Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
T Bijlsma gebruiker van wijk I-022, koopman, (waarschijnlijk een zv Jac. Bijlsma); eigenaar is Jac. Bijlsma, 1814. (GAH204)
T Dosijn mede-weesvoogd T.D. betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 273:5:0 terzake betaling van kost en alimentatie door de weesvoogden aan Armrodini de Roo van tijd tot tijd verlegt 28 jun 1740 (GAH1070)
T Emmen ovl voor 1812; zie Johanna Peerdeman
T Faber Wanneer Lammert Warners zijn testament laat opmaken op 9jul16 39 door T.F., notaris publukis, zijn zijn vrouw en enigste (?) dochter niet meer in leven. Zie verder het verhaal bij Lammert Warners. Bron: Harlinger Courant 13 nov 1981/J. Wobma
T Gonggrijp Woensdag den 11 sep 1799. Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Notificatie. de Raad der Gemeente van de Stad HRL aan alle hunne mede Burgeren Heil en Broederschap. Doet te Weeten: Dat den Raad nader overwogen hebbende, de aanschrijvinge van het departementaal Bestuur van de Eems van den 5 sep l. l. bij Notificatie op jongstleden Maandag den 9 deezer gepubliceerd, en geaffigeerd bij Welke Notificatie den Raad ieder Burger, en Ingezeten Welke voormaals de Wapenen gedraagen had, ten ernstigsten vermaand Wilde hebben, dezelve (wapenen) Weder te bewaaringe der rust, en goede order binnen deeze Plaats op te Vatten; dan daar den Raad tot hun Leedweezen moet ondervinden, dat Zich hier toe maar Weinige Perzoonen opdoen, en tot heeden toe hebben laaten Inschrijven, heeft den Raad op fundament van bovengedagte aanschrijvinge, bij het departementaal Bestuur van de Eems, aan den Raad gedaan, op Last en aanschrijvinge van den Agent van Oorlog der Bataafsche Republiek, van den 3 den deezer, gevolge op een genoomen besluit van het uitvoerend Bewind, van den 2 den daar te vooren het Welk daar toe Was geauthoriseerd bij decreet van het vertegenwoordigend Ligchaam van den Zelfden dato, na rijpe deliberatie goedgevonden, en verstaan in de eerste Plaats alle Burgers en Ingezeten, aan te maanen, om Zich in Corpsen te formeeren, om de Arme te Versterken, en tegens de reeds gelanden Vijand op te trekken; en in de tweede Plaats, alle Burgers en Ingezetenen, in deeze bedrijve Welke tot okt 1787 of na jan 1795 de Wapenen gedraagen hebben, dog boven de Jaaren Zijn, om in de Termen van de Registratie te vallen, te requireeren, Zooals gerequireerd Worden bij deezen, om Zich daadelijk tot Corpsen te formeeren, en Zich de noodige officiers bij meerderheid van Stemmen te Verkiezen, Zullende aan dezelve aan dezelve Burgers de nodige Wapenen Werden gegeeven, om den Plaatzelijken dienst alhier tot maintien van Rust en Veiligheid Waar te neemen, onder de orders van den Collonel van het departement, den Burger C:C:Emmerij te Groningen, en Respective Luitenants Collonels H:Beekkerk te Leeuwarden, S. Salverda te Franeker, en M:Busch te Groningen, ende Majoors G:Jurnes te Leeuwarden, T:G. te Sneek en H:Tymans te Groningen. Verders word een ieder Burger en Ingezeten, Welke onder deeze Requisitie begrepen is, gelast, om van deezen avond van Ses tot Agt uuren op het Huis der Gemeente te Compareren, om Zijn naam te doen aantekenen, Zullende de non Comparanten, en alle die onwillig Zijn, of naderhand mogten Werden bevonden tot deeze Requisitie te behooren Zich Zelven te Imp. nteren hebbende onaangenaame gevolgen, Welke hier uit Jegens dergelijke Weerbarstigen, Zullen voortvloeyen; Hier door Zullen Zij Welke genegen Zijn, tegens den Buitenlandschen Vijand te dienen, gelegenheid hebben, om door daaden hunnen vaderlandsche IJver, aan den dag te leggen, en de Zoodanige Welke Zich tot den Plaatslijken dienst verobligeren mede betoonen, tot Heil van ''t lieve Vaderland te Wilden mede Werken, als bezeffende dat Zij door den Plaatzelijken dienst, op goede ordre mede Kunnen helpen Verzekeren. en ten einde niemand hier van eenige ingnorantie Zal Kunnen Preetendeeren, Zal deeze van de Puye van ''t huis der Gemeente worden afgeleezen, en ten Gewoonen Plaatze geaffigeerd. Aldus geresolveerd, en gearresteert op ''t Huis der Gemeente binnen HRL, den 11 sep 1799. (GAH45)
T Jelgersma hm ... , wed. woon Franeker in 1751, steenleverancier
T Plantinga eigenaar en gebruiker van wijk F-022, controlleur, 1814. (GAH204)
T Roquette gebruiker van wijk G-026, kantoorbediende; eigenaar en medegebruiker is Bote Tuininga, winkelier, 1814. (GAH204)
T Smith Zaturdag den 8 dec 1798. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde bij herhaalinge geleezen eene missive van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland inhoudende Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Het Intermediari Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland Aan: de Rada der Gemeente van HRL; Burgers ! Ingevolge Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 17 nov L.L. zullen moeten bij eenkoomen in UL Stad 15 grondvergaderingen, tot het kiesen van departementale Bestuuren op eene Constitutieoneele wijze volgens de Staatsregeling; Wij gelasten Ulieden om de plaatzen tot die bijeenkomsten te Bepaalen daar toe de nodige voorloopige Schikkingen te maaken en van zulks ten spoedigsten, uiterlijk binnen agt daagen aan ons kennis te geeven. Leeuwarden den 3 dec 1798. Het vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden en geconcludeert, zoo uit Consideratie van het praesente Stringe Saysoen, als om andere moverende redenen, voor dees keer de grondvergaderingen te houden, in de onderscheiden Logementen binnen deeze Stad, als in ?t: Heeren Logement bij de Castelein Hendrik Winter, de Grondvergaderingen no. 1 & 11, in ''t Wapen van Harlinen bij Eelke van der Post no. 2, in ''t Swart Kruis bij J:Jonkman no. 3 & 14, in de Ojevaar bij J: Reinhart no. 4, in Roma bij A:Bolhuis no. 5 en 7, in de Gouden Leeuw bij T:S. no. 6 & 13, in ''t Posthuis bij T:Dijkstra no. 8, in Benthem bij de weduwe Hoekstra no. 9 & 10, in ''t Schippersgezelschap no. 12, in de Pauw bij T:Hiddema no. 15, en is wijders beslooten van deeze arrangementen aan het Intermediair bestuur, pr missive kennisse te geeven. (GAH44)
T Tjallingii gebruiker van wijk C-178; eigenaar is wed. P. Tjallingii, 1814. (GAH204)
T Tjallingii Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 57:5:0 voor geleverd doek, ord. no. 9, 19 jul 1779. (GAH1110); ontv van het Weeshuis f. 15:4:0 terzake sout door hem in het Weeshuis geleverd, 29 nov 1757, kwit. no. 24. (GAH1086); id. f. 57:5:0 wegens geleverd doek tbv het Weeshuis, kwit. no. 9, 19 jul 1779. (GAH1110)
T(J)Etje Hendriks TJETJE (1782), TIJTTIE (1764), binnenmoeder in 1782; huwt met Pieter Haerents, beide van HRL, geproclameerd de 6-8 en getrout de 13 mei 1764 in de Westerkerk; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 48:15:0 tot betaling van 13 maanden theegeld tdv het Weeshuis zoo aan arbeiders als bedienden, van 22 jul 1781 tot 20 aug 1782, ord. no. 15, 20 aug 1782. (GAH1113); id. f. 70:0:0 zijnde een halff jaar tractement van nov 1779 tot mei 1780, ord. no. 3, 13 jun 1780. (GAH1111); id. f. 145:0:0, samen met Pieter Harents haar man, als binnenvader en binnenmoeder, voor een half jaar tractement van 1 nov 1781 tot primo mei 1782, ord. no. 2, 4 jun 1782. (GAH1113)id. een half jaar tractement, ord. no. 6, 27 nov 1780. (GAH1111); id. van nov 1780 tot may 1781, ord, no. 2, 15 jun 1781. (GAH1112); id. van May tot nov 1781, ord. no. 5, 20 nov 1781. (GAH1112); id. f. 75:15:0 als wed. van P.H. terzake tractement als weesmoeder van 1 mei tot 16 aug 1782 en wegens tractement van haar wijlen man als binnenvader, van 1 mei tot deszelfs versterfdag den 24 jul 1782. (GAH1113)
T. van Kooten Pieter Heiliger, Tambour onder het Regiment van Lieut. Generaal Evertzen, in guarnisoen te Leeuewarden en Dodonea Dame, van HRL; zijnde de laatste afkondiging geschiedt op 13 dec 1772, en op dato dezes hier getrouwt, na vertoonde attestatie van Leeuwarden van 21dec, getekend Theod. te Bokkel, Eccl. Leov., en T. vK., Coster Leov. ; Pieter Loman van HRL, en Jetske Jeltes van Leeuwarden, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 30 may 1773 HRL, en deze personen op dato dezes bij ons getrouwt, na vertoonde attestatie van Leeuwarden van 31 mei 1773, getekend Cornelis Blom, Eccles., Leov., en T. vK., coster aldaar; Johan Bendes, capitein onder het eerste Bataillon van generaal majoor Baron van Bentink, in guarnisoen te Leeuwarden, van Leeuwarden, en juffrouw Anna Coderq van HRL, laatst geproclameert 2 jan 1774 HRL, en op dato dezes hier getrouwt na vertoonde attestatie van Leeuwarden van 26 dec 1773, getekend Theod. te Bokkel, Eccl. Leov., en T. vK., Cost. Leov. ; Matthijs Nicolaes, soldaat onder het Regiment van Generaal Major Bentink, in guarnisoen te Leeuwarden, en IJtje Abes van HRL; na vertoonde attestatie van Leeuwarden de dato 20 jan 1774 getekend Theod. te Bokkel, Eccl. Leov., en T. vK., Cost. Loev. ; Gerrit Mewissen, soldaat onder het 2de Bataillon van generaalmajor Baron Bentink, in guarnisoen te Leeuwarden, en Hendrikje Wopkes van HRL, laatst geproclameert 19 jun 1774 HRL, en getrouwd op dato dezes 3 jul 1774, met attestatie van Leeuwarden, getekend H. Mentes en T. vK. ; Bonifacius van der Hellck, Sergeant int 2de Bataillon van ''t Regiment van generaal major Baron Bentinck, in guarnisoen te Leeuwarden, en Foekje Beerends de Leeuw, van HRL, laatst geproclameerd 19 jun 1774 en op dato dezes 10 jul 1774 getrouwd na vertoonde attestatie van Leeuwarden, getekend H. Mentes en T. vK, Coster; Johannes Welrum, soldaat onder het 1e Bataillon van het Regiment van Lieut. generaal Graave van Rechteren, onder de compagnie van Lr. Collonel de Jongius, in guarnisoen te Leeuwarden, en Marijke Bonnes Zeemans, van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 31 jul 1774 HRL, en toen getrouwd na vertoonde attestatie van Leeuwarden, getekend 24 jul 1774 H. Mentes, Eccl. Leov., en T. vK, Coster; de Weledel Gestrenge Heer Mr. Albertus Jakobus Conradi, advocaat voor den Hove van Frieslandt, en secretaris der Stede HRL, en de Weledel geborene juffer Alida Johanna Binkes, van Leeuwarden laatst geproclameert op dato dezes 2 feb 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Leeuwarden om aldaarin den echten staat te worden bevestigd, gelijk geschied is op 9 feb 1777 volgens terugontvangen adtestatie, getekend T. vK., Coster Leeuwarden; Pieter Dijkstra, van Leeuwarden en Antje Pieters van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 4 mei 1777 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Leeuwarden, om aldaar in den echten staat te worden bevestigt, gelijk op 8 mei 1777 geschied is volgens adtestatie, get. TvK., Cost. Leov.
T. (?) B Hingst zie: F.B. Hingst
T. A Schattenberg eigenaar en gebruiker van wijk C-003, kastelein, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-240, tuin, 1814. (GAH204)
T.S. de Groot begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 12; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
T.T. de Hoop coopman; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 215:3:0 wegens geleverd hout tot gebruik van de vijever, ord. no. 16, 8 nov 1774. (GAH1105); begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 35; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Taaike Tjallings zie ook: Tjaltje Tjallings; huwt met Andries Willems, kind: Willemke Andries, geb 17 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Willemke Andries, geb 6 may 1789, ged 19 may 1789 Grote Kerk HRL
Taatje Riemshoorn huwt met Lammert Zelders, kind: Willem Lammerts Zelders, ged 5 mrt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Riems Lammerts Selders, ged 24 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Willem Lambertus, ged 12 may 1767 Grote Kerk HRL
Taatje Riems Hoorn huwt met Lammert Zelders, beide van HRL, geproclameerd de f. 13:20:27 en getrout de 29 Jannewari 1765
Taaytje Samuels geb 4 aug 1811 HRL, dv Samuel Jacob en deerkje Moses; BS geb 1811
Tab Hendriks huwt met Romkje Willems, kind: Hendrik de Windt, geb 1769 Franekeradeel onder Koningsbuurt; BS ovl 1834
Tabe Durks T.D. en Sijtske Jurjens Egtelieden met attestatie van HRL den 5 Febr. 1741 zijn in de gemeente toegedaen; toegevoegd: beiden obiit. (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108, fiche 1)
Tabe Folkerts huwt met Lijsbeth IJpes, beide van HRL, geproclameert 11, 18 en 25 mei en getrout den 10 jun 1755; kind: Janke Tabes, ged 2 aug 1757 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Tabes, ged 5 aug 1760 Grote Kerk HRL
Tabe Hendriks woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tabe Jans geb 11 may 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL, zv Jan Tabes en Johanna IJdes
Tabe Jans ged 3 feb 1750 Grote Kerk HRL, zv Jan Tabes en Trijntje Hotzes; ged 16 okt 1753 Grote Kerk HRL, zv Jan Tabes en Trijntje Hotzes; huwt met Trijntje Klaasses, kind: Klaaske Tabes, geb 23 dec 1780, ged 11 feb 1781 Grote Kerk HRL; kind: Jan Tabes, geb 17 may 1783, ged 22 of 29 jun 1783 Grote Kerk HRL, (worden vlak na elkaar beide vermeld)
Tabe Jans zie: Klaver; (2x); huwt met Trijntje Jans, beide van HRL, geproclameert de f. 12:19:26 en getrout den 28 Feberwari 1758; kind: Jan Tabes, ged 18 nov 1759 Westerkerk HRL
Tabe Jans voogden bet f. 45:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van T.J. bi de hopman Spannenburg voor 3 jaren lopende van Maj 1767 tot mei 1770, 22 mei 1770. (GAH1101); woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tabe Tietes huwt met Aafke ... , kind: Grietje Tabes, geb 1755 nabij Dokkum; BS ovl 1822
Tabe Hendriks de Wind geb 4 jun 1802 HRL, ged 22 jun 1802 HRL; wijk G-292, N.H., zv Hendrik dW, en Jeltje Barends; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1814
Tabe Jans Klaver geb 1753 ... , ovl 10 mei 1812 HRL, huwt met Trijntje Jans, kinderen: Jan Tabes K, geb 1786 HRL, Trijntje Jans K, geb 18 mei 1790 HRL, ovl wijk D-129, plateelbakkersknecht in 1812, zv Tan Tabes en Trijntje ... ; BS ovl 1812; 1820 huwelijken, ovl 1857
Tabe Jans Klaver geb 11 mei 1809 HRL, ovl 6 apr 1821 HRL, N.H., zv Jan Tabes K, en Johanna IJedes; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1821
Tabe O Faber wonende te HRL 1798 en te Franeker in 1801; koopt van Ha-ent Pieters een huis voor 500 Caroliguldens op 1 dec 1798; (geen boek nr. vermeld); Pieter Fransen, meerderjarige jongeman te HRL, koopt van Folkert Trasburg, koopman te Sneek, als last en procuratie hebbende van T.O.F., present wonende te Franeker, in die qualiteit, een huis voor 576 Caroliguldens op 21 nov 1801
Taco Jelgersma 11 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Taco Scheltema ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 75:0:0 voor verven en schilderen tdv ''t Weeshuys, kwit. no. 17, 20 nov 1781. (GAH1112); id. f. 84:11:0 voor geleverd behangsel en verven vt Weeshuys zomerhuys, kwit. no. 43, 30 nov 1782. (GAH1113)
Taebe Pieters ged 13 jun 1741 Grote Kerk HRL, zv Pieter Hendrijks en Leentje Taebes
Taecke Nanningszn Voor het Hof van Friesland wordt be?digd als curator op 15 jul 1575 over de kinderen van T.N. : Cornelis Conincx; zie verder bij hem; bron: de Oude Trekweg en de Koningsbuurt/J. Wobma/Harl. Crt
Taeco Bakker Saturdag den 21 apr 1798. de Raad Extra ordinaris vergadert zijnde, Stonden nog ter vergadering binnen den Capt. Luit J:A:van der Straaten, den Luitnent T.B., 1 ste Chirurgijn, Claas Meinertz en 1 ste Schrijver J:B:Hoffinger zig beklaagende dat zij als Engelsche Krijgsgevangenen thans in genee dienst ge?mployeerd zijnde nog bij de Marine opp ''s Lands vloot, nog onder den BurgerStand, hunne Stem over het ontwerp van Staatsregeling konden uitbrengen, dan teffens daartoe zeer bereidwillig zijnde, en zich daar voor declareerende-Verzogten zij dat zulks ter hunner decharge-in de Notulen van den Raad mogte werden geinsereerd. (GAH44)
Taedde Cornelis geboortig van HRL, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 30 mei 1718. (burgerboek)
Taede Gooytjes T.G. ende Tytje Tjerks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Allards, goede bekende, 14 jul 1792; ondertrouw HRL; T.G. en Tytje Tjerks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 jul 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 26:8:0 ook vermeld als: Tedde G. ; (GAH650)
Taede de Haan geb 1807 HRL, ovl 6 apr 1838 HRL, schoenmakersknecht, ongehuwd, zv Jan Tjitses dH, en Ebeltje Taedes Dijkstra; BS ovl 1838
Taede Jans zie: Dijkstra, de Haan, Piqueur
Taede Jans ged 20 dec 1763 Grote Kerk HRL, zv Jan Isaacs en Durckje Taedes
Taede Pieters zie: de Moed
Taede Reinders zie: Tolsma
Taede Taedes zilversmid; Mr. waarschijnlijk tussen 1582 en 1584. (Gildeboek: merken der Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Taede G Steensma vroedsman en ijzerleverancier 1740-1744
Taede Jans Dijkstra geb 1745 ... , ovl 26 apr 1815 HRL, huwt met Houkje Pieters Jorna, kind: Isabella Taedes, geb 1771/73 Bolsward, verkoopt huis, herberg, stalling en wagenhuis in 1799, voerman in 1809, huw.get. bij H.J. Beekman en R.H. van Minnema(Beens), piquer, 1812; BS huw 1812, ovl 1815, ovl 1850,; Jan Tjietzes de Haan ende IJebeltje Taedes Dijkstra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader T.J.D., 25 jul 1795; ondertrouw HRL; Gosse Tjitses Haan en Riemke Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.J.D., goede bekende, 10 aug 1805; ondertrouw HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8 ste kwartier, no. 158, 1 mrt 1804; in plaats van de gedeporteerde bierdragers Willem ten Bokkel en Jan van Straten zijn aangesteld Piebe Postma en T.J.D., welke laatstgenoemde door deze bevordering voor zijn post als boelgoedomroeper heeft bedankt, di. 27 jul 1800 (GAH46); klokluider bij het afvaren der schepen; ontvangt van het gembest. voor klokluiden sep en okt 1812, 1 nov 1812: fr 4 en 40 cents; id. nov en dec 1812, 4 jan 1813: fr 4 en 45 cents; id. 3/13 deel tractement, 1 apr 1813: f. 3:2:14 of fr 6 en 60 cents; id. 6/12 voor 1813, 15 jul 1814: f. 6:6:12 of fr 13 en 39 cents; id. 6/12 voor 1814: f. 6:6:2 of fr 13 en 25 cents; id. wegens gedane verschotten en vacatien op een reis met een aangenomen karreknecht naar Groningen, 31 Oogstmaand 1809: f. 18:2:0; (geen boeknr. vermeld); Voorts verzochten ter Vergadering binnen te staan zoo als hun gereedelijk geaccordeert wierd, de Burgers T.J.D., Sjoerd de Vries, IJege Visser, Jan Kiel, Jan Taedes Dijkstra, en Claas Gorter alle herbergiers alhier, dewelke aan de Raad Proponeerden, of dezelve niet zouden kunnen goedvinden, op het voorbeeld van verscheiden andere Steeden in dit voormaalig gewest Friesland, om op zodanige tijd in de aanstaande zoomer; als de Raad daar toe de geschiktste zoude oordeelen, Stadsweege een Zilver Sweep te laaten verharddraaven zullende veele Ingezeetenen, op dien dag na het oordeel der Comparanten, daar van (bij de tegenwoordige neringloozelijden) aanmerkelijke voordeelen genieten, welk voorstel is gehouden in deliberatie, ma. 27 may 1799 (GAH45); Dingsdag den 20 Augt 1799; Voort Wierde T.J.D. aangesteld tot roeper bij de Boelgoeden, in plaatze van Hendrik Djurres Welke voor dezelve Post bedankt hadde, en Zulks op de Instructie daar af Zijnde, en voordeelen daar toe Staande, en is dezelve door den Praesident P:J:Coulbout, ten dien fine daadelijk onder Eede genoomen. (GAH45); Zaturdag den 8 dec 1798. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde bij herhaalinge geleezen eene missive van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland inhoudende Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Het Intermediari Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland Aan: de Rada der Gemeente van HRL; Burgers ! Ingevolge Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 17 nov L.L. zullen moeten bij eenkoomen in UL Stad 15 grondvergaderingen, tot het kiesen van departementale Bestuuren op eene Constitutieoneele wijze volgens de Staatsregeling; Wij gelasten Ulieden om de plaatzen tot die bijeenkomsten te Bepaalen daar toe de nodige voorloopige Schikkingen te maaken en van zulks ten spoedigsten, uiterlijk binnen agt daagen aan ons kennis te geeven. Leeuwarden den 3 dec 1798. Het vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden en geconcludeert, zoo uit Consideratie van het praesente Stringe Saysoen, als om andere moverende redenen, voor dees keer de grondvergaderingen te houden, in de onderscheiden Logementen binnen deeze Stad, als in ?t: Heeren Logement bij de Castelein Hendrik Winter, de Grondvergaderingen no. 1 & 11, in ''t Wapen van Harlinen bij Eelke van der Post no. 2, in ''t Swart Kruis bij J:Jonkman no. 3 & 14, in de Ojevaar bij J: Reinhart no. 4, in Roma bij A:Bolhuis no. 5 en 7, in de Gouden Leeuw bij T:Smith no. 6 & 13, in ''t Posthuis bij T:D. no. 8, in Benthem bij de weduwe Hoekstra no. 9 & 10, in ''t Schippersgezelschap no. 12, in de Pauw bij T:Hiddema no. 15, en is wijders beslooten van deeze arrangementen aan het Intermediair bestuur, pr missive kennisse te geeven. (GAH44)
Taede Pieters de Moed geb 1797 Makkum, ovl 21 apr 1847 HRL, huwt met Engeltje Homan, werkman in 1847, zv Pieter dM, en IJbeltje Teekes; BS ovl 1836; 1847 overlijdens
Taede Reinders Tolsma geb 13 feb 1800 St. Jacob, huwt met Tjietske de Vries op 29 feb 1824 HRL, huw.afk. 15 en 22 feb 1824, wonende te HRL, pakhuisknecht, zoutknecht en zoutweger in 1851, N.H., zv Reinder Taedes T, en Sjoerdje Noordbeek BS huw 1824, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, 118, wijk G-019, wijk I-014; oud 39 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, moutersknecht, wijk I-019; VT1839
Taedse Abrahams ovl voor 1780; T.A. en Trijntje Sijbrens beyde van Almenum koomende voor de bruid desselfs vaeder Sijbren Douwes, 10 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Trijntje Sijberens, beyde van Almenum, sijn geproclameert den 11, 18 en 25 nov 1742 en doe ook getrouwt; T.A. ende Riemke Tjerks beyde van Almenum, komende weegens de bruid desselfs broeder Pier Tjerks den 12 Septemb 1744; huwt met Riemke Tjerks, beyde van Almenum, sijn geproclameerd den 13, 20 en 27 Septemb. 1744 en doen ook getrouwt; zie ook: T.A. Bleeker; van HRL, huwt met Rinske Harkes van Midlum, geproclameerd de 25 Septemb: en de 2 en getrout de 9 okt 1763; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 39:7:8 wegens 3/8 portie van een bleek even buiten de Franequer Poort en door hem als huurder gebruikt, na aftrek van Re?el f. 7:18:2: f. 31:9:6; 27 mei 1762. (GAH1092); bet propijn vd Weeslanden aan de rentmeester van het Weeshuis door Yep Feikes f. 2:5:0, T.A. f. 5:15:0, Eeuwe Clasen f. 26:0:0, Tjepke Gratama 7- 15:0, Leendert Harings f. 12:12:8, Folkert Romkes f. 10:15:0, Leendert Harings f. 11:15:0, Eeuwe Clasen f. 14:15:0, Eeltje Aukes f. 1:10:0, Teeke Jans f. 20:0:0, 1762. (GAH1092); id. f. 12:12:8 en f. 13:12:8, en door Berent Piers f. 26:0:0, Rein Eeverts f. 2:10:0, Johannes Harmens f. 15:10:0 en f. 37:10:0, 1777. (GAH1108); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 41:12:0 terzake bleekloon vd grote wasten, en 100 ellen webdoek, 20 apr 1762. (GAH1092); betaalt aan H. Videlius, collecteur vd Re?le Honderdste Penning, wegens 3/8 ve bleek, waarvan eigenaar is het Weeshuis van HRL, Buiten Buurt no. 5, f. 7:13:2, 29 mrt 1763. (GAH1093); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 39:7:8 terzake landhuur van de bleek, gaat af Re?el en Extra: f. 7:13:2, resteert f. 31:14:6, 10 mei 1763. (GAH1093); ontv van dito f. 36:0:0 terzake linnenbleken, kwit. no. 2, 26 apr 1763. (GAH1093); id. 22 apr 1766, kwit. no. 6. (GAH1096); betaalt aan dito f. 11:10:0 voor huur van 2 pondematen greydeland onder Midlum gelegen, no. 12, 1764. (GAH1094); id. 1765, no. 12. (GAH1095); id. 1766, no. 12. (GAH1096); id. no. 12, 1767. (GAH1097); id. voor het laatste jaar, no. 12, 1768. (GAH1098); id. f. 32:4:6 wegens huur voor 3/8 parten id bleek even buyten de Franeker Poort, in het geheel huur doende f. 105:0:0 ''s jaars, welke huur met mei 1766 eindigen, na aftrek van het Re?el, no. 20, 1764. (GAH1094); id. no. 20, 1765. (GAH1095); ontv van dito f. 36:0:0 voor 1 jaar bleken, kwit. no. 7, 10 apr 1764. (GAH1094); id. kwit. no. 3, 7 mei 1765. (GAH1095); id. kwit. no. 1, 31 mrt 1767. (GAH1097); id. kwit. no. 3, 29 mrt 1768. (GAH1098); id. 18 apr 1769, kwit. no. 1. (GAH1100); id. 11 apr 1770, kwit. no. 1. (GAH1101); id. kwit. no. 3, 23 apr 1771. (GAH1102); id. kwit. no. 8, 28 apr 1772. (GAH1103); id. kwit. no. 4, 8 mei 1773. (GAH1104); id. kwit. no. 3, 10 mei 1774. (GAH1105); id. kwit. no. 5, 16 mei 1775. (GAH1106); id. kwit. no. 2, 14 mei 1776. (GAH1107); id. 3 jun 1777, kwit. no. 5. (GAH1108); betaalt aan dito f. 43:13:14 zijnde de huur van 5/8 parten id bleek even buiten de Francker Poort ih geheel voor 105 guldens ''s jaars, na aftrek van het Re?el, no. 20, 1766. (GAH1096); betaalt aan dito f. 53:13:14 wegens huur van 5/8 parten id Bleek even buiten de Franeker Poort te HRL, in ''t geheel voor 105 Crglds ''s jaars, vlgs huurcontract welkens huurjaren zijn geeindigt met mei 1766, doch op nieuw weder ingehuurt, na aftrek van het Re?el, no. 20, 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1099); id. 1769. (GAH1100); id. no 20., 177. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. na aftrek Reel groot f. 11:18:10, 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. f. 49:14:6, na aftrek Reel zijnde f. 15:19:12, 1777 (GAH1108); id. f. 71:11:14 na aftrek Reel zijnde f. 15:18:2, 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); id. f. 49:14:6 na aftrek van het Reel zijnde f. 15:18:2, 1778. (GAH1109); id. f. 71:11:145 na aftrek van het Reel f. 15:18:2, nu no. 27. (1779); betaalt aan H. Videlius als Collecteur van den Re?len Hondersten Penning, f. 11:18:10 terzake 1 jaar terzake 1 jaar Re?le Hondersten Penning, vlgs Resolutie en Placaat van 7 mrt 1766, 19 mrt 1767. (GAH1097); id. 29 mrt 1768. (GAH1099); jaerschink der losse landen Alderheiligen 1772 versch. : no. 2, 8 pondematen: f. 13:12:8; id. no. 3: 6 pondematen: f. 12:12:8; 1773. (GAH1104); id. no. 20, de Bleek: nihil; 1773. (GAH1104); rendante wed. de Bruin levert over aan de nieuw benoemde rentmeester van het Weeshuis Albartus de Haas een koopbrief met absolute kwitantie van 18 jul 1765, gepasseerd door T.G., van 1/4 part vd bleek buiten de Franequer Poort, bij T.A. bewoond, 1768. (GAH1098); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 27:5:0 wegens 8 pondematen greidland onder Almenum, no. 2, 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. 1778. (GAH1109); id. f. 25:5:0 wegens 6 pondematen greidland onder Almenum, no. 3, 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. 1778. (GAH1109); Jan Anthonius ende Lolkjen Dirks beyde van HRL, koomende voor de bruid T.A. den ...; Johannes Jans ende Akke Jelles beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom des selfs vaeder Jan Alles en weegens de bruid T.A. desselfs broodheer den 24 dec 1750; T.A. erven betalen aan de rentmeester van het Weeshuis f. 87:10:0 wegens 5/8 parten in de bleek buiten de Franekerpoort; gaat af: Re?l f. 15:18:2, resteert dus: f. 71:11:14, nov 1778/mei 1779. (GAH1110); betaald aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 39:7:8, onder deductie van f. 7:18:0 wegens het Re?l, dus aan suiver geld: f. 31:9:8 terzake 1 jaar huyr voor 3/8 parten van de bleek leggende buiten de Franekerpoort, 20 apr 1752. (GAH1081); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 107:4:0 terzake bleeklonen, kleren en 23 stukken doek voor een geheel jaar tot 5 mrt incluys, kwit. no. 20. (GAH1081); betaald aan de rentmeester van het Stadsweeshuis wegens een Re?l Cedul f. 1:19:0 en f. 4:17:4, wegens korting van strijkgeld f. 9:11:4 en aan gerede penningen f. 1:19:0, dus: f. 16:6:2; terzake 5 maanden huur voor 5/8 parten der Bleek alhier buiten de Franekerpoort, 7 sep 1751. (GAH1080); id. f. 31:9:8, een re?le quotisatie tot f. 7:18:0, en aan gerede penningen f. 31:9:8, terzake 1 jaar huur voor 3/8 parten der Bleek alhier buiten de Franeker Poort, 7 sep 1751. (GAH1080); id. maar Re?l Zedul f. 7:18:2, 1 mrt 1759. (GAH1088); betaalt f. 39:7:8 aan het Weeshuis wegens 1 jaar huur van 3/8 parten van de bleek buiten de Franekerpoort leggende, onder vermindering van het Ree?l f. 7:18:12, resteert te betalen f. 31:8:12, 30 mrt 1756. (GAH1085); id. 20 mei 1757: f. 31:9:6 (GAH1086); id. 23 mrt 1758 (GAH1087); id. 3 apr 1760 (GAH1089); id. 19 mei 1761 (GAH1091); id. 25 apr 1755 (GAH1084); id. 25 apr 1754 (GAH1085); ontvangen van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 79:13:0 terzake bleken van doek en wassen van linnen kleren ten behoeve van het Stasweeshuis, 7 sep 1751, kwit. no. 27 (GAH1080); id. f. 95:12:8, 1 apr 1760, kwit. no. 2 (GAH1089); id. f. 54:6:0 wegens bleken van de grote was en webdoek in 1 jaar, 30 mrt 1756 (GAH1085); id. 26 apr 1757, kwit. no. 14: f. 66:18:0 (GAH1086); id. 21 mrt 1758: f. 81:0:0 (GAH1087); betaald aan het Weeshuis f. 7:3:2 wegens 3/8 van de bleek, waarvan het Stadsweeshuis eigenaar is, 29 apr 1757 (GAH1086); id. 23 mrt 1758 (GAH1087); id. 15 mrt 1759 (GAH1088); id. 2 apr 1760 (GAH1089); id. f. 7:3:4, mei 1753 (GAH1082); id. mei 1754 (GAH1083); id. en het extra f. 14:0:14, 27 mrt 1755 (GAH1084); id. f. 7:3:2, het extra f. 15:0:6, mei 1761 (GAH1091); ontvangen van het Weeshuis wegens bleekloon van 21 stukken doek in 1 jaar kleerbleken ten dienste van het Weeshuis, 15 mrt 1759 (GAH1088); betaald aan de rentmeester van het Weeshuis f. 31:9:4 terzake 1 jaar huyr van 3/8 parten van de bleek buiten de Franekerpoort 24 apr 1753 (GAH1082); ontvangen van de rentmeester van het Weeshuis f. 106:11:0 terzake bleeklonen 27 stukken doek en het kleermaken voor het gehele jaar ten behoeve van het Weeshuis, 17 apr 1753, kwit. no. 19 (GAH1082); betaald aan de rentmeester van het Weeshuis f. 39:7:8 onder korting van f. 7:18:4 van het Re?l, dus suiver geld: f. 31:9:4, terzake 1 jaar huyr voor 3/8 parten in de bleek buiten de Franeker Poort, 9 apr 1754 (GAH1083); ontvangen van de rentmeester van het Weeshuis f. 95:1:0 terzake 1 jaar bleekloon van 1050 elle webdoek en de grote wassen, 9 apr 1754. (GAH1083); id. f. 61:6:0 terzake 1 jaar bleken van 450 ellen doek ten behoeve van het Weeshuis, 31 mrt 1761, kwit. no. 1 (GAH1091); id. f. 100:13:0 terzake bleken van 22 stukken webdoek en kleine bleken in 1 jaar ten behoeve van het Weeshuis, 25 mrt 1755, kwit. no. 3 (GAH1084); betaald aan het gemeentebestuur 1 jaar huur van zeker stukje land aan de Franekerpoort, mei 1751: f. 7:0:0 (GAH428); id. terzake het laatste half jaar huur van een stukje land aan de wegh bij de Franekerpoort, 22 dec 1750: f. 3:10:0 (GAH428); id. 1 jaar huur van 2 pondematen greidland gelegen onder Midlum, kwit. no. 12, mrt 1767: f. 11:10:0 (GAH1098); ontvangen van het Stadsweeshuis voor 1 jaar bleekloon, mrt 1768, kwit. no. 3: f. 36:0:0 (GAH1098); aan rentmeester Albartus de Haas is door de rentmeester overgeleverd een koopbrief met absolute kwitantie dd 18 jul 1765 gepasseerd door Tjepke Gratama van part van de bleek buiten de Franeker Poort, bij T.A. bewoond, 15 jun 1768. (GAH1098); betaald aan het Stadsweeshuis (rentmeester Alb. de Haas), 5/8 parten in Bleek buiten de Franekerpoort f. 65:12:10, waaraf voor de reele quitantie f. 11:18:10 (volgens kwit. no. 5 van de Buiten Buren, afgegeven door de Collecteur van de Re?len honderdste Penning, H. Videlius), kwit. no. 20, resteert f. 53:13:14, 1768 (GAH1099); betaald aan de voogden van het Weeshuis huur van 2 pondematen greidland, gelegen onder Midlum, no. 12, (losse landen), petri 1766 -petri 1767: f. 11:10:0 (GAH1097); id. wegens huur van 5/8 parten in de Bleek even buiten de Franeker Poort te HRL, waarvan eigenaar is het Stadsweeshuis, in het geheel voor 105 Caroliguldens ''s jaars volgens huurcontract, welke huurjaren zijn geeindigd met mei 1766, doch opnieuw weder ingehuurd; na aftrek van het Reeel, no. 20, petri 1766-petri 1767, (losse landen), 19 mrt 1767: f. 53:13:14 (GAH1097); ontvangen van de voogden van het Weeshuis wegens bleken van linnen van 1 geheel jaar, quit. no. 1, (kleding), 31 mrt 1767: f. 36:0:0 (GAH1097)
Taedse Alberts zie: de Wilde; geb 17 apr 1783, ged 6 may 1783 Grote Kerk HRL, zv Albert Egberts en Antje Sybes; matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 81, 20 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; huwt met Eelkje Blombergen, kind: Lijsbeth Teetses, geb 20 apr 1809, ged 14 mei 1809 Grote Kerk HRL
Taedse Heeres huurt land 1800-1807; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805, 1 jan 1806. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 50:10:0 de huur van 5 Pondematen greidland onder Almenum, no. 11, 18 nov 1793 (GAH1125); id. 24 dec 1794, no. 11 (GAH1127); id. 7 dec 1795 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:11:14 ter zaake geleverde zoetemelk, 3 jun 1794, quit. no. 16 (GAH1126); id. f. 15:10:12, 12 aug 1794, quit. no. 27 (GAH1126); id. f. 16:15:8, 14 okt 1794, quit. no. 30 (GAH1126); id. f. 16:14:2, 9 dec 1794, quit. no. 2 (GAH1127); id. f. 15:6:10, quit. no. 4, 3 feb 1795 (GAH1127); id. f. 15:12:0, 14 apr 1795, quit. no. 9 (GAH1127); id. f. 8:19:8 en f. 17:2:0 ter zake geleeverde melk, 5 dec 1795, quit. nos. 53 en 54 (GAH1127); id. f. 17:15:14 en f. 19:2:10, 8 dec 1795, quit. nos. 1 en 2 (GAH1128); id. f. 26:16:4 en f. 22:18:4 ter zake geleverde carnemelk, 26 apr 1796, quit. nos. 13 en 14 (GAH1128); id. f. 18:3:0, 26 okt 1796, quit. no. 28 (GAH1128); id. f. 26:3:0, 13 jun 1806, quit. no. 51 (GAH1138); rentmeester van het Weeshuis betaalt aan de erven T.H. f. 69:8:0 ter Saeke geleverde soetmelk, 5 dec 1810, quit. no. 28 (GAH1142); id. f. 46:19:0 ter Saeke geleverde Soetemelk, 19 apr 1810, quit. no. 9 (GAH1142); id. f. 30:0:0, 13 jun 1806, quit. no. 54 (GAH1138); T.H. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 94:17:12 ter zaake geleverde zoetemelk, 24 feb 1801, quit. no. 2 (GAH1133); id. f. 44:11:0, 2 jun 1801, quit. no. 28 (GAH1133); id. f. 30:14:0 ter saeke geleverde 352 half kannen soetemelk, 15 apr 1806, quit. no. 32 (GAH1138); id. f. 31:8:0 voor 351 half kannen Soetemelk, 9 okt 1806, quit. no. 65 (GAH1138); weduwe ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 30:14:0 voor geleverde Soetemelk, 6 jan 1807, quit. no. 9 (GAH1139); id. f. 31:4:0, 17 apr 1807, quit. no. 35 (GAH1139); id. 8 jul 1807, quit. no. 42 (GAH1139); id. f. 33:0:0 ter Saeke geleverde 351 half kan Soetemelk, 27 okt 1807, quit. no. 55 (GAH1139); id. f. 36:14:0 ter Saeke geleverde Soetemelk, 6 jan 1808, quit. no. 7 (GAH1141); id. 20 may 1808 (GAH1140); id. f. 33:2:0, 13 jul 1808, quit. no. 53 (GAH1140); id. f. 35:2:0, 11 okt 1808, quit. no. 62 (GAH1140); id. f. 39:19:0, 18 jan 1809, quit. no. 9 (GAH1141); id. f. 45:1:0, 2 may 1809, quit. no. 22 (GAH1141); id. f. 44:14:0, 13 jul 1809, quit. no. 32 (GAH1141); id. f. 43:18:0, 18 okt 1809, quit. no. 55 (GAH1141); id. f. 46:19:0, 30 dec 1809, quit no. 84 (GAH1141)
Taedse Cornelis vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, huis tussen no. 168 en 169, 20 jaar, ongehuwd, inwonend bij Cornelis Claasen, 1 mrt 1804
Taedse Cornelis waarschijnlijk dezelfde als hieronder vermeld; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:9:0 wegens geleverde korven, 9 nov 1762. (GAH1092)
Taedse Alberts de Wilde zie ook: Teetse Alberts; huwt met Eelkje Tjamkes Blombergen op 25 aug 1799 HRL, N.H., wonende te in de Wortelstraat in 1811, kinderen: Lijsbert, geb 20 apr 1809 HRL, Elisabeth Tjietses, geb 6 nov 1810 HRL, Albert, geb 15 feb 1807 HRL, Lijsbeth Taetses, geb 24 jul 1804 HRL, Albert Taetses, geb 25 okt 1802 HRL, Albert Taetses, geb 14 jun 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1804, 1807, 1809, 1810, BS ovl 1811, ovl 1829; eigenaar en gebruiker van wijk B-079, varensgesel, 1814. (GAH204)
Taedske Hendriks Jan Koenraad Smidt en T.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 nov 1781 HRL, en zijn getrouwd den 25 nov daaraanvolgende
Taedske Yedes huwt met Pieter Reinders, beide van HRL, geproclameert de 12-19 en getrout de 26 dito nov 1758
Taeke Ages huwt met Lijsbeth Jans, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 18 jul 1756
Taeke Berends zie: van der Form
Taeke de Boer huwt met Taetske Mulder, kind: Pieter Taekes de B., geb 1809 Tzum; BS ovl 1874
Taeke Dirks zie: Bakker, Taekema
Taeke Feddriks K. Lanting betaalt aan het gemeentebestuur wegens T.F., het rest van de pacht van de huren van de buitenhuizen, 19 dec 1749: f. 19:1:0 (GAH427)
Taeke Folkerts zie: Buisman
Taeke Folkerts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 92, 1 mrt 1804
Taeke Gerrits zie: van der Tol
Taeke Gillis zie: Mesdag
Taeke Greidanus ovl voor 1839, huwt met Gertje Assue, kind: Wikje G, geb ... ; BS huw 1838
Taeke Halbes zie: Kuipers; T.H. ende Stijntje Rintjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Rintjes, deszelfs broeder, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; T.H. en Stijntje Rintjes, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 may 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; wed. T.H. gebruiker van wijk A-193, eigenaar is Claas Kuiper, (broer van Teeke Halbes), 1814. (GAH204); T.H. en Baukje Fransen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 13 daaraanvolgende; kind: Baukje Taekes, geb 23 jun 1787, ged 3 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Taekes, geb 6 aug 1793, ged 27 aug 1793 Grote Kerk HRL, moeder als S. Teunis; kind: Rintjes Taekes, geb 8 sep 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Wij Ondergetekenden Simon Jacobs van Loon, winkelier, en Klaas Rintjes Kuiper, Touwslagersknegt, beide wonende te HRL, Verklaren bij desen, te weten, dat T.H. is Overleden in de Jare 1810 Zonder de juiste datum te kunnen bepalen, Gevende voor redenen van wetenschap, dat wij uit hoofde van Familiebetrekking een dagelijksche omgang met dezelve hebben gehad. HRL den 21 nov 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & negentig den Agtste sep is Geboren Rintje, zv T.H. en Stijntje Rintjes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 okt 1815
Taeke Hans en IJetske Sijbes, beide van HRL, huw.aang. 16 mrt 1737 HRL, Coram Praeside Brouwer, komende voor de Bruit desselvs Broeder Sijbren Sijbes; huw.aang. HRL 1737
Taeke Hansen ged , samen met Pietje Taekes, 5 feb 1754 Grote Kerk HRL, zv Hans Meinerts en IJtie Taekes
Taeke Harings ged 3 jul 1759 Grote Kerk HRL, zv Haring Taekes en Vrouwkje Cornelis
Taeke Harmanus zie: Tamboezer
Taeke Heins turfarbeider 1743-1758; Remonstreert met eerbied T.H. ge?digde turfdrager binnen dese Stad, dat den supplnt wel genegen was sijn amploytie over te transporteren op eenen Teunis Wouters burger en winkelier mede alhier, sijnde een persoon daertoe seer bequaem die sulx ook van harten is begerende dies volgens versoekt den supplnt met eerbied haer agtbaerheden gelieven de persoon van Teunis Wouters in der supplnts plaets wederom aen te stellen tot een mede ge?digde turfdrager binnen dese Stad, en dat op lasten, pligten, profijten en geregtigheden daer toe staende en aenbehorende quo facto etc:, (was get:), H. Wiaerda. ; In margine Stonde; de magistraet accorderende het versoek eligeert mits desen de meede supplnt Teunis Wouters tot ordrs turfdrager binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheyd Actum den 23 jan 1741. (was get:), Pier Bretton, Ter Ordtie van de magistraet (get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 23 jan 1741 heeft Teunis Wouters den Eed van getrouwigheyd gepresteerd in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Bretton, In kennisse van mij secrts, (get), M. van Idsinga. (Aanstelling Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen Faes Pijtters burger en meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt, dat hij supplnt noch korten geleeden is aengesteld tot meede turfdrager alhier, nu om reedenen deese bedieninge zeer gaern willende transporteeren op eenen T.H. meede alhier woonagtig, en tot ''t waerneemen dies bequaem, Edog dit transport niet kunnende geschieden als met toestemminge van UEd:Achtb:, soo versoeken zij beide zupplianten UEd:Achtb:gelieven deese overdragt te accordeeren, en over sulx T.H. in plaets van Faes Pieters tot meede ordrs turfdrager aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus. (was get) B. Dreyer; (in margine Stonde); de magistraet accordeerende het versoek ten requeste gemeld eligeert mits deesen de meede supplnt T.H. tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid:actum den 16 apr 1742 (was getekent) Junius Munter. Ter Ordtie van de magistr. M. van Idsinga; (onder Stonde); Op heeden den 16 apr 1742 heeft T.H. den Eed van getrouwigheid in handen van de presid. Burgemr. Agema afgelegt. In kennisse van mij secrts:(was get). M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Taeke Hendriks zie: Kuypers
Taeke Hennes Harmen Hendriks ende Fettie Taekes, beide van Hier, huw.aang. 12 jun 1734 HRL, Comende voor de bruid T.H., desselfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Taeke Jacobs zie: Steensma
Taeke Jacobs huwt met Hiltje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 28 aug en de 4 en getrout de 25 7 ber (= september) 1768; kind: Lijsbeth Teekes, geb 16 mrt 1774, ged 12 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Teekes, geb 26 dec 1775, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Taekles, ged 29 aug 1769 Grote Kerk HRL, vader als Taekle J. ; kind: Jan Taekes, ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Taeke Jans huwt met Trijntje Hendriks Tamsma, kind: Ekke Taekes, geb 3 jul 1811, ged 27 jul 1811 Grote Kerk HRL
Taeke Johannes zie: Hardenbeek, Meyer
Taeke Johannis huwt met Trijntje Wybes, kind: Willemke Taekes, ged 6 may 1749 Grote Kerk HRL; kind: Johannis Teekes, ged 10 aug 1745 Grote Kerk HRL
Taeke Karstes zie: Huitema
Taeke Klases zie: Klaver
Taeke Klases huwt met Grietje Hendriks op 13 jul 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806; T.K. en Geertje Hendriks, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 28 jun 1806; ondertrouw HRL
Taeke Kuypers geb 16 jul 1800 HRL, ged 5 aug 1800, N.H., zv Hendrik Asselinius K, en Machteltje Taekes Stephanij; dopen Grote Kerk HRL 1800
Taeke Oedses geb 1756 ... , huwt met Jeltje Willems, kuiper, wonende te Dronrijp, weduwnaar, 1e afk. zondag 19 May 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 26 may 1811, ondertrouw 15 May 1811, zv Oets Taekes en Hijke Pieters; bsha181huwafk
Taeke Pieters ged 9 sep 1760 Grote Kerk HRL, zv Pieter Scheltes en Hinke Bouwes
Taeke Pieters zie ook: Meppelaar; geb 20 jan 1787, ged 20 feb 1787 Grote Kerk HRL, zv Pieter Taekes en Tjitske Ates
Taeke Pieters T.P. en Janke Hilles, beide van Akmenum, laatst geproclameerd op dato dezes 31 oct 1773 HRL, en toen getrouwt
Taeke Piewters begraven Klein Kerkhof, regel 12, nr. 22; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Taeke Roelofs ged 1 apr 1770 Grote Kerk HRL, zv Roelof Jans en Aaltje Taekes
Taeke Sikkes T. Siddes (!) van HRL, en Janke Jans van Makkum, huw.aang. 20 aug 1735 HRL, vertonende de bruidegom Schriftelijke attestatie; huw.aang. HRL 1735; huwt met Janke Jans, kinderen: Jan en Sikke Taekes, beiden ged 25 jun 1750 Westerkerk HRL; kind: Baukje Teekes, ged 12 aug 1745 Westerkerk HRL
Taeke Sipkes zie: Dijkstra; T.S. en Pietje Cornelis Beidschat, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 8 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Sipke Taekes, geb 26 dec 1811, ged 17 feb 1811 Grote Kerk HRL
Taeke Stephanij Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschrift, van eene missive, den 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente der Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies, eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 Onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wybrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangesteld Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 Onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa, in plaats van den overleeden Sergeant Majoor T.S. . Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul )a p)aangesteld, den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. en tot Adjudant, bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede met Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44)
Taeke Stephanus huwt met Trijntje Annes, kind: Jan Taekes, ged 31 okt 1751 Westerkerk HRL; kind: Foeckjen Taekes, ged 16 dec 1742 Westerkerk HRL
Taeke Stephanus Jan Joekes Bierma ende Hinke Arnoldus, beide van HRL, huw.aang. 13 nov 1734 HRL, Comende voor de bruid T.S. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Taeke Stephanus zie ook: Stephany; ged 17 okt 1756 Westerkerk, zv Stephanus Taekes en Aagie Bretton
Taeke Stephany erven T.S. eigenaars van perceel nr. 1026 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 645, huis en erf, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. 44); id. van percelen nrs. 1044 en 1045 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 645, beide: huizen, resp. 48 en 65 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1045 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 645, huis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Taeke Tamboezer geb 15 sep 1802 HRL, ged 3 okt 1802, N.H., ovl 10 feb 1829 HRL, ongehuwd, bakkersknecht, zv Harmanus T, en Aafje Stephany; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1829
Taeke Teedses TEEDE (in 1774, 1777, 1781). (zie ook: Teede Teedes); geboortig van Makkum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft ordinaires borgereed gepresteerd in handen van burg. V. vd Brug, op 16 jan 1760. (burgerboek); weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde de verdiende loon van Schelte Jans als timmermansknegt, bi T.T., 12 mej 1775. (GAH1106); id. f. 30:0:0, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 120:0:0 (gedurende 4 jaren ?), 15 jun 1781. (GAH1112); id. f. 67:10:0 door Willem Willems op ''t tiggelwerk van P.T. verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108)
Taeke van der Form oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kaarsemaker, wijk H-011; VT1839
Taeke Wybes zie: van Dokkum
Taeke Wijgers ged 19 aug 1742 Grote Kerk HRL, zv Wijger Jarigs en Foekje Taekes
Taeke Wytses huwt met Sibbeltje Wigles, beide van HRL, geproclameert de 25 Feber: de 4-11 en getrout de 18 mrt 1759 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Taeke Berends van der Form geb 1771/76 HRL, ovl 9 jan 1843 HRL, 1e huwt met Aafke Harmens Cornel op 27 mei 1813 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1813, kaarsemakersknecht, 2e huwt met Amarentia Anna van Ernsthuis op 16 mei 1819 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1819, huw.get. bij C. Hoogmolen en A.A. van der Zee, 1816, id. bij P.S. Altena en M.H. Adema, oom bruid. 1818, id. bij G.J. Rolvink en B. Omans, 1832, zv Berend Hendrik Gerrijts en Marijke Taekes; BS huw 1813, huw 1818, huw 1819, huw 1832, ovl 1843, ovl 1848
Taeke Dirks Bakker geb 4 nov 1792 Franeker, ovl 1 jan 1871 HRL, 1e huwt met Adriaanke Freerks Dijkstra op 30 nov 1817 HRL, huw.afk. 16 en 23 nov 1817, 2e huwt met Aukje Waltje, N.H., timmerman in 1851, huw.get. bij F.D. Bakker en J.J. Dijkstra, broeder bruid. wonende te HRL; 1818, zv Dirk Foppes B, . en Geertje Jans Visser; BS huw 1817, huw 1818, ovl 1846, ovl 1871, bev.reg. 1851 wijk E-169; oud 47 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk E-140; VT1839; T.D.B. eigenaar van perceel nr. 1248 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 26, huis, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Taeke Dirks Taekema ovl voor 1848, huwt met Sjouwkje Tjallings Kuipers, kind: Martsen T, geb 18 aug 1803 Longerhouw; BS ovl 1847; 1873 overlijdens
Taeke Folkerts Buisman geb 1 jan 1751 Bolsward, ovl 22 apr 1820 HRL, huwt met Saakje Minnes Bruinsma, in leven gleibakker, kinderen: Pieter, geb 1797 Bolsward, Volkert B, geb 1785 Bolsward, Minne B, geb 1792 Bolsward, Antje Taekes B, geb 1782 Bolsward, Hijlke B, geb 20 sep 1800 Bolsward Fimke B, geb 1789 Bolsward, Hendrina Margaretha B, geb 3 mrt 1801 HRL, zv Folkert Pieters en Femke Jans; BS huw 1820, huw 1826, ovl 1827, ovl 18281833 huwelijken, ovl 1847, ovl 1858, ovl 1866, ovl 1871; gebruiker van wijk A-106, gleybakker; eigenaar is Cornelis M. Braaksma, 1814. (GAH204)
Taeke Gerrits van der Tol ovl 15 apr 1820 Midlum, huwt met Geeske Rinses Bootsma, kinderen: Rinske vdT, geb 1800 Almenum, Gerrit vdT, geb 1804 Achlum, Gerritje vdT, geb 23 sep 1801 Achlum; BS huw 1831, ovl 1846, ovl 1866, ovl 1870
Taeke Gillis Mesdag ontvangt interesse 1800-1811; Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 wegens 1 jaar rente van 500:0 -, 2e tontine, no. 5, 2e classe, 5%, Januar. 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060)
Taeke Halbes Kuipers ovl 24 mei 1810 Rusterzijl, Oostfriesland, N.H., huwt met Stijntje Rintjes en Baukje Fransen, zijn vrouw was visvrouw, in leven schuitschipper, transporteert militairen in 1807, kinderen: Halbe Teekes K, geb 6 dec 1800 HRL, Teuntje Taekes K, geb 1799 HRL, Rintje K, geb 8 sep 1794 HRL, Klaas K, geb 14 feb 1802 HRL, Holst Taekes K, geb 5 feb 1805 HRL, Baukje Taekes, geb 1788 ... , Trijntje, geb 2 mei 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1805, 1807, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1816, huw 1820, huw 1825, ovl 1826, ovl 1833, ovl 1868, ovl 1864
Taeke Hendriks Poort zie ook: Teeke Hendriks; geb 1752 Franeker, ovl 22 mrt 1825 HRL, huwt met Leentje Hommes Ruinenburg, timmerman te HRL. 1811, scheepstimmerman in 1812, huw getuige bij J. Tjomsma en I. Roosma, oom bruid. 1818, kinderen: Hendrik Taekes, geb 1786 HRL, Trijntje Taekes P, geb 1784 HRL, Homme P, geb 1790 HRL, Jetske Teekes P, geb 1795 HRL; BS ovl 1811; 1812 huwelijken, huw 1818, ovl 1825, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1854, ovl 1875; gebruiker van wijk E-142, timmerknegt; medegebruiker Geert Gorrits wed. ; eigenaar is Jan E. Ackringa, 1814. (GAH204)
Taeke J Panbakker oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-074; VT1839
Taeke Jacobs Steensma huwt met Evertje ... , kind: Fokje Taekes S, geb 1760 Midlum; BS ovl 1839; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis 51`-9:0 weegens ijserwerk door hem tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 23, 21 nov 1730. (GAH1060)
Taeke Jans van Dijk geb 1808 Gaast, ovl 29 apr 1857 HRL, huwt met Tietje Tjeerds Faber op 12 jul 1838 HRL, wonende te Makkum, werkman in 1851, N.H., zv Jan Pieters vD en Tjamkje Rinses Tolsma; BS huw 1838, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk G-269; oud 32 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, wijk G-275; VT1839
Taeke Jans Nijboer geb 1755 Berlikum, ovl 29 okt 1895 HRL, ongehuwd, zv Jan Taekes N, en Berber Jacobs; BS ovl 1835; gebruiker van wijk F-154, gleybakkersknegt; eigenaar is Berber Jacobs erven, 1814. (GAH204); T.J.N. eigenaar van perceel nr. 1315 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 493, huis en erf, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Taeke Jans Panbakker huwt met Anna Geerling, kind: Jan Taekes P, geb 1780 HRL; BS ovl 1840
Taeke Jans Panbakker geb 1805 HRL, ovl 28 okt 1844 HRL, huwt met Tjitske Laurentia van Varel op 12 mrt 1829 HRL, huw.afk. 1 en 8 mrt 1829, zeilmaker in 1844, zv Jan Takes P, en Catharina Adams Snijders; BS huw 1829, ovl 1844; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk C-193; VT1839
Taeke Jans Plantinga T.J.P. en Tetje Rinses, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 nov 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Jan Taekes Plantinga, geb 9 okt 1780, ged 5 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Taekes Plantinga, geb 31 jul 1792, ged 21 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Broer Taekes Plantinga, geb 12 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL
Taeke Jans Tigchelaar geb 11 apr 1802 HRL, huwt met Martje Arnoldus Zwart op 28 jun 1827 HRL, huw.afk. 10 en 17 jun 1827 HRL. en Minnertsga, wonende te Almenum, timmerman, N.H., wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, ged 25 apr 1802 Har, zv Jan Taekes T, en Dieuwke Lolkes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1827, ovl 1844, bev r HRL 1851 wijk B-152, wijk F-298, wijk H-092, wijk I-006, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Taeke Johannes Hardenbeek leidekker 1740-1746
Taeke Johannes Meyer geb 1784 ... , huw.get. bij D.J. Kussendrager en J.T. Nieuwhoff, wonende te Tzummarum in 1813, broeder bruid; BS huw 1813
Taeke Josephs Knoop ged 19 apr 1750 Westerkerk HRL, zv Joseph Knoop en Antje Taekes
Taeke Klases Klaver geb 18 dec 1765 HRL, huwt met Sjoeke Jans, kind: Antje Taekes K, geb 1791 HRL, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, arbeider; BS huw 1815, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Taeke Pieters Meppelaar zie ook: Teeke Pieters; geb 1787 HRL, huwt met Rinkje Rienks de Boer op 6 mei 1813 HRL, koemelker, wonende te in de maire van Almenum, huw.afk. 25 apr en 2 mei 1813, zv Pieter Taekes en Tjitske Ates; BS huw 1813, ovl 1827
Taeke S Veenstra eigenaar en gebruiker van wijk E-143, varensgesel, 1814. (GAH204); weduwe T.V. eigenaresse van perceel nr. 1245 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 709, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Taeke Sipkes Dijkstra geb 1775 ... , huwt met Pietje Cornelis Beidschat op 23 sep 1810 HRL, huw.get. bij T.P. Meppelaar en R.R. de Boer, wonende te maire van Almenum, 1813, id. bij G. vd Tol en A. Bleeker, neef bruidegom, wonende te onder Almenum, 1816, id. bij B.J. Hoffinga en G.S. Wijnalda, aangehuwde oom, melktapper, 1825, kind: Sipke Taekes, geb 26 dec 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1813, huw 1816, huw 1825; T.S.D. eigenaar van perceel nr. 2044 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 192, huis en erf, 580 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Taeke Stephanus Stephani zie ook: Taeke Stephanus; geb 1756 HRL, ovl 26 jul 1812 HRL, huwt met Duconia Michaelia Lemke op 26 okt 1807 HRL, komt van HRL, laatste afk. 25 okt 1807, ook huwt met Sijtske Wassenaar, procureur en ovl wijk F-162, burgemeester en wijnleverancier 1747-1763, kinderen: Aagje S, geb 1778 HRL, Hinke Teekes S, geb 1783 HRL, zv Stephanus S, en Aagje Bretton; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1811, ovl 1812, ovl 1838, ovl 1857; kind: Aagje Teekes Stephani, geb 30 nov 1778, ged 15 dec 1778 Grote Kerk HRL, dv Teeke Stephani en Sytske Wassenaar; kind: Hinke Taekes Stephani, geb 2 jan 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL; erven T.S.S. eigenaar van wijk E-128; gebruikers Johannes de Graaf, kapper, Klaas Oosterbaan, 1814. (GAH204); id. van wijk E-230; gebruiker Hans Ros vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk F-162; gebruiker H. Tamboezer, commies, en Jan Tamboezer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-175; gebruikers Gerbrandus de Leeuw, Hendrik Eebeles, sjouwer, 1814. (GAH204); vroedsman in 1784; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 30:14:0 voor geleverd zout, ord. no. 46, 3 dec 1784. (GAH1115); id. f. 31:2:0, quit. no. 4, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 22:10:0, quit. no. 61, 30 nov 1786. (GAH1118); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergadering van de Magistraat en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuyze binnen HRL den 22 dec 1789. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptie van de Heeren Rendeerden, de Magistraat, en Gecommiteerde Vroedschappen, zampt de voogden van den Weeshuize beneffens den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, S.T.S., Jan Oosterhout, T.S. Stephanij, Sijbout Hoornstra, Albert W. Bakker, (?) Wassenaar, R.W. Meintz, H.R. Binksma Klaas Heins, J. Frank, J.D. Toussaint, D. Zijlstra, J. Albarda, A.J. Conradi, 22 dec 1789. (GAH1121); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, Simon Frieseman, T.S.S., P. Strooband, Douwe W. Vettevogel, IJ. Rodenhuis, J.H. Olinjus, A.J. Conradi, E.F. Harkenroth, Menno Vink, H. de Waart, Sybout Hoornstra, Sybren P. Molenaar, J. Albarda, Jan vd Veen, 29 dec 1790. (GAH1122); Sijbrand Stephanij ende Berber E. Bouwknegt, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.S.S., goede bekende, 1 jun 1805; ondertrouw HRL; Dirk W. van Vliet en Antje Jelles de Haan, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.S., goede bekende, 26 okt 1805; ondertrouw HRL; T.S.S. en Duconia Michaela Lembke, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 17 okt 1807; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 11, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; T.S. en Sijtske Wassenaar, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato deezes 16 mrt 1777 HRL, en toen getrouwd; kind: Machteltje Taekes Stephani, geb 14 sep 1781, ged 9 okt 1781 Grote Kerk HRL; woont in 5e quartier, huisno. 74, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 80:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde de Procr: Sijbren Camsma ter vergadering ontbooden, over, en ter zaake dezelve hadde gerescribeert, voor eenen Pieter Stier, Slaager alhier, op den Requeste van Minne Pieters Huistimmerman ter deezer Steede op welke Rescriptie geappoincteerd was, zij wederom gestelt, in handen van Partij advers om te Contrarescribeeren, binnen Twee daagen na Insinuatie, bij poene van eindelijke dispositie, welk appoinctement wel aan partijs Procureur S. was geinsinueerd, dog de rescriptie niet ter hand gesteld, zeeker met geen ander oogmerk, dan om te delayeeren, en dus ''s Raads ordonnantie Illusoir te maaken; dezelve Procr:Camsma hier over serieus onderhouden zijnde, beleed hij, dat dit niet het werk van hem, maar van de Procr:Bartel Tuininga was, en dat deeze eigentlijk de Practezijn waar, van P.S., dog dat hij Camsma, de schriftuuren tekende, om dat Tuininga, de Practijk voor deeze Regtbank waar verbooden, -op welke Confessie de Procr:Camsma, ten ernstigsten is gerecommandeert zich voortaan van dergelijke handelwijzen te onthouden, en de Procr:Tuininga in zoortgelijke kwaade Practijcken, niet te dekken, bij poene dat men anders, aan hem ook de Judiciele Practijk zoude Interdiceren, ma; 6 may 1799 (GAH45); Dingsdag den 7 jan 1800. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde, wierde nog geleezen eene Missive van het departementaal Bestuur van de Eems, zijnde van den navolgende inhoud; Gelijkheid. Vrijheid; Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Door het departementaal Bestuur van den delf aan ons zijnde toegezonden eene Lijst der Burgers behoorende tot de 6de halve Brigade van de gewaapende Burgermacht der Bataafsche Republiek departement de delf welke zig door hunlieder absentie buiten de plaats hunner wooning, van de hun gerequireerden dienst onttrokken hebben, met verzoek om daar op vermelde persoonen Civiliter te doen arresteeren, dient deeze Ulieden ten gevolge daar van aan te schrijven en te gelasten om alle zodanige Burgers, welke op nevensgaande Copieele Lijst worden gevonden, en zich in Ulieder Bedrijve mogten ophouden dadelijk Civiliter te doen arresteeren, en ons daar van onverwijld kennis te geven. Leeuwarden den 31 dec 1799 Het vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd zijnde, is beslooten de bijgevoegde Lijst, te geeven, aan de Procr. Fiscaal T:S:S. ten einde om daar van een afschrift te maaken, voorts dezelve te gelasten, een Waakzaam oog te houden, en met den majoor de Vries, bij tijd en wijle, de Logementen, en Herbergen te visiteeren, en wanneer van de voorschreevene persoonen zich hier mogten bevinden, daar van onverwijld kennisse te geeven. (45); Maandag den 4 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen een Request van de Procr Fiscus T:S: S. geevende daar bij aan den Raad te kennen de hachgelijke en zorgelijke Staat van het alhier in de haaven leggende Coffschip Tettje Witteveen genaamd, voormaals gevoerd bij schipper Brugt Pieters de Jong van de Lemmer; met Verzoek dat ter voorkoominge van Ongelukken daar in voorzieninge bij den Raad mogte werden gedaan, waarover gedelibereerd zijnde is beslooten gedagte Request over te zenden aan het Administratief Bestuur van het voormalig gewest Friesland met bijvoeging van navolgende Missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Friesland; Mede Burgers ! Wij bevinden ons in de onvermijdelijke noodzaakelijkheid. en verpligtinge, van ons aan UWL als de Administratie over de Politie in dor voormalig gewest hebbnde, te moeten adresseeren, en de zulks Wel Speciaal over den Inhoud, van een Request, met de daar bijgevoegde attestatien, door onsen Fiscus, op huiden, ter onzer vergadering ingediend, Welke Stukken wij de vrijheid neemen, hier neevens aan UWLieden Intezenden met bijvoeging teffens, dat het ten Requeste gemelde Coffschip, al zedert den Jaare 1785 over een Verschil tusschen de afzenders der Laadinge, en den schipper ontreesen, en thans nog voor den Hove in Cas de Revis aanhanglijk in onze Haaven in arrest geleegen heeft. en dat al zints Jaaren, de eigenaars nog schipper van gedagte schip na hetzelve hebben omgezien, dat wanneer den Coopman Barend Visser alhier er van tijd tot tijd de volstrekt noodige reparatie niet aan had laaten doen tot selve schip al voor lange, als een wrak in de grond gezeeten had, dan dezelve geene restitutie van zijne gedaane Verschotten kunnende bekoomen, heeft deeze er ook van moeten afzien, waarvan hij aan ons kennisse heeft gegeeven, zoo dat gedagte schip thans geheel aan het geval is overgelaaten; Daar wij hevalven, dit Request van onze fiscus dagelijks klagten van onze Burgers en Ingezetenen moeten hooren over de Zorgelijke en hachgelijke Situatie Waarin dit Schip ligt kunnen wij niet afzijn, zulks ter kennisse van UWL te brengen, ook kunnen wij UL de hachgelijke Situatie van dit Schip niet genoeg afschilderen, de Bezaans Mast is er reeds afgevallen dan de groote Mast zijn de hoofdtouwen welke dezelve Staande moeten houden, geheel verrot en vergaan, zoo dat deszelfs van van ogenblik tot ogenblik te wagten Staat, het scheepshol is van onderen zodanig door de worm te vreeten dat er reeds eenige voeten Water in Staat, en begint te zinken, uit welk alles de grootste rampen en ongelukken te wagten Staan het is dus uit bezef van dit alles, dat wij deeze zaak UWL Serieuse deliberatie aanbeveelen, met zeer gedienstig Verzoek alzoo er Periculum in mora is dat wij door UWLieden binnen den kortst mogelijken tijd mogten Werden geauthoriseerd om dit questieuse Schip, Publieq te doen verkoopen ten voordeele der geene welke naderhand bevonden zal werden tot den opbrengst der penningen uit die Verkoop Proflueerende geregtigd te zijn. -Waar mede wij na toebede van Heil en aanbod van Broederschap verblijven, HRL den 5 jun 1798. het 4de jaar der Bataafschen vrijheid. (GAH44); Maandag den 4 Sept. 1797; Het Geregte ordrs vergadert zijnde, wierde gelezen een request van de Procr. fiscaal S. gepraesenteert in deszelfs Qualit:als Executeur roulerende over het onderwerp der uitkeeringe op de bedieninge van zijn post gesteld welk Commissoriaal gemaakt (zijnde tot die Commissie benoemd de Burgers Albada en Hendriks). (GAH43); Dingsdag den 5 Sept. 1797; Het geregte Extra ordinaires vergadert zijnde, wierde voorts op een uitgebragt Rapport van de Burgers Hendriks en Albada, op het Request van de Procr. Fiscaal S. in deszelfs Qlt:als executeur gepraesenteert Continueerende beklag, dat hij in die Qlt:te veel beswaard was met uitkeeringe aan de Stad, uit Consideratie van deszelfs wel gefundeerde klagten, goedgevonden in de eerste plaats de uitkeeringe aan de Stad, in plaatze van f. 75, -op f. 25, -?s jaars te bepaalen, en in de tweede plaats de Res:van dato den 29 oct: 1752 geheel in te trekken, en buiten effect te stellen, en dat deeze arrangementen gerekend zullen worden voor het reede gepasserde jaar te zullen werken blijvende voor het overige de uitkeeringe aan ''t kv Lanting bepaald als vooren. (GAH43); Woensdag den 6 dec 1797; Het Gerechte extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen een Request waar bij Johannes Rinsma, als Ontvanger Generaal der vijf Specien, en T:S:S. als Executeur van deeze Stad, zich addresseeren, aan de Commissie van Gedeputeerden Waarneemende de Zaaken van ''t Collegie, om een maand Prolongatie, van Termijn te moogen erlangen, noopens de finaale afrekening van de vijf Specien met verzoek aan ''t Geregte van daar bij, eene missive van voorschrijvinge, te willen voegen, waar toe daadelijk wierd geconcludeerd, zijnde die missive van de navolgende Inhoud; Het Geregte der Stad HRL, Aan: de Commissie van Gedeputeerden Waarneemende de Zaken van ''t Collegie. Burgers ! Wij neemen de Vrijheid aan UWL, bijgaande Request van onzen Collecteur Generaal der vijf Specien, en Executeur in te zenden, met bijvoeging dat de redenen en Motiven daar in aangevoerd, zo wel gefundeert zijn dat het verzoek niets anders Insluit, of ten doel heeft, aan de belangens van den Lande, en eenig gemak en toegeeflijkheid. aan zommige onzer behoeftige Ingezetenen, al waaromme wij deezen daar bij Inzenden om hetzelve versoek te Corroboreren, overigs Verblijven wij na toebede van Heil, en aanbod van Broederschap. HRL den 6 dec 1797. (GAH43); Maandag den 11 decembr 1797; Het Gerecht Ordinaires Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden de Procrs Tuininga en S. in ''s Gerechts Vergadering te doen Compareeren, zoo als dezelve Verscheenen Zijnde, aan haar gedeclareert is, dat daar het Gerechte de Status op de Termijnen, om antwoord te leeveren, in de Procedures tusschen Corn:van den Burghs Commis, van ''s Lands gemeente Middelen in Westergo, Pratt off Cum Fisco gesterkt Impt: ca (contra) IJeme Jans de Groot, Jan IJemes de Groot, Prose & in Comp:Zampt Seerp IJsbrandii, Gedgden niet wijders nog langer had verleend, dan tot de finaale dispositie toe, ende finaale dispositie rede gevallen zijnde, houd het Gerechte die verleende Status voor opgeheeven, zoo als dezelve nog verklaard dien op te heffen bij deezen, en gelast en ordonneert de Wederzijdsche Procurerus T. en Stephanij, om met die Procedures, de spoedigste voortgang te maaken, zonder eenige Verder delay, alles sub poena van nader dispositie. (GAH43); Donderdag den 4 Janrij 1798; Het Gerecht ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog tot ontfanger van de 50 ste penning benoemd en aangesteld, de Procr fiscaal T.S., en wijders beslooten, dat Conform de Publicatie op Maandag den 15 jan 1798 een aanvang met den Ontfang dies zal werden gemaakt, en daaar toe gevaceert tot Ultimom jan 1798 ''s Maandags Dingsdag Donderdags en Vrijdags ''s voordemiddags van Tien tot Twaalf en ''s nademiddags van Twee tot vier uuren, zijnde wijders beslooten ten einde om zulks aan de goede Ingezetenen bekend te maaken, om op Maandag den 8 deezer navolgende Publicatie van de Puije van den Raadhuize te doen, en dezelve ter gewooner plaatze te affigeeren; Publicatie; Vrijheid. Gelijkheid. Broederschap; Het Gerechte der Stad HRL aan alle hunne mede Burgeren, Heil en Broederschap; Doet te weten: Dat, zij in overeenkomst der Publicatie van het Provinciaal bestuur van Friesland, van dato den 8 dec 1797 op Maandag den 15 jan 1798 een aanvang zal maaken met den Ontvangst van het Eerste Termijn der 50e penning, en daar mede zal Continueeren tot Ultimo jan incluis ''s Maandags Dingsdags, Donderdags en Vrijdags, ''s voordemiddag van Tien tot Twaalf, en ''s nademiddags van twee tot vier uuren op den Raadhuize in het vertrek der zogenoemde Blauwe Kamer aldaar; en zal deeze bekendmaaking, tot narigt van een Ieder Burger en Ingezeetenen van de Puije van den Raadhuize werden gepubliceerd, en ter gewoone plaatze geaffigeerd; Aldus gedecreteerd, op den Raadhuize binnen HRL den 4 jan 1798. (GAH43); Maandag den 12 mrt 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierd de fiscus S. aangesteld als ontfanger van het 2de Termijn der 50 ste penning en de opbrengst van 8 ten hondert op profijten daar toe Staande, of bepaald wordende, en verders op Zijne kosten de gelden dier twee ontfangen over te Transporteeren na Leeuwarden, onder opzigt van een Commissaris uit het Gerechte
