Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Y W Feenstra begraven Klein Kerkhof, regel 9, nr. 20; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ybbeltje Zijbrens ged 23 sep 1762 Westerkerk HRL, dv Zijbren Cornelis en Katrijna Wetterou
Ybel Douwes ovl 6 feb 1728 HRL, oud 80 jaer
Ybele Hanses zie ook: van Rees; Geextraheerd uit de Acten van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Arum Kanton Bolsward, provincie Vriesland. den eersten jul een duizend zeven honderd en Zeventig een Kind ged van IJ.H. en Jantie Klases, met de naam Hans, geb de achtste jun Zeventien honderd en Zeventig. Gegeven te Pingjum den 22 sep 1800 en vijftien
Ybele Jans zie: Repko
Ybele Roelofs zie: Radsma; IJ.R. van St. Anna Parochie ende Antje Jans van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Saake van der Mey, goede bekende, 31 aug 1793; ondertrouw HRL; IJ.R. van Sint Anna Parochie en Antje Jansen van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 15 sep 1793 HRL, en zijn getrouwd 29 dito, met vertoonde attestatie; kind: Jepke IJbles, geb 6 sep 1793, ged 1 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Roelof IJbeles, geb 31 dec 1795, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL
Ybele Hanses van Rees zie ook: IJbele Hanses; huwt met Jantje Klases, kind: Hans IJbartus vR, geb 1770 Pingjum; BS huw 1846
Ybele Johan Repko geb 1799 HRL, ovl 19 dec 1838 HRL, huwt met Grietje de Wilde, scheepsmakelaar, wonende te aande Grote Breedeplaats, zv Jan Fredriks R, en Helena Oswald; BS ovl 1838; Iebele Jansz R. eigenaar van perceel nr. 512 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 570, huis en erf, 145 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. en mede-eigenaren van perceel nr. 2020 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 572, huis en er, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Ybele Roelofs Radsma ovl voor 1815, huwt met Antje Jans Nijboer op 29 sep 1793 HRL, komt van St. Anna, met vertoonde attestatie, laatste afk. 15 sep 1793, kinderen: Jepke Ybeles R, geb 1794 HRL, Roelof Ebeles R, geb 1 jan 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1793, BS ovl 1831, BS Franeker huw 1814, lijst ingez Minnga/ Sexb. 1825
Ybeltie Hiddes ende Jan Schut, beyde van HRL, huw.aang. 24 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Hidde Lieuwes, desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Ybeltie Jacobs ged 17 mrt 1744 Grote Kerk HRL, dv Jacob Claasen en IJttje Sjoukes; huwt met Jan Anthonij, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 mei en getrout de 2 jun 1765; kind: Pieter Jans, geb 18 feb 1773, ged 9 mrt 1773 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Jans, geb 17 jan 1775, ged 31 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Willem Jans, geb 10 nov 1779, ged 30 nov 1779 Grote kerk HRL; kind: Fetje Jans, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, vader als J. Antoon; Het word IJ.J. Egte vrouw toegestaan den H:Doop te doen bedienen aan haar kind om dat de man rooms is welk naam zal Sijn: IJtie Jans
Ybeltie Leemsma oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-204; VT1839
Ybeltie Piebes ged 5 jul 1746 Grote Kerk HRL, dv Pijbe Jacobs en Pijttje Jacobs van HRL, huwt met Mathijs Soomerdijk, soldaat onder ''t Battaillon van sijn Hoogheid de heer Luitenant Generaal Prince van Badendurlach van Leeuwarden, geproclameerd de f. 13:20:27 jul en getrout met attestasie de 10 aug 1766
Ybeltie Pijters huwt met Dirk Bats, kind: Pijttie Dirks Bats, ged 3 nov 1763 Westerkerk HRL; kind: Tettje Dirks, ged 13 sep 1768 Grote Kerk HRL, vader als D. Barts
Ybeltie Rimmerts Johannes Martens ende IJ.R., beide van HRL, komende wegens de bruyd Cornelis Dirks, 2 Oct 1751; huwt met Johannis Martens, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 okt 1751 en doen ook getrouwdt
Ybeltie de Vries oud 40 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk F-088; VT1839
Ybeltie IJmes vertoond met eerbied Y.Y. gesworen houtmeetster alhier ter Stede, dat de supplt. seer genegen was die bedieninge over te dragen aan enen Jacob Dirx, mede alhier woonagtig, sijnde daar toe een seer bequaam perzoon die sulx van herten is begerende en dewijle sulx niet overmag ofte kan geschieden dan op consent en goede gratie van Ued. Agtb. Soo versoekt de supplt. met alle eerbied Ued. Agtb. gelieven dit transport en overdragte gunstiglijk te accorderen en aan de supplt. toe te staan en de perzv Jacob Dirx aan te stellen tot gesworen houtmeeter in des supplts. plaatse op sodanige pligten, profijten, lasten en gehoorsaamheden daar toe staande en aanbehorende, qua facto etc., get. H. Wiarda. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemelt, eligeert mits desen de perzv Jacob Dirx tot gesw. houtneter deser Stede op sodanige pligten, lasten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande des doende den eed in handen van de pres. burgem. deses Stads, actum den 4 apr 1731. Was get. Tjeerd Brouwer. Ter ordtie van de Magistraat, (get), M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden 4 apr 1731 heeft de perzv Jacob Dirx den eed van getrouwigheit als houtmeter gepresteert in handen van de presiderend burg. T. Brouwer, actum 4 apr 1731. In kennisse van mij secr. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Ybeltje Andries huwt met Frans Tiedeman, beyde van HRL, geproclameerd den 5, 12 en 19 jul 1750 en doen ook getrouwt; Symon Willems ende Aukjen Joosten beide van HRL, zijnde aangegeeven door de procr Lanting met verklaring van de bruidegom en bruid den 30 nov 1748; Dreyer (procureur) weegens IJ.A. ongehuwde jonge dogter binnen HRL, cum . . vatore gesterkt, verklaart soodaenige aengegeeven huwelijksgebooden als Simon Willems en Aukjen Joosten, (hier bovenstaende) hebben gedaan, te spieren uit klagte van trouwbeloften als andersins, versoekende dat het de ed:geregte de aengegeeven huwelijk proclmatien gelieven te doen stuiten. Actum den 14 dec 1748. Zijnde Simon Willems hiertoe per boode Zeman in persoon gede... volgens mondeling relaes ... acte gegeven. Vervolg in het Weesboek van dato als boven
Ybeltje Andries Jouke Harmens van Winsem en IJ.A. van HRL, sijnde aen het gereghte schriftelijke verklaeringe ge?xhibeert van E:Heeren Commissarien vd huwelijkse saeken van Amsterdam dat aldaer deselve waeren ingewilligt, met belastinge dat de genoemde persoonen haer gebooden alhier ook moeten laeten aanteekenen den 11 jul 1750
Ybeltje Andries ovl 7 jan 1793 HRL, oud 65 jaar
Ybeltje Annes uit: Hof Civ. bijl. 22 mei 1787, intendit: Sebastiaan Willems, scheepstimmermansknecht te HRL, impt., co. Y.A., ged; Het Hof verklaart nietig het huwelijk tussen partijen, gesloten 1 aug 1784 in de Westerkerk te HRL. Gedaagde is eerst gehuwd geweest met Rienk Olgerts (afk. van Bergumerdam); heeft te IJlst gewoond; ged is van R.O. gescheiden wegens overspel, vlgs sent. van het gerecht der Stad Enkhuizen dd 25 okt 1779; ged is daarna naar HRL getrokken en heeft zich uitgegeven voor weduwe. ged is inmiddels stil uit HRL vertrokken (''zich te zoek gemaakt''), eerst naar Makkum, daarna vermoedelijk naar Holland. Rienk Olgerts was in 1779 commandant van het galjootschip ''De Waaksaamheid''. {trefwoord: echtscheiding}
Ybeltje Berends zie ook: Donselaar; huwt met Jan Adams, kind: Adam Jans, geb 13 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Jans, geb 28 dec 1795, ged 12 jan 1796 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negen en tachtig den dertiende sep is Geboren Adam zv Jan Adams en IJ.B. Afgegeven op den Raaduize binnen HRL den 16 mei 1816
Ybeltje Dirks zie: Molenaar, Posthumus
Ybeltje Durks huwt met Benedictus Jinnes, kind: Tjietske Benedictus, geb 12 apr 1797, ged 23 apr 1797 Grote Kerk HRL
Ybeltje Douwes huwt met Pieter vd Werf; BS ovl 1838
Ybeltje Feddes zie: van der Zee; Leendert Jansen Buisman van HRL, ende IJ.F. van Mackum, zijnde de aangeevinge gedaan door proc. IJpe Feddema, 4 apr 1789; ondertrouw HRL; Leendert Jans Buisman van HRL, en IJ.F. van Makkum, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 apr 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Makkum en aldaar getrouwd den 3may17 89 volgens ingekomen verklaaring; kind: Hinke Leenderts Buisman, geb 30 mrt 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL; Ik ondergetekende Antje Jans van der mei huisvrouw van Cornelis Teeuwis buitenschipper te HRL, verklaare bij dezen te consenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige dogter Baukje Teeuwis zonder beroep om zich in het Huwelijk te begeeven met Leendert Leenderts Buisman van beroep Zeeman meederjarige zv Leendert Jans Buisman Beurtschipper van HRL op Amsterdam en v. v. en IJ.F. Echtelieden meede aldaar, moogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen geschiede om na afloop derzelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd, geschiedende dat Consent door mij alleen uit hoofde mijner man door Zeevaart absent is, en in de onmogelijkheid is deszelfs wil te verklaren. HRL den 12 jul 1816; Wij ondergeschreven Leendert Jans Buisman Beurtschipper van HRL op Amsterdam en v. v. en IJ.F. Echtelieden te HRL, verklaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarige zoon Leendert Leenderts Buisman van beroep Zeeman, om zich in het Huwelijk te begeven met Baukje Teeuwis meerderjarige dogter van Cornelis Teeuwis buitenschipper en Antje Jans van der mei Echtelieden meede aldaar moogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen geschieden om na afloop in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 12 jul 1816; den 2 dec 1793 is onder Angjum geb een zv Leendert Jans Buisman en IJ.F. Echtelieden en is op den 2 feb 1794 ged en genaamt Leendert. In kennisse van mij Schout der Gemeente Anjum 16 jul 1816
Ybeltje Foekens zie: de Vries
Ybeltje Fongers Pieter Aris ende IJ.F. beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs broeder Broer Fongers, 9 Nov 1748; huwt met Pijtter Aris, beyde van HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 Novemb. 1748 en doen ook getrouwdt
Ybeltje Fontein huwt met Johannes Hendricus Verschuur; BS ovl 1849
Ybeltje Hendriks zie: Oswald, Rinsma, de Vries
Ybeltje Hermanus geb 20 dec 1789, ged 5 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Hermanus Nannes en Hiltje Ottes
Ybeltje Hylkema geb 12 aug 1805 Angjewierum/Idsega, ovl 14 dec 1879 HRL, huwt met Feitze Schotanus, gescheiden van Mansveld, ... , dv Marten H, en IJtje Zijlstra; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 33 jaar, geb Idsega (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-123; VT1839
Ybeltje Jans zie: Beuker, Haga
Ybeltje Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0, dienstmaagd bi de juffer wedn Sloterdijk te Makkum, ter saeke en in plaets van uitsetting in klederen als hebbende voorschr Y.J. tot nu toe ih Weeshuis behoort en thans tot competente ouderdom gekomen, kwit. no. 4, 29 mei 1770. (GAH1101)
Ybeltje Jans huwt met Roelof Wouters de Graaf, wonende te Bergumerdam; BS huw 1832
Ybeltje Jelgers ged 26 nov 1748 Grote Kerk HRL, dv Jelger Hessels en Aeltje Jans
Ybeltje Johannes Jan Beerns en IJ.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid deszelfs oom Nanning Willems, 30 May 1744; huwt met Jan Beerns, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 31 May en den 7-14 jun 1744 en doen ook getrouwt
Ybeltje Klases ovl voor 1831, huwt met Johannes Douwes; BS huw 1830
Ybeltje Claases Otte Hettes ende IJ.C. beyde van HRL, koomende wegens de bruid Jacob Claesen, bontweever, 18 Jan 1749; huwt met Otte Hettes, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 januar en den 2 feb 1749 en den 4 dito getrouwt
Ybeltje van Leer geb 8 okt 1810 Franeker, ovl 26 jan 1867 HRL, huwt met Pieter Hamers, (gk) op 8 dec 1841 HRL, winkelierse in 1867, ovl wijk D-056, dv Tjeerd Jans vL, en Trientje Clases; BS huw 1841, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk D-063
Ybeltje de Leeuw Haebert Stoks en IJ. dL., beide van HRL, hebben op den 22 jul 1781 HRL; hunne laatste afkondiging gehad, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Ybeltje Martens zie: Hijlkema
Ybeltje Paulus ovl voor 1819, huwt met Douwe Minnes Minnema; BS huw 1818, huw 1829, ovl 1836
Ybeltje Pieters ovl voor 1838, huwt met Klaas Simkes Bootsma; BS Franeker huw 1837
Ybeltje Pieters Claas Folkerts ende IJ.P., beide van HRL, aangegeven door dr. Tjallingii, met vertoninge van genoegsame last in deesen, 20 Nov 1751; huwt met Klaas Folkerts, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 Novemb en 5 desemb 1751 doe ook getrouwd
Ybeltje Reiners zie: Fontein
Ybeltje Reitses ovl voor 1829, huwt met Johan Coenraad Oswald; BS huw 1828; ovl 20 okt 1794 HRL, oud 72 jaar; begraven Klein Kerkhof, regel 7, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; huwt met Coenraad Oswald, kind: Hendricus Coenraads Oswald, ged 11 feb 1762 Westerkerk HRL
Ybeltje Rinsma Stadsrentmeester bet f. 17:13:8 terzake 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 2e classe, no. 12, tegen 3 1/2%, may 1776. (GAH1060)
Ybeltje Sietses geb 23 feb 1807 HRL, ged 15 mrt 1807 HRL, dv Sietse Cornelis en IJttje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1807
Ybeltje Sytzes zie: Sijtsma
Ybeltje Sipkes zie ook: Appel; geb 29 aug 1791, ged 13 sep 1791 Grote Kerk HRL, dv Sipke Arjens en Grietje Klaasses
Ybeltje Taedes zie: Dijkstra
Ybeltje Teedes ovl 12 aug 1814 Makkum, huwt met Pieter Tijssen de Moed, dv Teede Jaspers en Oetske Melis; BS huw 1829, ovl 1836
Ybeltje Thomas zie: Zwanenburg
Ybeltje Tjeerds zie: van Leer
Ybeltje Anthoni Beucken huwt met Jan Arents, beide van HRL, geproclameert den 19-26 mei en getrout den 3 jun 1754 in de Westerkerk HRL
Ybeltje Dirks Molenaar mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Gijsbert Johannes de Vries, wonende te HRL 1838; dopen Grote Kerk HRL 1807, (GJ dv + IJ. D), 1805, BS ovl 1833, ovl 1838
Ybeltje Dirks Posthumus geb 1773 Donkerbroek, ovl 29 apr 1847 HRL, huwt met Rommert Postma en Cornelis Prins, dv Dirk P, en Frouwkje ... ; BS ovl 1847
Ybeltje Douwes Boltha Gerrit Gerrits en IJ.D.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1779 HRL, en zijn den 24, zijnde tweede Pinksterdag, getrouwd
Ybeltje Douwes de Vries zie ook: IJbeltje Douwes; geb 1798 HRL, huwt met Klaas Pieters Leystra op 26 mei 1822 HRL, huw.afk. 5 en 12 mei HRL. en 12 en 19 mei 1822 Bolsward, dv Douwe Johannes en Sijke Martens; BS huw 1822
Ybeltje Feddes van der Zee geb 1763 Makkum, ovl 23 feb 1839 HRL, huwt met Leendert Jans Buisman, dv Fedde Gooytjes en Hinke Siebrens; BS ovl 1813; 1816 huwelijken, ovl 1839
Ybeltje Foekens de Vries geb 1760 HRL, ovl 22 okt 1835 HRL, hm ... , dv Foeke Harnts en Elizabeth Cornelis; BS ovl 1835
Ybeltje Hendriks Oswald geb 1797 HRL, ovl 7 jun 1837 HRL, huwt met Theodorus Repko op 29 jun 1817 HRL, huw.afk. 1 en 8 jun HRL. en 15 en 22 jun 1817 Bolsward, won Arum, dv Hendrikus O, en Pietje Tjallingii; BS huw 1817, ovl 1837, ovl 1852; geb 17 jul 1796, ged 2 aug 1796 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Oswald en Pietje Tallingius
Ybeltje Hendriks Rinsma geb 1799 HRL, ovl 22 feb 1840 HRL, 1e huwt met Sierk Sierks Posthuma op 11 apr 1833 HRL, winkelierse, 2e huwt met Johannes Geelhof op 12 okt 1837 HRL, dv Hendrik Jetzes en Jenne Jans; BS huw 1833, huw 1837, ovl 1840, ovl 1869
Ybeltje Hendriks de Vries geb 1787 ... , ovl 21 jul 1817 HRL, ongehuwd, dv Hendrik Jelles dV, en (Trijntje Andeles); BS ovl 1817
Ybeltje Jans Beuker geb 1758 HRL, ovl 27 feb 1829 HRL, huwt met Johannes Volbrink, man is wafelbakker; BS ovl 1829; 1830 overlijdens; Johannes Hendriks Volbrink ende IJ.J.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Jan Anth. Beuker, 3 mrt 1792; ondertrouw HRL; Johannes Hendriks Volbrink en IJ.J.B., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 mrt 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Ybeltje Jans van Doorssen ged 15 apr 1748 Westerkerk HRL, dv Jan Jansen van Doorssen en Sjouwkjen Doedes
Ybeltje Jans Haga huwt met Hendrik Cornelis Schokker; BS ovl 1849
Ybeltje Otje Stinstra won. Amsterdam 1805, ontvangt interesse 1801-1811; Stadsrentmeester bet f. 17:13:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 2e classe, no. 12, tegen 3 1/2%, may 1774. (GAH1060); id. f. 18:3:0 may 1777. (GAH1060); id. f. 18:7:8, may 1778. (GAH1060)
Ybeltje Reiniers Fontein huwt met Hylke Douwes Hanekuik op 11 aug 1725 HRL; GJ ... ; ovl 20 nov 1747, 46 jaar, W. van Hylcke O. Hanekuik, Grote Kerk; vd. Gaast, begraaflijst; zie ook: Jan Fontein; gemeentebestuur betaalt aan burgemeester van Slooten expensen wegens wagenvracht en vertering sampt vacatien op een reis naar Leeuwarden met burg. Krijtenburg en secretaris Idsinga, om ordre te stellen tot rescriptie op het gepresenteerde request van IJ.R.F., 18 aug 1734: f. 31:17:0 (GAH283)
Ybeltje Sipkes Appel zie ook: IJebeltje Sipkes; geb 18 okt 1803 HRL, ovl 22 dec 1848 Veenhuizen in het tweede gesticht, N.H., ged 6 nov 1803 HRL, dv Sipke Arends A, en Grietje Klazes Kuiper; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1848; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Ybeltje Sytzes Sijtsma huwt met Jacob Gerrits Haaksma, wonende te Idskenhuizen 1857; BS ovl 1857
Ybeltje Taedes Dijkstra geb 1773 ... , huwt met Jan Tjietses de Haan op 16 aug 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 9 aug 1795, getuige bij geboorte aangifte van Harmina Enninga in 1811, wonende te HRL 1834; huw Grote Kerk HRL 1795, BS geb 1811, huw 1834, ovl 1851; Jan Tjietzes de Haan ende IJ.T.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Taede Jans Dijkstra, 25 jul 1795; ondertrouw HRL
Ybeltje Thomas Zwanenburg geb 1771 IJlst, ovl 10 aug 1843 HRL, ongehuwd, dv Thomas Jans en Antje Feytses; BS ovl 1843; oud 68 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk F-008; VT1839
Yble Fokkes ontv. vd Stadsrentmeester f. 9705:0:0 wegens aangenomen timmer en metzelwerk aan de nieuwe kerk, kwit. no. 50, op diverse recipissen, ordonn. 13 dec 1775. (GAH1060); id. f. 369:6:0 wegens enig extraordinair afgemaakt metzelwerk aan de nieuwe kerk, kwit. no. 51, ordonn. 13 dec 1775. (GAH1060); ontvangt van het gemeentebestuur wegens timmerwerk van de thans gebouwd wordende kerk, 23 aug 1773: f. 1000:0:0; id. 4 nov 1773; id. 13 aug 1773; id. 2 feb 1774: f. 2500:0:0; (geen boeknr. vermeld)
Yda Antony zie: Klaver
Yda Baltus zie: Mols
Yda Boumans ontvangt van de rendant f. 12:16:0 voor het maken van gordijnen van orgel ord. no. 66, 20 May 1776. (GAH1060)
Yda van Dongen geb 1808 HRL, ovl 6 apr 1824 HRL, dv Jan vD, en Grietje Berends Budding; BS ovl 1824; gebruiker van wijk G-047, tapperij; eigenaar is F. Leemkool, 1814. (GAH204); id. van wijk G-048, brouwer; eigenaar is F. Leemkool, 1814. (GAH204)
Yda Douwes zie: Bolta
Yda Friese huwt met Jan Boumans, beide van HRL, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1770
Yda Gerbrandus zie: Pettinga
Yda Harmens zie: IJskamp
Yda Hessels zie: van Dijk
Yda Jannes zie: Kuitert
Yda Jans zie: van Dongen
Yda Kuitert geb 1802 Leeuwarden, ovl 10 apr 1848 HRL, 1e huwt met Hijlke Wytzes Blom, 2e huwt met Anne Wytses Blom op 9 jun 1842 HRL, dv Jannes K, en Anna Magreta Buisman; BS huw 1842, ovl 1848, ovl 1858
Yda Kijl woont in 1e quartier, aantekening: ''Geheel Niet''; lijst van de aangaaff der 83 1/e Penning of 1 1/5 Procento; jaar ? (GAH650)
Yda Lolkes zie: IJlstra
Yda Mols geb 1787 HRL, ovl 24 feb 1853 HRL, huwt met Hendricus Rinkes op 23 mei 1811 HRL, 1e huw.afk. zondag 12 May 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 19 May 1811, ondertrouw 8 May 1811, dv Baltus M, en Gezina Hofstede; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-091; VT1839; Y.M. per curator B. Koelmans, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 30:0:0 (GAH650); Bernardus Koelman en Jan Bertel, in qualt. als curatoren over Y.M., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 144:0:0 (GAH650)
Yda Olivier huwt met Gerbrand Pettinga, kind: Martinus Gerbrands Pettinga, geb 24 nov 1790, ged 28 dec 1790 Grote Kerk HRL
Yda van Quicklenburg ovl 28 mei 1737; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 600 Caroliguldens, 6 jun 1735: f. 54:0:0 (GAH283); id. 20 mei 1734 (GAH283); id. 11 jul 1736 (GAH283); id. 14 jun 1730 (GAH283); id. 13 mei 1733 (GAH283); id. 23 mei 1732 (GAH283); gemeentebestuur betaald aan de erven van IJ. v. Q. 1 jaar en 22 dagen lijfrente van 600 Crglds met haar versterfdag 28 mei verschenen f. 57:5:0 en voor het opbrengen van de brief f. 2:10:0, tesamen: f. 59:15:0, 10 jul 1737. (GAH283); bij ovl 61 jaar, Grote Kerk HRL; v. d. Gaast begraaflijst
Yda Ruitinga geb 12 nov 1773, ged 30 nov 1773 Grote Kerk HRL, dv Jakob Ruitinga en Hiske Osinga
Yda Schaaf ovl voor 1893, huwt met Berend Bakker; BS ovl 1892
Yda Vogel begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Yda A Gerrits zie: Hartman
Yda Alberdina Hartman geb 2 mei 1800 HRL, ged 6 mei 1800 HRL, N.H., dv Gerrit H, en Sietske Jacobus van Beemen; dopen Grote Kerk HRL 1800
Yda Alberts Olinjus ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL, dv Albert Heins Olinjus en Jaartje Johannes Ruitinga
Yda Antony Klaver geb 9 okt 1805 HRL, ovl 10 dec 1839 HRL, huwt met Rein Tjerks de Groot op 11 feb 1830 HRL, dv Antoon Jansen K, en Jantje Haantjes Leyenaar, ged 20 okt 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1830, ovl 1839
Yda Douwes Bolta huwt met Berend Budding; BS ovl 1835
Yda Harmanus IJskamp geb 1779 HRL, ovl 28 dec 1836 HRL, ongehuwd, dv Harmanus Jurjens IJ, en Elisabeth IJsaaks vd Murk; BS ovl 1836
Yda Hessels van Dijk geb 1788 Makkum, ovl 30 jun 1812 HRL; wijk H-225, dv Hessel Hieltjes vD, en Antie Wybes; BS ovl 1812
Yda Johanna Pettinga geb 1793 HRL, ovl 5 jun 1825 HRL, ongehuwd, dv Gerbrandus P, en IJda Olivier; BS ovl 1825
Yda K Parma oud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-039; VT1839
Yda Lolkes IJlstra geb 1768 HRL, ovl 25 okt 1849 HRL, huwt met Gerrit van Danswijk op 14 okt 1810 HRL, dv Lolke IJ, en Elske Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1849; oud 70 jaar, (vnm: IJetje L. ), geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-064; VT1839
Yda Markus de Vries Harmen Jans Baggelaar van HRL, en IJ.M. dV. van Franeker, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 may 1785 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Franeker, hier ten zelfden dage getrouwd; kind: Antje Harmens Baglaar, geb 3 nov 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL
Ydde Douwes geboortig van Wijnaem, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, nadat hij in handen van burg. Jan Dircxen Cuyck belooft heeft zich als een eerlijk burger te zullen comporteren, op 2 nov 1687. (burgerboek)
Yde Alberts ende Freerkjen Beerts, beyde van HRL, huw.aang. 3 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid Minse Geerts; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Yde Alberts medeweesvoogd hopman Buma bet f. 52:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde dat de weesjongen IJ.A. in 1 jaar bij de wed. Ruird Alberts had verdient, 26 may 1730. (GAH1060)
Yde Annes zie: Ypey
Yde Butter geb 5 okt 1799 HRL, ged 15 okt 1799 HRL, zv Romke Ippes Butter en Grietje Jelles; dopen Grote Kerk HRL
Yde Dirks zie: IJpey
Yde Dijkstra geb 27 aug 1769 Wijnaldum, wagenmaker, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Yde Floris huwt met Aukje Geerts, kind: Geert IJdes, ged 31 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Wytske IJdes, ged 13 jul 1762 Grote Kerk HRL; kind: Floris IJdes, ged 6 jan 1756 Grote Kerk HRL
Yde Geerts Baerent Jansen ende Baukien Jacobs, beyde van HRL, huw.aang. 7 mai 1734 HRL, komende voor de bruid IJ.G. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Yde Grimmerten geb 28 feb 1808 HRL, ged 17 apr 1808 HRL, N.H., zv Hendrik G, en Aaltje IJges Visser; dopen Grote Kerk HRL 1808
Yde Hendriks zie: Grimmerten
Yde Hendriks huwt met Neeltje Wytses, kind: Geeske IJdes, geb 17 sep 1791, ged 4okt17 91 Grote Kerk HRL
Yde Jacobs van HRL, en Catrina Johannis van Dronrijp, huw.aang. 27 aug 1735 HRL, komende voor de bruid Meine de Swart; huw.aang. HRL 1735
Yde Jans Harmen Jansen van ''t Vlie ende Geertie IJdes, beyde van HRL, huw.aang. 5 dec 1733 HRL, Comende voor de bruid IJ.J., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Yde Jans ged 16 jul 1771 Grote Kerk HRL, zv Jan Cornelis en Baitske IJdes
Yde Jans ged 22 aug 1747 Grote Kerk HRL, zv Jan Gerrits en Tetje IJdes
Yde Jochems ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, zv Jochem Sijbrens en Aafke IJdes
Yde Klaases zie: Bloemsma; IJ.C. en Geertje Cornelis, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 nov 1807; ondertrouw HRL
Yde Minses en Trijntie Sipkes, beyde van HRL, huw.aang. 13 feb 1734 HRL, Comende voor de bruid Poulus Jansen, desselfs voogt; huw aang. Gerecht HRL 1734
Yde Pieters Gerrijt Edsgers en Sijtske Cornelis, beide van HRL, huw.aang. 29 jan 1735, Comende voor de bruid IJ.P. ; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Yde Pieters huwt met Rinske Klaases, kind: Johannes IJdes, geb 20 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Grietje IJdes, ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL
Yde Pijtters huwt met Muskien Jeltes; zie aldaar
Yde Pijtters zie ook: Ede Pieters; IJ.P. ende Geertje Cornelis, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselfs broeder Ulbe Cornelis, 28 dec 1748; huwt met Geertje Corneelis, beyde van HRL, geproclameerd den 29 de-semb 1748 en den 5-12 januar 1749 en ook getrouwt; kind: Baukien IJdes, ged 6 sep 1757 Grote Kerk HRL
Yde Reins ged 7 jul 1757 Westerkerk HRL, zv Rein IJdes en Trijntie Harmens Wassenaar
Yde Rinses huwt met Baukjen Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 18 en 23 August 1739 en doe ook getrouwt; IJ.R. ende Baukjen Jans, beide van HRL, komende voor de bruid Gerrit Beerns, desselvs neef, 15 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL
Yde Sijbouts ged 30 jul 1743 Grote Kerk HRL, zv Sijbout Sjerks en Rinske IJdes
Yde Sijbouts zie: Hoornstra
Yde Sjoerts huwt met Tjepie Tjeerts, kind: Trijntie IJdes, ged 5 apr 1753 Westerkerk HRL
Yde Smit huwt met Feikje Pieters, kind: Dirkje S, geb 1778 HRL; BS ovl 1837
Yde Tjeerds IJ.T. en de Tjepkjen Sjoerd, (!!), beide van HRL, komende wegens de bruydt desselfs vader Sjoerd Tjebbes, 12 dec 1744; kind: Nieske Iedes, ged 14 okt 1756 Grote Kerk HRL, moeder als Sjepkje S. ; kind: Tjeerdt IJpes, ged 4 feb 1749 Grote Kerk HRL, vader als IJpe T. ; kind: Trijntje IJdes, ged 7 nov 1745 Grote Kerk HRL; huwt met Geertje Pieters, (!!), beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 desember 1744 en doen ook getrouwt; in de ondertrouwaangifte wordt zij aangeduid als T.S., en in het huw.reg. staat zijn vermeld als G.P. ; kind: Trijntje IJdes, ged 14 sep 1751 Grote Kerk HRL, moeder als Sipkjen S. ; Geeven UEd:Achtb:met schuldige eerbied te kennen Wouter Hessels meede ordris turfdrager en IJ.T., panbacker alhier, dat de eerste wel genegen was dese sijn bediening te transporteren op de laastgenoemde, en dewyl hier toe UEd:Agtb:consent wert vereischt, soo versoeken de supplntn:dat IJ.T. in de plaats van Wouter Hessels tot mede ordris turfdrager alhier mag werden aangesteld, op pligten en voordelen daar toe staande, quo facto etc:(was getekend)S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits desen de mede supplnt IJ.T. tot mede ordinaris turfdrager binnen dese Stad, op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheyd, en betalende tot een geschenk in de armbusch de soma van twintig cargls:Actum den 13 okt 1751. (was getekend) Lourens Tabes, (onder stonde) ter ordtie van de magistr. (get:) M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 13ok1751 heeft Y.T. den Eed van getrouwigheyd gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. Tabes, en de twintig gls:in armbusch gesteld, In kennisse van my secretaris (get:) M:V:Idsinga. (Aanstelklingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 23 sep 1754 over op Albert Clazen; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Yde Tjessen zie ook: IJede Tijssen; huwt met Lijsbeth Jans, kind: Trijntie IJdes, ged 21 jan 1755 Grote Kerk HRL
Yde IJdes ged 3 dec 1741 Grote Kerk HRL, zv IJde IJdes en Antje Joosten
Yde IJdes huwt met Antje Joosten, kind: Pietje IJdes, ged 25 may 1745 Grote Kerk HRL; kind: IJde IJdes, ged 3 dec 1741 Grote Kerk HRL
Yde IJdes ged 9 jun 1761 Grote Kerk HRL, zv wijlen IJde Tijssen en Lijsbeth Jans
Yde Annes Ypey mogelijk dezelfde als IJede IJepey; zilversmid te HRL, geb Heerenveen 30 sep 1773, zv Anne Y. en Baukje Ydes, leerl. 12 jul 1793; mr. ingeschreven ih Reg. Keurkamer HRL 18 aug 1807; leerling komt niet voor in het Franse Stamboek 1812; werk: geboortelepel met gdat. 1808/z. v. m. /P.C. (Gildeboek 1793)
Yde Claases Wijngaarden ged 21 jan 1755 Grote Kerk HRL, zv Claas Wijngaarden en Pleuntje Annes
Yde Hendriks Mooyman geb 1761 HRL, ovl 8 aug 1831 HRL, huwt met Neeltje Wytses Tromp, ook huwt met Antje Bierma, huwt met Antie Douwes Genee op 27 nov 1808 HRL, huw.get. bij J.T. Klaver en A. van Benthem, schoonbroeder bruidegom, timmermansknegt 1820, kinderen: Geeske IJdes M, geb 1791 HRL, Johan na IJdes M, geb 1786 ... , zv Hendrik Tijsen en Johanna Jans; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1815, huw 1820, ovl 1831, ovl 1834; zie ook: IJde Hendriks Mooy; eigenaar en gebruiker van wijk F-218, timmerknegt, 1814. (GAH204); Y.H.M. eigenaar van perceel nr. 1372 te HRL, scheepstimmermansknegt, woonplaats HRL, legger nr. 466, huis en erf, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Yde Hylckes Colart Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: Welgedacht als bij quitanti?n ende andere documenten gebleken: de rendant brengt wijders voor profijtelijck seeckere ordonnantie van costgelden spreeckende ten profijte van wijlen de Heer Lt. Admirael de Vries (Tjerk Hiddes) over de schaffing bij hemselfs in zijn leven ende revictuali?ringe na zijn overlijden bij sijn onderhebbende capitein IJ.H.C. wegens zijn weduwe gedaen in den jaer 1666 gedateert zijnde den 15e martij 1667 bedragende een somma van ses ende dertich duysent ende eleff carolus guldens in minderinge van welcke ordonantie door de Heer Sacco Idzinga ontvanger generaal van''t College ter Admiraliteit in frieslandt op quitantie en assignatie soo van, welgemelte Heer Lt. admiraal de Vries selver, als deselfs nagelatene Weduwe mitsgaders oock de voorgeschreven Capitein C. geanticipeert ende betaelt is, een somma van veertien duysent twee hondert seven ende tachtig guldens, acht stuyvers vier penningen in voegen dat de rendant in volle betalinge van''t gene op de voorschreven ordenantie resteerde van welgedachte Heer Ontvanger Generaal Idzinga ontvangen en heeft een ende twintich duysent, seven hondert vier ende twintich carolus guldens, seven stuyvers 12 penningen namentlijck op den 7e may 1667 aen vijff en twintich obligatien tot laste van de provincie van frieslandt holdende de somma van twintich duysent guldens 20. f. 000:0:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Yde Jans de Groot IJ.J. d. G. ende Jetske Jans Trompetter beyde van HRL, komende wegens de bruyd deselvs grootvaeder Jan Jansen Trompetter, met een gebod in de Week, 23 Oct 1745; huwt met Jetske Jans Trompetter, beyde van HRL, geproclameerd 24, 26 en 31 okt 1745 en doen ook getrouwt
Yde Jans de Groot IJ.J. dG., ende Grijtie Pijtters beyde van HRL, komende weegens de bruyd Hendrik Martens, 30 Mrt 1748; huwt met Grijtje Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd den 31 mrt en 7-14 apr en den 23 dito 1748 getrouwt
Yde Jansen de Groot IJ.J. dG. ende Rinske Reynders beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Johannes, waeterhaelder van Fontein, 27 Jun 1750; huwt met Rinske Reinders, beyde van HRL, geproclameerd den 28 jun en den 5-12 jul 1750 en getrouwd
Yde Johannes van Assen geb 25 mrt 1797, ged 23 apr 1797 Grote Kerk HRL, zv Johannes van Assen en Anna Clasina Jongsma
Yde Klaases Bloemsma geb 1786 ... , ovl 16 jul 1817 HRL, huwt met Geertje Cornelis op 6 dec 1807 HRL, kind: Klaas IJdes geb 26 jul 1808 HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1817, ovl 1831
Yde Sybouts Hoornstra medevoogd in 1785-1792, coopman in 1790; ged 30 jul 1743 ... , ovl na dec 1818 ... , van HRL, huwt met Goikje vd Meulen, van Mackum, geproclameerd de 19-21 en getrout met Attestasie de 26 aug 1770, tekent in 1819 een huwelijksakte, is rentmeester en leent geld aan gemeente tbv Stadsweeshuis 1803-1809, kind: Maaike H, geb 1775 HRL; BS huw 1819, ovl 1827, regattdv1826-93; kind: Gerrit, geb 5 jun 1772, ged 28 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Hoornstra, geb 29 jun 1773, ged 20 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje IJdes Hoornstra, geb 30 aug 1778, ged 20 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: Sijboudt IJdes Hoornstra, ged 7 jul 1771 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 91:5:0 voor geleverde grauwe boeselaer, quit. no. 12, 15 nov 1769. (GAH1100); id. f. 88:0:0 wegens geleverde boesels van jan tot sep 1770, quit. no. 12, 12 nov 1770. (GAH1101); id. f. 58:5:0 ter saeke geleverde boesels, quit. no. 13, 16 nov 1771. (GAH1102); id. f. 29:15:0, quit. no. 16, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 56:3:0, quit no. 11, 23 nov 1785. (GAH1117); id. f. 196:18:0, quit. no. 16, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 28:5:0, quit. no. 6, 9 may 1787. (GAH1119); id. f. 28:10:0 ord. no. 13 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 51:0:0, ord. no. 22, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 57:1:0 voor gelevert swart en blauw boezel, ord. no. 20, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 28:5:0 wegens geleverd scholteldoeksgoed, ord. no. 13, 16 nov 1774. (GAH1105); id. f. 29:12:8 terzaake gekogt en betaalde kaas, quit. no. 3, 14 sep 1785. (GAH1117); id. f. 67:3:0, quit. no. 4, 11 apr 1786. (GAH1118); id. f. 21:8:0, quit. no. 7, 23 May 1786. (GAH1118); id. f. 33:9:0, quit. no. 1, 30 mrt 1787. (GAH1119); id. f. 38:15:3, quit. no. 6, 25 okt 1791. (GAH1123); id. f. 93:3:12, 14 feb 1792, quit. no. 2 (GAH1124); id. f. 152:16:0, 23 okt 1792, quit. no. 6 (GAH1124); id. f. 50:16:0 ter restitutie voor gekogte en betaalde soetemelkskaas, quit. no. 8, 25 okt 1785. (GAH1117); id. f. 325:10:0 tot restitutie van grove en soetemelkskaas, quit. no. 14, 24 okt 1786. (GAH1118); id. f. 38:14:0 terzaake restitutie voor betaalde 3 vatjes boter, quit. no. 3, 15 feb 1786. (GAH1118); id. f. 51:6:0 tot restitutie voor betaalde boter, quit. no. 3, 26 apr 1787. (GAH1119); id. f. 141:0:0, quit. no. 4, 12 jun 1787. (GAH1119); id. f. 246:15:0 tot restitutie voor betaalde boter en kaas, quit. no. 5, 6 aug 1787. (GAH1119); id. f. 309:10:0, quit. no. 6, 18 aug 1787. (GAH1119); id. f. 311:9:0 tot restitutie voor geleverde boter, quit. no. 9, 13 nov 1787. (GAH1119); id. f. 52:0:0, quit. no. 2, 30 sep 1788. (GAH1120); id. f. 25:4:0, quit. no. 5, 11 nov 1788. (GAH1120); id. f. 32:1:0, quit. no. 1, 10 mrt 1789. (GAH1121); id. f. 33:4:0, quit. no. 3, 28 apr 1789. (GAH1121); id. f. 191:0:0, quit. no. 6, 25 aug 1789. (GAH1121); id. f. 213:6:8 wegens gekogte boter en kaas, quit. no. 7, 27 okt 1789. (GAH1121); id. f. 32:9:6 voor betaalde boter, quit. no. 2, 12 apr 1790. (GAH1122); id. f. 86:17:012, 20 may 1794, quit. no. 1 (GAH1126); id. f. 148:5:14, 6 sep 1794, quit. no. 2 (GAH1126); id. f. 297:9:6 voor gekogte boter en kaas, 18 nov 1794, quit no. 3 (GAH1126); id. f. 47:17:0, 19 mei 1795, quit. no. 2 (GAH1127); id. f. 133:7:0 11 aug 1795, quit. no. 4 (GAH1127); id. f. 183:0:10, 2 okt 1795, quit. no. 5 (GAH1127); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis 2000 Cgld terzaake verschoten aan ''t Weeshuis, waaraf de obligasie is overgegaan, 22 nov 1787. (GAH1119); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 112:16:8 dienende tot restitutie voor betaalde orten, quit. no. 40, 13 nov 1787. (GAH1119); id. f. 24:1:0 tot restitutie wegens verschoten penningen, quit. no. 8, 13 jun 1787. (GAH1119); id. f. 16:11:0 wegens betaalde kleding tdv Pieter Doekes, quit. no. 15, 25 sep 1787. (GAH1119); id. f. 20:2:0 tot restitutie van betaald kostgeld aan Cornelis Murks wegens ''t weeskind Murk Jacobs, quit. no. 4, 6 feb 1787. (GAH1119); id. f. 117:18:12 wegens gekogte 3 stukken linnen, quit. no. 16, 1 jul 1788. (GAH1120); weesvoogden bet f. 49:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verschoten kostpenningen aan Jan Monses, door Claas Johannes, quit. no. 4, 17 may 1788. (GAH1120); bij examinatie voor voorenstaande reekening hebben de weesvoogden bevonden in het capittel der kinderverdiensten door de rendant een abuis te zijn begaan met de post van Jacob Tjeerds op 75 Cgld te stellen, hetwelk f. 65:0:0 zijn moet; welke teveel in ontvang gebragt is, den rendant bij deezen word gequalificeerd om in sijnen volgende reekening voor uitg. aan te stellen. Verder de reekening wel bevindende, hebben wij deezen onderteekend in den Weeshuize binnen HRL d. 3 feb 1789. G. Andreae, S. Rienstra, IJ.H., C.D. Zijlstra, H. Stapert. (GAH1120); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, Sjoerd T. Schrik, R.W. Meintz, H.R. Binksma, Jan Oosterhout, T.S. Stephanij, Klaas Heins, Sijbout Hoornstra, Albert W. Bakker, (?) Wassenaar, J. Frank, J.D. Toussaint, D. Zijlstra, A.J. Conradi, 22 dec 1789. (GAH1121); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:16:0 terzaake verschooten penningen aan de veerschipper Saake J. Swart voor kost en vragt voor 4 weesjongens op een reis na Amsterdam, quit. no. 10, 10 mrt 1789. (GAH1121); id. f. 8:0:0 tot restitutie van verschooten penningen voor 3 weesjongens na Amsterdam geweest, quit. no. 27, 30 mrt 1790. (GAH1122); id. f. 189:7:0 wegens verschooten voor gekogte turf en onkosten, quit. no. 3, 27 okt 1789. (GAH1121); id. f. 62:12:0 wegens gekogte kledinge voor schipper Saake Jacobs Swart voor Servaas Willems, quit. no. 3, 10 mrt 1789. (GAH1121); Douwe Vettevogel en IJ.H. bet. als administratoren over het legaat Jan Hotzes de Reus, van deszelfs grootvader Jan de Reus aanbeerfd, f. 300:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis op huiden van dezelve tegen 3% intrest genegotieerd, 29 dec 1789. (GAH1122); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 44:14:0 wegens verschooten penningen van zeekleeren voor Pieter Rinzes, quit. no. 10, 9mrt17 90. (GAH1122); id. f. 42:0:0 voor gekogte klederen van Hessel H. de Wilde, quit. no. 17, 20 jul 1790. (GAH1122); weesvoogden bet 1.000 Cgld aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake genegotieerde penningen van IJ.H., 28 dec 1790. (GAH1123); weesvoogden bet 1.000 Cgld aan dito terzaake genegotieerde penningen vd Heeren Douwe W. Vettevogel en IJ.H., als administratoren over het erfdeel Trijntje, en Jan Hotzes de Reus, van deszelfs grootvader Jan de Reus be?rfd, 28 dec 1790. (GAH1123); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:0:0 terzaake 1 jaar intrest van f. 300:0:0, 25 jan 1791. (GAH1123); id. 27 dec 1791, quit. no. 1 (GAH1124) id. 31 dec 1793, quit. no. 4 (GAH1126); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, Y. Rodenhuis, B. Fontein, A.D. IJpey, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ.H., 21 jan 1792. (GAH1123); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 29:14:0 voor geleverd swart gaarn, ord. no. 21, 1783. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk A-156, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-091, gebruiker is Cornelis Wolff, schipper, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, huisno. 132, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1803. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier, als administrator wegens de goederen van Jan de Reus, 8e quartier: f. 58:0:0 (GAH650); id. voor zig op Lyfrente vertoond: f. 400:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met rechts:. -6:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:0:0 wegens betaalde brouwloon, 3 apr 1792, quit. no. 4 (GAH1124); id. f. 12:11:0 wegens betaalde hop ten dienste van het Weeshuis, 6 dec 1791, quit. no. 1 (GAH1124); id. f. 14:11:0, 14 may 1793, quit. no. 5 (GAH1125); id. 16-19., 30 jul 1793, quit. no. 9 (GAH1125); id. f. 40:13:4, 18 nov 1794 quit. no. 12 (GAH1126); id. f. 14:7:0, 8 mrt 1796, quit. no. 4 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis 2 x f. 30:0:0 ter zaake 1 jaar Intrest van 2 x 1000 gld, 27 dec 1791, quit. nos. 2 en 3 (GAH1124); id. 31 dec 1793, quit. nos. 2 en 3 (GAH1126); id. f. 69:0:0, (incl. f. 9:0:0 van f. 300:0:0 ), 24 dec 1794, quit. nos. 2 en 3 (GAH1127); id. 28 dec 1795, quit. nos. 1 en 2 (GAH1128); id. f. 60:0:0 (niet: S.S. Hoornstra) ter zaake 1 jaar Intrest van 2000 gulden, 2 dec 1794, quit. no. 9 (GAH1126); id. 5 dec 1795, quit. no. 9 (GAH1127); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 207:10:0 ter zake gekogte orten en boonen, 28 apr 1795, quit. no. 14 (GAH1127); id. f. 158:7:8 ter zake geleverde groene orten, 16 jun 1795, quit. no. 21 (GAH1127); id. f. 55:7:0 weegens betaalde boonen en hop, 20 okt 1795, quit. no. 31 (GAH1127); afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan Ontvangen is, Eene summa van f. 412:10:12, Welke dezelve in zijne Volgende Rekening voor Uitgaaff zal mogen brengen, en aan hen gevalideerdt worden. Daar in Tegen belooft dezelve weder in Ontvang te zullen brengen een summa van f. 21:6:0, dien hij bij den gecollecteerde Duiten meerder bevondenheeft dan ze hem voor toegereekend waaren. Aldus gedaan, gereekend en geslooten in de Vergadering van den Gerechte der Stad HRL, op den Raadhuise aldaar den 9 mrt 1796. In Kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de subscriptie van den Secretaris. Was getekend: J. IJsbrandi, Radsma, Sijbrand Hingst, IJ.H., Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, IJpe Feddema, rendant, B. Boomsma, A:van Ringh, S. Wijma, G. Pettinga (GAH1127). Reekening en Bewijs van den Ontvang en Uitgaaff voor ''t Stadsweeshuis te HRL, Aanvang genomen hebbende met primo Jannuari en eindigende met Ultimo dec 1810. Gedaan door IJ.H. Als Rentemeester van Voorsch. Weeshuis. Rendant: Aan de Maire en Adjoneten der Stad HRL Alsmeede Aan de Weesvoogden van gemelde Weeshuis Rendeerden (GAH1142); Den Rendant brengt voor Uitgaef f. 100:0:0 ter Saeke Sijn Admenistratie van primo jann. tot Ultieme dec 1810 en voor schrijfbehoeften f. 2:0:0, 31 dec 1810 (GAH1142); Afsluiting Weesboek: Reekening en Bewijs van den Ontfang en Uitgaaf voor ''t Stads Weeshuis te HRL, Aenvang genomen hebbende met primo Jannuari 1806 en Eindigende met Ultimo December, gedaan door IJ.H. als Rentemeester van voorschreeven Weeshuis, Rendant, Aan de Raad der gemeente en burger gecommitteerden deeser Stad, alsmeede Aan de Voogden van gemelde Weeshuis, Rendeerden. Uit hoofde der nieuwe orde van zaaken, vervat in de Publicatie voor de Gemeente Bestuuren, is de bijeenroeping van de Burgergecommitteerden tot het opneemen deezer Rekening agterweege gelaaten, vermits dezelve alleen moeten attesteeren bij het doen der ordinaire Stadsrekening (GAH1138); rendant IJ.H. brengt voor uitgaef f. 100:0:0 ter Saeke dit Jaar gedaene administratie, 1806 (GAH1138); id. 31 dec 1807 (GAH1139); id. 31 dec 1808 (GAH1140); id. 30 dec 1809 (GAH1141); id. f. 1:10:0 ter zaeke Schrijf behoeften, 31 dec 1806 (GAH1138); id. f. 1:13:0, 17 nov 1807 (GAH1139); id. f. 1:14:0, 31 dec 1808 (GAH1140); id. f. 1:16:0, 30 dec 1809 (GAH1141); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde is volkomen wel bevonden, zijnde deeze opneeming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden, op den Raadhuize binnen HRL den 14 Januar. 1807. Zullende dit schadelijk slot in de volgende Rekening voor uitgave worden gebragt. Was getekend: Sikko B. IJzenbeek, Minno Vellinga, Menno Vink, L.C. van Goch, H. Peaux, Wijger Harmens, IJ.H., A.J. Conradi (GAH1138); Reekening en Bewijs van den Ontvang en Uitgaaff voor ''t Stadsweeshuis te HRL, Aanvang genomen hebbende met eerste Jannuari en eindigende met Ultimo dec 1807. Gedaan door IJ.H. Als Rentemeester van Voorsch. Weeshuis. Rendant: Aan de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Alsmeede Aan de Voogden van gemelde Weeshuis Rendeerden (GAH1139); id. van primo jan tot Ultimo dec 1808 (GAH1140); Reekening en Bewijs van den Ontvang en Uitgaaff voor ''t Stadsweeshuis te HRL, Aanvang genomen hebbende met primo Jannuari en eindigende met Ultimo dec 1809. Gedaan door IJ.H. Als Rentemeester van Voorsch. Weeshuis. Rendant: Aan de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Alsmeede Aan de Voogden van gemelde Weeshuis Rendeerden (GAH1141); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde is volkomen wel bevonden, zijnde deeze opneeming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden, op den Raadhuize binnen HRL den 8 Januar. 1808. Zullende het voordelig Slot in de volgende Rekening voor ontvang worden gebragt. Was getekend: IJ. Rodenhuis, Minno Vellinga, L.C. van Goch H. Peaux, Jan Willem Douwes, IJ.H., A.J. Conradi, C.D. Zijlstra (GAH1139); afsluiting Weesboek: Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 25 jan 1809, zullende het nadelig Slot in de volgende Rekening voor Uitgaaf worden gebragt. Was getekend: C. Blok, J.H. Olinjus, Jacobus Hannema, J. Huijs, IJ.H., H. Peaux, A. Rasschen, gesw:Clercq (GAH1140); afsluiting Weesboek: Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 6 van Lentemaand 1810, zullende het voordelig Slot aan de f. 336:18:14 in de volgende Rekening voor ontvang worden gebragt. Was getekend: K. Blok, IJ.H., H. Peaux, Jan G. de Boer, A. Rasschen, gesw:Clercq (GAH1140)
Ydo IJpey geb 6 mei 1803 HRL, ged 29 mei 1803 HRL, N.H., zv Dirk IJ, en Magdalena Reinalda; dopen Grote Kerk HRL 1803
Yds IJpey IJ. IJ. van Lier en Aafke Altena van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 jul 1806; ondertrouw HRL
Ydske Jacobs van HRL, en Abe Harmens, (niet vermeld van waar), huw.aang. 28 jan 1736 HRL, komende voor de bruid Pieter Dobarias; huw.aang. HRL 1736
Ydske Reinders Johannes Ruurds van Ferwerd ende I.R. van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swager Hijlke Abes, 30 Jan 1745; van HRL, huwt met Johannis Ruurds, van Ferwerd, geproclameerd den 31 janua en de 7-14 Febru 1745 en getrouwt den 21 dito; kind: Ruurd Johannis, ged 25 okt 1746 Grote Kerk HRL
Ydske Wybes Dirk Jansen ende Y.W., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Wybe Fongers, 24 Aug 1743; huwt met Dirk Janzen, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 aug en den 1-8 sep 1743 en getrout den 15 dito; huw reg. N.H. HRL
Ydtie Jellesdr huwt met Pytter Annes Kroles op 22 apr 1678 IJlst; GJ1969, bl. 69/70
Ydtje Jans ged 11 okt 1744 Grote Kerk HRL, dv Jan Gerrits en Tetje IJdes
Ydtske Jacobs Lieuwe Lieuwes ende Y.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Tyte Hendriks, 11 Sep 1745; huwt met Lieuwe Lieuwes, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 Septemb getrouwt de 3 okt 1745
Yeb Bernardus ovl 1 dec 1806 HRL, huwt met Setske Aukes Dijkstra en Grietje Sjerps, kinderen: Pietje vd Werf, geb 1798 HRL, Marten IJeps, geb 16 mrt 1806 HRL, Auke van Smeden, geb 1796 HRL, Bernardus IJeps, geb 28 jan 1804 HRL, Bernardus IJeps, geb 18 aug 1802 HRL, Aafke IJeps, geb 17 sep 1800 HRL, Grietje IJeps, geb 30 feb 1794 Bolsward; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1804, 1806, BS huw 1819, huw 1821, ovl 1829, ovl 1852, ovl 1865; wed. IJ.B. gebruiker van wijk B-060; eigenaar is Douwe C. Dijkman, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); kind: Auke Ieps, geb 25 sep 1795, ged 11 okt 1795 Grote Kerk HRL, moeder als Fetske A. ; kind: Bernardus Ieps, geb 9 aug 1797, ged 22 aug 1797 Grote Kerk HRL, moeder als Fetske A.
