Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
S Abbring Poppe Jans van HRL, en Geertje Jans van Franeker, laatst geproclameert op data dezes 12 jun 1774 HRL, en getrouwt met attestatie van Franeker, getekend S.A., Ecclesiast Franeq: en Jacob van Nul, coster; Jakobus Freerks Schuurman van Franeker en Hidje Redmers Beketh van HRL, laatst geproclameerd 19 feb 1775 en op dato dezes 26 feb 1775 HRL; getrouwd na vertoonde attestatie van Franeker de dato 20 feb 1775, getekend S.A., Eccl. Franek:en Jakob van Nul, coster ibidem; Jan Teunis van Franeker en Antje Obbes van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 19 mei 1776 HRL en met attestatie vertrokken naar Franeker om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigd, gelijk geschied is volgens attestatie van daar, getekend 29 mei 1776 S.A., v. d. m., J. van Nul, Coster; Jelle Piers van Almenum en Martjen Hendriks van Franeker op dato dezes mede laatst geproclameert, maar vervolgens met Attestatie vertrokken naar Franeker om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigd, gelijk 10 jul 1776 is geschiedt, Eccl. S.A., v. d. m. en J. van Nul, Coster Franeker; Paulus Strooband van HRL, en Christina Wilhelmina Beck van Franeker, laatst geproclameert op dato dezes 4 mei 1777 HRL, en alhier getrouwt na vertoonde attestatie van Franeker, 28 apr 1777 getekent S.A., v. d. m. ibidem, en J. van Nul, Coster in Franeker; Jan Douwes van HRL, en Jeltje Dirks van Franeker, laatst geproclameert 1 jun 1777 HRL, en vervolgens met attestatie van hier gegaan naar Franeker om aldaar in den Echten Staats te worden bevestigd, gelijk op 15 jun 1777 is geschiedt volgens van daar ontfangen attestatie 16 jun 1777, getk: S.A., Ecclesiat Franeq: en J. van Nul, Coster
S Albada ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 297:18:0 ter Saeke kleedbaere Stoffen, 22 may 1806, quit. no. 17 (GAH1138)
S Beekkerk gebruiker van wijk C-009, verificateur, medegebruiker is Gijsbert Jansen, kleine negotie, en Cornelis van Loon, koopman; eigenaar is Jacob Reinhard erven, 1814. (GAH204)
S Feenstra bezit een hond, mei 1805, belasting: f. 1:0:0 (GAH650); heeft een huisbediende, 4e quartuier, belasting: f. 1:0:0, mei 1804. (GAH650)
S Feenstra eigenaar van wijk H-063, pakhuis, 1814. (GAH204)
S Feima ontv., samen met F. Tangerman, f. 1733:10:0, waarbij gevoegd zijnde de f. 1200:0:0 door hunl. bij den rendant op goedvinden van Hun Agtbh. te vooren opgenomen, maakt samen f. 2933:10:0 terzake aangenomen ley en loodwerk aan de nieuwe kerk, kwit. no. 1, ordonn. 1aug17 74. (GAH1060)
S Feitema 2e quartier, heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, mei 1805. (GAH650)
S Gerlsma lid Eerste Kamer Bataafse Volk; S.G., lid 1e Kamer vertegenwoordigend Lichaam des Bataafse Volks, heeft een missive gezonden aan dr. Johanna Albarda, aangeboden zijnde de bons wegens het brood door Claes Jansen, mr; bakker alhier, op aanbesteding van de gemeenteraad aanbesteed, aan het garnizoen alhier geleverd. Bons worden doorgezonden aan W. van Wijk te ''s-Gravenhage, ma, 17 mrt 1800 (GAH46)
S Huisinga Hans Jansen Claver en Tietske Hiddes Heremijt, beyde van HRL, vertonende de Procur:S.H. volle last en procuratie door partijen Contrahenten wedersijds ondergetekend; huw.aang. Gerecht HRL 1734; Tinco van Hijlkama van Sloten ende Juffer Aleteya Aurelia Meyers van HRL, huw.aang. 7 sep 1737 HRL, komende voor de Bruidegom en Bruit de Procr. H. vertonende Een attestatie van des Bruits Curator tot consent; huw.aang. HRL 1737; Sijbren Sonnema en Anna Braem, beide van HRL, huw.aang. 25 feb 1735 HRL, vertonende de Pr:H., als last hebbende van de selve, schriftelijke procuratie, om hunne Huwel:geboden met beider approbatie, alhier ter Secretaris aen te geven; huw.aang. Gerecht HRL 1735
S Jans huwt met Iefke Willems, N.H., kind: Jan S, geb 10 feb 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802
S Conradi oud-sekretaris; kerkeraad van de NH-kerk bericht aan gemeente, dat ds. Mentes en ouderling R.W. Meintz aan de president van de gemeenteraad te kennen hebben gegeven dat de kerkeraad in de onmogelijkheid verkeert om aan het verzoek van de gemeenteraad te voldoen. Kerkeraad heeft op 27 mrt 1800 om 5 uur tot Gecommitteerde benoemd J.H. Olinjus, oud-burgemeester en S.C. oud-sekretaris, welke laatste per missive heeft bedankt. Na stemming op 28 mrt 1800, waarbij werd gevraagd in onderhandeling te treden, overleg van de baan met 34 voor en 96 tegen. Door deze afwijzing acht Olinjus zich zelf ontslagen als Gecommitteerde, terecht, vr. 6 jun 1800 (GAH46); weesvoogden betalen f. 74:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van Jan Klaver bij de secretaris C. als Hovenier gewerkt hebbende, 10 nov 1795 (GAH1127)
S Cuperius wonende te Leeuwarden; door last en authorisatie van de Agtbare Heren drie Leden en met communicatie der weesvoogden en der selver approbatie zijn verkocht aan S.C. te Leeuwarden 25 Thooner deses of Landschapsobligatien, ''t Weeshuis toebehorende uit de cas van derselver rentmeester 4107 gulden en dat te lopende in een som van 4107 gulden en dat tegen 70 5/8%, komende na dedustie in zuiver geld te bedragen een som van f. 2900:11:6, daar te boven nog f. 20:10:6 interesse, dit tot dato als boven op alle die Thooner deses verschenen waren, komende dus in een som van f. 2930:1:6, die nu alhier voor ontvang gebracht worden, 21 dec 1737 (GAH1068)
S Mellema leidekker 1760-1764
S Piebes transporteert militairen 1809
S Reineri hellebaardier en staatsbode 1745-1751
S Stellingwerff Maandag den 23 apr 1798; de Raad der Gemeente vergadert zijnde, wierde voorts aan den Agent van het uitvoerend Bewind der Bataafsche Republicq tot Regeling en zuivering der grondvergaderingen in het voormalig gewest Friesland, ingezonden de Lijst van de Stemgerechtigde Burgers binnen deeze Stad, met bijvoeging van navolgende missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL. Aan den Agent tot Regeling en zuivering der Grondvergaderingen, in het voormalig Gewest Friesland. Burger ! Ter voldoeninge aan Uwe Aanschrijvinge van den 19de deezer, koomen wij Uw hier nevens in te zenden, eene Lijst van de Stemgerechtigde Burgers binnen deeze Stad, welken voor onzen Praesident of voorzitter de gerequireerde Verklaaring overeenkomstig Uw aanschrijvinge, mondeling hebben afgelegd en in een daar toe aangelegd Boek met hunne naamstekeningen bekragtigd. Wij hebben bij dit werk alle mogelijke nauwkeurigheid (in zoo verre onze Menschelijke vooruitzigten toelaaten) in agt genoomen. Wij willen Uw hier bij doen reflecteeren, dat gij de naamen van Zommige Persoonen welke op de Lijst die wij van Uw ontfangen hebben geplaatst waaren, op de onze, welke wij Uw thans koomen toe te zenden niet zult aantreffen, de redenen hier voor Zijn deeze eenige weinige Persoonen waaren op Uwe Lijst twee maal geplaatst onder dezelve benaamingen ook onder verschillende benaamingen, ook waaren eenige naamen niet duidelijk uitgedrukt het welk veroorzaakt heeft, dat wij eenigen niet hebben kunnen ontdekken. Wij hebben ook zodanige aangetroffen, die vlakuit geweigerd hebben de vereischter Verklaaring te doen, welke dus van zelven vervielen. Dan zal Uwe vervolgens op onze Lijst eene menigte Persoonen ontmoeten, die tot de Gewapende Burgermacht behooren, waar agter wij derzelver qualiteiten hebben vermeld, om ze te doen onderkennen. deeze zijn overeenkomstig Uwe tweede aanschrijvinge van den 19de deezer geplaatst en aangenoomen. den Burger Johannes Jonkman hebben wij geene Swaarigheid gemaakt van aan te neemen vermitz wij zijne nobele denkwijze kennen en voor zijn te regt geplaatst patriottismo durven reponderen, het zelfde heeft plaats omtrent onzen Stads Majoor Jacob de Vries dien wij uit aanmerking, dat hij Stads Wapenen draagt, ok hebben wij aangenoomen, en dan nog eindelijk op Uwe Speciale Last, de beide Cherchers Okke Otma en S.S. (GAH44)
S Stijl weduwe heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); weduwe woont in 4e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804, may 1805; (GAH650)
S Tamboeser mogelijk dezelfde als Marcelis T, huwt met J. Lieuwma; afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekene en geslooten, in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 21 jan 1792. In kennisse des rendants en Rendeerden handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, IJ. Rodenhuis, B. Fontein, A.D. IJpey, Jan Oosterhout, S.T., Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ. Hoornstra. (GAH1123); afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat er bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeveven is een summa van f. 56:6:12. Welke den Rendant, in zijn volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H. Olinjus, IJ. Rodenhuis, Menno Vink, E.F. Harkenroth, S.T., Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaff, Dirk Fontein, Teunis Norbruis, H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126)
S Voornstra ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 60:0:0 terzaake 1 jaar intrest van f. 2000:0:0, 25 jan 1791. (GAH1123)
S Vrieseman op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796 7e quartier: f. 132:0:0 (GAH650)
S Wassenaar eigenaar van wijk A-023, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-160, pakhuis; gebruiker D. Oolgaard, 1814. (GAH204)
S Wiarda rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 8:8:0 aan de meede-weesvoogd S.W. ter Saeke meerder Uitgaef als ontvang in ''t presidium, 7 mrt 1810, quit. no. 6 (GAH1142); id. f. 171:10:0, 13 dec 1810, quit. no. 34 (GAH1142); id. f. 17:19:0, 10 may 1809, quit. no. 26 (GAH1141)
S Wybenga ovl 1 mrt 1791 HRL, oud 40 jaar; begraven Nieuwe Kerk, regel 3, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
S IJsbrandi afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij de Rendant meerder uitgegeeven dan Ontvangen is Eene Summa van f. 412:10:12. Welde dezelve in zijne volgende Rekening voor Uitgaaff zal mogen brengen, en aan hem gevaliderrdt worden. Daar in Tegen belooft dezelve weder in Ontvang te zullen brengen Een Summa van f. 21:6:0, dien hij bij den gecollecteerde Duiten meerder bevonden heeft, dan ze hem voor toegereekend waaren. Aldus gedaan, geree-kend, en geslooten in de Vergadering van den Gerechte der Stad HRL, op den Raadhuise aldaar den 9 mrt 1796. In Kennisse des Rendanrs en Rendeerdens handen en de Subscriptie van den Secretaris. Was getekend: S. IJ., H. Radsma, Sijbrand Hingst, IJ. Hoornstra, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, IJpe Feddema, rendant, B. Boomsma, A:van Ringh, S. Wyma, G. Pettinga (GAH1127)
S IJsbrandi ovl 16 jun 1803 HRL, oud 66 jaar
S IJsbrandij weesvoogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van Hendrik Muller als panbackersgezel, gewerkt hebbende bij S. IJ., 29 jan 1788. (GAH1120)
S IJsbrandij woont in 2e quartier, huisno. 178, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802. (GAH650); id. nu weduwe, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); ovl voor 1803, hm ... , weduwe levert wrak 1802
S Adolf B Lodewijk zie: Manck
S(T)Yntje Thomas Zwanenburg geb 1754 IJlst, ovl 12 mei 1826 HRL, ongehuwd, dv Thomas Jans en Antje Feitzes Zwanenburg; BS ovl 1826; gebruiker wijk F-018; eigenaar is H. Gonggrijp erven, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 12:0:0; in hetzelfde boek vermeld met: f. 6:0:0 (GAH650)
S. van Esta ontvangt van het gemeentebestuur als staatsbode terzake het overbrengen der missive der Raadsbestelling van Z.D.M. over 1778, 24 dec 1778: f. 42:10:0 (geen boeknr. vermeld)
S. van der Ley woont in 7e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804, may 1805. (GAH650)
S. van Wijdenbrug ovl 16 apr 1721, 28 jaar, Ontv. Gen. Admir., Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
S. C Reidsma eigenaars en gebruikers van wijk G-245, samen met Johannes Stuf en C. Lautenbach, tuin, 1814. (GAH204)
S. C Schrik burgemeester in 1735; neemt eed af van o. a. Ype Heeres en Lodewijk Gerrijts; zie aldaar; Pieter Gelinde en Trintie Schrik, beide van HRL, huw.aang. 2 jul 1735 HRL, komende voor de bruid de Burgemr. Schrik, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735; Sierk Tiebbes ende Lolkien Sioerds, beyde van HRL, huw.aang. Extraordinaris 19 mrt 1733 HRL, vertonende de bruydegom schriftelijk Consent van des bruyds vader Sioerd Clasen Schrik; huw.aang. Gerecht HRL 1733
S. L Hilarides ontvangt interesse 1811
S. R Miedema eigenaar en gebruiker van wijk A-151, opziener der dijken, 1814. (GAH204); IEDEMA, SIJBE JANS
S. Taeke de Boer won. HRL. 1765 ?; b
S. Z Sijbouts te Leeuwarden, ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 60:0:0 ter Saeke kleedwaeren, 29 dec 1808, quit. no. 38 (GAH1140)
S.A. L Clermont gebruiker van wijk H-193, sjouwer; eigenaar is Doekle Vinja, 1814; (GAH204)
S.B. van Aardenburg S.B. v. A. gebruiker van wijk F-215, schoolhouder; eigenaar is dom. Florizon, 1814. (GAH204)
S.J. de Groot ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:3:0 ter Saeke geleverd Brood, 5 dec 1811, quit. no. 30 (GAH1142)
S.J. de Jong begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 20; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
S.S. M Ludinga ovl 27mrt ... ., 25 jaar, Cand., Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Saake Jacobs S.J. ende Cnierke Pijters, beyde van HRL, komende weegens de bruyd Johannes Claesen sijnde de bruid des selfs aengetroude moey, 31 Jul 1745; huwt met Cnierke Pieters, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 aug 1745 en ook getrouwt
Saake Jans geb 7 mrt 1792, ged 25 mrt 1792 Grote Kerk HRL, zv Jan Philippus en Johanna Teunis
Saake Jogchems Geeft UEd:Achtbh:met schuldige eerbied te kennen Janke Simons, huisvrouw van Rintje Pijters, wonagtig te Dockum, in dezen met desselvs toestemminge, dat de suppliante voormaals tot kalkmeetster binnen deze Stad aangesteld synde, nu wel genegen was deze bedieninge over te dragen op eenen S.J., een Jong man binnen deze Stad woonende en sulken transport met verlangen te gemoet Siende. Alwaaromme Sy beide Supplianten de Vrymoedigheid nemen haar bij dezen aan UEd:Achtbh:tafel te Vertonen, met eerbiedig Versoek aan UEd:Achtbh:omme gedagte transport te approberen, en S.J. in des eerstgemeldes plaatse aan te stellen tot ordris Kalkmeter binnen deze Stad op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staande, quo facto etc: (getek:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits dezen de persoon van S.J., (in plaatse van Janke Simons tot ordris Kalkmeter binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, mits doende den eed van getrouwigheid. Actum den 28 aug 1754 (was getekd:) J:D:Toussaint, onderstonde, Ter ordtie van de magistr:S:Rienstra, abs:sec: Laager Stonde; Op Heeden den 28 aug 1754 heeft S.J. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr J.D. Toussaint; in kennisse van mij ge?digde Clercq S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Saake Jochems huwt met Haaske Jans, beide van HRL, geproclameert den f. 13:20:0en 27 en getrout den 29 okt 1754
Saake Cornelis ged 15 nov 1768 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Saakes en Rinske Fransen
Saake Ritskes ged 19 mrt 1771 Grote Kerk HRL, zv Ritske Keimpes en Rigsje Gerrijts; ovl 24 mrt 1790 HRL, oud 18 jaar
Saake Saakes woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Saake Tjepkes ged 26 apr 1772 Grote Kerk HRL, zv Tjepke Saakes en Dieuke Scheltes
Saake Yttes zie ook: Saake IJedes; huwt met Janneke Cornelis, kind: Hubert Saakes, ged 16 nov 1751 Grote Kerk HRL
Saake F. de Vries geb 1779 ... , doet overlijdensaangifte van Baukje Leenderts Stelwagen; BS ovl 1811
Saakje Ages zie: Wyma
Saakje Bakker huwt met Tjepke Blok op 21 jan 1800 HRL, komt van Blija; huw Grote Kerk HRL 1800
Saakje Douwes zie ook: de Boer; geb 1 okt 1810, ged 30 okt 1810 Grote Kerk HRL, dv Douwe Wybes en Aukje Bernardus
Saakje Eelkema geb 1810 prov, huwt met Klaas Wieringa, A 15 jun 1853 Arum; bev.reg. HRL 1851 wijk B-152
Saakje Fokkens huwt met Jacobus Arnoldus Tenckinck op 28 mei 1786 St. Annaparochie, komt van Leeuwarden; bron onbekend
Saakje Folkerts zie: de Haas
Saakje Geerts huwt met Marten Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 7 ber (= september) 1765; kind: Hendrik Martens, ged 22 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Tjaltje Martens, ged 30 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL
Saakje Gerrits Saakie G., ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL, dv Gerrith Jacobs en Sijtske Jochems; ovl 17 jun 1807 HRL, huwt met Jan Oenes, verkoopt 2 huizen in 1803, (is een zuster van Grietje Gerrits); BS huw 1831, ovl 1856; Jan Oenes Vegelin van Claerbergen en S.G., hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jul 1787 HRL, en zijn getrouwd den 2 dec 1787; kind: Dieuke Jans, geb 4 okt 1788, ged 21 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Oene Jans, geb 23 apr 1790, ged 11 may 1790 Grote Kerk HRL; weduwe Jan Oenes (zuster van Grietje Gerrits), verkoopt via Taeke S. Stephanij, procureur-fiscaal als gelastigde van S.G. en Grietje Gerrits weduwe Johannes Hendriks de Wind, twee huizen aan Dirk Lieuwes; 1 voor 40 Caroliguldens en 15 stuivers, en de andere voor 31 Caroliguldens, beide op 3 apr 1803. (geen boeknr. vermeld)
Saakje Hoekema Geert Olthof van HRL, en S.H. van Goutum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 may 1780 HRL, en daar van attestatie genomen om te Goutum te trouwen, gelijk volgens ingebragt getuigenis geschied is den 15may daaraanvolgende; hu Grote Kerk ha
Saakje Jochums Jacob Jacobs ende S.J. beyde van HRL, komende weegens de bruid Jocchum Meyes desselfs vaeder, 11 Apr 1744; huwt met Jacob Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameerd 12, 19 en 26 apr 1744 en getrouwt den 25 May; kind: Grijtje Jacobs, ged 9 okt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Jacobs, ged 20 dec 1746 Grote Kerk HRL
Saakje Johannes zie: van der Veer
Saakje Christiaans geb 1770 ... , huwt met Symon Schuur, getuige bij geboorte aangifte van Sepkje Geerts bsha181ge
Saakje Cornelis geb 8 mrt 1788, ged 23 mrt 1788 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Teunis en Riemke Sjoerds
Saakje Cornelis zie: Vorstenburg; geb 19 feb 1779, ged 2 mrt 1779 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Folkerts en Riemke Sjoerds
Saakje Minnes zie: Bruinsma
Saakje Pieters zie ook: Schouwerwou; huwt met Stoffel Klein, kind: Tietje Stoffels Klein, geb 10 feb 1798, ged 25 feb 1798 Grote Kerk HRL
Saakje Pieters Harmen Simons en S.P., beide van HRL, getrouwt na voorgaande proclamatien op drie agtereenvolgende Sondagen, waarvan de laatste is geweest 17 mei 1772 HRL
Saakje Proost ovl voor 1866, huwt met Bernardus Proost; BS ovl 1865
Saakje Willems zie ook: Krijn; Ik Ondergetekende Gaadske Sijbrens de Boer weduwe Willem Jans te Mackum, dog thans te HRL, verklaare bij deezen te consenteeren en toe te staan aan mijn meerderjarige dogter S.W. dienstmeid te HRL, bij mijn wijlen man Willem Jans in Echte verwekt om zich in het Huwelijk te begeeven met Johannes Heins Drost, metselaarsknegt ten gemelde Steede, minderjarige zv Hein Drost en Grietje Berends Echtelieden aldaar, de vader overleeden, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester deezer Stad, in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen plaats hebben om na afloop dezelver in den Huwelijken Staat te worden bevestigt. HRL den 2 mei 1817; Geextraheerd uit het Reg. der gedoopten bij de Roomsch Cath: Gemeente te Makkum. 1793, den 15 okt is ged Zaakjen, Dogter van Willem Jans en Gaatske ?(Sijbrens). Afgegeven den tweede apr 1800 en Zeventien, Makkum
Saakje Willems huwt met Jacobus Lammerts, kind: Jacobus Jacobus, ged 16 mrt 1762 Grote Kerk HRL
Saakje IJges zie: Vlieger
Saakje Ages Wyma geb 15 jan 1802 HRL, ged 31 jan 1802, N.H., 1e huwt met Jan Dirks Boterweg op 21 dec 1823 Harel, huw.afk. 23 en 30 nov HRL. en 30 nov en 7dec18 23 Barradeel, 2e huwt met Cornelis Roelofs Kramhout op 23 mrt 1837 HRL, logementhouderse in 1855, dv Age Sakes en Aaltje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1823, huw 1837, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-177; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-177; VT 1839
Saakje Cornelis Vorstenburg geb 1788 HRL, huwt met Gerrit Philippus Steen, (gk), op 2 dec 1813 HRL, huw.afk. 21 en 28 nov 1813, dv Cornelis Teunis V, (moet zijn: C. Folkerts), en Riemke Sjoerds Feenstra; BS huw 1813
Saakje Douwes de Boer zie ook: Saakje Douwes; geb 1 okt 1810 HRL, ovl 28 sep 1834 HRL, dv Douwe Wybrens de B., en Aukje Bernardus; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1834
Saakje Folkerts de Haas geb 14 feb 1778, ged 10 mrt 1778 Grote Kerk HRL, dv Folkert de Haas en Jeltje Jakobs; geb 30 apr 1776, ged 19 mei 1776 Grote Kerk HRL, dv Folkert de Haas en Jeltje Jakobs; ovl 14 dec 1802 HRL, huwt met Schelte Piers vd Hoef op 25 mei 1800 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1827, ovl 1860
Saakje Johannes Postma huwt met Jacob Jans Dik, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 nov 1767
Saakje Johannes van der Veer geb 1782 HRL, ovl 2 feb 1827 HRL, huwt met IJmke Klazes Kamminga op 29 mei 1803 HRL, doet overlijdensaangifte van Elisabeth Mollema in 1811, dv Johannes vdV, en Trijntje Teunis; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1811, ovl 1827, ovl 1857
Saakje Minnes Bruinsma geb 1758 Bolsward, ovl 11 okt 1828 HRL, huwt met Taeke Folkerts Buisman, dv Minne Sakes en Antje Jacobs; BS ovl 1827; 1828 overlijdens, huw 1833, ovl 1858
Saakje Pieters de Groot huwt met Harmen Simons, kind: Pijtje Harmens, geb 24 feb 1774, ged 13 mrt 1774 Grote Kerk HRL
Saakje Pieters Schouwerwou zie ook: Saakje Pieters; ovl 31 okt 1809 HRL, huwt met Christoffel Klein; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1822, ovl 1845; Christoffel Fokkes Klein van HRL. ende S.P.S. van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Lolkes, 4 may 1793; ondertrouw HRL; Christoffrel Fokkes Klein van HRL, en S.P.S. van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 may 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 20ste, met vertoonde attestatie; hu Grote Kerk ha; kind: Fokke Christoffels Klein, geb 25 apr 1794, ged 11 may 1794 Grote Kerk HRL
Saakje W Kruin oud 46 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-108; VT1839
Saakje Willems Krijn geb 15 okt 1794 Makkum, ovl 5 apr 1868 HRL, huwt met Jan Drost op 18 mei 1817 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1817, dienstbaar, wonende te HRL, winkelierse in 1851, ovl wijk C-108, wonende te HRL. 1840, dv Willem Jansen en Gaatske Sijbrens Visser/de Boer; BS huw 1817, ovl 1840, huw 1842, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk C-114; deeze papieren bestaande in twee acten van Geboorte een Huwelijkconsent en Cerfificaat van aan de Nationale Militie voldaan te hebben, behooren tot de Huwelijksacte van Johannes Heins Drost en S.W. Krein dato 18 May 1817. de President Burgemeester der Stad HRL
Saakje Ydes de Ruiter S. IJ. dR. en Antje Jans, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 13 mrt 1774 HRL, en toen getrouwt
Saakje Yges Vlieger huwt met Ruurd Pieters, wonende te Hindeloopen; BS huw 1843
Saakjen Gerbens Pals Karsten ende S.G. beyde van HRL, komende weegens de bruidegom des selfs vader en wegens de bruid R. Sijbeda des selvs Broodheer, 24 Apr 1745; huwt met Pals Karsten, beyde van HRL, geproclameerd den 25 apr en den 2-9 May 1745 en getrout den 10 dito; kind: Trijntje Palses, ged 28 mrt 1752 Grote Kerk HRL; kind: Froukjen Palses, ged 13 jan 1750 Grote Kerk HRL; kind: Karst Palses, ged 7 feb 1747 Grote Kerk HRL; kind: Beeke Palses, ged 29 jun 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Saapje Gerbrandts
Saakjen Piers Hendrik Jansen van Eezen (?), ende S.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruid de old burgemr Andries Pieters de Boer des selfs grootvaeder, 26 Sep 1750; huwt met Hendrik Jansen van Eeden, beyde van HRL, geproclameerd den 27 sep en den 4-11 okt 1750 en doen ook getrouwdt; ovl 5 okt 1789 HRL, oud 67 jaar; Arjen Ates en S.P., beide van HRL, zijn, na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 6 sep 1778 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd; Geeft met Schuldige Eerbied te kennen S.P. jongedogter binnen deese Stad, dat deeser weereld is overleeden Maeike Cornelis in leeven appelmeetster binnen deese Stad, waerdoor deselve bedieningen is vacant geworden waer meede de supplnte sig gaerne sag begunstig en addresseert sig derhalven aen UEd:Achtb:met ootmoedig versoek dat UEd:Achtb de supplnte tot appelmeetster deeser Steede gelieven te nomineeren en aen te stellen op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende quo facto etc: (in margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de supplnte S.P. tot appelmeetster binnen deese Stad, op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende, mits doende alvoorens den Eed van Getrouwigheyd. Actum den 20 may 1744 (was get:) D.J. Vosma Ter ordtie van de magistr: M. van Idsinga; (onder Stonde); de Magistraet aen S.P. gepermitteerd hebbende om deese bedieninge door Abbe Jansen als subst. te laeten waerneemen, soo heeft deselve Abbe Jansen den Eed van Getrouwigheid afgelegd in Handen van de Hr. Burgemr. Jelgersma. Actum den 17 jun 1744. In kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Hendrik Jansens Overze, kind: Jan Hendriks Overze, ged 13may 1753 Grote Kerk HRL
Saape Teunis S.T. ende Catharina Lodewijx, beyde van HRL, komende wegens de bruyd Cornelis Hendrix sijnde een aengetroude neev van deselve, 29 May 1745; huwt met Catrina Lodewijks, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May en den 7-13 jun 1745 en doen ook getrouwt
Saapje Johannes geb 5 dec 1782, ged 29 dec 1782 Grote Kerk HRL, dv Johannes Alberts en Trijntje Teunis
Saapje Louws huwt met Minne Dirks Buuren; BS ovl 1827
Saapje Pieters huwt met Tjerk Pieters op 26 okt 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796
Saapke Hoites geb 26 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL, dv Hoite Pieters en Anna Holylia Bruins
Saapke Clases huwt met Pieter Hoiter, beide van HRL, geproclameert den 24 novem:en de 1 en getrout den 8 dec 1754; kind: Lijsbet Pieters, ged 8 feb 1757 Grote Kerk HRL, vader als P. Huites; huwt met Minse Broers, beide van HRL, geproclameerd de 26 jan en de 2 en getrout de 9 Febrij 1766; kind: Sibbeltje Minses, ged 13 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Minzes, ged 5 dec 1769 Grote Kerk HRL, moeder is S.K. ; kind: Hoite Pieters, ged 25 mrt 1755 Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Saapke Sikkes Sjoerd Douwes ende S.S., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Marten Wybes, desselfs neev, 7 jun 1788; ondertrouw HRL
Saapke Sipkes Tjeerd Douwes en S.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd den 29 daaraanvolgende
Saapke van Straaten huwt met Jacob Kuhn, kind: Minne Jacobs Kuhn, geb 20 mrt 1794, ged 13 apr 1794 Grote Kerk HRL
Saapke Tjallings ovl Almenum ... , huwt met Jacob Oepkes, in leven echtelieden te Almenum; BS huw 1827
Saapke Tijssen huwt met Hendrik Jetzes, kinderen: Rinske, oud 2 jaar en 44 Weeken, en Tijs Hendriks, oud 48 Weeken, beiden ged 21 jan 1766 Grote Kerk HRL
Saapke Sybrens de Vries Jan Hendriks Kalf en S.S. dV., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jun 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; Nikolaas Wagenveld en S.S. dV., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jan 1786 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Saapkje Minnes ovl 16 jan 1787 HRL, oud 20 jaar
Saapkje Sytses geb 15 sep 1789, ged 4 okt 1789 Grote Kerk HRL, dv Sytse Jans en Antje Jans
Saapkje Wobbes zie: Hoitema
Saapkje Wobbes Hoitema geb 1795 Tzummarum, ovl 17 apr 1834 HRL, huwt met Johannes Pieters Saakstra, winkelierse, dv Wobbe H, en Ienskje Jacobs; BS ovl 1834
Saapsche Jacobs huwt met Adriaan van Klinken; BS ovl 1856
Saara Andries Teeke Dijxma en S.A. beide van HRL, sijnde de aangevinge geschied door de proc. fiscaal Dreyer, vertonende genoegsame schriftelijke last in desen den 29 May 1751; huwt met Taeke Dijkxma, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 30 May en den 6 en 13 jun 1751 en ook getrouwt in de Westerkerk HRL
Saara de Haan huwt met Jacob Karels, kind: Jacob Carel Jacobs, ged 12 apr 1750 Westerkerk HRL
Saara Johanna de Kempenaar wonende tot HRL, ende Johan Vultejus wonende in ''s Gravenhage, Comende voor de Bruid desselfs Broeder Jan de Kempenaar, Raad Ordrs in den Hove van Frieslandt, huw.aang. Extarordrs ter Secretarie den 31 aug 1733 HRL, en de wegens de Bruidegom de Heer Robbert Hendrik van Hambroick, met een gebod in de week; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Saartje Pieters huwt met Fokke Martens, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 okt 1741 en doe ook getrouwt; Fokke Martens ende S.P., beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs steevader Reyer Jansen, 7 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pieter Fokkes, ged 22 aug 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Saare P.
Saartje IJsaks gebruiker wijk F-063; medegebruiker Levij de Vries, koopman; eigenaar is Israel Cats, 1814. (GAH204)
Saartje L Amringen oud 44 jaar, geb Naarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-035; VT1839
Saaske Jans zie: Steensma
Saaske Jans Steensma ovl voor 1843, huwt met Sijbren Kornelis Smith; BS huw 1842
Sabella Stoffels ovl 29 jan 1791 HRL, oud 67 jaar
Sabilla Ammelo begraven Groot Kerkhof, regel 42, nr. 46; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sacke Jacobs Vertoont UEd:Achtb:met onderdanig Respect, S.J. burger en zeevaerends persoon binnen UEd:Achtb:Stadt als dat door ''t overlijden van Hubert Cornelis, en Wybe Feddes Backer beide loodsluiden van dese Stad HRL op Texel Vlie de Jetting etc., die bedieningen zijn vacant geworden, en de supplnt seer geerne soude versoeken, om door UEd:Achtb:in plaets van een van beiden mogte worden aengesteld tot mede ordris loodsman van dese Stadt op de voorn:vaerwaters soo is de supplnt te raede geworden sig door desen aen UEd:Achtb:te adresseeren versoekt ootmoedig nog om tot loodsman werde aengesteld en dat op Lasten, pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende alsoo de supplnt bij der Zee heeft gevaren veel jaren quo facto etc. (was get:) Saak Jacobs, Requisitus; (was get:) P. Marnstra. ; In margine Stonde; de Magistraet versoekt en committeerd mits desen de twee voorsittende Heren Bretton en Jelgersma om sig op de bekwaemheyd en goede gedrag van de supplnt te informeren, en nae sulx daer af te rapporteren om nae sulx geschied voorts gedisponeerd te worden nae behoren actum den 9 jan 1741, (was get:), Pier Bretton, Ter Ordtie van de magistr. (get:), M. van Idsinga; (Onder Stonde); de magistraet gehoord het rapport der Heren Commissarissen, als den supplnt door vier Ervarene zeelieden hebbende laten examineren, heeft goedgevonden den supplnt zijn versoek te accorderen, en eligeert denselven mits desen tot mede ordris Loodsman op het Vlie, de Vlieter, de Jetting etc, op sodanigen reglement en arttn in het octroy der Ed:Mog:Heeren Staten deser Provintie van den 28 apr 1714 uitgedrukt, waer nae hij zig zal reguleren moeten en sig verders in ''t ontfangen van salaris gedragen aen het reglement en taux door Haer Agtb:daer op beraemt, mits doende hier op, en wel specialijk dat ten allen tijde sig sodanig zal gedragen en zijn uitterste best doen als een eerlijke loods tot conservatie van schepen en goederen verpligt is, den Eed in handen van de Hr. Presid:Burgemr. deser Stadt. Actum den 16 jan 1741. (was get) Pier Bretton Ter Ordtie van de magistr., get. M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 16 jan 1741 heeft S.J. op sijne commissie en nopens sijne getrouwigheit den Eedt gedaan voor de presid. Burgemr. Pier Bretton. In kennisse van mij secrts. (get), M. van Idsinga; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Saco Romkes Vroedtsman tot HRL syn erven, eigenaars van plaats nr. 180 te Almenum, grootte 0, 75 pondematen, floreen f. 0:8:12, gebruiker Ofke Feddes, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Saco van Idsinga ovl 24 mrt 1697, 69 jaar, Oud Gedeputeerde van Friesland, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Welgedacht als bij quitantiën ende andere documenten gebleken: de rendant brengt wijders voor profijtelijck seeckere ordonnantie van costgelden spreeckende ten profijte van wijlen de Heer Lr. Admirael de Vries (Tjerk Hiddes) over de schaffing bij hemselfs in zijn leven ende revictualiëringe na zijn overlijden bij sijn onderhebbende capitein IJde Hijlckes Colart wegens zijn weduwe gedaen in den jaer 1666 gedateert zijnde den 15 martij 1667 bedragende een somma van ses ende dertich duysent ende eleff carolus guldens in minderinge van welcke ordonantie door de Heer S.I. ontvanger generaal vant Collegie ter Admiraliteit in frieslandt op quitantie en assignatie soo van welgemelte Heer Lt. admiraal de Vries selver, als deselfs nagelatene Weduwe mitsgaders oock de voorschreven capitein Colart geanticipeert ende betaelt is, een somma van veertien duysent twee hondert seven ende tachtig guldens, acht stuyvers, vier penningen in voegen dat de rendant in volle betalinge vant gene op de voorschreven ordenantie resteerde van welgedachte Heer Ontvanger Generaal I. ontvangen en heeft een ende twintichduysent, seven hondert vier ende twintich carolus guldens seven stuyvers, 12 penningen namentlijck op den 7e may 1667 aen vijff en twintich obligatien tot laste van de provincie van frieslandt holdende de somma van twintich duysent guldens 20. f. 000:0:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron:Harl. Crt. dd 9 mrt 1984
Saco Harm van Idsinga ontvanger der boelgoederen 1746-1749; Geeft UEd:Agtbh:met verschuldigde Eerbied te kennen Ettie Hendriks huysvrouw van Bonne Teunis vaerendspersoon binnen deese Stad woonagtig dat sij supplnte wel geneegen soude weesen de functie als geswooren uitdraegster binnen deese Stad, met den aenkleeve van dien waer te neemen; vermits de ontfanger S.H. vI. aen haer supplnte:tot de koopenschap van uitdragerij credijt gedenkt te geeven; Edog sulks buiten consent van UEd:Agtbh:niet kunnende geschieden, soo is de supplnte te raede geworden haer hier over aen UEd:Agtbh:te addresseeren. Met Ootmoedig versoek UEd:Agtbh:gelieven de suppliante tot meede geswooren uitdraegster te eligeeren en authoriseeren, op lasten, pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende, presenterende de supplnte den Eed om in cas van eenige tauxatie van goederen, sulks getrouwelijk te sullen doen en nae vermogen waer te neemen, waerop de supplnte een favorabel appt van UEd:Agtbh:is afwagtende, quo facto etc:(onder Stonde) reqtus (was get) H. Pesma P1745P:; (in margine Stonde); Sij gesteld in handen van de ontfr S.H. vI. omme hier op sijn goedgedunken te seggen binnen twe daegen nae insinuatie deeses omme sulx geschiet voorts gedisponeert te worden, Actum den 13 oct 1745 (was get:) Pier Bretton Ter ordtie van de magistr:abs: sec:R:J:D:Swart f. 10:1745:13 gesw. clercq; (onder Stonde); de Magistraat gehoort het versoek van de supplnte en het berigt en acceptatie van de Hr. S.H. vI. ontfr der Boelgoederen deeser Steede, Accordeerende het versoek ten requeste gedagt, nomineert en eligeert de supplnte Ettie Hendriks tot meede geswooren uitdraegster van deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden, mits doende den Eed van getrouwigheit daer toe staende Actum den 18 oct 1745 (was get:) Pier Bretton Ter ordtie van de magistr abs:sec:R:J:D:Swart gesw: clercq f. 10:1745:18; (Lager en ... Stonde); Op heeden den 19 oct 1745 heeft Ettie Hendriks den eed van getrouwigheit als geswooren uitdraegster in handen van de Hr. presideerend Burgemr. Pier Bretton gepresteerd. In kennisse van mij abs:sec:R:J:D:Swart gesw:clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Saeke Folkerts huwt met Marijke Tjepkes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 jun en de 2-9 jul 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; S.F. ende Marijke Tjepkes beide van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Tjepke Lijkles en vertoonde de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder Folkert Sakes, 24 jun 1741; ondertrouw N.H. HRL
Saeke Jacobs huwt met Aukjen Meelis, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21 okt en den 1-8 nov 1739 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; S.J. ende Aukjen Meelis beide van HRL, komende voor de Bruid Jouke Douwes, 24 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Saeke Jacobs huwt met Grijttie Aukes Overdijk, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mrt 1768 in de Westerkerk
Saekele Tolsma ovl voor 1876, huwt met Aafke de Groot; BS ovl 1875
Saekele Wybes geb 15 may 1787, ged 3 jun 1787 Grote Kerk HRL, zv Wybe Saekeles en Trijntje Gerbens
Saekien Lucas Van HRL, ende Jetse Carsten van Mackum, huw.aang. 27 jun 1733 HRL, Comende voor de bruyd Lucas Pijters, desselfs Vaeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Saekjen Piers ende Tjeerd Clasen, beide van HRL, huw.aang. 2 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Pier Andrijs, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Saekle Lieuwes Ludema Joost Dulce (!), tamboer in de Compie van major Haersolte van HRL, ende Sijbrig Sybrens Ludema van Pingium, koomende weegens de bruid desselfs neev S.L.L. van Pingium, 11 Mrt1747
Saepe Sjierks ovl 18 aug 1727 HRL, old 80 jaeren
Sake Aukes zie: Bavius
Sake Baukes huwt met Marike Dirks, kind: Pietje Sakes, geb 5 apr 1809, ged 18 apr 1809 Grote Kerk HRL; kind: Bouke Sakes, geb 15 mei 1811, ged 26 mei 1811 Grote Kerk HRL
Sake Baukes zie: Dijkstra, Tolsma
Sake Doitses van Almenum, huwt met Sjieuwke Doekes van Tzummarum, geproclameert de 26 okt en de 2 en 9 en getrout met attestatie de 11 nov 1760
Sake Eiberts ovl voor 1829, huwt met Sakeltje Piers, kinderen: Antje Sakes Saaksma, geb ... , Sijbren Sakes Saakstra, geb 1779 Midlum; BS huw 1828, ovl 1849
Sake Folkerts president-voogd Jan Breton betaalt f. 24:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Tjamke Johannis met blokmaken bij S.F. in 1 jaar verdiend, 8 feb 1752 (GAH1081)
Sake Folkerts huwt met Neeltje Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 Janewari 1761 in de Westerkerk
Sake Foppes Pieter Ypes betaalt, als borg van S.F., aan het gemeentebestuur in 1811: f. 251:17:6, zijnde 1 jaar Tollen aan Ritzumazijl; (geen boeknr vermeld)
Sake Gerrits huwt met Jaapie Douwes, kind: Douwe Sakes, ged 5 Julius 1740 Grote Kerk HRL
Sake Hylkes ged 10 apr 1759 Grote Kerk HRL, zv Hijlke Sijbes en Riemke Jacobs
Sake van der Hoef geb 8 nov 1802 HRL, ged 19 dec 1802, zv Schelte Piers vdH, en Saakje Folkerts de Haas, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802
Sake Jacobs zie: Hilwerda, Zwart
Sake Jakobs Cornelis IJpes ende Rinske Sakes, beide van HRL, huw.aang. 24 jan 1739 HRL, komende voor de bruid desselvs vader S.J. ; huw aang. HRL 1739
Sake Jacobs ged 24 feb 1743 Westerkerk HRL, zv Jacob Saekes en Zeike IJpes
Sake Jacobs Freerk Intes van Tirns ende Aeltje Saakes van HRL, koomende weegens de bruid haer vaeder S.J., 18 dec 1745
Sake Jans zie: van der Werf
Sake Jochums woont in 4e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sake Johannes zie ook: de Ruiter; huwt met Geeske Martens, kind: Saake Johannes, geb 15 feb 1788, ged 23 mrt 1788 Grote Kerk HRL
Sake Clasen ??; Thomas Hiddes en Houkjen Willems beide van HRL, komende voor de Bruit desselvs schoonbroeder S.C., 10 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Sake Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur wegens reparatie van lei- en loodwerk, 22 jun 1789: f. 199:6:0; id. wegens leidekkerswerk, 5 mrt 1792: f. 216:18:0
Sake Meines zie: de Jong, Polleboer
Sake Pieters zie: de Vries
Sake Pieters huwt met Sijbrigje Johannes (Postma), op 25 nov 1804 HRL, komt van Almenum, kind: Jikke Sakes, geb 8 dec 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805
Sake Sakes ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde aardappels tdv defensie, 22 sep 1787: f. 661:10:0; (geen boeknr. vermeld)
Sake Sakes zie: Wiets, Wyma
Sake Scheltes zie: van der Hoef
Sake Sibesma afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gereekent en geslooten in de vergaderinge van de Achtb:Magistr, geswooren Gemeente en Gecommitteerde Vroedschap der stad HRL ter presentie van de voogden van ''t Weeshuys. In kennisse der onderschr. Gecommitteerdens handen beneffens de vertekeningen van den rendant en de subscriptie van mij sectrs:op heeden op den Raadhuyse in HRL den 30 nov 1730. Was getekend: Vincent Heinsius, Ulbo Hania, Cornelis Veersma, Abraham van Alema, Wiltetus Jelgersma, Claas van der Brug, B. Lanting, Sijbout Buma, H. Agema, B. Buma, Junius Munter, H. Swerm, Kuyk (?), S.S., A. van Idsinga. (GAH1060)
Sake Sytses en Tijtje Sijtses, tweelingen, geb 30 apr 1793, ged 14 may 1793 Grote Kerk HRL, kinderen van Sijtse Sakes en Grietje Intes
Sake Sipkes geb 1736 ... , ovl 18 jan 1812 HRL, huwt met Sijtske Luitjes, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 jul en de 3 aug 1760 en getrout de 7 September, wonende te op de Laanen, ovl wijk E-211, kind: Aaltje Sakes, geb 1763 HRL, zv Sipke Sakes en Aaltje Jacobs; DTB N.H. HRL. 1760, BS ovl 1812, ovl 1836; kind: Sipke Sakes, ged 5 nov 1761 Westerkerk HRL; kind: Luitje Sakes, ged 2 okt 1763 Westerkerk HRL, moeder als Cijtske L. ; kind: Aaltje Zakes, ged 11 dec 1764 Grote Kerk HRL; kind: Luitjen Zakes, ged 24 nov 1767 Grote Kerk HRL
Sake Sytses geb 24 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL, zv Sytse Sakes en Joukje Heins
Sake Tjepkes zie: Blok
Sake Tiepkes mesmaker, van Franeker, voor burger aangenomen voor so veel ''t setten der kraam aanbelangt zonder wijders, belovende de Magistraat, alhier te gehoorsamen en betalende de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR, op 19 okt 1698. (burgerboek)
Sake Uilkes zie: de Vrij
Sake Wiersma erven S.W. eigenaars van perceel nr. 643 te Sexbierum Sectie A, kastelein, woonplaats HRL, legger nr. 362, bouwland, 11850 m2, klasse onbebouwd: 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van perceel nr. 813 te Sexbierum Sectie A, kastelein, woonplaats HRL, legger nr. 362, weiland, 9810 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 114)
Sake Wierdsma eigenaar van wijk H-186; gebruiker Gerrit de Mol, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-202, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-205, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-206, kastelein, 1814. (GAH204)
Sake Yedes zie ook: Saake IJttes; S. IJ. ende Janneke Cornelis, beide Van HRL, huw.aang. 21 dec 1737 HRL, komende Voor de bruid desselvs Vader Cornelis Cornelis; huw.aang. HRL 1737; huwt met Janneke Cornelis, kind: Grietie Sakes, ged 27 jan 1759 Grote Kerk HRL; huwt met Geertje Jenties, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 20 aug 1765; kind: Trijntie Sakes, ged 22 sep 1754 Westerkerk HRL; kind: Sijtse Sakes, ged 22 okt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Saakes, ged 12 jul 1746 Grote Kerk HRL; kind: Zijdse Sakes, ged 3 aug 1744 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Sakes, ged 28 may 1741 Grote Kerk HRL
Sake Aukes Bavius geb 1795 HRL, ovl 27 okt 1824 Franeker, huwt met Fokje Klases Cuperus, panbakkersknegt, wonende te Franeker, zv Auke B., en Tjietske Sakes; bsfr 1824 overlijdens; geb 27 dec 1795, ged 14 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv Auke Bavius en Tjitske Saakes
Sake Baukes Dijkstra geb 1774 Midlum, ovl 20 mei 1838 HRL, huwt met Marijke Dirks Tadema op 29 mei 1803 HRL, kinderen: Pietje Sakes, geb 5 apr 1809 HRL, Dirkje geb 24 sep 1805 HRL, Bauke Sakes D, geb 18 mei 1811 HRL, Bauke Sakes, geb 18 mrt 1804 HRL, keetknecht in 1838, huw.get. bij P.P. Schellingwouw en T.P. de Boer, wonende te HRL; 1815, id. bij H. Koestra en D. Gorter, neef bruidegom, 1817, zv Bauke Eeltjes en Pietje Jans; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1812, huw 1815, huw 1817, ovl 1838, ovl 1847, ovl 1884, ovl 1887; gebruiker van wijk D-121, keetknegt; eigenaar is Cornelis Mollema van zoutkeet ''Oleron'', 1814. (GAH204); S.B.D. Zoutbrandersknecht, wonende te HRL, is verzorgt geworden een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Pieters Schellingwou en Janke Nieuwhof; S.B.D., Zoutbrandersknegt, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Atze Sipkes de Vries
Sake Baukes Tolsma geb 1804 Barradeel, ovl 29 apr 1831 HRL, huwt met Berber Davids Nijkamp op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, wonende te HRL, winkelier in 1831, zv Bauke Pieters T, en Antje Sakes; BS huw 1828, ovl 1831, ovl 1848; S.T. eigenaar van perceel nr. 1539 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 693, huis en erf, 138 m2, klasse onbe-bouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Sake Jacobs Hilwerda ovl voor 1857, huwt met Jantje Jans Rinsma, kind: Tetje, geb 1 mrt 1809 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, ovl 1856; kind: Tetje Sakes Hilverda, geb 7 mrt 1809, ged 21 mrt 1809 Grote Kerk HRL
Sake Jacobs Swart eigenaar en gebruiker van wijk C-023, winkelier, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 13:16:0 aan de medevoogd IJ. Hoornstra terzaake verschooten penningen aan de veerschipper S.J.S., voor kost en vragt, voor 4 weesjongens op een reis na Amsterdam, quit. no. 10, 10 mrt 1789. (GAH1121); id. f. 62:12:0 aan medevoogd IJede Hoornstra wegens gekogte kledinge door schipper S.J.S. voor Servaas Willems, quit. no. 3, 10 mrt 1789. (GAH1121); S.J.S. en Fettje Claases bakker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Lentemnd 1810; ondertrouw HRL; woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sake Jacobs Zwart geb 26 feb 1743 HRL, ovl 29 mrt 1819 HRL, huwt met Fetje Bakker op 1 apr 1810 HRL, komt van HRL, winkelier in 1819, huw.get. bij M.H. Tigchelaar en M.J. Godthelp 1814; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1819, ovl 1848; wed. S.J.Z. eigenaresse van perceel nr. 522 te HRL, winkelierse, woonplaats HRL, legger nr. 846, huis en erf, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Sake Jans van der Werf huwt met Antje Tjeerds, kind: Jan Sakes vdW, geb 1792 Dokkum; BS ovl 1840
Sake Johannes Oosterhof zie bij: S.J. Oosterhout
Sake Johannes Oosterhout moet zijn: S.J. Oosterhof; zie aldaar; geb 1 aug 1797, ged 20 aug 1797 Grote Kerk HRL, zv Johannes Cornelis Oosterhout en Janke Cornelis de Ruiter
Sake Johannes de Ruiter geb 15 feb 1778 HRL, ovl 27 jun 1841 aan het Tweede Etablissement Veenhuizen, gemeente Norg, huwt met Maria Wijnands op 9 apr 1812 HRL, 1e afk. Leeuwarden zondag 22 mrt 1812, 2e afk. Leeuwarden zondag 29 mrt 1812, 1e afk. HRL. zondag 29 mrt 1812, 2e afk. HRL. zondag 4 apr 1812, zv Johannes Sakes dR, en Geeske Martens Kaptein; BS huw 1812, ovl 1841
Sake Meines de Jong huwt met Antje Ballings, gardenier, wonende te Holwerd in 1827, kind: Baukje Sakes dJ, geb 1799 Holwerd; BS ovl 1854; BS Franeker huw 1827
Sake Meines Polleboer ovl voor 1842, huwt met Sjieuwke Botes Nijdam, kind: Geertje P, geb 1811 Wijckel; BS huw 1841, ovl 1892
Sake Pieters Peek zie Sake Pieters; S.P.P. en Sijbrigje Johannes Postma, beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Jacobs, deszelfs vader, 10 nov 1804; ondertrouw HRL
Sake Pieters de Vries huwt met Grietje Jans vd Woude, kind: Thomaske Sakes, geb 1809 Pietersbierum; BS ovl 1851; 1854 overlijdens
Sake S. van der Mey Freerk Lijkles ende Fokje Haayes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.S. vdM., deszelfs neef, 9 jul 1791; ondertrouw HRL; IJebele Roelofs van St. Anna Parochie ende Antje Jans van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S. vdM., goede bekende, 31 aug 1793; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 110:0:0 (GAH650); id. als curator over Trintie Hendriks: f. 28:0:0 (GAH650); id. in qualiteit over Hendrik Jacobs: f. 4:12:0 (GAH650); id. pro se en als man en voogd over deszelfs huisvrouw: f. 110:0:0 (GAH650)
Sake Sakes Wiets geb 1751 Idsegahuizen, ovl 18 dec 1829 HRL, huwt met Christina/Stijntje Tietes de Boer, kinderen: Maria W, geb 1791 Galamadammen, Dieuwke Sakes W, geb 26 nov 1787 Koudum, Johannes W, geb 18 dec 1793 Koudum, Cecilia Saakes W, geb 18 apr 1799 Bakhuizen, kastelein in 1829, huw.get. bij F.J. Repko en C.J. Beuker, 1816, id. bij H.G. Klatter en D. Bennes, wonende te HRL. 1816, zv Wied Wiebes en Grietje Sakes BS huw 1816, huw 1820, ovl 1824, ovl 1829, ovl 1838, ovl 1842, ovl 1867
Sake Sakes Wyma ovl 1798 ... , huwt met Geertje Germens, in leven scheepstimmerman, wonende te HRL, kinderen: Sijtze Sakes W, geb 1757 Grouw, Tjietske Sakes, geb 1769 Grouw, Age Sakes W, geb ... ; BS huw 1823, huw 1827, ovl 1831, ovl 1840; Auke Bavius ende Tjietske Wyma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.S.W., de vader, 8 mrt 1794; ondertrouw HRL
Sake Tjepkes Blok huwt met Baukje/Baye Mathijs Ban(d)stra op 20 aug 1797 HRL, kinderen: Grietje, geb 19 jan 1808 HRL, Schelte geb 10 apr 1810 HRL, Mathijs, geb 1804 HRL, Grietje, geb 4 mrt 1806 HRL, huw.get. bij H.P. Riem en S.F. Bakker, zoutwerker, wonende te HRL. 1813, id. bij P.J. van Arum en T.J. de Vries 1813, id. bij J.A. Overzee en J.A. Nijhof 1816, koopt een huis en timmerhuis 1799; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1810, BS huw 1813, huw 1816, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk C-032, zoutmeter; medegebruikers Jan van ''t Vlie wed., gealimenteert, Schelte J. vd mei wed., werkster en Pier Abes wed., vischvrouw, 1814. (GAH204); kind: Schelte Sakes Blok, geb 10 apr 1810, ged 1 may 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Baukje T.B. ; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:12:0 ter Saeke geleverde kleedbaere waeren, 31 dec 1805, quit. no. 12 (GAH1138); id. f. 2:14:0 ter Saeke geleverde kousen, 27 jan 1808, quit. no. 12 (GAH1140)
Sake Uilkes de Vrij geb 20 nov 1799 HRL, ged 29 dec 1799, N.H., ovl 15 aug 1861 HRL; wijk G-173, huwt met Aafke Klijses, Vst apr 1856 uit Heerenveen, zv Uilke Siebes dV, en Wimke Domenei; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-181
Sakeltje Piers ovl voor 1829, huwt met Sake Eiberts; BS huw 1828, ovl 1849
Sako Meinderts zie: Beil; Sake M. en Aaltje Martens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Antje Saakes, geb 8 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk; kind: Bartel Saakes, geb 5 sep 1794, ged 23 sep 1794 Grote Kerk HRL; woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sako Meinderts Beil huwt met Aaltje Martens Smit, kind: Grietje geb 1787 Dokkum, Martje Sakes geb 4 dec 1806 HRL, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1853
Salke Tjepkes huwt met Antje Piers, kind: Jetske Salkes, geb 1785/92 Pingjum; BS ovl 1857
Salomon Blok huwt met Duifke de Jong, kind: Leentje B., geb 20 okt 1802 Lemmer; BS ovl 1887
Salomon Gomperts zie ook: van Messel; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 146; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); afgegeven akte of certificaat wegens onvermogen tot betaling van de montering als gewapende burger: Harmanus Pleiting, Anne Reins, Thomas Smith, Pieter H. Kerkhoven, IJede Bakker, Anthoon Nieuwenhuis, Johannes Roelofs, S.G., Gerrit Hankes, Jacobus Beuker, Sierk H. Kooistra, Hendrik Jans, Lieuwe Mevis, Hendrik Benning Alb. Rasschen, 26 mrt 1801 (GAH47)
Salomon Heins geb 1779 Workum, ovl 2 mei 1846 HRL, huwt met Hiltje Rink, en met Martina Willems Rink op 17 apr 1803 HRL, kinderen: Stijntje Salomons, geb 1801 HRL, Cornelia S, geb 1803 ... , Cornelia H, geb 26 dec 1811 HRL, zv Hein ... , en Anna ... ; huw Grote Kerk HRL 1803, BS geb 1811, ovl 1814, ovl 1815, ovl 1846; kind: Cornelia Salomons Heins, gb. 26 nov 1811 HRL, dv Salomon Heins en Martina Willems Rink, getuigen Nieskje Rintjes huisvrouw van Pieter Werner, oud 37 jaar, en Pietje Koostra huisvrouw van Anne Leninga, oud 31 jaar; BS geb 1811
Salomon Hermanus zie: de Vries
Salomon Heumans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 20:2:0 voor 90 paar gaspen, ord no. 12, 12 aug 1784. (GAH1115)
Salomon Hoytes S.H. ende Trijntje Tijssen, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broeder Tymen Tijssen, 3 Feb 1748; huwt met Trijntje Tijssen, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 Febru en 20 1748 getrouwt; S.H. van HRL, ende Aeltje Fockes van Bolswart, huw.aang. 22 jan 1735 HRL, komende wegens de bruid Johannes van Zeist; huw.aang. Gerecht HRL 1735; Remonstreert met Schuldige Eerbied S.H. burger binnen dese Stad, dat door t overlijden Van Tjerk Everts de bedieninge Van een geswooren Rogmeters ampt is komen te vaceeren, en alsoo den Supplnt Sig daer mede Zeer Gaerne Saege begunstigd Zoo addresseert hij Zig met desen aen Ued Achtb zeer ootmoedig versoekende Ued Achtb gelieven hem met die Vacante functie te begunstigen en alsoo tot mede ordris gesworen Rogmr aen te Stellen Op Lasten pligten Profijten en Gehoorsaemheden daer toe behorende Quo facto Etc Reqtus vertekent M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende het versoek ten Requeste gedaen nomineert en Eligeert mits desen de persoon Van S.H. tot mede ordris Rogmr deeser Stede Op Lasten pligten Profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende mits doende den Eed Van Sig Getrouwelijk in deese Sijne functie te Zullen gedragen Actum den 19 dec 1729 vert Tjeerd Brouwer ter Ordtie van de Magistr. Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden dato uts heeft S.H. den Eed als ordris rogmeter deeses Stads gepresteert in handen van de Hr Presid. Burgemr. Brouwer In kennisse van mij was verteekent M:A: V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Salomon Huis oud 62 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk H-233; VT1839
Salomon Jans zie: Builard
Salomon Jans heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650)
Salomon Jonas maakt signetten in 1808
Salomon Jongma van Franeker, ovl 3 okt 1789 HRL; invent. rn. 320
Salomon Josephs zie: Remack
Salomon Nieuwenhuis huwt met Grietje Gerrijts, kind: Jurjen Salomons Nieuwenhuis, geb 25 sep 1798, ged 30 sep 1798 Grote Kerk HRL
Salomon Symons De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde den Burger C. van Geelen, Trekscipper van Leeuwarden op harlingen en v. v. ter zaake dezelve eene Missive of brief geaddresseerd aan S.S. Coopman van de Joodsche Natie alhier, in plaatze van dezelve volgens adres te bezorgen na Amsterdam had verzonden, op betuiging dat zulks daar hij meer brieven na Amsterdam te besorgen had, door verzinning, ja Zelfs buiten zijn weeten gebeurd was gelibereerd van de boete, dog verweezen in dekosten van de Citatie, ma, 9 may 1799 (GAH45)
Salomon Speyer oud 37 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-137; VT1839
Salomon Stapert S.S. ende Aeltje Tjaerda, beide van HRL, comparerende tot ''t aengeeven deeser huwelijksgeboden de fiscael Dreyer, als van bruidegom en bruid daer toe speciael bij procuratie versogt, geblijkende uit deselve dat des bruidegoms moeder tot dit huwelijk consent heeft verleend, 21 Sep 1743; huwt met Aeltje Tjaarda, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 sep en den 6 okt 1743 en getrouwt den 8 dito; ovl 18 nov 1743, 23 jaar, Coopman, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Salomon Strelitz Fransch Taalmeester; vertaalt een brief van een Franse commandant, gericht aan de Raad der Gemeente; 28 okt 1799. (GAH45)
Salomon IJsaacs S. IJ. van Leeuwarden ende Jantje Moses van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Stephany onder productie van genoegzaam bewijs, 18 may 1805; ondertrouw HRL
Salomon Isaacs zie: van Leer
Salomon Izaaks S.I. en Froukjen Gombregts, Jooden, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 oct 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Salomon Emanuel Manheim koopman, wonende te Alkmaar in 1816, huwt met Mietje Samuels, zoon: Samuel Salomon de Jongh, geb 6 dec 1777 Alkmaar; zie verder bij S.S. de Jongh
Salomon Gerlofs Bulaard huwt met Elske Harmens, beyde van HRL, geproclameerd den 25 jun en den 2-9 jul 1752 en doen ook getrouwt in de Westerkerk HRL
Salomon Gomperts van Messel geb 1771 ... , ovl voor enige jaren te HRL, (gerekend van 1826), huwt met Jantje Tobias Benjamins, kinderen: Froukje Salomons vM, geb 1805 HRL, Gumpert Salomons vM, geb 1801 HRL, Folkert vM, geb 1805 HRL, in huwelijksakte B.H. Cohen, 1811, heeft hij geslnm ''van Gelder'', zv Gompert Salomons vM, en Sara Philippus; BS huw 1811, huw 1817, huw 1826, ovl 1831, ovl 1833, ovl 1837; gebruiker van wijk F-110, koopman; medegebruikers Johannes Hoffius wed., winkeliersche, Laas Wijnalda, timmerknegt, Wopke Bartels wed. ; eigenaar is P. Oolgaard erven, 1814. (GAH204); S.G. v. M., Koopman te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Samuel Salomon de Jongh, Koopman, wonende te HRL, waaraf de ouders zijn Salomon Emanuel Manheim en Mietje Samuels
Salomon Hermanus de Vries ov. . voor 1881, huwt met Rebekka Koopmans; BS ovl 1880
Salomon Heymans Cohen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:8:0 voor het leeveren van 69 paar gespen, ord. no. 4, 26 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 22:10:0 voor geleverde gespen, 1 feb 1786, quit. no. 4. (GAH1118); id. f. 17:4:0, quit. no. 4 1 feb 1787. (GAH1119); id. f. 19:0:0, quit. no. 14, 31 aug 1787. (GAH1119); id. f. 11:10:0, quit. no. 5, 25 mrt 1788. (GAH1120); id. f. 11:16:0, quit. no. 6, 15 apr 1788. (GAH1120); S.H.C. van HRL, en Klara Jakobs Kohen van Amsterdam, Jooden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 apr 1781 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Amsterdam getrouwd den 22 daaraanvolgende; woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Salomon Isaacs van Leer huwt met Jantje Moses op 2 jun 1805 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1805
Salomon Jans Builard verkoopt een huis in 1800; huwt met Sijtske Rinses, beide van HRL, geproclameert de f. 6:13:20 en getrout de 27 dito mei 1759; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts: . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier:12. :0 -; (GAH650)
Salomon Jansen Jongma van HRL, ende Maaike Midverda van Franequer, zijn aangegeeven als booven, (= Hendrik Jansen Jongma), 31 Oct 1750
Salomon Josephs Remack huwt met Antje Yntes op 14 feb 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808; S.J. Rematch en Lijsbert Jochems, (!!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 30 jan 1808; ondertrouw HRL
Salomon Levi Haaxma huwt met Rachel de Roos, kind: Joel H, geb 1804 Hindeloopen; BS ovl 1884
Salomon Wolf Blauw geb 1764 ... , koopman, wonende te HRL., huw.get. bij S.S. de Jong en M. Abrahams; BS huw 1816; gebruiker van wijk A-068, koopman; eigenaar is Levij de Vries, 1814. (GAH204)
Salvis Posthumus 1801
Samuel Block gebruiker van wijk F-006, Joods meester; eigenaar is H. Mulder wed., 1814 (GAH204)
Samuel David zie: de Jong
Samuel Douwes zie: Wijtema
Samuel Hendriks zie: Muntz
Samuel Hendriks huwt met Baukjen Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23-30 apr en den 7 May 1741 en doe ook getrouwt; S.H. ende Baukjen Pijtters beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Claas Gerbens, 22 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; S.H. ende Jeltje Ruurdts, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Minne Abes, desselvs oom, 28 dec 1748; huwt met Jeltje Ruurdts, beyde van HRL, geproclameerd den 29 desember 1748 en den 5-12 januar 1749 en doen ook getrouwt
Samuel Jacobs zie: Blog
Samuel Jacobs ovl voor 1815; wed. eigenaar van wijk F-172, gebruikers zijn Jacob Levi de Beer, koopman, Levij Jacobs de Beer, 1814. (GAH204); S.J. en Trijntje Jakobs, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben op den 27 apr 1779 alhier getrouwd; kind: Grietje Samuels, geb 31 may 1779, ged 29 jun 1779 Grote Kerk HRL
Samuel Markus geboortig van Clooborgh, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed in handen van burg. J. van Slooten, op 12 mei 1734. (burgerboek)
Samuel van Messel geb 1787 ... , huw.get. bij B.G. van Messel en H.A. de Vries, koopman, neef bruidegom, wonende te HRL; BS huw 1817
Samuel Moses zie: Salomons
Samuel Putta huwt met Grietje Goslings Nauta, kind: Petrys Johannes Putta, geb 7 jun 1797, ged 11 jun 1797 Grote Kerk HRL
Samuel Reyser huwt met Bruna Isaaks, kind: Doetje Salomons R, geb 1772 Leeuwarden; BS ovl 1841
Samuel Salomons zie: de Jong
Samuel Simon woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Samuel van Toorn huwt met Vogeltje Swerus (Ahasverus), op 28 okt 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Samuel Wijtema geb 1773 Franeker, ovl 13 jan 1825 Franeker, 1e huwt met Trijntje Romas, 2e huwt met Bergitta Meill op 21 sep 1823 Franeker, koopman en wonende te Franeker, zv Douwe W, en Jetske Draaisma; BS ovl 1823; 1859 overlijdens, BS Franeker huw 1823
Samuel Adrianus van Overveldt S.A. vO., Capiteyn ter zee ende Jacoba Gesina van Scheltinga, beide van HRL, zijnde deeze huwelijksche geboden aangegeeven door de equipagemeester de Roock, met een gebod in de week, 1 feb 1788; ondertrouw HRL; S.A. vO., kapitein ter zee van HRL, en Jakoba Gesina van Scheltinga van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 feb 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; hu Grote Kerk HRL
Samuel David de Jong geb 1777 ... , huw.get. bij S.S. de Jong en M. Abrahams, koopman, wonende te HRL; BS huw 1816
Samuel Hendrik Muntz geb 1798 prov, huwt met Justina Anrette Woubers de Peusean, ambtenaar, A 22 apr 1856 Rotterdam; bev HRL 1851 wijk C-055
Samuel Jacobs Blog zie ook Samuel Blok; geb 1764 ... , huwt met deerkje Moses, koopman in 1811, huw.get. bij M.L. de Beer en N.A. Neeteboom, wonende te HRL. 1811, id. bij M.J. Salomons en A
Samuel Moses Salomons huwt met Grietje Jacobs van Kleeft op 10 jul 1803 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1803; de Jood S.S. f. 3:0:0 uit de Correspondentiebeurs betaald wegens betoonde ijver aan een drenkeling en tevens bedankt voor de aan de dag gelegde menselijkheid. 10 sep 1804; (GAH50); Samuel Simons, joods koopman, beboet met 15 Gglds boven de kosten of 3 dagen Pekelkuip, wegens mishandeling aan een andere jood S.S. gepleegd. Na aangehoorde verantwoording veroordeeld tot de kosten, met bijgevoegde bedreiging dat bij herhaling van dergelijk excessen de Pekelkuip volgt, 3 mei 1803; (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 150, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Samuel Salomons de Jong geb 1778 Alkmaar, huwt met Judik Salomons, ook huwt met Mietje Abrahams op 27 jun 1816 HRL, koopman, weduwnaar, huw.afk. 16 en 23 jun 1816, wonende te HRL, zv Salomon Emanuel Manheim, en Mietje Samuels; BS ovl 1815, huw 1816; gebruiker van wijk C-193, koopman, eigenaar is Kl. W. vd Berg, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-244, pakhuis, medegebruiker Nathan E. Cohen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-248, gebruikers van wijk E-248, Nathan E. Cohen, winkelier, Albert Slooyer wed., Pieter Bos, sjouwer, Pieter Jans wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); Voor Wulphert van Ginkel J. Z:openbare Notaris, residerende te Veenendaal, Canton Rhenen, Provincie Utrecht, en voor de hierna te noemen Getuigen, Compareerden Abraham Hymans Koopman en Hester Jacobs Echtelieden, wonende te Veenendaal, in het voornoemde Canton, Zijnde Zij vrouwe tot het passeeren en teekenen dezes, door haren gemelden man geauthoriseerd. en verklaarde Zij Comparanten hunne formeele en uitdrukkelijke toestemming te geeven, dat haar lieder dochter Mietje Abrahams, geb te Alphen, in de maand aug des jaars zeventien honderd vier en negentig, thans wonende te HRL, in Vriesland, een Huwelijk aanga, in den vorm en met de plechtigheden in Zoodanig geval vereischt wordende, met den persoon S.S. d. J., Koopman en Winkelier, wonende te HRL voornoemd. Waar van Acte Gedaan en gepasseerd te Veenendaal 1816; de Regtbank in eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende Acte van Notorieteit het daar achter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heden den Negenden May achtienhondert en zestien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Kanton HRL, Provintie Vriesland Izaak Jacobs van Gelder, Koopman, Sijtze Jan van Dijk, Kapper, Adam Hartog Meyer, meester slager, Jacob Levij de Beer, Koopman, Barend Gomberts van Messel, Koopman, Salomon Gomberts van Messel, Koopman en Israel Levij Cats, meester vleeschhouwer, alle wonende te HRL en van Competenten ouderdom; dewelke verklaarden door dezen dat Samuel Salomon de Jongh, Koopman, wonende te HRL, waaraf ouders zijn Salomon Emanuel Manheim, Koopman, nog in leven woonachtig te Alkmaar, en Mietje Samuels, reeds verstorven, is geb te Alkmaar, op den zesden dec zeventienhondert zeven en zeventig. Dat dezelve van Joodsche afkomst en Godsdienst zijnde geen acte van besnijdenis of geboorte Kan produceren, om dat het boek der besnijdenissen van dat jaar, waarin gemelde Samuel Salomon de Jongh is geboren, niet meer voorhanden is, zonder dat men de oorzaak weet, waar door hetzelve is verloren geraakt, en er toen ter tijd geene acten van geboorte door de Stedelijke Regering van Alkmaatr wierden gehouden; Gevende voor redenen van Wetenchap, dat zij Comparanten den Persoon van Samuel Salomon de Jongh niet alleen zeer wel Kennen, maar Ook zedert verscheidene Jaren eenen Specialen omgang met denzelven hebben gehad; en hebben de Comparanten benevens ons en onzen Griffier de tegenwoordige Acte van Behendheid getekend, na gedane voorlezing en goedkeuring van de doorhaling van twee woorden
Sander Dirks geboortig van Nieuwe Harlinger Zijl in Oostvriesland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht als hij zich metterwoon alhier vestigt. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. Backer op 12 feb 1795. (burgerboek)
Sander Egberts zie: van der Brug
Sander Jans zie: Jorna
Sander Jorna geb 1793 Bolsward, ovl 21 mrt 1838 HRL, huwt met Jantje Watses Bakker op 7 mrt 1819 HRL, huw.afk. 10 en 17 jan 1819, gleibakkersknecht, wonende te HRL, werkman in 1838, zv Jan Sanders J, en Aukje Sijbrens Dijkstra; BS huw 1819, ovl 1838
Sander Manus zie: Verheul
Sander Mattheus zie: Jorna
Sander Tiels huwt met Marijke Meinerts, kind: Jan Sanders Tiels, geb 31 okt 1796, ged 29 nov 1796 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sanders Tiels, geb 16 okt 1798, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL, moeder als Maria Meinderts
Sander (Alexander) Manus Verheul huwt met Anna Margaretha Heins op 20 mei 1804 Stavoren, komt van Stavoren, kind: Jetske, geb 16 aug 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Jetske Sanders Verheul, geb 16 aug 1811, ged 1 sep 1811 Grote Kerk HRL
Sander Egberts van der Brug ovl na 1822 en voor 1863, huwt met Waltje Sijbouts Attema, wonende te Sneek in 1823, kind: Aukje Sanders dvB, geb 1795 Sneek; BS huw 1823, ovl 1862
Sander Mattheus Jorna ovl voor 1833, huwt met Geertje Jans Koehoorn, kind: Jan Sanders J, geb 1769 Bolsward; BS huw 1832
Sanders Esaias zie ook bij: Sanders Josias; huwt met Aafke Sijbrens, kind: Grietje Esaias, 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL
Sanna Pieters president-voogd H. Videlius betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis wegens kinderverdiensten: Tjalling Allerts f. 20:10:4, Aaltje Pijters f. 20:16:12, S.P. f. 9:10:0, Hendrik Gerrijts f. 3:0:0, Jan Jans Kleine f. 6:11:4, Douwe Wopkes f. 8:4:0, Meinert Luitjens f. 29:3:6, tesamen f. 97:15:10, 0 nov 1762. (GAH1092)
Sanne Laases geb 9 aug 1775, ged 5 sep 1775 Grote Kerk HRL, dv Laas Sanders en Vrouwkje Goitjens
Sanneke Pijtters IJnte Sijbrens ende S.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broeder Sjoerd Pieters, 11 Nov 1747; kind: Sibren IJntes, ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Sanna P.