Taeke Wiebes van Dockum geb 12 dec 1786 HRL, ovl 1 jan 1819 HRL, huwt met Grietje Sijbrens Pel op 20 mei 1810 HRL, huw.get. bij J.W. van Dokkum en K. Wiglenhuisen 1811, id. bij H.T. Poort en E.W. van Dokkum 1812, id. bij J.J. Potting en J.P. Reindersma 1812, id. bij W.W. van Dokkum en G.W. Adema, koffijhuisbediende, broer vd bruidegom1812, id. bij J.K. Torenbeek en T.L. Visser 1813, kind: Fokje Taekes vD, geb 2 apr 1811 HRL, zv Wiebe Wytses vD, en Fokje Taekes; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1813, ovl 1819, ovl 1820; gebruiker van wijk A-072, pakhuisknegt; eigenaar is P. Tjallingii wed., 1814. (GAH204)
Taeke Wybes de Boer huwt met Neeltje Hotzes, kind: Sjouke Taekes de B., geb 1802 Terhorne; BS ovl 1882
Taekele Klaasses T.K. van Wijnaldum en Sjieuwkje Jansen van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 jun 1786 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 5 dier maand; kind: Klaas Taekeles, geb 26 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jan Taekes, geb 26 dec 1797, ged 7 jan 1798 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd negentig den Vierde nov is Geboren Antie dv Taekle K. en Sjoeke Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 sep 1815; T.K. onder Wijnaldum en Sjeuke Jans onder HRL, de eerste kerkkondiging is geschied den 21 May 1786. de tweede den 28 dito en de derde den 4 jun 1786. en is op dezelve dato attestatie gepasseerd om te HRL te trouwen. (inventarisnummer 1434, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Taekele Louws zie: van der Zweep
Taekele Michiels zie: Andringa
Taekele Simons zie: Lambsma
Taekele van der Zweep geb 1802 Leeuwarden, ovl 25 nov 1872 HRL, huwt met Tjitske Andela, zv Louw vdZ, en Janke de Boer; BS ovl 1872
Taekele Jans Dijkstra huwt met Geertje ... , kind: Idske Taekeles D, geb 1767 Kubaard; BS huw 1842
Taekele Michiels Andringa ovl voor 1826, huwt met Geertje Jetses vd Werf, kind: Tietje Taekeles A., geb 1802 Franeker; BS Franeker huw 1825
Taekele Simons Lambsma ovl 26 mei 1803 Minnertsga, huwt met Dina Huidekoper, kind: Rijkje L, geb 7 okt 1765 Tzummarum, echtelieden op Lammema State onder Minnertsga; BS huw 1826
Taekje Everts zie: de Reus
Taekje de Reus geb 1803 Vlieland, ovl 20 jan 1894 HRL, huwt met IJnse de Boer, wonende te HRL; 1890, dv Evert dR, en Hillegonda van Lon; BS ovl 1890; 1894 overlijdens
Taekje Innes geb 1771 ... , huwt met Simon Gerrits, doet overlijdensaangifte van Andries Eelkoma; BS ovl 1811
Taekle Everts geboortig van Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. Frank op 27 jun 1793. (burgerboek)
Taekle Pollema ovl voor 1857, huwt met Dieuwke Douwes Pook; BS Franeker ovl 1856
Taetse Sybrens zie: Bijlsma
Taetse Sybrens Bijlsma geb 23 aug 1810 Wijnaldum, boereknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Taetske Alberts geb 14 jan 1780, gedc. 22 feb 1780 Grote Kerk HRL, dv Albert Egberts en Antje Sybes
Taetske Anes zie ook: Teetske Arends; Engel Gerrits ende T.A. beide van HRL, komende voor de bruid desselfs vaeder Ane Martens, 16 sep 1741; ondertrouw N.H.; kind: Gerrit Engels, ged 27 jan 1756 Grote Kerk HRL; kind: Beytske Engels, ged 25 sep 1753 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Engels, ged 29 dec 1750 Grote Kerk HRL; kind: Ariaentje Engels, ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Tetske Annes
Taetske Aesges Albert Beernts van HRL. ende ?sges van Bolsward, komende weegens de bruid desselfs vader ?dsge Lieuwes, 15 May 1745; van Bolsward, huwt met Albert Beerts van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 May 1745 doen ook getrouwt in de Westerkerk
Taetske Eernstens ovl 19 jul 1727 HRL, old 63 jaeren
Taetske Elzinga ovl voor 1875, huwt met Jan Sluik; BS ovl 1874
Taetske Geerts zie: Wyma
Taetske Gerkes kind: Anna Gerkes, geb 1792 Bolsward; BS ovl 1834
Taetske Hendriks huwt met Johannes Pulto, kind: Johannes Johannes Pulto, geb 7 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL
Taetske Hoites ged 15 feb 1767 Westerkerk HRL, dv Hoite Seerps en Grietje Goitjens; ged 14 mei 1771 Grote Kerk HRL, dv Hoyte Sjerps en Grietje Goytres
Taetske Hoytes geb te Menaldum rond 1637, huwt met Arjen Everts Oosterbaan van HRL, op 1 aug 1660 voor het Gerecht; bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland
Taetske Jans Harmanus Antonij en T.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd den 13dec
Taetske Johannis Heyn Jans van Almenum, en T.J. van HRL, koomende weegens de bruyd Bauke Martens, 17 Jun 1747; van HRL, huwt met Hein Jans, van Almenum, geproclameerd den 18-25 jun en den 2 jul doen ook getrouwt; kind: Johannes Heins, ged 16 okt 1756 Westerkerk, moeder als Tetje J. kind: Itske Heins, ged 26 mrt 1761 Westerkerk HRL; kind: Johanniske Heins, ged 23 mei 1765 Westerkerk HRL; kind: Jan Heins, ged 21 feb 1754 Westerkerk HRL; kind: Jan Heins, ged 8 apr 1751 Westerkerk HRL
Taetske Lambertus zie: van Houwerda
Taetske Lieuwes huwt met Jan Folkerts; zie verder: Jacob Fransen Roorda
Taetske Mulder huwt met Taeke de Boer; BS ovl 1874
Taetske Sybes zie: Swart
Taetske Taekes geb 18 feb 1791, ged 22 mrt 1791 Grote Kerk HRL, dv Taeke Hendriks en Leentje Hommes
Taetske Vrymoed Teye Hilarius en T.V., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 mrt 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kinderen: Johannes en Klaas Teyes Hilarius, tweelingen, geb 5 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL
Taetske Willems ovl 21 apr 1749 ... , ontvangt interesse 1741-1753
Taetske Wouters geb 4 aug 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL, dv Wouter Scheltes en Beitske Engels
Taetske Wyma geb 1807 Berlikum, ovl 25 apr 1886 HRL, huwt met Johannes Kroever, dv Geert W, en Hiltje ... ; BS ovl 1886
Taetske Lambertus van Houwerda huwt met Jacob Hibma; BS ovl 1832; kind: Boudewina Jacobs Hibma, ged 23 jan 1753 Grote Kerk HRL; kind: Boudewijna Jacobs Hibma, ged 27 jul 1751 Grote Kerk HRL; kind: Boudewijn Jacobs Hibma, ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: Lamberts Jacobs Hibma, ged 8 apr 1749 Grote Kerk HRL; kind: Lambert Jacobs Hibma, ged 20 feb 1748 grote Kerk HRL; kind: Bouwdewijna Jacobs Hibma, ged 23 nov 1745 Grote Kerk HRL; kind: Aefke Jacobs Hibma, ged 10 sep 1743 Grote Kerk HRL
Taetske Pieters Gubbes T.P.G. eigenaresse van perceel nr. 1004 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 260, huis en erf, 81 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Taetske Sybes Swart geb 1796 Beetgum, huwt met Johannes Jans op 19 mei 1818 Franeker, wonende te Franeker, dv Sijbe Teunis en Hendrikje Johannes; BS Franeker huw 1818
Taike Ages ged 26 feb 1760 Grote Kerk HRL, kv Age Foekes en Pietje Hilles
Taike Bakker komt van Franeker, huwt met Uilke Paulus Uilkema; zie aldaar; Uilke Aukema van HRL. en T.B. van Franeker, zijn na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 4 oct 1778 HRL; alhier op den zelfden getrouwd, volgens behoorlijke attestatie van Franeker
Take Korfmaker ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:2:0 tersaeke geleverde korven, quit. no. 2, 30 aug 1768. (GAH1099)
Tako Jelgersma ovl 26 dec 1669, 4 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Talea Hassenberg geb 1804 Wolde, Hannover, Dld, ovl 29 sep 1839 HRL, huwt met Johann Eilers op 19 aug 1830 HRL, wonende te HRL, dv Johannes H, en Sietske Klases Blok; BS huw 1830, ovl 1839
Talea Johannes zie: Hassenberg
Talea Ferdinands Pheifer geb 26 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL, dv Ferdinand Frederik Pheifer en Talea Folkerts
Talia Folkerts huwt met Ferdinand Frederik Pheiffer; dopen Grote Kerk HRL 1809; kind: Willem Diderik Pfeiffer, geb 1 okt 1809, ged 17 okt 1809 Grote Kerk HRL; kind: Talea Ferdinands Pfeiffer, geb 26 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL
Taliena Folkerts geb 22 dec 1757 Ebden, Dld, ovl 19 jun 1818 HRL, huwt met IJede Weidama; BS ovl 1818, ovl 1833; kind: Remmer IJdes Weidema, geb 27 nov 1794, ged 30 dec 1794 Grote Kerk HRL
Taltje van Beemen geb 6 jun 1787 HRL, ovl 4 dec 1871 HRL, ongehuwd, winkeliersche, N.H., dv Servaas vB., en Froukje (Allers); BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk E-268, wijk F-149, 229; Tjaltje Servaas, geb 6 jun 1789, ged 23 jun 1789 Grote Kerk HRL, dv Servaas Tjeerds van Beemen en Vroukje Alles
Taltje Oeges begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 43; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Taltje Servaas zie: van Beemen
Tamera Margaretha Andree geb 1734 ... ., ovl 9 dec 1812 HRL; wijk E-053, (Kleine Bredeplaats 24), oud 78 jaar, huwt met Johannes Nollides; BS ovl 1812; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: 540. :0 -(GAH650); (op lijfrente vermeld met 500. :0 - + 10. :0 -)(GAH650); ovl 9 dec 1812 HRL; wed. Nollides ligt begraven in de Groote Kerk; onmiddellijk daarnaast ligt Tjeerd Bouwes, ovl 19 apr 1720 (GAH3212)
Tamke Hendriks zie: van Rooyen
Tamke van Rooyen geb 15 mrt 1810 HRL, dv Hendrik Harmanus vR, en Antje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1810
Tamme Jans T.J. en Lijsbeth Reinders, beide van HRL, zijn na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 21 mrt 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd
Tamme Staal T.S. eigenaar van perceel nr. 448 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 658, huis en erf, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Tamme Stuil zie ook Tamme Stuur; geb 1771 Arnhem, ovl 29 apr 1833 HRL, N.H., huwt met Christina Lodewijks Schey, meester kleermaker in 1833, kinderen: Karel, geb 9 jan 1809 HRL, Jacobus, geb 25 nov 1806 HRL, Catharina, geb 1805 HRL, Ernestina S, geb 14 jan 1805 HRL, Grietje S, geb 4 apr 1802 HRL, Grietje S, geb 15 dec 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, 1805, 1806, 1809, BS ovl 1833, ovl 1836; kind: Karel Tammes Stuil, geb 9 jan 1809, ged 29 jan 1809 Grote Kerk HRL
Tamme Stuur zie ook: Tamme Stuil; in 1814 (GAH204), vermeld als: Stuel; geboortig van Swol, het burgerrecht van deze stad geaccordeerd en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burger M. Bos als Commissaris, en de jura betaald aan de gemeenteraad f. 10:10:0, op 20 mei 1801. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk B-013, kleermaker, 1814. (GAH204)
Tamme de Wit geb 1768 ... , ovl 15 dec 1813 HRL, huwt met Trijntje Hoogland op 16 feb 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 feb 1794, ovl wijk C-080, in leven zilversmid. optekenaar der bevaren tollen 1801-1811, kinderen: Klaas, geb 5 okt 1810 HRL, Geertje, geb 7 mrt 1806 HRL, Anna dW, geb 1799 HRL, Frederik dW, geb 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1810, BS ovl 1813, huw 1828, BS Franeker ovl 1855; wed. T. dW. eigenaar en gebruiker wijk C-080, winkeliersche, 1814. (GAH204); geb Sneek 1768, tr. 1794 Trijntje Hoogland; mr. Sneek v??r 20 jun 1797, mr. HRL 20 jun 1797; ingeschreven ih Reg. Keurkamer HRL 18 aug 1807; ingeschr. ih Franse Stamboek 15 jul 1812. (Gildeboek 1797-1798); T. dW. ende Trijntje Hoogland, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de burgemeester de Waart, met een gebod in de week, 8 feb 1794; ondertrouw HRL; T. dW. en Trijntje Hoogland, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 16 feb 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 20:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Klaas Tammes de Wit, geb 5 okt 1810, ged 28 okt 1810 Grote Kerk HRL; kind: Frederik Tammes de Wit, geb 14 dec 1796, ged 8 jan 1797 Grote Kerk HRL; Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: T. d. W., Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijt en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Donderdag den 18 okt 1798 ''s nademiddags; de Commissie ter ontbindinge der Gilden etc uit den Raad op het huis der Gemeente bij een gekoomen zijnde, zijn na vooraf daar toe versogt te weezen voor dezelve gecompareerd, de navolgende overlieden der ontbonden gilden, namentlijk Wegens het Gild van de: Zilversmeeden T. d. W., IJsersmeeden Rein Faber, Chirurgijns Sikke Popta, Huistimmerlieden Pieter Minnes, Scheepstimmerlieden Hartman Sijbrens, Metzelaars Johannes van Beemen, Bakkers IJpe Roodenhuis, Schoenmakers Gosling Piekenga, Kleermakers Pieter Willems, Vleeschhouwers Meinte Jaager, Schuitschippers Barend Visser, Groot of Wijdschippers Sijbout Hoornstra met deszelfs Adjunct Michiel Jacobs, en is door welgedagte Commissie aan de Comparanten gecommuniceerd dat zijlieden, door den Raadder Gemeente waaren genomineerd respective tot Provisioneele Commissarien, over de ontbonden gilden, en daar toe bij deezen wierden aangesteld, en geauthoriseerd het welk bij hen allen wierd geaccepteert. (GAH44); Maandag den 30 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten, heeft dezelve goedgegevonden, en geresolveerd, gelijk goedgevonden, en geresolveerd word bij deezen, in de eerste plaats te inhaereren ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de Uitkeeringe der Collecteurs genoomen, voorts aan te Stellen tot Collecteurs: Jan de Boer van ''t Zout, Coffij Thee Havenspecien en Zoete waaren, van May 1799 tot May 1802; Jan de Boer van de Laakenen en Tabak van May 1799 tot May 1802; T. d. W. van de zoete wijnen Brandewijn en bieren van May 1799 tot May 1802. en tot Collecteurs voor een Jaar van may 1799 tot May 1800: Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal Lands en Stads weegen; Frans Leemkool van ''t Bestiaal Lands en Stads weegen; Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen; Petrus Janson van de Lands Waag; Cornelis Folkertsma van de Oude Stads wijnen, verkleinde Wijnmaat, en Stads Daalder; Aan de Secretarije van 40 en 56 Penning, alsmeede de Belasting op de Rijdtuigen; Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de Vijf Specien; Sikke Wijnalda van ''t Passagiegeld, van de Vijf Specien het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quart:en Buitenbuurt, als meede van het Klein Zegel. Alles onder Expresse Conditie, en bepaalinge, dat dezelve zullen moeten Borge stellen, tot volkoomen Contentement van der Raad; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf en Brandhout, de Waag, Zout, zoete Waaren etc. Lakenen en Tabak wijnen etc zullen moeten doen den Eed volgens ''t Formulier Staande in ''s Lands Lijst; Dat Jan de Boer voor de Bedieninge der Collecten van ''t Zout, Coffij Thee, Haavenspecien uit ''s Lands Tractementen zal genieten eene Summa van Vijfhondert en dartig CarGuldens; Dat dezelve zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Laakenen en Tabak eene Summa van drie hondert, en dartig CarGuldens; Dat T. d. W., als Collecteur van de Zoete wijnen, Brandewijn en Bieren, zal genieten eene Summa van Eenhondert en veertig CarGuldens; Dat Jan de Boer daar en tegens volgens ordre van den Raad, ten dien einde bepaald ieder Jaar zal moeten uitkeeren als Collecteur van ''t Zout, Coffij, Thee etc f. 100:0:0, van de Laakenen en Tabak etc. f. 60:0:0, T. d. W. als Collecteur van de Wijnen etc f. 25:0:0; Dat ook de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen, en ter dispositie van den Raad uit te keeren: Johannes Rinsma, als Collecteur Generaal van de Vijf Specien f. 100:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van de 8 quartieren en de Buitenbuurt f. 80-:0, Frans Leemkool als Collecteur van ''t Beestiaal f. 20:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0 -; Dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal Lands en Stads weegen de Summa van f. 200:0:0; Dat Evert Ackringa, zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Turf en Brandhout, Lands en Stads weegen f. 130:0 -; Dat Cornelis Folkertsma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat en Stadsdaalder de Summa f. 140:0:0; Dat deeze drie laatgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen, ter dispositie van den Raad uittekeeren. (GAH44); Maandag den 30 okt 1797; Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, wierden ij plaatze van de afgaande Weesdiaconen T. d. W., Rein Vettevogel en Barend Martens, wederom door den Gerechte tot Weesdiaconen benoemd en aangesteld, de Burgers Marcelus Johannes Tamboezer, Johannes Rinsma, en Pieter Postma met besluit, om op Woensdag avond de afgaande voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de nieuw aangestelde, in hunne Posten te bevestigen, en dezelve gezamentlijk, op de tot hier toe gebruikelijke wijze te defroyeren. (GAH43)
Tamme Jans Bartling T.J.B. van Sneek ende Jeltje Piers Dijkstra van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacobus Potting, deszelfs broeder, 1 okt 1791; ondertrouw HRL; T.J.B. van Sneek en Jeltje Piers Dijkstra van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd op datum op vertoonde attestatie
Tamme Jans Bouman geb 3jan787, ged 28 jan 1787 Grote Kerk HRL, zv Jan Hansen Bouman en Geertruid Tammes
Tammerus Visser Dieuke Visser Van HRL, en Jacobus van Gekerken van Bolswart, huw aang. 31 dec 1735 HRL, komende Voor de bruid desselfs vaeder T.V. ; huw.aang. HRL 1735
Tanneke Jacobs zie: Zwarts
Tanneke Jacobs Zwarts huwt met Jan Dames op 8 sep 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1805; Jan Damen en Tammeke Z., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 aug 1806; ondertrouw HRL
Tarquinius Johannes Terpstra Noyon geb 31 okt 1792 Sneek, ovl 2 jun 1846 HRL, huwt met Baudina Elisabeth Stinstra op 20 okt 1816 Franeker, wonende te HRL. 1816, mediceine doctor, huw.get. bij S. Stinstra en A. Fontein, schoonbroeder bruidegom en wonende te HRL. 1821, zv Petrus Simeon Noyon en Remelia Terpstra; BS huw 1821, ovl 1846, BS Franeker huw 1816, regattdv1826-93; J.T.N. en mede-eigenaren bezitters van perceel nr. 123 Sexbierum Sectie B, medeceine doctor, woonplaats HRL, legger nr. 244, bouwland, 9380 m2, klasse onbebouwd 2/3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atl. Barr. en HRL. 1832, bl. 116); id. van perceel nr. 159 Sexbierum Sectie B, mediceine doctor, woonplaats HRL, legger nr. 244, bouwland, 7380 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 117); id. van percelen nrs. 168-172 Sexbierum Sectie B, mediceine doctor, woonplaats HRL, legger nr. 244, resp. weidland, bouwland, bouwland, bouwland, weidland, resp. 13140, 15810, 15930 en 16590 m2, klasse onbebouwd resp. 5, 4, 3, 2, 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 117); id. van perceel nr. 176 Sexbierum Sectie B, mediceine doctor, woonplaats HRL, legger nr. 244, moestuin, 3460 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 117); id. van percelen nrs. 181 en 182 Sexbierum Sectie B, mediceine doctor, woonplaats HRL, legger nr. 244, resp. bouwland, bouwland, resp. 11800 en 15330 m2, klasse onbebouwd resp. 1, en 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 117); id. van perceel nr. 322 Sexbierum Sectie B, mediceine doctor, woonplaats HRL, legger nr. 244, bouwland, 27260 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 119); F.T.N. en mede-eigenaars bezitters van perceel nr. 36 Sexbierum Sectie C, med. doctor, woonplaats HRL, legger nr. 244, bouwland, 16530 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124); F.T.N. en mede-eigenaars bezitters van percelen nrs. 53-55 Sexbierum Sectie C, medecine doctor, woonplaats HRL, legger nr. 244, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 10680, 18150 en 15020 m2, klasse onbebouwd resp. 4, 3, en 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124)
Tarquinius T Noyon oud 47 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, med. doctor, wijk B-001; VT 1839; T.T.N. eigenaar van percelen nrs. 690 en 691 te HRL, med. doctor, woonplaats HRL, legger nr. 489, resp. huis en erf, en stal en erf, resp. 466 en 95 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 210 en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 1839)
Tecla Sikkes Bleeker geb 1801 HRL, huwt met Jacobus Johannes Tolsma op 11 mei 1826 HRL, huw afk. 23 en 30 apr 1826 HRL en Minnertsga, dv Sikke Dirks B, en Akke Piters (Zwart); BS huw 1826
Tedde Jansdr Havestadt ovl 16 ... 168. ., Mr. Ledes, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Teecke Harmens ged 28 mrt 1741 Grote Kerk HRL, zv Harmen Hendriks en Tettje Teeckes
Teede Dirks Claas Beernts ende Janke Jans beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselves oom T.D., 13 Nov 1745; Hendrik Jans ende Bregtje Ennes beide van HRL, komende voor de bruid desselfs neef T.D., 31 mrt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Teede Jansen zie ook: T.J. Piqueur; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis, samen met Gerke Reinders, f. 44:0:0 terzaake 1 jaar huur van 8 pondematen greidland onder Almenum, no. 12, 8 jul 1786. (GAH1118); id. 18 jul 1787. (GAH1119); id. 30 nov 1788. (GAH1120); woont in 4e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Teede Jaspers ovl voor 1830, huwt met Oetske Melis, kind: Trijntje Teedes, geb ...; BS huw 1829
Teede Sikkes ovl sep 1793 Workum, huwt met IJtje Sijbrens, indertijd echtelieden te Workum, kind: kind: Sijbren Teedes de Jong, geb 1788 Workum; BS huw 1819
Teede Teedes Sondag den 11 Augt 1799. de raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde, wierde geleezen, eene missive van het departementaal Bestuur van de Eems zijnde van den navolgende Inhoud. Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Burgers! Daar wij door de Commandant en Chef van ''s Lands vloot Storij zijn verzocht ten spoedigsten de nodige orders te stellen, dat de buitentonnen in de zogenaamde Vriesche en Amelander Gaten Werden Wechgenoomen, hebben Wij besloten den tonneboyer T.T. te gelasten om de buitentonnen onder zijn directie Staande, ten spoedigsten te doen Wegnemen, en voorts Ulieden aan te Schrijven, gelijk geschied bij deezen, om de armekamer binnen Ulieden Stad, aan Welke de Zorg voor de tonnen in het Amelander Gat is gedemandeerd te gelasten om de buitentonnen in dat Zeegat ten spoedigsten te doen Wegnemen. Heil en Broederschap, Leeuwarden 8e Augt 1799, 5e j:v:B;V. (GAH45)
Teede Teedes (ook Teed Teedses; zie aldaar); weesvoogden bet f. 60:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Schelte Jans als timmermansknegt bij T.T. verdiend, 18 jun 1779. (GAH1110); huwt met Maartje Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 27 apr en de 4 en getrout de 11 mei 1766 in de Westerkerk; ovl 23 mrt 1794 HRL, oud 69 jaar
Teede Timons geboortig van Workum, voor borger aangenomen, hebbende de borger eed gepresteerd in handen van pres. burg. H. Brouwer, en de geregtigheid van dien betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 5 sep 1761. (burger boek)
Teede Jans Piqueur zie ook: Teede Jans; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 voor 8 pondematen greidland om de zuyd oost van HRL, no. 12, 1784. (GAH1115)
Teedske Sjoerds Langijs Herman Fredrik Schoonhoff en T.S.L., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Wijnmaand 1809; ondertrouw HRL
Teeke Althuisus T.A. eigenaar van wijk A-130; gebruiker Douwe S. Kerkhoven, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-237; gebruiker Dirk Jacobs van Ackeren, schoenmaker, 1814. (GAH204)
Teeke Annes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 55:0:0 wegens huur van 8 pondematen greidland om de suidoost van HRL, no. 5, 1776. (GAH1107)
Teeke Baukes geb 4 jun 1772, ged 25 jun 1772 Grote Kerk HRL, zv Bauke Thomas en: Antje Teekes
Teeke Dirks T.D. en Tetje Piers, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd den 21 may 1780
Teeke Dijxma bet aan de rentmeester van het Weeshuis40:0:0 wegens verdiend loon van Assuwerus Willems als kleermakersknegt verdiend, 20 apr 1762. (GAH1092); president-voogd A. Noordga bet f. 50:0:0 aan en wegens dito, 12 apr 1763. (GAH1093); voogden bet f. 50:0:0 aan en wegens dito, 1 mei 1764. (GAH1094); id. f. 56:7:0, 16 apr 1765. (GAH1095); T.D. en Sara Andries, beide van HRL, sijnde de aangevinge geschied door de proc. fiscaal Dreyer, vertonende genoegsame schriftelijke last in deesen, 29 May 1751; huwt met Saara Andries, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May en den 6-13 jun 1751 en ook getrouwdt in de Westerkerk; medeweesvoogd Reyner Blok betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 53:0:0 door de weesjongen Jan Jans de Groot bij D. met kleermaken in 2 jaar verdiend, 17 apr 1738 (GAH1068); president-vogd Andrijs Wybenga betaalt f. 20:0:0 aan dito door de weesjongen Ashuerus Willems met kleermaken bij D. verdiend, 15 apr 1760 (GAH1089); mede-weesvoogd Minne Blok betaalt f. 10:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Assuwerus Willems wegens 1 jaar loon verdiend als snijdersknegt bij D., 18 apr 1759 (GAH1088); mede-weesvoogd Tjeerd Radsma betaalt aan dito f. 150:0:0 strekkende tot voldade van het legaat door T.D. aan dit Huis gelegateerd volgens zijn testament, met bepaling, dat als door een akte geblijkt dat dit legaat bij zijn leven is betaald, na zijn overlijden geen effekt zal hebben, dit bij de weesvoogden aangenomen hebben, de testator voor deze gift bedankt, 13 okt 1750 (GAH1079); ontvangt van het gemeentebestuur terzake maakloon van 2 broeken ten dienste van de Stads Adsistenten, 2 apr 1732: f. 3:17:0 (GAH283); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 15:0:0 door de weesjongen Jan de Groot in 1 jaar verdiend met kleermaken bij T.D., 12 apr 1736 (GAH1066)
Teeke Gerrijts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:15:0 wegens geleverde melk, quit. no. 24, 7 jun 1791. (GAH1123); id. f. 12:17:8, quit. no. 25, 7 jun 1791. (GAH1123); id. f. 9:5:10, quit. no. 31, 9 aug 1791. (GAH1123); id. f. 9:1:2, quit. no 39, 25 okt 1791. (GAH1123); id. f. 14:0:0, 6 dec 1791, quit. no. 2 (GAH1124); id. f. 21:9:0 wegens geleverde zoetemelk, 21 feb 1792, quit. no. 6 (GAH1124); id. f. 16:12:12, 24 apr 1792, quit. no. 10 (GAH1124); id. f. 9:18:6, 12 jun 1792, quit. no. 16 (GAH1124); id. f. 11:18:0, 21 aug 1792, quit. no. 22 (GAH1124)
Teeke Hendriks zie ook: Teeke Hilbrands; huwt met Wimke Pijtters, kind: Hilbrand Teekes, ged 3 okt 1769 Grote Kerk HRL
Teeke Hendriks zie ook: Poort; T.H. en Leentje Hommes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 okt 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Tryntje Taekes, geb 5 jun 1784, ged 22 jun 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Taekes, geb 16 sep 1787, ged 7 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Taekes, geb 13 dec 1788, ged 11 jan 1789 Greote Kerk HRL; kind: Homme Taekes, geb 16 jan 1790, ged 21 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Taetske Taekes, geb 18 feb 1791, ged 22 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kinderen: Tjepke en Josina Taekes, tweelingen, geb 28 mrt 1793, ged 16 apr 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Taekes, geb 18 jun 1794, ged 8 jul 1794 Grote Kerk HRL
Teeke Hendriks Hendricus Rosema van Franequer ende Antie Sents van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd T.H., goede bekende, 24 okt 1789; ondertrouw HRL
Teeke Hendriks korfmaker; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:1:8 in betaaling van ''t maken en repareren van korven, kwit. no. 6, 20 dec 1763. (GAH1094)
Teeke Hilbrands zie ook: Teeke Hendriks; huwt met Wimke Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766; kind: Antje Teekes, geb 29 sep 1772, ged 20 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Antje Teekes, ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL
Teeke Hoosbreyder ovl in feb 1727 HRL; als Kerke Arme
Teeke Jans zie: van Dijk, Dijkstra, Feenstra, Nijboer, Panbakker, 2x Tigchelaar, van der Veer
Teeke Jans T.J. en Anna Fredrik Geerling, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 mrt 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Jan Taekes, geb 28 nov 1780, ged 24 dec 1780 Grote Kerk HRL
Teeke Jans bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 weegens huur van 5 pondematen bouwland geleegen te Berlicum, wordende tot een kooltierij gebruykt, no. D, 1764. (GAH1094); id. 15 may 1762. (GAH1092); id. 1765. (GAH1095); id. weegens ''t laatste jaar huur, 1768. (GAH1098); id. 1766, samen met Jan Teekes, 1766. (GAH1096); id. 1767 (GAH1097); T.J. bet extra ord. ontvangst wegens propijnen van de Weeshuislanden: f. 20:0:0, 1762. (GAH1092); bet f. 32:10:0 propijn vd nieuwe 5-jaarige inhuuring van 5 pondematen sub letter D, anno 1767, nov. (GAH1098)
Teeke Jelles Joost Beernts ende Froukjen Teekes, beyde van HRL, komende weegens de bruyd des selves vaeder T.J., 9 Ocr 1745; Claas Taekes van HRL, ende eytje Clases van Amsterdam, huw.aang. 10 jan 1739 HRL, Comparerende voor deselve des Bruidegoms vader T.J. exhiberende een attestatie dat de Huwelijksgeboden tot Amsterdam waren ingeschreven; huw.aang. HRL 1739
Teeke Clases Gerardus Dames ende Grietje Clases, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.C., deszelfs broeder, 15 feb 1794; ondertrouw HRL
Teeke Cornelis meester korfmaker in 1770; waarschijnlijk dezelfde als hierboven vermeld; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 2:19:0 terzake geleverde kor-ven, kwit. no. 22, 13 nov 1764. (GAH1094); id. f. 4:17:0, kwit. no. 12, 15 niv 1770. (GAH1101); id. f. 1:14:0, kwit. no. 10, 5 nov 1776. (GAH1107); id. f. 8:3:0 wegens het maken en repareren van korven, kwit. no. 8, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 4:15:0, kwit. no. 10, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 8:0:0, kwit. no. 20, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 7:17:0, kwit. no. 16, 12 nov 1769; (GAH1100); id. f. 2:12:0, kwit. no. 2, 30 dec 1776. (GAH1108); id. f. 2:15:0, kwit; no. 8, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 18:12:0, ord. no. 1, 9 dec 1777. (GAH1109); id. f. 6:6:0, ord. no. 18, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 22:8:0, ord. no. 16, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 6:8:0 voor ''t repareren van korven, kwit. no. 8, 5 sep 1775. (GAH1106); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde korven ten dienste van de Stad, 8 jan 1777: f. 14:12:0; id. 7 jan 1778: f. 12:8:0; id. wegens het leveren van 19 turfkorven, 17 nov 1791: f. 4:6:0; ontvangt van de voogden van het Weeshuis wegens het maken van nieuwe en het repareren van oude korven ten dienste van het Weeshuis, quit. no. 20, (dag. behoeften), 17 nov 1767: f. 8:0:0 (GAH1097); id. f. 7:8:0 terzake levering van korven ten dienste van het Weeshuis, 9 dec 1755, kwit. no. 1 (GAH1085); id. f. 4:11:0, 9 mrt 1756, kwit. no. 2 (GAH1085); id. 25 nov 1760, kwit. no. 20: f. 8:5:0 (GAH1089); id. f. 4:18:0 terzake het maken en repareren van korven ten dienste van het Weeshuis, 21 dec 1756, kwit. no. 1 (GAH1086); id. f. 10:0:0, 19 nov 1757, kwit. no. 19 (GAH1086); id. 21 mrt 1758, kwit. no. 7 (GAH1087); id. 8 nov 1758, kwit. no. 21 (GAH1087); id. 20 nov 1759, kwit. no. 22: f. 5:13:0 (GAH1088); id. f. 5:16:0, 21 dec 1751, kwit. no. 2 (GAH1088); weduwe Jacob Pieters betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 11:0:0 door de weesjongen T.C. met korfmaken bij haar verdiend, 7 feb 1736 (GAH1066); mede-weesvoogd Walrighs betaalt aan dito f. 11:0:0, 12 feb 1737 (GAH1067); mede-weesvoogd C. Lanting betaalt aan dito f. 17:0:0, 17 feb 1740 (GAH1070); mede-weesvoogd R. Blok betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 12:10:0 door de weesjongen T.C. met koordewerk bij Gatse Jans verdiend, 19 feb 1738 (GAH1068); id. f. 12:10:0 door de weesjongen bij wed. Jacob Pieters met korfmaken verdiend, 20 feb 1739 (GAH1069); mede-weesvoogd Jacobus Dronrijp betaalt f. 17:0:0 aan dito door de weesjongen T.C. verdiend in 1 jaar, 14 feb 1741 (GAH1071); id. f. 24:0:0 door en wegens dito, 13 feb 1742 (GAH1072); id. f. 45:15:0, aan dito door de weesjongens T.C. en Symon Jans Capiteyntje bij wijlen Froukjen Hijlkes met korfmaken verdiend, 9 jun 1744 (GAH1073); mede-weesvoogd J. van der Sluys betaalt f. 30:18:0 aan dito door de weesjongen T.C. met korfmaken bij Dirk Beerns verdiend, 24 aug 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd B. Schaaf betaalt f. 18:14:0 aan en wegens dito, 26 jul 1746 (GAH1075); mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt f. 22:8:8 aan dito wegens korfmaken door de weesjongen T.C. verdiend in zuiver geld, 28 mrt 1747 (GAH1076); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 11:10:0 terzake korfmaken en repareren van korven ten behoeve van het Weeshuis, 7 mei 1748, kwit. no. 14 (GAH1077); id. f. 12:16:0, 3 jun 1749, kwit. no. 19 (GAH1078); id. f. 15:17:0, 19 jan 1751, kwit. no. 6 (GAH1080); id. f. 4:3:0, 12 dec 1752, kwit. no. 2 (GAH1082); id. f. 8:1:0, 26 nov 1754, kwit. no. 27 (GAH1083); id. f. 5:19:0, 29 jul 1755, kwit. no. 13 (GAH1084); id. f. 6:5:0, 27 okt 1761, kwit. no. 11 (GAH1091); id. f. 22:8:0, kwit. no. 16, 25 nov 1779 (GAH1110); id. f. 9:12:0 terzake het maken van kleren en koekkorven voor het Weeshuis, 18 dec 1753: kwit. no. 2 (GAH1083)
Teeke Cornelis ovl 1 dec 1727 HRL, oud 70 jaer
Teeke Cornelis T.C. ende Tjalkje Wybes beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Pijtter Karsten des selvs swaeger, 8 Apr 1747; huwt met Tjalkje Wybes, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 apr 1747 en doen ook getrouwt; Frans Sjoerds en Claeske Klaeses beyde van HRL, koomende weegens de bruyd T.C. des selvs steevader, 8 Jul 1747; Claes Jansen ende Claeske Claeses beide van HRL, koomende weegens de bruid T.C. des selfs steevaeder, 14 Nov 1750
Teeke Cornelis T.C. en Reinouwke Seerps, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 dec 1782 HRL. en zijn getrouwd den 17 daaraanvolgende
Teeke van der Ley Martinus van Houten ende Trijntje Robijns, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T. vdL., goede bekende, 16 may 1789; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Teeke Luitjes schipper; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:6:8 voor 3 schouw Leekster turf f. 7 3/4 gld het schouw, mitsgaders voor dragen en meeten, ord. no. 2, 12 apr 1785. (GAH1116)
Teeke Plantinga huwt met Jannetta Hilverda op 26 aug 1798 HRL, komt van Leeuwarden, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1798
Teeke Posthuma huwt met Tjamke ... , kind: Jeltje P, geb 1785 Wier; BS ovl 1845
Teeke Ruirds Hans Meynderts ende IJttie Teekes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd T.T. des selvs vaeder, 18 Nov 1747
Teeke Sierks ged 4 mrt 1745 Westerkerk HRL, zv Sierk Tjebbes en Lolkjen Sjoerds
Teeke Sipkes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 91:0:0 weegens 1 jaar huyr van 2 stukken land groot 11 1/2 pondematen, leggende de eene onder Kimswert en ''t ander onder Almenum, 14 jul 1730. (GAH1060)
Teeke Sjerps/Seerps weesvoogden bet f. 179:5:10 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loonen van Allart Johannis en T.S. bij wijlen Pier Rutgers Akkringa verdiend, 16 mrt 1784. (GAH1115); weesvoogden bet f. 28:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde 1 jaar verdiend loon van T.S. als metselaarsknegt bij Claas Folkerts, mr metselaar, 2 jan 1781. (GAH1112); id. f. 80:0:0, 11 mei 1782. (GAH1112); id. f. 20:0:0, 12 okt 1779. (GAH1110); id. f. 67:14:8 zijnde het verdiende loon van T.S. als steenhouwersknegt gewerkt hebbende bij Jelle Agema, 12 jul 1785. (GAH1117); id. f. 69:13:0 zijnde het verdiende loon van T.S., 23 may 1785. (GAH1118); verleden 28 nov 1791 HRL, oud 26 jaar
Teeke Stephanis huwt met Trijntje Annes, kind: Aefke Teekes Stephanis, ged 30 mrt 1749 Westerkerk HRL; kind: Hijlkje Taekes Stephanis, ged 1 jan 1747 Westerkerk HRL; kind: Anne Taekes Stephanus, ged 18 nov 1740 Westerkerk HRL
Teeke Stephanus Cornelis Lautenbach ende Janke Jans, beide van HRL, komende weegens de bruid T.S., 5 feb 1746
Teeke Tjebbes geb 5 aug 1775, ged 29 aug 1775 Grote Kerk HRL, zv Tjebbe Klaasses en Geeltje Fransen; Taeke Tjebbes, ged 11 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, zv Tjebbe Claasses en Geeltje Fransen
Teeke Tijssen van de Peekel, huwt met Aaltje Cornelis, van HRL, geproclameert den 20-27 apr en de 4 mei en getrouwt den 11 aug 1755 met attestasie; kind: Swaantie Taekes, ged 16 dec 1760 Grote Kerk HRL, vader als T. Tiessen; kind: Tijs Taekes, ged 13 jan 1756 Grote Kerk HRL
Teeke Wybes zie ook: van Dokkum; W.T. en Grietje Sijbrens Pel, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Fokje Teekes, geb 4 apr 1811, ged 21 apr 1811 Grote Kerk HRL; geb 12 dec 1786, ged 9 jan 1787 Grote Kerk HRL, zv Wybe Wytses en Fokje Taekes
Teeke Willems Pieter Teekes van Almenum ende Reinouw Reins van Midlum, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van sijn vaeder T.W., en kwam weegens de bruid desselfs vaeder Rein Tjebbes, 20 may 1747
Teeke Annes Stephany Taeke Annes Stefani, ged 21 dec 1769 Westerkerk HRL, zv Anne Stefani en Janneke S. Osinga; weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdienst van T.S., als boekdrukkersknegt bij Folkert vd Plaats, 16 jan 1784. (GAH1115); id. f. 100:0:0 in vermindering van het verdiende loon van T.S. bij de vroedsman P. Strooband, als backersknegt verdiend, 18 dec 1787. (GAH1120); id. f. 75:0:0 zijnde het verdiende loon van T.S., 29 jul 1788. (GAH1120); id. f. 30:0:0 verdiend loon als backers knegt bij P. Strooband, 4 aug 1789. (GAH1121); id. f. 30:0:0 als koekebackersknegt bij Paulus Strooband, 20 jul 1790. (GAH1122); weesvoogden bet f. 16:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door T.S. aan ''t Weeshuis gerestitueerd, wegens de meerdere ontvangen kleding, als de gewoone uitzetting bedraagt, 27 apr 1790. (GAH1122)
Teeke Hermanus Radsma geb 22 aug 1774, ged 13 sep 1774 Grote Kerk HRL, zv Hermanus Radsma en Aafke Stephani
Teeke Jans Feenstra geb 1772 Veenwouden, ovl 17 aug 1823 HRL, huwt met Jetske edes op 9 jun 1799 HRL, huw.get. bij F.J. Park en IJ.E. vd Woude, schoonbroeder bruid. wonende te HRL, 1817, schuitschipper in 1823, N.H., zv Jan Teekes F en Engeltje Gjalts; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1817, huw 1822, ovl 1823, ovl 1829
Teeke Karstes Huitema geb 1808 Makkum, huwt met Cornelia Douwes Steenstra op 28 nov 1839 HRL; schipper, wonende te HRL, A mei 1850 Anjum, zv Karst Teekes H, en Reinskje Annes Dijkstra; BS huw 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk B-141; oud 31 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-19; VT1839
Teeke S Rimkes zie: Komst
Teeke Stephanus Komst geb 4 mei 1806 HRL, ged 18 mei 1805, zv Rimke Baukes K, en Hinke Stephani; dopen Grote Kerk HRL 1806; (vdr mogelijk Tonke Baukes ?)
Teeke/Taco Symens Sloterdijk huwt met Catharina Camminga, beide van HRL, geproclameerd de 6-8 en getrout de 13 sep 1761; kind: Simon Tacos Sloterdijk, ged 10 nov 1761 Grote Kerk HRL; kind: IJttje Tacos Sloterdijk, ged 8 nov 1763 Grote Kerk HRL; voogden bet f. 200:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis gegeven door T.S. aan het Weeshuis voor het bijwonen der weeskinderen bij de begrafenisse van zijn moeder, 25 jun 1768. (GAH1099); rentmeester van het Weeshuis bet f. 40:0:0 aan IJbeltie Jans, dienstmaagd bi juffer wed. S. te Makkum tersaeke en in plaats van uitsetting in klederen als hebbende IJbeltie Jans tot nu toe ih Weeshuis behoort en thans tot kompetente ouderdom gekomen, kwit no. 4, 29 mei 1770. (GAH1101); rentmeester van het Weeshuis bet f. 11:5:0 aan de juffer S. tot restitutie voor reede betaelde 9 ellen neteldoek, kwit. no. 10, 21 sep 1773. (GAH1104); weesvoogden bet f. 200:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens een precent vd juffer Sloterdijk voor ''t begraven gaen vd Weeskinders met haer wijlen man T.S., 30 aug 1774. (GAH1105); id. f. 100:0:0 voor ''t begraeven gaen vd weeskinders met de wed. T.S., 18 jun 1776. (GAH1107); geb 2 mei 1731, ovl 8 aug 1774, 43 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Teekele Cornelis T.C. van Midlum en Antje Gerrits Huiselaar, van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 25 apr 1773 HRL, en deze personen bij ons gehuwt na vertoonde attestatie van Midlum van 25 apr 1773, getekent Agg. Haitsma, Theol:Doctor, v. d. m. Midlum, en P.L. Galema, Schooldienaar te Midlum
Teekele Sjoerds zie: Hobma
Teekeltje Baukes geb 9 apr 1807 HRL, ged 3 mei 1807 HRL, N.H., dv Bauke Pieters en Hiltje Teekeles; dopen Grote Kerk HRL 1807
Teekje Blom begraven Groot Kerkhof, regel 39, nr. 39; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Teekje Ennes geb 1772 onder Almenum, ovl 25 nov 1829 HRL, 1e huwt met Harmen Tewes op 6 mrt 1796 HRL, 2e huwt met Simon Gerrits Jongsma, 3e huwt met Jentje Jans van Ruiten op 27 mei 1813 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1813, winkelierse, dv Enne Baukes en Grietje Johannes; huw Grote Kerk HRL 1796, BS huw 1813 1829 overlijdens; Harmen Taewis ende T.E., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Andries de Haas, geode bekende, 20 feb 1796; ondertrouw HRL
Teekje Gerbens geb 20 feb 1777, ged 4 mrt 1777 Grote Kerk HRL, dv Gerben Pieters en Sjouwkje Lens
Teekjen Alberts ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, dv Albert Durcks en Antie Taekes
Teekjen Minks zie: Meppelaar
Teekjen Minks Meppelaar geb 1799 Workum, huwt met Luitje Pieters Bruinsma op 26 jan 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 jan 1823, wonende te HRL, dv Mink Hilles M, en Dirkje Sijbrens Baanstra; BS huw 1823; oud 40 jaar, g, (vnm: Teetske), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-163; VT1839
Teekle S Tolsma (TEEKE in 1785); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 49:16:0 voor geleverde kaas, kwit. no. 1, 22 jan 1783. (GAH1114); id. f. 66:5:0 wegens geleverde 1060 pond kaas, ord. no. 7, 26 okt 1784. (GAH1115); id. f. 71:18:0, ord. no. 2, 11 jan 1785. (GAH1116); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis voor 2 pondematen bouwland onder Midlum 5 jaaren landhuur f. 6 gld ''s jaars: f. 30:0:0, mitsgaders ??n jaar landhuur f. 10:0:0, tesamen f. 40:0:0, no. 19, 1784. (GAH1115); irk Fellinga bet f. 10:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis de huur van 2 pondematen bouwland onder Midlum, bij T.T. in gebruik, no. 19, 30 nov 1785. (GAH1117)
Teekle Sjoerds Hobma huwt met Berber Jacobs, kind: Pietje Teekles H, geb 1771 Workum; BS huw 1834
Teekske Minnes ged 3 may 1740 Grote Kerk HRL, samen met Douwe Minnes, dv Minne Abes en Janke Johannes
Teertje Jans ged 4 jun 1770 Grote Kerk HRL, dv Jan Broers en Hinke Geerts
Teertke Ruurds Tetske R., ged 28 feb 1758 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Pieters en Lijsbeth Andries; ged 9 okt 1759 Grote Kerk HRL, dv Ruird Pijtters en Lijsbeth Andrijs; geb 1760 HRL, ovl 25 aug 1847 HRL, huwt met Louwrens Botes Tuininga, dv Ruurd Pieters en Lijsbeth Andries; BS ovl 1847; 1856 overlijdens; Louwrens Botes Tuininga en T.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 jan 1780 HRL, en zijn den 13 feb naastvolgende getrouwd; oud 80 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-045; VT1839; kind: Bote Lourens, geb 31 okt 1780, ged 28 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Laurens Tuininga, geb 5 mrt 1783, ged 25 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Jan Lourens, geb 11 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Laurens Tuininga, geb 27 jul 1790, ged 17 aug 1790 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Lourens Tuininga, geb 12 aug 1792, ged 4 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jannigje Lauws Tuininga, geb 29 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL
Teertske Fokkes van Esta Teertske (1847), Taedske (1770); huwt met Teunis Daniels Beva, beide van HRL, geproclameerd de 28 Octob: en de 4 en getrout de 11 nov 1770; DTB N.H. HRL, BS ovl 1847; kind: Aaltje Teunis Beva, geb 21 jul 1773, ged 8 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Teunis Beva, geb 22 mrt 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL
Teetse Gerrits ged 1 apr 1749 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Sijbrens en Maaike Gerbens
Teetse Theunis ged 9 okt 1746 Grote Kerk HRL, zv Theunis Jansen en Antje Janzen
Teetse Wijngaarden huwt met Hinke ... , kind: Adriana W, geb 1811 Witmarsum; BS ovl 1867
Teetske Annes zie: Bootsma
Teetske Arends zie ook: Tetske Anes; huwt met Engel Gerrits beyde van HRL, sijn geproclameert den 17-24 sep en den 1 okt en den 8 dito 1741 getrouwt; kind: Hiltje Engels, ged 30 nov 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Tetske A; .
Teetske Gaitses ged 26 jul 1746 Grote Kerk HRL, dv Gaitse Rinses en Symontje Zakeles, vader is: Gaatse R.
Teetske Gerrijts ged 6 jan 1756 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Sijbrens en Maike Gerbens; Teedtske G., ged 27 jan 1754 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Zijbrens en Majke Germens; Teetske Gerrits, ged 14 jul 1750 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Sijbrens en Maeyke Gerbens
Teetske Gerrits huwt met Jan Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en doe getrouwt; Jan Jansen ende T.G. beide van HRL, koomende weegens de bruid Harmen Gerrits, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Teetske Hendriks begraven Groot Kerkhof, regel 45, nr. 18; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Teetske Jacobs zie: van der Haak, Ringnalda
Teetske Jans zie: Broersma, van der Werf
Teetske Jans ged 23 jan 1742 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Aeltje Durks
Teetske Claeses ovl 26 jan 1728 HRL, oud 44 jaer
Teetske Klazes geb 1759 HRL, ovl 13 jul 1828 HRL, huwt met Rients Hendriks op 14 jul 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1828
Teetske van der Lek oud 75 jaar, geb Rottevalle en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Teetske Lolles Gijsbert Sijtses en T.L., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 22 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL
Teetske Margadant geb 19 jul 1772, ged 2 aug 1772 Grote Kerk HRL, dv Johannes Margadant en Trijntje Sijbrens
Teetske Pieters zie: Reidsma, Steenstra
Teetske Pieters geb 1754 Sneek, ovl 9 feb 1830 HRL, huwt met Nicolaas Gubbeles; BS ovl 1830
Teetske Pieters huwt met Gerrijt Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 aug 1765 in de Westerkerk; ovl 6 okt 1794 HRL, oud 58 jaar; kind: Hiltje Gerrijts, ged 1 jul 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Tetske P.
Teetske Rienks huwt met Lieuwe Claeses, beyde van HRL, sijn geproclameert den 30 okt en 6-13 nov 1740 en getrouwt den 20 dito; Lieuwe Clasen ende T.R. beide van HRL, komende voor de Bruit Jacob Sierks, turfdrager alhier, vertoonende een verklaringe van des Bruits vader tot consent in deesen, 29 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Teetske Ruurds ged 28 may 1747 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Pijtters en Rinske Nannings
Teetske Sakes huwt met Durk Beerstra; BS ovl 1892
Teetske Simons zie: Hoornstra, van der Let
Teetske Sipkes en Hendrik Paulus, beyde van HRL, huw.aang. 10 sep 1735 HRL, komende voor de bruid Hidde Sipkes, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Teetske Sjoerds zie: Langjus
Teetske Tjerks ovl voor 1834 Leeuwarden, huwt met Gerben Wybrens
Teetske Uilkes zie: Dijkstra
Teetske Walles zie: Visser
Teetske Watzes huwt met Klaas Popma; BS ovl 1830
Teetske Wouters zie: de Vries
Teetske Gajus Andreae geb 1 nov 1779, ged 16 nov 1779 Grote Kerk HRL, dv Gajus Andreae en Katharina Gratama
Teetske Jacobs van der Haak geb 1774 Leeuwarden, huwt met Johannes Norel op 2 sep 1812 HRL, huw.afk. 23 en 30 aug 1812 HRL; voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, wonende te HRL, dienstbaar, ook wonende te HRL. 1827, dv Jacob Dirks vdH, en Fetje Vuurmans; BS huw 1812, ovl 1827
Teetske Jacobs Ringnalda geb 1804 Sneek, ovl 11 mei 1863 HRL, huwt met Klaas Straatsma op 23 dec 1830 HRL, ovl wijk G-192, Rooms Katholiek, dv Jacobus Martens R, en Anna Willekes; BS huw 1830, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-201; oud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; VT1839
Teetske Jans Broersma geb 1770 HRL, ovl 25 okt 1826 HRL, naaister, ongehuwd, dv Jan Broers B, en Rinske Geerts; BS ovl 1826
Teetske Jans van der Werf huwt met Sikke Jansen, werkster, wonende te Leeuwarden; BS huw 1838
Teetske Pieters Reidsma geb 1809 HRL, ovl 25 jun 1845 HRL, huwt met Jan Karels Timmer op 4 jun 1829 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1829, dv Pieter Hessels R, en Grietje Beva; BS huw 1829, ovl 1845; oud 30 jaar, geb en. wonende te HRL. 1839, wijk C-081; VT1839
Teetske Pieters Steenstra ovl voor 1845, huwt met Bruin Piebes Laverman; BS huw 1844
Teetske Simons Hoornstra geb 13 aug 1787 Franeker, ovl 20 feb 1863 HRL, huwt met Pieter Ruurds Zwart op 18 okt 1827 HRL, huw.afk. 7 en 14 okt 1827 HRL, dienstmeid. ovl wijk A-058, wonende te HRL. 1830, dv Simon Jacobs H, en Antje Taedes; BS huw 1827, ovl 1830, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054, wijk B-157; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-050; VT1839
Teetske Sjoerds Langjus geb 1786 Exmorra, ovl 29 sep 1849 HRL, huwt met Hermanus Fredericus Schoonhoff, dv Sjoerd L, en Atje ... ; BS ovl 1849; oud 53 jaar, geb Exmorra en wonende te HRL. 1839, wijk E-011; VT1839
Teetske Symons van der Let geb 1764 Rottevalle, ovl 22 mrt 1842 HRL, huwt met Rintje Pieters vd Post, dv Symon ... , en Geertje ... ; BS ovl 1842; 1848 overlijdens
Teetske Symons van der Let geb 1764 Rottevalle, ovl 22 mrt 1842 HRL, huwt met Rintje Pieters vd Post, dv Symon ... , en Geertje ... ; BS ovl 1842; 1848 overlijdens
Teetske Sytses Vos zie ook: Tetske Cijtses; Jacob van Beemen ende T.S.V., beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de proc. Jacob Tuininga na ''t vertooninge van schriftelijke acte van trouwbeloften, 7 dec 1748; huwt met Jacob van Beemen, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 desember 1748 en doen ook getrouwdt; jonge Dogter op de Noorderhaaven op haar belijdenis ged 27 jan 1741 Grote Kerk HRL
Teetske Uilkes Dijkstra geb 1775 Anjum, ovl 1 mrt 1845 HRL, huwt met Cornelis Draaisma, en huwt met Wouter Piers Rijpma op 7 nov 1802 HRL, N.H., wonende te HRL. 1839, dv Uilke D., en Trijntje Klases; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1827, ovl 1828, huw 1839, ovl 1845, ovl 1851
Teetske Walles Visser geb 1804 Heerenveen, ovl 16 jul 1857 HRL, huwt met Sijbren Goris van Smeden op 24 aug 1826 HRL, huw.afk. 30 jul en 6 aug 1826 HRL. en Franeker, dienstmeid. wonende te HRL, dv Walle Hendriks V, en Wijpkjen Jacobs; BS huw 1826, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-111; oud 36 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk C-105; VT1839
Teetske Wouters de Vries geb 1780/86 HRL, ovl 16 apr 1859 HRL, huwt met Pieter Germens Posthuma op 28 mei 1809 HRL, turfmeetster in 1859, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-109, 150; Pieter Gerbens Posttumus en T.W. dV., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 13 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-155; VT1839
Teevis Cornelis geb 4 mei 1804 HRL, ovl 16 apr 1812 HRL; wijk A-132, ged 20 mei 1804 HRL, zv Cornelis Tevis en Antje Scheltes vd Mey, ovl wijk A-132; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1812
Teevis Pieters Reinder Hilles van HRL. ende Neeltie Pieters van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.P., deszelfs broeder, 4 jul 1789; ondertrouw HRL
Tekela G Rolmans huwt met Johannes Luitgerus Leembeek op 24 jun 1787 HRL; mil. huw Gerf gemeente HRL; Johannes Luitgerus Leembeek, soldaat onder de compagnie van capitein Panneboeter, en T.G.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Tekele Harmens geb 10 dec 1746 Leeuwarden, ovl 12 jan 1819 HRL, huwt met Jan Proost; BS huw 1819
Tekeltje Wiebes ovl 18 apr 1803 HRL, oud 46 jaar
Telle Jans ovl 1 ... 1685, huwt met Joost Jurjens Havestadt, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Tentje Pieters van Buiten zie ook: J.P. van Ruiten; de Burgemeester der Stad Enkhuizen, Provincie Noord-Holland, als ambtenaar van den Burgerlijken Staat, Certificeert bij dezen, dat de twee Huwelijksch geboden van Dirk Jansz Bakker oud drie en Twintig Jaren, gebooren binnen deze Stad, doch thans woonende te HRL, meerderjarige zv Jan Dirksz Bakker en Cornelisje Jans, en Gatske Jans Visser, oud zes en Twintig Jaren, gebooren en woonachtig te Halringen, Weduwe P.J. v. B., van beroep winkelierster, meerderjarige dv Jan Visser, en Antje Sijbrands de Groot, alhier op den Achtste en Vijftiende jan dezes Jaars, Zonder eenige verhindering Zijn ten einde gelopen, en Zijlieden alzo wat ons aangaat wel in den Huwelijken Staat kunnen bevestigd worden. Enkhuizen den 16? jan 1815
Tetje Abrahams geb 26 dec 1776, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL, dv Abraham Taetzes en Aaltje Wytzes
Tetje Alberts zie: Gonggrijp
Tetje Alberts Willem Jakobs van Achlum en T.A. van Almenum, mede laatst geproclameerd op dato dezes 31 okt 1773 HRL, en vervolgens met attestatie van hier naar Achlum vertrokken om aldaar in den echten staat te worden bevestigt
Tetje Andries ged 19 apr 1750 Westerkerk HRL, dv Andries Johannis en Aefjen Jnnes; huwt met Pieter Hendriks, kind: Janke Pieters, geb 18 dec 1779, ged 9 jan 1780 Grote Kerk HRL; kind: Jan Pieters, geb 19 sep 1782, ged 8 okt 1782 Grote Kerk HRL
Tetje Aukes huwt met Ipe Ages; BS huw 1814
Tetje Bakker geb 1777 HRL, ovl 20 mei 1853 HRL, huwt met Jetze Boomsma, dv Rinks B. en Lijsbert Persijn; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk C-031; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-028; VT1839
Tetje Barends ged 16 aug 1767 Grote Kerk HRL, dv Barend Willems en Grietje Pieters; ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL, dv Barend Willems en Grietje Pieters
Tetje Braaksma geb 1798 HRL, ovl 8 mrt 1831 HRL, ongehuwd, dv Douwe Martens B., en Sijke Hendriks; BS ovl 1831
Tetje Dirks Beerstra, Overdijk
Tetje Dirks zie ook: Akkerboom; huwt met Laas Wijnalda, kind: Sjoukje Laases Wijnalda, geb 18 jan 1812, ged 9 feb 1812 Grote Kerk HRL
Tetje Dirks van HRL, huwt met Lodewijk Smits van Almenum, sijn geproclameert den 30 apr en den 7-14 May 1741 en doe ook getrouwt; Lodewijk Smits van Almenum en T.D. van HRL, koomende voor de bruit de burgemeester D. Vosma desselfs broodheer, 26 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Durk Lodewijks Smits, ged 10 jan 1747 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Lodewijks Smidts, ged 8 sep 1744 Grote Kerk HRL; kind: Christiaen Lodewijks Smits, ged 1 may 1742 Grote Kerk HRL
Tetje Douwes zie: Braaksma
Tetje Edes zie ook: T. IJdes; huwt met Jan Gerrits, kind: Gerrit Jans, ged 10 sep 1741 Westerkerk HRL
Tetje Gerbrandus zie: Pettinga
Tetje Gerrits geb 22 jun 1797, ged 4 jul 1797 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Johannes en IJtje Wouters
Tetje Gonggrijp geb 4 feb 1800 HRL, ged 2 mrt 1800, N.H., ovl voor okt 1805, dv Jan Harmens G, en Grietje Klazes (Overdijk); dopen Grote Kerk HRL 1800
Tetje Gosses huwt met Jan Waks, kind: Aede Jans Waks, geb 4 jan 1782, ged 5 feb 1782 Grote Kerk HRL
Tetje Harkes begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 25; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Tetje Harmens zie: Schuitinga
Tetje Heeres huwt met Sibout Pieters op 27 sep 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Tetje Hendriks huwt met Lieuwe Sijbes, kind: Sijbe Lieuwes, ged 2 sep 1751 Westerkerk HRL; kind: Hendrik Lieuwes, ged 8 feb 1750 Westerkerk HRL; kind: Siebe Lieuwes, ged 14 jul 1748 Westerkerk HRL
Tetje Herema gebruiker van wijk H-067, samen met Trijntje Herema, andere medegebrui ker is Jouke Baukes de Boer, sjouwer, eigenaar is J.W.D. Houtsma, 1814. (GAH204)
Tetje Hessels zie: Tichelaar, Wallinga
Tetje Hoornstra huwt met Gerbrandus Pettinga; BS ovl 1842
Tetje Jakobs geb 22 feb 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL, dv Jakob Teunis en Baartje Pieters
Tetje Jans zie: Fokkema, Gonggrijp, M?ller, Timmer
Tetje Jans huwt met Jouke Jentjes Joustra, wonende te Peins; BS Franeker huw 1827
Tetje Jans huwt met Haye Hilbrands; BS ovl 1813
Tetje Jelles zie ook: Tadema; geb 17 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL, dv Jelle Durks en Eelkje Hajes
Tetje Johannes Lieuwe Jakobs en T.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Tetje Kaper zie ook: F.W. Terpstra; geb 1794 Achlum, ovl 2 mrt 1853 HRL, huwt met Meindert Astra op 3 mei 1818 HRL, huw.afk. 8 en 15 mrt 1818, wonende te HRL, dienstbaar, winkelierse in 1853, dv Willem Douwes K, en Antje Piers; BS huw 1818, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-131
Tetje Coens Johannes Klaases van Makkum en T.C. van HRL, laatst geproclameert 30 nov 1777 HRL, en 7 dec 1777 te Makkum getrouwt volgens adtestatie vandaar, get. 27 dec 1777 B. Stapert, schooldienaar
Tetje Coopmans oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-016; VT1839
Tetje Corneelis huwt met Thomas Waterbeek, kind: Christiaan Thomas Waterbeek, ged 23 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Maeike Thomas Waaterbeek, ged 9 feb 1745 Grote Kerk HRL; kind: Corneelis Thomas Waterbeek, ged 26 jan 1742 Grote Kerk HRL
Tetje Cornelis huwt met Jan Meyes Bloter, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1828
Tetje Lammerts zie: Postma
Tetje Lieuwes huwt met Ane Alberts, kind: Lieuwkje Annes, in onegt geb 13 aug 1797, ged 22 aug 1797 Grote Kerk HRL, zijnde de ouders Anne Alberts en T.L., nu echtelieden
Tetje Lieuwes huwt met Gerrit Lieuwes, kind: Lieuwe Gerrits, geb 17 feb 1778, ged 3 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Tietje Gerrits, geb 20 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL
Tetje Martens geb 2 jun 1806 HRL, ged 15 jun 1806 HRL, N.H., dv Marten Jans en Riemke Jetses; dopen Grote Kerk HRL 1806
Tetje Minks zie: Stolte
Tetje Muller geb 11 dec 1807 HRL, ged 13 jan 1807 HRL, dv Jan M, en Sara Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1807
Tetje Oeges huwt met Roelof Hendriks, kind: Trijntje Roelofs, geb 15 okt 1774, ged 15 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Oege Roelofs, geb 13 aug 1776, ged 17 sep 1776 Grote Kerk HRL; moeder als Teetske O.
