Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0091r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie en beschrijvinge van goederen, gedaen ten overstaen van de heer praesiderende burgemeester Thomas Huiberts Wijngaerden geadsocieert met dr. Arnold van Idsinga secretaris, ten sterffhuise van wijlen Gerrit Joostes, in leven meester kuiper binnen Harlingen, nagelaten hebbende een minderjarige voordochter met naemen Trijntie Gerrits, en dat ter presentie van Pyter Claesen als geauthoriseerde curator over voornoemde Trijntie Gerrits, en dat van alle sodanige goederen actien en credyten als de overledene metter dood ontruymt en nagelaten heeft, sijnde dese beschrivinge off aengevinge der goederen gedaen door Trijntie Gijsberts, des overledens weduwe, de welke onder behoorlijcken boel eede belooft heeft aen voornoemde here commissaris om alles na haer beste geweeten en kennisse getrouwlijck te sullen op- en aengeven, sonder [0091v] daervan iets te verswijgen, waer op dan tot de beschrivinge is geprocedeert in manieren als volght: actum den 28e december 1693.

Inventaris:  [0091v] Op de opkamer
een bed met een peul
vijff oorcussens waer van drie met slopen
twee deekens een groene met een witte
een paer groene gordijnen
een rabath en schoorsteenkleed
drie stoelen met vijff stoelcussens
een geverfde taefel met een spiegel
een vleeschvat met eenigh vlees
een tijnne en een ort vaetje
ses wannen met drie hoeden
twintigh boeken soo groot als klein

[0092r] een eeken kevy daarin
een en twintigh mans hembden
twee en twintigh laekens
ses halve laekens en vijff wijtlinghs
vier en dartigh slopen en vier peuldoeken
veertien kleine en vier groote kinder doeken
een tafellacken en een half laeken
twaleff dasjes
een witte hembdrock en een groote kindere doek met twee borst hembdjes
vijff bosschen geern en een klein bosje catoen
twee stuckjes doek
een mans rockje met twee broeken
twee linnen en twee carsaijen broeken
een swart laekens pack
een pack gespinkelde
een swart laekens en een sayes rock met een sayies broek

[0092v] een swart laekens mantel
een blauw laekens hembdrok
drie paar hoosen en eenige mutsen

Op d'solders
een partij schoppen en bladden met een partij swingels
een partij sicht houten en eenige rommelerij soo hout als ijser
vijff scheckjoelen en een rest jelten
eenige oosvaeten

Gelt in d'kevy
een hondert en twee ducatonsf 321-06-00
vijfftien drieguldensf 45-00-00
seventien enkelde daeledersf 26-10-00
dartien golt guldens isf 18-04-00
445 werp schellingen a vier in een werp isf 489-10-00
Aen dubbelties en ander goetf 91-03-00
---------------
f 991-13-00

[0093r] [marge] Den 29e dito ...

In de kaemer onder
drie deekens
een rack met verscheiden schuttelgoed en steenwerk
negen stoelen met twee stoelcussens
een spiegel met een vuyrbecken
een ronde geverfde taefel met een lanteern
een spijntie, scherm, en korff met twee meelvaetjes
ses soetemelx keesen
een koperen keetel, met twee dito potten en een ijseren met twee koperen koekpannen
een koperen gootlingh

Int'voorhuis
een slaepbanckje
twee wannen
eenigh kuipers gereedschap met alles daertoe behorende

[0093v] een topke, emmer, turffvat en eenige sparren

Int'packhuis
een rest gemaeckte schoppen
eenige harken
eenige binnen planken, en 4 vuyren deelen
eenige vaeten en een rest eeken staven
een rest hoepen en eenige stocken
een parthij oosvaeten en staven
een parthij lange staven en boomen
eenige enden planken soo eeken als vuyren
een groote waschtobbe
twee dito tobben
een restje klaphout en eenige kloeten

Noch eenige boekschulden soo wis als onwis bedragen acht ent sestigh Caroliguldens acht stuivers f 68-8-0

sijnde voorts d'ontscheidinge ten overstaen van goede mannen geschiet, volgens des curators verclaringe.

Aldus geinventariseert in dato den 13e maart 1694.

In kennisse van ons commissaris ende secretaris
(get.) Tomes Huyberts abs. secr.
(get.) J.J. Voorda not. pub.