Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 214 folio 253r

Pand:  Zuiderhaven 6

Inleiding:  [0253r] Ontsegelinge, sampt respectievelijk inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Pytter Pytters Oldaens ende Folckert Lammerts Nijkerk als commissarien, geadsocieert met dr. Dominicus Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Rints Willems weduwe van wijlen capitein Yde Hylkes Coolhardt, van alle soodanige goederen actien ende credytten als bij den overledene naegelaten is ende ten voornoemt sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Menelaus Hillebrants rentemeester ende mede burgerhopman binnen deser stede, als geauthorizeerde curator ad hunc actum divisiones over Aeltie, Dirk ende Bastiaan Carstes respectievelijk old in 't 18e 16e en 14 jaer alle naegelaten weeskinderen van wijlen Carst Bastiaens ende Grietie Dircks in tijden echteluyden burgers alhier ende vervolgens kintskinderen ende mede erfgenaemen van de overledene ende dat op 't aengeven van de notarius ende faendrich [0253v] Theodori Posthumus soon ende mede erfgenaem van de overledene, die oock om alles nae zijn beste weten en kennisse in alle getrouwicheyt te zullen aengeven den behoorlycken belofte daertoe staende heeft gepraesteert in handen van welgedachte mede commissaris Nijkerck onder die reserveert nochtans salfs recht te zullen mogen blijven, soo wanneer buyten vermoeden eenich proufijttelyck offe schadelijk sich mochte comen te openbaeren zullenden zulx bij 't gemeen off gehoedet off gedraegen werden, waerop dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 13e februari 1680.

Inventaris: 
[0253v] In de binnen camer 
twee bedden en twee peulen 
een bed de kinderen toebehorende 
[0254r] acht oorcussens in sorte 
een oorcusentie de kinderen toebehorende 
seven deekens in sorte, waeronder een Japense 
deeken bij provisie genoteert 
twee paer blauw sayen gardijnen en rabatten 
een dito schoorsteenkleedt 
een spiegel met de schulpen 
vijf schilderijen in sorte 
een paer sayen gordijnen met een rabath, tot de faendrich Posthumus in huys 
een mantelstock 
twee swarte stoelen 
acht stoelen in sorte 
vijf stoelcussens 
 
[0254v] Pastelein 
seven drielingh schuttels 
twee dubbelde butterpannen 
twee vruchtschalen 
een clapmuts 
tien coppen soo klein als groot 
een kelckjen 
slecht steenwerck 
een panne 
seven coppen in sorte 
twee alabastarde bortjes 
 
een scherm 
een tange 
een geel geverfde tafeltje 
[0255r] een bont schoorsteenkleedt met de twee doeken 
 
In 't voorcamerke 
vijf swarte stoelen 
een eecken cantoor 
een eecken schabeltie en kistie 
een dito parske 
een slaepbanck 
twee schilderijen in sorte 
een Oost-Indische klapmutsche 
twee dito sicierkes 
twee slechte pantjes 
 
In 't voorhuis 
twee swarte stoelen 
[0255v] ses bauwe kussens 
twee alabastarde bortjes 
twee schilderijen een klein dito, Aertje toebehorende 
twee prenten, een dito 
een mantelstock 
een standtcandelaer en snuyter 
twee Oost-Indische sacierkes 
vijf stucken slecht steenwerck 
een Hollandtsche cas 
een groen glas gordijntie en roede 
 
In de gangh 
een rack 
[0256r] drie witte pannen 
drie butterpannen 
ses tafelborden een copke 
een mangelbord 
een klein meelvatie 
 
In de keucken 
een schilderij 
een spiegel 
een rack 
vijf pannen 
negen tafelborden in sorte 
vijf schaelen 
vier glasen en romers 
twee stoelen 
[0256v] een schuttelwasschers stockjen 
twee ijseren potten 
een scherm 
twee treeften 
een hangijser en asschop 
een puister en ijseren kettingh 
een quast int bedtsteedt 
een schoorsteen cleedt 
een vloerveger ende drie stoffers 
 
Op de plaets 
drie water emmers 
eenigh schuttelgoedt 
vier tinnen lepels 
 
In de kelder 
een mesken blaeker 
[0257r] een dito candelaer 
een blicken lamp 
twee waschtobben 
een turfvath ende keerslaadt 
 
Op de solder 
een vuirbecken 
een mesken keteltie 
een branderke 
een olykoeksforck 
een reissack en reiscorf 
een waschtobbe en een wasschschammel 
een dexel 
een lanteern 
[0257v] twee witte vatjes met een vleesvath 
een spinwiel 
een voetbancq 
een rager ende stock 
een strijckijser 
een turf- en lieuwrijx korf [leeuweriks korf] 
een oude berry 
eenich turf en houdt 
een mangelbord en twe mangelstocken 
drie kleine stuckjes roockvleesch 
een dito stuckjen speck 
 
In de eecken cas staende in de binnencamer, daerin nae ontsegelinge bevonden als volght: 
 
[0258r] Linnen 
twintich laeckens 
een wollen wijtlingh 
twee toppen wijtlingen 
vijf tafellaekens in sorte 
17 servetten in sorte 
ses peuldoecken 
sesentwintich slopen, een dito 
 
Goederen bij d'overledene aen Marij Jans mondelingh besproocken ende ter praesentie van den gerechte overgelevert 
|twee vrouwen hembden 
|twee witte en twee bruine schorteldoeken 
|twee nachthalsdoeken 
[0258v] |vier mutsen een borstrock en een overlijf 
|twee ondersten 
|twee neusdoecken 
 
Goederen tot des overledens lijf behoort hebbende Aertje Carstes bij testament geprelegateert 
 
|Linnen 
|dartien hembden 
|vijf witte schorteldoeken 
|twee witte borstrocken 
|een witte onderbroek 
|ses nachthalsdoeken 
|ses witte coppen 
|seventien neusdoeken 
|tien mutskes 
[0259r] vijftien Duitse mutsen 
vier ondersten 
drie bedschorteldoecken 
 
Wollen 
een hoick 
een swart heresajen schort 
een rood sarje damien rock 
een roodt stametten rock 
een blau kroonsajen rock 
een swart slecht schort 
een swart greinen manteltie 
een swart croon sajen manteltie 
een mof 
een gladde borstrock 
 
[0259v] Daegskleren 
een blauw laekens rock 
een roodt laekens rock 
een dito manteltje 
twee zeekappen 
een paer swarte wantjes 
vier brune schorteldoeken 
 
Weder voor 't gemeen 
een testament met silveren haeken 
een blauw tafelspreedt 
een dito bedtspreedt 
een groen bedtspreedt 
een weynichjen geern en vlas 
 
[0260r] Silver 
[marge : dese afgelinieerde posten de faendrich Posthumus gepraelegateert] 
|een silveren gevest met de degen 
|een silveren cop geteeckent D.D.P. 
|een cantie met silveren lidt geteekent D.D.P. 
 
[marge: dese afgelinieerde posten mede Aeltie Karstes gepraelegateert] 
|een bijbel met silver beslach 
|twee silveren lepels geteeckent A.H. 
|drie silveren kettings 
|een naeldkoker 
|een oorijser 
|vingerhoedt en haernaeld 
|een silveren eyerlepeltie 
|een silveren hantie ende tasch knoop 
|een gouden ringh 
 
[0260v] [marge: dese afgelinieerde posten Dirck Carstes gepraelegateert] 
|een wit cantie met een silveren lid geteekent D.K. 
|twee silveren lepels getekent als voren 
|een silveren gilde penningh 
 
[marge : de twe afgelinieerde posten Bastiaen Carstes gepraelegateert] 
|een silveren croeske getekent B.K. 
|twee silveren leels geteekent als voren 
 
Gelegateert geldt 
Een dubbelde ducaet en twee valueerde rijxdaelders de faendrich Postumus als voren gepraelegateert 
Een rosenobel twee kleine stuckjes goudt Aertie Karstes als vooren gepraelegateert 
Een gouden Elizabeth en een halve gouden rijder, Dirck Carstes als voren gepraelegateert 
[0261r] Een gouden ducaton Bastiaen Carstes gepraelegateert als voren 
 
Brieven en instrumenten 
Een obligatie ten laste van Dominus Gerco Joannes predicant alhier cum uxore van dato den 20e januari 1675 tot een duisent Caroliguldens capitael f 1000-00-00 
de interessen daerop te goede zedert den 20e januari 1679, gequoteert met A 
Een obligatie op de coopman Claes Rintjes Botsma van dato den 1 januari 1679 tot twee hondert en vijftich Caroliguldens capitael f 250-00-00 
de interessen daerop noit betaelt, gequoteert met B 
[0261v] Een obligatie tot laste van de faendrich Jacob Velthuys cum uxore van den 9e april 1675 ende naeder acte van aenneminge van den 24 october 1677 continerende als reste achtien hondert Caroliguldens capitael f 1800-00-00 
d'intressen zedert den 9e april 1679 daerop te goede, gequoteert met C 
Een obligatie op de capitein Jan Viselaer cum uxore van dato den 1e september 1679 tot drie hondert Caroliguldens capitael f 300-00-00 
de interessen daerop noit betaelt, gequoteert met D 
[0262r] Een obligatie op Tjercko Sanstra cum uxore van dato den 30e maert 1674 beheerende als reste van meerdere summa tot twe hondert negenenvijftich Caroliguldens sestien stuivers f 259-16-00 
de intressen zedert may 1679 daerop te goede, gequoteert met E 
Een obligatie tot laste van dezen Landtschappen van Frieslandt gedateert den 30e mey 1668 ter summa van twee duysent Caroliguldens capitael f 2000-00-00 d'intressen zedert den 30e mey 1678 capitael te goede, gequoteert met F 
[0262v] Een obligatie tot laste van de vroedtsman Thomas Aukes cum uxore van dato den 17e juny 1678 tot een hondert en vijftich Caroliguldens capitael f 150-00-00 
waerop de intressen te goede zijn zedert den 17e juny 1679, gequoteert met G 
Een handtschrift met annexe recipisse de dato den 3e septembris ende den 19e july 1672 met annexe specificatie dezen voor onwis tot seven en tachtich Caroliguldens ellef stuivers pro memoria 
 
[0263r] Schaedelycke staat 
De faendrich Posthumus competeert uyt den sterfhuyse, volgens des overledens quitantie van dato den 27e novembris 1679 de summa van vijftich Caroli guldens f 50-00-00 
Harmen Pytters Brouwer competeert wegens geleverd bier f 
Jurjen Claesen Fonteyn comt wegens een jaer huyshuyr mey 1680 zullen verschijnen desen post verreeckent f 
Item dezelve als voren van mey 1680 ende 1681 als reste f 20-00-00 
Mary Jans competeert bij accoort wegens gedaene diensten in den sterfhuyse f 14-00-00 
de post verreeckent 
Posthumus is wegens testament gepraelegateert f 100-00-00 
Dirck Carstes als boven gepraelegateert f 200-00-00 
[0263v] Bastiaen Carstes is mede bij testament gepraelegateert f 200-00-00 
Noch is de drie kinderen gepraelegateert f 630-00-00 
Wordt hier mede voor schadelyck gebracht 't gene Bastiaen, wegens bewuste scedultie is toegemaect f 150-00-00 
 
Aldus gedaen en geinventariseert op dato als voren 
In kennisse van ons commissarien en secretaris 
 
(get.) J.J. Oldaens 1680 
 
(get.) F. Lamberts Nijkerck 
 
(get.) D. Wringer 1680[0253v] In de binnen camer 
twee bedden en twee peulen 
een bed de kinderen toebehorende 
[0254r] acht oorcussens in sorte 
een oorcusentie de kinderen toebehorende 
seven deekens in sorte, waeronder een Japense 
deeken bij provisie genoteert 
twee paer blauw sayen gardijnen en rabatten 
een dito schoorsteenkleedt 
een spiegel met de schulpen 
vijf schilderijen in sorte 
een paer sayen gordijnen met een rabath, tot de faendrich Posthumus in huys 
een mantelstock 
twee swarte stoelen 
acht stoelen in sorte 
vijf stoelcussens 
 
[0254v] Pastelein 
seven drielingh schuttels 
twee dubbelde butterpannen 
twee vruchtschalen 
een clapmuts 
tien coppen soo klein als groot 
een kelckjen 
slecht steenwerck 
een panne 
seven coppen in sorte 
twee alabastarde bortjes 
 
een scherm 
een tange 
een geel geverfde tafeltje 
[0255r] een bont schoorsteenkleedt met de twee doeken 
 
In 't voorcamerke 
vijf swarte stoelen 
een eecken cantoor 
een eecken schabeltie en kistie 
een dito parske 
een slaepbanck 
twee schilderijen in sorte 
een Oost-Indische klapmutsche 
twee dito sicierkes 
twee slechte pantjes 
 
In 't voorhuis 
twee swarte stoelen 
[0255v] ses bauwe kussens 
twee alabastarde bortjes 
twee schilderijen een klein dito, Aertje toebehorende 
twee prenten, een dito 
een mantelstock 
een standtcandelaer en snuyter 
twee Oost-Indische sacierkes 
vijf stucken slecht steenwerck 
een Hollandtsche cas 
een groen glas gordijntie en roede 
 
In de gangh 
een rack 
[0256r] drie witte pannen 
drie butterpannen 
ses tafelborden een copke 
een mangelbord 
een klein meelvatie 
 
In de keucken 
een schilderij 
een spiegel 
een rack 
vijf pannen 
negen tafelborden in sorte 
vijf schaelen 
vier glasen en romers 
twee stoelen 
[0256v] een schuttelwasschers stockjen 
twee ijseren potten 
een scherm 
twee treeften 
een hangijser en asschop 
een puister en ijseren kettingh 
een quast int bedtsteedt 
een schoorsteen cleedt 
een vloerveger ende drie stoffers 
 
Op de plaets 
drie water emmers 
eenigh schuttelgoedt 
vier tinnen lepels 
 
In de kelder 
een mesken blaeker 
[0257r] een dito candelaer 
een blicken lamp 
twee waschtobben 
een turfvath ende keerslaadt 
 
Op de solder 
een vuirbecken 
een mesken keteltie 
een branderke 
een olykoeksforck 
een reissack en reiscorf 
een waschtobbe en een wasschschammel 
een dexel 
een lanteern 
[0257v] twee witte vatjes met een vleesvath 
een spinwiel 
een voetbancq 
een rager ende stock 
een strijckijser 
een turf- en lieuwrijx korf [leeuweriks korf] 
een oude berry 
eenich turf en houdt 
een mangelbord en twe mangelstocken 
drie kleine stuckjes roockvleesch 
een dito stuckjen speck 
 
In de eecken cas staende in de binnencamer, daerin nae ontsegelinge bevonden als volght: 
 
[0258r] Linnen 
twintich laeckens 
een wollen wijtlingh 
twee toppen wijtlingen 
vijf tafellaekens in sorte 
17 servetten in sorte 
ses peuldoecken 
sesentwintich slopen, een dito 
 
Goederen bij d'overledene aen Marij Jans mondelingh besproocken ende ter praesentie van den gerechte overgelevert 
|twee vrouwen hembden 
|twee witte en twee bruine schorteldoeken 
|twee nachthalsdoeken 
[0258v] |vier mutsen een borstrock en een overlijf 
|twee ondersten 
|twee neusdoecken 
 
Goederen tot des overledens lijf behoort hebbende Aertje Carstes bij testament geprelegateert 
 
|Linnen 
|dartien hembden 
|vijf witte schorteldoeken 
|twee witte borstrocken 
|een witte onderbroek 
|ses nachthalsdoeken 
|ses witte coppen 
|seventien neusdoeken 
|tien mutskes 
[0259r] vijftien Duitse mutsen 
vier ondersten 
drie bedschorteldoecken 
 
Wollen 
een hoick 
een swart heresajen schort 
een rood sarje damien rock 
een roodt stametten rock 
een blau kroonsajen rock 
een swart slecht schort 
een swart greinen manteltie 
een swart croon sajen manteltie 
een mof 
een gladde borstrock 
 
[0259v] Daegskleren 
een blauw laekens rock 
een roodt laekens rock 
een dito manteltje 
twee zeekappen 
een paer swarte wantjes 
vier brune schorteldoeken 
 
Weder voor 't gemeen 
een testament met silveren haeken 
een blauw tafelspreedt 
een dito bedtspreedt 
een groen bedtspreedt 
een weynichjen geern en vlas 
 
[0260r] Silver 
[marge : dese afgelinieerde posten de faendrich Posthumus gepraelegateert] 
|een silveren gevest met de degen 
|een silveren cop geteeckent D.D.P. 
|een cantie met silveren lidt geteekent D.D.P. 
 
[marge: dese afgelinieerde posten mede Aeltie Karstes gepraelegateert] 
|een bijbel met silver beslach 
|twee silveren lepels geteeckent A.H. 
|drie silveren kettings 
|een naeldkoker 
|een oorijser 
|vingerhoedt en haernaeld 
|een silveren eyerlepeltie 
|een silveren hantie ende tasch knoop 
|een gouden ringh 
 
[0260v] [marge: dese afgelinieerde posten Dirck Carstes gepraelegateert] 
|een wit cantie met een silveren lid geteekent D.K. 
|twee silveren lepels getekent als voren 
|een silveren gilde penningh 
 
[marge : de twe afgelinieerde posten Bastiaen Carstes gepraelegateert] 
|een silveren croeske getekent B.K. 
|twee silveren leels geteekent als voren 
 
Gelegateert geldt 
Een dubbelde ducaet en twee valueerde rijxdaelders de faendrich Postumus als voren gepraelegateert 
Een rosenobel twee kleine stuckjes goudt Aertie Karstes als vooren gepraelegateert 
Een gouden Elizabeth en een halve gouden rijder, Dirck Carstes als voren gepraelegateert 
[0261r] Een gouden ducaton Bastiaen Carstes gepraelegateert als voren 
 
Brieven en instrumenten 
Een obligatie ten laste van Dominus Gerco Joannes predicant alhier cum uxore van dato den 20e januari 1675 tot een duisent Caroliguldens capitael f 1000-00-00 
de interessen daerop te goede zedert den 20e januari 1679, gequoteert met A 
Een obligatie op de coopman Claes Rintjes Botsma van dato den 1 januari 1679 tot twee hondert en vijftich Caroliguldens capitael f 250-00-00 
de interessen daerop noit betaelt, gequoteert met B 
[0261v] Een obligatie tot laste van de faendrich Jacob Velthuys cum uxore van den 9e april 1675 ende naeder acte van aenneminge van den 24 october 1677 continerende als reste achtien hondert Caroliguldens capitael f 1800-00-00 
d'intressen zedert den 9e april 1679 daerop te goede, gequoteert met C 
Een obligatie op de capitein Jan Viselaer cum uxore van dato den 1e september 1679 tot drie hondert Caroliguldens capitael f 300-00-00 
de interessen daerop noit betaelt, gequoteert met D 
[0262r] Een obligatie op Tjercko Sanstra cum uxore van dato den 30e maert 1674 beheerende als reste van meerdere summa tot twe hondert negenenvijftich Caroliguldens sestien stuivers f 259-16-00 
de intressen zedert may 1679 daerop te goede, gequoteert met E 
Een obligatie tot laste van dezen Landtschappen van Frieslandt gedateert den 30e mey 1668 ter summa van twee duysent Caroliguldens capitael f 2000-00-00 d'intressen zedert den 30e mey 1678 capitael te goede, gequoteert met F 
[0262v] Een obligatie tot laste van de vroedtsman Thomas Aukes cum uxore van dato den 17e juny 1678 tot een hondert en vijftich Caroliguldens capitael f 150-00-00 
waerop de intressen te goede zijn zedert den 17e juny 1679, gequoteert met G 
Een handtschrift met annexe recipisse de dato den 3e septembris ende den 19e july 1672 met annexe specificatie dezen voor onwis tot seven en tachtich Caroliguldens ellef stuivers pro memoria 
 
[0263r] Schaedelycke staat 
De faendrich Posthumus competeert uyt den sterfhuyse, volgens des overledens quitantie van dato den 27e novembris 1679 de summa van vijftich Caroli guldens f 50-00-00 
Harmen Pytters Brouwer competeert wegens geleverd bier f 
Jurjen Claesen Fonteyn comt wegens een jaer huyshuyr mey 1680 zullen verschijnen desen post verreeckent f 
Item dezelve als voren van mey 1680 ende 1681 als reste f 20-00-00 
Mary Jans competeert bij accoort wegens gedaene diensten in den sterfhuyse f 14-00-00 
de post verreeckent 
Posthumus is wegens testament gepraelegateert f 100-00-00 
Dirck Carstes als boven gepraelegateert f 200-00-00 
[0263v] Bastiaen Carstes is mede bij testament gepraelegateert f 200-00-00 
Noch is de drie kinderen gepraelegateert f 630-00-00 
Wordt hier mede voor schadelyck gebracht 't gene Bastiaen, wegens bewuste scedultie is toegemaect f 150-00-00 
 
Aldus gedaen en geinventariseert op dato als voren 
In kennisse van ons commissarien en secretaris 
 
(get.) J.J. Oldaens 1680 
 
(get.) F. Lamberts Nijkerck 
 
(get.) D. Wringer 1680