Yeb Feykes bet aan de rentmeester van het Weeshuys f. 4:10:0 voor huur van 2 pondematen bouwland in ''t zuydoosten van HRL, no. 11, 1764. (GAH1094); id. 13 mei 1762. (GAH1092); id. 17 mrt 1763. (GAH1093); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1098); id. f. 9:0:0 voor 2 pondematen en 4 einsen bouwland om de suidoost van HRL. no. 11, 1769. (GAH1100); id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); bet f. 2:5:0 wegens propijn vd Weeshuislanden als huurder, 1762. (GAH1092)
Yeb Steffens ovl voor 1815; IJb S., ged 13 feb 1752 Grote Kerk HRL, zv Steffen Piers en Trijntje IJbs; wed. IJ.S. gebruiker wijk H-116, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); ovl voor 1821, huwt met Grietje Klases, vlgs ovlakte vrouw geen kinderen; BS ovl 1820; Cornelis Ages van Almenum ende Tjepkje Tjerks van HRL, zijnde wegens de bruid geweest IJ.S., goede bekende, 16 may 1789; ondertrouw HRL; Y.S. en Grietje Klaasses, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1779 HRL, en zijn alhier ten zelfden dage getrouwd; kind: Steffen Yeps, geb 25 mrt 1780, ged 25 apr 1780 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Yeps, geb 8 mrt 1782, ged 1 apr 1782 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Yeps, geb 15 okt 1783, ged 9 nov 1783 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit IJeps, geb 19 mrt 1787, ged 15 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Ieps, geb 21 nov 1788, ged 21 dec 1788 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje IJeps, geb 25 jan 1790, ged 21 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Grietje IJeps, geb 12 feb 1792, ged 4 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Grietje IJeps, geb 24 apr 1794, ged 11 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Maria IJepes, geb 11 apr 1798, ged 6 may 1798 Grote Kerk HRL
Yebbel Symens ovl 30 sep 1656, . 6 jaar, huisvrou van Jacob Dircx, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Yebe Roelofs ovl jun 1727 HRL, als Stads Arme
Yebe Tjeerds Claas Oving en IJttje Beerns van der Meulen, beide van HRL, huw aang. 27 okt 1736 HRL; Coram Preside Hania, komende door de bruid IJ.T. vertonende Consent van ''s bruids moeder; huw.aang. HRL 1736
Yebel Jelles huwt met Sibrant Suringar; GJ1988
Yebele Alberts zie: van der Woude
Yebele Alberts van der Woude geb 1809 HRL, ovl 3 feb 1829 Leeuwarden, ongehuwd, fuselier bij het 3de Bataillon der 8 ste afdeeling Infanterie, in garnisoen te Leeuwarden, zv Albert vdW, en Maartje Rinkes; BS ovl 1829
Yebeltie Dirks van Wijnaldum, huwt met Harmen Jansen Visscher van Almenum, geproclameerd de 3-10 en getrout met attestasie de 17 jul 1763; Harmen Jansen Vischer van HRL en IJ.D. van Winaldum, de 1 ste Proclamatie is gedaan 3 jul 1763. de 2de den 10 dito en de 3de 17 dito. (inventarisnummer 114 Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Yebeltie Hendriks huwt met Mathijs Schonenberg, beide van HRL, geproclameert den 15-22 en getrout den 30 sep 1753
Yebeltie Sybrands huwt met Tjerk Ennes de Vries, beide van HRL, geproclameert den 19-26 Septem:en getrout den 3 okt 1756
Yebeltie Yemes huwt met Claas Pieters, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout de 28 Jannewari 1759; kind: Sijke Claases, ged 7 okt 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Grietje Claases, ged 23 aug 1761 Grote Kerk HRL
Yebeltje Aukes huwt met Reyer Gosses, wonende te HRL 1812; BS huw 1812; Reyer Gosses en IJ.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Yebeltje Durcks ged 17 okt 1771 Grote Kerk HRL, dv Durck Cornelis en Geeske Claases
Yebeltje Douwes zie ook: de Vries; geb 21 aug 1797, ged 10 sep 1797 Grote Kerk HRL, dv Douwe Johannes en Sijke Martens
Yebeltje Eeuwes geb 1747 ... , ovl 30 mrt 1816 HRL; BS ovl 1816
Yebeltje Everts zie: Oosterbaan
Yebeltje Hofstra huwt met Jurjen Jacobs Scheffer, wonende te HRL 1828; BS ovl 1828
Yebeltje Johannes huwt met Tjebbe Gosses, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 nov 1764
Yebeltje Ruurds zie ook: Brouwer; geb 10 apr 1794, ged 4 may 1794 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Johannes en Simkje Hettes
Yebeltje Ruurds zie ook: Drayer; Jan Cornelis en IJ.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL
Yebeltje Berends Donselaar zie ook: IJbeltje Beerends; geb 1754 ... , ovl 20 feb 1817 HRL, huwt met Jan Adams Olivier; BS ovl 1817; 1836 overlijdens
Yebeltje Everts Oosterbaan geb 13 feb 1772 HRL, ovl 20 feb 1822 HRL, huwt met Coenraad Willems Bakker op 31 mei 1795 HRL, laatste afk. 31 mei 1795, dv Evert O, en Jetske Steensma; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1822; sterfhuis wijk E-218/S. Stijlstraat 4, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Coenraad W. Bakker en IJ.E.O., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door dr. E. Oosterbaan, onder Productie van Procuratie, met een gebod in de week, 23 may 1795; ondertrouw HRL; kind: Willem Coenraads Bakker, geb 31 dec 1795, ged 19 jan 1796 Grote Kerk HRL
Yebeltje Ruurds Brouwer zie ook: IJebeltje Ruurds; geb 1794 HRL, ovl 4 sep 1825 HRL, huwt met Watze Sipkes vd Werf op 13 mei 1821 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei 1821, man leerlooiersknecht, dv Ruurd Johannes B, en Simkje Hettes Tangsma, vlgs ovlakte geen kinderen; BS huw 1821, ovl 1825, ovl 1844
Yebeltje Ruurds Drayer geb 1786 HRL, ovl 19 nov 1847 HRL, huwt met Jan Cornelis de Haan op 13 jan 1811 HRL, komt van HRL, dv Ruurd D, en Elisabeth vd Werf; huw Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1847
Yede Abes zie: Faber
Yede Abes huwt met Feikje Goverts, kind: Abe Yedes, geb 11 sep 1781, ged 25 sep 1781 Grote Kerk HRL; kind: Abe Ydes, geb 2 jan 1783, ged 21 jan 1783 Grote Kerk HRL
Yede Andries zie: Postma
Yede Bakker geb 26 jul 1807 HRL, ged 16 aug 1807 HRL, zv Pieter Pieters B., en Rinske Pieters Postma; dopen Grote Kerk HRL 1807
Yede Bakker geb 29 apr 1772 HRL, ged 12 mei 1772 Grote Kerk HRL, zv Pieter B., en Elizabeth Cornelis; ovl 10 mei 1811 HRL, huwt met Trijntje Tjepkes Blok op 23 apr 1797 HRL, wonende te Schritzen 1811, N.H., in leven boekbindersknegt kinderen: Marike geb 22 mei 1807 HRL, Elisabeth geb 1797 HRL, Anna B., geb 25 okt 1803 HRL, Dieuwke B., geb 10 aug 1799 HRL, Pieter B., geb 1 okt 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL1797, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1807, BS ovl 1811, huw 1826, ovl 1850, ovl 1864, ovl 1871; gebruiker van wijk F-146, naaivrouw; eigenaar is Tjepke Blok wed., 1814. (GAH204); kind: Elizabeth Iedes Bakker, geb 29 mrt 1797, ged 25 apr 1797 Grote Kerk HRL; kind: Duuwke Iedes Bakker, geb 10 aug 1798, ged 2 sep 1798 Grote Kerk HRL
Yede Faber ontvangt van het gemeentebestuur wegens leveren en maken van ijzerwerk aan de affuiten ten dienste van defensie, 10 mrt 1789: f. 58:4:0; (geen boeknr. vermeld)
Yede Gonggrijp geb 6 mei 1810 HRL, ovl 8 apr 1812 HRL; wijk D-052, zv Joost G, en Berbera Smit; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812; geb 6 may 1810, ged 11 jun 1810 Grote Kerk HRL, zv Joost Gongrijp en Berbera Smit
Yede de Groot weduwe ontvangt interesse van de genegotieerde f. 25.000,-t. b. v. het Stadsweeshuis, volgens Resolutie van 19 nov 1804, 1806: 25 Caroliguldens; id. over 1807 tm 1811; (geen boeknr. vermeld)
Yede Hendriks ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Thijssen en Johanneske Rinkes Stellingwerf
Yede Hendriks zie ook: Mooyman; IJ.H. en Antje Douwes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 12 nov 1808; ondertrouw HRL
Yede Jacobs zie: Hettema
Yede Jans zie: IJdema
Yede Jansen IJ.J. ende Baukjen Jansen, beide van HRL, zijnde de aangaave der huwelijkschen Proclamatien gedaan door Lammert Berends, onder Productie van bewijs, 14 jun 1794; ondertrouw HRL; IJ.J. en Baukje Jansen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar ...; woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Yede Joostes zie: Gonggrijp
Yede Jurjens zie: de Groot; IJ.J. ende Rinske Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Lammerts deszelfs vader, 5 may 1792; ondertrouw HRL; IJ.J. en Rinske Willems, beide van HRL, getrouwd op den 20 may 1792 HRL; kind: Wytske IJedes, geb 2 aug 1792, ged 21 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Rigtje IJedes, geb 27 jan 1795, ged 10 mrt 1795 Grote Kerk HRL; kinderen: Janke en Neeltje IJedes, tweelingen, geb 11 jan 1798, ged 20 feb 1798 Grote Kerk HRL; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets, jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:0:0 ter Saeke geleverde kaas, 9 jan 1808, quit. no. 1 (GAH1140); id. f. 24:3:0, 30 jun 1808, quit. no. 4 (GAH1140)
Yede Klaassen IJ.K. van Almenum en Hyke Rintjes van Oosterbierum, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 may 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Yede Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 85:9:0 terzaake geleverde kaas quit. no. 8, 11 okt 1787. (GAH1119); id. f. 88:10:0 voor geleverde grove kaas, quit. no. 3, 7 okt 1788. (GAH1120)
Yede Pieters zie: Bakker
Yede Pieters kalk- en cementleverancier 1752-1754; ovl 26 mrt 1764, 78 jaar, schipper, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Sijbout Sierks ende Rinske IJedes, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader IJ.P., beurtschipper alhier, met versoek van een gebod in de week, 9 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Yede Pieters ovl voor 1815; huwt met Geertje Steffens, kinderen: Ruurd IJedes, geb 9 jun 1805 HRL, Pieter IJedes, geb 1792 ... ; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1811wafk, ovl 1829; wed. IJ.P. gebruiker wijk C-173, vischvrouw; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); IJ.P. en Geertje Steffens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Steffen Christoffels, deszelfs vader, 30 jul 1791; ondertrouw HRL; kind: Pieter IJedes, geb 24 jun 1792, ged 8 jul 1792 Grote Kerk HRL
Yede Reinalda Cristiaan Wesling van Leeuwarden ende Hiske Clases van Almenum koomende voor de Bruit IJ.R., en vertoonde de Bruidegom twee attestatien tot geblijk van sijn en des Bruits vader consent in deesen, 29 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Yede Reins zie: de Ruiter
Yede Rients ovl voor 11 apr 1769; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 9:0:0 terzake huir van 1 pondemaat greydeland, beklemd in 3 pondematen, gelegen id plaats dhr Kamper toebehorende, even buiten de Kerkpoort van HRL onder Almenum, waarop ih jaar 1760 door dhr Kamper een nieuwe huysinge is gezet, 27 mei 1762. (GAH1092); id. 13 mei 1763. (GAH1093); id. over 1764. (GAH1794); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1766. (GAH1096); id. over 1767. (GAH1097); id. no. G, over 1768. (GAH1099); id. over 1769. (GAH1100); ontv van dito f. 64:11:0 terzake geleverde soetemelk sedert 1 nov 1761 tot 12 mei 1762, 8 jun 1762. (GAH1092); id. f. 43:11:0 vlgs kwit., 16 nov 1762. (GAH1092); id. f. 48:13:0 van 3 mei tot 31 okt 1767, kwit. no. 4, 31 okt 1767. (GAH1097); id. f. 63:17:8 van nov 1767 tot 1 mei 1768, kwit. no. 2, 10 mei 1768 . (GAH1098); id. f. 52:17:0 van mei tot okt 1768, kwit. no. 1, 10 nov 1768. (GAH1099); id. f. 67:11:0 terzake geleverde soetemelk in een 1/2 jaar, kwit. no. 2 31 mei 1763. (GAH1093); id. f. 46:11:0, kwit. no. 1, 13 dec 1763. (GAH1094); id. 78 -17:0, kwit. no. 4, 22 mei 1764. (GAH1094); id. f. 54:13:0 wegens dito en bonen tot 30 okt 1764, kwit. no. 6, 13 nov 1764. (GAH1094); id. f. 59:15:0 voor een 1/2 jaar soetemelk, kwit. no. 2, 14 mei 1765. (GAH1095); id. f. 42:8:0, kwit., no. 4, 5 nov 1765. (GAH1095); id. f. 64:8:0 van 3 nov 1765 tot ultimo apr 1766, kwit. no. 1, 6 mei 1766. (GAH1096); id. f. 43:16:0 van 1 mei tot uitimo okt 1766, kwit. no. 5, 18 nov 1766. (GAH1096); id. f. 60:3:0 van primo nov 1766 tot ultimo apr 1767, kwit. no. 2, 12 mei 1767. (GAH1097); id. f. 75:1:0 aan de erven van IJ.R. voor geleverde zoetemelk van primo nov 1768 tot 1 mei 1769, kwit. no. 2, 11 apr 1769. (GAH1100); IJ.R. vrijgesel op voorgaande belijdenis des geloofs Aengenomen te Lichtmis 1754; met Attestatie van HRL op St. Jacob 1762. (inventarisnummer 115 NH-lidmaten Wijnaldum 1617-1850)
Yede Rinses turfarbeider 1760; Addresseren met alle Onderdanigheid Jan Martens mede ordris turfdraeger en Y.R., burger binnen deze Stad, te kennen gevende dat de Eerstgemelde wel genegen was zijn bedieninge te transporteren op de laastgenoemde, waer toe UEd:Achtbh consent en bewilliging ten hoogsten noodig is, nemen derhalven hun toevlugt tot UEd:Achtbh tafel, gedienstig Versoekende UeEd:Achtbh: gelieven Y.R. in plaatze van Jan Martens aan te Stellen op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe Staande. requisitus (was get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek, nomineert en Stelt mits dezen de meede Suppliant Y.R. in plaatze van Jan Martens, tot mede ordris Turfdrager binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheeden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende tot een geschenk in de Armbusch twintig Cargls:Actum den 6 okt 1756. (was geteekend) Hendk Wassenaar onder Stonde Ter ordtie van de magistr (was get:) S: Rienstra. abs:sec:. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praeside de Hr Wassenaar den 6 okt 1756. In kennisse van mij gesw:Clercq (get) S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Schuldige eerbiedigheid Arjen Bottes ordris Ratelwagt binnen deze Stad, dat hij Suppliant zeer gaarne zoude genegen zyn deze bedieninge af te staan en te resigneren in faveur van Y.R., Borger dezer Steede, die hier toe inclineert en zijn persoon op ''t eerbiedigste aan UEd Achtb:presenteert. Verzoekende ten dien einde dat UEd Achtb:voorsr:bedieninge van de Eerst op de laastgenoemde Suppliant gelieven te defereren, en de persoon van Y.R. aan te Stellen tot mede ordris Haven of Ratelwagt binnen deeze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe Staande. q:f:etc:(getekend) S:Rienstra. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het Versoek, nomineert en Stelt mits dezen de mede Suppliant Y.R. tot mede ordris Ratelwagt binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande:om welke bedienige getrouwelijk na behooren waar te nemen, heeft gedagte Y.R. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr J:D:Toussaint. Actum den 6 dec 1758, (was getekend) J:D:Toussaint, onderstonde, Ter ordtie van de magistr:S:Rienstra abs:sec:. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Yede Rinses huwt met Fokeltje Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 31 mrt 1766; kind: Tettje IJdes, ged 27 mrt 1770 Grote Kerk HRL
Yede Sytses cementleverancier 1752
Yede Teunes huwt met Elske Pieters, kind: Marij IJedes, geb 29 nov 1782, ged 22 dec 1782 Grote Kerk HRL
Yede Tijssen zie ook: IJde Tjessen; huwt met Lijsbeth Jans, beide van HRL, geproclameert den 17-24 en getrout den 31 mrt 1754; kind: Jan IJedes, ged 20 jul 1756 Grote Kerk HRL; kind: Tijs IJdes, ged 10 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Yde IJdes, ged 9 jun 1761 Grote Kerk HRL
Yede Weydema ovl 1 apr 1809 HRL, huwt met Taliena Folkerts, kinderen: Remmer IJedes W, geb 1796 HRL, Antje W, geb 15 sep 1790 Leeuwarden; BS huw 1822, ovl 1833; wed. IJ.W. gebruiker wijk B-070, kleine negotie; eigenaar is Pieter Folkerts, 1814. (GAH204); opsigter, woont in 2e quartier, links: f. 0:0:8, rechts: f. 0:1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Talina Folkerts, kind: Remmer IJdes, geb 27 nov 1794, ged 30 dec 1794 Grote Kerk HRL
Yede Wybes geboortig van Midlum, tot burger dezer stede aangenomen en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Meintz, en de jura betaald met f. 10:10:0 aan de GR, op 14 jul 1790. (burgerboek)
Yede Yedes Hendrik Hansen Copsma ende Marijke Joosten Popta, beyde van HRL, koomende wegens de bruit desselfs swaeger IJ. IJ., 4Feb17 47; Cornelis Geerts ende Dirkjen IJdes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder IJ. IJ., 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Yede Yepey mogelijk dezelfde als Yde Annes Ypey; huwt met Aafke Altena op 3 aug 1806 HRL, komt van Lier, kind: Jan Sieds geb 30 mrt 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1809; kind: Jan Sieds IJdes IJpey, geb 31 mrt 1809, ged 23 apr 1809 Grote Kerk HRL
Yede IJsbrands geb 24 apr 1801 HRL, N.H., ged 5 mei 1801, zv IJsbrand IJedes en Pietje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1801; geb 23 feb 1796, ged 6 mrt 1796 Grote Kerk HRL, zv IJsbrand Iedes en Pietje Jans
Yede Abes Faber ovl voor 1815; huwt met Feykje Goverts; BS geb 1823; wed. IJ.A.F. gebruiker van wijk B-051, gealimenteerd, eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Yede Andries Postma geb 1804 Westerend, huwt met Juliana Rinkes/Gerrits de Vries op 16 feb 1843 HRL, werkman, wonende te HRL, zv Andries Jans P, en Gepke IJedes; BS huw 1843
Yede Jacobs Hettema ovl 17 jul 1818 Bolsward, huwt met Klaaske Jacobs Hozinga, in leven wagenmaker te Bolsward, kind: Jacob IJdes H, geb 8 dec 1793 Bolsward; BS ovl 1824; 1831 huwelijken, ovl 1864
Yede Jans IJdema geb 1769 Leeuwarden, ovl 28 okt 1837 HRL, huwt met Baukje Jans de Boer op 29 jun 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 29 jun 1794, met attestatie vertrokken, huw.get. bij J.D. Buurstra en B.F. de Boer, matroos, behuwd neef bruid. wonende te HRL. 1812, id. bij J. Tamboezer en J. Sweering, 1837, doet overlijdensaangifte van Rients Botes in 1811, zv Jan IJ, en Maria Veenstra; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1811, huw 1812, huw 1837, ovl 1838; eigenaar en gebruiker wijk G-071, varensgesel, 1814. (GAH204)
Yede Jurjens de Groot ovl 30 apr 1810 HRL, huwt met Rinske Willems, wonende te op de Zoutsloot in 1811, N.H., in leven koopman, huurt de visserij Franekertrekvaart 180 0-1808, kinderen: Willemke IJedes, geb 3 sep 1805 HRL, Jurjen IJedes dG, geb 3 jan 1802 HRL, Janke IJedes dG, geb 29 jan 1798 HRL, Rigtje IJdes dG, geb 1795 HRL, Neeltje IJdes dG, geb 29 jan 1798 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1805, BS ovl 1811, huw 1824, huw 1827
Yede Reins de Ruiter geb 22 jun 1757 HRL, ovl 22 apr 1818 HRL, huwt met Marijke Everts op 11 jul 1802 Kimswerd, huw.get. bij G.N. vd Woude en K.K. van Velzen, meester bakker, 1812, id. bij G.N. vd Woude en R. van Hoek, bakker, neef vd bruidegom, 1815, id. bij J.D. Buisman en T.W. ter Zweege, 1816, id. bij P. Houttuin en A. ten Zweege, 1816, collecteur van 1805- 1806; huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1812, huw 1815, huw 1816, ovl 1818, ovl 1829; gebruiker van wijk C-124, bakker; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); IJ.R. dR. en Marijke Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 oct 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3-; . jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 137:6:0 voor geleverd Roggenbrood in 2 maanden, 12 sep 1809, quit. no. 49 (GAH1141); Dingsdag den 24 apr 1798. de Raad der Gemeente hunne ordinaris Vergadering houdende, wierde Wijders geprocedeert tot het benoemen van een Weesvoogd en Voogdesse, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Tjepke Gratama en voogdesse Klaaske Vettevogel- en zijn daar toe gekoosen Tjerk van Benthem als voogd, en Sijtske Jelgersma Huisvrouw van Jacob Beetzel als voogdesse, -voorts wierden in plaats van de afgaande voogden der Stads algemeene Armen Tijs Gijses Kussendraager, en Claas Oosterbaan, tot voogden benoemd de Burgers Wijger Harmens en IJ. d. R., en wierde verder beslooten de zoo afgaande als nieuw aangestelde op Morgen avond op het Huis der Gemeente te versoeken, ten einde om de eerstgemelde voor haare goede gedane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44)
Yede Yedes de Ruiter ende Antie Joosten Popta, beide van HRL, huw.aang. 3 jan 1739 HRL, koomende voor de Bruit de Coopman Claas Willems; huw.aang. HRL 1739
Yeds Tjepkes Hendrik Edsgers Jellema van onder Almenum, ende IJeds Tjepkes van Marsum, huw.aang. 3 dec 1734 HRL, vertonende de bruidegom schriftelijk Consent van desselfs beide Olderen; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Yefke Besling zie: Eva Besling
Yefke Gerrits zie ook: van Swigten; zie ook: Sietske van Swichum, huwt met Georgius Jacobs Blesma
Yefke Jielles geb 1754 Bergum, ovl 21 okt 1845 HRL, ongehuwd, dv Jielles ... , en Trijntje ... ; BS ovl 1845; oud 84 jaar, geb Veenwouden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT 1839
Yefke Luytiens ged 13 jun 1769 Grote Kerk HRL, dv Luytien Wybrens en Janke Hartmans
Yefke Luitjen huwt met Wybe Wyberens, beyde van HRL, sijn geproclameert 4, 11 en 18 okt 1739 en doe ook getrouwt; Wyberen Wybes ende IJ.L. beide van HRL, koomende de Bruidegom gesterkt met zijn vader Wybe Fongers, en wegens de Bruit desselfs halfbroeder Douwe Luitjens, 3 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Wybe Wybrens, ged 18 okt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Lutie Wyberens, ged 18 jun 1743 Grote Kerk HRL, moeder als Iefke Luties; kind: Janke Wyberens, ged 23 aug 1740 Grote Kerk HRL, vader als Wyberen Wyberens
Yefke Luitjes Age Sijbrens ende IJ.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Luitje Wybrens de vader, 27 apr 1793; ondertrouw HRL
Yefke Pieters zie: Hibma
Yefke Sybrens zie ook: de Vries; huwt met Cornelis Piers, kind: Antje Cornelis, geb 24 aug 1809, ged 1 sep 1809 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Cornelis, geb 6 okt 1810, ged 21 okt 1810 Grote Kerk HRL; geb 21 apr 1776, ged 7 mei 1776 Grote Kerk HRL, dv Sijbren Ulbes en Trijntje IJedes
Yefke Simons geb 1772 Franeker, ovl 15 jun 1823 HRL, huwt met Gerrit Hankes; BS ovl 1823
Yefke Douwes Siderius geb 1761 HRL, ovl 11 nov 1843 HRL, huwt met Marten Jans vd Mey, zv Douwe S, en Fetje ... ; BS ovl 1843; 1858 overlijdens; Marten Jans van der mei en IJ.D.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 nov 1784 HRL, en zijn getrouwd op den 5 dec 1784; kind: Fetje Martens van der Mey, geb 19 jun 1795, ged 7 jul 1795 Grote Kerk HRL; kind: Wijpkjen Martens van der Mey, geb 25 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL; oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-195; VT1839
Yefke Gerrits van Swigten zie ook: Sietske van Swichum, huwt met Georgius Jacobs Blesma; geb 1771 HRL, ovl 14 jan 1817 HRL, huwt met Georgius Jacobs van Blesma op 5 aug 1794 HRL, laatste afk. 3 aug 1794; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1817 1825 overlijdens; Georgius Blesma ende Liefke van Swighum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gosses Claver, goede bekende, 19 jul 1794; onder. tr. HRL; kind: Maria Georgius Blesma, geb 18 okt 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL, moeder als Liefke van Swichum; kind: Helena Elizabeth Georgius Blesma, geb 7 aug 1796, ged 23 aug 1796 Grote Kerk HRL; kind: Jacobus Georgius Blesma, geb 9 nov 1797, ged 12 dec 1797 Grote Kerk HRL
Yefke Jelles Jeddema Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Yefke Pieters Hibma huwt met Jacob Wybes Hanekuyk; BS ovl 1830
Yefke Sybrens Molenaar geb 14 apr 1793, ged 5 may 1793 Grote Kerk HRL, dv Sijbren Pieters Molenaar en Maartje Dirks Zijlstra
Yefke Sybrens de Vries zie ook: IJefke Sijbrens; geb 1776 HRL, . ovl 20 okt 1843 HRL, 1e huwt met Cornelis Piers vd Hoeve op 14 aug 1808 HRL, 2e huwt met Job Jielles Adema op 8 dec 1825 HRL, huw.afk. 27 nov en 4 dec 1825, winkelierse, doet overlijdensaangifte van Hendrikje van Hettinga in 1811, dv Sijbren Ulbes en Trijntje IJedes; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, BS ovl 1811, ovl 1816, huw 1825, ovl 1843; Cornelis Piers van der Hoeven en IJ.S. dV., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 30 jul 1808; ondertrouw HRL; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-192; VT1839
Yefke, Eva Harmens zie: Besling
Yege Fokkes zie: Visser
Yege Gerkes zie: Tiesema
Yege Grimmerten geb 23 nov 1809 HRL, ovl 25 sep 1811 HRL, wonende te in de Achterstraat, N.H., zv Hendrik G, en Aaltje IJ. Visser; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1811; geb 23 nov 1809, ged 19 dec 1809 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Grimmerter en Aaltje Visser
Yege Hendriks zie: Grimmerten
Yege Klazes zie: de Boer
Yege Tiesema geb 3 jan 1803 HRL, ged 18 jan 1803, N.H., zv Gerke Hendriks T, en Gatske IJeges Visser; dopen Grote Kerk HRL 1803
Yege Wiegers Remonstreert met eerbied Cornelis Brouwer Captn van de gezamentlyke Turfmeters zampt Ytiger der turf en appelkorven binnen deze Stad, dat hy wel genegen was, deze functien te transporteren op Pieter Yeges Coopman alhier, welke Sulx met eerbied te gemoete ziet:Versoekende laastgemelde om deze bedieningen door Syn Vader Y.W. te mogen laten Waarnemen, dewelke presenteert den Eed van getrouwigheid hier toe te presteren; q:f:etc: (get:) C:Brouwer, S:Rienstra; (in margine Stonde); de magistraat accorderende het versoek, nomineert en Stelt mits dezen de mede Supplnt:Pyter Yeges tot capitein van de Turfmeters, zampt Ytiger der turf en appelkorven binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende tot een geschenk in de Armbusch de Soma van hondert Cargls:, zullende deze bedieninge door Y.W. worden waargenomen, die daar toe den Eed van getrouwigheid zal hebben te doen. Actum den 4 apr 1753 (get:) Lourens Tabes, Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 4 apr 1753 hebben Cornelis Brouwer en Pieter Yges in de armbusch betaald de hondert Cargls:hier vorengemeld; en heeft vervolgens Y.W. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr Tabes. In kennisse van my Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); op 10 sep 1756 geen substituit capitein van de turfmeters en ytiger turf en appelkorven; in zijn plaats aangesteld Pyter Alberts; zie aldaar en bij Pyter Yeges. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Yege Fokkes Visser geb 1756 HRL, ovl 3 mei 1811 HRL, huwt met Doutje Abes, ook huwt met Antje Jans, kinderen: Gatske, geb 1784/85 HRL, Aaltje IJges V, geb 18 feb 1787 HRL, Antje IJeges V, geb 1791 HRL, Fokje IJeges V, geb 1794 ... , meester ijzersmid. 1e huw.afk. zondag 21 apr 1811 voor het huis der gemeente, 2e afk. 28 apr 1811, ondertrouw 20 apr 1811, huurt Stadsland, vertichelde greide en vergraven land 1800-1810; B.S.huw. en huwafk. 1811, huw 1812, huw 1814, ovl 1856; weesvoogden bet 30.:0- aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van Jacob Tjeerds bij IJ.V., mr ijzersmid. 16 mrt 1785. (GAH1116); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:10:0 terzaake geleverd ijserwerk, quit. no. 6, 26 feb 1788. (GAH1120); id. f. 5:3:0 tdv de Bank van Leening, quit. no. 2, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 45:0:0 wegens geleverde 3 kagchels met de pijpen, quit. no. 36 13 sep 1791. (GAH1123); Johannes Hendriks Ritshuisen ende Geertje Baukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJ.V., goede bekende, 3 may 1794; ondertrouw HRL; geeximeerde personen welke dagelijks hunne Rijdtuigen ter bevordering van hun bestaan verhuiren: 5 overdekte wagens en 3 chaisen, 1803. (GAH650); id. 4 overdekte wagens en 4 chaisen, 1804, may 1805; (GAH650); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Aaltje IJges Fisscher, geb 5 feb 1787, ged 18 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Antje IJeges Visser, geb 19 mrt 1790, ged 11 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Aafke IJeges Visser, geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL; Voorts verzogten ter Vergadering binnen te staan zoo als hun gereedelijk geaccordeert wierd, de Burgers Taede Jans Dijkstra, Sjoerd de Vries, IJ.V., Jan Kiel, Jan Taedes Dijkstra, en Claas Johannes Gorter, alle herbergiers alhier, dewelke aan de Raad Proponeerden, of dezelve niet zouden kunnen goedvinden, op het voorbeeld van verscheiden andere Steeden in het voormaalig gewest Friesland, om op zodanige tijd in de aanstaande zoomer; als de Raad daar toe de geschikste zoude oordeelen Stadsweege een Zilver Sweep te laaten verharddraaven zullende veele Ingezeetenen, op dien dag na het oordeel der Comparanten, daar van (bij de tegenwoordige neringloozelijden) aanmerkelijke voordeelen genieten, welk voorstel is gehouden in deliberatie, ma. 27may17 99 (GAH45); Maandag den 30 Sept 1799; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde Wierde Wijders beslooten, aan het departementaal Bestuur van de Eems in te Zenden, navolgende missive. de raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Ingevolge UWl:aanschrijvinge van den 23 deezer, Koomen Wij UWl: hier neevens op te geeven, de naamen van alzoodaanige Perzoonen, Welke Halstarrig Weigeren de Waapenen ter bewaaringe van inwendige rust, en order op te Vatten te Weeten Matthijs Ouwendag, mr Hoedemaaker, IJ.V., Castelein, Cornelis Lautenbach, mr Schoenmaker Hendrik Swaal, Coopman, Jan Visser, Stads Tamboer ten einde UWl: daarvan Kennisse aan het Uitvoerend Bewind Kunnen geeven, op dat niet dezelve Perzoonen Kan Werden gehandelt, overeenkomstig UWl: aanschrijvinge. Daar Gijl:ons, in UWe missive van den 27 Augt 1799 hebt gelieven te melden, dat Gijl:omtrent het employ, van de Gewapende Burgers tot het Waarneemen van Guarnisoensdienst te Leeuwarden, een besluit van het uitvoerend bewind hat ontvangen, dat de Raad der Gemeente daar voor moest blijven Zorgen, tot dat op eene voordragt deswegens door gemelde Bewind, aan het Vertegenwoordigend Ligchaam gedaan, Zou Zijn gedisponeerd, en UWl:niet twijffelende, of daaromtrent Zoude favorabel, door het Vertegenwoordigend Ligchaam gedisponeerd Werden. Wijders dat UWl Copia van onze missive aan het uitvoerend Bewind had gesonden, en ons van het resultaat daarvan, Zoud informeeren, Zoo neemen Wij reverentelijk de Vrijheid UWl. door deesen te vragen, of over het Susject bij het Vertegenwoordigend Ligchaam is gedisponeerd, Zoo Jaa, dat Gijl:alsdan aan ons gelieft Kennisse te doen toeKoomen, hoe die dispositie is gevallen, de Wijl Wij daar na Zeer verlangende Zijn, al Zoo bij Continuatie van onze Gewapende Burgers guarnisoensdienst moeten doen. Waaraan Wij rede een vrij notabele summa besteed hebben, en onse financien uitgeput Zijnde, niet meeer toelaaten dergelijke Verschotten te doen, Wij verzoeken hier op Spoedig met UWl:antwoord vereert temogen Worden. HRL, 30 sep 1799, Ao. 5. (GAH45); Vrijdag den 17 aug 1798. de Raad der Gemeente Extra ordinaris Vergadert zijnde, verscheen wijders ter vergadering den Burger IJ.V., als Majoor van de Gewapende Burgermagt alhier, te kennen geevende dat bij de Raad van Administratie beslooten was, dat de gewapende Burgermacht op maandag den 20 deezer, voor dit Jaar, de finaale afvuuringe zoude doen, en dat hij Majoor zoo zoor zig, als ingevolge het besluit en namens de Raad van Administratie offereerde om die afvuuringe voor de Raad der Gemeente te doen, met versoek dat den Raad, zulks met haare tegenwoordigheid. geliefde te Vereeren, ten einde om dit werk eenige luister bij te zetten, en de gewapende Burgermagt tot meerder ambitie op te wekken, welke vriendelijke offerte bij den Raad wierd geaccepteerd. (GAH44); Maandag den 28 jan 1799; de Raad ordinaris Vergadert zijnde, is aan den Burger IJ.V. op deszelfs verzoek bij requeste gedaan geaccordeert het Regt der Groote Tap, en heeft dezelve daaraf de Jura betaald aan de f. 72:0:0 (GAH44); Dingsdag den 5 Sept. 1797; Het Geregte Extra Ordinaires vergadert zijnde, verscheenen in ''s Geregte Vergadering de Burgers IJ.V. en S:IJsenbeek als daartoe gecommitteerd door de raad van Administratie en Disciplijne van de gewapende Burgermagt alhier, versoekende dat er door een Commissie uit het Geregte, beneffens die van de raad van Administratie, een finaal Huishoudelijk Reglement voor de gewapende Burgermaght alhier mogt worden geformeerd, produceerende ten dien einde dat van Leeuwarden, en zijn tot deeze Commissie benoemd Hendriks & Coulbout. (GAH43)
Yege Klazes de Boer geb 1797 Herbayum, ovl 10 mrt 1831 HRL, balkvlotter, ongehuwd, zv Klaas de B., en Antje Jans; BS ovl 1831
Yeke Ennes huwt met Sibbeltje Clases, kind: Claas IJekes, ged 26 jun 1763 Grote Kerk HRL; kind: Minkje IJkes, ged 17 nov 1765 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Jacobus IJkes, ged 4 okt 1767 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL ; kind: Johannes IJekes, ged 30 apr 1769 Grote Kerk HRL
Yem Cornelis Toutenburgh huwt met Doetje Reinders, arbeider te Wommels, kind: Cornelis IJmes T, geb 1792 Britswerd; BS huw 1828
Yeme Alberts begraven Klein Kerkhof, regel 2, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Yeme Broers huwt met Sjoukie Hanses, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 jul 1763; kind: Marijke IJemes, geb 14 jun 1773, ged 29 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje IJmes, geb 28 sep 1774, ged 18 okt 1774 Grote Kerk HRL; kinderen: Abraham en Jan IJemes, geb 30 mei 1776, ged 9 jul 1776 Grote Kerk HRL, tweelingen; kind: Hiltje Iemmes, ged 2 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Broer Iemes, ged 6 jun 1771 Grote Kerk HRL; kind: Zijbrigje Iemes, ged 27 nov 1764 Grote Kerk HRL; IJ.B. eigenaar van percelen nrs. 1788-1790 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 820, resp. huis en tuin, huis, huis, resp. 250, 48 en 56 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 21 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Yeme de Groot vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 172; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Yeme de Groot gebruiker van wijk G-101, verwer, eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Yeme de Haas oud 35 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk D-029; VT1839
Yeme Hendriks geb 1762 HRL, ovl 28 mrt 1836 HRL, huwt met Pieter Durks; BS ovl 1836
Yeme Hendriks ovl voor 1836 te Wond, huwt met Antje Baukes, kind: Johannes IJemes Postma/Alkama, geb 1773 Nijland; BS huw 1835, overlijdens
Yeme Jacobs zie ook: de Groot; ged 13 nov 1763 Westerkerk HRL, zv Jacob IJemes en Geeltje Sjoerdts; IJme J., ged 6 okt 1754 Grote Kerk HRL, zv Jacob IJmes en Geeltje Soerds(!)
