Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
W Flacq heeft een huisbediende, 7e quartier, belasting: f. 1:0:0, mei 1805. (GAH650)
W Gellius wonende te Oostzaan in 1741, ontvangt van het gemeentebestuur wegens vacatien en expensen over een reis vandaar naar Krommenie om te spreken over de levering van werk aan de spinzolder, 21 jun 1741: 3 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
W Gerrits ontvangt wegens een Floreen Dijkschatting van het Tolhuis aan Koetille onder Midlum, mrt 1806 ingegan: 4 Caroliguldens en 4 stuivers; id. wegens ordinaire schatting of floreen, aldaar, mrt 1805 ingegaan: 9 Caroliguldens en 9 stuivers; (geen boeknr. vermeld)
W Heinemans houtzager 1750-1752
W Jelgersma ovl 13 okt 1727, 65 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
W Coulon boekdrukker te Leeuwarden; professor L.C. Valckenaer houdt een rede over de oude en onlangs bespeurde wisselvalligheid der Nederlandse Zaken; waarop Joannes Pierson, E.W. Higt, Simon Stijl en Johannes Cuperus gedichten laten verschijnen bij W.C. te Leeuwarden, 11 dec 1748, (Frl. 1700-1795); professor A. Gillissen, H.W. Bernsau, G. Ouwens, N. Ypey en J. Schrader inaugureren te Franeker. Verzen verschijnen daarop van S. Nauta, F. Bekius, J.H. Andreae J.V. Schilling uit de Platz, Joh. H. Zanders, E. Viglius, J. Lindemannus, S. Stijl, J. Cuperus, J. Lossontzi, een Hongaar, allen uitgegeven bij W.C. te Leeuwarden, 1 mei 1749, (Frl. 1700-1795); professor H. Venema wordt voor de 4e maal rector-magn. te Franeker, wat bezongen wordt door Hongaren Paulus Szathmari en Danil Vitez, en door G. Koen, J.A. Kesler, H. Lemke, apotheker, J. Schrader, Reg. Petr. Reddingius, alle uitgegeven bij W.C. aldaar, 1 okt 1755, (Frl. 1700-1795); professor N. Ypey treedt andermaal als rector op; verzen verschijnen van J. Terpstra, Car. Doys, D.J. Slotsboo, E.H. Tenckinck, (Grieks), A.J. Conradi, E. Wassenbergh, C. Luffmann, J. Ruardi, G. Koopmans, A. Saagmans, F. van der Plaats wij W.C., 1 okt 1763, (Frl. 1700- 1795); professor H. Cannegieter treedt weer op als rector-magn., wat herdacht wordt in carmina van de studenten P. van Dorp, Toussaint Woordhouder, A.J. Conradi, H.J. Roosen, en door den rector der Lat. school te HRL J. Terpstra, P.O. van Hemessen, J. Ruardi, E. Wassenbergh, B. van der Mey, A. Camphuisen, P. Dreux, E.J.B. Schonck, (herderszang van Coridon en Melibe), Casp. Lyffmann, verschenen bij W.C. te Franeker, 2 jun 1766, (Frl. 1700-1795)
W Meurs Do. den 15 Augs 1799 ''s nademiddags; de Raad extra ordinaris vergadert Zijnde, op verzoek, van den Burger W.M., meede Lid van het departementaal Bestuur van de Eems, verscheen denzelven Burger ter vergadering, bij zich hebbende den Burger Haaye Beekkerk Luitnt:Coll:van de Gewapende Burgermacht tot Leeuwarden, Zijnde mede ter deezer Vergadering verzogt, en gecompareerd den Burger Marcelis Tamboezer bij absentie van Dr. H:Westra Commandant van de Gewapende Burgermacht ten deezer Plaatze de Vergadering dus bij een Zijnde, Wierde door den Burger W:M. overgegeeven, navolgende Missive: Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van (niet ingevuld), Burgers ! de Brit Welke altijd ons belaagde, welke geene middelen onbeproefd liet, om dit volk in de nijvere en onvermoeyde poogingen tot het duursaam bestaan hinderlijk te Zijn, bedreigt meer dan ooit onze Kusten, hij heeft Zig reeds van het eyland Schiermonnikoog (zoo de berigten melden), meester gemaakt, en reikhalsden naar de geleegenheid om dit departement een Prooy te doen worden, van den alles Vernielende oorlog en Wel bijzonder aan de roofzugt van hun die de bezittingen de Ingezeetenen van deeze Republiek onder den naam van Bondgenooten meermaalen toenaamen, plunderden, deeze geleegenheid Zoude hun thans gebooren Zijn, Weldraa Zoude men den Vader van Zijne vrouw, en Kinderen Zien Schouten, Weldra Zoude de vrouw ten aanzien van haaren geliefden man, de dogter in het gezigt van haaren Waardigen Vaader aan alle mishandelingen Zijn blootgesteld, Weldraa Zouden de vrugten eenen noeste Vlijt, Van Veele Jaaren, door Vijandelijke Benden Worden Weggevoerd, of vernield, en het rampspoedig oorlogsvuur de Wooningen met alle middelen van bestaan Verteeren, en den Wanhoopenden Verzorger van Zijne dierbaare quade en teeder kroost, deeze Waarde voorwerpen van Zijne Liefde, aan een verwoestend gebrek Zien blootgesteld, indien niet de Gewapende Burgermacht, dat Bolwerk der Vrijheid. eene Zeekere Waarborg Was, voor de Veiligheid der Perzoonen en derzelve haave, en bezittingen; te Vergeefs Zoude het Zijn, die Burgermacht te Willen aanmoedigen, door haar te herinneren de heldendaaden onzer voorouderen Waar door de Vermetelheid der Britten, veelmaalen wierd gesmuikt, dezelve moed, Waarvan de roem tot de laatste nageslagten Zal voortduuren, bestaat nog in de harten der Bataaven dezelve aan te Wakkeren, dan Wanneer de gevaaren, Zig Vertoonen is overtollig, Want in dat geval het Welk zig thans opdoet, is ieder gereed om het Land Zijner geboorte, Zijner inwooninge te helpen, daar deszelfs ondergang eene Zeekere ondergang, van het Bestaan, van ieder Zoude meedesleepen, Bezittende de Veelvermogende IJver voor ieder, om Zijne existentie en bestaan te doen voortduuren, schrijven Wij UWLieden aan, om de Commandanten der Gewapende Burgermagt Zonder Verwijl, voor UW te roepen, den dringenden nood van het Lieve vaderland voor Oogen te stellen, en te verzoeken Zulks aan hunne Corpsen te Verklaaren, het Welk zonder twijffel voldoende Zal Zijn, om een derde gedeelte hunner Corpsen Zich vrijwillig te Zien aanbieden, om hunnen Gewapenden Arm te leenen, ter verdediging van alles hetwelk een ieder dierbaar is, te meer daar met uit vrees van eene Vijandelijke aanval, dat Engelsche, op andere Oorden van ons Vaderland de Troupen van den Staat meest elders heeft gecantonneerd en dus dit gedeelte der Republiek bij toeval meer is ontbloot, en buiten den Gewapende Burgermacht, aan eene Vijandelijke aanval en Strooperij Zoude Zijn blootgesteld. Wij zeggen uit Kragt, van een bij ons Copi?lijk ingekoomen Besluit van het Uitvoerend Bewind toe aan hun die zich aanbieden en dien ten gevolge vereischt worden van den dag der uitmarsch af, tot den dag hunner terugkomst Een Officier ''s daags 28 Stuivers, een onderofficier 14 Stuivers en een Corporaal en Gewapende Burger 10 Stuivers, en verders dat aan dezelve al dat geene van Lands Weege Zal worden Verzorgd, het geen bij die geleegenheeden Opzichtelijk de Nationale Troupes gebruikelijk is, Zullende tot de ogenblikkelijke Voldoening hier van de noodige orders worden gesteld, Leeuwarden den 14 Aug 1799, het 5de Jaar der Batt:Vrijheid. W:Meurs. (GAH45); Welke voorgeleezen Zijnde, verzogte den Burger W.M., dat den Commandant Tamboezer, de Gewapende Burgermacht, ten Spoedigsten Wilde doen oproepen, om te beproeven, Wie Zich vrijwillig Zoude aanbiedenen Zoo mogelijk dit getal te brengen, tot een darde van de geheele Gewapende Burgermacht, en dezelve op morgen te doen uittrekken, om Provisioneel te Cantonneren op Roptazijl, tot dat Zij aldaar nader order van den Coll:Quaita zouden ontvangen aan wien de Commanderende Officier van de uitgetrokkene gewapende Burgers, de facto van deszelfs aan komst op Roptazijl moest Kennisse geeven, alsmede van de Sterkte van deszelfs Corps, Waarop gedagte aanzienlijke Commissie Weder Vertrok; Wijders Wierden bij den Raad, de Commandant Tamboezer goedgevonden om de Gewapende Burgermacht Comp:voor Comp:van deezen avond, op het huis der Gemeente op te roepen, ten fine om zonder verwijl, aan voorenstaande aanschrijvinge te voldoen, en om dit Werk meerder Kragt en aandrang bij te Zetten, wierde beslooten dat de Burgers Pettinga en Albada als Commissarissen uit den Raad, den Commandant Tamboezer, bij de Convacatie der Gewapende Burgermacht zullen assisteren. (GAH45); ''S avonds Tien uuren; de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, Wierde door de Commissie toe de oproeping der Gewapende Burgermacht, gerapporteerd, dat Zich van de Comp:Juagers, de Capt Harmanus Tamboezer, Luitnt:Henricus Strooband beneffens nog 17, Zoo onderofficiers, als Juagers, Zich vrijwillig hadden aangeboden, en dat 6 Zich vrijwillig het Lot hadden onderworpen; Dat van de Comp:Artilleristen, Zich twee vrijwilligers hadden aangeboden, en 12 door het Lot dog met goedkeuringe van de meesten, dab Vermits hun officier Hendrik Vettevogel Zich excuseerde, Waaren de anderen ook te rug getreeden; Dat van de 1 ste Comp:Fuseliers Zich twee vrijwillig hadden aangeboden, en 7 Zich het Lot onderworpen; van de 2de Comp: 3 vrijwillig, en door het Lot dog met Zeer veel moeite 9 Waaren aangelot; van de 3de Comp:hadden 7 Zich vrijwillig aangeboden, en 2 door het Lot onderworpen; die van de 4de Comp:hadden alles ten Sterksten geweigerd, en Wilden Zich nog vrijwillig, nog door het Lot onderwerpen; Dat voorts onder eenige Compagnien de Convocatie vrij onstuimig was toegegaan. Waarop beslooten wierd, hiervan op morgen per missive, aan het departementaal Bestuur van de Eems Kenniss te geeven: Vrijdag den 16 Augs 1799; Nadat den Capt Harmanus Tamboezer met Zijn onderhebbende Manschap, of gewapende Burgers uitgetrokken Was, melde den Commandant M:Tamboezer, dat hij de aangelotte gewapende Burgers niet mede had doen uittrekken omdat dezelve niet als vrijwillig konden Werden geconsidereert, en de aanschrijvingsmissive, niet dan alleen vrijwilligers vorderde ook rapporteerde de Adjudant Vellinga, dat er twee van de Jaagers waaren absent gebleeven Waarop de volgende Missive, aan het departementaal Bestuur van de Eems, is in gesonden: de raad der gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Mede Burgers! Nadat UWL:Commissaris op gisteren van ons vertrokken was heeft den Commandant der Gewapende Burgermacht alhier, de Gewapende Burgers Comp:voor Comp:doen oproepen en om dit Werk een meerder aandrang te geeven heeft een Commissaris uit ons midden, bij die Convocatie geassisteert, dan tot ons Leedweezen moeten wij UWL:betuigen, dat die Zaamenkomst bij Zommige Compagnien vrij onstuimig is toegegaan; Van de Comp:Jaagers Zijn 19 Vrijwilligers, 6 Welken Zig door het Lot egter vrijwillig hebben onderworpen, dog bij het uittrekken, Zijn 2 absent gebleven; Van de Comp:Artilleristen, hebben twee Zich vrijwillig aangebooden, en 12 door het Lot, egter met goedkeuring van de meesten, dan vermits hun Officier Zich excuseerde Zijnde anderen ook te rug getreeden; Van de 1 ste Comp:Fusiliers, hebben twee Zig vrijwillig aangebooden, en 7 Zich het Lot onderworpen; Van de 2de Comp:hebben drie Zich vrijwillig aangebooden, en 9 door het Lot, dog niet zeer veel moeite onderworpen; Van de 3de Comp:hebben 7 Zich vrijwillig aangebooden, en 2 door het Lot; de 4de Comp:heeft alles ten Sterksten geweigerd en heeft Zich nog vrijwillig, nog door het Lot Wille onderwerpen; Zie hier Burgers de Waare gesteldheid van het gepasseerde; Daar de aanschrijvingsmissive niet spreekt van den Vrijwilligers, heeft de Commandant der Gewapende Burgermacht, gehaesiteert de aangelotte mede te doen uittrekken, de Wijl Zulks mogelijk veele Protestatien Zoude hebben ontmoet; Wij Zenden UWL: hier nevens eene Lijst van de Manschappen, die van deeze morgen uitgetrokken Zijn, en meenen de Vrijheid UWL:te vraagen, hoe den Commandant, Zich ten regarde der anderen Zal hebben te gedraagen het geen Wij Solliciteren, dat UWL:ons met den brenger deezes gelieven te melden. Heil en Broederschap. HRL den 16 Augt 1799, 5de J:D:B:V., P.J. Coulbout en IJ. Feddema. (GAH45)
W Ouwendag onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van W.O., (kleding), 31 dec 1810: f. 36:10:0 (GAH1142)
W Vettevogel afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene Somma van f. 630:7:0, welke dezelve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gereekend, en geslooten in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de verteekening der 2de gesw:Clercq ter secretarije. Was getekend: IJpe Feddema rendant, G. Pettinga, P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W.V., Hendrik W. Blok, Paulus Wellinga, J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus G. de Boer, S. Wyma, Marten Bos, H. Tamboezer, gesw:Clercq (GAH1128)
W Vettevogel rentmeester betaalt f. 9:19:0 aan W.V. voor ''t opmaken van Reckening ter Saeke Erfportie van Feikie Blomb:, 18 dec 1809 (GAH1141)
W Vettevogel heeft een zeyljagt van 20 voet, belasting: f. 2:0:0, may 1795. (GAH650)
W Warnders gebruiker wijk F-018; medegebruiker A. Schouten, pastor; eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204)
W Wesselius begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
W Wolf tabaksleverancier 1809
W. de Boer curator in 1802; b
W. de Vries Claas Hemkes van HRL, en Ackke Harckes van Minnertsga, zijn met Kerkelijke getuygenis van hier naar Minnertsga vertrokken en daar getrouwt 2 mei 1773, volgens adtestatie van daar, getekend 2 mei 1773, WdV., v. d. m. in Minnertsga
W. B Veersma burgemeester in 1731; zie: Johannes Wybes en Foppe Dirks
W. E Bergsma won. HRL. ?? 1800
W. F Hanekuik Wieger Harmens en Elizabeth Mollema, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door advokaat W.F. H, met een gebod in de week 15 dec 1792; ondertrouw HRL
W. H Werkhoven gebruiker wijk H-237, commies; eigenaar is A. vd Oever, 1814. (GAH204)
W. Hendr/H. W Frieswijk pensionaris, ontvangt van het gemeentebestuur terzake salarien en expensen verdiend en verleid in verscheidene zaken, zo voor het Hof als Collegie, ord. 2 okt 1749: f. 29:9:0 (GAH427); id. salarien en expensen over het presenteren van requesten om restitutie van servies, sampt verkeersgelden en turf, ord. 25 feb 1750: f. 34:11:0 (GAH427); id. over het presenteren van requesten aan de Staten, zowel nopens de Zeewerken als aangaande de verwijdering der Havensbrug, 17 apr 1743: f. 34:11:0; id. over het bevorderen van het request aan de Heren Staten aangaande de oude Stadswijnen en verkleinde wijnmaat, 23 jun 1745: 25 Caroliguldens en 9 stuivers; id. aangaande de impositie der oude stadswijnen en verkleinde wijnmaat, 17 apr 1743: f. 19:18:0; id. salarien en expensen verdiend en verlegd volgens specificatie, 17 apr 1743: f. 7:7:0; id. over het bevorderen van de amatie der sluitboom die door Johannes Stellingwerf in het Geitje Stek gemaakt was, 17 apr 1743: 6 Caroliguldens; id. salarien en expensen verdiend en verlegd in de procedure van de magistraat contra Tuininga, 23 jun 1745: f. 131:14:0; id. tussen de fiscaal Dreyer contra procureur Tuininga, 23 jun 1745: f. 31:2:0; id. over het presenteren van 5 requesten aan de Heren Staten van Friesland tegen Hendrik Minnes Blok, 30 mrt 1746: f. 12:13:0
W. L Harmens orgelmaker in 1808
W.A. van Grovestins woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Waaling Klaases geb 16 jul 1795, ged 9 aug 1795 Grote Kerk HRL, zv Klaas Wybes en Lijsbeth Waalings
Wabe Dirks ged 23 mrt 1761 Grote Kerk HRL, zv Dirk Heins en Marij Wabes
Waender Berends geb 26 jul 1773, ged 17 aug 1773 Grote Kerk HRL, zv Berend Wanders en Marijke Jans
Waldomir Fritsch Maandol huwt met Vrouwkje Gerrijts, kind: Dina Waldomirs Maandol, ged 5 apr 1771 Grote Kerk HRL
Waling Harmens ged 21 jan 1772 Grote Kerk HRL, zv Harmen Jansen en Tettje Walings
Waling Jans smid; zie: Faber; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis158-13:0 tersake geleverde ijserwerk tdv het (Wees)huis, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 25:18:0 weegens het maken en repareeren van allerley ijserwerk, kwit. no. 7, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 31:4:8, kwit. no. 13, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 20:5:12, kwit. no. 6, 8 nov 1768. (GAH1099); huwt met Froukjen Jans, beide van HRL, geproclameert den 30 Jannewari en de 6 en getrout den 13 Febr. 1757; kind: Vrouwkje Walings, ged 4 sep 1759 Grote Kerk HRL, moeder ovl ; dopen Grote Kerk HRL; huwt met Trijntie Minnes, beide van HRL, geproclameert de 2-9 en getrout de 16 nov 1760; kind: Hiltje Walings, ged 23 mei 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jan Walings, ged 22 mrt 1768 Grote Kerk HRL; W.J. en Dieuwke Andeles, beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes, 23 feb 1777 HRL, en toen getrouwd
Waling Jarigs huwt met Tjitske Aarts, kind: Lysbet Walings, geb 1 may 1781, ged 26 jun 1781 Grote Kerk HRL
Waling Regts geb 12 apr 1792, ged 29 apr 1792 Grote Kerk HRL, zv Regt Walings en Henderica van Lint
Waling Regts ovl 20 jan 1807 HRL, huwt met Antje Rienzes en Henderica van Lint, kinderen: Lubkje Walings, geb 1769 HRL, Regt Walings, geb 1760 ... ; BS huw 1818, huw 1823, ovl 1829; huwt met Antie Rients, beide van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 okt en getrout de 30 nov 1760; kind: Rients Walings, ged 16 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Jan Walings, geb 11 jan 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Walings, geb 24 apr 1777, ged 6 mei 1777 Grote Kerk HRL; kind: Waling Richts, geb 8 nov 1793, ged 1 dec 1793 Grote Kerk HRL, moeder is H. van Lint; kind: Lupkie Walings, ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Walings, ged 9 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 24:14:0 terzaake ''t kuipen van vaten en tobben, quit. no. 60, 25 nov 1788. (GAH1120); id. f. 29:2:0 terzaake kuiploon, quit. no. 47, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 15:11:8 terzaake kuiploon van vaten, quit. no. 55, 2 nov 1790. (GAH1122); Claas Wybes IJntema ende Lijsbeth Walings, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.R., deszelfs vader, 28 jan 1792; ondertrouw HRL; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Antje Rigts, geb 21 feb 1789, ged 15 mrt 1789 Grote Kerk HRL, vader als Rigt W., moeder H. v. L. ; Maandag den 24 jun 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde Compareerde na voorafgegaane citatie ter vergadering den Burger W.R. mr. Cuiper alhier, dewelke zeer ernstig gecorrigeerd wierd, over misbruik van Sterke drank met recommandatie zich daar van te onthouden, bij poene anderzints met een detentie in de Pekelkuip zullen werden gestraft (GAH45)
Waling Jans Faber geb 8 sep 1793, ged 22 sep 1793 Grote Kerk HRL, zv Jan Walings Faber en Jannetje Welling
Waling Jansen Faber ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:2:0 voor ''t maken en repareren van ijserwerk, kwit. no. 5, 8 nov 1769. (GAH1100); id. f. 22:5:0, kwit. no. 11, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 45:19:0, ord. no. 16, 1774. (GAH1105); ontv. vd Stadsrentmeester f. 871:5:0 terzake gemaakt en geleverd ijzerwerk voor de nieuwe kerk, kwit. no. 56, ordonn. 16 aug 1775. (GAH1060); huwt met Dieuke Andeles, kind: Aaltje Walings Faber, geb 2 dec 1778, ged 20 dec 1778 Grote Kerk HRL; ovl voor 1780, ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde ijzerwaren ten dienste van nieuwe karren, 7 sep 1776: f. 78:9:8; id. wegens gedane diensten ten behoeve van de Stad, 5 nov 1777: f. 45:8:4; id. 23 feb 1778: f. 25:19:0; (geen boeknr. vermeld); id. aan de erven wegens gedane leveranties, 10 jan 1780: f. 25:10:0; id. 26 dec 1779: f. 24:7:0; (geen boeknr. vermeld); id. wegens praamhuur ten dienste van de Zeewerken, 31 dec 1777: f. 12:1:0; aan de erven van W.J.F. wegens leverantie ten dienste van de Zeewerken, 11 dec 1780: f. 33:12:0; (geen boeknr. vermeld); huwt met Trijntie Minnes, kind: Antje Walings Faber, ged 14 jan 1766 Grote Kerk HRL; kind: Minne Walings Faber, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Walke Harmanus huwt met Neeltje Eelkes, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 Novem: en getrout de 4 dec 1757; kind: Hendrikje Walkes, ged 11 mrt 1759 Westerkerk HRL; kind: Hinke Walkes, ged 29 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Walkes, ged 26 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, vader als H. Hermanus; kind: Aaltje Walkes, ged 25 Febrij 1772 Grote Kerk HRL; Pieter Luitjes Faber en Hendrikje Walkes Dortman, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.H. deszelfs vader, 17 apr 1790; ondertrouw HRL; ovl 5 mrt 1805 HRL, oud 68 jaar; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805. (GAH650)
Walke Hermanus zie: Dortman
Walke Lammerts geb 24 feb 1811 HRL, huwt met Sientje van Akkeren op 18 okt 1838 HRL, schoenmakersknecht, zv Lammert Drevis en Aaltje Walkes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1838; geb 24 feb 1811, ged 19 mrt 1811 Grote Kerk HRL, vader als: Lambert Dreyves
Walke Minnes Lammert Douwes ende Aaltje Walkes, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door W.M., de vader van de bruid. op vertoond bewijs, 16 may 1795; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Walke Pieters zie: Faber
Walke Hermanus Dortman ovl voor 1819, huwt met Pietje Warnders op 21 aug 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1818
Walke L Jonker oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk G-109; VT1839
Walke Pieters Faber geb 1792 HRL, ovl 12 dec 1830 HRL, huwt met Antje Berends Formeling op 31 mei 1819 HRL, huwafl. 16 en 23 mei 1819, timmermanknecht in 1830, huw.get. bij L. Drijvis en E.H. Gortmaker 1814, id. bij L.P. Faber en R.T. Koster, broeder bruidegom 1818, id. bij J. Schotanus en J.D. van Vliet 1819, zv Pieter Luitjes F. en Hendrikje Walkes Dortman BS huw 1814, huw 1818, huw 1819, ovl 1830, ovl 1852
Walle Bosma geb 1753 ... , huw.get. bij E. Wink en H. vd Veen, wonende te Franeker; BS huw 1814
Walle Geerts geb 6 feb 1792, ged 6 mrt 1792 Grote Kerk HRL, zv Geert Rinnerts de Beer en Hijke Walles
Walle Hendriks zie: Visser
Walle Hettema ovl 24 jun 1808 Weidum, huwt met IJmkje Tjerks, kind: Hieke Walles H, geb 1760 ... ; BS huw 1824, huw 1826
Walle Jans zie: Oppedijk
Walle Joosten zie ook: Bergsma; geb 13 dec 1810, ged 23 dec 1810 Grote Kerk HRL, zv Joost Walles en Trijntje Harkes Bottinga
Walle Thomas zie: Bosga
Walle Walles huwt met Martje Joosten, kind: Bauke Walles, geb 22 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Jouk Walles, geb 19 nov 1786, ged 3 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Hylke Walles, geb 21 jul 1790, ged 3 aug 1790 Grote Kerk HRL
Walle Walles zie: Bergsma; W.W. van HRL. en Lijsbeth Sijbes van Workum, zijnde de aangaave gedaan door de respectieve vaders van de Bruidegom en bruid. 31 okt 1795; onderte. HRL
Walle Walles Jacob Fransen van Enkhuizen ende Bottje Willems van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.W., deszelfs neeff, 28 may 1789
Walle Walles ovl voor 1815; wed. W.W. gebruiker wijk G-062, gealimenteerd; medegebruikers Johannes Velthuis, turfdrager, Klaas Gonggrijp; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Walle Gerbens Bootsma W.G.B. en Antje Edses, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 dec 1780 HRL, en zijn den 17 daaraanvolgend getrouwd; kind: Gerben Walles Bootsma, geb 25 mrt 1783, ged 21 apr 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Antje Ydses; kind: Rinske Walles Bootsma, geb 13 mrt 1787, ged 9 apr 1787 Grote Kerk HRL
Walle Hendriks Visser huwt met Wijpkjen Jacobs, visser en wonende te Heerenveen 1826, kind: Teetske Walles V, geb 1804 Heerenveen; BS huw 1826, ovl 1857
Walle Jans Oppedijk koopt een huis met Jan Walles Oppedijk en Tjalling Jorritsma, allen te IJlst in 1798
Walle Joosten Bergsma zie ook: Walle Joosten; geb 13 dec 1810 HRL, wonende te wijk G-092 in 1812, zv Joost Walles en Trijntje Harkes Pottinga; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812
Walle Pieters Pieters ovl voor 1824, huwt met Antje Sintjes Faber; BS Franeker huw 1823
Walle Thomas Bosga huwt met Foekje Geerts Westerbaan, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1822
Walle Walles Bergsma absent of ovl in 1825, huwt met Elisabeth Sijbrens, kind: Trijntje Walles B, geb 1799 Workum; BS huw 1825, ovl 1847, ovl 1862
Walle Walles Bergsma ovl 28 okt 1807 HRL, huwt met Martje Joostens IJsselstein, kinderen: Bauke Walles B., geb 1783 HRL, Joost Walles B., geb 1803 Workum, Rinske Walles B., geb 1778 Workum; BS ovl 1812; 1821 huwelijken, ovl 1847, ovl 1853
Wallen Jacobus zie: Kerkhoven
Waller Jacobus Kerkhoven geb 19 apr 1809 HRL, huwt met Antje Jans Leyenaar, (gk), op 25 feb 1836 HRL, verversknecht, schutter 1 ste Bataillon 1 ste Afdeling Mobiele Schutterij, N.H., huw.get. bij M.J.J. de Koning en J. de Jong, (2x gk), 1837, zv Jacobus K, en Sophia Wallens; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1836, huw 1837; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verversknecht, wijk F-066; VT1839; geb 19 apr 1809, ged 9 may 1809 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Kerkhoven en Sophia Wallers
Walter Sparreboom ovl 22 mrt 1829 te Hoofd Baljuwage te Batavia, huwt met Etje Menses Bakker, in leven stuurman; BS huw 1832, ovl 1855
Walteri Jacobi Boumans Extract uit een Doop Reg. der R.C. Gemeente van Vlymen, berustende ter Secretarij aldaar, waarin men onder anderen vindt het volgende. 31 okt 1773: Baptizatus est Cornelius, filius legitimus W.J.B. et Maria Cornelii Meesters, Susceptrix Joanna Adriani Jonkers, nomine Johanna Henrici Meesters. Vlymen den 21 jun 1816
Waltje Epkes W. Ebbes en Jan Annes, beide van HRL, huw.aang. 16 nov 1737 HRL, komende wegens de Bruit Johannis Freerks; huw.aang. HRL 1737; huwt met Jan Annes, kind: Eppe Jans, ged 24 apr 1742 Grote Kerk HRL
Waltje Jacobs ovl 21 may 1791 HRL, oud 29 jaar
Waltje Sijbouts zie: Attema
Waltje Sybouts Attema ovl na 1822 en voor 1863, huwt met Sander Egberts vd Brug; BS huw 1823, ovl 1862
Wander Hendriks zie: Huizinga
Wander Sickes huwt met Trijntie Eises, beide van HRL, geproclameert den 25 Augus:en de 1-8 en getrout den 24 sep 1754
Wander Hendriks Huizinga geb 1794 ... , ovl 8 okt 1817 HRL, ongehuwd, militair; BS ovl 1817
Wannaer Gerrits rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt aan W.G. f. 20:0:0 terzake 1 jaar kostpenningen voor 2 weeskinderen met name Joost en Sijbe Beerents, 13 sep 1740, kwit. no. 7 (GAH1070)
Wapke Jeltes zie: Dijkstra
Wapke Martens zie: Steensma
Wapke Popta geb 1 apr 1799 HRL, ged 23 apr 1799 HRL, huwt met Gayus Hendrikus Andreae op 15 nov 1819 HRL, huw.afk. 31 okt en 7 nov 1819 Bolsward en HRL, dv Sicco P, en Joukje Steensma; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1819
Wapke Sicco zie: Popta
Wapke Sints huwt met Jan Jansen vd Tol op 5 okt 1806 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806
Wapke Jeltes Dijkstra ovl 13 jul 1835 Leeuwarden, huwt met Johannes van Texel; BS huw 1836
Wapke Martens Steensma geb 21 jul 1793 Burgwerd, ovl 30 jan 1822 HRL, huwt met Albert Eerdmans, dv Marten S, en Minke Wijnanda; BS ovl 1822
Warnar van Duyschot huwt met Christina Wierman, kind: Jan Warnars van Duyschot, ged 12 nov 1747 Grote Kerk HRL
Warnder Hendriks W.H. ende Regina Pijtters, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs neev Jan Ottes, 2 Jan 1751; huwt met Regina Pieters, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 jan 1751 en doen ook getrouwdt
Warner Berents zie: Vredenburg
Warner Gerrijts ged 1 okt 1765 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Hendriks en Pietje Warners
Warner Hendriks ged 15 okt 1769 Grote Kerk HRL, zv hendrik Geerts en Rinske Warnders
Warner Hendriks W.H. ende Berber Lubberts, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Lubbert Beernts, 9 Aug 1749; huwt met Berber Lubberts, beyde van HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 Augusti 1749 doen ook getrouwdt
Warner Hendrikx W.H. en Eelkjen Jacobs, beide van HRL, komende wegens de bruid Pijter Jacobs desselvs broeder, 6 Nov 1751; huwt met Eelkjen Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 Novemb 1751 en doen ook getrouwdt
Warner Hendriks Trijntie Jelles, beide van HRL, geproclameert de f. 16:23:30 dec 1759 en getrout de 6 Jannewari 1760
Warner Hendriks Geeft UEd:achtb:met Verschuldigde Eerbied te kennen Tymon Tijssen graendraeger deeser Steede dat hij wel geneegen was deese sijn graendraegers bedieninge te Transporteeren aen W.H. burger alhier die sulx meede is begeerende en ook capabel, Edogh dewijl sulken overdragt sonder UEd:achtb:consent niet kan nog mag geschieden Soo addresseert de supplnt hem bij deesen aan de Tafel van UEd:achtb:seer gedienstelijk versoekende UEd: Achtb:gelieven gemelde W.H. in plaatse van den supplnt aen te stellen tot meede ordris graendraeger van deese Stadt op Lasten pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende quo facto etc:/onder stonde:/Requisitus /:get:/R:J:de Swart gesw: Clercq; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen de meede supplnt W.H. tot ordinaris graandraeger van deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betaelende tot een gratificatgie in de armbusch de soma van twintig car:guldens Actum den 15 Feb 1751 (:get:)J:D:Toussaint /:onder stonde Ter Ordtie van de magistr:M:V:Idsinga; Laager Stonde; den 15 Feb 1751 heeft W.H. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. Toussaint, en in de armbusch betaeld twitig gls:(:onder stonde:) In Kennisse van mij secretaris (:act:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Warner Jacobs Claas Johannes en Janke Minnes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swaeger W.J., 24 Aug 1743; Gerben Dirks ende Harmke Johannes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd W.J., 11 Jan 1749; en Neeltie Minnes, beide van HRL, huw.aang. 24 nov 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Neeff Jan Jansen; huw.aang. HRL 1736; huwt met Neeltje Minnes, kind: Minne Warners, ged 21 nov 1747 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Warners, ged 22 dec 1744 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Warners, ged 1 nov 1740 Grote Kerk HRL
Warner Jans Wanneer Lammert Warners zijn testament laat opmaken op 9jul16 39 door T. Faber, notaris publukis, zijn zijn vrouw en enigste(?) dochter niet meer in leven. Uit het testament: ''Soo besteecke ick, testator, de stadswesen offe weeshuys alsmede de huyssittende armen beyder deser stede, elx vijfticg carolus guldens'' en verder: ''maecke ick tot erfgenamen mijn wijlen docgter Lijsbeths kinderen met name Warner, A. en Aeltje J. bij wijlen Jan Hotses in ecgte getoghen''. Zie verder het verhaal bij Lammert Warners. Bron: Harlinger Courant 13 nov 1981/J. Wobma
Warner Sikkes W.S. en Tettje Folkerts, beyde van HRL, komende weegens de bruid Jan Jansen, gleybakker, 13 Feb 1745; huwt met Tettje Folkerts, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 mrt 1745 en doen ook getrouwt; huwt met Trijntie eyzes, kind: Sickke Warners, ged 16 mrt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbet Warners, ged 10 okt 1747 Grote Kerk HRL
Warner Berents Vredenburg heeft een broer Jan B.V. ; zie aldaar
Warner Willems Dirks W.W.D. van Groothuisen en Geeske Geerts van Embden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 apr 1782 (!) HRL, en zijn alhier op vertoonde attestatie getrouwd den 18 mrt 1783
Warnner Gerrijts ende Arjaentie Joosten, beyde van HRL, huw.aang. 21 mrt 1733 HRL, Comende voor de bruyd Fecke Joosten, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Wate Johannes ovl Makkum voor 1836, huwt met Rigtje Tietes, kind: Gerlof Wates, geb ... ; BS huw 1835
Watje Jacobs Pieter Ulbes Farx van Sneek ende Hinke Sijbrands van HRL, zijnde aangegeeven door W.J. met vertooninge van des bruydegoms vaeders consent, 29 Aug 1744
Watse Ages zie ook: Zijlstra; ged 20 aug 1765 Grote Kerk HRL, zv Age Watzes en Eelkje Jacobs; W.A. ende Trijntje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Martens, deszelfs vader, 6 jun 1795; ondertrouw HRL; kind: Rein Watses, geb 14 mrt 1798, ged 3 apr 1798 Grote Kerk HRL
Watse Andringa betaalt aan het Weeshuis f. 40:0:0 wegens 1 jaar huur van 5 1/2 pondematen leggende tot Belkum, 20 mei 1757 (GAH1086); betaalt aan dito f. 20:0:0 wegens propijn van 6 en 5 1/2 pondematen land leggende tot Belkum, 20 jan 1758 (GAH1087)
Watse Arjens ovl voor 1839, huwt met Fimke Jans, kind: Klaske Watses, geb 1792 HRL; BS huw 1818
Watse Barteles geb 10 okt 1807 HRL, ovl voor jan 1809 HRL, ged 25 okt 1807 HRL, zv Bartele Watses en Meintje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1807; geb 13 jan 1809, ged 31 jan 1809 Grote Kerk HRL, zv Bartle Watses en Meindertje Jans
Watse Bartles zie: de Graaf
Watse Egberts geb /20 nov 1808 HRL, ged 16 dec 1808 HRL, N.H., zv Egbert Alberts en Maaike Jetzes, (moet wrsch Jeltes zijn); dopen Grote Kerk HRL 1808
Watse de Graaf huwt met Simontje de Vries, kind: Bartele, geb 1779 Franeker; BS ovl 1853
Watse Haanstra koperslager in 1748; afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 2856:7:7. Aldus gedaan, gereekend en geslooten op den Raadhuise binnen HRL. In kennisse de hand van den rendant, benevens de vertekeningen van de Heeren daartoe gecomitteerd, mitsgaders de voogden van ''t Weeshuis, in de subscriptie van mij secretaris den 3 dec 1762. Was getekend: K. van Velzen, Lourens Tabes, Teeke Stephani, J.D. Toussaint, Albert Osinga, H. Videlius, J. Olivier, Albert J. Noordga, Andries Wybenga, F. Acronius, Hendr. Schaaf, B. Jelgersma, W.H., Joh. Spannenburg, Minne C. Blok, S. Rienstra. (GAH1092); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1541:9:14. Aldus gedaan, etc. Was getekend: Pieter de Bruin, H.W. van Plettenberg, Albert Osinga, Hendrik Schaaf, W.H., S. Blom, B. Jelgersma, Lammert Hauckema, Lourens Tabes, Hendr. Witterman, Lolle Steensma, Evert Wiarda, Andries Wybenga, Albert Noordga, M. van Idsinga, 30 nov 1765. (GAH1095); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 631:7:4. Aldus gedaan etc. Was getekend: A. dH., A. Osinga, B. Jelgersma, Lammert Hauckema, J. Olivier, Lourens Tabes, Jean Peaux, Suds Schaaff, Andries Wybenga, F. Acronius, L.W. Steensma, J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, Lieuwe Hiddes Tjesma, Hein Mollema, M. van Idsinga, 3 dec 1768. (GAH1099); Jan Jansz. Zeilmaker ende Tjitske Rinses, beide Van HRL, komende Voor de bruid desselvs Swager W.H. ; huw.aang. HRL 1737
Watse Huitinga huwt met Beitske Fennema/Fenema; zie aldaar; vdGaast begraaflijst
Watse Johannes zie: Ruitenga
Watse Pieters huwt met Johanneske Hoites, kind: Hiske, en hernoemd Johanniske Watses, ged 22 jul 1745 Westerkerk; kind: Grijtje Watses, ged 24 may 1742 Westerkerk HRL; Beernt Gerrits ende Reinouke Alles, beide van HRL, komende voor de Bruit W.P., en vertoonde de Bruidegom een Cedultie van desselvs vader tot Consent; huw.aang. HRL 1738
Watse Pieters zie ook: Bakker; huwt met Tietje Oeges, kind: Jantje Watses, geb 3 sep 1791, ged 27 sep 1791 Grote Kerk HRL
Watse Pieters Hendrik Sjeerps en Dirkjen Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Watse Pieters, deszelfs broeder, 15 dec 1787; ondertrouw HRL
Watse Reyns Dongjum, Stemcohier 1640: W.R. eigenaar van stem nr. 6 voor 1/2, samen met syn broer Jan Reyns voor 1/2, grootte 100 p. m., floreen f. 28:0:0, Watse Reyns gebruiker; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1640)
Watse Sibrands huwt met Klaasje Roelofs, kind: Michiel Watses, geb 28 jul 1790, ged 31 aug 1790 Grote Kerk HRL
Watse Teyes zie: Hilarius
Watse Wybrandts huwt met Trijntje Rinses, kind: Maatje Watses, ged 6 feb 1746 Westerkerk HRL
Watse Ages Zijlstra ovl 1801 Dantzig, huwt met Trijntje Durks de Groot, N.H., varensgezel in 1801, kinderen: Dirk Watzes Zeilstra/de Groot, geb 17 jun 1800 HRL, Age Watses, geb 29 aug 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, BS huw 1827, ovl 1839, ovl 1844
Watse Bartles de Graaf geb 13 jan 1809 HRL, huwt met Hitje Jans Tichelaar op 29 aug 1833 HRL, tichelaarsknecht, thans dienende bij de mob. schutterij, N.H., wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825 en arbeider, zv Bartle Watses en Meindertje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1833, regattdv Minnga/Sexb 1825
Watse Pieters Bakker zie ook: Watse Pieters; ovl voor 1820, huwt met Tietje Oeges, kind: Jantje Watses B., geb 1792 HRL, zv Pieter Watses B., en Jantje Watses; BS huw 1819; W.P.B. en Tijtje Oeges, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 sep 1786 HRL en ten zelfden dage getrouwd; kind: Pieter Watses Bakker, geb 21 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL
Watse Pieters Rekker W.P.R. en Tijtje Oeges, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 sep 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Watze Andringa geboortig van Dokkum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. B. van der Meulen op 11 mei 1772. (burgerboek)
Watze Dijkstra ovl voor 1862, huwt met Achza Kamminga; BS ovl 1861
Watze Eeltjes zie: Nauta; ged 11 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Doedes en Gertje Watzes; W.E. ende Lutske Sikkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Poppe Jans de stevader, 20 jul 1793; ondertrouw HRL; kind: Geertje Watses, geb 4 may 1794, ged 18 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Watses, geb 30 okt 1796, ged 13 nov 1796 Grote Kerk HRL; kind: Eeltje Watses, geb 11 okt 1798, ged 28 okt 1798 Grote Kerk HRL; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 113, 33 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Watze Jans W.J. van HRL, en Claudia Meisjes van deventer, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 nov 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Watze Jentjes W.J. van HRL. ende Antje Jacobs van Midlum, koomende voor de bruid Jan Hendriks, vertoonende de bruidegom een schriftelijke notule van ''s bruids vader tot consent in dit huwelijk, 21 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Antje Watses, ged 19 nov 1743 Grote Kerk HRL; Remonstreert met Schuldige Eerbied W.J. Vrijgesel even buiten dese Stad woonende dat door ''t overlijden van W Gerrijt Stoffels in Leeven gesw. Rogmr. alhier die bedieninge is Coomen te vaceeren, en alsoo den Supplnt Sig daer mede Zeer gaerne Sag begunstigd So addresseert hij Sig mits desen aen Ued Achtb. Seer demoedig Versoek ende Ued Achtb gelieven de goetheit te hebben van Gem W.J. tot mede gesw. Rogmr. te nomineeren edog also hij Sig voor tegenwoordig niet in Staet Bevindt om voorz. functie te bedienen Soo Versoekt den Supplnt dat t in meddelen tijde mag werden waer Genomen door Albert Willems burger binnen dese Stad dewelke Sulx ins Gelijx van herten is begeerende alles op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe Staende quo facto etc regtus. Getekend MV Idsinga. ; In margine Stonde; de Magistr:Accordeerende het Versoek ten requeste gedaen eeligeert mits desen de persoon van W.J. tot mede ordrs Gesw:Rogmr deser Stede op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe Staende mits dat die bedieninge worde Waergenomen door Albert Willems ten requeste Gemelt dewelke den eed van getrouwigheit Sal hebben te doen in handen van de heer presid Burgemr Veersma Actum den 6 jul 1729 vert Cornelis Veersma Ter ordtie van de magistr abs sec:MV Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729); Alsoo de Persoon van Albert Willems Subst rogmeter is komen te overlijden Soo heeft de Supplnt W.J. met goedvinden en Approbatie van de Magistr:den Eed van getrouwigheyd als rogmeter afgeleght in Handen van de hr Praesiderende Burgemr Munter heden den 9 Augti 1730 In kennisse van mij Secrts:Was vert:Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Watze Klases zie: Popma
Watze Pieters ged 16 jul 1761 Westerkerk HRL, zv Pieter Durks en Stijntie Watses; dopen Grote Kerk HRL
Watze Pieters ovl voor 1815; wed. W.P. gebruiker van wijk H-099, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Watze Popma geb 1789 Sneek, ovl 7 aug 1830 HRL, huwt met Pietje Dirks de Vries, werkman, zv Klaas P, en Teetske Watzes; BS ovl 1830
Watze de Reus geb 14 mrt 1773, ged 8 apr 1773 Grote Kerk HRL, zv Hotze de Reus en Maartje Haanstra
Watze Scheltes begraven Klein Kerkhof, regel 9, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Watze Sipkes rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 26:0:0 van de weesvoogden verdiende loon van W.S., 29 dec 1810 (GAH1142)
Watze Sipkes zie ook: van der Werf; geb 21 jan 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL, zv Sipke Ages en Wytske Watses
Watze Thomas zie: Camphuis
Watze Eeltjes Nauta geb 1771 HRL, ovl 23 dec 1855 HRL, huwt met Luurtske vd Laan, (zie ook vd Ley), N.H., meester schoenmaker in 1811, huw.get. bij H.W. Ebeling en A.T. Blombergen, 1815, id. bij J.H. Bandsma en K. Watses, 1818, id. bij K. de Jong en T.P. Buyl, oom bruidegom, 1820, kinderen: Sikke, geb 2 jul 1811 HRL, Johanna, geb 29 mrt 1807 HRL, Eeltje N, geb 1799 HRL, Elisabeth N, geb 24 nov 1801 HRL, Sipkje N, geb 14 jul 1804 te HRL, Getje Watses N, geb 4 mei 1794 HRL, zv Eeltje Doedes N, en Geertje Zondervan; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, 1807, 1811, BS geb 1811, huw 1815, huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1855, ovl 1879, ovl 1886, ovl 1889, bev.reg. Ha18 51 wijk G-168; eigenaar en gebruiker van wijk F-106, kroeghouder, 1814. (GAH204); oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-106; VT1839; kind: Sikke Watses Nauta, geb 2 jul 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL; W.E.N., schoenmaker, verklaarde met Niels Walgreen, dat zekere Klaas Klasen, varendsgesel, gehuwd met Anna Francina Blombergen, op Zijne reis naar de Oost, toen het schip waarop hij, nog niet lang buiten gaats was, uit de mast gevallen en alsoo verongelukt is; W.E.N. eigenaar van perceel nr. 1444 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 477, huis, 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Watze Johannes Ruitinga ged 22 feb 1756 Grote Kerk HRL, zv Johannes Ruytinga en Ietje Leverland; geb 1756 HRL, ovl 10 aug 1848 HRL, 1e huwt met Beitske Fenema, 2e huwt met Geertruida Antonetta van Otterloo, kinderen: Anthonij, geb 1787 HRL, Johannes R, geb 10 jun 1780 HRL, IJpeus R, geb 16 aug 1793 HRL; Beitske Duconia R, geb 1791 HRL, in zijn ovl Egbert Jans Greve, apotecar 1848, huw.get. bij J.A. Stork en T. Karels, 1821, id. bij S. Braaksma en I. Peaux, 1835, schilder 1803-1810, zv Johannes R, en IJtje Leverland; BS huw 1817, huw 1821, huw 1835, ovl 1848, ovl 1881; kind: Johannes Watteus Ruitinga, geb 10 jun 1780, ged 20 jun 1780 Grote Kerk HRL, moeder is: Beitske Fenema; kind: Beitske Doedenia Ruitinga, geb 25 nov 1782, ged 15 dec 1782 Grote Kerk HRL; kind: Beitske Doedonia Watses Ruitinga, geb 2 nov 1790, ged 7nov17 90 Grote Kerk HRL, moeder is G.A. van Otterloo; kind: IJpe?s Watses Ruitinga, geb 16 aug 1793, ged 25 aug 1793 Grote Kerk HRL; kind: Antony Watses Ruitinga, geb 18 sep 1787, ged 23 sep 1787 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 107:10:0 voor geleverde medicamenten, kwit. no. 36, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 33:19:0 wegens geleverde medicijnen, kwit. no. 37, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 49:12:0, kwit no. 8, 11 feb 1783. (GAH1114); id. f. 29:14:0, kwit. no. 42, 25 nov 1783. (GAH1114); d, f. 24:3:0, ord. no. 44, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 14:2:0, quit. no. 16, 10 jan 1786. (GAH1118); id. f. 14:1:0, quit. no. 52, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 10:10:0, quit. no. 43, 27 nov 1787. (GAH1119); eigenaar en gebruiker van wijk A-055, drogist; medegebruiker Johannes Ruitinga, apothecar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-056; gebruiker G. Andreae wed., renteniersche, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-063, laboratorium, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-093, stal en wagenhuis; eigenaar is Jacob Roorda, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-094, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk B-155, pakhuis, 1814. (GAH204); W.R. van HRL, en Geertruida Antonetta van Otterloo, van Zutphen, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 jun 1786 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Zutfen getrouwd den 2 jul 1786; oud 85 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk A-055; VT1839; heeft een chais (open wagentje/Phaeton) met een paard, belasting: f. 3:0:0, may 1797, 1798, 1799, may 1802; (GAH650); id. belasting: f. 3:5:0, may 1803; (GAH650); id. belasting: f. 3:6:0, may 1804, may 1805. (GAH650); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 206, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld op lijsten van de aangaaff der 83 1/3 Penning of 1 1/5 Procento, 1e quartier; vermeld met: te weinig; jaar ? (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 60:0:0 (GAH650); id. W.R. in qualt. als Administrator over de nagelaten goederen van Andries Akersloot, 1e quartier: f. 75:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 1:4:0 ter Saeke geleverde indego, 13 feb 1810, quit. no. 2 (GAH1142); id. f. 21:13:0 ter Zaeke geleverde blausel, 31 dec 1805 (GAH1138); id. f. 32:16:0 voor geleverde Stijssels en blausel, 26 feb 1807, quit. no. 23 (GAH1139); id. f. 22:4:0, 13 jan 1808, quit. no. 24 (GAH1140); id. f. 17:19:0, 19 jan 1809, quit. no. 12 (GAH1141); Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene Missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalige Gewest Fries-and Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: den Rad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge het Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddriftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingezamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen 4 dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen enuiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenten; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind, van den 4 deeZer, Exact te Voldoen, de navolgende Burgers, en Ingezetenen, te Verzoeken van Zich met een Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren als in het: 1 ste Quartier: W.R. x Claas Oosterbaan, 2de Quartier: H. van Schonenburg x Corn:Lautenbach, 3de Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas, 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G:de Vries, 5de Quartier: Roelof van Dijk x Heerke WiglinghuiZen, 6de Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stel, 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de Ingezetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat in het 1 ste Quartier gecollecteerd was: f. 75:0:0 en in het totaal f. 394:16:2, dog bij nadere examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45); W.J. Ruitenga eigenaar van perceel nr. 32 te HRL, apothecar, woonplaats HRL, legger nr. 595, pakhuis, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 245 te HRL, apothecar, woonplaats HRL, legger nr. 595, pakhuis, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van percelen nrs. 377 tm 380 te HRL, apothecar, woonplaats HRL, legger nr. 595, resp. huis en erf, huis en erf, huis, huis en erf, resp. 252, 186, 35 en 55 m2, klasse onbebouwd alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 180, 75, 15 en 27. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. 35); Donderdag den 7 mrt 1799; de Raad der gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde den Burger W.R., welke door den fiscus geciteerd Was, om boete en breuken, ter Zaake dezelve 9 flessen Wijn, na den Wijnkooper Stroband had laaten brengen, Zonder daartoe de Geswooren Bierdraagers te gebruiken, Welke op betuiging van Zijne onkunde in deezen, van de boete is gelibereerd, dog verweezen in de Kosten van de Citatie, en ''t loon der Bierdraagers. (GAH44); de Burgemeester Beambte tot de zaken van de Burgerlijken Stand, der Stad Vlissingen, certificeert bij deezen, dat de huwelijks afkondigingen van: Henricus Johannes van Es, oud vier en twintig jaren, van beroep Boekhouder bij het departement van de marine, wonende te Vlissingen, meerderjarige zv Pieter van Es, en van Zwana Geerharda Brons, beiden nog in leven, en: Beidske Doedonia Ruitinga, oud zes en twintig jaren, partikuliere, wonende te HRL, meerderjarige dv W.R., en van Geertruida Otterloo, beiden nog in leven, op den elfden Mei jongstleden, voor de eerste maal, en op den dertienden derzelve maand, voor de twee maal binnen deze Gemeente, ingevolge de bepalingen der wet zijn gedaan, en dat ons tegen voorschreven huwelijk geene oppositien zijn ingekomen. Vlissingen, den 21 mei 1817
Watze Sipkes van der Werf geb 1798 HRL, ovl 10 jan 1844 HRL, 1e huwt met IJebeltje Ruurds Brouwer op 13 mei 1821 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei 1821, leerlooiersknecht, 2e huwt met Sijtske Benjamins Brandij op 15 mei 1828 HRL, huw afk. 27 apr en 4 mei 1828, turfdrager in 1844, leerlooyersknecht in 1825, huw.get. bij H. vd Woude en H.U. Strikwerda, 1835, id. bij R.R. Visser en A. Overdijk, 1836, zv Sipke Ages vdW, en Wytske Watzes; BS huw 1821, ovl 1825, huw 1828, huw 1835, huw 1836, ovl 1844, ovl 1857; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, leerlooiersknecht, wijk H-004; VT1839
Watze Teyes Hilarius geb 1776 Franeker, ovl 27 mrt 1829 Amsterdam, huwt met Aaltje Jans Smit, kinderen: Janna, geb 2 mrt 1806 HRL, Magdalena H, geb 9 dec 1811 te HRL, Teye H, geb 16 mei 1798 HRL, Trijntje H, geb 10 sep 1802 HRL, Maria H, geb 6 nov 1800 HRL, huw.get. bij G.N. vd Woude en K.K. van Velzen, 1812, id. bij A.T. van Slooten en R.G. Overberg 1815, id. bij H.R. Snijder en T. Oolgaard, wonende te HRL, 1811, meester koperslager in 1811, huw.get. bij L. Conradi en S.J. Stoef, neef bruid 1816; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1806, BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1815, huw 1816, huw 1826, ovl 1829, ovl 1873; eigenaar en gebruiker van wijk E-123, koperslager, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, huisno. 34, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); kind: Anna Magdalena Watses Hilarius, geb 9 dec 1811, ged 29 dec 1811 Grote Kerk HRL; doop dtb b330; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan W.H., (reparaties), 31 dec 1810: f. 49:13:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 42:4:0 ter Saeke geleverd lood en werkloon, 31 dec 1805, quit. no. 25 (GAH1138); id. f. 10:15:0 ter Saeke Loodgieten, 13 jan 1807, quit. no. 13 (GAH1139); id. f. 11:9:0 voor gemaekt koperwerk, 13 jan 1808, quit. no. 22 (GAH1140); id. f. 1:13:0, 30 dec 1809, quit. no. 14 (GAH1141); kind: Teye Watses Hilarius, geb 16 may 1798, ged 3 jun 1798 Grote Kerk HRL; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier navolgende acte van Notorieteit het daar agter gestelde vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heeden den Drie en twintigsten feb Een duisend agt hondert Vijftien Compareerden voor ons Vrederegter van het Canton HRL Provintie Vriesland, op den Raadhuise binnen deeze Stad in het locaal van onse gewone Teregtsitting, W. Meester Koperslager, Jan van der Heide Meester Verwer en Glazemaker, Cornelis de Boer Buitenschipper, Feyke Burghout varendsgesel, Beernd Oorthuis Koopman, Hendrik Leyenaar Meester Metselaar en Romke Butter old Buitenschipper, alle wonende te HRL, Geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te Kennen gegeven, dat zij versogt zijn, een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van Rinske Goykes Overberg, zonder Beroep wonende te HRL, wiens ouders Sijn Goyke Bokkes Overberg Koopman en Maria van der Vorm Egtelieden wonende te HRL; Welk verzoek zij mids deezen voldoende verklaren te weeten, dat genoemde Rinske Goykes Overberg, is geb den drieentwintigste sep Een duisend Seeven hondert vier en negentig te HRL, dat deselve geen Acte van Geboorte of Doop Kan Produceren, vermids dezelve van Doopsgesinde afkomst zijnde, bij hare geboorte niet is gedoopt, en het houden van Geboorte Acten, bij die Godsdienstige Gesindheid. toenmaals niet regulier, en bij de voormalige Regeling alhier, geheel niet pleegte Geschieden; Gevende de Comparanten redenen van Weetenschap, dat zij alle ten tijde van hare Geboorte mede te HRL in hare buurt wonende, zich uit onderscheidene omstandigheden zulks kunnen herinneren, als hebbende gemelde Rinske Goykes Overberg, niet alleen van der Jeugd af aan gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met deselve en haare ouders hebben gehad, waar door zij zich van den inhoud deeses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorleezing, de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier getekend; weduwe W.T.H. eigenaresse van perceel nr. 1151 te HRL, koperslager, woonplaats HRL, legger nr. 288, huis en erf, 102 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (Bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)
Watze Thomas Camphuis huwt met IJmkje Klases Bos, doctor, wonende te Marssum; BS huw 1844
Webbeltje Pijtters Jan Ottes ende W.P. beide van HRL, komende voor de bruid Beernt Jansen, bontweever, 29 Jan 1746; huwt met Jan Ottes, beyde van HRL, geproclameerd den 30 Janua en den 6-13 Februa 1746 en ook getrouwt
Webeltje Boomsma (vnm ook: Sibbeltje); geb 1803 IJlst, ovl 18 dec 1862 HRL, huwt met Johannes van Klaarbergen (gk), op 12 nov 1835 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, N.H., ovl wijk G-173; dv Freerk Simons B., en IJtje Oppedijk; BS huw 1835, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-094, 205; oud 36 jaar, (vnm: Wemeltie), geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk H-149; VT1839
Webeltje Freerk zie: Boomsma
Webina Hoftenkamp huwt met Ruurd J. van Dijk op 17 apr 1803 Koudum, ook huwt met Sijbe Visser, koopt een huis in 1802; huw Grote Kerk HRL 1803,
Weduwe Akkerman Maandag den 22 jan 1798. Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog met unanieme Stemmen tot Turfmeetster benoemd in plaatze van de wed. A. welke overleeden was, Hijlkjen Eeuwes, Huisvrouw van Sijbren Jobs onder deeze Expresse voorwaarde dat zij voor haare aanstellinge, aan het Gerechte zal moeten daarstellen eene acte van de Diaconen van Wijnaldum waar bij dezelve voor haar onderhoud (in Cas zij in armoede mogten koomen te Vervallen)indemneeren, en de Stad HRL Guarandeeren. (GAH43)
Weduwe Baekma lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier:36:0:0 (GAH650)
Weduwe Blok won. HRL. 1754-1761
Weduwe Gratama verkocht ten sterfhuis van weduwe G. te HRL o. a. een mooi staand horlogie, spoeelende 12 differente airtjes, gemaakt door Tjeerd Radsma, 28 jun 1773, (Frl. 1700-1795)
Welmoed Jans ged 13 nov 1746 Westerkerk HRL, dv Jan Jansen en Berber Willems; Age Johannes en W.J., beide van Almenum, laatst geproclameert op dato dezes 10 apr 1774 HRL, en toen getrouwd
Welmoed Christiaans ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, dv Christjaan Christoffels en Grietie Sikkes Builart; geb 21 nov 1779, ged 21 dec 1779 Grote Kerk HRL, dv Christiaan Christoffels en Grietje Sikkes Bulet; ged 31 mrt 1772 Grote Kerk HRL, dv Christjaan Christoffels en Grietje Sikkes Buillert; huwt met Sipke Metzkes op 21 dec 1806 HRL, wonende te HRL., dv Christiaan Christoffels en Grietje Bulard, later wonende te Leeuwarden in 1812; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1812
Welmoed Christoffels zie: Kingma
Welmoed Corneelis ged 16 okt 1740 Westerkerk HRL, dv Corneelis ... en Trijntje Gerrits; van HRL, huwt met Jelle Hijlkes van Molquern, geproclameerd de f. 15:23:29 mei 1763 en getrout met Attestasie de 5 Juni
Welmoed Sijes ovl voor 1812, huwt met Jelle Gooitjes; BS Barradeel huwafk. 1811; huwt met Jelle Goitjens, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 mei 1765 in de Westerkerk; kind: Goikje Jelles, geb 14 okt 1772, ged 3 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jelles, geb 13 feb 1775, ged 7 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Tetske Jelles, ged 26 feb 1767 Westerkerk HRL; kind: Sijke Jelles, ged 17 jun 1770 Westerkerk HRL
Welmoed Christoffels Kingma huwt met Pieter Phuilaar op 2 okt 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808; Sipke Metskes van Veenwouden en W.C.K. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 dec 1806; ondertrouw HRL; Pieter Pluylaar van Leeuwarden en W.C.K. van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Stephanij onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 sep 1808; ondertrouw HRL
Welmoed Kornelis Koen Livius Wijngaarden en W.K.K., beide van HRL, hebben op den 22 jul 1781 HRL; hunne laatste afkondiging gehad, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Welmoedt Gerbens ovl in apr 1727 HRL; als Kerk Arme
Welmoedtje Feikes ged 26 sep 1743 Westerkerk HRL, dv Feike Willems en Tijttje Jans
Weltie Micchiels ende Doeke Pieters, beide van HRL, huw.aang. 20 nov 1734 HRL, komende voor de bruid Jan Micchiels, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Weltje eykhout huwt met klaas Pieters Plantinga, wonende te Leeuwarden 1827; BS huw 1827, ovl 1842
Weltje Jacobs geb 1799 Leeuwarden, ovl 6 aug 1812 HRL; wijk H-153, dv Jacob Jongs en Baukje Saagmans; BS ovl 1812
Weltje Jans ovl na 1821 en voor 1864, huwt met Bauke Arjens de Graaf, wonende te Workum 1822; BS huw 1822, ovl 1863
Weltje Klazes zie: de Wit
Weltje Pieters huwt met Age Pieters, kind: Romkje Ages, geb 9 feb 1809, ged 28 mrt 1809 Grote Kerk HRL
Weltje Romkes zie: Seldrijk; geb 20 dec 1783, ged 24 feb 1784 Grote Kerk HRL, dv Romke Heerkes en Sibrigje Jakobs
Weltje Sybes ged 20 mrt 1759 Grote Kerk HRL, dv Sijbe Hanzes en IJttie Hendriks
Weltje Sipkes zie: Galama
Weltje Wopkes Jacob Cornelis ende Aukjen Ynses, beyde van HRL, komende wegens de bruidegom desselfs moey Hiltje Jacobs en wegens de bruid desselfs moeder W.W. dit met aprobatie van de volle Magistraat, 13 Mrt 1745
Weltje Romkes Seldrijk geb 1783 HRL, ovl 6 mrt 1858 HRL, huwt met Age Pieters Postma op 4 dec 1803 HRL, dv Romke Heerkes en Sibrigjen Jakobs; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1858, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; VT1839