Tetje Pettinga geb 9 feb 1788 HRL, ovl 28 okt 1858 HRL, ongehuwd, dv Gerbrandus P, en Ida Olivier; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-025, regattdv1826-93
Tetje Piers huwt met Rutger Goslinghs, kind: Adam Rutgers, ged 24 jun 1749 Grote Kerk HRL; kind: Goslingh Rutgers, ged 9 nov 1745 Grote Kerk HRL; kind: Zijtske Rutgers, ged 18 dec 1742 Grote Kerk HRL
Tetje Piers ged 18 dec 1753 Grote Kerk HRL, dv Pier Rutgers en Sijbeigje Gosses; Taeke Dirks en T.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd den 21 may 1780
Tetje Pieters zie: Dijkstra, Faber, de Groot, Stavinga
Tetje Pieters geb 1761 ... , ovl 3 jul 1813 HRL, huwt met Marten van Vliet, ovl wijk H-007 BS ovl 1813
Tetje Popkes zie: de Vries
Tetje Reindhorst Lieuwe Sijbes en T. Hendriks R., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Hendrik Reydhorst, 6 May 1747; huwt met Lieuwe Sijbes, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 22 May 1747 en doen ook getrouwt
Tetje Richard oud 38 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk I-020; VT1839
Tetje Rinks zie: Bakker
Tetje Rinses Taeke Jans Plantinga en T.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 nov 1779 HRL, en zijnn ten zelfden dage getrouwd; kind: Jan Taekes Plantinga, geb 9 okt 1780, ged 7 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Taekes Plantinga, geb 31 jul 1792, ged 21 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Broer Taekes Plantinga, geb 12 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL
Tetje Ruurds huwt met Jakob Thomas, kind: Ruurd Jakobs, geb 12 okt 1787, ged 6 nov 1787 Grote Kerk HRL
Tetje Sakes zie: Hilwerda, Kleisma
Tetje Schouman oud 48 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; VT1839
Tetje Sikkes ovl 1810, huwt met Jacob Pieters Poelstra op 15 jun 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1853; Jacob Pieters Poelstra en T.S., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan onder productie van genoegsaam bewijs, 31 may 1806; ondertrouw HRL
Tetje Simons geb 1786 HRL, ovl 12 apr 1852 HRL, huwt met Willem Driso op 17 nov 1814 HRL, huw.afk. 6 en 13 nov 1814, dienstbaar, dv Symon Sjoerds en Antie Sijbrens; BS huw 1814, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054; rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de Weesvoogden f. 47:16:0 verdiende Loonen van Neeltie Ferwerda, T.S. en Hotske en Lieuwke Gerrijts, 31 may 1808 (GAH1140); geb 29 sep 1787, ged 16 okt 1787 Grote Kerk HRL, dv Simon Sjoerds en Antje Sibrens
Tetje Sints geb 22 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL, dv Sint Jans en Marike Andries
Tetje Sjouwkes huwt met Jacob Claases, kind: Janneke Jacobs, ged 6 apr 1751 Grote Kerk HRL
Tetje Taedes ontvangt interesse 1800-1809; Stadsrentmeester bet f. 22:13:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, no. 10, 3e classe, 4 1/2%, may 1776. (GAH1060); id. f. 23:3:0, May 1777. (GAH1060); id. f. 23:7:8, may 1778. (GAH1060)
Tetje Teunis ovl voor 1829, huwt met Klaas Flips Stolte; BS huw 1828, overlijdens
Tetje Tibbes ovl voor 1828, huwt met Sijbren Tjeerds; BS huw 1827
Tetje Tjallings zie: Terpstra
Tetje Walings zie: Faber
Tetje Wybrens zie: de Wit
Tetje Willems zie: Laper, van der Veen
Tetje Wouters geb 1747 ... , ovl 4 sep 1815 HRL, huwt met Arend Popkes Huizinga; BS ovl 1815
Tetje Iebeles huwt met Jacob Sasburg; BS ovl 1837
Tetje IJdes zie ook: T. Edes; huwt met Jan Gerrits, kind: IJde Jans, ged 22 aug 1747 Grote Kerk HRL; kind: IJdtje Jans, ged 11 okt 1744 Grote Kerk HRL
Tetje Alberts Gonggrijp geb 13 feb 1811 Har, ovl 19 nov 1811 HRL, wonende te Agter de Nakene Mannen, dv Albert G, en Elisabeth Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811; geb 13 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, dv Albert Gongrijp en Elizabeth Johannis
Tetje Bastiaans Oberius huwt met Dirk Lieuwes, kind: Hyke Dirks, geb 28 sep 1779, ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL
Tetje Dirks Akkerboom geb 1787/1790 HRL, ovl 28 mrt 1852 HRL, huwt met Laas Wijnalda op 9 dec 1810 HRL, komt van HRL, N.H., dv Dirk A., en Louisa Geerling; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-065; T.D.A. en Laas Wijnalda, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 24 Slagtemaand 1810; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-072; VT1839; geb 1 feb 1789, ged 17 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Dirk Reins Akkerboom en Louiza Geerlings
Tetje Dirks Beerstra geb okt 1795 Weidum, ovl 29 nov 1892 HRL, 1e huwt met Rienk Klazes de Groot, 2e huwt met Rinse Boonstra op 22 jun 1854 HRL, vest. 12 apr 1854 uit het Bildt, N.H., wonende te Hallum in 1851, zv Durk B., en Teetske Sakes; BS ovl 1851, huw 1854, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 supp wijk I-034 schip
Tetje Dirks Overdijk geb 1768 HRL, ovl 9 jul 1852 HRL, huwt met Klaas Gerrits de Vries op 15 mei 1796 HRL, DG, dv Dirk O, en IJbeltje ... ; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1852, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-088; oud 71 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-089; VT1839
Tetje Harmens Schuitinga geb 26 apr 1792 Lemmer, ovl 10 mrt 1858 HRL, huwt met Sjoerd Barteles Schouwmans, N.H., dv Harmen Michielsen en Antje Doekes; BS ovl 1842; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-117, supp wijk H-265
Tetje Hessels Tichelaar geb 1801 Midlum, ovl 25 jun 1857 HRL, 1e huwt met Elias vd Form op 22 sep 1822 HRL, huw.afk. 1 en 8 sep 1822 HRL. en Franeker, wonende te Midlum, 2e huwt met Cornelis Leyen, 9gk), dv Hessel Hessels en Maike Rintses; BS huw 1822, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk D-071
Tetje Hessels Wallinga geb 1800 HRL, ovl 30 jun 1849 HRL, 1e huwt met Jan Douwes Bekius op 31 mei 1827 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1827 HRL, 2e huwt met Jan Arnoldus Wijnalda op 13 dec 1838 HRL, naaister, dv Hessel Abes W, en IJtje Hessels; BS huw 1827, huw 1838, ovl 1849, ovl 1850; oud 39 jaar, (vnm: Fetje), geb en wonende te HRL. 1839, naaivrouw, wijk D-138; VT1839
Tetje Jans Fokkema geb 1803 Leeuwarden, ovl 4 nov 1856 HRL, huwt met Bauke Lammerts Mulder op 10 dec 1829 HRL, huw.afk. 29 nov en 6 dec 1829, dienstmeid. Christelijk Afgescheiden; dv Jan Doekes F, en Berber Sjoerds; BS huw 1829, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-006, wijk I-014
Tetje Jans Timmer geb 1786 HRL, ovl 26 sep 1845 HRL, huwt met Hendrik Pieters Moorman/ Mooyman op 21 okt 1810 HRL, komt van HRL, dv Jan Karels T, en Antje Douwes Siderius; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1845, ovl 1846
Tetje Jelles Tadema zie ook: Tetje Jelles; geb 17 mei 1810 HRL, huwt met Folkert Jans Koudenburg op 9 jul 1832 HRL; dv Jelle Durks T, en Eelkje Hayes van Vliet; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1832
Tetje Johannes Klok ged 30 aug 1768 Grote Kerk HRL, dv Johannes Klok en Jannetje Wouters Postma
Tetje Klaases de Jong geb 13 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL, dv Klaas Klaassen de Jong en Geeske Wiegers
Tetje Lammerts Postma huwt met Joris de Haan; BS ovl 1822
Tetje Lieuwes Crammeres Gerrit Lieuwes Hof en T.L.C., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 25 aug 1776 HRL, en toen getrouwt
Tetje Minks Stolte geb 1807 Ferwerd, huwt met Teunis van Spijk op 19 jun 1828 HRL, huw.afk. 8 en 15 jun 1828, wonende te HRL, dv Mink Klazes S, en IJtje Dirks Gorter BS huw 1828
Tetje Piers Akkringa Sibren Hessels Stienstra van Stiens en F.P.A. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 nov 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Tetje Pieters Dijkstra huwt met Sies Dirks Boersma; BS ovl 1849
Tetje Pieters Faber huwt met Dirk Siebes Stolstra/Stalstra; BS ovl 1833; 1834 overlijdens, ovl 1845
Tetje Pieters de Groot ovl voor 1868, huwt met Pieter Sijbrens Kuiken, winkelierse te St Jacob 1828; BS huw 1828, ovl 1867
Tetje Popkes de Vries geb 1792 HRL, huwt met Wytze Aukes Tuinstra op 21 mei 1815 Franeker, wonende te Franeker, dv Popke Wybes en Antje Ruurds; BS Franeker huw 1815
Tetje Sakes Hilwerda geb 1 mrt 1809 HRL, ged 21 mrt 1809 HRL, N.H., ovl 3 dec 1812 HRL, ovl wijk G-323, dv Sake Jacobs H, en Jantje Jans Rinsma; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812; geb 7 mrt 1809, ged 21 mrt 1809 Grote Kerk HRL, dv Sake Jacobs Hilwerda en Jantje Jans Rinsma
Tetje Tjeerds van der Form ged 24 okt 1769 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd van der Form en Sara Tennoth
Tetje Walings Faber huwt met Harmen Jans Gonggrijp; BS ovl 1837
Tetje Willems van der Veen geb 1795 Leeuwarden, huwt met Jan Jansen Bakker op 21 mei 1815 Franeker, dv Willem vdV, en Haike Bos; BS Franeker huw 1815
Tetje Wybrens de Wit geb 1796 Bolsward, ovl 10 nov 1844 HRL, huwt met Douwe Dreyer op 2 feb 1823 HRL, huw.afk. 19 en 26 jan 1823, wonende te HRL, dv Wybren Andries dW, en Trijntje Klaases; BS huw 1823, ovl 1844; oud 43 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; VT1839
Tetje/Fetje Fokkes zie: Visser
Tetje/Tietje Tjallings Terpstra geb 1782 Minnertsga, ovl 21 mrt 1830 HRL, huwt met Bauke Paulus Wiersma, dv Tjalling Wybes en Corneliske Baukes; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807 1808, BS ovl 1830, ovl 1838, ovl 1847, ovl 1851
Tetske Annes zie bij: T. Anes
Tetske Douwes zie: Feenstra
Tetske Douwes huwt met Pieter Blom, kind: Roelofke Pieters, ged 24 nov 1761 Grote Kerk HRL
Tetske Feddes (T??dske); begraven Groot Kerkhof, regel 44, nr. 15; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tetske Fokkes binnen der Stad per Procr. Marnstra verklaart te spieren, sodanige Huwelijksproclamatien als op dato den 2 apr deses Jaers 1735, ter Secretarie Sijn aengegeven door Frans Goitiens en Aefke Willems om redenen als dat de voorn:Frans Goitiens, niet alleen nae voorgaende Troubeloften door lang Conversatie met deselve T.F. is geschied en gedaen, en voorts dat deselve van de voorn: Frans Goitiens is beslaepen geworden en een kv deselve ter werelt heeft gebragt, en nog in levenden lijve is, Actum ter Secretarie; huw.aang. HRL 1735
Tetske Folkerts zie: Gerbranda
Tetske Gerbranda geb 1808 HRL, ovl 7 jun 1850 HRL, 1e huwt met Willem Leemans, (gk), op 28 nov 1833 HRL, dienstmeid. 2e huwt met Geert Jurjens vd Wal, dv Folkert Reins G, en Jacoba Willems Rosier; BS huw 1833, ovl 1850; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-179; VT1839
Tetske Jelles huwt met Gooitjen Geerts, kind: Jelle Gooitjens, ged 5 aug 1742 Grote Kerk HRL; kind: Rixtje Gooytjens, ged 24 jul 1740 Grote Kerk HRL; Teetske J. ende Goitjen Geerts, beide van HRL, huw.aang. 18 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Jelles, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Tetske Jelles ged 26 feb 1767 Westerkerk HRL, dv Jelle Goitjens en Welmoed Sijes
Tetske Cornelis ged 28 feb 1758 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Jans en Geertje Meinderts
Tetske Minnes huwt met Rients Izacs, beide van HRL, geproclameerd de 26 jul en de 2-9 en getrout de 16 aug 1761
Tetske Pijters huwt met Foeke Foekes Postma, beide van HRL, geproclam; de 26 okt en de 2 en getrout de 9 nov 1760 in de Westerkerk; kind: Foeke Foekes, ged 26 jul 1763 Grote Kerk HRL
Tetske Sytses eig: cijtses; zie ook: T.C. Vos; huwt met Jacob van Beemen, kind: Tjitske Jacobs van Beemen, ged 12 dec 1751 Grote Kerk HRL
Tetske Stoffels huwt met Jan Beernds, beide van HRL, geproclameert de 22 -29 jul en getrout de 5 aug 1759; kind: Hiltje Jans, ged 4 mrt 1760 Grote Kerk HRL, moeder als T. Stofels; kind: Aukjen Jans, geb 18 sep 1772, ged 6 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Auckje Jans, geb 3 feb 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Jans, geb 6 nov 1777, ged 2 dec 1777 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Jans, geb 13 jun 1780, ged 9 jul 1780 Gropte Kerk HRL; kind: Stoffel Jans, ged 19 okt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Beerend Jans, ged 14 apr 1767 Grote Kerk HRL
Tetske (?) Tjerks en IJke Symens, beide van HRL, huw.aang. 22 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Oud Oom Cornelis Cornelis; huw.aang. HRL 1736
Tetske Annes Bootsma ovl feb 1799 HRL, huwt met Rein Folkerts Gerbranda, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 apr 1771 in de Westerkerk HRL; DTB N.H. HRL, BS huw 1826, ovl 1827
Tetske Douwes Feenstra geb 1799 Kubaard, ovl 14 apr 1856 HRL, huwt met Douwe de Vries, DG, A 13 mei 1850 Almenum, Vst 5 mrt 1851 uit Barradeel, dv Douwe F, en ... ; BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk G-206
Tetske Sybrens Molenaar geb 10 dec 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv Sijbren Pieters Molenaar en Maartje Dirks Sijlstra
Tettie Dirks huwt met Rein Annes, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 2 Xber (= december) 1756 in de Westerkerk; kind: Trijntie Reins; ged 4 sep 1757 Westerkerk; kind: Durk Reins, ged 27 nov 1759 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk ha; kind: Antie Reins, ged 5 okt 1762 Grote Kerk HRL
Tettie Harmens Claes Tjerks van Almenum en T.H. van HRL, huw.aang. 7 may 1735 HRL; Comende voor de bruid Jan Dirks desselfs broodheer; huw aang. HRL 1735
Tettie Jans stadsvroedvrouw, ovl voor 1751; zie verder bij Swaantje Fokkes; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Tettie Clases T.C. wed. van Tytte comm., en Cornelis Stoockers, beyde tot HRL, eigenaars van plaats nr. 186 te Almenum, grootte 7, 5 pondematen, floreen f. 2:14:0, gebruiker is Ofke Feddes, ferskaat: Boolswarder vaert Oosten. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); gemeentebestuur betaalt aan T.C. weduwe Tijte Tijtes 1 jaar interesse van 700 Caroliguldens: f. 21:0:0; de obligatie leyt op naam van Claas Foppes en Lijsbet Rombouts van der Parre, moeder van E.C., zie ook aldaar; 10 nov 1734. (GAH283)
Tettie Piers en Hein Joukes, beyde van HRL, huw.aang. 28 jul 1736 HRL, komende voor de bruyd Pier Wouters desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1736; huwt met Hein Joukes, kind: Albert Heins, ged 22 sep 1748 grote Kerk HRL; kind: Pier Heines, ged 18 okt 1744 Westerkerk HRL; kind: Rinske Heins, ged 2 dec 1742 Grote Kerk HRL
Tettie Pieters ende Jan Fopkes, beide van HRL, huw.aang. 18 sep 1734 HRL, Comende voor de bruid Gerrijt Pieters, dessels broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Tettie Rommerts huwt met Frans Servaes van Bemen; zie aldaar
Tettie Scheltema ovl 24 nov 1767, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Tettie Willems Teunis Poulus ende T.W. beide van HRL, koomende voor de Bruit Gerrit Edsgers, 11 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Tettie Martens Mesdag en Cornelis Jacobs, huw.aang. 14 may 1735 HRL, welke personen voor den Geregte Sijn getrouwd; huw.aang. HRL 1735
Tettje Akkringa ovl voor 1865, huwt met Jacob Faber; BS ovl 1864
Tettje Alberts Remonstreert met Schuldige Eerbied Gerlantje Keimpes burgerse binnen deese Stad en meede ordris turfmr dat Sij Supplnte wel genegen is dito Functie over te dragen op de Persoon Van T.A. insgelijx burgerse alhier, die Zulx meede van herten is begeerende dog alsoo dito Transport niet kan geschieden Zonder Consent van Ued Achtb Soo versoeken de Zelve Supplntn Zeer ootmoedig dat Ued Achtb de mede Supplnte T.A. gelieven aen te Stellen tot mede ordris turfmr binnen deses Stad, in plaetse van gemelte Gerlantje Keimpes alles op Lasten, Pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende Quo facto etc reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende het Versoek ten Requeste gemeld eligeert mits desen de persoon van T.A. tot meede ordris turfmeetster binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende mits doende den eed Van Getrouwigheit in handen van de hr praesid Br deses Stads Actum den 1 feb 1730 Ter ordtie van de Magistr abs sec vert:M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 1 feb 1730 heeft T.A. den eed als meede ordris turfmr gepresteert in handen van de heer Br Van Slooten actum uts In kennisse van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Tettje Anskes ged 20 feb 1757 Grote Kerk HRL, dv Anske Andries en Antie Hijlkes; ged 23 apr 1765 Grote Kerk HRL, dv Anske Andries en Antje Hijlkes
Tettje Bastjaans huwt met Dirk Lieuwes, beide van HRL, geproclam; de 8-15 en getrout de 23 mei 1768; ovl 13 jul 1789 HRL, oud 43 jaar; kind: Lieuwe Durcks, ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Durcks, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL
Tettje Dirks zie ook: Dutje Dirks; huwt met Jan Sjouwkes, kind: Dirk Jans, ged 27 okt 1740 Westerkerk HRL
Tettje Dirks zie ook: Overdijk; Claas Gerrijts ende T.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs neef Bartel Jans, 23 apr 1796; ondertrouw HRL
Tettje Dirks huwt met Pieter Johans, beide van HRL, geproclameert den 18-25 Septem: en getrout de 2 okt 1757
Tettje Folkerts Warner Sikkes en T.F. beyde van HRL, komende weegens de bruid Jan Jansen, gleybakker, 13 Feb 1745; huwt met Warner Sikkes, beide van HRL, geproclameert 14, 21 en 28 Februar en de 2 mrt 1745 getrouwt; kind: Lijsbet Warners, ged 10 okt 1747 Grote Kerk HRL
Tettje Jacobs zie: Tiesma
Tettje Jacobs huwt met Wouter Rutgers, kind: Rutger Wouters, ged 29 apr 1770 Grote Kerk HRL
Tettje Jacobs huwt met Johannes Jans de Boer, wonende te Sneek in 1835; BS huw 1835, ovl 1844
Tettje Jurjens Arjen Bottes ende T.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Willem Johannes desselfs neef, 17 Aug 1743
Tettje Christs ged 25 aug 1746 Westerkerk HRL, dv Christ. Bernhardus (=Wesling) en Hiske Claases
Tettje Clases ende Sierk Sapes, beide van HRL, huw.aang. 30 mrt 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs dogters man Beene Jansen; huw aang. HRL 1737
Tettje Claases ook wel: Tijttje Clases, (ondertrouw ); huwt met Dirk Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 20 en 27 May 1742 en doe ook getrouwt; Dirk Jacobs ende T.C. beide van HRL, koomende voor de bruid des selvs oom Jelke Jans, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Tettje Lammerts huwt met Joris Ottes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 20-27 May en den 3 jun en getrouwt den 12 dito 1742 in de Westerkerk; Joris Ottes ende T.L. beide van HRL, vertoonende Joris Hijltjes een schriftelijk versoek van de bruidegom tot ''t aengeeven van desselvs huwelijx geboden, en koomende wegens de bruid Tijte Ruirds desselvs halfbroeder, 19 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Tettje Oostendorp oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-184; VT1839
Tettje Pieters zie ook: Fetje Pieters; Maandag den 17 jun 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde Tettje Pieters wde Asmus Feddes, aangesteld tot meede ordinaris Turfmeetster, in plaatse van wijl:Petronella Alderts, wde Coenraad Smit en heeft de nieuw aangestelde, den Eed van getrouwe waarneeminge ge praesteert in handen van P:de Boer, als Praesiderende Raad. (GAH45); huwt met Asmus Feddes, kind: Freerik Asmus, geb 9 apr 1793, ged 23 apr 1793 Grote Kerk HRL
Tettje Pieters ovl 14 sep 1819 Achlum, huwt met Hijltje Jacobs de Boer; BS huw 1833
Tettje Pieters huwt met Klaas Theodorus Voogd; BS ovl 1834
Tettje Rouwkes Gerrit Jansen ende T.R., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs moeder Trijntie Poulus, 8 Nov 1749; huwt met Gerrit Jansen, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 Novemb 1749 en den 30 dito getrouwt; huwt met Beernd Jans, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mei 1764
Tettje Sjoukes zie: Gorter
Tettje Stavinga geb 1794 Leeuwarden, ovl 18 apr 1874 HRL, ongehuwd, dv Pieter S, en J. Ankringa; BS ovl 1874
Tettje Waling huwt met Harmen Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 okt 1766; kind: Albert Harmens, geb 6 jul 1774, ged 5 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Harmens, geb 30 jul 1781, ged 21 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Jan Harmens, ged 26 may 1767 Grote Kerk HRL; kind: Marieke Harmens, ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL; kind: Waling Harmens, ged 21 jan 1772 Grote Kerk HRL
Tettje IJdes ged 27 mrt 1770 grote Kerk HRL, dv IJde Rinses en Fokeltje Pijtters
Tettje Yedes Hendrik Bouwes ende T. IJ., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Elias, goede bekende, 20 apr 1793; ondertrouw HRL; Hendrik Bouwes en T. IJ., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 may 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; kind: Bouwe Hendriks, geb 8 dec 1793, ged 25 dec 1793 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Tettje IJnses huwt met Hessel Hessels, beide van HRL, geproclameerd den 20-27 en de 4 en getrout de 11 okt 1767
Tettje Hilbrands van der Form ged 19 jun 1759 Grote Kerk HRL, dv Hilbrand van der Form en Rinske Sjoerdts
Tettje Jacobs Tiesma geboortig van Franequer, door haar het burgerrecht deser stede gewonnen, en de gerechtigheid van dien betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 17 mei 1702. (burgerboek)
Tettje Joosten Gonggrijp Hijlke Johannes Hijlkema ende T.J.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs vaeder Joost Gonggrijp en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van des selvs moeder, met versoek van een gebod in de Week, 30 Oct 1750; huwt met Hijlke Johannis Hijlkema, beyde van HRL, geproclameerd 1, 3 en 8 Novemb 1750 en doen ook getrouwd
Tettje Pieters Plas huwt met Pieter Sloote, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762
Tettje Sjoukes Gorter geb 1807 Holwerd, ovl 7 nov 1827 HRL, werkster, ongehuwd, dv Sjouke Cornelis G, en Maartje Klazes Stolte; BS ovl 1827
Teuna Buis huwt met Dirk van Aboet, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800
Teunes Arjens zie: Blok
Teunes van Arum geb 1 nov 1799 HRL, N.H., ovl 6 feb 1861 HRL; ovl wijk F-200, huwt met Dorothe Keil op 1 jun 1823 HRL, huwelijksafkondigingen 18 en 25 mei 1823, kantoorbediende, koopman, zv Pieter vA., en Dieuwke Teunis; BS huw 1823, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk C-013, wijk E-161, wijk F-253; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-133; VT1839; T. v. A. eigenaar van perceel nr. 1237, kantoorbediende, woonplaats HRL, legger nr. 15, huis en erf, 85 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Teunes van der Berg geb 5 apr 1799 HRL, ged 21 apr 1799 HRL, zv Harmen van der Berg en Berber Jacobus, (later: Sjolkema); dopen Grote Kerk HRL 1799
Teunes Jansen woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Teunes Jans koetsier in 1752
Teunes van Kooten geb 24 jun 1796 Heeg, DG, A mei 1853 Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk B-018, wijk F-264
Teunes van der Ley ovl voor jun 1777; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:10:0 terzaeke geleverde zeep ord. no. 2, 27 dec 1773. (GAH1105); id. f. 64:0:0, ord. no. 22, 19 nov 1776. (GAH1107): id. samen met B. vd Lej, f. 87:10:0, ord. no. 20, 25 nov 1778. (GAH1109); weesvoogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor ''t begraeven gaen der weeskinders met wijlen de koopman T. vdL., 13 mej 1777. (GAH1108)
Teunes Lijkles T.L. ende Antje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Wytze Dirks, goede bekende, 27 jun 1795; ondertrouw HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Teunes Pieters zie: van Arum
Teunes Schaap ovl 16 feb 1832 Medemblik, huwt met Hiltje Jacobs van Slooten, in leven bakker te Medemblik; BS huw 1836
Teunes Sybes zie: Zwart
Teunes Wouters ende Lijsbet Louws, beyde van HRL, huw.aang. 6 nov 1734 HRL, komende wegens de bruid de makelaar Jurjen Clasen Croose; huw aang. Gerecht HRL 1734
Teunes Arjens Blok zie ook Arjen Teunes; won. HRL. 1741-1742
Teunes C Furstenburg gebruiker van wijk F-056, timmerknegt, eigenaar is A. Bolman, 1814. (B2 04)
Teunes H. van der Meulen eigenaar en gebruiker van wijk A-198, schoolhouder, 1814. (GAH204)
Teunes Sybes Zwart geb 12 mrt 1798 Beetgum, ovl 6 jan 1823 HRL, kurassier bij de 3de afdeeling, ged 14 feb 1804 HRL, zv Sijbe Teunes Z, en Hendrikje Belstra; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1823
Teunes Willems de Vries huwt met Tjitske Herres, wonende te HRL. 1813 wijk D-048; BS ovl 1813; eigenaar en gebruiker van wijk D-048, wagenmaker, 1814. (GAH204)
Teunis Ages ende Maartje Jansen beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Lucas Piers deszelfs neef, 17 nov 1787; ondertrouw HRL; ovl 24 mrt 1789 HRL, oud 31 jaar; T.A. en Maartje Jansen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 dec 1787 HRL, zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jantje Teunis, geb 29 may 1788, ged 15 jul 1788 Grote Kerk HRL, moeder als Martje J.
Teunis Andries huwt met Neeltje Pieters, kind: Arriaantje Teunis, geb 28 mei 1774, ged 12 jun 1774 Grote Kerk HRL
Teunis Arjens Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen Geertie Sipkes, burgerse en visafdraegster binnen deese Stadt, dat sij om importante reedenen wel genegen was deese haer bedieninge op haar zoon T.A. te transporteeren, en aengemerkt dit zonder UEd:Achtb:gunst en gratie niet kan geschieden, Soo versoeken zij beide zupplnten dat deese bedieninge van Geertie Sipkes op T.A. mag worden overgedragen, en T.A. over sulx tot visafdrager binnen deese Stadt aangesteld op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende q:f:etc:Requisitus B. Dreyer; in margine Stonde; de magistraet gehoord het versoek accordeerende het selve eligeert en nomineerd mits deesen T.A. in plaets van Geertie Sipkes tot afdrager van de vis binnen deese Stadt op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehorende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 2may 1742, (was get:), Junius Munter Ter Ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); Op heeden den 8 may 1742 heeft T.A. als visafdrager binnen deese Stadt den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Munter afgelegt. In kennisse van mij gesw:klerck B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft UEd Agbth:met verschuldigde Eerbiedt te kennen T.A. vrijgesel binnen HRL, dat hij supplnt geinformeerd is geworden, hoe dat van Eeke Sjoerds onlangs alhier overleeden, is komen te vaceren; aan welke bedieninge den supplnt:soo veel sin soude hebben, indien UEd Agtbh:hem daer meede geliefde te benificeren; als sijnde een jongman daer toe wel bequam, en daer te boven het selve om sijn bestaan ook benodigt. Versoekende over sulks seer ootmoedig, dat UEd:Agtbh:hem met de gemelde bedieninge gelieven te begunstigen, en hem dieshalven tot ordinaris Raetelman van de Ratelwagt gelieven aan te stellen, in plaats van de overleedene Eeke Sjoerds voornoemt; op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende; des doen de de behoorlijken Eed van getrouwigheyt, gelijk sulks praesenteert bij deesen; welks doende enz:(:get:) H:Pesma notaris, 1751 P. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen de supplnt T.A. tot meede ordris ratelwacht binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 15 dec 1751. (was get:Harm:Siccama onder stonde Ter ordtie van de magistr:get:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; T.A. heeft den Eed van getrouwigheid als ordris ratelwagt gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H:Siccama den 15 dec 1751. Inkennisse van mij Secretaris (:get:M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Teunis Baukes zie: de Beer
Teunis Beidschat geb 10 feb 1811 HRL, ovl 15 mrt 1879 HRL, huwt met Eelkje de Jong, logementhouder in 1879, zv Zietse B., en Jantje Simons; dopen Grote Kerk HRL 1811 BS ovl 1879; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-211; VT1839
Teunis Berg huwt met Hendrikie Hendriks, kind: Janke Teunis Berg, ged 21 apr 1754 Westerkerk HRL
Teunis Blok ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:9:0 terzake geleverde verfwaren, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 6:0:8 wegens geleverd teer, kwit. no. 13, 19 jun 1764. (GAH1094); T.B. en Idske Bruins, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 29 aug 1773 HRL. en toen getrouwt
Teunis Bosch geb 1785 Amsterdam, ovl 27 mei 1825 HRL, huwt met Antje Taekes Klaver op 5 okt 1815 HRL, huw.afk. 24 sep en 7 okt 1815, werkman, wonende te HRL, zv Marten B., en Susanna Sonsbergen; BS huw 1815, ovl 1825, ovl 1830; gebruiker van wijk C-068, varensgesel, medegebruiker Joeke Mulder, varensgesel; eigenaar is S.S. Teyema, 1814. (GAH204); Op heden den vijftiende aug Eenduizend achthondertvijftien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Kanton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzitting Tjalling Poppes Schaafsma, Timmerknecht, Pieter P. Bakker, werkman, Pieter Werner, Sjouwerman, Andries Onsman, Sjouwerman, Jan Hendrik Keizer, Sjouwerman, Klaas Martens Koster, Slagter, en Andries de Leeuw, werkman, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom. Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van Bekendheid te passeren ten behoeve van T.B., werkman, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Martinus Bos en Catharina Susanna Sonberg gewoond hebbende te Amsterdam. Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde T.B. is geb te Amsterdam den vierentwintigste sep Eenduizend Zeven hondertvierentachtig, dat deselve geen Acte van geboorte of Doop kan produceren, door dien deselve niet is gedoopt, en het houden van geboorte Registers bij de voormalige Regering geen plaats had. Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap, dat zij dese T.B. niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien eene Speciale omgang met deselve hebben, waar door zij zich van den inhoud deses ten volsten overtuigd houden. en hebben de Comparanten nagedane voorlezing de tegenwoordige Akte van Bekendheid. mt ons en onzen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat door den Heere Praesident Burgemeester dezer Stad in dato den Elfde dezer maand Augustus, ten gevolge van het Besuit van Z.M. in dato den negende maand deses jaars nummero dertien, afgegeven, volkomen is gebleken dat dese T.B. onvermogend is, om eenige kosten van gezegelde Stukken welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te kunnen betalen; Op dato in het hoofd deses gemeld. Gratis geregistreerd te HRL den Zeventienden aug 1815 f? 128 recto vak 3; deeze bewijzen bestaande in een acte van bekendheid en van Geboorte en twee cerfiticaten van onvermogen behooren bij de Huwelijks acte van T.B. en Antje Taekes Klases dato 5 Oct 1815 op Fol. 59 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijke Staat der Gemeente HRL; Wij, burgemeesteren der Stad HRL, attesteren mits dezen, ingevolge bij ons ingekomen informatie, dat T.B., van beroep Werkman, geb te Amsterdam, wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van zijn voorgenomen huwelijk. HRL, den 11 aug 1815
Teunis Bosch T.B. en Marijke Harmens, beide van HRL, laatst geproclameert 16 apr 1775 HRL, en toen getrouwd; Maandag den 31 dec 1798. de Raad ordinaris Vergadert zijnde, Wierde Wijders, uit eene voorafgemaakte nominatie eenige Sollicitanten, door het Lot tot Lantaarnvuller (in plaatze van T.B. welke overleeden is) aangesteld, den Burger Berend Hankes, en is dezelve daadelijk door den praesident onder Eede genoomen. (GAH44); Donderdag den 23 nov 1797. Het Gerechte Extra ordinaires Vergadert zijnde, wierd nog aangesteld als Lantaarnvulder T.B., en heeft ten dien einde de Eed van getrouwheid afgelegt. (GAH43); Donderdag den 23 nov 1797. Het Gerechte Extra ordinaires Vergadert zijnde, wierd eindelijk in plaats van T.B., aangesteld tot Lantaarnopsteeker den Burger Oepke Minnes Zeylstra, en heeft ten dien einde de Eed van getrouwheid afgelegt. (GAH43)
Teunis Bosch Tjalling Wybrens ende Grietje Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.B., goede bekende, 30 apr 1791; ondertrouw HRL
Teunis Daniels zie: Beva
Teunis Daniels ged 15 jul 1750 grote Kerk HRL, zv Daniel Poulus en Aeltje Teunis
Teunis Dirks ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 230:5:8 terzake geleverde 5 varkens, wegende 1964 pond f. 11 gulden en 14 1/2 stv de 100 pond, kwit. no. 1, 24 okt 1765. (GAH1095); T.D. ende IJttje Jansen beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevaeder Jan Caspers, 10 dec 1746; huwt met IJttje Jans, beyde van HRL, geproclameert 11, 18 en 20 dec 1746 en doe ook getrouwt; Jan Beernts ende Janneke Huberts beyde van HRL, koomende weegens de bruyd T.D., mr. verkenslaeger, 12 dec 1750
Teunis Douwes zie: de Vries
Teunis Douwes huwt met Aukje Jans van der Meulen, kind: IJmkje Teunis, geb 7 dec 1792, ged 15 jan 1793 Grote Kerk HRL
Teunis Douwes huwt met Baukje Uilkes, kind: Wikje Teunis, geb 2 apr 1783, ged 29 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Uilke Teunis, geb 15 okt 1792 te Leeuwarden, ged 13 nov 1792 Grote Kerk HRL; allen te Eernewoude; kind: Wikje Teunis, geb 23 may 1795 Eernewoude, ged 2 jun 1795 Grote Kerk HRL
Teunis Douwes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 108:2:0 voor 17 schouw en 37 korven turf, met draagen en meten, quit. no. 1, 19 feb 1787. (GAH1119); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde lange turf met de onkosten, ord. 11 nov 1800: f. 194:7:0; id. ord. 7 feb 1801: f. 127:1:8; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 131:15:0 ter zaake geleverde 21 schouw en 37 Korven turf met arbeidsloon, 7may18 01, quit. no. 2 (GAH1133)
Teunis Eiberts Arent Goytiens van Mackum ende Mary Ottes van HRL, huw.aang. 10 aug 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Neeff T.E. ; huw.aang. HRL 1737
Teunis Elsinga geb.04 dec 1787 HRL, inschrijfnummer 2273, 125 ste regiment infanterie gesneuveld Berezina 27 nov 1812; Chateau de Vincennes, Fr
Teunis Gabes ontvangt van het gemeentebestuur voor transporteren van militairen naar Terschelling, ord. 16 Bloeimaand 1809: 6 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld; GABES, TJEPKE
Teunis Gijsbertus zie: van Spijk
Teunis Hesseling huwt met Elske Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 3 jun 1770
Teunis Jacobs woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Teunis Jacobs huwt met Folkje Feddes, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 dec 1770 en getrout de 6 jan 1771
Teunis Jacobs Sjierk Foppes ende Trijntje Atzes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.J., goede bekende, 21 mrt 1795; ondertrouw HRL
Teunis Jans Claaske Jans ende Hartman Hartmans, beide van HRL, huw.aang. 13 dec 1738 HRL, Commisr. Burgemr. Jelgersma, koomende voor de Bruit desselfs Broeder T.J. ; huw aang. HRL 1738
Teunis Jans ged 21 okt 1770 Grote Kerk HRL, zv Jan Teunis en Sijtske Rutgers
Teunis Jans geb 27 nov 1786, ged 17 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv Jan Filippus en Johanna Teunis
Teunis Jans geb 1 jan 1779, ged 28 feb 1779 Grote Kerk HRL, zv Jan Teunis en Antje Obbes
Teunis Jansen huwt met Aefke Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 9, 16 en 23 aug 1739 en doe ook getrouwt; T.J. ende Aafke Jansen beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs broeder Folkert Jansen, 8 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL
Teunis Jansen van Almenum, huwt met Antje Jans Brouwer, van HRL, sijn geproclameert den 18-24 apr en den 1 May 1740 en doe ook getrouwt; T.J. van Almenum ende Antje Jans Brouwer van HRL, komende de procr Tuininga met een attestatie van de Bruidegom en bruid en ''t consent van des Bruids vader, 16 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Corneelis Teunis, ged 14 dec 1751 Grote Kerk HRL; kind: Teetse Theunis, ged 9 okt 1746 Grote Kerk HRL, moeder als A.J. ; kind: Jan Theunis, ged 24 mrt 1744 Grote Kerk HRL
Teunis Jansen huwt met Hinke Gadses, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 dito mei 1755
Teunis Jelles Pijtter Arents ende Fokeltie Pijtters, beide van HRL, huw.aang. 27 jul 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Neeff T.J. ; huw.aang. HRL 1737
Teunis Jeppes ovl 2 jan 1728 HRL, oud 56 jaer
Teunis Jillerts huwt met Gerritje Sibrands, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 16 Septemb 1747 en doen ook getrouwt; kind: Sijbren Teunis, ged 24 sep 1754 Grote Kerk HRL, vader als T. Ilts, de moeder als Gertie S. ; kind: Jetske Theunis, ged 11 nov 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje S.
Teunis Klases geb 6 jul 1802 HRL, ged 25 jul 1802, N.H., zv Klaas Reintjes en Neeltje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1802; geb 16 dec 1808, ged 15 jan 1809, N.H., zv Klaas Rintjes en Neeltje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 16 dec 1808, ged 15 jan 1809 Grote Kerk HRL, zv Klaas Rintjes en Neeltje Jacobs
Teunis Clasen huwt met Antie Harmens, beide van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 jun en getrout de 25 jul 1762
Teunis Klaases geb 17 jul 1773, ged 28 sep 1773 Grote Kerk HRL, zv Klaas Klaassen en Trijntje Teunis
Teunis Cornelis zie: Beidschat, Reus
Teunis Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 800 Caroliguldens, 19 jun 1730: f. 80:0:0 (GAH283); id. 18 jan 1731 (GAH283); id. 2 jun 1833, (B28 3)
Teunis Cornelis vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 141, 28 jaar, ongehuwd, inwonend bij Joris Pieters, 1 mrt 1804
Teunis Cornelis zie ook: Vorstenburg; T.C. en Bregtje Ofkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Ofke Fekkes, 26 okt 1805; ondertrouw HRL
Teunis Lourens zie ook: Koster; Theunis Louwerens, ged 27 okt 1754 Grote Kerk HRL, zv Louwerens Klazes en Eelkje Theunis
Teunis Martens zie: Bos
Teunis van der Meulen geb 5 jan 1764 Leeuwarden, ovl 3 mrt 1821 HRL, huwt met Geeske Ritskes op 18 aug 1805 HRL, sjouwer in 1821, vlgs ovlakte geen kinderen; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1819, ovl 1821; T.H. vdM. ende Geeske Ritskes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Ritske Keimpes, deszelfs vader, 3 aug 1805; ondertrouw HRL
Teunis Poulus huwt met Aetje Willems, beyde van HRL, sijn geproclameert den 12 mrt en den 23-25 jul 1741 en doe ook getrouwt; T.P. ende Tettie Willems, beide van HRL, koomende voor de Bruit Gerrit Edsgers, 11 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Teunis van Phalen oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839
Teunis Pijtters ged , samen met Klaas Pijtters, 17 okt 1747 Grote Kerk HRL, zv Pijtter Zijdses en Maeike Teunis
Teunis Pieters ovl 6 dec 1791 HRL, oud 42 jaar
Teunis Reinders zie: Donia
Teunis Reinders huwt met Grietje Jelles, kind: Douwe Teunis, geb 29 jan 1783, ged 18 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Teunis, geb 17 dec 1791, ged 10 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Teunis, geb 31 dec 1794, ged 17 feb 1795 Grote Kerk HRL
Teunis Rinnerts ged 23 okt 1770 Grote Kerk HRL, zv Rinnert Klaases en Sijttje Everts
Teunis Roelofs zie: Terdeus
Teunis Roosendal (ook: Tomas), ovl voor 1763; wed. T.R. bet f. 34:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake 1 jaar loon door Berend Harmens bij haar op weven verdiend, 15 mei 1762. (GAH1092); id. f. 56:0:0 aan en wegens dito, 19 mei 1764. (GAH1094); president-voogd Andrijs Wybenga bet f. 41:7:8 aan de dito terzake 1 jaar loon van Berent Harmens, weversknegt bij de wed. T.R., 14 jun 1763. (GAH1093); voogden bet f. 45:19:8 aan en wegens dito, 4 jun 1765. (GAH1095); id. f. 44:0:0, 26 aug 1766. (GAH1096)
Teunis Sybrens huwt met Jetske ... , kind: Sijbren Teunis Reitsma, geb 1756 HRL; BS ovl 1841
Teunis Sioukes en Rinske Willems, beide van HRL, huw.aang. 24 nov 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Neeff Hendrik Tijssen; huw.aang. HRL 1736
Teunis van Spijk geb 1806 Schiedam, huwt met Tetje Minks Stolte op 19 jun 1828 HRL, huw.afk. 8 en 15 jun 1828, moutersknecht, wonende te HRL, zv Gijsbertus vS, (gk), en Aafje Verdoes, (gk), vader kuipersknecht te Schiedam, olv. aldaar 24 mei 1810, moeder wonende te Schiedam 1828; BS huw 1828
Teunis Zietses zie: Beidschat
Teunis Thomas zie: van der Werf
Teunis Tijsses zie: Straatsma
Teunis Willems zie: Houtsma, de Vries
Teunis Willems huwt met Minke Harkes, kind: Willem Teunis, geb 21 may 1783, ged 3 jun 1783 Grote Kerk HRL
Teunis Willems T.W. en Aukje Jans van der Meulen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 jul 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Willem Teunis, geb 23 sep 1787, ged 16 okt 1787 Grote Kerk HRL, moeder als: Akke J. v. d. M.
Teunis Wouters turfarbeider 1747-1751; T.W. ende Pijttie Lieuwes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd de vroedsman Dirk Winia, 5 Jul 1749; huwt met Pietje Lieuwes, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 jul 1749 en doen ook getrouwdt; Remonstreert met eerbied Teeke Heins geëdigde turfdrager binnen dese Stad, dat den supplnt wel genegen was sijn amploytie over te transporteren op eenen T.W., burger en winkelier mede alhier, sijnde een persoon daer toe seer bequaem die sulx ook van harten is begerende die volgens versoekt den supplnt met eerbied haer agtbaerheden gelieven de persoon van T.W. in der supplnts plaets wederom aen te stellen tot een mede geëdigde turfdrager binnen dese Stad, en dat op lasten, pligten profijten en geregtigheden daer toe staende en aenbehorende quo facto etc:(was get:) H. Wiaerda. ; In margine Stonde; de magistraet accorderende het versoek eligeert mits desen de meede supplnt T.W. tot ordrs turfdrager binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheyd Actum den 23 jan 1741. (was get:) Pier Bretton Ter Ordtie van de magistraet (get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 23 jan 1741 heeft T.W. den Eed van getrouwigheyd gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr. Bretton, In kennisse van mij secrts, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); T.W. overlijdt in 1751 en zijn funktie gaat op 18 okt 1751 over naar Gerben Johannes, zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Teunis Wouters ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL, zv Wouter Teunis en Trijntje Minnes; geb 1770 HRL, ovl 17 apr 1819 HRL, ongehuwd, korendrager, zv Wouter Teunis en Trijntje Minnes; BS ovl 1819; T.W., koorndrager, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Sijdske Gerrijts de Groot
Teunis Baukes de Beer geb 1787 HRL, ovl 15 feb 1834 HRL, huwt met Jetske Rienks Dirks op 20 mei 1810 HRL, huw.get. bij H. van Dorpen en T. Rienks, schipper, behuwd broeder vd bruid 1814, zv Bauke de B., en Sjoerdtje Eppinga; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1834; gebruiker van wijk B-118, schipper; eigenaar is Tjeerd Siderius, 1814. (GAH204); T. dB. en Jetske Rienks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; kind: Sjoerdje Teunis de Beer, geb 4 jan 1812, ged 21 jan 1812 Grote Kerk HRL; geb 18 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL, zv Bauke Rinnerts de Beer en Sjoerdje Teunis Epping; T.B. d. B. eigenaar van perceel nr. 2030 te HRL, beurtschipper, woonplaats HRL, legger nr. 39, huis en erf, 189 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL, bl. 57)
Teunis Coops Oosterhout geb 25 okt 1781, ged 20 nov 1781 Grote Kerk HRL, zv Coop Oosterholt en Geertje Teunis; huwt met Catharina Willems Geit op 17 jun 1804 HRL, wagenmaker in 1808 kinderen: Geertje, geb 5 okt 1806 HRL, Georg Willem O, geb 8okt18 05 HRL, Gertje O, geb 12 sep 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, 1806; T.O. ende Catharina Willems Geys, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Georg Geys, deszelfs vader, 2 jun 1804; ondertrouw HRL; Johan Andries Geys van Franeker, en Tjamkje Simons de Graaf van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.O., goede bekende, 2 nov 1805; ondertrouw HRL
Teunis Cornelis Beidschat geb 1778 HRL, ovl 25 jul 1838 HRL, huwt met Martje Hendriks Huiving op 1 jun 1804 HRL, voerman in 1838, sleper in 1804, kinderen: Cornelis geb 2 feb 1808 HRL, Berend B., geb 1805 ... , Hendrik Teunes, geb 6 jun 1805 HRL, zv Cornelis B., en Grietje Sijtses; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1812, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk D-103, sjouwer, 1814. (GAH204); T.C.B. ende Martje Hendriks Huising, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Tickel, goede bekende, 12may 1804; ondertrouw HRL; bezit een overdekte wagen en chais voor verhuur, 1804, 1805. (B6 50); T.B. eigenaar van perceel nr. 835 te HRL, sleper, woonplaats HRL, legger nr. 43, stal, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Teunis Cornelis de Reus ovl voor 1846, huwt met Trijntje Cornelis Bakker, kind: Cornelis dR, geb 1809 Terschelling; BS ovl 1845; 1875 overlijdens
Teunis Cornelis Vorstenburg zie ook: F/Vurstenberg; geb 1775 Bolsward, ovl 23 apr 1840 HRL, huwt met Bregtje Ofkes Poelstra huw.get. bij G.P. Steen, (gk), en S.C. Vorstenburg, scheepstimmerman, broeder vd nruid. wonende te HRL. 1813, id. bij F.O. Poelstra en T.A. Wiersma, wonende te HRL. 1815, zv Cornelis V, en Riemje Sjoerds; BS geb en huw 1811, huw 1813, huw 1815, ovl 1840, ovl 1855; oud 66 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-104; VT1839
Teunis Daniels Beva huwt met Taedske Fokkes van Esta, beide van HRL, geproclameerd de 28 Octob:en de 4 en getrout de 11 nov 1770, kinderen: Grietje Teunis B., geb 1775 HRL, Aaltje Teunis B., geb 21 jul 1773 HRL, ged 8 aug 1773 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL, huw.reg. N.H. HRL 1770, BS ovl 1835, ovl 1847; kind: Grietje Teunis Beva, geb 22 mrt 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL, woont in 3e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); Maandag, 10 jun 1799: voorts wierden de Burgers Albada en Paulus de Boer gecommitteerd, omme onderzoek te doen na de klagten door T.B. uitgebragt over de uitkeeringe van zijnen Post als Vischafslaager (GAH45)
Teunis Douwes de Vries ovl 21 sep 1807 HRL, huwt met Baukje Uilkes, kinderen: Douwe Teunis dV, geb 1792 Leeuwarden, Aukje dV, geb 1788 Leeuwarden, Sijpkje Theunis, geb 22 mrt 1800 Stroobos, Uilke Teunis vD, geb 1792 HRL, thans (1800) liggende met hun schuit alhier, turfschipper 1800-1801, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, huw 1823, huw 1824, ovl 1831, ovl 1846, ovl 1863 BS Franeker huw 1819
Teunis Jansen ten Velde huwt met Antie Reinders, beide van HRL, geproclameerd de 26 apr de 3 en getrout de 10 mei 1767
Teunis Lourens Coster zie ook: Theunis Louwerens; geb 1755 HRL, ovl 19 sep 1827 HRL, huwt met Trijntje Jans, en met Eelkje Jelles Koster op 29 okt 1797 HRL, huw.get. bij J. vd Weide en Z. Koster, slagersknecht, oom bruid. 1821, kinderen: Lourens K, geb 1778 HRL, Fokeltje Theunis K, geb 1791 HRL, Pietje Teunis K, geb 1783 HRL, Eelkje Teunis K, geb 1784 HRL, Jantje Teunis K, geb 8 jul 1788 HRL, Rinske Teunis K, geb 1793 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1815, huw 1818, huw 1821, ovl 1826, ovl 1827, ovl 1828, ovl 1837, ovl 1841; kind: Lourens Teunes Koster, geb 4 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Teunis Koster, geb 16 jun 1788, ged 8 jul 1788 Grote Kerk HRL; kind: Fokeltje Teunis Koster, geb 4 jun 1789, ged 30 jun 1789 Grote Kerk HRL; kind: Rinskje Teunis Koster, geb 17 dec 1792, ged 8 jan 1793 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 235:8:0 terzaake geleverde 1843 pond rundvlees en smeer, quit. no. 4, 13 nov 1789. (GAH1121); id. f. 316:1:0 ter zake geleeverd vleesch, 18 nov 1795, quit. no. 4 (GAH1127); gebruiker van wijk G-029, slagersknegt, medegebruiker is Piebe Bakker wed., eigenaar is Jacob Poxster, 1814. (GAH204); Arend Johnsen van Arundel en Eelkje Teunis Coster van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.C., deszelfs vader, 29 dec 1804; ondertrouw HRL; woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert drie en tagtig den 28 dec is geb Eelkje dogter van T.L.K. en Trijntje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 feb 1817
Teunis Reinders Donia ovl 31 wintermaand 1810 Almenum, huwt met Klaaske Jakles Donia op 31 okt 1802 HRL, in leven werkman, kind: Akke, geb 9 aug 1807 Almenum, in ovlakt vd vrouw wordt de man vermeld als Teunis Reinders Tigchelaar; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, ovl 1841 1851 overlijdens
Teunis Roelofs Terdeus geb 1777 HRL, ovl 5 okt 1828 HRL, huwt met Sijbrigje Annes Bos op 27 mei 1812 HRL, weversknecht, huw.afk. 17 en 24 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, zv Roelof T, en Marijke Leuters; BS huw 1812, ovl 1828, huw 1830, ovl 1837, ovl 1848; T.R.T. eigenaar van perceel nr. 1814 te HRL, wever, woonplaats HRL, legger nr. 669, 87 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Teunis Thomas van der Werf ovl 16 mei 1823 Haskerland, huwt met Akke Heeres, kind: Thomas Theunis vdW, geb ... ; BS huw 1831
Teunis Tijsses Straatsma huwt met Wilhelmina Gerbens Velthuis, gewoond hebbende te Sneek, thans ovl of afwezig, kind: Klaas/Nicolaas S, geb 1808 Sneek; BS geb 1830, ovl 1896
Teunis Willems Houtsma ovl 6 jan 1804 HRL, huwt met Aukje vd Meulen, kinderen: Sijtske H, geb 1792 Almenum, IJmkje Teunis H, geb 1793 ... ; BS ovl 1817; 1822 huwelijken, ovl 1843; bij ovl 46 jaar; kind: Sytske Teunis Houtsma, geb 26 feb 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL, moeder als A. Jans v. d. M.
Teuntie Boux Kimswerd, Stemcohier 1640: erven T.B. tot HRL, eigenaresse van stem nr. (4), gbruiker Goris Foppes; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Teuntie Douwes ende Robijn Cornelis, beide Van HRL, huw.aang. 21 dec 1737 HRL, Comsrio(=Commissaris) Burgemr. Schrik, komende voor de bruid Eke Jans; huw.aang. HRL 1737
Teuntie Minx Ruird Jans ende T.M., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Meester Reinder Jansen Kroon, 28 may 1740; ondertrouw N.H. HRL
Teuntie Simens 52 jaar, huisvrouw van Tierd Sloterdijck, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Teuntie Sloterdijck ovl 26 okt 1714, 6 weken, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Teuntie Sloterdijck ovl 30 jul 1713, 17 weken, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Teuntie Siemens Huisman ovl, 52 jaar, huisvrou van Tierd Sloterdijck, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Teuntje Barteles ovl voor 1835, huwt met Jietse de Haan; BS huw 1834
Teuntje Berends huwt met Minne Minnes Foekema; BS ovl 1846
Teuntje Bonifacius zie: Oolgaard
Teuntje Daniels zie: Oolgaard
Teuntje Dirks huwt met Robijn Corneelis, kind: Dirk Robijns, ged 1 may 1740 Grote Kerk HRL
Teuntje Edsgers Theuntje Esgers, ged 6 mei 1760 Grote Kerk HRL, dv Esger Tjites en Tjitske Pieters; ovl 2 nov 1808 ... , huwt met Jan Jans de Bruin; BS huw 1821, ovl 1853; Jan Janssen de Bruin en T.E., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 sep 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Tjitske Jans de Bruin, geb 3 okt 1783, ged 21 okt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans de Bruin, geb 17 jul 1788, ged 29 jul 1788 Grote Kerk HRL, moeder als: T. Epkes; kind: Pieter Jans de Bruin, geb 12 sep 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk HRL; Maandag den 27 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde Voorts in plaats van Grietje Baltus welke overleeden was, tot Turfmeetster door het Lot aangesteld, eenen T.E., Huisvrouw van Jan de Bruin, welke daartoe door den Praesident daadelijk onder Eede is genoomen. (GAH45)
Teuntje Epkes zie: T. Edsgers
Teuntje Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente over 300 Caroliguldens, 8 okt 1766: f. 30:0:0; id. 23 sep 1767; id. 21 sep 1768; id. 21 sep 1769; id. 26 sep 1770; id. 21 sep 1772; id. 18 sep 1773; id. 19 sep 1774; id. 20 sep 1775; id. 18 sep 1776; id. 24 sep 1755; id. 21 sep 1756; id. 19 sep 1757; id. 20 sep 1758; id. 10 okt 1759; id. 27 sep 1760; id. 23 sep 1761; id. 6 okt 1762; id. 26 sep 1763; id. 19 sep 1764; id. 25 sep 1765
Teuntje Harmens zie: van den Berg
Teuntje Hoytes Arjen Gosses en T.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Cornelis Jacobs, goede bekende, 18 apr 1789; ondertrouw HRL; Arjen Gosses en T.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 may 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Teuntje Jacobs ged 30 apr 1742 Westerkerk HRL, dv Jacob Tjallings en Trijntje Jacobs
Teuntje Jans huwt met Cornelis Feddes, beide van deese stad, geproclameert den 18-25 mei en getrout den 1 jun 1755
Teuntje Jans huwt met Beernd Jans, beide van HRL, geproclameerd de 15-23 en getrout de 29 mrt 1761
Teuntje Cornelis van HRL, huwt met Andries Hayes van Almenum, geproclameerd de 16-23 Febrij en de 1 en getrout den 3 mrt 1772; kind: Haye Andries, geb 17 nov 1772, ged 8 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Andries, geb 16 feb 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Andries, geb 29 mrt 1776, ged 16 apr 1776 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Andries, geb 6 jan 1779, ged 26 jan 1779 Grote Kerk HRL
Teuntje Cramer huwt met Jillis Bosman; BS huw 1813
Teuntje Minnes huwt met Ruird Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 May en den 6-12 jun 1740 en doe ook gwtrouwt in de Westerkerk; huwt met Johannes Jans, beide van HRL, geproclameerd de f. 5:12:19 dec 1762 en getrout de 2 Jannewari 1763
Teuntje Oolgaard geb 9 mei 1791 HRL, ovl 22 sep 1868 HRL, huwt met Hendrik Reinier Snijder op 19 dec 1811 HRL, ondertrouw 20 Nov 1811, 1e afk. zondag 24 nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 1 dec 1811, Herst. EvL, dv Daniel O, en Antje Akkerboom; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-154, 155; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-125; VT1839
Teuntje Pieters zie ook: Brouwer; geb 19 sep 1796, ged 4 okt 1796 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jans en Rinske Rintjes; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en negentig den negentiende sep is Geboren Teuntje dv Pieter Jans en Rinskje Rintjes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 jan 1815
Teuntje Pieters ovl voor 1830, huwt met Thijs Jans; BS huw 1829
Teuntje van der Zee ovl voor 1859, huwt met Eelke Eelkema; BS ovl 1858; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-107; VT1839
Teuntje Taekes zie: Kuiper
Teuntje Teunis ovl 21 nov 1791 HRL, huwt met Rintje Klazes, beide van HRL, geproclameert den 24 novem:en de 1 en getrout den 8 dec 1754; huw reg. N.H. HRL. 1754, BS huw 1820, ovl 1832; kind: Rinske Rintjes, ged 5 okt 1755 Westerkerk HRL
Teuntje Tjerks zie: Feenstra
Teuntje Wybes geb 1789 ... , dienstmaagd van dhr T. Stephany, doet overlijdensaangifte van Duconia M. Lemke; BS ovl 1811; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-121; VT1839
Teuntje Wouters huwt met Pieter Aukes, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 jun en doen ook getrouwt 1739; Pieter Aukes ende T.W. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Claas Wouters, en verklaarde de vader van de Bruidegom, meede present desselfs vaderlijk consent tot dit huwelijk, 6 jun 1739; ondertrouw N.H. HRL
Teuntje Bonifacius Oolgaard huwt met Wybe Sijbrens Faber op 14 jan 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810; Wiebe Sijbrens Faber van Almenum en T.B. Ohlgard van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Hiltje Wybes Faber, geb 25 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL
Teuntje Fransen Twentrop geb 28 jan 1794, ged 18 feb 1794 Grote Kerk HRL, dv Frans Twentrop en Johanna Norbruis
Teuntje Harmens van den Berg geb 22 nov 1796 HRL, ovl 20 feb 1873 HRL, huwt met Rintje Kuipers op 7 dec 1815 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1815, N.H., dv Harmen vde B., en Berber Jacobs Sjolkema; BS huw 1815, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk F-267, wijk D-052, 105, 171, wijk H-104; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-118; VT1839; geb 25 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL, dv Harmen van der Berg en Berber Jakobs; Ik Ondergetekende Stijntje Rintjes weduwe Taeke Halbes, wonende te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Rintje Taekes Kuiper, bij mijnen wijlen Man in echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met T.H. v. d. B., mede woonachtig te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester deser Stad in ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 21 nov 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier & negentig den drie en twintig nov is Geboren Teuntje, dv Harmen van den Berg & Berber Jacobs. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10Oct. 1815
Teuntje Johannes Barmont van HRL, huwt met Philippus Jacobus Oolgaard, van St. Annaparochie, geproclameerd de 19-26 apr en de 3 en getrout met attestatie op 11 mei 1761 St. Annaparochie; DTB N.H. HRL, BS ovl 1843; ovl 22 okt 1804 HRL, oud 67 jaar
Teuntje Pieters Brouwer zie ook: Teuntje Pieters; Ik Ondergetekende Reinskje Rintjes Kuiper, weduwe van Pieter Jans Brouwer, wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Minderjarigen dochter T.P.B. bij mijnen wijlen Man in Echte verwekt, om zich in het huwelijk te begeven met Jan IJemes de Groot, zv IJeme de Groot & Lijsbeth Barends Overberg. HRL 3 jan 1815; geb 1797 HRL, ovl 29 aug 1815 HRL, huwt met Jan IJemes de Groot op 19 jan 1815 HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1815, dv Pieter Jans B, en Rinske Rintjes Kuiper; BS huw 1815, overlijdens; Ik Ondergetekende Lijsbeth Barends Overberg Wed:Ijeme Jans de Groot wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Jan IJemes de Groot, bij mijnen wijlen man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met T.P.B., mede woonachtig alhier, dv Pieter Jans Brouwer & Reinskje Rintjes Kuiper. HRL den 3 jan 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, twee van overlijden en twee ouderlijke consenten behooren tot de Huwelijksacte van Jan IJemes de Groot en T.P.B. dato 19 jan 1815 op Fol. 3 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Teuntje Taekes Kuiper geb 1799 HRL, ovl 13 feb 1826 HRL, huwt met Pieter Baukes Tolsma op 2 jun 1825 HRL, huw.afk. 1 en 8 mei HRL en 15 en 22 mei 1825 Franekeradeel, dv Taeke Halbes (Kuiper), en Stijntje Rintjes; BS geb 1825, ovl 1826
Teuntje Tjerks Feenstra geb 21 dec 1807 HRL, ovl 10 dec 1818 HRL, N.H., ged 10 jan 1808 HRL, (??n van een tweeling), dv Tjerk Pieters F, en Tjietske Jans de Bruin; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1818
Teupke Dirks huwt met Frans Alberts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 apr en de 5-12 May 1743 en doe ook getrouwt; Frans Alberts ende Teuke (!) D., beide van HRL, koomende weegens de bruid Hendrik Zagcharias desselvs steevader, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Albert Fransen, ged 9 jun 1744 Grote Kerk HRL, moeder als Teupke D.
Tevert Jansen mogelijk dezelfde als: Evert Jans; T.J. van Almenum en Janke Tjipkes van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 jan 1785 HRL, en zijn getreouwd ten zelfden dage
Tevis Hendriks huwt met Aeltje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 apr 1742 en doe ook getrouwt; T.H. ende Aeltje Jans beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs Steevader Gerrit Beerns, 7 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL
Tevis Jacobs zie: Bakker
Tevis Jacobs Bakker ovl 7 feb 1827 HRL, huwt met Maaike Fokkes, kind: Uilkje Tevis B., geb 1757 HRL, zv Tevis Jacobs B., en Maayke Fokkes; BS ovl 1827; 1829 huwelijken
Teye Alberts zie: van der Ploeg
Teye Hilarius begraven Groot Kerkhof, regel 45, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; T.H. en Taetske Vrymoed, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 mrt 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 6e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kinderen: Johannes en Klaas Teyes Hilarius, tweelingen, geb 5 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL
Teye Jans zie: Schoenmaker, Tolsma
Teye Pieters Erven T.P. erven voor een vierde part, Allardus Laquert tot HRL. voor een sesde part, Jan Croese tot HRL. voor een sesde part, Eduardus Nauta tot HRL. voor een sesde part, Jan Wybrens wed. voor vyf vier-en-twintigste parten en Wybren Jans Nauta voor ??n vier-en-twintigste part, allen eigenaars van plaats 31 in Ternaard, Westdongeradeel, Biodes Harkes is meyer; bron: Cohieren der stemmen 1728
Teye Watses zie: Hilarius
Teye Alberts van der Ploeg geb 1777 Minnertsga, ovl 29 apr 1833 HRL, huwt met Elisabeth Smal, kind: Albert vdP, geb 1810 HRL, werkman in 1833, zv Albert Teyes vdP, en Wytske ... ; BS ovl 1833; 1840 overlijdens; T. Halbes v. d. P. eigenaar van perceel nr. 869 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 535, huis, 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Teye Jans Schoenmaker geb 1807 HRL, ovl 16 aug 1839 HRL. aan het strand onder judisdictie dezer stad verdronken is gevonden, werkman, huwt met Johanna Coulbout op 4 jun 1829 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1829, slagersknecht zv Johan Hendriks S, en Magdalena Hilarius; BS huw 1829, ovl 1839
Teye Jans Tolsma ovl voor 1840, huwt met Eke Nolles, kind: Jan Teyes T, geb 1812 Minnertsga; BS huw 1839
Teye Watses Hilarius geb 16 mei 1798 HRL, ovl 3 jan 1873 HRL, 1e huwt met Joukje Willems Nauta op 3 sep 1820 HRL, huw.afk. 20 en 27 aug 1820, 2e huwt met Trijntje de Vries op 12 apr 1838 HRL, koperslager in 1851, N.H., zv Watse H, en Aaltje Smit; BS huw 1820, ovl 1834, huw 1838, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-153; geb 16 may 1798, ged 3 jun 1798 Grote Kerk HRL, zv Watse Hilarius en Aaltje Smit
Thamer Yemes zie: de Vries; geb 16 jan 1785, ged 1 feb 1785 Grote Kerk HRL, dv Yeme Jurjens en Aaltje Jans; dopen Grote Kerk HRL
Thamer Yemes de Vries zie ook: Tamer Yemes; geb 1782 HRL, ovl 7 jun 1841 HRL, 1e huwt met Jan vd Heide, 2e huwt met Thomas IJsbrands Bakker op 21 apr 1822 HRL, huw.afk. 7 en 14 apr 1822, werkster, dv IJeme Jurjens en Aaltje Jans; BS huw 1822, ovl 1841; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-051; VT1839
Thecla Matthijs zie: Schild
Thecla Schild geb 1770 HRL, ovl 13 aug 1830 Franeker, huwt met Martinus vd Kallen, wafelbakster, wonende te Groningen, doch thans met de kermis alhier, dv Matthijs S, en Johanna ... ; BS Franeker ovl 1830
Thedoorus Johannes zie: Kerkhoven
Theod Te Bokkel Johan Bendes, capitein onder het eerste Bataillon van generaal-major J. Baron van Bentink, in guarnisoen te Leeuwarden, van Leeuwarden, en juffrouw Anna Coderq van HRL, laatst geproclameert 2 jan 1774 HRL en op dato dezes hier getrouwt na vertoonde attestatie van Leeuwarden van 26 dec 1773, getekend Th. te B., Eccl. L Leov., en T. van Kooten, Coster Leov. ; Matthijs Nicolaen, soldaat onder het Regiment van Generaal-Major J. Baron van Bentink, in guarnisoen te Leeuwarden, en IJtje Abes van HRL; na vertoonde attestatie van Leeuwarden de dato 20 jan 1774 getekend Th. tB., Eccl. Leov., en T. van Kooten, Coster Leov.
Theodora Gerbens ovl voor 1843, huwt met Rienk Jans Bauritius; BS huw 1842, ovl 1847; Extract uit het doopboek van de Gemeente der Hervormden te Franeker. In het Jaar Een duizend Zeven honderd agt en tagtig den derden dec is ged Een Zoon geb te Franeker den veertiende nov van hetzelfde Jaar Waarvan vader en moeder Zijn Rienk Jans en T.G. en genaamd Gerben. Franeker den 17 apr 1817
Theodora Jans huwt met Gerke Annes; BS ovl 1832
Theodora Ottes zie: de Jong
Theodora de Vries zelfde als hieronder ??; geb 26 jan 1808 HRL, A 31 aug 1880 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-032
Theodora Aurelia gravin van Limbur Stierum huwt met Adriaan Gilles Camper, wonende te Franeker op Klein Lankum in 1818; BS Franeker huw 1818
Theodora Hendrina Piekenbroek ontvangt lijfrente 1740-1761
Theodora Ottes de Jong geb 8 sep 1809 Gaast, ovl 12 jan 1883 HRL, huwt met Harmanus Kamp op 18 mrt 1830 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, dv Otte Durks dJ, en Geeske Feikes de Boer; BS huw 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, wijk F-131; VT1839
Theodora Rudolfa Johans Munts ged 28 feb 1765 Westerkerk Hark, dv Johan Willem Munts, Equipaadjemeester, en Maria Binkes
Theodora/Doroth? Ernestina Lemke geb 1762 St. Anna, geb 15 jun 1832 HRL, huwt met Jan Douwes Zeilmaker, dv Georgius L, en debora Mulder; BS ovl 1832; 1847 overlijdens
Theodora/Dorothea E Georgius zie: Lemke
Theodorus Bensonides Harmen Jansen, soldaat, ende Grietje Jacobs beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevader T.B., 15 Feb 1749; Berend Berends ende Neeltje Theodorus beide van HRL, komende voor de bruit desselfs broeder Johannes Theodorus en vertoonde schriftelijk consent van des bruits vader T. Bensonides, 27 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Theodorus Bohmers geb 1803 Wattenscheid. Dld, ovl 7 sep 1830 HRL, katoenspinner, ongehuwd, zv Christiaan B., (gk), en Regina Hanname, (gk); BS ovl 1830
Theodorus Bootsma huwt met Johanna Brouwer op 4 okt 1795 HRL, komt van Franeker, laatste afk. 4 okt 1794, met vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1795; T.B. van Franeker ende Johanna Brouwer van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de grootvader Johannes Hijltjes de Haan, 19 sep 1895; ondertrouw HRL
Theodorus Broers zie: Dikkes
Theodorus Holvoet geb 1790 prov, wieldraayer, A 18 apr 1854 Leeuwarden, RK; bev.reg. Ha18 51 wijk G-090, wijk F-187
Theodorus Jans zie: Repko
Theodorus Jans turfleverancier 1757
Theodorus Keth ovl 14 nov 1667, 36 jaar, Oud-Burgemeester en ontfanger, Grote Kerk vdGaast begraaflijst; Op den 22e may 1667 van de Heere T.K. ontvanger der boelgoederen binnen HRL ontvangen de somma van drie duysent ses hondert drie en negenticg caroliguldens, vier stuyvers ses penningen suyver gelt geproduceert van de huysgeraden ende inboelen mitsgaders silverwerk, kledinge e. d. ten inventaris gesepcificeert blijckende bij den boeckedullen ende afreeckeninge daerachter staende dus f. 3693:4:6. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Theodorus Christiaans zie: Bohmers
Theodorus Petrus zie: Jorna
Theodorus Scheerhagen geboortig tot Bolswart heeft het burgerrecht gewonnen en betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 21 nov 1718. (burgerboek)
Theodorus Stantius burgerboek der stad HRL aangelegt met den eersten apr 1683, sijnde als Commissarissen over het winnen van het burgerrecht de heren burgs. Beert Ulbes Wassenaar en Rinnert Arents Wijnsma, en secr. T.S. (burgerboek); ovl 4 okt 1705, 76 jaar, Oud Staet Generl. der Ver., huwt met Anskjen Clinkbijl, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; T. Stantius, mede gedep. staat van Frieslandt, eigenaar van plaats nr. 8 te HRL, grootte 2, 5 pondematen, floreen f. 1:0:0, gebruiker is Cornelis Gabes, ferskaat: de Stadssingel Westen. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); id. van plaats nr. 9 te HRL, grootte 4, 5 pondematen, floreen f. 2:14:0, gebruiker is Tjaard Tjaardsen, ferskaat: de Wynamer vaart Oosten. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); id. van plaats nr. 10 te HRL, grootte 2 pondematen, floreen f. 1:0:0, gebruiker is Aalsen Claessens wed., ferskaat: de Wynamer vaart Oosten, de Stadsgragt en Heerewegh Westen en Noorden. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Theodorus de Vries zelfde als hierboven ??; geb 26 jan 1808 HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk C-032
Theodorus Willems ged 19 jan 1772 Grote Kerk HRL, zv Willem Servaas en Jens Sjerps
Theodorus Broers Dikkes ovl voor 1845, huwt met Antje Pieters vd Mey; BS huw 1844
Theodorus Jans Repko geb 1794 HRL, ovl 22 feb 1852 HRL, huwt met IJbeltje Oswald op 29 jun 1817 HRL, huw.afk. 1 en 8 jun HRL. en 15 en 22 jun 1817 Bolsward, horlogiemaker in 1852, EvL, zv Jan Freerks R, en Helena Maria Oswald BS huw 1817, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-156; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, horlogiemaker, wijk E-127; VT 1839; T.J.R. eigenaar van perceel nr. 1155 te HRL, uurwerkmaker, woonplaats HRL, legger nr, . 573, huis en erf, 150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 18312, bl. 46)
Theodorus Johannes Kerkhoven geb 1801 HRL, ovl 11 okt 1813 HRL; wijk G-034, zv Johannes K, en Joukje Bretel; BS ovl 1813
Theodorus Petrus Jorna geb 25 mrt 1793 Wommels, ovl 6 mei 1872 HRL, pastoor, Rooms Katholiek, ridder van de Orde vd Ned. Leeuw, zv Pieter Tjeerds J, en Klaaske Pieters Zwart; BS ovl 1872; bev.reg. HRL 1851 wijk F-020; oud 47 jaar, geb Wommels en wonende te HRL. 1839, pastoor, wijk F-018; VT 1839
Theresia de Bos ovl 16 okt 1813, waarschijnlijk Leeuwarden, huwt met Johannes Hes, dv Pieter B., en Engeltje Lieuwes Nauta; BS huw 1819, ovl 1848
Theresia van Oudenhoven mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; oud 53 jaar, geb Antwerpen, Belgi?, en wonende te HRL. 1839, wijk G-058; VT1839
Theresia Pieters zie: de Bos
Theuinis Klases zie: Dijkstra
Theunes Anthoni geboortig van Noordwolde, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van presidentburg. Olivier op 17 feb 1762. (burgerboek); huwt met Hiltje Pieters, kind: Femmetje Theunis, ged 25 aug 1767 Grote Kerk HRL
Theunis Bonnes ged 20 feb 1752 Grote Kerk HRL, zv Bonne Theunis en Ettje Hendriks
Theunis Jacobs zie: Steinfort
Theunis Jansen Johannes Smith ende Geertruid Jansen, beyde van HRL, koomende weegens de bruid T.J., 15 Nov 1749
Theunis Jansz huwt met Trijntie Harmens, beide van HRL, geproclameert de 29 okt en de 5 en getrout de 12 nov 1758
Theunis Jielts turfarbeider 1749-1752; ende Gerritje Sybrands, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom Jan de Boer, 2 Sep 1747; kind: Jilts Theunis, ged 29 feb 1752 Grote Kerk HRL; Remonstreeren met Eerbied Jan Jansen de Boer burger en meede ordrs turfdraeger ende T.J. beyde alhier woonagtig dat de eerstgemelde seer gaerne sijn turfdraegers ampt op de Laestgemelde soude overdraegen en transporteeren; dogh sulx sonder UEd:Achtb:consent niet kunnende nog meugende geschieden, soo addresseeren sij haer beyde hierover aan UEd:Achtb:Seer gedienstig Versoekende UEd:Achtb:gelieven T.J. in plaets van Jan Jansen de Boer aen te stellen tot meede ordrs Turfdraeger van deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daar toe staende, quo facto etc:(:onder stonde:) Requisitus (get:) R:J:de Swart, gesw:Clercq; (:In Margine Stonde:); de magistraet accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt T.J. tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheyt en betaelende tot geschenk in de Arme busch de somma van twintigh car:gls:Actum den 27 nov 1748. (:getek:) J:Agema (:onder stonde:). Ter ordtie van de magistr (:was get:) M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 27 nov 1748 heeft T.J. den Eed van getrouwigheyt als turfdraeger gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr Agema, mitsgaeders in de Arme busch geteld twintigh car:gls: (:Onder Stonde:). In kennisse van mij secretaris (:get:) M:V: Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Theunis Lieuwes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 12:12:0 2 jaer eeuwige rente uit de plaets bj de Penjumer Vishorne, de burgemeester L. Haukema toebehorende, 1775 en 1776, 1776. (GAH1107); id. f. 6:6:0 wegens 1 jaer eeuwige rente uit dito, 1777. (GAH1108); id. 26 jun 1782. (GAH1113); id. 3 jun 1783. (GAH1114); id. de erven van Burg. L.H. toebehorende, 1779 (GAH1110); id. 11 jul 1781. (GAH1112); id. f. 6:6:0 wegens een eeuwige rente herkomstig uyt de plaets bij de Pingjumer Vishorne, tans de old burgemeester Eidsma te Franeker toebehorende, 7 jul 1784. (GAH1115); id. 15 jun 1785. (GAH1117); id. 10 may 1786. (GAH1118)
Theunis Norbruis huwt met Dirkje Backer, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771; kind: Klaas Norberhuys, geb 23 sep 1773, ged 17 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Teunis Norbruis, geb 6 okt 1779, ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Teunis Norbruis, geb 6 nov 1781, ged 27 nov 1781 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Teunis Norbruis, ged 1 mrt 1772 Grote Kerk HRL; geb 1749 den Haag, ovl 3 apr 1833 HRL, huwt met Dirkje Klases Bakker, koperslager 1800-1811, huw.get. bij J.A. vd Zee en T. IJ. vd Werf, koperslager, wonende te HRL, oom bruid. 1815, id. bij H.R. Westveld en D.H. Norbruis, grootvdr bruid. 1815, kinderen: Jetske N, geb 1781 te HRL, Hendrik N, geb ... ; BS huw 1815, ovl 1826, ovl 1833; geboortig van ''s-Gravenhage, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. J. Tamboeser, op ma. 10 apr 1786. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-030, koperslager, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 101:10:0 terzaake geleverde nieuwe ketels en reparatie van oude, quit. no. 22, 1 may 1787. (GAH1119); id. f. 5:1:0 terzaake reparatie aan kooperwerk, quit. no. 45, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 21:17:0 terzaake geleverd kooperwerk, quit. no. 19, 19 may 1789. (GAH1121); id. f. 4:3:0 terzaake reparatie van kooper- werk, quit. no. 15, 5 jan 1790. (GAH1122); id. f. 29:3:8, quit. no. 5, 4 jan 1791 (GAH1123); id. f. 7:5:0, 8 jan 1793, quit. no. 2 (GAH1125); id. f. 27:4:0, 3 jun 1794 quit. no. 19 (GAH1126); id. f. 8:4:0 wegens geleeverde en Reparatie aan Koperwerk, 24 feb 1795, quit. no. 6 (GAH1127); id. f. 6:0:0 voor het herstellen van kooperwerk, 5 jan 1796, quit. no. 5 (GAH1128); betaalt aan dito f. 198:0:0 terzaake cooppenningen aan de 66% ve landschaps thoonder deezes obligatie, 21 may 1788. (GAH1120); ontv van dito f. 437:17:0 terzaake een geleverde brouwketel, quit no. 43, 22 jul 1788. (GAH1120); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten, in de vergadering van de Magistraat en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL, 21 jan 1792. In kennisse des rendants en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, T.N., H.R. Binksma, S. Frieseman, Y. Rodenhuis, B. Fontein, A.D. IJpey, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ. Hoornstra. (GAH1123); afslutiing weesboek:Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is een summa van f. 56:6:12. Welke den Rendant in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 230 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H. Olinjus, Menno Vink, E.F. Harkenroth, S. Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaff, Dirk Fontein, T.N., H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126); ontvangt van de Stadsrentmeester f. 383:0:0 ter zake geleverd koperwerk aan de nieuwe kerk, ord. no. 61, 13 May 1776. (GAH1060); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 72:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vroedsman T.N. betaalt f. 17:7:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor 38 1/2 Pond billion bij de gecollecteerde duiten anno 1792, 1793 en 1794 overbevonden a 9 stuivers per pond, 6 jan 1795 (GAH1126); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is, eene summa van f. 478:16:0 en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendant is berustende tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend en geslooten, in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 19 January 1793. In Kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de subscriptie van den Secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, J. Frank, IJpey, T.N., Radsma, C.D. Zijlstra, E.F. Harkenroth, Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Menno Vink, A, Mockema, A.J. Conradi, J. Albarda, Jan van der Veen (GAH1124); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van T.N., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 52:4:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 43:10:0 ter Saeke Koperwerk, primo jann1807, quit. no. 4 (GAH1139); id. f. 2:3:0 ter Saeke Repaaratie aan koperwerk, 31 dec 1808, quit. no. 89 (GAH1140); id. f. 8:0:0 ter Zaeke geleverd koperwerk, 6 jan 1808, quit. no. 1 (GAH1140); T.N. eigenaar van perceel nr. 548 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 487, huis en erf, 105 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Theunis Pieters schipper in 1808
Theunis Rimmerts ged 10 sep 1747 Grote Kerk HRL, zv Rimmert Theunis en Antje Gerrits
Theunis Rommerts Gerben Wigles ende Lijsbert Feddriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef T.R., 7 dec 1748
Theunis Roosendal huwt met Stijntje Beernts, beyde van HRL, geproclameerd den 30 jan en 6-13 feb 1752 en doen ook getrouwdt
Theunis Sybrands Sikke Ennes de Vries ende Hijlkjen Theunis, beyde van HRL, komende weegens de bruid des selvs vaeder T.S., 1 Nov 1749
Theunis Sybrens oud 83 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Theunis Zeegers Dirk van Veen ende Mettie Theunis, beyde van HRL, komende weegens de bruyd desselfs vaeder T.Z., 31 dec 1746; Willem Beernts ende Janke Theunis, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder T.Z., 14 Sep 1748; Z.T., huwt met Aeltje Gerrits, kind: Janke Zeegers, ged 27 jan 1750 Grote Kerk HRL
Theunis de Vries geb 1773 ... , doet overlijdensaangifte van Willem Jans; BS ovl 1811
Theunis Wesling huwt met Chatarijna Leusing, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 May en den 6 jun 1740 en doe ook getrouwt; T.W. ende Catharina Leusingh beide van HRL, komende voor de Bruit desselfs swager Beernt Burgerts, 21 may 1740; ondertrouw N.H. HRL; Harmen Gerrijts ende Grijtie Lieuwes, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd T.W. desselfs Broodheer, 30 Jan 1745; Albert Gerrits ende Geertruid Beernts, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd T.W., 29 Oct 1746; foche gemeente HRL
Theunis Wobbes T.W. ende Antje Stoffels, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd haar broeder Hidde Stoffels, 15 Jan 1746; huwt met Antje Stoffels, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 januar 1746 en doen ook getrouwt
Theunis Wouters en Marijke A., beide van dese Stadt, huw.aang. 1 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder Schelte Alberts; huw aang. HRL 1736; huwt met Marike Alberts, kind: Grietje Theunis, ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL; kind: Albert Theunis, ged 7 ookt 1742 Grote Kerk HRL
Theunis Wouters huwt met Antje Stoffels, kind: Grietje Theunis, ged 7 mrt 1747 Grote Kerk HRL
Theunis Gerrits Hobma Geëtraheerd uit het Aantekeningsboek van Overledene van den Jare 1814. In het Jaar Een duizend Achttienhondert veertien den Elfden dag der maand jul zijn voor ons President Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat dezer Gemeente van Workum departement Vriesland, Canton Hindeloopen, gecompareerd T.G.H., oud 62 Jaren, Turfdrager en Lammert Thomas van Spanjen, oud 30 Jaren huisnagtsknegt, beiden geburen aldaar, welke ons verklaard hebben dat Rienk Wiebes Valk, oud vijf en vijftig Jaren Acht maanden, toen van bedrijf winkelier, gewoond hebbende te Workum, geb te Dragten, zv Wiebe Feddes en Sjoerdtje Rienks, beiden overleden, Echtgenoot van Antje Klases, op den Tienden dezer maand jul des nademiddags ten vijf uuren in het Huis genoteerd Wijk G, No. 66 is overleden; en hebben de declaranten deeze Acte, nadat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. Workum, 15 jun 1817
Theunis Jacobs Steinfort geb 27 jul 1773 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingez. minnga/Sexb. 1825
Theunis Klases Dijkstra geb 9 dec 1786 Wijnaldum, boereknegt, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Theunis Tjallings Tresling ontvangt interesse 1800-1811; Stadsrentmeester bet f. 20:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0 2e tontine, 1e classe, no. 2, tegen 4%, Januar. 1775. (GAH1060); id. 1. jan 1777. (GAH1060); id. 1. Jan. 1778. (GAH1060)
Theuntje Thomas wv Rintje Klases, ovl 21 nov 1791 HRL, oud 61 jaar
Thierri Nicolas Roos geb.06 apr 1788 HRL, inschrijfnummer 5617, 123 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Thierry Jansen geb.06 nov 1776 HRL, inschrijfnummer 464, 124 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Thijesse Freerks Bastiaan Maandag den 27 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde geleezen , eene Missive van het departementaal Bestuur van de Eems, zijnde van deezen inhoud. Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Ter beantwoordinge van UWL:Missive van den 21 deezer dienst, dat wij de daar bij gevoegde Lijsten, hebben gesteld in handen van eene Personeele Commissie, ten einde dezelve te examineeren, en wel bevindende, de betaaling van de goedgedaane Manschappen bij wijze van voorschot aan UWL te bevorderen, terwijl wij UWL:bij deezen tevens informeeren, dat onder ons reeds berustende, eene Lijst van drie persoonen, met name Berend Hendriks, T.F.B. en Abraham Boerman, welke op den 11 nov L.L. van HRL herwaards, en op de dag daar aan volgende, van hier naar Utrecht zijn opgezonden, en aldaar door den Inspecteur Generaal zijn goedgedaan uitgezondert de eerstgemelde Berend Hendriks, welke als onder de maat zijnde, schijnt afgekeurd te zijn. Eindelijk gelasten wij Ul:bij deezen, om stiptelijk zorge te draagen, dat met de Sluizen onder UL bedrijve , niet werde gestroomd, dan na dat door ons daar toe nadere aanschrijvinge zal zijn gedaan. Welk aangenoomen is, voor Notificatie. (GAH45)
Thijs Alberts gebruiker van wijk G-330; eigenaar is J.W. Vettevogels erven, 1814. (GAH204); zie: Elisabeth Smals; 24 mei 1804 (GAH50)
Thijs Feenstra lid van het departementale Bestuur van de Eems 1802; T.F. voor de ontvangst speciaal geauthoriseerd zijnde: betaalt door het gemeentebestuur ter voldoening der poenaliteiten waarin de stad was vervallen wegens het niet ten volle voldoen aan het decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam, 9 okt 1799, relatief aan het aanwerven van manschappen voor de Nationale Armee, 29 mei 1802: f. 1102:10:0; (geen boeknr. vermeld)
Thijs Gijssen zie: Kussendrager; zie ook: Thijs Gieses
Thijs Hoites turfschipper 1755
Thijs Jansen ovl 4 okt 1702, 76 jaar, huwt met Trijntje Freerx, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Thijs Jans ovl voor 1830, huwt met Teuntje Pieters, kind: Pieter Tijssen, geb 1764 Makkum; BS huw 1829
Thijs Johannes zie: Bakker
Thijs Johannes woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Thijs Johannes huwt met Antie Clases, beide van HRL, geproclameert de f. 2:9:16 en getrout de 23 nov 1760 in de Westerkerk; Jan van der Molen ende Piettje Thijsen Stoef, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Thijs Johannes, 8 mrt 1794; ondertrouw HRL; kind: Sijtse Thijsses, geb 20 nov 1772, ged 13 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Sijdske Tijsses, geb 9 nov 1774, ged 29 nov 1774 Grote Kerk HRL, moeder als: A.K. Koutkoper; kind: Klaas Tijses, ged 20 aug 1761 Westerkerk HRL; kind: Klaas Tijsses, ged 30 nov 1762 Grote Kerk HRL; kind: Pijttie Tijses, ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Berber Tijsses, ged 29 jun 1769 Westerkerk HRL; kind: Jetske Tijsses, ged 7 apr 1771 Westerkerk HRL; kind: Johannes Tijsses, geb 27 nov 1764 Grote kerk HRL; dopen Grote Kerk h
Thijs Claasen woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Thijs Minnes zie: Hoek
Thijs Nannes huwt met Lupke Sipkes; zie bij: T. Nannings
Thijs Pijters ovl 25 feb 1728 HRL, old 58 jaer
Thijs Pieters zie ook: van Vliet; T.P. ende Eelkjen Oebles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Fonger Jans, goede bekende, 30 arp 1791; ondertrouw HRL; T.P. en Eelkje Oebles, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Pieter Tijses, geb 15 nov 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Thijses, geb 5 feb 1796, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL
Thijs Ulbes Claas Jansen ende Jeltje Thijssen, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselvs vaeder T.U., 15 Feb 1749
Thijs de Vries geb 1797 Workum, N.H., thans te Almelo (tussen 1851 en 1860); bev.reg. HRL 1851 wijk H-091
Thijs Westra huwt met Marijke Haitzes, wonende te Leeuwarden 1835 aan de Schrans, kind: Jan W, geb 1796 Raard; BS ovl 1835
Thijs Alberts Noordga huwt met Maatje Hendriks, kind: Albert Thijses Noordga, ged 28 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Tijsses, ged 15 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, moeder als Maartje H.