Yeme Jans zie: de Groot
Yeme Jurjens zie ook: Tymen Jurjens; ovl 15 jan 1798 HRL, huwt met Aaltje Jans, kind: Thamer IJemes de Vries geb 1782 HRL; BS huw 1822, ovl 1841; kind: Tamer Yemes, geb 16 jan 1785, ged 1 feb 1785 Grote Kerk HRL
Yeme Martinus zie: de Vries
Yeme Pieters IJ.P. en Geertje Dirks, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 24 dec 1775 HRL, en toen getrouwd
Yeme Poppes zie: de Groot
Yeme Ruurds zie: Hellema
Yeme Thallings in proces tegen de gemeente in 1746; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:12:0 weegens maalloon van rogge door hem tbv ''t Weeshuys gemaalen, ord. no. 13, 7 nov 1730. (GAH1060); Wessel Keimpes ende Geertie Peiman beide van HRL, koomende weegens de bruid Y.T. en vertoonde deselve een attestatie van consent van ''s bruids vader, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Yeme Wybes heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650); woont in 2e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Yeme Wybes Ruurd Hilbrands ende Trijntje Jansen Huizinga, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest IJ.W., de schoonbroeder, 2 nov 1788; IJ.W. en Hiske Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Yeme Wybes ambtenaar gemeente 1800-1807; Donderdag den 22 Augt 1799. (GR); Voorts Wierde goedgevonden, aan den Stadsarbeider IJ.W. uithoofde van deszelfs goede diensten, en betoonde vigilantie, te accordeeren, het Douceur van f. 25-:-:''s Jaars. (GAH45); Donderdag den 14 Sept. 1797; Het geregte ordinaris Vergadert zijnde wierd beslooten IJ.W. wederom voor dit jaar toe te leggen 25 CarGuldens volgens gewoonte voor Extra Diensten als Stads arbeider. (GAH43)
Yeme D. de Roos oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-128; VT1839
Yeme J. de Groot weesvoogden betalen f. 142:10:0 aan de rentmeetser van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van Tjeerd Sjoerds, als timmerknegt bij IJ. d. G., 14 may 1793 (GAH1125); ontvangt van het gemeentebestuur wegens timmerwerk t. d. v. de Zeewerken, 31 dec 1794: f. 157:11:12; id. wegens reparatie van een schuit onder de drijfbrug, 18 jan 1796: f. 39:3:0, (geen boeknr. vermeld)
Yeme Jacobs de Groot zie ook: IJeme Jacobs; geb 1762 HRL, ovl 24 sep 1830 HRL, huwt met Gooikje Arjens op 14 sep 1794 HRL, laatste afk. 14 sep 1794, gewezen helbadier 1819, commies van de 4e klasse en. wonende te Groningen in 1825, vrouw was turfmeetster, kinderen: Sjoerd, geb 13 jun 1810 HRL, Jacob, geb 6 jun 1799 HRL, Sijke, geb 1798 HRL, Sjoerd, geb 1 feb 1806 HRL, Poppe dG, geb 7 apr 1804 HRL, Arjen IJemes dG, geb 7 feb 1801 HRL, Antje IJemes dG, geb 1796 HRL, Jacob IJemes dG, geb 6 jun 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1804, 1806, 1810, BS huw 1819, huw 1825, ovl 1830, ovl 1834, ovl 1857, ovl 1859; IJ.J. dG. ende Goykjen Arjens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Poppe Arjens, 30 aug 1794; ondertrouw HRL; Y.J. dG. en Gooikje Arjens, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 sep 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Sjoerd IJemes de Groot, geb 13 jun 1810, ged 8 jul 1810 Grote Kerk HRL; kind: Geeltje IJemes de Groot, geb 20 dec 1794, ged 13 jan 1795 Grote Kerk HRL; kind: Antje IJmes de Groot, geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Sijke IJemes de Groot, geb 10 okt 1797, ged 29 okt 1797 Grote Kerk HRL; IJ. d. G., Helbardier, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Elle Robijns Blanksma
Yeme Jans de Groot geb 1764 ... , ovl 3 mei 1811 HRL, wonende te op de Schritsen, huwt met Lijsbert Barends Overberg, kinderen: Jan IJemes dG, geb 3 jul 1794 HRL, Maria IJemes dG, geb 2 aug 1805 HRL, Barend IJemes dG, geb 20 jun 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1805, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1823; IJ.J. dG. en Lijsberth Barends, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 nov 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan Ymes de groot, geb 17 jul 1788, ged 5 aug 1788 Grote Kerk HRL; kind: Tietje IJemes de Groot, geb 18 mrt 1790, ged 11 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jan IJmes de Groot, geb 16 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk HRL; woont in 8e quartier, . -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, geen no. (vermeld tussen nos. 160 en 161), 1 mrt 1804; (geen boeknr. dermeld); Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en Elf den drie en twintigsten May is ovl IJ.J. d. G. Afgegeven te HRL den 3 jan 1815; Maandag den 11 decembr 1797; Het Gerecht Ordinaires Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden de Procrs Tuininga en Stephanij in ''s Gerechts Vergadering te doen Compareeren, zoo als dezelve Verscheenen Zijnde, aan haar gedeclareert is, dat daar het Gerechte de Status op de Termijnen, om antwoord te leeveren, in de Procedures tusschen Corn: van den Burghs Commis, van ''s Lands gemeente Middelen in Westergo, Pratt off Cum Fisco gesterkt Impt: ca (contra) IJeme Jans de Groot, J. IJ. d. G., Prose & in Comp:Zampt Seerp IJsbrandii, Gedgden niet wijders nog langer had verleend, dan tot de finaale dispositie toe, ende finaale dispositie rede gevallen zijnde, houd het Gerechte die verleende Status voor opgeheeven, zoo als dezelve nog verklaard dien op te heffen bij deezen, en gelast en ordonneert de Wederzijdsche Procurerus T. en Stephanij, om met die Procedures, de spoedigste voortgang te maaken, zonder eenige Verder delay, alles sub poena van nader dispositie. (GAH43)
Yeme Jans de Groot woont in 7e quartier, links: . -2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Yeme Jans de Groot Maandag den 11 decembr 1797; Het Gerecht Ordinaires Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden de Procrs Tuininga en Stephanij in ''s Gerechts Vergadering te doen Compareeren, zoo als dezelve Verscheenen Zijnde, aan haar gedeclareert is, dat daar het Gerechte de Status op de Termijnen, om antwoord te leeveren, in de Procedures tusschen Corn: van den Burghs Commis, van ''s Lands gemeente Middelen in Westergo, Pratt off Cum Fisco gesterkt Impt: ca (contra) IJeme Jans de Groot, Jan IJemes de Groot, pro se & in Comp:Zampt Seerp Ijsbrandii, Gedgden niet wijders nog langer had verleend, dan tot de finaale dispositie toe, ende finaale dispositie rede gevallen zijnde, houd het Gerechte die verleende Status voor opgeheeven, zoo als dezelve nog verklaard dien op te heffen bij deezen, en gelast en ordonneert de Wederzijdsche Procurerus T. en Stephanij, om met die Procedures, de spoedigste voortgang te maaken, zonder eenige Verder delay, alles sub poena van nader dispositie. (GAH43)
Yeme Martinus de Vries ovl 25 okt 1831 Amsterdam, huwt met Christina Pieters Blok, kind: Martinus dV, geb 1808 Leeuwarden, in leven kanonnier bij het 1 ste Bataillon Artillerie Vriese Schutterij, echtelieden te Leeuwarden kantoorbediende te Leeuwarden in 1828 en 1830, zv Martinus dV, en Johanna vd Wal; BS huw 1828, ovl 1830, huw 1832
Yeme Poppes de Groot mogelijk dezelfde als IJeme Jacobs, geb 1762 ??, wonende te op ''t Kerkhof in 1811, zv Poppe IJemes en ... , zijn vader ovl bij hem in huis BS ovl 1811
Yeme Ruurds Hellema ovl 14 jul 1815 Franeker, huwt met IJmkje Baukes, schipper in 1815, kind: Ruurd IJemes H, geb 1795 Wanswerd, zv Ruurd IJmes en ... ; BS huw 1837, ovl 1861
Yeme Sjoukes de Groot ovl op zee, huwt met Leena Jans op 17 jun 1804 HRL, kinderen: Elizabeth IJemes, geb 5 jul 1806 HRL, Sjouke IJmes dG, geb 1805 HRL; hu Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829
Yemke Cornelis ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Ennes en Tjitzke Klaases
Yemkje Jacobs zie: Reidsma, Zijlstra
Yemkje Dirks Tadema oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-086; VT1839
Yemkje Jacobs Reidsma geb 12 okt 1774 HRL, ovl 26 okt 1818 HRL, 1e huwt met Klaas Cornelis Wijga op 17 mei 1795 HRL, laatste afk. 17 mei 1795, 2e huwt met Cornelis Dirks de Boer op 29 nov 1807 HRL, N.H., dv Jacob R, en Entje Willems; huw Grote Kerk HRL 1795, 1807, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1809, BS ovl 1818, huw 1821, huw 1835; Claas Cornelis Wijga ende IJ.J.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Jacob Sijbrens Reidsma, 2 may 1795; ondertrouw HRL; Cornelis Dirks de Boer en IJ.J.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 nov 1807; ondertrouw HRL; kind: Jacoba Cornelis de Boer, geb 17 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Klaases Wijga, geb 10 okt 1797, ged 29 okt 1797 Grote Kerk HRL
Yemkje Jacobs Zijlstra geb 1776 ... , huwt met Willem Pieters Nauta op 11 mei 1800 HRL, komt van Molkwerum, getuige bij geboorte aangifte van Anna M. Boekholt in 1811, dv Jacob Jans en An Taedes; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS geb 1811, huw 1815, huw 1830
Yensk Koster oud 30 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, herenknecht, wijk B-020; VT1839
Yentje Tjerks van HRL, huwt met Douwe Alles, van Almenum, sijn geproclameert den 22-29 May en den 6 jun 1740 en doe ook getrouwt; kind: Trijntje Douwes, ged 3 mrt 1750 Grote Kerk HRL
Yep Wopkes zie: Faber; IJep Wopkes van Pingjum ende Sijtske Dirks van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Feddes, goede bekende, 4may 1805; ondertrouw HRL
Yep Wopkes Faber geb 1778 ... , huw.get. bij H. vd Vorm en M. Ponstein, boerearbeider, wonende te Almenum; BS huw 1814
Yepe Jans ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Feikje IJpes
Yepkje Gerardus zie: Daams
Yepkje Schut oud 31 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-152; VT1839
Yepkje Sybes zie: Fokkema
Yepkje Gerardus Daams geb 29 sep 1795 HRL, ovl 28 aug 1866 HRL, huwt met Sije de Groot op 29 dec 1822 HRL, huw.afk. 15 en 22 dec 1822, dienstmeid. ovl wijk D-125, dv Gerhardus D, en Grietje Klazes; BS huw 1822, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-128; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; VT1839
Yepkje Sybes Fokkema geb 23 jul 1803 HRL, ged 7 aug 1803 HRL, ovl 27 feb 1879 HRL, huwt met Johannes IJsenbeek op 12 jun 1828 HRL, huw.afk. 1 en 8 mei 1828, N.H., dv Sijbe Doekes F, en Trijntje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, wijk B-160, wijk G-277; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-261; VT1839
Yes Feikes Marijke Feikes ende Tijte Commanduer, beide van HRL, huw.aang. 24 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid IJ.F., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Yes Tijpkes huwt met Hendrik Aesges, kind: Goeykjen Hendriks, ged 30 aug 1740 Grote Kerk HRL
Yetje Fredriks ovl jan 1799 HRL, huwt met Hielke Minnes Wiersma; BS huw 1814, huw 1828, ovl 1882; kind: Minne Hylkes, geb 5 may 1792, ged 20 may 1792 Grote Kerk HRL; huwt met Hijlke Minnes, kind: Dieuke Hijlkes, geb 1 apr 1795, ged 14 apr 1795 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Hendrik Meyer Mr. Timmerman, en Anna Germens, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen Zoon Geermen Meyer van beroep Timmerman, en mede alhier woonachtig, om Zich in het Huwelijk te begeven met Dieuwke Hielkes Wiersma dv Hielke Minnes Wiersma en Ijtje F. de laatste gemelde Overleden. HRL den 13 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en negentig den Eerste apr is Geboren Dieuke dv Hielke Minnes en IJtje Freriks. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Yetje Hendriks huwt met Romke Jacobs, kind: Hendrik Romkes, geb 25 okt 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL
Yetje Jans geb 26 jan 1792, ged 12 feb 1792 Grote Kerk HRL, dv Jan Durks en Doetje Beerends
Yetje Joukes zie: de Boer
Yetje Wybes zie: van Dokkum
Yetje J Spoelstra oud 65 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-045; VT1839
Yetje J. de Boer oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; VT1839
Yetje Jans Postuma geb 1793 HRL, ovl 16 jan 1843 HRL, huwt met Otte Jans vd Heide op 16 nov 1823 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1823, dv Jan Dirks en Doetje Berends; BS huw 1823, ovl 1843
Yetje Sjoerds Bestijn zi: Bostijn
Yetje Sjoerds Bostijn mogelijk ook: Bestijn; Sjoerd Daniels en IJ.S. B, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Sijbrens deszelfs oom, 29 dec 1804; ondertrouw HRL
Yetje Wybes van Dokkum geb 15 mei 1803 HRL, ovl 15 mei 1816 HRL, ged 5 jun 1803, N.H., dv Wybe Wytzes vD, en Fokje Taekes Steensma; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1816
Yetske Hendriks geb 1777 HRL, 1e huwt met Arjen Beerts Wassenaar, 2e huwt met Douwe Sipkes Kamminga op 13 apr 1823 Franeker, wonende te Franeker in 1823, dv Hendrik Baukes en Antje Douwes; BS Franeker ovl 1822, huw 1823
Yetske Hendriks geb 31 aug 1776, ged 17 sep 1776 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Baukes en Antje Douwes
Yetske Hobbes Sjoerd Sippes van Makkum en Y.H. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 nov 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Makkum en aldaar getrouwd den 20 nov 1785, volgens ingekomen getuigenis
Yetske Pieters Jakob Hoffman en IJ.P., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 15 mei 1774 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha
Yetske Sybes en Taeke Hans, beide van HRL, huw.aang. 16 mrt 1737 HRL, Coram Preside Brouwer, komende voor de Bruit desselvs Broeder Sijbren Sijbes; huw.aang. HRL 1737
Yetske Teunis Wybe Jans en Y.T., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 28 feb 1773 HRL, en toen getrouwt
Yetske Pieters Tichelaar geb 1789 Midlum, huwt met Eeltje Reinders de Groot op 16 jan 1814 Franeker, wonende te Franeker, dv Pieter Ynzes T, en Maaike Jans; BS Franeker huw 1814
Yetske W Jelgersma ovl 8 jan 1729, 29 jaar, wed. van Beerent Hindriks, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Yeve Jans zie: Brink; IJ.J. van HRL. ende Wytske Gerlofs van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christoffel Klein deszelfs neef, 4may18 05; ondertrouw HRL
Yeve Jans Brink geb 1781 HRL, ovl 10 apr 1833 HRL, huwt met Wietske Gerlofs op 19 mei 1805 HRL, schaarslijper in 1811, huw.get. bij P.R. Jager en B.D. de Vries 1814, kind: levenloos 8 nov 1811 HRL, dv Jan B, en Geeske IJeves; huw Grote Kerk HRL 1805, BS geb 1811, huw 1814, ovl 1833, ovl 1847; gebruiker van wijk G-246, schaarslijper; medegebruiker Aagjen van Blessum, gealimenteert; eigenaar is Johannes Leyenaar, 1814. (GAH204)
Yewer Hendriks huwt met van HRL, huwt met Willem Poulis van Hallum, geproclameerd 17, 24 en 31 januarius en getrouwt den 21 feb 1745; kind: Poulus Willems, ged 18 apr 1747 Grote Kerk HRL, moeder als IJdwer H.
Yfke Baukes IJfke (1768), IJeke (1773); voogden bet f. 19:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor 1 jaar verdiend spoelloon van IJ.B. bij Sioerd Jans Huslaer en 3 maanden bij Wopke Tjepkes, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 20:19:0 wegens verdiend loon van IJ.B., 20 nov 1773. (GAH1104)
Yfke Douwes zie: van der Mey, Siderius
Yfke Douwes huwt met Marten Jans, kind: Symen Martens, geb 11 nov 1792, ged 2 dec 1792 Grote Kerk HRL
Yfke Gerbens ovl 1807 Sneek, huwt met Minne Douwes Minnema, indertijd echtelieden te Sneek, dv Gerben IJmkes en Dieuwke Gerbens; BS huw 1829, ovl 1888
Yfke Jans geb 23 okt 1773, ged 19 nov 1773 Grote Kerk HRL, dv Jan Cornelis en Sijtske Dirks
Yfke Jetses ged , samen met Pietje Jetses, 17 jan 1741 Grote Kerk HRL; dv Jetse Ottes en Trijntje Pieters
Yfke Claases Pijter Claasen en IJ.C., beyde van HRL, koomende de bruydegom gestrekt met zijn vader Claas Pijters en voor de bruid Meindert Cobus desselfs steevaader, 30 May 1744; huwt met Pieter Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert den 31 May en den 7-14 jun 1744 en doen ook getrouwt; kind: Jan Pieters, ged 8 feb 1757 Grote Kerk HRL; kind: Grietie Pieters, ged 24 jul 1763 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Piters, ged 3 apr 1753 Grote Kerk HRL; kind: Joris Pieters, ged 31 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: Jan Pijtters, ged 17 okt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Claas Pieters, ged 10 jan 1745 Grote Kerk HRL
Yfke Cornelis Gerrijt Keimpes ende IJ.C. beyde van HRL, komende wegens de bruyd Wytse Vettevogel, 29 Oct 1745; huwt met Gerrit Keimpes, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 nov 1745 en doen ook getrouwt; huw.reg. NH-Harl; kind: Pieter Gerrits, ged 6 feb 1753 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Gerrits, ged 8 okt 1750 Westerkerk HRL; kind: Elske Gerrits, ged 26 sep 1748 Westerkerk HRL; kind: Keimpe Gerrits, ged 11 jun 1747 Westerkerk HRL
Yfke Lukas geb 1 aug 1787, ged 19 aug 1787 Grote Kerk HRL, dv Lukas Piers en Dirkje Sybes
Yfke Otfes Antonij Lodewijks Scholier en IJ.O., beide van HRL, en laatst geproclameert 9 oct 1774 HRL, en toen getrouwd
Yfke Poulus Heert Reyns ende IJ.P., beyde van Almenum, koomende weegens de bruid Beernt Gerrits desselfs goede bekende, 1 May 1751; huwt met Heert Reins, beyde van Almenum, geproclameerdt 2, 9 en 16 May 1751 en doen ook getrouwd
Yfke Pieters huwt met Luytjen Pieters, kind: Antje Luytjens, ged 28 jun 1752 Westerkerk HRL; kind: Antje Luitjes, ged 15 feb 1748 Westerkerk HRL; kind: Aukje Luitjes, ged 22 may 1743 Westerkerk HRL; kind: Pieter Luitjes, ged 16 apr 1741 Westerkerk HRL
Yfke van der Sluis huwt met notaris Hendrik Pesma, beyde van HRL, geproclameerd 16, 18 en 23 jul 1752 en doen ook getrouwt; ovl 10 apr 1762, 48 jaar, huisvrouw van Hendrik Pesman, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Yfke Spannenburg Abraham Spieringshoek van Rotterdam en Y.S. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Yfke Tjallings geb 23 jul 1784, ged 8 aug 1784 Grote Kerk HRL, dv Tjalling Jurjens en Fetje Pieters
Yfke Wybes geb 11 aug 1772, ged 30 aug 1772 Grote Kerk HRL, dv Wybe Wybrens en Baukje Karsten; dopen Grote Kerk HRL; geb 23 sep 1776, ged 6 okt 1776 Grote Kerk HRL, dv Wybe Wybrens en Baukje Karsten; weesvoogden bet f. 220:17:10 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde kinderinbreng van IJ.W., nagelaten dogter van Wybe Wybrens, 9 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 134:14:0, 15 jun 1784. (GAH1115); id. f. 8:0:0, 12 jul 1784. (GAH1115)
Yfke Willems zie ook: de Haas; huwt met Schelte Jans, kind: Wybkje Scheltes, geb 24 sep 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL
Yfke Willems Geeft UEd:Achtb:met schuldige Eerbied te kennen Doetje Stoffels ordrs turfmeetster binnen dese Stad dat sij supplnte dito haere functie wel genegen zoude zijn te transporteren op Y.W. ; en dewijl sodanigen overdragt niet vermag te geschieden zonden consent en gratie van UEd:Achtb:soo versoeken de supplntn met vorige Eerbied UEd:Achtb:gelieven de overdragt te accorderen en alsoo Y.W. in plaets van Doetje Stoffels tot ordrs turfmeetster aen te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en behorende q:f:etc:Requisitus, (was get), B. Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraet accorderende het versoek nomineert en eligeert mits desen Y.W. tot mede ordrs turfmeetster binnen dese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende mits doende alvorens den eed van getrouwigheit Actum den 21 sep 1740 (was get), J.P. Doncker Ter Ordtie van de Magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; Y.W. heeft den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. pres. Burgemr. Donker afgeleid den 21 sep 1740. In kennisse van mij secrts:get:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-17 59); WILLEMS, IJME
Yfke IJsbrands huwt met Andries Willems, kind: IJsbrand Andries, geb 1 may 1795, ged 17 may 1795 Grote Kerk HRL
Yfke Douwes van der Mey geb 12 dec 1809 HRL, ged 31 dec 1809 HRL, N.H., ovl 2 apr 1870 HRL, huwt met Jan Dirks de Wit op 4 jun 1826 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1826 HRL. en Minnertsga, Vst jun 1851 uit Almenum, dv Douwe Martens vdM, en Aaltje Wopkes vd Stel; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1826, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-177, wijk D-124, wijk F-160, supp wijk G-408
Yfke Willems de Haas zie ook: IJefke Willems; geb 24 mrt 1764 HRL, ovl 15 mrt 1823 HRL, huwt met Schelte Jans vd Mey; BS ovl 1823, ovl 1859
Yge Esgers Johannes Harkes van Balk en Geeske Klaases van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 31 oct 1773 HRL, en vervolgens met adtestatie van hier naar Balk vertrokken om aldaar in den huw staat te worden ingezegend; 4 nov te Balk getrouwd volgens attestatie van daar van 16 nov 1773, get. C. Jongsma, v. d. m., en IJ.E., schoolmester
Yge Fokkes ged 2 mei 1756 Grote Kerk HRL, zv Fokke Ericks en Gadske IJges; IJ.F. en Douwtje Abes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 nov 1780 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Gatske Yges, geb 3 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Antje Yeges, geb 3 okt 1782, ged 20 okt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Fokje IJges, geb 21 jun 1793, ged 7 jul 1793 Grote Kerk HRL
Yge Hartmans ged 16 feb 1762 Grote Kerk HRL, zv Hartman IJges en Jetske Durcks
Yge Lieuwes ged 28 dec 1751 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Hiddes en Maeyke IJges
Yge Pieters ged 15 jun 1755 Westerkerk HRL, zv Pieter IJges en Hinke Klazes
Yge Symons ende Sijtske Andrijs, beyde van HRL, huw.aang. 6 nov 1734 HRL, komende wegens de bruyd Gerrit Jacobs, mr. Smid; huw.aang. Gerecht HRL 1734; Govert Reiners, koemelker alhier ter stede als Last hebbende van Cristiaan Olpherts van Schooten, tot Belkum, en verklaart te spieren de Huwelijks geboden van IJ.S. en Sijtske Andrijs hier bovengemelt om reden vermits deselve Sijtske Andrijs onder curatele van den dorpe Belkum behoort en onder dadelijke alimentatie is derhalven sonder Consent van deselve niet vermag te trouwen, actum uts 6 nov 1734; huw.aang. Gerecht HRL 1734; den 10 nov 1734 Consent van de voogden van den Dorpe Belkum tot approbatie van bovengen. Huwelijk Consent getoond sijnde is daer mede dese Spiering wederom afgedaan; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Yge IJsbrands repareert Zuiderhoofd 1766
Ygle Rinses geb 13 okt 1788, ged 26 okt 1788 Grote Kerk HRL, zv Rinse Sybrens en Bregtje Ygles
Yk Jacobs IJK (1815), IJKE (1814); geb 1772 Molkwerum, huwt met Gerrit Hartman op 5 jan 1815 HRL, huw.afk. 25 dec 1814 en 1 jan 1815, wonende te HRL, dv Jacob Jans en An Taedes; mogelijk een zuster van Sietske Jacobus van Beemen; BS huw 1815; gebruiker van wijk F-190, eigenaar is Cornelis F. de Vries, 1814. (GAH204); Extract uit het Doopboek te Molkweren, van de Hervormde Gemeente. den derden feb 1771 is ged een kind, van Vader Jacob Jans & Moeder An Teedes, & is genaamd Yk. de Schout van de Gemeente Koudum; deze bewijzen bestaande van twee acten van geboorte en een van overlijden behooren tot de Huwelijksacte van Gerrit Hartman en Y.J. dato 5 jan 1815 op Fo? 2 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijke Staat der Gemeente HRL
Yke Ennes Sondag den 15 Septembr 1799. de Raad der Gemeente extraordinaris vergadert Zijnde, Zijn de Paarden van de Molenaars Anne Saapes, E. IJ., en de Wede Cornelis E:Wijga, beneffens het Paard van Romke Sijbes, in requisitie gesteld, ten fine om in gevalle den Commandant goedvind eenig Canon te verplaatzen, tot het verrijden van ''t zelve te werden ge?mployeerd, en Zullen de Eigenaars dier Paarden verpligt Zijn, dezelve altoos in de stad, en gereed te houden. (GAH45)
Yke Ennes zie: Wijga
Yke Feikes Klaas Jurres van Grouw en Y.F. van HRL, laatst geproclameert 25 aug 1776 HRL, en primo sep getrouwd te Sloterdijk buiten Amsterdam volgens vertoonde adtestatie van daar, getekend 1 sep 1776, Gerard Housak, v. d. m., ibidem
Yke Goverts Hendrik Pouwlus ende Aeltie Willems beide van HRL, komende wegens de bruid IJ.G., 31 Aug 1743; Allert Geerts ende Sijtske Tjallings Tjallinga, beide Van HRL, huw aang. 19 okt 1737 HRL, Commisaris Burgemr., komende voor de Bruit IJ.G. (later: Potkast); huw.aang. HRL. 1737: ovl voor 1750; ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van een touw voor de grote kerkklok, 17 feb 1749: f. 9:2:0; id. t. d. v. de Stad, 9 feb 1751: f. 40:17:8; id. 27 dec 1751: f. 30:1:1; gemeentebestuur betaalt aan de crediteuren van IJ.G. wegens geleverd touwwerk, 6 mei 1752: f. 15:3:2; weduwe ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd touwwerk t. d. v. de Stad, ord. 8 feb 1751: f. 40:17:0 (GAH428); betaalt aan het gemeentebestuur 1 jaar grondpagt van de lijnbaan in het Geitjes Stek, Allerheiligen 1750: f. 9:0:0 (GAH428); id. volgens akkoord van 4 mei 1733, 1749 (GAH427); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis voor levering van 4 lopen grauwe orten in het Weeshuis, 24 aug 1734, kwit. no. 5: f. 21:0:0 (GAH1064); id. f. 14:5:0 terzake 3 lopen grauwe orten, 25 okt 1742, kwit. 15 (GAH1072); id. 1 lopen grauwe orten, 2 okt 1742, kwit. no. 16 (GAH1072); id. f. 50:0:0 wegens levering van 4 lopen grauwe orten en 4 lopen witte boontjes, 18 mei 1745, kwit. no. 15 (GAH1074); id. f. 128:7:0 wegens levering van grauwe orten, 19 okt 1745, kwit. no. 22 (GAH1074); id. f. 36:13:0, 25 okt 1746, kwit. no. 17 (GAH1075); ontvangt van het gemeentebestuur voor geleverde teer aan de Zeewerken, 13 okt 1751: f. 44:0:0, (geen boeknr. vermeld); Pieter Symons van Makkum en Tuentie Beerns van HRL, huw.aang. 8 jan 1735 HRL, komende voor de bruid IJ.G., desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Yke Heeres zie: de Roos
Yke van der Hout weduwe Jacobus Brouwer-Y. v. d. H. eigenaresse van percelen nrs. 674 en 675 te HRL, woonplaats Franeker, legger nr. 317, resp. huis en erf, huis, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 120 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Yke Jacobs zie: Wijga
Yke Jetses geb 7 jul 1783, ged 29 jul 1783 Grote Kerk HRL, dv Jetse Pieters en Berber Dirks
Yke Pieters broer van Bauke P. ; voogden bet f. 46:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens lonen van IJ.P. als spoelder & Sjoerd Jans Husaar als wever bij Wopke Tjepkes in 1 jaar verdiend, 16 mei 1767. (GAH1097); id. f. 16:0:0 als loon van IJ.P. en Bauke Pieters bi Hendrik Hansen als weversknegts verdiend, 22 mei 1770. (GAH1101); id. f. 3:10:0, 19feb177 1. (GAH1102) id. f. 17:10:12 wegens verdiend loon van IJ.P. en Bauke Pieters tot mei 1771 verdiend. (niet vermeld bij wie), feb 1771. (GAH1102); id. f. 19:16:0 tersaeke loon van Bauke Pieters en IJ.P. als kajuitwagters bi Mathijs Pieters verdiend, 4 apr 1772. (GAH1103); id. f. 7:17:0 mei 1772. (GAH1103); rentmeester van het Weeshuis bet f. 7:2:0 aan de binnenvaeder C.C. Voordewind wegens uitgeschoten speelgeld aan Marten Symons en IJ.P. kwit. no. 5, 19 mei 1774. (GAH1105)
Yke Posthuma huwt met Ernst Jongsma; BS ovl 1840
Yke Symons Gerrijt Jaspers ende Aeltje Willems, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd haar neef IJ.S., 16 Apr 1746; mogelijk een broer van Janke Simons; zie aldaar; Geeft UEd:Achtb:met schuldige eerbiet te kennen Liesbeth Dirks huisvrouw van Lammert Siberens, varendspersoon alhier, in deesen met desselfs toestemminge, dat de supplnte voormaals tot kalkmeetster binnen deese Stadt aangestelt zijnde, nu wederom om moverende reedenen wel genegen is die bedieninge over te draagen op eenen Janke Simons, meerderjarige vrijster alhier die sulx ook begeert, en vermits deselve geerne soude sien dat de persoon van IJ.S. meerderjarige vrijgesel alhier, die bedieninge voor haar c:naa bekoomen transport:quame waar te neemen, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande. Soo versoekt Janke Simons meede dat UEd:Achtb:genoemde IJ.S. tot substituut kalkmeeter gelieven aan te stellen, waar op een gunstig appt. van UEd:Achtb:wort verwagt, quo facto etc, (was getekent), R.B. Lanting 1739, dit ''+'' is Liesbeth Dirks eigen geset merk volgens verclaringe aan mij bovengescr. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gemelt nomineert mits deesen de persoon van Janke Simon tot ordrs kalkmeetser binnen deese Stadt, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, eligerende wijders de persoon van IJ.S. tot subst. kalkmeeter mits doende alvorens den Eedt van getrouwigheit. Actum den 22 apr 1739, (was vertekent), D.D. Kempenaar, Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; IJ.S. praestitit jus jurandum in handen van de Hr. presid. Burgemr. D.D. Kempenaar den 22 apr 1739. In Kennisse van mij secrts (was vertekent):M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); IJ.S. en Tetske Tjerks(?), beide van HRL, huw.aang. 22 dec 1736 HRL; komende voor de Bruit desselvs Oud Oom Cornelis Cornelis; huw.aang. HRL 1736; Arent Martens van HRL, ende Rinske Jelles meede aldaar, huw.aang. 26 jan 1737 HRL; Coram Preside Crijtenburgh, komende voor de Bruit desselvs Neeff IJ.S. ; huw.aang. HRL 1737
Yke Theodorus zie: IJkema
Yke Tjerks ovl voor 1837, huwt met Hein Tjerks; BS ovl 1835; 1836 huwelijken
Yke Tjerks huwt met Gatze Cornelis IJntema; BS ovl 1846
Yke Wijga geb 14 feb 1803 HRL, ged 15 mrt 1803, N.H., zv Jacob IJkes W, en Hiltje Berends Siderius; dopen Grote Kerk HRL 1803
Yke Idses huwt met Sipke Sjoukes, kind: Sjouke Sipkes, geb 23 nov 1784, ged 14 dec 1784 Grote Kerk HRL; kind: Idske Sipkes, geb 1 dec 1790, ged 26 dec 1791 Grote Kerk HRL; kind: Itske Sipkes, geb 20 dec 1792, ged 6 jan 1793 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven en tachtig den Sevende sep is Geboren Antie dv Sipke Sjoukes en IJ.I. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 15 feb 1815
Yke Ennes Wijga geb 25 jun 1790, ged 10 aug 1790 Grote Kerk HRL, zv Enne IJkes Wijga en Brechtje Jelles
Yke Ennes Wijga ovl voor 1801 HRL, huwt met Sibbeltje Klazes Schieringa, kind: Jacob IJkes W, geb 1768 HRL, heeft boedel nagelaten in 1800; BS geb en ovl 1830, huw 1834; IJ.E.W. en Pietje Warnders, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 nov 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; lijst van de aangaaff der 83 1/3 Penning of 1 1/5 procento, woont in 2e quartier, geen jaartal vermeld; wrsch tussen 1795-1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Yke Goverts Potkast Hessel Paulus ende Gatske Liepkes, beyde van HRL, komende wegens de bruid IJ.G.P., en consenteerde des bruydegoms vaeder in dit huwelijk en vertoonde consent van des bruids moeder, 13 Jun1744; Pijtter Wybes Baker (!) ende Trijntje Jans Potkast, beyde van HRL, komende wegens de bruyd des selvs oud oom IJ.G. P, 11 Jun 1746; Pijtter Symons Waterman ende Neeltie Wopkes beide van HRL, koomende wegens de Bruidegom IJ.G.P. als daar toe bij missive gelast, en wegens de Bruit desselvs oom Otte Aukes, 11 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL; Jan Pijtters ende Aagjen Anderijs, beide van HRL, komende voor de bruit IJ.G.P., 3 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL; Rinse Jelles en Antie Sijbrens, beide van deese Stadt, huw.aang. 27 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit IJ.K.P. ; huw.aang. HRL 1737
Yke Heeres de Roos geb 1785 Lemmer, huwt met IJpe Minnes vd mei op 22 mei 1828 HRL, huw afk. 4 en 11 mei 1828 HRL. en Minnertsga, dienstmeid. wonende te HRL, dv Heere Atzes en Gertje Uilkes; BS huw 1828
Yke J Zeilstra oud 68 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, wijk F-182; VT1839
Yke Klaases Wijga geb 21 aug 1790, ged 7 sep 1790 Grote Kerk HRL, zv Klaas IJkes Wijga en Jetske Douwes
Yke Theodorus IJkema ovl na 1818, huwt met Geertje Eelkes Bangma, wonende te Tjerkwerd, kind: Eelkje IJkes IJ, geb 1792 Westhem; BS huw 1819
Ymck Tiercks ovl voor 1692, gehuwd met Jan Gijsberts; zie aldaar; bron: Geneal. Jaarboekje stamboom Pieter Nieuwland; TJERKS, IJMKJE
Ymck Arjens Oosterbaan zij woonde in 1711 als weduwe te Makkum; hm Ulbe Ruyrdts Gerlsma op 4 nov 1683 te HRL, dv Arjen Everts Oosterbaan en Taetske Hoyter; bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland
Yme Ages Van Dockum, ende Grijtie Sijtses van HRL, huw.aang. 7 nov 1733 HRL; Comende Voor de bruyd Marten Gillis Mesdag, makelaar; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Yme Daniels bet aan de rentmeester van het Weeshuis, samen met Marten Hijlkes, IJpe Sjoerds en Reinder Dirks wegens 6 pondematen bouw onder Berlicum, no. 5, f. 97:10:0; 1780. (GAH1110); id. over 1781. (GAH1112); id. over 1782. (GAH1113); id. over 1779. (GAH1110); id. f. 195:0:0 over 2 jaar landhuur, 1784. (GAH1115); id. f. 48:15:0 vd wed. wijlen Marten Hylkes, IJpe Sjoerds, IJ.D. en Reinder Dirks, terzake een half jaar propijn wegens een 5-jarige continuatie van inhuiringe van 6 pondematen bouwland onder Berlicum gelegen, gequoteerd met no. 5, 19 jun 1784. (GAH1115); id. f. 97:10:0, samen met Reinder Dirks, IJpe Sioerds, Marten Hylkes wed., terzaake 1 jaar huur van 6 pondematen bouwland onder Berlikum, no. 5, 22 feb 1786. (GAH1118); id. f. 97:10:0 cum soc., 24 jan 1787. (GAH1119); id. 22 aug 1787. (GAH1119)
Yme de Groot ovl voor 1815; wed. IJ. dG. gebruiker van wijk F-145, medegebruiker is Pieter Abr. Brouwer, wijnwerker, eigenaar is Jan IJemes de Groot, 1814. (204)
Yme Heeres huwt met Antje Tomas, kind: Heere IJmes, ged 22 jan 1743 Grote Kerk HRL
Yme Jans ged 21 okt 1759 Grote Kerk HRL, zv Jan Ymes en Lijsabeth Cornelis
Yme Cornelis zie: Toutenburgh
Yme Koster geb 12 aug 1808 Franeker, ovl 25 feb 1869 HRL, huwt met IJmkje Hartenberg koetsier, zv Sjoerd K, en IJtje Alkema; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048
Yme Schilsma ovl voor 1857, huwt met Sipkje Wytzes; BS ovl 1856
Yme Sjoerds zie: Baarda, Koster
Yme Sjoukes zie: de Groot; IJ.S. en Leena Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Frans Gerrijts, deszelfs schoonbroeder, 2 jun 1804; ondertrouw HRL; weesvoogden betalen f. 60:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende gagie van IJ.S., gevaaren hebbende als matroos, 7 apr 1801 (GAH1133)
Yme Wybes zie: de Jong
Yme Wytses geb 26 mrt 1791, ged 24 apr 1791 Grote Kerk HRL, zv Wytse Ymes en Tryntje Hendriks
Yme Sjoerds Baarda ovl voor 1838, huwt met Fokeltje Sjoerds Tigchelaar, kind: Antje IJmes B., geb ... ; BS huw 1837
Yme Willems Lijn geb 3 sep 1807 Workum, ovl 5 feb 1879 HRL, 1e huwt met Jantje IJmkes Smit 2e huwt met Adriaantje Schuitemaker op 27 okt 1842 HRL, DG, bakker en wonende te HRL. 1851, rijkszoutweger in 1879, zv Willem L, en Trijntje /Hiltje Iemes; BS ovl 1840; 1842 huwelijken, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk D-091, wijk G-272
Yme Wybes de Jong ovl 21 sep 1807 HRL, huwt met Hiske Jans Huizinga, indertijd echtelieden te HRL, in leven timmerman, kinderen: Aukje IJmes dJ, geb 1783/7 HRL, Wybe IJemes dJ, geb 1785 HRL, Ietje dJ, geb 20 mrt 1799 HRL; BS huwafk. 1811, huw 1826, ovl 1850, ovl 1869
Ymk Wales huwt met Okke Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1807
Ymke Bandsma huwt met Tjietske Jacobs, turfdrager te HRL. in 1883; BS ovl 1883
Ymke Baukes ged 26 jan 1772 Grote Kerk HRL, zv Bauke Iesses en Ackke IJmkes; geb 1772 HRL, ovl, 15 sep 1812 HRL, huwt met Antje Hendriks, zoutdrager in 1812, N.H., ovl wijk D-126, zv Bauke Iesses en Hike IJmkes, kinderen: Bauke IJmkes, geb 6 jul 1803 HRL, Jantje IJmkes, geb 30 okt 1808 HRL, Hendrik IJmkes, geb 29 jan 1806 HRL, Akke IJmkes, geb 28 aug 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1806, 1808, BS ovl 1831, ovl 1840; wed. IJ.B. gebruiker van wijk D-055, gealimenteert, medegebruiker Romke Heeres wed. ; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Ymke Dirks ged 30 aug 1768 Grote Kerk HRL, zv Dirk IJmkes en Jeltje Rjents
Ymke Dirx Maandagh den 13 Febr 1735: de Magistraat vergaedert zijnde, is gehoort het mondeling versoek van Pieter Thymens, Oede Pieters en Foppe Dirks alle gesw: ratelwagten binnen deese stad ten eynde aan hun mogt worden gepermitteert om hun respve functien door gesubstitueerdens te laaten waarneemen, waer op goedgevonden en geresolveert is de suppltn versoek om reedenen daerbij geallegeerd te accorderen is zijn vervolgens de personen van Y.D. in plaats van Pijter Tymens, Ype Heeres voor Oede Pieters, en Hendrik Clasen voor Foppe Dirks door de presid. burgemr van Slooten onder eede genomen. In kennis van mij secrets, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Ymke Eerks ged 28 apr 1740 Westerkerk HRL, zv Eerk Jansen en Jeltje Claases
Ymke Klazes zie: Kamminga
Ymke Klaases geb 19 jul 1778, ged 7 aug 1778 Grote Kerk HRL, zv Klaas Simens en Tjitske Ymkes
Ymke Kuipers ovl voor 1828, huwt met Johanna Jacobus; BS ovl 1827
Ymke Lolles zie ook: van der Meulen; huwt met Hendrina, zijnde haar vaders naam onbekend, als in onecht geboren, zijnde haar moeder geweest Sijke; kind: Sijke IJmkes, geb 20 may 1810, ged 5 jun 1810 Grote Kerk HRL
Ymke Lolles heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650)
Ymke Piers ovl 16 jun 1803 HRL, oud 69 jaar
Ymke Sickes en Neeltie Beerns, beide Van HRL, huw.aang. 9 nov 1737 HRL, komende voor de bruid Sijtse Gerrits; huw.aang. HRL 1737
Ymke van der Veen hm ... , kind: Geertje IJmkes vdV, geb 1790 Kiesterzijl; BS ovl 1844
Ymke IJpes ovl voor 1815; woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH6650); wed. IJ. IJ. gebruiker wijk A-062, gealimenteerd; medegebruiker H. Grimijzer, huisknegt; eigenaar is H. Westra, 1814. (GAH204); Jacob Doedes van Midlum ende Harmke Gerrijts Postma van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJ. IJ., goede bekende, 31 okt 1795; ondertrouw HRL
Ymke H Dries weduwe IJ.H.D., casteleinse in het ''Wapen van Barradeel'' op de Grettingabuurt, laat een zilveren bal en een paar dito broeksgespen verkolven, 8 aug 1791, (Frl. 1700-1795); ontvangt van het gemeentebestuur wegens ''t houden van een stemvergadering in het Bonthuis tot Dijksgecommitteerden, kwit. 31 dec 1803: f. 3:0:0; id. wegens de stemmingscomparitie in ''t Bonthuis dd 23 mei 1804: 3 Caroliguldens; id. voor het houden van 2 Comparitien door Volmachten in het Bonthuis volgens oude Conventie, over 1805: 6 Caroliguldens; id. wegens 1 Compatitie, 1805: 3 Caroliguldens; id. voor het houden van 3 stemmingen ten zijnen huize, (het Wapen van Barradeel), ordonn. 4 jun 1807: 9 Caroliguldens; id. 1 stemming, 12 aug 1808: f. 3:0:0
Ymke Hessels Driest ovl 3 sep 1789 HRL, oud 63 jaar
Ymke Klazes Kamminga geb 1776 HRL, ovl 7 feb 1857 HRL, 1e huwt met Saakje Johannes vd Veer op 29 mei 1803 HRL, 2e huwt met Rinske Jelles Bakker op 24 jan 1828 HRL, huw.afk. 13 en 20 jan 1828, commandeur der turfdragers in 1851, huw.get. bij D.G. vd Werf en T.J. Elzinga, pakhuisknecht, 1816 id bij K. Trompetter en W. Meyer, oom bruidegom 1817, id. bij M.J. Mensonides en A.J. vd Veer, schoonbroeder bruid 1819, kinderen: Johannes K, geb 10 mrt 1804 HRL, Klaas K, geb 1 feb 1807 HRL, zv Klaas Simons K, en Tjitske IJmkes; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1816, huw 1817, huw 1819, huw 1828, ovl 1857, ovl 1878, ovl 1882, bev.reg. Ha18 51 wijk A-153, wijk F-157, supp wijk G-402; gebruiker van wijk F-070, sjouwer, eigenaar is Jan deketh erven, 1814. (GAH204); oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, commandeur der turfdragers en turfstanders, wijk B-040; VT1839
Ymke Lolles van der Meulen zie ook: IJmke Lolles; geb 1 jun 1775 HRL, ovl 1 jan 1819 HRL, huwt met Hendrica Johannes Husser, kinderen: Lolle IJmkes, geb 9 mrt 1806 HRL, Sijke vdM, geb 1810 HRL, zij laat een kind dopen 2 mei 1810 HRL, genaamd Sijke, in onecht geb uit Sijke, haar mdr, in het doopreg. van 1810 staat echter: Hendrina, zijnde haar vaders naam onbekend, als in onegt geboren, zijnde haar moeder geweest Sijke; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1810, BS ovl 1819, huw 1825, ovl 1855, ovl 1878; eigenaar en gebruiker van wijk G-304, sjouwer, 1814. (GAH204)
Ymkie Dirks ged 10 aug 1755 Grote Kerk HRL, dv Dirk Geerts en Aefke Cornelis
Ymkie Feikes van Wijnaldum, huwt met Lieuwe Douwes van Almenum, geproclameerd de 25 apr en de 2 en getrout met attestasie de 9 mei 1762
Ymkie Hanses huwt met Willem Rau, kind: Antie Willems Rau, ged 18 okt 1757 Grote Kerk HRL
Ymkie Johannes ged 7 okt 1760 Grote Kerk HRL, dv Johannes Pieters en Antie Melles
Ymkie Johannis huwt met Lodewijk Anderies, beide van HRL, geproclameert den 25 mei en de tweede en getrout den 8 jun 1755
Ymkie Clases huwt met Steffen Johannes, beide van HRL, geproclameert den 28 August en 4 en getrout de 11 sep 1757; kind: Trijntie Steffens, ged 3 Janewari 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Wipkie Steffens, ged 19 sep 1758 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Steffens, ged 13 okt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Claas Steffens, ged 24 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Steffens, ged 19 apr 1768 Grote Kerk HRL
Ymkie Sjouwkes ged 21 dec 1766 Westerkerk HRL, dv Sjouwke Jans en Lieuwkje IJmes
Ymkie Wybes ged 4 aug 1768 Grote Kerk HRL. op belijdenis des Geloofs E: vrouw bij de Bildtpoort; huwt met Bruin Rimmerts, beide van HRL, geproclameerd de f. 10:17:24 en getrout de 31 mrt 1765
Ymkien Reins ged 22 jun 1756 Grote Kerk HRL, dv Rein Gijsberts en Aafke Hendriks; ged 3 dec 1754 Grote Kerk HRL, dv Rein Gijsberts en Aefke Hendriks
Ymkien Douwes Prins ende Gerrijt Jansen Wijngaerden, beide van HRL, huw.aang. 9 Aprillis 1735 HRL, Comende voor de bruid de Coopman de Bruin; huw.aang. HRL 1735
Ymkje Aarts huwt met Hendrik Arend Gjalt Schippers; BS ovl 1879
Ymkje Andries zie: Teller
Ymkje Aukes geb 1791 Sexbierum, huwt met Johannes Harmanus Schrijver op 9 jun 1822 HRL, huw.afk. 26 mei en 2 jun 1822, dv Auke Sijtzes Kerkstra en van Trijntje Pieters; BS huw 1822
Ymkje Banier zie ook: Beniers; Pieter Dirks en A.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Ymkje Baukes huwt met Bauke Piebes; BS ovl 1838
Ymkje Baukes ovl 22 jul 1810 Herbayum, huwt met IJeme Ruurds Hellema; BS huw 1837, ovl 1861
Ymkje Baukes ovl voor 1867, huwt met Klaas Siebrens Draaisma, dienstmeid in 1825, wonende te Leeuwarden, wonende te Marssum in 1827; BS huw 1825, huw 1827, ovl 1866
Ymkje Beniers zie ook: Baniers; geb 1760 ... , huwt met Pieter Dirks van Weerd, getuige bij geboorte aangifte van Pieter van Weerd 1811, geslnm ook Bekius, maar wrsch is dat fout; geslnm in ovlakte zoon ''Manier''; BS geb 1811, ovl 1815, huw 1816, bsfr 1824 overlijdens, BS ovl 1826; kind: Akke Pieters, geb 2 jul 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL, vader als: P.D. ; kind: Dirk Pieters, geb 23 mrt 1788, ged 6 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Pieters, geb 21 may 1791, ged 5 jun 1791 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Pieters, geb 23 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Durk Pieters, geb 23 okt 1796, ged 8 nov 1796 Grote Kerk HRL; Donderdag den 4 apr 1799. de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde IJ. Banniers, Huisvrouw van Pieter Dirks, over haare slegte Conduite en ''t misbruik van Sterke drank ernstig onderhouden, en verders haar gerecommandeert Zulks na te laaten, alsmede haar te onthouden van alle Conversatie in Suspecte huizen, op haare huishouding te Passen, en met haare man in vrede te leeven. (GAH44); Nog wierde I.B. huisvrouw van Pieter Dirks, metzelaarsknegt alhier, over haar slordig en verkwistend gedrag, misbruik van Sterke Drank etc:gecondemneert om voor drie etmaalen te waater en Brood, in de Pekelkuip gedetineerd te worden, en is denzelven Pieter Dirks ernstig gerecommandeert, van zijne vrouw niet te midhandelen, maar zoo hij vermeende gegronde redenen tot klagten te hebben, zich bij zijnen Competenten Rechter te vervoegen. HRL, 4 jul 1799. (GAH45). Ik ondergetekende IJ.B. weduwe Pieter Dirks te HRL, verklaare bij dezen te consenteren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon Hendrik Pieters van Weerd panbakkersknegt aldaar om zich in het huwelijk te begeven met Grietje dekker meerderjarige dogter van Frans Johannes en Catharina dekker ten gemelde Stede, mogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der afkondigingen in de Huwelijken staat te worden bevestigt. HRL den 7 aug 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert twee en negentig den 23 nov is geb Hendrik zv Pieter Dirks en IJ.B. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 6 aug 1816
Ymkje Dirks zie: Tadema
Ymkje Dirks Wopke Ykes en IJ.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 sep 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Ymkje Dirks huwt met Willem Davids van Assen op 16 nov 1799 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Ymkje Geerts zie: de Beer
Ymkje Gerbens zie: Bleeker; Bartele Jans, van Arum, en IJ.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 aug 1807; ondertrouw HRL
Ymkje Hanses zie: van der Meulen
Ymkje Harkema geb 15 sep 1783 Sexbierum/Oosterbierum, ovl 20 dec 1860 HRL, huwt met Jan Louws Balkstra op 15 nov 1807 HRL, komt van HRL. in 1807, winkelier in 1851, dv Jan H, en Trijntje ... ; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-177; Jan Louws Balk en IJ.J.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 31 okt 1807; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-175; VT1839; kind: Trijntje Jans Balk, geb 3 aug 1810, ged 26 aug 1810 Grote Kerk HRL
Ymkje Harkes geb 1755 Tzummarum, ovl 8 okt 1824 HRL, huwt met Douwe Dijkman; BS ovl 1824; Douwe Claasen ende IJ.H., beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Douwes, goede bekende, 26 apr 1788; ondertrouw HRL; Douwe Klaasses en Y.H., beide van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 may 1788 HRL, en zijn getrouwd den 12 daaraanvolgende; kind: Klaas Douwes, geb 3 aug 1788, ged 2 sep 1788 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Douwes, geb 20 feb 1790, ged 21 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Albert Douwes, geb 25 nov 1791, ged 15 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Dieuwke Douwes, geb 2 apr 1796, ged 26 apr 1796 Grote Kerk HRL; Jelle Jentjes van Achlum en IJ.H. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 feb 1779 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar ...; kind: Tjitske Jelles, geb 23 dec 1784, ged 16 jan 1785 Grote Kerk HRL, vader als: Jelle Jentjes
Ymkje Harmens zie: Nekker
Ymkje Hartenberg geb 24 okt 1796 Franeker, ovl 6 dec 1867 HRL, huwt met IJme Koster, ovl wijk D-117, dv Ceeles H, en Baukje vd Meulen; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-020; VT1839
Ymkje Hendriks zie: Osinga
Ymkje Hettes huwt met Ruurd Johannes; kind: Wytske Ruurds, geb 3 okt 1791, ged 23 okt 1791 Grote Kerk HRL
Ymkje Hobbes geb 18 aug 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL, dv Hobbe Baukes en Doetje Jakobs
Ymkje Houtsma geb 30 sep 1790 HRL, ovl 10 nov 1875 HRL, huwt met Bouwe Rodenhuis op 30 mei 1811, 1e afk. zondag 19 May 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 26 May 1811, ondertrouw 15 May 1811, N.H., dv Jan Willem Douwes H, en Petronella Greydanus; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1834, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk F-015, 92, supp wijk E-331; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL, fabriekense, wijk A-035; VT1839; geb 30 sep 1790, ged 19 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Jan Houtsma en Petronella Greidanus
Ymkje Huiberts ged 25 nov 1760 Grote Kerk HRL, dv Huibert Lieuwes en detje Sibrants
