Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Zaakje Gerrijts ovl 5 dec 1804 HRL, oud 70 jaar
Zaakje Jelles ged 17 sep 1758 Westerkerk, dv Jelle Joukes en Aaltje Jilles
Zaakjen Simons zie: Post
Zaakjen Simons Post huwt met Ulke Siebes vd Werf; BS ovl 1841
Zaartje Feddema geb 16 mei 1808 HRL, ged 5 jun 1808 HRL, N.H., dv Wytse F, en IJtke Aukes Vlietstra; dopen Grote Kerk HRL 1808
Zaartje Wytses zie: Feddema
Zacharias Engelberts geb 1782 ... , huwt met Trijntje Douwes op 20 jan 1805 HRL, kind: Kaatje Zacharias, geb 15 nov 1805 HRL, (in huw.reg. : Johannes Engelbertus en in do. reg. Zacharias Engelbertus), huw.get. bij J.B. Beuker en A.C. Benning, timmerman, wonende te HRL. 1818 en 1822, id. bij G.J. de Boer en E.J. Droogsma 1818; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1818, ovl 1822; eigenaar en gebruiker van wijk B-124, varensgesel, 1814. (GAH204); Z.E. ende Trijntje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Douwe Atzes, 5 jan 1805; ondertrouw HRL; eigenaar en gebruiker van wijk B-124, varensgesel, 1814. (GAH204)
Zacharias Jurjens Z.J. van Wijnaldum en Aukjen Durks van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 nov 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Wijnaldum, en aldaar volgens ingebragt getuigenis, getrouwd; Zacharias Jurjens te Wijnaldum en A.D. te HRL, de Eerste afkondiging is geschied den 5 nov 1780. de tweede den 12 dito 1780; de laatste den 19 dito 1780, en zijn voornoemde perzonen den 26sten nov 1780 alhier in den huw staat bevestigt. (inventarisnummer 114 Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Zacharias Roelofs zie: Vellinga
Zacharias Wijngaarden huwt met Aukje Wijngaarden, kinderen: Hiltje, geb 1788 Wijnaldum, Antje Zacharias W, geb 19 nov 1791 Pietersbierum; BS ovl 1860; 1864 overlijdens
Zacharias Roelofs Vellinga ovl voor 1823, huwt met Atje Sierks; BS Franeker ovl 1822
Zacheus Roelofs Z.R. en Atje Sierks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 may 1784 HRL, en zijn getrouwd den 16 daaraanvolgende
Zacheus Vellinga ovl voor 1865, huwt met Trijntje Sijtses, kind: Sierk V, geb 1791 Leeuwarden; BS ovl 1864
Zake Teves huwt met Janke Cornelis, kind: Antie Zakes, ged 14 okt 1756 Grote Kerk HRL
Zara Pieters en Jan Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 19 jun 1735 HRL, Comende voor de bruid Lucas Pieters, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Zara Klaases Vrijburg ged 15 aug 1769 Grote Kerk HRL, dv Klaas Jansen Vrijburg en Maria Magdalena
Zeeger Theunis Z.T. ende Aeltje Gerrits, beide van HRL, koomende weegens de bruyd Oene Fockkes, 26 Oct 1748; huwt met Aeltje Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd den 27 okt en den 4-11 nov 1748 en doen ook getrouwt; kind: Janke Zeegers, ged 27 jan 1750 Grote Kerk HRL
Zetske Pieters geb 1 apr 1788, ged 15 apr 1788 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jans en Janke Piebes
Zierk Jans ged 12 nov 1769 Grote Kerk HRL, zv Jan Poulus en Sjoukje Zierks
Zierk Pieters huwt met Antie Durks, kind: Atie Zierks, ged 23 okt 1756 Westerkerk; kind: Lijsbeth Sijrks, ged 31 aug 1758 Westerkerk