Thijs Gijssen Kussendrager zie ook: Thijs Gieses; geb 1740 HRL, ovl 30 jul 1822 HRL, huwt met Jantje Eelkes Huisman en Rigtje Wouters, in leven winkelier, levert kaas aan militairen 1805, betaalt marktgeld voor spek en vlees 1810, kinderen: Daniel Thijssen K, geb 1787 HRL, Janke Tijssen K, geb 1795 HRL; BS huw 1813, ovl 1822, huw 1833, ovl 1845, ; kind: Dani?l Tyses Kussendrager, geb 3 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk E-011, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-238, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-234, gebruiker is Hendr. Bonk wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); T.K. ende Jantje Eelkes, beide van HRL, zijnde de aangeevinge gedaan door prod. Rienstra op vertoonde Procuratie, 11 feb 1792; ondertrouw HRL; T.K. en Jantje Huisman, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 feb 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Andries Kussendrager, geb 21 sep 1799 HRL, ged 20 okt 1799 te HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Aafke Thijsses Kussendrager, geb 3 jul 1797, ged 23 jul 1797 Grote Kerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Sjoukje Tysses Kussendrager, geb 16 nov 1786, ged 5 dec 1786 Grote Kerk HRL, moeder is: R. Wouters; kind: Janke Tijses Kussendrager, geb 16 apr 1794, ged 13 may 1794 Grote Kerk HRL; Dingsdag den 24 apr 1798. de Raad der Gemeente hunne ordinaris Vergadering houdende, wierde Wijders geprocedeert tot het benoemen van een Weesvoogd en Voogdesse, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Tjepke Gratama en Voogdesse Klaaske Vettevogel- en zijn daar toe gekoosen Tjerk van Benthem als voogd, en Sijtske Jelgersma Huisvrouw van Jacob Beetzel als voogdesse, -voorts wierden in plaats van de afgaande voogden der Stads algemeene Armen T.G.K. en Claas Oosterbaan, tot voogden benoemd de Burgers Wijger Harmens en IJde de Ruiter, en wierde verder beslooten de zoo afgaande als nieuw aangestelde voogden op Morgen avond op het Huis der Gemeente te versoeken, ten einde om de eerstgemelde voor haare goede gedane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44); T.K., koopman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aaltje Jans Finkeles, dienstmaagd, wonende te HRL; weduwe T. Chijssen K. eigenaresse van perceel nr. 1059 te HRL, uitdraagster, woonplaats HRL, legger nr. 398, huis, 52 m2, klasse onbebuwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Thijs J. /Matthijs Stoef geb 1737 ... , ovl 28 dec 1816 HRL, huwt met Antje Klases Houtkoopman/ Houtkoper, schuitschipper, kinderen: Marijke, geb 1783 HRL, Pietje S, geb 1767 HRL, Berber S, geb 1770 HRL, Sijtske Tijssen S, geb 1772 HRL, Jetske Tijssen S, geb 1772 ... , Johannes Tijssen S, geb ...; Tetske Tijssen S, geb ...; BS ovl 1816; 1825 overlijdens, ovl 1828, ovl 1831, ovl 1855; eigenaar en gebruiker van wijk E-121, oud schipper, 1814. (GAH204); Johannes Tijssen Stoef ende Rigt Sijbrens de Boer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.S., des bruidegoms vader, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; kind: Marijke Thysses Stoef, geb 26 jan 1783, ged 11 feb 1783 Grote Kerk HRL, vader als: T. Johannis S. ; Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en T.S., vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Wij Ondergetekenden T.J.S. en Antje Claases Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen Kleindogter Sjouwkje Johannes Stoef dogter van wijlen onze zoon Johannes Thijsses Stoef en Richt Sijbrens, in der tijd Echtelieden ten gemelde Steede, om zich in het Huwelijk te begeven met Leenardus Conradi, Bakker, ter deezer Steede minderjarige zv Hendrik Conradi en Helena Michaelis Echtelieden te Franeker, moogende alzoo lijden, dat dezelve door den Heer Presdt. Burgemeester dezer Steede in ondertrouw worden opgenoomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop daarvan in de Huwelijken Staat te worden bevestigt. HRL, den 30 aug 1816
Thijs Johannes Bakker geb 11 feb 1805 HRL, ged 26 feb 1805 HRL, zv Johannes Pieters B., en Jetske Thijsses Stoef; dopen Grote Kerk HRL 1805
Thijs Minnes Hoek ontvangt lijfrente 1754-1764
Thijs Pieters van Vliet geb 1764 Franeker, ovl 4 mrt 1828 HRL, huwt met Eelkje Oebeles Kamstra kinderen: Aukje Thijssen vV, geb 1805 HRL, Pieter Thijsen V, geb 1792 HRL, Eobele Thijses, geb 16 okt 1800 HRL, panbakkersknecht in 1828, huw.get. bij B.H. Klaver en T.S. vd Brug, wonende te HRL 1813; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, huw 1813, ovl 1827, ovl 1828, ovl 1833; gebruiker van wijk H-060, panbakkersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Sijtse Martens Panbakker, Panbakkersknegt, T.P. v. V., Panbakkersknegt, en Klaas Dirks Molenaar, Zoutziedersknegt, alle wonende te HRL, Verklaren bij dezen dat ons Volkomen bekend is dat Ruurd Johannes is Overleden den Elfde dec Een duizend Agt honderd, gevende voor redenen van Wetenschap dat ons door een dagelijksche omgang met dezelve dit afsterven Volkomen bekend is. HRL den 7 mei 1816; Wij Ondergetekenden T.P. v. V. en Eelkje Oebeles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Concenteeren aan onzen Dochter Aukje Thijssens van Vliet om Zich in het huwelijk te begeven met Ulbe Ruurds Visser zv wijlen Ruurd Johannes, en van Fetje Viser, woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816; Ik Ondergetekende Fetje Visser weduwe Ruurd Johannes, woonachtig te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren aan mijn Zoon Ulbe Visser, bij mijnen wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven van Aukjen Thijsses van Vliet, dv T.P. v. V., en Eelkje Oebeles, alle wonende te HRL. HRL den 7 mei 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses & negentig den Vijfde feb is Geboren Aukje dv T.P. v. V. en Eelkje Oebeles. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 mei 1816
Thijs Rommerts Overdijk geb 16 mrt 1791, ged 3 apr 1791 Grote Kerk HRL, zv Rommert Klaases Overdijk en Gepke Thijssen
Thijs Ydes Duininga geb 1754/57 ... , ovl 1 okt 1816 HRL, huwt met Hebbeltje de Groot, huw.get. bij K.K. de Jong en A.T. Braammeyer, wonende te HRL, winkelier 1812, id. bij J.H. de Groot en A.S. Hiemstra, oom bruidegom, wonende te HRL. 1815, winkelier in 1816; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1816, ovl 1839; gebruiker van wijk E-075, pakhuis; eigenaar is R.M. Meintz wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-116, koemelker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-031, stalling, 1814. (GAH204); T. IJ.D. ende Heebeltje Simons de Groot, zijnde de aangave wegens de bruidegom gedaan door Dirk Heslinga en wegens de bruid gecompareerd de vader Simon Hendriks de Groot, 4 jun 1791; ondertrouw HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18-45 jaar, ongehuwden 18-45 jaar, 8e kwartier. no. 143, 1 mrt 1804; weduwe T.Y.D. eigenaresse van perceel nr. 1423 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 181, huis en erf, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van perceel nr. 1837 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 181, stal en erf, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9, (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)
Thimoteus Schaap T.S. eigenaar van perceel nr. 1339 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 602, huis en erf, 166 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); id. van perceel nr. 1638 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 602, tuin en huisje, 159 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 3. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Thjal Ariens zie: Fopma
Thjal Ariens Fopma old burgemeester, ovl voor 1731; medeweesvoogd J. van Alema geeft aan de rentmeester van het Weeshuis een Landschaps oblij:ten laste deeser Proventje in capitaal f. 500:0:0 met no. 118 van Resolutie den 22 jul 1699 en den 20 feb 1700, herkomende weegens een lagaat door wijlen de old burgm. T.A.F. die deselve aan ''t Statsweeshuys door sijn erven heeft geschonken dit pro memoria, 28 mrt 1730. (GAH1060); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente over 600 Caroliguldens en 400 Caroliguldens, 9 dec 1754: 30 Caroliguldens; id. 9 dec 1755; id. 22 aug 1740; id. 11 dec 1741; id. over 1741 en 1742, 23 jan 1743: 60 Caroliguldens; id. over 1743; id. 22 jan 1744: 30 Caroliguldens; id. over 1744, mrt 1745; id. 15 mei 1747; id. over 1747, 10 jan 1748; id. over 1748, 9 dec 1748; id. 15 dec 1749; id. 21 dec 1750; id. 22 dec 1751; id. 27 dec 1752; id. dec 1753; gemeentebestuur betaalt aan de erven van burgemeester F. 1 jaar interesse van 850 Caroliguldens, ord. 4 dec 1750: f. 30:0:0 (GAH428); id. over 600 en 400 Caroliguldens, ord. 15 dec 1749: f. 30:0:0 (GAH427); id. 3 jan 1730 (GAH283); id. 5 mrt 1731 (GAH283); id. 21 apr 1732 (GAH283); id. 1 dec 1734, over 1733 en 1734: f. 60:0:0 (GAH283); id. over 400 Caroliguldens, 14 jan 1739: 12 :0:0 (GAH283); sententie van het Hof inzake de correspondentiebeurs ''Het Botervat'' te HRL, waarbij betrokken waren de burgemeesters Hiddema, Heinsius, F., Nolles, Vosma en Munter, 15 jul 1729, (Frl. 1700 1795)
Thomas Ages zie: Dijkstra
Thomas Alberts zie: Boonstra; T.A. en Janke Hendriks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondigingen gehad den 1 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; ontvangt van het gemeentebestuur voor het maken van 3 schouwen met kromme boegen, volgens besteding van 16 sep 1783, 15 mrt 1784: 2397 Caroliguldens; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 135, 1 mrt 1804
Thomas Alberts geb 6 jan 1810 HRL, ovl 17 aug 1811 HRL, wonende te in de Zoutsteeg, zv Albert Thomas en Trijntje Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811; geb 6 jan 1810, ged 23 jan 1810 Grote Kerk HRL, zv Albert Tomas en Trijntje Cornelis
Thomas Allerts Aalsum, Stemcohier 1640; T.A. tot HRL, eigenaar van stem nr. (13), 100 p. m., Stienstra sate, gebruiker is Aesge Allerts; (bron: Kad. Atlas Oost. dl. )
Thomas Aanes geb 5 mrt 1782, ged 26 mrt 1782 Grote Kerk HRL, zv Aane Iebes, (ook wel: Ale Yemes), en Annigje Jans
Thomas Anthonijs geb 1 feb 1808 HRL, ged 21 feb 1808 HRL, N.H., zv Anthonij Jans en Akke Geerts; dopen Grote Kerk HRL 1808
Thomas Arnoldus zie: Wijnalda
Thomas Baukes ged 8 mrt 1770 Westerkerk HRL, zv Bauke Thomas en Antje Taekes; Extract uit het register der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Sevenhonderd en Seventig den Agtsten mrt is Geboren Thomas, zv Bauke Thomas en Antie Teekes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 nov 1815
Thomas Baukes T.B. van Pingjum, en Ytje Jakobs van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 apr 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Pingjum en volgens ingekomen verklaaring aldaar getrouwd den 13 apr 1788
Thomas Baukes zie ook: Bakker; ged 25 aug 1765 Westerkerk HRL, zv Bauke Thomas en Antie Teekes
Thomas Bentes zie: IJzenbeek
Thomas Beukens huwt met Roelofje Makkinga, kind: Jan Hendrik Beukens, geb 21 apr 1797, ged 23 apr 1797 Grote Kerk HRL
Thomas Bijlsma geb.06 apr 1783 HRL, inschrijfnummer 368, 126 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Thomas Bijlsma huwt met Trijntje Hendriks, kind: Jacob B, geb 1790 Pingjum; BS ovl 1839
Thomas Bijlsma leeftijd wordt niet vermeld, doet overlijdensaangifte in 1811 van Age J. Agema; BS huw 1811
Thomas Doekes ged 5 feb 1765 Grote Kerk HRL, zv Doeke Heeres en Hijlkjen Thomas
Thomas Douwes ged 15 apr 1743 Grote Kerk HRL, zv Douwe Thomas en Lamkjen Pieters
Thomas Egberts van Hindeloopen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. J.H. Olinjus op za. 12 aug 1780. (burgerboek)
Thomas Eisma huwt met Elisabeth Rauwerda, kind: Hendrik E, geb 1809 Leeuwarden; BS huw 1879
Thomas Engelsma huwt met Lolkjen Tjaardema, kind: Gerrit E, geb 1808 Akmarijp; BS ovl 1872
Thomas Feikes huwt met Feikjen Hoites, kind: Hoeitje Thomas, ged 24 dec 1747 Westerkerk HRL
Thomas Feykes voogden bet f. 10:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens loon van Gerrijt Wiegers, bij T.F. als varenspersoon verdiend, 18 dec 1764. (GAH1095)
Thomas Fokkes zie: Steenstra
Thomas Forwt huwt met IJttje Beernts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 27 jan en den 3-10 feb 1743 en den 12 dito getrouwt; huw reg. N.H. HRL; T.F. en Ytie Beerns beide van HRL, komende de klerk Dreyer met attestatie van Bruidegom en bruid. 26 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Willem Thomas Forth, ged 10 dec 1743 Grote Kerk HRL, vader als T. Janzen Forth, moeder als IJ. Willems
Thomas Fransen ged 25 jul 1741 Grote Kerk HRL, zv Frans Corneelis en Rixje Aeges
Thomas Fransen ovl 7 okt 1727 HRL, oud ...
Thomas Gerlofs zie: van Asperen
Thomas Gonggrijp T.G., mr schilder te Sneek, en zijn broeder berichten dat de bijna uitgestorven glasschilder- en brandkunde door hen niet alleen in de vorige graad is hersteld, maar dat ze zelfs volmaakter kleur hebben verkregen dan wel voortijds in Friesland bekend is geweest, gelijk zulks gezien kan worden bij de konstschilders R. Keyert en R. Jelgerhuis te Leeuwarden en bij F. van der Elst te Dokkum, 29 jul 1758, (Frl. 1700-1795); IJpe Staak, mr. schilder te Sneek verwittigt, teneinde niemand door de bekendmaking van T.G. mocht worden misleid. dat de aloude glasschilder- en brandkunst bij zijn voorouders verre over de 100 en bij hem over de 20 jaar is ge?xerceert. Zijn werk kan worden bezien aan de kerkeglazen te Stavoren, Engwierum en Oldeschoot, Dragten, Oldeboorn, Heeg, Oudega, Egten en meer andere kerken en huizen, 16 aug 1758, (Frl. 1700-1795)
Thomas Gonggrijp ovl voor 1731; zijn kinderen zijn Aeltje, Antje, Harmen en Thomas; zie aldaar
Thomas Gosses zie: Dijkstra
Thomas Hayes zie: Oosterhof
Thomas Heddes huwt met Houkjen Willems; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Thomas Hendriks zie: Westerhuis
Thomas Hendriks T.H. van ''t Hoogezand en Antje Sibes van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 oct 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar ''t Hoogezand en aldaar volgens ingekomen getuigenis getrouwd den 31 ovt 1784
Thomas Hendriks huwt met Baukie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 29 Octob:en de 5 en getrout de 12 dito 1758
Thomas Hiddes huwt met Houwkjen Willems, beyde van HRL, sijn geproclameert 17, 24 en 31 desember 1741 en getrouwt den 4 jan 1742 in de Westerkerk; T.H. ende Houkjen Willems beide van HRL, komende voor de bruit desselvs schoonbroeder Sake Clasen, 10 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Thomas Jaanes zie: van Slooten
Thomas Jacobs zie: Bijlsma
Thomas Jans huwt met Aeltje Hendriks, kind: Marijke Thomas, ged 22 aug 1745 Grote Kerk HRL
Thomas Jans ovl 15 aug 1788 HRL, oud 63 jaar
Thomas Jansen ovl 17 okt 1727 HRL, old ...
Thomas Jans zie: Zwanenburg
Thomas Jansen huwt met IJttje Beernts, kind: Beernt Thomas, ged 2 jun 1746 Westerkerk HRL
Thomas Jans huwt met Antje Feytses Zwanenburg, kinderen: IJbeltje Thomas Zwanenburg, geb 1771 IJlst, Sijntje Z, geb 1754 IJlst; BS ovl 1826; 1843 overlijdens
Thomas Jansen T.J. ende Aeltje Hendriks, beyde van HRL, komende wegens de bruyd Jurjen Jans, 14 Nov 1744; Aeltje Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 nov 1744 en getrouwt de 1 desember
Thomas Jantjes weduwe woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Thomas Jeltes ovl voor 1835, huwt met Sjieuwke Dirks, kind: Fokke Thomas Steenstra, geb ... ; BS huw 1834
Thomas Johannes zie: Smit
Thomas de Jong ovl voor 1873, huwt met Itske Ietje Visser; BS ovl 1872
Thomas Jurjens zie: Kuipers
Thomas Karstes zie ook: van der Meulen; huwt met Rinske Simons, geb Karst Thomas, geb 9 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote KerkHarl
Thomas Coenraads zie: Smith
Thomas Coppieters huwt met Antje Wassenaar, N.H., kind: Auke C, geb 16 nov 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; Johan Schroeder, Canonnier onder de comp. Scheepsartilleristen onder ..... ende Baukje Sjoerds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T. Coppieters, goede bekende, 5 jul 1794; ondertrouw HRL; T. Coppieter en Antje Wassenaar, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 mrt 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; T.C. ende Antje Wassenaar, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Jacob Wassenaar als gelastigde van de bruidegom en bruid. met een gebod in de week, 6 mrt 1790; ondertrouw HRL ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde cement ten dienste van de Stad, 7 mrt 1791: 225 Caroliguldens en 12 stuivers; kind: Magteltje Thomas Coppieters, geb 8 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Thomas Coppieters, geb 21 mrt 1792, ged 3 apr 1792 Grote Kerk HRL
Thomas Cornelis president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 31:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen T.C. in 1 jaar met gleybakken bij Johannis Spannenburg verdiend, 2 jan 1754 (GAH1083); id. f. 28:0:0 aan en wegens dito, 22 jan 1754 (GAH1083)
Thomas Cornelis vertoond met eerbied T.C. mede gesw. sackedrager binnen dese Stad, dat de supplt seer geneegen was die bedieninge over te dragen op de persoon van Jan Gerrits mede alhier woonagtig en daar toe sijnde een seer bequaam persoon en die sulx mede van herte seer is begerende dog overmits sulx niet vermag te geschieden sonder consent en gratie van Ued. Agtb. Soo komen de suppltn seer gedienstiglijk versoeken Ued. Agtb. gelieven dit transport en overdragte deselve gunstiglijk te accorderen en de persoon van Jan Gerrits aan te stellen tot mede gwse. sacke-drager deser Stad, op sodanigfe lasten, pligten, profijten en ge-hoorsaamheden daar toe staande en behorende, quo facto etc, was getek. H. Wiarda. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemelt, Eligeert mits desen de persoon van Jan Gerrits tot mede gesw; korendrager deser Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoor-saamheden daar toe staande mits doende den eed in handen van de presid. burgem. deses Stads, actum 4 apr 1731. Was get. Tjeerd Brouwer, ter ordtie van de Magistraat; get. M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 4 apr 1731 heeft Jan Gerrits den eed van getrouwigheit als korendrager gepresteerd in handen van pres. burgem; Brouwer, in kennisse van mij secr. (get. ), M. van Idsinga. (Aan-stellingen Stad HRL 1731-1759); Vertoond Ued Achtb met alle Schuldige Eerbiedigheit Antje Douwes huisvrouw van Beernt Sijbes nu tegenwoordig ter Zee uit Landig, als dat Jan Harmens Nu Verstorven Zijnde die in Sijn Leven mede is geweest een geswooren Stads rogstorter welke bedieninge met Sijn versterven is vacant Geworden en waer mede de Suppliante voor haer absente man Zeer Gaerne Soude Sien begunstigd en in gevalle haer Achtb Zulx geliefden te accordeeren Zoo is meede haer ootmoedige beede dat T.C. een persoon daer toe bequaem het Zelve bij absentie van haer man Zoo Lange mag bedienen en bekleden alles op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe behorende en Zal de Supplnte Een Gunstig Appt van haer achtb afwagten Quo facto etc reqtus vert. J J Voorda Nots Publs. ; In margine stonde; de Magistr Accordeert het Versoek ten Requeste Gedaen in Zo verre dat T.C. mits desen wort Aengesteld tot ordris Rogstorter deeser Stede op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende dog alles tot den tijd dat de opgenoemde Supplnt wederom in Landig Zal Sijn actum den 2de 9 ber (= September) 1729 vert Junius Munter Ter ordtie van de Magistr abs sec M V Isdinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft T.C. den eed van Getrouwigheit als Subst Rogstorter Gepraesteert in handen van de praesid. burgermr. Munter Actum uts vert. M V Idsinga; Nog Lager Stonde; Op heden den 16 9 ber (=September) 1729 heeft Beernt Sijbes Selve den eed van Sig Getrouwelijk in Sijn bedieninge te gedragen Gepraesteert in handen van de hr. praesid. Br. Brouwer In kennisse van mij abs sec vert. M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Thomas van Laan ovl 3 feb 1789 HRL, oud 17 jaar
Thomas Lammerts Harmen Beernts Blom ende Eeke Jansen, beyde van HRL, koomende weegens de bruid T.L., 30 Nov 1743; en Antie Pieters Tolsma, beyde Van HRL, huw.aang. 31 dec 1735 HRL; komende voor de bruyd ... ., (niet ingevuld); huw.aang. HRL 1735
Thomas Leenderts zie ook: Stuff; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Aafke Thomas, kind: Thomas Leenderts, ged 6 dec 1764 Westerkerk HRL
Thomas Leenderts ovl voor 1815; wed. T.L. gebruiker van wijk C-039, eigenaar en medegebruiker F. Dubblinga, schipper, 1814. (GAH204)
Thomas Leenderts begraven Groot Kerkhof, regel 39, nr. 22; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Thomas Lijftingh huwt met Hemmena Hubbens, kind: Harmanna Thomas Lijftingh, ged 21 okt 1749 grote Kerk HRL
Thomas Marseraek geboortig van Cherborgen in Engeland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. burg. Backer, op 15 jan 1795. (burgerboek)
Thomas Montes zie: Wiarda; kind: Lieuwkje Thomas Wiarda, zie aldaar
Thomas Nanes geb 5 mrt 1782, ged 26 mrt 1782 Grote Kerk HRL, zv Nane Iebes en Annigje Jans
Thomas Paludanus geb 1753 Oosterbierum, ovl 18 mrt 1827 HRL, huwt met Janke Huitenga, huurt zomerhuis boven de Franekerpoort 1800-1806, zv Pieter P, en Tietje Gerrits van Dijk; BS ovl 1827; ; T.P. van HRL, en Janke Hoytinga van Tzummarum, hebben de laatste afkondiging gehad op den 30 oct 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; eigenaar en gebruiker van wijk B-103, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-104; gebruiker Abraham W. Brouwer, brouwersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-105, tuinhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-007; eigenaar is H. Gonggrijp erven, 1814. (GAH204); T.P., commies ter secretarije bij het Ed. Mog. College ter Admiraliteit in Friesland residerende te HRL, van HRL, ende Janke Hoitinga, erfgezeten onder ''t ressort van den dorpe Tzummarum, van Tzummarum, zijnde de aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week 22 okt 1791; ondertrouw HRL; heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 624:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -13:0 (GAH650); erven T.P. eigenaars van perceel nr. 1473 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 516, huis, 114 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); staat vermeld in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893, in 1827 met de nrs. 19 en 45; aangesteld tot bekkenist in het 4e kwartier T.P. in plaats van Johannes Beuker, do. 29 dec 1803. (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, geen no. (maar vermeld tussen no. 195 en 196), 1 mrt 1804; betaalt aan het gemeentebestuur 1 jaar huur van het zomerhuis boven de Franekerpoort, 1800: 20 Caroliguldens; id. over 1801, 1804, 1805 en 1806
Thomas Pieters zie: Paludanus
Thomas Reines Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Sexbierum. 1767 den 17e Mei heeft T.R. Arbeider aan de Zeedijk onder Pietersbierum, Woonagtig Zijn Zoontje laten dopen en genaamt Zijnde Reiner. Afgegeven Seeventiende mrt Een duizend agt hondert vijftien, door de Schout van de Gemeente Sexbierum
Thomas Reinders geb 11 feb 1797, ged 5 mrt 1797 Grote Kerk HRL, zv Reinder Thomas en Janke Botes
Thomas Reinders huwt met Maartje Willems, kind: Reinder Thomas Voorman, geb 1770 Sexbierum; BS huw 1815
Thomas Romein huwt met Neeltje Marinus, kind: Jacoba/Japikje, geb 1789 Leeuwarden, Willemke, geb 1777 Leeuwarden; BS ovl 1848; 1857 overlijdens
Thomas Theunis zie: van der Werf
Thomas Thoors geboortig van Flissingen in Zeeland, het burgerrecht deser stede gewonnen, nae dat hij alvorens de behoorlijcke burgereed bij manuale stipulatie in handen van burg. Symen Cornelis had gepresteerd, betalende meteen de gerechtigheid daer toe staande f. 10:10:0 aan de GR, op 16 sep 1696. (burgerboek)
Thomas Tjebbes zie: Hoekstra
Thomas Waterbeek huwt met Tetje Corneelis, kind: Christiaan Thomas Waterbeek, geb 23 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Maeike Thomas Waaterbeek, ged 9 feb 1745 Grote Kerk HRL; kind: Corneelis Tomas Waterbeek, ged 26 jan 1742 Grote Kerk HRL
Thomas Westerhuis geb 1770 Jorwerd, ovl 22 jul 1842 HRL, huwt met IJtske Dirks Agema op 12 jul 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 12 jul 1795, kinderen: Hendrik, geb 1802 HRL, Dirk, geb 11 aug 1811 HRL, koopman in 1811, koopt een huis 1798, levert kaarsen en brandewijn 1805-1810, zv Hendrik Harms en Akke Thomas; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1842, ovl 1851, ovl 1852; eigenaar en gebruiker van wijk E-003, koopman, 1814. (GAH204); T.W. ende Idske Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jelle Agema, 27 jun 1795; ondertrouw HRL; oud 69 jaar, geb Bozum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; woont in 5e quartier, huisno. 3, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Dirk Tomas Westerhuis, geb 11 jul 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL; T.W. eigenaar van perceel nr. 309 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 782, huis en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Thomas Willems ged 26 apr 1740 Grote Kerk HRL, zv Willem Tomas en Tjamke Claases
Thomas Willems huwt met Trijntie Lolkes, beide van HRL, geproclameerd de f. 13:20:27 en getrout de 29 nov 1768
Thomas Wijngaerden ovl 12 jun 1712, 68 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Thomas Yeves huwt met Jacomina Martens, beide van HRL, geproclameerd de 26 okt en de 2 en getrout de 9 nov 1760
Thomas IJpes zie: de Haan
Thomas IJsbrands geb 3 jan 1790, ged 24 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv IJsbrand Thomas en Trijntje Sikkes
Thomas IJsbrands huwt met Trijntie Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 30 jun en de 7 en getrout de 14 jul 1765; kind: Isebrand Thomas, ged 15 jun 1766 Grote Kerk HRL, vader als T. Isebands; kind: Pieter Thomas, ged 7 okt 1770 Grote Kerk HRL
Thomas IJsbrands T. IJ. vrouw woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Thomas IJsbrands zie: Bakker; (2x)
Thomas IJsenbeek T. IJ. en Aagje Bretton, beide van HRL, en hebben met consent van den Agtb:Magistraat een voorstelling in de week gehad, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 10 jan 1773 HRL
Thomas Ages Dijkstra geb 14 apr 1796 Achlum, ovl 6 mei 1882 HRL, 1e huwt met Tjitske Douwes Schilstra, 2e huwt met Jantje Hondema op 19 mei 1853 HRL, 3e huwt met Hendrikje Hendriks vd Sluis, (gk), op 12 sep 1867 HRL, werkman in 1851, N.H., zv Age Rintjes D, en Klaasje Pijtters; BS huw 1867, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-093, 248, wijk D-127, 164, wijk G-165, 264, supp wijk G-387, supp wijk G-034 6, supp wijk H-271
Thomas Alberts Boonstra zie ook: Thomas Alberts; geb 1754 Oldeboorn, ovl 13 aug 1825 HRL, huwt met Janke Hendriks, scheep stimmerman in 1825, scheepsbouwer in 1784, wonende te Har. 1811, vlgs ovl akte 1 kind; BS ovl 1811; 1825 overlijdens; gebruiker van wijk G-133, timmerknegt; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)
Thomas Albertus de Haas ged 5 sep 1762 Grote Kerk HRL, zv Albertus de Haas en Antie Tomas; begraven Klein Kerkhof, regel 2, nr. 14; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; T. dH., en Klaaske Sibrens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 jun 1784 HRL, en zijn getrouwd den 4 jul 1784; kind: Albertus Thomas de Haas, geb 5 nov 1784, ged 16 nov 1784 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Thomas de Haas, geb 25 apr 1788, ged 6 may 1788 Grote Kerk HRL; kind: Albartus Thomas de Haas, geb 22 mrt 1791, ged 19 apr 1791 Grote Kerk HRL; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Thomas Arnoldus Wijnalda ovl voor 1839, huwt met Baukje Dirks Postuma, N.H., kind: Jan, geb 1806 HRL, onbekend of afwezig in 1827; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, huw 1838, ovl 1850
Thomas Baukes Bakker geb 1770 HRL, ovl 8 nov 1846 HRL, 1e huwt met Jetske Douwes op 23 nov 1799 HRL, 2e huwt met Aaltje Jans Vinkeles op 23 nov 1815 HRL, huw.afk. 12 en 19 nov 1815, 3e huwt met Trijntje Klazes de Jong op 24 dec 1829 HRL, huw.afk. 13 en 20 dec 1829, koopt een huis in 1801-1802, waterschout in 1846, stadsmajoor in 1815, doet overlijdensaangifte van Hendrik Heins in 1811, huw.get. bij R. Tuininga en W. Feddema, oom vd bruid. bakker, in 1813, id. bij L.H. Hoekstra en M.J. Spering, 1816, id. bij D.S. Molenaar en B.J. Feddema, oom bruid. 1823, zv Bauke Thomas B., en Antje Taekes; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1823, huw 1829, ovl 1846; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL, stadsmajoor, wijk E-160; VT1839; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, agtste quartier, no. 115 mei 1802, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 143:6:14 ter Saeke in 2 maenden geleverd Roggen brood, 2 may 1809, quit. no. 24 (GAH1141)
Thomas Bentes IJzenbeek is waarschijnlijk dezelfde als Thomas K. (Thomas K. zou dan onjuist zijn); huwt met Maartje B. Bikker, levert bier 1754-1762, kind: Trijntje IJ, geb 1776 HRL; BS ovl 1843; ; huwt met Maartje B. Bicker, beide van HRL, geproclameerd de 12-14 en getrout de 20 apr 1772
Thomas Coenraads Smith (SCHMIDT in 1773); ged 14 okt 1762 Westerkerk HRL, zv Coenraad Smit en Petronella Alderts; geb 16 jan 1773 HRL, ged 9 mrt 1773 Grote Kerk HRL, ovl 26 apr 1851 HRL, huwt met Geertje P. vd Veer, meester wolkammer in 1827, NH. levert sajet in 1810, kinderen: Coenraad, geb 22 jan 1809 HRL, Petronella Thomas, geb 1803 HRL, Aafke, geb 9 mei 1806 HRL, Petrus S, geb 22 okt 1800 HRL, zv Coenraad S, en Petronella Tulp; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1806, BS ovl 1827, ovl 1846, ovl 1851, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-061,; eigenaar en gebruiker van wijk G-066, wolkammer, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wolkammer, wijk G-066; VT1839; kind: Coenraad Thomas Smit, geb 22 jan 1809, ged 19 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: IJpe Thomas Smit, geb 12 jan 1812, ged 26 jan 1812 Grote Kerk HRL, moeder als: Aatje P. vdV. ; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van T.S., (kleding), 31 dec 1810: f. 29:11:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 38:17:0 ter Saeke geleverd Sajet, 18 sep 1806, quit. no. 23 (GAH1138); id. f. 34:16:0 ter Saeke geleverde kleedbaere waeren, 9 aug 1809, quit. no. 8 (GAH1141); id. f. 34:17:0 ter Saeke geleverde sajet, 30 dec 1809, quit. no. 32 (GAH1141); T.C.S. eigenaar van perceel nr. 1566 te HRL, wolkammer, woonplaats HRL, legger nr. 630, huis en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Thomas Fokkes Steenstra geb 1781 Sneek, 1e huwt met Aaltje Ennes, 2e huwt met Geeske Arjens Bosch op 7 feb 1834 HRL, wonende te Sneek, zv Fokke Thomas S, en Eelkien Abrams Kortsma; BS huw 1834
Thomas Gerlofs van Asperen geb 4 feb 1805 HRL, ged 12 mrt 1805 HRL, zv Gerlof Isaacs vA, en Sibbeltje Thomas; dopen Grote Kerk HRL 1805
Thomas Gosses Dijkstra ovl 14 mei 1813 Franeker, huwt met Trijntje Jans vd Mei, kinderen: Dieuwke D, geb 1802 Franeker, Baukje Thomas D, geb 26 nov 1807 Franeker, Tietje D, geb 1811 Franeker, Getje (in ovlakte Geertje), geb 16 jan 1805 Franeker, werkman; BS huw 1836, ovl 1864, ovl 1875
Thomas Hayes Oosterhof ovl op de Oude Galile?n bij Leeuwarden in 1807, huwt met Neeltje Everts, kind: Oentje Thomas, geb 1783 Leeuwarden; BS huw 1822, ovl 1849
Thomas IJsbrands Bakker geb 1789 HRL, ovl 14 mei 1837 HRL, huwt met Thamer IJemes de Vries op 21 apr 1822 HRL, huw.afk. 7 en 14 apr 1822, arbeider in 1837, zv IJsbrand Thomas B., en Trijntje Sikke Poel, grootmoeder vaderszijde in leven, doch door ouderdom wegens gebrek aan verstandelijke vermogens niet in staat haar toestemming te geven; BS huw 1822, ovl 1837, ovl 1841; gebruiker van wijk D-089, sjouwer; eigenaar is erven Claas Heins, 1814. (GAH204)
Thomas IJsbrands Bakker ovl voor 1815; huwt met Trijntje Pieters; BS ovl 1822; wed. T. IJ.B. eigenaar en gebruiker van wijk E-192, gealimenteert, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-193; gebruiker Frans Nak, varensgesel, 1814. (GAH204)
Thomas J Meyer vroedsman, ovl voor 1763; ad wed. erven T.M. bet door de rentmeester van het Weeshuis f. 26:16:0 wegens geleverde calemenk, 12 jan 1762. (GAH1092); id. f. 17:1:0 terzake 316 ellen rokken streept tdv het Weeshuis, 9 feb 1762. (GAH1092); Lolle Heins ende Trijntje Dirks Siderius beyde van HRL, koomende weegens de bruid de hopman T.M., 9 May 1744; Pieter Dirks en Hylkjen Hettes, beyde van HRL, komende weegens de bruid de hopman T.J.M. en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van sijn vader Dirk Pieters, havenchercher, 8May 1745
Thomas J IJsenbeek ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 270:0:0 wegens winkelwaren tdv het Weeshuis geleverd, kwit. no. 8, 17 nov 1767. (GAH1097); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 177:8:0 wegens geleverde lakens en bay en draget, kwit. no. 14, 24 nov 1768. (GAH1099); id. f. 109:19:0 wegens geleverd carsai, kwit. no. 11, 28 sep 1773. (GAH1104)
Thomas Jaanes van Slooten ged 11 mei 1761 Westerkerk HRL, zv gemeensman Jane van Sloten en Lieukje Thomas Wiarda; Simon Frieseman pro se, als curator over T. v. S. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 280:0:0 (GAH650); ged 11 jun 1762 HRL, ovl 19 feb 1832 HRL, huwt met Sipkje Abes Wyma, huw getuige bij H. van Dorpen en T. Rienks, 1814, id. bij L.K. van Goch en H. Gabini, 1815, id. bij S. van Slooten en H. Blomberg, neef bruidegom, 1815, id. bij P. Houttuin en A. ten Zweege, 1816, ontvangt interesse 1801-1811, kinderen: Monte, geb 1796 HRL, Martinus, geb 11 sep 1806 HRL, Abe Thomas vS, geb 22 mrt 1792 HRL, Tjeerdtje vS, geb 3 feb 1804 HRL, Lieuwkje vS, geb 20 okt 1789 HRL, Hielke vS, geb 23 nov 1801 HRL, Jaane Thomas vS, geb 1791 HRL, Maaike Thomas vS, geb 1798 HRL, zv Jaane vS, en Leeuwkje Wiarda; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, 1806, BS huw 1813, huw 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1817, ovl 1832, ovl 1849, ovl 1850, ovl 1864, ovl 1875, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-034, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester bet f. 17:13:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 2e classe, no. 15, tegen 3 1/2%, may 1776. (GAH1060); id. f. 18:3:0 may 1777. (GAH1060); id. f. 18:7:8, may 1778. (GAH1060); T. vS. van HRL, en Siepkjen Abes van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 oct 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jane Thomas van Sloten, geb 17 jul 1787, ged 7 aug 1787 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwkje Thomas van Sloten, geb 20 okt 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jane Thomas van Slooten, geb 20 apr 1790, ged 20 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Abe Thomas van Slooten, geb 22 mrt 1792, ged 24 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jan Thomas van Slooten, geb 24 okt 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Monte Thomas van Slooten, geb 22 may 1796, ged 28 jun 1796 Grote Kerk HRL; kind: Maaike Tomas van Slooten, geb 6 apr 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL, moeder als Siepkje Aabes; heeft een overdekte wagen, belasting: f. 12:0:0, 2 may 1795. (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 130, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd twee en negentig den twee en twintigsten mrt is Geboren Abe zv T. v. S. en Sijpkje Abes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 mrt 1815; Wij Ondergetekenden T. v. S. en Sipkje Abes Echtelieden woonachtig te HRL, Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onse Zoon Abe Thomes van Slooten, van beroep Matroos, mede wonende te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met Rinske Goykes Overberg, Zonder beroep, wonende te HRL, Zijnde een dv Goyke Bokkes Overberg en van Marijke van der Vorm, Echtelieden, Winkelier, mede alhier woonachtig. HRL den 4 mrt 1815; Wij Ondergetekenden Goyke Bokkes Overberg en Marijke van der Vorm, Echtelieden winkeliers te HRL Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onsen dochter Rinske Goykes Overberg, Zonder beroep, mede alhier woonachtig, om Zich in het huwelijk te begeven met Abe Thomas van Slooten, van beroep Matroos, wonende te HRL, zv T. v. S. en Sijpkjen Abes, Echtelieden, mede alhier woonachtig. HRL den 4 mrt 1815; T.J. v. S. eigenaar van percelen nrs. 142 en 143 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 624, resp. huis en erf, en huis, resp. 450 en 30 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 75 en 9. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl. en HRL, 1832, bl. 32); Maandag den 4 mrt 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde nog geleezen eene missive van de Commissie der Finantien, uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalige gewest Friesland Zijnde van navolgende Inhoud; Burgers ! Alzoo bij Rese (= Resolutie) van 6 jan 1796 aan de Curatoren over den perzoon en goederen van T. v. S. geaccordeert is, om bij de voldoening van het 2de termijn 50 ste penn:tevens te voldoen het Eerste Termijn:- en Wij nodig hebben te weten of Zulks geeffectueerd is; -Zoo requireeren wij dien aangaande berigt van Ul:binnen agt dagen a dato dezes:-alsmeede od Wegens F:Harkenroth ook voldaan zijn het 1 ste en 2de termijn in de heffing van de 4 pcto voor betaling. Heil en Broederschap. Leeuwarden den 1 ste mrt 1799 5de J:dr B:Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, wierde goedgevonden den Burger Simon Frieseman als Curator over de Perzoon, en goederen van T. v. S., en Doctr E:F:Harkenroth op het Huis der Gemeente te Verzoeken en dezelve over den Inhoud dier missive te verstaan, Zoo als ook daadelijk is geschied, -hebbende den eerstgemelde door genoegzaame bewijzen getoond, aan het gerequireerde voldaan te hebben, en den laatst genoemde betuigd, niet te hebben voldaan, uithoofde dat hij Zich daar toe buiten de mogelijkheid bevond, door dien Zijne boedel nog onder Sequestratie was, waar over hij Zich bij Requeste aan het Intermediair Administratif Bestuur had geaddresseert, -Zijnde wijders beslooten, hiervan op morgen pr missive aan voorzeide Commissie Kennisse te geeven. (GAH44); Dingsdag den 5 mrt 1799; Ingevolge besluit van gisteren, is navolgende missive aan de Commissie van Finantien, uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalige Gewest Friesland afgezonden; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Commissie van Financien uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalig Gewest Friesland; Burgers ! Ter voldoeninge aan den Inhoud van UWL:missive van den 1sten deezer, hebben Wij hier neevens Zeer gedienstig de eer te berigten, dan ten opzigte van het gerequireerde, omtrent de Curatoren over de Perzoon en goederen, van T. v. S., om bij de voldoeninge van het 2de Termijn der 50 ste Penn:teevens te voldoen het 1 ste Termijn, Zeker een Abuis Zal Zijn, wij supponeeren, dat UwL: hiermede Zullen bedoelen, de heffing der 25 ste Penning, gearresteerd den 22 okt 1795, en dit Zoo Zijnde, Zoo als het niet anders Zal kunnen Weezen, dan hebben de Curatoren ons getoond, dat zij het 1 ste x 2de Termijn, op Zijn tijd hebben voldaan, ende resterende vier Termijnen in eens, om van de gestatueerde Korting te Profiteeren, - ontrent de Perzv E:F:Harkenroth, deeze heeft ons betuigd, voor zich zelven niet voldaan te hebben, uithoofde dat hij Zich buiten de mogelijkheid bevond, door dien Zijn boedel nog onder Sequestratie Was, dat hij hier over request gepraesenteerd had, Waar op hij nog geen berigt had ontvangen dan ten aanzien van Zijne Qualiteit, als Administrator, over de nagelaten boedel van Wijl:van Marijke Lex had hij voldaan, volgens Zijne betuigenis. Waarmede vermeenende, aan het gerequireerde van UWL:te hebben beantwoord, verblijven wij na toebede van Heil. HRL den 5 mrt 1799 5de J:d:B:V:. (GAH44)
Thomas Jacobs Bijlsma geb 1765 Koudum, ovl 14 nov 1826 HRL, huwt met Antje Reinders Tiemstra/ Kamsma/Tiemsma, wonende te HRL. 1833, (?), koopman in 1811, kinderen: Mayke Thomas B, geb 1801 Zevenhuizen onder Franeker, Bauke B., geb 4 jul 1811 HRL, Reinder B, geb 9 sep 1805 HRL, zv Jacob Thomas en Baukje Sipkes; BS geb 1811, ovl 1826, ovl 1832, ovl 1833, ovl 1862; bezit een chais, belasting: f. 3:6:0, mei 1805. (GAH650); heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, Buitenbuurt, mei 1803. mei 1804, mei 1805. (GAH650)
Thomas Jacobus Eppinga ged 15 nov 1765 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Eppinga en Grietje Thomas
Thomas Jans Zwanenburg geb 11 jan 1804 HRL, ovl 21 jan 1875 HRL, 1e huwt met Trijntje Alta op 4 jun 1827 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1827 HRL, 2e huwt met Julia Johannes Johanna Pietersen op 3 mei 1861 HRL, scheepstimmerman in 1851, Nederlands Hervormd , zv Jan Thomas Z, en Aukje Sjerps de Vries; BS huw 1827, huw 1861, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-068; VT1839; T.J.Z. eigenaar van perceel nr. 1920 te HRL, scheepstimmerman, woonplaats HRL, legger nr. 842, huis en erf, 182 m2, klasse on-bebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Thomas Janzen Forth zie: T. Forwt
Thomas Johannes Smit geb 1762 Holstein, Dld, ovl 22 sep 1826 aan boord van het kofschip ''HRL'', huwt met Dirkje Allarts/Alberts Kreyl, huw.get. bij B.R. vd Veer en L. Wybrens, wonende te HRL, schipper, neef bruidegom, 1814, in leven kapitein op voornoemd schip, kinderen: Sint, geb 23 aug 1808 HRL, Antje, geb 30 apr 1811 HRL, Alert Thomas S, geb 1804 Hindelopen, Johannes Thomas S, geb 13 okt 1801 Hindeloopen; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS huw 1814, ovl 1826, huw 1828, ovl 1833, huw 1843, ovl 1860; gebruiker van wijk F-143, schipper; eigenaar is A. Rasschen q. q., 1814. (GAH204); kind: Antje Tomas Smit, geb 30 apr 1811, ged 19 mei 1811 Grote Kerk HRL; wed. T.J.S. eigenaresse van perceel nr. 207 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 635, huis en erf, 183 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); SMIT, TJEBBE J
Thomas Jurjens Kuipers huwt met Martje Aukes Stienstra, wonende te Lekkum 1831, kind: Hiltje Thomas K, geb 1801 Lekkum; BS ovl 1831
Thomas K IJsenbeek is waarschijnlijk dezelfde als Thomas Bentes IJ; voogden bet f. 69:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens een bael belhop in ''t vorige jaar aan T. IJ. verkogt, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 19:5:0 wegens geleverde hop tdv het Weeshuis, kwit. no. 1, 3 jan 1769. (GAH1100)id. f. 4:19:0, kwit. no. 13, 3 okt 1769. (GAH1100)
Thomas Karstes van der Meulen zie ook: Thomas Karstes; ovl voor 1820, huwt met Rinske Simons, kind: Karst Thomas vdM, geb 1797 HRL, zoon Karst Thomas verklaart onder ede bij huw geen ovl plts van zijn vader bekend is, evenmin als zijn laatste woonplts, zv Karst Thomas en Botje Thomas; BS huw 1819, ovl 1848; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, gehuwden 18 -40 jaar, ongehuwden 18-45 jaar, 5e kwartier, geen no. vermeld (tussen 159 en 161), 39 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Thomas Leenderts Stoef ovl 10 jul 1797 HRL, huwt met Trijntje Siebrens, in leven matroos, kind: Aafke Thomas S, geb 1788 HRL; BS huw 1826, ovl 1830; kind: Aafke Thomas Stoef, geb 2 okt 1787, ged 16 okt 1787 Grote Kerk HRL
Thomas Montes Wiarda ged 18 jun 1761 Westerkerk HRL, zv Monte Wiarda en Auckje van der Brugh; ged 7 apr 1763 Westerkerk HRL, dv de Commis Monte Wiarda en Auckje van der Brugh
Thomas Montes Wiarda huwt met Itske Everts Corff; heeft een zoon: Evert Wiarda; zie aldaar
Thomas Theunis van der Werf ovl 15 feb 1813 Joure, huwt met Feikjen Hendriks Reekes, in leven uurwerkmaker, kinderen: Akke Thomas vdW, geb 1795 Joure, Sjieuwke Thomas vdW, geb 1798 Joure, zv Teunis Thomas vdW, en Akke Heeres, vader ovl 16 mei 1823 Haskerland, moeder ovl geen gegevens bekend; BS huw 1824, huw 1831, ovl 1842, ovl 1846
Thomas Thomas Posthuma zie: T.T. Postma
Thomas Thomas Postma huwt met Trijntje Cornelis Veersma, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 Febrij en getrout de 6 mrt 1763; kind: Cornelis Thomas Posthuma, ged 19 nov 1771 Grote Kerk HRL, vader als Thomas Thomas Posthuma
Thomas Tjebbes Hoekstra huwt met Hiltje Thomas Kuipers, huisknecht in 1831 te HRL; BS ovl 1831
Thomas Ypes de Haan huwt met Klaaske Pieters Broek, wonende te Bolsward 1812, kind: Minke dH, geb 1788 Bolsward; BS huw 1812, ovl 1878
Thomaske Jolkes zie: Zondervan
Thomaske Sakes zie: de Vries
Thomaske Jolkes Zondervan ovl voor 1837, huwt met Job Piers Reversma; BS Franeker huw 1836
Thomaske Sakes de Vries geb 1809 Pietersbierum, ovl 3 mrt 1854 HRL, huwt met Age Annes Zeilmaker, N.H., dv Sake dV, en Grietje Jans; bev.reg. HRL 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-177, wijk F-204, wijk G-293, wijk H-210
Thoon Jacobs huwt met Wopke Jans op 18 feb 1806 HRL, kind: Jacoba Thoons, geb 8apr18 08 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1808
Threeske Lolles huwt met Sipke Sijbrens, wonende te HRL. 1825, wonende te HRL. 1830 en werkvrouw; BS huw 1825, ovl 1826, huw 1830
Thunis Eelkes rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de president-weesvoogd Videlius f. 25:0:0 door de weesjongen T.E. met stoeldraaien bij Aris Pieters verdiend, 23 mrt 1751 (GAH1080); president-voogd T. Radsma betaalt f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen T.E. met stoeldraaien bij Arie Pieters verdiend, 10 jul 1753 (GAH1082); president-voogd M.K. Blok betaalt f. 37:16:0 aan dito door de weesjongen T.E. met blauwverven bij Dirk Wildschut verdiend, 26 mrt 1754 (GAH1083)
Thunis Pieters hopman H. Agema bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge T.P. bij Sijbe Jilts met metselwerk verdient had, 19 aug 1730. (GAH1060)
Tialling Foppes weesvoogden ontv. f. 96:12:8 sijnde de erffenis van T.F. van sijn wijlen moeder, 14 jul 1778. (GAH1109)
Tialling Hylkes Jurjen Jansen en Aafke Tiallings, beide van HRL, huw.aang. 13 apr 1737 HRL, Coram Preside Munter, komende voor de Bruit desselvs vader T.H. ; huw.aang. HRL 1737
Tialling Willems Feyke Hendriks en Mayke Tialling, beyde Van HRL, huw.aang. 12 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd T.W., desselfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Tidtje Zaker begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 52, begraven 21 feb 1797; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Tiebbe Feykes mr schoenmaker, burger te Dokkum op 10 mei 1661, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Tiebbe Pieters Dreyer ovl 29 jul 1701, 35 jaar, Meester brouwer, huwt met Baukien Tuenes, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Tiebe Jacobs Popta ovl 24 mrt 1609, 31 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Tiede Sietses maakt een hooischuur 1754
Tiede meester, ovl 15 apr 1728 HRL, old 53 jaer
Tiedes Minks huwt met Ruurd Rodenburg; BS ovl 1855
Tieerd Harmen Geertie Harmens en Jacob Fransen, beyde van HRL, huw aang. 18 dec 1733 HRL, Comende voor de bruid Tieerd Harmens desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733; Reinder Pijters en Susanna Jocchums, beide van HRL, huw.aang. 22 mei 1734 HRL, comende voor de bruid T.H., desselfs swager; huw.aang. Gerecht HRL 1734; T.H. ende Pietje Pieters, beyde van HRL, huw.aang. 6 nov 1734 HRL, komende wegens de bruyd Minne Abes, mr. Smid; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Tieerd Johannis ende Antie Cornelis, beide van HRL, huw.aang. 7 sep 1737 HRL, Coram Presid:Schaaff, komende voor de Bruit Claas Jansen Pot; huw.aang. HRL 1737
Tieerd Eelkes Haenstra van Dockum ende IJtie Lijkles van Sandsbag van hier, Comende voor de bruid Willem Gerrijts; huw.aang. Gerecht HRL. 1734
Tieerdt Cornelis ovl 5jan ... ., 67 jaar, brouwer-burgemeester, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Tiekjen/Jieke Pieters Tulpke geb 4 dec 1758 HRL, ovl 31 mrt 1819 HRL, huwt met Geele Klases Terpstra; BS ovl 1819, ovl 1829
Tieleman de Buhr ovl 24 nov 1813 Leeuwarden, huwt met Lammertje Lammerts Postma, kind: Lammert dB, geb 1806 Bolsward, bakkersknecht te Leeuwarden; BS huw 1828, ovl 1888
Tiemen Ottes huwt met Antje Dirks op 1 okt 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 1 okt 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; T.O. ende Antje Durks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J. van ''t Vlie, goede bekende, 24 sep 1793; ondertrouw HRL
Tierck Willems koopman, burger te Dokkum op 3 nov 1652, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 157401798)
Tierk Jurjens ende Geertie Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 7 feb 1733 HRL, Comende voor de bruyd Jan Jansen; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Tierk Sierks rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 27:12:0 van de weesvoog-den verdiende Loon van T.S., 19 jun 1810 (GAH1142)
Tiesk Berents geboortig van Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 31 mei 1713. (burgerboek)
Tieskjen/Jieke Pieters zie: Tulpke
Tiete Edsgerds ged 30 mrt 1745 Grote Kerk HRL, zv Edsgerds Tijtes en Grietje Eeverdts
Tiete Foekes mogelijk Tiete Fockes; T.F. van Midlum en Marijke Thomas van Almenum, laatst geproclameert op dato dezes 1 dec 1776 HRL, en ten zelven dage getrouwd na vertoonde attestatie van Midlum, primo dec getekend agg: A. Haitsma, v. d. m. Midlum, en P.L. Galama, schooldienaar aldaar
Tiete Hylkes zie: Tromp
Tiete Jacobs zie: de Jong, Wassenaar
Tiete Josephs weesvoogden bet f. 93:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van T.J., 12 jul 1784. (GAH1115); id. f. 50:0:0, 3 jan 1786. (GAH1118); id. f. 100:0:0 als stoeldraaier van 7 jul 1778 tot 1782, 23 jul 1782. (GAH1113)
Tiete Pieters zie: Postma
Tiete Roelofs zie ook: Posthuma; geb 19 jun 1809, ged 2 jul 1809 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Trijntje Simons
Tiete Scheltes vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 5, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); bootsman, ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd cement tdv de Zeewerken, 6 jan 1777: f. 533:5:0; (geen boeknr. vermeld)
Tiete Sikkes zie: de Groot; (2x)
Tiete Hylkes Tromp ovl voor 1840, huwt met Ocke Sijbolts Walta; BS huw 1839
Tiete Jacobs de Jong geb 1810 Franeker, huwt met Grietje Wijngaarden op 8 dec 1844 HRL, wonende te onder Almenum, zv Jacob Lous, en Trijntje Tietes; BS huw 1844
Tiete Jakobs Wassenaar geb 23 okt 1783, ged 11 nov 1783 Grote Kerk HRL, zv Jakob Kornelis Wassenaar en Zwaantje Tietes Bouwsma; geb 1783 HRL, ovl 16 mrt 1857 HRL, huwt met Sjoerdtje Hoitinga Lijcklama ? Nijeholt, N.H., huw.get. bij S. Popta en G.H. Mulder, schout vd gemeente Almenum, 1816, id. bij G.H. Andraea en W. Popta, werkman onder Midlum, 1819, koopman te Midlum 1811, 1e huw.afk. zondag 5 may 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 12 May 1811, ondertrouw 1 May 1811, laatst wonende te Amsterdam, thans te HRL. 1842, zv Jacob W, en Swaantje Bouwsma; BS huwafk. 1811, huw 1816, huw 1819, huw 1842 1857 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-089
Tiete Pieters Postma geb 16 mrt 1802 Wijnaldum, boereknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Tiete Roelofs Posthuma zie ook: Tiete Roelofs; geb 19 jun 1809 HRL, ged 2 jul 1809 HRL, ovl 15 nov 1816 HRL, zv Roelof Roelofs P, en Trijntje Simons; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1816
Tiete Sikkes de Groot geb 14 jun 1799 Almenum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Tiete Sikkes de Groot geb 22 feb 1801 HRL, ged 29 mrt 1801, N.H., zv Sikke Jans dG, en Janke Klazes; dopen Grote Kerk HRL 1801
Tieth Jansr (Van) Auckama ovl 1540 HRL, 1e huwt met Gysbert Donia, 2e huwt met Simon Hendricks, test. 3 dec 1539, begraven te HRL; GJ ... testamenteert 3 dec 1539, overl. 1540, begraven te HRL, zij trouwt voor de 2e x rond 1509 met Simon Hendricksz, van HRL, stamvader van de latere familie van Scheltinga, leefde in 1538 niet meer; 1e huwt met Gijsbert Jelmers, te Sneek in 1497; hadden een dochter Ansck Gijsbertsdr (Donia), (hier niet verder uitgewerkt); bron: Geneal; Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland
Tieth/Tietje Jans zie: Auckama, Posthuma
Tietia C Fokkes zie: Heidkamp
Tietia Cornelia Heidkamp geb 12 nov 1762 HRL, ovl 9 jun 1819 HRL, huwt met Sipke Willems Houtsma op 9 jun 1794 HRL, laatste afk. 8 jun 1794, dv Fokke Engbertus H, en Aagje Hendriks Wassenaar; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1819, huw 1824; Sipke Willems Houtsma, Raad in de Vroedschap ende Tietje C.H., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door notaris Wassenaar op vertoonde Procuratie, 23mai1j794; ondertrouw HRL; Lodewijk Forster en Tytje C.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Sipke Willems Houtsma, Raad in de Vroedschap en Tietje C.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 8 jun 1794 HRL, en zijn getrouwt 9 dito
Tietie Wytses Beyme ovl 8 mei 1728, 63 jaar, Westerkerk HRL; vdGaast begraaflijst
Tietje Alberts geb 4 jul 1807 HRL, ged 14 jul 1807 HRL, N.H., dv Albert Douwes en Sietske Gerbrands; dopen Grote Kerk HRL 1807
Tietje Allerts zie ook: Wiersma; geb 14 apr 1793, ged 7 may 1793 Grote Kerk HRL, dv Allert Paulus en Doetje Cornelis; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd drie en negentig den Veertiende apr is Geboren Tietje dv Allert Paulus en Doetje Cornelis. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815
Tietje Arjens ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 24:12:0 voor geleverde winkelwaren, kwit. no. 14, 12 nov 1765. (GAH1095)
Tietje Arjens Jan Luitjes Faber koopt van T.A., weduwe Sikke van Laan, voor de ene helft en Bentsche Rientses weduwe Arjen Douwes, voor de andere helft een huizinge voor 2150 Caroliguldens op 10 jul 1802; T.A. koopt van Baukje T, Bandstra, huisvrouw van Sake Tjepkes Blok, een huizinge voor 600 Caroliguldens op 2 okt 1802
Tietje Arnoldus zie: de Wilde
Tietje van Arum geb 19 nov 1791 HRL, ovl 2 mei 1865 HRL, huwt met Hendrik van Beemen op 29 jul 1813 HRL, huw.afk. 4 en 11 jul 1813, naaister in 1851, dv Pieter vA, en Dieuwke Teunis; BS huw 1813, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-101, 231; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; VT1839
Tietje Bakker oud 62 jaar, geb Marssum en wonende te HRL. 1839, wijk B-069; VT1839
Tietje Barends geb 30 jun 1807 HRL, ged 14 jul 1807 HRL, ovl voor 1811, dv Barend Martens en Jantje Zegel; dopen Grote Kerk HRL 1807; geb 10 dec 1810 HRL, dv Barend Martens en Jantje Oeges Zegel; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 10 dec 1810, ged 6 jan 1811 Grote Kerk HRL, dv Barend Martens en Jantje Oeges
Tietje Baukes geb 1 feb 1744 Dronrijp, ovl 22 feb 1822 HRL, huwt met Paulus Alberts (Allards in 1767), Wiersma, beide van Almenum, geproclam; de 18-25 okt en getrout de 1 nov 1767; DTB N.H. HRL 1767; BS ovl 1822, ovl 1832; kind: Bauke Paulus, ged 30 okt 1768 Grote Kerk HRL, vader als P. Allerts; kind: Aaltje Paulus, ged 27 apr 1770 Grote Kerk HRL, vader als P. Allerts; kind: Aaltje Paulus, ged 1 dec 1771 Grote Kerk HRL, vader als P. Allerts
Tietje Baukes zie: Wiersma
Tietje Botes zie: Nijdam
Tietje Broers zie: Postma
Tietje Durks zie: Hoekstra, Lijcklama ? Nijeholt, Tolsma
Tietje Dirks zie ook: de Boer; zie Pietje Dirks, geb 1782; Hidde Sipkes ende T.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Durk Symons de vader, 23 sep 1791; ondertrouw HRL; Hidde Sipkes en T.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 9 oct 1791 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; DTB N.H. HRL , dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Antje Hiddes, geb 9 nov 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Doedtje Hiddes, geb 25 feb 1795, ged 17 mrt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Hiddes, geb 27 jul 1797, ged 13 aug 1797 Grote Kerk HRL
Tietje Dijkstra geb 1811 Franeker, ovl 31 jan 1875 HRL, huwt met Sijtse vd Laan, dv Thomas D, en Trijntje Jans vd Mei; BS ovl 1875
Tietje Aebes zie: Eertses
Tietje Eertses ovl 15 dec 1825 Franeker, huwt met Klaas Annes, dv Aebe Adses en Rinske Jacobs; BS huw 1837
Tietje Gerrits zie: Bakker, van Dijk, Hof
Tietje Gerrits geb 20 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Lieuwes en Tetje Lieuwes
Tietje Gooytjes ovl 21 okt 1790 HRL, huwt met Barend Hielkes Overberg; BS huw 1819, huw 1826; bij ovl 52 jaar oud; begraven Groot Kerkhof, regel 30, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Barends, geb 11 aug 1772, ged 20 aug 1772 Grote Kerk HRL
Tietje Harings geb 16 mrt 1791, ged 17 apr 1791 Grote Kerk HRL, dv Haring Steffens en Helena Akkringa; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en negentig den Sestiende mrt is Geboren Tietje dv Haring Steffens en Helena Akkringa. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Tietje Harmens zie: Groeneboom
Tietje Heeres zie: Enninga
Tietje Hessels zie ook: Wallinga; geb 20 okt 1799 HRL, ged 3 nov 1799 HRL, dv Hessel Abes en IJtje Hessels; dopen Grote Kerk HRL
Tietje Hindrichs 1779, am 17 April, wurde von Wiebe Gerds aud Boeckzetel, aus seinen Ehefrau T.H. Geboren, und am 18. getauft, und Hendrich genannt. Halskusen, im departement Oostvriesland am 12 apr 1810
Tietje Jans huwt met Evert Everts Postma, kind: Atje Everts Postma, geb 26 mrt 1811, ged 26 apr 1811 Grote Kerk HRL
Tietje Jans Gerrit Hettes van Hael, en T.J. van Pietersbierum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 jun 1783 HRL, en zijn op vertoonde attestatie alhier getrouwd den 9 dier maand; kind: Aafke Gerrits, geb 5 may 1784, ged 29 jun 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: Tjijtje J.
