met Petrus Simeon Noyon; BS ovl 1846; BS Franeker huw 1816
Remelia Paulus de Boer geb 1794 HRL, ovl 6 jan 1830 Temsche, in het huis op de Kaay, district St Nicolaas, provincie Oostvlaanderen, huwt met Johannes Bruggen op 20 okt 1816 HRL, huw.afk. 6 en 13 okt 1816, dv Paulus Gerrits de B., en Petronella Jans Hobbema; BS huw 1816, ovl 1830; Wij Ondergeschrevenen Paulus G. de Boer en Pietje Jans Echtelieden te HRL verklaren bij dezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter Riemke de Boer, om zich in het Huwelijk te begeven met Johannes Petrus Bruggen, varendsgezel ter dezer Steede, weduwnaar, meerderjarige zv Peter Bruggen en Anna Maria van Herf, mogende alzoo lijden, dat dezelve door den Heer Presdt Burgemeester dezer Stadt, in ondertrouw worden opgenomen, om daarna na afloop der Huwelijksafkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 3 okt 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert drie en negentig den 25 jul is geb Riemke dogter van Paulus de Boer en Pietje Jans. Afgegeven binnen HRL den 3 okt 1816
Remke Douwes geb 31 dec 1791, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL, zv Douwe Wiebes en Sybrigje Remkes
Remke Siebolts zie: Hunia
Remmer Yedes zie: Weidema
Remmer Yedes Weidama geb 1796 HRL, ovl 22 apr 1833 HRL, huwt met Klaaske Jacobs Ringers op 17 feb 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 feb 1822, briefbesteller in 1833, zv IJede W, en Taliena Folkerts; BS huw 1822, ovl 1833, ovl 1837; geb 27 nov 1794, ged 30 dec 1794 Grote Kerk HRL, zv IJde Weidema en Talina Folkerts
Remmert Teunes voogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon van Gerrit Wiegers in 2 jaren bij R.T. als scheepstimmermansjonge verdiend, 16 mei 1767. (GAH1097); huwt met Antje Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameerd 8, 10 en 15 May 1746 en doen ook getrouwt; kind: Theunis Rimmerts, ged 10 sep 1747 Grote Kerk HRL, vader als Rimmert T.
Remptje Pieters zie: Rotgans
Remptje Pieters Rotgans huwt met Dirk Frederiks Ruyf, wonende te Terschelling; BS huw 1842
Renardus Hospel van Altena advokaat voor den Hove van Friesland van Leeuwarden, en Maria Spannenburg van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 oct 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd op vertoonde attestatie
Renger Hendriks R.H. en Janke Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 aug 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rennert Geerts zie ook: Rinnert B. ; ende Eeke Baukes beide van HRL, komende wegens de bruid de koopman Jan van der Plaats, 6 Nov 1751; kind: Bauke Rinnerts, ged 21 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Rinnerts, ged 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Renouw Garama huwt met Doede Dirks, kind: Dirkje Doedes, ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: IJttje Doedes, ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL, moeder als Kinnouw Garema
Rense Gerrits ged 8 feb 1752 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Jacobs en Sijtske Jacobs
Renske Dirks huwt met Tjebbe Spannenburg, kind: Laas Tjebbes Spannenburg, ged 24 aug 1751 Grote Kerk HRL
Renske Dirks geb 1776 Gorredijk, ovl 6 mrt 1829 HRL, huwt met Jan Jansen Park op 19 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1829
Renske Jans huwt met Pieter Jans; dopen Grote Kerk HRL 1810
Renske Jelles ged 15 apr 1753 Westerkerk HRL, dv Jelle Jouwkes en Aaltje Jilles
Renske Johannes zie: Velkers
Renske Cornelis van Almenum, huwt met Gerrit Pieters van Dokkum, geproclameerd 9, 16 en 23 jul en getrouwdt den 27 aug 1752
Renske Melles huwt met Jan Boon; BS ovl 1846
Renske Piers ged 27 mrt 1759 Grote Kerk HRL, dv Pier Rutgers en Rinske Ruurds in leeven de mdr
Renske Rintjes zie ook: Benske Rintjes; huwt met Gerrit Hendriks, kind: Pietje Gerrits, geb 21 feb 1794, ged 9 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Renske Spelkers geb 23 jul 1810 HRL, dv Fredrik S, en Catharina Kronenburg; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 23 jul 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL, dv Frederik Spelkers en Catharina Kroonenburg
Renske Stienstra geb 13 jul 1805 Gorredijk, huwt met Wybrand Konterman, (gk), N.H., A na mei 1854 Gorredijk; bev.reg. HRL 1851 wijk E-087
Renske Velkers geb 20 jul 1790 IJlst, ovl 21 okt 1869 HRL, huwt met Willem Johannes de Jager op 8 apr 1810 Leeuwarden, komt van Leeuwarden, N.H., vertrokken met attestatie, dv Johannes V, en Geertje Raap; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-234, wijk F-070, 194
Renske/Rinske Fredrik zie: Spelkers, Hoekstra
Resina Bakker huwt met Jacob Jans, kind: Lijsbeth Jacobs, ged 4 may 1766 Grote Kerk HRL
Reunes Jansen Lijsbert Jurjens en Harmen Beerns, beyde van HRL, huw.aang. 28 jul 1736 HRL, komende voor de bruyd R.J., desselfs Oom; huw.aang. HRL 1736
Reyer Eelkes ontvangt van het gemeentebestuur 2 jaar en 5 maanden interesse van 560 gulden over 1728 en 1729, 26 sep 1737: f. 40:12:0 (GAH283)
Reyer Gosses ovl voor mrt 1802, huwt met IJebeltje Aukes, scheepstimmerman, koopt een huis 1799-1802, kind: Jacob Reyersen, geb 1787 HRL; BS huw 1812; Bartele Maat ende Claaske Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.G., goede bekende, 6 sep 1794; ondertrouw HRL; Jurjen Johannes Smid ende Pietje Ages, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.G., goede bekende, 20 jun 1795; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 4 (?), nr. 2; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; R.G. en Ybeltje Aukes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ook vermeld met rechts:. -1-8; (GAH650); koopt van Harmanus Anhonij een huis voor 350 Caroliguldens op 5 jun 1799; Minne Lammerts van der Veen, mr. verver te HRL, koopt van G. Pettinga en Jan Bartels als last en procuratie hebbende van de hypoyhecaire en personele crediteuren van wijlen R.G., en de laatstgenoemde mede caveren als Rooms armbezorger voor de onmondige kinderen door gemeente echtelieden nagelaten in die qualiteit, een huis stande op de Lanen voor 336 Caroliguldens en 15 stuivers op 6 feb 1802; Dr. Henricus Westra koopt idem een huis staande bij de Westerkerk voor 103 Caroliguldens en 15 stuivers op 6 feb 1802; (geen boeknr. vermeld)
Reyer Hilles zie: Meyer; Reinder H. van HRL. ende Neeltie Pieters van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Teevis Pieters derzelfs broeder, 4 jul 1789; ondertrouw HRL; R.H. van HRL, en Neeltje Pieters van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 jul 1789 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; woont in 2e quartier, (nu: Reinder H; ), links:niets, rechts:niets jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Reyer Jansen van Crominie, huwt met Lijsbert Jacobs, van HRL, sijn geproclameert 6, 12 en 19 jun 1740 en doe ook getrouwt; R.J. van Crommenij ende Lijsbet Jacobs van HRL, komende voor de Bruit Jacob Harmens van Franequer, 4 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL; Fokke Martens ende Saartje Pijtters beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs Steevader R.J., 7 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Reyer Claasz zie: Visser
Reyer Claesen ovl 2 okt 1727 HRL, old 69 jaer
Reyer Reyers zie: Visser
Reyer Claasz Visser ovl 30 okt 1807 Vlieland, huwt met Risje Pietersz Duyzend, kind: Reyer Reyers V, geb 1804 Vlieland, voerman te Vlieland, zv Pieter Montes V, en Vrouwtje Willems; BS huw 1836
Reyer Hilles Meyer ovl 1809 HRL, huwt met Neeltje Pieters, in leven kasteleinsknecht, kind: Sipkje M, geb 1789 HRL; BS huw 1832, ovl 1844
Reyer Reyers Visser geb 1804 Vlieland, huwt met Antje Klases Overdijk op 23 jun 1836 HRL, werkman, schutter 2de Bataillon 1 ste Afdeling Vriese Schutterij, wonende te HRL, huw.get. bij H.B. Smit en W.S. vd Molen, korendrager, 1842, zv Reyer Claasz V, en Risje Pietersz Duyzend; BS huw 1836, huw 1842; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk E-179; VT1839
Reyn Broers Op 17 mrt 1599 kochten Botte en Trijncke een huis aan de oostzijde van de Wortelhaven bewoond door Joris Jelles zn Cruydenier. Niet lang daarna is de apotheker ovl want op 26 nov 1599 werd, op verzoek van Trijncke Cornelis dr, Reyn Broers zn. van Bolsward be?digd als curator over de nagelaten kinderen van wijlen B.B., met vermelding dat Botte en Reyn gebroeders waren. Op verzoek van Reyn Broers zn. werd op 20 jan 1600 de woning op de Wortelhaven en de apotheek ter afdoening van schulden verkocht. de koper van beide panden was Jacob Hessels zn. In de akten is het apothekershuis beschreven als: ''staende ende geleghen in de apteecker straet daer tegenwoordig Romen uytsteekt ende bewoont ende gebruykt wordt door de wedue van B.B. Apteecker''. Bron: HRL. Crt dd 11 nov 1983; BROERS, RINSKE
Reyn Everts bet propijn aan de rentmeester van het Weeshuis vd nieuwe 5-jarige inhuring der losse landen, voor het meest gedeelte bij wijlen de rentmeester de Bruin nog in leven zijnde ontvangen, voor 3 pondematen, no. 19, f. 2:10:0, 1767. (GAH1098); jaerschink der losse landen op Alderheiligen 1772, f. 2:10:0, no. 19, 1773. (GAH1104); betaalt aan dito f. 5:0:0 voor 3 pondematen bouwland bij de Pingjumer Vishorne, no. 19, 1769. (GAH1100); id. over 1770. (GAH1101); id. over 1771. (GAH1102); id. over 1772. (GAH1103); id. over 1773. (GAH1104); id. over 1774 (GAH1105); id. over 1775. (GAH1106); id. over 1776. (GAH1107); id. over 1777 (GAH1108); id. vanaf nu echter no. 26, over 1780. (GAH1111); id. over 1781. (GAH1112); id. over 1778. (GAH1109); id. over 1779, vanaf nu echter no. 26. (GAH1110), id. f. 12:0:0, no. 26, 11 sep 1787. (GAH1119); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 2:10:0 wegens het propijn der landen, 1777. (GAH1108); de rendant brnegt voor ontvang de Propijn van de nieuwe 5-jarige inhuring der losse landen, voor het meest gedeelte bij wijlen de rentmeester P. de Bruin nog in leven zijnde ontvangen o. a. van R.E. van 3 pondematen, nov 1767, no. 19: f. 2:01:0 (GAH1098); betaalt aan de rentmeester f. 5:0:0 wegens 3 pondematen greidland bij de Pingjumer Vishorne, no. 26, mei 1779 (GAH1110)
Reyn Gerlofs ende Aeltje Joosten beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jelle Pijtters, 4 May 1748
Reyn Huytes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:14:0 weegens luywagens, stoffers tbv ''t Weeshuis gelevert, ord. no. 32, 21 nov 1730. (GAH1060)
Reyn Sikkes ovl 11 nov 1727 HRL, old 56 jaer
Reyn Tjeerds turfarbeider 1762-1766; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:7:0 wegens dragen en meten van 21 schouw en 15 korven turf, kwit. no. 4, 26 okt 1765. (GAH1095); Geeft UEd. Achtbh:met onderdaniglyk respect te kennen Jan de Boer borger en mede gesworen Turfdrager dezer Stede, hoe dat hy wel genegen zoude zijn, Syn voornoemde functie Van ''t turfdragen over te dragen op de persoon van R.T. zyn mede burger maar sulks niet kunnende geschieden als met consent en approbatie Van UEd Achtbh:, So addresseert den Supplnt:hem by dezen aan UEd Agtb:met ootmoedig Versoek dat het UEd Achtb. gunstig gelieven mogte in de Versogte overdragte te consenteren, en vervolgens den voornden R.T. in Syn Suppliants plaatze, tot gesworen turfdrager te nomineren en aan te stellen, op lasten, pligten en profijten daar toe Staande, het welke dezelve R. T
Reyn Jans Bleeker ovl voor 1768; zie ook: Rein Jans; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 55:0:0 terzake huur van 3 1/2 pondematen greydeland, gelegen onder HRL aan de Stadscingel bij de Kerkpoortsbleek, no. 1, 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); wed. R.J.B. bet f. 55:0:0 aan en wegens dito, no. 1, 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1098); id. over 1770. (GAH1101); id. over 1771. (GAH1102); id. over 1772. (GAH1103); id. over 1773. (GAH1104); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 20:0:0 tot vergoeding der schade wegens het leggen der slataarde op haar gehuurd Weeshuisland, kwit. no. 5, 7 nov 1767. (GAH1097); bet f. 27:10:0 aan dito de propijn vd nieuwe 5-jarige inhuring der losse landen, voor het meest gedeelte bij wijlen rentmeester P. de Bruin nog in leven zijnde, ontvangen, nov 1767. (GAH1098)
Reyn Sickes Menalda ovl 5 nov 1727, 55 jaar, Burgemeester Ouderling, huwt met Lijsbeth Hiddes Baars, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 382:9:0 weegens 4 lasten rogge met 2 1/2 loope weyd, door hem tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 3 10 jan 1730. (GAH1060); wed. ontv f. 123:0:0 vd rentmeester van het Weeshuis weegens 12 loopen grauwe en 12 loopen witte orten, door haar tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 17, 30 nov 1730. (GAH1060)
Reyn(Der) Jans zie: Beidschat, Bleeker, de Groot, Jeron, Jorna, Park, Posthuma, Steeksma, Steenstra, Zeilmaker, Zuiderma
Reyndert Freerks geb 30 sep 1791, ged 16 okt 1791 Grote Kerk HRL, zv Freerk Pieters en Grietje Zakes
Reyner Aukes hopman Hauckema betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 8:0:0 door R.A. aan de Collegie verdiend met sjouwen, 19 nov 1741 (GAH1071)
Reyner Jacobs brouwer, burger te Dokkum op 6 jan 1606, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Reyner Outgers ovl 12 feb 1728 HRL, old 66 jaer
Reyner Smid ovl 22 apr 1728 HRL, old 60 jaer
Reyner Clasen Fontein Niawier, Floreencohier 1700: R.C.F. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (11), grootte 101 p. m., floreen f. 32:14:0, gebruiker is Dirck Sjolles, ferskaat: satha landr op de Slipsteen; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); Stiens, Floreencohier 1700: eigenaar van plaats nr. (30), grootte 54 pm, floreen f. 16:0:0, gebruiker Thymen Broers, ferskaart een sathe lands, de Wirgevaart Z, de Heerewegh W. ; (bron: Kad. Atlas Leeuw''dl, Stiens 1700); Finkum, Floreencohier 1700: eigenaar van plaats nr. (24), grootte niet aangegeven, floreen f. 2:0:0, gebruiker Thymen Broers, ferskaat een sathe lands, onder Stiens gelegen; (bron: Kad. Atlas Leeuw''dl, Stiens, 1700); Midlum, Floreencohier 1700: Losse Landen, R.C.F. eigenaar van Los Land nr. L2, grootte 7 p. m., floreen f. 2:7:0, Durk Jacobs gebruiker, ferskaat de Leen O., de Dyk Z. ; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1700); id. Los Land nr. L9, grootte 11 p. m., floreen f. 3:0:0, Jacob Folkerts gebruiker, ferskaat de Gemene Leen O. ; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1700); Midlum, Floreencohier 1700: R.C.F. eigenaar van Losse Landen nr. L37, grootte 11 pm, floreen f. 1:0:0, Willem Lodewyx gebruiker, ferskaat de Wyde feart Z. ; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1700); Ried, Floreencohier 1700: R.F. eigenaar van plaats nr. (8), grootte 72 p. m., floreen f. 25:0:0, Johannes Tierx gebruiker, ferskaat: ANDLA SATEKerkelanden c. s. O., de Oudemeir Z, de Ried N. ; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1700); in 1640 was ene heer Andla, reformeerde, eigenaar van stem nr. 8, 70 p. m., floreen f. 23:0:0, gebruiker Gerben Hibbes; (bron: Kad. Atlas Fran. d., Ried, 1640); Schalsum, Floreencohier 1700: R.C. c. s. eigenaar van Losse Landen behorende onder Schalsum onder de schattinge schietende tot Franeker, nr. (35), grootte 14 p. m., floreen f. 3:0:0, Jan Joris tot Salvert gebruiker, ferskaat DE DIEPMAER; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1700); Franeker, Floreencohier 1700: R.C. c. s. eigenaar van perceel nr. (18), grootte 91 pm, floreen f. 20:2:0, Jan Jorryts gebruiker, ferskaat Zaate, de Trekwech Z. ; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1700); Franeker, Floreencohier 1700: R.F. eigenaar van perceel nr. (58), grootte 54, 5 pm, floreen f. 18:21:0, Fecke Doeckles gebruiker, ferskaat Zaate; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1700); Kimswerd, Floreencohier 1700: R.F. eigenaar van plaats nr. (75), grootte 10 p. m., floreen f. 2:3:8, gebruiker Jacob Tieerds, ferskaat de delten W. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); Witmarsum, Floreencohier 1700: R.C.F. c. s., eigenaars van plaats nr. (23), grootte 60 p. m., floreen f. 20:14:0, gebruiker H. van Feugen ferskaat: sate; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); Bolsward, Floreencohier 1700: R.C. eigenaar van plaats nr. (95), grootte 28, 5 pm, floreen f. 8:14:0, Eeltje Jans gebruiker, ferskaat: de benificialen W., de Oldekloosters vaert N. ; (Kad. Atlas Wonseradeel Noord /Bolsward); R.C.F. cs eigenaar van plaats nr. 184 te Almenum, grootte 9 pondematen, floreen f. 3:0:0, gebruiker is Cornelis Walings, ferskaat: Heerewech en delten Zuiden, Dycxdelten Westen. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Reyner Jans Pybema huwt met Sets Jacob Fransendr Roorda; hebben een dcohter Sedske Reiners P; zie verder Rinze Rintzies Roorda
Reynier Claeszn Begin 1573 spoedde Gerbrant van Aytta zich naar Brussel om verantwoording aan Wigle af te leggen over de bouwkosten van het Aytta Godshuis. Het gasthuis was weliswaar Wigle''s initiatief geweest, een milde daad voor zijn beminde vaderland Friesland, maar omdat hij in de Zuidelijke Nederlanden verbleef, zag zijn broer toe op de uitvoering. Secuur noteerde hij alle uitgaven. Wigle keurde ze goed op 20 maart. Dankzij die (bewaard gebleven) boekhouding is precies bekend waar de bouwmaterialen besteld zijn en wat er voor is betaald. Uit Berlikum en Leeuwarden kwamen 100.000 stuks baksteen, van Goytzen Carstis uit Workum werd 476 ton kalk voor de metselspecie betrokken, R.C. uit HRL leverde 60 eiken delen uit Pruisen en 25 eiken daksporen, Harman Janszn. uit Franeker zorgde voor 500 dakpannen, enz. Het eindbedrag sloot op ruim 1752 Carolusguldens. (bron: Swichum, dorp, kerk en de Aytta''s, bl. 57, jaar 2000)
Reynouw Tjeerds van HRL, en Pieter Jelles van Makkum, huw.aang. 7 jan 1736 HRL, komende voor de bruyd Isbrand Fransen, desselfs neeff; huw aang. HRL 1736
Reynsjen Saepes ovl 15 may 1727 HRL, old 74 jaeren
Richard Mulder R.M. en Rigtje Pieters Andringa, zijnde de laatste der drie Zondags-proclamatien geschiedt 12 jul 1772 HRL, en getrouwt den 19 jul 1772; kind: Lena Richards Mulder, geb 15 mei 1774, ged 31 mei 1774 Grote Kerk HRL
Richt Sybrens ged 23 mei 1768 Grote Kerk HRL, dv Sijbren Jarigs en Sjouwkje Lieuwes
Richte Zijdses huwt met Tjite Bennes, kind: Antie Tjites, ged 27 jul 1758 Westerkerk HRL
Richtje Allerts geb 19 jan 1797, ged 12 feb 1797 Grote Kerk HRL, dv Allert Paulus en Geertje Dirks; dopen Grote Kerk HRL
Richtje Ates geb 15 sep 1808 HRL, ged 21 okt 1808 HRL, N.H., dv Aate Harmens en Antje Folkerts; dopen Grote Kerk HRL 1808
Richtje Dirks ged 26 apr 1768 Grote Kerk HRL, dv Dirk Wiltjes en Sibbeltje Herkes
Richtje Dijkstra huwt met Paulus Wellinga; BS ovl 1853
Richtje Eeltjes geb 11 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Everts en Geeske Ritskes; geb 8 jan 1797, ged 24 jan 1797 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Everts en Geeske Ritskes
Richtje Folkerts (RINTJE in 1803-1808), binnenmoeder 1772-1779; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 60:0:0 wegens 1/2 jaar tractement hares dienstes als binnenmoeder, 31 okt 1772. (GAH1103); id. f. 120:0:0, kwit. no. 4, 1773. (GAH1104); id. ord. no. 4, 19 mei 1774. (GAH1105); id. ord. no. 7, 15 nov 1774. (GAH1105); id. 2 jun 1775, ord. no. 4. (GAH1106); id. 5 dec 1775, ord. no. 7. (GAH1106); id. ord. no. 4, 11 jun 1776. (GAH1107); id. ord. no. 7, 19 nov 1776. (GAH1107); id. ord. no. 5, 7 jun 1777. (GAH1108); id. ord. no. 8, 22 nov 1777. (GAH1108); id. kwit. no. 3, 7 apr 1778. (GAH1109); id. kwit. no. 6, 25 nov 1778. (GAH1109); id. kwit. no. 3, 13 apr 1779. (GAH1110); id. kwit. no. 4, samen met de binnenvader C. Voordewind, voor 3 maanden en 12 dagen tractement: f. 63:0:0, 19 jul 1779. (GAH1110); huwt met Claas Claasen, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 apr 1740 en doe ook getrout; hij later met de geslachtsnaam: Voordewind; kind: Rinske Klaases, ged 8 okt 1747 Grote Kerk HRL; huwt met Klaas Klasen Voordewind, tolleman 1803-1808; BS ovl 1812
Richtje Gerrits geb 11 may 1784, ged 30 may 1784 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Klaasses en Aukje Heins
Richtje Heins zie: Blok
Richtje Heins huwt met Kasper Mulder, kind: Kasper Kaspers Mulder, geb 29 dec 1779, ged 25 jan 1780 Grote Kerk HRL
Richtje Hendriks ovl voor 1848, huwt met Anthonius Beuker; BS ovl 1847; Romke Agema en A.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 24 jun 1806; ondertrouw HRL
Richtje Jakobs huwt met Lambert Piers, kind: Antje Lamberts, geb 2 mrt 1784, ged 28 mrt 1784 Grote Kerk HRL
Richtje Jans huwt met Pieter Daniels, kind: Daniel Pieters, geb 1 mrt 1793, ged 5mrt17 93 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Pieters, geb 9 sep 1794, ged 7 okt 1794 Grote Kerk HRL
Richtje van Kammen geb 1791 HRL, ovl 9 aug 1847 HRL, huwt met Douwe Poppes Visser op 28 mei 1812 HRL, dienstmaagd, huw.afk. 17 en 24 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, turfmeetster in 1847, dv Johannes vK, en Jeltje Gerrijts; BS ovl 1812; 1847 overlijdens; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfstanster, wijk G-161; VT1839
Richtje Minnes zie: Gleibakker
Richtje Nannes huwt met Jan Dirks vd Weide; BS ovl 1857
Richtje Reinders geb 1770 ... , huwt met Pier IJpes, getuige bij geboorte aangifte van Grietje Schipper; BS geb 1811
Richtje Scheltinga ovl 26 mrt 1763, 3 jaar, dogtertje, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Richtje Sybrens ovl voor 1817, huwt met Johannes Thijssens Stoef; BS huw 1816, ovl 1856; ovl 8 sep 1801, (met de naam: de Boer), 33 jaar, huisvrouw van Johannes T. Stoef; (vd Gaast, begraaflijst); kinderen: Thijs en Sijbren Johannes Stoef, tweelingen, geb 15 sep 1797, ged 3 okt 1797 Grote Kerk HRL; de President Burgemeester officier van den Burgerlijken Saat der Gemeente Franeker Certificeert bij dezen dat de Huwelijks Proclamatien tusschen Leenardus Conradi oud drie en twintig Jaar Bakker en woonachtig te HRL meerderjarige zv Hendrik Conradi en Helena Machiels Echttelieden woonachtig te Franeker en Eene Sjouwkje Johannes Stoef oud een en twintig Jaar Zonder beroep en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Johannes Thijssens Stoef en R.S. Echttelieden beide ovl alhier op den Eersten en tweeden Zondag der maand sep des Jaars Een duizend acht honderd en Zestien hebben plaats gehad Zonder dat daar tegen eenige oppositie ter onzer kennisse gekomen is. Franeker den 14 sep 1816; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vijf en negentig den 15 aug is geb Sjoukje, dogter van Johannes Tijssens Stoef en R.S. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 29 aug 1816
Richtje Simons geb 22 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL, dv Simon Hoites en Gertje Bouwes
Richtje Tjebbes huwt met Fedde Christoffels, kind: Tjebbe Feddes, geb 1 sep 1792, ged 16 sep 1792 Grote Kerk HRL
Richtje Tuininga huwt met Jacobus Albartus Petraeus; BS ovl 1856
Richtje Willems zie ook: Meyer; huwt met Wybe Schoonhoven, kind: Willem Wybes Schoonhoven, geb 29 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL
Richtje (?) Seintus Hendrik Hendriks en R.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 aug 1783 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Richtje Heins Blok geb 1749 HRL, ovl 24 aug 1812 HRL, huwt met Johannes Kevelaar, ovl wijk F-156; BS ovl 1812; Johannes Keveler en R.H.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 sep 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Richtje Koops Oosterhout geb 18 dec 1784, ged 18 jan 1785 Grote Kerk HRL, dv Koop Oosterhout en Geertje Teunis
Richtje Minnes Gleibakker zie ook: Gleistra; geb 1777 HRL, ovl 17 jul 1841 HRL, huwt met Pieter Fransen Rikkers, bakker in 1841, dv Minne Jans G, en Antje Jacobs; BS ovl 1841; 1843 overlijdens; oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-119; VT1839
Richtje Oeges Snip geb 6 feb 1794, ged 4 mrt 1794 Grote Kerk HRL, dv Oege Klaases Snip en Marijke Wouters
Richtje Pieters Voets geb 1773 Leeuwarden, ovl 6 aug 1837 HRL, huwt met Roelof Peizel op 8 nov 1801 HRL, dv Pieter V, en Sjoukje Dirks; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1837, ovl 1842
Richtje Willems Meyer zie ook: Rigtje Willems; geb 1772 Makkum, ovl 28 okt 1846 HRL, 1e huwt met Wybe Eelkes Schoonhoven op 13 jul 1800 HRL; in de Westerkerk, 2e huwt met Okke Jacobs Bijlsma op 26 jan 1832 HRL en wonende te HRL, wonende te HRL. 1846, dv Willem Meyes Bijlsma en Grietje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1800, 1804, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1832, ovl 1846, ovl 1865
Richtjen Johannis ovl 12 jul 1656, 14 jaar, Jongge Dochter, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Richtstie Paulus en Schelte Alberts, beyde van HRL, huw.aang. 13 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Jacob Tjerks
Ridsert Rinses zie: Postma
Ridsert Rinses Postma ovl voor 1825, huwt met Luurtke Jans, kind: Aukje Ridserts P, geb 1785 HRL; BS Franeker huw 1824
Ridske Jansen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 101:17:0 terzaake geleverde grove kaas, quit. no. 10, 1 jul 1786. (GAH1118)
Ridzert Rinses huwt met Lutske Jans, kind: Aukje Ridzerts, geb 9 jan 1782, ged 20 jan 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jan Ridserts, geb 27 feb 1783, ged 2 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Ridserts, geb 19 nov 1784, ged 5 dec 1784 Grote Kerk HRL
Riekele de Vries ovl voor 1845, huwt met Stijntje Bijlsma, kind: Lieuwe dV, geb 1793 Leeuwarden; BS ovl 1844
Riekele Wesselius ovl voor 1815; wed. R.W. gebruiker wijk D-075, herbergiersche; eigenaar is P. Gelinde, 1814. (GAH204)
Riekje Douwes ovl 20 apr 1801 HRL, huwt met Adrianus Jans Oostendorp; BS huw 1818, huw 1825, ovl 1827; begraven Groot Kerkhof, regel 5, nr. 35; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Douwe Arjens Oostendorp, geb 7 okt 1779, ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL, vader als: Arjen O., en moeder als: Riekje D. ; dicxhes dopen Grote Kerk HRL; kind: Renske Arjens Oostendorp, geb 14 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: Rikje D. ; kind: Fetje Arjens Oostendorp, geb 27 okt 1783, ged 18 nov 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Rikje D. ; kinderen: Mintje en Hendrikus Oostendorp, tweelingen, geb 30 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: debora Arjens Oostendorp, geb 19 jun 1795, ged 14 jul 1795 Grote Kerk HRL
Riekje de Haan oud 35 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-014; VT1839
Riekje Jans zie: Hikkema
Riekje Jans Hikkema huwt met Marten Tjerks Osinga; BS ovl 1848
Riemer Hendriks zie: Pool; huwt met Jentje Jakles, kind: Catarina Riemers, geb 22 apr 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Henderik Ruimers, geb 13 jul 1797, ged 13 aug 1797 Grote Kerk HRL, moeder als Jentske J.
Riemer Hendriks ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:12:0 terzaake geleverde wortels en aardappels, quit. no. 4, 3 feb 1789. (GAH1121); wed. Hendrik Hendriks gebruiker van wijk F-128, medegebruikers Benjamin Cohen, koopman, Sipke Pieters Altena, timmerknegt, Hendrik Berse, musikant, Bauke Folkerts, korendrager, Jacob Alberts, turf-drager, R.H. vrouw, eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204) Tjerk Jans ende Dieuke Hendriks, beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.H. deszelfs broeder, 14 nov 1795; ondertrouw HRL
Riemer Herts ovl 28 dec 1658, 42 jaar, bleker, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Riemer Hessels huwt met IJmkje Pieters op 5 okt 1794 Midlum, komt van Midlum, laatste afk. 5 okt 1794, met attestatie vertrokken naar Midlum, volgens vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1794; R.H. van Midlum en IJmkjen Pieters van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Gosses, zijnde neeff van de bruid. 20 sep 1794; ondertrouw HRL; R.H. van Midlum en IJ.P. van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 oct 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en zijn aldaar getrouwd op dien zelfden datum
Riemer Jacobs zie ook: Lamminga; huwt met Bieuwkje Dirks, kind: Marike Riemers, geb 20 nov 1809, ged 24 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Riemers, geb 9 dec 1811, ged 1 jan 1812 Grote Kerk HRL
Riemer Pieters zie: de Schaaf
Riemer Pieters geb 29 feb 1792, ged 20 mrt 1792 Grote Kerk HRL, zv Pieter Johannes en Oetske Riemers
Riemer de Ring geb 1770 ... , ovl 1855 ... , ongehuwd, DG, wonende te Dokkum 1773, zv Seerp Riemers dR, en Wiepkjen Hayes; GJ1969, bl. 48
Riemer Seerps zie: de Ring
Riemer Hendriks Pool zie ook: Rymer Hendriks; geb 11 mei 1759 Pietersbierum, ovl 17 apr 1821 HRL, huwt met Jentje Jakkeles Donia op 1 apr 1797 HRL, komt van Almenum, koopt een huis in 1802, N.H., kinderen: Baukje Riemers, geb 15 mei 1804 HRL, Sijke Riemers, geb 28 sep 1802 HRL, zv Hendrik Hessels en Sijke Riemers huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1804, BS ovl 1821, huw 1828, ovl 1848, ovl 1865,
Riemer Jacobs Lamminga zie ook: Riemer Jacobs; ovl 23 mrt 1834 Almenum, huwt met Bieuwkje Dirks vd Woude, meester timmerman in 1834, N.H., kinderen: Marijke Riemers, geb 20 nov 1809 Almenum, Jacob Riemers, geb 22 feb 1807 HRL, Jacob, geb 9dec181 HRL, Pierkje Riemers, geb 1 aug 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1807, 1809, 1811 BS huw 1831, huw 1835, ovl 1879
Riemer Klaases de Boer geb 23 mrt 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL, zv Klaas Anes de Boer en Riemke Sijbrens
Riemer Pieters de Schaaf ovl voor 1837, huwt met Aagje Jacobs van Dijk, kind: Akke Riemers dS, geb 1810 Dronrijp; BS Franeker huw 1836
Riemke Abrahams zie: van der Werf
Riemke Abrahams geb 18 dec 1774, ged 15 jan 1775 Grote Kerk HRL, dv Abraham Teetzes en Aaltje Wytzes; geb 4 feb 1779, ged 16 feb 1779 Grote Kerk HRL, dv Abraham Teetses en Aaltje Wytses
Riemke Annes geb 1776 Makkum, ovl 11 mrt 1827 HRL, huwt met Jarig Feikes de Boer; BS ovl 1827, ovl 1835
Riemke Aukes zie: de Haan
Riemke Aukes ovl 26 aug 1814 Sexbierum, huwt met Pieter Johannes Stuur; BS huw 1837
Riemke Beuker/Breuker geb 1787 Dongjum, huwt met Pieter Smits, N.H., A 5 jun 1861 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk G-162, wijk H-127, supp wijk I-049 (= stoomboot Tjerk Hiddes)
Riemke Breuker zie verder: R. Beuker
Riemke Dirks geb 3 sep 1782, ged 17 sep 1782 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jakobs en Trijntje Herkes
Riemke Dirks Johannes Josephus Courtreaux van Bolsward en R.D. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 jun 1781 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Bolsward hier getrouwd den 19 jun 1781
Riemke Femmes geb 1740 HRL, ovl 26 dec 1822 HRL, huwt met Steven Everts, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 dec 1770; DTB N.H. HRL, BS ovl 1822, huw 1828; kind: Neltje Stevens, geb 4 nov 1773, ged 23 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Nikolaas Stevens, geb 23 mrt 1780, ged 11 apr 1780 Grote Kerk HRL; kind: Evert Stevens Berkman, ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Riemke Geerts zie: van der Zee
Riemke Geerts Sipke Sijbrens en R.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Lentemaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Dirk Sipkes, geb 17 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL
Riemke Gerbrandus zie: Hoekstra
Riemke Gerbens begraven Groot Kerkhof, regel 19, nr. 10; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Riemke Gerbens huwt met Louw Jans Balkstra; BS ovl 1826; Louw Jans en R.G., beide van HRL, laatst geproclameert 1 dec 1776 HRL, en getrouwt 8 dec 1776 HRL
Riemke Harings Dirk Jetses van Midlum ende R.H. van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Douwes, goede bekende, 21 mrt 1789; ondertrouw HRL; Dirk Jetses van Midlum en R.H. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 apr 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en aldaar ten zelfden dage getrouwd volgens ingekomen verklaaring
Riemke Haerings huwt met Carst Willem, beide van HRL, geproclam; de 1-8 en getrout de 15 mei 1768; kind: Baukje Karstes, ged 17 apr 1772 Grote Kerk HRL
Riemke Harmens ovl voor 1835 Heeg, huwt met Freerk Harmens; BS huw 1834
Riemke Hayes huwt met Klaas Jans Tobias, weduwe verkoopt een huis in 1801
Riemke Haayes Hendrik Aukes en R.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lucas P. Ooy, goede bekende, 11 jan 1806; ondertrouw HRL
Riemke Heeres huwt met Dirk Annes, beide van HRL, geproclameert den 17-24 Novem: en 1 en getrout den 8 dec 1754 in de Westerkerk; kinderen: Anne Dirks en Rimmerts Dirks, beiden ged 3 nov 1757 Westerkerk HRL, de moeder ovl; kind: Jetske Dirks, ged 4 mrt 1756 Westerkerk HRL
Riemke Hendriks zie: Beens
Riemke Hendriks van Minnema; Arnoldus Harmens ende R.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Harmens Visser, goede bekende, 22 feb 1794; ondertrouw HRL; Gosse Tjietzes de Haan en R.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Teede Jans Dijkstra, goede bekende, 10 aug 1805; Arnoldus Harmens en R.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 9 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage Ik Ondergetekende R.H. Weduwe Arnoldus Harmens van der Zee, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren aan mijnen dochter Anna Arnoldus van der Zee bij mijnen Wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Christoffel Homolen zv Harmen Homolen en Grietje Andries Schermer, beide wonende te HRL. harlingen den 7 mei 1816; Wij Ondergetekenden Harmen Homolen en Grietje Andries Schermer, Echtelieden kooplieden te HRL, verklaren bij desen te Consenteeren aan onsen Zoon Christoffel Homolen, om Zich in het huwelijk te begeven met Anna Arnoldus van der Zee dv Arnoldus Harmens van der Zee en R.H., mede woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negen & negentig den Vier en twintigste jan is Geboren Anna dv Arnoldus Harmens en R.H. Afgegeven op den Raaduize binnen HRL den 7 mei 1816
Riemke Hessels zie: Asperen
Riemke Hoekstra geb 1805 Wijnaldum, ovl 18 sep 1847 HRL, ongehuwd, dv Gerbrandus H, en Tjietske Dirks Terpstra; BS ovl 1847; oud 33 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-074; VT1839
Riemke Jacobs zie: van der Helm, Kams
Riemke Jacobs ged 3 sep 1754 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jacobs en Pietje Pieters
Riemke Jacobs huwt met Hijlke Sijbes, kind: Sake Hijlkes, ged 10 apr 1759 Grote Kerk HRL; kinderen: Hein en Angenietie Hijlkes, beiden ged 2 sep 1755 grote Kerk HRL; kind: Agnietje Hijlkes, ged 25 jul 1752 Grote Kerk HRL; kinderen: Jacob en Aeltje Hijlkes, beiden ged 15 dec 1750 Grote Kerk HRL; kinderen: Aeltje en Franske Hijlkes, beiden ged 16 may 1741 Gro-te Kerk HRL
Riemke Jacobs ovl Makkum, huwt met Piebe Rienks Glas, in leven echtelieden te Makkum; BS huw 1827
Riemke Jans zie: Bijlsma, van der Zee
Riemke Jans huwt met Eppe Gerrits, kind: Antje Eppes, ged 10 may 1740 Grote Kerk HRL
Riemke Jans geb 7 may 1785, ged 29 may 1785 Grote Kerk HRL, dv Jan Aanes en Evertje Gerrits
Riemke Jans zie ook: Scheer; Arjen Symons en R.J., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 10 okt 1807; ondertrouw HRL; kind: Arjen Arjens, geb 15 okt 1809, ged 29 okt 1809 Grote Kerk HRL
Riemke Jans ovl voor 1839, huwt met Jacob Klaases de Boer; BS ovl 1835; 1838 huwelijken
Riemke Janz Gerrit Roelofs ende R.J., beide van HRL, komende wegens de bruid Arent Jans desselvs broeder, 28 Sep 1743; huwt met Gerrit Roelofs, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 sep en den 6-13 okt 1743 en doek ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL; kind: Evertje Gerrits, ged 25 feb 1751 Westerkerk HRL; ovl 13 sep 1791 HRL, oud 72 jaar; kind: Roelof Gerrits, ged 3 aug 1744 Grote Kerk HRL
Riemke Jeltes zie: Hilwerda
Riemke Johannes zie: Posthuma
Riemke Johannes ged 18 mrt 1760 Grote Kerk HRL, dv Johannes Abbes en Trijntie Everts; ovl 11 jul 1791 HRL, oud 31 jaar; Dirk Hendriks en R.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 jan 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hendrik Dirks, geb 29 sep 1787, ged 23 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Dirks, geb 25 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL
Riemke Joosten ged 28 jan 1746 Grote Kerk HRL. op Belijdenis des Geloofs, Egte vrouw van Wierd Tjeerdts
Riemke Jorkes zie: Westra; (2x)
Riemke Klases zie: Spanjer
Riemke Klases ovl 1800 Arum, huwt met Tjepke Douwes vd Meer; BS huw 1833
Riemke Klinkhamer begraven Groot Kerkhof, regel 5, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Riemke Cornelis ged 4 jul 1769 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Durks en Franske Hijlkes
Riemke Cornelis ged 15 apr 1755 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Gerbens en Tjerkie Auckes
Riemke Cornelis begraven Groot Kerkhof, regel 16, nr. 56; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Riemke Cornelis geb 1782 HRL, ovl 12 jan 1831 HRL, huwt met Johannis Jacobus Brouwer; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1831, ovl 1837, ovl 1840; kind: Dieuke Johannes, geb 25 sep 1809, ged 15 okt 1809 Grote Kerk HRL
Riemke Lourens woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); Jan Fontein in qualt. voor R.L. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 6:0:0 (GAH650)
Riemke Martens zie: Busk
Riemke Oepkes huwt met Joahnnes Harkes Pottinga; BS huw 1815, ovl 1837
Riemke Outgers ovl voor jul 1736; geeft met eerbied te kennen Marike Huygens huysvrouw van Roeloff Jansen opsigter der turff binnen HRL dat door ''t overlijden van enen R.O. een turffmeetsters plaatze waar mede denselvene voormaals door Ued. Achtb:was begunstigd is komen te vaceren. ''t Welk den suppliante wel gaeren genegen soude wesen weder aan te vaarden en te bedienen dog sulx buyten consent en goede gratie van Ued. Achtb:niet kunnende geschieden. Soo koomt denselven sig bij desen aan Ued. Achtb:addresseren reverentelijk versoekende dat Ued. Achtb:de goedheid willen hebben haar supplte met voorsc:officie te begunstigen en tot ''t waarnemen dies te qualificeren op sodanige lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe staande quo facto etc get: M. van Idsinga, nots publ. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek eligeert mits dezen de persoon van Marike Huygens tot mede ordris turffmeetster deses stede op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den eed van getrouwigheydt in handen van de presid. burgemr deser stede, Actum den 4 jun 1736 get: Tjeerd Brouwer, ter ordtie van de Magistr, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Riemke Petrus zie: van der Werf
Riemke Pijtters Den 18en Novemb. 1735 Extraordris Jan Geerts van Makkum en R.P. van HRL, Comende voor de bruid de Old Burgemr. Jan Nollides, vertonende gebr:Heer Burgemrs Schriftelijke attestatie als dat de Huwel. geboden tot Makkum door de bruidegom wettig sijn aengegeven; huw.aang. HRL 1735
Riemke Posthuma geb 1789 Achlum, huwt met Walter van Boekeren, (gk), op 26 jun 1812 HRL, dv Johannes Fransen P, en Bregtje Sikkes Westra; BS huw 1812
Riemke Rommerts huwt met Pieter Dirks, beide van Almenum, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 mei 1765; DTB N.H. HRL 1765; kind: Dirk Pijters, ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Riemke Roukes huwt met Jan Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 jun en getrout de 10 dito 1764
Riemke Sybrens ged 25 mei 1766 Westerkerk HRL, dv Zijbren Nannings en Tjietske Jans; Claas Arends en R.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de stevader Sipke Fokkes, 6 mrt 1790; ondertrouw HRL; kind: Sijbren Klaases, geb 22 may 1793, ged 18 jun 1793 Grote Kerk HRL, vader als K. Anes; kind: Riemer Klaases de Boer, geb 23 mrt 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL
Riemke Sytses ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:0:0 weegens het slagten van 5 koebeesten en 4 varkens, ord. no. 4, 21 nov 1730. (GAH1060)
Riemke Sytses van Makkum, ende Jan Beerns van HRL, huw.aang. 2 okt 1734 HRL, Comende voor de bruid Age Wybes; huw.aang. Gerecht HRL. 1734
Riemke Sipkes begraven Groot Kerkhof, regel 3, nr. 40; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Riemke Sipkes ged 14 aug 1759 Grote Kerk HRL, dv Sipke Sijtzes en Antje Joukes
Riemke Sipkes zie ook Riemke Wybes; huwt met Jacob van Slooten
Riemke Sjoerds huwt met Kornelis Folkerts, kind: Saakje Kornelis, geb 19 feb 1779, ged 2 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Kornelis, geb 27 mrt 1783, ged 15 apr 1783 Grote Kerk HRL
Riemke Sjoerds huwt met Kornelis Theunis, kind: Grietje Kornelis, geb 18 jan 1781, ged 6 feb 1781 Grote Kerk HRL; kind: Saakje Cornelis, geb 8 mrt 1788, ged 23 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Cornelis, geb 14 jan 1794, ged 28 jan 1794 Grote Kerk HRL, vader als Cornelis Teunis
Riemke Sjoerds zie: Feenstra
Riemke Teyes ged 23 apr 1745 Grote Kerk HRL. op Belijdenis des Geloofs, jonge Doghter bij Blauwe Trappen
Riemke Tjepkes huwt met Jan Klazes Hobbema; BS ovl 1836
Riemke Tjerks Taetse Abrahams ende R.T., beyde van Almenum, komende weegens de bruid desselfs broeder Pier Tjerks, 12 Sep 1744; huwt met Taetse Abrahams, beyde van Almenum, sijn geproclameerd 15, 20 en 27 sep 1744 en doen ook getrouwt
Riemke Wybes ged 20 dec 1768 Grote Kerk HRL, dv Wybe Gerbens en Juliana Hansen; huwt met Jacob van Slooten; BS ovl 1860; Jakob van Slooten en R.W., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 mrt 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Sipke Jacobs van Slooten, geb 14 nov 1791, ged 13 dec 1791 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Jacobs van Slooten, geb 5 nov 1793, ged 1 dec 1793 Grote Kerk HRL, vader als J. Sipkes v. S. ; Zo na Moogelijk naauwkeurige Berekening over den tegenwoordige Staat der Nagelaaten boedel van WijL:Maria Lex weduwe Jacob Willems in leeven Uidraagster te HRL. Volgens bijgaande Authenticque Copia Staat, en Inventaris waar van de Origineele ter Secretarie berustende is, heeft de Boedel van Wijl:Maria Lex bij haar overlijden gerendeert, en Waar van het Collateraale Successie regt, aan den Lande betaald is, eene Somma van f. 84297:7:10 Om de waare Staat des boedels te vinden, moet van deeze nalaatenschap afgetrokken worden: Het betaalde Collaterale Successie Regt f. 2107:8:12, de Lijfrenthe brieven welke Wel op het Inventaris voor Profijtelijk gebragt zijn, dog van de voordeelige Staat des boedels moeten werden gededuceert, om dat dezelve aan de Erfgenaamen op wiens Lijven ze geconstitueerd Waaren, zijn gelegateerd, bedraagende te zaamen: f. 3321:18:0; de Vastigheeden, of immobile Effecten, welke na het Re?el uitgerekend te zaamen uitmaaken: f. 1873:15:0; dus rest voor de Mobile Effecten f. 76. f. 994:5:14. de Mobile Effecten bedragen volgens Pag 1: f. 76994:5:15; de Boedel Bedraagt thans volgens bijgaande Korte Staat, eene Summa van: f. 56401:10:4, Dus Manqueert er aan Capitaal de Summa van f. 20592:15:10. de Erflatersche Maria Lex is blijkens ''t Inventaris overleeden den 24 jul 1791 en de Intressen van ''t Importante Capitaal, zijn tot haar Versterfdag berekend, Zoo als uit ''t zelve Inventaris Consteert. Dus moet hier vandaan de Intrest van dit verbaazende Capitaal aan de f. 76994:5:14 berekend worden. Men zal de Stelling maaken van den 24 jul 1791 tot den 24 jul 1798, is Seven Jaaren en de Intrest tot de Modique Prijs van Drie Procento berekenen (hoewel er Capitaalen onder zijn, die hooger Renthe doen) maakt voor een Jaar eene Summa van f. 2309:16:6, Dus voor Seven jaar f. 16168:12:10. Men mag veilig Stellen dat de ImmobileEffecten bestaande (zoo als uit het Inventaris geblijkt) in drie huizen, Jaarlijks na deductie der Lasten en het onderhoud zuiver anbrengen f. 150:0:0, Is voor Seven Jaar f. 1050:0:0, Maakt eene Summa van f. 17218:12:10. de Uitgaaven, welke Jaarlijks uit de Revenuen gedaan zijn, of moeten worden, bestaan in de volgende Posten:De Erflaatersche hadde aan haare beide nagelaaten Susters, Hiltje en Trijntje Lex, gelegateerd, een Inkoomen van vier CarGuldens ''s Weeks ieder; Verder hadde zij aan de Kinds kinderen van haare Susters, Wanneer dezelve den 26 ste Jaarige Ouderdom, geadempleerd hadden, gelegateerd, ieder deszelfs Contingent van de Revenuen, Jaarlijks, met dien Verstande dat de Portien voor de kinds kinderen Welke de 26 Jaaren, nog niet bereikten moest Staan blijven, en het Capitaal accresseeren. Zij hadde aan die persoon, Welke haar boedel Zoude koomen te Administreeren voor het Eerste en laatste Jaar der Administratie besprooken Jaarlijks f. 60:0:0 en voor alle de tusschen Jaaren f. 30:0:0 zonder dat deselve iets verder, in uitgaave mogt brengen. Eene der Susters Hiltje Lex heeft geleefd tot den 12 may 1792, dus de f. 4:0:0 ''s weeks genooten voor den tijd van 42 1/2 Week is: f. 170:0:0 Trijntje Lex leeft nog, en heeft dus tot den 24 jul 1798 genooten, voor Seven Jaaren de Summa van f. 1456:0:0 Vier der Kinds kinderen van de Zusters der Erflaatersche hebben de Jaaren bereikt van hun Contingent der Jaarlijksche Revenuen te konnen trekken, deeze heeft men zonder ooit eenige Rekening te doen Jaarlijks met f. 100:0:0 afgezouten. Een daar van genaamd Sijbrigje IJemes, heeft van den beginne af getrokken, dus tot den 24 jul 1798 f. 700:0:0 Een ander genaamd Hiltje IJemes van 1794 tot 1798: f. 400:0:0 Een derde genaamd R.W. ut supra: f. 400:0:0 Een vierde genaamd Broer IJemes van 1797 af: f. 100:0:0 Dit zijn de Uitgaaven, en buiten dezelve konnen er geene van eenige Consideratie zijn: f. 3226:0:0 Dan heeft eene der Legetarissen ons verhaald, en Verder konnen wij hier niet voor instaan, dat hij geinformeerd Was, dat er Salvo Caleula f. 3000:0:0 met het verbouwen van een Huis (Zoo als hij het noemde) Verspild was, onder welke verbouwing onder anderen meer dan voor hondert guldens aan jenever aan de Werklieden, Zou Verschonken zijn deeze Summa zullen Wij hier eens bij voegen. Dus rendeeren de uitgaaven: f. 6226:0:0 Slot van Rekening. Manqueert aan Capitaal: f. 20. f. 592:15:10 en aan Intrest: f. 17. f. 218:12:10, Dus aan Capitaal en Intrest: f. 37. f. 811:8:4. Hier van moet gededuceert worden de uitgaaf van: f. 6226:0:0; Dus manqueert er aan Capitaal en Intrest: f. 31. f. 585:8:4. Een en dartig Duizend Vijfhondert vijf en Tagtig CarGuldens Agt Stuivers en Vier penningen, waar van de meede Administrator Dr. E:F:Harkenroth, in ''t geheel geen Verantwoording weet te doen als alleen dat hij Zegt f. 2200:0:0 bij Cas te hebben, dog wat Staat op dit Zeggen te maaken is, zal de uitkomst bevestigen. Als men nu nog eens in Consideratie nam, dat de Administratoren over het 1 ste Jaar na deductie der Uitgaaven van de Revenuen overhielden om het niet te ruim te neemen f. 1600:0:0 en Zulks ten voordeele der Boedel hadden uitgezet, zoo als hun pligt was, en men zoo van Jaar tot Jaar eens voortrekende, zou het deficit nog merkelijk grooter Worden. Aldus opgemaakt bij ons ondergetekende Commissarien uit, en Secretaris van de Raad der Gemeente van de Stad HRL den 29 Novembr 1798. PS. hier van moet nog afgetrokken worden het Tractament van de Administratoren aan de f. 240:0:0 Welk gecommitteerd was. Was get: P:Wellinga, P:J:Coulbout, IJpe Feddema. de voorzeide Commissarien gesterkt als vooren na genoomen Visie der effecten tot den meergemelden Boedel van Wln:Maria Lex behoorende en na aangehoorde Confessie van de Advocaat Harkenroth, het Verbaazende deficit Welke bij den boedel, zoo aan Capitaal, als Intrest mankeerde gebleeken zijnde, is bij dezelve beslooten om alle de effecten Relatijv voorz:Boedel, in tegenwoordigheid van de Advocaat Harkenroth, in een kisje te Sluiten en hetzelve kisje met het Stads Zegil, beneffens dat van de Advocaat Harkenroth, te doen verzegelen, zoo als dadelijk ter uitvoer wierd gebragt. -Voorts wierde in deeze netelige zaak bij voorz:Commissarien geresolveerd en bewerkstelligd om den Advocaat Harkenroth Provisioneel in zijn eigen huis te doen bewaaren, en in verzekering te houden, als mede om deszelfs eigen boedel in Sequestratie te neemen tot dat de Commissie Rapport van het gebezoigneerde, aan den raad zoude hebben gedaan ten fine den Raad, in deezen wijder zoude kunnen disponeeren, zodanig zij in goede Justitie zoude verstaan te behooren. (GAH44)
Riemke Wiegers Jacob van Slooten en R.W., beide van HRL, zijnde de huwelijksche geboden aangegeeven door notaris van Dalsen onder Productie van behoorlijke Procuratie, 19 feb 1790; ondertrouw HRL
Riemke Wilkes geb 1775 ... , ovl 1 jan 1816 HRL, huwt met Bauke Folkerts vd Vorm, doet overlijdensaangifte van Sjouwkje Klaases in 1811, heet vlgs ovlakte Riemke Wiltjes; BS ovl 1811; 1815 overlijdens, ovl 1832
Riemke Wiltjes huwt met Bauke Folkerts op 2 jan 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Riemke Wilties huwt met Heere Martens, beide van HRL, geproclameert den 20-27 mrt en de 4 apr 1756 en getrout den 20 jul 1756
Riemke Ytes huwt met Klaas Kingma; BS ovl 1838
Riemke Abrahams van der Werf geb 30 nov 1771 Stavoren, ovl 20 apr 1824 HRL, huwt met Klaas Pieters Faber; BS geb 1824
Riemke Aukes de Haan geb 19 jan 1807 HRL, ovl 16 nov 1819 HRL, dv Auke dH, en Maaike Louws (Balkstra); BS ovl 1819
Riemke Cornelis Hout (ook: van Houten; zie Auke vH); Cornelis Jacobs Coster ende R.C.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Auke Cornelis deszelfs broeder, 26 jan 1788; ondertrouw HRL
Riemke Geerts van Driesum geb 1781 Driesum, ovl 8 mrt 1828 HRL, huwt met Sipke Sijbrens Sleeper op 2 apr 1809 HRL, ook huwt met Jan Jansen Bonton; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1825, ovl 1828
Riemke Hendriks Beens zie R.H. van Minnema
Riemke Hendriks van Minnema geb 1766 HRL, ovl 6 aug 1828 HRL, 1e huwt met Arnoldus Harmens vd Zee op 9 mrt 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 9 mrt 1794, 2e huwt met Gosse Tjietzes de Haan, 3e huwt met Harmanus Joseph Beekman op 6 feb 1812 HRL, 1e afk. 26 jan 1812 om 12.00 uur, 2e afk. 2 feb 1812 om 12.00 uur voor de hoofddeur van het gemeentehuis, kasteleinse, dv Hendrik Beens en Susanna Dignoms/Digles; huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1812, ovl 1828, ovl 1841
Riemke Hessels Asperen ook wel: Riemke Hendriks; ovl 21 jun 1751 HRL, ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 500 Caroliguldens, 24 sep 1742: 45 Caroliguldens; id. 24 sep 1743; id. 28 sep 1744; id. 27 sep 1745; id. 3 okt 1746; id. 30 sep 1748; id. 22 sep 1749 (GAH427); id. 21/28 sep 1750 (GAH428); id. (andere 500 Caroliguldens dan sep), 3 feb 1749: 50 Caroliguldens, id. 2feb17 50 (GAH427); id. 26 jan 1751 (GAH428) of 1 feb 1751; id. aan de erven 9 maanden met nog 4 maanden en 25/26 dagen lijfrente van 2 x 500 Caroliguldens, met haar versterfdag 21 jun 1751 vervallen, met nog 2 gulden en 10 stuivers voor het opbrengen van de brieven30 jun 1751: 56 Caroliguldens en 7 stuivers (GAH428); op haar lijf was geconstitueerd 2 x 500 Caroliguldens 9%; 20 sep 1741 en 26 jan 1748 elk 500 Caroliguldens; lijfrente 90 Caroliguldens vervald aan de gemeente
Riemke J Poort oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; VT1839
Riemke J. van der Helm geb 1796 Bolsward, ovl 12 jun 1864 HRL, huwt met Johan Houbein, ovl wijk G-046, dv Jacob vdH, en Akke Wigchers; BS ovl 1864; oud 44 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-097; VT1839
Riemke Jacobs Kams geb 31 dec 1805 HRL, ged 12 jun 1806 HRL, N.H., huwt met Petrus Heeres Enninga op 13 mrt 1834 HRL, dv Jcob Alberts K, en Hendrikje Johannes Hoog; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1834
Riemke Jans Bijlsma van Sneek, huwt met Hendrik Reins Brouwer van HRL, geproclameerd den 19-26 mrt en den 3 apr en den 3 apr 1752 getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; kind: Rein Henriks Brouwer, ged 4 mrt 1753 Westerkerk HRL
Riemke Jans Scheer geb 1785/87 HRL, ovl 5 feb 1860 HRL, 1e huwt met Arjen Simons Brouwer, 2e huwt met Bouwe de Vries op 18 jul 1811 HRL, ondertrouw 3 Jul 1811, 1e afk. zondag 7 Jul 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 14Jul18 11, N.H., dv Jan S, en Evertje Gerrijts; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1811w. afk, hu, huw 1833, ovl 1844, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-175, wijk G-115, 117, supp wijk G-402
Riemke Jans van der Zee geb 1800 HRL, ovl 8 aug 1838 HRL, huwt met Geert Lammerts Pekelaar op 19 okt 1823 HRL, huw.afk. 7 en 14 sep HRL. en 28 sep en 5 okt 1823 Veendam, tapperse, dv Jan Harmens vdZ, en Mientje Louwrens Nak; BS huw 1823, ovl 1838
Riemke Jeltes Hilwerda geb 1769 ... , ovl 25 jul 1817 HRL, huwt met Marten Jans Schaafsma op 20 mei 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1817
Riemke Jorkes Westra geb 4 nov 1789 Hichtum, ged 15 nov 1789 Hichtum, ovl 21 jul 1792 Hichtum, dv Jorke Klazes W, en Houkje Jacobs Bonnema; bron onbekend
Riemke Jorkes Westra geb 1794 Kimswerd, ovl 1 jun 1829 HRL, 1e huwt met Keimpe Dijkstra op 2 nov 1817 HRL, huw.afk. 5 en 12 okt 1817, dienstmeid. wonende te HRL, 2e huwt met Bauke Walles Bergsma op 15 apr 1821 HRL, huw.afk. 1 en 8 apr 1821, wonende te HRL, koemelkerse in 1821, dv Jorke Klazes W, en Houkje Jacobs Bonnema; BS huw 1817, huw 1821, ovl 1829, ovl 1853
Riemke Klases Spanjer geb 1797 Beetgum, huwt met Jan Tjerks de Vries op 8 sep 1816 Franeker, dienstmaagd, wonende te Franeker, dv Klaas Willems S, en Dieuwke Liemers BS Franeker huw 1816
Riemke Martens Busk geb 1752 ... , ovl 8 jan 1812 HRL; in het Diaconijhuis der Hervormden, gealimenteerde, zv Marten B, en Aaltje ... ; BS ovl 1812
Riemke Petrus van der Werf geb 1791 Sneek, ovl 1 nov 1839 HRL, huwt met Eelke Jans Wagenaar op 19 mei 1823 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1823, dienstmeid. wonende te HRL, dv Petrus Harings vdW, en Liskje Betzes; BS huw 1823, ovl 1839
Riemke Sjoerds Feenstra huwt met Cornelis Vorstenburg; BS ovl 1840; 1843 overlijdens, ovl 1878
Riemkie Anskes ged 17 jul 1760 Westerkerk HRL, zv Anske Andries en Antie Hijlkes
Riemkie Simons ged 17 nov 1754 Westerkerk HRL, dv Simon Sjoerts en Antie Willems
Riemkien Joosten van Almenum ende Wiert Tieerds van Oostermeer, huw.aang. 30 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid Joost Tierks, desselfs Vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Riemkje Dieuwkes geb 1 may 1781, ged 19 jun 1781 Grote Kerk HRL, dv Dieukje Gerrits
Riemkje Gerrijts huwt met Dirk Rinses, beide van Almenum, geproclameerd de f. 7:14:21 en getrout de 28 mei 1769; kind: Gerrijt Dirks, ged 4 Febrij 1772 Grote Kerk HRL, moeder als Riemke G.
