Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Uilke Alberts ged 6 apr 1756, zv Albert Claases en Janke Uilkes; dopen Grote Kerk HRL 1756
Uilke Allards zie: van Leeuwen
Uilke Anskes U.A. van HRL, en Grijtje Heerkes van Hijlaard koomende weegens de bruyd en bruydegom Goitjen Geerts met attestatie dat de Huwelijks gebooden op den 29 passato tot Hijlaard waaren aangegeeven, 5 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL; komt van HRL, huwt met Grietje Heerkes van Hilaerd, sijn geproclameert den 6, 13 en 20 jan 1743 en doe ook getrouwt; president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 22:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Sicke Willems op het metselen bij U.A. verdiend, 15 jul 1755 (GAH1084); id. ontvangen van de rentmeester van het Weeshuis f. 148:14:0 terzake verdiend arbeidsloon van metselwerk aan het Weeshuis, 25 nov 1755, kwit. no. 16 (GAH1084); mede-weesvoogd Blok betaalt aan het Weeshuis f. 30:0:0 door de weesjongen Sikke Willems met metselwerk bij U.A. verdiend, 12 jul 1757 (GAH1086); mede-weesvoogd Dreyer betaalt f. 20:0:0 aan dito door de weesjongen Oepke Stoffels met metselwerk bij U.A. verdiend, zegge bij vroedsman Heymans met verven, 2 aug 1757 (GAH1086); mede-weesvoogd L. Spannenburg betaalt f. 30:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Sikke Willems met metselwerk bij U.A. verdiend, 9 mei 1758 (GAH1089); mede-weesvoogd Videlius betaalt f. 33:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Sikke Willems met metselwerk bij U.A. verdiend, 15 mei 1759 (GAH1088); mede-weesvoogd Dreyer betaalt f. 36:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Sikke Willems met metselwerk bij U.A. verdiend, 13 mei 1760 (GAH1089); ontvangt van het Weeshuis f. 21:8:0 wegens metselwerk aan het Weeshuis verdiend, 8 dec 1760, kwit. no. 2 (GAH1090); id. arbeidsloon, in opdracht van het Weeshuis, van metselwerk aan het huis van ''De Lombart'', 8 dec 1760, kwit. no. 3: f. 18:4:0 (GAH1090)
Uilke Auckes zie: Uilke Anskes
Uilke Bartels Ate Durks Faber van Stavoren ende Barber Uilkes van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Uilke Bartels, 22 jun 1793; ondertrouw HRL
Uilke Dooitses zie: Meinsma
Uilke van Dijk oud 64 jaar, geb Pekel A en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-133; VT1839
Uilke Dijkstra huwt met Trijntje Klases, kind: Teeteke Uilkes D, geb 1775 Anjum; BS ovl 1845
Uilke Foekes Sijbe Stoffels ende Foekjen Uilkes beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder U.F., 14 Sep 1743
Uilke Fokkes zie: de Haan
Uilke Fockes Aleff Wybes en Teetske Uilkes, beyde van HRL, huw.aang. 17 dec 1735 HRL, komende Voor de Bruyd U.F., desselfs Vaeder; huw aang. HRL 1735
Uilke Hanses huwt met Janke Hanses, beide van HRL, geproclameerd de 2 en 9 en getrout de 16 sep 1759; kind: Hans Uilkes, ged 24 feb 1761 Grote Kerk HRL, vader als U. Hanszes; kind: Frouwkje Uilkes, ged 8 apr 1762 Westerkerk HRL; ovl 8 aug 1789 HRL, oud 55 jaar
Uilke Jacobs ged 19 dec 1769 Grote Kerk HRL, zv Jacob Piebes en Janke Uilkes
Uilke Jacobs ged 14 okt 1766 Grote Kerk HRL, zv Jacob Sibrens en Neeltje Uilkes
Uilke Jacobs kind: Antje Uilkes, geb in onegt 11 nov 1797, ged 28 dec 1797 Grote Kerk HRL, zijnde moeder Jeltje Rintjes en U.J. (volgens opgave) de vader
Uilke Jacobs huwt met Trijntje Paulus op 26 nov 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk 24 nov 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; Ulke J. ende Trijntje Paulus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pijbe Jacobs, des bruidegoms broeder, 9nov17 93; ondertrouw HRL; ovl 21 jan 1794 HRL, oud 40 jaar; U.J. en Trijntje Paulus, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 24 nov 1793 HRL, en zijn getrouwd 26dito; kind: Uulkje Uulkes, geb 19 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL; vader als Uulke Japiks, ovl, moeder in leven
Uilke Jans ende Pietie Jans, beide van HRL, huw.aang. 24 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Machiels, desselfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Uilke Jans UILKE/UILTJE, broer van Wybe Jans; voogden bet f. 86:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis uit de boedel van wijlen Jan Roelofs en dus de inbreng van Wybe en Uilke Jans, 31 jul 1770. (GAH1101); id. f. 65:10:0 aan dito door U.J. en Pieter Jurjens als schoenmakersknegts bi Willem Hendriks verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108); id. 38 :0:0 door U.J. bij Willem Hendriks verdiend, 20 jun 1779. (GAH1110); id. f. 11:0:0 ter zaake verdiend loon van U.J., 22 may 1792 (GAH1124); id. f. 23:10:0 20 may 1794 (GAH1126); id. f. 34:0:0, 10 may 1796 (GAH1128)
Uilke Johannes zie: Pannebakker
Uilke van Leeuwen geb 1799 HRL, ovl 3 feb 1848 HRL, huwt met Sophia Johannes Godthelp op 20 nov 1828 HRL, huw.afk. 9 en 16 nov 1828, huisschilder, zv Allard Hendriks vL, en Baukje Uilkes; BS huw 1828, ovl 1848; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huisschilder, wijk G-054; VT1839
Uilke Meinsma geb 1797 Makkum, ovl 6 dec 1858 HRL, huwt met Klaasje Asjes, zeilmaker, zv Dooitse M, en Sijtske Aants; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-010
Uilke Melis doet expressediensten 1747; ovl voor 1751; zijn weduwe Attie Jacobs wordt turfmeetster op 14 jan 1751. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Uilke Paulus zie: Aukema
Uilke Pieters huwt met Maatje Gongrijp, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 mrt en getrout de 25 aug 1743; U.P. ende Maertje Harmens beide van HRL, koomende weegens de bruid Jan Harmens desselvs broeder, 9 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Geertje Uilkes, ged 2 mrt 1745 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Uilkes, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL, moeder als Maartje Harmens G.