Ymkje Huberts geb 1753 ... , ovl 19 jan 1818 HRL, huwt met Auke Cornelis van Houten; BS ovl 1818, ovl 1822, ovl 1841; kind: Hubert Aukes, geb 22 sep 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: dette Aukes, geb 27 aug 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Aukes, geb 3 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL
Ymkje Jacobs huwt met Willem Pieters, kind: Jan Willems, geb 29 may 1809, ged 11 jun 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Willems Nauta, geb 24 dec 1811, ged 17 mrt 1812 Grote Kerk HRL, vader als: W.P. Nauta
Ymkje Jans zie: Harkema, Houtsma, van der Wal
Ymkje Jans huwt met Hendrik Simons, kind: Tryntje Hendriks, geb 19 aug 1782, ged 8 okt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Hendriks, geb 24 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hendriks, geb 9 feb 1788, ged 4 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hendriks, geb 27 nov 1789, ged 22 dec 1789 Grote Kerk HRL; kind: Alle Hendriks, geb 26 nov 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negen en tachtig Seven en twintig nov is Geboren Jan zv Hendrik Symons en IJ.J. Afgegeven op den Raadhuize te HRL den 15 feb. 1815
Ymkje Jans huwt met Beerent Hankes; BS Franeker huw 1826
Ymkje Jans ovl 25 feb 1790 ... , huwt met Dirk Wybes van Vliet; BS huw 1819, ovl 1870
Ymkje Jielts huwt met Ocke Ockes op 6 apr 1806 HRL, met attestatie vertrokken naar Groningen; huw Grote Kerk HRL 1806; Okko Ockens van Groningen en IJ.J. van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Stephanij, met een gebod in de week, 22 mrt 1806; ondertrouw HRL
Ymkje van der Kamp huwt met Haye Berkmeer, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803
Ymkje Kaspers huwt met Jan Eeverts (Akkringa), beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 mei 1755; geb 1730 ... , ovl 12 mrt 1812 HRL, huwt met Jan Akkringa, wonende te wijk D-162, moeder ih DG-wees- en Diaconijhuis, dv Casper ... , en ... ; BS ovl 1812; kind: Martie Jans, ged 31 aug 1756 Grote Kerk HRL; kind: Evert Jans, ged 18 apr 1758 Grote Kerk HRL; kind: Gosling Jans, ged 11 mei 1762 Grote Kerk HRL; kind: Gosling Jans, ged 20 jan 1767 Grote Kerk Hark
Ymkje Ceelis zie: Hartenberg
Ymkje Kerkstra oud 44 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-141; VT1839
Ymkje Klases zie: Bos
Ymkje Klazes geb 1756 Wier, ovl 23 feb 1831 HRL, huwt met Wijger Hayes Brouwer; BS ovl 1831, ovl 1834
Ymkje Klazes geb 1758 Zurich, ovl 28 sep 1831 HRL, huwt met Bauke Piebes; BS ovl 1831
Ymkje de Cock geb 1811 Menaldum, ovl 1 jun 1883 HRL, huwt met Pier vd Werf, dv Rembertus dC, en Antje Westra; BS ovl 1883
Ymkje Kramer huwt met Wytze Feddema op 3 nov 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 3 nov 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; Wytze Feddema ende IJ.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid genoegzame procuratie geproduceerd, 19 okt 1793; ondertrouw HRL; Wytze Feddema en IJ.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 nov 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Ymkje Laazes huwt met Jakob Stevens, kind: Japke Jakobs, geb 31 jul 1781, ged 21 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Sibbeltje Jakobs, geb 21 sep 1783, ged 14 okt 1783 Grote Kerk HRL
Ymkje Meyes geb 2 jan 1780, ged 1 feb 1780 Grote Kerk HRL, dv Meye Harmens en Geeske Jans; geb 1785 ? ... , ovl 30 dec 1816 HRL, huwt met Gerrit Reinders Kroese op 11 sep 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1816, ovl 1822; geb 11 nov 1773, ged 7 dec 1773 Grote Kerk HRL, dv Meye Harmens en Geeske Jans; kind: Reinder Gerrits, geb 29 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL
Ymkje Oeges zie: Plantinga
Ymkje Pieters huwt met Haring Oeges, kind: Gosse Harings, geb 4 jun 1796, ged 12 jul 1796 Grote Kerk HRL
Ymkje Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 4, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ymkje Pieters huwt met Riemer Hessels op 5 okt 1794 Midlum, komt van Almenum, laatste afk. 5 okt 1794, met attestatie vertrokken naar Midlum, vlgs vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1794; Riemer Hessels van Midlum en IJ.P. van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Gosses, zijnde de neeff van de bruid. 20 sep 1794; ondertrouw HRL; Riemer Hessels van Midlum en IJ.P. van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 oct 1794 HRL, en met attestatie vertrokken naar Midlum en zijn aldaar getrouwd op denzelfden datum volgens vertoonde attestatie
Ymkje Pieters huwt met Hans Martens Gorter, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1814
Ymkje Pijtters Johannes Pas, corporaal in de Compie van major Haersolte ende IJ.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruid P.P., 11 Mrt 1747 ; huwt met Johannis Pas, corporael in de Compie van de hr Majoor Haarsolte, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 mrt en den 28 dito 1747 getrouwt
Ymkje Reins zie: Strandstra
Ymkje Rembertus zie: de Cock
Ymkje Rinzes zie: de Vries
Ymkje Rinses ovl 2 okt 1749 ... , huwt met Gerrit Gerrits de Vries; BS huw 1824
Ymkje Sybrens Harmen Sibbis ende IJ.S., beide van HRL, huw.aang. 29 nov 1738 HRL, komende voor de bruid Jurjen Karsten desselvs broodheer; huw.aang. HRL 1738
Ymkje Symons ovl mrt 1792 ... , huwt met Sikke Bonnes vd Beest; BS huw 1815, huw 1819; Schout der Gemeente Sexbierum. Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Sexbierum. den 23 mrt 1790 is geb een zv Sikke Bonnes, en IJ.S. Egtel. te Wijnaldum, die den 18 apr 1790 is ged en genoemdt Bonne. Afgegeven apr 1815
Ymkje Simons geb 21 okt 1776, ged 10 nov 1776 Grote Kerk HRL, dv Simon Hendriks en Rinske Ritskes
Ymkje Simons geb 30 sep 1788, ged 28 okt 1788 Grote Kerk HRL, dv Simon Harmens en Grietje Gerrits
Ymkje Sipkes zie: Houtsma
Ymkje Tadema huwt met Harmanus ... , kind: Grietje Harmanus de Haas, geb 23 dec 1793 HRL; BS ovl 1878
Ymkje Talsma huwt met Johannes van Santen op 29 apr 1810 IJlst, komt van IJlst; huw Grote Kerk HRL 1810; Johannes van Santen van HRL. en IJ. Ulbes T. van IJlst, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL
Ymkje Teunis zie ook: Houtsma; geb 7 dec 1792, ged 15 jan 1793 Grote Kerk HRL, dv T.W. Douwes en Aukje Jans van der Meulen
Ymkje Teunis ovl 2 apr 1790 HRL, huwt met Willem Douwes; BS huw 1824; ovl 26 mrt 1790, 69 jaar, huisvrouw van Willem Douwes, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; bij ovl 69 jaar
Ymkje Tietes huwt met Johannes Jakobs, kind: Jakob Johannes, geb 7 may 1785, ged 31 may 1785 Grote Kerk HRL
Ymkje Vliegendehond huwt met Gerardus Meewezen; BS ovl 1855
Ymkje Wybes zie: de Vries
Ymkje Wiebes geb 9 nov 1800 Bergumerdam, ovl voor 1804, ged 16 dec 1800, N.H., dv Wybe Pieters en IJmkje Wobbes; dopen Grote Kerk HRL 1800
Ymkje Wobbes zie: Harkema
Ymkje Andries Teller ovl voor 1815, huwt met Berend Feddes de Jong; BS Franeker huw 1814
Ymkje Dirks Tadema geb 1779 HRL, ovl 4 mei 1847 HRL, huwt met Johannes Hartmans op 10 nov 1814 HRL, huw.afk. 30 okt en 6 nov 1814, dv Dirk T, en Metje Willems; BS ovl 1814, ovl 1833, ovl 1847
Ymkje Geerts de Beer geb 9 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL, dv Geert Rinnerts de Beer en Hyke Walles; geb 1785 HRL, ovl 21 apr 1851 HRL, huwt met Bote Louwrens Tuininga op 3 jun 1810 HRL, dv Geert de B., en Hieke Walles Hettema; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1835, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-030; Bote L. Tuininga en IJ.G. dB. beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 Bloeymaand 1810; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-156; VT1839
Ymkje Gerbens Bleeker huwt met Bartele Jans op 30 aug 1807 HRL, wonende te HRL 1807; huw Grote Kerk HRL 1807
Ymkje Hanses van der Meulen ovl 29 jan 1807 HRL, huwt met IJbrandus Christiaans van Straten op 31 okt 1802 Leeuwarden; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1822
Ymkje Harmens Nekker ovl 15 apr 1801 St. Annaparochie, huwt met Tekke Jans dekker; BS huw 1824, ovl 1841
Ymkje Hendriks Osinga geb 1797 onder Menaldum, ovl 29 dec 1834 HRL, huwt met Jacob Bijlsma Thomaszoon op 12 apr 1821 HRL, huw.afk. 18 en 25 mrt 1821 HRL. en Leeuwarden, wonende te Leeuwarden, dv Hendrik Arjens O, en Trijntje Aukes Tolsma; BS huw 1821, ovl 1834, ovl 1839
Ymkje Huiberts Middagten Auke Kornelis en Y.H.M., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 20 daaraanvolgende
Ymkje Jans van der Wal geb 1756 ... , ovl 12 aug 1814 HRL, huwt met Hendrik Symens de Groot, ovl wijk E-139; BS ovl 1814; 1815 huwelijken, ovl 1833
Ymkje Klases Bos huwt met Watze Thomas Camphuis, wonende te Marssum; BS huw 1844
Ymkje Oeges Plantinga ovl 17 dec 1807 ... , huwt met IJpe Minnes vd Mey; BS huw 1828
Ymkje Reins Strandstra huwt met Douwe Jans Schilstra; BS ovl 1853
Ymkje Rinzes de Vries geb 1783 HRL, ovl 11 feb 1833 HRL, huwt met Arend Feersma op 22 mei 1808 HRL, dv Rinze Gerrits dV, en Hendrika Frantzen; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1833; Arend Fransen Veersma en IJ.R. dV., beide van HRL; zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 7may18 08; ondertrouw HRL
Ymkje Sipkes Houtsma geb 1787 HRL, ovl 5 apr 1835 HRL, ongehuwd, dv Sipke Willems H, en Doetje Spannenburg; BS ovl 1835; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 2e quartier, door Sipke Willems Houtma, op ''t lyf van zyn dogtertje Y. S:H., waaraf moeder is geweest Doetje Spannenburg: f. 100:0:0 (GAH650); geb 1 nov 1786, ged 24 nov 1786 Grote Kerk HRL, dv Sipke Willems Houtsma en Doetje Spannenburg
Ymkje Teunes Houtsma zie ook: IJmkje Teunis; geb 1793 ... , ovl 23 jul 1817 HRL, dv Teunis Willems H, en Akke vd Meulen; BS ovl 1817
Ymkje Wobbes Harkema geb 1772 Surhuisterveen, ovl 29 jun 1849 HRL, huwt met Wiebe Pieters de Vries en huwt met Tjeerd Aukes Vink op 6 mei 1810 HRL, komt van HRL. in 1810, winkelierse in 1851 HRL, dv Wobbe Oedses H, en Frouwkje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1811, BS huw 1839, ovl 1849, ovl 1851, ovl 1860; Tjeerd Aukes Vink en IJ.W.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb Surhuisterveen en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-009; VT1839
Ymkje Wybes de Vries geb 10 apr 1803 HRL, ged 25 sep 1803, ovl 8 dec 1833 HRL, huwt met Casper Johannes Schokker op 26 nov 1829 HRL, huw.afk. 1 en 8 nov 1829, dienstmeid. dv Wybe Pieters dV, en IJmkje Wobbes Harkema; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829, ovl 1833, ovl 1859
Ymkje Ypes van der Werf geb 20 aug 1797, ged 5 sep 1797 Grote Kerk HRL, dv IJpe van der Werf en Hendrina Noorbruis
Ymkjen Adriaens Johannes Gerrits en IJ.A. beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs broeder Allert Adriaans, 13 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Johannis Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert den 14, 21 en 28 okt 1742 en doe ook getrouwt
Ymkjen Drieses zie ook: van den Broek; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-132; VT1839; geb 5 aug 1790, ged 17 aug 1790 Grote Kerk HRL, dv Dries Ottes en Janke Berends
Ymkjen Aedes huwt met Gerben Entes, kinderen: Hyke en Aede Gerbens, zijn geb het eerstgenoemde kind, den 30 okt 1776, en het laatst genoemde den 7 jun 1780, ged 20 jun 1780
Ymkjen Geerts ovl 27 feb 1727 HRL, geen leeftijd vermeld
Ymkjen de Hoop Johannes van der Sluis van ... en IJ. dH. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Ymkjen Jacobs Bruna Melcherts ende IJ.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Jarigs, weever, desselfs swaeger, 5 Sep 1750; huwt met Bruina Melchers, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 Septemb 1750 en den 18 okt getrouwdt
Ymkjen Jans Ritske Oenes ende IJ.J., beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen weegens de bruid door Abraham Wijngaarden vertoonende schriftelijke last in deesen daer toe, 31 Oct 1750; huwt met Ritske Oenes, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 Novemb 1750 en doen ook getrouwdt; kind: Iebeltie Ritskes, ged 3 feb 1760 Grote Kerk HRL
Ymkjen Jarigs huwt met Hendrik Dirks, kind: Isaac Hendriks, geb 23 mrt 1773, ged 6 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jarig Hendriks, ged 3 apr 1770 Grote Kerk HRL
Ymkjen Johannes Pijter Pijbes van Midlum en Y.J. van Almenum koomende weegens de bruid Douwe Andrijs des bruids Steevaeder, 9 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL
Ymkjen Ottes en Jan Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 3 aug 1736 HRL, komende voor de bruyd Sjoerd Harmens; huw.aang. HRL 1736
Ymkjen Pieters Jan Jakob Soust van Amsterdam en IJ.P. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jun 1779 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Dokkum en aldaar getrouwd den 1 aug 1779 HRL, volgens ingebragte attestatie
Ymkjen Pieters Claes Jansen van Stavoren ende IJ.P. van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom Sjoerd Tjibbes en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van sijn vaeder in deesen, 12 dec 1750; van HRL, huwt met Klaas Jansen, van Stavoren, geproclameerd 13, 20 en 27 desember 1750 en den 3 jan 1751 getrouwd
Ymkjen Rinses huwt met Gerrijt Gerrijts, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 nov 1739 en doe ook getrouwt; Gerrit Gerrits ende Y.R. beide van HRL, komende voor de bruid Ynse Rinses desselvs broeder, 31 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Ymkjen Sjoerds Anne Hijltjes van HRL, ende IJ.S. van Pietersbierum, koomende weegens de bruid desselfs curator Claas Jansen, 18 May 1748
Ymkjen Dries van den Broek geb 1791 HRL., ovl 15 apr 1848 HRL, huwt met Johan Frans Werner op 31 mrt 1822 HRL, huw.afk. 17 en 24 mrt 1822, werkster, dv Dries Ottes, en Janke Berends; BS huw 1822, ovl 1848, ovl 1850
Ynchke Tietes huwt met Jan Iedes Nijdam, wonende te Bolsward; BS huw 1844
Ynke Baukes Zoutdrager huwt met Aaltje Hendriks, kind: Tjietske IJnkes Zoutdrager, geb 30 jan 1812, ged 14 feb 1812 Grote Kerk HRL
Ynse Abes ontv van het gemeentebestuur voor levering van 18 schouw en 18 korven turf aan het Timmerhuis 4 Caroliguldens het schouw: f. 73:16:0 op 26 okt 1773
Ynse Adams turfschipper; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 110:13:6 voor 15 schouw en 28 korven turf, alsmede voor dragen en meten, 12 sep 1782. (GAH1113); ontvangen van het gemeentebestuur voor levering van 14 schouw turf aan het Stadstimmerhuis en 4 schouw en 4 korven aan het Stadhuis: f. 4:4:0 het schouw, 26 jun 1778: 76 Caroliguldens
Ynse Dirks woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ynse Edsgers IJ.E. van Bolswerd en Yjte Johannes, van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 jul 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Bolsward en aldaar getrouwd den 27 jul 1783, volgens ingebragt getuigenis
Ynse Everts Benjamin Lenses en Evertie IJnses, beyde van HRL, huw.aang. 10 sep 1735 HRL, komende Voor de bruid IJ.E., desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Ynse Jurjens zie: Boomstra
Ynse Rinses Gerrit Gerrits ende Ymkjen Rinses, beide van HRL, komende voor de bruid Y.R. desselvs broeder, 31 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Ynse Roelofs zie ook: van der Zee; huwt met Baukje Gerbens, kind: Akke IJnses, geb 15 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Ynse Jurjens Boomstra geb 1783 Lekkum, ovl 4 nov 1831 in de Noorderhaven dezer stad HRL is gevonden, ongehuwd, wonende op de Tonnenburg onder Leeuwarden, matroos van het kofschip ''Margrieta Hendrika'', liggende te HRL, zv Jurjen Geeles B., en Anke IJnses; BS ovl 1831
Ynse Pieters Tigchelaar zie ook: IJnse Pieters; geb 6 dec 1791 HRL, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Ynse Roelofs van der Zee geb 1769 IJlst, ovl 14 jul 1838 HRL, huwt met Baukje Gerbens, kinderen: Akke, geb 17 dec 1797 HRL, Roelof IJnses, geb 27 mei 1803 HRL, N.H., scheepstimmerman, zv Roelof IJnses en Akke Gerrits; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1838, ovl 1858
Ynske Jans zie: Groen
Ynske Jilts huwt met Rein Corneelis, kind: Jilt Reins, ged 20 jan 1743 Grote Kerk HRL
Ynske Jilts IJ. Jillerts ende Rein Cornelis, huw.aang. 11 may 1737 HRL, Coram Praesid:Schrik, komende voor de Bruit desselvs vader Jillert Baukes; huwang. HRL 1737; huwt met Rein Corneelis, kind: Rinske Reins, ged 7 jun 1745 Grote Kerk HRL
Ynske Klaasses huwt met Haring Gongrijp, kind: Jan Harings Gongrijp, geb 24 apr 1782, ged 14 mai 1782 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Harings Gongrijp, geb 4 jun 1783, ged 24 jun 1783 Grote Kerk HRL
Ynske de Vries zie ook: IJnske Benjamins; huwt met Antonius Bos; BS ovl 1839; kind: Durck Bosch, geb 1 okt 1772, ged 20 okt 1772 Grote Kerk HRL, vader als Toon Bosch, moeder als IJnske Benjamins
Ynske Wytses huwt met Harmen Eeuwes; dopen Grote Kerk HRL 1803
Ynske IJntes huwt met Gerrit Arjens, kind: Doetje Gerrits, ged 2 jul 1741 Grote Kerk HRL
Ynske Jans Groen geb 6 sep 1811 HRL, dv Jan Johannes G, en Jantje Meiles Faber; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 6 sep 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan Johannes Groen en Jantje Meiles Faber
Ynskie Beniamins huwt met Anthoni Bosse, beide van HRL, geproclam; de 8-15 en getrout den 22 nov 1767; kind: Jacobus Antoons Buse, geb 26 dec 1774, ged 17 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Anna Maria Toons Bosch, ged 18 okt 1768 Grote Kerk HRL, vader als Toon Bosch; kind: Benjamin Toons Bosch, ged 30 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL, vader als Toon Bosch; kind: Rinske Toons Bosch, ged 23 apr 1771 Westerkerk HRL, vader als Toon Bosch
Ynskie Benjamins huwt met Gijsbeth Pijters, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mei 1762
Ynskie Ruurds ovl 10 jul 1712, 43 jaar, huisvrou van Dr. Allard Scheltinga, Grote Kerk; vdGaast betgraaflijst
Ynskie Simons ende Jan Johannes, beide van HRL, huw.aang. 7 feb 1739 HRL, komende voor de bruid Cornelis Backer; huw.aang. HRL 1739; huwt met Jan Johannis, kind: Simon Jans, ged 14 may 1750 Westerkerk HRL; kinderen: Joannes en Anskje Jans, ged 18 okt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Symon Jans, ged 8 sep 1744 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Jans, ged 5 Julius 1740 Grote Kerk HRL
Ynskie Tjerks huwt met Jan Hendriks, beide van HRL, geproclameert 11, 18 en 25 mei 1755 en getrout den 25 mei 1756; huwt met Willem van de Putte, beide van HRL, geproclameerd de f. 10:17:24 en getrout de 26 nov 1771; begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 89; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ynskje Benjamins geb 12 mrt 1803 HRL, ged 3 apr 1803, dv Benjamin Antonius B., en Rinske Jans Damast; dopen Grote Kerk HRL 1803
Ynskje Hettinga huwt met Jan Everts van Ekeren op 6 nov 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL1796
Ynskje Jacobs ovl 19 mrt 1823 Almenum, huwt met Allert Poulus Wiersma, in leven echtelieden te Almenum, dv Jacob Oepkes en Saapkje Tjallings; BS huw 1827, ovl 1885
Ynskje Jans ovl 25 feb 1790 HRL, oud 30 jaar
Ynskje Jetzes zie: Adams
Ynskje Jielts Sijbert Jacobus Bekker ende IJ.J., beide van HRL, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; Sijbert Jacobus Bekker en IJ.J., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1792 HRL, en zijn getrouwd den 5 aug 1792; kind: Simkje Sijberts Bekker, geb 27 sep 1791, ged 11 okt 1791 Grote Kerk HRL; Donderdag den 27 jun 1799. de Raad Gemeente ordrs; vergadert zijnde, Compareerde ter Vergadering den Burger Sievert Jakobus Bekker, denwelke door den fiscus R:off geciteerd was, om boete en breuken, tot vijftien goudguldens, terzaake dezelve zijne Huisvrouw IJ.J., geslaagen en mishandeld had, en is dezelve na aangehoorde Confessie dog dat zulks door drift en Twist, dien hij met zijne Huisvrouw gehad hadde, ontstaan was, en verde Excusen, en verzoek van moderatie voor rigeur van Justitie, gelibereerd van de boete dog gecondemneert in de kosten van de Citatie (GAH45); kind: Christof Antoon Sijferts Bekker, geb 25 may 1796, ged 7 jun 1796 Grote Kerk HRL, vader als Sijfert J.B.
Ynskje Jielts huwt met Roelof Tjerks, beide van HRL, geproclameerd de 11-17 en getrout de 24 mei 1761
Ynskje Jildts geb 18 okt 1773, ged 31 okt 1773 Grote Kerk HRL, dv Jildt Reins en Simkje Jans
Ynskje Johannes zie: Posthuma, Terpstra
Ynskje Johannes ovl 10 okt 1793 HRL, oud 6 jaar; geb 30 aug 1787, ged 11 sep 1787 Grote Kerk HRL, dv Johannes Jans en Aukje Barends
Ynskje Klazes zie ook: Voordewind; geb 11 nov 1810, ged 27 nov 1810 Grote Kerk HRL, dv Klaas Cornelis en Jeltje Uilkes
Ynskje Martens huwt met Harmanus Sijbrig, kind: Anna Harmanus, geb 25 jun 1792, ged 26 jun 1792 Grote Kerk HRL
Ynskje Meinderts zie: Metting
Ynskje Obbes huwt met Lucas Bos, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout de 25 7 ber (= september) 1764; kind: Hans Jacobs Lucas Bos, ged 20 aug 1765 Grote Kerk HRL; kind: Johannis Lucas Bos, ged 5 feb 1767 Grote Kerk HRL; kind: Obbe Lucas Bosch, ged 9 mei 1769 Grote Kerk Har; kind: Fokeltje Lucas Bos, ged 25 jun 1771 Grote Kerk HRL
Ynskje Pieters zie ook: de Boer; ged 19 mrt 1765 Grote Kerk HRL, dv Pieter Geerts en Hiltje Jans; Jan Dirks Wijngaard ende IJ.P., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Geerts desselfs vader, 24 may 1788; ondertrouw HRL; Jan Dirks Wijngaard en IJ.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jenne Jans Wyngaard, geb 25 apr 1789, ged 17 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Jans, geb 12 may 1792, ged 3 jun 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Jans Wijngaard, geb 25 jan 1795, ged 22 feb 1795 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negen en tachtig den Vijf en twintig apr is Geboren Jenne dv Jan Dirks Wijngaarden en IJ.P. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 May 1815; Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en Sestig den negentiende mrt is Gedoopt IJnskje dv Pieter Geerts en Hiltje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee van overlijden behoren tot de Huwelijks acte van Gerben Ages Zeylmaker en IJ.P. dato 25 mei 1815 op Fol. 33 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Ynskje Sjouwkes geb 4 mei 1751 HRL, ovl 9 nov 1820 HRL, huwt met Cornelis Klaassen Voordewind; BS ovl 1820; kind: Richtje Cornelis voor de Wind, geb 14 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL
Ynskje Sjouwkes ged 14 nov 1747 Grote Kerk HRL, dv Sjouwke Gerrits en Trijntje Pijtters; IJnske Sjouwkes, ged 22 nov 1740 Grote Kerk HRL, dv Sjouwke Geerts (ook: Gerrits) en Trijntje Pieters
Ynskje Zijlstra huwt met Gerrit de Vries; BS ovl 1851
Ynskje Terpstra geb 1766 Dokkum, ovl 20 feb 1847 HRL, huwt met Freerk Jans Hoekstra, dv Johannes T, en Rinske Balling; BS ovl 1847; 1859 overlijdens
Ynskje Jetses Adams geb 1756 HRL, ovl 11 mei 1823 HRL, huwt met Sjoerd vd Vorm; BS ovl 1814; 1823 overlijdens, ovl 1847, ovl 1859
Ynskje Johannes Posthuma geb 1785 Achlum, 1e huwt met Cornelis Zijlstra op 22 jun 1807 HRL, komt van HRL, 2e huwt met Hendrik de Rooy op 29 aug 1819 HRL, huw.afk. 1 en 8 aug den Helder en 8 en 15 aug 1819 HRL, wonende te HRL. 1862, wonende te onder Almenum in 1841, dv Johannes Fransen en Bregtje Sikkes (Westra) huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1819, ovl 1830, huw 1841, ovl 1862; Cornelis Cornelissen Zijlstra en IJ.J.P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 jun 1807; ondertrouw HRL; kind: Johannes Cornelis Zijlstra, geb 23 mrt 1810, ged 17 apr 1810 Grote Kerk HRL; Als den Heeren Avondmaal stond gehouden te worden op den 30n okt 1831 zijn met vertoonde attestatie van HRL tot deze gemeente overgekomen IJ.P. weduwe de Rooi; vertrokken naar HRL den 9 Oct. 1832. (lidm. boek Sexb. 1776-1850, inventarisnummer 108, fiche 2)
Ynskje Klazes Voordewind zie ook: IJnskje Klaases; geb 11 nov 1810 HRL, ovl 20 nov 1846 HRL, ongehuwd, dv Klaas Cornelis V, en Jeltje Uilkes van Nogeren; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1846
Ynskje Meinderts Elting zie ook: IJ.M. Metting; huwt met Jan Everts van Eken, kind: Evert Jans van Eken, geb 16 aug 1797 ged 15 okt 1797 Grote Kerk HRL
Ynskje Meinderts Metting zie ook: IJ.M. Etting; geb 1765 ... , ovl 27 nov 1817 HRL, huwt met Jan van Eeken; dopen Grote Kerk HRL 1805 1808, BS ovl 1817, ovl 1855, ovl 1857
Ynskje Pieters de Boer geb 1764 HRL, 1e huwt met eymbert/Engbert Tijssen Nieuw op 13 nov 1803 HRL, 2e huwt met Gerben Ages Zeilmaker op 25 mei 1815 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, dv Pieter Geerts en Hiltje Jans; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1815, ovl 1825, huw 1828, ovl 1834
Ynskje Pieters de Boer huwt met Jan Jans Wijngaarden; BS ovl 1834
Ynskje Simons Groen geb 4 mrt 1777, ged 15 apr 1777 Grote Kerk HRL, dv Simon Groen en Saske Sjouwkes; geb 13 nov 1781, ged 27 nov 1781 Grote Kerk HRL, dv Simon Jans Groen en Saske Sjoukes Ylstra
Ynskjen Gerrits huwt met Jan Hendriks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 apr en de 6 May 1742 en getrouwt den 14 dito; Jan Hendriks ende Y.G. beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs broeder Sijtse Gerrits en vertoonde de bruidegom een notule van des bruids vader tot consent in ''t huwelijk van sijn dogter met deese bruidegom, 21 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL
Ynte Hendriks zie ook: Koestra; huwt met Hiske Douwes, kind: Douwes IJntes, geb 28 nov 1810, ged 11 dec 1810 Grote Kerk HRL
Ynte Jenses huwt met Aaltje Jans op 10 apr 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Ynte Rinzes begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 57; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weesvoogden betalen f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake verdiende loon van Y.R., 19 mei 1795 (GAH1127)
Ynte Rintjes weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van Y.R., als schoenmakersgezel bij Abraham Tjallings, 17 may 1791. (GAH1123)
Ynte Sybrens ende Sanneke Pijtters, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broeder Sjoerd Pieters, 11 Nov 1747; kind: Sibren IJntes, ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Sanna P.
Ynte Watzes ovl 31 mrt 1794 HRL, oud 73 jaar
Ynte IJpes huwt met Tjietske Pijters, kind: Pieter IJntes, ged 28 aug 1763 Westerkerk HRL; huwt met Tjitske Pieters, kind: Pieter IJntes, geb 10 aug 1776, ged 3 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Eke IJntes, ged 20 apr 1767 Westerkerk HRL; ds Grote Kerk ha; kind: Pieter IJntes, ged 19 apr 1768 Grote Kerk HRL; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Aaltje IJntes, ged 2 mei 1769 Grote Kerk HRL
Ynte Hendriks Koestra zie ook: IJnte Hendriks; ovl 24 mei 1811 als fuselier onder het 1e Bataillon 33e Regiment Franse Jagers in een attaque tegen de Russen bij de Pollotski, huwt met Hiske Douwes Bakker op 23 mei 1802 HRL, ook huwt met Gerritje Klases, N.H., kinderen: Douwe IJntjes, geb 28 nov 1810 HRL, Akke K, geb 1802 HRL, Hendrik Intes, geb 10 dec 1807 HRL, IJtje IJntes, geb 3 dec 1805 HRL, Aukje Intes, geb 14 mei 1803 HRL, Douwe Intes, geb 16 dec 1801, Christiaan Intes, geb 28 aug 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1801, 1803, 1806, 1807, 1810, BS huw 1824, ovl 1860, ovl 1879
Yntje Balkvlotter ovl 27 dec 1805 HRL, oud 72 jaar
Yntje Douwes Anne Alberts en IJ.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 nov 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Yntje Douwes huwt met Hans Johannes, kind: Johannes Hanses, geb 2 nov 1775, ged 21 nov 1775 Grote Kerk HRL
Yntje Louws geb 1758 HRL, ovl 27 sep 1837 HRL, huwt met Jetse Lens op 5 mei 1805 te HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1837; Jetze Lentz ende IJ.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Roelof W. Meintz, goede bekende, 20 apr 1805; ondertrouw HRL
Yntje Michiels geb 31 dec 1773, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL, dv Michiel Melles en Grietje Romkes
Ynze de Boer geb 1800 Heerenveen, ovl 22 jun 1890 HRL, huwt met Taekje de Reus, zv Lourens de B., en Grietje ... ; BS ovl 1890
Ynze Bottinga rector, woont in 1e quartier, links: f. 0:3:0, rechts: . -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier:75. :0 -; (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur terzake een ... voor zijn decipel E., 7 jul 1781: f. 25:0:0; (geen boeknr. vermeld); Ma. den 15 jul 1799. de Raad der Gemeente HRL ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts beslooten, om aan den Rector der Latijnsche Schoolen, den Burger IJ.B. uit hoofde dat dezelve een lange tijd, zijne Discipelen, aan zijn eigen huis, onderwijs gegeeven had, terwijl de Schoolen ge?mployeerd wierden tot Militaire Casernen, etc. voor deeze betoonde Inschikkelijkheid. en gedaane dienst aan de stad toe te leggen, een Honorarium van vijftig CarGuldens en ten dien einde eene ordonnantie ten zijnen faveure op den Rentemeester te slaan. (GAH45); Maandag den 8 ste jan 1798. Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, verscheenen wijders in ''s Gerechts Vergadering, na daar toe vooraf verzocht te zijn de Burgers B., en Greidanus, Rector en Conrector der Latijnsche Schoolen alhier, aan wien voorgehouden wierd, dat noopens de van hun afgevorderde praestatie der Burger Verklaaringe van den 11 mrt 1796, de bij hun daar op Verzogte, en aan haar geaccordeerde tijd van beraad ge?xpireerd was, en dat aan hun bij deezen, alsnog wierd afgevraagd, of zij genegen waaren, gedagte Verklaaringe af te leggen en te Verteekenen:dan zulks verstandig en met die bedaardheid en bescheidenheid welken het Caracter van een Eerlijk en Weldenkend Mensch kenschetst, blijvende weigeren, zijn zij van hunne posten voor vervallen Verklaard, met Verzoek teffens van in de Waarneeminge derzelve tot nadere order te willen Continueeren, het geen bij haar met alle beleefdheid en onderwerpinge wierd geaccepteert. Verders wierde bij den Gerechte beslooten, de vacatures deezer posten, door advertentien, in de Haarlemsche, Leeuwarder en Friesche Couranten te doen Publicq maaken, ten einde om ieder, welke tot derzelver bedieninge of een van beiden geneegen is, en voor genoegzaame Preuves doet blijken de vereischte bekwamheid te hebben, in de Occagie te Stellen, zich daar over aan het gerechte of het Collegie van Scholarchen alhier te kunnen adresseren; - voorts wierde goedgevonden, dit gepasseerde als meede ''s Gerechts besluit hier op genoomen, door Extract deezes, aan welgedagte Collegie van Scholarchen te Communiceeren met vriendelijk Verzoek omtrent deeze zo zeer belangrijke zaak ter opspooringe van geschikte voorwerpen, met den Gerechte te willen mede werke. Aldus gedecreteerd op den Raadhuize binnen HRL dato Ut Supra. (GAH43)
Ynze Davids ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 91:3:14 ter zaake geleverde 14 schouw en 19 korven Turf met arbeidsloon, 26 nov 1801, quit. no. 4 (GAH1133)
Ynze Dijkstra huwt met Douwtje de Haan, kind: Antje D, geb 1811 Bolsward; BS ovl 1886
Ynze Gerardus rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 14:6:14 van de Weesvoogden verdiende Loon van IJ.G., 18 okt 1806 (GAH1138); id. f. 57:16:0 verdiende Loonen van Willem Alberts, Cornelis Dirks en IJ.G., 24 may 1808 (GAH1140)
Ynze Cornelis Vrijdag den 1 mrt 1799; de Raad der gemeente Extra ordinaris vergadert Zijnde, Wierde bij herhalinge geleezen eene missive van de Raad der Gemeente van de Stad Leeuwarden Zijnde van de navolgende Inhoud; de Raad der Gemeente van Leeuwarden, Aan: de Raad der Gemeente van HRL; Burgers ! Aan ons ingelevert een Request van Rienk Piers Salverda Dorprechter in den dorpe Dronrijp alsmeede van eenen Gosling Pieters arbeider aldaar, Verzoekende om met de post van Commissaris der Trekschepen van Leeuwarden op Franeker en HRL et Vice Versa, door overlijden van Y.C. te Dronrijp, vacant geworden, gebeneficeerd te worden, het Welk denkelijk ook bij Ulieden Zal Zijn geschied, zoo hebben wij goedgevonden daar over te disponeeren, ten Zij Gijlieden vooraf Verklaard daarin te bewilligen, en dat bij eene eerstvolgende Vacature deezer Post Gijlieden daar over disponeert, en Zoo Vervolgens beurtelings, of anderzins indien hier omtrent naar Uwlieder inzien iets beters en gevoegelijker Zoude behooren plaats te hebben, Zulks aan ons gelieven te communiceeren, ter bevordering van goede orde; Hier op dan Uwlieder antwoord inwagtende blijven Wij Ulieder Heil wenschende Medeburgers. Leeuwarden den 21 feb 1799; Waarover gedelibereerd zijnde, wierde goedgevondenen geresolveerd, om op voorstel van de Stad Leeuwarden, de Post als Commissaris der Trekschepen, of optekenaar der Trekwegstollen van Leeuwarden op Franeker en Harlingemn x V.V. bevaaren wordende, te Dronrijp, thans door het overlijden van Y.C. vacant geworden, door de steeden Leeuwarden en HRL beurtelings te begeeven, en dus de begeevinge der thans Plaats hebbende Vacature bij dit arrangement, voor de eerstemaal aan de Stad Leeuwarden over te laaten en van dit besluit pr:missive aan de Raad der Gemeente van Leeuwarden Kennisse te geeven. (GAH44); Saturdag den 2 mrt 1799; Wierde ingevolge besluit van gisteren, navolgende missive aan de Raad der Gemeente van Leeuwarden gesonden; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Raad der Gemeente van de Stad Leeuwarden; Burgers ! Kortelijk dient in antwoord, op UWL:missive van den 21 Pasato, dat wij het best geoordeelt hebben, dat de Post van Commissaris of optekenaarder Trekwegstollen, van Leeuwrden op Franeker en HRL x V:V:te Dronrijp, door het overlijden van Y.C. vacant geworden, door de Regeringen der Steden Leeuwarden en HRL, beurtelings begeeven word, en dus de begeevinge der thans plaatshebbende vacature aan UWL:overlaaten; Waarmeede wij verblijven, Uwe Heilwenschende medenburgers. HRL den 2 mrt 1799. (GAH44)
Ynze Lourens zie: de Boer
Ynze Pieters zie ook: Tigchelaar; geb 22 nov 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL, zv Pieter IJnses en Mayke Jans
Yp Jans rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 452:5:8 voor 10/23 gedeelte van een Jaar Huur bij voorraad Betaeld door den Huurder IJ.J. te Witmaarsum Ingaende petri en may 1808, 3 mrt 1808 (GAH1140); id. f. 452:5:0 en 1 jaar E:Rente f. 5:5:0, 6 jun 1809 (GAH1141); rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 5:0:0 aan d. diaconen der gereformeerde gemeente weegens te weinig ontfangen v. d. plaets te Witmaarsum, bewoond door IJ.J., 14 jun 1809, quit. no. 9 (GAH1141)
Ype Bernards zie: Grijpsma
Ype Boomsma geb 4 jun 1804 Sneek, ovl 9 jul 1864 HRL, 1e huwt met Grietje Eeltjes Rispens, (gk), 31 dec 1840 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Sijbrigje Spoelstra (gk) op 17 jul 1856 HRL, Rooms Katholiek, balkvlotter 1864, ovl wijk G-098, zv Frederik IJpes en Sijtske Pieters Zwart; BS huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-099, 333, 344, wijk H-037, 251, supp wijk G-435
Ype Bos huwt met Stijntje Hilbrands, kind: Marten IJpes B., geb 1789 Franeker; BS ovl 1855
Ype Broers Auke Gerbens ende Tjietske IJpes beide van HRL, komende wegens de bruid desselvs vader IJ. B, 18 dec 1751; Geeft UEd:Achtb:met schuldige Eerbied te kennen Evert Jurjens, jongman en ordrs Sakkedrager alhier, dat hij supplnt wel genegen zoude zijn dito zijne bedieninge te transporteren op eenen Y.B., mede alhier wonagtig; Edog zodanigen overdragt niet kan en vermag te geschieden zonder consent en gratie van UEd:Achtb: zoo versoeken de beide supplntn met vorige Eerbied UEd:Achtb: gelieven dese overdragt gunstelijk te accorderen en over zulx Y.B. in plaets van Evert Jurjens tot ordrs sakkedrager aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende q. f. etc:(was get:), requisitus B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accorderende het versoek nomineert en eligeert mits desen de mede supplnt Y.B. tot mede ordrs Rogdrager binnen dese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den behoorlijken Eed van getrouwigheid Actum den 14 feb 1741 (was get:) Pier Bretton Ter Ordtie van de magistr. (get:) M. van Idsinga; (Onder Stonde); den 14 den Feb1741 heeft Y.B. den Eed van getrouwigheid als rogdrager gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr. P. Bretton. In kennisse van mij secrts (was get:) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Ype Brouwer ovl voor 1872, huwt met Sara Knobeloch; BS ovl 1871
Ype Dirks zie: Hollander, van Vliet
Ype Durks op belijdenisse des Geloofs ged 29 jan 1751 Grote Kerk HRL, Egte man op Lymen Dijk
Ype Dirks ged 16 jul 1748 Westerkerk HRL, zv Durk IJpes en Breghtje Jetses; turfdrager; in zijn plaats Jacob Oepkes; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur 14 okt 1775 voor het leveren van 15 schouw en 24 korven turf op de Toren 4 Cargld het schouw: f. 62:8:0, drinkgeld en opzichter f. 1:2:0, tesamen: f. 63:10:0
Ype Eiberts Jacob Sakes ende Sijke IJpes beide van HRL, komende voor de bruid desselfs vader IJ.E., 14 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL
Ype Everts huwt met Jikke Meinerts, kind: Evert IJpes, ged 27 okt 1757 Grote Kerk HRL
Ype Feddema Rentemeester van het Weeshuis in 1785-1790; gemeentesecretaris en waarnemend rentmeester 1800-1802; Rekening, bewijs en reliqua van den ontfang en uitgaaf voor ''t Stads Weeshuis te HRL aanvang genoomen hebbende met primo May en eindigende met ultimo nov 1785, gedaan door IJ.F. als rentemeester van voorn. Weeshuis. (GAH1117); id. van 1 dec 1785 tot 30 nov 1786. (GAH1118); id. van 1 dec 1786 tot 30 nov 1787. (GAH1119); id. van 1 dec 1787 tot 30 nov 1788. (GAH1120); id. van 1 dec 1788 tot 30 nov 1789. (GAH1121); id. van 1 dec 1789 tot 30 nov 1790. (GAH1122); id. van 1 dec 1790 tot 30 nov 1791. (GAH1123); de rendant stelt pro memorie dat bij hem van den voorgaande rentemeester is ontfangen een thoonder deezes obligatie, ten laste de provincie van Friesland, van Resol. den 12 apr 1704, dedateerd den 11 dec 1704 en geq. met no. 897, zijnde groot 200 Cgld, en voormaals door de burger hopman Sijbout Buma aan ''t Weeshuis gelegateerd, en bij den rentemr de Haas in den jaare 1774 onder de contanten gebragt, daar de zelve onder de effecten had behooren gesteld te worden, 1785. (GAH1117); den rendant stelt in uitgaave het saldo der jongst gedaane rekening van den 3 dec 1785, ter summa van f. 29:7:14, bij hem meerder uitgegeeven dan ontfangen, dec 1785. (GAH1118); id. f. 181:15:10 anno 1786 meerder uitgegeven dan ontvangen, 16 dec 1786. (GAH1119); id. f. 24:2:10 anno 1787, 16 dec 1787. (GAH1120); id. f. 9:0:10 bij gecollecteerde duiten anno 1786 te weinig bevonden, 16 dec 1786. (GAH1119); den rendant stelt in uitgaave de summa van f. 2:10:0 terzaake reiskosten na Leeuwarden voor het haalen der intrest van ''s Lands comptoir, 27 sep 1785. (GAH1117); 4 sep 1786. (GAH1118); id. 6 nov 1787. (GAH1119); id. f. 2:16:0, 7 okt 1788. (GAH1120); id. 2 okt 1789. (GAH1121); id. 26 okt 1790. (GAH1122); den rendant stelt voor uitgaave f. 100:0:0 terzaake een jaar tractement, ord. no. 7, 30 nov 1786. (GAH1118); id. 30 nov 1787. (GAH1119); id. 30 nov 1788. (GAH1120); id. 29 nov 1789. (GAH1121); id. 30 nov 1790. (GAH1122); id. 26 nov 1793 (GAH1125); id. 30 nov 1791. (GAH1123); id. 30 nov 1794 (GAH1126); id. 5 mei 1795 (GAH1127); id. 30 nov 1796 (GAH1128); id. f. 56:0:0 zijnde tractement als rentmeester bedraagende zedert zijne administratie van den 8 May 1785 tot dato deezes inclusive, 30 nov 1785. (GAH1117); den 1 aug 1789 aan den rendant f. 5:5:0 door de weesvoogden aan hem geaccordeert, voor de schrijfboeken waarin de rekeningen anno 1785, 1786, 1787, 1788 en 1789 gedescribeert zijn. (GAH1121); id. f. 1:8:0 geexpendeert voor dit boek en verdere schrijfbehoeften, 30 nov 1790. (GAH1122); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergaadering van Magistraat en gecommitteerde vroedschappen, op den Raadhuyze binnen HRL den 22 dec 1789. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptien, van de Heeren Rendeer-den, de Magistraat en Gecommitteerde Vroedschappen zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: Y.F., Sjoerd T. Schrik, Jan Oosterhout, T.S. Stephanij, Albert W. Bakker, Sijbout Hoornstra, D. (?) Wassenaar, R.W. Meintz, H.R. Binksma, Klaas Heins, Frank, J.D. Toussaint, D. Zijlstra, J. Albada, A.J. Conradi. (GAH1121); afsluiting weesboek: Aldus gedaan etc. Was getekend: IJ.F., Simon Frieseman, T.S. Stephanij, P. Stroband, Douwe W. Vettevogel, Y. Rodenhuis, J.H. Olijus, A.J. Conradi, E.F. Harkenroth, Menno Vink, Sijbout Hoornstra, Sybren P. Molenaar, H. de Waart, J. Albarda, Jan vd Veen, 29 dec 1790. (GAH1122); afsluiting weesboek: Aldus gedaan etc. Was getekend: IJ.F., R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, Y. Rodenhuis, A.D. IJpey, B. Fontein, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ. Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); afsluting Weesboek: Aldus geblijkt dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is, een summa van 295 Caroliguldens 9 stuivers en 6 penningen. en daarentegens van de gecollecteerde duiten, tien a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijven berustende. Welke summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te brengen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 25 January 1794. In kennisse van des Rendants en Rendeerden handen, en de subscriptie van den Secretaris. Was getekend: IJ.F., H. de Waart, Frank, J.H. Olinjus, Jetse Lentz, Menno Vink, Pierre Peaux, S. Wyma, van Plettenberg, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Jan Oosterhout, A. Mockema, J. Albarda, Jan van der Veen. (GAH1125); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 168:0:0 spruytende uyt zekere gelden ter dispositie van de heer R. van Dalsen leggende, door hem aan ''t Weeshuis geoffereerd, 4 mrt 1783. (GAH1114); Claas Ysenbeek ende Sijtske Meino, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door IJ.F., gesw:clercq, als daar toe gelastigd zijnde van de heer Alenia, met een gebod in de week, 17 nov 1787; ondertrouw HRL; Jan Sweerus, scheepstimmerbaas, van HRL, ende Alida Charlotta Pennij van Leeuwarden, zijnde aangeevinge geschied door proc. IJ.F. als gesubstitueerde van Jan IJemes, scheepstimmerbaas te HRL; bij notarieele Procuratie, in dato den 13 juny 1788 voor de Notaris Jan Nieuwenhuis gepasseerd voor den bruidegom en bruid. tot deeze aangaave speciaal gelast en gequalificeerd met magt van Substitutie, 20 jun 1788; ondertrouw HRL; Otte Bernardus van Marle van Wester Schelling ende Berber Jacobs Houtkoper van HRL, sijnde de aangave gedaan door proc. IJ.F. op ordre van des bruids curator Rein Faber, 9 aug 1788; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 45, nr. 17; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; IJ.F. en Wilhelmina Aleida Zeilstra, de eerste van HRL, en de laatste van Sneek, laatst geproclameerd en getrouwd op dato dezes, met attestatie van Sneek, getekend N. Olthof, v. d. m. ; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier, pro se: f. 21:0:0 (GAH650); id. als Curator Van Jacob Pieters Nyboer, 8e quartier: f. 90:0:0 (GAH650); id. als Administrator Over Anne Bartling, 8e quartier: f. 25:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ook vermeld met alleen rechts: f. 3:0:0 (GAH650) huwt met Alida Zeylstra, kind: Eit IJpes Feddema, geb 14 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Rombartus IJpes Feddema, geb 27 dec 1779, ged 23 jan 1780 Grote Kerk HRL, moeder als: Wilhelmina A.Z. ; kind: Dieuke Ypes Feddema, geb 7 aug 1781, ged 2 sep 1781 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 1:14:0 weegens geexpendeerde schrijfbehoeftens, 30 nov 1793 (GAH1125); id. 24 dec 1794 (GAH1126); id. f. 2:16:0 weegens ge?xpendeerde reiskosten na Leeuwarden om interessen van ''s Lands comptoir te ontfangen, 30 nov 1793 (GAH1125); id. 24 dec 1794 (GAH1126); id. f. 478:16:14 hem per slot van voorgaande Rekening comperende, 26 nov 1793 (GAH1125); id. f. 295:9:6, 25 jan 1794 (GAH1126); id. f. 412:10:12, 1796 (GAH1128); Afsluiting Weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is, eene summa van 56 Caroliguldens, 6 stuivers en 12 penningen, welke den Rendant in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJ.F., J.H. Olinjus, IJ. Rodenhuis, Menno Vink, E.F. Harkenroth, S. Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaff, Dirk Fontein Teunis Norbruis, H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126); afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is eene summa van f. 478:16:14:0 en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendant is berustende tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 19 January 1793. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJ.F., H. de Waart, Frank, IJpey, Teunis Norbruis, Radsma, C.D. Zijlstra, E.F. Harkenroth, Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Menno Vink, A. Mockema, J. Albarda, A.J. Conradi, Jan van der Veen (GAH1124); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgeegeven dan ontvangen is, eene summa van f. 412:10:12. Welke dezelve in zijne volgende Rekening voor Uitgaaff zal mogen brengen, en aan hem gevalideerdt worden. Saar in Tegen belooft dezelve weder in Ontvang te zullen brengen Een summa van 21 f. 21:6:0, dien hij bij de gecollecteerde Duiten meerder bevonden heeft, dan ze hem voor toegereekend waaren. Aldus gedaan, gerekend en geslooten in de Vergadering van den Gerechte der Stad HRL, op den Raadhuize aldaar den 9 mrt 1796. In kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de subscriptie van den secretaris. Was getekend, IJsbrandi, Radsma, Sijbrand Hingst, IJ. Hoornstra, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, IJ.F. rendant, B. Boomsma A. van Ringh, S. Wyma, G. Pettinga (GAH1127); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene somma van f. 630:7:0, welke dezelve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moetn brengen. Aldus, gedaan, gerekend en geslooten in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerden handen en de verteekening der 2de gesw:clercq ter secretarije. Was getekend: IJ.F., rendant, G. Pettinga, P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W. Vettevogel, Hendrik W. Blok, Paulus, Wellinga, J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus G. de Boer Marten Bos, S. Wyma, H. Tamboezer (GAH1128); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene somma van f. 630:7:0, Welke dezelve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend en geslooten, in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de verteekening der 2de gwsw:Clercq ter secreatrije. Was getekend: IJ.F., rendant, G. Pettinga, P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W. Vettevogel, Hendrik W. Blok, Paulus Wellinga, J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus G. de Boer Marten Bos, S. Wyma, H. Tamboezer (GAH1128); gezworen klerk, sekretaris in 1801; ontvangt van het gemeentebestuur terzake als in ommestaande memorie breder is vervat, 11 okt 1784: f. 1121:14:0; id. 10 okt 1785: f. 1421:6:0; id. 9 okt 1786: f. 461:0:0; id. 24 okt 1787: f. 790:13:0; id. 8 okt 1788: f. 738:1:0; id. 7 okt 1789: f. 544:0:0; id. 5 okt 1791: f. 498:7:0; id. 2 okt 1792: 560 -12:0; id. 30 okt 1793: f. 562:2:0; id. 13 okt 1794: f. 545:16:0; id. 10 okt 1781: f. 1536:16:0; (geen boeknr. vermeld); id. ge?xpendeerd strijkgeld bij de besteding der kaarsen, 29 okt 1786: 3 Caroliguldens; id. 22 dec 1796; (geen boeknr. vermeld); id. honorarium, samen met de beide gerechtsboden A. Wiglenhuizen en Cornelis Poort, over 1786, 13 nov 1786: 48 Caroliguldens; id. over 1787 19 dec 1787: f. 79:10:0; id. over 1789, 11 dec 1789; id. over 1791, 12 dec 1791; id. over 1792, 24 dec 1792; id. over 1794, 15 dec 1794; id. over 1793, 21 dec 1793; id. over 1790, 13 dec 1790; (geen boeknr. vermeld); id. samen met de bouwmeester Jacobi, een jaarlijks voor het tauxeren der huur van de huizen welke door de huurders voor 1 mei en door de eigenaars op 1 mei bewoond worden, bij resolutie van 9 jul 1787 toegelegt, 7 jul 1788: f. 10:10:0; id. over 1789, 21 jul 1790; id. over 1790, 6 jul 1791; id. over 1791, 16 jul 1792; id. over 1792, 1jul17 93; id. over 1793, 7 jul 1794; id. over 1795, 1 aug 1796; id. samen met de bouwmeester Jacobi, wegens het tauxeren der huren van huizen anno 1789 ingaande voor eigenaars bewoond werdende om daarna in het Cohier der Re?el goedschatting te werden uitgetrokken, 22 jul 1789: f. 10:10:0; id. over 1786, 18 jul 1787; (geen boeknr. vermeld); id. met bouwmeester Jacobi, wegens vacatie voor het tauxeren van huizen over 1800 en 1801, ord. 24 aug 1801: 21 Caroliguldens; id. over 1802, ord. 25 okt 1802: f. 10:10:0; ontvangt van het gemeentebestuur wegens noodwendigheden van de collecteurs, stadsbedienden, leverancien van de boden en kamerbodinne aan het Stadhuis, 12 okt 1795: f. 504:5:8; id. over 1796, 22 dec 1796: f. 333:2:0; id. expensen op de reis met Commissarissen tot het opnemen der Trekweg rekening te Leeuwarden, 27 aug 1792: 30 Caroliguldens en 6 stuivers; id. voor het fourneren der schrijfbehoeften voor 1 jaar van primo aug 1796 tot primo aug 1797, 6 aug 1796: 121 Caroliguldens; id. wegens gedane betalingen aan diverse leveranciers en diverse officianten, 9 okt 1782: f. 1818:6:8; id. 6 okt 1783: f. 1596:19:8; id. als vaandrig, samen met de hopman B. Fontein, om daaruit te voldoen de penningen tot inkoop van turf en kaarsen voor de militaire wachten tot suppletie van hetgeen niet toereikend was in de ordonn. van 1 okt 1782, 17 sep 1783: f. 400:0:0; door verscheidene omstandigheden en in het bijzonder door het onverwacht uit de tijd raken van IJ.F., was het betalen van de gratificatie niet gebeurd, 26 jan 1804 (GAH50); kort voor 7 mei 1804 overlijdt burger IJ.F. Had gelden ontvangen voor de gemeente, maar nog niet afgedragen, f. 1061:1:14. Commissie ingesteld (met Olinjus en Cl. Blok), voor boedelverkoop ten gunste van de gemeente (GAH50); H. Tamboezer aangesteld tot collecteur van het collectorale successierecht van de 40 penningen, en de impositie op rijtuigen en jachten, vakant geworden door het overlijden van IJ.F., 20 dec 1802; (GAH49); Evert Roorda, ontvanger te Leeuwarden, verzoekt over te dragen het montant van het collectoraal aan de f. 1008:10:14. Verzoek doorgegeven aan S. Wyma, redder des boedels van de weduwe F. wier man collecteur is geweest, 6 jan 1803 (GAH49); de voogden van de Alg. Armekamer schrijven het gemeentebestuur: willen van de gemeente f. 45:0:0 uit de boedel van wijlen IJ.F., ontvanger der inkomsten van extraord. belastingen op verkoop van vastigheden, schepen en overdracht van geoctrooieerde veren, 28 jul 1803 (GAH49); IJ.F., gemeentesecretaris, zal op maandag 11 mei 1801 een aanvang maken met de ontvangst der extraord. belasting op de huren der vastigheden, voormaals onder de naam Re?el, en continueren voor de tijd van 14 dagen, uitgezonderd zon- en feestdagen, ''s morgens van 9 tot 12 uur en ''s middags van 3 tot 6 uur, ma. 4 mei 1801 (GAH47); IJ.F. geeft toelichting op enkele gedane uitgaven. Pieter Postma heeft f. 50:0:0 gedeklareerd wegens scheepvracht, betaald aan Jan Blankert, voor uit- en thuisreis, met het liggeld, de reis in Noord-Holland daaronder begrepen. Een post van f. 18:0:0 wagenvracht, betaald aan IJege Visser voor een reis naar Groningen op order van Meurs, destijds president van het Departementaal Bestuur, om een missive over te brengen, do. 20 mei 1801 (GAH47); request ingediend door Pieter Huidekoper, Pieter van Arum, R.W. Meintz, IJ. Hoornstra, Jan W. Douwes, G. Akkringa en L. Spannenburg, allen houtkooplieden. Geadviseerd aan de gemeenteraad door L. Albada, P.J. Coulbout en secretaris IJ.F. naar aanleiding van genoemd request. Inhoud request: ''verlaging van de rente van 3 1/2% naar 3% van het verkochte in veiling ten behoeve van de boelgoedontvanger. In Stavoren is het 3%, in Langweer zelfs 2 1/2%. Voor de noodzakelijke instandhouding van de houthandel is rente-aanpassing nodig''. Gemraad accoord tot verlaging naar 3%, waaronder de kleine onkosten van het drukken der nummerboekjes, advertentiegelden in de couranten en het oproepen bij de veiling, do. 11 jun 1801 (GAH47); IJ.F. en Paulus de Boer gaan naar Den Haag om te onderzoeken waarom de subsidie voor het onderhoud der Stadszeewerken zo''n trage voortgang heeft. Geldt ook voor het expedi?ren van ordonnantien, 15 jun 1801 (GAH47); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met P. de Boer, wegens gedane reiskosten, vertering en verdere expensen op een reis naar Den Haag, door hem en P. de Boer, ter obtinering van penningen, ord. 7 dec 1801: 143 Caroliguldens en 16 stuivers; id. wegens gedane vereschotten ten dienste van de stad, ord. 1 jul 1802: f. 440:6:0; Bauke Ates, bleker onder Almenum, geeft te kennen dat in 1793 de bleek ''De Spijker'', thans bij hem in gebruik, gehuurd had met de belasting van 2 Floreen Schatting, althans dat zulks toen uit het huurkontrakt en de konditie waarop hij de bleek gehuurd had, aan hem was voorgelezen. Tot zijn verwondering had hij bevonden dat de bleek bezwaard was met 4 Floreen Schatting en dus in de lasten een verschil maakt van f. 21:18:0 jaarlijks, waarover hij voormaals al bezwaar had gemaakt, maar nimmer enige vergoeding of restitutie was gedaan. Verzoekt de gemeenteraad hem alsnog tegemoet te komen. Na deliberatie, in aanmerking nemende dat het bericht van IJ.F. dat abuis indertijd wezenlijk excisteerde, is besloten voor de eerste 3 jaren tot mei 1797 de 2 Floreen Schatting in de betaling van het Propijn en Stuivergeld, welke bij het ingaan van de 2e vijf huurjaren mei 1799 had behoren te voldoen, te laten korten, alles uit consideratie dat het huurkontrakt ter gelegenheid van de bouw van nieuwe huizen op genoemde bleek, voor de volgende jaren gerenoveerd was, en in het nieuwe huurkontrakt wel zeer exact gespecificeerd was, dat de bleek met 4 Floreen Schatting was bezwaard, zodat B.A. na het aangaan van het nieuwe huurkontrakt geen reden tot klagen meer kan hebben, ma. 11 jan 1802. (GAH47); Pieter Broers Blom en Jan Willem van Valsch zijn beiden misleid en bedrogen door een kwakzalveres, die zich in de stad ophield, en geneeskundige praktijken uitoefende. Uit een ingesteld onderzoek door L. Albada en IJ.F. blijkt dat zij zelf hadden verzocht om over hen te praktizeren, zodat het hun eigen schuld is, dat zij zijn misleid. De kwakzalveres, Maria Theresia Waltman huisvrouw van Peter Rothermel, wordt verboden alle geneeskundige praktijken in de stad. Moet de stad onmiddellijk verlaten, zodra de stand van het open water dat toelaat, za. 16 jan 1802 (GAH47); IJ.F. zal aan de voogden van het Stadsweeshuis de penningen uittellen en suppediteren van de zg Bons of het overschot der onafgehaalde, en bij boelgoed verkochte panden in de Bank van Lening over 1796 tm 1799, zijnde f. 418:3:12, ma. 29 mrt 1802 (GAH47); IJ.F., gekwalificeerd om aan Harmanus de Haas de grondpacht, welke hij sedert Jacobij 1795 tot 5 stuivers per jaar teveel betaald heeft, te restitueren en dat zijn huis volgens de registers niet meer bezwaard is dan met f. 4:0:0, ma. 29 mrt 1802 (GAH47); IJ.F. heeft verzoek ingediend om weer in zijn post als organist in de Nieuwe Kerk hersteld te worden. Verzoek aangehouden, omdat de gemeenteraad niet kompleet was, do. 1 apr 1802 (GAH47); Resolutie van 23 aug 1798, waarbij een aantal burgers uit hun posten werden ontzet, ingetrokken. Ontboden worden op 10 apr 1802 ''s middags: IJ.F., Hendrik Vettevogel, Servaas van Beemen, Christoffel Klein, Jacob Pas in plaats van zijn ovl vader, S.S. Teyema, Johannes Hartmans, allen in hun posten hersteld, za. 10 apr 1802 (GAH47); Tobias Jans en Pieter Cornelis, schippersknechten te HRL, verzoeken te worden gebenificieerd met de lootsmansplaats, vakant geworden door het overlijden van Haaye Jans. President P.J. Coulbout en secretaris F. zullen onderzoek instellen naar hun kundigheden en goede conduit. Zullen ge?xamineerd worden op punt ??n door deskundige personen. Daarna verslag aan de gemeente raad, 3 feb 1800 (GAH46); president Coulbout en secretaris F., alsmede de old-kapitein van het Admiraliteitsjacht, Jan Buisman en de old-schuitschipper Thijs Johannes Stoef, welke beide laatstgenoemde burgers door Coulbout en F. zijn verzocht om de beide sollicitanten omtrent de kundigheden tot goede waarneming van die post nauwkeurig te willen examineren. Kandidaten zijn afzonderlijk ge?xamineerd. Pieter Cornelis overtreft Tobias Jans verre in kundigheden. Wordt dadelijk aangesteld tot lootsman te HRL na de eed te hebben afgelegd in handen van Coulbout, 6 feb 1800 (GAH46); binnenvader van het Stadsweeshuis Hendrik Anes met zijn vrouw, worden door gemeenteraad provisioneel bedankt voor hun diensten en worden ontslagen. Houden hun tractement tot mei 1800; Albada en Wellinga, cum secr. F. gesterkt, de nova gecommitteerd om de rekening met de voogden der Stads Armen, bij finaal accoord te liquideren. President-voogd Gosling Akkringa wordt verzocht een commissie uit de voogden te benoemen en met de commissie uit de gemeenteraad alle liquiditeiten te vereffenen, 14 mrt 1800 (GAH46); commissie uit de gemeenteraad bestaande uit Pettinga, Coulbout en secr. IJ.F., houdt zich bezig met naasting van de kerkgebouwen die door de Hervormde Gemeente in gebruik zijn. In het stadhuis zijn bijeengekomen: DG-gmeente: Pieter Huidekoper en Bouwe Boomsma, RK-kerk: Anth. van Ringh en Jacobus Germans, Luth. Kerk: Christiaan Suldan en J.C. Moensch, Joodse Gem: Levij Jacobs en Mozes Salomons; Hervormde Gemeente heeft niet een afvaardiging gezonden, waardoor bijeenkomst zonder enige verdere verrichting vruchteloos is afgelopen. Zij verzoeken de gemeenteraad een nadere convocatie te willen beleggen, waarna zij uit elkaar zijn gegaan. Hun wedervaren is ook bericht aan de gemraadleden. Hervormde Gemeente moet binnen 3 dagen afgevaardigden leveren, 24 mrt 1800 (GAH46); gemeentesecretais en waarnemend rentmeester; ontvangt van het gemeentebestuur wegens 1 jaar schrijfbehoeften voor het stads rentambt, ord. 14 aug 1800: 35 Caroliguldens; id. ord. 4 aug 1801; id. ord. 16 aug 1802; id. ten dienste van de secretarie, ordonn. 14 aug 1800: 121 Car. glds; id. 4 aug 1801; id. ord. 16 aug 1802; ontvangt 1/4 jaar tractement, 1 aug 1800: f. 250:0:0; id. 1 nov 1780; id. 1 feb 1801; id. 1 mei 1801, totaal: f. 1000:0:0; id. 1 aug 1801; id. 1 nov 1801; id. 1 feb 1802; id. 1 mei 1802, totaal: f. 1000:0:0; id. 1/4 jaar, aug 1802: 78 Caroliguldens en 15 stuivers; id. tractement als secretaris, 1802: f. 617:16:8; ontvangt een honorarium voor extraordinaire werkzaamheden aan de secretarie, 1801: 200 Caroliguldens; id. tractement als organist in de Nieuwe Kerk 1/2 jaar en 2 weken van 17 okt 1801 tot 1 mei 1802: 80 Caroliguldens en 15 stuivers; id. 1/4 jaar, 1 aug 1802: f. 37:10:0; id. 1/4 jaar, 1 nov 1802; id. 43 dagen: f. 17:16:8, totaal: f. 92:16:8; id. wegens betaalde extra belastingen van eigendommen, toebehorende aan de Stad, ord. 16 okt 1800: f. 307:2:7; id. ord. 30 nov 1801: f. 307:1:11; id. ord. 1802: f. 307:2:13; id. wegens het aanwerven van manschappen ter kompletering der Bataafsche Armee, welke de stad HRL na het getal derzelver grondvergaderingen volgens decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks dd 9 okt 1799 verplicht was te leveren, 1800: f. 254:8:8; id. wegens gedane expensen op specificatie, ord. 3 mrt 1801: 391- 18-8; ontvangt van het gemeentebestuur door rentmeeter IJ.F. aan de Armevoogden verschoten, 25 aug 1796, (betaald in 1801): f. 1784:15:0; de ontvang, waarvan de rekening loopt tot 13 dec 1802 van de St. Jacob Schatting is door IJ.F. overgegeven aan de executeur; ontvangt voor het gemeentebestuur aan gecollecteerde impositien inzake oude stadswijnen, verkleinde wijnmaat en bieren in 1802: 700 Caroliguldens; ontvangt voor het gemeentebestuur uit het Stadsgemaal over 1802: f. 1176:18:14; id. als collecteur van de turf en brandhout over 1802: 1400 Caroliguldens; id. uit de sluis-, vallaats- en vuurgelden over 1802: f. 1408:16:0; id. de huur van een stuk stadsland, in gebruik bij Johannes Dirks, 1802: f. 72:10:0; id. van Paulus Allards, no. 23, 1802: f. 26:10:0; id. no. 30, 1802: 82 Caroliguldens; id. van Frans Tjallingii, 1802: 45 Car glds; door het gemeentebestuur betaald aan de pensionarissen wegens adviesgelden in de jaren 1801 en 1802, welke uit de boedel van F. moeten komen, ord. 11 okt 1801: f. 103:8:0; bij anticipatie verschoten penningen aan de stadsbouwmeester J. Jacobi en aan stadsambtenaren, volgens recipis door dezelve aan wijlen de rentmeester IJ.F. daarvan gepasseerd, en in deszelfs boedel gevonden, 1802: f. 817:17:2; in het jaar 1804 door de rentmeester aan het gemeentebestuur meegedeeld, en door haar na examinatie goedgekeurd, is gebleken, dat de vorige berekeningen van IJ.F. vitiens zijn geweest, althans sinds een jaar of vijf, zijnde thans alles op ene nauwkeurige wijze bijgehouden; Jacob Oosterbaan als president-armevoogd verzoekt de gemeenteraad als oppervoogden, om arrest te doen op de koopschat van de verkochte huizinge van IJ.F. Gemraad antwoordt dat de Voogden deze operatie volstrektelijk hebben afgeraden, 27 okt 1803 (GAH49); weduwe van wijlen IJ.F. vraagt gemeenteraad of diaconie der Gereformeerde Gemeente te worden voorzien van een borgtocht ten behoeve van de stad Hattem, alwaar zij zich thans bevindt en gedenkt te verblijven, 31 okt 1803 (GAH49); weduwe IJ.F., verblijvende te Hattem, vraagt wederom akte van borgtocht voor 6 jaar van de Gereformeerde Kerk in verband met haar alimentatie aldaar. Acte zal binnenkort door de diaconen worden afgegeven, 17 nov 1803. (GAH49); bouwmeester Jelle Jacobi moet met secretaris IJ.F. een instructie maken voor de sluiswachters inzake het uitwateren der sluizen, alles ingevolge een schrijven van het Departementale Bestuur van de Eems, vr. 27 feb 1801 (GAH47); Gerbrand Pettinga, die nooit eerder verantwoording heeft afgelegd over de administratie van de correspondentiebeurs, krijgt uitstel tot ma. 13 apr 1801 om de zaak in orde te maken. Bedienaar van het boelgoedontvang, Johannes Rinsma, heeft al 4 1/2 jaar geen rekening of verantwoording afgelegd van de stuivergelden. Gemraad besluit alle boelgoedboeken van het begin dier boeken te controleren, alsmede om een exacte staat op te maken van de stuivergelden, procenten en rabatten voor vroegere betalingen. Secretaris IJ.F. en L. Albada nemen zitting in deze zware commissie, 1 apr 1801. (GAH47); burgers G. Pettinga en M. Bos cum secretaris gesterkt rapporteren ter vergadering dat de beschikking inzake de prompte invordering van de extraord. belasting tot de instandhouding van het Alg. Armbestuur binnen HRL, op 13 apr is geaccordeerd door de Staats Bewind der Bataafse Republiek, en op ma. 14 jun is gepubliceerd; artikel 4: ''dat de belasting op de huiren der vastigheden zal wroden ingevorderd en ontvangen door IJ.F. als collecteur-generaal van de extra belasting, welke ''s landswege betaald worden, welke daarvoor zal genieten 5% van de gecollecteerde penningen, maar hij tevens gehouden zal zijn het cohier daarvan mede op te maken zonder iets voor die moeite te genieten; mag het daartoe benodigde boek en de blanches in rekening brengen'', do. 17 jun 1802 (GAH48)
Ype Feddema (vervolg) Artikel 5: ''dat de belasting op de verkoop van vastigheden mede door de secretaris IJ.F. zal worden ontvangen als collecteur van de 40 ste en 56 ste penning, welke daarvoor genieten zal 3% van de gecollecteerde penningen'', do. 17 jun 1802 (GAH48); artikel 11: ''dat de belasting op de huisbedienden of het zg dienstbodegeld, zal worten ingevorderd door Sikke Wijnalda als collecteur van de vier specien van de quartieren, welke daarvoor genieten zal 2/3 gedeelte van 5% der penningen door hem gecollecteerd, zullende het resterende 1/3, gelijk mede die van de resten bekeren aan de secretaris IJ.F. voor het vervaardigen van het register; dat deze collecteur gehouden zal zijn de bij hem ontvangen penningen voor primo sep van ieder jaar over te brengen aan de secretaris IJ.F., en aan hem alsdan de resten over te geven, welke die resten door de executeur zal moeten laten invorderen, eveneens als de resten van de specien zelf, zullende de 2/3 der stuivergelden van deze resten bekeren ten voordele van de armen'', do, 17 jun 1802 (GAH48); door IJ.F. ter vergadering geproduceerd de volgende notificatie in overeenkomst van het Besluit van de Raad van dato 17jun, door hem ge?xtendeerd en vervaardigd, welke na prelecture geapprobeert zijnde besloten is daarvan een genoegzaam getal exemplaren te doen drukken: ''dat een ieder (geen ingezetene deser stad of jurisdictie daarvan zijnde) en met enige hoegenaamde koopmanschappen bij de huisen rond gaand zal moeten betalen van 20 tot 2 stuivers armengeld, voor elke dag naar evenredigheid der koopwaren, welke geveild worden. Dat de raad te prompte invordering deser armegelden, alsmede om te preveni?ren dat niemand de betaling daarvan zal ontduiken of dat de invordering daar van op geen irreguliere wijze geschieden, besloten en verordendt heeft. Dat een ieder van buiten komend of een buitengezeten zijnde en dis in de termen van gedagte artikel 16 vallende, alhier met enige koopmanschappen of waren ter uitventing bij of aan de burgerhuisen willende omgaan, gehouden en verpligt zijn daartoe permissie te vragen van de president in der tijd, met welke zodanigen verkopers zal moeten conveni?ren, wat hij voor iedere dag die hij begeeft, of voornemens is om te gaan betalen zal, welke hem (te weten de president) daarvan een billet of cedul zal geven, waarin de naam van de verkoper, de tijd zijner permissie en de som die hij veroblieerd is daarvoor te betalen, speciaal uitgedrukt zal zijn. Dat een zodanige verkoper wijders verplicht zal zijn met dit billet of cedul de facto naar de stadsmajoor te gaan (als tot de ontvangst van die door de raad aangesteld zijnde) om aan hem de gestelde en bepaalde som te betalen, welke hem daarvan gelijk op het zelve billet of cedul geven zal, zullende bij faute of manquement van dien zodanig billet of cedul niet worden gerespecteerd. en eindelijk dat dergelijke verkopers bovendien verplicht zijn zal na expiratie der tijd, welke hem geaccordeert is, het daar van afgegeven billet of cedul aan de majoor terug te geven. en teneinde dit op gevoeglijkste en directste wijze ter kennis van een ieder (die het aangaande zal) komen mag, zal aan alle logementhouders, herbergiers en coffijschenkers binnen dese stad, een exemplaar dezer notificatie ter hand worden gesteld, met het verzoek het in hun huisen ten toon te hangen op zodanige plaats, dat het door een ieder gezien en gelesen kan worden'', 28 jun 1802, was getekend: Marten Bos en IJ.F. (GAH48); raad bericht aan departementale Commissie van Geneeskundig Bestuur ter beantwoording der vragen voorkomende in uw aanschrijving van 31 mei l. l. inzake hoeveel heelmeesters wij zouden oordelen dat in het vervolg in de stad zich zou mogen en moeten etabliseren, hoeveel vroedmeesters of vroedvrouwen, hoeveel apothecarii?, dient dat wij ten grondslag van dese bepalingen hebben genomen de herdenking van hetgeen dienaangaande zints ongeveer 50 jaar alhier doorgaan heeft plaatsgehad, voorzover wij zulks op de best mogelijke wijse met enige zekerheid hebben kunnen ontwaren, tot geen vroeger tijden willende opklimmen, dewijl als dan de vraag geb zou kunnen worden of onse stad in die vroegere dagen niet volkrijker geweest zij dan ze thans is. Wijders hebben wij dienstig geoordeeld hier en daar enige bijzonderheden te laten invloeyen, die wel niet letterlijk in de bedoeling der vragen vereist schijnen te worden, dog welke wij hebben vermeend niet te kunnen vermijden. Omtrent de eerste vraag: dat het getal der heelmeesters alhier 4 of 5 geweest is, wanneer alhier in vroeger dagen ook 1 of 2 medicinae doctors de geneeskonst oeffenden. Zelden was dit het geval minder, dan behalve de laatste 12 of 15 jaren; thans zijn er niet meer dan 3, hoewel men wel geen klagten hoort, dat er te weinig zijn, zouden wij egter denken, dat er 3 noodzakelijk zijn en er nog wel een vierde bij geadmitteert mogt worden. Voormaals hadden de heelmeesters alhier een gilde waarvan voornamelijk de inrichting en bedoeling was, om kundige meesters te hebben en alle kwakzalverij en bedrog in dat vak te weren dog waar aan zo het ons voorgekomen is, al zints enige jaren de hand niet genoegzaam is gehouden, behalve dat de gilden thans zijn geabrogeerd, ook hebben zij van stadswege geen instructie. Ten regarde der tweede vraag dient dat onder het getal der 3 heelmeesters alhier, zich een vroedmeester bevindt, welke reeds voor 20 jaren door 2 professoren is ge?xamineerd en zedert die tijd dezelve konst zo binnen als buiten deze stad dagelijks met de grootste reputatie heeft geoeffend. deze konstbeoefenaar is ook enige jaren stadsvroedmeester geweest op een jaarlijks tractement van 20 ducatons, dog is door tussenkomst der politieke verklaring van 1796, welke hij niet verkoos te presteren, van deze post ontzet geworden, zonder echter dat zulks de minste smet aan ''s mans goede naam en carakter heeft te weeg gebragt. Wijders is het getal der vroedvrouwen meestal 4 geweest, dog daaronder was meestal deze of gene, die of wegens ouderdom of uit hoofde van andere oorzaken, weinig in aanmerking kwam. Thans zijn er onzes wetens niet meer dan 3, waarvan 2 voor het bedienen der armen ieder een tractement van de stad genieten van 50 Caroliguldens ''s jaars. Wanneer men nu in consideratie neemt dat er het ene jaar meer dan het andere minimaal 350 kinders binnen onze stad geb worden, zou er onses oordeels nog wel een vierde mogen worden bijgevoegd, dewijl deselve ook nog al dikwijls vrouwen buiten de stad, althans in de omtrek van plusminus een uur gaans bedienen. In vorige tijden, wanneer binnen onze plaats een collegitum aan de res obstetricias exteerde, zijnde vroedmeester en vroedvrouwen op een reglement, waarvan wij de eer hebben hiernevens een exemplaar te voegen, aangesteld geweest, en hetgeen nog ten regarde der beide stadsvroedvrouwen omtrent de behandeling van barende vrouwen en het bedienen der armen etc. geobserveerd wordt. Wat aanbelangt de verdienste of het salaris voor deze 3 of 4 vroedvrouwen zal buiten het stadstractement voor de 2 voor hun gezamenlijk niet boven 700 a800 gulden bedragen, hetgeen men niet zeggen kan dat te ruim is. en eindelijk wat de laatste vraag aangaat, hebben wij u in onze missive van 25 nov 1801 omtrent dat susject gemeld dal alhier 7 apothecars waren, welke geen examen ondergaan hadden, omdat zulks voormaals hier nimmer was gepractizeerd. Dit getal is buiten alle tegenspraak te groot, zo men verondersteld dat de apotheek juist gelijk de vorengemelde posten, volstrektelijk de gehele man vereist, zonder dat hij gelegenheid zou hebben om tevens langs een andere weg de middelen van zijn bestaan uit te breiden. Echter zijn wij van oordeel, dat zo ene bepaling zijn moet het getal dan niet minder dan 5 behoorde in te sluiten. Enkele zouden het nog kunnen lijden, wanneer onse stad het geluk had, dat haar zeevaart de vorige bloei weder bekwam en dat men hier, zoals wel voor desen lands oorlogsschepen equipeerde, dewijl de ondervinding geleerd heeft, dat dit laatste daaromtrent zeer in aanmerking komt. HRL, 21 jul 1802. Was getekend: L. Albada en IJ.F. (GAH48); uit kragt van het geresolveerde van het departementale Bestuur van Friesland van 24 jun 1802, moeten alle vacante plaatsen eerst worden gemeld aan genoemd dept. Bestuur. Door het verroepen van rector en praeceptor Willem Terpstra en het overlijden van de koorndrager Melle Lijkles zijn 2 posten opengevallen. Gemraad bericht aan dept. Bestuur welke vacante posten er zijn. Dringen aan op spoedige mededeling wat er gebeuren moet, met name inzake de post van rector en praeceptor. Zetten uiteen hoe aanstelling van vr. 24 jun werd gedaan, HRL, 7 aug 1802. Was getekend: P. Wellinga en IJ.F. (GAH48); raad moet binnen 8 dagen na haar vergadering van do. 14 okt 1802 het reglement inzenden, welke ten aanzien van de schutterij in HRL van 1782 tot 1787 heeft plaats gehad, en tevens te informeren op de volgende pointen: 1. ) hoe sterk, zo van officieren als onderofficieren en gewone schutters het corps der schutterij in die tijd in HRL geweest is, 2. ) op wat wijze door dezelve de nagtwagten werden betrokken, 3. ) of er ook enige voorrechten aan de schutterij binnen HRL in het algemeen of aan enige individuele leden in die qualiteit gehegt waren. Na deliberatie besloten secretaris IJ.F. te gelasten een missive te ontwerpen ter beantwoording der pointen, do. 14 okt 1802 (GAH48); secretaris IJ.F. heeft een missive geproduceerd ter vergadering op last van de raad voor het dept. Bestuur. Is door de gemeenteraad geapprobeert en besloten deze missive nog huiden voor de middag aan het dept. Bestuur af te zenden ''ter voldoening aan de last, vervat in uw aanschrijving van 12okt, zenden wij hier nevens 2 exemplaren van de Reglementen, welke voor de schutterij van deze stad, van 1782 tot en na 1787 hebben plaatsgehad. In 1782 tot 1785 wanneer het Reglement van 25 okt 1723 nog in werking was, bestond de schutterij uit 8 hoplieden, 8 vaanrigs, 16 sergeants, 128 adelborsten of schutters, 1 wagtmeester, 1 tamboer, 6 corporaals, 4 gesworen wakers, dus 172 manschappen. Doch wanneer in 1784 de schutterij in een geregelder order en tot eerder activiteit gebragt werd, vond men zich genoodzaakt een nieuw Reglement voor hetzelve te ontwerpen, behalve dat het Reglement van 1723 door verloop en omstandigheid destijds in verscheiden opzichten in onbruik was geraakt. In en na 1785 wanneer het Reglement van 11 mrt dezelven jaars geintroduceert was, heeft de schutterij zoals uit het Reglement zal blijken, bestaan uit: 4 capiteins, waarvan 1 collonel en 1 als luitenant-collonel fungeerde, 4 luitenants, 4 sous-luitenants, 4 vaandrigs, 16 sergeanten, 192 adelborsten of schutters, 1 wagtmeester, die tevens als adjudant fungeerde, 1 onderwagtmeester, 1 tamboer-majoor, 6 tamboers, 6 corporaals, 4 gesworen wakers, dus 243 manschappen. Omtrent de sterkte der schutterij volgens ''t Reglement van 1785 opgericht, heeft de ondervinding geleerd, dat het getal der adelborsten of schutters te ruim genomen was, dewijl de officieren zelden hun compagnien hebben kunnen kompleet houden of bekomen. Ten regarde van het 2de point: de nagtwagten bij de 6 stadspoorten ingevalle niet dezelve door militairen betrokken werden, door particuliere ingezeten (geen schutters zijnde), welke of niet verkosen, ofte onvermogend waren om wagtgelden te betalen, zijn waargenomen onder opzicht van een corporaal, en dat de hoofdwagt is betrokken geweest door een officier, een onderofficier en 4 of 6 schutters, benevens de wagtmeester en verdere ge?mployeerden overeenkomstig de Reglementen; waar omtrent wij zeer reverentelijk de vrijheid nemen u tot deze te renvoijeren. Omtrent het 3de of laatste point dient, dat er geen voorrechten aan de schutterij binnen onze stad in het gemeen, nog aan enige leden in het bijzonder in die qualiteit gehegt zijn geweest of het moest geweest zijn dat de oficieren en onderofficieren voormaals ene vrije zitplaats in de kerken hadden. de wagtgelden werden wel bij de officieren ontvangen, doch daaruit moesten zij alle hun ge?mployeerden of bedienden salarissen en de kosten der exercitie etc goedmaken en van het een en ander rekening en verantwoording aan de regering doen, HRL, 18 okt 1802. Was getekend: L. Albada en IJ.F.'' (GAH48); extra. ord. raadsvergadering in verband met het spoedig en zo zeer onverwagt overlijden van secretaris IJ.F. Voorts werd in overweging genomen dat het mogelijk was, dat er boeken en papieren etc., welke betrekking hebben op de stadszaken, ten huize van F. berusten zouden, uit consideratie waarover besloten werd een commissie uit de raad te benoemen, welke met en beneffens procureur Sijmon Wijma, (welke door de weduwe F. was verzogt en gemagtigd om haar wijlen mans zaken te beredden), ten huize van wijlen F. alles nagingen en alle papieren en stukken, betrekking hebbende tot de administratie van stadszaken onder recipis van daar te ligten. en verder geresolveerd de stadsrekeningen zo van de zeewerken als anderszints door het onverwagts overlijden van de secretaris onafgedaan zijn blijven liggen, gedagte commissie mede te chargeren, met het verder opmaken en sluiten van die rekeningen, welke onafgedaan zullen worden bevonden. In welker commissie zijn benoemd de burgers P. de Boer, G. Pettinga, gesterkt met procureur-fiscaal T.S. Stephani, vr. 10 dec 1802 (GAH48); gesworen klerk ter secretarie Harmanus Tamboezer dient request in bij de raad; is sedert 27 jun 1796 goedgunstelijk door de raad begunstigt geworden met zijn post, dat hij tractement heeft ontvangen ingegaan met het quartaal primo aug van hetzelfde jaar, dan wegens de vorige tijd van de dag der aanstelling af tot primo aug gerekend, tot heden toe geen vergoeding van het tractement heeft genoten of ontvangen, waarover hij herhaalde malen bij de ovl secretaris F. heeft geaddresseert, met vriendelijk verzoek die zaak af te doen, en hem die achterstallige tractementen te voldoen, hetwelk hem ook door gemelde secretaris is beloofd, en ook gebeurt zou zijn indien het zo spoedig en onverwagts overlijden van hem zulks niet verhinderde en ondoenlijk had gemaakt. Daarom wendt hij zich tot de raad met zeer gedienstelijk verzoek dat hem een ordonnantie mag worden verleend voor 5 agterstallige weken tractement zijner functie van 27 jun tot primo aug 1796 aan de 30 Caroliguldens. Uit hoofde der wettigheid van de suppliants competentie een som van 30 gulden geaccordeert op ordonnantie te ontvangen, zo. 12 dec 1802 (GAH48); secretaris, ovl vrijdag 10 dec 1802 HRL; bij tromslag wordt bekendgemaakt, op verzoek van F., dat de collecteur der extra belasting op de huren der vastigheden, voormaals het Re?el genoemd, op ma. 5 mei eerstkomend een aanvang zal maken met de ontvangst gedurende 14 dagen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag des morgens van 9 tot 12 uur en ''s middags van 2 tot 4 uur, vr. 2 mei 1800 (GAH46); gebeurt nogmaals op 16 mei 1800 met de waarschuwing, dat de resten dadelijk aan de executeur ter invordering worden gegeven (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 62, 1 mrt 1804; IJ.F. meldt, dat hij in 1799 een gratificatie van f. 200:0:0 heeft ontvangen wegens zijn menigvuldige extra werkzaamheden, buiten zijn gewone besoignes. Het is de gemeenteraad bekend, dat die werkzaamheden nog dagelijks accresseren. deshalve verzoekt hij om toekenning van een dergelijke gratificatie. Hij vraagt ook 35 :0:0 voor aanschaf van schrijfbehoeften, welke hij nodig heeft, jaarlijks voor het stads rentambt. Wegens goede vigilantie en menigvuldige cuntinuelaextra. ord. werkzaamheden: f. 200:0:0 uit de stadskas toegekend, alsmede jaarlijks f. 35:0:0 voor schrijfbehoeften, ma. 11 aug 1800, (b46); gemeentebestuur geeft opdracht aan IJ.F. om, wegens ''s mans talrijk huisgezin, penibele omstandigheden en anderszinsgoede en deugdzame conduite, zoveel mogelijk favorabel te berichten, 23 okt 1800 (GAH46); besloten is nopens de bezwaren door de weesmeiden Aaltje Gerrits, Helena Jans, Angnietje Reinders, Hendrikje Lieuwes, Grietje Cornelis en Maaike Hendriks bij de Voogden en Voogdessen van het Stadsweeshuis alhier, tegen de binnenvader in hetzelfde Weeshuis, de burger Jan Johannes ingebracht en door de weesvoogden aan de president van de gemeenteraad gecommuniceerd, nauwkeurige informatie in te winnen, hetwelk gedemandeerd is aan president Wellinga en secretaris IJ.F., do. 18 dec 1800 (GAH46); Wellinga en F. hebben informatien ingewonnen over de bezwaren door de weesmeiden Aaltje Gerrits cum sociis tegen de binnenvader in het Stadsweeshuis alhier, Jan Johannes, ingebracht. Gemraad verklaart, na nauwkeurige examinatie der informatien en wat in deze materie dienende was, geen reden tot beschuldiging, welke voldoende geoordeeld zoude kunnen worden, tegen de binnenvader, te vinden. Maar veeleer de aanklachten van Aaltje Gerrits c. s. te moeten beschouwen als alleen maar in het werk gesteld te zijn om haar zelf, daardoor mogelijk van straf te bevrijden, al waarom de gemeenteraad heeft goedgevonden aan de Voogden en Voogdessen van het Stadsweeshuis over te laten, om dezelve Aaltje Gerrits, benevens Helena Jans, Angnietje Reinders, Hendrikje Lieuwes, Grietje Cornelis en Maaijke Hendriks, welke op 7 dec l. l. ''s nachts uit het Weeshuis zijn gegaan en over de muur bij de Meiden Plaats geklommen, daarvoor zodanig te corrigeren en straffen, als dezelve zullen verstaan te behoren, en aan de Voogden en Voogdessen dat dezelve alle devoir gelieven aan te wenden om de goede order weder in het Weeshuis te herstellen, en de binnenvader en binnenmoeder zoveel mogelijk in hun macht te mainteneren, za. 20 dec 1800 (GAH46); Rekening en Bewijs van den Ontvang en Uitgaaff voor ''t Stads Weeshuis te HRL, Aanvang genoomen hebbende met primo jan 1801 en eindigende met ultimo dec 1801, gedaan door IJ.F. als Rentemeester van voorz:Weeshuis. Rendant Aan de Raad der Gemeente van de Stad HRL Mitsgaders aan de Voogden van gemelde Weeshuis: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene summa van f. 511:16:10, welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan gerekend en geslooten in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen in de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarij, 31 dec 1801. Was getekend: IJ.F., L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout, G. Pettinga, Paulus G. de Boer Harm:Tamboezer, Wassenaar, C. Mollema, T. van Benthem, C. Blok, L.C. van Goch (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als secretaris f. 9:15:4 ter zaake 1 jaar Extra belasting van de Bank van Leening, 31 dec 1801, quit. no. 1 (GAH1133); id. f. 6:0:0 ter zaake 1 Jaar St Jacobi Schatt:van de Bank van Leening, 31 dec 1801, quit. no. 2 (GAH1133); rendant van het Weeshuis brengt f. 6:8:0 voor Uitgaaf aan Schrijfbehoeften en Reiskosten, 29 dec 1801, quit. no. 7 (GAH1133); id. f. 5:10:0 ter zaake 1 Jaar Extra belastinge op de vastigheeden van het huis in de Karmanstraat, 29 dec 1801, quit. no. 8 (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 100:0:0 ter zaake een Jaar Tractement zijndes dienstes, 17 nov 1801 (GAH1133); Wijders verzogte den Secretaris F. dat op morgen den 15 deezer navolgende bekendmaaking bij tromslag aan de Ingezeetenen mogte werden gedaan: de Raad der Gemeente van deeze Stad, doet bij deezen bekend maaken, dat bij hunnen Collecteur IJ.F., op morgen den 16 deezes, een aanvang zal werden gemaakt met den Ontfangst der Extra belastingen op de Vastigheeden, en daar meede zal werden gecontinueerd den tijd van veertien daagen, ''s maandags, Dingsdags, Donderdags, en Vrijdags ''s voordemiddag van 9 tot 11, en ''s namiddags van 2 tot 4 uur, do. 9 maij 1799 (GAH45); AAN: de Raad der Gemeente van HRL. Mede-Burgers ! Wij hebben gemeend nevensgaande Request door J.G. aan het Vertegenwoordigend Ligchaam gepraesenteerd, met de daar bij gevoegde stukken aan UL:te moeten zenden, ten fine van Berigt- en welk Berigt-op apart papier geschreeven benevens nevensgaande stukken uiterlijk binnen agt daagen, van UWL:te rug verwagten, Leeuwarden 20 maij 1799, het 5e jaar der Bataafsche Republiek. Waarover gedelibereerd zijnde, is geconcludeert aan den inhoud van voorz:missive, op de best mogelijke wijze te voldoen, en den secretaris IJ.F. te gelasten, ten dien einde een berigt te ontwerpen, ter Approbatie van den Raad, do. 23 maij 1799 (GAH45); Do. 23 maij 1799: voorts wierde door de secretaris F. ter Tafel geproduceert, en aan de Vergadering voorgeleezen het bij hem ontworpen berigt, door de Commissie tot de Administratie der Financien bij aanschrijvinge van den 20 Maij LL. gerequireerd op den Requeste door Jacobus Germans distelateur alhier aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Ligchaam des Bataafschen volks gepraesenteerd, welk berigt pro ut jacet is geapprobeerd en wijders goedgevonden een afschrift daar van ter Secretarije te Seponeeren, en het berigt op morgen aan welgedagte Commissie te verzenden. (GAH45); Maandag, 10 jun 1799: nog wierde door den Burger S.S. Teyema, Schoolmeester in het Stadsweeshuis alhier eene memorie aan den Raad overgegeven, inhoudende deszelfs beswaaren omtrent het niet ontvangen van zijn Tractement en eenige voorstellen desweegens bij hem gedaan wordende, welke memorie is gesteld in handen van den Burger Pettinga en den Secretaris F., om den Raad daar op te dienen van deszelfs Consideratien. (GAH45); Wo. den 27 Novemb. 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde rapporteerde de Commissie tot de bijzorging der Inquartiering uit den Raad, dat thans de Casernen gereed Waaren, en dat het gansche Guarnisoen, Zoo al niet geheel, egter op Zeer weinge manschappen na, daarin Zouden Konnen Werden geborgen, schoon niet alles Zoo Commoos Was, dat ieder Comp:op Zig Zelven afZonderlijk Konden Werden geincaserneerd, dat Zij Commissarien van deeZe Nademiddag hiervan Kennisse hadden gegeeven aan de Majoor H:van Papendrecht, Commandant van het Guarnisoen alhier, Welke hun daarop berigt had, dat hij op de Wijze, Zooals de Raad de Schikking gemaakt had, Zijn Volk niet geincaserneerd Wilde hebben, dat hij voor ieder Comp:eene bijzondere Casern eischte, en niet hebben Wilde dat het Volk als ''t Waare in de eene Casern hun nacht Logement Zoude neemen, en in eene andere Casern hunne menage houden. den Raad overweegende de enorme Kosten Welke reeds gemaakt Zijn om de Casernen en fournitures daar toe behoorende in gereedheid te brengen, en Wijders in aanmerking neemende, dat hier omtrent geene andere Schikkingen Kunnen Werden gemaakt, heeft uit Consideratie van dien, na rijpe deliberatie goedgevonden de Majoor van Papendrecht op ''t Huis der Gemeente te VerZoeken, en deZelve nogmaal de ingereedheid gebragte Casernen aan te bieden, en bij Weigering van dien, aan deZelve te declareren, dat den Raad voorneemens Was, nog van deeZen avond alle inquartieringe te doen Cesseeren, en geene Burgers daar meede meer te beswaaren, maar dat hij, Commandant, als dan Zelven ingevolge het Marschreglement, voor Zijn Volke moest Zorgen. den Majoor van Papendrecht ter Vergadering gecompareerd Zijnde, Zijn overeenkomstig het beslootene aan hem de ingereedheid gebragte Casernen nogmaal aangebooden, Welk aanbod door deZelven van de hand geweeZen Zijnde, is aan hem door de President G. Pettinga gecommuniceerd, dat den Raad vastelijk beslooten hadde, nog van deeZen avond de inquartieringe te doen Cesseeren, en Zoo Wanneer dat uit eenige Kwaade gevolgen, of disorders mogten Koomen te resulteeren, den Raad hem Majoor als Commandant van ''t Guarnisoen daar voor responsabel stelde. Waar op Wijders bij den Raad beslooten is, om een Lid uit hun midden te Committeeren, om Zich geassisteert met den secretaris IJ.F. op morgen na Leeuwarden te begeeven, en hun aldaar naamens den Raad te addresseeren, aan den Commissaris van het Uitvoerend Bewind bij het departement van de Eems, ten fine om Welgedagten Commissaris te Informeeren, van al het gepasseerde, tusschen den Raad, en voorzegden Commandant van Paapendrecht, als meede om aan deZelven Commissaris te kennen te geeven, de reedenen Waarom den Raad Zich genecesciteerd heeft gevonden de Burgers en Ingezeetenen deeZer Plaats booven desZelfs verpligtinge bij het Marsch Reglement bepaald, met Inquartiering te moeten beswaaren, en eindelijk de intercessie van Welgedagten Commissaris in deeZen, op de reverenste Wijze te verZoeken ten fine het denZelven behaagen mooge door Zijne invloed den Commandant van Paapendrecht te Willen disponeeren in de Schikkingen bij den Raad ten aanzien der incaserneering gemaakt te berusten ofte anderZints dat hij Commandant Zelven voor Zijn guarnisoen Zorge. Beloovende den Raad al hetgeen wat in deeZen door voorZeide hunne Commissie Word verrigt te Zullen approbeeren. en Zal Extract deeZes aan deZelve Worden afgegeeven, om hun te dienen voor Acte van Qualificatie. Aldus geresolveerd en gedecreteerd op dato ut supra. (GAH45); Maandag den 6 jan 1800. de Raad der Gemeente ordrs vergadert Zijnde, wierde verder beslooten, om eene Commissie te benoemen ten fine om met de voogden der Stads Algemeene Armen te Confereren, om zich op den eigenlijken toestand hunner Administratie en Situatie van zaaken, naauwkeurig te onderrigten, alles op Rapport aan den Raad, welke Commissie is gedecerneerd op de Burgers M. Bos, P. Wellinga en den Secretaris IJ.F. (GAH45); Voor verdere afhandeling: zie bij Marten Bos; (GAH45)
