Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 203 folio 63v

Pand: Romastraat 3

Inleiding: [0063v] Inventar[i]satie ende beschrieve sampt warderinge end estimatie gedaen ende gemaeck bij ons Franciscus Hoitinga praesiderende burgemeester deser stede Harlingen, ende bij de Gerechte aldaer verordonneerde commissaris ende den ondergeschreven secretaris clercq alhier, ten huijse van Lourens Goitiens van alle de goederen uijt ende inschulden die aldaer sullen worden bevonden, die sijn wijlen huisvrouwe Tialcke Tialckes heeft naegelaeten, ende de voornoemde Lourens Goities hem nu wederom ad secunda vota begeven hebbende, met Hittie Johannis bij deser praesent, ten versoecke van [Jan] Jacobs ende Jacob Isbrandts beijde coopluijden binnen voornoemde stede als geauthoriseerde curatoren voor de twe naegelatene weeskinderen van Tialckje Tialckes ende dat op het aengeven van Louren Goities ende sijn stypdochter, naedat sij den belofte om alles getrouuelijk te sullen aengeven in handen van de welgemene heer commissaris heeft gepresteert ende sijn de goederen gewardeert door Auck Jans ende Geert Willems gesworen wardeersters onser stede. Actum den 16en februarij 1658.

Inventaris: 
[0064r] D' wevers gereedschappen sijn gewardeert door Jan Jansen ende Sioerd Tiepkes soo volght: 
Twe wevers cammen, een 17 met een 19 f 4-00-00 
twe cammen de eene 11 1/2 ende de andere 14 1/2 f 3-00-00 
twe dito die 14 sijn f 00-16-00 
twe dito de eene is 14 ende de andere 13 1/2 f 1-08-00 
wederom twe de eene 17 ende de andere 14 f 00-16-00 
twe dito de eene is 15 ende de andere 11en f 3-15-00 
twe dito de eene is 10 ende de andere is 16 1/2 f 2-00-00 
twe dito de eene is 15 1/2 ende de andere een 16 1/2 f 2-00-00 
twe dito de eene is een negenen ende de andere is 13 1/2 f 1-00-00 
twe dito de een is 14 1/2 ende ende de andere 13 1/2 f 2-00-00 
twe dito de eene is 11 1/2 ende de ander is 13 1/2 f 1-08-00 
twe dito de eene is 16en ende de andere 15en f 2-05-00 
[0064v] twe dito de eene is 14 1/2 ende 12 f 2-00-00 
twe dito de eene 13 ende 15 1/2 f 1-10-00 
twe dito de eene 16 ende 14 f 2-16-00 
twe dito de eende is 13 1/2 ende 11 1/2 f 2-00-00 
drie dito f 3-00-00 
twe lopen schaften met twe rijfen f 00-15-00 
drie lopen schaften f 00-10-00 
een weeftou met twe bomen f 9-00-00 
noch een weeftou met twe bomen f 14-00-00 
vijff effeners ende twe paeqborsels met wat anders etc. f 2-10-00 
drie spoelwielen, drie cronen met een stander met een galge f 1-10-00 
 