Riemkje Westra oud 37 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk D-089; VT1839
Riems Lammerts Selders ged 24 jun 1766 grote Kerk HRL, kv Lammert Selders en Taatje Riemshoorn
Rienk Abes ovl voor 1818, huwt met Maike Baukes, kind: Bauke van Oosten, geb 1779 Anjum; BS huw 1817; Extract uit het doopboek van den dorpe Anjum. den 7 jun 1778 is ged een soon waar van de vader is R.A. en de moeder Maike Baukes beide Egtelieden onder Anjum en is geb den 24 May 1778 en genaamt Bauke
Rienk Alefs van Collum ende Jeltie Tjeerds van HRL, komende voor de bruid Jan Hendriks Pot, 30 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Rienk Bakker ovl voor 1784; erven ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:0:0 wegens gedane 16 bakten (brood) ih Weeshuis, kwit. no. 3, 2 jan 1783. (GAH1114); wed. Rienk Ruurds Bakker eigenaar en gebruiker van wijk A-206, gealimenteerd; medegebruikers wed. Jansen, gealimenteerd, Casper Klok, rogmolenaarsknegt, 1814. (GAH204)
Rienk Bokkes van HRL, ende Trijntje Claases, van Dokkum, huw aangegeven 20 Mrt 1745
Rienk Dirks zie: Wetzens
Rienk Dirks geb 1758 Tzum, ovl 2 okt 1846 HRL, huwt met Trijntje Lieuwes Terpstra, schipper te HRL. 1829, verkoopt een huis in 1798, kinderen: Jetske Rienks Dirks, geb 1785 Franeker, Lieuwe Rienk Dirks, geb 1789 HRL, zv Dirk Rienks en Jetske Reinders; BS ovl 1829; 1846 overlijdens; oud 81 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Durk Rients, geb 24 dec 1786, ged 28 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Rients, geb 10 apr 1789, ged 28 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Rientses, geb 24 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Rienks, geb 22 mrt 1793, ged 16 apr 1793 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Rienks, geb 14 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL; R.D. eigenaar van perceel nr. 1574 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 167, huis en erf, 138 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); R.D. eigenaar van perceel nr. 1698 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 167, huis en erf, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 53); id. van perceel nr. 1709 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 167, huis en erf, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Rienk Wiebes Geëtraheerd uit het Aantekeningsboek van Overledene van den Jare 1814. In het Jaar Een duizend Achttienhondert veertien den Elfden dag der maand jul zijn voor ons President Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat dezer Gemeente van Workum departement Vriesland, Canton Hindeloopen, gecompareerd Theunis Gerrits Hobma, oud 62 Jaren, Turfdrager en Lammert Thomas van Spanjen, oud 30 Jaren huisnagtsknegt, beiden geburen aldaar, welke ons verklaard hebben dat Rienk Wiebes Valk, oud vijf en vijftig Jaren Acht maanden, toen van bedrijf winkelier, gewoond hebbende te Workum, geb te Dragten, zv W.F. en Sjoerdtje Rienks, beiden overleden, Echtgenoot van Antje Klases, op den Tienden dezer maand jul des nademiddags ten vijf uuren in het Huis genoteerd Wijk G, No. 66 is overleden; en hebben de declaranten deeze Acte, nadat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. Workum, 15 jun 1817
Rienk Hansen van Midlum, ende Hendrikjen Roelofs van HRL, comparerende bruid en bruidegom, beide in persoon, 21 Sep 1743; Lieuwe Lieuwe tot Beetsterswaag ende Andrijske Wijgers Hornstra van HRL, koomende weegens de bruit R.H. vertoonende attestatie van des selfs curatoren, 17 dec 1746
Rienk Heins huwt met Grietje Antoni, kind: IJsaak Rienks, ged 19 may 1743 Westerkerk HRL; kind: Aaltje Rienks, ged 12 mrt 1741 Westerkerk HRL
Rienk Hendriks zie: Atsma
Rienk Hylkes R.H. en Trijntje Klaases, beide van HRL, laatst geproclameert 5 dec 1773 HRL, en toen getrouwd
Rienk Jans Zie ook: Bouritius; Extract uit het doopboek van de Gemeente der Hervormden te Franeker. In het Jaar Een duizend Zeven honderd agt en tagtig den derden dec is ged Een Zoon geb te Franeker den veertiende nov van hetzelfde Jaar Waarvan vader en moeder Zijn R.J. en Theodora Gerbens en genaamd Gerben. Franeker den 17 apr 1817
Rienk Johannes zie: Pool
Rienk Joosten van HRL, ende Vroukjen Coerts van de Lemmer, zijnde aangegeeven door de bruydegom met vertooninge van attestatie dat de geboden in de Lemmer wettig waeren aangegeeven en reeds een maal geproclameerd, 27 Nov 1743
Rienk Klazes zie: de Groot
Rienk Clases huwt met Auckj Hendricks, kind: Sjoerdt Rienks, ged 27 feb 1753 Grote Kerk HRL
Rienk Olgerts bron: Hof civ. bijl. 22 mei 1787 (intentit); Sebastiaan Willems, scheepstimmermansknecht te HRL, impt. co. Ybeltje Annes, ged Het Hof verklaart nietig het huwelijk tussen partijen gesloten 1 aug 1784 in de Westerkerk te HRL. Gedaagde is eerst gehuwd geweest met R.O. (afk. van Bergumerdam); heeft te IJlst gewoond. Gedaagde is van R.O. gescheiden wegens overspel, vlgs sent. van het gerecht der Stad Enkhuizen dd 25 okt 1779. Gedaagde is daarna naar HRL getrokken en heeft zich uitgegeven voor weduwe. Gedaagde is inmiddels stil uit HRL vertrokken (''zich te zoek gemaakt''), eerst naar Makkum, daarna vermoedelijk naar Holland. R.O. was in 1779 commandant van het galjootschip ''De Waaksaamheid''. (trefwoord: echtscheiding)
Rienk Pieters zie: Kummel, Stoker
Rienk Pieters zie ook: R.P. Stooker; huwt met Francina Adolfs, kind: Feitze Rienks, geb 17 may 1795, ged 23 jun 1795 Grote Kerk HRL; kind: Janke Rienks, geb 8 dec 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL, moeder als Francijntje Pas; Dingsdag den 10 jul 1798, ''s morgens Agt uur; den Raad extra ordinaris Vergadert zijnde, Wierde door de Burgers Pettinga en Albada, gecommuniceerd, dat alles, wat naamens den Raad, tot de Stemminge welke op huiden Staat te gebeuren, in gereedheid moest Worden gebragt, door hun als Commissarien in de beste ordre was besorgd. Voorts wierde goedgevonden en beslooten, dat den Secretaris Feddema huiden deezen dag op de Secretarije zal verblijven, ten einde er iemand bij der hand is, ingevalle er eenige Zaaken mogten voorkoomen, en dat tot zijn dienst en adsistentie meede op het Stadshuis verblijven zal den Gerechtsdienaar R.P. (GAH44); Maandag den 18 feb 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde den Adsistent R.P., ter Zaake dezelve den Majoor op gepasseerde Woensdag geweigerd had, te Adsisteren, in het apprehenderen van een gevangene, voor dat den Majoor hem Zeide, of openbaarde wie de Perzoon Was, Waar om gezogt wierd, daar over ernstig gecorrigeerd, met recommandatie om in ''t vervolg zich van dergelijke bemoeyingen te onthouden, en de orders Welke de Majoor hem kwam te geeven, Strict uit te voeren. (GAH44); Maandag den 18 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde voorts goedgevonden, de Post als Majoor, (J. de Vries), door de oudste Assistent R.P., ad Interim te laaten Waarneemen, des de voordeelen daar van bij de beide Assistenten werden genooten, en Zulks wel uit Consideratie, dat de Werkzaamheden van de jongste Adsistent, hier door ook wierden Verswaard, Welke Schikking haar bekent gemaakt Zijnde, is Zulks dankbaarlijk bij hun geaccepteert. (GAH44)
Rienk Pieters woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rienk Romkes zie: Ondersma
Rienk Symons van Herbayum en Rinske Hettes van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL; komende voor de Bruit desselvs vader Hette Feddes; huw aang. HRL 1737
Rienk Sipkes zie: Vlieger
Rienk Sjoerds zie: Hobma
Rienk Sleeswijk huwt met Fettje Stapert, kind: Cornelia S, geb 1803 Lemmer; BS ovl 1879
Rienk Tjerks Dirk Tjeerds van Lutkewierum ende Sijtske Tjerks van Almenum, komende weegens de bruid desselfs broeder R. T, 4 Sep 1745
Rienk Wybes woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rienk Wybes zie: de Boer; huwt met Annigje Pieters, kinderen: Petrus Rienks, geb 20 feb 1807 HRL, Wiebe Rienks, geb 17 apr 1800 HRL, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1807; R.W. van Terhorne en Annigje Pieters van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 aug 1785 HRL. in de avondcathechisatie en zijn toen ook getrouwd, door met voorkennisse en op order van den Gerechte dezer Stad; kind: Rink Rinks, geb 15 feb 1788, ged 2 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Rienkje Rienks, geb 22 jul 1789, ged 4 aug 1789 Grote Kerk HRL; kind: Akke Rienks, geb 21 dec 1791, ged 10 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Antje Rienks, geb 1 aug 1797, ged 19 sep 1797 Grote Kerk HRL
Rienk Wiebes ovl voor 1818, huwt met Anke Cornelis, kind: Cornelis Rienks Valk, geb 1792 Workum; BS huw 1817; Wij Ondergetekenden Jacobus de Bruin en Janke Claasen Oosterbaan Echtelieden Herbergiers te HRL verklaaren bij deezen te concenteeren en toe te staan aan onzen minderjarigen dogter Hiltje Jacobus de Bruin om zich in het Huwelijk te begeeven met Cornelis Rients Valk, varendsgezel, meede aldaar, zv R.W. en Acke Cornelis de vader overleeden, moogende alzoo lijden dat dezelven door den Officier van de Burgelijke Staat allen in ondertrouw worden opgenoomen de afkondigingen plaats hebben om na afloop derzelve in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 20 jan 1817; Geëtraheerd uit het Doopboek der Herformde Gemeente te Workum. R.W. en Anke Cornelis, egtelieden hebben op heeden den 14 okt 1791 alhier hun kind geb te Workum den 5 okt 1791 laten dopen met de naam Cornelis. Afgegeven den 4 feb 1817
Rienk Wytzes ovl 24 jan 1803 HRL, oud 36 jaar
Rienk Willems geb 1810. ., ovl 20 dec 1811 HRL, wonende te in de Twaalf Nieuwe Wooningen, zv Willem de Ruiter en ... ; BS ovl 1811
Rienk Ages Harmanides huwt met Hielkjen Taekes Hanja, kind: Pierkjen Rienks Harmanides, geb 1 okt 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL, met het schip liggende te HRL
Rienk Ages Hermanides Saturdag den 16 mrt 1799. ''s avonds; de Raad extra ordinaris vergadert Zijnde, Communiceerde den Burger Pettinga, als Praeses, dat de Stads Majoor de Vries, hem aangediend had, dat hij(te weten de Majoor)den schipper R.A.H., door Assistentie van Militaire magt had gearresteerd en na de Wagt laaten brengen ter Zaake dezelve hem hadde geslaagen, en mishandelt, bij gelegenheid dat hij twee fransche Militairen op de Haaven aan de Caag had gebragt. Waar over gedelibereerd Zijnde Wierd beslooten, nog deezen avond eenig Preparatoir onderzoek op de aanklagte van de Majoor te doen, het Welk geeffectueerd Zijnde, gebleek dat Zommige van de gecompareerde getuigen, Juist niet Zeer ten voordeele van de aanklaager deponeerden, maar den aanklaager, en gearresteerde beide Verdagt hielden, van te veel sterke drank gebruikt te hebben, en dat daar door voornamentlijk na hun oordeel de quaestie Zoude ontstaan Zijn. Waarmede dit onderzoek voor deezen avond verder Wierd gestaakt, en den gearresteerde op vrije voeten gesteld, om Partijen op Maandag eerstkomende nader te hooren. (GAH44); Maandag den 18 mrt 2006; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde na voorafgegaane Citatie van den fiscus ter Vergadering, den schipper R.A.H. over, en ter Zaake dezelve de Stads Majoor de Vries jongstgepasseerde Saturdag geslaagen en mishandelt had, het geen bij hem ook beleeden wierd dog Zich excuseerende, dat de Majoor hem eerst door Woorden, en daaden beledigd had, en onder hunne quaestie, door een Militaire Commande, na de gevangen Kamer had laaten brengen, verzogte hij daaromtrent Satisfactie te mogen erlangen. Waarop hij heenging, Zonder iets Wijders te doen dan eenige tijd daar na Compareerde ter Vergadering de Advocaat H:Westra, occuperende voor denzelven R.A.H., dewelke aan den Raad verzogte, dezelve geliefde de Actie ontrent de gepleegde Vegterij bij moderatie aftemaaken, Renvoyerende de uitspraak dies volkomen aan den Raad, en ten opzichte van de Majoor, dewelke den voorz:R.A.H., door een Militair Commando na de gevangen Kamer had laaten Transporteeren hetgeen Zijn oordeels tegens de Burgerlijke Vrijheid Streed, den zelven Hermanides eene behoorlijke Satisfactie te doen wedervaaren: Waarover gedelibeerd Zijnde, is den beklaagde Hermanides, uit Consideratie, dat al hadde den Majoor de Vries hem eerst door woorden of daaden beledigt, hij dog nimmer op die wijze Zijn eigen Rechter mogte Zijn, bij modertie gecondemneert in eene boete van tien GoudGuldens boven de Kosten, aan den fiscus. (GAH44); Maandag den 18 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde wijders ter vergadering na voorgaande Citatie den Majoor J. de Vries, over, en terzaake dezelve den schipper R.A.H., op eigen authoriteit, Zonder eenige de minste voorkennisse van den Raad of deszelfs Praesident, door een Militair Commando, na de gevangen Kamer had laaten Transporteren, over mishandeling, hem door denzelven R.A.H. aangedaan, dog welke mishandelingen, volgens alle Ingekoomen Informatien, niet van dien aart Konden werden beschouwd, dat dezelve een Perzoneel Arrest vorderden behalven dat den schipper H., als reeds voor lange met Zijn schip in deezen Haaven gelegen hebbende alle dagen te Recht Konde werden geroepen, dat deeze handelwijs van de Majoor de Vries, dus niet anders Konde werden geconsidereert, dan Regtsreeks aanloopende tegens de Burgerlijke Vrijheid. en uit dien hoofde niet alleen de hoogste afkeuring verdiende, maar Zelfs Strafschuldig moeste gehouden Worden, alwaarom dezelve in Zijne bedieninge als Majoor, met het Tractement en verdere Emolumenten van dien, is gesuspendeert de tijd van Vier Weeken, onvermindert egter Zijne andere Administratie, en directie over Turf en Kaarsen etc. als geene Relatie tot Zijne Post als Majoor hebbende, is hij blijven Continueren. (GAH44); Maandag den 13 nov 1797; Is de Schipper Reinieus Hermanides van Workum, ter zaake dezelve gepasseerde Zaturdagavond een Jood Jacob Polac genaamd, insolentien had gedaan, en dezelve op eene onbehoorlijke wijze had aangerand, op zijn eigen Confessie geboet voor vijf Goudguldens boven de kosten van de Citatie. (GAH43); Saturdag den 9 decembr 1797; Het Gerechte Extra ordinaires Vergadert zijnde, wierd den Schipper H. door de Majoor en Dienaars in ''s Gerechts Vergadering gehaald, ter zaake dezelve op gisteren avond, in de Herberg het Swart Kruis, de onbehoorlijkste uitdrukkingen had gedaan, en de verregaandste Brutaliteiten gepleegd, alles volgens ingewonnen Valide Attestatien, door den Fiscus geproduceert, gecondemneert ten zijnen koste, vier Etmaal in de Pekelkuip gedetineerd te worden. (GAH43); Maandag den 11 decembr 1797; Het Gerechte Ordinaires Vergadert zijnde, wierde goedgevonden, en geresolveerd op Instantelijk Verzoek van deszelfs Huisvrouw (Hijlkje Taekes Hanje), den schipper H., uit zijne detentie te ontslaan. (GAH43)
Rienk Dirks Wetzens Rients D. Wetsen, ged 3 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, zv Dirk Cornelis Wetsen en Trijntie Rients; geb 1768 HRL, ovl 9 dec 1826 HRL, huwt met Petronella de Leeuw op 22 aug 1824 HRL, huw.afk. 8 en 15 aug 1824, schoenmaker, zv Dirk Cornelis W, en Trijntje Rients; BS huw 1824, ovl 1826
Rienk Gosses Claver geb 9 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL, dv Gosse B. Claver en Steffentje Rienks
Rienk Hendriks Atsma ovl voor 1841, huwt met Trijntje Heins vd Veen; BS huw 1840
Rienk Jans Bauritius ovl voor 1843, huwt met Theodora Gerbens, kinderen: Gerben B., geb 1787 Franeker, Arjen Rienks B., geb 1795 Franeker, Sijbren B., geb 6 mrt 1792 Franeker; BS ovl 1829; 1842 huwelijken, ovl 1847
Rienk Johannes Pool huwt met Aaltje Sijes, absent of ovl in 1826, kind: Johannes, geb 1797 Drachten; BS huw 1826, ovl 1851
Rienk Klazes de Groot geb 1780 Hallum, ovl 27 jun 1851 HRL. aan boord van zijn schip, huwt met Tetje Dirks Beerstra, wonende te Hallum 1851, turfschipper, zv Klaas dG, en Gelske de Groot; BS ovl 1851
Rienk Piers Salverda Vrijdag den 1 mrt 1799; de Raad der gemeente Extra ordinaris vergadert Zijnde, Wierde bij herhalinge geleezen eene missive van de Raad der Gemeente van de Stad Leeuwarden Zijnde van de navolgende Inhoud; de Raad der Gemeente van Leeuwarden, Aan: de Raad der Gemeente van HRL; Burgers ! Aan ons ingelevert een Request van R.P.S. Dorprechter in den dorpe Dronrijp alsmeede van eenen Gosling Pieters arbeider aldaar, Verzoekende om met de post van Commissaris der Trekschepen van Leeuwarden op Franeker en HRL et Vice Versa, door overlij-den van Ynze Cornelis te Dronrijp, vacant geworden, gebeneficeerd te worden, het Welk denkelijk ook bij Ulieden Zal Zijn geschied, zoo hebben wij goedgevonden daar over te disponeeren, ten Zij Gijlieden vooraf Verklaard daarin te bewilligen, en dat bij eene eerstvolgende Vacature deezer Post Gijlieden daar over disponeert, en Zoo Vervolgens beurtelings, of anderzins indien hier omtrent naar Uwlieder inzien iets beters en gevoegelijker Zoude behooren plaats te hebben, Zulks aan ons gelieven te communiceeren, ter bevordering van goede orde; Hier op dan Uwlieder antwoord inwagtende blijven Wij Ulieder Heil wenschende Medeburgers. Leeuwarden den 21 feb 1799; Waarover gedelibereerd zijnde, wierde goedgevondenen geresolveerd, om op voorstel van de Stad Leeuwarden, de Post als Commissaris der Trekschepen, of optekenaar der Trekwegstollen van Leeuwarden op Franeker en Harlingemn x V.V. bevaaren wordende, te Dronrijp, thans door het overlijden van Ynze Cornelis vacant geworden, door de steeden Leeuwarden en HRL beurtelings te begeeven, en dus de begeevinge der thans Plaats hebbende Vacature bij dit arrangement, voor de eerstemaal aan de Stad Leeuwarden over te laaten en van dit besluit pr:missive aan de Raad der Gemeente van Leeuwarden Kennisse te geeven. (GAH44); Maandag den 1 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde nog geleezen eene missive van de Raad der Gemeente van de Stad Leeuwarden, Zijnde van de navolgende inhoud: de Raad der Gemeente van Leeuwarden, Aan: de Raad der Gemeente van HRL; Mede Burgers ! Wij geeven Ulieden bij deezen Kennisse dat na den ontvangst Van Ulieder Missive, en dus met Ulieder bewilliging tot Commissaris te Dronrijp tot het optekenen der Tollen hebben aangesteld den Burger R.P.S., op het gewoone Tractement van Een hondert Cargls:, mits doende den Eed van getrouwe waarneeminge deezer Post, op eene Instructie daaraf Zijnde, of volgens order nog te maaken, en voorts volgens gedaane belofte afstand doe van het Dorprechters ampt, door hem waargenoomen, het Zal dan ingevolge Onze overeenkomst of Schikkinge, bij een eerstvolgende Vacature deezer Post Ulieder tourbeurt Zijn, daar over te disponeren. Waarmede Verblijven Ulieder goede Vrienden en heilwenschende Medeburgers. Leeuwarden den 29 mrt 1799 5de J:d. B:V. (b44)
Rienk Pieters Kummel geb 10 mrt 1798 HRL, ovl 16 sep 1856 HRL, huwt met Botje D. vd Schaaf, N.H., houtmolenaarsknecht 1851, molenaarsknecht in 1825 te Minnertsga/Sexbierum, zv Pieter K, en Jantje Hendriks; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk H-089, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; Rijkes Pieters K., geb 10 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL, zv Pieter Kummel en Jantje Beernts
Rienk Pieters Stooker zie ook: Rienk Pieters; ovl 8 jul 1803 HRL, huwt met Francina Adolfs Pas, kinderen: Marijke Rienks S, geb 1792 HRL, Janke S, geb 25 dec 1809 HRL, Marike S, geb 25 aug 1800 HRL, stadsdienaar 1799-1803, adsistent stadsmajoor 1800-1801, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1827, ovl 1830, ovl 1844, ovl 1869, ; wed. R.S. gebruiker wijk G-136, gealimenteerd; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); R.P.S. ende Francina Pasz, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd desselfs vader Adolph Pasz, 9 aug 1788; ondertrouw HRL; bij ovl 37 jaar; R.P.S. en Francina Pas, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aaltje Rienks Stooker, geb 27 jan 1789, ged 17 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Rienks Stooker, geb 17 aug 1790, ged 7 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Adolf Rienks Stoker, geb 6 jan 1793, ged 29 jan 1793 Grote Kerk HRL; Dingsdag den 12 Novembr 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Voorts beslooten, om met de incasernering, van het ingetrokken Guarnisoen alle mogelijke Spoed te maaken, en ten dien Einde, uit hoofde der Krapte, of het gebrek aan Beddens etc alhier, den Gerechts Dienaar R.P.S., met genoegzaeme qualificatie, aftezenden na Franeker, om aldaar Zoo veel mogelijk dezelve fournitures te Zien bekoomen. (GAH45)
Rienk Romkes Ondersma huwt met Antje Halbes vd Woude, arbeider, wonende te Hallum; BS huw 1841
Rienk Sipkes Vlieger huwt met Hinke Jans, geb Sijtske Rienks V, geb 1788 Rijperkerk; BS ovl 1849
Rienk Sjoerds Hobma ovl 14 mei 1808 Workum, huwt met Aukje Aukes Posthuma, kinderen: Berbera, geb 6 dec 1800 Workum, . Sjoerd H, geb 21 jan 1798 Workum, Hendrik H, geb 20 jun 1805 Workum, in leven jeneverstoker te Workum; BS geb 1829, ovl 1854, ovl 1873
Rienk Wiebes Valk Geëtraheerd uit het Aantekeningsboek van Overledene van den Jare 1814. In het Jaar Een duizend Achttienhondert veertien den Elfden dag der maand jul zijn voor ons President Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat dezer Gemeente van Workum departement Vriesland, Canton Hindeloopen, gecompareerd Theunis Gerrits Hobma, oud 62 Jaren, Turfdrager en Lammert Thomas van Spanjen, oud 30 Jaren huisnagtsknegt, beiden geburen aldaar, welke ons verklaard hebben dat R.W.V., oud vijf en vijftig Jaren Acht maanden, toen van bedrijf winkelier, gewoond hebbende te Workum, geb te Dragten, zv Wiebe Feddes en Sjoerdtje Rienks, beiden overleden, Echtgenoot van Antje Klases, op den Tienden dezer maand jul des nademiddags ten vijf uuren in het Huis genoteerd Wijk G, No. 66 is overleden; en hebben de declaranten deeze Acte, nadat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. Workum, 15 jun 1817
Rienk Wybes de Boer zie ook Rienk Wybes; huwt met Antje/Annigje Pieters de Bruin, kinderen: Pieter Rienks dB, geb 1787 HRL, Wiebe Rienks de B., geb 1800 HRL, Rinkje Rienks dB, geb 1790 HRL, Antje Rienks dB, geb 3 okt 1797 HRL, Akke Rienks dB geb 27 dec 1795Harl; BS ovl 1827; 1831 overlijdens, ovl 1832, ovl 1837, ovl 1861; gebruiker van wijk B-090, varensgesel; eigenaar is wed. T. van Benthem, 1814. (GAH204)
Rienk/Rein van Kampen huwt met Trijntje Gooitzen/Johannes Kampen, kinderen: Barend, geb 1790 HRL, Martje vK, geb 1784 HRL, Johannes Reins, geb 1777 ... , Johannes vK, geb 9 jan 1784 HRL; BS ovl 1811; 1845 overlijdens, ovl 1853, ovl 1865
Rienke Romkes zie ook: Brouwer; huwt met Akke Douwes, kind: Douwe Rienkes, geb 19 jun 1787, ged 17 jul 1787 Grote Kerk HRL
Rienke Geerts van der Zee geb 1776 Makkum, . ovl 22 feb 1816 HRL; BS ovl 1816
Rienke Romkes Brouwer zie ook: Rienke Romkes; ovl voor 1812, huwt met Akke Douwes, kind: Douwe B, geb 1 jun 1787 HRL, in leven arbeider te HRL; BS Barradeel huwafk. 1811, BS huw 1824, ovl 1865
Rienkje Rienks zie ook: de Boer; geb 22 jul 1789, ged 4 aug 1789 grote Kerk HRL, dv Rienk Wybes en Annigje Pieters
Rienkje Siedses zie: Hogenhuis
Rienkje Zijtses Evert Jans, kind: Zijtse Everts, ged 16 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Aeltje Everts, ged 17 apr 1742 Grote Kerk HRL
Rienkje van Vliet ovl 25 feb 1790 HRL, oud 5 jaar
Rienkje Siedses Hogerhuis huwt met Sjouke Sjoukes Rodenhuis, wonende te HRL; BS huw 1835
Rienske Romkes begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 49; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rienstie Riens kind: Johannes, geb 6 jul 1798, ged 24 jul 1798 Grote Kerk HRL, zijnde de moeder die dit kind in onecht heeft gebaard, R.R.
Rientie Tjitses huwt met Rijnia Joosten Gongerijp, kind: Baukje Rijnias Gongerijp, ged 26 jul 1761 Grote Kerk HRL
Rientje Wouters ged 2 jun 1757 Westerkerk HRL, zv Wouter Piers en Antie Jans; Renske W., ged 3 dec 1754 Grote Kerk HRL, dv Wouter Piers en Antie Jans
Rients Abes geb 15 nov 1796, ged 29 nov 1795 Grote Kerk HRL, zv Abe Rientses en Jeltje Jans
Rients Abrahams zie: Tichelaar
Rients Baarda huwt met Aaltje Rekus, kind: Eeltje B., geb 28 aug 1810 Sneek; BS ovl 1899
Rients Botes geb 1741 ... , ovl 9 apr 1811 HRL, wonende te in de Hofstraat; BS ovl 1811; wed. R.B. gebruiker van wijk G-096, gealimenteert; medegebruiker Jan Wiebes Meelman, metzelknegt; eigenaar is Harmen Schuur, 1814. (GAH204)
Rients Dirks zie: van der Meulen, de Wit
Rients Dirks geb 29 may 1778, ged 21 jun 1778 Grote Kerk HRL, zv Dirk Rientses en Berber Jans; geb 19 apr 1788, ged 6 may 1788 Grote Kerk HRL, zv Dirk Rientses en Berber Jans; geb 20 apr 1793, ged 19 may 1793 Grote Kerk HRL, zv Dirk Rientses en Berber Jans; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den twintig apr is Geboren Rients, zv Dirk Rientses en Berber Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816
Rients Douwes ovl 29 apr 1790 HRL, oud 53 jaar
Rients Feddes zie: de Wit
Rients Hendriks ged 7 sep 1762 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Jans en Trijntie Jans; ged 30 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Jansz en Trijntie Jans
Rients Hendriks ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Jans en Trijntie Jans; ged 11 mrt 1760 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Jans en Trijntie Jans
Rients Hendriks Koene Jans en Grietje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.H., goede bekende, 15 mrt 1806; ondertrouw HRL
Rients Hendriks ovl voor 1829, huwt met Teetske Klazes op 14 jul 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1828
Rients Jacobs zie: Steensma
Rients Jacobs ovl voor 1832, huwt met Feikje Abrahams, kind: Jacob Rientses Steensma, geb ... ; BS huw 1831
Rients Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 85:0:0 voor 5 schiplast geleeverde kaas, 6 nov 1793, quit. no. 5 (GAH1793)
Rients Jans zie: van Velzen, de Wit
Rients Johannes zie: van der Meulen
Rients van der Meulen geb 1791 ... , ovl 9 feb 1817 HRL, meester wagenmaker, huw.get. bij J. van Zandvoort en G.J. vd Meulen, wonende te HRL, broeder bruid. 1814, zv Johannes vdM, en Grietje Rientses; BS huw 1814, ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk D-040, wagenmaker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk D-059, wagenmakerij; eigenaar is Johannes vd Meulen, 1814. (GAH204); geb 25 feb 1791, ged 13 mrt 1791 Grote Kerk HRL, zv Johannes van der Meulen en Grietje Rients; Rein v. d. M., Meester Wagenmaker, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Hendrikje Poppes, Vischvrouw, wonende te HRL
Rients Michiels ovl voor 1781; ged 23 nov 1749 Grote Kerk HRL, zv Michiel Rients en Marijke Tabes; wed. van R.M. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 39:11:0 wegens geleverde ijzercramerswinkelwaren, kwit. no. 33, 27 nov 1780. (GAH1111)
Rients Oepkes zie: Hilverda
Rients Paulus zie ook: Houtsma; geb 23 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL, zv Paulus Hansen en Japke Rientses; geb 2 mrt 1812, ged 15 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Paulus Hansen en Japke Rientses
Rients Pieters Douwe Heeres ende Marijke Abrahams, beide van HRL, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende wegens de Bruit R.P. dessevls Swager; huwang. HRL 1738
Rients Pijtters Tamme Hansen en Nelle Pijtters, beide van HRL, huw.aang. 10 nov 1736 HRL, comende voor de bruit desselvs Broeder R.P. ; huw.aang. HRL 1736; Carst Jansen en Hiske Pijtters, beide van dese Stadt, huw.aang. 10 nov 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder R.P. ; huw.aang. HRL 1736
Rients Pieters ovl 1760 HRL, huwt met Tjietske Piers, kind: Trijntje Rients, geb ... ; BS huw 1824
Rients Rientses ged 20 jun 1769 Grote Kerk HRL, zv Rients Isaks en Hijlkje Rientses
Rients Rintjes zie: Wagenaar; geb 12 sep 1776, ged 1 okt 1776 Grote Kerk HRL, zv Rintje Harings en Pietje Johannis; R.R. en Aukje Rinses, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL
Rients Ruurds zie: Bakker
Rients Sybrens zie: Hiddinga
Rients Symons huwt met Bontje Baukes, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en doe getrouwt; R.S. ende Bontie Baukes beide van HRL, koomende weegens de bruid Doeke Symons, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Rients Symons zie: Elsinga
Rients Sjerps/Seerps weesvoogden bet f. 56:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van R.S., Anne Wiltjes, Claas Jeltes, Cornelis Pieters en Servaas Willems, 4 jun 1782. (GAH1113); id. f. 135:15:0 zijnde het verdiende loon van R.S., 5 sep 1786. (GAH1118); i, f. 40:0:0, 21 may 1787. (GAH1119)
Rients Sjoerds zie: Ruurda
Rients Tekes ovl voor 1769, huwt met Sipkia Cornelis; zie aldaar
Rients Tjeerds woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rients Tjeerds huwt met Janke Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mei 1759; kind: Tjeerdt Rients, ged 27 apr 1760 Grote Kerk HRL; kind: Bens Rients, ged 19 apr 1763 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Rients, ged 26 nov 1765 Grote Kerk HRL
Rients Tjeerds Melle Lijkles ende Hijke Piers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.T., goede bekende, 4 jan 1794; ondertrouw HRL
Rients Tjerks R.T. ende Acke Douwes, beyde onder Almenum, koomende wegens de bruyd Jan Heyns, 30 Apr 1746; huwt met Akke Douwes, beyde van Almenum, sij zijn geproclameerd 1, 8 en 15 May 1746 en doen ook getrouwt
Rients Walings ged 16 jul 1765 Grote Kerk HRL, zv Waling Rechts en Antje Rients geb 1763 HRL, ovl 14 feb 1832 HRL, huwt met Joukje Jans vd Wal, kinderen: Antje Rients W, geb 5 dec 1806 HRL, Grietje Onrust, geb 1803 HRL; BS ovl 1832; 1847 overlijdens, ovl 1870, ovl 1879; R.W. ende Joukjen Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jan Jurjens, 11 may 1793; ondertrouw HRL; R.W. en Joukje Jans, beyde van HRL, en hebben de laatste afkondiging gehad den 26 may 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rients Watses zie: Abma
Rients Izacs huwt met Jetske Minnes, beide van HRL, geproclameerd de 26 jul en de 2-9 en getrout de 16 aug 1761
Rients Abrahams Tichelaar geb 1803 HRL, ovl 9 apr 1821 Franeker, boereknecht, wonende te Franeker, zv Abraham Rients T, en Maike Hendriks Plekker; BS Franeker ovl 1821
Rients Dirks van der Meulen gebruiker van wijk B-112, schipper; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204)
Rients Dirks de Wit geb 1792 Almenum, ovl 21 okt 1846 HRL, 1e huwt met Hinke vd Stok op 8 feb 1816 HRL, huw.afk. 28 jan en 4feb. HRL. en Almenum, kalkverkoper wonende te Almenum, 2e huwt met Jetske Jans Steinfort op 12 jun 1835 HRL, wijn werker, wonende te HRL, bierdrager in 1846, huw.get. bij G.D. Minnema en J.D. de Wit, broeder bruid. 1818, zv Dirk Rients dW, en Berber Jans BS huw 1816, huw 1818, huw 1835, ovl 1846; oud 46 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijnwerker, wijk B-074; VT1839; Wij Schout Officier van den Burgerlijke Staat der gemeente van Almenum, Certificeeren bij dezen dat de Huwelijks afkondigingen van: R.D. d. W., oud twee en twintig Jaren, Geboren, en woonagtig Onder Almenum, Meerderjarige zv Dirk Rientses de Wit, en van Boukje Jans van Dijk, beide in leven, en: Henke Ockes van der Stok, oud drie?ntwintig Jaren, weduwe van Klaas Norel, geb en woonagtig te HRL, Meerderjarige dv Ocke van der Stok, en van Geertje Pieters Scheltema, op den vierden Zondag, en achten-twintigste jan , en eerste Zondag, Vierde feb deses Jaars, hebbende plaats gehad, voor de Hoofddeur Van Ons Huis der gemeente, telkens des middags ten twaalf uren, Zonder dat daar tegen eenig Protest of Spiering is gedaan. Afgegeven te Almenum den 7de Febr. 1816; Wij Ondergetekenden Dirk Rients de Wit en Berber Jans Echtelieden, woonachtig onder Almenum Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onzen Zoon R.D. d. W. woonachtig te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met Hinke van der Stok, weduwe Klaas Norel, en mede woonachtig te HRL; mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester Van HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na Afloop der bij de Wet Vereischte Proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 23 jan 1816; inke van der Stok, weduwe van Klaas Norel, R.D. d. W. eigenaar van percelen nrs. 1252-1522 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 797, resp. huis, niets, huis erf en trasmolen, stal, resp. 50, 28, 280 en 20 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9, H45/T30, nihil, 9. (bron: Kad. Atl. Barr. dlen. HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1381 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 797, pakhuis en erf, 143 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Rients Feddes de Wit geb 5 feb 1809 Almenum, ovl 27 jun 1854 HRL; aan boord van zijn schip liggende in Stadsgracht, huwt met Akke Gerrits Munniks op 14 mei 1829 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1829, kalkbrandersknecht, wonende te HRL, Vst 4 feb 1854 uit Barradeel, schipper, zv Fedde Rients dW, en Jeltje Ages; BS huw 1829, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk D-170, supp wijk I-036 schip; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk G-206; VT1839
Rients Jacobs Steensma geb 21 sep 1800 Midlum, vo. voor 1869, huwt met Hendrika Paulus Faro, tasser en wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; bsha868ov, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Rients Jan van Velzen ovl 1803 Arum, huwt met Trijntje Harmens Smith, in leven kaaskoper, kind: Jan vV, geb 1800 Arum; BS huw 1827, ovl 1844
Rients Jans de Wit huwt met Grietje Feddes, kind: Fedde Rients dW, geb 1773 Midlum; BS huw 1827
Rients Michiels Rooda huwt met Lolkje Jakobs Bakker, kind: Marijke Rients Rooda, geb 8okt17 78, ged 18 okt 1778 Grote Kerk HRL
Rients Michiels Roorda R.M.R. en Lolkje Jakobs Bakker, beide van HRL, zijn, da driemalige proclamatien, waarvan de laatste geschied is den 17 jul 1778 HRL, ten zelfden dage getrouwd
Rients Oepkes Hilverda geb 1786 Franekeradeel, ovl 6 okt 1835 HRL, huwt met Trijntje Tabes Klaver, metselaarsknecht in 1835, huw.get. bij J.T. Klaver en A.H. van Benthem, schoonbroeder bruidegom, timmermansknegt, wonende te HRL, 1820, id. bij M. Bemmer en P.C. de Vries, 1820, dv Oepke H, en Tjietske Herres; BS huw 1820, ovl 1835; R.O.H. eigenaar van perceel nr. 839 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 291, huis en erf, 173 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Rients Paulus Houtsma zie ook: Rients Paulus; geb 23 nov 1809 HRL, zv Poulus Hansen H, en Japke Rientses; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811
Rients Rintjes Wagenaar geb 1777 HRL, ovl 29 apr 1848 HRL, 1e huwt met Sipkje Lieuwes op 13 mei 1798 HRL, 2e huwt met Aukje Rinsma op 21 mei 1809 HRL, 3e huwt met Tjerkje Brandij op 16 nov 1843 HRL, panbakker in 1848, huw.get. bij G.A. de Vries en H. Lieuwes, behuwd broeder bruid 1814, id. bij E.J. Schoon bergen en J. van Keulen, wolkammer 1835, doet overlijdensaangifte van Klaas Vettevogel in 1811, kinderen: Rintje Rients, geb 22 nov 1806 HRL, Lieuwe Rientzes W, geb 1802 HRL, Rintje Rients W, geb 1808 HRL, Sijke Rientses W, geb 30 sep 1804 HRL, zv Rintje Harings, en Pietje Johannes; huw Grote Kerk HRL 1798, 1809, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1808, BS ovl 1811, ovl 1813, huw 1814, ovl 1824, ovl 1827, huw 1835, huw 1843, ovl 1848; eigenaar en gebruiker wijk B-076, werkman, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wolkammersknecht, wijk B-076; VT1839; R.R.W. eigenaar van perceel nr. 211 te HRL, pannebakker, woonplaats HRL, legger nr. 761, huis, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Rients Ruurds Bakker zie ook: Rients Ruurds; geb 1765 HRL, ovl 18 mrt 1813 HRL, huwt met Ake Harkes vd Stok, ovl wijk A-206, kinderen: Ruurd Rientses B., geb 1796 HRL, Dieuwke Rienks B., geb 1799 HRL, Sjuke Rientses, geb 24 jun 1810 HRL, Antje Rientses, geb 28 jan 1806 HRL, Jurjen Rienkses, geb 10 nov 1804 HRL, Sieuwke Rienks B., geb 24 mrt 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1804, 1806, 1810, BS ovl 1813, ovl 1831, ovl 1848
Rients Sjoerds Ruurda huwt met Antje Christoffels Koster; BS Franeker ovl 1825
Rients Sybrens Hiddinga geb 3 apr 1747 Wijnaldum, ovl 19 jun 1823 Wijnaldum, 1e huwt met Beitske Sydses, 2e huwt met Janke Jans de Haan op 2 mrt 1788 Wijnaldum, 3e huwt met Klaaske Tiberius, landbouwer te Wijnaldum, een der hoogst aangeslagenen in 1811 (400,-), wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, kind: Jan Rientses H, geb 1796 Wijnaldum, zv Sybren Hannes, (gk), en Tryntje Rients; BS ovl 1851; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825, GJ ...