Sape Feikes zie: Faber
Sape Jacobs zie: Hilverda
Sape Jochums van Suyderhuysterveen en Grietie Ates van HRL, huw.aang. 4 apr 1733 HRL, Comende voor de Bruyd Sijbren Johannis, turfdrager binnen dese Stad; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Sape Jogchums balsteenleverancier 1765
Sape Feikes Faber huwt met Doetje Willems Faber, zeilmaker, wonende te Makkum; BS huw 1842
Sape Jacobs Hilverda medegebruiker van wijk G-324, varensgesel, medegebruiker Jan Sipkes Schoonbergen, wafelbakker, eigenaar is Rein Miedema, 1814. (GAH204)
Sappe R. van der Veer gebruiker van wijk A-007, schipper; medegebruiker Friedrich Graphorn wed. ; eigenaar en medegebruiker is Marten van Vliet, 1814. (GAH204); EER, TAEKE JANS VAN DER
Sara Abrahams ovl 22 jun 1636, wed. van Arjen Freercks; vdGaast begraaflijst
Sara Abrahams huwt met Pijtter Janzen Muis, beyde van HRL, geproclameerd den 1, 8 en 15 May 1746 en den 31 dito getrouwt; huwt met Claas Lodewijks, beide van HRL, geproclameert den 28 Novem: en de 5 en getrout den 12 dec 1756
Sara Alberts zie: Buschman
Sara Alberts ovl voor 1829, huwt met Reinder Luitzens vd Veer; BS huw 1828
Sara Baukes huwt met Ids IJpes, beide van HRL, geproclameerd de 28 mrt en 4 en getrout de 12 apr 1762 in de Westerkerk HRL
Sara Broers Johannes Baltus en S.B., beyde van HRL, huw.aang. 21 apr 1736 HRL, komende voor de bruyd Here Romkes, desselfs oom; huw.aang. HRL 1736; huwt met Johannes Baltes; BS ovl 1829; ovl 29 nov 1790 HRL, oud 76 jaar
Sara Dirks eyse Fredriks en S.D., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 23 mei 1773 HRL, en toen getrouwd
Sara Douwes huwt met Johannes Kornelis, kind: Aaltje Johannes, geb 29 dec 1782, ged 21 jan 1783 Grote Kerk HRL
Sara Elias huwt met Abraham Benjamins Cohen, wonende te Leeuwarden 1833 en 1841; BS huw 1833, ovl 1841
Sara Folkerts ovl 19 apr 1791 HRL, oud 48 jaar
Sara Gessels geb 1774 ... , ovl 30 mrt 1814 HRL, dientsbaar, ovl wijk G-100; BS huw 1814
Sara Harmens ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL, dv Harmen Michiels en Trijntie Jacobs; geb 1772 ... , ovl 5 sep 1814 HRL, huwt met Johannes Oorthuis, ook huwt met Johannes Mulder op 4 mrt 1798 HRL, ovl wijk A-243; huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1814, ovl 1857; kind: Muller Johannes Muller, geb 23 jun 1798, ged 8 jul 1798 Grote Kerk HRL
Sara Heeres van HRL, ende Jacob Ottes van Makkum, huw.aang. 22 jan 1735 HRL, komende wegens de bruid Pals Doekes; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Sara Heeres/Herres ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis tersake uitsetterskleeren, 25 may 1762. (GAH1092); id. f. 12:8:0 wegens nayloon, kwit. no. 5, 28 apr 1763. (GAH1093); id. f. 6:4:0 voor het maken van 2 rijglijven en 2 paar mouwen, quit no. 7, 13 may 1766. (GAH1096)
Sara Herres zie: Sara Heeres
Sara Jacobs zie: de Vries, Wever
Sara Jacobs huwt met Jan Muller; dopen Grote Kerk HRL 1807
Sara Jans zie: Kok
Sara Jans ovl voor 1828, huwt met Barend Jansen Visser, verkoopt een huis in 1801; BS huw 1827; ovl 7 okt 1803 HRL, oud 67 jaar; kind: Antie Beerents, ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Piebe Beerends, ged 10 mei 1768 Grote Kerk HRL; kinderen: Jan en Piebe Beernds, beiden ged 19 dec 1771 Grote Kerk HRL
Sara Jelles Zara J., ged 14 mrt 1756 Grote Kerk HRL, dv Jelle Gerrijts en Janke Gerrijts; geb 1761 ... , huwt met Frans Clases op 30 jun 1805 HRL, getuige bij geboorte aangifte van Janke Gabes 1811; huw Grote Kerk HRL 1805, BS geb 1811; Frans Claases en S.J., beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd Pieter Bruining goede bekende, 15 jun 1805; ondertrouw HRL; kind: Sjoerd, geb 2 sep 1793, ged 24 sep 1793 Grote Kerk HRL, de moeder is Sara Jelles, in onegt geb te HRL
Sara Jillis ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 weegens 100 pont vlas door haar tbv ''t Weeshuys geleevert, ord. no. 26, 31 jul 1730. (GAH1060); id. ord. no. 43, 28 nov 1730. (GAH1060)
Sara Carpentier huwt met Jacobus van Maaren op 17 sep 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Sara Klaasses huwt met Johannes Pieters Knobloch, kind: Klaas Johannes Knobloch, geb 12 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL
Sara Knobeloch geb 1804 Leeuwarden, ovl 22 aug 1871 HRL, huwt met IJpe Brouwer, dv Pieter K, en ... ; BS ovl 1871
Sara Kok geb 1784 Ameland, ovl 14 nov 1847 HRL, ongehuwd, dv Jan K, en ... ; BS ovl 1847; oud 53 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk D-081; VT1839
Sara Cornelis zie: Tromp
Sara Cornelis Gerrit Hettes en S.C., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jun 1780 HRL en zijn ten zelfden dage getrouwd
Sara Philips ovl voor 1818, huwt met Gompert Salomons van Messel; BS huw 1817, ovl 1836
Sara Philippus Andries Meyer Levij van Leeuwarden ende S.P. van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. IJ. Feddema onder Productie van behoorlijke Procuratie, 22 mrt 1788; ondertrouw HRL; Andries Meyer Levi van Leeuwarden en S.P. van HRL, (Jooden), hebben de laatste afkondiging gehad den 6 apr 1788 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 6 may 1788; hu Grote Kerk ha
Sara Pieters zie: Bleeker, Knobeloch, Rodenhuis
Sara Pieters geb 11 jul 1796, ged 2 aug 1796 Grote Kerk HRL, dv Pieter Kornelis en Dieuke Alberts
Sara Reinders zie: van der Veer
Sara Rodenhuis geb 1803 HRL, huwt met Jan Valckenier op 14 sep 1827 HRL, huw.afk. 2 en 9 sep 1827, dv Pieter R, en Grietje Barends Visser; BS huw 1827
Sara Sijnolt begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sara Sinnema oud 34 jaar, geb Huizum en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; VT1839
Sara Tennoth huwt met Tjeerd van der Form, kind: Tetje Tjeerds van der Form, ged 24 okt 1769 Grote kerk HRL
Sara Isaaks Isaak Philips en S.I., de eerste van HRL, en de andere van Amsterdam, laatst geproclameert op dato dezes 24 nov 1776 HRL, en vervolgens op het Stadhuys voor het Gerecht getrouwd
Sara Alberts Buschman geb 1797 Wijnjeterp, ovl 21 feb 1833 HRL, huwt met Auke Sijbrens Molenaar op 2 jun 1825 HRL, huw.afk. 8 en 15 mei HRL en 15 en 22 mei 1825 Minnertsga, dienstmeid. dv Albert Jans B, en Janke Luitjes vd Veen; BS huw 1825, ovl 1833, ovl 1872
Sara Catharina Snijder geb 1768 HRL, ovl 7 okt 1857 HRL, huwt met Johan A. Broodkorf, EvL; BS geb en ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-175, 250, wijk G-194; Johan Antoon Broodkorf, Tamboer onder de compagnie van capitein Panneboeter en S.C. Schneider, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-049; VT1839; Wij Ondergetekenden Johannes Broodkorf & S.C.S. Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan Aan Onzen Zoon Johan Adam broodkorf om Zich in het huwelijk te begeven met Zijke Pieters Bleeker, dienstmaagd te HRL, dv Pieter Cornelis Bleeker en Dieuwke Alberts, mogende Alzoo lijden dat dezelve door de Heer President Burgemeester dezer Stad in ondertrouw worden opgenomen Om na afloop de proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 1 nov 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en Negentig den derde feb is Geboren Johan Adam zv Johannes Anthoon Broodkorf en S.C.S. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 nov 1815
Sara Cornelis Tromp ged 6 apr 1762 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Hendriks Tromp en Grietie Sakes; huwt met Cornelis Pieters Kuiper op 26 jan 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 26 jan 1794, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1802; Cornelis Pieters Cuyper ende S.C.T., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Tromp, deszelfs vader, 11 jan 1794; ondertrouw HRL; Kornelis Pieters Kuiper en S.K.T., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 26 jan 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Grietje Kornelis Kuiper, geb 26 okt 1794, ged 16 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Cornelis Tromp, geb 9 mrt 1797, ged 2 apr 1797 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Cornelis Kuiper, geb 23 okt 1798, ged 11 nov 1798 Grote Kerk HRL
Sara Hendriks Reidhooft ged 15 dec 1744 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Hendriks Reidhooft en Antje Jacobs
Sara Jacoba Schage huwt met Mient Folkertsma, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800
Sara Jacobs de Vries ovl voor 1865, huwt met Abraham Leipmans de Vries, wonende te HRL. 1843, koopvrouw te HRL 1844; BS huw 1843, huw 1844, ovl 1864; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-258; VT1839
Sara Jacobs Wever geb 1755 HRL, ovl 25 aug 1835 HRL, huwt met Frans Robijns; BS ovl 1835
Sara Margaretha Cornelis en Johanna Henrica Cornelis, beiden ged 6 dec 1757 Grote Kerk HRL, kinderen van Cornelis Martens en Antje Tjeerdts
Sara Pieters Bleeker geb 1797 HRL, ovl 16 apr 1847 HRL, huwt met Anne Dirks van Fliet op 29 aug 1833 HRL, dv Pieter Kornelis B., en Dieuwke Alberts; BS ovl 1833, ovl 1838, ovl 1847, ovl 1848; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-180; VT1839
Sara Reinders van der Veer geb 8 nov 1798 Bakkeveen, ovl 6 apr 1879 HRL, huwt met Jacob A. de Boer, Vst 21 mei 1852 uit Wonseradeel, A 30 apr 1853 Medemblik, Vst 12 feb 1859 uit Medemblik, N.H., dv Reinder vdV, en Wimke ... ; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk A-092, wijk G-127, wijk H-005
Sas Annes ged 19 mrt 1747 Westerkerk HRL, kv Anne Oenes en Trijntje Reins
Saske Brouwer huwt met Tjalling Fontein; zie aldaar
Saske Dirks geb 6 jun 1799 Bolsward/Makkum, ovl 14 nov 1868 HRL, huwt met Johan Geord Coenraad Leers op 8 okt 1820 HRL, huw.afk. 3 en 10 sep 1820, Rooms Katholiek, wonende te HRL, ovl wijk H-001; wonende te HRL. 1834, komt ook voor als Cecilia Scheltinga, zv Dirk Tjietses en Rijnskje Foppes; BS huw 1820, ovl 1834, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-136
Saske Jans Claes Johannes en S.J., beyde van HRL, huw.aang. 5 nov 1735 HRL, Comende voor de bruid Jan Cornelis, desselfs Vaeder; huw aang. HRL 1735
Saske Claases huwt met Jan Hendriks van der Korf, beide van HRL, geproclameert den 7-14 en getrout den 21 dec 1755
Saske Persijn verkoopt een huis 1798
Saske Sjoukes huwt met Simon Groen, kind: IJnskje Simons Groen, geb 4 mrt 1777, ged 15 apr 1777 Grote Kerk HRL; kind: Sjouke Simons Groen, geb 2 mrt 1779, ged 21 mrt 1779 Grote Kerk HRL
Saske Harings Houtman huwt met Hendrik van Beemen, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 apr 1772
Saske Sjoukes IJlstra huwt met Simon Jans Groen, kind: IJnskje Simons Groen, geb 13 nov 1781, ged 27 nov 1781 Grote Kerk HRL
Sasker Luitjes zie: de Vries; S.L. en Dirkje Lolles, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Oogstmaand 1810; ondertrouw HRL; geb 6 feb 1785, ged 22 feb 1785 Grote Kerk HRL; als: Sasger L., zv Luitje Sasgers en Antje Sakes; kind: Antje Saskers, geb 7 jul 1811, ged 24 jul 1811 Grote Kerk HRL; kind: Sasker Luitjes, geb 7 apr 1788, ged 15 apr 1788 Grote Kerk HRL, moeder is A. Sakes
Sasker Oeges ovl voor 1815; zie S.O. van der Zee; geb 1750 ... , huwt met Bregt Bentes op 5 sep 1811 HRL, schipper, weduwnaar, ondertrouw 21 aug 1811, 1e huw.afk. zondag 25 aug 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 1 Sep 1811, zv Oege Saskers en Aukje Ulbes; BS huwafk. 1811, huwelijken; geboortig van Hindelooppen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. burg. S. Schaaff, op ma. 24 sep 1781. (burgerboek); erven S.O. eigenaar van wijk B-081; gebruiker Tjerk Saskers vd Zee, varensgesel, 1814. (GAH204); Pieter Steffens en Geertje Oeges, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.O., deszelfs broeder, 8 nov 1794; ondertrouw HRL; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sasker Scheltinga oud 46 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-109; VT1839
Sasker Wybes S.W. onder Almenum ende Trijntje Sijtses van Wartena, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Sijtse Folkerts, 19 Oct 1748; van Almenum, huwt met Grijttie Jans, van Dronrijp, geproclameerd de 21-28 jul en de 4 aug en getrout met attestasie de 11 dito 1765
Sasker Luitjes de Vries geb 1788 HRL, ovl 14 apr 1834 HRL, huwt met Dirkje Lolles vd Meulen op 16 sep 1810 HRL, kind: Antje Saskers, geb 7 jun 1811 HRL, werkman en komt van HRL. in 1810, sjouwerman in 1811, zv Luitje Saskers dV, en Antje Sakes; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1834, ovl 1836; vrouw S.L. dV. gebruiker wijk G-262; eigenaar is Johannes Proosterbeek 1814. (GAH204)
Sasker Oeges van der Zee ovl voor 1815; wed. S.O. vdZ. eigenaar en gebruiker van wijk F-230, 1814. (GAH204)
Sasse Japma huwt met Antje ... , kind: Doetje Klases J. geb 1802 Hallum; BS ovl 1840
Sasse Sikkes woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Schelte Alberts S.A. en Richtsje Paulus, beyde van HRL, huw.aang. 13 may 1736 HRL; komende voor de bruyd Jacob Tjerks; huw.aang. HRL 1736; en Antie Feykes beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de procr Pesma met vertooninge van procuratie dat daer toe gelastigt was den 30 Septemb: 1747; huwt met Antje Feykes, beyde van HRL, geproclameerd den 1, 8 en 15 okt 1747 en doen ook getrouwt; Jacob Tjerks ende Tjeerdtje Douwes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd S.A. des bruids broodheer den 6 May 1747; kind: Feykie Scheltes, ged 21 jun 1757 Grote Kerk HRL; kind: Iebeltje Scheltjes, ged 20 nov 1753 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Scheltes, ged 26 jan 1751 Grote Kerk HRL; kind: Albert Scheltes, ged 3 sep 1748 Grote Kerk HRL; Teunis Wouters en Marijke Alberts, beide van dese Stadt, huw.aang. 1 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder S.A. ; huw.aang. HRL 1736
Schelte Andries zie: Gebel
Schelte Atses geb 20 jan 1791, ged 8 feb 1791 Grote Kerk HRL, zv Atse Douwes en Antje Scheltes
Schelte van den Berg huwt met Geertje ... , Anke vde B., geb 1796 Hitzum; BS ovl 1879
Schelte Blok geb 10 apr 1810 HRL, ovl 22 aug 1868 HRL, huwt met Trijntje de Haan, blok maker, ovl wijk G-244, zv Sake T.B., en Baukje M. Banstra; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1868; geb 10 apr 1810, ged 1 may 1810 Grote Kerk HRL, zv Sake Blok en Baukje T. Bandstra
Schelte Boersma ovl voor 1847, huwt met Lutske Kronenburg; BS ovl 1846
Schelte Bruyns huwt met Lampkje Gerrits, kind: Fokke Scheltes, ged 18 apr 1747 Grote Kerk HRL; kind: Bruin Scheltes, ged 22 okt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Scheltes, ged 12 jul 1740 Grote Kerk HRL; Remonstreert UE Achtbaarheeden met schuldige Eerbied Jacob Jansen Winkelier en poortier van de kerkpoort binnen deese Stad, hoe dat de supplnt om sijne negotie in andere affaires tot mainctineringe van sijn huyshoudinge (als van de opbreng van de poort alleenlijk niet wel kunnende bestaan) de poort naast ongeveer anderhalf jaar geleeden hadden besteld om waar te nemen aan eenen S.B., Hovenier meede alhier ter Steede, die soo supplnt vermeent sijn pligt dien aangaande in alle getrouwigheid heeft waargenoomen, edog de supplnt geinformeerd zijnde dat geen gesubstitueerde poortiers mogen worden aangesteld sonder consent en approbatie van UE Achtheeden. Alwaaromme de supplnt ten raede is geworden sig aan UE agtbaarheeden te addresseeren met ootmoedig versoek U.E. Agtbaarheeden gelieven S.B. ten requeste gemeld als substituut poortier en t''waarneemen van de Kerkpoort aan te stellen dog alles op revocatie en op pligten en lasten daar toe staande quo facto etc:was geteekend J.M. Tuininga; In margine Stonde voor appoint; de Magistraat accordeerende het versoek nomineert mits deesen de persoon van S.B. tot subst. poortier van de Kerkpoort op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. dog alles niet wijders dan bij provisie en tot revocatie. Actum den 14 aug 1741 was vert: J. Agema, Ter Ordtie van de magistr:geteekend M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 16 aug 1741 heeft S.B. den Eed van getrouwigheid gepresteerd Coram presid. Agema. In kennisse van mij secrts, en was verteekend M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Schelte Dirks geb 23 okt 1795, ged 1 dec 1795 Grote Kerk HRL, zv Dirk Kornelis en Feikje Scheltes
Schelte Doedes zie: de Vries
Schelte Douwes zie ook: van der Woude; (2x); geb 20 mrt 1798, ged 3 apr 1798 Grote Kerk HRL, zv Douwe Scheltes en Tjitske Baukes
Schelte Floris ged 12 mrt 1743 Grote Kerk HRL, zv Floris Pieters en Antje Scheltes
Schelte Gebel geb 1807 HRL, ovl 8 jun 1842 HRL, huwt met Anna margaretha Reins Vettevogel op 14 mei 1829 HRL, huwelijksafkondigingen 3 en 10 mei 1829, timmerman in 1842, zv Andries G, en Antje Siebrens; BS huw 1829, ovl 1842, ovl 1847; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk G-065; VT1839
Schelte Haselaar praam- en schouwverhuurder 1763-1766; rentmeester van het Weeshuis ontv f. 81:19:0 vd voogden vd Weeshuis terzake arbeydsloon van Tjalling Allerts en Pieter Andries als scheepstimmermansknegts bij S.H., 15 mei 1764. (GAH1094); president voogd Harmanus Videlius bet f. 35:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens 1 jaar loon van Geert Allerts als timmermansknegt bij S.H., 8 mei 1764. (GAH1094); voogden bet f. 20:0:0 aan dito door Geert Alberts bij S.H. verdiend in 1 jaar, 11 may 1762. (GAH1092); id. f. 26:0:0, 10 may 1763. (GAH1093); id. f. 30:0:0 aan dito door Pijter Andries verdiend, 11 may 1762. (GAH1092); id. f. 38:12:8 weegens verdienste van Bartel Jans van 13 aug 1765 tot den 18 jan 1766 bij S.H., wanneer dezelve is weggelopen, 13 may 1766. (GAH1096)
Schelte Hendriks zie: Runia
Schelte Jacobs zie: Brouwer
Schelte Jakobs geb 26 jul 1774, ged 9 aug 1774 Grote Kerk HRL, zv Jakob Sijbrens en IJttje Scheltes; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en Seventig den Ses en twintig jul is Geboren Schelte, zv Jacob Sijbrens en IJtje Scheltes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 31 okt 1815
Schelte Jacobs ovl voor 1818, huwt met Grietje Martens, kinderen: Geertje Scheltes, geb 1786 Almenum, Antje Scheltes Molenaar, geb 1785 Almenum, Jacob Scheltes Molenaar, geb 1788 Almenum; BS huw 1817, ovl 1846, ovl 1855; kind: Antje Scheltes, geb 17 jul 1783, ged 5 aug 1783 Grote Kerk HRL; kind: Antje Scheltes, geb 15 sep 1784, ged 5 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Scheltes, geb 1 nov 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert agt en tagtig den 1 nov is geb Jacob zv Jacob Scheltes en Grietje Martens. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 mei 1817
Schelte Jans zie: Wagenaar
Schelte Jans ged 6 mei 1770 Grote Kerk HRL, zv Jan Scheltes en Wybkje Martens
Schelte Jans ged 30 okt 1760 Westerkerk HRL, zv Jan Scheltes en Eelkien Engberts
Schelte Jans zie ook: van der Mey; huwt met IJefke Willems; kind: Wybkje Scheltes, geb 24 sep 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk Harlk
Schelte Jans broer van Jetske en Trijntie Jans; voogden bet f. 77:11:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens inbreng van Jetske, Trijntie en Schelte Jans, nagelaten kinders van Jan Scheltes cum excori, 14 aug 1770. (GAH1101); weesvoogden bet f. 20:0:0 aan dito door S.J. bi Teedse Teedses verdiend, 12 mej 1775. (GAH1106); id. f. 30:0:0, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 60:0:0 als timmermansknegt bij Taede Taedes verdiend, 18 jun 1779. (GAH1110); id. f. 120:0:0, 15 jun 1781. (GAH1112)
Schelte Jansen S.J. ende Lutske Jansen Cronenburg, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Eelkes Cronenburg deszelfs vader, 31 may 1788; ondertrouw HRL; S.J. en Lutske Jansen Kronenburg, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Schelte Johans ged 27 jun 1745 Grote Kerk HRL, dv Johan Jansen en Idske Scheltes
Schelte Johannes geb 8 sep 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL, zv Johannes Simons en Antje Jans
Schelte Klases zie: de Haan; Op heden den Vijf en twintigste feb Een duizend Agt honderd en Sestien Compareerde voor ons President Burgemeester Officier van de Burgerlijke Staat der Gemeente van HRL Johanna Suicherin weduwe Hette Koetstra, dewelke Verklaarde Genoegen te nemen in het Voorgenomen huwelijk tusschen haar Zoon Frans Hettes Koetstra bij haar wijlen Man in echte Verwekt, met Trijntje Scheltes de Haan, dv S.K. en Bregtje Tjeerds, van beroep dienstbaar, alle wonende te HRL; Extract uit het Doopboek der Herformde Gemeente te Workum aangelegt Ao 1772. S.K. en Bregtje Tjeerds egtelieden hebben op heden den 4de jul 1790, alhier hun kind, geb te Workum den 21 jun 1790 laten dopen met de naam Trijntje. de President Burgemeester der Stad Workum
Schelte Clases huwt met Marijke Sijbrens, beide van HRL, geproclameert de 29 Augus: en de 5 en getrout de 12 sep 1756; kind: Antje Scheltes, ged 19 mrt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Antje Scheltes, ged 19 mrt 1758 Grote Kerk HRL, moeder als Marike Sibrants; kind: Sijbren Scheltes, ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL
Schelte Cornelis bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 56:0:0 tersaake 1 jaar huyr van 2 stucken landt saamen groot 8 pondematen leggende onder Almenum, 13 jun 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:5:0 weegens soetemelk door hem tbv ''t Weeshuys geleevert, ord. no. 4, 6 jun 1730. (GAH1060); S.C. van Almenum voor welke ter Secretarie Compareerde de Fiscael H:Wiaerda en verklaerde van deselve volle last ontvangen te hebben om de Huwelijks geboden van deselve alhier aen te geeven, met eenen Jouwerke Rienks van Wijnaem, voor Welke Compareerde Filippus Sas, distelatuer binnen dese Stad, huw.aang. 20 mrt 1734 HRL; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Schelte Lolkes zie: Zwaal
Schelte Oedses huwt met Pijttie Beernds, beide van HRL, geproclameert den 8-15 en getrout de 22 mei 1757
Schelte Piers zie: van der Hoeve
Schelte Pieters ged 7 nov 1741 Grote Kerk HRL, zv Pieter Scheltes en Trijntje Hotses
Schelte Pieters ovl 9 jun 1738, 87 jaar, Bouwmeester, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Schelte Pieters huwt met Antje Jacobs Roorda; huw 25 feb 1683 Pingjum; hij komt dan van Boer; Tyerck Jacobs en Wybe Ruirts zijn in 1700 voogden over hun weeskinderen Pieter, geb 1686 en Antje. (Gen. Jierb. 1984); PYTERS, SCHELTE
Schelte Popkes zie ook: Schelte Sipkes; huwt met Trijntje Jacobs, kind: Sipkje Scheltes; ged 5 sep 1747 Grote Kerk HRL
Schelte Sakes zie: Blok
Schelte Sybrands zie: Wybenga
Schelte Sipkes ende Trijntie Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende wegens de Bruit en Bruidegom Pijtter Scheltema des bruidegoms Oom; huw.aang. HRL 1738; huwt met Trijntje Jacobs, kind: Sipkie Scheltes, ged 12 jan 1751 Grote Kerk HRL; kind: Sipkje Scheltes, ged 5 sep 1747 Grote Kerk HRL, vader als S. Popkes; kind: Antje Scheltes, ged 17 aug 1745 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Scheltes, ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL; kinderen: Geertruit en Dieuwke Scheltes, beiden ged 11 okt 1740 Grote Kerk HRL
Schelte Sipkes mr timmerman; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 42:10:0 terzake geleverde 100 stoven, en enig dagloon, kwit. no. 26, 20 nov 1764. (GAH1094); id. f. 41:1:0 voor timmerloon in en aan het huis verdiend, kwit. no. 6, 20 dec 1763. (GAH1094); id. f. 51:18:0 terzake verscheiden arbeidslonen en timmeraadje gedaan in en aan het huis de ''Bank van Lening'', kwit. no. 4, 20 dec 1763. (GAH1094); weesvoogden bet f. 2:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde verdiend loon van Lolke Jans bij S.S., mr timmerman, 21 dec 1779. (GAH1111); id. f. 60:0:0, 11 mei 1782. (GAH1113); id. f. 120:0:0, 12 mei 1784. (GAH1115); Gerrit Offringa ende Lubkjen Douwes, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd S.S. des selvs neeff, 9 dec 1747; huwt met Trijntje Jacobs; zie aldaar; begraven Klein Kerkhof, regel 3, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; S.S. en Janke Yetses, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Schelte Sipkes Remonstreert UEd:Achtb:met verschuldigde Eerbied S.S. burger alhier, hoe dat door ''t overlijden van Anne Beernts, de bedieninge als deurwagter van de Kleine Kerck is koomen te vaceren, en alsoo de supplnt:sigh daar meede weeder seer gaerne sagh begunstight; soo addresseert hij sigh mits deesen aan UEd:Achtb seer gedienstelijk versoekende UEd:Achtb:gelieven den supplnt: in plaats van de overleedene Anne Beernts weederom aen te stellen tot deurwaghter van de Kleyne Kerk alhier ter Steede, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, met praesentatie van den behoorlijken Eed. quo facto etc (onderteekent) Reqtus R:J:de Swart. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert mits deesen de supplnt:S.S. tot deurwagter van de Kleine Kerk op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende; mits bij handtastinge behoorlijke belofte van getrouwigheyt en oppassendheyd doende, Actum den 2 jun 1747. /:get:/Pier Bretton, Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 3 jun 1747 heeft S.S. aen de Hr Presid:Burgemr P: Bretton bij handtastinge belooft om sijn bedieninge als deurwagter van de kleine Kerk deeser Steede getrouwelijk te sullen waerneemen act:uts:(:onder stonde:) In kennisse van mij gesw: clercq (get:) abs:sec:R:J:de Swart. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft UEd:Achtb:met behoorlijke Eerbied te kennen S.S. borger alhier ter Steede, hoe dat door het overlijden van Foppe Dirks een Ratelwaghtersplaets is koomen te vaceeren, met welke bedieninge den supplnt seer gaerne soude sijn vereert. Alwaaromme den supplnt seer onderdanigh versoekt dat UEd:Achtb:hem gelieven aen te stellen tot meede ordrs Ratelwagter van deese Stad, op lasten, pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe en aenbehoorende, quo facto etc:/:was get:/Reqtus R:J:de Swart; (In Margine Stonde); de Magistraat accordeerende het versoek nomineert mits deesen den supplnt S.S. tot meede ordrs Ratelwacht deeser Steede op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staende, mits doende alvorens den Eed van getrouwigheyt, Actum den 31 jul 1747. /:onder stonde en was get:/And:Pijtters de Boer Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga; (Verder Stonde); Op heeden den 31 jul 1747 heeft S.S. den Eed als ratelwagt gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. de Boer/:onder stonde/In kennisse van mij secrts/:get:/M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als ratelwagt op 8 dec 1756 over op Pijter Hendriks; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Schelte Stinstra huwt met Maria ... , kind: Helena Scheltes S, geb 1776 HRL; BS ovl 1850
Schelte Sybrands geb 25 sep 1781, ged 9 okt 1781 Grote Kerk HRL, zv Sybrand Lolkes en Tjitske Scheltes
Schelte Tietes en Swaantie Tietes, beiden ged 27 jul 1756 Grote Kerk HRL, kinderen van Tiete Scheltes en Hijlkien Zijtses
Schelte Tjipkes zie: Blok; S. Tjepkes, ged 18 sep 1768 Westerkerk HRL, zv Tjepke Zakes en Dieuwke Scheltes; S.T. en Trijntje Jans Buisman, beide van HRL, zijnde de aangeevinge gedaan door proc. IJ. Feddema onder Productie van genoegzaam geblijk, 8 may 1793; ondertrouw HRL; S.T. en Trijntje Jans Buisman, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 jun 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1:0 (GAH650)
Schelte uyftes ovl 10 mei 1734, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Schelte Willems zie ook: Groen; geb 14 mrt 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL, zv Willem Lodewijks en Hijltje Scheltes
Schelte Wybenga erven S.W. eigenaars van perceel nr. 891 te HRL, woonplaats Franeker, legger nr. 805, huis, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Schelte Wybenga woont in 6e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Schelte A Bouwsma ovl 14 jul 1791 HRL, oud 30 jaar
Schelte Andries Wybinga ontvangt van de Stadsrentmeester f. 22:13:8 wegens een rente van f. 500:0:0 ten lijve van S.A.W., 1e tontine, 3e classe, no. 4, tegen 4 1/2%, May 1774. (GAH1060); id. may 1776. (GAH1060); id. may 1777. (GAH1060); id. may 1778 (GAH1060); ovl 26 apr 1797, 50 jaar, coopman, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; heeft een overdekte waegen, belasting: f. 12:0:0, may 1795. (GAH650); id. nu de weduwe, may 1797, may 1798. (GAH650)
Schelte Doedes de Vries geb 1751 ... , ovl 18 nov 1814 HRL, huwt met Hiltje Jans Rinkink, in leven Lands commies, kinderen: Boukjen Scheltes dV, geb 1800 Scherpenzeel, Tjietze Scheltes dV, geb 1787 ... , Frouwkje dV, geb 1789 Leeuwarden, Janna Scheltes dV, geb 19 mrt 1798 Scherpenzeel; BS geb 1811, ovl 1814, huw 1818, ovl 1826, ovl 1842, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk B-094, 1814. (GAH204)
Schelte Douwes van der Woude ovl voor 1821, huwt met Catharina vd Werp, kind: Douwe Scheltes vdW, geb 1777 HRL; BS huw 1820; kind: Douwe Scheltes vd Woude, geb 20 sep 1777, ged 7 okt 1777 Grote Kerk HRL, bovenstaande gaping (10jun/23 sep 1777) is veroorzaakt door het verven van de Nieuwe Kerk, zijnde daarin dientijd geen dienst gedaan
Schelte Douwes van der Woude geb 1798 HRL, huwt met Janna Scheltes de Vries op 18 okt 1818 HRL, huw.afk. 27 sep en 4 okt 1818, werkman in 1818, zv Douwe Scheltes vdW en Tjietske Baukes; BS huw 1818, ovl 1819
Schelte Hendriks Runia huwt met Sietske Cornelis, timmerman te Bolsward, kind: Trijntje Scheltes R, geb 1813 Bolsward, (gk); BS huw 1837
Schelte Hermanus Sickama ged 3 okt 1741 Grote Kerk HRL, zv Hermanus Minardus Sickama en Antje Scheltes
Schelte Jacobs Brouwer geb 1775 HRL, ovl 16 mei 1837 HRL, huwt met Janneke de Ruiter op 16 nov 1815 HRL, blekersknecht, huw.afk. 5 en 12 nov 1815, wijnwerker, huw.get. bij J. Metselaar en D.J. Baantjer, stalknecht 1819, zv Jacob Sijbrens B, en IJtje Scheltes; BS huw 1815, huw 1819, ovl 1837, ovl 1848; S.J.B. eigenaar van perceel nr. 838 te HRL, wijnwerker, woonplaats HRL, legger nr. 135, huis en erf, 164 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Schelte Jans van der Mey ovl voor 1815; huwt met IJfke Willems de Haas, kinderen: Jan Scheltes vdM, geb 10 feb 1802 HRL, Wiepkje Scheltes vdM, geb 1798 HRL, varensgezel en afwezig of ovl in 1825 en 1834, zv Jan Scheltes vdM, en ... ; BS huw 1825, huw 1834, ovl 1859; wed. SJvdM. gebruiker van wijk C-032, werkster; medegebruiker Pier Abes wed., visvrouw, Jan van ''t Vlie wed. ; eigenaar en medegebruiker Sake T. Blok, zoutmeter, 1814. (GAH204)
Schelte Jans Wagenaar geb 1772 Marrum, ovl 15 jul 1826 HRL, huwt met Aaltje Minnes/Foekema/ Postma, ook huwt met Neeltje Hessels Hommema, schipper en wonende te HRL. 1826, kind: Jan Scheltes W, geb 1804 Marrum, zv Jan Scheltes en Geertje ... ; BS ovl 1826; 1846 overlijdens, BS Franeker huw 1826
Schelte Klases de Haan huwt met Bregtje Tjeerds, kind: Trijntje, geb 1790 Makkum/Workum; BS huw 1816, ovl 1859
Schelte Lolkes Zwaal geb 27 jan 1804 HRL, ovl 8 nov 1874 HRL, 1e huwt met Trijntje Wopkes vd Stel op 30 mei 1827 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1827, 2e huwt met Antje N. IJlstra op 21 dec 1854 HRL, stadsarchitekt in 1874, N.H., huw.get. bij W.L. Zwaal en J. Vettevogel, timmerman, broeder bruidegom, 1825, id. bij W.L. Zwaal en H.J. van Slooten, timmerbaas, broeder bruidegom, 1836, zv Lolke Sijbrens Z, en Jantje Molenaar; BS huw 1825, huw 1827, huw 1836, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049, wijk C-066, wijk H-236; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk B-040; VT1839
Schelte Piers van der Hoeff geb 29 jul 1773 HRL, ged 15 aug 1773 Grote Kerk HRL, ovl 15 sep 1827 HRL, 1e Saakje Folkerts de Haas op 25 mei 1800 HRL, 2e huwt met Hielkje Hendriks Molenaar op 20 mei 1804 te HRL, meester timmerman in 1827, N.H., koopt een huis in 1801, huw.get. bij A.A. Koopmans en G.E. Bouwknecht 1824, kinderen: Folkert vdH, geb 23 jul 1801 HRL, Sake vdH, geb 8 nov 1802 HRL, zv Pier Freerks en Antje Scheltes; DTB N.H. HRL , huw Grote Kerk HRL 1800, 1804, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, BS huw 1824, ovl 1827, ovl 1832, ovl 1860; eigenaar van wijk A-214, gebruiker is Hessel A. Hogenburg, stilleveger 1814. (GAH204); id. van wijk A-218, gebruiker is Dirk Kok, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk B-033, ledig plak grond, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-130, timmerman, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Alb. van Eeken, van wijk E-207, gebruiker is Tjepke Gabes, boerearbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-272, gebruiker Bern. Jurj. Croes, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-048, gebruiker is Swerus P. Bakker, sjouwer, 1814. (GAH204); S.P. v. d. H., Meester Huistimmerman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van Bonne Jans van Dijk; wed. S.P. v. d. H. en mede E. eigenaresse van percelen nrs. 38-41, woonplaats HRL, legger nr. 299, resp. huis, huis, huis, plaisiertuin, resp. 48, 30, 35 en 519 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 9, 15 en: niet vermeld. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 63 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 107 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis, 28 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 111 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis, 21 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 113 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis, 21 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 115 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 144 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. eigenaars van percelen nrs. 246 en 247 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, resp. pakhuis en stal, resp. 30 en 60 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 274 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, schuur, 340 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van percelen nrs. 278-281 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, resp. plaisiertuin, huis, huis en erf, en pakhuis, resp. 210, 35, 42 en 154 m2, klasse onbebouwd alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 21, 15 en 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 373 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis en erf, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 563 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis en erf, 86 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 613 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis en erf, 114 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 617 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis en erf, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 670 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, stal, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van percelen nrs. 778 en 779 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, resp. huis en erf, en huis en erf, resp. 98 en 70 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 1368 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis en erf, 95 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel HRL. 1832, bl. 48); id. van percelen nrs. 1783 en 1784 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, resp. huis, huis, resp. 20 en 20 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54); id. van perceel nr. 1802 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis en tuin, 166 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Schelte Pieters Scheltema Geeft met Schuldige Eerbiet te kennen Pieter Scheltema, winkelier alhier ter Steede, hoe dat Foppe Dirks in leven Roggestorter binnen deese Stadt onlangs deeser weerelt overleeden zijnde deselve Functie ofte bedieninge van Roggestorten is vacant geworden en den Suppliant wel geerne Soude Sien dat UEd Achtbaarheeden zijn Suppliants zoontie S.P.S. daer meede geliefden te benificeeren ende in plaets van den versturvene Foppe Dirks tot Rogge Storter binnen deese Stadt aan te Stellen op lasten pligten ende profijten daer toe Staande en nadien geseyde S.P.S. voor als nogh niet in Staat is van die bedieninge selfs te kunnen waerneemen dat het dan UEd:Achtbrheeden meede geliefde te behaegen, om de persoon van Wybe Fongers die de bedieninge al lange Jaeren als Substituit heeft waer genoomen in die bedieninge als Substituit te laeten continueeren ofte op nieuw weder als Substituit aan te Stellen, alles soo en als UEd Achtbaerheeden dat sullen verstaan te behooren al t welke den Suppliant bij deesen Seer ootmoedig aan UEd:Achtbaerheeden is versoekende quo facto etc: requisitus (:was get:J:M:Tuininga; /:In Margine Stonde:/ de Magistraet accorderende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de persoon van S.P.S. tot ordris Roggestorter binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe Staande en wort de meede Supplnt: Wybe Fongers bij deesen gecontinueert als Subst roggestorter op den Eed voormaels door hem gepresteerd get:Lourens Tabes (onderstonde) Ter ordtie van de magistr(:get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Schelte Sybrands Wybenga ovl voor 1802, huwt met Baukje Feytama, kind: Sibrand Scheltes W, geb 1773 HRL; BS Franeker ovl 1836; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 167:18:0 terzaake geleverde linnens, quit. no. 9, 25 okt 1785. (GAH1117); weesvoogden bet f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake 1 jaar verdiende loon van Douwe Martens bij S.W., 17 aug 1790. (GAH1122); Jacob Wassenaar als Administrator over de goederen van S.W., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 25:0:0 (GAH650)
Schelte Sybrands Wybenga geb 1804 Franeker, ovl 9 sep 1886 HRL, huwt met Augusta Fontein op 19 sep 1833 HRL, sekretaris van Wymbritseradeel, wonende te Sneek, meester in 1886, lid vd Tweede Kamer der Staten-Generaal, zv Sibrand Scheltes W, en Catharina Zijlstra; BS huw 1833, ovl 1886
Schelte Tjipkes Blok geb 1769 HRL, ovl 13 mrt 1831 HRL, huwt met Trijntje Jans Buisman, kinderen: Antje Scheltes B., geb 1803 HRL, Dieuwke B., geb 1806 HRL, Jan Scheltes B., geb 1803 HRL, huurt grond voor mastmakerij bij Noorderhoofd 1807-1809, huw.get. bij R.R. Zijlstra en W.R. Hogenbrug 1815, blokmaker in 1831, huw.get. bij F. Buisman en A. Volkheimer 1813, id. bij J.H. de Groot en A.S. Hiemstra 1815, id. bij R.D. de Wit en H.O. vd Stok 1816, zv Tjipke Sakes B., en van Dieuwke Scheltes; BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, ovl 1831, ovl 1835, ovl 1839 1847 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk A-077, timmerschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk C-191, blokmaker, 1814. (GAH204); Bartel Jacobs Coster ende Janneke Tjipkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.T.B., deszelfs broeder, 12may 1804; ondertrouw HRL; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan S.B., (reparaties), 31 dec 1810: f. 1:18:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:1:0 ter Saeke een nieuwe pomp en Reparatie van dien, 17 apt 1807, quit. no. 38 (GAH1139); id. f. 2:4:0 wegens reparatie aan de pomp, 6 jan 1808, quit. no. 11 (GAH1140); id. f. 7:0:0 21 feb 1809, quit. no. 15 (GAH1141); S.T.B. Meester Blokmaker te HRL, is verzogt geworden een acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Pieters Schellingwou en Janke Nieuwhof; S.B. eigenaar van perceel nr. 3 te HRL, blokmaker, woonplaats HRL, legger nr. 70, schuur, 250 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); dd van perceel nr. 494 te HRL, blokmaker, woonplaats Harlin-gen, legger nr. 70, huis, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inko-men bebouwd 60. (bron: Kad. Atl. Barr. en HRL. 1832, bl. 37)
Schelte Willems Groen zie ook: Schelte Willems; geb 14 mrt 1810 HRL, ovl 23 okt 1815 HRL, zv Willem Lodewijks en Hiltje Scheltes; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1815
Scheltje Everts geb 1764 ... , ovl 12 jun 1813 HRL, dienstmaagd, ovl wijk G-233; BS huw 1813; volgens getuigenis van haare vrienden gebooren Koppermaandag 1756 te Makkum, zijnde de vader geweest Evert Scheltes en de moeder Aukje Symons indertijd echtelieden te Makkum
Schoone Levi zie: de Vries
Schoone Salomons gebruiker van wijk E-221, koopvrouw; medegebruikers IJsak Jacobs van Gilsen, koopman, Adam Lentz wed. ; eigenaar is Sietse van Dijk erven, 1814. (GAH204)
Schoone Levi de Vries geb 1810 HRL, huwt met Levij Jesayas Spier op 6 dec 1832 HRL, koopvrouw, NI, dv Levi Liepmans dV, en Mariane Stokvis; BS huw 1832; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-109; VT1839
Schoontje Mozes zie: Blok
Schoontje Mozes Blok geb 1803 Vollenhove, ovl voor 1834, huwt met Gompert Salomons van Messelop 17 aug 1826 HRL, huw.afk. 6 en 13 aug 1826, wonende te HRL, dv Mozes Gerson B., (gk), en Rebekka Levij, (gk); BS huw 1826, ovl 1833
Sebastiaan Keun zie ook: Bastiaan Ceuns; Geeven met Eerbied te kennen Gerrijt Jacobs mede ordris turfdrager te HRL en S.K. (Kuin), gortmaker aldaar, dat eerstgemelde wel geneegen is Zijn turfdragersbediening te transporteeren op laest genoemde die ook daar toe inclineert, en daerom Soo versoeken Sij beide dat UEd:Achtbh:S.K. (Kuin) in plaets van Gerrijt Jacobs gelieven aan te Stellen tot meede ordris turfdrager alhier op daar toe Staende lasten en voordeelen quo facto was get:B:Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraat accorderende het versoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnt S.K. (Keun) tot meede ordinaris turfdrager deeser Steede op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betaelende in de armbusch de Soma van twintig cargls: Actum den 1 mrt 1752. /was get:/S:B:Bosscha onderstonde Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga; /Lager Stonde/; den 1 mrt 1752 heeft S.K. (Keun) den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de vice Presid:Burgemr A Hogeboom, en de twintig gls:in de armbusch betaeld. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft UEd:Achtbh:met onderdanigheid te kennen Bastiaan Kuin, Burger en turfdrager binnen deze Stad, dat den Supplnt:hem seer gaarne sag gebeneficeerd en begunstigd met de bedieninge van ordinaris Havenwagt, onlangs door Lieuwe Sijbes bekleed en open gevallen; Addresseert hem ten dien einde aan de tafel van UEd Achtbh:met onderdanigst versoek dat UEd Achtbh:hem Suppliant met bovengemelde Ratelmansplaatze gelieven te vereeren en hem daar toe aan te Stellen op lasten pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende, onder presentatie van den Eed van getrouwigheid te presteren, requisitus(was get:) S:Rienstra; /In Margine Stonde/; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en Stelt mits desen de Supplnt:B.K. (Keun)tot meede ordris Raetelwagt deeses Steede, op lasten pligten, profijtten en gehoorsaamheeden daar toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 17 dec 1755. get:A:Roosen/onderstonde/Ter ordtie van de Magistr get:M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); zie ook: Sebastiaan Keun; turfarbeider, ontvangt van het gemeentebestuur voor het bewerken van turf, 5 mei 1768: f. 32:17:0; id. 17 sep 1772: f. 25:11:0; id. 4 jul 1776: 16- 10:0; id. 16 okt 1776: f. 25:9:0; id. 22 jul 1777: f. 20:4:4-; huwt met uylkie Eeltjes, kind: Jochem Sebastiaans Kuen, ged 30 apr 1758 Grote Kerk HRL
Sebastiaan Willems bron: Hof civ. bijl. 22 mei 1787 (intendit): S.W., scheepstimmermansknecht te HRL, ompt., co. Ybeltje Annes, gedaagde. Het Hof verklaart nietig het huwelijk tussen partijen gesloten 1 aug 1784 in de Westerkerk te HRL. Gedaagde is eerst gehuwd geweest met Rienk Olgerts (afk. van Bergumerdam); heeft te IJlst gewoond. Gedaagde is van Rienk Olgerts gescheiden wegens overspel, vlgs sent. van het gerecht der Stad Enkhuizen de 25 okt 1779. Gedaagde is daarna naar HRL getrokken en heeft zich uitgegeven voor weduwe. Gedaagde is inmiddels stil uit HRL vertrokken (''zich te zoek gemaakt''), eerst naar Makkum, daarna vermoedelijk naar Holland. Rien Olgerts was in 1779 commandant van het galjootschip ''De Waaksaamheid''; trefwoord: echtscheiding; WILLEMS, SERVAAS
Sebastiaan Coenraads Hoek S.C.H. ende Dieuwke Hartmans Jouwstra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hartman Sijbrens deszelfs vader, 22 sep 1804; ondertrouw HRL
Sebastiaen Crun huwt met Uilkje Eeltjes, beide van HRL, geproclameert den 24 nov en de 2 en 9 dec 1753 getrout
Sebastianus Kuien S.K. ende Grietje Oedses, beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaen door notaris H. Pesma met vertooninge van schriftelijke acte van s bruidegoms moeders en d bruids vaeders consent in deesen, 17 May 1749; huwt met Grijtje Oedes, beyde van HRL, geproclameerd den 18-26 May en den 1 jun 1749 en den 22 jun getrouwdt in de Westerkerk
Sedske Caspers huwt met Antnohi Mertel, beide van HRL, geproclam; de 9-16 en getrout de 23 jun 1765
Sedske Reiners Pybema dv Reyner Jans Pybema; Jetse Foeckes heeft de voogdij over haar tot 1747; zie verder: Rinze Rintzies Roorda
Seeke Jans ged 18 apr 1747 Grote Kerk HRL, zv Jan Pijtters en Trijntje Jetses
Seerp Dirx geboortig van HRL, doch nu laatst van Leeuwarden gekomen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 27 mei 1711 onder belofte van getrouwigheid. (burgerboek)
Seerp Doedes Arum, Floreencohier 1700: S.D. tot HRL off desselffs moeder eigenaar van Losse Landen nr. (L29), grootte 1, 5 p. m., floreen f. 0:18:0, gebruiker Jan Gerryts, ferskaat: terpland; (bron: Kad. Atlas Wons. dl Noord)
Seerp Douwes ende Doedtie Willems, beide van HRL, huw.aang. 13 nov 1738 HRL, Commiss:Burgemr. Bretton, koomende voor de Bruidegom en Bruit de Commissaris Britt5on voornt. ; huw.aang. HRL 1738
Seerp Gratama huwt met Aafke Talma, kind: Sibrand Seerps Gratama, geb 20 may 1784, ged 15 jun 1784 Grote Kerk HRL; kind: Hendrina Seerps Gratama, geb 14 dec 1786, ged 9 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Elsje Seerps Gratama, geb 31 dec 1788, ged 10 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Seerps Gratama, geb 26 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hendrik Seerps Gratama, geb 5 jul 1792, ged 24 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Searps Gratama, geb 29 mrt 1794, ged 29 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Elso Seerps Gratama, geb 15 aug 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Tjepke Gratama, wegens geleverde ijzerwaren aan de voogeden van de Stads Algemene Armekamer, ord. 8 aug 1801: f. 919:8:8; id. wegens geleverd ijzer over 1810, dept. Frl. 24 mrt 1812: 1788 Franc en 88 1/2 centimes; wonende te Harderwijk in 1799; is dan doctor en professor ordinarius; zijn broer Tjepke G. wonende te HRL, verkoopt als gelastigde van S.G. een huis aan Johannes Lauwer voor 130 Cargld op 21 sep 1799; zie verder ook Geertje en Aafke Talma en J.D. Toussaint; heeft een rijdpaard, met zadel, belasting: f. 3:0:0, 2 mei 1795, 1796, 1797; (GAH650); Gerrit Maurits Dolleman, capt. van een comp. in het Regiment van Generaal Major de Schepper in Guarnisoen te Maastricht, van Maastricht, en Aafke Blok van HRL, zijnde de aangave gedaan door Dr. S.G. op vertoonde procuratie, met een gebod in de week, 16 jul 1790; ondertrouw HRL; Petrus deketh Jun. Utr. D. en Commissaris ter Recherche op den Abt van HRL, en Gesina Barbara Telting van Franeker, zijnde de aangave gedaan door dr. G. op vertoonde procuratie, met een gebod in de week, 25 apr 1794; ondertrouw HRL; S.G., advocaat voor den Hove van Friesland, van Franeker, en Aafke Talma van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn op vertoonde getuigenis alhier getrouwd ten zelfden dage; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier:936:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Seerp Hoytes en Aukjen Joosten, beyde van HRL, huw.aang. 19 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Enne Lourens, de bruyds Stijfvaeder; huw.aang. HRL 1736; Sjerp H., huwt met Aukje Joosten, kind: Corneelis Sjerps, ged 7 jun 1745 Grote Kerk HRL; kind: Tjerk Seerps, ged 17 jul 1742 Grote Kerk HRL, vader als Seerp H. ; kind: Reinouke Sjerps, ged 19 apr 1740 Grote Kerk HRL, vader als Sjerp H. ; Jan Hoytes van HRL. ende Grijtie Wybrands van Midsland, koo- mende weegens de bruidegom en bruid. des bruidegoms broeder S.H., vertoonende attestatie tot ''t aangeven deser huwelijkgeboden den door Henricus Domna v. d. M. op Ooster Schelling gepasseerd, 5 Oct 1743; Tjalke Lieuwes van Almenum en Jeltje Jogchums aldaar, huw.aang. 20 okt 1736 HRL, komende voor de bruid S.H. vertonende toestemminge van ''s bruids vader; huw.aang. HRL 1736
Seerp Lambertus zie S.L. Swerms
Seerp Pieters ovl 23 aug 1790 HRL, oud 33 jaar; S.P. en Klaaske Lolles, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aukje Seerps, geb 13 jan 1787, ged 30 jan 1787 Grote Kerk HRL
Seerp Stevens zie S.S. Swerms
Seerp Swerus levert wrakke steen 1742
Seerp Wildschut Jacob Geerts van HRL, en Sjouke(!) Tjeerds mede aldaer, huw.aang. 10 dec 1735 HRL, komende voor de bruid S.W., desselfs broodheer; huw.aang. HRL 1735
Seerp Andries Wybinga ontvangt van de Stadsrentmeester f. 22:13:8 wegens een rente van f. 500:0:0 ten lijve van S.A.W., 1e tontine, 3e classe, no. 3, tegen 4 1/2%, May 1774. (GAH1060); id. may 1776. (GAH1060); id. may 1777. (GAH1060); id. f. 23:7:8, may 1778. (GAH1060); begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 19, als Sjerp W. ; Reg. Begr. gemeenteraad Krk. HRL
Seerp Doedes Bakker huwt met Aukjen Huiberts Braam, kinderen: Baukjen Seerps Bakker, (zie aldaar), en Doede Seerps Bakker, (zie aldaar); )Gen. Jaarb. 1984)
Seerp Lambertus Swerms huwt met Fokeltje Buwes Farx; heeft een zoon: Hotse Seerps Swerms; zie aldaar; houthandelaar van 1630-1686; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vdGaast/W.F. Broos)
Seerp Stevens Swerms geb HRL 1699, zv Steven Swerms, makelaar en hopman, en diens derde vrouw Geeske Jacobs, tr. 1. 1729 Titia Mockema, en 2. 1742 Grietje Agema; leerl. van Hotse Seerps Swerms; mr. 10 mei 1727, was vroedsman 1731-1746. Was gezworen gemeensman 1 jan 1733 -eind 1736, en van 1 jan 1738-eind 1741. 25 jun 1746 werd hij officieel uit het gilde verwijderd, zolang hij buiten HRL gevestigd bleef. (woonde toen in Bolsward, waar hij o. a. reeds vroedsman was). Het teken, V 451, dat aan Seerp Stevens Swerms wordt toegeschreven, vat Voet op als een ineengevlochten S met het spiegelbeeld daarvan. Werk: 2 mosterdpotjes/jl. Q (1731), / gemeente Mus. Hannemahuis HRL, Cat. 1927. 904; tabakspot/jl. D (1739)/Gem. Mus. Hannemahuis HRL, Inv. nr. 911; olie- en azijnstel/jl. D (1739)/Gem. Mus. Hannemahuis HRL, Inv. nr. 993. Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij vorken, lepels, mesheften, roomlepels, roomkommen, theebusjes, trekpotten, theeketels, koffiekannen, komforen, zoutvaatjes, mosterdpotten, blakers, suikerstrooiers brandewijnskommen, schenkborden, tafeldozen, spoelkommen, papkopjes en schellen vervaardigde. (Gildeboek 1711-25 jun 1746); gesworen gemeensman deeser Stad, huwt met Grietje Aegema, van Bolswart (zie ook bovenin), sijn geproclameert 4, 6 en 12 nov 1742 en doe ook getrouwt; S.S. geswooren gemeensman van HRL. ende Grijtie Agema van Bolswardt vertoonende de procr. Tuininga schriftelijke last waar uit geblijkt dat de huwelijx gebooden tot Bolswardt waeren aengegeeven alhier met een gebod in de week, 3 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Titia Mockema, kind: Titia Sjerps Swerms, ged 21 mrt 1740 Westerkerk HRL, vader als Sjerp S.S.
Seerp Sybrands Hoedtje huwt met Trijntie Ennes de Vries, beide van HRL, geproclameert den 29 jun den 7 en getrout den 14 jul 1754 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Seerp Tjeerds de Vries huwt met Hiltje Tjerks de Boer, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 en getrout de 10 jun 1770; kind: Tijtje Sjerps de Vries, geb 18 aug 1774, ged 11 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Antje Sjerps de Vries, geb 25 aug 1776, ged 15 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Sjerps de Vries, ged 23 apr 1771 Grote Kerk HRL
Seerp Tjepkes Gratama mede-weesvoogd hopman Alef van der Meulen betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 18:9:10 wegens verdiensten van de weesmeid Eelkjen Hansen met tigchelen bij G. verdiend, 5sep17 50 (GAH1079); S.T.G., koopman en steenbakker op Grettingaburen, koopt ongeveer 22 pondematen bouwland te Almenum voor 6109 Caroliguldens van IJbeltje Harmens Nauta, erfgenaam van wijlen haar broeder Duco Nauta ontvanger-generael ter Admiraliteit en gehuwd met Reinier Gysbert Fontein, woonachtig op Toutenburg, en van Foekjen Freerks van Alema, (ex testamento van Foekjen Junius van Alema, in leven weduwe wijlen Duco Nauta), gehuwd met F. Stapert, kapitein ter recherche te HRL, 19 mrt 1721, (Frl. 1700-1795); bij hopman S.G. is een brug gemaakt door Dirk Cornelis in opdracht van het gemeentebestuur, rek. 5 aug 1765
Seerps Lambertus zie: Swerms
Seetske Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 weegens 100 pont vlas door haar tbv ''t Weeshuys geleevert, ord. no. 4, 25 dec 1729. (B106 0); id. ord. no. 37, 21 okt 1730. (GAH1060)
Seetske Piekes huwt met Douwe Pieters, beyde van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 mrt den 28 dito 1752 getrouwdt
Segert Teunis huwt met Aeltje Gerrits, kind: Catharina Segerts, ged 9 may 1752 Grote Kerk HRL
Seike Reinders ged 20 may 1745 Westerkerk HRL, dv Reinder Teekes en Sipkjen Corneelis
Sent Dirks geb 30 nov 1777, ged 11 jan 1778 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jansen en Jantje Sents
Sent Heins zie: Tolsma
Sent Hendriks huwt met Mayke Martens op 5 okt 1794 HRL, komt van Almenum, laatste afk. 28 sep 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; S.H. ende Marijke Martens, beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Marten Dirks, 13 sep 1794; ondertrouw HRL; S.H. en Mayke Martens, beide van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 sep 1794 HRL, en zijn getrouwd op den 5 oct 1794 HRL; kind: Hendrik Sints, geb 30 apr 1795, ged 31 may 1795 Grote Kerk HRL
Sent Huibertsz huwt met Maycke Warners, zuster van Lammert Warners. Zie verder het verhaal bij Lammert Warners. Bron: Harlinger Courant 13 nov 1891/J. Wobma
Sent Jans zie: de Boer
Sent Plekker huurt vissey Winamervaart 1809-1811
Sent IJpes huwt met Janke Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 9 en 16 jun 1743 en doen ook getrouwt; huwt met Janke Jans, beide van HRL, geproclameert de f. 7:15:21 en getrout de 30 mei 1758; Zent IJ. ende Janke Jans, beide van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Jarigs van der Ley, desselvs aengehuwde neef, 1 jun 1743; ondertrouw N.H. HRL; Foeke/Focke Freerks van Leeuwarden ende Aeltje Cents van HRL, komende wegens de bruyd desselfs vaeder Cent IJpes, 30 Jul 1746
Sent Heins Tolsma geb 1806 HRL, ovl 1 dec 1845 HRL, ongehuwd, zv Hein T, en Grietje Postma; BS ovl 1845; oud 33 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk A-191; VT1839
Sent Jans de Boer huwt met Antje ... , kinderen: Jan de B., geb 1787 HRL, Abel Sints, geb 25 dec 1807 HRL, Wietske, geb 3 aug 1810 HRL, Jan, geb 3 jun 1805 Surhuisterveen, ook huwt met Rinske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1810, BS ovl 1844
Sentje Douwes ged 30 okt 1770 Grote Kerk HRL, dv Douwe Simons en Sjoerdtje Sents
Sentje Douwes S.D. en Tjitske Ales, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 13 nov 1774 HRL, en toen getrouwd; Sjoerd Douwes Faber te Wommels, koopt van Antje Sentjes te HRL, meerderjarige dv Sentje Douwes en Tjietske Ates(!), in leven echtelieden te HRL, voor haar zelf, en het verder recht bij scheiding bekomen hebbende van haar oom Sjoerd Douwes Faber, meester smid te Wommels, als enige curator over haar minderjarige zuster Vroukje Sentjes in die qualiteit een huis voor 70 Caroliguldens op 17 okt 1801
Sepke Dirks zie: Sleeper
Sepke Dirks Sleeper geb 1793 HRL, ovl 17 jan 1829 Amersfoort in het huis staande in de Vijverwijk, ongehuwd, kanonnier der eerste klasse bij het 4de Batiallon Artillerie nationale militie, in garnisoen te Amersfoort, zv Dirk Sibrands S, en Wybrigje Sijtses; BS ovl 1829
Sepkie Christjaans ged 23 jun 1767 Grote Kerk HRL, dv Christjaan Christoffels en Grietje Sikkes
Sepkje Rinses op belijdenisse des Geloofs ged 25 jan 1765 Grote Kerk HRL; Jonge Dogter op de Lanen; Gerrit Abrahams van Danswijk en S.R., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 19 mei 1775 HRL, en toen getrouwt; kind: Henderina Gerrits, geb 7 dec 1777, ged 30 dec 1777 Grote Kerk HRL; kind: Abraham Gerrits van Danswijk, geb 8 dec 1779, ged 28 dec 1779 Grote Kerk HRL
Seriena Haga oud 60 jaar, geb Drontheim en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Serina Roelofs zie: van Wijk; Jurjen Jelles en S.R., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 jan 1809; ondertrouw HRL
Serina Roelofs van Wijk geb 1776 HRL, ovl 11 nov 1833 HRL, huwt met Jurjen Jelles vd Wal, doet overlijdensaangifte van Siebe Willems 1811, dv Roelof vW, en Trijntje Markes BS ovl 1811, ovl 1833, ovl 1851
Servaas van Beemen begraven Nieuwe Kerk, regel 6, nr. 29; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Servaas van Beemen geb HRL 1698, zv Frans Serveas van Bemen, kassier en vaandrig, en Tettie Rommerts, tr. v??r 3 jul 1724 Geertje Tjeerds van der Form (doopdatum eerste kind); leerl. van Theodorus Huigen, 12 nov 1708, mr. 20 jul 1723, ovl 19 nov 1732. Wij schrijven het merk ''siervaas'' toe aan deze meester ''Servaas''. de volgende post in het keurloonboekje van 1731 onder het hoofd Servaas van Beemen betreffende het derde hieronder voorkomende voorwerp, bevestigt de toeschrijving: ''15 lood een theebus'', wat bij naweging klopte. Werk: lepel/jl. H (1723)/P.C. ; lepel jl. Q (1729)/P.C. ; theebus jl. Q (1731)/Gem. Mus. Hannemahuis HRL, Cat. Z.T. 1927. 795, Cat Z.T. den Haag 352; lepel gedat. 1724/z. v. m/P.C. ; knottekistje/z. v. m. /Mud. de Waag, deventer; knottekistje/z. v. m. /P.C. ; speelgoed (jongen met tol)/z. v. m. /Inv. nr. 1826. Vervaardigde in 1726 en 1731 gildepenningen voor het schoenmakersgilde. (Gildeboek 1708 1732)
Servaas van Beemen woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Servaas van Beemen woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Servaas Hendriks van Beemen ged 2 jun 1750 Grote Kerk HRL, zv Hendrik van Beemen en Hiltie Harmens; huwt met Maria Lourens, kind: Hiltje Servaas van Beemen, geb 15 sep 1778 ged 4 okt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Servaas van Beemen, geb 4 may 1781, ged 22 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Minke Servaas van Beemen, geb 17 may 1784, ged 6 jun 1784 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Servaas van Beemen, geb 21 apr 1788, ged 11 may 1788 Grote Kerk HRL; kind: Harmina Servaas van Beemen, geb 3 aug 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Catharina Margaretha van Beemen, geb 19 may 1792, ged 17 jun 1792 Grote Kerk HRL
Servaas Tjeerds van Beemen ged 6 jun 1752 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd van Beemen en Broertje Tjebbes van der Meulen; ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Servaas van Beemen en Tjaltie Baukes; geb 17 sep 1758 HRL, ovl 27 sep 1821 HRL, huwt met Froukje Allerts, en: Japke Meinderts Zondervan op 1 mei 1803 HRL, huw.get. bij D.R. Bakker en M.I. Houttuin 1816, koster vd Nieuwe Kerk, kinderen: Harmana vB., geb 1792 HRL, Geertje vB., geb 1794 HRL, Tjeerd vB., geb 1798 HRL, Taltje vB., geb 6 jun 1787 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1814, huw 1816, ovl 1821, huw 1825, ovl 1829, ovl 1841, ovl 1859, ovl 1871; gebruiker van wijk G-083, koster; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 5:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van Pfilippus Willems als kleermaakersgezel bij S. vB., 22 mrt 1791. (GAH1123); S. v. B., ende Froukjen Alles, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes van Beemen, goede bekende, 21 feb 1789; Jacob Claasen van Franeker ende Aaltje Jacobs Sprottinga van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de coster S. v. B., 20 mrt 1790; Fijke Entes van delfzijl ende Catje Pieters van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de coster S. v. B., 19 nov 1791; ondertrouw HRL; Gerrijt Gerrijts Severijn ende Antje Claases de Haan, beide van HRL, zijnde wegens de bruidegom gecompareerd de coster S. v. B., met Procuratie, 17 aug 1793; ondertrouw HRL; Willem Nijentjenk van HRL, en Johanna Nijhoff van Amsterdam, zijnde wegens de bruid gecompareerd S. vB., 1 feb 1794; ondertrouw HRL; S. vB. en Marijke Louwrens, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 21 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha; kind: Lourens Servaas van Beemen. geb 9 aug 1776, ged 25 aug 1776 Grote Kerk HRL; kind: Tjaltje Servaas van Beemen, geb 6 jun 1789, ged 23 jun 1789 Grote Kerk HRL; S. vB., en Vroukjen Alles, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 mrt 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Geertje Servaas van Beemen, geb 17 okt 1793, ged 29 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Servaas van Beemen, geb 10 jan 1797, ged 24 jan 1797 Grote Kerk HRL; Donderdag den 23 aug 1798. Bij den Raad der Gemeente in overweeging genoomen zijnde, dat bij de Algemene beginzelen der Staatsregeling Art 21 bepaald word, dat elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud, van zijnen eerdienst, deszelfs bedienaaren en Gestigten, en bij de Aditoneele Articulen tot de acte van Staatsregeling Art:1 maar alleen bepaald word: de Gemeenten der voormaals Heerschende Kerk blijven geduurende de eerstkomende drie Jaaren, na de aanneeming der Staatsregeling de gewoone Tractementen van derzelver Leeraaren etc bij wijze van Pensioen uit ''s Lands Cas genieten, en aldaar van geene verdere Kerkbedienden gesprooken word behalven dat die penningen ook niet daadelijk aan de Leeraaren, maar aan de Gemeenten bekeeren vind den Raad der Gemeente geene vrijheid van eenige der dienaaren van de voormaals Heerschenden kerk meer uit Stads Casse te Salariseeren, als agtende den Raad zich door bovengedagte 21 Art:van alle de Kerkelijke Bedienaaren ontslaagen te zijn, wijl de wille des volks de hoogste wet uitmaakt, uit Consideratie van welke alles, den Raad na rijpe deliberatie heeft goedgevonden op huiden voor zich op het Huis der Gemeente te ontbieden: IJpe Feddema, organist in de Nieuwe Kerk alhier, Hendrik Vettevogel, voorzanger, S. v. B., Coster, hoewel dezelve geen vast Tractament geniet, Christoffel Klein, en Adolf Pas, Puistertreeders, Rommert Claasen Blauw, deurwagter, S:S:Teyema, Coster, en voor zanger in de Wester Kerk, daar deeze post met die van Schoolmeester in het Stads Weeshuis gecombineerd is, zal hier over eene nadere Schikking moeten werden gemaakt, Johannes Hartmans deurwagter van de Wester Kerk en dezelve uit hunne respective posten Stads Wegen te ontslaan, zoo als den Raad dezelve houd voor ontslaagen bij deezen, met betuiginge teffens dat dit ontslag hun tot geene de minste flettisure zal verstrekken. en zal Extract deezes, aan de Kerkenraad van de Herformde Gemeente werden ter Hand gesteld, met verzoek, zulks de Gemeente te Communiceeren, omme dezelve te dienen voor berigt. Aldus geresolveerd op dato ut supra. (GAH44); Donderdag den 5 apr 1798. Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde voorts goedgevonden, den Coster S. v. B., voor ''t besorgen der Doopceduls, van de Stads algemeene Armen toe te leggen een gratificatie van drie CarGuldens in ''t Jaar en den Kerkvoogd Pieter Wytzes Vettevogel te qualificeeren zulks aan hem uit te tellen, en op Kerke rekening te Stellen, te rekenen Ingegaan te zijn met May 1797. (GAH43)
Servaes Tjeerds zie: van Beemen
Seske Hendriks en Anne Dirks, de Bruidegom van Sardams en de Bruit van HRL, huw.aang. 8 dec 1736 HRL, Coram Preside Schaaff, komende voor de Bruit des selvs Broeder Sijbren Hendriks; huw.aang. HRL 1736
Setje Gerlofs ovl na 1819, huwt met Lammert Geerts; BS huw 1820
Setje Claases huwt met Pieter Reinders, kind: Reinder Pieters, ged 7 mrt 1747 Grote Kerk HRL
Setje Reinders geb 15 feb 1774, ged 6 mrt 1774 Grote Kerk HRL, dv Reinder Pieters en Hiltje Gerrits
Sets Fongers Popma huwt met Jacob Fransen Eysma; zie ook Rinze Rintzies Roorda
Setske Aukes zie ook: Dijkstra; zie ook: Fetske Aukes
Setske Baukes Benedictus Aukes van Dokkum en S.B. van HRL, zijnde de aangaave gedaan onder productie van genoegzaam bewijs, 5 Oogstmaand 1809
Setske Everts huwt met Jan Hendriks Tullener; BS ovl 1812
Setske Folkers oud 54 jaar, geb Burgwerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-133; VT1839
Setske Wybes zie ook: Kwest; Zedske Wybes, ged 24 sep 1758 Westerkerk, dv Wybe Jans en Maike Douwes; huwt met Popke Minnes, kind: Rinske Popkes, geb 13 may 1795, ged 23 jun 1795 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Popkes, geb 10 okt 1797, ged 12 nov 1797 Grote Kerk HRL
Setske Wiegers ged 16 okt 1746 Grote Kerk HRL, dv Wijger Corneelis en Pijttie Gerrits; huwt met Johannes Willems, kind: Willem Johannes, geb 28 jan 1783, ged 16 feb 1783 Grote Kerk HRL
Setske Aukes Dijkstra zie ook: Fetske Aukes; geb 1764 Makkum, ovl 23 apr 1829 HRL, huwt met IJeb Bernardus; BS geb en ovl 1829, 1852
Setske Wybes Kwest zie ook: Setske Wybes; geb 1758 HRL, ovl 27 jul 1829 HRL, huwt met Popke Minnes Minnema, dv Wybe Jans K, en Maaike Douwes; BS ovl 1829; 1838 overlijdens
Setske Wybes Quest zie ook: Kwest; Popke Minnes ende S.W.Q., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de st?vader Douwe Pieters, 11 may 1793; ondertrouw HRL; Popke Minnes en S.W.Q., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 may 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 2 jun 1793
Setske/Hotske Gerrits geb 1783 HRL, ovl 5 jul 1839 HRL, huwt met Jan Berends Vredenburg op 12 dec 1811 HRL, ondertrouw 27 nov 1811, 1e afk. zondag 1 dec 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 8 dec 1811, dv Gerrit Klaasen en Aukje Heins; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1839
Severinus Harmens zie: Weghuis
Severinus Weghuis geb 1777 HRL, ovl 2 dec 1846 HRL, 1e huwt met Fenne Harmens, 2e huwt met Janke Johannes vd Velde op 25 sep 1828 HRL, huw.afk. 14 en 21 sep 1828, huw.get. bij H.B. Braams en W.P. Weezen, wever, om bruidegom, 1821, id. bij J. vd Velde en S. Reitsma, steegvdr bruidegom, 1835, id. bij H. vd Zee en T.J. Tigchelaar, (2x gk), 1838, zv Harmen W, en Trijntje Berends Burgers; BS huw 1821, huw 1828, huw 1835, huw 1838, ovl 1846, ovl 1853; gebruiker wijk G-320, oliekoekbakker; eigenaar is G. Andreae wed., 1814 (GAH204); Suffrinus W. en Fenna Harmens, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 jan 1807; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, (vnm: Suffridus), geb en wonende te HRL. 1839, binnenvader rooms armhuis, wijk H-039; VT1839
Seye de Vries huwt met Rinske ... , kind: Grietje, geb 1771 Noordwolde; BS ovl 1860
Seyke Jocchums Sierk Cornelis en S.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swaeger Heere Meiles, 7 May 1746; huwt met Sjerk Corneelis, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 May 1746 en doen ook getrouwt; kind: Jacob Gerrits, ged 7 okt 1755 Grote Kerk HRL
Seyke Klazes begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 49; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sibbe Obes van der Meer geb 1801 HRL, ovl 31 jul 1846 HRL, huwt met Martje Taekes Taekema, veer schipper, zv Obe Simmes vdM, en Nieske Aukes; BS ovl 1846
Sibbel Fransen Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 3e classe, no. 3 en 4, 51/4% van f. 500:0:0 wegens 1 jaar rente, verschenen Januar 1775: 2 x f. 26:5:0 (GAH1060); id. verschenen January 1777. (GAH1060); id. verschenen Januar. 1778. (GAH1060); Roelof Roelofs ende S.F. beyde van HRL, koomende weegens de bruid en bruidegom Jan Aerents Groen des bruids neef met vertooninge van schriftelijke last, 2 Nov 1748; Sibbel F. en Rutger Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 28 apr 1736 HRL, komende weegens de bruid Jan Fransen, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736
Sibbelina Sjoerds zie: Wyma; (2x)
Sibbeltie Dirks ende Hendrik Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 11 okt 1738 HRL, komende voor de bruid Marten Dirks desselvs broeder; huw aang. HRL 1738
Sibbeltie Feikes huwt met Hendrik Jansen, beide van HRL, geprocklameerd den 11-18 en den 26 aug 1753 getrout
Sibbeltie Jacobs huwt met Sieger Jansz, beide van HRL, geproclameert de 11-18 en getrout de 25 nov 1759 in de Westerkerk
Sibbeltie Minses en Broer Tjerds, beide van HRL, beyde van HRL, huw.aang. 25 jun 1735 HRL, Comende voor de bruid Hans Warners, desselfs Schoonvaeder; huw.aang. HRL 1735
Sibbeltie Pijters Carst Pijters en S.P., beyde van HRL, huw.aang. 3 dec 1735 HRL, komende voor de bruid Andrijs Andrijs, desselfs neeff; huw aang. HRL 1735
Sibbeltie Everts Bosch van Collum, huwt met Sjouke Nauta van HRL, geproclameerd de 19-26 okt en de 2 en getrout met attestatie de 9 nov 1760; huw.reg. N.H. HRL
Sibbeltje Aukes huwt met Jan Jansen, kind: Gerritje Jans, geb 28 dec 1794, ge. 10 mrt 1795 Grote Kerk HRL
Sibbeltje Bakker huwt met Bartholomeus Hes, wonende te HRL 1871; BS ovl 1871
Sibbeltje Berendsen geb/12 nov 1807 HRL, ovl 15 jun 1887 HRL, huwt met Cyprianus R. Germans op 21 mei 1829 HRL, huwelijksafkondigingen 10 en 17 mei 1829, hoedemaakster in 1851 Vst 12 mei 1852 uit St. Nicolaasga, dv Bernardus B., en Antje Driesen; BS huw 1829, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk H-054
Sibbeltje Douwes ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL, dv Douwe Luitjens en Nijske Piers
Sibbeltje Douwes Sijbren Wybes en S.D., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 14 dec 1777 HRL, en toen getrouwd; kind: Mintje Sijbrens, geb 25 feb 1778, ged 24 mrt 1778 Grote Kerk HRL; fihes dopen Grote Kerk HRL
Sibbeltje Douwes huwt met Pier Reitses, beide van HRL, geproclameerd de 11-17 en getrout de 24 mei 1761
Sibbeltje Feykes Lieuwe Lieuwes en S.F. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Wybren Wybes, baantjer, zijnde des bruids oom, 26 Aug 1747; huwt met Lieuwe Lieuwes, beyde van HRL, geproclameerd den 27 Augus en den 3-10 Septemb 1747 doe ook getrouwt
Sibbeltje Feikes huwt met Jan Andriesz, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 dec 1764
Sibbeltje Fransen geb 1787 HRL, ovl 17 mrt 1834 HRL, huwt met Adam Tjeerds Stoker op 6 aug 1812 HRL, huw.afk. 19 en 26 jul 1812 voor de hoofddeur van het Gemeentenhuis, dienstmaagd, groenteverkooptser in 1834, dv Frans Hendriks en Geertruida Germens Bloemhof; BS huw 1812, ovl 1834, huw 1841, ovl 1864
Sibbeltje Gerrijts Maandag den 29 okt 1798; de raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde aan Popke Wybes, Huistimmermansknegt alhier, welke volgens ingekoomen Attestatien een Jonge meid S.G. genaamd, met veel gevaar, uit het water gered had, de Premie van een Silver Lepel toegelegt, om dezleve bij Fokke Lieuwma te laaten vervaardigen. (GAH44)
Sibbeltje Heerkes zie ook: S. Herkes; huwt met Durck Wiltjes, kind: Wiltje Durcks, ged 29 jan 1771 Grote Kerk HRL
Sibbeltje Hendriks zie: Bolman
Sibbeltje Hendriks Hendrik van Houten, Granadier onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania en de S.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Reuter, 7 feb 1789; ondertrouw HRL; Hendrik van Houten, Granadier onder de compie van Luitenant Collonel van Burmania en S.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 feb 1789 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraan volgende; kind: Pieter Hendriks van Houten, geb 6 may 1789, ged 10 may 1789 Grote Kerk HRL
Sibbeltje Herkes zie ook: S. Heerkes; ovl 18 apr 1791 HRL, oud 52 jaar; huwt met Dirk Wiltjes, kind: Richtje Dirks, ged 26 apr 1768 Grote Kerk HRL
Sibbeltje Jacobs zie: Wijga
Sibbeltje Jacobs ged 29 okt 1771 Grote Kerk HRL, dv Jacob Hendriks en Trijntje Romkes
Sibbeltje Jakobs geb 21 sep 1783, ged 14 okt 1783 Grote Kerk HRL, dv Jakob Stevens en Ymkje Laases
Sibbeltje Jacobs huwt met Gerrit Adams, beyde van HRL, sijn geproclameert 9, 16 en 23 jul 1741 en doe ook getrouwt; ovl 3 okt 1789 HRL, oud 66 jaar; Gerrit Adams ende S.J. beide van HRL, koomende voor de bruidt Filippus Pors desselfs neef, 8 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntje Gerrits, ged 7 jan 1744 Grote Kerk HRL
Sibbeltje Jans zie: Laansma
Sibbeltje Jans zie ook: Bakker; Andries Wybes ende S.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jan Allards, 29 okt 1791; ondertrouw HRL
Sibbeltje Johannis ged 20 aug 1741 Grote Kerk HRL, dv Johannis Caspers en Tijtske Jansen
Sibbeltje Johannes huwt met Simon Sjoerds Wyma, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 nov 1770; kind: Maria Weyma, geb 18 nov 1773, ged 14 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Helena Simons Wyma, geb 22 sep 1775, ged 15 okt 1775 Grote Kerk HRL
Sibbeltje Claases ged 30 dec 1755 Grote Kerk HRL, dv Claas Christiaans en Tjerkje Allerts
Sibbeltje Klazes zie ook: Schieringa; huwt met IJeke Ennes, kind: Claas IJekes, ged 26 jun 1763 Grote Kerk HRL; kind: Minkje IJkes, ged 17 nov 1765 Grote Kerk HRL; kind: Jacobus IJkes, ged 4 okt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Johannes IJekes, ged 30 apr 1769 Grote Kerk HRL
Sibbeltje Klases ovl voor 1829, huwt met Pieter Dirks; BS huw 1828
Sibbeltje Cornelis huwt met Freerk Jacobs, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 mei 1757
Sibbeltje Martens geb 1734 ... , ovl 10 okt 1815 HRL; BS ovl 1815; van HRL, huwt met Claas Pijters, van Pingjum, geproclameerd de f. 5:12:19 mrt en getrout met attestasie den 2 mei 1769; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sibbeltje van der Meulen geb 8 nov 1786 Gaastmeer, ovl 4 dec 1870 HRL, huwt met Jetze de Boer, N.H., dv Simon vdM, en Antje Jelles Visser; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk G-066, 227, 261, supp wijk G-393, bev.reg. HRL 1860-80
Sibbeltje Minses ged 13 mei 1766 Grote Kerk HRL, dv Minse Broers en Saapie Claases
Sibbeltje Pieters zie ook: Hoffinga; geb 5 apr 1810, ged 22 apr 1810 Grote Kerk HRL, dv Pieter Himkes en Trijntje Sijbrens
Sibbeltje Poppes zie ook: Zijlstra; geb 5 may 1810, ged 20 may 1810 Grote Kerk HRL, dv Poppe Sijtses en Froukje Murks
Sibbeltje Romkes geb 11 feb 1808 HRL, ged 1 mrt 1808 HRL, N.H., dv Romke Jacobs en IJtje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1808
Sibbeltje Sierks zie ook: Hebbeltje Sierks; huwt met Hemke Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 nov 1767; kind: Sjierk, geb 16 apr 1772, ged 5 mei 1772 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Hemkes, geb 13 apr 1774, ged 26 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Hemkes, geb 29 apr 1781, ged 15 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hemkes, geb 23 nov 1783, ged 16 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hemkes, geb 21 may 1788, ged 17 jun 1788 Grote Kerk HRL
Sibbeltje Sybrens geb 26 sep 1798, ged 9 okt 1798 Grote Kerk HRL, dv Sijbren Bouwes en Sijbrigje Murks
Sibbeltje Sybrens zie: de Vries
Sibbeltje Simons zie: van der Meulen
Sibbeltje Sjierks geb 1748 ... , ovl 21 jan 1826 HRL, huwt met Hemke Gerrits Hoffinga; BS ovl 1826, ovl 1835
Sibbeltje Swart Michiel Pieters ende S.W., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Ph. Ohlgard, goede bekende, 30 apr 1791; ondertrouw HRL; Michiel Pieters en S.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sibbeltje Thomas ovl 9 jan 1809 onder Barradeel, huwt met Gerlof IJsaaks van Asperen op 28 aug 1803 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1834, ovl 1838
Sibbeltje Tjalkes ovl 17 nov 1807 ... , huwt met Murk Alberts, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 okt 1757; DTB N.H. HRL. 1757, bs ha826hu, ovl 1835; kind: Eelkie Murks, ged 7 nov 1758 Grote Kerk HRL; kind: Sijke Murcks, ged 18 nov 1760 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Murcks, ged 13 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Albert Murks, ged 19 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Vrouwkje Murcks, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL
Sibbeltje Wigles huwt met Taeke Wytses, beide van HRL, geproclameert de 25 Feber: de 4-11 en getrout de 18 mrt 1759 in de Westerkerk
Sibbeltje Willems zie: Zwart
Sibbeltje Dirks Tolsma Johannes Oebles van der Werf van HRL, en S.D.T. van den dorpe Boer, zijnde de laatste proclamatie mede geschiedt op dato dezes, en deze personen ook bij ons getrouwt op dato dezes 24 dec 1772, na overgebragte adtestatie van Boer, getekent 18 jan 1773 door P. Alma, Eccles. in Ried en Boer, en Bauke Dirks, Coster
Sibbeltje Feddes van Slooten huwt met Claes van der Brug, oldt burgemeester deser Steede, beyde van HRL, sijn geproclameert 24, 26 en 31 Januarius 1740 en doe ook getrouwt; Claas van der Brugh, oud Burgemeester deeser Steede ende S. vS., beyde van HRL, 23 jan 1740; ondertrouw N.H.; kind: Fedde Claeses van der Brug, ged 5 feb 1743 Grote Kerk HRL, vader als C. Pieters v. d. B.
