Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Pand:  Noorderhaven 64

Inleiding:  [0001r] Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie en beschrivinge gedaen, ten overstaen van de heere burgemeester Theodorus Stansius als commissaris, geadsocieert met Arnold van Idsinga secretaris, ten sterffhuise van Bente Gosses, in leven burger en wijdschipper deeser stad, nalatende een minderjarige dochter met namen Antie Bentes bij Aeltie Jacobs in echte getogen old 15 jaren, en dat van alle sodanige goederen als aldaer ten sterffhuise bevonden en bij de overledene metter dood ontruimt en nagelaten sijn, sijnde de aengevinge ende van gedaen door Siouckjen Douwes, tegenwoordigh weduwe van de overledene voornoemt, de welke bij ja en neen in plaats van eede solemneel belooft heeft om alles na haer beste geweten te sullen op- en aengeven, sonder iets te verswijgen, sijnde dese bescrijvinge mede gedaen ter praesentie van Sicke Hettes en Jan Gosses als geauthoriseerde curatoren over voornoemde kint, in welx doende de bescrivinge is geprocedeert op navolgende wijse. Actum den 7e augusti 1691.

Inventaris:  [0001v] In de binnen kamer
een bed met twee peulen
twee oorcussens
drie deekens met een kindere deken
twee paer gordijnen met de rabatten en
een schoosteenkleed
ellef stoelen en seven stoelcussens
seven stuckjes steenwerck
een cantoor
een stoffer en mantelstock
een kandelaer met een lamp daerop
negentien pannen in de spijscamer
sestien stenen tafelborden
twee potten met smeer
twee vleeskeetels
noch eenigh schuttelgoed

[0002r]
een vuijr becken en gootlingh
een messchen ellen met een potseel
eenige flessen en kantjes
drie kroesen en twee pijpkannen
een suikertromp met een plateel
een eeken kevy daarin
vier en dartigh laekens
elleff sloopen
vijff groote kindere doeken een dito kleine
vijff en twintigh mans hembden
wollen
twee mans broeken met twee rockjes
twee lapjes cherjes de nijn
elleff silveren leepels
een dito eyerlepeltie
twee spreetjes voor de glasen

[0002v]
In de voorcamer
twee oorcussens
een sloop met een wijtlingh
een paar gordijnen met een rabath
een schoorsteenkleed
drie deekens
tien kleine pantjes
drie groote pannen
twee stenen flessen met een pottie
ses stoelen en drie stoelcussens
een eken kistje met een schabeltie
een kleetje voor de glasen met een koofke
Een hollanse kas daarin
veertien lakens en twee wijtlingh
vijfftien sloopen
twee witte schoorsteenkleden

[0003r]
twee peul doeken met een grote kinderdoek
drie kleine kindere doeken
twaleff witte neusdoeken
vier borsthemtjes met een borstrockjen
achtien dasjes
negen mans hembden
twee witte hembdrocken
twee roode ruften met een valhoed
een lapke cherjes de nyn met een lapke grein
een witte onderbroek met een roode hembdrock
een rockjen
een mantel
een vaste kas daarin
een stuck doek 29 ellen langh
een dito langh 50 ellen
een lap wijtlinghs goed 4 1/2 ellen
een lapke doek langh ses ellen

[0003v]
een dito vier ellen
een dito vijff en een half ellen langh
een dito 13 ellen langh om voor Antie
hembden van gemaeckt te worden
een dito 29 1/2 ellen
twee witte en twee groene deekens met
twee peulen
een paar gordijnen met een rabath
vier kleetjes
een stuck swart laken tot klederen
vier en twintigh servetten
twee tafellakens en twee handdoeken
int voorhuis
een geel geverfd kasje
acht en twintigh bonte doeken
vijftien bonte sloopen

[0004r]
drie bonte schoorsteenkleden
seven bonte tafellakens
sestien bonte stucken
twintigh boeken soo groot als kleen
drie tobben
dartien kopkes en pantjes t'samen
een koperen ketel met een dexel
achter
twee taefels
een rack met sestien panties
vier water emmers
eenigh kocks goed
een vloerveger met twee mangelborden
een handstoffer
Boven
een bed met een peul
een deeken

[0004v]
vijff oorcussens met de sloopen
twee laekens
twee stoelen en twee tonnen
een paer gordijnen met een rabath en schoor-
steenkleed
vier oorcussens
vier deekens twee kindere deekens
een wyge met een wieghbanck
een restje vlas
een laken
eenige vatjes en flessen
een kindere wagen
een packkorff
twee mans rocken
drie onderbroeken

[0005r]
drie bovenbroeken
drie hembdrocken met een duffels rockjen
een kleerkorff met eenige matten
een eken parsje
eenige sacken
Op de bovenkamer
twee bedden met de peulen
drie deekens
vijff oorcussens met bonte sloopen
vier laekens
twee kisten met drie stoelen
eenigh turff en hout op de bovensolder
eenigh rommelerij
een partij steenwerk

[0005v]
Gelt
vier hondert werp schellingen in een witte sack met no 1 isf 600-00-00
een dito met no 2 400 werp schellingen als bovenf 600-00-00
in een bonte sack 57 werpschellingen met no 3 gequot isf 85-10-00
een hondert twee ent negentigh werpdubbelties in een sack met no 4f 96-00-00
twee hondert enkelde ducatons in een sack met no 5 gequotf 630-00-00
noch twee hondert vijff en vijftigh en een halve enkelde ducaton in een sack met no 6f 804-16-08
aen goud en een silver stuck t'samen in een wit sackjen met no 7f 160-00-00
in een bont buideltie aen ducatons en rijxdaalders t'samen no 8f 50-00-00
aen diverse specie met no 9f 43-00-00
in een bont sackjen aen diverse stucken gout in een sackjen met no 10f 72-10-00
-----------------
f 3141-16-08

[0006r]
Bryven
een obligatie op Jan Reijners tot Dockum van dato den ... ter summa van twee hondert vijff en t'seventigh caroliguldensf 275-00-00
een dito op Jan Gosses van den ... tot somma vanf 200-00-00
het huis al waer de overledene uit versturven is, staende op d'Noorderhaven naest'haentie
een vierde part van de huisinge bij Jan Gosses bewoont, in de Katteruch deser stede staende
in de kelder eenich geborgen touwwerk en zeilen van t'gebleven schip
een anker en braedspit

De ontscheidinge deses te sien in t'weesboek van den 19e februari 1692.

Aldus gedaen ende geinventariseert in dato als voren

In kennisse van ons commissaris
ende secretaris
(get.) Haersma
(get.) Arnold van Idsinga