Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
V Rienstra koopt greidland 1799
V Slothouwer rector 1802-1807
V. van Altena Hendrik Colle, corporaal in het 2de Battaillon van Baron de Nestitz, Collonel Commandant het Regiment van Generaa-Major Acronius, onder de compie van Capt. V. vA., thans in guarnisoen te deventer, van Lille, en Akke Johannes van HRL, laatst geproclameert 25 jul 1773 en op dato dezes alhier getrouwd na vertoonde attestatie van Lille, 8 aug 1773 getekend J.A. Toclaar, v. d. m. ; hu Grote Kerk HRL
Valentijn Burghart ovl 10 nov 1808 HRL, huwt met Christina van Drayen en Francina de Hoog, hoedenmaker te HRL. 1825, kind: Christophorus Valentijn B, geb 1801 Leeuwarden, ouders van vaderszijde te Fulda in Duitsland ovl, ouders van moederszijde te Leeuwarden ovl en begraven, de grtvdr 10 mrt 1794, de grtmdr 23 mei 1801; BS huw 1825, ovl 1840
Valentijn Miem V.M., soldaat onder de comp. van capt. Dolleman ende Geertruy Geerraarts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom Pieter Bisschop, 30 aug 1788; ondertrouw HRL; V.M., soldaat in de compagnie van Kapitein Dolleman en Geertrui Geraard, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 sep 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Valentinus Bochis zie: Slothouwer
Valentinus Slothouber thans Rector der Latijnse Schoolen te Leeuwarden, huwt met Trijntje Rienstra, kind: Elisabeth Valentinus Slothouber, ged 10 mrt 1765 Grote Kerk HRL
Valentinus Slothouwer geb 1803 Leeuwarden, ovl 11 okt 1828 HRL, zv Bochis S, en Jetske Jaarda; BS ovl 1828
Valentinus Solthouber huwt met Trijntie Rienstra, beide van HRL, geproclameerd de 26 Febrij en 29 dito en getrout de 4 mrt 1764 in de Westerkerk
Vetje Jacobs ged 18 jan 1746 Grote Kerk HRL, dv Jacob Claases en IJttje Sjouwkes
Victor Clifford geb 1754 Hamburg, Dld, ovl 4 okt 1838 Franeker, huwt met Aaltje Gerrits, wonende te Sexbierum in 1819, kind: Anna Victor C, geb 1794 Heerenveen; BS huw 1819, ovl 1837, BS Franeker ovl 1838
Vincent Heinsius afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gereekent en geslooten in de vergaderinge van de Achtb:Magistr, geswooren Gemeente en Gecommitteerde Vroedschap der stad HRL ter presentie van de voogden van ''t Weeshuys. In kennisse der onderschr. Gecommitteerdens handen beneffens de vertekeninge van den rendant en de subscriptie van mij sectrs op heeden op den Raadhuyse in HRL den 30 nov 1730. Was getekend: V.H., Ulbo Hania, Cornelis Veersma, Abraham van Alema, Wiltetus Jelgersma, Claas vd Brug, B. Lanting, Sijbout Buma, H. Agema, W. Buma, Junius Munter, H. Swerm, Sake Sibisma, Kuyk (?), A. van Idsinga. (GAH1060); burgemeester in 1730; neemt eed af van Wybe Piers; zie verder aldaar
Voetia van Alema ovl 16 sep 1746 HRL, 61 jaar, huwt met Focke Stapert; begraafboek Westerkerk HRL. (GAH3212); ovl 16 sep 1736 (?) HRL, wed. wijlen kapitein Focco Stapert, oud 61 jaar en leidt alhier begraven; (Westerkerk Harl); (GAH3212)
Vogeltje Hendriks geb 23 sep 1805 HRL, ged 6 okt 1805 HRL, N.H., dv Hendrik Bouwes en Fetje Isacks; dopen Grote Kerk HRL 1805
Vogeltje Jans zie: Poet
Vogeltje Cornelis zie: de Vries
Vogeltje Swerus geb 1771 HRL, ovl 8 feb 1827 HRL, huwt met Samuel van Toorn op 28 okt 1798 HRL, kind: Willem Samuel, geb 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1827
Vogeltje de Vries geb 1791 HRL, ovl 27 mrt 1861 HRL, huwt met Barend van Kampen op 14 mei 1812 HRL, dienstmaagd, huw.afk. 3 en 10 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, N.H., ovl wijk D-142, dv Cornelis dV, en Jantje Cornelis; BS huw 1812, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk D-126, wijk D-145, wijk G-357