Rients Symons Elsinga huwt met Rinske Willems Bloemers, schoenmaker, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1838
Rients W Onrust gebruiker van wijk E-211, gleybakkersknegt; medegebruiker Johannes Ulberg, stalknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204)
Rients Watses Abma geb 5 jul 1795 Wijnaldum, boer, wonende Minnertsga/Sexbierum 1825; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Rients/Rienk Ruurds zie: Bakker; Rients R. en Aaltje Harkes van der Stok, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harke van der Stok, de vader, 22 dec 1792; ondertrouw HRL; Rients R. en Aaltje Harkes van der Stok, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 jan 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; Rienk Ruurds huwt met Aaltje Harkes, kind: Harke Rienks, geb 3 jun 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Sjuke Rienks, geb 24 aug 1810, ged 9 sep 1810 Grote Kerk HRL; kind: Ruurd Rienks, geb 23 feb 1793, ged 24 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Duuwke Rienks, geb 22 sep 1797, ged 8 okt 1797 Grote Kerk HRL
Rients/Rienks Isaaks huwt met Hijke Rientses, kind: Jetske Rientses, geb 22 feb 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL; huwt met Hijlkien Rienks, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 mei ende 2 jun en getrout de 9 dito 1765; kind: Isaak Rients, ged 15 apr 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkje R. ; kind: Jetske Rientzes, ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkien R. ; kind: Rients Rientses, ged 20 jun 1769 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkje Rientses
Rientske Rientses Wybe Pijtters van HRL, ende R.R. van Fraeneker, koomende weegens de bruid Harmen Jansen, weever tot HRL, 9 Aug 1749
Rigje Pieters Kummel geb 6 mrt 1792, ged 11 mrt 1792 Grote Kerk HRL, dv Pieter Kummel en Jantje Barends; Richje P.K., geb 19 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL, dv Pietyer Kummel en Janke Berends
Rigje Simons Haringa huwt met Hoite Ates Popinga, kind: Symon Hoites Popinga, ged 24 apr 1770 Grote Kerk HRL
Rigsje Hendriks Jan Minnes en R.H. beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs oom Haye Willems, 25 Feb 1747; huwt met Jan Minnes, beyde van HRL, geproclameerd den 26 feb en 5-12 mrt 1747 en ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Geeltie Jans, ged 15 jul 1760 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jans, ged 16 okt 1755 Westerkerk HRL; kind: Minne Jans, ged 8 sep 1750 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jans, ged 3 may 1748 Westerkerk HRL
Rigst Idses van Midlum, huwt met Jan Hendriks, van HRL, geproclameert de 23-30 apr de 7 en getrout met attestasie de 15 mei 1758
Rigstie Freerks huwt met Beernd Lucas, beide van HRL, geproclameerd de 27 jun en de 4 en getrout de 11 jul 1762
Rigstje Rommerts ged 2 okt 1770 Grote Kerk HRL, dv Rommert Rimmerts en Hiske Hoekes; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seventig is Gedoopt den Tweede okt Rigtje dv Rommert Rimmerts en Hiske Hoekes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816
Rigtie Gerrijts huwt met Ritske Keimpes, beide van HRL, geproclameerd de f. 7:14:21 mrt en getrout de 16 mei 1762; kind: Trijntje Ritskes, geb 9 mei 1774, ged 26 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Keimpe Ritskes, ged 30 aug 1763 Grote Kerk HRL, moeder als Rixtje G. ; kind: Geeske Ridskes, ged 17 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Ritskes, ged 28 jul 1767 grote Kerk HRL; kind: Gerrijt Ritskes, ged 26 jul 1768 Grote Kerk HRL; kind: Saake Ritskes, ged 19 mrt 1771 Grote kerk HRL
Rigtie Claases huwt met Hendrik Gerrijts, beide van HRL, geproclameert den 5-12 en getrout den 19 Janewari 1755
Rigtie Tijttes huwt met Harmen Jansen Breukers, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 May 1768
Rigtje Beernds Pier Jans en R.B., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 31 jan 1779 HRL; ten zelfden dage alhier getrouuwd; kind: Reintje Piers, geb 8 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL
Rigtje Benjamins zie ook: Brandij; geb 26 apr 1795, ged 12 may 1795 Grote Kerk HRL, dv Benjamin Willems en Trijntje Symens
Rigtje de Boer huwt met Jaitje vd Zee; BS ovl 1858
Rigtje de Boer oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-044; VT1839
Rigtje Dirks huwt met Jan Sijbes op 12 jul 1807 HRL, wonende te HRL 1807; huw Grote Kerk HRL 1807; Jan Siebes en R.D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 jun 1807; ondertrouw HRL
Rigtje Douwes ovl voor 1832, huwt met Pieter Pieters Dijkstra; BS huw 1831
Rigtje Everts zie: Wellinga
Rigtje Faber zie R.T. Spanjaar
Rigtje Folkerts Claas Clasen ende R.F. beide van HRL, komende voor de Bruit desselfs oom Bonne Beerns aldaar, en vertoonde de Bruidegom een Cedule van desselfs vader tot consent in deesen, 2 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Hendrik Klaases, ged 2 apr 1754 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Klaasen, ged 26 okt 1751 Grote Kerk HRL; kind: Antje Klaases, ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Klaases, ged 20 jul 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Rixje F. ; kind: Folkert Klaeses, ged 6 aug 1743 Grote Kerk HRL, moeder als Rixjen F. ; kind: Antje Claeses, ged 8 jan 1741 Grote Kerk HRL
Rigtje Gerlofs zie: Wates
Rigtje Harings huwt met Steffen vd Zee; BS ovl 1853
Rigtje Hartman huwt met Sjierk Jacobs Noordbeek; BS ovl 1846
Rigtje Hendriks ovl voor 1836 HRL, huwt met Huite Hendriks; BS huw 1835
Rigtje Jacobs zie: Dijkstra, Steensma, de Vrij
Rigtje Jacobs huwt met Ruurd van der Geest; BS ovl 1812; Ruurd van der Geest van Almenum en R.J. van Midlum, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 feb 1787 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van daar getrouwd den 11 feb 1787 HRL; kind: Trijntje Ruurds van der Geest, geb 27 apr 1788, ged 3 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Ruurds van der Geest, geb 6 may 1791, ged 9 aug 1791 Grote Kerk HRL
Rigtje Jans ovl voor 1813, huwt met Douwe Bientjes Buurstra; BS huw 1812
Rigtje Jelles begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 34; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rigtje Jeltes zie: Landman, van der Ley
Rigtje Johannes zie: de Jong, van Kampen, Muller
Rigtje Johannes Pieter Daniels ende R.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Jacobs, goede bekende, 21 apr 1792; ondertrouw HRL; Pieter Daniels en R.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 may 1792 HRL, en sijn getrouwd op den 13 daar aan volgende
Rigtje Klazen zie: de Vries
Rigtje Claases ovl 9 jul 1790 HRL, oud 68 jaar
Rigtje Claases huwt met Bouwe Hijlkes, zie ook Tjitske Bouwes; huwt met Bouwe Hijlkes, beide van HRL, geproclameert de 28 dec 1760 en den 4 en getrout de 11 Janewari 1761; kind: Hijlke Bouwes, ged 13 dec 1761 Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Bouwes, geb 28 mei 1773, ged 15 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Bouwes, ged 28 jun 1763 Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Bouwes, ged 26 feb 1765 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Bouwes, ged 14 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Bouwes, ged 26 nov 1769 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Bouwes, ged 13 aug 1771 Grote Kerk HRL
Rigtje Cornelis zie ook: Voordewind; Johannes Meyer en R.C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 20 jun 1807; ondertrouw HRL; geb 14 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Klaassen voor de Wind en Inskje Sjoukes
Rigtje Cornelis ovl 19 mrt 1728 HRL, oud 70 jaer
Rigtje Miedema geb 1780/84 Hartwerd, ovl 25 dec 1858 HRL, huwt met Jarig Huiter Renema zv Pieter M, en Grietje Jurjens Kierstra; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-067, supp wijk G-437
Rigtje Muller geb 2 aug 1804/07 Workum, ovl 9 jun 1886 HRL, huwt met IJsbrand Klazes Mulder, Vst 20 feb 1855 uit Oenkerk, A 23 dec 1856 Dokkum, Vst 16 dec 1857 uit Dokkum, dv Johannes Stephanus M, en Jetske Jaitzes vd Zee; BS ovl 1857; 1886 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005, wijk D-095, wijk F-147, wijk G-000, supp wijk E-326
Rigtje Piers zie: Blom, Schommelaar
Rigtje Pieters zie: Miedema, Voets
Rigtje Pieters geb 18 jul 1772, ged 2 aug 1772 Grote Kerk HRL, dv Pieter Sjoerds en Antje Tjeerds; geb 30 okt 1773, ged 2 dec 1773 Grote Kerk HRL, dv Pieter Sjoerds en Antje Freerks
Rigtje Pieters ovl 2 jan 1787 HRL, oud 61 jaar
Rigtje Pieters ovl voor 1853, huwt met IJsbrand Douwes Blanksma; BS ovl 1852
Rigtje Pieters huwt met Gerardus M?ller; BS huw 1814; kind: Johannes M?ller, geb 13 apr 1773, ged 18 apr 1773 Grote Kerk HRL; in het Jaar Een Duizend Sevenhondert drie en zeventig den 13 apr is geb Johannes zv Gerardus Muller en R.P. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 15 aug 1816
Rigtje Pieters geb 1773 ... , ovl 30 jan 1812 HRL, huwt met Jan Sijbes, ovl wijk G-237, gealimenteerd; BS ovl 1812
Rigtje Poppes zie ook: Valderpoort; geb 8 dec 1788, ged 25 dec 1788 Grote Kerk HRL, dv Poppe Geerts en Neeltje Jurjens; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en tachtig den Agtsten dec is Geboren Richtje dv Poppe Geerts en Neeltje Jurjens. Afgegeven op den Raadhuize te HRL den 16 jan 1815
Rigtje Rommerts zie: de Vries
Rigtje Rommerts mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker van wijk H-111, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Rigtje Rommerts mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Dirk Jans; BS ovl 1841
Rigtje Ruurds geb okt 1792 Huizum, ovl 7 apr 1818 HRL, huwt met Wiebe Germens vd Meulen; BS ovl 1818
Rigtje Sybrands zie: Wijkel
Rigtje Symons zie: de Groot
Rigtje Tietes ovl voor 1836 te Makkum, huwt met Wate Johannes; BS huw 1835
Rigtje Tjeerds zie: Spanjaar; Pieter Dirks ende R.T., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jetze Lenz, goede bekende, 24 nov 1787; ondertrouw HRL; Pieter Dirks en Rixtje T., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 dec 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Leentje Pieters, geb 5 nov 1791, ged 27 nov 1791 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Pieters, geb 2 jun 1793, ged 23 jun 1793 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Pieters, geb 14 okt 1795, ged 27 okt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Jan Pieters, geb 15 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den Tweede jun is Geboren Dirk, zv Pieter Dirks en R.T. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816; In Ondergetekende R.T. weduwe Pieter Dirks Wijngaarden, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toetestaan aan mijnen Zoon Dirk Pieters Wijngaarden bij mijnen Wijlen Man in echte Verwekt, om zich in het huwelijk te begeven met Jantje Meiles Faber weduwe Jan Groen, mede wonende te HRL. en heb ik deze met mijn Gewone handtekening Vertekend. HRL den 20 mrt 1816
Rigtje Valderpoort zie ook: Richtje Poppes; geb 1789 HRL, ovl 16 apr 1827 HRL, huwt met Jurjen Smit op 2 feb 1815 HRL, huw.afk. 22 en 29 jan 1815, dv Poppe Geerts V, gen Neeltje Jurjens; BS huw 1815, ovl 1827; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, behooren tot de Huwelijksacte van Jurjen Berends Smit en R.P.V. dato 2 Febr: 1815 op Fol. 7 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Rigtje van der Vleugel oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-036; VT1839
Rigtje Wellinga geb 7 okt 1810 HRL, dv Evert W., en Jantje Jurjens, na 1880 niet meer gevonden; dopen Grote Kerk HRL 1810, bev.reg. HRL 1851 wijk C-079; geb 7 okt 1810, ged 28 okt 1810 Grote Kerk HRL, dv Evert Wellinga en Jantje Jurjens
Rigtje Wytzes ovl jan 1802 HRL, huwt met Folkert Jennes Bakker; BS huw 1826, ovl 1828; kind: Wytse Folkerts, geb 28 feb 1783, ged 25 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Willemke Folkerts, geb 25 okt 1786, ged 21 nov 1786 Grote Kerk HRL; kind: Wytske Folkerts, geb 20 aug 1789, ged 1 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jacobje Folkerts, geb 21 okt 1791, ged 8 nov 1791 Grote Kerk HRL
Rigtje Willems huwt met Harmen Geerts, kind: Geert Harmens, geb 16 apr 1773, ged 30 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Harmens, geb 12 mrt 1777, ged 25 mrt 1777 Grote Kerk HRL
Rigtje Wouters ovl voor 1814, huwt met Thijs Gijssens Kussendrager; BS huw 1813; kind: Gies Tijsses, geb 16 jan 1781, ged 11 feb 1781 Grote Kerk HRL; vader als: Tijs Gieses; kind: Andries Tyses, geb 10 aug 1782, ged 27 aug 1782 Grote Kerk HRL, vader als: Tys Gieses; kind: Rein Tysses, geb 13 okt 1783, ged 28 okt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Daniël Tyses Kussendrager, geb 3 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Tysses Kussendrager, geb 16 nov 1786, ged 5 dec 1786 Grote Kerk HRL
Rigtje Wouters van HRL, huwt met Hilbrand Saepes van der Meulen, van Leeuwarden, geproclameerd de f. 3:10:17 en doe met Attestasie getrouwt 1771; ovl 23 jun 1788 HRL, oud 51 jaar
Rigtje IJdes zie ook: de Groot; geb 27 jan 1795, ged 10 mrt 1795 Grote Kerk HRL, dv IJede Jurjens en Rinske Willems
Rigtje Yedes Steven Damast en R. IJ., beide van HRL, zijn, na driemaalige proclamatie, waarvan de laatste geweest is op den 3 mei 1778 HRL, en den zelfden dag in den huw Staat bevesigd
Rigtje Benjamins Brandij zie ook: Richtje Benjamins; geb 26 apr 1801 HRL, ovl 24 jan 1829 HRL, huwt met Bouwe Symons van Hoek op 10 mrt 1822 HRL, huw.afk. 24 feb en 3 mrt 1822, ged 18 mei 1801, N.H., dv Benjamin Willems en Trijntje Simons; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, ovl 1829, ovl 1844
Rigtje Cornelis Voordewind zie ook: Richtje Cornelis; geb 8 dec 1789 HRL, ovl 19 sep 1868 HRL, huwt met Johannes Meyer op 5 jul 1807 HRL, A 31 mei 1862 Almenum, ovl wijk G-314, N.H., dv Cornelis V, en Imkje Sjoukes; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-045, 47, 95, wijk E-203, wijk F-112, wijk G-072, supp wijk B-207; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-025; VT1839; geb 14 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Klaassen voor de Wind en Inskje Sjoukes
Rigtje Fransen van der Vorm geb 1769 HRL, ovl 20 aug 1826 HRL, huwt met Elias Gerrits Bijlsma; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1807, BS ovl 1826
Rigtje Gerlofs Water geb 1805 HRL, ovl 10 dec 1830 HRL, naaister, ongehuwd, dv Gerlof Wates en Grietje Willems Steenbergen; BS ovl 1830
Rigtje Jacobs Dijkstra ovl 19 mrt 1808 onder Almenum, huwt met Jurjen Hendriks Geuker; BS geb 1822, 133ov, ovl 1847
Rigtje Jacobs Steensma gebruiker van wijk G-173, moeder; medegebruiker Bouwe Hielkes Tader, vader; eigenaar is Geref. Diaconie, Diaconiehuis, 1814. (GAH204)
Rigtje Jacobs de Vrij ovl voor 1857, huwt met Gerrit Bartels vd Werff op 3 okt 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1856
Rigtje Jeltes Landman ovl 18 mrt 1802 HRL, huwt met Hermanus Anthoons Beuker, in huwelijksakte zoon Anth. Harmens B. geslnm ''Epkes''; BS huw 1823, ovl 1869, BS Franeker huw 1814
Rigtje Jeltes van der Ley geb 1810 ... , ovl 25 dec 1813 HRL; wijk H-233, dv Jelte Doekes vdL en Leena Gerhardus (Mulder); BS ovl 1813
Rigtje Johannes de Jong geb 1809 Makkum, huwt met Andries Molenaar, en huwt met Gerardus Berends Arink op 12 mei 1836 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, Rooms Katholiek, winkelierse, dv Johannes Johannes dJ, en Pietje Jelmers vd Zee; BS huw 1836, ovl 1840, ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk G-299; oud 30 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-077; VT1839
Rigtje Klazen de Vries geb 1789 HRL, ovl 17 dec 1831 HRL, huwt met Willem Faber, dv Klaas Gerrits dV, en Johanna Everts; BS ovl 1831
Rigtje Piers Blom geb 1783 Makkum, ovl 8 feb 1855 HRL, huwt met Sjoerd Obbes Schaafsma, Nederlands Hervormd dv Pier B., en Jeltje Sijtses; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-026; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-024; VT1839
Rigtje Piers Schommelaar begraven aan de noordkant vd kerk tot Makkum, 28 aug 1811 Makkum, kind Lieuwe Nicolaas van Dijk, geb 1786 Makkum, in huwelijksakte alleen bekend met de naam ''Rigt'', begraven onder de naam ''Schommelaar'' dv Akke S; begraafboek kerkhof Makkum, BS huw 1821, ovl 1838
Rigtje Pieters Andringa Rieland Mulder en R.P.A., zijnde de laatste der drie Zondagsproclamatien geschiedt 12 jul 1772 HRL. en toen getrouwt
Rigtje Rommerts de Vries geb 1770 HRL, ovl 18 apr 1836 HRL, huwt met Pieter Luitjes Faber op 9 mei 1816 HRL, huw.afk. 21 en 28 apr 1816, dv Rommert Rimmerts dV, en Hiske Foekes de Haan; BS huw 1816, ovl 1836
Rigtje Simons de Groot geb 7 jul 1810 HRL, dv Symon IJpes dG, en Frouwkje Kussendrager; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 7 jul 1810, ged 24 jul 1810 Grote Kerk HRL, dv Simon IJpes de Groot en Froukje (= Sjoukje), Kussendrager
Rigtje Simons Nauta Auke Luitjes Faber en R.S.N., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 5 jul 1806; ondertrouw HRL
Rigtje Sybrands Wijkel geb 23 jun 1797 Weidum, ovl 27 apr 1863 HRL, huwt met Reinder Steeksma op 3 jun 1821 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei HRL. en 20 en 27 mei 1821 Barradeel, wonende te Almenum, N.H., ovl wijk E-145, dv Sijbrand W, en Aafke IJlstra; BS huw 1821, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk E-179, wijk F-179, wijk H-250, wijk I-015, 16; oud 42 jaar, Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk F-153; VT1839
Rigtje Sybrens de Boer ovl 8 sep 1801, 33 jaar, huisvrouw van Johannes T. Stoef, Westerkerk HRL; vdGaast begraaflijst; Johannes Tijsen Stoef ende Rigtje Sijbrens de B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tijs Stoef des bruidegoms vader, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; begraven Kleine Kerk, Klein Kerkhof, regel 2, nr. 29; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Johannes Thijsses Stoef en R.S. de B., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 may 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Tijs Johannes Stoef, geb 12 mrt 1794, ged 30 mrt 1794 Grote Kerk HRL; Geextraheerd uit het Grafboek van de Westerkerk der Stad HRL. In het jaar Een duizend agt hondert en een op den 14 sep is in de Westerkerk begraven in het Graf nr. 29 Reg. 2 R.S. d. B. huisvrouw van Johannes Thijssen Stoef. HRL den 30 aug 1816
Rigtje Tjeerds Spanjaar geb 1758 Franeker, ovl 4 mei 1829 HRL, huwt met Pieter Durks Wijngaarden, N.H., dv Tjeerd Pieters S, en Leentje Sijbouts; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1829, ovl 1835, ovl 1846; toegenaemd SPANJAERT, SIJBREN JOCHUMS
Rigtje W Bijlsma oud 67 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk I-022; VT1839
Rigtje Willems Ploeg Harmen Geerts Loukam en R.W.P., na vorige proclamatien, waarvan de laatste is geweest op heden 10 mei 1772 HRL, zijn de 10 dezer getrouwt
Rigtje Ydes de Groot geb 1795 HRL, huwt met Bart Herkes vd mei op 8 feb 1827 HRL, huwelijksafkondigingen 28 jan en 4 feb 1827, naaister, dv IJde Jurjens dG, en Rinske Willems; BS huw 1827
Rigtje/Rixtje Fransen zie: van der Vorm; Elias Gerrijts Bijlsma ende R.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sjoerd Sippes, deszelfs familie, 4 may 1793; kind: Gerrit Elias, geb 29 apr 1794, ged 27 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Elias, geb 13 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL; kind: Martijntje Elias, geb 21 may 1798, ged 10 jun 1798 Grote Kerk HRL; Wij ondergeschrevenen Elias Gerrijts Bijlsma en R.F. Echtelieden te HRL, verklaaren bij deezen te consenteeren en toe te staan, aan onzen minderjarige dogter Aukje Elias Bijlsma, om zich in het Huwelijk te begeven, met Johannes Jacobus Kerkhoven varendsgezel meede alhier, meerderjarige zv Jacobus Pieters Kerkhoven en Janke Eeuwes van der Heide, Echtelieden meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenoomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop derzelven in den Huwelijke staat te worden bevestigd. HRL den 7 Sept. 1816; Ik ondergetekende Janke Eeuwes van der Heide huisvrouw van Jacobus Pieters Kerkhoven Coopvaardij Kapitein te HRL, verklaar bij deezen te consenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon Johannes Jacobus Kerkhoven varendsgezel meede aldaar, om zich in het Huwelijk te begeven met Aukje Elias Bijlsma, dogter van Elias Gerrijts Bijlsma. mr. Blikslager en R.F. Echtelieden ten gemelden Steede, mogende alzoo lijden, dat dezelve door de Heer Presdt Burgemeester deeze Stad in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop derzelver in den Huwelijken Staat te worden bevestigd, geschiedende dit consent door mij alleen uit hoofde mijn man Zeevarende is, en in den onmogelijkheid is om deszelfs wil te verklaren. HRL den 7 Sept. 1816; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en negentig den 13 jan is Geboren: Aukje dogter van Elias Gerrijts Bijlsma en R.F. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 sep 1816
Rigtsie Benjamins van HRL, huwt met Willem Lammerts van Franequer, geproclameerd de 3-11 en getrout met attestatie de 17 mei 1761; kind: Johannes Willems, geb 30 mrt 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Willems, geb 3 mei 1774, ged 17 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Willems, geb 3 nov 1777, ged 25 nov 1777 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Willems, ged 28 feb 1762 Westerkerk HRL; kind: Rinske Willems, ged 30 okt 1763 Westerkerk HRL; kind: Benjamin Willems, ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Willems, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL
Rigtsje Gerbens huwt met Gerardus Veldt, beyde van HRL, geproclameerd den 9, 16 en 23 apr 1752 en den 30 dito getrouwd
Rigtsje Jacobs huwt met Jan Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 Februa 1743 en doe ook getrouwt; Jan Jansen ende R.J., beide van HRL, komende voor de bruid Pijter Reinders, 2 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL
Rigtsje Jetses huwt met Poulus Beernts, kind: Johannis Poulus, ged 16 aug 1742 Westerkerk HRL
Rigtsje Jetses ovl voor jul 1781; rentmeester van het weeshuis ontv f. 21:11:12 vd weesvoogden spruytende uyt een ervenis van Pieter Simons uyt zijn moeis R.J. boedel, 17 jun 1781. (GAH1112)
Rigtsje Pieters huwt met Jurjen Baukes, indertijd echtelieden te HRL; BS ovl 1830
Rigtsjen Dirks Wijngaarden huwt met Albert Beerents Cuyter, beyde van HRL, sijn geproclameert den 13-2027 mrt en getrouwt de 3 apr 1740 in de Westerkerk Albert Beernts Cuyters ende R.D.W. beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs vader Dirk Clasen Wijngaerden, 12 mrt 1740 fiches ondertrouw N.H. HRL
Rijckeltje Rijkels zie: Postma
Rijckeltje Rijckels Postma huwt met Tjerk Bruinsma; BS huw 1816; Compareerden, voor mij, Pieter van Lee, Openbaar Notaris, residerende te Haarlem, Hoofdplaats van het Arrondissement van deelve Naam, in de Provintie Holland Noordergedeelte, Tjerk Ages Bruinsma, Schipper en R.R.P., Echtelieden de vrouw ten dezen met hare man geadsisteerd, woonende op de hoek van de Korte Brug en Burgwal, Wijk L Nummero 256, binnen deze Stad; dewelke bij deze tegenwoordige Acte hebben erkend hunne formeele toestemming en Consent te geven, dat hunne zoon Rijckel Tjerks Bruinsma een Huwelijk aangaa met alle de formaliteiten daar toe volgens de Wetten Vereischt, met Renke B. te HRL in Vriesland woonachtig, Waar van Acte; Aldus gepasseerd te Haarlem waarvan ter woonstede van de Comparanten in tegenwoordigheid van Gust Hendriks Zuntz Gepensioneerd Militair en Dirk Willems onderwijzer, beide binnen deze Stad woonachtig als Getuigen in dezen verzogt, dezen Zeventienden jan achtien honderd en zestien, en hebben de Comparanten, benevens de Getuigen en mij Notaris, na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte geteekend, Welke ten verzoeke van de Comparanten is uitgegeven aan Brevet; de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem, verklaart bij dezen dat de twee Huwelijks afkondigingen van: Rijckele Tjerks Bruynsma, oud negen twintig Jaren, Schipper, geb te IJst, wonende aldaar, meerderjarige zv Tjerk Bruynsma en R.P., Echtelieden, mede aldaar woonachtig, en: Rinske Bouwes, oud Vijf & twintig Jaren, Winkelierster, geb en wonende te HRL, meerderjarige dv Bouwe Jacobs en Akke Cornelis, beide overleden. ? Alhier te Haarlem behoorlijk Zijn geschied, namelijk de eerste op den Agt & twintigste der vorige en de tweede op den Vierde dezer maand, beiden des voormiddags ten half twaalf uren Zonder dat daartegen eenige verhindering is ingekomen. Haarlem den Zevende feb 1800 & Zestien; In het Jaar Een Duizend agt honderd en Negen, den Vijftiende feb is te Haarlem ged Rijckel, waarvan ouders zijn Tjerks Bruynsma & R. Posma, Zijnde bejkens voormeld Doopboek geb te IJlst den Zesde nov Zeventienhonderd Zeven & tagtig. Haarlem den Zeventiende jan 1800 & Zestien
Rijckert Klaassen zie: Frey
Rijckert Klaassen Frey geb 1798 Neermoer, Oostfriesland, ovl 30 jan 1835 HRL, huwt met Jourke Jacobus Zijstra, schoenmakersknecht, zv Klaas Alting, (gk), en Antje Frey (gk); BS ovl 1835
Rijenck Aenskes ovl 17 aug 1656, 47 jaar, huisvrouw van Ieppe Mijennerdts; vdGaast begraaflijst
Rijk Hendriks ged 3 aug 1745 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Hendriks en Trijntje Rijks
Rijk Klazes zie: Beers
Rijk Klazes Beers huwt met Janke Grouwstra, kinderen: Petronella geb 1801/02 Leeuwarden, Dieuwke B., geb 16 mei 1805 Leeuwarden; BS ovl 1853; 1867 overlijdens
Rijk Pieters Pegman geb 19 jan 1788 HRL, inschrijfnummer 1159, 126 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; geb 19 jan 1789, ged 27 jan 1789 Grote Kerk HRL, zv Pieter Pegman en Antje Ales
Rijke Harmens ged 17 jan 1741 Grote Kerk HRL, zv Harmen Rijkes en Maeike Jacobs
Rijkele Horatius Geeft met Eerbied UEd:agtb te kennen Hiske Rijkeles vrouw van Horatius van Zeist, in deesen met dezelve gesterkt, dat de supplnte wel geneegen is haer bediening als stoelbewaarster van de Kleine Kerk alhier te transporteren op haar zoon R.H., zijnde een persoon uyt sig selfs incapabel om sijn kost te winnen, dewelke derhalwen deese overdragt geerne siet, dog daer van niets kunnende geschieden buyten UEd:Achtb:gunst:addresserende sig derhalwen aan de tafel van UEd:agtb:ootmoedig versoekende UEd:agtb, gelieven R.H. aan te stellen in plaats van sijn moeder Hiske Rijkeles tot meede ordrs stoelbewaarder van de kleine Kerk alhier op daer toe staande pligten en voordeelen, beloovende R.H. den Eed van getrouwigheid te doen, quo facto en was get:B:Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert mits deesen R.H. tot stoelbewaarder van de kleine Kerk op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staande mits doende den Eed van getrouwigheid:actum den 6 jul 1746 was geteekend Junius Munter, Ter ordtie van de magistr M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heeden den 6 jul 1746 heeft R.H. den Eed als stoelbewaarder in de kleine kerk gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr Bretton Actum den 6 jul 1746. In kennisse van mij secrts was get: M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rijkele de Jong geb 1781 Pekela, ovl 24 feb 1839 HRL, 1e huwt met Aaltje Klases vd Wal, 2e huwt met Jeltje Klases Visser, werkman in 1839, zv Riekele dJ, (gk), en Engeltje Hendriks (gk); BS ovl 1839; 1844 overlijdens
Rijkele Riekeles zie: de Jong
Rijkert Jansen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 66:11:0 terzaake leverantie van turf, met arbeidsloon, quit. no. 6, 16 aug 1788. (GAH1120)
Rijkje Bees zie: Bijlsma
Rijkje Bijlsma geb 1803 Workum, huwt met Wiebren van Klaarbergen op 19 mei 1831 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, dv Bee Sijbrens B, en Meine Lolkes Jorna; BS huw 1831
Rijkje Fontein geb 21 nov 1786 War bij Franeker, ovl 15 feb 1860 HRL, huwt met Sijbrand Tjallingii op 24 mei 1807 Sexbierum, wonende te Sexbierum 1807, dv Pieter F, en Catharina Fontein; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-017; Sijbrand Tjallingii van HRL. en R.F. van Sexbierum, zijnde de aangave geschied door de advokaat Jacob Hanekuyk, onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod, 15 may 1807; ondertrouw HRL; oud 53 jaar, geb Franeker (!)en wonende te HRL. 1839, wijk D-014; VT1839
Rijkje Gerrits ged 9 jan 1748 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Roelofs en Rimke Jans
Rijkje Huidekoper geb 11 dec 1725, ovl 8 mei 1761, 35 jaar, huisvrou van F. Fontein, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Rijkje Jans huwt met Hendrik Everts Huiving; BS ovl 1831
Rijkje Jans geb 18 nov 1793, ged 10 dec 1793 Grote Kerk HRL, dv Jan Ages en IJtje Epkes
Rijkje Lambsma geb 7 okt 1765 Tzummarum, ovl 16 mrt 1823 HRL, huwt met Haye Tuinhout op 31 mrt 1799 Minnertsga, komt van Minnertsga, dv Taekele Simons L, en Dina Huidekoper; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1823, huw 1826
Rijkje Pieters zie: Fontein
Rijkje Taekeles zie: Lambsma
Rijkle Jans turfleverancier 1741
Rijkle Tjerks zie: Bruinsma
Rijkle Tjerks Bruinsma geb 12 nov 1787 IJlst, ovl 31 mei 1821 HRL, huwt met Rinske Bouwes op 15 feb 1816 HRL, huw.afk. 28 jan en 4 feb 1816, schipper, wonende te Haarlem, zv Tjerk B, en Rijckeltje Rijckels Postma, winkelier in 1821, vlgs ovlakte 1 kind; BS huw 1816, ovl 1821; Compareerden, voor mij, Pieter van Lee, Openbaar Notaris, residerende te Haarlem, Hoofdplaats van het Arrondissement van deelve Naam, in de Provintie Holland Noordergedeelte, Tjerk Ages Bruinsma, Schipper en Rijckeltje Rijckels Postma, Echtelieden de vrouw ten dezen met hare man geadsisteerd, woonende op de hoek van de Korte Brug en Burgwal, Wijk L Nummero 256, binnen deze Stad; dewelke bij deze tegenwoordige Acte hebben erkend hunne formeele toestemming en Consent te geven, dat hunne zoon Rijckel T.B., een Huwelijk aangaa met alle de formaliteiten daar toe volgens de Wetten Vereischt, met Renke Bouwes te HRL in Vriesland woonachtig, Waar van Acte; Aldus gepasseerd te Haarlem waarvan ter woonstede van de Comparanten in tegenwoordigheid van Gust Hendriks Zuntz Gepensioneerd Militair en Dirk Willems onderwijzer, beide binnen deze Stad woonachtig als Getuigen in dezen verzogt, dezen Zeventienden jan achtien honderd en zestien, en hebben de Comparanten, benevens de Getuigen en mij Notaris, na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte geteekend, Welke ten verzoeke van de Comparanten is uitgegeven aan Brevet; de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem, verklaart bij dezen dat de twee Huwelijks afkondigingen van: R.T.B., oud negen twintig Jaren, Schipper, geb te IJst, wonende aldaar, meerderjarige zv Tjerk Bruynsma en Rijckeltje Postuma, Echtelieden, mede aldaar woonachtig, en: Renske Bouwes, oud Vijf & twintig Jaren, Winkelierster, geb en wonende te HRL, meerderjarige dv Bouwe Jacobs en Akke Cornelis, beide overleden. ? Alhier te Haarlem behoorlijk Zijn geschied, namelijk de eerste op den Agt & twintigste der vorige en de tweede op den Vierde dezer maand, beiden des voormiddags ten half twaalf uren Zonder dat daartegen eenige verhindering is ingekomen. Haarlem den Zevende feb 1800 & Zestien; Extract uit het Doopboek der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente binnen Haarlem; In het Jaar Een Duizend agt honderd en Negen, den Vijftiende feb is te Haarlem ged Rijckel, waarvan ouders zijn Tjerks Bruynsma & Rijckeltje Posma, Zijnde bejkens voormeld Doopboek geb te IJlst den Zesde nov Zeventienhonderd Zeven & tagtig. Haarlem den Zeventiende jan 1800 & Zestien
Rijnerd Wilkes Uit 1633 weten we ''Lammert Warners, soltsieder en burger hopman als personele crediteur van wijlen R.W. bekenne midis deesen ontvangen te hebben uyt handen van Burgemeester Jelle Jaspers Bennema en Rinnert Oedses als commissaris over de voorseide R. desolutie boel de summa van drie ende veerticg caroli guldens ende sestien stuivers, dat in volle betaeling van de ses tonnen solt''. Zie verder het verhaal bij Lammert Warners. Bron: HRL. Crt van 13 nov 1981/J. Wobma
Rijnskje Foppes ovl 7 nov 1807 Bolsward, huwt met Dirk Tjietses; BS huw 1820, ovl 1868
Rika Ambrosius zie: Dorhout
Rika Dorhout geb 6 aug 1800 HRL, ged 24 aug 1800, N.H., dv Ambrosius D, en Margaretha Jacoba van Bolhuis; dopen Grote Kerk HRL 1800
Rikje Haeyes ged 22 jan 1743 Grote Kerk HRL, dv Haeye Boeles en Trijntje Fransen
Rikje Minnes huwt met Klaas Hendriks, kind: Aaltje Klaases, geb 26 aug 1789, ged 8 sep 1789 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Claases, geb 1 jul 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Antje Klaases, geb 15 mrt 1796, ged 28 mrt 1796 Grote Kerk HRL
Rikje Pieters huwt met Klaas Hendriks; BS ovl 1827
Rikjen Eecoma Sjoerd Glastra van Blokzijl ende R.E. van HRL, komende weegens de bruydegom en bruyd weedersijdse vaeders, 16 Apr 1746
Rikjen Gerbens ende Pieter Aris, beide van HRL, huw.aang. 9 Aprillis 1735 HRL, komende voor de bruid Gerben Ates, desselfs vaeder; huw aang. HRL 1735; huwt met Pieter Aris, kind: Ale Pieters, ged 16 jun 1743 Westerkerk HRL; kind: Arjen Pieters, ged 18 jan 1742 Westerkerk HRL; kind: Gerben Pieters, ged 8 sep 1740 Westerkerk HRL; Geeft met eerbied UEd:Achtb:te kennen Sipke Nauta Burger Faandrik en Strandmeester binnen HRL als vader en Wettige Voorstander over sijn minderjarige Dogter Foekjen Nauta dat door ''t versterven van Goykjen Pijters is vacant geworden een turfmeetsters bedieninge, waar meede hij supplnt geerne soude sien dat sijn gemelde dogter meede bevoorregt mogte worden; maer aangesien dit niet anders als met UEd:Aghtb:consent kan geschieden, soo versoekt den supplnt:dat UEd:Aghtbh:de vacante turfmeetsters bedieningh van Goykjen Pijtters gelieven te vervullen met sijn Dogter Foekjen Nauta op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staande en aanbehoorende; en aangesien de origle supplnte Foekjen Nauta niet capabel is deese bedieningh selfs te bekleeden soo werd UEd:Agthb:versogt om te consenteeren dat deese bedieninge als substituit door R.G. vrouw van Pijtter Aris magh werden waargenoomen quo facto (:get:) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraat accordeert de supplnt sijn versoek en steld mits deesen aen tot meede ordrs turfmeetster Foekjen Nauta op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staande en behoorende en geduirende de minderjarigheit van gemelde Foekjen Nauta dat deese bedieninge door R.G. als subst turfmeetster werde waargenomen mits doende den Eed daar toe staande Actum den 30 mrt 1746 (:get:) Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de magistr:abs:sec:R. de Swart, gesw:clercq. ; Onder stonde; Op dato als booven heeft R.G. den Eed van getrouwigheit als subst. turfmeetster deeser Steede in handen van de Hr. Presid. Burgemr. W:Jelgersma, gepresteerd, onder stonde, In kennisse van mij abs:sec: R.J. de Swart gesw:clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:Agtb:te kennen Fijke Everts vrouw van Jan Beernts, arbeyder, met deselve gesterkt, dat Foekjen Nauta ''t Dogtertie van de Strandmeester Sipke Nauta ruim een jaer geleeden door UEd:Achtb:is gebeneficieert geworden met de bedieninge als turfmeetster binnen deese Stad, ''t geen door R.B. in leeven huisvrouw van Pijtter Arie Dreyer is waergenoomen, maar door haar versterf koomende te vervallen, met welke vacante post de supplnte tot ondersteuning van haar arm huisgesin geerne wenst bevoorregt te worden, en waerteegen gedaghte Sipke Nauta ook niets heeft, dog buiten toestemmingh van UEd:Achtb: niet kunnende geschieden, soo addresseert sij haar mits deesen tot UEd:Agtbh:Ootmoedigh versoekende UEd:Achtb:gelieven te permitteeren dat Fijke Everts het Turfmeeten van Foekjen Nauta als substituit magh waerneemen quo facto (get:) B. Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek ten reqte gedt steld mits deesen tot subst turfmeetster aen Fijke Everts om die bedieninge inplaets van Foekjen Nauta waer te neemen geduirende de Laestgenoemde haer minderjaerigheit, mits doende den Eed van getrouwigheit daer toe staende, Actum den 3 jul 1747. (Onder Stonde en was get:) And:Pijtters de Boer, Ter Ordtie van de Magistr abs:sec:R:J:de Swart gesw:Clercq; (Onder Stonde); Op heeden den 5 jul 1747 heeft Fijke Everts den Eed van getrouwigheit als subst turfmeetster deeser Steede in handen van de Hr. Presid:Burgemr And:P:de Boer gepresteerd actum uts:In kennisse van mij abs:sec:(:get:) R:J:de Swart, gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rikse Hindriks Extract uit het Doop Protocol gehouden bij de Predikant der Hervormde Gemeente van de Wildervank en thans berustende ter Griffie van dezelve Gemeente. In het jaar Een duizend zeven hondert vijf en tachtig den vijftiende nov is ged Klasien dv Hindrik Jakobs en R.H. Afgegeven door de Schout van de Gemeente Wildervank den 16 Mei 1800 vijftien
Rimke Jans huwt met Gerrit Roelofs, kind: Rijkje Gerrits, ged 9 jan 1748 Grote Kerk HRL
Rimke Jans Harmen Hendriks en R.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 22 aug 1773 HRL, en toen getrouwd
Rimke Lamberts zie: Rimkema
Rimke Martens zie: Pannebakker
Rimke Romkes R.R. en Akke Douwes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rimke Sytses huwt met Tjepke Pijters, beyde van HRL, geproklameerd den 11 mrt en den 18 dito en den 25 dito en den 17 apr 1753 getrouwdt
Rimke Tonkes zie: Komst
Rimke Wopkes zie: Kleinvogel; R.W. tot Molquerum ende Foek Broers van HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door Jouke Jelles met vertooninge van genoegsaeme geschitfte in deesen, met een gebodt inde Week, 6 Mrt 1751; ovl HRL voor 1828, huwt met Stijntje Barends en huwt met Foekje Broers, kinderen: Broer Remkes de Vries, geb 1768 Molkwerum, Wopke Rimkes Kleinvogel, geb 1769 ... ; BS huw 1827, ovl 1838; kind: Neeltje Rimkes, ged 18 aug 1771 Grote Kerk HRL; Broer Remkes ende Aukjen Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruidegom gecompareerd deszelfs vader R.W. en wegens de bruid de vader Jan Michiels, 31 jul 1790; ondertrouw HRL; ovl 12 may 1791 HRL, oud 65 jaar; weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rimke Lamberts Rimkema geb 1803 Sneek, ovl 23 mei 1843 HRL, huwt met Jetske Jans Bakker op 6 mei 1830 HRL, wonende te HRL, huw.get. bij E.J. Wagenaar en M. Rimkema, kantoorbediende, wonende te HRL, 1840, id. bij J.H. van Drooge en A.L. Rimkema, (2x gk), broeder bruid. 1842, zv Lambert Rimkes R, en Sjoukjen Lijkles Venema; BS huw 1830, huw 1840, huw 1842, ovl 1843, ovl 1855
Rimke Martens Pannebakker huwt met Trijntje Paulus Hogerhuis, onbekend waar de vader zich ophoudt in 1812, kinderen: Paulus, geb 1804 HRL, Baukje Rinnerts(P), geb 1805 HRL, Klaaske P, geb 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, BS ovl 1812, ovl 1849, ovl 1867
Rimke Wopkes Kleinvogel geb 1800 HRL, huwt met IJtje Jacobs dekker op 5 aug 1827 HRL, huw.afk. 15 en 22 jul 1827 HRL, zeeman, zv Wopke Rimkes K, en Trijntje Klazes de Beer; BS huw 1827, ovl 1839; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; VT1839
Rimkje Meyes ged 14 jan 1749 Grote Kerk HRL, dv Meye Sakes en Antje Claases
Rimkje Simons ged 10 okt 1752 Grote Kerk HRL, dv Simon Sjoerdts en Antje Willems
Rimkjen Jacobs Cornelis Dirks van HRL, ende R.J. van Tzummarum, comparerende de Bruidegom met een attestatie dat de huwelijksgebooden tot Tzummarum waren aangeschreven11 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL; kinderen: Grietje en Gadtske Corneelis, beiden ged 17 apr 1740 Westerkerk HRL, dv Corneelis Dirks en Romkje Jacobs
Rimmer Jacobs zie: Schipper
Rimmer Jacobs Schipper huwt met Anke ... , kind: Trijntje, geb 1784 Kimswerd; BS ovl 1856
Rimmert Ages ged 25 mei 1758 Westerkerk HRL, zv Age Klaassen en Leentje Gerbens
Rimmert Bernardus geboortig van Balk, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van T.S. Stephany als Commissaris op za. 19 mei 1789. (burgerboek)
Rimmert Dirks ged 3 nov 1757 Westerkerk, gelijk met Anne Dirks, zv Dirk Annes en de ovl Riemke Heeres
Rimmert Gerrijts ovl voor 1815; zie: Hogenburg; wed. R.G. gebruiker van wijk C-100, eigenaar is Jan Groen, 1814. (GAH204); R.G. en Aaltje Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kinderen: Gerrit en Geertje Remmerts, tweelingen, geb 25 may 1784, ged 8 jun 1784 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Rimmerts, geb 13 may 1788, ged 3 jun 1788 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en tachtig den Agttiende mrt is Geboren Wendeltje dv R.G. en Aaltje Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 2 May 1815
Rimmert Gerrijts Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negen en tachtig den Agttiende jun is Geboren Robijn zv R.G. en Antje Robijns. Afgegeven Op den Raadhuize binnen HRL den 2 May 1815
Rimmert Huberts ontv v rentmeester van het Weeshuis f. 5:19:0 weegens potwerk tbv ''t Weeshuys geleevert, ord. no, . 27, 21 nov 1730. (GAH1060); Bauke Jansen en IJttje Remmerts beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vader R.H., 27 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL; Pieter Watses Meetie ende Hijlkjen Remmerts, beide van HRL, huw aang. 13 sep 1738 HRL, koomende wegens de bruit Remmert Huiberts desselvs vader en Compereerden tot bewijs van ''t Consent van des bruidegoms vader Cornelis Hessels, Jacob Wybrens en de steevader van de Bruidegom; huw.aang. HRL 1738; Symon Jansen ende Trijntie Sijtses, beide van HRL, huw.aang. 20 feb 1735 HRL, komende voor de bruid R. Huiberts; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Rimmert Jansen zie: Poelman
Rimmert Johannes zie: Zijlstra
Rimmert Johannes onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van R.J. (reparaties), 31 dec 1810: f. 12:8:0 (GAH1142)
Rimmert Luitjens Geeft Ued Achtb met alle Eerbied en onderdanigheit te kennen R.L. brugman van de kettingsbrug alhier, dat hij dito bedieninge veele jaaren heeft waargenomen, en nu wel genegen soude sijn wederom over te dragen op de persoon van Pijter Andries winkelier sijne mede burger, en een man tot desen wel bequaam, welke dese overdragte mede gaerne soude sien. en dewijl de supplnt in haar oogmerk in desen sonder gunste en toestemminge van Ued Achtb niet kunnen bereiken, soo versoeken deselve dat Ued Achtb haar dese overdragt gelieven te accorderen, en de mede supplnt Pijtter Andrijs in R.L. plaats tot brugman aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden en verdere solemniteiten daar toe en aan behorende, waar op de supplnten een goedgunstig appoinctement van Ued Achtb:verwagten, quo facto etc, Requisitus, ''was get'', R.B. Lanting 1738. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het vrsoek ten requeste gedaan eligeert mits desen de persoon van Pijter Andrijs tot brugwagter van de Kettings, Vismands- en Raadhuysbruggen in plaatse van R.L., en dat op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar op voormaals gestatueerd, en nog te statueren mits doende den Eed in forma, Actum den 24 feb 1738, (Was get), S.C. Schrik, Ter Ordtie van de Magistr. Abs sec:''get'' P. Reidema. ; Onder stonde; Op heden den 24 feb 1738 heeft Pieter Andrijs den Eed van getrouwigheit in handen van de Presid. Burgemr. Schrik gepresteerd op den Raadhuyse binnen HRL, In Kennisse van mij abs. sec ''get'' P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft Ued Achtb met schuldige eerbied te Cennen R.L. mede ordris Havenwagt alhier dat hij wel genegen is dat Selve ampt over te dragen op de Perzv IJsbrand Cornelis Sijn mede burger alhier, dog vermits ''t Selve niet geschieden kan Sonder Consent en approbatie van Ued Achtb derhalven versoeken de Supplianten Zeer vriendelijk Ued Achtb gelieven in de overdragte te consenteeren en hem IJsbd Cornelis tot ordris Havenwagt aen te Nemen op Lasten pligten en profijten daer toe en aenbehoren ''t welk de Supplntn als nog van Ued Achtb Sijn Verwagtende quo facto etc reqtus vert W B Veersma Procureur. ; In margine stonde; de Magistr accordeerende het Versoek ten Requeste Gedaen eligeert tot Ordris Havenwagt de mede Supplnt IJsbrand Cornelis op Lasten pligten Profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende actum den 17 7ber(= september) 1729 vert Cornelis Veersma Ter ordtie van de Magistr Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft IJsbrand Cornelis den eed als mede ordris Havenwagt afgelegt in handen Van de Praesident Veersma In kennisse van mij Secr vert Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Rimmert Martens huwt met Doetje Pieters op 24 dec 1809 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1809; R.M. en Doetje Pieters, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL; huwt met Trijntje Paulus, kind: Klaaske Rimmerts, geb 28 apr 1798, ged 15 may 1798 Grote Kerk HRL
Rimmert Martens ovl voor 1835 HRL, huwt met Berber Hendriks, kind: Marten Rimmerts Panbakker, geb ... ; BS huw 1834
Rimmert Rommerts en Berber Martens, beyde van HRL, huw.aang. 25 apr 1733 HRL, Comende voor de bruyd Hendrik Poulus; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Rimmert Rommerts ged 20 dec 1763 Grote Kerk HRL, zv Rommert Rimmerts en Antje Dirks
Rimmert Ruurds R.R., buitenschipper, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bernardus Berend Koopman, varendsgezel, wonende te HRL
Rimmert Ruurds zie: Noordhuis; huwt met Elizabeth Pieters Tollinga; woont in 1e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
Rimmert Teunis zie: Mellema
Rimmert Gerrits Hogenburg zie ook: Rimmert Gerrits; huwt met Aaltje Johannes Stremmelaar, absent in 1813, kinderen: Johannes Rimmerts H, geb 1790 HRL, Wemeltje H, geb 18 mrt 1792 HRL, Geertje Rimmerts H, geb 1794 ... ; BS huw 1813, ovl 1822, ovl 1839, ovl 1873
Rimmert Jansen Poelman geboortig van Leer in Oostvriesland, het burgerrecht geaccordeert, dat hij zich alhier metterwoon sisteert, en heeft ten dien fine de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burg. Backer en de jura betaalt f. 10:10:0 op 13 feb 1795. (burgerboek)
Rimmert Johannes Zijlstra geb 1761 Workum, ovl 4 mei 1834 HRL, huwt met Antje Robijns, kinderen: Johannes Z, geb 1793 HRL, Sijbrigje Rinnerts Z, geb 1791 HRL, Robijn Rimmerts Z, geb 1789 HRL, Hiske Rinnerts Z, geb 1 aug 1789 HRL, blokmakersbaas 1834, zv Johannes Pieters en Siebrigje ... ; BS ovl 1825, ovl 1834, ovl 1841, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk F-109, blokmaker, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden R.J.Z., Mr. Blokmaker en Antie Robijns Echtelieden te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren aan onzen Zoon Robijn Rimmerts Zijlstra, mede alhier woonachtig, Om zich in het huwelijk te begeven met Wendeltje Rimmerts Hogenbrug, van beroep dienstbaar, en mede woonachtig te HRL. Mogende alzoo Lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 3 May 1815; R.J.Z. eigenaar van perceel nr. 1440 te HRL, blokmaker, woonplaats HRL, legger nr. 850, huis, 110 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van perceel nr. 1443 te HRL, blokmaker, woonplaats HRL, legger nr. 850, huis en erf, 141 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); I
Rimmert Ruurds Noordhuis geb 10 dec 1760 Eernewoude, ovl 6 feb 1822 HRL, huwt met Elisabeth Pieters Tollinga op 18 sep 1796 HRL, komt van HRL, N.H., kinderen: Ruurd Rimmerts N, geb 28 jul 1799 HRL, Wiepkje N, geb 18 jun 1804 te HRL, Jieke N, geb 1802 HRL, Hendrik Rimmerts, geb 22 mei 1808 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1808, BS ovl 1822, ovl 1854, ovl 1861 1874 overlijdens, ovl 1876; gebruiker van wijk G-024, schipper; eigenaar is Frans Arjens wed., 1814 (GAH204)
Rimmert Teunis Mellema geboortig van Schiermonnikoog, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. B. vd Meulen, op 20 jul 1776. (burgereed); op 3 jul 1780 heeft R.T.M. zich verklaart geen borger meer te willen zijn en heeft ten overvloede dies de gildepenning van het schuitschippersgild ingetrokken, in kennis van mij, Gonggrijp. (burgerboek)
Rimmert/Rommert Hiddes weesvoogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van Cornelis Martens en R.H. op de lijnbaan van Reinder Jansen Zeilemaker, 17 aug 1784. (GAH1115); id. f. 90:0:0, 21 jun 1785. (GAH1117); id. f. 70:0:0 zijnde het verdiende loon van R.H., 29 jul 1788. (GAH1120); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 63:0:0 in plaatze van een uitzetting, quit. no. 6, 29 jul 1788. (GAH1120); weesvoogden bet f. 21:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van R.H., gevaren hebbende met Johannes Reneman, 3 may 1786. (GAH1118); weesvoogden bet f. 7:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van R.H., 23 aug 1785. (GAH1117)
Rindert de Beer capitein, lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier:10-16:0 (GAH650)
Rindert Feitses huwt met Frouwkje Dirks, kind: Anne Rinderts, geb 1 sep 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808
Rindert Geerts huwt met Eeke Baukes, kind: Stijntje Rinderts, ged 3 sep 1752 Grote Kerk HRL
Rindert Jans huwt met Jeltje Martens, kind: Jan Rinderts, geb 24 okt 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL
Rindert Rinses R.R. van Bolsward en Hijke Sijbes van HRL, zijnde de aangave gedaan onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 sep 1805; ondertrouw HRL
Rindert Baukes de Beer geb 14 okt 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL, zv Bauke de Beer en Sjoerdtje Teunis
Rindert Geerts de Beer huwt met Eke Sjoerds, kind: Antie Rinnerts de Beer, ged 7 jan 1766 Grote Kerk HRL; ovl 5 sep 1803 HRL, huwt met Eelkje Baukes, kinderen: Antje Rinnerts de B., geb 1764 HRL, Grietje Rinnerts de B., geb ... , Geert Rinderts de B., geb ... ; BS huw 1821, huw 1824, ovl 1830; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:4:0 wegens 24 gros tinnen knopen tdv het Weeshuis door hem bezorgd, kwit. no. 1, 20 dec 1769. (GAH1101); bij ovl 80 jaar; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, eerste quartier, no. 1, mei 1802 (GAH650); woont in 1e quartier, links: :0 1. 8, rechts: . -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); kind: Klaas Rinnerts de Beer, geb 15 nov 1774, ged 13 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Rinnerts de Beer, ged 29 jan 1771 Grote Kerk HRL, moeder is Eeke Baukes
Ring Margadant geb 30 jun 1774, ged 19 jul 1774 Grote Kerk HRL, z/dv Johannes Margadant en Trijntje Sijbrens
Ringer Hendriks woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rinia Gonggrijp Remonstreert met Schuldige Eerbied Joost Rinia Gonggrijp, burger en mr. bakker binnen deese Stad dat Hij Supplnt in den Jaere 1710 door de Achtb Magistr deeser Stede is aengesteld tot oproeper der Boelgoederen mits dat dito bedieninge door des Zelvs Vader R.G. zoude bedient Worden en alsoo Sijn Vader bovengenoemd nu onlangs deser werelt is komen te overlijden, So addresseert den Supplnt Sig door desen aen Ued Achtb Zeer Gedienstig Versoekende dat Ued Achtb hem J.R.G. gelieven als oproeper der Boelgoederen onder Eede te Nemen op dat den Supplnt die bedieninge Zelve mag Waernemen Quo facto reqtus Vertekent M V Idsinga. ; In margine stonde; de Heer praesid Br J. Corver wort versogt en Gecommitteert ten fine in desen Gemeld Actum den 7e dec 1729 vert P.J. Bretton ter ordtie van de Magistr abs sec M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 7 dec 1729 heeft Joost Rinia Gonggrijp den Eed van Getrouwigheit als oproeper der boelgoederen binnen dese Stad gepraesteert in handen van de hr praesid burgmr Corver actum uts In kennisse van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Rinia Joosten zie: Gonggrijp
Rinia J Gonggrijp oud 71 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, onderwijzer der jeugd, wijk D-052; VT1839
Rinia Joosten Gonggrijp geb 1734 ... , ovl 1 mrt 1817 HRL, huwt met Aake Harmens Wassenaar, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 en getrout de 10 jun 1764; kind: Joost Rinia G, geb 1766 HRL, vlgs ovlakte wednr, meester bakker 1817, keurmeester van vis 1765-1807; BS ovl 1817; 1846 overlijdens; kind: Harmen Gonggrijp, geb 27 okt 1772, ged 20 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Joost Rijnjas Gongrijp, ged 26 jul 1768 Grote Kerk HRL, vader als Rijnja G. ; kind: Sijtske Rijnjas Gongrijp, ged 21 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL; huwt met Rientie Tjitses, kind: Baukje Rijnias Gonggrijp, ged 26 jul 1761 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk D-131, vischkeurmeester, eigenaar is Joost Gonggrijp, 1814. (GAH204); erven huren 5 p. m. greidland 1800-1811; Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen Joost Rinia Gonggrijp, mr backer en boelgoedsoproeper binnen deese Stadt, dat hij supplnt wel geneegen zoude zijn deese zijne bedieninge te transporteren op desselvs zoon R.J.G. ; en aengemerkt desselvs zoon nog de bekwaemheid niet heeft om deese bedieninge selfs waer te neemen zoo is des supplnts versoek dat deese bedieninge door hem Joost Rinia Gonggrijp als substituit werdt waergenoomen ter tijd en zoo lange het hem zal goedvinden; Edog deese overdragt niet kunnende geschieden als met consent en gratie van UEd:Achtb: zoo versoekt de supplnt met voorige Eerbied UEd:Achtb:gelieven in deese overdragt te accordeeren, en desselvs zoon R.J.G. tot origle (originele) Boelgoedsoproeper te eligeeren, en hem als subst. op voorsr. Conditie aen te stellen, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daertoe staende en aenbehoorende q:f:etc:was verteekent Joost R. Gonggrijp, Requisitus B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het transport ten Requeste gemeld nomineert en eligeert mits deesen R.J.G. tot oproeper van de boelgoeden binnen deese Stadt op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, mits dat deese bedieninge door den supplnt Joost Rinia Gonggrijp als subst. worde waergenoomen en door de origle oproeper R.G. selve niet eer worde waergenomen als dat de supplnt Joost Rinia Gonggrijp van deese substitutie afstand sal hebben gedaen. Actum den 18 oct 1741 (was get), Cornelis Veersma Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); R.J.G. benoemd en aangesteld tot keurmeester der vis alhier op de instructie daar af geformeert, en bij het dept. Bestuur van de Eems geapprobeerd, waarvan hij kennisgegeven en staande vergadering gecompareerd zijnde, heeft hij de eed van getrouwe waarneming zijner post en observantie der instructie gepresteerd in handen van Paulus Wellinga als president van de raad, 27 apr 1802 (GAH48); wijders besloten door de raad, namens de persoon van de keurmeester der vis alhier en de instructie door de raad aan hem gegeven, en bij het dept. Bestuur van de Eems geapprobeerd, tot een ieders naricht de volgens notificatie te doen: ''de raad der gemeente van de Stad HRL aan alle hun medeburgeren, Heil en Broederschap. Doet te weten: dat de raad, ter voldoening aan het heilzaam oogmerk van het dept. Bestuur van de Eems op het verkopen en de keuren der zeevis vinnen het voorm. Gewest Friesland bij publicatie van 10 apr dezer jaars, vastgesteld tot keurmeester der vis binnen dese stad heeft genomineerd en aangesteld de burger R.J.G., welke zich aan de instructie hem door de raad gegeven en bij hetzelve dept. Bestuur van de Eems geapprobeert zal hebben te reguleren. Wordt een ieder die dat mag aangaan, namens de raad gelast en aangemaand gedagte burger R.J.G. daarvoor te erkennen en respecteren. en teneinde niemand hieromtrent enige onkunde zal hebben voor te wenden, zal dit van de puye van het huis der gemeente worden afgelezen ter gewone plaatze en op de vismarkt worden aangeplakt, 13 mei 1802'' (GAH48); wachtgeldophaalder; aan te stellen over de verdere administratie der Wachtgelden, op gelijke voordelen en lasten, zoals die bij H. Strooband zijn geadministreerd geweest, voor welke administratie Lamb. Albada zich als birg heeft gesteld, do. 12 jun 1800 (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 12, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); keurmeester en wachtgeldophaalder in 1802; ontvangt van het gemeentebestuur als keurmeester tractement, 31 Lentemaand 1809: f. 12:10:0; id. 30 Zomermaand 1809; id. 30 Herfstmaand 1809; id. 31 Wintermaand 1809, (2x); id. 31 Lentemaand 1810; id. 30 Zomermaand 1810; id. 30 Herfstmaand 1810; id. 31 Wintermaand 1810; id. 31 mrt 1811; id. 30 jun 1811; wachtgeldophaalder R.G. vraagt om elucidatie; gemeentebestuur besluit hem te betalen op voet van het oude gerecht, d. w. z. : 3 stuivers, 16 dec 1802 (GAH49); belast een accurate staat van ontvangsten en uitgaaf wegens ingezamelde Wachtgelden te maken tot aan 1 jan 1803, 31 jan 1803 (GAH49); R.G. gequalificeerd om de 6 stillewachters per nacht 12 stuivers ieder te betalen, welke zijn aangesteld uit hoofde van de vele dieverijen en daarom ''s nachts rondlopen, en de 3 assistenten ieder 3 stuivers, 8 sep 1803 (GAH49); krijgt f. 50:0:0 voorschot ter betaling van 14 stuivers consumpties per nacht aan de gewapende burgerwacht, 7 apr 1801 (GAH47); id. ord. 8 apr 1801; ontvangt van het gemeentebestuur, om daaruit de poortiers te betalen volgens recipis, ord. 25 aug 1801: 21 Caroliguldens; id. ord. 17 dec 1801: 50 Caroliguldens; id. om daaruit de korporaals bij de poorten te betalen, ord. 28 sep 1801: 50 Caroliguldens; betaalt aan het gemeentebestuur door de wachtgeldophaler R.J.G., de op differente tijden opgehaalde wachtgelden, nl. op 15aug, 6sep, 27 okt en 11 nov 1803 om te strekken tot ondersteuning van de Stadskas: 600 Caroliguldens en 11 stuivers; betaalt aan gemeentebestuur het opschot uit de Wachtgelden, 22 mrt 1804: 200 Caroliguldens; id. 5 mei 1804: 100 Caroliguldens; id. 27 jul 1804; id. 23 aug 1804; id. 5 mei 1805; id. 10 mei 1805 id 20 aug 1805; id. 2 nov 1805; id. 31 mei 1806; id. 2 aug 1806; id. 30 aug 1806 (in het geheel 3x over 1806); id. 3 jan 1807; id. 16 feb 1807: 107 Caroliguldens en 8stvs; id. 23 mei 1807: 20 Caroliguldens; id. 6 nov 1807: f. 15:8:0; in totaal over 1807: f. 242:16:0, AF gerestitueerd 6 apr 1807: f. 200:0:0, resteert f. 42:16:0; ontvangt 1 jaar tractement als keurmeester ter zeevis, 1804: 50 Caroliguldens; id. 1805; id. 1806; id. 1807; id. 1808 met nog 2 maanden van 1807 80=-6-10, tesamen: f. 58:6:10; id. over 1809: f. 50:0:0; id. over 1810; id. over 1811: 25 Caroliguldens; ontvangt 1 jaar en 5 1/2 maand tractement als wachtgeldophaalder, nov 1803: f. 72:18:2; voor het Hof van Friesland heeft een zaak van de magistraat gediend tegen Rinia G., waarbij de gemeente vertegenwoordigd werd door de pensionarissen Beuker en Nauta, 27 mrt 1765; woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; betaalt aan het gemeentebestuur wegens ruim 5 pondematen greidland ten oosten van HRL, 1800: 18 Caroliguldens en 10 stuivers; id. 1801-1807; id. wegens 5 pondematen en 4 eynsen greide om de zuid van HRL, 1800: f. 52:10:0; id. 1801-1803; id. nu 5 pondematen, 8 eynsen en 4 penningen greide om de zuid van HRL, 1804-1807; betaalt propijn landshuur aan wie als bruiker van door de Raad geaccordeert is voor de 3de vijf jaren in gebruik te mogen houden, no. 11, 9 sep 1802: f. 9:5:0; id. no. 19, 9 sep 1802: f. 26:5:0; ontvangt van het gemeentebestuur wegens het overrijden van een Franse officier naar Workum, ord. 1 okt 1804: 6 Caroliguldens; betaalt aan het gemeentebestuur de halve koopschat van 3 1/2 pondemaat greidland even buiten de Kerkpoort onder Almenum, waarvan het geheel bedraagt f. 963:7:8, dus de helft f. 481:13:12, AF: specificatie f. 71:12:4, resteert: f. 410:1:8, 1805; betaalt aan het gemeentebestuur de tweede halve koopschat wegens 3 1/2 pondemaat greidland even buiten de Kerkpoort onder Almenum, 1805: f. 481:13:12; betaalt aan het gemeentebestuur belasting wegens het gebruik van land no. 178, 1806: 34 Caroliguldens; id. 29 dec 1807: f. 35:14:0; Maandag den 2 jul 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Wierde geleezen een Request, van den Burger IJ.R., zijnde van den navolgenden Inhoud; Aan de Raad der Gemeente te HRL; Geeft met eenen behoorlijken Eerbied te kennen IJpe Rodenhuis mr. Bakker te HRL, laatste onderman zijnde van het gesubsisteert hebbend Bakkersgild, in die qlt:dat de Supplnt:voor eenigen tijd Comparitie gehouden heeft van de gezamentlijke Gildegenooten om te spreken hoedaanig in ''t vervolg zouden hebben te handelen, met de goederen bij hetzelve zijnde, waaromtrent zeer differente gevoelens geweest zijn, en ook van deeze en geene onaangenaame woorden Suppliant uitdrukkingen gebeezigt, zo dat den Suppliant niets meeder begeerde, om maar te mogen weeten aan wien hij de last dai hij nog kwam waar te neemen konde overdraagen, dan naderhand zeer vriendelijk met voormaalige Policijen er over gesproken, welken het best voorkwam, dat de Suppliant Provisioneel maar als bezitter van gem:goederen bleef, en de schikkingen of orders die er mogten voorvallen kwam te effectueeren. Waar meede de Supplnt:den Raad geen ondienst zoude doen, gelijk den Suppliant ten plaiziere van dezelve aangenoomen en te wagt heeft genoomen; Dan de Suppliant tot zijn innig Leedweezen moet betuigen, daar nu de kennisgeeving van de Prijs van ''t brood geweest is, en zulks heeft laaten doen, door de Boode van het gem:geweezen Gild dezelve zodanige ontmoedingen heeft gehad, de Suppliant bedreigingen gedaan, dat de Supplnt:zig door deezen ter Tafel van UWL moet vervoegen hoe gaarne ook de Administratie op UWL:Verzoek zoude te Wagt neemen dewijl eenen R.G. zig heeft uitgelaaten alles naderhand op de Suppliant te zullen verhaalen, de Suppliant alzoo in onaangenaamheeden konde worden ingewikkeld, daar de Supplnt:en UWL het met het beste oogmerk hadden overlegt; Weshalven de Suppliant zeer vriendelijk Verzoekt, van dien post te moogen werden ontslaagen, en te weeten aan wien de overgaave van alles moet geschieden, dewijl den Supplnt niet weet hoe met het geene nog bij het Gild is te zullen handelen, dan zo UWL hier over eenige hesitatie mogte hebben, of er naderhand ook eenige reclame zoude konnen geschieden, dat niet beschouwd wierd juist als een Eigendom der Presente geweest zijnde Leeden van gem: gesubsisteerd hebbend gild, ieder prose toe te behooren dat er door UWL zodanig ondersoek moge werden gedaan, hetzij bij het Intermediair Administratif Bestuur van dit voormalig Gewest Friesland, of anderzints zoo als UWL zouden Vermeenen te behooren, dewijl de Supplnt:zig niet anders in deezen kan adresseeren, als tot UWL, Welke als opzienders van hetzelve geweest zijn; Waar over gedelibeert zijnde, Wierde goedgevonden zig desweegens te adresseeren aan het Intermadiair Administratif Bestuur van dit voomalig Gewest met Verzoek van door hetzelve Bestuur te moogen werden ge?lucideert, hoe omtrent de Bezittingen der gilden in ''t algemeen en dat van de Bakkers in ''t bijzonder bij de Plaatzelijke Bestuuren zoude moeten werden gehandeld. (GAH44); R.J., wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Hendrikje Poppes, Vischvrouw, wonende te HRL; Donderdag den 1 mrt 1798; Het Gerechte der Stad HRL ordinaris Vergadert zijnde, stelt vast Instructie voor de Wagtgeldophaalder R:G