Weltje Sipkes Galama geb 1769 HRL, ovl 8 dec 1839 HRL, ongehuwd, levert gordijntjes aan de Franse commandant in 1810, dv Sipke Jans en Antje Galama; BS ovl 1839; eigenaar van wijk E-054, gebruiker is Joris Kronenburg, schoenmaker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-239, winkeliersche, eigenaar is Jan Galama, 1814. (GAH204); W.G. eigenaresse van perceel nr. 1169 te HRL, winkeliesche, woonplaats HRL, legger nr. 226, huis en erf, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1404 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 226, huis, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Weltje/Welmoed Klazes de Wit geb 1770 Sneek, ovl 5 okt 1824 HRL, huwt met Dirk H. de Vries; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1824, ovl 1846; Dirk Hiddes de Vries ende Welmoed C. dW., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lambert Albada, schoonbroeder van dezelve, 12 may 1804; ondertrouw HRL; kind: Geertje Dirks de Vries, geb 18 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL
Wemeltje Brens ovl 13 nov 1808 ... , huwt met Jan Feddema; BS huw 1823; kind: Johannes Jans Feddema, ged 25 jan 1763 Grote Kerk HRL; kind: Eit Jans Feddema, ged 19 nov 1765 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans Feddema, ged 11 jan 1767 Grote Kerk HRL; kind: Wytse Jans Feddema, ged 2 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Jans Feddema, ged 7 jun 1770 Westerkerk HRL
Wemeltje Johannes zie: Feddema
Wemeltje Lodewijks zie: Brens/Brons
Wemeltje Rimmerts zie: Hogenbrug; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en tachtig den Agttiende mrt is Geboren Wendeltje dv Rimmert Gerrijts en Aaltje Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL dedn 2 May 1815
Wemeltje Wytzes zie: Feddema
Wemeltje Johannes Feddema geb 1786 Tzum, ovl 28 jan 1855 HRL, huwt met Ruurd Lourens Tuininga op 18 nov 1813 HRL, N.H., huw.afk. 7 en 14 nov 1813, wonende te HRL. 1813, dv Johannes F, en Trijntje Baukes van Roon; BS huw 1813, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-139; oud 53 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk E-111; VT1839
Wemeltje Lodewijks Brens geb 1765 op de Gorredijk, ovl 31 aug 1822 HRL, huwt met Wybren Dirks Blom, dv Lodewijk B., en Hijlkje Sijbrens; bsha181ge, ovl 1822, ovl 1856, ovl 1858; Wytse Dirks Blom van Leeuwarden en W.B. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 May 1787 en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie; kind: Dirk Wytses, geb 4 feb 1788, ged 19 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Lodewijk Wytses Blom, geb 18 feb 1790, ged 2 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Wytses Blom, geb 20 aug 1792, ged 9 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Anne Wytses Blom, geb 10 dec 1794, ged 28 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Wytses Blom, geb 24 okt 1797, ged 14 nov 1797 Grote Kerk HRL
Wemeltje Rimmerts Hogenburg geb 1 mrt 1786/92 HRL, ovl 27 sep 1873 HRL, huwt met Robijn Rimmerts Zijlstra op 25 mei 1815 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1815, N.H., dv Rimmert H, en Aaltje (Johannes); BS huw 1815, ovl 1841, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-191, wijk A-254, wijk F-116, 124, 344, supp wijk C-234, supp wijk G-437; oud 53 jaar, (geslnm: Hogenburg), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-108; VT1839; Wij Ondergetekenden Rimmert Johannes Zijlstra, Mr. Blokmaker en Antie Robijns Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren aan onsen Zoon Robijn Rimmerts Zijlstra, mede alhier woonachtig, Om Zich in het huwelijk te begeven met Wendeltje R.H., van beroep dienstbaar en mede woonachtig te HRL. Mogende alsoo Lijden dat deselve door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 3 May 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van geboorte en ouderlijk consent behoren tot de Huwelijksacte van Robijn R. Zijlstra en Wendeltje R.H. dato 25 May 1815 op Fol. 35 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Wemeltje Wytses Feddema geb 1798 HRL, ovl 6 nov 1841 HRL, huwt met Wilhelmus Everhardus Petersen op 23 sep 1816 HRL, huw.afk. 28 jul en 4 aug 1816 HRL. en Vlieland, dv Wytze F, en IJtje Aukes Vlietstra; BS huw 1816, ovl 1841; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-039; VT1839; geb 24 okt 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL, dv Wytse Feddema en IJtje Aukes; Ik ondergetekende Wermold Petersen, Predikant bij de hervormden op het eiland Vlieland, present te HRL, verklare hiermede te consenteren in het huwelijk van mijn zoon Everhardus Wilhelmus Petersen, horloge- en Uurwerkmaker, wonende te HRL, voornemens is aantegaan met W.F., dogter van Wytze Jans Feddema, verzoekende daartoe competente Autorisatie om aan dat huwelijk alle de vereischte formalia te besteden, waartoe en tot al het nodige een ieder bij dezen door mij ondergetekende word gequalificeerd. In kennisse mijn gewone handtkening HRL den 29 mrt 1816; Wij Ondergeschrevenen Wytze Feddema mr. horlogiemaker en IJtje Aukes Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter W.F. om zich in het Huwelijk te begeven met Everhardus Wilhelmus Petersen mr. horlogiemaker te deezer Steede, meerderjarige zv Wermold Petersen Predikant bij de Herformde Gemeente op de Eilande Vlieland en Christina Roskott Echtelieden aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen in gevolge de wet geschieden om na afloop derzelve in den Huwelijken Staat te woren bevestigd. HRL den 26 jul 1816; den Burgemeester van den Eilande Vlieland, Certificeert hier mee-de, dat de Huwelijks afkondigingen van Everardus Wilhelmus Petersen en W.F., beyde woonagtig te HRL op den 28 jul en 4de deser onverhindert Zijn afgeloopen; waar van wij desen ten eynde het Huwelijk tusschen genoemde Everhardus Wilhelmus Petersen en W.F. Zoude kunnen worden Voltrokken, hebben afgegeven. Vlieland den Vierde aug 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven hondert agt en negentig den 24 okt is geb Wemeltje dogter van Wytze Feddema en IJtje Aukes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 jul 1816
Wemke Annes ged 14 sep 1745 Grote Kerk HRL, dv Anne Oenes en Trijntje Reins
Wemke Pieters Arjen Jakobus en W.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 dec 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Wempke Tjommes Stellingwerf Meinte Brouwer en W.T.S., beyde van HRL, koomende weegens de bruid en bruidegom Jan Gerritz, havenchercher, met schriftelijke procuratie en een gebod in de Week, 30 May 1744; huwt met Meinte Andrijs Brouwer, beyde van HRL, sijn geproclameert den 31 May en den 2-7 jun 1744 en doen ook getrouwt
Wendeltie Rimmerts huwt met Gerrit Gerrits, kind: Catharina Gerrits, ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL; huwt met Gerrit Arents, beide van HRL, geproclameert de 21-28 okt en de 4 Novemb:en getrout de 18 dito 1759 in de Westerkerk; huwt met Jan van der Weerd, beide van HRL, geproclameerd de 30 Ap:en de 7 en getrout de 14 mei 1769; Willem Thomas en W.R., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 22 nov 1772 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha
Wendeltje Gerrits zie ook: Oudeboon; geb 10 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Simons en Zwaantje Filippus
Wendeltje Heddes Engbert Berends en W.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 oct 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 26 oct 1783; kind: Grietje Egberts, geb 30 okt 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL
Wendeltje Jacobs Hendrik Thijssen en W.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swaeger Harke Gales, 7 dec 1743; huwt met Hendrik Thijssen, beyde van HRL, sijn geproclameert den 8 en 15-22 desember 1743 en getrouwt den 7 jan 1744
Wendeltje Willems huwt met Gerrit Gerrits, kind: Grietje Gerrits, ged 14 jun 1750 Westerkerk HRL
Wendeltje Gerrits Oudeboon zie ook: Wendeltje Gerrits; geb 1786 HRL, ovl 11 okt 1855 HRL, huwt met Dirk Wytzes Borduin, zuster Itske, ovl 15 feb 1859, (geb in het rijk), N.H., dv Gerrit O, en Zwaantje Philippus; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-249, wijk H-209; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-068; VT1839
Wensel Josef zie: Bocker
Wensel Josef Bocker geb 1796 ... , koopman, huw.get. bij M. Overmeer en H. Dijkstra, wonende te HRL, ondertekent huwelijksakte met ''Wilhelm Bohmer''; BS huw 1820
Wenseslous Boike oud 43 jaar, geb Wessum en wonende te HRL. 1839, wijk F-096; VT1839
Wenzel Mossig ovl 1 jul 1791 HRL, oud 42 jaar
Wermold Petersen Ik ondergetekende W.P., Predikant bij de hervormden op het eiland Vlieland, present te HRL, verklare hiermede te consenteren in het huwelijk van mijn zoon Everhardus Wilhelmus Petersen, horloge- en Uurwerkmaker, wonende te HRL, voornemens is aantegaan met Wemeltje Feddema, dogter van Wytze Jans Feddema, verzoekende daartoe competente Autorisatie om aan dat huwelijk alle de vereischte formalia te besteden, waartoe en tot al het nodige een ieder bij dezen door mij ondergetekende word gequalificeerd. In kennisse mijn gewone handtkening HRL den 29 mrt 1816; Wij Ondergeschrevenen Wytze Feddema mr. horlogiemaker en IJtje Aukes Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter Wemeltje Feddema om zich in het Huwelijk te begeven met Everhardus Wilhelmus Petersen mr. horlogiemaker te deezer Steede, meerderjarige zv W.P. Predikant bij de Herformde Gemeente op de Eilande Vlieland en Christina Roskott Echtelieden aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen in gevolge de wet geschieden om na afloop derzelve in den Huwelijken Staat te woren bevestigd. HRL den 26 jul 1816; Extract uit het Doop Reg. der Hervormde Gemeente te Hengelo. No. 366: Zeventienhonderd Een en negentig, den Vierde dec is gedoopt, en geb den dertigste nov Everhardus Wilhelmus, zv W.P. en Christina Roskott Ehelieden in Borne. Borne den 19de aug 1816
Werp Heins heeft een dochter Attie Werps; zie aldaar
Werp Stitterts Bontekoe ged 7 jun 1750 Grote Kerk HRL, zv Stittert Adams Bontekoe en Trijntje Werps
Wessel Gerrits huwt met Antje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 jul 1742 en doe ook getrouwt; W.G. ende Hinke Tijssen beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselfs oom Cornelis van Velsen, 10 Aug 1748; W.G. ende Antie Jans beide van HRL, koomende voor de bruid Beernd Alberts mr. bontweever, 7 jul 1742; ondertrouw N.H. HRL
Wessel Jans zie: Kuipers
Wessel Jans ged 6 aug 1745 Grote Kerk HRL, zv Jan Jilles en Gertje Wessels
Wessel Keimpes ovl voor 1767; zie ook W.K. de Jong; huwt met Geertje Pyman, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 20 en 27 May 1742 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; W.K. ende Geertie Peimans beide van HRL, koomende weegens de bruid Yme Tjallings en vertoonde deselve een attestatie van consent van ''s bruids vader, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; W.K. ende Roelofke Dirks Agema, beyde van HRL, sijnde de aengevinge der huwelijxproclamatien gedaen door R. de Swart gesw: clercq ter secretarie alhier, en vertoonde schriftelijk last van bruidegom en bruyd met versoek van een gebodt in de Week, 29 May 1745; kind: Antie Wessels, ged 18 jul 1758 Grote Kerk HRL, moeder is R
Wessel Lolkes zie ook: IJlstra; ged 21 feb 1762 Grote Kerk HRL, zv Lolke Hennings en Elske Wessels; W.L. en Pietje Dirks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Lolke Wessels, geb 3 jun 1788, ged 15 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Durk Wessels, geb 23 sep 1791, ged 11 okt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Machiel Wessels, geb 1 jul 1797, ged 16 jul 1797 Grote Kerk HRL; woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en tachtig den derde jun is Geboren Lolke zv W.L. en Pietje Dirks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 17 mei 1815
Wessel Robartus zie: Cuperus
Wessel Schoehuis begraven Groot Kerkhof, regel 46, nr. 11; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Wessel Sieverts van Embden, door de Magistraat tot burger deser stede aangenomen, nadat hij de behoorlijke burgereed aen handen van pres. burg. Sibrandus Boegjes had gepresteerd, en de gerechtigheid daar toe staende betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 14 nov 1700. (burgerboek)
Wessel Sjoerds ged 13 nov 1740 Westerkerk HRL, zv Sjoerd Wessels en Janneke Ulckes
Wessel Zeelhorst huwt met Sophia Beets, kind: Louisa Sophia Z, geb 23 mrt 1811 HRL; BS geb 1811
Wessel IJlstra oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk H-232; VT1839
Wessel Dirks Rooseboom huwt met Berber Martens, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 jun 1752 en doen ook getrouwdt
Wessel Jans Kuipers geb 1789 Echten, huwt met Maria Klases, (gk), N.H., zeekapitein, A 30 mei 1860 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk E-141
Wessel Lolkes IJlstra geb 1762 HRL, ovl 3 mrt 1817 HRL, huwt met Antje Jans op 29 sep 1814 HRL, huw.afk. 30 jul en 7 aug 1814, ook huwt met Pietje Dirks, scheepstimmerman in 1817, N.H., huw.get. bij G.M. de Wilde en H. Hendriks, 1814, id. bij P.A. de Jong en R. Walter, 1815, kinderen: Lolke, geb 1788 HRL, Machiel, geb 1797 HRL, Elle Wessels IJ, geb 26 mei 1800 HRL; zv Lolke Hennings en Elske Wessels; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1814, huw 1815, ovl 1817, ovl 1840, ovl 1849, ovl 1853, ovl 1866; eigenaar en gebruiker van wijk F-205, timmerknegt, 1814. (GAH204)
Wessel Robartus Cuperus huwt met Trijntje Wessels, kind: Trijntje Wessels, geb 1779 Franeker; BS ovl 1859
Weyntien Albertsdr huwt met Dirck Bartholomeusz van Hemert; zij was in 1606 al weer getrouw met Herman Hermansz; (niet verder uitgewerkt); bron:Geneal Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland
Wi(J)Pke Jans zie ook: Wybke Jans; Hein Harings ende Hiske Ysbrands, beyde van HRL, komende wegens de bruid W.J., 29 May 1745; Sijbren Jochums ende Marijke Alberts beide van HRL, koomende voor de Bruit W.J., 13 jun 1739; ondertrouw N.H. HRL; huwt met IJetske Jetses, kind: Jetse Wijpkes, ged 8 dec 1740 Westerkerk HRL
Wibbigje Martens zie: Bos
Wibbigje van Zandbergen geb 26 mrt 1797 Sneek, huwt met Cornelis Buwalda, Vst 21 mei 1856 uit Nieuwland, A 20 apr 1858 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-138, wijk A-050
Wibbigje Martens Bos huwt met Alle Jurjens Geuker op 24 sep 1809 Dronrijp, laatste afk. 24 sep 1809, met attestatie vertrokken naar Dronrijp en aldaar gehuwd vlgs vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1809, huw 1842; Alle Jurjens van Dronrijp en W.M.B. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 Herfstmaand 1809; ondertrouw HRL
Wibbina Jans Amzing ged 25 feb 1749 Grote Kerk HRL, dv Jan Amzing en Chatarina Alberts
Wibe Pibes tr. Mary Gerrits; leerl. van Hendrik Mouts, 1649; Mr. 20 jun 1667, ovl rond 1685. In mrt 1674 is ''Wybe Pybes om zijn quaet leven en wandel zijn (doopsgezind) broederschap afgeseyt''. Werk: knottekistje/jl/M (1684)/Fr. Mus., Frederiks III230, Cat. 1968. 30 brandewijnskom/jl/N (1685)/Gem. Mus. Hannemahuis HRL, Cat. 1968. A 7; lepel/z. v. m. /Fr. Mus., Cat. 1968. 568. (Gildeboek 1649-1667); PIJBES, WICKIEN
Wibrandus Sikkes Popta geb 7 mrt 1785, ged 5 apr 1785 Grote Kerk HRL, zv Sikke Popta en Joukjen Steensma; geb 22 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL, zv Sikke Popta en Joukjen Steensma
Wicke Pieters Jan Huiberts en Pijttertje Jans, beide van HRL, huw.aang. 19 jan 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Oom W.P. ; huw.aang. HRL 1737
Wickje Lodewijks ged 15 nov 1771 Grote Kerk HRL, dv Lodewijk Klaases en Aaltje Arents
Wickjen Sjoerds ovl 28 apr 1727 HRL, old 56 jaeren
Wiebe Blavier geb 24 feb 1804 HRL, ovl 1 dec 1876 HRL, huwt met Trijntje Klases van der Sluis op 27 mrt 1828 HRL, huw.afk. 9 en 16 mrt 1828, werkman, N.H., zv Hein B., en Grietje Sibouts; BS huw 1828, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 C- 77, wijk E-245, supp wijk G-438; oud 35 jaar, (geslnm: Blevier), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-068; VT1839
Wiebe Feddes zie: Strikwerda
Wiebe Fokkes zie: Palstra
Wiebe Freerks zie: de Boer
Wiebe Gerds 1779, am 17 April, wurde von W.G. aus Boeckzetel, von seinen Ehefrau Tietje Hendrichs geboren, und am 18. getauft Hendrich genannt. Halskusen, im departement Oostvriesland am 12 apr 1810
Wiebe Germens zie: van der Meulen, Overmeer
Wiebe Goris zie: Faber
Wiebe Heins zie: Blavier
Wiebe Hendriks zie: Bekius
Wiebe Hylkes zie: Overmeer
Wiebe Hoekstra geb 1802 prov, huwt met Gerritje Hesling, (gk), koeknegt in 1851, N.H., na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, wijk D-088, 106, wijk G-020
Wiebe Jans zie: Brugsma, van Dijk, Kwest, Meelman, Postma, Steenbergen, van der Wijk
Wiebe Joris ovl 24 sep 1787 HRL, oud 8 jaar
Wiebe Josephs zie:Termeulen
Wiebe van Klaarbergen zie ook: Wiebe Klaases; geb 23 jun 1811 HRL, huwt met Rijkje Bijlsma op 19 mei 1831 HRL, houtzaagmolenaarsknecht, wonende te Damwoude, zv Claas Wybes vK, en Jacoba Jacobs Adams; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1831
Wiebe Claasen ovl voor 1815; gebruiker van wijk D-101, eigenaar is Gerrit J. Veenstra, 1814. (GAH204)
Wiebe Lieuwes zie: de Jong, Vliestra
Wiebe Lolcama ovl voor 1864, huwt met Trijntje Sieswerda, koopman en wonende te te Franeker in 1812, kind: Jetske L, geb 2 mei 1792 Franeker; BS ovl 1863; BS Franeker huw 1812
Wiebe Martens huwt met Lijsbeth Wiebes, kind: Wijpkjen Wiebes Tilstra, geb 1768 te Wons; BS ovl 1829
Wiebe Overmeer geb 1801 Makkum, ovl 24 sep 1889 HRL, 1e huwt met Trijntje Ketelaar, 2e huwt met Aafke Veldboer, 3e huwt met Janke Visser, zv Germen O, en Sietske Gerrits; BS ovl 1889
Wiebe Popkes geb 1 aug 1796, ged 23 aug 1796 Grote Kerk HRL, zv Popke Wiebes en Antje Ruurds
Wiebe Rienks zie: de Boer; (2x)
Wiebe Rinnerts ged 17 apr 1763 Westerkerk HRL, zv Rinnert Wybes en Frouwkje Jans
Wiebe van der Schel huwt met Tjietske ... , kind: Akke vdS, geb 1790 Arum; BS ovl 1880
Wiebe Strikwerda geb 1799 Achlum, ovl 12 nov 1866 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-244, zv Fedde S, en ... ; BS ovl 1866
Wiebe Termeulen geb 1810 HRL, ovl 31 okt 1859 HRL, huwt met Baukje Graafsma, (gk), werkman, Rooms Katholiek, zv Joseph T, en Elisabeth Lolles Brouwer; BS ovl 1827, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-314, wijk G-199, wijk H-090; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-185; VT1839
Wiebe Wiebinga oud 47 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, wagenmaker, wijk C-106; VT1839
Wiebe Wobbes zie: de Jong
Wiebe Wolters zie: van der Veen
Wiebe Yemes zie: de Jong
Wiebe IJnsma geb 17 jan 1808 HRL, ged 9 feb 1808 HRL, N.H., ovl 15 jun 1877 HRL, huwt met Jantje Eerents, (gk), touwslager in 1851, zv Klaas Wybes IJ, en Elisabeth Walings van Beemen; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, 185, 92, wijk B-041; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-210; VT1839
Wiebe Eelkes Schoonhoven zie ook: Wybe Eelkes; geb 18 okt 1771 Akkrum, ovl 21 aug 1821 HRL, huwt met Rigtje Willems Meyer(ook wel: Bijlsma) op 13 jul 1800 HRL, in de Westerkerk, kinderen: Willem, geb 29 dec 1808 HRL, Eelke, geb 16 jan 1806 HRL, Grietje Wybes, geb 12 aug 1804 HRL, schuitschipper 1821, huw.get. bij R.S. Runia en E.J. Koen, trekveerschipper, wonende te HRL. 1813, id. bij A.S. Foekens en S.J. Altena, 1814, transporteert militairen 1803; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1808, BS huw 1813, huw 1814 1821 overlijdens, ovl 1846, ovl 1865, ovl 1888; eigenaar en gebruiker wijk E-204, trekschipper, 1814. (GAH204); kind: Willem Wybes Schoonhoven, geb 29 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL; wed. W.E.S. eigenaresse van perceel nr. 31 te HRL, winkelierse, woonplaats HRL, legger nr. 607, huis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 211. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 824 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 607, huis, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van percelen nrs. 1294-1296 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 607, resp. 45, 45 en 20 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45, 45 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1298 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 607, huis, 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1744 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 607, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Wiebe Everts Akkringa ovl voor 1815, huwt met Janke Dirks Danser, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763 in de Westerkerk HRL; huw.reg. N.H. HRL; BS ovl 1814
Wiebe Freerks de Boer geb 1775 HRL, ovl 10 aug 1831 HRL, huwt met Aukje Antonius Riddersteen op 23 apr 1812 HRL, winkelier in 1831, ondertrouw 4 dec 1811, 1e afk zondag 8 dec 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 15 dec 1811, schipper, huw.get. bij T.J. vd Veer en T.H. Tamsma 1811, id. bij B. Otto en W. vd Linde 1815, id. bij B. Hoffius en G.J. de Boer, neef bruid 1817, zv Freerk Lijkles dB, en Antje Baukes; BS huwafk. en huw 1811, huw 1812, huw 1815, huw 1817, ovl 1827, ovl 1831, ovl 1853; gebruiker van wijk A-237, varensgezel; eigenaar is Hendrik J. de Boer, varensgesel, 1814. (GAH204)
Wiebe Germens van der Meulen huwt met Rigtje Ruurds, wonende te HRL 1818; BS ovl 1818
Wiebe Goris Faber geb 1788 ... , huw.get. bij B.T. Schaafsma en T.H. IJsenbeek, wonende te HRL, houtmolenaarsknecht, id. bij F. Visser en A.A.H. Baarda in 1821, wonende te HRL. ook in 1818; BS huw 1816, ovl 1818, huw 1821
Wiebe Hendriks Bekius geb 1 jan 1804 Midlum, houtzaagmolenaarsknegt, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; lims. 1825
Wiebe Hylkes Overmeer geb 5 feb 1799 Makkum, huwt met Christina Pol op 31 mrt 1823 HRL, huw.afk. 16 en 23 mrt 1823, varensgezel, wonende te HRL, poffertjesbakker in 1851, Rooms Katholiek, Vst 26 jun 1854 uit den Bosch, huw.get. bij M. Overmeer en H. Dijkstra, broeder bruidegom, zeeman, 1820, id. bij J.A. vd Zee en G. Blommers, 1835, komt niet meer voor in bev.reg. HRL 1860-80, zv Hijlke Wybes O, en Trijntje Matthijsen; BS huw 1820, huw 1823, huw 1835, bev.reg. HRL 1851 wijk I-022; W.H.O. eigenaar van perceel nr. 1032 te HRL, wafelkramer, woonplaats HRL, legger nr. 513, huis en erf, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: (Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Wiebe Jans Brugsma ovl voor 18544, huwt met Hiltje Lammerts, kind: Trijntje B, geb 18 apr 1799 Leeuwarden; BS huw 1843, ovl 1876
Wiebe Jans van Dijk geboortig van de Kortenwagen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. P.J. Coulbout op 13 nov 1802. (burgerboek)
Wiebe Jans Postma geb 1770 Tzummarum, ovl 22 aug 1826 HRL, huwt met Antje Martens Hollema, kinderen: Lieutske Wiebes P, geb 1811 Sexbierum, Jan Wybes P, geb 1800 Sexbierum; BS ovl 1826; 1837 overlijdens, huw 1838, ovl 1839, ovl 1840; W.J.P., koemelker, oud vijfenveertig Jaren, wonende te HRL, verklaart op Verzoeke van Jan Alberts Knol, koopman, woonachtig te HRL, er van overtuigd te zijn, dat Grietje Symons Stammes, in de maand Octoer 1816 in zee is verdronken
Wiebe Jochums Veenstra ovl voor 1865, huwt met Berendje Aukes vd Meulen, kind: Grietje Wybes V, geb 11 jun 1803 HRL, schippersknecht en wonende te HRL 1840; BS geb 1840, ovl 1865
Wiebe Lieuwes de Jong geb 26 mei 1804 Joure, ovl 16 jul 1886 HRL, 1e huwt met Hoitje Wouwenaar, 2e huwt met Doutje Visser, (gk), tabakskerver in 1851, fabrikant 1845, zv Lieuwe Klazes dJ, en Lijsbert Meynes Pekema; BS ovl 1845, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk C-129; oud 35 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, tabaksfabrikeur, wijk E-221; VT1839
Wiebe Obbes Wiebenga zie: W.O. Wybenga
Wiebe Pieters de Vries ovl 18 jan 1808 HRL, huwt met IJmkje Wobbes Harkema, kinderen: Pieter Wiebes, geb 1793 Surhuisterveen, Roelofke dV, geb 6 dec 1806 Grouw, IJmkje Wybes dV, geb 10 apr 1803 HRL, Fentje dV, geb 9 nov 1800 Bergumerdam, IJmkje Wiebes, geb 9 nov 1800 Bergumerdam, Wobbe Wiebes, geb 1796 Surhuisterveen, turfschipper, echtelieden te Eernewoude liggende thans(1812) met de schuit alhier; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, BS huw 1829, ovl 1833, huw 1839, ovl 1851, ovl 1860, ovl 1876
Wiebe Rienks de Boer geb 17 apr 1800 HRL, ged 29 apr 1800 HRL, N.H., ovl 7 jul 1831 HRL, huwt met Antje IJemes de Groot op 17 okt 1819 HRL, huw.afk. 29 aug en 5sep18 19, schoenmakersknecht, huw.get. bij A. Tamsma en A.R. de Boer, broeder bruid 1820, zv Rienk Wiebes de B., en Annigje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1819, huw 1820, ovl 1831
Wiebe Rienks de Boer huwt met IJme Jacobs de Groo, kind: Antje IJmes de Groot, geb 1796 HRL; BS ovl 1858
Wiebe Wobbes de Jong geb 1811 Woudsend, ovl 11 mei 1844 op zee op de hoogte van Barbados, zeilende van Suriname naar Amsterdam, extract uit journaal, gehouden aan boord van het Nederlandsche schoenerkofschip ''Anna Elisabeth'', gevoerd door Klaas Boeles de Weerd, op een reis van Suriname naar Amsterdam, zeilende alstoen op de hoogte van Barbados na een kortstondige ongesteldheid op zaterdag 11 mei 1844 op zee is overleden, huwt met Aaltje Willems Blaauw op 31 mrt 1842 HRL, zeeman, kok in 1844, zv Wobbe Wiebes en Durkjen Jans; BS huw 1842, ovl 1844
Wiebe Wolters van der Veen geb 1787 Noordwolde, ovl 20 jan 1854 HRL, verdronken, huwt met Christina Marks Wierda, turfschipper, wonende te Wolvega, zv Wolter vdV, en Johanna Wiebes; BS ovl 1843
Wiebe Wytzes van Dockum geb 1759 Groningen, ovl 8 mrt 1833 HRL, huwt met Fokje Taekes Steensma, wonende te HRL. 1812, N.H., gortmakersknecht in 1833, kinderen: Wytze Wybes vD, geb 1783 HRL, Japikje Wybes vD, geb 26jun187 HRL, Evertje vD, geb 1789 HRL, IJetje Wybes vD, geb 15 mei 1803 HRL, Jacobje vD, geb 29 jun 1807 HRL, Ruurd vD, geb 1794 HRL, Jan Wybes vD, geb 1793 HRL, Jetske Wybes vD, geb 1800 HRL, Mettje Wybes vD, geb 1798 HRL, zv Wytze vD, (gk), en Antje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1807, BS geb 1811, huwafk, huw 1812, ovl 1816, huw 1826, huw 1828, ovl 1833, ovl 1839 1844 overlijdens, ovl 1873, ovl 1883; kind: Wytse Wybes van Dokkum, geb 20 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk C-067, sjouwer; medegebruiker Jacob Abrahams wed. ; eigenaar is Jouke Olinjus, 1814. (GAH204); W. vD. en Fokje Teekes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 sep 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Wiebeltje Willems ovl voor 1836 IJlst, huwt met Simon Jans Boomsma; BS huw 1835
Wiebje Agatha Reddigius geb 14 sep 1780 Engelum, ovl 15 nov 1824 HRL, huwt met Ernst van Assen op 25 mei 1803 Engelum, laatste afk. 22 mei 1803; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1824; kind: Elizabeth Clasina van Assen, geb 7 nov 1810, ged 3 dec 1810 Grote Kerk HRL
Wiebkje Dirks geb 1762 St. Jacob, ovl 28 dec 1820 HRL, hm: ... , vlgs ovlakte geen kinderen; BS ovl 1820
Wiebkje Tjalkes van der Veen geb 3 dec 1785 Makkum, ovl 4 jul 1872 HRL, huwt met Hans IJbeles van Rees op 5 okt 1815 HRL, huw.afk. 24 sep en 1 okt 1815, dienstbaar, wonende te HRL; broodbakkerse in 1851, wonende te HRL. 1846, dv Tjalke Mathijs vdV, en Joukje Gerlofs; BS huw 1815, ovl 1846, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-097; oud 54 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-086; VT1839
Wiebren Balthasar zie: Reinouts
Wiebren Martinus zie: Nauta
Wiebren Nauta geb 25 dec 1809 Workum, ovl 24 dec 1876 HRL, huwt met Antje Otma, koopman in 1851, Vst 30 mei 1854 uit Workum, N.H., zv Martinus N, en Botje Radsma; BS ovl 1876; bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238
Wiebren Romkes zie: Lamring
Wiebren Tjeerds zie: Buma
Wiebren C. de Vries eigenaar van wijk A-234; gebruiker Dirk Michiels Smit, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-032, varensgesel, 1814. (GAH204)
Wiebren Gerbens Hoekstra ovl voor 1835, huwt met Pietje Piers Kooistra; BS ovl 1834
Wiebren Gerbens Vellinga geb 1783 deinum, ovl 2 feb 1830 HRL, huwt met Heiltje Tjerks Oude op 5 jun 1803 HRL, voerman in 1830, huw.get. bij J.A. Knol en A.H. Ringsma, 1817, huurt vergraven land 1810-1811, kinderen: Tjerk, geb 25 nov 1809 HRL, Gerben V, geb 3 feb 1806 HRL, Tjerk Wybrens, geb 17 jul 1804 HRL, zv Gerben Wybrens en Teetske Tjerks; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1809, BS huw 1817, ovl 1830, huw 1833, ovl 1858; eigenaar en gebruiker wijk D-054; koopman, 1814. (GAH204); W.G.V., voerman, oud drieendertig Jaren, wonende te HRL, verklaart op Verzoeke van Jan Alberts Knol, koopman, woonachtig te HRL, er van overtuigd te zijn, dat Grietje Symons Stammes, in de maand Octoer 1816 in zee is verdronken
Wiebren IJlstra Reinouts geb 1801 Sneek, huwt met Tjietske Pieters Nauta op 26 mrt 1818 HRL, huw.afk. 15 en 22 mrt 1818, wonende te HRL, zv Balthasar R, en Rinske IJlstra; BS huw 1818
Wiebren Luitjes Westerbaan zie ook: Wybrandus Luitjes; geb 1768 HRL, ovl 4 apr 1828 HRL, 1e huwt met Wikje Dirks Wijngaarden op 4 jun 1797 HRL, 2e huwt met Grietje Pieters Plas op 9 aug 1818 HRL, huw.afk. 26 jul en 2 aug 1818, sjouwerman in 1811, huw.get. bij T.P. Schaafsma en A.C. van Hymert, 1816, id. bij D. Bron en J. Zwart, 1819, kinderen: Dirk Wybrands, geb 29 jun 1799 HRL, Janke, geb 29 aug 1808 HRL, Dirkje, geb 1 jun 1811 HRL, Dirk W, geb 22 sep 1805 HRL, Luitje Wybrens, geb 4 mei 1804 HRL, zv Luitje Wybrens W, en Janke Harmens; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804, 1805, 1808, 1811, BS geb 1811, huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1828, ovl 1834; gebruiker wijk H-105, brouwersknegt; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); de President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier mede op het getuigenis van Wybren L.W. en Cornelis van der Form, werklieden ter deezer Steede woonagtig, dat Sjouke Gerrijts en Hendrikje Leenderts meede aldaar, zich met elkander in het Huwelijk zullende begeeven, onvermogend zijn, tot bekostiging van gezegelde Stukken, welke bij het opneemen in ondertrouw vereischt worden, heb ik deeze ter voldoening aan het Besluit van Z.M. van den 9 mrt ll. No. 13 afgegeeven om te strekken naar behoren. HRL den 18 apr 1815
Wiebren Romkes Lamring huwt met Marij Iedes Boor, wonende te Bolsward; BS huw 1844
Wiebren Tjeerds Buma ovl voor 1845, huwt met Hinke Alberts van Roukema; BS huw 1844
Wied Wiebes huwt met Grietje Sakes, kind: Sake Wiersma, geb 1751 Idsegahuizen; BS huw 1829
Wieger Allerts huwt met Trijntie Harings, kind: Grietie Wiegers, ged 1 jun 1756 Westerkerk HRL; fches dopen Grote Kerk HRL
Wieger Bakker huwt met Neeltje IJedes, kind: Froukje Wiegers, geb 1729 ... ; BS ovl 1812
Wieger Freerks ovl 4 feb 1794 HRL, oud 68 jaar
Wieger Freerks weesvoogden bet f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde een legaat door wijlen Hiltje Dirks in leven huisvrouw van W.F. aan het Weeshuis gelegateerd, 29 apr 1783. (GAH1114); W.F. en Hiltje Dirks, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 11 sep 1774 HRL, en toen getrouwd
Wieger Fredrikx Wieger Frederiks ende Johanna Sjoerds beide van HRL, komende wegens de bruyd Feike Sjoerds desselfs broeder, 6 Nov 1751; huwt met Johanna Sjoerdts, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 Novemb 1751 en doen ook getrouwdt; kind: Johantje Wijgers, ged 10 jun 1755 Grote Kerk HRL, moeder als Johantje S., moeder is ovl
Wieger Freerks huwt met Jeltie Gerrijts, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 Xber (= december) 1756; Jeltje Gerrijts huysvrouw van W.F. is op belijdenisse des Geloofs ged 18 nov 1757 Grote Kerk HRL
Wieger Gerlofs huwt met Neeltje Iedes, kind: Iede Wiegers, ged 24 jan 1741 Grote Kerk HRL
Wieger Harings eigenaar van wijk G-134, gebruiker is Jielis Johannes Adema, sjouwer 1814. (GAH204); geb 27 jul 1776, ged 27 aug 1776 Grote Kerk HRL, zv Haring Wiegers en Antje Pieters; geb 31 dec 1778, ged 17 jan 1779 Grote Kerk HRL, zv Haring Wiegers en Antje Pieters
Wieger Haayes woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Wieger Jans ged 23 sep 1770 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Doedtje Wiegers
Wieger Jarighs huwt met Foekjen Fokkes, kind: Doede Wiegers, ged 9 nov 1751 Grote Kerk HRL
Wieger Jarigs mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; Johannes Spannenburg als gecommitteerde Weesvoogd bet f. 10:12:8 aan de rentmeester van het Weeshuis in de boedel van wijlen W.J. ter sake aandeel van Doede Wiegers in de nalatenschap van wijlen zijn vader W.J., 24 aug 1762. (GAH1092)
Wieger Jarigs huwt met Trijntje Reidses, beyde van HRL, geproklameerd den 8 apr en den 15 dito en den 22 dito en den 29 dito 1753 getrouwt
Wieger Kalkensteyn hopman in 1730; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:18:0 weegens arbeitsloon van metselwerk door hem verdient aan ''t huys op de Schritsen het Weeshuys toebehorende, ord. no. 3, 14 mrt 1730. (GAH1060); id. f. 1:8:0, ord no. 10, 6 jun 1730. (GAH1060)
Wieger Mossel ovl 3 okt 1817 Franeker, huwt met Willemke de Vries, kinderen: Aaltje, geb 1794 Franeker, Hendrikje Wiegers M, geb 1793 Franeker, in leven pedel aan ''t Lands Atheneum te Franeker; BS huw 1820, huw 1827, ovl 1838, ovl 1852
Wieger Pieters zie: Faber
Wieger Wiegers ovl 28 jun 1808 Workum, huwt met Swaantje Wobbes Visser, kind: Wobbe Wiegers de Boer, geb 1806 HRL, in leven werkman te Workum; BS geb 1831, ovl 1858
Wieger IJsbrands zie: Galema
Wieger Cornelis van der Weyde zie ook: Wijger Cornelis; geb 1769 HRL, ovl 15 jul 1826 HRL, huwt met Jetske Innes op 11 okt 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 11 okt 1795, wever in 1826, doet overlijdensaangifte van Mink Hilles in 1811, huw.get. bij J. Metselaar en D.J. Baantjer, 1819, kinderen: Sjoerd, geb 1808 HRL, Sjoerd Wijgers geb 14 apr 1808 HRL, Cornelis vdW, geb 14 mei 1794 HRL, Inne vdW, geb 1797 HRL, Klaas Wiegers, geb 24 dec 1802 HRL, zv Cornelis Wygers en IJttje Klases; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1811, BS ovl 1811, huw 1819, ovl 1826, huw 1827, ovl 1859, ovl 1860, eigenaar en gebruiker van wijk A-170, wewer, 1814. (GAH204)
Wieger Freerks Mockema geb HRL 1670, zv: Freerk Wijgers Mockema, en Titia Dirks Roorda, tr. Berbera Augustinus Stansen; leerl. van Pieter Jacobs Clinckhamer, 1683. Mr. 6 jan 1696, ovl 5 dec 1727. Was vroedsman 1712- 1727, was gezworen gemeensman 1 jan 1715-eind 1718. In 1699 waren werkzaam de Harlinger Meesters Th. Huigen, W.A. Zeestra, G. Spannenburgh, W.F. Mockema en I.A. Zeestra. Na eliminatie van de meesters aan wie reeds een meesterteken was toegekend, blijven, om voor dit merk in aanmerking te komen, over de meesters W.F.M. en G. Spannenburgh. Uit het keurloonboekje blijkt nu, dat van deze beide meesters alleen Mr. Mockema voor ''soutfaties'' en wel voor twee paar in 1699 keurloon betaald zou hebben, terwijl G. Spannenburgh in dat jaar geen keurloon betaalde voor zoutvaatjes. Het, nog zwakke, bewijs wordt versterkt, doordat is gebleken, dat bij naweging het paar zoutvaatjes inderdaad het loodgewicht van ??n der beide paren ''soutfaties'' heeft. (een lood is: 15, 456 gram). Werk: 2 zoutvaatjes/jl. E (1699)/P.C. ; zoutvaatje/jl. F (1721)/P.C., Frederiks III247. Vervaardigde in 1704 en 1718 gildepenningen voor het schoenmakersgilde. Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij bekers, mengelen, brandewijnskommen, zoutvaatjes, mosterdpotjes, vorken, lepels, kandelaars, speldebakjes, seecerties, kokers, kruitdozen, theeflessen, koffietrommeltjes, theebussen, snuiters, 1 gordon, deksel, kanon, komforen, gesp en pollepel vervaardigde. Leerjongens tussen 1696 en 1720: 9, w. o. Abraham Alema, 1714. (Gildeboek 1683-1726); ovl 12 dec 1727 HRL, old 58 jaer
Wieger Hayes Brouwer zie ook: Wieger Hayes; geb 1762 HRL, ovl 4 dec 1834 HRL, huwt met IJmkje Klazes en Frouwkje Hiddes, kind: Haaye Wiegers B, geb 1789 HRL, zv Haye Jans B, en Froukje Wiegers; BS ovl 1812; 1834 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk A-150, schipper, 1814. (GAH204)
Wieger Hendriks Huisselman geb 18 may 1791, ged 7 jun 1791 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Huisselman en Janke Wiegers
Wieger Hendriks Husselman geb 25 mrt 1796, ged 10 apr 1796 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Husselman en Jantje Wiegers
Wieger IJsbrands Galema huwt met Stijntje Thomas Wiersma, kind: Gaele Wiegers G, geb 1805 Nieuwland; BS ovl 1833
Wieger Pieters Faber huwt met Stijntje Mulder, wonende te HRL, kind: Antie Wiegers F, geb 1773 HRL; BS huw 1818
Wiekjen Pijtters Willem van Cassel ende W.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs oom Gerben Gerrits, 7 Oct 1747; huwt met Wilhelmus van Cassel, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 okt en den 24 dito 1747 getrouwt; kind: Willem Wilhelmus van Kasel, ged 2 mei 1756 Westerkerk HRL; vader als W. v. Kasel, de moeder als Wikje P. ; kind: Johannes Willems van Cassel, ged 16 jan 1748 Grote Kerk HRL; moeder als Wikje P.
Wiemer Bouritjes huwt met Grietje Sjoerds, kind: Aagje Wiemers B., geb 1790 St Jacob; BS ovl 1848
Wiepke Doedes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:18:0 terzake breidgaeren door hem ten dienste van het Weeshuis geleverd, 29 feb 1752, kwit. no. 1 (GAH1081)
Wiepke Hendriks zie: Erich
Wiepke Hendriks Erich geb 29 mrt 1807 HRL, ged 19 apr 1807 HRL, N.H., ovl 29 sep 1871 HRL, 1e huwt met Lolke Ates Vellinga op 27 feb 1834 HRL, dienstmeid. 2e huwt met Jan Adams Olivier op 24 mrt 1836 HRL, groenvrouw, dv Hendrik E., en Feikje Klaases Bloemsma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1834, huw 1836, ovl 1861 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-042, 43
Wiepkje Alkes zie: Kramer
Wiepkje Dirks huwt met Vormer Wiersma; BS ovl 1871
Wiepkje Everts oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, groenvrouw, wijk G-073; VT1839
Wiepkje Harmens ovl 4 feb 1791 HRL, oud 60 jaar; huwt met Sipke Benedictus, kind: Gerlof Sipkes, ged 15 apr 1760 Grote Kerk HRL, moeder als Wijpkie H. ; kind: Hillegonda Sipkes, ged 8 sep 1761 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Sipkes, ged 4 dec 1753 Grote Kerk HRL; kind: Hilligonda Sipkes, ged 14 nov 1751 Westerkerk HRL
Wiepkje Jans ovl 7 sep 1819 HRL, huwt met Dirk Thomas; BS huw 1823
Wiepkje Kerkhoven oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-015; VT1839
Wiepkje Cornelis ovl voor 1817, huwt met Anna Jans Mol; BS huw 1816
Wiepkje Louwrens oud 43 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-073; VT1839
Wiepkje Martens zie: van der Mey
Wiepkje Pietersen huwt met Aldert Jacobs van den Berg, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802; kind: Anna Alderts, geb 16 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Alderts van den Berg, geb 17 may 1798, ged 5 jun 1798 Grote Kerk HRL
Wiepkje Rimmerts zie: Noordhuis
Wiepkje Scheltes zie ook: van der Mey; Wybkje S., geb 24 sep 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL, dv Schelte Jans en IJefke Willems
Wiepkje Wybes geb 1748 ... , ovl 23 feb 1812 HRL, wonende te in het Diaconijhuis der DG, ovl wijk D-062, nalatende 1 nicht, nl Wijpkje Jans, wonende te Marssum 1812, zv Wybe ... , en ... ; BS ovl 1812
Wiepkje Willems zie: Steenbergen; huwt met Sijtse Martens Panbakker; geb 8 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL, dv Willem Jans en Grietje Iza?ks; kind: Willem Sietses, geb 25 okt 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL, vader als: Sietse J. Martens; kind: Martentje Sietses, geb 4 apr 1811, ged 19 apr 1811 Grote Kerk HRL
Wiepkje Alkes Kramer geb 1777 Vlieland, ovl 20 jan 1848 HRL, huwt met Folkert Koudenburg, dv Alke K, en Trijntje ... ; BS ovl 1848; 1860 overlijdens; oud 63 jaar, (vnm: Wiekje), geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk F-034; VT1839
Wiepkje Rimmerts Noordhuis geb 18 jun 1804 HRL, ovl 3 jun 1874 HRL, huwt met Pieter Cornelis Monsma op 20 nov 1828 HRL, huw.afk. 9 en 16 nov 1828, dienstmeid. dv Rimmert Ruurds N, en Elisabeth Tollinga; BS huw 1828, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-074; oud 35 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk C-067; VT1839
Wiepkje Scheltes van der Mey zie ook: Wybkje Scheltes; geb 1798 HRL, huwt met Cornelis Cornelis de Vries op 13 nov 1834 HRL, dienstmeid. dv Schelte Jans vdM, en IJfke Willems de Haas; BS huw 1834; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-211; VT1839
Wiepkje Willems Steenbergen geb 1777 HRL, ovl 20 feb 1837 HRL, huwt met Sijtse Martens Panbakker, dv Willem Jans S, en Grietje IJzaaks vd Werf; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810 1811, BS ovl 1837, ovl 1860
Wierd Benedictus zie: van der Veen
Wierd Gerrits woont te Dronrijp, ontvangt van het gemeentebestuur op 6 apr 1786 wegens levering van 1 1/2 schouw Baggelaar 0 1/2 Caroliguldens het schouw t. d. v. de Kleine Kerk: f. 14:5:0, voor dragen en loegen f. 1:16:0, meten 9 stuivers, korfkijken 12 stuivers, tesamen f. 16:10:12; (geen boeknr. vermeld)
Wierd Jacobs huwt met Lijsbeth Rimmerts, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 nov en de 1 en getrout de 3 dec 1765
Wierd de Zwart ovl voor 1816, huwt met Doetje Jans, kind: detje Wierds dZ, geb 1798 St Anna; BS huw 1815
Wierd Tjeerds Ruird Pijters ende Rinske Nannings, beide HRL, komende wegens de bruid W.T., desselvs steevader, 5 Oct 1743
Wierd Wiets hm ... , kind: Gelske W, geb 1778 Dronrijp; BS ovl 1841
Wierd van der Woude geb 1779 prov, huwt met Y. Kuiper, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. Ha18 51 wijk A-008, wijk D-068
Wierd Barends van der Meulen ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL, zv Barend van der Meulen en Gerlofke Wiarda
Wierd Benedictus van der Veen geb 9 feb 1804 Dokkum, huwt met Marijke Jansen, pianowerker, N.H., A 26 okt 1859 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, supp wijk G-431
Wiert Douwes zie: Steenstra
Wiert Tieerds Tierk Joostes van Almenum ende Trijntie Simons meede aldaar, huw aang. 30 aug 1738 HRL, komende voor de Bruit W.T. vertoonende de Bruidegom Attestatie van de bruits vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1738
Wiert Tjeerdts huwt met Riemke Joosten; zie aldaar; W.T. van Oostermeer ende Riemkien Joosten van Almenum, huw.aang. 30 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid Joost Tierks, desselfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Wiert Douwes Steenstra geb 5 nov 1806 HRL, ged 23 nov 1806 HRL, ovl 19 jun 1817 HRL, zv Douwe Cornelis en Jantje Sijtses; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1817
Wietske Boodzes huwt met Jan Jans Siedzes jr. ; BS huw 1817; Ik ondergetekende Jan Jan Siedzes, rentenier, wonende in de Rottevalle, verklare bij desen te permitteeren en toe te staan aan mijn kindkinds Trijntje Jans Siedzes, dienstmaagd, wonende te HRL, dv mijn Zoon Jan Jans Siedzes Schipper en W.B. beide thans afwezig en met hun Schip vertrokken buiten dit Koningrijk, om haar in den Huwelijken Staat te begeeven met Frans Eerenbeef pottebakkersknecht wonende te HRL waar af deze om te mogen Strekken naar behooren. Gegeven te Rottevalle den eenendertigsten der Maand okt eenduizend achthonderd en zestien. Toegevoegd aan deze toestemming: Bovenstaande toestemming aan Trijntje Jans Siedzes wordt insgelijks door mij ondergetekende huisvrouw van daar in gemelde Jan Siedzes en grootmoeder van genoemde Trijntje Siedzes aan haar gegeven. Rottevalle den 16 dec 1816. Alleen met een merk vermits zij verklaarde geen schrijven te hebben geleerd; Extract uit het doopregister der hervormde Gemeente van de Rottevalle Grietenije van Smallingerland Kanton Beetsterzwaag, Arrondissement Heerenveen, Provincie Vriesland. 1796 den 29 may is ged Trijntje dv Jan Jans en W. Bordses geb den 3 mrt 1796 in de Rottevalle onder ''t beheer van de Smallinger Opeinde. Gegeven te Opeinde den 31 okt 1816
Wietske Doedes zie: Boersma
Wietske Douwes geb 27 dec 1793, ged 14 jan 1794 Grote Kerk HRL, dv Douwe Tjeerds en Aaltje Sjoerds
Wietske Gerbens ovl 27 sprokkelmaand 1809 Midlum, huwt met Sierk Harmens Dijkstra; BS huw 1834; Sierk Harmens van Almenum en W.G. van Midlum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jan 1780 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Midlum ten zelfden dage getrouwd; hu Grote Kerk ha
Wietske Gerkes geb 1765 Bolsward, ovl 15 aug 1838 HRL, huwt met Bernardus Omans, dv Gerke de Beer, en Catharina ... ; BS ovl 1838; 1841 overlijdens
Wietske Gerlofs geb 1779/1787 Franeker, ovl 3 mei 1847 HRL, huwt met IJve Jans Brink op 19 mei 1805 HRL, komt van Franeker, wonende te HRL. 1833, doet overlijdensaangifte van Antje Sipkes in 1811, dv Gerlof ... , en Pietje ... ; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1811, ovl 1833, ovl 1847; IJebe Jans van HRL, ende W.G. van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christoffel Klein deszelfs neef, 4 may 1805; ondertrouw HRL
Wietske Herkes zie: van der Mey; geb 1753 ... , ovl 16 mrt 1813 HRL; wijk C-094, huwt met Jan Scheltes van der Mey; BS ovl 1813; kind: Tjitske Jans, geb 25 feb 1779, ged 16 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Arjen Jans, geb 11 may 1783, ged 27 may 1783 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Tjitse Jans, geb 25 jun 1788, ged 15 jul 1788 Grote Kerk HRL
Wietske Jans geb 1746 HRL, ovl 9 apr 1831 HRL, huwt met Berend Jans de Vries, wafel- bakster; BS huw 1821, ovl 1831; Berend Jans en W.J., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 7 jun 1772 HRL, en toen getrouwd; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Vijf en twintig jun is Geboren Antie dv Berend Jans en Wietske J. . Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815
Wietske Jouwer geb 1807 ... , ovl 9 mei 1817 HRL, dv Jan J, en Bartje Jans; BS ovl 1817
Wietske Klazes begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 78; Reg. Begr. Hr. Krk. HRL
Wietske Luitjes zie: de Jong
Wietske van der Meer geb 1728 Bergum, ovl 9 jan 1823 HRL, huwt met Petrus de Waar; BS ovl 1823
Wietske Nicolaas zie ook: Webber; huwt met Freerk Nicolaas; dopen Grote Kerk HRL 1810; huwt met Freerk Lijkles, kind: Betting Freerks, geb 21 jul 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL
Wietske Oeges ovl voor 1897, huwt met Siebren Boekhoudt; BS ovl 1896
Wietske Piers geb 1793 HRL, ovl 22 mei 1814 HRL; wijk H-128; BS ovl 1814
Wietske Ruurds ovl voor 1818, huwt met Dirk Siderius, in leven echtelieden te Workum; BS huw 1817; Dirk Douwes Siderius van Makkum en W.R. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 mrt 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Makkum en aldaar volgens getuigenis getrouwd den 1 apr 1781; kind: Douwe Dirks Siderius, geb 6 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Katarina Dirks Siderius, geb 24 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Durks Siderius, geb 23 okt 1788, ged 11 nov 1788 Grote Kerk HRL
Wietske Sikkes geb 28 okt 1742 ... , ovl 30 apr 1818 HRL, huwt met Klaas Baukes; BS ovl 1818; Klaas Baukes en W.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 nov 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Wietske Sints geb 3 aug 1810 HRL, dv Sint Jans en Rinthien Jans; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 3 aug 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL, dv Sint Jans en Rinske Jans
Wietske Willems ovl 10 jun 1789 HRL, oud 41 jaar; ovl 9 nov 1789 HRL, oud 82 jaar
Wietske Doedes Boersma geb 1770 Sneek, ovl 9 okt 1843 HRL, huwt met Johannes Arjens vd Werff op 18 okt 1795 HRL, komt van Sneek, laatste afk. 18 okt 1795, zv Doe- de B., en Oeke Tjebbes; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1843; Johannes Arjens vd Werff van Almenum ende W.D.B. van Sneek, zijnde de huwelijksche geboden aangegeeven door proc. Feddema onder productie van genoegzaam bewijs, 3 okt 1795; ondertrouw HRL; oud 69 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; kind: Ocke Johannes van der Werf, geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 Grote Kerk HRL
Wietske H Gonggrijp huwt met Klaas Rommerts Overdijk op 13 nov 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1804; ovl 18 jan 1805 HRL, oud 21 jaar
Wietske Herkes van der Mey geb 7 okt 1801 HRL, ged 18 okt 1801 HRL, N.H., ovl 4 jul 1876 HRL, huwt met Klaas Jeltes vd Ley op 21 apr 1836 HRL, dienstmaagd, dv Herke Jans vdM, en Trijntje Barts vd Werf; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1836, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-124; VT1839
Wietske IJsbrands Wielsma geb 1792/4 HRL, ovl 18 sep 1874 HRL, huwt met Johannes Harmens Siderius, op 5 sep 1824 HRL, huw.afk. 22 en 29 aug 1824, groenteverkoper, visvrouw en winkelierse in 1851, N.H., wonende te HRL. 1839, dv IJsbrand Wytses W. en Getje Jans Overmeyer; BS ovl 1839; 1874 overlijdens, bev.reg. Ha18 51 wijk B-060, wijk G-196
Wietske Luitjes de Jong geb 1784 Drachten, ovl 1 mei 1817 HRL, huwt met Jan Jansen Roodtie op 27 jul 1815 HRL, huw.afk. 25 jun en 2 jul 1815, dienstbaar, wonende te HRL, dv Luitsen Annes dJ, en Wijke Germens; BS huw 1815, ovl 1817; Ik ondergtekende Luitsen Annes de Jong, Arbeider, wonende te Dragten, verklare door dezen te consenteren en toetestemmen, dat mijne Dochter W.L. d. J., Dienstmaagdte HRL woonagtig, geb den Vijftienden nov Zevenhonderd Vier en tachtig, bij mij en mijne nu wijlen Huisvrouw Wijke Gerbens in Echte verwekt, in het huwelijk trede met Jan Jansen Roordtje, Voerman te HRL mits obserrerende de formaliteiten ten dezen opzigte bij het beveel Wetboek bepaald. Gedaan te Dragten den Zevenden jun Achtienhonderd en Vijftien; deeze bewijzen bestaande in een acte van Geboorte een van bekendheid en een van ouderlijk consent behooren bij de Huwelijks acte van Johannes Jans Roodtje en W.L. d. J. dato 27 jul 1815 op Fol. 53 van het Register. In kennisse van mij Pred. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; de Regtbank ter eerster instantie reasiderende te Leeuwarden heeft de navolgende Acte van Notorieteit het daar achter gestelde vonnis gegeven; Heden den Zeven en twintigsten mei achtien honderd vijftien Compareerde voor ons Tjeerd Arends Plaatsvervanger Vrederegter van het Kanton Beetsterzwaag Provincie Vriesland de vacature van Vrederegter Waarnemende geadsisteerd door den Griffier ter plaatze van de teregtzittingen; Luitsen Annes de Jong, Arbeider, wonende te Dragten ons Verzoekende om voor des zelfs dochter W.L. d. J. dienstmaagd wonende te HRL op te maken eene acte van hare geboorte en produceerde daar toe buiten hem Comparant nog Zes getuigen genaamd Luitsen Annes de Jong, Arbeider oud negen en Zestig Jaar, vader wonende te Dragten, Jacobus Posthuma, herbergier, oud negen en zeventig Jaar, Pieter Geerts van der Bij, Bijker, oud vijf en veertig Jaar, Eeuwe Lieuwes van Leeuwen, deurwaarder oud vier en Zestig Jaar, Lutske Uiltjes, Arbeidster, oud Zeven en vijftig Jaar, Michiel Jans van Dam, Bakker, oud negen en veertig Jaar, alle vijf Wonende te Beetsterzwaag, en Roel Roels de Jong, huisman, oud vijftig Jaar, Wonende te Beets; alle Zes vreemd, en geene bloed nog aangehuwde Vrienden Welke alle verklaarden Zeer Wel te kennen Wytske Luitsens de Jong dienstmaagd Wonende te HRL dv Luitsen Annes de Jong, Arbeider, wonende te Dragten, en van Wijke Gerbens ovl te Dragten-dat Zij geb is te Dragten den vijftinden nov Zevenhonderd vier en tachtig en dus oud dertig Jaren, hetgeen hun bekend Was, Vermits de eerste Getuige vader, en de overige Zes gemeenzame vrienden van hare Vader Waren- en niet ged was, uit hoofde hare vader toen schipper geweest, en niet te huis Was, ten tijde van deszelfs geboorte en er ook geene acte van geboorte is gemaakt, vermits de Wetten Zulks toen niet Vereischten, en dezen door hun gepasseerd Wierd om die plaats te vervullen, waar van wij deze acte geformeerd hebben, en met de Getuigen en den Griffier getekend. Geregistreerd te Gorredijk den een en dertigsten mei 1815 folio 56 Vesro Care 6
Wietske Pieters Pegman geb 20 jan 1794, ged 4 feb 1794 Grote Kerk HRL, dv Pieter Pegman en Antje Ales
Wietze Baukes zie: Conijn, Fopma
Wietze Baukes Fopma geb 21 dec 1809 HRL, ovl 1 mei 1881 HRL, 1e huwt met Aafke Zeilmaker op 18 mei 1837 HRL, 2e huwt met Akke van Kampen op 18 apr 1844 HRL, schoenmaker in 1851, N.H., zv Bauke Fransen F, en Pietje Wietses Posthumus; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837, ovl 1843, huw 1844, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk F-313; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk H-150; VT1839; geb 21 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL, zv Bouke Fransen Fopma en Pijtje Wytses
Wietze Baukes Conijn ovl 3 dec 1813 Londen, huwt met Meinou Jentjes Burminia, kind: Hijltle C, geb 1781 Woudsend, in leven schipper; BS huw 1832, ovl 1869
Wietze Heins Blok geb 1751 HRL, ovl 10 jan 1830 HRL, huwt met Froukje Palmer, verwer en glazemaker, kind: Lijske B., geb 1782 HRL; BS ovl 1830; 1841 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk F-150, werwer, 1814. (GAH204); W.H.B. eigenaar van perceel nr. 1324 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 68, huis, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Wiggele Jelles zie: de Visser
Wiggele Sjoerds zie: Gorter
Wiggele Jelles Visser huwt met Gertje Bonses Bonsma, visser en wonende te Joure; BS huw 1842
Wigger Hayes huwt met Annigje Roelofs, kind: Annigje Wiggers, geb 9 nov 1780, ged 14 nov 1780 Grote Kerk HRL
Wiggle Klaases de Vries geb 5 okt 1773 HRL, ged 2 nov 1773 Grote Kerk HRL, (??n van een tweeling), ovl 27 dec 1834 HRL, 1e huwt met Trijntje Johannes van Beemen op 20 jun 1802 HRL, 2e huwt met Trijntje Sibrens Hoedtje op 12 jan 1826 HRL, huw.afk. 1 en 8 jan 1826, 3e huwt met Leentje Annes Zeilmaker op 16 apr 1829 HRL, huw.afk. 29 mrt en 5 apr 1829, turfmeter 1834, huw getuige bij J.R. Parkement en R.F. Kievit, kalkkoper, 1813, id. bij J. Ivangh, (gk), en G. Vink, (gk), 1813, id. bij J. Bonnema en E. Coulbout, 1815, zv Klaas Wigles dV, en Janke Bartels; DTB N.H. HRL , huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1813, huw 1815, ovl 1824, huw 1826, huw 1829, ovl 1834; gebruiker wijk B-040, werkman; medegebruiker Pieter van Drie, varensgesel; eigenaar en medegebruiker is Klaas de Vries, kalkverkoper, 1814. (GAH204)
Wiggle Sjoerds Gorter huwt met Joukje Bakker, kind: Trijntje Wigles G, geb 1802 Heerenveen; BS ovl 1839
Wigle Aukes weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van W.A., 23 may 1786. (GAH1118); id. f. 32:8:0, 8 jul 1788. (GAH1120); id. f. 47:15:0 aan en door dito terzaake 2 jaaren verdiende loon van W.A. als wolkammersgezel bij A. Binksma, 20 jul 1790. (GAH1122); id. f. 43:9:8 als wolkammersknegt, 4 sep 1792 (GAH1124); id. f. 22:0:0, 13 nov 1792 (GAH1124); id. f. 4:8:0, 18 dec 1792 (GAH1125); rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 40:1:0 aan de schrijver Dirk Kamsma ter zake verschot aan Thee en Tabak voor W.A., Klaas Klases en Pieter Jans, 5 mei 1795, quit. no. 5 (GAH1127); weesvoogden betalen aan de rentmeester van het Weeshuis 437- 2-12 ter zaake verdiende loon van Claas Claasen, W.A. en Pieter Jans, 1 mrt 1796 (GAH1128)
Wigle Jeltes ged 7 okt 1755 Grote Kerk HRL, zv Jelte Wigles en Trijntie Stevens
Wigle Klases zie: de Vries; (2x)
Wigle Nolkes zie: van den Vleugel
Wigle Pijtters Johannes Clasen ende Antie Keimpes beide van HRL, koomende voor de Bruit W.O., desselfs oom, 8 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL; Feyke Willems en Tijtie Jans, beyde van HRL, huw.aang. 7 apr 1736 HRL, komende voor de bruyd W.P. ; huw.aang. HRL 1736
Wigle Simons van HRL, ende Grijtie Clases van Dokkum, huw.aang. 21 aug 1734 HRL; vertonende de bruidegom schriftelijke Consent van desselfs Olderen; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Wigle van der Vleugel geb 14 feb 1808 HRL, ged 1 mrt 1808 HRL, N.H., zv Nolke vdV, en Jetske Tjerks (Dijkstra); dopen Grote Kerk HRL 1808
Wigle Aukes Wijnstra geb 29 jul 1774, ged 16 aug 1774 Grote Kerk HRL, zv Auke Wijnstra en Roelofke de Vries
Wigle Jans van Beetzel geb 20 mrt 1775, ged 11 apr 1775 Grote Kerk HRL, zv Jan van Bizes (Beetzel), en Lijsbeth de Vries; W.J. van Bezel, ged 27 jun 1769 Grote Kerk HRL, zv Jan van Bezel en Lijsbeth de Vries
Wigle Klases de Vries ovl 22 dec 1769 ... , huwt met Grietje Klases, kind: Klaas Wigles dV, geb 1738 HRL, heier in 1742-1752; BS huw 1829, ovl 1834; kind: Corneelis Wigles de Vries, ged 11 sep 1746 Grote Kerk HRL; kind: Aefke Wigles de Vries, ged 7 mrt 1745 Grote Kerk HRL; kind: Corneelis Wigles de Vries, ged 22 dec 1743 Westerkerk HRL; kind: Roelofke Wigles de Vries, ged 18 sep 1740 Grote Kerk HRL, moeder als G.K. Blok; Eelke Jelles & Jeltie Claases, beyde van HRL, komende wegens de bruyd desselfs swager W. dV., 24 Oct 1744; Sijtse Sipkes Poelstra ende Froukjen Hiddes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid W. dV., 31 Jul 1745
Wijckt Aegges 38 jaar, huisvrouw van Onne Pijtters; vdGaast begraaflijst
Wijert Dirks ende Sioukien Jacobs, beyde Van HRL, huw.aang. 5 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Jacob Cornelis, desselfs Vaeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Wijke Abrahams huwt met Sipke Pieters op 29 dec 1799 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Wijke Alberts Lykle Freerks en W.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondigingen gehad den 26 dec 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Albert Lykles, geb 5 sep 1788, ged 23 sep 1788 Grote Kerk HRL; moeder als Wykje A. ; kind: Betting Lykeles, geb 6 nov 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Lijkles, geb 11 jan 1793, ged 29 jan 1793 Grote Kerk HRL, moeder als Wikje A. ; kind: Albert Lijkles, geb 25 mrt 1795, ged 14 apr 1795 Grote Kerk HRL, moeder als Witske A.