Zierk Pytter Nauta ovl mei 1700, 54 jaar, Burgemeester + blind kind, huwt met Sietske Doedes, ook huwt met Tijtje Taeckes Jellema, zie aldaar, Grote Kerk; v. d. Gaast begraaflijst; Leeuwarden, klokslag, 1700: Floreencohier nr. (104), 105, grootte 15 pm, floreen f. 6:0:0, burgemeester S.N. te HRL eigenaar, Obbe Sytses gebruiker; (bron: Kad. Atlas Lwd, 1832/1700/1580); Midlum, Floreencohier 1700, eigenaar van plaats nr. 17, grootte 100 p. m., floreen f. 27:0:0, Gerryt Jans gebruiker; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1700); Pingjum, Floreencohier 1700: erfgenamen burgemr. S.N. eigenaars van plaats nr. (154), grootte 3 p. m., floreen f. 1:7:0, ferskaat: nl. Halsband, Bootsgesellen; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van plaats nr. (220), grootte 3, 5 p. m., floreen f. 1:7:0, ferskaat Heerewech; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van plaats nr. (116), grootte 3, 5 p. m., floreen f. 1:7:0, gebruiker Jarigh Ruyrds, ferskaat: de Heerewegh Z. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); id. van plaats nr. (117), grootte 3 p. m., floreen f. 1:7:0, gebruiker Hans Douwes, ferskaat: de Halsbandt Z. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Zierk Tjebbes van der Lei huwt met Lolkjen Sjoerds Schrik, kind: Klaas Zierks van der Lei, ged 21 okt 1756 Westerkerk; kind: Metje Sierks van der Ley, ged 12 apr 1753 Westerkerk HRL; kind: Metje Sjerks van der Ley, ged 7 aug 1749 Westerkerk HRL; kind: Janke Sjerks van der Lei, ged 15 dec 1746 Westerkerk HRL
Zietse Hendriks zie: Jarigsma
Zietze Piers Geextraheerd uit het doopboek van den Hervormde Gemeente in de Lemmer, cum annex; Geboren den derden der Maand Maart, en Gedoopt den zevende dieszelfde Maand in het Jaar Een duisend zeven hondert vierentachtig, Zegge: (1784) Een kv Z.P. en Aukje Ferwerda, dehalve genaamd: Pier
Zijke Aukes ged 28 feb 1762 Grote Kerk HRL, dv Wijlen Auke Jans en Hiltje Gerrijts
Zijke Gerrijts ged 5 mrt 1772 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Durcks en Dieuke Hanzes
Zijke Jans Ik, Ondergetekende Z.J. weduwe Jan Jeens Glinstra woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Soon Jentje Jans Ginstra bij mijnen Wijlen Man in Echt verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Sjoukje Carels Bouwman dv Carel Hanses Bouwman en Hendrika Palsenburg, mede wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door den heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 21 mrt 1815; Extract uit het doopboek der Herformden in deze Gemeente. In het Jaar een duizend zeven hondert drie en negentig den zestiende dag der maand jul is geb een zoontje waarvan vader is Jan Jeens en moeder Z.J. en is bij den doop genaamd Jentie. Afgegeven te Makkum den 21 mrt 1815
Zijke van der Sluys op de belijdenisse des Geloofs op 31 jul 1755 Aangenoomen, en ged 15 apr 1756 Grote Kerk HRL, Jongedogter aen de Voorstraat
Zijrkie Simons ged 12 apr 1763 Grote Kerk HRL, dv Simon Foppes en Steffentie Jelles
Zitske Jacobs huwt met Feite Tjommes, kind: Atje Feites, ged 24 jan 1741 Grote Kerk HRL
Zuske Jurjens ged 25 jun 1754 Westerkerk HRL, dv Jurjen Karsten en Willemijna de Ville
Zwaantje Annes zie: Hovenier
Zwaantje Berends Jakob Kornelis en Z.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Zwaantje Filippus huwt met Gerrit Simons, kind: Wendeltje Gerrits, geb 10 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL
Zwaantje Harmanus zie: Holmans
Zwaantje Hendriks zie: Meyer
Zwaantje Jacobs zie: Bruyn
Zwaantje Jans ged 27 jun 1758 Grote Kerk HRL, dv Jan Paulus en Marike Gerrits; Harmanus van Olphen en Z.J., beide van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 20 dec 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Jan Hermanus van Olphen, geb 14 okt 1780, ged 24 okt 1780 Grote Kerk HRL; Donderdag den 14 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde goedgevonden, aan de Raad der Gemeente van Leeuwarden, aftezenden navolgende missive; de Raad der Gemeente van HRL, Aan: de Raad der Gemeente van Leeuwarden; Mede Burgers ! Daar eenen S.J. geboortig van deeze plaats, dog zints Jaaren te Leeuwarden woonagtig geweest, Zelf meer dan de Wet op het articul van inwooninge bepaald, of vordert, Zich