Rinikje Willems geb 17 aug 1783, ged 16 sep 1783 Grote Kerk HRL, dv Willem Gerrits en Janke Gerrits
Rink Arjens zie: Tromp
Rink Dirks (female); van Molquerum, huwt met Doeke Jans van HRL, geprokelameert den 18-21 en getrout den 26 aug 1753
Rink Harmens ged 26 feb 1754 Grote Kerk HRL, zv Harmen Geerts en Aaltie Zakes fiches dopen Grote Kerk HRL
Rink Hendriks ged 7 sep 1741 Westerkerk HRL, zv Hendrik Johannis en Aaltje Jochems
Rink Jurjens huwt met Bente Huites, komt van Hindeloopen; BS huwafk. 1811
Rink Piers geb 16 nov 1794, ged 7 dec 1794 Grote Kerk HRL, zv Pier Pieters en Johanna Eeltjes
Rink Rinks geb 15 feb 1788, ged 2 mrt 1788 Grote Kerk HRL, zv Rink Wybes en Annigje Pieters
Rink Ruurds zie: van der Veer
Rink Sybrandts Jan Allerts ende R.S., beide van HRL, komende wegens de bruyd Jacob Johannes haar goedbekende, 2 Oct 1751; huwt met Jan Allerts, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 okt 1751 en doen ook getrouwt
Rink Wagenaar ovl voor 1830, huwt met Trijntje Jacobsz, kind: Joukje Rinks W, geb ...; BS huw 1829
Rink Ruurds van der Veer geb 1796 Hindeloopen, ovl 2jan167 HRL; wijk H-206, 1e huwt met Geert Antony de Boer op 9 aug 1827 HRL, huw.afk. 29 jul en 5 aug 1827 HRL, wonende te HRL, naaister, 2e huwt met Klaas Jacobs Feeling op 9 apr 1835 HRL, on. HRL. 1828, zv Ruurd Jappes vdV, en Bregtje Bentes; BS huw 1827, ovl 1828, huw 1835, ovl 1867
Rinke Alberts zie: Vlietstra
Rinke Alderts geb 30 sep 1805 HRL, ged 15 okt 1805 HRL, N.H., zv Aldert Jans en van Maatje Rinkes; dopen Grote Kerk HRL 1805
Rinke Anthonis huwt met Gryttie Wybes, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 dec 1764 en getrout de 6 jan 1765
Rinke Bakker ovl voor 1815; wed. R.B. eigenaar van wijk F-123; gebruikers Hidde Bleeker, schoenlapper, Coenraad Slym, varensgesel, Sjouwkje Carels, 1814. (GAH204)
Rinke Barends zie: Oorthuis
Rinke Baukes zie ook: Komst; huwt met Janke Hilbrands, kind: Bauke Rimkes, geb 27 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL; geb 22 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL, zv Bauke Jans en Niesje Tammes
Rinke Boomsma geb 16 okt 1809 HRL, ovl 13 mrt 1890 HRL, kalkbrander in 1851, ongehuwd, huw.get. bij J. Bent en A. Boomsma, broeder bruid. zv Jetze B, en Tetje Bakker; BS huw 1843, ovl 1890, bev.reg. HRL 1851 wijk C-031; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koekbrander- en verkoper, wijk C-028; VT1839
Rinke Hendriks ovl voor 1815; ged , samen met Tijs Hendriks, 17 okt 1750 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Tijssen en Johanna Rinkes; huwt met Getje Geerts; BS ovl 1826; wed. R.H. gebruiker van wijk A-246, medegebruikers zijn Pieter Hendriks, sjouwer, Pieter Schellingwouw, schoenmakersknegt, eigenaar is Jacob IJ. Wijga, 1814. (GAH204); ovl 19 jul 1793 HRL, oud 43 jaar
Rinke Hielkes zie: Wiersma
Rinke Hijltjes Sijtse Fransen van HRL, ende Rinske H. van Almenum, komende weegens de bruyd Jacob Ennes, sijnde des selvs night van hen Jacob Ennes, 29 Oct 1745; van Almenum, huwt met Sijtse Fransen, geproclameerd 7, 14 en 21 nov 1745 en doen ook getrouwt
Rinke Hunia Rinke (1814), Remke Siebolts (1814); geb 1793 HRL, ovl 16 jul 1862 in het gesticht te Veenhuizen, huwt met Eeke Johanna Koen op 13 mei 1813 HRL, huw.afk. 14 en 21 mrt 1813, huw.get. bij P.J. van Ruiten en G.J. Visser, trekschipper, 1812, id. bij D.J. Bakker en G.J. Visser, 1813, zv Siebolt Remkes H, en ... (Sietje Cornelis); BS huw 1812, huw 1813, huw 1815, ovl 1862; eigenaar en gebruiker van wijk G-307, trekschipper, 1814. (GAH204)
Rinke Jacobs zie: Appeldoorn
Rinke Jacobs ged 7 okt 1753 Westerkerk HRL, zv Jacob Zakes en Antje Jochems
Rinke Jetzes zie: Boomsma
Rinke Sibouts geb 4 mrt 1789, ged 7 apr 1789 Grote Kerk HRL, zv Sibout Rinkes en Sytje Cornelis
Rinke Vlietstra geb 1811 Sneek, huwt met Tabes Hilverda (gk), op 14 nov 1844 HRL, wonende te HRL, zv Albert V, en Tjerkjen Pieters Steenstra; BS huw 1844
Rinke Anthonis de Vries huwt met Baukje Feikes, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 feb 1763
Rinke Baukes Komst zie ook: Rimke Baukes; geb 1787 HRL, ovl 12 mei 1824 op fregatschip ''De Drie Gesusters'' in de Indische Zee, huwt met Janke Hilbrands op 18 dec 1808 HRL, castelein in 1811, kind: Rinke Baukes, geb 27 jun 1811 HRL, zv Bauke Jans K, en Neysje Tammes; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1824; Remke B.K. ende Janna Hilbrands, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 10 dec 1808; ondertrouw HRL
Rinke Berends Oorthuis geb 3 jul 1798 HRL, ovl 21 okt 1864 HRL, 1e huwt met Sibbeltje Jacobs Wijga op 22 dec 1822 HRL, huw.afk. 8 en 15 dec 1822, 2e huwt met Grietje Jacobs Wijga op 31 jul 1834 HRL, 3e huwt met Sjouwkje Astra, (gk), ovl wijk A-133, korenmolenaar in 1851, tapper in 1864, rogmolenaar in 1834, molenaarsknecht in 1836, huw.get. bij H. Oorthuis en J.P. Valdepoort, broeder bruidegom, gortmakersknecht, 1820, zv Berend O, en Beitske Bakker; BS huw 1820, huw 1822, huw 1834, ovl 1836, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-172, wijk A-131; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, molenaar, wijk B-165; VT1839
Rinke Hielkes Wiersma geb 23 jun 1793 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Rinke Jacobs Appeldoorn geb 1810 Bolsward, huwt met Grietje Pieters Tichelaar (gk), op 22 feb 1838 HRL, soldaat 8 ste afdeling infanterie, zv Jacob Jans A., en Klaaske Jans Visser; BS huw 1838; oud 30 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-209; VT1839
Rinke Tonkes Komst geb 24 aug 1810 HRL, ovl 12 jul 1841 Amsterdam, huwt met Femke Jans Leyenaar, zeeman in 1841, zv Tonke Baukes K, en Hinke Taekes Stephanij; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1840, ovl 1841; Rimke Boukes K., geb 24 aug 1810, ged 9 sep 1810 Grote Kerk HRL, zv Rimke Boukes Komst en Hinke Stephanij
Rinkje Andries zie: de Vries
Rinkje Andries Jan Wybes Quest ende R.A. beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Andries Hessels deszelfs vader, 26 sep 1789; ondertrouw HRL; Jan Wybes Quest en R.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 oct 1789 HRL, en getrouwd den 18 daaraanvolgend
Rinkje Barends geb 1766 ... , ovl 13 jan 1815 HRL, huwt met Tjalling Poppes Schaafsma, Nederlands Hervormd dv Barend Hijlkes en Pietje Rinkes; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1815, huw 1834, ovl 1856; Tjalling Poppes ende R. B, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Frans Arjens, deszelfs oom, 9 jul 1791; ondertrouw HRL; Tjalling Poppes en R.B., beide van HRL, hebben de laatste af-kondiging gehad den 24 jul 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Barent Tjallings, geb 8 aug 1791, ged 30 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Tjallings, geb 31 jul 1792, ged 19 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Poppe Tjallings, geb 2 jan 1794, ged 26 jan 1794 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Vijftien den Veertiende jan is Overleden R.B. huisvrouw van Tjalling Poppes Schaafsma. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Agtste aug is Geboren Barend zv Tjalling Poppes Schaafsma en R.B. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL; Ik Ondergetekende Tjalling Poppes Schaafsma, wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren aan mijnen Zoon Barend Tjallings Schaafsma bij mijnen Wijlen Vrouw R.B. in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Tjietske Hendriks IJsenbeek, Van beroep dienstbaar en mede woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816
Rinkje Bokkes huwt met Engbert Jans, kind: Jan Engberts, geb 24 dec 1780, ged 16 jan 1781 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Engberts, geb 27 may 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Bokke Engberts, geb 22 sep 1784, ged 12 okt 1784 Grote Kerk HRL
Rinkje Bokkes zie: Overberg; Jan van der Linden ende R.B., beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door de proc. fiscal F.S. Stephanij, 9 aug 1794; ondertrouw HRL; R.B., huwt met Jan van der Linde, kind: Wilhelmina van der Linde, geb 23 sep 1794 HRL; zie verder aldaar
Rinkje Doekes ged 6 mei 1770 Westerkerk HRL, dv Doeke Harkes en Aaltje(?) Hendriks
Rinkje Goverts geb 26 aug 1780, ged 12 sep 1780 Grote Kerk HRL, dv Govert Rimmerts en Anna Catharina Pieters
Rinkje Harmens zie ook: R. Reins; huwt met Pieter Christiaans, indertijd echtelieden te Stavoren; BS huw 1811wafk, hu, ovl 1837
Rinkje Hastra oud 48 jaar, geb Jensum en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839
Rinkje Klases Extract uit het regsiter der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Vijftien den Agt en twintigste mei is ovl R.K. huisvrouw van Oene Klases Advokaat. Afgegeven op den Raadhuis binnen HRL den 29 nov 1815
Rinkje Otterkamp oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-092; VT1839
Rinkje Ottes zie ook: Kamp; geb 14 dec 1795, ged 10 jan 1796 Grote Kerk HRL, dv Otte Jakobs en Trijntje Wybes; dopen Grote Kerk HRL
Rinkje Piers geb 1795 HRL, ovl 18 jan 1829 HRL, werkster, ongehuwd, dv Pier Pieters en ... ; BS ovl 1829
Rinkje Redmers zie: Bergsma
Rinkje Reins zie R. Harmens
Rinkje Symens ovl voor 1828, huwt met Jappe Dirks; BS huw 1827
Rinkje van der Veer geb jan 1791 Hindeloopen, huwt met Klaas deuze, (gk), N.H., vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk A-188, wijk F-005, 93, supp wijk H-275
Rinkje Visser geb 1808 prov, N.H., vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk H-133; oud 32 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk H-139 VT1839
Rinkje de Vries geb 1798 HRL, ovl 8 sep 1854 HRL, huwt met Cornelis Jans Wagenaar op 26 jul 1818 HRL, huw.afk. 12 en 19 jul 1818, DG, dv Andries Wybes dV, en Sibbeltje Jans Bakker; BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-044; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-152; VT1839
Rinkje Arjens Tromp geb 1789 Hoorn, Terschelling, ovl voor 1854, huwt met Johannes Berends Wielinga op 27 apr 1812 Franeker, dienstmaagd, wonende te HRL, dv Arjen Jacobs T, en Trientje Foppes; BS Franeker huw 1812, ovl 1853
Rinkje Bokkes Overberg geb 1763 Molkwerum, ovl 25 jul 1828 HRL, huwt met Engbert Jans Bousma, en huwt met Jan vd Linden op 22 dec 1795 HRL, doet overlijdensaangifte van Akke Sijbrens in 1811, dv Bokke Gooitjes en Rinske Hielkes; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1811, ovl 1828, ovl 1837
Rinkje H Osinga oud 35 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk D-136; VT1839
Rinkje Ottes Kamp geb 1795 HRL, huwt met Rommert Pieters Broersma op 10 dec 1820 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1820, naaister, grtmdr van mdrzijde geeft huw toestemming(naam niet bekend), N.H., dv Otte Jacobs K., en Trijntje Wybes Kwest; BS huw 1820, bev.reg. HRL 1851 wijk E-217
Rinkje Redmers Bergsma ovl 13 apr 1827 Almenum, huwt met Klaas Gerbens Hoekstra, arbeidster te Almenum; BS huw 1836
Rinkje Rienks de Boer zie ook: Rienkje Rienks; geb 1790 HRL, ovl 26 jun 1827 HRL, huwt met Taeke Pieters Meppelaar op 6 mei 1813 HRL, huw.afk. 25 apr en 2 mei 1813, dv Rienk Wiebes de B., en Annigje Pieters; BS huw 1813, ovl 1827
Rinkje Wybes de Boer Gerrijt Jans Spitske ende R.W. dB, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. S. Camsma op vertoonde procuratie, 20 aug 1791; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 39, nr. 12; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rinkjen Jacobs ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL, dv Jacob Zakes en Antie Jochems
Rinkjen Meyes/Meyers rentmeester van het Weeshuis betaalt aan de binnenvader Jan Heins f. 46:16:0 tot restitutie van kostgelden van R.M. van 14 mei tot dato verstrekt, welke de voogden om gewichtige reden buiten het huis hebben moeten besteden, kwit. no. 10, 17 nov 1767. (GAH1097); id. van de ongelukkige R.M. van nov 1767 tot me1768, kwit. no. 4, 21 mei 1768. (GAH1098); id. f. 28:16:0 wegens de laatste betaalde kostgelden vd nu ovl sijnde R.M., kwit. no. 7, 18 nov 1768. (GAH1099)
Rinks Bakker huwt met Lijsbert Persijn, kinderen: Fetje, geb 1778 HRL, Jan Rinkes B., geb 24 mei 1774 HRL; BS ovl 1822; 1843 overlijdens
Rinksie Teunis huwt met Douwe Heeres, beide van HRL, geproclameerd de 30 nov de 7 en getrout de 14 dec 1760
Rinkske Goslings ovl 23 okt 1729 HRL; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 2 x 500 Car. glds, 22 aug 1729: f. 95:0:0 (GAH283); id. aan de erven 6 maanden en 3 dagen, met nog f. 2:10:0 wegens het opbrengen van de brieven, 31 okt 1729: f. 28:7:0 (GAH283); op haar leven stond een kapitaal van 1000 Caroliguldens volgens constitutiebrief dd 20 aug 1721 en 23 jun 1724, waardoor de Stad jaarlijks profijt f. 95:0:0 (GAH283)
Rinkske Alberts Noordga huwt met Willem Douwes Backer, beide van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 jun en getrout de 3 jul 1763; kind: Albert Bakker, geb 30 jul 1772, ged 23 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Willems Bakker, geb 1 mei 1775, ged 28 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: Albert Willems, geb 28 mrt 1779, ged 20 apr 1779 Grote Kerk HRL; kind: Gatske Willems, ged 30 jun 1765 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Willems Bakker, ged 4 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL
Rinnekie Willems ende Berent Berents, beide van HRL, huw.aang. 27 sep 1738 HRL, koo-mende voor de bruit Nanningh Willems, desselvs Broeder; huw.aang. HRL 1738
Rinnert Abels zie: Bolhuis
Rinnert Arents zie: Wijnsma
Rinnert Aukes ovl voor 1839, huwt met Wytske IJnses, kind: Beitske Rinnerts Vlietstra, geb 1789 Franeker; BS Franeker huw 1838
Rinnert de Beer geb 1802 HRL, ovl 8 aug 1849 HRL, ongehuwd, scheepstimmerman, zv Geert de B., en Hieke Hettema; BS ovl 1849; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL, scheepstimmerman, wijk E-177; VT1839
Rinnert de Beer R. dB. en Gepke Rimmerts, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 jul 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Rinnert Bolhuis geb 1796 HRL, 1e huwt met Fokje IJges Visser op 7 apr 1814 HRL, huwelijksafkondigingen 27 mrt en 3 apr 1814, 2e huwt met Grietje de Boer op 17 mei 1818 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1818, huw.get. bij J. Kamp en C. Holtevers, zv Abel B, en Antje Rinnerts de Beer; BS huw 1814, ovl 1816, huw 1818, huw 1821; gebruiker van wijk G-112, kantoorbediende, zv wed. Abel Bolhuis; medegebruiker Abel Bolhuis wed., kasteleinse; eigenaar is Roma Directeuren, 1814. (GAH204); Rindert Abels Bolhuis, geb 1 jan 1796, ged 8 mrt 1796 Grote Kerk HRL, zv Abel Bolhuis en Antje Rinderts
Rinnert Bruins huwt met Grietje Beerents, kind: Govert Rinnerts, ged 27 nov 1740 Westerkerk HRL
Rinnert Doedes zie: van der Werf
Rinnert Geerts zie: de Beer; (2x)
Rinnert Geerts zie ook: Rennert B. ; huwt met Eeke Baukes, kind: Grietje Rinnerts, ged 29 sep 1757 Westerkerk kind: Antie Rinnerts, ged 6 sep 1763 Grote Kerk HRL
Rinnert Geerts geb 17 jan 1780, ged 8 feb 1780 Grote Kerk HRL, zv Geert Rinnerts en Tryntje Daniels
Rinnert Johannes R.J. en Antje Robijns, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 apr 1784 HRL, en zijn den 12 den daaraan volgende getrouwd; kind: Johannes Rinnerds, geb 6 feb 1785, ged 1 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Rinnerts, geb 14 feb 1787, ged 6 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Robijn Rimmerts, geb 18 jun 1789, ged 14 jul 1789 Grote Kerk HRL; kind: Sijbrig Rinnerts, geb 12 jan 1792, ged 31 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Rinnerts, geb 19 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL, moeder als A. Rabbiens; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rinnert Klases zie: Visser
Rinnert Klaasses huwt met Sijtje Everts, kind: Trijntje Rinnerts, geb 9 nov 1774, ged 13 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Teunis Rinnerts, ged 23 okt 1770 Grote Kerk HRL
Rinnert Claasen van Almenum, huwt met Doetie Hayes, van Midlum, geproclameert den 9-16 en getrout met attestasie den 23 Mei 1756
Rinnert Cornelis zie: Vinja
Rinnert Cornelis geeft met schuldige eerbiedt te kennen R.C. burger binnen dese Stadt, hoe dat door ''t overlijden van Dirk Sjoerds beestevoyer alhier ter stede, dito ampt is komen te vaceren waar mede de supplnt sig geerne sag gebeneficieert. Soo versoek deselve ge-dienstelijk UEd Achtbaarh gelieven hem supplnt in plaatse van Dirk Sjoerds tot ordris beestevoyer aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande q:f. etc; get P.F. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gemelt e-ligeert mits desen de persoon van R.C. tot mede ordris beeste-voyer binnen dese Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoos-saamheden daar toe staande. Actum den 17 jun 1737 (was get), S.C. Schrik. Ter ordtie van de Magistr., M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 17 jun 1737 heeft R.C. bij handtasting aan de presid. burgemr Schrik belooft om dese bedieninge in getrouwig-heyd waar te nemen. In kennisse van mij secrts (get), M. van Id-singa. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met alle Eerbiedt aan UEd:Achtb:te kennen Tjebbe Douwes, varendspersoon alhier, dat onlangs de persoon van R.C. in leven mede turfdrager alhier, is koomen te overlijden, waer door de bedieninge vaceert, en al soo de supplnt zeer agerne met de zelve functie zoude willen zijn begunstigt, en daer toe UEd: Achtb:consent nodig heeft, soo versoekt deselve met alle onderdanigheit, dat UEd:Achtb:hem met gedagte Turfdragersplaets gelieven te beneficeeren, en die bedieninge op sijn persoon te decerneren, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden, mitsgaders den Eed van getrouwigheit daartoe staande quo facto etc, (Was get. ), Requisitus R.B. Lanting. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek nomineert mits desen de supplnt Tjebbe Douwes tot meede ordrs turfdrager binnen dese Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande mits doende den eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. deses Stads, Actum den 2 feb 1739, (was get. ), U. Hania, Ter ordtie van de Magistr., M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 2 feb 1739 heeft Tjebbe Douwes den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. Hania gepresteert. Actum den uts, In kennisse van mij secrts, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rinnert Oedses Uit 1633 weten we: ''Lambert Warners, soltsieder en burger hopman, als personele crediteur van wijlen Rijnerd Wilkes bekenne midis deesen ontvangen te hebben uyt handen van Burgemeester Jelle Jaspers Bennema en R.O., als commissaris over de voorseide Rijnerds desolute boel de summa van drie ende veerticg caroli guldens enden sestien stuivers, dat in volle betaeling van de ses tonnen solt''. Zie verder het verhaal bij Lammert Warners. Bron: Harlinger Courant 13 nov 1981/J. Wobma
Rinnert Ulbes huwt met Mayke Pijters, beide van HRL, geproclameert den 7-14 en getrout den 21 dec 1755
Rinnert Visser geb 1794 Aengwirden, ovl 12 sep 1843 HRL, huwt met Johanna Hotzes Boom, zeekapitein, zv Klaas V, en Martje Johannes; BS ovl 1843; oud 45 jaar, geb Engwierum (!) en wonende te HRL. 1839, zeeschipper, wijk G-084; VT1839
Rinnert Wybes huwt met Frouwkje Jans, kind: Wiebe Rinnerts, ged 17 apr 1763 Westerkerk HRL
Rinnert Wigles R.W. van Bolswart ende Dirkjen Cristoffels van HRL, koomende de Bruidegom met een verklaringe van des Bruits vader tot consent in deesen, 27 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Rinnert Arents Wijnsma Burgerboeck der Stadt HRL, aangelegt met den 14 Aprilis 1683, sijnde als Commissarissen over het winnen van ''t burgerregt de heren burgemeesters Beert Ulbes Wassenaar en R.A.W., en secretaris Theodorus Stantius. (titelblad burgerboek)
Rinnert Cornelis Vinja geb 1776 Tzum, ovl 25 feb 1848 HRL, ongehuwd, zv Cornelis Rinnert V, en Pietje Willems; BS ovl 1848
Rinnert Doedes van der Werff geb 1788 Irnsum, ovl 19 jul 1836 HRL, huwt met Sipkje Balk/Balkstra op 2 dec 1810 HRL, komt van HRL, schippersknecht in 1836, huw.get. bij T. Sjoerds en B. Wopkes, neef bruidegom, 1811, id. bij D.H. Reidsma en A. IJ. de Jong, wonende te HRL, logementhoudersknecht 1811, id. bij C.J. Ferwerda en G.P. Terpstra, 1811, id. bij G.S. Groenewoud en A.H. Balkstra, behuwd broeder bruid. 1815, zv Doede Klazes vdW, en Stijntje de Beer; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1815, ovl 1836, ovl 1848 gebruiker wijk G-258, varensgesel; eigenaar is D. Fontein, 1814. (GAH204); R.D. vdW. en Sipkje Hendriks Balk, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; R. v. d. W., stuurman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van huwelijk van Cornelia Wilhelmina Koning, werkster, wonende te HRL. (Huwelijkse Bijlagen HRL. 1816, fiche 1|)
Rinnert Geerts de Beer geb 18 nov 1787, ged 11 dec 1787 Grote Kerk HRL, zv Geert Rinnerts de Beer en Hyke Walles
Rinnert Klaases de Beer huwt met Zijdtje Everts, kind: Trijntje de Beer, geb 26 dec 1772, ged 26 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Sytje Rinderts de Beer, geb 14 nov 1779, ged 12 dec 1779 Grote Kerk HRL; kind: Evert Rinderts de Beer, ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL
Rinnert Wybes de Beer huwt met Froukie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 31 mei 1762 in de Westerkerk HRL
Rinnikjen Sybolts geb 24 jan 1788, ged 12 feb 1788 Grote Kerk HRL, dv Sybolt Rinkes en Sytje Cornelis
Rinse van Baren geb 21 dec 1794 HRL, ovl 13 jan 1887 HRL, huwt met Ruurdtje Fekkes Gaastra, verwer in 1851, N.H., zv Douwe vB., en Idske Abbema; BS ovl 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, verver- en glasemaker, wijk D-042; VT1839
Rinse van Bergum eigenaar erven R. vB. van wijk D-148; gebruiker Gerben Tjeerds, varensgesel, 1814 (GAH204); id. van wijk F-016; gebruiker L. Spannenburg wed., 1814. (GAH204); ovl 30 dec 1794 HRL, oud 58 jaar; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier:40:0:0 (GAH650)
Rinse Bouwes geboortig van de Hommerts, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. Huydekoper op 1 jun 1698. (burgerboek)
Rinse Dirks zie: Agema, Jager vd Molen, Schaap, de Vries
Rinse Dirkz huwt met Joukje Jans, kind: Jan Rinses, ged 22 mrt 1757 Grote Kerk HRL
Rinse Dirks geb 23 dec 1792, ged 15 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Dirk Hendriks en Sijbrigje Jacobs
Rinse Douwes zie: van Baren, Lovius
Rinse Douwes rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt aan IJme Jacobs f. 10:0:0 terzake 1 jaar kostgeld voor R.D., door de weesvoogden geaccordeerd, 20 jul 1734, kwit. no. 3 (GAH1064); id. aan Sijke Jacobs, 30 jul 1737, kwit. no. 8 (GAH1067); id. aan Aafke Tymons, 28 jul 1735, kwit. no. 4 (GAH1065); id. f. 10:0:0 terzake 1 jaar kostgeld aan hem door de weesvoogden geaccordeerd, 31 jul 1736, kwit. no. 5 (GAH1066)
Rinse Douwes R.D. ende Janke Christiaens beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Christiaen Dirks desselfs vaeder, 25 May 1748; huwt met Janke Christiaens, beyde van HRL, geproclameerd den 26 May en den 2-9 Juny 1748 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Pieter Rinzes, ged 30 mrt 1756 HRL; doopregisters N.H. HRL; kind: Durck Rinses, ged 12 sep 1758 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk ha; kind: Geert Rinzes, ged 9 dec 1760 Grote Kerk HRL; kind: Christiaan Rinses, ged 21 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Janke Rinses, ged 30 apr 1752 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Rinses, ged 22 feb 1750 Grote Kerk HRL
Rinse Errits geboortig van ... , betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. Harkenroth op ma. 12 jul 1779. (burgerboek); huwt met Aaltie Arents, kind: Korneliske Rinses, ged 21 jul 1763 Westerkerk HRL
Rinse Gerlofs zie: van Asperen
Rinse Gerrits zie: de Vries; (2x)
Rinse Gerrits de oude of afgezette turfdragers in hun posten hersteld, waar door het getal der turfdragers op 40 komt, en na uitsterven op 36, zoals het voormaals pleegde te zijn: Daniel Hendriks, Hendrik Egberts, R.G., Jan Jansen, Andries Martens, Wouter Theunis, Ruurd Heerkes, Hendrik Allerts, Roelof Roelof Jan Jacobs, Henning Lolkes, Fokke Martens, Pieter Durks, Jacob Houtkoper, Haring Wiegers, Okke Fransen, Johannes Hoffius, Harmen Heeres, 16 mei 1803. (GAH49)
Rinse Gerrits geb 22 jul 1783, ged 5 aug 1783 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Simons en Swaantje Philippus
Rinse Gerrijts ovl 26 feb 1791 HRL, oud 39 jaar
Rinse Gerrijts Lodewijk Hoekteld, soldaat onder de comp. van capt. ... Ael, ende Engeltje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.G., goede bekende, 16 may 1789; ondertrouw HRL
Rinse Gerrijts Jacob Jelles en Aaltje Rinses, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.G. deszelfs vader, 25 aug 1804; ondertrouw HRL
Rinse Harkes turfschipper 1761
Rinse Harmens zie: Smit; R. Harmanus en Aafke Thomas, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL
Rinse Harmens turfschipper in 1760
Rinse Hedsers R.H. van Almenum ende Froukjen Alderts van Bergum, zijnde de aangaave gedaan door de bruidegom onder productie van bewijs, dat de geboden te Bergum waren aangegeeven, 24 dec 1790; ondertrouw HRL; R.H. van Almenum en Vroukje Alderts van Bergum, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 jan 1791 HRL, en zinn met attestatie vertrokken
Rinse Heldses R.H. en Mintje Harkes, beide van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rinse Hobbes huwt met Grietie Jans, beide van HRL, geproclameert den 15-22 en getrout den 29 aug 1756; kind: Claaske Rinses, ged 27 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Hibbeltje Rinses, ged 25 nov 1760 Grote Kerk HRL
Rinse Jans zie: Harkema
Rinse Jelles en Antie Sijbrens, beide van deese Stadt, huw.aang. 27 apr 1737 HRL; komende voor de Bruit IJke Goverts Potkast; huw.aang. HRL 1737
Rinse Jelles huwt met Antje Walings Faber op 12 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Rinse Jelles Geeft UEd:Aghtb:met verschuldige Eerbiet te kennen R.J., bakker te HRL, dat door het versterven van Jacob Jansen, Poortier van de Kerkpoort deeser Steede desselfs bedieninge als Portier van dito poort is koomen te vaceeren; welke bedieninge seckerlijk weederom met een bequaem persoon moet werden vervuld en waartoe den supplnt seer geern soude geneegen zijn; indien UEd: Achtb:hem daer meede geliefden te begunstigen, vermeenende den supplnt:wel instaet en bequaem te sijn de gemelde bedieninge te kunnen Waarneemen, is daarom te raede geworden hem daar over aen UEd:Achtb:te addresseeren. Seer ootmoedigh versoekende dat UEd:Agtbh:hem supplnt tot Portier van de Kerkpoort deeser steede gelieven te benoemen en aan te stellen, in plaets van de overleedene portier Jacob Jansen, en dat op Lasten, Pligten, Profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende, onder praesentatie om den behoorlijken Eed in handen van UEd:Agtbh:te praesteeren om de gedagte bedieninge getrouw en eerlik waer te neemen, quo facto etc:/:was get:/H:Pesma; (In Margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek nomineert en steld mits deesen de supplnt R.J. tot Portier van de Kerkpoort deeser steede, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daar toe staende mits doende den Eed van getrouwigheyd. Actum den 26 jan 1750. /:was get:/W:van Itsma/onder stonde/Ter ordtie van de magistr:/:get:/M:V:Idsinga met haelen; (Lager Stonde); Op heeden den 28 jan 1750 heeft R.J. als Portier van de Kerkpoort den Eed van Getrouwigheit gepraesteerd in handen van de Hr. vice Presid Burgemr Roosen(:onder stonde:) In kennisse van mij secretaris(:get:)M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rinse Johannes geb 21 jan 1790, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL, zv Johannes Wopkes en Aaltje Jakobs
Rinse Johannes R.J. en Aafke Abrahams, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 may 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 6 naastvolgende
Rinse Johannes ovl 31 mrt 1790 HRL, oud 57 jaar
Rinse Cornelis huwt met Antie Jacobs, kind: Lijsabeth Rinses, ged 26 apr 1768 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Rinses, ged 1 mei 1770 Grote Kerk HRL
Rinse Lieuwes rentmeester van het Weeshuis bet f. 156:9:8 aan de medevoogd H. Mollema wegens gekogte 6 3/4 vierendeel boter van R. L en Focke Dirks tdv ''t Weeshuys, ord. no. 4, 3 jun 1783. (GAH1114)
Rinse Louis zie: Kijlstra
Rinse Piers ovl voor 1883, huwt met Sijke Willems, kind: Willem Rinses Hidma, geb ... ; BS huw 1832
Rinse Pijters Gerrijt Jacobs ende Trijntie Rinses, beyde van HRL, huw.aang. 25 apr 1734 HRL, comende voor de bruid R.P., desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Rinse Pieters geb 3 jan 1793, ged 20 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Pieter Willems en Klaaske Rinses
Rinse Pieters geb 12 jul 1782, ged 25 aug 1782 Grote Kerk HRL, zv Pieter Rinses en Eke Wouters
Rinse Pieters R.P. en Grietje Jans, beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 mrt 1785 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende
Rinse Pieters geboortig van Kimswerd, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. Tabes, op 18 jan 1762. (burgerboek)
Rinse Pijters huwt met Njeske Scheltes, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 okt 1758 in de Westerkerk
Rinse Pieters huwt met Doettje Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 okt 1766 in de Westerkerk; kind: Pieter Rinzes, ged 22 okt 1767 Westerkerk HRL
Rinse Plantinga gebruiker van wijk E-091, varensgesel; medegebruiker Fedde Buisman, varensgesel; eigenaar is Leendert Buisman, 1814. (GAH204)
Rinse Popkes zie: Minnema
Rinse Rinsma huwt met Elske Viers, kind: Johannes R, geb 1761 Mildam; BS ovl 1833
Rinse Romkes ovl 8 feb 1787 HRL, oud 63 jaar; invent/nr. 320
Rinse Sybrands zie ook: Zeba; huwt met Bregtje Ygles, kind: Ygle Rinses, geb 13 okt 1788, ged 26 okt 1788 Grote Kerk HRL, moeder ook als; B. eyles; kind: Mayke Rinses, geb 30 jan 1791, ged 15 feb 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jisseltje Rinses, geb 12 jul 1793, ged 30 jul 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jan Rinses, geb 21 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL
Rinse Sybrens geboortig van Holwerd, tot burger deser stede aangenomen en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Schaaff en de gerechtigheid bet f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 22 mrt 1786. (burgerboek)
Rinse Sybrens woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rinse Syberens op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 3:0:0 (GAH650)
Rinse Theunis geboortig van Dokkum, voor burger aangenomen en heeft de eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. burg. E. Harkenroth, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op ma. 21 feb 1780. (burgerboek)
Rinse Teunis weduwe woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1:0 (GAH650)
Rinse Theunis ovl 3 jun 1793 HRL, oud 50 jaar
Rinse Theunis R.T. en Fetje Taekes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 13 mrt 1774 HRL, en toen getrouwt
Rinse Tiepkes ende Trijntie Hotses, beyde van HRL, huw.aang. 10 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid de hopman Duinja; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Rinse Wytses geb 7 aug 1802 HRL, ged 24 aug 1802, N.H., zv Wytse Klazes (Klaver), en Grietje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1802
Rinse Willems zie: de Wilde
Rinse Wopkes turfarbeider 1754-1758; huwt met Eva Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 6 en 13 en den 20 May 1753 getrouwt; huwt met Sijdske Cornelis, beide van HRL, geproclameert 13, 20 en 27 apr en getrout den 11 mei 1755; kind: Jetske Rinses, ged 7 nov 1758 Grote Kerk HRL; kind: Jetse Rinses, ged 26 mei 1760 Grote Kerk HRL; kind: Cornelia Rinses, ged 21 jul 1765 Grote Kerk HRL, moeder als Cijtske C. ; kind: Eva Rinses, ged 28 mei 1754 Westerkerk HRL; Geeft UEd:Achtb:met Eerbied te kennen Wopke Johannes ordris turfdraeger deeser Steede, dat de supplnt:wel geneegen was deese sijne bedieninge te transporteeren op sijn zoon R.W. een jongman daar toe bequaem en die sulx meede is begeerende; Edogh sulx sonder UEd:Achtbaerh:consent niet vermeugende te geschieden. Soo Versoeken se supplntn:Seer gedienstelijk UEd:Achtb:gelieven de meede supplnt:R.W. in plaetse Van zijn Vaeder Wopke Johannes Voornt:aen te stellen tot ordris turfdraeger van deese Stad op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende:quo facto etc:(:onder stonde:)Requisitus(get:) R: J; de Swart gesw:Clercq; (:In margine Stonde:); de Magistraet gehoort het Versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt:R.W. tot meede ordris turfdraeger deeser Steede, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid en betaelende tot een gratificatie in de armbusch twintig Cargls: Actum den 25 feb 1750 /:was get:/A:Roosen/:onderstonde:/Ter ordtie van de magistr:/:get:/M:V:Idsinga; (:onder Stonde:); Op heeden den 25 feb 1750 heeft de meede supplnt R.W. den Eed van getrouwigheit gepresteerd in handen van de Hr. Pres. Burgemr. A: Roosen en betaeld de twintig car:gls:in de armebusch/lager stonde/ In kennisse van mij secrts/:get:/M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rinse D Tichelaar gebruiker van wijk D-104, sjouwer; medegebruiker Harm. Nijssing wed., gealimenteerd; eigenaar is Doekle Vinia, 1814. (GAH204)
Rinse Dirks Jager huwt met Sjoerdje Rinkes vd Werf, kind: Dirk Rinses, geb 1795 Workum; BS ovl 1854
Rinse Douwes Lovius geb 1785 prov, huwt met Hiltje Post, kind: Minne L, geb 15 jul 1807 HRL, koopvaardijkapitein, A 10 aug 1853 Leeuwarden, huw.get. bij M.W. Astra en F.W. Terpstra/Kaper, schipper en wonende te Leeuwarden; BS geb 1818, huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk C-156; oud 54 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk G-057; VT1839
Rinse Feikes van Texel ovl 4 jan 1809 Joure, huwt met Janke Johannes, schippersknecht te Joure, kind: Johannes, geb 1803 Joure; BS huw 1836, ovl 1853
Rinse Gerlofs van Asperen geb 22 okt 1806 HRL, ged 2 dec 1806 HRL, ovl 23 dec 1838 HRL, huwt met Marijke de Vries op 20 feb 1834 HRL, thans dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, metselaarsknecht in 1838 en wonende aan de Schritsen, zv Gerlof IJsaaks vA, en Sibbelktje Thomas; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1834, ovl 1838
Rinse Gerrits de Vries geb 1811 Leeuwarden, ovl 29 dec 1861 HRL, huwt met Rinske Geerts Bos, (gk), op 30 mei 1839 HRL, wagenmaker, ovl wijk A-148, zv Gerrit Rinses dV, en Anna Catharina Rebel; BS huw 1839, ovl 1861
Rinse Gerrits de Vries ovl 9 nov 1808 HRL, huwt met Hendrikje Frantzen, kinderen: Gerrit Rinses dV, geb 1783/85 HRL, IJmkje Rinzes dV, geb 1783 HRL, Aaltje Rinses dV, geb 1786 HRL, Klaas Rinzes dV, geb 1791 HRL, Grietje dV, geb 4 nov 1797 HRL, Tjietske dV, geb 14 aug 1796 HRL, zv Gerrit Gerrits dV, en IJmkje Rinses; BS huw 1821, huw 1824, ovl 1831, ovl 1832, ovl 1833, ovl 1858, ovl 1866, ovl 1870
Rinse Harmens Smit geb 1787 HRL, ovl 28 apr 1825 HRL, huwt met Aafke Thomas Stuf op 3 dec 1809 HRL, komt van HRL, kind: Harmanus, geb 1 dec 1810 HRL, varensgezel in 1825, huw.get. bij J.H. Smits en H.D. Ziekmans, broer bruidegom, 1815, id. bij J.S. de Groot en M.B. Wagenaar, 1815, id. bij J.A. Overzee en J.A. Nijhof, 1816, id. bij A.K. de Haan en A.H. vd Stok, 1817, id. bij Grietje Keets en Otto H.G. Tiedge 1811, zv Harmanus Anthonij S, en Antje Rinzes; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1815, huw 1816, huw 1817, ovl 1825; gebruiker van wijk E-100, varensgesel; medegebruiker Jan Dirks de Vries, varensgesel; eigenaar is Jan Barend Scholtz, 1814. (GAH204); kind: Hermanus Rinses Smit, geb 1 dec 1810, ged 23 dec 1810 Grote Kerk HRL, vader als: R. Hermanus S., moeder als: A.T.
Rinse Jans Harkema ovl 15 mei 1828 Pietersbierum, huwt met Akke Douwes vd Zee, in leven arbeider, kind: Douwtsen, geb 1806 Pietersbierum, zv Jan Sippes en Hiltje Douwes; BS huw 1832, ovl 1851
Rinse Jetses Roorda IIb. /R.J.R., ''scheepsreder en koren- en askoper'' te Harns, d?re st. yn 1684, boasket 1. Gerj. Barradiel 9 nov 1653 Antie Jans, grif ?fkomstig fan Hallum. Yn 1665 komme beide foar op''e lidmatelist fan''e Flaamske gemeente. Yn 1675 is Rinse f?d oer de bern fan Claes Ruierdts en Lysbeth Johannes te Berltsum. Antie rekket op 24 nov 1672 wei en Rinse boasket 2. Gerj. Harns 26 nov 1681 Wytske Freercx, in widdo. It jiers d?rop wurdt Jacob Jetses Roorda f?d oer if foarbern. Rinse hat in ferskaat oan hannel by de ein h?n; sa ferkocht er mei oaren wyn nei ''Dansick''. Op 31 maaie 1684 keapet Rinse noch in 50 pmt. l?n yn in pleats te Surch, op de 23 ste juny is hy wei en wurdt Frans Jetses Roorda oansteld as f?d oer syn bern. deselde deis wurdt der ynventarisearre. Syn widdo libbet yn 1698 noch, is dan mei har dochter eigner fan stim 43 fan Stiens. Bern, allegearre ''t ie earste boask: 1. Antie, stoarn 21 apr 1673, 2. Jan, stoarn 30 mrt 1680, 3. Grietie Rinses Roorda, berne om 1667 hinne, en st. yn 1698, boasket Gerj. Harns 15 dec 1688 Evert Claessens Oosterbaan, keapman te Harns, berne yn aug 1663 en st. 15 feb 1727, soan fan Claes Everts en Foekje Gosses. Yn 1691 keapje hja in fierde fan 7 1/2 pmt. l?n ?nder Burchwert fan Feddrick en Baukje Anskes, yn 1694 in h?s en in ''paerdestal off packhuis'' te Harns. Grietie wurdt op 15 jann. 1698 doopsgezind lidmaat; yn''e stemkohieren fan dat jier fine wy har widner as eigner fanwege syn bern (Foekje en Grietie) fan de helte fan stim 12 fan Skraard. Evert boasket 2. Gerj Harns 4 maaie 1700 Neeltie Minses. Harren soan Claas boasket Pietje Roorda, (IIIc. )(Gen. Jierboekje 1984); ROORDA, RINZE RINTZIES
Rinse Johannes Rinsma huwt met Antje IJntes, kinderen: Aukje Rinses R, geb 1773 Mildam, Aafke Rinses R, geb 1777 Mildam; BS ovl 1840; 1841 overlijdens
Rinse Klaases Steenveld geb 23 jul 1791 HRL, inschrijfnummer 5022, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; geb 23 jul 1791, ged 7 aug 1791 Grote Kerk HRL, zv Klaas Steenveld en Aaltje Jans Kroonenburg
Rinse Louis Kijlstra geb 1798 Drachten, ovl 12 aug 1876 HRL, huwt met Margaretha Sijpkens, zv Louis K, en Sibilia C. Jansonius; BS ovl 1876
Rinse Popkes Minnema geb 29 jan 1800 HRL, ged 23 feb 1800, ovl voor 1873, huwt met Baukje Bouwes Feenstra op 2 feb 1826 HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1826, zv Popke Minnes (M), en Setske Wybes (Kwest); dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1826, ovl 1872
Rinse Sybrants Zeba zie ook: Rinse Sijbrens; geb 1760 Ferwerd, ovl 13 okt 1837 HRL, huwt met Bregtje eyles, kinderen: Maaike Rinses Z, geb 1791 HRL, Klaas Rinses, geb 27 jun 1800 HRL, trekschipper in 1837, koopt een huis in 1799, wonende te HRL. 1812 N.H., huw.get. bij A.S. de Vries en S.J. Nieuwhof 1815, zv Sijbren Nannes en Maaike Ottes; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1837, ovl 1848,; eigenaar en gebruiker van wijk C-158, schipper; medegebruiker P. Lensius wed., 1814. (GAH204); R. Sijbes Z. eigenaar van perceel nr. 560, arbeider, woobplaats HRL, legger nr. 824, huis en erf, 110 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Rinse Willems de Wilde geb 29 jan 1805 HRL, ovl 8 feb 1883 HRL, huw op 5 jun 1834 HRL; met Geertje Hendriks Drijfhout, werkman, dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, zv Willem Pieters dW, en Corneliske Feddriks; BS huw 1834, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk B-013; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-023; VT1839
Rinske Abrahams zie: de Ruiter
Rinske Agema geb 25 jan 1807 HRL, ovl 1 feb 1830 HRL, ged 10 feb 1807 HRL, N.H., dv Romke Jelles A., en Reina Hendriks Luneman, dienstmeid in 1830, ongehuwd; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1830
Rinske Ages zie: Zijlstra
Rinske Ages geb 27 may 1781, ged 26 jun 1781 Grote Kerk HRL, dv Age Watses en Eelkje Jakobs
Rinske Ackringa Frederik Moritz, sergeant onder de comp. van capt. Cau, alhier guarnisoen houdende ende R.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareert de oom Jan Rutgers Ackringa, 21 may 1791; ondertrouw HRL; Simon de Haas en R.A., beide van HRL, hebben hunne afkondigingen gehad den 12 dec 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage kind: Albartus Simons de Haas, geb 9 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Maria Dorothea Georgs Moritz, geb 13 aug 1791, ged 30 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Georgius Moritz, geb 30 jun 1793, ged 16 jul 1793 Grote Kerk HRL; Frederik Moritsz, Sergeant onder de Compie van Kapitein C. Cau, alhier guarnisoen houdende en R.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd den 7 daaraanvolgend
Rinske Alberts ged 8 may 1742 Grote Kerk HRL, dv Albert Jacobs en Gatske Tijssen; ged 26 apr 1740 Grote Kerk HRL, dv Albert Jacobs en Gatske Thijssens
Rinske Alberts huwt met Jelle Eelkes, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en 8 en getrout de 15 nov 1761 in de Westerkerk HRL; DTB N.H. HRL, BS ovl 1837; kind: Feyke Jelles, ged 1 aug 1762 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Jelles, ged 16 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Jelles, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Rinske Ales huwt met Johannes Bruining, kind: Jeltje Johannes Bruining, geb 27 okt 1795, ged 17 nov 1795 Grote Kerk HRL
Rinske Ales zie: Louw
Rinske Andries zie: Hoedtje; Antoon Meschman ende R. A, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van deursen, deszelfs schoonbroeder, 1 aug 1795; ondertrouw HRL
Rinske Andries Jan Zoutman van HRL, en R.A. van Lollum, hebben hunne laatste afkondigingen gehad den 8 may 1785 HRL, en zijn getrouwd den 16 daaraanvolgend
Rinske Andries zie ook: R. Annes; huwt met Claas Hilles, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout de 27 mrt 1758
Rinske Annes zie: Mol
Rinske Annes zie ook: R. Andries; huwt met Claas Hilles, kind: Sjoukie Claases, ged 21 jan 1759 Grote Kerk HRL
Rinske Annes ovl 1 nov 1802 Bolsward, huwt met Kristoffel Doekes Postema; BS huw 1823, ovl 1859
Rinske Arends zie: de Vries
Rinske Ates zie: Hofstra
Rinske Bakker geb 1801 HRL, ovl 9 jan 1847 HRL, ongehuwd; BS ovl 1847
Rinske Ballings huwt met Johannes Terpstra; BS ovl 1847
Rinske Baukes huwt met Herke Durks Tilstra; BS ovl 1837
Rinske Bennes huwt met Jan Freerks Hoekstra; BS ovl 1837
Rinske van den Berg geb 16 okt 1806 HRL, ovl 15 apr 1856 HRL, huwt met Jan Tamboezer op 22 jun 1854 HRL, N.H., Vst 17 mei 1854 uit Rauwerderhem, ged 28 okt 1806 te HRL, dv Harmen vde B., en Antje Lolles; dopen Grote Kerk HRL 1854 huwelijken, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk G-263; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; VT1839
Rinske Boldewijns huwt met Jacob Isaacs, beide van HRL, geproclameert den 16-23 en getrout den 25 nov 1755
Rinske Bootes Willem Jansen ende R.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Popko Wybes, goede bekende, 2 okt 1790; onder. tr. HRL; Willem Jansen en R.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 oct 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Marijke Willems, geb 21 apr 1791, ged 17 may 1791 Grote Kerk HRL
Rinske van den Bosch oud 28 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839
Rinske Boudewijns huwt met Jacob Isaks, kind: Sijbrigie Jacobs, ged 18 feb 1762 Westerkerk HRL
Rinske Boutsma geb 1790 ... , ovl 25 nov 1817 HRL, dv Engbert Jans B., en (Rinkje Bokkes Overberg); BS ovl 1817
Rinske Bouwes zie ook: Zoete; BOUWES, RINSKE
Rinske Broersma 14 mrt 1809 HRL, ovl 19 mei 1856 HRL, ongehuwd, dv Broer Jans B, en Maike Eedes Jansma; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1856; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-169; VT1839; geb 14 mrt 1809, ged 3 apr 1809 Grote Kerk HRL, dv Broer Jans Broersma en Maaike AEdes Jansma
Rinske Bronk oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-133; VT1839
Rinske Daniels Hendrik Dirks en R.D., beide van HRL, huw.aang. 14 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid Ruird Hotses, desselfs Swager; huw aang. Gerecht HRL 1734
Rinske Dirks ged 14 jun 1740 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jans en Aefke Jacobs
Rinske Dirks ged 21 jan 1744 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jacobs en Gertje Dijxsma
Rinske Dirks geb 5 dec 1790, ged 28 dec 1790 Grote Kerk HRL, dv Dirk Bouwes en Martje Pieters
Rinske Dirks huwt met Jan Jansen Park, kind: Dirk Jans Park, geb 3 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL
Rinske Dirks Johannes Piers van Oudehaske en R.D. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 dec 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar ... (niet ingevuld)
Rinske Dirks ovl 16 may 1792 HRL, oud 55 jaar
Rinske Dirks geb 1737 ... , ovl 23 mrt 1814 HRL; wijk G-173; BS ovl 1814
Rinske Dirks huwt met Jelle de Jong; BS ovl 1846
Rinske Dirks huwt met Douwe Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759 in de Westerkerk; kind: Gatzke, geb 13 jun 1772, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Douwes, geb 24 jul 1774, ged 14 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gatske Douwes, geb 17 dec 1778, ged 5 jan 1779 Grote Kerk HRL; kind: Gatzke, geb 13 jun 1772, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Gatske Douwes, ged 21 dec 1762 Grote Kerk HRL; kind: Jan Douwes, ged 9 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Douwes, ged 21 nov 1769 Grote Kerk HRL
Rinske Doekes ovl 1801 HRL, huwt met Hendrik Klaases; BS huw 1833, ovl 1836; kind: Klaas Hendriks, geb 20 feb 1774, ged 10 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Hendriks, geb 19 okt 1775, ged 28 nov 1775 Grote Kerk HRL; kind: Geeltje Hendriks, geb 10 nov 1777, ged 28 dec 1777 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Hendriks, geb 22 sep 1780, ged 17 okt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Hendriks, geb 20 may 1784, ged 15 jun 1784 Grote Kerk HRL
Rinske Doekes ovl 4 jun 1802 HRL, huwt met Cornelis Dirks, N.H., dv Doeke Sipkes en Maartje Sibrens; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1827; Cornelis Dirks de Boer en R.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Laas Douwes, goede bekende, 8 jan 1791; ondertrouw HRL; Kornelis Dirks de Boer en R.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 jan 1791 HRL, en zijn getrouwd den 25 daaraanvolgende; kind: Aaltje Cornelis, geb 29 dec 1791, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Maartje Kornelis, geb 30 sep 1794, ged 14 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Maartje Kornelis, geb 1 sep 1796, ged 11 sep 1796 Grote Kerk HRL
Rinske Donker Tjepke Gratama onder Almenum ende R.D. van HRL, sijnde de aangeevinge gedaan door de procr Marnstra met vertooninge van procuratie en ''s bruyds moeders consent en versoek van een gebod in de Week, 19 Aug 1746; van HRL, huwt met Tjepke Gratema, erfgeseten en coopman onder Almenum sij zijn geproclameerd 21, 23 en 28 aug 1746 en doen ook getrouwt; kind: Sjerp Tjepkes Gratama, ged 6 dec 1757 Grote Krk HRL, vader is Coopman; kind: Jan Tjepkes Gratama, ged 22 apr 1760 Grote Kerk HRL, vader is Coopman; kind: Tjepke Tjepkes Gratama, ged 22 jan 1765 Grote Kerk HRL, vader is Coopman; kind: Catharina Tjepkes Gratama, ged 29 apr 1755 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Tjepkes Gratama, ged 1 aug 1752 Grote Kerk HRL, vader als T. Seerps G. ; Geeft met schuldige eerbiedt te kennen R.D., gest:met haer vader de Burgemr. Jan Donker binnen dese Stad, hoe door ''t overlijden van Sjoukjen Eelties huisvrouw van Hille Clases het poortiers ampt van de Bilpoort deeser Stede is vacant geworden waer meede den supplnte seer geerne soude zijn gebenificieerd soo addresseerd deselve sig bij deesen aan UEd:Achtb:met onderdanigst versoek dat het UEd:Achtb:gunstelijk behaegen mag haer supplnte daer toe te nomineeren en aen te stellen dog aangesien sij supplnte tot nog toe geen genoegsame ouderdom heeft bereikt om die bedieninge selve waer te neemen soo zoude deselve met eenen seer ootmoedig versoeken dat UEd:Achtb:provisioneelijk tot de administratie dies gelieven te qualificeeren de persoon van Ruirdt Hilbrandts en die sulx insgelijks van Harten wenscht en van UEd:Achtb:supplnte, quo facto etc: (was get), B. Dreyer, 1738. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert mits deesen de supplnte R.D. tot poortiersche van de Bilpoort en sulx op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, authoriseerende provisionelijk tot ''t waernemen dies de persoon van Ruird Hilbrands, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads. Actum den 22n oct 1738 (was getekent), Pier Bretton, Ter ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 3n jun 1739 heeft Ruird Hilbrands den Eed van getrouwigheit als subst. poorties gepresteert coram presid. Vosma, In kennisse van mij secrts, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); weduwe Gratama ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde steen ten dienste van de nieuwe kerk, 28 dec 1772: f. 523:14:8; id. 8 jul 1772: f. 314:0:0
Rinske Douwes zie: Douma
Rinske Douwes huwt met Johannes Jacobus, kind: Johan Jacob Johannes, ged 5 jul 1763 Grote Kerk HRL
Rinske Douwes Remonstreeren met Eerbied R.D. burgerse en meede ordrs turfmeetster en Attie Werps jongedogter in deesen met haer vaeder Werp Heins gesterkt alle binnen deese Stadt woonagtig, dat de eerstgemelde wel geneegen was haer turfmeetstersbedieninge op gedagte Attie Werps met UEd:Achtb:consent te transporteeren. derhalven versoeken zij beide UEd:Achtb:gelieven deese overdragt te accordeeren en Attie Werps in plaets van R.D. tot meede ordrs turfmeetster aen te stellen op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus (was get), B. Dreyer. ; In margine stonde; de magistraet gehoord het versoek accordeerende het selve eligeert en nomineerd mits deesen Attie Werps in plaets van R.D. tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stadt op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 20 aug 1742 (was get), Andrijs Pijtters de Boer Ter Ordtie van de magistr:abs:sec:B. Dreyer. ; Onder stonde; Op heeden den 20 aug 1742 heeft Attie Werps den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. de Boer afgelegt. In kennisse van mij gesw: klerck B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rinske Douwes ovl 16 nov 1790 HRL, oud 34 jaar
Rinske Dijkstra Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine may 1774 verschenen, 5e classe, 6%, no. 7: f. 30:3:8. (GAH1060); id. May 1776 verschenen. (GAH1060); id. verschenen may 1777. (GAH1060); id. verschenen May 1778: f. 30:17:8. (GAH1060)
Rinske Engberts geb 27 may 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL, dv Engbert Jans en Rinkje Bokkes
Rinske Engberts zie: Boutsma
Rinske Everts ged 30 dec 1759 Westerkerk HRL, dv Evert Ruierts en Maike Gabbes
Rinske Everts huwt met Hendrik Merkelbag, kind: Johannes Wilhelm Merkelbag, geb 17 feb 1784, ged 2 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Hendrika Alegonda Merkelbach, geb 12 feb 1788, ged 4 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Evert Hendriks Merkelbach, geb 9 nov 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL; kind: Cornelia Hendriks Merkelbach, geb 19 nov 1791, ged 4 dec 1791 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Hendriks Merkelbag, geb 9 okt 1793, ged 22 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Alegonda Hendriks Merkelbach, geb 29 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL
Rinske Everts zie: Posthumus, Riewald
Rinske Feenstra geb 1806 Gorredijk, huwt met Wybrand Konterman, N.H., verbleef tijdelijk met haar man te HRL; bev.reg. HRL 1851 supp wijk C-241
Rinske Feikens oud 50 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk F-163; VT1839
Rinske Felkers Willem Jager van HRL, en R.F. van Leeuwarden, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Johannes Willems Jager, geb 10 dec 1810, ged 8 jan 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: R. Fellekers
Rinske Foekes ged 16 dec 1749 Grote Kerk HRL, dv Foeke Claasen en Antje Hendriks
Rinske Foekes van HRL, ende Sijbe Symons van Sapmeer, huw.aang. 25 okt 1738 HRL; komende voor de bruid desselvs vader Foeke Feddes; huw aang. HRL 1738; huwt met Sijbe Simons, kind: Gerrit Sijbes, ged 28 sep 1758 Westerkerk; kind: Simontje Sijbes, ged 3 okt 1752 Grote Kerk HRL; kinderen: Trijntje en Foeke Sikkes, beiden ged 21 dec 1749 Westerkerk HRL, vader als Sikke S. ; kind: Antje Sijbes, ged 11 sep 1746 Westerkerk HRL
Rinske Fontein oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-016; VT1839
Rinske Fransen huwt met Cornelis Saakes, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 7 ber (= september) en getrout de 4 okt 1767; huwre. N.H. HRL; kind: Saake Cornelis, ged 15 nov 1768 Grote Kerk HRL
Rinske Geerts ovl 30 mei 1808 Bolsward, huwt met Gooitsen Dirks Bijlsma, dv Geert ... en Stijntje ... ; BS huw 1837
Rinske Geerts huwt met Jan Broers Broersma; BS ovl 1827
Rinske Gerbens zie: de Boer
Rinske Gerbens ovl 9 apr 1801 Sneek, huwt met Hermanus Joannnes Knoop; BS huw 1826, ovl 1862
Rinske Gerrits zie: Tilstra
Rinske Gerrits ged 7 sep 1749 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Geerts en Dina Alberts
Rinske Gerrits ovl voor 1867, huwt met Jan Tigchelaar; BS ovl 1866
Rinske Gerrits huwt met Douwe Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 20 en 27 May 1742 en getrouwt den 3 junij; Douwe Clases ende R.G. beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs broeder Jan Gerrits, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Hebbeltje Douwes, ged 14 apr 1750 Westerkerk HRL; kind: Gerrit Douwes, ged 6 jun 1747 Grote Kerk HRL
Rinske Gerrijts huwt met Laas Sanders, beide van HRL, geproclameerd de 30 Octobr en 6-13 en getrout de 15 nov 1757; kind: Gerrijtie Laases, ged 10 jan 1758 Grote Kerk HRL
Rinske Gerrijts huwt met Philippus van der Meer, beide van HRL, geproclameerd de f. 13:20:27 nov en getrout de 4 dec 1763 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Rinske Gooikes zie: Overberg
Rinske Haantjes ged 1 sep 1750 Grote Kerk HRL, dv Haantje Boltjes en Reinske Corneelis
Rinske Halma geb 1782 HRL, ovl 15 mei 1866 HRL, huwt met Douwe Jans Timmer, N.H., ovl wijk G-173, dv Pieter H, en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-112, 113, 130, supp wijk G-437; Douwe Jans en R.P.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Wijnmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, (geslnm: Hallema), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-094; VT1839; geb 4 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL, dv Pieter Halma en Grietje Rienks
Rinske Harings huwt met Broer Beeuwes, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 aug 1759; ovl 11 feb 1805 HRL, oud 76 jaar
Rinske Harkes van Midlum, huwt met Teedse Abrahams van HRL, geproclameerd de 25 Septemb:en de 2 en getrout de 9 okt 1763
Rinske Harkes Anne Scheltes van Pingjum en R.H. van Almenum, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 7 feb 1799 HRL; met attestatie vertrokken naar Pingjum en aldaar getrouwd den 14 feb 1779 volgens ingebragt getuigschrift
Rinske Harmens zie: van den Berg
Rinske Harmens huwt met Minne Popkes; BS ovl 1838
Rinske Hartstra geb 1799 Irnsum, ovl 9 apr 1848 HRL, ongehuwd; BS ovl 1848