Wijke Gerbens Ik Ondergetekende Luitzen Annes de Jong, Arbeider, wonende te Dragten, verklare door dezen te consenteren en toetestemmen, dat mijne Dochter Wytske Luitsens de Jong, Dinstsmaagd te HRL woonagtig, geb den Vijftienden nov Zeventien honderd Vierentachtig, bij mij en mijne nu wijlen Huisvrouw W.G. in Echte verwekt, in het huwelijk trede met Jan Jansen Roodtje, Voerman te HRL mits obserrerende de formaliteiten ten dezen opzigte bij het beveel Wetboek bepaald. Gedaan te Dragten den Zevenden jun Achtien honderd en Vijftien.; W.G. Overleden te Dragten, huisvrouw van Luitsen Annes de Jong; akte van Notorieteit den 30 mei 1815
Wijke Germens ovl voor 1816, huwt met Luitsen Annes de Jong; BS huw 1815
Wijke Gerrits zie: Boltje
Wijke Hendriks zie: Croes
Wijke Hendriks Joost Hendriks ende W.H., beyde van HRL, huw.aang. 2 may 1733 HRL; Comende voor de bruyd desselfs broodheer Pier Heins; huw aang. Gerecht HRL 1733
Wijke Croes geb 1785 Leeuwarden, ovl 3 dec 1847 HRL, huwt met Jan Horjus op 20 mei 1810 HRL, komt van HRL, dv Hendrik C, en Aafke Staal; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1847; Jan Jelles Horreus en W. Hendriks C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloei maand 1810; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-023; VT1839
Wijke Croes geb 1785 Leeuwarden, ovl 3 dec 1847 HRL, huwt met Jan Horjus op 20 mei 1810 HRL, komt van HRL, dv Hendrik C, en Aafke Staal; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1847; Jan Jelles Horreus en W. Hendriks C., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloei maand 1810; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-023; VT1839
Wijke Gerrits Boltje geb 1790 Schiermonnikoog, ovl 5 dec 1834 HRL, 1e huwt met Cornelis Engberts Schaap, 2e huwt met Anthonij Petrus Theodorus Storm, zv Gerrit Gosses B., en Geertruida Jacobs Schaap; BS ovl 1834
Wijkjen Clases huwt met Arent Leenderts Nak, beyde van HRL, geproklameerd den 1 okt en den 8 dito en den 15 dito en den 17 apr 1753 getrouwt
Wijnand Hoekers geb 1765 Harderwijk, ovl 3 mei 1834 HRL, huwt met Elsje de Hol op 20 aug 1801 Hierde, met attestatie vertrokken naar Hieder, vleeschhouwer in 1834, huurt 6 pondematen vertichelde greide 1809-1810, huw.get. bij BS vd Beest en T.H. Baarda, wonende te HRL, 1815, kinderen: Neeltje, geb 1803 Harl/Franeker, Johanna, geb 1802 HRL, Margaretha H, geb 1809 HRL, Nicolaas H, geb 1805 HRL, Lourens H, geb 1810/11 HRL; zijn moeder is vlgs overlijdensaangifte van 1811 Neeltje vd Weide (mogelijk zijn schoonmdr ?), zv Johannes H, (gk), en Johanna van Zijtteren, (gk); huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1811, ovl 1812, huw 1815, ovl 1833, ovl 1834, ovl 1842, ovl 1849, ovl 1850, ovl 1852,; eigenaar en gebruiker van wijk E-169, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk E-170, slager, 1814. (GAH204); W.H. eigenaar van percelen nrs. 1267 en 1269 te HRL, vleesschouwer, woonplaats HRL, legger nr. 303, resp. stal en erf, resp 102 en 60 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Wijnand Johannes zie: Hoekers
Wijnand Melles W.M. en Beitske Hendriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 oct 1785 HRL, en zijn op den 11 daaraanvolgende getrouwd
Wijnand Schotel ovl voor 1865, huwt met Lieske de Vries; BS ovl 1864
Wijnandus F Abrahams zie; Stevens
Wijnandus Franciscus Stevens geb 1804 Aalsmeer, huwt met Antje Smits op 28 feb 1839 HRL, korendrager won. HRL, zv Abraham S, (gk), en Catharina de Warm, (gk), vader ovl , moeder wonende te Aalsmeer in 1839; oud 35 jaar, geb Aalsmeer en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk D-039; VT1839
Wijnant Heering mogelijk: Heering; W.H. ende Bolette Roelofs beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs broodheer Freerk van der Hout, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Wijnant Wytzema huwt met Aeltje Dirks, kind: Dirk Wijnants Wytzema, ged 1 okt 1748 Grote Kerk HRL
Wijntje van Marle geb 30 aug 1744 Westterschelling, ovl 19 feb 1819 HRL, huwt met ... ; BS huw 1819
Wijpke Gerbens huwt met Auke Hasmerus Vogelzang; BS ovl 1858
Wijpke Gerkes Jan Roelofs Steenbergh ende W.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Tijtte Hendriks, 30 May 1750; huwt met Jan Roelofs Steenbergh, beyde van HRL, geproclameerd den 31 May en den 7-14 jun en den 5 jul 1750 getrouwd; huwt met Christjaan Lodewijks, beide van HRL, geproclameerd de 25 jun en de 2 en getrout den 11 jul 1769
Wijpke Jans zie: Mulder
Wijpke Pijters en Cornelia Sjoerds, beyde van HRL, huw.aang. 27 may 1736 HRL, Comende voor de bruyd desselfs vaeder Sjoerd Jansen van der Hout fiches huw.aang. HRL 1736
Wijpke Jans Mulder huwt met Trijntje Alberts, N.H., kind: Tietje M, geb 9 jan 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801
Wijpkie Gerrijts huwt met Douwe Jans, beide van HRL, geproclameerd de 11-15 en getrout de 18 7 ber (= september) 1768 in de Westerkerk
Wijpkie Martens huwt met Jan Scheltes, kind: Lucia Jans, ged 2 mrt 1766 Westerkerk HRL; kind: Antie Jans, ged 20 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Schelte Jans, ged 6 mei 1770 Grote Kerk HRL
Wijpkie Clases Hibma van Kimswert, huwt met Hein Molles van HRL, geproclameert den 24 novem:en de 1 en getrout den 8 dezember 1754
Wijpkje Ales geb 20 sep 1773, ged 10 okt 1773 Grote Kerk HRL, dv Ale Andries en Trijntje Gosses
Wijpkje Aukes zie: Vogelzang
Wijpkje Everts geb 21 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL, dv Evert Oepkes en Akke Wijpkes
Wijpkje Feenstra Wij Burgemeester Officier van den Burgerlijken Saat der Gemeente van Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijksproclamatien tusschen Johannes Numan Weduwnaar van W.F., oud zes en veertig jaren, van beroep koopman geb te Spaan woonachtig te Leeuwarden, meerderjarigen zv Johannes Henricus Numan en Gebina Dirkes, en Catharina Bisschop weduwe van Johannes Harmens van der Ploeg oud negen en dertig jaren, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige Dochter geb uit Pieter Bisschop en uit Marijke Gerrits alhier behoorlijk op Zondag den elfden en achttienden jun dezes jaars Zonder dat daartegen eenige verhindering ter onzer kennis is gebragt. Leeuwarden den 21 jun 1815; Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. 1812 Op den Eersten okt des Jaars Een duizend Agt honderd en twaalf is alhier ovl W.F. huisvrouw van Jan Dirks Numan. Afgegeven op den zesden jun Een duizend acht honderd en vijftien
Wijpkje Felt Philip Kevel ende W.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Gerardus Felt de vader, 27 feb 1790; ondertrouw HRL
Wijpkje Foppes huwt met Former Tjisses, wonende te HRL 1815; BS Franeker huw 1816
Wijpkje Hayes huwt met Sjerp Riemers de Jong; BS ovl 1839
Wijpkje Jacobs geb 1749 ... , ovl 2 aug 1811 HRL, huwt met Hendrik Andries, doet overlijdensaangifte van Jacob Hendriks (Paskum) in 1811, wonende te op de Liemendijk; BS huw 1811; Andries Hendriks (!) en W.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 3 jul 1774 HRL, en toen getrouwd
Wijpkje Jans nicht van Wiepkje Wybes, wonende te Marssum 1812; BS ovl 1812
Wijpkje Cornelis zie: Tevis
Wijpkje Kornelis geb 8 jan 1795, ged 3 feb 1795 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Bartels en Sijke Jans
Wijpkje Pieters ovl 3 apr 1804 HRL, oud 42 jaar
Wijpkje Romkes zie: Lamring
Wijpkje Wiltes ovl 9 sep 1790 HRL, oud 55 jaar
Wijpkje Aukes Vogelzang geb 1790 Hindeloopen, ovl 17 apr 1858 HRL, huwt met Ulbe Sieds de Jong ook huwt met Albert Sjoerds op 14 jan 1810 HRL, komt van HRL, ook huwt met Sijtse Elias de Wit op 11 okt 1827 HRL, huw.afk. 30 sep en 7 okt 1827 wonende te HRL., werkster, N.H., baker en spinter in 1858, dv Auke Hasmerus V, en Wijpke Gerbens; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1827, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-221, wijk H-114; Albert Sioerds en W.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL; oud 49 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-233; VT1839
Wijpkje Cornelis Tevis geb 28 dec 1799 HRL, ovl 27 jan 1837 Rotterdam, huwt met Eilert Bargmann op 11 mrt 1823 HRL, huw.afk. 9 en 16 feb HRL. en 23 feb en 2 mrt Elsfleth, N.H., ged 19 jan 1800, dv Cornelis T, en Antje Jans vd Mey; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, huw 1838
Wijpkje Dirks Vroegrijp huwt met Rintje Jakkeles de Boer, wonende te HRL 1811; BS huwafk. 1811, ovl 1842
Wijpkje Gradus Velt ovl 6 okt 1794 HRL, oud 37 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 26, nr. 31; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Wijpkje Johans Borman geb 6 apr 1779, ged 27 apr 1779 Grote Kerk HRL, dv Johan Christoffel Borman en Romkje Gosses
Wijpkje Romkes Lamring geb 1799 Bolswar, ovl 5 feb 1855 HRL, huwt met Steven Clases de Vries op 23 jan 1820 HRL, huw.afk. 9 en 16 jan 1820, dienstmeid. N.H., dv Romke Poppes L, en Beatrix Wiebrens; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk E-081, wijk G-075, 357, wijk H-241
Wijpkje Ulbes Menalda Harmen Hessels Wilda en W.U.M., beyde van HRL, zijnde aangegeeven aan de burg. Jelgersma, 26 Mrt 1746; huwt met Harmen Hessels Wilda, beyde van HRL, geproclameerd den 27 mrt en 3-11 apr 1746 en getrouwd; ovl 7 may 1793 HRL, oud 68 jaar
Wijpkjen Gerlofs huwt met Andries Hendriks Paskum; BS ovl 1836
Wijpkjen Hibbes Jacob Wybbes ende W.H. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Marten Dirks, 23 dec 1747
Wijpkjen Hiddes huwt met Jacob IJpes, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 desemb 1747 en doen ook getrouwt; kind: Hidde Jacobs, ged 30 okt 1757 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jacobs, ged 19 sep 1751 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jacobs, ged 12 aug 1749 Grote Kerk HRL; kind: IJpe Jacobs, ged 22 jul 1770 Westerkerk HRL
Wijpkjen Jacobs huwt met Walle Hendriks Visser, wonende te Heerenveen in 1826; BS huw 1826, ovl 1857
Wijpkjen Jans Hendrik Jacobs ende W.J., beyde van HRL, komende wegens de bruyd des selfs broeder Jan Jansen, 12 Nov 1746; huwt met Hendrik Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 Novemb en de 4 desemb en doe ook getrouwt; Geeft met Eerbied UEd:Achtbh te kennen Hijlkjen Martens huisvrouw van Arjen Boikes mitsgaeders W.J. ongehuwde jonge dogter tot HRL woonende, dat eerstgemelde wel geneegen soude sijn haer bedieninge als turfmeetster binnen deese Stad te transporteeren op laaetstgenoemde, die sulx ook gaerne soude sien addresseerende hun ten dien pligte tot UEd:Achtbh:ootmoedig versoekende UEd:Achtbh:gelieven de supplnten in haer begeerte te begunstigen, en alsoo W.J. in plaets van Hylkjen Mar -tens aen te stellen tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad, op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:(was get:) B. Dreyer; (in margine Stonde); de Magistraat accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnte W.J. tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheyd Actum den 10 jun 1744 (was get:) Hendr. Schaaff Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); Op Heeden den 10 jun 1744 heeft W.J. onder Eede mor:menn:belooft haer bedieninge als turfmeetster in alle getrouwigheyd waer te neemen. Actum coram preside Schaaf. In kennisse van mij secrts:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); W.J. Turfmeetster ende Antie Jans beide alhier ter steede, dat de Eerste supplnte wel geneegen soude zijn om haer Turfmeetstersbedieninge te laeten bedienen door de laatstgenoemde die sulks meede is begeerende, doch sulks zonder Ued:Achtb:consent niet moogende geschieden soo versoeken de supplnten beyde dat UEd:Achtb:gelieven te accordeeren dat Antie Jans het Turfmeetstersplaats als subst. mag bedienen voor W.J., en deselve ten dien Fine aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende quo facto etc:(onder stonde) Requisitus (get) R:J:de Swart Gesw:Clercq. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek nomineert en stelt mits deesen de meede supplnte Antie Jans tot subst. Turfmeetster binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheyd Actum den 20 aug 1749 (Was getekend) Hendr Schaaf onder stonde ter ordonnantie van de Magistraet (get:) M:V:Idsinga; Onder stond; Op heeden den 20 aug 1749 heeft Antie Jans den Eed als Subst. Turfmeetster gepresteerd Coram praeside Schaaf In kennisse van mij secretaris (get) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl in 1758; haar funktie wordt overgenomen door Hiltje Jans als turfmeetster en Antje Jans als subst. turfmeetster; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Wijpkjen Karsten ged 25 nov 1742 Westerkerk HRL, dv Karst Hansen en Lijsbert Sijbes
Wijpkjen Cornelis Hendrik Martens ende W.C. beide van HRL, komende voor de bruid desselvs halfbroeder Gerrit Cornelis, 8 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Hendrik Martens, beyde van HRL, sijn geproclameert 9, 11 en 16 jul en doe ook getrouwt 1741 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Wijpkjen Lodewijks en Albert Feekes, beide van HRL, huw.aang. 15 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd Johannes Lodewijks; huw.aang. HRL 1736
Wijpkjen Pieters huwt met Jan Iedes Wijngaarden; zie aldaar
Wijpkjen Rooseboom Harmanus Meyners Bakker van Bolswerd en W.R. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 nov 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Bolsward en aldaar volgens ingebragte verklaaring getrouwd den 3 dec 1786
Wijpkjen Wiebes zie: Tilstra
Wijpkjen Martens van der Mey geb 24 sep 1798 HRL. ovl 23 okt 1858 HRL, 1e huwt met Johannes Kuipers op 2 feb 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 jan 1823, 2e huwt met Jelte de Wilde op 19 feb 1835 HRL, N.H., dv Marten Jans vdM, en IJefke Douwes Siderius, haar vader is ih grafregister ten onrechte ingeschreven als Marten Scheltes, in leven schipper; hij is begraven op 24 jul 1802 HRL; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-303; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-121; VT1839; geb 25 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL, dv Marten Jans van der mei en IJfke Douwes Siderius
Wijpkjen Wiebes Tilstra geb 1768 Wons, ovl 28 aug 1829 Kimswerd, huwt met Lieuwe Rintjes Bangma, dv Wiebe Martens en Lijsbeth Wiebes; BS ovl 1829
Wikie Pieters huwt met Willem van Cass, kind: Neeltje Willems van Cass, (= Kastel), ged 6 mrt 1753 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Willems van Cassel, ged 1 apr 1749 Grote Kerk HRL, vader als W. v. Cassel
Wikje Andries geb 1774 Irnsum, ovl 8 feb 1844 HRL, huwt met Pieter Jorna en Jelle Wytzes Landsman, winkelierse in 1839, wonende te HRL, dv Andries ... , en Antje Martens; BS huw 1839, ovl 1844, ovl 1873; oud 66 jaar, geb Irnsum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-156; VT1839
Wikje Berends ovl voor 1843; BS huw 1842
Wikje Bernardus zie ook: Kroes; geb 13 mrt 1792, ged 3 apr 1792 Grote Kerk HRL, dv Bernardus Jurjens en Akke Jans; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd twee en negentig den dertiende mrt is Geboren Wikje dv Bernardus Jurjens en Akke Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815; de President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier meede, op het getuigenis van Frans IJken en Poppe Zijlstra werklieden ter deezer Steede woonagtig, dat Seerd de Wit en W.B. meede aldaar, zich met elkander in het Huwelijk zullende begeven onvermogend zijn tot bekostiging van gezegelde Stukken welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden heb ik deeze ter voldoening aan het Besluit van Z.M. van den 9 mrt l. l., afgegeeven om te strekken naar behoren. HRL den 18 apr 1815
Wikje Dirks zie: Wijngaarden
Wikje Dirks ged 27 jun 1769 Grote Kerk HRL, dv Dirk Pijtters en Janna Jans
Wikje Douwes ovl voor 1814, huwt met Pieter Lucas; BS Franeker huw 1813
Wikje Feenstra geb 1799 Workum, ovl 2 apr 1824 HRL, huwt met Oebele van Vliet op 22 jun 1823 HRL, dv Wisse Sweitses F, en Joukje Cornelis; BS huw 1823, ovl 1824
Wikje Greydanus ovl 21 aug 1823 Leeuwarden, huwt met David Nijkamp, in leven koopvrouw, dv Taeke G, en Gertje Assue; BS huw 1828, huw 1838, ovl 1848
Wikje Hendriks ovl voor vele jaren te Leeuwarden (gerekend vanaf 1832), huwt met Marten Pieters Fienje; BS huw 1832, ovl 1843; huwt met Marten Pieters, kind: Trijntje Martens, geb 22 feb 1793, ged 5 mrt 1793 Grote Kerk HRL
Wikje Jans begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Jan Harmens en W.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 nov 1783 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Wikje Johannes ged 4 feb 1755 Grote Kerk HRL, dv Johannes Rommerts en Grietje Feikes
Wikje Lodewijks geb 5 apr 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL, dv Lodewijk Klaasses en Janneke Kornelis
Wikje Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 27, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Wikje Pieters zie: Nieuwkerk; Ulbe Claasen en W.P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Gerritje Ulbes, geb 18 dec 1810, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL
Wikje Taekes zie: Greydanus
Wikje Teunis geb 2 apr 1783, ged 29 apr 1783 Grote Kerk HRL, dv Teunis Douwes en Baukje Uilkes; geb 23 may 1795, ged 2 jun 1795 Grote Kerk HRL, dv Teunis Douwes en Baukje Uilkes
Wikje Wigles ovl Bolsward voor 1834, huwt met Jan Lolkes de Boer; BS huw 1833
Wikje Wisses zie: Feenstra
Wikje Bernardus Kroes zie ook: Wikje Bernardus; geb 1792 HRL, ov. . 29 feb 1864 HRL, 1e huwt met Sied Dirks de Wit op 11 mei 1815 HRL, 2e huwt met Jacob Heins Tolsma op 9 mei 1833 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, N.H., ovl wijk G-200, winkelierse in 1851, dv Bernardus Jurjens K, en Antje Jans; BS huw 1815, ovl 1827, huw 1833, ovl 1845, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-209; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-200; VT1839
Wikje Dirks Wijga huwt met Wybrand Luitjes, kind: Janke Wybrands, geb 26 feb 1798, ged 18 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Wikje Dirks Wijngaarden geb 1768 ... , ovl 8 sep 1815 HRL, huwt met Wybren Luitjes Westerbaan op 4 jun 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804, 1808, 1811, BS ovl 1815, ovl 1828; kind: Dirkje Wybrandus, geb 1 jun 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL
Wikje Pieters Nieuwkerk geb 1783 ... , ovl 2 sep 1814 HRL, huwt met Ulbe Klaases Dreyer, ovl wijk D-060, in haar ovlakte staat ''Nieuhoff''; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814 1833 overlijdens, ovl 1857; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en Veertien den Tweede sep is Overleden W.P. Nieuhoff huisvrouw van Ulbe Dreyer. Afgegeven ten HRL 13 jun 1815
Wikjen Pijters huwt met Gosse Tjebbes, beide van HRL, geproclameert den 8-15 en getrout de 22 Janewari 1758 in de Westerkerk
Wikjen Stoffels zie ook: Lipkje Steffens; Bote Freerks en W.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 aug 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Frerik Botes, geb 18 nov 1783, ged 16 dec 1783 Grote Kerk HRL, moeder ook: Lipkje Steffens
Wilhelm Klages soldaat alhier in guarnisoen, huwt met Anna Catharina Huisers, beide van HRL, geproclam; de 25 Jannewari en de 1 en getrout de 8 Feberwari 1761 in de Westerkerk
Wilhelm Meyer geb 20mrt181 HRL, zv Gerrit M, en Femke Klases Gorter; dopen Grote Kerk HRL 181; geb 20 mrt 1811, ged 9 apr 1811 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Meyer en Fimke Klaases Gorter
Wilhelm Müller geb 1795 Colmar bij Gluckstadt, ovl 5 aug 1844 HRL, huwt met Sipkje Wopkes vd Stel op 5 dec 1819 HRL, huw.afk. 21 en 28 nov 1819, wonende te te HRL, zeeman in 1844, zv Hendrik M, (gk), en Margariete Rieiker, (gk); BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1860; oud 50 jaar, geb Oostenrijk en wonende te HRL. 1839, zeeschipper, wijk E-056; VT1839
Wilhelm Ulyus begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 83; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Wilhelm Frederik Carel Kelder geb 18 jul 1797, ged 25 jul 1797 Grote Kerk HRL, zv Johan Wilhelm Kelder en Anna Hendrika Slijsman
Wilhelm Wilhelms Dhamen ged 14 aug 1770 Grote Kerk HRL, zv Wilhelm Dhamen en Elisabeth Gerritsheim
Wilhelmina Abrahams ovl 11 apr 1804 HRL, oud 66 jaar
Wilhelmina Andeles huwt met Jan Anes Beitsma op 7 sep 1800 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Wilhelmina Arends Johannes Bruyns en W.A., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 2 nov 1777 HRL, en toen getrouwt
Wilhelmina Bandsma geb 30 okt 1799 HRL, ged 24 nov 1799 HRL, N.H., ovl 8 mrt 1853 HRL, huwt met Tjeerd Pieters Zijlstra op 25 sep 1828 HRL, huw.afk. 31 aug en 7 sep 1828, naaister, N.H., dv Harmen Hendriks B., en Anna Plutschouw; BS huw 1828, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-195; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-050; VT1839
Wilhelmina Dhamen Johan Heinrich Christoffel Jonas Rooy ende W.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerben Aukes, goede bekende, 16 may 1789; ondertrouw HRL; Johan Heinrich Christoffel Jonas Rooy en W.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd den 31 may 1789 HRL
Wilhelmina Ferwerda huwt met Jan van Asperen, wonende te Leeuwarden 1854; BS ovl 1854
Wilhelmina Flek oud 37 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk E-080; VT1839
Wilhelmina Fluks geb 1788 HRL, ovl 24 jun 1819 HRL, dv Jacobus F, en Foekje Fransen; BS ovl 1819
Wilhelmina Frans zie: Kranzen
Wilhelmina Gerbens Willemina Catharina Gerbens, ged 20 mrt 1759 Grote Kerk HRL, dv Gerben Wigles en Lijsabeth Feddriks; geb 1757 HRL, ovl 18 feb 1829 HRL, huwt met Jentje de Vries, dv Gerben Wiggeles en Elisabeth Fedderiks; BS ovl 1829; Jentje Jacobs ende Willemina G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lolke de Boer deszelfs schoonbroeder, 10 nov 1787; ondertrouw HRL
Wilhelmina Gerrits zie: Hartman
Wilhelmina Graansma oud 37 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-236; VT1839
Wilhelmina Harmens zie: Bandsma, Plutschouw, Weddeloper
Wilhelmina Hartefeldt huwt met Jan Willem Nagel, kind: Jan Willem Nagel, geb 14 jan 1789, ged 24 feb 1789 Grote Kerk HRL
Wilhelmina Hendriks zie: ten Hulst, Meyer
Wilhelmina Hendriks geb 9 nov 1811 HRL, dv Hendrik Pieters en Tetje Jans; BS geb 1811
Wilhelmina Hinkelman Frederik Papa en W.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Dane, goede bekende, 9 jun 1804; ondertrouw HRL
Wilhelmina ten Hulst geb 1773 Dokkum, ovl 25 jul 1847 HRL, huwt met Hendricus Heep, dv Hendrik tH, en Aaltje Jans Dijkmans; BS ovl 1847; 1849 overlijdens
Wilhelmina Jacobs zie: Fluks
Wilhelmina Jans zie: van der Linden, Voeds
Wilhelmina Klases zie: van den Oever
Wilhelmina Coenrida oud 39 jaar, geb Suameer en wonende te HRL. 1839, wijk A-146; VT1839
Wilhelmina Kranzen geb 1777 Leeuwarden, ovl 4 dec 1851 HRL, huwt met Johannes Alta, N.H., wonende te HRL. 1838, dv Frans K, en Elisabeth Velkes; BS huw 1838, ovl 1851, bev r HRL 1851 wijk H-160
Wilhelmina Krassen oud 62 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk H-159; VT1839
Wilhelmina van der Linden geb 1794 HRL, huwt met Barend Otto op 28 dec 1815 HRL, huw.afk. 3 en 10 dec 1815 HRL, dv Jan vdL, en Rinkje Bokkes Overberg; BS huw 1815, ovl 1837; Op heden den vijfentwintigste nov Een duizend acht hondert vijftien, Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen dese Stad, in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen, Jan van der Heide, Meester verwer, Gooike Bokkes Overberg, varendsgezel, Klaas Foppes Torenbeek, Scheepstimmerman, Jan Douwes, Sjouwerman, Dirk Meinderts van Laan, Timmerman, Freerk Meyer, Sjouwerman, en Haring Jelles van der Wal, Metzelaarsknecht, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeeven dat zij verzogt zijn een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van W. v. v. Linde, Naaister, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Jan van der Linde, overleden, en Rinkje Bokkes noch in leven te HRL woonagtig; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde W. v. d. Linde is geb te HRL den drieentwintigste sep Eenduizend zevenhondert vierennegentig, dat deselve geen Acte van Geboorte of Doop kan produceren, door dien deselve niet is gedoopt, en het houden van Geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap dat zij deze W. v. d. Linde, niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien eene Speciale omgang met haar en hare moeder hebben, waardoor zij zich van den inhoud deses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezinge de tegenwoordige Acte van Bekendheid. met ons en onsen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat door den Heere President Burgemeester dezer Stad, in dato den drieentwintigste dezer maand November, ten gevolge van het Besluit van Zijne Majesteit, in dato den negende mrt jongstleden Nummero dertien, afgegeven, volkomen is gebleken, dat deze W. v. d. Linde onvermogend is om eenige kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden, te kunnen betalen, Op dato in het hoofd deses gemeld; Wij, Burgemeesteren der Stad HRL attesteren mits dezen, ingevolge ingekomen informatie, dat W. v. d. Linde, van beroep naayster, geb te HRL, wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van haar voorgenomen huwelijk. HRL, den 23 nov 1815
Wilhelmina Martens zie: Wijngaarden
Wilhelmina Meyer geb 8 jun 1796 HRL, ovl 6 mei 1868 HRL, huwt met Klaas Trompetter op 1 jun 1817 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1817, ovl wijk A-167, dv Hendrik M, en Anna Gerbens Postma/Houtsma; BS huw 1817, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-168, wijk B-166; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-195; VT1839
Wilhelmina Moritz geb 19 feb 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL, dv Johan David Moritz en Henrietta Wilhelmina Geysel
Wilhelmina van den Oever geb 29 mrt 1807 HRL, ged 29 mrt 1807 HRL, N.H., dv Klaas vdO, en Hendrina Schat; dopen Grote Kerk HRL 1807
Wilhelmina Pieters zie: Weezen
Wilhelmina Pieters huwt met Durk Pieters; BS ovl 1830
Wilhelmina Prins ovl 11 jun 1792 HRL, oud 25 jaar
Wilhelmina Rodenburg huwt met Christiaen Rodenburg, kind: Pieter Christiaens Rodenburg, ged 9 dec 1749 Grote Kerk HRL
Wilhelmina Schrijver Dirk Alberts, soldaat onder de compagnie van capitein Evers, en W.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; hu Grote Kerk ha
Wilhelmina Tietses zie: de Haan
Wilhelmina Vlak huwt met Dirk Douwes de Jong, wonende te HRL; BS huw 1838
Wilhelmina Weddeloper geb 1802 Amsterdam, huwt met Hans Wybrandus van Straten op 4 aug 1822 HRL, huw.afk. 14 en 21 jul HRL. en 21 en 28 jul 1822 Leeuwarden, schoolhouderse, wonende te HRL, dv Harmanus W. (gk), en Elisabeth Tuineveld, (gk); ouders wonende te Leeuwarden 1822 en geven toestemming; BS huw 1822; oud 38 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, onderwijzeres, wijk E-203; VT1839
Wilhelmina Wijngaarden geb 1750 HRL, ovl 7 mrt 1837 HRL, huwt met Simon Paulus Terberg/vd Berg/ter Berg, dv Marten W, en Trijntje Germens; BS ovl 1819, ovl 1837, ovl 1872
Wilhelmina Aleida Leysstra ovl 5 aug 1805 HRL, oud 50 jaar
Wilhelmina Aleida Zeilstra IJpe Feddema en W.A.Z., de eerste van HRL, de laatste van Sneek en laatst geproclameerd en getrouwd op dato dezes 26 jun 1774 HRL, met adtestatie van Sneek, getekend N. Olthof, v. d. m. ; kind: Rombartus Ypes Feddema, geb 27 dec 1779, ged 25 jan 1780 Grote Kerk HRL
Wilhelmina Christina Krayenhagen ovl voor 1839, huwt met Klaas Pieters Alkema; BS Franeker huw 1838
Wilhelmina Gerrits Hartman geb 8 sep 1804 HRL, ged 11 sep 1804 HRL, N.H., ovl 13 okt 1848 HRL, huwt met Johannes Georg Keil op 13 dec 1825 HRL, huw.afk. 27 nov en 4 dec 1825 HRL. en Amsterdam, wonende te Amsterdam, dv Gerrit H, en Sijtske Jacobus van Beemen; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1825, ovl 1848; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-028; VT1839
Wilhelmina Harmanus Plutschouw geb 15 okt 1802 HRL, ged 30 okt 1802, ovl 1 jul 1833 HRL, huwt met Lolke Ates Vellinga op 27 sep 1832 HRL, N.H., dv Harmanus P, en Anna Houttuin; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1832, ovl 1833
Wilhelmina Jans Voeds geb 1755 ... , ovl 10 okt 1826 HRL, huwt met Frans Smit; BS ovl 1826
Wilhelmina Maria Kaal ovl voor 1869, huwt met Antonie Hulskes; BS ovl 1868
Wilhelmina Pieters Weezen geb 1791 HRL, ovl 24 nov 1835 HRL, huwt met Hille Berends Braams op 14 okt 1821 HRL, huw.afk. 30 sep en 7 okt 1821, dv Pieter W, en Gezina Harmens; BS huw 1821, ovl 1835, ovl 1849
Wilhelmina Tietses de Haan geb 1778 HRL, ovl voor 1846, 1e huwt met Jan Teedes Dijkstra, 2e huwt met Sijne Rinzes Bootsma op 19 mrt 1829 HRL, huw.afk. 8 en 15 mrt 1829 HRL en Minnertsga, winkelierse, getuige bij geboorte aangifte van Anna Popta in 1811, dv Tietse Jans Dh, en Apolonia Teekes de Duif; BS geb en huw 1811, huw 1820, ovl 1823, huw 1829, ovl 1845
Wilhelmine Anne Janssens geb 8 jul 1787, ged 17 jul 1787 Grote Kerk HRL, dv Jan Willem Janssens en Anne Barbera Balneavis
Wilhelminie Gerbens zie: Velthuis
Wilhelminie Gerbens Velthuis ovl 28 jul 1819 Leeuwarden, huwt met Teunis Tijsses Straatsma; BS geb 1830, ovl 1896
Wilhelmus Deuytgenius geboortig van Drenthe, doch jongst tot Amsterdam gewoond hebbende, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Verklaart in handen van pres. burg. Lourens Jacobus Asperen zich als een eerlijk burger te zullen comporteren, op 23 apr 1690. (burgerboek)
Wilhelmus van Dongen geb 16 dec 1811 HRL, ovl 26 dec 1823 HRL, zv Jan vD, en Grietje Berends Budding; BS geb 1811, ovl 1823
Wilhelmus Flamand huwt met Geertje Femmes van der Meulen, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 nov 1764; Willem Flaman en Amarensie Joosten de Clerq, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 26 feb 1775 HRL, en toen getrouwd
Wilhelmus van Cassel Stoffer Gerrits ende Geertje Johannes, beyde van HRL, komende wegens de bruyd W. vC., 16 Oct 1745; W. vC. ende Wiekjen Pijtters, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs oom Gerben Gerrits, 7 Oct 1747; kind: Willem Wilhelmus van Kasel, (is=van Kastel), ged 2 mei 1756 Westerkerk HRL; kind: Johannes Willems van Cassel, ged 16 jan 1748 Grote Kerk HRL; W. v. C. en Heiltie Doolweert, beide van HRL, huw.aang. 20 jul 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder Pieter Doolweert, met versoek van een gebod in de week; huw.aang. HRL 1737; huwt met Heiltje Doolweert, kind: Johanna Wilhelmus van Cassel, ged 27 feb 1741 Grote Kerk HRL
Wilhelmus Pik W.P. en Trijntje Feddes, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op13 dec 1772 HRL, en getrouwt den 22 dec 1772 HRL
Wilhelmus Stijckel zie ook: W. Stikkel; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:0:0 wegens levering van leder schootsvellen, kwit. no. 2, 23 feb 1768. (GAH1098)
Wilhelmus Stikkel zie ook: W. Stijckel; geboortig uit Nassau Dietz is voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. F. Acronius en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 6 sep 1762. (burgerboek); van HRL, huwt met Anna Halbers, van Sapmeer, geproclameerd de 20-27 Febrij en getrout met attestasie de 6 mrt 1763; W. Stickel van HRL, en Barbera Wilkens van Groningen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 may 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Groningen en aldaar getrouwd den 11 jun 1782 volgens ingebragt getuigenis
Wilhelmus Wever uyt Suiksersandt ende Aeltie Jetses van HRL, ondertrouw 14 mrt 1733 HRL, Comende Voor de Bruidt Claas Hanties, en bekende volmondige Last van haar bruyd te hebben ontfangen. (fiche huw.aang. 1733 HRL. )
Wilhelmus Valentijn Henning huwt met Antje Feddes, beide van HRL, geproclameerd de 27 Octob:en de 3-10 en getrout de 12 nov 1771; kind: Fedde Valentijns, geb 25 mrt 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL, voornaam vader als: Valentijn Hennings
Wilhmijntje van Harmade huwt met Bart Born, kind: Roelof Barts Born, ged 20 okt 1765 Grote Kerk HRL
Wilke Johannis ovl 6 jul 1636, 18 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Wilke Wiebes huwt met Antje Andries, beide van HRL, geproclameerd de 27 Jannewari en de 3 en getrout de 10 feb 1765
Wilke Habbes de Vries ovl 17 mrt 1787 HRL, oud 18 jaar
Willem Abrahams zie ook: Brons; huwt met Atje Freriks, kind: Abrahams Willems, geb 16 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL; kind: Frerik Willems, geb 22 mrt 1811, ged 27 apr 1811 Grote Kerk HRL
Willem Ages zie: Baard
Willem Ages huwt met Aeltje Teunis, kind: Anne Willems, ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL
Willem Alberda won. Marrum 1812, zv Jan A., en Dieuwke de Schiffart; BS ovl 1812
Willem Alberts rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 28:0:0 van de weesvoogden verdiende Loon van W.A., 5 may 1807 (GAH1139); id. f. 57:16:0 verdiende Loonen van W.A., Cornelis Dirks en IJtze Gerhardus, 24 may 1808 (GAH1140); id. f. 14:0:0 verdiende Loon van W.A., 30 may 1809 (GAH1141); geb 2 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL, zv Albert Andeles en Maartje Eeltjes
Willem Alberts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 43:17:4 voor 4 schouw en 15 korven sponturf, alsmede voor dragen en meten etc, kwit. no. 3, 15 aug 1781. (GAH1112)
Willem Alberts W.A. van Almenum en Geiske IJeps van Pietersbierum, zijnde wegens de bruid vertoond een attestatie gepasseerd door de dorpregter Ulrik H. Lourens, 23 apr 1791; ondertrouw HRL; W.A. van Almenum en Geiske Yeps van Pietersbierum, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 may 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Willem Alkes zie: Kramer
Willem Andeles ged 20 okt 1754 Grote Kerk HRL, zv Andele Bouwes en Hiltje Hendriks
Willem Andeles ged 30 jun 1767 Grote Kerk HRL, zv Andele Folkerts en Antje Jacobs
Willem Andries zie: Gebel
Willem Andries W. Anderies ende Trijntie Hennings, beide van HRL, huw.aang. 20 dec 1738 HRL, komende voor de bruid Henning Cornelis desselvs vader; huw.aang. HRL 1738; huwt met Trijntje Hennings, kind: Willem Willems, ged 2 nov 1745 Grote Kerk HRL; kind: Willemke Willems, ged 14 okt 1742 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Willems, ged 21 mrt 1740 Grote Kerk HRL
Willem Andries geb 5 jun 1791, ged 19 jun 1791 Grote Kerk HRL, zv Andries Willems en Tjalkje Tjallings
Willem Annes Pieter Saakes van HRL, ende Eelkien Willems van Franequer, huw aang. Comende voor de Bruyd desselfs vader W.A. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Willem Annes ovl 1802 Workum, huwt met Janke Ages, kind: Age Willems vd Zee, geb 1794 Workum; BS huw 1819
Willem Anskes zie: Lijn, Zeestra
Willem Antonis Berent Jans ende Caatje Antonis, beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder W.A. ; huw aang. HRL 1737
Willem Anthonius Harmen Jansen Visscher ende Hendrikjen Hendriks beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs oom W.A. den 6 jul 1748
Willem Baalman huwt met Cornelia Meyer, matroos in ''s Rijks Dienst, kind: levenloos kind op 6 nov 1811 HRL; BS geb 1811
Willem Backer lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier:150:0:0 (GAH650)
Willem Backer van HRL, huwt met Geiske Roukes van Leeuwaarden, geproclameerd de 7-14 en getrout met attestatie de 21 nov 1762; kind: Coenraad Willems Backker, ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL
Willem Bakker weduwe woont in 4e quartier, links: f. 0:4:0, rechts:. -8:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Willem Barents huwt met Liefke Roelofs, kind: Marijke Willems, ged 5 mrt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Marike Willems, ged 9 jun 1740 Westerkerk HRL
Willem Barents van Blokzijl, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. Belida op 26 mei 1701. (burgerboek)
Willem Barteles zie: van der Meer, Verver, Wagenaar
Willem Bartels bet gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burger P. Wellinga als Commissaris op 2 aug 1802. (burgerboek)
Willem Bartels huwt met Trijntje Jans, kind: Hiltje Willems, geb 8 mei 1811, ged 2 jun 1811 Grote Kerk HRL
Willem Bartles geb 16 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL, zv Bartle Klaases en Sijbrigje Dirks
Willem Bartles ovl voor 1812, hm ... , kind: Jeltje Willems, geb 1765 ... , indertijd echtelieden te Bolsward; BS huwafk. 1811
Willem Bauwer huwt met Janneke Loteman, kind: Anna Willems Bauwer, ged 11 nov 1756 Westerkerk HRL
Willem Beerns ende Acke Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 10 apr 1734 HRL, Comende voor de bruid Gerrijt Sijtses, desselfs vaeder; huwaang Gerecht HRL 1734
Willem Beernts W.B. ende Janke Theunis beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Theunis Zeegers 14 Sep 1748; huwt met Janke Theunis, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 sep 1748 en doen ook getrouwt
Willem van der Beets De Weldedel Gestrenge Heer W. vde B., Collonel en Capitein ter Zee, ten dienste deezer Landen, van HRL, en Anna Catharina Geertrui van Overvels, van Schoonhoven, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 oct 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar elders
Willem Benjamins zie ook: Brandij; geb 31 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL, zv Benjamin Willems en Trijntje Symens
Willem van Berendonch geb 1786 HRL, ovl 4 mei 1824 Antwerpen in het hospitaal, fuselier bij de eerste divisie van het algemeen depot der Landmagt, zv Willem vB., en Maria Sophia Betjes; BS ovl 1824
Willem van Berendonch huwt met Maria Sophia Betjes, kind: Willem vB., geb 1786 HRL; BS ovl 1824
Willem Berends ovl 24 jul 1794 HRL, oud 6 jaar
Willem Berends W.B. van Pietersbierum en Marijke Folkerts van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 3 jan 1773 HRL. en op heden hier getrouwt na vertoonde attestatie van Pietersbierum, op den 3 jan 1773 getekent door Do. P.W. Schierbeek v. d. m., en N.N. Bottjes, schoolmeester te Pietersbierum
Willem Berends zie: Faber, Hankes, Unia
Willem van den Berg geb 10 mei 1803 HRL, ged 29 mei 1803, N.H., broer van Lolle vdB, zv Harmen vdB, en Antje Lolles vd Meulen; dopen Grote Kerk HRL 1803
Willem Bijker hm ... , kind: Jieke Willems B, geb 1786 Lemmer; BS ovl 1846
Willem Bloemer huwt met Sophia Hendriks, kind: Eva B., geb 1805 HRL; BS ovl 1845
Willem Blom geb 4 jan 1800 HRL, ged 26 jan 1800, N.H., zv Pieter B, en Martje (Martentje) Gelinde; dopen Grote Kerk HRL 1800
Willem Blom huwt met Sophia Jelles, kind: Antje Willems B., geb 1801 HRL; BS ovl 1840
Willem Boekhout huwt met Marijke Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 27 jul en de 3 en getrout de 10 aug 1766
Willem de Boer Anne Ferf van Bolsward ende Grietje Willems de Boer van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader W. de B., 23 apr 1796; ondertrouw HRL
Willem de Boer huwt met Geeske Freerks de Groot, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 en getrout den 7 jun 1767 in de Westerkerk HRL, verkoopt een huis in 1798; DTB N.H. HRL. 1767,
Willem de Boer lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 120:0:0 (GAH650)
Willem de Boer lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796:Menno Vink en W. dB. (4e quartier), als curatoren over Anna Mecima, f. 66:0:0 (GAH650)
Willem de Boer ovl voor 1815; erven W. dB. eigenaar van wijk E-004 en wijk E-005; gebruiker is Hette Koe(t)stra, uitdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk H-185, ledig, 1814. (GAH204)
Willem de Boer woont in 5e quartier, links: f. 0:4:0, rechts:. -8-; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Willem Boermans huwt met Sjoerdtje ... , kind: Aukje Willems B., geb 1773 Leeuwarden; BS ovl 1846
Willem Bontwever het wijf van W.B., ovl/begr. 13 mrt 1727 HRL, oud 70 jaren
Willem Boom geb 1791 ... , fabrikant, huw.get. bij M. Overmeer en H. Dijkstra, wonende te HRL; BS huw 1820
Willem Bouwes huwt met Akke Holkes, kind: Bouwe Willems, geb 18 okt 1776, ged 5 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Gellantje Willems, geb 12 sep 1780, ged 26 sep 1780 grote Kerk HRL
Willem Bouwes zie: Agema
Willem Brandi oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk A-211; VT1839; W.B. eigenaar van perceel nr. 118 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 123, huis, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atl. Barradeel en HRL 1832, bl. 32)
Willem Brandij zie ook: Willem Benjamins; geb 1793 HRL, ovl 21 feb 1847 HRL, huwt met Maria Polstein/Poutslijn op 12 okt 1817 HRL, huw.afk. 7 en 14 sep 1817, panbakker, zv Benjamin Willems B., en Trijntje Simons vd Brug; BS huw 1817, ovl 1847
Willem Brands Woensdag den 4 okt 1797; Het Geregte extra ordinaris Vergadert zijnde, zijn de trekschippers W.B. en Hendrik Eigelaar, vaarende van Leeuwarden op HRL en V.V. terzaake dezelve op gepasseerde vrijdag den 29 Sept. 1797 ''s middags te een uur veels te laat Waaren gevaaren, ieder beboet voor 2 G:Gldns, boven de kosten. (GAH43)
Willem Brugmeyer gebruiker van wijk E-114, koopman; eigenaar is P. Rausen erven, 1814. (GAH204)
Willem Burgerhoff Extract uit het Doopregister der grote of St. Stephanuskerk, van de nederduitsche Hervormde gemeente binnen de Stad Nymegen, ter Secreatrie derzelver berustende alwaar onder anderen gevonden word, als volgt: 1767, mrt 25, W.B. en Berendina Bukers, Echtelieden: Wouter. Accordeert met voors:Doopregister, voor zo verre het geextraheerde betreft. Nymegen den 16 mrt 1816(Huwelijkse Bijlagen HRL. 1816, fiche 3)
Willem Butter begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 44; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Willem Buurmans W.B. eigenaar van perceel nr. 1645 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 149, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Willem Dahmen ontv. vd Stadsrentmeester voor het draajen van 42 stuks ebbenhouten registerknoppen aan het orgel, kwit. no. 55, ordonn. 31 jan 1776: f. 25:4:0 (GAH1060); huwt met Elisabeth Gerritsheim, kind: Elisabeth Dahmen, geb 30 mei 1773 ged 17 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Geertruy Dahman, geb 12 nov 1774, ged 13 dec 1774 Grote Kerk HRL, voornaam vader als: Wilhelm; kind: Arnoldus Wilhelms Damen, ged 19 mei 1768 Westerkerk HRL, vader als Wilhelm D., de moeder als E. van Gerretsheim; kind: Wilhelm Wilhelms Dhamen, ged 14 aug 1770 Grote Kerk HRL
Willem Daniels zie: van der Ploeg
Willem Davids zie: van Assen
Willem Davids woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Willem Davids scheepstimmerman te HRL, koopt, als vader en voorstander voor zijn 2 minderjarige kinderen bij zijn wijlen huisvrouw Pietje Douwes in echt verwekt, van David Willems een huis voor 117 Caroliguldens op 14 sep 1799; begraven Groot Kerkhof, regel 11, nr. 6, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Willem Dermeer W.D., soldaat in de compagnie van Capitein Panneboeter, van HRL, en Regina Schoun van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1787 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 1 jul 1787
Willem Dikmans oud 39 jaar, geb Alkmaar en wonende te HRL. 1839, korfmaker, wijk E-204; VT1839
Willem Dirks zie: Akkerboom, Jager, Tadema
Willem Dirks Maandag den 11 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde den Burger W.D. aangesteld tot mede ordinaris turfdraager, in plaatze van Livius Wijngaarden, Welke ovl is. (GAH44); Donderdag den 14 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierden Pieter Cornelis en W.D. in derzelver Respective bedieningen, als turfdraagers onder Eede genoomen. (GAH44)
Willem Dirks ged 14 may 1743 Grote Kerk HRL, zv Dirk Corneelis en Marike Willems
Willem Dirks geb 29 nov 1790, ged 15 feb 1791 Grote Kerk HRL, zv Dirk Willems en Antje Jeltes
Willem Dirks huwt met Feikje Doekes, kind: Willem Willems, geb 19 mrt 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL
Willem Dirks gemraad besluit om de haven- of ratelwagten ter beveiliging van de alhier in de haven liggende schepen en ter bewaring der rust, wederom gedurende deze winter, te doen omgaan en wagthouden, ''s avonds van 9 uur tot ''s morgens tot de dag, en daarmee een begin te maken op morgenavond 9 uur tot het presteren van welke wagten gecontinueert en opnieuw benoemd zijn: Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smitt, Barent Hilles, Harmen Dirks, Johannes Hartmans, Symon van Geit, Berent Nieuwenhuis, Pieter Doekes, Gosse Douwes, Cornelis de Boer, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Ids Gosses, Johannes van Belkum, Pieter Jans en W.D., en zijn aan hun voorgelezen artt. 21, 22, 23 en 24 uit de Havenmeestersinstructie, als tot hun posten relatie hebbende, waarop zij alle hebben aangenomen, daarop hun post en pligt getrouwelijk waar te nemen, waarbij de nieuw aangestelde is be?digt en de continuerende bij hun voormaals gedane eed hebben gepersisteerd, di, 30 nov 1802 (GAH48); aangesteld als havenmeester op grond van het nieuwe reglement: Jan Harmens, Henning Lolkes, Gosse Douwes, W.D., Johannes Velthuis Pieter Jurjens, Gerrit Hartmans, Johannes Hartmans, Cornelis Bouman, Jurjen Johannes Smit, Beernd Hiltes, Hans Rost, Pieter Doekes, Johannes van Belkum, Heert Meinderts, Simon van Geit, 5 dec 1803 (GAH49)
Willem Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 21, 1 mrt 1804
Willem Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 61, ongehuwd, 29 jaar, 1 mrt 1804
Willem Dirks woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Willem Dirks ovl 7 mrt 1805 HRL, oud 32 jaar
Willem Dirks ovl voor 1815; wed. W.D. gebruiker van wijk E-209; medegebruiker Jan Smith, stokersknegt en Johannes Driesen vrouw; eigenaar is Jarig Gelinde, 1814. (GAH204)
Willem Dirks huwt met Trijntje Folkerts, kind: Tjijtske Willems, geb 2 okt 1810, ged 16 okt 1810 Grote Kerk HRL
Willem Durks geb 8 mei 1774, ged 22 mei 1774 Grote Kerk HRL, zv Durk Jans en Metje Willems
Willem Dirks ovl 17 okt 1727 HRL, old 70 jaer
Willem Dirks zie ook: Bloemer; W.D. ende Fijke Jelles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rein Faber deszelfs neef, 3 apr 1790; ondertrouw HRL; Arend Batzal Teutling ende Anna Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder W.D., 11 sep 1790; ondertrouw HRL; Geert Harmens ende Geertruid Harmens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.D., goede bekende, 18 okt 1794; ondertrouw HRL; Hendrik Jans Croes ende Jeltje Jelles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.D. deszelfs schoonbroeder, 31 okt 1795; ondertrouw HRL
Willem Dirks W.D. ende Pietje Jaykema, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Adolph Pas, goedebekende, 21 jul 1792; ondertrouw HRL
Willem Doedes huwt met Nieske Cornelis, kind: Corneliske Doedes, geb 4 nov 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL
Willem Doekes stalman te Kingmatille, ovl voor 1741, huwt met Antje Hanses; zie aldaar
Willem Douwes zie: Bakker, Kaper
Willem Douwes huwt met Rinske Alberts Noordga, kind: Albert Willems, geb 28 mrt 1779, ged 20 apr 1779 Grote Kerk HRL; kind: Gatske Willems, ged 30 jun 1765 Grote Kerk HRL
Willem Douwes woont in 4e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0, betaald te Amsterdam; Rijtuigenreg. 1795-1805
Willem Douwes zie ook: Jan Willem Douwes; heeft een phaeton zonder verdek, met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0 2 mei 1795, mei 1797. (GAH650); id. alleen een fayton, belasting: f. 3:0:0, mei 1797. (GAH650)
Willem Douwes bouwmeester in 1775; president-voogd Andrijs Wybinga bet f. 140:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis tot vergoeding van hetgeen W.D. wegens het maken vd schuur te Sottrum heeft laten korten, 20 jul 1762. (GAH1092); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:5:0 wegens geleverd hout en kalk en verdiend loon aan de plaats van Sottrum, 19 jan 1762. (GAH1092); houthandelaar 1765-1766; ontv. vd Stadsrentmeester f. 170:11:0 terzake gedane expensen aan het werkvolk bij de nieuwe kerk, kwit. no. 23, ordonn. 14 aug 1775. (GAH1060); id. wegens geleverd hout tdv de nieuwe kerk, kwit. no. 52, ordonn. 16 aug 1775: f. 6488:7:0 (GAH1060); id. wegens gedane expensen, kwit. no. 56, ordonn. 29 jan 1776: f. 164:3:0 (GAH1060); id. kwit. no. 76, ordonn. 30 sep 1776. (GAH1060); id. kwit. no. 86, ordonn. 7 may 1777: f. 16:18:0 (GAH1060); id. wegens gedane uitschotten, kwit. no. 92, ordonn. 6 okt 1777: f. 11:10:0 (GAH1060); id. f. 100:0:0, welke door hem (W.D. ) betaald waren aan J.G. Hempel wegens snijwerk aan het orgel, kwit. no. 59, ordonn. 4 mrt 1776. (GAH1060); id. wegens geleverde houtwaren tbv de nieuwe kerk, kwit. no. 82, ordonn. 30 sep 1776: f. 580:0:0 (GAH1060); id. kwit. no. 98, ordonn. 5nov17 77: f. 224:17:0 (GAH1060); id. kwit. no. 117, ordonn. 25 mrt 1778: f. 168:3:0 (GAH1060); id. kwit. no. 125, ordonn. 21 dec 1778: f. 20:5:0 (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 59:1:0 voor geleverd hout, quit no. 49, 16 dec 1791. (GAH1123); houthandelaar 18e eeuw; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vd Gaast/W.F. Broos)
Willem Douwes id. f. 120:4:4 terzake van 29 1/2 lopen rogge tot 81 1/2 stuivers het lopen voor rekening van het Weeshuis ingekogt en geleverd, kwit. no. 4, 14 jan 1766. (GAH1096); id. f. 400:2:0 wegens de inkoop van rogge volgens kwit. gespecificeerd, kwit. no. 19, 18 nov 1766. (GAH1096)
Willem Douwes W.D. van HRL, ende Rinske Hoogveld van Amsterdam, zijnde de aangaave gedaan door proc. B. Tuininga op vertoonde Procuratie, 4 may 1793; ondertrouw HRL; W.D. van HRL. en Rinske Hoogveld van Amsterdam, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 may 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Willem Douwes geboortig van Herbayum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Egt eed van getrouwigheid af in handen van pres. burg. Jelgersma op 4 nov 1765. (burgerboek)
Willem Douwes Evert Annes Nauta te Berlicum bet f. 99:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door eene adsignatie op W.D. terzaake twee jaaren huur van 5 pondematen bouwland, over 1786 en 1787, no. 6, 17 okt 1787. (GAH1119)
Willem Douwes ovl voor 1820, huwt met Grietje Sapes, kind: Grietje Willems, geb 1784 HRL, in leven varensgezel te HRL; bsha820hu, ovl 1858
Willem Douwes ovl 27 jan 1797 Amsterdam, huwt met IJmkje Teunis, kind: Sipke Willems Houtsma, geb 1755 Pingjum; BS huw 1824
Willem Driso geb 1794 HRL, huwt met Tetje Simons op 17 nov 1814 HRL, huw.afk. 6 en 13 nov 1814, huw.get. bij H. vd Vorm en M. Ponstein, 1814; zv Michiel D, en Sybilla Zwart; BS huw 1814
Willem Eeltjes geb 9 jul 1778, ged 28 jul 1778 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Meinderts en Korsje Willems
Willem Eintjes zie: Dijkstra
Willem Elberts huwt met Geertruidt Hidding, kind: Gerrit Jan Willems, ged 4 nov 1749 Grote Kerk HRL
Willem Emmeriks huwt met Antie Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 nov 1764
Willem Faber huwt met Atje Everts, kind: Maria F, geb 1798 Makkum; BS ovl 1868
Willem Faber huwt met Rigtje Klazes de Vries, werkman HRL 1831; BS ovl 1831
Willem van Fals zie ook: van Vals; huwt met Jantje Geerts, kind: Anna Willems, ged 15 Janewari 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764
Willem Feikes geb 6 mrt 1808 HRL, ged 20 mrt 1808 HRL, N.H., zv Feike Jans en Akke Willems; dopen Grote Kerk HRL 1808
Willem Flema ovl 12 apr 1787 HRL, oud 57 jaar
Willem Fokkes zie: Mandema
Willem Fokkes matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 16, gehuwd, 29 jaar, 1 mrt 1804
Willem Fokkes schipper; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 123:5:0 voor 17 schouw Leekster turf f. 7 1/2 gld het schouw, en voor dragen en meten etc f. 17:8:8, tesamen f. 140:13:8, ord. no. 2, 26 mrt 1784. (GAH1115)
Willem Folkerts zie: Gerbranda
Willem Fransen mr. metselaar, ontvangt van het gemeentebestuur wegens het planeren en effen maken van het Groot Kerkhof, 7 nov 1729: f. 890:0:0 (GAH283)
Willem Franses geb 7 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL, zv Frans Klaasses en Klaaske Willems
Willem van Fulpen ovl voor 1815; wed. W. vF. gebruiker van wijk D-144, eigenaar is H. Vettevogel, 1814. (GAH204); W. v. F. en Sijbrigje Pieters, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 22 nov 1806; ondertrouw HRL; kind: Petrus Leonardus Willems van Fulpen, geb 16 jul 1809, ged 6 aug 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: Siebertje P.
Willem G. huwt met Aeltje Durks, kind: Willemke Willems, ged 22 may 1742 Grote Kerk HRL
Willem van Gaalen huwt met Trijntje J. Bolman, kind: Geertruida vG, geb 4 jul 1809 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1809
Willem Gebel waarschlijnlijk dezelfde als Guillaume Gebel; huwt met Magrieta Goudemond, meester knoopmaker te HRL 1826; BS ovl 1826
Willem Geerts Eelke Emmeriks en Lijsbert Jans, beyde van HRL, huw.aang. 10 dec 1735 HRL, komende Voor de bruid W.G., desselfs Stijfvaeder; huw.aang. HRL 1735
Willem Gerbens zie: Post
Willem Gerbens ende Sieuke Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 17 jan 1739 HRL, koomende voor de Bruit Dirk Louwrens; huw.aang. HRL 1739
Willem Gerbens Hiltie Gerbens ende Gerrijt Christiaens, beide van HRL, huw.aang. 30 aug 1738 HRL; koomende voor de bruit desselvs Broeder W.G. ; huw.aang. HRL 1738
Willem Gerbens medeweesvoogd Tjeerd Radsma betaalt f. 160:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens weeflonen door W.G., Symon Jansen, Stoffel Wiggeles en Walke Harmens met weven verdiend in 1 jaar 11 mei 1748 (GAH1077)
Willem Gerbens ontvangt van het gemeentebestuur wegens het opdragen van 20.000 klein en 3000 groot hout, het 1000 klein en 100 groot tegen 3 1/2 stuivers: f. 8:15:0 en biergeld . -11:0, tesamen: f. 9:6:0, 7 jul 1738<(GAH283)
Willem Gerbens ontvangt van het gemeentebestuur wegens dragen enz. van 20 schouw en 3 korven turf, voor bier en de opzichter, 6 sep 1740: f. 27:4:0, (geen boeknr. vermeld); Remonstreert met schuldige eerbiedigheit Dirk Louwerens meede ordrs turfdrager binnen Ued Achtb:Stadt, hoe dat hij supplnt wel genegen zoude zijn dito ampt over te dragen op eenen W.G. mede Burger alhier ter stede. Edog dewijl sodanigen overdragt sonder consent van Ued Achtb:niet vermag te geschieden soo versoeken de supplnten met veel eerbiedt dat Ued Achtb:deese overdragt gelieven te accordeeren, en over sulx de persoon van W.G. tot mede gesworen turfdrager in de plaatse van Dirk Louwerens aan te stellen, en dat op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daartoe staande, q:f:etc., (Was get), P. Reidema; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeerd mits desen de mede supplnt W.G. tot mede ordrs turfdrager binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daartoe staande mits doende den Eed in handen van de heer presid. Burgemr. deses Stads, Actum den 3 feb 1738, (Was get), Junius Munter Ter ordtie van de Magistr., M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 3 feb 1738 heeft W.G. den Eed als turfdrager gepresteerd coram presid. Schrik In Kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Willem Gerbens Bente Gerrits en Hiltje Gerbens beyde van HRL, koomende voor de bruid desselfs broeder W. G, 21 dec 1743
Willem Gerbens ovl voor 1829, huwt met Trijntje Jans, kind: Grietje IJpes, geb ... , (wel de juiste ouders??); BS huw 1828
Willem Gerrtis zie: van Hoek, Leeksma, Meyer
Willem Gerrijts Tieerd Eelkes Haenstra van Dockum ende IJtie Lijkles Sandsbag van hier, huw.aang. 20 mrt 1734 HRL, Comende voor de bruid W.G. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Willem Gerrits huwt met Claeske Sikkes, kinderen: Gerrit en Sicke Willems, beiden ged 25 apr 1741 Grote Kerk HRL
Willem Gerrits ged 23 mrt 1745 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Dirks en Hitje Andries
Willem Gerrits mede-weesvoogd Walrighs betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 51:6:0 door de weesjongens Cornelis eyes en W.G. bij de weduwe Sijbeda met gleibakken verdiend, 11 jun 1739 (GAH1069); mede-weesvoogd C. Lanting betaalt f. 90:0:0 aan dito door de weesjongens W.G. en Cornelis IJes in 2 jaren bij Sijbeda met gleibakken verdiend, 2 okt 1741 (GAH1071)
Willem Gerrits ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:8:0 terzake maalloon van rogge, mout en weit van 2 nov 1753 tot 30 jan 1754 t. b. v. het Weeshuis, 5 feb 1754, kwit. no. 3 (GAH1083)
Willem Gerrijts rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 55:0:0 van de Weesvoogden verdiende loon van W.G., 11 feb 1806 (GAH1138); id. f. 48:0:0 verdiende Loon van W.G. en Symon Andries, 10 jun 1806 (GAH1138); id. f. 25:5:0 verdiende Loon van Romke Dirks en W.G. Weegens ''t meeder bedraegen van hun Uitzetting boven de sestig Car guldens, 12 aug 1806 (GAH1138)
Willem Gerrits huwt met Janke Gerrits, kind: Rinikje Willems, geb 17 aug 1783, ged 16 sep 1783 Grote Kerk HRL
Willem Gerrits W.G. en Antje Freerks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 jul 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Hitje Willems, geb 17 okt 1780, ged 7 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Hylkje Willems, geb 24 mrt 1783, ged 13 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Willems, geb 21 okt 1788, ged 11 nov 1788 Grote Kerk HRL
Willem Gerrits ovl 18 dec 1794 HRL, oud 50 jaar; begraven Klein Kerkhof, regel 9, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Willem Gerrijts ovl 31 (!) apr 1727 HRL, old 74 jaeren
Willem Gerrijts ovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk A-201, winkeliersche, 1814. (GAH204)
Willem Gerrijts Anthonij Jacobs Overzee ende Trijntje Freerks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonbroeder W.G., 14 aug 1790; ondertrouw HRL
Willem Gerrijts Jan Jansen ende Maayke Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.G., goede bekende, 2 may 1789; ondertrouw HRL
Willem Gerrijts huwt met Jantie Clasen, beide van HRL, geproclameert de 2-9 en getrout de 16 nov 1760
Willem Glop zie ook: Willem Slap; mede-weesvoogd J. van der Sluys betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 40:0:0 door de weesjongen W.G. met estrikwerken bij Jacob Hibma in 1 jaar verdiend, 16 nov 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd K. Lanting betaalt f. 50:0:0 aan en wegens dito, 10 jan 1747 (GAH1076); rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt f. 26:19:8 aan Hendrik Norel wegens betaling van schulden van de gewezen weesjongen W.G., 2 jun 1750, kwit. no. 3 (GAH1079)
Willem Goldwijk geb 17 dec 1783 Amersfoort, ovl 9 jul 1857 Zieuwent, gemeente Lichtenvoorde, huwt met Trijntje Jelles Crolus op 31 mrt 1814 Mildam, huw.get. bij J. Noordkamp en A. vd Sluis, wonende te HRL, policiedienaar in 1819, winkelier in 1847, koetsier in 1814 te Brongerga, voor 1816 pakhuisknecht te HRL, 1821-1839 dienaar van politie(of justitie), zv Jan Barendse, (gk), en Maria Willemse, (gk), 3 maanden na zijn huwelijk werkloos bij de geboorte van een tweeling ten huize van zijn schoonouders; voor 1851 vertrokken naar Amersfoort en vandaar op 28 feb 1852 naar Zieuwert onder Lichtenvoorde, aldaar ovl als gepensioneerd gerechtsdienaar; BS huw 1819, ovl 1847, GJ1969 bl 79; oud 55 jaar, geb Amersfoort en wonende te HRL. 1839, wijk F-145; VT1839
Willem Gronemeyer geb 1794 Rotterdam, huwt met Jacoba Popta op 28 aug 1829 HRL, huwelijksafkondigingen 16 en 23 aug 1829 HRL. en Leeuwarden, rijksambtenaar, wonende te Leeuwarden, zv Johan Coenraad G, (gk), en Teuntje van Vliet, (gk), vader in leven rijksambtenaar, ovl Rotterdam 26 mei 1807, moeder ovl Rotterdam 25 nov 1828; BS huw 1829
Willem Haakma ovl 25 nov 1758 ... , ontvangt lijfrente 1757-1758
Willem de Haas huwt met ... , kind: Lieuwe Willems dH, geb 1772 ... ; BS ovl 1817
Willem Hamers ovl voor 1834, huwt met Geertje Stalstra; BS ovl 1833
Willem Hankes ovl 1802 HRL, huwt met Lena Keyzer, in leven wever, kind: Geertruy Christina H, geb 31 mrt 1801 HRL, zv Berend H, en Maria Elizabeth Keuning; BS huw 1827, ovl 1834; begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Willem Hanses zie: van Hottinga
Willem Harmens zie: van den Berg, Nolman
Willem Harmens ged 29 mrt 1746 Grote Kerk HRL, zv Harmen Jacobs en IJtskie Jeltes
Willem Harmens W.H. ende Trijntje Jans Pasz, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Jans, goede bekende, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; W.H. en Trijntje Jans Pas, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Willem Hayes Johannes Pijters en Aafke Willems, beyde van HRL, huw.aang. 17 sep 1735 HRL, Comende Voor de Bruyd W.H., desselfs Vaeder; huw.aang. HRL 1735
Willem Hayes Hendrik Hendriks ende Pijttie Willems beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs vader W.H., 1 Feb 1744; Abe Oepkes van Kimswerd en Antje Willems van Almenum, komende wegens de bruyd W.H. ''s bruyds vader, 23 Oct 1751
Willem Heerink Jan Dirk Cramer ende Lijsbert Jans beide van HRL, koomende weegens de bruid W.H., 15 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Willem Hendriks zie: Blaauw, Bron, Calsbeek, Hanekamp, Merkelbach, M?ller, Schreuder, Zeilmaker
Willem Hendriks huwt met Sjoerdtje Folkerts, kind: Hendrik Willems, ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL
Willem Hendriks huwt met Grietje Karstens, kind: Hendrik Willems, ged 18 jun 1761 Westerkerk HRL; kind: Grietje Willems, ged 5 jun 1763 Grote Kerk HRL, moeder is ovl
Willem Hendriks zie ook: W.H. Gruis; huwt met Antje Johannis, kind: Johanna Willems, geb 25 nov 1786, ged 19 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Antje Willems, geb 4 nov 1787, ged 18 dec 1787 Grote Kerk HRL
Willem Hendriks huwt met Hendrikje Elias, kind: Jantje Willems, geb 16 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL
Willem Hendriks geb 21 okt 1779, ged 2 nov 1779 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Ennes en Barbara Kaudi
Willem Hendriks woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Willem Hendriks W.H. en Kaatje Dirks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 jul 1785 HRL, en zijn getrouwd op den 2 aug daaraanvolgende
Willem Hendriks ovl 8 may 1787 HRL, oud 58 jaar; begraven Kleine Kerk, Klein Kerkhof, regel 3, nr. 30; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Willem Hendriks voogden bet f. 22:17:4 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens inbreng van W.H., nagelaten zv Hendrik Hendriks & Antje Willems, 16 dec 1767. (GAH1097); id. f. 23:10:0 aan dito door W.H. bi Jan Jacobs mr kuiper, verdiend, 12 mej 1775. (GAH1106); id. f. 10:13:0 dito in 3/4 jaer, 11 jun 1776. (GAH1107)
Willem Hendriks voogden bet f. 22:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter saeke 2 jaar verdiende loon van Pieter Jurjens als schoenmakersknegt bj W.H., 14 mei 1772. (GAH1103); id. f. 42:0:0, 19 mej 1774. (GAH1105); id. f. 65:0:0, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 38:0:0 door Uilke Jans als idem verdiend, 20 jun 1779. (GAH1110); id. aan dito f. 36:0:0 tersaeke verdiende loon van Tjeerd Bouwes als schoenmakersknegt bj W.H., 14 mei 1772. (GAH1103); id. f. 65:10:0 door Ulke Jans en Pieter Jurjens als schoenmakersknegts bi W.H. verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108)
Willem Hendriks huwt met Tjepkjen Gatses, schoenmaker te Kimswerd, kind: Hendrik Willems Bakker, geb 1808 Schraard; BS huw 1841
Willem Hendriks geb 1762 ... , ovl 5 okt 1817 HRL, hm, ... , van Stavoren, thans present te HRL, vlgs ovlakte wednr; BS ovl 1817
Willem Hendriks geb 18 nov 1800 HRL, ged 24 dec 1800, N.H., zv Hendrik Christiaans en Grietje Beernds; dopen Grote Kerk HRL 1800
Willem Hendriks huwt met Antje Jilles, kind: Jilles Wiebes, geb 1796 HRL; BS ovl 1818
Willem Hendriks huwt met Ettie Arents, beyde van HRL, geproklameerd den 20 May en den 27 dito en den 3 jun 1753 getrouwt in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL; kind: Hendrik Willems, ged 21 feb 1754 Westerkerk HRL
Willem Hendriks huwt met Trijntje Ritskes, beide van HRL, sijn geproclameert 2, 9 en 16 sep 1742 en ook getrouwt in de Westerkerk; W.H. ende Trijntie Ritskes beide van HRL, koomende voor de bruid Geert Gerrits, 25 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Eeltje Willems, ged 15 jul 1751 Westerkerk HRL; kind: Jouwerke Willems, ged 1 aug 1747 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Willems, ged 8 apr 1745 Westerkerk HRL
Willem Hendriks huwt met Trijntie Harmens, beide van HRL, geproclam; de 10-17 en getrout de 24 okt 1762; kind: Grietje Willems, ged 19 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Willem Hendriks Sicco Roorda van Franeker ende Dieuke Louws van HRL, zijnde wegens de bruid geweest de stevader W.H., 26 apr 1794; (zij was eerder gehuwd met Louw Clazes); ondertrouw HRL
Willem Hermanus ovl voor 1834 HRL, huwt met Pietje Wybes, kind: Elisabeth Willems, geb ...; BS huw 1833
Willem Hes ovl voor 1820, huwt met Maria Elisabeth Berbera de Bouw, kind: Johannes H, geb ... ; BS huw 1819
Willem Hessels van HRL, ende Hijke Douwes, (niet vermeld van waar), huw.aang. 28 feb 1733 HRL, Comende voor de Bruyd Jacob IJedes desselffs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Willem Hessels ovl 9 dec 1805 HRL, oud 68 jaar
Willem Hessels W.H. van Witmaarsum ende Sijke Jans van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de executeur Hendrik Smit deszelfs neeff, 18 aug 1792; ondertrouw HRL; W.H. van Witmaarsum en Sijke Jans van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 2 sep 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Willem Hettes zie: Koestra
Willem Hof huwt met Trijntje Jans, kind: Marijke Willems H, geb 1804 HRL; BS huw 1824
Willem Hoffenberg ovl 6 dec 1802 HRL, huwt met Trijntje Hendriks Kloppenburg, kind: Trijntje Willems H, geb 1797 HRL; BS huw 1818, ovl 1846
Willem Hofhuis houthandelaar 1759-1761
Willem Hofstra huwt met Aukje Jans, kind: Dirk, geb 1796/97 Langweer; BS ovl 1852
Willem Hombach huwt met Klasina Kriens, kinderen: Johannes Jozephus H, geb 8 jun 1802 HRL, Catharina Helena H, geb 17 okt 1799 HRL, ged 26 nov 1799 HRL, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802; ovl 21 jun 1803 HRL, oud 42 jaar
Willem Hommering Soldaat, huwt met Lammertje Constant, kind: Cornelia Willems Hommering geb 21 nov 1787, ged 25 nov 1787 Grote Kerk HRL
Willem Hoogstra Jan Roelofs van Wijk ende Pietje Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.H., deszelfs neef, 12 may 1796; fi-ches ondertrouw HRL
Willem Hoppesteyn oud 55 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijns, wijk E-030; VT1839
Willem van Hoven huwt met Margaretha Divisson, kind: Maria Willems van Hoven, ged 12 dec 1769 Grote Kerk HRL
Willem Jacobs zie: van Ancum, IJlsma
Willem Jacobs ged 17 sep 1747 Grote Kerk HRL, zv Jacob Willems en Maria Leks
Willem Jacobs geb 19 okt 1791, ged 8 nov 1791 Grote Kerk HRL, zv Jacob Pieters en Trijntje Willems
Willem Jacobs Minne Ages en Sijtske Willems beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselvs vaeder W.J., 1 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL
Willem Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 83:16:0 wegens 479 vaten kar-lemelk van nov 1769 tot nov 1770, tdv ''t Weeshuis geleverd, kwit. no. 3, 29 mei 1770. (GAH1101); id. f. 103:14:0 weegens 1364 kannen soetemelk van 23 dec 1769 tot 10 nov 1770 geleverd, kwit. no. 4, 29 mei 1770 (GAH1101); id. f. 102:7:0 voor 585 vaeten karlemelk van 1 nov 1770 tot nov 1771 geleverd, kwit. no. 2, 5 nov 1771. (GAH1102); id. f. 123:11:0 ter sake 1755 half kannen soete melk van 1 nov 1770 tot 1 nov 1771 geleverd, kwit. no. 3, 5 nov 1771. (GAH1102); id. f. 139:15:0 wegens geleverde soetemelk, kwit. no. 4, 10 nov 1772. (GAH1103); id. f. 123:11:0 wegens geleverde karlemelk, kwit. no. 5, 10 nov 1772. (GAH1103); id. f. 120:17:0 ter saeke geleverde soete melk, kwit. no. 3, 16 nov 1773. (GAH1104); id. f. 75:1:0, wegens geleverde karlemelk, kwit. no. 4, 16 nov 1773. (GAH1104); id. f. 71:2:0 voor geleverde karnemelk, ord. no. 1, 27 dec 1774. (GAH1106)
Willem Jakobs W.J. van Achlum en Tetje Alberts van Almenum, laatst geproclameert op dato dezes 31 oct 1773 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken van hier naar Achlum om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt
Willem Jagersma hm ... , kind: Pietje Willems J, geb 1782 Arum; BS ovl 1844
Willem Jans zie: Alberda, van Dongen, Dijkstra, Goldwijk, Groever, Hiemstra, Houtsma, (Willem T), van Loon, Wolf, van Wijk, Zeinstra
Willem Jans van Franequer en Haebeltie Clases, van HRL, huw.aang. 7 mai 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Minses Bruinsma; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Willem Jans van HRL, ende Doutien Jans meede aldaar, huw.aang. 10 may 1738 HRL; Commissr:Burgemr. Schaaff, koomende voor de Bruit desselvs vader Jan Michiels; huw.aang. HRL 1738
Willem Jans huwt met Lijske Hendriks, kind: IJpkje Willems, geb 29 jul 1798, ged 12 aug 1798 Grote Kerk HRL
Willem Jans geb 14 jan 1784, ged 3 feb 1784 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Sytske Dirks
Willem Jans huwt met Antje Hendriks, kind: Paulus Willems, geb 2 may 1783, ged 13may 1783 Grote Kerk HRL
Willem Jans geb 10 nov 1779, ged 30 nov 1779 Grote kerk HRL, zv Jan Anthonij en Ybeltje Jakobs
Willem Jansen woont in 3e quartier, links:. - 1/2:0, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Willem Jans woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Willem Jansen geb 19 jun 1786 HRL, inschrijfnummer 3053. 123 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Willem Jansen W.J. van Grouw en Atje Gerbens van der Velde, van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den20 apr 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Willem Jans W.J. en Jeltje Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 dec 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan Willems, geb 18 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL
Willem Jans W.J. van Midlum en Meindertje Jakobs van HRL, laatst geproclameert 19 oct 1777 HRL en op dato dezes getrouwd 26oct, na vertoonde adtestatie van Midlum, getekent 12 oct door Agg. Haitsma, Theol. doctor et Ecclesiast Midlumensis, en P.L. Galama, Schooldienaar aldaar
Willem Jans W.J. en Grietje Isaaks, laatst geproclameert op dato deezes 28 jul 1776 HRL, en toen getrouwd; kind: Wijpkje Willems, geb 8 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Willems, geb 17 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL
Willem Jans zie ook: Steenbergen; Gerlof Ates, (ook wel: Wates), en Grietje Willems, beide van HRL; zijnde wegens de bruid gecompareerd W.J., deszelfs vader, 13 okt 1804; ondertrouw HRL
Willem Jansen W.J. ende Rinske Bootes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Popke Wybes, goede bekende, 2 okt 1790; ondertrouw HRL; W.J. en Rinske Botes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 oct 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Marijke Willems, geb 21 apr 1791, ged 17 may 1791 Grote Kerk HRL
Willem Jansen Harmanus Boke ende Christina Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.J., goede bekende, 7 may 1791; ondertrouw HRL
Willem Jans gebruiker van wijk G-108, gleibakkersknegt, medegebruiker Abraham L. de Vries, koopman, eigenaar J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Willem Jans ovl voor 1836, huwt met Gatske Sijbrens de Vries; BS ovl 1835; huwt met Gaatske Sijbrens de Boer, kind: Saakje Willems Krin, geb 1794 Makkum, wonende te Bolsward 1817; BS huw 1817; Ik Ondergetekende Gaadske Sijbrens de Boer weduwe Willem Jans te Mackum, dog thans te HRL, verklaare bij deezen te consenteeren en toe te staan aan mijn meerderjarige dogter Saakje Willems, dienstmeid te HRL, bij mijn wijlen man W.J. in Echte verwekt om zich in het Huwelijk te begeeven met Johannes Heins Drost, metselaarsknegt ten gemelde Steede, minderjarige zv Hein Drost en Grietje Berends Echtelieden aldaar, de vader overleeden, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester deezer Stad, in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen plaats hebben om na afloop dezelver in den Huwelijken Staat te worden bevestigt. HRL den 2 mei 1817; Geextraheerd uit het Reg. der gedoopten bij de Roomsch Cath: Gemeente te Makkum. 1793, den 15 okt is ged Zaakjen, Dogter van W.J. en Gaatske ?(Sijbrens). Afgegeven den tweede apr 1800 en Zeventien, Makkum
Willem Jans geb 1783 ... , ovl 20 apr 1811 HRL, ovl in het huis van Jacob Uldriks in de Nieuwstraat; BS ovl 1811
Willem Jans huwt met Jeltje Sipkes, kind: Hendrik Willems, geb 1805 ... ; BS ovl 1816
Willem Jans huwt met Elizabeth Hendriks op 19 jan 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 19 jan 1794, kind: Jan Willems vd Ploeg, geb 1795 HRL; hu Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1828; W.J. ende Lijsbert Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Hendrik Rients, 4 jan 1794; ondertrouw HRL; W.J. en Lijsbert Hendriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 19 jan 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Jan Willems, geb 28 apr 1795, ged 12 may 1795 Grote Kerk HRL; moeder als Lijsbeth H.
Willem Jans huwt met Trijntje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24 jan en de 3-10 feb 1743 en doe ook getrouwt; W.J. en Trijntje Jansen, beide van HRL, koomende weegens de bruid Jan Beerns, 26 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL
Willem Jansen van HRL, huwt met Gerrijtie Lieuwes, van Pietersbierum, geproclameert 8, 15 en 22 en getrout met attestasie den 29 aug 1756; huw reh. N.H. HRL; kind: Jan Willems, ged 27 sep 1757 Grote Kerk HRL; kinderen: Rinske Willems, out ruim 1 1/2 Jaar, en Grietje Willems, beiden ged 14 jul 1767 Grote Kerk HRL
Willem Jans huwt met Marijke Jacobus, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 May en getrout de 7 jun 1767
Willem Jansen Geeft met schuldige Eerbied UEd:Agtb: te kennen W.J. ordris turfdrager en Burger deser Stede, dat hij supplnt: welgenegen zoude zijn dito zijne bedieninge over te transporteren op eenen Jan Jansen de Boer insgelijks Burger alhier; Edog zodanigen overdragt niet kunnende geschieden zonder consent en gratie van UEd:Achtb:, soo versoeken de supplnten met vorige Eerbied UEd:Achtb:gelieven dese overdragt gunstelijk te accorderen en over sulx Jan Jansen de Boer in plaetse van W.J. tot ordris turfdrager alhier aen te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende q:f:etc, (was get), B. Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraet gehoord het versoek en accorderende hetzelve, nomineert mits desen de mede supplnt Jan Jansen de Boer tot ordris turfdrager binnen dese Stadt op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheyd Actum den 31 dec 1740. (was get:), J. Agema Ter Ordtie van de magistr:(get) M. van Idsinga; (Onder Stonde); Op heden den 31 dec 1740 heeft Jan Jansen de Boer den Eed van getrouwigheyd afgelegt in handen van de Hr. Presid:Burgemeester J. Agema. In kennisse van mij secrts:(get:) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Willem Jappes zie ook: van der Veer; geb 14 feb 1812, ged 15 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Jappe Ruurds en Metje Willems Zondervan
Willem Jelles van Franeker ende Dirkjen Rintjes van HRL, komende wegens de bruyd Rintje Ruirds des selfs vader, 8 Jan 1746
Willem Jeltes ged 1 jul 1766 Grote Kerk HRL, zv Jelte Willems en Aaltje Cornelis
Willem Jentjes W.J. ende Jeltje Hessels, beide van HRL, komende wegens de bruid Fokke Simons, 28 Aug 1751; huwt met Jeltje Hessels, beyde van HRL, geproclameerd den 29 Auguste en den 5-12 Septemb 1751 en doen ook getrouwdt
Willem Jiesk zie: Stoker
Willem Johannes zie: de Boer, van Beuningen, Brink, Gronemeyer, Hacquebart, de Jager, 2x Mulder, Velthuis
Willem Johannes Maandag den 7 jan 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde nog aan den Lantaarnvuller W.J. toegelegt, geduurden de genezing, van zijn ongemak door koude lijden, in de Bedieninge van zijnen Post Bekoomen, ''s Weeks drie Car Guldens, om uit de Correspondentie Beurs, betaald te werden. (GAH44)
Willem Johannes huwt met Berber Tijtes, kind: Johannes Willems, ged 18 okt 1740 Grote Kerk HRL
Willem Johannes huwt met Fetje Sipkes, kind: Hester Willems, ged 8 dec 1739 Grote Kerk HRL
Willem Johannes ged 10 jan 1741 Grote Kerk HRL, zv Johannes Pieters en Aefke Willems
Willem Johannes ged 21 okt 1760 Grote Kerk HRL, zv Johannes Willems en Jetske Alderts
Willem Johannes huwt met Antje Jans, kind: Johannes Willems, geb 24 feb 1795, ged 10 mrt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Willems, geb 12 aug 1797, ged 3 sep 1797 Grote Kerk HRL
Willem Johannes geb 28 jan 1783, ged 16 feb 1783 Grote Kerk HRL, zv Johannes Willems en Setske Wiegers
Willem Johannes woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Willem Johannes W.J. en Maartje Sjoerds, beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 14 oct 1781 HRL
Willem Johannes P.H. Schimmelpenning ende Uilkjen Hemkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruidegom gecompareerd Hendrik Christiaans en wegens de bruid W.J., met genoegzaam bewijs, 14 nov 1795; ondertrouw HRL
Willem Johannes in 1780: Willem Johannis Jaeger !!; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 105:0:0 wegens ''t genesen van 23 kwaedsere hoofden van kinderen in ''t Weeshuis, ord. no. 24, 1775. (GAH1106); id. f. 21:0:0 voor gedaene diensten in ''t genesen van kwaed seere hoofden, ord. no. 5, 28 jan 1777. (GAH1108); id. f. 25:10:0 voor ''t genesen van 4 seere hoofden, ord. no. 9, 14 okt 1777. (GAH1108); id. f. 59:0:0 voor het geneesen van 7 kinderen van het kwade zeer, ord. no. 13, 4 jun 1781. (GAH1113); id. f. 18:0:0 voor ''t genesen van twe seere hoofdene, kwit. no. 2, 6 jan 1778. (GAH1109); id. f. 14:0:0 voor ''t genesen van een quad seer hoofd, kwit. no. 5, 14 mej 1778. (GAH1109); id. f. 56:0:0 voor ''t geneesen van vier zeere hoofden, ord. no. 1, 21 dec 1779. (GAH1111); id. f. 48:0:0 voor ''t geneezen van eenige zeere hoofden, ord. no. 1, 11 dec 1780. (GAH1112); id. f. 44:0:0, ord. no. 4, 1 mei 1781. (GAH1112); id. f. 48:0:0 voor ''t geneesen van vijff hoofden, ord. no. 12, 25 sep 1781. (GAH1112)
Willem Johannes ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk D-002, winkeliersche, medegebruiker is Folkert Gerbranda, schoenlapper, eigenaar is M. Blok erven, 1814. (GAH204)
Willem Johannes turfleverancier 1755-1764
Willem Johannes Arjen Bottes ende Tettje Jurjens, beyde van HRL, koomende weegens de bruid W.J. desselfs neef, 17 Aug 1743
Willem Joosten Frans Hendrik Slingker ende Anna Catrina Salvert van delmholst uit denemarken, koomende wegens de Bruit desselfs vader, dewelke met twee getuigen als W.J., wever, en Willem Hayes Huisman, van buiten deese Stadt, bevestigde dese bruit zijn dogter te zijn, 19 mrt 1740; ondertrouw N.H. HRL; Ocke Doedes ende Marike Willems, beide van HRL, huw.aang. 16 apr 1735 HRL, komende voor de bruid W.J., desselfs Vaeder; huw aang. HRL 1735; Wybe Harmens en Janke Jelles, beide van HRL, huw.aang. 28 may 1735 HRL, komende voor de bruid W.J. ; huw.aang. HRL 1735
Willem Jorissen doopget. bij Margrite Christiaens 1743; bron GJ ...