Vogeltje Jans Poet ovl voor 1803 HRL, huwt met Bernardus van Taken, dv Jan Arjens P, en Engeltje Hendriks; BS huw 1827, ovl 1862
Vokeltje Aukes Gabbe Jacobs en V.A. beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 23 jul 1808; ondertrouw HRL
Vokeltje Renema ovl 28 mei 1749, 61 jaar, huisvrouw van Joost Agema, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Vokeltje Reneman huwt met Joost Agema; zie aldaar; vdGaast begraaflijst
Vokeltje Benjamins Cohen Benjamin Eleazer Cogen en V.B.C., Jooden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1780 HRL, en zijn den 11 jun naastvolgende getrouwd
Volkert Buisman geb 1785 Bolsward, ovl 16 jun 1847 HRL, onderwijzer in de godsdienst, ongehuwd, zv Taeke B, en Joukje Minnes; BS ovl 1847; oud 49 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, onderwijzer in de godsdienst, wijk B-106; VT1839
Volkert Nuttes V.N. van Vlieland ende Aagje Durks Sandstra van HRL, zijnde deeze huwelijksche Proclamatien aangegeeven door Willem de Vries, 25 jul 1795; ondertrouw HRL
Volkert Taekes zie: Buisman
Volkouw Sikkes huwt met Wybe Taekes, beyde van Almenum, sijn geproclameert den 18-25 nov en den 2 desember 1742 den 11 dito getrouwt; huw.reg. N.H. HRL
Vopisius Acker (in 1747: WOPKE); docter, ovl 19 apr 1747 HRL, wonende te HRL. 1740-1747; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Neeltje Acker, id. samen met Neeltje Acker, 1 jaar lijfrente van 2 x 400 Car glds, 22 nov 1729: f. 72:0:0 (GAH283); id. 31 okt 1730 (GAH283); id. 31 okt 1731 (GAH283); id. 13 nov 1732 (GAH283); id. 9 jan 1735 (GAH283); id. 26 dec 1735: (GAH283); id. 21 sep 1736 (GAH283); id. 29 okt 1737 (GAH283); id. 2 nov 1738 (GAH283); id. 28 okt 1729 (GAH283); id. zonder Neeltje Acker, 2 nov 1733: 36 Car glds; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Neeltje Akker, 1 jaar lijfrente van 2 x 400 Caroliguldens, 12 nov 1740: 72 Caroliguldens; id. 8nov17 41, id. 14 nov 1742; id. 9 nov 1743; id. 5 nov 1744; id. 19 nov 1745; id. 13 sep 1746; id. aan de erven 7 maanden en 6 dagen lijfrente, 9 jun 1747: f. 24:2:0; op wiens lijf stond een kapitaal van 400 Caroliguldens volgens constitutiebrief van 2 sep 1695; aan de Stad vervallen lijfrente: 36 Caroliguldens; ontvangt van het gemeentebestuur verdiende salarien gevallen over een exceptie tussen de magistraat van de Stad en Gerlofm IJmes c. s., 26 okt 1733: f. 31:15:8 (GAH283); heeft op 26 dec 1735 als voornaam: Vopisius
Vormer Wiersma huwt met Wiepkje Dirks, kind: Dirk W, geb 1798 Pietersbierum; BS ovl 1871
Voske Abes Hendrik Frank ende V.A. beide van HRL, komende weegens de bruid Jacob Sijbes desselvs oom, 1 jun 1743; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Hendrik Frank, beyde van HRL, sijn geproclameert den 3, 9 en 16 jul 1743 en doer ook getrouwt in de Westerkerk HRL; kind: Antje Hendriks, ged 22 apr 1746 grote Kerk HRL, vader als Hendrik Hendriks; kind: Hendrik Hendriks Frank, ged 11 feb 1745 Westerkerk HRL
Voske Jans Jan Dirks ende V.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan Fopkes desselfs oom, 24 May 1749; huwt met Jan Dirks, beyde van HRL, geproclameerd den 26 May en den 1-8 jun 1749 en den 23 duti getrouwd; kind: Leentje Jans, ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL
Voske Ruurds geb 1755 HRL, ovl 7 jun 1828 HRL, huwt met Arend Huisjemaker; BS geb en ovl 1828, ovl 1840; ged 25 jan 1757 Grote Kerk HRL, dv Ruirdt Taekes en Trijntie Romkes; Arend Huisjemaaker en V.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 dec 1784 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Trijntje Arends Huysjemaker, geb 20 sep 1792, ged 2 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Geert Arends Huisjemaker, geb 13 may 1794, ged 3 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Gesina Arents Huisjemaaker, geb 8 sep 1798, ged 25 sep 1798 Grote Kerk HRL; huwt met Hendrik Bouwhuis, kind: Romke Hendriks Bouwhuis, geb 6 may 1783 ged 20 may 1783 Grote Kerk HRL
Vrietman Parfumeur oud 48 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-210; VT1839
Vroukje Boon huwt met Cornelis Boling, wonende te HRL; 1814 wijk C-174; BS ovl 1814
Vroukje Daams Jan Berends en V.D., beide van HRL, en laatste geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwd; kind: Berent Jans, geb 8 mrt 1775, ged 18 mrt 1777 Grote Kerk HRL; kind: Daam Jans, geb 8 dec 1777, ged 4 jan 1778 Grote Kerk HRL
Vroukje Eeltjes zie ook: Akkerboom; geb 7 nov 1795, ged 29 nov 1795 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Kornelis en Grietje Reins
Vroukje Feikes geb 10 jul 1780, ged 1 aug 1780 Grote Kerk HRL, dv Feike Dirks en Baukje Martens
Vroukje Georg zie: Keil
Vroukje Jans geb 2 feb 1795, ged 22 feb 1795 Grote Kerk HRL, dv Jan Haayes en Hiske Sents
Vroukje Johannes huwt met Ruurd Stevens, kind: Johannes Ruurds, geb 16 dec 1781, ged 19 feb 1782 Grote Kerk HRL; kind: Ate Ruurds, geb 28 jul 1783, ged 16 sep 1783 Grote Kerk HRL
Vroukje Minses huwt met Pier Jans, kind: Vroukje Piers, geb 5 apr 1777, ged 29 apr 1777 Grote Kerk HRL
Vroukje Mokelaar huwt met Hendriks Pieters, kind: Pieter Hendriks, geb 11 jun 1783, ged 24 jun 1783 Grote Kerk HRL
Vroukje Paltzen zie: Palsen
Vroukje Piers geb 5 apr 1777, ged 29 apr 1777 Grote Kerk HRL, dv Pier Jans en Vroukje Minses
Vroukje Ruurds huwt met Inne Innes Wijga; BS ovl 1839
Vroukje Eelkes Postma geb 24 dec 1790, ged 16 jan 1791 Grote Kerk HRL, dv Eelke Jans Postma en Grietje Rinnerts de Beer
Vroukje Eeltjes Akkerboom zie ook: Vroukje Eeltjes; geb 1797 HRL, ovl 9 jan 1815 HRL, dv Eeltje A., en Grietje Reins; BS ovl 1815
Vroukje Georg Keil geb 18 jul 1802 HRL, ged 15 aug 1802, N.H., dv Georg Jacob K, en Elisabeth Jelgershuis; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1832
Vroukjen Coerts Rienk Joosten van HRL, ende V.C. van de Lemmer, zijnde aangegeeven door de bruydegom met vertooninge van attestatie dat de geboden in de Lemmer wettig waeren aangegeven en reeds eenmaal geproclameerd, 27 Nov 1743
Vroukjen Cornelis Remonstreert met Schuldige Eerbiedigheyt Antje Gerbens meede ordris turfmeetster binnen deese Stad dat Sij wel geneegen is dito functie te transporteeren op de persoon van V.C. meede borgerse alhier dewelke Sulks meede van harten is begeerende en dewijl Sulks niet kan geschieden Sonder Consent van Ued Achtb:Soo addresseeren die beyde Supplntn hun tot Ued:Achtb:met Seer demoedig Versoek dat Ued:Achtb:in dit transport gelieven te accordeeren en alsoo de persoon van V.C. tot meede ordris turfmeetster aen te Stellen op lasten plighten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe Staende Quo facto reqtus was vert:M V Idsinga; de Magistr accordeerende het Versoek ten requeste gemelt eligeert mits deesen de persoon van V.C. tot meede ordris turfmeetster binnen deese Stad op lasten plighten profijtten en gehoorsaemheeden daer oe Staende mits doende den Eed in handen van de Hr Praesid