Sibbeltje Hendriks Bolman huwt met Eeltje Jans Postma, wonende te Franeker; BS huw 1843
Sibbeltje Jans Bakker geb 1760/61 HRL, ovl 9 apr 1846 HRL, huwt met Andries Wybes de Vries, en met Hendrik Jans Blanksma op 25 jan 1801 Arum, met attestatie vertrokken, doet overlijdensaangifte van Berentje Vellinga in 1811, tapperse in 1832 te HRL, dv Jan Alles B., en ...; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1811, ovl 1832, ovl 1846, ovl 1854; oud 79 jaar, geb en wonende te HRL, tapperse, wijk I-023; VT1839
Sibbeltje Jans Laansma ovl voor 1862, huwt met Abraham Tjallings Hofman; BS ovl 1861
Sibbeltje Jaocbs Wijga geb 1798 HRL, ovl 19 apr 1834 HRL, huwt met Rinke Barends Oorthuis op 22 dec 1822 HRL, huw.afk. 8 en 15 dec 1822, dv Jacob IJkes W, en Hiltje Berends Siderius; BS huw 1822, ovl 1834
Sibbeltje Klazes Schieringa zie ook: Sibbeltje Clases; ovl voor 1835 HRL, huwt met IJke Ennes Wijga; BS ovl 1830; 1834 huwelijken
Sibbeltje Pieters Hoffinga zie ook: Sibbeltje Pieters; geb 25 apr 1810 HRL, ovl 5 dec 1847 HRL, ongehuwd, dv Pieter Hemkes H, en Trijntje Sijbrens Hoedtje; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1847
Sibbeltje Poppes Zijlstra zie ook: Sibbeltje Poppes; geb 25 mei 1810 HRL, ovl 6 jun 1836 HRL, ongehuwd, dv Poppe Sietses en Frouwkje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1836
Sibbeltje Sybrens de Vries geb 26 sep 1798 HRL, ovl 18 feb 1869 HRL, huwt met Tjerk Pieters Metzelaar op 9 dec 1821 HRL, huw.afk. 25 nov en 2 dec 1821, winkelierse in 1851, dv Sijbren Bouwes dV, en Sijbrigje Murks; BS huw 1821, ovl 1845 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-041; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-049; VT1839
Sibbeltje Willems Zwart geb 1748 ... , ovl 9 feb 1814 HRL, huwt met Michiel Pieters Driso, ovl wijk A-049; BS ovl 1814; 1829 overlijdens
Sibble Buwalda oud 36 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk C-167 VT1839
Sibble Lodewijks zie ook: Antje Piers; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); S.L. en Antje Piers, beyde van HRL, komende wegens de bruid des selfs neev Tjalling Geerts, 23 Nov 1743; huwt met Antje Piers, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24 nov en den 1-8 desember 1743 en den 10 dito getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; Tjallingh Gerlofs ende Antje Harmens, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs oom S.L., 20 Aug 1746
Sibe Jacobs geb 3 okt 1787, ged 23 okt 1787 Grote Kerk HRL, zv Jacob Sibes en Christina Annes Jeltema
Sibe Pottinga geb 1809 HRL, huwt met Petronella Regina van Enschut op 24 jun 1830 HRL, zoutzieder, DG, huw.get. bij S. Braaksma en I. Peaux, 1835, zv Johannes P, en Hijlkje Wijngaarden; BS huw 1830, huw 1835, bev.reg. Ha18 51 wijk G-004; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-029; VT1839
Sibele Harmens ovl 14 jan 1812 Franeker, huwt met Jean Jacques Schaeffer; BS huw 1821
Sibert Douwes geboortig van Midlum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, nadat hij aan burg. Hubertus van Immerzeel, en Jacobus Croese als Commissaris belooft heeft zich als een eerlijk burger te zullen gedragen, op 19 jan 1693. (burgerboek)
Sibilia Christoffels zie: Klein
Sibilla Huisman geb 1743 Leeuwarden, ovl 11 jan 1812 HRL, huwt met Simon Sjoerds Wyma, ovl wijk D-001, (Scheerstraat), dv Johannes Gerkes H, en Helena Bruining; BS ovl 1812; 1851 overlijdens; kind: Sjoerd Simons Wyma, geb 18 jan 1782, ged 29 jan 1782 Grote Kerk HRL
Sibilla Johannes zie: Huisman
Sibilla Klein geb 1802 HRL, ovl 18 apr 1845 HRL, huwt met Hendrik Nielsen op 29 sep 1822 HRL, huw.afk. 15 en 22 sep 1822, dv Christoffel K, en Saakje Pieters Schouwerwou; BS huw 1822, ovl 1845
Sibilla Catharina Jansonius huwt met Louis Kijlstra; BS ovl 1876
Sibilla/Elisabeth Mozes zie: ter Horst
Sibius van Andringa geb 23 jul 1735 Dokkum, ovl 21 sep 1818 HRL, huwt met Agenesina Alida Pols, emeritus predikant, kind: Geertruida Johanna vA., geb 1765 Beetsterzwaag; BS ovl 1818; 1826 overlijdens
Sible Sjoerds won. Longerhouw, sterkt Sikke Dirks bij de koop van een schuur en koestalling in 1798; S.S. van Longerhouw en Trijntje Dirks van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1785 HRL, en zijn, op vertoonde attestatie, ten zelfden dage alhier getrouwd
Sible P Cats wonende te Leeuwarden in 1790; broer van Pieter Cats; rentmeester van het Weeshuis bet f. 835:0:0 aan Pieter Jacobs Hanekuyk als gequalificeerde van S. en Pieter C. volgens bijgaand assignatie, terzaake geleverde kleedbaare winkelwaaren tdv ''t Weeshuis, quit. no. 2, 28 jan 1789. (GAH1121); ontv v rentmeester van het Weeshuis f. 818:11:0, quit. no. 12, 14 may 1790. (GAH1122); id. f. 727:0:0, quit. no. 13, 30 apr 1791. (GAH1123); id. f. 304:18:0 ter zake geleeverde kleeder stoffen, 7 nov 1795, quit. no. 13 (GAH1127); d, samen met Pieter Cats, f. 508:2:0 ter zaake geleverde kleedbare Stoffen, 18 sep 1794, quit. no. 10 (GAH1126); id. f. 326:4:8, 29 nov 1796, quit no. 11 (GAH1128)
Sibolt Pieters zie: de Boer
Sibolt Pieters de Boer geboortig van de Lemmer, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. W. Buma op 30 jul 1753. (burgerboek)
Sibout Buma van Aardenburg geb 1771 HRL, ovl 22 mrt 1836 HRL, huwt met Hendrika Dirks Mulder, huw getuige bij J.A. Knol en A.H. Ringsma, 1817, schoolmeester in 1836, huw.get. bij J.C. Blokmaker en J. de Vries, 1818, zv Cornelis BvA, en Wobbina ... ; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1817, huw 1818, ovl 1836, 1850
Sibout Douwes huwt met Trijntje Hendriks, kind: Douwe Sibouts, ged 13 sep 1742 Westerkerk HRL
Sibout Cornelis zie: Buma van Aardenburg
Sibout Pieters huwt met Tetje Heeres op 27 sep 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Sibout Rinkes ovl voor 1815; wed. S.R. gebruiker van wijk G-204; medegebruiker Willem F. Mandema, varensgesel, 1814. (GAH204); Juke Engels ende Grietje Sijbolts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbolt R., deszelfs vader; hiervan moet acte van Indemniteit van Veendam voor de bruidegom bezorgt worden, 7 dec 1805; ondertrouw HRL; huwt met Sytje Cornelis, kind: Rinnikjen Sybolts, geb 24 jan 1788, ged 12 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Rinke Sibouts, geb 4 mrt 1789, ged 7 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Wybrig Sibolts, geb 21 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL
Siboutje Buma van Hasenbroek Tjeerd Ratsma junior, en S.B. vH., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben op den 16 may 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Geertje Tjeerds Radsma, geb 6 nov 1779, ged 30 nov 1779 Grote Kerk HRL, moeder als: S.B. v. Hasenhoek; Tjerk Jans Grevelink van Sint Jansga, en S.B. vH., van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 okt 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Sibrand Fransen Pieter Jelles van Makkum en Reynouw Tjeerds van HRL, huw.aang. 7 jan 1736 HRL, komende Voor de bruyd S.F., desselfs neeff; huw.aang. HRL 1736
Sibrand Hilkes S.H. en Janke Weitzel, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 sep 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sibrand Jans ged 10 jun 1766 Grote Kerk HRL, zv Jan Sibrands en Loetske Dames
Sibrand Scheltes zie: Wybenga
Sibrand Scheltes Wybenga geb 1773 HRL, ovl 14 mrt 1836 Franeker, huwt met Catharina Zijlstra op 10 jul 1803 Franeker voor het gerecht, sekretaris van Franekeradeel in 1830, won, Franeker 1830 en 1836, ontvangt interesse 1800 -1811, huw.get. bij G.J. Loncq en H.A. Zijlstra, schoonbroeder bruid wonende te Franeker, 1823, kinderen: Jetske Sibrands W, geb 1807 Franeker, Schelte Sijbrands W, geb 1804 Franeker, zv Schelte Sijbrands W, en Baukje Feytama; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1823, ovl 1830, ovl 1886, bs fr1836 overlijdens
Sibrand Seerps Gratama geb 20 may 1784, ged 15 jun 1784 grote Kerk HRL, zv Seerp Gratama en Aafke Talma
Sibrandus Pauw burgemeester in 1685; PAWLOWSKI, JAN C
Sibrandus Postma huwt met Cornelia ... ., kind: Katrina Sibrandus P, geb 1775 Stavoren; BS ovl 1847
Sibrandus van Vos huwt met Johanna Regina Bouts op 11 jun 1797 Oosterbierum, commies bij buro convoyen en licenten 1799; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1797; ook huwt met Adriana Lumera Gey; zie aldaar; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sibrandus Andries Eekhof geb 9 aug 1789, ged 23 aug 1789 Grote Kerk HRL, zv Andries Eekhof en Trijntje Sibrandus
Sibrant van Hittingha ovl 1 mei 1641, . 6 jaar, Apoth., huwt met Maaike Abrahams van Bergen, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Sibrant Suringar huwt met Yebel Jelles, wonende te HRL. 1651, kind: Tjeerd S, geb ... ; GJ1988
Sibren Dirks geb 27 aug 1787, ged 11 sep 1787 Grote Kerk HRL, zv Dirk Sibrens en Wibrigje Sytses
Sibren Gerrits S.G. van HRL, en Trijntje Jans van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 may 1785 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Sibren Harmens S.H. en Grietje Geerts, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jun 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Harmen Sijbrens, geb 23 dec 1791, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL, moeder als G. Gerrits
Sibren Jochems huwt met Antje Jans, kind: Janke Sibrens, ged 26 mrt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sijberens, ged 26 may 1744 Grote Kerk HRL; kind: Aefke Sijberens, ged 8 nov 1740 Grote Kerk HRL
Sibren Jogchems ged 8 okt 1765 Grote Kerk HRL, zv Jogchem Sibrens en Aafke IJedes
Sibren Lammerts ged 11 jul 1758 Grote Kerk HRL, zv Lammert Sijbrens en Antie Klaases; S.L. en Doetje Hotses, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 oct 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sibren Pijtters ged 22 may 1749 Westerkerk HRL, zv Pijtter Ulbes en Hinke Sijbrens
Sibren Taekeles S.T. van Almenum en Pietje Fransen van HRL, hebben hunne laatste afkondiging den 3 oct 1784 HRL, en zijn getrouwd op den 10 daar aanvolgende
Sibren Wybes S.W. en Hiltje Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 jun 1785 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Pieter Sibrens, geb 10 feb 1790, ged 7 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Sijbrens, geb 8 sep 1796, ged 16 okt 1796 Grote kerk HRL
Sibren IJntes ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL, zv IJnte Sibrens en Sanna Pijtters
Sibren Hessels Stienstra S.H.S. van Stiens en Tetje Piers Akkringa van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 nov 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sibren Ottes Overdijk geb 20 may 1790, ged 13 jun 1790 Grote Kerk HRL, zv Otte Aukes Overdijk en Grietje Sybrens de Groot
Sibren Pieters Sonnema tr. Anna Braam, zij hertrouwt 30 apr 1741 Harmen Videlius; hij is een leerling van Sijbout Buma; mr. 30 aug 1732; ovl rond 1740, dan wordt nl. keurloon van de weduwe Sonnema geheven. Wij kennen hem dit merk -een zon- toe. (sprekend teken); Werk: theebus/jl. V (1735)/P.C. ; 5 lepels/jl. D (1739)/P.C. ; 2 gouden boekbeslagen gedat. 1734/z/v/m/P.C. ; lepel gedat. 1739/ z. v. m. /P.C. ; roomlepel/z. v. m. /P.C. Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij lepels, vorken, mesheften, zoutvaatjes, brandewijnkommen, wijnschaaltjes, theebussen en tabaksdozen vervaardigde. (Gildeboek 1722-1740); S.S. en Anna Braem, beide van HRL, vertonende de Pr. Huisinga, als last hebbende van de selve, schriftelijke procuratie, om hunne Huwel:geboden met beider approbatie alhier ter Secretarie aen te geven, huw.aang. 25 feb 1735 HRL; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Sibrig Sibrens Ludema Joost Dulce (!), tamboer in de Compie van major Haersolte van HRL, ende S.S.L. van Pingium, koomende weegens de bruid desselfs neev Saekle Lieuwes Ludema, van Pingium, 11 Mrt 1747; van Peingijum, huwt met Joost Dulet, tamboer in de Compie van de Hr Majoor Haarsolte, van HRL, geproclameert 12, 19 en 26 mrt 1747 en doen ook getrouwt
Sibrigje Dijlhof huwt met Jan Dirks, kind: Antony Jans, geb 2 dec 1787, ged 11 dec 1787 Grote Kerk HRL
Sibrigje Gerbens huwt met Lolke Jans de Boer, kind: Lysbeth Lolkes de Boer, geb 18 jan 1783, ged 23 feb 1783 Grote Kerk HRL; rekenkamer vraagt elucidatie nopens aangave van collectoraal successierecht der nalatenschap van S.G., weduwe Lolke de Boer, 28 jul 1803. Gemraad meldt en vraagt: kopie van staat en inventarisatis der nalatenschap op 22 jun 1803 be?digd. Uit verklaring blijkt dat S.G. 14 dec 1802 is overleden; a: was er een executeur testamentair, en zo ja, die; b: waaraan is toe te schrijven dat gemeenteraad pas na 2 maanden op de hoogte is gebracht; c: wie hadden er voordeel bij de aangifte na 2 maanden te doen; d: aan wie en wanneer last tot aangeving is gedaan, (geen boeknr. vermeld)
Sibrigje Jacobs zie ook: Idske Jakobs; geb 1750 HRL, ovl 8 feb 1827 HRL, huwt met Romke Heerkes/Herkes; BS ovl 1827, ovl 1858; kind: Wiltje Romkes, geb 20 dec 1783, ged 24 feb 1784 Grote Kerk HRL, vader als: R. Heerkes
Sibrigje Jurjens huwt met Klaas vd Heide, wonende te Leeuwarden 1825; BS ovl 1825
Sibrigje Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 43, nr. 62; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sibrigje Sipkes zie: Altena
Sibrigje Jans Altena geb 22 nov 1782, ged 7 jan 1783 Grote Kerk HRL, dv Jan S. Altena en Sibrigje Kool; geb 1783 HRL, ovl 4 feb 1836 HRL, huwt met Anne Sjoerds Foekens op 16 jun 1814 HRL, huwelijksafkondigingen 5 en 12 jun 1814, dv Jan A., en Sijbrigje Sijbrens Kool; BS huw 1814, ovl 1836, ovl 1840
Sibrigje Sipkes Altena geb 1803 HRL, ovl 18 okt 1835 HRL, huwt met Monse Jacobs Weyer op 24 mei 1827 HRL, huwelijksafkondigingen 13 en 20 mei 1827, dienstmeid. dv Sipke Pieters A., en Trijntje Martens, vader woont te Amsterdam in 1827; BS huw 1827, ovl 1835, ovl 1858
Sibrigjen Wytses ged 26 nov 1747 Westerkerk HRL, dv Wytse IJsbrandts en Doetje Corneelis
Sibylla Elisabeth Cleebe geb 10 jun 1775, ged 25 jun 1775 Grote Kerk HRL, dv Johannes Jakobus Cleebe en Rinske Douwes de Roos
Sicco Bouwes huwt met Betje Baasman; BS geb 1811
Sicco Cornelis zie: Zijlstra
Sicco Leenert zie: Popta
Sicco Petrus zie: Ens
Sicco Reinsma van Franeker, het burgerrecht verleend en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. de Waart op 11 apr 1793, en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek)
Sicco Zijlstra geb 9 dec 1811 HRL, zv Cornelis Z, en IJnskje Johann(es) Posthuma BS geb 1811
Sicco Warnders zie ook: Harmke Johannes; Sickke Warners, ged 16 mrt 1756 Grote Kerk HRL, zv Warner(Wander) Sickkes en Trijntie eyzes; Wopke Bartels en Neeltje Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.W., goede bekende, 17 dec 1791; ondertrouw HRL; ovl 19 mrt 1793 HRL, oud 36 jaar; huwt met Harmke Johannes, kind: Grietje Sikkes, geb 19 may 1791, ged 5 jun 1791 Grote Kerk HRL
Sicco Petrus Ens huwt met Minke Rost, kinderen: Petrus E, geb 14 nov 1806 Leeuwarden, Hansina E, geb 1809 Leeuwarden, hoogleeraar, wonende te Franeker 1834; BS huw 1834, ovl 1880, ovl 1885
Sicco Reins Menalda vroedsman in 1730; ovl 3 nov 1740, 38 jaar, Oud burgemeester, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; huwt met Gryttje Clasis Wijnsma op 25 aug 1726 Sint Annaparochie, komt van HRL; bron onbekend; burgemeester in 1733-1735; neemt eed af van o. a. Frans Jeltes en Fedde Jans. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 29:15:0 weegens 2 1/2 loopen weyt en 14 half sacken sout door hem tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 33, 28 nov 1730. (GAH1060); Aeltje Menalda van HRL, ende Doctor Mathias Smit van Franequer, huw.aang. 2 dec 1734 HRL. Extraordrs, Comende voor de bruid Haer broeder de Hr. Burgemr. S.M. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Sicke Baukes huwt met Tijttie Tijssen, beide van HRL, geproclam; de 30 Ap: en de 7 en getrout de 14 mei 1769
Sicke Eelkes Jan Sickes ende Neeltie Johannis, (van beiden niet vermeld van waar), huw.aang. 9 mrt 1737 HRL, komende voor de Bruit S.E., vertonende de Bruidegom de handt van sijn vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1737
Sicke Feiies voogden bet f. 12:10:0 aan de rentmester van het Weeshuis voor 1 jaar loon van S.F. bi Foppe Steevens verdiend, 14 mej 1769. (GAH1100)
Sicke Geerts Remonstreert met Schuldige Eerbiedigheyt S.G. meede ordris turfdrager binnen deese Stad dat hij Supplnt wel geneegen is deselve functie te transporteeren op de Persoon van IJsaak Jansen borger meede alhier ter Steede een Jongeman daer toe in alle deelen Capabel dewelke Sulks insgelijks van Ued Achtb is Supplieerende dogh alsoo dat transport niet en kan geschieden Sonder approbatie van Ued Achtb Soo Versoeke de beyde Supplntn Seer gedienstig Ued Achtb gelieven in deese overdragte te Consenteeren en alsoo de Supplnt IJsaak Jansen tot meede ordris turfdr aen te stellen op lasten plighten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe Staende Quo facto etc reqtus was vertekent M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr accordeerende het Versoek ten requeste gemelt eligeert mits deesen de persoon van IJsaak Jansen tot meede ordris turfdr binnen deese Stad op lasten plighten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende den Eed in handen van de hr Praesid Burgemr deeses Stads Actum den 22 Maert 1730 Was Vert J V Crijtenburg Ter ordtie van de Magistr abs Sec M V Idsinga; Op heede dato uts heeft IJsaak Jansen den Eed als ordris turfdr gepraesteert in handen van de hr Praesid Burgemr Crijtenburg In kennisse Van mij was vert: M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Sicke Hendriks id. f. 79:6:0 weegens het derde termin de 2 kinderen van wijlen Hendrik Hendriks competerende, volgens gedagte haar vaders testament van haar broeder S.H., 9 jul 1730. (GAH1060)
Sicke Jentjes balsteenleverancier 1752
Sicke Lubberts koopman S.L. is eigenaar van de woning Voorstraat 61, tegelijk met het er aan verbonden pakhuis Noorderhaven 106. Zijn maam heeft daarna veranderd in Sixtus Lubberti. In het meinummer 1930 van het blad ''Heemschut'' geeft de architekt G.S. Veenstra een beschrijving van de gevel van het woon- en pakhuis, de gebruikte stensoorten en de Renaissance friesversieringen. Verder wijst de schrijver op de letters ''S'' en ''L'' aan weerszijden van het blinde familiewapen aan het pakhuis. Het is opvallend dat aan het woonhuis de wapensteen met de initialen ontbreekt. Mogelijk zijn ze tijdens de Bataafse Republiek verwijderd. Vandalen meenden toen de gemeenschap een dienst te bewijzen door familiewapens aan gevels en grafzerken te vernielen. Van het pakhuis zijn alleen de figuren uit het schild weggehakt. Hetzelfde zien we aan de gevels van de panden Heiligeweg 9 en Grote Bredeplaats 4. Pak- en woonhuis werden op 6 feb 1681 door Sixtus erfgename debora Lubberti verkocht. Burgemeester Jan Symens Bijlaen en Beatrix Dircksdochter werden eigenaar van het woonhuisen Albert Janszn. Acker kocht het pakhuis aen de suidcandt van de Noorderhaven. (RA Lwd, recht. arch. Har T14, 121. )
Sicke Ruirts geboortig van Surich (?), betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerschap o 8 dec 1710. (burgerboek)
Sicke Willems ged 25 apr 1741 Grote Kerk HRL, samen met Gerrit Willems, zv Willem Gerrits en Claeske Sikkes
Sickjen Arjens van HRL, en Albert Hannes(!) van de Lemmer, huw.aang. 19 jan 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader Arjen Tiepkes; huw.aang. HRL 1737; huwt met Albert Johannis, kind: Johannis Alberts, ged 17 apr 1742 Grote Kerk HRL
Sickke Jacobus van der Woude ged 28 mrt 1751 Westerkerk HRL, zv Jacobus van der Woude en Grietje Gerlsma
Siebe Bijlstra huwt met Baukje Rinses, kind: Sjieuwke, geb 1767 Franeker; BS ovl 1855
Siebe Braaksma geb 1808 Bolsward, huwt met Itske Peaux op 30 jul 1835 HRL, apotheker, wonende te den Helder, laatst te HRL, behorende tot de afdeling Vriese Schutterij, zv Gosling B., en Elisabeth Lijcklama ? Nijeholt; BS huw 1835
Siebe Braaksma huwt met Hijlkje Steensma, oud-advokaat, wonende te Bolsward, kind: Gosling B, geb ... ; BS huw 1835
Siebe Dijksma ovl voor 1815; wed. S.D. gebruiker van wijk D-072, keetvrouw; eigenaar is P.S. Hannema wed., 1814. (GAH204); Jan Lodewijks ende IJtje Sijbes Dijksma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader S.D., 27 okt 1792; ondertrouw HRL
Siebe Folkerts zie: Visser
Siebe Frieseman gebruiker van wijk A-108, varensgesel, medegebruiker Cornelis Feykes Zwaal wed., eigenaar J.G. Hingst, 1814. (GAH204)
Siebe Goslings zie: Braaksma
Siebe Hendriks zie: Duitrom, Kuipers
Siebe Herkes zie: Visser, de Vries
Siebe Johannes zie: Krol, Panbakker, Pottinga
Siebe Johannes geb 23 aug 1801 HRL, ged 20 sep 1801, N.H., zv Johannes Siebes en Tietske Halbes; dopen Grote Kerk HRL 1801
Siebe Klases zie: Bijlsma, Okkinga, (2x)
Siebe Kwast geb 1811 Bolsward, ovl 17 sep 1895 HRL, huwt met Antje Dijkstra, werkman in 1886; BS ovl 1886; 1895 overlijdens
Siebe van der Meer geb 1806 Tietjerk, ovl 26 dec 1894 HRL, huwt met Antje Veltman; BS ovl 1894
Siebe Paulus zie: de Boer
Siebe Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 192:3:0 ter Saeke geleverde 31 1/2 lopen Rogge, 9 feb 1808 (GAH1140)
Siebe Renke ovl voor 1870, huwt met Sophia Sinclaer; BS ovl 1869
Siebe Rintjes zie: Smidt
Siebe Siebes huwt met Helena Odolphi op 8 mrt 1796 HRL, komt van Schraard; huw Grote Kerk HRL 1796; S.S. van Schraard en de Helena Odolphi van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Pieters, deszelfs neef, 30 jan 1796; ondertrouw HRL
Siebe Sijes zie: Boomstra
Siebe Teunis ovl voor 1842, huwt met Tietje Tjeerds, kind: Sietske Overzet, geb 1800 Hardegarijp; BS ovl 1841
Siebe Tuymelaar huwt met Berber Taconis, koopman en wonende te Heerenveen; BS huw 1843
Siebe Uilkes zie: Visser, de Vrij
Siebe Doekes Fockema zie ook: Sijbe Doekes; geb 1774 HRL, ovl 6 dec 1840 HRL, huwt met Trijntje Koops/Jacobs Visser, huw.get. bij H. vd Heide en G.J. Fokkema, zeepziedersknecht, oom bruid 1819, kinderen: Dioeke Sijbes, geb 18 jun 1806 HRL, IJepkje F, geb 1803 HRL, zv Doeke Meinderts F, en Geiske/Rinske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, BS huw 1819, ovl 1835, ovl 1840, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk A-129, kuipersknegt, 1814. (GAH204)
Siebe Folkerts Visser geb 11 dec 1765 Sneek, ovl 11 jan 1819 HRL, huwt met Antje Douwes van Goor, scheepstimmerman, kinderen: Douwe Siebes, geb 1798 Heerenveen, IJtske Siebes V, geb 1807 ... , Folkert Sijbes V, geb 1801 Dokkum; BS ovl 1817; 1809 overlijdens, huw 1822, ovl 1848, ovl 1855
Siebe Hendriks Duitrom geb 1 jan 1788 ... , huwt met Baukje Pieters op 17 nov 1811 Franeker, wonende te Franeker 1811, weesvader, wonende te Franeker 1841, ondertrouw 23 okt 1811, 1e afk. zondag 27 oct 1811 voor het Huis der Gemeente, komt van Franeker, 2e afk. 3 Nov 1811, huw.get. bij R. vd Veen en S. Bijlstra, zoon vd bruid. wonende te Franeker 1814, zv Hendrik D, en Sjieuwke Bielstra; BS huwafk. 1811, huw 1814, huw 1841, BS Franeker huw 1811
Siebe Herkes Visser geb 1788 Makkum, ovl 5 nov 1831 HRL, huwt met Klaaske Berends Hofstra, stalknecht, zv Herke Murks en IJtje Andries; BS ovl 1831
Siebe Johannes Krol ovl 1796 Aalsum, huwt met Geertje Simons Vink, kind: Antje, geb 1786 te Dokkum, ouders ook te Aalsum ovl; BS huw 1828, ovl 1860
Siebe O Salverda Stadsrentmeester bet f. 27:13:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 4e classe, no. 11, tegen 5 1/2%, may 1776. (GAH1060); id. f. 28:3:0 may 1777. (GAH1060); id. 280708, may 1778. (GAH1060); ovl 4 okt 1782, 80 jaar, koopman, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; weduwe, (Grietje Jans Perzijn), heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); weduwe woont in 7e quartier, huisno. 31, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier, op Lyfrenthe: f. 100:0:0 (GAH650)
Siebe Paulus de Boer geb 1771 St Annaparochie, ovl 20 sep 1828 HRL, huwt met Foekje Martens Blok op 20 mei 1798 HRL, meester wolkammer in leven, huw.get. bij G.S. Rodenhuis en S.D. Wetzen, wonende te HRL; 1813, id. bij J.F. de Vries en R. Siderius 1817, id. bij F. Zwaal en T.G. Hof, oom bruidegom 1819, id. bij J.W. ten Bokkel en S.P. Ames, kinderen: Fokeltje Siebes de B., geb 24 apr 1807 HRL, Marten Sijbes de B., geb 4 feb 1799 HRL; huw Grote Kerk ha17 98, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1811, huw 1813, huw 1817, huw 1819, huw 1820, huw 1822, ovl 1828, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk A-105, wolkammer; medegebruiker is Hendrik J. van der Weyde, timmerknegt, 1814. (GAH204); S.P. d. B. eigenaar van perceel nr. 248 te HRL, wolkammer, woonplaats HRL, legger nr. 97, huis en erf, 113 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Siebe Pieters Tollinga Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Seventiende nov is Gedoopt Lijsbeth dv S.P.T. en van Riemke Rintjes, dewelke te Dockum Geboren is den twintigste jun Een Duizend Seven honderd drie en Vijftig. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 okt 1815
Siebe Rintjes Smidt geb 19 nov 1764 HRL, timmerman, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Siebe S. de Vries geb 1770 ... , ovl 9 mrt 1817 HRL, matroos, huw.get. bij S. Oeges en B. Bentes, 1811, buurman vd bruidegom; BS huw 1811, ovl 1817; gebruiker wijk F-193, varensgesel; medegebruiker Jacob Prins, varensgesel; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)
Siebe Sijes Boomstra geb 3 nov 1780 Almenum, huwt met Lijsbeth Hobbes, arbeider en wonende te onder Wijnaldum 1834, wonende te Minnertsga/Sexbierum in 1825, kind: Sije Siebes B., geb 1814 Almenum, (gk); BS huw 1834, lijst ingez. Minnga/ Sexb. 1825
Siebe Theunis Swart eigenaar en gebruiker van wijk B-032, sluiswagter, 1814. (GAH204); weduwe S.T.S. eigenaresse van perceel nr. 670 te HRL, sleperse, woonplaats HRL, legger nr. 663, huis, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Siebe Uilkes Visser geb 12 jul 1764 Makkum, ovl 13 feb 1821 HRL, huwt met Aaltje Wennekers, kind: Uilke Siebes V, geb 10 aug 1787 HRL, koopt een huis in 1801, huw.get. bij J.J. Panbakker en A.H. Kamp, oom bruid. 1813, id. bij T.B. vd Vorm en A.H. Cornel, 1813, id. bij A.Y. Molenaar en Y.H. Besling, 1814, scheepstimmerman; BS huw 1813, huw 1814, ovl 1821, ovl 1829; eigenaar engebruiker van wijk G-094 en wijk G-095, timmerknegt, 1814. (GAH204)
Sieberen Sipkes zie: Sleeper
Sieberen Sipkes Sleeper geb 21 apr 1799 HRL, ged 7 mei 1799 HRL, ovl 24 dec 1847 HRL, huwt met Aaltje Mossel op 12 nov 1820 HRL, huw.afk. 22 en 29 okt 1820, pakhuisknecht, winkelknecht in 1847 zv Sipke Sijbrens S, en Hinke Tjeerds van Driesen; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1820, ovl 1847, ovl 1852; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk D-080; VT1839; S.S.S. eigenaar van perceel nr. 800 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 619, tuin, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Siebertje Hendriks huwt met Jan Martens vd Mey; bsha181ge
Siebertus F Johannes zie: Parant
Siebertus Ferdinand Parant geb 1779 Roermond, huwt met Aafke Rinses Rinsma op 18 mei 1815 HRL, huw afk. 7 en 14 mei 1815, wonende te HRL, werkman, afwezig in 1840, zv Johannes P, en Johanna Ramakers; BS huw 1815, ovl 1840; Extract uit het Doopregister van Roeremonde. (=Roermond). In het jaar 1779, den 7 apr is ged Sibertus Ferdinandus, wettige zv Joannis Parens en Joanna Ramaekers; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behooren tot de Huwelijks acte van S.F.P. en Aafke Rinses dato 18 mei 1815 op Fol. 32 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; Gibert F.P. eigenaar van perceel nr. 192 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 518, huis, 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Siebolt Jukes Mulder geb 24 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, zv Juke Mulder en Grietje Siebolts; geb 24 feb 1811 HRL, ovl 30 okt 1844 HRL, huwt met Antje Rients Walings op 19 mei 1842 HRL, werkman in 1844, zv Juke M, en Grietje Siebolts; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1842, ovl 1844
Siebrand Laases Spannenburg geb 9 feb 1778, ged 1 mrt 1778 Grote Kerk HRL, zv Laas Spannenburg en Geertje Osinga; geb 1778 HRL, ovl 22 aug 1834 HRL, 1e huwt met Maaike (Maria Poppes) Menalda op 5 sep 1802 HRL, 2e huwt met Bergitta Meill op 7 mei 1830 Franeker, koopman in 1811, wonende te op de Brouwersgracht in 1811, huw.get. bij J. Appeldoorn en H.J. vd Veen, 1811, id. bij T. Houtsma en D. Spannenburg, broer bruid. 1812, id. bij S. Schiere en F. Schouwenburg, oom bruid. 1817, id. bij A.P.H. Kuipers en M. van Schouwenburg oom bruid. 1823, kinderen: Geertje Sijbrands S, geb 1805 HRL, Laas, geb 6 sep 1811 HRL, Foekje Sijbrands S, geb 1808 HRL, zv Laas Tjebbes S, en Geertje Sijbrands Osinga; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL, 1811, BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1817, huw 1823, ovl 1834, ovl 1838, ovl 1854, ovl 1859, BS Franeker huw 1830; eigenaar en gebruiker van wijk F-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-069; gebruikers Siebren Stephanij, winkelier, Antie Agema, juffrouw Verken, 1814. (GAH204); gebruiker wijk I-019, mouterij; eigenaar is L. Spannenburg erven, 1814. (GAH204); kind: Laas Sijbrands Spannenburg, geb 28 aug 1811, ged 8 sep 1811 Grote Kerk HRL; Arum, Sectie A, 1832: S.L.S., Koopman te HRL, eigenaar/vruchtgebnruiker van perceel nr. 88, legger nr. 201, Weiland, grootte 10420 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 104 en 105, legger nr. 201, Bouwlanden, grootte resp. 22210 m2 en 9680 m2, klasse onbebouwd: beide 3; (bron: Kad. Atlas Wons. dl); id. van percelen nrs. 116, 117, en 118, legger nr. 201, Weilanden, grootte resp. 23080 m2, 16620 m2, en 21270 m2, klasse onbebouwd: alle 3; (bron: Kad. Atlas Wons. dl); id. van perceel nr. 119, legger nr. 201, Bouwland, grootte 18930 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 128, legger nr. 202, Opvaart als Weiland, grootte 4850 m2, klasse onbebouwd 3; (Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 136, 137 en 140, legger nr. 201, Weilanden, grootte resp. 7000 m2, 9720 m2 en 15360 m2, klasse onbebouwd resp 3, 4 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 144, 145, 146, 147en 150, legger nr. 201, Bouwlanden, grootte resp. 8590 m2, 4800 m2, 8210 m2, 8690 m2 en 14060 m2 klasse onbebouwd: alle 2; (bron LA Wonsl. dl. ); id. van perceel nr. 149, legger nr. 201, Weiland, grootte 4160 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonsl. dl. ); id. van perceel nr. 152, legger nr. 201, Bouwland, grootte 24710 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 153, legger nr. 201, Huis en Erf, grootte 2470 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Wons dl. ); id. van perceel nr. 154, legger nr. 201, Boomgaard, grootte 2700 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonsl. dl. ); id. van perceel nr. 154a, legger nr. 201, Water als Weiland, grootte 280 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 723 en 732, legger nr. 201, Bouwlanden, grootte resp. 8410 m2 en 1286 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 1194 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 639, huis en werkplaats, 126 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1507 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 639, huis, 192 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); id. van perceel nr. 1507 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 639, huis, 192 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); id. van perceel nr. 1530 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 639, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van percelen nrs. 1544-1546 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 639, resp. pakhuis, huis en tuin, huis en erf, resp. 112, 119 en 126 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 56, 90 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1555 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 639, huis en erf, 102 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van percelen nrs. 2082 en 2083 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 639, resp. huis en erf, mouterij en tuin, resp. 112 en 910 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 100. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); id. van percelen nrs. 617-630 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, resp. bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, watermolen, weiland, weiland, bouwland, bouwland, huis en erf, schuurtje, weiland, bouwland, resp. 9980, 17250, 16550, 11810, 17020, 88, 11060, 18310, 12000, 4010, 1790, 100, 13070 en 7990 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil, belahve nr. 627: 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van percelen nrs. 632-642 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, resp. weiland, weiland, weiland, weiland, reedtje als bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, weiland, bouwland, resp. 15520, 10460, 15380, 18000, 630, 16320, 13930, 6450, 212- 60, 7910, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 3/4, 3, 3, 1, 2, 3, 4, en 3, belastbaar inkomen bebouwd alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van percelen nrs. 644-646 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, resp. bouwland, bouwland, weiland, resp. 12330, 7760 en 22280 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 2, en 4, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van percelen nrs. 648-650 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, resp. bouwland, bouwland, weiland, resp. 7640, 8870 en 26760 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, en 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van percelen nrs. 700 en 701 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, resp. weiland, weiland, resp. 7300 en 6780 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van perceel nr. 726 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, moestuin, 5040 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van percelen nrs. 729-731 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, resp. huis en erf, moestuin, weiland, resp. 410, 850 en 16740 m2, klasse onbebouwd: 1, 3, 1/2, belastbaar inkomen bebouwd: 27, nihil, nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van percelen nrs. 74 en 75 Sexbierum Sectie C, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, resp. weidland, weidland, resp. 10620 en 9270 m2, klasse onbebouwd: beide 4, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124); id. van percelen nrs. 83-99, 99A, en 100-105 Sexbierum Sectie C, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, resp. 8 x weidland, 2 x bouwland, watermolen en erf, weiland, boschje als bouwland, 4 x bouwland, 2 x weidland, 4 x bouwland, weidland, resp. 11170, 17540, 11570, 8700, 14000, 14870, 10190, 6770, 22030, 17570, 88, 13040, 1560, 18850, 304 50, 16480, 7140, 6470, 14380, 12920, 12480, 21720, 24910 en 17150 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 3, 3/4, 5 x 4, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 x 3, en 4, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124); id. van percelen nrs. 225-237 Sexbierum Sectie C, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, resp. 3 x bouwland, 2 x weidland, huis en schuur en erf, tuin, 2 x weidland, 4 x bouwland, resp. 26000, 11330, 22200, 14840, 3230, 4050, 2790, 11920, 13720, 11600, 12350, 16940en 32840 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 4 x 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil, behalve nr. 230: 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 126); id. van perceel nr. 861 Sexbierum Sectie C, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, opvaart als bouwland, 7010 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd:nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 135)
Siebren Annes zie: van der Meer, Stephani, van der Werf
Siebren Boekhoudt geb 1810 Birdaard, ovl 6 dec 1896 HRL; in het Stadsarmhuis, huwt met Wietske Oeges, zv Gerrit B., en Fokje ... ; BS ovl 1896
Siebren de Groot ovl voor 1815; (mogelijk dezelfde als hieroder vermeld); S. dG. erven eigenaar van wijk H-232, gebruikers zijn Jelle J. van der Wal, winkelier, en Eeltje Sikkes de Boer, schipper, 1814. (GAH204)
Siebren Jans geb 1745 ... , huw.get. bij E. Merkelbach en S.H. Vormsma, wonende te HRL. 1813, betaald de tollen aan Kingmatille 1808-1811; BS huw 1813
Siebren Kool huwt met Trijntje Broers, kind: Sijbrigje K, geb 1754 Makkum; BS ovl 1832
Siebren Cornelis zie: van der Hoeffe, Monsma, Smith
Siebren Paulus zie: de Vries
Siebren Pel ovl voor 1812, huwt met Beitske Sjoerds, kind: Grietje P, geb 1782 HRL; BS geb 1811, ovl 1819; wed. S.P. gebruiker wijk A-194; medegebruiker Oene Johannes wed. ; eigenaar is Berend Brameyer, 1814. (GAH204)
Siebren Pieters ovl voor 1815; gebruiker van wijk E-119, hoedjemaker; eigenaar is Folkert Bakker, 1814. (GAH204)
Siebren Reidmaker geb 1767 HRL, ovl 12 jan 1837 HRL, weversreidmaker in 1837, huw getuige bij A.J. Reidmaker en G.T. vd Veen, broeder bruid. zv Jan Siebrens R, en Luutske Daams; BS huw 1816, ovl 1837; gebruiker van wijk F-177; eigenaar en medegebruiker is Claas Jacobs Zoete, schipper, 1814. (GAH204)
Siebren Annes van der Meer huwt met Marij Zweris Oldendorp, zeekapitein te HRL 1832; BS ovl 1832
Siebren Bouwes de Vries geb 1770 HRL, ovl 10 jan 1847 HRL, huwt met Sijbrigje Murks op 25 mei 1794 HRL, huw.afk. 25 mei 1794, huw.get. bij W. Driso en T. Simons, sleper, 1814, id. bij P.R. Jager en B.D. de Vries, oom bruid. 1814, id. bij BS vd Beest en T.H. Baarda, 1815, id. bij J. Nieuwenhuis en S.J. vd Bos, oom bruid. 1815, kinderen: Simon Sijbrens, geb 27 feb 1809 HRL, Murk Sijbrens, geb 24 okt 1806 HRL, levenloos kind geb 14 aug 1811 HRL, Bouwe dV, geb 30 mei 1801 HRL, Hieke dV, geb 1 nov 1803 HRL, Sibbeltje Sijbrens dV, geb 26 sep 1798 HRL, zv Douwe Dirks dV, en Hiske/Hieke Symons; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1806, 1809 BS geb 1811, huw 1814, huw 1815, ovl 1827, ovl 1847, ovl 1861, ovl 1869; eigenaar en gebruiker van wijk A-069, uitdrager, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; S.B. d. V. eigenaar van perceel nr. 357 te HRL, sleeper, woonplaats HRL, legger nr. 752, huis en erf, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 394 te HRL, sleper, woonplaats HRL, legger nr. 752, huis en erf, 98 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Siebren Hartmans Jouwstra geb 1778 HRL, ovl 16 feb 1827 HRL, 1e huwt met Hiske Bouwes Boersma op 24 mei 1801 HRL, 2e huwt met Baukje Baukes Henstra op 22 mei 1808 HRL, huw.get. bij B.R. vd Veer en L. Wybrens 1814, id. bij N. Walgreen en G. Wyma, 1815, scheeptimmerman in 1827, kind: Jantje Hartmans J, geb 1811 HRL, zv Hartman Sijbrens J, en Jantje Wybes; huw Grote Kerk HRL 1801, 1808, BS huw 1814, huw 1815, ovl 1827, ovl 1890; gebruiker van wijk E-189, timmerknegt, eigenaar is Claas Dirks erven, 1814. (GAH204); S.H.J. en Baukje B. Henstra, beide van HRL, zijnde de aangave geschiedc onder productie van genoegzaam bewijs, 30 apr 1808; ondertrouw HRL
Siebren Paulus de Vries geb 1770 ... , huw.get. bij R.D. de Wit en H.O. vd Stok, wonende te Almenum; BS huw 1816
Siebren Pieters Dijkstra ovl voor 1841, huwt met Janke Pieters Robijn; BS huw 1840
Siebren Tades de Jong geb 1788 Workum, huwt met Antje IJpes van Lint op 4 jul 1819 HRL, huw afk. 25 apr en 2 mei en 23 en 30 mei grietenij Barradeel, wonende te HRL, metselaarsknecht, wonende te HRL. 1820, zv Teede Sikkes en IJtje Sijbrens; BS huw 1819, ovl 1820
Siebren/Sibrand Annes Stephanij Sijbren A.S., ged 7 apr 1772 Grote Kerk HRL, zv Anne Stephani en Janneke Osinga; geb 9 feb 1774 HRL, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL, ovl 3 feb 1846 HRL, huwt met Berber Bouwknegt op 16 jun 1805 HRL, huw.get. bij F.S. Schuman en A.H. Helmer, winkelier, 1814 id bij L. Conradi en S.J. Stoef, neef bruid. 1816, id. bij H.J. Dreyer en A.W. Faber, wijnwerker, 1818, kind: Janneke Sibrands, geb 18 mrt 1806 HRL, zv Anne S, en Janneke Osinga; DTB N.H. HRL , huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, bsha huw 1814, huw 1816, huw 1818, ovl 1846,; gebruiker van wijk G-069, winkelier; medegebruikers Antie Agema en juffrouw Verken; eigenaar is Siebr. Spannenburg, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 30:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van S.S. bij Albert Bolman als verwersknegt gewerkt hebbende, 4 apr 1787. (GAH1119); id. f. 35:0:0 terzaake 1 jaar verdiend loon van S.S., als verwersgezel bij de vroedsman J. van ''t Vlie, 8 jun 1790. (GAH1122); S.S. ende Berber E. Bouwknegt, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.S. Stephanij, goede bekende, 1 jun 1805; ondertrouw HRL; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk G-069; VT1839; weesvoogden betalen f. 35:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis tere zaeke verdiende loon van Sijbrand A.S., 29 okt 1793 (GAH1125); id. f. 45:0:0, 3 feb 1795 (GAH1127); S.S. eigenaar van percelen nrs. 1559 en 1560 te HRL, wijnwerker, woonplaats HRL, legger nr. 646, resp. huis, huis en erf, resp. 94 en 44 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 60 en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Siebrig Pieters ovl voor 1812, huwt met Pieter Dirks Terpstra; BS huwafk. 1811
Siebrigje Joekes ovl voor 1840, huwt met Jan Johannes Spoelstra; BS huw 1839, ovl 1848
Siebrigje Christiaans huwt met Doeke Posthumus; BS ovl 1857
Siebrigje Rimkes zie ook: Klein; huwt met Douwe Wybes, kind: Wybe Douwes, geb 6 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Remke Douwes, geb 31 dec 1791, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL; moeder als S. Remkes; kind: Wiebe Douwes, geb 7 dec 1794, ged 30 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Douwes, geb 19 mrt 1797, ged 4 apr 1797 Grote Kerk HRL; kind: Maike Douwes, geb 13 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL
Siebrigje Dirks Buisman geb 1806 HRL, huwt met Inte Aikes Nijhof op 25 feb 1830 HRL, dv Dirk Jans B, en Botje Jans Dijksta; BS huw 1830
Siebrigje Jans Buisman ovl 21 apr 1789 HRL, oud 29 jaar; Hendrik Wybes Blok en S. Jans B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 mrt 1782 HRL, en zijn den 10 daaraanvolgende getrouwd; huw Grote Kerk HRL; kind: Antje Hendriks Blok, geb 27 apr 1784, ged 25 may 1784 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Hendriks Blok, geb 17 nov 1786, ged 12 dec 1786 Grote Kerk HRL, moeder als: Buschman
Siebrigje Louisa Agatha van Son huwt met Hendrik Tuining; BS ovl 1880
Siebrigje Louisa Agatha Ting geb 26 jul 1805 HRL, ged 8 sep 1805 HRL, wonende te onder Almenum vlgs doopreg, dv Hendrik T, en Siebrigje Louisa van Lon; dopen Grote Kerk HRL 1805
Siebrigje Louisa Agatha Tuining geb 1804 HRL, ovl 20 sep 1880 HRL, ongehuwd, schoolvrouw, dv Hendrik T, en Siebrigje Louisa Agatha van Son; BS ovl 1880; bev.reg. HRL 1851 wijk A-078
Siebrigje Rimkes Klein zie ook: Sibrigje Rimkes; geb 1760 Molkwerum, ovl 21 sep 1826 HRL, huwt met Douwe Kwest; BS ovl 1826
Siebrigje Sybrens Oostringa geb 1760 Vrouwenparochie, ovl 22 jan 1830 HRL, huwt met Tjerk Gerbens Plat; BS ovl 1830; 1834 overlijdens
Sied Dirks de Wit zie ook: Sierd Durks; geb 1781 Franeker, ovl 18 mrt 1827 HRL, huwt met Wikje Bernardus Kroes op 11 mei 1815 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, werkman, ook huwt met Trijntje Jans Postma, huw.get. bij J.J. Nontjes en J.P. Dijkstra, 1816, sjouwerman in 1827, kinderen: Rinske Sieds dW, geb 1808 Franeker, Minke Sieds dW, geb 1796 Tzummarum, zv Dirk Klases en Minke Sierds; BS huw 1815, huw 1816, ovl 1827, ovl 1850, ovl 1853; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte een van overlijden en certificaat van onvermogen behoren tot de Huwelijksacte van S.D. d. W. en Wikje Bernardus Kroes dato 11 mei 1815 op Fol. 25 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; de President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier meede, op het getuigenis van Frans IJken en Poppe Zijlstra, werklieden ter deezer Steede woonagtig, dat S. d. W. en Wikje Bernardus meede aldaar, zich met elkander in het Huwelijk zullende begeeven onvermogend zijn tot bekostiging van gezegelde Stukken, welke bij het opneemen in ondertrouw vereischt worden, heb ik deeze ter voldoening aan het Besluit van Z.M. van den 9 mrt ll. No. 13, afgegeeven om te strekken naar behoren. HRL den 18 apr 1815
Sieds Altena Willem van Kempen van Leeuwarden, huwt met Geertje Jans Hop van HRL, geproclameerd de 19-26 jun en de 3 jul en getrout met consent van burgemeester S.A. de 1 sep 1763 in de Westerkerk HRL; S.A., ontvanger van het Geestelijk Comptoir en wijnhandelaar tot Franeker ende juffer Janke Nollides van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de proc. Lanting en met vertooninge van ''s bruids moeders consent in deesen en versoek van een gebodt in de week den 29 May 1750; kind: Aafke Sijdses Altena, ged 10 mei 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jan Zijts Altena, ged 30 jul 1752 Westerkerk HRL; kind: Jan Sijdts Altena, ged 23 may 1751 Grote Kerk HRL; betaalt aan het gemeentebestuur wegens zijn verkiezing in de vroedschap, 19 jan 1751: 100 Caroliguldens (GAH428); ontvangt van het gemeentebestuur voor het aanschaffen van een burgemeesterskussen, 19 mei 1760: 36 Caroliguldens; id. wegens wagenvracht en vertering op een reis van Gecommitteerden om de rekening van de Dokkumer Trekweg op te nemen, 25 jun 1760: f. 33:9:8; id. wegens schipvracht en vertering op een reis van heren commissarissen tot het opnemen van de Leeuwarder Trekwegen, 1 sep 1760: 32 Caroliguldens en 4 stuivers; id. samen met burg. Hauckema, sekretaris Idsinga en de 2 gerechtsboden wegens vacatien over de zaken van de Trekweg over 1760, 19 nov 1760: 104 Car glds; id. samen met burgemeester Hauckema, sekretaris Idsinga en de boden Peima en Zeeman, 19 nov 1760: 52 Caroliguldens; id. restitutie van expensen in zijn jongst verleden presidium, 3 jan 1763: 27 Caroliguldens en 4 stuivers; id. voor het maken van een nieuw kussen op de Vroedschapskamer, 3 jan 1763: 14 Caroliguldens en 14 stuivers; id. restitutie expensen in zijn laatst presidium gedaan, 24 okt 1763: 42 Caroliguldens en 5 stuivers; id. 2 jul 1764: 27 Caroliguldens en 9 stuivers; id. restitutie expensen voor nieuwe monturen van de stadsassisten, 6 mei 1765: 150 Caroliguldens, 11 stuivers en 10 penn; id. samen met burgemeester Hauckema, sekretaris Idsinga en de gerechtsboden wegens vacatien over de zaken van de binnenwegen, 17 nov 1765: 52 Caroliguldens; id. ter betaling van de onkosten gevallen bij de rekeningen van de zeewerken in jan. l. l., 29 mei 1765: 17 Caroliguldens en 6 stuivers; id. 18 nov 1765: 104 Car glds; id. met burgemeester Jane van Slooten, wegens vacatien en vertering op een reis naar Leeuwarden om de lijkstatie van Hare Hoogheid bij te wonen, 19 jun 1765: 49 Caroliguldens en 17 stuivers; afsluiting Weesboeken: aldus gedaan, gerekend en gesloten op den Raadhuise binnen HRL, in kennisse de handen van de rendant en van de nieuw aangestelde rentmeester C. van Velzen, benevens de vertekeningen van de heren daartoe gecommitteerd, mitsgaders de voogden van het Weeshuis en de subscriptie van mij sekretaris M. van Idsinga, 11 apr 1761: Corn. Aardenburg, L. Tabes, T. Stephani, H. Schaaf, B. Jelgersma, S.A., H. Videlius, M.K. Blok, A. Wybenga, C. van Velzen, J. Olivier, F. Acronius, A. Osinga, H. Wassenaar, H. Brouwer, A. Mockema, Alb. J. Noordga (GAH1090); afsluiting Weesboek: de hand van de rendant benevens de vertekeningen van welgedagte vergadering en die van de Weesvoogden, mitsgaders de subscriptie van mij sekretaris M. van Idsinga, 4 dec 1759. Was getekend: W. Buma, H. Wassenaar, H. Schaaf, L. Hauckema, B. Jelgersma, S.A., J. Westra, M.K. Blok, H. Videlius, J. Olivier, C. van der Brug, H.W. van Plettenberg, T. Stephani, H. Ratsma, L. Spannenburg A. Wybenga, B. Dreyer (GAH1088)
Sieds Annes zie: Zijlstra
Sieds Barts won. Appingedam, koopt een houtzaagmolen, samen met Jan Bart in 1802
Sieds Hiddes ovl voor 1838, huwt met Wytske Harmens op 12 mei 1799 HRL, komt van Franeker, met attestatie vertrokken, geslnm vrouw vlgs haar ovl akte Kingma; huw Grote Kerk HRL 1799, BS Franeker ovl 1837
Sieds Annes Zijlstra ovl voor 1840, huwt met Rinske Ates Hofstra, kind: Japke Z, geb 1810 Sexbierum; BS huw 1839
Siedske Zijlstra geb 2 nov 1805 HRL, ged 3 nov 1805 HRL, ovl 8 jan 1825 HRL, ongehuwd dv Dirk Cornelis Z, en Dirkje Adama; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1825
Sieger Jansz huwt met Sibbeltie Jacobs, beide van HRL, geproclameert de 11-18 en getrout de 25 nov 1759 in de Westerkerk
Sieger Tigchelaar ovl voor 1867, huwt met Meindertje Sleeper, kind: Jan T, geb 25 dec 1802 HRL; BS ovl 1866
Sieke Pieters Rotgans huwt met Willem Naber, wonende te Terschelling; BS huw 1843
Siemkje Folkertsma geb 1800 Blija, ovl 24 okt 1867 HRL, huwt met Jan de Jong, ovl wijk I-010, dv Piebe F, en Sietske ... ; BS ovl 1867
Siemkje Piebes zie: Folkertsma
Siemon Gerrits woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Siemon Hendriks Brouwer geb 1742 ... , ovl 11 apr 1816 HRL, huwt met Dieuwke Andeles/Hilles, kinderen: Aaltje, geb 1792/96 HRL, Hiltje Simons B, geb 1796 HRL, Grietje Simons B, geb 1770 HRL, Bonne Simons, geb 13 okt 1799 HRL; ged 5 nov 1799 HRL, huw.get. bij B.H. de Vries en R.J. Scheer 1811; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1811, ovl 1816, ovl 1839, ovl 1857; eigenaar en gebruiker van wijk D-094, kruyer, 1814. (GAH204); kind: Willem Simons Brouwer, geb 12 dec 1788, ged 3 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Simons Brouwer, geb 26 jul 1795, ged 18 aug 1795 Grote Kerk HRL; erven S.H.B. eigenaars van perceel nr. 820 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 136, huis, 70 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Siene A. de Boer oud 36 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839
Sientje Dirks zie: van Akkeren; zie: Sijntje Dirks
Sientje Dirks van Akkeren geb 25 sep 1810 HRL, ovl 4 nov 1887 HRL, huwt met Walle Lammerts op 18 okt 1838 HRL, dienstmaagd, N.H., dv Dirk Jacobs vA., Japikje Aukes Meyer; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, 180; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; VT1839
Siepkje Aukes huwt met Tomas Janus van Slooten, kind: Maaike Tomas van Slooten, geb 6 apr 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL
Sierd Atzes lijst ingezetenen 5e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650); huwt met Baukje Haajes, kind: Rintje/Rinskje Sierts, geb 4 nov 1783, ged 25 nov 1783 Grote Kerk HRL
Sierd Dirks Extract uit het Doopboek van de Gereformeerde Gemeente der Stad Franeker. In het Jaar Een duizend Zeven hondert een en tachtig den tienden dag der Maand jan is ged een kind met name Sierd, geb te Franeker op Het Vliet den tiende dec Zeventien hondert en tachtig, waarvan Vader en moeder Zijn Durk Klases en Minke Sierds. Franeker den 24 apr 1815; Op heden den Zeventienden sep des Jaars Duizend achthondert en elf, des morgens ten elf uren, Compareerden voor mij Jelle Banga, Maire van Franeker, departement Vriesland, Arrondissement Leeuwarden, waarnemende de funcktien van Officier van den Burgerlijken Stand op het Huis der Gemeente binnen Franeker, S.D. oud een en dertig Jaar, Arbeider, en Oene Andries Wielinga, oud veertig Jaren, Graandrager beide te Franeker woonachtig, en verklaarde de eerste Comparant dat Trijntje Jans, Zijne wettige huisvrouw oud ruim acht en twintig Jaren, Zijnde eene Buurvrouw van de tweede Comparant op den elfden dezer Maand ''s morgens ??n uur is Overleden in hare Woning Wijk Eerste West No. 49, binnen Franeker; Overeenkomstig welke verklaringe ik heb opgemaakt deze Akte, welke de eerste Comparant door een kruisje als niet kunnende schrijven en de Tweede met zijn naamtekening hebben ondertekend na voorafgegane voorlezinge. Franeker apr 1815
Sierd Geeles van Ureterp, huwt met Antje Uilkes van HRL, geproclameert de 20-27 Augus en de 3 Septem:en getrout de 11 dec 1758
Sierd Sjoukes ovl voor 1817, huwt met Fokje Ulbes, kind: Dirk Sieds de Jong, geb 1791 HRL; BS huw 1816, ovl 1825; S.S. en Fokje Ulbes, beide van HRL, zijn geproclameerd op den 2 en 9 mrt 1788 HRL, en op den 23 may 1790 en zijn getrouwd op den 7 aug 1790, zijnde hunne twee kinderen wettig meegetrouwd; kind: Ulbe Sierds, geb 15 may 1790, ged 31 may 1790 Grote Kerk HRL; geboortig van Hindeloopen voor burger aangenomen en heeft de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van burg. J.D. Toussaint en de jura betaald tot f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op ma. 17 jul 1782. (burgerboek); S.S. ende Fokje Ulbes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Allerds, deszelfs neef, 1 mrt 1788; on- dertr. HRL; den 15 mrt 1788 compareerde ter Secretarye dezer Stad HRL de proc. Camsma wegens Aafke Sijes, ongehuwde meerderjarige dogter alhier, dewelke bij deesen verklaart te spieren de Huwelijksproclamatien van S.S., Schipper aldaar, aangegeeven den 1 mrt 1788 met Fokjen Ulbes om reden dat gemelde S.S. met A.S. een wettige belofte van trouw heeft aangegaan, om welke spieringe te sijn doen. denuntiatie is geschied aan Fokjen Ulbes wonende ten huise van S.S. door den Geregts Bode Wiglinghuisen volgens mondeling relaas acte gegeven bij welke spieringe S.S. Self in Persoon is present geweest. den 21 May 1790: Comparerende ter Secretarye der Stad HRL de proc. S. Camsma wegens Aafke Sijes verklaart van boven staande spieringe tegen S.S. gedaan, te desisteren cum expensis, en wat te ... tijden, dat hij S.S. met Fokjen Ukbes in de Huwelijken Staat mag worden bevestigd, om welke desistament te zien doen Sierd Sioukes in persoon is geinsinueert per bode Poort; ondertrouw HRL; Ik ondergetekende Antje Ages Agema weduwe Rommert Claasen Blaauw te HRL, verklaar bij dezen te consenteren en toe te staan aan mijnen meederjarige dogter Neeltje Rommerts Blaauw, om zich in het Huwelijk te begeeven met Dirk Sierds de Jong, Sjouwerman meede aldaar, zv S.S. en Fokje Ulbes de ouder overleeden, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester dezer Stad in ondertrouw word opgenomen, om na afloop der afkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 18 July 1816; Op heden den vierentwintigsten jun achttienhonderd en Sestien compareerden voor ons Vrederegter van het kanton HRL, Provincie Vriesland, Douwe Cleeb?, gezworen koornmeter, Alida van Elzas, deszelfs huisvrouw, Aafke Sijes Tolsma, arbeidster, Tjietske Fransen, huisvrouw van Cornelis Blokmaker, Jelle Jelles Agema, barbier, Klaas Douwes van der Meulen, gleibakker, en Klaas Rommerts Blaauw, gleibakker, alle van competenten ouderdom, en wonende te HRL. dewelke verklaarden, dat Dirk Sierds de Jong, waaraf ouders Zijn geweest S.S. en Fokje Ulbes, beide overleden, geb is in de maand jul des jaars een duizend zevenhonderd een en negentig. Dat dezelve van Doopsgezinde afkomst Zijnde, alzoo geen doopcedul kan vertoonen, noch eenige acte van geboorte, vermits hij niet in het geboorteregister is aangetekend. Gevende de comparanten voor reden van Wetenschap dat Zij genoemden Dirk Sierds de Jong van Zijne kindsheid af, en Zijne ouders mede sedert lange jaren hebben gekend, en alzoo van de waarheid dezes ten vollen overtuigd Zijn; Waarna de Comparanten deze acte van Bekendheid met ons en onzen griffier hebben getekend, uitgezonderd Tjietske Fransen, welke verklaarde niet te kunnen schrijven. Gratis geregistreerd te HRL den tweeden Juy 1816, F? 160 Vak 8
Sierdje Gerrits Rintje Tjepkes en S.G., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sierk Anes ovl voor 1828, huwt met Antje Jochems, kind: Ane Sierks de Boer, geb . ; BS huw 1827
Sierk Dirks geb 13 jun 1779, ged 27 jun 1779 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jans en Metje Willems
Sierk Douwes huwt met Janke Claases Danser, beide van HRL, geproclameerd de 29 mrt de 5 en de 12 en getrout de 26 apr 1761
Sierk Folkerts Geeft UEd:Achtb:met behoorlijke respect te kennen Jan Claesen, mr. sleefmaker en burger binnen deese Stad, dat zeedert eenige tijd alhier is overleeden S.F., in leeven metselaer en meede ordrs rogmeeter van deese Stad, door welk afsterven deese rogmeetersbedieninge is koomende te vaceeren, waer meede den supplnt gaerne zou zien, dat hij mogt worden vereerd keerende hem ten dien einde aen de tafel van UEd:Achtbh:met zeer gedienstig versoek dat UEd:Achtbh:hem supplnt in plaets van de overleedene S.F. tot meede ordrs Rogmeeter gelieven aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:(was get:), B. Dreyer; (in margine stonde); de magistraet gehoord ''t versoek accordeerende ''t zelve eligeert en nomineert mits deesen Jan Claeses in plaets van de overleedene S.F. tot meede ordrs rogmeeter binnen deese Stadt, op lasten pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende, mits doende den Eed van Getrouwigheid. Actum den 5 jun 1743 (was geteekent), And. Pijtters de Boer, Ter Ordtie van de magistr. abs:sec:B. Dreyer; (Onder Stonde); Op Heeden den 7 jun 1743 heeft Jan Claesen den Eed als rogmeeter in handen van de Hr. presid. Burgemr. de Boer afgelegt. In kennisse van mij gesw:clercq (get), B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Sierk Foppes huwt met Trijntje Atzes op 6 apr 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 5 apr 1795; huw Grote Kerk HRL 1795; Sjierk F. ende Trijntje Atzes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Teunis Jacobs, goede bekende, 21 mrt 1795; ondertrouw HRL; Donderdag den 21 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde voorts aan Trijntje Atzes Huisvrouw van Sjierk F. alhier, welks man thans te Embden als Lijnslaagersknegt werkte, en na Welke Zij om haar bestaan genoodzaakt Was, na toe te Reisen op haar verzoek, ten fine om een Paspoort te Kunnen bekoomen, een Certificaat Gratis geaccordeert, en bovendien Vier Carguldens uit de Correspondentiebeurs voor reisgeld. (GAH44)
Sierk Foppes huwt met Tijttie Aalkes, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 nov 1767
Sierk Gerrits zie: Buren
Sierk de Haan geb 28 feb 1806 Wijnaldum, boereknegt, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Sierk Harmens zie: Dijkstra
Sierk Harmens S.H. van Almenum en Wytske Gerbens van Midlum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jan 1780 HRL. en zijn op vertoonde attestatie van Midlum, ten zelfden dage getrouwd
Sierk Hendriks ged 12 nov 1771 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Klaasses en Akke Willems
Sierk Hepkes zie: Ruiter
Sierk Hessels (SIPKE in 1788); weesvoogden bet f. 404:9:12 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde de suyvere huurpenningen van de plaats te Zottrum bij S.H. in gebruyk, 15 jun 1784. (GAH1115); id. f. 409:8:0, 13 jun 1785. (GAH1117); id. f. 393:14:4, 30 May 1786. (GAH1118); id. f. 385:13:10, 13 jun 1787. (GAH1119); id. f. 349:8:0, 28 may 1788. (GAH1120); id. f. 391:13:0 (nu vermeld als: Dirk Hessels), 26 may 1789. (GAH1121); id. f. 366:18:12, 18 may 1790. (GAH1122); id. f. 363:1:14, 25 may 1791. (GAH1123); id. f. 394:8:4, 4 jun 1782. (GAH1113); id. f. 412:6:0, 3 jun 1783. (GAH1114); id. f. 395:18:0, 6 jun 1780. (GAH1111); id. f. 416:9:0, 29 mei 1781. (GAH1112); id. f. 400:0:0 ter zaake een jaar huur van de plaats te Sottrum bij S.H. in gebruik, zijnde hierin f. 2:16:0 eeuwige rente, 22 may 1792 (GAH1124); id. f. 386:1:0, 14 may 1793 (GAH1125); id. f. 367:0:0, 16 may 1794 (GAH1126); id. f. 380:13:8, 19 mei 1795 (GAH1127); id. f. 370:14:12, 10 may 1796 (GAH1128)
Sierk Hoornstra faendrik in 1771; van HRL, huwt met Antje Heineman, van Warns, geproclameerd de 11-18 en getrout met Attestasie den 25 aug 1771; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 35:8:0 ter saeke geleverde klinkert steen, quit. no. 8, 7 nov 1770. (GAH1101); id. f. 13:8:0 voor geleverd sement, quit. no. 12, 6 nov 1771. (GAH1102); id. f. 34:19:0 voor geleverde kalk en sement, quit. no. 9, 11 nov 1771. (GAH1102); kind: Rinske, geb 7 aug 1772, ged 17 sep 1772 Grote Kerk HRL
Sierk Jappes S.J. en Trijntje Atzes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 apr 1795 HRL, en zijn getrouwd den 6apr
Sierk Johannes zie: Monsma
Sierk Kornelis geb 26 apr 1790, ged 18 may 1790 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Ages en Tjepkje Sierks
Sierk Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:0:0 terzake 1/2 jaar als brouwer van 1 okt 1761 tot 1 apr 1762, 20 apr 1762. (GAH1092); id. 26 okt 1762. (GAH1092); id. f. 14:8:0 terzake 24 dagen dagloon, 22 dec 1761. (GAH1092); id. 19 jan 1762. (GAH1092); id. als schoenmaker16 feb 1762. (GAH1092); id. 16mrt; id. 20apr; id. 11 mei; id. 8jun; id.6jul; id. 3aug; id. 31aug; id. 28sep; id. 26okt; id. 23nov; 1763 (GAH1093): 21 dec 1762, kwit. no. 1; 23 jan 1763, kwit. no. 6; 15feb, kwit. no. 7; 22mrt, kwit. no. 11; 12apr, kwit. no. 14; 26apr, kwit. no. 17; 31mei, kwit. no. 20; 5jul, kwit. no. 23; 30 aug 1763, kwit. no. 26; 26jul, kwit. no. 29; 27sep, kw it. no. 30; 25okt, kwit. no. 37; 1764 (GAH1094): 13 dec 1763, kwit. no. 1; 20dec, kwit. no. 5; 17 jan 1764, kwit. no. 7; 14feb, kwit. no. 10; 13mrt, kwit. no. 13; 10apr, kwit. no. 16; 8mei, kwit. no. 20; 5jun, kwit. no. 23; 3jul, kwit. no. 26; 31jul, kwit. no; 29; 28aug, kwit. no. 32; 25sep, kwit. no. 35; 23okt, kwit. no. 36; 20nov, kwit. no. 40; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Pieter Abrahams, f. 172:16:0, de eerste als afgegane en de 2e als aangekomen schoenma-ker ih Stadsweeshuis verdiend sedert 18 nov 1764 tot 29 okt 1765, en dus in 12 maanden, de maand gerekend tegen f. 14:8:0, kwit. no. 2, 30 apr 1765. (GAH1095); S.C. en Sijke Jochems beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swaeger Heere Meiles, 7 May 1746; S.C. ende Trijntje Harmens beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs vader Harmen Beernds, 13 Feb 1751; Hoite Joukes ende Pijtje Foppes beide van HRL, komende wegens de bruyd S.C. desselfs goed bekende, 24 dec 1751; ontvangt van het Weeshuis f. 14:8:0 terzake 4 weken verdiend loon als schoenmaker in het Weeshuis sedert 5 okt tot 2 nov 1756, kwit. no. 26 (GAH1085); id. van 2 nov tot 30 nov 1756, kwit. no. 29 (GAH1085); (GAH1086): id. f. 14:8:0 terzake 4 weken als schoen- en kleermaker in het Weeshuis t/m 28 dec 1756, kwit. no. 1; id. t/m 25 jan 1757, kwit. no. 3; id. t/m 22 feb 1757, kwit. no. 5; id. tot 22 mrt 1757, kwit. no. 7; id. t/m 19 apr 1757, kwit. no. 9; id. t/m 17 mei 1757, kwit. no. 12; id. t/m 14 jun 1757, kwit. no. 14; id. t/m 14 jul 1757, kwit. no. 17; id. t/m 9 aug 1757 kwit. no. 20; id. t/m 6 sep 1757, kwit. no. 23; id. t/m 4 okt 1757, kwit. no. 26; id. t/m 1 nov 1757, kwit. no. 30; id.; t/m 29 nov 1757, kwit. no. 31; (GAH1087): id. 3 jan 1758, kwit. no. 1; id. 24 jan 1758, kwit. no. 5; id. 21 feb 1758, kwit. no. 7; id. 21 mrt 1758, kwit. no. 10; id. 18 apr 1758, kwit. no. 13 id. 23 mei 1758, kwit. no. 16; id. 13 mei 1758, kwit. no. 19; id. 11 jul 1758, kwit. no. 22; id. 8 aug 1758, kwit. no. 25; id. 5 sep 1758, kwit. no. 28; id. 3 okt 1758, kwit. no. 31; id. 31 okt 1758, kwit. no. 34; id. 28 nov 1758, kwit. no. 37; (GAH1088): id. 2 jan 1759, kwit. no. 1; id. 23 jan 1759, kwit. no. 4; id. 20 feb 1759, kwit. no. 7; id. 20 mrt 1759, kwit. no. 10; id. 24 apr 1749, kwit. no. 14 id. 15 mei 1759, kwit. no. 17; id. 12 jun 1759, kwit. no. 20; id. 10 jul 1759, kwit. no. 23; id. 7 aug 1759, kwit. no. 26; id. 4 sep 1759, kwit. no. 29; id. 2 okt 1759, kwit. no. 32; id. 30 okt 1759, kwit. no. 35; id. 30 nov 1759, kwit. no. 39; (GAH1089): id. 8 jan 1760, kwit. no. 1; id. 22 jan 1760, kwit. no. 4; id. 19 feb 1760, kwit. no. 7; id. 18 mrt 1760, kwit. no. 10; id. 15 apr 1760, kwit. no. 13 id. 16 mei 1760, kwit. no. 16; id. 10 jun 1760, kwit. no. 19; id. 8 jul 1760, kwit. no. 22; id. 5 aug 1760, kwit. no. 22; id. 5 aug 1760, kwit. no. 25; id. 2 sep 1760, kwit. no. 28; id. 30 sep 1760, kwit. no. 31; id. 28 okt 1760, kwit. no. 34; id. 24 nov 1760, kwit. no. 35; (GAH1090): id. 23 dec 1760, kwit. no. 1; id. 20 jan 1761, kwit. no. 4; id. 17 feb 1761, kwit. no. 7; (GAH1091): id. 31 mrt 1761, kwit. no. 1; id. 15 apr 1761; id. 13 mei 1761, kwit no. 10; id. 9 jun 1761, kwit. no. 13; id. 7 jul 1761, kwit. no. 16; id. 4aug17 61, kwit. no. 19; id. 1 sep 1761, kwit. no. 22; id. 27 sep 1761, kwit. no. 25; id. 27 okt 1761, kwit. no. 26; id. 25 nov 1761, kwit. no. 31; id. f. 6:0:0 terzake 1/2 jaar brouwen ten behoeve van het Weeshuis, 19 apr 1757, kwit. no. 14 (GAH1086); id. 4 okt 1757, kwit. no. 27 (GAH1086); id. voor een 1/2 jaar, 18 apr 1758, kwit. no. 8 (GAH1087); id. 3 okt 1758, kwit. no. 18 (GAH1087); id. f. 9:0:0, 24 apr 1759, kwit. no. 10 (GAH1088); id. 2 okt 1759, kwit. no. 18 (GAH1088); id. 13 mei 1760, kwit. no. 9 (GAH1089); id. 30 sep 1760, kwit. no. 17 (GAH1089); (GAH1091): id. 1 apr 1761, kwit. no. 1; id. 1 okt 1761, kwit. no. 13; weesvoogd Sioerd Talma betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 40:0:0 door de weesjongen S.C. in 2 jaar met hoedemaken bij Claas Bretton verdiend, 15 apr 1734 (GAH1064); mede-wees voogd Walrighs betaalt aan dito f. 24:0:0 door de weesjongen S.C. bij Doeke Pieters met schoenmaken verdiend, 5 mei 1739 (GAH1069)
Sierk Croese ovl 7 jan 1790 HRL, oud 77 jaar
Sierk Laases zie: Wijnalda
Sierk Lammerts geb 29 okt 1789, ged 17 nov 1789 Grote Kerk HRL, zv Lammert Johannes en Grietje Jans
Sierk Laquaart medevoogd in 1771-1776; afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 607:2:2. Aldus gedaan, gereekend en geslooten op den Raadhuyse binnen HRL. In kennisse de hand van den rendant, beneevens de verteekeningen van de Heeren daartoe gecommitteerd, mitsgaeders de voogden van ''t Weeshuys, en de subscriptie van mij secretaris den 2 dec 1769. Was getekend: Albartus de Haas, C. Aardenburg, Jane van Slooten, Hendr. Schaaf, L.W. Steensma, Lammert Hauckema, B. Jelgersma, Jarig Westra, Syds Schaaff, S.L., Jean Peaux, Lourens Tabes, Magnus van Arssen, Hein Mollema, M. van Idsinga. (GAH1100); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgeveven f. 1651:12:10. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, Lammert Hauckema, F. Acronius, L.W. Steensma, Lourens Tabes, Jarig Westra, K. Lanting, Hein Mollema, Sijds Schaaff, B. vd Meulen, A. Osinga, Hendr. Schaaf, J. Olivier, Frederik Hoogland, S.L., M. van Idsinga, 5 dec 1770 (GAH1101); afsluiting weesboek: aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, L.W. Steensma, F. Acronius, Jane van Slooten, Pierre Peaux, Hendr. Schaaf, Menno Tuininga, S.L., Hein Mollema, J.D. Toussaint, A. Osinga, Lammert Hauckema, B. Jelgersma, Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaff, M. van Idsinga, 4 dec 1771. (GAH1102); afsluiting weesboek:meerder ontvangen dan uitgegeven f. 582:14:6. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albs de Haas, K. Lanting, Jane van Slooten, B. vd Meulen, F. Acronius, Syds Schaaff, A. Wijngaarden, Hein Mollema, Lammert Hauckema, H.W. van Plettenberg, A. Osinga, Joost Gonggrijp, B. Jelgersma, Sjoerd T. Schrik, S.L., A.J. Conradi, 2 dec 1772. (GAH1103); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 767:15:2. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albs de Haas, Syds Schaaff, H.W. van Plettenberg, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, F. Acronius, S. Blom, Hein Mollema, P. Couperus, B. vd Meulen, Jane van Slooten, Sijbout Hoornstra, F. Kamsma, Sjoerd T. Schrik, S.L., A.J. Conradi, 1 dec 1773. (GAH1104); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:13:0 ter saeke 59 1/2 el broek streept f. 8 stuivers de el, quit. no. 1, 9 apr 1771. (GAH1102); id. f. 24:11:0 ter saeke 53 el geleverd bontgoed, quit. no. 15, 16 nov 1771. (GAH1102) id. f. 55:12:0 tot vergoeding van kosten en uitgaeven om magtig te worden een geheim van ''t genesen van quaad seer en ''t verdrijven van weegluisen, quit. no. 17, 8 nov 1771. (GAH1102); id. f. 8:14:0 wegens gedaene uitschot voor eenige biebels, quit. no. 4, 14 jul 1772. (GAH1103); id. f. 25:3:0 tot restitutie van cossten gevallen bi de installatie van de binnenvader en moeder en schoolmeester, quit. no. 4, 26 mei 1772. (GAH1103); id. f. 66:18:0 voor geleverd bont en broekstreep, quit. no. 2, 7feb17 73. (GAH1104); id. f. 28:0:0 tot betaeling van gedaene uitgaev voor kousen etc, ord. no. 2, 19 apr 1774. (GAH1105); id. f. 33:7:0 wegens verschoten strijkgelden en verdere onkosten aangaende de Weshuisvijever, ord. no. 24, 17 nov 1774. (GAH1105); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. de Haas, Syds Schaaf, B. vd Meulen, Suhbout hoornstra, K. Lamring, F. Kamsma, S.L., Pieter Tetrode, Hein Mollema, P. Couperus, A. Osinga, Klaas Heins, C. Aardenburg, Johannes Mecima, Sjoerd T. Schrik, A.J. Conradi 15 jan 1776. (GAH1106); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 28:8:0 voor verschootene penningen voor 568 pond kaas, ord. no. 1, 5 mrt 1776. (GAH1107); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. de Haas, B. vd Meulen, Syds Schaaff, K. Lanting, C. Aardenburg, J.H. Olinjus, S.L., Pieter Tetrode, J. van Slooten, J.D. Toussaint, F. Acronius, Sijbout Hoornstra, L. Hauckema, Klaas Heins, Sjoerd T. Schrik, A.J. Conradi, 4 dec 1776. (GAH1107); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. de Haas, Klaas Lanting, J.H. Olinjus, Sijbout Hoornstra, B. Jelgersma, Pieter Tetrode, S.L., L.W. Steensma, F. Acronius, J.D. Toussaint, P. Couperus, Johannes Mecima, H. de Waart, Pierre Peaux, Hein Mollema, A.J. Conradi, 3 dec 1777. (GAH1108); ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 386:2:0 tot betaeling van 10/23 ste gedeelte in ''t verbouwen vd schuur te Witmaersom door Symon Joukes gebruikt, ord. no. 10, 23 jun 1778. (GAH1109); afsluiting weesboek: meeder ontvang bedraagt f. 558:1:10. Aldus gedaan, gerekend etc. Was getekend: A. de Haas, J. van Slooten, E.F. Harkenroth, Sijbout Hoornstra, F. Acronius, J. Tamboeser, Sjoerd T. Schrik, S.L., J.D. Toussaint, L.W. Steensma, Sijds Schaaff, Bosscha, Klaas Heins, Joost Gonggrijp, Hein Mollema, A.J. Conradi. 3 feb 1779. (GAH1109); woont in 5e quartier, huisno. 7, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, 1 may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); met Pieter Laquaart op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 700:0:0 (GAH650); woont met Pieter Laquaart in 5e quartier, links:. -13:0, rechts: . -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sierk Ottes zie: van der Veen
Sierk Pieters betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 1:0:0 ter Saeke een Jaar Grond pagt, 14 may 1806 (GAH1138)
Sierk Pieters geb 25 okt 1772, ged 10 nov 1772 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans en Antje Sierks
Sierk Pijters huwt met Trijntie IJebes, beide van HRL, geproclameert de 18-25 nov en getrout de 2 dec 1759
Sierk Reinders zie: Tolsma
Sierk Sapes ende Tettje Clases, beide van HRL, huw.aang. 30 mrt 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs dogters man Beene Jansen; huw aang. HRL 1737
Sierk Sierks geboortig van Franequer, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van burg. Aardenburg, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 13 mei 1771. (burgerboek)
Sierk Sierks huwt met Aleida Bloeming, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 apr en de 5 en getrout de 9 mei 1771 in de Westerkerk
Sierk Sierks huwt met Jeltje Martens, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout den 22 nov 1767 in de Westerkerk
Sierk Sierks zie: Posthuma; (2x)
Sierk Syberens huwt met Aafke Gerrits, kind: Sijberen Sierks, ged 17 may 1740 Grote Kerk HRL
Sierk Sjoerds Sirck Sioertsz, mr. in 1595, ovl rond 1597. (proclamatieboek HRL R.A. T 1)[Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Sierk Zacheus zie: Vellinga
Sierk Taekles zie: Tolsma
Sierk Tiebbes Gosse Tiebbes van Wijnaem en Tijtie Tijtes van HRL, huw.aang. 2 may 1733 HRL, Comende voor de bruyd S.T., desselfs neef; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Sierk Tjebbes huwt met Lolkjen Sjoerds, kind: Teeke Sierks, ged 4 mrt 1745 Westerkerk HRL; kind: Tjebbe Sjerks, ged 30 aug 1742 Westerkerk HRL; kind: Janke Sjerks, ged 9 mrt 1741 Westerkerk HRL; S. Tiebbes ende Lolkien Sioerds, beyde van HRL, Extraordinaris huw.aang. 19 mrt 1733 HRL, vertonende de bruydegom schriftelijk Consent van des bruyds vader Sioerd Clasen Schrik; huw aang. Gerecht HRL 1733
Sierk van der Veen geb 15 jul 1806 Kimswerd/Arum, ovl 1 dec 1866 HRL, huwt met Aaltje Posthumus, (gk), arbeider, N.H., koopman en ovl wijk D-006, zv Otte vdV, en Klaaske Feenstra; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk G-154
Sierk Vellinga geb 1791 Leeuwarden, ovl 9 nov 1864 HRL, huwt met Jantje Hilstra, ovl wijk G-300, zv Zacheus V, en Trijntje Sijtses; BS ovl 1864
Sierk Durcks Hijlaarda ovl voor 1731, old burgemeester; medeweesvoogd W. Westerhof geft aan de rentmeester van het Weeshuis een Landsoblijgatie ten laste deser Proventie in capitaal f. 500:0:0 met no. 5649 van Resolutie 10 aug 1714, herkomende van wijlen de wed. vd old burg. H., die deselve aan ''t Statsweeshuys had ge legateerd. Dit pro memoria, 8 mrt 1730. (GAH1060); ovl 16 mei 1726, oud burgemeester, begraven id Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst
Sierk Geerts Kloppenburg S.G.K. van Westergeest en Fokkien Hayes van HRL, komende voor de bruid Willem Bouwes Westerhoff, desselfs neef, 25 feb 1735; ondertrouw HRL
Sierk Gerrits Buren ovl voor 1840, huwt met Aaltje Doedes Postema; BS ovl 1849
Sierk Harmens Dijkstra ovl 3 slachtmaand 1809 Midlum, huwt met Wietske Gerbens, in leven Tigchelaar, kind: Geertje Sierks D, geb 16 aug 1795 Midlum; BS huw 1834 1868 overlijdens
Sierk Hepkes Ruiter ovl voor 1819, huwt met Aafke Lammerts, echtelieden te Oldeboorn, kind: Lammert Sierks R, geb 1772 Oldeboorn; BS huw 1818, ovl 1839
Sierk Johannes Heeg geb 12 dec 1791, ged 1 jan 1792 Grote Kerk HRL, zv Johannes Heeg en Rinske Hoornstra
Sierk Johannes Monsma ovl voor 1829, huwt met Baukje Everts, kind: Johannes Sierks M, geb 1750 Bolsward; BS Franeker ovl 1828
Sierk Laases Wijnalda geb 19 nov 1801 HRL, ovl 23 jul 1855 HRL, 1e huwt met Cornelisje Klazes Mannik op 8 jul 1821 HRL, huw.afk. 24 jun en 1 jul 1821, 2e huwt met Tjeske Lieuwes de Jong op 6 apr 1827 HRL, huw.afk. 25 mrt en 1 apr 1827 HRL; timmermanknecht in 1851, timmerman in 1855, N.H., ged 16 feb 1802, zv Laas W, en Gerritje Jelles; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1821, huw 1827, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-108, wijk G-285, 292; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-229; VT1839
Sierk Reinders Tolsma geb 1801 St. Jacob, ovl 17 dec 1834 HRL, ongehuwd, zv Reinder Taekes T, en Sjoerdtje Sjierks (Noordbeek); BS ovl 1834
Sierk Sierks Posthuma geb 1788 HRL, ovl 20 nov 1836 HRL, huwt met IJbeltje Hendriks Leensma op 11 apr 1833 HRL, kleermaker in 1836, zv Sierk Sierks P, en Aukje Hobbes; BS huw 1833, ovl 1836, ovl 1840; geb 28 jan 1789, ged 10 mrt 1789 Grote Kerk HRL, zv Sierk Sierks Posthumus en Aukje Hobbes; vader a; s S.S. Posthuma
Sierk Sierks Posthuma ovl 1789 HRL, huwt met Aukje Hobbes, kind: Sierk P, geb 1788 HRL, in leven werkman; BS huw 1833, ovl 1836; kind: Sierk Sierks Posthumus, geb 28 jan 1789, ged 10 mrt 1789 Grote Kerk HRL
Sierk Sierks Wijnalda S.S.W. van HRL, en Houkje Hobbes van Winsum, zijn na driemaalige proclamatievan welke de laatste geweest is den 9 aug 1778 HRL, en alhier getrouwd den 16 dier maand op vertoonde attestatie van Winsum; kind: Maria Sierks Wynalda, geb 2 jul 1779, ged 27 jul 1779 Grote Kerk HRL, moeder als: Aukje H. ; kind: Tryntje Sjierks Wynalda, geb 14 jul 1781, ged 7 aug 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: Aukje H.