bij ons heeft beklaagd, dat de Voogden der algemeene Armen te Leeuwarden, waar bij zij haar vervoegd had, haar geweigerd hadden, eenig onderhoud of ondersteuning te geeven, het is hierover dat Wij de Vrijheid neemen, UWL ten vriendelijksten te Verzoeken, om de voogden der algemeene armen van UWL:plaats hierover te onderhouden, en van dezelve afte vraagen op Welk fundament Zij het onderhoud aan bovengedagte vrouwsperzoon hebben geweigerd, en Zoo Zulks in ongegronde uitvlugten mag te bestaan, dat gijl:als dan gedagte Voogden gelieft te ordonneeren, aan meergemelde vrouw behoorlijk onderhoud te Verschaffen, -In Verwagtinge dat gij aan dit verzoeke wel Zult gelieven te voldoen, Verblijven Wij na offerte onzer weder dienst, met achtinge. HRL den 14 mrt 1799. (GAH44); Donderdag den 4 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde geleezen eene missive van de Raad der Gemeente van de Stad Leeuwarden Zijnde van den navolgenden Inhoud; de Raad der Gemeente van Leeuwarden, Aan: de raad der Gemeente van HRL; Burgers ! In antwoord op Ulieder Missive van den 14 mrt l. l. is dienende dat S.J. volgens genomene Informatie, bij de Arme Kamer alhier, te rechte onderhoud is geweigerd, vermits niet alleen niet geblijkt dat immers op haar Zelven alhier heeft gewoond, maar ook geheel geen voorwerp is van alimentatie daar dezelve nog maar 42 Jaaren oud en vris en sterk genoeg is om eenig goed werk te Kunnen doen ter bekominge van het benodigde, behalven dat ook nog wel begoedigden onder haar Familie heeft, om haar te Kunnen voorthelpen indien haar wel gedraagd. Leeuwarden den 2 apr 1799. (GAH44)
Zwaantje Jans geb 30 nov 1799 HRL, ged 3 dec 1799 HRL, N.H., dv Jan Pieters en Mietje Everts; dopen Grote Kerk HRL 1799
Zwaantje Johannes huwt met Geert Gorrits de Groot; BS ovl 1856; kind: Hiske Geerts, geb 12 feb 1782, ged 10 mrt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Geerts, geb 1 jan 1787, ged 16 sep 1787 Grote Kerk HRL
Zwaantje Christiaans Jakob Alth en Z.C., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Zwaantje Cornelis geb 1764 HRL, ovl 6 feb 1827 HRL, ongehuwd; BS ovl 1827
Zwaantje Louwrens zie: Koster
Zwaantje Meyer geb 1797 HRL, ovl 2 feb 1813 HRL; wijk D-128, dv Hendrik M, en Maria Louisa Mey; BS ovl 1813
Zwaantje Neppenus oud 60 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk C-013; VT1839
Zwaantje Ottos zie: Zelle
Zwaantje Philippus zie: Hossel; zie: S. Lippus; huwt met Gerrit Simons, (later: Oudeboon), kind: Rinse Gerrits, geb 22 jul 1783, ged 5 aug 1783 Grote Kerk HRL
Zwaantje Roelofs geb 1801 Bolsward, ovl 31 dec 1823 HRL, ongehuwd, dv Roelof ... , en ... ; BS ovl 1824
Zwaantje Annes Hovenier geb 1800 HRL, ovl 22 okt 1829 HRL, huwt met Antony Hendriks Knipper op 16 mei 1824 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1824, dv Anne Martens H, en Anna van Lingen; BS huw 1824, ovl 1829
Zwaantje Frederiks Meyer geb 11 dec 1790, ged 4 jan 1791 Grote Kerk HRL, zv Frederik Meyer en Maria Holman; geb 9 okt 1796, ged 30 okt 1796 Grote Kerk HRL, dv Frederik Meyer en Maria Holmans
Zwaantje Harmanus Holmans geb 17 jan 1798 HRL, ovl 14 okt 1861 HRL, huwt met Willem Barteles Verwer op 23 sep 1830 HRL, DG, ovl wijk H-131, dv Harmanus Jans H, en Trijntje Mooi; BS huw 1830, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, 117, supp wijk H-252
Zwaantje Jacobs Bruyn huwt met Roelof Kromhout, wonende te Vlieland 1837 en 1839; BS huw 1837, ovl 1839