Willem Josefs huwt met Eelkje Murks, kind: Murk Willems, geb 15 jul 1784, ged 3 aug 1784 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Willems, geb 24 feb 1789, ged 10 mrt 1789 Grote Kerk HRL
Willem Josephs huwt met Baukjen Annes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24-31 May en den 7 Junius 1739 en doe ook getrouwt; W.J. ende Baukjen Annes beide van HRL, koomende voor de Bruit Jan Jansen, mr. bontwever alhier, 23 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Willem Joukes ged 19 mei 1761 Grote Kerk HRL, zv Jouke Willems en Beitske Claases
Willem Joukes zie: Posthuma; W.J. ende Aaltje Gerrijts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lammert Berends, deszelfs schoonbroeder, 4 may 1793; ondertrouw HRL; ovl 26 sep 1793 HRL, oud 32 jaar; W.J. en Aaltje Gerrits, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1793 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage
Willem Jurjens zie: Koetze
Willem Jurjens woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Willem Jurjens zie ook: ten Bokkel; W.J. ende Geeske Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Bartels, goede bekende, 17 sep 1791; ondertrouw HRL; W.J. en Geeske Hendriks, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 2 oct 1791 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Willem Jurjens geb 13 sep 1752 Keulen, Dld, ovl 9 mrt 1820 HRL, huwt met Marijke Jans Roen, huw.get. bij S.J. Brouwer en J. de Ruiter, turfdrager, wonende te te HRL. 1815, id. bij O.K. Advokaat en G.A. vd Meulen, 1815; BS geb 1815, ovl 1820, ovl 1828; gebruiker van wijk H-165, turfdrager, eigenaar is C. Mollema, 1814. (GAH204); W.J., soldaat onder het Regiment van Luitenant Generaal Onderwater, en Marijke Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 dec 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Willem de Keizer huwt met Antje Wilkes, kind: Dirk dK, geb 27 mrt 1811 HRL, matroos in ''s Rijks Dienst; BS geb 1811; transporteert mlitairen 1807; W. dK. en Aafje Willekes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL
Willem van Kempen ovl 1 feb 1790 HRL, huwt met Geertje Jans Hop, kinderen: Gerardus vK, geb 1771, Grietje Willems vK, geb 1770 ... , Johanna, geb ... ; BS ovl 1812, huw 1822; van Leeuwarden, huwt met Geertje Jans Hop, van HRL, geproclameerd de 19-26 jun en de 3 jul 1763 en getrout met consent van burgemeester Sijds Altena de 1 sep in de Westerkerk; bij ovl 60 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 73; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Willem Keth ovl 22 jun 1636, 34 jaar, Munstercommissaris, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Willem Christjaans ged 12 apr 1770 Westerkerk HRL, oud ruim 4 Jaar, samen met Pietje ruim 2 Jaar, Swaantie ruim 6 Jaar en Hendrik Christjaans, zv Christjaan Hendriks en Jetske Willems
Willem van Clas W. vC, van HRL, en Titia Wassenaer van Franeker, laatst geproclameertop dato dezes 30 apr 1775 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken om te Franeker in den Echten Staat te worden bevestigt
Willem Klases zie: Kuiper, Langendijk
Willem Clasen en Antie Clasen, beyde van HRL, huw.aang. 16 jun 1735 HRL, komende voor de bruyd Harmen Jansen; huw.aang. HRL 1736
Willem Klaases geb 26 nov 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Klaas Harmens en Tjitske IJsbrands
Willem Klaases geb 19 mrt 1781, ged 3 apr 1781 Grote Kerk HRL, zv Klaas Pieters en Aukje Uilkes
Willem Clases weesvoogden bet f. 113:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende gagi?n van W.C. op ''t hoekerschip ''Jonge Jacob'', gevoerd bij Pieter Asmus, 20 aug 1783. (GAH1114); rentmeester ontv f. 33:2:0 vd weesvoogden ter zake verdiende loon van W.C. als koksmaat gevaren hebbende met Potte Jans, 21 nov 1781 (GAH1111)
Willem Kobbe huwt met Grijttie Karsten, beide van HRL, geproclameerd de 20-22 en getrout de 27 jul 1760
Willem Koel huwt met Hieke Dirks Bakker, kinderen: Wobbeltje Willems K, geb 1805 HRL, Wolbrecht K, geb 30 dec 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804, ovl 1819, ovl 1835
Willem Coenraads zie: Bakker
Willem Koestra geb 18 jul 1808 HRL, ged 24 jul 1808 HRL, N.H., zv Hette K, en Johanna Fransen; dopen Grote Kerk HRL 1808
Willem Cordel geb 1766 ... , ovl 11 mei 1811 HRL, huwt met Catharina Jurjens en Akke Pieters, werkman 1828, wonende te op de Brouwersgraft 1811, kinderen: Jan Willems C, geb 1797 HRL, Frans C, geb 1798 Franeker, Harmen C, geb 1790 Franeker, Jurjen C, geb 1791 Leeuwarden, Bartholomeus Willems C, geb 1796 Leeuwarden; BS ovl 1811; 1814 huwelijken, huw 1815, huw 1828 1845 overlijdens, ovl 1848, BS Franeker huw 1823; wed. W.C. gebruiker van wijk G-239, gealimenteerd; eigenaar is H. Homeu-len, 1814. (GAH204); Extract uit het register van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den tienden dec des Jaars Een duizend Zevenhonderd eenennegentig is alhier geb Jurjen zv W.C., en Catharina Jurjens. Afgegeven op den 25 nov Een Duizend acht honderd en vijftien; Extract uit het register der overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Elf den Elfde May is Overleden W.K., Oud 45 jaren. Afgegeven op den Raadhuize binnen harlingen den 29 nov 1815
Willem Cornelis zie: Bergsma, vd Meulen
Willem Cornelis ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk F-199; medegebruiker Frans Ruel vrouw, nays-ter, Hinne W. de Boer, Feike Jarigs de Boer, gleybakkersknegt; eigenaar is R. vd Veen, 1914. (GAH204)
Willem Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 2 schouw min 3 korven turf aan het Raadhuis, 21 feb 1746: f. 13:8:0
Willem Cornelis huwt met Henderinna Hendriks, beyde van HRL, geprokelameert 8, 15 en 22 july 1753 en doen getrout; kind: Hendricus Willems, ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL
Willem Koster verleent chirurgische diensten in 1808
Willem Koster geb 1769 ... , ovl 23 jun 1811 HRL, wonende te in de Hofstraat; BS ovl 1811
Willem Cramer mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker van wijk A-166, varensgesel, eigenaar is Harmen Camp erven, 1814. (GAH204)
Willem Krein ovl voor 1869, huwt met Gatske Sijbrandus Visser, kind: Saakje K, geb 15 okt 1793 Makkum; BS ovl 1868
Willem Kuneman huwt met Anna Chatrina, kind: Trijntje Willems Kuneman, ged 19 okt 1749 Westerkerk HRL
Willem Lamberts huwt met Rixtje Benjamins, kind: Rinske Willems, ged 30 okt 1763 Westerkerk HRL
Willem Lambertus ged 12 may 1767 Grote Kerk HRL, zv Lambertus Willems en Taatje Riemshoorn
Willem Lammerts huwt met Martjen Tiddes, kind: Jacobus Willems, geb 30 okt 1791, ged 15 nov 1791 Grote Kerk HRL
Willem Lammerts ovl 14 aug 1794 HRL, oud 30 jaar
Willem Lammerts W.L. en Antje Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 jun 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Willem Lammerts van Franequer, huwt met Rigtsie Benjamins, van HRL, geproclameerd de 3-11 en getrout met attestasie de 17 mei 1761; IJede Jurjens ende Rinske Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.L., deszelfs vader, 5 may 1792; ondertrouw HRL; kind: Johannes Willems, geb 30 mrt 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Willems, geb 3 mei 1774, ged 17 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Willems, geb 3 nov 1777, ged 25 nov 1777 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Willems, ged 28 feb 1762 Westerkerk HRL; kind: Benjamin Willems, ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Willems, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL
Willem Leeksma geb 1784 HRL, ovl 29 aug 1839 HRL, 1e huwt met Hinke Boonstra op 10 jun 1810 HRL, 2e huwt met Martje Prins op 3 feb 1822 HRL, huw.afk. 13 en 20 jan 1822, stokersknecht in 1839, huw.get. bij L.E. Haarsma en F. Cornelis, schoenmaker, 1816, id. bij J. Boomsma en T. Leeksma, broeder bruid. huw 1823, kind: Tjietske L, geb 1810 ... , zv Gerrit Willems L, en Tjietske van Beemen; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, huw 1822, huw 1823, ovl 1839; gebruiker van wijk D-145, schoenmakersknegt, eigenaar is Anske Stallinga, 1814. (GAH204); W.L. en Hinke Thomas Boonstra, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 Bloeymaand 1810; ondertrouw HRL
Willem Lijkles zie ook: de Boer; geb 10 jan 1795, ged 28 feb 1795 Grote Kerk HRL, zv Lijkle Jans en Anna Willems Vals
Willem Lieuwes zie: Bonnema
Willem Lieuwes Donderdag den 30 apr 1798. de Raad der gemeente van de Stad HRL arlingen ordinaris vergadert zijnde, is W.L. door het Gerechte gequalificeerd, om order te stellen, omtrent het huis van Elias Hendriks; (GAH44)
Willem Lieuwes op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:0:0 (GAH650)
Willem Lieuwes W.L. en Trijntje Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Willem Linterman Douwe Fransen ende Antie Folkerts, beyde van HRL, koomende weegens de bruid W.L., desselvs swaeger, 14 Feb 1750; Gerrit Markus ende Claeske Folkerts, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd W.L., desselfs swaeger, 13 Jun 1750; huwt met Sjoerdtje Folkerts, kind: Christina Willems Linterman, ged 21 dec 1751 Grote Kerk HRL
Willem Lodewijks ged 19 jun 1770 Grote Kerk HRL, zv Lodewijk Jansen en Antje Jansen
Willem Lodewijks zie: Groen; huwt met Hijlkje Scheltes (Stinstra); kind: Schelte Willems, geb 14 mrt 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk B-161, sjouwer, eigenaar is Berend Pol, 1814. (GAH204)
Willem Lolkes zie: Zwaal
Willem Lolkes ovl voor 1865, huwt met Jetske Meinderts, kind: Hielkje Willems Groenendijk, geb 24 dec 1800 Workum; BS ovl 1864
Willem van Loon ovl voor 1731; was substituut koster van de groote kerk; in zijn plaats Jacos Dirx, mr. knoopmaker; zie verder aldaar
Willem van Loon geb 1770 Oldemarkt, ovl 6 mrt 1844 HRL, huwt met Maaike Sietzes op 3 sep 1797 HRL, kind: Jan, geb 1798 HRL, zv Jan vL, (gk), en Rigtje Glastra, (gk); huw Grote Kerk HRL 1797, BS ovl 1844, ovl 1857; kind: Jan Willems van Loon, geb 25 sep 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk G-064, huisknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-273, gebruiker is Joseph de Jong wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); oud 70 jaar, geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, wijk G-064; VT1839; W. v. L. eigenaar van perceel nr. 1568 te harlingen, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 425, huis en tuin, 200 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1571 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 425, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1782 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 425, huis, 15 m5, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Willem van Lottum huwt met Catharina Eeses, kind: Johannes Willems van Lottum, geb 9 feb 1798, ged 18 feb 1798 Grote Kerk HRL
Willem Lourens zie: Nak
Willem Lubberts van Tzum, huwt met Trijntie Hanses, van Arum, geproclameert den 17 en 24 Febr:en den 3 mrt 1754 en sijn doen getrout met attestatie den 26 mrt tot HRL
Willem Lyklama à Nieholt W. LaN. van Sneek en Trijntje Albartus de Haas van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 apr 1780 HRL, en zijn met attestatei vertrokken naar Bolsward en aldaar, volgens terug ontvangen berigt, getrouwd den 30 apr 1780
Willem Maurits zie: Reinbach
Willem van der Meer huwt met Catharina Reinders, kind: Aaltje vdM, geb 1803 HRL; BS ovl 1874
Willem Meynderts van Berlicum ende Neeltje Gosses van HRL, 15 May 1745
Willem Meinderts bomenleverancier 1748-1765
Willem Meintes zie: Jager, Meintsma
Willem Meintsma ovl 22 jun 1819 Dokkum, huwt met Froukje Piebinga, kind: Doetje M, geb 18 mei 1804 Dokkum, deurwaarder, zv Meint Willems en ... ; BS huw 1837; MEIS, FOKELTJE
Willem Merkelbach geb 1784 ... , huw.get. bij D. Lautenbach en A. Merkelbach, bakker te Workum, broeder bruid. zv Hendrik M, en Rinske Everts Riewald; BS huw 1816
Willem Meyers zie: Blom
Willem Meyer huwt met Barbora Heerts, kind: Johanna Willems M, geb 1764 Franeker; BS ovl 1841
Willem Meyes zie: Bijlsma
Willem Michiels zie: Driso
Willem Moels ovl voor 1815; wed. W.M. gebruiker van wijk H-115, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Willem Moes W.M. en Berber Hendriks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 jul 1806; ondertrouw HRL
Willem Moes huwt met Berber Hendriks, schipper in 1808, wonende te HRL 1812; BS ovl 1812; ; eigenaar van wijk G-105; gebruiker Berend Hilles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-196; gebruiker Pieter Cummel wed., 1814. (GAH204)
Willem Molenaar huwt met Antje ... , kind: Jantje Willems M, geb 1770 Sneek; BS ovl 1844; MOLENAAR, IJBELTIE
Willem Mulder geb 1803 HRL, ovl 28 apr 1837 HRL, huwt met Neeltje IJedes de Groot op 31 mei 1827 HRL, huw.afk. 6 en 13me HRL. en 13 en 20 mei 1827 Leeuwarden, touwslagersknecht, keetknecht in 1837, zv Johan Hendrik M, en Trijntje Jans; BS huw 1827, ovl 1837
Willem Mulder ovl voor 1876, huwt met Sijtske IJpes Schuitmaker; BS ovl 1875
Willem Naber ovl voor 1844, huwt met Sieke Pieters Rotgans; BS huw 1843
Willem Nak geb 1753 HRL, ovl 1 mei 1813 HRL, huwt met Anna Hanraadts, weversknecht in 1813, ovl wijk D-154, kind: Franciscus N, geb 1788 HRL, zv Lourens N, en Antje Gerrits; BS ovl 1813; 1814 huwelijken, huw 1829, ovl 1838; W.N. van HRL, en Anna Haanraads van Groningen, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Groningen en aldaar, volgens ingebragte verklaaring, getrouwd den 28 nov 1786
Willem Nannings en Fokeltie Jans, beyde van HRL, huw.aang. 12 nov 1735 HRL, komen-de voor de bruyd Jan Beerns, desselfs Vaeder; huw.aang. HRL 1735; huwt met Fokeltje Janz, kind: Assuerus Willems, ged 26 jan 1744 Grote Kerk HRL
Willem Nannings W.N. ende Romkjen Claeses, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs swager Claes Scheltes, 28 Oct 1747; huwt met Romkje Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 29 okt en den 5-12 Novemb 1747 en doe ook getrouwt
Willem Nientjank zie ook: van Nijentjank
Willem Nieuwland geb 1771 ... , sergeant der kanonniers kustbewaarders in garnizoen te HRL, wonende te HRL 1812; BS huw 1812
Willem Nolmans geb 1810 HRL, ovl 2 nov 1879 HRL, huwt met Catharina Vonk, zv Harmen N, en Maria Rekkenburg; BS ovl 1879; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-310; VT1839
Willem Nordt geboortig van Philadelphia, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft van getrouwheid gepresteerd in handen van drost H.J. Westra, op 30 aug 1804. (burgerboek)
Willem Notting ovl voor 1827, huwt met Marijke Pieters, kind: Tijs Willems N, geb 1789 Leeuwarden; BS ovl 1826
Willem van Nijentjank huwt met Johanna Nijhoff, komt van HRL, laatste afk. 16 feb 1794, en met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1794; W.N. van HRL, en Johanna Nijhoff van Amsterdam, hebben de laatste afkondiging gehad 16 feb 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:12:4 wegens 20 weken kostgeld van Hendrik Rintjes, quit. no. 33, 16 aug 1791. (GAH1123); W. Nientjank ende Sjoukje Sijbes Straatstra, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Tjeerd Annes Wijnsma, desselfs oom, 13 dec 1788; ondertrouw HRL; W.N. en Sjoukje Sijbes Straatsma, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 28 dec 1788 HRL; W.N. van HRL. en Johanna Nijhoff van Amsterdam, zijnde wegens de bruid gecompareerd Servaas van Beemen, 1 feb 1794; ondertrouw HRL
Willem Oenes zie: Visser
Willem Ockes ovl 18 apr 1787 HRL, oud 47 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 19; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Willem van Oppen oud 43 jaar, geb Zierikzee en wonende te HRL. 1839, cargadoor, wijk E-052; VT1839; W. v. O. nom. lib., eigenaar van perceel nr. 1160 te HRL, kargadoor en kommissionair, legger nr. 508, stal en wagenhuis, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); W. v. O. eigenaar van perceel nr. 1164 te HRL, kargadoor en kommissionair, woonplaats HRL, legger nr. 508, huis en erf, 340 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 210. (bron: Kad. Atl. Barr. en HRL. 1821, bl. 46)
Willem Ottes huwt met Trijntje Feddes, kind: Otte Willems, geb 13 jul 1774, ged 19 jul 1774 Grote Kerk HRL
Willem Poulus van Hallum, huwt met IJewer Hendriks, van HRL, geproclam 17, 24 en 31 januarius 1745 en getrouwt den 21 Februari; kind: Poulus Willems, ged 18 apr 1747 Grote Kerk HRL, moeder als IJdwer H.
Willem Pieper W.P. eigenaar van percelen nrs. 1572 en 1573 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 531, resp. huis en erf, huis, resp. 114 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Willem Pieters zie: Blom, Broekman, Bruining, Dijkstra, Hoogstra, Hogt, van der Leef, Nauta, Posthuma, de Wilde
Willem Pieters Jacob Stevens Swerms ende Antie Jochums, beide van HRL, huw.aang. 23 apr 1735 HRL, komende voor de bruid W.P. ; huw.aang. HRL 1735
Willem Pieters huwt met IJmkje Jacobs, kind: Jan Willems, geb 29 mei 1809, ged 11 jun 1809 Grote Kerk HRL
Willem Pieters panbakker, heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650)
Willem Pieters woont in 2e quartier, huisno. 108, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802; id. heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805; (GAH650)
Willem Pieters Cornelis Pieters ende Gepke Harmens, beyde van Almenum, koomende wegens de bruyd W.P., 22 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Willem Pijtters Tjerk Botes Kat ende Rixtie Willems, beide van HRL, koomende voor de Bruit Jouke Douwes, schoenmaker te HRL, exhiberende een verklaringe van des Bruits vader W.P., 3 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL
Willem Pieters tr. v??r 1 mei 1647 te HRL met Grietie Gerrits Stockmans. Mr. reeds in 1648, ovl 11 mei 1654. (verkoopdatum van zijn aandeel in de gemeenschappelijke lavuurgereedschappen). In 1638-1641 wordt een Willem Pijters als zilversmid genoemd te Berlikum. (Weesboek HRL. R.A. P 14). Voet vermeldt dat op 2 jun 1638 - de toen dertigjarige - Alger Mensma verklaart, dat hij met een Willem Pieters bij Timon Joostes te Berlikum het vak heeft geleerd. (certif. boek Lwd II). (Gildeboek 1647-1654)
Willem Pieters huwt met Geertje Jans op 30 dec 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804; W.P. en Geertje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs steevader Andries Folkerts, 15 dec 1804; ondertrouw HRL
Willem Pieters huwt met Baukje Fransen op 18 jul 1802 HRL, N.H., kinderen: Frans Willems, geb 22 feb 1806 HRL, Pieter Willems, geb 31 jul 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806
Willem Pieters broodleverancier 1803; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 127:9:0 ter Saeke in twee maanden geleverd roggenbrood, 7 mrt 1810 (GAH1142)
Willem Pieters huwt met Jetske Symons, kind: Marijke Willems (Brandenburg), geb ...; BS huw 1824
Willem Pieters zie ook: P.W. Hoogstra; W.P. van Almenum en Trijntje Dirks van Midlum hebben hun laatste afkondiging gehad den 30 jul 1809 en zijn met Vertoonde attestatie hier getrouwd op dato; huwt met Trijntje Dirks op 29 okt 1797 HRL, kind: Pieter Hoogstra, geb 26 apr 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1801; W.P. van Almenum en Trijntje Dirks van Midlum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 Hooymaand 1809; ondertrouw HRL
Willem Pieters W.P. ende Rinske Jacobus, beyde van HRL, komende weegens de bruid Louw Teekes, 7 Aug 1751; huwt met Rinske Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 aug 1751 en doen ook getrouwd
Willem van de Putte huwt met IJnskje Tjerks, beide van HRL, geproclameerd de f. 10:17:24 en getrout de 26 nov 1771; begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 44; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Willem Ram begraven Klein Kerkhof, regel 15, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Willem Rasje De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde is in plaatze van wijl:W.R., tot mede ordrs Turfdraager aangesteld, den Burger Gerrijt Hankes, en ten dien einde Daadelijk onder Eede genoomen zijnde de nieuw aangestelde van zijne Post als Koorndraager ontslaagen, ma, 3 jun 1799 (GAH45)
Willem Rasser/Rats W.R. ende Catharina Plagge, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Alberts, goede bekende, 13 apr 1793; ondertrouw HRL; W.R. en Catharina Pugge (?), beyde van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 apr 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 30 dito; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Willem Rau huwt met IJmkie Hanses, kind: Antie Willems, ged 18 okt 1757 Grote Kerk HRL; Donderdag den 24 May 1798. de Raad ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog den Persoon van W. Rauw, in het Diaconijhuis alhier gealimenteerd, Werdende op aanklagte Van de Diaconen over deszelfs Slordig gedrag en gedurig dronken drinken zeer Scherpelijk gecorrigeerd, met bedreiging dat ingevalle hij zulks niet afliet, als dan na ''s Landschaps Tugt, en Werkhuis, ter zijner Verbeetering te zullen werden gezonden. (GAH44)
Willem Reyns burger te Dokkum op 15 mei 1744, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Willem Rink ovl voor 1828, huwt met Neeltje Willems, kinderen: Hendrik, geb 1769 HRL, Elisabeth Willems R, geb 1771 HRL; BS huw 1827, ovl 1851; Johannes Velthuis ende Lysbert Rink, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.R., de vader, 16 jun 1792; ondertrouw HRL; Jurjen Steffens van HRL. ende Maartje Gerlofs van Wijnaldum, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.R., goede bekende, 18 may 1793; ondertrouw HRL; W.R. en Trijntje Hendriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; weduwe heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Donderdag 16 Augt. 1798; de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde nog geleezen, eene missive van de Raaden van Justitie, van ''t voormalig Gewest Friesland, dienen de tot Antwoord, op eene Missive door de Raad der Gemeente in dato den 14 Augt 1798 aan de Raaden van Justitie ingezonden bij de Crimineele Informatien wegens geperpetreerde diefstal van een paar Silver gespen, ten huize van W.R., alhier (vide het missive boek) zijnde de missive van de Raaden van Justitie van deezen Inhoud; Burgers ! Wij hebben wel ontfangen UL Missive van den 14 deezer, en de daarbij door den Procr Genrl. gerequireerde Informatien, en na deliberatie goedgevonden UL te rescribeeren, op de vraag: ?of een Nedergerechte? gehouden is op requisitie van de Procr:Genrl. Criminele Informatien te moeten inwinnen, zonder daar toe ordre van ?den Hove te hebben?, dat hoewel de voorige Procrs Generaal Veeltijds de gewoonte hadden, om in Zodanige Zaaken aan den Fiscaal van het Gerechte te Schrijven, ten einde die als dan bevorderde het geen de Procr Generaal Verzogte, of requireerde echter het ons voorkomt dat Jaa de Procr Genrl:uit hoofde van den inhoud zijner Commissie, en Instructie, zulks wel kan requireeren, zonder onze voorafgaande order, en Burgers daar dit zaaken zijn, waar aan de Justitie veel geleegen ligt en geen ieverig Procr Genrraal in het uitoeffenen van zijn zwaarwigtigen post, ten nadeele van den Lande, eenog dilay behoort te worden toegebragt, of doet hij iets dat niet naar ouder gewoonte is, dog egter Vermeend daar toe genoegzame Authoriteit te hebben, het hem zulks niet kwaalijk kan genoomen nog behoort te worden. - en hier mede verblijven wij, na UL in Godes bescherminge te hebben aanbevoolen. Leeuwarden den 15 Aug 1798. (GAH44)
Willem Rinkes van HRL, huwt met Neeltje Jans, van Sexbierum, geproclameerd de 16-23 en getrout met attestasie de 30 jun 1765
Willem Rinses zie: Hidma
Willem Romkes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 88:7:8 voor leverantie en werkloon van 12 schouw turf, quit. no. 1, 28 jan 1786. (GAH1118)
Willem Rommerts ovl voor 1835 HRL, huwt met Foekje Johannes; BS ovl 1834
Willem van Rooyen ovl voor 1820, huwt met Trijntje Jans Pas; BS ovl 1819; begraven Groot Kerkhof, regel 3, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Willem Rudoplh won. Embden, koopt een huis 1801; heeft een chais met 1 paard, belasting: f. 3:0:0, may 1802. (GAH650); woont in 8e quartier, huisno. 111, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802. (GAH650)
Willem de Ruiter huwt met Akke Rients op 11 aug 1799 HRL, soldaat id 4de Compagnie 2e Bataillon 4de halve Brigade, wonende te in de Twaalf Nieuwe Woningen in 1811, kinderen: Rienk Willems, geb 1810 ... , Johanna dR, geb 11 feb 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1811
Willem Rutgers ovl 14 mrt 1727 HRL, old 60 jaeren
Willem Ruurds ovl 8 okt 1787 HRL, oud 62 jaar
Willem Samuel geb 1801 HRL, ovl 31 jan 1827 HRL, pannebakkersknecht, ongehuwd, zv Vogeltje Swerus; BS ovl 1827
Willem Samuels zie: Muggeridje
Willem Sandt van Nooten zie ook: Titia Johanna Albarda; geb 16 jul 1758 Maastricht, ovl 26 mei 1821 HRL, huwt met Titia Johanna Alberda op 13 mrt 1791 St. Annaparochie, komt van Boxtel, vendumeester 1809, wordt beboet in 1801 voor het omzeilen vd wijnwerkers, leent geld aan gemeente tbv Stadsweeshuis in 1805, kinderen: Dieuwke SvN, geb 1794 HRL, Agatha Margaretha SvN, geb 1796 HRL; BS huw 1816, ovl 1821, ovl 1841, huw 1843; kind: Dieuke Sandt van Nooten, geb 20 aug 1793, ged 17 sep 1793 Grote Kerk HRL; kind: Agatha Margaretha Sandt van Nooten, geb 29 nov 1795, ged 12 jan 1796 Grote Kerk HRL; geboortig van Maastrigt, het burgerrecht verleend en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Bakker en de gerechtigheid betaald aan de f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 22 aug 1793. (burgerboek); eigenaar van wijk B-009; gebruikers Anske Dijkstra, bakkersknegt, Oetske Gerrits de Groot, kleine negotie, Jacobus de Zwaan, schoenlapper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-019, vendumeester, 1814. (GAH204); id. van wijk D-032, zeepziederij, ledig, 1814. (GAH204); heeft een chais met 1 paard, belasting:3:0:0, 2 may 1795, may 1796, may 1797; (GAH650); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 2e quartier, huisno. 175, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 84:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 143:5:0 ter zake geleeverde zeep, 23 jun 1795, quit. no. 24 (GAH1127); id. f. 156:10:0, 5 dec 1795, quit. no. 36 (GAH1127); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 148:10:0 ter zaake geleverde zeep, 19 may 1801, quit. no. 15 (GAH1133); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 175, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); burgemeester in 1795; (geen bron vermeld); Gerke Reinders vraagt en krijgt ontslag als bekkenist in het 2e kwartier. In zijn plaats Johannes Mens, op voorstel van W.S. v. N. 2 jan 1804 (GAH50); benoemd in het college van Burgergecommitteerden: A. de Roock, W.S. v. N., A.R. van Dalsen, Jacob Wassenaar, Hijlke Hanekuyk, Jan Fontein, Jan Hannema, Tjipke Gratama, Sijbrand Hingst. Hebben 3 dagen de tijd om benoeming aan te nemen, 14 apr 1804. (GAH50); A.R. van Dalsen, W.S. v. N., Jan Fontein en Tjipke Gratama nemen de post van Burgergecommitteerden aan, evenals Vellinga en de Roock 16 apr 1804 (GAH50); W.S. v. N. voorgedragen in de vacature aan de Franse en Nederduitse scholen alhier, 3 mei 1804, en benoemd op 14 mei 1804; (GAH50); W.S. v. N. aangesteld als lid van de schoolcommissie en curatele der Franse School in plaats van Jac. Wassenaar, die voor de aanstelling heeft bedankt, 14 mei 1804; (GAH50); W.S. v. N. excuseert zich beleefd als lid van de schoolcommissie of curator van de Franse en Nederduitse Scholen, 17 mei 1804; de bedanking is aangenomen; (GAH50); op 11 okt 1804 sekretaris der gemeente en A.R. van Dalsen vroedsman; (GAH50); W.S. v. N., vendumeester bij het departement van Marine, verzoekt restitutie van de aangehaalde distillatie en liqueur, onder betaling der stadsimpositien, tesamen met het loon der wijnwerkers. Vraagt ontheffing van de ge?iste boete. Gemraad veroordeelt W.S. v. N. tot de helft van de ge?iste boete, tot 3 x 12 Caroliguldens en 2 x 10 Gouden Friese Rijders, ma. 8 jun 1801; (GAH47); ontvangt, als burgemeester, van het gemeentebestuur restitutie voor een betaalde kachel, 26 nov 1795: f. 36:16:12; id. presidiale kosten, 10 dec 1795: f. 11:14:0; id. 28 jan 1796: f. 9:15:0; id. 18 apr 1796: f. 6:0:0; id. restitutie defroyement aan de schutters en militairen ter gelegenheid van het extraderender vaandels op 5 aug 1795, dd. 6 aug 1795 67 Caroliguldens; id. restitutie geleende 4 schouw turf op 29 aug 1795, dd 27 okt 1795: f. 30:4:0; (geen bron vermeld); Saturdag den 11 jan 1800. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde, wierde door de Burgers M:Bos en P:Wellinga benefens de Secretaris Feddema, ter vergadering gerapporteerd, dat zij ingevolge de Commissie op hun in dato den 6 jan l. l. gedecerneerd, op gepasseerde Donderdag, den 9 deezer ?S avonds, met de voogden der Stads Algemeene Armen in Conferentie waaren geweest, om over de deplorabele Situatie omtrent het Finantieele der Armekaamer te bezoigneeren, bij welke gelegenheid. door gedagte voogden, aan hun Commissarien was ge?xhibeert, eene Staat der Schaaden Spruitende uit diverse aan de Armekaamer gedaane Leverantie rendeerende te zaamen eene Summa van Plus munis f. 7120:0:0 Waar van zommige der Crediteuren, dagelijks aanmaaninge om hunne Competentie deeden; Dat meergemelde voogden, verders eenige Pointen aan hun Commissarien hadden voorgedraagen Waar over zij ?S Raads Consideratie en besluit verlangden, hier in bestaande: 1ste Dat den Coopman Jan Willems Houtsma, als Leverancier van het Doodkist Hout geweigerd had, eenige verdere Leverantie te doen, voor dat hij noopens de betaalinge zijner gedaane Leverantie Ao 1799 rendeerende eene Somma van f. 1269:0:0 gesecureerd was en daar over, eene vaste beschikking waare gemaakt; 2do Dat Terwijl thans alle gealimenteerden uitbesteed waaren, en niet meer in het Armehuis wierden onderhouden, -wat beschikking er in ''t vervolg over het Huis behoorde te werden gemaakt; 3tio ut supra over de Losse goederen, daar bij behoorende; 4to ut supra hoe ten aanzien der Vader en Moeder uit het Armehuis, welke thans geen dienst doen, dog ten beswaare van het Arme Huis worden onderhouden zoude behoorende te werden gehandelt; 5to Wat middelen er dienden te werden aangewend, om de Administratie der voogden gaande te houden; 6to om de vendumeester bij de Marine van Nooten te spreeken, over de uitkeeringe der Randzoengelden ten behoeve der Stads Algemeene Armen; 7timo en eindelijk verzoek van de voogden, dat er zomwijlen, als om de maand eens, eene Commissie uit den Raad bij der voogden Vergadering mogt assisteeren; Verders wierde door den Burger M:Bos gecommuniceerd, dat hij reeds ter voldoeninge aan het 6de Point den Vendumeester van Nooten had gesprooken, dewelke difficulteerde, niet tegenstaande de Stad, daar voor Guarandeerde, om de Randzoengelden aan de Armevoogden uit te tellen, uit hoofde dat hij daar toe niet gequalificeerd was, egter dat hij zig niet ongeneegen had betoond om het daar na toe te dirigeeren, dat gedagte gelden aan de Armekaamer uitgekeerd wierden; Zie voor de rest van de tekst: M. Bos; (GAH45); Maandag den 18 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen, een Request van de Burger W.S. v. N., tendeerende Verzoek als geweezen Lid. van de voormalige Municipaliteit en gerechte, deszelfs nog te goede hebbend Tractament te moogen ontvangen, zoo als hetzelve aan de Burgers van Ringh en Boomsma, betaald was; Waar over gedelibereerd zijnde, is beslooten, hetzelve Request te zenden, aan de Commissie van binnenlandsche Correspondentie uit het Administratief Bestuur van ht voormalig Gewest Friesland met bijvoeging van navolgende Missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan de Commissie van Correspondentie uit het Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Friesland. Mede Burgers ! Daar gijlieden ons bij Resolutie van den 6 deezer hebt gelieven te qualificeeren, om de burgers A:van Ringh, en Bouwe Boomsma, geweezen Leeden van de voormaalige Municipaliteit en ''t Gerechte, deezer plaats, derzelver agterstallige Tractamenten volgens een daar af bij hem gemaakte berekening te betaalen, hebben wij thans de eer UWL te berigten, dat wij aan deeze UWL Welmeeninge hebben voldaan, : den Burger W.S. v. N., zich over dezelfde Materie op huiden aan Ons geaddresseert hebbende, nemeen wij de Vrijheid deszelfs Request aan UWL in te zenden met Verzoek dat gij Ons niet alleen tot de betaaling van deeze, maar van alle de Leeden der voorgaande Municipaliteit, en Gerechte gelieft te qualificeeren. Waar mede wij na toebede van Heil, en Aanbod van Broederschap Verblijven. HRL den 18 jun 1798, het 4de Jaar Bataafsche Vrijheid. (GAH44); Missive van het departement van Huishoudelijke Zaaken, uit het Intermediair Administratif Bestuur, van het voormalig Gewest Friesland; Aan de Raad der Gemeente van HRL; Burgers ! In Antwoord op UWL Missive de dato 18 Junij, Waar bij GIJL versoekt, gequalificeerd te moogen Werden tot afbetaalinge der agterstallige Tractamenten aan den Burger W:S:v. N., en verdere Leeden der voorige Municipaliteit van HRL, zoo als ook omtrent de Burgers van Ring en Boomsma heeft plaats gehad, dient dat hoewel de Werkzaamheeden der Commissie van Correspondentie (aan wien UWL Missive Was ingesonden) aan ons departement zijn overgegeeven, wij ons egter niet gemagtigd vinden tot uwe verzoek te resolveeren, daar wij hetzelve beschouwen, als niet tot ons departement behoorende. Veelvuldige beezigheeden Zijn oorzaak dat niet spoediger aan uwe is gerescribeerd. Leeuwarden den 12 jul 1798. (GAH44); Donderdag den 19 jul 1798; de Raad der Gemeente ordinaires vergadert zijnde, wierde na deliberatie goedgevonden om het Request van den Burger W.S. v. N., tendeerende verzoek om betaalinge van deszelfs Tractament als geweezen Municipaliteits en Gerechts Lid. uitgegeeven met navolgende Appoinctement; Het departement van Huishoudelijke Zaaken uit het Intermediair Administratif bestuur van het voormalig Gewest Friesland, aan wien de Werkzaamheeden der Commissie van Correspondentie (Waar aan de Raad der Gemeente versogt had tot de betaalinge der agterstallige Tractamenten van den Suppliant en verdere Leeden der voormalige Municipalieit gequalificeerd te mogen Werden) overgegaan zijnde, zig niet gemagtigd vindende tot dat verzoek te resolveeren als beschouwende hetzelve niet tot hun departement te behooren, betuigd den Raad egter den Suppliant deszelfs Tractament als gweezen Lid der Municipaliteit en ''t Gerechte van deeze plaats op Ordonnantie Wel te willen voldoen, des dezelve den Raad Guaran-deere Wegens de meerdere betaalingen, voor dien tijd, dat den Suppliant ende verdere mede Leeden, zedert dat de Burgers Roorda en Westra zijn afgegaan, met hun Sessen hebben zittinge gehad voor Agt Leeden, volgens resolutie der kiezers begeeren betaald te worden, in Cas daar over naderhand dispuit mogte vallen. (GAH44); weduwe W.S. v. N. eigenaresse van perceel nr. 728 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 486, pakhuis, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 42. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van perceel nr. 730 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 486, huis en erf, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); de Burgemeester der Stad Gorinchem, als provisioneel belast met het werk van den Burgerlijken Staat, certificeerd mits deze dat de Trouwbeloften die er bestaan tusschen de Heer Johan van Borcharen, Secretaris dezer Stad Gorinchem, oud Agt en twintig jaaren, meerderjarige zv Johan Hubert Gerard van Borcharen en Johanna Petronella van Bleijswijk, - en Mejuffrouw Dieuke Sandt van Noten, oud twee?ntwintig jaaren, wonende te HRL, meerderjarige dogter van W.S. v. N. en Titia Johanna Alberda, -op Zondagen den 28 apr en den 5de Mei dezes jaars, binnen deze Stad Grinchem zijn afgekondigd en er geene verhinderingen tegen hun voorgenomen Huwelijk, ter onzer kennisse zijn gebragt, -Gorinchem den 7 mei 1816; Wij ondergetekenden W.S. v. N. & Titia Johanna Albarda Egtelieden, Verklaren bij dezen te Consenteeren in het Huwelijk van onse Dogter D:Sandt van Nooten, met J:van Borcharen. HRL den 3 May 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den Twintigste aug is geb Dieuke dv Willem Sandt van Nooten en van Titia Johanna Alberda. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 mrt 1816
Willem Schoot eigenaar en gebruiker van wijk F-127, gegagimenteerd; medegebruiker Johannes W. Schoot, (zv W.S. ?), schoenmaker, 1814. (GAH204)
Willem Schroeder zie ook: W.H. Schreuder; Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk Openbaar notaris residerende te HRL Canton HRL, Arrondissement Leeuwarden Provintie Vriesland in presentie van de na te meldene Getuigen is gecompareerd: Mejuffrouw Uilkje Tevis Bakker Weduwe wijlen den Heer Bouwe Cornelis Schiere, Zeilmaker en koopman, wonende in deeze Stad, dewelke verklaarde door deeze te consenteren, dat hare Dogter Mejufrouw Maayke Bouwes Schiere meerderjarig en wonende in deze Stad, een Huwelijk aangaat met den Heer W.S., mr Zilversmid. wonende te Leeuwarden, mits observerende de formaliteiten op dat Stuk bij het thans nog vigerend Civil Wetboek bepaald; Gedaan en gepasseerd te HRL ten woonstede van de Comparante in tegenwoordigheid van Klaas Johannes van Zeist, Werkman op de Turfhaven en Cornelis Piers van der Hoefe, Slotmaker, in de Grote Kerkstraat, beiden wonende in deze Stad, als verzogte Getuigen; den Negentienden feb Achtienhonderd en Zeventien; en heeft de Comparante benevens de gemelde Getuigen en ons Notaris, na gedane voorlezing, de tegenwoordige Acte van Brevet getekend, die na gedane Registratie aan Mejuffrouw Maayke Bouwes Schiere zal worden ter hand gesteld; Provintie Vriesland, Arrondissement Leeuwarden, gemeente Leeuwarden. Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der gemeente van Leeuwarden, certificeeren bij dezen dat de Huwelijks afkondigingen tusschen: W. Hendrik S., weduwnaar van Remkje Bredee, oud Zeven en dertig jaren, van beroep Goud- en Zilver Smid. geb en wonende te Leeuwarden, meerderjarigen zv Hendrik Willem Schreuder, overleden, en van Maria Elisabeth van deventer, zonder beroep, woonachtig te Leeuwarden, en Maayke Bouwes Schiere, oud negen en twintig Jaren, zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Bouwe Cornelis Schiere, overleden, en van Uilkje Bakker, van beroep koopvrouw, woonachtig te HRL, alhier op Zondagen den tweeden, en negenden mrt dezes Jaars zullen geschieden en van welk voorgenomen Huwelijk de afkondigingen mede moeten geschieden te HRL als hebbende de bruid in die gemeente hare woonplaats, en daar van alhier Legaal bewijs worden ingebragt. Leeuwarden den 25 feb 1817; Wij Burgemeester Officier van den Burgerlijken Stand der gemeente Leeuwarden certificeren bij dezen, dat de Huwelijksch Proclamatien tusschen: W. Hendrik S., oud 37 Jaren, van beroep mr Goud- en Zilversmid. geb en woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige zv Hendrik Willem Schreuder, overleden, en van Maria Elisabeth van deventer, Zonder beroep, woonachtig te Leeuwarden, en Maayke Bouwes Schiere, oud 29 Jaren, Zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Bouwe Cornelis Schiere, overleden, en van Uilkje Bakker, van beroep Koopvrouw, woonachtig te HRL, alhier behoorlijk Zijn afgekondigd, op Zondagen den tweden en negenden mrt des Jaars een duizend acht honderd Zeventien, Zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 12 mrt 1817
Willem Servaas huwt met Jents Seerps, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:23:29 mei en getrout de 12 jun 1763; kind: Sjerp Willems, ged 8 okt 1765 Grote Kerk HRL, moeder als J. Sjerps; kind: Servaas Willems, ged 9 okt 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Jens Sjerps; kind: Lieuwe Willems, ged 14 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL, moeder als Jens Sjerps; kind: Theodorus Willems, ged 19 jan 1772 Grote Kerk HRL, moeder als Jens Sjerps
Willem Sickes huwt met Trijntje Heeres, kind: Hiltje Sickes, geb 22 jun 1795, ged 5 jul 1795 Grote Kerk HRL
Willem Siebes zie: de Boer; W.S. en Anna Catharina Webber, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 aug 1808; ondertrouw HRL
Willem Siedses huwt met Leentje Gerrits, kind: Gerrit Willems, geb 28 jun 1787, ged 15 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Willems, geb 2 sep 1790, ged 26 sep 1790 Grote Kerk HRL
Willem Sietses ged 3 mei 1805 HRL, ovl 21 jul 1821 HRL, zv Sietse Bernardus en Sietske Jans; BS ovl 1821
Willem Sybes huwt met Catrina Lijkles, kind: Sijbe Willems, geb 25 jan 1811, ged 17 feb 1811 Grote Kerk HRL
Willem Sydses woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Willem Sydzes huwt met Tjietske Herres op 15 jun 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk 15 jun 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; W.S. ende Tjietske Heeres, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Heere Clases, deszelfs vader, 31 may 1794; ondertrouw HRL; W.S. en Tjietske Herres, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 15 jun 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Willem Sytses zie: Pannebakker
Willem Sytzes geb 25 okt 1805 HRL, ged 12 nov 1805 HRL, ovl voor 25 okt 1810 HRL, zv Sijtze Martens en Wapke Willems; dopen Grote Kerk HRL 1805
Willem Sikkes zie: Huisinga
Willem Simens Zn Op 15 apr 1643 kochten Burgemeester S.W., Johannes Jans zn, Sipke Dirks zn, en Hoeite Hoeites zn. als ''bewinthebbers offe administrateurs van de schippers ende bootsluydenpenningen, seeckere huysinge ende hovinge met het bleeckvelt samt bomen, cruyden ende plantagie gelegen binnen deser stede in de Botte Apoteker straet daer Romen uithangt''. de koopprijs bedroeg 1500 goudguldens. Zie verder Botte Buwema. Bron: Harlinger Courant 11 nov 1983/S. Wobma
Willem Simons ged 22 dec 1748 Westerkerk HRL, zv Simon Sjoerdts en Antje Willems
Willem Simons huwt met Janke Gerbens, beide van HRL, geproclameert den 21-28 Septem: en getrout den 5 okt 1755
Willem Simons Remonstreert met Eerbied Cornelis Geerts ordris Korendrager binnen deze Stad; dat den Supplnt zig teegenwoordig in Soodanige omstandigheeden bevindt, dat het hem van zeer groote dienst en nuttigheid Soude zijn, indien UEd:Achtb:hem geliefden te permitteren, deze bedieninge voor enigen tijd door een Subst. te laten waarneemen, Zoo neemt dezelve de Vrymoedigheid zig deswegens aan UEd:Achtb:te addresseeren, met onderdanigst Versoek dat UEd:Achtb:hem deze gunste gelieven te bewijzen van de perzv W.S. als Subst. Korendrager te qualificeeren en aan te Stellen, die ten dien einde zig mede op ''t eerbiedigste aan UEd Achtbh presenteert; q:f:(was getekend) S:Rienstra; In Margine Stonde/; de Magistraat accorderende het Versoek, Authoriseert de mede Supplnt W.S., om de bedieninge Van Korendrager als Subst. waer te neemen, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 7 sep 1757. (was Get:Lourens Tabes (onder Stonde) Ter ordtie van de magistr (Get:) M:V:Idsinga; Lager Stonde/; Jusjurandum praestitit coram Praeside Tabes dato uts:In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Willem Simons Rintje Pijtters van Dockum ende Janke Simons van HRL, koomende weegens de bruyd W.S. desselvs broeder, 28 dec 1748
Willem Simons W.S. en Antje IJpes, beide van HRL, en laatst geproclameert 24 apr 1774 HRL, en getrouw 3 mei 1774
Willem Simons zie: Vaartjes
Willem Sipkes geb 3 sep 1782, ged 1 okt 1782 Grote Kerk HRL, zv Sipke Willems en Doetje Spannenburg
Willem Sipkes zie: Houtsma
Willem Sjierks zie: Koestra
Willem Sjoerds zie: Gorter, Wiarda
Willem Sluyser huwt met Lijsbeth Willems, beide van HRL, geproclameerd de 30 Ap:en de 7 en getrout de 14 mei 1769
Willem Sluitman gebruiker van wijk E-172, varensgesel; medegebruiker Gerrit N. van der Woude, koperslagersknegt; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); LUMMER, WILHELMINA
Willem Sondervan W.S. en Louissa Zultan, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 4 Oogstmaand 1810
Willem Staal ovl 5 mrt 1787 HRL, oud 54 jaar, soldaat
Willem Stevens huwt met Antje Jans, kind: Jakoba Willems, geb 6 mrt 1782, ged 19 mrt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Willems, geb 1 may 1788, ged 12 may 1788 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Willem Willems, geb 17 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk
Willem Stevens zie: Rosier
Willem Stoker geb 1797 HRL, ovl 10 dec 1832 HRL, huwt met Iebeltje Klazes de Vries op 13 nov 1828 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1828, brouwersknecht in 1832, zv Jiesk Willems S, en Geeltje Meinderts (Bleeker); BS huw 1828, ovl 1832, ovl 1849
Willem van der Straten geb 8 nov 1779, ged 19 nov 1779 Grote Kerk HRL, zv Petrus van der Straten en Karolina Elisabeth van Assendelft
Willem ter Sweege geboortig van Amsterdam, tot burger dezer stede aangenomen en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. H.W. baron van Plettenberg, en betaald aan de gemeenteraad f. 10:10:0, op 8 okt 1792. (burgerboek); W. tS. van Franeker ende Trijntje Gelinde van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Gelinde, deszelfs vader, 17 may 1794; ondertrouw HRL; W. tS. van Franeker en Trijntje Gelinde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 1 jun 1794 HRL, en zijn getrouwt 9 dito, met vertoonde attestatie; woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 2:5:0 ter zaake geleverde leesten, 2 jun 1801, quit. no. 29 (GAH1133); kind: Antonetta Willems ten Sweege, geb 9 may 1795, ged 21 jun 1795 Grote Kerk HRL
Willem Zondervan geb 1762 Slidregt, ovl 26 okt 1827 HRL, huwt met Louisa Soldan op 19 aug 1810 HRL, komt van HRL, kind: Christiaan Z, geb 1801 HRL, huurt pondematen greidland 1810, huw.get. bij B.R. Kroes en A.B. de Boer, kastelein, wonende te HRL, 1816, schipper in 1827; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, ovl 1827, ovl 1880; geboortig van Enkhuizen, het burgerregt geaccordeert van deze stad en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. Djurre Hendriks, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 16 nov 1797. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-152, kastelein, 1814. (GAH204); W.Z. en Louisa Zultan (ook: Soldan), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 4 Oogst maand 1810; ondertrouw HRL; weduwe W.Z. eigenaresse van perceel nr. 576 te HRL, schipperse, woonplaats HRL, legger nr. 836, huis en erf, 120 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Willem van Zulekom Gerrit Isa?c Panneboeter, capitein onder ''t Regiment van Collonel de Schepper van HRL, ende Mejuffer Wobina Gerarda Wildrik van deventer, zijnde de aangaave gedaan door Adjudant v. Z. onder Productie van behoorlijk bewijs, met een gebod in de week, 24 jan 1789; ondertrouw HRL; Maandag den 19 mrt 1798. Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Verscheen in ''s Gerechts Vergadering den Burger W. v. Z., Welken alhier in den Jaare 1786, 1787, en 1788 in Guarnisoen gelegen had, Verzoekende Certificatie van zijne gehouden Conduite in dien tijd, waar op beslooten Wierd navolgende bekendmaking aan de Burgers en Ingezetenen te doen. Alzoo W. v. Z., geweezen Adjudant, onder het tweede Battaillon van het voormalig Regiment van den Generaal Majoor de Schepper, in die qualiteit in den Jaare 1786, 1787 en 1788 alhier in guarnisoen geleegen heeft en van ons heeft begeert een Certicicaat van zijne gehouden Conduite in dien tijd, Zoo verzoeken wij alle Burgeren en Ingezetenen welke iets tegen het gehouwen gedrag van gedagte Persoon mogten hebben in te brengen; daar van aan ons opgaave te doen, binnen den tijd van Agt daagen Peremptoir. Actum HRL den 19 mrt 1798. Welke bekendmaaking van de Puye van den Raadhuise is afgeleezen en ter gewoonen plaatze geaffigeert. (GAH3)
Willem ter Zweege ovl voor 1817, huwt met Trijntje Gelinde op 9 jun 1794 HRL, komt van Franeker, laatste afk. 1 jun 1794, met vertoonde attestatie, N.H., kinderen: Elisabeth tZ, geb 5 aug 1801 HRL, Trientje Willems tZ, geb 1796 HRL, Antoinette tZ, geb 1796 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1816; kind: Trientje Willems ten Zweege, geb 15 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk HRL; Op den Zesden apr des jaars agttien honderd zestien Compareerde voor mij Adam Houtkoper Openbaar notaris resideerende te Amsterdam Trijntje Spoor weduwe Copius ten Zwegen wonende binnen deeze stad, in de Blomstraat boven no. 1. dewelke verklaarde te Consenteeren, en volkoomen genoegen te neemen in het huwelijk t welk haare kleindogter Trijntje ten Zwegen, oud 19 Jaaren (zijnde een dogter van wijlen W. t. Z. en Trijntje Jans Gelinde in der tijd echtelieden) voornemens is aan te gaan met den Persoon van Jan Dirks Buysman, kantoorbediende, oud 20 Jaaren, beiden woonachtig te HRL, en aldaar gedomicilieerd, verzoekende derhalven dat aan hun de bij de wet gerequireerde Huwelijksche Proclamatien worden verleend. Gedaan en Gepasseerd te Amsterdam voornoemd, ten kantoore van mij notaris, des voormiddags in presentie van Casper Speelmeyer, buitenaffaires, Fredrik Engelking, mede buitenaffaires, beiden wonende alhier, als getuigen, die deze acte (welke in brevet zal worden uitgegeven) naa gedaane voorlezing nevens de Comparante en mij notaris hebben getekend; In het Jaar een duizend acht honderd en veertien den achtsten dag der maand aug des voormiddags ten tien Uren is te Makkum wijk C-222 ovl W. Jakobus t. Z. oud zes en veertig Jaaren van beroep Postrijder, geb te Amsterdam en wonende te Makkum, zv Jakobus ten Zweege en Trijntje ?. ?de Eerste ovl en de laatste nog in leven en wonende te Amsterdam Echtgenoot van Attje Piers van Piersen. Afgegeven te Makkum den 8 apr 1816; In het Jaar Een duizend Seven honderd seven en negentig den Vijftien apr is Geboren Trientje dv W. t. Z. en Trijntje Gelinde. Afgegeven op de Raadhuize binnen HRL den 10 Sept: 1814; Wij Ondergetekenden Minne Poppes Houttuin en Antje Jans Buisman Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteren en toe te staan aan onzen minderjarigen zoon Poppe Minnes Houttuin Grossier in sterke dranken alhier om zich in het Huwelijk te begeven met Antoinette ten Zweege meerderjarige dogter van W. t. Z. en Trijntje Gelinde in leven Echtelieden ter gemelde Steede, mogende alzoo lijden dat dezelve door de Heer Pres. Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen plaats hebben om na afloop derzelve in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 30 aug 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vijf en negentig den 9 mei is geb Antonette dogter van W. t. Z. en Trijntje Gelinde. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 29 aug 1816
Willem Zwerus geb 14 nov 1776, ged 3 dec 1776 Grote Kerk HRL, zv Zwerus Willems en Eelkjen Piers
Willem Tammen zie W.T. Altingh; TAMMES, ANNA
Willem Tammen zie: Altingh
Willem Termeer huwt met Regina Scheer, kind: Johanna Elizabeth Termeer, geb 28 okt 1787 ged 30 okt 1787 Grote Kerk HRL
Willem Terpstra conrector 1800-1802
Willem Teunes zie: Houtsma
Willem Teunis geb 23 sep 1787, ged 16 okt 1787 Grote Kerk HRL, zv Teunis Willems en Akke Jans van der Meulen
Willem Teunis geb 21 may 1783, ged 3 jun 1783 Grote Kerk HRL, zv Teunis Willems en Minke Harkes
Willem Thomas ende Janke Clases, beide van HRL, huw.aang. 24 jan 1739 HRL, komende voor de bruid desselvs Oom Stoffel Sakes; huw.aang. HRL 1739
Willem Thomas huwt met Tjamke Claases, kind: Aukje Willems, ged 6 sep 1750 Grote Kerk HRL; kind: Claaske Willems, ged 8 aug 1747 Grote Kerk HRL; kind: Aefke Willems, ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Willems, ged 4 sep 1742 Grote Kerk HRL; kind: Thomas Willems, ged 26 apr 1740 Grote Kerk HRL
Willem Thomas W.T. en Wendeltje Rimmerts, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 22 nov 1772 HRL, en toen getrouwt
Willem Thomas Geeft UEd:Achtb:Eerbiediglijk te kennen Jacob Tjebbes turfdrager en burger alhier, dat hij suppliant om moverende reedenen wel genegen is zijn voorsr bedieninge over te dragen op de persoon van W.T. varendsgesel meede alhier, en tot het waernemen dezer bedieninge bequaem. en alsoo UEd:Achtb:toestemminge in deesen wort vereischt, soo versoekt de suppliant onderdaniglijk dat UEd:Achtb:in dit transport gelieven te accordeeren, en de persoon van W.T. in zijn plaats tot meede turfdrager aen te stellen, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden, mitsgaders den Eed van getrouwigheit daer toe staende, quo facto etc, Requisitus (was getekent), R.B. Lanting. ; In margine Stonde; de Magistraet gehoord het versoek eligeert mits deesen de meede suppliant W.T. tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheit Actum den 21 sep 1739, (was getekent), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de Magistr: M. van Idsinga. ; Onder stonde; Praestitit Jus Jurandum den 21 sep 1739 in kennisse van mij secrts (getekent), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:Agtb:te kennen W.T., ordris turfdrager, dat hij supplnt wel genegen was dito bedieninge te transporteren op eenen Eeltje Tjallings daer toe zeer wel bequaem; en dewijl sodanigen overdragt niet vermag te geschieden sonder consent en gratie van UEd:Achtb:, soo versoeken de supplnten met Eerbied UEd:Agtb:gelieven dese overdragt gunstelijk te accordeeren en over sulx Eeltje Tjallings in plaets van W.T. tot ordris turfdrager aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende q:f:etc, (was get) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek nomineerd en eligeert mits desen de mede supplnt Eeltje Tjallings tot ordris turfdrager binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheid. Actum den 21 dec 1740 (was get:) J. Agema, Ter Ordtie van de magistr. (get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 21 dec 1740 heeft Eeltje Tjallings den Eed van getrouwigheid gepresteerd coram praeside Agema. In kennisse van mij secrts:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731- 1759); TOMAS, WILLEM
Willem Tiesius geb 1762 Leyen, ovl 23 jun 1826 HRL, ongehuwd, schoenlapper; BS huw 1826
Willem Tjeerds huwt met Antie Pijters, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 aug en getrout de 4 okt 1761
Willem Tiercks huwt met Aeltie Foppes; zie aldaar
Willem Vaartjes geb 1792 den Hoorn, Texel, ovl 3 apr 1837 HRL, 1e huwt met Elisabeth Anthonij Berting op 22 jun 1817 HRL, huw.afk. 8 en 15 jun 1817, zeeman, 2e huwt met Feikje Jacobs de Boer op 22 dec 1831 HRL, wonende te HRL, winkelier in 1837, zv Simon V, (gk), en Mattje Hesjes Zwart, (gk) vader in leven koopvaardijkapitein, wonende te Texel, ovl Batavia 1794, moeder wonende te Texel, ovl 21 jan 1831 HRL, grtvdr v-zijde Jan V, grtmdt v-zijde Saartje Smit, grtvdr m-zijde Hertje Klases Zwart, grtmdr m-zijde Trijntje Arends; BS huw 1817, huw 1831, ovl 1837; W.V. eigenaar van perceel nr. 638 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 702, huis en erf, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 859 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 702, huis en erf, 450 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 1006 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 702, huis en erven, 111 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van percelen nrs. 1008 en 1009 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 702, resp. huis en tuin, huis en erf, resp. 300 en 120 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 90 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Willem van Vals begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 49; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 13, nr. 54; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Willem van der Veen ovl voor 1816, huwt met Haike Bos, kind: Tetje Willems vdV, geb 1795 te Leeuwarden; BS Franeker huw 1815
Willem Vermeersch geb 30 sep 1687, ovl 17 feb 1687, I-U-D en advocaat, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Willem van Viersen verleent vrije doorvoer in 1753
Willem de Vries huwt met Sijtske Douwes, schoenmaker en wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1827
Willem de Vries huwt met Baatje Jelgerhuis op 12 apr 1795 HRL, laatste afk. 12 apr 1795, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1795; W. dV. ende Batje Jelgerhuis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Marten de Boer, deszelfs neef, 28 mrt 1795; ondertrouw HRL; Volkert Nuttes van Vlieland ende Aagje Durks Sandstra van HRL, zijnde deeze Huwelijksche Proclamatien aangegeeven door W. dV., 25 jul 1795; ondertrouw HRL; kind: Dirk Willems de Vries, geb 7 feb 1793, ged 19 feb 1793 Grote Kerk HRL
Willem de Vries ovl voor 1859, huwt met Jetske Jaitjes vd Zee; BS ovl 1858
Willem de Vrugt huwt met Eelkje Murks, kinderen: Murk Willems dV, geb 4 mei 1782 HRL, Albert Willems dV, geb 1789 HRL; BS huw 1816, ovl 1824; kind: Albert Willems de Vrugt, geb 10 aug 1787, ged 21 aug 1787 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seven & tachtig den Tiende aug is Geboren Albert zv W. d. V. en Eelkjen Murks. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 29 mei 1816
Willem van Vulpen ovl voor 1821, huwt met Sijbrigje Pieters op 7 dec 1806 HRL, komt van HRL, wonende te HRL. 1811 in de Nieuwstraat, kind: Petrus Leonardus vV geb 16 jul 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1811, huw 1820
Willem van Waardenburgh van Amsterdam, heeft het burgerrecht deser stede gewonnen, nadat hij alvorens in handen van burg. Theodorus Stantius als Commissaris belooft sich als een eerlijk en getrouw burger te sullen gedragen, en alle lasten te sullen dragen, ende heeft ook de geregtigheid daartoe staende betaelt tot f. 10:10:0 aan de GR, op 18 mrt 1696. (burgerboek)
Willem van Wals huwt met Jantje Gerrits, kind: Ype Willems van Wals, geb 30 sep 1780, ged 8 okt 1780 Grote Kerk HRL
Willem Wesling ovl 25 apr 1789 HRL, oud 64 jaar