Sierk Taekles Tolsma geb 8 mei 1705 Midlum, ovl 1 okt 1774 ... , 1e huwt met Jetske Arjens op 18 sep 1729 Midlum, 2e huwt met Christina Hanekuik, levert rol- en slierpalen op Koetille in 1755, koopman te HRL, eigenerf o. a. te Tzum, (1728 eigen stem 33 ged ), zv Taekele Sierks T, (gk), en Yttie Johanes Crommedijck, (gk); GJ ...
Sierkje Itskes lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); geb 19 sep 1774, ged 11 okt 1774 Grote Kerk HRL, dv Itske Lourens en Antje Wybes
Sierkjen Harmens Johannes Gijsberts ende S.H. beyde van HRL, komende wegens de bruyd Sijbren Symons, veerschipper, 21 Aug 1745
Sierkjen Tjebbes huwt met Wybe Jansen, beyde van HRL, sijn geproclemeert 7, 14 en 21 aug 1740 en den 23 dito getrouwt; Wybe Jansen ende S.T., beide van HRL, komende voor de Bruit desselfs swager Alle Symons, 6 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Antje Wybes, ged 13 dec 1740 Grote Kerk HRL, moeder als Sjerkjen T.
Sies Dirks zie: Boersma
Sies Willems zie: Nijdam
Sies Dirks Boersma huwt met Tetje Pieters Dijkstra, kind: Dirk Sieses B., geb 1800 Tzummarum; BS ovl 1849
Sies Willems Nijdam huwt met Hiltje Gerbens, kind: Gosse N, geb 1766 Wartena; BS ovl 1827
Sieske Nuttes zie: Visser
Sieske Nuttes Visser ovl voor 1832, huwt met Pieter Jans Hoedemaker, in leven wonende te Vlieland; BS huw 1831
Sietje Engels zie: de Boer
Sietje Jans Sijtie J., ged 27 aug 1754 Grote Kerk HRL, dv Jan Jans en Marijke Fransen; Reinder IJedes de Groot en S.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 may 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hinke Reinders de Groot, geb 16 jun 1790, ged 20 jul 1790 Grote Kerk HRL
Sietje Cornelis geb 1750 ... , ovl 30 mrt 1815 HRL, huwt met Sijbren Remkes Hunia; BS ovl 1815; kind: Rinke Sibouts, geb 4 mrt 1789, ged 7 apr 1789 Grote Kerk HRL
Sietje Nicolaas zie: Schenkius
Sietje Schenkius geb 1795 Terschelling, ovl 1 apr 1816 HRL, huwt met Klaas Dirks Schiere op 29 jun 1815 HRL, huw.afk. 18 en 25 jun 1815, dv Nicolaas S, en Trijntje Douwes (van Stralen); BS huw 1815, ovl 1816; Ik Ondertegekende Geertje Wiersma weduwe Klaas Douwes Wiersma, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Kleinzoon Klaas Dirks Schiere zv Dirk Schiere en Minke Klases Wiersma, beide Ouders Overleden blijkens Acten daar af Zijnde, Zoo als ook van de Grootouders aan Vaders Zijde, en van mijn Overleden Man Klaas Douwes Wiersma, om Zich in het huwelijk te begeven met S.N.S. dv Nicolaas Schenkius en Trijntje Douwes, wonende te HRL. HRL den 13 jun 1815; Extract uyt Het Doopboek der Gereformeerde Gemeente tot Westerschelling. Op den negenthiende okt In den Jaare een duyzend Zeven honderd en vier en negentig is ged Sietje dogter van Nicolaas Schenkius en Trijntje Douwes Zijnde gebooren den dato deses volgens Getuigenis der vader als Doopgetuige. Afgegeven door mij Burgemeester van ter Schelling den 18 jun 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, vijf van overlijden en een consent behoren tot de Huwelijks acte van KlAAS Dirks Schiere en S.N. S, (en niet van Minke Klases Wiersma) dato 29 jun 1815 op Fol. 49 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Sietje Engeles de Boer geb 24 dec 1779 Warns, ovl 27 feb 1820 HRL, 1e huwt met Klaas Jacobs op 27 mrt 1803 HRL, 2e huwt met Klaas Dirks Molenaar op 5 dec 1811 HRL, ondertrouw 30 okt 1811, 1e afk. zondag 3 nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 10 nov 1811, dv Engele Tjerks en Jay Foppes; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1811wafk, hu, ovl 1820, ovl 1821
Sietse Alberts huwt met Eelkje Blombergen, kind: Elizabeth Sietses, geb 6 nov 1810, ged 3 dec 1810 Grote Kerk HRL
Sietse Aukes huwt met Antje Jans op 16 okt 1804 HRL, komt van Sexbierum, laatste afk 14 okt 1804; huw Grote Kerk HRL 1804
Sietse Bernardus huwt met Sietske Jans, kinderen: Willem Sietses, geb 3 mei 1810 HRL, Gerrit Sijtses, geb 1804 ... , wonende te HRL. 1809, wonende te bij de Roode Ploegspijp in 1811; BS ovl 1811; 1821 overlijdens; Maandag den 18 nov 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde in Plaats van Pieter Cornelis, Welke uit hoofde van begaane delicten, van Zijne Post als turfdraager heeft moeten Werden vervallen verklaard, Wederom tot turfdraager aangesteld, den Burger S.B., en is dezelve ten dien einde daadelijk, onder Eede genoomen. (GAH45)
Sietse Bernardus zie: Wesling
Sietse van den Brug geb 24 mrt 1810 HRL, zv Jan vdB, en Klaaske Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 24 mrt 1810, ged 15 apr 1810 Grote Kerk HRL, zv Jan van der Brug en Klaaske Radsma
Sietse van Dijk ovl voor 1815; huwt met Anna Maria Engelen, kinderen: Antonie vD, geb 1766 HRL, Catriena vD, geb 1768 HRL, Johanna vD, geb 1772 HRL, koopt een huis in 1797; BS ovl 1833; 1837 overlijdens, huw 1838; erven S. vD. eigenaar van wijk E-221; gebruikers IJsak Jacobs van Gilsen, koopman, Schoone Salomons, koopvrouw, Adam Lentz wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-222; gebruikers Jan Asbeck wed., pruikmakersche, Anth. van Dijk, (zv S. vD. ), pruikmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-180; gebruiker is Dirk Dinhart, schoenmaker, Rommert Overdijk wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); Jan Nolles ende Catharina van Dijk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader S. vD., 19 mrt 1791; ondertrouw HRL; heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650); woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 24:4:0 (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 32 en 33), bij hem inwonend Nanning Bruinsma, 23 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; koopt van Nicolaas Postma een huis voor 50 Caroliguldens op 1 jul 1797 (geen boeknr. vermeld)
Sietse Gerrits huwt met Maaike Johannes Adema op 16 sep 1806 HRL, kind: Sietske Sietses, geb 13jul807 HRL, wonende te HRL. 1806, laatste afk. 7 sep 1806, huurt visserij Winamervaart, Bolswardervaart en vd Pijp vd Kerkpoort tot Havenspoort 1800-1808; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807; S.G. en Maayke Adama, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 23 aug 1806; ondertrouw HRL; na voorafgegaan ontbod ter vergadering verschenen S.G. en Jo-hannes Jans als huurders der visserijen in de Stadsgragt, aan welke geordonneert is om de haarden (?), welke zij op eigen authoriteit in de Stadsgragt geslagen hadden, binnen de tijd van 8 dagen weg te nemen, zulkende bij manquement zulks anderszints ten haren kosten van stadswege worden gedaan, do. 25 nov 1802 (GAH48); Pieter Tetrode, koopman alhier, deelt mede, dat hij als correspondent van enige Hollandse kooplui gedurende het gepasseerde jaar en winter tot heden toe een behoorlijke grote kwantiteit hout in de Stadsgragt alhier had gelegen, welke van delfzijl tijd tot tijd alhier doorgevoerd naar Holland. Tetrode is aangesproken door S.G., burger alhier, als huurder der visserijen in de Stadsgragt, over schadevergoeding door de belemmering of stremming van zijn visserij door de ligging van genoemd hout in de Stadsgragt veroorzaakt. Wil f. 35:0:0 schadevergoeding. Tetrode is ook van mening dat S.G. schade heeft geleden, en is genegen deze te vergoeden, maar wil, ter decharge van hem, een besluit van de Gemraad. de Raad vindt eis alleszins billijk en draagt Tetrode op de schade te voldoen, do. 1 mei 1800 (GAH46); betaalt aan het gemeentebestuur 1 jaar huur voor de visserij in de Wijnamervaart tot aan Bloedige Blynse, 1800: 23 Caroliguldens; id. over 1801 tot en met 1808; id. in de Bolswardervaart, volgens ouder gewoonte met de Tille even buiten de Kerkpoort, 1800: 39 Caroliguldens; id. over 1801 tot en met 1808; over 1809: 68 Caroliguldens; id. over 1810 en 1811; id. in de Pijp van de Kerkpoort en de Gracht van de Kerkpoortsbrug af tot aan de Havenspoort, 1800: 20 Caroliguldens; id. over 1802 tot en met 1808; id. over 1809: 37 Caroliguldens; id. over 1810 en 1811; betaalt het propijn van gecontinueerde visserijen tot mei 1809, nos. 3, 4, en 5, 1802: resp. f. 11:10:0, f. 19:10:0 en 10 Caroliguldens
Sietse Johannes huwt met Aaltje Addes, kind: Lieuwe Sietses, geb 15 nov 1811, ged 1dec18 11 Grote Kerk HRL; zie: Hoog; huwt met Aukje Alles, kind: Johannes Sietses, geb 27 jul 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Aaltje A. ; kind: Trijntje Sijtses, geb 18 jan 1798, ged 4 feb 1798 Grote Kerk HRL, moeder als Aaltje Alles
Sietse Clases huwt met Hitje Murks, N.H., kind: Klaas Sietses, geb 7 dec 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802; Zytse Klaasses van Almenum en Hiltje Murks van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sietse Klases huwt met Dirkje Aukes op 5 jun 1803 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Sietse Martens voogden bet f. 80:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor loon van Gerben Andries als stoeldraayersknegt bij S.M. in 1 jaar verdiend, 16 mei 1767. (GAH1097)
Sietse Popkes huwt met Stijntje Sjoerds, kind: Sjoerd Teyema, geb 1776 Langezwaag, geeft schritelijk huw toestemming via notaris G.T. de Jong te Gorredijk; BS huw 1822
Sietse Reins zie: de Boer
Sietse Romkes zie: van Hettinga
Sietse Rommerts zie: de Jager
Sietse Sudersma geb 14 jul 1802 HRL, ged 1 aug 1802, N.H., zv Jan Tjerks S, (Zuderma), en Reinouwke Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1802
Sietse Bierman van den Brug geb 12 dec 1802 HRL, ged 9 jan 1803, N.H., zv Jan BvdB, en Klaaske Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1803
Sietse Elias de Wit zie ook: Zijtse Elias; geb 1789 HRL, ovl 5 feb 1846 HRL, 1e huwt met Doetje Hiddes de Vries/ de Weerd op 15 nov 1818 HRL, huw.afk. 11 en 18 okt 1818, 2e huwt met Wijpkje Aukes Vogelzang op 11 okt 1827 HRL, huw.afk. 30 sep en 7 okt 1827 matroos op een Ned. oorlogsschip in 1826, panbakkersknecht 1818, zv Elias Hendriks dW, en Geertje Sijtses Hoffius; BS huw 1818, ovl 1826, huw 1827, ovl 1846, ovl 1858; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-233; VT1839
Sietse Hendriks Jarigsma huwt met Jetsje Kroon, kind: Trijntje J, geb 1810 Veenwouden; BS ovl 1886
Sietse Jans van Laan hm ... , kind: Ale vdL, geb 12 mrt 1795 HRL; BS ovl 1818
Sietse Martens Panbakker geb 10 aug 1772 HRL, ged 18 aug 1772 Grote Kerk HRL; ovl 6 nov 1824 HRL, huwt met Wiepkje Willems Steenbergen kinderen: Baukje, geb 3 apr 1802 HRL, Willem Sijtses P, geb 25 okt 1805, Martje Sijtses P, geb 4 apr 1811 HRL, Grietje P, geb 18 mei 1808 HRL, Willem, geb 25 okt 1810 HRL, Grietje Sietzes, geb 22 feb 1804 HRL, Baukje Sijtses, geb 15 sep 1799 HRL, ged 29 sep 1799 HRL, N.H., panbakkers- baas, huw.get. bij J.H. Holmans en F.W. Steenbergen, 1811, id. bij B.H. Klaver en T.S. vd Brug, 1813, id. bij M.H. Klaver en T.B. Brandes, 1816, id. bij U.R. Visser en A.T. van Vliet 1816; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, 1804, 1805, 1808, 1810, 1811, BS huw 1811, huw 1813, huw 1816, ovl 1817, ovl 1824, ovl 1826, ovl 1860, ovl 1875; gebruiker van wijk H-058, panbakkersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden S.M.P., Panbakkersknegt, Thijs Pieters van Vliet, Panbakkersknegt, en Klaas Dirks Molenaar, Zoutziedersknegt, alle wonende te HRL, Verklaren bij dezen dat ons Volkomen bekend is dat Ruurd Johannes is Overleden den Elfde dec Een duizend Agt honderd, gevende voor redenen van Wetenschap dat ons door een dagelijksche omgang met dezelve dit afsterven Volkomen bekend is. HRL den 7 mei 1816
Sietse Paulus de Boer geb 1803 HRL, ovl 11 apr 1864 Franeker, huwt met Cecilia Sjoerds Jorritsma op 5 jun 1828 HRL, huw.afk. 25 mei en 1 jun 1828 Franekeradeel en HRL, panbakker, in 1864 landbouwer te Franeker, zv Paulus Gerrits de B., en Petronella Jans Hobbema; BS huw 1828, BS Franeker ovl 1864; S.P. d. B. eigenaar van perceel nr. 203 te HRL, (varensgezel) landbouwer, woonplaats: onder Franeker, legger nr. 99, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Sietse Reins de Boer huwt met Antje Jans Andela, wonende te Makkum; BS huw 1841
Sietse Rommerts Jager geb 1785 Midlum, ovl 19 aug 1840 HRL, huwt met Gatske van Straten op 19 aug 1813 HRL, huw.afk. 8 en 15 aug 1813, wonende te HRL. 1813, huw.get. bij P.R. Jager en B.D. de Vries, wonende te HRL, 1814, werkman in 1840, zv Rommert Sietses en Feikje Poppes; BS huw 1813, huw 1814, ovl 1840; eigenaar van wijk D-134, ledig plak grond, 1814. (GAH204); oud 55 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-025; VT1839
Sietse Sakes Wyma geb 8 jun 1758 Grouw, ovl 20 dec 1840 HRL, huwt met Grietje Intes Nauta, ook huwt met Maaike Zwolsma en huwt met Joukje Heins, huw.get. bij J.L. Tuinstra en G.H. Dijkstra, neef bruid. wonende te HRL, 1816, kinderen: Hiltje Sijtses W, geb 1795 ... , Tietje Sijtzes, geb 1794 ... , Geertje W, geb 15 dec 1790 HRL, zv Sake Sakes en Geertje Germens; BS huw 1816, ovl 1831, 1840, ovl 1847, ovl 1865, regattdv 1826-93; gebruiker wijk E-090, timmerknegt; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); S.S.W. en Mayke Freerks Zwolsma, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 nov 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 80 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk B-109; VT1839; kind: Hidtje Sijtses Wyma, geb 13 okt 1795, ged 3 nov 1795 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd en negentig den Vijftienden dec is Geboren Getje dv S.J.W. en van Grietje Entes Nauta. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 22 feb 1815; S.S.W. eigenaar van perceel nr. 202 te HRL, scheepstimmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 814, huis, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belast baar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); S.S.W. eigenaar van perceel nr. 225 te HRL, scheepstimmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 814, huis en erf, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel S.S.W. eigenaar van perceel nr. 2025 te HRL, scheepstimmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 814, huis en erf, 174 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57); en HRL. 1832, bl. 34); Wij ondergetekenden Harmen Bandsma, Stilleveger, Jan Roelofs van der Woude, werkman, en S.S.W. scheepstimmermansknegt alle te HRL woonagtig verklaaren bij dezen dat de grootouders van J.L. met naamen Jelle Sjoerds en IJtje Everts ter dezer Steede ovl zijn, de eerste in den jaare 1779 en de laatste in den 1770. HRL den 22 jul 1816; Wij ondergetekenden Harmen Bandsma, Stilleveger, Jan Roelofs van der Woude, werkan, en S.S.W. scheepstimmermansknegt, alle te HRL woonagtig, verklaaren bij dezen dat de ouders van Jelle Luitjes met namen Luitje Ulbes in den jaare 1801 en Antje Jelles in den Jaare 1798 ter dezer Steede ovl zijn. HRL den 22 jul 1816
Sietske Aarts zie de Vries; huwt met Pieter Klaasses, kind: Menke Pieters, geb 18 nov 1783, ged 9 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Pieters, geb 11 okt 1788, ged 4 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Aart Pieters Nap, geb 28 okt 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL, vader als P.K. Nap; kind: Jan Pieters Nap, geb 12 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL, vader als P.C. Nap; kind: Jetske Pieters Nap, geb 3 jun 1794, ged 22 jun 1794 Grote Kerk HRL; vader als P.K. Nap; kind: Cornelia Pieters Nap, geb 31 aug 1796, ged 25 sep 1796 Grote Kerk HRL; kind: Arjaan Pieters Nap, geb 13 okt 1797, ged 12 nov 1797 Grote Kerk HRL
Sietske Alberts huwt met Hendrik Ram op 9 nov 1799 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Sietske Allerts geb 18 jan 1792, ged 6 mrt 1792 Grote Kerk HRL, dv Allert Paulus en Doetje Cornelis
Sietske Anes moet zijn: Sietske Oenes, zie aldaar; huwt met Meinte Doekes; dopen Grote Kerk HRL 1804
Sietske Dirks huwt met Jan Wopkes op 19 mei 1805 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1805; IJep Wopkes van Pingjum ende S.D. van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Diets (?) Feddes goede bekende, 4 may 1805; ondertrouw HRL
Sietske Doedes ovl 31 mrt 1700, 38 jaar, 2e huisvrou van Mr. Zierck Pytters Nauta, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Sietske Eeltjes geb 22 dec 1808 HRL, ged 31 jan 1809 HRL, N.H., dv Eeltje Sikkes en Maaike Sietses; dopen Grote Kerk HRL 1808; geb 22 dec 1808, ged 31 jan 1809 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Sikkes en Maaike Sietses
Sietske Eeltjes zie: Rispens
Sietske Fransen huwt met Cornelis Jans; dopen Grote Kerk HRL 1807
Sietske Freerks zie: de Boer; Olphert Simons ende S.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Freerk Lijkles, met een gebod in de week, 15 sep 1792; ondertrouw HRL; Olphert Simons en S.T., hebben de laatste afkondiging gehad op den 23 sep 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Janna Olferts, geb 30 sep 1793, ged 15 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Freerik Olferts, geb 8 dec 1795, ged 22 dec 1795 Grote Kerk HRL; Certificaat van huwelijks afkondiging. de Schout van de Gemeente Sappemeer, Certificeerd hiermede dat op zondag den negentienden en zesentwintigsten November, Een duizend achthonderd en vijftien telkens des middags ten twaalf uuren, voor de hoofddeur van het Huis der Gemeente alhier, is gepubliceerd de Huwelijks belofte tusschen Johannes Jacobs Schoffelmeer, oud vijf en twintig Jaren, Varensgezel van beroep, wonende te Sappemeer, meerderjarige zv wijlen Jacob Jans Schoffelmeer, en van Doutje Reins, en Janna Olpherts Duinker, oud twee en twintig Jaren, zonder beroep, wonende te HRL, meerderjarige dv Olphert Simons Duinker en S.F., waarvan mede behoorlijk affictie heeft plaats gehad zonder dat daartegen, of tegen het voorgenomen Huwelijk tusschen gemelde Persoonen eenige oppositie bij mij is ingebragt of bekend gemaakt. Actum Sappemeer den tweeden dec 1815; Ik Ondergetekende S.F. huisvrouw van Olphert Symons Duinker, Verklare bij desen (bij absentie van mijn Man die door Zeevarend te Zijn niet in Staat is Zijn wil te Verklaren) te Consenteeren en toe te staan aan onsen dochter Janna Olpherts Duinker om Zich in ''t huwelijk te begeven met Johannes Jacobs Schoffelmeer, van beroep Varensgezel, zv Jacob Jans Schoffelmeer en Doutje Reins; mogende Alzoo lijden dat deselven door den Heer Presid. Burgemeester deser Stad in Ondertrouw worden opgenomen, Om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. en hebbe ik dese met mijn Gewone handtekening Vertekend. HRL 13 nov 1815; Ik ondergetekende Doutje Reinders, Schippersche van beroep, wonende te Sappemeer, Verklare bij desen volkomen genoegen te nemen in het huwelijk voorgenomen tusschen mijn Zoon Johannes Schoffelmeer, en Jantje Holvers, woonachtig te HRL, dv Holvert Simons en S.F., Eh. te HRL. Weshalven ik den Officier van den Burgelijken Stand versoeke, om Zonder daar bij tegenwoordig te Zijn en buiten mijn verdere toestemming het huwelijk tussen gemelde Jonge Lieden te Voltrekken. Afgegeven te Sappemeer den 6de nov 1815; Extract uit het register der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den dertigste sep is Geboren Janna, dv Olphert Symons en S.F. Afgegeven op den Raadhuzie binnen HRL den 13 nov 1815
Sietske Gerbrands geb 1783 ... , huwt met Albert Douwes op 3 okt 1802 HRL, doet overlijdensaangifte van Poppe IJemes in 1811; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1811
Sietske Gerrits ovl 8 sep 1807 Makkum, huwt met Germen Wybes Overmeer; BS huw 1820, ovl 1847, ovl 1889
Sietske Gonggrijp geb 25 jun 1799 HRL, ged 21 jul 1799 HRL, ovl 1 sep 1840 HRL, huwt met Johannes Hendriks Bron op 26 mei 1822 HRL, huwelijksafkondigingen 12 en 19 mei 1822, winkelierse in 1840, dv Joost Rinia G, en Berber Smit; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1822, ovl 1840, ovl 1850; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-191; VT1839
Sietske Harmens huwt met Anne Jetses op 26 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Sietske Harmens huwt met Hendrik Bertree; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Hendrik Lambertus Bertree, geb 27 mrt 1811, ged 9 apr 1811 Grote Kerk HRL
Sietske Hendriks geb 1785 HRL, ovl 26 aug 1829 HRL, huwt met Nicolaas Vulsma, man is meester schoenmaker; BS ovl 1829; 1850 overlijdens; Nicolaas Hendriks Fulsma en S.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 may 1806; ondertrouw HRL
Sietske Hermanus/Hendriks zie: ter Horst
Sietske Herres zie: Feenstra
Sietske Hessels huwt met Jan Abes; dopen Grote Kerk HRL 1804
Sietske Hilles zie: Hilstra
Sietske ter Horst geb 13 feb 1801 HRL, ged 3 mrt 1801, N.H., dv Hendrik/Hermanus tH, en Grietje Aesges; dopen Grote Kerk HRL 1801
Sietske Jacobus zie: Inia, Visser
Sietske Jans huwt met Sietse Bernardus; BS ovl 1821
Sietske Jans huwt met Andries Elles, koopt 3 woningen in 1799
Sietske Johannes zie: Leyenaar
Sietske Joostes zie: Gonggrijp
Sietske Klaases huwt met Johannes Hendriks, kind: Klaaske Johannes, geb 5 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL
Sietske Klases ovl voor 1843, huwt met Douwe Sakles Idserda; BS huw 1842
Sietske Cornelis geb 1773 ... , ovl 30 nov 1822 HRL, kind: Fenne Willems Muller, geb 1802 HRL, dv Gerben Aukes de Groen(!) en Froukje Lieuwes; BS ovl 1822, ovl 1869; geb 7 mrt 1774, ged 22 apr 1774 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Hendriks(!) en Vrouwkje Lieuwes
Sietske Cornelis huwt met Schelte Hendriks Runia, wonende te Bolsward; BS huw 1837
Sietske Lieuwes ovl 26 mrt 1788 HRL, oud 57 jaar
Sietske Lieuwes geb 1761 Achlum, ovl 23 jan 1822 HRL, huwt met Hein Jaans vd Meulen; BS ovl 1822; Hein Jaans van Almenum en S.L. van Achlum, hebben hunne laatste afkondiging gehad 30 jun 1782 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage
Sietske Meinderts zie ook: Vogelzang; geb 9 okt 1793, ged 27 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Meyndert Jans en Antje martens
Sietske Overzet geb 1800 Hardegarijp, ovl 29 mei 1841 HRL, huwt met Pieter Engberts Nieuw, dv Siebe Teunis en Tietje Tjeerds; BS ovl 1841; 1850 overlijdens; oud 39 jaar, geb Rijperkerk (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-115; VT 1839
Sietske Pieters geb 10 feb 1811, ged 24 feb 1811 Grote Kerk HRL, dv Pieter Minnes en Bregtje Dirks
Sietske Siebes zie: Overzet
Sietske Sietses geb 13 jul 1807 HRL, ged 26 jul 1807 HRL, dv Sietse Gerrits en Maaike Johannes Adema; dopen Grote Kerk HRL 1807
Sietske Simons zie: van der Brug, de Groot
Sietske Sipkes geb 9 okt 1794 Arum, ovl 9 apr 1860 HRL, huwt met Epke Wytses Olthof, N.H., dv Sipke Gosses en Trijntje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-109, wijk H-140, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk H-147; VT1839; kind: Wytse Epkes, geb 18 sep 1810, ged 9 okt 1810 Grote Kerk HRL
Sietske van Swichum zie ook: IJefke Gerrits van Swigten
Sietske Zuderma/Suydema geb 10 nov 1807 HRL, ged 29 nov 1807 HRL, ovl 15 sep 1827 HRL, naaister, ongehuwd, dv Jan Tjerks S, en IJtje Ruurds; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1827
Sietske Tamboezer geb 22 dec 1806 HRL, ged 1 jan 1807 HRL, N.H., ovl 20 aug 1883 HRL, N.H., naaister, dv Harmanus T, en Aagje L. Stephanij; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk H-093, supp wijk G-390; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-100; VT1839
Sietske Vandée oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-004; VT1839
Sietske Veenstra oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-091; VT1839
Sietske de Wit geb 1785 HRL, N.H., nov 1851 tijdelijk naar Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-103, wijk F-207
Sietske Aarts de Vries huwt met Pieter Klaassens Nap; BS ovl 1826; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als meedevoogdes f. 50:0:0 tot naeder verantwoordinge, 13 dec 1806, quit. no. 11 (GAH1138); id. 22 sep 1807, quit. no. 54 (GAH1139)
Sietske Asmus Tuinhout geb 4 sep 1790 HRL, ovl 5 nov 1820 HRL, ongehuwd, dv Asmus Feddes T en (Fetje Pieters); BS ovl 1820
Sietske D Trompetter oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk I-013; VT1839
Sietske Eeltjes Rispens geb 1806 Heerenveen, ovl 3 dec 1850 HRL, huwt met Gerben Jans Fluitman op 4 jun 1829 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1829, wonende te HRL, dienstmeid. RK dv Eeltje Hanses R, en Sipkje Teedes; BS huw 1829, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-344; oud 35 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-230; VT1839
Sietske Freerks de Boer geb 1767 Eernewoude, ovl 11 jun 1839 HRL, huwt met Olfert Simons Duiker, dv Freerk Liekeles en Antje Baukes; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1839
Sietske Herres Feenstra geb 1807 HRL, ovl voor 1872, huwt met Jacob Pieters Leyen op 30 okt 1828 HRL, huw.afk. 19 en 26 okt 1828, dv Herre Klases V, en Baukje Sietses; BS huw 1828, ovl 1871
Sietske Hilles Hilstra ovl 26 mrt 1813 Franeker, huwt met Jan Doedes Wierstra; BS huw 1823, ovl 1864
Sietske Jacobus van Beemen geb 1769 Molkwerum, ovl 18 sep 1814 HRL, huwt met Gerrit Hartman, ovl wijk F-182, dv Jacob Jans en An Taedes; BS ovl 1814; 1851 overlijdens
Sietske Jans Feersma geb 1754 HRL, ovl 29 jan 1824 HRL, huwt met Reinder de Groot; BS ovl 1824
Sietske Jans Plantinga ovl 28nov829 Leeuwarden, huwt met Ambrosius Gerrits Jansma, in leven echtelieden te Leeuwarden, dv Jan Johannes P, en Geertje Hendriks; BS huw 1830, ovl 1838
Sietske Jochems Feenstra geb 1776 Workum, ovl 24 feb 1830 HRL, huwt met Jurjen deulen, dv Jochem Nuttes en Grietje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1830
Sietske Johannes Leyenaar geb 1783 HRL, ovl 1 mrt 1860 HRL, 1e huwt met Hendrik de Wind op 16 mei 1802 HRL, 2e huwt met Douwe van Dorpen op 3 okt 1817 HRL, huw.afk. 7 en 14 sep 1817, 3e huwt met Hidde Hendriks Bleeker op 17 nov 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 nov 1822, baker in 1851, N.H., dv Johannes L, en Antje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1817, huw 1822, ovl 1831, ovl 1849, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-099, 160; oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-099; VT1839
Sietske Klaases Blok geb 1765 HRL, ovl 12 jul 1834 HRL, huwt met Roelof Harmens Dieters, en Johannes Hendriks Hassenberg, dv Klaas Barteles en Lamkjen Rommerts; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1834, ovl 1842
Sietske Pieters de Jong huwt met Cornelis van Loenen op 21 sep 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806
Sietske Pieters van der Sluis zie ook: Sietske Pieters; geb 10 feb 1811 HRL, huwt met Sipke Epkes Olthoff, (gk), op 21 dec 1837 HRL, dienstmaagd, dv Pieter Minnes vdS, en Bregtje Dirks vd Woude; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1837
Sietske S. de Boer oud 87 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-093; VT1839
Sietske Simons van der Brug geb 1780 Franeker, ovl 11 jan 1847 HRL, huwt met Jacobus van Keulen, N.H., dv Simon vdB, en Murkje Jans, kind: Klara vK, geb 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1814, huw 1835, ovl 1847, ovl 1851; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-085; VT1839
Sietske Simons de Groot huwt met Lieuwe Meevis op 1 sep 1793 HRL, laatste afk. 1 sep 1793, komt van HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1793, dopen Grote Kerk HRL 1803; Lieuwe Meewis ende S.S. dG., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Hendrik Simons, 17 aug 1793; ondertrouw HRL; Lieuwe Mevis en S.S. dG., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 1 sep 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sietske Sybrandus Reidsma geb 12 jun 1746 Tzummarum, ovl 19 okt 1818 HRL, huwt met ... , vlgs ovlakte weduwe; BS ovl 1818; Eldert Jurjens en S.S.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sybrandus Reitsma, de broeder, 9 feb 1793; ondertrouw HRL; Albert Hessels en S.S.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 apr 1787 HRL, en zijn getrouwd den 9 daar aanvolgende; Eldert Jurjens en S.S.R., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 feb 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sietze Aukes geb 1773 ... , huwt met Geertje Cornelis, huw.get. bij J.A.F.W. Stengel(gk) en A.F. Michel, wonende te HRL, 1813, kustbewaarder onder 137 ste Comp. Garnisoen houdende te HRL, doet overlijdensaangifte van Fettie Gonggrijp 1811, kind: Sjuwke Sijtzes, geb 8 aug 1811 HRL; BS geb 1811, huw 1813
Sietze Hendriks ovl voor 1818, huwt met Antje Jans, kind: Hendrik Sietses vd Laan, geb 1791 HRL, vlgs ovlakte vrouw: met kinderen; BS huw 1817, ovl 1819, ovl 1857
Sietze Jans ovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk F-213, 1814. (GAH204)
Sietze Jans ovl voor 1815; gebruiker van wijk H-091, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Sietze Posthuma geb 29 mei 1800 Kollum, werkman, Vst sep 1852 uit Midlum, A mrt 1853 Dronrijp; bev.reg. HRL 1851 wijk D-041
Sieuke Jans begraven Groot Kerkhof, regel 39, nr. 50; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sieuwe Meinderts huwt met Jan Jacobs Astra, echtelieden te Schiermonnikoog; BS huw 1818, ovl 1840
Sieuwke Rienks zie: Bakker
Sieuwke Rienks Bakker geb 24 mrt 1802 HRL, N.H., ged 18 apr 1802, ovl voor 1811, dv Rients Ruurds B., en Aaltje Harkes vd Stok; dopen Grote Kerk HRL 1802; begraven Klein Kerkhof, regel 2, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sievart Jans geb 11 jun 1804 HRL, ged 3 jul 1804 HRL, N.H., zv Jan Sievertsz en Elisabeth Aukes; dopen Grote Kerk HRL 1804
Sievigje Gerbens Nikolaas Goedman en S.G., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 oct 1784 HRL, en zijn getrouwd den 2 nov 1784
Sije Amelius geboortig van Lutkewierum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. S. Frieseman op wo. 7 jun 1786. (burgerboek); S.A. van Almenum ende Aaltje Jans van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Lijkles, de vader, 14 may 1791; ondertrouw HRL; S.A. van Almenum en Aaltje Jans van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 may 1791 HRL, en zijn getrouwd den 30 aug 1791 HRL; huwt met Trijntje Gerbens, kind; Jeltje Sijes Amelius, geb 1 mrt 1787, ged 9 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Sijes, geb 19 apr 1790, ged 27 jul 1790 Grote Kerk HRL; kind: Amelis Sijes, geb 18 jun 1791, ged 5 jul 1791 Grote Kerk HRL
Sije Douwes zie: Douwma
Sije Douwes huwt met Antie Geerts, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout de 28 aug 1757; kind: Aafke Sijes, ged 20 jun 1758 Grote Kerk HRL; kind: Cijtske Sijes, ged 26 mei 1760 Grote Kerk HRL
Sije Hessels zie: Heslinga
Sije Martens zie: de Groot
Sije Tjebbes ged 16 okt 1749 Westerkerk HRL, zv Tjebbe Douwes en Doetje Willems
Sije Tjeerds huwt met Antje Jacobs, kind: Janke Sijes, geb 1767 Huizum; BS ovl 1833
Sije Tiessen van Almenum, het burgerrecht dezer stde verleend en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Meintz en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 11 mei 1791. (burgerboek)
Sije Douwes Douwma geb 1809 Noordwolde, ovl 7 jan 1839 aan de Zeedijk onder Oosterbierum in zee drijvende is gevonden en opgevischt, huwt met Elisabeth de Vries op 10 nov 1836 HRL, wonende te HRL, flankeur 8 ste afdeling infanterie, schippersknecht in 1839, zv Douwe Jans D, en Grietje Sijes de Vries; BS huw 1836, ovl 1839
Sije Hessels Heslinga geb 26 apr 1790 Wijnaldum, landbouwer, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Sije Martens de Groot geb 19 apr 1799 HRL, ged 05 mei 1799 HRL, ovl 16 feb 1886 HRL, huwt met IJepkje Gerardus Daams op 29 dec 1822 HRL, huwelijksafkondigingen 15 en 22 dec 1822, voermansknegt, werkman in 1851, zv Marten Dirks dG, en Antje Sijes Noteboom; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1822, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk D-128; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; VT1839
Sijje Melis zie ook: Sije Amelius; huwt met Trijntje Gerbens, kind: Melis Sijjes, geb 7 feb 1782, ged 12 mrt 1782 Grote Kerk HRL
Sijke Alberts geb 6 nov 1810 HRL, N.H., dv Albert Teunes/Rentjes, en Cornelia/Corneliske Sijbouts; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810; geb 6 nov 1810, ged 20 nov 1810 Grote Kerk HRL, dv Albert Teunis en Cornelia Sybolts
Sijke Andries zie: Tamboer
Sijke Aukes komt van HRL, huwt met Gerrijt Pijters, van Almenum, geproclameert 16, 23 en 30 janewari en getrout 1 mrt 1757; huwt met Claas Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 27 apr en de 3 en getrout de 11. mei 1766; kind: Klaaske Klaases, ged 7 apr 1767 Grote Kerk HRL; kind: Aucke Klaases, geb 9 dec 1772, ged 27 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Klaases, geb 1 jan 1775, ged 29 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Klaases, geb 16 sep 1778, ged 4 okt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Klaases, ged 11 okt 1768 Grote Kerk HRL, vader is Klaas Jans; kind: Jan Klaases, ged 9 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL; Johan Georg Hendriks, sergeant onder de comp. van Collonel J. de Schepper ende S.A., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Wilhelmus deszelfs swager, 20 sep 1788; ondertrouw HRL; Jan Fontein koopt van Klaas Jans, meester bakker, voor zichzelf en mede wegens zijn meederjarige kinderen als erfgenamen van hunne wijlen moeder S.A., indertijd te HRL woonachtig, een zomerhuis, daarbij zijnde een hovinge en tuin voor f. 732:10:0 op 27 nov 1802
Sijke Bleeker geb 1794 HRL, ovl 24 okt 1816 HRL, huwt met Adam Johan Broodkorf op 16 nov 1815 HRL, dienstbaar, huw.afk. 5 en 12 nov 1815, dv Pieter Cornelis B., en Dieuwke Alberts; BS huw 1815, ovl 1816; Wij Ondergetekenden Johannes Broodkorf & Sara Catharina Snijder Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan Aan Onzen Zoon Johan Adam Broodkorf om Zich in het huwelijk te begeven met Zijke P.B., dienstmaagd te HRL, dv Pieter Cornelis Bleeker en Dieuwke Alberts, mogende Alzoo lijden dat deselven door de Heer President Burgemeester dezer Stad in ondertrouw worden opgenomen om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 1 nov 1815
Sijke Bouwes Johannes van der Meulen en S.B., beide van HRL, zijn, na op den 6 dec 1778 HRL. hunne derde afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Grietje Johannes van der Meulen, geb 10 jul 1779, ged 25 jul 1779 Grote Kerk HRL; kind: Hemme Johannes van der Meulen, geb 14 apr 1781, ged 6 may 1781 Grote Kerk HRL
Sijke Burghout geb 1771 Franeker, ovl 3 okt 1838 HRL, ongehuwd, dienstmaagd, dv Klaas B, en Antje Gerrits (Burghout); BS ovl 1838
Sijke Douwes Reinder Jansen ende S.D. beide van HRL, en vertoonde de Bruidegom consent van desselfs vader, mitsgaders compareerde wegens de Bruit desselfs oom Lieuwe Sioerds de Bruin, 3 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Sijke Douwma oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-037; VT1839
Sijke Feddes ged 2 may 1747 Grote Kerk HRL, dv Fedde Minnes en Grietje Feikes
Sijke Gerlofs ged 21 jun 1767 Grote Kerk HRL, dv Gerlof Klaassen en Mettje Oebles
Sijke Gerrijts huwt met Migchiel Harmens Wassenaar, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 jun 1757; huwt met Harmen Jannes Wilda, beide van HRL, geproclameerd de 18-26 dec 1763 en getrout de 1 Jannewari 1764; kind: Hijlkje Harmens Wilda, geb 17 sep 1772, ged 6 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Minne Harmens, ged 19 nov 1765 Grote Kerk HRL, vader als H. Minnes(!)
Sijke de Graaf Johannes Gloor van ''s Gravenhage ende S. dG. van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Claas Joosten de Graaf, vide spieringe van deese geboden hierbeneden, 1 Feb 1749; Berend Drijer wegens Johanna Wentzelijn, meerderjarige ongehuwde jonge dogter in ''s-Gravenhage, verklarende sodanige huwelijksproklamatien als op den 1e dezes maents door J.G. met Sijke de Graaf hierboven gedagte zijn aengevers te spieren versoekende aen de Ed:Gerechte dat der aengegeven huwelijks Proclamatien geen voortgang mogen hebben aengezien deeze J.G. schriftelijke trouwbeloften en verdere vleeslijke comvarsaties met haer Johanna Wentzelijn heeft gehat, sijnde om deeze spieringe te sien doen J.G. per boode Zeeman in perzoon gedenimlieerd. de reklamant J.G. alhier ter secretarie present met de proc. Tuininga protesteert met expres dat hem voorenstaande Verspieringen van zijn huwelijksgebooden zullen zijn en blijven onschadelijk eensdeels om dat het voorgeven van de verspiering Johanna Wentzelijn louter leugentaal is behelsende anderdeels dat deze denusiatie hierboven gemeld ten eenmael onwettig is. Als zijnde op ..., 10 Feb 1749; huwt met Johannes Gloor, beyde van HRL, geproklameerd den 2 feb den 9 dito in jaar 1749 geproklameerd in jaar 1753 den 21 jan en getrouwdt den 6 Februarius 1753
Sijke de Groot geb 1796 HRL, ovl 12 mrt 1837 HRL, ongehuwd, dv Jan Jansen dG, en Maaike Jans Groenhof; BS ovl 1837
Sijke Harings geb 17 jan 1810 HRL, ged 4 feb 1810 HRL, N.H., dv Haring Rintjes en Hiske Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 17 jan 1810, ged 4 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Haring Rintjes en Hiske Lieuwes
Sijke Heins zie: de Groot
Sijke Hendriks ged 23 aug 1763 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Gerrijts en Lutske Tjalkes
Sijke Hendriks huwt met Harmen Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 jun en getrout de 10 dito 1764
Sijke Hendriks ged 6 nov 1764 HRL, dv Hendrik Gerrijts en Lutske Tjalkes; doopregisters N.H. HRL 1764
Sijke Hendriks Douwe Martens ende S.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jelle Gooytjes deszelfs oom, 2 may 1795; ondertrouw HRL
Sijke Heslinga geb 1795 prov, renteniersche in 1851, A 17 mei 1859 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk D-044
Sijke van Hettinga geb 26 apr 1806 HRL, ged 20 mei 1806 HRL, N.H., ovl 6 jun 1833 HRL, ongehuwd, dv Sijtse vH, en Gerritje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1833
Sijke Houwersma ovl 20 nov 1788 HRL, oud 70 jaar
Sijke Jacobs zie ook: Metzelaar; geb 28 dec 1792, ged 24 feb 1793 Grote Kerk HRL, dv Jacob Alberts en Dieuke Simons
Sijke Jans zie: Joltinga, de Groot, van der Mey
Sijke Jans geb 15 aug 1794, ged 7 sep 1794 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Mayke Jans
Sijke Jansen Kornelis Bartels en S.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende; kind: Jan Cornelis, geb 30 sep 1790, ged 2 nov 1790 Grote Kerk HRL; kind: Wijpkje Kornelis, geb 8 jan 1795, ged 6 feb 1795 Grote Kerk HRL
Sijke Jans geb 7 okt 1800 HRL, ged 28 okt 1800 HRL, N.H., dv Jan Klaasen Reidsma en Tjitske Gerbens (Rinsma); dopen Grote Kerk HRL 1800
Sijke Jans Willem Hessels van Witmaarsum ende S.J. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de Executeur Hendrik Smit, deszelfs neef, 18 aug 1792; ondertrouw HRL; Willem Hessels van Witmaarsum en S.J. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 2 sep 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Sijke Jarigs zie: de Boer
Sijke Jelles geb 1783 HRL, huwt met Abraham Pieters, wonende te Almenum, dv Jelle Gooitjes en Welmoed Sijes; BS Barradeel huwafk. 1811; ged 17 jun 1770 Westerkerk HRL, dv Jelle Goitjes en Welmoed Sijes
Sijke Jelles huwt met Klaes Harings, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 feb 1743 en getrouwt den 17 mrt in de Westerkerk; Claes Harings en S.J., beide van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Jelles desselvs broeder, en vertoonde de bruidegom consent van desselvs vader in deesen, 9 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL
Sijke Johannes begraven Groot Kerkhof, regel 43, nr. 19; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sijke Jurjens huwt met Johannes Durks de Lange; BS ovl 1819; kind: Willemke Johannes, geb 26 may 1789, ged 9 jun 1789 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Johannes, geb 17 sep 1791, ged 2 okt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Johannes, geb 17 nov 1793, ged 5 dec 1793 Grote Kerk HRL; kinderen: Jurjen en Cornelis Johannis, tweelingen, geb 12 sep 1798 ged 14 okt 1798 Grote Kerk HRL
Sijke Klases zie: Burghout
Sijke Claases ged 7 okt 1764 HRL, dv Claas Pieters en IJbbeltie IJemes; doopregisters N.H. HRL 1764
Sijke Lolkes huwt met Roelof vd Meulen; BS ovl 1875
Sijke Lolles zie: de Jong
Sijke Martens zie: Bakker; Douwe Johannes van Midlum en S.M. van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader, 7 jan 1792; ondertrouw HRL; ondertrouw HRL; Douwe Johannes van Midlum en S.M. van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jan 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en te Midlum getrouwd ten zelfden dage volgens vertoonde attestatie; kind: Johannes Douwes, geb 8 sep 1792, ged 30 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Marten Douwes, geb 27 nov 1794, ged 14 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: IJebeltje Johannes, geb 21 aug 1797, ged 10 sep 1797 Grote Kerk HRL
Sijke Murks S. Murcks, ged 18 nov 1760 Grote Kerk HRL, dv Murck Alberts en Sibbeltje Tjalkes; ovl 1790 HRL, huwt met Pieter Hermanus Kramer, dv Murk Alberts en Sibbeltje Tjalkes; BS huw 1826, ovl 1828; ovl 14 sep 1790 HRL, oud 33 jaar; Pieter Harmens Kramer en S.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sijke Oenes (ook: Sijtske (huwelijksregister); Meinte Doekes en S.O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Oenes, deszelfs broeder, 18 aug 1792; ondertrouw HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804; Meinte Doekes en Sijtske O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Oenes deszelfs broeder, 18 aug 1792; ondertrouw HRL
Sijke Pieters zie: Bleeker, de Jong, Reitsma, Rotgans
Sijke Pijters Dirk Symens van Achlum en S.P. van Almenum, huw.aang. 7 feb 1733 HRL, Comende voor de bruid Bauke Douwes; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Sijke Pieters geb 13 aug 1794, ged 27 sep 1794 Grote Kerk HRL, dv Pieter Kornelis en Dieuwke Alberts; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en Negentig den dertiende aug is Geboren Zijke, dv Pieter Cornelis en Dieuwke Alberts. Afgegeven op den Raadhuize binnen harlingen den 1 nov 1815
Sijke Pieters ovl 25 mei 1809 Franeker, huwt met IJpe Lieuwkes Schuitmaker; BS geb 1837, ovl 1862
Sijke Pieters ovl voor 1817, huwt met Christoffel Anes; BS huw 1816, ovl 1858; kind: Antje Christoffels, geb 24 nov 1781, ged 11 dec 1781 Grote Kerk HRL; kind: Antje Christoffels, geb 8 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Akke Christoffels, geb 12 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Christoffels, geb 6 nov 1791, geb 29 nov 1791 Grote Kerk HRL
Sijke Reinders zie: van der Veen
Sijke Riemers zie: Pool
Sijke Riemers huwt met Hendrik Hessels; BS ovl 1831
Sijke Rientses zie: Wagenaar
Sijke Roelofs geb 12 feb 1774, ged 13 mrt 1774 Grote Kerk HRL, dv Roelof Thomas en Dieuwke IJemes; ged 21 sep 1769 Westerkerk HRL, dv Roelof Tomas en Dieuwke IJemes
Sijke Rooda ovl voor 1880, huwt met Eeltje Nauta; BS ovl 1879
Sijke Scheltes geb 1767 ... , huwt met Cornelis Barteles, getuige bij geboorte aangifte van Hiltje Willems; BS geb 1811
Sijke Sybrens Joost Johannis van Almenum en S.S. van Midlum, met adtestatie, getekent Midlum 13 may 1772 A. Haitsma, v. d. m. Midlum, en hebbende bovengemelde personen hunne laatste proclamatie bij ons gehad 10 may 1772 HRL
Sijke Syedses Harmen Beernts van HRL, ende S.S. van Baerd vertonende de bruidegom schriftelijk consent van des bruyds vaeder, 30 Aug 1749
Sijke Symons huwt met Klaas Hemkes Bakker, wonende te onder Almenum; BS huw 1817
Sijke Sytses zie: van Hettinga
Sijke Sjoukes ged 20 mrt 1763 Westerkerk HRL, dv Sjouke Jans en Ljeukie IJmes
Sijke Sjoukes ovl 14 jan 1788 HRL, oud 44 jaar
Sijke Sjoukes zie ook: Oosterbaan; Zeyke S., geb 29 jul 1798, ged 12 aug 1798 Grote Kerk HRL, dv Sjouke Fredriks en Neeltje Claases
Sijke de Vries ovl voor 1870, huwt met Jacob Dirks de Bruin; BS ovl 1869
Sijke Wesseling oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-117; VT1839
Sijke Wetzen oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-105; VT1839
Sijke Wybes Claas Simons ende S.W., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Heert Rommerts, deszelfs neef, met een gebod in de week, 7 feb 1795; ondertrouw HRL
Sijke Wybes Beerend IJmkes en S.W., beide van HRL, en laatst geproclameert 19 jun 1774 HRL, en toen getrouwt
Sijke Wyberens huwt met Hendrik Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 20 en 27 May 1742 en doe ook getrouwt; Hendrik Jansen ende S.W., beide van HRL, koomende weegens de bruid Jan Wybrens desselvs broeder, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Geert Sickes, beide van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 May 1739 en doe ook getrouwd; Geert Sickes ende S.W., beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs Broeder Jan Wyberens, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Sijke Willems ovl voor 1833, huwt met Rinse Piers; BS huw 1832
Sijke Yemes zie: de Groot
Sijke IJmkes zie ook: van der Meulen; geb 20 may 1810, zijnde de ouders IJmke Lolles en Hendrina, (zijnde haar vaders naam onbekend, als in onecht geboren, zijnde haar moeder geweest Sijke), ged 5 jun 1810 Grote Kerk HRL
Sijke IJntes ovl 19 may 1727 HRL, old 22 jaeren
Sijke IJpes huwt met Jacob Saekes, beyde van HRL, sijn geproclameerd 13, 20 en 27 dito en doe ook getrout in de Westerkerk; Jacob Sakes ende S.Y., beide van HRL, komende voor de bruid desselvs vader Ype Eiberts, 12 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: IJpe Jacobs, ged 6 dec 1744 Westerkerk HRL, moeder als Seike IJ. ; kind: Sake Jacobs, ged 24 feb 1743 Westerkerk HRL, moeder als Zeike IJ.
Sijke IJsaks huwt met Albert Jacobs, beide van HRL, geproclameert de 13-20 en getrout de 27 mei 1759; kind: Jacob Alberts, ged 10 sep 1761 Westerkerk HRL; kind: Duuwke Alberts, ged 17 mei 1763 Westerkerk HRL; kind: Fokke Alberts, ged 13 jun 1765 Westerkerk HRL; kind: Michiel Alberts, ged 29 dec 1767 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Alberts, ged 13 nov 1770 Grote Kerk HRL
Sijke Andries Tamboer geb 1797 Oosterbierum, Vst 26 mei 1860 uit Almenum, A 18 mrt 1863 Almenum, arbeider, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk I-016, bev.reg. HRL 1860-80; (GAH650)
Sijke Claases Kleistra Johannes M?ller, soldaat onder de comp. van capt. Cau ende S.C.K. beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Meindert Abrahams, deszelfs oom, 12 may 1792; ondertrouw HRL; Johannes Muller en Sijtske (!) K., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 may 1792 HRL, en zijn getrouwd op den 3 jun 1792
Sijke Doekes Galama ovl 20 sep 1803 HRL, oud 68 jaar; Douwe Arjens, mr, schoenmaker, en S.D.G., meerderjarige vrijster, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 60:0:0 (GAH650)
Sijke Folkerts de Haas geb 5 nov 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Folkert de Haas en Jeltje Jakobs
Sijke Gerlofs van Steinfoort geb 17 jun 1778, ged 5 jul 1778 Grote Kerk HRL, dv Gerlof Klaassen van Steinfoort en Metje Oebles
Sijke Harmens Wassenaar geb 24 sep 1790, ged 22 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Harmen Wassenaar en Imke Jakobs
Sijke Heins de Groot geb 1769 Hindeloopen, ovl 23 dec 1835 HRL, huwt met Fetze Pieters vd Stel, dv Rein Tjerks en IJke Tjerks; BS ovl 1835; 1847 overlijdens
Sijke Hendriks de Graaf geb 1762 Dragten, ovl 30 nov 1844 HRL, huwt met Douwe Martens Braaksma, wonende te HRL. 1831, dv Hendrik dG, en Tjetje ... ; BS ovl 1831; 1844 overlijdens; oud 78 jaar, geb Dragten en wonende te HRL. 1839, wijk E-177; VT1839
Sijke Jacobs Metzelaar zie ook: Sijke Jacobs; geb 1793 HRL, ovl 18 jul 1815 HRL, dv Jacob Alberts M, en Dieuke Simons; BS ovl 1815
Sijke Jans Joltinga geb 1765 Makkum, ovl 6 jan 1823 HRL, 1e huwt met Jacob Tjerks Alta, later gescheiden, 2e huwt met Jan Jentjes van Glinstra, wonende te Makkum 1812, later winkelierse te HRL. ; BS huw 1812, ovl 1823, huw 1826, ovl 1844
Sijke Jans van der Mey geb 10 jan 1766 HRL, ovl 23 nov 1818 HRL, huwt met Cornelis Bartels vd Meer; BS ovl 1818
Sijke Jarigs de Boer geb 1770 Makkum, ovl 22 apr 1842 HRL, 1e huwt met Hillebrand Koster op 23 okt 1803 HRL, 2e huwt met Klaas Jurres Wassenaar op 23 apr 1812 HRL, afk. 12 en 19 apr 1812 om 12.00 uur voor het Gemeentehuis, dv Jarig Feikes de B., en Hiltje Sijbrens; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1812, ovl 1842; oud 71 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Sijke Jurjens Smid Johannes Dirks en S.J.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 may 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sijke Lolles de Jong ovl 3 sep 1808 HRL, huwt met Gerben Sijbrens Dijkstra op 14 nov 1802 te Bolsward, komt van Bolsward; huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1846
Sijke Martens Bakker ovl 9 jan 1818 Almenum, huwt met Douwe Johannes de Vries, in leven echtelieden te Almenum, dv Marten Alberts B., en Lolkje Harmens; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1830, ovl 1888
Sijke Pieters de Jong huwt met Zweris Cornelis Oldendorp, winkelierse te Makkum in 1832; BS ovl 1832
Sijke Reinders van der Veen ovl voor 1820, huwt met Hendrik Johan Repko op 21 mei 1809 HRL, komt van HRL, dv Reinder vdV, en Catharina Cup; huw Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, BS Franeker huw 1819; Hendricus Jans Repko en S.R. vdV., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 Bloeimnd 1809; ondertrouw HRL
Sijke Riemers Pool geb 28 sep 1802 HRL, ged 19 okt 1802, N.H., ovl 3 dec 1848 HRL, huwt met Paulus Vogel op 17 jan 1828 HRL, huw.afk. 6 en 13 jan 1828, dv Riemer Hendriks P, en Jenne Jakles Donia; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1848, ovl 1852
Sijke Rientses Wagenaar geb 30 sep 1804 HRL, ged 14 okt 1804 HRL, ovl 12 mei 1813 wijk B-076, dv Rients Rintjes W, en Sipkje Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1813
Sijke Sjoukes Oosterbaan zie ook: Zeyke Sjoukes; geb 1799 HRL, huwt met Pieter IJdes Bakker op 17 mei 1827 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei 1827 HRL en Wonseradeel, dienstmeid. dv Sjouke Freerks O, en Neeltje Klases; BS huw 1827
Sijke Yemes de Groot geb 1798 HRL, ovl 14 nov 1857 HRL, 1e huwt met Jan Klazes de Boer op 31 mei 1838 HRL, werkster, 2e huwt met Hendrik Nielsen, N.H., dv IJeme dG, en Gooikje Arjens; BS ovl 1838; 1857 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-305; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-278; VT1839; geb 10 okt 1797, ged 29 okt 1797 Grote Kerk HRL, dv IJeme de Groot en Gooikje Arjens
Sijke Ymkes van der Meulen zie ook: Sijke IJmkes; geb 1810 HRL, ovl 29 jul 1878 HRL, huwt met Johannes Caspers Doksma op 9 apr 1840 HRL, N.H., dv IJmke Lolles vdM, en Henderina Husser; BS huw 1840, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-314; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-304; VT1839
Sijke/Lucia Reitsma geb 2 sep 1798 HRL, ovl 31 jan 1874 HRL, huwt met Johannes vd Velde op 26 nov 1835 HRL, werkster, Rooms Katholiek, dv Pieter Jurriens R, en Houkje Bonnema; BS huw 1835, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 F0254; oud 41 jaar, (vnm: Sijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-201; VT1839
Sijke/Sipke Lokkes zie: Hofstra
Sijldren Ruierds huwt met Sjoukjen Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 May 1741 en getrouwt den 4 jun 1741 in de Westerkerk; S.R. ende Sioukjen Pijtters, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs broeder Faas Pijtters, en vertoonde de Bruidegom sijn vaders consent voor geschrift, 6 mei 1741; ondertrouw N.H. HRL
Sijne Jansen S.J. en Yttje Jacobs, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Hendrik Jacobs, 28 dec 1743; huwt met IJttje Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 desember 1743 en den 5-12 jan 1744 en getrout den 19 dito
Sijne Pieters heier 1751-1757
Sijne Rinzes zie ook: Bootsma; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 42:0:0 de huur van 3 1/2 Pondematen greidland onder Almenum, no. 17, 4 dec 1793 (GAH1126); id. 1 jun 1796 (GAH1128); huwt met Tietje Reins, kind: Rein Sijnes, geb 25 mrt 1798, ged 17 apr 1798 Grote Kerk HRL
Sijne Wybes huwt met Trijntje Jans, kind: Wybe Sijnes, geb 4 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL
Sijne Rinzes Bootsma zie ook: Sijne Rinzes; geb 1768 Oosterbierum, ovl 20 feb 1845 HRL, 1e huwt met Tietje Reins, 2e huwt met Wilhelmina Tietzes de Haan op 19 mrt 1829 HRL, huw.afk. 8 en 15 mrt HRL en Minnertsga, boer, wonende te Almenum, huw.get. bij H.J. ter Mos en M.J. van Kempen, wonende te Almenum, landbouwer 1812, boer onder Almenum in 1833, kind: Rein Sijbes B., geb 1799 Almenum, zvRinze Andries en Neeltje Sijnes; BS huw 1812, huw 1829, ovl 1833, ovl 1845; S.R.B. eigenaar van perceel nr. 2051 te HRL, landbouwer, woonplaats Almenum, legger nr. 115, weiland, 11220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Sijntie Gerrits ged 27 nov 1759 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Sipkes en Minke Jans
Sijntje Dirks (CHRISTINA); huwt met Jacob van Akkeren; BS ovl 1828; Jakob Jakobs en S.D., beide van HRL, laatst geproclameert 29 jan 1775 HRL, en getrouwd den 31 dezer; kind: Dirk Jakobs, geb 12 nov 1776, ged 8 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Jakobs, geb 17 dec 1777, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jakobs, geb 10 jul 1779, ged 6 aug 1779 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jakobs, geb 7 okt 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jakobs, geb 13 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL
Sijntje Jeltes begr. 19 nov 1795 HRL, huwt met Nicolaas Webber; BS huw 1828, ovl 1860; begraven Groot Kerkhof, regel 39, nr. 53, als Stijntje Jeltes; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sijntje Reins begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 59; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sijntje Thomas zie: Zwanenburg
Sijpke Dirks geb 24 dec 1792, ged 8 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Dirk Sijbrens en Sijbrigje Sijtses
Sijpkie Abes ged 14 Febrij 1768 Grote Kerk HRL, dv Abe Hijlkes en Maayke Jacobs
Sijpkje Theunis geb 22 mrt 1800 Stroobos, ged 8 apr 1800 HRL, huwt met Oebele van Vliet op 30 mei 1824 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1824, wonende te HRL, N.H., dv Theunis Douwes en Baukje Uilkes; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1824
Sijpkje Jans Neyboer geb 1762 ... , ovl 29 nov 1813 HRL; wijk F-154; BS ovl 1813
Sijpkjen Jacobs Ruurd Jacobs ende S.J., beide van Almenum, komende weegens de bruid Jacob Ennes, desselvs vader, 19 Oct 1743; huwt met Ruurd Jacobs, beyde van Almenum, sijn geproclameerd den 20-27 okt en den 3 nov en getrouwt den 24 nov 1743; kind: Tjerkje Ruurds, ged 27 may 1753 Grote Kerk HRL, moeder als Tipkje J.