Tietje Jelkes huwt met Tjeerd Seerps, kind: Grietje Tjeerds, ged 30 may 1746 Grote Kerk HRL
Tietje Johannes zie: Houwer, Panbakker
Tietje Johannes huwt met Cornelis de Haan; BS ovl 1838
Tietje Kamstra oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-132; VT1839
Tietje Keimpes zie: Janson
Tietje Christoffels zie: Klein
Tietje Klaases zie: Haagstra
Tietje Claases huwt met Beernt Beernts, kind: Hendrikje Beernts, ged 8 sep 1744 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Beernts, ged 9 okt 1742 Grote Kerk HRL
Tietje Klazen begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 38; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Tietje Klazes geb 1753 Makkum, ovl 5 aug 1836 HRL, huwt met Pier Cornelis Draaisma; BS ovl 1836, ovl 1851
Tietje Cornelis zuster van Lutske Cornelis; weesvoogd Videlius betaalt f. 45:15:14 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake nalatenschap van Gabbe Jans en Lutske Cornelis, zuster van T.C., 31 okt 1755. (GAH1081); ORNELIS, TIJTJE
Tietje Cornelis huwt met Feddrik Pieters; BS ovl 1837
Tietje Lambertus huwt met Hein Bersie; BS geb 1811
Tietje Lieuwes huwt met Poppe Jacobs Biemolt op 7 apr 1807 HRL, komt van HRL, laatste afk. 5 apr 1807; huw Grote Kerk HRL 1807; Poppe Jacobs Biemolt en Tettje L, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 21 mrt 1807; ondertrouw HRL
Tietje Lieuwes huwt met Gaele Klaases, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802
Tietje Lolkes huwt met Douwe de Ring; dopen Grote Kerk HRL 1808
Tietje Lijcklama à Nijeholt geb 22 nov 1805 HRL, ged 15 dec 1805 HRL, N.H., dv Dirk LaN, en Bregtje Johannes Vttevogel; dopen Grote Kerk HRL 1805
Tietje Minks ovl 22 jul 1789 HRL, oud 96 jaar
Tietje Minks ovl voor 1836, huwt met Marten Radsma; BS ovl 1835; Marten Ratsma en T.M., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Mink Jacobs, de vader, 26 jan 1793; ondertrouw HRL; Marten Radsma en T.M., beyde van HRL, hebben delaatste afkondiging gehad den 10 feb 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Tietje Minnes huwt met Gabbe Klasen Sibersma, wonende te Schiermonnikoog; BS huw 1821
Tietje Mulder geb 9 jan 1801 HRL, ged 25 jan 1801, N.H., dv Wijpke Jans M, en Trijntje Alberts; dopen Grote Kerk HRL 1801
Tietje Murks zie: van Slooten
Tietje Nijdam geb 1787 Sneek, ovl 20 apr 1858 HRL, huwt met Wybren Jans Dijkstra, dv Bote Sijbrens en Geertje Thomas; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk D-112; oud 52 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-098; VT1839
Tietje Nijhof geb 1793 HRL, ovl 28 jan 1858 HRL, 1e huwt met Klaas Klunder, 2e huwt met Hendrik Sipkes Houtsma op 13 apr 1823 HRL, huw.afk. 30 mrt en 6 apr 1823, dv Aike Intes N, en Kaatje Pieters Tollinga; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-021
Tietje Pals dv Tjomme P, en Klaaske Norenbos; BS ovl 1812
Tietje Piebes Bonne van Dijk van HRL. en T.P. van Wartena, zijnde de aangave geschied door de gesw:clercq A. Rasschen onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 sep 1808; ondertrouw HRL
Tietje Pieters zie: van Arum
Tietje Pieters ovl voor 1820, huwt met Steffen Harings Baarda; BS huw 1819
Tietje Postma oud 66 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-251; VT1839
Tietje Reins zie: van der Meulen
Tietje Reins ovl 9 nov 1828 ... , huwt met Sijne Rinzes Bootsma; BS huw 1829, ovl 1845
Tietje Robijns Berend Berends van HRL, en T.R. van Arum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 jun 1783 HRL, en zijn op vertoond getuigenis alhier getrouwd ten zelfden dage
Tietje Roelofs huwt met Gerrit Lammerts op 12 mei 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; Gerrijt Lammerts en T.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Jager, goede bekende, 27 apr 1805; ondertrouw HRL; kind: Evertje Gerrits, geb 24 nov 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Gerrits, geb 31 mei 1811, ged 16 jun 1811 Grote Kerk HRL
Tietje Roelofs geb 5 feb 1800 HRL, ged 23 feb 1800, N.H., dv Roelof Roelofs en Trijntje Simons; dopen Grote Kerk HRL 1800
Tietje Romkes geb 14 jan 1753 Dokkum, ovl 19 jan 1820 HRL, huwt met Roelof Roelofs Posthuma; BS ovl 1820; 1822 overlijdens; kind: geb 5 mei 1774, ged 19 mei 1774 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Tietje Romkes; kind: Romke Roelofs, geb 29 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL; kind: Romkje Roelofs, geb 31 mrt 1781, ged 16 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs, geb 1 mrt 1784, ged 28 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs, ged 10 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Tietje Sybes zie ook: van der Meulen; geb 29 dec 1796, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL, dv Sijbe Jakobs en Adriaantje Hendriks
Tietje Sytzes zie: Wyma
Tietje Sjerps zie: van der Sluis
Tietje Steffens geb 1765 Pietersbierum, ovl 18 dec 1828 HRL, huwt met Hendrik Luxemburg BS ovl 1828; Hendrik Fredriks en T.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Tietje Steffens geb 8 jun 1774, ged 28 jun 1774 Grote Kerk HRL, dv Steffen Christoffels en Trijntje Ruurds
Tietje Taekeles zie: Andringa
Tietje Thomas zie: Dijkstra
Tietje geb 6 okt 1804 Arum, ged 6 jan 1805 HRL, dv Froukje Annes; dopen Grote Kerk HRL 1805
Tietje Tjallingii huwt met Lammert Heins, wonende te Amsterdam 1827; BS ovl 1827
Tietje Tjallings zie: Wyma
Tietje Tjebbes huwt met Gerrit Pieters vd Veen, arbeidster en wonende te Franeker; BS Franeker huw 1834
Tietje Tjeerds huwt met Siebe Teunis, wonende te Rijperkerk 1841; BS ovl 1841
Tietje Tjerks zie: van ''t Zet
Tietje Tjommes zie: Pals
Tietje de Vries geb 1792 ... , ovl 21 okt 1811 HRL, wonende te agter de Kerk bij haar zuster Jetske de Vries; BS ovl 1811
Tietje Werkman geb 1807 HRL, N.H., Vst 23 apr 1855 uit Pietersbierum, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-402
Tietje Wijpkes zie: Mulder
Tietje Wiersma huwt met Rigtje ... , kind: Tjitske Tiettes W, geb 1783 Exmorra; BS ovl 1848
Tietje Yemes zie: de Groot
Tietje Allerts Wiersma zie ook: Tietje Allerts; geb 1794 Almenum, huwt met Fekke Ofkes Poelstra op 5 apr 1815 HRL, huw afk. 26 mrt en 2 apr 1815, wonende te HRL, dv Allert Poulus W, en Doetje Cornelis; BS huw 1815; de Schout van de Gemeente Almenum Certificeert mits desen dat de Huwelijks afkondigingen van: Fekke Ofkes Poelstra, Scheepstimmerman, Oud twintig Jaren, geb en wonagtig te Midlum, Minderjarige zv Ofke Fekkes Poelstra in leven, en van Maartje Klases overleden, en: T. Allerts W., Dienstbaar oud een en twintig Jaren, geb te HRL wonende te HRL, Meerderjarige dv Allert Paulus Wiersma Huisman onder Almenum, en van Doetje Kornelis, overleden. Op twee Onder Scheiden Zondagen als op den Sesentwintigste Maart, en twee apr deses Jaars duisend acht hondert en vijftien telkens des voordemiddags ten twaalf uren, Voor ons Huis der gemeente te Almenum hebben plaats gehad, Zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Gegeven te Almenum den 5 apr 1815; Ik, Ondergetekende Ofke Fekkes Poelstra woonachtig Onder Almenum, Mr. Scheepstimmerman aldaar, Verklare hier mede te Concenteeren en toe te staan Aan mijnen Zoon Fekke Ofkes Poelstra bij mijnen Wijlen Vrouw in Echte Verwekt, en mede woonachtig Onder Almenum, Om Zich in het huwelijk te begeven met T.A.W., woonachtig te HRL, dv Allert Paulus Wiersma en van Doetje Cornelis; Mogende alsoo Gaarne lijde dat dezelve door de Heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen Om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 20 mrt 1815; Ik Ondergetekende Allert Paulus Wiersma, Huisman Onder Almenum, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen dochter T.A.W., woonachtig te HRL, Om Zich in het Huwelijk te begeven met Fekke Ofkes Poelstra, woonachtig onder Almenum, van beroep Scheepstimmerman, zv Ofke Fekkes Poelstra en van Maartje Klasen, de moeder Overleden. Mogende alsoo Gaarne lijde dat deselven door de Heer Presd. Burgemeester der Stad HRL, in ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 20 mrt 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, twee ouderlijke consentenen een certificaat van afkondiging van de huwelijksacte van Fekke Ofkes Poelstra en T.A.W., dato 5 apr 1815 op Fol. 18 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Tietje Arnoldus de Wilde geb 5 dec 18902 HRL, ovl 26 dec 1868 HRL, huwt met Jan Siegers Tigchelaar op 24 mei 1832 HRL, ovl wijk B-079, dv Arnoldus dW, en Jeltje (Feddes); BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk B-087
Tietje Baukes Wiersma geb 1811 Almenum, ovl 30 okt 1840 HRL, huwt met Dirk Sijbrens Schoonstra, dv Bauke Paulus W, en Tetje Tjallings Terpstra; BS ovl 1840; oud 28 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk I-001; VT1839
Tietje Broers Postma ovl voor 1842, huwt met Engele Rientses Postma; BS huw 1841
Tietje Dirks Hoekstra huwt met Minne Jans Zanstra, wonende te Franeker; BS huw 1843
Tietje Dirks Tolsma geb 1782 Franeker, ovl 8 mei 1839 HRL, ongehuwd, dienstmeid. dv Dirk T, en Tjietske Pieters; BS ovl 1839
Tietje Durks de Boer geb 1776 Midlum, ovl 20 sep 1837 HRL, huwt met Hidde Sipkes de Weerd, dv Dirk Simons de B., en Doetje Esgers; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1827, ovl 1837
Tietje Gerrits Bakker ovl 20 aug 1797 ... ., huwt met Rintje Tjepkes deventer; BS huw 1819, ovl 1858
Tietje Gerrits van Dijk huwt met Pieter Paludanus; BS ovl 1827
Tietje Gerrits Hof geb 1788 HRL, ovl 16 dec 1834 HRL, huwt met Feike Zwaal op 6 jun 1819 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, dienstmeid. wonende te Dokkum 1834, dv Gerrit Lieuwes H, en Tetje Lieuwes Cuperus; BS huw 1819, ovl 1834, ovl 1869
Tietje Harings Baarda geb 1792 HRL, ovl 12 jan 1817 HRL, huwt met Bonne Sikkes vd Beest op 11 mei 1815 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, zv Haring B., en Helena Akkringa; BS huw 1815, ovl 1817; Wij, burgemeesteren der Stad HRL, attesteren mits dezen ingevolge bij ons ingekomen informatie, dat T.H.B., van beroep werkster, geb te HRL, wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van haar voorgenomen huwelijk. HRL den 25 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee certificaten van onvermogen behooren tot de Huwelijks acte van Bonne van der Beest en T.H.B. dato 11 mei 1815 op Fol. 30 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Tietje Harings van der Wal geb 1798 HRL, ovl 15 okt 1837 HRL, huwt met Freerk Baukes de Boer op 29 mei 1834 HRL, dv Haring Jelles vdW, en Trijntje Berends (Overberg); BS huw 1834, ovl 1837
Tietje Harmens Groeneboom huwt met Abram Annes de Haas, wonende te Workum; BS huw 1832
Tietje Harmens Steinfort T.H.S. en mede-eigenaren bezitters van perceel nr. 264 Sexbierum Sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 305, huis, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 139)
Tietje Heeres Enninga geb 4 jan 1805 HRL, ged 17 feb 1805 HRL, N.H., huwt met Sjouke IJmes de Groot op 12 nov 1829 HRL, huw.afk. 1 en 8 nov 1829, dienstmeid. dv Heere E, en Elizabeth Keimpema; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1829
Tietje Jans Posthuma geb 1772 Workum, ovl 25 nov 1846 HRL, ongehuwd, dv Jan P, en Sjouwkje ... ; BS ovl 1846
Tietje Joh Vettevogel ovl 10 okt 1793, 17 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ovl 14 okt 1793 HRL, oud 17 jaar; geb 12 nov 1775, ged 3 dec 1775 Grote Kerk HRL, dv Johannes W. Vettevogelen Klaaske T. van der Meulen
Tietje Johannes Houwer huwt met Klaas Jans Bakker, naaister, wonende te Huizum 1825; BS huw 1825, ovl 1842
Tietje Johannes Kerhoven ovl 22 nov 1788 HRL, oud 18 jaar
Tietje Johannes Panbakker geb 1803 Bolsward, ovl 20 nov 1846 HRL, huwt met Johannes Hendriks Posthuma op 9 nov 1826 HRL, huw.afk. 29 okt en 5 nov 1826, wonende te HRL, dv Johannes Jans P, en Trijntje Uilkes vd Werf; BS huw 1826, ovl 1842, ovl 1846
Tietje Keimpes Janson huwt met Klaas de Ruiter, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1857
Tietje Klaases Haagstra geb 1785 Makkum, 0vl. 3 okt 1822 HRL, huwt met IJsbrand Harings Wagenaar op 11 jun 1820 HRL, huw.afk. 21 en 28 mei 1820, wonende te HRL, dienstmeid. dv Klaas Baukes en Dirkje Gatses; BS huw 1820, ovl 1822, ovl 1859
Tietje Martens van der Mey geb 19 jun 1795, ged 7 jul 1795 Grote Kerk HRL, dv Marten Jans van der mei en IJfke Douwes Siderius
Tietje Murks van Slooten geb 11 jul 1810 Bolsward, ovl 4 apr 1893 HRL, huwt met Dirk Hendriks de Vries op 10 mei 1838 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, N.H., dv Murk Piers vS, en Gretske Herres (Jongsma); BS huw 1838, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk H-078; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-083; VT1839
Tietje Reins van der Meulen geb 1806 Franeker, huwt met Jan Scheltes Wagenaar op 21 mei 1826 Franeker, laatst te HRL., nu Franeker, dv Rein vdM, en Nieske Sijbrens (Roukema); BS Franeker huw 1826
Tietje Sakes Kleefsma zie ook: Tetje Sakes Kleisma
Tietje Sakes Kleisma komt ook voor als Tietje Sakes Kleefsma; geb 1771 Dokkum, ovl 20 okt 1828 HRL, huwt met Hendrik Werner; BS geb en ovl 1828, ovl 1847, ovl 1850
Tietje Sjerps van der Sluis geb 1789 HRL, ovl 4 apr 1859 HRL, huwt met Dirk vd Molen, (gk), op 15 jul 1813 HRL, huw.afk. 6 en 13 jun 1813 HRL. en Aarlanderveen, Rooms Katholiek, winkelier in 1851, dv Sjerp vdS, en Klaaske Rondaan; BS huw 1813, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-240; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-191; VT1839; geb 7 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL, dv Sjerp Pieters en Klaaske Lolles
Tietje Stoffels Klein geb 21 dec 1799 HRL, ged 26 jan 1800, ovl 23 jul 1831 HRL, huwt met Jan Jans Faber op 30 aug 1827 HRL, huw.afk. 19 en 26 aug 1827 HRL, werk ster, zv Christoffel K, en Saakje Pieters Schouwerwou, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1827, ovl 1831; geb 10 feb 1798, ged 25 feb 1798 Grote Kerk HRL, dv Stoffel Klein en Saakje Pieters
Tietje Sybes van der Meulen zie ook: Tietje Sijbes; geb 1797 HRL, huwt met Pieter Rintjes Dooyema op 14 jul 1822 Franeker, dienstmeid. wonende te Sexbierum, dv Sijbe Jacobs vdM, en Adriaantje Hendriks; BS Franeker huw 1822
Tietje Sytzes Wyma geb 1794 ... , ovl 24 okt 1816 HRL, dv Zijtze Zakes W, en Grietje IJntes (Nauta); BS ovl 1816
Tietje Taekeles Andringa geb 1802 Franeker, huwt met Evert Klases Oosterbaan op 13 nov 1825 Franeker, hoedjemaakster, wonende te Franeker, dv Taekele Michiels A. en van Geertje Jetses vd Werf; BS Franeker huw 1825
Tietje Tjallings Wyma geb 1808 Firdgum, huwt met Douwe Jans Faber op 3 jun 1830 HRL, komt van HRL, dienstmeid. dv Tjalling Klases W, en Hendrikje Lieuwes; BS huw 1830
Tietje Tjerks van ''t Zet ovl voor 1841, huwt met Wybe Pieters Schoninga; BS huw 1840
Tietje Yemes de Groot geb 1790 HRL, ovl 3 jun 1813 HRL, huwt met Lubbert Kortlang op 25 nov 1810 HRL, ovl wijk G-307; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1813; Lubbert Dirks Kortlang en T. IJ. d. G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; geb 18 mrt 1790, ged 11 apr 1790 Grote Kerk HRL, dv IJeme de Groot en Lijsbeth Barends
Tietse Jans zie: de Haan
Tietse Johannes geb 13 dec 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL, zv Johannes Hartmans en Grietje Tietses
Tietse Jans de Haan ovl 1804 Sneek, huwt met Apolonia Teekes de Duif, kinderen: Wilhelmina Tietses dH, geb 1778 HRL, Gosse Tjietses dH, geb 1771 ... , indertijd echtelieden te HRL, beeldhouwer; BS huw 1829
Tietske Halbes huwt met Johannes Siebes, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801
Tietske Klases huwt met Tjerk Robijns; BS ovl 1858
Tietske Cornelis ovl 29 dec 1789 HRL, oud 9 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 72; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Tietsse Romkes rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 40:0:0 van de Weesvoogden van het Weeshuis verdiende Loon van Pieter Henricks, Henrick Gerrijts en T.R., 20 may 1805 (GAH1138); id. f. 46:0:0 verdiende Loon van T.R., 29 sep 1807 (GAH1139)
Tijetje Tjerks Jan Arjens ende T.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs Broodheer Joris Aarts, 7 dec 1748; kind: Tjerk Jans, ged 9 jun 1750 Grote Kerk HRL
Tijke Broers ende Claes Cornelis, beyde van Hier, huw.aang. 23 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Durk Beerns; huw.aang. HRL 1735
Tijle Haeyes huwt met Marchanna Philippa, kind: Metje Tijles, ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL
Tijmen Tijssen Salomon Hoytes ende Trijntje Tijssen, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broeder T.T., 3 Feb 1748; Vertoon UEd:Achtb:met onderdanig Respect Geert Rinses meede ordrs koorndrager deeser Stede, als dat de supplnt wel geneegen zoude weesen om sijne bedieninge als koorndrager deeser Steede op de persoon van T.T. burger binnen deese Stadt te transporteren e over te dragen en alsoo sulx niet kan geschiedenals met consent van UEd:Achtb: Soo versoekt de voorn. T.T. dat UEd:Achtb:hem believen aen te stellen tot meede ordrs koorndrager deeser Steede en dat op lasten, pligten en profijten en gehoorsaemheden daer toe staende quo facto etc:Requisitus, (was geteekent) P. Marnstra. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het transport ten requeste gemeld eligeert en nomineert mits deesen de meede supplnt T.T. tot meede ordrs koorndrager deeser steede op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 26 jun 1741. (was get:) J. Donker, Ter Ordtie van de magistr. M. van Idsinga; (Onder Stonde); den 26 jun 1741 heeft T.T. den Eed van getrouwigheid in handen van de Heer Presid. Burgemr. Donker gepresteerd. In kennisse van mij secrts (was get:), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL); draagt zijn graendraegers bedieninge over op Warner Hendriks op 15 feb 1751; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Trijntie Tijssen van HRL, en Frans Pieters meede aldaar, huw.aang. 19 jan 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder T.T. ; huw.aang. HRL 1737
Tijs Gieses zie ook: Kussendrager; huwt met Rigtje Wouters, kind: Gies Tijses, geb 16 jan 1781, ged 11 feb 1781 Grote Kerk HRL; kind: Andries Tyses, geb 10 aug 1782, ged 27 aug 1782 Grote Kerk HRL; kind: Rein Tysses, geb 13 okt 1783, ged 28 okt 1783 Grote Kerk HRL; betaalt aan het gemeentebestuur wegens spek en vlees ter merkt wordende gebracht, 1810: 144 Caroliguldens en 19 stuivers; (geen boeknr. vermeld)
Tijs Gieses T.G. en Trijntje Claases Norel, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 30 jun 1776 HRL, en toen getrouwt
Tijs Hansen ovl 18 feb 1728 HRL, old 40 jaer
Tijs Hendriks ged , samen met Rinke Hendriks, 17 okt 1750 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Tijssen en Johanna Rinkes
Tijs Hendriks oud 48 weeken, ged 21 jan 1766 Grote Kerk HRL, samen met Rinske Hendris, oud 2 jaar en 44 weeken, zv Hendrik Jetzes en Saapke Tijssen
Tijs Hendriks T.H. van Koningsbuuren en Marijke Gerrits van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 29 mei 1774 HRL, en vervolgens met adtestatie gegaan naar Midlum om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt
Tijs Jans turfleverancier 1759
Tijs Johannes geb 6 apr 1788, ged 22 apr 1788 Grote Kerk HRL, zv Johannes Martens en Martje Tijssen
Tijs Claases ged 15 nov 1771 Grote Kerk HRL. op belijdenisse de Geloofs, Jongman
Tijs Klaases ged 1 aug 1747 grote Kerk HRL, zv Klaas Gerrits en Trijntje Jans
Tijs Klaasses huwt met Simentje Reins, kind: Jeltje Tijsses, geb 11 nov 1778, ged 1 dec 1778 Grote Kerk HRL; kind: Rein Tysses, geb 26 mrt 1780, ged 11 apr 1780 Grote Kerk HRL
Tijs Nannings en Lubkjen Sipkes, beide van HRL, huw.aang. 11 may 1737 HRL, komende voor de Bruit Jan Gerrijts met versoek van een gebod in de week; huw.aang. HRL 1737; huwt met Lupkjen Sipkes, kinderen: Durk en Acke Tijses, beiden ged 26 sep 1747 Grote Kerk HRL; kind: Sipke Thijses, ged 11 feb 1744 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Thijses, ged 19 mrt 1741 Grote Kerk HRL, vader als T. Nannes
Tijs Pieters zie: de Moed, van Vliet
Tijs Roelofs huwt met Aefke Corneelis, beyde van HRL, sij zijn geproclameert 7, 14 en 21 Febr. 1740 en doe ook getrouwt; T.R. ende Aafke Cornelis, beide van HRL, koomende voor de bruit Rein Cornelis desselfs Broeder, en vertoonde de Bruidegom een rotale(?) van ''t consent van desselfs vader Roelof Tijssen, 6 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL
Tijs Saakes huwt met Grijttie Tjebbes, kind: Romke Tijsses, ged 1 okt 1767 Westerkerk HRL; weduwe woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Bauwkje Tijsses, ged 23 mei 1769 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Tijsses, ged 3 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Tijs Sytses Albert Piers van Almenum ende Trijntje Tijsses van Kimswerd, komende wegens de bruyd desselvs vaeder T.S., 8 Apr 1747; T.S. van Kimswert ende Lutske Pieters van HRL, huw.aang. 8 aug 1733 HRL, Comende voor de bruid Isack Geerts; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Tijs Sjerps geb 1765 ... , ovl 9 okt 1819 HRL, huwt met Geertje Sijtzes, werkman in 1819; BS ovl 1819; 1828 overlijdens
Tijs Sjerps huwt met Gertje Rintjes, kind: Rintje Tijsses, ged 31 jul 1740 Grote Kerk HRL
Tijs Sjerps zie: Ringnalda
Tijs Zwolstra huwt met Simontje Riens, kinderen: Jeltje Thijses Z, geb 1779 HRL, Getje Z, geb 28 mrt 1786 Franeker; BS ovl 1843; 1865 overlijdens
Tijs Taekes ged 13 jan 1756 Grote Kerk HRL, zv Taeke Tijssen en Aaltje Cornelis
Tijs Tijssen begraven Groot Kerkhof regel 23, nr. 26, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; T.T. van HRL, en Sjoukje Jans Kramer van Leeuwarden, zijn, na driemaalige proclamatie, waarvan de laatste geschied is den 5 apr 1778 HRL, in den H. Staat bevestigd op den 5 may 1778 na daar toe attestatie van Leeuwarden vertoond te hebben; Donderdag den 12 okt 1797; Het geregte ordrs vergadert zijnde, wierden nog tot de Commissie om eens Exact na te gaan wat en welke diensten T.T. aan de Stad Praesteert, benoemd de Burgers Tamboezer en Pettinga, om van hunne bevindingen aan den Gerechte Rapport te doen, ten fine om zulks gehoord zijnde, daar omtrent wijders te disponeeren zoo als met Stadsbelangen ''t meest overeen zal koomen. (GAH43); Maandag den 16 Octobr 1797; Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, wierde door de Burgers Tamboezer en Pettinga, ingevolge de Commissie Donderdag den 12 deezer op hun gedecerneerd aan het Gerechte gerapporteerd dat de zaak van den Stads Arbeider T.T. van dien aard hadden bevonden, dat zij noodig oordeelden, dat daaromtrent eenige praecautien moesten werden gebruikt en in ''t werk gesteld: waar op beslooten wierd, dat aan dezelve Stadsweegen geene hoegenaamde arbeidsloonen zullen worden betaald dan alleen voor die tijd, dat hij door den bouwmeester zelve zal zijn aangesteld; - en dat wanneer hij voor den Majoor in Stads dienst is, als dan gehouden zal zijn, daar van een briefje in te leeveren om bij het Gerechte te werden ge?xami-neerd, om daarop na bevindinge te disponeeren. (GAH43); Donderdag den 23 nov 1797; Is T.T. Lantaarnvulder na behoorlijk onderzoek, op Vehemente Suspicie, dat dezelve de olije hem aanvertrouwd ter vulling van de Lampen, bij hem niet ge?mployeerd word, tot dat einde, waar toe ze word gegeven, en eigentlijk behoord te worden gebruikt, van zijne Post gedemitteerd, het welk hem in ''s Geregts Vergadering is aangezegt, bij welke gelegenheid hij ook voor zijne andere Post als kalkmeeter heeft bedankt, het welk bij het Geregte is geaccepteerd, wordende dus die post ook vacant gehouden. (GAH43); Donderdag den 22 feb 1798; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde in plaatze van T.T., aangesteld tot kalkrooder, den Burger Jan Nak en heeft dezelve na alvoorens de Verklaaring van den 11 mrt 1796 Vertekend te hebben ten einde Staande Vergadering, den Eed van getrouwheid afgelegt. (GAH43)
Tijs Willems zie: Notting
Tijs IJdes ged 10 jan 1758 Grote Kerk HRL, zv IJde Tijssens en Lijsbeth Jans
Tijs IJdes zie: Duininga
Tijs Johannes Stoef geb 12 mrt 1794, ged 30 mrt 1794 Grote Kerk HRL, zv Johannes Tijssen Stoef en Rigtje Sijbrens de Boer; en Sijbren Johannes Stoef, tweelingen, geb 15 sep 1797, ged 3okt17 97 Grote Kerk HRL
Tijs Pieters de Moed geb 1800 Makkum, ovl 15 feb 1836 op zee, extract: afschrift van het proces-verbaal door Albert Lijkeles de Boer, schipper, wonende te HRL; aan boord van deszelfs beurtschip genaamd de vrouw Anna, waaruit blijkt dat T.P. de Moed, op de 15e der maand feb dezes jaars des morgens omstreeks ten vijf ure van genoemd schip overboord in de Zuiderzee is gevallen en zijn leven heeft verloren, huwt met Aafke Hendriks Visser op 2 okt 1829 HRL, huw.afk. 7 en 14 jun 1829 HRL. en Wonseradeel, wonende te Makkum, matroos in 1836, zv Pieter Tijssen dM, en IJbeltje Teedes; BS huw 1829, ovl 1836, ovl 1843
Tijs Saakes Bandstra begraven Groot Kerkhof, regel 7, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 12:0:0 (GAH650)
Tijs Sjerps Ringnalda huwt met Sijtske ... , kind: Sjerp Tijssen R, geb 1781 St. Jacob; BS ovl 1833
Tijs Willems Notting geb 1789 Leeuwarden, ovl 11 mei 1826 HRL, huwt met Fokje Rooster, heerenknegt, zv Willem N, en Marijke Pieters; BS ovl 1826
Timon Jetzes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 18:0:0 zijnde de huurpenningen van de voorbenedenkamer van het huys op de Schritsen, 12 mei 1764. (GAH1094); id. 23 may 1763. (GAH1093); id. 12 May 1765. (GAH1095); id. may 1767 (GAH1097); id. 1 aug 1768. (GAH1099); id. ter sake huur ve kamer op de Schritsen f. 18:0:0, gaat af voor lantaarngeld . -14:0, resteert f. 17:6:0, 6 jul 1762. (GAH1092); voogden overhandigen een Reversaelbrief tlv het schoenmakersgilde, herkomstig uit het verkogte huis op de Schritsen binnen HRL, groot een capitaal van 305 goudguldens f. 28 st in dato den 2 nov 1768 loopende tegen 3 percento intres sonder korting in ''t jaer, 1769. (GAH1100)
Tinco van Hylkema van Sloten ende Juffer Aleteya Aurelia Meyers van HRL, huw.aang. 7 sep 1737 HRL, komende voor de Bruidegom en Bruit de Procr Huysinga, vertonende Een attestatie van des Bruits Curator tot consent; huw.aang. HRL 1737
Tite Poppes geb 1800 HRL, ovl 30 dec 1813 HRL; wijk F-181; BS ovl 1813
Titia van Beyma ovl 1 mei 1749 HRL, wonende te Har. 1741-1749
Titia Dirksen zie: Roorda
Titia Jans (J); zie: Albarda, Dijkstra
Titia Lanting ovl 16 sep 1727 HRL, old 70 jaeren
Titia Mockema huwt met Seerp Stevens Swerms; zie aldaar; huwt met Sjerp Steevens Swerms, kind: Titia Sjerps Swerms, ged 21 mrt 1740 Westerkerk HRL
Titia van Tritzum huwt met Gerbrand van Ornia; zie aldaar; (bron: geschiedenis van Dokkum, 2004, bl. 182)
Titia Wassenaer Willem van Clas van HRL, en T.W. van Franeker, laatst geproclameert op dato dezes 30 apr 1775 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken om te Franeker in den echten staat te worden bevestigt
Titia Apollonia van Beyma ged 5 mrt 1754 Grote Kerk HRL, dv Secretais Julius Matthijs van Beyma en Fokeltie helena van Burmania
Titia Dirks Roorda huwt met Freerck Wijgers Mockema; zie aldaar
Titia Jans Dijkstra ovl 14 feb 1821 onder Almenum, huwt met Hilbrand Posthuma; BS huw 1832, ovl 1859
Titia Johanna Alberda zie: Johanna Titia Alberda; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als meede voogdes van het Weeshuis f. 50:0:0 tot nader verantwoording, 13 feb 1810, quit no. 1 (GAH1142); id. 6 nov 1810, quit. no. 26 (GAH1142); id. 11 apr 1809, quit. no. 20 (GAH1141); huwt met Willem Sandt van Nooten, kind: Dieuke Willems Sandt van Nooten, geb 20 aug 1793, ged 17 sep 1793 Grote Kerk HRL; kind: Agatha Margaretha Sandt van Nooten, geb 29 nov 1795, ged 12 jan 1796 Grote Kerk HRL; de Burgemeester der Stad Gorinchem, als provisioneel belast met het werk van den Burgerlijken Staat, certificeerd mits deze dat de Trouwbeloften die er bestaan tusschen de Heer Johan van Borcharen, Secretaris dezer Stad Gorinchem, oud Agt en twintig jaaren, meerderjarige zv Johan Hubert Gerard van Borcharen en Johanna Petronella van Bleyswijk, - en Mejuffrouw Dieuke Sandt van Noten, oud twee?ntwintig jaaren, wonende te HRL, meerderjarige dogter van Willem Sandt van Noten en T.J.A., -op Zondagen den 28 apr en den 5de Mei dezes jaars, binnen deze Stad Grinchem zijn afgekondigd en er geene verhinderingen tegen hun voorgenomen Huwelijk, ter onzer kennisse zijn gebragt, -Gorinchem den 7 mei 1816; Wij ondergetekenden Willem Sandt van Nooten & T.J.A. Egtelieden, Verklaren bij dezen te Consenteeren in het Huwelijk van onse Dogter D:Sandt van Nooten, met J:van Borcharen. HRL den 3 May 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den Twintigste aug is geb Dieuke dv Willem Sandt van Nooten en van T.J.A. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 mrt 1816
Titia Sjerps Swerms ged 21 mrt 1740 Westerkerk HRL, dv Sjerp Steevens Swerms en Titia Mockema
Titia Yda Prigge Gerhardus Luppus, Luitenant in het Regiment van zijn Doorluchtigheit de Prinse van Braaswijk en Beveren ten dienste van deesen Stadt van HRL, en Juffr. T. IJ.P. tot Midlum, sijnde de aengevinge gedaen door proc. Tuininga, met vertooninge van behoorlijke verklaeringe dat deselve huwelijksproclamatien op den 19e Okt. 1749 aldaer wettig waeren aengegeven, en verzoek selve van een gebodt in de Week, 25 Oct 1749; kind: Claaske Gerardus, ged 4 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Adriana Gerardus Luppes, ged 6 mrt 1755 Westerkerk HRL; kind: Lieuwe Gerrardus Luppes, ged 16 dec 1751 Westerkerk HRL
Titske Klaases ged 22 mrt 1757 Grote Kerk HRL, dv Klaas Pieters en Lutske IJekes
Titus Sloterdijk ovl 28 apr 1744 ... , raadsheer, ontvangt lijfrente 1740-1743; raadsheer bij het Hof, huwt met Geertruid Haersma in dec 1722; (Gen. Jaarb. 1984/Haersma); SLOTERDIJCK, TIERD
Tj Stellingwerf schilzandleverancier 1761-1762
Tjaard Blom geb 20 feb 1800 HRL, ged 11 mrt 1800, N.H., zv Jan Jansen B., en Matje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1800
Tjaard Eedes zie ook: Geldersma; weesvoogden van het Stadsweeshuis verzoeken het gemeentebestuur om de wal in de Zuiderhaven voor het Stadsweeshuis langs, tussen de woningen van T.E. en ds. Metzlar te repareren. Gemraad accoord, 29 auh 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 50, 1 mrt 1804
Tjaard Jans zie: Blom
Tjaard Jurjens geb 27 jun 1802 HRL, ged 6 jul 1802, zv Jurjen Johanneszn en Pietje Hages, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802
Tjaard Eedes Geldersma zie ook: Tjaard Eedes; geb 1750 ... , ovl 14 jul 1813 HRL, huwt met Grietje Louwrens, schipper te HRL, ovl wijk E-076, wonende te HRL 1811; BS ovl 1811; 1813 overlijdens; wed. T.E.G. eigenaar en gebruiker van wijk E-076, winkeliersche, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier, belasting: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjaard Nicolaas Acker huwt met Doetje Frisius; zie aldaar
Tjaardus Houtsma geb 1789 HRL, ovl 25 nov 1853 HRL, huwt met Doetje Spannenburg op 21 mei 1812 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, lid vd Stedelijke raad in 1843, koopman in 1851, zeehandelaar in 1853, N.H., huw.get. bij IJ. Rodenhuis en IJ. Houtsma, 1811, id. bij J. Appeldoorn en H.J. vd Veen, 1811, id. bij G. Jelgersma en G. Spannenburg, behuwd broeder bruid 1815, id. bij J.F. Hoekstra en G.S. Spannenburg, aangehuwde oom bruid 1827, zv Jan Wil em Douwes H., en Petronella Greidanus; BS huw 1811, huw 1812, huw 1815, huw 1827, huw 1843, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk H-062; gebruiker van wijk F-032, koopman, eigenaar is Laas Spannenburg erven, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-069; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: T.H. eigenaar van perceel nr. 6, legger nr. 134, Weiland, groot 11710 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 7, legger nr. 134, Bouwland, grootte 15150 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); T.H. eigenaar van percelen nrs. 1888-1893 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 323, resp. pakhuis of bergplaats, houtschuur, pakhuis, huis, plaisiertuin, stal en agenhuis, resp. 21, 260, 112, 182, 770 en 78 m2, klasse onnebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6, 56, 56, 120, nihil, en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55); T.H. eigenaar van perceel nr. 2100 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 323, weiland, 5180 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); T.H. eigenaar van perceel nr. 799 Sexbierum Sectie C, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 172, bouwland, 22670 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 133)
Tjaardus Jans geb 13 feb 1789, ged 10 mrt 1789 Grote Kerk HRL, zv Jan Willems en Petronella Greidanus
Tjaerd Sivarda geb ... nov 1662, ovl 5 aug 1745, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Tjal Arjens geboortig van Sint Jacobi Parochie, heeft de gerechtigheid bet f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 19 mei 1693. (burgerboek)
Tjalke Fransen huwt met Pieter Jansen, kind: Frans Pieter, ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL
Tjalke Jans zie ook: Koster; huwt met Liske Sjierks, kind: Jan Tjalkes, geb 16 jun 1788, ged 29 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Tjalkes, geb 3 apr 1791, ged 19 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Tjalkes, geb 19 apr 1793, ged 7 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jan Tjalkes, geb 1 feb 1796, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL; kind: Sjierkje Tjalkes, geb 16 mrt 1798, ged 3 apr 1798 Grote Kerk HRL, moeder als Lijsbeth S. ; Maandag den 18 decembr 1797; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierden voorts de Haavenwagten T.J., en Jacob Alberts van hunne posten gedimitteerd, ende zulks wel ter oorzaake, dat dezelve boeten hadden ingevordert, en onder haar gevonverteerd, zonder daar van hunnen Capitein kenisse of deszelfs Wettige aandeel te hebben gegeven, behalven dat zij zig, zoo tegens hunnen Capitn als het Gerechte zeer brutaal gedraagen hadden. (GAH43)
Tjalke Jansen woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjalke Lieuwes van Almenum en Jeltje Jogchums aldaar, huw.aang. 20 okt 1736 HRL, komende voor de bruid Seerp Hoites vertonende toestemminge van ''s bruids vader; huw.aang. HRL 1736
Tjalke Mathijsen zie: van der Veen
Tjalke Matthijsen Extract uit het Aantekenings boek der Doopsgezinden in deze Gemeente. Wipkjen Tjalkes geb den 10 aug 1785. In het Jaar een duizend zeven honderd vijf en tachtig den tienden dag der maand aug is geb Wipkjen Tjalkes ouders T.M. en Joukje Gerlofs. Afgegeven te Makkum den 19 sep 1815; Ik ondergetekende Joukje Gerlofs Gerlofsma, Wed. van T.M. Woonachtig te Makkum, verklare door dezen, volle toestemming te geven, dat mijnen Zoon Gerlof Tjalkes van der Veen, Schippersknegt, woonachtig te HRL, een wettig Huwelijk aanga met Aafke Jans Reidmaker, oud acht en dertig Jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te HRL. en heb ik deze ten blijke van de echtheid met mijne gewone handtekening bekragtigd. Makkum den 25 mei 1816; In het Jaar een duizend achttien hondert den zeventiende dag der Maand okt is alhier ovl T.M., Echtgenoot van Joukje Gerlofs Gerlofsma. Afgegeven te Makkum den 24 Mei 1816; In het Jaar een duizend zeven hondert zeven en tachtig den zeventiende dag der maand October, is Geboren Gerlof Tjalkes van der Veen, waarvan ouders zijn T.M. en Joukje Gerlofs Gerlofsma. Afgegeven te Makkum den 28 Mei 1816
Tjalke Poppes geb 9 apr 1807 HRL, ged 21 apr 1807 HRL, zv Poppe Sijtses en Vrouwkje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1807
Tjalke Siepkes T.S. van Pietersbierum en Elisabeth Janssen de Groot van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 mei 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Pietersbierum en aldaar getrouwd volgens ingekomen getuigschrift den 29 aug 1784
Tjalke Jans Koster zie ook: Tjalke Jans; geb 1759 ... , ovl 22 jul 1811 HRL, huwt met Elisabeth Sjierks, wonende te in de Hofstraat in 1811, scheepstimmerman, kinderen: Antje K, geb 1786 HRL, Neeltje K, geb 13 dec 1801 HRL, Marijke Tjalkes K, geb 1794 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1811, ovl 1818, huw 1821, ovl 1840, ovl 1876; wed. T.K. gebruiker van wijk F-208, gealimenteerd, gebruiker is Bart F. van der Zee, 1814. (GAH204); Maandag den 4 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, T.C., Luitje Saskers, Cornelis de Boer, Gerrijt Harkes, Pieter Jurjens, Symon Geit, Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, Johannes van Belkum, Jacob Alberts, Ids Gosses, Joh?s Velthuis, Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43)
Tjalke Mathijsen van der Veen huwt met Joukje Gerlofs, kinderen: Wiepkje vdV, geb 3 dec 1785 Makkum, Gerlof Tjalkes vdV, geb 1789 Makkum; BS ovl 1831; 1872 overlijdens
Tjalkie Klaases ged 10 dec 1765 Grote Kerk HRL, dv Klaas Jansz, in leven de vdr, en Klaaske Klases
Tjalkje Dijkstra huwt met Cornelis Wybenga, wonende te Wijnaldum 1840; BS ovl 1840
Tjalkje Gerrits zie: Leeksma
Tjalkje Leeksma geb 1796 HRL, ovl 11 aug 1835 HRL, huwt met Jan Boomsma op 23 mrt 1823 HRL, huw.afk. 9 en 16 mrt 1823, dienstmeid. dv Gerrit Willems L, en Tjietske van Beemen; BS huw 1823, ovl 1835; geb 20 apr 1794, ged 13 may 1794 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Willems Leeksma en Tjijtske van Beemen
Tjalkje Tjallings zie ook: Tjaltje Tjallings; huwt met Andries Willems, kind: Willem Andries, geb 5 jun 1791, ged 19 jun 1791 Grote Kerk HRL
Tjalkjen Wybes Tjebbe Harmens ende T.W., beyde van HRL, koomende wegens de bruid Pieter Carsten desselfs swaeger, 7 dec 1743; huwt met Tjebbe Harmens, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 desember en doen ook getrouwt; Teeke Cornelis ende T.W., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Pijtter Karsten des selvs swaeger, 8 Apr 1747; huwt met Teeke Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 apr 1747 en doen ook getrouwt; en Foecke Ages, beyde van HRL, huw.aang. 15 aug 1733 HRL, komende wegens de bruid desselfs vaeder Wybe Wybes; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Tjalle Sipckes Fopma geb te Hogebeintum in 1601, boer te Klooster Anjum, stem 2, ouderling van Ried in 1646, overl. te Klooster Anjum 1661, 1e huwt met Geurtie Dircks van HRL, overl. te Klooster Anjum in 1637 in de kraam van haar dochter Geertie, 2e huwt met Gerlske Siercks (Donia), geb te Kimswerd 1613, overl. Klooster Anjum 27 jan 1678; bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland
Tjalle Tjarres Rudelaar geb 10 mei 1786 HRL, inschrijfnummer 1028, 126 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Tjalling Abrahams zie: Hofman
Tjalling Alberts zie: Tjalling Allerts
Tjalling Alderts zie ook: Tjalling Allerts; president-voogd Videlius betaalt f. 15:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen T.A. in 1 maand verdiend als ondertimmerman varende naar Groenland, 15 apr 1761 (GAH1091); mede-voogd Albert Noordga betaalt f. 47:4:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongens T.A. en Geert Alberts verdiend 19 mei 1761 (GAH1091); rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 27:5:0 aan mede-voogd Albert Noordga tot restitutie van expensen tot een uitrusting voor T.A. naar Groenland, kwit. no. 2 (GAH1091)
Tjalling Allerts zie ook: Tjalling Alderts/Alberts; broer van Geert Alberts ?; huwt met Sijtske Tjallings, kind: Tjalling Allerts, ged 28 jan 1744 Grote Kerk HRL; rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 121:17:0 wegens verdiensten van Meinert Luitjens f. 26:18:0, Hans Wopkes f. 23:15:14, Claas Sanstra f. 6:0:6, T.A. f. 26:18:12, Hendrik Jansen f. 18:4:0 en Dirk Everts f. 20:0:0, 15 mei 1762. (GAH1092); president-voogd Andries Wybinga betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 44:12:0 wegens verdiend loon van T.A. als matroos, 10aug176 2 (GAH1092); president-voogd H. Videlius betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiensten van T.A. f. 20:10:4, Aaltje Pijters f. 20:16:12, Sanna Pieters f. 9:10:0, Hendrik Gerrijts f. 3:0:0, Jan Jans Kleine f. 6:11:4, Douwe Wopkes f. 8:4:0 en Meinert Luitjens f. 29:3:6, 9 nov 1762. (GAH1092); rentmeester van het Weeshuis betaalt aan mede-voogd Albert Noordga 36- 2:0 terzake uitrusting van T.A. als ondertimmerman naar Groenland, 20 apr 1762. (GAH1092); president-voogd Andrijs Wybenga betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 51:15:0 wegens verdiend loon van T.A. bij Schelte Haselaar verdiend van 20 nov 1762 tot 7 mei 1763, 10 mei 1763. (GAH1093); weesvoogden bet f. 81:19:0 aan dito terzake arbeidsloon van T.A. en Pieter Andries als scheepstimmermansknegts bij Schelte Haselaar in dit jaar verdiend, 15 mei 1764. (GAH1094); mede-weesvoogd L. Spannenburg betaalt f. 132:10:0 aan het Weeshuis door 3 weesjongens met scheepstimmeren verdiend bij Schelto Haselaar, nl: Huyte Sjerps f. 87:10:0, Gerrit Allerts f. 15:0:0 en T.A. f. 30:0:0, 25 apr 1758 (GAH1087); mede-weesvoogd Minne Blok betaalt f. 24:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen T.A. als scheepstimmerman bij Schelte Haselaar in 1 jaar verdiend, 24 apr 1759 (GAH1088); mede-weesvoogd L. Spannenburg betaalt f. 10:10:0 aan het Weeshuis komende voor 1/5 part van zekere graven, leggende in de kerk van Tzummarum, toebehorende aan Geert Alberts en T.A., 17 nov 1759 (GAH1088); mede-weesvoogd Dreyer betaalt aan het Weeshuis f. 30:0:0 door de weesjongen T.A. bij Schelte Haselaar met timmerwerk verdiend, 6 mei 1760 (GAH1089)
Tjalling Aukes zie: Steensma
Tjalling Bosscha weduwe woont in 4e quartier, links:. -1-8, rechts: . -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier, Simon Frieseman pro se in qualt als curator over wed T.B. : f. 120:0:0 (GAH650)
Tjalling Dirks zie: van der Muur
Tjalling Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18-40 jaar, 18-45 jaar, 2e kwartier, no. 15, 27 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Tjalling Douwes Cornelis Dirks ende Janke Jorrits, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.D., deszelfs neef, 7 may 1791; ondertrouw HRL; T.D. en Jaapjen Tjebbes, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 28 mrt 1773 HRL, en toen getrouwd; T.D. en Jetske Hendriks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 13 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts: . -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjalling Dijk oud 59 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-090; VT1839
Tjalling Epkes gebruiker van wijk C-188, timmerknegt; eigenaar is Jentje J. de Vries, 1814. (GAH204)
Tjalling Feddes ged 7 feb 1741 Grote Kerk HRL, zv Fedde Minnes en Aeltje Tjallings; huwt met Oeke Gerrijts, kind: Maike Tjallings, ged 13 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Tjallings, ged 3 mrt 1765 Grote Kerk HRL
Tjalling Feikes woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts; . -2:0, jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 122, 1 mrt 1804
Tjalling Fontein Jan Fontein op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 2457:12:0, waar van f. 1000:0:0 op lijfrenthe, op naam van Freeks Fontein, nog f. 1000:0:0 op lijfrenthe op namen van T.F., het overige op Losse renthen (GAH650)
Tjalling Fontein geb 8 mei 1789, ovl 13 jan 1816, advokaat te Leeuwarden, huwt met Saske Brouwer, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Op den 13 Jan 1816 is ovl mr. T.F., advokaat te Leeuwarden in den ouderdom van 26 jaren en ruim 8 maanden en is alhier begraven, Groote Kerk, (V(GAH3212)
Tjalling Frans zie: Tjallingii
Tjalling Geerts Sibble Lodewijks en Antje Piers beyde van HRL, komende wegens de bruid desselfs neev T.G., 23 Nov 1743
Tjalling Gerbens T.G. van HRL, en Antje Hendriks van Workum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 apr 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Workum om aldaar volgens ingekomen verklaaringe getrouwd den 24 apr 1785
Tjalling Harmens zie: Vijversma
Tjalling Heins zie: van Dijk
Tjalling Hendriks T.H. van HRL, ende Trijntje IJeps van Oosterbierum, 8 may 1790; ondertrouw HRL; T.H. van HRL, en Trijntje Yeps van Pietersbierum, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 24 daaraanvolgende; kind: Hendrik Tjallings, geb 11 mrt 1791, ged 3 apr 1791 Grote Kerk HRL
Tjalling Hibma huwt met Tjietske Dijkstra, kind: Meindert H, geb 1807 Sexbierum; BS huw 1869
Tjalling Huizinga ovl voor 1812, huwt met Grietje van Kampen, kind: Trijntje H, geb 1801 HRL; BS ovl 1811; 1847 overlijdens
Tjalling Jaayes ged 8 mei 1759 Grote Kerk HRL, zv Jaaye Tjallings en Grietje Klases
Tjalling Jansen Cornelis Pijtters ende Trijntie Gerbens, beyde van HRL, komende weegens de bruyd des selvs swaeger T.J., 4 Mrt 1747; Roelof Clases en Geertie Jans, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs halfbroeder T.J., 20 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL; Remonstreren op ''t eerbiedigst Pijter Andries, Brugman van de Kettingsbrug, alhier en Jacob Eiberts Borger en Wijdschipper binnen deze Stad:dat de Eerstgemelde wel genegen was zijn bedieninge tr transporteren op de Laastgenoemde, waer toe deze Van herten inclineert. Versoeken diensvolgens Onderdanig dat UEd:Achtbh:Jacob Eiberts in plaatze van Pijter Andries gelieven aan te Stellen tot Brugwagter van de Kettings Vismerks en Raadhuisbruggen binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe Staande. Wijders versoekt de mede Supplnt Jacob Eiberts dat UEd:Achtbh:tot ''t Waarnemen van deze bedieninge gelieven te qualificeren bij Substitutie de persoon van T.J., welke hiertoe Capabel en Verlangende is q:f:etc:; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits dezen de mede Suppliant Jacob Eiberts in plaatze van Pijter Andries tot Brugwagter van de Kettings Vismerks en Raadhuisbruggen binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheeden daer toe Staande, mits doen den Eed van Getrouwigheit, en betalende tot een Geschenk in de Armbusch een Soma van Seventig Cargls. en qualificeert voorts T.J. om deese bedieninge als Subst Waar te nemen, mits doende insgelijks den Eed van fideliteit. Actum den 19 may 1756. (was Getekend) Wopco Buma Ter ordtie van de Magistr:(was Get:) S:Rienstra. ; Lager Stonde; de seventig Cargls Sijn in de Busch geteld, Op Heeden den 19 may 1756, en heeft Jacob Eiberts als origle en T.J. als Subst Brugman den Eed van Getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr (get:) W:Buma. In kennisse van mij Gesw: Clercq (was Getekend) S:Rienstra abs:sec:. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Tialling J. ende Antie Gerbens, beyde Van HRL, huw.aang. 7 nov 1733 HRL, Comende Voor de bruid Femme Holkes, dessels swager; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Tjalling Jarigs bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 21:5:0 ter sake huur van 5 pondematen bouwland aan de zuidoost van HRL belast met 1 floreen, 16 apr 1762. (GAH1092); id. f. 17:0:0 voor 6 pondematen bouland aan de zuidoost kant van HRL belast met 1/2 floreen, 20 apr 1762. (GAH1092); id. f. 38:5:0 ter sake 8 pondematen bouland gelegen in ''t Zuid Oost van HRL, belast met een 1/2 floreen, no. 6, 1763. (GAH1093)
Tjalling Jajes ged 6 jul 1755 Grote Kerk HRL, zv Jaje Tjallings en Grietie Klases
Tjalling Jorritsma huisman te IJlst, koopt met Walle Jans Oppedijk en Jan Walles Oppedijk, beiden wonende te IJlst, een huis in 1798
Tjalling Jurjens zie: Braammeyer
Tjalling Jurjens lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 7:4:0 (GAH650); woont in 3e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjalling Jurjens voogden bet f. 25:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als verdiend loon van T.J. bij Robijn Johannes met weeven van primo feb 1766 tot ultimo feb 1767, 3 mrt 1767. (GAH1097); id. f. 105:0:0 aan dito bj de weedn Rutger Goslings tot 12 mei 1769 verdiend, 13 mej 1769. (GAH1100); id. f. 72:0:0 aan dito bi Gosling Adams als metselaer verdiend, 22 mei 1770. (GAH1102); id. f. 77:0:0, 19 feb 1771. (GAH1102); id. f. 80:0:0 aan dito, 14 mei 1772. (GAH1103); id. f. 78:0:0 weegens cierka 9 maanden verdiend loon bij dito, mei 1773. (GAH1104); id. f. 5:2:4 aan dito wegens verdiend weefloon gedurende de winter, 5 mrt 1772. (GAH1103); voogden bet f. 5:11:4 door T.J. verdiend, 10 mrt 1773. (GAH1104); huwt met Fetje Pieters, kind: Yfke Tjallings, geb 23 jul 1784, gedoopt8 aug 1784 Grote Kerk HRL
Tjalling Klases zie: Wyma
Tjalling Lieuwes huwt met Tjalling Klases Wyma, wonende te Franeker; BS huw 1830
Tjalling Ludinga geb 1776 ... , huw.get. bij L.L. liefjes en H. Johannes, timmermansknecht, wonende te HRL; BS huw 1816
Tjalling Meynderts president-voogd H. Videlius bet f. 200:18:8 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 10/23 part vd huir ''De Groote Plaats'' te Witmarsum door T.M. bewaart, zijnde de zuivere huir na aftrek van kosten, 9 aug 1763. (GAH1093); voogden bet f. 331:7:8 aan dito wegens huren der plaatsen te Witmarsum door T.M. en Simon Joukes gebruikt, voor 10/23 aandeel ''t Weeshuis competerende, 23 jul 1765. (GAH1095); id. f. 292:15:0, 3 mei 1766. (GAH1096); id. f. 337:0:0, na deductie van alle lasten en reparatien, 12 mei 1767. (GAH1097); id. f. 97:0:0 na deductie van reëel en floreenschatting en reparatien, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 335:0:0, 18 nov 1768 (GAH1099)
Tjalling Minnerts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 49:0:0 tot betaling van 19 lopen rogge, kwit. no. 3, 12 mrt 1765. (GAH1095)
Tjalling Paulus zie: Tuinstra
Tjalling Pieters zie: Kuipers
Tjalling Pieters weesvoogden bet f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van T.P. als timmermansknegt gewerkt hebbende bij de wed. Broer Wybrens, 21 jun 1785. (GAH1117)
Tjalling Popkes huwt met Rinskje Barends, N.H., kind: Tijte Tjallings, geb 25 sep 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800
Tjalling Poppes zie ook: Schaafsma; ged 14 apr 1765 Grote Kerk HRL, zv Poppe Tjallings en Fettje Dirks; ged 21 aug 1759 Grote Kerk HRL, zv Poppe Tjallings en Fettje Dirks; T.P. ende Rinkje Barends, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Frans Arjens, deszelfs oom, 9 jul 1791; ondertrouw HRL; T.P. en Rinkje Barends, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Barent Tjallings, geb 8 aug 1791, ged 30 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Tjallings, geb 31 jul 1792, ged 19 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Poppe Tjallings, geb 2 jan 1794, ged 26 jan 1794 Grote Kerk HRL; weesvoogden bet f. 22:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor 1 3/4 jaar verdiend loon van T.P. als timmermansknegt bij Broer Wybrens, 17 jun 1780. (GAH1111); id. f. 40:0:0 in 2 jaren verdiend als timmermansknegt, 20 mei 1783. (GAH1114); id. f. 75:10:0 wegens verdiend loon van T.P. by Broer Wybrens, 12 jul 1784. (GAH1115); T.P. en Pietje Tjeerds, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 35:17:0 ter zaake gedaane Timmerwerk, 2 jun 1801, quit. no. 30 (GAH1133); Extract uit het register der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & Sestig den Veertiende mei is Gedoopt Tjalling, zv Poppe Tjallings & Fetje Dirks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816
Tjalling Rintjes Aan de hand van een drietal proclamaties kan vastgesteld worden dat de tegenwoordige woning St. Jacobstraat 15 op dezelfde plaats staat als eertijds de ''IJseren Man''. Tjerk Hiddes (de Vries) kocht het woninkje van zijn zwager T.R. voor drie honderd carolus guldens. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron Harlinger Courant 9 mrt 1984; RINTJES, TRIJNTJE
Tjalling Roelofs geb 1 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk HRL, zv Roelof Geerts en Antje Tjallings
Tjalling Sybrens woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjalling Tjallingii T.T. eigenaar van perceel nr. 523 te HRL, inspekteur, woonplaats Sneek, legger nr. 690, huis en erf, 154 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Tjalling Tjallings ged 29 may 1742 Grote Kerk HRL, zv Tjalling Tjallings en Trijntje Hendriks
Tjalling Tjallings en Trijntie Hendriks, beyde van HRL, huw.aang. 9 jun 1736 HRL, komende voor de bruyd Jan Hendriks, desselfs broeder; huw aang. HRL 1736; huwt met Trijntje Hendriks, kind: Tjalling Tjallings, ged 29 may 1742 Grote Kerk HRL
Tjalling Tjallings geboortig van Backeveen, is voor burger aangenomen, nae dat hij de burgereed in handen van pres. burg. Brouwer had gepresteerd, en de gerechtigheit betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 1 dec 1734. (burgerboek)
Tjalling Tjallings huwt met Klaaske Dirks, kind: Tjaltje Tjallings, geb 12 nov 1763 ... ; dopen Grote Kerk HRL 1805
Tjalling Tjallings ovl voor 1818, huwt met Janke Wiebrens; BS ovl 1817
Tjalling Tjallings huwt met Bregtie Ulbes, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 nov 1768 in de Westerkerk; kind: Trijntie Tjallings, ged 12 sep 1769 Grote Kerk HRL
Tjalling Wybes huwt met Corneliske Baukes, kind: Tetje Tjallings Terpstra, geb 1782 Minnertsga; BS ovl 1830
Tjalling Wybrens ovl 22 aug 1810 HRL, huwt met Grietje Willems van Kempen, kind: Catharina Tjallings, geb 1794 HRL; BS ovl 1815; 1822 huwelijken; geboortig van Bolsward, tot burger deser stede aangenomen en heeft de eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. burg. Alema, en de daartoe staande jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 16 mei 1787. (burgerboek); wed. T.W. gebruiker wijk B-121, naaister; eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204); T.W. ende Grietje Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Teunis Bosch, goede bekende, 30 apr 1791; ondertrouw HRL; T.W. en Grietje Willems van Kempen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschrift van eene missive, den 23 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen. Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente der Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 Onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Piter Willems tot Corporaal den Burger T.W., in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 Onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor gevanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d''Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 14 Feb den Burger Gosling Akkringa in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld, den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. en tot Adjudant, bij het Battaillon denn Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44)
Tjalling Abrahams Hofman geb 9 nov 1801 Oosterbierum, ovl 13 mei 1861 HRL, huwt met Attje Taekles Oostra, melktapper in 1851, A 9 mei 1859 Almenum, Vst 28 apr 1860 uit Almenum, ovl wijk H-051, zv Abraham Tjallings H, en Sibbeltje Jans Laansma; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk D-125, supp wijk H-278
Tjalling Aukes Steensma huwt met Pietje Cornelis Riemersma, wonende te Midlum; BS huw 1838
Tjalling Dirks van der Muur geb 1775 HRL, ovl 14 jan 1848 HRL, 1e huwt met Antje Tjallings op 29 mei 1803 HRL, 2e huwt met Grietje Hendriks vd Veen op 12 nov 1820 HRL, huw.afk. 29 okt en 4 nov 1820, huw.get. bij B.J. Hoffinga en G.S. Wijnade, 1825, rijksweger in 1848, zv Dirk Tjallings en Catharina Lopingius; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1820, huw 1825, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk B-113, sjouwer; medegebruiker Jan Jansen Brink, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-135; gebruiker Cornelis Weydema, turfdrager, 1814 (GAH204); oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, rijksweger, wijk B-113; VT1839; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 ter zake in plaatze van de gewoone uitzetting, 3 may 1796, quit. no. 8 (GAH1128); T. v. d. M. eigenaar van percelen nrs. 160 en 160A, rijksweger, woonplaats HRL, legger nr. 474, resp. huis en erf, en huis, resp. 146 en 124 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Tjalling Feddes Wijnalda van Bolsward, huwt met Oecke Gerrijts van der Meulen, van Almenum, geproclameerd de 12-18 en getrout de 25 apr 1762 met attestasie; houtleverancier 1765-1766
Tjalling Harmens Sopingius koster Groote Kerk 1740-1753; Dirk Jansen, corporael militair ende Catharina Tjallings, beyde van HRL, aangegeeven door de executeur A. de Haas met schriftelijk consent van des bruids vaeder T.S., 20 Jun 1750; Geeft UEd:Achtb:met alle Eerbied te kennen T.H.S., koster van de grote Kerk alhier, dat de persoon van Jacob Dirks de supplnts bedieninge voornoemd als substituut koster nu eenige jaaren heeft waergenomen ende bediend, door minderjarigheit en zwakheit van de supplnt zelvs, dog dewijl de supplnt vermeent sijn voorsr Kosters ampt zelvs te kunnen waernemen, en daer toe nu in staat te zijn, en gaerne zelvs op den 1n may 1739 aanstaende zoude willen bedienen. Soo versoekt de suppnt onderdaniglijk UEd:Achtb:hem gelieven toe te staen dat hij op voorn: tijd zijn voornoemde bedieninge zelvs koomt te bekleden en waer te nemen, en dat UEd:Achtb:de gesubstitueerde Koster Jacob Dirx met gemelde tijd komen te ontslaan, quo facto etc, (Was get), T.H.S., Requisitus, R.B. Lanting, 1739. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek van den supplnt authoriseert mits desen den selven om sijn bedieninge van Koster in de groote Kerk deser Stede selfs op den 1n may 1739 waer te nemen en te bedienen, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daertoe staande, mits doende den Eedt van getrouwigheit volgens sijn instructie (De instructie waar op T.H.S. tot coster van de grote Kerk en de Administratie dies bij de Magistr:deeser Steede is aangestelt, mitsgaders door gem be?- digt, staat geregistreert in ''t Dagelijks Resolutieboek deeser Steede fol:138, de dato den 21 apr 1704; mitsgaders de nadere ampliatie van den 23n apr 1713 in het Resolutieboek van denselven Jare fol:189. In kennisse van mij, P. Reidema, 1739), in handen van de Heer Presid. Burgemr. deeser Stad. Actum den 25 mrt 1739, (Was get), Hendrik Schaaff Ter ordtie van de magistr:ab:sec:P. Reidema. ; Onder stonde; Praestitit Jus jurandum coram Presid. Schaaff, Actum den 25 mrt 1739, In kennisse van mij gesw:Clercq, ab:sec:P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl 1753; in zijn plaats aangesteld als koster van de Groote Kerk op 17 jun 1753 Gerben Sipkes; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Jan Joosten en Janke Harmens, beide van HRL, huw.aang. 27 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder T.S. ; huw.aang. HRL 1737; Janke Pijtters Sopingius van Leeuwarden, ende Otte Hettes Bonk van HRL, huw.aang. koomende voor de Bruit Tialling H.S. desselvs Neef met een Attestatie van haar Curator Johannis Tiboel; huw.aang. HRL 1738; Remonstreert met Schuldige Eerbied T.S. Koster van de groote Kerk deeser Steede dat hij ''t Zedert eenige Jaeren door U Achtb:antecessuers gefavoriseert is met die bedieninge onder Conditie dat deselve bedieninge gedurende des Supplnts Onbequaemheyt door een Subst Soude Worden Waergenomen, en Vermits Willem van Loon dewelke die functie heeft bedient deese Werelt is komen te overlijden Soo Versoekt den Supplnt Seer gedienstig Ued:Achtb:gelieven de persoon van Jacob Dirks mr. Knoopmaker binnen deese Stad te admitteeren om die bedieninge als Subst Waer te neemen dewelke tot dien ook Seer geneegen is praesenteerende tot dien eynde den Eed van getrouwigheyt af te Leggen, dog alles maer alleen tot revocatie van Ued:Achtb:en den Supplnt voors Quo facto etc reqtus was vert: M:A:V:Idsinga. ; In margine Stonde; de Magistr:accorderende het Versoek ten requeste gemelt eligeert mits deesen de persoon van Jacob Dirx tot Subst Coster van de groote Kerk deeser Steede op Lasten plighten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende den Eed in handen van de hr Praesid:Burgemr deeses Stads, dogh alles tot revocatie van de Magistr:en den Supplnt Actum den 14 jun 1730 was vert:Cornelis Veersma Ter ordtie van de Magistr abs sec M:A:V:Idsinga; Op heeden den 14 jun 1730 heeft Jacob Dirx den eed van getrouwigheyt gepresteert in handen van de hr Presid:Burgemr Veersma Actum uts In kennisse van mij Secrts abs:sec:vert:M:A:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Tjalling Harmens Vijversma ovl voor 1820, huwt met Antje Wiglenhuisen, kind: Ruurdje Tjallings V, geb 1788 Franeker; BS Franeker huw 1819
Tjalling Heins van Dijk geb 1787 Makkum, ovl 18 apr 1847 HRL, huwt met Antje Sjoerds vd Stok op 20 nov 1803 HRL, wonende te HRL. 1817 en 1837, werkman, kind: Hein Tjallings, geb 1809 Makkum; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1817, ovl 1823, huw 1837, ovl 1847
Tjalling Jurjens Brameyer geb 1753 HRL, ovl 14 sep 1826 HRL, huwt met Fetje Pieters Metselaar, grafmaker in 1826, huw.get. bij P. Weyer en J.J. Brevink 1819, metzelaar in 1812, koopt een huis in 1799; BS huw 1812, ovl 1814, huw 1819 1826 overlijdens; eigenaar van wijk D-062; gebruiker Tjeerd Dirks Siepstra, korendrager, 1814. (GAH204); id. van wijk G-204; gebruiker Willem F. Mandema, varensgesel, en Sibout Rinkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-205, stadsarbeider, 1814. (GAH204)
Tjalling Klases/Tjallings Wyma huwt met Hendrikje Lieuwes, arbeider te Franeker, kinderen: Dieuwke Tjallings, geb 1804 Pietersbierum, Tietje Tjallings W, geb 1808 Firdgum, Lieuwkje W, geb 1811 Tzummarum; BS huw 1830, ovl 1869, ovl 1883
Tjalling Paulus Tuinstra geb 1774 Midlum, ovl 3 dec 1841 HRL, 1e huwt met Grietje Popkes, 2e huwt met Gelske Wiets, tigchelaar in 1841 te HRL, kind: Paulus Tjallings geb 16 aug 1804 HRL, zv Paulus Tjallings en Jacoba Johannessen; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1841; oud 64 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk B-078; VT1839
Tjalling Pieters Kuipers huwt met Martje Tjallings, kind: Sjouwkje Tjallings K, geb 1763 Burgwerd; BS ovl 1847
Tjalling Pietersz Tjallingii ovl 27 nov 1782 HRL, huwt met Grietje Fransen, kind; Aafke T, geb 1751 ...; BS huw 1823; ovl 26 nov 1782, 70 jaar, Koopman, huwt met Grietje Fransen, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst; Hessel van Toutenburgh, Secretaris der Stad Workum en Juffer Catharina van Allema van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door Dr. T. met vertooninge van procuratie, met versoek van een gebot in de Week, 31 Mrt 1747; Keimpe Jansen Zeylmaeker ende Grijtie Gerbens, beyde van HRL; sijnde de aengevinge gedaen bij procuratie door Dr. T., deesen over ''t gereghte proclameeren, 31 Mrt 1747; Jacob Baukes ende Trijntje IJsbrands, beyde van HRL, aangegeeven door Dr. T. met schriftelijk consent van des bruids vaeder IJsbrand Velten, 14 dec 1748; Johannes Spannenburgh ende Maira Toussaint, beyde van HRL, sijnde de aengevinge bij procuratie door Dr. Tjallingii, 24May 1749; Folkert Baerents van Baelen van HRL, ende Acke Minnes van Sneecq sijnde de aengeevinge gedaen door de apothecarius T.T. met vertoninge van schriftelijk consent van weedersijdse ouders, 13 Mrt 1751; Claas Folkerts ende IJebeltje Pyters, beide van HRL, aangegeven door Dr. T., met vertoninge van genoegsame last in desen, 20Nov17 51; Op heden den vijf en Twintigste apr Een duizend acht honderd zestien Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, de Heeren Simon Lambsma Ontvanger der Directe belastingen van de Gemeente Minnertsga woonachtig ten genoemden dorpe, Pieter Fontein Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Sexbierum woonachtig onder genoemden dorpe, Johannes Lambertuas Huber Vrederechter van het Canton Dronrijp, en aldaar woonachtig, Wybo Tuinhout Griffier bij het Vredegerecht van het Canton Sneek, en aldaar woonachtig, Pieter Sannes Rentenier wonende te deinum, Jan Huidekoper koopman en T.T.P. zonder beroep, beide wonende te HRL, alle geloofwaardig, en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van bekendheid te passeren ten behoeve van Mejffrouw Bauwkje Maria Dibbetz, Zonder beroep wonende ter dezer Stede HRL, waar af ouders zijn geweest de Heer Reinier de Klerk Dibbetz en Mevrouw Helena Charlotte van Rossum in der tijd Egtelieden gewoond hebbende te Sint Omer; Aan welk verzoek zij mits dezen voldoende verklaren te weten dat Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz voornoemd geb is te Duinkerken den vierden mei Een duizend Zeven honderd een en negentig en dus den vollen Ouderdom van vier en twintig Jaren heeft bereikt, gevende zij voor redenen van Wetenschap, dat zij gemelde Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz van der Jeugd af aan hebben gekend, en een speciale omgang met dezelve, en haar wijlen Ouderes hebben gehad, waar door Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Heeren Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid vertekend
Tjalling Poppes Schaafsma zie ook: Tjalling Poppes; geb 1765 HRL, ovl 27 aug 1833 HRL, 1e huwt met Rinkje Barends, 2e huwt met Anna Catharina Harmanus van Hymert op 8 feb 1816 HRL, huw.afk. 28 jan en 4 feb 1816, timmermansknecht en wonende te HRL. 1833, kinderen: Barend Tjallings S, geb 1790 HRL, Goortje, geb 12 mei 1806 HRL, Poppe S, geb 20 jan 1794 HRL, Fedde Tjallings S, geb 1804 HRL, zv Poppe Tjallings S, en Fetje Dirks Wagenaar; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1816, ovl 1827, ovl 1833 1834 huwelijken, ovl 1856, ovl 1871; gebruiker van wijk F-121, timmerman; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204); T.P.S., Timmerknecht, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Akte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Teunis Bos; Ik Ondergetekende T.P.S., wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren aan mijnen Zoon Barend Tjallings Schaafsma bij mijnen Wijlen Vrouw Rinkje Barends in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Tjietske Hendriks IJsenbeek, Van beroep dienstbaar en mede woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Agtste aug is Geboren Barend zv T.P.S. en Rinkje Barends. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL
Tjalling Pzn Tjallingii geb 1784 ... , huwt met Elizabeth Tuinhout, huw.get. bij H. Dibbetz en J. Tuinhout, behuwd broeder bruid. koopman, wonende te HRL. 1814, id. bij S. Spree en B.M. Dibbets, 1816, rentmeester 1811; BS geb 1811, huw 1814, huw 1816; woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
Tjallingh Dirks T.D. en Feykjen Feykes beyde van HRL, komende weegens de bruid Fokke Symons, mr. timmerman, 19 Nov 1745; huwt met Feikjen Feikes, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 nov en de 5 dec 1745 en doen ook getrouwt; Everwijn Harmens Haegenauw, sergiant ende Tijttje Jans beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd T.D., 21 Sep 1748
Tjallingh Gerlofs T.G. ende Antje Harmens beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs oom Sible Lodewijks, 20 Aug 1746; huwt met Antje Harmens, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 Augusti en den 4 Septemb 1746 en doen ook getrouwt
Tjallingh Juriaens ged 17 nov 1750 Grote Kerk HRL, zv Juriaen Jansen en Aefke Tjallings; T. Jurjens, ged 29 mrt 1746 Grote Kerk HRL, zv Jurjen Jans en Aefke Tjallinghs; Tjalling Jurjens, ged 30 apr 1743 Grote Kerk HRL, zv Jurjen Jans en Aefke Tjallings
Tjallingh Sjouwkes ged 2 may 1752 Grote Kerk HRL, zv Sjouwke Martens en Maike Wiegers; ged 18 jan 1750 Grote Kerk HRL, zv Sjouke Martens en Maeike Wijgers; ged 20 okt 1748 Grote Kerk HRL, zv Sjouwke Martens en Maeike Wigers
Tjallingkje Dirks huwt met Daniel Watses op 13 mei 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1802 1808
Tjallingkje Durcks van der Muur ovl voor 1840, huwt met Johann Daniel Wassems; BS ovl 1839; ged 20 mrt 1763 Grote Kerk HRL, dv Durck van der Muur en Catharina Sopingius
Tjaltie Andries komt van HRL, huwt met Hendrik Teunis van Almenum, geproclameerd de f. 11:18:25 Feberwari en getrout de 19 aug 1759
Tjaltie Hansen zie: Bolman
Tjaltie Klases huwt met Zijtse Lieukes, kind: Lieuke Zijtses, ged 2 jul 1754 Westerkerk HRL
Tjaltie Hansen Bolman geb 1757 HRL, ovl 6 nov 1837 HRL, huwt met Cornelis Jogchems op 29 sep 1804 HRL, komt van HRL, getuige bij geboorte aangifte van Cornelis Callenborn in 1811, dv Hans B, en Marijke Bolman; huw Grote Kerk HRL 1804, BS geb 1811, ovl 1831, ovl 1837
Tjaltje Allerts zie: Wiersma
Tjaltje Baukes huwt met Anne Willems, beyde van HRL, geproclameerd den 18-25 jun en den 2 jul 1752 en doen ook getrouwt; kind: Baukje Andries, ged 28 okt 1753 Grote Kerk HRL, vader als Andries W. ; huwt met Tjeerd van Beemen, beide van HRL, geproclameerd den 25 apr en de 2 en getrout den 9 mei 1756 in de Westerkerk HRL; kind: Servaas Tjeerds van Beemen, ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Tjeerds van Beemen, ged 27 okt 1761 Grote Kerk HRL
Tjaltje van Bremen oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-071; VT1839
Tjaltje Durks zie: van der Wal
Tjaltje Gerrits huwt met Durk Geerts op 18 jun 1806 HRL, komt van Franeker, wonende te Franeker 1837, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS Franeker huw 1837; Durk Geerts van Almenum en T.G. van Franeker, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 may 1806
Tjaltje Hansen Hendrik Arjens (!), van St. Jacobi Parochie ende G.H. van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd deszelfs zuster Tjaltje Hansen huisvrouw van Cornelis Arjens, 29 sep 1804; ondertrouw HRL; kind: Gertje Kornelis, geb 30 aug 1784, ged 14 sep 1784 Grote Kerk HRL, vdr: Kornelis Arjens en mdr: T.H.