Willem Westerhof medeweesvoogd in 1730; medeweesvoogd W.W. bet f. 11:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Sijbren Christiaans bij Folkert Claasen met metselen had verdient, 23 feb 1730. (GAH1060); id. W.W. bet f. 15:0:0 weegens dat de weesjonge Dirk Hessels bij Simon Fockes met cooperslaan had verdient, 28 feb 1730. (GAH106); id. W.W. bet f. 40:0:0 weegens dat de weesjonge Sijbren Joghens met schoenmaken bij J. Cocq in 1 jaar verdient had, 25 apr 1730. (GAH1060); id. W.W. bet f. 49:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjongens Johannis Annes en Jelle Pijters met gleybakken bij Glinda in 1 jaar hadden verdiend, 25 apr 1730. (GAH1060); W.W. overhandigt aan de rentmeester van het Weeshuis een Lands obligatie ten laste deser Proventie in capitaal 500 gld met no. 5649 van Resolutie 10 aug 1714, verschint 10 aug 1735, herkomende van wijlen de wed. van de olde burgermr Hijlaarda, die deselve aan ''t Stats weeshuys had gelegateerd. Dit pro memoria, 8 mrt 1730. (GAH1060); id. W.W. bet f. 45:7:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens de nalatingschap van de boedel van Gerlantie Keimpes, koomende also hier ten profijte van ''t Weeshuys, 8 mrt 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 272:16:0 weegens wollen en linnen winkelwaaren door hem tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 8, 3 mrt 1730. (GAH1060); id. f. 183:3:0 weegens laaken en gecolaert linnen tdv ''t Weeshuys, ord. no. 9, 3 mrt 1730. (GAH1060); id. f. 46:14:0 weegens gaarn en lint etc, ord. no. 19, 30 may 1730. (GAH1060)
Willem Wiarda geb 16 dec 1800 Almenum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Willem Wiarda geb 15 apr 1801 HRL, ged 5 mei 1801, N.H., zv Sjoerd W, en Anna Pieters Nauta; dopen Grote Kerk HRL 1801
Willem Wybes zie: Schoonhoven
Willem Wybes ged 22 jun 1752 Westerkerk HRL, zv Wybe Willems en Zijtske Aukes
Willem Wybrands zie: de Vries
Willem Wybrands geb 14 dec 1805 HRL, ged 5 jan 1806 HRL, ovl voor 1808, zv Wybrand Christiaans en Hijke Willems; dopen Grote Kerk HRL 1806
Willem Wilhelmus huwt met Claaske Aukes; BS geb 1811; kind: Hiltje Willems, geb 14 feb 1787, ged 13 mrt 1787 Grote Kerk HRL; woont in 3e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Willem Willems zie: van Berendonch, Bret, de Jong, van Kastel
Willem Willems ende Wickien Pijbes, beyde Van HRL, huw.aang. 21 9ber(=dec) 1733 HRL, Comende Voor de bruid Harmen Jansen, desselfs swager; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Willem Willems van Middlum ende Jeltie Willems Van HRL, huw.aang. 14 9ber(=dec) 1733 HRL, konende Voor de bruid Gerrijt Jacobs desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Willem Willems ged 2 nov 1745 Grote Kerk HRL, zv Willem Andries en Trijntje Hennigs
Willem Willems huwt met Atje Ates, kind: Grietje Willems, geb 26 apr 1793, ged 14 may 1793 Grote Kerk HRL
Willem Willems geb 17 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL, zv Willem Stevens en Antje Jans
Willem Willems geb 19 mrt 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL, zv Willem Dirks en Feikje Doekes
Willem Willems Casper Cristiaans ende Willemke Jurjens, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs swager W.W., 25 feb 1741; ondertrouw N.H. HRL
Willem Wilhelmus Johan Georg Hendriks, Sergeant onder de comp. van Collonel J. de Schepper, ende Sijke Aukes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd W.W., desselfs swager, 20 sep 1788; ondertrouw HRL; W.W. en Klaaske Aukes Bostein, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jun 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Willem Willems weesvoogden bet f. 59:3:6 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde verdiende loonen van Arjen Claeses en Pieter Jans Clamstra, gleibakkersknegts, en van W.W. en Jarig Arjens, tichelaersjongens, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 66:9:0 wegens verdiend loon van W.W. bj Pieter Tetrode op ''t tigchelwerk verdiend, 23 nov 1776. (GAH1107); id. f. 67:10:0, 7 jun 1777. (GAH1108); rentmeester van het Weeshuis bet f. 9:4:0 aan de binnenvaeder Claes Voordewind voor gegeven speelgoed aan W.W. en Jarig Arjens, kwit. no. 4, 19 nov 1776. (GAH1107); voogden bet f. 6:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door W.W. als weversknegt bij Sjoerd T. Schrik verdiend, 14 apr 1778. (GAH1109); id. f. 65:12:0 door W.W. bi de heer P. Tetro op ''t tiggelwerkverdiend, 28 jul 1778. (GAH1109)
Willem Willems ovl voor 1838, huwt met Jildouw Jans, kind: Willem Willems de Jong, geb ...; BS huw 1837
Willem Willems ovl voor 1813, huwt met Catharina Harmens; BS huw 1812; W.W. en Catrina Harmens, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd deszelfs oom Johannes Hendriks, 25 jan 1806; ondertrouw HRL
Willem Willems van HRL, huwt met Lijsbet Hendriks, van Wijnaem, sijn geproclameert 6, 14 en 20 May 1742 en doe ook getrouwt; W.W. van HRL. ende Lijsbert Hendriks van Winaem, koomende voor de bruid desselvs broodheer Jan Reins Jonker, 5 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Willem Willems W.W. ende Pijttie Pijtters, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan Hendrik Rieringh, 11 May 1748; huwt met Pijtje Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 May 1748 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Willem Willems huwt met Geeske Engels, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 25 jan 1763
Willem Willems huwt met Grijttie Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 30 Ap:en de 7 en getrout de 14 mei 1769
Willem Wink huwt met Catharina Heringa, kinderen: Simon Petrus, geb 1792 Leeuwarden, Eliza W, geb 1791 Leeuwarden; BS huw 1814, ovl 1858
Willem Wijngaarden ged 24 jan 1677, ovl ..., Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Willem IJbema huwt met Sjoukje ... , kind: Bernardus IJ, geb 1803 Piaam; BS ovl 1890
Willem IJpei Contrarolleur, kind: Allardus Willems IJpei, ged 24 feb 1756 Grote Kerk HRL
Willem IJsbrands huwt met Foekje Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 25-31 okt en getrout de 8 nov 1761, kind: IJsbrand Willems B(rouwer), geb 10 dec 1771 HRL; DTB N.H. HRL. 1761, BS ovl 1822
Willem IJsbrands zie: Brouwer
Willem Ysbrands geb 17 apr 1785, ged 29 may 1785 Grote Kerk HRL, zv Ysbrand Willems en Janke Willems
Willem A Brakel geb Leeuwarden 10 jan 1635 en ovl 30 okt 1711 te Rotterdam; Nederlands gereformeerd godgeleerde, zv Theodorus ? Brakel, was predikant achtereen volgens te Exmorra, Stavoren, HRL, Leeuwarden en in 1683 te Rotterdam. Zijn theologie was, evenals die van zijn vader, van het voetiaanse type; mystiek en escetiek spelen bij hem echter geen geringere rol. Hij was gericht op praktische vroomheid. Zijn invloed werkt tot op heden door, voor al door zijn hoofdwerk ''Redelijke godsdienst'' (1700), dat meer dan 25 herdrukken beleefde (geheel onveranderde herdruk naar de beste uitgave: 1967). Hij kwam enkele malen in botsing met de overheid en bestreed qui?tisten en labadisten. Hij rekende zichzelf niet tot de pi?tisten. (Winkler Prins Encycl. 7e druk 1966-1975); BRAMERS, HARMEN JANSEN
Willem A Prins oud 50 jaar, geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-043; VT1839; W.A.P. eigenaar van perceel nr. 1231 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 551, huis, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Willem Abrahams Brons zie ook: Willem Abrahams; geb 1773 Makkum, ovl 17 jan 1831 HRL, huwt met Atsje Fredriks Smeetzel, kinderen: Jelshe, geb 1801 Makkum, Abraham B, geb 16 sep 1809 HRL, Frederikgeb 22 mrt 1811 HRL, varensgezel in 1831, schipper in leven, huw.get. bij D. Bron en J. Zwart 1819, zv Abraham Willems B., en Gezina Lambertus; dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811, huw 1819, ovl 1831, ovl 1858, ovl 1869; medegebruiker van wijk B-043, schipper; eigenaar en gebruiker is Dirk Schiere wed., 1814. (GAH204)
Willem Adriaan Roest geb 19 apr 1796, ged 3 may 1796 Grote Kerk HRL, zv Carel Marius Roest en Jacoba van der Straaten
Willem Ages Baard geboortig van Hijlaard, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Wassenaar op 17 mei 1752. (burgerboek)
Willem Alkes Kramer geb 1763 Vlieland, ovl 25 nov 1835 HRL. in het diaconiehuis, huwt met Antje Reinders Klok, kinderen: Martje, geb 24 nov 1811 HRL, Elisabeth, geb 1799 Vlieland, Rein(der) K, geb 19 okt 1800 Vlieland, zv Alke Hendriks K, en Elisabeth Willems; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1835, ovl 1836, ovl 1856, ovl 1867; kind: Martjen Willems Kramer, geb 24 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL
Willem Andreas Hubert W.A.H., luitenant in het Regiment van sijn Exellentie Lt. Gen. B. Leewe ende Emmetje Fokkes van Elsta, beyde te HRL, sijnde de aengevinge gedaen door de proc. B. Dreyer bij schriftelijke procuratie, met een gebodt in de Week, 28 Sep 1748; luitenant in het Regimant van sijn Exelentie van de Heer Luitenant Generaal B:Leeve, huwt met Emmetie Fokkes van Elsta, beyde tot HRL, geproclameerd den 29 sep en den 1-6 okt 1748 en doen ook getrouwt den 6 dito
Willem Andries Gebel geb 1803 HRL, ovl 19 nov 1826 HRL, timmerknegt, ongehuwd, zv Andries G, en Antje Sijbrens Sleeper; BS ovl 1826
Willem Annes Annema huwt met Klaaske Foppes Hossel, kastmaker, wonende te Franeker, kind: Trijntje Willems A., geb 1797 Franeker; BS Franeker huw 1819
Willem Annes Hovenier geb 1805 HRL, ovl 12 apr 1853 HRL, 1e huwt met Catrina Hermina Nak op 26 mei 1825 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1825, 2e huwt met Maria Catharina Rinkes op 27 sep 1832 HRL, Rooms Katholiek, schoenmaker in 1821 te HRL en in 1851, zv Anne Martens H, en Anna van Lingen; BS huw 1825, huw 1832, ovl 1852, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-235; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-186; VT1839
Willem Anskes Lijn ovl 2 jul 1820 Workum, huwt met Trijntje Iemes, lijnslager, kinderen: Anske Willems L, geb 1802 HRL, Anna Catharina L, geb 12 sep 1805 Workum, zv Anske Hielkes L, en Baukje Willems; BS ovl 1831; 1833 overlijdens, huw 1836, ovl 1867; weduwe W.L. eigenaresse van perceel nr. 1331 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 432, huis en erf, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Willem Anskes Zeestra geb HRL 1661, zv: Anske Ypes Zeestra
Willem Augustin Crebel W.A.C. en Antje Saapes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 oct 1782 HRL, en zijn getrouwd den 27 naastvolgende
Willem B Deersma procureur, ontvangt van het gemeentebestuur terzake de omschrijving van de wachtrollen, 21 aug 1730: f. 3:3:0 (GAH283); id. 28 mei 1732, (B283; id. 3 jun 1734 (GAH283)
Willem Barteles van der Meer geb 1767 Sapmeer, ovl 4 sep 1833 HRL, huwt met Trijntje J. Spleet/Lon, N.H., gewezen beurtschipper van Amsterdam op HRL, wonende te HRL. 1807-1810, kinderen: Bartle Willems, geb 16 okt 1808 HRL, Hiltje, geb 8 mei 1811 HRL, Jantje, geb 22 mei 1806 HRL, Willemtje Willems vdM, geb 1799 HRL, zv Bartle Cornelis, (gk), en Willempje Jacobs (gk); dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1808, 1811, BS ovl 1833, ovl 1834; gebruiker van wijk E-042, schipper; eigenaar is G. Stinstra, 1814. (GAH204)
Willem Barteles Verwer geb 1798 Oldeboorn, ovl 21 jan 1856 HRL, DG, huwt met Zwaantje Harmanus Holmans op 23 sep 1830 HRL, wonende te HRL, scheepstimmerman in 1851, zv Bartele Willems V, en Sjoerdtje Hijltjes; BS huw 1830, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, 117
Willem Barteles Wagenaar geb 16 jun 1811 HRL, huwt met Geiske Fokkema op 20 jun 1839 HRL, timmerknecht, zv Bartle Klaases W, en Sijbrigje Dirks Tadema; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk F-126; VT1839
Willem Beins Unia ovl 1813 Arum, huwt met Jantje Nannes, kinderen: Engeltje Willems, geb 1783 Arum, Bentje Willems U, geb 1789 Arum, in huwelijksakte Engeltje Willems van 1783 geslnm ''Bins'' (= Beins); BS huw 1823, ovl 1833, ovl 1855
Willem Berends Faber geb 1789 HRL, ovl 21 mei 1835 HRL, ongehuwd, zv Berend Harmens F. en Jeltje Meinderts; BS ovl 1835
Willem Beth Hanzos van Hazenhoek ged 8 jan 1765 Grote Kerk HRL, zv Hanzo Jonas van Hazenhoek en Guirtje Buma
Willem Bith Aardenburg geb 25 okt 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Aardenburg en Wopkjen Buma
Willem Bouwes Agema ovl voor 1813, huwt met Akke Holkes, in leven echtelieden te HRL, kind: Gerlantje Willems A, geb 1780 HRL; BS huw 1812
Willem Coenraads Bakker geb 31 dec 1795, ged 19 jan 1796 Grote Kerk HRL, zv Coenraad Bakker en IJbeltje Oosterbaan
Willem Coenraads Bakker ovl voor 1831, huwt met Marijke (Maeyke in 1769) Folkerts de Haas, beide van HRL, geproclameerd de 26-30 mrt en getrout de 2 apr 1769, kind: Margaretha B., geb 22 feb 1774 HRL, ged 22 mrt 1774 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL , 1769, BS huw 1830; kind: Coenraad Willems Bakker, ged 30 jun 1771 Grote Kerk HRL; ovl 26 jan 1792 HRL, oud 53 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 7; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, vierde quartier no. 162, mei 1802, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (650)
Willem Cornelis Bergsma ontvangt van de rendant f. 15:3:8 wegens een renthe van f. 500:0:0 ten lijve van W.C.B., 1e Tontine, 1e classe, no. 13, may 1774. (GAH1060); id. May 1776. (GAH1060); id. f. 15:13:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 15:17:8, may 1778. (GAH1060)
Willem Cornelis van der Meulen ovl 15 jun 1805 Bolsward, huwt met Aafke Durks, kind: Cornelis Willems vdM, geb 1787 Bolsward; BS huw 1823, ovl 1836
Willem D Ferdinand zie: Pfeiffer
Willem Daniels Ploeg eigenaar en gebruiker van wijk E-186, timmerknegt; medegebruiker Ekke Frieseman wed., 1814. (GAH204); W.D.P., Timmerknecht, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeeren ten behoeve van het huwelijk van Cornelia Wilhelmina Koning
Willem Daniels van der Ploeg geb 1776 ... , ovl voor 1865, huwt met Grietje Gerrits Kok, kinderen: Daniel Willems vdP, geb 1807 den Helder, Gerrit vdP, geb 15 aug 1810 HRL, timmermansknecht, wonende te HRL. 1831, wonende te den Helder in 1834, huw getuige bij P.P. de Bruin en A.R. Kronenburg, aangehuwde schoonbroeder bruid 1811
Willem Davids van Assen huwt met IJmkje Dirks op 16 nov 1799 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1799; huwt met Pietje Douwes, kind: Douwe Willems van Assen, geb 30 may 1798, ged 19 jun 1798 Grote Kerk HRL
Willem Diederik Ferdinands Pfeifer geb 1 okt 1809 HRL, N.H., zv Ferdinand Fredrik P, en Talia Folkers; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 1 okt 1809, ged 17 okt 1809 Grote Kerk HRL, zv Ferdinand Frederik Pfeiffer en Talea Folkers
Willem Dirks Akkerboom won. HRL. 1812, zv Rein Dirks A., en Louisa Geerling; BS ovl 1812; geb 25 nov 1793, ged 10 dec 1793 Grote Kerk HRL, zv Dirk Reins Akkerboom en Louise Geerling
Willem Dirks Bloem W.D.B., Turfdrager, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Jans, weversknecht, wonende te HRL; W.D.B., turfdrager, wonende te HRL in 1815, is verzogr een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Antje Harmens, werkster, wonende te HRL
Willem Dirks Bloemer geb 1760 ... , ovl 1 mei 1817 HRL, huwt met Feikje Jelles, kinderen:Jeltje B., geb 2 feb 1791 HRL, Hieke Dirks B., geb 1789 HRL, Marijke Willems B., geb 1786 HRL, Rinske Willems B., geb 1797 HRL, huw.get. bij B.M. Bos en R.J. Proosterbeek, wonende te HRL. 1812, oom vd bruidegom in leven wever; BS geb 1811, huw 1812, huw 1816, ovl 1817, huw 1832, ovl 1866, BS Franeker ovl 1834, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk B-153, wewer, 1814. (GAH204); voogden bet f. 19:19:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door IJsbrand Heins bi C.B. verdiend, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 26:5:0 in 3/4 jaar verdiend, 11 jun 1776. (GAH1107); W.D.B., schoorsteenveger, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aake Knipper, naaister, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Antoon Knipper en Antje Hendriks in leven gewoond hebbende ter dezer Stede
Willem Dirks Houtsma geb 26 apr 1785, ged 31 may 1785 Grote Kerk HRL, zv Dirk Willems Houtsma en Aaltje Jans
Willem Dirks Jager geb 1791 HRL, huwt met Maria Ziekmans op 27 jun 1811 HRL, 1e huw.afk. zondag 9 Jun 1811 voor het Huis der Gemeente, ondertrouw 5 Jun 1811, wonende te Sneek, 2e afk. 16 Jun 1811, huw.get. bij J.L. Wijnalda en A.P. Binksma, 1815, id. bij D.J. Kussendrager en J.T. Nieuwhoff, deurwaarder, 1813, id. bij J.H. Smits en H.D. Ziekmans 1815, zv Dirk Willems J, en Antje Jelles; BS huwafk. en huw 1811, huw 1813, huw 1815; gebruiker van wijk G-044, eigenaar is G. van Themmen, 1814. (GAH204)
Willem Dirks Tadema geb 1774 HRL, ovl 8 nov 1828 HRL, huwt met Trientje Folkerts Nauta op 16 jan 1803 HRL, hovenier in 1828, huw.get. bij G.P. Burghout en T.C. Bolman, 1813, id. bij H.H. Bandsma en G.H. de Haas, 1813, id. bij F.D. Tadema en A.J. Brouwer, broeder bruidegom, 1816, kinderen: Metje Willems, geb 13 jul 1807 HRL, Tjietske Willems, geb 2 okt 1810 HRL, Pietje Willems T, geb 1805 ... , Dirk T, geb 30 mei 1803 HRL, zv Dirk Jans T, en Metje Willems; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1807, 1810, BS huw 1813, ovl 1815, huw 1816, ovl 1828, ovl 1847; gebruiker wijk E-150, hovenier; eigenaar is S. Schaaff wed. erven, 1814. (GAH204)
Willem Douwes Bakker ovl voor 1786; curatoren van W.D.B. ontv f. 18:10:0 vd rentmeester van het Weeshuis terzaake geleverde 102 halfbrooden, quit. no. 3, 31 may 1785. (GAH1117); ovl 24 dec 1790 HRL, oud 49 jaar; huwt met Rinske Alberts Noordga, beide van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 jun en getrout de 3 jul 1763; kind: Albert Bakker, geb 30 jul 1772, ged 23 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Willems Bakker, geb 1 mei 1775, ged 28 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Willems Bakker, ged 4 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL
Willem Douwes Borger huwt met Rixtje Hanses op 24 sep 1693 HRL, ondertrouw 9 sep 1693 HRL, komt van HRL; zie aldaar; Aanstellingen Stad HRL 1731-1759, dtb huw HRL. 1668-1704
Willem Douwes Kaper zie ook: W.D. Terpstra; ovl voor 1819, huwt met Antje Piers, kindTetje K, geb 1794 Achlum, in leven echtelieden te Achlum; BS huw 1818, ovl 1853
Willem Durks Mau zie ook: Mouwen; geb 10 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL, zv Durk Mau en Marijke Roelofs
Willem Eintjes Dijkstra huwt met Tjieskje Durks, kind: Johannes Willems D, geb 1767 Berlikum; BS ovl 1833
Willem Feikes Wijngaarden ovl voor 1825, huwt met Trijntje Gerrits Hanekroot; BS ovl 1824; W.F.W. van HRL, en Trijntje Gerrits van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 aug 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Willem Fokkes Mandema geb 1771 Groningen, ovl 1 sep 1836 HRL, huwt met Willemke Foppes op 11 mei 1800 HRL, zv Fokke Willems, (gk), en ... ; huw Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1836, ovl 1837; gebruiker van wijk G-204, varensgesel; medegebruiker Sibout Rinkes wed. ; eigenaar is Tjall. Brameyer, 1814. (GAH204)
Willem Folkerts Gerbranda geb 1807 HRL, ovl 30 mei 1836 HRL, huwt met Lijske Abels vd Hout op 17 mei 1832 HRL, schoenmakersbaas, zv Folkert Reins G, en Jacoba Willems Rosier; BS huw 1832, ovl 1836
Willem Frederik Groever geb 1800 Amsterdam, huwt met Trijntje Sjoukes Oosterbaan op 9 okt 1834 HRL, matroos der 1e klasse op ZM kanonneerboot no. 69, thans liggende te Terschelling, zv Jan Willem G, (gk), en Jansie Witteveen, (gk), vader in leven militair, ovl Amsterdam 11 jul 1813, moeder ovl Amsterdam 5 dec 1817; BS huw 1834
Willem Fredriks Tangerman ged 5 apr 1767 Grote Kerk HRL, zv Fredrik Tangerman en Trijntie Sipkes Isebrandi; ovl voor 1821, huwt met Aukje van Benthem op 1 feb 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1848; W.T. ende Grietje Lourens Strik, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Minne Pieters, goede bekende, 11 feb 1792; ondertrouw HRL; W.T. en Grietje Lourens Strak, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 feb 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:12:0; in hetzelfde boek ook vermeld met: f. 3:17:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 52:10:0 wegens geleverd lood, 19 dec 1792, quit. no. 5 (GAH1124); id. f. 5:17:0, 30 nov 1793, quit. no. 1 (GAH1125); rentmeester van het weeshuis ontvangt f. 25:0:0 van de Weesvoogden ter zaake verdiende loon van Coenraad Oeges als smidsknegt bij W.T., 8 may 1793 (GAH1125)
Willem Gerbens Post geboortig van Almenum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, nadat hij de behoorlijke borgereed heeft afgelegd in handen van burg. van der Brug, op 26 jul 1745. (burgerboek)
Willem Gerrits van Hoek ovl voor 1826, huwt met Antje Fredriks, zij was winkelierse in 1825, kinderen: Gerrit Willems vH, geb 1789 HRL, Hiltje Willems vH, geb 1801 HRL; BS ovl 1825; 1827 overlijdens, ovl 1832; wed. W.G. v. H. eigenaresse van perceel nr. 23 te HRL, winkelierse, woonplaats HRL, legger nr. 302, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 68 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 302, huis en erf, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 90, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 302, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832. bl. 32)
Willem Gerrits van Schwighum geb 17 sep 1777, ged 7 okt 1777 Grote Kerk HRL, zv Gerrit van Schwighum en Marijke Willems
Willem Hanses van Hottinga huwt met Fimke Jacobs Visser, kind: Grietje vH, geb 1803 Sloten; BS huw 1884
Willem Hayes Huisman Frans Hendrik Slinker ende Anna Catrina Salvert van delmkost uit denemarken, koomende wegens de Bruit desselfs vader, dewelke met twee getuigen als Willem Joosten, wever, en W.H.H. van buiten deese Stadt bevestigde dese bruit sijn dogter te zijn, 19 mrt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Willem Hendrik Bouricius van Idema geb 1797 Heerenveen, ovl voor 1884, huwt met Aafke Tuinhout op 26 okt 1843 HRL, grietman van Aengwirden, wonende te Heerenveen, zv Martinus BvI en Sophia Angenis Beatrix van Vos; BS huw 1843, ovl 1883
Willem Hendrik Schreuder zie ook: W. Schroeder; geb 1780 Leeuwarden, 1e huwt met Romkje Bred??, 2e huw met Maayke Bouwes Schiere op 17 mrt 1817 HRL, huw afk. 2 en 9 mrt 1817 HRL. en Leeuwarden, goud- en zilversmid. wonende te te Leeuwarden, zv Hendrik Willem S, en Maria Elizabeth van deventer BS huw 1817; Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den vier den dag der maand sep des Jaars Een duizend Zeven honderd en tachtig is alhier geb Willem waar van Vader is Hendrik Willem Schreuder en moeder Maria Elisabeth van deventer. Afgegeven op den vijfentwintigten feb Een duizend acht honderd en zeventien; deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte, twee van overlijden, twee van aangifte na afloop der Geboden te Leeuwarden en een Huwelijksconsent van W.H.S. en Maike B. Schiere dato 17 mrt 1817. de President Burgemeester der Stad HRL
Willem Hendrik Suringa W.H.S. eigenaar van perceel nr. 1190 te HRL, koopman, woonplaats Leeuwarden, legger nr. 661, huis en erf, 150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: kad. /Atl. Barr. dl. en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1428 te HRL, koopman, woonplaats Leeuwarden legger nr. 661, erf, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Willem Hendrik Zeilmaker huwt met Maaike ... , kind: Jaapje/Japje, geb 1768 Terschelling; BS ovl 1853
Willem Hendriks de Boer lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier:24-4:0 (GAH650)
Willem Hendriks Bron geb 1799 HRL, ovl 26 apr 1828 HRL, schoenmaker, ongehuwd, zv Hendrik B en Berber Jurjens Bakker; BS ovl 1828
Willem Hendriks Gruis zie ook: Willem Hendriks; W.H.G. en Antje Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 aug 1783 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Willem Hendriks Hanekamp geb 29 mei 1799 HRL, ovl 21 apr 1822 HRL, ongehuwd, zv Johannes H, en Lamina Huitinga; BS ovl 1822
Willem Hendriks Calsbeek huwt met Maria Gesina Haasken, kind: Hendrik Willem C, geb 24 apr 1805 te HRL, kastelein ''De Gouden Leeuw'' 1803-1804; dopen Grote Kerk HRL 1805; 7e quartier, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1804. (GAH650)
Willem Hendriks van Valts Van Valts (1764), Van Vals (1790, 1791); ovl 17 dec 1802 HRL, huwt met Jantje Geerts, kinderen: Anna Willems vV, geb 1764 HRL, Jan Jans vV, geb 1763 ... ; BS ovl 1812; 1821 huwelijken, ovl 1826 kind: Berendtje Willems van Vals, geb 19 mei 1773, ged 25 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Karel Willems van Vaals, geb 9 apr 1775, ged 21 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jan Willems van Vaels, ged 26 sep 1762 Grote Kerk HRL; kind: Geert Willems van Vals, ged 23 feb 1766 Grote Kerk HRL; kind: Carel Willems van Vals, ged 28 jul 1767 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Willems van Vaals, ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL; kind: Karel Willems van Vaals, ged 9 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, moeder als J. Gerrijts; geboortig van Falkenburg, van professie schoenmaker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Borger eed gepresteerd in handen van pres. burg. J. van Slooten op 20 sep 1764. (burgerboek); weesvoogden bet f. 15:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake een half jaar verdiende loon van Hendrik Willems, als schoenmakersgezel werkende bij W. vV., 3 jun 1790. (GAH1122); id. f. 15:16:0, 10 jan 1791 (GAH1123); Lijkle Jansen ende Anna van Vals, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W. vV., de vader, 23 okt 1790; ondertrouw HRL; huwt met Jantie Geerts, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 apr en getrout de 3 mei 1761; woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Willem Hindriks Blaauw geb 1798 Oude Pekela, huwt met Trijntje Davids Smit op 9 aug 1832 HRL, wonende te HRL., (ook in 1834), varensgezel, zv Hindrik Willems B, (gk) en Trijntje Wolters de Jonge, (gk), vader bijgenaamd ''de Lange'', in leven schipper te Nieuwe Pekela, ovl Farmsum 8 mei 1830, moeder ovl 4 sep 1808 Oude Pekela; BS huw 1832, ovl 1834
Willem IJsb Brouwer eigenaar van wijk G-070; gebruiker Jan Harmens wed, en Jan de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204)
Willem Jacobs Kuhn geb 12 okt 1792, ged 13 nov 1792 Grote Kerk HRL, dv Jacob Kuhn en Sapke van Straten
Willem Jacobs IJlsma huwt met Aafke Wybes, schipper te HRL 1829; BS ovl 1829
Willem Jacobus van Ancum geb 1803 Zwolle, huwt met Maaike Gerbrandus Pettinga op 24 jun 1827 HRL, huwelijksafkondigingen 10 en 17 jun 1827 HRL en Zwolle, wonende te Zwolle, koopman, zv Dirk vA (gk), en Maria E.A. Lachenwitz (gk), vader ovl 9 dec 1820 Zwolle, koopman, moeder wonende te Zwolle, 1821; BS huw 1827
Willem Jan van Tile geb 5 jun 1801 HRL, ged 30 jun 1801, N.H., zv Paulus vT, en Aaltje Heeres; dopen Grote Kerk HRL 1801
Willem Jans Dijkstra huwt met Grietje Willems, kind: Jan Willems D, geb 1780 Wierum; BS ovl 1834
Willem Jans Hiemstra geb 7 apr 1805 Wijnaldum, boereknegt, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Willem Jans Steenbergen geb 1752 HRL, ovl 10 jul 1824 HRL, huwt met Grietje IJsaaks vd Werf en huwt met Grietje van Gruisen, huw.get. bij N. Walgreen en G. Wyma, 1815, id. bij R. Lieuwes en K. Tjerks, 1815, id. bij S.J. de Ruiter en M. Wijnands, 1812, kinderen: Wiepkje Willems S, geb 1777 HRL, Fokje Willems S, geb 1788 HRL, Grietje Willems S, geb 1783 ... , Jantje Willems S, geb 1794 HRL; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1824, huw 1835, ovl 1837 1847 overlijdens, BS Franeker huw 1822; gebruiker wijk H-144, tichelaar; eigenaar is A.W. Tadema q. q., 1814. (GAH204); W.J.S., werkman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Klaaske Tjerks, Naaister, wonende te HRL
Willem Jans Zeinstra huwt met Foekje Jans, arbeider en wonende te Franeker kind: Jan Willems Z, geb 1792 Franeker; BS Franeker huw 1816
Willem Jans van Wijk geb 31 dec 1811 HRL, ovl 30 jul 1814 HRL; wijk F-097, zv Jan Roelofs vW, en Pietje Jager; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1814; geb 10 dec 1811, ged 12 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Jan Roelofs van Wijk en Pietje Jager
Willem Jansen Bock W.J.B. ende Hiltje Douwes beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs broeder Jelke Douwes, 5 Sep 1750; huwt met Hiltje Douwes, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 2- sep 1750 en doen ook getrouwt
Willem Jansen Wolf koopt en verkoopt een huis 1799-1801; W.J.W. ende Maria Zaad, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Bertels, deszelfs neeff, 30 okt 1790; ondertrouw HRL; W.J.W. en maria Zaad, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 nov 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Willem Jappes van der Veer zie ook: Willem Jappes; geb 1812 HRL, ovl voor 1856, huwt met Trijntje Musschenplukker op 29 sep 1838 HRL, werkman, schutter 1 ste afdeling mobiele Vriese schutterij, zv Jappe Ruurds vdV, en Maria Willems Zondervan; BS huw 1838, ovl 1855
Willem Jetzes Lents geb 3 okt 1792, ged 28 okt 1792 Grote Kerk HRL, zv Jetze Lents en Trijntje Jans
Willem Johannes van Beuningen geb 2 nov 1811 HRL, zv Johannes Jacobus vB., en Henrietta Maria Lexraven; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 25 nov 1811, ged 3 dec 1811 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jacobus van Beuningen en Henrietta Maria Lex
Willem Johannes de Boer geb 27 nov 1799 HRL, ovl 17 dec 1840 HRL, huwt met Aukje Pieters Luidinga op 24 nov 1822 HRL, huw.afk. 10 en 17 nov 1822, N.H., wieldraayer in 1840, ged 17 dec 1799 HRL, zv Johannes Reinders de B., en Juliana Willems Netscher; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1822, ovl 1840; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stoelmaker, wijk G-176; VT1839
Willem Johannes Brink ovl 13 slachtmaand 1810 HRL, huwt met Antje Jans Hollema op 16 mrt 1794 HRL, laatste afk. 16 mrt 1794, kind: Aafke Willems, geb 1797 te HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1811, huw 1826, ovl 1854; W.J.B. ende Antje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes van den Berg, goede bekende, 1 mrt 1794; ondertrouw HRL; W.J.B. en Antje Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 16 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelven dage
Willem Johannes Hacquebart ovl 31 jan 1824 Leeuwarden, huwt met Tjitske Hijlkes, in leven baardscheerder, kinderen: Janke Willems H, geb 1793 Leeuwarden, Martje Willems H, geb 1789 Leeuwarden; BS huw 1830, ovl 1831, ovl 1834
Willem Johannes Jager geb 5 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Johannes Willems Jager en Trijntje Jakles; geb 1786 HRL, ovl 7 okt 1849 HRL, huwt met Rinske Velkers op 8 apr 1810 Leeuwarden, met attestatie vertrokken naar Leeuwarden, huw.get. bij D.P. Visser en R.J. van Kammen, meester slager, wonende te HRL, 1812, id. bij D.W. Jager en K. Gerrits, neef bruidegom 1816, id. bij J. Schotanus en J.D. van Vliet, 1819, kind: Johannes, geb 10 dec 1810 HRL, zv Johannes dJ, en Trijntje Jakles Donia; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1812, huw 1816, huw 1819, ovl 1849, ovl 1869; gebruiker van wijk F-163, slager, eigenaar is Johannes Felkes, 1814. (GAH204); W.J. van HRL. en Rinske Felkers van Leeuwarden, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 Lentemnd 1810; ondertrouw HRL; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk F-163; VT1839; kind: Johannes Willems Jager, geb 10 dec 1810, ged 8 jan 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: R. Fellekens; ontvangen van de rentmeester van het Weeshuis f. 147:8:0 ter Saeke geleverd Rundvlees en Smeer, 10 nov 1810, quit. no. 1 (GAH1142); id. f. 37:8:0 ter Saeke geleverd smeer, 1 apr 1809, quit. no. 1 (GAH1141); W.J.J. eigenaar van perceel nr. 853 te HRL, slager, woonplaats HRL, legger nr. 338, stal, 85 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 1025 te HRL, slager, woonplaats HRL, legger nr. 338, huis en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1047 te HRL, slager, woonplaats HRL, legger nr. 338, pakhuis of bergplaats en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Willem Johannes Jager ovl 1781 Almenum, huwt met Tjetske Dirks, tichelaar, kind: Dirk Willems J, geb 1765 Midlum; BS huw 1828, ovl 1832; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seven & Sestig den Vierde feb is Geboren: Dirk, zv W. Dirks J. en Tjietske Dirks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 jan 1816
Willem Johannes Velthuis geb 1795 HRL, ovl 26 jun 1849 HRL, huwt met Maria Klumpers op 3 jun 1821 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1821, weversknecht, huw.get. bij F. Velthuis en A.B. Blom, broeder bruidegom, 1842, turfdrager in 1849, zv Johannes V, en Elisabeth Rink; BS huw 1821, huw 1842, ovl 1849; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-198; VT1839; W.J.V. eigenaar van perceel nr. 1793 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 716, huis, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Willem Johannis Jaeger zie ook Willem Johannes !!; ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 70:0:0 voor het geneezen van tien onzuyvere hoofden, ord. no. 12, 13 jun 1780. (GAH1111)
Willem Johans Reeden geb 25 aug 1796, ged 11 sep 1796 Grote Kerk HRL, zv Johan Joost Reeden en Elizabeth Mekkes
Willem Joukes Posthuma huwt met Aaltje Gerrits Eppes, kind: Willemke Willems P, geb 1794 HRL; BS ovl 1832
Willem Jurjens ten Bokkel ovl in 1809 vertrokken met ''s lands schip ''de Ulk'', zonder er legaal bericht is binnengekomen wegens zijn dood of leven, huwt met Geeske Hendriks ter Hofstede, kinderen: Jurjen Willems, geb 1793 HRL, Hendrik Willems tB., geb 1795 HRL; BS huw 1820, huw 1824, ovl 1852
Willem Jurjens Koetze geb 1784 Nieuwe Pekela, huwt met Trijntje Klazes vd Weide op 19 mei 1831 Harlwon. HRL, varensgezel in 1835 te HRL, zv Jurjen derks K, (gk), en Jantje Willems Kater, (gk), vader ovl Nieuwe Pekela 7dec18 26, wonende te aldaar, moeder arbeidster, ovl aldaar 26 feb 1824; BS huw 1831, ovl 1835
Willem Karel Stok huwt met Grietje Slendebroek, kind: Berendina Willems Stok, geb 9 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL
Willem Klases Kuiper ovl voor 1838, huwt met Aaltje Jans, kind: Klaas Willems K, geb ...; BS huw 1837
Willem Klases Langendijk geb 1811 Leeuwarden, huwt met Tjerkje Johannes Gebel, (gk), op 12 jun 1834 HRL, schipper, wonende te HRL, zv Klaas Willems L, en Trijntje Romkes; BS huw 1834, ovl 1847; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-006; VT1839
Willem Lammerts Zelders ged 5 mrt 1765 Grote Kerk HRL, zv Lammert Zelders en Taatje Riemshoorn
Willem Lieuwes Bonnema q. q. geb 1744 ... , ovl 26 apr 1817 HRL, huwt met Trijntje Jans Postma, trekschipper, kinderen: Johannes, geb 1792 HRL, Jacob B., geb 1794/98 HRL, Bernardus B., geb 4 aug 1800 HRL; BS ovl 1817; 1836 huwelijken, ovl 1850, ovl 1874, ovl 1880; eigenaar van wijk B-064; gebruiker is Truyke IJ. Faber, kinderschoolhoudster, 1814. (GAH204); id. van wijk G-229, tevens zelf gebruiker, trekschipper; medegebruiker Jan Willems Bonnema, (zoon), 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden W.L.B., Trekschipper van HRL Op Dockum, en Trijntje Jans Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onzen Zoon Johannes W. Bonnema Om Zich in het huwelijk te begeven met Elisabeth Coulbout, dv Petrus Coulbout en Anna Wijngaarden, alle wonende te HRL. HRL den 27 jun 1815; Wij Ondergetekenden Petrus Coulbout mr. Kleermaker, en Anna Wijngaarden, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onse dochter Elisabeth Coulbout mede alhier, Om Zich in het huwelijk te begeven met Johannes Willems Bonnema, Schipper van HRL op Dockum, zv W.L.B. & Trijntje Jans, wonende te HRL. HRL den 21 jun 1815; Erven W.L.B. eigenaars van perceel nr. 407 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 106, huis en erf, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Willem Lieuwes Hoff woont in 2e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:0:0 (GAH650)
Willem Lodewijk baron van Mijnborgen W.L. vM., vaandrig in ''t Regiment van Genraal Major van Brakel van HRL, ende Jonkvrouwe Everdina Kleynhoff van Cuuilenburg, zijnde de aangaave gedaan door de adjudant Raydt, met een gebod in de week, 25 feb 1791; ondertrouw HRL
Willem Lodewijk baron van Wijnbergen Baron W.L. vW., Vaandrig in ''t Regiment van Generaal Major van Brakel, van HRL, en de Jonghvrouwe Everdina Kleinhof, van Kulenburg, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 mrt 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Willem Lodewijks Groen geb 1770 HRL, ovl 5 jun 1822 HRL, huwt met Helena S. Stinstra/Hieke Scheltes Steenstra, werkman in 1822, N.H., kinderen: Schelte Willems, geb 14 mrt 1810 HRL, Lodewijk Willems, geb 7 jul 1807 HRL, Antje G, geb 1802 HRL, Maria (Marijke), G, geb 6 dec 1805 HRL, Maaike Willems, geb 13 dec 1804 HRL, Lodewijk Willems, geb 29 jun 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1805, 1807, 1810, BS ovl 1822, ovl 1850, ovl 1865, ovl 1871
Willem Lolkes Zwaal geb 29 okt 1801 HRL, ovl 10 dec 1872 HRL, 1e huwt met Jacomijntje Vettevogel op 10 feb 1825 HRL, huw.afk. 30 jan en 6 geb 1825, 2e huwt met Hiltje van Slooten op 15 dec 1836 HRL, stadsbode in 1872, huw.get. bij J.L. van Loon en F.A. vd Werf, (2x gk), id. bij A.T. de Vries en B.T. Anema, 1842, id. bij J.J. Wielinga en W.S. Faber, (2x gk), 1842, id. bij W. Steenwijk en C.E. Clemens, (2x gk), 1842, zv Lolke Sijbrens Z, en Jantje Willems Molenaar; BS huw 1825, ovl 1835, huw 1836, huw 1841, huw 1842, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-089, bev.reg. HRL 1860-80; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk E-083; VT1839; W.L.Z. eigenaar van perceel nr. 1471 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 841, huis en erf, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Willem Maurits Reinbach geb 1785 ... , ovl voor 1858, huwt met Sijtske Zijlstra op 18 aug 1811 HRL, fungerend maire op den eyland Vlieland, ondertrouw 31 Jul 1811, 1e afk. zondag 4 Aug 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk 11 Aug 1811, huw.get. bij G.J. Loncq en H.A. Zijlstra, schoonbroeder bruid. 1823, zv Gijsbert C.W.R. (gk), en Josina Temminck, (gk); BS huw 1811, huw en huwafk. 1823, BS Franeker ovl 1857; W.M.R. eigenaar van perceel nr. 480 te HRL, vrederegter, woonplaats HRL, legger nr. 563, huis, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Willem Meintes Jager geb 23 nov 1799 HRL, ged 8 dec 1799 HRL, N.H., ovl 13 apr 1830 HRL, ongehuwd, varenspersoon, zv Meinte Willems J., en Antje Hendriks (Plekker); dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1830
Willem Meyers Blom ovl 11 sep 1803 Workum, huwt met Antje Klases Sunkes, in leven bakker te Workum, kind: Antje Willems B., geb 1803 Workum; BS huw 1826
Willem Meyes Bijlsma ovl 13 nov 1823 Makkum, huwt met Grietje Pieters, kinderen: Akke Willems Schaafsma, geb 1773 Makkum, Rigtje Willems (Bijlsma), Meyer, geb 1772 Makkum, in leven timmerman te Makkum; BS huw 1830, huw 1832, ovl 1846
Willem Obbes van Tuininga van Franequer ende Grietie Hiddes Heremijt van HRL, sijnde de aangevinge bij procuratie gedaan door R.J. de Swart, 12 Apr 1749
Willem Oenes Visser geb 4 nov 1806 HRL, ged 7 dec 1806 HRL, N.H., DG, huwt met Minke Fransen de Vries op 16 jul 1829 HRL, huw.afk. 5 en 12 jul 1829 Leeuwarden en HRL, ook huwt met Henriette Leibes, zeilmaker in 1857, smidsknecht in 1851, A 12 mei 1851 Almenum, zv Oene Johannes V, en Grietje Willems dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-237, wijk G-192, 193, 283, 318; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk G-188; VT1839
Willem Olivier Zijlstra Nieuwland, Sectie D, 1832: W.O.Z. te HRL, eigenaar van percelen nrs. 301, 302, 304 en 305, legger nr. 237, Weiland, grootte resp. 450, 1150, 31680 en 14350 m2, klasse onbebouwd alle 2; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: W.O.Z. te HRL, eigenaar van perceel nr. 323, legger nr. 237, Weiland, grootte 30370 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832)
Willem Paulus Strooband geb 5 apr 1782, ged 23 apr 1782 Grote Kerk HRL, zv Paulus Strooband en Christiana Wilhelmina Beek
Willem Pieters Broekman geb 1795 Leeuwarden, 1e huwt met Jacomina Jelgerhuis, 2e huwt met Vrouwkje Georg Keil op 1 nov 1832 HRL, onderwijzer der jeugd, wonende te Leeuwarden, huw.get. bij R. Broekman, (gk), en A.R.M. van Gelder, (gk), school onderwijzer te Leeuwarden, broeder bruidegom 1837, zv Pieter B., en Gerdina Jansen; BS huw 1832, huw 1837
Willem Pieters Bruining geb 1787 HRL, huwt met Gerritien Mensterd op 9 jun 1822 HRL, huw.afk. 28 apr en 5 mei HRL en 5 en 12 mei 1822 te Zutphen, tichelaarsknecht zv Pieter B, en Marijke dekker; BS huw 1822
Willem Pieters Dijkstra geb 1789 ... , ovl 28 sep 1814 HRL, lijndraayersknegt; BS ovl 1814; gebruiker van wijk E-241, touwslagersknegt; eigenaar is Jacob Harkes wed., 1814. (GAH204)
Willem Pieters Hogt ovl voor 1837, huwt met Trijntje Dirks Steringa; BS ovl 1836
Willem Pieters Hoogstra huwt met Trijntje Dirks op 30 jul 1809 HRL, komt van Almenum in 1809, N.H., huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1801; kind: Jetske Hoogstra, geb 17 jul 1799 HRL, ged (?); dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Jetske Willems Hoogstra, geb 3 may 1798, ged 3 jun 1798 Grote Kerk HRL; W.P.H. en Trijntje Durks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 nov 1797 en op den zelfden datum getrouwd; Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden W.P.H., Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëxhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Willem Pieters van der Leef geb 1763 ... , huw.get. bij D.B. de Jong en P.H. Tigchelaar, wonende te Almenum; BS huw 1814
Willem Pieters Nauta geb 1775 Bozum, ovl 5 okt 1836 HRL, huwt met IJemkje Jacobs (Zijlstra) op 11 mei 1800 HRL, kinderen: Anna Willems N, geb 8 aug 1805 HRL, Jacob Willems N, geb 24 dec 1811 HRL, Anna Willems, geb 8 aug 1803 HRL, Joukje Willems, geb 1 jan 1802 HRL, Pieter Willems, geb 8 nov 1800 HRL, Jan Willems, geb 29 mei 1809 HRL, Pieter Willems, geb 5 feb 1807 HRL, N.H., huw.get. bij G. Hartman en IJ. van Beemen, behuwd broeder bruid. 1815, id. bij H.B. vd Veer en T.S. Kingma, neef vd bruidegom, 1816, id. bij A.H. de Groot en W.J. vd Laan, neef bruid. 1817, id. bij J.J. Dijk en H. vd Laan, neef bruid. 1818, koopman in 1811, doet ovlaang. van Jacob Doedes in 1811, broodbakker in 1836 zv Pieter Jeltes en Joukje Willems; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1800 1802, 1803, 1805, 1807, 1809, BS geb 1811, ovl 1812, huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1818, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1856; eigenaar en gebruiker van wijk B-053, bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-057, bakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-084, graanzolders; eigenaar en medegebruiker is P. Huidekoper, wagenhuis, 1814. (GAH204); kind: Jacob Willems Nauta, geb 24 dec 1811, ged 17 mrt 1812 Grote Kerk HRL; W.P.N. eigenaar van perceel nr. 421, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 478, huis en erf, 210 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 425 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 478, huis en erf, 70 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Willem Pieters Posthuma geb 1787 ... , huw.get. bij H.S. Zondervan en J.D. de Vries, tichelaarsknecht, wonende te Koningsbuurt onder Midlum, aangehuwde broeder bruidegom; BS huw 1833
Willem Pieters de Wilde geb 1760 onder Almenum, ovl 25 nov 1828 HRL, huwt met Corneliske Feddriks, kinderen: Pieter, geb 1804 Pietersbierum, Frederik dW, geb 20 dec 1799 Sexbierum, Rinse dW, geb 29 jan 1805 HRL, werkman 1828, huw.get. bij J. de Wit en L.A. de Wilde, oom bruid. leiker, wonende te HRL 1819; huw Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1819, ovl 1828, ovl 1857, ovl 1865, ovl 1883; gebruiker wijk A-222, sjouwer; eigenaar is Johannes Jacobus Kerkhoven 1814. (GAH204)
Willem Pytters Mouter ovl 8 feb 1751, 75 jaar en 4 1/2 maand, huwt met Baukje Tjerks, zie aldaar, Grote Kerk, Zark regel 28, no. 13; vd Gaast begraaflijst
Willem Reins Miedema geb 1 apr 1808 HRL, ged 22 mei 1808 HRL, N.H., zv Rein M, en Margaretha Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1808; en Simon Reins Miedema, tweelingen, geb 22 mrt 1797, ged 9 apr 1797 Grote Kerk HRL
Willem Rinses Hidma ovl 12 jun 1826 Bolsward, huwt met Lolkje Heins Heinsma, kind: Trijntje Willems H, geb 1811 Schraard, in leven boereknecht te Schraard, zv Rinse Piers en Sijke Willems; BS huw 1832
Willem Roelofs Meintz geb 29 dec 1777, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL, zv Roelof Willem Meynts en Tjitske Swardus Posthuma; geb 1777 ... , ovl 12 sep 1811 HRL, wonende te op de Groote Bredeplaats in het huis van zijn moeder, die in 1811 nog in leven was; BS ovl 1811
Willem Samuels Muggeridje ovl 15 sep 1832 Purmerend, huwt met Sjoukje van Wielen, scheepskapitein in 1832; BS huw 1836, ovl 1872
Willem Siebes de Boer geb 1787 Lemmer, ovl 6 jul 1844 HRL, huwt met Catrina Lijkles Webber op 11 sep 1808 HRL, kind: Sijbe Willems, geb 25 jan 1811 HRL, wonende te HRL; 1808, loots in 1844, huw.get. bij P. Dijkstra en D.J. vd Stok 1815, id. bij H. Zonsveld en G.B. van Beemen 1816m, id. bij J.A. vd Wijk, (gk), en S.D. deurnat, (gk) 1839, zv Sijbe de B., en Grietje van Bergen; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1815, huw 1816, huw 1839, ovl 1844; gebruiker van wijk B-029, varensgesel; eigenaar is Age Agema wed., 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, loots, wijk H-184; VT1839; W.S. d. B. eigenaar van perceel nr. 1969 te HRL, loots, woonplaats HRL, legger nr. 100, huis en erf, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Willem Sietses Martens geb 25 okt 1810, ged 11 nov 1811 Grote Kerk HRL, zv Sietse J. Martens en Wybje Willems
Willem Sikkes Haakkema Comijs, huwt met Pietje Douwes Vlasblom, kind: Hijlkjen Willems Haakkema; ged 17 okt 1743 Westerkerk HRL
Willem Sikkes Huisinga won. Leeuwarden, verkoopt een huis 1801
Willem Simons Brouwer geb 12 dec 1788, ged 3 feb 1788 Grote Kerk HRL, zv Simon Hendriks Brouwer en Dieuke Andeles Brouwer
Willem Sipkes Houtsma geb 3 sep 1782 HRL, ovl 17 okt 1828 HRL, huwt met Rinske Spannenburg op 11 jun 1809 HRL, huw.get. bij T. Houtsma en D. Spannenburg, behuwd broeder bruid 1812, id. bij J. Appeldoorn en H.J. vd Veen, neef vd bruid. 1811, id. bij F.O. Poelstra en T.A. Wiersma, wonende te Almenum, 1815 id bij G. Jelgersma en G. Spannenburg, behuwd broeder bruid 1815, zv Sipke Willems H, en Doetje Spannenburg, bierbrouwer en gemeen teontvanger 1828; huw Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1811, huw 1812, huw 1815, ovl 1828 1859 overlijdens, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk F-027, brouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-043, brouwerij, 1814. (GAH204); W.S.H. en Rinske L. Spannenburg, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL; weduwe W.S.H. eigenaresse van percelen nrs. 1351, 1352, 1352A en 1353 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 318, resp. huis, huis en erf, mouterij, brouwrij, resp. 108, 136, 50 en 90 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 75, 15, 36 en 44. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); W.H. eigenaar van percelen nrs. 474 en 475 Sexbierum Sectie E, bierbrouwer, woonplaats HRL, legger nr. 174, bouwland, 10350 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 154)
Willem Sjierks Koestra geb 7 jan 1807 HRL, ged 25 jan 1807 HRL, ovl 10 jul 1812 HRL; wijk G-006, N.H., zv Sjierk Hendriks K, en Trijntje Bokkes; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1812
Willem Sjoerds Gorter geb 1784 Heerenveen, ovl 23 jun 1834 HRL, huwt met Elsje Louwrens Louw op 14 mrt 1819 HRL, huwelijksafkondigingen 24 en 31 jan 1819 HRL en 21 en 28 feb 1819 Heerenveen, meester molenmaker, zv Sjoerd Wiggles G, en Antie Willems; BS huw 1819, ovl 1834
Willem Stevens Rosier ovl voor 1833, huwt met Antje Jans Holma, kind; Jacoba Willems S, geb 1783 HRL; BS huw 1832, ovl 1834
Willem Sytzes Pannebakker geb 25 okt 1810 HRL, ovl 25 okt 1826 HRL, pannebakkersknecht, ongehuwd, zv Sijtse Martens P, en Wiepkje Willems Steenbergen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1826
Willem Tammen Altingh komt van Embden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR, legt eed af in handen van burg. Jan Dircksen Cuyck, krijgt burgerrecht op 30 mei 1684. (burgerboek)
Willem Teunes Houtsma ovl voor 1869, huwt met Botje Lieuwes vd Schaaf; BS ovl 1868
Willem Teunis Lande huwt met Aaltje Haayes Feenstra, beide van HRL, geproclameert 16, 23 en 30 Novem:en getrout den 7 dec 1755
Willem Thomas Forth ged 10 dec 1743 Grote Kerk HRL, zv Thomas Janzen Forth en IJtje Willems
Willem Wilhelmus van Kastel W.W. van Kasel, ged 2 mei 1756 Westerkerk HRL, zv Wilhelmus van Kasel en Wikje Pieters, vader als W. v. Cassel; geb 1756 HRL, ovl 29 jan 1831 HRL, huwt met Klaaske Aukes Bosstein/ Wassenaar, kind: Hiltje Willems vK, geb 1787 ... ; BS ovl 1812; 1831 overlijdens; kind: Neeltje Willems van Cass, ged 6 mrt 1753 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Willems van Cassel, ged 1 apr 1749 Grote Kerk HRL, vader als W. v. Cassel; gebruiker van wijk G-020, zeylmaker, eigenaar is Dirk Fontein, 1814. (GAH204)
Willem Willems Bret geboortig van Weert, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Jan Dircks Cuyck als Commissaris op 7 dec 1685. (burgerboek)
Willem Willems van Hoeven W.W. vH. en Aatje Ates, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 nov 1787 HRL, en zijn getrouwd op den 13 daaraanvolgende; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Willem Willems van Hoogen huwt met Aaltje Aates, kind: Grietje Willems van Hoogen, geb 17 okt 1790 ged 2 nov 1790 Grote Kerk HRL
Willem Willems de Jong ovl 21 mrt 1808 Sneek, huwt met Trijntje Durks, slager te Sneek in 1837, kind: Sikke dJ, geb 10 dec 1807 Sneek, zv Willem Willems en Jildouw Jans; BS huw 1837, ovl 1887
Willem Willems van Luik huwt met Antie Hendriks Sundag, beide van HRL, geproclam; de 5-12 en getrout de 19 nov 1769; W. vL. van Franeker ende Geeske Berends van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Simon van Luik, 24 nov 1792; ondertrouw HRL; W. vL. van Franeker en Geeske Berends van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 dec 1792 HRL, en met attestatie vertrokken
Willem Wybes Schoonhoven geb 29 dec 1808 HRL, ged 1 jan 1809 HRL, ovl 8 mrt 1865 HRL, huwt met Hielkje Jacobs Zoete op 22 nov 1832 HRL, schipper, ovl wijk A-151, zv Wybe S, en Rigtje Willems Bijlsma (ook wel: Meyer); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1832, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk A-147; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schuitschipper, wijk C-181; VT1839; geb 29 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL, zv Wybe Schoonhoven en Rigtje Willems
Willem Wybrands de Vries geb 21 dec 1807 HRL, ged 3 jan 1808 HRL, N.H., ovl 23 mrt 1823 HRL, zv Wybrand Christiaans en Hijlkje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1823
Willem Wybrandus Heineman ged 3 sep 1747 Westerkerk HRL, zv Wybrandus Heineman en Anna van der Meulen
Willemijntie Johannes Dames ged 26 nov 1769 Westerkerk HRL, dv Johannes Dames en Allegonda Winia
Willemijntje Jans Scheephorst ged 6 apr 1751 Grote Kerk HRL, dv Jan Willems Scheephorst en Grietje Verneel
Willemina Doedes/Doets huwt met Pieter Gelinde; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811; kinderen: Frederik en Jarig Pieters Gelinde, tweelingen, geb 22 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, moeder als Wilhelmina Doeds
Willemina Jeekel geb 19 sep 1801 Zutphen, ovl 5 dec 1871 HRL, 1e huwt met Johannes Velthuis op 28 jun 1827 HRL, huw.afk. 17 en 24 jun 1827 HRL, wonende te HRL, werkster, 2e huwt met Frederik Ebbeling op 9 sep 1830HRL, koopvrouw, wonende te HRL, dv Johannes Leonardus J. en Maria Theresia vd Bosch; BS huw 1827, 1828ob, huw 1830, ovl 1871, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb Zutphen en wonende te HRL. 1839, wijk G-261; VT1839
Willemina Johannes zie: Jeekel
Willemina Mooiman oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; VT1839
Willemina van Steenwijk huwt met Otto van der Hout, kind: Anna Catharina Ottos van der Hout, ged 16 aug 1770 Grote Kerk HRL
Willemina Vermeulen huwt met Casper Poolsen, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 Septemb: en getrout de 2 okt 1763 in de Westerkerk
Willemina de Ville van Leeuwarden, huwt met Jurjen Carsten, van HRL, geproclameert den 21-28 apr en de derde den 5 en getrout met attestasie den 7 mei 1754 in de Westerkerk; kind: Fettie Jurjens de Jong, ged 25 mei 1756 Grote Kerk HRL, dr moeder als W. de Fille; kind: Zuske Jurjens, ged 25 jun 1754 Westerkerk HRL
Willemina Hendriks ter Horst geb 20 sep 1791, ged 11 okt 1791 Grote Kerk HRL, dv Hendrik ter Horst en Geertje Esgers; Wilhelmina Hendriks t. H., geb 12 feb 1798, ged 27 feb 1798 Grote Kerk HRL
Willemina Johannes van der Ploeg geb 14 may 1797, ged 23 may 1797 Grote Kerk HRL, dv Johannes van der Ploeg en Lijsbeth Martens
Willemina Meintes Jager geb 6 apr 1793, ged 18 apr 1793 Grote Kerk HRL, dv Meinte Willems Jager en Antje Hendriks
Willemke Andeles ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, dv Andele Folkerts en Antie Jacobs
Willemke Andries geb 17 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL, dv Andries Willems en Taaike Tjallings; geb 6 may 1789, ged 19 may 1789 Grote Kerk HRL, dv Andries Willems en Taike Tjallings
Willemke Andrijs Remonstreert met verschuldige eerbiedt W.A., meede gesw:turfmeetster binnen deese Stadt, dat sij supplnte wel genegen is dito haer functie over te draegen op eenen Mayke Beuwes, ongehuwde dogter meede alhier daer toe seer bequaem en sulx insgelijks van herten begeerende. Weshalven deselve supplntn ''t zaemen sig aan UEd:Achtb:addresseerende, seer gedienstelijk versoeken UEd:Achtb:gelieven deselve overdragt te accordeeren, en over sulx de persoon van Mayke Beuwes tot meede ordrs Turfmeetster in plaatse van W.A. aan te stellen, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staende, q:f:etc, (was get), P. Reidema, 1739. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van Maeyke Beeuwes tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheit Actum den 15 jun 1739, (was get), D.J. Vosma, Ter ordtie van de Magistr: (get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Maeike Beeuwes heeft voor de Hr. Presid. Burgemr. Vosma den Eed van getrouwigheit gepresteert den 15 jun 1739. In kennisse van mij secrts: was getekent M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Willemke Bastiaens van HRL, ende Jentje Pieters van Mackum, huw.aang. 1 nov 1738 HRL, komende Wegens de bruid Cornelis Menses, blauwverver en vertoonde de bruydegom Consent van sijn Vaeder Pieter Jentjes met verklaeringe van de schoolmr. B:Stapert; huw.aang. HRL. 1738; huwt met Jentje Pieters, kind: Janske Jentjes, ged 19 sep 1741 Grote Kerk HRL; Wybren Hessels ende W.B. beyde van HRL, komende wegens de bruyd Jan Bretton des selvs buirman, 11 Feb 1747; huwt met Wybren Hessels, beyde van HRL, geproclameert 12, 19 en 26 Februa 1747 en doen ook getrouwt in de Westerkerk HRL; kind: Jurjen Wybrens, ged 29 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jan Wybrens, ged 10 may 1753 Westerkerk HRL; kind: Bastiaen Wybrens, ged 31 may 1750 Grote Kerk HRL
Willemke Daniels geb 1781 ... , ovl 13 nov 1813 HRL, huwt met Berend Burgers, ovl wijk G-151; BS ovl 1813; Berent Borgers en W.D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL
Willemke Eeltjes geb 13 nov 1774, ged 11 dec 1774 Grote Kerk HRL, dv Eeltje Meinderts en Korsje Willems
Willemke Fokkes Gerrit Jans van HRL. ende W.F. van Almenum, sijnde de aengeevinge gedaan door de bruidegom met vertooninge van schriftelijk consent van ''s bruyds moeder, 23 dec 1747; van Almenum, huwt met Gerrit Jans van HRL, geproclameerd den 24-31 desember 1747 en den 7 jan 1748 en doen ook getrouwt
Willemke Folkerts geb 25 okt 1786, ged 21 nov 1786 Grote Kerk HRL, dv Folkert Jennes en Richtje Wytses
Willemke Foppes geb 1775 ... , huwt met Willem Fokkes Mandema op 11 mei 1800 HRL, getuige bij geboorte aangifte van Dirk Rommerts in 1811, wonende te HRL 1836; huw Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, ovl 1836
Willemke Foppes zie Hendrikje Willems; ovl 1 mei 1837 HRL, huwt met Johannes Foppes, in dodextract vermeld als Hendrikje Willems; BS huw 1837, ovl 1855
Willemke Freerks ged , samen met Jan, Sijbren en Gerritje Freerks, 4 jun 1748 Westerkerk HRL, dv Freerk Jans en Trijntje Sijbrandts
Willemke Freerks huwt met Hans Femmes, beide van HRL, geproclameert de 2-9 en getrout de 16 dec 1764; huw.reg. N.H.; kind: Klaas Hanses, geb 4 dec 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Femme Hanses, ged 2 apr 1765 Grote Kerk HRL; kind: Femme Hanses, ged 18 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Hansen, ged 19 jul 1768 Grote Kerk HRL; kind: Freerk Hansen, ged 12 nov 1769 Grote kerk HRL; kind: Freerk Hansen, ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Willemke Gerrits ovl 27 dec 1808 HRL, huwt met Dirk Kloppenburg, komt van HRL; BS geb., huwafk. en huw 1811 1822 huwelijken
Willemke Gerrits Jan Dirks Kloppenburg en W.G., beide van HRL, zijn na hunne derde afkondiging gehad te hebben op den 11 oct 1778 HRL. ten zelfden dage alhier getrouwd
Willemke Gorens oud 34 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-019; VT1839
Willemke Goverts geb 21 mei 1805 Makkum/Workum, ovl 3 nov 1871 HRL, huwt met Hendrik Klein zv Sijtse G, en Mintje (Hescelius); BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, 84, 156, wijk B-177, wijk E-078
Willemke Harmens geb 29 jul 1788, ged 17 aug 1788 Grote Kerk HRL, dv Harmen Hendriks en Anna Johannes
Willemke Harmanus zie: Spannenga
Willemke Hendriks geb 1753 Leeuwarden, ovl 9 feb 1822 HRL, huwt met Pieter Mooyman; BS ovl 1822, ovl 1846
Willemke Hendriks Pieter Hendriks en W.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 aug 1779 HRL. en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Hendrik Pieters, geb 22 dec 1787, ged 15 jan 1788 Grote Kerk HRL
Willemke ter Huest oud 66 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-112; VT1839
Willemke Jacobs ged 2 mrt 1746 Grote Kerk HRL, dv Jacob Willems en Marike Jans
Willemke Jacobs huwt met Hans Botes; BS ovl 1831
Willemke Jans zie: Bakker, Burggraaf, Nieuwenhuis
Willemke Jans ged 3 dec 1748 Grote Kerk HRL, dv Jan Claases en Sjoerdtje Sjoerdts
Willemke Jans huwt met Christoffel Sinkelaar; BS ovl 1869; kind: Metje Stoffels, geb 20 feb 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL, vader als: Stoffel Jans, moeder als: Willemtje J. ; kind: Johannes Stoffels, geb 1 apr 1787, ged 24 apr 1787 Grote Kerk HRL, vader als: S. Jans, moeder als: Willemke J. ; kind: Johannes Stoffels, geb 30 jan 1789, ged 17 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Metje Stoffels, geb 24 apr 1792, ged 1 may 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Willemtje J.