Sijs de Jong huwt met Antje Scherm, schippersknecht, wonende te HRL 1837; BS ovl 1837
Sike Jacobs ged 28 dec 1755 Westerkerk HRL, dv Jacob IJemes en Geeltje Soerts
Sikke Aalders ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde balsteen aan de Zeewerken f. 412:10:0 op 29 jun 1774
Sikke Alberts mede-weesvoogd Nauta betaalt f. 56:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen S.A. met metselwerk bij Jurien Ockes verdiend, 30 mei 1758 (GAH1087)
Sikke Antonius zie: Stellingwerf
Sikke Barts zie: de Jong
Sikke Battard huwt met Sipkje Altena, kind: Grietje B., geb 1741 ... ; BS ovl 1812; 1847 overlijdens
Sikke Baukes huwt met Elisabeth Abels, beide van HRL, geproclameerd de 30 decemb 1770 en de 6-13 en getrout de 20 jan 1771, kind: Luutske Sikkes vd Laan, geb 1773 HRL; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1842; kind: Lutske Sikkes, geb 15 dec 1772, ged 3 jan 1773 Grote Kerk HRL; moeder als: Lijsbeth Abes; kind: Sjouwkje Sikkes, geb 1 nov 1774, ged 20 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Sikkes, geb 11 nov 1778, ged 29 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Abel Sikkes, ged 15 7ber(=sept) 1771 Grote Kerk HRL
Sikke Bonnes gebruiker van wijk H-154, sjouwer; medegebruiker Johannes van Beemen; eigenaar is W.D. vd Stel, pakhuis, 1814. (GAH204); Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Sexbierum. den 23 mrt 1790 is geb een zv S.B., en IJmkjen Symens Egtel. te Wijnaldum, die den 18 apr 1790 is ged en genaamdt Bonne. Afgegeven apr 1815, de Schout van de Gemeente Sexbierum
Sikke Bonnes zie: van der Beest, van der Geest
Sikke Bouwes ged 31 mrt 1767 Grote Kerk HRL, zv Bouwe Jacobs en Minke Sikkes
Sikke Dirks zie: Bleeker, Nieuwenhuis
Sikke Dirks zie ook: Bleeker; geactioneerde koemelkers Jelke Tjiedses, Claas Gorter, Hinne Sijbes, S.D., Johannes Harmens, Lammert Dirks, Dirk Cornelis, Taetse Heeres. Zouden overtreden hebben artikel 5 van de Specien; Bogenoemden bevinden zich in bekrompen omstandigheden en zijn volstrekt ongelukkig als zij voor hun gelijk zouden moeten procederen, ter voorkoming van betaling van dubbel hoorngeld. Oorzaak: bij kontrole in dec 1802 werden meer koeien aangetroffen dan in jan 1802 werden opgegeven. Kopers en verkopers hebben aangegeven wanneer koeien werden ge- en verkocht, zodat er geen nadeel in de te betalen penningen op de beesten is voorgekomen. gemeentebestuur verzoekt namens de koemelkers zaak te onderzoeken en bij vrijpleiding, hun van de opgelegde boetes te delibereren, 27 mei 1803 (GAH49); heeft een huisbediende, 8e quartier, Buitenbuurt, belasting: f. 1:0:0, mei 1804. (GAH650); bleeker buiten de Franekerpoort; betaalt aan het gemeentebestuur 1 jaar pacht of huur van een stukje land buiten de gemeentepoort aan de weg gelegen, ord. 31 dec 1808: 7 Caroliguldens; id.f, over 1809; id. over 1809; koopt als ongehuwde minderjarige jongeling te Sneek, gesterkt cum curatoribiis Sible Sjoerds van Longerhouw en Allard Pieters te Workum, een schuur en koestalling van Pieter Cornelis voor 400 Caroliguldens op 5 mei 1798; Wijders Compareerde ter vergadering den Burger S.D., Bleeker buiten de Franeker Poort over en ter zaake dezelve Continueel Kringen van Paarden in de sloot tusschen deszelfs Bleek en het daar naast geleegen Stads Land had leggen waar door het Waater voor de Beesten vande huurder van ''t Stads Land onbruikbaar wierd, is hem eerst vermaand zulks na te laaten, dan daar aan geen gehoor willende geeven, is hetzelve hem verbooden, bij poene van ses CarGuldens boete, do. 30 may 1799 (GAH45)
Sikke Eeltjes huwt met Sjoukje Jakles, kind: Eeltje Sikkes (de Boer), geb 22 dec 1779 Sexbierum; dokrkSexb. 1780
Sikke Egberts ontvangt van het gemeentebestuur terzake 22 schouw en 30 korven turf op de Stadstoren a 3 Caroliguldens, 8 jul 1774: f. 79:12:8; (geen boeknr. vermeld)
Sikke Everts zie: Wijnalda
Sikke Gerlofs huwt met Maayke Haantjes, kind; Jetske Sikkes van Riet, geb 1778 Ried; BS ovl 1825
Sikke Hendriks zie: Buschman
Sikke Hendriks ged 18 mrt 1760 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Rients en IJpkie Sikkes
Sikke Jacobs weesvoogden betalen f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van Haaye Andries en S.J., 5 jun 1792 (GAH1124); id. f. 44:0:0 ter zaake verdiende loon van Haaye Andries en S.J. als Gleybakkersknegts bij de Heer Binksma, 8 may 1793 (GAH1125)
Sikke Jans zie: Brouwer, de Groot, 2x Huidecoper
Sikke Jansen huwt met Dieuke Joosten, kind: Leentje Sikkes, ged 6 apr 1745 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sikkes, ged 16 okt 1742 Grote Kerk HRL
Sikke Jans huwt met Sipkjen Dirks, kind: Dieuke Sikkes, ged 11 jun 1749 Westerkerk HRL; kind: Antje Sikkes, ged 9 nov 1745 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Sikkes, ged 3 dec 1743 Grote Kerk HRL
Sikke Jansen woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sikke Janssen S.J. en Janke Klaassen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 dec 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Lysbeth Sikkes, geb 19 jul 1788, ged 5 aug 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sikkes, geb 8 okt 1795, ged 25 okt 1795 Grote Kerk HRL
Sikke Jansen ovl voor 1839, huwt met Teetske Jans vd Werf; BS huw 1838
Sikke Jans S.J. ende Japke Douwes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Gerben Gerrits deselvs aen getroude neeff, 15 Apr 1747; huwt met Japke Douwes, beyde van HRL, geproclameerd den 23-30 apr en den 7 May 1747 doen ook getrouwt
Sikke Johannes zie: Blom, Posthuma
Sikke de Jong geb 15 dec 1800 HRL, ged 4 jan 1800, zv Barte Klazes dJ, en Sjoukje Sikkes, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801
Sikke de Jong geb 10 dec 1807 Sneek, ovl 4 jul 1887 HRL, 1e huwt met Catharina van Dijk op 1 jun 1837 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Akke Boetjer, koopman in 1887, slager in 1851, Rooms Katholiek, zv Willem Willems dJ, en Trijntje Durks; BS huw 1837, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk F-027; oud 30 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, spekslager, wijk D-018; VT 1839
Sikke Klaases ged 23 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL, zv Klaas Tijtes en Lijsbeth Lieuwes; huwt met Sjoukje Hayes op 25 sep 1796 HRL, komt van HRL, N.H., kinderen: Klaas Klaasen de Vries, geb 1798 HRL, Fokkje Sikkes, geb 20 jul 1804 HRL, Liesbeth Sikkes, geb 18 jul 1802 HRL, Fokje Sikkes, geb 13 nov 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, 1804, BS ovl 1858; kind: Klaas Sikkes, geb 2 okt 1797, ged 17 okt 1797 Grote Kerk HRL
Sikke Martens ovl voor 1842, huwt met Anrje Paulus, kinderen: Aaltje Sikkes, geb 1810 Leeuwarden, Dieuwke Dikkes vd Wiel, geb 1807 Leeuwarden; BS geb en ovl 1836, huw 1841
Sikke Miedema ovl voor 1864, huwt met Antje Kas, kind: Klaaske M, geb 20 okt 1809 Firdgum; BS ovl 1863
Sikke Postma S.P. mede-eigenaars bezitters van percelen nrs. 547-553 te Sexbierum, sectie A, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 270, resp. water als bouwland, watr als bouwland, houtmolen, huis en erf, huis en erf, houtschuur, weiland, resp. 2300, 360, 290, 176, 60, 162 en 3900 m2, klasse onbebouwd resp. 22, 1, 1, 1, 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, nihil, 250, 27, 15, 16, en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110)
Sikke Reins zie: Menalda
Sikke Rienstra ontvanger der doodskistgelden 1763-1773; medevoogd in 1779-1788, procureur in 1791; huwt met Claake Vettevogel, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 jun 1755; fiscaal 1763-1765, betaalt strijkgeld voor besteding kaarsen 1752, ontvangt interesse 1801-1803, verkoopt zoutkeet 1800; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:10:0 voor 3 doodkisten, 25 jan 1763, kwit. no. 3. (GAH1093); id. f. 9:10:0 voor twee doodkisten, kwit. no. 2, 13 jan 1767. (GAH1097); id. f. 19:10:0 wegens 4 doodskisten voor ovl weeskinders ih beloop van 1768, kwit. no. 2, 12 jan 1769. (GAH1100); id. f. 6:0:0 wegens 1 kist der overledene ih Weeshuis, kwit no. 1, 9 jan 1770. (GAH1101); id. f. 25:19:0 tersaeke 3 doodkisten voor ih jaer 1771 ovl weeskinders, kwit. no. 1, 7 jan 1772. (GAH1103); id. f. 25:2:0 voor 3 doodkisten voor weeskinders, kwit. no. 1, 2 feb 1773. (GAH1104); id. f. 3:10:0 voor een doodkist voor een weesmeisje in 1763 in het Weeshuis overleden, kwit. no. 10, 6 mrt 1764. (GAH1094); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gesworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap, benevens de voogden van het Weeshuis. In kennisse derselver handen, met die vd rendant en de subscriptie van mij secr. Pieter de Bruin, 2 dec 1767. Was getekend: K. Lanting, J.D. Toussaint B. Jelgersma, Albert Osinga, F. Acronius, Jan Wax, J. Olivier, Jane van Slooten, Lourens Tabes, Hendr. Brouwer, H. Videlius, Ands. Wybenga, Evert Wiarda, secr. S.R. (GAH1097); id. slot der rekening: de ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uytgaaff f. 10618:17:10, dus meerder ontvang f. 1100:12:7; dus geblijkt de meerdere ontvang dan de uitgaaf te zijn welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan enz. 29 decemb. 1780. H.W. van Plettenberg, L.S. Steensma, Sijds Schaaff, Jaa ne van Slooten, S. Bosscha, S.R., H. Mollema, E.F. Harkenroth, B. vd Meulen, F. Acronius, J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, H. Radsma, Pierre Peaux, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1111); id. (zonder vermelding van het slot der rekening): E.F. Harkenroth, H.W. van Plettenberg B. vd Meulen, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, Albert W. Bakker, Sjoerd Schrik, S.R., J.H. Olinjus, S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aardenburg, A. Mockema, Hein Mollema, Pieter Tetrode, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); id. 10 Januar. 1784: E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, Jaane van Slooten, Sijds Schaaff, A. Binkzma, H. de Waart, Sjoerd Schrik, Sijbout Hoornstra, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, Klaas Poort, Albert W. Bakker, H. Radsma, S.R., Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1114); id. 26 jan 1780; was getekend L.W. Steensma, P. Aukema, (als gelastigde van Antje Meyer wed. de Haas), vd Brugh, Sijds Schaaff, E.F. Harkenroth, Joh. Spannenburg, S. Rienstra. (GAH1110); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:0:0 voor geleverde 9 loopen mout, kwit. no. 12, 12 nov 1776. (GAH1107); id. samen met A. van Dalsen, f. 9:15:0 wegens geleverde boenders etc kwit. no. 16, 6 nov 1776. (GAH1107); id. f. 20:16:0 voor geleverd zout voor ''t Weeshuys, kwit. no. 35, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 23:8:0, kwit. no. 35, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 35:0:0, kwit. no. 28, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 16:10:0, ord. no. 13, 25nov177 9. (GAH1110); id. f. 37:12:0, ord. no. 5, 2 mrt 1784. (GAH1115); weesvoogden bet f. 14:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van 4 jongens op ''t panwerk vd medevoogd S.R., 8 feb 1780. (GAH1111); id. f. 27:6:12 van 3 jongens, 6 feb 1781. (GAH1112); id. f. 28:16:0 tot Nieuwjaar 1785, 19 apr 1785. (GAH1116); id. f. 85:0:0 van 2 jongens, 12 apr 1786. (GAH1118); id. f. 85:0:0 van diverse weesjongens, 15 mrt 1787. (GAH1119); id. f. 40:0:0 van 2 weesjongens, 15 feb 1788. (GAH1120); id. f. 20:11:0 van diverse weesjongens, 29 may 1789. (GAH1121); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:12:0 voor diverse verschotten zoo wegens de Bank van Leening als t. a. v. de scheiding met dhr Camper, kwit. no. 38, 27 nov 1780. (GAH1111); weesvoogden bet f. 60:4:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor 43 vragten pankley door S.R. gebruykt f. 32 stuivers de vragt, onder korting van f. 8:12:0 voor ontdekken en slegten, 6 feb 1781. (GAH1112); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:8:0 voor verschoten geld ve anker wijn gebruykt bij de aanstelling van Weesvader en moeder etc, kwit. no. 40, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 13:16:10 tot restitutie van betaald reeel wegens de Bank van Lening, kwit. no. 17, 27 aug 1782. (GAH1113); In de Lwd. Crt van 2 jul 1774 komt de volgende advertentie voor: ''Wie genegen is op onpartijdige Tauxatie over te nemen: Fraay gewerkt Goud en Zilver, braave Gereedschappen, Materialen en wat verders tot een aanzienlijke Zilversmederije en Winkel vereischt word, adresseere zig aan ''t Sterfhuis van Harmanus Videlius in Leven Rentemeester en Mr. Zilversmid te HRL, of bij de Procureur S. Rienstra aldaar''. (Gildeboek 1741-1774); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 62:4:0 tot restitutie wegens verschooten strijkgeld bij de verhuiringe der landen, quit. no. 1, 28 dec 1787. (GAH1120); id. f. 16:0:0 tot restitutie van ge?xpendeerd strijkgeld bij de verkoopinge van diverse Lands obligatien, quit. no. 3, 7 may 1788. (GAH1120); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: G. Andreae, S.R., IJ. Hoornstra, H. Stapert, D. Zijlstra, 3 feb 1789. (GAH1120); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 140:0:0 af: schatting f. 63:14:0, resteert f. 74:6:0 de huur van 8 pondematen greide onder Almenum, nos. 9 en 10, 2/20 jaar, 4 nov 1790. (GAH1122); id. 14 dec 1791. (GAH1123); id. 4/10 jaar, 30 okt 1792 (GAH1124); id. 26 nov 1793 (GAH1125); weesvoogden bet f. 500:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis bij procureur S.R. ontvangen in vermindering der ervenis van wijl: Catje Zeeman, 8 sep 1791. (GAH1123); id. 24 nov 1791. (GAH1123); rekening, bewijs en reliqua gedaan door de Stadsrentmeester A.J. Conradi, wegens den ontvang en uitgaaf door hem gehad en gedaan ter gelegenheid van ''t stigten eener nieuwe kerk binnen HRL, ingevolge de Resolutie vd Agtbare Magistraat, gezworen gmeeente en gansche Vroedschap aldaar in dato d. 29 Juny 1771. Beginnende met d. 1 ste Juny 1774 en eyndigende den laatsten decemb. 1778, zijnde deeze Rekening overzulks een vervolg op die welke door S.R. wegens de erven van wijlen harm. Videlius gesloten is den laatsten May 1774 en aan de Drieledige Regeringe verantwoord d. 23. July deszelven jaars, 1778. (GAH1060); generale ontvang: in de eerste plaats werd voor ontvang gesteld het slot der rekeninge, bij de Drieledige vergadering opgenomen, en gedaan door S.R., uit name vd gezamentlijke erfgenamen van wijlen de rentmeester H. Videlius op 23. July 1774 waar bij gebleek, zuiver overgeschoten te zijn f. 19562:15:4, welke door den rendant aan de tegenwoordige rentmeester deels in recipissen, deels in baren gelde onder behoorlijke quitantie is overgegeven, 1 Juny 1774. (GAH1060); Jan Josephs Goutier ende Fettje Claasen Backer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.R., goede bekende, 17 nov 1787; ondertrouw HRL; opvolger van R.J. de Swart als gezworen klerk per 2 jun 1751; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); heeft een overdekte wagen, belasting: f. 12:0:0, 2 may 1795, may 1796, may 1797; (GAH650); woont in 2e quartier, huisno. 67, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 220:0:0 (GAH650); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 140:0:0, af: de floreenschatting: f. 65:14:0, resteert: f. 74:6:0, voor de huur van 8 Pondematen greidland onder Almenum, nos. 9 en 10, 30 nov 1794 (GAH1126); id. alsmede 6 Pondematen greidland onder Almenum, 30 okt 1795 (GAH1127); id. f. 73:3:8, (in mindering floreenschatting: f. 66:16:8), 12 jul 1796 (GAH1128)
Sikke Rientjes zie: van der Meulen
Sikke Sierds ovl voor 1838, huwt met Aaltje Roels, kind: Gelske Sikkes Busman, geb ...; BS huw 1837
Sikke Sieses ovl voor 1823, huwt met Trijntje Simons, kind: Trijntje Sikkes vd Woude, geb 1799 Franeker; BS Franeker huw 1822
Sikke Simons huwt met Rinske Foekes, kinderen: Trijntje en Foeke Sikkes, beiden ged 21 dec 1749 Westerkerk HRL
Sikke van der Zee huwt met Pierkje ... , kind: Mintje Sikkes vdZ, geb 1764 Makkum; BS ovl 1841; kind: Mintje Sikkes van der Zee, geb 20 okt 1764, ged 21 apr 1797 Grote Kerk HRL, (bejaard), dv Sikke van der Zee en Pierkje Sasses, in leven echtelieden te Makkum
Sikke Zwendels huwt met Ermke Johannes, kind: Johannes Sikkes Zwendels, geb 15 jun 1788 ged 29 jul 1788 Grote Kerk HRL
Sikke Taekes ged 25 jun 1750 Westerkerk HRL, samen met Jan Taekes, zv Taeke Sikkes en Janke Jans
Sikke Teyes voogden bet f. 18:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon door S.T. van 12 dec 1762 tot dato mei 1765 bij Wytse Vettevogel verdiend, 2 apr 1765. (GAH1095); id. f. 30:0:0 als wolkammersjonge in 2 jaar verdiend, 14 apr 1767. (GAH1097); id. f. 11:15:0 bi Foppe Stevens verdiend, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 12:10:0, 14 mei 1769. (GAH1100); id. f. 25:0:0 in 2 jaer verdiend, 1771. (GAH1102); ntvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 ter saeke een restant van sijn uitsetting als sijnde in apr 1772 na zee gegaen, kwit. no. 1, 14 dec 1773. (GAH1105)
Sikke Thomas zie: van Laan; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:2:0 wegens geleverde naaigarens, linten en andere winkelwaren tdv het Weeshuis, kwit. no. 14, 11 nov 1766. (GAH1096)
Sikke Wanders ovl voor 1827, huwt met Harmenke Johannes Overmeyer/van Vliet, kind: Griejte Sikkes, geb 10 mrt 1790 HRL; BS ovl 1821; 1826 overlijdens
Sikke Watses zie: Nauta
Sikke Weerds van HRL, ende Anna Buinga tot Sexbierum, sijnde de aangeevinge gedaan door proc. Pesma, 25 Oct 1749
Sikke Wybes huwt met Lolkje Hoites, kind: Wybe Sikkes, geb 9 okt 1809, ged 5 nov 1809 Grote Kerk HRL
Sikke Willems zie: de Jong
Sikke Willems president-voogd H. Videlius bet f. 77:5:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake loon van S.W., metselaarsknegt, bij de stad verdiend in 1761, 28 dec 1761. (GAH1092); president-voogd Albert Noordga bet f. 74:15:0 aan dito terzake 1 jaar verdiend loon van S.W. als metselaarsknegt, 5 mrt 1763. (GAH1093) voogden bet f. 118:2:10 voor loon van S.W. van primo jan 1763 tot 12 mei 1764, 22 mei 1764. (GAH1094)
Sikke IJmkes Wybes Taekes en Antie Tjerks, beyde van HRL, huw.aang. 27may17 36 HRL, komende voor de bruyd S. IJ., desselfs Oom; huw aang. HRL 1736
Sikke Antonius Stellingwerf huwt met Dieuwke Rintjes, scheepstimmerman, wonende te Makkum, kind: Trijntje Sikkes S, geb 1810 Makkum; BS huw 1840
Sikke B IJsenbeek Maandag den 17 dec 1798. de Raad ordrs Vergadert zijnde, Is de Praesident van de Raad van Discipline den Burger Sikko IJ., in ''t vriendelijk onderhouden, ter Zaake de Wagtmeester Lieuwe Holstein, in gepasseerde week tweemaalen verzuimd had de sleutels van de Stads poorten, aan de Praesident van de Raad der Gemeente te bezorgen en is dezelve Burger IJ. Verzogt dat deze Raadvan discipline, Zodanige Maatre-gelen geliefden te neemen, dat hier omtrent aan de voorige gebruiken werde voldaan, Waar over Lieuwe Staande Vergadering excuus gevraagd heeft. (GAH44); geb 1756 HRL, ovl 21 mei 1815 HRL, huwt met Catharina Kloostra, kind: Jan IJ, geb 4 mrt 1779 HRL, ovl wijk A-022, in leven koopman, zoutbrander en huurt greide 1801-1810, zv Bente IJ, en Janke Bulard; BS ovl 1814, ovl 1815, huw 1831, ovl 1862; eigenaar van wijk D-088; gebruiker Geeske Timens, 1814. (GAH204); id. van wijk D-111; gebruiker Marijke Koenraads, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-122, zoutkeet ''de Hand''; medegebruiker Doekle Vinia, keetknegt, 1814. (GAH204); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 1335:0:0 terzaake cooppenningen aan de 66 3/4% voor een landschaps thoonder deezes obligatie van Resol. 21 feb 1691, verschint den 2mrt, gequoteert met no. 46, groot f. 2000:0:0, 21 may 1788. (GAH1120); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 30:17:0 wegens mouten en geleverde hop, quit. no. 2, 15 jan 1791. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk A-022, zeepzieder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-070; gebruiker Marijke Stoef, naaister, 1814. (GAH204); id. van wijk A-071, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar engebruiker van wijk A-079 en wijk A-080, pakhuizen, 1814. (GAH204); heeft een overdekte waagen, belasting: f. 12:0:0, may 1795, may 1796 may 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, may 1802. (GAH650); id. belasting: f. 13:0:0, may 1803. (GAH650); id. belasting: f. 13:4:0, may 1804 may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 22, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; S. IJ. op Lyfrenthe benefens Zyn suster samen op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 300:0:0 (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 250:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuius f. 21:15:0 voor geleeverde hop, 22 jan 1793, quit. no. 2 (GAH1125); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 92:0:0 ter Saeke geleverde zeep, 31 dec 1810, quit. no. 43 (GAH1142); id. f. 51:10:0, 31 dec 1805, quit. no. 19 (GAH1138); id. f. 49:0:0, 9 okt 1806, quit. no. 66 (GAH1138); id. f. 48:0:0 wegens geleverde Ton zeep, 31 dec 1806, quit. no. 79 (GAH1138); id. f. 26:0:0 ter Saeke geleverde zeep, 22 sep 1807, quit. no. 52 (GAH1139) id. f. 24:0:0, 13 jan 1808, quit. no. 19 (GAH1140); id. f. 52:0:0, 26 jul 1808, quit. no. 57 (GAH1140); id. f. 61:10:0, 29 dec 1808, quit. no. 77 (GAH1140); id. 3 okt 1809, quit. no. 53 (GAH1141); id. f. 58:0:0, 30 dec 1809, quit. no. 58 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van S. IJ., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 90:0:0 (GAH1142); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde, is volkomen wel bevonden, zijnde deeze Opneming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden, op den Raadhuize binnen HRL den 14 Januar. 1807, zullende dit Schadelijk Slot in de volgende Rekening voor uitgave worden gebragt. Was getekend: S.B. IJ., Minno Vellinga, IJ. Hoornstra, Menno Vink, L.C. van Goch, H. Peaux, Wijger Harmens, A.J. Conradi (GAH1138); Dingsdag den 10 sep 1799. de Raad der Gemeente extra=ordinaris vergadert Zijnde, hebben ter vergadering binnen gestaan, de Burgers H:Westra en S. IJ. als Gecommitteerden uit het Collegie van Brandmeesteren, te Kennen geevende, dat er onder de Gewapende Burgermacht, zich over de 40 Perzoonen bevonden, Welke uit hoofde van haare Posten en bedie-ningen, in Cas van onverhoopte brand, bij de spuiten moesten assisteren en dus, of hunne Schutterlijke dienst of de Brandspuiten moesten verlaaten, waar uit in beide gevallen, in de tegenwoordige tijdsomstandigheden, de grootste Confusie Zoude Koomen Ontstaan, Proponerende gedagte gecommitteerden, uit dien hoofde of de Raad niet Zoude Konnen goedvinden, voor eenigen tijd, en tot Wederopzeggens toe, een genoegzaam getal Particuliere Burgers (geene Schutterlijke dienstdoende) aan te stellen, om in allen gevalle, bij de Brandspuiten te assisteren, Waar over gedelibereerd Zijnde, is uit Consideratie der aangevoerde redenen, Conform het voorstel geconcludeert, en Zijn de Burgers Albeda x Wellinga in Commissie gesteld om Zulks te effectueren met Wijdere Last om de Burgeren Welke Zich, tot voorz:diensten Willen laaten employeren, op de volgende Conditien aan te neemen: Pmo dat dezelve Zullen gelibereerd Zijn van de betaalinge van ''t Wagtgeld; Sdo dat dezelve wanneer de Brandspuiten gevisiteerd worden, voor deeze moeite zullen genieten, Ses Stuivers, en wanneer Zij bij de Spuiten in Cas van onverhoopte brand assisteren, daar voor billijk Zullen worden beloond, na ordinair gebruik Ttio dat dezelve onder de orders, en gehoorzaamheid. van de Brandmeesteren, Zullen moeten staan, en dat aan ieder van hun een Penning Zal werden gegeeven, op dat Zij mogen Weeten, bij Welke Spuit elk van haar bescheiden is. (GAH45); Dingsdag den 5 Sept. 1797. Het Geregte Extra Ordinaires vergadert zijnde, verscheenen in ''s Geregte Vergadering de Burgers IJege Visser en S:IJ. als daartoe gecommitteerd door de raad van Administratie en Disciplijne van de gewapende Burgermagt alhier, versoekende dat er door een Commissie uit het Geregte, beneffens die van de raad van Administratie, een finaal Huishoudelijk Reglement voor de gewapende Burgermaght alhier mogt worden geformeerd, produceerende ten dien einde dat van Leeuwarden, en zijn tot deeze Commissie benoemd Hendriks & Coulbout. (GAH43)
Sikke Bonnes van der Beest zie ook: S.B. vd Geest; geb feb 1766 Wijnaldum, ovl 28 mrt 1818 HRL, huwt met Betje Rousma, IJmkje Symons en Dieuwke Cornelis, kinderen: Bonne Sikkes vde B., geb 1790 Wijnaldum, Klaaske Sikkes vde B., geb 1799 Tzummarum; BS huw 1815, ovl 1818, ovl 1832. 1843 overlijdens
Sikke Bonnes van der Geest zie ook: S.B. vd Beest; huwt met IJmkje ... , en huwt met Dieuwke Cornelis, kinderen: Bonne Sikkes vdG, geb 1789 Wijnaldum, Klaaske Sikkes vdG, geb 1799 Tzummarum; BS ovl 1832; 1835 overlijdens
Sikke Dirks Bleeker ovl 17 hooimaand 1810 HRL, huwt met Akke Pieters Zwart, bleeker buiten de Franeker Poort 1804-1807, ook melktapper, koopt veestalling en schuur 1808-1810, wonende te te Sneek in 1798, kinderen: Johannes B., geb 1805 HRL, Trijntje Posthuma B., geb 21 jul 1810 HRL, Tecla Sikkes B., geb 1801 HRL; BS huw 1826, huw 1836, ovl 1838, ovl 1871, ovl 1877; erven S.B. eigenaar van wijk I-006; gebruiker is Haring Jans Tichelaar, bleeker, 1814. (GAH204); erven S.D.B. eigenaars van percelen nrs. 2052-2055 te HRL, legger nr. 63, resp. begraafplaats, weidland, weidland, huis en erf, resp. 11940, 2830, 6310 en 430 m2, klasse onbebouwd resp. onbelast, 1, 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, nihil, en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Sikke Dirks Nieuwenhuis geb 1780 Dongjum, ovl 14 jun 1842 HRL, huwt met Rinske Gerrits Tilstra, werkman in 1842, koemelker te HRL; in 1834, melktapper in 1837, zv Dirk N, en ... ; BS huw 1834, huw 1837, ovl 1842; oud 59 jaar, geb Herbayum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-097; VT1839; S.D.N. eigenaar van percelen nrs. 776 en 777 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 482, resp. huis en erf, en stal, resp. 320 m2 en 192 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40)
Sikke Douwes van der Werf van HRL, huwt met Akke Alberts, van Franeker, geproclameerd de 18-25 aug en de 1 en getrout met Attestasie de 8 7 ber (= september) 1771
Sikke Ennes de Vries S.E. dV. ende Hijlkjen Theunis, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs vaeder Theunis Sijbrands, 1 Nov 1749; huwt met Hijlkjen Theunis, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 Novemb 1749 en doen ook getrouwdt; huwt met Sjoukie Alberts, beide van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 Novemb en getrout de 30 dito 1762
Sikke Everts Wijnalda geb 1760 HRL, ovl 27 feb 1834 HRL, huwt met Leentje Cornelis Beidschat koopman in 1834, N.H., huw.get. bij A.L. Krijl en G.J. Houtkoper, 1811, id. bij H. van Beemen en T. van Arum, oom bruidegom, 1813, id. bij R. Beidschat en T.Y. de Groot, oom bruidegom, 1814, id. bij C.S. Beidschat en G.O. Overdijk, oom bruidegom, 1818, kinderen: Geertje, geb 1792 HRL, Sjoerdtje, geb 1799 HRL, zv Evert W, en Sjoerdtje Sikkes Westra; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1834, ovl 1858, ovl 1859; eigenaar en gebruiker van wijk B-116, koopman, 1814. (GAH204); S.W. ende Leentje Cornelis Beitschat, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd desselfs broeder Jan Cornelis Beitschat, 11 apr 1789; ondertrouw HRL; bakker, woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 18:0:0, ook vermeld in 2e quartier met hetzelfde bedrag; (GAH650); kind: Evert Sikkes Wijnalda, geb 17 feb 1794, ged 4 mrt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Sikkes Wijnalda, geb 7 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL, vader als Benne S.E.W. ; kind: Gertje Sikkes Wijnalda, geb 30 aug 1792, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL, vader als Benne S.E.W. ; Donderdag den 26 apr 1798. den Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde nog beslooten, om de collecteurs op Maandag den 30 apr 1798 op ''t huis der Gemeente te ontbieden, om dezelve te doen Continueeren, en de acten Vertekenen zijnde omtrent de Collecten van ''t Passagiegeld, en de Specien van de evene quartieren, gedisponeerd op den Burger S.W. (GAH44); Maandag den 30 apr 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten heeft goedgevonden en geresolveerd, gelijk goedvind en geresolveerd word bij deezen in de eerste plaats te inheereeren, ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de uitkeering der Collecteurs genoomen voorts aan te stellen tot Collecteurs van may 1798 tot may (geen jaartal vermeld): Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, Frans Leemkoel van ''t Beestiaal Lands en Stads Weegen, Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen, Petrus Janson van de Lands Waag, Cornelis Folkersma van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder, Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de vijf Specien, S.W. van het Passagiegeld als mede van ''t Klein Zegil en van de vijf Specien van ''t 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7de, 8 ste quartier en Buitenbuurt, de Secretarije de 40 ste en 56 ste penning, beneffens de belasting op de Rijtuigen, alles onder Expresse Conditie en bepaalingedat dezelve zullen moeten Borge stellen tot volkoomen Contentement, van de Raad der Gemeente; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf, en Brandhout, de Waag, zullen moeten doen, den Eed, volgens ''t Formulier, staande in ''s Lands Lijst. Dat de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen en ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren: Johannes Rinsma f. 100:0:0, S.W. f. 80:0:0, Frans Leemkoel f. 30:0:0, S.W. als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0:0, dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, de Summa van f. 200:0:0, dat Evert Akkringa zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen f. 130:0:0, dat Cornelis Folkersma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder de Summa van f. 140:0:0, dat deeze drie laatstgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren. (GAH44); S.E.W. eigenaar van perceel nr. 33 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 816, pakhuis, 36 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 14. (bron: kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); S.E.W. en mede E., eigenaars van perceel nr. 34 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 817, erf, 108 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: niet vermeld. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. eigenaar van perceel nr. 159 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 816, huis, 70 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van perceel nr. 166 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 816, huis en erf, 304 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); Maandag den 30 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten, heeft dezelve goedgegevonden, en geresolveerd, gelijk goedgevonden, en geresolveerd word bij deezen, in de eerste plaats te inhaereren ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de Uitkeeringe der Collecteurs genoomen, voorts aan te Stellen tot Collecteurs: Jan de Boer van ''t Zout, Coffij Thee Havenspecien en Zoete waaren, van May 1799 tot May 1802; Jan de Boer van de Laakenen en Tabak van May 1799 tot May 1802; Tamme de Witt van de zoete wijnen Brandewijn en bieren van May 1799 tot May 1802. en tot Collecteurs voor een Jaar van may 1799 tot May 1800: Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal Lands en Stads weegen; Frans Leemkool van ''t Bestiaal Lands en Stads weegen; Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen; Petrus Janson van de Lands Waag; Cornelis Folkertsma van de Oude Stads wijnen, verkleinde Wijnmaat, en Stads Daalder; Aan de Secretarije van 40 en 56 Penning, alsmeede de Belasting op de Rijdtuigen; Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de Vijf Specien; S.W. van ''t Passagiegeld, van de Vijf Specien het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quart:en Buitenbuurt, als meede van het Klein Zegel. Alles onder Expresse Conditie, en bepaalinge, dat dezelve zullen moeten Borge stellen, tot volkoomen Contentement van der Raad; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf en Brandhout, de Waag, Zout, zoete Waaren etc. Lakenen en Tabak wijnen etc zullen moeten doen den Eed volgens ''t Formulier Staande in ''s Lands Lijst; Dat Jan de Boer voor de Bedieninge der Collecten van ''t Zout, Coffij Thee, Haavenspecien uit ''s Lands Tractementen zal genieten eene Summa van Vijfhondert en dartig CarGuldens; Dat dezelve zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Laakenen en Tabak eene Summa van drie hondert, en dartig CarGuldens; Dat Tamme de Witt, als Collecteur van de Zoete wijnen, Brandewijn en Bieren, zal genieten eene Summa van Eenhondert en veertig CarGuldens; Dat Jan de Boer daar en tegens volgens ordre van den Raad, ten dien einde bepaald ieder Jaar zal moeten uitkeeren als Collecteur van ''t Zout, Coffij, Thee etc f. 100:0:0, van de Laakenen en Tabak etc. f. 60:0:0, T. d. W. als Collecteur van de Wijnen etc f. 25:0:0; Dat ook de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen, en ter dispositie van den Raad uit te keeren: Johannes Rinsma, als Collecteur Generaal van de Vijf Specien f. 100:0:0, S.W. als Collecteur van de 8 quartieren en de Buitenbuurt f. 80-:0, Frans Leemkool als Collecteur van ''t Beestiaal f. 20:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0 -; Dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal Lands en Stads weegen de Summa van f. 200:0:0; Dat Evert Ackringa, zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Turf en Brandhout, Lands en Stads weegen f. 130:0 -; Dat Cornelis Folkertsma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat en Stadsdaalder de Summa f. 140:0:0; Dat deeze drie laatgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen, ter dispositie van den Raad uittekeeren. (GAH44)
Sikke Hendriks Buschman geb 1792 Wijnjeterp, ovl voor 1850, 1e huwt met Aukje Baukes Feenstra, 2e huwt met Baukje Norbruis op 21 sep 1837 HRL, schipper, gedomicilieerd te HRL, zv Hendrik Jans B, en Gelske Sikkes Busman; BS ovl 1831, huw 1837, ovl 1849
Sikke Henricus Cleeman geb 11 jul 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL, zv Henricus Cleeman en Meyntje Sikkes
Sikke Jans Brouwer ovl voor 1838, huwt met Leeuwkje Sikkes Bangma, kind: Aafke Sikkes B., geb 1791 Longerhouw; BS ovl 1837
Sikke Jans de Groot ovl 13 apr 1820 Almenum, huwt met Janke Klazes, kinderen:Elisabeth Sikkes dG, geb 1790 HRL, Jan dG, geb 1799 HRL, Tiete Sikkes dG, geb 22 feb 1801 HRL, olijslagersknegt, wonende te onder Almenum in 1812, N.H., huw.get. bij O.K. Advokaat en G.A. vd Meulen; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1812, huw 1815, huw 1820, ovl 1847, ovl 1883
Sikke Jans de Groot geb 12 nov 1803, ged 16 dec 1803 HRL, N.H., pakhuisknecht, ongehuwd, zv Jan Jansen dG, en Mayke Jans Groenhof; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1828
Sikke Jansen Builart S.J.B. en Sipkjen Dirks Allema, beyde van HRL, 13 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Sikke Jansen Bulart huwt met Sipkjen Dirks Allema, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 21 en 28 okt 1742 en ook getrouwt; begraven Kleine Kerk, Klein Kerkhof, regel 3, nr. 18; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sikke Johannes Blom huwt met Jikke Pieters, kind: Antje Sikkes B., geb 1763 Hindeloopen; BS ovl 1836
Sikke Rientjes van der Meulen houtzager 1741-1748
Sikke Thomas van Laan zie Sikke Thomas; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 84:5:0 in betaalinge der geleeverde winkelwaaren, quit. no. 11, 17 nov 1767. (GAH1097); begraven Groot Kerkhof, regel 40, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe woont in 2e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 120:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sikke Watses Nauta geb 2 jul 1811 HRL, ovl 19 jul 1876 HRL, huwt met Jantje Gerhardus Nijenhuis op 24 mei 1833 HRL, schoenmakersknecht, werkman in 1876, Nederlands Hervormd zv Watse Eeltjes N, en Lutske Sikkes vd Laan; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1833, ovl 1876; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-100; VT1839; geb 2 jul 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL, zv Watse Eeltjes Nauta en Lutske Sikkes van der Laan
Sikke Wybrandus Heineman ged 16 jul 1748 Westerkerk HRL, zv Wybrandus Heineman en Anna van der Meulen
Sikke Wytzes Westra S.W.W. eigenaar van perceel nr. 517 te HRL, leerlooyer, woon-plaats Achlum, legger nr. 781, huis en erf, 105 m2, klasse ongebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Sikko Bentes zie: IJsenbeek
Sikko Huidecoper geb 5 dec 1811 HRL, zv Jan H, en Janke IJsenbeek; BS geb 1811
Sikko Popta chirurgijn in 1785; geb 1757 Pingjum, ovl 19 sep 1834 HRL, 1e huwt met Joukje Sijbrens Steensma, 2e huwt met Gesina Harmens Mulder op 19 sep 1816 HRL, huw.afk. 8 en 15 sep 1816, N.H., chirurgijn en vroedmeester in 1799-1809 en in 1834, huw.get. bij J.M. Daum, (gk), en S.R. Nauta, wonende te HRL. 1815, kinderen: Pieter P, geb 1 mrt 1790 HRL, Martinus P, geb 1 aug 1801 HRL, Wapke P, geb 1 apr 1799 HRL, Jacoba P, geb 1795 HRL, zv Leenert P en Neeltje Pieters Ludinga; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, BS huw 1813, huw 1816, ovl 1815, huw 1819, huw 1829, ovl 1834, ovl 1873; kind: Wibrandus Popta, geb 7 mrt 1785, ged 5 apr 1785 Grote Kerk HRL, moeder is: J. Steensma; kind: Wybrandus Sikkes Popta, geb 22 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jakobus Sikkos Popta, geb 15 okt 1788, ged 4 nov 1788 Grote Kerk HRL, moeder is J. Steensma; kind: Pieter Sikkos Popta, geb 11 mrt 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jacobus Sikkos Popta, geb 24 okt 1791, ged 15 nov 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jacobus Sikcos Popta, geb 18 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jacoba Sickos Popta, geb 8 mrt 1795, ged 24 mrt 1795 Grote Kerk HRL; geboortig van Pingjum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. S. Schaaff, op wo. 26 nov 1783. (burgerboek); eigenaar van wijk A-030; gebruiker Pieter Popta, med. doctor, 1814. (GAH204); igenaar en gebruiker van wijk A-031, chirurgijn, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-083, stal en wagenhuis; medegebruiker Jan Taedes Dijkstra, stalkengt, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:10:0 terzaake chirurgicale en medicinale diensten in ''t Weeshuis in de maanden dec 1784 en jan 1785, ord. no. 2, 15 feb 1785. (GAH1116); id. f. 60:0:0 van primo feb 1785 tot primo feb 1786, quit. no. 2, 13 jun 1786. (GAH1118); id. 1 jaar tractement als chirurgijn, quit. no. 3, 1 feb 1787. (GAH1119); id. quit. no. 3, 20 may 1788. (GAH1120); id. quit. no. 3, 20 mrt 1789. (GAH1121); id. quit. no. 1, 3 feb 1790. (GAH1122); id. f. 75:0:0 terzaake 1 jaar tractement als chirurgijn, quit. no. 1, 16 mrt 1791. (GAH1123); id. id. f. 51:3:0 wegens geleverde medicijnen, quit. no. 39, 24 okt 1786. (B1 118); id. f. 37:5:0, quit. no. 13, 1 feb 1787. (GAH1119); id. f. 22:15:0, quit. no. 36, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 40:7:0, quit. no. 19, 3 feb 1790. (GAH1122); id. f. 51:4:0, quit. no. 13, 15 mrt 1791. (GAH1123); id. f. 53:16:0, 28 apr 1792, quit. no. 11 (GAH1124); id. f. 37:9:0, 12 feb 1793, quit. no. 5 (GAH1125); id. f. 57:9:0, 4 feb 1794, quit. no. 4 (GAH1126); heeft een overdekte wagen met 2 paarden, belasting: f. 12:0:0, 2 may 1795, may 1796, may 1797, may 1798, may 1799, 1800, 1801, may 1802, id. belasting; f. 13:0:0, may 1803; id. belasting: f. 13:4:0; may 1804, may18 05; (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 32, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 250:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 75:0:0 ter zaake ??n jaar tractement als chirurgijn, 28 apr 1792, quit. no. 1 (GAH1124); id. 12 feb 1793, quit. no. 1 (GAH1125); id. 4 feb 1794, quit. no. 1 (GAH1126); Sicco P., Chirurgijn en Vroedmeester te HRL, wordt vermeld in een akte van bekendheid ten behoeve van Ida Greydanus; zie verder aldaar; Nieuwland, Sectie D, 1832: S.P., Docter te HRL, eigenaar van perceel nr. 226, legger nr. 156, Weiland, grootte 78530 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: S.P., Docter te HRL, eigenaar van perceel nr. 230, legger. nr. 156, Weiland, grootte 15170 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: als boven, resp. nrs. 231 en 232, Weiland, grootte resp. 5460 en 1550 m2, klasse onbebouwd beide 2; (bron Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: S.P., Docter te HRL, eigenaar van perceel nr. 233, legger nr. 156, Huis en Erf, grootte 1480 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: S.P., Docter te HRL, eigenaar van perceel nr. 234, legger nr. 156, Boomgaard, grootte 1540 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: als boven, resp. nrs. 235 en 236, Weiland, resp. grootte 1470 en 870 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 3; (bron Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: S.P., Docter te HRL, eigenaar van perceel nr. 237, legger nr. 156, Molen en Erf als Erf, grootte 230 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: als boven, resp. nrs. 238 en 239, Weiland grootte resp. 1460 en 34940 m2, klasse onbebouwd beide 3; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: S.P., Docter te HRL, eigenaar van perceel nr. 247, legger nr. 156, Weiland, grootte 28410 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: P.S., Docter te HRL, eigenaar van perceel nr. 250, legger nr. 156, Weiland, grootte 66200 m2, klasse onbebouwd 1/2; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: S.P., Docter te HRL, eigenaar van perceel nr. 457, legger nr. 156, Opvaart als Weiland, grootte 3370 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wymbrld. Noord, 1832); Nieuwland, Sectie E, 1832: S.P., Docter te HRL, eigenaar van perceel nr. 152, legger nr. 156, Weiland, grootte 17090 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Ried, Sectie C, 1832: S.P., Docter te HRL, eigenaar van percelen nrs. 781, 782 en 783, legger nr. 193, Weidlanden, grootte resp. 11570 m2, 8610 m2 en 9520 m2, klasse onbebouwd: alle 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 786, legger nr. 193, Bouwland, grootte 8860 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van nrs. 787 en 796, legger nr. 193, Huizen en Erven, grootte resp. 340 m2 en 1720 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide 36; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 788 en 798, legger nr. 193, Tuinen, grootte resp. 870 m2 en 3310 m2, klasse bebouwd resp. 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nrs. 789, 791, 792, 793, 794, 795, 799, 800, 801, 802, 805, 806, 807, 808, 809 en 810, legger nr. 193, Weidlanden, grootte resp. 36680 m2, 32530 m2, 17150 m2, 13730 m2, 12540 m2, 10000 m2, 23040 m2, 8920 m2, 16870 m2, 37090 m2, 30040 m2, 9950 m2, 22480 m2, 19260 m2, 21440 m2 en 26930 m2, klaase onbebouwd resp. 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3 en 3; (bron. Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 816, legger nr. 193, Bouwland, grootte 24250 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 822, legger nr. 193, Weidland, grootte 11930 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 872, 874, 875 en 876, legger nr. 193, Weidlan-den, grootte resp. 27660 m2, 35800 m2, 15660 m2 en 32660 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 1en 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 873, legger nr. 193, Molen en WErf, grootte 120 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 877 en 878, legger nr. 193, Bouwlanden, grootte resp. 17350 m2 en 10200 m2, klasse onbebouwd resp. 1/2 en 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 885 en 890, legger nr. 193, Weidlanden, grootte resp. 1600 m2 en 780 m2, klasse onbebouwd: beide 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 886, legger nr. 193, Laan of Cingel als Bouwland grootte 1410 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 887, legger nr. 193, Gracht als Bouwland, grootte 1080 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 888, legger nr. 193, Boomgaard, grootte 2000, klasse 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 889, legger nr. 193, Huis en Erf, grootte 1730 m2 klasse onbebouwd 1, belasrbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas FRan dl. 1832); id. van perceel nr. 891, legger nr. 193, Bouwland, grootte 16430 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 893, 894, 895, 896, 897 en 898, legger nr. 193, grootte resp. 31060 m2, 20350 m2, 16420 m2, 21950 m2, 11800 m2 en 22730 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 2, 2, 2, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 903, 904 en 905, legger nr. 193, Weidlanden, grootte resp. 29130 m2, 15750 m2 en 16450 m2, klasse onbebouwd: alle 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 912, legger nr. 193, Weidland, grootte 16480 m2, klasse onbebouwd 1/2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 913, legger nr. 193, Opvaart als Weiland, grootte 2870 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie C, 1832: S.P., Med. Doctor te HRL, eigenaar van perceel nr. 604, legger nr. 162, Bouwland, grootte 10108 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Arum, Sectie B, 1832: S.P., Med. Doctor tot HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van percelen nrs. 385, 386, 387, 388 en 389, legger nr. 169, Weidlanden, grootte resp. 18990 m2, 980 m2, 15550 m2, 9760 m2 en 13540 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 2, 2, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Wons. Noorddl. ); id. van percelen nrs. 420 en 423, legger nr. 169, Weidlanden, grootte resp. 17270 m2 en 4100 m2, klasse onbebouwd: beide 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); Arum, Sectie C, 1832: S.P., Med. Doctor te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van percelen nrs. 463, 467, 468 en 471, legger nr. 169, Weilanden, grootte resp. 6360 m2, 31130 m2, 14650 m2 en 13210 m2, klasse onbebouwd: alle 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 494, 497 en 498, legger nr. 169, Weilanden, grootte resp. 11110 m2, 8010 m2 en 3680 m2, klasse onbebouwd: alle 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 506, 510, 511, 512, 513 en 514, legger nr. 169, grootte resp. 27200 m2, 1980 m2, 13010 m2, 14360 m2, 37630 m2, 20410 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2, 2, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); id. van perceel nr. 507, legger nr. 169, Boomgaard, grootte 1500 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 508, legger nr. 169, Huis en Erf, grootte 1290 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Wons dl. Noord); id. van perceel nr. 509, legger nr. 169, Water als Weiland, grootte 760 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 528, legger nr. 169, Bouwland, grootte 26920 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 529, 530, 351 en 532, legger nr. 169, Weilanden grootte resp. 13260 m2, 8250 m2, 10910 m2 en 4130 m2, klasse onbebouwd: alle: 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 533, legger nr. 169, Molen en Erf, grootte 630 m2 klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); Burgwerd, Sectie A, 1832: Sicco Popta, Chirurgijn te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van percelen nrs. 46, 47 en 49, legger nr. 74, Weidlanden, grootte resp. 55460 m2, 29790 m2 en 2470 m2, klasse onbebouwd resp. 1/2, 1 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 52, legger nr. 74, Molen en Erf, grootte 120 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 53, 54, 57, 58, 59 en 60, Weidlanden, grootte resp. 12330 m2, 38900 m2, 26870 m2, 3560 m2, 11580 m2 en 6310 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 2/3, 1, 3, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd. ); id. van perceel nr. 55, legger nr. 74, Huis en Erf, grootte 2380 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27; (bron: Kad. Atlas Wons dl. Noord); id. van perceel nr. 56, legger nr. 74, Opvaart als Weidland, grootte 5600 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 65 en 66, legger nr. 74, Weidlanden, grootte resp. 16150 m2 en 13050 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 303, 305, 313 en 315, legger nr. 74, Weidlanden grootte resp. 21300 m2, 23920 m2, 23730 m2 en 16810 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 1/2, 1 en 1/2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 317, legger nr. 74, Huis en Erf, grootte 770 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 54; (bron: Kad. Atlas Wons dl. Noord); id. van percelen nrd. 318 en 320, legger nr. 74, Weidlanden, grootte resp. 22390 m2 en 610 m2, klasse onbebouwd: beide 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 319, legger nr. 74, Gracht als Weiland, grootte 490 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 321, legger nr. 74, Opvaart als Weidland, grootte 1600 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 322, legger nr. 74, Moestuin, grootte 720 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 323, legger nr. 74, Boomgaard, grootte 790 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: KAWonseradeel Noord); id. van perceel nr. 333, legger nr. 74, Molen en Erf, grootte 64 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 334, 335, 336, 337 en 339, legger nr. 74, Weid-landen grootte resp. 62140 m2, 36860 m2, 39300 m2, 39680 m2 en 13190 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Wons. Dl; Nrd. ); id. van percelen nrs. 352, 383 en 384, legger nr. 74, Weidlanden, grootte resp. 15120 m2, 8260 m2 en 36430 m2, klasse onbebouwd resp 1, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 420, legger nr. 74, Weidland, grootte 36530 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); S.P. eigenaar van percelen nrs. 294 en 295 te HRL, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 539, resp. huis en erf, en stal, resp. 270 en 88 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); S.P. eigenaar van percelen nrs. 336 en 339 te HRL, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 539, resp. huis en erf, huis en erf, resp. 261 en 261 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen resp. 90 en 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); Donderdag den 18 okt 1798 ''s nademiddags; De Commissie ter ontbindinge der Gilden etc uit den Raad op het huis der Gemeente bij een gekoomen zijnde, zijn na vooraf daar toe versogt te weezen voor dezelve gecompareerd, de navolgende overlieden der ontbonden gilden, namentlijk Wegens het Gild van de: Zilversmeeden Tamme de Wit, IJsersmeeden Rein Faber, Chirurgijns S.P., Huistimmerlieden Pieter Minnes, Scheepstimmerlieden Hartman Sijbrens, Metzelaars Johannes van Beemen, Bakkers IJpe Roodenhuis, Schoenmakers Gosling Piekenga, Kleermakers Pieter Willems, Vleeschhouwers Meinte Jaager, Schuitschippers Barend Visser, Groot of Wijdschippers Sijbout Hoornstra met deszelfs Adjunct Michiel Jacobs, en is door welgedagte Commissie aan de Comparanten gecommuniceerd dat zijlieden, door den Raadder Gemeente waaren genomineerd respective tot Provisioneele Commissarien, over de ontbonden gilden, en daar toe bij deezen wierden aangesteld, en geauthoriseerd het welk bij hen allen wierd geaccepteert. (GAH44); Maandag Den 3 jan 1799; De Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen, en ge?xamineerd navolgende Rapport van de Militaire Wagt, in de Jongstafgeloopen Nagt bij de Zuiderpoorts Post gehad hebbende, en door den Commandant van ''t Guarnizoen alhier, aan de Raad der Gemeente Ingezonden, ten einde om dezelve te Informeeren, noopens ''t geen aan die Wagt gepasseerd was; Morgen Rapport; Van de Zuiderpoortwagt binnen HRL den 31 dec 1798. De burger Arij Ringes en Ebert Daues; van Makkum zijn om 11 1/2 uur voor de Poort geweest om den vroutmeester te haalen, terwijl ik naar de Burgerwagt Rapport hef laaten doen maaken, om de poort te openen zoo zijn deeze Manschappen over de wal geklommen en ik hef dezelve burgers gearriteert doen heeft de Burger Popte vroutmeester binnen HRL aangehouden op zijn eigens verantwoording bij den Commandant te doen, terwijl het eene Noodzaak en hij ook deeze Manschappen most meede neemen om deeze Burgers te laaten passeeren, doen heb ik deeze Burgers op zijn verantwoording laaten passeeren, en is de Poort geopend en direct weer geslooten; De Hoofd Ronde heeft gevisiteert om 101/4 uur, De Burgers hebben de visiteerronde gedaan om 12 1/2 uur, de Dag Ronde heeft gevisiteert om 5 uur, de Patrouille van de Hoofdwagt zijn gepasseert om 11 1/2, 21/4 en 3 ? uur. De poort is in bijzijn mijner geslooten om 91/4 uur en weer geopend om 6 1/2 uur. Verder geen nieuws. D:Heydemann, Sergeant; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden, uit Consideratie, dat de Persoonen, welke de Stadsvesten hadden beklommen, zulks met geen kwaad oogmerk maar uit groote verlegenheid om den vroedmeester hadden gedaan, behalven dat zij het Sluitgeld van de poort hadden voldaan om den Commandant hier over in het vriendelijke te onderhouden, en de zelve te Persuadeeren, dat deeze zaak niet verder geponseerd mogt worden, zoo als door den Praesident P:de Boer aangenoomen is, zulks te effectueeren. (GAH44); S.P., Chirurgijn en Vroedmeester te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid van Geboorte af te leggen ten behoeve van het huwelijk van Foekje Heslinga, waaraf Ouders zijn Dirk Breso Heslinga en Trijntje van der Meulen, dat zij is geb aan de Huinjedijk onder den dorpe Nieuwland, den twee en twintigsten sep des Jaars Zeventienhonderd vijf en tachtig; S.P. eigenaar van perceel nr. 306 Sexbierum sectie A, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, weiland, 14970 m2, klasse onbebouwd ?, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 106); id. van percelen nrs. 311-313 Sexbierum sectie A, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, alle: weiland, resp. 19760, 14790 en 13670 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 106); id. van perceel nr. 323 Sexbierum sectie A, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, weiland, 14880 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 107); Extract uit het Doopboek van Pingjum, Gemeente Arum, Canton Bolsward, Arrondissement Sneek, Provincie Vriesland. 1757 Den 6 mrt is ged Een kv Lenert Jacobs Popta en Neeltie Pijtters Luidinga, met de naam Sikke, Geboren den Sestiende feb zeventien honderd Zeven en vijftig; S.P. eigenaar van percelen nrs. 662 en 663 Sexbierum Sectie C, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, 2 x weidland, resp. 9740 en 14020 m2, klasse onbebouwd: beide 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134); id. van perceel nr. 194 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, bouwland, 5330 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 138); id. van perceel nr. 196 Sexbierum Sector D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, bouwland, 23720 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 138); id. van percelen nrs. 203-210 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, 8 x bouwland, resp. 11810, 14840, 19680, 11210, 6690, 15170, 16430 en 16690 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 138); id. van percelen nrs. 212, 224 en 227 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, 3 x bouwland, resp. 12710, 13010 en 28070 m2, klasse onbebouwd : alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134); id. van percelen nrs. 232-234 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, 3 x bouwland, resp. 19120, 18280 en 13890 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 139); id. van perceel nr. 238 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats harlingen, legger nr. 261, bouwland, 14350 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd:nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 139); id. van percelen nrs. 240-242, 242A, 243-244 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, resp. weiland, tuin, boomgaard, gragt als bouwland, huis en schuur en erf, bouwland, resp. 20010, 470, 2380, 620, 2420 en 4280 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 2, 1, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil, behalve nr. 243: 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 139); id. van percelen nrs. 428 en 429 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, 2 x weiland, resp. 8190 en 12610 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 141); id. van perceel nr. 622 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, bouwland, 1920 m2, klasse onbebouwd 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 144); id. van percelen nrs. 691 en 692 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, 2 x weiland, resp. 5110 en 13560 m2, klasse onbebouwd: beide 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 145); id. van perceel nr. 696 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, weiland, 12600 m2, klasse onbebouwd 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 145); id. van perceel nr. 698 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, weiland, 5730 m2, klasse onbebouwd 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 145); id. van perceel nr. 716 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, weiland, 2600 m2, klasse onbebouwd 5, belastbaar inkomnen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 145); id. van percelen nrs. 759 en 761 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, resp. weiland, bouwland, resp. 10500 en 3490 m2, klasse onbebouwd: beide 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 145)
Sikko Johannes Posthuma geb 1779 Achlum, ovl 12 dec 1846 HRL, huwt met Hinke Rodenhuis op 28 dec 1817 HRL, huw.afk. 14 en 21 dec 1817, wonende te HRL, huw.get. bij D.J. Gorter en H.J. Posthuma, oom bruid. 1829, id. bij J. Valckenier en S. Rodenhuis, aangehuwde oom bruid. houthandelaar, 1827, id. bij IJ. Rodenhuis en IJ. Houtsma, 1811, id. bij W. van Boekeren en R. Posthuma, broer bruid. wonende te HRL. 1812, zv Johannes Fransen en Bregtje Sikkes; BS huw 1811, huw 1812, huw 1817, huw 1827, huw 1829, ovl 1846; gebruiker van wijk H-162, houtkoper; medegebruiker Jac. Posthuma, houtkoper; eigenaar is J. & S. Posthuma, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-162, samen met J. Posthuma; gebruikers Jac. en Sikko Posthuma, houtkopers, 1814. (GAH204); oud 60 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-164; VT 1839; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van S.P., (reparaties), 31 dec 1810: f. 10:6:0 (GAH1142); S.P. eigenaar van percelen nrs. 1921-1923 te HRL, houtkoopman, woonplaats HRL, legger nr. 544, resp. plaiziertuin, stal, huis, resp. 1180, 112 en 290 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 27 en 210. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van percelen nrs. 1925-1929 te HRL, houtkoopman, woonplaats HRL, legger nr. 544, resp. huis en erf, houtschuur, huis, tuin en zomerhuis, stal en wagenhuis en erf, resp. 290, 390, 200, 1580 en 194 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 90, 56, 180, 15 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); Jacob Posthuma eigenaar van wijk H-162, samen met S.P. ; gebruikers Jac. en Sikko Posthuma, houtkopers, 1814. (GAH204)
Sile Rinzes begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 47; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Simen Dirks geb 22 dec 1778, ged 17 jan 1779 Grote Kerk HRL, zv Dirk Simens en Doetje Jeskes
Simen Gerrits geb 22 feb 1781, ged 13 mrt 1781 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Simens en Swaantje Lippes
Simen Hylkes zie: Prins
Simen Jans begraven Klein Kerkhof, regel 19, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Simen Prins geb 30 sep 1806 HRL, ged 19 okt 1806 HRL, zv Hijlke P, en Maaike de Haan; dopen Grote Kerk HRL 1806
Simen Vink geb 26 jan 1807 HRL, ged 24 feb 1807 HRL, alhier thans liggende met hun schip, zv Hendrik V, en Metje Jelkes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Simen Jacobs van der Ley van Almenum, huwt met Leentie Gosses, van HRL, geproclameert den 21-28 dec 1755 en getrout den 4 Janewari 1756; ovl 30 may 1804 HRL, oud 72 jaar
Simentje Reins Simontje R., ged 8 aug 1758 Grote Kerk HRL, dv Rein Tjeerds en Gertje Rechts; huwt met Tijs Klaasses, kind: Jeltje Tijsses, geb 11 nov 1778, ged 1 dec 1778 Grote Kerk HRL; kind: Rein Tysses, geb 26 mrt 1780, ged 11 apr 1780 Grote Kerk HRL; Donderdag den 9 aug 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts Hiltje Johannes weduwe van Poppe Arjens, tot Turfmeetster aangesteld, en daar toe onder Eedde genoomen, in plaatze van S.R., Welke overleeden was. (GAH44)
Simke Ages zie: Oosterwerf
Simke Alberts S.A. en Trijntje Bentes, beide van HRL, laatste afkondiging 26 okt 1783 HRL, en ten zelfden dage getrouwd
Simke Jans zie: Rauwerda
Simke Jans ged 7 feb 1747 Grote Kerk HRL, zv Jan Gerrits en Aaltje Wybes
Simke Ages Oosterwerf huwt met Tjietske Simons Gaastra, kind: Liskje O, geb 1777 Snee; BS huw 1831
Simke Jans Rauwerda geb 1783 ... , huwt met Eeltje Jelles, dienstmaagd, wonende te Irnsum, dv Jan R, en Akke Dirks Kuiper; BS Barradeel huwafk. 1811
Simkie Jacobs huwt met Pier Tjerks, kind: Jetske Piers, ged 11 mrt 1758 Grote Kerk HRL
Simkje Dirks huwt met Marten Jans, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 aug 1770
Simkje Hettes zie: Tangsma; Ruurd Johannes en S.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 may 1785 HRL, en zijn den 5 jun daaraan volgende getrouwd; kind: Hyke Ruurds, geb 4 may 1789, ged 21 jun 1789 Grote Kerk HRL; kind: IJebeltje Ruurds, geb 10 apr 1794, ged 4 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Hette Ruurds, geb 15 apr 1797, ged 7 may 1797 Grote Kerk HRL
Simkje Jans zie ook: S.J. Schoone; huwt met Jildt Reins, kind: IJnskje Jildts, geb 18 okt 1773, ged 31 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Jildts, geb 20 dec 1777, ged 6 jan 1778 Grote Kerk HRL; kind: Rein Jilts, geb 27 jun 1779, ged 18 jul 1779 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Jilts, geb 9 may 1781, ged 24 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Jildts, ged 26 jan 1772 Grote Kerk HRL
Simkje Pieters zie: Bakker
Simkje Sybrens zie ook: Simkje Willems; Cornelis Michiels Wassenaar en S.S., beide van HRL, en laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha; kind: Geertje Kornelis Wassenaar, geb 12 apr 1777, ged 29 apr 1777 Grote Kerk HRL
Simkje Sjoerds geb 15 nov 1799 HRL, ged 1 dec 1799 HRL, N.H., dv Sjoerd Jacobs en Sietske Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1799
Simkje Willems geb 12 jun 1739 Wons, ovl 7 dec 1819 HRL, huwt met Cornelis Wassenaar; BS ovl 1819; Cornelis Michiels Wassenaar en Simkje Sijbrens (!), beide van HRL, en laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwt; zie ook: Simkje Sijbrens
Simkje Hettes Tangsma ovl 18 apr 1809 HRL, huwt met Ruurd Johannes Brouwer; BS huw 1819, huw 1821 1856 overlijdens
Simkje Jans Schoone huwt met Jielt Reins, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3-10 en getrout de 24 jun 1770; kind: Jan Jieldts, geb 20 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL
Simkje Pieters Bakker ovl voor 1830, huwt met Cornelis Arjens Jonker; BS ovl 1829; Cornelis Arjens Jonker en S.P.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 sep 1780 HRL, en zijn den 8sten okt 1780 naastvolgende getrouwd
Simkje Syberts Bekker geb 27 sep 1791, ged 11 okt 1791 Grote Kerk HRL, dv Sijbert Jakobus Bekker en IJenskje Jielts
Simkjen Tjerks huwt met Sjouke Hendriks op 25 mei 1795 HRL, komt van Almenum, laatste afk. 24 mei 1795, met vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1795; Sjouke Hendriks van Workum, ende S.T. van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tjerk Sjerks, deszelfs vader, 9 may 1795; ondertrouw HRL
Simme Jans zie: de Groot
Simme van der Meer oud 38 jaar, geb Greonterp (!) en wonende te HRL. 1839, veerschipper, wijk F-187; VT1839
Simme Obes zie: van der Meer
Simme Jacobs van der Meer geb 1 feb 1803 HRL, ged 15 mrt 1803 HRL, N.H., 1e huwt met Pietje Egberts de Wilde op 6 jun 1824 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1824, 2e huwt met Akke Gerbens Dijkstra op 23 mei 1828 HRL, huw.afk. 11 en 18 mei 1828, schipper, 3e huwt met Aafke Pieters de Jong op 24 okt 1834 HRL, besteller van het Amsterdammer veer (= beurtschipper) 1848, zv Jacob Bartels vdM, en Grietje Simons; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, huw 1828, huw 1834, ovl 1848, ovl 1858; oud 36 jaar, (vnm: Symon J. ), geb en wonende te HRL. 1839, besteller der Amsterdamse beurtschepen, wijk D-086; VT1839