Uilke Rinses U.R. van Almenum en Hendrikje Gerrits van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 jan 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Uilke Schuil hm ... , kind: Sijbren S, geb 5 jan 1788 Sneek; BS ovl 1860
Uilke Siebes zie: de Vrij
Uilke Sybes zie ook: Visser; U.S. en Anna Catharina Beerends, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 13 Louwmaand 1810; ondertrouw HRL
Uilke Teunis zie ook: de Vries; geb 15 okt 17902 Leeuwarden, ged 13 nov 1792 Grote Kerk HRL, ouders te Eernewoude
Uilke Tietes Jan Jansen Vawet ende Antie Feikes, beide van HRL, huw.aang. 16 okt 1734 HRL, komende voor de bruid U.T., desselfs Oom; huw aang. Gerecht HRL 1734
Uilke van der Vorm huwt met Maaike Scheltes, ind: Klara Uilkes, geb 1785 Leeuwarden; BS huw 1852
Uilke Fokkes de Haan geb 1805 Leeuwarden, N.H., vest. 29 mei 1855 vanuit Midlum, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk I-010
Uilke Johannes Pannebakker geb 1792 Makkum, ovl 2 apr 1838 HRL, huwt met Cecilia Saakes Wiersma op 28 mei 1820 HRL, huwelijksafkondigingen 14 en 21 mei 1820 HRL, wonende te HRL, panbakkersknecht in 1838, huw.get. bij J.J. Panbakker en A.B. de Vries, broeder bruidegom, wonende te HRL, 1815, id. bij F.A. vd Molen en IJ.H. dekker 1816, id. bij E.J. Schoonbergen en J. van Keulen, 1835, zv Johannes Jans P, en Trijntje Uilkes; BS huw 1815, huw 1816, huw 1820, huw 1835, ovl 1838
Uilke Klazes Voordewind geb 4 feb 1808 HRL, ovl 13 apr 1891 HRL, 1e huwt met Janke Trompetter op 29 aug 1833 HRL, ook huwt met Getje Thomas Dijkstra op 23 jun 1836 HRL, en huwt met Hiltje van Smeden, winkelier in 1851, N.H., zv Klaas Cornelis V, en Jeltje Uilkes van Nogeren, ged 1 mrt 1808; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1833, huw 1836, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk F-250; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kaaskoopman, wijk F-189; VT1839
Uilke Paulus Aukema ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:6:0 wegens geleverde thee tdv de wasmeiden, kwit. no. 19, 6 nov 1764. (GAH1094); id. f. 18:0:0, kwit. no. 7, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 21:12:0, 11 nov 1766, kwit. no. 11. (GAH1096); id. f. 22:8:0, kwit. no. 19, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 18:14:0, kwit. no. 5, 8 nov 1768. (GAH1099); id. 8 nov 1768, ord. no. 5: f. 18:14:0 (GAH1099); ged Sneek 23 nov 1727, zv Paulus Uilkes Aukema en Antie Dirks Burduin, 1e huwt met Lijsbeth Heerkes, beyde van HRL, geproclameerd den 13, 20 en 27 jun 1751 en doen ook getrouwt, 2e huwt met met Catharina Simons de Haas, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 mei 1754, 3e huwt met 1778 Taike Bakker, van Franeker, mr. 25 apr 1755, ovl v??r 1 apr 1780. (Lwd. Crt 1 apr 1780). Werk:lepel, gedat. 1754/z. v. m. /P.C. Uit het keurloonboekje blijkt dat hij lepels en vorken vervaardigde. (Gildeboek 1751-1764); U.P.A. ende Lysbert Heerkes beide van HRL, komende wegens de bruid Tjebbe Heerkes desselfs broeder den 12 Juny 1751; U.A. van HRL. en Taike Bakker van Franeker, zijn na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 4 okt 1778 alhier op den selfden getrouwd volgens behoorlijke attestatie van Franeker; Age de Haas Executeur der Stede HRL, belove en neme aan bij dezen, om alle gelden welke bij mij in die qlt:van tijd tot tijd zullen worden ingevorderd, in getrouwigheid en promptelijk te tellen en te betalen aan de geene daar dezelve behoren onder Verband mijner goederen, en submissie aan de parate Executie van de Ed. Achtb:magistraat dezer Stade:En tot verzekeringe van haar Achtb:zoo verklaren wij U.A., mr. silversmid en Albartus de Haas, mr. Backer, beide Borgers binnen deze Stad, ons te zamen en ijder voor ''t geheel te stellen tot waare borgen voor de goede administratie van bovengemelde Executeur Age de Haas; aannemende derhalven voor alle Wanbetalinge der ingevorde penningen in te staan, en dezelve als eigen Schuld goed te doen en betalen, onder renunciatie van de beneficien van divisie en discussie zampt onder Verband onzer goederen en Submissie als boven:Des soo neeme ik Age de Haas wederom aan mijne borgen dezen aangaande kost en schadeloos te ontheffen, onder Verband en Submissie als voren. In kennisse onzer handen den 1 nov 1757. A.U., Albartus de Haas, Age de Haas. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); kind: Paulus uylkes Aukema, ged 4 dec 1757 Westerkerk HRL, moeder is Catharina Simons de Haas; kind: Antie Uilkes Aukema, ged 23 mrt 1760 Westerkerk HRL, moeder is Catharina Simons de Haas; kind: Antie Uilkes Aukema, ged 11 okt 1761 Westerkerk HRL, moeder is C. de Haas; kind: Beatrix uylkes Aukema, ged 10 aug 1755 Grote Kerk HRL, moeder is C. de haas
Uilke Scheltes van der Form U.S. vdF. van Leeuwarden en Mayke du Moulin van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1780 HRL, en zijn met attestatie daarvan vertrokken naar Leeuwarden en volgens terug gebragt berigt aldaar getrouwd den 11 jun 1780
Uilke Siebes Visser geb 10 aug 1787 HRL, ovl 21 feb 1821 HRL, huwt met Anna Catharina Elisabeth Beerends, huw.get. bij J.J. Dijkstra en E.L. vd Zee, scheepstimmerman, neef bruidegom, 1816, id. bij T.B. vd Vorm en A.H. Cornel 1813, schoenmaker in 1821, zv Siebe Uilkes V, en ... ; BS huw 1813, huw 1816, ovl 1821, huw 1822; gebruiker wijk G-085, schoenmaker; eigenaar is Christoffel de Haas, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-267; gebruiker Poppe S. (?) Zijlstra, varensgesel, 1814. (GAH204)