Burgemr deeses Stads Actum den 22 Maert 1730 was vert J V Crijtenburg Ter ordtie van de Magistr abs sec M V Idsinga; Op heeden dato uts heeft V.C. den Eed als ordris turfmeetster binnen deese Stad gepraesteert in handen van de Hr Burgemr Crijtenburg In kennisse van mij was get:M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Vroukjen van der Meer huwt met Arnoldus Wiglinhuisen, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout den 22 nov 1767 in de Westerkerk; kind: Jan Wiglinghuysen, geb 11 jul 1773, ged 22 jul 1773 Grote Kerk HRL
Vroukjen Ruurds huwt met Jan Hendriks, kind: Henderina Jans, ged 20 jul 1745 Grote Kerk HRL
Vrouwke Widmus huwt met Johannes Koopmans; BS ovl 1885
Vrouwkje Barends ged 8 dec 1765 Grote Kerk HRL, dv Barend Pieters en Lijsbeth Jans; ged 7 dec 1766 Grote Kerk HRL, dv Barend Pieters en Lijsbeth Jans
Vrouwkje Berends zie bij: V. Barends
Vrouwkje Gerrijts huwt met Waldomir Fritsch Maandol, kind: Dina Waldomirs Maandol, ged 5 apr 1771 Grote Kerk HRL
Vrouwkje Haeitses huwt met Hans Jacobs, kind: Joeke Hansen, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL; kind: Hans Hanses, ged 31 jan 1741 Grote Kerk HRL
Vrouwkje Jans huwt met Antonij Franssen, kind: Gerritje Antonijs, geb 14 mrt 1775, ged 4 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje Antonys, geb 4 jun 1782, ged 18 jun 1782 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Antonys, geb 14 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL
Vrouwkje Klases geb 13 jul 1802 HRL, ged 25 jul 1802, dv Klaas Harmens en Tjitske IJsbrands; dopen Grote Kerk HRL 1802
Vrouwkje Koerts huwt met Reitje Simons, kind: Tryntje Reitjes, geb 4 sep 1783, ged 23 sep 1783 Grote Kerk HRL
Vrouwkje Cornelis huwt met Haring Taekes, kind: Taeke Harings, ged 3 jul 1759 Grote Kerk HRL; kind: Jan Harings, ged 1 jul 1762 Westerkerk HRL; kind: Joannes Harings, ged 4 feb 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Vrouwkien C. ; kind: Cornelis Harings, ged 11 jun 1754 Westerkerk HRL; kind: Tjietske Haringhs, ged 11 jul 1752 Grote Kerk HRL; kind: Tijtje Haringhs, ged 9 jun 1750 Grote Kerk HRL
Vrouwkje Michiels ged 23 mei 1771 Grote Kerk HRL, dv Michiel Freerks en Aukje Douwes
Vrouwkje Michiels huwt met Freerk Lucas, kind: Lucas Freerks, ged 20 dec 1744 Grote Kerk HRL; kind: Jurjen Freerks, ged 17 dec 1741 Grote Kerk HRL
Vrouwkje Palsen Froukjen P., ged 13 jan 1750 Grote Kerk HRL, dv Pals Karsten en Saakjen Gerbens; zie ook: Palmer; huwt met Wytse Heins, kind: Lijsbeth Wytses, geb 8 apr 1776, ged 7mey 1776 Grote Kerk HRL
Vrouwkje Sybrandts Vrouwkje Sijbrens, ged 6 jan 1756 Grote Kerk HRL, dv Sijbren Jochems en Marijke Alberts; Christiaan Bormeester, Corporaal in ''t Bataillon van generaal Casenbrood onder de compagnie van capt. Zaal, in guarnisoen te Utrecht en V.S. van HRL, laatst geproclameert 23 feb 1777 HRL en nu eerst getrouwd omdat de bruydegom nu eerst zijn paspoort heeft gekregen, en verder geen verlov om te trouwen kon oblineren, en getrouwt op 8 mrt 1778 HRL
Vrouwkje Walings ged 4 sep 1759 Grote Kerk HRL, dv Waling Jans en wijlen Vrouwkje Jans
Vrouwkjen Oedzes huwt met Rein Annes, kind: Grietje Reins, geb 15 jan 1773, ged 23 feb 1773 Grote Kerk HRL
Vrouwkjen Posthuma geb 22 aug 1807 HRL, ged 8 sep 1807 HRL, in 1855 heeft haar vader de geslnm ''Posthuma'', ovl 31 dec 1823 HRL, dv Jan Antoni en Elisabeth van Keulen; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1824
Vrouwtje Willems ovl voor 1837, huwt met Pieter Montes Visser; BS huw 1836