Tjaltje Hendriks zie ook: Molenaar; huwt met Cornelis Jeltes, kind: Doedje Cornelis, geb 1 apr 1810, ged 22 apr 1810 Grote Kerk HRL
Tjaltje Hendriks geb 24 jun 1772, ged 14 jul 1772 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Anes en Doedtje Sjoukes
Tjaltje Hendriks huwt met Cornelis Jeltes; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810
Tjaltje Cup ovl 27 apr 1802 ... , huwt met Sijbrandis Cup op 16 sep 1764 St. Anna, komt van Leeuwarden, lidmaat St. Anna 1795; bron onbekend
Tjaltje Lammertsma geb 1802 Bolsward, huwt met Hendrik Minks, Vst 1 jul 1858 uit Sneek, A 11 mei 1859 Workum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-251
Tjaltje Martens ged 30 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, dv Marten Hendrik en Saakje Geerts
Tjaltje Tjalles huwt met Hendrik Woecker, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 apr 1752 en doen ook getrouwdt
Tjaltje Tjallings zie ook: Tjalke Tjallings; geb 12 nov 1763 ... , ged 24 jan 1805 HRL; op belijdenisse des geloofs, dv Tjalling Tjallings en Klaaske Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1805; zie ook: Taaike Tjallings; Andries Willems en T.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 dec 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Tjaltje Tjerks huwt met Haring Germens; BS ovl 1853
Tjaltje Wybrens huwt met Harmen Beernds Hemberg, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1770
Tjaltje Allerts Wiersma geb 24 sep 1803 HRL, huwt met Gerben Jacobs Faber op 11 jun 1829 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1829 HRL. en Minnertsga, N.H., ged 16 okt 1803, dv Allert Paulus W, en IJmkje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829
Tjaltje Durks van der Wal geb 1802 Franeker, ovl 20 sep 1838 HRL, huwt met Dirk Uilkes de Vrij, dv Durk Gerlofs vdW, en Trijntje Jans; BS ovl 1838
Tjaltje Hendriks Molenaar zie ook: Tjaltje Hendriks; huwt met Cornelis Jeltes Visser; BS ovl 1846
Tjaltjen Fransen zie: Kievit; Johan Frederick Reyners en Tjalkje F., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 23 apr 1808; ondertrouw HRL
Tjaltjen Fransen Kievit geb 1785 Franeker, ovl 2 sep 1842 HRL, huwt met Jan Reinderts, dv Frans Pieters K, en Rinske Kleinvogel; BS ovl 1842; oud 55 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-215; VT1839
Tjamke Alles zie: Reitsma
Tjamke Bloemberg huwt met Lijsbeth Clamstra, beide van HRL, geproclameerd de 26 mei en de 2 en getrout de 9 jun 1771
Tjamke Bloembergen/Blomberg huwt met Elizabeth Klamstra, kinderen: Feikje Tjamkes B., geb 1apr17 79 Bolswd, Antje Tjamkes B., geb 1776 HRL; Nederlands Hervormd doopreg. Bolsward 1779, BS huw 1815, ovl 1838; kind: Eelkje Blomberg, geb 24 nov 1773, ged 21 dec 1773 Grote Kerk HRL; ovl 9 nov 1789 HRL, oud 40 jaar; huwt met Lijsbeth Klamstra, kind: Antje Blomberg, geb 13 jul 1772, ged 28 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Antje Tjamkes Blomberg, geb 4 mrt 1775, ged 28 mrt 1775 Grote kerk HRL; kind: Pietje Tjamkes Blomberg, geb 9 jan 1781, ged 13 mrt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Feikje Tjamkes Blomberg, geb 19 dec 1783, ged 17 feb 1784 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en Seventig den Vierde mrt is Geboren Antje dv T. Blomberg en Lijsbeth Klamstra. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815
Tjamke Dirks ovl 3 jun 1815 ... , hm; ; kind: Gosse Taekes Taekema, geb ...; BS huw 1831
Tjamke Franses geb 19 apr 1787, ged 8 may 1787 Grote Kerk HRL, zv Frans Klaases en Klaaske Willems
Tjamke Gosses zie: Takema
Tjamke Claases huwt met Willem Thomas, kind: Aukje Willems, ged 6 sep 1750 Grote Kerk HRL; kind: Claaske Willems, ged 8 aug 1747 Grote Kerk HRL; kind: Aefke Willems, ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Willems, ged 4 sep 1742 Grote Kerk HRL; kind: Thomas Willems, ged 26 apr 1740 Grote Kerk HRL
Tjamke Claases Abel Dirks ende T.C., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Jeremias, mr. stoeldrayer, 3 May 1749; huwt met Abel Dirks, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 May 1749 en doen ook getrouwt
Tjamke Pieters ovl 27 okt 1791 HRL, oud 47 jaar; Jan Annes van Midlum en T.P. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 sep 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum
Tjamke Stoffels huwt met Lolke Hennings, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 okt 1746 en doe ook getrouwt in de Westerkerk
Tjamke Tadema oud 34 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk F-039; VT1839
Tjamke Idses Douwe Pieters en T.I., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 dec 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Tjamke Alles Reitsma ovl 6 mrt 1825 ... , huwt met Cornelis IJmes Toutenburgh; BS huw 1828
Tjamke Gosses Takema geb 12 mei 1804 Menaldum, ovl 26 nov 1887 HRL, huwt met Klaas Douwes de Vries op 27 jan 1831 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. N.H., dv Gosse Taekes T, en Aukje Wybes Looyenga; BS huw 1831, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk H-077
Tjamkje Fokkes geb 21 jan 1799 HRL, ovl 29 mei 1824 HRL, ongehuwd, dv Fokke Hessels en Grietje Ottes; BS ovl 1824
Tjamkje Folkerts ovl voor 1812, huwt met Jan Douwes; BS huwafk. 1811, ovl 1846; kind: Douwe Jans, geb 22 mrt 1787, ged 24 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hylkje Jans, geb 5 mrt 1791, ged 5 apr 1791 Grote Kerk HRL
Tjamkje Hendriks huwt met David Heims, kind: Jochem Davids, geb 1 may 1781, ged 15 may 1781 Grote Kerk HRL
Tjamkje Rinses zie: Tolsma
Tjamkje Rinses Tolsma huwt met Jan Pieters van Dijk, wonende te Makkum 1838; BS huw 1838, ovl 1857
Tjamkje Simons de Graaf Johan Andries Geit van Franeker en T.S. dG. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Teunes Oosterhout goede bekende, 2 nov 1805; ondertrouw HRL
Tjamkjen Claeses ovl 6 okt 1727 HRL, old 73 jaer
Tjamkjen Wates zie: Reidsma
Tjamkjen Wates Reidsma huwt met Evert Everts Postma op 2 nov 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Tjampke Hendriks Ruimzaalder huwt met David Heyns, kind: Jochem Davids, geb 23 mrt 1787, ged 17 apr 1787 Grote Kerk HRL
Tjebbe Alberts lijst ingezetenen 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (GAH650); de raad van HRL schrijft aan de Raad van Leeuwarderadeel ''daar wij op goede gronden vermenen te mogen susteneren dat het onderhoud der Trekweg en wallen altoos komt tot last van zodanige eigenaren welkse erven onmiddellijk, zonder scheiding van een ringsloot, aan de Trekweg gelegen zijn, is het op dit fundament dat wij, als mede eigenaren der Trekweg van Leeuwarden tot halverwege Dokkum strekkende, zo wegens onze stad, als namens de verdere ge?nteresseerden gans vriendelijk verzoeken, dat gijlieden ter maintien ener goede politie aan ene Pieter Klaasen, wonende in zijn eigen huis aan de Trekweg onder Stiens op de gewone poenaliteiten gelieft te ordonneren om binnen de kortst mogelijke tijd, de overloop der Trekweg nevens zijn huis of erve tot een behoorlijke brete met wrak en keysel op te hogen, alsmede aan de eigenaren der erven en huizen aan de westkant of zijde van het Wijnser tichelwerk, welke wij vermenen ge?nformeerd te zijn ene T.A., Rutger van Slooten en Sijtse Barends te wesen, ofwel alle eigenaars der erven en huizen van die buurt om hun walschoeyingen behoorlijk te doen repareren en de wallen met keysel aan te vullen en op te hogen, en eindelijk aan ene Joute Ruurds te ordonneren om de wal nevens zijn tuin en nevens zijn erf of huis bij de brug no. 21, waar voor deze een helling geweest is, een walschoeying te maken en ene ophoging met wrak en keysel te doen zoals vereist wordt'', was getekend Lammert Alberda en IJ. Feddema, HRL 20 jul 1802 (GAH48)
Tjebbe Alles Donderdag den 17 jan 1799. de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799. de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde T.A. Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Tjebbe Alles ontvangt van het gemeentebestuur f. 43:5:0 voor gedane diensten, 21 dec 1778
Tjebbe Alles lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, Buitenbuurt: f. 66:0:0 . (GAH650); (wordt ook vermeld in het 8e quartier met hetzelfde bedrag; (GAH650); bij T.A. woont ook ene Pietje Teekes wed. Jan Claasen; zie bij Pietje Teekes; (GAH650)
Tjebbe Alles begraven Groot Kerkhof, regl 35, nr. 79; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Tjebbe Alles huwt met Mettje Ages, beide van HRL, geproclameert den 7-14 en getrout den 21. sep 1755
Tjebbe Boersma huwt met ... , kind: Trijntje Tjebbes, geb 1773 Boer; BS ovl 1855
Tjebbe Douwes huwt met Doetje Willems, kind: Sije Tjebbes, ged 16 okt 1749 Westerkerk HRL; kind: Aefke Tjebbes, ged 19 jun 1740 Westerkerk HRL; huwt met Tijttje Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 25-30 jan en den 6 feb 1752 en doen ook getrouwdt; huw.reg. N.H. HRL; kind: Willemke Tjebbes, ged 18 may 1747 Westerkerk HRL; kind: Dieuwke Tjebbes, ged 12 aug 1745 Westerkerk HRL; Geeft met alle Eerbiedt aan UEd:Achtb:te kennen T.D., varendspersoon alhier dat onlangs de persoon van Rinnert Cornelis in leven mede turfdrager alhier, is koomen te overlijden, waer door de bedieninge vaceert, en al soo de supplnt zeer gaerne met de zelve functie zoude willen zijn begunstigt, en daer toe UEd: Achtb:consent nodig heeft, soo versoekt deselve met alle onderdanigheit dat UEd:Achtb:hem met gedagte Turfdragersplaets gelieven te beneficieren, en die bedieninge op sijn persoon te decerneren, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden, mitsgaders den eed van getrouwigheit daartoe staande quo facto etc, (Was get. ), Requisitus R.B. Lanting. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek nomineert mits desen de supplnt T.D. tot meede ordrs turfdrager binnen dese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande mits doende den eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. deses Stads, Actum den 2 feb 1739, (Was get. ), U. Hania, Ter ordtie van de Magistr, (get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 2 feb 1739 heeft T.D. den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. Hania gepresteert, Actum den uts, In kennisse van mij secrts, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 9:9:0 terzake dragen en meten van 5 schouw en 28 korven turf in het Weeshuis geleverd, 10 sep 1742, kwit. no. 7 (GAH1072); id. van het gemeentebestuur voor dragen, meten en loegen van 3 1/2 schouw turf voor de Kleine Kerk, 5 sep 1739: f. 4:0:0 (GAH283); id. voor het bewerken van turf, 19 okt 1754: f. 19:18:0; id. voor dragen, loegen en meten enz. 22 okt 1766: f. 29:3:0; id. voor 3 1/2 bagas (?) turf, voor de opzichter en voor bier, 33 stuivers het schouw, 21 okt 1740: f. 6:17:8
Tjebbe Dreyer ovl 4 mrt 1788, 67 jaar, Koopman, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ovl 12 mrt 1788 HRL, oud 68 jaar
Tjebbe Ferwerda geb 21 jul 1796 Almenum, ovl 20 jun 1866 HRL, 1e huwt met Aaltje Pieters Kooistra, 2e huwt met Baukje Pieters Posthumus op 26 nov 1829 HRL, huw afk. 15 en 22 nov 1829, werkman in 1851, wonende te Minnertsga/Sexbierum in 1825, N.H., slager in 1841, uitdrager in 1851, ovl wijk H-119, zv Jacob Ages F, en Grietje Johannes Nieuwhof; BS huw 1829, ovl 1841 1866 overlijdens, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk H-113, 129; oud 43 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk F-026 VT1839
Tjebbe Floris ged 27 mrt 1746 Grote Kerk HRL, zv Floris Pieters en Antje Scheltes; F.T. en Antje Durks, beide van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 12 jun 1774 HRL en toen getrouwd
Tjebbe Gerrits zie: van der Veen
Tjebbe Gerrits huwt met Trijntje Wybrens, kind: Gerrit Tjebbes, ged 28 may 1747 Westerkerk HRL; kind: Sijberen Tjebbes, ged 14 nov 1743 Westerkerk HRL
Tjebbe Gosses huwt met IJebeltje Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 nov 1764
Tjebbe Harmens T.H. en Tjalkjen Wybes beyde van HRL, koomende wegens de bruid Pieter Carsten desselfs swaeger, 7 dec 1743; huwt met Tjalkjen Wybes, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 desemb 1743 en doen ook getrouwt
Tjebbe Heerkes Uilke Paulus Aukema ende Lijsbeth Heerkes, beide van HRL, ko- mende wegens de bruid T.H. desselfs broeder, 12 Jun 1751
Tjebbe Jacobs zie: Ferwerda
Tjebbe Jans zie: de Groot, (2x) Visser
Tjebbe Jans ged 29xber (dec) 1757 Grote Kerk HRL, zv Jan Ennes en Anna Harmenz
Tjebbe Jans weduwe woont in 5e quartier, links:niets; rechts:niets, jaar ? lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Tjebbe Jans ovl voor 1835 Heeg, huwt met IJtje Harings, kind: Haring Tjibbes, geb ...; BS huw 1834
Tjebbe Jans huwt met Baukjen Reins, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 dec 1766 en getrout de 4 Jannewari 1767
Tjebbe Jarigs zie: deinum
Tjebbe Johannes zie: vd Meulen, Nieuwhoff, Vettevogel
Tjebbe Johannes ged 13 dec 1757 Grote Kerk HRL, zv Johannes Tjebbes en Loedske Rintjes
Tjebbe Johannis ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 51:10:0 tersaake gort en meel tbv ''t Weeshuys geleevert, ord. no. 7, 2 mei 1730. (GAH1060); Wybe Dirks ende Antie Gerrijts beide van HRL, koomende voor de bruit T.J., mr. Gortmaker alhier, 11 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL; Tymon Pijtters ende Trijntie Tomas beide van HRL, koomde voor de Bruit T.J., gortmaker alhier, 14 may 1740; ondertrouw N.H. HRL
Tjebbe Klaases huwt met Geeltje Franszen, kind: Trijntje Tjebbes, geb 29 mrt 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Teeke Tjebbes, geb 5 aug 1775, ged 29 aug 1775 Grote Kerk HRL; kind: Frans Tjebbes, ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Taeke Tjebbes, ged 11 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL
Tjebbe Kuiper Jelle Wildschut in qualt. voor T.K. weduwe erven op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 15:0:0 (GAH650)
Tjebbe Laases zie: Spannenburg
Tjebbe van der Ley van HRL, huwt met Maria Abrahams, van Haarlem, geproclameerd de 30 en de 7 en de 14 en getrout met Attestasie den 21 mei 1769; kind: Sjierk Tjebbes van der Ley, ged 24 apr 1770 Grote Kerk HRL
Tjebbe Lijkles geb 22 feb 1795, ged 17 mrt 1795 Grote Kerk HRL, zv Liekle Tjebbes en Jetske Ales
Tjebbe Nicolaas zie: de Vries
Tjebbe Riemers zie: de Boer
Tjebbe Sjerks ged 30 aug 1742 Westerkerk HRL, zv Sjerk Tjebbes en Lolkjen Sjoerds
Tjebbe Spannenburg won. Oosterhaule in 1812, zv Laas Tjebbes S, en Akke Vettevogel; BS ovl 1812
Tjebbe Taekeles zie: Hanenburg
Tjebbe Gerrits van der Veen geb 1812 Augustinusga, huwt met Simontje Johannes Krakau op 16 nov 1834 Franeker, arbeider en wonende te Franeker, zv Gerrit Pieters vdV, en Tietje Tjebbes; BS Franeker huw 1834
Tjebbe Jans de Groot huwt met Baukje ... , kinderen: Sijtske Tjebbes dG, geb 1771 HRL, Jan Tjebbes dG, geb 1768 HRL; BS ovl 1839; 1840 overlijdens
Tjebbe Jans de Groot geb 10 okt 1799 HRL, ovl 22 mrt 1876 HRL, huwt met Metje Willems Tadema op 12 mei 1836 HRL, schoenmaker in 1851, turfdrager in 1876, zv Jan Tjebbes dG, en Hiske de Roos; BS huw 1836, huw 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk B-026; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk B-022; VT1839
Tjebbe Jans Visser geb 1798 ... , ovl 1 jan 1818 HRL, ongehuwd; BS ovl 1818
Tjebbe Jarigs Deinum huwt met Gatsje IJsbrands Bouma, winkelier te HRL. 1831, wonende te HRL. 1834 trekschipper, wonende te Franeker 1843, kinderen: Jarig Tjebbes D, geb 1808 Workum, Willemke Tjebbes D, geb 1811 Workum; BS huw 1831, huw 1834, huw 1843; geb 28 mrt 1783, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 9 feb 1831, no. 25, grootboeknummer 6519, deel 8: 8 Caroliguldens; id. 8 mrt 1832, no. 84; id. 6mrt18 33, no. 59; id. 11 feb 1834, no. 70; id. 28 jan 1835, no. 62
Tjebbe Johannes van der Meulen woont in 7e quartier, huisno. 16, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803. (GAH650); huwt met Dieuwke Bontjema, kind: Lutske Tjibbes vdM, geb 1792 HRL; BS ovl 1845; T. vdM. van HRL, en Dieuke Bontjema van Bolswerd, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 mrt 1788 HRL, en zijn ten zelfden dage op vertoonde attestatie getrouwd; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 296:10:0 voor geleverde witte bonen en orten, quit. no. 8, 4 jan 1791. (GAH1123); id. f. 460:4:0 voor geleverde mondbehoeften, quit. no. 48, 16 dec 1791. (GAH1123); T. vdM. van HRL, ende Dieuwke Bontjema van Bolsward, zijnde de aangave gedaan door proc. S. Rienstra onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 22 mrt 1788; ondertrouw HRL; ovl voor 1843, huwt met Angnietje Reinders Kronenburg, wonende te HRL 1808; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1842; T.J. vdM. en Agnietje Reinders Kronenburg, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 1 okt 1808; ondertrouw HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 20:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 220:16:0 ter zaake geleverde orten, 19 dec 1792, quit. no. 45 (GAH1124); id. wegens geleeverde orten en boonen, 23 jun 1795, quit. no. 23 (GAH1127); id. f. 354:10:0 24may 1796, quit. no. 17 (GAH1796); id. f. 698:0:0 ter zaake geleverde eetbaare Waaren, 3 jun 1794, quit. no. 20 (GAH1126); kind: Loetske Tjibbes van der Meulen, geb 31 okt 1792, ged 25 nov 1792 Grote Kerk HRL; huwt met Bregtje Cornelis, kind: Pieter Tjibbes van der Meulen, ged 28 feb 1741 Grote Kerk HRL; Donderdag den 20 Sept 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, is Arent Huisjemaker in zijne post als Koornmeeter gesuspendeert den tijd van twee Weeken, ter zaake dezelve zoo geen Slingsche handelwijs dan althans eene groote agterloosheid had begaan, in het meeten van een partij Boekweit onlangs bij T. v. d. M. van Jan Teyes uit de Dragten ontvangen en is den koorndraager Jielles Sijdses, Welken bij die Occagie het schepel bediend had mede voor dezelfde tijd, de bedieninge daar van ontzegt, en verders den Captn der Koornwerkers zeer ernstig gecorrigeerd omdat hij den Raad van dit geval geen kennisse gegeeven had. (GAH44)
Tjebbe Johannes Nieuwhoff ovl voor 1814, huwt met Lupkje Jans, kind: Johanna Tjebbes N, geb 1789 Midlum; BS huw 1813
Tjebbe Johannes Vettevogel Tjibbe J.V., ged 25 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, zv Johannes Vettevogel en Klaaske van der Meulen; geb 1770 HRL, ovl 22 sep 1826 HRL, ongehuwd, wolkammer, zv Johannes Wytzes V, en Klaaske vd Meulen; BS ovl 1826; gebruiker van wijk E-132; eigenaar en medegebruiker Johannes W. Vettevogel, 1814. (GAH204)
Tjebbe Laases Spannenburg geb 7 dec 1775, ged 1 jan 1776 Grote Kerk HRL, zv Laas Spannenburg en Geertje Sybrens Osinga; geb 3 okt 1782, ged 3 nov 1782 Grote Kerk HRL, zv Laas Tjebbes Spannenburg en Geertje Sybrens Osinga
Tjebbe Laases Spannenburg huwt met Rinske Dirks Agema, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 22 May 1741 en doe ook getrouwt
Tjebbe Nicolaas de Vries zie ook: Tjebbe Liekles; geb 1795 HRL, ovl 9 jul 1837 HRL, huwt met Sjouwkje Johannes Rusthuis/ Hunius/Steenbergen, op 3 nov 1816 HRL, huw.afk. 20 en 27 okt 1816, de namen Hunius en Steenbergen worden beide gebruikt, sluiswachter in 1837, huw.get. bij S.J. Bakker en H.H. Heyner, pakhuisknecht, 1818, id. bij D. Bron en J. Zwart, 1819, id. bij J.A. Bakker en S.E. Schaap, win- keier 1834, zv Nicolaas dV, en Jetske Ales; BS huw 1816 1818 huwelijken, huw 1819, huw 1834, ovl 1837, huw 1843, ovl 1848; T.N. d. V. eigenaar van perceel nr. 367 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 754, huis en erf, 168 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Tjebbe Riemers de Boer geb 1755 Bozum, ovl 10 dec 1827 HRL, huwt met ... ; BS ovl 1827; gebruiker van wijk B-089, arbeider; eigenaar is Paulus G. de Boer, 1814. (GAH204)
Tjebbe Romkes Lantingh ged 16 may 1747 Grote Kerk HRL, zv Romke Lantingh en Aefke Tjebbes
Tjebbe Taekeles Hanenburg huwt met Joukje Piers, kind: Joukje Tjebbes H, geb 1806 Sexbierum; BS huw 1842
Tjebbe Teerds van Beemen ged 25 jun 1754 Westerkerk HRL, dv Teerd van Beemen en Wijlen Broertie van der Meulen
Tjebbes Thomas weesvoogden bet f. 24:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge T.T. bij Haye Gerkes met wolkammen had verdient, 8 mrt 1730. (GAH1060)
Tjebke E Luidinga T.E.L. eigenaar van perceel nr. 500 te HRL, woonplaats HRL, legger nr 431, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 12, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Tjeerd Acronius huwt met Jacomina Rinking, kind: Cornelis, geb 1809 Leeuwarden; BS huw 1857
Tjeerd Ages zelfde als Tjerk Ages ?; rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt f. 57:0:0 verdiend loon door de weesjongen T.A., 22 may 1792 (GAH1124)
Tjeerd Andries begraven Groot Kerkhof, regel 16, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Tjeerd Andries geboortig van Bolsward, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van presidentburg. Osinga op 18 sep 1769. (burgerboek)
Tjeerd Andries ontvangt tractement, 1800: 109 Caroliguldens; stilleveger of stadsreiniger, ovl voor 1801; in plaats van de wijlen T.A. is benoemd en aangesteld Hendrik Lohman op het ord. tractement en heeft staande de vergadering de eed van getrouwe bediening afgelegd in handen van president P. Wellinga, za. 27 dec 1800. (GAH46)
Tjeerd Andries ovl voor 1833 Franeker, huwt met Wytske Gerbens, kind: Gerben Tjeerds de Vries, geb 9 apr 1774 HRL; BS huw 1832
Tjeerd Annes huwt met Pijttie Claases, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 nov 1765; kind: Grietje Tjeerds, ged 4 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Tjeerds, ged 19 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Tjeerds, ged 20 mrt 1770 Grote Kerk HRL
Tjeerd Ates T.A. ende Trijntje Jans beyde van HRL, komende wegens de bruid desselfs vaeder Jan Hendriks den 5 Septemb 1744; huwt met Trijntje Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 6, 8 en 13 sep 1744 en doen ook getrouwt; kinderen: Ate en Jan Tjeerds, beiden ged 17 sep 1752 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Tjeerds, ged 18 may 1751 Grote Kerk HRL; kind: Antje Tjeerds, ged 22 feb 1746 Grote Kerk HRL
Tjeerd Aukes zie: Vink
Tjeerd Bakker huwt met IJtje Jans, kind: Elisabeth Tjeerds B., geb 1769 HRL; BS ovl 1853
Tjeerd Banga ovl voor 1816, huwt met Lieuwkje Koster, kind: Elisabeth B., geb 1794 Franeker; BS Franeker huw 1815
Tjeerd Baukes geb 8 okt 1793, ged 22 okt 1793 Grote Kerk HRL, zv Bauwke Freriks en Aukje Tjeerds
Tjeerd Baukes lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier:3-12:0 (GAH650)
Tjeerd van Beemen geb 1798 HRL, ovl 1 jan 1814 HRL; wijk G-084, zv Servaes vB., en ... ; BS ovl 1814; geb 10 jan 1797, ged 24 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Servaas van Beemen en Froukje Alles
Tjeerd van Beemen huwt met Albertina Jacobs de La Rose, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mrt en getrout den 5 apr 1772
Tjeerd Bouwes huwt met Reinsje Jobs, kind: Trijntje Tjeerds, geb 23 aug 1778, ged 8 sep 1778 Grote Kerk HRL
Tjeerd Bouwes lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Tjeerd Bouwes ovl 19 apr 1720, 80 jaar, 8x Reg. Burgemeester, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Tjeerd Bouwes voogden bet f. 20:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van T.B. voor 2 jaren, lopende van mei 1768 tot mei 1770, met korting van 32 stuivers voor apsentie wegens siekte, 22 mei 1770. (GAH1101); id. f. 36:0:0 verdiend loon van T.B. als schoenmakersknegt bij Willem Hendriks, 14 mei 1772. (GAH1103); id. f. 17:5:0 wegens circa 2 jaar loon van T.B. bij Piebe Bakker als schoenmakersknegt verdiend, mei 1773. (GAH1104); gebruiker van wijk D-109, sjouwer; medegebruiker is Hemke Gerrijts wed., gealimenteert; eigenaar Sipke Hoffinga, 1814. (GAH204)
Tjeerd Bouwes woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Tjeerd Bouwes zie: Zeen; T.B. en Antje Sikkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Christoffels des bruids schoonbroeder, 30 mrt 1792; ondertrouw HRL; Simon Jans ende Hendrikje Bouwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder T.B., 7 nov 1795; ondertrouw HRL; T.B. en Antje Sikkes, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 apr 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Tjeerd Braam ovl 16 okt 1793 HRL, oud 42 jaar; T. Jansz B., en Jiskjen Halberts Lelijstra, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 dec 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Tjeerd Buma huwt met Froukje ... , kind: Elisabeth B, geb 1810 Sneek; BS ovl 1887
Tjeerd Daams Claas Odolphi van HRL, ende dettje Tjeerds van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.D., deszelfs vader, 24 apr 1790; ondertrouw HRL
Tjeerd Dirks zie: Jobstra, Jorritsma
Tjeerd Dirks ged 6 jul 1760 Grote Kerk HRL, zv Dirk Ariens en Fokeltie Jacobs
Tjeerd Dirks Franeker schipper, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no; 68, 1 mrt 1804; aan de trekschippers T.D., Arend Lodewijks, Johannes Alberts, Hermanus Hendriks, Ate de Boer en Pier Abes, van HRL op Franeker en v. v., ge?schribeert de nieuwe reglementen voor het bevaren van het veer, ma. 13 apr 1801 (GAH47)
Tjeerd Dirks woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjeerd Dirks T.D. en Baatje Freerks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 jun 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Tjeerd Dirks koopt van Anna Norel, meerderjarige vrijster als erfgenaam van wijlen haar broer Jacob Norel, in leven loodgieter te HRL een huis voor 600 Caroliguldens op 31 mei 1800
Tjeerd Doedes geboortig van de Gorredijk, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed gepresteert in handen van pres. burg. W. Buma op 7 jul 1745. (burgerboek)
Tjeerd Doytses Lieuwe Dirks ende Hijlkjen Tjeerds beide van HRL, koomende voor de Bruit des selfs Vader T.D., en vertoonde de bruidegom een verklaringe van sijn moeder tot consent in deesen, 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; T. Doytzes en Symentje Tjeerds zijn wijf, met attestatie vertrokken na HRL den 17 aug 1732. (lidm. boek Pietersbierum 14 feb 1724, inventarisnummer 105)
Tjeerd Douwes zie: Dijkstra, Siderius, van der Schaaf
Tjeerd Douwes huwt met Sytske Rinses, kind: Gerben Tjeerds, geb 30 okt 1787, ged 2dec17 87 Grote Kerk HRL
Tjeerd Douwes ene T.D., woonachtig onder Almenum, heet door Cornelis Pieters Kuiper, huisman mede onder Almenum woonachtig, een koe laten slachten welke volgens de geruchten door een dolle hond gebeten was en waaraan voor de slachting tekenen van onpasselijkheid bespeurd waren. en dat T.D. zich uitgelaten zou hebben om dat vlees alhier op de weekmarkt te verkopen. de merk- en keurmeester wordt opgedragen om een nauwkeudigst onderzoek te houden. Bij verdenking of kwaad vermoeden direkt de president in kennis te stellen. Cornelis P. Kuiper wordt, omdat hij dicht aan de stad woont, verzocht op het stadhuis te verschijnen. Cornelis P. Kuiper verklaart dat hij gepasseerde vrijdag 8 dagen één van zijn koeien geslacht had, welke enige tijd buiten staat geweest was, zo meende hij aan een opstopping van het water, zonder dat het hem bekend was dat die koe gebeten was. T.D. wou het vlees van verdachte koe in de stad verkopen, waarop hij direkt naar het stadhuis is gehaald. Geeft toe dat de koe door een dolle hond is gebeten. Gemraad wijst op de ''allerverschrikkelijkste gevolgen'' van het comsumeren van dit vlees. Al het vlees moet in de grond gedolven worden. Is door de gerechtsdienaars gedaan, di. 8 sep 1801 (GAH47); Frans van Esta, P.S. Hannema, de boer van weduwe Tetrode, Jelle Clases, Hinne Sijtses, Doede Annes, Bauke Paulus, Wybe Sijbes weduwe, L.T. Tolsma, Claas Arjens, Fedde Bouwes, IJege Visser, Jelke Tjidses, J.A. van der Werff, D.B. Heslinga, C.A. Jonker, Johannes Harmens, Harmen IJpes, Paulus de Boer, Claas Gorter, Jan Hannema, Claas L. Koster, Cornelis P. Kuiper, T.D., Jan Clasen Rodtje stemmen in met het verwijderen van 2 tillen, ??n in het zg ''Vierkant'', de andere ''de Zwarte Hekstille'', 27 aug 1804 (GAH50)
Tjeerd Douwes T.D. en Saapke Sipkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd den 29 daaraanvolgende
Tjeerd Douwes huwt met Bauwkje Dirks op 22 dec 1793 HRL, komt van Almenum, laatste afk. 15 dec 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; T.D. ende Baukjen Durks, beide van HRL, zijnde de bruid en bruidegom beide in perzoon gecompareerd, 30 nov 1793; ondertrouw HRL; T.D. en Bauwkje Dirks, beide van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad 15 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt 22 dito
Tjeerd Douwes huwt met Sjuke Dooitses op 23 nov 1799 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1799
Tjeerd Douwes Allert Paulus van Almenum en Doetje Cornelis van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.D., deszelfs steefvader, 1 may 1790
Tjeerd Aesges huwt met Pieterke Heeres op 11 feb 1798 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Tjeerd Eernstman geb 1802 Leeuwarden, huwt met Trijntje Wiarda op 18 mei 1830 HRL, wonende te Leeuwarden, schilder, zv Jan E, en Maria Ringneri; BS huw 1830
Tjeerd eyberts ontvangt van het Weeshuis f. 105:14:0 terzake 302 pont vlas 7 stuivers het pont, door hem in het Weeshuis geleverd, 6 jul 1756, kwit. no. 26 (GAH1085)
Tjeerd Eilaarst Weeshuis betaalt f. 162:10:0 aan vroedsman H. Heyman voor T.E. wegens 502 pont vlas door hem in het Weeshuis geleverd, 23 mei 1758 kwit. no. 18 (GAH1087)
Tjeerd Engelis zie: de Vries
Tjeerd Feerdijk huwt met Lucretia Numans, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 dec 1762
Tjeerd van der Form ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 2:6:0 terzaake gedane reparatien aan kopergoed, kwit. no. 8, 10 nov 1767. (GAH1097); id. f. 14:16:0, kwit. no. 10, 1769. (GAH1100); id. f. 4:10:0, kwit. no. 8, 6 nov 1770. (GAH1101); id. f. 8:6:0, quit. no. 9, 15 nov 1774. (GAH1105); id. f. 107:14:0, ord. no. 14, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 11:10:0, ord. no. 15, 6 nov 1776. (GAH1107); id. f. 50:17:0 voor het maaken en repareren van koperwerk, kwit. no. 14, 12 nov 1768. (GAH1099); id. f. 21:17:0, kwit. no. 4, 5 nov 1771. (GAH1102); id. f. 37:11:0, kwit. no. 10, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 6:3:0, ord. no. 19, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 11:10:0, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 15:6:0, kwit. no. 20 25 nov 1779. (GAH1110); voogden bet f. 33:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens verdiende loon van Jan Roelofs bi T. vdF. verdiend, mei 1771. (GAH1102); id. f. 21:15:0, kwit. no. 18. (GAH1103); id. f. 60:0:0, 8 mei 1773. (GAH1104); id. f. 75:0:0, 12 mej 1775. (GAH1106); id. f. 78:15:0, 7 jun 1777. (GAH1108); ontv. vd rentmeester van het Weeshuis f. 14:3:8 wegens maken en leveren van koperen keetels, kwit. no. 44, 27 nov 1780. (GAH1111); ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedane reparaties aan het koperwerk van de brandspuiten, 6 jan 1772: f. 1:18:0; id. 5 jan 1774: f. 4:14:0; id. 6 jan 1777: f. 5:9:0; id. 6 jan 1780: f. 1:18:0; id. wegens gedane reparatie aan de Bakkerskroon hangende in de Nieuwe Kerk, 6 jan 1779: f. 46:0:0; id. wegens geleverd koperwerk, 7 jan 1782: f. 9:18:0; id. 24 jun 1782: f. 25:16:0; id. 10 jan 1776: f. 14:16:0; id. 7 jan 1778: f. 19:6:1; id. ten dienste van het Raadhuis, 29 dec 1773: f. 17:18:0; id. 1 dec 1779 f. 7:4:0; id. 20 sep 1773: f. 37:9:0; id. 6 mei 1767: f. 41:14:0; id. voor het maken van een nieuwe Harpuisketel ten dienste van de Zeewerken, 19 dec 1781: f. 13:1:0; id. expensen bij het schoonmaken van het Stadshuis, 28 aug 1769: f. 46:4:0; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 15:6:0 voor geleverd en gerepareerd koperwerk aan het Weeshuis, 25 nov 1779, kwit. no. 20 (GAH1110); betaalt door de voogden van het Weeshuis aan T. v. d. F. terzake gedane reparatien aan kopergoed, quit. no. 8, (dag. behoeften), 10 nov 1767: f. 2:6:0 (GAH1097); id. 12 nov 1768, ord. no. 14: f. 50:17:0 (GAH1099); huwt met Sara Tennoth, kind: Tetje Tjeerds van der Form, ged 24 okt 1769 Grote Kerk HRL
Tjeerd Gerbens ovl voor 1731; gemeentebestuur betaalt aan de weduwe T.G. wegens leverantie van touwwerk, 21 aug 1730: f. 45:6:8 (GAH238)
Tjeerd Gerbens geb 4 jan 1775, ged 31 jan 1775 Grote Kerk HRL, zv Gerben Hendriks en Bregtje Tjeerds
Tjeerd Gerbrands Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 3e claase, no. 11, 4 1/2%, van f. 500:0:0 kapitaal: f. 22:13:8, verschenen may 1774. (GAH1060); id. verschenen may 1776. (GAH1060); id. verschenen may 1777: f. 23:3:0 (GAH1060); id. verschenen may 1778: f. 23:7:8. (GAH1060)
Tjeerd Germens zie: de Vries
Tjeerd Gerrits zie: Conter
Tjeerd Gerrits Jan Jetses ende Baukje Gerrits beyde van HRL, koomende wegens de bruid T.G. desselfs broeder, 7 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL; Hinke Gerrits van Kimswert ende Wobbe Wobbes van HRL, huw aang 7 mrt (vermeld is: feb) 1739 HRL, komende voor de bruid T.G. desselvs Oom; huw.aang. HRL 1739
Tjeerd Gerrits Pijter Jacobs en Attie Sjoerds beyde van HRL, komende wegens de bruid T.G., 5 Jun 1745
Tjeerd Gerrijts huwt met Beitsche Jelgers, kind: Gerrit vd Tol, geb 1787 Zurich; BS huw 1859; T.G. van Almenum en Betske Jelgers van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 jan 1781 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Geextraheerd uit de Registers der gedoopten van den dorpe Zurich; 1796 den 25 jul is een Kind geb tot Zurich waar van vader is Tjeerd Gerrijts en moeder Beitske Jelgers Echtelieden tot Zurich en den 12 nov 1796 is het kind ged met de naam Gerrit de moeder getuige. Tot Witmarsun den feb 1816
Tjeerd Goris zie: Faber
Tjeerd Gosses zie: Jongsma
Tjeerd Greidanus ovl voor 1783; huwt met Foekje Nauta, kind: Petronella, geb 1768 HRL; BS ovl 1853; kind: Janke Greidanus, geb 13 jul 1774, ged 9 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Ausonius Tjeerds Greidanus, ged 2 apr 1765 Grote Kerk HRL; kind: Petronella Tjeerds Greidanus, ged 31 mrt 1768 Westerkerk HRL; wed. T.G. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 54:5:0 wegens geleverd lint en koorde, ord. no. 23, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 43:15:0 voor geleverde garens en koorde, quit. no. 20, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 35:6:0 voor geleverde kleedbaare winkelwaaren, quit. no. 3, 14 dec 1785. (GAH1118); id. f. 39:7:0 terzaake geleverde stof tot kleding quit. no. 1, 6 dec 1787. (GAH1120); id. f. 9:14:0 terzaake geleverd lint, quit. no. 32, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 14:13:0, ord. no. 17, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 65:13:0 wegens levering van kleedbare winkelwaren, ord. no. 15, 25 nov 1783. (GAH1114); huwt met Foekje Nauta, beide van HRL, geproclameerd de 15-17 en getrout de 22 apr 1764; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 20:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, maar is verhuist in ''t 2e quartier; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Tjeerd de Groot oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; VT1839
Tjeerd Heeres zie: Schols
Tjeerd Hendriks geb 2 feb 1810 HRL, zv Hendrik Bants en Lijsbeth Tjeerds; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Tjeerd Hendriks Boot, geb 2 feb 1810, ged 25 feb 1810 Grote Kerk HRL
Tjeerd Hibma ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 312:15:0 weegens door Tjeerd van der Sluys geleeverde lakens, en carsayen etc, kwit. no. 12, 3 jul 1764. (GAH1094)
Tjeerd Jacobs zie: Vellinga
Tjeerd Jacobs ovl 22 jan 1727 HRL, old 34 jaeren
Tjeerd Jacobs geb 17 nov 1804 HRL, ged 2 dec 1804 HRL, N.H., zv Jacob R, en Trijntje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1804
Tjeerd Jans zie: Eernstman, van Leer, Sanstra
Tjeerd Jans ged 5 mrt 1758 Grote Kerk HRL, zv Jan Tjeerds en Antje Allerts
Tjeerd Jans bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 86:14:10 als curator over de zv Cornelis Abrahams, de huur voor 5/8 gedeelte, in de bleek bij de Franeker Poort, 1 aug 1790, 4/5 jaar. (GAH1122)
Tjeerd Jans turfleverancier 1755
Tjeerd Jans geb 9 apr 1750 HRL, ovl 4 jul 1820 HRL, ongehuwd, zv Jan Tjeerds en Antje Paulus; BS ovl 1820
Tjeerd Jetses van Almenum, ende Tijttie Gerlofs van Menaldum, komende met en wegens de bruidegom en bruid Douwe Jans en vertoonde schriftelijk verklaeringe dat de huwelijksproclam:tot Menaldum wettig waeren aangegeeven, 29 May 1745
Tjeerd Johannes zie: Kerkhoven, Ouendag
Tjeerd Johannes geb 17 jul 1792, ged 31 jul 1792 Grote Kerk HRL, zv Johannes Sjoerds en Trijntje Diks
Tjeerd Johannes ovl 15 sep 1807 Franeker, huwt met Judichje Zacharias, kind: Lijsbeth Tjeerds Draaisma, geb 1779 Franeker; BS huw 1820, ovl 1857
Tjeerd Jongsma huwt met Eelkje Smit; BS ovl 1857
Tjeerd Joukes huwt met Antje Cornelis, kind: Meinsje Tjeerds, ged 12 apr 1753 Westerkerk HRL; kind: Grietje Tjeerds, ged 4 dec 1749 Westerkerk HRL; kind: Jouke Tjeerds, ged 30 mrt 1745 Westerkerk HRL; kind: Corneelis Tjeerds, ged 11 dec 1742 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Tjeerds, ged 24 aug 1741 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Tjeerdts, ged 26 jan 1740 Grote Kerk HRL
Tjeerd Jurjens Trijntie Jacobs ende Jacob Tjallings, beide van HRL, huw.aang. 30 apr 1735 HRL, komende voor de bruid T.J., desselfs neeff; huw.aang. HRL 1735; Jelle Jocchems en Hendrikje Jurjens, beyde van HRL, huw.aang. 15 aug 1733 HRL, komende wegens de bruid T.J., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Tjeerd Clases zie: Bakker
Tjeerd Claeses Remonstreert met Schuldige eerbied Sipke Hendrix burger en mede ordrs Gesw. Turfdr deser Stede dat hij wel genegen Soude Sijn die Sijne bedieninge over te dragen aen T.C. mede burger alhier die Sulx mede van Ued Achtb is suppliceerende Edog Sulx niet Cunnende geschieden sonder Ued achtb Gunstige approbatie So addresseeren die beide Supplntn Sig mits desen aen Ued Achtb met Zeer gedienstig Versoek Ued Achtb gelieven dese overdragte te Consenteeren en also den Gemelten T.C. tot mede ordrs turfmr aen te stellen op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende quo facto etc reqtus vert MA v Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr accordeerende het Versoek ten requeste Gedaen Eligeert mits desen de persoon van T.C. tot mede ordrs turfmr binnen dese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe Staende mits doende den eed in handen van de hr presid burg. van deses Stads actum den 11 jul 1729 Vert Cornelis Veersma ter ordtie van de magistr. M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 11 jul 1729 heeft T.C. den eed van Getrouwigheit als ordrs turfdr gepraesteert in handen van de hr praesid Br Veersma In kennisse van Mij Vertek M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Tjeerd Clasen ende Saekjen Piers, beide van HRL, huw.aang. 2 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Pier Andrijs, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Tjeerd Claasen woont in 4e quartier, huisno. 241, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 4e quartier, links:. 1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjeerd Clases bet aan de rentmeester vd Weeshuis, samen met Tjerk van Benthem, f. 204:13:10, als redders vd nalatenschap van Sjoerd Johannis en Antje Floris, zijnde de inbreng van Tjeerd Sjoerds, 19 apr 1785. (GAH1115)
Tjeerd Klases huwt met Jantje Jans, kind: IJtje Tjeerds, geb 1755 Gaast; BS ovl 1835
Tjeerd Claasen huwt met Aafke Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768 in de Westerkerk; kind: Lijsbeth Tjeerds, ged 19 mrt 1769 Westerkerk HRL; kind: Frans Tjeerds, ged 12 aug 1770 Westerkerk HRL
Tjeerd Cornelis T.C. ende Pietje Jacobs beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan Pieters, olymoolenaar, 2 May 1744; huwt met Pietje Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 May 1744 en doe ook getrouwt; kind: Corneelis Tjeerds, ged 9 aug 1746 Grote Kerk HRL
Tjeerd Leenderts ged 7 aug 1742 Grote Kerk HRL, zv Leendert Lujtjens en Joukjen Tjerd
Tjeerd Lieuwes geb 17 jul 1788, ged 29 jul 1788 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Jakobs en Antje Tjeerds
Tjeerd Lousz (Lous) ovl 17 mrt 1626, Secr. -Dijkgraaf, huwt met Grijet Severts, zie aldaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Tjeerd Matthijs zie: Ouendag
Tjeerd Meinderts geboortig van Huins, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van (niet genoemd), op 28 aug 1806. (burgerboek)
Tjeerd Meintes zie: Kooistra
Tjeerd Monses ged 23 mrt 1755 Grote Kerk HRL, zv Monze Meinerts en Hijlkjen Tjeerds; geb 1755 ... , ovl 15 mei 1814 HRL, werkman, ovl wijk H-141; BS ovl 1814; heeft 2 honden, belasting: f. 4:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjeerd Nauta huwt met IJttie Bruinninga, kind: Doeke Tjeerds Nauta, ged 23 sep (sep) 1766 Grote Kerk Harl
Tjeerd Oebeles zie: Staalstra
Tjeerd Ouwes huwt met Trijntje Bokkes, kind: Maike Tjeerds, ged 3 okt 1745 Grote Kerk HRL
Tjeerd Poulus huwt met Hendrikjen Piebes, kind: Piebe Tjeerds, ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL; Tieerd P. ende Hendrikjen Pijbes, beyde Van HRL, huw.aang. 31 okt 1733 HRL, Comende Voor de bruid Keimpe Bouwes, desselfs Stijfbroeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Tjeerd Piebes zie ook: de Vries; ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL, zv Piebe Tjeerds en Sjoerdje Lieuwes; T.P. ende Lolkje Saapes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Bruining, goede bekende, 31 jul 1790; ondertrouw HRL; T.P. en Lolkjen Saapes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 aug 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Johannes Jager ende Hendrina Fredriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.P., goede bekende, 31 may 1794; ondertrouw HRL; kind: Sjoerdje Tjeerds, geb 23 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Lolkje Tjeerds, geb 29 jul 1796, ged 30 aug 1796 Grote Kerk HRL
Tjeerd Pieters zie: Faber, Hiddema, Spanjer, Wijngaarden, Zijlstra
Tjeerd Pieters huwt met Leentje Sijbouds, kind: Jetske Tjeerds, ged 23 mei 1769 Grote Kerk HRL
Tjeerd Pieters geb 14 okt 1795, ged 27 okt 1795 Grote Kerk HRL, dv Pieter Dirks en Richtje Tjeerds
Tjeerd Pieters woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjeerd Pijtters Heerre Hoites van Eernewoude ende Anskjen Tjeerds van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader T.P., mr. sleefmaker alhier, 31 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL; Meindert van Hoek ende Lampkjen Sierks, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs broodheer of meester T.P., 14 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL
Tjeerd Pieters geboortig van Hijum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en ver krijgt het burgerrecht. Borgereed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. burg. Acronius, op 16 mei 1770. (burgerboek)
Tjeerd Radsma weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjeerd Reins ovl voor 1815; wed. T.R. gebruiker van wijk G-146, gealimenteerd; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Tjeerd Reins zie ook: Stoker; huwt met Lijske Adams, kind: Sijtske Tjeerds, geb 9 feb 1793, ged 19 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Tjeerds, geb 11 apr 1796, ged 3 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Simontje Tjeerds, geb 15 may 1798, ged 5 jun 1798 Grote Kerk HRL
Tjeerd Reins ovl 10 feb 1803 HRL, oud 40 jaar
Tjeerd Reins ged 3 Janewari 1764, zv Rein Tjeerds en Gertje Rekz (= Regts); doopregisters N.H. HRL 1764
Tjeerd Roelofs zie: Kabeljouw, van der Velde, 2x
Tjeerd Roelofs geb 11 sep 1792, ged 30 sep 1792 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Vroukje Tjeerds
Tjeerd Roelofs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 31:14:0 ter zaake geleverde Papier en Pennen, 24 dec 1794, quit. no. 38 (GAH1126); id. f. 25:6:0, 5 dec 1795, quit. no. 41 (GAH1127)
Tjeerd Roelofs woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 4:12:0 (GAH650)
Tjeerd Roelofs T.R. en Sytske Fokkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Tjeerd Seerps pramenmaker in 1755; Jan Folkerts van Franeker ende IJttje Jacobs van HRL, koomende wegens de bruyd T.S., 4 Nov 1747; Abe Jacobs van Witmaersum ende Bregtje Harmens van HRL, koomende weegens de bruid T.S. desselfs oom, 18 Apr 1750; huwt met Tietje Jelkes, kind: Grietje Tjeerds, ged 30 may 1746 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Tjeerds, ged 19 feb 1741 Grote Kerk HRL, moeder als Fetje Jelles
Tjeerd Servaas zie: van Beemen
Tjeerd Siedses ovl voor 1821, huwt met Trijntje Eeltjes, kind: Engeltje Tjeerds Smit, geb 10 mei 1787 Wijnaldum, zijn ouders ovl voor 1821; BS huw 1820
Tjeerd Sybrens zie: Anema, Suringar
Tjeerd Simons zie: van Hoek, Piebenga
Tjeerd Sjierks zie: Vliestra
Tjeerd Sjoerds ged 29 aug 1751 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Annes en Aukje Tjeerdts
Tjeerd Sjoerds weesvoogden bet f. 12:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde verdiende loon van T.S. als timmermansknegt bij Albert Doedes, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 40:0:0 zijnde het verdiende loon van T.S., 27 jun 1786. (GAH1118); id. f. 130:0:0 van may 1787 tot may 1789, 19may178 9. (GAH1121); id. f. 125:0:0, 20 mrt 1792 (GAH1124); id. f. 142:10:0 als timmerknegt bij IJeme de Groot, 14 may 1793 (GAH1125); Tjeerd Clases en Tjerk van Benthem als redders van de nalatenschap van Sjoerd Johannis en Antje Floris bet f. 204:13:10 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de inbreng van T.S., 19 apr 1785. (GAH1116)
Tjeerd Sjoerds zie: de Boer, Koster
Tjeerd Sloterdijck ovl 12 apr 1711, 16 dg, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ovl 25 mei 1712, 16 dg, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; eigenaar van plaats nr. 64 te Oosterbierum, grootte 21 pondematen, floreen f. 5:20:0, gebruiker Aucke Siourdts; ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); id. van plaats nr. 11 te Sexbierum, grootte 64 pondematen, floreen f. 11:12:0, gebruiker Aucke Siourdts, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); dominee T.S., samen met burgemeester Jacob Clases Hatsma, eigenaar van plaats nr. 26 te Sexbierum, grootte 7 pondematen, floreen f. 2:14:0, gebruiker Teckle Robyns, ferskaat: de Heerewech Noorden. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); hopman T.S. en burgemeester J.C. Hatsma, eigenaars van plaats nr. 119 te Sexbierum, grootte 4 pondematen, floreen f. 1:0:0, gebruiker Tekle Robyns, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); Ysbrant Vierssens erven eigenaars van plaats nr. 118 te Almenum, grootte 4, 5 pondematen, floreen f. 1:7:0, gebruiker is T.S., ferskaat: de Wech Oosten. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); T.S. old hopman tot HRL eigenaar van plaats nr. 179 te Almenum, grootte 5 pondematen, floreen f. 3:7:0, gebruiker Pyter Cornelis, holtmolenaar, ferskaat: Boolserder vaert Oosten. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Tjeerd van der Sluis koopman; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 417:7:0 terzake geleverde wollen- en linnengoed, 26 nov 1762. (GAH1092); id. f. 562:10:0 wegens geleverde winkelwaren, kwit. no. 5, 6 mrt 1764. (GAH1094); rentmeester van het Weeshuis bet f. 312:15:0 aan Tjeerd Hibma, voor door T. vdS. geleverde lakens en carsayen, kwit. no. 12, 3 jul 1764. (GAH1094)
Tjeerd Suringar ovl voor 31 mei 1682, huwt met Dyucke Jans op 8 jan 1665 HRL, zoutzieder te HRL. 1656, zv Sibrant S, en Yebel Jelles; GJ1988
Tjeerd Teedes Bauke Freerks ende Aukjen Tjeerds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.T., deszelfs vader, 12 nov 1791; ondertrouw HRL
Tjeerd Taekes ende Eke Lieuwes, beyde van HRL, huw.aang. 1 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd Claes Joosten, desselfs swager; huw.aang. HRL 1736
Tjeerd Tietes ovl voor 1835, huwt met Doutje Gerrits, kind: Aukje Tjeerds, geb ... ; BS huw 1834
Tjeerd Tjeerds huwt met Lucretia Carels Neumans, kind: Carellina Tjeerd, ged 8 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Tjeerd Tjeerds ged 10 jul 1759 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Tjeerds en Grietje Arriens; ged 29 jan 1755 Westerkerk HRL, zv Tjeerd Tjeerdts en Grietie Arjens
Tjeerd Tjeerds huwt met Grietie Arjens, kind: Arjen Tjeerds, ged 12 jun 1757 Westerkerk won. bij de Suiderpoort, vrouw ged 27 jan 1758; zie G. Arjens; kind: Tjeerd Tjeerds, ged 10 jul 1759 Grote Kerk HRL; kind: Arien Tjeerds, ged 14 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Tjeerds, ged 29 jan 1755 Westerkerk HRL
Tjeerd Tjeerds huwt met Aafke Hendriks, kind: Lukretia Tjeerds, geb 15 jan 1774, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL
Tjeerd van der Velde geb 1793 HRL, zv Roelof Roelofs vdV, en Frouwkje Tjeerds Spanjaard; R''falle troch. . bl. 274
Tjeerd van der Vorm zie ook: van der Form; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:10:0 voor geleverd en gerepareerd koperwerk, kwit. no. 22, 24 nov 1781. (GAH1112)
Tjeerd Wybes Douwe Arjens of T.W. erven, wonen in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjeerd van der Woude huwt met Eva ... , kind: Elisabeth, geb 1769 Wolvega; BS ovl 1856
Tjeerd Wijngaarden geb 1795 HRL, ovl 30 sep 1846 HRL, huwt met Aukje Pollema op 25 apr 1824 HRL, huw.afk. 11 en 18 apr 1824, weversknecht, turfdrager in 1846, zv Pieter Dirks W, en Rigtje Tjeerds Spanjaar; BS huw 1824, ovl 1846; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk D-110; VT1839
Tjeerd A. de Groot huwt met Grietje Dirks; BS ovl 1811
Tjeerd Annes Bootsma huwt met Imke IJedes, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 mei 1767 in de Westerkerk HRL
Tjeerd Annes Wijnsma ovl 8 okt 1800 HRL, huwt met Pietje Klases, kind: Jeltje Tjeerds W, geb 1770 HRL; BS huw 1824; Willem Nijentjank ende Sjoukje Sijbes Straatstra, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd T.A.W., desselfs oom, 13 dec 1788; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 10:16:0 (GAH650)
Tjeerd Aukes Vink huwt met Eimkje/IJmkje Wobbes Harkema op 6 mei 1810 HRL, turfleverancier 1811, kind: Aafke, geb 14 jan 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1849; T.A.V. en Imkjen Wobbes Harkema, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Aafke Tjeerds Vink, geb 14 jan 1811, ged 8 feb 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: Eemkje Wolbus
Tjeerd Bouwes Poort huwt met Rinske Jobs, kind: Bouwe Tjeerds Poort, geb 24 jan 1781, ged 20 feb 1781 Grote Kerk HRL
Tjeerd Claasen Poort burgerhopman in 1739, huwt met Jetske Oostveen; zie aldaar; Jasper Edses ende Uilkien Clases, beyde Van HRL, huw.aang. 12 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Tieerd C.P., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733; Anne Beerns ende Beitske Clases, beide van HRL, huw.aang. 23 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid Faendrich P., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Tjeerd Claases Poort ged 5 jan 1762 Grote Kerk HRL, zv Claas Poort en Hendrica Ekama
Tjeerd Clases Bakker verkoopt deel timmerwerf in 1802; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, mei 1806. (GAH650)
Tjeerd Corn Brouwer burgemeester in 1729-1750; neemt o. a. eed af van Frans Pieters. (uit boek: Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); sterkt zijn zoon Cornelis Tjeerds Brouwer in de vacante plaats als capitain der turfmeetsters in de plaats vd ovl Arjen Altena, 1734; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl 5 jan 1751, 67 jaar, burgemeester & capitein, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst; burgemeester in 1750; Claes Doedes van St. Anna Parochie en Wybrigje Symons van HRL, huw.aang. 5 may 1736 HRL, vertonende de bruydegom Schriftel: Consent van des bruyds Curator de Hr:Burgemr. Brouwer alhier; huw.aang. HRL 1736
Tjeerd Dirks Jobstra geb 1767 Jubbega, ovl 24 okt 1841 HRL, 1e huwt met Maartje Jacobs, 2e huwt met Hieke Hoeselaar, kind: Dirk Tjeerds, geb 10 sep 1804 HRL, korenmeter in 1841, huw.get. bij D. de Wit en M.H. vd Berg, wonende te HRL, 1820, zv Dirk Jans en Rigtje Rommerts; BS huw 1820, ovl 1841, ovl 1862; T.D.J. van Jubbega en Hiske Soffels Ontje van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 apr 1792 HRL, en sijn met attestatie vertrokken; oud 72 jaar, geb Nijehorne en wonende te HRL. 1839, wijk D-078; VT1839
Tjeerd Dirks Jorritsma geb 1801 Franeker, ovl voor 1880, huwt met Berber Lammerts Tolsma op 31 aug 1826 HRL, huw.afk. 20 en 27 aug 1826, boereknecht, wonende te HRL, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Dirk Tjeerds J, en Jeltje Jans BS huw 1826, ovl 1879, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Tjeerd Dirks Jubstra T.D.J. van Jubbega ende Hiske Hessels Oudtje van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Besling, deszelfs neef, 17 mrt 1792; ondertrouw HRL; Allard Paulus van Almenum ende Grietje Dirks Jubstra van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Tjeerd Jubstra, 23 apr 1796; ondertrouw HRL
Tjeerd Dirks Yepstra zie T.D. Jobstra
Tjeerd Douwes Dijkstra geb 1756 ... , ovl 1 sep 1812 HRL, huwt met Dieuwke Gerrits Brouwer op 21 jul 1805 HRL, komt van Almenum, ook huwt met Sijtske Rinses, ovl wijk H-033 en was toen melktapper, in leven echtelieden te Hantum, kind: Keimpe Tjeerds D, geb 10 mrt 1780 Holwert/Hantum; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1812, ovl 1815, huw 1817; T.D.D. en Dieuwke Gerrijts Brouwer, beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Jacobus deszelfs schoonzoon, 6 jul 1805; ondertrouw HRL
Tjeerd Douwes van der Schaaf geb 25 jul 1787 Almenum, ovl 1 jan 1853 HRL, huwt met Metje Sjoerds Bakker, N.H., timmerknecht en wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Douwe Tjeerds vdS, en Aafke Bakker; BS ovl 1853; lijst ingez. Minnga/Sexb 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168
Tjeerd Douwes Siderius huwt met Mina Jesan Grindeling, kind: Catharina, geb 19 sep 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810; eigenaar van wijk B-118; gebruiker Teunes de Beer, schipper, 1814. (GAH204); kind: Catrina Tjeerds Siderius, geb 19 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: M. Josan G.