Uilke Siebes de Vrij ovl 30 apr 1810 HRL, huwt met Wimke Jacobs Domenij, N.H., in leven buitenvaarder, kinderen: Jacob Uilkes dV, geb 1798 HRL, Sake Uilkes dv geb 1799 HRL, Dirk dV, geb 13 feb 1802 HRL, Sijbe Uilkes dV, geb 1796 Oldeboorn; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1821, huw 1827, ovl 1832, ovl 1846, ovl 1861, ovl 1870; kind: Jacob Uilkes de Vrij, geb 31 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL; wed. U.S. dV. gebruiker wijk H-137, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
Uilke Siebes van der Werf huwt met Zaakjen Simons Post, kind: Janna Ulkes vdW, geb 1775 Makkum; BS ovl 1841
Uilke Teunis de Vries geb 1792 HRL, ovl 4 aug 1826 HRL. in het schip, huwt met Geertje Klazes de Vries op 6 jun 1819 Franeker, turfschipper in 1826, buiten vaste woonplaats 1819, zv Teunis Douwes en Baukjen Uilkes; BS ovl 1826, BS Franeker huw 1819; U.T. de Vries, ovl 4 aug 1826 HRL, 34 jaar, geb te Leeuwarden, schipper, wonende in zijn schip leggende daarmede te HRL, gehuwd aan Geertje Klazes de Vries, wonende in hetzelve schip; (Huwelijkse Bijlagen HRL. 1828 fiche 14); Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eerste aanleg Zitting houdende te Leeuwarden, Zijnde eene bijlaag overgelegd bij de huwelijksacte van U.T. d. V. en Geertje Klazes de Vries de dato 6 jun 1819, ge?nsereerd in het Huwelijks Reg. van de Gemeente Franeker over den Jare 1819; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden; de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden, heeft op de volgende Acte van Bekendheid het daar achter gestelde vonnis gegeven van inhoud als volgt; Op heden den Zesden Mei des Jaars duizend acht honderd negentien, in het locaal onzer Zittingen op den raadhuize binnen Franeker Compareerden voor ons Agge Fontein, Vrederegter in het Kanton Franeker, Arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland met onzen Griffier geadsisteerd de nagemelde Zeven personen van Competenten Ouderdom geloofwaardig en te Franeker Woonachtig te weten: Marten IJmes IJmessen, Koopman, Jetske Baukes Andringa, deszelfs huisvrouw, Trijntje Baukes Andringa weduwe van Albert Rijtsma, buiten bedrijf, Anne Barts van der Werf Scheepstimmerman, Pietje Klazes de Vries deszelfs huisvrouw, IJsbrand Wybes van der Molen, Koopman en Aafke Annes deszelfs huisvrouw; Gevende te kennen dat zij verzocht zijn eene acte van bekendheid te passeren ten behoeve van Geertje Klazes de Vries, dienstmeid te Franeker woonachtig, meerderjarige dv wijlen Klaas Pieters in leven schipper en IJtske Jacobs, Echtelieden te Grouw en later te Franeker hebbende gewoond, aan welk verzoek voldoende verklaarden de Comparanten te weten, dat gemelde Geertje Klazes de Vries is geb te Grouw op den een en twintigsten nov duizend zeven honderd vijf en negentig, zoo dat zij bereikt heeft den ouderdom van volle drie en twintig jaren, en gaven de Comparanten voor redenen van wetenschap de beide eerstgenoemden dat zij haar van hare Jeugd af hebben opgevoed, de vijfde Comparante dat zij is hare Zuster-de Zevende dat zij bij hare geboorte als vroedvrouw heeft gefungeerd en de drie overige dat ook Zij gedachte Geertje Klazes de Vries van Jongs af hebben gekend, en van het tijdstip harer geboorte volledige kennis dragen, Zijnde Zij buiten Staat daar af eenig ander legaal bewijs over te leggen, naar den Zij in vroeger leeftijd niet ged Zijnde van hare geboorte in de anders daarvan gehoudene registers geene aantekening wordt gevonden; en hebben daarop de Comparanten na voorlezing met ons en onzen Griffier geteekend. (WG), Aefke Anne van der Molen, Marten IJmessen, Jetske Baukes Andringa, Trijntje Baukes Andringa, Anne Barts van der Werf, Pijtje Klazes de Vries, A. Fontein, J. Stinstra, Griffier. Geregistreerd te Franeker den Zesden Mei achttien honderd en negentien folio vijf en Zeventig verso vak twee deel twee ontvangen voor regt en verhooging negen en vijftig Cents, No. 986, 8 mei 1819; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden Zijnde een bijlaag overgelegd bij de Huwelijks Acte van U.T. d. V. en Geertje Klazes de Vries de dato 6 jun 1819, ge?nsereerd in het Huwelijks register van de Gemeente Franeker over den Jara 1819; Op heden den Een en twintigsten Mei des Jaars duizend achttien honderd negentien, in het locaal onzer Zittingen Op den Raadhuize binnen Franeker Compareerden voor ons Agge Fontein, Vrederegter in het Kanton Franeker, Provincie Vriesland, met onzen Griffier geadsisteerd, de nagemelde Vier personen, van Competenten Ouderdom, geloofwaardig, en te Franeker woonachtig, te weten: Marten IJmessen, Koopman, Lieuwe van Lit, timmerman, Alle Aitema Mr Bakker, en Pieter Willemsen, blikslager, verklarende Zeer wel gekend te hebben IJtske Jacobs Andringa, in leven huisvrouw van Klaas Pieters de Vries, turfschipper, en te weten, dat dezelve is ovl te Franeker op den een en twintigsten jan duizend achthonderd ??n, nalatende onder meerdere Kinderen, eene dochter Geertje Klazes de Vries genaamd, dienstmeid ten gemelde Stede woonachtig. en verklaarden Wijders de Comparanten, door genoegzame en afdoende omstandigheden, duidelijk te weten, dat insgelijks de Grootouders van gedachte Geertje Klazes de Vries alle Zijn Overleden, te weten hare grootouders van vaders Zijde, Pieter Dirks en Sibbeltje Klazes, in leven Echte lieden te Grouw en die van moeders Zijde Jacob Jurres Andringa en Geertje Johannes, in der tijd Echtelieden te Welsrijp alle ter hunner Woonplaats respectivelijk; zonder dat de Comparanten in Staat Zijn het Juiste tijdstip daar van op te geven; en hebben Zij, na voorlezing, met ons en onzen Griffier geteekend deze acte, die in brevet is uitgegeven, (was get:) Marten IJmes, Lieuwe van Lit, P. W:Willemsen, A:Aitema, A:Fontein, J. Stinstra, Griffier