Simme Jans de Groot geb 1765 Achlum, ovl 19 mei 1852 HRL, 1e huwt met Emmetje Hendriks Pool op 11 feb 1813 HRL, huwelijksafkondigingen 24 en 31 jan 1813 HRL, huwelijksafkondigingen 31 jan en 7 feb 1813 maire van Arum, wonende te Kimswerd 1813, koopman in 1852, winkelier in 1851, schoolonderwijzer 1832, 2e huwt met Trijntje Klazes de Vries op 1 jun 1832 HRL, zv Jan Meines en Trijntje Simmes; BS huw 1813, huw 1832, ovl 1839, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk C-120; eigenaar en gebruiker van wijk C-116, winkelier, 1814. (GAH204); oud 74 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman en winkelier, wijk C-116; VT1839; S.J. d. G. eigenaar van perceel nr. 634 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 237, huis, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 1766 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 257, huis en erf, 144 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54); id. van percelen nrs. 337-339 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 123, resp. tuin, tuin, zomerhuis en erf, resp. 10920, 480 en 230 m2, klasse onbebouwd 2, 2, en 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil, nihil, 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 107); id. van perceel nr. 342 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 123, bouwland, 17710 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 183, bl. 107)
Simme Oeges van der Meer S.O. v. d. Meer eigenaar van perceel nr. 1355 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 434, huis en erf, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Simon Alberts zie: Louenaar
Simon Anthonis komt van Dordrecht, huwt met Rinske Jans van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 okt 1763 en getrout met permissie vd magistraat zonder attestatie de 8 apr 1764 in de Westerkerk HRL
Simon Arents geb 1784 ... , wonende te in de Caserne agter ''de Nakende Mannen'', 1811; huw.get. bij J.A.F.W. Stengel (gk), en A.F. Michel, wonende te HRL. 1813, kanonnier in garnisoen, kind: Berber Simons, geb 1804 ... ; BS ovl 1811, huw 1813; huwt met Elisabeth Hendriks, kind: Hendrik Simons, geb 9 feb 1812, ged 25 feb 1812 Grote Kerk HRL
Simon Aukes zie: Laansma
Simon Bartles zie: de Graaf; geb 8 sep 1810, ged 25 sep 1810 Grote Kerk HRL, zv Bartle Watses en Meindertje Jans
Simon Beeltsma ovl voor 1755, wonende te HRL. 1740-1754; b
Simon de Beer huwt met Trijntje Damstra, kind: Eeke Simons de B., geb 1793 Dokkum; BS huw 1832
Simon Berends geb 1766 ... , ovl 17 feb 1813 HRL, slager, ovl wijk G-278; BS ovl 1813
Simon Blom vroedsman, 1767-1771; blikslager 1744-1766 en vroedsman 1761, b; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:4:0 wegens geleverd blikgoed in 3 jaren, kwit. no. 20, 6 nov 1764. (GAH1094); id. f. 14:3:0 wegens geleverd blikwerk id jaeren 1772, 1773, 1774 en 1775, kwit. no. 21, 5 dec 1775. (GAH1106); meester blikslager, geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 21 jul 1728. (burgerboek); vroedsman S.B. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:19:0 terzake het leveren en repareren van blikwerk, kwit. no. 1, 9 dec 1766. (GAH1097); id. f. 9:16:0, kwit. no. 22, 24 nov 1767. (GAH1097); id. f. 8:11:0 voor geleeverd blikwerk en herstellen van diverse gereedschappen in het Weeshuis, ord. no. 23, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 4:10:0 voor geleverde lampen en het maken van pijppen aan veters, kwit. no. 12, 8 nov 1771. (GAH1102); voogden bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van 3 jaar loon van Meyndert Christiaens bij S.B. verdiend, 12 mei 1772. (GAH1103); id. f. 40:0:0, 12 mei 1775. (GAH1106); afsluiting weesboek: aldus gerekend en gesloten op den Raadhuize binnen HRL voor de magistraat, gezworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap dd 1 dec 1773. In kennisse hunne handen benevens die vd rendant en de subscriptie van mij secretaris Albs. de Haas. Was getekend: H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, F. Acronius, S.B., Hein Mollema, P. Couperus, B. vd Meulen, Jaane van Slooten, F. Kamsma, Sijbout Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi (GAH1104); voogden bet f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Meindert Kristiaens Meyer bi de vroedsman S.B. als blikslagersknegt verdiend, 23 mei 1778. (GAH1109); S.B. ende Attje Schrale beide van HRL, koomende wegens de Bruidegom en Bruit mr. Jacobus Tjallingii de ondertroude, 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Attje Schraele, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 apr en getrouwt den 7 May 1741; heeft drie zoons, waarvan Pyter Blom de middelste is; zie aldaar (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); kind: Fokje Simons Blom, ged 10 nov 1750 Grote Kerk HRL, vader is vroetsman, moeder als A. Schrader; diches dopen Grote Kerk HRL; kind: Haeye Simons Blom, ged 20 nov 1746 Grote Kerk HRL, vader is vroedtsman; kind: Fockje Symons Blom, ged 13 apr 1745 Grote Kerk HRL, vader is vroedsman, moeder als A. Hajes; kind: Anna Chatrijna Symons Blom, ged 9 jul 1743 Grote Kerk HRL; vader is vroetsman, moeder als A. Hajes; huwt met Roelofke Siccama, kind: Roelof Simons Blom, ged 1 jan 1740 Westerkerk HRL
Simon Boon geb 1778 Texel, huwt met Marijke Symons de Haan op 11 jan 1816 HRL, huw.afk. 24 en 31 dec 1815 Texel en HRL, schipper won Texel, zv Jacob Reyerszn B., en Pietertje Symons, houthandelaar, wonende te HRL 1840; BS huw 1816, huw 1840, ovl 1843; oud 62 jaar, geb Texel en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk I-016; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: S.B., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 907, legger nr. 43, Water zijnde een Houtkolk, als Bouwland, grootte 2320 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 908 en 911, legger nr. 43, Houtzaagmolens en Erven, grootte resp. 2210 m2 en 1270 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 250 en 130; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 909, 910 en 910a, legger nr. 43, Huizen en Erven, grootte resp. 126 m2, 40 m2 en 24 m2, klasse onbebouwd: alle 1; belastbaar inkomen bebouwd resp. 27, 21 en 15; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel 910b, legger nr. 43, Houtschuur, grootte 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 6; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); S.B. eigenaar van percelen nrs. 292 en 293 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 113, resp. plaisiertuin en schuur en erf, resp. 182 en 590 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil en 42. (bron. Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 332 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 113, huis en erf, 154 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 340 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 113, huis en erf, 400 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 574, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 113, huis en erf, 189 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); Wij Burgemeester van het Eiland Texel, ambtenaar van den Burgerlijken Stand verklaren door dezen dat de Huwelijks Afkondigingen van S.J.B., oud 38 Jaar, Schipper, geb en woonagtig op Texel, meerderjarige zv Jacob Reyerse Boon en van Pietertje Simons, en: Mayke Simons de Haan, oud 30 Jaar, zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Simon Jans de Haan en van Jantje Pieters, op Zondag den vier en Twintigsten der gepasseerde maand dec Achttien honderd en vijftien voor de eerste maal en op Zondag den Een en dertigsten derzelve maand voor de Tweede maal beide des voormiddags ten Elf uuren van het Huis der Gemeente alhier zijn gedaan en dat telkenreize daarvan Billetten ter gewooner plaatze aan het Huis der Gemeente zijn aangeplakt geweest, zonder dat daartegen eenige oppositie is opgekomen. Texel den 4 jan 1816
Simon Bouwes ged 31 okt 1769 Grote Kerk HRL, zv Bouwe Durcks en Hijlkje Simons geb 8 mrt 1781, ged 10 apr 1781 Grote Kerk HRL, zv Bouwe Durks en Hyke Simens
Simon de Bruin ovl voor 1871, huwt met Elisabeth Silvius; BS ovl 1870
Simon Dirks zie: Trompetter
Simon Dirks mede-weesvoogd G. Kleyn betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 15:0:0 door de weesjongen S.D. met zeilmaken bij Sjoerd Wybrens verdiend, 10 mrt 1740 (GAH1070); mede-weesvoogd Jac. Dronrijp betaalt f. 45:0:0 aan dito door de weesjongen S.D. en Jacob Gerbens verdiend, 11 apr 1741 (GAH1071); rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt f. 25:0:0 door de weesjongen S.D. bij Glinstra met gleibakken verdiend, 29 mei 1736 (GAH1066)
Simon Dirks huwt met Trijntje Pieters op 12 mei 1805 HRL, komt van Midlum; hu Grote Kerk HRL 1805; S.D. van Midlum en Trijntje Pieters van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Feddes deszelfs steevader, 27 apr 1805; ondertrouw HRL
Simon Dirks ovl voor 1815, huwt met Froukje Dirks; BS ovl 1814
Simon Douwes zie: Schuurman
Simon Douwes huwt met Hilkjen Claases, kind: IJpe Simons, ged 22 dec 1739 Grote Kerk HRL
Simon Douwes ged 8 apr 1762 Westerkerk HRL, zv Douwe Annes en Maike Simons
Simon Douwes geb 16 mei 1775, ged 30 mei 1775 Grote Kerk HRL, zv Douwe Hendriks en Aleida Simons
Simon Douwes Johannes Fransen Riemersma van HRL. ende Elisabeth Fredriks Coen van ''t Vlek Heerenveen, sijnde de aangave gedaan door S.D. op vertoonde Procuratie van de bruidegoms vader & moeder Frans Johannes Riemersma en Jetske Rouwkes, 1 mrt 1788; ondertrouw HRL
Simon Edsgers ged 31 jan 1747 Grote Kerk HRL, zv Edsger Simons en Aaltje Wybes
Simon Eilards S.E. van Almenum en Trijntje jarigs van Sexbierum, laatst geproclameert op dato deezes 12 mrt 1775 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Sexbierum om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt en daar getrouwd 19 mrt 1775 volgens terug ontvangen attestatie van 22 mrt 1775, getekt P. Wagens, predikant te Sexbierum, en H. Broos, Schooldienaar
Simon Feddes ged 26 mei 1757 Westerkerk, zv Fedde Simons en Antie Sijbes; ged 22 mei 1755 Westerkerk HRL, zv Fedde Simons en Antie Sijbes
Simon Fokkes zie: Bakker
Simon Fockes ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis terzake ovenstenen in het Weeshuis geleverd, 2 nov 1734, kwit. no. 31: f. 2:19:0 (GAH1064)
Simon Fockes medeweesvoogd Scheltinga bet f. 15:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Dirk Hessels bij S.F. met cooperslaan had verdient, 28 feb 1730. (GAH1060)
Simon Foppes S.F. en Neeltje Andries, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 nov 1785 HRL, en zijn getrouwd den 4 dec 1785; kind: Foppe Simons, geb 1 may 1789, ged 20 may 1789 Grote Kerk HRL
Simon Foppes huwt met Steffentie Jelles, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 jul 1762; ovl 8 aug 1789 HRL, oud 51 jaar; kind: Zijrkie Simons, ged 12 apr 1763 Grote Kerk HRL; kind: Foppe Simons, ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL
Simon Fransen huwt met Marijke Janse, beide van HRL, geproclameerd de 3-11 en getrout de 17 mei 1761
Simon Freerks zie: Boomsma
Simon van Geyt geb 1757 Vollenhove, ovl 21 mei 1824 HRL, huwt met Jannetje Hendriks Keit, kinderen: Grietje Simon vG, geb 1802 HRL, Fenne vG, geb 1796 HRL, Pietje Simons vG, geb 1798 ... , werkman in 1824, schoenmaker in 1811 en doet dan overlijdensaangifte van Rommert Sijtzes, zv Jan Simons vG, (gk), en Janna Pietersen, (gk); BS ovl 1811; 1818 overlijdens, ovl 1824, ovl 1826, huw 1833, ovl 1854; gebruiker van wijk G-181, gealimenteerd, medegebruiker is Age Watzes Zijlstra, eigenaar is Johannes Jac. Kerkhoven, 1814. (GAH204); S. vG. en Janneke Hendriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 mrt 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan, geb 9 sep 1799 HRL, ged 13 okt 1799 HRL, zv Symon van Geit en Jannetje Keets; dopen Grote Kerk HRL; kind: Grietje Simons van Geit, geb 31(!) nov 1786, ged 9 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jan Simons van Geyt, geb 3 jun 1794, ged 17 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Simons van Geyt, geb 1 aug 1796, ged 16 aug 1796 Grote Kerk HRL; gemraad besluit om de haven-of ratelwagten ter beveiliging van de in de haven liggende schepen en bewaring der rust, wederom gedurende deze winter te doen omgaan en wagthouden ''s avonds van 9 uur tot ''s morgens tot de dag, en daarmee een begin te maken op morgenavond 9 uur tot het presteren van welke wagten, gecontinueert, en op nieuw benoemd zijn: Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smitt, Barent Hilles, Harmen Dirks, Johannes Hartmans, S. v. G., Berent Nieuwhuis, Pieter Doekes, Gosse Douwes, Cornelis de Boer, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Ids Gosses, Johannes van Belkum, Pieter Jans en Willem Dirks. en zijn hen voor gelezen de artt. 21, 22, 23 en 24 van de havenmeestersinstruktie, als tot hun posten relatie hebbende, waarop zij allen hebben aangenomen daarna hun post en pligt getrouwelijk waar te nemen ten welke einde de nieuw aangestelde be?digt is, en de continuerende bij hunne voormalige gedane eed hebben gepersisteerd, di. 30 nov 1802 (GAH48); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 259, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); aangesteld tot burgerwachten van de Franekerpoort: S. v. G., en Regt Walings, vr. 8 aug 1800 (GAH46); ter beveiliging van de in de haven liggende schepen en ter bewaring van de rust zullen de ratelwachten deze winter weer wacht houden van ''s avonds 9 uur tot ''s morgens tot de dag. Opnieuw zijn benoemd: Pieter Doekes, Gosse Douwes, Cornelis de Boer, Pieter Jans, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Johannes van Belkum, Ids Gosses, Johannes Hartmans, Bernardus van Taken, S. v. G., Barend Nijhuis, Barend Hilles, Harmen Dirks, Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smidt, ma. 24 nov 1800 (GAH46); aangesteld tot havenwachter op grond van het nieuwe reglement: Jan Harmens, Henning Lolkes, Gosse Douwes, Willem Dirks, Johannes Velthuis, Pieter Jurjens, Gerrit en Johannes Hartmans, Cornelis Bouman, Jurjen Johannes Smit, Beernd Hilles, Hans Rost, Pieter Doekes, Johannes van Belkum, Heert Meinderts en S. v. G., 5 dec 1803 (GAH49); Op het Stadhuis ontboden de havenwachten om van deze avond 9 uur hun eerste wacht te beginnen en ''s morgens tot de dag rond te gaan: Pieter Doekes, Johannes van Belkum, Barend Hilles, Pieter Jans, Bernardus van Taken, Jurjen Smit, Corn. de Boer, Johannes Hartmans, Johannes Velthuis, Pieter Jurjens, Barend Nijhuis, Cornelis Jans Wassenaar, S. v. G., Gosse Douwes, Ids Gosses en Harmen Dirks, ma. 30 nov 1801 (GAH47); Donderdag den 14 feb 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde nog aan S. v. G., opmeter, en ombrenger der turf bij de wagten, uit Consideratie van deszelfs Armoedige omstandigheid. uit de Correspondentiebeurs geaccordeert, twee CarGuldens en vervolgens geduuurende Zijne Ziekte, ''s Weeks een CarGulden, tot Zijne herstelling toe. (GAH44); Donderdag den 23 nov 1797; Het Gerechte Extra ordinaires vergadert zijnde, wierdt overgegaan tot het benoemen van Twee Ratelwagts en zijn daar toe benoemd de persoonen van S. v. G. en Anthonij Boriords. (GAH43); Maandag den 4 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, Tjalke Coster, Cornelis de Boer, Gerrijt Harkes, Pieter Jurjens, S.G., Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, Johannes van Belkum, Jacob Alberts, Ids Gosses, Joh?s Velthuis, Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43); Maandag den 11 decembr 1797; Het Gerechte Ordinaires Vergadert zijnde, Wierde eindelijk bij den Gerecht in nadere overweeging genoomen, de Wijze hoe op de beste manier eene duursaame en goede orde zoude kunnen werden ingevoerd, ten regarde van ''t opmeeten der Turf, voor de Burger en Militaire Wagten, alsmede het bezorgen der fournituures aan de Militaire, zampt ''t ombrengen der Turf bij de Burger Wagten, en het geene meer tot die Werkzaamheeden relatie heeft, alles ten fine om zo veel moogelijk te verhoeden, dat daar omtrent geene froudes Werden gepleegd, nog de Stad in eenige opzigten benadeelt, en Wierde, na rijpe deliberatie geconcludeert, bij provisie en niet wijders dan ter tijd en wijlen het Gerechte mag komen goed te vinden, en dienstig te oordeelen op dit Susject andere mensures te neemen, daar toe een vertrouwd en geschikt Persoon te nomineeren, en onder Eede van getrouwheid aan te Stellen, Zonder dat den Gerechte geconsidereert wil hebben, dat dit provisioneel arrangement als een Post zal Worden beschouwd, en is hier tot benoemd, en onder eede van getrouwheid aangesteld, den Burger S. v. G., op Instructie hier onder staande; Instructie voor de Turfmeeter, en afgeever aan de burger, en Militaire Wachten alsmede het bestellen der stroozakken, Laakens en deekens etc; Art. 1; de Meeter, en afgeever der Turf aan de Burger en Militaire Wachten Sampt Waagmeester, Stadshuis, en verder daar het Vereischt word zal verpligt zijn, met alle vlijt en spaarsaamheid. te werk te gaan, goede toezigt op de Turf houden, de brieten, mede behoorlijk opmeeten en het mat laten leggen, zoo lange er door ijemand van ''s Gerechtsweegen daartoe gelast over zal gedisponeerd hebben; Art. 2; dezelve zal in de hoeveelheid der Turf aan de Wachten ag te geeven zig moeten Reguleeren na deeze volgende taux, als van den 1 okt tot den 16 dito ''s daags 1/2 korf vol, van den 16 tot den 23 dito 1 korf, de maand nov geheel 5 1/2 korf, de maanden december, jan en feb 2 Korf, mrt en apr 1 1/2 korf. de maanden May, Junij, Julij, Aug. en September: niets, als op Speciaale order, Dog zo op Verzoek van de Burger, of Militaire Officieren, Extra Turf verleend word, zal hem Turfmeeter, daarvan berigt worden gedaan, ter Zijner informatie; Art. 3; de Wachten die pr dag moeten bedeeld worden na de taux in het voorige Articul vermeld, zijn: de Burgerwacht en de Officiers kamer ieder 1 Wacht, is Twee Wagten; de hoofdwacht, ende officier, ieder 1 Wagt, is Twee Wagten; de Bildtpoort, de Suiderpoort, de Kerkpoort, de Franekerpoort, de Franekerpijp, de Plaats Majoor, de Voorwagt, ieder ??n Wagt. Dus wanneer deeze posten Elf wagten beset worden, zijn er Elf Wagten, IJeder Twee korven, in de Wintermaanden, is ''s daags 22 korven, de verdere Maanden pro rato; Art. 4; dezelve zal verpligt zijn, de Stroozakken, Lakens, dekens, ofte wat van dien aard mogten zijn, en in gebruik bij de militairen ''t zij in de Casernen of bij getrouwden, wanneer die vuile goederen terug gebragt worden, terstond aan de Waschter te bezorgen, en zal hij in deeze gevallen, den Stads Majoor dien het opzigt over deeze goederen is aanbevoolen, behoorlijk ten dienste te staan; Artl. 5; Om de bedieningen van deeze beide posten zo gevoeglijk, en gemakkelijk te maaken, als ''t mooglijk is, zal van nu voortaan, de afgeving van de Turf alle daagen, ''s Middags om Een Uur geschieden, en de bezorging der vuile Lakenen de ''s maandags om Twaalf Uuren praecijs, en de afgaave van Stroozakken, niet dan maandags nademiddags om vier uur van de Spinzolder; Art. 6; dezelve zal verpligt zijn, goede toezigt te houden op de Stads ketels, Treeften en wat dies meer is, en wanneer de Militairen Vertrekken, of in guarnisoen koomen, dezelve van de quartieren af te haalen, en op een goede plaats daar toe aan te wijzen te bezorgen; Art. 7; de Turf die aan de Militaire Wachten Verleend word, zal altijd ook door dezelve afgehaald worden, maar wanneer het plaats mogte hebben dat de Wachten hier vooren gemeld, of zoveel minder als nodig geoordeeld zal worden, bij tijden dat alhier geen Militair Guarnisoen in bezetting lag, door de Burgerij moesten bezet worden, zal hij verpligt zijn, de Turf na en in de opgemelde Wachten te bezorgen, mitz dat het Sleeploon hier toe nodig door, of van Stads Weegen zal betaald worden, Edog de Turf aan de Burger Wagt moet op de gewoone plaats voor den meeter besorgd worden, zoveel als hier vooren gesegd is; Art. 8; Voor deeze hierin vermelde Werksaamheeden zal de aangestelde ofte nog aan te Stellen turfmeeter voor de Wachten tot een Weeklijks Tractement genieten als volgt: van den 1 ste tot den 16 okt ''s Weeks f. 1:8:0, van den 16 tot den 31 dito: f. 1:15:0, de maand November: f. 2:2:0, de Maanden december, Janrij & Febr: f. 2:16:0, de maanden mrt en April: f. 2:2:0, de maanden May, Junij, Julij, Aug: en Sept: f. 1:8:0 Dog zoo in Extra gevallen meer turf aan de Wachten gegeven word, als hier boven bepaald is, zal hij voor ijeder Schouw dat Extra verwerkt word, genieten de Summa van 20 Stuivers zonder wijders; Art. 9; Het Gerechte reserveerd aan zig het regt, om deze Instructie te veranderen, en te Verbeteren als na tijdsomstandigheid noodig zal geoordeeld worden, ofte ook geheel in te trekken, of buiten effect te Stellen, en dus deeze post te rooijeeren; Aldus gedecreteerd, en gearresteerd in ''s Gerechts Vergaderingden 11 decembr 1797. (GAH43); Maandag den 15 jan 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde: Rapport over de zaak omtrent den Majoor, over de Boelgoeds-gelden, Sampt over de Arresteering van de zulken die op eigen kosten gevangen en ontslagen zijn; Burgers ! U Lieder Commissie gecharcheerd tot bovengemelde onderzoek, heeft niet nagelaaten alle mogelijke navorsinge te doen, en vind zig thans in Staat, aan deeze Vergadering te rapporteeren; Als in de eerste plaats over de gelden, aan de Stadsdienaars door de boelgoedsontfanger betaald. Dat deese somma te zaamen genoomen zo veel rendeerd als te vooren aan de Majoor en Dienaars a f. 48:0:0 Jaarlijks daar van genooten, dus dat den Majoor zijn aandeel aan de f. 16 Guldens, onder de Dienaars verdeeld wordende hij hier f. 16 Gld minder geniet, maar daar het allesins onbetwistbaar is, dat deeze posten ook alleen door de Dienaars moeten waargenoomen worden, en deeze Slegts 12 Stuivers daags genieten voor de adsistentie bij de boelgoeden, is U Lieder Commissie van oordeel, dat die penn:ten voordeele van de Adsistenten dienden te verblijven, en dat om deeze reden, of schoon de Majoor hier f. 16 Gld Schade bij Lijd, zulks hem op een andere kant rijkelijk vergoed word bij voorbeeld de voorige majoor kreeg voor de distributie van Turf en keersen, Slegts f. 18 gulden daar deeze f. 50 Gulden krijgd, voor deeze en voor de toezigt op de fournetuures, welk laatste werkzaamheid. voor al na de aanstellinge van S. v. G. zo gering is, dat ze nauwelijks behoefd genoemd te worden, iets diend tog gedaan te worden voor het Tractament van f. 300 gulden, en zoal wat de Majoor doet, als dat extra zal beloond worden, Waar zal het dan tog bij ophouden, Concludeeren bij wege van prae-advijs, dat de boelgoedsgelden aan de dienaard zullen verblijven, en dat dit verlies van den Majoor alrede rijkelijk op andere wegen Vergoed zijn; Op het tweede Poinct, te weeten over de gelden die door ijemand betaald worden, die op eigen kosten gevangen genoomen is geweest, diend voor rapport, dat als den Majoor voor de apprehentie 3 gld:geniet, dan hem daar f. 1:10:0 van behoort, de twee dienaars ijeder seven en een Tweede Stuiver en de vier Bierdraagers ijeder 3 ? Stuiver, waar mede persisteere voor rapport, Actum HRL; en is Conform het bovengemelde rapport beslooten, en het zelve alzoo in eene formeele resolutie van het Gerechte geconverteert, en zal extract daar van gezonden worden, aan de Majoor en Adsistenten, tot hun narigt. (GAH43)
Simon Gerrits zie: Jongsma, Oudeboon
Simon Gerrits vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 19, 1 mrt 1804; Uitvoerend Bewind bij het dept. Bestuur van de Eems bericht aan het gemeentebestuur dat de volgende personen worden gelast om zich in te schrijven als gewapende burger: Edsger Geerts, Romke Agema, Pieter Hendriks, Jan Roelofs, Bartel Jacobs, Beert Lieuwes, Sijbren Spannenburg, Rut Wouters, Tjeerd Sjoerds, Paulus Hansen, Daam Jans, Pieter Oedses, Dirk Andries, Johannes Harkes, Pieter Pieters, Jacob Oosterbaan, S.G., Pieter Simons; Leeuwarden, 10 sep 1800 (GAH46); S.G. te HRL, koopt van Willem Jansen Wolff, koopman te HRL, een huis staande bij de Franekerpoort voor 200 Caroliguldens op 11 jul 1801. (geen boeknr. vermeld)
Simon Geerits geb 28 aug 1789, ged 15 sep 1789 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Douwes en Trijntje Simons
Simon Gerrijts ovl voor 1815; S.G. erven eigenaar van wijk G-202, pakhuis, 1814. (GAH204)
Simon Gerrijts S.G. ende Pietje Dirks, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd deselfs neef Bartel Jans, 31 okt 1789; ondertrouw HRL; Geert Roelofs ende Grietje Sipkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.G., goede bekende, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; S.G. en Pietje Dirks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 nov 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Simon Goliad vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 14, 34 jaar, gehuwd; 1 mrt 1804, (geen boeknr. vermeld)
Simon Haantjes zie: Molenaar, Prose
Simon Haantjes lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 26:0:0; (b650)
Simon Haantjes woont in 1e quariter, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Simon Haantjes huwt met Lolkje Uilkes, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 mei en getrout de 4 jun 1769
Simon de Haas huwt met Beatrix Aegema, kind: Anna Barbara Simons de Haas, ged 18 dec 1742 Grote Kerk HRL; ovl omstreeks 1746-1747, huwt met Gerritje Jans, kind: Janke dH, geb ..., Berbera Symons, geb ..., Age dH ..., majoor in 1740, executeur 1741, wachtmeester 1745; BS huw 1831, (Aanstellingen Stad HRL. 1731-1759); Remonstreert met Eerbied Barbera Symons de Haes, dogtertje van de majoor en Executeur S. dH. binnen deese Stad, en met deselve gesterkt, dat het klokluiden en kamerbodinneplaets binnen deese Stad vacant is geworden met het overlijden van Foekjen Munter, met welke officicie de supplnte wel geerne soude begunstigd zijn: Alwaerommer de supplnte gesterkt als vooren haer aen de tafel van UEd:Achtb:koomt addresseeren met seer gedienstig versoek ten einde het Ed:Geregte gelieven den supplnte met het officie van kamerbodinne en klokluiderse sampt turfmeeten voor de wagten binnen deese Stad te beneficeeren en aen te stellen, in plaets van wijlen de overleedene Foekjen Munter op Lasten, profijten servituten en gerechtigheeden daer toe en aenbehoorende, soodanig het de overleedene heeft gehadt; met verder versoek dat UEd:Achtb:bij provisie de persoon van Janneke Hoytes in de bedieninge van deese officien als substituit gelieven te continueeren q:f:etc:Requisitus (was get:) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek, nomineert en eligeert mits deesen de supplnte Berbera de Haas tot kamerbodinne van het Raedhuis, zampt klokluiderse en afmeeten van de turf voor de wagten op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheden daertoe staende soo en in dier voegen als het de overleedene in leeven heeft gehad: continueerende verders bij provisie in de waerneminge van deese bedieningen als substituit de persoon van Janneke Hoytes: Actum den 1 nov 1741 (was get:) Cornelis Veersma Ter Ordtie van de magistr:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:te kennen S. dH. majoor en Executeur binnen HRL dat hij deese sijne bedieningen nu verscheiden jaeren hebbende waergenomen, dog vermits desselfs aanhoudende ongesteldheid des ligchaams wel geneegen was deese ampten te transporteren op sijn zoon Age Symons de Haas zijnde een jongman daer toe volkoomen Capabel en welke tot deesen ook seer is begeerende dog buyten UEd:agtb:consent niet kunnende geschieden, soo addresseren sij hun beide mits deesen aan de taefel van UEd:agtb:ootmoedig versoekende UEd: agtb gelieven deese overdragt te accordeeren en alsoo Age Symons de Haas in plaats van sijn vaeder S. dH. aan te stellen tot Majoor en Executeur deeser Steede op lasten pligten profijten en gehoorsaam heeden daer toe staande en oft gebeurde dat de supplnt S. dH. weeder tot gesondheid mogt geraaken Soo zoude hij in sulken geval wel geneegen zijn de bediening van majoor nu en dan weegens sijn zoon wel te willen waerneemen ''t Welk hij versoekt dat UEd:agtb hem bij deesen meede gelieven te accorderen onder Stonde quo facto en was geteekend B:Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt Age de Haas tot Wagtmr deesen Steede, en Executeur van deesen Gerechte op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staande; mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid Actum den 12 oct 1746 was geteekd And:Pijtters de Boer, onder Stonde Ter ordtie van de magistr:en was geteekend M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731 -1759); Geeft UEd:Agtb:met verschuldigde Eerbied te kennen Beatrix Agema wed:wijlen de Majoor S. dH. als moeder en Wettige Voorstanderse over haar minderjarige dogter Berbera de Haas, dat UEd: Achtb:gedaghte haar supplntes Dogter hebben begunstigt, en aangesteld als Camerbodinne en Klockluidersche deeser Steede welke bedieningen door supplnte wel gaarne soude willen laeten bedienen (geduirende des supplntes dogters minderjarigheyt) als substituit door eenen Baukjen Minnes huisvrouw van Jan Sijbrens, die haer bij deesen daar toe aan UEd:Achtb:meede koomt aanbieden. Versoekende den supplnte derhalven seer onderdaeniglijk UEd:Achtb:gelieven gedaghte Baukjen Minnes als substituit Kamerboodinne en Klockluidersche, in plaats van meergedagte Berbera de Haas aan te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en aanbehoorende, quo facto etc:/:was get:/R:J:de Swart gesw:clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraat accordeerende het versoek, nomineert mits deesen de meede supplnte Baukjen Minnes tot substituit Kaemerbodinne en Klockluidersche, op lasten pligten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit dogh alles niet wijders dan bij provisie en tot revocatie van de Magistraat Actum den 20 feb 1747 /:was get:/Claas van der Brugh, ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden dato als boven heeft Baukjen Minnes naa voorleesinge der instructie den Eed van getrouwigheit afgeleyd in handen van de Hr. Presid:Burgemr van der Brugh In kennisse van mij secrts:/:get:/M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Jan Siberend ende Baukjen Minnes beide van HRL, koomende voor de Bruit de Majoor S. dH., 1 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL
Simon Harmens huwt met Grietje Gerrits, kind: Ymkje Simons, geb 30 sep 1788, ged 28 okt 1788 Grote Kerk HRL
Simon Heres zie: Herrema
Simon Heins S.H. meede Vroedschap tot HRL. ende Hijlkjen Sijbes Camsma van Franeker, sijnde de aengevinge gedaan door R. de Swart met vertooninge van procuratie tot deesen, 14 Oct 1747; mede vroedschap tot HRL, huwt met Hijlkjen Sijbes Camstra van Franequer geproclameerd 15, 22 en 29 okt 1747 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Aleida Simons Heins, ged 17 sep 1748 Grote Kerk HRL, de vader is vroedtsman
Simon Hendriks zie: Brouwer, de Groot, Smal, Vink
Simon Hendrijks ged 15 dec 1739 Grote Kerk HRL, zv Hendrijk Arjens en Grietje Simons
Simon Hendriks geb 11 nov 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Simons en Marijke Popkes
Simon Hendriks huwt met Dieuke Andeles, kind: Hendrik Simons, geb 27 nov 1781, ged 8 jan 1782 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Andele Simons, geb 15 okt 1783, ged 11 nov 1783 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Simons, geb 19 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Simens, geb 22 okt 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Symons, geb 18 aug 1793, ged 10 sep 1793 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Simons, geb 3 mrt 1797, ged 21 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Simon Hendriks woont in 3e quartier, links:. - 1/2:0, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Simon Hendriks woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Simon Hendriks S.H. en Tobia du Lon, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 jan 1785 HRL, en zijn den 11 daaraanvolgende getrouwd
Simon Hendriks S.H. en Hiltje Ewouds Frank, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 7 mei 1775 HRL, en toen getrouwd
Simon Hendriks S.H. en Rinske Ritskes, beide van HRL, zijnde de eerste proclamatie geschied 5 jul 1772 HRL, ende de twede, wegens tusschengekomene spiering, op 2 nov ende de derde op den 8en dito, en toen getrouwd; kind: Grietje Simons, geb 19 mrt 1773, ged 6 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Simons, geb 30 apr 1778, ged 21 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: IJmkje Simons, geb 21 okt 1776, ged 10 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Simons, geb 4 jan 1779, ged 2 feb 1779 Grote Kerk HRL
Simon Hendriks Jacob Bartels ende Grietje Simons, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader S.H., 16 jan 1796; ondertrouw HRL
Simon Hendriks Obbe Dirks en IJtje Andeles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs schoonbroeder S.H., 15 may 1790
Simon Hendriks 1e huwt met Aylcke N., 2e huwt met Tieth Jansdr Aukema, stamvader van het geslacht Van Scheltinga, brouwer en koopman te HRL, tevens landeigenaar
Simon Hendriks huwt met Antje Hendriks, kind: Janke Simons, geb 24 aug 1794 HRL; BS geb 1811, ovl 1819
Simon Hendriks van HRL, huwt met Trijntie IJpes van Franiker, geproclameert de 12-19 en getrout de 26 Feberwari 1758 met attestasie in de Westerkerk; kind: Hendrik Simons, ged 9 jul 1758 Westerkerk; kind: Zijtske Simons, ged 3 feb 1760 Westerkerk HRL; kind: Ipe Symens, ged 16 aug 1761 Westerkerk HRL; kind: Zijtske Simons, ged 10 feb 1765 Westerkerk HRL; kind: Alle Simons, ged 31 may 1767 Westerkerk HRL; kind: Hebbeltje Simons, ged 20 dec 1768 Grote Kerk HRL; kind: Sitske Symons, ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL
Simon Hiddema bomenleverancier 1748; burgemeester in 1748; tekent benoemingsbesluiten van o. a. Anne Willems op 28 mei 1748 en Antonij Eises op 22 jul 1748. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Simon Hiddes zie: de Weerd
Simon Hiddes ovl voor 1754, was huwt met Antie Freerks; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Simon Hingst gebruiker van wijk D-020, eigenaar en medegebruiker S.G. Hingst, koopman, 1814. (GAH204)
Simon Hoites zie ook: Piebinga; huwt met Geertje Bouwes, kind: Aafke Simons, geb 9 sep 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL; kind: Richtje Simons, geb 22 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL
Simon Jacobs zie: Adema, Boon, Hoornstra, vd Meer
Simon Jacobs ged 9 okt 1770 Grote Kerk HRL, zv Jacob Lieuwes en Hiltje Simons
Simon Jakobs geb 3 okt 1794, ged 28 okt 1794 Grote Kerk HRL, zv Jakob Alberts en Dieuke Simons
Simon Jacobs woont 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Simon Jacobs zie ook: van Loon; S.J. ende Beitske Rinzes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hans Rintjes de broeder, 11 may 1793; ondertrouw HRL
Simon Jansen zie: Boomsma, Douwes, Drost, van Geit, Heins, Pel, Salverda
Simon Jans Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert ZijndeWierde Wijders beslooten, aan den Burger S.J., Welke ongelukkiglijk op den 19 deeZer, ter gelegenheid der Vieringe van het Nationale Feest, is gequest geworden, bij Provisie ?S Weeks, een CarGulden, ui de Correspondentie Beurs te accorderen. (GAH45)
Simon Jans ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL, zv Jan Louws en Mayke Simons
Simon Jans ged 14 may 1750 Westerkerk HRL, zv Jan Johannis en IJnskie Simons; Symon J., ged 8 sep 1744 Grote Kerk HRL, zv Jan Johannes en IJnskjen Simons
Simon Jans huwt met Sjouwkien Klaassen, kind: Harm Simons, ged 23 okt 1753 Grote Kerk HRL
Simon Jans zie ook: Sijbe Jansen; huwt met Berber Jacobs, kind: Jan Simons, ged 16 okt 1753 Grote Kerk HRL
Simon Jans huwt met Beitske Teunis, kind: Diuwke Simons, ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL
Simon Jansen metzelaar, woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Simon Jans zie ook: van Hoek; S.J. ende Hendrikje Bouwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Tjeerd Bouwes, 7 nov 1795; ondertrouw HRL; kind: Antje Simons, geb 1 mrt 1797, ged 21 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Simon Jansen Barend Arenks, soldaat in het Regiment van de Generaal Major van Brakel van Nymegen, ende Klaaske Gosses Reinalda van HRL, zijnde de aangaave gedaan door des bruids oom S.J., alhier, 1 jun 1793; ondertrouw HRL
Simon Jans Fokke Oenes bet f. 38:5:8 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van S.J., 19 may 1764. (GAH1094); id. f. 25:0:0 voor dito, 15 may 1762. (GAH1092); pres. voogd Andrys Wybinga bet f. 30:0:0 aan dito voor loon door S.J. als weversknegt bij Fokke Oenes in 1 jaar verdiend, 17 may 1763. (GAH1093); id. voogden bet f. 44:14:0 aan en wegens dito, 18 May 1765. (GAH1095); id. f. 54:0:8 als loon van S.J. en f. 25:0:0 van Keimpe Gerrijts, bij Fokke Oenes als weevers in 1 jaar verdiend, 17 may 1766. (GAH1096); id. f. 53:0:0 aan dito weegens loon door S.J. als weever bij Fokke Oenes in 1 jaar verdient, 16 may 1767. (GAH1097)
Simon Jans won. Achlum in 1802 en verkoopt diverse huizen
Simon Jans schilzandleverancier 1757
Simon Jans Anne Gooytjes van HRL, ende Trijntje Cornelis van Leeuwarden, zijnde de aangaave gedaan door S.J., oom van de bruidegom, 25 okt 1794; ondertrouw HRL
Simon Jans huwt met Geertje Cornelis, beide van HRL, geproclameert de 10-17 en getrout de 24 sep 1758; kind: Gertje Simons, ged 2 okt 1764 HRL, de moeder ovl; doreg N.H. HRL 1764; kind: Symentie Simons, ged 29 jun 1762 Grote Kerk HRL
Simon Jansz van Almenum, huwt met Marijke Pijters, van Achlum, geproclameerd de 24-31 mei en getrout met attestasie de 7 jun 1761
Simon Jans ged 11 nov 1764 HRL. in de Westerkerk, zv Jan Egers en Antje Simons; doopregisters N.H. HRL 1764
Simon Jans huwt met Sjoukje Teyes, beide van HRL, geproclameerd de 30 Ap:en de 7 en getrout de 14 mei 1769 in de Westerkerk
Simon Jansz van HRL, huwt met Pijttie Jacobs, van Kimswert, geproclameerd de 27 Jannewari en de 3 en de 10 Febrij:en getrout met Attestasie de 19 mrt 1771
Simon Jelles zie: Agema
Simon Jelles huwt met Grietje Alberts, kind: Jelle Simons, geb 23 may 1787, ged 26 jun 1787 Grote Kerk HRL
Simon Jelles ovl 26 apr 1790 HRL, oud 57 jaar
Simon Jetzes Gerrit Jansen ende Fettje Simons, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.J., de vader, 18 dec 1790; ondertrouw HRL
Simon Jetses huwt met Trijntje Jans, kind: Trijntje Simons, geb 24 jun 1774, ged 19 jul 1774 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Simons, ged 14 jan 1772 Grote Kerk HRL
Simon Johannes zie: Galjard
Simon Joukes ovl Witmarsum voor 1807, huwt met IJtje Wiersma, kind: Gerbrig Simons, geb 21 jul 1776 Witmarsum; BS huw 1835; voogden vd Weeshuis bet f. 156:10:12 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens huur van de kleyne plaats door S.J. te Witmaarsum gebruykt, voor ''s Weeshuys aandeel van 10/23 deelen, nog voor ''t zelve aandeel in overgebleeven bouwmaterialen opgebragt, 6 mrt 1764. (GAH1094); id. f. 331:7:8 weegens huuren der plaatsen te Witmaarsum, door Tjalling Meynderts en S.J. gebruikt, 23 jul 1765. (GAH1095); id. f. 292:15:0 (nu Tj. Minnerts ipv T. Meynderts), 3may 1766. (GAH1096); id. f. 337:0:0 (nu Tj. Meinerts ipv T. Meynderts), 12 may 1767. (GAH1097); id. f. 97:0:0 (nu Tj. Meinderts), alles na deductie van reele en floreenschattinge en reparaetien, versch. may 1767, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 335:0:0 may 1768 versch., 18 nov 1768. (GAH1099); rentmeester van het weeshuis betaalt f. 386:2:0 aan de medevoogd S. Laquart tot betaeling van 10/23 ste gedeelte in ''t verbouwen vd schuur te Witmaersom door S.J. gebruikt, kwit. no. 10, 23 jun 1778. (GAH1109); rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 568:16:6 van d. weduwe Anne Willems en de erven van S.J. te Witmaarsum ter Zaeke 10/23 gedeelte van een jaer Huurpenn:van de massale plaatsen te Witmaarsum verscheenen petri en may 1806, 4 jun 1806 (GAH1138)
Simon Juda medinina dr. tot Amsterdam ende Beeltje Josephs Norder van HRL; sijnde de aengeevinge gedaan door R. de Swart, gesw:clercq met vertooninge van schriftelijke procuratie, 9 Nov 1748
Simon Jurjens zie: Zwart
Simon Jurjens woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Simon Jurjens ovl voor 1815; wed. S.J. gebruiker van wijk H-203, eigenaar is C.M. Monsma, 1814. (GAH204)
Simon Keimpes S.K. ende Liskjen Jocchums, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Pijter Gerbens des selves swaeger, 28 dec 1748; huwt met Liskjen Jochums, beyde van HRL, geproclameerd den 29 dec 1748 en den 5-12 jan 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Simon Klaases geb 29 sep 1774, ged 18 okt 1774 Grote Kerk HRL, zv Klaas Simons en Tjitske IJmkes
Simon Coenraads zie: Bakker
Simon Cornelis zie: Schiere
Simon Kornelis geb 10 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Murks en Fokeltje Simens
Simon Lases zie: Posthuma
Simon Lambsma geb 1764 ... , huw.get. bij S. Spree en B.M. Dibbets, ontvanger te Minnertsga; BS huw 1816; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de navolgende Acte van Notorieteit het daar achtergestelde vonnis gegeven; Op heden den vijf en Twintigste apr Een duizend acht honderd zestien Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, de Heeren S.L. Ontvanger der Directe belastingen van de Gemeente Minnertsga woonachtig ten genoemden dorpe, Pieter Fontein Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Sexbierum woonachtig onder genoemden dorpe, Johannes Lambertus Huber Vrederechter van het Canton Dronrijp, en aldaar woonachtig, Wybo Tuinhout Griffier bij het Vredegerecht van het Canton Sneek, en aldaar woonachtig, Pieter Sannes Rentenier wonende te deinum, Jan Huidekoper koopman en Tjalling Tjallingii Pieterzoon zonder beroep, beide wonende te HRL, alle geloofwaardig, en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van bekendheid te passeren ten behoeve van Mejffrouw Bauwkje Maria Dibbetz, Zonder beroep wonende ter dezer Stede HRL, waar af ouders zijn geweest de Heer Reinier de Klerk Dibbetz en Mevrouw Helena Charlotte van Rossum in der tijd Egtelieden gewoond hebbende te Sint Omer; Aan welk verzoek zij mits dezen voldoende verklaren te weten dat Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz voornoemd geb is te Duinkerken den vierden mei Een duizend Zeven honderd een en negentig en dus den vollen Ouderdom van vier en twintig Jaren heeft bereikt, gevende zij voor redenen van Wetenschap, dat zij gemelde Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz van der Jeugd af aan hebben gekend, en een speciale omgang met dezelve, en haar wijlen Ouderes hebben gehad, waar door Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Heeren Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid vertekend
Simon van der Ley ovl 6 sep 1805 HRL, huwt met Sipkje Jelles Jacobi op 19 apr 1802 HRL, in leven boekbinder, kind: Jacob, geb 14 jan 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1902, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1816, huw 1828, ovl 1852; wed. S. vdL. eigenaar en gebruiker van wijk C-036, boekverkoopster, 1814. (GAH204); bij ovl 28 jaar oud; heeft 2 honden, belasting: f. 4:0:0, may 1805. (GAH650); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van de weduwe S. v. d. L. (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 10:13:0 (GAH1142); weduwe ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:3:0 voor geleverde Schrijfbehoeften, 31 dec 1809, quit. no. 64 (GAH1141); erven S. v. d. L. eigenaars van perceel nr. 561 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 410, huis en erf, 120 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Vijf den Sesde sep is ovl S. v. d. L. in den Ouderdom van Agt en twintig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mei 1816
Simon van Luik Willem van Luik van Franeker ende Geeske Berends van HRL, zijn de wegens de bruid gecompareerd S. vL., 24 nov 1792; ondertrouw HRL
Simon Martens huwt met Antje Arents, beide van HRL, geproclameert den 23-29 mrt en de 6 en getrout den 13 apr 1755; kind: Antie Simons, ged 12 jul 1759 Westerkerk HRL; kind: Marten Simons, ged 27 jan 1756 Grote Kerk HRL
Simon van der Meer geb voor 1812 ??; Hulpkreten over Noorder Bolwerk; Tot op de hoogte der zoogenaamde Boontjes gekomen zijnde, was de wind van lieverlede al sterker toegenomen niet alleen, maar ook hem vlak tegen geloopen, en had hij het ongeluk bij eene wending ??n zijner zwaarden te verliezen, weshalve hij besloot terug te keeren. Toen hij echter des avonds omstreeks ten half zeven ure, met eene vliegende voor den wind, tot aan den mond des havens weder genaderd was, kwam hij ongelukkiglijk het juiste punt te missen, door een geweldig sterkgaand getij om de Noord, zoodat de achtersteven op de steenen van het Noorderhoofd stiet, het roer uit de haken geligt werd, en verloren ging terwijl het nu geheel van stuur ontblootte vaartuig, de haven voorbij en Noordwaarts opgedreven werd, tot op de zogenaamde Plaatjes, niet verre van deze stad, waar men het voor een kettingskabel ten anker wist te werpen; dan nu ontdekt men een belangrijk lek: met een bruischend geweld stroomt het water binnen, en wel zoo snel dat onderscheidene zich in de kajuit of kelder bevindende personen geen tijd hadden zich te redden. Naauwelijks was deze mare alhier verspreid. of alles stroomde naar het Noorder Bolwerk, van waar men de noodseinen en hulpkreten der bedreigde schepelingen niet onduidelijk gewaar kon worden. Al dadelijk was men op middelen tot redding bedacht, en bemoeiden zich vele menschlievenden, om hulp te verschaffen: eigenaardig sprak men daartoe den kapitein van den stoomboot Prins Frederik aan, doch deze verklaarde zich niet derwaarts te kunnen begeven, daar op hem de verantwoordelijkheid van het vaartuig rustte; daarop wendde men zich tot het personeel van de loodsdienst; deze aanzoeken werden onmiddellijk achtervolgd door onderscheidene en belangrijke uitlovingen aan geld, solide guarantie bovendien geboden voor het eventueel verlies of beschadigen van het loodsvaartuig, terwijl men hen vruchteloos trachtte over te halen, boden zich een aantal menschlievende en moedige varensgezellen uit deze stad vrijwillig en zonder eenige toezegging op belooning, tot redding aan. Doch door eene toevallige en noodlottige zamenloop van omstandigheden, konden zij geen geschikt vaartuig meester worden, daar velen van oordeel waren, dat er met sloepen niets uit te voeren was. Zoo was het allengskens middernacht geworden, maar nog ging de storm niet liggen, zoodat het bij het voornemen der loodsen bleef. Het was toen dat drie Engelsche kapiteins, welke met hunne schepen in de haven lagen, het edel en stoutmoedig besluit namen, om met twee hunner sloepen, de eene bemand met drie de andere met vier hunner matrozen, den gevaarlijken togt naar het gezonken schip te ondernemen. Kapitein D. Charrosin bereikte gelukkig zijn doel doch vreezende dat een te groot aantal der nog op het wrak in leven zijnde passagiers, te gelijk op hen zouden aankomen, waardoor de sloep gevaar zou loopen van te zinken en allen alsdan hun dood in de golven zouden vinden, hielden iets af en wierpen in de nabijheid van het schip hunne dreg uit, waardoor zij bleven liggen tot dat de dageraad aanbrak, zonder ophouden de ongelukkige schipbreukelingen, die tot levensbehoud in wand en mast geklommen waren, toeroepende om moed te houden tot dat men hun bij den naderenden dageraad te hulp zou kunnen komen; tot vermeerdering der ramp scheurde reeds omstreeks 2 ure het voorwand in stukken en sleepte die slagtoffers mede, welke aldaar hunne redding gezocht hadden. Eindelijk brak het zoo vurig gewenschte daglicht aan, maar barstte ook de storm, als met vernieuwde woede weder los. desalniettemin waagde het thans de manschap der eerste sloep, om te enteren, en was gelukkig genoeg, om drie der schipbreukelingen te verlossen van het wrak, en behouden in de haven te brengen; nu wilden de edele vreemdelingen voort daarop eene tweede reis beproeven, maar men wist hen te bewegen, om daar zij reeds den ganschen nacht rusteloos hadden doorgebragt, hunne grootsche taak aan eenige menschenvrienden over te dragen, die nog versch van krachten zijnde, tot voltooyng daarvan te beter in staat waren. deze waagden dus met de twee sloepen eene nieuwe poging, onder aanvoering van onze heldhaftige stadsgenooten S. v. d. M. en Jacobus Willems Jager. Hun mogt het gebeuren om de nog zes levend aanwezigen en twee lijken van den gezonkenen bodem aan wal te brengen. de overige passagiers gelijk ook de beurtschipper en kok waren reeds in den voornacht door de aanhoudende stortze?n van boord geslagen of in het zinkend vaartuig jammerlijk omgekomen. de lijken dezer ongelukkigen zijn gedeeltelijk hier reeds aangebragt of aangespoeld en gedeeltelijk worden ze nog vermist; (23 okt 1838, L.C. )
Simon Meiles huwt met Leentje IJpes, beide van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 en getrout de 30 7 ber (= september) 1766
Simon van der Meulen huwt met Antje Jelles Visser, kind: Sibbeltje vdM, geb 1786 Gaastmeer; BS ovl 1870
Simon Miedema geb 29 jan 1805 HRL, ovl voor 1 apr 1808 HRL, ged 10 mrt 1805 HRL, zv Rein M, en Margaretha Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1805
Simon Miedema mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; weesvoogeen bet f. 1241:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de coopschat van een huys door S.M. gekogt onder rabat van 9 gld voor vroegere betaaling wegens een reversaal ten zijnen laste, 10 feb 1784. (GAH1115)
Simon Miedema geb 1744 Wijaldum, ovl 30 okt 1826 HRL, huwt met Janke Gerbrands Wijngaarden, strandmeester in 1826, kinderen: Rein M, geb 1771 HRL, Auke Simons M, geb 1775 HRL, zv Rein Simons M, en Akke IJedes; BS ovl 1826, ovl 1829, BS Franeker ovl 1841; kind: Gerbrandt Miedema, geb 4 feb 1773, ged 2 mrt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Aucke Simons Miedema, geb 9 jan 1775, ged 31 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Simons Miedema, geb 19 jan 1777, ged 16 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Rein Simons Miedema, ged 24 okt 1771 Grote Kerk HRL; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 127, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, strandmeester, links: f. 0:4:0, rechts:. -8:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 60:0:0 (GAH650)
Simon Mozes zie: de Vries
Simon Muntz geb 23 mrt 1774, ged 24 mrt 1774 Grote Kerk HRL, zv Johan Willem Muntz en Maria Binkes
Simon Oenes zie ook: van der Wijk; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:10:0 ter Saeke geleverde kleedbaare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 11 (GAH1142); id. f. 7:10:0, 17 may 1806, quit. no. 10 (GAH1138); id. f. 7:1:0, 8 jul 1807, quit. no. 10 (GAH1139); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van de weduwe van S.O. (kleding), 31 dec 1810: f. 92:3:0 (GAH1142); huwt met Mettje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 25 Septemb: en de 2 en getrout de 9 okt 1763; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); weduwe woont 3e quartier, huisno. 217, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); woont in 3e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; weduwe ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:10:0 ter Saeke kleedwaeren, 5 jul 1808, quit. no. 18 (GAH1140); id. f. 46:8:0, 30 dec 1809, quit. no. 38 (GAH1141)
Simon Olpherts zie: Duinker
Simon Olpherts huwt met Jantje ... , kind: Olfert Simons Duiker, geb 1765 Hindeloopen; BS ovl 1831
Simon Paulus ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-101, gealimenteerd; medegebruiker Lodewijk Strak, wijnstekersknegt; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)
Simon Paulus S.P. en Willemke Martens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Simon Pieters ged 7 apr 1767 Grote Kerk HRL, zv Pieter Simons en Akke (Aukje) Pieters; ged 20 sep 1768 Grote Kerk HRL, zv Pieter Simons en Aukje Pieters kind: Simon Pieters, ged 22 mei 1770 Grote Kerk HRL, zv Pieter Simons en Aukje Pijtters
Simon Pieters S.P. en Gatske Jetzes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 23 jan 1774 HRL, en toen getrouwt
Simon Regts ovl 1798 HRL, huwt met Antje Simons, weversknecht, indertijd echtelieden te HRL, kind: Rinske Simons, geb ...; BS huw 1819; huwt met Antie Hendriks, beide van HRL, geproclameerd den 27 okt den 3 en getrout den 10 novemb 1754; ovl 27 may 1805 HRL, oud 73 jaar; kind: Rinske Simons, ged 18 jan 1761 Grote Kerk HRL, moeder als A. Hendriks; kind: Regt Simons, ged 4 nov 1755 Grote Kerk HRL
Simon Reins zie: Miedema; (4x)
Simon Reyers zie: Mooy
Simon Roelofs zie Posthuma
Simon Romkes zie: de Vries
Simon Schiere geb 1790 HRL, ovl 13 sep 1859 HRL, huwt met Foekje Schouwenburg op 8 jun 1817 HRL, huw.afk. 25 mei en 1 jun 1817, koopman in 1859, huw.get. bij C. Schaafsma en C. Kuipers, kantoorbediende, 1814, id. bij W.H. Schreuder en M.B. Schiere, neef bruid. 1817, id. bij A.P.H. Kuipers en M. van Schouwenburg, schoonbroeder bruid. 1823, zv Cornelis S, en Antje Gerlofs; BS huw 1814, huw 1817, huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-159; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL, koopman, wijk C-162; VT1839; S. Jans(!) S., geb 22 feb 1790, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 1827, nr. 81; 1829, nr. 103, grootboeknr. 1728, deel 2: 56 Caroliguldens; 1830, nr. 41; 17 feb 1831, nr. 57; 7 feb 1832, nr. 11; 5 feb 1833, nr. 10; 14 jan 1834, nr. 12; 10 jan 1835, nr. 5; 13 jan 1836, nr. 5; 19 jan 1837, nr. 3; 22 jan 1838, nr. 15; 24 jan 1839, nr. 39; 20 jan 1840, nr. 37; 24 jan 1841, nr. 20; 12 feb 1842, nr. 66; 31 jan 1843, nr. 61; 10 feb 1844, nr. 66; (geen boeknrs. vermeld)
Simon Sietses zie: Beidschat
Simon Sijbouts zie: Jager
Simon Sybrands zie: Hingst, de Vries
Simon Sybrens geb 27 feb 1809, ged 26 mrt 1809 Grote Kerk HRL, zv Sijbren Bouwes en Sijbrigje Murks
Simon Sybrens Geeft UEd:Achtb:met eerbied te kennen S.S. burger en zeevaeren-dspersoon binnen deese Stad, dat door het overlijden van Evert Lourens in leeven lootsman van deese Stad op Texel, ''t Vlie, de Vlieten, de Jetting etc:met welke bedieninge de supplnt:seer gaerne soude zijn vereerd/:vermeenende daar toe genoegsaeme bequaemheyt te hebben:/ten Welken einde deselve sig bij deesen addresseert aen UEd:Achtbh:. Seer gedienstelijk versoekende UEd:Achtb:gelieven hem supplnt, in plaets van de overleedene aan te stellen tot loodsman van deese Stad op Texel, ''t Vlie, de Vlieten, de Jetting etc:op lasten pligten, profijten en gehoorsaemheeden daar toe staende quo facto etc:/:was get:/S.S., Requisitus, R:J:de Swart gesw. Clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraet versoekt en committeerd de beyde voorsittende Burgemrn Schaef(Hendrik) en Agema (Joost), om ten hunner overstaen den supplnt nopens zijn bequaemheyd soodaenigh te doen examineren als hun E:E:sullen bevinden te behooren met rapport in forma. Actum den 8 jun 1750. /:was get:/A Roosen/onder stonde/ Ter ordtie van de magistraet/:get:/M:V:Idsinga; (:Laeger Stonde:); de Magistraet gehoort het Rapport van de Heeren Commissarissen accordeerende het versoek nomineerd en steld mits deesen den supplnt:S.S. tot meede ordinaris Loodsman van deese Stad op ''t Texel, ''t Vlie, de Vlieten, de Jetting etc:mits doende den Eed van getrouwigheidt om sigh volgens ''t Loodsmansreglement getrouwelijk daer in te quiten. Actum den 29 jun 1750. /was get:/ Hendrik Schaaf(onder stonde) Ter ordtie van de magistr:/:get:/ M:V:Idsinga; (Verders Stonde); Jus jurandum praestitit ter Vergaederinge van de Magistraat den 29 jun 1750/:onder stonde:/In kennisse van mij secretaris/: was get:/M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759). Is kort voor 30 okt 1754 van zijn exercitie als loodsman door de magistraat gedemitteerd om moverende redenen; in zijn plaats aangesteld Geert Rijnjes; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Simon Sjoerds S.S. ende Antje Willems, beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs curator Sjoerd Wybrens Wijngaarden, 13 May 1747; huwt met Antje Willems, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 May 1747 doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Rimkje Simons, ged 10 okt 1752 Grote Kerk HRL; kind: Willem Simons, ged 22 dec 1748 Westerkerk HRL
Simon Sjoerds zie: Wiarda, Wyma; (2x)
Simon Sloterdijk huwt met IJtje Taekes Jelgersma; zie aldaar
Simon Stijl ook: Stijl Hingst. geb 25 feb 1731, ovl 31 mei 1804, 73 jaar, Medicinae Doctor, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; huwt met E. Fontein, hadden een zoontje dat op 3 aug 1829 ovl, 32 weken, sterfhuis wijk D-020/Noordijs 21; vdGaast begraaflijst; Auke Clomp van Leeuwarden ende Lolkjen Bakker van HRL, sijnde de aangave gedaan door notaris S.S. onder productie van behoorlijk bewijs van consent der wedersijdsche ouders van den bruidegom en bruid. met een gebod in de week, 12 sep 1788; ondertrouw HRL; ovl 6 jun 1804 HRL, oud 80 jaar; doctor, woont in 5e quartier, huisno. 2, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803 miaj 1804. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 1800:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; weduwe en kv S.S.H. (fabrikeur), eigenaars van perceel nr. 731 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 294, huis en erf, 808 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 300. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van percelen nrs. 28-31, 31A, 32-38 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 113, resp. bouwland, boomgaard, pleiziertuin, huis en erf, opvaart als bouwland, weiland, bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, resp. 26010, 1400, 176, 1870, 3020, 9900, 12910, 15340, 19660, 6390, 12590 en 15150 m2, klasse onbebouwd: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, en ?. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 92); id. van percelen nrs. 46-48 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 113, resp. bouwland, bouwland, water, resp. 9310, 15280 en 1740 m2, klasse onbebouwd: 3, 3, en Min., belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 92); id. van percelen nrs. 51-54 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 113, resp. weiland, weiland, weiland, weiland, resp. 117 10, 6130, 5920 en 2860 m2, klasse onbebouwd: 3, 3, 2 en 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 92); id. van perceel nr. 81 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 113, bouwland, 19910 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 93); id. van perceel nr. 85 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 113, bouwland, 9150 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 93); id. van percelen nrs. 325-329 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 113, alle bouwlanden, resp. 26890, 15610, 12240, 18820 en 16050 m2, klasse onbebouwd: 3, 2, 1, 1/2 en 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 96); id. van perceel nr. 331 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 113, bouwland, 23120 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 97); id. van perceel nr. 345 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 113, bouwland, 7680 m2, klasse onbebouwd 2/3, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 97); id. van perceel nr. 435 Sexbierum sectie A, tichelaar, (koopman), woonplaats HRL, legger nr. 140, huis en erf, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108); S.S.H. eigenaar van percelen nrs. 716-721 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 140, resp. erf, erf, huis, huis, tichelwerk, resp. 6300, 150, 55, 132 en 400 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, nihil, 45, 21, 320. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); weduwe en kinderen S.S.H. eigenaars van percelen nrs. 812, 814 en 815 te Sexbierum Sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 140, resp. 9310, 9350 en 10810 m2, klasse onbebouwd resp. 4/5, 5, en 5, belastbaar inkomen bebouwd:alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 114)
Simon Stinstra geb 21 feb 1793 Franeker, ovl 17 apr 1865 HRL, huwt met Anna Fontein op 3 dec 1821 HRL, huw.afk. 18 en 25 nov 1821, wonende te HRL, steenfabrikant in 1865, huw.get. bij J. Hofstede en D. Fontein, schoonbroeder bruid. 1825, id. bij P. Cool, (gk), en C. Fontein, aangehuwde broeder bruid. 1838, id. bij A. Harmens en B. Fontein, aangehuwde broeder bruid. 1839 id bij H. Fontein en A.L. Fontein, (gk), aangehuwde broeder bruidegom, 1839, ovl wijkG-18, DG, zv Pieter S, en Aaltje Wybenga; BS huw 1821, huw 1825, huw 1838, huw 1839, huw 1840, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007, reg attdv1826-93; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk C-034; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: S.S., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 157, legger nr. 217, Opvaart als Weidland, grootte 3310 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 158 en 159, legger nr. 217, Huizen en Erven, grootte resp. 195 m2 en 128 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide 21; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 160, legger nr. 217, Steenoven en Erf, grootte 9970 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 320; (bron Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 160a, legger nr. 217, Huis, grootte 100 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); S.S. eigenaar van perceel nr. 1558 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 651, huis en erf, 360 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Simon Tierens geb 1788 ... , huw.get. bij J. van Borcharen en D. Sandt van Nooten, neef bruidegom, wonende te HRL; BS huw 1816
Simon Tjerks zie van der Burg
Simon Tjerks huwt met Merkje Jans, kind: Trijntje Simons, geb 9 mei 1771, ged 5aug18 10 Grote Kerk op de belijdenis van haar geloof op 3 aug 1810
Simon Tjerks woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Simon Tjerks Benjamin Willems ende Trijntje Simons, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader S.T., 4 jun 1791; ondertrouw HRL
Simon Ulbes ovl voor 1732; was sackedrager binnen HRL; zie ook Gerben Johannes
Simon Vaartjes ovl voor 1832, huwt met Martje Zwart; BS ovl 1831
Simon de Valck Mr. in 1587, ovl f. 1626 (werk). Werk: kokosnootbekertje/jl. R (? 1625)/P.C., Cat. Z.T. 1927. 11. (Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Simon Veen S.V. van Franeker en Geertruida Gelsma van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 oct 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Simon Wetterau huwt met Geertie Reidses, beide van HRL, geproclameert 12, 19 en 26 en getrout den 28 Xber (= december) 1756
Simon Wiarda geb 30 apr 1799 HRL, ged 21 mei 1799 HRL, ovl 19 nov 1848 HRL, huwt met Oeke vd Werf op 17 jun 1819 HRL, huw.afk. 6 en 13 jun 1819, kantoorbediende, huw.get. bij J.F. Posthuma en T. Wyma, (2x gk), aangehuwde neef bruid. scheepsmakelaar cargadoor in 1848, zv Sjoerd Piebes W, en Judith Catharina Heins; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1819, huw 1842, ovl 1848; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, cargadoor, wijk A-052; VT1839
Simon Wilkes huwt met Christina Ulrichs Wip op 6 dec 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1821, ovl 1832
Simon Willems zie: Wink