Ype Feddema (vervolg) Dingsdag den 21 jan 1800. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde, wierde door den Secretaris F. ter vergadering voorgeleezen, eene bij hem ontworpen Missive, om ingevolge Besluit van Maandag den 13 deezer te dienen, tot Antwoord op de Missive van de Raaden van Justitie in het voormalig Gewest Friesland van den 10 jan daar te vooren, zijnde van navolgende inhoud. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Raaden van Justitie in het voormalig Gewest Friesland. Burgers ! UWL:gerespecteerde Missive van den 10 deezer, is bij ons wel ontfangen, duid het ons niet kwalijk, dat wij met allen gepasten eerbied, ronduit zeggen, van ons te hebben moeten verwonderen, dat GijL:voor de Lecture van onze Missive van den 3 deezer, onkundig waard dat de zoo kostbaare Sequestratie der Boedel van Dr. E:F: Harkenroth, nog bleef voortduuren, daar wij in het geruste idee verseerden, dat GijL:diesweegens van alles, volkoomen door ons waart geinformeerd, -Wij konden ook, het zij ons gepermitteerd te zeggen, in geen ander denkbeeld vallen, en wel om de volgende redenen zoo als wij vermeenen op goede gronden te moogen sustineeren-Toen er herhaalde klagten bij ons waaren ingekoomen, over de zoo veel gerugt maakende zaak betrekkelijk de Administratie der nagelaten Boedel van wijL:Maria Lex en wij uit dien hoofde ex officio vermeenden verplicht te zijn, daar na onderzoek te moeten doen, en ons voor de belangens der minderjaarige Erfgenaamen, te moeten Intresseeren, hebben wij ter bereiking van dat doeleinde en de bij ons genoomen maatregelen, daaromtrent in dato den 29 nov 1798 door eene Ampele Missive, den Hoove kennisse gegeeven, teffens daar bij inzendende eene Staat in welke Situatie wij dien boedel hadden bevonden. Dat onze gehouden Conduite in dat geval bij den Hoove geapprobeerd wierd, hebben wij vermeend gerustelijk te moogen afleiden, uit eene aan ons ingezonden Missive de dato den dec 1798 begeleidende een Extract uit een Resolutie op den zelfden dato, bij den Hove over dat Susjet genoomen, -Hier meede hielden wij de Sequestratie voor gewettigd, en de Zaak ten Ppaalen aanhangelijk voor den Hoove, en uit dit oogpoinct het geval beschouwende, is er door ons, nog ten regarde der Boedel van Harkenroth, nog die van Dr Stambke iets verder verrigt, dan op dispositie of Speciaale Authorisatie van den Hoove-Wij achten ons in dit gevoelen te meer gesterkt, door een dispositie van den Hoove, in dato den 17 jan 1799 op den Requeste van Dr E:F: Harkenroth, gevallen van welke stukken wij hierneevens Authenticque Copien Inzenden, en kortheidshalven de vrijheid neemen UWL: daar toe Eerbiediglijk te renvoyeeren, na den ontvangst van dit Dispositif vermeenden wij, dat er voor ons, niet meer over bleef te doen, dan alleen de Boedel in bewaaringe te houden, in afwagtinge dat Harkenroth Borge tot Contentement van de Procr. Generaal zoude stellen, en wij na zulks door UWL:zouden werden geauthoriseerd, om de Sequestratie op te heffen. Terwijl deeze Zaak wijder voor den Hoove geventileerd moest worden, konden wij ons niet verbeelden, dat het vorderen van een zodanige Borgtogt onze zaak kon zijn maar vermeenden die alleen te weezen van den Procr. Generaal, -in deeze Suppositie moeten wij betuigen dat wij ons bevreemd vonden, over de Passage in UWL: Missive voorkoomende, daar toe betrekking hebbende ook hadden wij in den beginne, ons nimmer durven voorstellen, dat deeze Sequestratie van een zoo langen duur geweest zou zijn. Hoe ongaarne wij UWL:attentie, anderzints, met langwijlige details, zouden willen ophouden, hebben wij egter vermeend, om onze denkwijze, en Sustenues, in dit geval voor UWL:open te leggen, ons in deezen niet te konnen bekorten. en fin, nemeen wij zeer referentelijk de vrijheid. over een Tweede Passage in UWL:Missive geavanceerd, waar bij GijL:u gelieft te expliceeren, van het niet geheel vreemd te zullen vinden, dat de door ons ondernoomene Sequestratie met overleg van E:F: Harkenroth, op de geschiktste, en met de veiligheid der Erfgenaamen meest overeenkomstige wijze, wierde opgeheeven, UWL: met voorigen Eerbied te verzoeken, van ons te willen melden, en daar toe speciaal te Authoriseeren, noopens al het geen UWL: dienstig zouden oordeelen, dat tot menagement van kosten in deezen behoorde te werden gedaan; wij hebben vermeend dit verzoek aan UWL:te moeten doen, om in deezen niet anders te handelen, als wij omtrent de Sequestratie der Boedel van Dr Stambke gedaan hebben, in afwagtinge van hier op met UWL:antwoord te moogen werden vereerd verblijven wij na UWL:in Godes Heilige Protectie aanbevolen te hebben met diep respect. Welke Missive met unanieme Stemmen bij den Raad brout jacet geapprobeerd zijnde, is wijder beslooten dezelve onverwijld door een der Booden aan de Raaden van Justitie te doen overbrengen. (GAH45); Dingsdag den 10 apr 1798. Nadat het Gerechte, door den Commissaris belast met het werk der Reorganisatie (den Burger J:G:Kramer)ontbonden van hunnen Eed, ontslaagen en uit een gegaan was, wierden dezelve eenigen tijd daar na, door welgedagten Commissaris verzogt den Raadzaal weder binnen te treden, na zulks geschied zijnde, Communiceerde den Commissaris in gepaste Termen aan hun te weeten de Burgers Paulus de Boer, Lambert Albada, Marten Bos, Paulus Wellinga, Djurre Hendriks, Pieter Coulbout en Gerbrandus Pettinga, dat zij Leden van het voormalig ge?xisteert hebbende Gerechte thans door hem Commissaris wierden aangesteld, om de Publicque Zaaken deezer Stad, als Raad der Gemeente te Administreeren tot zo lange daar in ''t zij door het uitvoerend Bewind, ''t zij door eene In te voerene Constitutie, of op eene andere wettige wijze zoude zijn voorzien op Instructie hier onder Staande, zijnde den 1 ste Clercq F., mede binnen verzogt, en aan dezelve door den Commissaris gelast zijne functie Provisioneel te blijven waarneemen. (Instructie niet overgenomen). Waar op de de Nieuw aangestelde Raad der Gemeente de verklaaring agter Art. 2 (:De Leeden van de Raaden der Gemeente en derzelver Ministers zullen in handen van de door het Administratif benoemde Commissaris afleggen en ondertekenen, de navolgende Verklaaring: ?Ik verklaare, te hebben een onveranderlijke afkeer, tegen het Stadhouderschap, de Aristocratie, de Regeeringloosheiod en het Foederalisme?. )in de Instructie vermeld wierde vertekent, en vervolgens de belofte agter Art. 14 (:De Leeden van de Raaden der Gemeente en derzelver Ministers, zullen bij het aanvarden van hunner Bedieningen, in handen van den Commissaris aflegge de navolgende Belofte:?Ik belove op mijn Burgertrouw dat ik mij met alle vermoogens naar den inhoud dezer Instructie Stiptelijk zal gedraagen?. )volgende in handen van den Commissaris afgelegd, voorts wierde in Conformiteit van Art. 3(:De Raaden der Gemeente zullen dadelijk uit hun midden benoemen een Praesident in tegenwoordigheid van opgemelde Commissaris, en zullen zij al meede hunnen Secretaris benoemen, onder approbatie deezer Vergadering)in tegenwoordigheid van den Commissaris bij beslooten briefjes overgegaan tot het benoemen van een Praesident, welke briefjes door den Commissaris geopend zijnde wierd bevonden dat het Praesidium bij Pluraliteit van Stemmen was gedecerneert, op den Burger Paulus de Boer. Eindelijk wierde door den welgemelden Commissaris door afleezinge en affixie eener bekendmaking aan de Burgeren en Ingezetenen deezer plaats kennisse gegeven, dat voorzeide Burgers Paulus de Boer, Lambt. Albada, Marten Bos, Paulus Wellinga, Djurre Hendriks, Pieter Coulbout, en Gerbrandus Pettinga, door hem tot Raaden der Gemeente van deeze Stad Waaren aangesteld, met Last en in naame van het Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland om dezelve persoonen in hunne respective Qualiteiten daar voor te erkennen en te respecteeren. (GAH44); Dingsdag den 29 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen een Extract uit de Resolutien van het Administratief bestuur van het voormalig gewest Friesland, dienende ter approbatie, op de benoeminge van den Burger IJ.F. 1 ste Clercq ter Secretarije, als Secretaris, van den Raad, zijnde van den navolgende inhoud. Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Extract uit de Resolutien van het Administratief Bestuur van het voormalig gewest Friesland. Is gehoord het Rapport van de Commissie van Binnenlandsche Correspondentie op de Missiven van de Raaden der gemeenten van HRL, Barradeel, Workum en Schoterland, Opzigtelijk de benoemingen Van derzelver Secretarissen als: van IJ.F. te HRL, P:C:Leijstra van Barradeel, Sijmon Stoffels te Workum, en Luitjen Johannes van Schoterland. Waarop gedelibereerd zijnde, is beslooten opgemelde genoemingen te approbeeren, gelijk geschied bij deezen. en zal Extract van dit Besluit aan ieder der voorsch:Raaden der Gemeenten worden gezonden tot narigt. Aldus gerevolveerd binnen Leeuwarden den 25 May 1798, het 4de Jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44); Donderdag den 14 jun 1798. de Raad der Gemeente Vergadert zijnde, wierde aan den Burger F:Olbeld Directeur van een Troup Commedianten, thans zig te Groningen ophoudende op deszelfs verzoek aan den Praesident van de Raad gedaan onder de volgende voorwaarden Provisioneel toegestaan om in de Aanstaande Harlinger Kermis, met deszelfs Troup, zijne Toneelkonst alhier te mogen Exerceeren als: Pmo dat hij een behoorlijk Certificaat van den Agent der Nationaale opvoedinge zijner Admissie aan den Raad Produceere; 2de dat hij voor de toelaatinge om zijne Toneeloeffening in de Kermis alhier te doen, in eens ten Profijte der Armen betaale, eene Summa van Eenhondert Car Guldens; 3de dat hij ten einde om zijne toelaatinge alhier te obtineeren, aan den Raad behoorlijk Request Praesenteere. en is den Secretaris IJ.F. gelast hem zulks per:missive te melden. (GAH44); Donderdag den 23 aug 1798. Bij den Raad der Gemeente in overweeging genoomen zijnde, dat bij de Algemene beginzelen der Staatsregeling Art 21 bepaald word, dat elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud, van zijnen eerdienst, deszelfs bedienaaren en Gestigten, en bij de Aditoneele Articulen tot de acte van Staatsregeling Art:1 maar alleen bepaald word: de Gemeenten der voormaals Heerschende Kerk blijven geduurende de eerstkomende drie Jaaren, na de aanneeming der Staatsregeling de gewoone Tractementen van derzelver Leeraaren etc bij wijze van Pensioen uit ''s Lands Cas genieten, en aldaar van geene verdere Kerkbedienden gesprooken word behalven dat die penningen ook niet daadelijk aan de Leeraaren, maar aan de Gemeenten bekeeren vind den Raad der Gemeente geene vrijheid van eenige der dienaaren van de voormaals Heerschenden kerk meer uit Stads Casse te Salariseeren, als agtende den Raad zich door bovengedagte 21 Art:van alle de Kerkelijke Bedienaaren ontslaagen te zijn, wijl de wille des volks de hoogste wet uitmaakt, uit Consideratie van welke alles, den Raad na rijpe deliberatie heeft goedgevonden op huiden voor zich op het Huis der Gemeente te ontbieden: IJ.F., organist in de Nieuwe Kerk alhier, Hendrik Vettevogel, voorzanger, Servaas van Beemen, Coster, hoewel dezelve geen vast Tractament geniet, Christoffel Klein, en Adolf Pas, Puistertreeders, Rommert Claasen Blauw, deurwagter, S:S:Teijema, Coster, en voorzanger in de Wester Kerk, daar deeze post met die van Schoolmeester in het Stads Weeshuis gecombineerd is, zal hier over eene nadere Schikking moeten werden gemaakt, Johannes Hartmans deurwagter van de Wester Kerk en dezelve uit hunne respective posten Stads Wegen te ontslaan, zoo als den Raad dezelve houd voor ontslaagen bij deezen, met betuiginge teffens dat dit ontslag hun tot geene de minste flettisure zal verstrekken. en zal Extract deezes, aan de Kerkenraad van de Herformde Gemeente werden ter Hand gesteld, met verzoek, zulks de Gemeente te Communiceeren, omme dezelve te dienen voor berigt. Aldus geresolveerd op dato ut supra. (GAH44); Dingsdag den 16 okt 1798. den Raad Extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde na aangehoorde bedenkingenvan den Secretaris F. op de Publicatie, relatijv de gilden van den 5 okt L:L:dezelven Publicatie in andere en Serieuse overweeging genoomen, en bij den Raad na rijpe deliberatie beslooten, eene Commissie uit hun midden te benoemen, om Cum Secretario gesterkt, van deezen nademiddag te drie uur, de Bewindvoerende persoonen van de bestaan hebbende gilden en Corporatien binnen deeze Stad, aan te zeggen, dat de Raad dezelve gildens en Corporatien kwaame te ontbinden, en na deeze declaratie voor ontbonden hield, en dat de bewindvoerende Persoonen van dezelve onder de verpligtinge bij voorn:gedagte Publicatie gestatueerd, in deeze Qualt: niet meer zouden werden erkend, en verders dezelve bewindvoerende Persoonen, ten dien fine, op het Huis der Gemeente doen Convoceeren Welke Commissie bij pluraliteit van Stemmen, is gedecerneert, op de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga. (GAH44); Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur. de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente , bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijt en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Sijmon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leijenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden. de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd. Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Donderdag den 8 nov 1798. Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Het Intermediaire Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland, Aan: den raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Wij Zouden UL:hier neevens het Request van den Burger Hermanus de Waardt, met Last om ons te berigten Welke redenen UWL hebben bewoogen, om den Suppliant op gronden van de Publicatie van den 5 okt deezes Jaars te verbieden om zijn Ambagt als Kleermaaker te Exerceeren. Welk berigt, wij van UWLieden binnen vier daagen na receptie deezes inwagten. Waar over gedelibereerd zijnde, is den Secretaris F. gelast, op voorz:missive, een antwoord, ter approbatie van den Raad te ontwerpen, om op morgen afgezonden te worden. (GAH44); Donderdag den 3 jan 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts op voorstel van den Secretaris F., navolgende Advertentie in de Leeuwarder Courant als meede in die van den Drukker M:Koon geplaatst. ?De Raad der Gemeente van de Stad HRL doet bij deezen aan alle de daar bij belang hebbende te weeten, dat er door het overlijden van Claaske Meijer, een plaats in de 4de Classe van de Tontine naamens genegotieerde gelden ter opbouwinge van de Nieuwe kerk aldaar, is opengevallen, voor welks halve renthe, en accressement, op Donderdag den 10 jan 1799 ''s middags te Twaalff uur, op ''t Huis der Gemeente, ten voorz:Steede zal werden gelot. ? (GAH44); Maandag den 11 dec 1797. Het Gerechte Ordinaires Vergadert zijnde, wierden nog aan den Procureur Tuininga ten zijnen koste geaccordeert, drie Extracten uit het Exes. boek, als meede een uit het Resolutieboek deezer Steede, mogelijk in Suppositie van hem, dat de eerstgemelde Zoude kunnen dienen ten nadeele van den Burger Jan Tamboezer, en ''t laatstgenoemde ten beswaare van de 1e Clercq F. (GAH43); Donderdag den 14 decembr 1797. Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde voorts de 1 ste Geswooren Clercq F. gelast, aan de respevtive Directeuren der geschutgieterijen te Amsterdam, Hoorn en in ''s Haage, af te Senden navolgende missive. Het Gerechte der Stad HRL, Aan: de Directeuren van de Geschutgieterij in Amsterdam. Burgers ! Daar wij bij onze Stad een Stuk metaal geschut hebben, dat geheel onbruikbaar is, en plus mijnus 3500 Ponden wegen zal, het geene wij gaarne tegens den ordinairen Cours, welk voor ?toud metaal gegeven word, Wenschten te verkoopen en daar en tegen voor onze gewapende Burgermacht een Veldstukje van tusschen de 500 en 600 ponden noodig hebben, neemen wij de vrijheid UWL te versoeken, aan ons eens ten spoedigsten te willen melden, de naaste prijsen welke UWL voor het oude geschut zullen gelieven te besteeden en voor het nieuwe moeten ontfangen Waar meede Verblijven Uwe Heilwenschende Medeburgers. (GAH43)
Ype Feddes ende Klaeske Jurjens beyde onder Almenum komende wegens de bruid desselvs oom Fekke Joosten, 16 Apr 1746
Ype Feykes en Janke Cornelis, beyde van HRL, huw.aang. 7 jan 1736 HRL, komende Voor de bruyd Gabe Hibbes; huw.aang. HRL 1736; betaalt aan het Weeshuis f. 4:10:0 terzake 1 jaar huir van 2 pondematen land leggende onder Almenum, zuidoost, 16 mei 1759 (GAH1088) id. 31 mrt 1760 (GAH1089); id. 16 mei 1752 (GAH1081); id. 9 mei 1753 (GAH1082); id. 15 mei 1754 (GAH1083); id. 13 mei 1755 (GAH1084); id. 21 apr 1761 (GAH1091) id. 20 feb 1758 (GAH1087); id. 4 mrt 1756 (GAH1085); id. 20 mei 1757 (GAH1086); id. nu no. 11, 1767 (GAH1097); id. 1768 (GAH1099); id. 14 mei 1746 (GAH1075); id. 25 jan 1747 (GAH1076); id. 10 dec 1747 (GAH1077); id. 2 apr 1749 (GAH1078); id. 19 mei 1750 (GAH1079); id. 4 mei 1751 (GAH1080)
Ype Fokkes F. IJ. van Minnertsga en Jouk Jans van Almenum, laatst geproclameert en hier getrouwd op dato dezes 15 jun 1777 HRL, na vertoonde attestatie van Minnertsga, getekent D. van der Schaaf, v. d. m., en P. Hoogterp, organist en schoolmeester te Minnertsga; kind: Sytske IJpes, geb 11 may 1778, ged 2 jun 1778 Grote Kerk HRL
Ype Folkerts huwt met Helena ... , kind: Folkert IJpes Oostra, geb 1763 Dokkum; BS ovl 1842
Ype Freerks zie: Boomsma
Ype Geerts zie: van Vals
Ype Grijpsma geb 1797 Blokzijl, huwt met Liesbeth de Vries op 25 mei 1823 HRL, huwelijksafkondigingen 27 apr en 4 mei 1823, schipper, wonende te HRL, zv Bernard G, (gk), en Jaa Jans Vos, (gk); BS huw 1823
Ype Heeres ende Doutien Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 28 may 1735 HRL, Comende voor de bruid Abbe Janzen; huw.aang. HRL 1735; turfarbeider 1740-1746; Harmen Klaases ende Aukjen Beernts beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs neev IJ.H., 18 Apr 1744; Roelof Tjerks ende Grijtie Heeres beyde van HRL, komende weegens de bruid des selfs broeder IJ.H., 11 dec 1745; Haye Folkerts van Bergum ende Trijntie Johannes van HRL, koomende wegens de bruyd IJ.H. met vertoninge van schriftelijk consent van wedersijdse ouders, 13 Apr 1748; Freerk Pijtters ende Hijlkjen Heeres beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs Broeder IJ.H., 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Douwtje Hendriks; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreeren met Eerbied Y.H. havenwagter binnen deese Stadt en Wopke Johannes meede alhier dat de eerste wel geneegen is zijn gemelde bedieninge op de laetstgenoemde te transporteeren versoekende derhalven UEd:Achtb:gelieven deese overdragt te accordeeren en Wopke Johannes in plaets van Y.H. tot havenwagt binnen deese Stadt aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc: Requisitus (was get), B. Dreyer. ; In margine stonde; de magistraet accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt Wopke Johannes tot ordrs havenwagt binnen deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheid daer toe staende en aenbehoorende mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid Actum den 19 nov 1742 (was get:) Hendrik Schaaf Ter Ordtie van de magistr. (get:), M. van Idsinga; (onder Stonde); Op heeden den 14 nov 1742 heeft Wopke Johannes als havenwagt den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. Schaef afgelegt. In Kennisse van mij gesw:klerk B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 21 mrt 1753 over op Arjen Aris; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Ype Hessels rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 1:3:0 ter Saeke S. jacobi Schatt:voor t huis van IJ.H., 21 jan 1806, quit. no. 1 (GAH1138)
Ype Hessels huwt met Aukje Uilkes, beide van HRL, geproclameerd de 28 mei en de 4 en getrout de 11 jun 1769; ovl 22 apr 1792 HRL, oud 44 jaar
Ype Hoogstra geb 1800 Irnsum, huwt met Maria Ploeger, (gk), werkman in 1851, Vst van Heerenveen, maar datum niet bekend, A tussen 1851-1860 onbekend waarheen; bev.reg. HRL 1851 wijk D-168, 52
Ype Hoornstra IJ.H. eigenaar van percelen nrs. 674 en 675 te Sexbierum Sectie A, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 170, resp. weiland, weiland, resp. 16030 en 21800 m2, klasse onbebouwd: beide 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)
Ype Jacobs ged 22 jul 1770 Westerkerk HRL, zv Jacob IJpes en Wijpkien Hiddes
Ype Jacobs ged 6 dec 1744 Westerkerk HRL, zv Jacob Sakes en Seike IJpes
Ype Jans zie: van der Mey, van der Werf
Ype Jans geb 22 jan 1785, en Kornelis Jans, geb 30 jan 1781, beiden ged 15 feb 1785 Grote Kerk HRL, kinderen van: Jan Hessels en Maartje Kornelis
Ype Jelgersma Donderdag den 9 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde uit Consideratie, dat dezelve vrouwen, door het opligten en vertrek van hunne Mans, om onder de Bataafsche Armee, ondergestooken te worden, thans van hun bestaan beroofd waaren, goedgevonden uit Commisseratie aan de vrouw van Hendrik van Wielen, Roelof Roelofs en IJ.J. bij Provisie uit de Correspondentie Beurs te accordeeren ieder Dartig Stuivers ?S weeks, en den Burger Pettinga te qualificeeren zulks aan gedagte vrouwen uit te reiken. (GAH45)
Ype Jelles zie: Jelgersma
Ype Jelles Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJ.J., Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Ype Jelles zie ook: IJ.J. Jelgersma; huwt met Johana Jans, kind: Jelle IJpes, geb 21 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL
Ype Jelles wed. gebruiker van wijk G-226, gealimenteerd, medegebruikers zijn Hendrik de Wit, baardscheerder, Tjeerd Piebes de Vries, metzelknegt, Christiaan P. Riem, militair, eigenaar is Tjeerd Cabbeljauw wed., 1814. (GAH204)
Ype Jeppes begraven Groot Kerkhof, regel 1, nr. 26, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; IJ.J. en Grietje Hendriks van Lindt, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 9 naastvolgende; kind: Jeppe Ypes, geb 24 jan 1785, ged 13 feb 1785 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik IJpes, geb 29 nov 1786, ged 24 dec 1786 Grote Kerk HRL, moeder als: G.H. van Lint; kind: Doetje IJpes, geb 21 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Doede IJpes, geb 30 may 1794, ged 15 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Doetje IJpes, geb 30 nov 1797, ged 17 dec 1797 Grote Kerk HRL; woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst Maandag den 31 dec 1798; de Raad ordinaris Vergadert zijnde, Wierde geleezen een Extract uit de besluiten van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland, zijnde van deezen Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Ge?xtraheert uit de Besluiten van het Intermediair Administratif Bestuur van ''t voormaalig Gewest Friesland; Geleezen zijnde, het Request van Gosling Piekinga en Harke Jurjens van der Stok, als geauthoriseerde administratoren van de boedel van Wijlen IJ.J. onlangs te HRL overleeden, te kennen geevende, dat IJ.J., nalaatende vijf kinders (alle reeds publiek onderhoud genietende) eene huizinge heeft gekogt uit den boedel van wijlen Caatje van Lint weduwe Beernd Jans, zonder dat de Wederzijdsche Vertekening Van koop en Reversbrieven heeft plaats ge-had, Veroorzaakt door des koopers dood, dat thans de huizinge Weder zoude moeten werden verkogt, daartoe decreet Verzogte, en de be-lastingen op den Verkoop uit den boedel van wijlen IJ.J. betaald, dat iemand zig aangebooden heeft, om de koop over te neemen, verzoekende verders de Supplianten dat de koop tot voorkooming van onnutte kosten overgaa, op dien persoon vervolgens ingekoomen zijnde, een favorabel berigt van de Raad der Gemeente van HRL, en geconsidereerd zijnde, dat de koop nog niet ten vollen is geperfecteerd, en de kosten van de Verkoop uit den Boedel van wijlen IJ.J. moetende worden betaald in effecte zouden koomen ten laste van ''t publiek arme Bestuur te HRL, dewijl het voordeelige ten profijte van hetzelve word gebragt; Is na deliberatie goedgevonden en Verstaan der Supplianten Versoek te accordeeren gelijk geschied bij deezen, en diensvolgens toe te staan, dat de gemelde Huizinge directelijk overgedraagen Werde in een eigendom, van den geenen, die zig daar toe heeft aangebooden, en dat dus dezelve in de plaats van wijlen IJ.J. werde gesteld als koper; en zal extract deezes worden gezonden aan de Raad der Gemeente van HRL, en uitgegeeven aan de Supplianten om te Strekken tot derzelver authorisatie en narigt respectivelijk; Aldus beslooten binnen Leeuwarden den 24 dec 1798, 4de Jaar der Batt:Vrijheid; Welke aangenoomen is voor kennisgeevinge. (GAH44)
Ype Jetzes zie: Rodenhuis
Ype Jetses huwt met Hendrikje Pieters, kind: Jetse IJpes, geb 26 mrt 1779, ged 18 mei 1779 Grote Kerk HRL; kind: Jetse Ypes, geb 14 jul 1780, ged 1 aug 1780 Grote Kerk HRL
Ype Jippes ovl 2 nov 1798 HRL, huwt met Grietje Hendriks van Lint, metselaar, verkoopt diverse woningen 1799-1800, kinderen: Antje IJpes van Lint, geb 23 jan 1790 HRL, Doetje vL, geb 1 apr 1798 HRL; BS geb 1819, huw 1820; kind: Hendrik IJpes, geb 3 jan 1788, ged 20 jan 1788 Grote Kerk HRL
Ype Jongma ovl voor 1865, huwt met Elizabeth Jorna, kind: Minke J, geb 27 dec 1810 Leeuwarden; BS ovl 1864
Ype Jurjens geb 29 aug 1801 HRL, ged 15 sep 1801, N.H., zv Jurjen IJpes en Antje Baukes; dopen Grote Kerk HRL 1801
Ype Keimpes IJ.K. en Dirkje Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 may 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 18 dier maand
Ype Claeses ged 9 okt 1742 Grote Kerk HRL, zv Claes IJpes en Antje Lammerts
Ype Lieuwes zie: Schuitmaker
Ype Manus zie: Verheul
Ype Martens zie: Straatsma
Ype Meynerts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:8:0 weegens 24 daagen sijner verdiende daghuyre loopende tot den 12 dec 1729, ord. no. 1, 13 dec 1729. *; id. tot 10 jan 1730, ord. no. 3, 10 jan 1730; id. tot 7 mrt 1730, ord. no. 10, 7 mrt 1730; id. tot 4 apr 1730, ord. no. 14, 4 apr 1730; id. tot 2 mei 1730, ord. no. 16, 2 mei 1730; id. tot 30 mei 1730, ord. no. 18, 30 mei 1730; id. tot 26 jun 1730, ord. no. 22, 27 jun 1730; id. tot 24 jul 1730, ord no. 24, 25 jul 1730; id. tot 21 aug 1730, ord. no. 27, 22 aug 1730; id. tot 18 sep 1730, ord. no. 30, 19 sep 1730; id. tot 17 okt 1730, ord. no. 32, 17 okt 1730; id. tot 13 nov 1730, ord. no. 34, 14 nov 1730. *(GAH1060); *()* = (GAH1060); IJ. Meinderts en Trijntie Eelkes, beide van hier, huw.aang. 6mrt17 34 HRL, Comende voor de bruid Jacob Caspers; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Ype van der Mey geb 1784 Midlum, ovl 17 nov 1856 HRL, huwt met Hieke vd Ley en Wytske de Jong, koopman in 1851, Rooms Katholiek, zv Jan IJpes en Grietje Doedes; BS ovl 1849, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-080, wijk G-292, wijk H-001
Ype Minnes zie: van der Mey
Ype Obbes ged 21 jul 1740 Westerkerk HRL, zv Obbe IJpes en Fokeltje Steevens
Ype Oeges zie: Plantinga
Ype Oenes zie ook: IJ. Oenses; IJ.O. van Beetgum en Antje Dirks van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 jun 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Beetgum, en aldaar, volgens terug ontvangen berigt, getrouwd den 25 jun 1780
Ype Oenses zie ook: IJpe Oenes; IJ.O. van Beetgum, en Ytje Luitjens van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 mei 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Beetgum en volgens ingekomen getuigenis aldaar getrouwd den 18 dier maand
Ype Oepkes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 112:10:0 wegens 12 1/2 lopen grauwe orten, kwit. no. 4, 16 feb 1768. (GAH1098)
Ype Piers geb 20 apr 1803 HRL, ged 8 mei 1803, N.H., zv Pier IJpes en Richtje Reinders; dopen Grote Kerk HRL 1803
Ype Pieters huwt met Trijntje Hendriks op 4 jun 1797 HRL, komt van Almenum; hu Grote Kerk HRL 1797
Ype Sents ovl 17 feb 1728 HRL, oud 65 jaer
Ype Sierks geb 29 may 1785, ged 21 jun 1785 Grote Kerk HRL, zv Sierk IJpes en Grietje Eilderts
Ype Sijes remonstreert met schuldige eerbiedigheit Wybren Hessels meede gesw. turfdrager binnen dese Stad, hoe dat hij om redenen, seer geneegen soude sijn die sijn bedieninge te transporteren en over te dragen op de persoon van IJ.S. burger binnen dese Stad, dewelke daertoe de vereyschte bequaamheeden genoegsaam vermeent te besitten, dogh alsoo dese overdragte onmogelijk kan geschieden sonder gunstige approbatie van Ued. Achtb. Soo sijn die beyde suppltn te rade geworden hun door deesen te addresseeren aan Ued. Achtb. met ootmoedige supplicatie dat dese overdragte door Ued. Achtb. moge worden goedgekeurt, en alsoo de persoon van IJ.S. tot meede gesw. turfdrager deser Steede aangestelt en bevestigt op sodanige lasten, plighten, profijtten en gehoorsaamheeden daer toe en aanbehoren quo facto etc, was vertekent M. van Idsinga. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemelt, eligeert mits deesen de persoon van IJ.S. tot meede gesw. turfdrager deser Steede op lasten, plighten, profijtten en gehoorsaamheeden daer toe en aanbehorende mits doen den eed van getrouwigheit in handen van presid. burgem. dese Stads, actum 12 mrt 1731, was vertekent Cornelis Veersma, ter ordtie van de Magistraat, M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden 14 mrt 1731 heeft IJ.S. den eed van sich getrouwelijk in sijn bedieninge te gedragen, gepresteert in handen van presid. burgem. Veersma, actum 14 mrt 1731, in kennisse van mij secr., was vertek. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); remonstreert met alle schuldige eerbied IJ.S. althans gesworen turfdrager en borger deser stede dat de supplt:wel genegen soude sijn die bedieninge te transporteren op enen Wouter Hes sels mede wonagtig alhier ter stede dewelke sulks mede hertelijk is begerende, dog naedemaal sulks buiten Ued Agtbh: consent en goede gracie niet kan geschieden. Soo adresseeren beide de suppltn:sig bij desen aen Ued Agtbh:ootmoedig versoekende ten einde Uw Agtbh:in dit versogte transport gunstelijk gelieven te accorderen, en over sulks de persoon van Wouter Hessels tot mede gesw:turfdrager aen te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, quo facto etc: requisitus (get) M. van Idsinga. ; In margine stonde; de Magistrat accorderende het versoek eligeert mits desen de persoon van Wouter Hessels tot mede ordinaris turfdrager binnen dese stad op lasten, pligten, profijten, en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende den eed in handen van de presid. burgmr deses Stads, Actum den 16 Augusti 1734 (get) C.G. van Sloten, ter ordtie van de Magistraet, M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 16 Augusti 1734 heeft Wouter Hessels den eed van getrouwigheit als turfdrager gepresteert in handen van de presid. burgmr van Sloten, Actum uts. In kennis van mij secrets. (get M. van Idsinga). (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Carst Huberts ende Trijntie Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd IJ.S., 2 May 1750; Aefke Sijes ende Foppe Gerrijts, beide van HRL, huw aang. 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid IJ.S., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Ype Symons Hendrik Spannenburg bet f. 55:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake 1 jaar loon door IJ.S. bij hem verdiend, 15 mei 1762. (GAH1092)
Ype Symons op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1-8; (GAH650)
Ype Sytses zoe: Hettinga
Ype Simons ged 18 mrt 1749 Grote Kerk HRL, zv Simon Meiles en Mayke Douwes
Ype Simons ged 22 dec 1739 Grote Kerk HRL, zv Simon Douwes en Hilkjen Claases
Ype Simons zie ook: de Groot; Ipe Simens, ged 16 aug 1761 Westerkerk HRL, zv Symen Hendriks en Trijntie Ippes
Ype Simons Y.S. en Elisabeth Johan Hendriks Sichman, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Trijntje IJpes, geb 16 apr 1792, ged 6 may 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Lijsbeth Siekman
Ype Sipkes IJ.S. van Wijnaam ende Eeke Fransen van HRL, Comende voor de bruyd Lodewijk Gerrits, 07 nov 1733 HRL
Ype Sjierks zie: Plantinga
Ype Sjoerds bet aan de rentmeester van het Weeshuis, samen met Marten Hijlkes, IJme Daniels en Reinder Dirks f. 97:10:0 voor 6 pondematen bouw onder Berlicum, no. 5, 1780. (GAH1111); id. over 1781. (GAH1112); id. over 1782. (GAH1113); id. over 1779. (GAH1110); id. over 1784. (GAH1115); id. over 1785 22 feb 1786. (GAH1118); id. f. 48:15:0, samen met wed. wijlen Marten Hylkes, Yme Daniels en Reinder Dirks, terzaake een half jaar propijn, wegens een vijf jaarige inhuiringe van 6 pondematen bouwland onder Berlicum gelegen, gequoteerd met no. 5, 19 jun 1784. (GAH1115); id. cum soc., f. 73:2:8 wegens 3/4 gedeelte der huur van 6 pondematen bouwland onder Berlicum, no. 5, 17 feb 1790. (GAH1122)
Ype Sjoerds zie: de Groot
Ype van Vals geb 14 dec 1803 HRL, ged 30 jan 1804 HRL, zv Geert vV, en Klaaske Tjerks; dopen Grote Kerk HRL 1804
Ype IJsbrands ged 30 apr 1743 Grote Kerk HRL, zv IJsbrand IJpes en Hijlkjen Sjoerds
Ype IJsbrands huwt met Fettje Johannes, beide van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 en getrout den 29 apr 1770 in de Westerkerk
Ype IJsbrands ovl voor 1752, paardensmid 1728-1733
Ype Dirks Hollander ovl 11 aug 1822 Burgwerd, huwt met Geertje Gerrits Oostra, boer te Burgwerd; BS huw 1828
Ype Dirks van Vliet geb 1793 HRL, huwt met Aukje Hilverson op 30 mei 1824 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1824, bakkersknecht, A 30 apr 1859 Leeuwarden, DG, pakhuisknecht in 1859, zv Dirk Wiebes vV, en Aafke IJepes; BS huw 1824, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-132, wijk H-154; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-085; VT1839
Ype Feykes Jenneman IJ.F.J. en Janke Cornelis Makkema, beyde Van HRL, huw.aang.07 jan 1736 HRL, komende Voor de bruyd Gabe Hibbes
Ype Harmens van der Tol IJ.H. v. d. T., 30 jaren, boerearbeider, wonende te Kimswerd, is verzogt een Acte van Notoriet? op te maaken ten behoeve van het huwelijk van Sipke Gerrits Poelstra, wever, wonende te Kimswerd
Ype Jans van der Werf geb 1757 ... , ovl 14 mei 1816 Heerenveen, huwt met Hendrika Hendriks Norbruis, kuipersknecht in 1812 en. wonende te in de Scheerstraat, N.H., kinderen: Johanna vdW, geb 10 mei 1806 HRL, Trijntje IJpes vdW, geb 1790 HRL, Hendrikje vdW, geb 14 jul 1794 HRL, Carolina Frederika vdW, geb 9 mrt 1803 HRL, Jetske vdW, geb 11 feb 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1806, BS ovl 1812, huw 1824, ovl 1870, ovl 1872; gebruiker wijk D-038, kuipersknegt; eigenaar is S. Wyma erven, 1814. (GAH204); woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar : (lijst namen ingezetenen; (GAH650); kind: Marijke IJpes van der Werf, geb 13 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje IJpes van der Werf, geb 1 jan 1789, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jan IJpes van der Werf, geb 21 feb 1792, ged 6 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje IJpes van der Werf, geb 11 jun 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: IJmkje IJpes van der Werf, geb 20 aug 1797, ged 5 sep 1797 Grote Kerk HRL; Ik Ondergemelden Douwtje Gerbens wed. Anna Jans van der Zee, woonagtig te Franeker verklaar bij deesen te consenteeren aan mijnen zoon Jan Annes van der Zee scheepstimmermansknegt te HRL, om zich in het Huwelijk te begeven met Trijntje IJpes van der Werf dogter van IJ. v. d. W. en Hendrina Norbruis meede aldaar, mogende alzoo lijden dat deselve door den Heer Burgemeester van HRL in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der Proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 24 apr 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negen en tachtig den Eerste jan is Geboren Trijntje dv IJ. v. d. Werff en Hendrina Norbruis. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Ype Jelles Jelgersma ovl voor 1832, huwt met Anske Jentjes, kind: Jelle IJpes J., geb ...; BS huw 1831
Ype Jelles Jelgersma zie ook: IJpe Jelles; huwt met Johanna Jans de Bruin op 20 mei 1798 HRL, koopt een huis in 1801, N.H., in leven koorndrager, kinderen: Trijntje IJpes J, geb 24 nov 1806 HRL, Baukje IJpes J, geb 1799 HRL, Jan IJpes J, geb 29 mei 1804 HRL, Trijntje IJpes, geb 4 feb 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1804, 1806, BS huw 1820, huw 1827, ovl 1828, ovl 1830
Ype Jentjes Plantinga rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 52:0:0 van de weesvoogden verdiende Loon van IJ.P. en Haaye Gerrijts, 8 may 1810 (GAH1142); id. f. 45:12:0 verdiende Loon van Jan Fongers en IJ.P., 3 jun 1806 (GAH1138); id. f. 41:12:0 verdiende Loon van IJ.P. en Haaye Gerrijts, 5 may 1807 (GAH1139); id. f. 75:16:0 verdiende Loonen van Hendrik en Haaye Gerrijts en IJ.P., 17 may 1808 (GAH1140); id. f. 41:12:0 verdiende Loon van Haaye Gerrtijs en IJ.P., 30 may 1809 (GAH1141); geb 7 dec 1792, ged 30 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Jentje Plantinga en Trijntje Sijperda
Ype Jetzes Rodenhuis geb 1751 Baard, ovl 1 mei 1835 HRL, huwt met Hendrikje Pieters Scheltema, kinderen: Jetze R, geb 1788 HRL, Hinke R, geb 1785 HRL, Bouwe R, geb 1790 HRL, Pieter R, geb 1777 ... , oud burgemeester van deze stad, lid Gemeenteraad en stroleverancier 1803-1807, verkoopt rog- en weitmolen 1800, verkoopt huis en stalling 1800, koopman in 1811, zv Jetze R, en Grietje ... ; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1834, ovl 1835, ovl 1845, ovl 1846; kind: Jetse IJpes Rodenhuis, geb 11 sep 1782, ged 8 okt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jetse IJpes Rodenhuis, geb 11 jan 1788, ged 3 feb 1788 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-037, koopman, 1814. (GAH204);gebruiker van wijk A-044 en wijk A-045, pakhuizen; eigenaar is T. Gratama, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-046, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-151; gebruikers G.R. Steen, zonder beroep, Harent Pieters vd Sluis, sjouwer, 1814. (GAH204); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den raadhuize binnen HRL den 29 dec 1790. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptie van de Heeren Rendeerden, de Magistraat en Gecommitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: IJde Feddema, Simon Frieseman, T.S. Stephanij, P. Stroband, Douwe W. Vettevogel, Y.R., J.H. Olinjus, A.J. Conradi, E.F. Harkenroth Menno Vink, Sybout Hoornstra, Sybren P. Molenaar, H. de Waart, J. Albarda, Jan vd Veen. (GAH1122); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, Y.R., B. Fontein, A.D. IJpey, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ. Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is, eene summa van f. 56:6:12. Welke den Rendant, in zijne volgende Rekening, voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H. Olinjus, IJ.R., Menno Vink, E.F. Harkenroth, S. Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaff, Dirk Fontein, Teunis Norbruis, H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126); IJ.J.R. en Hendrikje Pieters Scheltema, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 10 apr 1774 HRL; woont in 1e quartier, huisno. 104, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:4:0, rechts:. -8:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 25:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 108:10:0 voor geleverde gort, 31 dec 1810, quit. no. 40 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van IJ.R., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 127:0:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 483:1:0 ter Saeke geleverde 451/4 lopen Rogge en 6 lopen gepelde garst, 31 dec 1806, quit. no. 3 (GAH1138); id. f. 357:17:0 voor geleverde Rogge, 10 jul 1807, quit. no. 3 (GAH1139); id. f. 395:3:0 ter Saeke geleverde 50 Lopen Rogge 14 jan 1808, quit. no. 1 (GAH1140); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde, is volkomen wel bevonden, zijnde deeze Opneming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden, op den Raadhuize binnen HRL den 8 Januar 1808, zullende het voordelig Slot in de volgende Rekening voor ontvang worden gebragt. Was getekend: Minno Vellinga, IJ.R., C.D. Zijlstra, H. Peaux, Jan Willem Douwes, L.C. van Goch, IJ. Hoornstra, A.J. Conradi (GAH1139); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 104:0:0 voor geleverde erweten, 14 nov 1808, quit. no. 63 (GAH1140); id. f. 66:0:0 ter Saeke geleverde pelde garst, 29 dec 1808, quit. no. 78 (GAH1140); id. f. 110:0:0 ter Saeke geleverde Gordt, 6 sep 1809, quit. no. 48 (GAH1141); id. f. 88:0:0, 30 dec 1809, quit. no. 76 (GAH1141); Geëtraheerd uit het Bakkers Zetting Boek der Stad Leeuwarden: Op heeden den 9 may 1799 Compareerden voor ons Gecommitteerden uit de Raad der Gemeente van Leeuwarden, als toeverzigt hebbende op de goede Petitie der Bakkers alhier, de Keurmeesteren van dezelven, en hebben Wij Gecommitteerden de zetting van het Brood, conform de prijs van de middelzoort der weit a 8 gulden, gedaan in manieren als volgt: Een Grouw Weiten Bolle f. 1 pond 11 lood: f. 2:0:6, Duitsche Bolle 26 lood: f. 2:0:6; Fijne Fransch Bolle 28 lood: f. 2:0:10; Regel Wegge op 21 lood: . -2:0; Frans Brood op 19 lood: . -2:0; Alles buiten de Impositie van ''t Klein Gemaal. In kennisse onze handen, (get:) J:Buisman, J. Pulinx Accordeert met voorz: Boek. In kennisse van Premier Clercq (get) E:ter Maat. Met rapport dezelve missive aan de Commissaris over het geweezen Bakkers gilde, den Burger IJ.R. bij receptie gecommuniceerd te hebben om zulks bij de Bakkers te laaten omzeggen (GAH54); de Raad der Gemeente van HRL. Mede-Burgers! Daar de prijzen van de Rogge zodanig gesteigerd zijn, dat eene opzetting van het Roggenbrood, al weeder noodzaakelijk is geworden; -zoo hebben Wij goedgevonden, de prijs van elk Roggenbrood weegende elf pond, te bepaalen op Twaalf stuivers, de mindere, en meerdere ponden nar advenant. en op dat deeze zetting effect Sorteere, gelasten Wij Ul. dezelve op de gewoone wijze, en met den meeste Spoed, aan de Bakkers in Uws Stad bekend te maaken. Heil en Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Finantien in het voormalig Gewest Friesland. J. van Hijlckema, vz, Ter ord. tie van de Commissie Bosma, Loco Secr: Waar van copia is gezonden aan de Commissaris van het voormalig Bakkers gilde den Burger IJ.R., om dezelve aan de Bakkers te Communiceeren, do. 16 may 1799. (GAH45); Eindelijk wierde van de navolgende Missive weegens de zetting van het Roggenbrood aan den Burger IJ.R., als Commissaris over het Bakkersgilde, copia gezonden, om daar van aan de Bakkers kennisse te geeven. AAN: de Raad der Gemeente van HRL. Mede-Burgers ! Bij onze Resolutie van heeden, de prijs van het Roggenbrood wegende Elf ponden, bepaald hebbende op dertien Stuivers, de meerdere en mindere ponden naar rato; - zoo hebben wij noodig geoordeeld UL: mitz deezen te gelasten, om aan de Bakkers onder UL ressort wonende op de gewoone wijze daar van de nodige kennisse te doen bekoomen ten einde hun naar gemelde zettinge Stiptelijk te gedraagen, Leeuwarden, 27 may 1799, het 5e jaar der Bataafsche vrijheid. (GAH45); Vrijdag, 7 jun 1799. Is ontvangen navolgende Aanschrijvinge weegens de Zetting van het Tarwen Brood: Geëtraheerd uit het Bakkers Zetting boek der Stad Leeuwarden: ''Op heeden den 6 jun 1799 Compareerden voor ons Gecommitteerden uit de Raad der Gemeente van Leeuwarden, als toeverzigt hebbende op de goede Politie der Bakkers alhier, de Keurmeesteren van dezelven, en hebben Wij gecommitteerden de Zetting van het Brood, Conform de prijs van de middelzoort der Weit f. 9 1/2 gulden, gedaan in manieren als volgt: Een grouw Weiten Bolle f. 1 pond 11 lood: f. 0:2:10, Duitsche Bolle f. 26 lood: f. 2:0:10, Fine Fransche Bolle f. 28 lood f. 2:0:14; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap! de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers! Wij hebben goedgevonden de prijs van het Roggenbrood Wegende Elf ponden te bepalen op Twaalff Stuivers de meerdere en mindere ponden naa nadvenant. en Waar van Wij Ul. door dezen Kennis geven, tevens aanschrijvende, om zonder verwijl daar van de nodige Kennis te doen toe Komen aan de Bakkers, en Ul. Bedrijve, met last aan dezelve om hun daar na te gedragen. Heil en Broederschap, Leeuwarden den 29 jul 1799 Het vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid. Waar van de facto Copia is gezonden aan de Burger IJ.R., als Commissaris over het gewezen Bakkers Gild, met verzoek om zulks aan de Bakkers te willen laaten bekent maaken''. (GAH45); Vrijdag den 20 dec 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Communiceerde de Praesident L:Albada dat op Woensdag avond den 18 deeZer bij hem ontvangen Was, eene Missive van de Commissie, tot de Administratie der Financien, in het voormaalig Gewest Friesland, noopens de Zetting van het Roggenbrood; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers ! Wij hebben goedgevonden de Prijs van het Roggen Brood, Wegende Elf ponden, te bepalen op dertien Stuivers, de Meerdere en mindere ponden naar Advenant; en Waar Wij Ul. doo0r deeZen Kennis geven, tevens aanschrijvende, om Zonder Verwijl daar van de nodige Kennis te doen toekomen aan de Bakkers in Ul. Bedrijven, met last om Zich daarna te gedragen; Leeuwarden, den 17 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafschen Vrijheid; Waar van bij den ontvangst Copia Was gesonden, aan den Commissaris IJ.R. om Zulks aan de Bakkers te doen rondZeggen, en bekendmaaken. (GAH45); Sondag den 1 jul 1798. de Raad Extra ordrs Vergadert zijnde, wierde geleezen navolgende missive nopens de Zettinge van het Roggenbrood. Burgers ! Wij hebben goedgevonden ter voldoening aan de Publicatie van den 31 dec 1795, de prijs van het Roggenbrood Weegende elf pond, te bepaalen op 7 1/2 stuivers mindere of meerdere Swaarte na proportie gerekend, zonder dat die prijs zal moogen worden vermeerdert, maar wel vermindert. Wij verzoeken, en zoo veel noodig gelasten, U hier van de vereischte Advertentie in Uw Stad te doen, en Verblijven in die Verwagting. Leeuwarden den 29 jun 1798; Waar van de facto eene Copia is gezonden aan den Burger IJ:R., als geweezen officier van het voormalig geexisteerd hebbende Bakkersgilde, met Verzoek zulks aan de Bakkers alhier te willen doen Communiceeren. (GAH44); IJ.R. eigenaar van percelen nrs. 342 en 343te HRL, wethouder, woonplaats HRL, legger nr. 585, resp. pakhuis, en huis en erf, resp. 126 en 480 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 56 en 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); IJ.R. eigenaar van percelen nrs. 360 en 361 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 585, resp. wagenhuis, en pakhuis, resp. 35 en 120 m2, klasse onbeouwd beide 1, belastbaar inkomen resp. 15 en 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 616 te HRL, wethouder, woonplaats HRL, legger nr. 585, huis en erf, 116 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); Maandag den 2 jul 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Wierde geleezen een Request, van den Burger IJ.R., zijnde van den navolgenden Inhoud; Aan de Raad der Gemeente te HRL; Geeft met eenen behoorlijken Eerbied te kennen IJ.R. mr. Bakker te HRL, laatste onderman zijnde van het gesubsisteert hebbend Bakkersgild, in die qlt:dat de Supplnt:voor eenigen tijd Comparitie gehouden heeft van de gezamentlijke Gildegenooten om te spreken hoedaanig in ''t vervolg zouden hebben te handelen, met de goederen bij hetzelve zijnde, waaromtrent zeer differente gevoelens geweest zijn, en ook van deeze en geene onaangenaame woorden Suppliant uitdrukkingen gebeezigt, zo dat den Suppliant niets meeder begeerde, om maar te mogen weeten aan wien hij de last dai hij nog kwam waar te neemen konde overdraagen, dan naderhand zeer vriendelijk met voormaalige Policijen er over gesproken, welken het best voorkwam, dat de Suppliant Provisioneel maar als bezitter van gem:goederen bleef, en de schikkingen of orders die er mogten voorvallen kwam te effectueeren. Waar meede de Supplnt:den Raad geen ondienst zoude doen, gelijk den Suppliant ten plaiziere van dezelve aangenoomen en te wagt heeft genoomen; Dan de Suppliant tot zijn innig Leedweezen moet betuigen, daar nu de kennisgeeving van de Prijs van ''t brood geweest is, en zulks heeft laaten doen, door de Boode van het gem:geweezen Gild dezelve zodanige ontmoedingen heeft gehad, de Suppliant bedreigingen gedaan, dat de Supplnt:zig door deezen ter Tafel van UWL moet vervoegen hoe gaarne ook de Administratie op UWL:Verzoek zoude te Wagt neemen dewijl eenen Rijnia Gonggrijp zig heeft uitgelaaten alles naderhand op de Suppliant te zullen verhaalen, de Suppliant alzoo in onaangenaamheeden konde worden ingewikkeld, daar de Supplnt:en UWL het met het beste oogmerk hadden overlegt; Weshalven de Suppliant zeer vriendelijk Verzoekt, van dien post te moogen werden ontslaagen, en te weeten aan wien de overgaave van alles moet geschieden, dewijl den Supplnt niet weet hoe met het geene nog bij het Gild is te zullen handelen, dan zo UWL hier over eenige hesitatie mogte hebben, of er naderhand ook eenige reclame zoude konnen geschieden, dat niet beschouwd wierd juist als een Eigendom der Presente geweest zijnde Leeden van gem: gesubsisteerd hebbend gild, ieder prose toe te behooren dat er door UWL zodanig ondersoek moge werden gedaan, hetzij bij het Intermediair Administratif Bestuur van dit voormalig Gewest Friesland, of anderzints zoo als UWL zouden Vermeenen te behooren, dewijl de Supplnt:zig niet anders in deezen kan adresseeren, als tot UWL, Welke als opzienders van hetzelve geweest zijn; Waar over gedelibeert zijnde, Wierde goedgevonden zig desweegens te adresseeren aan het Intermadiair Administratif Bestuur van dit voomalig Gewest met Verzoek van door hetzelve Bestuur te moogen werden ge?lucideert, hoe omtrent de Bezittingen der gilden in ''t algemeen en dat van de Bakkers in ''t bijzonder bij de Plaatzelijke Bestuuren zoude moeten werden gehandeld. (GAH44); Voorts wierde ingevolge het besluit van gisteren, aan het Intermediair Administratif Bestuur, van het voormaalig Gewest Friesland ingezonden navolgende missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: Het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalige Gewest Friesland; Burgers ! Wij hadden onlangs met den burger IJ.R. mr. Bakker alhier, als laatste onderman, van het binnen deeze plaats gesubsisteert hebbende Bakkers gilde bepaald, dat hij voor als nog de gelden en goederen aan gedagten gilde behoorende, Provisioneel onder zig zoude behouden, ter tijd en wijle omtrent de gildens in ''t algemeen eene finaale Schikking zoude zijn gemaakt. Dan daar dezelve in deeze bij ons, en hem met het beste oogmerk genoomen maatregelen, op eene zeer onbescheidene en Butale wijze word tegengegaan, heeft hij zig desweegens aan ons bij Requeste geaddresseert, Welk Request wij de vrijheid neemen hier neevens aan UWL in te zenden, met gedienstig versoek aan ons te willen elucideeren, hoe wij ten opzigte van de gesubsisteerd hebbende gildens binnen deeze plaats in ''t algemeen, en dat der Bakkers in ''t bijzonder zullen moeten handelen; Hier op spoedig met UWL antwoord te mogen werden vereerd, zal zeer aangenaam zijn, aan hen die na toebede van Heil, en aanbod van Broederschap verblijven. HRL den 3 jul 1798. (GAH44); Missive van den Commis van het Intermediari Administratif bestuur, van het voormalig Gewest Friesland, zijnde van den navolgende Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Aan den Raad der gemeente van HRL. Burgers ! Tot Antwoord op Uwe Missive in dato 3 en 5 jul l. l. behelsende, verzoek om elucidatie hoe zig te gedraagen ten opzigte van de gesubsisteerd hebbende gilden in ''t algemeen, en die van de Bakkers in het bijzonder, dient dat, daar de Vergadering voor ontvangst van de laatstgemelde reeds op het eerste heeft beslooten, den Commis te gelasten te rescribeeren, dat Gijl: U:daarom trent zult behooren te adresseeren aan den Agent van Algemeene Politie in den Haag, Ik Uw ten dien einde het Request van IJ.R. mr. Bakker weder bij deezen re rug zende. Leeuwarden den 5 jul 1798 Het 4de Jaar der Bataafsche Vrijheid. (GAH44); Geëtraheerd uit het Bakkers Zetting Boek der Stad Leeuwarden. Op heeden den 5 jul 1798 Compareerden voor ons Policijmeesteren van het Bakkers Gilde, op den Raadhuize der Stad Leeuwarden, de Keurmeesteren van denzelven Gilde, en hebben wij Policijmeesteren de Zetting van het brood Conform de prijs van de middelzoort der Weit f. 71/4 Gulden, gedaan in manieren als volgt: Een grouwweiten Bolle f. 1 pond 11 Lood: f. 2:0:4, Duitsche Bolle 26 Lood: f. 2:0:4, Fijne Fransche bolle 28 Lood: f. 2:0:8, Rogelwegge op 22 Lood: . -2:0, Frans Brood op 20 Lood: . -2:0 . Alles buiten de Impositie van ''t Klein Gemaal. Leeuwarden den 5 jul 1798; Waar van aan den Burger IJ.R., een Copia is gesonden, met Verzoek zulks aan de backers te willen doen aanzeggen. (GAH44); Dingsdag den 24 jul 1798; de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde geleezen eene Missive van den Agent bij het departement van Inwendige Politie en Toezicht op den Staat van Dijken, Wegen en Wateren der Bataafsche Republicq zijnde van den navolgende Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; de Agent bij het departement van Inwendige Politie en Toezicht op den Staat van Dijken, Wegen en Wateren der Bataafsche Republicq, Aan de Municipalitit van HRL In den Haag den 18 jul 1798 Het Vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid. Mede Burgers ! Uit Uwe Missive van den 11 deezer gezien hebbende, dat gijlieden Verzoekt te worden geinformeerd hoe in het algemeen te handelen met de bezittingen der ge?xteerd hebbende gildens binnen Uwe Stad en in het bijzonder omtrent die van het Bakkersgilde. Zoo dien deeze om UL aan te schrijven, dat schoon bij het 53 Art:der algemeen beginzelen der Staatsregeling daadelijk bij derzelver aanneeming alle gilden Zijn vervallen Verklaart, echter ook bij dat zelfde art:niet alleen aan het Wetgeevende Lichaam is aanbevoolen, om te zorgen dat de goede orde in deezen worde Verzekerd, maar zelfs bij Publicatie van het uitvoerend Bewind van den 25 May L:L:is gestatueerd, dat Zoo lange door het Wetgevend Lichaam de te maaken Schikkingen niet zijn daargesteld, Speciaal ook uit hoofde van gem:Publicatie ten aanzien van het Bakkers gilde de tot hier toe plaats hebbende bepaalingen, moeten gerekend worden te blijven en op den tegenwoordigen voet, mitsdien mijns oordeel ten aanzien der Eigendommen en bezittingen van eenige gildens evenmin als omtrent de inrigtingen en zelve eenige bepaalde Schikkingen kunnen worden vastgesteld, -maar dat integendeel de Zaak behoord te worden gelaten in Statu tot dat door het Wetgevend Lichaam desweegens nadere bepalingen en arrangementen Zullen zijn gemaakt. Waar mede blijve, Heil en Broederschap; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden van gedagte missive aan den Burger IJ.R. kennisse te geeven. (GAH44); Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Sijmon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJ.R. en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoijte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Donderdag den 18 okt 1798 ''s nademiddags; de Commissie ter ontbindinge der Gilden etc uit den Raad op het huis der Gemeente bij een gekoomen zijnde, zijn na vooraf daar toe versogt te weezen voor dezelve gecompareerd, de navolgende overlieden der ontbonden gilden, namentlijk Wegens het Gild van de: Zilversmeeden Tamme de Wit, IJsersmeeden Rein Faber, Chirurgijns Sikke Popta, Huistimmerlieden Pieter Minnes, Scheepstimmerlieden Hartman Sijbrens, Metzelaars Johannes van Beemen, Bakkers IJ.R., Schoenmakers Gosling Piekenga, Kleermakers Pieter Willems, Vleeschhouwers Meinte Jaager, Schuitschippers Barend Visser, Groot of Wijdschippers Sijbout Hoornstra met deszelfs Adjunct Michiel Jacobs, en is door welgedagte Commissie aan de Comparanten gecommuniceerd dat zijlieden, door den Raadder Gemeente waaren genomineerd respective tot Provisioneele Commissarien, over de ontbonden gilden, en daar toe bij deezen wierden aangesteld, en geauthoriseerd het welk bij hen allen wierd geaccepteert. (GAH44); IJ.R. eigenaar van perceel nr. 1251 te HRL, wethouder, woonplaats HRL, legger nr. 585, huis en erf, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van percelen nrs. 587-590 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 277, resp. weiland, huis, pelmolen, weiland, resp. 12550, 170, 240 en 7270 m2, klasse onbebouwd: 2, 1, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp: nihil, 36, 300, en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); id. van perceel nr. 647 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 277, bouwland, 108070 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)