Uilkien Clases ende Jasper Edses, beyde Van HRL, huw.aang. 12 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Tieerd Clasen Poort, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Uilkje Dirks geb 1769 Makkum, ovl 28 okt 1846 HRL, 1e huwt met Wybe Davids, 2e huwt met Pieter Klaasen Metzelaar op 29 nov 1807 HRL, wonende te HRL. 1807, dv Dirk ... , en Eeke ... ; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1846; Pieter Claasen en U.D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 nov 1807; ondertrouw HRL; kind: Japke Pieters, geb 7 may 1810, ged 20 may 1810 Grote Kerk HRL, vader is: Pieter Klaases
Uilkje Aebeles huwt met Bauke Abrahams op 20 mei 1804 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Uilkje Eeltjes huwt met Sebastiaen Ceun, beide van HRL, geproclameert den 24 nov en de 2 en de 9 dec 1753 getrout; kind: Jochem Sebastiaans Kuen(!), ged 30 apr 1758 Grote Kerk HRL
Uilkje Gaeitses ged 1 apr 1743 Grote Kerk HRL, dv Gaeitse Rinses en Symontje Sakles
Uilkje Gijsberts zie ook: Voss?; (2x); geb 23 okt 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL, dv Giesbert Karels en Martje Uilkes
Uilkje Habbema huwt met Jan van Noord; BS ovl 1859
Uilkje Hylkes Jan Gerrits Bossing en U.H., getrout 23 aug 1772 HRL, na vorige proclamatien op drie agtereenvolgende zondagen, waarvan de laatste geweest is op dato dezes
Uilkje Klaasses huwt met Marten Jans, kind: Trijntje Martens, geb 5 may 1783, ged 20may 1783 Grote Kerk HRL
Uilkje Lijkles zie: de Jong
Uilkje Ottes ovl Koudum voor 1834, huwt met Klaaske Luitjes, kind: Jeltje Uilkes van Nogeren, geb 1784 ... ; BS huw 1833
Uilkje Postma oud 70 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-157; VT1839
Uilkje Tevis zie: Bakker
Uilkje Gijsberts Vossé zie ook: Uilkje Gijsbert; geb 23 okt 1810 HRL, ovl 15 okt 1838 HRL, huwt met Sijbe Eeltjes Zeilmaker op 15 mei 1834 HRL, dienstmeid. N.H., dv Gijsbert Karels V, en Martje Uiltjes (Eikhout); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1838
Uilkje Hemkes Hoffinga zie ook: Uilkje Hemkes; geb 1763 HRL, ovl 22 jun 1836 HRL, huwt met Pieter Hendriks Schimmelpenning, dv Sierk Kooltjer en ... ; BS ovl 1835; 1836 overlijdens
Uilkje Lykles de Jong huwt met Age Solkes Tromp; BS ovl 1899
Uilkje Tevis Bakker geb 1757 HRL, ovl 7 feb 1827 HRL, huwt met Bouwe Cornelis Schiere, dv Tevis Jacobs B., en Maaike Fokkes; BS huw 1817, ovl 1827; Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk Openbaar notaris residerende te HRL Canton HRL, Arrondissement Leeuwarden Provintie Vriesland in presentie van de na te meldene Getuigen is gecompareerd: Mejuffrouw U.T.B. Weduwe wijlen den Heer Bouwe Cornelis Schiere, Zeilmaker en koopman, wonende in deeze Stad, dewelke verklaarde door deeze te consenteren, dat hare Dogter Mejufrouw Maayke Bouwes Schiere meerderjarig en wonende in deze Stad, een Huwelijk aangaat met den Heer Willem Schroeder, mr Zilversmid. wonende te Leeuwarden, mits observerende de formaliteiten op dat Stuk bij het thans nog vigerend Civil Wetboek bepaald. Gedaan en gepasseerd te HRL ten woonstede van de Comparante in tegenwoordigheid van Klaas Johannes van Zeist, Werkman op de Turfhaven en Cornelis Piers van der Hoefe, Slotmaker, in de Grote Kerkstraat, beiden wonende in deze Stad, als verzogte Getuigen; den Negentienden feb Achtienhonderd en Zeventien. en heeft de Comparante benevens de gemelde Getuigen en ons Notaris, na gedane voorlezing, de tegenwoordige Acte van Brevet getekend, die na gedane Registratie aan Mejuffrouw Maayke Bouwes Schiere zal worden ter hand gesteld; Wij Burgemeester Officier van den Burgerlijken Stand der gemeente Leeuwarden certificeren bij dezen, dat de Huwelijksch Proclamatien tusschen: Hendrik Willem Schreuder, oud 37 Jaren, van beroep mr Goud- en Zilversmid. geb en woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige zv Hendrik Willem Schreuder, overleden, en van Maria Elisabeth van deventer, Zonder beroep, woonachtig te Leeuwarden, en Maayke Bouwes Schiere, oud 29 Jaren, Zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Bouwe Cornelis Schiere, overleden, en van U.B., van beroep Koopvrouw, woonachtig te HRL, alhier behoorlijk Zijn afgekondigd, op Zondagen den tweden en negenden mrt des Jaars een duizend acht honderd Zeventien, Zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 12 mrt 1817; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert Ses en tagtig den 29 May is geb Maayke dogter van Bouwe Cornelis Schiere en U.B. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 feb 1817
Uilkjen Arjens ovl voor 1835 HRL, huwt met Geert Bosch; BS huw 1834
Uilkjen Harmens Gerbrand Ages en U.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad, en zijn getrouwd op den 18 nov 1781 HRL
Uilkjen Hemkes Gerrit Gerrits ende U.H. beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs oom Johannes Lodewijks alsmeede desselfs moeder Aeltje Pieters, 13 Jun 1744; huwt met Gerrit Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameerd 14, 21 en 28 jun 1744 en doen ook getrouwt