Tjeerd Douwes Zeen geb 1762 ... , ovl 29 mei 1817 HRL; BS ovl 1817
Tjeerd Durks Tipstra T.D.T. eigenaar van perceel nr. 799 te HRL, koorndrager, woonplaats HRL, legger nr. 685, huis, 32 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Tjeerd Engelis de Vries geb 6 dec 1803 Warns, timmerknecht, N.H., A nov 1850 Joure; bev.reg. HRL 1851 wijk E-220
Tjeerd Feddes van der Sluis Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Tjeerd Gerbens Baentjer ovl 3 apr 1727 HRL, oud 60 jaeren
Tjeerd Germens de Vries geb 8 nov 1811 HRL, ovl 7 jun 1833 Waalre, husaar bij de 5de Kompagnie Husaren nummer 6, zv Germen Tjeerds dV, en Stijntje Harmens vd Berg; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1833; geb 5 nov 1811, ged 24 nov 1811 Grote Kerk HRL, dv Germen Tjeerds de Vries en Stijntje Harmens van den Berg
Tjeerd Gerrits Conter huwt met Trijntje Jacobs Karst, kind: Gerrit Tjeerds C, geb 1795 te Schiermonnikoog, buitenvaarder, wonende te Schiermonnikoog; BS huw 1827
Tjeerd Gerrits van der Tol Wij Schout Officier van den Burgerlijken Staat der gemeente van Almenum Certificeren bij dezen dat de Huwelijks Proclamatien van Gerrit Tjeerds van der Tol, oud negenentwintig Jaren, Geboren te Zurich wonende te HRL Onlangs te Almenum Meerderjarige zv T.G. v. d. T. en van Beitske Jelgers, en: Antje Dirks Bleker, oud Vijfentwintig Jaren Geboren en woonachtig te HRL Meerderjarige dv Dirk Bleker en van Feykje Scheltes, - op de twee jongstverlopen Zondagen, telkens des middags ten twaalf uren voor de Hoofddeur van ons Huis der gemeente hebben plaats gehad, zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Afgegeven te Almenum den 26 ste feb 1800Sestien
Tjeerd Goris Faber geb 8 okt 1799 HRL, ovl 15 dec 1859 HRL, 1e huwt met Sjoerdje IJking op 15 jul 1821 HRL, huw.afk. 1 en 8 jul 1821, 2e huwt met Nieske Boomsma op 13 okt 1853 HRL, morgenwekker in 1851, N.H., zv Goris Wybes en Froukje Sietzes; BS huw 1821, huw 1853, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-249, 261; ged 5 nov 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-316; VT1839
Tjeerd Gosses Jongsma geb 1804 Burum, ovl 8 mei 1848 HRL, 1e huwt met Janke Gerrits Beyma, 2e huwt met Eelkje Hendriks Gen?, grofsmid. zv Gosling Alberts en Rintje Sijtzes; BS ovl 1846; 1848 overlijdens; oud 36 jaar, geb Burum en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk D-093; VT1839
Tjeerd Harmanus Radsma ged 20 Febrij 1772 Grote Kerk HRL, zv Harmanus Radsma en Aafke Stephani
Tjeerd Heeres Schols ovl 1782 Nes, Ameland, huwt met Eelkje Jans, kind: Heere Tjeerds S, geb ...; BS geb 1819
Tjeerd Jacobs Radsma faandrik in 1762; T.R. ende Aeltje Tjaerdi, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom R.H. Brouwer, 1 Nov 1749; ovl 17 jun 1781 ... , huwt met Aaltje Martens Tjardi, kind: Marten R, geb 1761 HRL, uurwerkhersteller 1747-1766; BS huw 1819, ovl 1835; huwt met Aeltje Tjarda, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 nov 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Marten Tjeerds Ratsma, ged 3 dec 1761 Westerkerk HRL; kind: Trijntie Tjeerds Ratsma, ged 26 apr 1754 Westerkerk HRL; kind: Harmen Tjeerds Ratsma, ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 30:0:0 terzake 1 jaar loon door Joeke Sjoerds, uurwerkmakersknegt, bij hem verdiend, 11 mei 1762. (GAH1092); id. f. 50:0:0 aan en wegens dito, 22 mei 1764. (GAH1094); id. 14 mei 1765. (GAH1095); id. f. 67:14:0, 17 mei 1766. (GAH1096); ontv van dito f. 10:0:0 terzake verruilen ve uurwerk, 12 mei 1762. (GAH1092); id. f. 16:0:0 terzake geleverde bankschroef voor Joeke Sjoerds, kwit. no. 12, 22 mei 1764. (GAH1094); ontvangt van de Stadsrentmeester f. 30:16:0 ter zake het vernieuwen van ''t wijzerbord id nieuwe kerk, ord. no. 43, 16 aug 1775. (GAH1060); Jacob Tjeerds Radsma van HRL, ende Hinke Jans Bijlsma van Bolsward, komende wegens de bruydegom desselfs vader T.R. en wegens de bruid Rein Brouwer desselfs oom, 3 Oct 1744; Geeven met Eerbied UEd:Achtbh:te kennen Jacob Harmens, slotmaker en Stads klockstelder mitsgaders T. Ratsma uirwerkmaker, beide binnen deese Stad woonagtig, dat eerst gemelde gaerne geneegen is, deese zijn bedieninge op laetstgenoemde te transporteeren, ''t welk die insgelijks van herten wenscht; dog sulx niet als met consent en goede gratie van UEd:Achtbh:kunnende geschieden, soo addresseeren sij hen beide tot UEd:Achtbh:ootmoedig versoekende dat UEd:Achtbh:in dit versogte transport gelieven te accordeeren, en T.R. in plaets van Jacob Harmens tot klockstelder binnen deese Stadt aen te stellen, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:(was get), B. Dreyer; (in margine Stonde); de magistraet gehoord t versoek accordeerende t zelve eligeert en nomineerd mits deesen T.R. in plaets van Jacob Harmens tot klockstelder van deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 5 jun 1743 (was get:), And. Pijtters de Boer, Ter Ordtie van de magistraet abs:sec:B. Dreyer; (onder Stonde); op heeden den 5 jun 1743 heeft T.R. den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Br. de Boer afgelegd. In kennisse van mij gesw:clercq (was get:), B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als klokkesteller op 20 dec 1758 over op Jacob Tjeerds Ratsma; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); president-voogd T.R. betaalt f. 18:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Symon Jans Pannebakker als smitsknegt bij Jan Claasen op Dijkxhoek verdiend, 5 jun 1753. (GAH1082); T.R. ontvangt van de rentmeester f. 10:18:0 terzake restitutie van expensen door hem verlegt voor de weesjongen Symon Jans Pannebakker, werkende op Dijkxhoek, 5 jun 1753, kwit. no. 17. (GAH1082)
Tjeerd Jacobs Ratsma jr T.R. jr, en Siboutje Buma van Hasenbroek, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 16 may 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Giertje Tjeerds Radsma, geb 6 nov 1779, ged 30 nov 1779 Grote Kerk HRL; ged 10 okt 1756 Grote Kerk HRL, zv Jacob Ratsma en Hinke Bijlsma
Tjeerd Jacobs Vellinga geb 1792 Minnertsga, ovl 27 febn 1837 HRL, 1e huwt met Trijntje Meinderts Donia, 2e huwt met Anna Victor Clifford op 27 jun 1819 HRL, huw afk. 13 en 20 jun 1819, huw.get. bij C.F. de Vries en G.D. van Laan, koopman, wonende te HRL. 1814, id. bij H.H. Zwaal en J.D. Venema, 1820, houtkoper, zv Jacob Tjeerds V, en Tietje Klases Kingma; BS huw 1814, huw 1819, huw 1820, ovl 1837; T.J.V. eigenaar van percelen nrs. 2077, 2078, 2078A en 2079 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 713, resp. erf, huis en erf, huis, houtschuren en erf, resp. 1630, 585, 135 en 1250 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 75, 21 en 110. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Tjeerd Jans van der Geest en Andreas Jans van der Geest, tweelingen, ged 20 sep 1783, ged 7 okt 1783 Grote Kerk HRL, zv Jan van der Geest en Hiltje Ferwerda
Tjeerd Jans van Leer ovl voor 1842, huwt met Akke Bootsma en Trientje Clases, kind: IJbeltje vL, geb 8 okt 1810 Franeker; BS huw 1841, ovl 1867
Tjeerd Jansen Sanstra turf- en houtleverancier 1742-1747; Remonstreert met schuldige eerbiedigheit T.J.S. meede burger binnen UEd Achtb:Stadt, hoe Frans Jeltes meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt, wel genegen was deselve sijnde functie op hem supplnt over te dragen, dog vermits sulx buiten consent van UEd:Achtb:niet vermag te geschieden. Soo versoeken zij supplntn UEd Achtb:gelieven hem T.J.S. in plaatse van de meede supplnt Frans Jeltes tot mede ordinaris Turfdrager binnen deese Stadt aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande, q:f:etc, (was get. ), P. Reidema 1738. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert mits deesen de persoon van T.J.S. tot mede ordrs gesw:turfdrager binnen dese Stadt op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staende, mits doende den Eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads, Actum den 15 dec 1738, (was get. ), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de Magistr, (get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 15 Xbr (dec) 1738 heeft T.J.S. den Eed van getrouwigheit als ordrs turfdrager gepresteert coram praeside Jelgersma, In kennisse van mij secretaris, (get), M. van Idsinga; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met schuldige Eerbiedt aen UEd:Achtb:te kennen Albert Seerps burger en Ratelwagter binnen deese Stadt, dat hij supplnt wel genegen is dito functie over te transporteren op de persoon van T.J.Z. meede binnen deese Stadt woonagtig. en dewijl sodanigen overdragt niet vermag te geschieden sonder consent en gratie van UEd:Achtb:Soo versoeken de supplntn UEd: Achtb:gelieven gemelde T.J.Z. in plaets van A.S. tot meede Ratelwagter aen te stellen en sulx op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende en aenbehoorende q:f:etc, Requisitus, (was get), B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de persoon van T.J.Z. tot meede ordrs Ratelwagt binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit Actum den 2 dec 1739, (was get), Bartel Lanting, Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Praestitit Jus Jurandum coram praesid. Lanting Actum den 2 dec 1739. In kennisse van mij gesw:clercq, (get), P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); T. Sandstra transporteert zijn funktie van turfdrager op 7nov17 57 over op Hendrik Heermans; zie aldaar. (Aanstelling Stad HRL 1731-1759)
Tjeerd Johannes Kerkhoven geb 1777 HRL, ovl 16 nov 1830 HRL, huwt met Aafke Baukes/Bouwes Molenaar/vd Meulen op 5 jul 1807 HRL, huw.get. bij K.K. de Jong en A.T. Braammeyer, timmerknecht, 1812, id. bij L.J. Brandes en K.L. Rondaan, 1812, kinderen: Grietje K, geb 9 okt 1808 HRL, Baukje, geb 31 dec 1810 HRL, Bauke K, geb 181 HRL, zv Johannes Jacobus K, en Grietje Tjeerds de Vries; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, 1810 BS huw 1812, ovl 1830, ovl 1833, ovl 1888; eigenaar en gebruiker van wijk G-194, timmerknegt, 1814. (GAH204); T.K. van HRL. en Aafke Baukes van der Meulen van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 20 jun 1807; ondertrouw HRL; kind: Bauke Tjeerds Kerkhoven, geb 31 dec 1810, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL; Ma. den 2 dec 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering den Burger T.J.K. Cum Patre Johannes Kerkhoven gesterkt, dewelke door den fiscus geciteerd Was, om 12 Goud Guldens boete over en ter Zaake dezelve bij de Notaris Sijbe Visser, de glaazen met een Talhout had ingesmeeten; Is deZelve na aangehoorde Confessie, dat hij Wel uit losbandigheid. met een stuk hout gesmeeten had, Zonder egter daar bij eene bedoeling of, ammus (?) gehat te hebben om de Notaris Visser te benaadeelen, of eenige Insolentie aan te doen, op desZelfs openhartige belijdenis, en verder verZoek van moderatie, geboet voor twee Goud Guldens, boven de Kosten van de Citatie. (GAH45); eigenaar van percelen nrs. 978 en 979 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 365. resp. huis en erf, pakhuis en erf, resp. 90 en 133 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 20. (bron: Kad. Atlas Barradeel HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 988 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 365, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 1753 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 365, huis en erf, 108 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Tjeerd Johannes Ouendag ovl Sneek voor 1836, huwt met Doedje Symens, kind: Matthijs O, geb 1767 Sneek; BS ovl 1830; 1835 huwelijken
Tjeerd Lantinga Wieringa geb 1789 Winsum, Gr, ovl voor 1871, huwt met Anna Margaretha Wiarda op 8 aug 1822 HRL, huw.afk. 21 en 28 jul 1822, meester bakker, wonende te HRL, zv Gerrit W, (gk), en Dieuwke Tjeerds Lantinga, vader ovl 21 apr 1806 Winsum, Gr, moeder ovl 13 jul 1813 Winsum, Gr, grtouders v-zijde vlgs akte van bekenheid ovl Appingedam, grtvdr m-zijde ovl te Menkeweer, prov. Groningen 2 sep 1808, grtmdr m-zijde ovl 2 nov 1803 onder den Dam, prov. Groningen; BS huw 1822, BS Franeker ovl 1870
Tjeerd Mathijsses Ouendag geb 10 dec 1797 HRL, ovl 4 okt 1870 HRL, huwt met Sara Modders, (gk), op 19 nov 1835 HRL, wonende te Bolsward, hoedenmaker, schoenmaker in 1870, Nederlands Hervormd winkelier in 1851, zv Matthijs Tjerds O, en Aafke Broers(= Harmens Broos); BS huw 1835, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-078, wijk E-138; en Doetje Mathijsses Ouendag, tweelingen, geb 10 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Tjeerd Meintes Kooistra geb 1774 Huins, ovl 30 dec 1830 HRL, huwt met Geertje Jetzes Naarda, kideren: Jetske, geb 1802 Baard, Meinte K, geb 14 mei 1804 Baard, huw getuige bij G.J. Keyser en M.J. de Vries, wonende te HRL. 1813, id. bij Otto H.G. Tietge en G. Keets, werkman, 1811, zv Meinte Rintjes en Jetske ... ; BS huw 1811, huw 1813, huw 1826, ovl 1830, ovl 1862, ovl 1880; eigenaar en gebruiker van wijk E-057, koopman, 1814. (GAH204)
Tjeerd Oebeles Staalstra ovl na 1818, huwt met Grietje Taekes Rijpstra; BS ovl 1819
Tjeerd Piebes de Vries geb 1774 HRL, ovl 25 mrt 1837 HRL, huwt met Lolkje Sapes, metselaar, kinderen: Sjoerdtje Tjeerds dV, geb 1793 HRL, Loltje dV, geb 8 okt 1796 HRL, zv Piebe Tjeerds en Tjutje Dirks; BS ovl 1832, ovl 1837, ovl 1880; gebruiker wijk G-226, metzelknegt; medegebruikers Hendrik de Wit, baardscheerder, IJpe Jelles wed., gealimenteerd, Christ. P. Riem, militair; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)
Tjeerd Pieters Faber geb 1769, . ., ovl 3 okt 1814 HRL; wijk H-050, huwt met Gelske Hiddes de Vries, in leven werkman, kinderen: Hidde Tjeerds F, geb 1800 Arum Tjietske Tjeerds F, geb 1805 Arum, Getje Tjeerds F, geb 1811 Witmarsum, Pieter F, geb 29 apr 1809 Witmarsum, Tijtje Tjeerds F, geb 1803 Arum; BS ovl 1814; 1827 overlijdens, huw 1830, ovl 1840, ovl 1848, ovl 1859, ovl 1874 1894 overlijdens; gebruiker van wijk H-051, sjouwer, eigenaar is Bauke Komst wed., 1814. (GAH204)
Tjeerd Pieters Hiddema ovl 12 wijnmaand 1809 HRL, huwt met Klaaske Cornelis Beidschat op 17 jan 1796 HRL, komt van HRL, in leven herbergier 1803-1804, kinderen: Pieter Tjeerds H, geb 1 jul 1796 HRL, Trijntje Tjeerds H, geb 1798 HRL, Cornelia Tjeerds H, geb 23 mei 1801 HRL, zv Pieter Hiddes en Trijntje Tjeerds; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1811, ovl 1816, ovl 1822, ovl 1833, huw 1835; wed. T.H. gebruiker van wijk E-065, casteleinsche, eigenaar is ''t Beurtschippersgilde, 1814. (GAH204); Tjaard P.H. ende C.C. Beitsegat, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 jan 1796; ondertrouw HRL; begraven Klein Kerkhof, regel 6, nr. 12; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 8e qaurtier, huisno. 63, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); kind: Pieter Tjaards Hiddema, geb 1 jul 1796, ged 26 jul 1796 Grote Kerk HRL; kind: Trientje Tjeerds Hiddema, geb 29 aug 1797, ged 17 sep 1797 Grote Kerk HRL; Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene missivevan de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in ht voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatievan het Uitvoerend Bewind der Bataafschen Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deze inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunnen ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen vier dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenttien; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind, van den 4 deeZer, Exact te Voldoen, de navolgende Burgers, en IngeZetenen, te Verzoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren als in het: 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan; 2de Quartier: H. van Schouwenburg x Corn:Lautenbach; 3de Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas; 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G:de Vries; 5de Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen; 6de Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok; 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: T.H. x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat gecollecteerd was in het 8 ste Quartier: f. 36:8:6, en te Zaamen f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45); weduwe Tjerk P.H. eigenaresse van perceel nr. 1576 te HRL, kasteleinsche, woonplaats HRL, legger nr. 287, huis en erf, 154 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); Zaturdag den 8 dec 1798. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde bij herhaalinge geleezen eene missive van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland inhoudende Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Het Intermediari Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland Aan: de Rada der Gemeente van HRL; Burgers ! Ingevolge Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 17 nov L.L. zullen moeten bij eenkoomen in UL Stad 15 grondvergaderingen, tot het kiesen van departementale Bestuuren op eene Constitutieoneele wijze volgens de Staatsregeling; Wij gelasten Ulieden om de plaatzen tot die bijeenkomsten te Bepaalen daar toe de nodige voorloopige Schikkingen te maaken en van zulks ten spoedigsten, uiterlijk binnen agt daagen aan ons kennis te geeven. Leeuwarden den 3 dec 1798. Het vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden en geconcludeert, zoo uit Consideratie van het praesente Stringe Saysoen, als om andere moverende redenen, voor dees keer de grondvergaderingen te houden, in de onderscheiden Logementen binnen deeze Stad, als in ?t: Heeren Logement bij de Castelein Hendrik Winter, de Grondvergaderingen no. 1 & 11, in ''t Wapen van Harlinen bij Eelke van der Post no. 2, in ''t Swart Kruis bij J:Jonkman no. 3 & 14, in de Ojevaar bij J: Reinhart no. 4, in Roma bij A:Bolhuis no. 5 en 7, in de Gouden Leeuw bij T:Smith no. 6 & 13, in ''t Posthuis bij T:Dijkstra no. 8, in Benthem bij de weduwe Hoekstra no. 9 & 10, in ''t Schippersgezelschap no. 12, in de Pauw bij T:H. no. 15, en is wijders beslooten van deeze arrangementen aan het Intermediair bestuur, pr missive kennisse te geeven. (GAH44); weduwe T.P.H. eigenaresse van perceel nr. 2058 te HRL, kastelijnsche, woonplaats HRL, legger nr. 287, weiland, 15850 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Tjeerd Pieters Spanjer huwt met Leentje Pieters/Sijbouts, kinderen: Jetske Tjeerds S, geb 1769 HRL, Rigtje Tjeerds S, geb 1758 Franeker; BS ovl 1829; 1841 overlijdens
Tjeerd Pieters Zijlstra geb 1799 Idsegahuisen, ovl 7 feb 1853 HRL, 1e huwt met Geertje Johannes Houstra, 2e huwt met Wilhelmina Bandsma op 25 sep 1828 HRL, huw.afk. 31 aug en 7 sep 1828, pannebakkersknecht, N.H., huw.get. bij H.J. de Rooy en E.L. Visser, 1839, zv Pieter Eeltjes Z, en Aafke Gerrits; BS huw 1828, huw 1839, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-195; oud 39 jaar, geb Makkum(!) en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk B-050; VT1839
Tjeerd Reins Stoker ovl 27 feb 1801/10 feb 1803 HRL, huwt met Elisabeth Adams Prikkenaar, N.H., kinderen: Dooitse S, geb 30 nov 1802 HRL, Reinske Tjeerds, geb 31 dec 1789 Franeker, Adam Tjeerds, geb 1786 Franeker, Pietje S, geb 1795 HRL, Rein Tjeerds, geb 8 mrt 1801 HRL, Sijbrigje Tjeerds, geb 1807 HRL, Sijtske Tjeerds S, geb 1793 HRL, in leven stokersknecht, zv Rein ... , en Getje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, BS geb 1811, huw 1822, huw 1824, huw 1835, ovl 1836, ovl 1837, huw 1841, ovl 1844, ovl 1864, ovl 1868, ovl 1879
Tjeerd Roelofs Kabbeljauw ovl voor 1815; huwt met Sijtske Fokkes, koopt een huis in 1798 en 1800; BS ovl 1824; wed. T.K. eigenaar van wijk A-223, gebruiker is Anne Ages Zeylmaker, metzelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-016, gebruikers zijn Klaas Jeltes van der Sluis, turfdrager, en Pieter Plus, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk C-025, gebruikers zijn Ant. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-139, medegebruiker is Fredrik Akkerboom, beurtschippersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-003, gebruiker is Feyke Burghout, varensgesel, 1814 (GAH204); id. van wijk D-004, pakhuis, gebruiker is Jan IJ. Faber, 1814. (GAH204); id. van wijk D-005, gebruiker is Marten Jans Bleeker, stoeldrayer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-193, gebruikers zijn Siebe de Vries, varensgesel, Jacob Prins, varensgesel, Dirk Meind. vd Laan, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-226, gebruikers zijn Hendr. de Wit, baardscheerder, IJpe Jelles wed., gealimenteerd, Tjeerd Piebes de Vries, metzelknegt, Christ. P. Riem, militair, 1814. (GAH204); erven T.R.K. eigenaars van perceel nr. 89 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van percelen nrs. 527-529 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, 3 huizen, resp. 63, 35 en 49 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45, 36 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 704-706 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, resp. huis, pakhuis, huis en erf, resp. 48, 18 en 60 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 6 en 15. (bron: Kad. Atl. Barrdl. en HRL. 1832, bl. 40); id. van percelen nrs. 928 en 929 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, resp. huis en erf, huis, resp. 24 en 25 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 932 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, huis, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van percelen nrs. 1316 en 1317 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, resp. huis, huis, resp. 40 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Tjeerd Roelofs van der Velde geb 1761 ... , huw.get. bij D.P. Wijngaarden en J.M. Faber, wonende te HRL, neef bruidegom; BS huw 1816
Tjeerd Ruurds van der Geest geb 18 okt 1779, ged 7 dec 1779 Grote Kerk HRL, zv Ruurd van der Geest en Geeske Klaasses Wagenaar
Tjeerd Servaas van Beemen T. v. B. en Broertje Tjebbes van der Meulen, beide van HRL, aangegeven door de procr Lanting met vertoning van genoegsame last van den bruidegom en des bruids Curator, 21 Aug 1751; huwt met Broertje Tjebbes van der Meulen, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 Augus. en den 5 sep 1751 en doen ook getrouwt; huwt met Tjaltie Baukes, beide van HRL, geproclameerd den 25 apr en de 2 en getrout den 9 mey 1756 in de Westerkerk HRL; kind: Servaas Tjeerds van Beemen, ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Tjeerds van Beemen, ged 27 okt 1761 Grote Kerk HRL; weduwe woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); kind: Tjebbe Teerds(!) van Beemen, ged 25 jun 1754 Westerkerk HRL; kind: Servaas Tjeerds van Beemen, ged 6 jun 1752 Grote Kerk HRL
Tjeerd Simons van Hoek geb 8 mei 1807 HRL, ged 24 mei 1807 HRL, N.H., ovl 19 mrt 1815 HRL, zv Simon Jans vH, en Hendrikje Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1815
Tjeerd Simons Piebinga geb 16 nov 1804 HRL, ovl 4 dec 1853 HRL, huwt met Jacoba de Boer op 15 jan 1835 HRL, werkman, ged 30 dec 1804 HRL, zv Simon Huites P, en Geertje Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1835, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-070; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; VT1839
Tjeerd Sjerps de Vries ged 23 apr 1771 Grote Kerk HRL, zv Sjerp de Vries en Hiltje Tjerks
Tjeerd Sjierks Vlietstra geb 1794 ... , huw.get. bij G.D. Minnema en J.D. de Wit, boere-arbeider te Witmarsum, neef bruidegom; BS huw 1818
Tjeerd Sjoerds de Boer geb 12 feb 1774 HRL, ovl 1 mei 1820 HRL, scheepstimmerman, ongehuwd zv Sjoerd Johannes en Antje Floris; BS ovl 1820
Tjeerd Sjoerds Koster geb 1801 Franeker, ovl voor 1861, huwt met Trijntje Gerbens Hoekstra op 3 feb 1822 Franeker, kuipersknecht en wonende te Franeker 1822, zv Sjoerd Tjeerds K, en Ytke Pieters Alkema; BS Franeker huw 1822, ovl 1860
Tjeerd Sybrens Anema ovl voor 1843, huwt met Maaike Jans Kuindersma, kind: Sijbren Tjeerds A., geb 1805 Midlum; BS huw 1842, ovl 1892
Tjeerd Tjeerds de Jong huwt met Grijtie Arjens Leennert, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout den 28 jul 1754 in de Westerkerk
Tjeerdje Ritskes zie: Kronenburg
Tjeerdje Sipkes zie: van Slooten
Tjeerdje van Slooten geb 3 feb 1804 HRL, ged 26 feb 1804 HRL, huwt met Gerrit Harms Smit op 14 feb 1828 HRL, huw.afk. 27 jan en 3 feb 1828 HRL. en Nieuwe Pekela, N.H., A 4 nov 1862 Amsterdam, dv Thomas vS, en Sipkje Abes (Wyma); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk C-072, wijk E-158, bev.reg. HRL 1860-80
Tjeerdje Thomas zie: van Slooten
Tjeerdje Trompetter huwt met Pieter Siebeda, beide van HRL, geproclameerd de 29 nov en de 1 en getrout de 6 dec 1761
Tjeerdje Ritskes Kronenburg geb 1789 ... , ovl 10 feb 1815 HRL, huwt met Jan Eelkes Kronenburg, dv Ritske K, en Trijntje (Alberts) Bakker; BS ovl 1812; 1815 overlijdens, huw 1834
Tjeerdt Bouwes ged 14 dec 1762 Grote Kerk HRL, zv Bouwe Aukes en Aafke Tjeerds
Tjeerdt Bouwes ged 18 jul 1752 Grote Kerk HRL, zv Bouwe Claases en Trijntje Feddes
Tjeerdt Durks ged 27 okt 1744 Grote Kerk HRL, zv Durk Tjeerdts en Antje Klaases
Tjeerdt Rients ged 27 apr 1760 Grote Kerk HRL, zv Rients Tjeerds en Janke Johannes
Tjeerdt IJpes mogelijk deselfde als Tjeerd IJdes; ged 4 feb 1749 Grote Kerk HRL, zv IJpe Tjeerdts en Tjepkje Sjoerdts
Tjeerdt Tjeerdtzen Teerdijk T.T.T. en Aafke Hendriks Coenders, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 1 dec 1772 HRL, en toen getrouwt
Tjeerdtje Boonstra geb 1796 Oldeboorn, N.H., Vst 2 jul 1860 uit Leeuwarden, A 17 jan 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk F-332
Tjeerdtje Douwes Jacob Tjerks (!) ende T.D. beyde onder HRL, koomende weegens de bruyd Schelte Alberts des bruids broodheer, 6 May 1747; huwt met Jacob Tjeerdts, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 22 May 1747 en doen ook getrouwt; kind: Antje jacobs, ged 21 jan 1748 Grote Kerk HRL, vader als J. Tjerks
Tjeerdtje Jaanes zie: van Slooten
Tjeerdtje Jacobs zie: van Slooten
Tjeerdtje Jacobs Geeft met schuldige Eerbied te kennen T.J. meede ordrs turfmeetster binnen deese Stadt dat sij supplnte dito functie wel geerne soude overdragen op de persoon van Antje Pijters ongehuwd dogter alhier; Weshalven de supplnten sig beide aen UEd. Agbth:addresseeren seer gedienstig versoekende UEd. Agbt:gelieven de persoon van Antje Pijters tot meede ordrs Turfmeetster in plaetse van T.J. aen te stellen op Lasten pligten en profijten en gehoorsaemheden daer toe staende q:f:etc:(was get), dit kruis X T.J. selfs geset, P. Reidema. ; In margine Stonde; de Magistraet gehoord het versoek eligeert mits deesen de persoon van Antje Pieters tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit Actum den 29 jun 1740. (was get), Wiltetus Jelgersma Ter ordtie van de magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; den 29 jun 1740 heeft Antje Pijters den Eed van getrouwigheid gepresteerd coram praeside Jelgersma. In kennisse van mij secrts:(get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Tjeerdtje Pieters zie: Stavinga
Tjeerdtje Pieters van Spannum, huwt met Gerrit Jacobs, van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 22 May 1741 en getrout den 1 Junij; Gerrit Jacobs van HRL. ende T.P. van Spannum, koomende voor de bruit desselfs broeder Pijtter Pijtters, en vertoonde een verklaringe des Bruits vader Pijtter Sijlstra te Hennaard, 6mei17 41; ondertrouw N.H. HRL
Tjeerdtje Ritskes huwt met Jan Eelkes, beyde van HRL, geproclameerd den 28 May en de 4-11 jun 1752 doen ook getrouwdt; kind: Aeltje Jans, ged 28 dec 1755 Grote Kerk HRL, moeder als Tjertie Ritskers
Tjeerdtje Ruurds huwt met Frans Galenkamp; BS ovl 1813; Frans Gallenkamp en T.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 jun 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Tjeerdtje van Slooten geb 22 sep 1803 HRL, ged 23 okt 1803, N.H., ovl 1 nov 1835 HRL, ongehuwd dv Jacob vS, en Riemke Wybes; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1835
Tjeerdtje Janes van Slooten ged 16 jul 1758 Westerkerk HRL, dv Jane van Sloten en Lieuwkjen Wiarda; ovl voor 1802, huwt met Dani?l Pieter Matak op 26 aug 1781 Tzummarum, vertrokken met attestatie naar Tzummarum, erven ontvangen interesse 1802-1802; mil. huw geref. gemeente HRL; kind: Adrianus Petrus Matak, geb 17 jan 1782, ged 22 jan 1782 Grote Kerk HRL; kind: Anna Leeuwina Matak, geb 14 nov 1783, ged 18 nov 1783 Grote Kerk HRL, vader als:Dirk P.M. ; Stadsrentmeester bet f. 17:13:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 2e classe, no. 9, tegen 3 1/2%, may 1776. (GAH1060); id. f. 18:3:0, may 1777. (GAH1060); id. may 1778. (GAH1060); geb 4 jul 1758, ovl 24 jun 1792, 33 jaar, dv Jane Jans van Slooten, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Laurens Theodorus Wijs ende T.J. vS., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door doct. E.F. Harkenroth op vertoonde Procuratie van de Bruidegom en Bruid. met een gebod in de week, 18 mrt 1790; ondertrouw HRL; Laurens Theodorus Wijs en T.J. vS., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 mrt 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Abraham Laurens Wijs, geb 12 dec 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL; ovl 29 jun 1792 HRL, oud 33 jaar; de Weledel Gestrenge Heer DanielPieter Matak, Luitenant van de Artillerie, guarnisoen houdende te HRL, en Mejuffer T.J. vS., van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 aug 1781 HRL en zijn met attestatie vertrokken naar Tzummarum, en volgens ingekomen getuigschrift aldaar getrouwt den 26 aug 1781; A.R. van Dalsen als Administrerende medecurator over de twee nagelaten dogters van P. Matak, en T.J. vS. op Lyfrenthe, zynde meerderen verpligt tot betaalen: f. 800:0:0, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier; (GAH650); den 26 aug 1781 Sijn hier in het huwelijk bevestigd de WelEd. Gestrenge Heer Daniel Piter Matak, Luitenant van de Artillery, guarnisoen houdende te HRL en Mejuffer Tjertje J. v. S. van HRL. Na bekomen Attestatien, So van Namen als van HRL. Dat nevenstaande Personen hier te Tzummarum in ''t Huwelijk zijn bevestigd Sijn Attestatie dies den 26 aug 1781 gesonden na HRL. (fiche huw Tzummarum/Firdgum 1781)
Tjeerdtje Pieters Stavinga geb 1792 Leeuwarden, huwt met Lieuwe Gerbens Groen op 28 nov 1833 HRL, wonende te Leeuwarden, Rooms Katholiek, N.H., dv Pieter Harmens S, en Jeltje Tjeerds Andringa; BS huw 1833, ovl 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk G-074, 139, wijk G-155, supp wijk G-405 oud 38 jaar !, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-167; VT1839
Tjeerdtsje Joekes Bierma ged 26 apr 1768 Grote Kerk HRL, dv Joeke Bierma en Jeltje Sijbouts
Tjeertie Zipkes van Slooten ged 9 mei 1756 Grote Kerk HRL, dv Zipke Jans van Sloten en Maike Jacobs Kok; geb 1756 HRL, ovl 12 nov 1839 HRL, ongehuwd, dv Sipke Janus vS, en Maaike Jacobs Kok; BS ovl 1839; gebruiker van wijk C-165, winkeliersche; eigenaar is erven Sipke van Slooten, 1814. (GAH204); T. v. S. eigenaresse van perceel nr. 546 te HRL, winkelierse, woonplaats HRL, legger nr. 625, huis en erf, 115 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); T.S. v. S. eigenaresse van perceel nr. 546 te HRL, winkelierse, woonplaats HRL, legger nr. 625, huis en erf, 115 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 38)
Tjeertje Pieters huwt met Jan Hei, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 sep en den 6 okt 1743 en getrout den 15 dito
Tjeertje van Slooten T. v. S. eigenaresse van perceel nr. 1247 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 625, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Tjeertje Foppes Pettinga een zuster van Mayke Foppes Pettinga ??; geb 19 apr 1737 HRL, ovl 29 mrt 1819 HRL, hm ... ; BS ovl 1819; huwt met Dirk Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 28 okt en de 4 en getrout de 11 nov 1764
Tjeltje Arjens huwt met Jan Buisman, BS ovl 1858
Tjepcke Tyalckes zie: Epema
Tjepcke Tyalckes Epema ovl voor 1614 Nijland, huwt met Dytscke Heres Adema, zv Tyalcke Tjepckes E, (gk), en Lyoets Sipckes, (gk); GJ1988
Tjepie Tjeerts huwt met IJde Sjoerts, kind: Trijntie IJdes, ged 5 apr 1753 Westerkerk HRL
Tjepke Aans geb 8 jan 1797, ged 5 feb 1797 Grote Kerk HRL, zv Aan Hendriks en Marijke Tjepkes Blok
Tjepke Abbema T.A. en Maayke Hoffius, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 13 jun 1773 HRL; hu Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Abbema, geb 12 jul 1773, ged 25 jul 1773 Grote Kerk HRL
Tjepke Alberts T.A. en Atje Gerbens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd den 11 jul 1784 HRL; kind: Albert Tjepkes, geb 12 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL
Tjepke Blok huwt met Saakje Bakker op 21 jan 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Tjepke Douwes zie: van der Meer
Tjepke Gabes mogelijk: Laanstra; huwt met Lysbeth Dirks, kind: Gabe Tjepkes, geb 12 okt 1782, ged 5 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Tjepkes, geb 21 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL
Tjepke Gabes gebruiker van wijk E-207, boerearbeider, eigenaars zijn Schelte van der Hoefen en Alb. van Eeken, 1814. (GAH204); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 47, 1 mrt 1804
Tjepke Gratama bureau Schiere te HRL biedt zijn boekdrukkerij, die onlangs merkelijk is vermeerderd en verbeterd te koop aan, adres: kooplieden Eeke Menalda en T.G., aldaar, 1 jul 1759, (Frl. 1700-1795); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 42:10:0 terzake 1 jaar huyr van 8 pondematen land leggende om zuidoost van HRL, 5 jan 1754 (GAH1083); president-voogd Videlius betaalt f. 108:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake betaling van de koopschat door de koopman T.G., gedaan van een woning om Noord van deze stad aan de Zeedijk afkomstig van de erven van Samuel Hendriks, zijnde het Reversaal aan de koopman overgeleverd, 14 apr 1761 (GAH1091); overhandigd aan de nieuw aangestelde rentmeester van het Weeshuis een coopbrief met absolute quitantie van 18 jul 1765 gepasseerd door T.G. van de vierdepart van de Bleek buyten de Franequerpoort, 1779 (GAH1110); erfgeseten en coopman onder Almenum, huwt met Renske Donker van HRL, zijn geproclameerd 21, 23 en 28 aug 1746 en doen ook getrouwt; kind: Sjerp Tjepkes Gratama, ged 6 dec 1757 Grote Kerk HRL; kind: Jan Tjepkes Gratama, ged 22 apr 1760 Grote Kerk HRL, vader is Coopman; kind: Tjepke Tjepkes Gratama, ged 22 jan 1765 Grote Kerk HRL; kind: Catharina Tjepkes Gratama, ged 29 apr 1755 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Tjepkes Gratama, ged 1 aug 1752 Grote Kerk HRL, moeder als R. Jans D. ; T.G. onder Almenum ende Rinske Donker van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de proc. Marnstra met vertoninge van procuratie en ''s bruyds moeders consent en versoek van een gebod in de Week, 19 Aug 1746; gemeente HRL; betaalt aan de voogden van het Weeshuis voor huur van 6 pondematen greidland bij het naastvvoorgaande stuk leggende in het zuidoosten van HRL onder Almenum, no. 3, (losse landen), 1767: f. 17:5:0 (GAH1097); betaalt aan idem wegens huur van 3 pondematen bouwland onder Midlum aan de Stad bij het Zet leggende, (losse landen), no. 14, 1767: f. 15:10:0 (GAH1097); id. 1768, no. 14 (GAH1099); betaalt aan het gemeentebestuur wegens huur van 3 3/4 pondematen land, Allerheiligen 1750: f. 25:0:0 (GAH428); id. nu echter vermeld 3 1/3 pondematen even buiten de Kerkpoort, 1749: f. 25:0:0 (GAH427); rendante heeft aan de nieuw benoemde rentmeester van het Weeshuis, Albartus de Haas, overgeleverd: een koopbrief met absolute quitantie dd 18 jul 1765 gepasseerd door T.G. van een part van de bleek buiten de Franequer Poort, bij Teetse Abrahams bewoond, 1767/1768 (GAH1098); rentmeester van het Weeshuis ontv f. 17:5:0 van T.G. voor huur van 6 pondematen greydeland agter het naestvoorgaande stuk leggende, no. 3, 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767 (GAH1097); id. f. 15:10:0 wegens huur van 3 pondematen bouwland leggende onder Midlum aan de Hal bij ''t Zet, no. 14, 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1099); betaalt aan dito f. 8:12:8 wegens propijn vd Weeshuislanden, 1762. (GAH1092); id. f. 7:15:0, 1762. (GAH1092); pres. voogd Albert Noordga bet f. 25:19:6 aan de rentmeester van het Weeshuis tersake verdiende loon van Pieter Andrijs als schipstimmermansknegt bij T.G., 22 mrt 1763. (GAH1093); id. f. 11:16:0, met Andrijs Wybenga als pres. voogd, 10 may 1763. (GAH1093); pres. voogd Andrijs Wybenga bet f. 9:16:0 aan dito tersake verdiende loon van Douwes Wopkes, spoelder bij Hendrik Hansen, en nog verdiend loon van Ate Tjeerds, gleibakker bij de coopman T.G., 10 may 1763. (GAH1093); rentmeester van het Weeshuis bet f. 2859:15:6 tersake 7 oblygasjes of toonder deses dag de gelden cd coopman T.G. betaald blijkt met quitansje no. 2, 4 jan 1763. (GAH1093); betaalt aan de mede-voogd Harmanus Videlius f. 840:19:14 tot restitutie van verschot door hem gedaan aan T.G., tot betaling van 1/4 aandeel in de Bleek buiten de Franekerpoort alhier, door de voogden van T.G. gekogt, voor een somma van f. 801:11:0, waarbij komen de kosten van 40 ste penning, consentgelden, proclamatien etc. ter somma van f. 39:8:14 en dus tezamen: f. 840:19:14., 8 okt 1765. (GAH1095); voogden bet f. 200:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door T.G. bet. als een legaat door wijlen de wed. Tjepke Hillema bij dispositie aan het Weeshuis vermaakt, 31 dec 1765. (GAH1096); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:0:0 tot betaling ve accoord door de voogden met hem aangegaan over ''t maken ve zet etc. tot de reed ve stuk land door hem gebruikt; kwit. no. 1, 31 dec 1765. (GAH1096); rentmeester van het weeshuis ontvangt een coopbrieff en absolute quitantie van dato 18 jul 1765 gepasseerd door T.G. over de vierde part in de Bleek buyten de Franekerpoort, 1785 (GAH1116); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het leveren van 191/4 last Noordse balsteen t. d. v. de Zeewerken, 7 Caroliguldens het last, 17 dec 1755: f. 134:15:0; kocht een stuk grond, groot 2 pondematen, van Jan Rienks, verkoop via procureur Dreyer, 24 sep 1760, en gemeentebestuur betaalt f. 149:11:0 aan Dreyer; ontvangt van het gemeentebestuur wegens verhoog gelden van de tigchelkley uit een stuk Stadsland, 7 nov 1753: 60 Caroliguldens; mede-weesvoogd Cl. Nauta betaalt f. 16:17:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Edsger Feytes met pannebakken bij G. verdiend, 30 nov 1756 (GAH1085); mede-voogd B. Dreyer betaalt f. 10:16:0 sijnde hetgeen T.G. wegens verhoog penningen van 2/20 parten van een sathe lands onder Kimswerd, in eigendom toebehorende aan Rinse en Jetse Sijtses, competerende en door hem aan het Weeshuis geschonken, 10 dec 1757 (GAH1087); pro memorie: een Reversaalbrief ten laste van T.G. van een woning om de Noordkand van HRL, afkomstig uit de boedel van wijlen Samuel Hendriks, renderende aan capitaal 81 goudguldens en 7 stuivers, hetwelk op mei 1761 in ??n termijn moet worden voldaan onder korting van 5 gulden strijkgeld, 1760 (GAH1089); id. een Reversaalbrief van 13 aug 1760, vervallen 12 mei 1761 (GAH1090); betaalt propijn van de verhuyrde landen in het Weeshuis gedaan door de weesvoogden, beginnende Sint Petri 1753 voor de tijd van 5 jaren, dus eindigende Sint Petri 1758: Jacob Ennes f. 11:2:8, Eelke Trawalie f. 3:12:8, Willem Ages f. 9:5:8, T.G. f. 21:5:0, Eelke Trawalie f. 10:12:8, Eelke Trawalie f. 8:10:0, Lieuwe Epkes f. 30:5:0, Hijltie Abes f. 17:5:0, Lieuwe Epkes f. 5:0:0, Lieuwe Rintjes f. 3:1:0, 8 nov 1752 (GAH1081)
Tjepke Haeyes Jan Hendriks en Eiske Oepkes, beyde van HRL, huw.aang. 31 aug 1737 HRL, komende de bruydegom alleen en vertoonde attestatie van de bruyds Curator T.H. tot Dronrijp; huw.aang. HRL 1737
Tjepke Jans ged 16 okt 1756 Westerkerk, zv Jan Joukes en Sjuke Tjepkes
Tjepke Jans zie ook: Laanstra; geb 28 okt 1809, ged 28 nov 1809 Grote Kerk HRL, zv Jan Barends en Grietje Tjepkes
Tjepke Claases huwt met Dieuwke Scheltes, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 apr 1766
Tjepke Lijkeles Jan Joukes ende Sieuke Tjepkes beide van HRL, komende voor de Bruit desselfs vader T.L. en vertoonde de Bruidegom een attestatie van sijn vader tot consent in desen, 6 may 1741; ondertrouw N.H. HRL; Saake Folkerts ende Marijke Tjepkes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder T.L. en vertoonde de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder Folkert Sakes, 24 jun 1741; ondertrouw N.H. HRL
Tjepke Pijters huwt met Rimke Sijtses, beyde van HRL, geproklameerd den 11 mrt en den 18 dito en den 25 dito 1753 en den 17 apr getrouwdt; huw reg. N.H. HRL
Tjepke Reintjes geb 5 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL, zv Reintje Tjepkes en Aletta Meinderts
Tjepke Sakes vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 201, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Tjepke Sakes zie: Blok; op belijdenis des Geloofs ged 29 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL, op de Noorderhaven; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:0:0 terzaake gemaakt pompwerk, quit. no. 66, 30 nov 1790. (GAH1122); Ane Hendriks van Almenum en Marijke Tjepkes van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.S., deszelfs vader, 8 nov 1794; ondertrouw HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:1-8:0, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1-8; (GAH650); huwt met Dieuke Scheltes, kind: Auckjen Tjepkes, geb 28 mei 1774, ged 14 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Tjepkes, geb 27 okt 1776, ged 19 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Tjepkes, ged 8 feb 1767 Westerkerk HRL; kind: Schelte Tjepkes, ged 18 sep 1768 Westerkerk HRL; kind: Trijntie Tjepkes, ged 25 mrt 1770 Westerkerk HRL; kind: Saake Tjepkes, ged 26 apr 1772 Grote Kerk HRL; weesvoogden betalen f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake verdiende loon van Jan Teekes als Blokmakersknegt bij T.S., 14 may 1793 (GAH1124); Donderdag den 20 jun 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde T.S. voormaals Mr. Blokmaaker, op desselfs verzoek uit Consideratie van zijne Sukkelende toestand, gelibereerd van de betaalinge van Wagtgeld (GAH45)
Tjepke Sjoerds ged 9 jun 1763 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Tjepkes en Hiske Nannings
Tjepke Spoelstra geb 25 feb 1798 Bolsward, schaarslijper, A nov 1853 Bolsward; bev.reg. HRL 1851 wijk B-149
Tjepke Taedses houtzager 1753-1763
Tjepke Taekes en Josina Taekes, tweelingen, geb 28 mrt 1793, ged 16 apr 1793 Grote Kerk HRL, kinderen van Taeke Hendriks en Leentje Hommes
Tjepke Douwes van der Meer ovl voor 1865, huwt met Riemke Klases, arbeider en wonende te Workum 1833, kind: Douwe vdM, geb 7 feb 1797 Arum; BS huw 1833, ovl 1864; oud 42 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-008; VT1839
Tjepke Gabes Laanstra ovl na 1820 en voor 1869, huwt met Elisabeth/Liesbert Daniels, kinderen: Hendrik L, geb 1797 Herbayum, Daniel L, geb jan 1794 Herbayum; BS huw 1820, ovl 1868
Tjepke Gajus Andreae geb 28 sep 1776, ged 15 okt 1776 Grote Kerk HRL, zv Doctor Gajus Andreae en Catharina Gratama
Tjepke Jans Laanstra zie ook: Tjepke Jans; geb 28 okt 1809 HRL, ovl 3 jan 1877 HRL, 1e huwt met Lieutske Wiebes Postma op 1 mrt 1838 HRL, kurassier 9de afdeling kurassiers, 2e huwt met Luutske Hidma, (gk), op 20 mei 1841 HRL, 3e huwt met Berber Hibma, (gk), op 13 sep 1855 HRL, panbakker in 1851, N.H., zv Jan Barends L. (ook: Amelander), en Grietje Tjepkes; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1838, ovl 1840, huw 1841, huw 1855, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-156; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk G-111; VT1839
Tjepke Sakes Blok huwt met Dieuwke Scheltes Wijngaarden, koopt een huis en timmerhuis 1799-1800, kinderen: Trijntje Tjepkes, geb 1770 HRL, Aukje Tjepkes B., geb 1781 HRL, Janneke Tjepkes B., geb 1780 HRL, Schelte Tjipkes B., geb 1769 HRL, Marijke Tjepkes B., geb 1766 HRL; BS ovl 1829, ovl 1831, ovl 1839, ovl 1842, ovl 1850; wed. T.B. eigenaar van wijk F-146; gebruiker is IJede Bakker wed, naaivrouw, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:14:8 wegens ''t maaken van glaasen, quit. no. 64, 30 nov 1790. (GAH1122); id. f. 25:9:0, quit. no. 60, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 24:17:0 ter zaake verwen en glaasemaaken, 19 dec 1792, quit. no. 38 (GAH1124); id. f. 29:15:0, 5 dec 1795, quit. no. 44 (GAH1127); woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; ook vermeld mete allen rechts . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier:12:0:0 (GAH650)
Tjepke Sakes Blokmaker ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:14:0 voor een nieuwe pomp, kwit. no. 3, 8 jan 1782. (GAH1113); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier:24:0:0 (GAH650)
Tjepke Sjoerds Blok huwt met Janneke Douwes Reidsma, kind: Hiske Tjepkes Blok, geb 15 mrt 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL
Tjepke Tjepkes Gratama ged 22 jan 1765 Grote Kerk HRL, zv Coopman Tjepke Gratama en Rinske Donker; huwt met Elizabeth Wiebenga/Westra, levert balstenen en kalk en is ijzerhandelaar 1755-1810, kinderen: Eeke G, geb 20 jun 1794 HRL, Rinske G, geb 6 dec 1789 HRL; BS ovl 1870; 1883 overlijdens; kind: Jan Tjepkes Gratama, geb 12 mrt 1787, ged 15 apr 1787 Grote Kerk HRL, moeder als: Trijntje Westra; kind: Rinske Tjepkes Gratama, geb 6 dec 1788, ged 13 jan 1789 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:0:0 terzaake geleverde stofkalk, quit. no. 2, 6 dec 1787. (GAH1120); id. f. 5:0:0, quit. no. 10, 4 jan 1791. (GAH1123); id. f. 6:0:0, 10 may 1809, quit. no. 27 (GAH1141); eigenaar van wijk A-044, gebruiker is IJpe Rodenhuis, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-045, gebruiker is IJpe Rodenhuis, pakhuis, 1814. (GAH204); T.G. en Trijntje Westra, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 jun 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft 2 huisbedienden, 1e quartier, huisno. 201 1/2, belasting: f. 2:10:0, 1 mei 1802, 1803, 1804, 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier, pro se als man en voogd over zyne Huisvrouw en vader en voorstander over zyn kind: f. 700:0:0 (GAH650); id. als Curator over de Kinders van Jan Gratama: f. 140:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:15:0 ter zaake geleverde stofkalk, 19 dec 1792, quit. no. 50 (GAH1124); id. f. 210:0:0 ter zaake geleverde kalk, 24 dec 1794, quit. no. 17 (GAH1126); id. f. 2:10:0, 5 dec 1795, quit. no. 37 (GAH1127); Afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is, een summa van 56 Caroliguldens, 6 stuivers en 12 penningen, welke den Rendant in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRLden 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, Menno Vink, J.H. Olinjus, IJ. Rodenhuis, E.F. Harkenroth, S. Tamboezer, T.G., Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaff, Dirk Fontein, Teunis Norbruis, H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi (GAH1126); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 48:15:0 ter zake betaalde 6 schouw turf met ''t arbeidsloon, 20 sep 1796, quit. no. 3 (GAH1128); afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgeegeven den ontvangen is eene summa van f. 412:10:12. Welke dezelve in zijne volgende Rekening voor Uitgaaff zal mogen brengen, en aan hem gevalideert worden. Daar in Tegen belooft dezelve weder in Ontvang te zullen brengen Eene summa van f. 21:6:0, dien hij bij de gecollecteerde Duiten meerder bevonden heeft, dan ze hem voor toegereekend waaren. Aldus gedaan, gereekend en geslooten in de Vergadering van den Gerechte der Stad HRL, op den Raadhuise aldaar den 9 mrt 1796. In kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de subscriptie van den Secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, rendant, J. IJsbrandi, Radsma, IJ. Hoornstra, Sijbrand Hingst, T.G., Hendrik W. Blok, B. Boomsma A:van Ringh, S. Wyma, G. Pettinga (GAH1127); rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 3:0:0 aan T.G. voor geleverde kalk, 26 jul 1810, quit. no. 22 (GAH1142); id. f. 7:0:0 ter Saeke geleverde stofkalk, 15 jul 1806, quit. no. 55 (GAH1138); id. f. 6:0:0 voor geleverde 4 ton witkalk, 19 mrt 1807 (GAH1139); id. f. 6:0:0 ter Saeke geleverde stofkalk, 15 mrt 1808, quit. no. 31 (GAH1140); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van T.G., (dagelijkse behoeften), 31 dec 1810: f. 4:16:0 (GAH1142); dept. Bestuur van Friesland bericht aan de gemraad: teneinde met de meest mogelijke omzichtigheid te voldoen aan het 3e art der publicatie van het Staats Bewind van 15 jun jl. betreffende de wijse waarop de 8-jarige heffing van 1/2% op de bezittingen en 2% op de inkomsten zal worden ge?ffectueerd schrijven wij u aan om binnen 4 dagen na receptie deser op te geven 6 personen in de gemeente woonachtig en geschikt voor de post van Gecommitteerden en ??n daarvan als amanuensis. de keuse alleen te maken uit lieden die wegens braafheid. kunde en gegoedheid de meeste aanspraak hebben op het vertrouwen hunner medeburgers. Tevens mededelen hoeveel quotisatie-biljetten men nodig meent te hebben, Leeuwarden 7 jul 1802 (GAH48); Na rijpe deliberatie is uit consideratie van het gewigt der zaak met unanieme stemmen besloten aan het dept. Bestuur op te geven: A.J. Conradi, old-secretaris, Pieter Tetrode, gerenomeerd koopman, Jouke Olingius, old burgemeester, Sikke Rienstra, procureur-postulant, T.G., gerenomeerd koopman, H.J. Westra, j. u. doctor & advokaat, tot amanuensis. Op 9 jul 1802 wordt hiervan mededeling gedaan aan het dept. Bestuur; tevens wordt vermeld dat er na beste calculatie 1200 quotisatiebiljetten nodig zullen zijn (GAH48); vermeld in niew plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 201 1/2, 39 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804. (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde kalk t. d. v. de Stad, 25 jun 1788: 51 Caroliguldens; id. 28 jun 1790: f. 15:15:0; id. 19 jun 1792: f. 64:8:8; id. 20 jun 1793: f. 56:7:0; id. 18 jun 1794: f. 17:10:0; id. t. d. v. de Zeewerken, 31 Wintermaand 1809: f. 26:19:0; id. 31 Wintermaand 1810: f. 25:15:0; id. wegens steen en kalk, 7 apr 1796: f. 62:1:8; id. wegens geleverd ijzerwerk, 31 Wintermaand 1809: f. 95:7:0; id. t. d. v. de Armekamer, 1810: fr 1186 en 88 1/2 cts; id. geleverd materiaal, 1810, (t. l. v. Weeshuis en Armekamer): fr 10 en 8 cts; benoemd in het college van Burgergecommitteerden: A. de Rook, A.R. van Dalsen, W. Sandt van Nooten, Jacob Wassenaar, Hijlke Hanekuyk, Jan FonteinJan Hannema, T.G., Sijbr. Hingst. Hebben 3 dagen de tijd om benoeming aan te nemen, 14 apr 1804 (GAH50); Op 16 apr 1804 benoeming in het college van Burgergecommitteerden aangenomen (GAH50); uit de nominatie voor lid van de schoolbestuurscommissie, bestaande uit G. Stinstra Pzn, T.G. en Jan L. van der Veen, is laatstgenoemde benoemd, 16 dec 1802 (GAH49); IJ. Hoornstra heeft een verzoek ingediend om gebenificeerd te worden met het rentmeesterschap van het Stadsweeshuis. Gemraad akkoord, T.G. als borg aangeboden en aangesteld, 20 dec 1802 (GAH49); commissie uit de brandmeesters, Jan Hannema en T.G., klagen dat bij de gelegenheid van op 4 okt jl. ontstane brand in de zoutkeet van T. Stephani buiten de stad, doch binnen deszelfs jurisdictie gelegen, het behoorlijk rumoer of alarm niet was geslagen, en dat dus noch door de militaire, noch door de stedelijke burgerwacht de trommels geroerd waren, waardoor spoedige fulp van de opgewekte burgerij niet mogelijk was; verzoeken verbetering der schikkingen voor het toekomende. Gemraad verzoekt de militaire commandant en gelast die van de burgerwacht, om wanneer er brand is buiten de stad en de spuiten daarheen gevoerd moeten worden, de trommels direkt te doen slaan, 6 okt 1803 (GAH49); T.G. en Johannes Arjens van der Werf vragen toestemming tot het plaatsen van deuren aan het eind van de steeg waar hun huizen staan om te voorkomen dat er ''s nachts vuiligheid wordt ingebracht. Gemraad akkoord onder voorwaarde dat de deuren bij brand of andere omstandigheden moeten worden ontsloten, tot wederopzeggens toe, ma, 2 feb 1801 (GAH47); de voogden van de Stads Alg. Armen krijgen een ordonnantie aan de f. 248:13:0 om daarmee koopman T.G. ''s rekening wegens geleverd ijzer in 1798 t. d. v. de tonnage, te betalen, do, 27 feb 1800 (GAH46); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde kalk, ord. ord. 30 jun 1801: f. 106:11:8; id. wegens geleverd ijzer tot de tonnage in het jaar 1798, volgs resolutie 27 feb 1800, ord. 17 jun 1800: f. 248:13:0; id. samen met Seerp Gratama, wegens geleverde ijzerwaren aan de voogden van de Stads Algemene Armen, ord. 8 aug 1801: f. 919:8:8; id. wegens geleverd ijzer over 1810, dept. Frl. 24 mrt 1811: 1788 Franc en 88 1/2 centimes; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde kalk anno 1802, ord. 26 mei 1803: f. 78:7:0; id. anno 1802 en 1803, ord. 17 okt 1803: 81 Caroliguldens en 5 stuivers; id. wegens geleverde kalk, 1804: 66 Caroliguldens en 3 stuivers; id. 1805: f. 32:18:8; id. 31 dec 1805: f. 62:6:0; id. ord. 27 mei 1805: f. 30:11:0; id. 1806: f. 87:1:0; id. ord. 31 Wintermaand 1809: f. 26:19:0; id. 31 Wintermaand 1810: f. 25:15:0; id. over 1810, dept. Frl. 24 mrt 1812: 10 Franc en 8 centimes; id. ord. 31 dec 1807: f. 127:1:0; betaalt aan het gemvestuur genegotieerde penningen ingevolde Resolutie van het gemeentebestuur dd 19 nov 1804 voor rekening der Stad, doch ter ondersteuning van het Stadsweeshuis, teneinde daaruit de achterstallige schulden te voldoen, 21 mrt 1805: 500 Caroliguldens; ontvangt de aflossing van een obligatie 1 jun 1806 door kracht van loting, zijnde no. 9: 500 Caroliguldens, interesse 5%: 25 Caroliguldens, en premie volgens conditie: 25 Caroliguldens, totaal 550 Caroliguldens; koopt, samen met Jacob Wassenaar, een huis van Jan Schiere voor 5151/4 goudglds op 23 sep 1797; verkoopt, samen met Henricus S. Westra te HRL, als executeurs van het testament van wijlen Dontje Jelles, in leven wonende te HRL, een huis aan Pieter Bakker, timmermansknecht te HRL, voor 406 Caroliguldens op 7 sep 1799; verkoopt, als gelastigde van zijn broer Seerp Gratama te Harderwijk, een huis aan Johannes Lauwer, voor 130 Caroliguldens op 21 sep 1799; (zie ook geertje en Aafke Talma, J.D. Toussaint en Elisabeth Wijbega); verkoopt, als geauthoriseerde curator over de geabandonneerde boedel van Pieter Rinses aan Jacob Tjeerds een huis en ijzersmederij voor 354 Caroliguldens op 20 sep 1800; verkoopt, samen met Jetze Jelles Boomsma, als geauthoriseerde redders van de boedel en nalatenschap van wijlen Barend Hijlkes, in die qualiteit, een huis aan Jan Tjerks voor 1325 Caroliguldens op 13 dec 1800; verkoopt, samen met P.J. Persijn, kooplieden te HRL, in qualiteit als geauthoriseerde administratoren, over de nagelaten boedel van Ruurd Jan Builand, een huis aan Wijbren Broers voor 287 Caroliguldens en 5 stuivers op 10 jul 1802; (zie ook: Jelle, Anna en Bouwe Boomsma); id. aan Cornelis Jonker een huis voor f. 26:15:0 op 10 jul 1802; id. aan Arend Bartling een woning voor f. 119:10:0 op 10 jul 1802; id. aan Johannes Norel twee huizen, 1 voor 675 Caroliguldens en 15 stuivers, de andere voor 425 Caroliguldens en 15 stuivers, beide op 18 sep 1802; id. met Jan Schiere als geauthoriseerde curatoren over de gerepudieerde boedel van wijlen Hoite Pieters, in die qualiteit, een huis en woning aan Heere Enninga voor 1204 Caroliguldens op 25 sep 1802; Dingsdag den 24 apr 1798. de Raad der Gemeente hunne ordinaris Vergadering houdende, Wierde Wijders geprocedeert tot het benoemen van een Weesvoogd en Voogdesse, in plaatze van de afgaande Weesvoogd T.G. en Voogdesse Klaaske Vettevogel- en zijn daar toe gekoosen Tjerk van Benthem als voogd en Sijtske Jelgersma Huisvrouw van Jacob Beetzel als voogdesse, -voorts wierden in plaats van de afgaande voogden der Stads algemeene Armen Tijs Gijses Kussendraager en Claas Oosterbaan, tot voogden benoemd de Burgers Wijger Harmens en IJde de Ruiter, en wierde verder beslooten de zoo afgaande als nieuw aangestelde voogden op Morgen avond op het Huis der Gemeente te versoeken, ten einde om de eerstgemelde voor haare goede gedane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44); Donderdag den 24 Maij 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschrift, van eene missive, den 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormalige gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente der Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboezer is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 Onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wijbrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 Onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger T.G. in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa, in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld, den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. En tot Adjudant, bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, trwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar meede verblijven met toebede van Heil. HRL den 22Maij 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44)
Tjepkie Sjoerds huwt met IJde Tjeerds, kind: Trijntje IJdes, ged 7 nov 1745 Grote Kerk HRL
Tjepkien Harmens Gerrijt Brans van Groningen ende T.H. van HRL, sijnde de aangave gedaan door Johannes Adema onder productie van behoorlijk bewijs, met een gebod in de week, 19 may 1789; ondertrouw HRL; Gerrit Brans van Groningen en T.H. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 may 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Tjepkje Alberts ovl 6 jun 1766 ... , huwt met Jan Johannes; BS huw 1820; kind: Johannes Jans, ged 20 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Jans, ged 22 feb 1752 Grote Kerk HRL; kind: Johannis Jans, ged 21 apr 1750 Westerkerk HRL
Tjepkje Eelkes zie: Leyenaar
Tjepkje Leyenaar geb 1803 ... , ovl 17 sep 1814 HRL; wijk A-241, dv Eelke Jans L, en ... ; BS ovl 1814
Tjepkje de Vries geb 1810 HRL, later bekend als: Sipkje Geerts, bev.reg. 1860-80: wijk H-055, 108; A onzeker waarheen, ambtshalve A tussen 1880-1900; bev.reg. Ha. 1800-1900
Tjepkjen Gatses ovl voor 1842, huwt met Willem Hendriks; BS huw 1841
Tjepkjen Sjierks zie ook: Tjepkjen Tjerks; Cornelis Ages van Almenum ende T.S. van HRL, zijnde wegens de bruid geweest IJeb Steffens, goede bekende, 16 may 1789; ondertrouw HRL; Kornelis Ages van Almenum en T.S. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 31 may 1789 HRL, en zijn getrouwd den 1 jun 1789 HRL; kind: Sierk Kornelis, geb 26 apr 1790, ged 18 may 1790 Grote Kerk HRL
Tjepkjen Sjoerds ged 18 nov 1757 Grote Kerk HRL; op belijdenisse des Geloof, huysvrou van IJ.T. ; IJede Tjeerds ende T.S., beyde van HRL, koomende weegens de bruydt desselfs vader Sjoerd Tjebbes, 12 dec 1744; zij wordt in de ondertrouwakte aangeduid als T.S., en in het huw.reg. als Geertje Pieters; kind: Nieske Iedes, ged 14 okt 1756 Grote Kerk HRL, moeder als Sjep-kje S. ; kind: Tjeerdt IJpes, ged 4 feb 1749 Grote Kerk HRL, vader als IJpe T.