Rinske Hayes geb 1789 ... , ovl 14 dec 1813 HRL; wijk G-107, dv Haye Hilbrands en Tetje Jans; BS ovl 1813
Rinske Hayes geb 1761 Molkwerum, ovl 27 mrt 1828 HRL, huwt met Bauke Kramer, man in koopman; BS ovl 1828; 1844 overlijdens
Rinske Heeres Remonstreert met Schuldige Eerbied Foekjen Munter Soo Veel nood gesterkt met haer Vaeder de meede Burgemr J. Munter, hoe dat door het Overlijden van Geertje Tjeerds de bedieninge als klokluidersche en Camerbodinne Van UE Achtb:is komen te vaceeren, en alsoo Sij Supplnte Sich daer meede Seer gaerne Sach begunstigt, Soo addresseert Sij Sich mits deesen tot Ued:Achtb:Seer gedienstelijk Versoekende Ued:Achtb:gelieven haer Supplnte met die Vacante funtie te begunstigen, en daer toe aen te Stellen op Sodanige Lasten Plighten profijtten en gehoorsaemheeden als daer toe en aenbehooren Quo facto etc reqtus Vert: M:A:V:Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr accorderende het Versoek ten requeste gedaen eligeert tot Klokluidersche en Camerbodinne alhier ter Steede met den aenkleeve Van dien de Supplnte Foekjen Munter op Lasten Plighten profijtten Sampt Instructie tot voors:bedieninge, Specterende mits Stellende gedurende de minderjarigheit Van Foekjen Munter Sodanigh iemand tot genoegen Van de Magistr Actum den 17 jul 1730. Was vert: Tjeerd Brouwer Ter ordtie van de magistr Arnold van Idsinga. ; Onder stonde; Op Heeden dato uts heeft de Magistr op het Versoek Van de hr Burgemr Munter tot Substituit en Waerneeminge Van bovengemelde bedieninge gecontinueert de Persoon van R.H. tegenwoordig het selwe Waerneemende dogh alles bij provisie en revocatie In kennisse van Mij Secrts was vertekent Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Rinske Heeres ged , samen met Wybren Heeres, 18 feb 1755 Grote Kerk HRL, kinderen van Heere Wybrens en Lijsbeth Alberts
Rinske Heeres ovl 18 apr 1794 HRL, oud 52 jaar
Rinske Heins ged 2 dec 1742 Grote Kerk HRL, dv Hein Joukes en Tetje Piers
Rinske Heins ged 29 apr 1749 Grote Kerk HRL, dv Hein Wytses en Lijsbet Hendriks
Rinske Hendriks zie: Keits, vd Meulen, Zuidema
Rinske Hendriks ged 3 jun 1749 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Harmens en Aefke Jans
Rinske Hendriks oud 2 jaar en 44 weken, ged 21 jan 1766 Grote Kerk HRL, samen met Tijs Hendriks, oud 48 weeken, dv Hendrik Jetzes en Saapke Tijssen
Rinske Hendriks ovl 4 dec 1787 HRL, oud 71 jaar
Rinske Hendriks kind: Pier Pieters, geb 3 jun 1811 HRL, in onegt geb; BS geb 1811
Rinske Hendriks huwt met Philippus Swart, beyde van HRL, geproclameerd 14, 16 en 21 May 1752 en doen ook getroudt den 22 dito; kind: Johannes Phillippus Swart, ged 23 mei 1756 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Philippus Swart, ged 1 jul 1753 Grote Kerk HRL
Rinske Hettes van HRL, en Rienk Symons van Herbayum, huw.aang. 4 may 1737 HRL; komende voor de Bruit desselvs vader Hette Feddes; huw aang. HRL 1737
Rinske Hettes huwt met Pieter Sijtsma; BS ovl 1875
Rinske Hilkes geb 19 jun 1796, ged 12 jul 1796 Grote Kerk HRL, dv Hilke Bokkes en Trijntje Sipkes
Rinske Hielkes huwt met Bokke Gooykes Overberg; BS ovl 1835; kind: Elizabeth Bokkes, ged 15 Febrij 1769 Westerkerk HRL, vader als B.G. ; kind: Trijntie Bokkes, ged 20 nov 1770 Grote Kerk HRL, vader als B. Goukes
Rinske Hoekstra geb 20 sep 1789 Holwerd, ovl 16 mrt 1857 HRL, ongehuwd, dv Freerk H, en IJnskje Terpstra; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-059, regattdv1826- 93; oud 48 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; VT1839
Rinske Hoogveld Willem Douwes van HRL, ende R.H. van Amsterdam, zijnde de aangaave gedaan door proc. B. Tuininga op vertoonde Procuratie, 4 may 1793; ondertrouw HRL; Willem Douwes van HRL. en R.H. van Amsterdam, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 may 1793 HRL, en sijn met attestatie vertrokken
Rinske Hoornstra geb 7 aug 1772 HRL, ged 17 sep 1772 Grote Kerk HRL, dv Sjierk Hoornstra en Antje Heineman; ovl 25 mrt 1828 HRL, 1e huwt met Pieter Schuit op 4 dec 1796 HRL, 2e huwt met Gerardus Barbas op 26 okt 1802 Utrecht, gescheiden op 10 jul 1813 HRL, wonende te Franeker 1813, zij verzoekt om ontbinding van het huwelijk; huw Grote Kerk HRL 1796, BS huw 1813, ovl 1828; kind: Sierk Johannes Heeg, geb 12 dec 1791, ged 1 jan 1792 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Pieter Pieters Schuit, geb 13 okt 1797, ged 5 nov 1797 Grote Kerk HRL
Rinske Hoornstra geb 29 jun 1773, ged 20 jul 1773 Grote Kerk HRL, dv IJde Hoornstra en Gooykjen van der Meulen
Rinske Jacobs zie: Koelman, Nontjes, Pool
Rinske Jacobs huwt met Pieter Gellofs, kind: Betske Pieters, ged 17 jul 1743 Westerkerk HRL
Rinske Jacobs ovl voor 1838, huwt met Aebe Adses; BS huw 1837
Rinske Jacobs Willem Pieters ende R.J., beyde van HRL, komende weegens de bruid Louw Teekes, 7 Aug 1751; huwt met Willem Pieters, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 aug en doen ook getrouwd
Rinske Jacobs huwt met Hendrik Pijtters, beide van HRL, geproclameert de 4-11 en getrout de 18 nov 1759
Rinske Jans zie: Brink, de Graaf, Gratema, vd Heide, de Mast, Minnema, Swart, Vrieswijk
Rinske Jans ende Jan Clasen, beide van HRL, huw.aang. 20 feb 1735 HRL, komende voor de bruid de Coopman Dirk IJsbrands; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Rinske Jans ged , samen met Erick Jans oud 2 jaaren, 13 jan 1750 Grote Kerk HRL, dv Jan Eriks en Baukjen Hayes
Rinske Jans huwt met Douwe Harmens, kind: Maartje Douwes, ged 17 jan 1764 Grote Kerk HRL
Rinske Jans geb 14 jul 1782, ged 30 jul 1782 Grote Kerk HRL, dv Jan Klaasses en Janke Sybes
Rinske Jans Rommert Rommerts en R.J., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 31 jan 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd
Rinske Jans van HRL, ovl 17 jul 1781 HRL, huwt met Jacob Klasen Soet, van Vlieland, sijn geproclameert den 30 okt en 6-13 nov 1740 en getrouwt den 25 dito in de Westerkerk; DTB N.H. HRL. 1740, BS huw 1823; Jacob Clasen Soet van Flielandt ende R.J. van HRL, koomende voor de bruit desselfs vader Jan Jacobs, 29 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Bouwe Jacobs, ged 31 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Johannes, ged 4 mrt 1753 Westerkerk HRL, moeder als Renske J. ; kind: Trijntje Jacobs, ged 19 jul 1750 Westerkerk HRL; kind: Jan Jacobs, ged 26 feb 1747 Westerkerk HRL; kind: Claas Jacobs, ged 8 nov 1744 Westerkerk HRL; kind: Metje Jacobs, ged 26 nov 1741 Westerkerk HRL
Rinske Jans geb 15 mrt 1800 HRL, ged 25 mrt 1800, N.H., dv Jan Thijsens en Trientje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1800
Rinske Jans huwt met Sint Jans; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810; kind: Wytske Sints, geb 3 aug 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL
Rinske Jans huwt met Doeke Meinderts Fokkema; BS ovl 1836
Rinske Jans Pieter Dirks ende R.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselvs swaeger Poulus Dirks, 22 Mrt 1749; huwt met Pijtter Dirks, beyde van HRL, geproclameerd den 23-30 mrt en de 7 apr 1749 en doe getrouwdt; kind: Jan Pieters, ged 16 feb 1751 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Pieters, ged 20 jan 1750 Grote Kerk HRL
Rinske Jans van HRL, huwt met Harmanus Steerens, van Amsterdam, geproclameerd de f. 6:13:20 mrt 1757 en getrout den 1 nov 1757 met aprobatie sonder attestasie; kind: Geertje Manus, ged 29 jul 1760 Grote Kerk HRL, vader als Manus Steevens
Rinske Jans van HRL, huwt met Simon Anthonis, van Dordrecht, geproclameerd de f. 9:16:23 okt 1763 en getrout met premisie van de magistraat sonder attestasie de 8 apr 1764 in de Westerkerk
Rinske Jans huwt met Jetse Jans, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 dec 1771 en getrout de 5 Jannewari 1772
Rinske Jellersma geb 1803 Oosterbierum, ovl 6 mei 1854 HRL, huwt met Paulus Haitsma, (gk) N.H., dv Philippus J, en Willemke Post; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk E-005; oud 38 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-117; VT1839
Rinske Jelles van HRL, ende Arent Martens meede aldaar, huw.aang. 26 jan 1737 HRL, Coram Prasid:Crijtenburgh, komende voor de Bruit desselvs Neeff IJke Symens; huw.aang. HRL 1737
Rinske Jelles zie: Lagemeer; Hendrik Ubels (moet zijn: H. Abels), en R.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 18 dec 1774 HRL, en toen getrouwd; kind: Abel Hendriks, geb 6 sep 1775, ged 26 sep 1775 Grote Kerk HRL; vader H. Abels; kind: Abel Hendriks, geb 22 sep 1776, ged 15 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Hendriks, geb 6 okt 1778, ged 27 okt 1778 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en Seventig den Sesde okt is Geboren Aaltje dv Hendrik Abels en R.J. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Rinske Jelles begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 51; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rinske Jentjes ovl na 1824, huwt met Jan Pol; BS huw 1825
Rinske Jeppes Albert Alberts van Pingjum ende R.J. van HRL, hebbende de bruidegom wegens den bruid genoegzaame last vertoond, 4 may 1793; ondertrouw HRL; Albert Alberts van Pingjum en R.J. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 19 may 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Pingjum en aldaar, na vertoonde attestatie, getrouwd
Rinske Jochems ged 17 nov 1769 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Egte vrou
Rinske Jochems geb 1751 Franeker, ovl 16 nov 1826 HRL, huwt met Pieter Piebes; BS ovl 1826; Pieter Piebes en R.J., beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, zijnde deeze geboden te Midlum aangegeven, 20 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL
Rinske Jochhems waarschijnlijk dezelfde als Hinke Jochums; zie aldaar; huwt met Heere Meiles, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 May 1740 en doe ook getrouwt; Heere Meiles ende R.J. beide van HRL, koomende voor de bruit Cornelis Esgers, schooldienaar, 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Rinske Jochums Pieter Simons ende R.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Jocchum Meyes, 17 May 1749; huwt met Pijtter Simons, beyde van HRL, geproclameerd den 18-26 May en den 1 jun 1749 doe ook getrouwdt
Rinske Johannes zie: Kamminga, Oosterhof, Petrus, Proosterbeek, Wenning
Rinske Johannes geb 14 feb 1793, ged 5 mrt 1793 Grote Kerk HRL, zv Johannes jans en Aukje Jelles
Rinske Johannes begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 73; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rinske Johannes ovl 25 feb 1819 Hartwerd, huwt met Robijn Andries Blanksma, woonachtig onder HRL 1818; BS huw 1815, huw 1818, huw 1829; de Schout van de Gemeente Almenum Certificeert dat de Huwelijks afkondigingen tusschen: Elle Robijns Blanksma oud vijfentwintig Jaren, Zoutbrandersknegt, wonende te HRL, Maarderjarige zv Robijn Andries Blanksma en van R.J., en: Tjitske Jans, oud Negen en twintig Jaren, wonende te Achlum, Meerderjarige dv Jan Willems en van Hiske Tjeerds, Voor de hoofddeur van Ons huis der gemeente hebben plaats gehad op den dertigste April, en zeven mei Zijnde twee Onderscheiden Zondagen deses Jaars Achtienhondert en vijftien Telkens des middags ten twaalf uren, Zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Almenum den 10 mei 1815; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende acte van Notorieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heden den agtentwintigste mrt Een duizend agthondert Vijftien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Canton HRL, Provintie Vriesland op den Raadhuize binnen deze Stad, in het Locaal van onse gewone Teregtsitting, Johannes Nieuwman Schuitschipper, Jan Walings Faber, Meester Bakker, Sjoerd van der Weide Meester Bakker, Pieter Sjouwkes Broersma huisknegt, Bouwe Harmens de Vries, zoutbrandersknegt, IJeme de Groot, Helbardier bij het departement der Convoyen en Licenten te HRL, benevens Jouke de Boer, Soutbrandersknegt, alle wonende te HRL, Geloofwaardig en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt Zijn, Een Acte van bekendheid te passeren, ten behoeve van Elle Robijns Blanksma, Soutbrandersknegt, wonende te HRL Wiens ouders zijn geweest Robijn Andries Blanksma en R.J. gewoond hebbende te Arum. Welk verzoek zij mids deezen voldoende verklaren te Weeten, dat genoemde Elle Robijns Blanksma is geb te Arum den negende mrt Een duizend Seevenhondert negentig, dat deselve geen Acte van geboorte of Doop kan produceren, daar dezelve niet is ged en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende de Comparanten reedenen van Weetenschap dat zij deese Elle Robijns Blanksma niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar boven dien eene Speciaale omgang met dezelve en zijne ouders hebben gehad, waar door zij zich van den inhoud deeses ten vollen overtuigd hiouden; en hebben de Comparanten na gedane Voorlezing de tegenwoordigige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier getekend
Rinske Johannes huwt met Doede Baukes Postema; BS ovl 1839
Rinske Johannes huwt met Foeke Aukes, wonende te Oostermeer; BS huw 1824
Rinske Joukes Reinder Jans van Midlum en R.J. van Achlum, zijn na den agter een volgende zondagen over hunne Kerken de Huwelijxse gebod wettig afgekondigt te zijn, op den 20 nov 1792 HRL, alhier getrouwd met vertoonde attestatie van beide dorpen
Rinske Jurjens Pieter Rienks van Almenum ende R.J. van Midlum, koomende wegens de bruid Herke Harmens, 2 mei 1744
Rinske Kamminga geb 14 jul 1803 HRL, ged 9 aug 1803, N.H., dv Johannes H. K, en Boukjen Pieters van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1803
Rinske Klases zie: Visser, Voordewind
Rinske Klaases ged 8 okt 1747 Grote Kerk HRL, dv Klaas Klaasen en Rigtsje Folkerts
Rinske Klaases huwt met IJde Pieters, kind: Johannes IJdes, geb 20 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Grietje IJdes, ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL
Rinske Klaases geb 20 dec 1773, ged 1 feb 1773 Grote Kerk HRL, dv Klaas Jakobs en Tjitske Arri?ns
Rinske Claases ovl 27 sep 1793 HRL, oud 19 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 12, nr. 66; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rinske Claasen zie ook: Voordewind; Hendrik Gerrijts ende R.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Cornelis, deszelfs oom, 5 jul 1788; ondertrouw HRL
Rinske Cornelis zie: Krab
Rinske Lases zie: Spannenburg
Rinske Laverman geb 20 sep 1800 Leeuwarden, Vst dec 1850 uit Leeuwarden, A dec 1850 Leeuwarden (naar haar man), gedetineerd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-206
Rinske Lieuwes geb 7 jun 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Meewes en Sijtske Simons
Rinske Lolkes Folkert Wieger van HRL, en R.L. van Menaldum, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 apr 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Mayke Folkerts, geb 9 mrt 1795, ged 31 mrt 1795 Grote Kerk HRL
Rinske Lujtjes huwt met Corneelis Pieters, kind: Pieter Corneelis, ged 12 okt 1750 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Corneelis, ged 13 apr 1749 grote Kerk HRL; kind: Maayke Corneelis, ged 17 sep 1744 Westerkerk HRL
Rinske Marnstra eylard Hendriks ende R.M., beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd J.E. Jongma met vertooninge van ''s bruids vaeders consent, 6 dec 1749; huwt met Eilard Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 desemb 1749 en doen ook getrouwt; huwt met Pieter Clamstra, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 jul 1764; kind: Hendrik Eilderts, ged 31 may 1751 Grote Kerk HRL; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 120:0:0 (GAH650); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 400:0:0 ter zaake genegotieerde penningen tegen drie procento, 18 may 1792 (GAH1124); id. f. 300:0:0 tegen drie procento, 19 jun 1792 (GAH1124); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:0:0 ter zaake 1 jaar Intrest van f. 700:0:0, 6 aug 1793, quit. no. 7 (GAH1125); id. 1jul17 94, quit. no. 8 (GAH1126); id. 9 jun 1795, quit. no. 7 (GAH1127)
Rinske Martens Johannes Blink en R.M., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 dec 1785 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rinske van der Meulen geb 1793 Franeker, ovl 31 okt 1859 HRL, ongehuwd, N.H., dv Hendrik vdM, en Mintje Douwes; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-105, wijk E-267, 285, supp wijk C-437; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-151; VT1839
Rinske van der Molen geb mei181 ... , ovl 5 sep 1811 HRL, wonende te in de Romestraat, dv Dirk vdM, en ... ; BS ovl 1811
Rinske Nannings ged 28 jan 1746 Grote Kerk HRL. op Belijdenis des Geloofs, Egte vrou van Ruird Pieters jn de Haantje Brouwerij; Ruird Pijters ende R.N., beide HRL, komende weegens de bruid Wierd Tjeerds desselfs steevader, 5 Oct 1743; fihce gemeente HRL; huwt met Ruurd Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert 6, 13 en 20 okt 1743 en doen ook getrout; kind: Nanningh Ruurds, ged 19 apr 1750 Grote Kerk HRL; kind: Teetske Ruurds, ged 28 may 1747 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Ruurds, ged 15 sep 1744 Grote Kerk HRL
Rinske Oenes Jurjen Mulder onder Almenum en R.O. van HRL, koomende wegens de bruyd Oene Ritskes desselfs vaeder, 26 Oct 1748; van HRL, huwt met Jurjen Mulder, van Almeenum, geproclameerd den 27 okt en den 4-11 nov 1748 en doen ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL; kind: Oene Jurjens Muller, ged 3 jun 1754 Westerkerk HRL, vader als J. Muller; kind: Hendrjk Miller, ged 21 jan 1753 Grote Kerk HRL, vader als J. Miller; so Grote Kerk ha; kind: Chatarina Jurjens Muller, ged 18 may 1749 Grote Kerk HRL, vader als J. Muller
Rinske Paulus zie: de Vries
Rinske Paulus begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 31; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rinske Philippus zie: Jellersma
Rinske Philippus ovl voor 1812, huwt met Jelle Klases; BS Barradeel huwafk. 1811
Rinske Pijbes ged 2 aug 1740 Grote Kerk HRL, dv Pijbe Jacobs en Pietje Jacobs
Rinske Piebes begraven Groot Kerkhof, regel 11, nr. 24; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rinske Piers zie ook: Hinke Piers; huwt met Lammert Jans, kind: Hotske Lammerts, ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL
Rinske Piers ovl 25 mrt 1727 HRL, old 86 jaeren
Rinske Pieters zie: Halma, Postma
Rinske Pijters en Pijter Gales, beide van HRL, huw.aang. 28 jul 1735 HRL, Comende voor de bruid Freerk Pijters, desselfs Broeder; huw.aang. HRL 1735
Rinske Pieters ged 30 jan 1746 Westerkerk HRL, dv Pieter Pieters en Neeltje Piebes
Rinske Pieters Hendrik Jansen ende R.P., beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de procr. Wiaerda, met schriftelijke verklaringeen last van de bruydegom en bruid. 23 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Rinske Pieters Wytse Johannes de Haan van HRL, en R.P. van Berlikum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn, op vertoond getuigenis getrouwd ten zelfden dage; hu Grote Kerk ha
Rinske Pieters ovl 3 mrt 1792 HRL, oud 48 jaar; ovl 16 jun 1727 HRL, old 34 jaeren; invnt. nr. 320
Rinske Pieters ontvangt lijfrente 1764-1766
Rinske Pieters geb 1755 ... , doet overlijdensaangifte van Trijntje Rintjes; BS ovl 1811
Rinske Pieters geb 1759 Makkum, ovl 7 jun 1824 HRL, huwt met Romke Sijbes; BS ovl 1824; Romke Sijbes en R.P., beide van HRL, hebben hunne laatste af kondiging gehad den 15 dec 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Sybe Romkes, geb 27 apr 1784, ged 18 may 1784 Grote Kerk HRL; kind: Japke Romkes, geb 2 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL
Rinske Pieters huwt met Wopke Johannes, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout den 28 dec 1755; kind: Jane Wopkes, ged 29 mrt 1757 Grote Kerk HRL
Rinske Pool geb 1779 Bolsward, ovl 20 aug 1863 HRL, huwt met Johannes Siegmans, ovl wijk C-025, dv Jacob P, en Aafke ... ; BS ovl 1863
Rinske Popkes geb 13 may 1795, ged 23 jun 1795 Grote Kerk HRL, dv Popke Minnes en Setske Wybes
Rinske Reidhorst huwt met Jan Rutgers Akkringa, weduwe verkoopt een huis in 1798
Rinske Reitsma huwt met Fonger de Haan; BS ovl 1850
Rinske Reins ged 7 jun 1745 Grote Kerk HRL, dv Rein Corneelis en IJnske Jlts
Rinske Reinders IJde Jansen de Groot ende R.R., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Johannes, waeterhaelder van Fontein, 27 Jun 1750; huwt met IJde Jansen de Groot, beyde van HRL, geproclameerd den 28 jun en den 5-12 jul 1750 en getrouwd
Rinske Reinders huwt met Gerrijt Jans, beide van dese Stad, geproclameert den 18-25 mei en getrout den 1 jun 1755
Rinske Rientses zie: Bilsma
Rinske Rientses geb 1770 ... , ovl 10 mei 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817
Rinske Rimkes zie: Kleinvogel
Rinske Rimkes Frans Pieters en R.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jun 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Reinouw Franses, geb 6 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL
Rinske Rinkes ovl 2 mrt 1728 HRL, oud 27 jaer; invnet. nr. 320
Rinske Rinses huwt met Minne Hendriks, kind: Trijntje Minnes, ged 14 mrt 1741 Grote Kerk HRL
Rinske Rintjes ged 5 okt 1755 Westerkerk HRL, dv Rintje Clases en Teuntje Teunis
Rinske Rintjes zie: Kuipers; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld
Rinske Rintjes mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-243; VT1839
Rinske Rintjes huwt met Sijbe Botes Tollinga; BS huw 1815; Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Seventiende nov is ged Lijsbeth dv Siebe Pieters Tollinga en van R.R., dewelke te Dockum Geboren is den Twintigsten jun Een duizend Seven honderd drie en Vijftig. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 okt 1815
Rinske Rintjes huwt met Minne Hendriks, beyde van HRL, sij sijn geproclameert 10, 18 en 24 apr 1740 en doe ook getrouwt; Minne Hendriks ende R.R. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Lubbert Beerns, 9 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Rinske Rintjes Huybert Outgers van Midlum ende R.R. van Almenum, koomende weegens de bruid desselfs halfbroeder Jelte Jeltes, 9 Nov 1743
Rinske Ritskes ged 27 jun 1747 Grote Kerk HRL, dv Ritske Oenes en Trijntje Haeyes; Simon Hendriks en R.R., beide van HRL, zijnde de eerste proclamatie geschied 5 jul 1772, en de tweede wegens tusschengekomen spiering, op 2 nov en de derde op den 8sten dito, en toen getrouwt; kind: Grietje Simons, geb 19 mrt 1773, ged 6 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Simons van Hettinga, geb 30 apr 1775, ged 21 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: IJmkje Simons, geb 21 okt 1776, ged 10 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Simons, geb 4 jan 1779, ged 2 feb 1779 Grote Kerk HRL
Rinske Ritskes huwt met Pier Jans, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout den 31 May 1767; kind: Ritzke Piers, ged 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Rinske Roelofs huwt met Ids Fongers, kind: Gertje Idses, ged 15 sep 1761 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Idses, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Rinske Roelofs huwt met Age Sibrands op 18 mei 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Rinske Roelofs ovl voor 1829, huwt met Jan Jansen; BS ovl 1828
Rinske Romkes zie: Agema, Lanting
Rinske de Ruiter geb 24 okt 1808 HRL, ged 20 nov 1808 HRL, N.H., dv Abraham F. dR, en Gerritje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1808
Rinske Ruurds zie: Bakker
Rinske Ruurds geb 7 sep 1773, ged 5 okt 1773 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Sijtses en Catharina Jurjens
Rinske Ruurds ovl 21 nov 1793 HRL, oud 61 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rinske Ruurds huwt met Wybe Driesen op 29 jul 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810 Wybe Drieses van HRL. ende R.R. van Herbayum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 Hooymnd 1810; ondertrouw HRL
Rinske Ruurds huwt met Hessel Heerema; BS ovl 1830; van HRL, huwt met Hessel Foppes, van Franequer, geproklameerd den 10 jun en den 17 dito en den 24 dito 1753 getrouwt; kind: Fettie Hessels, ged 5 jul 1757 Grote Kerk HRL, vader als H. Poppes; kind: Ruirdt Hessels, ged 12 aug 1760 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Hessels, ged 27 mei 1755 Grote Kerk HRL
Rinske Ruirds huwt met Pier Rutgers, beide van HRL, geproclameerd de 7-15 en getrout de 21 mei 1758; kind: Renske Piers, ged 27 mrt 1759 Grote Kerk HRL, moeder is R.R.
Rinske Sakes ende Cornelis IJpes, beide van HRL, huw.aang. 24 jan 1739 HRL, komende voor de bruid desselvs vader Sake Jacobs; huw.aang. HRL 1739
Rinske Siebes ovl voor 1838, huwt met Hendrik Gerrits de Haan; BS huw 1837, overlijdens
Rinske Sieds zie: de Wit
Rinske Symons ovl voor 1741, erven ontvangen lijfrente 1740-1755
Rinske Sikkes Beernt Hendriks ende R.S., beyde van HRL, komende wegens de bruyd Pijtter Gerbens Clamstra, 16 Aug 1749; huwt met Beerent Hendrik Ter Halle, beyde van HRL, geproclameerd 17, 24 en 31 Augusti 1749 doen ook getrouwt; R.S. van Franequer en Douwe Gosses Van dese Stad, huw.aang. 26 okt 1737 HRL, komende voor de bruid Dirk Fekkes; huw.aang. HRL 1737
Rinske Simons ged 18 jan 1761 Grote Kerk HRL, dv Simon Rekz en Antie Hendriks; ovl 18 nov 1806 HRL, huwt met Thomas vd Meulen, dv Simon Regts en Antje Simons; BS huw 1819; huwt met Thomas Karsten, kind: Karst Thomas, geb 9 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL
Rinske Sjoerds gebruiker van wijk G-137; eigenaar is Johannes de Windt wed., 1814. (GAH204)
Rinske Sjoerds huwt met Hilbrand van der Form, beide van HRL, geproclameerd de 7-13 en getrout de 21 mei 1758; kind: Tettje Hilbrands van der Form, ged 19 jun 1759 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Hilbrands van der Form, ged 10 mei 1763 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Hilbrands van der Vorm, ged 26 mrt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Hilbrands van der Form, ged 10 feb 1767 Grote Kerk HRL; kind: Martijn Hilbrands van der Vorm, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Rinske Sjoerds mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 20 feb 1764 Rien, ovl 22 mei 1820 HRL, ongehuwd, dv Sjoerd Sikkes en ... ; BS ovl 1820
Rinske Sjoerds mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; geb 1755 Molkwerum, ovl 30 dec 1818 HRL, huwt met Jan Kuipers; BS geb en ovl 1818, ovl 1854, ovl 1858; Jan Jansen Kuiper en R.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 dec 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Grietje Jans Kuiper, geb 16 nov 1783, ged 9 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Aagje Jans, geb 15 feb 1785, ged 15 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Jans Kuiper, geb 20 mrt 1789, ged 21 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Aagje Jans Kuiper, geb 23 aug 1791, ged 13 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Eva Jans, geb 5 jan 1794, ged 25 feb 1794 Grote Kerk HRL
Rinske Sjoerds zie ook: Hoekstra; Dirk Hendriks en R.S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Klaaske Dirks, geb 10 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL
Rinske Sjoerds zie: van der Vorm
Rinske Sybes geb 15 nov 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL, dv Sybe Jakobs en Arriaantje Hendriks
Rinske Zijlstra mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1779 HRL, ovl 8 mrt 1858 HRL, huwt met Pieter Akkringa op 28 dec 1817 HRL, huw.afk. 14 en 21 dec 1817, N.H., dv Age Watses en Eelkje Jacobs; BS huw 1817, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-253, wijk C-109, wijk H-210, 217
Rinske de Zwart huwt met Daniel Keets, kind: Dirk Daniel Keets, geb 8 apr 1795, ged 3may 1795 Grote Kerk HRL
Rinske Taekes zie: van der Tol
Rinske Theunis Harmen Elders van HRL, en R.T. van Almenum, laatst geproclameert op dato deezes 27 oct 1776 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha; kind: Meye Harmens, geb 14 jun 1779, ged 6 jul 1779 Grote Kerk HRL; vader als: H. Eilderts; kind: Antje Harmens, geb 31 mrt 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL, vader als: H. Eilerts
Rinske Teunis begraven Klein Kerkhof, regel 7, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rinske Teunis zie: Koster
Rinske Theunis Klaas Simons en R.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aafke Klaases, geb 24 may 1790, ged 13 jun 1790 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Rinske Teunis ovl 23 jan 1794 HRL, oud 43 jaar; H
Rinske Tijtes huwt met Johannes Munnix, beyde van HRL, sijn geproclameert 12, 19 en 26 May 1743 en ook getrouwt; Johannes Munnix ende R.T., beide van HRL, koomende weegens de bruid de vroedsm:Gonggrijp desselvs broodheer, 11 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Rinske Tjeerds zie: Stoker
Rinske Tjepkes zie: Gratama
Rinske Tjerks geb 2 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL, dv Tjerk Sipkes en Pietje Jans
Rinske Tjetts kind: Maria Elisabeth, geb 19 jan 1810 HRL, in onegt geb de vader van het kind is opgegeven als Cornelis Vink; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Maria Elisabetha, geb 19 jan 1810, in onegt geboren, moeder Rinske Tjedt, voor vader opgegeven Cornelis Vink, ged 13 feb 1810 Grote Kerk HRL
Rinske Tjietses ovl voor 1836 ... , huwt met Adam Prikkenaar; BS ovl 1830; 1835 huwelijken
Rinske Thijsen zie: Bruinsma
Rinske Visser geb 25 jan 1800 Aengwirden/HRL, ovl 12 sep 1865 HRL, huwt met Dirk Tolsma, tapperse in 1865, ovl wijk H-081, dv Klaas V, en Matsen Johannes; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk A-205; oud 39 jaar, geb Engwierum (!), wonende te HRL. 1839, wijk E-056; VT1839
Rinske Vrieseman huwt met Okke Nauta; BS ovl 1876
Rinske Walles zie: Bootsma
Rinske Walles geb 1778 Workum, ovl 19 okt 1812 HRL, huwt met Jan Jansen, ovl wijk B-039 dv Walle Walles en Martje Joostens; BS ovl 1812
Rinske Watzes ovl 26 jan 1803 HRL, oud 72 jaar
Rinske Wenning geb 1808 Woudsend, ovl 17 mei 1900 HRL, 1e huwt met Hendrik Brandma, 2e huwt met Andries vd Sluis, dv Johannes Gerrits en Grietje Jans; BS ovl 1900
Rinske Wetzens ovl 11 jul 1720, 22 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Rinske Wybes ende Hans Reinders, beide van HRL, huw.aang. 11 okt 1738 HRL, komende voor de bruid Romke Wassenaar; huw.aang. HRL 1738
Rinske Wybes ged 14 dec 1745 Grote Kerk HRL, dv Wybe Wybrens en Trijntje Abbes
Rinske Wiebes huwt met Johannes Meyer, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802
Rinske Wybes is dezelfde als Rinske Willems; zie aldaar; huwt met Lolle IJmkes, beide van HRL, geproclameerd de 30 nov en de 7 en 14 en getrout de 23 dec 1766; huwt met Lolle IJmkes, kind: Wybkje Lolles, geb 26 nov 1773, ged 16 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Lolles, geb 12 apr 1784, ged 27 apr 1784 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Lolles, geb 19 jan 1788, ged 26 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Lolles, ged 20 okt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Antje Lolles, ged 27 nov 1770 Grote Kerk HRL
Rinske Wybes huwt met Pieter Philips, beide van HRL, geproclameerd den 2-9 en getrout den 16 aug 1767
Rinske Willems zie: Bloemer
Rinske Willems en Teunis Sioukes, beide van HRL, huw.aang. 24 nov 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Neeff Hendrik Tijssen; huw.aang. HRL 1736
Rinske Willems ged 21 mrt 1740 Grote Kerk HRL, dv Willem Andrijs en Trijntje Hennings
Rinske Willems out ruim 1 1/2 Jaar, ged 14 jul 1767 Grote Kerk HRL, gelijk met Grietje Willems, dv Willem Jansen en Gerrijtie Lieuwes
Rinske Willems is dezelfde als: Rinske Wybes; zie aldaar; geb 1744 HRL, ovl 14 jun 1818 HRL, huwt met Lolle IJemkes; BS ovl 1818
Rinske Willems ged 30 okt 1763 Westerkerk HRL, dv Willem Lamberts en Rixtje Benjamins; geb 1760 ... , ovl 5 feb 1813 HRL, huwt met IJede Jurjens de Groot, ovl wijk A-096, wonende te op de Zoutsloot 1811; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811, ovl 1813, huw 1827; IJede Jurjens ende R.W., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Lammerts, deszelfs vader, 5 may 1792; ondertrouw HRL; IJede Jurjens en R.W., beide van HRL, getrouwd op den 20may17 92 HRL; kind: Wytske IJedes, geb 2 aug 1792, ged 21 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Rigtje IJedes, geb 27 jan 1795, ged 10 mrt 1795 Grote Kerk HRL; kinderen: Janke en Neeltje IJedes, tweelingen, geb 11 jan 1798, ged 20 feb 1798 Grote Kerk HRL
Rinske Willems huwt met Sijtse Martens Beukens, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1764; kind: Marten Zijtses Beukens, ged 23 jun 1765 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Zijdses, ged 18 jan 1767 Grote Kerk HRL
Rinske Wopkes zie ook: van Hoek; huwt met Jan Groote, kind: Maria Jans Groote, geb 5 aug 1810, ged 26 aug 1810 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen en Gedoopten van der Dorpe Jorwert. Zeventien hondert en agt en Zeventig (1778)den negentiende apr op Paasch Zondag na de middag hebben Wopke Pijters en Sjouwke Lieuwes haar Kindt laten doopen geb den Vierden dijto Voordemiddags Zijnde een Dogtertje en is genaamt Rinske; deze bewijzen bestaande in twee acten van geboorte en een van overlijden behooren tot de Huwelijksacte van Sjouke Namles van der Woude en Rinske Wopkes van Hoek dato 5 jan 1815 op Fol. 1 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van de Burgerlijke Staat der Gemeente HRL
Rinske Wouters ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL, dv Wouter Theunis en Trijntie Minnes
Rinske IJdes begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 26, 2e Telling; Reg. Begr. gemeenteraad Krk. HRL
Rinske IJdes huwt met Sijbout Sierks, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 12 en 18 apr 1740 en getrout den selfde dato; Sijbout Sierks ende R.Y., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader IJede Pieters, beurtschipper alhier, met versoek van een gebod in de week, 9 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Sjerk Sijbouts, ged 31 jan 1747 Grote Kerk HRL; kind: IJde Sijbouts, ged 30 apr 1743 Grote Kerk HRL, vader als S. Sjerks; kind: Lijsbeth Sijbouts, ged 5 mrt 1741 Grote Kerk HRL
Rinske Yedes huwt met Beernt Hendr. Suiters, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 dito 1759
Rinske Yedes ovl 2 jul 1701, huisvrouw van Pieter Henricx, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Rinske Yeges Klaas Pieters en R. IJ., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 14 dec 1777 HRL, en toen getrouwt
Rinske IJlstra huwt met Balthazar Reinouts; BS huw 1818
Rinske IJpes huwt met Mevis Lieuwes, wonende te onder Herbayum wijk I-009 onder jurisdistie der Stad; BS ovl 1812
Rinske Ales Louw geb 1765 Eernewoude, ovl 18 jan 1826 HRL, huwt met Johannes Bruining; BS ovl 1826
Rinske Andries Hoedtje geb 1758 ... , ovl 27 sep 1813 HRL, huwt met Anthoon Merschman op 16 aug 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 aug 1795, ovl wijk G-162, dv Andries Pieters en Catharina Andries; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1813, huw 1834
Rinske Annes Mol geb 1779 Bolsward, ovl 15 mrt 1856 HRL, huwt met Berend Johannes Groen op 15 dec 1816 HRL, huw.afk. 17 en 24 nov 1816 Dokkum en 24 nov en 1 dec 1816 HRL, wonende te Dokkum, dv Anne Jans M, en Wiepkje Cornelis; BS huw 1816, ovl 1848, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-113; oud 60 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-171; VT1839
Rinske Arends de Vries ovl voor 1840, huwt met Lieuwe Jouws Radsma; BS huw 1839
Rinske Ates Hofstra ovl voor 1840, huwt met Sieds Annes Zijlstra; BS huw 1839
Rinske Bouwes Zoete geb 18 dec 1790 HRL, ovl 14 dec 1864 HRL, 1e huwt met Rijkle Tjerks Bruinsma op 15 feb 1816 HRL, huw.afk. 28 jan en 4 feb 1816, winkelierse, 2e huwt met Sjoerd Ates van Veen op 9 feb 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 jan 1823 HRL. en Smallingerland, ook winkelierse 1864, ovl wijk C-102, dv Bauke Jacobs Z, en Akke Cornelis Eilander; BS huw 1816, huw 1823, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-107; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-102; VT1839
Rinske Dirks Agema Tjebbe Spannenburg ende R.A. beide van HRL, hebbende de burgemr Agema verkalringe gedaan van het consent van wederzijtse ouders, 6 apr 1741; ondertrouw N.H.; huwt met Tjebbe Spannenburg, beyde van HRL, sijn geproclameert den 7, 14 en 22 May 1741, en doe ook getrouwt; DTB N.H. HRL, BS ovl 1812; huwt met Albert Doedes, beide van HRL, geproclameerd de 8-10 en getrout de 13 mrt 1761; huwt met Albert Doedes; BS ovl 1827; kind: Hiske Alberts, ged 30 mrt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Antie Tjebbes Spannenburg, ged 15 okt 1754 Grote Kerk HRL
Rinske Dirks Lijcklama à Nijeholt geb 14 sep 1794, ged 12 okt 1794 Grote Kerk HRL, dv Dirk Lijklama ? Nijholt en Brechtje Vettevogel
Rinske Dirks Schaap geb 1806 Franeker, ovl 17 apr 1876 HRL, huwt met Hendrik H. Bleeker op 15 mrt 1832 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, Vst 29 aug 1859 uit Almenum, N.H., dv Dirk Tjepkes S, en Pietje Sijsens; BS huw 1832, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk I-019
Rinske Dirks de Vries geb 1790 HRL, ovl 29 dec 1846 HRL, huwt met Rintje Rintjes Bakker op 2 mei 1816 HRL, huw.afk. 21 en 28 apr 1816, dv Dirk Bouwes dV, en Martje Pieters Molenaar; BS huw 1816, ovl 1822, ovl 1846; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfstanster, wijk A-164; VT1839; Ik Ondergetekende Amtie Hanses weduwe Rintje Pieters wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren aan mijnen Zoon Rintje Rintjes Bakker bij mijnen Wijlen man in Echte Verwekt om Zich in het huwelijk te begeven met R.D. d. V., mede wonende te HRL, mogende Alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 15 apr 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negentig den Vijfde dec is Geboren Rinske dv Dirk Bouwes de Vries en Martje Pieters. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816
Rinske Douwes Douma geb 1 jan 1800 Noordwolde, huwt met Goortje Ploeg, wonende te HRL. 1843, A 12 mei 1883 Amsterdam; BS huw 1843, bev.reg. HRL 1851 wijk C-201, 223, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb Noordwolde en wonende te HRL. 1839, wijk C-187; VT1839
Rinske Douwes de Roos huwt met Johannes Jacobus Cleebe, beide van HRL, geproclameert de 20-27 jul en getrout de 3 aug 1760; kind: Sibylla Elisabeth Johannes Cleebe, geb 10 jun 1775, ged 25 jun 1775 Grote Kerk HRL; kind: Johan Jacob Johannes Clebi, ged 23 jun 1761 Grote Kerk HRL; vader als J.J. Clebi; kind: Joan Jacob Joannes Cleve, ged 24 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Johannes Clebe, ged 6 mrt 1770 Grote Kerk HRL; ovl 16 may 1788 HRL, oud 51 jaar; inventr. nr. 320; Klaas Poort, Mede-Raad in de Vroedschap, en R.D. dR., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 mrt 1785 HRL, en zijn den 15 daaraanvolgende getrouwd
Rinske Everts Posthumus geb 1805 Marssum, ovl 19 okt 1840 HRL, huwt met Hendrik Gerkes Tiesema, dv Ecvert Everts (P)ostma, en Tetje Jans (Bakker), vader bijgenaamd Groenis, en als zodanig ingeschreven in de regs van ovl; BS ovl 1840, ovl 1842; oud 34 jaar, geb Marssum en wonende te HRL. 1839, wijk B-024; VT1839
Rinske Everts Riewald geb 1759 HRL, ovl 2 dec 1827 HRL, huwt met Hendrik Merkelbach, dv Evert Ruurds en Maaike Cornelis; BS ovl 1827; 1828 huwelijken, ovl 1839
Rinske Fransen Exaltis Stadsrentmeester betaalt resterende interesse 1e tontine, verschenen May 1776, 2e classe, no. 10 ten lijve van R.F.E. : f. 17:13:8 (GAH1060)
Rinske G. de Vlies oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839
Rinske Georgius Morritz geb 30 jun 1793, ged 16 jul 1793 Grote Kerk HRL, dv Georgius Frederik Morritz en Rinske Piers Ackringa
Rinske Gerbens de Boer huwt met Gaele Wijgers Galema, wonende te HRL 1833; BS ovl 1833
Rinske Gerrits Tilstra geb 1789 Dongjum, ovl 17 jun 1842 HRL, huwt met Sikke Dirks Nieuwenhuis wonende te HRL. 1834 en 1842, dv Gerrit T, en Trijntje ... ; BS huw 1834, ovl 1842
Rinske Goykes Overberg geb 23 sep 1794 HRL, ovl 18 apr 1884 HRL, huwt met Abe T. van Slooten op 16 mrt 1815 HRL, huw.afk. 5 en 12 mrt 1815, dv Gooike Bokkes O, en Marijke Hilbrandts vd Vorm; BS huw 1815, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk C-132; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-128; VT1839; Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en Sijpkje Abes Echtelieden woonachtig te HRL, Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onsen Zoon Abe Tomas van Slooten, van beroep Matroos, mede wonende te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met R.G.O., Zonder beroep, wonende te HRL, Zijnde een dv Goyke Bokkes Overberg en van Marijke van der Vorm, Echtelieden, Winkeliers, mede alhier Woonachtig. HRL den 4 mrt 1815; Wij Ondergetekenden Goyke Bokkes Overberg en Marijke van der Vorm, Echtelieden Winkeliers te HRL Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onsen dochter R.G.O., Zonder beroep, mede alhier woonachtig, om Zich in het huwelijk te begeven met Abe Thomas van Slooten, van beroep Matroos, wonende te HRL, zv Thomas van Slooten en Sijpkje Abes, Echtelieden mede Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier getekend; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier navolgende acte van Notorieteit het daar agter gestelde vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heeden den drie en twintigste feb Een duisend agt hondert Vijftien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Canton HRL Provintie Vriesland, op den Raadhuise binnen deeze Stad in het locaal van onse gewone Teregtsitting, Watse Hilarides, Meester Koperslager, Jan van der Heide, Meester Verwer en Glazemaker, Cornelis de Boer, Buitenschipper, Feyke Burghout varendsgesel, Beerend Oorthuis Koopman, Hendrik Leyenaar Meester Metselaar en Romke Butter old Buitenschipper, alle wonende te HRL, Geloofwaardig en van Competenten Ouderdom Welke aan ons hebben te kennen gegeven, dat zij versogt zijn, een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van R.G.O., zonder Beroep wonende te HRL, wiens ouders Sijn Goyke Bokkes Overberg Koopman en Maria van der Vorm Egtelieden wonende te HRL; Welk verzoek zij mids deezen voldoende verklaeren te weeten, dat genoemde R.G.O., is geb den drieentwintigste sep Eenduisend Seeven hondert vier en t negentig te HRL, dat deselve geen Acte van Geboorte of Doop Kan Produceren, Vermids dezelve van Doopsgesinde afkomst zijnde, bij hare geboorte niet is gedoopt, en het houden van Geboorte Acten, bij die Godsdienstige Gesindheid toenmaals niet regulier, en bij de voormalige Regering alhier, geheel niet pleegde Geschieden; Gevende de Comparanten redene van Weetenschap, dat zij alle ten tijde van hare Geboorte mede te HRL in hare buurt wonende, zich uit onderscheidene omstandigheden zulks kunnen herinneren, als hebbende gemelde R.G.O., niet alleen van der Jeugd af aan gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met deselve en haere ouders hebben gehad, waar door zij zich van den inhoud deeses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorleezing, de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier getekend
Rinske H Dreyer ovl 23 jun 1794 HRL, huwt met Jacobus Hannema; BS huw 1819, ovl 1843; Rimke Hijlkes D., geb 6 dec 1759, ovl 17 jun 1794, huisvrouw van Jacobus Hannema, Grote Kerk; (vd. Gaast, begraaflijst); bij ovl 34 jaar
Rinske Hendriks Keets geb 29 dec 1810 HRL, (in doopreg. als ''Keits'' vermeld), dv Hendrik Daniels K, en Aafje vd Oever; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 29 dec 1810, ged 27 jan 1810 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Daniel Keits en Aafje van den Oever
Rinske Hendriks Zuidema geb 1810 Wier, huwt met Hendrik Roorda, Vst 28 feb 1854 uit Wonseradeel, A 12 mei 1854 Franeker, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk H-200
Rinske Jacobs Koelman geb 1790 St. Jacob, ovl 20 jul 1851 HRL, huwt met Matthijs Overdijk, N.H., dv Jacob K, en Maaike ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk E-176; oud 49 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839
Rinske Jacobs Nontjes geb 1798 ... , ovl 10 jun 1812 HRL; wijk B-146, dv Jacob Jacobs N, en Marijke Jochems; BS ovl 1812
Rinske Jans Bouwman geb 2 feb 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL, dv Jan Hansen Bouwman en Geertruid Tammes
Rinske Jans Brink geb 1790 HRL, ovl 5 mrt 1845 HRL, huwt met Jan Boomgaard op 30 mei 1824 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1824, dv Jan B, en Jetske IJeves; BS geb 1824, ovl 1845, ovl 1847
Rinske Jans de Graaf geb 21 okt 1792 Ezumazijl/Friens, ovl 17 aug 1819 HRL, huwt met Jacob Bijlsma op 20 okt 1814 HRL, huwelijksafkondigingen 25 sep en 2 okt 1814, dv Jan Jochems dG en Trijntje Gerrijts; BS huw 1814, ovl 1819, ovl 1839
Rinske Jans Gratema geb 29 jan 1784 ... , dv Jan G, en Pietje Bouwes, ged 24 jan 1804 HRL; op belijdenisse des geloofs; dopen Grote Kerk HRL 1805
Rinske Jans van der Heide geb 10 nov 1809 HRL, huwt met Simon Coenraads Bakker op 11 mei 1837 HRL; dv Jan vdH, en Trijntje Bokkes Overberg; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837; geb 10 nov 1809, ged 19 dec 1809 Grote Kerk HRL, dv Jan van der Heide en Trijntje Bokkes
Rinske Jans Kuiper Douwe Harmens Siderius, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 dito mei 1759
Rinske Jans de Mast geb 1770 HRL, ovl 20 dec 1836 HRL, huwt met Benjamin Antonius Bos op 16 nov 1800 HRL, dv Jan dM, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1836, ovl 1839
Rinske Jans Minnema geb 6 aug 1806 HRL, ovl 6 mrt 1894 HRL, huwt met Jan Harms Prins op 8 feb 1827 HRL, huw.afk. 28 jan en 4 feb 1827 HRL, dv Jan Minnes M, en Martje Jans; BS huw 1827, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk C-166; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-076; VT1839
Rinske Jans Swart ovl voor 1812 ... , huwt met Daniel Hendriks Keets; BS huwafk. 1811; Daniel Hendriks Keets en R.J. dW., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1780 HRL, en zijn ten zelf den dage getrouwd; kind: Grietje Daniels, geb 3 feb 1781, ged 27 feb 1781 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Daniels Keets, geb 10 nov 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL; kind: Daniels Keets, geb 25 dec 1789, ged 24 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Daniels Keets, geb 20 jun 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL
Rinske Jans Vrieswijk ovl voor 1844, huwt met Piebe Piebes Roozendaal; BS ovl 1843
Rinske Jelles Lagemeer ovl 3 nov 1796 HRL, huwt met Hendrik Abes, (Abes is wrsch: Ubels); BS huw 1820, ovl 1849
Rinske Joekes Bierma ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL, dv Joeke Bierma en Jeltje Sijbouts; ficges dopen Grote Kerk HRL; ovl 23 jun 1808 ... , huwt met Gosling Akkringa, verkoopt een huis in 1799 BS huw 1819; Gosling Jans Akkringa ende R.B. beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de proc. S. Wyma op vertoonde procuratie van de bruidegom en bruid. en consent van wederzijdsche vaders, 25 jun 1791; ondertrouw HRL; Gosling Jans Akkringa en R.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad de 10 jul 1791 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rinske Johannes Brink ged 23 mrt 1755 Grote Kerk HRL, dv Johannes Willems Brink en Jetske Allerts
Rinske Johannes Oosterhof geb 1795 HRL, ovl 2 apr 1833 Almenum, huwt met Jan Martens Boldewijn op 29 jun 1823 HRL, huw.afk. 15 en 22 jun 1823, dienstmeid. dv Johannes Cornelis O, en Janke Cornelis de Ruiter; BS huw 1823, huw 1833; geb 17 aug 1794, ged 31 aug 1794 Grote Kerk HRL, dv Johannes Kornelis Oosterhof en Janneke Kornelis de Ruiter
Rinske Johannes Petrus geb 1804 HRL, ovl 28 jan 1827 HRL, werkster, ongehuwd, dv Johannes P, en Doedtje Hendriks; BS ovl 1827
Rinske Johannes Proosterbeek geb 1794 HRL, ovl 29 dec 1845 HRL, 1e huwt met Barend Martens Bos op 25 jun 1812 HRL, huw.afk. 14 en 21 jun 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, 2e huwt met Hette Ruurds Brouwer op 14 nov 1819 HRL, huwelijksafkondigingen 30 okt en 7 nov 1819, dv Johannes P, en Joukje Jelles Appelinga; BS huw 1812, ovl 1846, ovl 1856; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-157; VT1839
Rinske Jolles Bakker geb 1778 HRL, ovl 15 nov 1855 HRL, huwt met IJmke Klases Kamminga op 24 jan 1828 HRL, huw.afk. 13 en 20 jan 1828, N.H., dv Jolle Joukes B, en Rinske Jochems; BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-153, 185, wijk F-157, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; VT1839
Rinske Klaases van Velsen ged 21 sep 1749 Grote Kerk HRL, dv Klaas van Velsen en Antje Bartels
Rinske Klaases Voordewind zie ook: Rinske Claasen; geb 3 mei 1746 HRL, ovl 17 sep 1822 HRL, huwt met Hendrik Gerrits; BS ovl 1822
Rinske Kornelis Krab huwt met Reinder Tietes de Jong, wonende te onder Vrouwenparochie; BS geb en huw 1831
Rinske Lases Spannenburg geb 14 okt 1780 HRL, ovl 14 apr 1859 HRL, huwt met Willem Houtsma op 11 jun 1809 HRL, wonende te HRL. 1812, N.H., dv Laas S, en Geertje Osinga; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-024, F-027, wijk G-051, regattdv 1826-93; ged 12 nov 1780 Grote Kerk HRL, dv Laas T. Spannenburg en Geertje Sybrens Osinga; Willem S. Houtsma en R.L.S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-027; VT1839
Rinske Lukas Bosch ged 1 feb 1757 Grote Kerk HRL, dv Lukas Bosch en Aafke Cornelis
Rinske Martens Smit geb 18 sep 1788, ged 7 okt 1788 Grote Kerk HRL, dv Marten Smit en Janke Christiaans de Vries
Rinske Paulus de Vries ovl 26 feb 1802 HRL, huwt met Foppe Klazes Torenbeek; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1826, ovl 1887
Rinske Pieters Postma geb 1775 HRL, ovl 25 aug 1859 HRL, huwt met Pieter Pieters Bakker op 22 mei 1796 HRL, dv Pieter P, en Elisabeth vd Hout; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-085; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-178; VT1839; kind: Piebe Pieters Bakker, geb 4 apr 1810, ged 29 apr 1810 Grote Kerk HRL
Rinske Rientses Bilsma geb 1775 ... , getuige bij geboorte aangifte van Piebe Cornelis Blokmaker 1811, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1806; BS geb 1811
Rinske Rimkes Kleinvogel geb 1756 Molkwerum, ovl 31 aug 1828 HRL, huwt met Frans Pieters Kieviet; BS ovl 1828
Rinske Rinses Roorda dv Rinse Rinses Roorda en Pytie Boyens Roorda, dopersk doopt Harns 20 jan 1731 en st. yn desimber 1737, boasket Gerj. Harns 12 nov 1730 Folkert Pieters (Schellinkwou), houtkeaper, dopersk doopt Harns 5 jul 1727 en st. yn 1767, soan fan Pieter Gerlofs en Meyke Folkerts Gerbranda. Folkert tr. 2 Antje Feddricks Nieuwenhuis. Rinse Rinses Roorda is een zv Rinse Johannes Roorda en Doutien Bauckes Allinga, en Rinse Johannes Roorda is een zv Setske Rinses Roorda en Johannes Sjouckes. (Gen. Jierb. 1984); ROORDA, SETSKE RINSES
Rinske Rintjes Kuipers geb 1773 HRL, ovl 21 feb 1841 HRL, 1e huwt met Pieter Jans Brouwer op 6 dec 1795 HRL, komt van HRL, 2e huwt met Hendrik Jans Leyenaar op 4 feb 1820 HRL, huw.afk. 16 en 23 jan 1820, N.H., dv Rintje Klases en Teuntje Teunis; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1807, BS huw 1820, ovl 1841; Ik Ondergetekende Reinskje R. Kuiper, weduwe van Pieter Jans Brouwer, wonende te HRL Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Minderjarige dochter Teuntje Pieters Brouwer bij mijnen wijlen Man in Echte verwekt, om zich in het huwelijk te begeven met Jan IJemes de Groot, zv IJeme de Groot & Lijsbeth Barends Overberg. HRL 3 jan 1815; Ik Ondergetekende Lijsbeth Barends Overberg Wed. IJeme Jans de Groot wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Jan IJemes de Groot, bij mijnen wijlen man in Echte Verwekt, om Zich in het Huwelijk te begeven met Teuntje Pieters Brouwer, mede woonachtig alhier, dv Pieter Jans Brouwer & Reinskje R.K. HRL den 3 jan 1815
Rinske Romkes Lanting R. Romulus L., ged 5 okt 1745 Grote Kerk HRL, dv Romulus Lantingh en Aefke Tjebbes van der Meulen; ged 16 dec 1749 Grote Kerk HRL, dv Romke Lantingh en Aefke Tjebbes van der Meulen; geb 19 nov 1749 HRL, ovl 24 dec 1823 HRL, huwt met Jelle Ages Agema; BS ovl 1823, ovl 1850, ovl 1852, ovl 1855; Jelle Agema en R.L., beide van HRL, zijnde geproclameert den 27 en 28 jun en 4 jul 1773 HRL, hebbende met consent van den Agtbaaren Magistraat een voorstel in de week gehad en toen getrouwt; kind: Age Jelles Agema, geb 18 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Romke Jelles Agema, geb 9 feb 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jelles Agema, geb 4 feb 1779, ged 21 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jelles Agema, geb 4 mrt 1782, ged 26 mrt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Bartel Jelles Agema, geb 5 dec 1784, ged 26 dec 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Jelles Agema, geb 28 apr 1787, ged 13 may 1787 Grote Kerk HRL; kind: Simon Jelles Agema, geb 27 may 1790, ged 13 jun 1790 Grote Kerk HRL
Rinske Ruurds Bakker huwt met Hinne Romkes van Hiddinga op 21 jul 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806; Hinne Romkes van Hettinga en R.R.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anske Alles Dijkstra, goede bekende, 6 jul 1805; ondertrouw HRL
Rinske Sieds de Wit geb 1808 Franeker, ovl 22 jul 1853 HRL, huwt met Jan Klaases Bergsma op 30 okt 1834 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. dv Sied Dirks dW, en Trijntje Jans (Postma); BS huw 1834, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-174, wijk D-051; oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-117; VT1839
Rinske Sipkes Ennema huwt met Frans Jetses Roorda, dv Sipke Keimpes Ennema en Wytske Wybes Meilema, te Pitersbierrum; zie verder: Frans Jetses Roorda; ENNEMA, SIPKE KEIMPES
Rinske Sjierks Koornstra Johannes Carolus Heeg ende R.S.K., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Rienstra onder Productie van behoorlijk bewijs, 15 jan 1791; ondertrouw HRL
Rinske Sjoerds van der Form Barend Roelofs de Vries en R.S. vd F., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 11 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL
Rinske Sjoerds Hoekstra geb 1783 Franeker, ovl 13 okt 1856 HRL, 1e huwt met Dirk Hendriks Faber op 25 mrt 1810 HRL, komt van HRL, 2e huwt met Lijkle Jans de Boer op 14 dec 1826 HRL, huw.afk. 3 en 10 dec 1826, winkelierse, wonende te HRL, getuige bij geboorte aangifte van Dirk Jans vd mei 1811, N.H., dv Sjoerd Jarigs H, en Getje Allerts; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1826 1856 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-084, 224; oud 56 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839wijk E77; VT1839
Rinske Sjoerds van der Vorm geb 24 mrt 1784, ged 4 may 1784 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd van der Vorm en Jetske Jetses; geb 1782 HRL, ovl 3 nov 1859 HRL, huwt met Barend Roelofs de Vries op 26 nov 1809 HRL, N.H., dv Sjoerd vdV, en Idske Jetses Adams; hu Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-222, wijk G-168 oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839; kind: Sjoerd Barends de Vries, geb 23 aug 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk HRL
Rinske Taekes van der Tol geb 1800 Almenum, ovl 25 mei 1846 HRL, huwt met Rein Everts Strandstra, dv Taeke vdT, en Geeske Gerrits/Rinses Bootsma; BS ovl 1842; 1846 overlijdens; oud 38 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, melktapperse, wijk A-095; VT1839
Rinske Teunis Koster geb 1793 HRL, huwt met Luitje Pieters Faber op 17 mei 1818 HRL, huwelijksafkondigingen 3 en 10 mei 1818, naaister, dv Teunis Louwrens K, en Trijntje Jans; BS huw 1818; oud 48 jaar, (vnm: Reinskje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-242; VT 1839; Rinskje T.K., geb 17 dec 1792, ged 8 jan 1793 Grote Kerk HRL, dv Teunis Lourens Koster en Trijntje Jans
Rinske Thijsen Bruinsma huwt met Cornelis P. Kuiper op 20 dec 1807 HRL, wonende te HRL 1807; huw Grote Kerk HRL 1807; Kornelis P. Kuiper en R.T.B., beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 5 dec 1807; ondertrouw HRL
Rinske Tjeerds Stoker geb 31 dec 1789 Franeker, ovl 18 dec 1879 HRL, huwt met Iede Harmens Holmans op 17 nov 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 nov 1822, N.H., getuige bij geb aang van Willem Baalman in 1811, dv Tjeerd Reins S, en Lieske Adams Prikkenaar; BS geb 1811, huw 1822, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013 supp wijk E-320; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-017; VT1839
Rinske Tjepkes Gratama geb 6 dec 1789 HRL, ovl 27 feb 1883 HRL, huwt met Jetze Rodenhuis op 3 jun 1810 HRL, wonende te HRL. 1847, dv Tjepke G, en Trijntje Westra, (Wiebenga ??); huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1847, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-011, 22; Jetze IJ. Rodenhuis en R.T.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-028; VT1839; geb 6 dec 1788, ged 13 jan 1789 Grote Kerk HRL, dv Tjepke Gratama en Trijntje Westra; geb 6 dec 1788, ovl 27 feb 1883; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 1828, no. 50, grootboeknr. 1175, deel 2: 80 Caroliguldens; 1829, no. 55; 1830, no. 4; 18 feb 1831, no. 82; 27 feb 1832, no. 7; 14 feb 1833, no. 41; 14 jan 1834, no. 7; 10 jan 1835, no. 7; 19 jan 1836, no. 52; 19 jan 1837. no. 35; 22 jan 1838, no. 40; 25 jan 1839. no. 56; 20 jan 1840, no. 21; 2 mrt 1841, no. 46; 12 feb 1842, no. 44; 31 jan 1843, no. 43; 10 feb 1844, no. 48 1 feb 1862, no. 7
Rinske Toons Bosch ged 23 apr 1771 Westerkerk HRL, dv Toon Bosch en IJnske Benjamins
Rinske Walles Bootsma geb 1787 ... , ovl 16 mei 1817 HRL; BS ovl 1817; geb 13 mrt 1787, ged 9 apr 1787 Grote Kerk HRL, dv Walle Gerbens Bootsma en Antje Idzes
Rinske Willems Bloemer geb 1797 HRL, ovl 25 feb 1838 Franeker, huwt met Rients Symons Elsinga wonende te Franeker, dv Willem B., en Feyke Jelles; BS Franeker ovl 1838
Rinske Wopkes van Hoek zie ook: Rinske Wopkes; geb 1778 Jorwerd, ovl 27 aug 1837 HRL, 1e huwt met Jan Groote op 18 dec 1803 HRL, 2e huwt met Sjouke Namles vd Woude op 5 jan 1815, huw.afk. 25 dec 1814 en 1 jan 1815, winkelierse, dv Wopke Pieters vH, en Sjieuwke Lieuwes; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1815, ovl 1837, ovl 1854; deze bewijzen bestaande in twee acten van geboorte en een van overlijden behooren tot de Huwelijksacte van Sjouke Namles van der Woude en R.W. v. H. dato 5 jan 1815 F? 1 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Rinske/Hinke Lammerts zie: Doringa
Rinskie Jans ged 13 jul 1756 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Reinskje Dirks; ged 9 mei 1758 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Reinske Durks; Rinske J., ged 29 dec 1768 Westerkerk HRL, dv Jan Jansen en Rinske Dirks
Rinskje Dirks zie: Andringa, Stappes
Rinskje Dirks huwt met Jan Jansen, beide van HRL, geproclameert den 5-12 en getrout den 19 May 1754 in de Westerkerk; kind: Rinske Jans, ged 13 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans, ged 11 mei 1761 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Jans, ged 29 dec 1768 Westerkerk HRL, moeder als Rinskje D.