Uilkjen Jacobs geb 1773 ... , huwt met Roel Douwes, getuige bij geboorte aangifte van Jan Jans in 1811, wonende te HRL 1819; BS geb 1811, huw 1819
Uilkjen Jans huwt met Jentje Dirks, kind: Claara Jentjes, ged 31 jan 1741 Grote Kerk HRL
Uilkjen Cornelis Rein Pijters ende U.C., beide van HRL, komende weegens de bruid desselfs broeder Frans Cornelis, 11 dec 1751; huwt met Rein Pieters, beide van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 desember 1751 en den 2 january 1753 getrouwd
Uilkjen Wybes Geeft U.E. Achtb:met schuldige Eerbiedt te kennen U.W. gesworen turfmeetster binnen HRL in deesen gest:met de diaconen van de gereformeerde gemeente ten voorsr:Steede mijn alimentatorissen, hoe dat zij wel genegen soude zijn, vermits ouderdom en Lichaamsgestelt onbequaem tot het waernemen van die Functie haer Turfmeetstersplaetse over te dragen op de persoon van Eelkjen Jobs jongedogter alhier te Steede, tot die bedieninge genoegsaem bequaem, Edog sulx niet kunnende geschieden sonder consent van U.E. Achtbhdn. Soo addresseeren de voorsr:beyde persoonen hun hier meede aan U.E. Achtbhdn met ootmoedig versoek, dat U.E. Agtb de goetheid gelieven te hebben, van in de voorsr:overdragte te consenteeren, en vervolgens de meede supplnte Eelkjen Jobs aen te neemen en te stellen tot gesworen Turfmeetster deeser Steede, in plaetse van de meede supplnte U.W., op Lasten, pligten en profijten daer toe staende quo facto etc:(was get), J.M. Tuininga. ; In margine Stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert en nomineert mits deesen de meede supplnte Eelkjen Jobs tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid actum den 27 apr 1740 (was get) Pier Bretton Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Eelkjen Jobs heeft den Eed van getrouwigheid coram praeside P. Bretton gepresteerd den 27 apr 1740. In kennisse van mij secrts (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Uilkjen Willems ovl 31 jul 1740 ... , betaalt lijfrente aan Pieter Keimpes 1740
Uiltie Andrijs van Huisum ende Jacob Ebbes van HRL, huw.aang. 25 sep 1734 HRL, Comende voor de bruid Gerrijt Feltsma; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Uiltje Dirks zie: eykhout
Uiltje Dirks huwt met Antje Jans, kind: Trijntje Uiltjes, geb 2 apr 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Martje Uiltjes, geb 28 apr 1783, ged 20 may 1783 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Uiltjes, geb 28 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Uiltjes, geb 11 jun 1787, ged 26 jun 1787 Grote Kerk HRL; kind: Sybren Uiltjes, geb 1 jun 1789, ged 7 jul 1789 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 60, bij hem inwonend Dirk Uiltjes, 18 jaar, matroos, ongehuwd, 1 mrt 1804
Uiltje Eebeles geb 1806 HRL, ovl 27 sep 1827 HRL, werkman, ongehuwd, zv Eebele Uiltjes, en Antje ... ; BS ovl 1827
Uiltje Gijsberts zie: Voss?
Uiltje Jacobs ovl 12 sep 1789 HRL, oud 46 jaar; U.J. en Geertje Andries, beide van HRL, zijn na hunne laatste af kondiging gehad te hebben den 21 mrt 1779, alhier getrouwd den 30 mrt 1779
Uiltje Jans geb 13 jul 1781, ged 31 jul 1781 Grote Kerk HRL, zv Jan Harmens en Hendrikje Uiltjes
Uiltje Rinses ovl 26 sep 1791 HRL, oud 69 jaar
Uiltje Vossé geb 22 dec 1807 HRL, ged 19 jan 1808 HRL, tweeling, N.H., zv Gijsbert F, en Martje Eikhout; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1834
Uiltje Dirks Eikhout geb 1755 Franeker, ovl 19 feb 1827 HRL, huwt met Antje Jans/Douwes Schreuder, kinderen: Jantje Uiltjes E, geb 1787 HRL, Trijntje E, geb 1781 HRL, timmermanknegt in 1827, zv Dirk Jans en Trijntje Sijbrens; BS geb 1811, ovl 1813, ovl 1827, ovl 1871; eigenaar en gebruiker van wijk F-179, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-180; gebruiker Bart N. Bambach, 1814; (GAH204); id. van wijk G-213; gebruiker Gijsbert Foss? vrouw, 1814. (GAH204); woont in 5e kwartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ulbe Durcks ged 5 jul 1763 Grote Kerk HRL, zv Durck Cijtses en Douwtje Ulbes
Ulbe Farx ovl voor 1867, huwt met Houkje Hoepen, kind: Botje F, geb 24 okt 1788 Sneek; BS ovl 1866
Ulbe Folkersma oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kantonrechter, wijk C-150; VT1839
Ulbe Hanija ovl voor 1772; vroedsman Claes Poort bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als betaling van ''t legaat door Helena Kuik wed wijlen de burgemeester U.H. aan ''t Weeshuis gelegateert, 4 jul 1772. (GAH1103); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gereekent en geslooten in de vergaderinge van de Achtb:Magistr, geswooren Gemeente en Gecommitteerde Vroedschap der stad HRL ter presentie van de voogden van ''t Weeshuys. In kennisse der onderschr. Gecommitteerdens handen beneffens de vertekeninge van den rendant en de subscriptie van mij sectrs op heeden op den Raadhuyse in HRL den 30 nov 1730. Was getekend: V.H., Ulbo Hania, Cornelis Veersma, Abraham van Alema, Wiltetus Jelgersma, Claas vd Brug, B. Lanting, Sijbout Buma, H. Agema, W. Buma, Junius Munter, H. Swerm, Sake Sibisma, Kuyk, A. van Idsinga. (GAH1060); Was burgemeester in 1729, 1730 en1739; zie o. a. de benoemingen van Roelof Jansen en van Harmen Rijx tot turfdrgaer, 1739. (Aanstellingen Stad HRL 1729-1759); Johannis Akema ende Adriana Kuyk, beide van HRL, huw.aang. 27 sep 1737 HRL, Extraordrs, komende voor de Bruydegom desselves oom Reinicus Akema, en voor de Bruit de Burgemr. H. met versoek van een gebot in de week; huw.aang. HRL 1737