Willemke Jans huwt met Foppe Jans; BS ovl 1837; Foppe Jans en W.J., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 29 nov 1772 HRL, en toen getrouwd
Willemke Jans huwt met Bernardus Hescelius; BS ovl 1836
Willemke Johannes zie ook: de Lange; geb 26 may 1789, ged 9 jun 1789 Grote Kerk HRL, dv Johannes Durks en Sijke Jurjens
Willemke Jurjens huwt met Casper Christiaens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 26 feb en 5 mrt en getrouwt de 12 dito 1741; Casper Cristiaans ende W.J. beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs swager Willem Willems, 25 feb 1741; ondertrouw NH-Harl
Willemke Clases ovl 29 dec 1803 HRL, oud 18 jaar; invnet. nr. 320
Willemke Klases geb 1736 ... , ovl 6 jan 1815 HRL; BS ovl 1815
Willemke Claases Lolle Gooitjens Rondaan, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 nov 1764; kind: Wytske Lolles Rondaan, ged 11 feb 1766 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukie Lolles Rondaan, ged 12 apr 1768 Grote Kerk HRL
Willemke Cornelis huwt met Jan Johannis, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 nov en den 26 dito getrouwdt
Willemke Lieuwes zie: Dijkstra
Willemke Lolkes zie ook: IJlstra; ged 26 mei 1760 Grote Kerk HRL, dv Lolke Hennes en Elske Wessels; huwt met Jan Jakobs, kind: Lolke Jans, geb 14 sep 1790, ged 26 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Henning Jans, geb 20 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL; huwt met Jan Jakobs, kind: Jakob Jans, geb 24 mrt 1785, ged 5 apr 1785 Grote Kerk HRL
Willemke Martens huwt met Jacobus Martens, kind: Margaretha Johanna Jacobus, geb 12 feb 1797, ged 26 feb 1797 Grote Kerk HRL
Willemke Martens ovl voor 1833, huwt met Wybren Hessels; BS Franeker ovl 1832
Willemke Martens Simon Paulus en W.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Willemke Paulus ovl 24 mrt 1794 HRL, huwt met Klaas Hendriks; BS huw 1823; bij ovl 47 jaar oud
Willemke Piers geb 1761. ., ovl 19 jul 1829 HRL, huwt met Hessel IJmkes Driest; BS ovl 1829; Hessel Imkes Driest van Almenum en W.P. van Bolsward, zijnde de aangave geschied door den bruidegom op vertoning van genoegzaam bewijs, 5 apr 1806; ondertrouw HRL
Willemke Pieters zie: Dijkstra
Willemke Pieters huwt met Minne Minnes Post; BS ovl 1850
Willemke Post huwt met Philippus Jellersma; BS ovl 1854
Willemke Rienks huwt met Douwe Stephanus, kind: Stephanus Douwes, geb 8 feb 1796, ged 10 apr 1796 Grote Kerk HRL
Willemke Romein geb 1777 Leeuwarden, ovl 3 sep 1848 HRL, ongehuwd, dv Thomas R, en Neeltje Marinus; BS ovl 1848
Willemke Samuels ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 in plaets van haer uitsetting in kleding, kwit. no. 7, 9 mej 1775. (GAH1106)
Willemke Sytses zie: Goverts
Willemke Simons ged 26 jul 1750 Grote Kerk HRL, dv Simon Willems en Aukjen Joosten
Willemke Taedes ovl voor 1804, huwt met Dirk Wybes van Vliet op 20 jun 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802; ovl 12 mrt 1804 HRL, oud 36 jaar
Willemke Taekes ged 6 may 1749 Grote Kerk HRL, dv Taeke Johannis en Trijntje Wybes
Willemke Teunis remonstreert met alle eerbied W.T. huisvrouw van Jacob Johannes, alhier tot HRL wonagtig, dat door het absenteren van Cornelis Cuperus het ytigen van maten en gewigten is vacant geworden en de supplt. seer genegensynde voorschreven functie te hebben en ''t selve getrouwelijk te bedienen dog dewyle sulke sonder Ued. Agtb. goede gunst en gratie niet vermag te geschieden. Soo addresseert deselve haar gedienstelijk aan Ued. Agtbaarheden met ootmoedig versoek haar Agtb. gelieven van de goedtheit te wesen omme de supplte. met het functie van het ytigen van maten en gewigten deser Stad te begunstigen en van de stellen en plaatse van voors. Cornelis Cuperus op sodanigen lasten, pligten, profyten, en emolumenten, daar toe staande, quo facto etc., was getekend, H. Wiarda; ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemelt, eligeert mits desen de persoon van W.T. tot ytiger van de maten en gewigten binnen dese Stad op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daartoe staande mits doende den eed van getrouwigheit in handen van de pres. burg. deses Stad, actum den 2 May 1731, was vertekend, Junius Munter. Ter ordtie van de Magistraat, was vert. M. van Idsinga; In Lager Stonde; Op heden den 2e May 1731 heeft de perzv W.T. den eed van getrouwigheit gepresteert in handen van de pres. burg. Munter. In kennisse van my secr. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Jacob Johannis, kind: Christina Jacoba Jacobs, ged 11 dec 1742 Grote Kerk HRL
Willemke Thomas zie: Romein
Willemke Tymmens Geeft UEd:Achtbaarheeden met Schuldige Eerbiedigheid te kennen W.T. meede gesworen turfmeeterse binnen HRL hoe dat sij om haer hooge jaeren wel geneegen zoude zijn, om voornde functie van turfmeeten over te dragen op Doutjen Hendriks huysvrouw van Yppe Heeres borgerse alhier ter Steede, maer sulks niet kunnende geschieden als met consent en approbatie van UEd Agtbaerheden. Soo is de supplnte te rade geworden haer aen UE: Achtbaerheden te addresseeren met ootmoedig versoek, dat UE: Achtbaerheden gunstig gelieven mogte in de voorseide overdragte te consenteeren, en vervolgens de voornde Douwtje Hendriks in haer suppliantes plaetse tot gesworen turfmeeterse te nomineeren en aen te stellen op lasten pligten profijten daer toe staende het welke deselve Douwtjen Hendriks meede seer ootmoedig versoekt quo facto etc:(was get), J.M. Tuininga; (in margine Stonde); de magistr:gehoort het versoek accordeerende het selve eligeerd en nomineerd mits deesen Doutjen Hendriks in plaets van W.T. tot meede ordrs turfmeeterse binnen deese Stadt, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 11 jun 1742 (was get:), J. Agema. Ter Ordtie van de magistr:abs:sec: B. Dreyer; (onder Stonde); Op heeden den 11 jun 1742 heeft Doutjen Hendriksden Eed als turfmeeterse in handen van de Hr. presid. Burgemr. Agema afgelegt In kennisse van mij gesw:klerck, B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Willemke Tjebbes zie: deinum
Willemke Tjebbes ged 18 may 1747 Westerkerk HRL, dv Tjebbe Douwes en Doetje Willems
Willemke Tjerks geb 1747 HRL, ovl 5 feb 1827 HRL, huwt met Folkert Jans Oltman; BS ovl 1827
Willemke de Vries ovl 15 nov 1796 Franeker, huwt met Wieger Mossel; BS huw 1820, ovl 1852
Willemke Willems zie: Posthuma
Willemke Willems ged 14 okt 1742 Grote Kerk HRL, dv Willem Andris en Trijntje Hennings
Willemke Willems rentmeester van het Weeshuis bet f. 14:0:0 aan de voogden der Huissittende Armen tersaeke het geen minder als na gewoon gebruik voor uitsetting gegeven is aan W.W., kwit. no. 5, 26 aug 1769. (GAH1100)
Willemke Wolffes ovl voor 1879, huwt met Wouter Erich; BS ovl 1878
Willemke Yedes geb 5 sep 1805 HRL, ovl 12 sep 1811 HRL, ged 24 sep 1805 HRL, wonende te op de Zoutsloot 1811, dv IJede Jurjens en Rinske Willems; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1811
Willemke IJpes Jan Harmens Kusch van HRL, en W. IJ. van Bolswaard, laatst geproclameert op dato dezes 28 nov 1773 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Bolswaard, om aldaar in den Huwelijken Staat te worden bevestigt
Willemke Harmanus Spannenga huwt met Okke Douwes Hanja, wonende te Woudsend; BS huw 1844
Willemke Jakobs Wassenaar geb 21 jan 1787, ged 20 feb 1787 Grote Kerk HRL, dv Jakob Wassenaar en Swaantje Tietes Bouwsma
Willemke Jans Bakker geb 1784 HRL, ovl 22 mei 1846 HRL, ongehuwd, dv Jan B., en Sijtske Dirks de Lange; BS ovl 1846; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Willemke Jans Burggraaf geb 1796 ... , ovl 19 okt 1817 HRL, dv Jan B, en (Trijntje K. Bakker) BS ovl 1817; geb 19 mrt 1796, ged 10 apr 1796 Grote Kerk HRL, dv Jan Jakobs Burggraaf en Trijntje Klaases
Willemke Jans Nieuwenhuis ovl voor 1837, huwt met IJsbrand Willems; BS huw 1836
Willemke Johannes de Lange zie ook: Willemke Johannes; geb 1789 HRL, ovl 16 jul 1818 HRL, ongehuwd, dv Johannes dL, en (Sijke Jurjens); BS ovl 1818
Willemke Lieuwes Dijkstra geb 13 nov 1768 Makkum, ovl 18 apr 1821 HRL, huwt met Lieuwe Lijkles; BS ovl 1821
Willemke Lolkes IJlstra zie ook: Willemke Lolkes; geb 1760 HRL, ovl 9 feb 1825 HRL, huwt met Jan Jacobs Dijkstra, getuige bij geboorte aangifte van Jan Tikkel in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS geb 1811, huw 1818 1820 overlijdens, ovl 1825, ovl 1826
Willemke Pieters Dijkstra ovl voor 1848, huwt met Jan Jacobs Blauwsma; BS Franeker ovl 1847
Willemke Tjebbes Deinum geb 1811 Workum, huwt met Ulbe Ruurds Visser op 22 mei 1834 HRL, wonende te HRL, dv Tjebbe Jarigs D, en Gatske IJsbrands Bouma; BS huw 1834; oud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-064; VT1839
Willemke Willems Posthuma geb 1794 HRL, ovl 2 mrt 1832 HRL, huwt met Jurjen Michiels Boch, dv Willem Joukes P, en Aaltje Gerrits Eppes; BS ovl 1832; 1833 huwelijken
Willems Annes zie: Annema, Hovenier
Willems Pijtters ged 25 apr 1747 Grote Kerk HRL, zv Pijtter Sakes en Eeke Willems
Willemtie Jacobs Extract uit het Doop Prothocol der Nederduitsche Hervormde Kerk te Groningen. In den Jare Zeventienhonderd drie en negentig den vierden aug is ged Jacoba, D. v. Jan Klaassens Raed en W.J
Willemtje Willems zie: van der Meer
Willemtje Willems van der Meer geb 1799 HRL, ovl 1 feb 1834 HRL, huwt met Hendrik Jans Pomp, dv Willem Barteles vdM, en Trijntje Jans Spleet; BS ovl 1834
Willen Abrahams Jouvenaz geb 17 may 1788, ged 20 may 1788 Grote Kerk HRL, zv Abraham Jou-venaz en Alida Broekmans
Willen Coenraad Reins Miedema geb 7 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Rein Simons Miedema en Margaretha Willems Bakker
Willen Lykles de Boer zie ook: Willem Lijkles; geb 31 jul 1801 HRL, ovl 2 dec 1830 HRL, ged 18 aug 1801, huwt met Frouwkje Pieters Broersma op 9 mei 1824 HRL, huw.afk. 18 en 25 apr 1824, N.H., varensgezel, zv Lijkle Jans de B., en Anna Willems van Vals; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1824, ovl 1830, ovl 1853
Wilt Sjoerds zie: de Wey
Wilt Sjoerds de Wey geb 1793 ... , huw.get. bij H. IJ. van Rees en W.T. vd Veen, bakkersknecht, wonende te HRL; BS huw 1815
Wilt T. van der Meulen huwt met Jaantje Ruitinga; Wilt Theunis vdM. en Jaartje Ruitinga, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 25:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Wiltetus Bernardus zie: Jelgersma
Wiltetus Hendriks ijzerkramer 1741-1751; rentmeester van het Weeshuis bet f. 15:0:0 aan de medevoogd Harmanus Videlius tot restitutie van expensen aan W.H. weegens kopen en slagten van 3 koebeesten, kwit. no. 2, 13 dec 1763. (GAH1094); id. 17 nov 1767. (GAH1097); ende Neeltie Gerrijts Acker, beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1737 HRL, Commissaris Burgemr. Vosma, komende met procuratie van desselve de Gerechtsbode Andrijs Jelmersma met versoek van een gebodt in de week; huw.aang. HRL 1737
Wiltetus Jelgersma ovl 27 aug 1704, 73 jaar, Old Burgemeester, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Midlum, Floreencohier 1700: W.J., borgemeester, eigenaar van Los Land nr. (60), grootte 7 pm, floreen f. 2:0:0, Abe Keimpes gebruiker, ferskaat Lange Kleisloot W. ; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1700); Luntsjerk, Floreencohier 1700: W.J. eigenaar van Losse Landen nr. L24, grootte 7 pm, floreen f. 2:7:0, Abbe Keimpes gebruiker, ferskaat de Lange kleysloot O. ; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1700)
Wiltetus Bernardus Jelgersma ged 26 dec 1755 Westerkerk HRL, zv Bernhardus Jelgersma, Med. Docter en Mede Vroedschap, en Katharina Jorna; ovl voor 1816, huwt met Maria Meinsma, kind: Gerbrandus J, geb 1792 Weidum; BS huw 1815; Wij Ondergetekenden Albartus Rasschen, Eerste Commies ter Secretarij, en Sietske Jelgersma Echtelieden te HRL Verklaren bij desen dat aan ons uit hoofde van Familiebetrekkingen Volkomen bekend is dat W.B.J. Predikant bij de Hervormde Gemeente van Boxum te Amsterdam is Overleden in de Maand feb 1700 Ses en negentig, en dat desselfs huisvrouw Maria Meinsma in de Maand mei 1800 en Seven te Leeuwarden is Overleden; en bij desselfs begravenis hebben tegenwoordig Geweest. en hebben wij deze met Onse Gewone handtekeningen Vertekend. HRL 29 mei 1815; Gemeente Jorwerd. Extract uit het doopregister van het dorp Weydum. 1791 den 17 jul is ged een zv W.B.J. Predikant te Weydum en Maria ? Meinsma Echtelieden, Zijnde alhier gebooren den 20 jun 1791, en is door den Vader ged Zijnde genoemd Gerbrandus. de Schout van de Gemeente Jorwerd, 1815
Wiltetus H Jelgersma ovl 28 mrt 1747, 51 jaar, burgemeester; vdGaast, begraaflijst; burgemeester 1740-1747; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 weegens het inkoopen, slagten, kappen, en zouten van 3 vette koebeesten, kwit. no. 8, 13 nov 1764. (GAH1094); id. f. 15:0:0, kwit. no. 5, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 10:0:0 wegens inkope en slagten van 2 koebeesten, kwit. no. 3, 25 nov 1766. (GAH1096); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gereekent en geslooten in de vergaderinge van de Achtb:Magistr., geswooren Gemeente en Gecommitteerde Vroedschap der stad HRL ter presentie van de voogden voor ''t Weeshuys. In kennisse der onderschr. Gecommitteerdens handen beneffens de vertekeninge van den rendant en de subscriptie van den sectrs op heeden op den Raadhuyse in HRL den 30 nov 1730. Was getekend: Vincent Heinsius, Ulbo Hania, Cornelis Veersma, Abraham van Alema, W.J., Claar van der Brug, B. Lanting, Sijbout Buma, H. Agema, W. Buma, Junius Munter, Sake Sibisma, Kuyk (?), H. Swerm, A. van Idsinga. (GAH1060); Geeft met schuldige eerbied te kennen Idske Jelgersma gest:met haar vader de Burgemr. W.J. binnen dese Stadt, hoe door ''t overlijden van Geertie Clases Winsma huysvrouw van Sjoerd Talma het poortiersampt van de Suiderpoort deser Stede is vacant geworden, en de supplnte geerne met dito bedieninge wenschte te zijn gebeneficieert, Soo addresseert deselve sich bij deesen aan UEd:Achtb:seer gedienstig versoekende UEd:Achtb gelieven haar supplnte in de plaatse van w:Geertie Winsma aan te stellen tot poortierse van de Suiderpoort deser Stede, op Lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daartoe staande q: f:etc, get. P. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gedaan eligeert mits desen tot poortierse van de Suiderpoort deser Stede Idske Jelgersma op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, Actum den 18 jun 1738, (was get. ), Hendrik Schaaff. Ter Ordtie van de Magistr. ab:sec:P. Reidema. ; Onder stonde; Op heden den 21 jun 1738 heeft Douwe Clasen den Eed van getrouwigheit als subst. poortier van de Suiderpoort, afgelegt in handen van de Hr. presid. Burgemr. Schaaff nae dat deselve op mondelinge voorslag van de supplnt door de Magistraat daar toe was geapprobeert. In Kennisse van mij gesw:clercq:ab:sec:(get. ), P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Vertoont UEd:Achtb:met onderdanig Respect, Sacke Jacobs, burger en zeevaerends persoon binnen UEd:Achtb:Stadt als dat door ''t overlijden van Hubert Cornelis, en Wybe Feddes Backer beide loodsluiden van dese Stad HRL op Texel Vlie de Jetting etc., die bedieningen zijn vacant geworden, en de supplnt seer geerne soude versoeken, om door UEd:Achtb:in plaets van een van beiden mogte worden aengesteld tot mede ordris loodsman van dese Stadt op de voorn:vaerwaters soo is de supplnt te raede geworden sig door desen aen UEd:Achtb:te adresseeren versoekt ootmoedig nog om tot loodsman werde aengesteld en dat op Lasten, pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende alsoo de supplnt bij der Zee heeft gevaren veel jaren quo facto etc. (was get:) Saak Jacobs, Requisitus; (was get:) P. Marnstra. ; In margine Stonde; de Magistraet versoekt en committeerd mits desen de twee voorsittende Heren Bretton en J. om sig op de bekwaemheyd en goede gedrag van de supplnt te informeren, en nae sulx daer af te rapporteren om nae sulx geschied voorts gedisponeerd te worden nae behoren actum den 9 jan 1741, (was get:), Pier Bretton, Ter Ordtie van de magistr. (get:), M. van Idsinga; (Onder Stonde); de magistraet gehoord het rapport der Heren Commissarissen, als den supplnt door vier Ervarene zeelieden hebbende laten examineren, heeft goedgevonden den supplnt zijn versoek te accorderen, en eligeert denselven mits desen tot mede ordris Loodsman op het Vlie, de Vlieter, de Jetting etc, op sodanigen reglement en arttn in het octroy der Ed:Mog:Heeren Staten deser Provintie van den 28 apr 1714 uitgedrukt, waer nae hij zig zal reguleren moeten en sig verders in ''t ontfangen van salaris gedragen aen het reglement en taux door Haer Agtb:daer op beraemt, mits doende hier op, en wel specialijk dat ten allen tijde sig sodanig zal gedragen en zijn uitterste best doen als een eerlijke loods tot conservatie van schepen en goederen verpligt is, den Eed in handen van de Hr. Presid:Burgemr. deser Stadt. Actum den 16 jan 1741. (was get) Pier Bretton Ter Ordtie van de magistr., get. M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 16 jan 1741 heeft S.J. op sijne commissie en nopens sijne getrouwigheit den Eedt gedaan voor de presid. Burgemr. Pier Bretton. In kennisse van mij secrts. (get), M. van Idsinga; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Op heeden den 9 mrt 1746:De Magistraat vergadert sijnde is volgens appnt:op het Reqte door Beernt Dreyer aen haar agtb: gepreesenteerd, aengesteld tot Procr Fiscael deeser Steede gedaghte B:Dreyer en heeft deselve ten dien einde den Eed in de Vergaederinge van de Magistr:aen handen van de Presid. Burgemr. J. gepresteerd, waar op haar agtbh:mij gesw:Clercq/:bij absentie van de Hr Secretaris M. van Idsinga:/hebben geordonneert om het boovengemelde requeste met ''t appnt:aenstonds uit te geeven sonder het selve in ''t dagelijkse Resoluitie boek te registreeren, gelijk doen daer op door mij/:nae dat alvorens hadde geseyd te meenen, dat sulk een reqt met ''t appnt:in het gemelde Resolutieboek moeste en behoorde geregistreerd te worden: /het selve in de Vergaederinge aan meer gedaghte Dreyer in persoon is overgegeven. Pro Memoria. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Fokeltje Acker; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Wiltie Anes geboortig van Bolsward, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Ledt eed af in handen van presiderend-burg. Jacobides op 30 dec 1700. (burgerboek)
Wiltie Clases Marten martens ende Antie Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 28 sep 1737 HRL, vertonende de Bruidegom Consent van desselvs vader, en compareerde voor de Bruit W.C. ; huw.aang. HRL 1737; k
Wiltje Ages ovl voor 1763; zie: Aaltje Taans; ook: Willem Ages; betaald propijn vd Weeshuislanden aan de rentmeester van het Weeshuis door Pijter Paulus wed. f. 27:10:0, Jacob Innes f. 11:2:8, Tjepke Gratama f. 8:12:8, W.A. wed. f. 9:5:8, Lieuwe Hiddes f. 21:5:0, Ane Annes f. 5:5:0 Lammert Lieuwes f. 7:12:8 en f. 5:0:0 en f. 30:5:0, Hijltje Abes wed. f. 17:5:0, 1762. (GAH1092); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 18:11:0 wegens 5 pondematen greidland door de wed. W.A. gebruikt en door haar curatoren betaald, no. 4, 16 mrt 1763. (GAH1093); propijn van de verhuyring der landen in het Stadsweeshuis gedaan door de Weesvoogden, 8 nov 1752, beginnen Sint Petri 1753, voor de tijd van 5 jaren dus eyndigende 8 Petri 1758: van Jacob Ennes f. 11:2:8, van Eelke Trawalie f. 3:12:8; van W.A. f. 9:5:8-; van Tjepke Gratama f. 21:5:0; van Eelke Trawalie f. 10:12:8; van Eelke Trawalie f. 8:10:0; van Lieuwe Epkes f. 30:5:1; van Hijltie Abes f. 17:5:0; van Lieuwe Epkes f. 5:0:0; van Lieuwe Rinties f. 3:1:0 (GAH1081); ovl 1755; weduwe betaalt f. 18:11:0 aan het Weeshuis terzake 1 jaar huur van 5 pondematen land leggende om zuid van HRL, 31 jan 1756 (GAH1085); id. 17 feb 1757 (GAH1086); id. 27 feb 1758 (GAH1087); id. 13 feb 1759 (GAH1088); id. 10 mrt 1760 (GAH1089); id. 18 mrt 1761 (GAH1090); id. 5 feb 1755 (GAH1084); betaalt aan het Weeshuis f. 9:5:8 wegens het schink van inhuring van 5 pondematen, 27 okt 1757 (GAH1086); weduwe betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 13:4:0 terzake 1 jaar huyr van 8 pondematen land leggende onder Almenum 19 mrt 1753 (GAH1082); id. f. 18:11:0 terzake 1 jaar huyr van 5 pondematen land leggende om zuid oost van HRL, 16 jan 1754 (GAH1083)
Wiltje Durcks ged 29 jan 1771 Grote Kerk HRL, zv Durck Wiltjes en Sibbeltje Heerkes
Wiltje Gerrijts ovl 17 jun 1793 HRL, oud 20 jaar
Wimke Jacobs zie ook: Domenij; huwt met Uilke Siebes de Vrij, kind: Jacob Uilkes de Vrij, geb 31 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL
Wimke Cornelis (ook: FIMKE); ovl 12 nov 1808 ... , huwt met Dirk Johannes de Lange; BS huw 1822; kind: Dirkje Dirks de Lange, ged 21 aug 1770 Grote Kerk HRL; fi-ches dopen Grote Kerk HRL
Wimke Pieters ged 4 aug 1769 Grote Kerk HRL, op belijdenisse des Geloofs, Egte vrou; huwt met Teeke Hilbrands, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766; kind: Antje Teekes, geb 29 sep 1772, ged 20 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Antje Teekes, ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Hilbrand Teekes, ged 3 okt 1769 Grote Kerk HRL, vader als T. Hendriks
Wimke Pieters eyse Jouwkes en W.P., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 28 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha; kind: Joukje Eises, geb 23 feb 1776, ged 19 mrt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Eises, geb 13 sep 1778, ged 27 sep 1778 Grote Kerk HRL
Wimke Sjoerds ovl 21 nov 1821 Bakkeveen, huwt met Reinder Luitzens vd Veer, dv Sjoerd Freerks en Attje Linses; BS huw 1828
Wimke Jacobs Domenij zie ook: Wimke Jacobs; geb 1768 ? ... , ovl 29 okt 1832 Heerenveen, huwt met Uilke Siebes de Vrij; BS ovl 1832
Wimpkien Hiddes ende Johannes Jansz. Nauta, beide van HRL, huw.aang. 25 okt 1738 HRL; komende voor de bruid dessevls broeder Eisert Hiddes; huw aang. HRL 1738
Wintje Joosten huwt met Hendrik Hendel, kind: Johannis Hendriks Hendel, geb 17 okt 1798 ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL
Wintje Yedes ovl voor 1815, huwt met Petrus Rozinga; BS huw 1814
Wipke Ottes Borggraaf huwt met Jan Willemsz, beide van HRL, geproclameerd de f. 11:18:25 Novemb: en getrout de 2 dec 1770 in de Westerkerk HRL
Wipkie Steffens ged 19 sep 1758 Grote Kerk HRL, dv Steffen Johannes en IJmkje Clases; foiches dopen Grote Kerk HRL
Wipkje Hendriks ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Joannes en Grietje Pieters
Wipkje Martens zie: de Jong
Wipkje Wiebes zie ook: Kwest; Wij Ondergetekenden Popke Minnes Wiersma (=Minnema), Schipper, en Frans Kiewiet, Bode van ''t Schuitschippersgild, beide wonende te HRL, Verklaren hier mede dat aan hun ten vollen bekend is dat Wijpkje Wybes huisvrouw van Bonne Jans van Dijk ter dezer Stede is Overleden in den Maand apr 1804, Zonder de juiste dag te bepalen, gevende voor redenen van Wetenschap dat de eerstgemelde uit hoofde van Familiebetrekking en de tweede als Vriend bij deszelfs begravenis Zijn tegenwoordig Geweest. Afgegeven den 23 mei 1815
Wipkje Martens de Jong huwt met Jan vd Mey; BS ovl 1846; huwt met Jan Scheltes van der Mey, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 Febrij:de 7 mrt en getrout de 31 mei 1762
Wipkje Wiebes Kwest ovl mrt 1804 HRL, huwt met Bonne Jans van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1829, ovl 1856
Wipkjen Hendriks huwt met Johannis Steffens, kind: Wipkjen Johannis, ged 6 jan 1750 Grote Kerk HRL, de moeder ovl ; kind: Jantje Johannis, ged 3 jan 1747 Grote Kerk HRL; kind: Anke Johannis, ged 3 dec 1743 Grote Kerk HRL; kind: Hendriks Johannis, ged 16 jan 1742 Grote Kerk HRL
Wipkjen Johannis ged 6 jan 1750 Grote Kerk HRL, dv Johannis Steffens en Wijlen Wipkjen Hendriks; Jan Andries en W.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 mrt 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Sneek en aldaar getrouwd den 21 mrt 1784 volgens ingebragt getuigschrift
Wipkjen Tjalkes Extract uit het Aantekenings boek der Doopsgezinden in deze Gemeente Makkum. Wipkjen Tjalkes Geboren den 10 aug 1785. In het Jaar een duizend zeven honderd vijf en tachtig den tienden dag der maand aug is geb W.T. Ouders Tjalke Matthijsen en Joukje Gerlofs. Afgegeven te Makkum den 19 sep 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van geboorte en dito van overlijden behoren tot de Huwelijks acte van Hans IJ. v. Rees en W.T. dato 5 Oct. 1815 op Fol. 58 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Wiskjen van Bouricius huwt met Martinus van Scheltinga, kind: Martha Kinnema van Scheltinga geb 25 jun 1774, ged 10 jul 1774 Grote Kerk HRL; kind: Cornelia Livia van Scheltinga, geb 16 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Daniel de Blocq van Scheltinga, ged 22 sep 1767 Grote Kerk HRL; kind: Elske Martinus Scheltinga, ged 10 jan 1769 Grote Kerk HRL; kind: Aletta Catharina Martinus van Scheltinga, ged 22 apr 1770 Grote Kerk HRL; kind: Amelia Wiskjen Martinus van Scheltinga, ged 12 mei 1771 Grote Kerk HRL
Wisse Ates huwt met Tjitske Fekkes, kind: Ate Wisses, ged 14 jun 1757 Grote Kerk HRL
Wisse Sweitses zie: Feenstra
Wisse Sweitses Feenstra ovl 13 dec 1811 Workum, huwt met Joukje Cornelis, kind: Wikje F, geb 1799 Workum; BS huw 1823
Witetus Arum, Floreencohier 1700: W. tot HRL, eigenaar van Losse Landen nr. (L85), grootte 6 p. m., floreen f. 2:0:0, gebruiker Otte Lolkes, ferskaat: niet vermeld; (Bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Wobbe Hoitema huwt met Ienskje Jacobs, kind: Saapkje Wobbes H, geb 1795 Tzummarum; BS ovl 1834
Wobbe Oedses zie: Harkema
Wobbe Wiebes ovl voor 1843, huwt met Durkjen Jans, kind: Wobbe Wiebes de Jong, geb 1811 Woudsend; BS huw 1842
Wobbe Wiebes geb 1796 Surhuisterveen, huwt met Klaaske Sipkes Bijlsma op 21 nov 1839 HRL, turfschipper, wonende te HRL, huw.get. bij L.W. Pieksma, (gk), en J. Johannes, (gk), wonende te HRL, schipper, 1838, zv Wybe Pieters en IJmkje Wobbes; BS huw 1838, huw 1839
Wobbe Wiegers zie: de Boer
Wobbe Wobbes van HRL, ende Janke Sijbrens van Piaam, huw.aang. 23 feb 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Neeff Bouwe IJges; huw aang. HRL 1737; W.W. van HRL, ende Hinke Gerrits van Kimswert, huw.aang. 7mrt(vermeld is: feb) 1739 HRL, komende voor de bruid Tjeerd Gerrits desselvs Oom; huw.aang. HRL 1739
Wobbe Oedses Harkema huwt met Frouwkje Pieters, kind: IJmkje Wobbes H, geb 1772 Surh''veen; BS ovl 1849
Wobbe W. de Vries oud 42 jaar, geb Surhuisterveen en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk schip; VT1839
Wobbe Wiegers de Boer geb 1806 HRL, ovl 24 mrt 1858 HRL, huwt met Aafke Wybes Kroon op 3 mrt 1831 HRL, panbakkersknecht, werkman in 1851, sjouwerman in 1858, zv Wieger Wiegers en Swaantje Wobbes Visser; BS huw 1831, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-096
Wobbel Toomes huisvrouw van Aucke Douwes, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Wobbeltje Okkes Dirk Lieuwes en W.O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lucas Pieters, deszelfs neef, 16 jan 1790; ondertrouw HRL
Wobbeltje Ockes van Almenum, huwt met Harmen Schoenmaker, van HRL, geproclameerd de 29 okt en getrout de 12 nov 1769
Wobbeltje Willems zie: Koel
Wobbeltje Willems Koel geb 1805 HRL, ovl 25 feb 1835 HRL, ongehuwd, dv Willem K, en Hieke Dirks Monzes (Bakker); BS ovl 1835
Wobbigje Murks huwt met Karsten de Kok; BS ovl 1844
Wobbina Buma van Aardenburg geb 25 feb 1804 HRL, ovl 18 apr 1850 HRL, huwt met Anne Dirks Akkerboom op 27 mei 1824 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1824, N.H., ged 18 mrt 1804 HRL; dv Sibout BvA, en Hendrika Dirks Mulder; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1824, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-128
Wobina Aardenburg geb 1808 HRL, wonende te HRL. 1839, wijk H-136; VT1839
Wobina Gerarda Wildrik den Weledel Gestrengen Heere Gerrit Isa?c Panneboeter, Capitein onder ''t Regiment van Collonel de Schepper van HRL, ende Mejuffer W.G.W. van deventer, zijnde de aangaave gedaan door Adjudant van Zulekom, onder Productie van behoorlijk bewijs, met een gebod in de week, 24 jan 1789; ondertrouw HRL; den Weledel Gestrengen Heere Gerrit Isa?c Panneboeter, Capitein onder ''t Regiment van Collonel de Schepper van HRL, en Mejuffer W.G.W., van deventer, hebben de laatste afkondiging gehad den den 1 feb 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Wolbrecht Koel geb 30 dec 1803 HRL, ged 17 jan 1804 HRL, N.H., zv Willem K, en Hielkje Dirks (Bakker); dopen Grote Kerk HRL 1804
Wolbrecht Willems zie: Koel
Wolf M. de Vries oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-057; VT1839
Wolter van der Veen huwt met Johanna Wiebes, kind: Wiebe Wolters vdV, geb 1787 Noordwolde, geheel kompleet ingebracht in stamboom ''Greveling'' nr. 178; BS huw 1854
Womkje Dirks zie: Kuipers
Womkje Stedehouwer geb 1803 Franeker, ovl 22 feb 1856 HRL, huwt met Hans Rost op 21 mei 1835 HRL, dienstmeid. dv Harmen S, en Christina Schulz; BS huw 1835, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-228; oud 35 jaar, (vnm: Wimpkie), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-171; VT1839
Womkje Dirks Kuipers ovl Franeker voor 1836, huwt met Folkert Dirks Stedehouwer; BS huw 1835
Wopke Bartels ovl voor 1815; huwt met Neeltje van Kassel, BS huw 1832; wed. W.B. gebruiker van wijk F-110, gealimenteert; medegebruikers Johannes Hoffius wed., winkelierse, Salomon G. van Messel, koopman, Laas Wijnalda, timmerknegt; eigenaar is P. Oolgaard erven, 1814. (GAH204); W.B. en Neeltje Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sicco Warnders, goede bekende, 17 dec 1791; ondertrouw HRL; W.B. en Fenne Dirks, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 14 mrt 1772 HRL. en toen getrouwd; W.B. en Neeltje Willems, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 jan 1792 HRL, en getrouwd op den 3 daaraan volgende; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde W.B. ter vergadering ontbooden, en gecompareerd zijnde, zeer serieus onderhouden over en ter zaake hij den boekhouder van de spinderij Pieter Wytzes Vettevogel, als meede Cessie hebbende bij de Voogden der Stads Algemene armen had gescholden met ernstige recommandatie, zich daar van in ''t vervolg te onthouden, en Last om dezelve (P:W:Vettevogel) over het gepasseerde excuus te vraagen, do. 9 may 1799 (GAH45)
Wopke Beernds huwt met Claaske Minnes, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mrt 1761; ovl 28 nov 1803 HRL, oud 60 jaar; kind: Beernt Wopkes, ged 12 jul 1763 Grote Kerk HRL
Wopke Brouwer huwt met Anna Pieters, kind: Cecilia B, geb 1807 Bolsward; BS ovl 1891
Wopke Buma rentemeester van het Weeshuis in 1730, burgemeester in 1734; burgemeester 1740-1760; b; weesvoogden ontv f. 250:0:0 zijnde een mondeling besproken legaat van wijlen de burg. W.B. aan het Weeshuis gelegateerd, 15 dec 1778. (GAH1110); neemt in 1734 eed af van o. a. Janneke Cornelis; rekeningh en reliqua van het Gereformeerde Weeshuys binnen HRL, gedaan door W.B. als administrate rentemeester van het voornoemde Huys, gedaan op den Raadhuyse binnen HRL voor de drie Leeden, en de weesvoogden:op den 30 nov 1730, alles met ordonnantien, quitantien, rekeningen en dukumenten. (GAH1060); rendant brengt alhier voor uitgaave f. 100:0:0 weegens een jaar tractement sijnes dienstes als administrate ontvanger van het Weeshuys, hem de door de Agtbaare Magistraat, en volgens ouder gewoonte toegelegt, 1730. (GAH1060); Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergaderinge van de Achtb. Magistr, geswooren Gemeente en Gecommitteerde Vroedschap der Stad HRL, ter presentie van de voogden van ''t Weeshuys. In kennisse der ongeschr. Gecommitteerdens handen beneffens de vertekeninge van den rendant en de subscriptie van den sectrs op heeden op den Raadhuyse in HRL den 30 nov 1730. Was getekend: Vincent Heinsius, Ulbo Hania, Cornelis Veersma, Ab. van Alema, Wiltetus Jelgersma, Claas van der Brug, B. Lanting, Sijbout Buma, H. Agema, W.B., Junius Munter, H. Swerm, Kuyk (?), Sake Sibesma, A. van Idsinga. (GAH1060); Jan Luitjens en Elisabet Pijters beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door burgemeester W.B. met versoek van een gebod in de week, 24 Apr 1745; heeft een dochter Elisabeth Buma; zie ook aldaar
Wopke Djoerds zie: van der Stel; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 112, inwonend bij wed. Djoerd Wopkes, 1 mrt 1804; Wouter Sipkes van Almenum ende Pietje Djoerds van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.D., 2 jan 1796; ondertrouw HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd twee en negentig den Seven en twintig jul is Geboren Pietje dv W.D. en Joukje Wiegers. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 nov 1815
Wopke Doedes Wopke Edsgers ende Baukien Doedes, beyde van HRL, huw aang. 21 mrt 1733 HRL, Comende voor de bruyd W.D., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Wopke Douwes zie ook: van der Mey; geb 11 aug 1811, ged 1 sep 1811 Grote Kerk HRL, zv Douwe Martens en Aaltje Wopkes
Wopke Edsgers ende Baukien Doedes, beyde van HRL, huw.aang. 21 mrt 1733 HRL, Comende voor de bruyd Wopke Doedes, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Wopke Eggerts ovl voor 1815; wed. W.E. gebruiker van wijk B-021, gealimenteerd; medegebruiker wed. Croeger; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Wopke Foppes huwt met Eibert Kok, kind: Foppe Eiberts Kok, geb 4 dec 1787, ged 9 dec 1787 Grote Kerk HRL
Wopke Fredriks zie: Hoekstra
Wopke Hanses huwt met Trijntje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert den 31 desember 1741 en den 7 en 14 jan 1742 en getrouwt den 16 dito; W.H. ende Trijntie Jans beide van HRL, komende voor de bruid Jan Andries desselvs vader, 30 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Hijlkjen Wopkes, ged 8 jan 1743 Grote Kerk HRL
Wopke van Hasenhoek Wopko Buma Hansos v. H., ged 24 okt 1758 Grote Kerk HRL, zv Hanso Jonas van Hasenhoek en Geertie Buma; Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 2e classe, no. 16, 3 1/2%, verschenen may 1776: f. 17:13:8. (GAH1060); id. verschenen may 1777: f. 18:3:0 (GAH1060)
Wopke Hilverson ovl voor 1865, huwt met Marijke Christoffels Wagenaar, kind: Aukje, geb 1799/1805 Workum, wonende te Workum 1824; BS huw 1824, ovl 1856, ovl 1864; ook huwt met Grietje Wybes Veenstra voor 1843; geen huw in HRL. te vinden
Wopke Jansen huwt met Wytske Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert 2, 9 en 16 desember 1742 en doe ook getrouwt; W.J. ende Wytske Pijters beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs schoonbroeder Jetse Ottes, 1 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pietie Wopkes, ged 26 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Jan Wopkes, ged 7 dec 1749 Grote Kerk HRL; kind: Henrikie Wopkes, ged 9 jul 1747 Westerkerk HRL
Wopke Jans W.J. ende Geeltje Bouwes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Govert Reynders, 18 Mrt 1747; huwt met Geeltje Bouwes, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 mrt en den 3 apr 1747 en doen ook getrouwt
Wopke Jans Jan Louws ende Maeyke Wopkes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder W.J., 5 Aug 1747
Wopke Johannes zie ook: Leyenaar; geb 11 sep 1797, ged 26 sep 1797 grote Kerk HRL, zv Johannes Wopkes en Dieuwke Klaases
Wopke Johannes geb 21 feb 1780, ged 14 mrt 1780 Grote Kerk HRL, zv Johannes Wopkes en Ake Jakobs
Wopke Johannes Remonstreeren met Eerbied Ype Heeres havenwagter binnen deese Stadt en W.J. meede alhier dat de eerste wel geneegen is zijn gemelde bedieninge op de laetstgenoemde te transporteeren, versoekende derhalven UEd:Achtb:gelieven deese overdragt te accordeeren en W.J. in plaets van Ype Heeres tot havenwagt binnen deese Stadt aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus, (was get), B. Dreyer. ; In margine stonde; de magistraet accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt W.J. tot ordrs havenwagt binnen deese Stad, op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheid daer toe en aenbehoorende mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid actum den 19 nov 1742 (was get:), Hendrik Schaaf Ter Ordtie van de magistr:(get:), M. van Idsinga; (onder Stonde); Op heeden den 14 nov 1742 heeft W.J. als havenwagt den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. Schaef afgelegt. In kennisse van mij gesw:klerk B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); op 25 feb 1750 neemt zijn zoon Rinse Wopke zijn funktie als turfdrager over; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); zie ook: Jeltje Gerrits; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Jeltje Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 jun 1742 en doe ook getrouwt; zie ook: Jeltje Gerrits; (Aanstellingen Stad Harlingren 1731-1759); W.J. ende Jeltie Gerrits beide van HRL, koomende voor de bruid Keimpe Bouwes desselvs oom, 2 jun 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Johannis Wopkes, ged 15 apr 1749 Grote Kerk HRL; ovl in 1752; zijn funktie als ratelwagt (havenwagt) wordt op 29 may 1752 overgenomen door Lieuwe Sybes; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Wopke Johannes ovl voor 1822, huwt met Klaske ... , kind: Johannes Wopkes Leyenaar, geb 1765 HRL, turfarbeider 1740-1743; BS Franeker ovl 1821
Wopke Johannes huwt met Rinske Pieters, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout den 28 dec 1755; kind: Jans Wopkes, ged 29 mrt 1757 Grote Kerk HRL
Wopke Johannes huwt met Minke Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 nov 1765; kind: Johannes Wopkes, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL; fi-ches dopen Grote Kerk HRL
Wopke Jorna huwt met Doetje Kroes, kind: Sijbren, geb 25 apr 1796 Goutum; BS ovl 1857
Wopke Christjaans won. in de Woudemansteeg; zie bij Gerrijtie Haanties; huwt met Gerrijtie Haantjes, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 jul 1767; kind: Klaas Wopkes, geb 13 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Lysbeth Wopkes, geb 10 apr 1779, ged 27 apr 1779 Grote Kerk HRL; kind: Christjaan Wopkes, ged 23 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL
Wopke Cornelis zie: Smith
Wopke Pieters zie: van Hoek; Extract uit het Reg. der Geborenen en Gedoopten van den Dorpe Jorwert. Zeventien hondert en agt en Zeventig (1778) den negentiende apr op Paasch Zondag na de middag hebben W.P. en Sjouwke Lieuwes haar Kindt laten doopen geb den Vierden dijto Voordemiddags Zijnde een Dogtertje en is genaamt Rinske
Wopke Popta ovl 17 dec 1727 HRL, old 50 jaer
Wopke Rimkes zie: Kleinvogel; W.R. ende Trijntje Clases de Beer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas de Beer, deszelfs vader, met een gebod in de week, 22 aug 1795; ondertrouw HRL; W.R. en Trijntje Barts, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 20 jun 1807; ondertrouw HRL; kind: Broer Wopkes, geb 17 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL, moeder als T. Burds
Wopke Sioerds Jan Jansen van der Tol en W.S., beide van Almenum, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 20 sep 1806; ondertrouw HRL
Wopke Smith geb 26 mei 1803 Marrum, ovl 20 feb 1865 HRL, huwt met Dirkje Bouma, timmerman, Vst 15 apr 1851 uit Ferwerd, ovl wijk A-105, zv Cornelis S, en Hendrikje ... ; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 184, wijk A-093
Wopke Tiepkes ged 4 aug 1740 Grote Kerk HRL. op Sijn Belijdenis des Geloofs; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 20:0:0 wegens weefloon van Claas Everts tot 12 mei verdiend, 19 mei 1764. (GAH1094); voogden bet f. 24:12:0 aan en wegens dito als weversknegt van 12 mei 1764 tot dato 1765, 18 mei 1765. (GAH1095); id. f. 40:0:0, 13 mei 1766. (GAH1096); id. f. 46:0:0 aan dito wegens lonen van IJke Pieters als spoelder & Sjoerd Jans Husaar als wever bij W.T. in 1 jaar verdient, 16 mei 1767. (GAH1097); id. f. 19:0:0 voor 1 jaer verdiend spoelloon van IJfke Baukes bi Sjoerd Jans Huslaer en 3 maenden bi W.T., 25 jun 1768. (GAH1099)
Wopke IJkes W. IJ. en IJmkje Dirks, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 sep 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Wopke Intes zie: Bleeker
Wopke Clases Knoop ontvangt interesse 1800-1801; Stadsrentmeester bet f. 26:5:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 3e classe, 51/4%, no. 11, January 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060)
Wopke Djoerds van der Stel geb 1760 Kollum, ovl 1 jul 1836 HRL, 1e huwt met Joukjen Wiegers Rijpma 2e huwt met Jantje Johannes Margadant op 6 mei 1804 HRL, 3e huwt met Aukje Jans Mantgum op 24 feb 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 feb 1822, wonende te HRL, huw.get. bij H. Bader en J. Margadant, koopman, wonende te HRL. 1813, id. bij C.J. Wagenaar en R.A. de Vries, 1818, houtvlotter en koopt een huis in 1801, kinderen: Aaltje, geb 1787 HRL, Sipkje, geb 14 mei 1790/95 HRL, Doetje Wopkes vdS, geb 1789 HRL, Trijntje Wopkes vdS geb 1806 HRL, Pietje Wopkes vdS, geb 1793 HRL, Geertje vdS, geb 1799 HRL, zv Djoerd Wopkes en Aaltje Wiersma; huw Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1813, huw 1818, huw 1822, ovl 1831, ovl 1836, ovl 1842, ovl 1847, ovl 1850, ovl 1854, ovl 1860, ovl 1872; eigenaar en gebruiker van wijk E-080, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-188; gebruiker Douwe M. vd Mey, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-102, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-154, pakhuis; gebruikers Sikke Bonnes, sjouwer, en Johannes van Beemen, 1814. (GAH204); W.D. v. d. S. eigenaar van perceel nr. 83 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 648, huis, 25 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van percelen nrs. 125-127 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 648, resp. huis, huis, en plaisiertuin, resp. 55, 73 en 440 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27, 45 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 356 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 648, huis en erf, 97 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 392 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 648, pakhuis, 210 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 42. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 400 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 648, huis en erf, 175 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); Ik Ondergetekende W.D. v. d. S., koopman te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen dochter Pietje Wopkes van der Stel, van beroep Naaister, en mede woonachtig te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven Albert Harms Stuur, Van beroep Schipper, wonende te Veendam, mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeestetr dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na Afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den dertigsten nov 1815; W.D. v. d. S. eigenaar van perceel nr. 1666 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 648, huis en erf, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Wopke Douwes van der Mey zie ook: Wopke Douwes; geb 1 aug 1811 HRL, ovl 14 okt 1881 HRL, 1e huwt met Janke Rinsma, (gk), op 18 mei 1837 HRL, varensgezel, soldaat 12de afdeling infanterie, 2e huwt met Elisabeth IJskamp, (gk), op 19 sep 1861 HRL, schippersknecht in 1881, zv Douwe Martens vdM, en Aaltje Wopkes (vd Stel); dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1837, huw 1861, ovl 1881; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-188; VT1839
Wopke Fredriks Hoekstra ovl 18 jul 1793 Leeuwarden, huwt met Elisabeth/Lijsbeth Klases, koorndrager, kinderen: Klaas Wopkes H, geb 1777 Marrum, Baukje Wopkes H, geb 1791 HRL, Romke Wopkes H, geb 1794 HRL; BS huwafk. 1811, ge, huw 1825, ovl 1826, ovl 1831, ovl 1848
Wopke Intes Bleeker huwt met Maaike Andries, kinderen: Akke Wopkes B., geb 1807 Makkum, Sijtske Wopkes B, geb 1804 Makkum; BS ovl 1834; 1848 overlijdens
Wopke Johannes Leyenaar zie ook: Wopke Johannes; geb 1798 HRL, huwt met Heintje Pieters Vormer op 15 mei 1817 Franeker, scheepstimmermansknecht en wonende te Franeker 1817, wonende te op Koningsburen in 1844, zv Johannes Wopkes L, en Dieuwke Klases Vlietstra; BS huw 1844, BS Franeker huw 1817; W.J.L. eigenaar van perceel nr. 69 te HRL, scheepstimmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 412, huis en erf, 45 m2, klasse onbebouwd, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31)
Wopke Pieters van Hoek ovl 9 jul 1826 Jorwerd, huwt met Sjieuwke Lieuwes, schoenmaker te Jorwerd in 1826, kinderen: Pieterte Wopkes vH, geb 1787 Jorwerd, Rinske Wopkes vH, geb 1778 Jorwerd; BS huw 1826, ovl 1837, ovl 1839
Wopke Rimkes Kleynvogel geb 1769 ... , ovl 15 apr 1817 op de Noordzee verongelukt, 1e huwt met Trijntje Klazes de Beer op 30 aug 1795 HRL, komt van HRL, de laatste afk. 30 aug 1795, 2e huwt met Trijntje Barts vd Werf op 28 jun 1807 HRL, komt van HRL, huw.get. bij J.R. Parkement en R.F. Kievit, schipper, oom bruid. wonende te HRL. 1813, N.H., kinderen: Rimke Wopkes K, geb 1806 HRL, Broer Wopkes K, geb 17 jul 1810 HRL, Broer Wopkes K, geb 27 nov 1805 HRL, Klaas Wopkes, geb 22 mrt 1803 HRL, zv Rimke Wopkes en Foekje Broers; huw Grote Kerk HRL 1795, 1807, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1810, BS huw 1813, huw 1827, huw 1826, ovl 1850; vrouw W.R.K. eigenaar van wijk A-124, gebruiker is Bote F. Bijlsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-025, varensgesel, 1814. (GAH204); wed. W.R.K. eigenaresse van perceel nr. 277 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 374, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Wopke Syboldus Buma Aardenburg ged 26 may 1767 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Aardenburg en Wopkie Buma; Wopco Sijbout Buma Aardenburg, ged 7 feb 1764 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Aardenburg en Wopkje Buma
Wopkie Margaretha Sluirs huwt met Johannes Fredriks Alle, beide van HRL, geproclameert de 20 en 27 aug en getrout de 3 sep 1758
Wopkje Buma won. HRL. 1800-1809; b, lett-b; ontvangt van de rendant f. 27:13:0 wegens 1 jaar renthe ten lijve van W.B., 1e Tontine, 4e classe, no. 4, tbv de nieuwe kerk, may 1776; id. f. 28:3:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 28:7:8, may 1778. (GAH1060); huwt met met de vroedsman Cornelis Aardenburg, beide van HRL, geproclameert den 18-20 en getrout den 25 sep 1757; huw.reg. N.H. HRL; kind: Willem Bith Aardenburg, geb 25 okt 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Jannetje Beth Aardenburg, geb 15 feb 1775, ged 19 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Cornelis Aardenburg, ged 16 mrt 1758 Grote Kerk HRL; moeder als W. Bouma; kind: Itske Cornelis Aardenburg, ged 22 apr 1759 Grote Kerk HRL; kind: Wopke Sijboldus Buma, ged 26 may 1767 Grote Kerk HRL; kind: Wopco Sijbout Buma Aardenburg, ged 7 feb 1764 Grote Kerk HRL; kind: Zijbout Buma Aardenburg, ged 1 mei 1770 Grote Kerk HRL, de vader Borgemeester
Wopkje Harmens zie: Stedehouwer
Wopkje Jans zie: Romar; in huwelijksakte met geslnm Romer, huwt met Thoon (zie ook: Anthonij J. ), Jacobs op 18 feb 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1806; Anthonij Jacobs en Wopkje Jans Roemer, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd Reinder Jans, goede bekende, 25 jan 1806; ondertrouw HRL
Wopkje Jelles zie: van der Laan
Wopkje Jans Romer zie ook: W.J. ; zie ook: Roemer
Wopkje Jelles van der Laan geb 1794 Molkwerum, ovl 28 jul 1854 HRL, huwt met Alle Hendriks de Groot op 10 aug 1817 HRL, huw.afk. 27 jul en 3 aug 1817, wonende te HRL, dv Jelle Hayes vdL, en Antje Klazes; BS huw 1817, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-124; oud 45 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk C-002; VT1839
Wopkjen Hellema ovl voor 1850, huwt met Govert Albertus de Haas, wonende te Franeker 1818 en 1831; BS huw 1818, ovl 1831, BS Franeker ovl 1849
Wouter Ales geboortig van Minnertsga, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van presidentburg. B. van der Meulen op wo. 22 mei 1782. (burgerboek)
Wouter Arends ged 31 dec 1758 Grote Kerk HRL, zv Arend Wouters en Trijntie Bartels
Wouter Arends Gerben Jansen ende Trijntie Wouters, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader W.A., en vertoonde de Bruidgom attes:van zijn vader tot consent in deezen, 18 jul 1739; ondertrouw N.H.; ontvangt van het gemeentebestuur tot een honorarium voor zijn moeite en dienst in het opmaken van een nieuw register van de St Jacobischatting, 17 dec 1737: f. 6:0:0; id. wegens het repareren van de Stads brandspuiten, 28 nov 1729: f. 45:19:0 (GAH283)
Wouter Bouwmans oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pottebakker, wijk A-120; VT1839
Wouter Burgerhof geb 1762 Nymegen, ovl 3 mrt 1840 HRL, 1e huwt met Antje Pieters, 2e huwt met Antje Rekkenburg op 9 mei 1816 HRL, huw.afk. 28 apr en 5 mei 1816, strohoedenverkoper, koopt een huis in 1802, huw.get. bij G.P. Steen (gk), en S.C. Vorstenburg, wonende te HRL. 1813, winkelier, claviger der Latijnse scholen in 1840, huw.get. bij F.H. Ringsma en Y.F. Hes, claviger, 1839, zv Willem B, (gk), en Berendina Bukers, (gk), kind: Anna Wouters B, geb 1792 HRL; BS huw 1813, ovl 1815, huw 1816, huw 1839, ovl 1840; eigenaar en gebruiker van wijk F-189; medegebruiker P. Winkelhaak, 1814 (GAH204); eigenaar van wijk G-140, tuin, 1814. (GAH204); W.B., Corporaal in de comp. van lt. collonel van Swanenberg, ende Antje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Floris, deszelfs vader, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; W.B., Corporaal onder de compagnie van Lieutenant Collonel van Swanenburg en Aukje Pieters, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn den 28 daaraanvolgende getrouwd; oud 78 jaar, geb Nymegen en wonende te HRL. 1839, wijk F-196; VT1839; Jan Lammert van der Veen in qualt als curator van W.B., 7e quartier: f. 130:0:0 (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier:60:0:0 (GAH650); kind: Anna Wolters Burgerhof, geb 14 aug 1791, ged 30 aug 1791 Grote Kerk HRL; W.B., Koopman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van IJda Freerks Hes; W.B. eigenaar van perceel nr. 1311 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 147, huis en erf, 89 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); Extract uit het Doopregister der grote of St. Stephanuskerk, van de nederduitsche Hervormde gemeente binnen de Stad Nymegen, ter Secreatrie derzelver berustende alwaar onder anderen gevonden word, als volgt: 1767, mrt 25, Willem Burgerhoff en Berendina Bukers, Echtelieden: Wouter. Accordeert met voors:Doopregister, voor zo verre het geextraheerde betreft. Nymegen den 16 mrt 1816(Huwelijkse Bijlagen HRL. 1816, fiche 3)
Wouter Daniels ovl 12 feb 1794 HRL, oud 76 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 12, nr. 7; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; huwt met Trijntie Andries, kind: Andries Wouters, ged 4 dec 1757 Grote Kerk HRL; kind: Eke Wouters, ged 4 mei 1760 Grote Kerk HRL; kind: Daniel Wouters, ged 22 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Wouters, ged 12 okt 1755 Grote Kerk HRL
Wouter Erich geb 1804 Dokkum, ovl 20 aug 1878 HRL, 1e huwt met Willemke Wolffes, 2e huwt met Elisabeth Jonker, 3e huwt met Maria Wissing, scheepstimmermansknecht, zv Frans E, en Barbera Toremans; BS ovl 1878
Wouter Folkerts geb 8 feb 1805 HRL, ged 5 mrt 1805 HRL, zv Folkert Alles en Antje Wouters; dopen Grote Kerk HRL 1805
Wouter Frans zie: Erich
Wouter Gerbens ged 28 jun 1740 Grote Kerk HRL, zv Gerben Jans en Trijntje Wouters; ged 21 apr 1744 Grote Kerk HRL, zv Gerben Janz en Trijntje Wouters; huwt met Geertje Christiaans, kind: Trijntje Wouters, geb 16 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Annigje Wouters, ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Wouters, ged 14 apr 1767 Grote Kerk HRL
Wouter Gerbens mogelijk dezelfde als onder vermeld; geb 1773 ... , ovl 23 aug 1811 HRL, huwt met Sjoukje Jans Nieuwhof op 15 dec 1805 HRL, wonende te in ''t Poortje in 1811, wonende te op de Turfhaven in 1805, kinderen: Jan Wouters, geb 22 sep 1806 HRL, levenloos geb 24 apr 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811, huw 1815; geb 12 apr 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL, zv Gerben Wouters en IJtje IJsbrandts; wed. W.G. gebruiker van wijk A-127, werkster, eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); W.G. en Sjouwkje Jans Nieuwhof, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Douwe Kerkhoven deszelfs schoonbroeder, 30 nov 1805; ondertrouw HRL; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Elf den drie en twintigste aug is Overleden W. Germens in de Ouderdom van Agt en dertig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 mei 1815
Wouter Gerbens mogelijk dezelfde als bovenvermeld; ovl voor 1816, huwt met Beitske Jans; BS ovl 1815
Wouter Germens huwt met detje Christiaans, kind: Wouterke Dina Germens, geb 9 apr 1780, ged 25 apr 1780 Grote Kerk HRL
Wouter Hessels W.H. en Sijbrigjen Hanses beyde van HRL, komende wegens de bruyd Sijbren Hendriks Hoedtje, 11 Jul 1744; huwt met Sijbrigje Hanses, beyde van HRL, sijn geproclameerd 12, 19 en 26 jul 1744 en doen ook getrouwt; draagt zijn funktie als turfdrager op 13 okt 1751 over op IJede Tjeerds; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); en Truyke Willems, beyde van HRL, huw.aang. 20 jul 1736 HRL, komende voor de bruyd Sijtse Hessels; huw.aang. HRL 1736; Abbe Lenses van Mackum, ende Sjoukje Tjeerds Hannema van HRL, huw.aang. 23 nov 1737 HRL, Coram Preside Schrik, komende voor de bruid desselvs Steevader W.H. ; huw.aang. HRL 1737
Wouter Jansen W.J. ende Baukjen Sipkes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs swager Dirk Christiaens, 27 Sep 1749; huwt met Baukjen Sipkes, beyde van HRL, geproclameerd den 28 Septm en den 5-12 okt 1749 doen ook getrouwdt; kind: Wouter Wouters, ged 2 sep 1756 Westerkerk; kind: Jan Wouters, ged 25 jan 1752 Grote Kerk HRL
Wouter Jennes zie: van Glinstra
Wouter Jennes weesvoogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van W.J., 30 may 1787. (GAH1119); id. f. 28:0:0 aan dito terzaake verdiende loon van Jan Josephs en W.J., 8 jan 1789. (GAH1121); id. f. 52:10:0 terzaake verdiende loon van W.J., 3 feb 1789. (GAH1121)
Wouter Jetses Freerk Hendriks van Cornwerd ende Geiske Reinders van HRL, koomende voor de bruit W.J. aldaar, 5 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL
Wouter Keizer geb 12 mrt 1811 HRL, ovl 9 apr 1811 HRL, wonende te op het Molenpad, zv Paulus K, en Eelkje Gerrits (Zwerus); BS geb 1811, overlijdens
Wouter Klaeses ged 25 feb 1741 Westerkerk HRL, zv Klaes Wouters en IJtje Jacobs; ged 15 may 1740 Westerkerk HRL, zv Claas Wouters en IJttie Jacobs
Wouter Kloppenburg geb 12 sep 1797 Wijnaldum, landbouwer, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Wouter Coops turfleverancier 1759
Wouter Cornelis zie: Boumans
Wouter Lammerts zie: Huisman
Wouter Paulus zie: Keizer
Wouter Piers pannenleverancier 1755; W.P. ende Antie Jans, beyde van HRL, koomende voor de bruid en bruydegom R.J. de Swart en vertoonde schriftelijke last in dese, 25 Oct 1749; huwt met Antje Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 26 okt en den 2-9 Novemb 1749 en doen ook getrouwdt; kind: Rientje Wouters, ged 2 jun 1757 Westerkerk; kind: Jan Wouters, ged 14 aug 1760 Westerkerk HRL; kind: Pier Wouters, ged 30 aug 1763 Grote Kerk HRL; kind: Renske Wouters, ged 3 dec 1754 Grote Kerk HRL
Wouter Pieters zie: Posthuma
Wouter Rutgers huwt met Fettje Jacobs, kind: IJtje Wouters, geb 1779 ... ; BS ovl 1812; huwt met Fettje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mei en getrout de 5 jun 1768; ovl 14 okt 1794 HRL, oud 55 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 45; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Antje Wouters, geb 15 sep 1774, ged 4 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Wouters, geb 10 mrt 1776, ged 16 apr 1776 Grote Kerk HRL; kind: Antje Wouters, geb 11 jun 1778, ged 23 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Wouters, geb 30 jan 1780, ged 22 feb 1780 Grote Kerk HRL; kind: Antje Wouters, geb 24 nov 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Rutger Wouters, ged 29 apr 1770 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Wouters, ged 19 mrt 1772 Grote Kerk HRL, moeder als Jeltje J.
Wouter Scheltes ovl voor 1812, huwt met Beitske Engels; BS ovl 1811; kind: Schelte Wouters, geb 16 mei 1777, ged 3 jun 1777 Grote Kerk HRL; kind: Taetske Wouters, geb 4 aug 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL; wed. W.S. gebruiker van wijk D-083; medegebruiker Pieter Gerbens wed. ; eigenaar is A. Oostendorp, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; ovl voor 1805, Sneker schipper Meindert Wilts is beschuldigd hier ter stede dat hij op 15 jul jl. ten huize van de wed. W.S. heeft gepleegd diverse brutaliteiten, en buiten meer andere excessen aan Pietje Pieters, welke aldaar inwonend is, een zware slag aan het hoofd toegebracht. 30 Gglds boete ge?ist, maar na horing teruggebracht tot 3 Gglds boven de kosten, 23 jul 1804 (GAH50); enige tijd geleden overleed Maayke IJedes, poortierse van het Noorderhoofd. Grote menigte sollicitanten. Post laten waarnemen door ??n of andere behoeftige weduwe. Loting tussen weduwe W.S., Geeske Wiegers en weduwe Kraayer doch slechts voor vrije inwoning en emolumenten, zonder tractement. Na loting diezelfde morgen het geluk te beurt gevallen aan Geeske Wiegers wed. Claas Schoenmaker, met vernietiging van het voorheen plaats gehad hebbende tractement van f. 50:0:0, 1 sep 1803 (GAH49)
Wouter Siebolts huwt met Cornelia Sleegers op 12 aug 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Wouter Sybrands ged 23 sep 1745 Westerkerk HRL, zv Sijbrand Jansen en Antje Wouters
Wouter Sijnes geboortig van Jolgahuigen, doch ook jongst gewoond hebbende tot Drielst (?), heeft op heden het burgerrecht deser stede gewonnen, nadat hij belooft heeft aan handen van burg. Lourens Jacobs Asperen, om zich als een eerlijk burger te zullen comporteren en zich des stads lasten als burger te submitteren, betalende de gerechtigheid daartoe staande aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 4 jul 1690. (burgerboek)
Wouter Sipkes geboortig van Mindertsga, is voor borger van de stad aangenomen nadat hij alvorens voor pres. burg. Heinsius bij handtastinge had beloft sich als een goed borger te zullen gedragen, betalende daar toe staende f. 10:10:0 aan de GR, op 10 mei 1733. (burgerboek)
Wouter Sipkes huwt met Jantje Bouwes, kind: Sipke Wouters, geb 23 okt 1787, ged 2dec17 87 Grote Kerk HRL
Wouter Sipkes W.S. van Almenum ende Pietje Djoerds van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Wopke Djoerds, 2 jan 1896; ondertrouw HRL
Wouter Sipkes zie: Rijpma
Wouter Teunes ovl voor 1815; huwt met Trijntje Minnes, beide van HRL, geproclameerd de 31 jul en de 7 en getrout de 14 aug 1763 in de Westerkerk, kind: Teunis Wouters, geb 1770 HRL; DTB N.H. HRL. 1763, BS ovl 1819; Wytse Johannes bet f. 34:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake 1 jaar loon door W.T. bij hem verdiend als metselaarsknegt, 15 mei 1762. (GAH1092); wed. W.T. gebruiker van wijk H-089, gealimenteerd, 1814. (GAH204); kind: Marijke Wouters, geb 5 mei 1774, ged 23 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Albert Wouters, geb 5 sep 1781, ged 2 okt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Wouters, ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Minne Wouters, ged 12 nov 1769 Westerkerk HRL; kind: Teunis Wouters, ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL
Wouter Willems zie: Burgerhoff
Wouter van Willigers gebruiker wijk A-231, scheepstimmerman; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)
Wouter Wouters ged 2 sep 1756 Westerkerk, zv Wouter Jans en Baukje Sipkes
Wouter Christiaan Keyzer ovl voor 1828, huwt met Geertruy Christina Theodorus Kennis, kinderen: Lena K, geb 1780 HRL, Paulus K, geb 1783 ... ; BS huwafk. en huw 1811, huw 1827
Wouter Cornelis Boumans geb 1802 HRL, ovl 1 jul 1851 HRL, huwt met Aaltje Folkerts Draaisma op 14 jun 1827 HRL, huw.afk. 27 mei en 3 jun 1827 HRL, schoenmakersknecht, inlandse kramer in 1851, zv Cornelis B., en Anna Riva; BS huw 1827, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-133
Wouter Jakobs Peem geb 11 apr 1784, ged 11 may 1784 Grote Kerk HRL, zv Jakob Klaassen Peem en Grietje Jans Gleibakker; zie ook: Ytje Jabobs Peen
Wouter Jennes van Glinstra weesvoogden bet f. 42:11:6 aan de rentmeester van het Weeshuis uyt de nalatenschap van Jenne Jans van Glinstra en Catharina Johanna van Zeist, zijnde geweest de vader en steemoeder van W.J. vG. in ''t Weeshuis behorende, 19 apr 1785. (GAH1116)
Wouter Lammerts Huisman geb 10ov1787 Midlum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Wouter Pieters Posthuma geb 181 HRL, ovl 9 aug 1841 HRL, huwt met Klaaske Sikkes Miedema, smids knecht, zv Pieter Germens P, en Taetske Wouters de Vries; BS ovl 1841
Wouter Sipkes Rijpma ovl 27 wintermaand 1810 HRL, huwt met Tietske Uilkes Dijkstra op 7 nov 1802 HRL, komt van Almenum, houtmolenaarsknecht, kinderen: Dieuwke Wouters R, geb 1805 Franeker, Trijntje Wouters R, geb 1809 Franeker, Trijntje Wouters, geb 7 okt 1803 HRL en ovl in een turfschip, levenloos kind 5jun18 11 HRL, Sipke Wouters R, geb 15 jan 1797 Almenum; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1827, huw 1828, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Wouterke Dina Wouters geb 9 apr 1780, ged 25 apr 1780 Grote Kerk HRL, dv Wouter Germens en detje Christiaans
Wubbe Jurjens zie: Veel
Wubbe Jurjens Veel geb 1804 Nieuwe Pekel A, huwt met Frouwkje Pieters Broersma op 14 jan 1837 HRL, varenspersoon, wonende te HRL, zv Jurjen Hindriks V, (gk), en Grietje Wuubes Smit, (gk), vader en moeder wonende te Nieuwe Pekel A, vader koorndrager in 1837; BS huw 1837, ovl 1853; oud 37 jaar, (vnm: Wybo), geb Pekela en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-114; VT1839
Wybe Ages ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 55:14:0 terzake geleverde turf f. 11 glds het vuur, met 11-14. - aan vracht, en voor het bewerken vd turf f. 8:5:0, tesamen f. 63:19:0, 18 sep 1762. (GAH1092); id. samen met Dirk Douwes, f. 20:9:0 voor 4 vuren turf en 10 stuivers onkosten, tdv het Weeshuis, gelijk mede voor draagloon en meten, 9 aug 1764, kwit. no. 4. (GAH1094); ontvangt van het gemeentebestuur wegens vrachtloon voor het transport van 12 schouw en 6 korven turf aan de beide kerken, 10 sep 1760: 19 Caroliguldens; id. 12 1/2 schouw en 3 korven aan het Stadhuis 30 stuivers het schouw, alsmede voor dragen, loegen, meten, drinkgeld en opzichter, 30 aug 1769: f. 40:14:4; id. 12 schouw en 13 korven, 6sep17 69: f. 39:19:0; id. 2 schouw en 27 korven, 21 sep 1770: f. 20:4:0; id. 13 schouw en 25 korven, 25 okt 1771: f. 21:10:12; id. 8 schouw en 17 korven, 5 nov 1771: f. 42:12:12; id. 12 schouw en 30 korven, 8 aug 1772: f. 20:2:8; id. 12 schouw en 5 korven 35 stuivers het schouw, 15 sep 1775: f. 22:4:6; id. 12 schouw en 39 korven, 22 sep 1775: f. 22:9:12; id. 13 schouw en 2 korven, 23 aug 1776: f. 23:9:12; id. 12 schouw en 10 korven, 22 jul 1777: f. 21:8:12; de turf is geleverd tegen 6 vuur 12 Caroliguldens per vuur: 72 Caroliguldens; id. 6 vuur 12 Caroliguldens het vuur, inclusief het uitlossen, 29 jul 1777: 93 Caroliguldens en 7 stuivers; id. samen met Allardus Hendriks, 11 vuur turf ten dienste van de Stad, ontvangen op een reis tijdens 14 okt en nov 1771, 12 Cargld per vuur, 27 mrt 1771: 132 Caroliguldens
Wybe Alberts zie: Wagenaar
Wybe Almenum ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Arend Almenum, voor geleverde slangen ten dienste van de brandspuiten, 4 jan 1768: 177 Caroliguldens en 5 stuivers; id. reparatie aan de brandspuiten, 6 jan 1772: f. 93:13:0; id. f. 11:0:0, 3 jan 1776; id. voor geleverde koperen en ijzeren materialen ten dienste van de brandspuiten, 5 jan 1774: f. 134:14:8; id. 4 jan 1775: f. 432:9:0; id. 3 jan 1777: f. 11:8:0; id. samen met Pijter Almenum, wegens repareren van de brandspuiten, 10 apr 1741: 81 Caroliguldens en 12 stuivers
Wybe Andries zie: Hondema
Wybe Andries ovl voor 1835, huwt met Aaltje Pieters, kind: Andries Wybes geb ... ; BS huw 1834
Wybe Annes huwt met Pietje ... , huwt met Wybkje IJedes, kinderen: Anne Wybes Steensma, geb 1744 onder Midlum, Maike Wybes Steensma, geb 1756 onder Midlum; BS ovl 1833; 1835 overlijdens
Wybe Aukes huwt met Baatje Ruurds op 31 aug 1800 HRL, komt van Pingjum; huw Grote Kerk HRL 1800
Wybe Baukes geboortig van Eernewoude, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Tamboeser op wo. 7 feb 1787. (burgerboek)
Wybe Baukes ovl 13 sep 1791 HRL, oud 34 jaar
Wybe Baukes turfschipper in 1757-1760; b
Wybe Blokmaaker rentmeester van het Weeshuis bet f. 27:8:0 aan Pieter van Arum en Jan Trompetter als geautoriseerde curatoren over de geabandonneerde boedel van W.B., wegens maaken en reparatie aan pompen en zeeven, ord. no. 10, 3 aug 1779. (GAH1110)
Wybe Bruins zie: Monsma
Wybe Davids ovl voor 1847, huwt met Uilkje Dirks; BS ovl 1846
Wybe Dirks zie: van Vliet; (2x)
Wybe Durks ged 22 nov 1762 Westerkerk HRL, zv Wybe Durks en Antje Hendriks Blok
Wybe Dirks mede-weesvoogd Jelle van der Sluys betaalt f. 97:7:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de weesjongens Cornelis Dirks en W.D. in een reis naar Straat Davids verdiend, 17 aug 1745 (GAH1074)
Wybe Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 81, ongehuwd, 21 jaar, inwonend bij Dirk Wybes, (waarschijnlijk zijn vader), 1 mrt 1804
Wybe Dirks Geeven met Eerbied te kennen Douwe Sijbes meede ordrs turfdrager en W.D. Stalknegt beyde tot HRL, dat eerst gemelde Wel genegen was deese sijn turfdragers bedieninge te transporteeren op Laatst gemelde; om Welk hun oogmerk te bereyken de supplnten bij deese versoeken UEd:Aghtb:gelieven in deese overdragte te consenteeren en alsoo W.D. in plaets van Douwe Sijbes aen te stellen tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en aenbehoorende quo facto (:was get:) B:Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de meede supplnt:W.D. tot ordinaris turfdrager binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe en aanbehoorende mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit Actum den 9 nov 1746 /get:/ Andrijs Pijtters D:Boer Ter ordontie van de magistr:M. van Idsinga met sijn Weled:haelen; (Onder Stonde); den 9 nov 1746 heeft W.D. den Eed gepresteerd coram praeside de Boer. In kennisse van mij secrts:M. van Idsinga met sijn weled: haele. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 23 dec 1754 over op Jeppe Jansz., mr. schoenmaker; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Wybe Dirks mogelijk dezelfde als Wytse Dirks; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:13:0 voor maken en repareren van pompen en sponnen, kwit. no. 21, 25 nov 1766. (GAH1096); id. f. 5:5:0, 8 dec 1767. (GAH1098); id. f. 31:5:0, ordonn. no. 12, 9 nov 1773. (GAH1104); id. 8 dec 1767, kwit. no. 1: f. 5:5:0 (GAH1098); id. f. 5:0:0 terzake het maken en repareren van pompen, vaten etc., 12 nov 1761, kwit. no. 30 (GAH1091); id. f. 46:0:0 wegens levering ve pomp en arbeidsloon, ordonn. no. 10, 1772. (GAH1103); ontvangt van het gemeentebestuur terzake het maken en repareren van rondhout en bloks ten dienste van de Stad, 18 jan 1768: f. 27:3:0; id. wegens het repareren aan pompen ten dienste van de Stad, 22 feb 1769: f. 15:4:8; id. 12 feb 1770: f. 25:15:8; id. wegens geleverd blokwerk, 10 feb 1773: f. 37:3:0; id. arbeidsloon aan blokken ten dienste van de Stad, 17 dec 1760: f. 18:5:0; id. wegens geleverde pompen en blokken ten dienste van de Stad, 21 dec 1761: f. 9:11:8; id. wegens gedane reparaties aan stadspompen, leverantie van bloks, enz., 9 jan 1764: f. 19:8:0; gemeentebestuur betaalt aan Pieter van Arum en Jan P. Trompetter, geauthoriseerde curatoren over de geabandonneerde boedel van W.D. terzake gedane expensen, 30 nov 1778: f. 35:12:0; ontvangt van het gemeentebestuur voor het boren van de kosijnen in de Nieuwe Waag, 20 jan 1755: 4 Caroliguldens en 7 stuivers; id. reparatie van de Vismarktspomp en het boren van standers op bruggen etc., 24 dec 1759: f. 35:14:0
Wybe Dirks W.D. ende Antie Gerrits beide van HRL, koomende voor de Bruit Tjebbe Johannis mr. Gortmaker alhier, 11 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL
Wybe Dirks huwt met Antje Martens, beide van HRL, geproclameert den 23-30 Novem: en getrout den 7 dec 1755
Wybe Doekles W.D. ende Maria Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruyd de burger. Hopman Harm:Videlius des selfs broodheer en vertoonde de bruidegom ''s vaeders schriftelijk consent, 1 Jun 1748; huwt met Maria Jans, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 jun 1748 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Baukje Wybes, ged 5 jan 1751 Grote Kerk HRL
Wybe Douwes ged 21 nov 1769 Grote Kerk HRL, zv Douwe Dirks en Rinske Durks
Wybe Douwes zie ook: de Vries; huwt met Jana Haantjes, kind: Douwe Wybes, geb 8 jul 1796, ged 2 aug 1796 Grote Kerk HRL; kind: Haantje Wiebes, geb 4 dec 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL, moeder als Jane H.
Wybe Douwes geb 6 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL, zv Douwe Wybes en Sibrigje Remkes; geb 7 dec 1794, ged 30 dec 1794 Grote Kerk HRL, zv Douwe Wiebes en Sijbrigje Rimkes; geb 19 mrt 1797, ged 4 apr 1797 Grote Kerk HRL, zv Douwe Wybes en Sijbrigje Remkes
Wybe Douwes huwt met Henderika van Putten, kind: Janneke Wybes, geb 3 nov 1781, ged 20 nov 1781 Grote Kerk HRL
Wybe Douwes weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 149, 1 mrt 1804 koopt van A. van Ring en Hans Bolta een huis en hovinge voor 400 Caroliguldens op 30 jun 1798
Wybe Driesen huwt met Rinske Ruurds op 29 jul 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810; W.D. van HRL, ende Rinske Ruurds van Herbayum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL; geb 16 jan 1787, ged 6 feb 1787 Grote Kerk HRL, zv Dries Ottes en Janke Berends
Wybe Eelkes zie ook: Schoonhoven; bij boelgoed zal worden verkocht een joltje, aangebracht door W.E. op 27 nov 1802, gemerkt WM en HARVEV, 24 jan 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 13 en 14), 1 mrt 1804
Wybe Ekko zie: Vrieseman
Wybe Everts weduwe (Janke Dirks) op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier, belasting: 3-12 :0 (GAH650); weduwe woont in 6e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Wybe Everts zie: Akkringa, Bleeker
Wybe Faber geb 1792 HRL, ovl 6 aug 1844 HRL, huwt met Pierkje Klemans op 20 jun 1819 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, wieldrayer in 1844, huw.get. bij A. Tamsma en A.R. de Boer, zv Rommert Wiebes F. en Aukje Feyes; BS huw 1819, huw 1820, ovl 1844; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wieldraayer en stoelmaker, wijk F-235; VT1839; W.F. eigenaar van perceel nr. 1241 te HRL, stoelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 208, huis, 32 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1469 te HRL, stoelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 208, huis, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Wybe Faber huwt met Grietje Tor; BS ovl 1850
Wybe Feddes Romke Wytses Wassenaer en Janke Jans Bot, beide van HRL, huw aang. 14 may 1735 HRL, komende voor de bruid W.F., bakker, desselfs oom; huw.aang. HRL 1735
Wybe Feddes Cornelis Jacobs, mr. kleermaker en Nieske Taekles, echtelieden tot Kimswerd, koopen voor 265 Caroliguldens van W.F., koopman tot HRL, een huis te Kimswerd hebbende de gemene straat ten Oosten, de Heerevaert ten Westen, Corn. Wassenaers erven ten Zuiden en de Prins Hendriks erven ten Noorden, 4 dec 1702, (Frl. 1700-1795)
Wybe Feddriks ovl voor 1733; gemeentebestuur betaalt aan de erven van W.F. een tweejaarlijkse lijfrente van 2 x 200 Caroliguldens, 19 mei 1732: f. 36:0:0 (GAH283)
Wybe Foekes ged 12 sep 1752 Grote Kerk HRL, zv Foeke Johannis en Trijntje Wybes
Wybe Fongers W.F. ende Froukjen Ruirds beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Pieke Zacharias, 13 dec 1749; huwt met Froukjen Ruurdts, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 desember 1749 en getrouwdt den 6 januar 1750; Dirk Jansen ende IJdske Wybes beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder W.F., 24 Aug 1743; Wyberen Wybes ende IJefke Luitjens beide van HRL, koomende de Bruidegom gesterkt met zijn vader W.F., en wegens de Bruit desselfs halfbroeder Douwe Luitjens, 15 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL; IJsak Fokkes ende Hiltie Lammerts beide van HRL, komende voor de bruid desselvs neef W.F., 30 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Wybe Fredriks ged 15 jul 1750 Westerkerk HRL, zv Fredrik Wybes en Aeltje Corneelis
Wybe Gerbens huwt met Juliana Hanzes, beide van HRL, geproclam; de 11-18 en getrout de 25 Jannewari 1767; kind: Riemke Wybes, ged 20 dec 1768 Grote Kerk HRL
Wybe Harmens huwt met Janke Gerbens, kind: Harmen Wybes, ged 7 jun 1740 Grote Kerk HRL
Wybe Harmens en Janke Jelles, beide van HRL, huw.aang. 28 may 1735 HRL, Comende voor de bruid Willem Joosten; huw.aang. HRL 1735; huwt met Janke Jelles, kind: Aeltje Wybes, ged 21 jan 1744 Grote Kerk HRL
Wybe Harmens ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 213:0:0 ter zaeke geleverde 5 varkens, 29 dec 1806, quit. no. 6 (GAH1138)
Wybe Harmens W.H. en Grietje Clases, beide hier te HRL, komende wegens de bruid Claas Gerbens haar vaeder, 19 Jun 1751; huwt met Grietje Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 jun en den 4 jul den 1 aug 1751 getrouwdt
Wybe Hendriks huwt met Antje Klaasses, kind: Grietje Wybes, geb 8 dec 1788, ged 23 dec 1788 Grote Kerk HRL
Wybe Hendriks geb 14 jul 1778, ged 25 aug 1778 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Wybes en Klaaske Botes
Wybe Hendriks W.H. ende Antje Jielles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Weyer, goede bekende, 18 feb 1792; ondertrouw HRL; Bernardus Jans ter Weele ende Catharina Bartling, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.H., goede bekende, 4 may 1793; ondertrouw HRL; kind: Jillert Wybes, geb 2 jun 1797, ged 13 jun 1797 Grote Kerk HRL
Wybe Wessels ovl 6 sep 1804 HRL, oud 25 jaar
Wybe Hiddes zie: Harda
Wybe Jacobs zie: Hanekuyk
Wybe Jacobs Jan Hendriks van Stavoren en Lijsbert Gerrijts van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.J., goede bekende, 28 jul 1804; ondertrouw HRL
Wybe Jans ged 4 mrt 1759 Grote Kerk HRL, zv Jan Gerrijts en Aeltie Wybes
Wybe Jansen woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Wybe Jans lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Wybe Jans W.J. en Yetske Teunis, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 28 feb 1773 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha
Wybe Jans begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 37; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Wybe Jans ovl 11 nov 1727 HRL, old 36 jaeren
Wybe Jansen huwt met Auckien Jacobs; zie aldaar
Wybe Jans broer van Uilke Jans; W.J. mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; voogden bet f. 86:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis uit de boedel van wijlen Jan Roelofs en dus de inbreng van Wybe en Uilke Jans, 31 jul 1770. (GAH1101)
Wybe Jans mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; weesvoogden bet f. 26:18:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van W.J. bij Evert Pieters, 12 jul 1784. (GAH1115); id. f. 55:0:0 wegens verdienste van W.J. als bakkersknegt, 17 jun 1783. (GAH1114); id. f. 30:0:0 zijnde 2 jaar verdiende loon van W.J. als bakkerknecht bij de vroedschap Rein Brouwer, 15 jun 1781. (GAH1112)
Wybe Jans ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk B-082, kleine genotie, eigenaar is Johannes Norek, 1814. (GAH204)
Wybe Jans zie ook: Wybe Janzen Mooy; turfarbeider 1746-1754
Wybe Jans ovl 14 okt 1750 HRL, erven ontvangen lijfrente 1751
Wybe Jansen huwt met Sierkjen Tjebbes, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 aug 1740 en den 23 dito getrouwt; W.J. ende Sierkjen Tjebbes beide van HRL, komende voor de Bruit desselfs swager Alle Symons, 6 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Antje Wybes, ged 13 dec 1740 Grote Kerk HRL
Wybe Jans huwt met Marijke Douwis, beyde van HRL, geproclameerd den 7 jan en den 14-21 1753 dito en doen ook getrouwdt in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL; kind: Trijntie Wybes, ged 24 okt 1756 Westerkerk; kind: Zedske Wybes, ged 24 sep 1758 Westerkerk, moeder als Maike D. ; kind: Jan Wybes, ged 19 okt 1760 Westerkerk HRL, moeder als Mayke D. ; kind: Antje Wybes, ged 21 dec 1766 Westerkerk HRL, moeder als Mayke D. ; kind: Antie Wybes, ged 24 okt 1754 Grote Kerk HRL, moeder als Maike D. ; kind: Wybkje Wybes, ged 20 nov 1770 Grote Kerk HRL, moeder als Maayke D.