Rinskje Jops mogelijk deselfde als: Reintje Jobs; zie aldaar; geb 10 mei 1744 Makkum, ovl 2 jun 1821 HRL, huwt met Jielles Johannes Adema, vlgs ovlakte kinderen nalatende; BS huw 1814, ovl 1821; huwt met Jilles Johannes, kind: Johannes Jilles, geb 1 feb 1787, ged 20 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Job Jilles, geb 14 feb 1790, ged 2 mrt 1790 Grote Kerk HRL
Rinskje Jochums ovl 10 aug 1781 HRL, huwt met Jolle Joukes Bakker; BS huw 1828, ovl 1831, ovl 1848; huwt met Jolle Joukes, beide van HRL, geproclameert de f. 7:14:21 okt en getrout de 4 dec 1759; kind: Jochem Jolles, geb 24 mei 1773, ged 15 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Jolles, geb 14 mrt 1775, ged 2 apr 1775 Grote Kerk HRL, moeder als: Rinske J. ; kind: Aafke Jolles, geb 21 feb 1777, ged 25 mrt 1777 Grote Kerk HRL; kind: Rynschk Jolles, geb 21 dec 1778, ged 19 jan 1779 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Jolles, ged 18 aug 1761 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Jolles, ged 9 apr 1765 Grote Kerk HRL; kind: Antie Jolles, ged 12 apr 1767 Grote Kerk HRL; kind: Jochem Jolles, ged 9 mei 1769 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert negen en sestig den negende May is ged Jouke zv Jolle Joukes en R.J. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 May 1816
Rinskje Sierts geb 4 nov 1783, ged 25 nov 1783 Grote Kerk HRL, dv Siert Atses en Baauje Haajes
Rinskje Walles huwt met Pieter Jans op 14 jan 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810; Pieter Jans en R.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Maretje Pieters, geb 9 dec 1810, ged 16 dec 1810 Grote Kerk HRL
Rinskje Dirks Andringa huwt met Johannes Former Schultetus, wonende te Tzum 1838; BS ovl 1838
Rinskje Durks Stappes ovl 7 jun 1818 Nijehaske, kind: Maike Baltes Fenema, geb 1814 Nijehaske, (gk); BS huw 1837
Rinskje J Scheltinga ovl 5 nov 1786, 29 jaar, huisvrouw van Pieter I. Hanekuik, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Rinskjen Jans huwt met Gerrit Roelofs, kind: Evertje Gerrits, ged 13 jan 1750 Grote Kerk HRL
Rintie Baltus Here Wyberens ende Antie Jans, beide van HRL, huw.aang. 17 may 1738 HRL, koomende voor de bruit R.B. ; huw aang. HRL 1738
Rintie Harings huwt met Pijttie Johannes, beide van HRL, geproclameerd den 29 mei en de 5 en getrout de 12 jun 1757; kind: Johanneske Rintjes, geb 3 apr 1773, ged 27 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Rients Rintjes, geb 12 sep 1776, ged 1 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Rintjes, geb 13 aug 1779, ged 30 aug 1779 Grote Kerk HRL; kind: Joukie Rinties, ged 13 feb 1759 Grote Kerk HRL; kind: Bens Rinties, ged 3 aug 1760 Westerkerk HRL; kind: Haring Rintjes, ged 8 aug 1762 Westerkerk HRL; kind: Johannes Rinties, ged 23 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL; kind: Zijbe Rintjes, ged 5 sep 1769 Grote Kerk HRL
Rintie Jelles pottebakker, burger te Dokkum op 28 mrt 1670, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Rintie Oenes geboortig van Midlum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, onder verklaring aan de burg. Wildschut als Commissaris om zich alleszins als een eerlijk burger te zullen comporteren, op 14 nov 1692. (burgerboek)
Rintie Pieters Hendrik Foppes, Soldaat onder de comp. van capt. Paets ende Lijtske Striks, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd R.P., deszelfs steefvader, 1 aug 1789; ondertrouw HRL
Rintie Pieters huwt met Jeltie Lieuwes, beide van HRL, geproclameert de 13-30 en getrout de 27 jan 1760; kind: Sijdske Rintjes, geb 14 apr 1773, ged 11 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Antje Rintjes, ged 2 mrt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Jeltie Rinties, ged 16 okt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Rintjes, ged 19 mrt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Rintjes, ged 2 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Rintjes, ged 28 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Rintie Ruerds Grijtie Rinties en Pijter Pijters, beyde van hier, huw.aang. 12 Xber(=dec) 1733 HRL, Comende voor de bruid R.R., desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Rintie Ruerds van HRL, ende Stijntie Abrahams Van Midlum, huw.aang. 30 may 1733 HRL, Comende voor de bruyd Here Jarigs; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Rintie Ruerds Jan Harmens ende Antie Rinties, beyde van HRL, huw.aang. 4 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd R.R., desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Rintie Sjouckes geboortig van Surigh heeft het burgerschap deser stede gewonnen, nadat hij alvorens de behoorlijke burgereed aan handen vd burg. Jan Dircksen Cuyck als Commissaris heeft gedaan, en de gerechtigheid vandien bet f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 17 aug 1685. (burgerboek)
Rintie Oeges Feenstra ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL, dv Oege Feenstra en Grietje Rinties; ged 31 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL, zv Oege Johannes Feenstra en Grietje Rintjes de Vos
Rintje Annes ende Sijtske Joukes, beide Van HRL, huw.aang. 7 dec 1737 HRL, komende Voor de bruid desselfs broeder Sjoerd Joukes; huw.aang. HRL 1737; huwt met Sijtske Joukes, kind: Sijtse Rintjes, ged 15 dec 1739 Grote Kerk HRL
Rintje Annes R.A. en Antje Lieuwes beyde van HRL, koomende weegens de bruid Symon Fokkes Bakker, mr. kooperslaeger, 4 jan 1744; huwt met Antje Lieuwes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 5, 12 en 19 jan 1744 en doen getrouwt; kind: Pieter Rinties, ged 26 aug 1753 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Rintjes, ged 27 jul 1749 Westerkerk HRL; kind: Anne Rintjens, ged 22 okt 1747 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Rintjes, ged 29 sep 1746 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Rintjes, ged 30 mrt 1745 Grote Kerk HRL
Rintje Dooyes ovl te Makkum, huwt met Aukje Martens, kind: Gabe Rintjes vd Zee, geb ... ., in leven echtelieden te Makkum; BS huw 1827
Rintje Dublinga geb 24 sep 1802 HRL, ged 2 nov 1802, N.H., zv Frederik D, en Trijntje Jans de Graaf/de Gragt; dopen Grote Kerk HRL 1802
Rintje Folkerts zie ook: Tolsma; in plaats van de weduwe Jan Jansen tot tolman van Koetille is aangesteld; R.F., wonende Midlum, voor jaarlijkse huur van f. 395:0:0 tot 1 mei 1808, 19 jan 1803 (GAH49); gemeentebestuur vraagt om mede-accordatie in Leeuwarden in het verzoek van R.F. te Midlum, om over te mogen nemen ''de resterende huurjaren van de tollen van Koetille, laatstelijk gehuurd door ene Jan Jansen, wiens weduwe zich gaarne van de pacht ontslagen wenst'', 13 jan 1803 (GAH49); Leeuwarden accoord op 24 jan 1803 (GAH49); betaalt in 1804 aan het gemeentebestuur de halve tolpenningen en stuivergelden van Koetille voor een half jaar, 12 nov 1803 verschenen: f. 103:13:12; id. wegens het 2e half jaar, 12 mei 1804: f. 103:12:12; id. van mei 1806 tot mei 1807: f. 207:7:8, af: verponding f. 58:0:0, dijkschatting f. 4:4:0, personeel f. 43:4:8, districtsgeld f. 4:7:6, armegeld f. 6:11:2, tussentotaal: f. 116:17:0, te betalen: f. 90:10:8; id. over 1808: f. 207:7:8, daarvan af: arme-, districts- en schoorsteengelden f. 14:12:0, personeel f. 54:4:8, te betalen: f. 139:2:4; (geen boek nr. vermeld); betaalt aan het gemeentebestuur als huurder van het tolhek aan Koetille, 1804: f. 207:7:8; id. over 1806; ontvangt wegens de Floreenschattingen en omslag, 9 jun 1805: f. 11:15:0; ontvangt restitutie van 8 maanden Re?l, (belasting op de vastigheden), en Armegeld onder Midlum, 1 mei 1805 ingegaan, mei tm dec 1806: f. 34:3:6
Rintje Frederik zie: Dublinga
Rintje Gerrits zie: Baantjer
Rintje Harings zie: Wagenaar
Rintje Harmens Hendrik Jansen ende Grietje Eises beide van HRL, komende weegens de bruid desselfs steevader R.H., 1 Feb 1744; Tjerk Dirks ende Grijtie eyses, beide van HRL, komende voor de bruid Rintie H., desselfs Stijffvaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Rintje Hayes zie: de Jong
Rintje Heeres geb 1772 Firdgum, ovl 20 mei 1812 HRL, ongehuwd, boerearbeider, ovl wijk D-132, zv Heere Rintjes en Geertje Tjeerds; BS ovl 1812
Rintje Heins geb 20 apr 1803 HRL, ged 8 mei 1803, N.H., zv Hein Abes en Hiltje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1803
Rintje Jakkeles zie: de Boer
Rintje Jans zie: Dijk
Rintje Jans zie ook: Reintje Jans; huwt met Jantje Hendriks Elbring, beide van HRL, geproclameerd de f. 10:17:24 apr en getrout de 1 mei 1768; kind: Hendrik Rintjes, geb 1 jan 1776, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL, moeder als: Janna H. Elfrink; kind: Antie Rintjes, ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL, moeder als J.H.
Rintje Johannes zie: Nielsen
Rintje Johannes ged 18 okt 1757 Grote Kerk HRL, zv Johannes Rintjes en Trijntie Eilerts
Rintje Johannes geb 7 apr 1793, ged 30 apr 1793 Grote Kerk HRL, zv Johannes Dirks en Aaltje Rintjes
Rintje Klaases ged 18 nov 1746 Grote Kerk HRL, zijndde oudt 12 en 3/4 jaar, dv Wijlen Klaas Rintjes en Stijntje Andrijs
Rintje Klazes zie ook: Kuiper; geb 17 feb 1795, ged 10 mrt 1795 Grote Kerk HRL, zv Klaas Rintjes en Neeltje Jakobs
Rintje Klazes huwt met Teuntie Teunis, beide van HRL, geproclameert den 24 novem: en de 1 en getrout den 8 dec 1754; ovl 6 apr 1782 HRL, huwt met Teuntje Teunis, kinderen: Beitske Rintjes Kuipers, geb 1765 HRL, Rinske Rintjes K, geb 1773 HRL, Klaas Rintjes K, geb 1759 HRL; BS huw 1820, ovl 1832, huw 1835; kind: Rinske Rintjes, ged 5 okt 1755 Westerkerk HRL
Rintje Lammerts ovl 30 dec 1809 Sneek, huwt met Hinke Jetzes, in leven werkman, kind: IJtske Leensma, geb 1809 Sneek; BS huw 1831
Rintje Lieuwes bet f. 6:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake 1 jaar eeuwige rente uit de plaats bij de Pingjumer Vishorne, 25 may 1791. (GAH1123); id. 25 jun 1794 (GAH1126)
Rintje Onrust geb 23 jun 1805 HRL, ged 14 jul 1805 HRL, zv Regt Walings (O), en Trijntje Rintjes; dopen Grote Kerk HRL 1805
Rintje Pieters zie: Bakker, Dooyema, Gaykema, van der Pol, van der Post
Rintje Pieters weduwe betaalt f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaeke 1 jaar huir van ''t huis naast de Bank van Leening, 29may 1793 (GAH1125); id. 12 may 1794 (GAH1126)
Rintje Pieters huwt met Amktje Hanses, kind: Nieske Rintjes, geb 9 nov 1775, ged 14 nov 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Rintjes, geb 26 dec 1777, ged 13 jan 1778 Grote Kerk HRL, moeder als Amkje H. ; kind: Pieter Rintjes, geb 3 jan 1780, ged 25 jan 1780 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Rintjes, geb 22 jul 1781, ged 7 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Hans Rintjes, geb 18 may 1783, ged 3 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Jan Rintjes, geb 10 apr 1787, ged 8 may 1787 Grote Kerk HRL; kind: Dani?l Rintjes, geb 19 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Rintje Rintjes, geb 10 nov 1791, ged 4 dec 1791 Grote Kerk HRL, moeder als Antje H. ; In het Jaar Een Duizend Seven honderd twee en Negentig den derde mrt is Overleden: R.P. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den Sestiende apr 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Tiende nov is Geboren Rintje zv R.P. en Antie Hanses. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Elfde okt is Geboren Dirk zv R.P. en Amkje Hanses. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 mei 1816
Rintje Pieters R.P. en Lutske Iza?ks de Roos, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 apr 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 21 naastvolgende
Rintje Pieters ovl 6 jul 1791 HRL, oud 39 jaar
Rintje Pieters ovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk A-192, 1814. (GAH204)
Rintje Pijtters van Dockum ende Janke Simons van HRL, koomende weegens de bruyd Willem Simons des selvs broeder, 28 dec 1748; wonende te Dokkum in 1754; zie verder bij Janke Simons; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rintje Pijtters van Makkum en Ocke Pijtters van HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door de bruydt met vertooninge van schriftelijke verklaeringe dat deselve huwelijxproclamatien op den 24 deesen wettig waeren aengegeeven met consent van wedersijdse vaeders, 27 Jan 1747
Rintje Regts zie: Onrust
Rintje Reins zie: Kuurstra
Rintje Rients zie: Wagenaar
Rintje Rients geb 22 nov 1806 HRL, ged 2 dec 1806 HRL, ovl voor 1809, zv Rients Rintjes en Sipke Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Rintje Rintjes zie ook: Bakker/Postma; geb 10 nov 1791, ged 6 dec 1791 Grote Kerk HRL, zv Rintje Pieters en Antje Hanses; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Tiende nov is Geboren Rintje zv Rintje Pieters en Antie Hanses. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816
Rintje Rintjes begraven Groot Kerkhof, regel 40, nr. 65; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rintje Ruirds Willem Jelles van Franeker ende Dirkjen Rintjes van HRL, ko-mende wegens de bruyd Rintje Ruirds desselfs vader, 8 Jan 1746
Rintje Ruurds geb 4 mrt 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Taekes en Joukje Rintjes
Rintje Ruurds zie: Steensma
Rintje Sybrens R.S. van Workum en Elisabeth Johannes de Haan van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Hijltjes de Haan, deszelfs vader, 20 mrt 1790; ondertrouw HRL; R.S. van Workum en Elizabeth Johannes de Haan van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 apr 1790 HRL, en zijn op vertoonde attestatie ten zelfden dage getrouwd; hu Grote Kerk ha; woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -2:0 (GAH650)
Rintje Sytzes huwt met Gosling Alberts; BS ovl 1848
Rintje Taekes zie ook: Kuipers; geb 8 sep 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL, zv Taeke Halbes en Stijntje Rintjes; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en negentig den Agtste sep is Geboren Rintje, zv Taeke Halbes en Stijntje Rintjes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 okt 1815
Rintje Tjepkes zie: deventer
Rintje Tjepkes huwt met Alette Meinerts, kind: Antje Rintjes, geb 7 apr 1779, ged 20 apr 1779 Grote Kerk HRL
Rintje Tjepkes weduwe woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rintje Tjepkes R.T. en Sierdtje Gerrits, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rintje Tjepkes Pieter Assenbelt ende Lijsbert Cornelis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.T., deszelfs oom, 26 apt 1788; ondertrouw HRL
Rintje Tijsses ged 31 jul 1740 Grote Kerk HRL, zv Tijs Sjerps en Gertje Rintjes
Rintje de Vos medeweesvoogd hopman Buma bet f. 90:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wwegens 1 jaar huyr van ''t huys de Oude Pienas genaamt wordende door R. dV. gebruykt; volgt de uitgaave van voorn: huys: no. 1, vroedsman Clinkhamer f. 0:16:0, no. 2, hopman van Vlie f. 37:3:0 en no. 3, Jacob Nauta f. 5:12:0, tesamen f. 43:11:0; resteert f. 46:9:0 . den 23 nov betaelt aen de President Diacon een darde part van de suivere huyr de sum:15-9-10:en koomt dus voor het Weeshuys, voor 2/3 parten de sum:30-19-6, 16 may 1730. (GAH1060)
Rintje Wagenaar ovl voor 1844, huwt met Pietje Johannes, kinderen: Joukje Rintjes W, geb 1763 HRL, Johanna Rintjes W, geb 1771 HRL; BS ovl 1838; 1843 hu, ovl 1846
Rintje Folkerts Tolsma zie ook: Rintje Folkerts; geb 2 apr 1775 Midlum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Rintje Gerrits Baantjer geb 31 sep 1801 HRL, 1e huwt met Eelkje Hendriks Zijlstra op 5 mei 1825 HRL, huw.afk. 24 apr en 1 mei 1825, touwslager, 2e huwt met Hinke Hendriks Leyenaar op 20 nov 1828 HRL, huw.afk. 9 en 16 nov 1828, N.H., ged 13 okt 1801, zv Gerrit Hendriks B., en Benskje Rintjes Wagenaar; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, huw 1828; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk G-078; VT1839
Rintje Harings Wagenaar geb 18 okt 1808 HRL, ged 6 nov 1808 HRL, N.H., ovl 3 feb 1858 Ha, huwt met Hinke Doringa, houtzaagmolenaar, Vst 1 mrt 1856 uit Sexbierum, zv Haring Rintjes en Hiske Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 84
Rintje Hayes de Jong geb 1808 Amsterdam, ovl 20 feb 1839 HRL, 1e huwt met Maria Caspers Doksma op 15 aug 1833 HRL, wonende te HRL, gegageerd militair, 2e huwt met Janke Pieters Schellingwouw op 5 jan 1837 HRL, zv Haye Rintjes dJ, en Trijntje Martens Panbakker; BS huw 1833, huw 1837, ovl 1839
Rintje Jakkeles de Boer ovl voor 1812, huwt met Wijpkje Vroegrijp, kind: Jakkele Rintjes de B., geb 1784 Workum; BS huwafk. 1811, ovl 1842
Rintje Jans Dijk huwt met Japke Tjeerds op 2 nov 1806 HRL, komt van HRL. 1806, wonende te HRL 1831; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1831; gebruiker van wijk F-049, varensgesel; eigenaar is C.C. vd Straaten wed., 1814. (GAH204); R.J.D. en Japke Tjeerds, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 18 okt 1806; ondertrouw HRL
Rintje Johannes Nielsen geb 1799 HRL, ovl 25 okt 1865 HRL, huwt met Geertje Gerrits Driesen op 23 feb 1826 HRL, huw.afk. 12 en 19 feb 1826, sjouwerman, werkman in 1851, ovl wijk G-305, N.H., schoorsteenveger in 1865, zv Johannes Hendriks N, en Johanna Rintjes (Wagenaar); BS huw 1826, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-252; geb 25 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, zv Johannes Hendriks en Johanna Rintjes; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-250; VT1839
Rintje Klazes Kuiper zie ook: Rintje Klazes; geb 17 feb 1795 HRL, ovl 28 jan 1835 Almenum, huwt met Trijntje Willems Hoffenberg op 22 nov 1818 HRL, huw.afk. 8 en 15 nov 1818, touwslagersknecht, huw.get. bij F. Zwaal en T.G. Hof, 1819, arbeider en wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Klaas Rintjes K, en Neeltje Jacobs van Loon; BS huw 1818, huw 1819, huw 1836, ovl 1841, ovl 1846, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Rintje Pieters Bakker ovl voor 1825, huwt met Antje Hansen de Jong, kinderen: Dirk Rintjes B geb 1785 HRL, Hinke Rintjes B, geb 1782 HRL, Rintje Rintjes B., geb 24 okt 1792 HRL; BS huw 1816, ovl 1822, ovl 1824, ovl 1837, ovl 1841
Rintje Pieters Dooyema huwt met Jantje Heeres, wonende te Franeker, kind: Pieter Rintjes D, geb 1800 Zweins; BS Franeker huw 1822
Rintje Pieters Gaykema ovl 23 okt 1805 HRL, huwt met Jeltje Jacobs, Lutske Pieters en Jeltje Lieuwes, kind: Jeltje Rintjes, geb 1770 HRL, Trijntje Rintjes, geb 1775 ... ; BS ovl 1816; 1823 huwelijken, ovl 1830; wed. R.G. gebruiker van wijk G-170, gealimenteerd, medegebruiker Tjerk Heins de Groot, timmerknegt, eigenaar is Fokke Mart. Wijngaaren, 1814. (GAH204); bij ovl 74 jaar oud
Rintje Pieters van der Pol ovl voor 1843, huwt met Teetske Symons; BS ovl 1842
Rintje Pieters van der Post geb 1765 Aalsum, ovl 5 sep 1835 HRL, huwt met Teertske Simens vd Let, kinderen: Minke, geb 1799 Stavoren, Jetske Rintjes vdP, geb 1801 HRL, Beitske vdP, geb 5 mei 1805 Stavoren, zeilmakersknecht in 1835, huw.get. bij P.A. Akkringa en R.A. Zijlstra, wonende te HRL, 1817, id. bij H.E. vd Burg en E.B. Posthuma, 1818, zv Pieter Rintjes en Geertje Folkerts; BS ovl 1814; 1817 huwelijken, huw 1818, ovl 1835, ovl 1848, ovl 1868; gebruiker van wijk F-233, zeylemakersknegt; medegebruiker Henricus Baader, speelgoedmaker, Claas M. Koster, slagersknegt; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204)
Rintje Reins Kuurstra ovl voor 1871, huwt met Dirkje Johannes (de Boer); BS Franeker ovl 1870
Rintje Rients Wagenaar geb 27 jan 1808 HRL, ged 14 feb 1808 HRL, ovl 3 jan 1824, zv Rients Rinses en Sipkje Leuwes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1824
Rintje Rintjes Bakker zie R. Postma; zie ook: Rintje Rintjes; geb 24 okt 1792 HRL, ovl 5 jan 1822 HRL, huwt met Rinske Dirks de Vries op 2 mwi 1816 HRL, werkman, huw.afk. 21 en 28 apr 1816, huw.get. bij D.R. Bakker en M.I. Houttuin, broeder bruidegom, 1816, zv Rintje Pieters B, en Antje Hans de Jong; BS huw 1816, ovl 1822, ovl 1846; Ik Ondergetekende Amtie Hanses weduwe Rintje Pieters wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren aan mijnen Zoon R.R.B. bij mijnen Wijlen man in Echte Verwekt om Zich in het huwelijk te begeven met Rinske Dirks de Vries, mede wonende te HRL, mogende Alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 15 apr 1816
Rintje Rintjes Postma zie R.R. Bakker
Rintje Ruurds Steensma geb 4 mrt 1790 HRL, ged 30 mrt 1790 HRL, ovl 27 mei 1837 HRL, huwt met Elisabet Wiarda op 2 dec 1810 HRL, kind: Joukje Rintjes, geb 3 mei 1811 HRL, huw.get. bij J.J. Potting en J.P. Reindersma, verwersknecht, 1812, id. bij W. Jager en M. Ziekmans, 1811, id. bij P. Dijkstra en D.J. vd Stok, 1815, zv Ruurd Taekes en Jouwkje Rintjes Wagenaar; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1790, BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1815, ovl 1837; gebruiker van wijk C-010, verwersknegt; eigenaar is P.C. Bakker wed., 1814. (GAH204); R.R.S. en Elisabeth Sjoerds Wiarda, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; R.R.S. eigenaar van percelen nrs. 1148 en 1150 te HRL, verwersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 643, resp. huis en erf, huis, resp. 19 en 49 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)
Rintje Taekes Kuipers zie ook: Rintje Taekes; geb 8 sep 1794 HRL, ovl 12 jun 1864 HRL, huwt met Teuntje van den Berg op 7 dec 1815 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1815, zeeman, N.H., huw.get. bij D.R. Bakker en M.I. Houttuin, touwslagersknecht, behuwd broeder bruidegom, 1816, id. bij J.H. de Vries en M.H. vd Berg, schoonbroeder bruid. 1820, ovl wijk H-131, zv Teeke K, en Stijntje Rintjes; BS huw 1815, huw 1816, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk D-052, 105, 171 wijk H-104; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk A-118; VT1839; Ik Ondergetekende Stijntje Rintjes weduwe Taeke Halbes, wonende te HRL, verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon R.T.K., bij mijnen wijlen Man in echte verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Teuntje Harmens van den Berg, mede woonachtig te HRL, mogende alzoo lijden dat, deselven door den heer President Burgemeester dezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 21 nov 1815
Rintje Tjepkes Deventer ovl 12 mrt 1793 ... , huwt met Siertje Gerrits Bakker, kinderen: Antje Rintjes D, geb 1790 HRL, Elisabeth Rintjes D, geb 1787 HRL, varensgezel in 1819; BS huw 1814, huw 1819, ovl 1835, ovl 1858
Rintse Johannes Geëtraheerd uit het Doop Reg. van het Hervormde Kerkgenootschap van Oudeschoot cum annexis. 1778 (zeventien honderd Agt en Zeventig) den 21 (??n en twintigsten) jun is geb en den 12 (twaalfden) jul te Oudeschoot ged het kv R.J. en Antje Intes egtel. te Mildam. Afgegeven te Oudeschoot den 1 ste Mei 1815
Rinze Andries ovl 1775 Oosterbierum, huwt met Neeltje Sijnes, kastelein in 1829, kinderen: Sijne Rinzes Bootsma, geb 1768 Oosterbierum, Geeske Rinses B., geb ... ; BS huw 1829, huw 1831, ovl 1845
Rinze Feikes zie: van Texel
Rinze Gerrits R.G. en Bauwkje Jacobs, van HRL, getrouwt na voorgaande proclamatien, waarvan de laatste geweest is 29 mrt jongstleden (1772) HRL. op 12 mei 1772
Rinze Jelles ged 24 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, zv Jelle Hendriks en Aafke Tymens
Rinze Jillis geb 30 jul 1773, ged 10 aug 1773 Grote Kerk HRL, zv Jillis Keimpes en Imkjen Rinzes; geb 2 jan 1780, ged 18 jan 1780 Grote Kerk HRL, zv Jiller Keimpes en Imke Rinzes
Rinze Johannes zie: Huurmans, Rinsma
Rinze Cornelis zie: Kramer
Rinze Oepkes zie: Zijlstra
Rinze Oebkes rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 13:13:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van R.O., 4 okt 1807 (GAH1139)
Rinze Pieters bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 23:0:0 terzaake 1 jaar huur van 1 1/2 pondematen land onder Almenum, no. 7, 10 jun 1786. (GAH1118); id. 11 jul 1787. (GAH1119); id. 2 jun 1788. (GAH1120); id. 2 jun 1789. (GAH1121); id. 23 jun 1790. (GAH1122); id. 17 may 1791. (GAH1123); id. 20 jul 1792 (GAH1124); id. 4 sep 1793 (GAH1125); id. 16 may 1794 (GAH1126); id. 20 mei 1795 (GAH1127); id. 1 jun 1796 (GAH1128)
Rinze Roorda houtleverancier 1753
Rinze Sybrens Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, R.S. en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)
Rinze Teyes ovl voor 1835, huwt met Tjietske Ulbes, kind: IJtske Rinzes Dijkstra, geb 1774 Warrega; BS ovl 1834; 1835 huwelijken
Rinze Wiebes zie: Koster
Rinze IJntes zie: Reinsma
Rinze Cornelis Kramer geb 15 apr 1797 Midlum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum, A 12 jan 1835 Franeker; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Rinze Johannes Huurmans geb 1797 Leeuwarden, ovl 18 mei 1856 HRL, huwt met Maria Elisabeth Padberg, rijkscommies in 1851, Rooms Katholiek, gepensioneerd commies in 1856, zv Johannes H, en Johanna Elisabeth Grafhek; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk E-045, 263, wijk F-007, wijk G-028
Rinze Oepkes Zijlstra geb 1790/91 HRL, ovl 24 feb 1850 HRL, huwt met Oentje Thomas Oosterhof op 15 dec 1822 HRL, huw.afk. 1 en 8 dec 1822, werkman in 1850, N.H., zv Oepke Minnes en Eva Rinses; BS huw 1822, ovl 1849, ovl 1850, bev.reg. Ha18 51 wijk F-144
Rinze Wiebes Koster geb 10 apr 1809 Wirdum, ovl 23 apr 1872 HRL, huwt met Gijsberta Huese, (gk), op 28 jan 1836 HRL, melktapper, schutter 1e Bataillon 1e Afd Mob, Vriese Schutterij, heerenknegt in 1851, DG, zv Wiebe Hilbrands en IJtske Rinzes Dijkstra; BS huw 1836, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, wijk E-127; oud 30 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-021; VT1839
Rinze Y Rinsma oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk F-198; VT1839
Rinze Yntes Reinsma geb 1800 HRL, ovl 31 mrt 1861 HRL, 1e huwt met Trijntje Annes Stavenga op 21 mei 1829 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1829, bakkersknecht, Vst 4 mrt 1857 uit Almenum, A 19 mei 1856 Almenum, N.H., bakkersknecht in 1851, ovl wijk F-153, zv IJnte Rinses en Martje Jans de Bruin; BS huw 1829, ovl 1845, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-170, wijk E-201, wijk F-160, supp wijk G-437
Rippert Smid ovl 7 apr 1728 HRL, old 43 jaer
Risco Ripema ovl 27 jan 1770, 68 jaar, Oud predikant te Antwerpen, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ook: Ritske Rijpema, dominee, ovl eind 1769/begin 1770; zie: M. Rijpema; RIJPMA, DIEUWKE WOUTERS
Risje Pieters zie: Duyzend
Risje Pietersz Duyzend ovl 22 okt 1809 Vlieland, huwt met Reyer Claasz Visser; BS huw 1836
Ritske Dirks ged 21 may 1750 Westerkerk HRL, zv Dirk IJpes en Breghtje Jetzes
Ritske Eeltjes zie ook: van der Vorm; geb 1 jun 1790, ged 15 jun 1790 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Everts en Geeske Ritskes
Ritske Jans zie ook: Kronenburg; huwt met Trijntje Alberts Bakker, kind: Tjetje Ritskes, geb 22 aug 1788, ged 9 sep 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jan Ritskes, geb 31 dec 1792, ged 22 jan 1793 Grote Kerk HRL
Ritske Jans heeft een trekjagt van 30 voet, belasting: f. 6:0:0, 2 may 1795. (B65 0)
Ritske Keimpes huwt met Rigtie Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de f. 7:14:21 mrt en getrout de 16 mei 1762 in de Westerkerk; Teunes H. van der Meulen ende Geeske Ritskes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.K., deszelfs vader, 3 aug 1805; ondertrouw HRL; kind: Trijntje Ritskes, geb 9 mei 1774, ged 26 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Keimpe Ritskes, ged 30 aug 1763 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Ridskes, ged 17 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Ritskes, ged 28 jul 1767 Grote Kerk HRL; kind: Gerrijt Ritskes, ged 26 jul 1768 Grote Kerk HRL; kind: Saake Ritskes, ged 19 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Ritske Oenes ende Trijntie Hayes, beide van HRL, huw.aang. 22 feb 1738 HRL, komende voor de bruid Hayke (!) Keimpes desselvs vader; huw.aang. HRL 1738; huwt met Trijntje Haeyes, kind: Rinske Ritskes, ged 27 jun 1747 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Ritskes, ged 10 sep 1743 Grote Kerk HRL
Ritske Oenes R.O. ende Maeike Fransen, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Eeke Jarigs desselfs oom, 8 Nov 1749; huwt met Maeyke Fransen, beyde van HRL, geproclameerd 9, 11 en 23 Novemb 1749 en doen ook getrouwdt; Arend Jansen ende Foktie Caspers, beide van HRL, koomende de Bruidegom gesterkt met zijn vader Jan Arents, en wegens de Bruit R.O., vertoonende geblijk van des Bruits moeder Bregtie Thomas, 30 jan 1740; ondertrouw N.H. HRL
Ritske Oenes R.O. ende IJmkjen Jans, beyde van HRL, sijnde de anegeevinge gedaen weegens de bruid door Abraham Wijngaarden vertoonende schriftelijke last in deesen daar toe, 31 Oct 1750; huwt met IJmkjen Jans, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 Novemb 1750 en doen ook getrouwdt; kind: Iebeltie Ritskes, ged 3 feb 1760 Grote Kerk HRL
Ritske Oenes R.O. van Arum en Janke Sakes van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 jun 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en te Arum getrouwd den 25 dier maand volgens ingekomen verklaaring
Ritske Pieters zie: Ringsma
Ritske Eeltjes van der Vorm zie ook: Ritske Eeltjes; geb 6 okt 1787 HRL, ovl 9 aug 1874 HRL, huwt met Trijntje Klazes vd Zee op 19 jan 1826 HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1826, werkman in 1851, N.H., zv Eeltje Everts en Geiske Ritskes Hamers; BS huw 1826, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boterstouwer, wijk F-240; VT1839
Ritske Jans Kronenburg geb 1765 ... , ovl 21 jan 1812 HRL, huwt met Trijntje Alberts Bakker, kinderen: Jan Ritskes K, geb 1793 HRL, Eelke K, geb 1795 HRL, Tjeerd K, geb 1789 ... , meester timmerman in 1812, ovl wijk C-072, huw.get. bij J.W. van Dokkum en K. Wiglenhuisen 1811, aannemer van 1804-1811, koopt een huis in 1802, zv Jan Eelkes K, en Tjeerdtje Ritskes; BS huw 1811, ovl 1812, huw 1821, ovl 1827, ovl 1836; wed. eigenaar van wijk C-072, gebruiker is E. Oosterbaan, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-097, herbergiersche, medegebruiker is Jan Kronenburg, eigenaar en medegebruiker is Jan Adam Hildt, 1814. (GAH204); erven R.K. eigenaar van wijk F-173, gebruiker is Jan A. Bakker, pakhuis 1814. (GAH204); wed. R.K. eigenaar van wijk G-128, gebruiker is Arent Huisjemaker, korenmeter, 1814. (GAH204); Jan Andries Hensel en Johanna Veenrodenhuis, (moet waarschijnlijk zijn: Rein Rodenhuis), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.J.K., goede bekende, 23 apr 1791; ondertrouw HRL; R.J.K. en Trijntje Alberts Bakker, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; bezit een trekjagt van 30 voet, belasting: f. 6:0:0, may 1796; 1797, 1800; id. nu zeiljagt, (wel en niet doorgehaald, alleen in 1798), 1798; 1799, (2x vermeld); 1801; (2x vermeld); (GAH650); id. een jagt lang 21171 voet, belasting: 2:0 . -; may 1802; (GAH650); id. belasting: f. 2:3:6; may 1803; (GAH650); id. belasting:2-4:0, may 1804, may 1805. (B6 50); woont in 7e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:4:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 48:9:0 ter zaake hoop, en dagwerk van timmeren, 28 feb 1792, quit. no. 1 (GAH1124); id. f. 29:16:0 ter zaake verdiend timmerloon, 30 nov 1793, quit. no. 32 (GAH1125); id. f. 16:1:0, 30 nov 1793, quit. no. 5 (GAH1125); id. f. 82:16:0, 24 dec 1793 quit. no. 11 (GAH1126); Weesvoogden betalen f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van Johannes Andries als timmerknegt bij R.J.K., 22 jul 1794 (GAH1126); kind: Albert Ritskes Kronenburg, geb 29 mrt 1791, ged 17 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Ritskes Kronenburg, geb 23 jun 1794, ged 8 jul 1794 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Ritskes Kronenburg, geb 27 mrt 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL
Ritske Pieters Ringsma geb 1798 HRL, ovl 23 okt 1834 Franeker, huwt met Aukje Ridserts Postma op 23 aug 1824 Franeker, grofsmidsknecht wonende te Franeker, dv Trijntje Ritskes, id. huwelijksakte wordt vermeld dat de vader onbekend is, maar in 1834 vermeld als ''Pieter Hessels''; BS Franeker huw 1824, ovl 1834
Ritskje Folkerts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 60:0:0 zijnde 1/2 jaar tractement als binnenmoeder, kwit. no. 3, 13 apr 1779 (GAH1110); id. samen met de binnenvader, f. 63:0:0 voor 3 maanden en 12 dagen tractement, kwit. no. 4, 19 jul 1779 (GAH1110)
Ritzke Piers ged 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL, zv Pier Jans en Rinske Ritzkes
Rixie Petraeus geb 1799 Leeuwarden, huwt met Meinte Klases Sannes op 29 nov 1829 Franeker, wonende te HRL, dv Johan Willem P, en Tieltje Hofman; BS Franeker huw 1829; PETRINK, AALTJE
Rixje Aeges huwt met Frans Corneelis, kind: Thomas Fransen, ged 25 jul 1741 Grote Kerk HRL
Rixjen Willems huwt met Tjerk Bootes Kat, beyde van HRL, sijn geproclameert 4, 11 en 18 desember 1740 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL; Tjerk Botes ende R.W., beide van HRL, koomende voor de Bruit Jouke Douwes, schoenmaker te HRL, exhiberende een verklaringe van des Bruits vader Willem Pijtters, 3 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL
Rixtie Cornelis ovl 9 mrt 1728, 70 jaar, wed. van Conradus Ludinga, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Rixtje Gooytjens ged 24 jul 1740 Grote Kerk HRL, dv Gooytjen Geerts en Tettje Jelles
Rixtje Hanses huwt met Willem Douwes (Borger) op 24 sep 1693 HRL, ondertrouw HRL.09 sep 1693; dtb HRL. 1668-1704; Remonstreert met verschuldige Eerbied R.H. wed. wijlen Willen Borger meede ordinaris turfmeetster binnen deese Stad, en soo veel nodig met de Diakenen der Gefeformeerde Gemeente alhier te steede gesterkt, van wien sij teegenwoordig wort gealimenteerd, en in die qlt:dat sij supplnte (vermits haer swakheit:) seer geneegen is haer turfmeetstersbedieninge over te draegen aen eenen Albertje Willems bejaerde vryster meede alhier tot HRL wonagtig; sijnde een vrouwspersoon daer toe bequaem en die sulks ook is verlangende, edog kunnende sulken transport niet geschieden sonder consent van UEd:Achtbh:soo sijn deese sunpplnten beide te rade geworden hun hierover aen UEd:Achtbh: te addresseeren met onderdanig versoek dat UEd:Achtbh:deese overdragte gelieven te approbeeren en dat alsoo gemelde Albertje Willems door UEd:Achtbh:tot meede ordinaris turfmeetster deeser Steede mag werden benoemt en aengesteld op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheeden daer toe aenbehoorende onder presentatie om den Eed daer toe staende in handen van UEd: Achtbh:te presteeren quo facto etc (was geteekend) H. Pesma. ; In margine stonde; de Magistraet gehoord het versoek nihil. Actum den 25 mrt 1744 (was get:), And. Pijtters de Boer, Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); de Magistraet naeder gedelibereerd hebbende over het versoek ten Request gemeld accordeert mits deesen het versogte transport en nomineert diesvolgende de meede supplnte Albertie Willems tot ordrs turfmeetster binnen deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende alvoorens den Eed van Getrouwigheyd in handen van de presid. Burgemr. Actum den 15 apr 1744; (laeger Stonde); Ingevolge de permissie door de Magistraet aen Albertje Willems verleend heeft Aeltje Willems den Eed van Getrouwigheyd in handen van de Hr. Burgemr. Schaef afgelegt om dit turfmeetsters plaets als substituit waer te neemen. Actum den 18 apr 1744. In kennisse van mij secrts (was get:), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rixtje Hendriks huwt met Jan eysing, kind: Antje Jans eysing, ged 26 jun 1770 Grote Kerk HRL
Rixtje Jans Donderdag den 15 mrt 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog aan den Burger Rudolph Zoeter, woonagtig te Montfort ten behoeve van deszelfs Huisvrouw geaccordeert navolgende acte van Indemniteit; ?Het Gerechte der Stad HRL Certificeert mitz deezen, dat den Burger Rudolph Zoeter, aan ons heeft te kennen gegeven, zich met ter woon neder gezet te hebben te Montfort, in ''t voormalig Stift van Utrecht, ons uit dien hoofde Versoekende in cas zijne Huisvrouw R.J.T. geboortig van deeze plaatze, in armoede mogte koomen te Vervallen, wij Borge wilden Spreeken voor haare Aliementatie aan welk versoek, wij Wel hebben Willen defereeren zo Verklaaren wij bij deezen, voor ons, en onse Successeren in officio ten behoeve van een ieder die zulks mag aangaan, ons in qlt:als Stadsbestieders, te Stellen tot Borge voor bovengedagte R.J.T., ingevalle dezelve in Armoede mag koomen te Vervallen, dat wij voor alle aliementatie instaan alles onder Verband onzer in Qlts:goederen en Submissie naar Regten; Datum onder onzen Stads Zegil aan de Causas, beneffens de Vertekening van den Praesident en 1 ste gesw:Clercq onzer Gerechte Actum op den Raadhuize binnen HRL den 15 mrt 1798. (GAH43)
Rixtje Jans geb 4 aug 1773, ged 17 aug 1773 Grote Kerk HRL, dv Jan Sijdzes en Maayke Durcks; geb 4 nov 1774, ged 4 dec 1774 Grote Kerk HRL, dv Jan Sijtses en Maayke Durks
Rixtje Pieters zie ook: Andringa; huwt met Richard Mulder, kind: Lena Richards Mulder, geb 15 mei 1774, ged 31 mei 1774 Grote Kerk HRL
Rixtje Ruirds van de Noorderdragten, huwt met Sijbout Tjerks, van Almenum, geproclameerd de 11-18 en getrout met attestasie de 25 dec 1768; kind: Tjitske Sijbouts, geb 16 jan 1773, ged 2 mrt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Tjerk Sijbouts, ged 9 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL
Rixtje Simons huwt met Hoite Ates, kind: Ate Hoites, ged 2 Febrij 1768 Grote Kerk HRL
Rixtje Yedes van HRL, huwt met Meinte Andries, van Kimswert, geproclameerd de 6-13 en getrout met attestasie de 20 mei 1759
Rizie Johannes zie: Petreaus
Robbert de Witt huwt met Jetske Reinou Evers, kind: Daniel ''s Heerenberg de Witt, geb 3 mrt 1789, ged 10 mrt 1789 Grote Kerk HRL, vader als Rde Witt; Donderdag den 22 mrt 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde aan den Burger R. d. W. geweezen Chirurgijn Majoor van ''t Tweede Battaillon van het voormalige Regiment van den Generaal Majoor de Schepper, welke alhier in den Jaare 1786, 1787 en 1788 in Guarnisoen geleegen had, Verzoekende Certicicatie van zijne gehouden Conduite in dien tijd, Waar op beslooten wierd, navolgende bekendmaking aan de Burgers en Ingezetenen te doen: ?Alzoo R. d. W. geweezen Chirurgijn Majoor, van ''t tweede Battaillon, van het voormalig Regiment van den Generaal Majoor de Schepper in die qualiteit in de Jaaren 1786, 1787 en 1788 alhier in Guarnisoen geleegen heeft en van ons heeft begeerd een Certificaat van zijn gehouden Conduite in die tijd, zoo verzoeken wij alle Burgeren en Ingezetenen welke iets tegens het gehouden gedrag van gedagte Persoon mogt hebben in te brengen daar van aan ons opgaave te doen, binnen den tijd van agt dagen Peremptoir. ? Actum den 22 mrt 1798. Ter ordtie van ''t Gerechte. (GAH43)
Robbert Hendrik van Hambroick Johan Vultejus, wonende in ''s Gravenhage, ende Saara Johanna de Kempenaar wonende tot HRL, Extarordrs ter secretarie huw.aang. 31 aug 1733 HRL, Comende voor de Bruid desselfs Broeder Jan de Kempenaar Raad Ordrs in den Hove van Frieslandt ende wegens de Bruidegom de Heer R.H. v. H., met een gebod in de week; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Robert Hoekes zie: de Vries
Robert Hoekes de Vries ovl na 1843, huwt met Sijdske Oetses de Vries; BS ovl 1844
Robertus van Dalsen ged 19 feb 1715, ovl 27 mrt 1752, 36 jaar, huwt met Eva A. Braak, contrarolleur, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; R. vD. van HRL, ende Eva Braak van HRL, koomende voor de Bruidegom en Bruit de procr. Romke Lanting als daar toe schriftelijk gelast, en vertoonde het consent van wederzijtse ouders met een gebod in de week, 13 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL; Ao 1752 den 27 mrt is ovl den Heer R. v. D. in leven contrarolleur van H.H.M. convoyen en licenten tot HRL in den ouderdom van 37 jaar 1 maand en 11 dagen en is den 4 apr alhier begraven, Westerkerk (GAH3212)
Robijn Andries zie: Blanksma
Robijn Arjens ovl voor 1785; weesvoogden bet f. 500:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde gelegateerd door wijlen Antje Jans wed. R.A., aan ''t Weeshuis, 1784. (GAH1115); R.A. en Antje Jans Backer, beyde van HRL, komende wegens de bruyd des selfs broeder Auke Jansen Backer 30 Oct 1744; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 36:0:0 terzake huyr van stuk lant groot 8 pondematen legende onder Almenum, 27 feb 1753. (GAH1082); ontvangt van het gemeentebestuur wegens Tolsma f. 12:13:0 ter zake 16 3/8 el Luyks say ten behoeve van het Stadsweeshuis geleverd, kwit. no. 10, 17 feb 1734 (GAH1064)
Robijn Harmens huwt met Grietie Taekes, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 apr 1756 in de Westerkerk; kind: Antje Robijns, ged 19 sep 1758 Grote Kerk HRL
Robijn Hendriks zie ook: Leyker; ged 11 okt 1763 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Jans en Trijntie Robijns
Robijn Johannes voogden bet f. 25:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als verdiend loon van Tjalling Jurjens bij R.J. met weeven van primo feb 1766 tot ultimo feb 1767, 3 mrt 1767. (GAH1097)
Robijn Claasen ged , samen met Hijlke Klaases, 4 may 1751 Grote Kerk HRL, zv Klaas Harmens en Grietje Jans; ged 15 jun 1756 Grote Kerk HRL, dv Claas Harmens en Grietje Jans ovl 19 jan 1795 HRL, huwt met Frouwkje Ruurds Parkement, kind: Jan Robijns P, geb 1794 HRL; BS geb 1811, (bl. 83), BS huw 1813, ovl 1819; kind: Klaas Robijns, geb 22 okt 1782, ged 10 nov 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: Sjoukje Ruurds; kind: Ruurd Robyns, geb 24 dec 1784, ged 11 jan 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: Sjoukje R. ; kind: Jan Robijns, geb 2 may 1793, ged ged 26 may 1793 Grote Kerk HRL; wed. R.C. gebruiker van wijk F-084, gealimenteerd, medegebruikers zijn Sjoerd de Groot vrouw, tapster, Bote Postma, sjouwer, Jouke P. Broersma, sjouwer, eigenaar is Jacob Willems wed. erven, 1814. (GAH204); Alle Jansen Kok ende Janke Sijbes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.C., deszelfs schoonbroeder, 27 mrt 1790; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 29; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; R.K. en Sjoukje Ruurds Parkament, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 may 1780 HRL, en zijn den 15 naastvolgende, zijnde tweede Pinksterdag, getrouwd
Robijn Cornelis ende Teuntie Douwes, beide Van HRL, huw.aang. 21 okt 1737 HRL, komende voor de bruid Eke Jans; huw.aang. HRL 1737; huwt met Teuntje Dirks, kind: Dirk Robijns, ged 1 may 1740 Grote Kerk HRL; huwt met Sipkjen Johannis, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 okt 1752 en doe ook getrouwt in de Westerkerk
Robijn Nauta ovl 10 apr 1810 ... , huwt met Susanna Hulscher, koopt een huis in 1800; BS huw 1813
Robijn Rimmerts zie ook: Zijlstra; geb 18 jun 1789, ged 14 jul 1789 Grote Kerk HRL, zv Rimmert Johannes en Antje Robijns; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negen en tachtig den Agttiende jun is Geboren Robijn zv Rimmert Gerrijts en Antje Robijns. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 2 May 1815
Robijn Ruierds ged R. Ruirdts, 20 apr 1742 Grote Kerk HRL, Egte man Bij de Blauwe Trappen, op zijn Belijdenis; R.R. ende Janneke Pijtters, beide van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL; koomende voor de Bruit Sioerd Pijtters en vertoonde de Bruidegom attestatie van ... (niet ingevuld); huw.aang. HRL 1738; huwt met Janneke Pieters, kind: Ruierd Robijns, ged 1 dec 1743 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Robijns, ged 12 apr 1740 Grote Kerk HRL
Robijn Andries Blanksma ovl 18 aug 1799 Arum, huwt met Rinske Johannes, kind: Elle Robijns B, geb 1790 Arum, boerearbeider; BS huw 1815, huw 1818, huw 1829, ovl 1847; de Schout van de Gemeente Almenum Certificeert dat de Huwelijks afkondigingen tusschen: Elle Robijns Blanksma oud vijfentwintig Jaren, Zoutbranderknegt, wonende te HRL, meerderjarigen zv R.A.B. en van Renske Johannes, en: Tjitske Jans, oud Negenentwintig Jaren, wonende te Achlum, meerderjarige dv Jan Willems en van Hiske Tjeerds, voor de hoofddeur van ons huis der gemeente hebben plaats gehad op den dertigsten apr en zevende Mey, zijnde twee onderscheiden zondagen, deses Jaars achtien honderd en vijftien Teklkens der Middags ten twaalf uren, zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Almenum den 10 May 1815; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende Acte van Notorieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt; Op heden den agtentwintigste mrt Een duizend agthondert Vijftien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Canton HRL, Provintie Vriesland op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onse gewone Teregtsitting, Johannes Nieuwman Schuitschipper, Jan Walings Faber, Meester Bakker, Sjoerd van der Weide Meester Bakker, Pieter Sjouwkes Broersma huisknegt, Bouwe Harmens de Vries zoutbrandersknegt, IJeme de Groot Helbardier bij het departement der Convoyen en Licenten te HRL, benevens Jouke de Boer Soutbrandersknegt alle wonende te HRL, Geloofwaardig en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn, een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van Elle Robijns Blanksma, Soutbrandersknegt, wonende te HRL Wiens ouders zijn geweest R.A.B. en Rinske Hannes gewoond hebben te Arum. Welk verzoek zij mids deezen voldoende Verklaren te Weeten, dat genoemde Elle Robijns Blanksma is geb te Arum, den negende mrt Een duizend Seeven hondert negentig, dat deselve geen Acte van geboorte of Doop kan produceren, daar dezelve niet is ged en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had. Geven de de Comparanten reedenen van Weetenschap dat zij deese Elle Robijns Blanksma niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met dezelve en zijne ouders hebben gehad, waar door zij zich van den inhoud deeses ten vollen overtuigd houden. en hebben de Comparanten na gedane Voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier getekend
Robijn Rimmerts Zijlstra geb 1789 HRL, ovl 6 mei 1841 HRL, huwt met Wendeltje Rimmerts Hogenbrug op 25 mei 1815 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1815, huw.get. bij J.K. Torenbeek en T.L. Visser, blokmakersknecht, 1813, id. bij J.R. Tuin en S.R. Zijlstra, broeder bruid. 1819, id. bij J.C. Metzler en F.J. Leyenaar, zv Rimmert Johannes Z, en Antje Robijns; BS huw 1813, huw 1815, huw 1819, huw 1833, ovl 1841; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blokmaker, wijk F-108; VT1839; Wij Ondergetekenden Rimmert Johannes Zijlstra, Mr. Blokmaker en Antie Robijns Echtelieden te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren aan onzen Zoon R.R.Z., mede alhier woonachtig, Om zich in het huwelijk te begeven met Wendeltje Rimmerts Hogenbrug, van beroep dienstbaar, en mede woonachtig te HRL. Mogende alzoo Lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 3 May 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en ouderlijk consent behoren tot de Huwelijks acte van R.R.Z. en Wendeltje Rimmerts Hogenbrug dato 25 May 1815 op Fol. 35 van het Register. In kennisse van mij Presd Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Rochus Jans huwt met Lijsbeth Wijpkes, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mei 1762 in de Westerkerk
Rodmer Arjens Pier Ruirds ende Lijsbeth Rodmers beyde van HRL; koomende weegens de bruid desselfs vaeder R.A., ...