Zwaantje Louwrens Koster geb 1797 HRL, ovl 6 dec 1825 HRL, huwt met Jan vd Weide op 20 mei 1821 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei 1821 HRL. en Leeuwarden, haar man is meester koek- en banketbakker, dv Louwrens Klazes K, en Zwaantje Otto Zelle; BS huw 1821, ovl 1825, ovl 1859; sterfhuis wijk F-155/Schritsen 65, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; geb 1 aug 1797, ged 20 aug 1797 Grote Kerk HRL, dv Laurens Klaases Koster en Zwaantje Ottos Zelle
Zwaantje Ottos Zelle ovl 11 aug 1797 HRL, huwt met Louwrens Klazes Koster op 15 apr 1797 HRL, dv Otto Z, en Huberdina Servaes; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1821, ovl 1825; kind: Zwaantje Laurens Koster, geb 1 aug 1797, ged 20 aug 1797 Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 6, nr. 41, als Z. Zelles; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Zwaantje Philippus Hossel geb 1752 ... , ovl 16 okt 1815 HRL, huwt met Gerrit Oudeboon; BS ovl 1815; 1855 overlijdens
Zwaantje Tytes Bonsma begraven Nieuwe Kerk, regel 5, nr. 18; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Zwana Geerharda Brons De Burgemeester Beambte tot de zaken van de Burgerlijken Stand, der Stad Vlissingen, certificeert bij deezen, dat de huwelijks afkondigingen van: Henricus Johannes van Es, oud vier en twintig jaren, van beroep Boekhouder bij het departement van de marine, wonende te Vlissingen, meerderjarige zv Pieter van Es, en van Z.G.B., beiden nog in leven, en: Beidske Doedonia Ruitinga, oud zes en twintig jaren, partikuliere, wonende te HRL, meerderjarige dv Watse Ruitinga, en van Geertruida Otterloo, beiden nog in leven, op den elfden Mei jongstleden, voor de eerste maal, en op den dertienden derzelve maand, voor de twee maal binnen deze Gemeente, ingevolge de bepalingen der wet zijn gedaan, en dat ons tegen voorschreven huwelijk geene oppositien zijn ingekomen. Vlissingen, den 21 mei 1817
Zweitse Wisses zie: Feenstra
Zweitse Wisses Feenstra ovl voor 1840, huwt met Beeuwkje Gerbens Bakker; BS huw 1839
Zweris Cornelis zie: Oldendorp
Zweris Cornelis Oldendorp ovl voor 1833, huwt met Sijke Pieters de Jong, kind: Marij Zweris O geb 1794 Makkum; BS ovl 1832
Zwerus Pieters zie: Bakker
Zwerus Vogelzang begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 30; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Zwerus Aukes Vogelzang geb 18 jun 1800 HRL, 1e huwt met Anna Elisabeth de Bruin op 29 nov 1818 HRL, huw.afk. 8 en 15 nov 1818, varensgezel, 2e huwt met Sipkje Igles Schaap op 21 mei 1832 HRL, N.H., schipper te HRL. 1831, ged 6 jul 1800 zv Auke Swerus V, en Tjietske Pieters Woudegeest; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1818, ovl 1831, huw 1832, ovl 1873; geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-216; VT1839
Zwopke Meelties van Abbaga ende Jarig Hettes van HRL, huw.aang. 20 jun 1737 HRL, vertonende attestatie van laastgd:Plaats dat de Huwelijks geb aldaar wettig waren aangegeven; huw.aang. HRL 1737
Zybe Jacobs ged 26 okt 1756 Grote Kerk HRL, zv Jacob Zijbes en Aaltie Douwes
Zybe Pieters ged 21 aug 1759 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans en Anskien Zijbes ovl; dopen Grote Kerk HRL
Zybe Rintjes ged 5 sep 1769 Grote Kerk HRL, zv Rintje Harings en Pijttie Johannes
Zybout Buma Cornelis Aardenburg ged 1 mei 1770 Grote Kerk HRL, zv burgemeester Cornelis Aardenburg en Wopkjen Buma
Zydske Martens ovl 20 okt 1727 HRL, old 70 jaer
Zydtje Everts huwt met Rinnert Klaases de Beer, kind: Trijntje de Beer, geb 26 dec 1772, ged 26 jan 1773; kind: Trijntje Rinnerts, geb 9 nov 1774, ged 13 dec 1774 Grote Kerk HRL, voornaam moeder als; Sijtje; kind: Sytje Rindert de Beer, geb 14 nov 1779, ged 12 dec 1779 Grote Kerk HRL; kind: Evert Rinderts de Beer, ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Sijttie E. ; kind: Teunis Rinnerts, ged 23 okt 1770 Grote Kerk HRL, moeder als Sijttie E.