Simon Willems Geeven UEd:Achtbheeden met verschuldigde Eerbied te kennen de Gesamentlijke voogden der huissittende armen binnen HRL, dat haer supplnten is te vooren gekoomen seker request door Reinskjen Sipkes huisvrouw van Herre Hendriks turfdraeger alhier, Aen UEd:Achtbaerheeden gepresenteerd, waer bij sij versogte dat haer mans bedieninge mogte worden overgedraegen aen eenen S.W., vrijgesel meede alhier ter Steede, om dat haer man uitlandig was, en na alle waerschijnlijkheit hier voor eerst niet weder soude koomen, dog UEd:Achtbh:hebben doen om seekere moverende reedenen goedgevonden op dat selve request te appoincteren, dat de voornoemde Reinskjen Sipkes haer man soude hebben te verwittigen van sig binnen vier weeken binnen deese Stad te sisteren om sijn functie waer te neemen, en bij gebreeke dies, dat die bedieninge vacant verklaert, en dat UEd:Achtbh: soudet treeden tot vervullinge van dien, gelijk alles omstandig uit annex request is te sien met A: Nu ist Edele Achtbaere Heeren dat de gemelte Herre Hendriks hem tot nog toe alhier niet heeft laten vinden om sijn bedieninge waer te neemen, niet tegenstaende de gestelde tijd al lange is gepasseerd, invoegen deselve bedieninge al lange vacant is geworden, en de supplnten met groote reedenen bevreesd sijnde dat de gedagte Herre Hendriks sijn vrouw met haere kinders van dag tot dag onder haer in alimentatie sullen vervallen, waer meede de armekamer groo-telijks soude sijn beswaerd, waer om de supplntn geern soude sien dat deese vacante turfdraegersbedieninge mogte werden gegeeven aen eenen Sijtse Andries wonagtig alhier ter Steede, sijnde een Jongman daer toe bekwaem, en die sulks meede van herten is begeerende, Edog vermits UEd:Achtbh:daer over de vrije dispositie hebben, en het dieshalven van de beleeftheit van UEd:Achtbh:afhangt, soo sijn de supplntn aen beide kanten te rade geworden haer hier over aen UEd:Achbh:te addresseeren. met seer ootmoedig versoek dat UEd:Achtbh:de goetheit gelieven te hebben, om deese meede supplnt Sijtse Andrijs tot meede ordinaris turfdraeger deeser Steede te benoemen en aen te stellen in plaets van de meergemelde Herre Hendriks, en dat op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende, onder presentatie om den Eed ten dien einde te presteeren in handen van UEd:Achtbh:welks doende enz:(was get:), H. Pesma. ; In margine stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de meede supplnt Sijtse Andrijes tot meede ordrs turfdraeger binnen deese Stad, op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit Actum den 29 nov 1742 (was get:), Hendrik Schaef, Ter Ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); Op Heeden den 4 dec 1742 heeft Sijtse Andrijs den Eed van getrouwigheit als ordrs turfdrager gepresteerd Coram preside Schaef. In kennisse van mij secrts:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Simon Willems S.W. en Pietje Gerrits, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 mrt 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Simon Willems S.W. ende Aukjen Joosten, beide van HRL, zijnde aengegeeven door proc. Lanting met verklaering van de bruidegom de bruidt, 30 Nov 1748; kind: Willemke Simons, ged 26 jul 1750 Grote Kerk HRL; Dreyer weegens IJbeltje Andries, ongehuwde jonge dogter binnen HRL, cum curatore gesterkt verklaert soodanige aengegeeven huwelijxgebooden als S.W. en Aukjen Joosten hier bovenstaande hebben gedaan, te spieren uit klagte van trouwbeloften als andersins, versoekende door het Ed:geregte de aengegeeven huwelijxproclamatien gelieven te doen stuiten. Actum den 14 dec 1748; Zijnde S.W. hiertoe per boode Zeeman in persoon gedenimlieerd volgens mondelinge last apud (??) actie gegeeven. ''t Vervolg in ''t Weesboek (?) van dato als boven; huwt met Aukjen Joosten, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 22 desemb 1748 en doen ook getrouwt; kind: Aucke Simons, ged 18 jan 1752 Grote Kerk HRL
Simon Willems huwt met Geertje Willems, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 Octob:en getrout de 6 nov 1768
Simon IJpes zie: de groot
Simon Abelus Wiersma ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL, zv Abelus Wiersma en Doetje Jacobs
Simon Ages de Haas ged 18 jan 1761 Grote Kerk HRL, zv Age de Haas en Durckje Sopingius; ovl 28 mrt 1788 HRL, oud 27 jaar
Simon Alberts Louwenaar geb 3 dec 1799 HRL, ged 25 dec 1799 HRL, N.H., ovl 26 jan 1840 HRL, huwt met Catharina Folkerts Levis op 11 okt 1832 HRL, thans in dienst bij de mobiele schutterij, gekantonneerd te Lieshout, werkman in 1840, zv Albert Pieters L, en Simontje Symons Drost; dopen Grote Kerk HRL 1799 BS huw 1832, ovl 1840; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-077; VT1839
Simon Albertus de Haas ged 18 jan 1761 Grote Kerk HRL, zv Albertus de Haas en Antie Thomas Meier; S. dH. en Rinske Akkringa, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 dec 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Albartus Simons de Haas, geb 9 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote kerk HRL
Simon Aukes Laansma geb 13 apr 1788 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Simon B Moens oud 38 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk H-024; VT1839
Simon Bartles de Graaf zie ook: Simon Bartles; geb 8 sep 1810 HRL, huwt met Dieuwke Lolles Miedema op 20 apr 1837 HRL, tichelaarsknecht en soldaat 8 ste afdeling infanterie, zv Bartle Watses (dG), en Meindertje Jans Hofman; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1837
Simon Coenraads Bakker geb 1 mei 1806 HRL, huwt met Rinske Jans vd Heide op 11 mei 1837 HRL, bakker, sergeant 1e afdeling Mobiele Vriese Schutterij, ged 1 jun 1806 HRL, zv Coenraad Piebes B., en Helena Weima; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1837
Simon Dirks Trompetter geb 20 apr 1805 HRL, ged 19 mei 1805 HRL, N.H., ovl 21 okt 1885 HRL, huwt met Antje Faber, (gk), op 24 feb 1831 HRL, timmerman en binnenvader 1851, zv Dirk J.T., en Janneke Klaasen; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1831, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk B-078, supp wijk G-437; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk B-070; VT1839; S.D.T. eigenaar van perceel nr. 228 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 696, huis en erf, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Simon Dominicus Sloterdijk ged 27 jan 1695, ovl 1 sep 1759, 64 jaar, Ontv. conv. en licenten, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Simon Douwes Schuurman geb 1769 HRL, ovl 26 jun 1826 HRL, huwt met Sipkje Christiaans Kingma op 10 jul 1796 HRL, kastelein in 1826, wonende te te HRL. in 1812 in de Vijverstraat wijk F-245 (aangever), kinderen: Christiaan Symons S, geb 10 feb 1800 HRL, Sjoerdtje S, geb 1797 HRL, Anna S, geb 3 mrt 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1812, ovl 1818, huw 1826, ovl 1828, ovl 1847; eigenaar van wijk E-107; gebruikers Klaas Douwes wed., gealimenteerd, Dirk Sijbrens wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-108; gebruiker Jan Freerks Molenaar, sjouwer, 1814. (GAH204); d van wijk E-162; gebruiker Ate G. Zeylmaker, zeylmakersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-236, pakhuis; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-238; gebruiker Geert Feykes de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-245 en wijk F-246, kastelein, 1814. (GAH204); eduwe S.S. eigenaresse van percelen nrs. 1215-1217 te HRL, tappersche, woonplaats HRL, legger nr. 615, resp. huis, huis en erf, huis, resp. 49, 35 en 42 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6, 15 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1262 te HRL, tappersche, woonplaats HRL, legger nr. 615, huis en erf, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1418 te HRL, tappersche, woonplaats HRL, legger nr. 615, huis, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van percelen nrs. 1424-1426 te harlingen, tappersche, woonplaats HRL, legger nr. 615, resp. huis en erf, huis, plaiziertuin, resp. 166, 54 en 83 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 75, 21 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Simon Eccos Frieseman burgemeester in 1791; ged 11 apr 1752 Grote Kerk HRL, zv Ecco Hendriks Frieseman en Berbera Simons de Haas; huwt met Itske Wiarda, kind; Ekke Vrieseman, geb 1784 HRL, koopt tuin en hovinge van Rienk Dirks voor 804 Caroliguldens op sep in 1798; BS ovl 1813; (geen boeknr. vermeld); kind: Ekko S. Frieseman, ovl 21 dec 1813, 19 jaar; vdGaast begraaflijst; kind: Berber Simons Frieseman, geb 27 jun 1781, ged 17 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Evert Simons Frieseman, geb 5 nov 1784, ged 30 nov 1784 Grote Kerk HRL; kind: Evert Simons Frieseman, geb 28 sep 1787, ged 23 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Ekko Simons Frieseman, geb 7 feb 1796, ged 1 mrt 1796 Grote Kerk HRL; ged 11 apr 1752, ovl 19 okt 1806, oud-burgemeester, Westerkerk; vd. Gaast, begraaflijst; weduwe is winkelierse in thee, suiker enz. 1806-1808; afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergadering van de Magistraat en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 29 dec 1790. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptien van de Heeren Rendeerden, de Magistraat en Gecommitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, S.F., T.S. Stephanij, P. Stroband, Douwe W. Vettevogel, Y. Rodenhuis, J.H. Olinjus, A.J. Conradi, E.F. Harkenroth, Menno Vink, Sijbout Hoornstra, Sijbren P. Molenaar, H. de Waart, J. Albarda, Jan vd Veen, 29 dec 1790. (GAH1122); afsluiting weesboek: Aldus gedaan etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S.F., Y. Rodenhuis, A.D. Ypey, B. Fontein, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ. Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 voor geleverde thee, 4 jan 1791, quit. no. 9. (GAH1123); id. f. 35:10:0, quit. no. 45, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 36:16:0, 19 dec 1792, quit. no. 39 (GAH1124); id. f. 30:4:0, 30 nov 1793, quit. no. 35 (GAH1125); id. f. 25:4:0, 24 dec 1794, quit. no. 33 (GAH1126); id. f. 25:18:0, 8 mrt 1796, quit. no. 2 (GAH1128); S.F. en Itske Wiarda, beide van HRL, zijn, na dat ze voor de derde maal afgekondigd waren, op den 30 aug 1778 HRL; ten zelfden dage alhier getrouwd; heeft een huisbediende, 7e quartier, huisnr. 103, belasting: f. 1:0:0 1 mei 1802, 1803, 1804, 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier, pro se: f. 132:0:0 (GAH650); id. als Curator over de wed. Tjalle Bosscha, 7e quartier: f. 120:0:0 (GAH650); id. als Curator over Thomas van Slooten, 7e quartier: f. 280:0:0 (GAH650); id. als Curator over de Kinders van Piebo Backer, 7e quartier: f. 20:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is eene summa van f. 478:16:14:0 en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendant is berustende tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 19 January 1793. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJ.F., H. de Waart, Frank, IJpey, Teunis Norbruis, Radsma, C.D. Zijlstra, E.F. Harkenroth, Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Menno Vink, A. Mockema, J. Albarda, A.J. Conradi, Jan van der Veen (GAH1124); ontvangt van het gemeentebestuur wegens presidiale uitgaven, 30 okt 1785: f. 65:8:0; id. 9 jul 1792: f. 28:10:0; id. 4 apr 1793: f. 47:11:0; id. 10 jul 1786: f. 59:5:0; id. 13 apr 1785: f. 39:11:8; id. 13 okt 1791: f. 56:9:0; id. 4 apr 1787: f. 92:2:0; id. ter gelegenheid voor de komst van Z.D.H., alhier, 21 sep 1791: f. 137:16:0; veroordeeld tot halve boete en halve kosten in verband met het niet betalen van de wiederskosten: Minne Houttuin, Bart Jans Amelander, Huibert Jans en S.F., 9 aug 1804 (GAH50); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 28:12:0 voor geleverde thee, primo ja1807, quit. no. 7 (GAH1139); Maandag den 4 mrt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde nog geleezen eene missive van de Commissie der Finantien, uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalige gewest Friesland Zijnde van navolgende Inhoud. Burgers ! Alzoo bij Rese (= Resolutie) van 6 jan 1796 aan de Curatoren over den perzoon en goederen van Thomas van Slooten geaccordeert is, om bij de voldoening van het 2de termijn 50 ste penn:tevens te voldoen het Eerste Termijn:- en Wij nodig hebben te weten of Zulks geeffectueerd is; -Zoo requireeren wij dien aangaande berigt van Ul:binnen agt dagen a dato dezes:-alsmeede od Wegens F:Harkenroth ook voldaan zijn het 1 ste en 2de termijn in de heffing van de 4 pcto voor betaling. Heil en Broederschap. Leeuwarden den 1 ste mrt 1799 5de J:dr B:Vrijheid. Waar over gedelibereerd Zijnde, wierde goedgevonden den Burger S.F. als Curator over de Perzoon, en goederen van Thomas van Slooten, en Doctr E:F:Harkenroth op het Huis der Gemeente te Verzoeken en dezelve over den Inhoud dier missive te verstaan, Zoo als ook daadelijk is geschied, -hebbende den eerstgemelde door genoegzaame bewijzen getoond, aan het gerequireerde voldaan te hebben, en den laatst genoemde betuigd, niet te hebben voldaan, uithoofde dat hij Zich daar toe buiten de mogelijkheid bevond, door dien Zijne boedel nog onder Sequestratie was, waar over hij Zich bij Requeste aan het Intermediair Administratif Bestuur had geaddresseert, -Zijnde wijders beslooten, hiervan op morgen pr missive aan voorzeide Commissie Kennisse te geeven. (GAH44)
Simon Everts Wijarda ged 13 apr 1760 Westerkerk HRL, zv Evert Wiarda en Lijsbeth de Haas; ovl 23/25 may 1791 HRL, oud 31 jaar; huwt met Sijtske Harmens, kind: Elisabeth, geb 1786 HRL; BS ovl 1858; S.W. en Sijtske Harmens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 mrt 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Elisabeth Simons Wiarda, geb 18 okt 1784, ged 31 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Evert Simons Wiarda, geb 14 may 1788, ged 3 jun 1788 Grote Kerk HRL; weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Simon Fokkes Bakker handelaar in ijzer en koper 1747-1764; b; Rintje Annes en Antje Lieuwes beyde tot HRL, koomende weegens de bruid S.F.B., mr kooperslager 4 Jan 1744
Simon Freerks Boomsma geb 1810 IJlst, ovl 15 sep 1827 HRL, timmermansknecht, zv Freerk B., en IJtje Nieses Oppedijk; BS ovl 1827
Simon Gerrits Jongsma ovl voor 1812, huwt met Teekje Ennes, koopt een huis in 1801, kinderen: Trijntje Simons, geb 1810 HRL, Anne Simons J, geb 15 jul 1802 te HRL; BS ovl 1811; 1813 huwelijken, ovl 1825, ovl 1829, ovl 1845
Simon Gerrits Oudeboon huwt met Grietje Dirks op 13 okt 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; S.G.O. en Grietje Dirks, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door A. Agema, goede bekende, 28 sep 1805; ondertrouw HRL
Simon Haantjes Molenaar geb 1746 Makkum, ovl 1 feb 1823 HRL, hm ... , huw.get. bij P.P. Schellingwouw en T.P. de Boer, timmermansbaas, wonende te HRL, 1815, id. bij A.S. de Vries en S.J. Nieuwhoff, 1815; BS huw 1815, ovl 1823; eigenaar van wijk A-092; gebruiker Haring J. van der Wal, metzelknegt, en Lupkjen Jans, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-138, timmerwinkel, 1814. (GAH204); id. van wijk A-146, timmerbaas; medegebruiker B.H. Brouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-147; gebruiker Jacob E. de Boer, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-226; gebruiker Sipke Tjerks Draaisma, soldaat, 1814. (GAH204); id. van wijk A-244; gebruiker Johannes Mulder, pottebakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-172; gebruiker Jacob Dirks Lootsma, loots, 1814. (GAH204); id. van wijk G-271; gebruiker Arnoldus P. de Wilde, sjouwer, 1814. (GAH204); S.H.M., Meester huistimmerman, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van bekendheid te willen passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Pieters Schellingwou; S.H.M., Meester huistimmerman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Atze Sipkes de Vries
Simon Hendriks de Groot ovl 25 mei 1808 HRL, huwt met Trijntje IJpes, kind: Hendrik Simens dG, geb ... ; BS huw 1828; erven S.H. dG. eigenaar van wijk I-012, gebruiker is Douwe B. van der Werf, timmerschuur, 1814. (GAH204); Tijs IJedes Duininga ende Hebeltje Simons de Groot, zijnde de aangave wegens de bruidegom gedaan door Dirk Heslinga en wegens de bruid gecompareerd de vader S.H. dG., 4 jun 1791; ondertrouw HRL; bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805; (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 18:0:0 (GAH650); onvangt van het gemeentebestuur wegens praamhuur, 18 jun 1794: f. 13:4:0, (geen boeknr. vermeld); (weduwe ?) koopt van Janneke Schaaf weduwe Minne Claases Blok voor haar zelf en als vruchtgebruikerse van gemelde haar wijlen mans nalatenschap, en Trijntje Winia weduwe Sijds Schaaff voor haar zelf, en als vruchtgebruikerse van wijlen haar mans nalatenschap insgelijks met macht van alimentatie, beide wonende te HRL, tesamen 2/3 parten in een helling met 2 huizen en dwarshelling voor 2000 Caroliguldens op 2 okt 1802; (geen boeknr; vermeld)
Simon Hendriks de Groot geb 1784 HRL, ovl 21 jul 1828 HRL, 1e huwt met Trijntje Ales de Groot op 27 jul 1817 HRL, huwelijksafkondigingen 13 en 20 jul 1817, 2e huwt met Wytske Nicolaas Webber op 15 mei 1828 HRL, huwelijksafkondigingen 4 en 11 mei 1828, blokmakers knecht in 1828, huw.get. bij J.H. de Groot en A.S. Hiemstra, broeder bruidegom, 1815, id. bij G.G. de Groot en J.J. de Raad, 1815, id. bij A.H. de Groot en W.J. vd Laan, broeder bruidegom, 1817, id. bij J.G. de Groot en J.J. Brouwer, oom bruidegom, 1817, zv Hendrik Symons en IJmkje Jans vd Wal; BS huw 1815, huw 1817, huw 1828, ovl 1860
Simon Hendriks Smal huwt met Johanna Hendriks, turfdrager te Leeuwarden in 1834, kind: Gerritje Simons S, geb 1808 Leeuwarden; BS ovl 1834
Simon Heres Herrema geb 1786 ... , ovl voor 1844, huwt met Hiske Folkerts Zijlstra, huw.get. bij E.R. Blanksma en A.J. Ferwerda, zoutziedersknecht, wonende te HRL 1818; BS huw 1818, huw 1843, ovl 1871
Simon Hiddes de Weerd geb 30 aug 1807 HRL, ged 13 sep 1807 HRL, ovl 23 mei 1862 HRL, 1e huwt met Akke Donia op 26 feb 1835 HRL, dienende bij de Vriese Artillerie Schutterij, 2e huwt met Sjoukje Broersma, (gk), op 20 jan 1858 HRL, werkman 1851, N.H., ovl wijk H-073, zv Hidde Sipkes dW, en Tietje Durks (de Boer); dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, huw 1858, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-249, wijk H-054, 65
Simon Hoites Piebinga zie ook: Simon Hoites; geb 1771 ... , ovl 10 feb 1817 HRL, huwt met Geertje Bouwes op 5 jun 1796 HRL, sjouwerman, N.H., kinderen: Tjeerd Simons P, geb 16 nov 1804 te HRL, Aafke, geb 9 sep 1811 HRL, Bouwe Simons P, geb 1800 HRL, Hoite Simons, geb 13 mei 1802 HRL, Hendrik Simons, geb 29 jan 1808 HRL; zv Hoite Hendriks en Rigtje Hendriks; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1804, 1808, 1811, BS ovl 1833, huw 1835, ovl 1853; gebruiker van wijk G-198, sjouwer; medegebruiker Geert J. Brouwer, moutersknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); Wij ondergetekenden S. Huites P., en Johannes de Jong, panbakkersknegten en Hendrik Marcus de Vries, Gleybakkersknegt alle te HRL woonagtig verklaaren bij dezen dat ons zeer wel bekent is, dat Pieter Dirks van Weerd vader van Hendrik Pieters van Weerd in ''t jaar 1800 en wel speciaal in de maand okt (te Lachuvier)is overleden, van ons verzogt zijnde hebben dezelve afgegeven en vertekend om te strekken naar behoren. HRL den 10 aug 1816
Simon J. van Hoek geb, . 1763 ... , ovl 12 mrt 1817 HRL, huwt met Hendrikje Bouwes, sjouwer in 1817, N.H., kinderen: Tjeerd Simons, geb 8 mei 1807 HRL, Bouwe Simons vH, geb 24 jul 1801 HRL, Jan Simons vH, geb 1799 HRL, Antje Symons, geb 30 jul 1804 HRL, Antje vH, geb 3 aug 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, 1807, BS ovl 1817, ovl 1836, ovl 1844, ovl 1892; eigenaar en gebruiker van wijk F-170, sjouwer, medegebruiker is Johannes Lauer wed., 1814. (GAH204)
Simon Jacobs Adema geb 1775, huw.get. bij S. Poelstra en E. Westerhof, wonende te Kimswerd; BS huw 1815
Simon Jacobs Hoornstra huwt met Antje Taedes, wonende te Franeker, kind: Teetske Simons H, geb 13 aug 1787 Franeker; BS huw 1827
Simon Jacobs van Loon geb 1770 HRL, ovl 6 jun 1835 HRL, huwt met Beitske Rintjers Kuipers, kind: Hiltje Simons vL, geb 31 mei 1796 HRL, huw.get. bij J. IJ. de Groot en T.P. Brouwer, winkelier, oom bruid. 1815, id. bij R. Kuipers en T. vd Berg, oom bruidegom, 1815, id. bij B.J. Kroese en G. Postma, 1816, id. bij J.W. van Klaarbergen en C. Auri, touwslager, 1817, doet overlijdensaangifte van Aaltje Gerrits in 1811, koopt een huis in 1798, zv Jacob vL, en Hiltje Simons; BS ovl 1811; 1815 huwelijken, huw 1816, huw 1817, ovl 1820, ovl 1835; eigenaar en gebruiker van wijk A-141, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-142, gebruiker is Klaas Hendriks, opperman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-171, gebruiker is Lieuwe A. Touwslager, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-210, gebruikers zijn Age Jans de Groot, schipper, Cornelis Gamers, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk A-210, gebruiker is Klaas Kromhout, varensgesel, 1814. (GAH240); id. van wijk A-225, gebruiker is Jan Schoon, varensgezel, 1814. (GAH204); S.J. v. L. eigenaar van perceel nr. 70 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, huis, 57 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. eigenaar van perceel nr. 87 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, huis en tuin, 162 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van percelen nrs. 100 en 101 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, resp. huis, en huis, resp. 24 en 24 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 108 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, huis, 28 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 117 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, huis en erf, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van percelen nrs. 120 en 121 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, resp. huis en erf, en huis, resp. 144 en 57 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 145 te harlingen, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, huis, 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); Wij Ondergetekenden S.J. v. L., Winkelier, en Klaas Rintjes Kuiper, Touwslagersknegt, beide wonende te HRL, Verklaren bij dezen, te weten, dat Taeke Halbes is Overleden in den Jare 1810 Zonder de juiste datum te kunnen bepalen. Gevende voor redenen van wetenschap, dat wij uit hoofde van Familiebetrekking en dagelijksche Omgang met desleve hebben gehad. HRL den 21 nov 1815
Simon Jans Boomsma ovl voor 1836 IJlst, huwt met Wiebeltje Willems, kind: Freerk Simons B., geb 1774 IJlst; BS huw 1835
Simon Jans Groen weesvoogden bet f. 75:0:0 adrentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van Harmen Lieuwes als verwersknegt bij S.G., 20 may 1788. (GAH1120); ovl 12 may 1794 HRL, oud 44 jaar; zijn vrouw Saske, (geen verdere namen bekend), ovl 11 mrt 1805 te HRL, oud 60 jaar; kind: IJnskje Simons Groen, geb 4 mrt 1777, ged 15 apr 1777 Grote Kerk HRL, dv Simon Groen en Saske Sjouwkes; kind: Sjouke Simons Groen, geb 2 mrt 1779, ged 21 mrt 1779 Grote Kerk HRL, mdr: S. Sjoukes; kind: Ynskje Simons Groen, geb 13 nov 1781, ged 27 nov 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: S.S. Ylstra; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); weduwe woont in 3e quartier, links:. - 1/2:0, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen verven en hoopwerk, 20 feb 1794: f. 173:0:0; id. wegens aangenomen hoopwerk, 10 jul 1786: f. 49:0:0; id. terzake aangenomen verven aan de Franekerpoort, 25 okt 1779: f. 144:0:0; (geen boeknr. vermeld)
Simon Jans de Haan geb 12 sep 1759 HRL, ovl 21 nov 1819 HRL, huwt met Janke Pieters, kind: Maike Simons dH, geb 1785 HRL, schuitschipper in 1819, levert wrak en steen in 1800-1804; BS ovl 1819; 1839 overlijdens; kind: Mayke Simons de Haan, geb 19 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: Jantje P. ; eigenaar en gebruiker van wijk C-154, schipper, medegebruiker is Hielke Prins wed., 1814. (GAH204); S.J. dH. en Jantje Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; fichs huw Grote Kerk HRL; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 33:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 5 aug 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, compareerde na voorafgegaan ontbod, ter vergadering den Burger Christoffel Klein, Doodgraver, alhier, dewelke Scherpelijk gecorrigeerd Wierd, over ter Zaake hij, bij ''t Vervaardigen van ''t Graff, voor de Wijl:Moeder van S.J. d. H., omtrent het Lijk van deszelfs Wijl:vader Jan Simons de Haan, Zeer Slordig, en tot Gropote ergenis, der nagebleven Zoon gehandelt had met Serieuse recommandatie, in ''t toekomende Sorgvuldiger te Zijn; (GAH45); Wij Burgemeester van het Eiland Texel, ambtenaar van den Burgerlijken Stand verklaren door dezen dat de Huwelijks Afkondigingen van Simon Jacobsz Boon, oud 38 Jaar, Schipper, geb en woonagtig op Texel, meerderjarige zv Jacob Reyerse Boon en van Pietertje Simons, en: Mayke Simons de Haan, oud 30 Jaar, zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv S.J. d. H. en van Jantje Pieters, op Zondag den vier en Twintigsten der gepasseerde maand dec Achttien honderd en vijftien voor de eerste maal en op Zondag den Een en dertigsten derzelve maand voor de Tweede maal beide des voormiddags ten Elf uuren van het Huis der Gemeente alhier zijn gedaan en dat telkenreize daarvan Billetten ter gewooner plaatze aan het Huis der Gemeente zijn aangeplakt geweest, zonder dat daartegen eenige oppositie is opgekomen. Texel den 4 jan 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den negentiende mrt is Geboren Mayke, dv S.J. d. H. en Jantie Pieters. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den ?. (niet ingevuld)
Simon Jans Salverda huwt met Sjouwkje Feyes, kinderen: Klaas S, geb 1776 HRL, Andries S, geb 1776 HRL; BS ovl 1836; 1841 overlijdens; begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 53; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur wegens metselwerk aan de Latijnse School, 19 sep 1796: f. 39:1:14; (geen boeknr. vermeld); ovl voor 1805, weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening 1e kwartier, geen nummer (vermeld tussen nrs. 176 en 177), 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); Vrijdag den 1 sep 1797; Het Gerechte Extra Ordinair vergadert zijnde, wierde voorts goedgevonden, pro memoria te Insereeren, de navolgende Lijst van de Stads amptenaaren, Welke Subject zijn uitkeeringe te doen; Lijst van Amptenaaren die aan de Stads Armekamer moeten Contribueeren als Johannes Oebeles van der Werf f. 200:0:0, S.Z. f. 30:0:0, Dirk Lijcklama f. 30:0:0, Coert Duman f. 25:0:0, Jan Tobias f. 15:0:0, Hendrik Warnders f. 20:0:0 en Hendrik Vettevogel voor dit jaar f. 39:9:0 te Saamen f. 359:9:0 (GAH43); Donderdag den 5 apr 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde nog uit Consideratie, dat de post als keur en merkmeester van ''t Spek en Vleesch, door het overlijden van S.J.S., Vacant geworden, Weder Spoedig door een ander bekwaam persoon diende te werden vervuld, - overgaan tot het benoemen van een keur en merkmeester van ''t Spek en Vleesch, en is daar toe bij Pluraliteit van Stemmen benoemd den Burger Melle de Vrind, welke nog Staande Vergadering den Eed van getrouwe bedieninge in handen van den Praesident Paulus de boer heeft gepraesteert. (GAH43)
Simon Jans Schiere S.J.S. eigenaar van perceel nr. 109 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis, 28 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 135 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis en erf, 44 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 152 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis, 55 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); S.J.S. eigenaar van perceel nr. 359 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van percelen nrs. 530 en 531 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, 2 huizen, beiden 35 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 547 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, pakhuis, 105 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 551 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis en erf, 199 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd , 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 554 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis en erf, 114 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 547 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, pakhuis, 105 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 551 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis en erf, 199 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 554 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis en erf, 114 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 804 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis en erf, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van percelen nrs. 1165 en 1165a te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, resp. huis, huis, resp. 252 en 48 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 60 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1168 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis en erf, 35 m5, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, . bl. 46); id. van percelen nrs. 1196 en 1198 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, resp. huis en erf, pakhuis, resp. 56 en 21 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van percelen nrs. 1222-1224 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, resp. huis, huis, huis, resp. 18, 36 en 48 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9, 21 en en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van percelen nr. 1915 en 1916 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, resp. pakhuis, tuinhuis en tuin, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 34 en 3. (bron: Kad. Atlas Barradeel enharl. 1832, bl. 56)
Simon Jansz Douwes geb 1804 Amsterdam, ovl 7 feb 1862 HRL, 1e huwt met Akke IJmkes Smit op 10 jul 1828 HRL, huw.afk. 15 en 22 jun 1828, wonende te HRL, 2e huwt met Johanna Parant (gk), op 29 aug 1833 HRL, wonende te HRL, thans dienende als hoornblazer bij de mobiele Vriese schutterij, turfdrager in 1862, ovl wijk B-082, zv Jan Douwes en Grietje Simons Tammes; BS huw 1828, huw 1833, ovl 1862; oud 35 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk B-081; VT1839
Simon Jarichs Adema S.J.A., 40 jaar, boer, wonende te Kimswerd, is verzogt een Acte van Notoriet? te passeren ten behoeve van het huwelijk van Sipke Gerrits Poelstra
Simon Jelles Agema geb 1790 HRL, ovl 26 okt 1813 HRL, zv Jelle A., en Rinske Lanting ovl wijk E-173, huw.get. bij J. Visser en S.S. Feikema, baardscheerder, wonende te HRL 1812; geb 27 may 1790, ged 13 jun 1790 Grote Kerk HRL, zv Jelle Agema en Rinske Romkes Lanting
Simon Joh Stinstra doctor, ovl voor 1783; huwt met Frouwkje Braam, kind: Gooitjen S, geb 11 mei 1763 HRL; BS ovl 1821; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 95:0:0 wegens een geleverd vet koebeest, kwit. no. 2, 12 nov 1765. (GAH1095); weesvoogden bet f. 150:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis geoffereerd voor ''t medegaan vd weeskinderen bij de begravenis van wijlen dr. S.S., 14 mei 1782. (GAH1113)
Simon Johannes Galjard geb 1775 Schoonhoven, ovl 31 dec 1839 HRL, huwt met Lutske/Liskje Oudeboon, zilversmidsknecht, wonende te HRL. 1830, kinderen: Swaantje, geb 10 aug 1807 HRL, Elisabeth Simons G, geb 1801 Groningen, zv Johannes G, (gk), en Elisabeth ... , (gk); dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1830, ovl 1840; gebruiker van wijk F-130, zilversmidsknegt, meegebruikers Gerrijt Oudeboon wed., gealimenteerd, Johannes Vogel wed., gealimenteerd, Annaatje Pietje, naaister, Geele K. Terpstra, gealimenteerd, eigenaar is S.S. Teyema q. q., 1814. (GAH204); zilversmidsknecht; Johannes Rinsma als voormalig ontvanger der boelgoederen verzoekt, dat Jacob Vettevogel mag worden geordonneerd om f. 5:6:0 te betalen, welke hij nog over 1802 schuldig is als borg van de boedelpenningen voor ene S.G., welke insolvent is geworden. Krijgt driemaal verzoek tot betaling, namelijk op 22okt, 18 nov en 9 dec 1802. Moet nu binnen 8 dagen betalen, 17 mei 1804 (GAH50)
Simon Johannes Stinstra geb 16 apr 1673, ovl 30 apr 1743, oud 73 jaar, huwt met Trijntje G. Braam, houthandelaar 17e en 18e eeuw; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vdGaast/W.F. Broos)
Simon Johannes Voogt geb 19 jan 1785, 22 feb 1785 Grote Kerk HRL, zv Johannes Laurens Voogt en Eelkje Simons
Simon Jurjens Zwart huwt met Frouwkje Jurjens/Dirks, kinderen: Janke, geb 1779 HRL, Trijntje, geb 1774 Hindeloopen, Jeltje Simons Z, geb 1771 Hindeloopen, Bregtje Simons Z, geb 1782 Hindeloopen, Baukje Simons Z, geb 1772 Hindeloopen; BS ovl 1831; 1837 overlijdens, ovl 1839, ovl 1847, ovl 1848
Simon Klases Kuipers geb 8 mrt 1805 HRL, ged 31 mrt 1805 HRL, N.H., ovl 25 jan 1876 HRL, huwt met Elisabeth Hijlkes Wiersma op 14 mei 1835 HRL, touwslager in 1851 zv Klaas Reintjes K, en Neeltje Jacobs van Loon; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1835, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-138; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-142; VT1839
Simon Klazes van der Zee ovl voor 1840, huwt met Douwtje Harmens vd Zee; BS ovl 1839
Simon Lases Posthuma ovl voor 1818, huwt met Dievertje Gorter; BS huw 1817
Simon Mozes de Vries Joods coopman, geboortig van Leeuwarden, tot burger deser stede aangenomen, en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Harkenroth en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 10 aug 1791. (burgerboek)
Simon Oenes van der Wijk zie ook: Simon Oenes; ovl voor 1801, huwt met Metje Jacobs, in leven kleermaker; BS ovl 1811; ; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 36:0:0 (GAH650)
Simon Olpherts Duinker geb 1799 HRL, ovl voor 1873, huwt met Sjoukje Hendriks van Wielen op 22 feb 1824 HRL, huw.afk. 8 en 15 feb 1824, zeeman, zv Olphert Simons en Sietske Freerks (de Boer); BS huw 1824, ovl 1872; O.S. Duyker eigenaar van perceel nr. 1238 te HRL, koopvaardij kapitein, woonplaats HRL, legger nr. 183, huis en erf, 85 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Simon Petrus Wink geb 1792 Leeuwarden, ovl 8 jul 1858 HRL, huwt met Minkje/Almtje Dirks Blank, stadsbode in 1858, N.H., huw.get. bij F.B. Fopma en F.H. Duman in 1842, id. bij J.G.N. Fermeer en C. Hanekamp, 2x gk), 1842, id. bij B.W. de Vries en C.J. Houtsma, 1842, id. bij J.A. Poort en G. Vettevogel, (2x gk), 1842, zv Willem W, en Catharina Heringa; BS huw 1842 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk B-129, wijk E-151, wijk H-205; oud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-197; VT1839
Simon Pieters Haringa ged 21 mrt 1756 HRL, zv Pieter H, en IJtie Jochems; doopregisters N.H. HRL 1756; ged 7 mrt 1758 Grote Kerk HRL, zv Pieter Haringa en IJttie Jochems
Simon Pieters Tetrode geb 1786 HRL, ovl 28 nov 1812 HRL; wijk E-024, zv Pieter T, en Eurelia Gratama; BS ovl 1812; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:5:0 ter Saeke Geleverd Zout, 20 feb 1810, quit. no. 4 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:0:0 ter Zaeke geleverd zout, 26 feb 1807, quit. no. 329 (GAH1139); geb 17 nov 1786, ged 19 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv Pietet Tetrode en Aurelia Gratama
Simon Pieters Waterman van HRL, huwt met Hinke Johannes, van Mackum, geproclameert de 12-16 en getrout met attestasiede 19 feb 1764 in de Westerkerk
Simon Pyters Persijn van HRL, huwt met Jetske Cornelis Bruinsvelt, van Midlum, geproclameerd de 24-28 Febrij en getrout met attestasie de 7 mrt 1762
Simon Reins Miedema geb 1 apr 1808 HRL, ovl 22 sep 1874 HRL, huwt met Aafke vd Heide op 25 nov 1830 HRL, N.H., huw.get. bij S.A. Foekens en J.F. van Vliet, (2x gk), ijzerkramer in 1851, zv Rein M, en Margaretha Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1830, huw 1842, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-058; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman in ijzerwaren, wijk C-055; VT1839; en Willem Reins Miedema, tweelingen, geb 22 mrt 1797, ged 9 apr 1797 Grote Kerk HRL; S.M. eigenaar van percelen nrs. 599 en 600 te HRL, ijzerkramer, woonplaats HRL, legger nr. 452, beiden huis en erf, resp. 290 en 72 m2, klasse onbebouwd: beide 1, blastbaar inkomen bebouwd resp. 120 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Simon Reyers Mooy geb 1787 Texel, ovl 16 nov 1817 HRL, huwt met Doetje vd Stel op 8apr18 13 HRL, huw.afk. 28 feb en 7 mrt 1813 HRL. en 7 en 14 mrt 1813 Texel, varensgezel, wonende te Texel, huw.get. bij H. Bader en J. Margadant 1813, id. bij A. Stuur en P.W. vd Stel, behuwd broeder bruid 1816, zv Reyer M, (gk), en Jaantje Klaases Scheer, (gk), vlgs ovlakte gehuwd; BS huw 1813, huw 1816, ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk F-122, varensgesel; medegebruikers Klaas Reinders Pan, varensgesel, Pieter Burghout wed., Hendrik Werner wed., 1814. (GAH204)
Simon Roelofs Posthuma geb 20 apr 1802 HRL, ovl 11 jul 1824 HRL, N.H., ged 4 mei 1802 HRL, zv Roelof Roelofs P, en Trijntje Simons; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1824
Simon Romkes de Vries ovl voor 1823, huwt met Matje Dirks Meyer, kind: Doutje Simons dV, geb 1792 ... ; BS Franeker huw 1822
Simon Ruurds Schaap S.R.S. eigenaar van perceel nr. 1173 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 601, huis en tuin, 330 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1340 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 601, huis en tuin, 156 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Simon Sietses Beidschat geb 1806 HRL, huwt met Engeltje IJpma, (gk), N.H., houtzaagmolenaar in 1851, huw.get. bij J.O. Bijlsma en J.J. Bouwknegt, behuwd broeder bruidegom 1828, ged, 25 mei 1806 HRL, zv Sijtse B, en Jeltje Simens dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk G-053, wijk I-018
Simon Sjoerds Wittinga zie ook: Simon Sjoerds; S.S.W. en Antje Sijbrens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 jul 1783 HRL, en zijn getrouwd den 9 sep 1783
Simon Sjoerds Wyma procureur fiscaal in 1784; geb 1745 ... , ovl 15 mrt 1814 HRL, huwt met Sibilla Johannes Huisman, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 nov 1770, kinderen: Sjoerd Simons W, geb 1782 HRL, Helena Simons W, geb 1784 HRL, old-procureur in 1814, gaarder of ontvanger 1801-1811, verkoopt diverse huizen 1797-1801, ovl wijk D-001; DTB N.H. HRL. 1770, BS ovl 1814, ovl 1849, 1851 ov; kind: Helena Simons Wyma, geb 22 sep 1775, ged 15 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Simons Wyma, geb 18 jan 1782, ged 29 jan 1782 Grote Kerk HRL; erven S.S. eigenaar van wijk B-154, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk B-163, tuin & zomerhuis; gebruiker Jacobus Schotanus wed; 1814. (GAH204); id. van wijk D-001; gebruiker Coenraad P. Bakker vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk D-038; gebruiker IJpe vd Werf, kuipersknegt, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 62:17:0 voor salarien en expensen in den boedel van wijlen Jan Boomsma, ord. no. 1, 10 feb 1784 (GAH1115); id. f. 110:18:0 wegens gevallene kosten in de procedure vd weesvoogden contra Pieter Cornelis Kuyper, ord. no. 2, 8 mrt 1785. (GAH1116); id. f. 379:19:8 tot restitutie van bij de voogden teveel ontvangene gelden uyt de nalatenschap van Douwe Harmens Siderius cum uxore, volgens gemaakte scheidinge, ord. no. 3, 4 jan 1785. (GAH1116); Gerbrand Pettinga van HRL. ende Doetje Spoelstra van Leeuwarden, zijnde de aangave gedaan door proc. S.W. op vertoonde Procuartie, 15 feb 1794; ondertrouw HRL; heeft een chais met 1 paard, belasting: f. 3:0:0, may 1795. (GAH650); id. belasting:3-6:0, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, huisno. 141, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links: f. 0:4:0, rechts:. -8:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 120:0:0 (GAH650); kind: Maria Weyma, geb 18 nov 1773, ged 14 dec 1773 Grote Kerk HRL; moeder als: Sibbeltje J. ; afsluiting weesboek: Aldus geblijkt, dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is een summa van f. 295:9:6. en daarentegens van de gecollecteerde Duiten, tien a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijven berusten. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 25 January 1794. In kennisse van des Rendants, en Rendeerden handen en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, Frank, J.H. Olinjus, Jetse Lentz, Menno Vink, Pierre Peaux, S.W., van Plettenberg, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Jan Oosterhout, A. Mockema, J. Albarda, Jan van der Veen. (GAH1125); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 190:11:0 wegens inkoop van twee vette koeyen, 2 dec 1794, quit. no. 2 (GAH1126); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als mede-weesvoogd f. 26:13:8 ter zake Verschootene Intressen bij ''t ontvangen der obligatien uit de boedel van wijlen Mejuffr. van Velsen, 10 nov 1795, quit. no. 8 (GAH1127); ontvangt als mede-weesvoogd van de rentmeester van het Weeshuis ter zake gekogte booter, 16 aug 1796, quit. no. 1 (GAH1128); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan Ontvangen is Eene Summa van f. 412:10:12. Welke dezelve in zijne volgende Rekening voor Uitgaaff zal mogen brengen, en aan hem gevalideerdt worden. Daar in Tegen belooft dezelve weder in Ontvang te zullen brengen Een summa van f. 21:6:0, dien hij bij den gecollecteerde Duiten meerder bevonden heeft, dan ze hem voor toegereekend waaren. Aldus gedan, gereekend en geslooten in de Vergadering van den Gerechte der Stad HRL op den Raadhuise aldaar den 9 mrt 1796. In Kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de Subscriptie van den Secretaris. Was getekend: J. IJsbrandi, H. Radsma, Sijbrand Hingst, IJ. Hoornstra, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, IJpe Feddema, rendant, B. Boomsma. A:van Ringh, S.W., G. Pettinga (GAH1127); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene somma van f. 630:7:0, welke dezelve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gereekend en geslooten in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de verteekening der 2de gesw:Clercq ter secretarije. Was getekend: IJpe Feddema rendant, G. Pettinga, P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W. Vettevogel, Hendrik W. Blok, Paulus Wellinga, J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus G. de Boer, Marten Bos, S.W., H. Tamboezer, gesw:Clercq (GAH1128)
Simon Sjoerds Wyma geb 2 jun 1810 HRL, huw.get. bij D. vd Hout Brouwer en J. van Loon, commies ter sekretarie, wonende te HRL, 1836, id. bij C. Bakker en T.J. Peaux, 1837, id. bij O.C. Akkerman en P. Boon, (gk), 1840, id. bij J.F. Posthuma en T. Wyma, (2x gk), griffier kantongerecht, wonende te Bolsward, broeder bruid. wonende te Bolsward, 1842, zv Sjoerd S.W., en Sibilla Huisman; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836, huw 1837, huw 1840, huw 1842; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-036; VT1839; geb 2 jun 1810, ged 24 jun 1810 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd S. Wyma en Ninke Aukes Stam
Simon Sjoerds Wyma S.S.W. eigenaar van perceel nr. 266 Sexbierum sectie A, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 364, bouwland, 26370 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105)
Simon Stijl Hingst Wommels, Sectie E, 1832: S.S.H., Steenfabrikeur te HRL, eigenaar van percelen nrs. 138, en 148, legger nr. 108, Weilanden, grootte resp. 29020 m2 en 29320 m2, klasse onbebouwd resp. 3 en 2; (bron Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Wommels, Sectie E, 1832: S.S.H., Steenfabrikeur te HRL, eigenaar van perceel nr. 149, legger nr. 108, Tuin, grootte 290 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Wommels, Sectie E, 1832: S.S.H., Steenfabrikeur te HRL, eigenaar van de percelen nrs. 208, 209, 210, 218 en 219, legger nr. 108, Weilanden, grootte resp. 70630 m2, 18150 m2, 44660 m2, 5090 m2 en 6950 m2, klasse onbebouwd alle: 3; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Wommels, Sectie E, 1832: S.S.H., Steenfabrikeur te HRL, eigenaar van de percelen nrs. 226, 231, 233, 233b en 234, legger nr. 108, Weilanden, grootte resp. 13270 m2, 860 m2, 83970 m2, 6720 m2 en 8930 m2, klasse onbebouwd nr. 226: 2, nr. 231: 1, nr. 233: 2/3 (67, 33), nrs 233 en 234: 3; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Wommels, Sectie E, 1832: S.S.H., Steenfabrikeur te HRL, eigenaar van perceel nr. 227, Moestuin, grootte 1980 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Wommels, Sectie E, 1832: S.S.H., Steenfabrikeur te HRL, eigenaar van percelen nrs. 228 en 229, legger nr. 108, Boomgaarden, grootte resp. 1210 m2 en 1320 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Wommels, Sectie E, 1832: S.S.H., Steenfabrikeur te HRL, eigenaar van perceel nr. 230, legger nr. 108, Huis en Erf, grootte 1820 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Wommels, Sectie E, 1832: S.S.H., Steenfabrikeur te HRL, eigenaar van perceel nr. 232, legger nr. 108, Tuin, grootte 950 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Wommels, Sectie E, 1832: S.S.H., Steenfabrikeur te HRL, eigenaar van perceel nr. 233a, legger nr. 108, Molen en Erf, grootte 270 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Tzum, Sectie C, 1832: Symon Hengst, Steenfabrikeur te HRL, en mede-eigenaren van perceel nr. 639, legger nr. 111, Weiland, grootte 25967 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 643, 644, 647, 648 en 650, legger nr. 111, Weilanden, grootte resp. 8028 m2, 1972 m2, 18823 m2, 16287 m2 en 16542 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 2, 3, 3 en 2/3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 645, legger nr. 111, Huis en Erf, grootte 708 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. van perceel nr. 646, legger nr. 111, Tuin, grootte 1392 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 649, legger nr. 111, Molen en Erf, grootte 154 m2 klaase onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 651, legger nr. 111, Opvaart als Weiland, grootte 1916 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 653, 656, 657, 658, 659 en 660, legger nr. 111, Weilanden, grootte resp. 11128 m2, 20762 m2, 24262 m2, 22762 m2, 169 02 m2 en 10364 m2, klasse onbebouwd resp. 4, 3, 3, 2/3, 3 en 4; (bron Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 662, legger nr. 111, Weiland, grootte 17472 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); weduwe en kind S.S.H. en mede E., eigenaars van percelen nrs. 254 en 255, woonplaats HRL, legger nr. 295, resp. blauwververij en huis resp. 260 en 32 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 50 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van percelen nrs. 257 en 258 te HRL, (fabriceur), woonplaats HRL, legger nr. 295, resp. huis en huis, resp. 28 en 35 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van percelen nrs. 647-649 te HRL, (fabrikeur), woonplaats HRL, legger nr. 294, resp. pakhuis, huis en erf, huis en erf, resp 45, 55 en 126 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 20, 15 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van percelen nrs. 716-721 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 140, resp. erf, erf, huis, huis, tichelwerk, resp. 6300, 150, 55, 132 en 400 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil, nihil, 45, 21 en 320. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 112); weduwe en kinderen S.S.H. eigenaars van percelen nrs. 812, 814 en 815 te Sexbierum Sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 140, resp. weiland, weiland, weiland, resp. 9310, 9350 en 10810 m2, klasse onbebouwd resp. 4/5, 5, en 5, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 114)
Simon Sybouts Jager huwt met Sijtske/Tjietske Jurjens, kinderen: Geertje, geb 1777 Franeker, Antje Simons, geb 1788 Franeker, trekschipper en wonende te Franeker 1814; BS ovl 1849; 1856 overlijdens, BS Franeker huw 1814
Simon Sybrands Hingst geb 3 mei 1780 HRL, ovl 5 apr 1834 HRL, huwt met Eva Jans Fontein op 24 sep 1823 HRL, huw.afk. 14 en 21 sep 1823, bontreder in 1834, huw getuige bij T. Tjallingii en E.P. Hannema, neef bruid. 1816, id. bij J. Hanekuyk en E.J. Hannema, neef bruidegom, 1823, zv Sijbrand Goukes H, en Elisabeth Simons Stijl; BS huw 1816, huw 1823, ovl 1834, ovl 1841, regatt dv1826-93
Simon Sybrens de Vries geb 27 feb 1809 HRL, ovl 19 mrt 1862 HRL, 1e huwt met Klaaske Gerardus Dames op 6 dec 1832 HRL, 2e huwt met Dirkje Nieuwenhuis, (gk), op 7 aug 1834 HRL, slagersknecht in 1832, werkman in 1862, ovl wijk E-209 N.H., zv Sijbrand Bouwes dV, en Sijbrigje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1833, huw 1834, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-088, 160, wijk E-250; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sleper, wijk B-067; VT1839
Simon Taekes Sloterdijk TAEKES/TACOS (1761); ged 10 nov 1761 Grote Kerk HRL, zv Taco Sloterdijk en Catharina Camminga; geb 10 nov 1761, ovl 19 jan 1765, 3 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Simon Tjerks van der Brug geb 1742 HRL, ovl 1 nov 1825 HRL, huwt met Murkje Jans (vd Burg), kinderen: Trijntje, geb 1771 HRL, Sietske, geb 1780 Franeker, hovenier in 1825, doet overlijdensaangifte van Douwe Martens in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1825, ovl 1847, ovl 1850
Simon Tjerks van der Burg gebruiker van wijk H-043, hovenier; eigenaar is J. Wildschut, 1814. (B2 04)
Simon Willems Sloterdijck geb 7 apr 1629, ovl 20 apr 1695, 64 jaar, Oud burgemeester, Grote Kerk vdGaast begraaflijst
Simon Ydes Keyser S. IJ.K. en Aafke Sijbes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 15 mei 1774 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha
Simon Ypes de Groot geb 1786 ... , huwt met Sjoukje Tijsses Kussendrager, op 2 nov 1806, wonende te te HRL, 1806, kinderen: Elisabeth, geb 28 aug 1808 HRL, Rigtje, geb 7 jul 1810 HRL, Elizabeth, geb 28 mei 1807 HRL, Hiltje Simons dG, geb 1810 ... , korenmeter in 1844, wonende te Joure 1841 en 1844, huw.get. bij D.T. Kussendrager en J.T. Nieuwhoff, wonende te HRL, behuwd broeder vd bruidegom, 1813; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, 1810, BS huw 1813, huw 1841, ovl 1844; eigenaar van wijk A-163, gebruiker is Pieter Annes Bakker, bakker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-108, eigenaar en medegebruiker is IJpe S. de Groot, winkelier, 1814. (GAH204); S. IJ. dG. en Sjouwkje Tijssen Kussendrager, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 18 okt 1806; ondertrouw HRL; kind: Rigtje Simons de Groot, geb 7 jul 1810, ged 24 jul 1810 Grote Kerk HRL; kind: IJpe Simons de Groot, geb 12 feb 1812, ged 1 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Simontje Alberts zie: Stinstra; Gerben Jeltes van Midlum ende S.A. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jelte Oepkes, de vader van de bruidegom, 12 nov 1791; ondertrouw HRL; Gerben Jeltes van Midlum en S.A. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 27 nov 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en getrouwd ten zelfden dage volgens vertoonde attestatie; Ruurd Jan Builand koopt van Maartje Simons, wed. van Albert Floris voor de helft en S.A., benevens Antje Alberts, dienstmaagd, als erfgenamen van haar vader Albert Floris voor de andere helft, een huizinge voor 120 Caroliguldens en 5 stuivers op 10 jul 1802
Simontje Aukes huwt met Klaas Jans Reidsma; BS ovl 1829
Simontje Hoytes Pieter Sijbes en S.H., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Clases, goede bekende, 17 may 1788; ondertrouw HRL; Pieter Sybes en S.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd den 3 daaraanvolgende; Jan Dirks en S.H., zijnde de laatste proclamatie geschiedt 24 jan 1773 HRL, en toen getrouwd
Simontje Jans zie: Baantjer
Simontje Jans ged 26 dec 1762 Grote Kerk HRL, dv Jan Tjeerds en Antie Allerts
Simontje Johannes zie: Krakau
Simontje Leenderts huwt met Geert Heeres, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jun 1760; ovl 10 okt 1791 HRL, oud 52 jaar; kind: Gerben Geerts, geb 25 nov 1774, ged 8 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Geerts, ged 27 sep 1763 Grote Kerk HRL, moeder als Sjmontie Leederts; kind: Heere Geerts, ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Leendert Geerts, ged 8 dec 1767 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Geerts, ged 26 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, vader als G. Herres
Simontje Monses ged 5 jan 1762 Grote Kerk HRL, dv Monze Meinderts en Hijke Tjeerds; ovl 26 mei 1810 HRL, huwt met Jacob Weyer, dv Monse Meinderts en Hielkje Tjeerds; BS huw 1819, huw 1827, ovl 1858; Johan Jacob Weyer ende S.M., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Lieuwes, deszelfs broeder, (?), 3 nov 1787; ondertrouw HRL; kind: Hyke Jacobs Weyer, geb 24 mrt 1792, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL
Simontje Ouwrens zie: Ouwrensma
Simontje Riens huwt met Tijs Zwolstra; BS ovl 1843
Simontje Sybes ged 3 okt 1752 Grote Kerk HRL, dv Sijbe Simons en Rinske Foekes
Simontje Simons zie ook: Drost; Symentie S., ged 29 jun 1762 Grote Kerk HRL, dv Simon Jans en Geertie Cornelis; huwt met Albert Pieters, kind: Gerritje Alberts, geb 22 jun 1798, ged 15 jul 1798 Grote Kerk HRL
Simontje Tjeerds geb 15 may 1798, ged 5 jun 1798 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Reins en Lijske Adams
Simontje de Vries huwt met Watze de Graaf; BS ovl 1853
Simontje Alberts Stinstra zie ook: Siemontje Alberts; geb 1769 HRL, ovl 7 dec 1838 HRL, huwt met Gerben Jeltes Hilverda, wonende te in de Droogstraat, verkoopt een huis 1802, dv Albert Floris en Maartje Simons Schiere; BS ovl 1838; 1846 overlijdens
Simontje Jans Baantjer geb 29 mei 1806 HRL, ovl 16 dec 1883 HRL, N.H., werkster 1851-1860, ged 6 jul 1806 HRL, dv Jan Berends B., en Jeltje Thijses Zwolstra dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-110
Simontje Johannes Krakau geb 4 sep 1806 HRL, ged 23 sep 1806 HRL, huwt met Tjebbe Gerrits vd Veen op 16 nov 1834 Franeker, dv Johannes Elias K, en Sjoukje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS Franeker huw 1834
Simontje Ouwrens Ouwrensma geb 1794 Wijnaldum, huwt met Tjisse Former op 12 mei 1816 Franeker, wonende te Franeker en dienstmaagd, dv Ouwrens Ouwrens O, en Jannigje Simons; BS Franeker huw 1816
Simontje Simons Drost zie ook: Simontje Simons; geb 1757/63 HRL, ovl 27 feb 1834 HRL, huwt met Albert Pieters Louenaar op 11 jun 1797 HRL, N.H., doet overlijdensaangifte van Dirk P. Wijngaarden in 1811, dv Simon Jans D, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1811, ovl 1834, ovl 1840, ovl 1880
Sina Telling begraven Groot Kerkhof, regel 7, nr. 8, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sinne Heeres van Ter Horne, huwt met Elske Clases van HRL, geproclameert den 28 Septem:en de 5 en 12 en getrout met attestasie den 19 okt 1755 in de Westerkerk; kind: Minke Sinnes, ged 12 jul 1757 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Zinnes, ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL
Sino Vink geb 1767 ... , ovl 4 jan 1817 HRL, huwt met Tjietske Jurres en huwt met Joukje Christiaans Spelkers, huw.get. bij P.N. Esser, (gk), en M.E. Slymen (gk), uitdrgaer, wonende te HRL. 1813, vlgs ovlakte wednr; BS huw 1813, ovl 1814, ovl 1817, ovl 1841; Seyne V., Sergeant onder de comp. van capt. Panneboeter ende Tietske Jurres, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Roelof ter deus, desselfs schoondogter (?), 30 may 1789; ondertrouw HRL; Seyne Vinke, Sergeant in de compie van Kapitein Panneboeter, en Tjietske Jurres, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 jun 1789 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd, bij zich hebbende het kind, waarvan gedagte Tjietske Jurres wooraf was bevallen; Hendrik Grolman, Soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter en de Anna Maria Elberts, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd S.V., goede bekende, 13 jun 1789; ondertrouw HRL; woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Sijno V., Sjouwerman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van huwelijk van Pieter Jans, weversknecht, wonende te HRL; S.V., Sjouwerman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Antje Harmens, werkvrouw, wonende te HRL
Sint Douwes geb 18 sep 1777, ged 12 okt 1777 Grote Kerk HRL, zv Douwe Simons en Sjoerdtje Sints
Sint Jans huwt met Antje Dirks, kind: Hiltje Sints, geb 26 okt 1781, ged 6 nov 1781 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Sents, geb 2 jul 1783, ged 20 jul 1783 Grote Kerk HRL; kind: Lysbeth Sents, geb 18 dec 1784, ged 4 jan 1785 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Sents, geb 29 sep 1788, ged 7 okt 1788 Grote Kerk HRL; huwt met Rinske Jans, kind: Wytske Sints, geb 3 aug 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL; huwt met Marijke Andries, kind: Andries Sints, geb 20 may 1794, ged 15 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Tetje Sints, geb 22 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL
Sint Klazes zie: de Jong
Sint Smith geb 23 aug 1808 HRL, ged 20 sep 1808 HRL, N.H., zv Thomas Johannes S en Dirkje Allarts; dopen Grote Kerk HRL 1808
Sint Thomas zie: Smith
Sint Klazes de Jong huwt met Jeltje Dametz, kind: Sijtze Sints dJ, geb 1806 Holwerd, afwezig in 1828; BS ovl 1828
Sintje Durks geb 28 sep 1810, ged 21 okt 1810 Grote Kerk HRL, dv Durk Jacobs en Japikje Meyer
Sintje Douwes zie: Faber
Sintje Douwes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:15:0 terzake het maken en repareren van ijzerwerken, kwit. no. 34, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 45:11:0 voor ijserwerk en arbeidsloon, kwit. no. 43, 25 nov 1783. (GAH1114)
Sintje Petrus huwt met Albert Gonggrijp; BS ovl 1812
Sintje Douwes Faber ovl voor 1824, huwt met Tjietske Ales/Ates, kind: Antje Sintjes F, geb 1776 HRL; BS Franeker huw 1823
Sioerd Douwes van HRL, ende Sipkjen Tiallings Fopma van Makkum, huw.aang. 2 feb 1737 HRL, komende de bruidegom met Attestatie van Makkum; huw.aang. HRL 1737
Sioerd Hendriks S.H. van de Dragten ende Akke Sijtses van HRL, koomende voor de bruit desselfs broeder Claas Sijtses en vertoonde de bruidegom een attestatie van sijn vader Hendrik Sioerds tot consent in deesen, 7 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL
Sioerd Pijtters Janneke Pijtters ende Robijn Ruirds, beide van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit S.P. en vertoonde de Bruidegom Attestatie van ... (niet ingevuld); huw.aang. HRL 1738
Sioerd Pieters remonstreert met schuldige eerbiedigheyt S.P. gesw. roggedrager deser steede, ''t genot van alimentatie hebbende van de Armvoogden binnen HRL alhier, soo veel nood met deselve gesterkt, dat den supplt. wel genegen was sijn voors:functie over te transporteren op eenen Claas Pieters ter voors. stad, die daar toe seer bequaam is, en het selve hertelijk is begeerende, edog nademaal sulx niet can oft vermag te geschieden, sonder gratie en consent van Ued. Achtb:. Soo komt den supplt: gesterkt als voren sijg aan Ued. Achtb:addresseeren met ootmoedig versoek ten eynde Ued. Achtb:gelieven gunstelijk in het versogte transport te accorderen en over sulx de persoon van Claas Pijtters in des supplts:plaatse als roggedrager deser steede aan te stellen, op soodanige Lasten, Plichten Profijten, en emolumenten daar toe en aanbehorende, waarop een gunstige dispositie ist verwagtende, quo facto etc., was get: H. Wiarda. ; In margine stonde; de Magistraat accoordeert de supplt:in sijn qualiteit ''t versoek ten regueste gemelt, en stelt over sulx de persoon van Claas Pieters tot medegesw. korendrager deser steede, op lasten plichten, profijten en gehoorsaamheden daar toe en aanbehorende, mits doende den eed van getrouwigheyt aan handen van de presid. burgmr. deser stad, actum den 26 Augusti 1733. Was get: D.J. Vosma, ter ordtie van de Magistraat, S.S. Huysinga. ; Lager Stonde; den 26 Augusti 1733 heeft den persoon van Claas Pieters den eed van getrouwigheyt als ord. ris koorndrager gepresteert in handen van de presid. burgmr. Vosma, actum uts. In kennisse van mij, secrts S.S. Huysinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731- 1759)
Sioerd Toenis komt van HRL, wederom burger van Dokkum op 16 mei 1676. (burgerboek Dokkum 1574 - 1798)
Sioerdt Konincx ovl 14 okt 1625, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Sioerdtie Wessels van HRL, en Doytse van der Mat van Workum, huw.aang. 20 jul 1737 HRL, komende voor de Bruit Jan Bierma, en vertoonde meede Attestatie van des Bruidegoms vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1737
Sioert Jacobs ged 6 apr 1766 Westerkerk HRL, zv Jacob Imes en Geeltje Sjoerds
Sioucke Siouckes burger van Franeker, heeft een zoon Johannes Sjouckes; zie aldaar
Siouke Jacobs ende Lijsbert Hanses, beide van HRL, huw.aang. 14 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid desselfs vader(geen naam vermeld); huw.aang. Gerecht HRL 1734
Sioukien Jacobs ende Wijert Dirks, beyde Van HRL, huw.aang. 5 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Jacob Cornelis, desselfs Vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Sioukien Jans Swart De Procr. Lanting wegens Claas Jansen Nauta als Bruidegom, en S.J.S. als Bruit, beyde van HRL, huw.aang. 2 feb 1737 HRL; Coram Preside Crijtenburgh, geeft mits desen desselvs Huwelijksgeboden aan met versoek van een gebodt in de week, en vertoninge van genoegsame last; huw.aang. HRL 1737
Sioukjen Vomelius en Johannis Roman, beide van HRL, huw.aang. 18 may 1737 HRL, komende voor de Bruidegom en Bruit Jacob Johannis vertonende een Zedultie van de bruits vader; huw.aang. HRL 1737
Sipcke Dircx Midlum, Stemcohier 1640: S.D. tot HRL, manist, eigenaar van plaats nr. 14, grootte 62, 5 p. m., floreen f. 17:0:0, Jan Willems gebruiker; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1640)
Sipke Adema overl. voor 1743; rentmeester betaalt aan de weduwe S.A. f. 126:0:0 terzake een last rogge door haar ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 26 mrt 1742, kwit. no. 5 (GAH1072)
Sipke Ages zie ook: van der Werf; huwt met Wytske Watses; hun kinderen zijn wederom gezonden naar IJlst. Besloten is een eind te maken ''aan de verdrietige en meer of min twijfelachtige zaak van de wederomzending''. Zullen onderhouden worden door de Armevoogden, 19 jan 1804. (GAH50); kind: Watse Sipkes, geb 21 jan 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL
Sipke Andries zie: Hondema, Zijlstra
Sipke Annes zie: Feikens
Sipke Arends zie: Appel
Sipke Arjens ontvangt van burg. Jelgersma expensen voor het transport en kost van 18 Engelse matrosen die hun schip op Schiermonnikoog hadden verloren, 9 dec 1743: 7 Caroliguldens; Arjen Tjepkes en Akke Tobias beyde van HRL, komende wegens de bruid S.A., veerschipper, 29 aug 1744
Sipke Arjens zie ook: S.A. Appel; geb 1762 ... , huwt met Grietje Klaases, gleibakkersknegt, ovlaang. van Dirk Sijbrens (Sleeper), 1811, kind: Klaas Sipkes, geb 30 okt 1799 HRL, ged 12 nov 1799 HRL, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1803, BS ovl 1811; S.A. ende Grietje Claasen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Jacob IJemes de oom, 26 apr 1788; S.A. en Grietje Klaasses, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 may 1788 HRL, en zijn getrouwd den 12 daaraanvolgend; lijst ingezetenen 5e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650); Jacob Liep, gewezen militair, wonende te Terschelling, die in de vorige nacht was opgebracht wegens brutaliteiten gepleegd aan het huis van S.A., en na confessie gecondemneerd tot morgen te water en te brood in de Pekelkuip te zitten, tot de Kaag naar Terschelling vaart om daarmee getransporteerd te worden, wo. 2 dec 1801 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 133, 1 mrt 1804; kind: Iebeltje Sipkes, geb 12 mrt 1789, ged 29 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Sipkes, geb 25 jul 1790, ged 8 aug 1790 Grote Kerk HRL; kind: IJbeltje Sipkes, geb 29 aug 1791, ged 13 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Arjen Sipkes, geb 5 okt 1794, ged 19 okt 1794 grote Kerk HRL; kind: Klaas Sipkes, geb 28 nov 1796, ged 13 dec 1796 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vier en negentig den 5 okt is geb Arjen zv S.A. en Grietje Klaases. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 feb 1817
Sipke Benedictus huwt met Wijpkie Harmens, kind: Gerlof Sipkes, ged 15 apr 1760 Grote Kerk HRL; kind: Hillegonda Sipkes, ged 8 sep 1761 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Sipkes, ged 4 dec 1753 grote Kerk HRL; kind: Hilligonda Sipkes, ged 14 nov 1751 Westerkerk HRL
Sipke Boersma ovl voor 1881, huwt met Janke Boekholt; BS ovl 1880
Sipke Boomsma ovl voor 1829, huwt met Marijke Anskes Dijkstra, N.H., kinderen: Hijke Sipkes B., geb 1807 HRL, Johannes B., geb 3 okt 1805 HRL, Hielkje B., geb 8 sep 1803 HRL; wonende te HRL 1805; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, BS Franeker huw 1828, BS ovl 1838
Sipke Bouma geb 1803 Engelum, ovl 21 okt 1875 HRL, 1e huwt met Antje ... , 2e huwt met Hiltje Dijkstra, 3e huwt met Truike ... , 4e huwt met Sjoukje Kok, 5e huwt met Sjoukje de Boer, zv Pieter B., en Wietske ... ; BS ovl 1875; oud 35 jaar, geb Engelum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-259; VT1839
Sipke Dirks zie: IJsbrandi
Sipke Dirks (niet vermeld vanwaar hij komt), ende Geertie Seerps van Cimswert, huw.aang. 26 mrt 1735 HRL, Comende voor de bruid Jacob Tuininga, desselfs oom; huw.aang. HRL 1735
Sipke Dirks Zn Op 15 apr 1643 kochten Burgemeester Willem Simens zn, Johannes Jans zn, S.D. zn en Hoeite Hoeites zn, als: ''bewinthebbers offe administrateurs van de schippers ende bootsluydenpenningen, seeckere huysinge ende hovinge met het bleeckvelt samt bomen, cruyden ende plantagie gelegen binnen deser stede in de Botte Apoteker straet daer Romen uithangt''. de koopprijs bedroeg 1500 goudguldens. Zie verder Botter Buwema. Bron: HRL. Crt dd 11 nov 1983/S. Wobma
Sipke Dirx huwt met Hittie Sijtses; zie aldaar; (dezelfde als onderstaande ??)