Tjepkjen Tjerks zie: Tjepkjen Sierks
Tjepkjen Alberts de Vries Jan Johannes Leyenaar ende T.A. dV., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Albert de Vries, 16 Nov 1748; huwt met Jan Johannes Leyenaar, beyde van HRL, geproclameerd den 17-24 nov en den 1 desemb 1748 en ook getrouwt
Tjerck Tjercks zie: de Vries; TJERKS, TJIETSE
Tjerd Jans huwt met Pietje Jans, kind: Jan Tjerds, ged 13 sep 1740 Grote Kerk HRL
Tjerdt Jacobs ged 3 sep 1741 Grote Kerk HRL, zv Jacob Geerts en Sjeuke Tjerdts
Tjerk Abrahams huwt met Sijtske Jans, kind: Jan Tjerks Zuiderma, geb 1760 Augustinusga; BS ovl 1839
Tjerk Ages zelfde als Tjeerd Ages ?; weesvoogden betalen aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 60:0:0 ter zaake verdiend loon van T.A., 13 maiy 1794 (GAH1126)
Tjerk Alta geb 1750 Makkum, ovl 13 aug 1827 HRL, huwt met An Hartman, winkelier HRL 1827; BS ovl 1827
Tjerk Andries ged 6 may 1753 Westerkerk HRL, zv Andries Tjerks en Antie Harmens; ged 13 jun 1749 Westerkerk HRL, zv Andries Tjerks en Antje Harmens
Tjerk Andrijs Andrijs Tjerks ende Janke Harmens beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs steevaeder Reimer Pieters, en en adsisteerde hier bij de bruidegoms vaeder T.A., 20 mrt 1745
Tjerk Baukes zie: Haitsma
Tjerk van Benthem geb 1742 HRL, ovl 3 nov 1813 HRL, huwt met Sijtske Vlasblom, boekdrukker 1801-1810, ovl wijk C-151; BS ovl 1813; 1824 overlijdens; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:1:0 voor geleverde schoolboeken en 12 testamentjes met nieuwe psalmen, kwit. no. 31, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 4:8:0 wegens geleverde pennen, kwit. no. 44, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 12:18:0 alsmede schoolboeken, kwit. no. 26, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 68:10:0 voor geleeverde schrijff en schoolbehoeftens in het Weeshuis, ord. no. 11, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 26:7:0 wegens geleverde vraag- en schoolboeken, ord. no. 31, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 26:11:0, ter zaake geleverde boeken en papier, 19 dec 1792, quit. no. 43 (GAH1124); id. f. 35:2:0 ter zaake schrijf- en schoolbehoeften, 3 jun 1794 quit. no. 18; (GAH1126); wed. T. v. B. eigenaar van wijk B-090; gebruiker is Rienk Wybes de Boer, varensgesel, 114. (GAH204); id. van wijk B-112; gebruiker Rients Dirk vd Meulen, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk C-037; gebruiker Marten J. vd Mei wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk C-038; gebruiker B. Beerendsen, kleermaker, 1814. (GAH204); wed. T. v. B. eigenaar en gebruiker van wijk C-157; medegebruiker is C. Schaafsma, 1814.(GAH204); rnid. van wijk F-121, gebruiker is Tjalling P. Schaafsma, timmerman, 1814 (GAH204); rnid. van wijk F-232, pakhuis; gebruiker is Jan Galama, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-233; gebruikers Claas M. Koster, slagersknegt, Rintje P. van der Post, zeylemakersknegt, Henricus Baader, speelgoedmaker, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-236, pakhuis; gebruiker S. Schuurmans,1814.(GAH204)rnid van wijk B-237; gebruiker Jetse Rinses Spiering, sjouwer,1814. (GAH204)rnid. van wijk F-242, gebruiker Jacob Schey, schoenlapper, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-244, gebruiker Hendrik Jans Faber, smidsknegt, 1814. (GAH204)rn rnTjeerd Clases en T.v. B. bet f. 204:13:10 ad rentmeester vh Weeshuis als redders van de nalatenschap van Sjoerd Johannis en Antje Floris, zijnde de inbreng van Tjeerd Sjoerds, 19 apr 1785. (GAH1116); rnontv. vd rentmeester vh Weeshuis f. 19:5:0 terzaake geleverde schrijfbehoeften, quit. no. 25, 23 nov 1785. (GAH1117); id. f. 35:2:0 ter zaake geleverd papier en pennen, quit. no. 44, 31 nov 1786. (GAH1118); rnid. f. 19:15:0 terzaake geleverde boeken, quit. no. 66, 3 dec 1788. (GAH1120); id. f. 39:11:0 wegens geleverde schrijfbehoeften en boeken, quit. no. 43, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 66:19:0, quit. no. 52, 30 nov 1790. (GAH1122); id. f. 25:11:0 wegens geleverd papier, quit. no. 53, 16 dec 1791 (GAH1123); rnJurjen Harkes van der Stok ende Antje Sjoerds de Boer, beide van Harl, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs curator T. v. B., 19 mrt 1791; rnT. v. B. en Sijtske Vlasbloem, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; rnheeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sevende quartier, mei 1804. (GAH650); rnwoont in 7e quartier, links: f. 0:5:0, rechts: f. 0:10:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen, GAH650); rnop lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 125:0:0 (GAH650); rnT.v.B.als Administrator over de goederen van de Erv. Pieter Johannes, 7e quartier: f. 5:0:0 (GAH650); rnid. en Michiel Jacobs, als Administrators over de goederen van Jacob Hendriks, 8e quartier: f. 20:0:0 (GAH650):rnontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 31:8:0 ter zaake geleverde schrijfbehoeften, 30 jun 1801, quit. no. 33 (GAH1133); rnafsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene Summa van f. 511:16:10, welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan,gerekend en geslooten in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1810. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P.Wellinga, P.J.Coulbout, G.Pettinga, Paulus G. de Boer, Harm: Tamboezer, Wassenaar, C.Mollema, T.v.B., C.Blok en L.C.van Goch.(GAH1133); rnontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 37:1:0 ter Saeke Schrijfbehoeften, 1 apr 1806, quit. no. 31 (GAH1138); id. f. 13:12:0, 13 jan rn1807, quit. no. 19 (GAH1139); id. f. 14:12:0, 17 dec 1807 (GAH1139); id. f. 29:14:0, 29 dec 1808, quit. no. 73 (GAH1140); rnNB van de Notificatie,laatste stuk: Wijders wierde beslooten het benoodigde getal van oproepingsbilletten tot de Registratie der Burgerbewapening bij T.v.B.te laaten drukken, mutatis mutandis, na ''t voorschrift,door het departementaal bestuur van de Eems daar af aan den Raad ingesonden en is de verdere be- schikking daar over als meede omtrent het getal hoe veel opde- mandeert aan de Secretaris Feddema.(GAH45); rnDingsdag den 24 apr 1798.de Raad der Gemeente hunne ordrs: Vergadering houdende,Wierde Wijders geprocedeert tot het benoemen van een Weesvoogd en voogdesse, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Tjepke Gratama en voogdesse Klaaske Vettevogel-en zijn daar toe gekoosen T.v.B.als voogd, en Sijtske Jelgersma Huisvrouw van Jacob Beetzel als voogdesse,-voorts wierden in plaats van de af- gaande voogeen der Stads algemeene Armen Tijs Gijses Kussendraager, en Claas Oosterbaan, tot voogden benoemd de Burgers Wijger Harmens en IJde de Ruiter, en wierde verder beslooten de zoo afgaande als nieuw aangestelde voogden op Morgen avond op het Huis der Gemeente te versoeken,ten einde om de eerstgemelde voor haare goede gedane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen.(GAH44)
Tjerk Dirks ende Grijtie eyses, beide van HRL, huw.aang. 12 feb 1735 HRL, komende voor de bruid Rintie Harmens, desselfs Steiffvaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Tjerk Dirks T.D. en Geertruid Anthonij Vuurpijl, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 19 sep 1773 HRL, en toen getrouwd
Tjerk Draaisma huwt met Pietje ... , kind: Sipke Tjerks D, geb 1768 HRL; BS ovl 1846
Tjerk Everts ovl voor 1730; was gesworen rogmeter; in zijn plaats aangesteld Salomon Hoytes; zie verder aldaar
Tjerk Feddriks ovl 21 mei 1722, 80 jaar en 7 1/2 maand, Koopman en Burger te HRL, huwt met Eeke Edsgers, ook huwt met Sjouwkje Jans, en huwt met met Neinke Reins, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Tjerk Floris ovl voor 1843, huwt met Maaike Jochums, kind: Anne Tjerks de Vries, geb 1804 Kimswerd; BS huw 1842
Tjerk Gabes Pijter Meiles van Almenum ende Jantie Sijbes van Midlum, koomende weegens de bruid T.G. desselvs swager, 16 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL
Tjerk Geerts zie: van Vals
Tjerk Gerbens zie: Plat
Tjerk Harmens ged 17 sep 1748 Grote Kerk HRL, zv Harmen Tjerks en Annickje Boelens
Tjerk Heins zie: de Groot
Tjerk Heins huwt met Trijntje Dirks, kind: Trijntje Tjerks, geb 27 mei 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1805
Tjerk Hendriks (ook bekend als Sjierk); zie: Koestra
Tjerk Herkes zie: Bijlsma
Tjerk Hessels weesvoogden bet f. 353:17:14 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis sijnde de suiver huur vd plaets onder Sotrum bj T.H. gebruikt, 2 jun 1778. (GAH1109)
Tjerk Hiddes zie: de Vries
Tjerk Jacobs huwt met Aukjen Edgers, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24 apr en de 1-8 May 1740 en doe ook getrouwt; T.J. ende Aukjen Edsgers beide van HRL, koomende voor de bruid Dirk Claasen desselvs oom, 23 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Tjerk Jans zie: Suderman, Zwanenburg
Tjerk Jans ged 9 jun 1750 Grote Kerk HRL, zv Jan Arjens en Tijtje Tjerks
Tjerk Jans geb 15 okt 1798, ged 4 nov 1798 Grote Kerk HRL, zv Jan Tjerks en Reinouke Lieuwes
Tjerk Jans zie ook: de Vries; T.J. ende Dieuwke Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Riemer Hendriks, deszelfs broeder, 14 nov 1795; ondertrouw HRL; kind: Jan Tjerks, geb 23 aug 1798, ged 11 sep 1798 Grote Kerk HRL
Tjerk Jans turfarbeider 1761-1762; Exhiberen met alle Eerbiedigheid Hendrik Jacobs, ordris turfdrager en T.J., Borger dezer Stede, dat de eerstgemelde wel genegen Was zijn bedieninge te transporteren op de Laastgenoemde, welke Zulx van herten is Verlangende. Addresseren haar ten dien einde aan UEd:Achtbh:met ootmoedig Versoek dat T.J. in plaatze van Hendrik Jacobs mag worden aangesteld tot ordris turfdrager binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe Staende; quo facto etc (was get:) S: Rienstra. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnt T.J. tot meede ordris Turfdraeger binnen deese Stad, op Lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheden daer toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheit en betaelende tot een Geschenk in de Armbusch twintig Cargls Actum den 12 may 1756. (was Getekend) Wopco Buma Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit en heeft de Twintig Gls in de armbusch betaeld, Coram Praeside Buma den 12 may 1756 In kennisse van mij Secretaris (was get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Tjerk Jans huwt met Antje Clases, beide van HRL, geproclameert den 21-28 decem: 1755 en getrout den 4 jan 1756; kind: Klaas Tjerks, geb 5 nov 1774, ged 29 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Grietie Tjerks, ged 19 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Antie Tjerks, ged 13 jul 1766 Westerkerk HRL; kind: Claas Tjerks, ged 29 mrt 1768 Westerkerk HRL; kind: Jan Tjerks, ged 21 nov 1769 Grote Kerk HRL
Tjerk Joosten T.J. ende Acke Gerloffs, beyde onder Almenum, komende weegens de bruid Symen Gerlofs, 10 Oct 1744; huwt met Acke Gerlofs, beyde van Almenum, sijn geproclameerd 11, 18 en 25 okt 1744 en doen ook getrouwt; Tierk Joostes van Almenum ende Trijntie Simons meede aldaar, huw.aang. 30 aug 1738 HRL, komende voor de Bruit Wiert Tieerds vertoonende de Bruidegom Attestatie van de bruits vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1738
Tjerk Lijkles huwt met Wytske Webber op 11 sep 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808
Tjerk Lolkes ovl 1757; zijn functie van korendrager wordt overgenomen door Sjouke Geerts op 10 okt 1757; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Tjerk Nieuwenhuys in proces tegen gemeentebestuur 1755; T. Nieuwenhuys van deese Stad ende Eva van Maurik van Amsterdam aangegeeven door de procr. Lantinga op Attestatie dat de geboden tot Amsterdam Wettelijk aangetekend waeren, huw.aang. 15 sep 1736 HRL; huw.aang. HRL 1736
Tjerk Nolkes zie: van der Vleugel
Tjerk Oenes huwt met Antje Klaases, kind: Jan Tjerks, ged 22 okt 1771 Grote Kerk HRL
Tjerk Oude ovl voor 1812, huwt met Antje Teunis; BS ovl 1811
Tjerk Piebes ovl 18 jan 1794 HRL, oud 40 jaar; huwt met Trijntje Atzes; T.P. van Almenum en Trijntje Atzes van Midlum, laatst geproclameert 25 sep 1774 HRL, en na vertoonde adtestatie van Midlum op dato dezes hier getrouwdt 2 oct 1774 HRL
Tjerk Pieters zie: Faber, Metzelaar, Roorda, van Tiemen
Tjerk Pijters Jan Jacobs en Sijtske Tjerks, beyde van onder Almenum, huw.aang. 3 dec 1735 HRL, komende voor de bruid T.P., desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Tjerk Pieters ged 5 dec 1752 Grote Kerk HRL, zv Pieter Gerbens en Sijtske Jochems
Tjerk Pieters ged 10 apr 1757 Grote Kerk HRL, uyt ... (onleesbaar)
Tjerk Pieters huwt met Jacoba Pieters, kind: Pieter Tjerks, geb 21 jul 1797, gedoopt6 aug 1797 Grote Kerk HRL
Tjerk Pieters geb 14 sep 1796, ged 2 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Pieter Klaassen en Antje Tjerks
Tjerk Pieters betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 1:0:0 ter zaake 1 jaar grondpacht, van ''t huis bij de Bank van Leening, 15 may 1792 (GAH1124); id. 12 may 1793 (GAH1125); id. 16 may 1794 (GAH1126); id. 3 jun 1795 (GAH1127); weduwe betaalt aan en wegens dito f. 1:0:0, versch. may 1810, 14 jun 1810 (GAH1142); id. 2 sep 1808 (GAH1140); id. 19 may 1809 (GAH1141)
Tjerk Pieters geb 6 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL, zv Pieter Baukes en Grietje Tjerks
Tjerk Pieters P.T. en Dieuke Harkes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 4 sep 1774 HRL, en toen getrouwt; kind: Jeltje Tjerks, geb 5 jan 1776, ged 30 jan 1776 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Tjerks, geb 17 jan 1778, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL; kind: Harke Tjerks, geb 10 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Harke Tjerks, geb 1 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL
Tjerk Pieters Jan Teunes van Sneek ende Aukje Johannes van HRL, zijnde de aangaaff gedaan door T.P. onder Productie van behoorlijke Procuratie, 2 may 1789; ondertrouw HRL
Tjerk Pieters huwt met Saapje Pieters op 26 okt 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796
Tjerk Pieters huwt met Jantje IJpes, kind: Klaaske Tjerks, geb 1772 Pingjum; BS geb en huw 1815; T.P. huwt met Jantje IJpes, kind: Klaaske Tjerks, geb 10 mrt 1772 Pingjum; zie aldaar
Tjerk Pieters huwt met Sjouwkje Jetzes op 7 jun 1801 HRL, kind: Trijntje Tjerks, geb 4 okt 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1803
Tjerk Pieters huwt met Tjitske Jans, kind: Pieter Tjerks, geb 18 aug 1804 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804; kind: Pieter Tjerks, geb 9 jun 1811, ged 21 jul 1811 Grote Kerk HRL; hier liggende met hun schip
Tjerk Pieters ovl voor 1812, huwt met Jantje Cornelis; BS Barradeel huwafk. 1811
Tjerk Pijters huwt met IJttie Ruirds, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mei 1762 in de Westerkerk
Tjerk Posthumus ovl voor 1870, huwt met Hiltje vd Werf; BS ovl 1869
Tjerk Robijns huwt met Tietske Klases, kind: Gerrit Tjerks Tigchelaar, geb 1793 Midlum/Harl; BS ovl 1858
Tjerk Rutgers ovl voor 1752; hm ... , van wijlen de weduwe verkochte huizen wegens achterstallige grondpacht 1751; rentmeester van het Weeshuis bet f. 44:0:0 aan de medevoogd P. Tetrode wegens 2 jaren huur van T.R. wed., en f. 15:15:0 aan Pieter Kuyper voor het trilpad na ''s Weeshuys kleilanden, kwit. no. 47, 27 nov 1780. (GAH1111); wed. ontv f. 26:0:0 vd rentmeester van het Weeshuis voor huyshuur aan haar geaccordeerd voor onderhoud ve kind, kwit. no. 35, 26 nov 1782 (GAH1113)
Tjerk Rutgers ged 20 aug 1743 Grote Kerk HRL, zv Rutger Tjerks en Antje Wouters huwt met Meinskje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 7 ber (= september) en getrout de 2 okt 1768; huwt met Antje Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 Jannewari 1772; kind: Antje Tjerks, ged 19 sep 1769 Grote Kerk HRL
Tjerk Ruurds zie: Bangma
Tjerk Saskers zie: van der Zee; T.S. en Baukje Aukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Auke Vogelzang, deszelfs vader, 14 sep 1805; ondertrouw HRL; kind: Minke Tjerks, geb 21 feb 1809, ged 12 mrt 1809 Grote Kerk HRL; moeder als: B. Vogelzang
Tjerk Seerps ged 17 jul 1742 Grote Kerk HRL, zv Seerp Hoites en Aukjen Joosten; wed. Hoogland betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 51:0:0 wegens verdiend loon van T.S., 19 mei 1764. (GAH1094)
Tjerk Sijbouts ged 9 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL, zv Sijbout Tjerks en Rikstje Ruurds
Tjerk Sijbouts huwt met Jeltje Hessels, N.H., kind: Sijbrigje Tjerks, geb 28 nov 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803
Tjerk Sipkes begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 24; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Tjerk Sipkes huwt met Antje Reins, kind: Sipke Tjerks, geb 25 jan 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Rein Tjerks, ged 22 jun 1762 Grote Kerk HRL; kind: Rein Tjerks, ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Tjerks, ged 22 nov 1768 Grote Kerk HRL
Tjerk Sipkes T.S. van HRL, en Pietje Jans van Wijnaldum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 jul 1782 HRL, en zijn, op vertoonde at-testatie getrouwd ten zelfden dage; kind: Rinske Tjerks, geb 2 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL; T.S. van HRL en Pijtje Jans van Wijnaldum, de eerste kerk. kondiging is geschied den 16 jun 1782, de tweede den 20ste, de derde den 30 dito en is daarop attestatie gepasseerd om te HRL te trouwen gelijk ons ook uit terug ontvangen attestatie gebleeken is dat gedagte personen aldaar den 7 jul 1782 in de Egte staat bevestigt zijn. (inventarisnummer 114, Nederlands Hervormd Wijnaldum huw 17617-1810)
Tjerk Sipkes woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjerk Sjerks Sjouke Hendriks van Workum ende Simkje Tjerks van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.S., deszelfs vader, 9 may 1795; ondertrouw HRL
Tjerk Sjerps president-voogd A. Wybenga bet f. 90:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als loon van T.S. in de tijd van 2 jaar verdiend bij de wed. Hoogland, 17 mei 1763. (GAH1093)
Tjerk Sjoerds (is waarschijnlijk Tjeerd Sjoerds); weesvoogden bet f. 53:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van T.S., 24 jul 1787. (GAH1119)
Tjerk Sjoerds geboortig van Damwoude, voor burger aangenomen, hebbende de eed gepresteerd in handen van pres. B. vd Meulen, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 27 mei 1772. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0, f. 60:0:0 en nogmaals f. 40:0:0 van het slatten vd Weeshuisvijever, kwits. nos. 8, 9 en 10, 6 sep 1774 (GAH1105); id. f. 10:0:0, kwit. no. 12, 21 sep 1774. (GAH1105); id. f. 10:0:0 wegens het opgraeven vd Wal aan de Weeshuisvijever, kwit. no. 14, 4 okt 1774. (GAH1105); vrouw T.S. gebruiker van wijk B-092; eigenaar is Ulbe Jacobs, 1814. (GAH204)
Tjerk Sjoerds geb 10 aug 1789, ged 1 sep 1789 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Tjerks en Reinouwke Alles
Tjerk Sjoerds huwt met Sijtske Baukes, kind: Tijtje Tjerks, geb 3 apr 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Tjerks, ged 4 jun 1770 Grote Kerk HRL
Tjerk Sjoerds weesvoogden bet f. 42:7:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde 1/3 deel der nalatenschap van wijl: Floris S., het weesjongetje T.S. van deszelve aanbe?rfd, 2 nov 1790. (GAH1122); id. f. 50:0:0 ter zake verdiende loon van T.S., 29 sep 1795 (GAH1127)
Tjerk Sjoerds zie: van Beemen, van Reenen
Tjerk Suderman geb 1799 HRL, ovl 9 jun 1832 den Bosch, schutter bij de 4de Compagnie 1 ste Bataillon der 1 ste afdeeling Vriesche Schutters, zv Jan Tjerks S, en Reinouwke Lieuwes; BS ovl 1832
Tjerk Zwanenburg geb 5 jan 1810 HRL, ovl 11 mrt 1873 HRL, huwt met Teetske Tuininga, (gk), op 4 jun 1838 HRL, koek- en banketbakker, schutter 8 ste afdeling mobiele NH-schutterij, broodbakker en winkelier in 1851, N.H., zv Jan Thomas Z, en Aukje Sjerps de Vries; BS huw 1838, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-091, 285, wijk H-026, 147, supp wijk H-304; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk E-003 VT1839
Tjerk Taedses T.T. van HRL, en Antje Jans van Midlum, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 25 apr 1773 HRL, en zijn hier op dato dezes 2 mei 1773 getrouwt, na gegevene adtestatie van Midlum, 29 apr 1773 getekent Agg. Haitsma, Eccles. doctor v. d. m. te Midlum en P.L. Galama, schooldr mede aldaar
Tjerk Tjeerds Mr. waarschijnlijk tussen 1593 en 1595 als Tierck Tierdts. (Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Tjerk Tjepkes Gerrijt Douwes van Almenum ende Trijntje Simons van Bolsward, sijnde wegens de bruid gecompareerd T.T., goede bekende, 10may 1788; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof regel 16. nr. 7; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjerk van Vals geb 12 mei 1806 HRL, ged 10 jun 1806 HRL, zv Geert vV, en Klaaske Tjerks; dopen Grote Kerk HRL 1806
Tjerk van der Vleugel geb 1803 HRL, ovl 29 feb 1880 HRL, huwt met Gerritje Alberts Louenaar op 8 dec 1831 HRL, thans dienende bij de Mob. Vriese Schutterij, gekantonneerd te Gemert, turfdrager in 1851, huw.get. bij A.H. Hillers en F.S. de Boer, 1839, N.H., zv Nolke vdV, en Jetske Wiggeles(?) (Dijkstra); BS huw 1831, huw 1839, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-162, supp wijk G-392, wijk G-149; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-149; VT1839
Tjerk Wybes huwt met Dieuwke Harkes, kind: Sijtske Tjerks, geb 16 dec 1788, ged 6 jan 1789 Grote Kerk HRL
Tjerk Wybrens zie ook: Vellinga; geb 25 nov 1890, ged 9 jan 1810 Grote Kerk HRL, zv Wybren Gerbens en Neeltje Tjerks
Tjerk Wybrens geb 17 jul 1804 HRL, ovl voor 1810, ged 5 aug 1804 HRL, zv Wybren Gerbens en Heiltje Tjerks; dopen Grote Kerk HRL 1804
Tjerk IJkes van Wons, en Antie Jans van HRL, huw.aang. 18 jul 1735 HRL, komende voor de bruid Folkert IJebles, desselfs neeff; huw.aang. HRL 1735
Tjerk Ages Bruinsma huwt met Rijckeltje Rijckels Postma, kind: Rijkle Tjerks B, geb 12 nov 1787 IJlst; BS huw 1816; Compareerden, voor mij, Pieter van Lee, Openbaar Notaris, residerende te Haarlem, Hoofdplaats van het Arrondissement van deelve Naam, in de Provintie Holland Noordergedeelte, T.A.B., Schipper en Rijckeltje Rijckels Postma, Echtelieden de vrouw ten dezen met hare man geadsisteerd, woonende op de hoek van de Korte Brug en Burgwal, Wijk L Nummero 256, binnen deze Stad; dewelke bij deze tegenwoordige Acte hebben erkend hunne formeele toestemming en Consent te geven, dat hunne zoon Rijckel Tjerks Bruinsma, een Huwelijk aangaa met alle de formaliteiten daar toe volgens de Wetten Vereischt, met Renke Bouwes te HRL in Vriesland woonachtig, Waar van Acte; Aldus gepasseerd te Haarlem waarvan ter woonstede van de Comparanten in tegenwoordigheid van Gust Hendriks Zuntz Gepensioneerd Militair en Dirk Willems onderwijzer, beide binnen deze Stad woonachtig als Getuigen in dezen verzogt, dezen Zeventienden jan achtien honderd en zestien, en hebben de Comparanten, benevens de Getuigen en mij Notaris, na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte geteekend, Welke ten verzoeke van de Comparanten is uitgegeven aan Brevet; Aldus gepasseerd te Haarlem waarvan ter woonstede van de Comparanten in tegenwoordigheid van Gust Hendriks Zuntz Gepensioneerd Militair en Dirk Willems onderwijzer, beide binnen deze Stad woonachtig als Getuigen in dezen verzogt, dezen Zeventienden jan achtien honderd en zestien, en hebben de Comparanten, benevens de Getuigen en mij Notaris, na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte geteekend, Welke ten verzoeke van de Comparanten is uitgegeven aan Brevet; de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem, verklaart bij dezen dat de twee Huwelijks afkondigingen van: Rijckel Tjerks Bruynsma, oud negen twintig Jaren, Schipper, geb te IJst, wonende aldaar, meerderjarige zv T. en Rijckeltje Postuma, Echtelieden, mede aldaar woonachtig, en: Renske Bouwes, oud Vijf & twintig Jaren, Winkelierster, geb en wonende te HRL, meerderjarige dv Bouwe Jacobs en Akke Cornelis, beide overleden. ? Alhier te Haarlem behoorlijk Zijn geschied, namelijk de eerste op den Agt & twintigste der vorige en de tweede op den Vierde dezer maand, beiden des voormiddags ten half twaalf uren Zonder dat daartegen eenige verhindering is ingekomen. Haarlem den Zevende feb 1800 & Zestien; In het Jaar Een Duizend agt honderd en Negen, den Vijftiende feb is te Haarlem ged Rijckel, waarvan ouders zijn T.B. & Rijckeltje Posma, Zijnde bejkens voormeld Doopboek geb te IJlst den Zesde nov Zeventienhonderd Zeven & tagtig. Haarlem den Zeventiende jan 1800 & Zestien
Tjerk Baukes Haitsma huwt met Aukje IJnses, kind: Doutje H, geb 1761 Exmorra; BS ovl 1838
Tjerk Bootes Kat huwt met Rixjen Willems, beyde van HRL, sijn geproclameert 4, 11 en 18 desember 1740 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; T.B.K. ende Rixtie Willems beide van HRL, koomende voor de Bruit Jouke Douwes, schoenmaker te HRL, exhiberende een verklaringe van des Bruits vader Willem Pijtters, 3 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL
Tjerk Ennes de Vries huwt met IJebeltie Sijbrands, beide van HRL, geproclameert den 19-26 Septem:en getrout den 3 okt 1756; T.E. dV. van Zaandam en Aaltje Alberts van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 15 mrt 1778 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Zaandam om aldaar in den echten staat te worden bevestigt en zulks is 22 mrt 1778 geschied volgens van daar Ontfangene adtestatie, getekend H. Brerco, q, q
Tjerk Gerbens Plat geb 1757 St, Jacob, ovl 2 dec 1829 HRL, huwt met Siebrigje Sijbrens Oostringa, kind: Sijbren Tjerks P, geb 1801 St. Anna, zv Gerben P, en Grietje ... ; BS ovl 1829; 1834 huwelijken
Tjerk Heins de Groot geb 4 mei 1762 Hindeloopen, ovl 22 mei 1819 HRL, huwt met Grietje Dirks vd Zee, kinderen: Rein, geb 1 sep 1808 HRL, Akke, geb 11 jan 1807 te HRL, Hein Tjerks dG, geb 1791 HRL, Dieuwke Tjerks dG, geb 1798 ... , Dirk Tjerks dG, geb 1795 Hindeloopen, timmerman in 1819; zv Hein Tjerks en Ike Reins; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, BS ovl 1813, huw 1817 1819 overlijdens, huw 1836, overlijdens; gebruiker van wijk G-170, timmerknegt, medegebruiker is Rintje Gaykema wed., gealimenteerd, eigenaar is Fokke Mart. Wijngaarden, 1814. (GAH204)
Tjerk Herkes Bijlsma geb 10 feb 1784 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825 lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Tjerk Hiddes de Vries Een beschrijving van de jeugdjaren van Tjerk Hiddes kan kort zijn, er is niet meer over bekend dan een paar data. Algemeen werd door de geschiedschrijvers aangenomen dat T.H. een boerenzoon was, tot de bekende Friese genealoog D.J. van de Meer in 1952 ontdekte dat Tjerk''s vader, Hidde Sjoerds, molenaar te Sexbierum was. de oude doop- en trouwboeken van het dorp vermelden als Tjerks geboortedatum 6 aug 1622. Hij was het derde kind uit het huwelijk van Hidde Sjoerds en Swob Jacobs. Het feit dat T.H. als dorpsjongen zeeman werd is niet zo''n uniek gebeuren geweest, evenmin dat hij al vrij jong aan boord terecht kwam. Aan Tjerks handschrift en schrijfstijl is te zien dat hij goed onderwijs heeft gehad. In de familie waren meer zeevarenden. Tjerk''s oom, Sjoerd Sjoerds is zeeman geweest en diens zoon was de latere Schout bij Nacht Hidde Sjoerds de Vries. Tjerk''s ouders hadden een groot gezin (11 kinderen) en onder de hoede van een familielid of een bekende zal ook de latere admiraal al jong naar zee gemoeten hebben en in het late najaar (''s winters werd er niet gevaren), was bij behouden thuiskomst de meegebrachte kindergage welkom. de tijd dat Tjerk door de mosterd gehaald werd is hij goed doorgekomen en dat hij van wanten wist en al jong een kundig zeeman was staat vast, want uit een bericht blijkt dat hij op 26-jarige leeftijd schipper was. Verder is bekend dat hij 30 jan 1648 lidmaat van de Hervormde Kerk van Sexbierum werd en op 27 aug van hetzelfde jaar trouwde hij met de Halingse Nanneke Atses dochter. Op 12 feb 1653 kocht de Harlinger koopman Hijlcke Joannes van Mr. timmerman Iepe Meynerts een ''seeckere nieuwe huisinge staende in de Vijverstraat met een vrije uitgangh ten westen, de gemene straet ten Oosten ende Noorden''. de koopsom bedroeg 750 goudguldens. Een jaar later, op 4 mrt 1654, leverde Iepe Meynerts weer een woning op en nu was T.H. de koper voor 1000 goudguldens. Als naastliggers worden vermeld: ''Wybren Huisman ten suiden, Hijlcke Joannes ten Noorden, de gemeente straet ten Oosten''. Beide woningen waren belast met 20 stuivers jaarlijkse grondpacht. (zie archiefstuk RA Lwd: Har T9, 257 V). T.H. verkocht deze woning op 21 apr 1666 aan Tjerk Jansen Santstra, het heet dan: ''In cope bekomen van de heer Luitenant Admiraal T.H. dV., voor de somme van een duisent acht hondert Caroli guldens''. (RA Lwd Har T12, 47v). Door de duidelijke omschrijving van de ligging zijnde vrijwel gelijke panden met de bekende tweelingtrapgevel gemakkelijk terug te vinden, het zijn de nummers 2 en 4 aan de Vijver. de straatnamen zijn in de loop des tijds veranderd, de straat ten noorden, toen ''die vijfferstraat'' genoemd, heet nu Hondenstraat en de straatnaam Vijver kwam aan het eind van de 17e eeuw naar voren. de beide huizen zijn in 1964 als bouwvallen door de Hein Buisman Stichting aangekocht en in 1974 geheel gerestaureerd. Tjerk Hiddes heeft op 31 mrt 1660 de helft van een klein woninkje in de St. Jacobstraat. de koopakte daarvan luidt: ''Tjerk Hiddes, grootschipper ende Nanneke Atzes dochter, echteluyden binnen HRL begeren boden ende consent op de geregte helfte doorgaens van seeckere dwarshuisinge met een ledige plaets ten oosten. Staende binnen deser Stede aen en de ten dele beklempt sijnde in de huisinge der de ijseren man Uithangt''. (RA Lwd Har T11, 38v). Aan de hand van een drietal proclamaties kan vastgesteld worden dat de tegenwoordige woning St. Jacobstraat 15 op dezelfde plaats staat als eertijds de IJseren Man. Tjerk Hiddes kocht het woninkje van zijn zwager Tjalling Rintjes voor 300 carolus guldens. Dat Tjerk de woning kocht voor het profijt van verhuur blijkt uit de weesrekening van 1679. Toen op 13 jun 1665 luit-admiraal Stellingwerf in de Tweede Engelse Oorlog tijdens de slag bij Lowestoft sneuvelde, volgde T.H. hem op en werd daartoe op 29 jun 1665 be?digd. Ruim een jaar heeft hij deze funktie bekleed. In de tweedaagse zeeslag van 4 en 5 aug 1666 raakde te Admiraal aan boord van de ''Groot Frisia'' zwaar gewond en stierf enkele dagen later te Vlissingen. Op 18 aug is T.H. dV. in de Grote Kerk begraven. Een dag na de tijding van het sneuvelen van haar man is Nanneke Atses van een zoon bevallen die, naar zijn vader Tjerk genoemd, de 29 aug in de Westerkerk ged is. Nanneke is na de geboorte van Tjerk niet meer hersteld, zij overleed op 17 okt van hetzelfde jaar; Barend Hiddes de Vries, een broer van Tjerk en kapitein op het oorlogsschip de ''Zevenwolden'', werd op 21 dec d. a. v. be?- digd als curator over de nagelaten weeskinderen m. n. Antje 10 jaar, Hidde 3 jaar en Tjerk een half jaar. Ten overstaan van de burgemeesters Bartel Cleysen Lantingh en Jan Huyff en sekretaris Dr. Dominico Wringer werd op 2 jan 1667 de nagelaten boedel ge?nventariseerd. In deze inventaris wordt, onder ''Lasten van ''t sterffhuys'' genoemd: ''De huyshuur beneffens ''t packhuur f. 215:0:0''. Het is duidelijk, T.H. huurde in 1666 een huis met een pakhuis. de bevestiging hiervan is te vinden in een weesrekening dd 3 dec 1679. (RA Lwd Har P48, 61). Hierin geeft Barend Hiddes, ten overstaan van de bevoegde instanties rekenschap van beheer over geld en goed van zijn pupillen Hidde en Tjerk de Vries. Antje is in aug 1668 overleden. de verantwoording van ontvangsten en uitgaven loopt over het tijdsbestek van aug. 1666 tot 3 dec 1679. Hierin staat op blz. 96 een post van betaalde huur aan Claas Freerx Braam voor het woon- en pakhuis, voldaan op 1 mei 1667. Van deze Claas Freerx zijn, na zijn overlijden, de bezittingen ge?nventariseerd op 27 sep 1680 (RA Lwd Har, R28 , 1). Volgens opgaaf had de erflater in HRL zes huizen waarvan ??n op de Voorstraat. Dit laatste door T.H. bewoonde huis, is op 22 apr 1648 door Claas Freerx Braam voor de prijs van 4001 goudguldens gekocht van Anneke Ripperts dochter (RA Lwd, Har T9, 26). Aan Pietje Jacobs Braam, een kleindv Claas Freerx, werd bij de verdeling van de erfenis op 14 aug 1682, bij loting, het pand aan de Voorstraat, yhans no. 14, toebedeeld. (RA Lwd, Har R28, 57). de woning werd getaxeerd op f. 2525:0:0. de woningen Voorstraat 14, 12 en 10 met de eigenaars in de 17e eeuw, volgens opgave van de koopbrieven: Har T1, 127v; T7, 175; T9, 26; T8, 29; T3 125; T8, 151 en R28, 57. Voorstraat 14: Reyn Ydes 1633; Anneke Ripperts 1642; Claas Freerx Braam 1648; Pietje Jacobs Braam, huwt met Dirck Sickes, 1682. Voorstraat 12: Jan Dolfijn 1597; Foppe Tjeerds 1634, Jan Foppes 1685. Voorstraat 10: (links van de Drie Romersteeg), Adriaan Schoft 1598; Jan van der Horst 1631; Dionisius Pontanus 1645; Baltus Caspar Sterck, stadschirurgijn 1685. Het overgedragen weesrekeningboek van Barend Hiddes begint met de opsomming van de waarde van de, op 2 jan in het ouderlijk huis aanwezige gelden en goederen. Naar het toen geldende muntstelsel werd in de boekhouding een geldbedrag in goud-of carolusguldens, stuivers en penningen geschreven b. v. f. 10:5:3 (10 gld, 5 st en 3 penn). Het grootste gedeelte van het weesrekeningboek bestaat uit gedane betalingen vanaf de sterfdatum van T.H., maar vermeldenswaard zijn eerst enige posten van de aangetroffen gelden en waardepapieren: aen contante penningen een somma van vier duysent ses honderd seven en sestig caroliguldens en vier stuivers; een obligatie op de stadt Franeker de dato 2 jul 1665 van 650 -0-0; Een obligatie van 24 apr 1660 holdende ten laste van Sjoerd Sjoerds besemmaecker van f. 350:0:0; Een obligatie de dato den 1e mei 1661 holdende tot lasten van de koopman Frans Laessen Hannema van f. 600:0:0, hierop was verschenen 2 jaar rente tegens 4 1/2%; Een obligatie 24 apr 1666 holdende tot laste van de provincie van Friesland van f. 3000:0:0; Een ingekocht reversael van de 13e jan 1654 door wijlen de luitenant Admirael dv aen IJpe Meinerts geposteerd tot duisend golt guldens hercomende van de coop van de huysinghe namaels door welgedachte luitenant Admiraal aen Tjerck Sanstra verkocht. (deze post betreft de betaling van het huis Vijver 4). Seeckere gerechte helfte van een dwarshuisinghe staende binnen HRL in de Catterug volgens coopbrief van den 13e marty 1660; een grafstede in de Westerkerk in de regel no. 25 volgens coopbrief de dato den 1e augusti 1661; een sesde part van sekere huisinghe staen binnen Bolsward op de Campen; een 64e part aent schip voor desen bij Albert Sijmens ende laatst bij Cornelis Cornelis den Oude gevoert welck schip met man ende all ongelukkiglijck is wegh gebleven. Welgedacht als bij quitanti?n ende andere documenten gebleken: de rendant brengt wijders voor profijtelijck seeckere ordonnantie van costgelden spreeckende ten profijte van wijlen de Heer Lt. Admirael dV. over de schaffing bij hemselfs in zijn leven ende revictualieringe na zijn overlijden bij sijn onderhebbende capitein IJde Hijlckes Colart wegens zijn weduwe gedaen in den jaer 1666 gedateert zijnde den 15e martij 1667 bedragende een somma van ses ende dertich duysent ende eleff carolus guldens in minderinge van welcke ordonnantie door de Heer Sacco Idzinga ontvanger generaal vant Collegie ter Admiraliteit in frieslandt op quitantie en assignatie soo van welgemelte Heer Lt. admiraal dV. selver, als deselfs nagelatene Weduwe mitsgaders oock de voorschreven Capitein Colart geanticipeert ende betaelt is, een somma van veertien duysent twee hondert seven ende tachtig guldens, acht stuyvers, vier penningen in voegen dat de rendant in volle betalinge vant gene op de voorschreven ordenantie resteerde van welgedachte Heer Ontvanger Generaal Indinga ontvangen en heeft een ende twintich duysent, seven hondert vier ende twintich carolusguldens, seven stuyvers, 12 penningen namenslijck op den 7e maij 1667 aen vijff en twintich obligatien tot laste van de provincie van frieslandt holdende de somma van twintich duysent guldens. Op den 22e maij 1667 van de Heer Theodorus Keth ontvanger der boelgoederen binnen HRL ontvangen de somma van drie duysent ses hondert drie en negentich caroliguldens, vier stuyvers ses penningen suyver gelt geproduceert van de huysgeraden ende inboelen mitsgaderssilverwerk, kledinge etc. ten inventaris gespecificeert blijckende bij den boeckedullen ende afreeckeninge daerachter staende dus f. 3693:4:6. Hierna volgen in de weesrekening een groot aantal posten van ontvangsten van interesten en huishuren waaruit een kleine greep: 5 sep 1667 Van de rentemeester van de stadt Franeker f. 66:0:0; 28 okt 1667 van de huis(vrouw) van Sweerd Thomas ten causa huyr van ''t halve huys in de catterugh f. 21:16:0; 4 dec 1667 ontvangen van Jelle Auckes ter saecke uitdelinge van 1/64 part aen zijn gevoerde schepe dat in de bocht van Vranckrijk is gesoncken f. 20:0:0-; 22 apr 1668 van de heere Gerhard Walbrich ontvangen generael van de provincie van Frieslandt voor een jaer interest van 20. 000 gulden: f. 1000:0:0; 9 feb 1669 van de Heere Franciscus Conter raed en adjunct fiscael in''t college ter admiraliteit een aendeel van wijlen admirael dV. uit provenu van ''t verkochte canon ende verdere goederen van ''t schip de Essex, door de schout bij nacht Bruinsveld op de Engelsen verovert f. 750:0:0. Tenslotte een keus uit de gedane betalingen, beginnende vanaf het ziek- en sterfbed van Nanneke Atses en Antje Tjerks: 18 jan 1667 Betaelt aen Mr. Goslingh Stienstra Chirurgijn voor diensten en medicinen f. 1:18:0; dito Betaelt aen Dr. Arckenbos medicus voor enige visiten aen wijlen Nanneke Atses in haer sieckte gedaen f. 1:16:0; diti Betaelt aen Mr. Jan Roeper Chirurchijn voor enige diensten in''t sterfhuys gedaen f. 6:6:0; 25 apr 1667 aen de erfgenamen van weduwe Nicolaes Bramius apothecarius betaelt voor medicinen aen wijlen Nanneke Atses gelevert f. 34:13:0; dite Betaelt aen J. Frencelius Medicine Proffessor tot Franeker voor diensten aen de rendeerden moeder in des selfs sieckte gedaen f. 19:10:0; 7 jan 1667 Betaelt aen IJsbrand Joosten Heyns wegens wijn op de Leed van wijlen Nanneke Atses f. 59:17:0; diti Betaelt aen de dienstmaeght in''t sterfhuys f. 20:0:0; diti Betaelt aen Hiltje Oedendal voor winckelwaren f. 92:18:10; dito Betaelt aen Jan Platneus voor arbeitsloon f. 15:9:0; dito Betaelt aen Dirck Sjoerdts backer voor broodt in''t sterfhuys 38 -14-0; diti Betaelt aen Kadine Pieters Brouwer voor bier in''t sterfhuys f. 40:15:0; dito Betaelt aen de amme ofte minnemoer die ''t jongste kindt Tjerck de Vries te borst heeft gehadt voor 15 weecken voedinge van''t selver kindt tot lichtmis deses jaer 32 -10-0; diti Betaelt aen Pieter weesschoenmaeker voor een paar schoentjes voor Tjerk de Vries f. 0:14:0; dito voor Jan Dirx Roorda silversmidt voor het wegen van ''t silver in''t sterfhuys f. 0:12:0; 12 feb 1667 Betaelt aen Pieter Jacobs Schoolmeester voor schoolpenningen f. 2:11:0; dito Betaelt aen de notaris Christophorus Rex ter causa diensten in''t sterfhuys gedaen f. 27:17:0; 14 apr 1667 Betaelt voor een naljkussen ende een naijstoeltje voor Antje de Vries f. 4:16:0; 2 aug 1667 Betaelt aen de amme bij welcke Tjerck de Vries in de cost is voor 12 weecken costgeldt f. 30:0:0; 3 okt 1667 Betaelt wegens een venndels jaers leergeld voor Antje de Vries om het naijen te leren f. 3:3:0; 20 mrt 1668 Betaelt aen Mr. Augustinus van Siersma ter saecke ''t genesen van een accident aen het jongste soontje van wijlen lt. Admiraal T.H. dV. f. 10:0:0; 1 maij 1668 Betaelt aen de heer Harmen Sijves Nauta ter saecke een jaer costpenningen voor Hidde Tjercks de Vries f. 140:0:0; 29 maij 1668 Betaelt ofte geexpendeert wegens enige goederen voor de kinderen gekocht in de Arummer merckt f. 1:6:0. de volgende betalingen betreffen de kosten van de begrafenis van Antje de Vries in aug 1668 overleden: 2 sep 1668 betaelt aen de bierdragers voor draegloon om de wijn in te brengen tot de begraefenisse f. 0:12:0; 3 sep 1668 Betaelt aen Gouke Braem ter geleverde Spaense wijn ende brandwijn geconsumeert met bekleden van wijlen Antje Tjercks de Vries met nog voor suycker ende rosijnen f. 4:7:0; dito Betaelt voor negen bollen botter om te werden gebruyckt bij de jongeluyden die Antje Tjercks hebben bepronckt f. 4:7:0; noch op die dato betaelt aen de waeckers ende die voorts mede hebben opgepast in de tijdt van Antje Tjercks overlij 12, 0 en 0; dito Betaelt aen de Bode van''t schippers Gilde omme de Gildebroeders mede ter begraeffenisse te bid 3, 0 en 0; dito Betaelt aen de Dienaers van de Majoor wegens het oppassen soo voor des rendants als voor de kerckedeur ten tijde doen Antje de Vries begraven wierde f. 4:0:0; diti Betaelt voor het suyckerbanquet bij de bepronckers van wijlen Antje Tjercks geconsumeert f. 11:15:0; dito noch betaelt aen de vrijers die Antje Tjercks hebben opgedragen f. 100:0:0; dito betaelt aen de graffmaecker wegens het begraven van het dood lichaem van Antje Tjercks f. 2:10:0; Compt hier mede uitgave wegens het doodkleed van Antje Tjercks te weten een laecken, sloop ende nachthalsdoeck door Barends vrouw geleverd f. 26:0:0; 5 mrt 1669 Aen Jan Vlasbloem betaelt ter saecke geexpenteerde oncosten ten laste van de kinderen in''t vervolgen van ''t schip de Judith f. 50:0:0; 5 dec 1670 betaeld voor de kinderen wegens inkoop van St. Nicolaas goedt f. 4:10:0; 20 feb 1671 gecocht voor Hidde Tjercks een panneel penne ende schrijffboecken f. 1:6:0; aen de kinderen soo nu ende dan tot Sondaeghs geldt gegeven f. 1:15:0; 17 aprillis 1671 Betaelt aen Jan Jansen grafmaecker wegens verdiend arbeidtsloon om enige dood van ''t een graff in''t ander te stellen f. 6:4:0; dito Betaelt aen Dr. van de Ley ter sake gedane visiten aen de kinderen f. 4:4:0; 10 nov 1672 betaelt aen Claes Sjoerdts off tot desselfs lossinge als slaeff in Barberrien zijnde der kinderen neve f. 450:0:0; 11 maij betaelt aen Rombartus Drost, hijpodidascolus ter saecke schoolpenningen f. 16:17:0; 6 dec 1673 Betaelt aen Francois Bacot ter saecke een pruyck voor ende ten behoeven van Hidde Tjercks f. 20:0:0; 29 dec 1673 Betaelt aen Jacobus mesmaken tersake een paer schaetsen voor Hidde de Vries f. 1:19:0; 2 feb 1677 Betaelt aen Rombartus Drost ter saecke verdient loon om Hidde Tjercks het spelen te leren op de floit f. 6:6:0; 26 feb 1677 Betaelt aen de barbier Nijlant in de wijck wegens het cureren van accidenten aen Tjerck de Vries f. 3:4:0; 24 apr 1679 Hidde de Vries na Amsterdam geweest om zijn neef Hidde Sjoerdts te besoeken ende hem doenmaels in de buidel gegeven om te reisen alsoock een weinig sich te verlusten f. 7:10:0. Tot zover een aantal posten uit het weesboek dat iets laat zien over de prijzen van een en ander en gewoonten bij een 17e eeuwse begrafenis. Rest nog te vermelden dat Tjerk Hiddes oudste zoon Hidde op 23 mei 1697 is ovl en de jongste zoon, Tjerk, op 13 dec 1689. Het graf van Tjerk Hiddes is waarschijnlijk door de verbouwing van de Grote Kerk buiten de kerkmuren geraakt, het is ondanks veel zoeken niet teruggevonden. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/S. Wobma
Tjerk Jans Grevelink T.J.G. van Sint Jansga en Siboutje Buma van Hazenhoek van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 okt 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Tjerk Jans de Vries huwt met Dieuwke Hendriks, landman en wonende te Franeker, kind: Jan Tjerks dV, geb 1798 HRL; BS Franeker huw 1816
Tjerk Jansen Santstra Kocht op 21 apr 1666 een woning van Tjerk Hiddes (de Vries), het heet dan: ''In cope becomen van de heer Luitenant Admiraal Tjerck Hiddes de Vries, voor de somme van een duisent acht hondert Caroli guldens''. RA Lwd, Har T12, 47v). Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: Een ingelost reversael van de 13 jan 1654 door wijlen de luitenant Admirael de Vries aen IJpe Meinerts geposteerd tot duisend golt guldens hercomende van de coop van de huysinhge namaels door welredachte luitenant Admirael aan T.J.S. verkocht. (deze post betreft de betaling van het huis Vijver 4). Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Tjerk Jansen IJsenbeek Joris Arjens ende Sijtske Dirks van Helder, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd T.J. IJ., 5 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL
Tjerk Pieters Faber huwt met Dieuwke Harkes, kind: Sijtske F, geb 1788 HRL; BS ovl 1847; 1857 overlijdens
Tjerk Pieters Metzelaar geb 1797 HRL, ovl 14 jan 1845 HRL, huwt met Sibbeltje Sijbrens de Vries op 9 dec 1821 HRL, huw.afk. 25 nov en 2 dec 1821, winkelier, huw getuige bij B. de Vries en IJ.H. Dreyer, schoonbroeder bruidegom, winkelier, 1822, zv Pieter Klaasen en Antje Tjerks; BS huw 1821, huw 1822, ovl 1845; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-049; VT1839
Tjerk Pieters Oude huwt met IJtje Ruurds, kind: Neeltje Tjerks, geb 1779 HRL; BS ovl 1825; Tiemen Jans van der Hout ende Gooytske Piers de Jong, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.P.O., goede bekende, 28 dec 1793; ondertrouw HRL
Tjerk Pieters Roorda huwt met Martentje Broers, kind: Jan Tjerks R, geb 1778 Finkum; BS ovl 1836
Tjerk Pieters van Tienen geb 1754 Workum, ovl 12 aug 1812 HRL, huwt met Sjoukje Ruurds, scheepstimmerman in 1812, ovl wijk F-066, wonende te op de Schritzen 1811, zv Pieter Jans vT, en ... ; BS ovl 1811; 1812 overlijdens, ovl 1813
Tjerk Ruurds Bangma geb 24 mrt 1802 Wijnaldum, boereknegt, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Tjerk Saskers van der Zee geb 1787 HRL, ovl 3 jul 1836 op zee, extract aan boord van het Nederlandsche schip ''Mary en Hillegonda'' onder bevel van den kapitein Dirk Arij de Jong op 4?51'' N.B. en 105?42'' O.L. van Greenwich is overleden, huwt met baukje Vogelzang, kind: Minke Tjerks, geb 21 feb 1809 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1837, ovl 1886; gebruiker wijk B-081, varensgesel; eigenaar is Sasker Oeges erven, 1814 (GAH204)
Tjerk Sjoerds van Beenen geb 1790 ... , huwt met Baukje Wopkes op 26 sep 1811 HRL, ondertrouw 11 sep 1811, 1e afk. zondag 15 sep 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 22 sep 1811, wonende te HRL. 1811, zv Sjoerd Tjerks en Reinofke Alles wordt in huwelijksakte van J.B. Vredenburg genoemd met geslnm ''van Beemen''; BS huw 1811waf, huw 1811
Tjerk Sjoerds van Reenen geb 1789 HRL, ovl 3 dec 1852 HRL, huwt met Baukje Wopkes Hoekstra, turf drager in 1851, N.H., huw.get. bij A. van Reenen en T.J. van Belkum, schoenmaker, broeder bruidegom, 1813, id. bij A.H. Hillers en F.S. de Boer, 1839, zv Sjoerd vR, en Reinofke de Vries; BS huw 1813, huw 1839, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-224; gebruiker van wijk D-010, schoenmakersknegt; medegebruikers H. Houtsma, bakker, Jan Botes, bakkersknegt; eigenaar is S. Houtsma, 1814. (GAH204); ud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-164; VT1839
Tjerk Tjerks Swijnstra geeft met schuldige eerbiet te kennen T.S. jongman binnen UEd Achtb Stadt, hoe dat door ''t overlijden van Dirk Sjoerds een roggestortersplaats is vacant geworden waar mede deselve sig geerne sag begunstigt. Soo komt deselve hem bij desen aan de tafel van UEd Achtb addresseren met gedienstig versoek UEd Achtb gelieven hem suppliant in plaatse van Dirk Sjoerds tot ordris gesworen roggestorter aan te stellen op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daar toe staande quo facto etc, (was get) P.F. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van T.S. tot mede ordris rogstorter binnen dese stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deses stad Actum den 29 mei 1737, (was get) S. Schrik. Ter ordtie van de Magistr, M. van Idsinga; Onder Stonde. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met schuldige Eerbiedigheit T.S., vrijgesel tot HRL, dat het mede doodgraversplaats door het overlijden van Pieter Hessels binnen dese Stad is komen te vaceeren, en den supplnt wel genegen was omme met die functie te worden bekleed, sijnde den supplnt daar toe ook seer wel in staat en het selve van harten is begeerende dan aangemerkt sulx niet kan off vermag te geschieden sonder consent van UEd:Achtbaerheden soo koomt den supplnt hem bij desen aan de tafel van haar Agtbaerheden addresseeren met ootmoedig versoek ten einde haar agtbaarheden den suplt op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden gelieven aan te stellen tot mede doodgraver binnen dese Stad, quo facto etc, (get. ), H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten Requeste gedaan eligeert mits desen de persoon van T.S. tot mede ordrs doodgraver binnen dese Stadt op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daartoe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid actum den 30 jun 1738, (was get. ), Hendrik Schaaff, Ter Ordtie van de magistr:ab:sec:P. Reidema. ; Onder stonde; Op heden den 30 jun 1738 heeft T.S. als doodgraver den Eed in forma gepresteert in handen van de Hr. presid. Burgemr. Schaaff, In Kennisse van mij secr. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); den 2 aug 1741 heeft de magistraet aen T.S. gepermitteerd om tot roggestorter te substitueren Freerk Tjeerds, dewelke daerop den Eed van getrouwigheid heeft afgelegt. In kennisse van onder ondergs. presid:Burgemr. en Secrts uts: (Was geteekent), J. Agema en M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft UEd:Achtb:met schuldige eerbiedt te kennen T.T.S., doodgraver en Roggemeeter binnen deese Stad dat hij supplnt wel genegen soude sijn ''t voornoemd Roggemeetersplaats te transporteren op eenen Pieke Zacharias maer nademael sulx niet kan geschieden als met Consent van UEd:Achtb: Soo versoekt de supplnt seer onderdaniglijk UEd:Achtbaarheeden gelieven de Persoon van Pieke Zacharias in sijn plaats als gesw:roggemeeter aan te stellen Q:F:Etc:was vert: Cornelis Dronrijp. ; In margine Stonde; de Magistraat accordeerende het versoek nomineert mits deesen den meede supplnt Pieke Zacharias tot meede roggemeeter binnen deese Stad op lasten, pligten profijten en gehoorsaemheden daar toe staende mits doende den Eed van Getrouwigheit act: den 23 aug 1741 was get: J. Agema, Ter Ordtie van de magistr (get) M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 23 aug 1741 heeft Pieke Zacharias den Eed van Getrouwigheit gepresteert Coram preside Agema. In kennisse van mij secrts, was vert: M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl voor 15 mei 1743; zie verder bij Jan Jogchums en Age Dirks Agema; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Tjerk Tjerks de Vries Barend Hiddes de Vries, een broer van Tjerk en kapitein op het oorlogsschip de ''Zevenwolden'', werd op 21 dec 1666 be?digd als curator over de weeskinderen Antje 10 jaar, Hidde 3 jaar en Tjerk een half jaar. Overleden op 13 dec 1689. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Tjerk Wybrens Vellinga zie ook: Tjerk Wybrens; geb 25 nov 1809 HRL, ovl 30 jun 1858 HRL, huwt met Maaike Lammertsma op 29 aug 1833 HRL, sleeper, N.H., schuitjager in 1858, zv Wybren Gerbens V, en Neeltje Tjerks Oude; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1830, huw 1833 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-193; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk A-190; VT1839
Tjerkie Allerts huwt met Claas Christiaans, beide van HRL, geproclameert den 15-22 en getrout den 29 dec 1754; kind: Allert Klaases, ged 1 mrt 1759 Westerkerk HRL; kind: Sibbeltje Claases, ged 30 dec 1755 Grote Kerk HRL
Tjerkje Aukes zie: van Houten
Tjerkje Aukes huwt met Cornelis Gerbens, kind: Antie Cornelis, ged 1 mei 1757 Grote Kerk HRL; kind: Gerben Cornelis, ged 26 jun 1759 Grote Kerk HRL; kind: Auke Cornelis, ged 17 mrt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Riemke Cornelis, ged 15 apr 1755 Grote Kerk HRL
Tjerkje Benjamins zie: Brandes
Tjerkje Douwes zie: Dijkstra
Tjerkje Gerbens zie: Rinsma, de Vries
Tjerkje Jans ovl 16 mei 1836 Leeuwarden, huwt met Halbe Wybes de Vries; BS huw 1837
Tjerkje Ruurds ged 27 may 1753 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Jakobs en Tipkje Jakobs
Tjerkje Aukes van Houten geb 1791 HRL, ovl 13 okt 1822 HRL, ongehuwd, kind: Maria, geb 27 nov 1811 HRL, dv Auke Cornelis vH, en IJmkje Huberts, staat in geb bewijs abusievelijk vermeld als Gerritje Oukes; BS geb 1811, ovl 1822, huw 1838
Tjerkje Aukes Snipstra huwt met Cornelis Gerbens, beyde van HRL, geproclameerd den 13 en den 20 dito en den 27 May 1753 getrouwdt in de Westerkerk
Tjerkje B Brandij oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-141; VT1839
Tjerkje Benjamins Brandes geb 3 sep 1794 HRL, ovl 4 jun 1874 HRL, 1e huwt met Marten Hendriks Klaver op 4 jan 1816 HRL, huw.afk. 24 en 31 dec 1815, 2e huwt met Rients Wagenaar op 16 nov 1843 HRL, N.H., dv Benjamin Willems B., en Trijntje Simons (vd Brug); BS huw 1816, ovl 1842, huw 1843, ovl 1848, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, wijk H-083, 90, 104, 129; geb 18 sep 1793, ged 1 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Benjamin Brandes en Trijntje Simons; Ik Ondergetekende Klaaske Martens weduwe Hendrik Baltus Klaver, wonende te HRL, Verklare bij deze te Consenteeren aan mijnen Zoon Martens Hendriks Klaver, bij mijnen wijlen man in echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met T.B.B., dv Benjamin Willems Brandes en Trijntje Simons, mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd; Verklare ik egter niet te kunnen schrijven in praesentie van de Eerste Commies ter Secretarij A. Rasschen; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den Agttiende sep is Geboren Tjerkje, dochtr van Benjamin Willems Brandis en T.S. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 okt 1815
Tjerkje Douwes Dijkstra geb 1790 Bolsward, ovl 18 feb 1827 HRL, dv Douwe D, en Antje IJnzes; BS ovl 1827
Tjerkje Gerbens de Vries zie ook T.G. Rinsma
Tjerkjen Jarigs Vertoond met Schuldige eerbiedigheit T.J. burgerse deeser Steede dat door t overlijden Van Catharina Hobring de bedieninge Van Stads Goedvrouw is komen te vaceren en dewijl de Supplnte Vermeent Genoegsaeme bequaemheit te hebben om die functie te bekleden Zoo addresseert Sij Zig mits desen tot Ued Achtb met Zeer Submis Versoek Ued Achtbgelieven haer Supplnte tot meede Stads goedvrouw Aen te Stellen Op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheeden daer toe en aenbehoorende Quo facto etc reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende het Versoek ten Requeste gedaen Nomineert en eligeert mits deesen tot mede gezwooren Stads Goedvrouw de Supplnte T.J. op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden tot voors bedieninge Specteerende Mits doende den Eed van Zig getrouwelijk in dese haere functie te Zullen bedraegen in Handen Van de heer praesid Br deses Stads Actum den 29 Maert 1730 vert Ulbe Hania Ter ordtie van de Magistr Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 29 Maert 1730 heeft de Supplnte T.J. als Stads goedvrouw den eed gedaen in Handen van de hr vice praesid Van Slooten In kennisse van mij vert:Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Tjerkjen Pieters zie: Steenstra
Tjerkjen Pieters Steenstra huwt met Albert Vlietstra, wonende te Franeker; BS huw 1844
Tjertie Doeitses ged , samen met Simontje Doeitses, 28 sep 1745 Grote Kerk HRL, dv Doeitse Tjeerdts en Minke Tjeerdts
Tjertje Alberts geb 2 feb 1774, ged 13 feb 1774 Grote Kerk HRL, dv Albert Floris en Maartje Simons; Tjetje Alberts, geb 30 jul 1781, ged 19 aug 1781 Grote Kerk HRL, dv Albert Floris en Maartje Simons
Tjertje Jacobs huwt met Marten Atzes, kind: Atze Martens, ged 12 okt 1752 Westerkerk HRL
Tjertje Ruurds huwt met Anske Andries, kind: Ruurd Anskes, geb 7 feb 1778, ged 24 feb 1778 Grote Kerk HRL; kind: Anskje Anskes, geb 29 nov 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL
Tjertze Jeltes huwt met Stijntje Foppes, kind: Grietje Tjertzes, ged 9 nov 1752 Grote Kerk HRL
Tjeschkje Douwes Johan Jurgen Pienge soldaat onder de Compie van Collonel Lentelo in het regiment van Generaal Lt. Leve tot HRL, ende T.D. van Midlum koomende weegens de bruid Jan Andries desselfs oom vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van de commandeerende officier van voren gemelde Compie, 11 Jan 1749
Tjeske Ariens zie ook: Aardenburg; linnennaaister in het Weeshuis, ovl voor 1757; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:10:0 terzake 1/4 jaar tractement, 1 feb 1752, kwit. no. 1. (GAH1081); id. 2 mei 1752, kwit. no. 3 (GAH1081); id. 1 aug 1752, kwit. no. 6 (GAH1081); id. 7 nov 1752, kwit. no. 8 (GAH1081); id. 1 feb 1756 (GAH1085); id. 1 mei 1856 (GAH1085); id. 3 aug 1756 (GAH1085); id. 1 feb 1753, kwit. no. 1 (GAH1082); id. mei 1753, kwit. no. 3 (GAH1082); id. 1 aug 1753, kwit. no. 6 (GAH1082); id. 1 nov 1753, kwit. no. 8 (GAH1082); id. 1feb17 54, kwit. no. 1 (GAH1083); id. 2 mei 1754, kwit. no. 3 (GAH1083); id. 1 aug 1753 kwit. no. 6 (GAH1083); id. 1 nov 1754, kwit. no. 8 (GAH1083); id. 1 feb 1755, kwit. no. 1 (GAH1084); id. 1 mei 1755, kwit. no. 3 (GAH1084); id. 1 aug 1755, kwit. no. 6 (GAH1084); id. 4 nov 1755, kwit. no. 8 (GAH1084); id. aan de erven van T.A. f. 4:4:0 terzake 1/12 jaar tractement, 1 nov 1756 (GAH1085)
Tjeske Lieuwes zie: de Jong
Tjeske Poulus begraven Groot Kerkhof, regel 42, nr. 85; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Tjeske Ariens Aardenburg zie ook: Tjeske Ariens; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 12:10:0 als linnayster int Weeshuys, weegens een vierde deels jaar haars tractements, ord no. 1, 7 feb 1730. (GAH1060); id. ord. no. 2, 2 mei 1730. (GAH1060); id. ord. no. 5, 25 jul 1730. (GAH1060); id. ord. no. 7, 1 nov 1730. (GAH1060); ontvangen van het Stadsweeshuis 1/4 jaar tractement f. 12:10:0 op 2 feb 1734, kwit. no 1; id. op 4 mei 1734kwit. no. 3; id. op 27 jul 1734, kwit no. 6; id. op 2 nov 1734, kwit. no. 8; (alles GAH1064); id. 8 feb 1735, kwit. no. 1; id. 3 mei 1735, kwit. no. 3; id. 26 jul 1735, kwit. no. 6; id. 1 nov 1735, kwit. no. 7. (alles GAH1065); id. 8 feb 1736, kwit. no. 1; id. 1 mei 1736, kwit. no. 3; id. 31 jul 1736, kwit. no. 6; id. 6 nov 1736, kwit. no. 10. (alles GAH1066); id. 6 feb 1737, kwit. no. 1; id. 7 mei 1737, kwit. no. 5, id. 6 aug 1737, kwit. no. 6; id. 9 nov 1737, kwit. no. 8. (alles (GAH1067); id. 4 feb 1738, kwit. no. 1; id. mei 1738, kwit. no. 5; id. 5 aug 1738, kwit. no 6; id. 4 nov 1738, kwit. no. 7. (alles GAH1068); id. 3 feb 1739, kwit. no. 1; id. 5 mei 1739, kwit. no. 5; id. 4 aug 1739, kwit. no. 6; id. 3 nov 1739, kwit. no. 8. (alles (GAH1069); id. 2 feb 1740, kwit. no. 1; id. 3 mei 1740, kwit. no. 5; id. 2 aug 1740, kwit. no. 6; id. 1 nov 1740, kwit. no. 8. (alles GAH1070); id. 7 feb 1741, kwit. no. 1; id. 2 mei 1741, kwit. no. 5; id. 1 aug 1741, kwit. no. 6; id. 7 nov 1741, kwit. no. 8. (alles GAH1071); id. 7 feb 1742, kwit. no. 1; id. 1 mei 1742, kwit. no. 3; id. 31 jul 1742, kwit. no. 6; id. 6 nov 1742, kwit. no. 8. (alles GAH1072); id. 4 feb 1744, kwit. no. 1; id. 5 mei 1744, kwit. no. 3; id. 4 aug 1744, kwit. no. 6; id. 3 nov 1744, kwit. no. 8. (alles GAH1073); id. 2 feb 1745, kwit. no. 1; id. 4 mei 1745, kwit. no. 3; id. 3 aug 1745, kwit. no. 6; id. 2 nov 1745, kwit. no. 8. (alles GAH1074); id. 1 feb 1746, kwit. no. 1; id. 3 mei 1746, kwit. no. 3; id. 9 aug 1746, kwit. no. 6; id. 1 nov 1746, kwit. no. 8. (alles (GAH1075); id. 1 feb 1747, kwit. no. 1; id. 2 mei 1747, kwit. no. 3; id. 1 aug 1747, kwit. no. 6; id. 1 nov 1747, kwit. no. 8. (alles GAH1076); id. 6 feb 1748, kwit. no. 1; id. 30 apr 1748, kwit. no. 3; id. 1 aug 1748, kwit. no. 6; id. 5 nov 1748, kwit. no. 10. (alles GAH1077); id. 4 feb 1749, kwit. no. 1; id. 1 mei 1749, kwit. no. 3; id. 1 aug 1749, kwit. no. 6; id. 14 nov 1749, kwit. no. 8. (alles GAH1078); id. 3 feb 1750, kwit. no. 1; id. 1 mei 1750, kwit. no. 3; id. 4 aug 1750, kwit. no. 6; id. 3 nov 1750, kwit. no. 8. (alles GAH1079)
Tjeske Lieuwes de Jong geb 23 aug 1806 Joure, ovl 9 aug 1866 HRL, huwt met Sierk Laases Wijnalda op 6 apr 1827 HRL, huw.afk. 25 mrt en 1 apr 1827 HRL, wonende te HRL, broodverkoopster in 1866, DG, ovl wijk B-064, dv Lieuwe Klases dJ, en Lijsbert Pekema; BS huw 1827, ovl 1855, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, 106, 200, wijk C-108, wijk G-285, 292
Tjesse Douwes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 140:0:0 terzake 36 lopen rogge f. 3:19:0 per lopen met 18 maeten ondermaet, ordonn. no. 12, 3okt17 69. (GAH1100)
Tjetje Anes zie: de Boer
Tjetje Hayes zie: Tigchelaar
Tjetje Hillebrands zie ook: van der Vorm; huwt met Haaye Klaases, kind: Klaas Haayes, geb 18 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL
Tjetje Jans huwt met Hette Dirks Kuipers; BS ovl 1829
Tjetje Klazes huwt met Abe Douwes Noordbeek; BS ovl 1837
Tjetje Piebes ged 25 aug 1744 Grote Kerk HRL, dv Piebe Jacobs en Pietje Jacobs
Tjetje Pijters Jan Hei ende T.P., beide van HRL, koomende weegens de bruid des selfs neef Jan Huberts, 21 Sep 1743
Tjetje Ritskes geb 22 aug 1788, ged 9 sep 1788 Grote kerk HRL, dv Ritske Jans en Trijntje Alberts Bakker
Tjetje Ruurds ovl 26 dec 1806 Franeker, huwt met Anske Andries; BS huw 1823, ovl 1847
Tjetje Walkes huwt met Jan Eelkes Kronenburg; BS ovl 1846
Tjetje van der Weide oud 47 jaar, geb St Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk B-166; VT1839
Tjetje Anes de Boer geb 1797 Franeker, ovl 22 dec 1837 HRL, huwt met Dirk Barteles Wagenaar op 20 sep 1827 HRL, huw.afk. 9 en 16 sep 1827 HRL, dienstmeid. dv Ane Sierks de B., en Botje Sijbrens; BS huw 1827, ovl 1837
Tjetje Hayes Tigchelaar geb 1 jul 1799 HRL, ged 25 mei 1800 HRL, ovl 26 dec 1857 HRL, 1e huwt met Gerrit Schukking op 24 aug 1823 HRL, huw.afk. 10 en 17 aug 1823, N.H., 2e huwt met Pieter Schenkius op 11 nov 1830 HRL, huishoudster, dv Haye Gerbens T, en Idske Reints; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, huw 1830, ovl 1854, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-163, wijk F-139
Tjetje Hillebrands van der Vorm zie ook: Tjetje Hillebrandts; geb 1759 ... , ovl 11 aug 1826 HRL, huwt met Haye Klazes van Vliet, vlgs ovlakte 1 kind; BS ovl 1826; 1844 overlijdens
Tjetje Pieters Trompetter ged 15 jan 1743 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jansen Trompetter en Elske Janes van Slooten
Tjetje/Fetje Bonnes IJlstra geb 1810 Almenum, ovl 26 okt 1842 HRL, huwt met Wybren Hanses Mud, dv Bonne Gosses IJ, en Feikje Jans vd Tol; BS ovl 1842; 1845 overlijdens
Tjetse Jelles van Summeer, huwt met Stijntje Foppes, van HRL, geproclameerd den 23-30 May en den 29 jun 1751 getrouwd
Tjetske Asbeek geb 1794 Makkum, ovl , 4 nov 1828 HRL, huwt met Petrus Antonius Joostinus Anastasius Balli op 21 apr 1825 HRL. huwelijksafkondigingen 9 en 16 jan 1825, wonende te HRL, zv Jan Nolles A., en Catharina van Dijk; BS huw 1825, ovl 1828
Tjetske Ates ovl deinum voor 1836, huwt met Cornelis Sietses; BS huw 1835
Tjetske Baukes geb 1741 Koudum, ovl 12 nov 1818 HRL, huwt met Sijbren Pieters; BS huw 1818
Tjetske Dirks ovl 1778 Almenum, huwt met Willem Johannes Jager; BS huw 1828, ovl 1832; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seven & Sestig den Vierde feb is Geboren: Dirk, zv Willem Dirks Jager en Tjietske Dirks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 jan 1816
Tjetske Dirks armevoogden bet f. 28:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis bij het inbrengen van T.D. in ''t Weeshuis, ter oorzake dat haar grootvader in leeven is, 18 jan 1785. (GAH1116)
Tjetske Gabes huwt met Jurjen Johannesz, kind: Trijntie Jurjens, ged 13 apr 1755 Grote Kerk HRL
Tjetske Gerbens huwt met Jan C. Reitsma; BS geb 1811; kind: Gerben Jans Reidsma, geb 17 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL
Tjetske Hendriks zie: Drijfhout, van Beemen, Voets, van Varel, IJsenbeek
Tjetske Hendriks van Almenum ende Jan Freerks insgelijks van Almenum, huw.aang. 15 dec 1734 HRL, komende voor de bruid Hendrik Gerbens, desselfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Tjetske Jacobs Evert Annes (!), ende T.J., beide van HRL, aangegeven door R.J. de Swart, vertoonende schriftelijke last in deesen, 8 May 1751; huwt met Evert Arents, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 May 1751 en doen ook getrouwdt; kind: Gertje Everts, ged 23 okt 1753 Grote Kerk HRL, vader als E. Arends; kind: Feike Everdts, ged 9 may 1752 Grote Kerk HRL
Tjetske Jans ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL, dv Jan Claases en Trijntje Piers
Tjetske Jans woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjetske Klaases ged 30 okt 1743 Westerkerk HRL, dv Klaas Symons en Imkjen Jetses
Tjetske Klinkhamer ovl 3 jul 1787 HRL, oud 76 jaar
Tjetske Pieters huwt met Auke Swerus, kind: Janna Aukes, geb 11 okt 1810, ged 21 okt 1810 Grote Kerk HRL
Tjetske Sytses ovl voor 1829, huwt met Klaas Lieuwes de Jong; BS huw 1828
Tjetske Dirks Jager geb 26 jan 1794, ged 16 feb 1794 Grote Kerk HRL, dv Dirk Willems Jager en Antje Jeltes
Tjetske Hendriks Drijfhout geb 1805 Suameer, huwt met Wybe Fokkes Palstra op 13 aug 1829 HRL, huw afk. 26 jul en 2 aug 1829 HRL en Minnertsga, dienstmeid. wonende te te HRL, dv Hendrik Aebeles D, en Antje Oedses (Bouwma); BS huw 1829; DRIJVIS, LAMMERT
Tjetske Hendriks Voets huwt met Pieter Zwart; BS ovl 1838
Tjetske Pieters de Jong huwt met Jetse Pieters Boomsma, beide van HRL, geproclameert den 23-30 en getrout den 6 apr 1755
Tjetske Willems Miedema ovl voor 1840, huwt met Evert Piebes Laverman; BS huw 1839
Tjette Alles won. HRL 1778
Tjettje Douwes zie: Jellesma
Tjettje Foppes geb 1738 ... , huwt met Dirk Jans, doet overlijdensaangifte van Froukje Jans; BS ovl 1811
Tjettje Pieters Van HRL, en Jan Coenes van Embden, huw.aang. 25 jan 1737 HRL, Extraordrs, komende Voor de bruyd Feyke Willems; huw.aang. HRL 1737
Tjettje van Reist ovl voor 1859, huwt met Pieter Jacobs Horringa; BS ovl 1858
Tjettje (?) Vritskes ovl 28 mrt 1805 HRL, oud 84 jaar
Tjettje Douwes Jellesma geb 1806 Achlum, ovl 25 jan 1837 HRL, huwt met Tjisse Durks Wiersma op 11 mrt 1830 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, dv Douwe Jelles J, en IJtje Harmens vd Meulen; BS huw 1830, ovl 1837, ovl 1849
Tjetze/Tjietze Alberts Woensdag den 9 okt 1799. de Raad der Gemeente extraordinaris Vergadert Zijnde, wierde nog geleezen, eene missive van het departementaal Bestuur van de Eems, Zijnde van deezen Inhoud: Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Ter onzer Vergadering tot het obtineren van Paspoorten vertoond Zijnde drie Certificaten door Ul. ten dien einde afgegeven aan T.A., Popke Minnes en Gerben Aljes, alle inwoonders van Ul. Stad, om ieder een lading Zout naar Campen te transporteren hebben Wij nodig geoordeelt voor en aleer op het Verzoek van de vertooners te disponeren mitz dezen Ulieden berigt te Vragen op Welke Wijze dezelve voornemens Zijn hunne reys derwaarts te doen, en in hoeverre de Verzending van het Zout noodzaaklijk is en teffens ons te adviseren of aan evengemeld Verzoek Zoude Kunnen Werden voldaan. Leeuwarden, den 8 okt 1799, 5e Jr d. B.V. (GAH45); Saturdag den 12 okt 1799. de Raad extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Wijders goedgevonden, na Ingenoomen berigt van de Schippers aan het departementaal Bestuur van de Eems, in te Zenden navolgende missive. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Ter beantwoordinge van UWl:missive van den 8sten deezer, is dienende dat de Schippers Tjietze A., Popke Minnes en Gerben Alles, aan ons te Kennen gegeeven hebben, voorneemen te Zijn op deeze Wijze de reise met Zoutna ''t voormaalig Gewest over IJssel te doen dat Zij met hunne grootere Schepen van hier vaaren over ''s Heeren Veen, na Assen Zijl op de Lende, en van daar het Zout met Kleine Scheepjes Transporteeren na Campen ''t geen alles binnendoor gaat, en vervoerd Word door Zoodaanige Plaatzen, alwaar geen viand is, in hoe verre het Verzenden van dit Zout volstrekt noodzaakelijk is Kunnen of durven Wij niet Strict bepaalen, omdat Wij daar Zelven onkundig van Zijn, maar dit Kunnen Wij UWl:door ondervinding voor eene Zeekere Waarheid opgeeven, dat er bij Continuatie aan gansch Jaar door eene menigte Ladingen Zout, van hier na ''t voormaalig Overijsel Verzonden Worden en dat Zulks Wel het meeste Plaats heeft in het na Jaar, Zooals hier eene bekende Zaak is, dus Zouden Wij Van advijs dat het Verzoek van bovengedagte Schippers, behoorde te Werden geaccordeert, behalven dat Zoo verre dezelve bij ons bekent Zijn en geene Suspicie op haare Perzoonen valt, van eenig Kwaad oogmerk hier bij te hebben. HRL den 12 okt 1799, Ao. 5. (GAH45)
Tjibbe Feddes geb 1 sep 1792, ged 16 sep 1792 Grote Kerk HRL, zv Fedde Christoffels en Richtje Tjibbes
Tjieske Pieters Jakob Hendriks en T.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 oct 1785 HRL, en zijn op den 11 daaraanvolgende getrouwd
Tjieskje Durks huwt met Willem Eintjes Dijkstra; BS ovl 1833
Tjieskje Hessels zie: Asperen
Tjieskje Hessels Asperen ook wel: Tieskien Hendriks); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 500 Caroliguldens, 19 jun 1743: 45 Caroliguldens; id. 13 jul 1744; id. 14 jul 1745; id. 20 jul 1746; id. 10 jul 1747; id. 15 jul 1748; id. 7 jul 1749: 47 Caroliguldens en 10 stuivers; (GAH427); id. 5(GAH428)6 jul 1750: 45 Caroliguldens; id. 12 jul 1751; id. 10 jul 1752; id. 9 jul 1753; id. 12 jul 1756; id. 5 jul 1757; id. 5 jul 1758; id. 5 jul 1759; id. 5 jul 1760; id. 5 jul 1761; id. 5 jul 1763; id. 5 jul 1764; id. 5 jul 1765 id. 4 okt 1766; id. 22 okt 1766; id. over 300 Caroliguldens, 9 okt 1748: f. 28:10:0; id. 6 okt 1749(GAH427); id. 9(GAH427)/12 okt 1750: 30 Caroliguldens; id. 18 okt 1751: f. 28:10:0; id. 9 okt 1752; id. 8 okt 1753; id. 4 okt 1756; id. 4 okt 1757; id. 4 okt 1758; id. 4 okt 1759; id. 4 okt 1760; id. 4 okt 1761; id. 4 okt 1763; id. 4 okt 1764; id. 4 okt 1765; id. 5 jul 1766; id. 22 okt 1766; id. samen met Claas Jarigs Bretton, 1 jaar lijfrente over 2 x 500 Caroliguldens, 8 jul 1754: f. 92:10:0; id. 14 jul 1755; id. 9 okt 1754: f. 58:10:0; id. 13 okt 1755; id. aan de erven 9 maanden en 12 dagen lijfrente van 500 Cargld 9%, en 6 maanden en 13 dagen over 300 Caroliguldens 9 1/2%, verder voor opbrengen van de constitutiebrief 2 Caroliguldens, 6 mei 1767: 53 Car glds; ovl 17 apr 1767 HRL
Tjieskjen Wybes Calf zie ook bij: Fredrik Wybes Calf; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 200 Caroliguldens, 14 mei 1738: f. 18:0:0 (GAH283); id. 13 mei 1739 (GAH283); id. 16 mei 1740; (B2 83); id. 15 mei 1741; id. 12 mei 1743; id. 13 mei 1744; id. 17 mei 1745; id. 16 mei 1746; id. 15 mei 1747; id. 13 mei 1748; id. 14 mei 1749; id. 13 mei 1750; (GAH427); id. 17 mei 1751; id. 15 mei 1752; id. 23 mei 1753; id. 13 mei 1754; id. 26 mei 1755; id. 10 mei 1756; id. 16 mei 1757; id. 24 mei 1758; id. 23 mei 1759; id. 17 mei 1762
Tjietse Freerks T.F. ende Trijntie Hiddes, beide van HRL, koomende wegens de Bruidegom Marten Dirks ende Gerrijt Gerrijts, mitsgaders voor de Bruit, 11 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pietje Tjetses, ged 30 may 1741 Grote Kerk HRL; Antje Freerks van HRL, en Jan Nijhoff van uytwellingerga, huw aang. 25 feb 1736 HRL, komende voor de bruyd T.F., desselfs Broeder; huw.aang. HRL 1736; Tietse F. ende Trijntie Wybes, beyde van HRL, huw.aang. 26 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Marten Dirks, desselfs halfbroeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Tjietse Geerts geb 1790 ... , ovl 18 nov 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817
Tjietse Johannes zie: de Jong
Tjietse Jonkhof geb 1795 Veendam, . ovl voor 1877, huwt met Akke vs Gaast op 20 jan 1825 HRL, huw.afk. 9 en 16 jan 1825, varensgezel, wonende te HRL, zv Warntje Jans J, 9gk), en Antje Tjietses, (gk), vader ovl 13 mei 1807 Veendam, moeder wonende te Veendam 1825; BS huw 1825, ovl 1876
Tjietse Romkes huwt met Dieuwke Johannes, kind: Christina/Stijntje de Boer, geb 1757 Balk; BS ovl 1838
Tjietse Smidt geboortig van Leeuwarden, voor burger aangenomen en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Binksma, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 18 mei 1791. (burgerboek); Donderdag den 12 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering den Burger J.V. mr. SilverSmid alhier, als door den Fiscus geciteerd Zijnde om boete en breuken tot Dartig Goud-guldens , over en ter Zaake gepleegde Brutaliteiten, aan en ten huiZe van de Castelein Tjietze Smit; en is deZelve na aangehoorde Confessie en bijgebragte Excusen, op desZelfs verZoek van mitigatie, geboet voor vijf Goud-guldens, boven de Kosten aan den Fiscus. (GAH45)
Tjietse Smith en Suster, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 67:4:0 (GAH650)
Tjietse Warntjes zie: Jonkhof
Tjietse Johannes de Jong geb 1788/9 ... , ovl 6 apr 1817 HRL, bakker, huw.get. bij H.J. de Jong en K.A. Meyer, wonende te HRL. 1812, ongehuwd, zv Johannes Hartmans dJ, en Grietje Tjitses; BS huw 1812, ovl 1817
Tjietse Romkes Zeldenrijk geb 1772 ... , huwt met Dorothea hendriks Prins/Doedie Gerrits op 30 okt 1803 HRL, huw.get. bij F.J. Park en IJ.E. vd Woude, schipper, wonende te te HRL, 1817, kind: Romke Z, geb 5 mei 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1817, huw 1826, ovl 1848, ovl 1850; gebruiker wijk F-152, schipper; eigenaar en medegebruiker is Haye Jacobs Terpstra, 1814. (GAH204); T.R.Z. eigenaar van de percelen nrs. 157 en 158 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 834, resp. huis en erf, en huis en erf, resp. 30 en 85 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Tjietske Abels zie: van der Hout
Tjietske Ages dienstmeid. wonende te Alkmaar, kind: Lutske Elzinga, geb 19 jul 1779 te Leeuwarden; BS huw 1820
Tjietske Alberts van HRL, huwt met Sijbe Tjerks van Almenum, geproclameerd de 27 dec 1767 en de 3 Janew:en de 10 en getrout de 12 Jannewari 1768
Tjietske Ales/Ates ovl voor 1824, huwt met Sintje Douwes Faber; BS Franeker huw 1823; Sentje Douwes en T.A. beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 13 nov 1774 HRL, en toen getrouwt
Tjietske Andries huwt met Pijter Pijters, beide van Almenum, geproclameert den 30 apr en de 7 en getrout de 15 mei 1758 in de Westerkerk HRL; kind: Andries Pieters, ged 4 mei 1760 Grote Kerk HRL; kind: Pijter Pieters, ged 7 mrt 1762 Grote Kerk HRL
Tjietske Anes huwt met Fedde Bouwes, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771; kind: Bouwe Feddes, geb 30 mrt 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL
Tjietske Annes huwt met Sijbe Froukes op 14 apr 1805 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1805 Sijbe Fronkes en T.A., beide van Almenum, zijnde de aangave gedaan door den executeur P.R. Schuit onder productie van genoegzaam bewijs, 27 mrt 1805; ondertrouw HRL; Sijbe Fronkes en T.A. beide van HRL, hebben hun laatste afkondiging gehad den 14 apr 1805 en zijn getrouwd op den zelfden datum
Tjietske Arjens huwt met Klaas Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mrt en getrout de 5 apr 1768; kind: Rinske Klaases, geb 20 dec 1773, ged 1 feb 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Klaases, geb 14 jun 1780, ged 25 jun 1780 Grote Kerk HRL
Tjietske Ates zie: T. Ales; Tjitske Ates ovl voor 1814, huwt met Pieter Taekes, zie ook Sentje Douwes; BS huw 1813; kind: Taeke Pieters, geb 20 jan 1787, ged 20 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Pieters, geb 16 apr 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL
Tjietske Aukes mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; Wybe Willems en T.A., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom Herm. van ''t Vlie den 24 May 1749; huwt met Wybe Willems, beyde van HRL, geproclameerd den 26 May en den 1 en 8 jun 1749, en ook getrouwt; huw.reg. N.H.
Tjietske Aukes mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; Hendricus Lansink ende T.A. beide van HRL, komende wegens de bruid Fokke Gerbens desselfs curator den 10 July 1751; huwt met Hendricus Lansink, beyde van HRL, geproclameerd den 11, 18 en 25 jul 1751 en doen ook getrouwt
Tjietske Baukes zie ook: Smidt; huwt met Douwe Scheltes, kind: Schelte Douwes, geb 20 mrt 1798, ged 3 apr 1798 Grote Kerk HRL
Tjietske Benedictus geb 12 apr 1797, ged 23 apr 1797 Grote Kerk HRL, dv Benedictus Jinnes en IJbneltje Durks
Tjietske Beucker oud 65 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk E-106; VT1839
Tjietske Bonnes zie: Leefsma
Tjietske Boorsma geb 1802 prov, huwt met Alle de Boer, N.H., A 24 mei 1859 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk D-047, wijk H-166
Tjietske Bouwes huwt met Hendrik Hendriks, wonende te Leeuwarden, verkoopt een huis in 1802, dv Bouwe Hijlkes en Rigtje Claases; BS geb 1811; BOUWES, THOMAS
Tjietske Daniels zie: la Fleur
Tjietske Davids zie: de Vries
Tjietske Dirks zie: de Boer, van Ree, Terpstra, Trompetter
Tjietske Dirks geb 2 dec 1791, ged 20 dec 1791 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jansen en Janneke Klaasen
Tjietske Dirks huwt met Christiaan Franses op 17 dec 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Tjietske Durks geb 1801 HRL, ovl 8 mrt 1833 HRL, ongehuwd, dv Durk ..., en ...; BS ovl 1833
Tjietske Doekes ovl voor 1829, huwt met Jan Hermanus Burman; BS huw 1828
Tjietske Douwes zie: Schilstra, Tichelaar
Tjietske Dijkstra huwt met Tjalling Hibma; BS ovl 1869
Tjietske Dijkstra oud 63 jaar, geb Ezumazijl en wonende te HRL. 1839, wijk C-032; VT1839
Tjietske Feddes zie: Boomsma
Tjietske Feddes geb 1807 prov, huwt met Frans Crop, A 12 mei 1851 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-001
Tjietske Feddriks huwt met Jogchems Meinerts, kind: Klaaske Jogchems, ged 3 mei 1763 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jochems, ged 16 dec 1766 Grote Kerk HRL, vader als J. Meinderts; kind: Fettje Jogchems, ged 12 apr 1768 Grote Kerk HRL, vader als J. Meinderts
Tjietske Feenstra geb 1797 Dronrijp, ovl 5 jun 1882 HRL, huwt met Foeke Buitenrust, dv Gooitsen F, en Grietje IJsbrands; BS ovl 1882
Tjietske Feykes bij de ondertrouw: Tjietske Jans; zie aldaar; huwt met Jan Gerrits, beyd van HRL, geproclameerd den 24 Sept en den 1-8 octob 1747 en doe ook getrouwt
Tjietske Fokkes huwt met Pieter Abrahams op 16 jun 1805 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1805
Tjietske Folkerts zie: Nauta; Pieter Abrahams ende T. F, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Folkert Ates, 1 jun 1805; ondertrouw HRL
Tjietske Folkerts huwt met Folkert Folkerts, beide van HRL, geproclameerd de 12-16 en getrout de 19 okt 1760 in de Westerkerk
Tjietske Fransen Harmen Berends en T.F., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 oct 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Tjietske Fransen zie: Ludinga; Cornelis Jarigs en T.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Ocke Fransen, 23 apr 1796; ondertrouw HRL, dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Piebe Cornelis, geb 26 nov 1811, ged 15 dec 1811 Grote Kerk HRL; kind: Jarig Cornelis, geb 23 apr 1797, ged 9 may 1797 Grote Kerk HRL; T.F. huisvrouw van Cornelis Blokmaker, wonende te HRL, verklaart ten behoeve van het huwelijk van Dirk Sieds de Jong, door een acte van Bekendheid. dat Dirk Sierds de Jong, geb is in de maand jul des jaars een duizend zevenhonderd een en negentig. Dat dezelve van Doopsgezinde afkomst zijnde alzoo geen doopcedul kan vertoonen, noch eenige acte van geboorte, vermits hij niet in het geboorteregister is aangetekend
Tjietske Fransen huwt met Lammert Lammerts, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 jan 1771
Tjietske Freerks Tjitske F., ged 13 mrt 1746 Grote Kerk HRL, dv Freerk Bootes en Antje Jans; ovl 20 nov 1793 HRL, oud 47 jaar; Jurjen Josephs en T.F., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 jun 1781 HRL, en zijn getrouwd op den 4 jun 1781 tweede Pinksterdag daaraanvolgende; kind: Antje Jurjens, geb 20 feb 1782, ged 17 mrt 1782 Grote Kerk HRL
Tjietske Gooitzen zie: Feenstra
Tjietske Hanses huwt met Jan Jurjens, kind: Jurjen Jans, ged 11 aug 1767 Grote Kerk HRL
Tjietske Haringhs ged 11 jul 1752 Grote Kerk HRL, dv Haringh Taekes en Vrouwkjen Cornelis
Tjietske Heeremijt huwt met Hans Janzen, kind: Jan Hansen, ged 14 nov 1743 Westerkerk HRL
Tjietske Heeres Tjitske H. en Claes Arjens, beyde van HRL, huw.aang. 9 jun 1736 HRL; beyde van HRL, komende voor de bruyd Symon Heres, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736; huwt met Klaas Arjens, kind: Pietje Klaases, ged 8 jul 1749 Grote Kerk HRL
Tjietske Heeres ovl 5 may 1790 HRL, oud 77 jaar; huwt met Lippe Jacobs, kind: Swaantje Lippes, ged 18 dec 1753 Grote Kerk HRL
Tjietske Heeres geb 1753 HRL, ovl 23 okt 1818 HRL, huwt met Jan Visser op 21 jan 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1818
Tjietske Heeres Willem Sijdzes ende T.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Heere Clases deszelfs vader, 31 may 1794; ondertrouw HRL; ged 15 jan 1764 HRL, dv Heere Clazes en Berber Everts; doopregisters N.H. HRL 1764
Tjietske Hendriks ovl 8 nov 1803 HRL, oud 32 jaar
Tjietske Hendriks huwt met Jan Norman, komt van HRL, laatste afk. 4 okt 1795, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1795; Jan Norman, bootsman op ''s lands oorlogschip de ''Pallas'', ende T.H., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de neef David Jans, 19 sep 1795; ondertrouw HRL
Tjietske Hendriks geb 1742 ... , ovl 10 apr 1816 HRL, huwt met Jacob Hendriks, wonende te Makkum 1816; BS ovl 1816
Tjietske Hendriks huwt met Jan Dirks IJsenbeek, beide van HRL, geproclameert de 4-11 en getrout de 18 jun 1758
Tjietske Heeremijt Jan Teerink ende T.H., beide van HRL, komende wegens de bruid Albert Pijters desselfs goedbekende, 21 Aug 1751; huwt met Jan Teerink, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 aug en den 5 sep den 7 dito 1751 getrouwdt; Hans Jansen Claver en Tietske Hiddes Heremijt, beyde van HRL, vertonende de Procur:S:Huisinga volle last en procuratie door partijen Contrahenten wedersijds ondergetekend; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Tjietske Herres huwt met Willem Sijdzes op 15 jun 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 15 jun 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; Willem Sijdzes en T.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 15 jun 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Tjietske Herres huwt met Oepke Hilverda, wonende te Koningsbuurt 1835; BS ovl 1835