Ulbe Hendriks zie: Ringsma
Ulbe Hendriks huwt met Anskje Jacobs, kind; Johannes Ulbes Voets, geb 1781 Franeker; BS huw 1816
Ulbe Hendriks huwt met Antje Geerts, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 aug en getrout de 2 7 ber (=september) 1764; kind: Hendrik Ulbes, ged 7 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Foekje Ulbes, ged 8 mrt 1767 Grote Kerk HRL
Ulbe Hiddes zie: Harda
Ulbe Jacobs zie: Strikwerda
Ulbe Jacobs mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; eigenaar van wijk B-091, gebruiker is Allert van Reenen, kuipersknegt 1814. (GAH204); id. van wijk B-092, gebruiker is Tjerk Sjoerds vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-004, gebruiker is Gepke W. Holthof, koemelker, 1814. (GAH204)
Ulbe Jacobs mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Jantje Tjeerds, kind: Jan Strikwerda, geb 1799 Achlum; BS ovl 1859
Ulbe Klases zie: Dreyer; U.C. en Wikje Pieters, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Gerritje Ulbes, geb 18 dec 1810, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en tachtig den Vierde jan is Geboren Ulbe zv Klaas Wybes en Gerritje Ulbes. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Ulbe Claasen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:18:0 strekkende tot restitutie van 2 floreen schatting, door hem per abuis betaald van een stuk Weeshuisland bij Age Johannes cum. soc. in huur en gebruik, quit. no. 2, 22 feb 1786. (GAH1118)
Ulbe Cornelis en Grijtie Arjens, beyde van HRL, Vertonende den bruidegom Schriftelijk Consent van des bruids vaeder op 16 jul 1735Harl; huw.aang. HRL 1735; huwt met Grietje Ariaens, kind: Augustinus Ulbes, ged 16 mrt 1751 Grote Kerk HRL; kind: Sijberen Ulbes, ged 9 sep 1742 Grote Kerk HRL; kind: Arjen Ulbes, ged 28 feb 1740 Westerkerk HRL; DTB N.H. HRL 1740; geeft met eerbied te kennen Dirk Sjoerds teegenwoordig mede gesw:turffdrager binnen HRL dat hij wel genegen waere sijn voorsc:turfdragers plaetse te transporteeren op de per-soon van U.C. meerderjarig jongman mede aldaar woonagtig en een persoon tot ''t waarnemen van ''t zelve genoegsaam capabel. Dog dewijl zodanige overdragt sonder bewilliging van Ued. Achtbh: niet kan geschieden soo versoeken de beyde bovengemelde per-sonen dat Ued Achtb:de goedheyd gelieven te hebben in dat versogte transport, gunstelijk te accorderen en over sulx de voors:U.C. in plaats van de eerstgenoemde suppliant Dirk Sjoe-rds tot mede ordris turffdrager binnen dese stad aen te stel-len, op sodanige lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden als daar toe sijn staande. Welks doende de suppltn een aenge-naeme gunste sal geschieden, requisitus M. van Idsinga, nots pu-bl; ; In margine stonde; de Magistraat der stad HRL accorderende het versoek e-ligeert mits desen de persoon van U.C. tot mede ordris turff-drager binnen dese stad op lasten, pligten, profijten en gehoor-zaamheden daar toe staande, mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deeses stads, Actum den 6n Augusti 1736, get: S.C. Schrik, ter ordtie van de magistr. M. van Idsinga; Laeger Stonde; Op Heden den 6 Augusti 1736 heeft U.C. den eed van getrouwig-heid in handen van de presid. burgemr Schrick affgelegt. In ken-nisse van mij secrets, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad Har-lingen 1731-1759); IJde Pijtters ende Geertje Cornelis beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs broeder U.C. 28 dec 1748; Geeft met schuldige eerbiet te kennen Pieter Timons, Sakkedrager en Rattelman binnen UEd Stadt, hoe hij supplnt wel genegen zoude zijn deselve ampten over te dragen op sijn soon Oepke Pijtters een jongman daar toe seer bequaam en welke sulx mede van herten is begeerende. Edog dewijl sodanige overdragten buyten consent van UEd Achtb:niet vermogen te geschieden, soo addresseeren deselve supplianten sig bij desen aan de tafel Uwer agtb:seer gedienstig versoekende UEd Achtb:gelieven hem Oepke Pijters tot mede gesw:Sakkedrager alsmede tot ordrs Ratelwagter in plaatse van sijn vader Pijter Timons aan te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staande q:f:etc, (was get. ), H. Baksma, P. Reidema 1738. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gedaan eligeert mits desen de persoon van Oepke Pijtters tot meede ordrs Sakkedrager sampt ratelwagter in plaatse van sijn vader Pieter Timons op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staande des dat deselve ampten bij provisie door U.C. werden waargenomen die daar toe bij desen wert gequalificeert dog daar van sal hebben te doen den Eedt van getrouwigheit. Actum den 6n dec 1738, (was get. ), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de Magistr:ab:sec:P. Reidema. ; Onder stonde; Op huiden den 6n dec 1738 heeft U.C. als subst. sakkedrager en ratelwagter den Eedt van getrouwigheit gepresteert in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Jelgersma:Actum uts, In kennisse van mij gesw:clercq, ab:sec:P. Reidema 1738. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Grietje Arjens; zie aldaar; Geeft met schuldige Eerbied te kennen Hidde Brouwer Stads Tamboer alhier; dat hij supplnt dito Bedieninge eenige tijd heeft laeten waerneemen door U.C. Metselaer binnen deese Stad, en vermits wandevoir van deselve nuw tot het waerneemen van dat Ampt heeft gedespicieerd de persoon van Evert Goslings stoeldrayer binnen deese Stad, welke daer toe seer wel in staat en genoegsaem bequaem is:welke hij derhalwen mits deesen aen UEd:Agtb: tot het waerneemen van het Ampt van Stads Tamboer, welgevallen sal. Geevende hij Eevert Goslings meede te kennen dat hij geerne dat Ampt als Stads Tamboer soude willen bedienen en als subst:waerneemen. Weshalven de suppleanten beide seer gedienstig versoeken dat UEd:Agtb:hem Eevert Goslings tot Substituit Stads Tamboer sullen believen aen te stellen, op lasten plighten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende q:f:etc: (was get) P.F. Reydema N:P:1745/27; (in margine Stonde); de Magistraat accordeerende het versoek nomineert de meede supplnt Evert Goslings tot subst Stads Tamboer op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende, mits doende alvoorens den Eed van Getrouwigheyt:Actum den 13 aug 1745 (was get:) Wopco Buma Ter ordtie van de Magistraat M. van Idsinga; (onder stonde); Op heeden den 13 aug 1745 heeft Eevert Goslings den Eed van getrouwigheyt als subst Tamboer gepresteerd in Handen van de Hr. presid. Burgemr. W:Buma, in kennisse van mij secretaris M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 30 okt 1752 over op Pieter Claesen, bontwever; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 8:2:0 terzake het dragen en meten van 8 1/2 schouw turf in het Weeshuis, 21 jun 1742, kwit. no. 4 (GAH1072)
Ulbe Luitjes geb 22 okt 1784, ged 16 nov 1784 Grote Kerk HRL, zv Luitje Ulbes en Antje Jelles
Ulbe Norenbos huwt met Mientje Kruger, kind: Klaaske N, geb 1780 ... ; BS ovl 1812
Ulbe Piers zie: Draaisma
Ulbe Pieters ged 9 feb 1745 Grote Kerk HRL, zv Pieter Ulbes en Hinke Sijbrands
Ulbe Rasmus ovl 16 aug 1774 Makkum, huwt met Otje Douwes, kind: Freerk Ulbes Smit, geb ... ; BS huw 1822
Ulbe Romkes U.R. van HRL, ende Lijsbert Pijtters uts:sijnde de aengeevinge gedaen door wedersijdse vaeders, 30 Apr 1746; huwt met Lijsbeth Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 May 1746en doen ook getrouwt
Ulbe Ruurds zie ook: Visser; geb 24 jan 1796, ged 14 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Johannes en Fetje Fokkes; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en negentig den Vier & twintig jan is Geboren Ulbe zv Ruurd Johannes en Fetje Fokkes. Afgegeven op den Raadhuizen binnen HRL den 7 mei 1816
Ulbe Sibrens geb 18 feb 1788, ged 8 apr 1788 Grote Kerk HRL, zv Sibren Ulbes en Trijntje IJdes
Ulbe Sieds zie: de Jong
Ulbe Sierds geb 15 may 1790, ged 31 may 1790 Grote Kerk HRL, zv Sierd Sjoukes en Fokje Ulbes
Ulbe Sjoerds geb 1788 ... , ovl 12 mrt 1818 HRL, hm ... ; BS ovl 1818
Ulbe Sjoukes heier en koeisier 1752-1759; Hendrik Johannes en Doutjen Ulbes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder U.S., 3 May 1749; Dirk Sickes Siderius ende Doutjen Ulbes, beide van HRL, komende wegens de bruid desselvs vader U.S., 11 dec 1751
Ulbe Stevens mr chirurgijn; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:0:0 terzake het genezen van 2 quaad seeren hoofden van 2 weeskinderes, 11 mei 1762. (GAH1092); U.S. van HRL, ende Antie Cornelis van Oosterbierum, huw.aang. 20 apr 1737 HRL, Coram Preside Schrik, komende voor de Bruit desselvs Neeff Harmen Gerrijts vertonende een Cedultie van de Bruit; huw.aang. HRL 1737
Ulbe Tiaards mr, burger te Dokkum op 28 dec 1639, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Ulbe Hendriks Ringsma geb 1798 HRL, ovl 6 sep 1854 HRL, huwt met Antje Klaases de Vries op 8 nov 1832 HRL, thans dienende bij de mobiele Vriese Schutterij, gekann. te Hees, werkman in 1854, N.H., huw.get. bij F.H. Ringsma en Y.F. Hes, broeder vd bruidegom, 1839, zv Hendrik Ulbes R, en Antje Frantzen Ludinga; BS huw 1832, huw 1839, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-094; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; VT1839
Ulbe Hiddes Harda ovl 3 jul 1820 onder Almenum, huwt met Fokeltje Heins Hollander; bsha18 37 hum 1854 overlijdens
Ulbe Jacobs Strikwerdea ovl 29 mei 1826 Almenum, huwt met Aaltje Sijtses Sijtsma, koopman in 1826, kinderen: Houkje, geb 1810 Midlum, jacob Ulbes S, geb 1803 Workum; BS huw 1835, huw 1836, ovl 1858
Ulbe Klases Dreyer geb 1786 HRL, ovl 26 jun 1833 HRL, huwt met Wikje Pieters Nieuwkerk(in ovl extract als: Nieuhoff), en huwt met Antje Hendriks Bleeker op 29 jun 1815 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1815, keetknegt in 1833, wonende te HRL. 1814 wijk D-060, huw.get. bij W.K. de Vries en K. Hindriks, zoutziedersknecht, broeder bruidegom in 1815, kind: Gerritje Ulbes, geb 18 dec 1810 HRL, zv Klaas D, en Gerritje Ulbes; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1815, ovl 1833, ovl 1857; gebruiker van wijk D-060, keetknegt; eigenaars zijn Blok & Nieubuur vd zeetkeet ''De Wolf'', 1814. (GAH204); deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, twee van overlijden behooren tot de huwelijks acte van U.D. en Antje Hendriks Bleeker dato 29 jun 1815 op Fol. 48 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Ulbe Piers Draaisma geb 1785 ... , huw.get. bij F.O. Poelstra en T.A. Wiersma, sekretaris bij de schout van Almenum, wonende te Almenum; BS huw 1815