Wybe Jarigs W.J. ende Marijke Paulus, beide van HRL, zijnde de aangave ge-dchied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 dec 1807; ondertrouw HRL
Wybe Jelles zie: Kroon
Wybe Jeltes huwt met Pietrik ... , kind: Aafke Wybes, geb 1761 Molkwerum; BS ovl 1820
Wybe Jochems zie: vd Leen, Veenstra
Wybe Jochems zie ook: Feenstra; W.J. en Beerendje Aukes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 aug 1806; ondertrouw HRL; kind: Berber Wybes, geb 21 jan 1809, ged 5 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jochum Wybes, geb 15 aug 1810, ged 2 sep 1810 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Wiebes, geb 18 okt 1811, ged 24 nov 1811 Grote Kerk HRL
Wybe Johannes Jan Barend Schultz ende Anna Joris de Haan, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.J., de schoonbroeder, 29 dec 1792; ondertrouw HRL
Wybe Johannes ovl voor 1800, uit zijn boedel worden diverse huizen verkocht 1799
Wybe Johannes huwt met Sijbrigje Jans, beide van Almenum, geproclameerd 27 sep en de 6 en de 13 okt 1765 getrout
Wybe Jorritsma W.J. eigenaar van perceel nr. 1213 te HRL, landbouwer, woonplaats Ongebuer, legger nr. 349, 36, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Wybe Jurjens zie: van der Wal
Wybe Clases zie: de Vries, IJnsma
Wybe Klaases ged 7 okt 1760 Grote Kerk HRL, zv Klaas Jansen en Klaaske Klaases; ged 7 sep 1762 Grote Kerk HRL, zv Klaas Jansen en Klaaske Klases
Wybe Klaases geb 25 nov 1792, ged 23 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Klaas Wybes en Lijsbeth Waalings
Wybe Klaases geb 17 feb 1790, ged 23 mrt 1790 Grote Kerk HRL, zv Klaas Wybes en Gerritje Ulbes; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd en negentig den Seventiende feb is Geboren Wybe zv Klaas Wybes en Gerritje Ulbes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 mei 1815
Wybe Klaases zie ook: van Klaarbergen; geb 23 jun 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL, zv Klaas Wybes en Jacoba Adams
Wybe Claasen ovl 11 dec 1789 HRL, oud 72 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 27, nr. 36; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Wybe Claasen zie ook: van Klaarbergen; W.C. ende Femme Harmens, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Haantje Johannes, goede bekende, 6 jun 1789; ondertrouw HRL; kind: Klaas Wybes, geb 24 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv Wybe Klaasses en Fenne Harmens; kind: Harmen Wybes, geb 23 nov 1791, ged 11 dec 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Wybes, geb 4 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL; kind: Jan Wybes, geb 18 okt 1795, ged 10 nov 1795 Grote Kerk HRL
Wybe Claases huwt met Alegonda Jans, kind: Klaas Wiebes IJntema, geb 1761 ... ; BS huw 1812; kind: Klaaske Wybes, ged 8 jul 1756 Westerkerk HRL; kind: Klaaske Wybes, ged 17 jan 1760 Westerkerk HRL; kind: Klaas Wybes, ged 31 jan 1762 Westerkerk HRL, moeder als Aldegunda J. ; kind: Janneke Wybes, ged 3 jan 1765 Westerkerk HRL; kind: Rebecca Wybes, ged 19 may 1750 Grote Kerk HRL
Wybe Klumpers ovl 4 feb 1790 HRL, oud 6 jaar
Wybe Cornelis ovl 14 jun 1791 HRL, oud 9 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 30; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Wybe Martens zie: van Vliet
Wybe Martens ged 23 okt 1770 Grote Kerk HRL, zv Marten Martens en Aaltje Wybes
Wybe Minnes ged 28 okt 1755 Grote Kerk HRL, zv Minne Feddes en Diuwke Annes
Wybe Molenaar geb 1791 Stavoren, ovl 7 okt 1826 HRL, stuurman, ongehuwd; BS ovl 1826
Wybe Nannens van Wartena ende Trijntie Jacobs van HRL, komende weegens de bruyd Ellert Jansen, 15 Jan 1746; weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Wybe Niklaas geb 26 nov 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL, zv Niklaas Popkes en Anna Gelinks
Wybe Obbes zie: Wybenga
Wybe Ottes geb 4 okt 1791, ged 18 okt 1791 Grote Kerk HRL, zv Otte Jacobs en Trijntje Wybes
Wybe Piers huwt met Petronella Johannis, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 desember 1752 en doen ook getrouwdt; Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen Tjebbe Laases Spannenburgh Roggedraeger alhier ter Steede, dat hij supplnt wel geneegen Was deese zijn Sakkedraegers bedieninge te Transporteeren aan W.P. burger meede alhier ter Steede die sulx meede is begeerende en ook capabel, dogh sulken overdragt sonder UEd: Achtb:consent niet kunnende nogh vermeugende te geschieden soo adresseert den supplnt hem aan de taefel van UEd:Achtb:Seer gedienstelijk versoekende UEd:Achtb:geliven gemelde W.P. (:in plaets van den supplnt:) aan te stellen tot meede ordris Saekkedraeger binnen deese Stad op Lasten, pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende quo facto etc:(:onder stonde:) Requisitus (:get:)R:J:de Swart gesw:Clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen de meede supplnt W.P. tot mede ordris Roggedraeger binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staande; mits doende den Eed van getrouwigheid en betaelende tot een gratificatie in de armbusch de soma van twintig Car:gulds Actum den 3 Feb 1751 /:was get:/Hendr Schaaf (:onder stonde:)Ter Ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; W.P. heeft als ordris Roggedraeger den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H:Schaaf en in de armebusch betaeld de gestipuleerde twitig Car:gulds; Actum den 3 Feb 1751. In Kennisse van mij secr. M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Schuldige Eerbied Janneke Coenes Jongedogter binnen deze Stad dat door het overlijden van Jan Lolkes een geswooren korendragers ampt alhier is komen te Vaceren, en alsoo Sij Supplnte Sich daer meede Seer gaene Sach begunstigt Soo addresseert Sij Sich mits deesen aan Ued:Achtb:Seer demoedig Versoekende dat Sij met die bedieninge magh worden gebeneficeert, mits Stellende de persoon van W.P. als zijnde een bequaam Subject, tot ''t waerneemen van dat ampt op Lasten Pligten profijtten en gehoorsaamheeden daer toe Staande praesenterende den eed daer toe Staende te willen praesteren quo facto etc reqtus vert M:V:Idsinga. ; In margine Stonde; de Magistr:accorderende het Versoek Van de Supplnte Janneke Coenes beneficeert dezelve met het Korendragers ampt alhier ter Steede onder praesentatie ten requeste gedaan actum den 13 dec 1730. Was Vert: V Heinsius Ter ordtie van de Magistr:Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heeden den 13 dec 1730 heeft W.P. als Subst. Corendrager den Eed in handen van de Hr Burgemr Heinsius affgeleght in kennisse van mij Secrts vert:Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Wybe Pieters zie: Schoninga, de Vries
Wybe Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 160:1:0 terzaake leverantie en arbeidsloon van 14 schouw en 11 korven sponturf, quit. no. 3, 18 aug 1791. (GAH1123); id. f. 94:4:0 ter zaake leverantie en arbeidsloon van 8 schouw turf, 4 aug 1792, quit. no. 3 (GAH1124); id. f. 177:19:8 ter zake geleverde turff met de onkosten, 16 aug 1793, quit. no. 2 (GAH1125); Sijtse Aukes van Sexbierum ende Antje Jans van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.P., turfschipper te HRL, 29 sep 1804
Wybe Pijtters van HRL, ende Rientske Rientses van Fraeneker, koomende weegens de bruid Harmen Jansen, weever tot HRL, 9 Aug 1749
Wybe Popkes geb 10 okt 1797, ged 12 nov 1797 Grote Kerk HRL, zv Popke Minnes en Setske Wybes
Wybe Rommerts zie: Faber
Wybe Rommerts geb 10 okt 1780, ged 7 nov 1780 Grote Kerk HRL, zv Rommert Wybes en Aukje Feyes
Wybe Ruirts W.R. en Tyerck Jacobs zijn in 1700 voogden over Pieter, geb 1686 en Antje, weeskinderen van Antje Jacobs Roorda, (dv Jacob Jetses Roorda en Acke Jans) en Schelte Piers; (Gen. Jierb. 1984); W.R. huwt met Pytie Jacobs Roorda op 15 jul 1688 te Pingjum; hij was boer te Zurich. (Gen. Jierb. 1984); RUERDS, WIJKE
Wybe Sekeles huwt met Trijntje Gerbens, kind: Gerben Wybes, geb 9 dec 1788, ged 31 mrt 1798 Grote Kerk HRL; kind: Saekele Wybes, geb 15 may 1787, ged 3 jun 1787 Grote Kerk HRL
Wybe Sickes huwt met Marijke Piebes, beide van Stavoren, getrout met attestasie den 3 aug 1766 te HRL in de Westerkerk
Wybe Siebes huwt met Minke Fokkes, kind: Hette Wybes, geb 14 sep 1778, ged 22 sep 1778 Grote Kerk HRL
Wybe Sybes zie: Zwart
Wybe Sybrens zie: Faber
Wybe Sydses Remonstreert met Schuldige Eerbied Sijdste Sijdses meerderjarige ongehuwde dogter binnen HRL dat door het overlijden van (niet ingevuld) in leven meede ordris turfdrager deeser Steede, de bedieninge is komen te Vaceren, Waermeede alsoo de Supplnte Sich Seer gaerne Soude Sien begunstigt Soo addresseert Sij Sich mits deesen aen Ued:Achtb:Seer gedienstig versoekende dat Ued:Achtb: haer Supplnte met die Vacante functie gelieven te begunstigen onder die praesentatie nochtans dat die bedieninge Sal Worden Waergenomen door haer broeder W.S. een Jongman daertoe bequaem die Sulks meede van harten is begeerende praesenteerende tot dien eynde den Eed van getrouwigheyt af te Leggen; Waer op die beyde Supplnten een favorabel Appoinetement Sullen afwachten. Quo facto etc:reqtus was vert: M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr:accordeerende het Versoek ten requeste gemeld Eligeert mits deesen de persoon van Sijdske Sijdses tot meede ordris turfdrager deeser Steede op Lasten plighten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende onder Conditie dat die functie Sal worden Waergenomen door de persoon van W.S. mits dat deselve den Eed van getrouwigheyt Sal hebben te doen in handen van de hr Praesid Burgemr deeses Stads Actum den 14 jun 1730 Was verteekent Cornelis Veersma Ter ordtie van de Magistr abs sec vert M:A: V:Idsinga; Op heeden dato uts heeft W.S. den Eed van getrouwigheyt als ordris turfdrager gepraesteert in handen van de Hr Praesid. Burgemr Veersma actum uts In kennisse van mij Secrts abs sec vert: M:A: V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Wybe Sijnes geb 4 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL, zv Sijne Wybes en Trijntje Jans
Wybe Sikkes geb 9 okt 1809, ged 5 nov 1809 Grote Kerk HRL, zv Sikke Wybes en Lolkje Hoites
Wybe Sjoerds wonende Schraard; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 207:0:0 voor geleverde twe koebeesten voor de huishouding van het Weeshuis zijde ingekogt teegen 3 stuivers per pond vlees en smeer, kwit. no. 2, 17 nov 1770. (GAH1101)
Wybe Taekes van Pingium ende Joukjen Heins van Almenum, huw.aang. 28 feb 1739 HRL, komende voor de bruid Jorke Jorkes; huw.aang. HRL 1739
Wybe Taekes en Antie Tjerks, beyde van HRL, huw.aang. 27 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Sikke IJmkes, desselfs Oom; huw.aang. HRL 1736
Wybe Taekes huwt met Volkouw Sikkes, beyde van Almenum, sijn geproclameert den 18 -25 nov en den 2 desember 1742 den 11 dito getrouwt; huw reg. N.H. HRL; W.T. ende Fookouw Sickes, beide van Almenum, koomende weegens de bruid Claes Fransen, 17 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Wybe Teekes W.T. van HRL, ende Claaske Jelles van Franequer, koomende weegens de bruid desselfs broeder Eelke Jelles, 23 May 1744; van HRL, huwt met Claeske Jelles, van Franequer, geproclameerd den 24-31 May en den 7 jun en getrouwt de 9 dito 1744; Reinder Teekes ende Sipkjen Cornelis, beyde van HRL, koomende weegens de bruid W.T., 15 Aug 1744
Wybe Teekes Marten Jansen en Maeike Reyners, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs neev W.T., 22 Feb 1744
Wybe Tjeerds Gerrit Teunis van HRL, en Reinouke Wybes van Makkum, huw.aang. 3 aug 1736 HRL, komende voor de bruyd W.T., desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1736
Wybe Tuinhout begraven 11 jun 1778 Sneek, huwt met Elizabeth Tijssen, indertijd echtelieden te Sneek, kind: Haye T, geb ... ; BS huw 1826; Op heden den vijf en Twintigste apr Een duizend acht honderd zestien Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, de Heeren Simon Lambsma Ontvanger der Directe belastingen van de Gemeente Minnertsga woonachtig ten genoemden dorpe, Pieter Fontein Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Sexbierum woonachtig onder genoemden dorpe, Johannes Lambertuas Huber Vrederechter van het Canton Dronrijp, en aldaar woonachtig, W.T. Griffier bij het Vredegerecht van het Canton Sneek, en aldaar woonachtig, Pieter Sannes Rentenier wonende te deinum, Jan Huidekoper koopman en Tjalling Tjallingii Pieterzoon zonder beroep, beide wonende te HRL, alle geloofwaardig, en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van bekendheid te passeren ten behoeve van Mejffrouw Bauwkje Maria Dibbetz, Zonder beroep wonende ter dezer Stede HRL, waar af ouders zijn geweest de Heer Reinier de Klerk Dibbetz en Mevrouw Helena Charlotte van Rossum in der tijd Egtelieden gewoond hebbende te Sint Omer; Aan welk verzoek zij mits dezen voldoende verklaren te weten dat Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz voornoemd geb is te Duinkerken den vierden mei Een duizend Zeven honderd een en negentig en dus den vollen Ouderdom van vier en twintig Jaren heeft bereikt, gevende zij voor redenen van Wetenschap, dat zij gemelde Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz van der Jeugd af aan hebben gekend, en een speciale omgang met dezelve, en haar wijlen Ouderes hebben gehad, waar door Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Heeren Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid vertekend
Wybe van Vliet geb 1809 HRL, ovl 16 jun 1845 HRL, huwt met Tjietske Abels vd Hout op 16 mei 1833 HRL, winkelknecht in 1845, zv Dirk Wybes vV, en Antje Jelles de Haan; BS huw 1833, ovl 1845; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, aanspreker, wijk A-097; VT1839
Wybe de Vries woont in 7e quartier, huisno. 107, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802. (GAH650)
Wybe de Vries geboortig van Hoorn, het burgerregt deser stad geaccordeert en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burger L. Albada als Commissaris en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 30 sep 1802. (burgerboek)
Wybe Wagenaar geb 1791 Sneek, ovl 19 mrt 1828 HRL, 1e huwt met Jantje Uiltjes Eikhout op 13 aug 1812 HRL, bakkersknecht, huw.afk. 2 en 9 aug 1812 HRL. en Sneek, wonende te HRL, 2e huwt met Reindertje Sijtses Mulder op 2 jun 1814 HRL, huw afk. 15 en 22 mei 1814, wonende te HRL, huw.get. bij P. Mulder en E. Meyer, behuwd broeder bruid. 1816, zv Albert Martinus W, en Pietje Wybes; BS huw 1812, huw 1814, huw 1816, ovl 1828, ovl 1837; W.W., bakkersknegt, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Apollonia Hendriks Balksma, dienstmaagd, wonende te harlingen
Wybe Wagenaar huwt met Sjoukje ... , kind: Trijntje Wybes W, geb 1779 Donkerbroek; BS huw 1852; eigenaar en gebruiker van wijk A-117, bakker, 1814. (GAH204)
Wybe van der Wal geb 1804 HRL, ovl 6 mei 1827 HRL, timmermansknecht, ongehuwd, zv Jurjen vdW, en Jeltje Geerts Brouwer; BS ovl 1827
Wybe Wybes Foecke Ages en Tjalkjen Wybes, beyde van HRL, huw.aang. 15 aug 1733 HRL, komende wegens de bruid desselfs W.W. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Wybe Wybes glaesmaker, burger te Dokkum op 27 dec 1611, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Wybe Wybes koopman, burger te Dokkum op 26 jun 1657, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Wybe Wybes Jan Gerrits ende Aeltje Wybes, beyde van HRL, zijnde aangegeeven door W.W., mr. bakker, vaeder van de bruid. 14 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; Aeltie Wybes en Dirk Jelles, beyde van HRL, huw.aang. 19 may 1736 HRL, komende voor de bruyd W.W., desselfs Vaeder; huw.aang. HRL 1736; Antie Wybes en Dirk Harmens, beide van dese Stadt, huw aang. 1 dec 1736 HRL; Coram Preside Hania, comende voor de Bruit desselvs Vader W.W. ; huw.aang. HRL 1736; Sijtske Wybes ende Pieter Carsten, beide van HRL, huw.aang. 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid W.W., des bruids vader; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Wybe Wybrens W.W. ende Trijntje Alberts beide van HRL, komende voor de bruid Wytse Cornelis desselfs steevaeder, 15 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Rinske Wybes, ged 14 dec 1745 Grote Kerk HRL, moeder als T. Abbes; kind: Goitske Wybes, ged 11 okt 1740 Grote Kerk HRL
Wybe Wybrens ged 18 okt 1746 Grote Kerk HRL, zv Wybren Wybes en IJfke Luitjen; W.W. en Bauwkje Karsten, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied 21 jun 1772 HRL, en toen getrouwt; kind: IJfke Wybes, geb 11 aug 1772, ged 30 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Sipkje Wybes, geb 29 okt 1773, ged 14 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: IJfke Wybes, geb 23 sep 1776, ged 6 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Kaatje Wybes, geb 6 sep 1779, ged 21 sep 1779 Grote Kerk HRL; kind: Janke Wybes, geb 11 jun 1782, ged 7 jul 1782 Grote Kerk HRL
Wybe Wybrens weesvoogden bet f. 220:17:10 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde kinderinbreng van IJfke Wybes, nagelaten dogter van W.W., 9 mrt 1784. (GAH1115)
Wybe Wyberens zie ook: W. Wybes; huwt met IJefke Luitjen, beyde van HRL, sijn geproclameert den 4, 11 en 18 okt 1739 en doe ook getrouwt
Wybe Wytzes zie: Vlietstra
Wybe Wytses zie ook: van Dokkum; huwt met Fokje Taekes, kind: Taeke Wybes, geb 12 dec 1786, ged 9 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Evertje Wybes, geb 5 mrt 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jan Wiebes, geb 9 aug 1792, ged 28 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Ruurd Wiebes, geb 19 dec 1794, ged 6 jan 1795 Grote Kerk HRL; kind: Mettje Wybes, geb 7 feb 1798, ged 25 feb 1798 Grote Kerk HRL
Wybe Wytses woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Wybe Willems W.W. ende Tjietske Aukes, beyde van HRL, koomende weegens desselfs oom Harm van ''t Vlie, 24 May 1749; huwt met Tjietske Aukes, beyde van HRL, geproclameerd den 26 May en den 1-8 jun 1749 en ook getrouwdt; kind: Willem Wybes, ged 22 jun 1752 Westerkerk HRL, moeder als Zijtske A.
Wybe Willems huwt met Lijsbeth Fredriks, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:22:29 dec 1771 en getrout de 7 jan 1772
Wybe Wybenga geb 1793 Witmarsum, ovl 15 jan 1847 HRL, 1e huwt met Johanna Hendrika Wilhelmi op 23 sep 1821 HRL, huw.afk. 2 en 9 sep 1821 HRL, 2e huwt met Hiltje Reins Damen op 16 mei 1824 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1824, wonende te HRL, wagenmaker in 1821, huw.get. bij J.J. Dijk en M. Damen, (2x gk) aangehuwde oom bruid. zv Obbe Wybes W, en Pietje Willems; BS geb 1821, ovl 1822, huw 1824, huw 1842, ovl 1847; W. Obbes Wiebenga eigenaar van perceel nr. 696 te HRL, wagenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 806, huis en erf, 102 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van perceel nr. 772 te HRL, wagenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 806, stal, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40)
Wybe Yemes ovl 2 sep 1794 HRL, oud 32 jaar
Wybe Andries Hondema geb 1795 Wijnaldum, ovl 3 aug 1838 Dronrijp, huwt met Wytske Gooitzens Feenstra, tigchelknegt, zv Andries Wybes H, en Trijntje Sipkes Zijlstra; BS ovl 1839
Wybe Bruins Monsma geb 2 aug 1789 Arum, ovl 4 jun 1869 HRL, huwt met Pietje vd Weide, balkvlotter in 1869, N.H., mostaardmaker 1851, zv Bruin M, en Antje vd Velde; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-109, supp wijk G-437; oud 50 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk B-166; VT1839
Wybe Clasen Swart W.C.S. en Antje Berends, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 apr 1808; ondertrouw HRL; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd & Elf den Veertiende sep is Overleden W.S., in den Ouderdom van twee en dertig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize te HRL den 20 mrt 1815
Wybe Clasen Zwart geb 1779 ... , ovl 14 sep 1811 HRL, huwt met Antje Berends de Vries, wonende te op de Noorderhaven in 1811; BS ovl 1811; 1830 overlijdens
Wybe Clases van Klaarbergen ovl voor 1818, huwt met Finne Harmens, kinderen: Claas Wybes, geb 1790 HRL, Jan Wiebes vK, geb 1796 HRL; BS huw 1817, ovl 1851; gebruiker van wijk A-186, turfdrager, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204)
Wybe Dirks Blok huwt met Antje Hendriks Blok, zie aldaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ovl 8 mei 1791, 67 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ovl 12 mei 1791 HRL, oud 68 jaar; kind: Hendrik Wybes Blok, ged 1 mei 1760 Westerkerk HRL
Wybe Dirks van (der) Vliet ovl HRL., huwt met Antje Martens, blokmaker 1755-1764, kind: Dirk Wybes vV, geb 1756 HRL; BS huw 1829; huwt met Geertje Ennes de Vries, beyde van HRL, sijn geproclameert den 30 jul en den 6-13 aug 1741 en doe ook getrouwt; W.D.V. ende Geertie Ennes de Fries beide van HRL, komende de Fiscael Wiaerda met een attestatie van des bruidegoms Vaeders consent, 29 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Wytske Klaases, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 Janewari en getrout de 5 Febrij 1764
Wybe Douwes Andries begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 11; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Wybe Douwes de Vries geb 20 apr 1802 HRL, huwt met Jane Haantjes Leyenaar op 29 mei 1796 HRL, komt van HRL, N.H., kinderen: Douwe Wiebes dV, geb 11 jul 1800 HRL, Haantje dV, geb 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1823, huw 1824, ovl 1829, ovl 1858
Wybe Ekko Vrieseman huwt met Alida P. Tulp op 15 apr 1810 HRL, komt van HRL, kind: Ekko, geb 3 jul 1811 HRL, schipper in 1811, vertrokken met attestatie; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811
Wybe Everts Bleeker geb 1778 Franeker, ovl voor 1854, 1e huwt met Geertje Willems van der Schaaf, 2e huwt met Tjietske Popkes de Vries op 21 mei 1826 Franeker, schoenmaker wonende te Franeker, zv Evert Wybes en Klaaske Jans; bsfr 1826 huwelijken, ovl 1853
Wybe Feddes Backer Vertoont UEd:Achtb:met onderdanig Respect, Sacke Jacobs burger en zeevaerends persoon binnen UEd:Achtb:Stadt als dat door ''t overlijden van Hubert Cornelis, en W.F.B. beide loodslieden van dese Stad HRL op Texel Vlie de Jetting etc, die bedieningen zijn vacant geworden, en de supplnt seer geerne soude versoeken, om door UEd:Achtb:in plaets van een van beiden mogte worden aengesteld tot mede ordris Loodsman van dese Stadt op de voorn:vaerwaters soo is de supplnt te raede geworden sig door desen aen UEd:Achtb:te adresseeren versoekt ootmoedig nog om tot Loodsman werde aengesteld en dat op Lasten pligten profijten gehoorsaemheden, daer toe staende alsoo de supplnt bij der Zee heeft gevaren veel jaren quo facto etc. :(was get:), Saak Jacobs, Requisitus, (was get:) P. Marnstra. ; In margine Stonde; de magistraet versoekt en committeerd mits desen de twee voorsittende Heren Bretton en Jelgersma om sig op de bekwaemheyd en goed gedrag van de supplnt te informeren, en nae sulx daer af te rapporteren om nae sulx geschied voorts gedisponeerd te worden nae behoren actum den 9 jan 1741, (was get), Pier Bretton, Ter Ordtie van de magistr. (get:), M. van Idsinga; (Onder Stonde); de magistraet gehoord het rapport der Heren Commissarissen, als den supplnt door vier Ervarene Zeelieden hebbende laten examineren, heeft goedgevonden den supplnt zijn versoek te accorderen, en eligeert denselven mits desen tot mede ordris Loodsman op het Vlie, de Vlieter, de Jetting etc:op sodanigen reglement en arttn in het octroy der Ed:Mog:Heeren Staten deser Provintie van den 28 apr 1714 uitgedrukt, waernae hij zig zal reguleren moeten en sig verders in ''t ontfangen van salaris gedragen aen het reglement en taux door Haer Agtb:daer op beraemt, mits doende hier op, en wel specialijk dat ten allen tijde sig sodanig zal gedragen en zijn uitterste best doen als een Eerlijke Loods tot conservatie van schepen en goederen verpligt is, den Eed in handen van de Hr. Presid:Burgemr. deser Stadt. Actum den 16 jan 1741. (was get), Pier Bretton Ter Ordtie van de magistr., get. M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 16 jan 1741 heeft Sake Jacobs op sijne commissie en nopens sijne getrouwigheit den Eedt gedaen voor de Presid. Burgemr. Pier Bretton. In kennisse van mij secrts, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Wybe Feddrix Kalff eigenaar van plaats nr. 17 te HRL, soutkeet, floreen f. 0:7:0, zelf gebruiker, ferskaat: Binnen dese Stadt op de Soltsloot. (waarschijnlijk de vader van Tjieskjen en Feddrik Wybes Kalf); (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL; CALFSBEEK, W. VAN
Wybe Fokkes Palstra geb 9 okt 1809 HRL, huwt met Tjetske Hendriks Drijfhout op 13 aug 1829 HRL, huw.afk. 26 jul en 2 aug 1829 HRL. en Minnertsga, boereknecht, N.H., zv Fokke Wybes en Loltje Hoites; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1829
Wybe Hendriks Blok geb 17 nov 1786, ged 12 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Wybes Blok en Sibrigje Jans Buschman
Wybe Hiddes Harda huwt met Trijntje Faber, was in 1851 afwezig of ovl, (bij ovl vrouw); BS ovl 1851; oud 40 jaar, geb Houw en wonende te HRL. 1839, wijk F-140; VT1839
Wybe Jacobs Hanekuyk doctor in 1788; is waarschijnlijk dezelfde als hieronder vermeld; geb 3 jun 1756 HRL, ovl 12 feb 1830 HRL, huwt met Petronella Maria Tetrode, burgemeester der stad HRL. in 1830, rijksadvokaat in de prov. in 1823, advokaat Hof van Friesland en verkoopt diverse huizen 1799-1802, kind: Jacob, geb 1781 HRL, zv Jacob Wybes H, en IJefke Pieters Hibma; BS huw 1823, ovl 1830, ovl 1852, regatt dev 1826-93; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 234:0:0 wegens geleverde zeep, ord. 4, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 185:10:0, ord. no. 5, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 192:0:0, quit. no. 2, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 243:15:0, quit. no. 8, 15 jan 1787. (GAH1119); id. f. 243:15:0, quit. no. 41, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 227:10:0, quit. no. 65, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 181:15:0, quit. no. 10, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 161:0:0, 30 nov 1793, quit. no. 28 (GAH1125); id. 16 :0:0, 24 dec 1794, quit. no. 35 (GAH1126); eigenaar en gebruiker van wijk G-027, advocaat fiscaal, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-028, gebruiker is Sipke F. Hiemstra, stalknegt, 1814 (GAH204); id. van wijk G-215, wagenhuis, 1814. (GAH205); id. van wijk G-216, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-217, gebruiker is Jac. de Rooy, stokersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-219, mangelkamer, 1814. (GAH204); Cornelis Mollema en Holkje van der Ley, beide van HRL, zijnde aangaave gedaan door doct. W.J.H. op vertoonde Procuratie van de bruidegom en bruid , zampt bruids vaders, met een gebod in de week, 8 apr 1791; ondertrouw HRL; Douwe Bonnes Zeefsma ende Trijntje Lammerts Burgers, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door Dr. W.J.H. op vertoonde attestatie, 30 apr 1791; ondertrouw HRL; doctor, bezit een wagen met heele deuren of koetswagen, belasting: f. 20:0:0, 2 may 1795, 1799, 1800, 1801, may 1802; belasting: f. 12:0:0, maar is doorgehaald in 1798; in ander boekdeel, (ook GAH650), niet doorgehaald. (GAH650); bezit een overdekte wagen, belasting: f. 13:0:0, may 1803. (GAH650); belasting: f. 13:4:0, may 1804, may 1805. (B65 0); bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805. (GAH650); woont in 3e quartier, huisno. 214, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 3e quartier, f. 700:0:0 op lyfrente; (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 3e quartier, zal te Leeuwarden op Lyfrenthe fourneren f. 700:0:0; zie bovenstaande regels; (GAH650); woont in 3e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Arum, Sectie A, 1832: Wed. W.J.H. te HRL, eigenaresse en vruchtgebruikerse van percelen nrs. 228 en 229, legger nr. 94, Weilanden, grootte resp. 4490 m2 en 3380 m2, klasse onbebouwd: beide 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 230, legger nr. 94, Gragt als Boomgaard, grootte 2800 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 231, legger nr. 94, Boomgaard, grootte 2110 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 232, legger nr. 94, Huis en Erf, grootte 2810 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 63; (bron: Kad. Atlas Wons dl. ); id. van perceel nr. 233, legger nr. 94, Bouwland, grootte 9140 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 235, 237 en 238, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 11910 m2, 21190 m2 en 9800 m2, klasse onbebouwd resp 1, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 236, 239, 240 en 241, legger nr. 94, Weilanden, grootte resp. 22360 m2, 22030 m2, 15550 m2 en 11620 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1/2, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 245, 253en 255, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 2630 m2, 16600 m2 en 1500 m2, klasse onbebouwd: alle 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 279, legger nr. 94, Bouwland, grootte 21890 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 280, legger nr. 94, Weiland, grootte 24210 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 342, 343 en 344, legger nr. 94, Weilanden, grootte resp. 19610 m2, 12950 m2 en 4830 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 345 en 347, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 13560 m2 en 20100 m2, klasse onbebouwd: beide 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 405 en 406, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 15450 m2 en 3780 m2, klasse onbebouwd: beide 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 409 en 421, legger nr. 94, Weilanden, grootte resp. 15580 m2 en 8250 m2, klasse onbebouwd resp. 4 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 422, 430 en 431, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 12350 m2, 3290 m2 en 22990 m2, klasse onbebouwd resp 2, 1 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 446 en 448, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 3980 m2 en 10690 m2, klasse onbebouwd: beide 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 516, legger nr. Bouwland, grootte 19890 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); is, van perceel nr. 537, legger nr. 94, Weiland, grootte 16480 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 669, legger nr. 94, Weiland, grootte 4740 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 679, legger nr. 94, Bouwland, grootte 23150 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); Arum, Sectie B, 1832: Wiebe Jacobs Hanekuik, Burgemeester te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van percelen nrs. 50, 52, 53 en 55, legger nr 94, Bouwlanden, grootte resp. 24940 m2, 7840 m2, 2400 m2 en 17800 m2, klasse onbebouwd resp. 1/2 (33, 67), 2, 1 en 2; (bron Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 69 en 71, legger nr. 94, Weidlanden, grootte resp. 20170 m2 en 24700 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 343, legger nr. 94, Weidland, grootte 19610 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 678, 680, 681, 682, 685 en 686, legger nr. 94, Weidlanden, grootte resp. 17700 m2, 11730 m2, 15630 m2, 19400 m2, 10770 m2 en 16480 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 3, 2/3, 2/3, 2/3 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 688, 689, 690, 692, 699 en 700, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 19040 m2, 17140 m2, 10400 m2, 6780 m2, 12770 m2 en 16890 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1, 1, 2, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 691, 694 en 696, legger nr. 94, Weidlanden, grootte resp. 17090 m2, 18510 m2 en 590 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 693, legger nr. 94, Water als Weiland, grootte 520 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 695, legger nr. 94, Water Opvaart als Weiland, grootte 2740 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 697, legger nr. 94, Huis en Erf, grootte 2530 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Wons dl. ); id. van perceel nr. 698, legger nr. 94, Boomgaard, groote 2790 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wons. dl); id. van percelen nrs. 702, 703 en 705, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 10720 m2, 13240 m2 en 17780 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 704, legger nr. 94, Weidland, grootte 20400 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas wons. dl. ); Witmarsum, Sectie A, 1832: Wed. W.J.H., Rentenierse te HRL, eigenaresse en vruchtgebruikerse van percelen nrs. 218, 262 en 279, legger nr. 97, Bouwlanden, grootte resp. 14110 m2, 5030 m2 en 16260 m2, klasse onbebouwd resp. 1/2, 1 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd. ); id. van percelen nrs. 263, 264, 270 en 271, legger nr. 97, Weidlanden grootte resp. 1040 m2, 55410 m2, 21420 m2 en 15220 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 2/3 (67, 33), 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 353, 354, 357, 358, 361, 362, 364, 367 en 374, legger nr. 97, Bouwlanden, grootte resp. 2390 m2, 6320 m2, 5500 m2, 12380 m2, 10210 m2, 18340 m2, 2120 m2, 15560 m2 en 18210 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1/2 (75, 25), 1, 1, 1, 1, 1, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd. ); Witmarsum, Sectie B, 1832: Wed. W.J.H., (burgemeester), te HRL eigenaresse en vruchtgebruikers van percelen nrs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, legger nr. 97, Weilanden, grootte resp. 30340 m2, 11720 m2, 22190 m2, 20600 m2, 8380 m2, 14600 m2, 18730 m2, 4410 m2 en 960 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3 (67, 33), 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 1, legger nr. 97, Opvaart als Weiland, grootte 20150 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs, 9, 10 en 13, legger nr. 97, Bouwlanden, grootte resp. 14660 m2, 16090 m2 en 21690 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 37, legger nr. 97, Bouwland, grootte 7630 m2, klasse onbebouwd 3/4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 63, legger nr. 97, Vaart, grootte 26820 m2, klasse onbebouwd: Min. (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 863, 864 en 865, legger nr. 97, Bouwlanden, grootte resp. 22480 m2, 8590 m2 en 11350 m2, klasse onbebouwd resp; 1/2, (75, 25), 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonsdl. Nrd); id. van perceel nr. 881, legger nr. 97, Weiland, grootte 10910 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonsdl. Nrd); id. van percelen nrs. 928, 929, 930 en 931, legger nr. 97, Weilanden, grootte resp. 14020 m2, 14910 m2, 9840 m2 en 12400 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 2/3, 3 en 2/3; (bron: Kad. Atlas Wonsdl. Nrd); id. van perceel nr. 951, legger nr. 97, Bouwland, grootte 11630 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonsdl. Nrd); id. van perceel nr. 955, legger nr. 97, Boomgaard, grootte 2870 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); id. van perceel nr. 956, legger nr. 97, Huis en Erf, grootte 2610 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 54; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); weduwe W.J. en mede-eigenaars van perceel nr. 946 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 265, bergplaats, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van percelen nrs. 957-959 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 265, resp. huis, plaisiertuin, huis en erf, resp. 320, 680 en 48 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 300, nihil, 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 962 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 265, pakhuis en erf, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 42. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van percelen nrs. 967-969 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 265, resp. plaisiertuin, wagenhuis en steegje, huis, resp. 220, 80 en 99 m2, kklasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 45, 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); Donderdag den 14 feb 1799; De Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde geleezen een Request door het Collegie van Scholarchen alhier, aan den Raad ingediend, inhoudende eene nominatie ter vervullinge der Vacature, door het overlijden van Doctor ajus Andreae in leven mede Scholarch opengevallen: Werdende ten dien einde door het Collegie van Scholarchen voorgedraagen, Doctoren P:Couperus, W:J:H., en C:M: Blok, met verzoek dat den Raad daaruit eene spoedige Electie geliefde te doen; Waar over gedelibereerd Zijnde, is uit de ingediende nominatie, met unanieme Stemmen tot mede Scholarch geeligeerd, en aangesteld Doctr W:J:H., Zoo als dezelve daar toe aangesteld word bij deezen, met wijder besluit dat hiervan bij Wijze van Appoinctement op den Requeste, aan het Collegie van Scholarchen zal werden Kennisse gegeeven, en dat aan den nieuw aangestelden Scholarch Extract deezes zal werden gesuppediteert, tot deszelfs Informatie. (GAH44)
Wybe Jacobs van Slooten geb 5 nov 1793, ged 1 dec 1793 Grote Kerk HRL, zv Jacob Sipkes van Slooten en Riemke Wybes
Wybe Jans Hanekuyk (is waarschijnlijk dezelfde als bovenvermelde); ontv. f. 65:0:0 vd rentmeester van het Weeshuis voor geleverde zeep, ord no. 28, 24 nov 1781. (GAH1112)
Wybe Jans Kwest huwt met Maaike Douwes, kinderen: Antje Wybes K, geb 1766 HRL, Setske Wybes K, geb 1758 HRL, Trijntje Wybes K, geb ... , Douwe Wybes K geb 1763 ... ; BS ovl 1829; 1853 overlijdens
Wybe Jans Meelman ovl 10 okt 1802 HRL, huwt met Jetske Teunis Reitsma, in leven metselaar kinderen: Eva Wiebes M, geb 1778 HRL, Trijntje M, geb 1783 HRL, Geertje Wybes M, geb 1773 HRL, Jan Wybes M, geb 1775 HRL, Elisabeth Wiebes M, geb 1796 HRL; BS huw 1812, huw 1824, huw 1832, ovl 1835, ovl 1848, ovl 1853, ovl 1866
Wybe Jans Munnickhuys eigenaar van plaats nr. 18 te Firdgum, groot 7 pondematen, floreen f. 2:21:0 de Oude Bilvaert Oosten, de Olde Groene dyck Noorden. (bron: Prekad. Atlas 1700, Barradeel en HRL); id. van plaats nr. 3 te Lidlum, grootte 93, 5 pondematen, floreen f. 23:14:0, gebruike Imck Dricx, ferskaat: de Gemeene vaert Noorden, de Munnekedyck Oosten. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); id. van plaats nr. 10 te Lidlum, grootte 20 pondematen, floreen f. 5:14:0, gebruiker Imck Dirxs, ferskaat: de Rydwech Zuiden. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); id. nu genaamd W.J. Muntiehuys, van plaats nr. 184 te Sexbierum, grootte 12 pondematen, floreen f. 4:7:0, gebruiker Laurens Cornelis, ferskaat: de Vaert Oosten, de Slachtdyck Westen. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Wybe Jans Steenbergen geb 1762. ., ovl 20 mrt 1814 HRL, huw.get. bij J.H. Holmans en F.W. Steenbergen, oom bruid. 1811, ovl wijk H-144; BS huw 1811, ovl 1814
Wybe Jans van der Wijk geb 1796 Haulerwijk, huwt met Wiepkje Adams Loye, (gk), op 20 sep 1855 HRL, schipper te Donkerbroek, zv Jan Wybes en Otje Jans; BS huw 1855
Wybe Janzen Mooy Addresseert Sig op ''t nedrigste W.J.M., erkennende met leedwesen en beklag Sijn Wandevoir en kwade levenswijs, over welk hij door UEd:Achtb:onlangs van Sijn bedieninge als Turfdrager is gecasseerd, waar door hij met Sijn Huisgesin in de uiterste armoede en gebrek is vervallen. de Supplnt:verhoopt dat UEd Achtbh:in dezen meer op ''t oog zullen gehad hebben de verbetering van Sijne fauten dan Strengheid van Straffe, en neemt in Sijne Verlegentheid Sijn toevlugt tot UEd:Achtbh:goedheid. en versoekt Ootmoedig dat hij van dee Straffe nag worden hersteld, en weder gequalificeerd tot het Waarnemen van de bedieninge als Turfdrager, onder ernstig Voornemen en belofte van zig voortaan van Dronkenschap en alle andere wanbedrijven te Wagten, Soo als hij reeds Sedert Sijn dimissie onder Gods Zeegen heeft gedaan, en onderwerpende Sig om terstont finaal en Sonder herstel door UEd Achtb:te worden afgezet indien hij deze belofte niet na koomt. (was getekent W.J., requisitus S:Rienstra; In Margine Stonde, de Magistraat gehoord het Versoek en goede beloften van den Supplnt admitteert den selven wederom tot den dienst als Ordinaris turfdrager deeser Steede ten Welken eynde dezelve behoorlijk persistement heeft gedaan bij den Eed van getrouwigheid Voormaals afgelegt. Actum den 15 mrt 1756. (was geteekent) J:D:Toussaint Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga; de Magistraat weeder in ''t seekere geinformeerd zijnde van ''t Wangedrag van W.J.M. waer door Sig geheel onbekwaam maakt om Sijn dienst Waer te neemen, of onder Menschen te kunnen verkeeren vermits onreinheid over Sijn ligchaam, Soo als aan hem te Sien is; heeft goedgevonden denselven finael te Casseren, Soo als gecasseerd wordt mits deesen. en is hier van aan hem kennisse gegeeven ter vergaedering van de magistraat in tegenwoordigheid van twee gecommitteerde turfdragers en de procr Fiscael Actum den 21 jul 1756. Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); in zijn funktie als turfdrager wordt aangesteld Eibert Harrijts op 4 aug 1756; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Wybe Jelles Kroon ovl voor 1844, huwt met Trijntje Willems op 16 nov 1799 HRL, kind: Aafke Wybes K, geb 1800 Kimswerd, timmermansknecht en wonende te Kimswerd 1831; huw Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1831, ovl 1843
Wybe Jochems Feenstra geb 1784/86 HRL, ovl 16 mrt 1855 HRL, 1e huwt met Berendje Aukes Molenaar, 2e huwt met Antje Sijbes Krol op 14 feb 1828 HRL, huw.afk. 3 en 10 feb 1828, arbeider in 1851, N.H., huw.get. bij J.R. vd Woude en A.S. Krol 1813, id. bij J.M. vd Veen en B.J. Kuipers 1818, kinderen: Berber Wiebes, geb 21 jan 1809 HRL, Jochem Wiebes, geb 15 aug 1810 HRL, Aukje Wiebes, geb 18 okt 1811 HRL, Grietje Wiebes, geb 4 okt 1807 HRL, zv Jochum Nuttes (F), en Grietje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1810, 1811, BS ovl 1812, huw 1813, huw 1818, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-026, 176, 184; oud 64 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-186; VT1839
Wybe Jochems van der Leen zie ook W.J. Feenstra; huwt met Berendje Molenaar, turfschipper in 1811, kind: Aukje Wybes, geb 18 okt 1811 HRL; BS geb 1811, ovl 1812
Wybe Johannes ten Vin W.J. tV. van Almenum en Marijke Joris de Haan van HRL, laatst geproclameert 14 jan 1776 HRL, en toen getrouwt
Wybe Klases de Vries geb 1790 HRL, huwt met Klasien Hindriks op 15 jun 1815 HRL, metselaarknecht, huw.afk. 28 mei en 4 jun 1815, zv Klaas Wybes Dreyer en Grietje Ulbes; BS huw 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van W.K. d. V. en Klaasje Hendriks dato 15 jun 1815 op F? 43. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Wybe L Steensma in proces tegen de geneente 1741, steenleverancier 1753
Wybe Lieuwes Vlietstra huwt met Berber Tjeerds, koopman en wonende te Franeker, kind: Wybe Wytses V, geb 1797 Franeker; BS Franeker huw 1821
Wybe Martens van Vliet geb 1793 ... , ovl 6 mei 1811 HRL, wonende te op de Noorderhaven, zv Marten vV, en Tetje (Pieters); BS ovl 1811
Wybe Pieters Schoninga huwt met Tietje Tjerks van ''t Zet, wonende te Makkum; BS huw 1840
Wybe Sybes Zwart geb 13 dec 1804 HRL, ovl 27 feb 1839 HRL, huwt met Antje Folkerts Gerbranda op 7 mrt 1833 HRL, thans in dienst bij de mobiele Vriese Schutterij, werkman in 1839, ged 15 jan 1805, zv Sijbe Teunes Z, en Hendrikje Johannes Belstra; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1833, ovl 1839
Wybe Sybrens Faber geb 1787 HRL, ovl 24 feb 1848 HRL, huwt met Teuntje Bonifacius Oolgaard op 14 jan 1810 HRL, grofsmid en wonende te Minnertsga/Sexbierum in 1825, huurt 8 p. m. greidland 1810-1811, komt van Almenum in 1810, kind: Hiltje, geb 25 mei 1810 HRL, zv Sijbrandus F. en Hiltje Pieters Petsma; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825, BS ovl 1848; W.S.F. van Almenum en Teuntje Bonifacius Ohlgard van HRL, zijnde aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Hiltje Wybes Faber, geb 25 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL; betaalt aan het gemeentebestuur wegens huur van 8 pondematen greidland, 1810: 135 Caroliguldens; id. over 1811; (geen boeknr. vermeld)
Wybe Wytses Vlietstra geb 1797 Franeker, huwt met Tjietske Douwes Tichelaar op 24 jun 1821 Franeker, arbeider en wonende te Franeker, zv Wybe Lieuwes V, en Berber Tjeerds; BS Franeker huw 1821
Wybe Yemes de Jong geb 1785 HRL, ovl 19 nov 1815 HRL, huwt met Elisabeth Meyer op 6jun18 11 HRL, ook huwt met Atje de Vries, huw.get. bij G. Meyer en D. Wiersma, behuwd broeder bruidegom, 1815, id. bij J.H. Leyenaar en J.K. Zeilmaker 1811, id. bij D.H. Reidsma en A. IJ. de Jong, 1811, id. bij J. van Eeken en B.A. Tuinhout, 181, id. bij J. IJ. de Groot en T.P. Brouwer, 1815, 1e huw.afk. zondag 29 May 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 2 Jun 1811, ondertrouw 22 May 1811, huistimmermansknecht, doet overlijdensaangifte van Berber Jurjens in 1811, zv IJeme Wybes en Hiske Jans Huizinga; BS huwafk. en huw 1811, huw 1815, ovl 1855; gebruiker van wijk A-102, timmerknegt, eigenaar is Hendr. Meyer, 1814. (GAH204); Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agthondert en vijftien den 19 nov is ovl W. d. J. Afgegeven op de Raadhuize binnen HRL den 3 okt 1816
Wyberen Wybes zie ook: W. Wyberens; W.W. ende Yefke Luitjens beide van HRL, koomende de Bruidegom gesterkt met sijn vader Wybe Fongers, en wegens de Bruit desselfs halfbroeder Douwe Luitjens, 31 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Wybe Wybrens, ged 18 okt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Lutie Wyberens, ged 18 jun 1743 Grote Kerk HRL
Wyberen Wybes huwt met Trijntje Alberts, beyde van HRL, sijn geproclameert 4, 11 en 18 dito 1739 en doen ook getrouwt
Wyberen Wyberens huwt met IJfke Lujtjens, kind: Janke Wyberens, ged 23 aug 1740 Grote Kerk HRL
Wybergie Fredriks huwt met Christiaan Steynmets, beide van HRL, geproclameerd den 6 May en den 13 dito en den 20 May getrouwt
Wybke Jans ged 12 apr 1768 Grote Kerk HRL, zv Jan Wybkes en Zijdtske Germens, (= Gerbens)
Wybke Jans zie ook: Wijpke Jans; huwt met IJtske Jetses, kind: Trijntje Wybes, ged 22 feb 1746 Grote Kerk HRL
Wybkje Dirks zie: Vroegrijp
Wybkje Hotses huwt met Fimme Pieters, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801
Wybkje Jelles zie: Horrius
Wybkje Jelles ged 11 sep 1768 Grote Kerk HRL, dv Jelle Pieters en Jankje Wybrens
Wybkje Lolles geb 26 nov 1773, ged 16 dec 1773 Grote Kerk HRL, zv Lolle IJmkes en Rinske Wybes
Wybkje Ottes zie: Kamp; Dirk Andries Krayer en W.O., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; geb 7 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL, dv Otte Jakobs en Trijntje Wybes
Wybkje Tjalkes zie: van der Veen
Wybkje Wax geb 29 okt 1774, ged 22 nov 1774 Grote Kerk HRL, dv Jan Wax en detje Gosses; Wilhelmina Wax huwt met Fran?ois Marie No?l Jussetin de Boisseant op 23 jul 1797 HRL; komt van Almenum, met attestatie vertrokken; huwelijke Grote Kerk HRL 1797; kind: Trecia Jussetin de Boisreant, geb 13 dec 1796, ged 3 jan 1797 Grote Kerk HRL, vader als Franciscus Maria Natalis J. de Boisreant; de 23 jul 1797 zijn na vertoonde attestatie van HRL alhier in den Huwelijken Staat bevestigd Francois Marie Noel Jussetin de Boisseant en Wilhelmina W. (inventarisnummer 114, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Wybkje Wybes ged 20 nov 1770 Grote Kerk HRL, dv Wybe Jans en Maayke Douwes
Wybkje Yedes huwt met Wybe Annes Steensma; BS ovl 1833
Wybkje Jans van der Mey geb 17 sep 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL, dv Jan Scheltes vd mei en Wybkjen Martens de Jong
Wybkje Jelles Horrius geb 1769 HRL, ovl 19 mei 1844 Franeker, huwt met Auke Sjukes Steensma op 2 feb 1800 HRL, (Westerkerk), winkelierse in 1844 en wonende te Franeker, dv Jelle Piers en Janke Jans/Wiebeshuw. Grote Kerk HRL 1800, bsfr1844 overlijdens
Wybkje Ottes Kamp zie ook: Wijpkje Ottes; geb 6 apr 1789 HRL, ovl 12 jul 1860 HRL, huwt met Dirk Krayer op 23 sep 1810 HRL, N.H., dv Otte K, en Trijntje Wiebes Kwest; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-053; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-049; VT1839
Wybkjen Martens de Jong ovl voor 24 nov 1772 HRL, huwt met Jan Scheltes van der Mey, kind: Wybkjen van der Mey, geb 7 sep 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL
Wybo Fijnje Dingsdag den 19 jun 1798. de Raad der Gemeente Extraordinaires Vergadert zijnde, wierde voorts geleezen, eene Missive van het Administratief Bestuur, zijnde van deezen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Medeburgers ! Wij zijn door den Agent bij het departement van Inwendige Politie enz:aangeschreeven en op onze verantwoordelijkheid gelast, omme de Burgers Pieter Vreede en W.F., geweezen Leeden van het vernietigd uitvoerend Bewind, als meede de Persoonen van Eberstein, J:eykenbroek en Ducange, zoo draa dezelve of ??n van hun zich binnen dit voormalig Gewest mogt bevinden, onverwijld te doen arresteeren, en aan hem Agent kennisse te geeven met verderen Last, om daar toe ten spoedigsten aan de respective Municipaliteiten binnen ons ressort de nodige aanschrijving te doen. Gelijk wij Ons dan ook van den last door deezen acquiteeren. Waar mede verblijven UWe Medeburgers. Leeuwarden den 17 jun 1798. Het vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. (GAH44)
Wybo Tuinhout ovl voor 1844, huwt met Margaretha Fontein; BS huw 1843
Wybrand Broers huwt met Trijntie Hendriks Reidhorst, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1770
Wybrand Hessels zie: van der Zee
Wybrand Christiaans vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 95, 1 mrt 1804
Wybrand Konterman geb 1797 Gorredijk, huwt met Rinske Feenstra, schipper in 1851, N.H., verbleef tijdelijkte HRL. met zijn vrouw; bev.reg. HRL 1851 wijk C-241
Wybrand Martens ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 64:9:0 wegens geleverde 9 schouw turff en aan arbeidsloon, ord. no. 9, 20 nov 1784. (GAH1115)
Wybrand Reinders geboortig van Molquerum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, nadat hij had belooft aan handen van burg. Croese als Commissaris om zich alleszins als een eerlijk burger te zullen comporteren, 26 sep 1692. (burgerboek)
Wybrand Tjebbes huwt met Antie Regts, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 7 sep (= september) 1765; kind: Lupkjen Wybrens, geb 18 feb 1775, ged 7 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Wybrands, ged 7 apr 1771 Westerkerk HRL
Wybrand Christiaans de Vries geb 1777 HRL, ovl 5 apr 1831 Hoorn, huwt met Hijlkje Willems op 28 jul 1805 HRL, kinderen: Willem Wybrands, geb 21 dec 1807 HRL, Willem Wybrands, geb 14 dec 1805 HRL, Christiaan Wybrands dV, geb 20 okt 1809 HRL, huw.get. bij G.E. Woesthoff, (gk), en C.M. Reyding, (gk), schipper, 1812, id. bij M. Bemmer en P.C. de Vries, broeder bruid. 1820, zv Christiaan dV, en Jetske Willems; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1809, BS huw 1812, huw 1820, ovl 1831, ovl 1841
Wybrand Hessels van der Zee huwt met Sjoukje Gerbens Bekius, wonende te Parrega 1844, kind: Tjitske, geb 1810 Bolsward; BS huw 1844, ovl 1848
Wybrand Sjoerds Wijngaard huwt met Trijntie Rienstra, beide van HRL, geproclameerd de 2-4 en getrout de 9 dec 1759; kind: Wybrand Wybrands Wijngaard, ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL, de vader ovl, moeder als T. Bokkes R.
Wybrand Wybrands Wijngaard ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL, zv wijlen Wybrand Sjoerds Wijngaard en Trijntie Bokkes Rienstra
Wybrandis de Wit geb 1802 prov, huwt met Maria M. Osseling, justitiedienaar, A sep 1850 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-038; oud 35 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, policiebediende, wijk B-004; VT1839
Wybrandus Akkringa geb 18 feb 1805 HRL, N.H., ged 17 mrt 1805 HRL, zv Evert A., en Elisabeth Anderea; dopen Grote Kerk HRL 1805
Wybrandus Everts zie: Akkringa
Wybrandus Heineman W.H., S:S:Th. Cand:te Workum, ende Antie Sikkes van der Meulen, onder de Jurisdictie van HRL, sijnde de aengeevinge geschiet door notaris P. Reydema met vertooninge van procuratie en verklaeringe dat de huwelijx proclamatie tot Workum waeren aengegeeven, 12 Nov 1746; S:S:Th:Can:van Workum, huwt met Antje Sikkes van der Meulen onder de jurisdictie van Almenum geproclameerd 13, 20 en 27 Novemb 1746 en doen ook getrouwt; kind: Antje Wybrandus Heineman, ged 22 aug 1751 Westerkerk HRL; kind: Sikke Wybrandus Heineman, ged 16 jul 1748 Westerkerk HRL; kind: Willem Wybrandus Heineman, ged 3 sep 1747 Westerkerk HRL
Wybrandus Holwerda W.H., Predikant te Minnertsga van Leeuwarden, ende Akke Douwe Vettevogel van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Vettevogel onder Productie van behoorlijk bewijs, 4 mrt 1791; ondertrouw HRL; W.H., beroepen Predikant te Minnertsga, van Leeuwarden en Akke Douwes Vettevogel, van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 mrt 1791 en zijn op vertoonde attestatie van Leeuwarden getrouwd ten zelfden dage
Wybrandus Christiaans zie: de Vries
Wybrandus Christiaans woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Wybrandus Christiaans zie ook: van Straten; W.C. van HRL, en Trijntje Claases van Bolsward, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 11 jun 1808; ondertrouw HRL
Wybrandus Christiaans W.C. ende Mayke Clases, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Reins goede bekende, 5 aug 1789; ondertrouw HRL; W.C. en Mayke Klaassen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 sep 1789 HRL, en zijn den 22 daaraanvolgende getrouwd; kind: Christiaan Wybrandus, geb 6 sep 1789, ged 29 sep 1789 Grote Kerk HRL; kind: Christiaan Wybrandus, geb 13 aug 1791, ged 28 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Tetje Wybrandus, geb 22 jul 1794, ged 10 aug 1794 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Wybrandus, geb 14 aug 1796, ged 28 aug 1796 Grote Kerk HRL
Wybrandus Reins zie: Vettevogel
Wybrandus Sloterdijk ovl 7 dec 1750 ... , predikant, ontvangt lijfrente 1740-1752
Wybrandus Verwey geb 1745 deventer, ovl 22 mei 1822 Franeker, huwt met Mathija Catharina Janson op 12 sep 1802 HRL, predikant te Franeker, komt van Franeker; huw Grote Kerk HRL 1802, BS Franeker ovl 1822
Wybrandus van Itsma geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert behoorlijke burgereed in handen van pres. burg. P. Bretton, op10 sep 1746. (burgerboek); burgemeester 1750, ondertekent o. a. de aanstellingen van Rinse Jelles tot portier van de Kerkpoort en Pieter Sijbeda tot orgelist in 1750. (Aanstelling Stad HRL 1731-1759)
Wybrandus Reins Vettevogel geb 1804 HRL, ovl 9 jun 1847 HRL, huwt met Antje Jans Molenaar, timmerman in 1847, huw.get. bij W.L. Zwaal en J. Vettevogel, broeder bruid 1825, zv Rein Douwes V, en Anna Margaretha Heins; BS huw 1825, ovl 1847; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-086; VT1839
Wybren Andries zie: de Wit
Wybren Annes gemeentebestuur betaalt aan burgemeester Brouwer expensen aan enige plunjen aan zeker arm zeevarend persoon W.A. genaamd, 27 jun 1736: f. 13:0:0 (GAH283)
Wybren Bartels geboortig van Belkum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Hoogeboom op 24 jun 1750. (burgerboek)
Wybren Bergsma ovl 9 aug 1792 HRL, oud 50 jaar
Wybren Broers op belijdenis des Geloofs ged 29 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL, Jongman in de Hofstraat
Wybren Broers verkoopt een huis in 1801-1802
Wybren Broers lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 25:12:0 (GAH650)
Wybren Broers woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4-; . jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Wybren Dijkstra ovl voor 1870, huwt met Johanna Souverein; BS ovl 1869
Wybren Gerbens zie: Hoekstra, Vellinga
Wybren Gerbens betaalt aan het gemeentebestuur wegens huur van 6 pondematen vergraven land, no. 14, 1810: 80 Caroliguldens; id. over 1811; (geen boeknr. vermeld)
Wybren Gerbens huwt met Neeltje Tjerks, kind: Tjerk Wybrens, geb 25 nov 1809, ged 9 jan 1810 Grote Kerk HRL
Wybren Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur voor 15 schouw en 10 korven turf op de toren f. 4:15:0 het schouw, 2 okt 1772: f. 72:8:12; (geen boeknr. vermeld)
Wybren Hanses zie: Mud
Wybren Heeres ged , samen met Rinske Heeres, 18 feb 1755 Grote Kerk HRL, kinderen van Heere Wybrens en Lijsbeth Alberts; koopt en verkoopt een huis 1798-1802; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805, 1 jan 1806. (GAH650); woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 36:0:0 (GAH650)
Wybren Hendriks weesvoogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van W.H. als metzelaarsgezel bij Johs Leyenaar, 24 may 1791. (GAH1123); id. f. 50:0:0, 28 may 1793 (GAH1125); id. f. 40:0:0, 27 may 1794 (GAH1126)
Wybren Hessels ovl voor 1833, huwt met Willemke Martens, kind: Jan Wybrens Tuinstra, geb 1755 HRL; BS Franeker ovl 1832
Wybren Hessels W.H. ende Willemke Bastiaens, beyde van HRL, komende weegens de bruyd Jan Bretton des selvs buirman, 11 Feb 1747; huwt met Willemke Bastiaens, beyde van HRL, sijn geproclameert 12, 19 en 26 Februa 1747 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Jurjen Wybrens, ged 29 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jan Wybrens, ged 10 may 1753 Westerkerk HRL; kind: Bastiaen Wybrens, ged 31 may 1750 Grote Kerk HRL
Wybren Hiddes geb 15 jul 1775, ged 4 aug 1775 Grote Kerk HRL, zv Hidde Koops en Nieske Hendriks
Wybren Hylkes zie: Pieksma
Wybren Hilbrands zie: Koster
Wybren Huisman Op 4 mrt 1654 levert Iepe Meinerts een woning op die gekocht wordt door Tjerk Hiddes de Vries voor 1000 goudguldens. Als naastliggers worden vermeld ''W.H. ten suiden, Hijlcke Joannes te Noorden, de gemene straet ten Oosten''. Zie verder het verhaal bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Wybren Jans zie: Dijkstra, Nauta, Tuinstra
Wybren Jans Johannes Gerrits van Grijpskerk ende Lijsbeth Wybrens van HRL, komende voor de bruidegom de fiskael Wiaerda, en voor de bruid desselfs vader W.J. wonende op Koningsbuiren, 28 mrt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Wybren Jans huwt met Pietje Sjoerds, kind: Dirk Wiebrens Jansen, geb 17 feb 1805 te Bolsward; BS huw 1856, ovl 1875
Wybren Jentjes ged 7 mrt 1769 Grote Kerk HRL, zv Jentje Tjeerds en Pietje Wybrens
Wybren Christiaans geb 17 okt 1774, ged 23 okt 1774 Grote Kerk HRL, zv Christiaan Hendriks en Jetske Willems
Wybren Christiaans W.C. en Hieke Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anthonij Overzee deszelfs oom, 13 jul 1805; ondertrouw HRL; kind: Christiaan Wybrands, geb 20 okt 1809, ged 7 nov 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: Hijlkje W.
Wybren Claases van Almenum, huwt met Elbrigie Pijtters, van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 jun 1765
Wybren Krijns bomenleverancier 1809-1810
Wybren Lolles huwt met Grietje Harmens Plagge op 28 mei 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Wybren Luitjens zie ook: Westerbaan; ged 8 mrt 1772 Grote Kerk HRL, zv Luitjen Wybrens en Janke Hartmans; huwt met Wikje Dirks Wijngarden, kind: Dirkje Wybrandus, geb 1 jun 1811 ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL; kind: Janke Wybrands, geb 26 feb 1798, ged 18 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Wybren Osinga ontvangt restitutie stuivergelden pacht stadswaag 1751
Wybren Sybrens Hendrik Bos ende Maryke Doedes, beide van HRL, komende wegens de bruyd W.S. haar goedbekende, 23 Oct 1751
Wybren Sybrens huwt met Jieskjen Hessels, beide van HRL, geproclameerd de f. 3:10:17 en getrout de 19 apr 1768
Wybren Sybrens W.S. ende Berber Tijttes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs broeder Dirk Tijttes, 18 Nov 1747; huwt met Berber Tijttes, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 Novemb en de 3 desemb en de 8 1747 getrouwt
Wybren Willems zie: Kamminga
Wybren Willems zie ook Daniel Pieters; ovl voor 1800, huwt met Trijntje Pieters, beide van HRL, geproclameerd den 13-21 en getrout de 28 mei 1758; DTB N.H. HRL. 1758, -; weduwe woont in 2e quartier, links: f. 1:0:8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 24:0:0 (GAH650)
Wybren Andries de Wit ovl 8 nov 1804 Bolsward, huwt met Trijntje Klases Voogd, kinderen: Tetje Wybrens dW, geb 1796 Bolsward, Meike Wybrens dW, geb 1802 Bolsward, Lemke Wybrens, geb 1791 Bolsward; BS huw 1814, huw 1823, ovl 1834 1844 overlijdens
Wybren Christiaans van Straaten geb 10 jan 1758 Workum, ovl 15 jul 1821 HRL, 1e huwt met IJmkje Hanses vd Meulen op 31okt802 Leeuwarden, 2e huwt met Trijntje Klaases Voogd op 17 jul 1808 HRL, laatste afk. 26 jun 1808, wonende te HRL, schipper in 1821 kinderen: Hans Wybrandus, geb 22 mrt 1804 HRL, Aukje Wybrandus, geb 14 aug 1806 HRL, Klaas Wybrandus, geb 19 okt 1800 HRL; hu Grote Kerk HRL 1802, 1808, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1804, 1806, geb 1811, ovl 1821, huw 1822, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk E-191, schipper, 1814. (GAH204)
Wybren Douwes Bakker W.D.B. ende Beertje Douwes beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob J. van der Ley 14 dec 1743; huwt met Beertje Douwes, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 22 en 29 desember 1743 en getrouwt den 5 january 1744 in de Westerkerk
Wybren Gerrits Bouma W.G.B. eigenaar van percelen nrs. 433 en 434 te HRL, landbouwer, woonplaats Midlum, legger nr. 119, resp. stal en erf, en stal, resp. 196 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 36. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 36)
Wybren Hanses Mud geb 1802 Drachten, ovl 28 mei 1845 HRL, huwt met Fetje Bonses IJlstra, beurtschipper te HRL. in 1842, zv Hans Jans M, en Antje Wybrens; BS ovl 1842; 1845 overlijdens
Wybren Hilbrands Koster geb 1779 Schraard, ovl 7 mrt 1834 HRL. des nachts ten half drie ure, in de Rozegragt alhier is gevonden en derhalve verdronken, huwt met IJtske Rinses Dijkstra, in leven boer, kinderen:Hilbrand Wybes K, geb 1807 Wirdum, Tjietske Wybes K, geb 1805 Wirdum, Rinse K, geb 10 apr 1809 Wirdum, zv Hilbrand K, en Alida ... ; BS ovl 1834; huw 1835, ovl 1836, ovl 1845, ovl 1872
Wybren Hylkes Pieksma geb 1779 Oosthem, ovl 9 mrt 1827 HRL. in zijn schip liggende binnen HRL, schipper, zv Hijlke Lolkes P, en Jetske Duurds; BS huw 1829
Wybren Jans Dijkstra geb 1787 Engelum, ovl 15 dec 1850 HRL, huwt met Tietje Nijdam, trekschipper in 1851, zv Jan Jacobs D, en Hiltje Wybrens vd Hud; BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk D-112; oud 52 jaar, geb Engelum en wonende te HRL. 1839, wijk G-098; VT1839
Wybren Jans Tuinstra geb 1783 Franeker, ovl voor 1827, huwt met Johanna Idses Monsma op 15 nov 1812 Franeker, klokkemaker te Franeker, zv Jan Wybrens T, en Jeltje Doedes; BS Franeker huw 1812, ovl 1826
Wybren Jansen Nauta ontvangt lijfrente 1741-1750; tot HRL., voor ??n vier-en-twintigste part, Eduardus Nauta tot HRL. voor een sesde part, Allardus Laquert tot HRL. voor een sesde part, Jan Croese tot HRL. voor een sesde part, Teye Pieters Erven voor een vierde part, Jan Wybrens wed. voor vyf vier-en-twintigste parten, allen eigenaars palats 31, Ternaard, Westdongeradeel, Bodes Harkes is meyer; bron: Cohieren der stemmen 1728
Wybren Willems Kamminga huwt met Antje Jans, kind: Jantje, geb 1792 Dronrijp; BS ovl 1855
Wybren Wybes Baantjer Lieuwe Lieuwes en Sibbeltje Feykes beyde van HRL, koomende weegens de bruid W.W.B. zijnde des bruids oom, 26 Aug 1747
Wybrichjen Jakobs Romke Heerkes en W.J., beide van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 sep 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Wybrig Pieters geb 7 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Pieter Alberts en Minke Wybrens
Wybrig Sibolts geb 21 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL, dv Sibolt Rinkes en Sytje Kornelis
Wybrig Sjoerds geb 2 jan 1804 HRL, ged 26 jan 1807 HRL, dv Sjoerd Watses en Aukje Davids; dopen Grote Kerk HRL 1807
Wybrigen Simons Brouwer Geeft UEd:achtb:met verschuldigde Eerbied te kennen W.S.B. huisvrouw van Claas Doedes, burgerse alhier ter steede, dat door het overlijden van Imke Johannes ongehuwde meerderjarige vrijster ten gemelde Steede, een stoelsetstersbedieninge in de groote Kerk ten voornoemden Steede is vacant geworden; Waermeede de supplnte seer gaerne soude sijn Vereert; sigh ten dien einde aen UEd:achtb:addresseerende en seer gedienstelijk versoekende Ued:Achtbhden gelieven de supplnte aen te stellen tot Stoelsetster in de groote Kerk deeser Steede, inplaets van de overleedene Imke Johannes op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, quo facto etc: (:onder stonde: en Was get:) Requisitus, R:J:de Swart gesw:clercq; (:In Margine deeses stonde); de Magistraet accordeerende het Versoek, nomineerd en steld mits deesen de supplnte W.S.B. tot stoelsetster in de groote Kerk deeser Steede, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwighejt. Actum den 4 mrt 1750 /:was get:/A:Roosen/:onder stonde:/ter ordtie van de magistr:/:get:/abs:sec:R:J:de Swart gesw: clercq; (Lager stonde); Op heeden den 4 mrt 1750 heeft W.S.B. den Eed als stoelsetster in de groote Kerk afgelegt in handen van de Hr. Burgemr. A:Roosen, Actum uts (onder stonde) In kennisse van mij(:get:) abs:secrts R:J:de Swart gesw Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl voor 1754; haar functie van stoelbewaerster in de Groote Kerk wordt overgenomen door Levina Magdalena Wensemius wv Jan Sipkes Buma; zie bij L.M. Wensemius; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Wybrigje Everts ged 6 jun 1769 Grote Kerk HRL, dv Evert Jans en Jouwer Sijbes
Wybrigje Everts ovl 21 okt 1825 Leer, huwt met Jacob Ages Zijlstra op 8 dec 1793 HRL, laatste afk. 8 dec 1793, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1793, dopen Grote Kerk HRL 1799 BS huw 1826, ovl 1847; Jacob Ages en W.E., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Auke Jans deszelfs oom, 23 nov 1793; ondertrouw HRL; Jakob Ages en W.E., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad dec 8 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Eelkje Jakobs, geb 10 okt 1794, ged 16 nov 1794 Grote Kerk HRL; Ma. den 15 jul 1799; de Raad der Gemeente HRL ordinaris vergadert zijnde, wierde eenen Claas Eelderts, zijnde een Bedelaar of omlooper, welke geen vaste woonplaats had, wegens gepleegde Brutaliteiten aan, en ten huize van W.E. Huisvrouw van Jacob Ages, varendsgezel alhier, als meede dat dezelve onder verdigte en Leugenachtige voorwendzelen, had rondgeloopen te bedelen, en bij meer andere Burgers, op een Brutaale wijze had zoeken in huis te dringen, gecondemneert voor ses daagen te water en Brood in de Pekelkuip gedetineerd te worden. ''s Daags aan handen en voeten in de Balk geslooten, in dier voegen dat hij Twee Uuren geslooten zal zitten, en dan weeder een uur vrij en is verder beslooten, dat dezelve na deeze detentie, daadelijk de stad, zal werden uitgebragt. (GAH45)
Wybrigje Jans geb 10 okt 1805 HRL, ged 26 okt 1805 HRL, N.H., dv Jan Everts en Janke Sijbrens; dopen Grote Kerk HRL 1805
Wybrigje Sytzes geb 1762 HRL, ovl 8 apr 1819 HRL, huwt met Dirk Sijbrens Sleeper, vlgs ovlakte met kinderen, doet overlijdensaangifte van Maria C. Jansen in 1811, dv Sijtse Hinnes en Pietje Rommerts; BS ovl 1811; 1819 overlijdens, huw 1821, ovl 1831, ovl 1853, ovl 1855; Dirk Sibrens en W.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd op den 7 may 1786 kind: Sibren Dirks, geb 27 aug 1787, ged 11 sep 1787 Grote Kerk HRL; kind: Sytse Durks, geb 16 feb 1791, ged 1 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Dirks, geb 28 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Antje Dirks, geb 2 jan 1796, ged 26 jan 1796 Grote Kerk HRL; kind: Hinne Dirks, geb 3 may 1797, ged 21 may 1797 Grote Kerk HRL
Wybrigjen Symons geeft met onderdanigheit te kennen Cornelis Tjeerds Brouwer, soo, veel nood gesterkt met sijn vader de burgemr Brouwer, als dat naest enige daegen alhier is komen te overlijden Arjen Altena, in leven Capitain van de gesamentlijke turfmeetsters deses stede, sampt ijtigmr der turff- en appelkorven, door welkers dood alsoo die functien gekomen zijnde te vaceren, den supplt:gaern gengen soude wesen, de plaets van die bedieningen wederom te vervullen. Edog den supplt:sig tot nog toe(vermits sijn jonkheit), niet in staet bevindende om deselve bedieningen selfs te kunnen waernemen. Soo presenteert denselven bij desen aen Haer Agtbh:de persoon van W.S. om dese officien door deselve te laeten administreren, vermenende, daer toe de vereiste bequaemheden te besitten, dog sulks alles niet kunnende geschieden sonder Ued Agtbh:gratieus consent. Soo addresseert den supplt:sig bij desen aen Ued Agtbh:ootmoedig versoekende ten einde Ued Agtbh:gelieven den supplt:in plaetse van de overledenen tot vervullinge van de nu openstaende officien wederom aen te stellen en sulks op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, en tot ''t administreren van voorn:bedieninge de persoon van W.S. in des supplts:plaetse, onder ede te nemen quo facto etc:requisitus, get:M.J. van Idsinga. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versoek eligeert mits desen de persoon van Cornelis Tjeerds Brouwer tot capitain van de Turfmeeters sampt ijtigmr van de turff- en appelkorven binnen dese stad, en op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, nomineert tot ''t waernemen van die functie gedurende des supplts:minderjarigheit, de persoon van W.S., mits doende den eed in handen van presid. burgmr deses stads, Actum 25 apr 1735; get:C.G. van Sloten, ter ordtie van de Magistr. M. van Idsinga; Nog Stonde; Op heden den 25en apr 1735 heeft W.S. den eed van getrouwigheit als substit. Capitainsche van de Turfmeetsters gepresteert in handen van de presid. burgemr van Sloten, Actum den 25en apr 1735. In kennis van mij secrets; get:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl jan 1753; in haar plaats aangesteld als substituit capitein van de turfmeetsters, en ijtiger der turf en appelkorven Claas Doedes op 30 jan 1753; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Claes Doedes van St. Anna Parochie en W.S. van HRL, huw.aang. 5may 1736 HRL, vertonende de bruydegom Schriftel. Consent van des bruyds Curator de Hr. Burgemr:Brouwer alhier; huw.aang. HRL 1736
Wyger Alberts W.A. ende Trijntje Harings beyde van HRL, komende weegens de bruid Jelke Jansen, scheepstimmerman, 7 Mrt 1744; huwt met Trijntje Harings, beyde van HRL, sijn geproclameert den 8, 14 en 22 mrt 1744 en doe ook getrouwt; kind: Albert Wiegers, ged 4 nov 1753 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Wijgers, ged 3 okt 1751 Westerkerk HRL; kind: Geeske Wijgers, ged 31 aug 1749 Westerkerk HRL; kind: Haring Wijgers, ged 6 nov 1746 Westerkerk HRL; kind: Albert Wijgers, ged 13 dec 1744 Westerkerk HRL
Wyger Dirks ontvangt van het gemeentebestuur wegens verdiende daglonen aan de Stads Trekweg, 31 jul 1730: f. 28:0:0 (GAH283); id. 8 aug 1731: f. 27:15:0 (GAH283); id. 1731: f. 42:0:0 (GAH283); id. 30 jul 1732: f. 14:18:0 (GAH283); id. 20 okt 1732: f. 49:16:0 en f. 46:18:0 (GAH283); id. wegens ge?xpendeerde arbeidslonen aan Tomas Roelofs, 2 aug 1734: f. 37:12:0 (GAH283); Sijtse Annes ende Metje Jans, beide Van HRL, huw.aang. 2 nov 1737 HRL, komendne voor de bruid desselfs broodheer W.D. ; huw.aang. HRL 1737
Wyger Ellerts burger te Dokkum op 8 nov 1622, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Wyger Freerks zie: Mockema
Wyger Gerlofs rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt van de mede-Weesvoogd Frederik Poort f. 29:16:0 door de weesjongen Ulbe Stevens bij W.G. verdiend, 12 jan 1734 (GAH1064)
Wyger Harmens geb 1764 Drachten, ovl 21 mei 1829 HRL, huwt met Elisabeth Mollema, kinderen: Harmanus Wijgers, geb 1793 HRL, Anneus Wijgers, geb 10 dec 1804 HRL, Cornelis H, geb 20 sep 1796 HRL, Janna Sophia H, geb 18 mrt 1802 HRL, zeehandelaar in 1829, N.H., huw.get. bij D. Greydanus en C. Mollema, oom bruid. 1826, cementleverancier 1808-1811, roggeleverancier/leent geld aan de gemeente/ontvangt interesse 1799-18 11; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1805, BS huw 1826, ovl 1829, ovl 1831, ovl 1880; W.H. en Elisabeth Mollema, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; eigenaar en gebruiker van wijk A-143, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-242, pottebakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-132, pakhuis, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-156, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk E-045, koopman, 1814. (GAH204); W.H. en Elizabeth Mollema, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door advokaat W.F. Hanekuik, met een gebod in de week, 15 dec 1792; ondertrouw HRL; woont in 7e quartier, huisno. 157, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 359:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met C. Mollema, f. 155:5:0 ter zake geleverde rogge, 27 sep 1795, quit. no. 13 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Cornelis Mollema, f. 810:0:0 ter zaake geleverde Graanen, 19 may 1801, quit no. 3 (GAH1133); id. f. 423:3:0 ter Saeke geleverde 70 11/16 Lopen Rogge, 7 may 1806 (GAH1138); id. f. 32:18:0 voor 1/4 Ton boter, 31 dec 1805, quit. no. 3 (GAH1138); id. f. 123:16:0, 29 okt 1807, quit. no. 6 (GAH1139); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 101:14:0 ter Saeke meeder uitgaev In sijn ed. precidium, 13 dec 1806, quit. no. 12 (GAH1138); id. f. 51:13:0 als meede-weesvoogd, 22 sep 1807, quit. no. 53 (GAH1139); id. f. 18:8:0, 26 jul 1808 (GAH1140); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde is volkomen wel bevonden, zijnde deeze opneeming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden, op den Raadhuize binnen HRL den 14 Januar. 1807. Zullende dit schadelijk slot in de volgende Rekening voor uitgave worden gebragt. Was getekend: Sikko B. IJzenbeek, Minno Vellinga, Menno Vink, L.C. van Goch, H. Peaux, W.H., IJ. Hoornstra, A.J. Conradi (GAH1138); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als meede-weesvoogd f. 14:12:0 ter Saeke verschot na d. Massaale plaatsen, 17 nov 1807 (GAH1139); kind: Hein Wijgers Harmens, geb 30 jun 1794, ged 20 jul 1794 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Wiegers Harmens, geb 27 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL; So. den 11 Augs 1799; Communiceerde de Praesident (den Burger Paulus Wellinga) aan den Raad, dat hij reeds voorlopig aan de Commissaris tot de Tonnagie, uit de Voogden der Stads algemene armen, den Burger W.H., Kennisse van deeze aanschrijving had gegeeven, Waarop beslooten Wierd, den Burger W.H. op het Huis der Gemeente te verzoeken, en dezelve nogmaal te gelasten, de Buiten Tonnen in het Amelander Gat, ten spoedigste te doen Wegneemen, Welke Burger gecomfuveerd Zijnde, betuigde dat daar op door hem rede ordre gesteld Was. (GAH45); Ma. den 2 dec 1799; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde Compareerde Wijders ter Vergadering den Burger W.H., als President van de voogden der Stadsalgemeene Armen, te Kennen geevende de dringende Nood Waarin de Stads arme Kamer, om eenige gereede Penningen verseerde, als hebbende den Leverancier van het Hout gedestineerd tot het maaken, van Doodvaten, ronduit geweigerd had, van geen Leverancie meer te Willen doen, Wanneer hij binnen twee dagen, Wegens het resterende der gedaane Leverantie in den jaare 1798 geene betaaling bekwam: Waarover gedelibereerd Zijnde, is beslooten de voogden der Stads algemene armen voor dit maal weder met f. 800:0:0 uit ?S Stads Cas bij te staan, en ten dien fine ordonnantie aan hun te Suppediteren. (GAH45); Maandag den 6 jan 1800. de Raad der Gemeente ordrs vergadert zijnde, wierde nog beslooten uit Consideratie der verlegene toestand, omtrent het finantieele der Stads Armekamer, aan de Cooplieden Corn:Mollema en W.H., eene borgtogt te Passeeren, voor geleverde Rogge van den 7 nov tot den 24 dec 1799, ter zumma van f. 723:5:0 om dezelve met ses weeken te voldoen. (GAH45); Dingsdag den 24 apr 1798. de Raad der Gemeente hunne ordinaris Vergadering houdende, wierde Wijders geprocedeert tot het benoemen van een Weesvoogd en voogdesse, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Tjepke Gratama en voogdesse Klaaske Vettevogel- en zijn daar toe gekoosen Tjerk van Benthem als voogd, en Sijtske Jelgersma Huisvrouw van Jacob Beetzel als voogdesse, -voorts wierden in plaats van de afgaande voogden der Stads algemeene Armen Tijs Gijses Kussendraager, en Claas Oosterbaan, tot voogden benoemd de Burgers W.H. en IJede de Ruiter, en wierde verder beslooten de zoo afgaande als nieuw aangestelde voogden op Morgen avond op het Huis der Gemeente te versoeken, ten einde om de eerstgemelde voor haare goede gedane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44); Harmens en Zoonen eigenaars van perceel nr. 565 te HRL, zeehandelaars, woonplaats HRL, legger nr. 273, pakhuis, 147 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 84. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); Maandag den 25 feb 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, stonden nog ter vergadering binnen de Burgers W.H., en Otte Overdijk, als gecommitteerden uit de voogden der Stads Algemeene Armen, te Kennen geevende den bedenkelijken Staat der Stads Algemeene Arme Kamer, dat zij thans ten eene maal bij hunne Administratie van gerede Penningen ontbloot waaren en daar er bij den Raad Zoodaanige middelen tot redres ontrent het finantiele mogten wierden beraamd, dat Zij hunne administratie geduurzaam Konden intreinhouden, of ten minste dat er Zoodaanige Schikkingen mogten werden gemaakt, dat de Rekeningen, aan de Leveranciers, van eenen afgaanden Praesident, altoos Konden werden afbetaald, voor die tijd dat een Zoodaanige afgaanden Praesident, wederom in een volgende Praesisidium Succedeerde; Waar over gedelibereerd Zijnde wierde goedgevonden, om gedagte voogden, in den thans dringenden nood, bij wijze van opschot driehondert CarGuldens uit de Correspondentiebeurs te accordeeren, en is ten dien einde ordonnantie op de Burger G:Pettinga, als Administrator van de Correspondentiebeurs afgegeeven. (GAH44); W.H. en zonen eigenaars van percelen nrs. 2022 en 2023 te HRL, zeehandelaars, woonplaats HRL, legger nr. 273, resp. pakhuis en erf, huis en erf, resp. 90 en 310 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 34 en 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57); erven W.H. eigenaars van percelen nrs. 556 en 557 te Sexbierum sectie A, kooplui, woonplaats HRL, legger nr. 135, resp. pakhuis en erf, huis, resp. 650 en 77 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: resp. 50 en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); id. van perceel nr. 559 te Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 135, erf, 580 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); Abraham Frederiks de Ruiter(het gebouw aan W.H. ), eigenaar van perceel nr. 558 te Sexbierum Sectie A, gortmaker, woonplaats HRL, legger nr. 282, cementmolen en erf, 260 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 240. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); erven W.H. eigenaars van perceel nr. 586 te Sexbierum Sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 135, weiland, 15220 m2, klasse onbebouwd: 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); id. van perceel nr. 656 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 135, weiland, 6760 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)
Wyger Hayes zie ook: Brouwer; ged 18 aug 1761 Grote Kerk HRL, zv Haye Jansz en Vroukje Wiegers
Wyger Jarigs Jelte Douwes ende Grijtie Taekes, beide van HRL, huw.aang. 5jul17 38 HRL, koomende voor de Bruit desselvs swager W.J. ; huw aang. HRL 1738; huwt met Foekje Taekes, kind: Grietje Wijgers, ged 22 dec 1744 Grote Kerk HRL; ende Foeckien Taekes, beyde Van HRL, huw.aang. 31 okt 1733 HRL, Comende voor de bruid Geert Gerrits; huw.aang. Gerecht HRL 1733; kind: Taeke Wijgers, ged 19 aug 1742 Grote Kerk HRL
Wyger Jarigs mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; turfleverancier 1740
Wyger Cornelis ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Wijgers en IJttie Claasses
Wyger Cornelis vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 145, 36 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; zie ook: van der Weide; W.C. en Jetske Ennes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Wybes Quest, goede bekende, 26 sep 1795; ondertrouw HRL; kind: Kornelis Wiegers, geb 18 may 1796, ged 25 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Inne Wiegers, geb 17 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Wyger Cornelis W.C. ende Pijttie Gerrits beide van HRL, zijnde dit huwelijk met consent van Bruidegoms en bruids moeders wederzijds geaccordeerd, hebbende deselve bij ''t passeeren deeses sulx verklaard, 1 jun 1743; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Pietje Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 9 en 16 jun 1743 en doen ook getrouwt; kind: Jacob Wijgers, ged 27 jan 1756 Grote Kerk HRL; kind: Setske Wijgers, ged 16 okt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Corneelis Wijgers, ged 3 aug 1744 Grote Kerk HRL; Rommert Teunis ende Antje Gerrits beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swaeger W.C., 7 May 1746; kind: Freerk Wigers, ged 12 apr 1751 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Wigers, ged 8 dec 1748 Grote Kerk HRL
Wyger Paulus mr smid. ovl voor 1783; geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft borgereed gepresteerd in handen van burg. Aardenburg, op 12 aug 1771. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:0:0 wegens het maken en leveren van ijzerwerk, kwit. no. 34, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 25:14:0, ord. no. 21, 26 nov 1778. (GAH1109); rentmeester van het Weeshuis betaalt aan de redders van W.P. boedel f. 12:1:0 wegens gemaakt en geleverd ijzerwerk, kwit. no. 5, 5 mrt 1782. (GAH1113); ntvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 45:16:0 voor geleeverd ijzerwerk en arbeidsloon aan ''t Weeshuis, ord. no. 19, 25 nov 1779. (GAH1110)
Wyger Tjallings Steffen Mijnnaar, soldaet, ende Geertje Tjallings, beyde van HRL, koomende weegens de bruid haer broeder W.T., 19 Apr 1749
Wyger Paulus Boerelli huwt met Christina Bulderwijk, kind: Leena Wijgers Boerelli, ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL
Wymer Sybrens zie ook: Hollander; Wiemer S., ged 10 may 1767 Westerkerk HRL, zv Sijbren Wiemers en Jantje Ages; W.S. ende Aukje Alles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Alle Fopkes, deszelfs vader, 23 mrt 1793; ondertrouw HRL; W.S. en Aukjen Alles, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 apr 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en negentig den Agttiende aug is Geboren Sijbren, zv W.S. en Aukje Alles. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 11 dec 1815
Wymer Sybrens Hollander zie ook: Wiemer Sijbrens; geb 11 apr 1767 HRL, ovl 31 okt 1822 HRL, huwt met Aukje Alles, kind: Sijbren Wymers H, geb 1794 HRL, sjouwerman; BS huw 1815, ovl 1819, ovl 1822; gebruiker van wijk E-140, varensgesel, medegebruiker Ale G. de Groot, varensgesel, eigenaar is Johannes W. Vettevogel, 1814. (GAH204); Verklare ik Ondergetekende Klaas Dirks Molenaar, van beroep Zoutziedersknegt, wonende te HRL, hier mede te Consenteeren aan mijnen minderjarigen dochter Geeske Klaases Molenaar, bij mijnen wijlne Vrouw in Echte verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Sijtse Wymers Hollander, van beroep Varensgesel, zv W.S.H. en Aukje Alles; Mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der Proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 12 dec. br 1815; Wij Ondergetekenden W.S.H. en Aukje Alles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onzen Zoon Sijbren W. Hollander, Om Zich in ''t huwelijk te begeven met Geeske Klases Molenaar, van beroep dienstmaagd en mede wonende te HRL, mogende alsoo lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen om na Afloop der bij de wet Vereischt wordende proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 9 dec 1815
Wypkje Bonnes geb 26 jun 1788, ged 15 jul 1788 Grote Kerk HRL, dv Bonne Ottes en Hillegonda Sipkes
Wypkje Velt Philip Kevel en W.V., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 mrt 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Wytse Andries zie: Postma
Wytse Andries huwt met Antje Christiaans, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 mei 1765; kind: Pietje Wytzes, geb 4 jan 1773, ged 23 feb 1773 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Wytses, geb 3 mrt 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Wytses, geb 13 jan 1777, ged 25 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Kristina Wytses, geb 3 aug 1779, ged 24 aug 1779 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Wytses, geb 21 sep 1783, ged 14 okt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbet Wytses, ged 14 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Andries Wytses, ged 29 aug 1769 Grote Kerk HRL; kind: Christjaan Wytzes, ged 27 jun 1771 Grote Kerk HRL
Wytse Blom woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; ook vermeld met alleen rechts: . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Wytse Boeserooy huwt met Trijntje Hollander, kind: Grietje B., geb 1770 Sneek; BS ovl 1858
Wytse Borduin huwt met Antje Sietses, kind: Dirk Wytzes B., geb 1790 Joure; BS ovl 1842
Wytse Broers zie ook: Blom; ged 6 jun 1769 Grote Kerk HRL, zv Broer Wytses en Antie Pieters
Wytse Dirks zie ook: Blom; huwt met Wemeltje Brens, kind; Dirk Wytses, geb 4 feb 1788, ged 19 feb 1788 Grote Kerk HRL
Wytse Dirks mogelijk dezelde als Wybe Dirks; blokmaker, ontvangt van het Weeshuis f. 28:16:0 terzake gemaakt pompwerk ten dienste van het Weeshuis, 25 nov 1760, kwit. no. 15 (GAH1089); id. wegens geleverde 5670 schansen ter vulling in het Noorderhoofd 30 stuivers het 100, 23 aug 1752: 85 Caroliguldens en 2 stuivers
Wytse Emmes/N commies, woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; ook vermeld met rechts: . -2:0; jaar ?(lijst namen ingezetenen; ook vermeld als: links: f. 0:2:0, en rechts:. -4:0 (GAH650)
Wytse Epkes geb 18 sep 1810 HRL, ovl 25 aug 1866 HRL, werkman en ongehuwd, ovl wijk B-069, zv Epke Wytses en Sietske Sipkes; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1866; geb 18 sep 1810, ged 9 okt 1810 Grote Kerk HRL, zv Epke Wytses en Sietske Sipkes
Wytse Feddema ged 2 Febrij 1768 Grote Kerk HRL, zv Jan Feddema en Weemeltje Brens; geb 28 dec 1767 HRL, ovl 5 aug 1822 HRL, huwt met IJtje Aukes Vlietstra, en met IJmkje Kramer op 3 nov 1793 HRL, laatste afk. 3 nov 1793, horologiemaker in leven, schrijf- en rekenmeester 1800-1802, kinderen: Zaartje, geb 16 mei 1808 HRL, Jan, geb 19 okt 1810 HRL, Wemeltje, geb 1798 HRL, Aukje Wytses F, geb 6 mrt 1805 HRL, Jantje F, geb 21 nov 1802 HRL, Beitske, geb 29 dec 1800 HRL, zv Jan IJts F, en Wemeltje Brens; huw Grote Kerk HRL 1793, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, 1805, 1808, 1810. BS ovl 1822, huw 1837, ovl 1841, ovl 1849; gebruiker van wijk B-038, eigenaar is Johannes Norel, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-181, horlogiemaker, 1814. (GAH204); W.F. ende IJmkjen Cramer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid genoegzame Procuratie geproduceerd, 19 okt 1793; ondertrouw HRL; W.F. en IJmkje Kramer, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 3 nov 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Jan Wytzes Feddema, geb 19 okt 1810, ged 27 nov 1810 Grote Kerk HRL; kind: Wemeltje Wytses Feddema, geb 24 okt 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL; weduwe Johannes van Seist mag haar kinderen pro deo laten onderwijzen, met instemming van meester F., 26 apr 1804 (GAH50); orgelmaker Spoorman accepteert kontrakt, maar voegt nog enkele punten toe: gedurende zijn werk wil hij gebruik maken van de puistertreder en clavierhouder; buiten zijn kosten. Buitengewone toevallen en rampen zullen apart worden beloond. Meester W.F. moet een ''richtsnoer van werkzaamheden'' maken, 21 apr 1803 (GAH49); gemraad deelt mee aan de opziener der scholen in het 2e School district dat de bekwame meesters zijn: Petrus Greidanus, rector Willem Terpstra, conrector en praeceptor, W.F., Duitse meester, in het Weeshuis S.S. Teyema, wo. 16 sep 1801 (GAH47); ontvangt 1/4 jaar tractement, 1 aug 1800: f. 78:15:0; id. 1 nov 1800; id. 1 feb 1801; id. 1 mei 1801, totaal f. 315:0:0; id. tot mei 1802: f. 315:0:0; id. 11/4 jaar op de kwartalen nov 1802, feb, mei, aug en nov 1803: f. 393:15:0; koopt een huis van Jacobus Germans, staande aan het oosteinde van de Lanen voor 1400 Caroliguldens op 1 feb 1800; door acceptatie van Freerk Fontein is het college van het plaatselijk schoolbestuur weer voltallig geworden, bestaande uit: Freerk Fontein, Hijlke Hanekuyk, Jacob Wassenaar, dominee Freerk Hoekstra en dr. A. van Ringh. Kennisgeving hiervan aan de Franse meester en kostschoolhouder Couliboeuf de Bloqueville, de stadsmeester der Nederduitse school Wytze Feddema, de mees-ter in het Stadsweeshuis Jan Sijbrens Reidmaker, 22 dec 1803 (GAH49); vr. den 26 jul 1799; Nog wierde geleesen een Request van de Stads Schoolmeester W.F. zijnde van den Navolgende Inhout: Aan den Raad der Gemeente van HRL. Geeft reverentelijk te Kennen W.F. Stads Schoolmeester alhier, dat de Suppliant den 1 apr 1794 in plaats van wijlen zijn vader, tot dien moeyelijke Post is aangesteld geworden; dat zijn vader jaarlijks een tractement van 315 Guldgenoot dog de Suppliant Slegts op een tractement van f. 200,- Gld is aangesteld geworden met belofte echter dat die Zom bij tijd en wijle zoude vermeerdert worden; Dat zig thans op de Stads School een aantal van 40 f. 44 Leerlingen bevind voor welks onderrigt den Suppliant dat gering tractement ontfangt, terwijl zijn vader voor al op het laatst van Zijn leeven niet meer dan 12 en bij tijden niet meer dan 3 f. 4 zulke leerlingen had, waar voor hij de 315 guldens jaarlijks genoot; Dat de Suppliant tot nog geen vermeerdering van tractement bekoomen heeft, en het hem dus onmogelijk is een behoorlijk bestaan voor zig en zijn huisgezin uit de waarneeming van Zijn moeyelijke Post te genieten waar in de Suppliant needrig vertrouwd dat hij zig met allen ijver en nauwgezetheid tot genoegen ook van u lieden en het College van Scholarchen tot hier toe gekweeten heeft, en waaromtrent hij zig aan het nauwkeurigst en Strikts ondersoek gaarne wil onderwerpen; dat de betaling van het onderwijs zijner andere leerlingen buiten de Stads School op eenen zeer laagen Prijs Staat, en ook zeer gebrekkig betaald word, daar veele wanbetalingen ook in deesen Plaats hebben dat in andere Steeden de onderwijzers den Jeugd een veel ruimer bestaan en inkoomen hebbendes de Suppliant geniet; dat een Arbeider evenwel zijn loon waardig is te meer in een Post van soo veel aanbelang en moeyelijkheid als dit aan den Suppliant waar omtrent hij zig veilig op u lieden eigen oordeel en dat van anderen deskundigen en hier in bevoegde lieden durft beroepen; dan sal hij verder dien Post met sijn gewoone lust blijven waarneemen het voor hem ook nodig is dat hij een ruimer bestaan geniete; weshalven de Suppliant zig tot u lieden wenscht met beede dat het u lieden behagen mag des Suppliants tractement Zoodanig te vermeerderen, als gij lieden in billijkheid overeenkomstig het mogelijke van Zijnen Post sult oordeelen te behooren op dat hij dezelve verder met een opgeruimd gemoed ten nutte der Jeugd mag blijven waarneemen, T''welk doende, W:F. (GAH45); Ma. den 19 August. 1799; Het heeft Ul: behaagd, den 26 dezer maand in onze handen te Stellen, Zeker request van den Stads Schoolmeester W:F., daarbij Verzoekende om vermeerdering van Tractement, ten einde ons Advis en Consideratien daaromtrent aan Ul. te suppediteeren, waaraan wij volwaardig bij deezen Voldoen; Wij hebben dan het gemelde request met aandacht geleezen, en de motiven, daarin geallequeert, naar Waarheid bevonden; Wij kunnen ook, Burgers, onze verwondering niet ontveinsen, die Wij, bij het leesen, van dit request gevoelden, Wanneer Wij Zagen dat onze Stads Schoolmeester, in Zulk eene Volkrijke plaats als HRL is, Zoo sober bezoldigd wierd, en Wij twijffelen Zeer of er (naar rato van de grootte en volkrijkheid. waar van ook het meerder of minder getal der Stadsleerlingen, -waar voor het Stads-tractement gegeven word, -afhangt)-of er (zegge Wij) Wel eene plaats gevonden Zal werden, waar Zulk eene geringe bezolding gegeven word; Dat intusschen de post van een Schoolmeester zeer moejelijk is, -vooral, Wanneer Ze met nauwgezetheid-gelijk hier ter plaatze door meester F-word waargenoomen, daaraan Zal niemand twijffelen; en hoe billijk is het dan niet, dat hij, die al Zijn tijd, en Vlijt daaraan besteed, ook een redelijk bestaan voor Zich en Zijn gezin, daar uit geniete? Ook kunnen Wij, al verder, niet begrijpen, Waarom de tegenwoordige Stads Schoolmeester minder tractement Zou moeten genieten dan de vorige daar het moejelijke in dien post niet vermindert maar, veel eer, vermeerdert is, door het veel grooter getal der Stads Scholieren; -daar de meeste levensmiddelen, - Zedert de aanstelling van den tegenwoordigen Stads Schoolmeester Zeer in prijs gesteigert Zijn, en daar en eindelijk eene belofte ten Zijnen voordeele legt, die-(ofschoon men eens inbracht, dat zij door het vorig, en niet door het tegenwoordig bestuur gedaan Was, echter) alleszints op billijkheid en regtvaardigheid gegeven is, en daarom naar ons inzien, door den Suppliant, -na eene ruim vijfjarige, Vlijtige Waarneming Van deeze Zijner post met den meesten grond gereclameerd word; Weshalve Wij (onder Verbetering) van oordeel Zouden Zijn, dat het Verzoek van den Suppliant door Ul. behoorde te worden geaccordeert, en alzo aan hem, even gelijk aan Zijne vader en voorganger, een Jaarlijksch Tractementvan f. 315-:-:te worden toegelegd; en hiermede vetrouwen Wij aan Ulieden begeerte in deezen te hebben voldaan, en noemen ons, Ulieden Dienstwillige Het Collegie van Scholarchen der Stad HRL en uit aller naam, was get:J.C. Metzlar, HRL den 30 jul 1799. (GAH45); Waarop na rijpe deliberatie is geconcludeert uit aanmerkinge der redenen en motiven door het collegie van Scholarchen geavanceerd alsmeede om ''s mans Loffelijke Conduite ten regarde der Waarneeminge Zijner Post aan den Stads Schoolmeester W.F. te accordeeren, het volle Tractement van driehondert en vijftien CarGuldens zooals deszelfs Praedecesseurs altoos genooten hebben, en ten dien einde deszelfs Request met nevolgend Appoinctement uit te geeven; Na aangehoord, en ingekomen advis en Consideratien van het Collegie van Scholarchen accordeert den Raad der Gemeente, den Suppliant het Tractement van driehondert en vijftien CarGuldens, zoo als voormaals aan de Stads Schoolmeesters is betaald geworden, gerekent ingegaan te Zijn met Primo aug 1799. (GAH45); Ik ondergetekende Wermold Petersen, Predikant bij de hervormden op het eiland Vlieland, present te HRL, verklare hiermede te consenteren in het huwelijk van mijn zoon Everhardus Wilhelmus Petersen, horloge- en Uurwerkmaker, wonende te HRL, voornemens is aantegaan met Wemeltje Feddema, dogter van W. Jans F. verzoekende daartoe competente Autorisatie om aan dat huwelijk alle de vereischte formalia te besteden, waartoe en tot al het nodige een ieder bij dezen door mij ondergetekende word gequalificeerd. In kennisse mijn gewone handtkening HRL den 29 mrt 1816; Wij Ondergeschrevenen W.F. mr horlogiemaker en IJtje Aukes Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter Wemeltje Feddema om zich in het Huwelijk te begeven met Everhardus Wilhelmus Petersen mr. horlogiemaker te deezer Steede, meerderjarige zv Wermold Petersen Predikant bij de Herformde Gemeente op de Eilande Vlieland en Christina Roskott Echtelieden aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen in gevolge de wet geschieden om na afloop derzelve in den Huwelijken Staat te woren bevestigd. HRL den 26 jul 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven hondert agt en negentig den 24 okt is geb Wemeltje dogter van W.F. en IJtje Aukes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 jul 1816
Wytse Folkerts geb 28 feb 1783, ged 25 mrt 1783 Grote Kerk HRL, zv Folkert Jennes en Richtje Wytses
Wytse Fortuin huwt met Aaltje Fortuin, kind: Ruurdje F, geb 24 sep 1798 Sneek; BS ovl 1870
Wytse Fransen zie: de Boer
Wytse Fredriks zie: Fielbach
Wytse Gerbens ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 105 last gebrachte balstenen aan de Zeewerken 8 Caroliguldens het last, 21 jul 1752: 840 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Wytse Harmens huwt met Maeike Dirks, kind: Gerrit Wytses, ged 7 aug 1742 Grote Kerk HRL
Wytse Heins ende Trijntie Clasen, beide van HRL, huw.aang. 13 sep 1738 HRL, vertonende de Bruidegom Consent van sijn vader en Compareerde wegens de Bruit Cristiaan Clases desselvs broeder; huw.aang. HRL 1738
Wytse Heins huwt met Neeltje Clases, beide van HRL, geproclameerd den 3-11 en getrout den 17 apr 1756
Wytse Hendriks huwt met Geeske Abels, geproclameert den 26 Septemb en de 5 en getrout den 12 okt 1755; kind: Hendrik Wytzes, ged 23 mrt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Abel Wytzes, ged 5 jul 1757 Grote Kerk HRL; kind: Aeltje Wytses, ged 19 nov 1758 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Wytzes, ged 18 mei 1760 Grote Kerk HRL; kind: Aeltje Wytses, ged 21 feb 1762 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Wytses, ged 8 mei 1763 Grote Kerk HRL
Wytse Hendriks huwt met Sijtske Anes, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 mei 1768
Wytse Hettema geb 6 sep 1796 Murmerwoude, huwt met Wytske Schors, rogmolenaar in 1851 N.H., Vst 3 jun 1852 uit Wymbritseradeel, A 7 mrt 1859 Leeuwarden zegge Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk F-094, wijk G-274, wijk H-185, supp wijk F-387
Wytse Jacobs huwt met Grietje Jans op 30 jun 1799 HRL, N.H., kind: Jan Wytses, geb op 25 feb 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800
Wytse Jans zie: Feddema, Vettevogel, (2x)
Wytse Johannes zie: de Kok
Wytse Johannes W.J. bet f. 34:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Bauke Jans, 19 may 1764. (GAH1094); id. f. 34:0:0 ter sake 1 jaar loon door Wouter Teunis bij W.J. verdiend als metselaarsknegt, 15 may 1762. (GAH1092)
Wytse Claasen woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Wytse Klaassen W.K. en Grietje Jansen IJsenbeek, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Klaas Wytses, geb 16 mrt 1788, ged 8 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Wytses, geb 31 aug 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jan Wytses, geb 25 nov 1794, ged 16 dec 1794 Grote Kerk HRL
Wytse Cornelis Sijtse Annes van Languer en IJtie Sijtses van hier, huw.aang. 20 feb 1734 HRL, Comende voor de bruid W.C., desselfs Curator; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Wytse Cornelis Paulus Dirks van HRL, ende Trijntie Jans insgelijks van HRL, huw.aang. 9 Aprillis 1735 HRL, komende voor de bruid W.C. ; huw.aang. HRL 1735
Wytse Cornelis mede-weesvoogd Videlius betaalt f. 33:10:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Lieuwe Gerrits in 2 jaren verdiend bij W.C. met pottebakken, 23 mrt 1756 (GAH1085); ontvangt van het Weeshuis f. 3:10:0 wegens kley en testen door hem in het Weeshuis geleverd, 23 mrt 1756, kwit. no. 3 (GAH1085); president-voogt L. Spannenburg betaalt f. 37:13:0 aan het Weeshuis terzake verdiend loon van 2 weesjongens bij W.C. en Albert Claasen, 16 jan 1759 (GAH1088); betaalt f. 15:0:0 aan dito door de weesjongen Lieuwe Gerrits met pottebakken bij W.C. in 1 jaar verdiend, 20 mrt 1753 (GAH1082); rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt f. 30:0:0 van W.C. door de weesjongens Cornelis Dirks en Wybe Willems met pottebakken bij W.C. in 1 jaar verdiend, 31 jan 1736 (GAH1066); mede-weesvoogd R. Blok betaalt aan dito f. 49:0:0 wegens de weesjongens Cornelis Dirks en Wybe Willems, 25 feb 1738 (GAH1068); mede-weesvoogd G. Kleyn betaalt aan dito f. 70:0:0 door genoemde weesjongens verdiend, 10 mrt 1740 (GAH1070); mede-weesvoogd Toussaint betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 24:0:0 door de weesjongen Cornelis Hendriks bij W.C. met potmaken verdiend, 18 mrt 1737 (GAH1067); id. f. 17:10:0 door de weesjongen Wybe Willems met pottebakken bij W.C. verdiend, 29 okt 1740 (GAH1070); mede-weesvoogd R. Blok betaalt aan dito f. 25:0:0 door de weesjongen Cornelis Dirks met pottebakken bij W.C. verdiend, 2 feb 1739 (GAH1069); mede-weesvoogd J. Tuininga betaalt f. 55:0:0 aan en wegens dito, 10 apr 1742 (GAH1072); mede-weesvoogd B. Schaaf betaalt f. 55:0:0 aan en wegens dito,3 feb 1742 (GAH1073); id. f. 25:0:0 door de weesjongen Wiltie Willems met pottenbakken bij W.C. verdiend, 3 feb 1739 (GAH1069); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 1:8:0 wegens kley en testen door hem aan het Weeshuis geleverd, 25 apr 1747, kwit. no. 10 (GAH1076); id. f. 6:3:0 wegens porgoed door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 11 jun 1748, kwit. no. 20 (GAH1077); kwit. no. 20 (GAH1077); id. f. 4:6:0 wegens steen, potwerk en klei door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 19 aug 1749, kwit. no. 24 (GAH1078); president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 15:0:0 aan dito door de weesjongen Lieuwe Gerrits met pottebakken bij W.C. verdiend, 29 jan 1754 (GAH1083)
Wytse Cornelis Wybe Wybrens ende Trijntje Alberts beide van HRL, komende voor de bruid W.C. desselvs steevaeder, 3 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Wytse Lammerts burger te Dokkum op 17 nov 1632, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Wytse Louwerens ged 8 dec 1744 Grote Kerk HRL, zv Louwerens Jans en Martjen Hendriks
Wytse Sjoerds zie ook: Witteveen; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 68:5:0 ter zake geleeverde turff, 28 jul 1795, quit. no. 4 (GAH1127)
Wytse Wouters huwt met Aafke Wybrands, beide van HRL, geproclameert de 25 Novemb: en de 2 en getrout de 9 dec 1759; kind: Antje Wytses, ged 23 sep 1760 Grote Kerk HRL
Wytse IJsbrands huwt met Aukje Ceimpes, beide van HRL, geproclameert den 5-12 en getrout den 19 mei 1754 in de Westerkerk
Wytse IJsbrands zie: Wielsma; geb 21 aug 1784, ged 5 sep 1784 Grote Kerk HRL, zv Ysbrand Wytses en Geertje Jans; geb 10 jul 1789, ged 21 jul 1789 Grote Kerk HRL, zv IJsbrand Wytses en Geertje Jans Overmeyer; geb 1 mrt 1798, ged 13 mrt 1798 Grote Kerk HRL, zv IJsbrand Wietses en Geertje Johannes Overmeyer
Wytse IJsbrants huwt met Doetje Corneelis, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 okt 1741 en ook getrouwt; W. IJ. en Doetje Cornelis, beyde van HRL, vertoonende de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder IJsbrand Sakles tot Risserkamp(?) en koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Cornelis Ulbes, tamboer, 14 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Sibrigjen Wytzes, ged 26 nov 1747 Westerkerk HRL; kind: IJsbrandt Wytses, ged 18 okt 1744 Grote Kerk HRL; kind: Maeike Wytses, ged 25 okt 1742 Grote Kerk HRL
Wytse Ymes huwt met Tryntje Hendriks, kind: Yme Wytses, geb 26 mrt 1791, ged 24 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Wytses, geb 28 jan 1793, ged 19 feb 1793 Grote Kerk HRL
Wytse Andries Postma ovl 6 dec 1782 HRL, huwt met Antje Christiaans, schoenmaker, kinderen: Pietje Wietses P, geb 1784 HRL, Trijntje Wytzes P, geb 1777 HRL; BS huw 1822, ovl 1845, ovl 1853
Wytse Dirks Blom geb 1764 ... , ovl 27 apr 1815 HRL, huwt met Wemeltje Lodewijks Brens, huw getuige bij W.B. Blom en B. Boltjes, sergeant der Policie, neef van de bruidegom 1812, stadsmajoor 1801-1811, doet overlijdensaangifte van Johannes Ovizand in 1811, huw.get. bij W. Jager en M. Ziekmans 1811, N.H., huw.get. bij W.F. de Boer en A.A. Riddersteen 1812, id. bij J.D. Buurstra en B.F. de Boer 1812, kinderen: Dirk Wytzes B., geb 1788 ... Anne Wytses B., geb 1794 HRL, Antje Wytzes B., geb 14 apr 1803 HRL, Sijtse B., geb 15 jun 1800 HRL, zv Dirk Wytzes en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, BS geb 1811, hu, huw 1812, ovl 1815, ovl 1822, huw 1831, ovl 1856, ovl 1858; eigenaar en bewoner van wijk F-058, stads majoor, 1814. (GAH204); Evert deppe, Bombardier in de comp. artillerie van capt. Hosung ende Johanna Henderika Steinfort, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.D.B., goede bekende, 15 nov 1794; ondertrouw HRL; W.D.B. van Leeuwarden en Wemeltje Brens van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 May 1787 en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, vierde quartier, mei18 04, mei 1805. (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 80:0:0 in qualiteit als executeur van de boedel wijlen N.J.C. Moensch ter zaeke een Jaer Cirurgiaale Diensten, 30 jun 1808, quit. no. 41; (GAH1140); kind: Lodewijk Wytses Blom, geb 18 feb 1790, ged 2 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Wytses Blom, geb 20 aug 1792, ged 9 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Anne Wytses Blom, geb 10 dec 1794, ged 28 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Wytses Blom, geb 24 okt 1797, ged 14 nov 1797 Grote Kerk HRL
Wytse Dirks van Zeist ged 15 mei 1770 Grote Kerk HRL, zv Dirk Johannes van Zeist en Aukjen Claases
Wytse Fransen de Boer geb 15 apr 1751 Almenum, boer, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Wytse Fredriks Fielbach geb 5 aug 1809 HRL, ovl 21 jul 1859 HRL, huwt met Gerritje Ulbes Drayer op 18 mei 1837 HRL, soldaat 10de afdeling infanterie, N.H., touwslager in 1859, ged 13 aug 1809 HRL, zv Fredrik F, en Catharina Posthuma; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-153, 185, wijk A-006, 8, 61, 100, wijk D-144; oud 30 jaar, (vnm: Willem), geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Frederik Filbach en Catharina Posthuma
Wytse Harmens Gongrijp geb 29 okt 1778, ged 8 dec 1778 Grote Kerk HRL, Harmen Jans Gongrijp en Aafke Wytses de Kok; geb 29 mrt 1780, ged 21 apr 1780 Grote Kerk HRL, zv Harmen Jans Gongrijp en Aafke Wytzes de Kok
Wytse IJsbrands Wielsma zie ook: Wytse Ysbrands, geb 1784; geb 1797 HRL, ovl 26 sep 1814 HRL, ovl wijk G-122, zv IJsbrand Wytses W, en Geertje Johannes (Overmeyer); BS ovl 1814; 1824 huwelijken
Wytse Jans Vettevogel broer van Hendrik Jans Vettevogel; geb 24 okt 1764 HRL, ovl 15 dec 1822 HRL, huwt met Maria Elisabeth Heinsius, kinderen: Geertruida V, geb 1796 HRL, Janna Wytses V, geb 2 mei 1797 HRL, Jan V., geb 2 apr 1799 HRL, huw.get. bij J. Norel en T.J. vd Haak, neef bruidegom keizerlijk notaris, 1812, id. bij J.J. Vettevogel en J. Lieuwma, broeder bruidegom, 1813, notaris in 1822, procureur 1792-1802, zv Jan Wytzes V, en Grietje Norel; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1812, huw 1813, ovl 1822, ovl 1824 1831 overlijdens, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk E-040, notaris, 1814. (204); id. van wijk G-268, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-269; gebruiker Anth. Harings, wewer, 1814. (GAH204); W.V. en Maria Elizabeth Heinsius, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door doct:Hanekuik op vertoonde Procuratie van den Bruid en Bruidegom met consent van des Bruidegoms vader, 19 sep 1789; ondertrouw HRL; W.J.V. en Maria Elizabeth Heinsius, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 oct 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: debora Wytses Vettevogel, geb 20 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geertruy Wytses Vettevogel, geb 11 jul 1795, ged 26 jul 1795 Grote Kerk HRL; kind: Janna Wytses Vettevogel, geb 2 may 1797, ged 21 may 1797 Grote Kerk HRL
Wytse Jans Vettevogel ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 92:8:0 terzake geleverde boesels tdv het Weeshuis, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 77:8:0, kwit. no. 13, 18 okt 1763. (GAH1093); id. f. 46:11:0, kwit. no. 20, 6 nov 1764. (GAH1094); id. f. 113:1:0, kwit. no. 21, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 71:9:0 alsmede sajet, kwit. no. 5, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 100:15:0, kwit. no. 8, 16 nov 1768. (GAH1099); id. f. 22:5:0, kwit. no. 17, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 30:16:0 wegens geleverde Kleding, 3 jun 1794, quit. no. 7 (GAH1126); voogden bet f. 18:0:0 aan dito wegens loon door Sikke Teyes van 12 nov 1762 tot mei 1765 bij W.V. verdiend, 2 apr 1765. (GAH1095); id. f. 30:0:0 in 2 jaer verdient als wolkammersjonge, 14 apr 1767. (GAH1097); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 59:15:0 wegens sajetten en boezelgeld, kwit. no. 10, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 4:5:8 wegens geleverde linnen, quit. no. 2, 24 dec 1790. (GAH1123); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:7:8 ter zaake geleverde zaay en grein, 27 dec 1791, quit. no. 6 (GAH1124); id. f. 40:15:0, ter zaake geleverde zaay, 19 dec 1792, quit. no. 22 (GAH1124); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 400:0:0 ter zaake geleverde carsay in den Jaare 1800, 14 apr 1801, quit. no. 3 (GAH1133)
Wytse Jans Vettevogel huwt met Akke Pieters Beyma, kind: Jan Wytzes V, geb 1735 HRL; BS huw 1814; kind: Johannis Wytses Vettevogel, ged 20 feb 1743 Westerkerk HRL; moeder als A.P. ; kind: Douwe Wytses Vettevogel, ged 15 may 1740 Westerkerk HRL; Gerrijt Keimpes ende IJffke Corneelis, beyde van HRL, komende wegens de bruyd W.V., 29 Oct 1745; ovl 5 mrt 1792, 76 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Wytse Johannes de Haan W.J. dH. van HRL, en Rinske Pieters van Berlikum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783, en zijn, op vertoond getuigenis getrouwd ten zelfden dage
Wytse Johannes de Kok ovl voor 1785; wed. W.J. dK. ontv f. 26:12:0 vd rentmeester van het Weeshuis wegens geleverde zeekleren, ord. no. 6, 4 mei 1784. (GAH1115); weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Wytse Sjoerds Witteveen zie ook: Wytse Sjoerds; ovl 6 mrt 1814 Rottevalle, huwt met Janke Bonnes Stooker in 1792 Rottevalle, kinderen: Bonne W, geb 1 okt 1796 Rottevalle, Sjoerd W, geb 1794 Rottevalle, DG, wonende te Rottevalle 1792; BS huw 1823, ovl 1833, ovl 1871, ovl 1876, R''falle troch. ., bl. 299/243; weduwe W.S.W. eigenaresse van perceel nr. 1312 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 799, huis, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Wytske Alberts zie: de Boer
Wytske Annes zie: de Vries
Wytske Ates ovl voor 1812, huwt met Halbe Tijes, indertijd echtelieden te Minnertsga; BS Barradeel huwafk. 1811
Wytske Beekkerk Bonnefaas van Ruth van HRL, ende Juffer W.B. van Leeuwarden, sijnde de aangaave gedaan door F. van der Brug onder productie van behoorlijke Procuratie, met een gebod in de week, 13 jun 1788; ondertrouw HRL; Bonnefaas van Ruth van HRL, en W.B. van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jun 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en volgens ingekomen verklaaring getrouwd te Rijperkerk den 6 jul 1788
Wytske Beernts huwt met Hendrik Schulenbergen, kind: Petronella Hendriks Schulenbergen, ged 19 aug 1760 Grote Kerk HRL
Wytske Broers ovl voor 1829, huwt met Jochem Jans Kroes; BS huw 1828; in leven wonende te Lippenhuizen; voor Akte van Bekendheid: zie bij Dirk Arjens Boonstra
Wytske Bruyns ende Foppe Dirks, beide van HRL, huw.aang. 3 jan 1739 HRL, koomende voor de Bruit Okke Bouwes; huw.aang. HRL 1738; huwt met Foppe Dirks, kind: Aeltje Foppes, ged 6 dec 1739 Grote Kerk HRL
Wytske Dirks ged 17 jul 1740 Grote Kerk HRL, dv Dirk Beerens en Befke Claases
Wytske Durks ovl 26 may 1727 HRL, old 76 jaeren
Wytske Dirks huwt met Ale Hilles, beide van HRL, geproclameerd de 31 jul en de 7 en getrout de 14 aug 1768 in de Westerkerk; kind: Lijsbeth Ales, geb 28 okt 1775, ged 14 nov 1775 Grote Kerk HRL; kind: Antie Ales, ged 11 mei 1769 Westerkerk HRL; kind: Hille Ales, ged 1 nov 1770 Westerkerk HRL
Wytske Doenea ovl 30 jan 1789, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Wytske Fokkes Albert Andries van HRL, en W.F. van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 2 jun daaraanvolgende; kind: Andries Alberts Jellema, geb 7 feb 1783, ged 2 mrt 1783 Grote Kerk HRL, vader als: A.A. Jellema
Wytske Fockes Jan Tjepkes van de Dragten ende W.F. van HRL, komende weegens de bruid Heere Wybes, 24 Apr 1745
Wytske Folkerts zie ook: Bakker; geb 20 aug 1789, ged 1 sep 1789 Grote Kerk HRL, dv Folkert Jennes en Rigtje Wytses
Wytske Folkerts gebruiker van wijk G-156, eigenaar is A. de Ruiter, 1814. (GAH204)
Wytske Fransen Lieuwe Aukes en W.F., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 18 nov 1783
Wytske Fransen Hendrik Courto (?), en W.F., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 dec 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Wytske Fransen huwt met Hibbe Jacobs Kerkhoven, beide van HRL, geproclameerd de 18-26 mei en getrout de 1 jun 1760; DTB N.H. HRL. 1760, BS ovl 1828; ovl 30 apr 1805 HRL, oud 73 jaar
Wytske Freercx huwt met Rinse Jetses Roorda; zie daar verder
Wytske Gerbrandus zie: Jansonius, de Vries
Wytske Gerbens huwt met Doeke Piers, ged 14 apr 1757 Grote Kerk HRL; op belijdenisse des Geloofs, wonende in ''t Klooster bij de grote sluis
Wytske Gerbens geb 5 may 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL, dv Gerben Tjeerds en Stijntje Harmens
Wytske Gerbens ovl Franeker voor 1833, huwt met Tjeerd Andries; BS huw 1832
Wytske Gerkes Hendrik Warnders ende W.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerke Gerrits deszelfs vader, 5 may 1792; ondertrouw HRL
Wytske Gerrits geb 24 feb 1805 HRL, ged 12 mrt 1805 HRL, N.H., ovl 10 feb 1812 HRL; wijk G-320, dv Gerrit Klaases Burghout en Annigje Hendriks Zwaal; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1812
Wytske Gerrijts huwt met Johannes Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 mei 1769
Wytske Gooytzens zie: Feenstra
Wytske Harmens geb 1774 HRL, ovl 26 mrt 1837 Franeker, huwt met Sieds Hiddes (Kingma) op 12 mei 1799 HRL, met attestatie vertrokken, wonende te Franeker 1837, dv Harmen Freerks en Pietje ... ; huw Grote Kerk HRL 1799, BS Franeker ovl 1837; geb 24 feb 1776, ged 12 mrt 1776 Grote Kerk HRL, dv Harmen Cornelis en Pietje Jetses
Wytske Hayes huwt met Pieter Douwes op 23 feb 1800 HRL, komt van Sexbierum; hu Grote Kerk HRL 1800
Wytske Heerkes ook als: W. Henkes; zie aldaar; huwt met Jan Scheltes, kind: Heerke Jans, geb 23 dec 1776, ged 12 jan 1777 Grote Kerk HRL
Wytske Hendriks huwt met Bokke Sieses, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 jun 1752 en doen ook getrouwdt
Wytske Herkes moet zijn: W. Heerkes; zie aldaar; Jan Scheltes en W.H., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 13 nov 1774 HRL, en toen getrouwd.
Wytske Hiddema huwt met Pieter Tetrode; BS ovl 1834; Pijter Tetrode Junior van Amsterdam ende W.H. van HRL, vertoonende aen ''t geregte door een attestatie van Bruidegom en bruids vaders dat gemelde huwelijx gebooden bij haer geaccordeerd zijn met een gebod in de week, 22 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL
Wytske Hiddes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 weegens 1 jaar kostgeld van ''t weeskind Jan Poort, ord. no. 2, 7 feb 1730. (GAH1060)
Wytske Hinnes ovl voor 1865, huwt met Klaas Overberg; BS ovl 1864; kind: Reinou Klaases, geb 22 sep 1784, ged 19 okt 1784 Grote Kerk HRL, vader als: Klaas Sijes
Wytske Jacobs zie: van Akkeren
Wytske Jakobs huwt met Auke Jans, kind: Jan Aukes, 11 sep 1778, ged 22 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: Kunksje Aukes Meyer, geb 19 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL
Wytske Jacobs huwt met Eelke Rinses, wonende te Rinsumageest
Wytske Jans zie: Blaauw, Jouwer, Sievertsz
Wytske Jans Tuenis Joukes ende W.J., beide van HRL, huw.aang. 15 jan 1735 HRL; ut Supra Ordrs, komende voor de bruid Bauke Cornelis; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Wytske Jans huwt met Albert Martens, kind: Marten Alberts, geb 6 nov 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL
Wytske Jansonius geb 1809 Kollum, huwt met Leendert Akkringa op 22 mei 1836 Franeker, won Franeker, dienstmeid. dv Gerbrandus Bruining J, en Hubertina Faber; BS Franeker huw 1836
Wytske Jeltes ovl 18 aug 1809 Midlum, huwt met David Jans de Vries; BS huw 1820, huw 1824, ovl 1846; kind: Tjitske Davids, geb 1 mrt 1785, ged 15 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Jan Davids, geb 27 dec 1786, ged 16 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jan Davids, geb 12 jun 1788, ged 15 jul 1788 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Davids, geb 3 apr 1791, ged 15 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jan Davids, geb 11 apr 1793, ged 7 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Davids, geb 25 aug 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL; kind: Aebeltje Davids, geb 5 mrt 1798, ged 18 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Wytske Jilles ged 9 dec 1764 Grote Kerk HRL, dv Jille Tjitzes en Fokje Jents
Wytske Johannes zie: de Jong
Wytske de Jong geb 1780 Dronrijp, ovl 19 feb 1849 HRL, huwt met IJpe vd Mey, dv Johannes dJ, en ... ; BS ovl 1849
Wytske Klaases geb 28 feb 1782, ged 14 mai 1782 Grote Kerk HRL, dv Klaas Klaasses en Mayke Dirks
Wytske Klaases huwt met Wybe Dirks van der Vliet, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 Jannewari en getrout de 5 Febrij 1764
Wytske Clases Douwe Sjoerds de Vries van HRL, ende W.C. van Leckum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jakle Sjoerds, goede bekende, 8aug17 95; ondertrouw HRL
Wytske Kroes geb 30 jul 1796 Leeuwarden, huwt met Cornelis J. de Jong, N.H., Vst 19 sep 1853 uit Leeuwarden, A 16 apr 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-116, wijk E-222
Wytske Liekles zie ook: Webber; zie ook: Wietske Nicolaas
Wytske Martinus huwt met Barend Roelofs de Vries op 27 jul 1800 HRL, geslnm vlgs huw akte Kouwenhoven; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1805
Wytske Meyes ged 8 sep 1750 Grote Kerk HRL, dv Meye Saekes en Antje Claases
Wytske Outgers geeft met schuldige eerbied te kennen Maryke Hendrix gesworen turfmeetster alhier ter Stad dat de supplt. seer genegen was voors. functie over te transporteeren aan enen W.O. een vrouw synde daar toe seer bequaam die sulks ook van herten mede is begerende en niet vermag te geschieden sonder Ued. Agtb. gratieuse consent en approbatie soo keert de supplt. haar tot Ued. Agtb. met ootmoedig versoek ten einde dit transport en overdragte gunstelijk mag worden geaccordeert on over sulks W.O. boven gedagt tot gesworen turfmeetster deser Stad in des supplt. plaats weder werde aangesteld op sodanige lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daar toe staende en aenbehorende quo facto etc., was vertekend, H. Wiarda. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemelt eligeert mits desen de persoon van W.O. tot mede gesworen turfmeetster binnen dese Stad op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daar toe staende en aenbehorende mits doende de eed in handen van de presiderend burg. deses Stad, actum den 6 jun 1731, was vertekend Junius Munter, ter ordtie van de Magistraat, M. van Idsinga; Op heden den 6de jun 1731 heeft W.O. den eed van getrouwigheit in handen van den presiderent burg. afgelegt, in kennisse van mij secr., was vertekend, H. Wiaerda. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 weegens een jaar kostgelt van ''t weeskind Antje Jans, 24 jan 1730, ord. no. 1. (GAH1060)
Wytske Piers ovl na mei 1663 ... , huwt met Anne Popkes Kroles f. 1641/1642 ... , wonende te IJlst; GJ1969, bl. 70
Wytske Pieters ged 21 jul 1763 Westerkerk HRL, dv Pieter Jansen en Anskien Zijbes
Wytske Pijters Wopke Jansen ende W.P., beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs schoonbroeder Jetse Ottes, 1 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pietie Wopkes, ged 26 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Jan Wopkes, ged 7 dec 1749 Grote Kerk HRL; kind: Henrikie Wopkes, ged 9 jul 1747 Westerkerk HRL
Wytske Pieters Alle Fopkes en W.P., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 14 nov 1773 HRL, en toen getrouwt; kind: Klaaske Alles, geb 15 jul 1774, ged 2 aug 1774 Grote Kerk HRL
Wytske Pieters huwt met Wopke Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert 2, 9 en 16 desember 1742 en doe ook getrouwt
Wytske Ruurds geb 3 okt 1791, ged 23 okt 1791 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Johannes en Simkje Hettes
Wytske Sievertsz geb 1799 HRL, ovl 30 nov 1855 HRL, ongehuwd, dv Jan S, en Elisabeth Aukes; BS ovl 1855
Wytske Sipkes Douwe Jacobs ende W.S., beyde van HRL, komende weegens de bruid Hidde Sipkes, 11 jul 1744; huwt met Douwe Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameerd 12, 19 en 26 jul 1744 en getrouwt den 23 Augustus; kind: Hiltje Douwes, ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL; W.S. ende Jan Clasen, beide van HRL, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Hidde Sipkes desselvs Broeder vertoonende geblijk van der beider Moeders tot ''t houwelijk; huw.aang. HRL 1738
Wytske Sjoukes huwt met Jacob Folkerts; dopen Grote Kerk HRL 1808
Wytske Sjouwkes ged 31 jan 1751 Grote Kerk HRL, dv Sjouwke Martens en Maeike Wiegers; ged 18 feb 1745 Westerkerk HRL, dv Sjouwke Martens en Maeike Wiegers; ged 15 nov 1742 Westerkerk HRL, dv Sjouwke Martens en Maike Wijgers
Wytske Zevers geb 1798 HRL, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-077, 141, wijk G-316
Wytske Tetterode geb 12 okt 1773, ged 9 nov 1773 Grote Kerk HRL, dv Pieter Tetterode en Aurelia Gratama
Wytske van der Veer oud 31 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk C-075; VT1839
Wytske Walles zie: van der Werf
Wytske Waltes huwt met Gerrijt Gerrijts de Jong, beide van HRL, geproclameerd de 4-10 en getrout de 17 jun 1759
Wytske Watzes ovl rond 1808 Terband, huwt met Sipke Watzes vd Werf; BS huw 1821, huw 1828, ovl 1844; huwt met Sipke Ages, kind: Watse Sipkes, geb 21 jan 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL
Wytske Wybes zie: Hiemenga
Wytske Wijgers huwt met Jan Sieverts, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 mei 1769
Wytske Wytses oud 82 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk E-163; VT1839
Wytske IJdes ged 13 jul 1762 Grote Kerk HRL, dv IJde Floris en Auckje Geerts
Wytske IJdes huwt met Jurjen Alles, kind: Gerben Jurjens, 21 aug 1770 Grote Kerk HRL
Wytske Yedes geb 2 aug 1792, ged 19 aug 1792 Grote Kerk HRL, dv IJede Jurjens en Rinske Willems
Wytske IJnses ovl voor 1839, huwt met Rinnert Aukes; BS Franeker huw 1838
Wytske IJsbrands geb 26 aug 1794, ged 7 sep 1794 Grote Kerk HRL, dv IJsbrand Wytzes en Geertje Jans Overmeyer
Wytske IJsbrands oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-089; VT1839
Wytske IJsbrands zie: van der Boom, Wielsma
Wytske Alberts de Boer huwt met Lijkle Freerks de Boer, wonende te HRL 1832; BS ovl 1831; 1832 huwelijken
Wytske Andries van Dokkum Cornelis Jacobs van Steegerden van HRL, ende W.A. v. D. van Amsterdam, met vertooning van attestatie dat de huwelijks gebooden tot Amsterdam wettig waeren aangegeeven, 31 Aug 1744
Wytske Annes de Vries geb 17 aug 1805 HRL, ged 1 sep 1805, N.H., ovl 30 mrt 1866 HRL, 1e huwt met Jan Hendriks de Boer op 22 nov 1827 HRL, huw.afk. 11 en 18 nov 1827 HRL, 2e huwt met Lijkele de Boer, (gk), op 1 apr 1841 HRL, met koninklijke dispensatie wegens schoonzuster/schoonbroeder, wonende te HRL. 1840, ovl wijk F-099, dv Anne Jurjens dV, (ook: van Midlum), en Rebekka (Lieuwes); dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813, huw 1827, huw 1841, ovl 1840, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-085, wijk F-113, wijk H-176, wijk I-019; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-225; VT1839
Wytske Brugts de Vries huwt met Arjen Dirks Boonstra, wonende te Nijehaske 1828; zie verder bij A.D. Boonstra
Wytske Cornelis Lautenbach huwt met Cornelis Coenraads Bontekoe, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 mei 1768 in de Westerkerk; kind: Coenraad Kornelis Bontekoe, geb 18 sep 1774, ged 6 okt 1774 Grote Kerk HRL
Wytske Dirks Middagten ende Jan Dirks Vliet, beyde van HRL, huw.aang. 25 apr 1734 HRL, Comende voor de bruid Douwe Jansen; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Wytske Doedenea Ruitinga ovl 30 jan 1789, 6 jaar, Dogtertje, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Wytske Durks van Zeist ged 24 jul 1759 Grote Kerk HRL, dv Durk Johannes van Zeist en Auckje Klaases
Wytske Folkerts Bakker zie ook: Wytske Folkerts; geb 1788 HRL, ovl 9 mrt 1828 HRL, huwt met Johan Jacob Jekel op 16 mrt 1826 HRL, huw.afk. 5 en 12 mrt 1826, dv Folkert Jennes B., en Rigtje Wytzes; BS huw 1826, ovl 1828
Wytske Gerbens de Vries geb 8 mei 1809 HRL, ovl 25 mei 1889 HRL, 1e huwt met Pier dekker, 2e huwt met Ahasverus Coersen op 15 nov 1832 HRL, dienstmeid. N.H., dv Gerben Tjeerds dV, en Stijntje Harmens vd Berg; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1889; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-170; VT1839
Wytske Gooitzens Feenstra geb 1799 Dronrijp, ovl 6 apr 1866 HRL, huwt met Wybe Andries Honnema, wonende te HRL. 1839, ovl wijk G-072, dv Gooitzen F, en Grietje IJsbrands BS ovl 1839, ovl 1866
Wytske Jacobs van Akkeren ovl voor 1813 te Sneek, huwt met Auke Jacobs Meyer, in leven echtelieden te Sneek; BS huw 1812, ovl 1846, ovl 1866
Wytske Jans Blaauw geb 1789 HRL, ovl 27 okt 1813 HRL; wijk G-201, dv Jan B., en ... ; BS ovl 1813
Wytske Liekles Webber (= NICOLAAS); geb 18 mrt 1786 HRL, ovl 10 jan 1860 HRL, 1e huwt met Frederik Nicolaas de Boer, ook huwt met Tjerk Lijkles op 11 sep 1808 HRL, ook huwt met Simon de Groot op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, N.H., dv Nicolaas W, en Sijntje Jltes; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-301, supp wijk H-265; Freerk Lijkles en W.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 aug 1808; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-100; VT1839
Wytske Lolles Rondaan ged 11 feb 1766 Grote Kerk HRL, dv Lolle Goitjens Rondaan en Willemke Claases
Wytske Niklaas Wever geb 18 feb 1778, ged 10 mrt 1778 Grote Kerk HRL, dv Niklaas Wever en Stijntje Jelles
Wytske Sjoukes Ferwerda ged 11 nov 1755 Grote Kerk HRL, dv Sjouke Martens Ferwerda en Maike Wijgers
Wytske Walles van der Werf ovl voor 1839, huwt met Jan Pieters Tigchelaar; BS huw 1838
Wytske Wybes Hiemenga huwt met Douwe Eeltjes Eelkema, wonende te Hitzum; BS huw 1839
Wytske Wybes Meilema huwt met Sipke Keimpes Ennema; zie verder: Frans Jetses Roorda
Wytske Ybrands van der Boom geb 1782 Kimswerd, ovl 12 okt 1838 HRL, huwt met Jan Sipkes Hofstra/ Graagsma, dv IJsbrand IJsses vde B., en Antje Dijkstra; BS ovl 1836; 1838 overlijdens
Wytze Aukes zie: Tuinstra
Wytze Blom wed. W.B. eigenaresse van perceel nr. 483 te HRL, tappersche, woonplaats HRL, legger nr. 75, huis, 154 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Wytze Dirks woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Wytze Dirks Johan Daniel Zichman ende Dirkjen Brens, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd W.D., deszelfs schoonbroeder, 31 okt 1789; ondertrouw HRL
Wytze Dirks Teunes Lijkles ende Antje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.D., goede bekende, 27 jun 1795; ondertrouw HRL
Wytze Douwes geb 6 jan 1797, ged 21 feb 1797 Grote Kerk HRL, zv Douwe Tjeerds en Aaltje Sjoerds
Wytze Freerks huwt met Janke Terpstra, kind: Sipkje Wytzes, geb 1778 Dokkum; BS ovl 1856
Wytze Harmens ged 2 okt 1759 Grote Kerk HRL, zv Harmen Zijdzes en Fokie Wijdzes
Wytze Heins ged 15 okt 1750 Grote Kerk HRL, zv Hein Wytses en Lijsbet Hendriks
Wytze Heins zie: Blok; huwt met Vrouwkje Palsen, kind: Lijsbeth Wytses, geb 8 apr 1776, ged 7 mei 1776 Grote Kerk HRL
Wytze Heins lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 24:0:0; in hetzelfde boek ook vermeld met rechts: f. 21:12:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met rechts:. :0 -8; (GAH650)
Wytze Hendriks weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Wytze Hessels geb 10 mei 1773, ged 25 mei 1773 Grote Kerk HRL, zv Hessel Keimpes en Maayke Wytzes
Wytze Klazes zie: Klaver
Wytze Claazen verkoopt een huis in 1798
Wytze Cornelis van HRL, huwt met Feikien Teunes van Franeker, geproclameert den 23-30 mei en de 7 en getrout met attestatie den 22 jun 1756
Wytze Pel Dingsdag den 20 Augt 1799. de Raad der Gemeente extraordinaris vergadert Zijnde, Wierde geleezen eene missive van de Raaden van Justitie, in het voormaalig Gewest Friesland, Zijnde van de navolgenden Inhoud. Burgers! Na examinatie van UWls missive en de daarbij gevoegde Informatien ten bezwaare van Zeekere W.P. Panbakkersjonge te HRL nopens door denzelven getenteerd Zakkerollen op den 17 deezer maand, hebbende Wij goedgevonden, ULn te rescribeeren, zoo als doen door deesen:dat Wij aan Uln overlaaten om gedagte W.P. wegens het geringe diefstal Zoodanig te Corrigeren als Gijl:in goede Justitie Zult goedvinden te behooren. Waarmeede Wij Uln beveelen in de Bescherminge van God Almachtig en verblijven, ULn Goede Vrienden de Raaden van Justitie, A.L. van Andringa, Leeuwarden den 19 aug 1799. (GAH45); Waar over gedelibereerd Zijnde, is goedgevonden dezelve Jonge W.P., voor twee dagen te Water en brood in de Pekelkuip te condemneeren. (GAH45)
Wytze Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 48:3:0 ter Saeke geleverde 6 Schouw turf met ''t Arbeidsloon, 7 jul 1808, quit. no. 2 (GAH1140)
Wytze van Reinbergen huwt met Antje Cornelis, kind: Fimke, geb 1773 Sneek; BS ovl 1853
Wytze Vettevogel woont in 6e quartier, huisno. 22, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Wytze de Vries ovl voor 1847, huwt met Dirkje Nannes Helema; BS ovl 1846
Wytze Wybes zie: van Dokkum
Wytze IJsbrands Obbe Lucas Bos ende Geertje Jolles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W. IJ., goede bekende, 3 sep 1791; ondertrouw HRL
Wytze Aukes Tuinstra geb 1792 Franeker, huwt met Tetje Popkes de Vries op 21 mei 1815 Franeker, meester slager te Franeker, zv Auke Wytzes T, en Frederica de Lang; BS Franeker huw 1815
Wytze Broers Blom geb 1769 HRL, 1e huwt met Eelkje Bok, 2e huwt met Berber Boltjes op 16 jul 1812 HRL, beurtschipper van HRL; op Amsterdam v. v., huw.afk. 5 en 12 jul 1812, zv Broer Wytzes B., en Antie Pieters; BS huw 1812; geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Frieseman op 17 aug 1791. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk A-008, schipper, 1814. (GAH204); W.B.B. ende Eke Roelofs Bok, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door proc. Feddema onder productie van Procuratie, 10 sep 1791; ondertrouw HRL; W.B.B. en Eke Roelofs Bok, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd; kind: Broer Wytses Blom, geb 8 jul 1792, ged 24 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Wytses Blom, geb 16 okt 1793, ged 10 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Wietses Blom, geb 19 dec 1794, ged 6 jan 1795 Grote Kerk HRL, moeder als Eelkje Roelofs Bok; kind: Pieter Wytzes Blom, geb 15 jul 1796, ged 2 aug 1796 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier:3-12:0 (GAH650)
Wytze Dirks Wytzma ged 5 dec 1762 Grote Kerk HRL, zv Dirk Wytzma en Harmana Briel
Wytze E Olthof oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-147; VT1839
Wytze Hendriks Tromp woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Wytze Johannis Beyma ged 31 mrt 1622, Ord. Capitein Fr. Adm., Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Wytze Klazes Klaver geb 1759 HRL, ovl 27 okt 1824 HRL, huwt met Grietje Jans IJsenbeek, huw getuige bij J.R. vd Woude en A.S. Krol, schipper, 1813, id. bij T. Bos en A.T. Klaver, turfschipper, oom bruid 1813, liggende met de schuit te HRL, N.H., kind: Rinse Wytses K, geb 7 aug 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1813, huw 1815, ovl 1824, ovl 1834
Wytze Machiels Wassenaar ovl 1674, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Wytze S Vettevogel zie: Acke P. Bakker
Wytze Wybes van Dokkum geb 20 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL, zv Wybe Wytses van Dokkum en Fokje Teekes; geb 1783 HRL, ovl 24 dec 1844 HRL, 1e huwt met Gerlantje Willems Agema op 12 nov 1812 HRL, houtmolenaarsknecht, huw.afk. 5e zondag okt en 1e zondag nov 1812 HRL, 2e huwt met Dirkje Arjens Poort op 6 mrt 1828 HRL, huw.afk. 30 dec 1827 en 6 jan 1828, 3e huwt met Janna Sijbrens Wijkel op 17 nov 1836 HRL, huw.get. bij H.T. Poort en E.W. van Dokkum 1812, id. bij J.W. van Dokkum en A.J. Bakels, broeder bruidegom 1821, zv Wybe Wytzes vD, en Fokje Taekes Steensma; BS huw 1812, huw 1821, huw 1828, huw 1836, ovl 1844; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-147; VT1839; W.W. v. D. eigenaar van perceel nr. 1337 te HRL, winkelknegt, woonplaats HRL, legger nr. 169, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)