Dese naevolgende goederen sijn de stypdochter Antie Everts toegewardeert soo volght: 
Een scheerraempt, spoelwiel met de stander ende de croon te samen f 10-00-00 
een bed met een peul f 25-00-00 
[0065r] twe oorcussens f 6-00-00 
twe oorcussens f 1-00-00 
twe Spaense deeckens f 2-00-00 
een groene gevoerde deecken f 2-00-00 
een bedspreed met een wijtlingh f 1-11-00 
twe slaeplaeckens f 5-00-00 
twe dito f 5-00-00 
een dito f 2-10-00 
twe peuldoecken f 1-08-00 
een peuldoeck f 1-11-00 
twe cussenslopen f 2-00-00 
twe dito f 1-00-00 
twe dito f 1-00-00 
twe dito, noch een f 0-10-00 
twe dito f 0-15-00 
twe witte schaelen f 0-12-00 
drie cleine schaelties met twe copkes f 0-10-00 
vier geschilderde borties f 0-12-00 
een Bijbel in 't Neerduijts overgeset f 1-15-00 
een Martelaersboeck in quarto f 2-05-00 
een Testament in 't Neerduijts overgeset met een ander f 0-08-00 
[0065v] een fuijrbecken, een croon f 2-00-00 
een meschen gottelingh f 2-10-00 
een coperen pottie f 00-15-00 
een mangelbord met een stock f 0-04-00 
een hanghijser met een potzeel ende aschop met de haeck f 1-11-00 
een spygel met een grauue panne [canne?] f 0-14-00 
een tinnen com met een moster schutteltie ende ses lepels f 1-16-00 
een wastobbe met een wasschamel f 0-12-00 
vier stoelen f 1-05-00 
twe slopen f 1-00-00 
twe stoelcussens f 1-00-00 
eenigh schuttelgoet f 0-10-00 
een kiste met een doos f 1-05-00 
een meelvattie met schuttel f 00-08-00 
drie slopen, noch een f 2-10-00 
een coperen panne met twe houten schalien met 13 pont loden wichten f 3-00-00 
een schorstienscleed met twe rabatten f 1-08-00 
 
[0066r] Dese naevolgende goederen sijn Lourens Goitiens toegewardeert met sijn huisvroue, door Auck Jans ende Geert Willems geedichtte wardeersters deser stede: 
Een bed met een peul f 23-00-00 
een oorcussen f 1-15-00 
een groene deecken f 3-10-00 
een witte Spaense deekcen f 0-15-00 
twe wijtlingen f 1-11-00 
twe laeckens f 3-10-00 
twe dito f 5-00-00 
een dito f 2-10-00 
twe peuldoecken f 1-08-00 
twe slopen f 2-00-00 
twe slopen met een kussen f 2-10-00 
drie stoelcussens f 1-00-00 
een koperen ketel f 4-05-00 
een coperen pot f 2-05-00 
een dito f 1-15-00 
een tinnen mingelen f 1-00-00 
een corff met een mangelbord f 0-15-00 
twe schaelen f 0-12-00 
[0066v] een schilderij f 0-15-00 
een eken kevij met een rood cleed daerom f 18-00-00 
een fuieren taffel f 0-08-00 
Tractaetboeck van de Authoriteijt der Heilige schriftuijere ende een ander f 3-00-00 
noch eenige boecken f 1-05-00 
een boeckcas met eenige boecken f 0-10-00 
een messchen lampt met een saegh ext [etc] f 1-05-00 
eenige kindere goet f 1-05-00 
een sack met een blaue doeck f 0-06-00 
 
Dese goederen sijn de stijpdochter toegetauxeert van wijlen haer weduwe moedersgoet: 
Twe vrouuen hemden f 3-10-00 
twe dito f 3-00-00 
een hembd met een schorteldoeck f 2-10-00 
twe blaauue schorteldoecken f 1-11-00 
[0067r] twe blauue dito f 1-15-00 
eenige vrouuen mutsen f 1-05-00 
een rassen schort f 7-00-00 
een rode borstrock met een rode borstlap f 3-00-00 
een blauue rock f 3-10-00 
 
Dese goederen sullen werden vercocht 
 
Vrouuencleren 
een rode rock 
een bratten lijffke 
een fullemorten schort 
twe mantelties 
een oud borstlijff met een reijsmanteltie 
een hoijck met een craegh 
twe schorteldoecken, een swarte met een rode 
een paer mouuen met een schorteldoecken 
drie oorcussens met slopen 
drie candelaers 
twe groote stoelen 
eenige rommelingen 
 
[0067v] Vastigheijt 
Een huijs cum annexis staende in de Bot Apothequersstraet, daer wijlen Tialcke Tialckes uijt versturven is.