Rodmer Piers ged 16 jan 1749 Grote Kerk HRL, zv Pier Ruurdts en Lijsbeth Rodmers
Roel Douwes huwt met Uilkjen Jacobs, turfschipper in 1803, kind: Elias Roelfs Visser, geb 1798 Wartena; BS geb 1811, huw 1819; ontvangt van het gemeentebestuur 14 jul 1794 voor levering van 11 33/40 schouw turf: 118 Caroliguldens en 5 stuivers, arbeidsloon, dragen, meten enz. : 17 Caroliguldens, 14 stuivers en 12 penn, korfkijken enz: 3 Caroliguldens en 2 stuivers, tesamen: f. 139:1:12; id. samen met IJble Uiltjes, Pieter Geeles en Eeble Geerts, wegens geleverde turf aan de Stad ten behoeve van de nooddruftigen, ord. 6 nov 1803: f. 493:2:8
Roel Feitzes van der Veen huwt met Grietje Koops in 1758, zv Feitze Roelofs en Pyttje Brands; R''falle troch ... , bl. 273
Roel Roels de Jong R.R. d. J., huisman, oud vijftig Jaar, Wonende te Beets, verklaarde Zeer Wel te kennen Wytske Luitsens de Jong, dienstmaagd, wonende te HRL, dv Luitsen Annes de Jong en Wijke Gerbens
Roel(Of) Feitzes zie: van der Vee, van der Velde
Roelf Willems zie: Wildervank
Roelf Willems Wildervank huwt met Akke ... , kind: Akke, geb 1807 Heerenveen; BS ovl 1859
Roelof Alberts dezelfde als: Gerlof Alberts; zie aldaar; president-voogd Videlius betaalt f. 25:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Jacob Harkes met blauwverven bij R.A. verdiend, 21 mei 1754 (GAH1083)
Roelof Arjens zie: de Vries
Roelof Arjens geb 12 apr 1785, ged 1 may 1785 Grote Kerk HRL, zv Arjen Roelofs en Antje Harmens Bok
Roelof Barends zie: de Vries
Roelof Baukes zie: Brouwer
Roelof Bernardus zie: Bourgondie
Roelof Bourgondie geb 1797 ... , ovl 27 mrt 1812 HRL, kammenmaker, ovl wijk F-130; zv Bernardus B., en Elisabeth Saagmans; BS ovl 1812
Roelof Brens huwt met Jisk Rimpkes, kind: Mettje Roelofs Brens, ged 30 nov 1766 Grote Kerk HRL
Roelof Diemers ovl voor 1828, huwt met Dirkje Klases, kind: Anna Catharina D, geb ... ; BS huw 1827; huwt met Lijsbet Door, kind: Jan Roelofs, ged 5 okt 1752 Westerkerk HRL
Roelof Dieuwkes geb in onegt 2 apr 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL, zv Dieuwke Gerrits
Roelof Dirks zie: Faber
Roelof Dirks ged 27 jun 1751 Grote Kerk HRL, zv Dirk Roelofs en Baatje Douwes
Roelof Dirks geb 27 sep 1781, ged 16 okt 1781 Grote Kerk HRL, zv Dirk Roelofs en Johanna Dirks
Roelof Dirks huwt met Janke Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout den 27 sep 1767; kind: Trijntje Roelofs, geb 6 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Roelofs, geb 5 mrt 1775, ged 4 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Roelofs, ged 21 apr 1769 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Roelofs, ged 28 jan 1772 Grote Kerk HRL
Roelof Douwes zie ook: Nachtegaal; ovl 28 mrt 1810 Workum, huwt met Marijke Willems, kind: Douwe Roelofs Nachtegaal, geb 1784 Workum, zv Douwe Daniels en Sijbrig Fokkes; BS huw 1824
Roelof Ebeles zie: Radsma
Roelof Eles zie: van Driesten
Roelof Faber geb 23 nov 1808 HRL, ged 11 dec 1808 HRL, N.H., huwt met Fetje Ulbes Visser, (gk), op 12 apr 1838 HRL, huistimmermansknecht in 1838, zv Dirk F. en Neinke Roelofs; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1838, ovl 1843
Roelof Feenstra geb 1773 Gerkesklooster, ovl 19 aug 1841 HRL, huwt met Alida Heins, tuinier in 1841, huw.get. bij F. Bleeker en A.H. van Gelder, wonende te HRL, zv Luitje F, en Dirkje ... ; BS huw 1815, ovl 1841, ovl 1852; eigenaar en gebruiker van wijk H-023, tuinhuis, gebruiker Gerrit L. Wielinga, sjouwer, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Gerkesklooster en wonende te HRL. 1839, tuinman, wijk E-190; VT1839; R.F. eigenaar van perceel nr. 1278 te HRL, tuinier, woonplaats HRL, legger nr. 210, huis en erf, 1 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1680 te HRL, tuinier, woonplaats HRL, legger nr. 210, huis en tuin, 540 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van percelen nrs. 1682 en 1683 te HRL, tuinier, woonplaats HRL, legger nr. 210, resp. huis, huis, resp. 40 en 20 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6 en 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Roelof Feikes geb 10 jul 1803 HRL, ged 24 jul 1803, N.H., zv Feike Dirks en Houkje Roelofs Hamstra; dopen Grote Kerk HRL 1803
Roelof Geerts zie: Hamstra
Roelof Geerts geb 17 apr 1789, ged 10 may 1789 Grote Kerk HRL, zv Geert Harmens en Akke Spandauw
Roelof Geerts ontvangt van het Weeshuis f. 23:3:0 wegens levering van 3 schouw en 6 korven turf in het Weeshuis, 14 okt 1757, kwit. no. 15 (GAH1086)
Roelof Geerts huwt met Antje Tjallings, kind: Nantje Roelofs, geb 29 nov 1773, ged 23 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Tjalling Roelofs, geb 1 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk HRL
Roelof Geerts huwt met Aukje Harmens; BS ovl 1850
Roelof Geerts woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 79, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Roelof Geerts lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 4:16:0 (GAH650)
Roelof Geerts lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:16:0; (b650)
Roelof Geerts geb 23 jan 1802 HRL, ovl 3 okt 1811 HRL, volgens ovlakte uur van zijn dood niet te bepalen uit hoofde dat hij in ''t water dood gevonden is ''s namiddags 4 uur, ged 28 feb 1802, zv Geert Roelofs en Antje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1802, bsha181ov
Roelof Gerrits zie: Wielinga
Roelof Gerrits ged 3 aug 1744 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Roelofs en Riemke Jans
Roelof Gerrits R.G. ende Maeike Lammerts beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevaeder Jan Fokkes, 30 Jan 1745; huwt met Maaike Lammerts, beyde van HRL, geproclameerd den 31 jan en de 7-14 Februar 1745 doen ook getrouwt
Roelof Gosses zie: Zaagsma
Roelof Harmens zie: Dieters
Roelof Harmens turfschipper in 1757
Roelof Harmens ende Antje Beerns van Hoorn, beyde van HRL, komende weegens de bruid Jan Jansen van Haarlem, 16 May 1744
Roelof Hendriks zie: van der Berg, Terdeus
Roelof Hendriks huwt met Tetje Oeges, kind: Trijntje Roelofs, geb 15 okt 1774, ged 15 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Oege Roelofs, geb 13 aug 1776, ged 17 sep 1776 Grote Kerk HRL; moeder als: Teetske O.
Roelof Hendriks zie R.H. ter deys. (= wrsc. ter deus); huwt met Marijke Luyters, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768
Roelof Houbein geb 1797 ... , huw.get. bij E.J. Schoonbergen en J. van Keulen, gardenier, wonende te HRL; BS huw 1835
Roelof Jacobus Jacob Joosten en Antie Freerks, beide van HRL, huw.aang. 14may 1735 HRL, komende voor de bruid R.J. ; huw.aang. HRL 1735
Roelof Jacobus huwt met Johanna Melles, kind: Jacobus Roelofs, ged 23 may 1741 Grote Kerk HRL
Roelof Jacobs huwt met Agnietje Andrijs, kind: Jacobus Roelofs, ged 6 feb 1748 Grote Kerk HRL
Roelof Jacobs geb 1807 Leeuwarden, ovl 2 aug 1812 HRL; wijk H-153, zv Jacob Jongs en Baukje Saagmans; BS ovl 1812
Roelof Jansen zie: Duyden, van Wijk, 2x van der Zee
Roelof Jansen Cornelis Jacobs en Trijntie Gerrijts, beyde van HRL, huw.aang. 7 mai 1734 HRL, comende voor de bruid R.J., desselfs schoonvaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Roelof Jansen ende Maetie Gerrijts, beyde van HRL, huw.aang. 9 may 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Gerlof Jansen; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Roelof Jansen Jan Tijsen ende Trijntie Gerrijts, beide van HRL, komende voor de bruid R.J., desselfs Schoonbroeder; huw.aang. HRL 1735
Roelof Jans geb 24 apr 1794, ged 13 may 1794 Grote Kerk HRL, zv Jan Roelofs en Hinke Aukes; geb 27 feb 1797, ged 19 mrt 1797 Grote Kerk HRL, zv Jan Roelofs en Hinke Aukes
Roelof Jansen ovl 4 jun 1727 HRL, old 50 jaeren; invent. rn. 320
Roelof Jans turfleverancier 1750; Geeft met eerbied UEd:Agbth:te kennen R.J. opsigter der Turfkorven binnen harlingen dat hij supplnt wel geneegen is deese bedieningh te transporteeren op Hendrik Thomas turfdrager alhier, dewelke sulx insgelijks begeert; maar aangesien dit niet als met UEd:Agtbh:gunst en toestemming kan geschieden, soo versoeken de supplntn beyde UEd:Agbth:gelieven Hendrik Thomas in plaats van R.J. tot opsigter van de turfkorven alhier aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en aenbehoorende Quo facto /:was get:/ dit merk heeft Roelof X Jansen selfs geset, B. Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraat accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt Hendrik Thomas tot opsigter van de turfkorven op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheyd. Actum den 17 mrt 1745. (:was get:) D.J. Vosma, Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (Onder Stonde); Op heeden den 17 mrt 1745 heeft Hendrik Thomas den Eed gepresteerd in handen van de Hr. Burgemr. W. Jelgersma /:onder stonde:/ In Kennisse van mij secrts:/:was verteekent:/M. van Idsinga met haelen. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 166:11:0 ter zake leverantie en arbeidsloon van 23 14/20 schouw turf, 13 sep 1793, quit. no. 3 (GAH1125); Aen de Achtb:Magistr der Stede HRL. Geeft Ued Achtb demoedig te kennen R. Jansen burger ter voorsr Stad, hoe dat door het afsterven van Sijdtse ?. in Leven opSigter van de turf, die Sijn bedieninge is vacant Geworden, waar Mede den Supplnt Sig Zeer geerne Soude Sien gebeneficeert, en begunstigd aen daerom Sig aen Ued Achtb is addresseerende ootmoedig versoekende dat haer achtb daer in gelieven te accordeeren en alsoo den Supplnt tot ordrs opsigter van de turf aen te stellen op lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe staende, Waer op de Supplnt een Gunstig Apointement Sal afwagten quo facto etc regtur vert. J J Voorda. ; In margine stonde; de Magist Accordeerende het verSoek ten requeste Gedaen eligeert de persoon van Roelf Jansen tot ordris opSigter der Turff op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende Mits, doende den eed Van Getrouwigheit in Handen van de Hr Presidt Br deses Stads Actum den 22 jun 1729 vert Ulbe Hania Ter ordtie Van de magistr. Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 22 jun 1729 heeft R. Jansen den Eed Gepresteert In handen van de Heer praesident Hania In kennisse van mij Secrt. vert. Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL. 1729)
Roelof Jans huwt met Johanna Maria Loo op 21 dec 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Roelof Jans huwt met Aaltje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 26 Febrij: en de 4 en getrout de 11 mrt 1764
Roelof Jans huwt met Antie Jans, beide van HRL, geproclameerd de f. 3:10:17 en getrout de 24 jun 1764
Roelof Jans huwt met Aaltje Teekes, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 mrt 1767; kind: Jan Roelofs, ged 4 okt 1768 Grote Kerk HRL, moeder als A. Taedes; kind: Taeke Roelofs, ged 1 apr 1770 Grote Kerk HRL
Roelof Jans huwt met Eeke Lieuwes, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768
Roelof Jildts ged 26 jan 1772 Grote Kerk HRL, zv Jildt Reins en Simkjen Jans
Roelof Jogchems huwt met Trijntje Jans, beide van HRL, geproclameert den 21-28 dec 1755 en getrout de 4 jan 1756; kind: Jogchem Roelofs, geb 8 nov 1772, ged 6 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Roelofs, geb 10 feb 1775, ged 14 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Stijntie Roelofs, ged 26xber (dec) 1757; kind: Trijntie Roelofs, ged 22 apr 1759 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Roelofs, ged 10 mrt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Roelofs, ged 13 nov 1768 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs, ged 4 mrt 1770 Grote Kerk HRL
Roelof Johannes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 69:14:8 ter Saeke 8 schouw Leekster Turf met Werkloonen, 29 okt 1808, quit. no. 4 (GAH1140); id. f. 160:9:0 voor 18 1/2 schouw turf en werkloon, 21 jun 1809, quit. no. 3 (GAH1141)
Roelof Johannes geb 29 sep 1784, ged 19 okt 1784 Grote Kerk HRL, zv Johannes Roelofs en Geertje Pieters
Roelof Johannes zie: Pros?; R.J. van Bergum ende Antje Ebeles van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Ebele Uiltjes, 23 apr 1796; ondertrouw HRL
Roelof Johannes geb 22 okt 1806 HRL, ged 9 nov 1806 HRL, zv Johannes Jacobus en Riemke Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1806
Roelof Johannes huwt met Aaltje Rients, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 Jannewari 1768; kind: Roelof Roelofs, geb 2 okt 1774, ged 18 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Johannis Roelofs, ged 7 Febrij 1769 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Roelofs, ged 20 aug 1771 Grote Kerk HRL
Roelof Klasens zie: Driesten
Roelof Claasen huwt met Geertje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 aug en den 5 sep en getrout den 11 dito 1740 in de Westerkerk; R.C. ende Geertie Jans beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs halfbroeder Tjalling Jans, 20 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Claas Roelofs, ged 4 jul 1741 Grote Kerk HRL; Geeske Clases ende Johannis Jansen, beide van HRL, 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid R.C., desselfs suster; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Roelof Cornelis zie: Peizel
Roelof Cornelis weesvoogden betalen aan de rentmeester van het Weeshuis f. 18:0:0 verdiende loon van R.C., 29 dec 1810 (GAH1142); id. f. 12:10:0, 18 dec 1809 (GAH1141); geb 14 jan 1794, ged 28 jan 1794 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Teunis en Rimke Sjoeds
Roelof Kromhout ovl 19 nov 1811 Vlieland, huwt met Zwaantje Jacobs Bruyn, kind: Cornelis Roelofs K, geb 1807 Vlieland, in leven loots aldaar; BS geb 1837, ovl 1839
Roelof Lammerts Uit het Reg. der gedoopte kinderen bij de Hervoremde Gemeente binnen de Stad Hoorn is geëtraheerd, dat Barent waarvan als Vader te Boek Staat R.L. en als Moeder Stijntje Timmer, op den Vijftiende feb des jaars zeventien honderd negen en tagtig is gedoopt. de Burgemeester der Stad Hoorn den 27 ste jun 1800 Zestien
Roelof Lammerts huwt met Martjen Jelles, kind: Antje Roelofs Bos, geb 1773 Eestrum; BS ovl 1849
Roelof Lens begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 32; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Roelof Lubberts zie: Brinkhuis
Roelof Luitjes zie: van Dijk, Feenstra
Roelof Martens ovl voor 1815; wed. R.M. gebruiker van wijk E-085; medegebruiker Jurjen de Groot wed., gealimenteerd; eigenaar is D.H. de Vries, 1814. (GAH204)
Roelof Meinderts huwt met Eva Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 January en den 5 feb 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; R.M. van HRL. ende Eva Jansen meede van daar, koomende voor de Bruit desselfs vader Jan Hansen, 21 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Durkje Roelofs, ged 19 aug 1762 Westerkerk HRL; kind: Jetske Roelofs, ged 8 jul 1744 Westerkerk HRL
Roelof Meinte op 16 aug 1779 heeft Luitjen Stoffels, geboortig van Hindelopen, het burgerrecht verkregen; heeft domicilie bij R.M. (burgerboek)
Roelof van der Meulen huwt met Sijke Lolkes, kind: Sjoukje vdM, geb 1801 Stavoren, Grietje vd M, (ook: Molen), geb 1807 Stavoren; BS ovl 1875; 1883 overlijdens
Roelof Molenkamp huwt met Trijntie Hijlkes, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 May en getrout de 7 jun 1767
Roelof Moutmaker door Hein Mollema ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 zijnde uitgeschoten geld aan Roelof Moutmaker voor onderwijs in ''t brouwen aan de nieuwe ingekomen schoenmaker, ord. no. 6, 24 feb 1784 (GAH1115)
Roelof Paulus P.R. en Trijntje Merkus, beide van HRL, en met consent van den achtbaaren Magistraat eerst geproclameert op dinsdag 27mey17 77 HRL, daarna op Zondag 1 jun en laatstelijk op dato dezes 25 mei 1777 en getrouwt; kind: Jan Roelofs, geb 6 nov 1780, ged 21 nov 1780 Grote Kerk HRL, moeder als T. Markus
Roelof Peizel geb 24 apr 1776 Grouw, ovl 5 feb 1842 HRL, huwt met Richtje Pieters Voets op 8 nov 1801 HRL, koopt een huis en bakkerij 1801, bakker in 1842, huw.get. bij H.G. Zijlstra en B.A. Zeilmaker, 1817, wonende te HRL, id. bij S.J. Bakker en H.H. Heyner, 1818, kind: Cornelis P, geb 20 feb 1803 HRL, zv Cornelis P, en Grietje Tjebbes; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1817, huw 1818, ovl 1842, ovl 1869, regattdv1826-93; heeft eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burger Paulus G. de Boer als Commissaris, op 17 jun 1802. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-179, bakker, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, brood- en kleinbakker, wijk C-179; VT1839; woont in 7e quartier, huisno. 142, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1803. (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 125:6:0 ter Saeke geleverde Roggebrood, 27 sep 1808, quit. no. 58 (GAH1140); R.P. eigenaar van perceel nr. 519 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 523, huis en erf, 156 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Roelof Piebes geb 7 mrt 1797, ged 28 mrt 1797 Grote Kerk HRL, zv Piebe Pieters en Djieuwke Nutters
Roelof Pieters zie: van Vliet
Roelof Pieters woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets, jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Roelof Pieters R.P. ende Neeltje Andries, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerben Andries, de broeder, 22 dec 1792; ondertrouw HRL; R.P. en Neeltje Andries, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 jan 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Roelof Postma huwt met Tijttie Romkes, beide van HRL, geproclameerd de 28 apr en de 12 en getrout de 20 mei 1771
Roelof Radsma geb 1801 ... , huw.get. bij H. Gonggrijp en L.H. Poort, (2x gk), wonende te HRL, schoenmaker, 1841, id. bij J. Buisman en W.D. van Akkeren, (2x gk); BS huw 1841, huw 1842
Roelof Reinders huwt met Antie Jans, kind: Jan Roelofs vd Woude, geb 1760 Noordwolde; BS huw 1813
Roelof Roelofs zie: Posthuma, 2x Postma
Roelof Roelofs Gemeente Blokzijl. Extract uit het Doopregister der Gereformeerde Gemeente Alhier. 1781 den 2 sep is ged Albert Roelofs zv R.R. en Jantje Alberts Mulder. Blokzijl den 28 apr 1815
Roelof Roelofs Donderdag den 9 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde uit Consideratie, dat dezelve vrouwen, door het opligten en vertrek van hunne Mans, om onder de Bataafsche Armee, ondergestooken te worden, thans van hun bestaan beroofd waaren, goedgevonden uit Commisseratie aan de vrouw van Hendrik van Wielen, R.R., en Ijpe Jelgersma, bij Provisie uit de Correspondentie Beurs te accordeeren ieder Dartig Stuivers ?S weeks, en den Burger Pettinga te qualificeeren zulks aan gedagte vrouwen uit te reiken. (GAH45); Maandag den 27 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde Verders beslooten, uit Consideratie dat den Persoon van R.R., welke den 7 jan l. l. was opgeligt, en vervolgens naar Utrecht vervoerd thans weder geretourneerd waar om onder het Guarnisoen alhier ondergestooken te werden, dus zijn Tractement trok, en weder voor zijn Huisgezin konde zorgen, de 30 Stuivers ?S weeks welke des zelfs Huisvrouw uit de Correnpondentie Beurs geduurende de absentie van haare Man, genooten had, in te trekken, en daar van de Burger Pettinga kennisse te geeven. (GAH45)
Roelof Roelofs betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 45:0:0 wegens 1 Jaar Huur van ''t Huis in de Karremanstraat may 1801 verschenen 1 aug 1801 (GAH1133)
Roelof Roelofs huwt met Trijntje Simons, kind: Tiete Roelofs, geb 19 jun 1809, ged 2 jul 1809 Grote Kerk HRL; doop dtb 303; kind: Hendrik Roelofs, geb 26 mei 1811, ged 9 jun 1811 Grote Kerk HRL
Roelof Roelofs geb 2 okt 1774, ged 18 okt 1774 Grote Kerk HRL, zv Roelof Johannes en Aaltje Riensts
Roelof Roelofs geb 5 mei 1774, ged 19 mei 1774 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Tietje Romkes
Roelof Roelofs huwt met Tietje Romkes, kind: Roelof Roelofs, geb 5 mei 1774, ged 19 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Romke Roelofs, geb 29 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL; kind: Romkje Roelofs, geb 31 mrt 1781, ged 16 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs, geb 1 mrt 1784, ged 28 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs, ged 10 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Roelof Roelofs woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Roelof Roelofs woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Roelof Roelofs begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 35; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Roelof Roelofs Pieter Haantjes ende Marijke Jogchums, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.R., goede bekende, 16 jun 1795; ondertrouw HRL; Andele Jansen ende Baukjen Berends, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.R., goede bekende, 17 okt 1795; ondertrouw HRL
Roelof Roelofs zie ook: van der Velde; R.R. ende Froukjen Tjeerds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de gesw. clercq Feddema, 25 apr 1789; ondertrouw HRL; kind: Tjeerd Roelofs, geb 11 sep 1792, ged 30 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Feytze Roelofs, geb 16 okt 1794, ged 2 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Roelofs, geb 16 nov 1796, ged 4 dec 1796 Grote Kerk HRL
Roelof Roelofs ovl voor 1815; wed. R.R. eigenaar en gebruiker van wijk G-241, gealimenteerd, 1814. (GAH204)
Roelof Roelofs R.R. ende Hendrikjen Sijbrands, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs oom Jan Beernts, 21 dec 1748; huwt met Hendrikje Sibrandts, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 desemb 1748 en den 5 jan 1749 en den 21 dito getrouwdt
Roelof Roelofs ende Sibelle Fransen, beyde van HRL, koomende weegens de bruid en bruidegom Jan Aerents Groen sijnde des bruids neef met vertooninge van schriftelijke last, 2 Nov 1748
Roelof Schoone R.S. ende Sijtske Sannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs zoon Jan Jansen de Vries, 24 nov 1787; ondertrouw HRL; ovl 30 jun 1789 HRL, oud 75 jaar; R.S. en Sijtske Sanders, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 dec 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Roelof ten Sijthoff R. tS., Soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter ende Antje Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs schoonbroeder Jan Arends Faber, 10 nov 1787; ondertrouw HRL; R. tS., soldaat in de compie van kapitein Panneboeter, en Antje Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 nov 1787 HRL, en zijn getrouwd op den 27 daaraanvolgende
Roelof Simons weesvoogden bet f. 135:7:0 wegens verdiende gagie van R.S. bij capitein Lodewijk Forster, 18 nov 1783. (GAH1114)
Roelof Steinfoorte geb 1797 prov, huwt met Edzardina Crop, rijkscommies; bev.reg. HRL 1851 wijk A-154 wijk B-0180
Roelof Storm ontvangt interesse 1800-1811; Stadsrentmeester bet 2 x f. 28:15:0 wegens 1 jaar rente van 2 x f. 500:0:0, 2e tontine, 4e classe, nos. 1 en 2, tegen 5 3/4%, Januar. 1775. (GAH1060); id. January 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060)
Roelof Zaagsma geb 15 aug 1790 Koudum, ovl 3 sep 1860 HRL, huwt met Jetske Riemersma, N.H., timmerknecht, Vst 2 apr 1855 uit Koudum, N.H., zv Gosse Z, en Trijntje Roelofs; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk F-189
Roelof Zuithof ovl 4 feb 1791 HRL, oud 47 jaar
Roelof Takes van St. Anna Parochie en Aefke Meinerts van HRL, huw.aang. 27 aug 1735 HRL, vertonende Jacob Dirks Schriftelijke attestatie tot onderling Consent; huw.aang. HRL 1735
Roelof Terdeus huwt met Marijke Kuiters/Leuters, kinderen: Hendrik Roelofs T, geb 1770 HRL, Teunis Roelofs T, geb 1776 HRL, Lijsbeth Roelofst, geb 1778 ... ; BS ovl 1817; 1828 overlijdens, ovl 1832, ovl 1836
Roelof Thomas van Dokkum, huwt met Dieuwke IJemes, van HRL, geproclameerd de 1 de 8-15 en getrout met attestasie de 22 Janewari 1764 in de Westerkerk kind: Sijke Roelofs, geb 12 feb 1774, ged 13 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Roelofs, ged 3 dec 1767 Westerkerk HRL; kind: Sijke Roelofs, ged 21 sep 1769 Grote Kerk HRL; kind: Jeme Roelofs, ged 5 mei 1771 Westerkerk HRL
Roelof Tjeerds zie: Nolles
Roelof Tjerks Remonstreert UEd:Agtbh:met verschuldigde Eerbiedt, Lammert Jansen ordinaris Sackedraeger binnen deese Stadt, dat hij vermits sijner ouderdom en swakheyt seer geneegen is Sijn Sackedraegers bedieninge over te draegen aan R.T. turfdraeger alhier ter Steede, een man daer toe bequaam, en die sulks meede van harten is verlangende; dog sulken transport niet kunnende geschieden buiten consent van UEd:Agtbh:; So sijn die beyde supplnten: daerom beyde te raeden geworden haer hier over aan UEd:Agtbh: te addresseeren. Onderdanig versoekende consent en approbatie in deese overdragte, en dat alsoo gemelde R.T. door UEd:Agtbh: tot meede ordinaris graendraeger binnen deese Stadt mag worden benoemt en aangestelt, op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende, onder presentatie den nehoorlijken Eed daer toe vereyscht werden, in handen van UEd:Agtbh:te presteren quo facto etc::/onder stonde/was get:/H Pesma. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineerd en steld mits deesen de meede supplnt R.T. tot sakkedraeger van deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande mits doende den Eed van getrouwigheid en betaelende tot een gratificatie in de armebusch de somm van twintig Cargls Actum den 10 Mrt 1751(:get: J:D:Toussaint Ter Ordtie van de magistr abs:sec:/:get:/R J de Swart gesw:Clercq. ; Lager Stonde; den 10 Mrt 1751 heeft R.T. den Eed van getrouwigheyd gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. Toussaint, en tot een geschenk in de armebusch twintig car:gls:In kennisse van mij secrts:abs:sec:(:was get:) R:J:de Swart gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); turfarbeider 1751-1754; R.T. ende Grijtie Heeres, beyde van HRL, komende weegens de bruid des selvs broeder IJpe Heeres, 11 dec 1745; huwt met Grijtje Heeres, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 desemb 1745 en doe ook getrouwt; huwt met IJnskje Jielts, beide van HRL, geproclameerd de 11-17 en getrout de 24 mei 1761; Remonstreert met schuldige Eerbied Lieuwe Willems meede ordinaris turfdraeger binnen deese Stad, dat hij seer geneegen is sijn turfdraegersbedieninge over te draegen aen R.T. Jongman alhier ter Steede, sijnde een persoon daer toe bequaam, en die sulks meede is verlangende; dog vermits sulken transport niet kan geschieden sonden consent van UEd:Agtbh:, soo hebben de supplnten hun te raede gevonden sig hier over tot UEd:Agtbh:te addresseeren, met Ootmoedig versoek UEd:Agtbh:gelieven deese overdragte te approbeeren, en dat alsoo gemelde R.T. door UEd: Agtbh:tot meede ordinaris turfdraeger deeser Steede mag werden benoemt en aengesteld, op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende, onder presentatie om den Eed daer toe Staende in handen van UEd:Agtbh:te presteren, quo facto etc (was get) H. Pesma Pr. 1745 P:; (in margine Stonde); de Magistr:accordeerende het versoek nomineert de meede supplnt R.T. tot meede ordrs turfdraeger binnen deese Stad op lasten, pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheyt Actum den 6 oct 1745 (was get:) Pier Bretton Ter ordtie van de magistr:abs:sec:R.J. de Swart 10:1745 b:gesw:clercq; (onder Stonde); Op heeden den 6 oct 1745 heeft R.T. den eed van getrouwigheit als ordrs turfdraeger in handen van de Hr. Burgemr. Wopco Buma gepresteerd, (onder stonde). In kennisse van mij abs:sec:R.J. de Swart 17 6/10 45 gesw clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 12 mei 1756 over op Jan Martens Blom; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731 -1759); transporteert zijn funktie als korendrager op 7 sep 1758 over op zijn zwager Freerk Pyters; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Roelof Tijssens ovl 20 apr 1728 HRL, old 34 jaer
Roelof Tijssen Tijs Roelofs ende Aafke Cornelis, beide van HRL, koomende voor de Bruit Rein Cornelis desselfs Broeder, en vertoonde de Bruidegom een rotale(?) van ''t consent van desselfs vader R.T., 6 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL
Roelof Veenstra gebruiker van wijk E-098, tuin; eigenaar is Claas Heins erven, 1814. (GAH204); id. van wijk H-092, tuin; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Roelof van Vliet geb 7 nov 1807 HRL, ged 24 nov 1807 HRL, zv Pieter Aukes vV, en Roelofke Roelofs van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1807
Roelof Wobbes zie: van der Woude
Roelof Wouters zie: de Graaf
Roelof van Wijk huwt met Trijntje Markes, kind: Serina Roelofs vW, geb 1776 HRL; BS huw 1833
Roelof Idses ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL, zv Ids Fongers en Rinske Roelofs
Roelof IJbeles geb 31 dec 1795, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv IJbele Roelofs en Antje Jans
Roelof IJnses huwt met Akke Gerrits, kind: IJnse Roelofs vd Zee, geb 1769 IJlst; BS huw 1838
Roelof IJnses zie: van der Zee
Roelof Adams Lentz geb 10 okt 1789, ged 3 nov 1789 Grote Kerk HRL, zv Adam Lentz en Anna Kaatje Diemers
Roelof Arjens de Vries huwt met Akke Harmens op 11 nov 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804; vrouw R.A. dV. gebruiker wijk E-185; medegebruiker Jan Ales Wobma, stal knegt; eigenaar is D.C. Zijlstra, 1814. (GAH204); R.A. dV. en Akke Harmens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Arjen de Vries, onder productie van genoegzaam bewijs, 27 okt 1804; ondertrouw HRL
Roelof Barends de Vries geb 1 jul 1805 HRL, ged 16 jul 1805 HRL, zv Barend dV, en Wijteke Martinus; dopen Grote Kerk HRL 1805
Roelof Barts Born ged 20 okt 1765 Grote Kerk HRL, zv Bart Born en Wilhmijntje van Harmade
Roelof Baukes Brouwer geb 1789 HRL, ovl voor 1840, huwt met Elisabeth Brouwer op 18 aug 1814 HRL, huw.afk. 7 en 14 aug 1814, zeeman, zv ... , en Dieuwke Gerrits; BS huw 1814, huw 1839, ovl 1869
Roelof Coenraads Bentfort ged 15 mei 1768 Westerkerk HRL, zv Coenraad Gijsbertus Bentfort en Tettje Roelofs
Roelof D Visser oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk H-140; VT1839
Roelof Douwes Nachtegaal geb 1809 Workum, ovl 20 nov 1826 HRL, pannebakkersknecht, zv Douwe Roelofs N, en Fokeltje Simons Stallinga; BS ovl 1826
Roelof Ebeles Radsma geb 1 jan 1798 HRL, schoenmaker, wonende te Minnertsga/Sexbierum, zv Ebe- le Roelofs R, en ... ; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Roelof Eles van Driesten geb 1799 Sneek, ovl 6 okt 1875 HRL, 1e huwt met Catharina Leurs op 29 feb 1824 HRL, huw.afk. 15 en 22 feb 1824, wonende te HRL, 2e huwt met Antje Groot op 29 aug 1844 HRL, 3e huwt met Lolkje de Vries op 19 dec 1861 HRL, N.H., voermansknecht in 1851, stalknegt in 1825, zv Ele Roelofs vD, en Akke Hardenberg; BS huw 1824, ovl 1825, huw 1844, huw 1861, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191, 222, wijk D-131, 139, supp wijk G-437
Roelof Feitzes van der Velde geb 1733 Rottevalle, huwt met Grietje Koops, kind: Roelof Roelofs vdV geb 1761 Rottevalle, zv Feitze Roelofs en Baukje Relofs; BS ovl 1832, R''falle tr ... bl. 273/74
Roelof Gerrits Wielinga geb 21 mrt 1806 HRL, ged 13 apr 1806 HRL, ovl 29 dec 1830 Harderwijk fuselier bij de 1 ste divisie van het algemeen depot der Landmagt nr 33 in garnisoen te Harderwijk, ovl in huis no. 611 Garnisoens Infermerie, zv Gerrit Lammerts en Tietje Roelofs; dopen Grote Kerk HRL 1806
Roelof Harmens Dieters ovl 28 mei 1802 Nieuweschans, huwt met Sietske Klaases Blok, kinderen: Lampkje Roelofs D, geb 1790 HRL, Harmen Roelofs D, geb 1798 Langakkerschans; BS ovl 1822; 1824 huwelijken, ovl 1834; R.H.D. en Sijtske Klaassen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage; kind: Hiltje Roelofs Dijters, geb 8 okt 1784, ged 26 okt 1784 Grote Kerk HRL
Roelof Hendriks van der Berg huwt met Mergje Alberts Vink, schipper, geen vaste woonplaats hebbende kind: Albert Roelofs vde B., geb 1804 Oudehaske; BS huw 1829
Roelof Hendriks ter Deus Ook: Terdeus; R.H. tD. en Dieuwke Jansen Leyenaar, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 jan 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Roelof Hendriks ter Duys zie ook: Terdeus; geboortig van Alsteede, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Hauckema op 6 jul 1768. (burgerboek)
Roelof Hendriks Terdeus zie ook: ter deus; R.H. tD en Dieuwke Jansen Leyenaar, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonzoon Evert Jansen Lindeboom, 3 jan 1789; ondertrouw HRL; Seyne Vink, Sergeant onder de comp. van capt. Panneboeter ende Sietske Jurres, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T. tD., desselfs schoondogter (?), 30 may 1789; ondertrouw HRL; woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Roelof Hendriks Terdeus geb 1805 ... , ovl 13 dec 1817 HRL, zv Hendrik T, en Trijntie ... ; BS ovl 1817
Roelof Jacobus Wetsen R.J. Wetzens ende Agnietje Andries, beyde van HRL, zijnde aangegeeven door proc. Pesma met verklaeringe van de bruidegom en bruid. 20 Nov 1745; huwt met Agnietje Andrijs, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 nov en den 5 desemb 1745 en getrouwt de 28 dito
Roelof Jans Kiel geb 12 jul 1788, ged 26 aug 1788 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen Kiel en Katrina Ludolf
Roelof Jans van der Zee geb 1797 HRL, ovl 2 mei 1831 Leiden, ongehuwd, zv Jan Roelofs vdZ en Hinke Aukes; BS ovl 1831
Roelof Jans van Wijk geb 10 jul 1805 HRL, ovl 16 sep 1844 HRL, huwt met Hiltje Jans Dijkstra op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1818, horlogiemaker, ged 28 jul 1805 HRL, zv Jan Roelofs vW, en Pietje Willems Jagersma; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1828, ovl 1844, ovl 1851; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, horlogiemaker, wijk F-172; VT1839
Roelof Jans van Wijk hm ... , kind: Jan Roelofs, geb 1780 HRL; BS ovl 1851
Roelof Jansen Duyden geboortig uyt de Courtangen (?), betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Lourens Jacobs Asperen op 14 mei 1690. (burgerboek)
Roelof Johannes Prosé ovl na 1828, huwt met Antje Ebles, kinderen: Ebele Roelofs, geb 1801 Bergum, Jetsche P, geb 24 mei 1805 Bergum, Johannes R.P. geb 1800 Bergum, schipper zonder vaste woonplaats in 1829, transporteert bagage in 1808; BS huw 1823, huw 1829, ovl 1857, ovl 1867
Roelof Klasens Driesten huwt met Geertruid vd Poort, kind: Eele Roelofs D, geb 1770 Sneek; BS huw 1834
Roelof Luitjes van Dijk huwt met Jetske Cornelis Vorst, wonende te Leeuwarden 1828, verkoopt een huis in 1798, kinderen: Luitje, geb 1783 HRL, Antje Roelofs vD, geb 1781 HRL, Roelofje vD, geb 1787 HRL; BS ovl 1826; 1828 huwelijken, ovl 1848, ovl 1854; eigenaar van wijk D-136; gebruiker Jan Tabes Klaver, gleybakkersknegt, Carel Kloppenburg, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-247, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-168; gebruiker Sijtse van Dijk, pruikmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk F-171; gebruiker Jacob Vettevogel, zilversmid. 1814. (GAH204); id. van wijk G-130, tuin, 1814. (GAH204); Franke Minnes ende Mettje Oebles Cuipers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R. v. D., goede bekende, 2 okt 1790; ondertrouw HRL; R.L. vD. en Jetske Kornelis, beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes, zijnde 6 jun 1773 HRL, en toen getrouwd; bezit een zeiljagt van 23/21 1/2 voet, belasting: f. 2:0:0, 2 mei 1795, mei 1796, mei 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802. (GAH650); id. f. 2:3:6-, 1803 (GAH650); id. f. 2:4:0, 1804, 1805. (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 16:16:0 (GAH650); kind: Kornelis Roelofs van Dijk, geb 15 dec 1774, ged 3 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Luytje Roelofs van Dijk, geb 11 jan 1776, ged 13 feb 1776 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Roelofs van Dijk, geb 17 may 1778, ged 31 mai 1778 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs van Dijk, geb 28 aug 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL; kind: Luitje Roelofs van Dijk, geb 27 jul 1783, ged 17 aug 1783 Grote Kerk HRL; kind: Roelofke Roelofs van Dijk, geb 17 jan 1788, ged 10 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Martje Roelofs van Dijk, geb 25 apr 1790, ged 11 may 1790 Grote Kerk HRL; Sipke Willems Houtmans en R. v. D., beide mr. bakkers alhier, als gelastigden van de gezamenlijke meester bakkers, dienen een verzoek in, gericht aan de commissie tot de administratie der financien, inhoudende beklag over de lage zetting van het roggenbrood, en verzoeken de zetting in overeenstemming te brengen naar de prijs van de rogge, ma. 3 aug 1801 (GAH47); IJ. Rodenhuis, als commissaris over het voormalige bakkersgilde, krijgt verzoek de bakkers mee te delen dat de prijs van het roggenbrood, wegende 11 ponden, wordt vastgesteld op 15 stuivers, 8 sep 1801 (GAH47); L. Albada en M. Bos, commissarissen, gesterkt met IJ. Rodenhuis en R. v. D., keurmeesters van het voormalige bakkersgilde, hebben gekontroleerd bij mr. bakker Abe Hilwerda en 27 halfbroden gevonden, welke op verre na niet hun gewicht kunnen houden. Hilwerda wordt ontboden, de broden geconfisceerd en hij beboet met f. 6:0:0 do. 8 apr 1802 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 40, 1 mrt 1804; aangesteld als keurmeester bij de bakkers: Claas Jans en R. v. D., aangesteld en be?digd als permanente keurmeesters bij de bakkers, 30 jul 1804 (GAH50); bij de president P. Wellinga is door een klager een half roggebrood gebracht niet houdende het verplichte gewicht. Wellinga is met L. Albada, mede raadslid. alsmede de 2de commissaris van het bakkersgilde, de burger R. v. D., (aangezien de 1 ste commissaris IJ. Rodenhuis afwezig was), naar het huis van Thomas Baukes geweest. Hebben brood gewogen en 23 halfbroden te licht bevonden. Naar aanleiding hiervan zal broodweging plaatsvinden bij alle bakkers. Wellinga en Albada, geassisteert door de commissaris R. v. D., hebben diezelfde dag alles nagewogen en welbevonden behalve bij Bauke Thomas, die 5 halfbroden had die te licht bevonden werden. Thomas Baukes en Bauke Thomas worden voor deze keer gelibereerd van de boete, doch de broden worden geconfisceerd, vr. 20 mrt 1801 (GAH47); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het logeren van militairen op 22 okt 1803: f. 1:14:0; verkoopt een huis aan Bernardus van Taken voor 215 Caroliguldens oip 22 sep 1798; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 147:19:0 ter saeke In 2 maanden geleverd brood, 1 jun 1810, quit. no. 17 (GAH1142); Maandag den 23 decemner 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ulieden bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen vier dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenttien; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het HeilZaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind, van den 4 deeZer, Exact te voldoen, de navolgende Burgers, en IngeZetenen, te VerZoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren, als in het : 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan; 2de Quartier: H. van Schouwenburg x Corn:Lautenbach; 3e Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas; 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G: de Vries; 5de Quartier: R. v. D. x Heerke Wiglinghuizen; 6de Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok; 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat gecollecteerd was in het 5de Quartier: f. 18:6:6, en te Zaamen f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn f. 394:13:12. (GAH45); Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en tachtig den Seventiende jan is Geboren Roelofke dv R. v. D. en Jetske Cornelis. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815; Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en R. v. D., beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)
Roelof Roelofs Postema oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, hovenier, wijk G-242; VT1839; R.R.P. eigenaar van perceel nr. 907 te HRL, hovenier, woonplaats HRL, legger nr. 543, huis en erf, 166 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Roelof Roelofs Posthuma ovl voor 1812, huwt met Tietje Romkes, kinderen: Roelof Roelofs P, geb 5 mei 1773 HRL, Antje Roelofs P, geb 1784 ... ; bsha181huwafk, ovl 1822
Roelof Roelofs Posthuma geb 5 mei 1773 HRL, ovl 25 jan 1822 HRL, huwt met Trijntje Simons Zwart op 30 nov 1799 HRL, hovenier in 1822, huw.get. bij J.L. debaine en S.J. Noordkamp, 1813, kinderen: Tietje Roelofs, geb 19 jun 1809 HRL; Frouwkje, geb 1 jul 1807 HRL, Hendrik, geb 26 mei 1811 HRL, Simon Roelofs P, geb 20 apr 1802 HRL, Tiete Roelofs P, geb 1809 ... , Roelof P, geb 14 nov 1804 HRL, Tietje Roelofs, geb 5 feb 1800 HRL, zv Roelof Roelofs P, en Tietje Romkes; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1804, 1807, 1809, 1811, BS geb 1811, huw 1813, ovl 1816, ovl 1817, ovl 1822, ovl 1824, ovl 1847, ovl 1864; weduwe R.R.P. eigenaresse van percelen nrs. 906 en 910 te HRL, hoveniersche, woonplaats HRL, legger nr. 542, resp. huis en steeg, huis, resp. 63 en 36 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van percelen nrs. 919-922 te HRL, hoveniersche, woonplaats HRL, legger nr. 542, resp. huis en erf, moestuin, huis, huis, resp. 20, 1815, 55 en 55 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9, nihil, 21 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Roelof Roelofs Postma geb 14 nov 1804 HRL, ged 4 dec 1804 HRL, N.H., ovl 9 jan 1864 HRL, huwt met Foekje Hendriks vd Werf op 19 jun 1828 HRL, huw.afk. 8 en 15 jun 1828, hovenier in 1864, ovl wijk G-254, huw.get. bij P. Callenborn en F. Zwart, 1839, zv Roelof Roelofs P, en Trijntje Simons Zwart; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1828, huw 1839, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-243, wijk I-021; eigenaar van wijk G-235, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-243, hovenier, 1814. (GAH204)
Roelof Roelofs van der Velde geb 1761 Rottevalle, ovl 22 apr 1832 HRL, huwt met Frouwkje Tjeerds Spanjaard, kinderen: Grietje vdV, geb 28 nov 1798 HRL, Roel vdV, geb 1791 HRL, Tjeerd vdV, geb 1793 HRL, huw.get. bij G.P. Valderpoort en A.J. Stoker, wonende te HRL, 1820, id. bij E.R. Kronenburg en J.A. Baantjer, 1821, id. bij F.A. Tuinhout en N.J. Schoonbergen, 1831, turfdrager in 1832, zv Roelof Feitses vdV, en Grietje Koops; BS geb 1811, huw 1820, huw 1821, huw 1831, ovl 1832, ovl 1837, ovl 1875, R''falle troch ... , bl. 273
Roelof Roelofs van der Velde geb 1791/93 HRL, huw.get. bij D.P. Wijngaarden en J.M. Faber, oom bruidegom, turfdrager, wonende te HRL. 1816, zv Roelof Roelofs vdV, en Frouwkje Tjeerds Spanjaard; BS huw 1816; eigenaar en gebruiker van wijk B-107, turfdrager, 1814. (GAH204); R.R. v. d. V. eigenaar van perceel nr. 223 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 715, huis en erf, 130 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Roelof Simons Blom ged 1 jan 1740 Westerkerk HRL, zv Simon Blom en Roelofke Siccama
Roelof Tjeerds Nolles ovl voor 1840, huwt met Joltje Durks Noorderwerf; BS huw 1839
Roelof Wilhelm Meints vroedsman in 1786, burgemeester in 1789-1792 ovl na 1791 en voor 1815; ovl voor 1813, huwt met Tjietske Suwardus Posthumus, old-burgemeester 1801-1805, koopman in 1812, kinderen: Ewardus Roelofs M, geb 1783 HRL, Antie Roelofs M, geb 1792 HRL; BS huw 1812, ovl 1826, ovl 1828; kind: Willem Roelofs Meynts, geb 29 dec 1777, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL; kind: Evardus Roelofs Meints, geb 28 jan 1783, ged 4 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikus Roelofs Meins, geb 31 jan 1787, ged 18 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Roelofs Meints, geb 31 dec 1787, ged 19 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Roelofs Meins, geb 28 mrt 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs Meints, geb 19 sep 1790, ged 10 okt 1790 Grote Kerk HRL; wed. R.W.M. eigenaar en gebruiker van wijk E-064; medegebruiker Everardus Meints, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-073; gebruiker Leendert Johannes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-075; gebruiker Thijs IJ. Duininga, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-228; gebruiker Jan H. Leyenaar, metzelknegt, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 52:16:0 voor geleverde kaas, ord. no. 3, 1 mrt 1785. (GAH1116); id. f. 47:9:0, 24 dec 1794, quit. no. 5 (GAH1126); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 28:5:0 terzaake geleverde soetemelkskaas, quit. no. 1, 24 jan 1786. (GAH1118); id. f. 72:16:0 wegens geleverde boter, quit. no. 2, 30 mrt 1787. (GAH1119); id. f. 325:19:0, quit. no. 10, 13 nov 1787. (GAH1119); id. f. 52:4:0, quit. no. 2, 31 mrt 1789. (GAH1121); id. f. 317:19:0 wegens geleverde boter en kaas, quit. no. 1, 4 jan 1791. (GAH1123); id. f. 86:10:8 wegens geleverde boter, 13 jan 1793, quit. no. 1 (GAH1124); id. f. 42:15:0, quit. no. 2, 15 jan 1793 (GAH1125); id. f. 105:1:0 wegens geleverde boter en kaas, quit. no. 7, 30 nov 1793 (GAH1125); id. f. 15:19:0 wegens geleverde boter, 5 dec 1795, quit no. 6 (GAH1127); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergaadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuyze binnen HRL den 22 dec 1789. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptie van de Heeren Rendeerden, de Magistraat en gecommitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, Sjoerd T. Schrik, Jan Oosterhout, T.S. Stephanij, Sijbout Hoornstra, Albert W. Bakker, (?) Wassenaar, R.W.M., H.R. Binksma, Klaas Heins, J. Frank, J.D. Toussaint, D. Zijlstra, J. Albarda, A.J. Con radi. (GAH1121); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W.M., E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, S. Frieseman, H.R. Binksma, Y. Rodenhiis, B. Fontein, A.D. IJpey, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ. Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); Jetze Lentz ende IJntje Louws, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.W.M., goede bekende, 20 apr 1805; ondertrouw HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 72:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -3:0 (GAH650); Donderdag den 24 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Voorts gedelibereerd over den Requeste door de Cooplieden Claas Blok en R. Meintz aan het departementaal Bestuur van de Eems gepraesenteert, om hunne Houtvlotten, uit Groningerland op hier te mogen vervoeren en Welk Request aan den Raad Was ingesonden om gedagte Cooplieden daar over te Verstaan, en Verder te dienen van berigt, en is na Zulks goedgevonden, navolgend favorabel berigt aan het Zelve Bestuur intezenden; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Wij hebben hiernevens Zeer gedienstig de Eer aan UWl:te doen retourneren ''t Request door de Cooplieden Claas Blok en R.M. aan UWl:gepraesenteert, nadat Wij de Supplianten over den inhoud dies hebben verstaan, opzigtelijk de Plaats, Waar Zij het hout, alhier Zijnde Zouden Willem opleggen, Kunnen Wij niet dan favorabel op het Zelve berigten, en ingevolge van dien aan UWl:Solliciteren, dat hun verzoek mag Werden geaccordeert, en dat ten dien Zoodaanige orders door UWl:mogen Werden gegeeven, dat de ten Requeste gemelde laadingen hout, op hier, Vrij en onbelemmerd mogen Werden vervoerd, gelijk mede een Laadinge hout van den Coopman Jan Trompetter ter deezer Steede, Welke dies Wegens op Onze voorschrijvinge, onlangs aan UWl:heeft gerequestreert, en Waaromtrent door UWl:gunstig is gedisponeerd, dog Welke laadinge hout, tot heden toe, bij het Collumervallaat is opgehouden geworden: in Verwagtinge dat aan ons Verzoek mag Werden Voldaan, Verblijven Wij UWl:Heil wenschende mede Burgers. HRL den 24 okt 1799, Ao. 5. (GAH45); Donderdag den 25 jan 1798; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Compareerde nog in ''s Gerechts vergadering na voorafgegaane Citatie, den Burger R.M., ter zaake dezelve een Zoutmaat in zijne Negotie had gebruikt, Welke niet op zijn tijd geytigd was, daar over volgens Lands ordtie geboet voor Vijfen Twintig Goud guldens booven de kosten, over de Citatie gevallen. (GAH43)
Roelof Wobbes van der Woude ovl 4 sep 1799 Oostermeer, huwt met Stijntje Geerts, kinderen: Geert Roelofs vdW, geb 1767 Oostermeer, Arjen Roelofs de Vries, geb 1761 Oostermeer; BS huw 1818, huw 1822, ovl 1849
Roelof Wouters de Graaf ovl 4 mei 1812 Stavoren, huwt met IJbeltje Jans, in leven schipper, kind: Harm Roelofs dG, geb 1803 Bergum; BS huw 1832, ovl 1872
Roelof Wytses Blom geb 16 okt 1793, ged 10 nov 1793 Grote Kerk HRL, zv Wytse Broers Blom en Eke Roelofs; geb 19 dec 1794, ged 6 jan 1795 Grote Kerk HRL, zv Wietse Broers Blom en Eelkjen Roelofs Bok
Roelof Ynses van der Zee geb 27 mei 1803 HRL, ged 11 jun 1803, N.H., huwt met Pietje Sjierks Koestra op 27 apr 1826 HRL, huw.afk. 16 en 23 apr 1826, touwslager, zv IJnse Roelofs vdZ, en Baukje Gerbens; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1826
Roeloff Hendriks ontv. vd rentmeester van het Stadsweeshuis f. 57:13:0 voor geleverde caas aan het Weeshuis, ord. no. 5, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 53:14:0, ord. no. 4, 11 jul 1780. (GAH1111); id. f. 24:10:0, ord. no. 6, 26 sep 1780. (GAH1111); id. f. 26:17:8 wegens geleverde kaas op 6 feb en 20 mrt 1781, ord. no. 1, 20 mrt 1781. (GAH1112); id. f. 15:0:0 voor geleverde grove kaas ih weeshuis, ord. no. 7, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 29:6:0, ord. no. 2, 22 mei 1781. (GAH1112)
Roeloff Jacobs Sijbout Scheltes van Mackum ende Janke Sijeukes van HRL, huw aang. 6 dec 1738 HRL, komende voor de bruid R.J. desselvs neef; huw.aang. HRL 1738
Roeloff Jansen en Marijke Huygens, beyde van HRL, huw.aang. 10 okt 1733 HRL, Comende voor de Bruid Gerrit Gerrits; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Roeloff Sytses geb 10 apr 1775, ged 23 mei 1775 Grote Kerk HRL, zv Sijtse Roelofs en Liskje Bierma
Roeloff Lubberts Brinkhuis geboortig van de Joure, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Jacobides op 18 aug 1698. (burgerboek)
Roelofje Makkinga huwt met Thomas Beukens, kind: Jan Hendrik Thomas Beukens, geb 21 apr 1797, ged 23 apr 1797 Grote Kerk HRL
Roelofje Roelofs zie: van Dijk
Roelofje Smit ovl 26 jun 1828 ... , huwt met Geert Jans Wolthuis; BS huw 1829
Roelofje Roelofs van Dijk geb 1787 HRL, ovl 18 nov 1826 HRL, 1e huwt met Pieter Aukes van Vliet op 18 jan 1807 HRL, 2e huwt met Marten Feikes de Boer op 6 jul 1815 HRL; huw.afk. 18 en 25 jun 1815, bakkersche in 1826, dv Roelof vD, en Jetske Cornelis Vorst; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS huw 1815 1826 overlijdens, ovl 1830; Pieter Aukes van Fliet en R. v. D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 jan 1807; ondertrouw HRL; kind: Antje Pieters, geb 11 feb 1809, ged 26 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Pieters Vliet, geb 2 aug 1811, ged 18 aug 1811 Grote Kerk HRL; Roelofke R., geb 17 jan 1788, ged 10 feb 1788 Grote Kerk HRL, dv Roelof van Dijk en Jetske Cornelis; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en dertienden negende May is Overleden Pieter Aukes van Vliet Zijde Gehuwd met R. v. D. Afgegegeven te HRL 13 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en tachtig den Seventiende jan is Geboren Roelofke dv Roelof van Dijk en Jetske Cornelis. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee dito van overlijden behoren tot de Huwelijks acte van Marten Feykes de Boer en R.R. v. D. dato 6 jul 1815 op Fol. 50 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Roelofke Aikes geb 29 sep 1797, ged 17 okt 1797 Grote Kerk HRL, dv Aike Entes en Caatje Pieters
Roelofke Dirks ged 2 okt 1770 Grote Kerk HRL, dv Dirk Wessels en Mayke Jongma
Roelofke van Eeken geb 1788 Blokzijl, ovl 4 apr 1845 HRL, huwt met Pieter Asmus Tuinhout op 24 nov 1816 HRL, huw.afk. 10 en 17 nov 1816, dv Evert vE, en Jacobje Hollander; BS huw 1816, ovl 1845; oud 50 jaar, geb Blokzijl en wonende te HRL. 1838, wijk B-035; VT1839
Roelofke Everts zie: van Eeken
Roelofke Hessels zie: Hommema
Roelofke Johannes geb 6 jan 1775, ged 10 feb 1775 Grote Kerk HRL, dv Johannes Harmens en Berber Feites; ged 14 apr 1767 Grote Kerk HRL, dv Johannes Harmens en Berber Feikes
Roelofke Joostes zie: Gonggrijp
Roelofke Caspers geb 1783 Heerenveen, ovl 11 jun 1857 HRL, huwt met Johannes Geerts Schokker, N.H., winkelierse in 1851, dv Casper Jans en Joukje Jans; BS ovl 1857; 1859 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-243; oud 55 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-205; VT1839
Roelofke Meinderts geb 20 apr 1808 HRL, ged 8 mei 1808 HRL, N.H., dv Meindets Isa?cs en Antje Roelofs; dopen Grote Kerk HRL 1808
Roelofke Pieters zie: van der Meulen
Roelofke Pieters mogelijk dezelfde als R.P. van der Meulen; geb 23 aug 1793, ged 14 feb 1797 Grote Kerk HRL, dv Pieter Gabes en Marijke Frederiks
Roelofke Roelofs huwt met Christiaan Krans op 28 jun 1796 HRL, met vertoonde attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1796
Roelofke Siccama huwt met Simon Blom, kind: Roelof Simons Blom, ged 1 jan 1740 Westerkerk HRL
Roelofke de Vries huwt met Auke Wijnstra, beide van HRL, geproclameerd de 15-17 en getrout de 22 mrt 1767; kind: Wigle Aukes Wijnstra, geb 29 jul 1774, ged 16 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Aukes Wijnstra, ged 31 mei 1768 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Aukes Wijnstra, ged 4 mrt 1770 Grote Kerk HRL
Roelofke Wybes zie: de Vries
Roelofke Dirks Agema Wessel Keympes ende R. Dirks A., beyde van HRL, sijnde de aengevinge der huwelijxproclamatien gedaen door R. de Swart, gesw. clercq ter secretarie alhier, en vertoonde schriftelijke last van bruidegom en bruyd met versoek van een gebodt in de Week, 29 May 1745; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:5:8 terzake geleverde winkelwaren tot kleding, kwit. no. 9, 12 nov 1765. (GAH1095); huwt met Wessel Keimpes, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May en den 1 en 7 jun 1745 en doen ook getrouwt; kind: Antie Wessels, ged 18 jul 1758 Grote Kerk HRL; kind: Joost Wessels, ged 5 jan 1755 Grote Kerk HRL; kind: Keimpe Wessels, ged 3 jul 1753 Grote Kerk HRL; kind: Antje Wessels, ged 3 jun 1749 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Wessels, ged 15 nov 1746 Grote Kerk HRL
Roelofke Hessels Hommema geb 1788 Finkum, ovl 11 jul 1843 HRL, 1e huwt met Pieter Tjerks Roorda, 2e huwt met Pieter Heerkes Poelstra, dv Hessel Lolkes H, en Lijsbeth Roelofs; BS ovl 1843
Roelofke Joostes Gonggrijp Door mij Secrs:aangegeven 16 jul 1735 HRL. de Huwelijks geboden van Berent Cranssen ontvanger der Convoyen en Licenten tot Groeningen van Groeningen ende R.G. van deese stad; huw aang HRL 1735; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 400 Caroliguldens, ord. 28 apr 1751: f. 40:0:0 (GAH428); id. ord. 28 apr 1750 (GAH427); gemeentebestuur betaalt aan haar vader Joost G., alsmede aan haar broer Harmanus G., 1 jaar lijfrente over 2 x 400 Caroliguldens, 14 jun 1730: f. 80:0:0 (GAH283); id. 18 apr 1736 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Harmanus G., 1 jaar lijfrente van 2 x 400 Caroliguldens, 20 mei 1731: f. 80:0:0 (GAH283); id. 5 mei 1734 (GAH283); id. 25 apr 1735 (GAH283); id. 1736 (GAH283); id. 13 sep 1737 (GAH283); id. 28 apr 1738 (GAH283); id. 30 apr 1739 (GAH283); id. 28 apr 1740 (GAH283); id. 1 mei 1741; id. 30 apr 1742; id. 6 mei 1743; id. 20 apr 1744; id. 5 mei 1745; id. 13 apr 1746; id. zonder Harmanus G., 24 apr 1747: f. 40:0:0; id. 29 apr 1748; id. 28 apr 1749; id. 28 apr 1751; id. 24 apr 1752; id. 9 apr 1753; ovl voor 1792; ontvangt van het gemeentebestuur lijfrente over 400 Caroliguldens, 6apr17 85: 40 Caroliguldens; id. 12 apr 1786; id. 9 jan 1787; id. 22 apr 1788; id. 6apr17 89 (betaald in 1790); id. 27 apr 1791; id. 1 jul 1767; id. 27 jun 1768; id. 26 jun 1769; id. 8 jul 1771; id. 29 apr 1772; id. 26 apr 1773; id. 25 apr 1774; id. 9 aug 1775; id. 7 mei 1777; id. 13 mei 1778; id. 5 mei 1779; id. 8 mei 1780; id. 2 mei 1781; id. 23 apr 1782; id. 27 mei 1783; id. 15 apr 1784; id. 29 mei 1754; id. 30 apr 1755; id. 28 apr 1756; id. 2 mei 1757; id. 1 mei 1758; id. 2mei17 59; 1 mei 1760; id. 27 apr 1761; id. 28 apr 1762; id. 27 apr 1763; id. 30 apr 1764; id. 29 apr 1765; id. 28 apr 1766; id. aan de erven 8 1/3 maand lijfrente van 6 apr tot 16 dec 1791, waaronder mee begrepen zijn f. 2:10:0 voor het overbrengen van de constitutiebrief, 2 mei 1792: f. 30:0:0
Roelofke Pieters Blom ged 24 nov 1761 Grote Kerk HRL, dv Pieter Blom en Jetske Douwes; geb 1 dec 1759 HRL, ovl 18 aug 1822 HRL, 1e huwt met Jan van Sloten op 8 dec 1782 HRL, en huwt met Volkert de Haas op 5 mei 1805 HRL; milhuw. geref. gemeente HRL, huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1822; Folkert de Haas ende R.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd en de aangave gedaan door hendrik J. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, 20 apr 1805; ondertrouw HRL; Jan van Slooten, schrijver in dienst van t'' Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit in Friesland, en R.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 dec 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Roelofke Pieters van der Meulen geb 1788/91 Harl/Almenum, ovl 31 aug 1858 HRL, huwt met Dirk Sander, N.H., werkvrouw te HRL. in 1830, dv Pieter vdM, en Marijke Iversen; BS ovl 1830, huw 1838, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-226, wijk E-166, wijk G-118, 141, 156
Roelofke Wigles de Vries ged 18 sep 1740 Grote Kerk HRL, dv Wigle de Vries en Grietje Klaases Blok
Roelofke Wybes de Vries geb 6 dec 1806 Grouw, ovl 19 feb 1860 HRL, 1e huwt met Dirk Metzelaar op 16 mei 1839 HRL, 2e huwt met Pieter Schokker, (gk), dv Wiebe Pieters dV, en Iemkje Wobbes Harkema; BS huw 1839, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk B-011; oud 32 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, wijk G-157; VT1839
Roelofs Geerts Hamstra ovl voor 1835 HRL, huwt met Antje Tjallings Moutmaker, koopt een huis in 1799, kinderen: Neinke/Nannigje Roelofs H, geb 14 sep 1786 HRL; Houkje Roelofs H, geb 1782 ... ; BS huw 1834, ovl 1861,
Roleff Frises uit HRL. koopt 2 kamers op ''Conincx buyren'' dd 15 feb 1588; bron koopakte
Rombartus Drost Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 11 may 1675(?) betaelt aen R.D., hijpodidascolus ter saecke schoolpenningen f. 16:17:0; 2 feb 1667 Betaelt aen R.D. ter saecke verdient loon om Hidde Tjercks het spelen te leren op de floit f. 6:6:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: HRL; Crt. dd 9 mrt 1984; DROST, SIJMON JANS
Rombartus Cornelis zie: Hentinga
Rombartus Cornelis Hentinga geb voor 1623 Teroele, ovl 16 feb 1679 ... , huwt met deliana Johannesdr Ansta op 6 apr 1651 HRL, advokaat voor het Hof van Friesland, jur. student 1642 te Franeker, 1646 J.U.D. te Franeker, zv Cornelis Romckes H, (gk), en Pierk Heeresdr, (gk); gesl. Walsweer
Rombartus Ypes Feddema geb 27 dec 1779, ged 23 jan 1780 Grote Kerk HRL, dv IJpe Feddema en Wilhelmina Alida Zeilstra
Rombout van de Parre ovl 24 okt 1655, 40 jaar, Cappeteyn, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Romert Klaases geb 12 feb 1794, ged 12 aug 1798 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klaases en Maaike Dirks
Romke Ages geb 9 feb 1809 HRL, zv Age Pieters en Weltje Pieters, (moet zijn: Romkes); dopen Grote Kerk HRL 1809
Romke Alberts zie: Nauta
Romke Bandstra ovl 12 jul 1792 HRL, oud 24 jaar
Romke Borman zie ook: Romke Burman; Weesvoogden betalen aan de rentmeester van het Weeshuis f. 6:7:8 ter zake verdiend loon van R.B., 16 jun 1795 (GAH1127); id. f. 23:8:0 ter zake een maand gagie voor R.B., vaarende voor jonge bij Captn Wiggers onder korting van 12 stuivers voor ''t maandcedul, 24 may 1796 (GAH1128)
Romke Buisman geb 10 feb 1780 HRL, ovl 21 mrt 1818 HRL; BS ovl 1818
Romke Burman Weesvoogden betalen f. 379:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis, zijnde de goederen R.B. van desselfs wijlen grootvader Christiaan Burman, volgens testamentaire dispositie aanbe?rfd, 24 sep 1793 (GAH1125); id. f. 6:7:4 ter zaake Kinderinbreng van R.B., 1 okt 1793 (GAH1125)
Romke Dirks rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 25:5:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van R.D. en Willem Gerrijts Weegens meerder bedraegen van hun Uitzetting boven de zestig Car. guldens, 12 aug 1806 (GAH1138)
Romke Doekle zie: van Hettinga
Romke Foppes geb 31 okt 1783, ged 9 dec 1783 Grote Kerk HRL, zv Foppe Romkes en Akke Joostes
Romke Heeres ovl voor 1815; wed. R.H. gebruiker van wijk D-055, gealimenteerd, medegebruiker IJmke Baukes wed., gealimenteerd, eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Romke Heerkes zie: Romke Herkes
Romke Heerkes R.H. en Wybrichjen Jakobs, beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 sep 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Wiltje Romkes, geb 20 dec 1783, ged 24 feb 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: Sibrigje J.