Ype Lieuwkes Schuitmaker ovl 2 mrt 1828 Franeker, huwt met Sijke Pieters, scheepstimmerman, kinderen: Jetske, geb 1798 Franeker, Aafke IJpes S, geb 20 okt 1806 Franeker, Sijtske S, geb 14 jan 1803 Franeker; BS huw 1837, ovl 1860, ovl 1862, ovl 1875
Ype Manus Verheul huwt met Anskje Anskes Posthuma op 22 feb 1807 HRL, komt van Stavoren, kind: Elisabeth V, geb 30 okt 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1807; IJ.M.V. van Stavoren en Antje Aukes Postema van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7feb18 07; ondertrouw HRL
Ype Martens Straatsma ovl voor 1845, huwt met Lijsbeth Popkes; BS huw 1844
Ype Minnes van der Mey geb 1788 HRL, 1e huwt met IJmkje Oeges Plantinga, 2e huwt met IJke Heeres de Roos op 22 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828 HRL. en Minnertsga, koopman, wonende te Almenum, inlandse kramer en wonende te Minnertsga/ Sexbierum 1825, zv Minne Jacobs en Grietje IJpes; BS huw 1828, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Ype Oeges Plantinga geb 1770 Abbega, ovl 20 mei 1826 HRL, timmermansknecht, ongehuwd, zv Oege Uiltjes en Eeke IJpes; BS ovl 1826
Ype Simons de Groot geb 12 feb 1812, ged 1 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Simon IJpes de Groot en Joukje Kussendrager
Ype Sjierks Plantinga geb 1785 HRL, ovl 10 nov 1872 Franeker, huwt met Trijntje Sijbrens Lantinga op 24 aug 1817 Franeker, koopman en wonende te Franeker 1817, tuinman en wonende te Franeker 1872, zv Sjierk IJpes P, en Grietje Eilderts BS Franeker huw 1817, ovl 1872
Ype Sjoerds de Groot geb 30 nov 1792 HRL, ovl 5 mrt 1869 HRL, ongehuwd, schoenmaker, N.H., huw.get. bij J.S. de Groot en M.B. Wagenaar, broeder vd bruidegom 1815, id. bij D.R. Bakker en M.I. Houttuin 1816, id. bij P.S. de Groot en M. Ruitinga, broeder bruidegom 1818, zv Sjoerd dG, en Aaltje Kerkhoven; BS huw 1815, huw 1816, huw 1818, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-167; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-084; VT1839; geb 30 nov 1792, ged 25 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Jacobs de Groot en Aaltje Pieters Kerkhoven; Y.S. d. G. eigenaar van perceel nr. 1480 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 258, huis en erf, 55 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomnen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); id. van perceel nr. 1483 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 258, huis, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Ype Symons de Groot zie ook: Ipe Simons; geb 1762 ... , ovl 20 jun 1826 HRL, huwt met Elisabeth Johannes Suhman/ Sukmans/Ziechmans, kind: Trijntje IJpes dG, geb 1788 HRL, vlgs ovlakte 2 kinderen, timmermansknegt in 1826, koopt een huis in 1802; BS ovl 1826; 1832 overlijdens, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk C-108, winkelier, medegebruiker is Symon IJ. de Groot, 1814. (GAH204)
Ype Sytses Hettinga ontvangt lijfrente 1750-1765
Ype Thomas Smit geb 12 jan 1812, ged 26 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Thomas Coenraads Smit en Aatje Petrus van der Veer
Ype Willems Claarkamp van HRL, huwt met Antje Harkema, van Franequer, geproklameerd den 3 jun en den 10 dito en den 17 Junnij 1753 getrouwdt
Ype Willems van Wals geb 30 sep 1780, ged 8 okt 1780 Grote Kerk HRL, zv Willem van Wals en Jantje Gerrits
Ypeus Ruitinga geb 16 aug 1793 HRL, ovl 10 okt 1881 HRL, ongehuwd, N.H., zv Watze R, en Geertruida Antonetta van Otterloo; BS ovl 1881; bev.reg. HRL 1851 wijk C-107, 231, wijk G-051; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-055; VT1839; geb 16 aug 1793, ged 25 aug 1793 Grote Kerk HRL, zv Watse Ruitinga en Geertruida Antonetta van Otterloo
Ypeus Watzes zie: Ruitinga
Ypke Alefs IJ.A. ende Maartje Joosten beyde van HRL, koomende wegens de bruyd des selvs broeder Jacob Joosten den 22 Augtii 1750; huwt met Maartje Joosten, beyde van HRL, geproclameerd den 23 en 30 August en den 6 Sept 1750 en doe ook getrouwt
Ypke Dirks en Aeltie Fransen, beyde van HRL, huw.aang. 5 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Alle Lubbes; huw.aang. HRL 1736
Ypke Douwes ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 13 1/2 schouw turf aan het Stadstimmerhuis 3 Caroliguldens en 11 stuivers het schouw, 30 nov 1749: f. 48:12:0; huwt met Aeltje Fransen, kind: Douwe IJpkes, ged 22 may 1740 Grote Kerk HRL
Ypke Siccama Geeft UEd:achtb:met verschuldigde Eerbiedt te kennen IJ.S. borger alhier, hoe dat door het overlijden van Pijbe Jacobs een graendraegers plaats is koomen te Vaceeren, met welke bedieninge den supplnt seer gaerne Soude Sijn vereert:ten dien einde sig addresseerende aan de Tafel van UEd:achtb:seer gedienstelijk versoekende UEd:achtb:gelieven hem supplnt:/:in plaats van de overleedene Piebe Jacobs:/aan te stellen tot meede ordris graendraeger binnen deese Stad, op Lasten, pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staende, quo facto etc:(:onder stonde:)Requisitus(:get:)R:J:de Swart gesw:Clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen de supplnt IJ.S. tot meede ordris graandraeger binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 15 Apr 1751. /:get:/Age D:Hoogeboom Ter Ordtie van de magistr (:get:) R:J:de Swart gesw:Clercq; Laager Stonde; Op heeden den 5 apr 1751 heeft IJ.S. den Eed van getrouwigheid als ordris Roggedraeger gepresteerd in handen van de Hr. Presid Burgemr. A Hoogeboom. In Kennisse van mij secrts:Was get:M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als korendrager op 15 dec 1751 over op Hendrik Daniels; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Exhibeert met alle eerbied Y.S. meerderjarig Vrijgezel binnen deze Stad, dat voor enige dagen alhier ovl is enen Nolles Yedes, in leven korendrager hier ter Stede, en dieshalven deze bedieninge door dezelve dood vacant geworden; den supplnt:daar Seer gaarne toe inclinerende en dezelve op zyn persoon wel zoude zien gedefereerd, keert zig tot UEd:Achtbh:met ootmoedig Versoek UEd:Achtbh:gelieven hem Supplnt met deze bedieninge te begunstigen en (in plaatze van W:Nolles Yedes) aan te Stellen tot ordris Korendrager binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande. Een aangezien het den Supplnt:van groote dienst en nuttigheid zoude zyn deze bedieninge door een Subst te laten Waarnemen, Soo insisteert hy nogmaals zyn gedienstig Versoek, ten einde EUd:Achtbh:daar toe gelieven te qualificeren enen Albert Hendriks, Vrijgezel binnen deze Stad wonagtig, die Zig op ''t eerbiedigste by dezen aan UEd Achtbh:presenteert; quo facto etc:(was get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits dezen Y.S. tot mede ordris Roggedrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande; nominerende voorts tot Subst Korendrager de mede Supplt: Albert Hendriks, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 14 okt 1754 (was get:) Age D:Hogeboom, (onderstonde), Ter ordtie van de magistr:(get:) M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Albert Hendriks heeft den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr A:Hogeboom. den 14 okt 1754, In kennisse van my Secretaris, M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als korendrager op 29 sep 1755 over op Jacob Jacobs; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Ypkie Coenes ged 14 nov 1758 Grote Kerk HRL, dv Koene Jochems en Gerritje Beernts
Ypkien Sikkes huwt met Hendrik Rients, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 mei 1755; kind: Lijsbeth Hendriks, ged 4 apr 1758 Grote Kerk HRL; kind: Sikke Hendriks, ged 18 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Abijgael Hendriks, ged 26 jan 1762 Grote Kerk HRL
Ypkje Baukes Karel Hendriks en IJ.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 mrt 1782 HRL, en zijn getrouwd den 31 daaraanvolgende; kind: Geeltje Karels, geb 25 jul 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Ytje B. ; kind: Hendrik Karels, geb 2 feb 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Carels, geb 6 nov 1786, ged 26 nov 1786 Grote Kerk HRL
Ypkje Douwes zie: Schat
Ypkje Gerbens ovl voor 1824, huwt met Hidde Eilerts; BS Franeker huw 1823
Ypkje Gerrits huwt met Eile Klaases, kind: Klaas Eiles, geb 15 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL
Ypkje Harmens geb 17 jan 1790, ged 2 feb 1790 Grote Kerk HRL, dv Harmen Gerbens en Trijntje Jans
Ypkje Jans begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 40; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ypkje Jurjens huwt met Jacobus Hendriks; BS ovl 1835
Ypkje Pieters huwt met Douwe Koets; BS ovl 1835
Ypkje Schat geb 26 nov 1807 Leeuwarden, ovl 25 aug 1871 HRL, huwt met ayo Wijngaarden, (gk), dv Douwe S, en Maria Ringnalda; BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk C-162
Ypkje Willems geb 29 jul 1798, ged 12 aug 1798 Grote Kerk HRL, dv Willem Jans en Lijske Hendriks
Ypkjen Gerrijts Claas Jans en IJ.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Fokke Hessels, goede bekende, 10 dec 1791; ondertrouw HRL
Yppe Obbes huwt met Beitske Jans, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 okt 1761; kind: Obbe IJpes, ged 19 nov 1765 Grote Kerk HRL
Yppe Pieters zie: Rodenhuis
Yppe Rodenhuis geb 12 aug 1801 HRL, ged 6 sep 1801, N.H., zv Pieter R, en Grietje B. Visser; dopen Grote Kerk HRL 1801
Ysaac Jans Faber Pieter Tetrode koopt van Dieuwke Scheltes Wijngaarden huisvrouw Tjepke Sakes Blok, Antje Scheltes huisvrouw van Pier Freerks, Tjietske Scheltes weduwe Sijbren Lolkes, Pieter Minnes als last en procuratie hebbende van zijn kinderen Minne en Hiltje bij zijn wijlen eerste vrouw Aukje Scheltes in echt verwekt, en Y.J.F. als vader en voorstander over zijn dochter Geertruid bij zijn wijlen eerste vrouw Geertruid Scheltes in echt verwekt, een pakhuis voor 365 Caroliguldens op 28 feb 1801; id. een huis verkocht aan Lolke Sijbrens, staande en gelegen aan de zuidkant van de Lanen voor 450 Caroliguldens op 27 jun 1801; id. een huis aan Paulus Allards voor 600 Caroliguldens op 28 feb 1801; (geen boeknr. vermeld)
Ysaack de Jong Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschrift van eene missive, den 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de Gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies, eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 On-der de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJ. d. J. in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corpo-aal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wybrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie in volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa, in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld, den Burger Evert Roorda me rang van 1 ste Luitenant. en tot Adjudant bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Cetificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44)
Ysaak Jans ged 1 mrt 1740 Grote Kerk HRL, zv Jan Jacobs en Antje Fokkes; DTB N.H. HRL 1740
Ysaak Cornelis van Leeuwarden ende Eelkjen Pijtters van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door R. de Swart met vertooninge van schriftelijke last, 3 Feb 1748
Ysaak Rienks ged 19 may 1743 Westerkerk HRL, zv Rienk Heins en Grietje Antoni
Ysaak Willems ovl voor 1815; gebruiker wijk E-164; medegebruiker Paulus Jans wed. ; eigenaar is G.S. Stinstra, 1814. (GAH204)
Ysabella Fredriks huwt met Hendrik Breebink, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 desember 1752 en den 7 jan 1753 en den 7 dito getrouwdt
Ysack Roosen ovl voor 1747, huwt met Doekje Doekes; zie aldaar; huwt met Claeske Anne Huidekooper; zie aldaar; Geeft met alle Onderdanigheid te kennen I.R., Burger dezer Steede, dat door ''t Overlijden van Feddrik Allerts de bedieninge van ordris Smidskoolmeeter binnen deze Stad is opengevallen en den Suppliant zeer gaarne zoude Zien dat Sijn Soontje Abraham Izacs Roosen daer mede wierde gebeneficeerd, Soo neemt de Supplnt:deswegens de Vrymnoedigheid zig op het onderdanigste aan UEd:Achtb:te addresseren, met gedienstig Verzoek dat UEd: Achtb:gemelde zijn Soon A.J. Roosen gelieven aan te Stellen tot ordris Smidskoolmeter binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daer toe Staande:dog aangemerkt dat deze Abraham I:Roosen geen bequame jaaren heeft om deze functie selv te bekleeden, Soo presenteert den Supplnt Sig in persoon op ''t nedrigste voor UEd:Achtb:, om deze bedieninge wegens Sijn Soon bij Substitutie waar te neemen ter tijd ende Zoo lange gemelde desselvs Soon genoegsame jaaren heeft bereikt en UEd:Achtb:in des Suppliants dienst genoegen neemen, Verzoekende UEd:Achtbh qualificatie ten dien fine. requisitus (was Get:) S: Rienstra; (In Margine Staat voor Appt); de Magistraat accorderende het Versoek, Nomineert en Stelt mits deesen Abraham Isaacs Roosen tot ordinaris meter van de Smidskool binnen deze Stad op lasten, pligten profijtten en gehoorsaamheeden daar toe staande:Authoriserende tot de Waarneeminge van die functie geduirende desselvs minderjarigheid en tot Haar Achtb:kennelijk Wederseggen de meede Supplnt I.R., die daar toe den Eed in forma zal hebben af te leggen Actum den 15 mrt 1758. (was get:) Claas van der Brug/onder stonde/Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 15 mrt 1758 heeft I.R. den Eed van Getrouwigheid als Subst smidskoolmeeter gepresteerd in handen van de Heer Burgemr H:Wassenaar In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met behoorlijke eerbied I.R. Borger binnen deze Stad, dat by de aanstellinge Van desselvs soon Abraham Izaacs Roosen tot ordris Smidskoolmeter dezer Stede, het UEd Achtb; heeft geliefd, geduirende desselvs minderjarigheid den Suppliant tot de Waarneminge Van die functie te qualificeren, gelyk den Supplnt:dan ook tot dees tijd tot zig daar inne na Vermogen heeft gequeeten, en daar in gaarne zoude voortgaan, zoo hij niet tot zijn leedwezen ondervond, dat de exercitie Van dit Werk te onereus is voor een man van Sijne jaaren; het welke oorzaak is dat den Suppliant de Vrymnoedigheid neemt, in zijne plaatze aan UEd Achtb. voor te Stellen de persoon van Jacob Jacobs borger binnen deze Stad, dewelke door zijne jongere jaaren daar toe veel capabeler is dan den Suppliant, en hier toe van herten inclinerende:Verzoeken ten dien einde beide zeer gedienstig, dat UEd. Achtb. Jacob Jacobs in plaatze Van I.R. (geduirende de minoriteit van desselvs soon/gelieven te qualificeren tot de Waarneminge Van ''t Smidskoolmeeten binnen deeze Stad; requisitus (get:) S:Rienstra; in margine Staat; de magistraat accorderende het Versoek Authoriseert mits dezen Jacob Jacobs tot de Waarneminge van ''t Smidskoolmeten, geduirende de minderjarigheid van Abraham Izaacs Roosen, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 11 jul 1759. (was get:)Hendk Schaaff, onderstonde, Ter ordtie van de magistr S:Rienstra abs: sec:. ; Lager Stonde; Op dato heeft Jacob Jacobs den Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van de Hr Presid:Burgemr H:Schaaff; in kennisse Van my gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Ysak Fokkes huwt met Hiltje Lammerts, beyde van HRL, zijn geproclameert den 31 desember 1741 en den 7-14 jan 1742 en getrouwt de 23 dito; IJ.F. ende Hiltie Lammerts beide van HRL, komende voor de bruid desselvs neef Wybe Fongers, 30 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Ysak Jacobs zie: van Gilsen
Ysak Jansen Geeft met schuldige Eerbied UEd:Achtb:te kennen Y.J., burger en meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt, dat hij supplnt seer gaerne geneegen zoude zijn deese zijne bedieninge te transporteren op eenen Jan Jansen:Edog sulx buiten consent en gratie van UEd:Achtb:niet kan geschieden; soo versoeken deselve dat UEd:Achtb:in deese overdragt gelieven te accordeeren en over sulx Jan Jansen in plaets van Y.J. tot ordrs turfdrager aen te stellen op lasten, pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus (was verteekent) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek nomineert mits deesen de meede supplnt Jan Jansen tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende alvoorens den eed van getrouwigheid actum den 18 sep 1741. Was verteekent J. Agema Ter Ordtie van de magistr:(get:), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 18 sep 1741 heeft Jan Jansen den Eed als turfdrager gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr. Agema. In kennisse van mij secrts was getekent M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Schuldige Eerbiedigheyt Sicke Geerts meede ordris turfdr binnen deese Stad dat hij Supplnt wel geneegen is deselve functie te transporteeren op de Persoon van IJ.J. borger meede alhier ter Steede een Jongeman daer toe in alle deelen Capabel dewelke Sulks insgelijks van UED Achtb is supplieerende dogh alsoo dat transport niet en kan geschieden Sonder approbatie van Ued Achtb Soo Versoeke de beyde Supplntn Seer gedienstig Ued Achtb gelieven in deese overdragte te Consenteeren en alsoo de Supplnt IJ.J. tot meede ordris turfdr aen te stellen op lasten plighten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe Staende Quo facto etc reqtus was vertekent M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr accordeerende het Versoek ten requeste gemelt eligeert mits deesen de persoon van IJ.J. tot meede ordris turfdr binnen deese Stad op lasten plighten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende den Eed in handen van de hr Praesid Burgemr deeses Stads Actum den 22 Maert 1730 Was Vert J V Crijtenburg Ter ordtie van de Magistr abs sec M V Idsinga. Op heede dato uts heeft IJ.J. den Eed als ordris turfdr gepraesteert in handen van de hr Praesid:Burgemr Crijtenburg In kennisse van mij was vert M V Idsinga. (Aastellingen Stad HRL 1730)
Ysak Rinkes ovl 1 may 1787 HRL, oud 22 jaar
Ysak Jacobs van Gilsen gebruiker van wijk E-221, koopman, medegebruikers zijn Schoone Salomons , koopvrouw, en Adam Lentz wed., eigenaar is Sietse van Dijk erven, 1814. (GAH204)
Yse Freerks zie: Lemsma
Yse Freerks Lemsma geb 1744 HRL, ovl 23 jan 1823 HRL, huwt met Johanna Gosses, kinderen: Gosse Eises L, geb 1792 HRL, Ake IJses, geb 1802 HRL, Klaaske eyses L, geb 1795 HRL, Freerk eyses L, geb ... ., huw.get. bij A.Y. Molenaar en IJ.H. Besling, schoonvdr bruid. schoemaker, 1814; bsha 14hu, ovl 1824, ovl 1835, ovl 1848
Yseballe Hendriks en Beernt Albert, beyde van HRL, huw.aang. 20 jul 1735 HRL, komende voor de bruid Hendrik Casper (??), desselfs vader; huw.aang. HRL 1735
Ysjen Epkes van HRL, huwt met Jacob Corneelis van Makkum, sijn geproclameert 10, 17 en 24 jan en getrouwt den 31 dito 1740; Jacob Cornelis van Mackum en IJ.E. van HRL, koomende voor de Bruit desselfs steevader Dirk Beerns pelmolenaarsknegt alhier, 9 jan 1740; ondertrouw N.H. HRL
Yske Klazes zie: Zoete
Yske Minks geb 27 mrt 1807 Workum, huwt met Hendrikje Lammertsma, pottebakker, Vst 8 mei 1858 uit Sneek, A 1 mei 1859 Workum, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 supp wijk A-284
Yske/Eislige Klazes Zoete GE(GAH1781) HRL, ovl 8 sep 1844 HRL, huwt met Arnoldus Hayes Zwart, dv Klaas Z, en Tjitske ... ; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1844
Ytie Fransen woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ytie Hanses huwt met Hendrik Eeverts, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 desember 1741 en getrouwt den 3 jan 1742; Hendrik Everts ende IJ.H. beide van HRL, komende voor de bruid Hans Warners desselvs vader, 2 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Ytie Jochems huwt met Pieter Haringa, kind: Simon Pieters Haringa, ged 21 mrt 1756 HRL; doopregisters N.H. HRL; begraven Kleine Kerk, Klein Kerkhof, regel 8, nr. 6; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; huwt met Pieter Haringa, kind: Simon Pieters Haringa, ged 7 mrt 1758 Grote Kerk HRL
Ytie Johannes rentmeester van het Weeshuis bet f. 45:14:0 aan de medevoogd H. Videlius wegens door hem betaalde kostgelden voor Y.J. van 8 okt 1767 tot 11 may 1768, kwit. no. 5, 21 may 1768. (GAH1098)
Ytie Johannes zie: Y.J. van Seist
Ytie Joukes ged 15 apr 1749 Grote Kerk HRL, dv Jouke Douwes en Hebbeltje Claases
Ytie Symons ende Claes Fransen, beide van HRL, huw.aang. 20 nov 1734 HRL, Comende voor de bruid Cornelis Symons, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1734
Ytie Sytses van hier, en Sijtse Annes van Languer, huw.aang. 20 feb 1734 HRL, Comende voor de bruid Wytse Cornelis, desselfs Curator; huw aang. Gerecht HRL 1734
Ytie Wybes en Occo Botes, beide van HRL, huw.aang. 10 nov 1736 HRL; coram preside Hania, comende voor de bruydt desselvs Oom, (geen naam vermeld); huw.aang. HRL 1736
Ytie Johannes van Seist Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen Y.J. (vS), in deesen met desselves vaeder Johannes van Seist gesterkt, dat zeedert eenige tijd is overleeden desselvs moeder Janneke Hoytes in leeven linnenmeetster en ytigster der Ellens binnen deese Stadt, door welk overlijden gemelde bedieninge is vacant geworden, en den zupplinte zeer gaern daer meede weederom zoude willen begunstigd zijn, addresseeren deselve haer aen UEd:Achtb:ootmoedig versoekende dat weeder in haer wijlen moeders plaets mag worden aengesteld, en alsoo Y.J. (vS) in plaets van den overleedene Janneke Hoytes tot linnenmeetster en ytigster der Ellens alhier mag worden ge?ligeert op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet gehoort t'' versoek eligeert en nomineerd mits deesen Y.J. (vS) tot ordrs Linnenmeetster en ytiger der Ellens binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid:des dat deese bedieninge geduirende de minderjarigheit van deselve Y.J. (vS) bij provisie sal worden waergenomen door desselvs vaeder Johannes van Seist die ten dien einde den behoorlijken Eed zal hebben te doen. Actum den 13 jun 1742 (was getekent) J. Agema. ter Ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); gaat in 1759 enige tijd naar Holland en vraagt of haar broer Dirk Johannes van Seist haar funktie mag waarnemen; zie Dirk J. van Seist. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Ytie Lykles Sandsbag van hier, ende Tieerd Eelkes Haenstra van Dockum, huw.aang. 20 mrt 1734 HRL, Comende voor de bruid Willem Gerrijts; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Ytje Abes Matthijs Nicolais, soldaat onder het Regiment van Generaal-Major Bentink, in guarnisoen te Leeuwarden en IJ.A. van HRL, na vertoonde attestatie van Leeuwarden, de dato 20 jan 1774 te HRL; getrouwt, getekend Theod. de Bokkes, Eccl... en T. van Kooten, coster
Ytje Addens geb 11 aug 1795 HRL, ovl 1 mei 1876 HRL, huwt met Gerhardus Johannes vd Velde op 5 jul 1818 HRL, huw.afk. 21 en 28 jun 1818, N.H., zv Hendrikus (=Harmanus) A., en Mensiena Mesima; BS huw 1818, ovl 1876, bev.reg. 1851 wijk H-136; geb 11 aug 1795; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 11 jul 1838, no. 102: 56, - ambtenarenpensioen; geb 17 aug 1795, ged 6 sep 1795 Grote Kerk HRL, dv Harmannus Addens en Meinje Mesina
Ytje Ages Pieter Pieters en Y.A., beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 nov 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum, en aldaar ten zelfden dage getrouwd, volgens ingeleverd getuigenis
Ytje Ages geb 26 sep 1805 HRL, ovl 30 nov 1814 HRL; wijk D-151, ged 12 nov 1805 HRL, dv Age Pieters en Weltje Romkes; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1814
Ytje Andeles zie: Brouwer
Ytje Andeles ged 6 sep 1742 Westerkerk HRL, dv Andele Bonnes en Hiltie Hendriks
Ytje Andeles Obbe Dirks en IJ.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs schoonbroeder Simon Hendriks, 15 may 1790; ondertrouw HRL; Obbe Dirks en Y.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 may 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Ytje Andries huwt met Herke Murks, wonende te Makkum in 1825; BS huw 1825, ovl 1831
Ytje Aukes zie ook: Vlietstra; huwt met Wytze Feddema, kind: Jan Wytzes Feddema, geb 19 okt 1810, ged 27 nov 1810 Grote Kerk HRL; kind: Wemeltje Wytses Feddema, geb 24 okt 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL; Wij Ondergeschrevenen W.F. mr horlogiemaker en IJtje Aukes Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter Wemeltje Feddema om zich in het Huwelijk te begeven met Everhardus Wilhelmus Petersen mr. horlogiemaker te deezer Steede, meerderjarige zv Wermold Petersen Predikant bij de Herformde Gemeente op de Eilande Vlieland en Christina Roskott Echtelieden aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen in gevolge de wet geschieden om na afloop derzelve in den Huwelijken Staat te woren bevestigd. HRL den 26 jul 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven hondert agt en negentig den 24 okt is geb Wemeltje dogter van Wytze Feddema en IJ.A. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 jul 1816
Ytje Berends huwt met Thomas Jansen, kind: Beernt Thomas, ged 2 jun 1746 Westerkerk HRL; ovl 29 may 1790 HRL, oud 77 jaar
Ytje Bernardus zie: Koster
Ytje Boorsma geb 1793 Franeker, huwt met Melle Johannes Stellingwerf op 13 jun 1824 HRL, huw.afk. 23 eo 39 mei HRL en 30 mei en 6 jun 1824 Barradeel, wonende te HRL, dienstmeid. dv Douwe B., en Klaaske Oosterbaan; BS geb en huw 1824
Ytje Dirks zie: de Boer, Gorter
Ytje Durks huwt met Jakob Klaases, kind: Grietje Jakobs, geb 30 aug 1776, ged 15 sep 1776 Grote Kerk HRL
Ytje Durx ovl 22 apr 1728 HRL, oud 75 jaer
Ytje Douwes zie: Boorsma, Reitsma
Ytje Douwes Hendrik Allards en IJ.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 jun 1785 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Ytje Dijxma ook als: Dirksma, Dixma, Dixsma; huwt met Douwe Jansen, kind: Trijntje Douwes, ged 6 mrt 1741 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Douwes, ged 27 okt 1740 Westerkerk HRL
Ytje Eedes zie: van der Woude; Andries Claases en IJ.E., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL
Ytje Epkes geb 1769 HRL, ovl 28 aug 1831 HRL, huwt met Jan Ages Hofman, dv Epke Jelles en Grietje Attes; BS ovl 1831; 1833 huwelijken, ovl 1840; Jan Hoffman ende IJ.E., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Epke Jelles, 18 feb 1792; ondertrouw HRL; Jan Hofman en Y.E., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 mrt 1792 en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Rijkje Jans, geb 18 nov 1793, ged 10 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jans, geb 15 okt 1795, ged 27 okt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, geb 10 sep 1798, ged 25 sep 1798 Grote Kerk HRL
Ytje Everts Wij ondergetekenden Harmen Bandsma, Stilleveger, Jan Roelofs van der Woude, werkman, en S.S.W. scheepstimmermansknegt alle te HRL woonagtig verklaaren bij dezen dat de grootouders van Jelle Luitjes met naamen Jelle Sjoerds en IJ.E. ter dezer Steede ovl zijn, de eerste in den jaare 1779 en de laatste in den 1770. HRL den 22 jul 1816
Ytje Feddes ged 18 may 1745 Grote Kerk HRL, dv Fedde Minnes en Grietje Feekes
Ytje Feykes ovl 25 apr 1727 HRL, oud 26 jaeren
Ytje Gerbens en Lieuwe Gerbens, beiden geb 25 jul 1787, beiden ged 21 aug 1787 Grote Kerk HRL, dv Gerben Aukes en Vroukje Lieuwes
Ytje Gerrijts ovl 13 okt 1727 HRL, old 60 jaeren
Ytje Gosses zie: Joustra, Zaagsma
Ytje Haeitzes huwt met Pieter Jacobs, kind: Jacob Pieters, ged 15 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Ytje Halbertsma geb 4 dec 1808 Grouw, huwt met Johannes vd Keer, (gk), Nederlands Hervormd vest. en A tussen 1815 en 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk E-296
Ytje Harings ovl voor 1835 Heeg, huwt met Tjebbe Jans; BS huw 1834
Ytje Harmens zie: van der Meulen
Ytje Harmens ovl 24 jan 1803 HRL, oud 78 jaar; invnet. nr. 320
Ytje Heins IJtie H., ged 3 okt 1748 Westerkerk HRL, dv Hein Harings en Hiskien IJsbrands; geb 1750 ... , ovl 2 feb 1812 HRL, huwt met Douwe Jacobs Bakker, ovl wijk D-062, doet overlijdensaangifte van Froukje Jans 1811, dv Heins Wagenaar en Hiske ... , zie ook Hein Wagenaar; BS ovl 1811; 1812 overlijdens
Ytje Hendriks zie ook: dekker; geb 2 nov 1794, ged 4 nov 1794 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Christiaans en Grietje Beerends
Ytje Hendrik(u)s zie: Addens, Bleeker, Dreyer, Smit
Ytje Hendriks Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vier en negentig den 2 nov is geb IJtje dogter van Hendrik Christiaans en Grietje Berends. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 sep 1816
Ytje Hendriks geb 6 okt 1778, ged 27 okt 1778 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Intes en Grietje Hiddes
Ytje Hendrijks geb 14 apr 1780 HRL, ovl 27 feb 1819 HRL, dv Hendrik Douwes en ... ; BS ovl 1819
Ytje Hessels zie ook: IJtje Hessels Wilda. (1767, 1768); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 56:4:0 ter zaake geleeverd lint, en gaaren, kwit. no. 18, 6 nov 1764. (GAH1094); id. f. 19:6:0, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 38:1:0, kwit. no. 9, 18 okt 1763. (GAH1093); id. f. 61:7:0 wegens geleverde winkelwaren, quit. no. 11, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 58:5:0 voor geleeverde linten, en catoenen, quit. no. 16, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 31:6:0 wegens geleverde linten, quit. no. 10, 12 nov 1769. (GAH1100); id. f. 20:14:0 ter saeke geleverde linten en nerwel, quit. no. 9, 8 nov 1771. (GAH1102)
Ytje Hessels geb 1771 Midlum, ovl 27 nov 1828 HRL, huwt met Hessel Abes Wallinga op 20 nov 1796 HRL, man in leven kuipersknecht; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1828, ovl 1849; kind: IJtje Hessels, zie aldaar; dopen Grote Kerk HRL; kind: Henderika Hessels, geb 5 sep 1797, ged 19 sep 1797 Grote Kerk HRL
Ytje Hettes geb 1750 ... , ovl 16 nov 1816 HRL, huwt met Jan Piers van Arum; BS geb en ovl 1816, ovl 1834; Jan Piers en Y.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Gerritje Jans, geb 21 mrt 1788, ged 15 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Pier Jans, geb 28 may 1792, ged 12 jun 1792 Grote Kerk HRL
Ytje Jacobs zie: Peen, Zoete
Ytje Jacobs huwt met Klaas Wouters, kind: Jacob Klaases, ged 1 nov 1744 Westerkerk HRL; kind: Wouter Klaeses, ged 25 feb 1741 Westerkerk HRL; kind: Wouter Claases, ged 15 may 1740 Westerkerk HRL
Ytje Jacobs IJtie J. en Jan Sjoerds, beyde van HRL, huw.aang. 8 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd Jacob IJedes, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1736; huwt met Jan Sjoerds, kind: Trijntje Jans, ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL
Ytje Jacobs geb 23 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL, dv Jacob Klaases en Hinke Jans Dreyer
Ytje Jakobus geb 26 feb 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL, dv Jakobus Kaspars en Sjoerdje Ysbrands
Ytje Jakobs geb 25 aug 1773, ged 16 sep 1773 Grote Kerk HRL, dv Jakob Klaases en Janke Jans
Ytje Jacobus huwt met Age Watzes, kind: Frans, geb 26 mei 1772, ged 23 jun 1772 Grote Kerk HRL
Ytje Jacobs zie ook: dekker; geb 25 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, dv Jacob Sijbes en Johanna van Bachum; dopen Grote Kerk HRL 1799
Ytje Jakobs Abraham Teedses en IJ.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Ytje Jacobs ovl 5 jun 1727 HRL, old 70 jaeren
Ytje Jacobs Thomas Bouwes van Pingjum ende IJ.J. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anne Scholtes, 22 mrt 1788; ondertrouw HRL; Thomas Baukes van Pingjum en IJ.J. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 apr 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Pingjum en volgens ingekomen verklaaring aldaar getrouwd den 13 apr 1788
Ytje Jacobs geb 1746 HRL, ovl 30 jan 1819 HRL, huwt met Dirk Cornelis, getuige bij geb aang van Baukje Eeltjes in 1811; BS geb 1811, ovl 1829
Ytje Jacobs geb 1796 HRL, ovl 30 mrt 1817 HRL, huwt met Arie Boling op 24 nov 1814 HRL, huw.afk. 16 en 23 okt 1814 HRL, dv Muller Jacobs en Catharina Jurgens; BS huw 1814, ovl 1817
Ytje Jans zie: vd Haring, Posthuma
Ytje Jans Andries Reinold en IJ.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 may 1780 HRL, en zijn den 15 naastvolgende, zijnde tweede Pinksterdag, getrouwd
Ytje Jans Ruurd Pieters en IJ.J., beide van HRL, laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en getrouwd 23mey, zijnde tweede Pinksterdag
Ytje Jans zie ook: Bos; Arjen Geerts en IJ.J., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL
Ytje Jans het word IJbeltje Jacobs Egte vrouw toegestaan den H:Doop te doen bedienen aan haar kind, om dat de man rooms is, welk naam zal Sijn: IJtie (Jans), ged 14 may 1767 Westerkerk HRL; huwt met Jan Anthonis (voor 1768); geb 1775 ... , huwt met Sietse Cornelis op 18 nov 1804 HRL, komt van Almenum, doet overlijdensaangifte van Neeltje Klases in 1811; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1811; Sijtze Cornelis van Almenum en IJ.J. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder Pieter Jans, woonagtig te HRL, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; geb 17 jan 1775, ged 31 jan 1775 Grote Kerk HRL, dv Jan Antonij en IJbeltje Jakobs; kind: Jantje Sietses, geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL
Ytje Jans huwt met Tjeerd Bakker; BS ovl 1853
Ytje Jans huwt met Sjoerd Daniels op 13 jan 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805
Ytje Jans ovl voor 1831, huwt met Jan Douwes Klaver; BS ovl 1826; 1830 huwelijken
Ytje Jans van Almenum, huwt met Eelke Pieters, van HRL, sijn geproclameert 17, 24 en 31 mrt 1743 en doen ook getrouwt; Eelke Pijters van HRL. ende Y.J. van Almenum, koomende weegens de bruid Hijlke Sijbes, 9 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL
Ytje Johannis ged 29 may 1742 Grote Kerk HRL, dv Johannis Rinkes en IJtje Daniels
Ytje Johannes geb 17 sep 1791, ged 2 okt 1791 Grote Kerk HRL, dv Johannes Durks en Sijke Jurjens
Ytje Johannes woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ytje Johannes Abelius Wiersma op ''t Lyf van Doetje Jacobs waar af moeder is geweest Y.J., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: 100. :0 (GAH650)
Ytje Johannes Lieuwe Lieuwes en IJ.J., beide van HRL, laatst geproclameert 29 mei 1774 HRL, en toen getrouwd
Ytje Johannes ovl 29 nov 1803 HRL, oud 62 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 14; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ytje Johannes zie: Alkema; Pieter Alberts ende Y.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Rinzes deszelfs neef, 29 jun 1793; ondertrouw HRL; Pieter Alberts en IJ.J., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 jul 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Ytje Johannes huwt met Dirk Douwes, beide van HRL, geproclameert den f. 3:10:0en getrout den 17 aug 1755; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Dirk Douwes, als binnenmoeder en binnenvader, f. 145:0:0 zijnde een half jaar tractement van 1 nov 1783 tot 1 may 1784, ord. no. 2, 25 mei 1784. (GAH1115); id. ord. no. 5, 18 nov 1783. (GAH1114); id. f. 58:3:0 tractement aan hen competerende tot dato deeses, ord. no. 3, 12 jul 1784. (GAH1115); kind: Douwe Dirks, ged 20 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Dirks, ged 29 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Jelte Dirks, ged 2 okt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Dirks, ged 12 apr 1762 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Dirks, ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Dirks, ged 17 jul 1770 Grote Kerk HRL
Ytje Johannes IJnse Egberts van Bolswerd en IJ.J. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 jul 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Bolswerd en aldaar getrouwd den 27 jul 1783, volgens ingebragt getuigenis
Ytje Joukes Bauke Piers en IJ.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 15 aug 1773 HRL, en toen getrouwd; kind: Jouke Baukes, geb 8 mrt 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Antje Baukes, geb 18 sep 1776, ged 8 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Baukes, geb 3/31 mrt 1779, ged 8 mei 1779 Grote Kerk HRL; kind: Pier Baukes, geb 5 jan 1783, ged 2 feb 1783 Grote Kerk HRL
Ytje Joukes huwt met Broer Bouwes op 27 aug 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; Bouwe Broers ende IJ.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Geert Galema goede bekende, 10 aug 1805; ondertrouw HRL
Ytje Klaases geb 22 nov 1796, ged 11 dec 1796 Grote Kerk HRL, dv Klaas Cornelis en Pietje Hendriks
Ytje Klaassen Harmen Jansen Baimar en Y.K., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 14 feb 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd
Ytje Klazes begraven Groot Kerkhof, regel 7, nr. 58; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ytje Claases Anthonij Claases en IJ.C., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op 30 mei 1773 HRL, en getrouwd 31mey
Ytje Klases ovl voor 1813, huwt met Harmen Pieters; BS huw 1812
Ytje Klaver ovl 9 jun 1789 HRL, oud 54 jaar
Ytje Kuiper geb 1787 Friesland, huwt met Heert vd Woude, na 1860 met gezin niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, wijk D-068
Ytje Lammerts geb 5 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL, dv Lammert Johannes en Grietje Jans
Ytje Lammerts huwt met Albert Beeuwes, beyde van HRL, sijn geproclameert 6, 13 en 20 nov 1740 en doe ook getrouwt; Albert Beeuwes ende Y.L. beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs Claas Jansen Pot, coopman binnen deese Stadt, 5 nov 1740; ondertrouw N.H. HRL
Ytje Leverland huwt met Johannes Ruitenga; BS ovl 1848; ovl 8 okt 1793 HRL, oud 81 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 12; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Watze Johannes Ruytinga, ged 22 feb 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Johannes Ruytinga, ged 8 jan 1754 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Joannes Rujtinga, ged 24 aug 1751 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Johannis Rujtinga, ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL
Ytje Lolkes Gerrijt van Danswijk en IJ.L., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL
Ytje Lolles zie ook: van der Meulen; huwt met Pier Lucas, kind: Dirkje Piers, geb 15 mei 1811, ged 26 mei 1811 Grote Kerk HRL; kind: Ytje Lolles, geb 19 jan 1788, ged 26 feb 1788 Grote kerk HRL
Ytje Lucas zie: Abbinga
Ytje Luitjes geb 17 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL, dv Luitje Ulbes en Antje Jelles
Ytje Luitjes IJpe Oenses van Beetgum en Y.L. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 may 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Beetgum, en volgens ingekomen getuigenis aldaar getrouwd den 18 dier maand
Ytje Machiels begraven Groot Kerkhof, regel 26, nr. 24; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ytje Martens geb 30 aug 1791, ged 27 sep 1791 Grote Kerk HRL, dv Marten Johannes en Sjoukje Pieters
Ytje Michiels huwt met Arend Johannes van Bagchum; BS ovl 1859; kind: Aaltje Arends Bachum, geb 3 jan 1774, ged 13 jan 1774 Grote Kerk HRL
Ytje Michiels ovl 24 jan 1791 HRL, oud 54 jaar
Ytje Nieses zie: Oppedijk
Ytje Pieters zie: Alkema
Ytje Pijtters ged 12 jun 1746 Grote Kerk HRL, dv Pijtter Johannis en Doutjen Douwes
Ytje Pijters president-voogd H. Videlius bet f. 5:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens een legaat door Meinskje Widmers bij testament aan Y.P. gemaakt, 27 dec 1763. (GAH1093)
Ytje Pieters ovl voor 1810 (waarschijnlijk ), huwt met Age Sijbrands op 1 feb 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807; Age Sijbrens van Almenum en IJ.P. van HRL, zijnde de aangaave gedaan onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 jan 1807; ondertrouw HRL
Ytje Radsma begraven Groot Kerk, regel 23, nr. 30, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ytje Rekkenburg ovl 20 jun 1789 HRL, oud 13 jaar
Ytje Rimmerts huwt met Bauke Janzen, kind: Jan Baukes, ged 10 okt 1745 Grote Kerk HRL
Ytje Rommerts huwt met Bauke Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 Januar en 4-11 Februar 1742 en doe ook getrouwt
Ytje Ruurds huwt met Tjerk Oude; BS ovl 1825; huwt met Tjerk Pijters, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mei 1761 in de Westerkerk
Ytje Scheltes ged 26 jan 1751 Grote Kerk HRL, dv Schelte Alberts en Antje Feikes
Ytje Scheltes ovl voor 1845, huwt met Cornelis Jans; BS huw 1844
Ytje Scheltes zie: van der Hout
Ytje Sybes begraven Groot Kerkhof, regel 7, nr. 46; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ytje Sybes geb 1749 Franeker, ovl 2 jun 1813 HRL, ovl wijk D-138; BS ovl 1813
Ytje Sybes geb 7 mrt 1774, ged 27 mrt 1774 Grote Kerk HRL, dv Sijbe Douwes en Pietje Jakobs
Ytje Sybes zie: Dijksma
Ytje Sybrens ovl jun 1793 Workum, huwt met Teede Sikkes, indertijd echtelieden Workum; BS huw 1819
Ytje Sjoerds huwt met Jan Jans Bestijn, beyde van HRL, geproklameerd den 10 jun en den 17 dito en den 24 dito 1753 getrouwdt
Ytje Sjoukes en Gooitzen Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 1 okt 1735 HRL, komende voor de bruyd Louw Teekes; huw.aang. HRL 1735
Ytje Sjouwkes huwt met Jacob Claeses, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 feb en den 4-11 mrt 1742 en doe ook getrouwt; Jacob Clases ende Y.S., beide van HRL, komende voor de bruid desselvs broeder Jan Sjoukes, 24 feb 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Meintje Jacobs, ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL; kind: Vetje Jacobs, ged 18 jan 1746 Grote Kerk HRL; kind: IJbeltje Jacobs, ged 17 mrt 1744 Grote Kerk HRL
Ytje Zaagsma geb 1 nov 1793 Koudum, ovl 24 dec 1864 HRL, huwt met Sipke Duif, Chr. Afges ovl wijk F-133, dv Gosse Z, en Trijntje Roelofs; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-156; oud 46 jaar, geb Koudum en wonende te HRL. 1839, wijk F-133; VT1839
Ytje Zijlstra huwt met Marten Hielkema; BS ovl 1879
Ytje Tabes Luitje Pieters Klein en Y.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 mey 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Ytje Tjeerds geb 1755 Gaast, ovl 13 okt 1835 HRL, huwt met Broer Jans vd Plaats, dv Tjeerd Klases en Jantje Jans; BS ovl 1835; 1839 overlijdens
Ytje Tjerks geb 1756 HRL, ovl 20 sep 1834 Franeker, huwt met Gatze Harmens, wonende te Franeker, dv Tjerk ..., en ...; BS Franeker ovl 1834; Gosse Harmens van Kimswerd en Y.T. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 may 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken, en te Kimswerd getrouwd den 21 may 1786, volgens ingekomen verklaaring; kind: Jeltje Gosses, geb 28 jan 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL
Ytje Vink geb 13 aug 1799 HRL, ged 8 sep 1799 HRL, dv Hendrik Fink en Nieske Jelkes, liggende hier thans (1799) met het schip; dopen Grote Kerk HRL 1799
Ytje Wybbrens ovl 22 jan 1727 HRL, old 59 jaeren
Ytje Wiersma ovl voor 1836 Witmarsum, huwt met Simon Joukes; BS huw 1835
Ytje Willems huwt met Thomas Janzen Forth, kind: Willem Thomas Forth, ged 10 dec 1743 Grote Kerk HRL
Ytje de Wolf huwt met Rein vd Meer; BS ovl 1878
Ytje Wouters zie ook Antje Wouters; ged 19 mrt 1772 Grote Kerk HRL, dv Wouter Rutgers en Jeltje Jacobs; geb 1779 ... , ovl 27 feb 1812 HRL, huwt met Gerrit Johannes Olingius op 28 mei 1797 HRL, ovl wijk G-206, gealimenteerd in 1812, dv Wouter Rutgers en Fettje Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1812, ovl 1858,; kind: Tetje Gerrits, geb 22 jun 1797, ged 4 jul 1797 Grote Kerk HRL; vader als G.J.