Sipke Durks koopman; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 75:13:0 wegens geleverd bedteek, kwit. no. 14, 2 dec 1775. (GAH1106)
Sipke Dirks Jelle Meynderts ende Neeltie Hendrix beyde van HRL, komende wegens de bruyd desselfs steevader S.D. 1 May 1745; Marten Jansen van Tzum ende Neeltie Hendriks van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs steevaeder S.D. 7 dec 1748
Sipke Dirks Ruird Dirks en Grietje Gorrits(!) beide van HRL, komende voor de Bruit S.D., Lakenkoper alhier, 5 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:19:0 terzake 6 roggezakken in het Weeshuis geleverd, 29 jul 1752, kwit. no. 11. (GAH1081); id. f. 68:11:0 wegens levering van bedtijk ten behoeve van het Weeshuis, 21 mei 1754, kwit. no. 2 (GAH1083); id. f. 51:8:0 terzake linnens en boesels door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 26 apr 1742, kwit. no. 13 (GAH1072); id. f. 52:7:0 wegens garens en lint tbv het Weeshuis geleverd, 30 okt 1744 (GAH1073); id. f. 8:12:0 terzake Vlaams linnen door hem in het Weeshuis geleverd, 31 dec 1749, kwit no. 5 (GAH1078); id. f. 39:16:0 terzake wollen winkelwaren ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 22 jul 1749, kwit. no. 29 (GAH1078); id. f. 39:3:0, 20 nov 1759, kwit. no. 23 (GAH1088); id. f. 50:1:0, 20 jul 1756, kwit. no. 12 (GAH1085); id. f. 48:15:0, 29 nov 1757, kwit. no. 18 (GAH1086); id. f. 54:4:0 wegens linnen en garens in het Weeshuis geleverd, 30 nov 1756, kwit. no. 20 (GAH1085)
Sipke Douwes ged 28 feb 1751 Westerkerk HRL, zv Douwe Klaasen en Aefke Sipkes
Sipke Douwes huwt met Neine Gerrits, kind: Sjieuwke Sipkes Spoelstra, geb 1747 Witmarsum; BS ovl 1840
Sipke Draaisma huwt met Christina ... , kind: Folkert Sipkes D, geb 1774 Balk; BS ovl 1840
Sipke Draaisma geb 3 okt 1797 Sneek, huwt met Annigje Smettenberg, (gk), pottenbakker, RK
Sipke Edes Caspar Dirks ende Maike Johannis beide van deese Stadt, koomende voor de Bruit S.E., 18 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL; Harmen Beernts Bloem en Marijke Jans, beyde van HRL, huw.aang. 2 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid S. AEdes, dessels Oom fiches huw.aang. Gerecht HRL 1734
Sipke Fokkes in het 8 ste quartier benoemd tot bekkenist in plaats van Evert Baarda en S.F. : Douwe W. Houtsma en Gijsbert de Boer, mr. bakkers 5 apr 1804 (GAH50); Sijbren Aukes is beschuldigd S.F. te hebben aangetast, terwijl zij ten huize van Sijbren Aukes zaten te roken, zodanig dat hij gevaar liep gesmoord te worden. Beboet met f. 3:0:0 boven de kosten in plaats van de gevorderde 60 goudguldens, 10 dec 1804 (GAH50); S.F. en Sijbren Aukes verzoeken door tussenspraak van de vergadering decicie op de door S.F. ge?iste 60 goudguldens tot reparatie van de geleden injurie. Partijen zullen zich volledig bij de uitspraak neerleggen. Straf wordt 2 goudguldens, te betalen door Sijbren Aukes aan S.F., boven de kosten, 27 dec 1804 (GAH50)
Sipke Fockes gebruiker van wijk D-051, uitdrager, eigenaar en medegebruiker is Anne Sierds wed., 1814. (GAH204); geb 1770 ... , huw.get. bij K.R. Blaauw en E. Jans, uitdrager, wonende te HRL; BS huw 1814; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ook vermeld met alleen rechts: . -1:0 (GAH650)
Sipke Fokkes Claas Arends en Riemke Sijbrens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de stevader S.F., 6 mrt 1790; ondertrouw HRL
Sipke Folkerts zie: Draaisma
Sipke Folkerts huwt met Neeltje Sijbrens, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 3 en 8 nov en den 10 dito 1739 getrouwt; Sippe (!) F. ende Neeltje Sijbrands beide van HRL, vertoonende de bruidegom attestatie van desselvs vader, 24 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Folkert Sipkes, ged 4 jan 1746 Grote Kerk HRL; kind: Antje Sipkes, ged 7 jan 1744 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Sipkes, ged 1 aug 1741 Grote Kerk HRL
Sipke Freerks huwt met Catharina Beernds op 4 dec 1796 HRL, komt van HRL, wordt later in de burg. stand vermeld als Sipke Tjerks; huw Grote Kerk HRL 1796
Sipke Freerks huwt met Grietje Aafkes, kind: Atze Sipkes de Vries, geb 1768 Franeker BS huw 1815; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de navolgende Acte van homologatie het daarachter gesteld vonnis gegeven; Op heden den Een en twintigste apr Een duizend achthonderd vijftien Compareerden voor ons fungerende Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland op den Raadhuize binnen deze Stad, in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen Bonne Hayes Brouwer, Meester Schoenmaker, Sjerk Hendriks Coetstra, Zoutbrandersknegt, Sake Bauwkes Dijkstra, Zoutbrandersknegt, Pieter Pieters Schellingwouw, schoenmaker, Pieter Dirks Terpstra, Winkelier, Simon Haantjes Molenaar, Meester huistimmerman, en Dirk Buisman, Koopman, alle wonende te HRL geloofwaardig, en van Competenten Ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven, dat zij verzogt Zijn een Acte van bekendheid te passeren, ten behoeve van Atze Sipkes de Vries, varendsgezel wonende te HRL wiens ouders Zijn geweest S.F. en Griettje Aafkes, gewoond hebbende te Franeker; Welk verzoek Zij mits dezen voldoende veklaren te weten dat genoemde Atse Sipkes de Vries is geb in Franeker den agtste mei Een duizend zeven honderd agt en Zestig, dat dezelve geen Acte van geboorte of doop kan produceren, door dien dezelve niet is gedoopt, en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Geven de de Comparanten redenen van Wetenschap dat Zij deze Atze Sipkes de Vries, niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met dezelve en Zijne Ouders hebben gehad; en hebben de Comparanten na gedane voorlezinge de tegenwoordige Acte van bekendheid met ons, en onzen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat door den Heere Burgemeester deezer Stad op het getuigenis van twee geloofwaardige personen in dato den agtiende dezer Maand April, ten gevolge van het Besluit van Z.M. in dato den negende mrt Jongstleden no. 13, afgegeven, volkomen is gebleken, dat deze Atze Sipkes de Vries, onvermogend is om eenige Kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen, op dato in het hoofd dezes gemeld. Gratis geregistreerd te HRL den twee en twintigsten apr 1815 folio 115 Verso vak 3
Sipke Gerbens president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 24:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Simon Jans met ijzersmeden bij S.G. op Dronrijp verdiend, 12 jun 1756 (GAH1085)
Sipke Gerrits zie: Poelstra, Spoelstra, van der Tol
Sipke Gosses geb 1746 Lollum, ovl 13 feb 1828 HRL, hm ... ; BS ovl 1828
Sipke Gosses huwt met Trijntje Hendriks, kind: Sietske Sipkes, geb 1785 Arum; BS huw 1860
Sipke de Groot ovl voor 1868, huwt met Aafke Hoogterp, kind: Jieke dG, geb 1792 Berlikum; BS ovl 1867
Sipke Harings huwt met Trijntie Andries, beide van HRL, geproclameert den 12 en 19 en getrout den 26 sep 1756
Sipke Harkema hm ... , kind: Iege H, geb 1811 Sexbierum; BS ovl 1880
Sipke Hemkes zie: Hoffinga
Sipke Hemkes huwt met Grietje Dirks, N.H., kind: Pieter Sipkes, geb 6 okt 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800
Sipke Hendrix Remonstreert met Schuldige eerbied S.H. burger en mede ordrs. Gwse. turfdrager deser Stede dat hij wel genegen Soude Sijn die Sijne bedieninge over te dragen aen Tjeerd Claeses mede burger alhier die Sulx mede van Ued Achtb is Suppliceerende Edog Sulx niet kunnende geschieden Sonder Ued achtb Gunstige approbatie So addresseeren die beide Suppltn Sig mits desen aen Ued Achtb met Zeer gedienstig Versoek Ued Achtb gelieven dese overdragte te Consenteeren en also den Gemelten Tjeerd Claeses tot mede ordrs turfmr aen te stellen op Lasten Pligten profijten en Gehoorsaemheden der toe steande quo facto etc regtus vert MA V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr accordeerende het Versoek ten requeste Gedaen Eligeert mits desen de persoon van Tjeerd Claeses tot mede ordrs turfmr binnen dese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe Staende mits doende den eed in handen van de hr presid. burg. van deses Stads actum den 11 jul 1729. Vert Cornelis Veersma ter ordtie van de magistr. abs sec MV Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 11 jul 1729 heeft Tjeerd Claeses den eed van Getrouwigheit als ordrs turfdr. gepraesteert in handen van de hr praesid. Br Veersma In kennisse van mij Vertekent MV Idsinga. (Aanstelling Stad HRL 1729)
Sipke Hendriks ovl voor 1815; huwt met Jetske Barteles, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 okt en getrout de 5 nov 1758, winkelier 1761-1766, kind: Trijntje Sipkes, geb 1758 HRL; DTB N.H. HRL. 1758, BS ovl 1835; kind: Hendrik Sipkes, ged 27 feb 1759 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Zipkes, ged 22 jan 1760 Grote Kerk HRL; wed. eigenaar van wijk E-145, gebruiker is Hielke B. Overberg, oud schipper, 1814. (GAH204); Hijlke Bokkes ende Trijntje Sipkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.H. deszelfs vader, 1 aug 1795; ondertrouw HRL; ovl 6 sep 1803 HRL, oud 69 jaar; Remonstreert zeer onderdaniglijk Pijter Harrijts mede ordris bierdrager binnen deze Stad, dat deze zijn bedieninge bij weege van Substitutie eenigen tijd is waergenoomen door Douwe Annes, dewelke thans door UEd:Achtb:is aangesteld tot Wagtmrs Adsistent en gevolgelijk in de voorn:Waarneminge niet kan continueren; den Suppliant evenwel voor als nog van Seer groote dienst en nuttigheid wezende zijne functie door een subst. te laten Waarnemen, komt Seer Ootmoedig bij dezen aan UEd:Achtbh daar toe voor te Stellen de persoon van S.H. een Jongman daar toe capabel en van harten inclinerende, en die insgelijx Ootmoedig Verzoekt dat UEd:Achtb:hem daar toe gelieven te bevestigen en onder Eede te neemen, requisitus (was get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende ht Verzoek, Stelt mits deesen de meede Supplnt S.H. tot Subst. bierdrager deeser Steede op lasten pligten, profijtten en gehoorzaamheeden daer toe Staende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid. Actum den 15 dec 1756 (was geteekend) Lourens Tabes (onderstonde) Ter ordtie van de Magistr (get:) M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; S.H. heeft den Eed van getrouwigheid als Subst. bierdrager gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr L:Tabes den 15 dec 1756 In kennisse van mij Secretaris (was get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen:(GAH650)
Sipke Hiddes zie: de Weerd; Jan Harmanus van Rooyen ende Pietertje Sipkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader S.H., 24 aug 1793; ondertrouw HRL
Sipke Hiddes Frans Steffens ende Antje Sipkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader S.H., 7 may 1791; ondertrouw HRL; Jan Gerrits en Anna van Rooyen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.H., goede bekende, 13 okt 1804; ondertrouw HRL
Sipke Hiddes huwt met Antje Gerbens, beide van HRL, geproclameert de 4-10 en getrout de 17 jun 1759; kind: Antje Sipkes, Oud 7 Jaar, ged 24 apr 1770 Grote Kerk HRL
Sipke Hiddes huwt met Belia Lammerts, beide van HRL, geproclameerd de 24 jun en de 18 en getrout de 15 jul 1764
Sipke Hiddes huwt met Antie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 29 mrt en de 5 en getrout de 12 apr 1767; kind: Hidde Sipkes, ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Pietertje Sipkes, ged 24 apr 1770 Grote Kerk HRL
Sipke Hylkes zie ook: Overberg; geb 24 sep 1797, ged 15 okt 1797 Grote Kerk HRL, zv Hijlke Bokkes en Trientje Sipkes
Sipke Hinnes ged 15 apr 1749 Grote Kerk HRL, zv Hinne Sipkes en Engeltje Hanses
Sipke Janes huwt met Maike Jacobs Kok, kind: Jacob Sipkes, ged 9 sep 1766 Grote Kerk HRL
Sipke Jacobs zie: Bijlsma, van Slooten, 2x
Sipke Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis voor 12 schou Leekster Baggelaer tdv ''t Weeshuis f. 63:0:0, nog voor werkloon van deselve f. 12:0:0, totaal f. 75:0:0, kwit. no. 2, 26 jul 1768. (GAH1099); id. f. 68:18:0 voor 18 schou en 15 korven turf, nog voor werkloon van deselve f. 18:7:0, tesamen f. 87:5:0, kwit. no. 2, 17 mrt 1769. (GAH1100); id. f. 110:6:0 voor 23 schou en 9 korven turf tdv ''s Weeshuis, nog voor werkloon van deselve f. 23:4:0, tesamen f. 133:10:0, kwit. no. 3, 8 sep 1769. (GAH1100); id. f. 35:0:0 voor 7 schou baglaer turf en nog voor werkloon van deselve f. 7:0:0, tesamen f. 42:0:0, kwit. no. 4, 21 okt 1769. (GAH1100); id. f. 81:0:0 voor 201/4 schou turf tdv ''t Weeshuis geleverd, voor werkloon f. 20:10:0, tesamen dus: f. 110:10:0, kwit. no. 3, 20 jun 1770. (GAH1101); id. f. 38:2:0 voor 6 1/10 schou turf f. 61/4 gld ''t schou, voor werkloon f. 6:2:0, dus tesamen: f. 44:4:0, kwit. no. 4. (GAH1101)
Sipke Jans zie: Posthuma, Schoonbergen
Sipke Jans geb 8 jul 1796, ged 26 jul 1796 Grote Kerk HRL, zv Jan Hermanus en Pietje Sipkes
Sipke Jans huwt met Neeltje Martens, kind: Pieter Sipkes, geb 10 nov 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL; kind: Hikke Sipkes, geb 1 dec 1786, ged 19 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Hyke Sipkes, geb 2 aug 1789, ged 11 aug 1789 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Sipkes, geb 13 mrt 1792, ged 27 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hijke Sipkes, geb 8 jul 1793, ged ged 21 jul 1793 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Sipkes, geb 27 mrt 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL
Sipke Jansen weduwe en dochter wonen in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sipke Jans woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sipke Jans huwt met Antje Galama, kind: Weltje Sipkes Galama, geb 1769 HRL; BS huw 1839
Sipke Jans huwt met Antoe Doeckes, beide van HRL, geproclameerd de 27 jun en de 4 en getrout de 11 jul 1762 in de Westerkerk
Sipke Jans Geeft UEd:Achtb:met onderdanig respect te kennen S.J., Burger en ordrs Sackedrager alhier, dat hij supplnt wel genegen zoude zijn dito zijne bedieninge te transporteren op eenen Jacob Joosten mede alhier wonagtig; Edog sodanigen overdragt sonder consent en gratie van UEd:Achtb:niet kan geschieden. Soo versoeken de beide supplntn met vorige Eerbied UEd:Achtb:gelieven dese overdragt gunstelijk te accorderen en over sulx Jacob Joosten in plaets van S.J. tot ordrs Sackedrager aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende q. f. etc:requisitus (was get:) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeert de supplntn hun versoek en eligeert mits desen mede supplnt Jacob Joosten tot mede ordrs Sakkedrager binnen dese Stadt in pleatse van S.J., op lasten, pligten, profijten, en gehoorsaemheden daer toe staende. Actum den 27 feb 1741 (was get:) Pier Bretton Ter Ordtie van ''t Geregte ab:sec: (get:) P. Reidema; (Onder Stonde); Op huiden den 27sten Feb1741 heeft Jacob Joosten den Eed van getrouwigheyd gepresteerd coram praeside Bretton. In kennisse van mij gesw. clercq (get:), P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Sipke Johannes zie: Koning
Sipke Johannes Johannis Sipkes van Arum ende Jetske Clases van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader Claas Gerrijts, houtstapelaar, en vertoonde de Bruidegom attestatie van sijn vader S.J. tot consent in deesen, 23 jan 1740; ondertrouw N.H. HRL
Sipke Johannes S.J. en Eelkje Hanses, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 15 nov 1772 HRL, en toen getrouwd; kind: Hijke Sipkes, geb 25 mrt 1776, ged 16 apr 1776 Grote Kerk HRL
Sipke Johannes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 28:0:0 wegens 1 jaer huur van de kamer agter de Bank van Lening, 19 jun 1774. (GAH1105); id. 9jun17 75. (GAH1106); id. 22 jun 1776. (GAH1107); id. mej 1777. (GAH1108); id. mej 1778 (GAH1109)
Sipke Johannes huwt met Trijntie Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1770
Sipke Clases ontvangt lijfrente 1755-1766
Sipke Cornelis Jan Jacobs van Almenum en de Sijtske Sipkes van Wijnaam, huw.aang. 29 mrt 1738 HRL, komende voor de bruid desselvs vader S.C. ; huw.aang. HRL 1738
Sipke Cornelis Douwe Clasen en Aefke Sipkes, beyde van HRL, huw.aang. 2 jun 1736 HRL, komende Wegens de bruid desselfs vaeder S.C. ; huw aang. HRL 1736
Sipke Cornelis aan S.C. wegens zijn hoge jaren aan hem en zijn vrouw ''s weeks 8 stuivers voor rekening der zwevende armen en zulks boven de gulden en 4 halve broden, welke hij van de Armekamer ontvangt, tot de tijd, dat hij aan het touwpluizen is gezet, 14 apr 1803 (GAH50)
Sipke Cornelis Gerrit Hendriks ende Hesseltje Eelkes beide van HRL, komende voor de bruid desselvs geweesen swaeger S.C., 13 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Sipke Cornelis huwt met Antie Claases, beide van HRL, geproclameerd den 30 mei en 7 en getrout de 13 juny 1756
Sipke Cornelis huwt met Aaltje Herres, beide van HRL, geproclameerd de 28 aug en de 4 en getrout de 11 sep 1763
Sipke Lutzens zie: Fokkens
Sipke Metzkes huwt met Welmoed Christiaans op 21 dec 1806 HRL, wonende te Veenwouden 1806, kind: Sipke Sipkes, geb 3 nov 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807; S.M. van Veenwouden en Welmoed Christiaans Kingma van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 dec 1806; ondertrouw HRL
Sipke Meyes ovl 3 may 1790 HRL, oud 7 jaar
Sipke Nauta S.N. en Petronella Munter, beide van HRL, huw.aang. 7 may 1735 HRL; komende voor de bruid de burgemr. Junius Munter; huw.aang. HRL 1735; huwt met Petronella Munter, kind: Sjoerdt Sipkes Nauta, ged 22 sep 1748 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Sipkes Nauta, ged 8 mrt 1744 Grote Kerk HRL, moeder als P. Michielsz. ; kind: Foekje Sipkes Nauta, ged 5 nov 1741 Westerkerk HRL; strandmeester in 1742; Geeft met eerbied UEd:Achtb:te kennen S.N., Burger Faandrik en Strandmeester binnen HRL als vader en Wettige Voorstander over sijn minderjarige Dogter Foekjen Nauta dat door ''t versterven van Goykjen Pijters is vacant geworden een turfmeetsters bedieninge, waar meede hij supplnt geerne soude sien dat sijn gemelde dogter meede bevoorregt mogte worden, maer gesien dit niet anders als met UEd:Aghtb:Consent kan geschieden, soo versoekt den supplnt dat UEd:Aghtbh:de vacante turfmeetsters bedieningh van Goykjen Pijtters gelieven te vervullen met sijn Dogter Foekjen Nauta op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende en aenbehoorende; en aengesien de origle supplnte Foekjen Nauta niet capabel is deese bedieningh selfs te bekleeden soo werd UEd:Aghtbh:versogt om te consenteeren dat deese bedieninge als substituit door Rikjen Gerbens vrouw van Pijtter Aris magh werden waargenomen quo facto (:get:) B. Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraat accordeert de supplnt sijn versoek en steld mits deesen aen tot meede ordrs turfmeetster Foekjen Nauta, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende en behoorende en geduirende de minderjarigheit van gemelde Foekjen Nauta dat deese bedieninge door Rikjen Gerbens als subst turfmeetster werde waergenoomen mits doende den Eed van daer toe staende Actum den 30 mrt 1746 (:get:) Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de magistr:abs:sec:R. de Swart, gesw:clercq. ; Onder stonde; Op Dato als booven heeft Rikjen Gerbens den Eed van getrouwigheit als subst turfmeetster deeser Steede in handen van de Hr. presid. Burgemr. W. Jelgersma gepresteerd, onder stonde, in kennisse van mij abs:sec:R.J. de Swart gesw:clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:Agtb:te kennen Fijke Everts vrouw van Jan Beernts, arbeyder, met deselve gesterkt, dat Foekjen Nauta, ''t Dogtertie van de Strandmeester S.N. ruim een jaer geleeden door UEd:Achtb:is gebeneficieert geworden met de bedieninge als turfmeetster binnen deese Stad, ''t geen door Rikjen Gerbens in leeven huisvrouw van Pijtter Aris Dreyer is waergenoomen, maar door haar versterf koomende te vervallen; met welke vacante post de supplnte tot ondersteuning van haar arm huisgesin geerne wenst bevoorregt te worden, en waer teegen gedaghte S.N. ook niets heeft, dog buiten toestemmingh van UEd:Achtb niet kunnende geschieden, soo addresseert sij haar mits deesen tot UEd:Achtb:gelieven te permitteeren dat Fijke Everts het Turfmeeten van F.N. als substituit magh waerneemen quo facto (get:) B. Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek ten reqte gedt, steld mits deesen tot subst turfmeetster aen Fijke Everts om die bedieninge in plaets van Foekjen Nauta waer te neemen geduirende de Laestgenoemde haer minderjaerigheit, mits doende den Eed van getrouwigheit daer toe staende, Actum den 3 jul 1747(:onder Stonde en was get:) And:Pijtters de Boer, Ter Ordtie van de magistr abs:sec:R:J:de Swart gesw:Clercq; (onder Stonde); Op heeden den 5 jul 1747 heeft Fijke Everts den Eed van getrouwigheit als subst turfmeetster deeser Steede in handen van de Hr Presid:Burgemr And:P:de Boer gepresteerd actum uts:In kennisse van mij abs:sec:(:get:) R:J:de Swart, gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Sipke Piers zie: Westerbaan
Sipke Pieters zie: Altena, de Boer, Bouma, Rijpma, de Vries, Zeeman
Sipke Pieters zie ook: S.P. Altena; In het jaar een duizend zeven honderd en een en negentig den twee en twintigste dag der maand mrt is geb een dochtertje waarvan de vader is S.P. en Trijntje Martens de moeder, en is bij den doop genaamd Hinke. Afgegeven te Makkum den 28 apr 1816
Sipke Pieters Zie ook: Pieter Sipkes Zeeman; Wijders wierde S.P., zv Maayke IJedes, Poortierse van ''t Noorderke, bij moderatie geboet voor Twee Goudguldens boven de kosten van de Citatie, over en ter zaake hij een Matroos die met hem op ''t Schip werkte geslaagen en mishandeld had. HRL 4 jul 1799. (GAH45); de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde Voorts een Matroos, Sipke gnaamd, (zijnde de zv Maayke IJedes, Poortierse van ''t Noorderke) Welke door den Fiscus geciteerd was, over Baldadigheeden op gisteren avond aan de Publique Straat gepleegd, dezelve bij deeze gelegenheid zig zeer Brutaal tegens den Raad gedraagende is daar over ernstig gecorrigeerd, met recommandatie zig in ''t Vervolg Van dergelijke malversatien te onthouden. (GAH44); Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en Seventig den dertigsten jan is Geboren Sipke zv Pieter Ages en Maayke IJedes
Sipke Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 70:0:0 wegens een geleverd vet koebeest, kwit. no. 4, 12 nov 1765. (GAH1095)
Sipke Pieters ontvangt lijfrente 1756-1765
Sipke Pieters huwt met Marijke Adema op 12 jun 1808 HRL, komt van HRL, wonende te HRL. 1812 huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1812; S.P. en Maayke Johannes Adema, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 may 1808; ondertrouw HRL; kind: Marike Sipkes, geb 1 aug 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en twaalf den Twee en twintigste mrt is Overleden Maayke Adema huisvrouw van S.P
Sipke Pieters huwt met Wijke Abrahams op 29 dec 1799 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Sipke Pieters huwt met Klaaske Willems, kind: Sijtske Sipkes, geb 1751 Sexbierum; BS ovl 1843
Sipke Saekes Gerrijt Hendriks ende Pijttie Jans, beyde van HRL, koomende wegens de bruid S.S. desselfs oom, 24 May 1749
Sipke Saekes huwt met Antje Jentjes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 20-27 jan en de 3 Febrij 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; S.S. ende Antie Jenties beide van HRL, koomende de coopman Jongma weegens de bruid die een attestatie vertoonde van des bruids vertoonde tot geblijk van ''s vaders consent in deesen, 19 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL
Sipke Sakes ged 5 nov 1761 Westerkerk HRL, zv Sake Sipkes en Sijtske Luitjens
Sipke Sakes huwt met Aaltje Jacobs, kind: Sake Sipkes, geb 1736 ... ; BS ovl 1812
Sipke Sakes huwt met Gertje Jelles, kind: Gertje Sipkes, ged 22 sep 1746 Westerkerk HRL
Sipke Schonenburg zie ook: S. Schoonbergen; Harke van der Stok, Ritske Kronenburg, Abraham Willems, Jan Gerrits en S.S. hebben verzuimd aangifte te doen van de koop van vastigheden en te betalen de 40 ste penning. Krijgen 1 maand de tijd om alsnog te betalen. Ontvanger H. Tamboezer moet zaak reguleren, 8 dec 1803 (GAH49)
Sipke Sierksz Blijkens het proclamatieboek van de NH-kerk van HRL uit 1597 woonde Lammert Warners toen op de Groote Breedeplaats ''in seekere huisinghe naest S.S. en Griet Agges''. Zie verder het verhaal bij Lammert Warners. Bron: HRL. Vrt. dd 13 nov 1891/J. Wobma
Sipke Syberens S.S. ende Lijsbert Symons, beyde van HRL, komende wegens de bruidegom desselvs vader Sijbren Sipkes en wegens de bruid Pijter Sjoerds desselfs neef, 3 Apr 1745; huwt met Lijsbeth Simons, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 apr 1745 en doen ook getrouwt; kind: Sijbren Sipkes, ged 22 nov 1746 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Sipkes, ged 21 dec 1745 Grote Kerk HRL
Sipke Sybrens huwt met Fransijntje Fransen, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 May en den 4 jun 1752 en den 11 dito getrouwt; kind: Gerrit Sipkes, ged 7 sep 1756 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje Sipkes, ged 15 okt 1757 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje Sipkes, ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje Sipkes, ged 16 sep 1760 Grote Kerk HRL; kind: Joost Sipkes, ged 4 mei 1762 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Sipkes, ged 8 okt 1754 Grote Kerk HRL; kind: Sipke Sipkes, ged 17 jan 1764 Grote Kerk HRL, dr vader ovl ; kind: Frans Sipkes, ged 17 apr 1753 Grote Kerk HRL
Sipke Sybrens ovl 12 feb 1810 Achlum, huwt met Threeske Lolles, in leven huisman, kinderen: Aurelia Sipkes, geb 1805 Achlum, Maria Sipkes, geb 1802 Franeker; BS huw 1825, ovl 1826, huw 1830
Sipke Sybrens zie ook: Sleeper; S.S. en Riemke Geerts, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaambewijs, 18 Lentemaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Dirk Sipkes, geb 17 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL
Sipke Sytses eig: cijtses; huwt met Antje Aukes, beide van HRL, geproclameert de 28 Octo en 4-11 novem:getrout 1753; kind: Auke Sipkes, ged 10 Janewari 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Riemke Sipkes, ged 14 aug 1759 Grote Kerk HRL, moeder als A. Joukes; kind: Sijtse Zipkes, ged 30 dec 1755 Grote Kerk HRL, vader als Zipke Zijzes; kind: Arjaantie Sipkes, ged 6 aug 1754 Grote Kerk HRL
Sipke Simons zie: Eisma
Sipke Sipkes geb 3 nov 1807 HRL, ged 13 dec 1807 HRL, zv Sipke Metskes en Welmoed Christiaans; dopen Grote Kerk HRL 1807
Sipke Sipkes ged 17 jan 1763 Grote Kerk HRL, zv Wijlen Sipke Sijbrens en Francijntje Fransen
Sipke Sjoukes huwt met Yke Idses, kind: Sjouke Sipkes, geb 23 nov 1784, ged 14 dec 1784 Grote Kerk HRL; kind: Idske Sipkes, geb 1 dec 1790, ged 26 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Itske Sipkes, geb 20 dec 1792, ged 6 jan 1793 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven en tachtig den Sevende sep is Geboren Antie dv S.S. en IJke Idses. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 15 feb 1815
Sipke Sjoukes zie: Heemstra
Sipke Sjouwkes S.S. vrouw woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sipke van der Sluis huwt met Sijbrigje Pieters, kind: Maaike Sipkes vdS, geb 1808 Makkum; BS ovl 1849
Sipke Zeeman Zie ook: Sipke Pieters; geb 1773 HRL, ovl 28 jun 1851 HRL, huwt met Antje Cornelis, ook huwt met Antje Lodewijks Groen op 2 feb 1815 HRL, huw.afk. 22 en 29 jan 1815, N.H., zeeman en wonende te HRL, 1824, huw.get. bij J.J. van Glinstra en S. Bouwman, 1815, zv Pieter Ages Z, en Maayke IJedes; BS huw 1815, ovl 1824, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-137; VT1839; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee van overlijden behooren tot de Huwelijksacte van S. Pieters Z. en Antje Lodewijks Groen dato 2 feb 1815 op Fol. 8 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officer van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Sipke Taekes huwt met Baukje Dirks, kind: Jan Sipkes Hofstra, geb 1780 Kimswerd; BS ovl 1836
Sipke Taekes geb 1775 ... , huwgwet bij R.T. Voorman en A.K. Oosterhout, wonende te onder Almenum; BS huw 1815
Sipke Taekes geb 26 dec 1810 HRL, zv Taeke Sipkes en Pietje Cornelis Beidschat; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 26 dec 1810, ged 17 feb 1811 Grote Kerk HRL, zv Taeke Sipkes en Pietje Cornelis Beitschat
Sipke Tjeerds ovl voor 1824, huwt met Jildouw Douwes, kinderen: Douwe Sipkes Kamminga, geb 1786 Franeker, Jeltje Sipkes, geb 1770 ... ; BS huw 1833, BS Franeker huw 1823
Sipke Tjipkes zie: Blok
Sipke Tjerks zie ook: Draaisma; huwt met Catharina Beerends, kind: Antje Sipkes, geb 4 mrt 1797, ged 26 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Sipke Tjerks geb 25 jan 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Sipkes en Antje Reins
Sipke Thijsses ged 11 feb 1744 Grote Kerk HRL, zv Thijs Nannings en Lupkjen Sipkes
Sipke de Vries geb 1792 ... , huw.get. bij J.J. Reinders, (gk), en H. Harda, (gk), wonende te HRL; BS huw 1837
Sipke Warnders S.W. en Harmke Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Sikkes, geb 15 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL; kind: Tryntje Sikkes, geb 17 apr 1785, ged 3 may 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: H. Jans
Sipke Weyland hoedenleverancier 1752-1759; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:0:0 voor geleverde hoeden, kwit. no. 15, 18 okt 1763. (GAH1093); id. f. 18:0:0 voor geleverde 12 hoeden tot uitzetting voor jongens, kwit. no. 26, 20 nov 1764. (GAH1094); geboortig van Sneek, is voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borgereed gepresteerd en de geregtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 6 sep 1752. (burgerboek)
Sipke Wiegers S.W. ende Antje Sijtses, beide van HRL, komende wegens de bruid Hendrik jarigs desselfs swager, 14 Aug 1751; huwt met Antje Sijtses, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 aug 1751 en doen ook getrouwdt
Sipke Wiegers ovl 30 nov 1788 HRL, oud 23 jaar
Sipke Willems Pijter Jansen ende Antie Rinsen, beyde van HRL, Comende voor de bruid S.W. van desselfs verre vriendschap; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Sipke Wouters zie: Rijpma
Sipke Wouters geb 23 okt 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL, zv Wouter Sipkes en Jantje Bouwes
Sipke Ages van der Werf zie ook: Sipke Ages; ovl rond 1808, Terband, huwt met Wytske Watzes, kind: Watze Sipkes vdW geb 1798 HRL, in leven scheepstimmerknecht; BS huw 1821, huw 1828, ovl 1844
Sipke Andries Hondema geb 1790 Sexbierum, 1e huwt met Eetske Reinders Weidema, 2e huwt met Jeltje Doedes op 22 mrt 1838 HRL, tichelaarsknecht, wonende te HRL, zv Andries Wybes H, en Trijntje Sipkes Zijlstra; BS huw 1838
Sipke Andries Zijlstra ovl voor 1835, huwt met Jantje Dirks Koelstra, kind: Trijntje Sipkes Z, geb ... ; BS huw 1834
Sipke Annes Feikens huwt met Martje Heerkes Gosliga, wonende te Mantgum, kind: Heerke Sipkes F, geb 1799 Mantgum; BS Franeker huw 1832
Sipke Arjens Appel zie ook: Sipke Arjens; geb 1766 HRL, ovl 24 feb 1823 HRL, huwt met Grietje Klazes Kuiper, kinderen: IJbeltje Sipkes A., geb 1804 HRL, Arjen Sipkes A, geb 1800 HRL; BS ovl 1823; 1828 overlijdens, ovl 1848; gebruiker van wijk C-133, gleibakkersknegt; eigenaar Doopsgezinde Gemeente, 1814. (GAH204); Ik ondergetekende S.A.A., Gleibakker te HRL verklaare bij deezen te concenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon Arjen Sipkes Appel, Zeylmakersknegt, meede aldaar, bij mijn wijlen vrouw Grietje Klaases in Echt verwekt, om zich in het Huwelijk te begeeven met Antje Dirks, dienstmeid ten gemelde Steede, meerderjarige dogter vanDirk Sjerks en Grietje Loods de ouders overleden, mogende alzoo gaarne lijden dat dezelve door de heer President Burgemeester Officier van de BS deezer Steede in ondertrouw worden opgenomen. de huwelijksafkondigingen plaats hebben, om na afloop dezelver in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 13 Febr. 1817
Sipke Dirks IJsbrandi ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:4:0 voor geleverd ijserwerk en zijde (?), kwit. no. 1, 13 dec 1763. (GAH1094); id. f. 10:12:0 wegens geleverd blein (?), kwit. no. 19, 1772. (GAH1103); id. f. 9:9:0 terzaake geleverde stof tot kleding, quit. no. 7, 29 apr 1788. (GAH1120); ovl 19 jul 1793 HRL, oud 79 jaar
Sipke Dirks IJsbrands zie: Geertje Seerps Bokma
Sipke F Hiemstra gebruiker van wijk G-028, stalknegt, 1814. (GAH204)
Sipke Folkerts Draaisma geb 3 okt 1797 Joure, ovl 2 nov 1830 HRL, 1e huwt met Catharina Joekes Leeuwkema op 9 jun 1822 HRL, huw.afk. 26 mei en 2 jun 1822, wonende te HRL, 2e huwt met Hendrikje Fredriks Boomsma op 23 jul 1829 HRL, huw.afk. 12 en 19 jul 1829, wonende te HRL, pottebakker in 1830, zv Folkert Sipkes D, en Marijke Jacobs Kistveld; BS huw 1822, huw 1829, ovl 1830, ovl 1860
Sipke Fredericus Tangerman ged 13 okt 1771 Grote Kerk HRL, zv Fredericus Tangerman en Trijntje IJsbrandi; huwt met Lucia Jurks, kind: Trijntje T, geb 1809 Leeuwarden; BS ovl 1870; geb 1 nov 1774, ged 4 dec 1774 Grote Kerk HRL, zv Fredericus Tangerman en Trijntje Sipkes IJsbrandi
Sipke Gerrits Poelstra geb 1785 Kimswerd, ovl 13 jan 1849 HRL, 1e huwt met Elisabeth Westerhof op 16 nov 1815 HRL, huw.afk. 29 okt en 5 nov 1815 HRL. en 5 en 12 nov 1815 Kimswerd, wonende te Kimswerd, 2e huwt met Grietje Pieters Kann? op 12 okt 1826 HRL, huw.afk. 1 en 8 okt 1826, wonende te HRL, werkman in 1849, wever in 1815, zv Gerrit Jans en Sjouwkje Sipkes; BS huw 1815, huw 1826, ovl 1849; Wij Schout der Gemeente Arum tertesseren mits dezen dat den Huwelijks geboden van S.G.P., oud dertig jaren, van beroep wever, geb en wonende te Kimswerd, zv Gerrit Jans en Sjoukje Sipkes, en Elizabeth Anthoons Westerhof, oud agt en twintig jaren, van beroep naaister, Geboren en wonende te HRL, dv Anthoon Bruin Westerhof en Maria Nak, op den eersten en tweede Zondag der tegenwoordige Maand nov dezes jaars Agttienhonderd vijftien telkens des middags ten twaalf uuren voor de hoofddeur van ons huis dezer Gemeente Zijn geproclameerd, Zonder dat er in gemelde tijds verloop eenige verhinderingen hoe ook genaamd ter onzer kennisse aangaande dit huwelijk is gebragt. Aldus gecertificeert te Pingjum den 15de nov 1815; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie der Regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Sneek; Op heden den negen en twintigste apr des jaars een Duizend Agt honderd en vijftien, compareerde voor ons J. Albarda, Vrederegter van het Canton Bolsward, Arrondissement Sneek, Provincie Vriesland geadsisteerd met onzen Griffier ter plaatse onzer gewone Zitting op den Raadhuize binnen Bolsward, S.G.P., van bedrijf weever, woonagtig te Kimswerd, dewelke ons te kennen gaf voornemens te Zijn in ''t huwelijk te zullen treden met Lijsbert Antoons Westerhof, van bedrijf naaister, wonende te HRL en ons derhalven verzogt een Acte van Notoriet? op te maaken uit hoofde hij niet in de mooglijkheid was Zijnen ouderdom anders te kunnen bewijzen; en ten voorschreven einde hij comparant ons verzogt de verklaring van zeven getuigen dewelke hij had medegebracht te willen afneemen met namen Arjen Arjens de Graaf, boer, 72 jaren, woonagtig te Bolsward, Bouwe Sipkes Sipkema, 66 jaar, zonder bedrijf, woonagtig te Bolsward, Jan Westra, 49 jaren, logementhouder, woonagtig te Bolsward Simon Jarichs Adema, 40 jaar, boer, wonende te Kimswerd, Meye Dooitzes Velsen, 33 jaren, vrijgezel, wonende te Kimswerd, IJpe Harmens van der Tol, 30 jaren, boerearbeider, wonende te Kimswerd, Jan Eekes van der Zee, 27 jaren, vrijgezel, wonende te Kimswerd, dewelke ons eenparig verklaarden zeer wel te kennen S.G.P., van bedrijf weever, woonachtig te Kimswerd, en dat hij in den jaare een Duizend Zeven honderd en vijf en tachtig te Kimswerd is geb en wel bepaaldelijk den tweeden jan van het gemelde jaar. Dat voorschrevene S.G.P. is de zv wijlen Gerrit Jans in den jaare een Duizend Agt honderd en een te Kimswerd ovl en van Sjoukje Sipkes wonende te Kimswerd in der tijd Echtelieden bij getuigen allen bekend gevende redenen van wetenschap dat Zij getuigen allen met hun in der tijd eene gemeenzame verkeering hebben gehad en zij deswegens zig zeer wel kunnen herinneren de geboorte van S.G.P. voornoemd; Dat wijders de reden waarom S.G.P. geene Geboorte Acte kan vertoonen hier in bestaat dat er van deszelfs Geboorte geene aantekening in het Doopboek der Catholieken van de Gemeente HRL tot welke Gemeente de Comparant is behoorende was geschied; Waarvan en van al het bovenstaande wij deze Acte hebben opgemaakt welke de comparanten met ons en onzen Griffier hebben getekend uitgezondert Bouwe Sipkes Sipkema welke verklaard heeft niet te kunnen schrijven; Geregistreerd te Bolsward den eersten mei 1815
Sipke Gerrits Spoelstra zie: S.G. Poelstra; geb 1786 Kimswerd, ovl 13 jan 1849 HRL, huwt met Elisabeth Westerhof op 16 nov 1815 HRL, huw.afk. 29 okt en 5 nov 1815 HRL, 5 en 12 nov 1815 Kimswerd, naaister, huw.get. bij J. Spoelstra en E. Drost, wever, wonende te HRL, 1818, id. bij J. Spoelstra en E.P. Kann?, broeder bruidegom, 1818, id. bij J.H. Kok en G.P. Weezen, 1820, id. bij J. Spoelstra en C. Burkels, broeder bruidegom, 1820, zv Gerrit Jans S, en Sjoeke Sipkes Spoelstra; BS huw 1815, huw 1818, huw 1820; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-274; VT 1839; S.G.S. eigenaar van perceel nr. 1779 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 641, huis en tuintje, 150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel HRL. 1832. bl. 54); id. van perceel nr. 1797 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 641, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Sipke Gerrits van der Tol huwt met Klaaske Martens Rinia, boer te Midlum, kind: Gerrit Sipkes vdT, geb 1810 Herbayum; BS huw 1833
Sipke Hemkes Hoffinga geb 1775 HRL, ovl 22 okt 1835 HRL, 1e huwt met Trijntje Gerlofs Sprietsma, 2e huwt met Elisabeth Lubberts Visser op 6 okt 1825 HRL, huw afk. 18 en 25 sep 1825, huw.get. bij E. Merkelbach en S.H. Vormsma, kruyer, 1813, id. bij D.C. vd Form en J. Doedes, besteller van het Leeuwarder Veer, 1819, id. bij A. vd Meulen en N.L. Sprietsma 1820, zv Hemke Gerrits H, en Sibbeltje Sjierks van Midlum; BS huw 1813, huw 1819, huw 1820, huw 1825, ovl 1835; eigenaar en gebruiker van wijk D-080, kroeghouder, medegebruiker Jelte Ages Bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk D-081, kroeg, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-109, gebruikers zijn Hemke Gerrijts wed., gealimenteerd, en Tjeerd Bouwes, sjouwer, 1814. (GAH204)
Sipke Hendriks Houtsma geb 11 jan 1812, ged 9 feb 1812 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Houtsma en Janke Binxma
Sipke Hiddes de Weerd ovl HRL. voor 1834, huwt met Antje Jans, kind: Pietje Sipkes dW, geb 1772 HRL; BS ovl 1829; 1833 huwelijken
Sipke Hiddes de Weerd geb 2 jul 1802 HRL, ged 13 jul 1802 HRL, ovl 30 apr 1836 HRL, 1e huwt met Geertruy Christina Hankes op 30 aug 1827 HRL, huw.afk. 19 en 26 aug 1827, 2e huwt met Geertje Hankes op 30 apr 1835 HRL, N.H., panbakkerknecht, zv Hidde Sipkes dW, en Tietje Dirks de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1827, huw 1835, ovl 1836
Sipke Hylkes Overberg zie ook: Sipke Hijlkes; geb 1798 HRL, ovl 20 feb 1827 HRL, huwt met Edzardina vd Zeef op 21 mei 1820 HRL, huw.afk. 23 en 30 apr 1820 HRL. en Leeuwarden, meester Korfmaker in 1820, zv Hijlke O, en Trijntje Sipkes; BS huw 1820, ovl 1827
Sipke Jacobs Bijlsma ovl voor 1840, huwt met Janke Hoitzes, kind: Klaaske Sipkes B, geb 1812 Dronrijp; BS huw 1839
Sipke Jacobs van Slooten geb 14 nov 1791 HRL, ovl 7 feb 1860 HRL, 1e huwt met Hendrika Bloembergen op 23 nov 1815 HRL, huw.afk. 12 en 19 nov 1815 HRL. en Midlum, 2e huwt met Catharina Elisabeth Brandenburg, (gk), koopman in 1851, huw.get. bij W.L. Zwaal en H.J. van Slooten, broeder bruid. 1836, zv Jacob vS, en Riemke Wybes; BS huw 1815, huw 1836, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-098; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-088; VT1839; geb 14 nov 1791, ged 13 dec 1791 Grote Kerk HRL, zv Jacob van Slooten en Riemke Wybes; S.J. v. S. eigenaar van perceel nr. 729 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 623, zeepziederij, 133m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 130. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van perceel nr. 1282 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 623, huis, 25 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); Sikke v. S. eigenaar van percelen nrs. 364 en 365 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 294, resp. huis en erf, boomgaard, resp. 400 en 2230 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd 90 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 107)
Sipke Jaenes van Slooten (bij huw.) Jacobs; ovl 12 jan 1792 HRL, huwt met Maaike Jacobs Kok, weduwe levert kalk in 1806, kinderen: Jacob vS, geb 1765 HRL, Tjeerdje vS, geb 1756 te HRL; BS huw 1820, ovl 1839, ovl 1847; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:8:0 terzake geleverde zijde en garen etc, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 54:11:0 wegens geleverde garens, kwit. no. 24, 13 nov 1764. (GAH1094); rven S. vS. eigenaar van wijk C-165; gebruiker Tjeertje van Slooten, winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk E-141; gebruikers Jan Minnes Minnema, varensgesel, Jan H. deurnat, 1814. (GAH204); bij ovl 66 jaar oud; begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); S.J. vS. ende Mayke Jacobs Kok, beide van HRL, aangegeven door notaris H. Pesma, met vertoninge van genoegsame last in deesen, 4 Sep 1751; huwt met Maeyke Jacobs Kok, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 sep 1751 en den 24 okt getrouwt; kind: Aaltje Sipkes van Sloten, ged 7 dec 1760 Westerkerk HRL; kind: Tjeertie Zipkes van Sloten, ged 9 mei 1756 Grote Kerk HRL; weduwe woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sipke Jans Posthuma geb 1790 ... , huw.get. bij E.R. Blanksma en A.J. Ferwerda, boere-arbeider onder Midlum, schoonbroeder bruidegom; BS huw 1818
Sipke Jans Schoonbergen zie ook: S. Schonenburg; ovl voor 1835 en na 1813, huwt met Neeltje Martens dekker; BS ovl 1834; eigenaar en gebruiker wijk E-205, slatter; medegebruikers Obbe Wijnalda, koornmeter, Jan van Vals, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-206; gebruiker Henrik Erik, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-293; gebruiker Barent Meyers Meter, metzelknegt, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); de raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering S.J.S., dewelke door den fiscus geciteerd Was, om boete en breuken, over en ter Zaake dezelve, den zv Johannes Visscher, een slag aan het hooft gegeeven had, en is dezelve na aangehoorde Confessie en betuiging dat dezelve Jonge hem Zeer gesard en geplaagd had, gelibereerd van de Boete, dog gecondemneert in de Kosten van de Citatie. HRL den 4 nov 1799. (GAH45)
Sipke Johannes Koning geb 8 mei 1800 Makkum, ovl 14 jul 1820 HRL, panbakkersknecht, ongehuwd; BS ovl 1820
Sipke Lutzens Fokkens geb 1747 Blankenham, ovl 29 mrt 1826 HRL, huwt met Tjietske Jans, huw.get. bij H. Akkerman en H. Poppes, wonende te HRL 1816; BS huw 1816, ovl 1826; S.L.F., koopman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Hendrikje Poppes, Vischvrouw, wonende te HRL
Sipke Martens Bijlsma S.M.B. eigenaar van perceel nr. 1785 te HRL, timmermansknegt, woonplaats HRL, legger nr. 154, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9, (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Sipke Piers Westerbaan ovl voor 1844, huwt met Dirkje Hessels de Boer; BS huw 1843
Sipke Pieters Altena geb 1764 Makkum, ovl 25 mei 1829 HRL, scheepstimmermansknecht in 1829, wonende te Amsterdam in 1827, kinderen: Hinke Sipkes A, geb 1790 Makkum, Marten A., geb 1796 Makkum, Sijbrigje Sipkes A., geb 1803 HRL, Pieter Sipkes A., geb 1795 Makkum; BS huw 1826, ovl 1829, ovl 1832 1835 overlijdens, ovl 1842; gebruiker van wijk F-128, timmerknegt, alsmede Benjamin Cohen, koopman, Hendrik Berse, musikant, Bauke Folkerts, korendrager, Jacob Alberts, turfdrager, Hendrik Hendriks wed., Riemer Hendriks vrouw eigenaar Jan W. Vettevogels erven, 1814. (GAH204)
Sipke Pieters de Boer geb 1792 HRL, ovl 28 dec 1838 HRL, huwt met Hendrika/Rijkje Jans Hofman op 11 jun 1820 HRL, huw.afk. 28 mei en 4 jun 1820, metselaarsknecht, wonende te aan de Vianen in 1838, huw.get. bij P.T. Schaafsma en P. de Boer, broeder bruid 1821, zv Pieter Jans en Sijtske Sippes; BS huw 1820, huw 1821, ovl 1838
Sipke Pieters Rijpma geb 20 sep 1807 Wijnaldum, schipper en wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Sipke Pieters de Vries ovl 2 dec 1831 Dronrijp, huwt met Doetje Joannes, arbeider in 1831, kind: Pietje/Petronella Sipkes dV, geb 1800 Dronrijp; BS huw 1833, ovl 1840
Sipke Simons Eisma geb 1 mei 1789 Wijnaldum, kooltjer, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Sipke Sipkes Postma huwt met Broork Sjerds, beide van Stavoren, en met attestasie getrout tot HRL. in de Westerkerk tussen 14 en 28 jul 1765
Sipke Sjoukes Heemstra geb 1757 ... , ovl 29 aug 1816 HRL, huwt met Hijke Idses Dijkstra, kinderen: Japke Sipkes H, geb 1783 HRL, Antje Sipkes H, geb 1787 HRL; Sjouke Sipkes H, geb 1785 ... , stalknecht in 1816, huw.get. bij J.D. Buisman en T.W. ter Zweege, hereknecht, wonende te HRL; BS huw 1815, huw 1816, ovl 1829
Sipke Sjoukes Hiemstra S.S.H., werkman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Apollonia Hendriks Balksma, dienstmaagd, wonende te HRL; S.S.H., Werkman op de Turfhaven, en Cornelis Piers van der Hoefe, Slotmaker in de Grote Kerkstraat, zijn getuigen ten kantore van notaris mr. Jacob Hanekuyk te HRL, bij het afleggen van verklaringen van overlijden inzake Cornelis Koning, door Elisabeth Jacobs Zijlstra, Aaltje Gerrits Brouwer en Johannes van Belkum op Vier en twintig okt Achtienhonderd en Vijftien
Sipke Sybrens Sleeper geb 1773 HRL, ovl 14 jan 1830 HRL, 1e huwt met Riemke Geerts van Driesum op 2 apr 1809 HRL, ook huwt met Trijntje Martens en Hinke Tjeerds van Driesen, werkman in 1830, kinderen: Hinke, geb 27 sep 1808 HRL; Trijntje, geb 27 aug 1806 HRL, Antje, geb 25 jan 1803 HRL, Sieberen Sipkes S, geb 21 apr 1799 HRL, Dirk Sipkes S, geb 17 dec 1809 HRL, Hendrikje Bruggen, geb 1806 HRL, zv Sijbren Dirks S, en Antje Meyer; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1806, 1808, 1809, BS ovl 1812, ovl 1828, ovl 1830, ovl 1832, ovl 1847; gebruiker van wijk C-104, sjouwer; eigenaar is Jan Zuidersma, 1814. (GAH204)
Sipke T Draisma oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-093; VT1839
Sipke Tjerks Draaisma zie ook: Sipke Tjerks; geb 1768 HRL, ovl 22 nov 1846 HRL, huwt met Catharina Berends Vogelzang, zv Tjerk D, en Pietje ... ; BS geb 1811, ovl 1839, ovl 1846; gebruiker van wijk A-226, soldaat; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204)
Sipke Tjipkes Blok ovl voor 1857, huwt met Aaltje Freerks vd Hout op 12jun808 HRL, kind: Geeske, geb 2 jan 1809 HRL, wonende te HRL. 1808, blokmaker, afwezig of ovl 1830-1838; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1830, huw 1838, ovl 1856; vrouw van S.T. Blok eigenaar en gebruiker van wijk F-198, 1814. (GAH204); S.T.B. en Atje Freerks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 may 1808; ondertrouw HRL; kind: Geeske Sipkes Blok, geb 2 jan 1809, ged 29 jan 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: Aaltje F. ; S.T.B. eigenaar van perceel nr. 1327 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 67, huis en erf, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Sipke W Duif geb 11 jan 1795 Workum, huwt met IJtje Zaagsma, opzigter bij de waterstaat in 1851, ChrAfgesch, A 17 sep 1869 Dokkum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-156, bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, opzichter, wijk F-133; VT1839
Sipke W Willems zie: Houtsma; S. Willems en Doetje Spannenburg, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 jun 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Willem Sipkes, geb 3 sep 1782, ged 1 okt 1782 Grote Kerk HRL
Sipke Willems Houtsma geb 1755 Pingjum, ovl 5 jul 1823 HRL, huwt met Doetje Spannenburg, ook huwt met Titia Cornelia Heidkamp op 9 jun 1794 HRL, Raad id vroedschap van HRL, komt van HRL, laatste afk. 8 jun 1794, kinderen: IJmkje Sipkes H, geb 1787 HRL, Hendrik Sipkes H, geb 1785 HRL, Willem H geb 1782 HRL, Aafke Sipkes H, geb 16 aug 1799 HRL, ged 10 sep 1799 HRL, levert brood aan militairen in 1803-1804, meester bakker in 1823, zv Willem Douwes en IJmkje Teunis; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1819, ovl 1823, huw 1824, ovl 1828, ovl 1832, ovl 1835; kind: Hendrik Sipkes Houtsma, geb 12 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: D. Hendriks; kind: IJmkje Sipkes Houtsma, geb 1 nov 1786, ged 24 nov 1786 Grote Kerk HRL; eigenaar van wijk A-236, gebruiker is Claas Gerrits de Vries, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-023, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-024, gebruiker is H. Boekholt, kleermaker, 1814. (B2 04); id. van wijk D-010, gebruikers zijn H. Houtsma, bakker, Jan Botes, bakkersknegt, Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-052, gebruiker is J.P. Wernink, Hervormd Leraar, 1814. (GAH204); S.W.H., Raad in de Vroedschap ende Tietje Cornelia Heidkamp, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door notaris Wassenaar op vertoonde Procuratie, 23mai1j794; ondertrouw HRL; S.W.H., Raad in de Vroedschap en T.C.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 8 jun 1794 HRL, en zijn getrouwt 9 dito; woont in 2e quartier, huisno. 147, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 2e quartier, op ''t lyf van zyn dogtertje Ymkje S:Houtsma, waaraf moeder is geweest Doetje Spannenburg: f. 100:0:0 (GAH650); S. HG. zelf op Lyfrente, 12 sep 1796, 2e quartier: f. 100:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 151:9:0 ter zaeke geleverd Roggen Brood, 8 nov 1809, quit. no. 56 (GAH1141)
Sipke Wouters Rijpma geb 15 jan 1797 Almenum, molenaarsknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum zv Wouter Sipkes R; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Sipke/Sijke Hofstra geb 1796 Lollum, ovl 8 jan 1856 HRL, ongehuwd, kv Lolke Meinderts H, en Klaaske Douwes Miedema; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk D-115; oud 54 jaar, (vnm: Sijke L. ), geb Lollum en wonende te HRL. 1839, wijk D-106; VT1839
Sipke/Sijke Lolkes zie: Hofstra
Sipkie Balkstra oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-247; VT1839
Sipkie Hendriks huwt met Albert Louws, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en 27 Novem: en getrout den 4 dec 1757 in de Westerkerk; kind: Reinouke Arjens, ged 8 aug 1758 Grote Kerk HRL, vader als Arjen L. ; kind: Hendrik Alberts, ged 24 aug 1760 Grote Kerk HRL, moeder als Sipke H. ; kind: Reinouwke Alberts, ged 15 okt 1765 Grote Kerk HRL
Sipkie Piekes ged 30 aug 1748 Westerkerk HRL, dv Pieke Dirks en Aukjen Harmens
Sipkie Johans Hempel ged 21 nov 1769 Grote kerk HRL, dv Johan Jurjens Hempel en Jannigje Jans
Sipkien Hendriks ged op belijdenisse des geloofs 26 jan 1753 Grote Kerk HRL, wed; agter de Lombart
Sipkje Abes zie: Wyma; Thomas van Sloten van HRL, en Siepkjen A. van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 oct 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jane Thomas van Sloten, geb 17 jul 1787, ged 7 aug 1787 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwkje Thomas van Slooten, geb 20 okt 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jane Thomas van Sloten, geb en ged 20 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Abe Thomas van Slooten, geb 22 mrt 1792, ged 24 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Monte Thomas van Slooten, geb 22 may 1796, ged 28 jun 1796 Grote Kerk HRL; kind: Jan Thomas van Slooten, geb 24 okt 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd twee en negentig den twee en twintigste mrt is Geboren Abe zv Thomas van Slooten en S.A. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 mrt 1815; Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en S.A., Echtelieden woonachtig te HRL, Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onzen Zoon Abe Thomas van Slooten, van beroep Matroos, mede Wonende HRL om Zich in het huwelijk te begeven met Rinske Goykes Overberg, Zonder beroep, wonende te HRL, Zijnde een dv Goyke Bokkes Overberg en van Mayke van der Vorm, Echtelieden, Winkeliers, mede alhietr Woonachtig. HRL den 4 mrt 1815
Sipkje Arjens ovl voor 1839, huwt met Cornelis Cornelis Rinia; BS huw 1838, ovl 1868
Sipkje Aukes zie: Koolker
Sipkje Balk geb 1797 HRL, ovl 5 jan 1848 HRL, huwt met Rinnert vd Werf op 2 dec 1810 HRL, dv Hendrik B., en IJtje Reitsma; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1848; Rinnert Doedes van der Werf en S. Hendriks B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL
Sipkje Bloksma huwt met Alert Balk; BS ovl 1840
Sipkje Folkerts zie: Bakker
Sipkje Harmens oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; VT1839
Sipkje Heerts zie ook: de Boer; huwt met Mink Jans Kroon, kind: Baukje Minks Kroon, geb 10 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL
Sipkje Heerts geb 10 mrt 1781, ged 1 apr 1781 Grote Kerk HRL, dv Heert Rommerts en Antje Reinders
Sipkje Hendriks zie: Balk, Kleemans
Sipkje Hendriks huwt met Reitze Jelles Huisman, wonende te HRL 1845; BS ovl 1845
Sipkje Jacobs geb 1759 ... , ovl 4 mrt 1812 HRL, huwt met Jelte Dirks, gealimenteerde en ovl wijk A-090, dv Jacob Sprottinga en Pietje Waltes; BS ovl 1812
Sipkje Jans zie: Neyboer
Sipkje Jans begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 67; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sipkje Jelles zie: Jacobi
Sipkje Christiaans zie: Kingma; Jan Krop (later in de burg. stand: Krapf) ende S.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Christoffels de vader, 2 apr 1791; ondertrouw HRL
Sipkje Kleemans geb 1795 HRL, 1e huwt met Jan Houttuin Plutschouw op 28nov124 HRL, huw.afk. 14 en 21 nov 1824, 2e huwt met Jan Berends Pors op 21 jan 1836 HRL, Hendericus K, en Meintje Sikkes (vd Zee); BS huw 1824, huw 1836 geb 21 dec 1795, ged 26 dec 1795 Grote Kerk HRL, dv Henderikus Kleman en Meintje Sikkes
Sipkje Lieuwes ovl voor 1849, huwt met Rients Rintses Wagenaar op 13 mei 1798 HRL, N.H., dv Lieuwe Lijkles en Sijke Sipkes; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1814, ovl 1848; geb 13 okt 1774, ged 1 nov 1774 Grote Kerk HRL, dv Lieuwe Lijkles en Sijke Sipkes
Sipkje Lieuwkema ovl voor 1857, huwt met Pieter Veltman; BS ovl 1856
Sipkje Michiels zie: Nauta
Sipkje Pieters ovl 18 jan 1788 HRL, oud 24 jaar
Sipkje Reynders zie: Meyer
Sipkje Scheltes Sipkie S., ged 12 jan 1751 Grote Kerk HRL, dv Schelte Sipkes en Trijntje Jacobs; ged 5 sep 1747 Grote Kerk HRL, dv Schelte Popkes en Trijntje Jacobs; Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 2e classe, no. 3, tegen 5%, Januar. 1775. (GAH1060); id. January 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060)
Sipkje Sjoukes zie ook: Heemstra; geb 14 mrt 1811, ged 7 apr 1811 Grote Kerk HRL, dv Sjouke Sipkes en Hendrina van Danswijk
Sipkje Teedes ovl 31 aug 1813 Sneek, huwt met Eeltje Hanses Rispens; BS huw 1829, ovl 1850
Sipkje Watses zie: Nauta
Sipkje Wybes geb 29 okt 1773, ged 14 nov 1773 Grote Kerk HRL, dv Wybe Wybrens en Baukje Karsten
Sipkje Wytzes geb 1778 Dokkum, ovl 5 nov 1856 HRL, huwt met IJme Schilsma, DG, Vst 12 dec 1854 uit Leeuwarden, dv Wytze Freerks en Janke Terpstra; BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-338, wijk G-219
Sipkje Wopkes zie: van der Stel
Sipkje Igles zie: Schaap
Sipkje Abes Wyma geb 1768 Almenum, ovl 4 jul 1850 HRL, huwt met Thomas van Slooten, dv Abe Hieltjes en Maaike Jacobs; BS ovl 1850; 1864 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-179; won. HRL. 1839, oud 71 jaar. geb Almenum, wijk C-014; VT1839
Sipkje Aukes Koolker geb 16 nov 1800 Hindeloopen, ovl 13 jun 1882 HRL, huwt met Gerben Wybrens Vellinga op 23 jan 1834 HRL, wonende te HRL, N.H., drabbelkoekbakster in 1882, dv Auke Rommerts K, en Jol Aukes (de Jong); BS ovl 1834; 1882 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-223
Sipkje Christiaans Kingma geb ... HRL, ovl 4 apr 1847 HRL, huwt met Jan Kraft, ook huwt met Simon Douwes Schuurmans op 10 jul 1796 HRL, dv Christiaan Christoffels K, en Grietje Battard; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1812, huw 1826, ovl 1847; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk F-245; VT1839
Sipkje Folkerts Bakker geb 1787 HRL, ovl 26 dec 1859 HRL, 1e huwt met Hendrik Christiaans Riem op 20 jun 1813 HRL, 2e huwt met Karst Thomas vd Meulen op 8 mei 1834 HRL, huw.afk. 1e huw 9 en 16 mei 1813, dienstbaar, N.H., dv Folkert Jennes B., en Rigtje Wytzes; BS huw 1813, ovl 1828, huw 1834, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-205, wijk G-214; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-262; VT1839
Sipkje Heerts de Boer zie ook: Sipkje Heerdts; huwt met Mink Jans Kroon op 4 mrt 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809
Sipkje Igles Schaap geb 1794 Molkwerum, ovl 11 mrt 1873 HRL, 1e huwt met Johannes Roelofs Prose op 7 sep 1823 HRL, huw.afk. 2 en 9 feb 1823, dienstmeid. wonende te te HRL, 2e huwt met Swerus Aukes Vogelzang op 21 mei 1832 HRL, wonende te HRL, A 12 okt 1860 Twijzel, Vst 17 jun 1862 uit Twijzel, N.H., dv Igle Saskers S, en Liske (=Jacobs) Tilma; BS huw 1823, huw 1832, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, supp wijk G-437
Sipkje Jelles Jacobi geb 26 jun 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Houkje S. IJ. ; geb 1783 HRL, ovl 23 feb 1852 HRL, 1e huwt met Simon vd Ley op 19 apr 1802 HRL, 2e huwt met Eliza Prillevitz op 6 jun 1816 HRL, huw.afk. 26 mei 2n 2 jun 1816, dv Jelle J, en Joukje Sipkes IJsbrandi; huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1816, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk C-041, 205; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-036; VT1839; Wij ondergetekenden Petrus Prillevitz en Izabella Benjamina Oudkerk Echte Lieden woonende te ZBoemel, verklaaren bij dezen te Consenteeren in het aan te gaane Wettig Huwelijk van onse Zoon Elisa Prillevitz met Mejuffrouw S.J. Weduwe van Simon van der Ley. Zboemel den 20 Mei 1800 en Zestien; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en tachtig den Ses en twintig jun is Geboren Sipkje dv J.J. en Joukje Sipkes IJsbrandi. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mei 1816
Sipkje Mighiels Nauta ged 30 dec 1765 Westerkerk HRL, dv Mighiel Nauta en Grijttie Bosscha; ged 30 dec 1765 HRL, ovl 5 dec 1827 HRL, huwt met Albertus Binksma, dv Michiel N, en Grietje Bosscha; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1827, regattdv 1826-93; Albartus Binksma en S.N., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 jul 1786 HRL, en zijn getrouwd op den 5 dier maand; kind: Michiel Albartus Binksma, geb 17 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Albertus Binksma, geb 27 apr 1792, ged 28 may 1792 Grote Kerk HRL; kind: Michiel Albertus Binksma, geb 18 jun 1794, ged 8 jul 1794 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Albertus Binksma, geb 27 sep 1797, ged 24 okt 1797 Grote Kerk HRL; kind: Janke Albertus Binxma, geb 22 apr 1787, ged 17 may 1787 Grote Kerk HRL
Sipkje Reynderts Meyer geb 1791 HRL, huwt met Tobeas Bosheyer op 23 feb 1832 HRL, werkster, dv Reyer Hilles M, en Neeltje Pieters; BS huw 1832, ovl 1844; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-032; VT1839
Sipkje Sjoukes Heemstra zie ook: Sipkje Sjoukes; geb 14 mrt 1811 HRL, ovl 10 nov 1828 HRL, dienstmeid. ongehuwd, dv Sjouke Sipkes H, en Hendrina van Danswijk; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1820, ovl 1828
Sipkje Watses Nauta geb 14 aug 1804 HRL, ged 26 aug 1804 HRL, N.H., ovl 1 feb 1889 HRL, huwt met Evert de Jong op 12 jun 1841 HRL, N.H., dv Watze Eeltjes N, en Lutske Sikkes Schaafsma/ vd Laan; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1841, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk F-310; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-106; VT1839
Sipkje Wopkes van der Stel geb 14 mei 1790/95 HRL, ovl 15 mei 1860 HRL, huwt met Wilhelm M?ller op 5 dec 1819 HRL, huw.afk. 21 en 28 nov 1819, werkster in 1860, EvL, dv Wopke vdS, en Joukjen Wiegers; BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1854, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-005, wijk F-100, 152, 333, wijk H-210, supp wijk E-328, supp wijk G-378; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-104; VT1839
Sipkjen Dirks huwt met Sikke Jansen, kind: Dieuke Sikkes, ged 11 jun 1748 Westerkerk HRL; kind: Antje Sikkes, ged 9 nov 1745 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Sikkes, ged 3 dec 1743 Grote Kerk HRL
Sipkjen Geerts zie: de Vries
Sipkjen Hendriks Carst Hendrix (!) ende S.H. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Hendrik Fransen, 31 dec 1746; huwt met Karst Arjens, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 jan 1747 en doen ook getrouwt; kind: Baukjen Karstes, ged 10 okt 1747 Grote Kerk HRL, vader als K. Arjens
Sipkjen Johannes ende Feyke Doedes, beide van HRL, huw.aang. 29 nov 1738 HRL, komende voor de bruid Johannes Fransen desselvs vader; huw.aang. HRL 1738
Sipkjen Johannis huwt met Robijn Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 octob 1752 en doe ook getrouwdt in de Westerkerk
Sipkjen Cornelis ged 4 aug 1768 op belijdenis des Geloofs S.C. wed:van Rients Tekes, op de Zuiderhaven; Reinder Teekes en S.C. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Wybe Teekes, 15 Aug 1744; huwt met Reinder Taekes, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 aug 1744 en doen ook getrouwt; ovl 17 feb 1789 HRL, oud 74 jaar; kind: Elske Reinders, ged 1 apr 1751 Westerkerk HRL; kind: Antje Reinders, ged 5 sep 1748 Westerkerk HRL; kind: Seike Reinders, ged 20 may 1745 Westerkerk HRL
Sipkjen Sjoerdts huwt met IJde Tjeerdts, kind: Trijntje IJdes, ged 14 sep 1751 Grote Kerk HRL
Sipkjen Uiltjes geb 1772 ... , ovl 16 sep 1816 HRL, huwt met Bauke van Oosten; BS ovl 1816; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Achthondert en Sestien den 16 sep is overleden: S.U. huisvrouw van Bauke van Oosten, oud 44 jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 feb 1817
Sipkjen Dirks Allema Sikke Jansen Builart en S.D.A. beyde van HRL, 13 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Sikke Jansen Bulart, beyde van HRL, sijn geproclameert den 14, 21 en 28 okt 1742 en ook getrouwt
Sipkjen Geerts de Vries geb 21 mei 1811 HRL, huwt met Bauke Jans Faber op 19 sep 1839 HRL, spinster, ook van 1851-1860, huwt gelijktijdig met haar vdr, dv Geert Feitzes dV, en Grietje Jans Krapff; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1839, huw 1842, bevrHRL 1851-1860 wijk H-055, 108; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-099; VT1839; geb 21 mei 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL, dv Geert de Vries en Grietje Jans Krof
Sipkjen Tjalles Fopma Sioerd Souwes van HRL, ende Sipkjen Tiallings Fopma van Makkum huw.aang. 2 feb 1737 HRL, komende de Bruidegom met Attestatie van Makkum; huw.aang. HRL 1737; huwt met Sjoerd Bouwens, kind: Grietje Sjoerds, ged 8 jan 1741 Westerkerk HRL
Sippe Hendriks huwt met Trijntje Tjitzes, kind: Anne Sippes Seldenthuis, geb 1786 Joure; BS ovl 1829
Sippe Jakobs geb 2 dec 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jakobs en Trijntje Sippes
Sippe Jacobs zie: Dijkstra
Sippe Pieters geb 26 feb 1792, ged 29 apr 1792 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans en Sietske Sippes
Sippe Willems zie: van der Zee
Sippe Jacobs Dijkstra geb 26 apr 1778 Wijnaldum, landbouwer, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Sippe Willems van der Zee huwt met Liesbeth (Elisabeth) Klazes, kinderen: Sijtske Sippes vdZ, geb 1805 Pietersbierum, Tjitske Sippes vdZ, geb 1803 Pietersbierum; BS ovl 1854; 1870 overlijdens
Sirck Tiaerdts huwt met Hero Adema; GJ1988
Sirina Haagen huwt met Haaye Wiegers Brouwer, wonende te HRL 1834; BS ovl 1834
Site Keimpes (bedoeld is waarschijnlijk Sietse); geb 25 jun 1806 HRL, ged 17 jun 1806 HRL, N.H., zv Keimpe Sites (is: Sietses), en Jeltje Hayes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Sitje Sibrens begraven Groot Kerkhof, regel 17, nr. 26; Reg. Begr. Hr. Krk. HRL
Siverd Tjeerds balsteenleverancier 1752
Sivert de Vries Donderdag den 11 okt 1798. de Raad ordinaris vergadert zijnde, is na voorafgegaane Citatie van den fiscus, ter Vergadering gecompareerd den Burger S. d. V., varendsgezel, alhier, ter zaake dezelve in de Herberg ''t Schippersgezelschap, een Jonge, van een Jood, een Slag aan het hoofd gegeeven had, op deszelfs openhartige Confessie en betuiging, dat zulks, omdat die Jonge hem gescholden had, uit drift gekoomen was, gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de Costen van de Citatie. (GAH44)
Sivert Tjaerts Oenema ovl 26 sep 1622, Ontvanger Vijf deelen Dijken, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Sjaik Nikolaas Hennius ged 1 dec 1765 Westerkerk HRL, zv Nikolaas Hennius en Tjietske Jans
Sjeerp Haantjes ovl voor 1815; wed. S.H. gebruiker van wijk G-242, eigenaar is erven S.H., 1814. (GAH204)
Sjeerp IJsbrandi woont in 2e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 50:0:0 (GAH650); id. op Lyfrenthe: f. 100:0:0 (GAH650); Maandag den 11 decembr 1797. Het Gerecht Ordinaires Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden de Procrs Tuininga en Stephanij in ''s Gerechts Vergadering te doen Compareeren, zoo als dezelve Verscheenen Zijnde, aan haar gedeclareert is, dat daar het Gerechte de Status op de Termijnen, om antwoord te leeveren, in de Procedures tusschen Corn:van den Burghs Commis, van ''s Lands gemeente Middelen in Westergo, Pratt off Cum Fisco gesterkt Impt: ca (contra) IJeme Jans de Groot, Jan IJemes de Groot, Prose & in Comp:Zampt S. IJs., Gedgden niet wijders nog langer had verleend, dan tot de finaale dispositie toe, ende finaale dispositie rede gevallen zijnde, houd het Gerechte die verleende Status voor opgeheeven, zoo als dezelve nog verklaard dien op te heffen bij deezen, en gelast en ordonneert de Wederzijdsche Procurerus T. en Stephanij, om met die Procedures, de spoedigste voortgang te maaken, zonder eenige Verder delay, alles sub poena van nader dispositie. (GAH43)
Sjerk Dirks geb 1776 ... , arbeider in dienst der maire, doet overlijdensaangifte van Roelof Geerts; BS ovl 1811
Sjerk Johannes medeweesvoogd Dirk van Scheltinga bet f. 19:4:0 aan de rentmeester van het Weeshuis bij hem ontvangen van Claas Adams mr wolkammer te Franeker, tot voldoeningen van 3 jaar intres van 160 gld capitaal onder hem berustende ten profijte van ''t kv Claas Jans, volgens testament van S.J. over 1727, 1728 en 1729, 9jan17 30 (GAH1060)
Sjerk Cornelis huwt met Seyke Jogchums, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 May 1746 en doen ook getrouwt
Sjerk Cornelis huwt met Trijntje Harmens, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 feb 1751 en doen ook getrouwd; kind: Cornelis Sierks, ged 23 jul 1754 Westerkerk HRL, vader als Sierk C.
Sjerk Rienks oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-208; VT1839
Sjerk Sijbouts ged 31 jan 1748 Grote Kerk HRL, zv Sijbout Sierks en Rinske IJdes
Sjerk Oepkes Monsma geb 12 aug 1782, ged 1 sep 1782 Grote Kerk HRL, zv Oepke Sjerks Monsma en Hiltje Johannes
Sjerkje Harmens huwt met Johannis Gijsberts, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 August en den 5 Septemb 1745 doe ook getrouwt
Sjerp Baukes zie: Postuma
Sjerp Hoites ged 13 nov 1763 Westerkerk HRL, zv Hoite Sjerps en Grietie Goitjens
Sjerp Jans zie: Zwanenburg
Sjerp Pieters ged 5 jun 1757 Grote Kerk HRL, zv Pieter Harents en Auckje Sjerps
Sjerp Pieters zie ook: van der Sluis; huwt met Klaaske Lolles, kind: Tietje Sjerps, geb 7 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL
Sjerp Pieters huwt met Tjietske Jans, kind: Pieter Sjerps, geb 6 mrt 1810, ged 20 mrt 1810 Grote Kerk HRL
Sjerp Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 6, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sjerp Riemers zie: de Ring
Sjerp Rommerts ovl voor 1848, huwt met Akke Eeltjes Faber; BS ovl 1847
Sjerp Tjeerds zie: de Vries
Sjerp Tijssen zie: Ringnalda
Sjerp Thijssen weesvoogden bet f. 120:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 3/5 parten id nalatenschap van S.T. aan ''t Weeshuys comperende, 4 jan 1780. (GAH1111)
Sjerp Willems ged 8 okt 1765 Grote Kerk HRL, zv Willem Servaas en Jens Sjerps
Sjerp IJsbrandi begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 15; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 12; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sjerp Baukes Posthuma huwt met Trijntje Piekes/Sijnes, kind: Bauke P, geb 1791 Oosterbierum, Sjerpje P, geb 1793 Oosterbierum; BS ovl 1848; 1849 overlijdens
Sjerp Jans Zwanenburg geb 13 mrt 1802 HRL, ged 4 apr 1802, N.H., ovl 3 okt 1890 HRL, huwt met Baukje Sjoerds Wiarda op 12 nov 1826 HRL, huw.afk. 29 okt en 5 nov 1826, scheepstimmerman, zv Jan Thomas Z, en Aukje de Vries; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, ovl 1890, bev.reg. HRL 1851 wijk H-204; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-214; VT1839
Sjerp Pieters van der Sluis zie ook: Sjerp Pieters; ovl 23 aug 1790 ... , huwt met Klaaske Lolles Rondaan, kinderen: Tietje, geb 1789 HRL, Aukje vdS, geb 1787 HRL; BS geb 1811, huw 1819, ovl 1859 1870 overlijdens
Sjerp Riemers de Ring huwt met Wijpkje Haayes, schipper te Workum, kinderen: Maaike Tjerks dR, geb 1779 Workum, Riemer, geb 1770, (zie verderop), Hans, geb 1774 (zie verderop), koopt met zijn vrouw in 1773 een huis te Workum, (Recht. Archief EE 15, 22 v?); 4 van hun kinderen, geb tussen 1764 en 1778, overlijden als ''De Ring''. de zoon Riemer, 1770-1855, was ongehuwd; terwijl van Hans (1774-1817) geen kinderen bekend zijn; BS ovl 1839; GJ969, bl. 48
Sjerp Tijssen Ringnalda geb 1781 St, Jacobiparochie, ovl 20 aug 1833 HRL, huwt met Jeltje Taekes Posthuma, schipper in 1833, zonder vaste woonplaats en wonende te in het schip, daarmee liggende te HRL, zv Tijs Sjerps R, en Sijtske ... ; BS ovl 1833; 1845 overlijdens
Sjerp Tjeerds de Vries huwt met Antje Tjeerds de Boer, kind: Aukje Sjerps dV, geb 1773 HRL; BS ovl 1850; kind: Auckjen Sjerps de Vries, geb 14 feb 1773, ged 16 mrt 1773 Grote Kerk HRL, moeder als: Hiltje T. de Boer
Sjerp Tjepkes Gratama ged 6 dec 1757 Grote Kerk HRL, zv Coopman Tjepke Gratama en Rinske Donker
Sjerpina Fransen zie: Fopma
Sjerpina Fransen Fopma huwt met Joseph Louwenberg op 25 mrt 1810 HRL, komt van HRL, vertrokken met attestatie; huw Grote Kerk HRL 1810; Joseph Lunenburg van Amsterdam en S.F.F. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 10 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL
Sjerpje Postma geb 1793 Oosterbierum, ovl 7 mei 1849 HRL, huwt met Age Rommerts Radema, dv Sjerp P, en Trijntje Sijbes/Sijnes; BS ovl 1849
Sjerpje Sjerps zie: Postma
Sjerpkje S Post oud 45 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk G-272; VT1839
Sjeuke Hendriks Lijkle Reydses ende S.H., beyde van HRL, koomende voor de bruyd haar vaeder Hendrik Leenderts, 5 Mrt 1746; huwt met Lijkle Reidses, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 mrt 1746 en doen ook getrouwt; ovl 26 jan 1791 HRL, oud 70 jaar; kind: Hendrik Lijkles, ged 26 jul 1757 Grote Kerk HRL, moeder als Sjuke H. ; kind: Baukje Lijkles, ged 1 apr 1759 Grote Kerk HRL, moeder als Sjuke H. ; kind: Reitse Lijkles, ged 13 dec 1746 Grote Kerk HRL; en Willem Gerbens, beide van HRL, huw.aang. 17 jan 1739 HRL, koomende voor de bruit Dirk Louwrens; huw.aang. HRL 1739
Sjeuke Teekes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 terzake akkoord wegens haar uitzetting gemaakt met de voogden, kwit. no. 5, 26 jul 1763. (GAH1093)
Sjeuke Tjerdts huwt met Jacob Geerts, kind: Tjerdt Jacobs, ged 3 sep 1741 Grote Kerk HRL
Sjeuke Tjepkes Sjiuwke T., op belijdenisse des Geloofs ged 5 aug 1763 Grote Kerk HRL, Egte vrou aen de Breede Plaats; huwt met Jan Joukes, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 May 1741 en doe ook getrouwt; Jan Joukes ende S.T., beide van HRL, komende voor de Bruit desselfs vader Tjepke Lijkeles en vertoonde de Bruidegom een attestatie van sijn vader tot consent in deesen, 6 mei 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Tjepke Jans, ged 16 okt 1756 Westerkerk; kind: Trijntje Jans, ged 15 apr 1745 Westerkerk HRL
Sjeuwke Doedes Albert IJss ende S.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Doede Sierks, 30 Jan 1751; huwt met Albert IJss, beyde van HRL, geproclameerd den 31 jan en den 7-14 feb 1751 en doen ook getrouwt; kind: Janke Alberts, ged 4 apr 1756 HRL, vader als A. Iebs; doopregisters N.H. HRL 1756; kind: Hiske Alberts, ged 7 aug 1753 Grote Kerk HRL, vader als A. IJbs
Sjeuwke Karels geb 17 may 1778, ged 21 jun 1778 Grote Kerk HRL, dv Karel Hansen en Lijsbeth Jakobs
Sjierk Andries zie: Schaafsma
Sjierk Dirks zie: Tadema
Sjierk Foppes ged 11 aug 1744 Grote Kerk HRL, zv Foppe Symons en Sjierkje Sjierks
Sjierk Hendriks huwt met Sjiuwke Johannes, kind: Sjierk Hendriks, ged 29 mei 1763 Grote Kerk HRL
Sjierk Hendriks (mogelijk ook als Tjerk); zie: Koestra; huwt met Trijntje Bauckes, (Dijkstra); huwt met Trijntje Baukes, kind: Jantje Sierks, geb 5 may 1810, ged 20 may 1810 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Sjierks, geb 31 mrt 1797, ged 16 apr 1797 Grote Kerk HRL
Sjierk Jacobs zie: Noordbeek; (2x)
Sjierk Jans geb 14 feb 1775, ged 14 mrt 1775 Grote Kerk HRL, zv Jan Paulus en Sjouwkje Sjierks
Sjierk Johannes zie: Huis
Sjierk Christiaans zie: Riem
Sjierk Knossen huwt met Akke Pieters Krolis, kind: Neeltje Sjierks, geb 170 Jutrijp; BS ovl 1853
Sjierk Kooltjer ovl 24 apr 1806 HRL, hm ... , kind: Uilkje Hemkes S, geb 1763 HRL, Elisabeth Sjierks, geb 1758 ... ; BS huw 1824. 1836 overlijdens
Sjierk Oepkes geb 1783 HRL, ovl 21 jan 1812 Coevorden in de gevangenis; BS ovl 1812
Sjierk Pieters zie: Schimmelpenning
Sjierk Pieters op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:10:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sjierk Pieters woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sjierk Pieters S.P. en Antje Tijssen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd den 4 dier maand; huw Grote Kerk HRL
Sjierk Pieters zie ook: de Boer; S.P. ende Pietje Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Christiaans, deszelfs vader, 2 may 1795; ondertrouw HRL; kind: Antje Sjierks, geb 26 mrt 1796, ged 3 apr 1796 Grote Kerk HRL; kind: Antje Sjierks, geb 26 mrt 1797, ged 4 apr 1797 Grote Kerk HRL; kind: Antje Sjierks, geb 30 jun 1798, ged 8 jul 1798 Grote Kerk HRL
Sjierk Schaafsma ovl voor 1846, huwt met Jeltje Posthuma; BS ovl 1845
Sjierk IJpes S. IJ. van HRL, en Grietje Eilderts Ketwijk van Dokkum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 may 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Dokkum en, volgens ingekomen bericht aldaar getrouwd den 9 may 1784; kind: Ype Sierks, geb 29 may 1785, ged 21 jun 1785 Grote Kerk HRL, de vader als Sierk IJ.
Sjierk IJpes zie: Plantinga
Sjierk Andries Schaafsma huwt met Fetje Alberts de Jong, werkman te HRL 1837; BS ovl 1837
Sjierk Christiaans Riem geb 17 sep 1808 HRL, ged 4 okt 1808, N.H., ovl 29 mrt 1887 HRL, huwt met Antje Tjeerds Faber, (gk), op 16 jul 1835 HRL, dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, turfdrager in 1851, zv Christiaan Pieters en Marijke Sjoerds; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-057, wijk G-238
Sjierk Dirks Tadema geb 1782 HRL, ovl 2 apr 1826 aan boord van het Pinkschip ''Nederland'' van HRL, tweede timmerman, huwt met Fentje Harmens Koopman kind: Harmanus T, geb 27 apr 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1826; kind: Harmanus Sjerks Tadema, geb 27 apr 1810, ged 6 may 1810 Grote Kerk HRL
Sjierk Hendriks Koestra geb 1772 HRL, ovl 28 jan 1836 HRL, 1e huwt met Trijntje Baukes Dijkstra op 12 jun 1796 HRL, komt van HRL, 2e huwt met Hiske Ales de Groot op 27 jan 1825 HRL, huw.afk. 9 en 16 jan 1825, keetknecht 1836, N.H., huw getuige bij J.J. Wewer en A. Pieters, zoutziedersknecht, 1825, id. bij P.P. Schellingwouw en T.P. de Boer, 1815, id. bij F.H. Koestra en T.S. de Haan, oom bruidegom, 1816, id. bij H. Koestra en D. Gorter, broeder bruidegom, 1817, kinderen: Jantje Sjierks K, geb 6 mei 1810 HRL, Willem K, geb 7 jan 1807 HRL, Aukje Sjierks K, geb 14 okt 1801 HRL, Pietje Sjierks K, geb 10 apr 1799 HRL, in huw.reg. vermeld als voornaam ''Tjerk'', zv Hendrik Klases K, en Akke Willems; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1807, 1810, BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1818, huw 1825, ovl 1836, ovl 1847; gebruiker van wijk G-006, keetknegt, eigenaar is H. Hanekuik, 1814. (GAH204); jerk H.K., Zoutbrandersknegt, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van bekendheid te willen passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Pieters Schellingwou; Sjerk H. Coetstra, Zoutbrandersknegt, wonende te HRL, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Atze Sipkes de Vries; S.H.K. eigenaar van perceel nr. 20 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 379, huis en erf, 91 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31)
Sjierk J Langenberg lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:16:0 (GAH650)
Sjierk Jacobs Noordbeek geb 1796 St. Jacob, ovl 3 nov 1837 HRL, huwt met IJtske Baukes Tolsma op 23 mei 1824 HRL, huw.afk. 9 en 16 mei 1824, wonende te HRL, bierbrouwersknecht in 1837, zv Jacob Sjierks en Trijntje Arjens Steensma; bs1824 huwelijken, ovl 1837, ovl 1846; S.N. eigenaar van percelen nrs. 1598 en 1598A te HRL, brouwer, woonplaats HRL, legger nr. 484, resp. brouwerij en mouterij, huis, resp. 315 en 105 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 100 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51/52); id. van perceel nr. 1609 te HRL, brouwer, woobnplaats HRL, legger nr. 484, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Sjierk Jacobs Noordbeek huwt met Rigtje Hartmans, kind: Sjoerdtje Sjierks N, geb 1773 St. Jacob BS ovl 1846
Sjierk Johannes Huis geb 29 jan 1811 HRL, zv Johannes H, en Anna Geertruida Faber, gesl nm vader ook: Huisen; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 29 jan 1811, ged 24 feb 1811 Grote Kerk HRL, zv Johannes Huis en Anna Geertruida Fabe
Sjierk Pieters de Boer geb 1771 HRL, ovl 27 apr 1829 HRL, huwt met Pietje Hendriks dekker op 17 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 17 mei 1795, in leven panbakkersknecht, N.H., kinderen: Hendrik de B., geb 3 nov 1811 HRL, Antje de B., geb 1797 HRL, Pieter dB, geb 14 sep 1804 Leeuwarden, Maartje Sierks de B., geb 13 feb 1802 HRL, Grietje Sjierks de B., geb 13 feb 1802 HRL, Maartje Sjierks de B., geb 13 feb 1802 HRL; hu Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, huw 1823, ovl 1829, huw 1837, ovl 1850, ovl 1870, ovl 1884; eigenaar en gebruiker van wijk B-022, turfdrager, 1814. (GAH204); S.P. d. B. eigenaar van perceel nr. 459, pannebakkersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 98, huis, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Sjierk Pieters Schimmelpenning geb 7 sep 1803 HRL, ged 27 sep 1803, N.H., ovl 10 feb 1835 HRL, huwt met Johanna dekker op 17 nov 1825 HRL, huw.afk. 6 en 13 nov 1825, turfdrager in 1835, zv Pieter Hendriks S, en Uilkje Hemkes Hoffinga; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1825, ovl 1835, ovl 1846
Sjierk Tjebbes van der Ley ged 24 apr 1770 Grote Kerk HRL, zv Tjebbe van der Ley en Maria Abrahams
Sjierk Ypes Plantinga ovl voor 1873, huwt met Grietje Eilderts, koopman en wonende te Leeuwarden in 1817, kind: IJpe Sjierks P, geb 1785 HRL; BS Franeker huw 1817, ovl 1872
Sjierkje Sjierks Foppe Symons ende Sierkjen Sierks, beyde van HRL, huw.aang. 30 jun 1736 HRL, komende Weegens de bruid Beernt Hendrix; huw.aang. HRL 1736; huwt met Foppe Symons, kind: Sjierk Foppes, ged 11 aug 1744 Grote Kerk HRL
Sjierkje Tjalkes geb 16 mrt 1798, ged 3 apr 1798 Grote Kerk HRL, dv Tjalke Jans en Lijsbeth Sjierks
Sjieuke Beerts en Lieuwe Willems, beyde van HRL, huw.aang. 1 nov 1738 HRL, komende wegens de bruid Outger Sikkes timmerman Van de Koningbuiren, desselfs oom; huw.aang. HRL 1738
Sjieuke Hessels huwt met Hotse Romkes, beide van HRL, geproclameert de 24 jun en de 1 en getrout de 8 jul 1759; kind: Sjieuwke Hotzes, ged 21 dec 1760 Grote Kerk HRL, moeder ovl
Sjieuke Oeges en Hans Clasen, beyde Van HRL, huw.aang. 24 aug 1737 HRL, Coram Preside Schaaff, komende Voor de bruyd Abbe Jansen, desselfs buir; huw.aang. HRL 1737
Sjieuwke Aukes ovl 6 feb 1794, 26 jaar, huisvrouw van Joh. A. van der Werf, Westerkerk HRL; vdGaast begraaflijst; ovl 14 feb 1792 HRL, oud 26 jaar; Sjuwke Aukes, ged 1 mrt 1768 Grote Kerk HRL, dv Auke Pieters en IJttie Allerts
Sjieuwke Bijlsma oud 72 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk F-202; VT1839
Sjieuwke Bijlstra geb 1767 Franeker, ovl 4 feb 1855 HRL, huwt met Reinder vd Veen op 23 okt 1814 HRL, huw.afk. 9 en 16 okt 1814 HRL en Franeker, ook huwt met Hendrik Duitrom, N.H., dv Siebe Sjierks B, en Baukje Rinses; BS huw 1811wafk, huw 1814, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-023, wijk F-255
Sjieuwke Botes zie: Nijdam
Sjieuwke Dirks ovl voor 1845, huwt met Thomas Jeltes; BS huw 1834
Sjieuwke Doedes Sjoerd Joukes ende S.D. beide van HRL, koomende weegens de bruid Doede Sierks desselfs vader, 16 Nov 1743; huwt met Sjoerd Joukes, sijn geproclameert den 17-24 nov en den 1 desember 1743 en doen ook getrouwt
Sjieuwke Doekes van Tzummarum, huwt met Sake Doitses van Almenum, geproclameert de 26 okt en de 2 en 9 en getrout met attestatie de 11 nov 1760
Sjieuwke Drayer oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-224; VT1839
Sjieuwke Duursma van der Bles ovl voor 1866, huwt met Johannes Groenewoud; BS huw 1815, ovl 1865; Extract uit het Doopboek van den dorpe deinum Gemeente Marssum. den 4 okt 1789 is geb te deinum een zv Ds. Johannes Groenewoud en Sjuke D. v. d. B., genoemd Gerhardus Sijbrandus
Sjieuwke Fokkes Harmanus Holtkamp, Corporaal onder de comp. van capt. Dolleman en de S.F., beide van HRL, 12 jul 1788; ondertrouw HRL; Harmanus Holtkamp, Corporaal in de compagnie van kapitein Dolleman en S.F., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 jul 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sjieuwke Folkerts begraven Klein Kerkhof, regel 8, nr. 21; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sjieuwke Gerrits geb 1788 HRL, ovl 14 jan 1818 HRL, 1e huwt met Jan Berends Faber op 24 sep 1812 HRL, dienstbaar, huwelijksafkondigingen 13 en 20 sep 1812 HRL. voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, 2e huwt met Johannes Eeuwes vd Heide op 27 okt 1816 HRL, huwelijksafkondigingen 13 en 20 okt 1816, dv Gerrit Klases en Aukje Heins; BS huw 1812, huw 1816, ovl 1818; Sjeuke Gerrits, geb 24 okt 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Klaasses en Aukje Heins; fihes dopen Grote Kerk HRL
Sjieuwke Harmens van HRL, huwt met Cornelis Abrahams, van Leeuwaarden, geproclameerd de f. 12:18:25 apr en getrout met attestasie de 2 mei 1762; huw.reg. N.H. HRL
Sjieuwke Hendriks Cornelis Geerts en S.H., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 20 dec 1772 HRL, en toen getrouwd
Sjieuwke Hotzes ged 21 dec 1760 Grote Kerk HRL, dv Hotze Romkes en wijlen Sjieuwke Hessels
Sjieuwke Jacobs zie: Ruitinga
Sjieuwke Jans zie: Dijkstra
Sjieuwke Jans ged 21 jun 1746 Grote Kerk HRL, dv Jan Sijbrens en Trijntje Sijbrens
Sjieuwke Jans Bouwe Pieters ende S.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jan Jansen, 15 dec 1792; ondertrouw HRL; Bouwe Pieters en S.J., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sjieuwke de Jong huwt met Pieter vd Veen; BS ovl 1858
Sjieuwke Luitjes Bartle Tjebbes Walstra ende S.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Luitje Pieters, deszelfs vader, 20 aug 1791; ondertrouw HRL; Bartel Tjebbes Walstra en S.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sjieuwke van der Meulen geb 12 mrt 1800/4 Koudum, huwt met Pieter Kun?, winkelierse in 1851, Nederlands Hervormd; BS ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk F-148, 279; oud 40 jaar, geb Koudum en wonende te HRL. 1839, wijk G-159; VT1839
Sjieuwke Siebes zie: Bijlstra
Sjieuwke Sipkes zie: Spoelstra
Sjieuwke Sjoerds zie: Feikema
Sjieuwke Thomas zie: van der Werf
Sjieuwke IJpes zie: Homminga; Sieuke IJ. van Almenum en Jetske Bastiaans van Campen van Midlum , zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL
Sjieuwke Aukes Molenaar Johannes Arjens van der Werf van Dronrijp en S.A.M. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 23 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie; kind: IJtje Johannes van der Werf, geb 19 aug 1792, ged 18 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Sjuwe Johannes van der Werf, geb 24 jan 1794, ged 4 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Sjieuwke Botes Nijdam ovl voor 1842, huwt met Sake Meines Polleboer; BS huw 1841, ovl 1892
Sjieuwke Douwes Prins Jacob Dirks ende S.D.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Pijtter Luicas Ooyen, 27 Jul 1748; huwt met Jacob Dirks, beyde van HRL, geproclameerd den 29 jul en den 4-11 aug 1748 en den 7 janu 1749 getrouwt
Sjieuwke Jacobs Ruitinga geb 1783 HRL, ovl 1 sep 1821 Leeuwarden in het Tugthuis, huwt met Lieuwe Sjerps op 18 dec 1803 HRL, spinster; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1821
Sjieuwke Jans Dijkstra geb 20 dec 1777 Bolsward, ovl 17 mrt 1818 HRL, huwt met Klaas Klunder; BS ovl 1818
Sjieuwke Sipkes Spoelstra geb 1747 Witmarsum, ovl 7 jul 1840 HRL, huwt met Gerrit Jans Spoelstra, en huwt met Harmen vd Zee, wonende te grietenij Franekeradeel, dv Sipke Douwes en Neine Gerrits; BS huw 1815, huw 1826, ovl 1840, ovl 1849, ovl 1858
Sjieuwke Sjoerds Feikema geb 1772 Arum, ovl 9 mei 1817 HRL, 1e huwt met Age Jelles Agema op 4 mei 1800 HRL, 2e huwt met Johannes Visser op 10 dec 1812 HRL, huwaaf. 29 nov en 6 dec 1812 HRL. voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, dv Sjoerd Feykes en Aukje Barteles; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1812, ovl 1817, ovl 1833, ovl 1839
Sjieuwke Thomas van der Werf geb 1798 Joure, ovl 20 jun 1846 HRL, huwt met Sjoerd Hendriks Muller, dv Thomas Teunis vdW, en Feikje Hendriks Reekes; BS ovl 1846
Sjieuwke Ypes Homminga huwt met Jetske Bastiaans van Kampen, in leven kastelein te Midlum; BS huw 1836, ovl 1853
Sjieuwkje Carels zie: Bouwman