Romke Heerkes huwt met Idtske Jakobs, kind: Tjiske Romkes, geb 7 nov 1772, ged 8 dec 1772 Grote Kerk HRL
Romke Herkes ook wel: Romke Heerkes; huwt met Sibrigjen Jakobs, kind: Weltje Romkes, geb 1783 HRL; BS geb en ovl 1827, ovl 1858; kind: Jakob Romkes, geb 26 feb 1777, ged 9 mrt 1777 Grote Kerk HRL, moeder als: Itske J.
Romke van Hettinga geb 11 jul 1804 HRL, ovl 9 mei 1879 HRL, ged 29 jul 1804 HRL, com mies van het Rotterdammer em Amsterdammer Veer in 1851, koopman in 1879, zv Doekle vH, en Reina de Lon; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-007, 260; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, commissaris der Amsterdamse en Rotterdamse veren, wijk C-184; VT1839
Romke van Hettinga geb 12 mrt 1805 HRL, ged 31 mrt 1805 HRL, zv Sijtse vH, en Gerritje Jans (Groenhof); dopen Grote Kerk HRL 1805
Romke van Hiddinga geb 9 dec 1805 HRL, ged 5 jan 1806 HRL, N.H., zv Hinne vH, en Rinske Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1806
Romke Hinnes zie: van Hiddinga
Romke Hotzes ged 2 mrt 1766 Westerkerk HRL, zv Hotze Romkes en Janke Rasschen
Romke Hotses Abraham Clases van Makkum ende Emke Gerrits van HRL, koomende voor de bruit desselfs oom R.H. die een verklaringe van des bruits Moeder vertoonde, verklarende de Comparanten dat hunne proclamatien tot Mackum meede voor 7 dagen zijn aangegeven, 20 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; Pijter Johannes ende Doukjen (=Doutie) Douwes, beide van HRL, huw.aang. 31 may 1738 HRL, komende voor de bruid desselvs Oom R.H. ; huw.aang. HRL 1738
Romke Jacobs zie ook: Bakker; geb 13 feb 1777, ged 4 mrt 1777 Grote Kerk HRL, zv Jakob Hendriks en Trijntje Romkes; kind: Hendrik Romkes, geb 25 okt 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL
Romke Jansen ende Neeltie Abbes, beide van HRL, huw.aang. HRL. 3 jan 1739 HRL, Commiss:Burgemr. Hania, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Lieuwes Abbes; huw.aang. HRL 1739; huwt met Neeltje Alles, kind: Grietje Romkes, ged 21 jul 1743 Grote Kerk HRL; kind: Alle Romkes, ged 21 feb 1740 Westerkerk HRL, moeder als N. Alles; DTB N.H. HRL 1740
Romke Jansen is in 1759 noodkoolmeter; subst. noodkoolmeter wordt op 25 jul 1759 Bente Beernds; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731 -1759); JANS, ROMKE
Romke Jans R.J. en Pijtje Hansen, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 6 mrt 1774 HRL, en toen getrouwd
Romke Jans Hendrik Tijssen en Johanna Rinkes beyde van HRL, komende wegens de bruyd R.J., mr. Kleermaker, 11 Feb 1747; Borgtogte: Alsoo het de agtb:magistraat der Stad HRL gelieft heeft de persoon van Jacob Dirks aan te stellen tot substituit koopmans boode van deese Stad op Amsterdam etc:mits stellende borge voor sijne getrouwe waarneeminge ter somma van twee duysent caroli guldens, soo is ''t dat ik R.J., mr. kleermaker tot HRL mij bij deesen instelle tot waere borge ter voorsr. somma, aanneemende te presteeren dat gedagte Jacob Dirks sijn voorsr. ampt niet alleen nae behooren zal bedienen, maar ook dat hij alle gelden en goederen die hem geduirende deese sijne bedieninge om te bestellen worden overhandigd, getrouwelijk zal bewaeren en bestellen daer ''t behoort; bij gebreeke dies mij gecondemneerd houdende om gemelde twee duysent car: gls ten profijtte van de geintresseerde persoonen in continenti onder welgedagte magistraat te consigneeren tot betaelinge en boetinge van ''t defect (des niet verhoopt wert) daar voor verbindende alle mijne geen exempte goederen met submissie aan den Hove van Friesland en alle Gerechten ter eerste instantie: des soo neeme ik Jacob Dirks wederom aan mijne borge althoos te ontheffen en schaedeloos te houden onder verband en submissie als booven; In kennisse onse handen beneevens de subscriptie van den secrtrs:deeser steede als getuige. Actum den 30 apr 1742, Romke Jansen, Jacob Dirks en M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Romke Jelles zie: Agema
Romke Johannes R.J. van Kimswert en Pytje Gerbens van Almenum, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 14 feb 1779 HRL, met attestatie vertrokken naar ...; kind: Gerben Romkes, geb 27 mei 1780, ged 25 jun 1780 Grote Kerk HRL
Romke Johannes huwt met Trijntie Hessels, beide van HRL, geproclameerd de 25 apr en de 2 de 9 en getrout de 16 mei 1762
Romke Lanting broer van Cornelis Lanting ??; weesvoogden betalen f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake verdiende loon van R.L., 11 aug 1795 (GAH1127); rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 8:5:0 aan Cornelis D. Zijlstra weegens een doodkist voor R.L., 12 jan 1796, quit. no. 5 (GAH1128)
Romke Pieters zie: Butter
Romke Poppes zie: Lamring
Romke Poppes balsteenleverancier 1765
Romke Roelofs geb 29 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Tijtje Romkes; geb 1 apr 1781, ged 16 apr 1781 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Tytje Romkes
Romke Romkes zie: Butter
Romke Siebes huwt met Rinske Pieters; BS ovl 1824; gebruiker van wijk A-098, sjouwer, gealimenteerd; medegebruiker Fredrik Fielbach, sjouwer; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); R.S. en Rinske Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 dec 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Sybe Romkes, geb 27 apr 1784, ged 18 may 1784 Grote Kerk HRL; kind: Japke Romkes, geb 2 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL; Sondag den 15 sep 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, Zijn de paarden van de Molenaars Anne Saapes, IJke Ennes, en de Wed. Cornelis E. Wijga, beneffens het Paard van R.S. in Requisitie gesteld, ten fine om in gevalle den Commandant goedvind eenig Canon te verplaatzen tot het verrijden van ''t Zelve te werden ge?mployeerd, en Zullen de Eigenaars dier Paarden Verpligt Zijn, de Zelve altoos in de stad, en gereed te houden. (GAH45)
Romke Sytses zie: van Hettinga; (2x)
Romke Tiaards schipper op HRL, burger te Dokkum op 23 dec 1641, geb te Franeker (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Romke Tjitzes zie: Zeldenrijk
Romke Tijssen ged 1 okt 1767 Westerkerk HRL, zv Tijs Saakes en Grijttie Tjebbes
Romke Ulbes geboortig van Leeuwarden, voor burger aangenomen en heeft de eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. F. Acronius, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 17 mei 1780. (burgerboek)
Romke Wopkes zie: Hoekstra
Romke Yedes bolwerkmaaier 1752
Romke Ippes zie: Butter
Romke Alberts Nauta ovl 5 dec 1834 Workum, huwt met Grietje Alberts, kind: Douwe Romkes N, geb 1806 Workum, zv Albert Lolles N, en Hielkje Eelkes Stallinga BS huw 1838
Romke Bartele Lantingh R.L. ende Aefke Tjibbes van der Meulen, beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaen door de bruidegom selfs met vertoninge van schriftelijk verklaringe van des selfs moeders en des bruids curators consent en toestemminge in deesen met versoek van een gebodt in de Week, 7 May 1745; huwt met Aefke Tjebbes van der Meulen, beyde van HRL, geproclameert 9, 11 en 16 May 1745 en doen ook getrouwt; Claas Nauta en Antje Pieters, beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de procr L. met procuratie, 8 Feb 1744; kind: Aafke Romkes Lanting, ged 5 jul 1757 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Romkes Lantingh, ged 16 dec 1749 Grote Kerk HRL; kind: Tjebben Romkes Lantingh, ged 16 may 1747 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Romulus Lantingh, ged 5 okt 1745 Grote Kerk HRL; Eewert Wiarda van Stavoren ende Broertje Alefs van der Meulen van HRL, sijnde de aengevinge gedaen door proc. A.L. met vertooninge van genoegsaeme procuratie, met versoek van een gebod in de Week, 23 dec 1746; Dirk Claesen ende Hiske Bottes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd R.L. bij procuratie, 4 Feb 1747; Symon Willems ende Aukjen Joosten, beide van HRL, zijnde aengegeeven door proc. L. met verklaring van de vruidegom en bruid. 30 Nov 1748; Sijds Altena, ontvanger van het geestelijk comptoir en Wijnhandelaer tot Franeker ende Juffer Janke Nollides van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door proc. R.L. met vertooninge van ''s bruids moeders consent in deesen, en versoek van een gebodt in de Week, 29 May 1750; Kleis Lanting ende Neeltie P. Hibma, de eerste van HRL, ende tweede van Pingjum, koomende voor de Bruidegom en Bruit, des Bruidegoms Broeder R.L. vertoonende Procuratie in der selver, en attestatie van der selver Curator tot consent in deesen, 26 sep 1739; ondertrouw N.H. HRL; Robertus van Dalsen van HRL. ende Eva Braak van HRL, koomende voor de Bruidegom en Bruit de procr. R.L. als daar toe schriftelijk gelast, en vertoonde het consent van wederzijtse ouders met een gebod in de week, 18 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Bartel Romkes Lanting, ged 3 apr 1753 Grote Kerk HRL
Romke Eppes Butter geb 1755 Stavoren, ovl 7 sep 1826 HRL, huwt met Grietje Jelles de Jong, huw.get. bij G.A. de Vries en Hiske Lieuwes, schipper, wonende te HRL, N.H., kinderen: Elisabeth B, geb 1795 Stavoren, Ipke Romkes B, geb 1796 Stavoren, Romke Romkes B, geb 1807 HRL, Haaye, geb 16 mei 1802 HRL, Trijntje Romkes, geb 3 okt 1800 HRL, zv Ippe Annes B, en Elisabeth Romkes; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1806, BS ovl 1813, huw 1814, ovl 1826 1845 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk E-135, schipper, 1814. (GAH204); kind: IJde, geb 5 okt 1799 HRL, ged 15 okt 1799 HRL, zv Romke Ippes; Butter en Grietje Jelles; dopen Grote Kerk HRL; R.B. old Buitenschipper, wonende te HRL is versogt geworden een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Rinske Goykes Overberg. (Harl. fiche 2); R. Ippes B., old schipper, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bernardus Berends Koopman, varendsgezel, wonende te HRL; weduwe R.B. eigenaresse van perceel nr. 849 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 148, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 41)
Romke Hendriks Bouwhuis geb 6 may 1783, ged 20 may 1783 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Bouwhuis en Voskje Ruirds
Romke Jacobs Bakker zie ook: Romke Jacobs; geb 1778 HRL, ovl 7 dec 1832 HRL, huwt met IJtje Hendriks Bleeker, N.H., verwer in 1830, huw.get. bij U.K. Dreyer en A.H. Bleeker, verwer, behuwd broeder vd bruid. 1815, kinderen: Sibbeltje Romkes, geb 11 feb 1808 HRL, Hendrik Romkes, geb 25 okt 1810 HRL, Grietje Romkes, geb 12 apr 1806 HRL, Jacob Romkes B., geb 1800 HRL, zv Jacob Romkes (moet waarschijnlijk zijn: Hendriks), B., en Trijntje Romkes; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1806, 1808, 1810, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1830, ovl 1832; eigenaar en gebruiker van wijk C-109, verwer, 1814. (GAH204)
Romke Jacobs Braam Claas Dirks Fontein, geb 1711/12 HRL, zv Dirk Pieters en Auckje Reyners Fontein, DG, ged 5 feb 1730, koopman te HRL, grondbezitter en boekhouder van de Friesche Doopsgezinde Soci?teit, wonende op Andla State te Ried, begraven te Achlum, huwt met Grietje Feddrik van deersum, geb HRL. 17 mei 1703, ged DG 20 jan 1728 HRL, ovl Ried op Andlastate 16 mrt 1775, begraven te Achlum, 1e huw Stadhuis HRL. 26 mei 1725 met R.J.B., koopman te HRL, ontvanger-generaal buitendijks, ovl 12 sep 1727 HRL, zv Jacob Romkes Braam en Antje Reyners Fontein, 2e huw Stadhuis HRL. 26 mei 1732 met Claas Dirks Fontein; DG-geslacht Oosterbaan
Romke Jelles Agema geb 7 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL, zv Jelle A. Agema en Rinske R. Lanting; gebruiker van wijk F-228, schoenlapper, alsmede Hendrik Knipper wed., Dirk de Krou, sjouwer, en Jac. Strelitz wed. ; eigenaar Joodse Gemeente, 1814. (GAH204); geb 1777 HRL, ovl 28 nov 1855 HRL, huwt met Reina Hendriks Luneman, N.H., schoenmaker in 1851, huw.get. bij B. Agema en A.B. Zoete, wonende te HRL, 1811, zv Jelle A., en Rienkje Lanting, kinderen: Rinske geb 25 jan 1807 HRL, Hendrika geb 4 mei 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1811, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-076, wijk F-228; R.A. en Reina Hendriks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 24 may 1806; ondertrouw HRL; kind: Hendrika Romkes Agema, geb 4 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL; oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk C-068; VT1839; Uitvoerend Bewind bij depart. Bestuur van de Eems bericht aan het gemeentebestuur dat de volgende personen worden gelast om zich in te schrijven als gewapende burgers: Edsger Geerts, R.A., Pieter Hendriks, Jan Roelofs, Bartel Jacobs, Beert Lieuwes, Sijbren Spannenburg, Rut Wouters, Tjeerd Sjoerds, Daam Jans, Hendrik Jans, Pieter Oedses, Dirk Andries, Johannes Harkes, Pieter Pieters, Jacob Oosterbaan, Simon Gerrits, Pieter Simons; Leeuwarden, 10 sep 1800 (GAH46)
Romke Pieters Butter geb 20 sep 1809 HRL, ovl 24 okt 1811 HRL, wonende te op de Zoutsloot, zv Pieter B, en Trijntje Baarends; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1811; geb 20 sep 1809, ged 22 okt 1809 Grote Kerk HRL, zv Pieter R. Boter en Trijntje Barends
Romke Poppes Lamring huwt met Beatrix Wiebrens, wever te Bolsward in 1820, koster vd Gereformeerde Kerk te Bolsward in 1826, kinderen: Wijpkje Romkes, geb 1799 Bolsward, Popkje L, geb 11 mei 1797 Bolsward; BS geb 1820, huw 1826, ovl 1855, ovl 1879
Romke Romkes Butter geb 26 sep 1806 HRL, ged 12 okt 1806 HRL, in doopreg. ingeschreven als Bakker, N.H., ovl 8 feb 1813 HRL; wijk E-135, zv Romke Ippes B, en Grietje Jilles (de Jong); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1813
Romke Sytses van Hettinga geb 16 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk HRL, zv Sijtse van Hettinga en Janna Gerrijts
Romke Sytses van Hettinga ovl voor 1800, huwt met Antje Doekeles Bokma, kinderen: Sietse Romkes vH, geb 1772 HRL, Doekle Romkes vH, geb 1775 HRL; BS ovl 1834; 1846ov, (?),; Jan Haayes ende Hiske Sints, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R. v. H., goede bekende, 17 sep 1791; ondertrouw HRL; ovl 21 dec 1792 HRL, oud 53 jaar; weduwe op woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen:(GAH650); kind: Sijdze, geb 7 jun 1772, ged 23 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Doekle Romkes van Hettinga, geb 4 mei 1775, ged 21 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: Hinne Romkes van Hettinga, geb 9 apr 1778, ged 28 apr 1778 Grote Kerk HRL; kind: Hinne Romkes van Hettinga, geb 4 nov 1782, ged 19 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Sijtse Romkes Hettinga, ged 31 jul 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Anke D. ; kind: Tjitske Romkes Hettinga, ged 12 dec 1769 Grote Kerk HRL, moeder als Anke D.
Romke Tjietses Zeldenrijk geb 5 mei 1804 HRL, ged 20 mei 1804 HRL, ovl 24 dec 1847 Leeuwarden, huwt met Antje Willems Blom op 14 jul 1826 HRL, huw.afk. 2 en 9 jul 1826, schipper te HRL, zv Tjietse Romkes Z, en Doedie Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1826, ovl 1848; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-162; VT1839
Romke Wopkes Hoekstra geb 1794 HRL, ovl 29 jun 1826 HRL, huwt met Corneliske Jacobs Blaauw op 28 apr 1825 HRL, huw.afk. 10 en 17 apr 1825, werkman, zv Wopke Fredriks H, en Elizabeth Klazes; BS huw 1825, ovl 1826
Romke Wytses Wassenaer en Janke Jans Bot, beide van HRL, huw.aang. 14 may 1735 HRL, komende voor de bruid Wybe Feddes, bakker, desselfs oom; huw aang. HRL 1735; Hans Reinders ende Rinske Wybes, beide van HRL, huw.aang. 11 okt 1738 HRL, komende voor de bruid R.W. ; huw.aang. HRL 1738
Romkie Claases huwt met Andries Wouters, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout de 31 jul 1763
Romkje Ages zie ook: Postma; geb 9 feb 1809, ged 28 mrt 1809 Grote Kerk HRL, dv AgePieters en Weltje Pieters, (vlgs haar ovl akte is de mdr: W. Romkes)
Romkje Bred?? ovl voor 1818, huwt met Willem Hendrik Schreuder; BS huw 1817; Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den Zeventienden dag van feb des jaars Een duizend acht honderd en vijftien is alhier ovl R. Bredee vrouw van Willem Schreuder. Afgegeven op den vijfentwintigsten feb Een duizend acht honderd en zeventien
Romkje Dirks zie: Wiersma
Romkje Gosses Melle Douwes en R.G., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 28 feb 1773 HRL. en toen getrouwd; J.C. Borman en R.G., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 9 feb 1777 HRL, en toen getrouwd; kind: Wijpkje Johans Borman, geb 6 apr 1779, ged 27 apr 1779 Grote Kerk HRL; kind: Petronella Johans Borman, geb 28 sep 1780, ged 14 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Romke Johans Borneman, geb 19 mrt 1782, ged 23 apr 1782 Grote Kerk HRL
Romkje Harmens zie ook: R. Hendriks; huwt met Jakob de Vries, kind: Grietje Jakobs de Vries, geb 7 feb 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL
Romkje Hebbes oud 29 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-042; VT1839
Romkje Hendriks zie: Haarsma, de Wind
Romkje Hendriks geb 31 mrt 1781, ged 22 apr 1781 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Hayes en Reinksje Reins
Romkje Hendriks zie ook: R. Harmens; huwt met Jacob de Vries, kind: Johannes de Vries, geb 25 okt 1799 HRL; zie aldaar; dopen Grote Kerk HRL; kind: Harmina Jakobs de Vries, geb 25 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jacobs de Vries, geb 5 okt 1793, ged 6 okt 1793 Grote Kerk HRL
Romkje Hendriks Eeltje Cornelis van Midlum en R.H. van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gosse Hendriks deszelfs curator, 2 nov 1805; ondertrouw HRL
Romkje Jacobs huwt met Cornelis Harings, beide van HRL, geproclameert de 23-30 apr en getrout de 7 mei 1758 in de Westerkerk
Romkje Claases Willem Nannings ende R.C., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs swager Claes Scheltes, 28 oct 1747; huwt met Willem Nannings, beyde van HRL, geproclameerd den 29 okt en den 5-12 nov 1747 en doe ook getrouwt; Jan Cristoffels ende R.C., beyde van HRL, huw.aang. 15 aug 1733 HRL, komende wegens de bruid Albert Jansen, Kalkman; huw aang. Gerecht HRL 1733
Romkje Kooi huwt met Jan Posthuma; BS ovl 1873
Romkje Piers zie: Kramer
Romkje Pieters ged 17 okt 1758 Grote Kerk HRL, dv Pieter Sijbrens en Antje Harmens
Romkje Wiersma geb 1799 Wijnaldum, ovl 16 okt 1851 HRL, huwt met Folkert Jans, N.H., dv Dirk W, en Trijntje de Boer; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk H-071; oud 40 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; VT1839
Romkje Willems huwt met Tab Hendriks; BS ovl 1834
Romkje Ages Postma zie ook: Romkje Ages; geb 19 feb 1808 HRL, ovl 6 mei 1884 HRL, huwt met Pieter Christiaans Riem op 24 mei 1832 HRL, dienstmeid. N.H., man was kermisreiziger, dv Age Pieters P, en Weltje Romkes Seldrijk; BS huw 1832, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 92, wijk G-220; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; VT1839
Romkje Hendriks Haarsma huwt met Eeltje Riemersma; BS ovl 1851
Romkje Hendriks de Wind geb 1799 Veendam, ovl 20 jul 1855 HRL, huwt met Jan Reinders Wever, (gk) op 5 mei 1842 HRL, N.H., dv Hendrik Tabes dW, en Jeltje van Gelderen BS huw 1842, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk F-002, VT1839; oud 41 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk G-152; VT1839
Romkje Johans Borneman geb 19 mrt 1782, ged 23 apr 1782 Grote Kerk HRL, dv Johan Christoffel Borneman en Romkje Gosses
Romkje Piers Kramer huwt met Foppe Sakes Visser, wonende te Midlum; BS huw 1840
Rommert Aukes ovl voor 1835, huwt met Iek Sibbeles, kind: Auke Rommerts Koolker, geb 1752 Stavoren; BS huw 1834
Rommert Dirks zie ook: Kool; huwt met Lolkje Gerrits, kind: Dirk Rommerts, geb 16 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL
Rommert Freerks ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 32:10:0 terzake 5 schouw turf door hem in het Weeshuis geleverd, 11 sep 1750 kwit. no. 7 (GAH1079)
Rommert Hillebrands zie: Bruinsma
Rommert Jakobus geb 26 apr 1783, ged 13 may 1783 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Johannes en Elisabth Johannes
Rommert Jans zie: van der Zee
Rommert Jansen burger te Dokkum op 22 jun 1663, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Rommert Jeltes ged 2 mrt 1751 Grote Kerk HRL, zv Jelte Jeltes en Jetske Rommerts; ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL, zv Jelte Jetses en Jetske Rommerts
Rommert Jeltes R.J. en Akke Ruurds, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 25 jun 1775 HRL, zijnde tweede Pinksterdag, en toen getrouwd
Rommert Johannes ged 3 aug 1762 Grote Kerk HRL, zv Johannes Rommerts en Grijttie Feikes
Rommert Klaases zie: Blaauw, 2x Overdijk, Prose
Rommert Klaases ged 20 may 1753 Westerkerk HRL, zv Klaas Ottes en Antje Rommerts
Rommert Klaasses huwt met Gepke Tijssen, kind: Sjoukje Rommerts, geb 3 mrt 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Berber Rommerts, geb 19 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Getje Rommerts, geb 1 mrt 1787, ged 3 apr 1787 Grote Kerk HRL
Rommert Klaasses huwt met Antje Pieters, kind: Klaas Rommerts, geb 18 nov 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL
Rommert Klaasses zie ook: R.K. Blaauw; huwt met Antje Ages Agema, kind: Grietje Rommerts, geb 26 jan 1777, ged 16 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Age Rommerts, geb 17 okt 1778, ged 3 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Rommerts, geb 4 aug 1781, ged 14 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Rommerts, geb 28 nov 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Rommerts, geb 23 jan 1791, ged 6 feb 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Rommerts, geb 13 apr 1792, ged 29 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Rommerts, geb 22 jun 1796, ged 5 jul 1796 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en negentig den 22 jul is geb Neeltje dogter van R.K. en Antje Ages Agema. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Rommert Claasen woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rommert Clasen woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rommert Claasen woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek vermeld met alleen rechts: . -1:0 (GAH650)
Rommert Clasen Pieter Douwes ende Bregtje Rommerts beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader R.C., 9 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Rommert Claasen Cornelis Feikes ende Janke Martens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom R.C., 17 nov 1792; ondertrouw HRL
Rommert Koolker geb 1788 Stavoren, ovl 23 jul 1854 HRL, ongehuwd, N.H., zv Theodorus K, en Antje Verheul; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 57 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Rommert Pieters zie: Broersma
Rommert Pieters ged 1 dec 1771 Grote Kerk HRL, zv Pieter Rommerts en Antje Wiegers
Rommert Pieters huwt met Feikje Poppes, kind: Hinne Rommerts, geb 17 jun 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL
Rommert Postma mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker van wijk G-124, wieldraayersknegt; medegebruiker Gerardus van Kempen wed. ; eigenaar is H. Wennekes, 1814. (GAH204)
Rommert Postma mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met IJbetje Dirks Posthumus; BS ovl 1847
Rommert Radema huwt met Trijntje Ages, kind: Sjouwke Rommerts R, geb 1802 Wijnaldum; BS ovl 1846; oud 29 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-272; VT1839
Rommert Rimmerts zie: de Vries
Rommert Rimmerts huwt met Hiske Hoekes de Haan, kind: Hoeke Rommerts, geb 22 jan 1774, ged 8 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Hoeke Rommerts, geb 13 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Rigstje Rommerts, ged 2 okt 1770 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seventig is Gedoopt den Tweede okt Rigtje dv R.R. en Hiske Hoekes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816
Rommert Rimmerts R.R. en Rinske Jans, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 31 jan 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd
Rommert Rimmerts huwt met Antie Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 jan 1763; kind: Rimmert Rommerts, ged 20 dec 1763 Grote Kerk HRL
Rommert Rimmerts huwt met Hendrina Benjamins, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 okt en getrout de 4 nov 1764; op belijdenisse des Geloofs ged 2 aug 1765 Grote Kerk HRL, Egte man in de Kale Visserssteeg, gelijk met Joannes Rommerts Egte man bij de Zoutsloot; kind: Benjamins Rommerts, ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL; kind: Beniamin Rommerts, ged 5 may 1767 Grote Kerk HRL
Rommert Sietses geb 1755 ... , ovl 9 sep 1811 HRL, huwt met Feikje Poppes, wonende te in de Ooievaarsteeg in 1811, kinderen: Sietse Rommerts de Jager, geb 1785 Midlum, Pietje Rommerts dJ, geb 1792 HRL, Hinne Rommerts, geb 1795 ... , Poppe Rommerts dJ, geb 3 mei 1789 HRL, zv Sijtse Hinnes en Pietje Rommerts; BS ovl 1811; 1814 huwelijken, ovl 1817, huw 1822, ovl 1826, ovl 1840; R.S. van Midlum en Feikje Poppes van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 may 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650); kind: Trijntje Rommerts, geb 30 jul 1787, ged 11 sep 1787 Grote Kerk HRL; kind: Poppe Rommerts, geb 11 dec 1789, ged 9 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Rommerts, geb 16 jul 1792, ged 7 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Rommerts, geb 9 okt 1797, ged 24 okt 1797 Grote Kerk HRL, moeder als F. Popkes
Rommert Theodorus zie: Koolker
Rommert Veth geboortig van onder het dorp Witmaersem, wijncoper, het borgerreght gewonnen en betaeld f. 10:10:0 aan de GR, op 23 sep 1722. (burgerboek)
Rommert Wybes zie: Faber
Rommert Wybes begraven Groot Kerkhof, nr. 30, nr. 45; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rommert Wybes R.W. en Aukje Feyes, beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondigingen gehad den 8 aug 1779 HRL, en zijn getrouwd den 15 dier maand; kind: Wybe Rommerts, geb 10 okt 1780, ged 7 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Mintje Rommerts, geb 24 jan 1782, ged 19 feb 1782 Grote Kerk HRL; kind: Tryntje Rommerts, geb 20 jan 1785, ged 13 feb 1785 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Rommerts, geb 20 mrt 1787, ged 17 apr 1787 Grote Kerk HRL
Rommert Clases Prose ovl voor 1802, huwt met Antje Agema
Rommert Dirks Kool zie ook: Rommert Dirks; geb 1775 ... , ovl 8 nov 1826 HRL, huwt met Loltje Gerrits, kinderen: Dirk geb 18 jun 1811 HRL, Baukje, geb 28 dec 1805 HRL, Antje Rommerts, geb 4 nov 1802 HRL, Gerrit Rommerts, geb 30 jan 1800 HRL, sjouwerman in 1826, doet overlijdensaangifte van Harmanus Plutschouw 1811; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1806, 1811, BS ovl 1811, ovl 1826; gebruiker van wijk D-139, militair, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Rommert Freerks Dikland huwt met Jogchemke Gerbrands van der Velde, geproclameert den 19-26 Septem:en getrout den 3 okt 1756 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; ovl 14 sep 1790 HRL, oud 59 jaar
Rommert Hillebrands Bruinsma geb 1770 Tzum, ovl 18 nov 1835 HRL, 1e huwt met Maaike Jans Miedema, 2e huwt met Geertruida Andries Koopmans op 19 mei 1831 HRL, wonende te Welsrijp, aschman in 1835, zv Hillebrand Jelles B, en Eeke Rommerts; BS huw 1831, ovl 1835, ovl 1850
Rommert Jans van der Zee geb 1789 Heeg, ovl 10 apr 1875 HRL, huwt met Tjietske Dirks Trompetter op 5 jun 1820 HRL, huw.afk. 21 en 28 mei 1820, wonende te HRL, scheepstimmerman in 1851, N.H., huw.get. bij F.J. Franckema en J.H. vd Zee, (gk), oom bruid. 1841, zv Jan vdZ, en Jetske (Rommerts); BS huw 1820, ovl 1840, huw 1841, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk I-009, 10; oud 50 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerbaas, wijk I-013; VT1839
Rommert Klaases Blaauw ovl 4 mrt 1800 Alkmaar, huwt met Antje Ages Agema, militair, ovl in het hospitaal in garnizoen, kinderen: Klaas Rommerts B., geb 1792 HRL, Neeltje Rommerts B., geb 1796 HRL; BS huw 1814, huw 1826, ovl 1830, ovl 1832; Bij den Raad der Gemeente in overweeging genoomen zijnde, dat bij de Algemene beginzelen der Staatsregeling Art 21 bepaald word, dat elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud, van zijnen eerdienst, deszelfs bedienaaren en Gestigten, en bij de Aditoneele Articulen tot de acte van Staatsregeling Art:1 maar alleen bepaald word: de Gemeenten der voormaals Heerschende Kerk blijven geduurende de eerstkomende drie Jaaren, na de aanneeming der Staatsregeling de gewoone Tractementen van derzelver Leeraaren etc bij wijze van Pensioen uit ''s Lands Cas genieten, en aldaar van geene verdere Kerkbedienden gesprooken word behalven dat die penningen ook niet daadelijk aan de Leeraaren, maar aan de Gemeenten bekeeren vind den Raad der Gemeente geene vrijheid van eenige der dienaaren van de voormaals Heerschenden kerk meer uit Stads Casse te Salariseeren, als agtende den Raad zich door bovengedagte 21 Art:van alle de Kerkelijke Bedienaaren ontslaagen te zijn, wijl de wille des volks de hoogste wet uitmaakt, uit Consideratie van welke alles, den Raad na rijpe deliberatie heeft goedgevonden op huiden voor zich op het Huis der Gemeente te ontbieden: IJpe Feddema, organist in de Nieuwe Kerk alhier, Hendrik Vettevogel, voorzanger, Servaas van Beemen, Coster, hoewel dezelve geen vast Tractament geniet, Christoffel Klein, en Adolf Pas, Puistertreeders, R.C.B., deurwagter, S:S:Teyema, Coster, en voorzanger in de Wester Kerk, daar deeze post met die van Schoolmeester in het Stads Weeshuis gecombineerd is, zal hier over eene nadere Schikking moeten werden gemaakt, Johannes Hartmans deurwagter van de Wester Kerk en dezelve uit hunne respective posten Stads Wegen te ontslaan, zoo als den Raad dezelve houd voor ontslaagen bij deezen, met betuiginge teffens dat dit ontslag hun tot geene de minste flettisure zal verstrekken. en zal Extract deezes, aan de Kerkenraad van de Herformde Gemeente werden ter Hand gesteld, met verzoek, zulks de Gemeente te Communiceeren, omme dezelve te dienen voor berigt. Aldus geresolveerd op dato ut supra. (GAH44); Ik ondergetekende Antje Ages Agema weduwe R.C.B. te HRL, verklaar bij dezen te consenteren en toe te staan aan mijnen meederjarige dogter Neeltje Rommerts Blaauw, om zich in het Huwelijk te begeeven met Dirk Sierds de Jong, Sjouwerman meede aldaar, zv Sierd Sjoukes en Fokje Ulbes de ouder overleeden, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester dezer Stad in ondertrouw word opgenomen, om na afloop der afkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 18 July 1816; Ik ondergetekende Capitain van het Tweede Battaillon der Vierde Halve brigade Attesteere en verklaare als dat den persoon R.C.B. oud 45 Jaaren, Geboortig van HRL en gereformeert van Religie, als Soldaat in de Compagnie No. 2 van gemelde Battaillon den tijd van een maand Trouw en eerlijk gediend heeft en op den 16e feb 1800, te Alkmaar is overleeden, en aldaar begraaven. Actum Alkmaar den 21 mrt 1800 Het 6 Jaar der Bataafsche Vrijheid
Rommert Klases Overdijk ovl voor 1815; ovl voor 1813, huwt met Gepke Tijssen, huwt met Leeuwke Dirks op 26 jan 1806 HRL, huwt met Antje ... , N.H., meester schoenmaker 1799, kinderen: Matthijs O, geb 1792 HRL, Berber Rommerts O, geb 1793 HRL, Klaas Rommerts O, geb 1780 HRL, Anne Rommerts, geb 25 aug 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, huw 1812, ovl 1825, ovl 1826, ovl 1828 ; kind: Thijs Rommerts Overdijk, geb 16 mrt 1791, ged 3 apr 1791 Grote Kerk HRL; wed. R.O. gebruiker van wijk G-180, gealimenteerd; medegebruiker Dirk Dinhart, schoenmaker; eigenaar is Sijtse van Dijk erven, 1814. (GAH204); Jan Harmens Gonggrijp en Goutje Claasen Overdijk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.C.O., goede bekende, 25 okt 1788; ondertrouw HRL; R.C.O. en Leeuwkje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Matthijs Pieters, goede bekende, 11 jan 1806; ondertrouw HRL
Rommert Klases Overdijk geb 1809 HRL, ovl 11 dec 1813 HRL; wijk C-020; zv Klaas O, en ... ; BS ovl 1813
Rommert Klazes Blaauw geb 1794 onder Almenum, ovl 23 feb 1848 HRL, 1e huwt met Antje vd Post op 28 mei 1820 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1820, wonende te HRL, werkman, 2e huwt met Antje Sieses Renema, zv Klaas Rommerts B., en Maike Dirks (Hoogterp); BS huw 1820, ovl 1848
Rommert Pieters Broersma geb 1797 Joure, ovl 21 okt 1825 den Helder, gevaren op het schip ''Willem de Eerste'' en met helselve is gestrand, zeilmaker, huwt met Rinkje Ottes Kamp op 10 dec 1820 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1820 wonende te HRL, zv Pieter Rommerts en Antje Meines (Pekema), vlgs ovl akte 2 kinderen; BS huw 1820, ovl 1825
Rommert Rimmerts de Vries huwt met Hiske Foekes de Haan, kind: Rigtje Rommerts dV, geb 1770 HRL; BS ovl 1836
Rommert Wybes Faber ovl 9 jan 1797 HRL, huwt met Aukje Feyes, kinderen:Aaltje (Antje) Rommerts F, geb 16 aug 1787 HRL, Wybe F, geb 1792 HRL, Mintje Rommerts F, geb 1780 HRL; BS ovl 1813; 1819 huwelijken, huw 1823, ovl 1829, ovl 1844, ovl 1849
Ronus Blomberg koopt een huis in 1802; geboortig van ''t Heerenveen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eef af in handen vd drost H.J. Westra op 29 dec 1803. (burgerboek); heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, eerste quartier, mei18 03, mei 1804. (GAH650)
Roosje Haaxma ovl voor 1886, huwt met David de Jong; BS ovl 1885
Roosje Hertog oud 78 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839
Roosje Koopman oud 70 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-033; VT1839
Roosje Marcus geb 1770 Bolsward, ovl 23 feb 1840 HRL, huwt met Hartog Jacobs op 21 sep 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 21 sep 1794; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1840; Hartog Jacobs ende Rooske M., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Adam hartog, goede bekende, 6 sep 1794; ondertrouw HRL; Hartog Jakobs en Rooske M., Jooden, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 sep 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Roosje Salomons zie: Snijder; Hartog B. Cohen van HRL, en R.S. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 feb 1806; ondertrouw HRL
Roosje Veltman oud 71 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-133; VT1839
Roosje Salomons Snijder huwt met Hartog Benjamin Cohen, wonende te HRL 1834; BS ovl 1833
Rotger H Wesveld Ik ondergetekende R.H. Wesveld, woonende op de Omlander Wijk (onder Veendam) Vader van Hendrik Rotgers Wesveld, verklare dat gezien hebbende de begeerte van mijnen Zoon om zich in het Huwelijk te begeven, ik verklare tot dat Huwelijk volkomen mijnen toestemming te geven, en dus niets heb tegen dezen keus van mijnen Zoon in te brengen, en dus heb ik hem dezen blijk gegeven om te strekken naar behoren. Actum Omlander Wijk (onder Veendam) den 3 jul 1815
Rotgert Hendriks Extract uit het doopboek gehouden bij de Geref. Gemeente te Veendam, berustende op het Bureau van den Burgerlijken Stand der Zelfden Gemeente. In het jaar een duizend zevenhondert en negentig den vijfden apr is ged Hendrik zv R.H. en van Marchien Friedriks Echtel. Veendam den 2 Aug. 1815
Roucke Wybes Van de apotheker Botte Broerszn Buwema is een handtekening bewaard gebleven als ondertekening van een akte van aanstelling tot: ''adminstrator ende voormondt over Magdalena Rouckes dochter''. Het stuk hield in dat Botte Broerszoon Buwama de opvoeding en verzorging op zich nam van het kv R.W. zn. deze Roucke was weduwnaar en zeevarende. de akte is ondertekend door Botte Buwema, R.W. zn en de klerk ter sekretarie Claas Bornstra. Het stuk is gedateerd op 27 aug 1597. de handtekening van Botte Buwama met als versiering een monogram waarin de letters A.P.T.C. te lezen zijn als afkorting van apotheker. Zie verder Botte Broerszn Buwema. Bron: Harlinger Courant 11 nov 1983/S. Wobma
Roukje Eyses Faber Sibrand Feikes Kamsma en R.E.F., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 feb 1787 HRL, en zijn getrouwd den 27 daaraanvolgende, bij zich hebbende het kind, waarvan gemelde R.E.F. reeds eenigen tijd tevooren bevallen was; hu Grote Kerk ha; kind: Feike Sybrands Kamsma, geb 7 nov 1786, ged 3 dec 1786 Grote kerk HRL; kind: Catharina Petronella Sibrands Kamsma, geb 12 feb 1788, ged 9 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Anna Sibrands Kamsma, geb 22 okt 1789, ged 15 nov 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sijbrands Kamsma, geb 24 jan 1792, ged 7 feb 1792 Grote Kerk HRL
Ruben Suiman zie: Cohen
Ruben Suisman Cohen geboortig van Hamburg, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed gepresteerd op het formu-lier der Joden in handen van pres. burg. W. Buma op 2 jun 1756; (burgerboek)
Rudolph Houbein huwt met Jacoba Christina Rous, kind: Johan H, geb 1801 Leeuwarden; BS ovl 1887
Rudolph Kuiper R.K. e, Sijtske Kornelis, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 18 dec 1774 HRL, en toen getrouwd
Rudolph Zoeter Donderdag den 15 mrt 1798. Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog aan den Burger R.Z., woonagtig te Montfort ten behoeve van deszelfs Huisvrouw geaccordeert navolgende acte van Indemniteit. ?Het Gerechte der Stad HRL Certificeert mitz deezen, dat den Burger R.Z., aan ons heeft te kennen gegeven, zich met ter woon neder gezet te hebben te Montfort, in ''t voormalig Stift van Utrecht, ons uit dien hoofde Versoekende in cas zijne Huisvrouw Rixtje Jans Trompetter geboortig van deeze plaatze, in armoede mogte koomen te Vervallen, wij Borge wilden Spreeken voor haare Aliementatie aan welk versoek, wij Wel hebben Willen defereeren zo Verklaaren wij bij deezen, voor ons, en onse Successeren in officio ten behoeve van een ieder die zulks mag aangaan, ons in qlt:als Stadsbestieders, te Stellen tot Borge voor bovengedagte Rixtje Jans Trompetter, ingevalle dezelve in Armoede mag koomen te Vervallen, dat wij voor alle aliementatie instaan alles onder Verband onzer in Qlts:goederen en Submissie naar Regten. Datum onder onzen Stads Zegil aan de Causas, beneffens de Vertekening van den Praesident en 1 ste gesw:Clercq onzer Gerechte Actum op den Raadhuize binnen HRL den 15 mrt 1798. (GAH43)
Rudolph Wilhelm Frederik Staett ovl voor 1871, huwt met Trijntje Tangerman; BS ovl 1870
Rudolphina Benfort geb 1761 HRL, ovl 22 aug 1846 HRL, ongehuwd, dv ... , en Christina ... ; BS ovl 1846
Rudolphina Bensfort gebruiker van wijk G-091; medegebruiker Pieter Daniels wed. ; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204)
Rudolphina Conradus Benfort ged 12 nov 1761 Westerkerk HRL, dv Conradus Gijsbertus Benfort en Fettie Roelofs; oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-118; VT1839
Rudolphus Sondag oud 45 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, rijksvisiteur, wijk F-090; VT1839
Rudolphus Johans Munts ged 16 mrt 1769 Westerkerk HRL, zv Johan Willem Munts en Maria Binkes
Ruerd Jansen Jelle Ottes ende Aefke Jans, beyde van HRL, huw.aang. 15 mai 1734 HRL, Comende voor de bruid R.J., desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1734
Ruerd Jansen Rein Gerlofs Faber ende Antie Lucas beide van HRL, koomende weegens de bruid R.J., 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Ruierd Geerts Jan Macchiels ende Fokeltie Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid R.G., desselfs Oom; huw aang. Gerecht HRL 1734
Ruierd Jans huwt met Teuntje Minnes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 May en den 6-12 jun 1740 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; R.J. ende Teuntie Minnes beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Meester Reinder Jansen Kroon, 28 may 1740; ondertrouw N.H. HRL; Jan Beernts ende Janke Gerrits beyde van HRL, koomende weegens de bruid R.J., meester weever, 6 dec 1749; Johannes Dani?ls ende Grietje Fokkes beide van HRL, koomende weegens de bruid R.J., bontwever, 28 jul 1742; ondertrouw N.H. HRL
Ruierd Robijns ged 1 dec 1743 Grote Kerk HRL, zv Robijn Ruierds en Janneke Pieters
Ruierd Sybrands ged 17 okt 1741 Grote Kerk HRL, zv Sijbrand Hendriks en Grietje Sjerps
Ruierdtie Lwd, klokslag, Floreencohier 1700 nr. 189, grootte 4 pm, floreen f. 2:0:0, R. en Weene tot HRL eigenaars, Willem Lieuwes gebruiker (bron: Kad. Atlas Lwd. 1832/1700/1580)