Ulbe Ruurds Visser zie ook: Ulbe Ruurds; geb 1796 HRL, 1e huwt met Aukje Tijssen van Vliet op 23 mei 1816 HRL, smidsknecht, huw.afk. 12 en 19 mei 1816, 2e huwt met Willemke Tjebbes deinum op 22 mei 1834 HRL, smidsknecht in 1833, huw.get. bij J. Visser en H.M. Hoek, broeder bruidegom, 1817, id. bij J.C. Top en D.R. Onrust, 1818, id. bij S.E. de Wit en D.H. de Weerd, 1818, id. bij J.C. Blokmaker en H. de Vries, zv Ruurd Johannes V, en Getje Visser; BS huw 1816, huw 1817, huw 1818, ovl 1833, huw 1834; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk F-064; VT1839; U.R.V. eigenaar van perceel nr. 1900 te HRL, grofsmidsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 724, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL; 1832, bl. 55); Wij Ondergetekenden Thijs Pieters van Vliet en Eelkje Oebeles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Concenteeren aan onzen Dochter Aukje Thijssens van Vliet om Zich in het huwelijk te begeven met U.R.V. zv wijlen Ruurd Johannes, en van Fetje Viser, woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816; Ik Ondergetekende Fetje Visser weduwe Ruurd Johannes, woonachtig te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren aan mijn Zoon U.V., bij mijnen wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven van Aukje Thijssen van Vliet, dv Thijs Pieters van Vliet, en Eelkje Oebeles, alle wonende te HRL. HRL den 7 mei 1816
Ulbe Ruyrdts Gerlsma ged te HRL 8 jul 1680, eerst ''koopmansbode'' van Leeuwarden op Amsterdam, later zoutbrander en koopman te Makkum, overl. te Makkum voor 1711, gehuwd HRL 4 nov 1683, met Ymck Arjens Oosterbaan; hadden een dochter Taetske Ulbes Gerlsma, (niet verder uitgewerkt), bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland; GERMENS, ANNA
Ulbe Sieds de Jong ovl 12 mrt 1818 ... , huwt met Wijpkje Aukes Vogelzang; BS huw 1827, ovl 1858
Ulbo van de Haar ged 30 nov 1755 Grote Kerk HRL, zv Bonnefaas van de Haar, Raadt Fiskaal, en Katarina Johanna Grevenstein
Ulbodus Almatille was een brug welke lag over het Franekereind voor, de latere Lammert Warnderssteeg. Opmerkelijk is in de akte de clausule dat bij verzaken van de onderhoudsplicht de schuldige partij twee tonnen Koyts of Hamburger bier aan de contractanten moet leveren. Het dokument eindigt met de mededeling dat het moet zijn voorzien van zegels van de heer U., pastoor te Almenum, en de heer Henricus, vicarius en de heer Petrus Vicarius; Beneficaalboek bl. 262, 28 dec 1543
Ulderik Jacobs zie ook: Wip; geb 21 apr 1798, ged 13 may 1798 Grote Kerk HRL, zv Jacob Ulderiks en Trijntje Jans
Uldrik Hilbrands gebruiker van wijk A-057, kleine negotie, medegebruikers Hendrik Douwes wed., werkster, Akke Doekes, eigenaar en medegebruiker is Jan Dirks van der Weerd, 1814. (GAH204)
Uldrik Jacobs Wip zie ook: Ulderik Jacobs; geb 1798 HRL, ovl 27 dec 1825 HRL, huwt met Adriaantje Posthumus op 22 sep 1822 HRL, huw.afk. 8 en 15 sep 1822, boereknecht, koorndrager in 1825, zv Jacob Uldriks W, en Trijntje Jans; BS huw 1822, ovl 1825, ovl 1836
Ulke Siebes zie: van der Werf
Ulrich Harmens rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 50:0:0 verdiende Loon van U.H. en Johannes Rinzes, 21 jan 1808 (GAH1140)
Ulrich Johannes rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 65:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van U.J. en Johannes Radelaar, 4 jan 1809 (GAH1141)
Ulrich Wip huwt met Charina Bloemhof, kind: Christjaan Ulrichs Wip, ged 20 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Ulrichs Wijpf, ged 7 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Ulrik H Lourens Willem Alberts van Almenum en Geiske IJeps van Pietersbierum, zijnde wegens de bruid vertoond een attestatie gepasseerd door de dorpsregter Ulrik H. Lourens, 23 apr 1791; ondertrouw HRL
Ulrik Hillebrands Wip geb 29 jun 1783, ged 22 jul 1783 Grote Kerk HRL, zv Hillebrand Wip en Lolkje Dirks
Untje Tjeerds zie: Dubbelinga
Untje Tjeerds Dubbelinga geb 1804 HRL, ovl 30 dec 1835, ongehuwd, dienstmeid; BS ovl 1835
Urk Freedriks Johannes van Seist ende Antie Wybrens beide van HRL, koomende weegens de bruid U.F., verleend een gebod in de week, 27 jul 1743; ondertrouw N.H. HRL
Urk Hylkes ged 7 jun 1746 Grote Kerk HRL, zv Hijlke Urks en Antje Sijtses
Uulkje Uulkes geb 19 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL, dv Uulke Japiks, ovl, en Trientje Paulus, (in leven)
Uylke Maaskamp geb 3 feb 1773, ged 23 feb 1773 Grote Kerk HRL, zv Claas Pieters Maaskamp en Aukje Hijlkes Postma; geb 22 okt 1774, ged 6 nov 1774 Grote Kerk HRL, moeder als: A.U. Post
Uylke Tjallings huwt met Trijntie Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1759
Uylkje Gerrits geb 6 dec 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Dirks en Diuwke Hanzes
Uylkje Hemkes zie ook: Hoffinga; ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL, dv Hemke Gerrijts en Sibbeltje Sjerks; huwt met Andries IJedes ende U.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Dirk Tjerks, 15 jun 1793; ondertrouw HRL; P.H. Schimmelpenning ende U.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruidegom gecompareerd Hendriks Christiaans en wegens de bruid Willem Johannes met genoegzaam bewijs, 14 nov 1795; ondertrouw HRL; Andries IJedes en U.H., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 jun 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; huwt met Piet Hendriks Schimmelpenning, kind: Hendrik Piets Schimmelpenning, geb 6 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Hemke Piets Schimmelpenning, geb 12 okt 1795, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL