Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  {0094r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge van goederen, gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Ruyrdt Ulbes Geroltsma ende Hubertus van Immerzeel als commissaris, geadsocieert met doctor Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Tytie Davidts, naegelaten hebbende onder andere kinderen een minderjarige dochter met namen Neeltie Rijcks oldt 20 jaeren, als meede twee dochters kinderen, wiens vader bij deese beschrijvinge praesent is geweest, ende dat van alle sodanige goederen, actien ende credyten als de overledene metter doodt ontruympt ende naegelaeten heeft, sijnde de aengevinge der goederen gedaen door Maertie Rijcks, dewelke den eedt in forma heeft gedaen aen handen van voornoemde burgemeester Geroltsma, om alles nae haer beste geweeten ende kennisse te sullen op- en aengeven sonder daarvan iets te verswijgen, waer op dan in naevolgende manieren tot de beschrijvinge is geprocedeert. Actum Harlingen den 20 martii 1694.

Inventaris:  [0094r] Op de kaemer
acht bedden
sestien deekens
achtien oorkussens
veerthien stoelkussens ende sestien stoelen
twee en twintigh laekens
sestien wijtlingen
een kas gemurmerdt
vier tafellaekens waer van twee witte ende twee bonte
vier schoorsteenhkleeden
twee en dartigh sloopen
twaleff peuldoecken ende acht handdoecken
vier paer groene gardijnen ende een paer bonte
twee slaepbancken en een kiste
een parthij gesponnen geern

[0095r] twee korven en een spiegel
twee schilderde borden met een mantelstock
sestien Delftze koppen ende pannen

In de binnen kaemer
een geel geverfde kas
een vuyrbecken met een lanteern
twee mangelstocken ende drie dito borden
een boekkas met een bijbel ende een huys postil
een laedt met een scherm
twee racken met eenige pannen ende tafelborden
achtien Delftze pannen ende schuttels etc.

In de achterkamer
een geverfde keevie
twee taefels

[0095v] een kistie met twee schabelties
drie koperen keetels
twee treeften ende twee tangen
twee schuymspaenen
twee kandelaers met twee lampen ende twee blaekers
een bijltie met een hackmes ende rooster
een strijckijser met een salmbraeder
een koperen krans ende een ijseren haeck
een slaedtsemmer met een turfkorff
sestien tinnen leepels
een tinnen kom, kop, soutvath ende butterpoth
eenige schuttelgoedt soo potten als pannen
drie wateremmers met een waschschammel
drie waschtobben met een broeivath

[0096r] Int voorhuys
een koperen vijseltie
een blicken oly tromp
acht kantjes met drie mingels ende twee half mingels ende drie trachters
vier korven met een spiegel
een ijseren evenaer met twee houten schalen en eenige wichten
een koperen confoor
eenige doosen ende vatjes
eenige flessen met verscheidenen bossen swavelstocken
een koperen oly becken
een parthij beesems ende schrobbertjes
een kroodwaegen

[0096v] Op de souder
eenige kleerstocken
eenige turff ende hout
eenige rommelerie

En is [doorgehaald: bij] ten overstaen van desen gerechte niet wijders gebesoigneert, maer bij haer selfs voorts gereddet.

En desen aldus geinventariseert en te boek gebracht.

In kennisse van mij secretaris commissaris ende secretaris.
(get.) H. Ulbes 1694 abs. secr.
(get.) J.J. Voorda not. publ.