Ytje IJmkes ovl 12 aug 1788 HRL, oud 45 jaar; Harmens Harmens en IJ. IJ., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 13 dec 1772 HRL, en toen getrouwt
Ytje IJntes geb 3 dec 1805 HRL, ged 12 jan 1806 HRL, dv IJnte Hendriks en Hiske Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Ytje IJsbrands ovl voor 1834 HRL, huwt met Klaas Wouters; BS huw 1833
Ytje Andeles Brouwer ovl voor 1819, huwt met Jan Hansen Dreyer; BS huw 1818, ovl 1858; kinderen: Bouwe en Hinke Jans Dreyer, tweelingen, geb 29 sep 1776 ged 29 okt 1776 Grote Kerk HRL
Ytje Aukes Vlietstra zue ook: IJtje Aukes; geb 4 okt 1770 Franeker, ovl 31 mrt 1818 HRL, huwt met Wytse Feddema, wonende te HRL. 1816, dv Auke Rinnerts en Beitske Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS huw 1816, ovl 1818, huw 1837, ovl 1849
Ytje Bernardus Koster huwt met Lenert Everts, wonende te onder Wijnaldum; BS Barradeel huwafk. 1811
Ytje Dirks de Boer geb 21 mei 1811 HRL, huwt met Gerrit Bleeker op 16 dec 1837 HRL, naaister, dv Dirk Feikes de B., en Klaaske Jacobs Westerwijk; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1837, ovl 1848; geb 21 mei 1811, ged 16 jun 1811 Grote Kerk HRL, dv Dirk Feikes de Boer en Klaaske Jacobs Westerwijk
Ytje Dirks Gorter geb 1782 Sint Anna, ovl 30 sep 1826 HRL, huwt met Mink Klazes Stolte, man: bouwmeester, dv Dirk Jentjes G, en Durkje Jentjes de Groot; BS ovl 1826, ovl 1844
Ytje Douwes Reitsma geb 1753 ... , ovl 4 dec 1816 HRL, huwt met Hendrik Allerts Balkstra; BS ovl 1813, ovl 1816, ovl 1848; I.D.R. huwt met Hendrik Allards Balksma, kind: Apollonia Hendriks Balksma; zie aldaar verder
Ytje Eedes van der Woude geb 1784 Surhuisterveen, ovl 18 okt 1835 HRL, 1e huwt met Andries Klaasen op 2 dec 1810 HRL, 2e huwt met Folkert Jans Park op 20 jul 1817 HRL; huw.afk. 22 en 29 jun 1817, dv Eede Jans vdW, en Janke Pieters; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1817, ovl 1835, ovl 1846
Ytje Eilerts Meeter geb 14 nov 1795, ged 19 jan 1796 Grote Kerk HRL, dv Eilert Meeter en Akke Munter
Ytje Gerbens van der Veen Geert Olthof en IJ.G. vdV., beide van HRL, laatst geproclameert 26 sep 1773 HRL, en toen getrouwt
Ytje Harmens van der Meulen huwt met Douwe Jelles Jellema, wonende te Achlum 1830 en 1837; BS huw 1830, ovl 1837
Ytje Hendriks Bleeker geb 1778 HRL, N.H., ovl 20 dec 1826 HRL, huwt met Romke Jacobs Bakker, doet overlijdensaangifte van Cornelis P. Callenborn in 1811, dv Hendrik Intes B., en Grietje Hiddes de Vries; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1808, 1810, BS ovl 1811, ovl 1826, ovl 1832
Ytje Hendriks Dekker zie ook: IJtje Hendriks; geb 1796 HRL, ovl 14 sep 1824 HRL, huwt met Freerk Aukes Molenaar op 6 okt 1816 HRL, huw.afk. 2 en 9 sep 1816, dv Hendrik Christiaans D, en Grietje Berends; BS huw 1816, ovl 1824, huw 1825
Ytje Hendriks Dreyer geb 2 mrt 1802 HRL, ged 16 mrt 1802, N.H., ovl 19 jan 1825 HRL, huwt met Bouwe Sijbrens de Vries op 12 mei 1822 HRL, huw.afk. 28 apr en 5 mei 1822, N.H., Hendrik Jans D, en Gesina Jans Groeneveld; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1822, ovl 1825
Ytje Hendriks Smit geb 1794 HRL, ovl 19 jan 1816 HRL, dv Hendrik S, en Hiltje Eeuwes (Frietema); BS ovl 1816; geb 1 dec 1793, ged 14 jan 1794 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Smit en Hiltje Eeuwes
Ytje Hessels Wilda zie ook: IJtje Hessels; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 41:6:0 wegens stopgaren, bos- en smallinten aan het Weeshuis geleverd, kwit. no. 10, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 32:14:0, kwit. no. 5, 8 nov 1768. (GAH1099); id. f. 35:3:0, kwit. no. 6, 6 nov 1770. (GAH1101); id. f. 32:1:0, kwit. no. 18, 1772. (GAH1103); id. f. 41:14:0, kwit no. 18, 1773. (GAH1104); id. f. 5:10:0 wegens geleverd garen en lint, kwit no. 11, 16 nov 1774. (GAH1105)
Ytje Jacobs Dekker geb 1800 HRL, ovl 8 apr 1839 HRL, huwt met Rimke Wopkes Kleinvogel op 5 aug 1827 HRL, huw.afk. 15 en 22 jul 1827 HRL, naaister, dv Jacob Sijbes D, en Johanna van Bachum; BS huw 1827, ovl 1839
Ytje Jacobs Peen geb 1773 HRL, ovl 1 nov 1856 Franeker, huwt met Pieter Boltjes op 17 sep 1826 Franeker, wonende te Franeker 1826, dv Jacob Klases en Grietje Jans; BS Franeker huw 1826, ovl 1856
Ytje Jacobs Zoete geb 23 dec 1811 HRL, huwt met Bauke Doekes de Jong, (gk), op 14 mei 1840 HRL, dienstmaagd, dv Jacob Klases Z, en Hinke Jans Dreyer; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1840
Ytje Jans Bos geb 1773/4 Franeker, ovl 31 aug 1850 HRL, huwt met Arjen Geerts Bos, Rooms Katholiek, getuige bij geboorte aangifte van Maria van Beemen in 1811, dv Jan B., en ... ; bsha181ge, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk F-042
Ytje Jans van der Haring geb 1795/97 Franeker, ovl 13 feb 1852 HRL, huwt met Hendericus Wink, (gk), dv Jan vdH, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-171; oud 43 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk B-152; VT1839
Ytje Jansen Baantjer ovl 12 jul 1784, 39 jaar, huisvrouw Jan Hendriks Smidt, Westerkerk HRL; vdGaast begraaflijst; huwt met Jan Hendriks Smith; BS ovl 1847
Ytje Johannes Alkema geb 1803 Wons, ovl 30 dec 1844 HRL, huwt met Hendrik Piebes Postma op 28 apr 1825 HRL, huwelijksafkondigingen 10 en 17 apr 1825 HRL. en Terschelling, won HRL, zv Johannes IJemes Postma, en Gerbrig Symons; BS huw 1825, ovl 1845
Ytje Johannes van der Werf geb 19 aug 1792, ged 18 sep 1792 Grote Kerk HRL, dv Johannes Arjens van der Werf en Sjoeke Aukes Molenaar
Ytje Joukes de Boer geb 1748 ... , ovl 23 mrt 1816 HRL, huwt met Bauke Piers Mulder, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1816, ovl 1859
Ytje Klases de Roos huwt met Aldert Jans op 10 mei 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Ytje L Abringa zie: IJ.L. Abbinga
Ytje Lolles van der Meulen zie ook: IJtje Lolles; geb 1788 ... , huwt met Pier Lucas Abbenga op 24 jun 1810 HRL, komt van HRL, getuige bij geboorte aangifte van Johannes Bambach in 1811; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1847; Pier Lucas Abbringa en IJ.L. vdM., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 9 Zomermnd 1810; ondertrouw HRL
Ytje Lucas Abbinga geb 1793 Workum, ovl 2 apr 1842 HRL, huwt met Bouwe Obbes Vinkelbos op 22 nov 1827 HRL, huwelijksafkondigingen 11 en 18 nov 1827 HRL, dienstmeid. dv Lucas Piers A., en Durkje Sijbes; BS huw 1827, ovl 1842; ook: Abringa; oud 47 jaar, geb Workum, wonende te HRL. 1839, wijk H-226; VT1839
Ytje Nieses Oppedijk ovl 3 aug 1820 IJlst, huwt met Freerk Boomsma, dv Nies Durks O, en Otje Riemers; BS ovl 1827; 1835 huwelijken
Ytje Pieters Alkema ovl voor 1870, huwt met Sjoerd Tjeerds Koster, wonende te Franeker in 1822; BS Franeker huw 1822, BS ovl 1869
Ytje S Reidsma oud 42 jaar, geb Reistum en wonende te HRL. 1839, wijk E-182; VT1839
Ytje Scheltes van der Hout geb 1774 Stiens/HRL, ovl 17 feb 1858 HRL, huwt met Jacobus Sijbrens Brouwer, wonende te HRL. 1857, dv Doede vdH, en Sjoukje Salverda; BS huw 1816, ovl 1841, ovl 1857, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk C-086; oud 64 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk C-074; VT1839
Ytje Sybes Dijksma geb 1775 HRL, ovl 8 jan 1814 HRL, huwt met Jan Groen, ovl wijk D-072, dv Sijbe Dijkstra, en Pietje Jacobs; BS ovl 1814; Jan Lodewijks ende IJ.S.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Sijbe Dijksma, 27 okt 1792; ondertrouw HRL; Jan Lodewijks en IJ.S.D., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 nov 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Ytje Sybrens de Boer begraven Groot Kerkhof, regel 17, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ytje Taekes Jelgersma ovl 26 apr 1768, 67 jaar, wedu van wijl. Simon Sloterdijk, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Ytse Gerardus geb 21 may 1791, ged 21 jun 1791 Grote Kerk HRL, zv Gerardus Hendriks en Trijntje Gerardus
Ytsen Claases zie ook: Sijtze Claasen; IJ.C. van Terhorne ende Antje Herres (!) van HRL, koomende weegens de bruid Keimpe Tieerds en heeft des bruids vaeder van te vooren aen ''t geregte verklaer:gedaen van sijn consent in deesen, met een gebod in de week, 15 Aug 1750; van Terhorne, huwt met Antje Heeres, van HRL, geproclameerd 16, 18 en 23 aug en den 6 sep 1750 getrouwt; kind: Anskie IJtsens, ged 24 sep 1754 Grote Kerk HRL
Ytske Annes geb 1807 Leeuwarden, huwt met Tjitse Jans de Haan op 9 okt 1834 HRL, wonende te Amsterdam, dv Sjoerd Annes en Marijke Hofman; BS huw 1834
Ytske Baukes zie: Tolsma
Ytske Broers van Hijdaard, huwt met Lodewijk Jansen Groen, van HRL, geproclameerd de 19-26 mei en de 4 jun en getrout met attestatie de 9 dito 1765
Ytske Dirks zie: Agema
Ytske Douwes ged 12 dec 1747 Grote Kerk HRL, dv Douwe Hendriks en Sjoerdtje Gerrits
Ytske Harrits ged 16 okt 1740 Grote Kerk HRL, dv Harrit Eues en Hiltje Eiberts
Ytske Jelkes huwt met Harmen Ratsma, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 apr en den 5 May en 22 dito 1743 en doen ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL; Harmen Ratsma en Y.J. beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs vader Jelke Jans, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntje Harmens Ratsma, ged 27 may 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Tjietske Jeltes
Ytske Jelkes huwt met Dirk Jansen Gelder, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 nov 1741 en doe ook getrouwt; Dirk Jansen Gelder en IJ.J. beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder Jelke Jansen, timmerman, 4 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL
Ytske Jeltes zie: Radsma; huwt met Harmen Jacobs, kind: Willem Harmens, ged 29 mrt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Jelte Harmens Ratsma, ged 12 apr 1744 Grote Kerk HRL
Ytske Jetses huwt met Wybke Jans, kind: Trijntje Wybes, ged 22 feb 1746 Grote Kerk HRL; kind: Jetse Wijpkes, ged 8 dec 1740 Westerkerk HRL
Ytske Jetses Sjoerd van der Form en IJ.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 dec 1783 HRL, en zijn getrouwd den 30 dec 1783; kind: Jetske Sjoerds van der Form, geb 27 mrt 1795, ged 12 may 1795 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Sjoerds van der Form, geb 27 mrt 1795 HRL; Itske J., ovl 11 mei 1823 HRL, oud 67 Jaaren, geb te HRL, huisvrouw van Sjoerd van der Form, wonende te te HRL
Ytske Leensma geb 1809 Sneek, huwt met Jarig Tjebbes deinum op 19 mei 1831 HRL, komt van Sneek, dv Rintje Lammerts en Hinke Jetzes; BS huw 1831
Ytske Minnes geb 14 feb 1791, ged 15 mrt 1791 Grote Kerk HRL, dv Minne Hanses en Hyltje Lieuwes
Ytske Pieters ende Luitjen Pieters Roorda, beide van HRL, huw.aang. 25 okt 1738 HRL, komende voor de bruid Douwe Siebes, desselvs oom; huw.aang. HRL 1738
Ytske Pieters huwt met Geele Klaases, kind: Klaas Geeles, geb 28 jul 1793, ged 13 aug 1793 Grote Kerk HRL
Ytske Pijtters Cornelis eyes ende IJ.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef Lourens Lens, 24 Oct 1750
Ytske Rinzes zie: Dijkstra
Ytske Rintjes zie: Leensma
Ytske Siebes zie: Visser
Ytske Sjoerds zie: Annes
Ytske Baukes Tolsma geb 1799 Leeuwarden, ovl 4 sep 1846 HRL, huwt met Sjierk Jacobs Noordbeek op 23 mei 1824 HRL, huw.afk. 9 en 16 mei 1824, wonende te HRL, dv Bauke Pieters T, en Antje Sakes; BS huw 1824, ovl 1846
Ytske Dirks Agema geb 1772 Franeker, ovl 14 mei 1851 HRL, huwt met Thomas Westerhuis op 12 jul 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 12 jul 1795, N.H., dv Dirk Wessels en Mayke Jongma; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1851, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168
Ytske Douwes Faber geb 16 mrt 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL, dv Douwes Hendriks Faber en Aleida Simons Heins
Ytske Jacobs Andringa in leven huisvrouw van Klaas Pieters de Vries, turfschipper, vermeld in akte van bekendheid ten behoeve van Uilke Teunis de Vries en Geertje Klazes de Vries; zie verder bij Geertje K. de Vries
Ytske Jeltes Radsma geb 1775 HRL, ovl 17 nov 1844 HRL, huwt met Johann Adam Reinius op 10 mei 1801 HRL, dv Jelte R, en Feikje Tuininga; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1844
Ytske Rinzes Dijkstra geb 1774 Warrega, huwt met Wybren Hilbrands Koster, dv Rinze Teyes en Tjietske Ulbes; BS ovl 1834; 1845 overlijdens
Ytske Siebes Visser geb 1807 ... , ovl 18 feb 1817 HRL, dv Siebe Folkerts V, en Antje Douwes (van Goor); BS ovl 1817
Yttie Allerts huwt met Auke Pieters, beide van Almenum, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 dec 1765; kind: Grietje Aukes, ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Sjuwke Aukes, ged 1 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Aukes, ged 21 nov 1769 Grote Kerk HRL; kind: Allert Aukes, ged 26 Febrij 1771 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Aukes, ged 7 apr 1772 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Yttie Andles huwt met Jan Hansen, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 mrt en getrout den 6 apr 1765; kind: Hans Jans, ged 13 jan 1767 Grote Kerk HRL; kind: Andele Jans Dreyer, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, vader als J. Hansen Dreyer; kind: Hendrik Jans, ged 5 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Yttie Anthonis huwt met Jan Jarigs Claver, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 16 Xber (= dec) 1757; kind: Antonij Jans, geb 26 mrt 1775, ged 11 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Dieuwke Jans, ged 13 mrt 1759 Grote Kerk HRL, vader als J.J. ; kind: Engeltie Jans, ged 17 nov 1761 Grote Kerk HRL; kind: Jarig Jans, ged 11 dec 1764 Grote Kerk HRL; kind: Antonius Jans, ged 10 apr 1768 Grote Kerk HRL, moeder als IJ. Antonius; kind: Dieuke Jans Klaver, ged 2 okt 1770 Grote Kerk HRL
Yttie Beernds van HRL, huwt met Jannes Ernij, soldaat alhier in garnisoen, van deese stad, geproclameerd de 25 mrt en de 1-8 en getrout de 10 apr 1764
Yttie Bruinninga huwt met Tjeerd Nauta, kind: Doeke Tjeerds, ged 23 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL
Yttie Dirks huwt met Jan Claasen, beide van HRL, geproclameert den 5 en de 12 en getrout den 19 dec 1756; kind: Klaas Jans, ged 14 nov 1758 Grote Kerk HRL
Yttie Dirks huwt met Jurjen Hendrik Smit, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 7 ber (= september) en de 7 en getrout de 14 okt 1764
Yttie Dirks huwt met Hendrik Jans, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 feb 1770
Yttie Douwes huwt met Hendrik Kerch, beide van HRL, geproclameerd de f. 7:14:21 en getrout de 23 Jannewari 1770
Yttie Douwes huwt met Bernardus Hendriks Budding, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 26 dec 1771
Yttie Goitjens huwt met Bruin Christiaans, beyde van HRL, geproklameerd den 18 Febrij en den 25 dito en den 4 Martius 1753 en doen ook getrouwdt
Yttie Hanses huwt met Dirk Jansen, beide van HRL, geproclameert 1, 9 en 16 mrt en getr:den 30 mrt 1755
Yttie Hanses huwt met Gerben Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 okt 1764
Yttie Harings huwt met Gerrijt Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 en getrout den 30 mei 1757 in de Westerkerk; kind: Haring Gerrijts, ged 24 jun 1760 Grote Kerk HRL
Yttie Haerings huwt met Lodewijk Andries, beide van HRL, geproclameerd de f. 2:9:16 7 ber (= september) 1770 en getrout de 6 nov 1770
Yttie Harmens huwt met Pieter Bisschop, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 Septemb: en getrout de 2 okt 1763
Yttie Hendriks huwt met Hendrik Stom, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Yttie Hiddes huwt met Pieter Jans, beide van HRL, geproclam; de 31 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762; kind: Hidde Pieters, geb 3 sep 1773, ged 20 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Pieters, ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL
Yttie Jacobus huwt met Pieter Dominicus, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762; kind: Trijntie Pieters, ged 15 mrt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jakobus Pieters, ged 14 jan 1766 Grote Kerk HRL, vader als P. Douwes; kind: Akke Pieters, ged 12 jul 1768 Grote Kerk HRL, vader als P. Douwes
Yttie Jans huwt met Jan Hendriks, kind: Hendrik Jans, ged 30 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL
Yttie Jans huwt met Auke Germens, beyde van HRL, geproclameerd den 14 jan en 21-28 dito 1753 den 4 feb getrouwdt
Yttie Jans huwt met Christiaan Jurjens, beide van HRL, geproclameert den 30 okt en 6 en getrout de 13 nov 1757
Yttie Jans huwt met Hoyte Pijters, beide van HRL, geproclameert de f. 6:13:20 mei en getrout de 24 jun 1759
Yttie Jans huwt met Jan Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 nov en getrout de 1 dec 1765
Yttie Jans huwt met Fokke Gerbens, beide van HRL, geproclameerd de 25 jun en de 2 en getrout de 9 jul 1769
Yttie Jelmers huwt met Hans Bouwes, kind: Antje Hanses, ged 4 jan 1759 Westerkerk
Yttie Claeses huwt met Jacob Klaeses Houtkoper, beide van HRL, geproclameerd de 27 Septemb:en de 4-11 en getrout de 18 okt 1767; kind: Cornelis Jacobs, ged 4 okt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Leendert Jacobs Houtkoper, ged 18 Febrij 1770 Grote Kerk HRL
Yttie Claases huwt met Jan Gerrijts Ikking, beide van HRL, geproclam; de 5-12 en getrout de 20 mei 1771
Yttie Lammerts huwt met Gerrit Fokkes, beide van HRL, geproclameert den 9-16 en getrout den 23 nov 1755
Yttie Lolkes ged 10 nov 1767 Grote Kerk HRL, zv Lolke Hennings en Elske Hessels
Yttie van der Meulen van Bolswaart, huwt met Jacob Norel, van HRL, geproclameert den 21-28 aug en getrout met attestasie den 4 sep 1757; huw.reg. N.H. HRL
Yttie Pieters huwt met Douwe Coerts, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 nov 1762
Yttie Pieters van Dronrijp, huwt met Geert Alberts, van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 nov 1768 en getrout met attestasie den 4 december
Yttie Pieters huwt met Douwe Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout den 24 mrt 1771; kind: Pieter Douwes, geb 7 nov 1773, ged 7 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Berend Douwes, geb 18 okt 1775, ged 14 nov 1775 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Douwes, ged 16 jul 1771 Grote Kerk HRL
Yttie Rinnerts Jouke Saekes van Almenum ende IJ.R. van Oosterbierum, 12 Aug 1747; foche gemeente HRL
Yttie Sierks huwt met Eeltje Doedes, beide van HRL, geproclameert den 22-29 decem: 1754 en getrout den 5 jan 1755; Geeven met Eerbied UEd:Aghtbh:te kennen Houkjen Willems meede ordrs Turfmeetster en Y.S. minderjaerige jongedogter met des selvs moeder gesterkt dat de Eerste Wel geneegen is deese haar bedieninge te Transporteeren op de gemelde Y.S. versoekende daar toe mits deese UEd:Agtbaarh:consent om Y.S. aan te stellen in plaats van Houkjen Willems tot meede ordrs Turfmeetster binnen deese Stad op daar toe Staande Lasten en Voordeelen; als meede dat Houkjen Willems op haar gedaane Eed van getrouwe administratie deese post magh waarneemen als subst geduirende de minderjaerigheyt van Y.S. Quo Facto /:get:/ Thomas Heddes man van Houkjen Willems tot teeken van sijn goedkeuringh, B. Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnte Y.S. tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad op Lasten Pligten Profijtten en gehoorsaamheeden daar toe staande mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit:zullende deese bedieninge geduirende de minderjaerigheyd van deselve Y.S. worden waargenoomen door Houkjen Willems die in soo verre als subst Turfmeetster wort gecontinueerd, Actum den 20 dec 1745. /:get:/ Pier Bretton Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga met haelen. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); den 29 okt 1753 heeft de magistraat aan Y.S. op haar Versoek gepermitteerd om selfs haar bedieninge als turfmeetster waar te neemen, hebbende Sy daar toe den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr H:Schaaf, onderstonde, In kennisse Van my Secretaris (get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Schuldige eerbied Y.S. ordris turfmeetster binnen deze Stad, dat haar Suppliante van grote dienst Soude sijn om deze hare bedieninge door een Subst te mogen laten waerneemen. Waarom Sij de Vrymoedigheid neemt Sig bij dezen aan UEd:Achtbh:te addresseren, gedienstig verzoekende UEd:Achtbh:gelieven eenen Eelkjen Sickes wonagtig binnen deze Stad en tot sulx capabel, te qualificeren om deze bedieninge als Subst waar te nemen, die ten dien einde Sig bij dezen mede op ''t eerbiedigst aan UEd:Achtbh:presenteert, quo facto etc:/get:/ S Rienstra; (In Margine Stonde/; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en Stelt de mede Supplnte Eelkjen Sikkes tot Subst Turfmeetster binnen deese Stad tot kennelijk weederseggen van Haar Achtbh:en sulks op lasten pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 10 apr 1754/was get:/Wopco Buma/onder Stonde/Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga; (Laeger Stonde/; Jusjurandum praestitit coram Praeside Buma den 10 apr 1754. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl in 1756 of eind 1755; in haar plaats als gesworen turfmeetster aangesteld Baukjen Rinnerts en als subsituit turfmeetster Cornelia Daniels; zie beiden aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Yttie Willems huwt met Jan Reinders, beide van HRL, geproclameerd de f. 10:17:24 Febrij en getrout de 3 mrt 1765 in de Westerkerk
Yttie IJsbrands huwt met Beernd Pijters, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 dito 1759; kind: Grietie Berends, ged 11 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Berends, ged 14 mei 1761 Westerkerk HRL; kind: Doetje Berends, ged 24 apr 1763 Grote Kerk HRL; kind: Berend Berends, ged 31 mrt 1766 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Yttie IJsbrands van HRL, huwt met Gerben Wouters, van Almenum, geproclameerd de 19-26 mei en getrout de 2 jun 1771; kind: Wouter Gerbens, geb 12 apr 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Nanck Gerbens, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL
Yttie Nicolaas Hennius ged 29 sep 1763 Westerkerk HRL, dv Nicolaas Hennius en Tjietske Jans; dopen Grote Kerk HRL
Yttie Pieters Dames huwt met Douwe Arjens, beide van HRL, geproclameerd de 23 Febrij en 2 en getrout de 9 mrt 1766; huwt met Andries Pieters Hoogstra, beide van HRL, geproclameert den 25 apr en den 2 en getrout den 9 Mei 1756
Yttje Alberts Sijbren Pijtters van Sneecq ende IJ.A. van HRL, komende wegens de bruyd desselfs vaeder Albert Jansen met vertooninge van schriftelijke verklaeringe dat de huwelijks proclamatien tot Sneecq waeren aengegeeven en op den 1 Janrij 1746 aldaar voor de eerste mael souden worden geproclameerd, 2 jan 1747; komt van HRL, huwt met Sijbren Pijtters, van Sneek, geproclameerd den 8, 14 en 22 jan 1747 en doen ook getrouwt
Yttje Baukes Jan Staads Wilkingh en IJ.B. beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Dirk Roelofs 25 Feb 1747; huwt met Jan Staats Wilken, beyde van HRL, sijn geproclameert den 26 feb en den 5-12 mrt 1747 en doen ook getrouwt; huw.reg. N.H. HRL
Yttje Baukes Pijtter Cornelis en IJ.B. beyde onder Almenum, koomende weegens de bruyd Bauke Douwes desselfs vaeder 9 Jul 1746; huwt met Pijtter Cornelis, beyde van Almenum, geproclameerd 10, 17 en 24 jul en getrouwt den 31 Dito 1746
Yttje Beernts zie ook: IJ. Willems, huwt met T.J. Forth; Tomas Forwt en Y.B. beide van HRL, komende de klerk Dreyer met attestatie van Bruidegom en bruid. 26 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Thomas Forwt, beyde van HRL, sijn geproclameert den 27 jan en den 3-10 feb 1743 en den 12 Dito getrouwt; huw.reg. N.H. HRL
Yttje Daniels en Johannis Rinkes, beyde van HRL, huw.aang. 23 mrt 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader Daniel Christoffels; huw.aang. HRL 1737; huwt met Johannis Rinkes, kind: IJtje Johannis, ged 29 may 1742 Grote Kerk HRL; Jentje Hijltjes ende IJ.D. beyde van Almenum, komende wegens de bruyd Hijlke Sijbes, 29 Oct 1745; huwt met Jentje Hijltjes, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 nov 1745 en doen ook getrouwt; kind: Christoffel Johannes, ged 29 nov 1740 Grote Kerk HRL, vader als J. Reinkes
Yttje Diksma ook als: IJ. Dixma; huwt met Douwe Jans, kind: Sibe Douwes, ged 2 dec 1749 Grote Kerk HRL
Yttje Dirks huwt met Jan Claasen, beyde van HRL, geproclameerd 7, 9 en 14 Novemb: 1745 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Klaas Jans, ged 24 aug 1760 Westerkerk HRL; kind: Janke Jans, ged 14 sep 1762 Grote Kerk HRL
Yttje Dixma ook als: Diksma; huwt met Douwe Janz, kind: Grietje Douwes, ged 21 jun 1746 Grote Kerk HRL
Yttje Doedes ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL, dv Doede Dirks en Kinnouw Garema
Yttje Douwes Hans Johannes en IJ.D., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 29 dec 1774 HRL, en toen getrouwd
Yttje Eelckes van Sneek, huwt met Ruyrdt Ulbes Gerlsma/Gerroltsma op 14 feb 1658; zij leefde nog in 1711 en was eerder gehuwd geweest met ene Gerrit bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland; EELSES, PIETER
Yttje Harkes ged 24 okt 1752 Grote Kerk HRL, dv Harke Piers en Antje Horatius
Yttje Hendriks huwt met Harmen Hendriks, kind: Hendrik Harmens, ged 7 jun 1742 Westerkerk HRL
Yttje Hendriks Sijbe Hanses ende IJ.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Hendrik Warners en compareerde beneffens de bruydegom desselfs vaeder Hans Wopkes, 11 Mrt 1747; huwt met Sijbe Hanses, beyde van HRL, geproclameert 12, 19 en 26 mrt 1747 en doen ook getrouwt; kind: Hiltje Sijbes, ged 5 apr 1757 Grote Kerk HRL; kind: Weltje Sijbes, ged 20 mrt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Hans Sijbes, ged 11 jan 1763 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Zijbes, ged 27 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: Hans Sibes, ged 3 apr 1753 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Sijbes, ged 9 feb 1751 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Sibes, ged 21 jan 1749 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkje Sijbes, ged 18 jul 1747 Grote Kerk HRL
Yttje Hilbrandts huwt met Hilbrand Dirks Coster, beyde van HRL, sijn geproclameert 21, 23 en 28 aug 1740 en doe ook getrout in de Westerkerk; Hillebrand Dirks ende en IJ.H. beide van HRL, koomende voor de Bruid Ruird Hillebrands poortier, 20 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL
Yttje Jacobs Sijne Jansen en Y.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Hendrik Jacobs, 28 dec 1743; huwt met Sijne Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 desember 1743 en den 5-12 jan 1744 en getrout den 19 dito
Yttje Jacobs Jan Folkerts van Franeker ende IJ.J. van HRL, koomende weegens de bruyd Tjeerd Seerps, 4 Nov 1747
Yttje Jans ovl 18 feb 1756 ... , ontvangt lijfrente 1722-1755
Yttje Jans Teunis Dirks ende IJ.J., beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs steevader Jan Caspers, 10 dec 1746; huwt met Theunis Dirks, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 20 dec 1746 en doe ook getrouwt
Yttje Johannes Jacob Jelles(!) en IJ.J., beide van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL; komende voor de Bruit desselvs schoonbroeder de vroetsman Hogeboom; huw.aang. HRL 1737; huwt met Jacob Jilles, kind: Johannes Jacobs, ged 28 sep 1745 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Jacobs, ged 9 may 1741 Grote Kerk HRL, vader als J. Jelles
Yttje Klases zie: Bakker, Kievit, de Roos
Yttje Clases Remonstreert met Schuldige Eerbied Janke Boyes meede ordris turfmeetster binnen de dese Stad, dat Sij vermits haeren hogen ouderdom Seer geneegen is die bedieninge over te dragen aan IJ.C., Jogedogter alhier ter Steede, een Vrouwspersoon daertoe bequaem en die Sulks meede is Verlangende, dog Sulken transport niet kunnende geschieden Sonder Consent Van Ued:Achtb:Soo addresseren die beyde Supplten Sich tot Ued:Achtb:Seer demoedig Versoekende Consent en Approbatie in dese overdragte en dat alsoo de persoon Van IJ.C. door Ued:Achtb:tot meede ordris turfmeetster deser Steede mag worden benoemt en aengestelt op Lasten plighten profijtten en gehoorsaamheden daertoe Staande, onder praesentatie om den Eed daertoe Staande te praesteren in Handen Van Ued Achtb:Was vert A:V:Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr:accorderende het transport ten requeste Versoght eligeert de mede Supplnte IJ.C. tot meede gesworen turfmeetster deses Stads op Lasten plighten profijtten en gehoorsaamheden daertoe Staende mits doende den Eed om Sigh getrouwelijk in dese haere bedieninge te Sullen gedragen Actum den 20 nov 1730 Was Vert: Vincent Heinsius Ter ordtie Van de Magistr:Arnold van Idsinga; Op Heeden dato uts heeft IJ.C. den Eed van getrouwigheyt als ordris turfmeetster gepraesteert, in Handen Van de Hr Praesid. Burgemer. Heinsius Actum uts In kennisse van mij abs sec Was ver A:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Yttje Claases zie ook: Tijtje Claases; ged Durk Jacobs, kind: Janke Durks, ged 16 nov 1749 Grote Kerk HRL
Yttje Klazes huwt met Cornelis Wygers, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mei en de 5 en getrout de 12 jun 1768 in de Westerkerk; DTB N.H. HRL, BS ovl 1826; kind: Pietje Kornelis, geb 13 mei 1776, ged 4 jun 1776 Grote Kerk HRL; kind: Wijger Cornelis, ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL
Yttje Claases Jan IJpes ende IJ.C. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs schoonbroeder Dirk Jacobs, 4 Apr 1744; huwt met Jan IJpes, beide van HRL, sijn geproclameert 6, 12 en 19 apr 1744 en doen ook getrouwt; kind: Marike Jans, ged 19 aug 1749 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jans, ged 19 apr 1745 Grote Kerk HRL
Yttje Claases Heere Gerbens van HRL, ende IJ.C. van Franeker, zijnde aangegeven door de bruidegom met schriftelijke verklaeringe van de bruid. 31 Oct 1750; van Franeker, huwt met Heere Gerbens, van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 nov 1750 en doen ook getrouwt
Yttje Klaver Yntje Anthoon K., huisvrouw van Rein de Groot, eigenaresse van perceel nr. 882 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 259, huis en erf, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Yttje Cornelis Hendrik Melchers ende IJ.C. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Cornelis Dirks, 10 Apr 1751; huwt met Hendrik Melchers, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 25 apr 1751 en doen ook getrouwdt
Yttje Piers Pieter Johannes ende IJ.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan Claeses des bruids swaeger, 10 May 1749; huwt met Pijtter Johannis, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 26 May 1749 den 1 jun getroudt; kind: Sjouwkie Pieters, ged 2 dec 1755 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukjen Pieters, ged 18 aug 1754 Grote Kerk HRL, dv Pieter Johannes en IJetie Piers; kind: Baukje Pieters, ged 6 sep 1750 Westerkerk HRL
Yttje Pieters Anne Claases Wildeboer en IJ.P., beide van HRL, zijnde laatst geproclameert 4 nov 1770 (!), dog wegens absentie van den bruydegom eerst op heden getrouwt den 8 jun 1773 HRL; hu Grote Kerk ha
Yttje Remmerts Bauke Jansen en Y.R., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Remmert Huiberts, 27 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Yttje Scheltes Jacob Sijbrens van Wijnaldum en IJ.S. van HRL, hebben hier hunne laatste proclamatie gehad op dato deezes 20 jun 1773, en zijn bij ons getrouwt na vertoonde adtestatie van Wijnaldum, getekend L.J. Westra, v. d. m., en J. Beek, Schoolmr. ; kind: Schelte Jakobs, geb 26 jul 1774, ged 9 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jakobs, geb 26 jan 1779, ged 21 feb 1779 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd vier & Seventig den Ses en twintig jul is Geboren Schelte, zv Jacob Sijbrens en IJ.S. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 31 okt 1815; Jacob Sijbrens van Wijnaldum en IJ.S. van HRL; de 1 ste Proclamatie is gedaan d:9de Maay 1773. de 2de d:16 dito. de 3de d:23 dito en zijn met attestatie van hier, te HRL getrouwd. (inventarisnummer 114 Nederlands Hervormd Wijnaldum huw 1617-1810)
Yttje Teekes Hans Meynderts ende IJ.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Teeke Ruirds des selvs vaeder, 18 Nov 1747; huwt met Hans Meinnerts, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 Novemb en den 3 desb 1747 getrouwt de 10 dito; kind: Meindert Hanses, ged 26 apr 1757 Grote Kerk HRL; kinderen: Taeke Hansen en Pietje Hansen, beiden ged 5 feb 1754 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Hansen, ged 24 sep 1748 Grote Kerk HRL, moeder als Ietje T.
Yttje Tolsma huwt met Dirk Vellinga; BS ovl 1852
Yttje Yemes ovl 11 sep 1794 HRL, oud 5 jaar
Yttje IJsbrands huwt met Berend Lolkes; BS ovl 1836
Yttje Beerns van der Meulen en Claas Oving, beyde van HRL, huw.aang. 20 okt 1736 HRL, komende voor de bruid IJebe Tjeerds vertonende Consent van ''s bruids moeder; huw.aang. HRL 1736
Yttje Dirks Siderius huwt met Hendrik Laases Spannenburgh, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 okt en den5 Novemb 1752 en ook getrouwt; kind: Dirck Hendriks Spannenburg, ged 11 jan 1757 Grote Kerk HRL; kind: Iefke Hendriks Spannenburg, ged 16 okt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Laas Hendriks Spannenburg, ged 10 aug 1762 Grote Kerk HRL, de moeder ovl ; kind: Doetje Hendriks Spannenburg, ged 15 okt 1754 Grote Kerk HRL
Yttje Gosses Joustra ovl 12 apr 1827 Sneek, huwt met Jan Dirks Gorter, dv Gosse Meintes J, en Trijntje Teunis ten Cate; BS huw 1829
Yttje Jans Speldtje ovl 22 may 1804 HRL, oud 66 jaar
Yttje Klases Bakker ovl voor 1819, huwt met Geele Jans de Gorter, in leven echtelieden op Vlieland; BS huw 1818, ovl 1822
Yttje Klazes Kievit ovl voor 1835, huwt met Albert Jans vd Woude; BS ovl 1834; ovl 17 feb 1803 HRL, oud 26 jaar
Yttje Tacos Sloterdijk ged 8 nov 1763 Grote Kerk HRL, dv Taco Sloterdijk en Catharina Camminga
Yve Aans ged 28 apr 1768 Westerkerk HRL, zv Aan(=Ane) IJeves en Antje Jans Reichenbach
Yve Doekeles IJ.D. ende Janneke Willems beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Rein Jansen desselfs steevaeder, 17 Oct 1750; huwt met Janneke Willems, beyde van HRL, geproclameerd den 18-25 okt en den 1 nov 1750 en den 12 apr 1751 getrouwdt; huwt met Antie Pijters, beide van HRL, geproclameert de 16-23 en getrout de 30 mrt 1760; betaalt aan het Weeshuis f. 12:10:0 terzake 1 jaar huur van de achterbenedenkamer in huis op de Schrijtsen, 8 okt 1757 (GAH1086); id. 13 mrt 1758 (GAH1067); kind: Baukie IJefwes, ged 1 okt 1754 Grote Kerk HRL
Yve Heeres Pieter Gerrits ende Agnietie Andries, beyde van HRL, koomende weegens de bruid IJ.H. desselvs oom, 9 May 1750; IJ.H. huwt met Antje Tomas, kind: Jetske IJves, ged 17 jun 1749 Grote Kerk HRL
Yvo Sjoerds ovl 8 mrt 1728 HRL, old 55 jaer
Yzaac Levij Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJ.L., deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Yzaak Jans zie: Faber; (3x)
Yzaak Thomas zie: Zwanenburg
Yzaak Thomas Zwanenburg geb 1765 IJlst, ovl 9 jan 1830 HRL, huwt met Aafke Jans Hagersma; BS ovl 1830, ovl 1838
Yzak Thomas op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 4:4:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1:0 (GAH650)