Zymon Symons geb 7 may 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL, zv Symon Sjoerds en Antje Sijbrens
Zytje Douwes ged 1 dec 1750 Grote Kerk HRL, dv Douwe Fransen en Antje Folkerts
Zytse Gijsberts geb 8 aug 1811, zv Gijsbert Sijtses en Taetske Lolles; BS geb 1811
Zytske Ates ged 2 aug 1757 Grote Kerk HRL, dv Ate Arjans en Trijntie Jochems ged 3 sep 1754 Grote Kerk HRL, dv Ate Ariaens en Zijtske Jogchems
Zytske Aukes ovl/begr. 21 jan 1805 HRL, oud 51 jaar
Zytske Dirks ged 5 okt 1760 Westerkerk HRL, dv Dirk Alberts en Grijttie Simons
Zytske Douwes ovl 31 dec 1805 HRL, oud 50 jaar
Zytske Gerbens huwt met Jan Wijpkes, kind: Idtske Jans, ged 14 jul 1763 Westerkerk HRL; kind: Wybke Jans, ged 12 apr 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Zijdtske Germens; kind: Gettje Jans, ged 10 mei 1770 Westerkerk HRL
Zytske Hendriks ged 2 feb 1762 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Jarigs en Grijtie Zijtses
Zytske Jacobs ged 19 jul 1768 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jans en Dina Jacobs
Zytske Jogchems huwt met Ate Ariaens, kind: Zijtske Ates, ged 3 sep 1754 Grote Kerk Harl
Zytske Klaases ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL, dv Klaas Bartels en Lamkjen Rommerts
Zytske Cornelis ged 24 apr 1768 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Abrahams en Doutje Hendirks
Zytske Rutgers ged 18 dec 1742 Grote Kerk HRL, dv Rutger Goslings en Tetje Piers huwt met Jan Teunis, kind: Teunis Jans, ged 21 okt 1770 Grote Kerk HRL
Zytske Sijses huwt met Pijtter Gerrits, kind: Trijntje Pijtters, ged 16 aug 1746 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkie Pieters, ged 14 jan 1742 Grote Kerk HRL
Zytske Zipkes S.S. van Wijnaam en de Jan Jacobs van Almenum, huw.aang. 29 mrt 1738 HRL, komende voor de bruid desselvs vader Sipke Cornelis; huw.aang. HRL 1738; huwt met Jan Jacobs, kind: Hiske Jans, ged 12 aug 1756 Westerkerk
Zytske Tjitzes ged 31 jan 1762 Westerkerk HRL, dv Tjitze Jelkers en Stijntie Foppes
Zytske Hessels Wassenaar geb 2 mrt 1762, ged 18 apr 1762 Grote Kerk HRL, dv Hessel Wassenaar en Aukjen Jacobs
Zytske Klaases Heins ged 29xber (dec) 1757 Grote Kerk HRL, dv Klaas Heins en Anna van Aarssen; ged 7 jun 1756 Grote Kerk HRL, dv Claas Heins en Anna van Aarssen; Klaas IJsenbeek en S.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 mrt 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Janke Klaases IJzenbeek, geb 3 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Klases IJsenbeek, geb 1 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Claases IJsenbeek, geb 9 apr 1796, ged 3 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Julia Catharina IJzenbeek, geb 28 jul 1797, ged 22 aug 1797 Grote Kerk HRL; geb 6 feb 1757 HRL, ovl 2 jan 1822 HRL, huwt met Claas IJsenbeek, dv Klaas H, en Annie van Aarsen; BS ovl 1822; 1858 overlijdens; Claas IJsenbeek ende S.H., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door IJpe Feddema gesw. clercq als daartoe gelastigd zijnde van den Heere Alema, met een gebod in de week, 23 nov 1787; ondertrouw HRL; kind: Anna Margaretha Klaases IJzenbeek, geb 18 sep 1789, ged 20 okt 1789 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Sijtske Jelgersma huisvrouw van A. Raschen, en S.H. huisvrouw van Klaas IJsenbeek, beide wonende te HRL, verklaren bij dezen dat aan ons uit hoofde van Familiebetrekkingen volkomen bekend is, dat Maria de Haga huisvrouw van Gerbrandus Meinsma (Grootmoeder van Gerbrandus Jelgersma van Moeders Zijde) in den Jare 1700 Agt en Vijftig te Amsterdam is Overleden. en hebben wij deze met onze Gewone handtekening Vertekend. HRL den 29 mei 1815
Zytske Pyters Nauta huwt met Hessel Harmens Wassenaar, kind: Akke Hessels Wassenaar, 15 nov 1768 Grote Kerk HRL
Zytske Roels Mosterman Johan Josef Leuning, Corporaal in ''t Regiment van den Graave van Bieland, in guarnisoen leggende te HRL, van Koblents, en Z.R.M. van Lippenhuizen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 feb 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden
Zytske Tjietzes de Jong Cornelis van Loonen van Rotteram en Z.T. d. J. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 9aug18 06; ondertrouw HRL
Zytze Lolkes ged jan 1758 Grote Kerk HRL, zv Lolke Sijtses en Antie Hotzes